You are on page 1of 13

DDOR-RS-LM-08-0113

USLOVI
ZA OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA
I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

r i n t kst Uslo a a osiguran ma ina od loma i n kih drugih o asnosti sa in n dana 2 .01.201 .
godin na osno u Odluk od ora dir ktora r. O -1 / 2 .01.201 . godin , a rim n u s od 01.01.201 .
godin .

Predmet osiguranja

1 redmet osiguran a od o asnosti navedenih u lanu 3 ovih Uslova mogu biti stvari i to:
- mašine,
- ma inski ure a i,
- elektri ni ure a i i n ihovo un en e, ukoliko e vrednost un en a sadr ana u vrednosti osigurane stvari,
- aparati i
- instalaci e, a edno sa ostol em, le i tem i temel om, ukoliko e n ihova vrednost sadr ana u vrednosti
mašine.
2 Ako se osebno ugovori redmet osiguran a mogu biti:
- dalekovodi,
- kablovski vodovi visokog na ona,
- cevovodi: gasovodi, na ovodi i to lovodi,
- vodovodna i kanali aciona mre a,
- instalaci e centralnog gre an a,
- antenski stubovi,
- metalni silosi i sli ne metalne konstrukci e,
- bageri u rudnicima ( ovr inski ko ,
- ostol a, le i ta i temel i kada n ihova vrednost ni e sadr ana u vrednosti osigurane stvari i stava (1 ovog
lana,
- ul e osiguranih turbina i un en e elektri nih ure a a (ul e transformatora i sli no ,
- bu e e te ke i ke i radne i ke, armirane savitl ive cevi a is iran e od visokim ritiskom, rela i i stabili-
atori na bu otinama,
- trake, lanci i u ad a no en e tereta kod trans ortnih ure a a,
- val ci val aoni kih stanova,
- kru an alat i
- dubinski bunari od ri ika aru avan a
3 Ugovorom o osiguran u mogu biti obuhva ene sve ma ine (gru no ili samo o edine ma ine
4 Osigurane su samo one stvari ko e su o na ene u olisi

Stvari koje ne mogu biti predmet osiguranja

redmet osiguran a ne mogu biti ni u slu a u kada e n ihova vrednost sadr ana u vrednosti osigurane stvari:
1 sve vrste alata ko i slu e a obradu materi ala:
- skidan em strugotine (no evi, glodala, burgi e, testere, tocila a bru en e i sli no ,
- lasti nom deformaci om (matrice, igovi, se iva maka a i sli no ,
- liven em (kokile, kalu i i sli no ,
- rihvatni elementi mani ulatora-robota (hvatal ke, vi e rstne hvatal ke, ste a i i sli no ,
- krune alata a bu en e i dleta na bu otinama
2 ste ni ribor, ukoliko ni e sastavni deo ma ine ili ako se rema va e im ro isima ne smatra osnovnim sredstvom
2
3 delovi ma ina ko i ne osredno slu e a loml en e i sitn en e (kugle mlinova, udarni mal evi, lo e mlinova, el usne
lo e i sli no
4 radni elementi ol o rivrednih ma ina: raonici, diskovi, klinovi drl a a, no evi, motike i sli no
5 delovi ma ina ko i su i lo eni ne osrednom termi kom utica u (ra aran u : obloge sudova, lamenici gorionika,
re etke lo i ta, elektroot orni gre a i, elektrode industri skih e i, sudovi a to l en e i reno en e rasto l enog
metala i sli no
6 delovi ma ina i lo eni ubr anom tro en u i eriodi no ameni: sita, sve vrste rel efnih amenl ivih obloga, amen-
l ive obloge val ka ko e ima u ulogu alata, grebena e l uga kracne, savitl ive cevi, remen e, etke, ulo ci, lter
latna, sredstva a a tivan e i termi ku i olaci u, delovi s o nica, gumeni rstenovi, lamele, renosivi kablovi i
sli no
7 trake, lanci i u ad, osim onih ko i slu e a no en e tereta kod trans ortnih ure a a ko i se u rimenu klau ule 401
mogu osebno osigurati
8 sigurnosni elementi ednokratnog de stva, osim katodnih odvodnika
9 eks loatacioni ( ogonski materi al: gorivo, ma ivo, rashladna sredstva, sredstva a i en e i sli no
10 katali atori
11 elektri ni a arati i ma ine ko i se osigurava u u doma instvu ne mogu se osigurati o ovim Uslovima, ve o
Uslovima a osiguran e elektri nih a arata i ma ina u doma instvu od o te en a usled de stva elektri ne energi e
i Tari remi a I, tarifna gru a 2
Me utim, kada se ovi a arati i ma ine osigurava u u redu e ima, anatskim radn ama i sli no, onda se mogu
osigurati o ovim Uslovima

