You are on page 1of 1

Negeri juga biasanya menawarkan biasiswa atau

Soalan Bantuan Kewangan Pelajar pinjaman khas untuk anak-anak kerajaan negeri
4. Apakah bantuan yang diberikan sekiranya pelajar Jawapan : Pelajar tidak layak mendapat bantuan kewangan
1. Saya pelajar semester pertama, adakah saya layak memohon mengalami kemalangan atau menghidap penyakit yang kerana status pelajar adalah menerima masing-masing.
sebarang permohonan bantuan kewangan? memerlukan pembedahan segera? pinjaman/biasiswa. Syarat utama bagi bantuan
kewangan adalah pelajar bebas dari sebarang Tawaran biasiswa dari Badan-badan kerajaan seperti
Jawapan: Hanya pelajar semester 02 dan ke atas sahaja yang Jawapan: Pelajar yang mengalami kemalangan akan diberi bentuk pinjaman atau biasiswa dari mana-mana JPA/KPM biasanya akan dibuka pada pertengahan
layak untuk memohon sebarangbantuankewangan. bantuan tabung kecemasan pelajar. Sumbangan agensi. Tetapi sekiranya pelajar ditimpa tahun di antara bulan Mei/Jun/Julai. Pelajar perlu
Bantuan kewangan yang diberikan kepada pelajar adalah tertakluk kepada kelulusan dari malapetaka seperti kemalangan, kebakaran atau memohon secara atas talian dengan melayari laman
adalah dari tabung kebajikan pelajar. Jawatankuasa tabung kecemasan pelajar yang terlibat dalam kes kecurian pelajar web yang berkenaan.
mana telah menetapkan peratusan bagi kes-kes adalahlayakmenerima bantuan tabung kebajikan
Syarat-syarat utama bagi permohonan bagi tabung kecederaan yang di alami oleh pelajar. atau tabung kecemasan pelajar. 2. Apakah syarat-syarat utama bagi permohonan biasiswa?
berkenaan adalah pelajar mestilah pelajar sepenuh Jawapan: Syarat-syarat utama bagi permohonan biasiswa
masa di peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda Bagi pelajar yang menghadapi sakit kronik dan 7. Saya pelajar sepenuh masa program (Pra/Master/PHD), adalah pelajar perlu mendapat keputusan
dan Profesional, pelajar tidak mendapat sebarang memerlukan pembedahan, pelajar perlu adakah saya layak memohon bantuan kewangan yang peperiksaan dengan CGPA 3.50 ke atas dan
pinjaman atau biasiswa dari mana-mana penaja, mendapatkan surat akuan kemudahan perubatan diberikan kepada pelajar Diploma /Ijazah? keputusan CGPA 2.75 ke atas bagi setiap semester
pelajar perlu menduduki sekurang-kurangnya satu (GL) dari Pusat Kesihatan UiTM bagi memudahkan berikutnya. Sekiranya pelajar tidak mencapai
peperiksaan semester, pelajar tidak mempunyaire- urusan bayaran bil rawatan pelajar. Pelajar layak Jawapan : Bantuan kewangan hanya diberikan kepada keputusan seperti yang dikehendaki oleh pihak
kod kesalahan tatatertib oleh Lembaga Tatatertib tinggal di Wad Kelas Dua (2) atau lebih rendah di Pelajar sepenuh masa Program Diploma, Ijazah penaja, biasiswa pelajar akan ditahan atau
UiTM dan pendapatan keluarga adalah dibawah Hospital-hospital kerajaan atau Hospital Universiti. Sarjana Muda dan Profesional yang mendaftar ditamatkan bergantung kepada penaja
RM1,500.00. Universiti tidak akan menanggung apa-apa bayaran dengan UiTM. Pelajar sepenuh masa program masing-masing.
bagi rawatan atau wad di hospital swasta. (Pra/Master/PHD), pelajar luar kampus (PLK) dan
2. Saya baru mendaftar semester pertama, saya belum mem pelajar jarak jauh (e-PJJ) adalah tidak layak Pinjaman kerajaan negeri yang ditawarkan kepada
buat sebarang pinjaman/biasiswa, adakah saya layak Sekiranya berlaku kematian kepada pelajar, pihak menerima bantuan kewangan. pelajar adalah berbentuk pinjaman dan bukannya
memohon pengurangan/pengecualian yuran pengajian? UiTM akan memberi sumbangan bantuan sebanyak biasiswa. Pelajar perlu mematuhi syarat-syarat yang
RM7,000.00 kepada waris/penjaga pelajar (termasuk 8. Saya telah mengalami kecurian barang di rumah sewa dan ditetapkan seperti keputusan peperiksaan mestilah
Jawapan: Permohonan pengurangan/pengecualian yuran pelajar separuh masa dan jarak jauh). beberapa barang berharga termasuk laptop telah hilang, diatas CGPA 3.00 dan anak jati negeri mengikut
adalah layak bagi pelajar semester 02 dan ke atas bolehkah saya mendapatkan bantuan kewangan? tawaran pinjaman kerajaan negeri masing-masing.
