You are on page 1of 242

EOEAAHNIKH

PAMMATIKH
ANAnPOZAPMOTH
THE
MIKPHX NEOEAAHNIKHS TPAMMATIKHS
TOY
MANOAH TPIANTAOYAAIAH

OPrANIIMOX EKAOIEQX AIAAKTUCON BIBAIQN


A6HNA
YnOYPrEiO EGNIKHI nAIAElAX KAi GPHIKEYMATON
nAiAAroriKO inititoyto

NEOEAAHNIKH
rPAMMATIKH
ANAnPOSAPMOTH
THE
MIKPHE NEOEAAHNIKHS TPAMMATIKHL
TOY
MANOAH TPIANTAOYAAIAH

OPrANISMOD EKAOIEftS AIAAKTIKON BIBAIQN


A0HNA
nPHTO MEPOS

OI O0OITOI
KAI TA TPAMMATA

nPOTO KEGAAAIO
oeorroi kai tpammata

Oi <t>66yY° l ""IS EAAtiviKife yktiboaq


1. 'Otov miAou^e, [iETaxeipi^onaore Xt^eiq: eXa, ftrjttQa, anlxt,
(iifiXio ei'vai Ae£;eis. KqcOe ~kk£j\ <TXTHiaTi£sTai octto aTrAcs <pcov£S. 'Etot
r\ As£r| eXa axrmaTi^ETai airo tis arrA^s yiovi^ s, I, a.

Tis a-rrAes yojvss ttou ayi! ncrri£ouv tis A^eis tis ovoh&£ou-
UE q>66yyoi)<;.

2. H yAcbaaa \ia<; e'xei 25 <p06yyous, tous ock6Aou0ous:


a, £, 1, o, ou, P, y, 5, 5, G, k, X, p, v, n, p, «, t. <p, x»
pji, vt, yK, ta, t£.

Ta YP^MM aTa T119 eAAr|viKrjs ykCtoaat;

3. rpajinata r| i|/T|<pia ei'vai Ta ypa-rrrd arjuaSia ttou Trapicn-a-


vouv tous <p66yyou$.
To e, to A Kai to a efvai ypaunoTa ttou Ta ypa<pou|JE, yia va
TrapaoTr|CTouiJiE tous q>06yyous ttou Trpocpipoune, OTav A^e tt| A^T]
e'Aa.

4. Ta ypdnnaTa ttou (jtETax£ipi?6(iaoTe yia va yp&youjje tous

11
<p06yyovs tt|s yAcbaaas pas ei'vai 24 kcci 6Aa laa^i Kavouv to a>»(pd-

PtjTo tti<; E^Xqvucrfe y^dxr<ra<; r} to e^Ttvuco aX<pdPtito.


Ta ypduuaTa tou eAAt|vikou aA9afir|Tou ypcupovTca airo Ta
TraAid xpo^ia p.e ttt,v aKoAoudrj aeipa, ttou ovop&^eTCU akq>a$y}xixr\
leigd:

A a dXcpa H r\ rjra Nv vt Tt rav


B p fjrjra 08 drjra 2$ It Yd vipiKov
r Y yd/ia I i ytwra Oo OfllHQOV <X» q> (pi

A 5 de/lra K K xdna IT K TIL Xx Xi


E E eipi&ov A X Xdfida Pp en *Fy ifi

z; Crfra Mji fit E a aiyfxa 12 CO o/ueya

AvTiaTOixia 4>86yYwv Kai YP a HH aTWV

5. Ott(j05 fJAETroups, to eAAt)viko aA9dpr)TO 6ev £)(ei yia 6Aou$ tous


q>doyyous ^excopicrra ypamjurra.
'Etci, yia va ypa^oupe tous tpOoyyoug ov, fxji, vr, yx }
to, t£,
^BT<xy£ipi^6\xcccrT£ Suo ypdnnaTa yia tov KaQkva.
Atto to dAAo jJiEpos exouijie TTEpiaaoTEpa ypdnnara ttou Trapt-
ardvouv tov i'6io q>06yyo. Pta to 906yyo o exou^e Suo ypdmjKrra:
to o Kai to co ( (ofxoq ), yia to 906yyo i e'xou|i£ Tpia: to, tj, to i
xai to v ( xvvrjyi ).

<t>wvf|evTa Kai ou|i<|>uva

6. Oi 9©6yyoi x co P^ OVTOtl °" e <pe>VTJ£vxa Kai cte aujuptova.

(Dcovrjevxa Efvai oi 906yyoi ttou uTropouv va axr|[jaT(-

aouv uovoi tous ovAAaP^:

(a), (e), a - e - gag.

LupqMdva ei'vai oi 906yyoi ttou 6ev piTTOpouv va axrtiia-


tIctouv uovoi tous ovAAapT) «ai irnyatvouv ttovtote uia£(

H£ 9C0VT)evTa:

(*)> (Y)> te-ym.

12
Kou toc ypcti.maTa ttou Trapiordvouv tou<; <p66yyous x^P^o^Tai
0£ (pcovfievTa xai ae av^oova.

7. 0<ovr'j£vra ei'vai toc ypd|i|juxra a, £, r\, i, o, u, a).

Evurpmva dvai to ypdnpaTa JJ, y, 8, ^, 0, k, l., |i, v, £, *» P» <*

(-S)» t, <p, *, y.

Ltineitooq.— 5tt)v apxaia ettoxt) to r\ TrpocpEpoTav aav cc, to oav oo, kou co

tot (pcoi/qevTa a, i, t\ dAAoTe aav airAd a, i, u, Kai dAAoTt aav aa, IV ok/to,u, uu.
to t] xat to co ovoyd^ovTau uaKpoxpova,To e Kai to o Ppaxuxpova Kai Ta a u » V
6ixpova.

ApxiKa Kai TeXiKd Yp&HH aTa


3 To TrpcoTo ypdupa ae yia Ae£r] AeyeTai apxixo- to TeAevrrai'o
txmko. Itt) Ae^rj fiaravo apxiKO ei'vai to /3, TeAwo to o.

OP0OrPA<PL\. To ypdjaiaa g to laeTaxeipi^onaore airj yia


to c, otov eii/C! teAiko ae ma A&jr): ctoxyroq.

TeXik6 o6|i<|>u>va

9. TeAiKd cfun«po>va ei'vai orr) yAcoaaa lias to ? Kai to v.

Xe dAAa auM<poova teAeiwvowv nepixd ETrKpcovrmorra Kai Ae£eis ^eve?: «#/ ouy/
AMft, xeQOvfleift, laadx, aotpiq, MaidfieB ktX.

AmXa YP^HM aTa


10. Ta ypdpnaTa £ Kai y AeyovTai 6inX.&, yiorri to KaGeva Trapi-
ardvei 50o 906yyovs, to f tous 996yyovs xo* Kai T ° V T0US 906yyous

OPOOrPA&IA. To (net) ypd9ETai iravTOTe \pt. y. To (ho) ypd-


9GTai ue ^, o/i opicos 0715 Assets ttov ei'vai crvvOeTES H£ to eh: c'fw,

dtjiog, aAAd: eH-atgarsla.

13
Ai4>r|4>a

11. Aiyiwa ovopid^ovTai Suo ypdiapaTa ua£i ttovj TrapiOTdvouv


tva 906yyo.
Ai^rupa efvai Ta aKoAouOa:

12. A' — Aiytiqia <poivfjevTa

a) To ov yta to 986yyo (ou): ovqu, xov (3ovvov.


{})To at, ttou Trpo9^peTai ottcos Kai to e: crrj/nateg.

y) To ei, to ot Kai to vt ttou Trpo9EpovTai ottcos Kai to i: xXdvei,


ot xdrotxot, vioOeTcb.

13. B' — Aiynpa a6|Kf>cova

1. Ta pin, vt, yx iyp\iv dAAoTE appivr] Kai dAAoTE eppivr)


Trp090pa.
'Appivri Trpo9opd Eyouv Ta fin, vt, yx, OTav PpiaKovTai:
Ot) ott|V apxn tcov A^ecov:
finalva) } fiizaovAo, vtvvoj, vrijdjtofiai. yxifii, yxQEfiog.

(3) peaa aTT) A^tj, varEpa aird aup9covo Kai arravioTEpa vote-
pa aTro 9covtjev (qe ££ves Ae^eis TrpoTrdvTcov):
fiTtaQfinat;, rovofimva, fiTteavzeg, rpihniai, agyxo, finafindq,
fiavrd/it, lATtayxira.*

TT10 auxva opcos tj Trpo9opd tov fin Kai tou vt ei'vai s'ppivri. At)-
Aa5r[ to rrpcoTO ypdnna, fif\v, Trpo9EpETai £excopiaTd, Kai to Seutepo,
n r\ t, Trpo9EpETai aav to ovtiotoixo 61^90 fin r\ vt. Oi Ae£ei$:
afinth, AafjMQtj, ndvxore, nevxe Trpo9^povTai aav va T15 ypd9aiae:

nfi - fine At, Aa.fi -


fMQy, ndv - vtote, niv - vre.
TTapouoia Kai oris Ae§ei$ ttov iypw 7* A 77, TO TrpcoTo ypd^na
Trpo9^pETai aav v, Kai to SeuTEpo, to x r\ to y, aav to 61^1190 yx.
'Etci 01 Ae^ei?: ayxddi, ayxaAid, yEyydQi, AyyAta Trpo9EpovTai aav
va TiTOtv ypanpEVES av - yicddt, «v - ymaAtd, <pev - fKagi, A\ - yid/a.
Oi auvSuaanof fin, vt, yx, OTav to TfptoTo.Tovs ypduver r-po-

* KcrraAoyo £evcov Xe^ecov ttou s\o\jv dppiuo 81^1190 aOM<pcovo p^. <jto E-
Triurrpo, a. 209
(p£p£Tai aav piviKo ovijwpcovo, ovo|ia£ovTai pmicd <rufMiXfcY|iaxo.

P) To XO KOtl TO t£."

xaatmi, exai, koqCxgi, Ekevixaa, Mnox&OQTjg,


xZix&xag, xt,vx£,ifpo, xC&m, TCafieXag.
Ie TroXXes X^eiS Trpiv ott6 to Ttf Kai to tC vrrrApxei eva v:

Ta CTUiiTrAiyijaTa vt£ koci frtf TTpeTrei va Ta &ywpiZ>ovv£ cttt\v

Trpo9opa arro Ta orrrAa xt, Kai rtf. Aeyovrai \xe. v : ydvr^og, xafo-
HCLVxCagog, (x7iQQi5vx£oQ f axavxCoxoiQog, MdvxtoQos, aAXa X^P'S v •"

fieXix^dva, xCtx£txi.

AuupEOT) Kai ovopaoia tuv aupcpu-vwv


14. Ta aOjjupoova 8iaipouvTai:

A. KaT& TT) 9 CO V T| drixa: k, «, t, x, 9» 6> <*> ta-


TTOV ^X 0UV: ae nxnP 6 *-
y> P» 5, ;, t;, pic, vt, yk, x, p, v, p.

dnx« Kai iftiipd Aia6av6uaoTe tov t^xo tcov i^xTipcbv


aKounTTcbvTas to S&xtuAo oto Aaipo
ejjarpos.

B. Korra tt] 5 1 ap auyjiiaia: ffpo<pipovTai jaovo jaia crriyiii


4
),

k e 1 a tous: ae tt\v oopa ttou avoiyov^E to aroua:


crTiypiaia Kai e£,a K, TC, T, YK, |17t, Vt, T<T, t£-
KOA.OU01]TlKd E^aKoXouOiiTiKd:
J
Z auTd paaroOiiE tt| 900-

vt) octo 0f Aoujjs: y» P> 5» X* <P» ^» ff > C* X,

H, v, p.

T. Koto: to \i i p 5 'XSiXiicd: tc, p\ 9, tire*

ottou oxrmaTi^o- oSovtiKd: t, 8, 0, vt*

VTai oto oToua: aE SiirXoSovTiKd ti oupiotiKd: <r, £, t<t, t£*

XapuyyiKd: k» Y» X» 7k
"

Y^oxrciKd: >., p. To X xai to p AeyovTai


Kai UYpd.
piviKd: p, v. fia va -rrpo9Ep6ouv, (3yaivEi
o aepas otto ttj hutt). To ^ avrjKei
Kai era xei^Ka, to v avr|Kei Kai via
yAwcroTKa.

15
15. IliVaKOq TOJV OU|A(|Ki>VlOV

CAeiyvei ttco? SiaipovvTai to: o-Jucpoova Ka-ra 5ia<popSTjKous Tpotrous)

KaTa Ta jaepr)
KCXTOC TT| 5iapK6ia

OTTOU JJxi y/Liiai'a E£axo%ov6r]Tixa.


o-xrmaTi^ovTai
'Arix« Hxrjpa 'Arixa Hxripa

XeiAikoc n JUtt <P

OSovtikcc X VI e d

AirrAoSovTiKa xa XL a
(CTUplaTlKOt)

Aapuyyixa X yx X 7
TAcoaatKa (uypa) (V) K Q
PlVlKQ fl, V

To a Trp09ep£Tai Kavovixa aav rixtlpo C otocv ockoAouOei cxAAo


riXTlpo au^covo (aofttarrjQ, ayovgdg, bteiahvorj, xaAecyievoq ) , ektos
auvnOcos otto to X (jcgooka^dvco, lakafiiCfioQ).

At4>0OYY° l
Negdtda, arjdovi, goidt, fidrjda

16. 2* auTEs tis Ae£eis to at, to aij, to oi\ to oij Trpo^povTca ere

Hia auAAa|3i'|.

Auo <pcovr]evTa ttou Trpo<|>£povTai ae jjua cruAAa(3r!


enro-
teAouv Hva 5i<p6oyyo.

fftidvco, yvaXi, dSeiog, deid<pi, noiet;, noioi, Tioiovt;

17. I' cams tis Ae^eis to t, to v, to £t ? to ot \xoZ,\ \vi. to cckoAou-


9o <poovr|ev t| to 5iyr)<po TTpo<pEpovTai qe |jia <r-.:l\hv$r\.

KdBe xixoio awdvaOfxd xov 1, v, ei, 01 fie xo axoAovOo (pojvrjev xov


ovofidCovfxe KataxpTKTTiKO 61980770.

16
Ojioia ou|i^uva

Zafifiaxo, ExxXiqaia, dXXoq, y^dfi/xa, yewio,


710JT710VQ, (XQQCD&TOg, X&CftiEQa, 71EQIXXOQ

18, T auTes T15 Ae^eis yp^out-ie 5uo aOn<pwva, Ta i'5ia, evcb -rrpotpe-

pouyie Eva 966770. Auto 7iv£toci o~ra aO(i<pcova ^/?, xx, AA, ////, rv, Tin,

qi>, <]<s, xx. Ta Suo auTa au^cova AeyovTai o^iota ownqxova.

Oi auv6uaa}ioi au, eu
19. Ot o~uv5uaapoi tcov <poovr|€VTCov au Kai ei> e'x ouv SittAt) Trpo-

9opd.
£ti$ Ae^eis 7ratVo, Avyovaxoq, avQto, Eva, evkoyco, eyevfjear]

TTpcxpepovTai aP, ep.


1.TIS Ae^eis vavxrjg, evxaoiaxd), evxv%ia TTpo9epovTai a<p, £(p.

Tlpo9epovTai ap, cP, otov cckoAovOei 9Covt |Ev <


r| iiX'HP au^covo.
npcxpepovTai acp, c<p, otqv axoAovdEi drixo (TUP9C0VO.

A<f>ujva ypdjijaaTa

20. MepiKoc ypdmaaTa 6ev Trpo9£povTai aE opiapiEVES Ae^eis. Ta


ypapnaTa auxa A^ovTai dtptova.
'A9cova Eivai:

a) To v aTO oTav okoAou9e£ {3 r\ (p:


ev,

etxpoQoq Trpo9£pETai gov to e'tpopoc;'


Ev<poQia Trpo9EpeTai o~av to eqiooeta'
e'tcti Kai to Evfioia, ev<pAsxxog, EvqjQaxrjQ, Evqtoyvtxoq, E.vtpvyg,

E7iev(pr][jiia.

p) To eva air 6 Ta Suo 6[aoia av^wva:


aXXov, dp/uog.

7) Zuxvd to n o"to a0|aTrAE7tia /utix:

'dxafxnroQ, dfiejbtTTXog, Flefiiixri, 718/471x0$, ffvfinxcofia.

17
AETTEPO KEOAAAIO
AEHEII KAI ZYAAABEI

Ot A££ei£
21. H kocQe Ae£i"| ypcwpEToci x^piora.
OPOOrPA0IA. Tp^ovTai \\z nia Ae^:
a) Ta api©nriTiKd a-rro to 13 cos to 19:

Sexaxgia, dexaxecJasga, Sexajievxe, dexaegi,


dexaenxd, dexaoxxd), dexaevvea.
(3) Oi avTcovuyiEs:
xadhag — xadefiia — xaftha, xadexi, xaxixi,
onoioabrjnoxe, octoadrjnoxe, oxtbtjnoxe.
y) T a dkA t i a:

ajiaojrjg evxd^si xaXrjfjLEoa juoXovoxi


anevavxiaq evib x,aXr)Vvyxa oXrjfxega
arnvSeiaq et-aixiag xah}cSneoa oXr)vv%xa
aydxov s^dXXov xaXrjcbna oXoxfdidXov
acpov e^aexrjg xaxayrjq ojrovdijHoxe
drjXafa'i e^laov xaxevdeiav onwabyptore
dta/utag entxetpakrjq xtdXaq TiQondvxaiv
eiddXXujq emxeXovq juejuidg vjidtprj

EtdsjLl/j xaBavxd /uoXaravxa toaxdao.


f-voao xadfi^rjg judXo (tiov)

5) H 7T p 6 6 a X] as (a' ) he tt| yeviKfi Kai tx\v aiTiorriKTi tou dp-


8pou:
cfxov (piXov (xov, oxov a<pgd xrjg ddXacfcfag, axo net,ovXi x?]g ex-
xXyjaidg ktA.
" "^ Kai
rpd(p£Tai oncos x^P 10 1 Me airocTTpofpo r\ avTCovujjia aov:
o ' xo divu),
1

d xo ecfxetXa.
rpatpovTai he 5uo Ae^eis:

xaXcbg dgicreg, xaXcbg xov (xrjv, xo), jiexd yaqdc,, xeXog 7idvxo>v.

18
Ot auAAap£<;
o-#(, rga-yov-di, a-crre-Qi, arj-66-vi, xaij-fie-vog, ei-fiat

22. KdOe Ae^t] y<*ip\CjcXQ\, ottcos PAettouhe, ere uiKpoTEpa TM^iaotra..


To Ka6eva otto auTCt [iTropei va exet ^ va A TrepiaaoTepa avpwpcova \x£

eva <pcoviiev r| Siq>6oyyo, r; va iyei Eva \xovo <pcovTiev r\ 61960770.


Kdde texoio Tjjiy'jfxa rt]Q ke^tjq XeyExai <ruAAapf|.
Kaxd tov apid^o tcov av/AAafiGov ma Ae£ti A£yeTca:

a) povoauAXaPr), OTav a-rroTEAeiTai otto ma avAAapr):


vat, <pa>g, iim'
|3) diCTi))./.apTi, orav atroTeAeiTai airo 50o auAAa[3Es:
Trat'-Cw

y) tpioi^AaPTi, OTav aTroTsAeiTai an 6 Tpeis avAAa(3es:


Tia-re-gag, roa-yov-di'
8) jtoA«a6>.Aapii, OTav e'xei TrepiaaoTepes airo Tpeis avAAapIs:
av-X6-yv-Qoq, Xa-ya-va-yQ-Qa., a-yio-fia-cfi-Xta-
ri-xog.

23. H TEAeuTaia auAAa(3rj |jias Ae£t|S ovona&Tai Afiyouffa, r| 6eu-


Tgpri airo to teAos JtapaAfiyouflra, r| TpiTri otto to t£Aos nponapahi\-
yooora. H TrpcoTr) avAAaPf) tt)s Ae^tjs AsyETai apxucfj.
Ztt| Ae£r) ow-Ao-yv-£oc t^ auAAa|3ri -pog Et'vai r\ Ariyouaa, r| arvA-
Aa^ -yv- -rrapaAriyoucra, rj auAAapi 2
)
-16- TrpoTrapaAriyouaa, r\

ovAAa|3r| «t/- apxiKiV

ZuAAapia|i6c;

24. 'Otov ypa<poun£, rrapouatd^ETai auxva r\ avdyKri va aAAa-


%o\j[i£ ypapjir]x^P'S va £X ei TeAetcbaEi ma Ai^n Eiyotcrre t6te i/tto- .

Xpeco^voi va x^picovus ttj Ae£t| ara SOo.


0a tt| x^pio'outjie 6x1 ottou tuxei, aAAd ekei ttou teAejcovei jjua

ovAAaPn. IV ocvto ttpettei va ^EpovtiE ttcos xu>p{C,o\nai 01 A^eis cte

ovAAap^s.

To x(*>Qicrfj,a piat; Xe^rjg ae ovXka(il» Xeyerai <ruAAapujp6<;.

19
:

25. Korra to ovAAa(3ia|ji6 OKoAouGouiiE tous TrapaKotTOo Kavovt^

1. Eva ctO|J9Govo avdjaeaa as 5uo 9Covr)Einra auAAapi^ETai


\xe to SEUTepo q^covrJEv:

£-%«->, xa-?.o-av-vs-y)£ )
na-Qa-xa-Xtb, 7ia-0))~fm-xa.

2. Auo aujjupoova avdijEaa ae 50o 9oovf]EVTa ovAAa{3i£;ovTai


lie to SsuTEpo {pcovTJEv, otov apxi^ei OTTO aUTCt Ta aO|i9CO-
va eAAtivikt) Ae^r|:

Xd-cfjirj (ctrriBa) e-fiyaXa (fiyatvoj) xo-rpxe.qog (<pT(x>%6q)


e-Ovog (Ovtjioq) e-rai (xooqov%i) x.L,L-xt,ixag (r£dfj,i)
imo-jixog (nxibfia) At-ff%vXoi; (axoheio) a-xfiog (xfirjfxa)
d-<pdovog ((pOoyyog).

AAAtcbs, x w P^ OUTai Kai to TtpcoTO crujjKpcovo ttccei ^E to Trpor|-


youijevo 9oovrj£v, to 8euT£po \it to axoAouOo:

Odo-qog, dX-Xog, OdXaa-aa


7l£0-7laX(b, £Q-%0[J,ai

dd(p-vrj, fiaQ-fiog, xdy-fia.

3. Tpia r\ TrepiacroTEpa au^oova avdnecra ae 5uo 9covr]£VTa


auAAa(3i^ovTai ue to okoAouOo yoc>vr\zv, otov apx^Ei eA-
AriviKr) Ae^ti touAocxicttov cctt6 Ta 6O0 TrpcoTa airo auTa:

d-ax{to (cfxotovoj), £-%Qq6q (y%£Givog) y


Gyvgi-xxga (yxivt),
ai-a%Qog (a^edio).
AAAioos, x co P'C OVTai KCXl T0 TrpcoTO cru^covo tt&ei \& to Trpo-
riyou^Evo 9covtJev, Ta dAAa |ae to okoAouOo:
dv-dgwjzog, vsgav-xCid, £x-ctXQaX£ia, nav-dxQaxid.

4- Ta 614^90 [XX, vr, yx 8e x^pi^ovTai ctto a\jXha$\a\i6

pTtov-ftTtovxi, a-fmeXt, vra-vrd, ne-vx£ fitta-yaha, piov-yxgiCco.


}

20
Oi ct0v6€TCs A^eis cckoAouOouv Kcnra to ovMafJiapd tov$

7tao-<Jt%oi, v~7zevdvvog, si-aodog, na-qa-xomo.

6. Ta 6iifTi<pa <pcov/|£vnra, oi 5iq>0oyyoj, 01 Kcn-otxpT)crnKoi

5i98oyyoi kcu ovvSuaanoi av kou £i> koto: to auAAa-


ot

fJiano Aoyapioc^ovToa aav e'va (pcov^ev:

ai-^a, vf-oai-^a, d-ma-arog, vav-rrjg.

21
TPITO KE<DAAAIO

TONOI

Oi t6voi

nmbi, yQ&<p<o} dv$Q(o7iog, aidrjQodgo^iog, fj,r}Xo f vaiireg

26. 1. Ic Kd0c \k£r\ ttou i\ti $v° TouXdxicrrov ovXXa^s nia auX-
Aa^ irpcxpepETat Suvorr^Tepa orrro tis cxXXes, tovI^etoi.

FTdvco crro 9covr|gv ttis cruXXapris ttou irpcxpEpETca ttio


SuvaTd armeicbvoutJie eva ar^aSi, ttou XeyeTai tovo<;.

fis toviko arindSi xP'HO'^oTTO^iTai r| o^eia (') :

x-qnog, yegog, ayanovfxe.

2. le |aia Xe£t] irrropei va toviotei novo taia cctto tis Tpeis teXeu-
tccUs auXXa|3es '•

kifie, eXeyav, ^avaXeyafie.

27. £tis Xe^eis ttou kXIvovtou o tovos 5e tiEVEi iravTa crrnv i8ia
ovXXapf|:
o dyyeXog — rov ayytkov — rov dyye?>.o,

rj ftoioa — oi (xoiqeg — r<ov /xototuv — Tig fiotgeg,


devoi — edeva — 6a dedcb.
O t6vos tt\s evikt^s ovopaaTiKifc era ovcnaaxntd (o dyyeXog), tt}s evi-

Klft OVOliCKTTlKTlS TOV ap«VIKOV <7Td £Tr[0ETa (o (OQatOQ) KCU TOU TTpUTOU EVIKOV
TTpoo-cbirou (TTOv eveotcotcc Tris opttJTiKT^s CTTa pripaxa (dev(a) XsyETai ftaviicoc
tovo;.

22
2T\\xtio3or\. Ta ttcc\i6tepoc XP<ivia xpTl^^o^oioOcrav cttti ypa<pt^ Tpla tovikA ctt)-

U<5t8ia (o£ela ', '(tageia "


kcci neqianoifiivr] ') kcc6ws *ai 50o -rrveOnctTa (daaeia

Kai v»«M ') Av-d yta 6Ao av/Td xpr\<rnicnToioO\ie a^epa p6vo tt}v o§£ia, au|i<pwvc

HE tous c«6Aou6ous kov6ve5 :

28. Kav6v££ too hovotovikov awrtfmaToq

1. Tovik6 afmdSi Trafpvei Kd0e Ac^n ttou ex61 ^Oo A TrepiaaoTEpes


avAAa|3£s. Aut6 laxvei Kai <m\v TrEplTrrcoori ttou r\ \£%r\ ira-
povCTi&^ETCti cos HOVoauAAafJri Oarepa airo EKdAivfrq f\ oaTOKOirri,
6xi 6^cos Kai 6tccv lx El X aCT£l TO tovictiievo <|>covr|Ev and a<pa(-
peaT|.

• Flaipvouv tovik6 crniidSi A££eis ttou Trapovaid£ovTai cos


povoauAAapes uorepa arrd
ekOXi^ti, tt.X- My' an' 6Aa ndvx' avoiyrtd, eiv avdyxr], f

tJqO' exeivoQ, firjx' eav jmrjx' eyd) ktA.,


t) CXTTOKOTTT^, TT.X* <P^Q* XO, xdlp' XOVQ, da XOV KTA.
• 'Evas pTiiJiorTiKOS tuttos ttou e(J£ive drovos aird acpafpEari
6ev avspa^Ei to toviko or)|idSi ott)v TrpoT|yovn£vr) Ae^,
tt-X- f*ov '(pegs, xa Metfe, va 'Xeye, da 'deka, nov 'vat

(aAAd nov 'vat;) pov 'ne ktA. t

2. Oi novoaOAAapes A4^ets 5ev -rralpvouv tovik6 ar]iad6i.

• BecopouvTai novoauAAapoi Kai hevovv drovoi oi ouvi-


5t}uevoi (80o 9coviT,EvTa ttou Trp096povTai ua£i
tuttoi
ere \x\<x auAAapfj), tt.X- /*«*, yta, ysta, ma, nio, notoq-
Tzoia-noto, yioQ, viog, (va) mco K.d. TTpoaox^ cttt) 8ia-
90pd : ftta - pLa, dvo - dvo, noiov - (to) noidv, xo fiio<; - o-

(BA. Kai KorraxptiaTiKol 81<p0oyyoi § 17 Kai <jvv\C,r\or\

§ 39).
• Mia liOvoaOAAapr) TrpoaraKTiKT|, ockoukx ki otov okoAou-
0e{toi otto 8vo eyKArriKd, Sev iraipvei toviko or|pd5i,
TT.x- ne$ p-ov xo, deg xov xa, figes xovq xr\v, <pa xov xa ktA.
E^aipoOirai Kai Traipvouv toviko ormdSi
(a) o 5ta££VKTiKds cruvSeauos r\,

7T.X- ti f] Avva r\ r\ Maqia

23
(p) TCX epCOTT|pCXTlKd 710V KOI ncbg.

• Ta nov Kai, ncbg iraipvovv toviko armaSi site ppicrKOVTCU


ae euQeia epcoTr|ar| eite <je TrAdyia, tt.x-
/7ou nr'jyeg; Ae /tag eineg tiov nr\yeg.

Ilcbg ae Xeve; Mag sine ncbg xov /.eve.

(Eiriaris rraipvouv toviko arindSi Ta nov Kai ncbg a£


*
TTEpiTTTcbaElS OTCCOS Ol OCKoAovQeS
nov va aov xa Xeto,

and nov xi cog nov,

nov xau Tiov,

aoatd xai nov.


— Tovg eaxetXeg xo ygd/i/ia; Flax;!
IJcbg flag idfiat!
Kotxd£co neb; xat neb; va xa fioXeipto.)

• Ta nov Kai ncog Sev iraipvouv toviko oriudSi OTav ,8ev

Etvai EpcoTtiiaaTiKd (6tov to nov Eivai £Tr{ppr]|ja, avTCo-


vv|jua, auv5ea|jios' to ncog auvSeaMos), tt-X-
Avxd nov aov eina.
Ma; eine ncog xov Xeve BaaiXrj.

(y) oi aSOvaToi tuttoi tcov TrpoawrriKcbv avTCOVUiaicov (fiov, aov,


xov, X7]g, xov, xrjv, xo, flag, aag, rovg, xa), OTav cttt|v avd-
yvooari u-rrdpxei ttepitttcoctti va 0£copr)6ouv eyKAiTiKES,
tt-x. o nax eqag fiov eine (= o TraT^pas eitte a' ehevc) evco
o naxegag /aov eine (= o Siko$ |jou iraTe'pas eitte)* r\ ba~
axdka /nag ta edtoae 6aaKaAa Ta ^6coa£ a' spas) evco
(== r\

-q daox&Xa /iag xa ebmae (= r\ Sikt) \xa$ BaaKaAa Ta eSgocte).


AAAd otov oi a8uvaTOi tuttoi tcov TrpoacoTriKcbv avTco-
vupicbv (/nov, aov, xov ktA.) 5ev UTrdpxei TrEpiTTTCOCTTi va
jttepSeutoOv (is Ta oiiorixd tous EyKAiTiKd, 6ev -rraipvouv
toviko armdSi, tt.x-
yiaxi /iag xa keg avxd;
xi /iag eaxeiXeg;
dxav /tag xa eaxeiXeg,
r\ daaxd?,a nov /iag eaxeiXav,
7) daaxdXa nov 6a /iag axeikovv,

/iag eaxetXav /ita daaxdXa ktA.


(8) 01 povoouAAapes Ae£eis, OTav autjm-po<pEpovTai \it tous prmcm-
3
kous tOtxous jatko, fiyco, fiooj, q6u>, ae 6Aa Ta Trpoawrra xai
tous apiQuous, Kai SexovTai tov tovo tous,
tt-X- 6d irnoi (-rrpo^poune 5uvon6T£pa to 0a) evco 6a /xnui

(Trpo<p£poun£ SuvaTOTEpa to fxnco), 6d /lmeiq - 6a juneiq ktA*,


vd fiyto - va §yca,

6d 'ado) - 6a 'q6(jo,

6a tov *q6ei - 6a rov 'q6ei,

va rd post - va xa {3qei ktA.


3. O tovos tou eyxAiTiKOu o oiroios aKouyETai qtt) Afiyouaa tcov
TTpOTrapo^uTovcov Ae^egov ar)U£icbv£Tai,

tt-X- o nqoedqoq /xag,


%dgia/ud ao%\
d<pr)ae tov to ktA.
To t5io yiveTat aro irpcoTo ana 5ua EyKAiTiKa, OTav rrporiyet-
TOl TTapO^UTOVT] TTpOaTCCKTlKTI,

tt-X- dcoae fxov to.

(psge /idg rovg ktA.

29. Ovcuaaia icov Xt^smv and tov tovo tow;

Mia Ai£r| AeyETai

a) o^utovij, OTav tovi^etoi oir\ Af)youaa :

efATigbq, ytari, ra utxqa jzaidia.

P) rcapo£,i>Tovn, OTav tovi^etoi crrr|V TrapaAriyouo-a :

TQkx a , xayvdQOfxoQ.

y) nponapo^frrovt], OTav Tovi^ETai cttt)v TrpoTrapaAf) youaa :

{wBgooTtog. yvfjivaarr\Qio.

To flifiMo /xov. To zerQadu) aov

30. Zto TrapaSEiyuaTa auTa oi At^eig uo>-, d


oov TrpotpfpovTca rcao
qtcvoc evco|ji6V£s \x£ tt]v TrporiyounEVT) Ae^t), ttou o Tovor tous "H Sev

25
ockovetoci (to fiifiMo jj,ov) T\ aKOUETOci co? SeuTEpo? tovo? ott\ Ariyouaa
tt\s Trpor|you|Jievf|5 Ae£t|S (to TETgddto aov).

Oi iJiovoaOXXapES Aec;eis ttou x&vovv TOV Tovo tous t\ tto\j

tov ave(3d£ouv crrr] At)youaa tt|S Trporiyou|JEvr|S A££t|$ A£-

yovTcu sjkXitikec,.

Oi auxvoTEpEs syKAiTiKE? Ae^eis Ei'vai 01 [aovoauAAa(3oi tuttoi tt]S


TrpoiTcoTTiKris avTCovupias //oi> //e /*«£, Gov ere crag, rog tov xol xr\ teq ktA,

31. O TOVOS TOV EyKAlTlKOU:


1. liETacpEpETOti:
a) cttt| Arjyouaa tt)s irporiyounEvris A^rjs, 6tocv awrt) TOvi^ETai ott|V
TrpoTTapaAriyoucra:
o TtQoedQOq fxat; (&aq, rovg).

(3) cttt|v TrpofiyoupEvri M^r\, 6tocv Ei'vai ki oxttt\ EyKAmicri Kai r\ Trpiv
card auTT)v Ei'vai TrapocjuTovrn
(pioe fj,oi> to, d(hae /uag to.

2. octtoP&AAetcm, otccv r| TrpOT)yo0tJiEvr| Mf;r\ tovi^etoci ott)


Afiyouaa r\ <jtt\v TrapaAr)youc7a:
to <pa>g juag, >/ xa 'J
(l
P 0v ,
va ?ovq, xa debga tov, ot <piXoi crag.

32. 0£cfti too tovikou OTtyisiou

To TOViKO arikidSi arjUEicbveTai

(a) TTdvco qto tovi£6|Jsvo niKpoypdwaaro 9covf|sv : eyat, Tifim.

((3) EuTrpos ki ETrdvco oro Tovi^o^evo KE9aAaio (pcov^ev : 'AfidrjQa,


'Efigog, 'Hyaiarog.
(y) ndvco oto <pcx>vf\ev tt)s Si90dyyou ttou Trpo9£p£Tai Svvcrrd-
T£pa veodtda. :

(8) rtdvco ato SsuTepo 9govt)ev tou 8i^/r|<po\j (pcovf^vros, ctuvSvcc-

anov av Kai ev koci Konraxp'narTiKi'is 8i96dyyou : TtovXr^aa,

elfiaf avQio, evXoyog' mdvoi, fxoidC<o.

26
TETAFTO KEOAAAIO
AAAA OPGOrPA^IKA IHMEIA-
ITEH — lYNTOMOrPAOlEI

'AAAa op6oypa4>tKa at)|ie(a

33. Ektos a-n-6 to toviko ormaSi p£TayEip\t 6\x<x<rr£ yp&90VTas >

Kai uepiKo: aAAa op0oypa<piK6 armeia.


Ta aTiijeia auTCt eivai:

1. H ajroatpcxpot; ('). IIote ariMEicbvETai, 6a to Souije 6tov


e^etccctoume Tr|v £K9Aiyr|, tt\v a<paipe<jr\ Kai tt\v aTTOKOTrrj.

2. H urro5ia<TTO>.f| (,)• IrmeicovETai <nr|v ava9opiKT] avTCOvu-


laia d,rt yta va tt\v ^E)(copiaei otto tov eiSiko auvSEaiao on:
'0,n mj va tzeiq £x £l S Mxto.
'EXeye 6,xi aiaQavdxav.
AAAa: 'EXeye ndvra drt 06. 'oOei, /ua d? <pdvrjxe.
H UTro5iaaToAri armeicoveTai Kai cttous SekoSikous api6|iov>s yia
va ^E)(Gopi(TEi tis aKEpaiEs (jovdSes otto tis 8eKa8iKE<;: 0,15' 15,3568.

3. Ta &iaX,i)xiKd (••), SrmEicbvovTai Trdvco otto to r\ to v yia


i

va 6et^oune oti to r\ to v ( TrpETTEt va Ta TrpocpepounE x°°P lcrTa aTTO


to TrporiyouiiEvo 9<jovtiev a, e, 0, v:

natdi — xa'idevo), Oelog — Os'ixdg,


Ojunvoia — evvo'ixdq, (io'ibdxi, modern') — /Livixdt;,

avoto — noavvTixog, nX&von — gewpaivo.

Ae armEicbvounE to SiaAvTiKa:

a) OTav to irporiyou^evo 9covt|ev irafpvei tovo :

vegdida, nidi faAAa nXa'ivdg), xogotdeya (aAAa xogoldevco).

(3) OTav Sev e'xoupie 81^90 9Covf]Ev:

divXiar^Qio, rio(inY]ta, tiqoji, Mowcttjg.

27
4. To £vcotiko (-). Zr|pEicbvoup£ to evcotiko:

a) c7to teAos OTav 5e x w P El ^"H oAoKAripr| Kai-TrpETrei


'
ttjs o~Eipds, *!

va tt\v ko^oupe Kai va Tr| x<^>pio~°upE: /uaA - ha.

P) UCTTEpa otto tis Ae^eis Ayia-, At-, yego-, ygia-, deia-, xvga-,
fiaoxQQ-, (xnaofina-, jiouia-, ttou -rrriyaivouv pa£i p.e Kupio ovopa:
Ayia- Ho<ptd, tov At- Am, T/jg xvoa - P-tjvrjg, o nana- Arj/xt'jTQf]g.
0\ Ae^eis auTES 5ev e'xouv Siko tous tovo.

Tlpo4>opd Kai <7Ti£r)

34. OTav aTapaTOups kocOe tocto, cxAAote AiyoTEpo Kai


piAoupE,
ocAAote TTEpicnjoTEpo, yiaTi to 0eAei to von, pa r\ yia va TrdpoupE ava-
rcvor\. 'AAAote irdAi av£poKaT£(3d£oup£ tt\ 9covr| pas yia va pcoTTT,aou-

pe va 5£i£oup£ tttv aTropia pas, tti x a P a ^ a $ A va £K9pdaoup£ 6,ti


f

dAAo aio-0avopao"TE.
Ei'vai (3E[3aia a6uvaTO pe to ypayipo va TTapaaTr]aoupE auTo
ttou Seixvei METaxeipi^dpaaTE opcos pEpixd OT|pa5dKia,
r\ 9a>vrj pas.

ttou pas 8eixvouv ttou ttpettei va aTaparnaoupE Kai Troao Ka0E 9opd,
Kai ttgos va xp^P^TicroupE Tr cpcovr) pas. Av eAeittov auTa, 6a r)Tav
l

SuctkoAo va KaTaAd(3oupE to vdripa Sia(3d£ovTas. Ta oripaSdKia auTa


Ta ovopd^oupe aTm&ux zr\q axi^q.

Ta ox]\i€ia ttjs ori^r\<;

35. Ta cruxvoTepot aripeia tti,s oti^tjs ei'vai r\ teXeia (.), r\ avio te-
>xia ( to KO^ia ( ), to zp<aTt\pax\K6 ( ; ) Kai to Oav^aatiKO ( ).

), ,
!

AiyoTEpo ovxvd p£Tax£ipi£dpaaT£ tx] &mXi] teXxia (:), titv jta-


p£v0£on ( ), Ta ano<snanr\xiKa (. .), . tt]v itavXa ( — ), ttj 5i7tX,f|

navXa ( ), Ta eKraytoyiKd («»).

1. Te^eia (.) TeAeio aripsiobvoupe crro teAos pias 9pdar|s ttou


e'Xei aKEpaio vor|pa. Me tttv teAeio 6e(xvoupe oti ttpettei va crrapa-
tt'icei Aiyo r\ 9COVT):

O rjfaog fiacfiXeye.

Ti}v KvQiaxr) Oa ndfie exSgojuij art] 6dXaa<ya.

OP&OFPA0IA. 'YaTEpa otto teAeio apxi^oups pe KE9aAaio.

28
2. Avo> rsXsia (•). 'Avoo xeAeia armeidbvouUE, otccv OeAouije va
Sei^oune piiKpoTepo crrapdTrmo: Trapd pe Trjv TtAefa Kai peyaAuTEpo
Trapd ne to Kappa:
Avxoq 6t:v r'jtav dvOoomoq' rjrav Oeotd, dodxog, rov fiovvov axoiyeto.

3. Kdnjia (,)• ki'vai to Trio axjy^vo armtio tt|S crri^ris. To ot|-

paobvoupe yia va Sd^oupe ttoAu piKpd o"rapdTr|pa ttjS cpcovrjs.

Me to KOppa XGopi^oupE:

a) A e ^ e i s acjuvSeTE;, ttou avrjKouv ctto i'Sio pepos tou Adyou:


:\fa± TZQOcfyeoc yxofit, cfvxa, noqxoxdkia, xqani.
XxtQ, jiooyxi~$, avxiTCQoyxEQ f'jSof^f axaxdnavxa.

J3)
t r| v kAt)tikt):
Avoids, fidva fiov yXvxid, x>/v drpOaoxyj ayxaXtd aov.

y) TrpoTdaets 6 pi o i £ s acruvSeTeg:
IJyt'jxafiE and xo <J%oae(o, TzSjoa/u xo ood/uo xai ae hiyo fpxdffa/ue

ax)jv Ji?.axt(a.

5) 5euT£peuauo~£$ irpoTaa-ns card T15 k (j p 1 e s-

Aev jiqetxel va ^SKivtjaovfie, ytaxt xaiqdq do%i<Js va x<xXd.


Av Of.Xsiq, iXa.

'Oxav xddtjxc naxeoac;, cpQovxLde yta o'Aa o Oeioq jxaq.


Eav rov (pofidcfai rov yxQEj.10, e'X' an' xo fj,ovo7zdxi.

Ae xcopi&Tai pe Koppa r\ ei5ikt), t\ TrAdyia epcoTr]paTiKf) Kai f)

SiaTaKTiKt] TrpoTaar]: Eyga-ye tkoq Oa e'oOei. U fiov eltieq av yvgc-


ae naxEoaQ. &ofiovuai jufjjzrog ftna'/etc.

4. EpantijicmKO (;). To EpG0TT)paTiKO to aTjpeiGbvoupE ctto teAo<;

liias EpGOTr||jornKt)$ 9pdor|<;:

Tt yiveaai;
riov nrjyet;;

Fiaxi Se: /lie tceqUisveq;

5. (DaojiaaTiKo (!). £rjp£tcbv£Tai OaTspa oaro Ta ETn9covr)paTa


Kai ucrrEpa card KaQe cppdari ttou ei-yppd^Ei Oaupaapd, x a P^> £^TriSa,
novo, 96^0, Trpocrrayr) ktA.
Ti XafXTTQoq dvdga)noQ.!
Zr/xcu ! Maxdqi I

29
WOxl '0
X i!
NxQonrj! AXxl Zxdctovt
OP0OrPA0lA. — 'Ycn-epoc otto EpcoTrmaTiKO r| OavnacrnKO
apxi^oupie |je K89aAai'o:

IJov ntfyeg; Ti etdet; ax a xa£idia cfov;

Tt o/uoo<pr} Kfrooia! Me noarj evxaoicfxrjfrrj xi)V axovei xavetg!


ZuvExi^oupe ^E iaiKpo ypdmaa, oTav r\ ypaor\ auvExi^Tai:
«IIov £tctai;» Qiorrjae <i£a<pva.
Z>JT<»! <pd)va£av dXa xa natdtd.

6. Av7iX.f| xeXeia (:). Tr| armEicovounE:

a) EiiTtpos otto to Aoyia ttou avacpEpovToci Korrd Ae^T):


O Xoicfxdg EiTie: «' Ayanuxs dXXt'jXovq»

(3) OTav KctvouiiE arrapietJiriaTi r\ 5ivou|iE Liiae£f|yr|oT| t\ to a-rroTE-


Aeaiia:

7a /neyaXvxEga tXXrjvixd vr\aid ei'vai: »y KvnQog, r; Kqi'jttj, r) Evfloia.


KdOtde ctxo xgant^i dXrj tj oixoyheia: o nannovq, o naxEgaq, r\

jj,r]reoa, t ubtoyta fiov.

Aev ebovXeyiE jioxe tov. Kat to anoxeXEafia: dev exa/xe xapid


Tigoxomj.

7. napEvGEOii (())• Mectoc cmiy TTapev0£OT| KAeivoutAE \x\a Ae£t|

r\ ma 9paari ttou e^riyei' r\ aupTrAripcbvsi to AEyopsva:

// ftdoxa (axdfia tqejuo ttov to Ovfxovfiai) x^vmicre £a<pvtxd axtjv

Zxovq fiaXxavtxovg noXtfiovq (1912 - 13) XevTEQwdrjxav r/ Ma-


ry 'Hjistgog xat noXXd vrjcftd.
xedovia,

8. Anoaio)nT|TiKd (...)• Me Ta aTrocncoTrr|TiKd 6Eixvou|ie ttcos


r\ 9pdcrr| E(i£ivE aTEAEicoTT), yiaTi Se 8eAouhe va tt)v orrTOTEAeicbaouiiE
r\ yiaTi Ei^aarE auyKivT)|jEvoi:
0eX(o va dov £rjxijaa> va. . . fia xaXvxeoa dXXrj <poQa, dxav $ava-
(fvvavTiydovfxe.

nqdae^e, ftr/v xo t-avaxd(j,etg avxd, ytaxL . .

Ti Qavfidateq (ieqeq! . . .

30
9. riaOXa ( — ). IrmeicbvouiJE ttjv TravAa ctto SidAoyo yia va
6ei£ou[iE oti aAAd^Ei to TrpoacoTro ttou jaiAaEi:

— Tlote Oa 'gdeig;
— Avgio.
— 0a 7t£QLfi£VC0.
(J£

10. Auriui naiAa ( ). KdiTOTE \xsTax^p^O[xaoTB Svo Trau-


Aes yicc va KAeiaoujjis hecto tous \xia cppdar) r\ pspos ttis, ott«s yivsTai
Kai jjl£ Trjv TrapevdeoT):

O jiaregai; fiov —fivgo to xufia nov tov ervXt^e — dev eixe axono
va fit: xdvei vavrixd.

11. EiaaycoyiKd ( « » ). Mia a cte eiaaycoyiKa kAeivouijie to A6-


yia evos dAAou r\ laia Ae£t| tou, OTav Ta ava<pEpoung ottcos axpipcos to
eitte. TTpiv airo to eiaaycoyiKa armEicbvoviiE tote SirrAf) teAeio:
Ta eyydvia eXeyav ctrov nannov: «I1fq fxag, nannov, JidXi to na-
Qajuvdi rrjg rogydvag».
'Otioioq dxove r' dvojud tov (pajva£s: «7iaQ(bv».

XuvTO|ioypa<|>ie^

36. MEpiKes 0-uxves Ae^eis ypd<povTai yia ovvTOiaia kopijieves. Oi ypa-


<pES auTES AsyovTai tr\ivxo\ioypaifizq. Oi mo auvrj0ia|JEV£s Ei'vai oi aKo-
AouOes:

ay. ayios x.x. KUpiOl T) KUpiES (OXI


Ay. r6 . Ayia rpa9T] KVJptOl KUpiOl)

ag. apidtJios Koq, K<i Kupios, Kupia


PL PAette xrX. Kai Ta AoiTrd
ygafifi. ypapi^jidpta xv/3. KU^lKd
Ada SECTTTOlviSa LX . Aoyou X^P^
drjX. 5r|Aa6fi fi. laETpa
Sqx- 8paxues M. Aaia MiKpd Aaia (MiKpaaia)
ex. EKaTOCTTO fiiX. tiiAia

X. Kupios, Kupia fi.fi. HETO TO tiECTTlU^pi

x.d. Kai dAAa fi.X. HETO XplOTOV


KA. Kaivri Aia0f)Kri

31
t\ tiqP. Trapd^aAe Tia tow*; avenovx;
~ifi.

11. 1. ITaAaid Aia9f)KT| avaToAmos


.4
i.ii. irpiv aito to [jiearmepi
B j36p£ios
t-X- Trapa5EiypaTO<; x^PH ,1 SUTIKOS
TFpO XpiCTTOU
.T.A.
A VOTIOS
0". crsAiSa
7V1 popeioavaroAiKOs
<*W- OTiueiooari
tfZl p0p6106uTlK05
(IX O. CTTpeianaTCf
AVI voTioavcrroAtKOs
xexo. TETpaycoviKCs VOTIOSUTIKOS
AVI
TOV. tovoi (novdSa papous)
T.U. TETpaycoviKa |i€Tpa
Tia toix; unvcs
Yl\ uaTEpoypacpo
XV U XiAioypamaa lav., 0i L

/fy., Manx., Atto., fovv

yA- XiAidSes lovl., , 1'V'., ZVttt., Oxi..


1 XiAionETpa Nof/nfin ., 1.c x.
XI
.
-

IlKMUTO KK<I>AAAIO
nA9H 4>eorroN

37, Ae^e t\ ypdcpou--.


aAAd
/1>Jo, Kai &;o.
Af aAAd
%oexoc>Td), Kai (5c xQoj(fxd>,

'YiiTF.na anv to uddri/xa, aAAd Kai virtFo' ait to fiddtj^a.


IJov eivai o FicbQyoQ; aAAd Kai nov vat o Fiomyoq;
'Olo exhue. aAAd Kai dko ixAaiye.
Aeyo), aAAd Kai' Xi(o.

H xoQv<p/j rov flovvov, aAAd Kai r\ xog<pij xov fiovvov.

'Ottcos pA^roune, uiEpixes Ae^as 5t Aeyovrai TrdvTOTE aro <j\jvt\-


:

Oictm^vo tous tutto' kocitoioi 906yyoi tous x°CVOVTOtl n otAAd^ouv, ira-


pcvaid^ouv 5id9©pa jcd0i|*

BX£jtouji£ aK6^i) dti ta itdOr| autA <n>nPaivoi>v, otcxv Trapou-

CTid^ovrai kovtoc kovtcSc 5uo 9a>vi*|EVTa ttov avr^xouv cte Suo yeiTO-
vik£s cruAAaflES Ueccx crrrjv i'5ia Ae^r, (dvo—dvo) r\ mo avx v 6 avd-
M€cra cte 5uo A££ei$ (vareoa and — vareq and).

AuTr) r\ cruvdvTriar] tgov 9govt}evtgov AeyETai xu<Tn<i>5ia.

noAAd otto toc Trd6r| tgov 90dyycov o~u|i(3aivovv yia va aTro<puyouue


Tr)
x ao"M^5i'a.
9a e^tTaaouuE Ta KupioTepa iraQr).

TIAOH OONHENTHN
38. Ta Kupia TrdSTT tgov 9Covr)EvTG0V ei'vai. r\ ouvi^cTj, r\ auvai-
pr.au, T) CKGUyt], t) acpaipECTt], r) aoyicortfi kgi r| «7roKonr|. Atto
auTd laouo r; EKOAiyr) xP Tl a, l
iOTroie i TCCl KaTtOTE cttov ettictttjijioviko

Aoyo. Ta aAAa irapouaid^ovTai avxvd crrr] AoyoTexviKt) yAcoaaa,


lBiaiTGpa aTTiv TTOir|ar|, xat cttov Trpo9opiKO Aoyo.

39. h Aec^ fioifieia AtyeTai Kai fio/fOeia cte xpEis auAAa(3£s, to Svo
AeyETai xai dvo ae pia auAAaprj.

It ttoAAes Ae^sis, dxav aKoAovOei ycovriev OaTEpa otto to


966yyo i
(7], v, et, ot) r\ to 996yyo e (at), Ta Suo 900-
vrjevTc irrropow va rrpo9epovTat jaa^i as \x\a <TjKho.$r\.
Aene tote 77005 a"n$ A^as airr^s e'yivs auvi£i|<rT|.

^Ooyyos c (e r) aij, gtcxv iradaivEi auvif? r|ar| ne to cik6Aou6o


9Covrjsv, Trpo9EpeTai Kat ypd9ETai t

yeved — yevia, ewea — ewid >


nakaid — naXtd.
33
TToAAes A££eis A£yovTOti |j6vo me owf£r|crr}: adeidCco, ddeiog, ijfaog,

xdnoioc;, ouoioq, noioq, xeroioq ktA.

Xuvaipeat)

axovow — axoxyv, dexakgi — dexa£i


40. Zti$ Ae^eis auT^s ta 80o yeiTovmd qjcovnevTa ouot>, ae, evco-

OrjKav as eva.

H evcoot) 6uo ysiToviKcbv 9coutievtcov \xioa utt\v i'5ta >i^r]

ae eva 9covi^ev AeyeTai (TDvaipEaiv

'Otocv tcx yeiTOviKa (pcovrievxa Ei'vai onoia, auvaipouvTcu cte Eva


oiaoto 9COVT1EV: axovouv — axovv, A£(y)£Te — Ikxe. 'Orav to yEiToviKa
<pcovr|EVTa sivai 8ia9op£TiKd, aTroiievei to ttio Suvocto. FTio SuvaTO
ei'vai to a koci axoAouOoOv iae tt\ CTEipd oi 966yyoi o, ov, e, i

dev xa?*oa.xov<» — dev xaXaxovm, axouei£ — axodg, axovtre —

'Etot to ftexaegi yivETai dexdt-i., to NixoXaot; — NtxdXaq, naQay-


Ttieg — naodnteq, Oeddogog — OddoQog, rocb(y)ere — r ochre.

EkGAkj;?-)

tod ovoavov — t ovoavov


1
ta dXXa — t' dXXa
8a axovaere — 8' axovcfsTE ano dXovg — an' d?.ovg

41. Ta dpOpa tov, tu, to Oa. Kai r) -rrp60ear| and i\aaav crre. irapa-
Trdvco Trap.a8EiypiaTa to teAiko tov$ 9covii£v, yiaTi (3p£dr|Kav spTrpos
qe Ae^eis ttou apxi^ouv arro 9Covrj£v.

'Orav uia Ae^t) teAeicovei cte 9covr|£V koi rj aKoAouOr] apyi-


£ei airo 9Covt^ev, auxvd x a veTai to teAiko 9govtiev tt|S

Trporiyou|jiEvr|S. To 9aiv6|aEvo ocuto AfiysTai £k8X.ivj/ti.