Osigurane opasnosti (rizici)

1 Osiguran em se ru a osigurava u a a tita od o te en a ili uni ten a osigurane stvari usled ne gode u ogonu
od ko om se odra umeva u doga a i ko i nasta u ne redvi eno i i nenada u ve i sa kori en em osigurane stva-
ri, kao i nes retnosti, nehata ili le namere radnika ili kog drugog lica, osim:
1 od osnovnih i do unskih ri ika ko i su obuhva eni Uslovima a osiguran e od o asnosti o ara i nekih drugih
opasnosti,
2 rovalne kra e, kra e, ra bo ni tva, tetnog de stva nuklearne energi e, eru ci e, osim istra nih eru ci a
ukoliko se to osebno ugovori,
3 usled nedostataka ili gre aka ko e su osto ale u trenutku akl u en a osiguran a, a ovi su nedostaci ili gre -
ke bile ili morale biti o nate osiguraniku,
4 ne osredne osledice tra nih hemi skih, termi kih, mehani kih, atmosferskih i drugih utica a i uslova sme-
ta a i rada: oksidaci e, staren a, koro i e, ra en a, rekomernih vibraci a i sli no,
5 osledice svih vidova tro en a, haban a, abra i e, ero i e, kavitaci e i sli no,
6 rekomerne naslage r e, kotlovskog kamenca, taloga, mul a i sli no, a i kad e usled toga nastalo uni ten e
ili o te en e osigurane stvari,
7 reo tere enosti ma ina, ma inskih i elektri nih ure a a, a arata i instalaci a reko granica n ihovih ro ek-
tnih parametara,
8 stavl an e u ogon re kona ne o ravke,
9 montiran a i robnog is itivan a nove stvari,
10 dinami kog vitlan a rotacionih delova ma ina: rotora, turbina, generatora i sli no, osim ukoliko se osebno
ugovori,
11 sve tete nastale usled ogre nog rogramiran a svih ma ina i ure a a ko e osedu u rogramabilni
u ravl a ki ure a (NC, CNC, DNC, eksibilne obradne eli e, eksibilni obradni centri, roboti i roboti ovani
sistemi, svi automati ovani sistemi ko i osedu u LC- rogramabilni logi ki kontroler i sli no ,
12 ovreda tehni kih i drugih ro isa i u utstava o tehni ko eks loataci i osiguranih stvari, kao i a titnih
mera.
(2 Osigurava tako e ni e u obave i:
1 a osredne tete nastale u ve i sa osiguranim slu a em: gubitaka arade, dangube, ka ne, ekolo ke tete i
sli no,
2 a tete a ko e o akonskim ro isima ili o ugovoru odgovara roi vo a , odnosno is oru ilac stvari Ako
roi vo a , odnosno is oru ilac os orava odgovornost, a teta e rou rokovana ne godom u ogonu, odre-
enom u lanu 3 ovih Uslova, osigurava e is latiti naknadu ugovara u osiguran a, a otom e do i nosa
is la ene naknade stu iti u sva rava osiguranika rema roi vo a u, odnosno is oru iocu,
3 a tro kove demonta e i remonta e, ko i su u in eni u cil u redovnog regleda ili odr avan a osigurane stvari
( eriodi ne o ravke ili amene istro enih delova , a i kada se tom rilikom utvrdi o te en e osiguranom
o asno u

3
Naknada e u ovom slu a u obuhvatiti samo tro kove o ravke ili amene o te enih delova ko i nisu bili redvi-
eni a eriodi nu o ravku, odnosno amenu
(3 Osigurava e u obave i da ru a osigurava u u a titu od o asnosti i stava (1 ovog lana i na osiguranom o-
stol u, le i tu ili temel u osiguranih ma ina samo ako e o te en e istih osledica o te en a ili uni ten a ma ine
od o asnosti okrivene ovim Uslovima
(4 Ako se osebno ugovori osigurava e u obave i da ru i osigurava u u a titu od o te en a ili uni ten a stvari
osiguranih o ovim Uslovima od o asnosti eru ci e ko a bi nastala rilikom bu en a
(5 Nes retnost odnosno nehat, u smislu ovih Uslova, se ostvario samo ako osiguranik komisi ski utvrdi a svaki tet-
ni doga a da e nastao neodgovara u im ostu cima o edinog radnika ili gru e radnika tete rou rokovane
lom namerom osiguranik e du an da ri avi organu unutra n ih oslova

