You are on page 1of 1

Dreamers, Malaking Kawalan!

Mahigit 800,000 immigrants ang nanganganib na mapalayas sa Estados Unidos bunsod ng


desisyon ni US President Donald Trump na ipawalang-bisa ang amnesty na ipinagkaloob ng nagdaang
administrasyon. Karamihan sa mga immigrants na ito ay sa US na lumaki, nakapagtrabaho at
nagkapamilya, kaya naman maituturing nila ang kanilang sarili na Amerikano sa puso’t isip maliban na
lamang sa kanilang papel at mga dokumento. Nakalulungkot tila ba inaalisan ng pakpak ni President
Trump ang mga dreamers sa kabila ng mga kontribusyong naiambag nila sa ekonomiya ng US.

Hindi natin masisisi ang mga dreamers sa ilegal nilang pananatili sa teritoryo ng US anupa’t
totoo naman na ang bansang ito ay mayroong magandang ekonomiya na siyang nagbibigay ng
maraming oportunidad sa mga mamamayan nito. Kung tutuusin, ang mga dreamers ay nagsisikap din na
makaambag sa magandang ekonomiya ng bansang US kaya naman hindi makatuwiran na ganun na
lamang isawalang-halaga ang kanilang pawis at pagod. Marahil ang hindi nakikitang potensiyal ni
pangulong Trump sa mga dreamers ay nakita ng nagdaang pangulo kung kaya’t ipinaglaban niya ang
mga karapatan nito.

Sa katunayan, puspusang ipinaglaban ni dating pangulong Obama na maisabatas ang amnestiya


na mangangalaga sa karapatan ng mga dreamers. Sa tulong ng executive order, naisabatas ang Deferred
Action for Children’s Arrivals (DACA) na naging dahilan ng pananatili ng mahigit 800,000 dreamers sa US.
Malinaw na hindi binalewala ng nagdaang administrasyon ang halaga at kapakinabangan ng libo-libong
dreamers sa bansang US. Kaya naman dapat ding mabuksan ang mata ni pangulong Trump sapagkat
hindi lang naman ang mga dreamers ang mawawalan, malaki rin ang mawawala sa bansang kaniyang
pinamumumunuan.

Bagama’t tila bulag ang pangulo hindi naman nito naapektuhan ang pananaw ng mga pinuno ng
Democrats sa House at Senate, naglabas sila ng pahayag na makikipagkasundo sila kay pangulong Trump
para protektahan ang kabataang immigrants sa deportasyon. Naglabas din ng pahayag ang dating
pangulong Obama na may kinalaman sa isyu, inilarawan niya ang desisyon ni pangulong Trump na
“wrong,” “self-defeating” at “cruel.” Marahil ang naging pahayag ng mga nabanggit ay sapat na upang
muling pag-isipan at pag-aralan ng pangulo ang kaniyang naging desisyon.

Sa kabilang banda, may punto at maganda rin naman ang tunguhin ni pangulong Trump;
ninanais lamang niyang unahin ang kapakanan ng mga “American Workers.” Hindi naman talaga
masama na unahin ni Pangulong Trump na pangalagaan ang karapatan ng kaniyang mga kababayan
subalit kung magreresulta ito ng pagkawala ng trabaho at tirahan ng libo-libong mga dreamers ay hindi
na ito makatuwiran. Malinaw na hindi magandang hakbangin ang ginawa ni pangulong Trump bagama’t
may maganda rin itong hangarin sapagkat kapalit nito ay maraming tao ang maaagrabyado.

Tunay ngang ang pagbabasura ni Pangulong Trump sa batas ng nagdaang administrasyon ay


hindi makatuwiran para sa libo-libong dreamers na nagtulo ng pawis at lakas para sa kapakanan ng US.
Hindi lang ang mga dreamers ang mawawalan, higit na mawawawalan ang US ng mga masisisikap na
mamamayan na tumutulong sa pagpapalago ng ekonomiya nito. Kaya naman dapat na muling pag-
aralan ni Trump ang naging desisyon nang sa gayon ay hindi magsisi sa huli.