34
Ztt| Qicrr) tou (pajv^evTos ttou ^TraOe EK0Aiyr| ar)ueicbvou|i£ Tqv
anoCrgoqto ( ).
'

TTocOafvouv owr|0cos EKOAiyri EpTrpos ae 6|ioia 9covr|6VTa (ov-


vrjOiaTepa arov Trp09opu<6 Kai ttoit^tiko Aoyo):

a) Ta dp6pa to, rov, xa: r' (ogato naibi, t' ovgavov, r' dXXa.

P) Ta tiopia 6a, va: 6' avefiei're, v' agxtdere.

y) Oi avTcovuuks". fie, ae, to, ta;

fie edeige — /x' edeige,

to oveigevrrjxeq — r' oveigevrtjxeQ,


ra d<pr)Cfe — t' drprjcfe.

6) Oi TTpoGeaEis ano, jue, ae, yia:

an' oXovq, fi eaeva, a' efxeva, yi' aXXov.

KcrrroTe oi TTpoO^aEis ere, and, Ttagd -rraSafvouv EK6A14/T) Kai euirp6s ae Sia-
(popETiK6 <pcovt^ev: a' ovtov, an' dxgrj a' dxoi]; Tiao' 6X0 nov.
O <jvjv8ecj^os xai yrropei va ypcKjmf EixrTpos airo (pcovnev xi (xcopis aTro-
orpocpo): xi dXXoq, xi dfitoQ, xi eneira, xi vaTeoa.

nov zivm; — nov 7


vai; tov zvaai — eav 'aai
(xov irpege — /nov '<pege 6a £x ei — ®a X ei
42. Ito TrapaSEiyiacn-a auTa r\ 6euT£pr) Ae£t) E'xacre to apxtKO
9covr|ev T) to 8i^r|(po.

Orav ma Ae^T| teAeicovei cte <p(Avr\£v Kai r\ aKo^ouOr) ap-


Xi^ei airo (pcovrjEv, xaveTai kchttote to apxiKO 9covt^ev tt)s
aKoAouOrjs Ae£t)s. To 9aivou£vo auTO AeyeTai apaipsaii.

2tt) 0eot| tou 9covr]EVTos ttou x av6Tai ormEicbvETat anoargo-


<poq.

A9atp£ar) TraOafvouv tuttoi tou pripaTog he TOvianEVO auvr)0cos


to apxiKO 9covr^£v (e), (1), otov r\ Trpor}youtjLEvr| Ae^t] si'vai TTpocrco-
ttikti avTcovuiiia, to EpcoTrmaTiKO nov to ava<popiKO nov Kai Ta
?

Mopia da, va:


/nov 'ne, ra '<peg£, nov 'xoyte, 6a 'padre, va 'gdet.

35
TTpoae^E tt\ 6ia<pop6; tou: va fie, va ae, qttou £xovp.£ ocvtg>
vuptes TrpoocoTTiKes. koi toi/: va'pai, va 'cat, ottou e'xo'jjie to prj-

Ex<> ij6bivo [jaxaoto <po>s, va fje, avefiaivto tijc avytfc

jue (tr]HO)f.uva %tQia- (Lt«e>.iav6<;).

'HOela va 'fiat xi eyio exei.

XuY KOTrn
xoov(prj-—xoQ<p'i, <mdot—<Trdot, <piQET£-~-<p£ox£, xdtpzxE—xoytx t.

43. Ie uepixes Ae§ei$, dmo$ PAettouue otoc TrapaSefyiJcfTo:

auTd, x^vetcu sy a <pcovrj£v av&uEara cte 8\jo cvgupowa.


To (paivotiEvo ocuto AEyETon «DYKonf|.

ATroKOtTq

$>€$£ to — (peg* TO,

— xoy>' to,
xoipe to
and xo 07tiTi — an' to ctnixt,
(xida Bdkaatfa — pes (fry QdXatirla
(frrj

44. 'AAAote ttcxAi yautxax, ottox PAettovme, to teAiko <pc*>-

vf)EV ^ias Ae^ris EH"np6$ orrr6 to apxtxo aup^covo ttjs

aKoAovOrft. To 9cuv6n£vo carro AeyiETOU a«coKonf\.

STr) 0Eari tou <|>wvf)£VTOs ttou aTroKOtrrjKE armeicbvEiai a.To-

crT^>o<pog.

M6vo to ExrippriMa ^aa ypdfEiai x°°P^ carocrTpo^o xai ye te-

Aiko g ; ^ <tt>? OdXaaau 6no>$ Trpiv ano (poovfjev TraOaivei dicOAivyri:

/*«<?' a^o' to {fici-xt.

OPOOPPA0IA. — IrjUEi&bvrrcn ocTrocnrpofos arriv ekOAuvti, ottiv

a<paip£arj Kat crrr}v aTTOKOTrrj:


0' axovctEX£ — ftov 'ipEQE — an' to anixi.

36
ApyiKd 4>tovr|£VTa

efiSo Jidda — fido/iada Tatyydvoq — Atotyyavoq e£a<pva — d^atpva

45. TIoAAes Xt^eis Trapoucndtouv ott|v apx^l tous aAAayes: a) x&vouv to apx«6
tous <p<i3vi\tv, p) iTalpvouv Eva 9wvt^£v ott]v apyj] xai y) TpiireTai to apxtKO tous
(pcavnEV crc dAAo:

a) A»topoXf|. MsptKES Ae^eis Aeyovrai kch he to apxiK6 tous 9covT^ev Kai x^P'S
out6. Ztis Ae£eis ttou xavouv to apX ,KO tous <pcoviiev e'xoune ajcoJJoXf|. Te-
toies Ae£eis Efvai:
aytAuda, afivydaXo, tfibofidfia, e/njioj, esutieaqpog, et-ofioXoyth, eq(otu>,

evXoyti), rjyovfjevo-, qfitga, vyt'ia, imeorftpavog ktA. ttou XeyovTai Kai yeAdSa,
fido/idSa, Qwidi, (iXoyd), fttQa, yeia, neQtjipavoz ktA.

P) npdta^T|. McpiKts Ae£ei$ tralpvouv ottjv apxi*| iva <pcovrJEV t auv^9c*>s to a. To


9aiv6nevo out6 AfiyeTai np^ta^n Kai to irpdaOeTo q>wvi^£v npotaictiKo:
fificXXa — aftdeAAa, oxid — ioxio<;,

y) AX'kayi\, Mepikes Ae£eis aAAa^ouv to apxiK6 tous <p«v^ev <te eva dAAo. To
(paivoysvo out6 AEyETat aXkayr\.
Tetoies AI^eis ttou -rcapouoia^ouv SmAous tuttous ei'vai:

eftoQipoq — d/jtoijqiog, e£a<pva — d£a<pv<i,

SYNorrriKo sxhma ha ta riA6H tan <cqnhentqn

37
.

FIA0H IYMOONQN
46. ArtopoX.f| xai avdntu^n tod y avajieaa ac (pcovqevxa.
Ie x° veTai TO 7
t
laepiKEs Xe^Eis ocvdnEca cte 9Covf |£VTOt. 'Etch 01
Ae^eis Trapouaid^ovTai pie Suo tuttous:
gaylCoj — gatCoj, key<xt — Xeco, xgwyw — xqoho.

l£ |JEpiK^s tt&Ai X^eij ocvccn-ruaCTETai iva y Euq>coviK6 avdueaa as Suo 9covi'|-

evra, TrpoirdvTcov otccv c<ut6 e"x ovjv TT1 V l 8' a TTptxpopA:

dxaie — exaiye, dxkaie — exXaiye, xalerat — xalyexai.

To tcXik6 v

xov dvdQCOJIO — XO Bqovo


xov xatgo — xo dddxaXo
rrjv n6Xr\ — XT] x&Qa
dev e%(o — de (poftwbfxat

jurjv tQojg — fir] fiia^edai

47. Is |i£piKEs Ae£eis, ottcos PAettouhe crra TrccpaSElyiJKXTa, ocAAote


cpuAdyETai to teAiko tous v kou dAAoTE xdvETcu. Oi Ae^eis ocutes eivou
to dpOpo tov, Ti]v, to apifyiriTiKd kcu adpiaTO dpOpo £vav, t| rrpo-
acoTriKf| avTcovuiaia tou Tprrou TrpoacoTrou a«Tf|v, xx\\ Kai ta
dKAlTOC 5CV, flT]V.

1 OuXdyoov to teXvk6 v, otov r\ ok6Aou0T| Ae£ti apxi^ei and 900-


vrjEv t\ arro ctu^covo ariymaio (x, n, r, (m, vr, yx, tot, x£) t) 8ittA6
(e, wJ-

xov aega /nr/v axovxe dev eida


evav xaigo dev finogdu firjv negdaeiq xr\v ngdcpxcKfa
eida evav l-evo xov xono xr\v vxgonrj avxtfv tfdeXa

2. Xdvouv to teXik6 v, otccv t\ o:k6Aou6t| Ae£t| apxi^i oard ov\x-


<pcovo E^aKoAou6r|TiK6 (y, $, b, x , <p, 6, fi, v, A, q, a, £):

xo yego xr\ figvarj de ygdqxo fir] de%eoat


XT} xaqa xo <pofio xrj (po^fjdrjxa eva Xao
xr) firjxega xt] vlxrj jutj gcoxdg fir] o-xafiaxdg
XT] Ccoygcupitei awf] deXo)

38
48. To teXiko v (pvXdyETai tt&vtote onro dpdpo tcdv, <rrr|v Trpo-

crcoTriKri avTcovutJiia tou TpiTOU TrpocrcoTrou autov, tov, Ka0cos Kai


crro tpottiko eirippriua adv:
ro)v (piXcov fiov, tcdv (fv/ifiaOrjTcbv pov,
uvtov Ot'?,u>, tov fiXinvo, ipwvagi xov t
aav ddXaacfa, aav (laQV eivat.

Zu|j^wvik& av\mXty\iara

PQOX 1!, X re $> XQoi, (fxgaxicoxrjg,

dfigacrtcM;, dxxicrxoQ, eg^o/^ai, dcfxgo

49. Itis X££eis out^s ^xou ^e 5uo A TrepiaadTEpa av^cova to cva


kovtoc oto dXXo: fig, %r, ng, cfxg, g%*

To ouvSuaapio otto 80o t^ TTEpiaodTEpa au^cova tov ovo-


nd^oujaE 0U|i<pci)vuc6 <r6pJtX£Ylia.

Ivyvd oris i'6iEs Xe^eis ^ oris ovyyeviK^s tous to oviJupooviKd


ou^TrX^y^aTa Trapovoid^ovTai 8ia<popeTiKd t^ onrrXoTrotritieVa. 'Etoi
Xe^e:
cpxegd, qnegovya (jje <px) Kai neglnxego, nxigvya (jcnptou) (y& nr)
Xecpxd (he <px) Kai Xenxds, Xenxo (to), Ae^roAoyai (ue :it)
trxoAefO, oxoXrj, £eaxoXl- Kai a%oXeio, axoXrj (\it <*#)

too (he <rx)


ngdfia, ngapdxeta (ye ^*) Kai Tigdy/ta, 7igaypaxix6$ (\J£ y/i)

av%agixta (he %) Kai avyxagrjxrigia (lie y%)


Yvyv), vwpidxtxoq, (pe ?0 Kai vvpupr) (ted), vvfitplog (he ^)
EiUiciaxrn. TTivotKa tcov oui^covikcov ovufrAfyiJuiTcov pA. E-rrlpETpo, a. 214.

39
AEYTEPO MEPOS

OI AESEIL

I. H KATArQrH TQN AEHEQN

IIPQTO KKOAAAIO

50. Ae^ek; XaiK£<; Kai Ae^eiq Aoyiec; —


To Ae^iXoyto tt)5 NeocAAt^vtK^g
A. floAXes a-rro ti$ Ae£ei<; tt\s yAcbo-cras Lias sivoa ap^aifiq. Bpi-
crKOVTai ctto CTTOiaa tou Aaou nas otto tt|v apxaia ettox^ ^S OT||jepa
Xcopis SiaKOTrri Kai r\ eVeivcxv onrapdAAaxTEs, ottcds r^rav rrpiv otto
XtAid8es XP° via "H dAAa^av kocttoos. Ae^eis ttou Sev dAAo^av:
>

Oeo'g, y//, ovgavog, <pcog, (iaOvs, xaXog, jtwte, dixa, eyco, exeivoq,

exei, xdrco, nov, and, Jigog, x«.wi<;, xat, ovre, aXka, sneiS-t) ktA.

Ae^eis ttou dAAa^av:


dvTQag (clvijq), dhrgo (devdqov), /utcfot; ( ij^tavq), naXioq (na-
Xaiog), TioXr) (ndhq), ^f'ot (x et Q) KT ^-
Autes dAes Ei'vai KAripovoprnjieves Xai'KEi; Xi^Eiq.

B. 'AAAes Ae^sis Eivai ^iveq. MTrfixav crrri yAcbaaa Has cte 6idq>o-
pes ETroxes card dAAes yAcoaaes xai, airo tote ttou pm-fiKccv, 01 TTEpicr-
ctotepes AEyovTai x°°piS SiaKOTrr) cos ormepa. FToAAes £eves Ae^eis
liTraivouv kou ornjEpa aKOt^r) cttt| yAcbcrcra pas. Tetoies Ae^ei^ eivai:
afit'jv, ndoxa—xagfiovvo, xdcfrgo, xeki, naXdrt, anin, axov/xm'o
— yxtovrjq, xorhai, xazhyxac, — ytaovgrt, t^dxt, xaoTiovCi, re~
vexeQ — xajierdviog, xaneXo, (inaQfinovvt — paydvt, xa/umva,
gexoQ, gtioq, xovQidfioq ktA.

40
Oi TTEpiaaoTspES otto tis £eves Ae^eis dAAa^av vopyx] Kai Trpo<po-
pd, kAivovtoi ottcos oi dAAss eAAtivikes Ae^eis ki etqi Bev ^Exoopi^ow
air' auTes. Kai 01 £eves outes Ae^eis Efvai >.aiK£<; Xi^ziq.

P. Zttj yAcoacja pas v/Trdpxovv Kat Ae^eis ttov eixccv yaQEi airo
Tf|v otiiAia yia iroAAous aicovss Kai tis xP r l
'

l Jlo1TC| i r
l l
CTav tt&Ai 01 A6-
yioi tou e'Ovous tou$ 8uo TEAeuTaious aicovES, KaOcos Kai dAAES ttou tis
ExrAaaav airo apxaiES Ae^evs. Tetoies Ae£sis sivar.

Axadrjixia, yvjuvdcrto, xadrjytjxijg, xaxdaxr]fxa, gevodoxeio —


aaxegoaxoTteio, acfvQixaxoq, axfio/irjxcivt'j, drj/uocftoygdyoQ, rjXexxQt-
(rjuog, oixoyeveta, 7T,oooyeidjvo(j,ai, naoaoQtvoq, 7ivgo(r^eaxrjg, xr\-

XeyoacfOQ, x *]?.£ OQaar), xrjXeqxDVo, cfonoygatfia, XMQoepvXax)) ktA.


Autes Ei'vai 01 Xoyiec; XtZfiig.

A. Ektos aTro T15 AaiKEs Kai tis Aoyiss Ae^eis uTrdpxouv airi yAcoa-
;a nas Kai dAAes ttqAAes, vees Ae^eis- Aute$ e'yivav TrpoTrdvTcov tt)v [xe.

Trapayooyn Kai |ae Tr| cruv©£OT|.


OAes 01 Ae^eis ttou |iETaxEipi^6|jiaaTE ottoteAouv to ^E^iXoyio
x^ V£0£/At]Viki^<; yXcbaaac;, TT]q STmoTiKTfe.

II. O IXH.MAlli.MUI IUN AE5EQN


nAPAroriKO

AETTEPO KE0>AAAIO
TENIKA
51. H Ai^r) 7ra«5a«t Eyivs otto xr\ Ae^t) jra<(5/ [xe ptia KaTaAr|£ri.
To i'5io Kai to p^na <paveQtbvto Eyivs aTro to ettiOeto (paveQog, acpou
TYT\pe nia KaTaAri^r|.

'Oxav nia AE^r| PyaivEi aTro dAAri, e'x ou M£ rcapayGjyf).

Atto tis Ae^eis dyqioQ Kai AovAov^i EyiVE to aygioXovXovfio.


Atto tis Ae^eis atfT^ajrr; Kai ^qovxtj E'yivE rj Ae^t] aaxQano^Qovxo.

4]
Otqcv uioc Ae£ti yiveTai and 8yo dAAes A££eis, ex ou Jie <™v-
l

Oi TTEpiaaoTEpes Xe^eis pytiKav otto oAAes ue rcapaycoyfi r} he


<ri>v0£<fti.

52. 1. Mia Ae£t[ ttou 8e ytvETai crrr6 dAAri rrapd axrmaTi^ETai ocrro
;aia Qi^a r\ eva apxiKO 6^a, av TrpoarOeaouiJE a' outo pia KOTdAr|£r|,
A£/£Tai pi^iKi] kit,i\. Pi^ikes Ae£eis Eivai to ygatp-oi, xak-og, (aixq-6s,
yeX-d).

H Ae^ti ttou yivETcu otto dAAr| Ae^t) dpa Trpooi)£crouti£

Uia KOTaAf|^T| AEysTai Ttapaytoyii.

xkr)Q-a>vco Eivai Trapdycoyo tou xA^^o?"


xak-ovxoixoQ etvai Trapdycoyo tou #aAog.

3.
H A££r| onro tuv OTroia yevvr|0TiKE r| Trapdycoyrj A££r|
AsyETai npoox6TUTtTi Xt^.

"la TT| Ae^T} xXrjQOiVO) A-X- TTpGOTOTUTTr) Eivai T) Ae^t) xl^Of.


fia to xakovrtfixog TrpcoTOTUTTn, sivai r\ Ae£t| xaXog.

Mia KaTdAri^ri |i£ Tr|V oTtoia axrmari^oune irapdycoyEs


Ae^eis AeysTai napaycoyiKfi Kaxakf[%t\.

H TrapayoyiKf) KaTdAr)£r| ex£1 ^ la A TTEpiaaoTepES auAAapEs:


ri.j \o firjX-id, xagtpl — xaQ<p-d>vio, ayogi — ayog-iatixog.

f*;o Ai5"< vo^ yivETon crrro 8uo dAAes Ae£ei$ av evoo-


-< pe. i Oeuaxa tou- Aeyrrai avvOexii \tt,x\.

And to A^tcrto'c Kai >


-

o ya)fil iyxvs r\ Ae£t| xQ^^dyxofio.


Oi Ae^eis ttou evcovovtoci yia va Scbaouv ttt, a\jvfeir\ Ae£f|
AeyovToci truvOexitca: jrpwio auvflctiico koi &£UTgpo <n>v6e-
TIKO.

2tt) avvOeTri A.x- Ae£t) xQiaroipcofio H ^^


J*Te«7Toc eivai to Trpco-

to ctvvOetiko Kai r\ Ae£ti yeo^ut to SeuTepo ow0etik6.

KccQe Ae^ri ttou 5ev efvai avv8ETr| efvai anXr\.

54. 1. Koto: ttiv Trapaycoyri Traipvouiie to Oe^a a-rrAo koi cr' ccuto Trpoa9eTouue
Tr|v Trapoty&jyiKri KaT&^T^ri:
Qi^-a — Qi^-tovm, uyQi-o$ — ayqi-aha,
§Qa%-i\ — 0oox-£p6<;, TQayovd-<a — T£>ayoi><5-i<rcv|<;.

2. KoctA tt] aOv0ear( iraipvoujae to Q£\iol tou TrpcoTau ctuv6etikou pa£( me &>a
<pcoviiev, auvr|0co5 to o :

xaA-<Jj — xaA-o-.-udvco — xaA-6- tu^oc,


avoiy-to — avoty-o-xA«Vto.
Oi oiKoycvcicg twv Ac^ecjv
55. 'OAes oi Ai^ei; ttou Pyi^Kotv airo ttjv t'6ia crn-Ari A^rj me Trapa-
ycoyir, ii iae ctvv0eot| ottoteAouv ma oncoy&veui.

Ot Ac^eis ttou ocvtSkouv ae ilia oiKoyeveia AeyovTcu <n>y-

yevucfe<;.

Ze nice oiKoyEveta avf)KOW oi Ae§eis:


xXtfgog, xfa]g<bvco, xXrjQioarj, xXrjgiorog, £avaxh)Qd>voi , uno-
xXrjQog, a.7zoxkr)gojya> t dxXrjoog, axXrjgcoTog, xXrjOovofiog, xXrjoovo-

fi<o, xh)oovo}iia, xXr)QOVOfxtx6g 7


xhQQodorrjfia, xXT]Qov%ot;, xXyjqi-

xog, £e.xkr)qlZ,Oi ktA.

43
TPITO KEOAAAIO

nAPArom

A. — riapdywY PnH aTa


56. PfiMaTa TrapdyovTat otto aAAa prmara, otto ovoncrra kcu cnrd
ccKArra.

a) Alio p f| pa t a :

xXaioj (exXaya) — xXaipovgi^ui,


(pdyya) — (peyyiCw,
yxixvco — y}a%ovXeva>,
57. p) A rc 6 ov6pa t a :

ye novas — yeirovevo), yEhrovccs, ei'noci

— xaraovytdt.ui, ytvo^ai koctctou^s,


xar<rov<pr}<;

Qrifxwvia — drj/j.wvidCw, Kavco Otiucovies.

Ta prmorra to -rrapdycoya octto ov6ncnra tsXsicovouv ae:

-&£«>, -id£<o : doija — <5o|dCco, xoizoq — xomdCco.


-i£to : aQ%r} — agx^C^, a<pgdg — a<pQt£co.

-two : arffxddt — arj/uadevoo, dveigo — oveigevofiai.


-cbvto : $£fj,eXio — defieXttova), xXeidi — xXetStuvw.

-aivca : axgi^6g — axgi^atv<o, ^eaxog — t,earaivo), (pagdvg — qpano'aivoj.

58. y) And dxhta: Pi^ara TTOtpayovTai ocrr6 gmppfinccTa,

ETTKpcovTinorra r| oAaes okXites Ae^eis p£ ti$ ock6Aou0es KaraAi^eis:


-£a», -i£w : dv/yd — dvxvd^a), nagdjiega — 7iagafieQt£a>,
avrixgv — avrixgiCw, croQavra — aagavziCto.
'Et<ti kcu cnr6 (ppaacij. (Xeto) xaXr^fiiga, xaXr)vvxra )
xaldig

ogives dyiuocv Ta priiiOCTa: xaXfifieolCa), xaXtjvvxt^o), xaXco-


cfogiCo).

44
Atto tk cpcovEs £cboov ya(i, vidov eyivotv Ta pfmara:
yaftyit<o, viaovglCoj.

-eixo : ayvdvrta — ayvavretxo, xovxd — xovrevoi.


-cbvco : a i
fid — aifi<f>v<o, x afAyXd — xafir^ktovoi.

B, — napdYWY a ouaiacmKd
59. a) Ovaiaaxika a re 6 p fj pa t a. Ta ouaiocoriK<i itov -nra-

payovTai otto pr\\x<xra. an nod vow:

A. To 7tp6<rc*>ftO nox> evspyei.

KorraAfi^is:

-tt|(;, -iffTTjq ; v(patV(o (vcpava) — wpavxrjs, ?,vxq(ovq) — XvXQOixrfQ,


ipeXva) (eyiaXa) — ipdXxTjg, Qeqi^co — dEguJxrjg, XQayovdiaxrjg'
odjSfo — gd<pxr)S, 7tai%xr)<;.

Xiravi6-rep£S KarraXr^Eis:
- (d)tsjpas;: avpftovAevto - avu^ovkdxoqac, i EianQ&itai — etanQaxxoga^.
- £a(, - idii', ygdcixo — yQaq>£aq, yqa<ptd<i, kovqevw — xovqiaq, oxafiw — axcuprtdi;.
B. Tt]v zvtpyzta i^ to armikzapb tij^.

KorraAr^gis:

-p.oq : — XvxQMfioq, ^dva) — #a/i(fe, e^o/ia* — eQxofioq,


XvxQfhvoi
— OE^aafidq,
(tEflofiat — iuoyfidg. diu')%vco

~ar\ {-4*b -y*l) BvfAovfAai — cmavxu) — dndvxrjOrj, yewd) —


: Ovfirjorj,

fiedCw — @Qd&r), dtevOvvw — dievOvvar), (pvXdya) —


ysvttjffr),

<pvXa£r), XdfiJia) — Xdftfr}.

-€ijio (-^1^10, -yino) (fxQ(ovo) — %dvai — x**® 10 ^Qvco —


: ctz()(I)(rifio t 1
! -!

ddgcft/bio, tprjcrtfio. xQi^tfAo, oxdipifAO.

-jia : fii]v<6 (firjwoa) — jj,r}wf*a, xaia) — xd/ua, xXadevoi — xXd-


defia, <poQXiovo) — yogxwpa, xevxat — xhxr\fMx.
-iSi : rfto?Jta) — axoXidi, tfxovjtlCto — axovmdt, xq&%<& fexge^a) —
xgeiiSi.
-r\x6 : fjoyxio — fioyxrjxd, TCOQafjuXtb — TiaQajMXvjxd, ge(p<ovi£a) —
t-Etptovrixo.

-oupa : xXehfo — KXeicfovga t <fxoxi£(o — axoxovga,


45
-a : avarramo — avuaa, naar^Evm — TtacfTQa.
-i, -10, -o<; : ^vytd^io — £vyi, xoXv/utko — xoXvfxTtt, jltx/Ti^o — {iar/rl-

oia (ra)' yeXcb — yeXio' xoatiXo — xdarog.


-id, -ia : jiihh — /jtXid, ofiiXo> — ofxiXta, ftaOfxoXoyib— fiaQfwXoyfa.
-£id, -cia : bovXewo -- bovXetd, yiaxnewo — yiarneid' Xa.Toe.wo — /MToei'a,
OeoaTtevvi — OeoaTteta.
-£ia (TTpOTrapo^uTova) : xaXXteoyoj — xaXXteoyeia, TtooanaOo) — ti<jo-

ondOeia, oj<peXd> — (oq eXeia.

T. To opyavo, xo peao r\ tov tojio pxaq EVEpyeiac;.


KctTaAri^Eis:

-Tfjpa^ : xajaftoexoi — xaxa fine xty gag, Xov^ot — Xovn'jgag, xivd> —


xivrjTi'joag.

-Tf|pi : xXaoewo — xXabevxyoi, £vxvcb — £vw>iti'joi, axaXt^vt — <rxa-

Xiart'jnt, tpeXi'io (etfa?,a) — yaXxSjOt.

-Tf)pio : exTtaidevio — exTtaidevrtjoio, yofivd^o — yrfivaa'TijOio, bixa-

Co) — dixaOTt'jfjio.

P) OiKJiacrTiKO and ouaiaatiKU.


60. Y7tOKopiaxvKd: natbt — Ttatbdxt, Tthna — Tterqhaa.

Ta vnoKOpiffTiKd (r| xaioeutiKd) TrapaaTaivouv jjtKpo ekei-

vo ttou crrjiaaivouv 01 ttpcototuttes Ae£ei$.

TToAAes (popes tJETaxEtpi^onaaTE uiroKopiaTiKO 6x» yiaTi kctti

efvai TrpayMomKd \x\Kpo, aXAa yiaTi to ayonrovue, xaiSEvttKa:


MavovXa! 'EXa bio, yaxovXa /nov. Jhtg vegdxi.

1. Oi auxvoTEpES KaToAf|IJEis tgov uTTOKopiaTiKCbv Ei'vai:

-dKi : aovi — aovdxt, daftrvXaxi, yaqdxt.


-dKX\q : xoafiog — xoafidxtjg, ruboyog — Fuooydxyg.
-&KOC, : bpo/uiog — SQOfxdxog, fxadtjryg — fiaQrjxdxog, yeoovxdxog.

-it<ra : EXevrj — EXevixaa, xXotaxira'a, /j,rjXtraa.

-oo&a, -oi)6l : — xoTtsXovda, dyytXog — rryyeXovdi.


xoneXa
-ooJLa : (iqvfff} — fiQvaovXa, xoQovXa, firjreoovXa, AyyeXwovXa.
-ovXil<; : adeQipog — adeQipovXrjg, siaimovXrjg.

46
-oi>y.i : xovqxo — xgv<fxov?j, aaxi — aaxovXi.

-6no\)X.o, -ojro6X.a : fiooxog — fioaxonovXo, fioaxonovXa.


Ta irapdycoya ije tt^v KaTdAr^Ti oxitt\ 9avspcbvouv <tuvt|0cos

to yio f) ir]v Kopr):

dg%ovxag — ag^ovroTtovXa, agxovronovXct,


fiaaiXtdg — (HaatXoJzovXo, fiactiXonovXa.
2. ZiTavioTEpes ei'vai ot KarraArt^eis:

-apetKi : — /itjAagdxi, ipvklo — <pvkXaodxi.


fir'/Ao

-ooMki : Xw/6; — }.ayov<Sdxt ^co«(d — yuiotovbdxt,

3. Akouti ttio airdviES ei'vai 01 KaraXri^Eis:

-iSio : xQaro^ — XQaridio, atpaiqa — a<paioidio.


-lawx; : ouTodnrji — oaxgaTiiaxoz, ddXufio; — QaXantaxoq,, aortoiaxoz.

Meptxd uiroKopiaTiKa TrapdyovTai arro dAAa uiroKOpiaTiKct:


dyyeXog — ayyeXovdi — ayyeXovddxi,
jcexga — Tiexgddt — jiexgaddxi.
4. MepiKEs Ae^eis 5ivouv TreptcraoTEpa uttokopicttikoc ye Sia90p£-
TiKf] KaTCtArt^Ti kcc6e <popd:

ft d g x a : ftagxdxt — fiagxixcfa — fiagxovXa,


y d t a : yaxdxi — yaxixaa — yaxovXa — yaxovXi,
re e t g a : nexgixaa — TiexgovXa — nexgdhi — nsxgaddxi.

61. MeycOuvtiko.

Ta jityeBuvTiica TrapaaTaivouv mo ^ydAo ekeivo ttou ot\-


paivouv oi TrpcoTOTUTTEs AeJjei^:

(jy.vXt — axvXagog, anixi — ontxagova, xovxdXi — xovrdXa.

Oi KupiOTepfs KcnraAri^Eis Ei'vai:

-a : 9r|AuKd; fiageXt — (tageXa, xaouvt — xaadva, xoXoxvOi — xo-


XoxvOa.
-tipa : 9r|AuKd: (/txa — ffexdga, (piovy — (ayoio)(f(ovdga.
-apou; : apaeviKa: xoiXid — xoiXagdg, xSgtvr/jg — ybgevxagdg, dov?.ev-
xagdg.
-apo<; : apaEviKOt: axvXi - axvXagog, Fidvvrjg — Pidwagog, -naidagog,
Ttovxixagog.

47
62. Tcmiicd. Irmaivovv touo.
KaTaAr)£ei$:

-apio : KafiTtdva — yMfix.avaoio, (tnovmbi. — oxovTtidaotv, 7iAi<Jt<ja —


TtXvavatjio.

-a5iKO, -181K0: yaXardg — yaXaxdbvxo, aafieaxdg — acrfieaxddtxo, od~

(fxqg -- omyxddtxo, naXiax £ijg — TiaXiaxCjbixo.


-10 : eaxtdxooag — Eoxtaxomo, fvXaxag — yvXdxio.
-tio : riaTQiuQXfjc; — HaxoiaQX*' fitfiXiorcioXelo, daaa/jx^- 10
, , ia-
xoeio, xovorlo, oxoXelo, xaxvboo^elo kxA.

63. Tl£pi£KTiKd: a^eoatvac (aTroOrjKT) ysa dxepo), eXatotvag ('rroAAd


Ai66£VTpa cTTov i'5io totto).

Ta n:epi£KTiKd armaivow to nepos ttou Trepiexei -rroAAd


goto oaa (pavepobvei r\ irpcoTOTUTrri Ae^r) f\ TroAAd 6\xo\a \

ttou (3piCTKOvTai crro i'8to pepo$. \

KorraAr^eis:

-id, -id(; : dfifiog (ajj.jj.ov6a.) — a/jfiovdtd, r>.Xaidvi — -zXaxavtxr tii-vxo —

-wva<;, -ubva<; : apxeXi — auntlrjvag, dy?no — ax ! Qojvag, e.Xid (apxou'o


tXa(a) — e?.aiujvag, ijhog — £t:v\uvag, flioaxdg — axqa-
xcovag
-

xaXd/xi — xaXafjuovag, Tietjioxeot — Tieytaxeotajvag.

ATTO TTEplEKTlKa yEVVT]t)r)KaV Ot TOTTG5VU|iiES: Utvxidi (aTO HuAoKaoTpo),


W.armnd, ovo^a xwpicbv cte ttoAA6 yEpri ttis EMaSas, K.d.

64. EBviKd.

!
Ta cOviKd (t) 7raTpi5wvufiiKdj arjijaivouv tov av6pooTto ttou

J
xarrdyETai octto opia^evo totto rj ttou avf) kei a' ccutov.

KorraAr^Eic;:

-ITT|<; : AvaroXy — AvaxoXixyg, IJdXrj — IIoAixyg, Aoaxofia — A-


QaxofiixTjg.

48
-aui]<; : Mogidg — Mogatxrjg, Xgvad (kovt& aTOus AeA<j>ous) — Xqv-
natztjt;.

-iati}<; : Mdvrj — Mavidirjq, Mvxovoq - Mvxovtdjrjq, Endgrrj — Enag-


xidxf}g.

-6nt\q<, -iwtii<;: 'ilTcaoug — Hjizigiuvrjg, E06X1 — EovXiwxtjg, OgaHiw-


Ti]S, BoXubxr q, Pov^eXitbrr]g
t ;
&avdgi — <f>avagco)Xt)q.
Ta 9r]AuKd tcov eQvikcov auTcbv TeAetcovouv ae -iugo. : IJoXl-
rtaaa, Mopatxidaa, Mavtdnaaa, EovXuoxtaaa ktA.
-avo<;, -aavoq: Atpgix-rj — Aygixavog, A/uegtxavog, Ilagog — Flagiavdg,
Wagd — Wagtavog.
-dvoq : lloijie^a — IlgefieCdvog, Afjegtxdi'og.
-ivoq : AXe^dvrgeia— AXel-avxgivdq, ZdxvvOog— ZaxvvOivog, Adgura —
Aagioivog, Ildrga — Ilargtvog, TglxaXa — TgixaXivog.
Ta 6r)AuK& tcov eOvikcov ae -voq (-vog) TeAeicbvovv at -r) 6-
rav gi'vai o^uTova Kai ae -a orav ei'vai iTapocjOTOva:
EvQiavoq — Evgiavt), IlgefieCdvog — llgs^e^dva.
Ta 6r|AuKa tou A/uegixavog, Acpgixavdg ei'vai AfiegixavCda,
Aqgtxavlda.
-io<; : 0eaaaXovixrj — QeaaaXovixiog, ArjfAvog — Arjjuviog, MvriXrjvtdg.

AiyoTepo a\jyy£$ eivai 01 KcrraAri£Eis:

-io<; : Aiyvjirog — Aiyvjzxiog, KdgivOog —- Kogtvdiog.


-aioq : Evqwtit] — EvgioTtalog, &>')fia. — . 0r\$aioq f Kegxvgaiog.
MtpiKd e6vik6 ae -tog axriucrri^ovTai xav at -aiog : MvxiXrjvtoq — Mv-
nh/vulog, HfiVQviog — £/uvQVa(og.
Ta 0r|AuK& tcov eOvikcov ae -idg, -tog, -aiog axr|HaTf£ovTai
a£ -a: OeoctaXovLxid, Kogivdta, Kegxvgaia.
-£C,oq : Bievvrj — Bievve£og, Kiva — KtveCog, MdXxa — MaXx££oq.
Ta OqAuKa tcov e6vikg6v ae -og (-6g) TeAeicovouv ovv^Ocos
ae -i5a:
FaXXtda, Feg(xavida, EXfiexlda, AyyXida.
MeptKa TeAeicbvovv ae -££a: Aave£a, Ovyyagi^a,
'Oaa TeAeicbvouv ae -dog Kai to OeaaaXog d\ouv to 0T|Avk6
ae -f|: Acty, GeaaaXt].
AvcbuaAa eGvikoc: Ftdvveva — Ftannd)xr]c log — Niibxr^g, Aa$o£ -•
J

A£id)Tt]g' Kvpirj — Kovfiubxrjg- Tgoia — ^gcoaditrjg' Aovdtvo — Aov-


do^og.

49
65. EicoYYeX|iaTiK6. J \\iaivo\jv ETrayyeAua.

KotTotAfi^eiS

-6* a/Uvpi — aAf xi gajxidi — xegafiiddg, yakaxdg, Gideqdg.


-ac,

-dpifc (jdgxa — /Sag ag^c, ns^t^oXdgrjg.

-idpIS xdQpowo — jag/SoWfagf^, <jxovnibidqr\g.


;

-dpux; ajtodrjxr) — ojroflTjxdgioc, fii$XioBr\xr\ — ^XiodrjxaQioc.

xovXuroqi — 'KOvAovgrfrfc, naXiaxtrjg.

66. Av&p<ovu|UK&.

Itti XaiK6T£pT| yAcboxja owr|(HCovTai yia yuvaiKes Kupia


ov6hcctoc kou to pa<pTiariK6 t\ to oiko-
Traporyovrcci onr6
ysveiotK6 6vo\ux tou avrpos. Ta ovctioccttiko: auTa Aeyo -
vTai av&piovufiiica:

ArjfirjrQGUva efvca r\ yuvalxa tou ATmt^TpT).

KaToAi^eis:
-aiva : ruogyaiva, Kdxfxaiva, TtafiiXaiva.
-ivo : Sodwqiva, (Mnov/ji7zovXr)s) Mnov^novXiva.

67. 'Akktq KataX^eu; pe Sidqwpe^ <rr\na<jizq.

-id: tifivydaAo — a/ivydaXid, ftaXavidid, xeqaaid, XQtavxa<pvXXid'


arrj<poQog — avrjyogid, nXayidr
— avweipid, nayvyvtd, xaXoxatQid'
OowEfpo
figddv — w%Tid %Qovid'
f$Q<xdid, t

dgxovxag — aqxamid, Xe(Jevxtd fta<noQid, jtaXtxaqta.


t

-urrf|£ : eydi ~~ eywiaxrjg, dvOqamog — aarBqamunrjg.

XQ iatlav 6$ — XQKSxiavutfidq, adXr}xrjg


-UT|&6<; : — aQk-qxiafiog.
-ia$ : endyyekpa — t7tayyek(iaxiag, xxrjpa — xrrjfxaxiaq.
-X6(y)i (TripiAT|TrTiK&): dgxovrag — aqxovxoXofyJi, avyy&rqg — avy-
yevoX6(y)i.
-oupid (TrepiXirnTiKd): xketpxrjg — xke<pxovQid, kdanr\ — XacmovQid.

68. y) OufluetiK(i «k6 tniOeta:


(JxXrjqdg — <rxXr}qdda, to va etvat KOtvefs axXripos*

vdaxipoq — vocextfidda, to va eivai k&ti vo<rx\\ao.

50
p

KotTaA^eis:
-65a dygiog — aygidda, e£v7tvdda, vocrxifidda.
-iXa darcgog — aangiXa, xoxxcviXa, fxavgiXa, ctdniog — GcmiXa.
-oativn aygd(A(iaxog — aygafjtftaxoffvvt}, xaXoavvr}.
oBcboq — adcvdxrjxa, yevvaiog — yevvatdxrjxa.
-i>xi\xa fiagvg — fiagiixrjxa, ra^vg — xaxvxrjxa.
-a, -r\ agjjivQog — agfxvga, yXvxog — yXvxa, t-egog — f iga mxgog — t

7tixga, (pofieqdg — ywxgdg — ywxgo'


<po(14ga, f

Ceardg — C^aT*/.

T. — nap6Y<*>Ya cTTiOtTa

69. a) Aji6 p T) a x a. AEyovTm koi p rm a t i k d e Tr { 6 e t a,


i8kos 6<ra teAeicovovv ae -to?.

KaTaAr|£ei$:

-TiK6q : zvoxkui — evoxX-qxixog, TtagaTtoviEfiai — Ttagajzovextxog, dgo-


(fiCco — dgo<naxtx6g y negvco — Ttegaaxixog.
Ta £Tri$6Ta canrd jiTropoviae va tq avaAuaoutie pe to exeivog
Ttov xai to pr\\i(x. EkeJvos ttou EvoyXti, ekeivos ttou TrapaTro-
VlETCCl, EKEIV05 TTOU 8pOaf^£l, EKEIVOS TTOU "TTEpvd.

iTravioTEpes Eivai 01 KCXTaXt|^Eis:

-epo<;, -ik6<;, -xf|pio<; :

BXlfim — BXtfiegog, Xdfimo — Xa/wiegdg,


xagxegd) — xagxegixog, neidagxco — jretdagxixog,
xtvat — xivrjxrigtog, adi^io — cfcoxt'jgiog.

-xbq: (pruiorrtKa ETr{0ETa). FIoAAd pfmaTa e'xouu e'va Trapdyooyo etti-

Oeto aE -xdg (-Tjxog, -loxdg, -axog, -qxog, -%to£ ktA.J:


%vnvui — — xa/uagonog, axovo — axov-
t-v7tvY}x6g, xa/uagiovio

gxoq, xanvi£(o — xanviaxog, xXstvio — xXeiaxog, — ofii'jvio

cffirjaxog, oxvfiio — crxv<px6g, Ttexcb — nexaxxog, <J<piyyio —


cripiXxog, f$d£to (efiaXa) — fiaXxog.

MgpiKEs 9opES to arrrAo ett(0£to n 6e AeyETCti kccOoAou t\ yrropEi


va AEyeTai cte eiSik^s TrEptTTTcbaeis:

51
Xeyo) (slTta) — aveiTtcoxog, vnoyia^ofiai — avv7ioiptaoToq' fii-

Xd> — yXvxoftiXrjxoq, (ioicfxa) — dvaxoXofigexoq, fiyaiva) — ngoi-


xofiyaXxoq.
-aipoq : (xgwyio) e<paya — (paywat/noq,

xaroixcb — xaxoixtjai/uog (ttou |UTTopEf va KorroiKT|0e{).

-teoq : Ta rnlfeia cte -zkoq 8e o-uvr)0i£ovTai ttoAu. CtavEpobvouv e-


ke(vo ttou TrpETrei va yivEi:

aipawETEOQ, ekei'vos ttou Trp^TrEi va a<paip£det.

Tetoio Eivai: /ueuoxeog (otto to jiEicbvco, Kavco kocti yiKpo-


Tepo), btaigeieog (8iaipco), noXXaitXaaiaaxioq, ngooOexeoq
(ekeivos ttou rrpETTEi va yivsi piKpoTepos, va 8iaipe0£i, va
TroAAaTrAaaiacrrEi, va TTpoaTS0Ei) (
izXygunioq (ttou TfpETTEi
va ttXti'pcoQei).

70, P) Alio ouoiaorxiKd:


dgomd — dgocrdxog, ttou e'xei Spoaia"
— %a>iiaxhio(;, ttou
yoipia Ei'vat aiTO x 00 ^
'

Tcaxzgaq — naxgixog, ttou avf)KEi crrov Trarepa.

KaTaAfi^Eis:

-dpnq, -vdptiq : Tietafxa — nsHJfiaxdgrjg, xoxaXidgrjq.


-atoc : acpgog — aq>gdxoq, [ivgcoddxog, cmaddroQ.
-Lvwq : — aar]
acft'jfii xvnagiaaeviog, juagpiageviog, aavtdeviog.
fj.lv log,

-ivoc; : /naXXi — fxdXXtvoq, £vXivoq, nexgivoq.


-tpoq : Pqoxi'j — Pg >X Q°G> bgoaegog, <pag fiaxegoq yXoyegoq.
f e ,

-f|<; : fivadtvo — flvooivyg, OaXaoorfq, xgtavxacpvXXi>)q.


-o>x6<; : ayxddi — ayxadcoroq, [XErat-wroq, (povvxmxoq.
-ok6<;, -iuk6<;, -iko<;, -uco<; :

otxoydveta — otxoy£veiaxog !
yXiaxoq'
aeXi^vtaxog-
afiegfixdq, eQvoq — edvixoq'
yeooq — yegixoq, xXeyxixoq, xpEVXixoq.

EniBeta ae -iko<;, -imk; and £0vmc& ovopata :

FdXXoq — yaXXixoq, OeaffaXdg — &£<?o'aXixoq, PovfUsAitotrjQ —


govfjeXitoxixog, EovXicbxrjq — aovXtd)Tixoq.

52
-dxiKOC;, -idtiKO^ : Kvgiaxtj — xvgiaxdxtxog, dvoi£r] — avoi^tdxixog,
X^ifnovtdxixog.
-iaxiKoq : ayogt — ayogiaxixog, xogixoiaxtxoq, xovxXlaxixog.
-iaioi; : agvi — agvictiog, ^ovvicriog, naXixagtaiog.
-XQC, : anlyvaq — mojviog, MagaQt'ovag — /uagadcovtog, ovgdvioq,
xi/xiog.

-E105 : dvrgag — avxgelog, yvvatxa — yvvaixeiog (kou yvvatxeioq).


~E\oq : Atto Kupia ovoncrra: AgiaxoxeXr/g — agiaxoxeXeiog, KvxXco-
nag — xvxXameioq, IJvdayogag — nvdayogetog.

MepiKa as -£109 aTro Kupio ovopa AeyovTOti cte ouSrrspo ysvo$


Kai ariijaivouv i'8pvna ttou e'yive he e£o6a ekeivou ttou e'xei to Kupio
6vo|ia: Agodxrjq — Agadxeto, Bag$dxr\g — Bagfidxeto, Zdjuiag — Zdji-
neio, Magaoh'iq — MagdaXeio.

STraviOTEpes KarraAr|£Eis:

-aioq : axpnq — axfiaiog, fxolga — fioigaioq.


-X,EO£ : Tteiva— neivaXeog, bixpa — SiyaXeog.
-X6q : oicomj — ai(OTzr}X6g a/uagxia — a/uagxcoX6q.
}

71. y) An6 £ffi0£ta:


yrr}X6g — ynjXovraixog, kAttcos yrtAos'
fiixgog — [iixgovxaixog, kotttcos HiKpos.
Ta £7rf6ETa ttou rrapdyovTai arro ETTidETa Ei'vai trpoTravToov utto-
KOplOTlKa. OaVEpCOVOUV OTl KCtTTOlOS tytl CTE HlKpOTEpO (3a6pi6 EKEIUO
ttou an waive i to ttpcot6tvtto.

KaTaAr^Eis:

~otXr\q : dangog — aangovXrjg, xorxovXr/g, fuxgovXrjg.


-oi)tffiKO<;: £eoxog — &axovxaixog, xaXovxaixog, iprjXovrcnxoq.
-C07t6<; : dygiog — ayguonog, xoxxivcuiiog ngaaiwmoq. , Tx\\i.<i\-

vouv Kupicos eke(vov ttou poia^Ei \x auTO ttou 9avepcbvEi x\

TTpCOTOTUTTTl \k\\\.
-i5cpo<; : dangog — aangtdegdg, ^avgidegog,
-ouA.65 : /?afaj£ — fiadovXog, naxovXog, (xaxgovXog.
53
72. 5) Ano ETCippfinctxa:

-ivbq : xovrd — xovnvdq, fxaxoid — fxaxQivdg, avrixov — avrixntvoQ'


(Ttjfiroa — (Trj/ueoivog, xTe&tvdg, anoytvdq, yerivdg, neoat — neQ-
cftvdq, xonivog, xaxoTiivdg, navxoxivdg.
-tavot; : rcaoaxdxv) — Tiaoaxaxiavog, aoQio — avntavog.

A. — napdyuya cmpptfjpaTa

73. Eicippfmata irapdyovTai ooto eniOexa, avttovw^ie?, y&xoxkq


koci airo dKKcx emppr\\iaxa.

KaTaXri^ei^:

-a : evxdoiarog — evxdoiaxa, xaXdg — xa?.d, ojgat'og — coQata,


xaXvxegog — xakvxeQa, (ooaidxeQog — ojQatdrega, x a Q°v{A£-
vog — xa Q°^lXEVa -

-ox; . : dfxeaoQ — afieO(og, evxdgiaxog — evxaoiaxwg.


-ofi : dkkoq — aXXov, avrog — avxov.
-Be : edd) — edtbOe, exel — exeiOe, dkoq — o?.ovf)e.

54
TETAPTO KEfcAAAIO
IYN0EIH

74. Ta ctOvOeto axr^aTi^ovrai \xe 60o Tpdirovs:


a) Mia te£r\ TraipvEi ott|v apx^ Tqs Eva ax&piaro ji6p»o:

figaaxdg — A-figaffxog, novXtb — ^E-novXcu.

P) AOo t^ TTeptaa6Tep£s Ae^eis EvcovovTai ae nia:


Zdfifiaxo — Kvqiaxrj: Eaflfiaxoxvgiaxo.

I. IYN0EIH ME AXQPIITA MOPIA

75. Y-nrApxouv spikes Ae^eis uovocr\jAAa|3es ^ SicxOAAafJES


ttou 8e XeyovTai ttote u6ves tous 1

owr|©(£ovTai y6vo
arr| oOvOeoti cos TrpcoTa auvfeTtKa Kai AsyovTai a%&-
purta pdpia.

Axo)piota |t6pia etoai to crTEpriTiK6 a-, to %z~ Kai to ava-,


ttou cfvai apxala irp60€OT|-

o- (cr7T0tvi6TEpa ava- Kai UTrpocrra a-rr6 9covifcv av-) : a-dovXevrog,


ekeivos ttou 6e 5ouAe0tt|ke, d-xaxoq, a-&x actT0 S> a-xdguftogt
(X<ipn) d-xagog.

ava-faoxid, r\ e"AA£ivf/Ti ppoxtK ava-dovXetd, ava-pefad.


av-t'jXiog, eke(vos ttou 6ev tyzi A^o, av-dXaxog, av-dgtog, av-eXnt-
axog.

£t- Kai EjATrpos aTf6 (pcovrfcv §-. ZrjlJiaivEi:

1. e^oo: £efAvTiC(o, ^enogxiCco, £ixEiXoq,


2. ttoAv: ^ifiaxga, ^efiaxgatvu), iexovcpaivo).
3. evTeAd>s: ijeyvfivibvw, $E7iayidt(o, £e7iovXcb, £txtvay *.

4. crreprioT|: fidqxo — gepdyco, ygdyw — teygdyio, tediycb, £exag~


cpuivw, £exovgd£<D, l-agfAaxiovcu, ^aQfidxioxog.

55
uva-. Et'vai r\ apxafa Trp66ecT) avd.

Erjpafvei:
1 . gir&var. avaorjxibvco , avaatqboi.
2. TrdAi, ixlaco: avaBvpovfiai, avaxaAcb, uva^agdta), avayiwrjar).
3. (6i<5«popa): avadaxQv£<o, avaqoyxiifiai.
Asv TTp^TTti va MirepSEUETai ne to aT€pr|TiK6 ava- ttou cteant.

XCvOetrn p* Wryia ax&picrta p.6pia

76. TTA&i crTa trapaTTcivco awrid(£ovpiE orr| yAcocraa pias kch Sidcpopa axcopiorot
n6pia X6yia. Avrrd lyrocv apxafes irpoWaeis Kai dAXes cxkAite$ X££ei$, irou fJpioxovrcu

<jtt| arintpivi'i yXcbacra p6vo cos "irpcoTa avvfoTtKa.

Ta Kopibtepa X6yia ax<S>pioxa p6pia

M6pio fl a pa8£ ly naTct


ap<pi- afKflfito, a/i<pidiaTQ$, a/aiplxvQTog, apupiftoXla

apxi- ag^ifTrtCTxoTioc, ag^fpydr^s, ag£i<rTgdr»?yoc, OQX l XQ° Vi<*


6ta-, Si- diafialvot), didfteTQog, dtaycbviog, 6taxr]Qvrr(o, 6id£odog

5ix<>- (Si^dvota, dixoTdpog


Sixr- du<T£t!e«T05, iuadgearog, dvffTv^og, dvoxvxia
tic- eiodyco, eiaaycoyrj, ei'aodog
ck-, e£- extfeTco, cxygdCtu, efaypicuvw, e££XXr)vi£u), efdifuor]
ev- (en-, «Y-, ep-, eX-) tvcJAjxo;, evdoero^, e untax too /nai, eyxonrj, eXXoyog

zn\- (zn- t z<p~) mi^Xinoi, Emyeiog, entxteivw, e<paQfx6Ca>, e<pr)pog, d<ptnnog

eu- cvayyeXio, evdeqog, evXoyco, evTV%ia, evEQedtorog, ewpOQia


t|pi- ijuideog, r)fiixvxXio, Tjfita<paiQio

opo- o/ioyXwaOog, Ofxoqxovog, oftoBorjOxog


jtepi- TieQifioXi, neQixvxXxbvw, negt/iatEvoj, neQioqi^Oi — 7tF.()i£rJTt)TOi,

negtq>T)/xog
owv- (<xuy-, avX-, avvdeofiog, ovvivoxog — ovyyQcupeag, ovyxgard), ovyx<*l-
<rop-, <T\)p-, a\>o-, go) — avXXvTtov^tai — avfifia^evui, ovfinedeQog, ovfufxovd) —
<ru-, trwvE-) ovQOt£a — ovaowfiog — avaraiva), ovx<i>Qtav6g — awenaiqvui
x\\\t- Tt]XeyQatpog , zrjXedgaar], TrjXeaxdmo, TTjXetpcovo

uno- (un-, wp-) vndyeio, vnoditvOvvrr^g, vndareyo — vna^taifiarixog, vnaQX*}~


yog — v<pvnovgydg, vyaXog.

IlapaTiipfiaevv :

1 . Ta axwpjOTa ysipia 6ia-, em-, vno- x^vwv t© teXik£ T0V5 q>wvr)ev 6iav to
StuTEpo ctuv6etik6 apxf&< ott6 <j>covr|£v:

di-ogi£w, E7i-dyyeXfiaj vn-agx^y^-

56
2. To fjit- koci to vTio- yfvovTai e.<p- Kai vq>- otctv to 5eOT£po ctvvOetiko eiye jraAai-
OTEpa Saaela: fjr(-('n7roc — eqpuinoQ, vjzo-tjXioc; — vyrjXioc;.

3. To ex- yivrrai tf- otctv to SeuTepo 0"uv9etik6 apxf^E! orrT6 <pcoviiEv:

4. To f)'- Kat to <tuv~ yivovTai c/<- Kai cru/t- EUTrpos onro to x£1 ^ 1Ka KQtl TO i"-'

Cjl-JIOQQ-, aVfl-<p(DVO, (TVfJ-ftal^FVW.

5. To aw- yivETai avy- t|JTrp6s anTO to Aapuyyixa auu<pcova:


(Ti'y-Koarw, auy-ypaqjcac;, avy-%axQOi,
6. To atpc- yivETai eruA-, (Tt'p-, trw- oTOtv okoAouGei X, q, a:
avX-Xvnov/iat, ovQ-Qt^a, ava-a(opLoq.
7. MtpiKEg <}>opEs to aw- x&vei to v q yivETai awe-:

av-Oa/ma, av-xtogiavoQ, av-areydCoj, av-cnaar), awE-tpegvoj.

II. IYN0EIH AEEEON


H a r\\ia a i a toov a u v 9 e t co v

77. Ta auv0£TCX,KaTa tt) ar^aaia ttou e'xouv, )(copf£ovTai ae K«P<*"


TOKTlKOt, TTpOaSlOpiatlKa, KTT^TlKd KOI aVTIKElflSVlKa.

A. — napaTQKTiKa ouvBcTa
yvvaixonmda — yuvaiKE? Kai irai5id
arevofiaxgog — arevo? Kai |aaKpus
avafio(yfiijV(o — avdpco Kai cr(3f)VG0

78. Ta a\jv8eTa auTa ar^aivouv 6,ti koi to 80o ouvfiETtKa


tous, evcoueva he to auvSeano xat. TsToia avvde.Ta As-
yovTat JrapaTuKTiicd.