M sto i r m a n a osiguran a

(1 Stvari ko e su redmet osiguran a osigurane su na mestu o na enom u olisi i a vreme:


- kada su montirane i s remne a rad,
- kada se nala e u radu,
- kada su date u na am ili oslugu, ukoliko rade u uslovima i slu e nameni a ko u su ro ektovane i gra ene,
- kada se demontira u i remontira u bog reme tan a ili o ravke kao i a vreme tra an a o ravke na me-
stu kori en a osigurane stvari ili u radionici osiguranika, od uslovom da reme tan e ili o ravku obavl a-
u radnici osiguranika,
- kada se radi rovere is ravnosti, o ravke ili reme tan a revo e, ali samo u granicama mikrolokaci e
ogona i na vi e do 15 km i van granica mikrolokaci e
(2 Stvari su osigurane i kada se u celini remeste na drugo mesto na odru u Srbi e
(3 Nisu osigurane stvari a vreme dok se nala e na i lo bi i sa mu

Vrednost osigurane stvari

rednost osigurane stvari, osim ako e druk i e ugovoreno, e vrednost nove stvari uman ena a i nos rocen enog
raba en a (tehni kog i ekonomskog

Ut r i an naknad i osiguran a

(1 isina naknade i osiguran a utvr u e se:


1 u slu a u uni ten a stvari rema vrednosti osigurane stvri ( lan 5 u vreme nastanka osiguranog slu a a uma-
n eno a vrednost ostatka,
2 u slu a u o te en a stvari u visini tro kova o ravke u vreme nastanka osiguranog slu a a, uman enih a i nos
rocen enog raba en a osim ako e druga i e ugovoreno i vrednosti ostatka
Ako su tro kovi o ravke edne stvari ve i od vrednosti osigurane stvari, ostu i e se kao da e stvar uni tena i
naknada e se obra unati rema ta ki 1 ovog stava e i tro kovi o ravke nastali usled rekovremenog, nedel -
nog, ra ni nog i no nog rada, nakna u u se samo ako e to osebno ugovoreno
(2 e i tro kovi na otklan an u tete ( o ravkom ili amenom osigurane stvari novom nastali usled u in enih i me-
na, obol an a ili usavr avan a, ada u na teret osiguranika
(3 Osigurava ni e u obave i da naknadi vrednost cele osigurane stvari (ma ine ako se o te eni odnosno uni teni
deo ne mo e o raviti ili nabaviti bog toga to e osigurana stvar nabavl ena u inostranstvu ili se vi e ne roi-
vodi
Osigurava e u obave i samo do vrednosti o te enog odnosno uni tenog dela osigurane stvari, ko a se utvr u e
rocenom sra mere u e a vrednosti o te enog ili uni tenog dela osigurane stvari u vrednosti cele osigurane
stvari ili u ore en em sa istovrsnim, odnosno sli nim delom stvari
(4 Ako e suma osiguran a man a od vrednosti stvari u vreme nastanka osiguranog slu a a ( odosiguran e , teta e
se naknaditi u sra meri i me u sume osiguran a i vrednosti osigurane stvari ( lan 5
(5 teta na osiguranom un en u elektri nih ure a a i ul a arnih turbina nakna u u se u sra meri odre eno na
osnovu ro isanog veka tra an a i vremena u otrebe un en a i u uslov da e o te en e istog osledica o te en a
ma ina od o asnosti obuhva enih ovim Uslovima
(6 Tro kovi a eml ane radove ukl u u u i i asfaltiran e kod kablova i cevovoda, kao i tro kove a i nala en e mesta
o te en a na dalekovodima, kablovima i cevovodima naknadi e se ukoliko e to osebno ugovoreno
(7 U svakom tetnom doga a u osiguranom slu a u, obra unata naknada i osiguran a uman u e se a 10 , sa
ksnim minimalnim i nosom, ukoliko se druk i e ne ugovori

4
Fiksni minimalni i nos utvr u e se odlukom ovla enog lica osigurava a, ko i u 2013 godini i nosi 14 000,00
dinara.

Naknada troškova

(1 Na ime tro kova u in enih a ra i avan e i i en e u ve i sa nastalim osiguranim slu a evima na osigurano
stvari, osigurava nakna u e neo hodne i datke a ra i avan e i i en e o te ene osigurane stvari
(2 Osigurava nakna u e neo hodne tro kove rou rokovane ra umnim oku a em osiguranika da, kada osigurani
slu a nastu i, redu me mere radi otklan an a i sman en a tetnih osledica nastu an a osiguranog slu a a, a u
skladu sa akonom
(3 U slu a u odosiguran a tro kovi a otklan an e i sman en e tete nakna u u se u isto sra meri kao i naknada
štete.
(4 Osigurava ni e u obave i da naknadi tro kove nastale na otklan an u u roka tete