sahaja. Pelajar mestilah telah menduduki sekurang- 5. Rumah saya telah mengalami kebakaran keseluruhannya
kurangnya satu semester peperiksaan dengan yang menyebabkan kami hanya tinggal sehelai Jawapan : Pelajar layak untuk mendapat bantuan tabung 3. Saya adalah penerima biasiswa JPA semasa pengajian di
memperolehi CGPA 2.35 ke atas, pelajar tiada sepinggang. Apakah bentuk bantuan yang UiTM berikan kebajikan pelajar. Kes perlu dibuktikan dengan peringkat Diploma, adakah saya perlu membuat
apa-apa pinjaman atau biasiswa dari mana-mana kepada pelajar? adanya laporan polis dan agensi berkaitan dengan permohonan semula ketika menyambung pengajian di
penaja, Kedua-dua ibu-bapa atau salah seorang disertakan semua salinan yang diperlukan. Pelajar peringkat Ijazah?
telah meninggal dunia atau hilang upaya. Kadar Jawapan: Pelajar akan diberi bantuan dari Tabung Kebajikan layak mendapat bantuan mengikut kelulusan yang
pengurangan adalah dari RM200.00 Pelajar yang mana bantuan diberi kepada pelajar diberikan oleh Jawatankuasa Tabung Kebajikan Jawapan: Pelajar semester pertama program Ijazah lepasan
kepada RM 90.00 kepada RM 45.00 kepada tiada yang ditimpa bencana alam, seperti banjir, ribut, pelajar (Maksimum RM500.00). diploma boleh memohon biasiswa JPA dengan-
bayaran. dipanah petir, tanah runtuh, bangunan runtuh, membuat permohonan semula secara atas talian di
pokok tumbang dan kebakaran. Sumbangan Soalan Biasiswa/Pinjaman Kerajaan Negeri laman web JPA dengan menggunakan keputusan
3. Ibu dan ayah saya baru sahaja meninggal dunia selepas saya bantuan adalah bergantung kepada kelulusan peperiksaan akhir Diploma dengan CGPA 3.50 dan
mendaftar di UiTM, apakah bentuk bantuan yang akan diberi Jawatankuasa Tabung Kebajikan pelajar yang 1. Apakah biasiswa yang biasanya ditawarkan kepada pelajar? keatas.
kepada saya? mengambil kira kerugian keseluruhan yang di alami
oleh pelajar. (Maksimum bantuan RM3, 000.00). Jawapan: Biasiswa-biasiswa yang biasanya ditawarkan 4. Dimanakah saya boleh memperolehi semua maklumat
Jawapan: Pelajar layak mendapat bantuan bayaran tambang kepada pelajar adalah dari Badan-Badan Kerajaan berkaitan tawaran biasiswa/pinjaman Kerajaan negeri?
perjalanan bagi kematian ibu/bapa. Kadar bantuan 6. Saya mendapat pinjaman PTPTN/Biasiswa/Pinjaman yang terdiri daripada Jabatan Perkhidmatan Awam
adalah seperti berikut : Kerajaan Negeri, tetapi masih belum mencukupi untuk (JPA), Kementerian Pengajian Tinggi dan Jawapan: Pelajar boleh mendapatkan semua maklumat
menampung perbelanjaan di kampus, adakah saya layak Kementerian Pelajaran Malaysia. Tajaan dari berkaitan biasiswa/pinjaman kerajaan negeri di
memohon bantuan kewangan? Badan-badan swasta pula terdiri daripada Maybank Kaunter Setempat HEP, Papan Kenyataan
Berhad, Sime Darby, Petronas, UMW Corporation UnitPengurusan Kebajikan Pelajar HEP UiTM Shah
dan FELDA dan lain-lain. Pinjaman dari Kerajaan Alam, Fakulti dan juga kolej kediaman.