FlapaTaKTiKa auvOsTa:
1. OixrtaffTiKO: ayyovoovrojudra, avefxdftQoxo, aaxoand^oovroy yido-
jigofiara, fiaxatoornQox^va, fieyowxTO, %tovdfiooyp y Tioqr.oTtaqd-
dvQa K.d.

2. ErtiBeta: aoTiQoxtTQtvoq, piavQoxdxxtvoq, yXuxavaXarog, yAvxo-


£ivo$, xovro^ovrpog, yjrjXoXiyvoi;, voTioavaroXixoq K.d.
3. Pfmaxa: avefioxarefiaivto, avotyoxXetvro, fXTiaivofiyaivto, Tzyyaivo-

iQXQfiCU, (JTQtfayvgitw, roepLoa^'jvm K.d.


4. ErtippftfiaTa: £eofid-be£id — L,eofi6be£a, (ioneta-uvarohxd — (io-

QELoavaxoXixd K.d.

57
B.— ripoaSiopicmKd auvGcTa
ayQiojz£Qi<jT£Qo — dypio TTEpurr^pt
dvyyoquixdy — pcorco av^va.
aetocpioXid — cpcoAid otetou

79. Itchauv0£Ta auTa to rrpcoTO ctuvOetiko TTpoaSiopi^ei


to SeuTEpo. Tetoicc aOv0ETa A^yovTai ffpotrSiopiaruica.

To TrpcoTo ovvOetiko tous uTropet va Ei'vai ouaiaoriKO, ETridETO,


ETrippr)jaa, TTp60EOT).

TTapaSeiynotTa ne TrpcoTo ovvGetiko:


1) OuaiaaTUO: yiddarqaxa, r}Xio{3aaiXe[ia, Xaxavdxr\7iog>
VVXXOTCOvkl, O711TOV01XOXVQ&.
2) EttiOeto : aygioXovXovdo , aXacpgoTterga, jiixgafivydaXo,
TiQWTofiQoxi, <pra)xocf7tiro.
3) ETripprjpia: x a f ^Xa6o, oiybTWQnaxti).
tjavadvfAOv/Lim, jl

4) TT p 6 e cr ti : aTtofiegog, nagafidva, nqodx^Qog, xaxaongog,


xaxdxagda, avxCXaXog.

T. — KTr|TiKd auvSeTa
xaXoxagdog — eke{vo$ ttou e'x €1 xaAf| KOtpSid
HeyaX6(Joi[jiO(; — ekei'vos ttou e'xei laeydAo acbpia

80. Ta ctuvOeto: ekeiVov ttou ex£l KO Tl aav


auTa ormaivouv -

Siko tou, KTTJiaa tou, Kai yi* oa/rd AeyovTou KTTjTixa.

rTapaSsiyjiaTa: yaXavo/udxrjg, yXvxd/pcovog, xaxo/uotoog, xaXoxv-


Xog, (j,avQO<pQvdr}g, jusyaXodvva/uog, MeyaXoxaQt], axXt]Qoxagdog.

A. — AvTiK£i|ieviKd auvdeTa

xavTr}Xavd<prr]g — ekei'vos ttou avdpEi tij kovt^Xes


fj,eXiaao(pdyog — (to TrouXi) ttou Tpcosi tis |i£Ataaes
XaaofiEQrjg — ekeivos ttou x^vei TT ) ^P a TOU
81. Itoc aOvdexa onrrd to eVa owdeTiKO eiVai prince (avdfico, xqdj-

58
y<o f %avi<)) kcci to dAAo (xavrijAa, f^iXiaaa, fxzna) ei'vai ouaiaoriKO
ttou yivETai ocvtikeihevo oto pr^a.

Ta auvdeTattou to e'voc tou$ ovvOetiko yivETai avTiKEi^evo


tou dAAou AeyovTai avuK£iji£viKd.

TlapaSeiypiaTa: XaipodETrjg, xpw(xot,i'}Tr}q, Q<i\aooo[xa%oQ, Ca^aoo-


nXdaxr\q,, xrrjvorQo(pog, %oQioq>6.yo<;.

H ji o p (p f| x co v a u v 9 £ t to v

To cuvtteTiko cj>covt]£v

82. Tia va yivet to ouvOeto avafioafii)v(o EVcb6t|Kav to ©ejjkx tou


TrpcoTou CTUV0ET1KOU avdfi-co kcci to 6euTEpo 0"uv6etik6 \X£ TO 9GOVTJEV
o : avafi-o-afiijvoj.

1. Otov to TrpcoTO ovv6etiko eivai kAito, EVobvETOti ije to


SeuTEpo ovv6etik6 he evcc <pcovi^Ev. To 9covr\et> auTO Eivai
auvf)6cos to o Kai AeyETCtt cuvSetiko <pcovi}£v:

yvvaixet; — naidid: yvvaix-6-7taida


vvyxa — novXt: vvx^~o-tcovXi
xdvoi (exaaa) — /xega: xacf-Q-(XEQr}<;

TtixQtj — dduprj: mxQ-o-ddy>vr).

2. To ovvSetiko 9covt^ev to Trccipvouv Kat ttoAAoc eTripprmorra:

cvxvd ~~ Qtorcb: avxv-o-gcord), xgv<pd fiiXco: xQvqp-o-juikto. —


3. 'Otov to apxii<6 cpcovTJEv tou SeuTEpou cuvOetikou ei'vai a ii o, to ovvSe-
tik6 qjcov^Ev auvr)6cos x^ VETai:
dq^ovxaq — dvdgwTiOQ: aQxovr-dvBQConoQ
dexcmevTE — Avyovaxoq: SExaTtevz-avyovoTog
6Koq — oq66q: oA-ogdog

AXAd: PoQetoavaroXixos, EXkrjvoafiEQtxdvog, aAA^Aoayajuowrou,

59
To TTpunro auv6cTtK6
83. Itis ovv0ht£S M&s to TrpcoTO ctvvOetiko imopei va eivai ovoiia

(ouaiaanrtK6 ^ ETrideTo), api0^r|TiK6, pfjua r\ ockXito (eTrtppT\na t\

nrpodsoTj).

84. A. 'Ovofia. Otocv to TrpcoTO crwdeTtKxb Etvai ovona, Trccpouaia-


£a tis ok6Xou0hs ocvcoiiaXies :

fiadv; : fiaQv-nXovxoz, paBv-gi^oQ, aXXd fiadio-giZojxoz


fiaov; : flaov~xet/to)vtd t aAXdt Pagid-fwigoQ, fiaoi-axovoj
naxovg : Maxov-ytdwr)', Maxov-adyr\, aXX6 /taxgo-Xaiftrj;
nXaxv; : nXarv-axaXo, nXaxv-axo/to;
Tiokv- : ixoXv-yovo, 7ioXv-yXo)(rao~, TtoXv-xoifiovfiai
1. Ar|Xa5fi ia ETri8eTa ae -v; cog TrpcoTa cruv9eTiK& 8iocrr|pouv ctuvi^Qws
ro v t\ e/ouv yta auv6eTiK6 to to, o, i.
2. MepiKd ovouonra, otocv yivovrca TrpcoTa owOetiko:, Trapovcncit/jw ocvcopa-
XitS o-to 8ena tou^;

H H£.i) yivetai napaSeiy^ata


yn yti- y^jreiSo , y/JAotpo? (KavoviK<5()
yea>- yeioygaqpla, yewXoyoQ, yewftexgia, y£ton6vo$
yai(o)- yatoxx^/xovag, yaidvdgaxeg
TiaregaQ jiaxpo- TtatQoyonxdQ, naxQonaQadoxoQ
fij]xega untpo- lxr}xq6noXr\

X EQt XEpo- XegofioXo, xsQodvva.fio$ (kovovikA)


X«po- X£tQ6yQa<po, %£iQOXQox(t> r X£ l Q°VQy°£
xaXoQ xaXo- xaXoSexofiai, xaXoxaigi (kccvovikcV)
ica^Xi- xaXXiygaxpia, xaXXiegyeia, xakXixexvrjq
fieydXoQ jityaXo- fi.eyaXofi66ij.a6Q, MeyaX6xa&rj (koivovikcV)
HEy(a)- fieya67]Qto, (ieydyiovo, MeyaX££a.vxgoQ.

85. B. ApiBuriuKO. Ta api8pTyTiK& cos TrpcoTa ctuv6£tikcx Tralpvouv


tous aKoXouBous tuttou?:

To yivetai napaSeiyntua
tVa Hovo- /tovdxotfioq, fiovofxaxia, fiovondxi.
dvo 6i- ftibQaxfio, dtxiipaXoi, dlxono;, duJvXXafiog
6io- dioeyyovozf diaexaroptfiVQio
xgia Tpl- TQtyXioaaoq, xgiyvga>, xgiywvo, TOupvXXi
tpio- XQtodyio, Tgiatvyevr], xgtaiyyovo
xiaofQii urpa- TETQafidyyeXo, reigdycovo, xtiQdnobo, xexQontevgo.

Ta api6|jr)TiK& cnr6 to tievxe cos to tvevr^vxa ^x ouv ctvv5etik6 ^covhev a.'


ne.vxddgaxt* , nevrdfiog(pT] — egdfiiyvo, ff ardf to —
Eqtrdvijaa. —
(o)xxa7t6dt,

60
o^TdoTt^o — ewid(Ti)/iega, ewi&xeovo — dexddgaxM — Acodexdvqoa —
eixoaafjfieQO — tQiavrdipvXXo ktA.
To £xar6 Sivet ow9eto exardxgova ctAAd Kflti exarovrddgaxfto.

OPOOrPA0IA— To ox<i>pjaTo \x6p\o 800- yp&<pETat BiaqxjpeTiKd cnrrd to


5wr-, tov tutto tou <$uo ttou xPlcnMOTO'En' " c*>$ TrpcoTO ctuv6£T1k6 : dvatvxta,
Svaevgerog, aXXdt tfiff^'ovoc, dtGexarofi/ivgio.

86. r. Pifoia,

^ctrto — ^atfo^^c,
(exaaa)
Xebtco (eXeiyxx)— Xeiywdyia,
<pevyo) (etpvya) — <pvy6dtxog, qniyoTtovoQ,

fiicdn — fiiadvOgconog.
'Ottw? pX^TroujiE orrr6 Ta TraporTravco TrapaBeiynarcr, av eivat

pT)iaato TrpcoTO ctuv0etik6, UTraivei owt'iOcos aTT| ow0eot| to aopi-


crnx6 tou §i\xa Kai mo arravia to evecttgotik6.

87. A. AkXito.
a) EnippTjiia

navaxpoQi, xaT(o/xeQ(rr}Q, xaxtoadyovo, (e)$ioxX?j<n, £tM7teraa, ni-


atoTcaxda'

XafidxXado, xa.fJ.ofi.rjXt, x^oyeXcb.


Ta eTnppr^crra ae -a> ttou yivovTai rrpcoTa ctuvO£tik& 9uAayouv
to to, ekt6s ott6 to x (^iua> -

P) lIf)68£lTfl

xaxaoxaXdCoj, naqafidaxaXa, fxexa<fVT£vco, fiex el-ex aaxioq, avxia-


EQonogixoQ, avdvnoXoxaydq, aizoXsixovgya, andvEfio, ngoaydyi.
Att6 tis TrpoOeaeis xP T ai Mewo - v crrr| avvdeari 01 qk6Aou0es
l
5 f :

Kara, napd, nctd, avti, and, npoq Oaes onto ocutes teAeigqvouv ae
.

9Covr|£V to x&vovv ov^vdi, otov n aKoAovdri Ae£t) apxi^i arro 900-


vr\ev.

To 6tuTcpo auv6eTiK6
88. To 5euTEpo ow66tik6 uTropEi vet eivai ovaxacrriKd, etHOeto,
pr^pa, jieTox^ ii ETrippfjua:

61
89. A. Oo<Fva<rtiK6. 'Orav to SeuTgpo ow0etik6 Eivai ouaiaariKO,
to avv0ETo uTTopei va Eivai ouaiaoriKO, £Tri0£TO, tirippripia.

a) avefAO-juvAog,
TtQOiXo- (idaroqaq

To ovv0eto eivai ouaiaaTixo.


e£(b-7iOQTa
To SEutepo ow0etik6 Sev dAAa^E.
fiovaxo-xogrj
tgiavTd-qpvXXo
avwe<po-xafia.

a-xaqnog To O"Ov0ETO Eivai E TT I £ T O.


P)
axXrjoo-TqdxyXog To 6evT£po ovv0etiko 6e 901-
and-fiegog veTai va aAAa^Ei.
AAAd:
xaqdtd-cnevoTtaqboq
fioXtf-xaXofioXoq To ct\>v0eto Eivai e tt £ t o i

Tvxq-xaXorvxog aAAa to Sarrepo ovv0etik6


1
aXdri-avaXarog dAAa^E" TiT)pe tt)v ettiOetiki )

xo/j,/j.dri-fxovox6fi/i,arog KorraXTi^Tj -og r\ -r\g.

Xoufiog-fiaxgoXaijurjG
/idTi-avotxTOfidrr)<;

y) Ttiaoj-xaTtovXa
fxtao-niXaya To ovvQeto Eivai e tt p p T]
i ii a.

Xego-Tiodaga To 5eutepo ovv0£tiko TraipvEi auvrj-

xara-xeyaXa 0cos Trjv KaTaAri^Ti -a.


oXr}-(AEQlQ

OP0OrPA<PIA — O\ Ae^eis odvvr) (=ttovos), oXeQqoq (=Korra-


arpo^ri), ofxaXog, ovofia (ovvjua), oQoq>r\ xai oqvxeio ypacpovTai |JE a>

orriv apx^l avrri \xt o, otcxv yivovTai 5evT£pa avv0£TiKa: avwdwoq,


TiavajXedgla, avdifiaXog, avdjvvftoq, ovvaivvfxoq, dicugotpog, 7ioXv(oqo(pog,
fiexaXXcoQvxeto.

62
90, B. EffiOeTo. 'Otccv to SeuTEpo o-uv0etik6 eiVai ettiOeto, tote kou
to ovv6eTO eivai eTriOtTO cte -o<;, -q, -o r| aTrccvioTEpa cte -105, -ia, -10:

axQtfios — /uovaxQifiog, xixgivog — qXoxitqivoq-


yaXdtiog — xaraydXa^og, axEQiog — oXaxsgog'
fjiaxgvg — GTevojuaxgog, 7taxvg — oXdnaxog, 6e^7)q — CegfiodetjoQ-
rgvmog — fiiooTQvmog, d£toq — avd^tog, ovgdvtog — enovgdviog.

91. T. Pt)fia. 'Orav to 8euTEpo ctuvOetiko ei'vou pr\\ia., to ctuv6eto


UTTopEi va Eivai TfdAi prjiaa, uTropEi opcos va Efvai xat ouaiaanKO t\

ETripprjua.

a) TQEfXO&fitfvaj
arj/itaioaroXiCo)
To ouvOeto et'vat p rj u a.
gevodovXsvco
To SsuTEpo ovv0etik6 8ev aAAa£ei.

P) natCo) — ooyavo7iaixTt]Q
Xvvw — V£go%VTr]<; To ctuvOeto Et'vai ouaiaanKO.
TQexoj — 7iajiaTQex a £
To 8euTepo ctuvGetiko TraipvEi ko-

ygd(pa> — (pwroygdipog arraviOTEpa


TdXf|^r| cte -(r)rjg,

fidxofiai — daXacfffofxdxog -a? r| -og.

r) Qovqxi) — fiovogov<pi / To ctuvGeto Eivai e tt i


p p r| p a.

92. A. Metoxti.

xodfio-yvQidfievog
rjXio-xafievog
OTaV T] P6TOXT1 ElVai SEUTEpO
ctvvOetiko, Sev aXXd^Ei.
Oeo-yoftov/uevoc;
—J
93. £. Ertipprma.

TlQO-TlEQCft
'Otov to SeuTEpo ctuvGetiko Eivai
ETripprma, (puXayEi ttjv KorrdArj^ri
JZQO-XTES
oXo-yvga (yvgoj) TOU T^ TTOtipVei Tf|V koctoAt}^ -a.

63
Tovia|i6$ twv ouv8£twv
94. Oi cruv6eT£5 X^cis A fuXdyovv tov t6vo cttt\ avAActpri ttou
Tovi^exai to SfiUTepo ctw6etiko t\ tov ave(3d£ovv 4/r)AoTEpa.
rfapaSsiyiJiaTa:

1. <&uX6youv tov tovo:


^w^uctTr/f — ap^orTo^wptdrTji;, xliix)]qag — a.QXixXrjTr/Qaz,
xvqtjq — xaQa^oxvQiqg yioq — fiovaxoyiog, naTinovg — yeQOTiaTmovg,
,

(ieXovid — (navQofie?>ovid, (Sbofidba — Aafmgo^bofidba,


gdyjij— aero(jdxr], rgayovbcb — <ftyoTQayovdd>,
yQaipio — xaraygdfM yeXto — XQV(poyeXa).
,

2. Av£fJd£owv tov t6vo o*thv itapakr\yowta:


(HoQidg — $eqo^6qi, fiQOxr\ — nQcoro^Qoxi, novXt — BaXaaaonovh,
xXabi — naqaxXdbt, fxaXXi — ptaxgofidXXrjg.
3. Avcpd^ouv tov t6vo <ttt^v nponapa^ftyouoa:
ndnia — ayQioTicurcia, niiqa — fivXoTisjQa, flgdar) — xovqpo'jffyatrrj,

xXidrj — eyxXidt], figdbv — an6^Qabo )


yegog — xaXoyegog,
axgifioq — povaxQiflog, avtixgv — xardvrtxQV.

flapaauvOcTa
xaXuxfoQi^to — xaXtoctoQMJfia
(fidrjQodQOfiog — aibr\QobqofMix6q
95. Oi \i%t\% xaXoMjQQKjfxa, atdrjQodQopixog 5ev Trapdyovron ott6
Ae^cis airX^s aAAd arrd ovv6ct£s.

Ox Ae£ei$ ttou Trapdyovrai cctt6 auv6£Te$ Ae£ei$ AeyovTai


irapa<ruv6ETE£ "kttyxq r\ napaci)V0£ta.

llapaaCfv8eTa yivovrai kcci otto 5uo Ae£ei$ ttou auv^Ocos Aiyovnrai


na£i Kai arroTeAouv nia opiajjtvri ewoia. 'Etch:
a-nro tis M^£i$ s'yivotv Ta TrapacrOvdirra
'Ay tog Td<pog Aywrcuphrjg
Ma6(j>i SdXaaaa MavoodaXaaaixr^q
Aiyaio IJeXayug AiyaiojteXayirrjg
Er sited EXXdda HxeQeoeXXabix7]g

64
rvfjaia koi KaTaxpqoTiKfj o6vQzor\

96. To auvdeTO acfxQajzoftgovxo eyive orrrd to 6£p.a tou TrpcoTou


owOetikou aaxgan-(r\), ttou evcbdr|K£ me to SsurEpo ovvOetiko (pgovx-q)
ME to ovv5etik6 9covf|£v o. E5co e'xoume yvi\<Tia awvOcat].
To ovv6eto XgttfTovyem'a eyivE oaro tt| yeviKT) Xgictxov kou to
ye'vm X W P^ to ouvSetiko (pwvTJEV o. ESco exoume Kaiaxpi\«tiKf) cov-
Gccttj, 5f|Aa8f) eScb to: 6uo cruv0£TiKd ppiCTKovTou to £va irAdi ctto dAAo,
Xtopis dAAr) aAAoryr) octt6 ttiv Ev8Exd|ievr| hetockivtiot) tou tovou
tou SeuTEpov o"vji>6stikou. 'AAAa tetoioc ctuvOetcc:
Nia — NednoXr], Adgiavov n6Xi\ —
n6Xr\ A8gtavovnoXri >

AXe£dvdgov n6Xr\ — AXegavSgovnoXr},


KatvdravTtvov n6Xr\ — K<ov(fravrivov7ioXr].

III. H SHMAZIA TQN AEEEQN


riEMriTO KEOAAAIO

KupioXc.£ia kqi pETa<t>opa

'Eva ofxoQrpo aovi — Avxo xo natdl eivai agvi

91. Sttiv TrpcoTT] 9pdarj exoujje TO ouaiaoriKO agvi ijle tt\v Trpay-
paTiKi^ ormaaia tou, 5r|Aa5r\ e'xoume KupioKe^io. Tir\ Seurtpri exou U£
tt] te£r\ aovi |i£ aAAay^Evr) or| Materia, Sr|Aa8r| e'xoume HETa<pop6. E8co
r\ Ae£t) agvi Kporrdei Eva \xovo xapotKTripioriKo: oti ei'voci t)oux°. onrro-
vripeuTO.
To i'5io kcci otocv ttoume: o dvOgwTtoi; avxoq eivai uXtnov, 8r)-

Aa6r| TTOvripos. Ki eSoo r\ \i%r\ aXmov Kporrdet |i6vo Eva xapofKTrjpi-


otik6: tt|v Trovripid.
METo^opwd xP^ctimo-ttoioume ouCTiaortKd, ETri0£Ta, prjMOrra koi
ETTipprmorra:
E%ti xoQfii Xa/Luzdda (laio). // xagdid xov eivai ntxga.
rXvxog dvdgojnoq. fltxntj £a>^ (PaO"avio~M£vr|).

XvOrjxe ffxov e^0oo (6pMT)CTE arrdvco tou). Maad xa Xoyta xov.


Aggdi(fxr\at ftagtd. MiXtjrfe tdaxega.

65
METa<popiK(5t XeyovTai Kai 9pao"Eis: 'E%aa£ ra vend xov. Pi%vu
ra ot'deoa. Toafid ra
iiyxvna. Toojei /LtaXXid rov. Koi/udrat /n? xtg xoreg.
Tov yevvovv xat xa xoxoQia.

0|iwvu|ia

ynjXrj Xevxa — yiXr) Pgoxtf

98. Oi Xe£eis yp\Xr\ Kai iptXrj Trpo9EpovTai to f6io, e*xow o^o^S


8ia<pop£T»K^ orjuaaia. Oi Ai^»S ovt£s XiyovTai opcbvufia.

'AXXa opcovupta:
xXetvco — xXivoi (Eva
(ttjv ir6pTa) pr||ja).

To xXifia (tt}S EXXaSas) — xo xXrjfia (tt)S auXrjs ^as).


O xoiypg (tou ottitiou) — to xei%o<; (ttjs TToXri^).
/lvga (to opyavo) — Xlqa (to voiaiapta).
Lr\xio — cfvxo ktX.

riapwvu|ia

99. Oi X££ei$ <r<pfjica — aqriYya exovv SiacpopETiKf) ormaaia, iaoia-


£ouv 0HC05 KotTfcos ott|v Trpotpopot. Oi Xe£eis ocutes ovojaa^ovTai irapcb-
Vt)|Ut.

EiTEtSrj noia£ovv ott)v irpo9opa, UEpiKes 9opes Sev tis ^xcopi-


£oVU£ KOI TIS piTf£p5EUOU|iE.

TTapotSeiyucrra TTCcpcovOiJGOv:

cuOeqoq — adegag (to dyavo, r\ Kovyri §upa9iou ktX., to mo Xe-


ttt6 Kai 8iocXext6 nepos arro kotti)-
apvydaXtd -— afivydcdrj, -6q (01 aSevEj \xkaa. oto Xaipo)*
af6qxayog (Aai^apyos) — axogxatixog (ttou 8e x^pTaae)"
<pxrjv6g (6x1 OKpi^os) — <pxevog (Xetttos)-

GXEQQD (TTaipVCO KOTl TTOU OCVr|KEt CTE dXXov) — V(tXtQ(0 (iJEVCO Tr(O"C0)

100. MepiKE? Xe^eis €exoopf£ouv he to 6ia9opETiK6 tous Toviopo


(kottote Kai pie tti eiCKpopETiK^ tous op9oypa9(a):

66
yigva) — yegvw yegog — yegdg BdXog — OoXdg
xdfiaga — xafjtdga (xa) fidyia-(rj) payta vopog — vopdg
axsTtr) — ctK£7zr} <pdga — <pogd naigvia — negvat
nivoi — neivdi X™6°S (tottos) — KT^-
X°Q°Q
Amis A^yovTai tovixd Ttap&vupa..

Xuvuvu|ia

101. Lwvcbvujio x\ (rovcowfict; Xk%z\q Afeyovrai Ae£eis 8ia-


9opetikes avajiETa^u tovs ttou exouv tt1 v l ^ l0t m ~

pitrou anpaafa.

Zvvcbvt^a Ei'vai:

gafidi, yxXixaa, pnaaxovvi, naxsgixaa'


fyftegayvei, %agaCei, yXvxox^gdCsi, <peyyet t tpcorCfet, actTtgoyaXid&i.

Ta owcbvu|ja EK9pa£ow to 1810 v6r\\xct, aAAa lie k^ttoies 81090-


pEs heto^v tovs. FY avrrd TrpETrei va yia va ppoujiE iroia
7rpoCTEXOU|iE
Ae£ti onrr6 tis awcbvu|i€S irou ^epquiae Taipia£ei kA6e 9opa va meto-
XEipiaroOpE. TT.x. Ta pfmara fiXenco, xoixdCco, nagaxrjgu), le^copt'tco,
fiiaxgivco, ayvavreva) Ei'vai ovvcovupa, aAAd TTpETTEi va Ppo0|i£ iroio
Taipid^ei KaAuTEpa o' ekeivo ttou OeAouhe va ttoume.

Tain-dot] pa

K'2. TauToaima AEyovrai 01 Ae^eis ttou r\ <jr\[xaoicx tous


tivai evteAcos T| i'8ia.

Tetoies Ae^eis Ei'vai:

agajtoctiTi — xaXafmdxt xoxxivoyovXta — 7iavx£dgia


axXddi — cmidi dgvida, ogviBwvag — xoxa, xoxixai
yida — xaxaixa yzexetvdg— xdxogag
dixdXi — dtxdka — dtxgdvt dxiyr^ — axenr}
xgttdvi — ygvXog yXafxovgi — xiXio.

67
TPITO MEPOS

OI TYIIOI

TA MEPH TOY AOrOY


TENIKA

KAit6 kcu dtcXiTa. Tunoi, KaT&Xr|£r|, Qi\ia, x a P aiclTlP a 5


103. H eXXrjviKi'i yXcbaaa ^x ei °^kcc £l ^ r l ^ ei S»
'
n
"
v ovona^ovTai
pkpr\ ton Xdyou.
Ta nlpr| tou Xoyou ei'vai: dpOpo, oixxwkjuko, siciOcto, avtco-
vujita, pi))ia, ^xoxn, enippima, itpoOcaij, <ri)v&EO|i05, cniqKbviipa.
To ouctiocotik6 kqi to gTrfteTO A£yovrai Kai ovdpaia.

104. M6pr| xou X^you napa5eiyjiaTa

«) KXit6
tipOpo n TO
OIXTUKTTIKO Aa>@yo£ OdXaaaa ovqavoQ
cniOeto fdo"r£j)0£ yaXavrj 6flOQ(pOQ
avtcovupia eyc6 eo"6 avrdq
pitfia yqaqxo vrvvofxai %rv7ir}Br)xa

|LETOXTJ egyaCopievog <pay<ofj,ivog

P) 'AkXitoc
ercippiijia ed(b, noXv ,
endvoi, x XE $> ^x ^ 1
icpdOetni and, yta, fierd, naqd
(Fuvfoapoq xat, av t sire, aXXd, autre
£jci«[Ki>vima 710710.! fl7lt. }dfio! etdef (X7id!

105. To dp0po to ouaiaaTiKo, to


t ett(6eto, ti ccvrcovupua, to pr\\x<x

koci r\ liETOXi*! X£yovTOti kXit6 jiipij tou Xoyou, yiorri kXivovtoci, 5rj-

68
XctS^i to KccOeva arrd ocutA -rratpvei aro X6yo Sioxpopes nop^:
to noxbly tov ncudiov, xa naidtd, xojv natdicbv ktX.
dftogtpog, 6{xoQ<pov, d/uog<po, dfiogq>oi ktX.

exelvog, exelvoi, exeivovg ktX.


yqdqxo, ygdyovfAE, iyqaxpe, e'ygaipa ktX.
o yQafifievoQy tov yqafXfiivov ktX.
To errtppTiiJiot, tj Trp60eor), o ovvSectuos kcn to gTrupcbvnpct Xe-
yovTai aicXua |Upi\ tov X6you, yiarf 8ev xXivovTai, 6r)Aa8f| ira-
povaia^ovTOti ttovtote ctto X6yo ue ttjv i'5ia nop^:
edcb, yia, xcu, fjtnqdfiol

'AkXitcc eivai Kai lieptKo: apiOpriTiKo: errfOeTa Kai 01 hetox^S ttou


TeXetcbvow cte -ovtag, -ojvrag:
nivte, e$i, Sexa ktX. — ygdyovtag, yeXdjvxag.

106. j
Ot 6ia<pope$ |aop<pes ttou Traipvei |jitdt kXitV| Xe^, otccv
mXoOpe t^ ypo:90u^e, XeyovTai t6jioi aimfa tt\$ X££r|$,

Tou ov6porros ovqavoQ tvttoi Efvai:


ovgavog, ovgavov, ovgavd, ovqavi — ovgavol, ovgavdtv, ovgavovg.
Tou pi'maros Tg^eu tvttoi eivai:
XQ&XW, T^fi'^etg, tq£%Ei, tgixovpte ktX. e'tge^a, ixqexeg ktX.

I
Ittiv kXit^i Ae£r| to teAeutouo iiEpos ttjs, ovt6 ttou otX-

|
Aa^ei uop<pT*|» XeysTai KatdXq^.

Tou ov6hocto5 oi^avo'c KaraXt^eis e(vai:


-0$, -ov., -o, -e, -ot, -cov, -ovg.
Tou p^iicrros Tg£%a> KonraXi^Eis Efvai:
-ay, -siq, -si, -ovfie ktX. -a, -eg ktX.

! To nepos TTis kXittis X^tjs, ttou efvai cttt^v apx^ ttis Kai
|
6ev aAXd^ei iiopq>rj, AeyeTai 8^a.
j

Toe OeiiocTa tcov Ae^ecov ovgavog, oftogtpog, exelvog, tgexoi, axov<o Efvai:

ovqclv-, o/j.og<p-, exeiv-, tgsx~, axov-.

69
O TeXan-ccios <p86yyos tou Oeucctos Aeyercti xapaKTf|pa<;.

2tis Mf;z\$ ovgav-6g, xgi%-oi, axov-u) xapocKTT^pes ei'vai to v, to %, to ov.

nTuiaci£. r£vo$ Kai apiOpdg

107. To dpGpo, to ouaiaoriK6, to rrridcTO, r\ avTcovu^a Kai r\


verrox'h CTxrmorrf^ouv tuttou^ttou AcyovTCU nxfarzu;, IT outo to
Trevre o\nra \i£pr\ tou A6you AHyovTcti ktowucA.
Ot TTTcbaeis ei'vai TEoaepis: r| ovona<roicf|, ti yevncfi, r| aitiaxiKf)
Kai r\ Kki\xwi\.

OvojiaouKTJ efvai r| TrrcboT) ttou nETCtxeipi£6iio:oTE crrra-

] VTCOVTOS OTT1V £OC»>TT10T| 7IOIO$; Xi; \

IJoiog EQxexai; — O r a vv i rj g.

Ti rjgde dxo Xtpdvi; — To x ag a fi


i.

r£VlKT| ElVai T| TTTCOOT) ttou uETaxEipi£6ncKTTE orrravTcb-


vto5 ottiv epcoTTioT) xivog; notavov;

Tivog eivai xo fiiflXio; — T ov r idvv r).

Amauiai Ei'vai r\ Trxdnjr] ttou n£Tax£ipi£6uaCTTE aTra-- j

yTCOVTOCS OTT|V EpcbTT|OT| notov; xi;

IJoiov va <p<iyvd£oj; — To Pidwrj.


Ti eidsg; — Elda x o x a g d /? t.

KXr[X\Kf\ ei'vai r| TTTcboTi ttou ueTOcxeipi^Maore, otocv ko-


XoOjiE T) TTpoa^cavoOpe k&ttoiov:

'EXa da), F i dvvtj- ngdaexe, r t dvvrj.


Kag a ft i, xagafidxi, nov nag yiaXd yidXo.

70
.

108. Ekt6s ott6 tis tttcooeis tcc tttcotikA tyow yivo^, apityio
Kca kXIvi).

1 Ta yivr\ tcov tttcotikcov Eivai Tpia: apoevucd, 0iiXuk6 Kai ao-


S^TCpO.

Apa£viK& eivai oaa Trafpvouv to dpdpo o: o diaftdxris, o xakdg.


QijX\>k& Eivai oaa -rraipvow to dp6po i|: r\ EXXdda.
Ov&kxepa efvai ocra Traipvow to dpOpo to: to dAoyo.

2. ApiOpoi. Otoev Xkp£ o avfifia&rjrrjs o A6yos eivai yia


fiov,
Eva TTpoacoTro- 6tocv Xi\j£ oi crvfjtfjta$r)re$ juov, o A6yos Eivai yia -rroAAd
TrpocrcoTTa.'OAa Ta TrrcoTiKd exow ^EXcopiOToOs tvttovs yia to eva
Kai ^ExcopicrroOs yia Ta TroAAd. Oi tCtttoi ttou (pavEocbvouv to eva
aTTOTeXouv tov evik6 api6n6, oi tuttoi ttou 9avEpcbvow to TroAXd
octtoteAouv tov n^nOuvTiKd api0^6. Ta TrrcoTiKd e'xouv Aoitt6v 6vo
apiOtiovs: tov evik6 Kai tov ttAt|6vvtik6.

3. KUaiv

KMot) Eivai o TpoTros p£ tov ottoi'o axrmonrt^ovTai oi


TTTOOCTeiS £VO$ TTTCOTIXOU.

Zto ouaiaariKd e'x ^^ ""P KXi<xT| tcov apoeviiecov, ttjv KXfai)


TCOV GljXUKCOV Kai TT}V KXlCTl] TCOV OoSstEpGJV.
H TTTcbaTi, to yevos, o apid|i6s Kai r\ kA{ot) evos tttcotikov otto-
teXouv to trap£ft6p£v6 tov.

71
I. TA KAITA MEPH TOY AOrOY

nPOTO KEGAAAIO

TO AP9PO
109. SuxvA pnratvEi Enirpos card tcc ovonara pia n»Kpf| M^r\:

o ruoqyoQ, x\ yr\, didfiacra £va cogaio (SifiXio.

^
H niKpi
1

! kXittj Xe£t| ttov pm-aivEi e^7rp6s otto to ovopa- \

i tq XEyETCti dp6po.
j

H yXcoaaa uas iysi Svo dp6pa, to opumicd, o, tj, to, xai to


adpurco, evag, fiia, era.

A. To opi<rriK6 dpOpo

110. To opiariK6 dpOpo to nETctXEipi^onaore, otocv hiXov/he yia


opianevo TrpoacoTTO, £cbo fj Trpdyna:
'Eqxevcu o Ar)jbirJTQr)<;.

rapyi£ei to tfxuA/ /mc


/f yrj eivai aq)cugixrj.

To opianK6 dpOpo kX (vetch etou:

Evikos api8|i6s nXridvvTiKos apiO^os

apffEV. 8r(X. ou6. apaEv. 0r)X. ouS.

Ovoy. o rj to ot ot ra
TeV. TOU T^£ TOU T6WV TCOV TtOV

AlT. WW T^fv,/ TO TOVC Tt? TO

To dp0po 6ev e'xei KXrjTiKfi. 'Otov to dvona PpiaxeTai ott|v kXt)TI-

Kf|, to u6Taxeipi^6iiac7TE x wP'S dpOpo:


'EXa, Magi a.
Megtatfe, ^gqc, va diaficb.

12
Kootote, "rrpoTravTCOv ara ovonara TrpoacoTrcov, nrraxeipi^oiaaaTE
to kAtjtiko €TT»<pcbvrma e : e Ftd>oyo!

B. To a6pioro dpOpo
111. METotxeipiCouaoTE to aopio-ro dpOpo, otov hiAovue y»a Eva
oxi opianEvo, rrapct yia eva aopicrro TrpooxoTro, £coo r\ Trpdyiaa:
Me 7ieQtfiev£t e'vag yiXoq fiov (kootoios, ttov 8ev tov ovona^oo).
Elba eva ojoclio dXoyo (k&ttoio dXoyo).

To aoptaTO dpdpo kMvetoci e'tot:

afasv. 0r)X. ou8.


Ovo|i. evag fita eva
Tev. evoq /mcls evdg
A it. eva(v) fiia iva

To aoptaTO dpOpo 5ev e'xei TrXriduvTiKO xai, otov o Aoyos eivai


yia TfoXAd aopioTa rrpoacoTra, £ooa r| TrpdynccTa, to avaq>£povpe
Xcopi? dpQpo:

eida Xovkovdia axoojtuJfieva'


Tiegaae q4x s $ xai fiovvd'
naidid enaiCav arrjv avXtj.

To ivaq, fiia, eva Eivai api6|iTiTiKO ttou to xp t1O" Mottoio0^ koi 1

yia a6pioTO dpdpo. Eivai eukoAo va ^xcopiaounE ttote Eivai api6|jr|-,


tiko. f\h\xv.

'Evaq vixtjoe 710/J.ovg. Bg/jxa |na t^a/yU/y. Ei%a Xiya hcpxd, yt


uvto aydgaaa eva pidvo {tifiXio. Ito TrapaSEi'yuorra airrd to gvaq,- jna,
cvo Eivai api6tii-|TiKo.

112. OP&OFPA&IA. — Tia to -v tcov dpGpcov tov, xtiv, e'vav BA


§ 47

73
TAOYIIAZTIKA
AETTEPO KEOAAAIO

OI ZHMAIIES KAI TA EIAH TON OYZIAITIKflN

113. H X££n KoXoxoxgdrvqg 90tvepci>v£i TrpoacoTro. H Ae^t) /*<*&*}-

nfc qxxvEpcbvet TTpdacoTTO. H \k\r\ dXoyo 9CtVEpcbV€t ^COO. H Ae£T| av-

xoxivrjxo 90tvepcbv£i irpdypa.


Oi kAites M£eis ttov/ 9av6pcovouv TTpooxo'TTa, £cba r^ Trpdynorra
A^yovTai oixna<mic&.
Oi Ae^eis dovXeid, tqe£i(io 90tv£pcbvouv \i\a "rrpd^ri, uia cv^pyeia.
Oi Ae^eis evrvxia, rjavxia 9av£pcbvouv ma Kcrrdtrracrri. Oi Ae^eis tfv-

TrreMa, naXixaqid 9avepcovouv pua i6i6TTiTa. Kai oi Ae£eis ovtes A^yo-


vtoi ouaiaoriKd.

Qote oixnatrxucd AiyovTai oi Assets ttou 9ocv£pobvouv


'

Trpoacoira, £coa t^ TTpdyiiorra, evepyEia, KaTdaraar) r|

! i8t6TT|Ta. i

i .
. i

Kupia Kai Koivd ouaiaaTiKd


114. Kbpua ovdpara.— Ta ouaiaoriKd IUxqoq, Kavdgrjc; — o IJt-

0x6$ (dvoiwt ctkvAiov) — 'EXXrj (to ttoAehiko ttAoi'o), ttou crrmaivouv


to Kat6eva Eva opiaiiEvo TrpoacoTro, £&bo r^ Trpdyna, AiyovTai Kupuz
ovdjiata.
Koiv6 ovdfuxta.— Ta ovoraoriKd ttou ormafvouv 6Aa to Trpd-
acoTra, 6Aa Ta £a>a, r\ 6Aa Ta TrpdynaTa tou iSiov Ei'6ovs (dvdQwnos,
dXoyo, XovXovSi, xQiavxaqwXXid) Kai Ta ouaiaariKd ttou ormafvouv
Tfpd^ri, KardoTaoTi t^ iSiottito: (rge^i/io, nixga, e£vnvdda) Atyovrai
KOIV&.
ncpiXifRtiKd owTMKTtiKd.— Ta Koivd ov6|jiaTa xpafjLoq, Xadq,

74
)

axQaxdg, oixoyeveia, eXatcbvag, xov<pexidt ktX., ttou 90tvepcbvouv TroAAa


TTp6oxo7ra t^ Trpayiiara ua£t, Eva aOvoAo, A^yovTai Jt£piXf|KTiK6.
LuyicEKpifi^va Kai a^ijpimsva otxna<mK&.— Ta Kotva ov6(iocTa
ttou (pavEpcovouv Trpdacoxro, £coo t^ Tcp&Y\ia Afiyovrai <n>YKEKpifi£va.
Ta
koivA ov6yorra ttou 9<xvepcovouv EVEpyeta, KorraoTaori t^ 1816-
TT)Ta A^yovTai ouptipitjieva.

115. OP0OTPA&IA. rpdqwvtai jit mzyakoio <tttiv apxn:

1 ) Ta Kiipia ov6naTa:
Ar\fir\xqr\g, EXevrj — IJXaTiovxag, TQixov7cr}g'
EXXdSa, AQyvQOHaarQO, IlteQia, Oegfialxog, AxqdnoXr\, 'Aytoi
Zaqdvxa.
2) Ta e v k 1 a: 'EXXyvag, Pojfxaioi, Heggaloi, ZovXwbxeq ktX.
3) Ta ov6naTa tcov \x t\ v co v, tcov t^ \x e p co v tt)S ep8o|ja6as
Kai tcov e o p t co v :

Iavovdgiog, Kvqiaxr\, Eaqaxoctxri, flaaya.


4) Oi Xe^Eis &edg, Xgidxdg, 'Ayio Ilvevfxa, Ilavayta Kai Ta
CTVVtbvuiia Toug: FFavdyaOog, IJavxodvva/ iog t Qeia ffgdvoia, MeyaXo-
J

Xagrj ktX.
5) Ta ovoiicrra tcov dpycov ttjs XoyoTexvias Kai Tris texvt^:
r\ Odvaaeia, xa Adyta xr\g nX<liQr\g xov KoQxafiixcfa, xo Kqvyo
E%oXeid xov Pvfy, o IJaQdevcovag.
6)Oi Titir|TiKo{ tItXoi:
o E^o%dxaxog, o Maxagtdxaxog ktX.

Tpdupovtai pe piicpd Yptipjia axi\v apxfj:

1 AI^eis ttou TrapdyovTai otto Kupia o v 6 n a t a Kai arro


e 8 v 1 k a:
('OfxrjQog) ofirjQixot rjgcoeg,

( Xqicfxovyewa) xqiaxovyewidxixog,
('EXXrjvag) eXXrjvixdg, yaXXixdg ktX.
2) Ta E-rr(0£Ta ttou ormaivow oirafious ©pTicrKEUuaTcov:
XQicfxiavdg, fJk03Q.fieBo.vdg, (Bovdag) fiovdunriq ktA.

75
TPITO KEOAAAIO

TO TENOI THN OYIIAZTIKQN

A. — TcviKd
116. Tot y£vr| tcov ouaiacrnKcbv Eivai Tpfa: apoeviKO, 9hX,i>k6 Kai
Ot)5£T£pO.
Ta ovoiicrra tcov av6pcoTTcov Kai tcov £cbcov Eivai auvr)6cos apcrs-
vik& otov omxaivow apaEviKa ovTa, Kai OrjAuxa otov art^aivouv Qr\-
Auk& ovto:
o TiarigcK; — r\ fj,Tjxiga, o ytog — r\ Qvyaxega, o Ttexeivoq — r] dgvtOa.

Ta ovopiaTa tcov TrpayiiOTcov eivai dAAa apaEviKoO Kai dAAa 0r|-

AukoO y£vou$: o pgaxog, r\ pega. IvxvA 6\iozs ppioxovTai Kai ere eva
TpiTO ytvos ttou 5ev eivai oute apaeviKO oute 0t|Avk6 Kai XeyeTai
enr) ypapiaariKri ov/SETEpo y£vo$: to fiovvo, to XovXovbi, xo xent.
AAAa crro ou8ET6po y£vo$ UTrapxouv Kai EVvyuxa: to naidi, xo ay dot,
xo xogixcfi, xo novXi, xo eXdcpi.

1tct\ ypantAOTiKri cjexcopi^ov^E to ysvos:


a) airo tt)v KcrrdAri^ri tt|S ovotAaariKiis tou evikou: o vtxrjx-rjg (ap-

cteviko), t] pQvct-r) (Or|AuKo), to naid-i (ouSETEpo), Kai

(3) otto to dp0po: o, ivaq (yia to apaEViKo), rj, fxia (yia to 0r|Au-
ko), to, eva (yia to ou8£TEpo).

B.— 2xniiaTia M^s TOU 6n^ UKO,J


117. Ta TTEpicjCTOTEpa ouaiaaTiKCt iyovv cvav xxmo povo Kai eva yi\oq: o uv-
Bqwhoq, rj ii&Xiaaa, ro jw//«, o (iitqq.
FFoXAd ouaiaaTiKd eyouv 5i)o tonoix;, eva yia to apaeviKO Kai Eva yia to 0iy
Auko. To .6r|?.'JKO cryriyaTi^ETai tote jjle tis KaTaXr|^Ei$ -icaa, -xpa, -tpia, -aiva.

-iva, -06, -a, -r\:

fiaaifodc, — fjao'ifaooa QaqpTt^c; — Qdq>TQ<i

dievQwxrjQ — dtevOvvrgia dQ&xoc, — dgdmiva


aQdnrjQ — (iQaTiiva. [ivXtovdq — ftvKmvov
Beioq — Oeia udenyoq — adeQ(pi'j.

76
Ta Treptcxa6TEpa ov6para tcov £goojv {\o\jv jJiia p6vo
0TjXint6 tgjv (Joxov.
Ae^tv yia to apaeviK6 Kai to 0t|Auk6: t) aXenov, r) agxovda, o najtayaXoz, r\ o%i&.
to £agxd8t. Ta ovduara auTa AiyovTai ejiikoivo. Xto 6Tr(Koiva ouaiauriKd, otov
eivai avdtyKTi va opiarei to <pvaiKo yEvos, XP 1T71 M IT010 ^M£ TO ettIGeto aQoevix6q x\ '

drjXvxog:
xo agcevtxo -^agxddi, o dijXvxog anivoq, ij agoevixr} xd.(it\Xa.

F~ia pepiKa £<oa KaToiKiSia Kai yia dAAa ttou e'xouv MEyaAuT£pr| crrmaaia yia
tov dv6pcoTTo, ii un6f>xei aXXr\ Xt%r\ yia to apacviico Kai dkkr\ yia to 0t|Xuk6 it £c-
XiopiCctai to apocviico and to 0t|>.ok6 he 6iaf opetiki KaTaAri^ri: 1

dXoyo — (pogdda XQIUQI — ngofiaxiva xgdyog — yida


nexeivot; — dgvida r\ xdra axvXoQ — axvXa xovveXt — xowiXa
rpuyovt — TQtryova negioregi — negiarega JigoflaTO — nooftariva
eXd<pi — cAa^JiJa ydXo; — yaXonovXa ydxa — ydroc-
Xvxoq — Xvxaiva

AAAd at yepiKd ov6paTa £wcov t) pia \it,r\ tivai auxvoTtpr) Kai UTropet
va XptiaiMOTroiTiOei Kai yta Ta 5v)o yeviv ydxa, axvXog, dXoyo, Xvxoq, yegdxi ktA.

T. — OuoiaoriK& \it 6O0 "yivr|

118. MepiKa ouaiacrriKd awriOi^ovrai pe 5uo yevri, ttou ^xouv Sta^operiKV)


KaraAr^Ti xai kottote Kai 6ta<popETiK6 tqviovio: o jrAaTavoc — to jiAaravt. Tetoio
ouataoriKd eivai:
voxiat; — voxta
rj ntjxm — v nnxn o Wye^c ™ V riygr}
O "HQtVOt; — TO XQIVC sXaroQ —- to ikaxo o nevxot — ro nevxo
axvXoQ — ro axvki.

To yivoq aXXa^ci kotA xr\ ar\uactia

Tj figOVTT) — O jSoc'fTO;

119. IloAAes Ae^eis t^ow 6uo yEvrj, aAAd ox* Tr&vra me tt^v iSsa evtsAcos <jt)-

yaaja: figovrr) sfvai to yvcoaro (puaix6 ^aiyopevo — (ioovroi; tivat Evas Euvaros
KpdTOS" rgcviiZt efvai to ^ttittAo - TgaTie^n. A^ygTai yia tf|V 'Ayia TporrE^a Trjs
i*KXr\crkt% Kai yia xa TriurcaTiKd iSpuyara. ETai {JEx<opi£ouv air\ ormaoia 01 A^eis:

a'^ra (avorrrvor;) — ax^og, xotika — xoxrh (irapaytos), t


uivioa — fiavrot,
fieot) — fieao, TiEQifioXos — n?QtfS6Xt, nXevgd — nXevgd,
iq

gercfipa — geraivi, rfxavSaXri (tou tou^ekiou) — axdvdaXo, axd<pr\ — axd<poq,


ooityXa — o-ovfiXl, xiaga — x&goz (tOtto?).

MepiK^s Ae§ei5 KdTroTt 5e A^yovTai i\ Se ypcSt({>ovTai jjie to acoaro


y£vos tous. Eivai xaAOrepa va A^yeTai r\ llivdot;, t] UdovrjOa, ro Pe-
OvfMvo, xa &aQ<faXa, o Akqox6qivQo<;,

It
Aev TTp^TTEi va intEpSEVETai r\ <sxv\h\ koci o crxvXog. H cfxrjXt)

(avauvTioTiKi^, eiTiTa9ia, rtAEKTpiKf|) Eivai 0T|Aukov yevous Kai ypd-


<ptTai \xe r], evco o axvXot; (koAovcc ttou cmipi^Ei koti) ei'vai apaevi-
koO yEvous Kai ypd9ETai he v: ot axvXot xov OXvfmiov Aioq, ot xq-
Xeqpajvixoi, xrjXeyQaipixoi, rjXexxotxoi o'xvXoi.

TETAPTO KEOAAAIO

O API0MOI TQN OYIIASTIKON


120. TToAAd ovoiiara ovvri6i£ovTai novo orov Evav apiOpio i*| Trpo-
TravTcov crrov Eva.

1 . Luvi)0i^ovTai (idvo if npondvtcov atov evuco ovopaTa ttou


ormaivouv evvoies nova8iKE$. TiToia Ei'vat:

a) MEpiKOt CTuyKEKpinEva, TroAAd TTEpiAriTTTiKd Kai iroAAd a9T|pr)MEva:


acfXQO<peyyid, oixovfievrj, naqadeiaot; ,
xoufxiaviofioq — avyyevo-
Xoyi — gevixid, dvdicf/j,a, btxatoavvq , nictxr].

Zuxvd 6|icos Ta OHpriprmEva arxnuorri^ouv irAriOuvTiKo:


at; Xetnow ot izoXXeg evyeveieg.

p) Ovojiorra aroixeicov, |i£TdAAoiv, opv/KTCOv: vdgoyovo, o£vyovo,


aaritii, oddio, xoxxw6%(D{ia.

Ta Kupia o v 6 h a t a avvTidi^ovTai otov eviko. 'Etci:


A) Ta ovojaaTa jjepiKcbv EopTcov: AapTtoi'i, lhvxr\xoax>).
B) Oi TTEpiaaoTEpEs tottcovuhies: Lndgxr], Maxedovia, Ihtioq.

ZxriMcrri^ouv K ai 01 tottcovuhIes -TTAr]©uvTiK6:

a) otov Tuxaivei va vnrdpxouv TTEpiaaoTEpes aiTo pia i'Sies tottcovv-


tiieg: r/ EXXdda e%ei Svo IJrjvetovq xai nivxe OXvpunovQ'

P) otov xPTlo"^o TTOlo ^ VTal U£Ta9opiKa:


E£avxXrjdr}xav ot IlaxxwXol.

T) Ta o v 6 h at a avdpcoTTCov. Kai auTa CTXtmcrri^ouv

78
ttAt)0uvtik6, otocv o A6yo$ hi von yia ttoAAA Trp6acoTra \xe to 1810 6-
voiaa: 01 IJcdafj,ddeg f ot YiprjXdvrrjdeg.

2. LuvTjOi^ovTai fi6vo r\ npondvicov atov jtXi|6iivtik6 :

A) rioAAd Koivd ovdjjKrroc


dfiqua, dgfiara, Pcuprtoia, yevia, ysgdpaxa, eyxalvia, eyxara (ttjs

yns)# ewidrjpsga, xdXavra, fidyta, ./ietfdw^ra, negixcoga, noXepo-


<pobia, acodixd, Tge%dfiara, xaigerfa/iaTa.

E8co ovi'ikouv aK6|ir|:


a) nepiXT)7TTiK(i Ka6cb$: aarj/uxd, yvaktxd, ^v/iagixd, xoQraQtxd.
fJ) A^£iS ttou EK<ppd^ouv onrriKEtueva SmAA: ra yvaXtd, xa xidXia, t\ auvOrra ira-
porraKTiKd: ywaixdncuba, a/ineko^mgacpa.

y) Oaa cnmafvouv auoifW| yia K<JrTroia epyaafa: ^aQxagidxixa, x6/ni<Trga, ynj~


orixd.
6) Oaa ffTiuatvow ma yXcoacra : aqfiaviTixa, eXXrjvixd, yaJikixd.

B) Atto Ta Kupia ov6 p ex ta :

a) Ovoptorra EOpTwv: Xgiatovyewa, &d>Ta, NixoXof}dgpa(>a, IJa-


vadtfvcua.

p) ToTrcovujjiies: Eeggeg, Enexcteq r Eyaxtd, Xavid, AsXyoi,


'Aygaya, KaXdfigvra, OvgdXia, Tlvgrjvaia.

nEMnTO KEOAAAIO
KAIEH TQN OYEIAITIKflN
121. E£ET<fc£6u|je tt^v kACoti tcov ouCTtacrriKcbv x<x>pi<rT& yta k60c
ytvos' inox ^xouhe ttjv xXiai) tcov apaeviiaov, -rriv xKior\ tcov Oti-
XUKtOV KOCt TT|V Kk\0X\ TCOV OuSct^pCOV.

1 . St kcxOe yivos vnrdpxouv ouaiaaTiKOt \m too aptOpo ovAAapcbv


Ken orous 8uo api6^ous kck ere 6Ae$ tis TrrcbcrEis- A-X-

jMrivw;, firp>a } /irjveg, firjvcbv

otiga, (ugaq, d)Qe<; } cogaiv

fJUJXo, (jtrjXov, prjXa, pr\Xoyv.

Ai/t& A^yovrai i«r<xri>A,Xafta.

79
2. 'AAAa ouaiaoriKot 5ev exouv ttovtou icro apidpo auAAa|3cbv.

TieQifiokaQYiQ — nsQifioMQrjdss
yiayid — ymytd^eg
xvfia — xvfiata.

Auto: A^yovTai avi<ro<r6XXapa.

3. Ta apaevwd xai xa 6t|Auk6c aviaoauAAapa e'xouv °" e


°^° TOV
•ttAt)9uvtik6 |jia ovAAa^ri Trapoardvco:
a<povyyaqdq, cf<povyyaqddeq, aq>ovyyaQada>v'
yiayid, yiayiddeq, yiayiddcov

to ou5eTEpa cte 6Ao tov ttAt)6uvtik6 Kai arr) yeviKT) tou evikou:

(Jtofxa, GuyfjMxroq, aib/uata, ato/xdrajv.