Ut r i an bonusa i malusa

Bonus u obliku sni en a remi e i malus u obliku do latka na remi u utvr u e se o edina no a svakog osiguranika
na osnovu tehni kog re ultata ostvarenog u osledn e tri godine, a obra unava se una red a naredni eriod tra an a
osiguranja.
Tehni ki re ultat utvr u e se kao odnos i me u likvidiranih teta i tehni ke remi e re utvr ivan a re ultata, likvidi-
rane tete i tehni ka remi a revalori u u se na vrednost adn e osmatrane godine, rimenom faktora revalori aci e
Faktor revalori aci e utvr u e ovla eno lice osigurava a na osnovu vani no ob avl enih odataka o romeni cena u
eriodu od 1 svake ret osledn e i 1 osledn e godine
U skladu s navedenim odredbama ove ta ke, bonus i malus i nosi:

ko
trogodi n i Osiguranik
(r alori o ani ima ra o Osiguraniku s
t hni ki na onus u ara una a
r ultat isini malus u isini
( ( (
0-20 30 -
20-30 25 -
30-40 20 -
40-50 15 -
50-60 10 -
60-70 5 -
70-100 - -
100-110 - 5
110-120 - 10
120-130 - 15
130-140 - 20
140-150 - 25
preko 150 - 30

Bonus i malus ne rimen u u se na osiguran a ko a tra u is od godinu dana

a nost O tih uslo a a osiguran imo in

Na osiguran a akl u ena o ovim Uslovima rimen u u se i O ti uslovi a osiguran e imovine, ukoliko nisu u su rot-
nosti sa ovim Uslovima

5
ODREDBE KOJE SE POSEBNO UGOVARAJU I OBAVEZNO UNOSE U POLISU OSI-
UR NJ I K N U KRO L D E

KLAUZULE
Klau ule su odel ene u 7 gru a, i to:
1 O te klau ule,
2 Kla u le o revi i i ma ina i ure a a,
3 Klau ule a osiguran e bagera u rudnicima ovr inski ko ,
4 Klau ule a osiguran e amorti ovane vrednosti kod delimi nih teta,
5 Klau ule a ostro en a slabe stru e,
6 Klau ule a kru an alat i
7 Ostale klau ule

1 O t klau ul

101 Akumulatorske stacionarne bateri e


Ugovara osiguran a e du an odrediti stru no lice ko e e se starati o akumulatorskim bateri ama
Ugovara osiguran a e obave an da se ridr ava u utstva roi vo a a a odr avan e bateri a
Ako ugovara osiguran a ovredi ednu od tih obave a, osigurava ne e biti obave an da naknadi deo tete ko i e
ri in en ne ridr avan em ovih obave a Ako u vreme nastu an a osiguranog slu a a osto i ugovor o odr avan u,
smatra e se da su navedene obave e i vr ene, a osigurava se mo e koristiti ravom regresa od odr avaoca bate-
ri e ukoliko isti ni e i vr io obave e reu ete ugovorom o odr avan u

102 Ul na un en a turbine
Osigurava e u obave i da naknadi tetu na ul nom un en u ako e gubitak istog osledica tete na turbini okri-
venoj osiguranjem.

103 Iskl u en e tete usled amul en a i ota an a kod hidroelektrana


Ne nakna u u se tete na osiguranim stvarima ko e bi nastale usled oto l en a ili amul en a i a vane lomom
cevnog voda visokog ritiska

104 Ukl u en a teta usled amul en a i oto l en a kod hidroelektrana


Osiguran em cevnog voda okrivene su tete na n emu i n egovom ostol u
Osiguran em e okrivena teta na osiguranim stvarima usled oto l en a i amul en a, ako e teta u u ro no ve i
sa tetom na cevnom vodu visokog ritiska ko a e okrivena osiguran em

105 I oto i
Ako neka od osiguranih stvari radi sa i oto ima, tada e osigurava biti u obave i a tete ko e na osiguranim stva-
rima nastanu od i oto a kao osledica neke tete okrivene osiguran em u smislu ugovorenih uslova osiguran a
Tako e se nakna u u i tro kovi a otku ivan a osiguranih stvari

2 Klau ul o r i i i ma ina i ur aa

201 Revi i a ostro en a arnih, gasnih i hidroturbina


U interesu s re avan a tete, ugovara osiguran a be ob ira na o etak osigurava u e a tite du an e da
o svom tro ku vr i redovno odr avan e, revi i e, eriodi ne reglede i remont u skladu sa ro isima o tehni kim
merama a ogon i odr avan e elektroenergetskih ostro en a, ravilnikom o tehni kim merama a a titu elektro-
energetskih ostro en a kao i ismenim u utstvima a ogon, odr avan e, revi i u i remont ko e da u roi vo a i
ure a a i ostro en a
Ukoliko ugovara osiguran a ovredi neku od navedenih obave a, te se bog ro u tan a istih ostvari osigurani
slu a , tada osigurava ne e biti du an da takvu tetu naknadi
Ugovara osiguran a e du an da osigurava u blagovremeno ri avi vr en e revi i e Osigurava mo e na svo tro ak
oslati stru n aka ko i e risustvovati revi i i

6
202 Revi i a elektri nih motora nai meni ne stru e sa snagom ve om od 750 k u dvo olnom i vo-
en u ili vi e od 100 k u etvoro ili vi e olnom i vo en u
U interesu s re avan a tete, ugovara osiguran a be ob ira na o etak osigurava u e a tite du an e da
o svom tro ku vr i redovno odr avan e, revi i e, eriodi ne reglede i remont u skladu sa ro isima o tehni kim
merama a ogon i odr avan e elektroenergetskih ostro en a, ravilnikom o tehni kim merama a a titu elektro-
energetskih ostro en a, kao i ismenim u utstvima a ogon, odr avan e, revi i u i remont ko e da u roi vo a i
ure a a i ostro en a ove vrste
Ako ugovara osiguran a ovredi neku od navedenih obave a, te bog ro u tan a istih se ostvari osigurani slu a ,
tada osigurava ne e biti du an da takvu tetu naknadi

203 Revi i a motora istosmerne stru e sa obrtnim momentima ve im od 10 kNm kao glavnog i o-
mo nog ogona istosmerne stru e u val aonicama
U interesu s re avan a tete, ugovara osiguran a be ob ira na o etak osigurava u e a tite du an e da o
svom tro ku vr i revi i u glavnog i omo nog ogona u val aonici, kao i motora istosmerne stru e, a u skladu sa ro-
isima i ravilnikom o tehni kim merama a ogon i odr avan e ostro en a ove vrste i rema ismenim u utstvima
a ogon, odr avan e, revi i u i remont ko e da u roi vo a i ovih ure a a
Ugovara osiguran a du an e da blagovremeno osigurava u ri avi revi i u Osigurava mo e na svo tro ak oslati
stru n aka da risustvu e revi i i
Ako ugovara osiguran a ovredi neku od navedenih obave a, te bog ro u tan a istih se ostvari osigurani slu a ,
tada osigurava ne e biti du an da takvu tetu naknadi

204 Revi i a resa sa gre nim lo ama u drvno industri i i industri i gumenih roi voda
U interesu s re avan a teta ugovara osiguran a e redovno i u skladu sa u utstvom roi vo a a, na svo tro ak
vr iti is itivan a resa utem odgovara u eg stru n aka, koga e on imenovati, da bi se utvrdilo da li su eventualno
o te ene Anga ovano stru no lice nakon is itivan a i vesti e ismeno ugovara a osiguran a o stan u i sigurnosti
is itivanih lo a Anga ovano stru no lice tom rilikom odredi e datum slede eg is itivan a
Ugovara osiguran a du an e da blagovremeno i vesti osigurava a o is itivan u resa Osigurava mo e o svom
tro ku oslati svog stru n aka radi risustvovan a kod is itivan a resa
Ako ugovara osiguran a ovredi neku od navedenih obave a, te se bog ro u tan a istih ostvari osigurani slu a ,
tada osigurava ne e biti u obave i da takvu tetu naknadi

205 Revi i a odvodnih um i


Ugovara osiguran a e obave an shodno u utstvu roi vo a a vr iti temel no osve en e odvodnih um i, o emu
e blagovremeno i ve tavati osigurava a
Ako se ugovara osiguran a ne ridr ava ovih obave a, a se bog ro u tan a istih ostvari osigurani slu a , tada
osigurava ne e biti du an da takvu tetu naknadi

3 Klau ula a osiguran bag ra u rudnicima o r inski ko

301 Bageri u rudnicima


Kod bagera u rudnicima ukl u ene su tete usled revrnu a, sudara, udara, iskli nu a, survavan a, ada ili udara
nekog predmeta, rušenja mosta i rušenja donjeg stroja pruge.