122. Ta avicrocxu?\Aa(3a ouaiaoriKd e'xouv Suo QeuaTa, ttou ovti-


cttoixouv otous 5uo 8ia90p£TtKous tuttous tou evikou Kai tou TrAr|-
0UVTIKOU.
To rrpcoTo Qi\xa eivai 6,r\ arrouevei aTro tt\ M£t\, a<pou a9aipE0Ei
r; KOTdA^^ri tt^s EViKifc ovoMaariK^s -at;, -rjq, -eq, -ovq tcov apaevtKcbv,
-a, -ov tcov OtiAukcov, -a, -o, -aq tcov ouBETEpcov:

rpctifi-dq, vocxoxvQ-rjq xa<p-iq,, nann-ovq — fta/n-d, aXen-ov — ai/u-a,


ygdyn/i-o, xge-aq.

To Seurepo 9£^a ei'vai 6,ti arro^vGi otto tt) Ae£r), aq>ou a9aipe0ei
rj KardAri^r) -eq ttis ovouaoriKTis tou ttAtj&uvtikou tcov apaevmcov
Kai 0r|AuKcbv Kai -a tcov ou8rr£pcov:

yayfidd-eq, voixoxvgrjd-eq, xaq>£&-E$, najiJiovd-eq, fiafidd-eq,


akenovd-eq, aifiax-a, ygaipifxar-a, xgeat-a.

123. Tr) yeviKri tou TrAr|6uvTiKou Sev tt\ axTmorrl^ouv


6Aa Ta ouaiacTTiKd- tous Aeittei kcVttote ^ axnuaTi^ETai SiV: wAr
Ae crxriMcrri^cuv yeviKT) TrAr|duvTiKou:
a) ouaiacrriKd A.x- ttou KAi'vovTat Kcrrd to ^dxagr] (§ 146);

P) ^EpiKES KOTTiyopiEs A^ecov, koOcos A.x- Ta UTTOKoptaTiKd ae -dxi

80
!

(ccu-rd 8e axrmocTl£ouv oute rr| yeviKi*) tou evikou), OtjXuko ere

-a, KaOcos diipa, ndjtia, axdXa, XQvna, Kai

y) opioids oAXes A^Eig: Xefievrrjg — AefievTeg, pava fxdveg, —


Ol TeXeuxaies ocutes X££eis, ocv xP£iok*tei. CTX rHJL0rr ^o,JV tt| yeviK^i
tou ttXti6uvtikou koto: to aviaoauXXafJa: XeSevrrjdatv, fxavddwv.
H KorrdAri^ri oXoov tcov ouaiaanKCOv otti yeviK^ tou ttXtiQuvti-
kou eivai ~a>v.

124. H AIAIPEXH TQN OYIIAITIKON

- OY21A2TIKA
"1
KUpia Kotva — r
- ovyK£Kpi|i^va
— aq>r|pTmEVa

i
pcreviKa 0tiXuk& ouSerepa
c
I

KjocjuXXa^a aviaoauXXapa

KAIIH APIENIKHN
125. Ta apcrevwa teXeicovouv cttt\v ovo^aoTiKi*) tou evikou ae -g
(ayu>vag t
vixtjxrjg, xwpeg, nannovg, ovoavog) Kai StaipouvTai a£ uro-
avXXapa Kai as avMroauXXafta.

Ta laocvXXafkt axrmatTi^ouv ttjv ovoikxotikt), aiTiaTiKfi Kai kAtv


TiKf) tou TrXrtOuVTiKOU at -eg: o vavrrjg — oi vavxeg, xovg vavxeg, vav-
reg.

Ta avi(T<xri>X,Xapa tis axrmar^ouv cte -fi^g:

o TientfioXaQrig — ot neqi^oXaQtibeg, o ao jtyyagdg —oi ayovyyaQadeg.

81
1. Afxrevucd arc -aq motru^Xapa

o aytova/i o tcmicui

126. Ta icoovAAapa apoEvtKa cte -ct£ ei'voci TrapofjvTova Kai Trpo-


Trapo^uTOva.
Evikos

Ovon. o ayojvag xajiiaq tpvXaxag


Tgv. xov ayu>va xov xa/iia xov (pvXaxa
Ait. xov aywva xov xafiia xo (pvXaxa
KAtjt. ayojva xafiia (pvXaxa

rTAT)0VVTlK6$

Ovop. 01 ayo'iveg ot xauleg 01 (pvXaxeg


Tev. xmv ayajvov xmv xa.fi lobv XOJV (pvXdxwv
AlT. xovg aycuVEQ XOVQ XafXtEQ xovg (pvXaxeg
KAiit. ay coves xa/uteg (pvXaxeg

Korrd to aycovas KAivovTca:


ayxdjvag, ^ft^cuvag, aid>vag, axgaxdivag, eveaxonag, idgobxag,
xavdvag, Xi/tevag, naxeoat;, (fojXt'jvag xXrjxrjqag K.d.
MaXeag, MagaOajvag K.d.

Awifiag, Aeotvidag, 0ei6iag K.d.

Kara to Tafias kAivovtoci:

dvxgag ,
yxrnag, ''fxr'jvag, Xoxiag, enayyeXfiaxiag, Em%£i(>r)/j,axiag,
XTTj^axiag K.d.

KaTa to 9 A a ka s KAivovTai:

dfiftcovag, a^ovrac, yetxovag, ijgioag, dojgaxag, xrjgvxag, xogaxag,


Xdqvyyag, nivaxag, nqoayvyag, Qrjxogag K.d,
Adxwvaq, Tadxowag K.d.

Ayaptepivovag, Mtvcoag, KvxXumaq K.d.

1. Ta 5iovAAa^a cte -ag Koa ocra teAeioovovv cte -lag Tovi^ovTOti


cttti yEviKf| tou ttAtiOvvtikou art] A-qyouaa:

o dvxgag — row avxgdiv, o fir\vag — xojv jirjvajv,


o F.nayyeXjuaxiag — xmv ETtayyeX/xaxicov.

82
2. Toe Trpcnrrapo^Orovot <re -aq Tovf^ovrai art] yEVua*! tou ttAti-

9wtiko0 trrnv TrapotAxjyoucra:


o (pvXaxag — xatv qwXdxcav, o mvaxaq — xcnv mvdxtov.
2. ApaeviKd <re -i)£ \0ooi>XXa$a

° VaCtTK O VMCHTfK

127. Ta laoovAAafJa apaeviKa <je -rjg eivai trapo^isxova tcai o£0-


Tova.
Evikos TTAriOuvTiKos

Ovou. o vavxrjg o vixtjxrjg 01 vavxeg 01 vtxrjxeg


Tev. xov vavxr\ xov vixrjxrj TCOV vavTcov ra>v vixrjxojv
AlT. xo vavrtj xo vucqxtf xovg vavxeg XOVQ VIXV\XEQ
KAtit. vavtrj vtxrjxrj vavxeg vixr\xig

Kara to vouttis KAtvovTcn:


ayojytdxrjg, entfidxrjq, eQydxrjg, xv^eovijxrjg, qd<pxr\g K.d.

($ifiki07ioihr}<z y eid(oXokdxQr}Q, etQrjvodixrjg K.d.


AvaxoUxrjg, Mavidxrjg, IJeiQOKoxrjg, JTokixtjg, Znexcfcojxrjg K.d.

Korrd to v i k t\ t i*|
s kMvovtoci:
ayoqaaxrjg, daveidxrjg, e&eAovxrjg, Cvyicfxtfg, padrjxrjs, voixiao'xijg,
TtoXefiio'xriQ, TiQocfxwrjxtfg K.d.

Ta Trapo^urova ae -rjg (Ttt\ yeviKT) tou TrAr|8wTiKov Korrepd£ouv


tov tovo orti AriyouCTa: vavrtj g — vavx<bv, enifidxr)q — Enifiaxwv.
3. AposviKd ff€ - a q aviao<ri)X.7ia{kt

o (HpocryapA;

128. AviaoovAAapa apaeviKd cte -ag eivai 6Kcc Ta o^vTova Kai


nepiKd Trapo^uTova Kai irpoTrapo^uTova.

Evikos TTAriGwriKos
Ovo|i. o cf<povyyaodg oi ayovyyaoddeg
Tev. xov a<povyyaQ6. xa>v aipovyyagadrnv
Ait. xo aqjovyyaqd xovg ayovyyaQadeq
KAtit. ayovyyaqd acpovyyaoddeg

83
Kofrd to or 9 o uyy a p d 5 KAfvovTat:
ftogidg, ncma<;, (fxcupxidg K.d.

a/iafctf, yaXaxdg, xaaxavdq, fiag/aagag, \paqdg K.d.


fjiov<fafidg, gayidg, aaxavdg K.d.

Maofiagag, Miaxgag, ffeiQaidg


Kavaddg, Kga^aaagag, Koxxivagdg
Ilavafzdg.

MfipiKa -rrapo^uTova kcu TrpoTrapo^vrova:

Qrjyas, jbtnaQfUtag, ngrnxonanag.

Ta Trapo^UTOva Kai to TrpOTrapo^OTOva cte -a? arov ttAt|9v


vtiko Korre|3d^ouv tov t6vo crrr)v TrapaATiyouaa:

gyjyag — grjyddeq, ngiaxonanag — ngwxoTtajtddeg.

To aegag- Kavsi arov TrAr|0uvTiK6 oc asgrjdeg.

4. AposviKd at - r\q aviaoauXXapa

129. Ta avicyoauXAapa apaeinxd cte -?;? eivai oEjuTova, rrapo^uTova


KOCl TTpOTTCpO^UTOVa.

Evikos HArjOuvTiKos

Gvon. votxa^t'p^c ot votxoxvgrjdeg


rev. tov voixoxvgr} xa>v votxoxvQr)d(ov
AlT. TO VOIXOXVQ7] XOVq VOlXOXVQTj&ES
K\r|T. VOlXOXVQf] votxoxvgyideg

Kara to voiKOKUpris kA{vovtcci:

yxtovrjg, iavd^r]q > ^aA/<p>?£


fJ
— fiaQxdpr)g }
jzegifioXdprjg, xt^ovdgr]g }
HavXdxqg f
jiajmovXrjg K.d.
Agpevyg, Kagayxovvrjg,

84
AXxifliddrjg, Batiihjg, ridwrjg, Mavokrjg K.d.
YyrjXavxrjQ K.d.
rtvdgrjq, <PAefidQr)g K.d.

'O|ioiot KAivovTai Ta o^inrova:


jUJiaAcopaxijg , xacpeTCrjs, najiovxar\g —
AnEXki}g, IJegixXijg — Kmaxiqg, fTavayijg — • Koga-jg,

KOtdcbs kcxi Ta TrpoTrapo^uTova qpovQVOQTjg, KoxCdjmaarig


Kai 01 TOTrcovuuies Aovvafag, Td[*ec?T]Q, TtpeQrjg K.d. (xw P^ ^v\-
Ouvtiko).

Ta TTpoTrapofuTova ae -r\g KOTe(3d£ovv tov tovo Kara (jia avA-


Aa|3r| otov TrArjOvvTiKo: (fovQvaqx\g — (pou^vdptj^eg, XrOxCdjH7ia(fr]g —
xorCo-fi^idcfrjdeq.

5. ApCTEviKa <re - t f|
q, \iz SirrXo TtXt|9uvTiK6

i O TTpafiOTEliTTl*; I

130. MepiKd apaevma ae -xr\g axrmaTi^ouv tov TrXrj&uvTiKO Kai


laocruAAapa Kai aviaoauAAa|3a.

Evikos FIAt]6uvtik6s

OVOIA. TiQa/biaxtvxrjg oi Tinapaxevxzq*


Pev. TOV jtga/uaxevxrj xoiv JiQa/xarevTUiV
Ait. TOV TtQafiarevTrj xovg XQajxaxevxeg
kat^t. TiQafxaxEvxr/ 7iQajnat£vTEg

'Ouoia KAivovTai: aXwviaxrjg, (5ovxr}XTr/g, biakahyzr\q, dovXevxyg,


xXadevxrjg, xgayovdtaxrjg K.d.
'0[ioia kAivetoi Kai to (Xpevxrjg, ttAt|0. aq>evxeg — ayevxadsg.

* nQafiaTEvxadEq, nQafiaxevrddtov ktA. Tovs SeCrrepous oarrouc tCtttous tou$


auvotVToO|j£ otti AoyoTExvia.

85
131. 6. AporeviKd az -iq kcu <te - o q avutoavkkaQa

Evikos nXr(duvTiK6s

Ovou. o xacpeq o nanziovq oi xa<pedeq ot najiTzovdeg


l~£V. tod xatpe xov naJiTtov xojv xacpibojv xojv najznovdtov
Ait. xov xa<pe xov 7taji7iov xovq xayedeq xovq nannovdeq
KArjT. xacpe najinov xayedeq 7ta7i7iov6eq

Korra to x a <p e g KAivovToa:


xavasceq, pevegeg, (xtvageq, navaiq, xevtxeq, ^aore'g K.d.

Kbrrot to nann o v q kAivovtou X°°P^ ttAt)8uvtiko: Itj&ovq, vovq.

132. 7. Apaeviicd az -oc,

o oupava; o &p6|io<; o dyytkoq o avtiXaXoc

Ta apceviKOc os -oq eivai 6Aoc laoovAAafia.

Evikos

Ovou. ovgavoq o dgdfioq o dyytXoq o avxiXaXoq


r EV . xov ovgavov xov bgopov xov ayyeXov xov avxtXaXov
AlT. xov ovgavo xo bgofio xov dyyeXo xov avxiXaXo
KAtjt. ovgave 6o6[ie dyyeXe avxiXaXe

nAr)6wTiKOs

Ovou. 01 ovgavot ot dgopoi pi dyyeXoi oi avxiXaXoi


rev . XOJV ovgavojv xojv dgoficov xojv uyyeXwv ra>v avxiXaXojv

AlT. ovgavovq
xovq ovgavovq
XOVQ xovq bgojiovq xovq ayyiXovq xovq avxiXaXovq
KArp\ ovgavoi dgo/jioi dyyeXoi avxiXaXoi

Korra to o v g av 6 q xAivovrai:
adegepoq, yiaxgoq, yioq, deoq, xvvr\yoq y Xaoq, ngoeaxoq kou Ta
Trapaycoya ouaiaanKOt as -|io^: Xoyagiatifioq, ogiapoq, o'eifffioq,

XafiOQ ktA.
A£ioq, Aofxoxoq K.d. AeXtpoi K.d. Bi^vrjvoq, EoXw/xoq K.d.

86
Kara to dftii fio s .
KAivovTar.

yeooq, tjXtoq, xduTroq, axoXoq, xaxvbo6jj,oq. vnvoq, o')/xoq K.d.

'^XyyXoq, FdXXoq K.d. — BdXoq K.d. — AXexoq K.d.

Avxoovxffoq, KdXfioq K.d.

Kara to <iy y e Xo q KAivovTai:

(ivt/utOQ, aTiodroloQ, bdaxaXoq, fitjjuaoxog, e/.i7ioooq, xdxotxoq, x'tv-

bvvoq K.d. - Iovvtoq K.d.


A?J£avdooq, <PlXi7inoq K.d. — BoaJtoooq, 'OXvfinoq K.d.

KAtvovTOtt KaTCt to a v r i X a X o q :

nvrjtpooos, avQdxrjTinq, avXoyvooq, xaxijtpoQoq , XaxavoxrjTioq,


XwjnX.uftx.oq, XoifTrdqoijoq K.d. MdvxZuooq, Xijirrxny.ovXoq K.d.
A yXaboxanTToq.
, H kAtitikt) tou evikou crxruicrri^eTai ere -e: yiaxge, rjXie, drjjxagxe.

Tt\ a\r\\iccxiH,o\Jv ere -o:

a) Ta Trapo^Orova {3a<pTicmKd: AXexo, Fio'toyo, riexgo, Envqo


ktA. -

to flavXoq £x<e.\. kAtitikti IJavXt Kat flavXo.

P) MepiKcc Koivd irapo^uTOva ovcnaoriKd kccOcos yego, dtdxo'

to xa/xaodxoq koci to xajiexdvioq e'xouv Trl v kAtjtikt) cte -o kcu at -£.

y) Mepwd o^VTOva yaiSeuTiKd pacpTiortKd: Fiavvaxo, Ar\ftr\-

xqo, MavoXio K.d.

8) MepiKa otKoyevEioKa ovouaTa -rrapo^vjTova: hvqie FfavXdxo.

O tovi<T|i6<; tcov nponapo^uT6vcov

133. T.XO; TrpoTrapo^UTova apoeviKa oe -o<; KaTEJ3d£ounE avvr)0cos


tov tovo orr| y£viKT| tou evikou cttt)v TrapaAriyoucro::

o dyyeXoq — tov ayyeXov, tov avQwbnov, xov tfinooov.

(I>uAdyouv tov tovo ctttiv TrpoTrapaAfiyouaa 01 TroAuaOAAaPes


Kai 01 AaiKEs Ae£ei<;-.

tov uvxixxvxov, tov (ivt'iqooov, rov {•^uipaX./uov, tov xaX.dyeoov,


xov gtvoxeoov.
To 1810 Kavouv o~vvt)6cos Kai to Kvpia ovoijcrrc:
xov AxXaddxa^jzov, xov 3eno7idxa.(ioi\ xov @66o.)qqv, tov Xaod-
Xafinov, xov Xqicrxdipooov Kai Ta oiKoyeveiaKOc: xov SevonovXov.
Ta TTpoTrapo^Orova Koivd apaEviKa crrr) yEviKT) Kai amcrriKTi

87
tou ttAtiOuvtikou KCXT£f3a£ouv tov tovo cttt|V irapaXriyouaa:
xmv avdqdmojv —
rove; avOqcoTiovq, xcov xvqiwv rove; xvqlovq. —
OuAayouv tov tovo <jxt\v TrpoTrapaATiyovcra ta auv8eTa, koc-
debs Kai to Kupia ovonoaa avQpo'jTrcov:

xatv avxiXaXojv — xovq avx'XaXovq, xmv fxavxqddxvXcov — xovq

fiavxqdcfxvXovq, xatv XquJxdyoqow — xovq Xqiaxdcpoqovq, xovq

XagaXa/xTiovq, xovq SevoJtovXovq.


H yevmr) TrAr|6uvTiKou tou %od->oq 'rovi^ETOu nspiKEs <popES aTr)
Arjyouaa:
etvai eixoat %Qovd>(v)
m

Eivai SovXeid dexa %qov<h(v).

134. AvaK£(paX,aia)TiK6<; nivotKaq tcov apaeviKtbv

KcrraAf)£eis
E i 5os FTapaBE iy iiaTa
Evik. TT^e.

A'. IIOSYAAABA

ofjuTova -6<; -oi ovqavdq ovqavoi


» -n<; -e? vtxrjxrjQ vixtjxeq

Trapo^uTova -ns -zq vavxrjq vavxeq


» -aq aywvaq, xa/niaq ayebveq, xa/iieq

» -o<; -01 dqd/aoq dgdfxoi

TTpoiTapo^UTOva -a<; -£<; (pvXaxaq <pvXaxeq


» -oq -Ol dyyeXoq, avxiXaXoq dyyeXoi, avxiXaXot

B'. ANIIOIYAAABA

o^uTOva ~&q -aSeq ctqpovyyaqdq (fffovyyaqddeq


» -H xa<peq xcKpebeq
» -oix; -ov6eq nannovq nanjiovdEq
irapo^uTova -r[Uq voixoxvqrjq voixoxvqrjdeq

Trpoirapo^UTOva -r\q -ij8£<; q)Ovqvaqr)q <povqvdqi]6eq

r. ANIIOIYAAABA ME AlflAO nAH0YNTIKO


o^UTOva -fa 7iQa.fia.T£VT7](; TZQafiarevreg

(-65e<;) ( Ttqa/xaxevxadeq )

88
r£ViKE<; napatT|pfi<t£i<; <rxa apceviica

135. Ta apasviKd oynnorr^ouv otioia ttj yeviKf|, aiTiariKft Kai

kXtitikti tou evikou, X°°P^ TO "? TTIS ovopacnriKTis:

o Jiaxegag — xov naxeqa, xov naxeqa, ticlxeqcl.

o va.vxr\g — xov vavxrj, to vavxrj, vavrr).


nojinovg — xov najinov, xov najinov, tiojitiov.

Ztov ttXt)0uvtik6 exouv Tpeis Trrcbaeis o^oies, tt^v ovouaaTncn,


TT|U aiTtOCTlKTI KOI ~TT\V kXt^TIKT]:

01 vavxeg, xovq vavxeg, vavxeg.

Aev okoXouOouv tous TrapaTrdvco kovoves oaa teXeicovouv ae -og:

dqofAog — dqofiov, bgofio, dgope' dgofxoi, dgopovg, dgopoi.

H yeviKri ttXt}9uvtikt) oXgov toov apaeviKcbv teXeicovei ae -cov:


xwv ovgavobv, xcov voixoxvgrjdwv.

KAISH 0HAYKQN
136. Ta 0r)AuK& SiaipouvTai ac MtoavXXafia Kai cte aviaoavXXafta.
Ta iaoai>XXa^a axrmorri^ouv ttjv ovojjaartKri, amaTiKT) Kai kXtj-

tikt) tou TrXr|6uvTiKoO cte -eg:

7] jurjxega — oc firjxegeg, xig /Atjxegeg, fxrjxegeq.

Ta avicroauXXafta ti$ oyruiarciZjOvv aE -6eg:


r\ aXenov — oi aXenovdeg, xtg aXenovdeg, aXenovbeg.

Ta 6r|XuKa tovi^ovtoi at 6Xes ti$ tttcocteis ottou Kai ottiv ovo-


HaCTTlKTl TOU EVIKOU EKTOS OTTO TT\ yEVlKT] TOU TrXT]6uVTlKOU, OTTOU
ttoXX^s <pop£s KOTEpa^OUV TOV tovo:
rj eXmda — xrjg eXmdag — xtjv eXnida — oi eXmdeg — xcov ehti-

dcov ktX.
aXXa <6ga — cogcov, ddXaffaa — OaXaaautv, ctakmyya <— aaXmyycjv.

Agv okoAouOouv tous TrapaiTdvco yevwous Kavoves Ta apxaioKAi-


Ta 0tiXuk6: ttou teXeicovouv arr|v evikt| ovonaaTiKf) ae ~og Kai a£ -17:

r\ dtdfiexQog — trjg diaphgov, rj dvva/xt] — 01 dwafieig.

89
1. 0i)XoKd <re -a

137. a) r\ icapdid t\ <6pa r\ Oakaaoa

Evikos

Ovou. V xagdtd r\ a>ga rj BdXadGa


Tev. TT)Q xagdidg xr\g cogag xrjg OdXaaaag
Ait. Xt]V KOLQdtd xr\v ojga Xfj ddXactaa
KXtit. xagdtd 6ga OdXaaaa

TTAr|6vvTiK;6$

Ovojj. Ot xagdieg 01 OJQSQ ot baXaaaeg


Tev. XOiV xagditbv XOiV COQCOV XOiV OaXactcfcbv

Ait. xig xagdteg xtg oigeg xig ddXao'cfsg

KXtit. xagdteg (bgeg QdXactGeg

Kara to k a p 8 i a kXivovtoci (x^pis va axrujcrri^ouv 6Xa ttj yeviKt)

tou TrATiftvvTiKou):
a%Xadtd, dovXetd, ofjtogtptd, cptoXtd, Kr]<ptatd K.d.

Kotrd to co p a kXivovtcci (x^ptS va o"xr)|aorri£ouv 6Xa tt\ yevmri


7rXr|9uvTiKOu):
yl(bo<fa, r/jnega, gi^a, %(hga, TtXaxeta, yvvaixa, pavovXa, dlyja,

fiavgtXa, Maxsdovia, Magta K.d.

Korra to © a X a a aa kXivovtoci:
aidovcfa, {j,eXi<f<ya, nadrjxgia, eiXixglveia, Kegxvga K.d.

Tec drjAuKaere -a ttou kXIvovtqu kotoc to c6ga Kca ddXao'cta o~rrt

yeviKT] tou ttXtiOuvtikoO Korrepd^ouv tov tovo ottj Xriyouaa:


yXoHXcra — yXcocfctoiv, negicpeoeia — negifpeo^tdiv.

P) Kl
I
eXni&a ti aakmyya

Evikos n\r}&UVTlKOS

Ovop. V eXrctda V adXmyya ot eXmdeg 01 adXmyyeg


r£V . xrjg eXnidag X7]Q adXntyyag X(OV eXmdoiv XOiV ctaXniyyojv

Ait. TTjV eXnida Ttj cfdkmyya xig eXnibeg rig ddhttyyeg


KXtit. eXjiida adXmyya eXmdeg adXmyyeg

90
Kcrrd to e X tt { 8 a KAtvovTat:
afiaC6va,yoQy6va, vegdida, aeigrjva, dvyaxtga K.d.
aanida, yaqi&a, efprjfxeqiba, naxgida, axoupida, Xa/andSa K.d.
Adrpaia, KeQxvqaia, raXXida K.d.
EXXdda, EXevaiva, ZaAaftiva, TQOjie^ovvxa K.d. - EAmda, Ay-
y&a. K.d.
KoctA to adAuiyya kA{vovtox
dttogvya, ogvida, negdtxa, dyQayya, tpdXayya K.d.
deQfiorrjTa, ididxrjxa, noadxrjxa, xavxdxrjxa, xaxvxrjxa, ixavdxt]xa }

adtodrrira, av<rrr)Qdx7]Ta K.d.

Ta OtjAvko: ae -a ttov kXIvovtoi koto: to eXnida Kai to adkntyya


cttt| ytviKf) tou ttXt)0vvtiko\j Tovi^ovrai ottiv TrapaXi'iyovaa:
diatoyya — dicaQvymv, deQfidxrjxa — OeQfioxrjxcDV kt\.

138. 2. BiyXuica as -ti

n v«zn i) viKT) r\ Cfcxapri

Evik6s

Ovop. n v*>xv Tj VIXT] n Zdxagr]


r£V . xr)q ywxrjs xtjg vtxrjg XTjS Cdxagrjg
AlT. xrjv xpvxn xr\ vixr) xrj CdxoQt}
KAtjt. ywxv vixrj CdxaQT}

TTXtjOuvtikos

Ovoij. 01 yn>xk oi vixeg Ol CdxaQSQ


Tev. xcov %pvx<jyv XOiV VIXOiV —
Ait. XIQ yn>xk xiq vixeg TiC Cdxageq
KAtit. yt)^£ff vixeg tdxageg

Korrd to v|/ ux t\ kXIvovtoi:


adf.otpij, uXXayrj, fioovrr}, y^apifi?], Ayvrj, AyQixq K.d.

Korrd to v t k t| kXIvovtoi (x<opis va axr||iorr{£ouv 6Xa tt| yeviKi*!

tou ttXt)0uvtikoO):
avdyxT), dixy, <prjf*r}, aydjzr}, CcVn?, nXtogr}, Iddxr}, AtpQodixrj K.d.

91
Kara to £ aXaPH kMvovtcci:

dvoi£r}, avrd/xiocfrj, (tdcpTitrrj, yefxtcfr], dvfirjttrj, %aKoniqaar\, xakv-


TEQErpr], xafjiaQri, xdnjiagrj, xkeidwatj, xovQtutrj, xovtpdftoaar),

ZeydvTOMfr] , alxakr\ trravotoctr), rcfdxtarj, cpcbtitfr), yw>vEyr\ K.d.


}

Avx6f$QV<Jr}, AvxoQaxr) K.d. — Xgvaddefirj.

Atto Ta OtiXukoc ae -77 toc Trepiaa6T£pa o^Otovo <Jxryx<XTiC,a\jv

kovoviko: tti yeviKT| TrXTiduvTiKri: rcov ETiiygacpcbv, rcov rifitbv.

Atto Ta Trapo^Orova uepwd \x6vo tt\ oxTuicrri&vv Kai koct6(36:-

£ow tov tovo otti Arjyouaa: avdyxr) avayxcbv, texvt] — — re^vtov.

Ta irpoTrapo^uTOva 5ev tt axTmord^ouv ttot£\


1

Ta vv<pr}, adegyrj, sgadEQcpr) CTxrmorrl^ouv tti yeviKfj TrAr|0uvTiKf|


Kai vwpdbcov, adegyddtov, e£adeg<pddiov. Oi tOttoi adeQ<pcuv, s^adigcpcov

auvrjOi^ovTai yta to apaeviKO.

139. 3. 0t)>.uk& ae ~r\ apxai6xUta

ti <tk£vii r\ Suvajin

Evikos

Ovon. n dxiyrq V dvva/j,rj

Tev. rr]S cfxeipr]$, ctxey>eo)Q rr]Q dvvajurjQ, dwdfiEfog


AlT. ry 0XE\pY} rrj dvvafirj

KXtit. dxixpr} bvvafxrj

nXi"|0uvTiK6s

Ovon. 01 axEtpeiQ 01 dwdfiElQ


Tev. TOJV axiyjEOiv rcov bvvdfiEiov

AtT. riq CtXEipElQ XIQ dwdfieig


KXtit. dXEtpEtQ bwdfXEiq

Korrd to a k e y r\ KAivovTai:
yvcbdri, dvcft), £?>£r}, Bear], xUcfrj, xgddr}, xgicfrj, Ae'f/j, Avar}, marr),
"
7id?-r], 7igd£r], ttrdcfr], (fgdarj, XQV 1!'
V^V K -d.

ToTTOovujjiies: 'Avdstg, 'AfaiEtg, Edgdetq.

92
KcctA to 6 u v a y r| kMvovtou:
alctdrjctr), avdaxaar], anotpa&r}, a<paiQe<fr), ydvvqar}, dtdOear}, diai-
QB(ft}, etdrjcrr}, etdonotrjar), eve&tj, Evxvjiaxft], evcoar], e^rjyrjtyr),

HnitfxExfVj, evx<iQi(frT]arj, %e"kr\(Sy\, xaxdXt]£rj, xivrjat), xv^Egvr\ar\,


oqs^t}, 6<f<pQr](fr} r naqadodr), ngo(pvXa£r), aweworjar}, dvvxa£r),
vnoBear} K.d.
AXs^avdgovTioXr}, KwvdxavxivovnoXrj, NednoXr}, TginoXrj.

Tec upOTTapo^Crrova apxcu6KXiTa 0T)XuKd ae -ij K0tTE|3d£ouv tov


t6vo otov ttXt|6uvt\k6 Kcrrd uta avXXaPr):
r\ dvvafirj — 01 dvvdfteiq — tojv dwdfxeoiv — xt<; dwdfieig.

140. 4. 0T]X.UK& <r£ - to

pi Apyvpco rf^pOGMl

Evik6s

Ovoti. V Agyvgot t] 0QO(JCO


Tev. xr\q Agyvgcbg tt]<; 0g6cfa><;

Ait. XTjV Agyvgw xr\ @QO<fai


KXtit. Agyvgcb &QO0CQ

Kara to A p y u p cb kX{vovtou:
BayyeXub, Egaxd), KaXvyxo, KXeuo, Kgivid), Aevio), Atjxoj, Zfia-
gtb K.d. — Ko), r}x<o (^i6vo otov evik6).

Kara to (J) p 6 a co xXivovTat: Aeanco, MkXnoi K.d.

141. 5. 0tiXwKd az -oq apxai6KXita

11 5id|i£Tpo<; I

Ta apxpuoKXiTOt 6t|Xvk& ere -og eivou o^utovoc, TrapoJjOrova koci


Trpouapo^uTova.

Evikos TTXriOuvTiKo?

Ovoy. V didfiexgoQ oi didjuergoi (ot did/xexgeq)


Tev. xrjg Sia/LtSTQOV rcov SiauexQCov

AlT. XT) didflEXQO XtQ biaflEXQOVQ (XIQ bldfXEXQEQ)


KX^t. ( bld{tETQO ) (Sidfiexgoi)

93
'Onoiot KAtvovTcci:

dfivtidoq, Siaycoviog, neQifxexgog, eiaodog, e'$odog K.d.


Ay%L<iXog, Aiyvnxog, Emdavgog, Kdqnadog, KogivBog, IJe-

XoTiowrjaoq K.d.
Ta TTapo^UTOva: XeaxpoQog, di%ox6fAog, Ar}Xog, Kvngog K.d.
Ta o^urova: xifitoxog, Atdrjipog, Aefxedog, Odrjaadg.

Ta TTpOTrapo^Crrova 0T|AuKd ae -og cttti ytvtKt] tou evikou Kat


tou ttAt|0uvtikoO Kai (rrr\v TrAr|duvTiKT| amomKf| cte -ovg Korrepd^ouv
tov tovo cttt|v TTapaAriyouo'a:
t} didfiEtQog — xrjg biafiETQOV — xcov diafiexgcov — xtg dtafiirgovg.

H kXt)tikt| eivai atrdvia Kai otov eviko teAeicovei awf|6cos cte -o.

142. 6. 0t]XuKd <rs -oi)

r\ aXtnoi) j

Evikos riAr|6uvTiK6s

Ovoij. r\ aXenov ot aXenovdeg


Tev. xrjg aXenovg xcov aXenovdcov
Ait. xrjv aXenov tic aXenovdeg
KAtit. aXenov aXenovdeg

Kara to aA e tt o u KAtvovTat nepiKa Koivd Ka'i Kupia ovopaTa,


KotOcbs:

/btalfiov, 7iagafj,vdov, yXcoaaov, vnvagov, qxovaxXov K.d.


KoXoxvOov K.d. — PaXXov K.d.

143. Atto to 9t|Auk6c as -a (jtspiKd KAivovTai avio-oovAAdfJa, ottoos


r\ ytayid.
Evikos TTAr|6vvTiK6s

Ovon. rj ytayid oi yiayiddeg


Tev. xrjg yiayidg xcov yiayiddcov
Ait. xr) ytayid rig yiayiddeg
KAr]T. yiayid yiayiddeg

Kara to yiayid kAivovtoi: fiapd, xvgd.

94
144. AvaK£q>aXauoTiK6<; nivaxcu; tcov OtjXoko&v

KorraATi^eu;
E 1 8 o s
Evik. TTArie.
TTapaSeiynocTa
A'. IXOIYAAABA
-a xagdtd xagdieg
» -n ~£q wxn yvxk
-rrapo^Orova -a (joqol, ekpcida <x>qeq, sXnideg
» -1 -zq vlxrj vixeg
TtpOTTapO^UT. -a -zq QdXaxsaa, adXmyya ddXacf&eg, adXmyysg
» -1 -*; CdxaQV tdxoQez
KUpta ovoucctcx -co Agyvgco —
» » -co (pQoaco —
apxai^xAiTa -r\ cexeyttj, dvvafir) cf x&pEtg, Svvdfieig
» -oq -oi (-£<;) dld/HEXQOg 6td[i£XQOt( dldfAETQSS )

B' ANILOE Y A A AB A
ofjOrova -tt yiaytd ytayiddeg
-06 -oi&cq aXeJiov aXejtovdeg

TeviKiq napati)pf|<r£ti; tree Qi\Xvko.

145. 'OAa to OtiAukoc axriijiorrf^ouv tt|v evikt) yeviKfj [it tt\v tt po-
<r6f)KT| evos -g ottiv ovotiacrriK^:
rj firjTSQa — xrjg /itjTegag, r\ vixrj — xr\g vixtjg.

'OAa tcc driAuxa iyovv ae K<i0e apiOuo Tpeis ttt obaeis onoies, tt|v
ovonaoriKf), tt|V aiTiorriKfi Kai tt|v kAtitikt):
r\ ywcuxa, rrj ywaixa, yvvaixa —oi yvvaixeg, Tig ywalxeg, ywaixeg'
r\ aXsizov, xr\v aXenov, aXtnov—ot aXenovbeg, rig aXejiovSeg,
aXenotideg'
r\ axixpr), xr\ axiytrj, axdyn] — oi cfxitpEtg, xig (Txeipeig, oxiipeig.
Ta apxotioicAiTa <jb -og 6ev cckoAouOoOv tovs tt aporrravco kocvoves.

H yeviKfj 7rAr|6uvTiKi'| oAcov tcov 6riAvKobv tgAcicovei eye -an>


(otocv <T)(rmccT{^ETai) : X(ov ajgcbv, rcov yiayiddwv, xcav vtxdn> f tojv
SwdfjiecDv, xoiv diapetQcov.

95
KAIXH OYAETEPHN
146. Ta ou8eTgpa SicupouvToa a£ iaoovXXa(ia Kai ae aviaoovXXafia.
Ta i<ioaC»/.XaPa ovSeTepa teXeicovouv crrriv evtKf) ovo^aoTiKT)
<i€ -o, -i, -oq: ftowo, natdi, ftdgoq.
Ta avwToauXXaPa TeXeicbvouv air\v evikt) ovonacrriKri ae -//a,

-ffi/j.0, -ag, -cog; xvfia, deatfio, xgeag, cpcog.

A. — OuSrrcpa laoauAAapa

147. 1. OuSetepa ae - o

&J
to JJouvo to trioepo to npootono

Ta ouSeTEpa ae -
o eivai c^urova, Trapo£ UTOva Kai TrpoTrapo^uTova
Evikos

Ovon. TO (iovvo TO 71EVX0 TO aidego TO ngoaumo


Tev. TOD fiovvov TOl> 71EVX0V xov aidegov- xov ngoaomov
AlT. TO (iovvo TO nevxo TO aidego TO iigoaamo
KXr)T. flovvo 71EVX0 aideQo ngoaomo

TTAriduvTtKOS

Ovop. la fiovvd xa nevxa Ta aidega Ta ngoaiona


Tev. xcov ftowwv X(OV 71EVX05V TOJV aidegcov TCOV TigoadoTicov
Ait. Ta fiovvd Ta tzevxgl Ta aiSega Ta Ttgooojna
KAr|T. fiovvd nevxa oidega ngoaama

KorrA to p o \j v 6 KAivovTai:
vego, Ttoao, tpxego, ftayeigeto, voixoxvgid K.d.

KaTa to tteOko KXivovTai:


Sevxgo, (itfiXio, drjgio, aaxegoaxojielo, vnovgyeio K.d.
Nafiagivo K.d.

Kara to a 6 i £ p o KAivovTai:
ctfivydako, dd%xvXo aeXtvo, avvvEtpo, xgiavxdyvXXo %afApxXado K.d.
y ,

Atxox<DQo, Zagavxdnrixo K.d.

96
Kocrd to tt p 6 ct co tt o, ttou KOTEf3d££i crrri yEviKT) evikov Kai ttXt)-

6uvtikou tov tovo ttjs ovonaariKfis, kAIvovtoi;


dXoyo, drofio, emjiho, Qeargo, xvneXXo, [lexayjio, ogyavo K.d.
01 tottcovumIe?: 'Aygaya, KaXdfiqvTa K.d.
MepiKo: TTpOTrapofurova tovI^ovtcci Kai kccto: to nqoatano Kai koto: to aidego.
'Etom to fiovrvgo, ydvato, nqofiaro, ax^onkoio. Oi TpiavAAapes TO-ircowiJtfes

o"xr||iaT{£ovTai ctuvi'iOcos kotA to TrgdtrtoTto: tov Merodfiov.

148. 2. OuSctepa <xe -i

to reaioi to tpayoudi

Ta ou6eT£pa ae -i eivai o^utovcc Kai Trapo£0rova.

Evikos n^TJ0UVTtKOS

Ovoia. to naidi to roayot>6t ra naibid ra rgayovSta


rev. tod Tiatdtov tov rpayovdtoif rcov natbubv roiv Tgayovdidn

Ait. to Ttcudl To rgayovdi ra ncudid ra rgayovdia


KXr)T. naibl xgayovbi itaidia rgayovdia

Kotrd to tt a i 5 i kAIvovtoci:

O.QVI, (fXOtVl, CftpVQl, XpCOfJLl K.d.

Aa<pvl K.d.

KaTd to t p a you 6 i xAivovTai:


a-qdovt, dvfidqt, xaXoxaigt, %iovi, yaAtrJQi K.d.
Ta Trapdycoya ae -ddt, -Ibi, -dgi: aangdbt, ^agidt, pXacfrdgt K.d.
Ta uTTOKopiariKd cte ~dxi, -ovXt: agvdxt, juixgovki K.d.
eqrjfxoxhrjcfi K.d. raka^ibi, MeaoXoyyi K.d.

'QAa Ta ouSETepa ae ~i TOvi^ovTai aTt) yEviKt) tou evikou Kai tou


TrAri6uvTiKou aTf| Afjyouaa: rgayovSioij — rgayovdicbv.
Ta uTTOKoptOTiKa ae -dm, -ovXi 5e axTmari£ouv auvf|0to$ yeviKfi:
Ae Ae^e to yardxi — tov yaxaxiov. 0a ttoume tou yaxiov (airo to yaxt),
to aqvdxt — tov aqviov, tojv aqvubv (aTto to agvi).

OP&OrPA&IA. OAa Ta ouSETepa ae -t ypd<povTai [xe i. Tpa-


<povTai |a£ v Ta ftqdbv, bogv, bdxgv, bixrv, o£v Kai ord%v. To fiqdbv ott)
yeviKr] tou evikou Kai aE 6Aes ti$ TTTcbaEis; tou TrAr|0uvTiKOU ypdtpETai
ME si." figabtov — figdbia ktA.

97
149. 3. Ox&iTzpa ae -oq

to ntpo<; to ISatpoc;

Ta ouSErepa cte -oq ei'vai Trapo£vTova Kai TrpoTrapo^urova.

Evikos TTXti0uvtik65

Ovoji. to fxegog TO idatpog Ta ftzgr] ta edd<pt)

fev. xov fxeqovq xov eddupovg xcov fiSQtbv Ttov, eda<ptbv

AlT. TO fJ.&QO<; to edcupog Ta fisgrj Ta eddqpr}

KXr|T. fiEQOQ eda<pog fiegr] eddyr)

Korrd to ti e" p o s kAIvovtoi:


a'Atfog, fidqog, fteXog, f$QE<pog, yevog, Sdcfoq, eOvog, eidoq, Odgoog,
xsgdog, xqdxog, XdOog, (iyjxoc;, nd%og, jiXrjdog, crxijdog, xiXog, vxpog,'

XQeog K.d.
'Agyog, 'Acfxgog, Te/inrj K.d.

Kcrra to £ 5 a (p o $ KAfvovTOCt:

e'Aeof, fieyedog, niXayog, axiXE%og K.d.


Ta ov/SErepa cte -og art) yeviKT*! TrAr|6\;vTiKf| KaTE|3d£ov/v tov tovo
cttti Afiyouaa: eidog — eidcbv, jieyedoq — fieyeOwv.
Ta TTpoTrapo^uTova ou8eTepa cte -og KaTe|3a£ouv tov tovo ottiv
TrapccAriyouaa orrt yeviKT| tov evikov koi ott|v ovo^aaTiKf), aiTicr. \kt\

Kai kAtitikt] tov ttAtiOwtikoO:


to /bteyedog — tou /isyedovg — Ta /ieyedrj.

To Tr £ A a y o s kAIvetoi koi : to Tiekayo — xov neXdyov (Kai


tou neXayov) — xa jteXaya.
MspixA a(pripr|UEva 5e axrmcrri^ouv ttAtiQuvtiko: Bdogog, xoaxoq,
vcpog ktA.
B. — Ou5cTepa avtaoauAXapa
150 . Ta aviaoauAAa|3a ouSETepa ex ouv Kai CTTT1 Yevikti TOU evikou,
ottgos Kai otov TrAr|(k/VTiKd, uia ovAAaprj Traparrdvco: to xvjj,a to?; —
xvfiaxoq — ra xvfxaxa.
4. Ou5£x£pa ae -|ia

to xufia to ovojia

Ta ouSeTepa as -fia sivai irapo^UTova Kai TrpoTrapo^uTova.

98
Evikos nAT|6uvTiK65

Ovoji. TO XVfiCL XO ovofia Ta xvfiata xa ovdfiaxa


rev. tov xvfiat os xov ovofiaroi; TCOV XVpl&TUJV XU)V OVOfldxiOV
AlT. to nvfjta TO ovofia xa xvfiata xa ovofiaxa
KAr|T. xvfia ovofia xvfiaxa ovofiaxa

Kcrrd to k v^jj a kXivovtoi:


aifia, aQfia, (irffia, ygdfifia, degfia, dgdfia, xXdfia, /xvrjfxa, vrjfia,

avQfta, aojfia, tdyfia, xdfia, igr\fia y ^gcajua, ;fa>/ia, yepa K.d.

'Onoia KXiveTai Ken to ydXa.


KaTo: to 6v o u a kA(vovtcci:
dyaXpta, ddgoutfia, dvoiyfia, dnXiofia, yvguffia, bidXeififia, t,r\X7]fia,

deXrffia, xevxrffia, fiddrjfia, fxndXoifxa, jtrjdrjfjia, TigofiXrjfia, axoi-

Xr\f*a, vyaafia K,d.


MepiKo: a<pripr)p£va at -/*a Kai to dg/naxa ownOi^ovTai povo cttov
ttAt)&uvtik6: yegdfiaxa, xgexdfiaxa, laiotxiGfiaxa K.d.
Ta ovSeTepa ere -fia koteP&^ow tov t6vo orrr| yEviKri tov rrXriOv -
vtikou <rrr\v TrapaXf|youo"a: xwv xvfidxcov, xojv ovoudxcov, ,

151. 5. Ovdtxepa at -oi|io (-^ifio, ~ \|f i ji o)

to 5£<nfio

OXa Ta ov6eTEpa cte -crifio f-^ifio, -tpifio) eivai TrpoTrapo^trrova.

Evikos T7Xr)duvTtKos

OvopL to deaifto xa dsalfiaxa


Tev. xov deaifiaxog xcov decfiptdxajv
Ait. to biaifio xa deatfiaxa
KXrjT. Sdatfxo deaipaxa

'CVoia KXivovTai troXXd a<pr)pT|HEva cte -aifio (-£ifio, -xpifto) ttov Tra-

pdyovrai aTr6 pripotTa:

fidtpifio, yviaifio, ygdyifio, xXtiaifio } vxvotjtio t nXetjifto, Gxvyipio,

xd^ifio, XQE^ifio, (pegai/Lio, (pxai^ifxo K.d.

Ta ouS^Tepa cte -difio (-£ifj,o, -yipo) TOvf^ovTai cnr\ yEviKT) tou

99
irXriOuvrtKou, oris ott&vies TrepmrcbCTeis ttou tt| CTxrmcrrt^ouv, crrr|v
TrccpocAfiyovcTa: x<dv dsai/jidxaiv.

152. 6. OuMiepa o£ -aq, -<aq

to Kpiat; to (pox;

Evikos FTAriOi/vTiKOs

Ovou. TO xgiag to 9?a>? Ta xgsaxa xa qxbxa


Tev. TOU xgeaxog xov (potxog xwv xgeaxcov xwv (pa>xa>v

AlT. TO XQEag to <pu>g TOE XQEGLXa xa <pa)xa

KXiit. ttgea? <p<og xgeaxa qxbxa

Korra to k p £ a s kMvovtcu to jre'cag kou to XEQag.


'Ojjioia pe to 9 co s axilicxri^ovTai to xadedxdtg koci to yeyovog,
lie tt) 8ia9op6c ttcos aura arr| yEviKT) tou evikou tovi^ovtoci orriv
irapaArjyoi/O'a: Tot> xaBscfxdbxog, xov ysyovdxog.

153. AvaK£q>a>,aicmK6<; irivaKat; tcdv ooSetcpcDv

KccTaArt^eis
E i 5 o 5 TT ap a6 ii i y \x ata
Evik. nXrie.

A'. ISOIYAAABA
o^vrova -6 -a fiovvd fiovvd
» -i -id Ttaidi naidid
TTOtpOcfUTOVa -i -la xgayovdi xgayovdia
» -o -a TIEVXO TlEVXa
-oq -n f/sgog
TrpoTrapo^uT. -o -a (fidego, TiQotf co7io ctidega, ngoo'aina
» •oq -»| edag>og eddyr}

B ANIEOI Y AAAB A
o^utovcc -caq -iota xaQeoxiog xadEOxajxa
Trapo^urova -a<; -ata XQEag «oeaTa
» -lia -fiaxa xvfia xvfiaxa
TrpoTrapo^vjT. -|ia -jiata dvofia ovdfiaxa
» -cnpo -aifiata deaifio dsaifiaxa

100
rsvuctq napattipfjaci^ tfia ouft&cepa

154. 'OXa Ta ou8ET£pa exow otw K( ^ api0p6 Tpeis TrrcbaEis 6-


poies, ttjv QVOnaaTiKi*!, tt|V amcn-iKi^ Ken tt|v kXt|tiktV to jueoos —
ra fjUgr), to xt5/m — to xt/tara ktX.
aviaoaOAXccpa ovSerepa orri yEViKiY tou ttXtiOvvtikoO xovf-
Ta
£ovrai 6Xa ott|V TrapaXi'iyouaa: xv/^idrwv, beaifidrcov, xQedxaw, <pu>~
xcav.

H yevHOf TrXTi6uvriKft 6Xcov tcov ou8eT^pcov teXeicovei at -wv.


1

EKTO KE0>AAAIO
ANQMAAA OYIIAETIKA

155. TloAXa ov/auxcrnKa 5ev KAivovrai ov^cova he to\j$ xa-

voves ttou okoXouSoOv ot Tpeij kX{cteis. Ta ouaiaoriKa


aura ovopd^ovrai avrf>|iaX,a owna<mK& Kai sivai &kX\-
ta, eXXcifftiKd, i5i6kXit(x, SutAdicXua, 5inX6|iop<pa, 8i-
ic>.oKatd)vi)KTa.

A. — AkXito
156. MfipiKa ouaiaoriKa <pi/Aayouv cte 6Xe$ tis tttcinteis ttiv i'8ia

KOtrdXTi^ri, ei'vai S^AaS^ tiKUxa. H tttwoti tous <patv£Tai arr6 to dp-


dpo ttou Ta awoSeuEi: rj fid%r} xov KtXxiq.
'AkXito Eivai:

a) Ae^eis ^ vr15 KoraycoyTis ottcos to Cev/0, to (xdwa, xo vadig, xo


QSXOQ'
Ta ypayiKXTa tou aA9aj3V)Tou: dXq>a, firfxa, ydfia ktX.
P) Ta nporaKTiKd Ayta-, Ai-, yego-, Qeia-, xvga-, fxaaxgo-, finag-
fina-, xanexdv, xvq, ndxeq, ttou tiTralvouv Trpiv ott6 KOpia t^ koi-
va ov6|i0tTa:
tt)q Ayia-BoQfidQOQ, xtjv AytaSwxrjQa, xov A'i-Atj^xQt], o
yego-AvxOQ, rov yeqo-kvxov, xrjg xvQa-Prjvrjg, o jj,a(JTQO-nixQog.
O xastexdv Kcoaxavxrjg, xov xvQ rtd)Qyr}, o ndxeq Icoarj(p, rov
Tidteg SoMpqdviov,

101
157. OP&OPPA&IA.— Ta TrpOTOKTiKd ypd90VTai x^P'S tovo Kat
iraipvovv £vootiko. rpot90VTai he t6vo Kai x^P^S evootiko to
xanexdv Kai 7rdT£g.

y) To IJdcfxa, £evike$ TOTTcovuuies koOgos IeQovaakrjfi, Etvd, OafidiQ,

rt^QaXxag kxx. ,
£evik& ovo^iorra avOpcbircov KaOcbs Addfi, Aa-
fitd, McodfieO, Nate K.dc.

5) IToAAd oiKoyev€iaKd ovopatTa EAAr|vcov ae TTTcbar] yeviKt): o

recogylov, o Flajiavaaxadiov, o XgioxodovXov ktA.

e) Ta ETTcbvuiia tcov yuvamcbv ttou axTmorri£ovTai airo ir\ ytviKrj

tou apcreviKoO:
7] xvQia MeXd — tt]q xvgiag MeXd
r\ xvQta Payxafiri — x-qg xvgiag Pa.yxa.pr).

B. — EXAeinTiKd

158. MepiKa oucriacrriKa auvr|0{£ovTai novo cte opiaiicves tttcocteis


tou eviKou r\ tou TrAr)6uvTiKOU Ta TrepiaaoTepa aTqv ovopaa-riKr) Kai
r

tt|v aiTiaTiKT). Ta ouaiaaTmd auTd AEyovTai sXAxinuicd. 7.\jyya


auvrj8i£ovTai ae opianeves udvo 9pdaEt$.

EAAEitTTiKa ouaiaariKOc Eivai:

to deiXi oi dAAes tttgocteis avaTrArjpwvovTai a-rro to detXivd


xa ?J7iara fxov xdjcrjxav Ta rjnaxa
to dyeXog ri xo d<peXog
nQodXX'eg xig TiQodXXeg
tiqvh oi dAAES TTTcbaei$ avaTrAripcovovTat airo to tiqcoivo

atfiag e'xei TrAriQuvTiKO Ta oeftr] xat xa aefidofxaxa


titXag xo fioneio cfeXag
avyxaXa tjqOe ora avyxaXd xov.

xdnaxog enaOe xa>v naOoiv xov xov xdQa%o.

Ztt) yEviKr) novo auvr|6i£ovTai oi Ae£ei$:


totj xdxov — tou davaxd (intae xov Bavaxd)
Xoyijg (xt Xoyijg), Xoyubv (itoXXihv Xoyitiav, Xoyiu)v(vj Xoyi(o(v)J.

f. — ISiokAitq

159. I5ioKXixa A£yovTai Ta ouaiaanKd ttou 6ev KAivovTai ovu-

102
(poovoc he ma cnro T15 KAiaeis tcov ouaiacrriKcov aAAoc ockoAouOouv Siko
tous a)(TtuaTiaii6.

I5i6kAitcc ei'vai:

a) MepiKa apaeviKa a£ -£a<;. Aut& kAivovtou otov eviko Kcrra to xa-


^itac, otov ttAt)0uvtik6 o^cos cxkoAovGouv ttjv apxaia KAicrn kgci

axiKiotri^ovTai ae -et?, -eW, -etc, -€*£•'

EviKo? TTAri&vvTiKos

Ovou. dexaveag 01 dexaveig


Tev. xov <5eKave'a tcov dexavecnv
AlT. ro Sexavea tovg dexaveig
KXtit, <5e«av€a dexaveig

Onoia KXivovTai:
ygafi/naxeag, yga<peag, diavopeag, eicfayyekeag, xovgeag, tfxajtave'as,
0vyyQa<p£ag K.d.

(3) MepiKa ovSETEpa ae -ov, -av, -ev, -u. Auto ei'vcxi:

1) Ze -ov: ov, nagov, nageXdov, ngolov — xaQrjxov, evdiayegov,


avftqpegov, {liXXov

2) ae -av: nav, av/xnav'


3) cte -ev: fxrjdev, (pojvrjev

4) as -v: ofu, dogv.

Evik6$

Ovo^. TO OV to xady\xov to nav to avfxnav


Tev. tov oVto? rov xadrjxovxog xov navrdg rov avfxnavxog
A.T. TO OV to xaBrjxov to nav to cevfjinav

KAr,T. OV xadrjxov nav av/unav

rTXr|6uvTtK6?

Ovop. ra ovta xa xa&tfxovra xa ndvra ra o"6finavra


Tev. xoiv oVrcov tcov xaBrjxovTcov xvov ndvxwv TWV (JVfUldVTCDV
Ait. to dvra xa xaBr\xovxa xa ndvra xa avpnavxa
KAt^t. o'vra xaQtfxovra ndvra avpnavxa

103
Evik6s

Ovom. TO f*T]dev TO <ptDVrj£V TO o£v TO dogv


Tev. rov firjdsvog rov qxjjvrjEVroq TOl> o££oq TOU ddgaroQ
AlT. TO fitjdev TO <pOJVT}EV TO o£v TO dogv
KXtit. fj,t]6ev (pcovijev ofv ddgv

nXrjdvvTiKcSs

Ovop. — ra qxovrjsvra ra o£ea ra dogara


Tev. _ XOiV (pojvrjevrcov rcov ogecov XOiV dogdrojv

Ait. _ ra (pcovrjevra Ta o£ea ra dogara


KAtit. — qxovrjevra o£ea dogara

To fitjdev 6e axrmorri^Ei ttXt|©uvtik6. Orav


o A6yos yta Eivai

to apiOnrjTiKo vft|9fo r\ yia {3a0n6, 6*xr|naT{£ovMS tov TrAr|0wTiK6


<XTV6 TT] Xe£T| firjdEVlXO: Ta fATjdEVtxd.

A. — AittX6kXitq
160. MepiKa apaeviKa ovaiaaTiKa axTmcrrf^ouv tov 7tXt|6uvtik6 cte

ouSerepo yivos: o tzXovxoq — ra nXovrr\' f\ aximorri^ouv ektos onT6


tov kccvoviko Kai SeOTEpo ttXt}0uvtik6 cte ou5erEpo ysvos: o figdxog —
ot figaytpi Kai ra figdyia. Ta oucnaoriKa aura ockoAouGouv ctci 5uo

kA(oeis Kai yi* out6 AEyovrai 6ittX.6KXna.


Oi 5uo tOttoi tov ttXt|6uvtikou 5ia<f>£pouv kottote Kai otti orina-
aia. AnrXdKXiTa ovcnaariKa Eivai:

a) o oav6g ra oavd
o rdoroQog (o 'A5t}s) ra toqtoqo.
r\ vi6rr\ ra vtara
0) opdrog oi fidzot — ra Para
o $Qdxo<; oi figaxoi — ra ffodxta
o deo/idg oi deo/Ltoi — ra dea/xd
o xajivdq ot xanvoi (tow kocvoviou) —
ra tcanvd (to <pirro)
o Xai/i6g oi Aaifiol~ra Xaifid (rm^dvGia tov Aaipov, appoxma toy
Xamou)
o Xdyog ot X6yot (o^iAtes. arris?) — ra Xdyia (y«v. toj* A<Jya»»)
o vavkoq ot vatiko ,
— ra vavAa
o ovQavdg oi ovoavoi — ta ovgdvta
o (pdxeXog ot (pdxeXoi — ra <pdxeXa
o xefoos oi xq6voi (oi xpovoi tov puiJtdTcov) — ra ge<faa
o adegifxig oi adeoqxtl — ra adioyta (ctyopia xai xopixaia ua£()

104
.

o (e)£ddeQ<po<; 01 (e)^d6eQ<pQi-xa (etfadioqua (yia ayopiacKcu Koptxaia ucc#).

E.— AinA6(iop4>a
161. AiirX6nop«(>o Xiyovrai n£piKa ouaiaariKd ttou ^x ouv Svo Throws* tov
eva me ii\a m/Xhapt) AtydTspTj: yigovxag — Y^Qog. YirApxouv:
a)AiiTX6nop9a koi utouj 6 u o a p u o s i :

yigovxag — yeqog, yegovxeg — yigoi, dgaxovxag — Sgdxog, dgaxovxeg — dgdxoi.


P) At-rrX6iiop<f>a p6vo ctov t v k 6 i :

1 ) ApaevtKd:
ylyavxag — yiyag, sA.eq>a.vxag — eXitpag, Aiavxag — Aiag, Otdinodag — Oi-
dlnovg, %6QOVxag — %&Qog.

O TrXri&vvTtKos oxrwarTiCerai arr6 tov* TroAvavXAapoTepovs tvttou$:


Oi ylyavxeg, oi eXi<pavxeg, ot Aiavxeg, ot Otdbtodeg.
2) S^Awa:
AQxifiida — 'AQxefirj, &4xi6a — Gixt).

To oeonotvi&a cos tItAos ^xet ^xr\v eviK^i ovouaoriKfi koci kAt]t»k^ kcxi tov
tutto deanotvig: (rj) deanotvig 'EXXrj.

S. — AinXoKaTdX^KTa
162. AiTrXoKorr(iAr\KT'a AfiyovTai uepiKd oucriacmKa ttou oxtiucxt{-
Ipxjv crrov eviko t^ otov ttXti6uvtik6 8uo tOttovs.
AiTrXoKOfT<icAT)KTa cttov evik6 Ei'vai:

Ta apaeviKcx fidyetgag — fidyetgog, fidarogag — fxdarogrjg.


Ta 0t)Xuk6( avefid)va—'ave/4(bv7] ) dxgia — dxgrj, — xd/xagrj.
xdfjiaga
Ta ouStTcpa %uXi — ^stAcf, ddxgvo (yev, tov ddxgvov) — ddxgv.
AiTrXoKaraAr|KTa a t o v ttXt|0uvtik6 eivai:

o yoviog — oi yovioi xai oi yoveig (xAfvETai Kcrra to dexaveig)


o xanexdvtog — oi xcuietdvioi ot xasiexavaioi kcci

o (povQvoQ-qg — ot (povQvdgtjdeg oi (povgvagaioi kcxi

o voixoxtigr/g — oi voixoxvorjdeg kou ot voixoxvgatoi


xo dxtjdog — xa axrfit] kou xa axvfiia.

NlEpmA ovaiacrnK& tyovv SiTrAoKOTdAriKTO -rrAri Suvtiko \xs Sia<pop£TiKe's cnmacrfEs.


T^Toia efvai:
deandxtjg:^ deanoxddeg (oi apxitpeis)
6eon6xeg (pi dpxovres, ckeivoi ttou crvuTrepi^povTCM -rupawiKo:).
xootpfj: xogtpig (oi Kopu<pe5 tcov p*owcov, twv oivrpoov ktA.)
xoQ<pd6e$ (yia Ta x©pT<xpwa)

105
TA EHIGETA
KBAOMO KKfcAAAIO
H KAIIH THN EniGETQN

Kaldq (ivOocoTzog. $eor] yrj, ofiogqa £<bo

163. H As£r) xaXog cpavEpcbvEi ti Aoyf)S sivai o dvdpcoiTos, r\ Ae£t)

£eorj ti Xoyns efvai r\ yrj, r\ Ae^t) dpogyo ti Aoyr)<; Eivai to £,cbo.

Oi Ae£ei$ ttou 9avEpcbvouv ti Aoyr|S civai, 8r|Aa6ri Troia


TTOiOTriTa T] i8iOTriTa e'xei to ouaiaaTixo, AgyovTai tni- •

Qzxa.

1 Ta ettiOeto: 8ev u-rrdpxouv uova tou$ qto Aoyo- TrdvTa -rrriyai-

vo\jv pa£i he Eva ouaiaoriKO, ottcos ei'SapE era Trapa5£iynaTa.


2. Ta to yevos tou oucnacmKou ttou -rrpoaSio-
ETri0ETa -rraipvouv
pi^ouv yi* auTO e'xouv Tpia y£vr|, he ^Excopicrrri KaTdATifr] yta to
kc£0e yEvos:

urydfa)^ xi'jtio^ — fxeydXrj — fieydko TiatSi


jioXtj

/xiOvq (.oxtavoQ — fiaQid oi£a — fiaOv dgyojfta.


3. Ta EiriOETa KAivovTai ottcos Kai Ta ouaiacrnKa ttou exouv tis
ifciiS KaTaAri^ets. Movo Ta tinGeTa ue apcrsviKO 0"E -vq, -rfg ((iadvg — /3a-
Oui /?a0u, Qalaoofji; - Qalaaaid — dalaaat) aKoAoudouv 5ikt) tous
KAiar|.

4. Ta erriOeTa koto; tt\v kAioti tous <puAayouv tov tovo crrr| auA-
Aa)3f] ttou TOvi^ETai r) ovoyaariKr) tou apasviKOu:
drotfiog, exoifirj, exoi/xo, exoi/iov, ixoifuqq, exoifiuiv, exoifiovg ktA.

xvQiaxdrtxog, xvgtaxdrixov, xvQiaxdnxcov, xvgiaxdxixovg ktA.


avot^ro/xdrrjg, avoi%xo]Lidxri, avoixtofidxrjSeg, avoi%xofidxa ktA.

106
A. — Em9£Ta jic to apo-eviKO cte -05
164. 1. EjtiBr.ta az -oq - x\ - o

KaXoq Kdkr] k<xX6 6|iop<f>o<; djioppt] onoptpo

"
tVlKO$

Ovo^i. xakdg >/ K<xh) TO xakd


Tev. rov xakov T1)$ xah'/g Tor xa/.ov
AlT. rov xakd T7jV xah\ TO xakd
KAtvt. xake xah} xa/.d

TTAriOuvTiKOs

Ovon. 01 xakoi 01 xakig Ta xakd


rsv. TOiV xakdov raw xakd>v row xako'jv

AlT. rovg xakovg rig xakeg ru xakd


KAryr. xakoi xakeg xa/.d

EviKog

Ovom. 6[XOQ(fOC, >/ dfiooipr] ro dfioorpo

Tev. rov ujuonqiov T//S djuogiptjg rov dfxontpov

AlT. rov ofiooq o TljV d/btoo(prj ro OfiOfHpO

KAtvt. dfxooq r dfioocpr] d/uogrfo

XXXvfi\svtvfi.6%

Ovo\x. Of dfionrpoi 01 djuopfeg xa d /no nip a


Tev. T(DV ofioo(f:(i>v ro)V (>{io(i(f><nv roav OfjtOQipOiV

AlT. rovg OfXOQCpOVQ rig dftooq-pg ra dfionqra

KAtit. O/H0Q<p0l Ofionrfpg dfioocpa

'Opota KAivovTat:
a) Ta TrepiacroTepa ETriOeTcc ae -og, oaa e'xouv o\))ji<pcovo rrpiv cm 6
Tf|V KaTaArj^T):

axntfldg, ftwardg, axoretvdg, raneivdg, rv%Eqdg'


figadtvdg. tfcpiyroc, — daitoog, /xavgog — bgoadrog
irot/iog, ijo'vxog, £vktvog, Jigdo'ivog, axovgadrog K.dc.

P) Ta o^OTOva KCti 7rpoTrapo£uTova ttov iypxjv 9a>vrjev -rrpiv otto tt|i/

KaTaAr)^r), 6y\ o^cos t, v, ei, oi:

107
agatoq, GXEgsoq' axsgaioq, fiefiaiOQ, dixatoq, /xdxaioq, oydooq,
7ia/j,7idXaioq, vnaxovoq, tiTegeoq kjx,

165. 2. Eni6£Ta a£-o<;-a-o


tupaiCK; tapaia topaio tt^oimtux; nXotima nXoumo

Evikos

Ovoia. (DOaiog V cogata TO cog a to

Tev. TO I' ojgaiov xr\q ojgataq XOV ojgaiov


AlT. XOV wgaio xr\v ojgaia TO ojgaio
KAr|T. ungate cogaia ojga to

Whrfiu VTIKOS
OVOLJL Ot looaioi 01 cogaieq xa ojgata
Tev. XOiV atgaUov TOJV togaiojv TOJV ojgauov
AlT. xovq ojgaiovq rig ojga teq xa ojgaia
KAht. ujgaiot ojgaieq ojgaia

Evikos

Ovoia. nXovatoq rj jiXovcfta XO nXovcfio


Tev. xov JiXovo'iov xr\q nXovo'taq XOV nXovoiov
AlT. TOV nkovdio T7JV nXovato. XO nXovo'io
KAtit. nXovCie .lAovo'ta nXovtfio

TTXt]0uvtik6s

Ovop. Ol TtXovfflOt Ol nXovdieq xa nXovo'ta


Pev. TOJV jiXovduov TOJV nXovaiwv XO)V nXovaioiv
AlT. XOVq nXovatovq xiq TtXoVCflEQ xa nXovo'ta
KAr|T. nXovdtoi nXovaieq nXovGia

Kcrrd to upai'05 axr|naTi£ovTai:


a) 'OXa Ta ettiOeto: ije xapotKTf)pa <pcoviiEv tovict^evo:

adcooq, ag%aioq, acfxetog, xgvog, veog, xeXevxaiog K.d.

(3) MEpiKa ETriOETa Tovia^voc ott|V TrapaAriyouaa he xotp ^1"


1
!?
CT\j|aq>covo:

yxgiCog, navovgyoq, cf^eXxog (afieXxa kou cffieXxr) I, axovgoq,


axeigoq.

108
1

Kara to tt A o u a o s axr\\xcn\$ovTcu
i :

a) OXa Ta eTridexa as -tog, -eiog, -oiog, -vog :

dyqmg, adegiog, aidtviog, doXiog, taiog, xaivovgiog, xovytog, {*£-

tqioq, dgdtog, ovqavtog, neqiaaiog, ondviog, xegdcfxtog, xifiiog, TtaXu S'

ddeiog, emxrjdeiog, xvxXd)7teiog, xeXetog'

dfioiog, <xv6fj,owg, nagdfioiog-


aXXrjXeyyvog.

P) Ta Trapaycoya ae -eviog, -laiog, Kocdcbs:


aarjfjLEViog, fitXovdenog, juaojuaoeviog, aidegeviog, aovictiog, (iowidtog
K.d.
166. Mepuces <pop£$ TTpoTrapo^urova giriOeTa ae -og Ta xpt)CTI^ottoi-
o\)\xs. Kai yia oucriacrriKa: o dggaxfxog (oucx.), o xvgtog (oua.), 01

pdQpagoi (oua.). £2$ ouataaTiKa Tovi^ovrai <jtt\v TrapaXT'iyouaa


ottj yeviKt'j tou evikou Kai ott| yeviKt Kai amariKf) tov ttXtiOvvtykcu,
1

evcb o>s eTrKJ£Ta Kparouv tov tovo ae 6Xes tis tttcocteis ott|V i'5ta
auXXa|3fV 0a Troupe:
to xgefidxi tov dggwcfxov naidtov, xovg dggcoaxovg oTgaritoTf g,
<yvvt]Qeteg to>v j3ao/?aga>v Xad>v
aXXa r\ xaqbid tov aggdjo'xov, yiaxgog xo(xa£e xovg aggcbcxovg, 01

enidgofiEg xcov ftagfidQcov.

167. 3. Eni Beta ae - 6 <; - & -6

yXi)K6

Evikos

Ovoii. yXvxdg r\ yXvxid TO yXvxd


Tev. TOt) yXvxov xrjg yXvxidg XOV yXvxov
AlT. xo yXvxo xt] yXvxid XO yXvxd
KXtit. yXvxi yXvxid yXvxd

nXri6uvTiK6s

Ovon. 01 yXvxoi 01 yXvxeg xa yXvxd


Tev. XOJV yXvxdiv xoiv yXvxdiv xaiv yXvxdtv
AlT. xovg yXvxovg xig yXvxeg xa yXvxd
KXtit. yXvxoi yXvxeg yXvxd

109
Koct6c to y A v k 6 s kAivovtcci pEpiKCt en-iOcTa ae -xoq, -%6q, -voq:
yvoaxixog, dr]Xvxog, xaxog, XQtjXixog, paXaxdg, vrjCfxtxdg, qircoyoq,

Caxvvdtvog kou to (poeaxog, ttou auxvd axr||JO:Ti£ouv to 0T|Auk6


Kai ae -i\: xaxog — xaxtd kou xaxij, yxwyog — (pxox'd kcci <pxe>x>'i,

^avBoq — £avdid Kai £avOr/.

OP0OTPA0IA. — To Qt\K\jk6 tcov etttOetgov cte -6q -id -6 ypa-


9ETOU cttov ttAt|0uvtik6 X°°P^ t o -t: (r\ yXvxtd) 01 yXvxeg — rov ybv-
xojv, 01 (pxoy^iq, 01 svyevixeg ktA.

B. — EttiGetci pe to apaeviKo at - u 5, -f|£

168. Eju0eTa (T£ - u<; -id - 1>, - fj $ -id -i

Pa9ix; Pafha Pa0u ataxtf|<; ozaxxia azax*i

Evikos

Ovop. (SaQvQ r\ fiaQid TO fiaOv


Tev. xtjg padidg
AtT. TO padv xrj fiadtd TO Padv
KAtvt. padv fiadid padv

FFAtiQuvtikos

Ovopi. 01 Pad tot at ftadie<; xa fiaO id


Tev. xa>v padiojv xixtv padicbv X(OV Paduhv
Ait. xovg fiadwvg xiq fiadteQ xa Padtd
KAtit. fiaOtoi pad teg padid

Evikos

Ovop. axaxxrjg r) araxxid xo tfxayxi


Tev. (rov <yxa%xiov)* xr/g axayxiag (xov GXayxiov)
Ait. xo axayrr) xtj ctrayrid xo cfxayrxi

KAtit. axayXY] axa%xid oraxxt

* KOI TOU araxrij.

110
FfAriOuvTiKOS

Ovon. 01 OTa%TlOt 01 araxTtig xa axayxia


Tev. XOiV axayrztuiv roiv axayxiutv TCOV (fxaxTuitv

AlT. XOV$ <fxa%xtovg xig axa%xi£<; ra axaxxid


KAtvt. <TTa%Tioi axa%xtig crxaxxid

Kara to p a6 s kAivovtoi to E-mfoTCc:


adgvg, aywQ, fiaQvt;, dacfvg, ekayQvq, ^taxgvg, naxvg, nkax-og,
xqaxvs, (paqdvQ.

Kara to atax T r) s kAIvovtoi £Trt0ETa ttov arjpaivouv \pcd\xa:


fivaaivrjq, daXaaarjq, xaveh]<;, xa<psx7]Q, pafirjQ, ftevegedrjq, ovQanfe,
XQvocuptjg k.cx.

H £viKfi yeviKT) tov apacvjKou Kai tou ouSeTepou eivai oTravia

(tov {iaVv xai tod fiadiov).

Ta adgvg, (e)ka(pgvg £Xouv Kai TOV


™'n '

a^goc — a&QO, cAa^^os


— eXa<pQo.

OP0OrPA0IA.~ To v Trj5 KotraAri^ris tcov apaeviKcov Kai tgjv


ovSeTgpcov Kai to 77 tcov apaeviKcov 8iorrr|peiTai (jov© arriv ovo^aan i-

kt), aiTiaTiKfi Kai KXr|TiKri tou evikou. Zti$ dAAes TTTcbaeis ypa^Tai t:

fiadvi;, fiaftv — fiaBiov, fiadta, fta&ubv axaxtrjg, axaxjr) (atT., kAtjt.


ape). — <Jxaxti>ov, crxaxxtoi, axaxxtebv.

r. — EmOcTa jic to apaeviKO at - T|


5 (aviaoauAAapo)

169. 5. — EniOeta ae -r\q - a -iko

o CijXidpiK T] £r\\i(tpa to ^XiApiKO

Ta £Tri0ETa ae -77c -a -ixo ei'vat Trapo^uTova Kai KAivovTat aTO


apaeviKO ottcos Ta aviaoavAAa(3a ouaiaariKd cte -tj<; (voixoxvorjs).

Evikos

Ovou. CtjXidgrjg 7] C^kidga xo ±7]fa&QlXO

Tev. xov tyXidgr] xrjg CrjXtdQag xov ^YjXiaQlXOV


AlT. TO tyXtaQT) XT) £r)Xtd(>a TO tyXtdgixo
KAtit. ZrjtipQrj t,r\kidqa CrjXiaQixo

111
nXT}9vvTtK6s

Ovon. 01 £r)fad(>rid£<; 01 £r(XiaQEq xa tyXiaQixa


Viv. xtov £r)Xt&Qr)du)v — xa>v fyXiaQixcov
Ait. xovg £r}XiaQrjbt:<; xtg tyXiaQeq xa tyXioQixa
KAr|T. C^Xidgrjdeg fyXi&QEQ CrjXidgixa

'Onoia KAivovTai:
a) axaftdxrjg, xaxcfov<pr)g.

p) Ta rrapaycoya cte -aQtjq, -taqrig:


<7ieia/j,ara.Qr]g, aggaxTxidgrjg, yxgtvidgrjg, t,r\mdgr\g, xixgividgrjg,

fiegoxajuaxidgrjg, <po$r\x<Stdqr\g.

y) ETriOeTa he SeuTepo ctwOetiko to Xai/xog, paXXi, part, fivxt),

nodi, (pgvdi, %ziXi, X£Q i:


fiaxgoXai/trjg, cfyovgofidXXrjq, avoixxoftdxrjg, yr}Xo(ivxr]q, oxgafio-

nodrjg, xa/nago(pgvdr}g, anXoy>£gy\q.

H yeviKf| tou TrAr|OuvTiKoO tcov OrjAuKcbv AEhrei.


Ta UTTOKOpiariKa cte -ovXrjg ax*nMar{£ouv auxvd ovSeTEpo xai o~e

-ovXi: ftixQovXtjg — fiixQovXt, <pxa>xovXr)g — <pxco%ovXi.

Kottote Ta 6t)Avk& Traipvow Kai tt\v kotoAti^ti -ovaa r\ -ov:


ijavdoftdXXrjq — gavdo/jtaXXa, £avQofiaXXovaa Kai gavdopaXXov,
fiavQOfidxrjg — fiavgofxdxa, fiavgo/^axovffa Kai fj,avgo[xaxov.

NUpiKa aviaoCTvXXafJa €Tri0ETa <T)(r\\xcn:i^ovTa\ ere -dg -ov -dbtxo:


vnvaqdq — vnvagov — vnvagddtxo.
'Etot Kai Ta Xoydg, <pdydg ktX.

T6te to apaEviKd KAivETai Kcrra to ovCTiaoriKd rpoypdq, to Qr\-

Auk6 Kara to aXenov.

HI
112
s
s v
a s
Si
8- to -a
v

"i
s ©j
©
^2
e o
v
s> X
s>
2
<as a
x "2
^<
a 3. ©j "i «< a >-> s^
X 'O 3 R ^ oq. to ^j-

tn
-0 Ui Ui Ui
¥ Ui
ui
SO "«*; to
Ui E ©J
P ui to
ui v
>
2
^Uj
"i
©j
O 5
©j

o
X
£> <b
a
a ^2
<D
C^
,<
«
X v 3-
o 3
«-<
R
"i
?^ <5Cl
»-
to m sr-

r Ul
CO
1- „,

s ©
3.
^© 8*
©j

*•£>
to ©
s
~2 & v
©J
2
*3 o 5 o as ©
>- ©j <*<
— X "o 3 K ^
CI
<s=l
K>
to *^r
UJ

to ©
© X
© ©J
CL 8- © v
© "P
v
o
•*<
©J
O
"**
^
©
v
to
X
5>

as
X
e
"2
«^<
O* 3_ ©J "< "< o t- s^-
d t= X o 3 £ ^ «cl to *J1

d
S" « "2 =5
* e* "2 v
©j
> v

s-
©
©J -2
a o » v
to
5 2
OS
X
O ^<
5
U"> UJ 5>
a v a.
©j <-< "< a t- s-
x o 3 K ^ <*i to *^r

3 Ui Ui
a. Ul
© Ul
© Ui ©j
u* 8- © *© Ui ^
v
"i
o
©
©J ** s
to
£
o
X
s>
-5
oM X
e
"2
«^:
a ©J "i
X
,SL
o 3 £
«-<
X QQ_
t-
to o Sr-

in
d 'd
-o
X s
-*
1
1

t U
m 3(^ CO
1
(0
1
1
uj tr
r<
UL^
-(^
c •rf

o

* ?
1 I

o © -o O v-
|-
1 1 1
| 1 V
«*
C5 m
-o
I

^ pr d *d 2-S d
>
UJ i

o ST
t
ST
i 1 • i

113
Avu)|iaAa ETTtGtTa
171. AvcbpaAa STriSeTa eivai:

a) TO ETT10ETO TToXvg, Y] TloXXr], TO JtoXv, TTOU kAiVETCCI KOTO! TOV


axoAoi/Oo TpoTro:
Evikos

Ovop. o JloXvQ V 7loXXt'j To .TO X V

Tev. — TTjQ TtoXXtjQ —


AlT. TOV JtoXv TtjV jtoXXfj TO TloXv

KAr|T. — — -

TTAriOuvTiKos

Ovoii. 01 jioXXot at txoXXeq TO TioXXd


r £V . TOJV TCoXXwV TOJV TtoXXoJV TOiV jioXXcov

Ait. tovq jioXXovg Tig TioXXeg ra noXXd


KAtit. (noXXoi) (noXXig) (noXXu)

OP&OFPA&IA. —To ettiOeto TToXvg ypdxpeTai pe e'va X kcci v arr|v


EVIKT| OVOUaaTlKTl KOI aiTiaTlKT) TOU apCTEVlKOU Kai TOU OUSETEpOU'
xravToO aAXou ypdtpeTai ne 8uo A Kai a)(T\ ncrri^ETcu ottgos to EiriQETa
CT£ -OS -1} -0.

(3) MEpiKd £Tr(6ETa o~e -t\q, -r\$, -eq.

o <n>VEX^<i 1 ffuvEXtis to avvr.xtc;

Evikos

Ovop. o avvexm Tj rrwexv'jS TO awExeg


Tev. (rov o"WE%ovg) (xrjq 0vve%ovq) (tov axiVEypvg)
AlT. 10 cfwe%i) T7) avvEyi) TO ovvE-xtg
KAtit. cfvv£%r)(<;) awEyrjC, aVVEXEQ

T7Ar|0vvTiK6s

Ovou. 01 avveyeiQ 01 ctweys ig Ta ovvEyv


Tev. TO)V c(vve%ojv TOJV GWEyjdiV TU)V avv£%u)v
Ait. Tovg avvE%£ ig Tig awty^E ig Til awEyy'i
KAr|T. avve^EiQ awE^Eig Gvve/p')

Opoia KAivovTai:
emeixrjg, axgifirjg, SiedvrJQ, eXoj>drjg ktA.

14
Tot eTTi&TOt aura tyovv <jytc56v tov$ i'Siovs tuttovs yia to apas-
viko Kai to 6riAuKo. Ta Trapo^vTOva gtt\ yEviKr\ TrAriduvTiKoO Tovi-
^ovTai ki auTd cttt| Ariyoucra: eAojdt]g — tojv eMujv.
Ta ETTiQexa ovyyevrjg koci evyevrjg, otov XPT cri P l
l| yn' 01 ovVTCti tos ou<xiaariK<i
(oto apaeviKd y£vos), CTXT^aTi^ouv -cr\ yEVitaV row avyyevrj, xov evyevr).

OrAOO KE<DAAAIO
nAPAGETIKA

Oi pa9|joi tou £tti8etou


O riojQyoq eivai eoyaxixoq.
O rtcbgyog eivai egyaxtxoxegog {t\ mo egyaxixog) ojio xo Ar\-
fXljXQfj.

O rio')Qyog eivat o egyaxixoxegog (T| o mo egyaxtxoq) ano xovq


o~vfj,{iadr}T£<; xov.

O rtcbgyot; eivat egyaxixoxaxoq (r\ noho egyaxixog;').

172. Ta TrpOCTCOTra ora TrapaTrdvco TrapaSeiyiiccTa 5ev Eivai epya-


tikoc otov 1S10 fiaBixo.To ettiOeto 9av£pcovEi to 5ia<popETiKO (3a6n6
|iE ^EXCOplOTOUS TUTTOUS:
egyauxog, egyaxtxoxegog (mo egyanxoq), egyaxixoxaxoq (nokv
egyaxixoq).

Tov/$ tvttous auTous tous ovoiid^outiE flaOjioix; tou sniOetou.

Oi PaB^oi tou EmOfetou eivai Tpeis: o derixoq, o avyxgixixoq Kai


o vjzegdexixoq.

a) O 'OXvfxnog eivai xprjkoq.

To ett(0eto ynjXog 9avEpcov£i oti o 'OAuuittos e'xei ovtti tv\v


i5>OTr|Ta.

Otov to etHOeto <pavEpcbvei uov&xa ttcos g'va ouoraoTiKO


^Xei Uioc i5t6TT|Ta r\ TroiOTr|Ta AEysTai Oetikou pafyiou t^

0ETIK6.

115
P) O 'OXv/nnoi; Eivai ipr)X6isQos ano tov Kioafio.

EScb ouyKpivou^e tov 'OAuhtto he tov K(aa(3o koci {JplcncoviiE


oti o 'OAuiiTTOS e'xe> tt]V i5i6TTiTa ttou fccVEpcbvEi to ettIOeto cte \xz-
yaAuTepo [3a6u6 cnr6 tov Kio-a^o.

Orav to ethOeto <pav£pcbve\ trcos tva ovcriaariKO iyjt\ \Ao.

TToiOTr|Ta r\ laia iStornTa cte n£yaAurEpo Pat)n6 cnr6 evcc

dAAo, AdyeTai ffuyicpiUKOu ftaO|ioi> i*| <r»YKpuiK6.

y) O 'OXvfjiTioq eivai to yrrjAoxego (f\ to mo yrrjko) ano xa fiowd ttjq

EXXddat;.
O 'OlvfiTtog sivai Ttokv xptjlog {r\ vy^Mxaxog).
I.yr\\> TrpcoTri <ppdor| ovytcpivounE tov 'OAuhtto ue 6Aa Ta fiouva
ttis EAAA5as, he to koOevcc x<Apicn;&, kou ppiaKOUue oti £)(£» Tr v ,5l0_
l

Tf|Ta ttou <potvEpcovEi to ettiOeto cttov mo |i£ydAo £}a6u6.

Orav to etHOeto <j>av£pcbv£i ttcos to ouaiao-TiK6 ix£i ^ l0t


Troi6Tr|Ta t\ i8i6tiyto: cte (3a©n6 avcoTEpo acTr6 6Aa Ta 6-
iioia tou, AlyETai a%zx\K& uTtcpflexiicd.

Itt| 6EUTEpT) 9paaT) 8ev KavoupE avyKpiory Aejje p6vo oti o 'O-
Aumttos e'x^i o"£ ttoAO p^y&Ao £Ja0n6 outo ttou otihccIvei to ett(6eto.

Otov to ETrieETO 9av£pcbv£i ttcos to oucticecttik6 e^ei ma


Troi6Tr|Ta r\ tSui-nyta cte ttoAu M eydAo £06^6,
X wp{s va
yfvETai auy K pioTi W aAAa ouotcccttiko:, t6te to errt6ETo
A^yETai andkvTo vnzpBzxiKd.

'Qctte to etHOeto tou uttepOetikou pa8|Jou, Kara tti ormacria ttou

£X tl -
aAAoTe eivai cjxetiko kcu oAAote cnroAvro

To CJVyKplTIKO KOU TO UTTEpflETlKO EVOS ETT10ETOU ya£l Ac-


1

yovTai m' eVcc 6vona napaOexiKd tou ETn0Erou.

16
O oxi\\iotio\i6$ twv napaOcnKwv
A. — Lx Mum 1 <r f1 6<9 TOU <TWYKpitvKoi)

173. 1. O <JuyKpiT»K6s (3a0uos tcov ettiGetcov CTxrmctTi^ETai tt e p 1-

9pa ct t ka 1 arr6 to 0etik6 pe to -ttoctotik6 6Trfppr|na mo:


mo xaXog, mo yewaiog, mo (fadvg* mo TiEio^fxaxaq^g.

2, fFoXXd: 6Tr{0£Ta CTXTmariCouv Kai hovoXektik6 CTvyKpi-


tik6 oar6 to 0etik6 \k xt\v KaTaXr^rp -xepo^, -tepn, -tepo.
'Etcti axTiiaaTi^ouv to |jovoAektik6 CTuyKpiTu<6 cte:

a) -drspo^ toc ETriOeTa 0*6 -og:

fiixgog — fxtHQortQog, (freoeog — ctreoeoTEoog


fi) -frcEpo^, xa €Trt6ETa at -vg:
paQvg — jJagvxEQog, /xaxgvg — fxaxovreoog, <pa^6vg — yaobvxEQog
Kai onx6 to ETr46£Ta cte -og toc xaX6g, peydXog, nqojxog:
xaXvxegog, (XEyaXvxEoog, ngojxvxEQog.

y) -£<rT£pO£, toc £Tr(6tTa <te -tjq, -r\q, -eg: emetxr^g — EmeixeoreQog, emjieArjg —
enifieMaxeQog.

MspiKa ETrldETa typw 5w>.6 <tuykpiuk6, cte -oxeqog Kai cte

-vxegog:
eXacpQOXEQog Kai eXayovxegog
xovx 6xegog Kai xovxvxeoog
r

XpvxQdxEQog Kai ^ovrguregoc.

B. — T,xr\\iaz\a\i6^ xov uncpOetiKOu

174. 1. To <rxExiK6 vnepOetixd axruaocrffeTai oaro to Trepuppa-


cttik6 t^ piovoXektik6 cri/yKpmK6, 0900 Trape. ^TrpooTa tou jo dpdpo:
o 7110 xaX6g t\ o xaXvxsgog
t] mo xaXif\ f\ r\ xaXvxeQTj
xo mo xaX6 "f\ xo xaXvxeoo.

2. To an6Xi)T0 uicepOetiKd <rxc\\xxxtfjertcx\ card to 0etik6 me ttiv


KOTaAri^ri -tatcx; (-bxaxoq, -6tato£).

117
'Etot toc e-rri0ETa ae -og axTHJOtri^ouv tov UTrep6ETiK6 ae -oxaxog
xa 6TTi©6Ta ae ~
V g tov axnMorri^ouv o£ -vrarog:

fiiXQog — /uixooraxog, oxeoFog —


ctxtoFoxaxog
f>(i[>bg — fiaovT(iTf>q Kai yXvxog - yXvxvxaxog.

To aiToXuTo uTTEpOeTiKO MfTopei va axTmcmarEi xat v& to ETrfp-


pr|pa noXv r\ noXv noXv Kai to Oetiko:
TiXarvg — noXv TiXaxvq,
nXovaiog — noXv nXovaiog r\ noXv jioXv nXovcfiog ktX.

Ta EiriOeTa ae -rjg, -r/g, -eg. axrjuaTt^ovv tov uttepBetiko cte

-FfTTarog: FTueixtjg - - FniFixFoxaxog, Fm/uFXijg — ejti/uF?Jo~xaxog.


napaSeiynaxa (rximatiofiou TrapaOmiccbv

0ETIKO ZuyKplTtKO YlTEpOeTlKO

TrepicppacrTiKO IjovoXektiko CTXSTIKO aTToAUTO

y>r]X6g mo yrr]?>6g yrjXoTFQog o yrjX.oTFQog yrr)XoTa.Tog

o TXio yrjXog noXv yrr]X6g

noXv noXv yrrjXog

AvtbfiaXa JtapaGetiKCi

175. Mspixa E7Ti0ETa axr|uaTi£ouv Ta hovoAektiko TrapaflETiKa


airo SiacpopETiKTi pi£a, 6r)Aa6f) otto 6ia<popETtKO apxiKO Qi\xa, x) 6ia-
<popETiKd otto Ta dAAa ETrt8ETa. Ta TrapocflETiKd auTa AsyovTai avd)-
fiaXa. TeToia ei'vai:

anXdg anXovaxEQog aTtXovcrxaxog


yFQog yeoovxoxFgog
xaxog XElQOXEQOg
xaXog xaXvxEQog oiQiaxog.
Xiyog XtyorsQog eXd^taxog
/neydXog jueyaXvxFnog fieyiaxog
fiixoog fitxfjoxeoog eXdxt&Tog
TtoAvg TiFJHO'o'oxenog

118
EXXeintiKd napaO&Tiicd

176. a) Mepixd irapadfTiKd 5ev i%ovv 0£tik6 f)a9|i6. Autos axri-


yaT(oTr|Kav cnrd ETnpprmcrra t\ TTpo6£o-£ts apxaics:
HaxdiXEQOQ — XO.TlOTa.TOQ (xaT(o)
avcbxegog — avdiTaTog (dvoi)
vnioTEQog — VTieoxaxog (vtieq).

P) Mepixa avyKpiTixd 8ev exouv Bctiko oute unepOctiKo:


jigoxtfioxegog, nQoyeveaxegog, fiETaysveaxegog, nocoTVTEoog.

y) ZvvT|8i£ovTai ok6iati UEpiKdc u-rrEp6rTiK<i movoAektikA, KaOcbj <ptkxaxoq, vipioxoQ


Kai 6i<i<popoi TipTiTiKot titXoi koi TrpoCT(pcov^CT£i5 Ka6ci>5 Exlajingoxaxoc,,
EZoxoraxos, IJavayiOTaxog, He^aa/utoxaxoi;, Aideaiftoxaxos. MepiKa otto tcx
UTrspOtTiKti avrrA 8ev e'xovv ovte 0etik6 ov)te ovyKpmKo: ExXa/jnooxaxoq,
Aideoifioxaxoq.

EniGEta x<°P"» napaOeuKd

177. m
Ae ffx i aT ^ 0UV rtapaOexiKd oihe povoAEK-uxd oute Trepi-
9paariKd TToAXd ETridETa ttou ormaivovv:
a) 0Xr\: adrjpiviog, fxalhvog, £vltvog, aideohiog, xgvoog ktX.
(3) KOtTOcycoyri r) ovyyEVEia: dfivQvauxog, <podyxixog, nqoyovixog ktA.
y) totto 1*1
xP ovo: ovodvtog, ytjivog, daXaaaivog — Twoivog, ^reaW?,
xvQiaxaTixoc ktA.
5) KOfTdoraoT) ttou 6ev aXAd^Ei: fjuaog, addvaxog, tiqcototoxoq ktX.

IlapaOETiKd xtov netoxtbv

178. ITapadETiKd a\T\\j.aTi^o\jv Kai ttoAAe^ |i£Toxes ttoOtitikes ttou


to vormd tous to ettitpettei. Ta TrapafeTiKd auTd Eivai TrdvTOTE tte-

pi<ppa<rriKd:

0ETIKO SuyKpiTiKO YTtfp0ETtKO

aXETIKO OtTTOAvTO

Xa.QOVfxevog Tito x^QOVfievog o mo xcL0Ov/j,evog noXv x a Qov/j,evog


KQOxofXfiivog TltO TtQOXOflfJ,€VOg o Tito Tiooxo/A/Lievog 710 Xv 7lQOXOfX(l£VOg

evTvxtOjxevog TltO FVTVXlCtfiEVOg TltO EVTVXtG'lJbEVOQ noXv Evrvxto'iiivog

119
IlapaGeTiKd tcov £rcippT)jidTcov

179. 1. Atto tov irArieuvTiKO tou ouSETEpov tcov ettiOetcov cte -og
Kai ae -vg oyjwoiTitpvTCxi EmpprmaTa cte -a, -id:

axotfiog — axgifid addjog — adcba do^x^fJiog—dayr^ta


xaXog—xaXd yewaiog—yevvala evydgiaxog —evydgiaxa
xaxog — xaxd ojgaiog — cogaia d/nog<pog — 6fiogq>a
(iadvg—(3adid fiagvg—(}agtd TiXaxvq—nXaxid.

Ta E-n-ipprincrra avTa axrmaTi^ouv TrapafcTiKa, 6ttco$ Ta etti-


6eTa, liovoAEKTiKd aE -xega -rata t*| 7TEpi9paaTiK0t:

0ETIKO SuyKpiTiKO YlTEpOETlKO

ojgaia cogaidxega, mo atgaia aigatdxaxa, noXv mgaia


paQtd fiadvxega, mo (laQid ftaOvxaxa, jioXv fiadtd
xaXd xaXvxega, mo xaXd dgicfxa, tzoXv xaXd

2. Atto Ta ETriOeTa noXvg Kai Xiyog


axrmar{£ovTai Ta £Trippr|-
nara noXv Kai Xiyo ttou exovv Ta aKoAovOa TrapaOETiKa:
noXv negiaaoxego (moxego) ndga noXv
Xiyo Xiyoxego noXv Xiyo (eXd%ioxa).

3. Ta ETTippr|ijiaTa vwgiq, (e)(j,7igdg, vaxega a\r\\xccTi^o\JV avyKpt-


tiko vwgixega, fmgoarvxega, vaxegdxega.

4. To avyKpiTiKO eiripprina agyvxega 6ev e'xei oute 6etiko oute


UTTEpOeTlKO.

5. To ETripprma ngthxa Qy^\xtt\ljc\ auyKpmKO ngwrvxega Kai to


ygrjyoga Gxr\[xaxi^\ vttepGetiko: to ygrjyogoxego.

6. IxtimotI^ouv TrapafoTiKa TrEpuppaariKa Kai ttoAAoc tottiko: e-


iripp^naTa
xdxco — mo xdxui — noXv xdxoi
mo*o) — mo niffa) — noXv mo'co
e£a> — mo e£a) — noXv e£cu ktA.

7. Ta £TTippr)|iaTa qe -u>g (-ojg) tcov ettiSetcov aE -rjg, -rjg, -eg

120
*o o B
K u> H K*
Ul
o
m
o
o t»
a «j> 3
o
to to
1 g
~o
o
X
1
1
a
X
1O 1 w
o 3.
i ! 1R R
(u
to

R
to

5
m
u. ^Ui
m o
-3
Ui v "0 X
-o
-to
3 ,
s -
to

Ul 1 - I: 3
X.
Ui Ul
^» -» v »
to St g x i
w
8. 3
a ii » ^ 3-
1^ "o 3
R R
<=
5. 3- R to R 3 R R R 2 R | 8 r S &• to R
o
H "5> "3 *S> -J>-p -s
«*< >"< «-< «-< *s *^t "< r< C -< "< *< "< rs S -< "C >; "« •

P ? to © o © to O "t o o c o © o o
R R R R R R R R R R R R g 1 g R R R R
<r>
u> m
O
Q- •o <ji Ui © 1 *Ji

U) 1 (0
1
5g i- * "2 to K 1

3
to
-o r R 6
>- a.
o o to o
I * 1

H m
UJ ©
X *<>
* Ul
<ji
'Jl
3.
b i
Ui u. 6 (Ji f
3 to
Si
8.

Q.
s 1 3 1 R
to

2 © © o O © o
R R R R R R R
o © o •to to to o
a.
-o Oi 'ji

u> o to
ui u> ©j Cj
to

s.
-O J
(<
1
to
t-
s,
to
(0
B
6
o
toj
to
B
to
~tt
o J- X
G >
o
-O
-<
1
X 1 "to

3.
c-
to 3
1R iu

R
ST
R
to to

CL
¥ -o
>- to i.ji Ui
u- -3
D Ul <j> to IJ X »s>
X
W 8. 3
3R & JJ
1 to

5.
r 3 £ R
to
R
to
o o o O O © o
g R R R R R C
R R R R
•**•'
Ul
to

-ft
!ji

u>
O Ui
Ui to \'
-O
P e
CD
1
to 3 R R
to

R
to
to to

» i 3
Q J
-U- 3 5?X0J.3Tl Duortl,iddiij.3

121
(TXrmorrl^ouv Trapa^ETiKOt ae -earega - eaxaxa: emetxdyq — enteixe-
axega — emeixeoxaxa. Kocttote ax*nuocTi^ouv
tcc kcxi TT€pi9pa<rnKa:
emetxtbq — mo emeixutq — noXv jioXv emeixwq.

OPSOrPA&IA — Ta Trapa&TiKa e'xow Trpiv onr6 tij KcrrotAt |-


t

£eiS -repo£, -toto^* -tepa,-tata :

1. o (-dxegog, -ojaxog' -dxega, -oxaxa):


<to<p6q <to<poxegoq ctoydxaxoq
ootpa croyoxega aotpoxaxa
ojgaloq (ogatdxegoq logatoxaxoq
mgaia cogaioxega u>gai6xaxa

2. a> (-(bxegog, -ibxaxoq' -wxega, -mxaxa), otov TrpoipxovTCti onr6


TOTTiKa CTrtpprmotTa ae -<o:

(dvio) avdixegoq avioxaxoq


(xdxoi) xaxwxegoq xaxtoxaxog

3. w (-vxegoq, -vxaxoq' -vxega, -vxaxa):


flaBvQ padvxegoq Padvxaxoq
pad id padvxega (tativxaxa.

E^aipciTai to vcagixega, ttou ypaq>ETai he t.

122
ENATO KEOAAAlO
TA API9MHTIKA

xeaaeqa ocyopicc ~ pia napyaprra


TtQoixoq nf)va$ — bevxtgo Ppa^eio
binXoc, kottos — Toinh) kXcocttti
TrapsXaari cte rereads:; — Kapia btobexagid
KepSi^ei binldoia xpf)H°cTa otto pEva.

180. Oi Trapa-TT&voo Ae^eis ttov <pavEpobvouv optapevt) api6vir|TiKT)


TroaoTT)Ta x\ EK9pd£ovv api9pr)TiKES evvoie$ t\ ayiotvi ovojaa^ovTai

Ta api6pr)TiKa Ei'vai r| eniOeta (xeaaega, ngdnroq ktA.) r| ouaia-


ariicd (xexgdbeg, btobe'xagtd).

A. API0MHTIKA EHI0ETA
181. Ta api6nr|TiK0c eirideTa tct xcopi^ouiiE ce anokuxa, taKti-
Kd, Tio/vXaTiXaaiaatiKd Kai avaXcryiKd.

a.— Att6Xuto apt6pT)TiKd

182. I
Ta arcoXuta apiO|iT{UKd <pavEptovow opiapevo ttAt|0os
\
otto TrpoacoTra, £oba n Trpdyuorra:

xgia itaidid, nevxe dXoya, bsxa (iifiAta.

183. KJaoi). Ta aTr6AuTa apiQpriTiKa bvo r\ &vo Kai onnr6 to nevxe

cos to Exaxo exouv Eva jiovo tutto yia oAa Ta yevri xai yia oAes
T15 TTTcbaeis.
Ta api0|ir|TtKa eva, xgia Kai xeaaega e'xouv Tpia ykvr\ Kai kAi'vo-
VTai to eva \xovo aTov eviko, to xgia Kai to xiaaega arov ttAtiOwtiko.

£ va<;
apcrevtKO 6t)Auk6 ou8eT£po
Ovoh. evaq ftia, /ma eva
Tev. £VOQ fxcag evot;

Ait. eva(v) ptia, fiia eva

123
t pe i <;, t £ a <r e p i <;

apagviKO Kai 0T)Xuk6 ou8eT£po

Ovou. xgeig reaaeQig XQia xeaaeqa


Tcv. XQlOiV reaadQcov XQMOV xsaadqa.
AlT. XQELQ xeaaegig xgia xiaasQa

Ta apiOnriTiKck aTr6 to Staxodta koei ttocvco iyp\jv Tpia y£vr| Kai


KXivovrrai, p6vo arov TrAriewTiKd, Kcrrd to nXovaioq;
biaxoaioi — diaxoaieg — dtaxoaia,
XiXioi — x&ie<; — %ifaa.
'OtAOia KAivovTCti Kai to : bmaroeiq, dexareaaegig, Eixodt evag ktA.

0PG0rPA<PIA.
1. Ta orroAvTa apiepiynKd otto to 13 cos to 19 ypd<povTat
cte \iia. A££t): dexaxqia, Sexae£i.
2. Atto to 21 Kai Trepa ypa 9 ovTai ae xwpicrr^ A^eis: eixooi
Ttevxe, evevrjvxa o^tw.
3. rpa<povTai |i6 8uo v to evvea — evvid, to evviaxooia Kai Ta
rrapctycoya tou evviaxooia, \x eva v to evaxog Kai to evevrjvxa.

184. Micto^ — \iiar\ — \iiao


^ 077010 ^^ ovvt^Ooos
povdSas xpn "

Tia Tr|v evvoia tt\s Uiotis 1

to ETri08TO piabq ~ \iu?i\ - jugo. Ztt| auvOeari pe dAAa api6pr|TiKd (ttov


pevovv TrdvTOTe dKAiTa) to fiiaog iraipvei Kai yia ia Tpia yi\>r\ tov
okAito tvtto -fjn«n erreiTa airo avtjupcovo Kai -paai uorepa aird 9covr|ev:

xeoffEQUJrjjuoi fxegeg, dvo/xiai nenovia.


To apaeviKo evag Kai fxiaog AeyeTai Kai Evdyacsr\g: neqaoE evaui-
arjQ xgdvog.

OP&OrPA<PIA.— Ta aOv0ETa \xt SevTepo ouvOstiko to yuaoq


ypd90VTai ott\ Ar^youaa pe i\, av to "rrpcoTo ctuvOetiko eivai to apae-
viko evag r\ to 6t|Auk6 fila, Kai |je i ae dAes ti? dAAe$ TtepiTTTcbaeis:
evdfiKjrjs fj.r)vaq, evdjuicrt] xovo, juidjuiar) toga, nidyncsr\g juegag,
aAAd evdfxiai 7Z£7i6vi, E^i/niat xovovg, xQEiarjfuo' o'jqeq.

124
p.— TaKTiKa api6|ir)TiKa

185. Ta TdKtiKd api0^i)tiKd 9av£pcbvouv tt| 9eot| tto\j Traip-

vei Kern at yia creipa oaro opota Trpayncrra:

Iovvtoq elvai o sxrog firjvag.


O Ar}fxrjtQrj<; etvai o Sexarog arov xardloyo.

flrJQE to 7iga>ro figafieio.

Ta xaKTiKd api8pr|TiKa teAeicovovv cje -tog, ektos otto to devre-


gog, efido/uog Kai dySoog, koci kMvovtoi ottcos Ta £TTi9£Ta os -og, -rj, -o.

Zto koc0e ottoXuto apiOtmrwo avTiaTOixei eva toktiko, ottcos

(paivETai Kai arov TrivotKa.

ITCvaKa*; twv an6X,v>ttov Kai ttov taKTiKibv apiOpijtiKcbv

-0
£
ApafiiKa AttoXuto; TaKTiKa
yn<pia *5 «=" apiO^T)TiKa apidiaTTTiKa

a' ivag, fita-uia, eva TtQOiXOg


1

2 Svo, Svo Sevregog


P'
3 y' TQEig, rgia rgirog
6' TecfcfEQiq, reaaega reragrog
4
E
5 tcevxe TIEflTtTOg
S' exrog
6 e'lt

7 r £<pxd (enrd) efiSoptog

8 *l'
oyrtw (oxtU)) dySoog
0'
9 ewea, ewid evarog
10 l'
Sexa Sixarog
ia' evSexarog (evrexarog)
11 evrexa
12 »F SatSexa ScoSexarog
13 «/ Sexargia Sexarog rgirog
18'
14 SexareCasga Sexarog rhagrog
ie'
15 dexajievre Sexarog nefinrog

125
1.0
ApccpiKa AiroAuTa TaKTIKd
yntpia << E api6ur|TiKa apiOuiriTiKa
UJ

16 iC bexai£i (bexdt-t) ftexarog t'xrog

20 k' tixotfi eixodrog


21 Ka' Fixodi e'vag, eixoctt eixodrog Troonog
/ilia, eixocft eva
Kp' eixocd bvo Eixodrog bevregog
22
30 V rgiavra XQiaxoffrog

aagdvra readagaxodrog
40 u'

v' nevr'jvra TiEvrrjxoorog


50
5' efr/vta e^rjxodrdg
60
o' efidofjrjvTa efidofi7]xoo'r6g
70
tt' oyddvra oybotjxodrdg
80
evevrjxoorog
90 V Evevijvra
exaro exaxoaxdg
100 p
pa' exarov drag, exaro exarodxdg nqatrog
101
fita, exarov eva
102 PP' exaro bvo exaxoaxdg bevregog

200 a' biaxoaioi, -eg, -a biaxooiodrdg

300 t' rgiaxdoioi, -eg, -a rgiaxodiodrdg

400 u' xexgaxdaiot, -eg, -a rergaxodioardg

500 9' jievraxdatot, -eg, -a nevxaxodtodxdg


600 ,
e£axooioi, -eg, -a e£axoaioordg
700 y' e<praxoaioi, -eg, -a eq?raxooioordg
800 co' oxraxootot, -eg, -a oyraxoaioorog
900 X evviaxdaioi, -eg, -a ewiaxoaioardg
1.000 ,
a Xikioi, %ifaeg, xiXia XiXioordg
2.000 ,p bvo %ikiddeg diaxihoordg
10.000 ,
l bexa x^Xidbeg dexaxioxtXioardg
100.000 ,p exaro %tXtdd£Q exarovraxtaxiXioardg
1.000.000 eva exarofiftvgto exaxofjifivQiocrdg
1.000.000.000 eva StaexaroptfiVQio biaexarofxfjtvqtoaxdg

126
y.— noAAaTTXaaiaoTiKa api8|ir)TiKa

186. Ta TToXXaitXaaiacUKd apiOfitiTiKd cpavepcbvouv arro


TToaoc cxttA& nepri aTTOTeAeiTai kqcti Kai teAeigovouv as
-nXoq, -7tXf|, -nX6:

dinXo 7iagd6vQO, rginh'j xXoiOTiq.

noAAaTrAacnaariKa apiOp-nTtna Et'vai:

anXog (koi /xovog), dmXog, xgmXog, rexqaTiXog, nevxanXog, e£a-


nXog, bexanXog, eixoaanXog, exaxovxanXog (noXXanXog).

Kovra ct' ocuto: ovvr|6i^ovTai Kai TroAAaTrAaaiacrnKa ovv0ETa


otto to dmXoq: xglduiXog, 6t}A. xQinX6g }
xexgdduiXog (xexQcmXoq),
ecpxddmXog ktA.

5.— AvaXoyiKd api6|ir|TiKa

187. Ta avaXoyucd apiO^rixd 9avspobvouv ttoctes <pop£s ne-

yaAuTepo Ei'vai Eva ttocto otto Eva dAAo Kai teAeico-


vow cte -nXdaiog, -nXdata, -nXaaio:

Avxog xegbt^ei dmXaaia ^or\fxaxa and xeivov.

AvaAoyma api©|j.r|TiKa eivar.

diTtXdaiog, xgmXdoiog, XETganXdaiog, nevTcmXdov?':, dexanXdmog,


eixooajiXdoiog, exaxovxcrnXdoiog, %iXi<xnXacsiog } noXXanXdoiog.
Avti bmXdaiog, xqmXdaiog ktA. AEyETai xat dvo, xgeig rpogig fie-

yaXvxEQog.

B. API0MHTIKA OYXIAITIKA
ri£piAr|TTTiKd api6(ir|TiKd

188. Ta nzpvkx\nx\\i.d api6pt|UK& eivai o,^r\pr\\xkva oucna-


aTlKOt.

Zxtmom'^ovrai otrro Ta arroAuTa TraipvovTas opiap^ves KaraA^-


£ei$. Aut^s ei'vai:

127
1) -(a)pid: Sexagid, bmbexagid, bexanevxagid, etxoaagid, evevYjvxagid,
xoaxoaagid ktA.
Oavspcbvouv to tt e p i tt o u: dexagtd = 5eko: Trdvco koctco, da>-

dexagtd =6co5eKa ttocvgo KaTco.

Ta TTEpiAriTTTiKd <je -agtd ovvoSevovtcu axeoov tt6:vtote coto to


xajutd: Oct rjxav xafud eixoaagtd dvOgtoJiot.

2) -d5a. (£>avepcbvouv eva TrAf|0os novdSes ttou kccvouv evoc aOuoAo:


Svdda, xgtdda, xexgdda, eJ-dda, dexdda, eixoadda, exaxovrdda ktA.
To xdtdda xpr|cn|ievEi crrov ttAtiOvvtiko yia ccttoAuto api0|ar|TiK6.
Zto octtoAuto api6|iT}TiKO evaq avTicrroiXEf to ovcriaaTiKO /uovdda.

LuyKEvxpamKot; Ttivaicaq api6p.fi tikc5v

noAAaTrAa-
AttoAuto: TaKTlKd AvaAoy.iKd FlEpiAr|7TTtK6:
aiaaTiKd

-nXoq -nXaoioq
-(t)ri -ttki\ -nXdaia -apid -d5a
-(T)O -itA.6 -rtX&CTIO

evag TlQOJXOq anXog


dvo devxegog dmXdg binXdaiog
xgia XQixoq xginXdg xgtnXdaiog
ktA. ktA. ktA. ktA.
dexa dexaxog dexanXog dexcmXdaiog dexagid SexdSa
ktA. ktA. ktA. ktA. ktA. ktA.