4 Klau ul a osiguran amorti o an r dnosti kod d limi nih t ta

401 Osiguran e amorti ovane vrednosti traka, lanaca i u adi a no en e tereta kod trans ortnih ure-
aa
Ni e osigurana amorti ovana vrednost traka, lanaca i u adi a no en e tereta kod trans ortnih ure a a rilikom
likvidaci e teta odbi a se na ime raba en a rocen eni i nos avisno od uslova sme ta a i rada kao i vremena ro-
vedenog u eks loataci i

402 Osiguran e amorti ovane vrednosti kod val aka i le a eva val aka
Ni e osigurana amorti ovana vrednost kod val aka i le a eva val aka rilikom likvidaci e teta odbi a se na ime
raba en a i nos u avisnosti od:
- rocen enog veka tra an a,

7
- roval ane koli ine materi ala,
- efektivnog vremena rada,
- istrošenosti i
- ra unskog veka tra an a

403 Osiguran e amorti ovane vrednosti kod haba u ih delova


Kod haba u ih delova ko i u smislu Uslova a osiguran e ma ina od loma i nekih drugih o asnosti nisu iskl u eni i
osiguran a, kao na rimer hvata i, vedra, ka ike, lo ate a un en e i sli ni delovi, rilikom likvidaci e teta odbi a se
odgovara u i i nos na ime rocen ene istro enosti

404 Osiguran e amorti ovane vrednosti kod obloga e i i o ida kotlova


Ni e osigurana amorti ovana vrednost na oblogama e i i o idu kotlova rilikom likvidaci e teta odbi a se odgo-
vara u i i nos na ime rocen ene istro enosti
Osigurava e u obave i da naknadi tetu na oblo i e i i o idu kotla, samo ako e ova osledica neke tete okrive-
na osiguran em i lana 3 ovih Uslova na drugim delovima osigurane e i i kotla

405 Osiguran e amorti ovane vrednosti kod kli nih kom resora i motora sa unutra n im sagoreva-
n em i nad 174 K ( ribli no 236 KS
Ni e osigurana amorti ovana vrednost glave cilindra, ko ul ice cilindra, kli ova, kli nih rstenova i stublina motora,
odnosno kom resora rilikom likvidaci e tete odbi a se odgovara u i i nos na ime rocen ene istro enosti

406 Osiguran e amorti ovane vrednosti kod ma ina na gas


Kod ma ina na gas, visokih e i i gasnih motora ne mo e se osigurati amorti ovana vrednost rilikom likvidaci e
teta odbi a se odgovara u i i nos na ime rocen ene istro enosti

407 Osiguran e amorti ovane vrednosti u ugostitel skim ob ektima u svo ini i kih lica
Ni e osigurana amorti ovana vrednost na ma inama, ma inskim ure a ima, elektri nim ure a ima i a aratima u
ugostitel skim ob ektima i kih lica rilikom likvidaci e teta odbi a se odgovara u i i nos na ime rocen ene
istrošenosti.

5 Klau ul a ostro n a slab stru

501 Utvr ivan e stvarne vrednosti a rentgenske cevi i ventile


Stvarna vrednost rentgenskih cevi i ventila odre u e se a o edine vrste ovih cevi i ventila u avisnosti od vremena
kori en a ili bro a ukl u en a o dole navedenim tabelama

Tabela a odre ivan e stvarnih vrednosti:

A RENT ENSKE CE I I ENTILI A DIJA NOSTIČKE URE AJE

I MIRUJUĆE (STABILNE ANODNE CE I U ENERATORIMA A UM ANJE


t arna r dnost u r m kori na
od no r dnosti do
100 14 meseci
90 28 meseci
80 34 meseca
70 38 meseci
60 44 meseca
50 48 meseci
40 54 meseca
30 58 meseci
20 65 meseci
10 72 meseca

8
II ROTIRAJUĆE ANODNE CE I U ENERATORIMA A UNJENJE

1. Rotira u e anodne cevi s 2 Rotira u e anodne cevi


lombiranim bro a em snimaka be bro a a snimaka
Stvarna Stvarna
vrednost vrednost
reme
Broj snimaka u od u od
kori en a
nove nove
vrednosti vrednosti
Do 10000 snimaka 100 do 18 meseci 100
13000 snimaka 90 20 meseci 90
14000 snimaka 80 22 meseca 80
17000 snimaka 70 24 meseca 70
20000 snimaka 60 26 meseci 60
22000 snimaka 50 30 meseci 50
26000 snimaka 40 36 meseci 40
30000 snimaka 30 42 meseca 30
35000 snimaka 20 48 meseci 20
40000 snimaka 10 60 meseci 10