AEKATO KEOAAAIO

Ol ANTONY MIEI
Tt xdvet o Picogyog; Aev xov etda (xov, 6r|A. to Ficopyo).
IJoiog r^xav exetvog; (to sxeivog \xnr\K£. crr\ Qkor\ ovoptaTos).
To iiaidi avxo tivai Cqjtjqo. Texow (6t|A. £cor|p6) rjxav and /xixgo.

128
189. Oi Ae^eis ttov |jieTaxetpi^6|iaCTTe <y-rr\ Q£gt\ ovoh&tgov

OL/CTiacrriKwv r\ etti&tcov, AeyovTou avxtovDjiieq.

Oi avTCovu|ii£S eivai oxtco ei8cov:

ftpo<r<OTCiK£<;, ktt]tik£<;, auTOjraGeu;, opKriiKeq, 8eiKTiK£<;, avoupo-


piK&;, EpcdTTUiaxiKst;, aopiaxe*;.

1. — npOaWTTlKEg aVTU)VU|it££

190. I
Oi itpoacMtiKeq givt(dv\>)H£<; q>avspcbvouv Ta Tpia -rrpo-

acoTra tou Aoyou:

ekeivov 5r)Aa5ri ttou mAei (-rrpcoTo irpoacoiro £?«>),


EKEIVOV TTOU TOU UlAoUpE (BEUTEpO TT p 6 Cf CO TT O £GV) KOCl

ekeivov r| ekeivo TTOU yi' ocuto yiVETai Aoyos ( t p i t o TTpoaco-


tt o at)T6<;):

eyes (xtka> Effu yqayeig ou)TO<; diafidCei

A' nPOinno B" nposono

TUTTOl T TT O I

Suvorroi aSvvcrroi Suverroi ocSCvorroi

Ovop. eytb eav


1S>
Tev.. efieva jXOV eaeva aov
>
Ait. e/ueva /ue eaeva ae

KAtit. eav

-0
OvotJi. e/ueig eaeig
Tev. e/Ltdg f^ag eadg aag
Avt. e/udg f*ag eadq aag
<<
KAtit. eaeig

129
r* npoznno

|
SuVCCTOl TUTTOl aSOvocTOi TUTTOl

Ovoii. avxoq a^T?/ avxo xoq xr\ xo


£ i

> Tev. i atrrot> avxrjq avrov xov XTjQ XOV

AlT. '

avxov a.vxr\(v) avxo xov xr)(v) xo


i

•8
Ovoljl avxoi avxeq avrd xot xeq xa
Tev. avrouv avxcbv avru)v xovq xovq xovq
JC"
AlT. ai>TOU£ uvxiq avtd xovq xiq (xeg) xa

191. Oi tuttoi ttou ovona^ovTai Suvatoi OTJvriOi^ovTai, otocv PpioxovTai uovoi


oro X6yo 7^ otov 6£Xoun£ va Toviaoupe kAti t\ va to £s)(copio-ouue ott6 dAXo:

IJotov <pd)va$av; — Efxeva. Eaiva OiXa). Na <pvyow avxoi, o'jjt eaeiq.

Oi aSuvatoi tuttoi eivat auxv6TEpot. Aurous auvTiOcos iirrcrx£tpi^Uo:aTe,6T0tv


5c $£Aouhe va tov(o"OU(ji6 kott! f| va to £ex«p(o"ou|i£ arr6 dAAo:
Me q>uiva£e. Se deXco. Mov to TtijQe, aov to edcoae, <peoe to.

192. KXiat|.— To TrpcoTO Kai SeuTtpo TrpoaooTro iypw evocv tutto


yia xa Tpla yeVri Kai kMvovtcci avcbpaXa. H TpiTOTrpocco-rrri ovtca>-
vunia dxei ^ex 00 ? 151 "

^
tuttous; yia toc Tpia yeVn Kai icMvrrai ottcos
to cttOeto xaXdq.

Kkr\x\Kr\ iyei \x6vo to Seurepo TrpoawTTo: eav, eaeiq:


eav, iXa mo xovxd' nQOxcooeixe, eaeiq.
To xtq ijnTaivei Trpiv cnrrd to prjjjia, to xeq uorepa orrr6 a\rx6:

Tiq fIXena) nov negvovv exei xdxco, ara/uidxrjae xeq.


Av xtq deig, xaioixa xeq.

193. EnavuXtiRTiKfi Kai JtpoXtinrucY) npoatomirfi avta>w|i(a

TToAAes 90 pes eva ovopa ttou EiTT<i)0r|K£ £ccvaAEy£Tai (je tov avri-
otoixo aSuvanro tutto ttis TpiTOTrp6o-coTtT|s TrpoacoTriKT^s avrcovuiaias:
dcfo yia to ri6vvi), dev xov eida xadoXov.
H avTcovuufa auTft AeyeTcn £7iavaX,t|7ctiKf|.

'AAAote, ri TpiTOTTpoacoTTTi TrpoaooTriKi 1


! avTcovuiifa TrpooryyeXXei
dvo^a ttou 6a eittcoOei TrapotKorrco:

130
.

va tt|v T| Ekkvi\
tov eideg fie xa paxia aov tov naxpihpjr\;
H avTCovupia auTf) Xiy^icxi npo'kr\nxiKX\.

OP&OrPA&IA.—H eviKT] amaTixf| tou apaeviKoO avro'i', to')'

<puAdyei TrdvTOTE to teAiko v : Tov f5k£na>. Avxov OeXo). Nd tov (§ 48).


H atnaTiKT) tou 0t}Aukou avr/jv, rtjv cpuAdyei to v, av aKO-
AouOei Ae^h °^d <poc>vf)EV f) aTiyptaio au^covo (§ 47) :

T'ijv e%a> del. Avryv r\$e.Xa. AAAd : Avrrj deAa). 0a //ag xr\ dd>-

aow.

2. — Kttjtik^s avTwvopiE^
To (iifiXio nov. H nodid Ttjg. Ta nai%vidia xovg.

Oi avTCovunies pov, xrjg, xovg favepcovouv ae ttoiov


194.
avi^KEi k6tj (tov KTi^Topa) Kai Adyovrai KttjtiKt<;.

1 Ktt|tik^ avrcovuntes efvai oi aSuvaroi tuttoi tt)s TTpoacoTri-

kt^s avroovupias arr| ysvita'i X^P^S tovo: fxov, aov, tov, xrjg, tov, juag,

aag, xovg. Tis U£TCtX£tpi£dMacrre,dTav O^Aoune a-rrAcbs va Troupe ttws


K&X\ aVTjKEl cte kottoiov:
O naxegag fiov xai o <piXog xov.
H xoqtj xov fie xr\ <ptkr\ xrjg.

To naidt xaxayivexai /ae xa nai%vidia xov.

2. Orav d^Aoupe va Tovtaou^iE ttc*>s koti avi*)KEi ere kottoiov t*j

va £;Exu>pioov\iE KOcAurcpa tov KTt'iTopa, t^ k<x\ otov 0iAouti£ va ttoujje

anAdis at ttosov avi'jKei xarn, p£TaxE»pi£diiaaTE ti$ ax6Aoutes ktt|ti-


ke$ avrcowpiEs:
A' npoafonov.— Tia evav KTf)Topa: dtxog fiov, dixrj pov, 61x6 pu>v.

f~ia ttoAAous tcrTVrop€<;: dtxog fiag, dixrj pag, dixo pag.


B' npoatonov. — fia evav KTT^Topa: dtxog aov, dtx-r) aov, Stxo aov.
fia ttoAAoOs KTT^TOpes: dtxog aag, 6txr\ aag, dixo aag.
V njKxwflov.— I~ia ivav KT^iopa: dtxog xov (xrjg), dtxrj xov (xr\g),
dixo xov (xrjg).
Tia TroAAoOs KT^jTopEj: dtxog xovg, bixr\ xovg, dixo xovg.

131
O dixog fiov nareoag. Tatv dixtbv (xov xplkiov.
Ta fiifiXLa eivai dixd rov, oyi dixd Gov. Avx6 eivai dixd fiov.

To dixog, -rj, -6 KAivETai otjgos to xakdg, -rj, -6.

3. — AuTOTTaOcC^ avTU}VU|ii£g
&oovriCa> xov eavro /uov. Hode arov eavro xov.

Avroi dxenrovrai ftdvo xov eavro rovg.

195. cbvouv ttcos to (5io rrpoaco-


Oi avroownfes ttou 9 avE P
i'5io 8E X eTca ttw
8V E py E ia Aeyavrai
tto evEpysi Kai to
avxonaOeiq.

Oi auTOTradEis avTcovu^ies exouv l^ y^ * 1 1*) Kai gcitioctiki'i Kai


xXivovTai ottcos to xakdg:
Evikos
A' TrpOCTCOTTOU
Tev. xov eavxov [xov
Ait. xov eavro fiov
B' TTpoaCOTTOU
Tev. xov eavrov Gov
Ait. xov eavxo dov
r' TTpOCTCOTTOU

Tev. xov eavxov xov (xr\g)


Ait. rov eavxo xov (xr\g)

TTAt|6uvtik6s
A' TrpOOXOTTOV
Tev. xov eavxov fiaq t\ xojv eavxwv fxag
Ait. xov eavro fxag f\ rovg eavrovg fiag
B' TrpoacoTTou
Tev. xov eavxov aag t\ xojv eavrdtv aag
Ait. xov eavxo ctag t) rovg eavrovg aag
P TTpOO-COTTOU
Tev. rov eavrov rovg (ro/y) t\ rlov eavrcbv rovg
Ait. xov eavxo xovg (xcov) f\ rovg eavrovg rovg (rov).

132
4. — OpicrriKtq avTwyupU^
HgOe o idioq o naregai; rov (o Trcnripas tou, 6y\ Kcrv£vas dXXos).
Mag £7ti0x£<pT7]xav rrjv tdia t>] jjteoa (oxi aAArj \ikpa).
Kdvet rig dovXsiig rov povoq rov (dxi V& aXAous).

196. 1
Oi avTCovuutej ttou opt£ouv kcci ^cxcopt^ouv k<Scti arr6 <

dAAa tou i'6iou et'Sous Aeyovrai opumicfc;. j

[~ta opwrriK^s avrcovunies XP1 01


) ^ ^'-

a) To ETr(6rro o i&ioq, i\ iSia, to i&io(ue to tipOpo).


p) To ETrtdeTo |t6vo£, fi6vi|, p6vo, x w P'S to dp6po ix£ tti ygviKf^ tcov
aSuvorrcov tuttcov tcov TTpoocoTfiKCov avTcovuuicov X^P^S t6vo
fxov, aov, rov, fiag, aag, rovg:

fi6vog, -r), -o ftov fx6voi y -eg, -a fiag


pdvoq, -r], -o aov jadvoi, -eg, -a tfag

(aovoq, -tf, -o rov, rtjg, rov povoi, -eg, -a rovg


To idtog KAiverat ottcos to rrriBcTO nXovaiog, kcci to p6voq 6ttcos
to rnr{0ETO pavoog.

5. — Aciktik£<; a\nru)vu|it£$

197. Aeiktiic4<; avtcovvjiU*; AtyovTai ckei'ves ttou tis XP^" 1-


porroiou^ 6tcxv BefxvouiJtE:

Avro to naibL Exeivo rov xaiod.

Aeiktikes avToovuulec; eivai oi ok6Aqu6es:

a) aut6<;, awn* a»x6. Tt) iieTctxeipi^6paoT£ yia va oeIxvouue eva


Trp6o"toTro t| Trpaypa ttou eivai kovt& pas rj ttou to avacpfpaiJE
Afyo Troiv:

Avrog o xvgwg eivai yeirovdg pag.


&a eodet avrig rig pieoeg.
Avrd tine xai admaat.

p) (€)toixo<;, (£)toutii, (e)touT©. Tt) u£Too(€tpiC6^acrr£ yia va 5e{-


XvojiXE Kom (TrpocrcoTro r\ Trpaypa) ttou Eivai iroAu kovtA:
Totrio eivai to (lifiXLo pov.

133
y) ekeivo<;, £k£ivt|, ekeIvg. Tv\ \jLiTax^9^^ co T£ y sa va B£ix vou ^ £
eva Trpooxorrc ry irpaypa Trou gi'vai ^aKpid:
Exhivo FXi'i to anixt tcivat. xnAoyrtcfpiEvo.

Exeii'o to /novo [uvajite (fro yo)Qi6,

6) xExoioq, T£ioia, tEtoio. Tr] ji£Taxnpi4°^ acrr£ Y ia ya 5eixvou|i&

tt)v TroioTryra tou oucriaaTiKou:

Aev t'ivai reroiog tiov voul^cig.

8) Toaoq, totTT], toctg. Tr) tieTaxf-ipisoiiacnE yia vc Bdxvouue 1T V I

TToaoTr|Ta tou ouoracmKou:


IleQadav jocfa ynovia and rdrt\

Oi avTcowiJuss" avroq, (s)tovrog, exelvog, rdaog kAivovtoci ottco$


to xaXog Ken to juavoog, r\ avTCOVupia rirotog ottcos to 7t.Aoixii.oq,

6. — Ava<}>op&K£Ci avTCjvu^ic^

198. Avaq>opiKE<; AeyovTCti ot avroovuijuts \xi tis otto^s o-


AoKAripri TtpoTaaT] ava<p£peTai, Sr|A. anToSfSeTou, ae jncc

dAAri A££rj.

Ava<popiKES avTcovu^iss tivan:


a) To TtoAu aruyyo ockAito kod. Ava<p£peTcu ae ovosiorra k606 ye-
vous, apiSnov'/ Kai Trraxrns:
dvdQameq tiov Eida.

Oi negeq tiov nigacfav,

Ot <ptov£Q rcov Ttaidnhv tiov mxiCovv,

(3) o orcoitx;, t| orcoia, to ojeoio (qxi rroXu cnj^yi^. 'Eyp rpia yevr)
Kai kAIvetom \ie to dp9po 6ttco$ to ojqaiog.
Tr[V avToovuiita ccutti tt| sj£Tax£ipi£d|iao~Te ocvti yia to jtov otccv
e'tot arro96 jyouue i
ttiv aadc^ta t'i otqw urrdpxouv o"tt";v i'Sia
9pdar| TroAAd no v.

y) drcoioc;, 6?«»ia, ottoio Kai to cikAito o,u. Tc 6-jioiog, onoia, o-

Tioto KAiveTai X°°P^ dp6po OTt'co? to ?r/.t)T)<j/.o^.*

'Ojiuiog QiXsi ae doxtptdaei. 'Ehi d,rt <6qg iiTzooelg.

Bdke dnoia Qov-^a BiXeig. 'Etpayav d.rt ipay7]rd fiold^xav.


Fgd(pe o',t( ^egsiq.

134
5) 6ao<;, ocrq, 6ffo. KAiverai X^P^S to dp0po ottcos to eiriOeTo /navgoq:
HoOav dooi junoQecrav.

*99- OTioifiadrjnoTF dvaxoAieg. OrcS^nore ^rrjaeic, 8a to jidpeiQ.


Q\ avTCovupiies o'rrotoc, -a, -o — o'oog, -»;, -o Kai o',u ctuvBetovtcci \a to d-
kAito -dt'jnoTe. Kai o^ripaTi^ouv toos tuttous:
07io(0(T(5r/;ioTe onotaSij-JiorE oTwwdrJTioTs
oaoadtjJtore oarjdrjTtoTe oaodrjnoTe
ortSt'jTioTs oxidr'inore otidrjuore
Ms tov TpoTro auTo yivgTai aKoya ttio aopiaTT| tj crrjiaacria twu avTCovuptcov,

opeorPAMA.—
H ava<popiKTi avTcovuMioc o,Tt ypcKpeToti [is uTro6iacrroAr|, evcb

r)auTcovu^iia ortd^nore ypa<p£Tca X°°P^ vnro8iao-roAr). To on, auv-


Seapios eiSikos, ypa^eTat x°°P'S UTroSiocaroAri:

Kdfxs d,ri pijioQeiq. Ilaigvei d,xi tov divovv. 'EXeye d,xt ijdeXe.

AAAa: Nofii^Ei on avro eivai to aoydro.


Eine dxi Qd 'qOfa d,rt mqcl finoqiaEi.

7. — EpuiTrifiaTiKe^ avTCjvu(ji£^

200. EpottijiaTVKE^ avT(ov\)^ii£§ AeyovToa eKsives ttou t\$ \iz-

TcxyE\p\l,o\x<x(rT£ OTCXV pa>Toup.H:

floioq axovexai: Iloaoi rjtav;

EpwTr|naTiK£^ avTcovuyaes eivcn:

a) To cxkAito u:
Tt da Kd(iov(xe; Tt u>ga f^erou; ^ -afdai &ivcu avrd;

8) to nvmq; now, noio; KAii/ETai orrcos to HiriOeTo naliaq:


linioi iQyovrat; flout c'ma Oa yvyovjut:; Via 7:010 nqdyfia (iiXaq:

Is opicTjisvgq TTEpnTTGdCTeis P°Tr0lou je Y lc: ysviKT| tou notoq


xP ri°' l !

Kai ttj ysviKr; rivoq yior tov eviko Kai crrravioTepa rivcov yia tou ttAti-
6uvtik6:
Tlvoq eivai to y/oqdct t; Tiva<v naihl eivai o fiixooq;

y) To rocroi;; Jtofftij; ncaa; KAiveToa Kara to /uavgoq:


FJdorq f.tBQf.q jienacrav; 11 oca %(>a>o*uu;

135
OP&OTPA0IA, — Aev ttpettei va lATTEpSeuouiae to ovSETEpo tt|s

epCOTTmOCTlKT|S OVTCOVUnlotS 71010 \X£ TO TTOOOTIKO ETTlppTlpa 7110 .*

Hoio fiifiXio;
TToio Ttcudi;
AAAa: Avxo eivai mo (juxq6. Avxo to firjXo eivai mo a<podxo.
IIoio %aiQto figtaxexat mo /uaxgid;

8.— A6piaT£$ avTwvu)il£5

201 A6pi<jx£<; AEyovTai 01 avrcovu^tes ttou tis nETaxEipi-

£6paor£ yia eva TrpocooTro f\ Trpdyna, ttou 6ev to o-


vo\\&{,o\i\i£, yiari 8ev to ^poviAE i^ yicnri 6e OeXouue:

IJeoifievei xojioioq o*xrp> ndqxa.


Me noiov rjaow; —Me xduioiov.

A6pioTEs ocvrcovuiJiies efvai:

1 ) £vas, jua (pita), 6va: Eivai to t'8io \]£ to aptfyAT)TiK6, ttou xpn-
cti^euei koci yia a6piaro ctpOpo: Mov e'Xeye dvat;.

2) xavkvaq (Kavcfc;), Ka|ua (ica|iia), Kovfcvo. KAiverai ottws to


haq, fjita, eva [i6vo arov evik6.

To xaveiQ ^x ei 5vo <rr\ixa<jles:


o) Zriuottvst k d it o i o s orov tj 9pdcrq 5«v i\ei dpvr|OT|:
Av fte t,r\zr\aei xaveig. IJeQaae euro" to anixt xaptd fiiqa. Av detQ xaveva natdi
oto dgofio.
p) Iriuafvci oute iv <x% xai k a it o t o s, 6tov t) 9pdffT| eivai apvriTiKi'i:

Av dev to ni)o£ xaveig (kottoios), Ba ftgedei. Aev to mjge xaveig. Aev tov
eide xaveig (oute evas).

3) kcotokx;, Kdftoia, icanou>. KAiverai koto: to tiXovc/ioq:


HoOe xcbioiog. Eida xotzoiov axo dodpio. Kdnoia /xega.

4) (iEpiKoi, nepiK^q, pspiKa (otocv eivai yia Aiya TrpoaooTra r|

Trpaypara). KAiveTai [j6vo orov TrXr|6uvTiK6 ottos to xaXoi:


Megixoi xo Tiictxeytav. Meoixit; ywaixeQ. 'Exa/na /ueoixd tpwvia.

5) icati, Kami. Eivai dxAiTa:


Kdxt Oa eyive. Seqoj xi eyw xaxixi. Hxav xdxi dvdgoinoi. Aidfia-
aa Ce xdxt (fi/SAia.

136
6) tijioTE (tiTtoxa). Ei'vai dxAiTo kcu ex ei § uo orinaaiEs:
a) IJeg /xag xlnoxe (kotti). 'E/uaOeg xinoxe (kocti) via;
Av figetg ti'^otf xdaxava, naigveig xac yia fieva.

P) Aev £eqw rinojF. Ti BiXeig; — Tinoxe.

7) K<X|l7lO(70<;, K&HJtO<TTl, KOlfltCCXTO. OoCVEpCOVEl EVO TTOCTO OXV


opianevo Kav K?uv£Tai xcrra to dfxogcpog:

Hxav xdfinoaoi dvQgwnoi. Tligacfe xd[A7ioo"ri (6ga. 'E%co xdfiiio-


oa fitfilia.

8) kccBc- KaOeva<;, xaOEfiia (icaOcftia), KaO£va.


To xdde cckAito Kai cruvri0i£eTai aav eiriOeTO,
Ei'vai p£ dpOpo f\

Xcopis dp0po, ue ovopaTa Kd0s TTTcbaris:


( O) xdde dvBocoiiog. (To) xdde natdi. Kdde fidofidda.
H JtgdoSog rov xdde natSiov. Kdde Svo %gdvta.
To xadevag kMvetoi cttov eviko ottcos to evag:
O xaOivag fxe xrj tfeigd xov. KaBefxid xr\ dovXeid xr\q.

Aev -rrpeTTEi va Aeije o xadeva; (ivOqcotioc, ccAA6 o xdde dvdgcojioQ ktA.

9) koOeti. Eivai ockAito ovSetepo Kai auvr)0i£eTai pe to dpOpo r)

Xcopig dpflpo cttt|v ovo|aacrnKr| Kai Trjv amcrriKri:


0' axovcfo) (xo) xadexi nov da izeig.

10) (o, t|, to) osiva, (o, i|, to) rate. Kai ot 80o AiyovTai avvf\-
6cos otov eviko, Kai yia to Tpia y£vr|. Ti$ Aeue otov 8e fleAoupe va
ovQu&aovuE Ta TrpoawTra f\ to Trpdyviara:
HgBe o delva xai /xov Xeei. Na nag axa xdSe /xigog.

11) ak"kos, dXTiT), ti^Xo. KXivETai koto to fiavgog:


IIov Eivat o dXXoq; 'EXa dXXt] fiega. 'AXXa naidcd <p<hvat,av.

HuaxcTiicc^ avTCJVU)iie9

2Q2.' ^e Kd0E EpcoTrjari ttou KdvovpE \ie pia epgottukxtiki'i a-


! VTcovuiita irrropEi va 5o0e( aTrdvTT|oTi ije opiapevES kccQe »

> <popd avTcowpiEj aopiaTes, Seiktikes Kai avacpopiKE?. Oi


] avTcovuMtes clvtH c'x ouv M^Ta^O tous KaTroia a\ear]. ,

r \' auTO AEyovTai <ru<rx£tiK£<; avt(ovujiie<;.


(

137
ntvaica$ ffwoxctiicwv ovtwv»|iHWV

EpcoTTmonriK^s A6plOT€S AeiKTiK^s AvcHpopiK^s

notog; dvac, xdnotoq avxoQ (exeivog) nov


xavhaq, fieqixol (e)xovxoq dnotog
dkXog exeivoQ
o Setva, o xdde
xaBevaq (xdde)

**;
xdri, xaxixi avxdy xovxo 6, xi
xdde, xadexi exeivo
XtJfOXe

xt (Xoyrjq); xixotog onoio(fdr}Jioxe

xi (eidog); xixotog oxtdrJTioxe

n6<toz; xdfmoaoq xo<foq daog

138
TA PHMATA
rENIKA
H jjiijXEQa xevrd.
To devtQo £eQi£ibd?]XE,
H yara xoifiarai.

203. Orav otKoucrouuE va Aeve r (xrjreQa


t
to divrgo, v\ ydta, Korra-
XaPaivouut ttgo$ yivtTOi Aoyos yia ttj nqTepa, yia to BevTpo, yia tt\

ycrra, aXAd 5ev Jjepovue ti k&vovv r| ti tov$ cruu{3a{vGi.


Av opcos aKoOaoujie va Aeve: ?; jutjrega xevrd, to devroo ^eqi^o}-
Br xe. }''-'Ta xoifiarai, tote ^pouue otto ttj ?ti£r) pcevrd ttcos
>>, r| HrjT^-
t

pa Kavei kqcti, evepyEi, core ir\ Xtft) ^sgiCtoO^xe Tftos to Sevrpo ETrcc0E*
Korri, arro tti A^t, xotfiaxai ttcos r> yara |3p{oxeTeci erg |iia KOtTaaracrn.
Oi AcSjns xsvxd, £eQt,£(odr}X£ y xoi/udxat Ei'vai pf^ata.

Pi^pcrra AiyovTai 01 Ae£;us rrou q>avepdbvouv ttcos £va -rrpo-


ctojtto, ^a>o r| Trpdypia evepyei r\ TraOafvEi r\ PpfavETai oe
Use KorrdcrraaTi

204. Me to pri^ara k&vovjjis q>paaeis ttou exouv aKEpaio v6rina xai


Aeyovrai TrpoidaEt^. Xe ko6e Trpdraati sktos ottt6 to pr\\xa UTrdpy^v koj
eva cjcnaariKO t\ 6XKr\ M£r\ he ormacrfa ovmacrriKou, ttou 9av£pcovei
yia ttoiov yivETai A6yog. Ittjv TrpoTaar|: r/ firjreoa xsvxd r\ A££r| /^re-
pa <pav£pcovei rcotos Kovei kocti. Stt|v TrpOTaori: to 6^vt^o ^eQi^uSrjXE
r\ Ae^tj Mvxqo 9avEpcbvEt ttoio$ erraBe. Sttjv TTpOTaari: 37 ydra xoifidxai
t\ A6£r$ yara 9av£pcbv£i ttofqs ppicrKirrai at ma KorrdoTaoT). Xtis Trpo-
Tdatis Aonrov carreg yivETai Aoyos yia tt) H^TEpa (Trpoacorro), yia
to SevTpo (Tipay^a), yia ttj yara (£coo) :

To TTpotTcoTro, to £coo f) to Trpaypc, TTou yi' auTo yi-

vg-rai A6yo5 <rrr\v -npcTaar), AcyeTai uftotceifievo.

* 1tt\ J pasjuorriK^ to pifcer na6alv(o or|p;a(viEi S^xoyai ev^pyeia the kocki'i (xo
SdvTQo ^eoiC(odtjHe) ei'tk kcxXi'] (o xd/inoc, <puuttoTr)XE) .

139
ENAEKATO KEGAAAIO
AIA0EIEII KAI 0>QNEI

Aia6£a£i<5

Texvhrjg dtogOdwei xr\ f}Qvor}.

O rtdwrjg vrvverai.
H xdfiaga qxoriCerai and rrj Xdfjma.
O egydrtji; gexovodCerat.

205. Itt|v TTpcoTT) TrpoTocari to pf\\xa (dtogOdtvei) 9CcvEpcovEi ttcos

TO UTTOKEipEVO (o reXVirt]g) EVEpyEi, OTT| 5EVTEpT) TrpdTOtOT) TO pt\\XCX

(vrvverai) (potVEpcovet oti to urroKEftiEvo evepyEi kcu r| evepyEia yupi-


^El CTTO l'5lO, CTTT|V TpiTTl TTpOTaCTTI TO pf\\X<X (<p<ori&rat) 9CCVEpcbvEl

TTCOS TO UTTOKEIIJIEVO TTOC&cdvEl K0CT1 KCU CTTT|V TETCCpTTl Trp6TCCOTl TO pf\\lCX

(gexovQaterat) 9avEpcbvEi oti to vnroKEi|i€vo oute EVEpysi oute ira-


0aivEi Karl, aAAa PpioKETai cte nia Kar&aTaoT) ou6ET£pr|.

H i6i6TT|Ta auTfi tou pi'mctros va 6e(xvei ti k&vei, j

yi TTCcOaivEi 1*1 cte Troia KarAoraoTi ^piaKrrai to uttokeI-


j

HEvo AiyETai 5id0£ot).

Oi 6icc9ecteis tou pf)[xccros eivcu TEffCEpis: svspyiiTiicfi, na0r|-


TiKf), ]iiar\ kcu ouSetepii.

206. or. yecoqyoz oqyoivei to ^togagpi. Sttjv TrpoTacrri opjtt\ to


pr^a (ogyoiVEi) 90tVEpcbv£i oti to UTroKEiyEVO (o yecogyog) k&vei kcVti,

EVEpyEi. To i'6io koci ctthv irp6TaoT|: ra naidid nai^ow axt]v avhq,


to pr)ua (nai£ow) 90cvEpcbvEi ttws to uttokeIhevo (ra naidid) k&vouv
Kern, EVEpyouv.

Ta pV|notTa rrou oT)uaivouv Tra>s to urrOKitnEvo EVEpyEi


EXouv £vepYT|Tiicf| 6id0e<ri) kcu AeyovTou £V£pyt]tiK(5u

140
xapnoQ (pcoTiarrjxe cmo xov r\kio. E5co to pt)\ia ( (pojxiaxrjxe
p\
<pavepcovei oti to vrrroKEi^tvo ( o xdfinoq) 5extt|KE \x\a EVEpyeia otto
aAAov (otto tov t\Aio). To iSto'xai arnv TrpoTaoTV to devxgo $bqi-
Ccbdrjxe and xov aega, to pfjiaa ( gegttwdiyxe ) 9av£pcov£i ttcos to v/tto-
Keitievo (xo devxgo) Sext^ke ma Ev£py£ia orrr6 aAAov (aito xov aega).

r Ta pi'mara ttov or\naivouv ttcos to VTTOKEtjjEVo TrocBatvei,

SriAaSf} Sexetoi pia evipyeia ott6 aAAov, exouv rta0H nK*i


5idBe<rti Kai AEyovTat na6i)TiKd.

y. 7b ttjW <Jt]X(bvojuai axiQ eq>xd. Ttt\v Trp6TaoT| <xwrt\ to pfjya


( (ttjxdjvofiat) 0T)|iaivei arjKcbvco tov eocut6 uiou, 5f|Aa6f| to uttokeihevo
(eya>) kocvei kotti cttoveocuto tou. To i'5io Kai otocv Xejae vrwo/iat, ^te-
vt£ofxai, 8Totfj.dCofjat, Ta
ormaivouv vtOvco tov eout6 nov,
pi'morra
XTevi^co tov eoo/to nou, EToi|aa£co tov eovt6 piou.

Ta pr|(iQrra ttou orjpaivouv ttcos to uttokeIuevo evepyei Kai


r\ EVEpyEta yvpf^ei a' ocut6 dxouv ^t<tx\ 6iMfaax\ Kai Ae-
yovn-ai |i£<ra.

5. 7o jra^* xoijudxat. E6co to prina (xoc/ndxat) q>av£pcbv€i ttcos


to i/rroKeiuEvo (xo natdi) oute EVEpyei oute 6£X£Tai evEpyeia orrr6 aAAov
irapa PpicncErai ere To
pia KOTOo-raor). 1610 Kai otov A^e keivcb,
dty>ti), xdOofxat, Ta pTinara ^avEpcbvouv ttco$ {Jpfcnconai as ^ia xa-
TaaTacrn.

r Ta ttou OT||iaivow to
pT)|iorra ttcos urroKEitiEVO (oute
evepyEi oute Sexetoi EVEpyEia crrro aAAov, irapa) ppi»
oxETai aE pia KaTacrTacrn typw ou&T£pii SidOcai) Kai
AcyovTai ov&ix£pa.

207. Ta evepyTiTiKd p^yorTa st'vai 60o ei66v: tittafaxiKa Kai ojie-

141
Zttjv Trp6T0KTT| Tj fir^xiqa etoifidtei to xgani^t to pt)\x<x 90cvEpco-

VEl TTODS T| 6V€py£ia TTOU K&Vtl TO UTTOKelpiEVO Trnyaivgi <rro TpcnT&Ji.


To f6io Kai oris itpOTaaEiS yxvmh xrjv noqxa —o 7ieQifioXdQ7]t; noxi-

Cei xa XovXovdia x\ evEpyeia ttou kovow to: urroKdiAEva -nriyaivEi ae


koti (
or-rr)v Tr6pTa ara AouAouBia.
,

Ta evepyriTiKo: pi'mara ttou r\ evEpyeia tovs -rrriyatvei ae


kottoio TrpoCTcoTTO t*| Trpayna Xeyovrai jȣTafkmK6.

To TTpOCTCOTTO T) TO TTpayiAO OTO OTTOio TTTiyaivEl T\ EV^p-


yeia XeyeTai avttKEijiEvo.

Ta |i£TaporriK6: pVjiiorro: awo8evovrai ttovtote oot6 to avriKEl-


tl£VO.

Otocv Ae^e tcc izaidtd TQe%ovv, nrjdovv, yeXovv, Ta pi*|iaaTa


90cvEpcovovA' EVEpyeia, Eivai S^AaSt^ evepyrjTiKa, aAAa r| evepyeia Sev
TfTiyaivEi ae kAti e^eo ottt6 to inroKefnEvo* 5ev £x ouv avrtKeiiiEvo.

Ta pt*maTa ttou r\ tvepyeia tous 6ev nTiyatvei ae Ttpo-


ctcotto r\ irpayua Asyovrai afiCTdftaTa.

Ta pi*monra Aoitt6v co$ Trpos tt| 6ia0eari xcop(£ovTai ae £vep-


Y1|tik6, waCfqtiKd, jieaa Kai ou&TEpa. Ta evepyr|TiKa x^P^°vTai ae
licxapatiKd Kai ae a|i€T&fkzTa.

4>u>v££

^vco edeva devofiai bevofxow


dheiQ ideveq Sevecfat dedrjxa
dfau ebecta
da di<fo> da 6e6(b
iyw diaet iyu> SeQeC

208. Ta p/morra, ottcos koi Ta dAAa kAito: pepri tou Adyou, cryr\-

142
[iccritpxjv ttoAAous tuttou?. E5co exouiie 5uo o^dSes atro tuttous,
ttou AeyovTai cpo)vfe<;.

1. To avvoXo tcov prmocriKcbv tuttcov ttou iypvv crro Trpco-


TO EVIKO TTpOCTCOTTO TT)S OplCTTlKf|S TOU EVECTTCOTa TT|V KOC-

TaAri^ri -co ovopd^ETai £vcpyt]TiKf| cpcovfi.

Ta pr^ora <5e'va>, axovw, yefab sivai EVepyrjTiKTis 9G0vf|<;.

To avvoAo tcov pr^aTiKoov tuttcov ttou e'xouv crro TrpcoTO


eviko TTpoacoTTO tt|S opurriKr\s tou Eveo~Tayra KaTaArj^ri
-pirn ovond^ETOU ita8i^xvKf\ <{>o)vt|.

Ta pi'mcrra devofxai, axovofiai, yxvTtiejxaL eivai Tra0r\TiKf)S 9C*ivns-

Zuvr)9cos okoAouOouv tv\v Evepyr)TiKr| cpcovfi prmorra [xe 5id-


Oeot) EV£pyr)TtKTi, Kai Tr|v TraOr|TiKri (pcovr) prmorra he 5id0ecrr| Trcc0r)Ti-

yQa<pa}, (xotgdCo), vtvvoj — ygdyofiai, /noiQaCofiat, vtwo^ai.

Ta ouS^TEpa pr||iaTa oAAote aKoAou0ouv ttjv evepyr|TiKri <pcovr|

Kai dAAoTE ttjv Tra9r)TiKr|:


netvd), diiptij — xot/uovfiat,, %aiQOfiai.
FIoAAd priHorra e'xouv Kai ti? Suo 9cove$: axovw — axovofxai.
Yirdpxouv opicos Kai pr^aTa ttou axr ll
JiaT ^OVTai ^ovo gtt\ uia
cpcoviy.

C(o, !-v7ivu), yEQvai, tqe%o) — EQXofiai, (palvo fj,ai , XQ€id£o/j.at.

, - , , ,
I

\ Ta pr||jaTa ttou e'xouv ^ovo Tra0r|TiKr| <pcovr| AsyovTai


arcoOcTiKd*:

aictddvofiat, ylvojuai, be%o(iai, egyd^ofiai,

Evypfxai, Ov/iovftai, [AETa%EiQi£,ofj.ai, ffsfiofiai,

avXXoylCofiai, <po^ov/j.ai ktA.

* Ta priuonra aura Ta ovoiaaaav aTiodertHa, yiorri traAaioTepa vojit^av 6n


auTd gSx^ anoQiaet (cmo(5<5cAEi x ao,£I ) TOU S tvttous tt)s evepyrjTiKTis tpoovrfc.
t

143
AQAEKATO KEOAAAIO
ErKAISEII KAI XPONOI — API0MOI KAI nPOinilA

'Eygaipa xa ovdfiaxa.
A$ yqaxpovfie.
rqaxpe axov, mvaxa to or^ia.

209. 'Otocv Ae^e: eygatpa xa ovofiaxa, niAoupe yia koti ttou Eyive,
yia kocti TTpayuiaTiKo. Av Troupe: ag ygdyxwfie, SefxvoupE oti 6e-
Aouiie va yivei to ypa\y\\xo. Av TrdAi ttoupe: ygdipe axov mvaxa xo
Q-qixa, TrpoCTTa^ouiJiE. Ie koc0e TrpoTaari Trapcnr|poup£ oti to prjua t\e\
aXXr\ uopq>r|.

1
Oi Mop9Es ttou -rrafpvEi to pr^a yia va 90cvepcbaEt
ttgoj
OeAou^e va Trapouo-idaoupe outo ttou ormafvEi
(to pi^not)
AeyovTai zjKXiatiq.

Oi EyKAiaEis Efvai Tpsis: r\ opiatiKfi, r\ ujtotoktikti Kai r\ npo-


fftaKTlKTl.

1. H opiauKf| TrapiaTavEi auTo ttou arjuaivEi to prma aav kocti


|3E|3aio Kai TrpaypaTiKo:

O rjfaoQ MfiTcei. Xxeg eftgege. To anoyepa da 7tai£u>.

2. H U7lOXaKTlKf| TTaplCTTOtVEl OCUTO TTOU OT|pafvEl TO pT\\X<X CTOCV

Korn ttou ©eAoupe f\ TrepipEvoupE va yivet:


Ag naigobfte ( = 6£Aco va Trai^oune).
'Oxav egdow 01 Staxoneg, da naps e^o%ri ( = TrepijiEVoo va *p6ouv
Ol SiaKOTTES).

3. H TcpoataKiiKT) TrapioTotVEi outo ttou at||iaivEi to pr\\xa aav


Trpoonrayri, ernOuiiia, eux^i:
0vye. 'Axovae fie. Bor\ftr\oi fie, See fiov.

144
H OplOTlKfl, T) U7TOTaKTlKT| KOI T\ TTpoaTaKTlKf) i\OXJV ^COpi-
arbus tOttovs yia to 5id<popa TrpoacoTra koc6e apiOnou, kcxi ovoud^o-
vtoi yi'auTO ftpo<TiojuK£<; cyKXicreic; (d£vu), Seven;, devovpe, va devoj, va
devei ktA.).
Q$ EyKAiaEis Aoyapid^ouiiE Kai to arcap&fKpaxo Kat tt\ \iexo%r\-

4. To arcapEjKpaxo eivai gkAitos tuttos tou pfmcrros Kai XP 7! -


• CTivieOsi yta va axT)iAaTi£ovTai, ottcos 6a 8oune, opiayevov xP ovcl TOU
pr^a-ros- ATrap^jporro iyei Kai r\ EVEpyr)TiKT| 9COVT] (detfet, ygdyei,
f}Qe£et) Kauri Tra0r|TiKr) (dedet, ygacpei, figaxei).

e X co

ei X a biaei eiya dedei


6a e%a> da e%<o

5. H hctoxtj^ crxripaTi^eTat ki avTfi Kai a-n$ 6O0 9cove$. Zttiv


6V£pyT|TlKfl OTTO TOV EVEOTCOTa (SsVOVTaQ, Tt(Mi)VTag), Kai Eivai d-
kMtt|. 1tt\v Tra0iTTiKr| otto tov EVEaTcoTa ri TOV*-TrapaKeinevo, Kai
sivai kAitt] ijie TpidryEvri (e^yaCofievog, -r\, -o, dejuevoq, -tj, -o).
To aTrap£u9<3CTo Kai r\ uetox^ ovojjd^ovTai attpocamtq eykKi-
<rei<;, 6TTEi8r| 6ev e'xouv ^Exwpiarous tuttous yia ia 8id<popa TrpqacoTra.

210.
OI ErKAIIEII

r Opl<TTlKf|
-•^ _ — Anap£|i<fKXTO
(TrpaypiaTiKo) \ (ockXito)

o
°»
YnoxaKTiKfi
l t

si "9. \
H
t

H 9 >*
(TrpoaooKcb- '

a'-
Mevo) ,
-

<
i s
*/'
o
lipoaxaKxiKfj Metoxfi
(n-pooTayri) (aKAiTT| - kAittj)

145
Xpovoi tou prjiicrroc;

6evv> (Tcbpa)
edeva (cna TTspacrnEva)
da deoo) (crro tieXAov)

211. Ottcos pAeTToune, UTrdpxouv ^ey^pxcrxox prujocTiKoi tuttoi ttou


9ccvEpcovouv ttote yivEToa ocuto ttou armaivei to pf||ia. Oi tuttoi ocutoi
AEyovTou xpbvm.
Ox xpovoi eivoa Tpicov eiScov: a) napovtiKoi, fi) ftapEX.6ovxiKoi
xai y) fieXXovxiKoi.

H armaria ttov xpovcuv <ttt|v opiotiKf)

A. — riapovxiKoi xpovoi

212. TlapovTiKol XP 0V01 eivai o eveorcoTas k<xx o TrapocKeinevos.


1 O £ve<FT<&Ta<; <pavepcbvei kocti ttou yivrrcu Tcbpa, e£ockoAou6t)-
tikoc: Byatvei o r\\ioq. Tqe%o) va xov macro). 'H kocti ttou ettocvocAoch-
j3dv€Tai: Kdde nqtai $vnvti) cfng e£i xai arjxojvo/iai a/xeo'cog.

2. O rcapaK£i|i£vo<; (pocvepcbvEi ttcos ekeivo ttou armaivEt to pr\\xa

eyive ctto TTapeA06v xai eivai tticc ocTfOTeAeico^Evo ttjv copa ttou \x\-

Aouhe: 'E%io diafidoei ra fiadtj/uard /xov ( = to Sidpaaa, koi xd>pa


Etvai teAeicohevo to Sidpaa^a).

B. — nap£A.6ovTiicoi xpovoi

213. TTapeASovTiKoi xpovoi Eivai o TTapocTariKOS, o aopiaros Kat o


UTTEpOWTEA IKOS
3. O TcapaxaTiKOt; <pavEpcbvet ttcos ekeivo ttou ormaivEi to pr|jaa

yivOTav ctto Trap£A96v E£aKoAou0T)TiKd r\ lie ETravdAriyr):


Xxeq to anoye/xa 6td/3a£a.
To xaXoxaioi £vnvovoa cfttg dl-i.

4. O aopitsxoc, 90cvEpcbvEi ttcos ekeivo ttou CTT||ja(vei to pr|pa E'yivE

ctto irapEAOov:
Xtvnrjoa rr/v nogra.
IJegdaafie cogata aro ra^ldi.

5. O vn£pxsv\xtXiKoc, 9avEpcovEi ttcos ekeivo ttou or\MaivEi to

146
pi\[xa tttocv TeAeico^vo ctto irapeAOov irptv y(vei kAti dAAo:
'Oxav eyxaveg, eyd) ei%a. <pvyei.

r. — MeXtavuKoi xp^voi

214. MeAAovtikoI xP ovot e ^ vai ° e^cxkoXou6t|tik6s peAXovtccs, o


oTiyniai'o$ (i^AXovTas Kai o owteAecuevos lieAAovTas.
6. O e^aKoX.ou0i)TiK6^ \ik).Xov%aq 9avepcbv£i koti ttou 6a yfverai
li£ aSictKOTrriovv^x Eia A W e ETTavdAr|4/r| :

'OXo xo (moyEjxa. da yQ&<p(D.


Atio avQio 0a ar\xojvo^.ai axiq eft.

7. O <my|uaio<; heXAovtou; 9avcpcbv£i kAti ttou 6a ylvei


ctto jjeAAov
X°°P S o\jvi)(E\a l r\ ETravdArnyri :

Acoto da £v7T.vrjGio tioXv jiqoh.

0a /uthjacD jxe xov xadeva aaq xoiQiaxa.


8. O ouvtR>.EonEvoq jieXXovta^ 9avEpcbvEi Kern ttou 6a eivai
teAsigomevo oxo \xiKhov, aq>o\) TrpooTa yivsi kocti dAAo:
'Oxav jigadidoei, Oa f'^o> xeXetco/LievEg xtg dovXedg fxbv.
Extg jzevxs xo nqoii da £%a) (pvyst.

215. Atto to TTapaTrdvco yivETai 9avEpr) Kai dAAr| pua Sidxpiar)


tgov xpovcov. H Sidxpiari auTr| avacpEpeTai orov TpoiTO me tov o-
ttoi'o TTapouaid^eTai auTO ttou crrjiaaivei to pf|UKr av 8riAa5ri yivETai:
a) e^aKoAou9r|TiKd: yqayw, eyqa<pa, Oa yqd<p<x>.

P) a t i
y [j. i a i a : eygatpa, 0a yqdtpoy r\

y) av tx^i TTid TsAeicbaei (ovvteAeotei): exo> yqdyei, eixa


yqdtpei, da e%(o yqdipei.

'Etcti E'x ou Me xP OVOVJ S :

a) £^oko>.odOiitikoi)<;: EvsorcbTas, TrapaTOTiKds, e^aKoAoudriTiKOs \vk\-

AovTas"
(3) cuyiuaiout;: aopiaros, crnypiaios neAAovTas Kai
y) avvTeXeanevou^: TrapaKEiyevos, uttepotuvteAikos, avvTeAeapEvos
neAAovTa^.
MOVOXCKTIKOI Kai JtEpl<J>paCTTlKOl XP^VOl

216. Atto tous \povovs tov prjuaTos dAAoi CTxriuorri^ovTai yi pia

147
povo Ag£r| Kai XcyovTai povoAxktikoi kcci dAAoi [ie 5uo t^ TpEis Ae£ei$
Kai AeyovTai ncpuppaouKoi.

1 Q\ fiovoXxKTiKot xpovoi e(vou Tpeis:


o evECJTcoTag: bevo> — dhopuxi,
o TrapaTaTiKOj: e'beva — Sevofiovv Kai
o aopiaToj: ebecra — bddrjxa.

2. Oi 7rfpi(ppa<TTiKoi xpovoi eivai ttevte:

o e £ ock o A o u 6 r\ t \ k 6 s p e A A ov t a s ,

o CTTiypiaios neAAovTas,
o TrapaKEitisvos,
O UTTEpCTUVTEAlKOS KOI
o cjuvteAectpevos peAAovTas-
O E^otKoAouOriTiKos meAAovtoc; axtmaTi^ETai he to popio Oa Kai
TTJV UTTOTaKTlKri TOU EVECTTGOTa:
da drvio — Oa dtvo/xat.

O aTiypiai'os U£ to 6a Kai tt\v vrroTaKTiKT) tou aoptarou:


Oa btaco — Oa beOd>.

O TrapaKsipevos, o uttepovvteAikos Kai o auvTEAECHEvos heAAo -

VTas iyp\jv 6uo tuttous:


O TrpcoTos TUTT05 axrmaTi^ETai he to pr\\ia c^td (£i%ol, da ex M )
Kai to aTrapEU9aTO tou aopiorou (beaei, SeOei):
£%«) berfet, e't%a betfei, da e'^w becfei

e'X<» bed n't, eix a oe 0ei, da e'x<o bedei.


O SEUTEpOS TUTTOS CTXTmOTi^ETai:
a) ottiv EV£pyr|TiKr| tptovT) me to p-niaa £x*o (eixa, #« i-xio) Kai
TT| METOXTl TOU TTa6r|TlKOU TrapaKEipevou:
t'xw bejuho, -tj, -o, eixa befievo, -rj, -o, Oa e'^ai befisvo, -Yj, -o'

P) ottiv tt a6 r) t 1 k f] ycovr) me to prjpa eijiai (rj/tiovv, da eifiai) Kai


tx\ metoxti tou Tra9r|TiKou TrapaKEiHEVou:
Ft'uat bejuivog, -rj, -0, t'jfiovv befievoq, -rj, -o, Oa ei/uat bejuevog, -y\, -o.

Ta pfjuaTa ty/o Kai t;i(xai, otov (3or)6ouv va axrmaTi-


aTouv 01 TT6pi9pao"TiKoi xp ouot .
AeyovTai pOT|9T|TiKd
pfmata.

148
:

217. Tlivaiccu; tcdv gpdvov xr\q opurciKi^

Pf\\xa : ypaqxo

IlapovTiKoi IlapcXOovxiKoi McXXovtiKoi


(Tcopa) (•n-ptv) (CTTElTa)

MONOAEKTIKOI
i
E£ockoXov6t)ti-
EveorcoTas naporrorriK6s
(ygdqxo) (eygacpa)
(Oa ygd<pa>)
~
k5

iTtypiiaio?
Aopioros
(iygaya)
^AAovras
(da ygdipco)

I* E P t P ^

Evvte- TTapaKgi- Y-rrepovvTE- j


ZwteAecthevos
Xe<J|1£- Xikos I
liiXXoxrras

VOl fe^a* ygdyxi) fetya ygdyei) Y#a £%<£ ygdxpei)

218. 1. H UTtOTOKUKf) e'xei ewcrrtOTa, aopicrro Kai TrapaKEiuevo :

A« yod<po>, va yodyxo, va e'x(o ygdyet. ZxTmcrr i&Tai TraipvovTas


MTTpoard eva onto to uopta a<;, va f\ evav otto tous ovvSectmous
yia va, dtav, av t^ to airayopevTtKo ]ii\
va fj,tvet, o'rav yvyov/xe, av xddovrat, p^v rgexetg.
2. H
npoffTaKTiKfj ^
EVEerrcoTa (ygdcpe), aopicrro (ygdtpe)
Kai ttoAO crn-dvia TTapatKeiyEvo (e e
X yganfiivo). Ztt]v iraeTiTiKTi 90^
exei ^X^P'O'tows tuttous, uovoAektikous, cttov acpto-To, Ynfyov, yga~
(pxeixE cnov evecrrcoTa eivai crrravioi oi-movo^EKTiKoi

tOttoi (ygd<pov,
ygdyeaze). Oi tuttoi ttou Aeiirouv avawAripcovwrai air6 ttjv
utto-
toktikti, ttou TrorfpvEi tote to p6piO ag (va);
ag ygdtpet, va eivai
YQa/j.f4,evo.

149
H npocrraKTiKi'i 6X El \i&vo °^° TrpoaooTra, to Seuteoo koi to Tphro.
To TpfTO irpoacoTTo 8ev iyj£i §£xoopiaT6 tutto Kai avnTrAT)pcbveTai ottt6
1

ttiv vTroToncnKt !:
ac y^ctyef t\ va ygdupei.

ApiOpoi Kai TTpdouma


TQBXW TQ£%OVfU
TQiXGT*

219. 'Otov Aene xqeyoy, xgexeig, to UTroKefpevo


ei'vai e v a Trp6aco-

tto (eycb, eav). 'Otocv Aeiae to urroKetpevo Et'vai


xqexov^ie, Tge%£Te f

ttoAAo: TrpoaooTra (epsis, e&eig). To akoyo xgix ?i: TO urroKefyGVO


ei'vai eva £too /'to dkoyo). Ta avxoxivrjra xq£%ovv: to v/TroKeiyevo
et'vai uoAAa Trpdy^orra fra avxoxivrixa).

O TWOS TOU pT^HOCTOS TTOU 9OV£pC0V€l OV TO VTTOKelpEvi


tou tivai eva t^ TroAAa TrpoacoTra, £cba t^ Trpaynorra M-
yrTai apt6|i6^ tou pi'iMorros.

Oi apidnot eivai oro pi^a, 6ttco$ Kai <tto 6vo\kx, 6vo: o evuco^
Kai o icXii0uvtiK6^.

220. Ilpfaramo AeyeTat o tuttos ttou Trafpvei to pr\u<x yta


va 9orv€pcbCTEi Ta TrpoaooTra tt)S oiiiAtas.

Ta irpoorcoTra ttjs opiAias ei'vai Tpia:


a) to tt p cb t o TrpoacoTro: (eyib) yp&qxi) — (epeii;) ypd^oupc,
|3)to 6 6 u t e p o -rrpoacoTro: (eav) ypdupciq — (eaei$) yp&tperx,
y) to TpiTO TTp6CT0i>Tro: (avxog) yp&qici — (avxol) yp^wpoov.
Ka6cbs «paiveTai arrd Ta TrapaSety^ara, o a p \ \x 6 s Kai to
tt p 6a
a> tt o tou phonos 9avepcovovrai orrr6 ti$ ^excoptcrres ko>
TaXfj^ci^ ttou iralpvei to piiua.

Ilapefcdpxva tou pfuia-co<;. H 6io6eot| Kai ri (pcovf| ( r\ eyKAiorj


Kai o xpovoSj o apiOjios koi to irpoacoTro Trapovaia^ovrai ttovtote
otous wttou? ttou axriuorrl^ei eva pr^pa Kai Aeyovrai icapeic6peva
tou pfjfiaroq.

150
AEKATO TPITO KK0>AAAIO
TA ITOIXEIA TOY IXHMATISMOY

221. I. Oi\ia, Kcn-dAi^T) Kai xapaKrr\pa<;

OpicrriKfi

EveaTCOTa? A 6 p i ar o s
EvepynTiKos TladriTiKos

-co -a -rjxa
-eft; -eg -TjXEQ
-El -E -r)xe
7ikr\Q(ov- < TtXr\QQ}G- i nXrjQOjd- <

-OVjLlE -a/is -rjxa/j,E

-ere -are -rjxars


-ow -av -rjxav

2ZZ. 1. 'Otccv kAIvetoci to pf|ua, evcc (i€pos tou, to rrpcoTO, 8ev


aAAa^ei -
ccvto AeyETai 9e|ia: tiXtjqojv-, nh]Q<ti<j-, TthjQOid-. 'Eva dAAo
nepos tou, to TEAeuTon'o, aAAa^Ei- ccuto Aey£Tai KOtdXii^t]: -co, -«c,
-« ktA.
2. Ta ©enorra tou pi'motTOs ei'voci 8uo: a) to evectcotiko
Kai (3) to aopiaxiK6 (9e^a evepyT|TiKou aopiarou Kai 0Eua
Trot6r|TiKOu aop(orou). Tou prmorros nArjQdyva) tt.x- to eveotgotiko
Qk\xa Eivai 7ihr\qoyv-' to aopioriKO Ei'vai tcXtjqoxt- yia tov EVEpynTiKO
aopio-ro Kai 7zhr)Q(od- yia tov tto&titiko aopioro.

O teAeutoios 906yyos tou eveotcotikou t\ tou aopioriKou


denocTOs AeyETai £V£<fto)tik6<; f| aopiauicds la^.Kxiipac,.

Zto OE^orra jtA^gan'-, nXrjQcoa-, 7t);jQ<Dd- oi x^po^THP 8? Ei'vai

v, <f, d.

151
To 9«vr|ev f| to 5iyn90 tt°v fiptoKETai ott| truAAapri
tt)v Trpiv atro ttjv KOTaAr|£r| AeyETai BEfiaxixo qxovtiev.

Tou 7ih\qoivm A.x- ©euariKo <pcovr|Ev ei'vai to w tou Ae6rw to £t.