III ENTILI

r m kori na t arna r dnost u


od no r dnosti
Do 36 meseci 100
38 meseci 90
42 meseca 80
45 meseci 70
48 meseci 60
51 mesec 50
53 meseca 40
55 meseci 30
57 meseci 20
60 meseci 10

B RENT ENSKE CE I I ENTILI A TERA IJSKE URE AJE

I DUBINSKA TERA IJA

t arna r dnost
r m kori na u
od no r dnosti
Do 400 pog.sati najd. 18 m 100
Do 500 pog.sati najd. 24 m 90
Do 600 pog.sati najd. 27 m 80
Do 700 pog.sati.najd. 30 m 70
Do 800 pog.sati najd. 34 m 60
Do 900 pog.sati najd. 38 m 50
Do 1000 pog.sati najd. 42 m 40
Do 1100 pog.sati najd. 45 m 30
Do 1200 pog.sati najd. 50 m 20
Do 1300 pog.sati najd. 55 m 10

9
II A ARATI A O R INSKU I LITKU TERA IJU RAČENJEM

t arna r dnost u
r m kori na
od no r dnosti
Do 24 meseca 100
26 meseci 90
28 meseci 80
30 meseci 70
32 meseca 60
35 meseci 50
38 meseci 40
42 meseca 30
50 meseci 20
60 meseci 10

C CE I A OJAČANJE (I O TRENJE SLIKE

t arna r dnost u
r m kori na
od no r dnosti
18 meseci 100
20 meseci 90
22 meseca 80
24 meseca 70
27 meseci 60
30 meseci 50
35 meseci 40
40 meseci 30
50 meseci 20
60 meseci 10

D RENT ENSKE CE I I ENTILI URE AJA A IS ITI ANJE MATERIJALA

t arna
r m kori na r dnost u od
no r dnosti
Do 300 ogon sati ili na vi e 6 m 100
Do 380 ogon sati ili na vi e 8 m 90
Do 460 ogon sati ili na vi e 10 m 80
Do 540 ogon sati ili na vi e 12 m 70
Do 620 ogon sati ili na vi e 14 m 60
Do 700 ogon sati ili na vi e 16 m 50
Do 780 ogon sati ili na vi e 18 m 40
Do 860 ogon sati ili na vi e 20 m 30
reko 860 ogon sati ili reko 20 m 20

502 Osiguran e elektronskih cevi a sniman e i re rodukci u slike kod televi i skih ure a a
tete na elektronskim cevima a sniman e i re rodukci u slike likvidira u se tako to se a svaku godinu u otrebe
cevi odbi a i nos odre en ( rocen en na osnovu rose nog veka tra an a cevi, ali na vi e do 50

503 Osiguran e koherentnih i vora svetlosti laserskih ure a a


Osigurava u a a tita ro iru e se na tete na koherentnim i vorima svetlosti laserskih ure a a
Stvarna vrednost i vora svetlosti odre u e se na osnovu slede e tabele a amorti aci u vrednosti tih i vora svetlosti

10
Tabela a odre ivan e stvarne vrednosti i vora laserskih ure a a:

t arna r dnost u
r m kori na
od no r dnosti
Do 100 pogonskih sati 100
200 sati 90
300 sati 80
400 sati 70
500 sati 60
600 sati 50
700 sati 40
800 sati 30
900 sati 20
1000 sati 10

tete ko e su osledica ra lagan a (disoci aci e gasova, talo en a i sli no nisu okrivene osiguran em

504 Obim okri a a tete na svetlosnim i vorima kod ra nih ma ina, a arata i ure a a
tete na samim svetlosnim i vorima nadokna u u se samo ako su u direktno ve i sa tetama na ure a u ko e su
pokrivene osiguranjem.

505 Obim okri a a tete na kombinaci ama foli a rentgenskih ure a a


tete na kombinaci ama foli a nadokna u u se samo ako su u direktno ve i sa tetama na osiguranom ure a u ko e
su pokrivene osiguranjem.