223. To 9£pa xai 01 XP° V °1 -

To 0^a Eivai paorKO crroixeio yia to axrmorriauo tcov xpovcov.

a) Atto to evecttcotiko 8 e |i a crxTmorrl^ovTai 01 e^a-


koAouStitikoi \povoi xai tcov 6uo 9covcov, 8r)Aa8r| EVEOTcoTas, o
TraporrocTtKos Kat o e§okoAou0t|tik6s ueAAovtos:
Xvv-u) Xvv-ofiai
eXvv-a Xvv-6fxow
da Xvv-a> da Xvv-ofxai
va kvv-co va Xvv-ofiat-
Kvv-e hov-ov
Kvv-ovxaq —
p) Atto to 0£|aa tou EVEpyrjTiKou aopfffTou ctxt)-
narf^ovTai 01 anymaioi xpovoi ttis evepyTiTiKTis 9covf|S, S^AaS^ o
aopioros Kai o oriyiiiaios heAAovtocs, kocOcos Kai to aTrapE^aTO ttis
EVEpyr|TiKf|s 9covf|s:

d-lva-a (zx *)
da Xvcf-co (ziyra) Xva-ei
(da ixoi)

y) Att6 jo 6sna tou Tra6r|TVKOu aopiaTOu axi^a-


Tf^ovrai ot crnypiaioi xpovoi tti? Trot0TiTiKf|S 9C0vf|s, to Trotdr|TiK6
aTrapE^orro Kai 01 ouvteAecthevoi xpovoi oto okAito tous HEpos:
kvd-tjxa (^X00 )
0a h)d-<b ( e ^X a ) XvQ-ei
(da ex(o)

O evsotcotocs Kai aoptaTOS AEyovTai apxiKol xP ovot


tou pT^jaaTOs, etteiSti. onr6 to Qt[xa tous <JXTiM<rr(£ovTai 6A01 01 dA-
Aoi xpovoi.

152
IOA9CJX'
ioA9dX ioumM.113
joautiQao^coiD^a

O
3 -3
3
£2 > £
•O

«c
4S
•0
CO
•O
^
2S 9
<< 3 a a
as <ts «> «>

* ., £
"8 ? 1. 1

°- ^
?i
i.
<o
^o
1
1
1

-50 0©

P *
> M_r 3C
# ~**
to
> zL *<r 8 ? 1 1

o
1
"& * 1
1 1 ,
<
>» 1
*S 1
O
to B
x z ii
•0
t;

>
3 -* oi ^ Cvj *-1 ^» I""* ©$ A 6
3 o &
VJ"

lp
§ > a.
CO
3.
1a.
5-r
to
9
O <0 <o
1
1
1
1 1

a e*
to
E: "<0
"Ci
^S
°o
b »(g
"Cl
to
°o to 3
t*
ST 3- a. tJ
a. a
(0 «-
> 3 3 ~3 o. Ta
a.

if s
1 1
< to
to
1

to
1

-0
a -0
5 «c «© «© «o h M
p a e 9 s K
>• ». * * * £
•e-
&
X <)
CJ H
& 3 to ST-
n ^
to
a. ^
O •to
*> w
rN *>
to h r*
t> «ft ^
*to •0
>• ~:
a. <e ^- 3
"a"
1 1 -S? ^x
5
e-
< to
to
1
1
3. <© 5«
to 4t
r*
18- j
g ^
O n<3xii.LtXd3A3
" ,
s^_
*>

1-
h 3
Dl(01fl3A3 ?!

« *^
to

a 1 \ d y

153
2. Alitor)

225. Xvvco, e-Awa, £-Xvoa

1. Oaa prmcxTa apxi^ouv onto ov^covo Traipvouv epTrpos orrro

to Qi[xa, arov TraporromKO Kai orov aopuyTo ttjs opioriKris, Eva e-

To e- ocuto AeyETai aii^qaii, Kai oi prjiiornKoi tuttoi ttou to


Traipvouv XeyovTai au£im£voi tuttoi.

MepiKa prmorra Traipvouv ocO^rjoTt r\~ avTi £-:

Tttvo) (intra) - x\ma, BeXoj - xfieka,

i-Xvva, e-Xweq — Xvva/nE, Aware


2. 'Ottcos PAettouhe orct TrapaTravco TrapaBeiyiAorra, r\ au£r)OT|
\xkv£\ OTaV TOVl^GTai, EVCO X av E"r O :l OTOCV SEV TOVl^ETai.

avafiai - avafla - avdcptrjxe

qqlCoj - OQMfa
z\z%aQtGT;d) - eu^a^f orotic" a

3. 'Oaa prmorra apxi^ouv otto 9covr|ev r| Styr|<po Sev Traipvouv

au£r|ar|, aAAa Kporrouv to <pcovf)£v r\ to Siyr|<po ae 6Aou$ tous XP°~

vous. E^atpouvTai Ta prmcrra;


f'^cu - zi%a, EQ%ofia.i - it(?0a, Ei/uai - r\/novv.

E<T(oxEpiKfi cro^nan

MepiKa cruvOeTa priuorra \i£ TrpcoTO ouvOetiko ETripprma, ottcos


tioXv, ndpa, xaXd, xaxd ktA. Traipvouv ir\v TOViaiJLEvr] au£r)ar| cxrr]V

apxt] tou SsuTEpou ouvOetikou. H au^r|CTTi auTf| AsyETai EoojTfipiKfj

dsv xov TToXvtfiXena, Sev noXvix^EQE, 7T,aQar\d£?.£ ktA.

EacoTepiKT) au^rjari Traipvouv Kai (JEpiKoi tuttoi A6-


yicov pimctTcov, ouvOetcov ^e Trp60eo-rj.

Ta mo ovvr)Oicr^£va ei'vai:

ex<ppd£oj - EtjityQaCa, eyxqivoj - evkxoiva, 8v8ia<peoco - evditqieqa,


Efjmveto - Evtizvea, cfvfxfiatvei - cfwkfir}.

154
Ztous irapEAOovTiKous xP° vouS tov/ pf)|iorros vjiag^oj TpeireTai
to a ae r\: vni\Q%a - vn^g^e.
Kou r) eacoTepiKr) au^rjcrri Siorntpen-ai \xovo otccv eivai tovictuevtv
Eg£(pga£a, e£i<pQace. (e£E(fga£av), aAAd exipga^afie, Ex<pgdCovrav,
ex(pgd&Tt]XE ktA.

opeorpA&M,
1. fpowpovTCxi (ie tj Ta: i^fta, Tj^a, tfrutt, r\fiovv, *l£fpa f r{BeXa.

2. fpacpovTau jjie ei toc: tida, £i7ra, zi%a.

3. Bor|9r|TtKd oroixeia cx^^aTiajiOu

226. fia va axrmcmaTouv oi Trep^pacrriKoi \povo\ tcov prmcnxov


Xpr|CTiMeuouv:

a) to ^eAAovtiko yiopio da yia tous h^AAovtes: 6a bfou), da decfa),

da iyjto dsdei.

|3) Ta por)0iiTiKCc pfjiaora £%oi kou eljuai yia tous auvrreAeCTtievous

Xpovovc.

227, To poT|6riTiK6 prina i%(a

MoVOXfiKXIKOl xpovoi

EveaTO)Ta<; naparariKOQ

YrroTaKTiKTi npocnra-
OpicrriKfj Mstoxti
(va, uraf, yia va) KTIKT!

e X o> h<» eixti


*
eXe ^ exetQ he El%EQ
B X £t e X si Ei%E
e%ovjbie S%OVflE eyovrat;

(exofie) (exofie) ei%afjte

E%ET£ e^ere exete eix'.ub


£%OVV ir.%OW £t^av

lis:pif^paax\K6q xp6%'0<;. MeAAovtck;: Ba e X<o ktA.

* T7aAai6Tepa ^Excbps^crv tis kcctccAi^sis ti-)s uttotocktiki^s (va ix r}^> va ^XV'


va exwfie), Kai aur6 awexl&Tai Kai oVijiepa ocx6^ti orrr6 yepiKous.

155
228. To |3or|0r|TiK6 pT\\xct ci|iai

M0V0>.£KTlK0i XP^VOl

Eveaxcnxaq FlapaxaxiKog

YiroTotKTiKri
OplCTTlKTl
(va, oxav, yia va)
Metoxh

eificu eijuai TJfjtOVV

eiaai eicfat rjoovv


eivai eivai ijrav
dvxag
eifiaare eifiadre ijfiaare

eidxe eicfxe r\(Sa<fxe

eivai Eivai rjxav

OepiL<ppa<rriKO<; /p6vo<;. MkXkovxaq,: da eifiat ktA.

H TrpooTOCKTiKft avorrrAripcbvETai otto tuttous ttjs inroTOKTiKiis:

va (a$) eiaai, va eivai, va eiaxe, va eivai.

156
AEKATO TETAPTO^ KEOAAAIO

OI LYZYriEI

229. Ta pfinara 8ev kAivovtoi 6Aa [ie tov i'Sio Tporro. Ztov eve-
arcbTa Kai cttov irapaTOCTiKO Trapouata^ouv SiaqjopEs:
devco — edeva, ayanri) — ayanovda,
devofxai — dev6fj,ovv, ayaniefiai — ayanto/xovv.
Ta p^paTa ttou kAivovtoi kotoc tov i'Sio TpoTro airoTeAouv uta
au^wyia.

Oi au^uytes eivai 8uo:

Ztt)V npcaxi) tn>£uyia avT|Kouv Ta pfiporra ttou Tovi^ovxai aTf|v


TrapaAi'iyouaa oro TrpcoTO TrpocrooTro ttis opiaTiKrjs tou EvspynriKou
eveoTCOTa, Kai ott|v TrpoTrapaAriyoucTa oto TrpcoTO TrpocrcoTro tt)S opi-
oTiKfjs tou Tra6r]TiKou eveo-tcoto.
Ta pT\|Aorra outcc teAeicovouv ae -co crrriv EVEpyr|TiKr} <pcovr| Kai
aE -ojitu ott|v ttoOtitikti:
dev-a) — dev-o/uai, ygdy-co — ygd<p-o^,ai.
2tt|V TrpcoTr| ov^uyia avr|KOUv Ta TrepicrcroTEpa prjtiaTa.

Sttj 5ei)TEpT] au^uyia avr|K0uv Ta pr^aTa ttou Tovi£ovTat crxr\

A^youaa oro TrpcoTO ttpoctcotto ttis opiariKf)s tou svEpyiiTiKou eve-


crrdbTa, Kai <rrr\v TrapaAriyoucra crro irpcoTo ttpoctcotto tt^s opicmKf)s
TOU TTadrjTlKOU EVECTTGOTa.
Ta p^Morra auTa teAeicovouv cte -co OTr|V EVEpyrjTIKf) fpCOVT] Kai Oi.

-it^im x] -ouptu crrriv Tra0riTiKf|:

ay andi — ayaniefiai, Xvncb - Xv7iovfj,at.

157
- to P
It to -to
°c o
1 to .ft
« « « l-b 3
a.
a a |
(ji =0
O ?. s. >. ft -P
- • • - 5" 3
CO to
iQ
to ft v ft
v i0
«
iC «C t0 <!
-co -to -to "O "Ci "to > to X
H
=-« w 3 ^T
O « * * -£ h
O !?9xtiDi»d»ij h
a. o
X 1
a -to S
§ vg I
ft
^g
>-
-r 3 lo "—' *a
X a
o h> to -to
ft

if
H o f<
ft
-to
a
ft
a
ft
h
y
x
CO

O
8 e-

a. o O * o
¥ >
3 <
1=
to
to
-to

e-
~ -to 3. w x
S 3
i-
y> *o
«
ft a
w
°a
_
^^w
a
"to

y:
;g <c> 3 <c>
Q. —
-*s^ "f-" -t

a. «* E
o to
to
h>
to
to
to
hi a <S
-.
w ^> O
>
UJ
a. ft
-(0
ft
-co
to
-to
to
-to

"P
- » -to
- to O to
to
£
S
** § °© « -to .§
°o a o
s << to h as -to <-" o
s to 3. b
SL =5. o 3 Sf S ^
o to Q.
ft
•to
-to
<c O tf -ft
a "c to - 3 ^
^
Cm <c *^
b
o
> a -T -to i-p
i to"
to"
q «c to oc a
3. co
-, ~* -o eJ
3
t_r

O o ^ •
2$ a >

"a 3
ft
SO
ft
to
ft
J*>
O
ft
t->
Co
ft
O
ft to to
to to
to
to to to
-to -to -to -to -to -to
to
U a -S ^ ^
a "CO -to -to -co "•to to
?» "c "O «c °o <o "^ °o *o «o "to
o 3 •« u> i
to
^ ^ .. °
3.
o
ft

o
-to
o o > ^ 3
1 to to ft
o 2 y b ^
Cl £ a y n. a cl w
O „
C
if
to

to
Is
© to
1
O
a
to
to
to
<o
to
3.
a a to
A * § 8 |
ft ft ft ft ft ft to to to to to to
v to -co "-to «o
•to -co -to -to -to
"to "to to "to

O lOAOdX
z 5»1C011)3A3 Soimdoy
o
a.

158
X

CO Co
as ^ 'S
S s, ^ to to 10
C
*
o o a o o c
-*
P
«=> g
g
v
© v © "© "C v © © -2-
O ^. ?» ^ ^. ^ v^ -f=-
..
u>
i-
to w ©f
^
Co ty
^to CO
^ "C
CO CO
O >"< "^
><5 <i "<5
t-'
>
W ^ §
^
;S-
to

5 a O
z 59xti»i»d»u
CO
X . «
»*

O
Q.
t-

o O
ic
\1
to
v

to
-to
~i

X 2- OS <£, to
t=
C ^ ^ ©•

-s >* ^
X
o O

-to
to "to o
3.
to
C « "^

O
5

CL
to H o ^ ?
> * t
3 <
1=
to
**©
<< J ^
e-

-cr

P
^ «« -o
|_ s
X CO
CO
£ to
p ^
O <o
©
o to
-to --co OS
C *>
CL
«© <*© "-co
<0
to
to

^ -o -
s ^ ^
<<
„ «Xj to to ^
b as -C" x
CL
'3 U 'o ~to
i^ as to . «
CO O o ^ -£< ^ <S

-> -j _i to a, pi to
2 ±
O © -^, tu U^
Is" « a 3 « g 2 to
r<
<c co <*Z> O
3. to ^ 3. b ?* ~p OS (-.
© >
^
r^ Co
O to to C to O © co Co O to © • •

*© ?^
v
;*. fk ^ tk v ^ v ?i as -to <-/*
o
Ui ^co ^co to to
SO ^^ 'O ^3 *0
to to to to tg to to
3 * ^
-O C 'to ^ ^
* ^£ O

O
-£" a. 5
ft -to
^ >
-to

i
to
to to
^oo o
'w
3w >
r;
t>
«
° «
O ^* 3- fc
© © © 2 « t)
a.
3 e 3 8 to to r^i
O 3. b ^ 3. t
b ^ X X X X X X
© CO 10 © tO © ST- R- S^S^ST- ST
Ji ^
f* £. Ji fi. as OS v<OS OS as as
V C0 "Co
^ "©
^CO
**© ^
to "*co
**©
v co
'O
v to
'*©
"-to
tJ
o <o to v to
^
^© **^> "^s *© M n = > w

O 'w if.
z 5»10)11>3A3 boimdoy 1 jf
O
CL.
X 159
CO P ^c^

V
**-
P X
x 3
3-
E O to to 3- tJ «
O
Q.
p p p
©J ©J ©j
^^?
v
S>
v p
©j
. . Ui P V
.X .X Ji
-co co to
S*
X S^X
X to
y
H
o * i B -co

z 8 -
o 50*UDl»d»IJ H -r 2
X fs
°- Jt 4r -P"

>-
* x
a <<
X 3 5 H
o o
h
UJ
-co

a
to ^ ^
©j
a | h*

e- .
«<
h
'
<<
h ~
O
<< * * <<
CO
> . t g § e
V
f P
3 <
e- * V
s- a. 3- -w
if IL 1,
| |
f . ^ x x ^ p
P
to
CO
X - ^ w
2
Q. O.
o
CO
CCL
-p
<3©_
V
H>
CO

P
to

-p V
^
P
o
d> CO ^
if .,_*«="
N->
Sj
-CO

> CL
©j ©j ©j ©j -T
v
p « ^ a
UJ © ©J CO ^- OS :

Q^ X ^. -P
©j a ©j x ^— '
X «=> X u*
h co E
3 to
CO
b
c © if X 3>

Pi o
5L ©
i
CL •• ^^ \ %
O
P *
.
©
y
to
.
Co © O
lis 1
to
,
©
if
Co
« P"S 1
Co© to ©
O <& ^ §J -co

Q^L Q©_ VQi_ QQ_ QQ.


-p ^p P -p ? P v
QCl_
V
&. 9- 9- 3- 9- 9-
-p ^p -p -p -p ^p
^
•to U
.'n x X «&a
* o1

Qj Oj ^i Oj O; Oj ©J ©J ©J ©J ©J ©J
X X X X X X X X X X X X H 3 eg -•

-o o -co ui a
y d •• ° >
to
^ ^5 <^ * o
a.
© P-
CD
=L O
p*
^
-CO
<<
r<
3
i

S LT lr* 'CO
to" o o 3- > =»•

CL if - p" £ £ a co to 3 -3- t° o 2 * 5 r<


o 3 to to C <o ©
°CX ^Q_ sci_ QQ_ C£J_ cq_ 9- ^ ^
-p ^p "-P -p -p -p
p p p
©-» ©j ©j^p 'p ©j °n ^ °- fe > •

©j ©j ©j ©j ©j ©j
X X >i X X X
.x .x j* gj §j x
co «c to X X H) m w t= ^ w
o
Z 5»10>1D3A3 taimdoy
lOAodX
O
CL 10MtlDXMJ6ld31J
160 X
« .

1 1 1
CO Co

i & * i s x ;si ©j

1 v
© o v o *o v o o ^ 8 !
Q- 0^. <3Ci. CQ. CQ. QQ. ^O. "^ Sk M
O ^ £ S> ;s £ *?>
©j ©/ Ct» ©j Oj Oj
•p-
X
X X X X X X > 8 £ «
H
O
z btyxximwtvii g {S X -er
o
a.
X
o at
S?
& « -^
©j **i co e<
O
> C x w fe t*
© -, 8 &• «
-P" ^ 3 ^ g
x
o
-co
5.
x
-« •-» S
^
x ©
^ 1

to >.
t 1-
S ©J
° 8- 5. =L
X

o 1 ^™N V-N
> ^ ^
e- .
w ^ , ^ ^
CO
11 ** V S O
T3 < ©j
X
^- i ^ ^S

e- ^ X &. & o, §
^
8
S>
Oj
&
X ©
^.
©j
^
-P" C6 X * S
fH 3.
©
¥
H
e
-v
5
CO

to
to 8 3, g
oa. O O (0 P to

o b
d a. A_ Oj ©j
v
» 5)
v
p w .^ &: <&
C U J= X X ©j
X
©j
X
Oj W co P
-p-
X 8 ©j g -£-
/•-\ <& X Sj
v ~CT to
t-
k b S to y v

S. to ^ S>

CO
o
CL
cjo. 3 -co ^ x
to

5 2 a - S w « x
8 a 8 k ^
© CO CO © CO ©
§,
Q/ & f
S " .x
co
© co co © co O K f» ^ »- W »- « X 1" «
<3©_ Q©_ 0Q_ <5Q. SQ_ *^
^ -5 v » v £> S> "S> "S> 5 S S ? ? ?
©j ©j ©j ©j Oj Oj 5) ^j Cj 4) C» 5j U - to
1 .

X X X X X X X X X X X X a .. 3 y
> O <o J^ »-•

o ^ .. 9 >
^ >o u>
^ £ o
o ^ «^
-
-P (0 to CO

* •* -j ^ H co
a to to o a a
8 3 3 $ °° X X X % X vX X
3. to t- v 3. to S* a- s- s- S" s- s*
o © to to © «o O
CQ_ CQ_ "^i *3_ <3©_ QQ_
(
>- h»
8- 8- 8- 8- 8- S»
H« K» t-» t- ^
s
a
P:
ti
o.
9-
«
w
t;
v
5 V S> -» p "Si "S> -s> -s> -p s> & -s> uj> r; c3 J= 2;
©j ©_* ©i ©j ©j ©_j ©j ©j ©j ©j Q>
X X X X X X X X X X X X
©_/
« fi e > ^ .

o tOAodX
z 5»lG>lX>3Ag SoiDidoy 1?w
o O. iojiiii»D<}dnd3ij
x c 161
-IT
if
-CO *3
^"S
<L.
O to to £ 5-
Q- x x x 9 o x R a
X X to 3 o
NO ^0 ^
to to to ,„
O <^ c^ o<
.K .« J* TS *3 .K
-jj -to to K K «

o
z 59XiiDi»d»u h
o o 2 to to "*

X fc
S-
B *<*
-to
*8>
NO X
S,

o
> c tj -a :
-5 3 S *
©
X
-^-* o
E -to
"C « o *§
R

g
r to

f -to
«"<
R 1 .-gi©
I 1

f 3 ^ 2 a
^^
R JS

& * -«S 3
s to
X
to
X
to
to
K> S-g^^ 3
& -to -to -to -co
W K 8.
«-< *•< «"<
CO >w' «0 M
R R R R
UJ

« .^ R Jo" -
to w b
3. a.
o -T ® S ^ ^S
o1
O-
i ° O "< us « -to 3
,</^^
to""

«> »i «>
r< **Ji t; -co
~s e"> (">
© to to © to © 3 © © to to CO R !S
X X X X X X *jCt Uji *Oi *4ji Mjn Mj<
a R !y «.
-to -to -to -to to
*-co -co -to -co -co -to -co
"i *•< *< «-< "< "J «-< «*< "i <^! <~t "<
R R R R R R R R R R R R

to
3.
o
fi" a.
.
3
-w
« p
5- >
-a
=a *

g
Q. - y .,
© to to © to ©
£ Ig ©" to to IS
e e
6 .9 • * 5 <-*

o -to
X X X X -to
X -to -to -co
X
-to
*i> Uji
CO
«-<
to
"< ^s
ltj\
(o
-to -to
to
~< « ? o. " *;
«*< "<
"s <-<
R R R R R R
"< «-< •>! «*<
J* J! »R
-to to to R R
.R
to
w ik c ^ w
o lUApdX
z.
o S»l<pi03A3 boioxdqy
ioxurmd<l)id3ij
a.
'62 X
"*
W to
eu *

I ^ * S S § £, x t-
O o to £
i
3. vto £ v5. to
v S
-© O O O "O o
5. X X X X X X
O ^ ^ *^^ 3 ;
t_r>
<~»>

a
2S
P
-to
>*

K K fi S O to
X ©
55.
fi t? > >"

O
1
-w
**
&e A«
§
*
2 *
S i
3
O &9Mll»llMfl>II -,r -
a.
X
o a 8 | -3-

to
>
f 3 S-^
to %>-t7^
2 « c t-
R * ?> x

to
it - .
* 5
to

t 1
**<
R
3
'r 8tS 3:

CO to
* ^ 8 45 J
© 3 « -3- g: 2
£ b ©
to
8 © to to 5T ^3-

a
X
"to
X
-to
O
Mj.
f
X « ^ -C ^ to

"< ^5 -to to

c R R
R R

K
b
1
.

^
R
£
w
S- «
&
P "^ Q.
SS.
©
X
- X --i
to
to
"*
tu -3 *> K R
3 w O x w
•^ ^ 3

^
if "« -5" "i; -E
1
=5. 1
8 =L 8
to J- 1 to 1
5 "3 to to © to o X R '««
> * O to to O to o
X X X X X -to X X HX HX X X X
t- K> »- f-
*a ^S
C 8
"to "to "to
"i
to "to
«-< «-< <-< «^; «-<
to
"<
to
«*<
tg to
"< «x •< *<
to to .. « R ,»?*
R R R R R R R R R R R R y a * ••

«i > t-r * o
<< O O 5 ^>
to to (o
^
*S. ^ isZ ^H ^
r->i 'W
6" -w 3- > i
m 2 - S <« 3 tg
X X X X X X
to to to .

I5. sr- sr- s— S"-s- ?=-


O to to -O to © ^ (- H K- »- >>
O X X X X X X
"to "to "to to "to -to
XXXXXX a £ o. a t;
"to "to "to to to "to
*< ^< «^< "s «X "4
R R £ R R R fi.KKRRK w w c ^ w
o '" in
HMQdX
z S»l(0Xl>3Aa boioxdoy
o
a. 103llli>Odd>1<f3|J
X 163
-p-
*© «
Ui 5&. W ft
£
t>
s « «
J-J J^r
tj b a
a^t -^Ji
v^ §
1
**_r *^.r
to
CL
o to to
-O N5 "O O © ^O
to to to to
-p- :
<_/>
^:R
-J7
^
-' v
Q) C) Qj Q/ 5/ Qj
C 'C °0 'C'C ^ ^
w ft o=
o =* „ ©
z: a
o 3oMiioi»d»xi 5 "O r<
a. o Or?
v to
H
X p
CJI
>
-(= M a ^
8
s ft
o 3*5-
x 2 -
v 53 to
z to
o ->
to
to
"S ©
©j
©J ft to °o

y-\
o
6
e-
53
-Ul
Cl v to
a to « « -to s-** 9
o *£ H 3,,<^
3 <
t=
©j to .2 fa h 5.
§, § to * 2
«" 3 -p- to^ o -it §,
co
P
P 8 CO
- t-
CO to
to
^ *~ ^
•^ 1
to
3
>j
S "^
Q.
w
°
o. to "to
o
to

vto
©
v to
to
o
^5 if C5

1,
a
> CO CL -o to £
©J ©j ©j ©j
1U "O "C °© <o ©j to 02 to

-P"

•—

CO 40
b
. e
3 *>
? S "S to

¥ C o
=4.
© «r
£ „
©
i^r >j to
CL
P * 1

CO*"
O i
© i
-s ~v§
»r to
•§•

* if - lg 1
«&_ eg
Si K>
ft
£ .$j
"to
t)
o
co © s.

fc * d ^ v Jvji
*vji
o
^X^^T 1
<*v_T
to c
3vji Jv_T
3 53
-2 -5 -2 -2
53 © CO
- to
O
-2
«
to
©j
«$
to
*r?
to
o©j -J7
g,
^
^
>- K>
O to to to to to to "to "to to to "to to
^> o 8 w
. © © 6 o © © o o © o © ©
8
CCO
©j ©j ©j ©j ©j ©j
'C "CO "CCO ccc
©j ©j ©j ©)©<©j
£ " £. .. ^
to
5t
£ £-?*!
©
i

-P"
«o"

t„ "5- to ft
5L ft >>
l © to to © to © © to to c c ©
-O Kf
* 8a ^
1
Q. ^J> ^Ji J-J to to
o
*^J> 1
to -2 -2 5 ^ w
a
to to
^ s g£ ^>
"to "to "to to "to "to to to to to
o © o © o o -© -<3 N © o o v© uj 1

©J ©J ©J ©J ©J ©J
<C «5 <0 <C <d ^ ©J Qi ©J ©J ©J ©J
"Q "O ^ <CQ <^ m w C ^ w
o lOAodX
z !)D1(1)1I>3A3 Soimdoy
o
a.
io3tuondd>id3u

164
*
JO (0

§
^
E
v
© vo vo xo vo o
Aj> iJ^r *-j> *j»
•*-J> *J»
Q- b b to b b b
o o © o 5 o © ' -c • • g» 5 ^
©j ©j ©j ©> ©j ©j x y 1
'^ b u.
<C "O <C *© <Cj «©
i-

o X
z 3oxu»i»d»ij
w co -* to

o a S co ©
O
X a.
s
to
©
©>
w °o
© >- u- 1
°© 3
B
3 -- X5L
£> Ni ^ "
h b -5) t- ^

b M b «
2 ©
B
>.
•*
b B
r».
©j

o /^*S

K r<
r CO

to
O ^

•F
1 to

3
©
©J ^.
^
-^
•<
w ^3.
„ i_ co
f-
^ o b
_^ ^. ?? a 3- ©
-c e b ©j
f ? S£

p
^^
£
©

»»
o
CO £>
CO
K.
Co
to
S
©
<=f
v co
?;

3
to
•*
to

-
g © h>
b B to *© -5-
to
©
to
© b © <» © ^
I ©j ©j
to
© ©
a. o© *© ©J ©J
"N^. N^ «© *© B W s 3. __
X « s.r p s
—x b
1 1
3. ©*
s
>p- --
^ ^s
to
"^ © °C v—' w «
* «
« CO »^r H to
p »k
1- ^ CO
Q.
K s v
r» to '©
£ a m s — 5 «o a 3 "> ~.
o g *» b a©
9
5L 5
« 2 S
to ^ 3. t
to «*
"3 CO CO © Co © 5j -r
0^3 to
«
©
©, 3
O CO CO ^O CO © l« f (* K" K> K
>- N
•kj> >~j>
*•* K «J "»4
Kf ^J
»4
1
Kf- *j>
"--i -»J
to to b b to to
as 2 b

«
..
to
©©©©©©
bto

©j ©> ©j ©j ©/ ©j
to to to toto to b b b
© © © © © © to °o
©j
^< B
ft "O «© *© «© »© «o c©j *c©* °o©> ^©j °o©j ©©j 9 *« "«x .. ^
> o» a
to CO Co

-tr
3 « « S to B B B B B
co co

2 s e 2 »- »•» X X X X X X
jj © iVjp
tO CO O CO © h> >* K> f» >- f»
^ 1 u g .

a. i«^/i Aji *J> Kj *^T v to v b K to to to ,b


O *b "b "to to *b *b b to to b b b a ?= o. w <;
© © © o © © o o o o o © "^ a 5
©i ©j ©J ©j ©j ©j
<i «© «C "C «C "O
©j ©j ©j ©j ©j ©j
>© <^> °0 "O 'O «c m W C ^ wo r;

O
Z !)»l(plD3Ag 3oiDtdoy
o
a. 8 A
X c 165
KaTd to 6 e v co kAivovtcu:
Xdvco, tprjvto, kvvoj, vtvvo) —
anXcovco, diogdojvw, diTiXotvoj, dvva/x(ov(o, ev<bva), Qajxnu)vo> f
xagyojva), Xuovoj, £r)flEQ(bv(o, ogyibvoi, 7iBQtxvxX<bvo), nXrjQwva),
ffrjxojvco, areyavcbvto —
idgvco K.d.

KaTd to k p u j3 co tcMvovrai:
akeifico, dAifiofAcu, gdfioj, axdflo) —
Xelnw — fid<pa), ygdgxo
S
(Kai |i6 TT\V TT0t6T|TlK'r |
MeTOX^ CT€ -fXCVOQ \x' EVa fl)\

yiaToevot (yiaxoeftivog), dovXevio, xaftaXixeviD.


gfffwjopcoftai (^0<ujqe(jUvoq), oyttgeoO/iw. Tiaou&vt vo/mi K.d;.

Korrd to tt A, € k co KXivovrai:
finXexo) — avolyw, diaXeyaj, —
(pvXdyofxat de^o^ai, rgex(o-
dei%va), Qt%va), (fjigaj^vu) — avcmrvaaoj —
Tiai^iD, nr\t,u>, aXXd^oi, agnd^o), povXtdtw, xotrd£(o K.d.

KcrrA to 6 p o a i £ co kAivovtcu:
aycovi^ofjiai, aXwvi^w, avdt£<o, eXmCw, Oegl^o),

/bteraxeigCCo/jai, ngocpaai^ofiat, axoXiCo, avXXoyi^ofjiat, dWe^t'Cco"


aSgot^u), daxgv£(o, davei^co' Xov£co'
do£d£a), e^exd^oi, wgifidtw
ayxaXid£oj, Xoyagtd^co, fiovdtd^m, finoXtd^oy'
aXedto, neidco, nXddoj, offrjva), £c6va>, mdyu>, (pxdvoi K.CX.

napaTT]pf|0£i5 Y ia Ta p^MaTa TT19 npwTt|5 au^uylaq

238. Ev£pyt|TiKf| cpcovf|. ripo<rcaicTucf|. To 5ev>Tepo evik6 irpo-


acoTro tt|s TrpocrraKTiKfis tov evepyr|TiKoO aopicrrov x°^ ei ovxvd to
teAiko e otocv aKoXou6ef r| TpiTOTrpoacoTrn -rrpocrcoTriKi'i avTcovuijia xov,
rrj(v), to, kocttote Kai tuttoi tou dpOpov ttou apxf£ovv arrd t:
<peg' tov, fidX' Ta, xgvrp' to, nag' xa (liftXia.

To dojcee xotvei ovv^Ocos to b Kai Trpiv onrro to piov Kai to pag:


data' fxov, daw' juaq.

166
,

239- IlaOtiTtKTi (ptovT). — H movc^ektikt) TrpocrraKTiKr| tou eveo-tootcx eivoci orra-

via. Aiysxai uivo <xe MEpixd pj)\icrra:

yivov, xdBov, vtvvov, nXvvov, TtQo^pacri^ov

exoifid^EfrtE, orjxuyvEOTE kt-A.

Zuvrjficos avTi yia tt\ ^ovoXektikt) TrpoaraKTiKri HETaxeip^duaaTE tt\v utto-


TctKTiKi'i p£ to va:
va dgoai^eaai, va %TeviZeoai,
va aycovi^eate, va eQ%e<Jre.

Tou a-qxoivofiat o TradT|TiK6s a6picrros exei Btv/Tepo eviko Trp6crwTro aqxcbaov


Kai arjxui.

PrjpaTa Tr|s 6cuTepr|<; au^uyia^

240. Ta pr\uaxa tt^ SeuTepris aO^uyias SiaipouvTai cte 80o Tcc^eis

yia K0t6e 9Covr), avaXoya [ie tis KOrraX^cjEts ttou Trodpvouv crrov eviko
TOU EVEOTCOTa TT|S OplOTlKr|S:

Ev£pyr|TiKd prmctTa

H npwti] xa^i\ teXeicovei <je -co, -aq, -a: ayajico, aycuidg, ay ana.
H t»£ut€pti td^Ti teXeicovei at -co, -ei^, -e( : XaXd), XaXeig, XaXei.

na6r|TiKd pf)uaTa

H nfKOTii xaty\ teXeicovei aE -lEptu, -isaai, -ietoi : ayamB/xai, aya-


nie<tai, ayamerat.

H 5Eut£pf) t6^i] teXeicovei aE -ouiiai, -atrai, -dtai : dvfiovpat, Ov/ua-


aai, dvjuarai.

167
tO tu
a
<

-c a £
X o u to o g s ?^
to to to
-» ^s
to to to
ss
a ~c
-s> -s> -s> \~s
I o © o © o o kji
5.
§ R R R R R ~cr to 5 /—s
O a 8 8 a e e
^ ?>. ?*, ^ ^, ?v. x
..
Iji
X v^
Oj
to
r<
*

a a a a a a
> S i ^
G ^ «
O 5- - a ©
z So5iii»i»d»]j
a
ri to ^ --co
O
a. O
& § * R
a > C ^ c ?
-c ^ 3 - c
X
o
>.
^3 N4 5
h ~to to 2
S
r
a 8
?k
'£"
R ^to

o
<< <<
5 t- h
e- to ^ ii r-v
to "8
"3. S <<
R R to /-> H
a
3
e-
<
a
S* K ho v to
?^
^- -
8 't ©
^
!».
c s~
-a 3_ 5
to
to hi
£
Q.
:
J-
i
a
to

"C
to
S~
to
"S-
o R R R R
g « Q_
v
a a
111 c ?^
a
?^
a
^
8
^
8 -P
-
-3 a a -^ a
R ~ - to <E>

to
a <is 3 _ .r-
s 2 tu ^w
M t- 3,
© b to *c^" ** ^
a.
te to ©
O E S
^ ii » S 1* f tf
23 ^ to
R
h
^
a 5.
fc
>-
*
-3 -a ~a © ^8 ©
w *
a. C
to
to
to
^r^S^S-^ff-^=**-£-
CO
to
©
to
Co
to
©
to
>
o f
i,
T§ °
8
^>
a .

3
t-
R R R R R R
a a a a a a
R R R R R R
a a a a a a d ^ a^ v^
•• e 3
N;
?^ >, ^ ?^ x ^
^oJ
?V, J*, ?»,?*. ?S. ?^
^
S a a a a a © a a a a a a ^
-3. _ CJ S
^ "to
w-'
»
o
'O
t->

^
O ^3
to
"
U 1
«E>
c
^ ^ • °
»- *T^ t_r> ^ '

-c
¥ w
<° « ~ <ji
£ V)
S- ^ s
^^is^
o
P
3« t_r
_o
h>
>
s «
3-
i S_ tu
% © to to a a a
^ "3 "w 2
a. -© •« ~a © -a ©
to to to to to to
S = ^ S ^
O R R R R RR R vR vR R RR
^ P" 8 8 8 8 8 8
?< ?^. ^. ^ ?< ?s.
a a a a a a
v
a a a a a "a
^^^^ ^^
a a a a a a w h c > 5
O. P" O lOAodX
o bnimio3\'j boio\6gy
10MUD»d(t>ld3|J
X
co to
^
s>
^
p * fc to fc
to
%S '

B
B
£
© o a a b £
F 5, to v t- =5, to £

O
b
5.
v

H
x
© "©
it
©
s B b s b c

^R
K
?^ ?^ ?*, ^ ^
-© "c

X
a a a a b b > e R *
t-
CO S" B ,.
6 a
3-
nj"
-~r ^
8
©
^
z 5oMii»i»d»^
CO

o
a.
h
o
e e -« R
o
?k >
-tr v Co
X
o 3. J»4 eg 3
H S* « <o 2
R 3 S*-3-
B ^ R
cc

o
(-

e- CO
3. <£>
-UJ
Q. s-
R K> co (- h
> B "co <c> /-s y X
< ?".
3 B i r ^ ^ ©
-e- - *^» "^ * V ^
W "CO
3
3 C-
-p-
CO
*
o 2 - " i § 1
ca
C" Z to
© — > hi B
"co co J^
B —
b-
o R R 2 <«& ^ d
B B
c =-
P
a.
^
B
?^
B
B f* B © "2"
s £- B ^ 3. «
G ?^ B "S- e
<< f ^ co-w-.fr
^
h
b 8 ^ -
r
-fr*
F *
co
CO Q.
a
"co
,-r
3
vS
©w --
«
x a S CO -
a S_ O R
"-> "~s "-J « R
? 8^
«5.
.-J <-J

§ M s i
,,-,

*
^ 1
3. © -£>
3. to i-
O "Co O
"co "Co "to
B
^>
to
<sto
co
cd Ob
© co
c£> ^© ^ 3 a
fc
>- t-
£- Sr- S- p- R- £~ B B 3
o R R R R R R «B ^" 3 _
b b e e o b B B B B B B o s -^ 3
a ^. ^ ^ x ^ >. Jk, ^ 5^ ^ N. J^
..

b a b s b b B B B B 8 B

° g
%
> 8 *
O t* ,.

i* 3. H &
B co co B B B
X X X X vX * -w 3- > 3.
« « 3 2 S £ ST-£- $?-N=- R- ST-
.

3. to H 3. to -s>
"CO "Co "CO © "eg O c^ kd
v v
dCi c^> c^ v^
ST S?-"?r- ST- S-"K-
o . * £ ^
O £ r i § 5 r R R R R R R
a a a b B s B B B B B B
N. ^ >^ ^ >, Js. ^ ^ Jk. ^ ?s. ^
a s « b B b B B B « B CJ

Q. ST o '
w in
Z 5»1C011>3A3 boiD\6qy *
o
a.
s ioMtioodd>id3y

<5 G X c
AcuTEpti au^uyia — Asutepii x6l^i\

243. EvcpytfTiK^j <$uvf|

EvEfftwiai;
YTrOTOKTtKl'l 1

OpJOTlKI^ TTpocrraKTiK^ Me-roxT !


(va, oxav, yia va ktX. )

XaXw XaXcb
XaXelg XaXelg XdXei
XaXei XaXel XaXcovrag
XaXoti/Lie XaXovfie
XaXeixe XaXeixe XaXeixe
XaXovv XaXovv

Oi dAAoi xpo v ° l KOtl ° eyKXiaEis crxrmccTi^ovTai


l ottcos Kai crrnv

TrpGOTT) T<5l§T|.

H TTpocrTCXKTiKi'i teAekovei cte uEptxa prmara Kai ae -a, TT)Ae(pd>va, 6ttcos Kai
otq pi*maTa TT^S TTpCOTTIS TxX§r|S.

244. naOtiTtKfj ^wvf|

EveaxcbTat; IlapaTaTiK6<;

YlTOTOtKTtKri
OplOTlKT^ OpiariKi'i
(va, oxav, yta va ktA.)

1 1
BvfiovfAai Bvfiotffiai Bvfidfiow
Bvpaoai Bvfjtdaai Bvfioaow
Bvfidxai Bvfidxai Bvfidxav
Bv/xovftaare BvfiovfiaaxE Bvfiofiaaxe
Bvfidaxe Bvfidctxe BvfidaaaxE
Bvfiovvxai Bvfiovvxai Bvfiovxav2

Oi dAAot xp^voi Kai oi eyKAlcxEis (TXtlliart^ovTai ottcos Kai orr|v


TrpCOTT| toc;t|.

1. Kai dv/na/LLat. 2. Kai Qvpotivxav.

170
Korrd to ayairw kAivovtcu:
a) anavxoi, xevxo), xvfiegvdj, xvvrjycb, vixw, gcotcb, xt/ud), xgvjtcb, %ai-
gEX(b, x rv7l(^ K a - -

P) [ie KotTroia 5ia<popd orov aopttrro:


fiacfru), birpva, dgco, XQEficb, negvcb, nerd), govtpcb, anm, %<xk6i K.d.

Korrd to AaAco kMvovtcci:


a) adia<poQcb, adixw, agyco, drj/uovgycb, E^avxXcb, EjzixEtgco , £a> (Cei<;,

Cst), Seoigd), 0q7)vu>, xaxotxdi, xivm, tioBco, ngoanadd*, ngoxvogcb,


<fvyxiva>, (Jv{if/a%a>, vjivco, vnrjQExd), tptXd), cpgovgcb, axpeAeo K.d.

P) ute KotTroia 6ia<popd orov aopicrro:


anoxEXd), ayaigu), xaXcb, finogdi, (fvvaigcb K.d.

Korrd to aya it i £ u a i kA{vovtoi:


a) avagwxtE/ucu, xgaxiifiai, (xexgiEfiai, nagyyogie/Ltat, novXdftai, cfxav-
goxoTiiEfjiai, xgv7ttEfiai K.d.

P) he Konroia 8iaq>opd orov Tradr|TiK6 aopiaro Kai arr\v Tra0r|TiKr|


HeTox^:
^agdfxai, ysXdfiai, xaxagidfiai, xgefidfiai, xvXdpiai, ^Exvd/nai,
nagajioviEfim, nexdfiat, axEvoxojgdfxai, xgafid/iai, xvgawd/uai
K.d.

Korrd to u n o u u a i KAivovTai:
xotfjtovfjtcu, Avnovficu, q>o(3ov/jLai.

FfoXXd p^uorra ttjs SeuTEpTis ov£uyfas kA{vovtoi ctttiv Evepyiyn-


kti 9wvi^ Kai Korrd tt)v TrpcoTri Td£r| Kai Korrd ttj BsuTEpT):

(uXeiq Kai fitXaq, natEi Kai 7iax&, xgayovdsixe Kai xgayovddxs.

Ouoia axnyo^^ovTai:
(iag<b, ftor)0a>, t^xdi, xoqxeqo), XEXarjdcb, xXrjgovofiti), xovfiaXob,
xgaxtb, Xa^xago), nagrjyogd), novd), novXd), ctvyxa)g<b, X7]Xe<pcovd),
(pogdi K.d.

245- Apx«i'KT| K^iffti jta8tttiKi](; qxovifc. —


Mepixd prjpaTa ere -014x01 ockoAou-
9cbvTas apxatKT| kAIctti ayT\\x<xxil> ovT(x\ orov evEarcoTa Kai orov irc<porrcrriK6 Kcrrd
to ockoAovQo Trap<i5eiyu<x:

171
EvECTTcoTas:

OpioriKri : areoovfiai, axegeiaat, oxegetxai, oxegovftaaxe, axegeiaxe, axe-


govvxai.

Yttotoktikti : va ktA. oxegovjiai, axegeiaai, ategeixai, axegovfiaaxe, axe-


getoxe, oxegovvxat.

rFapaTacTiKos:

axegoVfiow, aregovcfovv, aregovvxav, axegovfiaaxt, oregovaaaxe, axegov


vxav.

'0|iOia axrjpcm^ovTai Ta aTro0ETiKd pT)ncrTOt: emxatov/jat, jufiovftai, ngo-


r]yovfiai, ovvivvoov/iai ktA., Kai tiEpikd TrctO^-riKa otto prmanra rrou CTxn^oT'-
£ovTat Korrd to kak<b, Ka6cos ajioxekov/iai, a<paigov(ial, e£atgov/btai.

Akomh ttio OTrdvia Ei'vai nspiKd prjuaxa cje -w/tai ttou ccko^ouOouv apxai-
kt] KAiar|:
EveaTcoTas: eyyi<<oiini, eyyvdaai, Fyyvnrai, (yyva/iuoTt, eyyvdoxe(-rjde), eyyno'> -

vrnt.

Tia tov TrapaTaTiKo twv prmaxcov cxutcov, ttou 6ev TroAuauvriOi^ETai, ixtto-

poupE va xP Tl CTl MOTrcioupi£ TTEpiq>paar|: edtra eyyvr/ar/, tiya eidgTi/arj K.d.


Opoia axn^? T '4 OVTai: etZugxojftun dtegoixdj/tw, 6i<ia7i(bfiut ktA.
,

246. XuvTjprjtieva pf\\iar<l

a) ax otuco, Kaito

Eveatcbtag EveaTcbtag
YiroTOKTiKri Yttotoktikt)
npoara- flpOCTTa-
OpiaTiKr) (va, dtav, !
OplOTlKl'l (va, dxav,
KT1K1 KTlKr|
yia va ktX.) |
yia va ktX.)

S
•->

axotw tXOVO) xaioj xaioj


P"
^i
O axovq, axovt; dxov xatg xaiQ xa iye
>
W axovei axovst xaiet xatEi
>
3 axovfAE axnv/ue xaifj,e xa t/Lie
©-
axovxe axovre aXOVTE xaire xa (re xaire

axovv(e) axovv(e) xaiv(e) xaiv(e)

172
1. MepiKd (pcovriEVToA'nKTa prjiiorra, ottcos toc TrapaTrdvco, auvai-
pouv ov)(va (ttov evepyr|TiKo EveaTcoTa ttjs opiariKTis, tt^ utto-
TaKTiKT|s Kai Tris TrpoaTaKTiKris to Oeijuxtiko tous <pcovf)EV \xs to 9C0-
vrjev Tris Kcn-dXr|£r)s. 'Etcti Trapouaid^ouv tAEpiKOUs tuttous owripr}-
iJEvous. AiaTiipouv discos KdTroTe Kai tous aauvaipETous. Ta pfmara
auTd AsyovTai <TuviipiHi£va.

2. O^ota p.£ to axovw Kai to xaiw kAivovtoi to pf)uara xXaiw

Kai (praiw. 'OAa auTd Traipvouv auvf)9cos Eva y, otov uaTEpa otto
to at aKoAou0£i e.

TTpoaTaKTiKfi tou EVEOTcbTa: xaiye, xXaiye.


rfaporrctTiKos: exaiye, e<praiye.
noc6r)TiK6s EVEaTooTas: xatysxat, xXaiysxai.

p) X, £ (y) to, * a to

Evsatfljiai; EvErjTdita^
YTrOTOtKTtKfl YTTOTOKTlKri
npocrra- TTpocrTa-
OpKTTlKri (va, drav, OpiOTiKri (va, orav,
KTlKfl KTlKf)
> yia va ktX.) yia va ktA.)
i_

x a Xe(y)a> Xe(y)co 7tdo) 7ldui

Xeg Xeg XeyE nag nag nrjyatve

Xeei Xeei ndei nasi


Xe/ue Xe/lie TldfXE ndfXE
Xexe Xere XiyeXE ndXE ndxe JiT)yat-
vere
Kai Xexe
Xev(e) Xev(e) ndvfs) nav(s)

1. Kara to pf||ja Xe(y)co kAivovtot Ta pruaorra (pvXd(y)co,


xgoj(y)a).

2. Korrd to nam KAivETat neAAovTas tou xgcoyco: 6a <pd<o ktA.


Kai r\ UTroTaKTiKT| tou aopiOTOu va (pdo) ktA., TTpoaTaKTiKTy <pd(y)E,

tpaXE.

3. H TrpooTOKTiKri tou ndoj otto to nrjyatvco: nrjyaive, nr\yai-


VEXE.

173
4. 2t 6Aoc Ta owrjpritAEva Pierrot owaipovvTai 6Xa to Trp6-
aoj-rra ektos enrd to TrpcoTO tcai to Tp(TO evik6.

Tcvik^c JtapaTi)pr|0Eis yia to 9%i\iiaxw)t6 tcov pi)p6xcov

247. 1. Oi tOttoi tov pi'morros ttou ctto TpiTO Trpoacorro tou ttAti-
duvTiKou teAeicovouv ae -v Traipvow KaiiiA 9opd kcci e oto teAos:

devovv — devowe, e'devav — (e)Sevave, (e)dedav — (sjdictave,


dectow — diaowe, devorav — devorave, dhovxav — devovrave,
deBovv — deOotive,
ayanovv — ayaxovve, ayajtovcrav — ayanovaave, aydjirjaav — a-
ya:ty<jave.

2. Ztov n a0iiTuc6
,

TraporrcrriKd cn/vr)9((ovTai yia to ttdcoto Kai BevTepo Trpo-


ctgmto tov/ irX^OwTtKoO kch oi Tvrrroi at -fiaarav, -oavrav:
dfvdftaare — 6ev6ftaara», 6ev6aatm — devdaaarav, ayam6/iaorav ktX.

248. OPGOrPA&IA. — H evepyiYTiKi'i urrox 1 *! teAeicovei at -<bvxac


\it a) otocv Tovl^rrai trrr\v TrotpaXT'iyovaa, Kai cte -ovxaq p£ o 6tov
TOvi^cTai <rrr|v TTpoTrapaXi'iyouaa: nrjdatvrac , rgayovdwvTag — kd-
yovroQ, (iXdnovtas.

AEKATO nEMnTO KE0AAAIO

TA 0EMATA

A. — To cvcotuitik6 6 1 pa
49. To €V£cttcl>tik6 Qi\ia to {Jpio-KouptE, av a<patf4aouii£ arr6 to
.x^to TTpoawTTo ytjs opioTiKTJ*, tov/ evecrrcoTa rr\v KaTo:Ar|£ri -CO (r)

»imu, -i£^ai, -ouftcii):

bh-w, yek-cu, sqx-0/joli, yek-tF.fj.at, Ovft-ovftai.


;

250. Aiaipcor) tuv pr^dTwv kot6 to cv€OTwtik6 0t|io

Ta pi'monra 6iaipo0vTai otis TrapaK&Tco Konr|yopte$:

A. PHMATA T7PGTHZ ZYZYriAI

1. 4>covf|£VT6Xi)KTa: uic x a pa»<' ^pa ir

eAxv-et>, <moxXel-a>,
(pCdVI^EV ^
nXi-oi, xai'Oi, axov-oi
5it|/i)9o

2. kebi-o), x6fi-(o, ygatp-to,


1
it, p\ 9. nt, (pT anoQQinT-u), ni<fT-Ui r
aw, Ei> avajtav-co, dovXev-w

AapvyyiK6Xi|Kta: ue xapo«^pa nXix-to, avoiy~(o,


k, y, X. wk, n, figix-o), di6d<tx-<o,
2
5tv <f<plyy-a), deixv-io

05ovTiK6Xi|KTa, u€ XQpaK^po Oex-io, nXrjxx-u),


£t)pi0tiK6Xi|Kta : t (tx), 9, a (<w), aXid-io, agia-<n,
dtardaa-to, dgo<rl£-<i)

Yyp6Xi)KTa, ne xapaKT^pa BeX-to, avatiXX-co,


PiviKdXtiKta: X (XX), p, (X.v), ££g-io, \p£Xv-(o,
(pv), |», v <f7tigv~(o, jgifi-to, f*ev-(o.

B. PHMATA AEYTEPH2 JEYZYHAX

O xapaKTi'ipa^ uiropei va efvar aya7i-6i, |

OJtoiodfjicore atyiqpcovo yeX-a>,


rgayovd-w,
agy-(b y
XOW-O).

1. To t "irou uirdtpyti <tto x*^h<6 x a P aKT ^P a -<F m Kai _7IT_ E ^vai

Trp6ff0ETo aOu^oovo tov £vecttootikou ©emoitos.


2. To v oto x«P««Ti |po -yy-
,
e'foau irpdaOETo.
B* —To aopiOTiKo 0e(ia tou tvep-yi^TiKou aopiorou

251. To aopioriK6 $£\\a. to fJpicrKouue, av o^aipeaou^ ott6 to


TrpcoTO evik6 TrpoacoTro ttjs opicrnicns tou aopicrrov tt^v KorraAT^ri -a
Kai Tfiv av^Tio-T) (av vrr&pxei):
e-bed-a, yeXad-a, e-nXw-a, naqdyyeiX-a.
O evtpyr\TiK6s aopiaros TeAeicibvei ctto TrptoTO svik6 TrpoacoTro
ere -era Kai cnrocvicrrepo: ae -a X W P'5 (T;

ede<fa, dxovcra, enXwa, e<pvya.

O aopicrros ae -aa XeyeTai oiy^atiK6<; a6pi<rco<;.


O a6piaTOs oe -a AeyeTai d<tiy\ioq a6pi<TTO<;.

O oiYpaTiKd^ adpurro^

252. 1. Pfjuata q>covi)£VT6X.i)KTo

EvgcTccTas AopiaTos
axoi>-w dxovaa 1

i6q\)-(o loQvaui

XapotKTf|pas <pitovr\E\ rj ftiyiiyo (ou, i) ktA.) -> a6pio-ros ere -ora

PfinaTa pe xap«KTr)pa 9 co v i^ e v . tj & i 4^ r| <p o axnuaTi^ouv


aopiavo ae -oa.
E^atpouvrai to xaito - exayxx, xXaloi - exXarpa, <pxaito - eqpxaifa.
2. Pfmata x£i^iK °M KTa
EveaTcoTas A6 p at 1
s

Xein-io e'Aetya '

XQV$-(0 exgvya
yoaip-(a eygaya 1 ya
acfrgd^x-(o aorpaya
xaXvitx~o) xdXvya
71CLV-OJ
e'yraya
<)0V/,£\)-ot tiov/uya.

XapaKTripas x ei ^ lK °S (*> P, <p, q>t (fft), au,£u->a6picrro5 ae -ya

176
1

'Orccv to eveotcotik6 Qi\ux exei X a P aKTlilP a a u 9 co v o X £l "


X 1 k 6, o aopioTOS crxrmonri^eTai ae -ya. E^aipeiTat to prjua neyraj -

ene<fa.

3. Pfmata XapvyyiKoXTiKta

EvEdTCOTOS AoplCTTOS

nXeK-n) enXe^a
nviy-fo €7tvi^a
^a
7iQooe%-to ngoae^a

XapocKTTipas XapuyyiKos (k, 7, x»X v ) ~> aopiaros at *«

'Orotv to eveffTcoTiK6 SeVa £yz\ xapataripo: XapuyyiKo au |>


900V0, o a6pi<JTOs axriiionri^gTai cte -£a.

4. Pftiiaxa o5ovtiK6Xt)Kxo Kai ovpiaTiK6X.T)Kta

E VECTTCOTaS Aop cttos

edeoa
dXeoa
ao
ageo-w doEoa
ayxaXtd^-w ayx&Xtaaa,

nXijtx-co enXrfyi
anaXXdea-10 andXXalja, 4«
fiovXiaJ^-io fiovXtaJ^a

XapotKTf)pa5 oSovtikos, aupiariKos


aopioros ae -oa r) -^a
( t, (tt), 0, a (aa), C, )

Otov to cvecttcotiko 0E|ja e'xei xapaxTrpa o 6 o v t 1 k6 1^

aupio-TiKO auu9covo, ox^lMOtTi^eTai aopiaro^ cte -aa r| ae -^a.