506 Osiguran e kancelari skih ma ina i a arata


teta na delovima ma ina, a arata i ure a a ko i se tro e i ko i se redovno mora u ameniti kao n r trake, foto
nosa i, erforirani a iri i sli no, kao i tete nastale de stvom te nosti, ara ili gasova nastalih kod u otrebe hemi-
kali a ili drugih ogonskih sredstava nisu okrivene osiguran em

507 Osiguran e ure a a a tera i u ra en em


tete nastale bog risustva sna nih i vora ra en a nisu okrivene osiguran em

508 Osiguran e audio i video tehni kih, kontehni kih i sli nih ure a a i a arata
tete na magnetnim trakama, kasetama, lo ama kom akt diskova i na lmskim trakama nisu okrivene ovim
osiguranjem.
Ovim osiguran em ne okriva u se tete na gramofonskim iglama, audio glavama a sniman e i re rodukci u vuka,
odnosno a isa na C ra unarima i laserskim glavama a o itavan e kom akt diskova
Na video rotira u im glavama na ure a ima a sniman e i re rodukci u slike naknada se vr i u avisnosti od vremena
kori en a i to:

t arna r dnost u
r m kori na
od no r dnosti
do 12 meseci 100
do 24 meseca 85
do 36 meseci 70
do 48 meseci 55
do 60 meseci 40

osle 60 meseci u otrebe naknada na video rotira u im glavama ne mo e se i vr iti

11
6 Klau ula a kru an alat

601 Osiguran e kru nog alata


1 redmet osiguran a i obim osigurava u e a tite
1 1 Osigurava ru a osigurava u u a titu a tete na kru nom alatu a i radu delova lasti nom deformaci om
be odva an a materi ala i to kovan em i resovan em u obimu ko i e dat ovim Uslovima, a tako e i a slu a
kada o te en e alata nastu i kao osledica o te en a ili uni ten a ma ina (na ko o e alat montiran od o a-
snosti okrivenih ovim Uslovima
1 2 rednost osiguranog alata, osim ako e druga i e ugovoreno, e cena novog alata uman ena a i nos raba e-
n a Mogu se osigurati samo alati i a e vrednost ve a od 202 000,00 dinara Ova i nos minimalne vrednosti
alata ko i se mo e osigurati men a se u avisnosti od romene cena na tr i tu i utvr u e osebnom Odlukom
odgovornog lica stru ne slu be osiguran a
1 3 Amorti ovana vrednost alata ne mo e se osigurati rilikom obra una tete odbi a se na ime raba en a i nos
utvr en rema:
- bro u komada i ra enih ili obra enih alatom, a odnosi se na uku an bro komada a ko e e alat ro ek-
tovan,
- bro ma inskih sati (efektivnog rada u odnosu na uku an bro sati redvi en ro ektom,
- istrošenosti,
- bro u brisan a formi a svaki alat osebno
1 4 I radom ro ektom redvi enog bro a komada ili reali aci om ro ektom redvi enog bro a sati, alat se
smatra ot uno ot isanim i kao takav ne mo e vi e biti redmet osiguran a, be ob ira na n egovo tehni ko
stan e i u otrebl ivost
2 a osiguran e kru nog alata va e odredbe ovih Uslova, ukoliko nisu u su rotnosti sa odredbama ove klau ule
3 Ovom klau ulom nisu obuhva ene tete ko e nastanu od:
- o te en a alata usled istro enosti kao osledice ve eg bro a brisan a formi,
- stro enosti alata i gubl en a mera (kota
4 U toku i rade ro ektom redvi enog bro a komada ili ro ektom redvi enog bro a sati rada do vol eno e dva
uta brisan e i novo oblikovan e Svako brisan e uslovl ava sman en e radnog o tere en a a 20
5 Alati mora u biti obele eni svo im bro evima, a n ihovi tehni ki i drugi odaci se unose u osebnu kn igu evidenci e
kartoteku u ko u se u isu u i odaci o n ihovom radu, odr avan u i brisan u

Ostal klau ul

701 Eru ci a
od eru ci om se odra umeva i nenadno i trenutno i bacivan e is lake, gasa, na e, vode i krutih estica i bu o-
tine na ovr inu, a usled ve eg slo nog ritiska od hidrostati kog
okrivene su tete na osigurano o remi, ko e bi nastale od eru ci e i a vane ne ovol nim geolo kim uslovima (gu-
bitak cirkulaci e i naila ak na slo eve sa neo ekivanim ritiskom
Nisu okrivene tete na osigurano o remi ko e bi nastale na bu otini ko a ni e o reml ena rema tehni kim ro i-
sima.
Nisu okriveni ni tro kovi ko e bi osiguranik imao rilikom redu etih reventivnih mera radi s re avan a eru ci e
tete nastale od o ara ko i e rou rokovan eru ci om likvidira u se shodno Uslovima a osiguran e od o asnosti
o ara i nekih drugih o asnosti

702 aglava
od aglavom se odra umeva ukl e ten e bu e eg alata u bu otini
tete na osiguranom alatu su okrivene samo kad aglava nastane a vreme rada na bu en u
Nisu okrivene tete na a titnim cevima

12
13