177
5. Pfmata piviKoXtiKta

EveaTcoTas A6p 1 cttos

anXmy-ia dnhcoaa |

mdv-w ETiiaaa
aqpijv-oi dqprjaa s <ra

araoratv-to avdarrjoa
a,fi agrd v-co ajudgrrjaa

XapaKTripa? piviKos (v). P^iiOTa ae


-> aopicrros ae -oa
-tbvco, -via, -aivco, -avco

Atto to piviK6Ar[KTa p^ijara exouv cTiyiaonriKo a6pioro:


a) 6Aa tcc pfmorra ttou teAeicovouv ae -covco,

p) TroAXd pi'morra ttou TeAeicbvouv ae -vco Kai


y) TToXAd pi'morra ttov teXeicovovv ae -aivto Kai -dvco.
Ta to ayr\[xccria\i.6 tou
prinorra rr|S Korrriyopias airrris koto:
aiynariKOU aopiorou x av °w to v xai ccAAa^ouv to OeuariKO <pco-
vtjev tou EveaTCOTa (K4).

6. Ptinaxa ttj<; Score pii<; <ru£i)yia<;

E veaTCOTas A6p 1 (TTOS

jgayovd-tb rgayovdiyoa
ayan-ib aydnx\<aa i)<ra

xv(fegv-a> xvf}egvx\xsa

EvEOTCOTaS CTE "<*> -> aopiaTos at -t|aa

Ta pi*||jorra ttjs 8euT£pT}s au£uy{as axriijicrrt^ouv a6piaTo aE


-i|aa. FToXXa oncos 6ev cckoAouBouv tov xav6va xat axrjiicrrf^ouv ao-
pioro ae:

-aaa fyfiAw - yeXaaa) -seta (xaXcb - xdXeaa)


•wta (fiedd) - piidvaa) -a^a (nerd) - nera^a)
-i^a (xqafidi - rgdpr}£a) -eya (daggcb - ddggeyxi) (K9).

178
l

253 O doiyiiO£ a6piaTO£

1. PiJitaTa t)Yp63ii)KTa

E vecTCOTa? A6p cttos

TiQoctye'p-m
eflry>aA-o
> a
yepv-to eyetp-a
(friXv-u) eVmA-a

XapotKTf|pcxs p, X(X), pv, "kv --> a6pioros ere -a -»

r -, -

Ta uypdXTiKTa pfinorra axTjUcrrt^ouv aaiyjio a6piato


aMa^ovrocs, KOTroTE, to 6£pct tous: aybXk-a) - £<x<paX-a, y£pv-a> -

fryeip-a (K5, K6).

2. Pfjjiata pvviK6XT|KTa

Eve jTWTas A6pi<JTOs

iXQIV-O.

OLJIOVEH-IO anovEtfi-a
xaraAafiaiv-w xardXafi-a >
a
avaaaiv-ea avdoav-a
axQi^aiv-to axgi^uv-a

XapotKTi^pas v, [i -> a6ptcrros ce -a

TToXAd piviK6A nKTa p^uaTCt a)(TiuarT[£oyv dory no adpiaTO, aX-


,

XA^ovtcxs, kottote, to Oe^a tous:


|t£v-a> <£|«iv-a (K3)

PfUiaxa <re -atvrc

Ta p^iiorra ttou -reAeicovovv ere -afvco x<*>p(^ovTai ere Tpeis opo:5es:

179
Ztt|v TipcbTri avriKouv octcc x avouv cttov aopicrTo tt\ auAAa[3r|
-aiv: xaralafiaivio - xaxakafia (K 7).
1rrr\ SeuTepr) avriKouv oaa axriiiaTt^ouv tov aopioro as. -ava:
avaaaivm - avdcfava (17 a').
Ztt)V TpiTT| ojad6a avr)KOuv oaa crxrmorri^ouv tov aopiaTO ae
-uva: axQifiaivoi - axolfivva (FT y').

254. '\yjka pfmata jie daiy\io aopioxo

Acnyno aopicriu oyrwxcxri^ovv kcci opiaiaeva aKoiar) prmcn-a:


a) Ekeivoc ttou aAAd^ouv cttov aopiaTO oA6teAoc to Bepa: "keyoj -

etna (K 1).

p) Eksi'vo ttou aAAa^ovv cttov aopiaTO to ©EMcrnKO 9covrjev tou


evECTTdbxa: (pziiyo) - itpvya (K 3).

y) Ekei'vcx ttou Traipvouv o~tov aopioTO tt\v KaTaAr|£r| -ijica: ave-


(iatvoj - ave^xywa (§ 263).

180
255. Ava»(iaXUq <no «ximati<r|i6 ta>v EyicA.i<F£o>v

too d<nyjioo aopfotou

A 6 p i a t o <;
EvetrrdjTas
OpiariK^ Yttotocktik^ rFpOOTOKTIK^ AirapiM^ofTO
(va, 67 av,
yia va ktA.)
avifia) t\ avefia avifisi t\
avefiaivct) avdfirjxa
aveflu) avefoixe avefiei

s
xaxifia) I )
xaxefia xaxefist f\
xaxefiaivco xaxifirjxa
xaxeftib xaxefieixe xaxefiei

va (iy<*> f\ p>eg (dfiya)


flyaiva) fiyrjxa
vd $yu) fiyefre

va jwjicu T^ fViEQ (ifjma)


fi7ir\xa fine i
VO. fXTlOi fine ire

va ftgco A ftgeq
f}Qt<fX(0 M** vd figo) ftgeiTE
^QEt

(i)Uq
eida (i)6d) (i)dei
deire, 6£(a)xe

71EQ
Xe(y)o) eina (El)7t(i)
TtElXE, TtEffXE

meq (tiie)
rjma met
7ittixE,mi(<s)xe

e'Xa
cqxo/jcu rjqBa va 'qQqj t^
egOei
eX&xe
vd 'q6(o

10 Tirjyaivoi nr\ya ndei

nags
11 7iaiQVU> 7H]Qa 710QIO jidgei
TIOQEXE

<pd(y)e
12 XQ<b(y)co e<paya <pd(y)a> (pd(y)Ei
<pdtE

181
Ilapcmipf|0£i<;

AtT
° Ta "" 7TOU avaqjepovTou <jtt\v TTporiyoOpievri
1.
^
MgpiKd
P^**
r|Horr(;ouv
aeAi8a
cr
X gvEpynxiwS adpiaio ae -t^a : ^xa, ave-
$r\na K.d.
2. 'AAAa aTToJJdAAow Ta ap iKd si- Kai tov aopiaTou cttk
X i]-
ocAAes eyKAicreis etda-va (i)dti, rjma-va
:
mm.
3. Ta TTepicrad-repa
X ovv cms dAAes EyKAiaeis 5iaa>opeTiK6 eeuta-
e'

tiko 9covr^ev aiT' 6,ti ottjv opio-TiK^ :

aafcwo - Tttjga, aop. 6^a anjp-, aAAd va Ttdgco, Ttdqe,


ndoet.
Ttrjyaivay-jtrjya, aop. Q£\xa m}?-, aAAd
va ndm, ndfxe, xdel
4. 2xnPcrr{$oui> tis dAAes eyKAiaets fcucmKo 9co\^ev Ta piWa
fmtuwt-fm^a aop.
X«P*S
6fra
tTOi urn 0y<uva>, avefaivto, xarepaivco,
m »., aAAd va pam euTta, uTtet.
dia^alvco, figfauo.
t

5. Ta ttio TToAAd hgtokivoOv tov tovo


cttt]v uttotoktik^ koi uepixd
cjto airape^aTo :

va avefiw, - avejlw, avepei - uvefiei


va (5qa>-vd feio, fyei.
6. MspiKd irapouaiACouv cttth> rrpocrraKTiKri Scopes dAAes KaTaAfi-
£eis teat oxi tis KavoviKes :

pyeg, [XTzeg, fees, deg, neg, meg.

T.—>To 8t|ia tou Tra6r|TiKou aopi<rrou


KOI TtJ$ TTa6r)TtKl)^ |i€TOX^9
256. O ffxt||»aTur|i6€ an6 to <nyi»aTiic6 adpiaxo

Evepyr|TiKfi <p(ovf| ria0T|TlKf| <p(ovfi

Evtar. AdpiOTOS Adpiaros Mctoxi 1

edeaa MQx\Ka dentvoc


oa Qi\Ka liivoq
XlfAUi Tifirjaa TtfHJ&r\KQi

mavo) Fjtiaaa nidaxx{Ka maa\it\o$


|
akeO<» dXeaa ora akeaxi\Ka > ati)Ka aXeaptvoq opivoq
Iaoiq&Coj [AOtQatia fioiQaaxr\Ka J fioiQaoptvoq

-> -p£vo5
-ca-

182
1. 'Otov o evepyriTtKos aopio-Tos TeXeicovet ae -aa, o iraOriTiKos
aoptCTTOs TeAeicovei ae -OifKa r\ -axi\wa koci r\ Tra9r|-nKr| lieTOXi'i o"e
-nivoq t\ -a\tkvo$.

•er
Eve<rTcirra$ A6pi<rros

£ I xqv($(o exQvy^n
w *^
avaxaXvitxoi avaxaXvya ya
>
eyxaraXeinu) eyxaxaXstya

A6pioros Metox^

*- >
XQVVTX[KO. xtn>HH£vo<;
a »
C avaxaXv^xr\Ka '
9TT)Ka avaxaAvfipevo^ •
wivoc,
£yxaxaXelyxT\Ka fyxaraAetmiSvcx;

-ya -> -9TIIK0 -> -\m£v<x;

2. 'Orav o EvepyT^TiK^ adpicrros teXeicovei cxe -ya, o TraOiyn-


£
kos a6pioros teAeicovei cte HpTfjica koci r| ttoc6t)tiki | ^etc-x^ at -mi£vo£.

Ev£pyr|iriKT| (ptuvri na9riTiKr| (povrj

Eveor. Aopioros A6picTTos Metox^

nXixw e'jiA^a nXix* 1!** TrAeynevo^


dtuiXvio «« dicbxxi{Ka Xtt\ko <5twy|iivo^ yjilvo^
aXXd£a> a'AAa^a uXXdxxr\Ka aAAay|i£v<x; ,

-£>a -> -X X *1K« - -yjievoq

3. Orav o ev€pyT)TiK6$ a6pioTog teAeiwvei <te -^a, o Tror0r|TiK6s


a6pi<rros teAeicovei ae -x T11 Ka KOtl *! ttcxOdtikt) het-oxi
4
!
<te -y|i£vo$.

183
EvEpyriTiKT] (pcovf) na9r|TiKfi cpcovfi

EveaTcoTas Aopiaros Aopiaxos Metoxti

7rautTjKa jraujiEVoi;

^ayeutriKa //ayejiEvoq
emaxQaTZXiW ETuctToatzvaa ,
Eni(fTQaxziiXX\\i.a enictTQaTSX>\L&\o$

-auto -ya -at)TT)Ka -auii£V©<;


-El)(0 -\|/a -eutiiKa -ejievoi;

-euto -Eixra -EUTllKa -eujlevoc;

4. 'Otccv toc prmaxa TeAeicbvouv ae -auco, -ewo, axriticcTi£ouv


Tra9r|TiK6 aopioro ae -auTTjKa, -EotTjKa Kat ttoOtitikt) [iETOxr) aE
-aojiEvoc;, -ejievo<;, -eujievo*;.

257. O G"fi\\iat\.G\ibq and tov dmy^o aopiato

EvepyriTiKfi cpcovr) riaOriTiKf) (povf)

EvEaTODTOCS A6piCTTOS AopiaTOS Metoxt]

Bat,(o (-Bakkm) e^ala BaktonKd 1 n Bahiievoc


ybeovv) eydaoa yrtapOtjKa J
ydag\i£VO%

Yyp6Ar|KTa -a -9tiKa -H£vo<;

1. To. uypoArjKTa pf]|iaTa axTmonri^ouv tov TraQrjTiKo aopiaTo


ae -OiiKa Kai Tf|V TraOrjTiKf] hetoxt] xje -nevog.

184
Evepyr|TiKf| (pcovf] naOriTucfj (pojvfi

EveorcoTas Aopicrros Aopicrros Metoxii

xptftnKa 1 _ xoinivoc
Gtikci \ ' |

jievo<;
TiXevea enXvva
, ,
n ,

PiviKoXr\KTa ere -vw, -a —> -GiiKa -> -jtEvcx;

2. Ta piviKoAr|KTa pT)naTa ag -vw crx Tltio:T ^ ouv TOV ttccOtitiko


aopicrro ae -8t\ica koci ttjv Tra6TynKf) lieTOxrj ere -nevoq.

Evepyr[TiKfi <pcovr| naGriTiKf] epeovf]

EvEOTCOTCXS A6pi(JTOS . AopicrTos Mgtoxti.

emBaovvu) ernddovva emdagrj/uevoc;


EVKoXvvOi EVXoXwV.
f

\
tt
vG-qKa —
aicrddvojuai — aiaddvQi[Ka

PivtKoXr|KTa UTTEpSicruXXa^a ae -uvco —> -vGiiKa


To pripa aMTOavopai -> -vGi|Ka

3. Ta ptviKoXr|KTa uiTEp5iaOAAapa ae -i)Vto koci to pr)|aa ai-

aOdvofiai aximorri^ouv tov iraOriTiKO aopicnro cte -vG^Ka. Oi (jeto-

X^S tous r| 5ev UTrdpxouv r\, otccv VTr&pxouv, axr||ia-n£ovTau avco-


laaAa: fxoXvvw - fioXvafxevoq (K 10).

EvepyriTiKfi tpcovri FlaGriTiKfi (ptovf]

EvEaTcoTas Aopicrros Aopioros Metoxh

anoXv juaiv<8 anoXv/uava a7ioXv/LidvQr]KOi ajioXv/uaaiitxoq


CecrTaivo) i^earava CeardBr\Ka £eara\i£voq

-vGtikci -crUEvoq
PiviKoAriKTa ae -aivw, -ova
-G^Ka -jievoc,

185
4. Att6 tcx piviKoXr|KTa p^pcrra ere -aivoi \j£ EvepyTiTiK6 adpurro
-ava:

a) dXXa 8tcnT|pouv to x<*pon<Tf)pa v Kai exouv T0V ttoc0t)tik6 ao-


pierro ere -vOtiko kcci ttiv ttccGtitiki'i hetoxti <te -a^itvoq (TT a')-

(3) dXXa x&vovv to xapa KT,Jipot v tov £V£pyT)TiKoO aoplorou Kai


CTxrmorrl^ouv tov tto$titik6 a6pioro ae* -Otikci Kai tt|v ttoeOt)-
tikt] tieTox^ cte -]iivoq (TT |3').

258. Avo>^a>.ie<; ato axil"" 1"!* tov naOT|iiKov aoptatou


Ta TrEpiCTCTOTepa TraOTiTiKd pfjuara axTmorri^ovTai aupupcova
\xt doa MEptKd dpcos 8ev ockoXovOovv tov kovovik6
EiTraiae ttio ttAvgo.

axTiiJiomaiiO xai TTapovord^ouv avcopaXtes r\ oto O^iJia (diva) - Evepy.


a6p. ed(oaa, 7Ta€Hyr. a6p. dbdrjxa) T) <rrr\v KorraXTi^ri ((JqIoxco -

Ta p^MOTa avrrd lan-opEi's va Ta ppioxsis orov KotTaXoyo tcov


AvcopaXoov PrmdTcov (aeX. 234 - 243).

259. AeuT£p<x; naOi)TiKo^ aopuTTo^

MEpixd pTmorra. CTXTmorri^ouv tov TradriTiKd aopiaro cte -t|KO


Kai dxi as -Oi]ica f| -tt)Ka: xofiw - xo7i-i\Ka. O adpicrros auTOS Xe-
yETai deuxepoq 110611x1x65 a6pi<rco<;.

O 6£\>TEpos TTOtOriTiKOs adpioros axTmorri^ETai:


a) Me to 1810 Beuotiko 9covf|ev ttov exei to pf\[xa crrov EVEpy^TiKd
adpiCTTO TT1S OpiCTTlKT|S:
exoy>a - xbmjxa, F7iv\$a - nviyrjxa, dygay>a - yqiKprjxa.

P) Me 8ia9opETiKO OEiaorriKd 9govt)ev:


i$qi%a - fiQhxTjxa, vxginofiai - vxgfatrjxa,
ixgzxpa - xgfairjxa, (paivopiai - <piivr\xa,

Xaigo/Ltat - x&QV xa '

To ©E^onriKO 9covf|Ev aXXd&i, KdiroTE, Kai ottiv ttocOtitiki'i \3£-


tox^, otov oojtti VTrdpxei: faxgeya - axgaxpr\xa - crxgapfihog aXXd
Kai xaraaxQEfifiivoQ.
To 1810 9covf|Ev, ei'te outo eivai aXXaypEVO erre dxi, e'xouv Kat
oi xpovoi ttov axriuiaTi^ovTai arrd to 0Epa tou ttocOtitikou aopiaTou:
Xdgrjxa, Ba x<*Q<*>,
v « (ae) x<*Q<*>> fy™ X^ 6 *-

186
MepiKd prmorra axTiuonri^ouv kovtoc oto 5euT£po tto^tiko ao-
piaro Kai tov KavoviKO as -Ot)ko r\ -Ti)ica:

ygd(po/uai - ygdqprjxa Kai ygd<pxr\xa.

O SeuTepos TTadrjTiKos aopiaros kAIvetoi ottgos Kai o TTpCOTOS.

AcuT£po<; naOT)itK6<; aopioto<;

YTrOT0CKTlKr\
OplOTlKT) npOaTOCKT 1X7*1 AiTapEM<paTO
(va, dxav, yia va)

ygd<pr\xa yga<pw
ygd(pr]xeg ygayE Cq ygdxpov
ygdtprjxs yga<pei
ygacpEt
yga.cprjxa.fiE ygacpov/uE
yoa<py)xaxE ygaye ire ygacpe Cxe
ygd<pr)xav ygarpovv

TToAAa octto ra pr^orta auTa MTropei's va Ta {3piOKEis orov Ka-


T&Aoyo tcov Avcopa^oov PriuaTcov (oreA. 234 - 243).

260. Avo>jia}a£<; <rro <rxT||iaTiaii6 xr\q na0r\x\Kr\q jisxoxifc

MepiKEs Tra0r| tikes tiETox^S 5ev aKoAouOovv oiaocAo axTmanaiio-


r\ liEToxT
5

) tt.x. tou pr||jaTOS dvaxvxd) 5ev ei'vai dvaxvxrmivoQ aAAd


dvarvxtafievos.
VC outes tis avcojiaAiES ©ex ov|jf3oi/AEU£oai tov KorraAoyo
tcov AvcoiaaAcov Pthjotgov (K 10).

261. AittXoi a6piaxoi xai 5urA,£<; jiqOtitik^ jietox&;

MspiKoc pripiaTa axrujari^ouv SittAous aopiarous, Evepyr|TiKovs


Kai Tra0TyriKOUs, koc6cos Kai SittAes ttoGtitikes hetox^s:

Ttrjdcb - nydrjaa Kai mjdrji-a


£vva) - ^vcrrrjxa Kai £vdrjxa
Tteru) - TiExafxivoQ Kai jtexayfxevoi;.

KaAo efvai a' amis tis TTEpiTrrcbaeis va xP'H <Jl JlolTOto ^U£
l
tov
mo koiv6 tutto: ni)br\aa, £vorr)xa, nexafievoq.

187
ARKATO EKTO KE<DAAAIO

PHMATA EAAEinTIKA, ATlPOXnnA, ANftMAAA

EXXcitttik& pf\\iara

262. Mepixd prmonra 6e ovvr|6f£ovTai as oAous t<5us tu-


ttous- Ta prjuaTCx avTd X£yovTat cJAEumKa.

Priiiorra ttou <jvvr\QiC,oxncx\ \x6v o <j e u e p i k o u s tuttous


t go v E^aKoXou9i)TiK«v xpovcov et'vai :

avt'jxo), eijucu, £#«, xetro/xai, fidxofiat, fikXei, (aeXXw, ^egio,

o<petho, Tiadaivoficu, nqeTtei, nQOXetrai, ^coarco K.d.

Ztti Oectt) tgov xp6v(*>v ttou AefTrow iJETax€ipi£6naarE avvcbwiio


pr\\xa ri TTEpi9paaiy tt.x- yia to (xdxofiai 6a troOue otov a6pi<rro no-
Xefxrjaa, yia to ngenei: xQ ei ^ (fr V X£ > Y ia TO TQEfxoj: ju miaoe rgo-
jxdga ktA.

ATTpdauna p^jpaTa
1. llQeTiei va (pvyw. IJQOxeirat va Ta£idey>co.
2. To ngwi %tovi£e' rdjga figexei-
3. Axovyerai tzwq 6a yivet o yd/uog.

263. MspiKa prmorra auvr|0f^ovTai oro TpiTO evik6 Trpoaoo-


-no x 00 ?^ va £X ouv VTfOKEi^jtevo Eva Trp6acoTfO f| eva
-rrpdyiaa. Ta pfincrra avrra A£yovTai anp6oct)ica.

ATrpoaooTTa p^iiara eivai:


a) Ta prjuocTa: ngenei, ngoxetrai, ovpcpegei, fieXei, jueXXeTat (Trapd6. 1).

P) PriMatTa ttou <pav6pcbvouv <puaiK& (paivd^Eva: Pgadid&i, §Q£X €l >

~
figovra, ykvxoxagdCei, fyftegcbvei, tpeyyei, (pvaa, xagdCei, x ELfi(l)
vtdCei, x iov & 1 Ka - (Trapd8. 2).

188
.

Octoc oot6 aura ouvri&i^ovTai Kai \i& ccAAt) crnpaaia axT|paf(£ouv


Kai dtXXa TrpdacoiTa: q>e^e fiov, qwtra) xt\ qxvxid.

y) WepiKa TrpoacoTTmo: pf'incrra ac opiapi^ves 9pa<7£is: axovyercu,


Xiyexai, a£itet, yivexat, diXei, xqeid&xm, tpaivexat K.d. (napaS. 3).

AvwpaAa pf\\iara

264. TToAAa p^morra 6ev cckoAou8o0v oto axr|MaTiCTM6 tous tovs


kccv6v65 tcov dXXcov prmaroov. flapouaia^ouv avcoiiaAia t| crro 0£na
(fiXinto - a6piaros eida) r\ crrr|v kA { <r r\ tous (eida - uttotocktikt
1

<Seo, TrpooTocKTiKi') deq, deire). Ta pi'mara avrra ove>tia£ovTai ova>|ia-


Xa pfj|iata.

(ZuyK£vrpco|j^va kottA KOTriyoptes Kai aA9a(3r|TiKd ijmropeis va


Ta ppeis oto ETflurrpo, aro K£<p. Avcb^aAa pi*|iKXTa,creX. 231 -233).

AEKATO KBAOMO KEOAAAIO

265. Ol METOXEZ
EvepyT|TiKf| 9covf| IlaOi)TiKf) 9<o vr)

Kotra- Karra-
EvE<rco)Ta<; napaKei^evog

1 Mctv dirjyr/drjxe xijv i- 5- Tov eida xXa/uevo xai


axoQta xov xhaiyovxaq -ovtck; xgo^a^a
2. Aiyovxaq avxd dvoi£e 6. H avh) rjxav %0Qxa~
XI }V TlOQXa Qiaafievq -(<r)nivii

3. Aeyovxag avxd dvot- 7. Tgayovdi XQayovdrjaze


£av xiq noQxeq -ovTaq pov xtXtoxQayovdr}fi€vo -(tOii£vo
4. Avifiawav xqayov- 8. 'Qqa ifjiEivi axovjim-
bmvxaq ajxivoq axov xoi%o -(<x)*i£vo<;

189
napauipfjeeiq

1. Mctox^S tyovv:
a) o evgaTcbTas ott^v evepyTiTiKi^ 9cov^ (uapaS. 1-4) Kai
p) o TrapacKEip£VOS ottiv ttoOtitikt'i yv>vr) (TrapaS. 5-8).
2uW|0cos cva piipa 4%n &v° U^rox^: tt|v £V£<jto)tikt| r) Evcp-
2.

YT|UKf| (Trapa5. 1-4) Kai tt\ hctoxti tot) icaOijTiKou xapaK£if»£vou 1^


itaOi)TiKf) (irapaS. 5-8).

3. H evepyriTiKi'i liETox^ teXeioovei cte -ovto^ (-o>vta$)


Kai Eivai okAitti (napaS. 1-4).

4. H ttoGtitiki'i jjietox^ teAeicovei cte -pivo^, Eivai KAnV|

Kai ^xEl T Pl a y^VT l


KOtl ^° ocpiBiioOs (TrapaS. 5-8).

5. H TrctdriTiKi'i petox^ avxva iao8uvauei \j£ etH6eto (napaS. 7).

6. TToOtitikt') iaetox^ cyriixarTi^ow Kai pi'ijjaTa xr\% EvspyriTiKfis


<|>covt)s, ttou 6ev exouv aXXous tvttous tt|S Tra0T|TiKT]s (TrapaS. 8).

H ptTOXH TOO TTQ8r|TlKOU EVCOTWTO

Mepixa pf^orra axrmaTi£ouv arro to £V£otg5tik6 tous Qt\ia

xai uetox^I ttocOtitikou EVEOTcoTa. H petoxt'i ccj-ri) teXeicovei cte -ajievo^,


-oupevo^, ~6\i£.voq, koi Eivai auv^0a>s ettIOeto prjiiOTiKd: xgepid/Aeva
%ioia, ot egya^ofievei; yi^vaixeg, ykvxoXvTiovfxevtj jfa/ioy«Ad«.

OpiajaivEs ott6 tis metox^S ocvtes ^xow yivEi ouCTiacmKd:

xa nkeovfieva, xo ntqiE%6(xtvo, xa xgaxovfteva, xa fjteXAov/jieva,


xa ftgiaxovft era 7iooaxaxei>6/^evoQ, e/x7toQEr>6jU£voq.

OPQOTPA&IA. — Metox^S cte -dftevo^ Kai ioetoxes cte -wpevo^.


Att6 tis IAEtox^S avrres*.

1. oi TrpoTrapo^UTOves ypaipovTai pE o: €Qya£6fjLEvoq, hyofiEvoq, e-


pmoQ€v6fi£Voq.
— Mtpixis ueiox^S ^rou irpoipxovTai cnr6 XAyia pi'mara
£i1|ieico<ri|. iris 5e0-
Tspr)S au^uytas 5ev axoAov^ouv tov Kav6va Kai yp<fyovT<xt pc at:
xiutii - Ti/Hufttvo;, TiQoodoxd) - TtoooSoxibftevoz, TiegiaTtut/ienj Xe£t) ktX.

2. Oi TTapo^vIrrovEs ypaqsovrai pc to; emtofievoq, cpayofiivoq, fyAto


fuvog (ttou Eivai uetoxes TraOriTiKoi; TrapaKeijjevov).

190
II. TA AKAITA MEPH TOY AOrOY

nPQTO KEOAAAIO
266. EniPPHMATA
'Eneae Kdtco. 0evyei aiipio.

Bkenei KaXd. Mov aqeaei noki>.

Oi Xe£eis xaxco, avgio, xa\d y


noXv Efvai otKAiTes. Tlriyaivouv
pa£( \xe Eva p^ua, to Trpoa8iop(£ovv Kai 90tv£pcovouv noi> eneae xd-
noioq (tov t6tto), note (pevyet (to xpovo), Tiiac, {IXetiei (tov Tpoiro),
Tt6<TO xov ageaei (to ttoct6).

r Oi cxkXites Ae£ei$ ttou TrpoaSiopi^ouv £va pf|pa Kai 9avEpw-


vouv totto, XP ovo TpoTro, ttocto K.d. AEyovTai £7tlppf|fiaTa.
-

Ta eTrippfiiiorra la-tropei va TrpoaSiopi^ouv Kai £Tr(0ETa r| dAAa


£
ETrippT motTa:

O xaiQog eivat noXv xaXoq.


O nareQaq fiyrfxE and to amrt xdnoiQ vcogig.

To EirippTiiaa noXv TrpoaSiopi^Ei to ettIOeto xaXdg, to xdncog


nrpoaSiopi^Ei to £Trippr]na vwQtg.
KaTa tt) armaaia tous Ta ETrippriiiOCTa efvat ttevte eiSgov:
a) TOJHK&, P) xpoviKd, y) TporriKd, 8) noooxiKa Kai e) pEftaiamicd,
SlTTaKTlKOt, OpVf|TlKd.

267. A. — ToniKd £Ttippf|p,axa

Ta tottikoc ETTipprmaTa 9av£pcovovv totto Kai a-rravToOv cttt|v

EpcoTrtoTi noi);
IIou; edcb, exei, avrov, aXXov, Tiavrov, xdnov, novdevd ktA.

191
:

268. B. — XppviKd GK\ppi\p.axa

Ta xpoviKa ETTipprmaTa 9avEpcovouv xP°vo Kai arrravTouv <jrr\\f

epooTfiari noxe;
rioxe; dnoxe, jzoxs, tzoxe Tioxe, xdnoxe, xdnov xdnov ktA.

269. r. — TponiKd ciripptmata

Ta TpoTriKa £Trippr||jiaTa 9avEpcovov/v Tpdiro Kai octtocvtoOv


crrr|V epayrrioTi twos;
licit;; dmoq, etch, fia^i, xdncog, aXXicbg — xaXd, xaxd ktA.

J.roc TpoTriKa an ippT\ixara avr|Kouv Kai tcx liopia aav Kai w;.

Atto cunrd:
To uopio <rav ctuvoSeuei ovoucnra r\ avTcovuuies
a) oTav TTpoKEiTai va St)Aco8ei Trapo^oicoari:
fledave aav naXixdqi.
Xvxrj aav Xapnada.
Eivai aav eaeva.

P) OTav 8r|Acbv£Tai a t i a: i

Avxos a$ eXeye 6,xt ijdeXe' eav aav ovyyevrjg enQens va fj£ vno-
axrj(ji£eu; ( = ETT€i5r| eicxai cruyyevris).

To popio io<; auvoSsvei ovoporra. 'Eva ovopa he to |i6pio (oq


UTTpoo-rd \pr\amo-n oxshax .cos xaTriyopoOiatvo.
YjirjQerti axo yvfivdaio wq xadrjyqxrjg.
H EXXdda avayvoDnioxrjxe tog ave^dqxr]Xo Kqdxoq.

Eivai a<p&A|ja va xP r CTll


IJ lo TroiouiaE a' avrrr) ttjv TTEptTtTcocrr) to
opoicopaTiKo <rav.

270. A. — rio<Totiic6

Ta TToaoTiKd £7Tippr|MorTa <pav£pcbvouv ttoo-6 xaj aiTavTouv


arr|v EpcoTrjOTi noao;
Iloao; dao, oaodrjnoxe, xdao, noXv, Tiegtaodxeoo, mo, Xtyo K.d.

192
271. E- — Bepaiemic&, Surtaxmcd, apvf|Tiic6

Ma to |3epcticoTiKa e-rTipp^jicrra eTnpe|knobvovtie koti, \xe to 61-

otoktikA Sefxvo^U^ TO 6icrTaypi6 \xa$ yia k&ti, iie Ta cxpvr\TiK<5c ap-


vou^ao^e k<5cti.

a) BepaitotiKd: vai, p&Xurta, fSifima ktA.

P) AwTXOKXiKd: iao>Q, rdxa (xdxars), drjdev, niQavdv:


— 0d 'gdeu;; — mdavov.
'Jaoyq,

y) ApvT|TiKd: 6%i, de(v), fi'*](v), 6%i fidfiaux, ma (dev e^a> mo.).

272. Eftippruiata as -a

Eivai irapa TroAAa to Firipp^iiorra ere -a, ttou axT\nar(£ovTai


a-rro tov TrXr|6v;vTiK6 tou ovBeTipou toov ettiOetgov:

atgaioq, TrAr|6. ou8. aygaia, rrripprma cogaia: Ttsgdaa/ue ojgaia.

Ta TrepiacroTepa eivai TpcmiKa, UTrapxouv 6\xcx>s koci tottikoc


(de£td, x<*M^°- KT^-)> XPOViKa (adidxoTta) kou TroaoTiKa (agmxd).

273. EffippfmaTo ere -co<;

MEpiKd airo Ta gmppripcrra ere -a (-a) liiropouv va c^Titiorncrrouv


kcxi ae -ax; (-«<;).

jlefima — fiefiaicoq, andvta — (inavimQ, %ovrgixd — %ovTgixti)<;.

Ze -ojc, crxriMcrrl^ovTat Kai Ta ETnppriuaTa tcov ettiSetcov ae -rjq, -t^, -eg:

acifprjQ — aaxpvK } rrwex^Q — ovvex<i)Q, axQifir)<; — axgiftwQ.


Ta too <j\jvr\d\(nxiva ETripprmara eivai ovyKEVTpcoiilva crrov
TrivaKG ttou aKoAoufet.

193
274. £«YK£vtpg>tik6<;

1. TOTTlKd 2. Xpovma

a. Ep«>TT||iaTuc6 tiov; (novde;) Ttore;

p. A6purca xdnov, xd&lOTE,


novdsvd, xdnov xdnov,
aXXov, nore noxe, dXXoxE,

y. AeiKtiKd edd), exsi, avxov, navxov, XOX£, XU)Qa, 7ZOXE,

d. Avaqtopucd exet tiov, XOXE TIOV,


0710V, dnoxe,
O7l0vbW]7l0XB, 07lOX£dlj7tOX£,

e. Aid(f>opa (eJTtdvu), xdxw, a/iiaoyg, evOvq, xidXag,

xaxayt)g, pierta, e'l-to, ijdt], ma, fid fag, axd/ut)

(eJfiTZQOS, 7T10OJ, (ax6{ia), ndXi, £avd,

fc£id, agiareod, ov%vd, o'vv/jdcog,

ynjXd, #a/^Ad, vo'xega, enetra,

nXdi, dinXa, xovxd, xaxoniv, ngcbxa, ngiv,

fiaxoid, aJievavTt, TzofoxvxEQa, vcogiq,

yvQw, oXoyvga, agyd, ygyyoga,

fiexa^v, avafiera^v, (Jvvd/xa, adtdxoTta,

avd/neaa, eyxaiga, xx£$, ngoxxeg,

Tztga, avxinega, atjfJEQa, (E)xpEg, unorpe,

fiopeia, vdria, avgio, /uedavpio,

avaxoXixd, dvrtxd, nio(v)ai, ngonego'i,

ftoostoavaxoXixd, (pexoQ, xov %odvov

voxtoavaxoXtxd ktA. ktA.

194
n i v a ko <; £ TtippHJiatcov

3. TpoinKa 4. FfoaoTiKa 5 BefSaicoxiKa K.d.

7i(bg; noao; a) BeJ3cncDTiK&

rat,
xdnax;, xdfiTioaOy
fidXtaxa,
aXXitbq,
fiefiaia,
aXXtioxixa,
fiefiaioxaxa,

ex a i, [xa^l, xocfo, oQia/ievcoQ,

aXrjOeia (aXtjOivd),
dntog, 600, oaodrjiioxe, aaioxd.
xaOcot;* o)Q, aav,

P) AtcnraKTiKa
laws,
xaXd, xaxd, ctiyd, /udvo, noXv,
xdxa (xdxaxe),
e^acpva (dgatpva, jiEQiaooxsQO, mo, Xlyo,
dijdev,
^tupvixd), iota, coQaia, Xiydxi, XiyoxsQO, Titdavov,
XfOQtaxd, fidvo, xo/Ujudxt, aqxexd, dgays.
fxovdxa ((Jtovaxd), cfx^dv, xovXdxtoxo(v),
y) ApvTiTtK<it
SiagxdiQ, ftefiidg, ndvoi xdxoi y tisqitiov,
[Aovofiidq, emarjg, xadoXov, dioXov, 6X l >

e7tix£q)ah)q, idtcog, oXwadioXov, oXoxtXa,


fl7](v),
xvquoq, etde/jtYj, fxaXXov, e^ioov,
ox*- fiiftaia.
xov xdxov, xvxdv, fioXti; ktA.

xaXcoQ, axoificbg,

£vxekd)Q, evxvxcbs, e.£r]Q,

eXXrjvtxd, yaXXixd,
XWQtdxtxa ktA.

195
275. Eu<jX£tik& enippf)|taTa

Ee KO0E EpcoTnori ttou kocvouhe he eirippi'mcxTa ttou s'xouv epco-


Tt)[JiornKr| crrmaaia (epcoTTinaTiKOC ETrippfipacTa) p.Tropei

va dXAa ETTipprmara
6odei aTravTrjari he ttou exouv armaaia tj ao-
piOTT) ( aOpiaTOC ETTlppl'lliaTa) T\ 6eiKTlKT| ( 5 E l K T l K a
e-rrippfiMaTa) f) ava<popiKr| (avaipopiKd £Trippr)na-
t a ) Ta eTTippfiiKrTo: avrrou tou
. ei'Sous XeyovTai avaxzxxKO, kcu
TTEpiEXOVTai cnrov TTapotKOTCO tHvccko:.

276. nivaxa^ <r\)G%ExiK<bv snippiipatcov

EpO)TT||J.aTlKd Aopiaxa AeiKTiKd Ava<popiK&

Tottikoc: nov; xdnov, aXXov ebd>, avtov, nov, dnov,


exet, novOevd onovdrjnote

XpoviKa: note; xdnote, dkkpte, rote, tojQa, nov, dnote,


ndvta, ndvtote note onotebrftote

TpOTTlKCt: nobs; xdncog, akkicog etoi dnojq, xadcoQ,


-
onoio"br\note

TToo-otikoc: ndao; xdfinoao toco, xaddkov doo, oaobrpiote

196
AETTEPO KEGAAAIO

277. npoeEZEii
Me tis TrpoOlaeig 9avep<jb veto. t

'Eq%oh<xi cwt6 to Gniii orn6 ttou; TOTTOS

Eivai dggtoaxog and %xe$ arro tt6t8; Xpovos


'Etqe[xe cwt6 xo dvpd rov yiorri; aiTia

IJrjyalva) npoq xrjv ayogd Trpo^TaiTOu; tottos

HqBe icata xo fisarifiEQi tt6te; Xpovos


Flrrya \i£ xa nddia ttws; TpOTTOS
- tAjl^XEl to? X& la (A&tQO- Troao; iroa6
.1

Oi okAitcs Ae£eis ttou piTraivouv etirrpos airo toc ovdnaTa


r\ xa yia va 9ccvepwaouv pa£{ tous totto,
e-TTippT^^aTa,
Xpovo, aiTia, TpoTro, Troao ktA. AiyovTai npoQioEiq.

2. Oi TrpoOeaeis sivca:

a) ttevte [iOVocrOXXafes: fxe, ae*, yia, ojq (orrotvia dcog), noo?


(3) e<pTa 5ictuAAcc|3es: xaxd, /xexd, naqd, avxi(q), and, (5/#a>c, %wqlq.
y) r\ TpiauAAapr): toafiE.

3. Atto T15 Trpo06o-£ts jaepiKes \pr\am£\jo\jv cos TTpooTa ovvOeTiKct:

Tigog (xa £r){X£Qd)fiaxa) TtQoadixoi


xaxd (xrjv ayogd) xaxaxadl£a>
fxexd (to (payrjxo) nExaXafiaivw
and (%xe<;) ano^Qoxo
(dvo) avxi (xgetq) avxldaygo

* To eiq, TraAaioTtpos tuttos tou ae, ppiaxeTai, cnx&vta, <te yEpiKes arEpe6-rv-
tt£s n loropiKEs (ppOKjeis, ae 5thjotik& TpayouSia ktA.: eig vyEiav, eig aviotsga,
tit j3dQog fiov, xoifiarai etg vnvo fiadv (SoXoonos).

197
4. KotVOVlKCV IAET& TT|V TTp66£OT| TCX OVO(JlO(Ta UTTOcivOUV <T£ TtTCboTI
amon-iKi"):
Kara xrjv ayogd, I7qo$ tov xr\no.

278. rioie*; TcpoOcaeu; auvOcxovxai xai noiE<; 6%\

npoeEiEii MovoaOAAaj3fs AiovAAapes TpiouAAaJ&s

TTpoOeaeig ttou 5e fj,e, ae, yia, Xtogky M%a)q iaafie


ctvvOetovtoci

npod^aeis ttou TCQOq avxi(g), ano,


XpT)criueOouv xai xaxd, /j,Exd,

cos TT-pcoTa nagd


OVV0ET1K&

279. rtaBt} TcpoBsaccov

Oi Ttpodecreis /he, ct, yia, xaxd, naqd, and Traflaivovv ovxvA ekOAi-
yr\ t] aTTOKOTT^* Trapovaid:£ovTai tote xw Pfc TO teAiko tou$ <pcovrjev.

oc) 'Ek6X.i\(/T) iraOaivouv oi Trpo0EO"£is fie, ae, and, yia, xaxd, nagd,
iaa/ie E^Trpos airo (pcov-qEv:

/i' eaeva, a' avrdv, an' aXXov, yi avrd, xax' avrd, nag' dXo,
taa/Li' sdd). (BA. koci §§ 41,45).
(3) AjroKOrtfi TraOaivouv oi TrpoOsaEis ae koci and Ejjrnpos arro to t
tou doOpou: axov xdojuo, an' xr/ ddXaacfa.

280. IlivaKac itov cpaveptbvei ta n&Qt\ ttov npo6s<r£G)v

TTPOGESEII Attokottt) 'EK0AlVf/T)

MovocruAAa(3Es <7£ jue, ae, yia

AicTuAAapes 07TO and, xaxd, nagd


TpiovAAa^e*; laapE

198
Anapx<no>ii£v££ npo6£o£i<;

281. Ektos oot6 tis TrapaTravco TfpoOegeis AeyovTai ae (JEpiK^s ek-

9pdcrEis Kai ot apxoties Trpo0caeis 6ia, ex, ev, eni, nqo, vneg, vno:

5ia: 6ta nvg6g xai otdrjgov (etcti Kai to ovvOeto dta/uidg).

ck-c^: ex 0eov, e£ ovgavov (eto-i Kai Ta auvOeTa el-curias, e^agxrjg).

ev: ev yvibaei (etci Kai evxaS-ei).


eni: em Kanodiaxgia (e'tcti Kai emxeqpaXfjg, enixeXovg).
nepi: xov e%ei negi noXXov, negi xa xoiavxa.
ttpo: ngo Xgtaxov, ngo oXiyov (et<ti Kai ngondvxcov).
mccp: vnig xo /xixqo, vnig xo 6iov.

ujc6: vno xrjv ngoedoia, xgaxa) vno arj/ueiojarj.

Zxa paOTmariKd XP "^ ^071010 ^^ 01 1 1 ol a PXa * €S TrpoOeaeis aw,


eni, dux, to tzXijv Kai to peiov.

H «p66e<rn <TTi(ia(vet TrapdSeiyna

aw xai Staxoo'ta aw xeaaega


eni <pop& %iXta eni dvo
6ia poipao-nevo ct£ exaxq dia dexaxgia
nXr\v air6 dcbo'exa nXrjv xiaaega
fieiov cot6 AB fieiov TA

TPITO KEfcAAAIO

282. ZYNAEIMOI
1. H rjfiiqa Kai r\ vv%xa.
2. EXa if <pvye.

3. To (fTcixt eivat naXt6, pa voixoxvgejievo.


4. Eifi' EXAtjvaz, i&axt xi eya> yia Xevxegid Siipdoj.

199
5. H EXxXrjGta xov %ojqiov fj-ag, &r\ka&i\ o At-riojgyrjq, eivat 6-
fxoQ(prj.

6. 'EXeye oti xov xoaflovae r\ ddXaaaa.


7 'Oxav Xsitiei tj ydxa, %oQtvovv xa novxixia.
8. IJovXi, Gov avoiya) to xXovfii, yiaxi novo) yia ceva.
9. Bgovxa, av OeXeig va a' avoi^ovv.

10. QeXoi va nam va xoi/urjdtb,

11. Me yeXaae xooeq yogis, <6axe dev xov nicxeva) ma.


12. <I>of5ovfiai p.T\v ndOetg xaxd.
13. KaXvxsga fiiag ojgag eXevOegrj t,oiy\

napd dagdvxa %gdvia axXaftid xai <pvXaxr}.

Oi cxkAites Ae^eis xai } rj, fxa, ojoxe, brjXadr}, dxt, oxav, ytaxi, av,

va, fiqv, nagd <ruv8eoi)V Ae^eis (TrapaS. 1) t\ irpoTaaEis (irapaS. 2).


rr auTO Kai AeyovTai <ri>v5£<Tp,oi.

IlivaKaq jis xouq <ruv5eajioi)<;

E 5
t rj Iuv8£anoi

1. Lu^jrXeKxiKoi xat (xi), ovxe, fjttjxe, ovbs, firjSs


2. AiaxtopKTtiKoi T\, EIXE
3. AvTiBetiKOi fj,a, aXXd, nagd, d/ua>g, cocrxdoo, evco,

av xat, juoXovdxt, juovo


4. "LvprnpaapiaTiKoi XoiTtdv, (ocfXE, dga, Eno/nevcag, nov
5. Erte^iiYTinaTiKOi; br\Xabr\

6. EiSikoi ncog, nov, dxt

7. XpoviKoi dxav, oav, svdt, xadojg, acpov, a<pdrov,


ngiv (now va), fidXtq, ngoxov, u)o"nov,
toddxov, dao nov, dnoxe
8. Aitio^oyiKoi yiaxt, sneidrj, a<pov, xt (ttoititiko)
9. YrcoBexiKoi av, oav, djua
10. TcX-ikoi va, yia va (SuvotTOTepo octto to va)
1 1 . An;ox8^£<rnaxvKoi (Acexe (va), nov
12. AlffTCtKTlKOi [irj(v), jurjjiajg

13. LvyKpixiKot; nagd

200
283. OP9OrPA0IA.
1. fFp^TTEi vex £excopl£oupe tov ei5ik6 ovvSeano n<o$ alto to

TpOTriK6 eTripprma itax;:

Etne ncoQ 6d 'qOel.

IJcbg eictai;

2. TTpfrret va ^xcoptCoupie tov eiSik6 ctvvSectho now airo to to-


ttik6 eTrippripa rtoi>:

'Efiada nov (on) rjoovv d@QOj<fToq.

Aev Segal nov elvai.

3. np£Tf£i va £exco P^ ou je tov '


£1 5iko ovv5Ea|jio 6xi aim ttiv ava-
<popiKi
c
|
avTCOvuuia <S,ti:

Eine on eivat dggcocfrog.


Avrdq xdvei xov xeq>aXtov tov, d,ti xi av tov neig>

4. To koi Eiiirpos onr6 <pcovT|€v iraipvEi tov tutto ki, ttou owr|-
Bi^ETai Kupicos air] AoyoTEXvia. Efvai o^cos TrpoTiiioTEpo va \xr\ \pr\-

cnpoTTOioO|j£ auxva tov tutto xi ott) auvTi6ia^vr| ypotTTTi*! yAcoCToxt.

201
284. Mo pia
Aoyapid^ovTai yia auvSEC7|ioi Kai jaepiKes povoovAAapES Ae^eis,
toc fiopia, ttou tis xP rl°' 1 aOTroio ^^£
l
ttoXu avx vo; ctttj yAobaaa noes ME
Sid<popEs CTTmaaiEs. Ta uopia auTa efvat to aq, 9a, vo, jia, yia Kat
Trepiex ov TCxi cttov ockoAouOo irivaKa.

If* *£i
e if / * /

# /
/
pjiD /'

O TTpcoTog kukAos, o ECTCOTepiKOS, TTEpiEXEi "ret nopia, o SsuTEpos xa ovond^Ei


orrro tis armaaiEs tous Kai o Tpixos SivEi Ta TrapaSeiyiJiaTa. Itis TrapEV0£a£i$ ava-
AuovTai oi oTmaaiES tcov Mopicov.

202
1. To aq or) naive avvqOcos TrpcrrpoTrri
i r| auyKOCTa0ECTT|:
Ag cpvyovfiE. Ac, eqOei.
2. To 9a si'vou koto; tt| armaoia:
a) neAAoVTiKc: Oa gexivrjcrco.
(3) 0a dov to eareXva, av to £ix a
SuvrjTiKO: -

y) TTiQavoAoyiKO; Oa xoi^idxai x<hqa ( = laco? Koin&Tau Tcopa).


3. To PouAt|tik6 va: Na egdeiq ( = 0eAgo va ep9eis).
4. To SeiKTiKO va: Na rove, e'qxovtcli. Na nov Ei%a dixio.
5. To opKCOTiKO fia: Ma xr\v afo'fieia. Ma to Oeo.
6. To TTpOTpeTTTiKO 71a: Fia eXdxE. fm va lSoj xt xolvexe!

TETAPTO KEOAAAIO

285. EnKDQNHMATA
Q! xt d/j,og<pog xoofioq!
Ox I x T^ nr aa <i<JXVfJta
}

Ax! xi 6a yivcol
2toc Traporrrdvco TrapaSdyncn-a 01 novoauAAapes A££ei$ a>, o^,

ax <pccvepcbvouv ©aunaaiao, ttovo, a it o p i a, 9av£pobvouv


SrjAaSi*! avvai(T0r)|jaTa. Oi Ae^eis axnis ovond£ovTai crci-

<j>o>vf|uaTa.

Ta ETT^cov^iiorra eivcci dxAiTa, awoSeuovrai, awf^cos, card


laiKp^s 9pdcreis Kai 9avepcovouv: ©avuaajio, airopla, ttovo, AOttt),
TTepiTraiyija, eux^, ettccivo, KdAgana, eipcoveia, arevoxcbpia, ar)6ia,
TrapotK(vr|OT|, dpvrjar), ape|3aidTr]Ta.

Ta £TTlQG)vf\[XO(TC( KOtI T) GT\llCt<jlCt TOU$ fafvOVToa <TTOV CXKC-AouOo


TrivaKa:

203
12

w- «/
11 2
to/
\

M?ta/ <*S
* °y
V
& v f -k>

10 s
-5
b
th.cj

1 o .- .

"~^
? s Xvnrn

orevoxcbp^

* ^ %
3
9- .— q
2<i ""V
*?
*? $
\

8
°t'y
«V

el
V 5

O E§coTEpiK6$ kvkAos Trept£X« Ta rrriycovrinarra yo*pio\i£va at auyyevtKes o-


pdSes" o eaaiTEpwos Sfvei tt) crqpaafa tous.

286. EnupcavtipatiK^ £Kq>paa£i<;

Ektos otto toc ko6ocut6 CTTKpcovrmccTa, Kai kocOe te%r\ i\ £K9paar|


ttou xP^^^uei yta eTTKpcovTma efvai sreiqK*>vi||i<micTJ CKq»pa<n):
Kqifia! IlQodo%r)l XgiaroQ xai JJavayia!

204
ETTHpcovrnJcmKes £)<9p&asis ei'vat ovaiacrriKd, s-rriOeTa, pfmorra,
eirtppriiJOCTa Kat auvTO^es <ppdaeis.

1. OuaiaaxiKOc xgi/xa! (pQixrjf Oet fiov! Xqujtoq! fiorjdeia!

Odggog!
2. EuiOeTa xake! ftcoQel xaxo/uoi(>r} fiovj rov xay/uevo!
3. Prmara eXa bat ogiaxe! xomcMfe! Ztfrcof ij/j.<xqxovI

cfxdoov !
4. ETrippriuara e/tTtgogJ £%o)! Trsgacfxixd! xakdl oigaia!
fidXtaxa!
5. Opaaeis rekoQ ndvxaiv! fie xo avfindOio! va oe %aQii>!
/ua xr)v ahfjBeia! cte xaXo <fov!

OP&OrPA&IA. — £ra ETtt9covi


£
maTa cttuaeicovovue cruvr|0cos 0auna-
OT1KO, KOCTTOTE EpOOTrHiCmKO T\ aTTOCFlCOTTTlTlKd:

Xa, %ci, %a! Qqaia! E; 'Aivxe. . .

205
EniMETPO

I. OP0OrPA<t>IKOI OAHTOI

A. Aiyr)cpa crupcpcova fiTi, vt, yx ae £;eves Ae£ei$.

B. Zu^qjooviKa ovpnrAeynaTa.

r. FlivaKas Ae^ecov \xs. 5uo cru^cova 6(jioia r\ he eva aOi^covo


(Kai ia£ s'tC).

A. KaTaAri^Eis ouaiacmKoou,

E. KaTaArj^Ei^ ettiBetcov.

IT. KaTaAfj^eis pr||jaTcov.

Z. KaTaAri^eis ETripprmocTGov.

II. ANQMAAA PHMATA

A. KcmiyopiES avtbtiaAcov prmcrrcov.


B. KorrdAayos avconaAoov prm&Tcov.
F. PrinaTa ere -aivw.

207
i. opeorPA<t>iKOi OAHroi

A. Aii{ir|<f»a oru|i<|><"> va 1Tr .


l
VT Y K a£ ?£v£<; Ae£ci£
»

fiTia- fXTiag

ag-yxo ftnaQ-fineQrjq
aqa-fxndq finaQ-fiTiovvi
aQ-fiTlOQOQl^a fine- ftnrjQ
fiTii-yxovia
B fie-vxexa ( — Kopu9aia fATit-jxneQo

KaAXiT^xviSa, evcb (MOQ-VXOVQa


fiev-xixa — £k6{kt)oT|) fipiovk-vxo^a.
(MTlOV-VTQOVfU
r yaQ-fi7trjq
ylOQ-VT&Vl
rtov-yxoctAafiia N vxa-vxd
VX0-(J,71Q0Q

? QETIOV- finXixa
K- xafiovQ-vxiCa) QOV-fAJlCvt

xaX-vxigifu
xa-fJtniva 1 aeQ-jU7cexi

xaQa-finha ao-[ma
xd-prnqa aovg-vxiva
xov-pmovga
T xa-fjjiovQt
xovq-fxn&vi
XOVQ-fATliva
xcfi-'uzavx*
fMOQa-fXJlOV

ftfia-yxkta <pae-fMiaAd<;
fiJtmX-vrftct) <piX-vxtai

209
B. Iu|i<()uviKa au|iTrX£YH aTa

Ta cru^ooviKd CTUn-TrAeynaTOt ei'vat ttoAAcov eiScov, frapouaid-


£ovtcci cte TTapa ttoAAss A£££is Kou 6e ypd<povTai ojjioi6|jop9a-
TTapa0^TOupe Seiy^crra:

X*- adgdxtt xaQbioxxvni ctraxTOJcovra XTSfftVOQ


axxeviaxog xQaxrrjQ ctcpaxto (kou ^^ecrtvog)
fiovxrjxxrjg Xaxtdqa (povXta XT%(0
dayrvXo wxtigt (fQaxrrjg (koci xxiCco)
bayxv'kia vvxTEQtda (pvkaxxdgi XTixid£a>
bayxvVibi tjevvxTiCoj (pvkaxto XricfrriQ

ddxrrjq oxxo) (oxxco) Xxanddt XJVTicb


KaXrjvvxxiCco cerdxrr] X~cevi

'Enaxxog (aAAd Navnaxxog), 0vxgkxX7\i ^a X ro ^QV^'


dxxog, oxtid (aAAd dxOrj — 7zagdx0iog ),
y

dygaxxog, anQoaextoq,
TieraxTog, jtvtxxdg, gov(pr}x%dg,
raovxTEQog, cpavxaxxsgog,
ctQTidxTrjxs, bexxrjXE, xaxafigexxrjXE, xrjgvxxrjxe, Qov(prjX rrl H£ >
<f(piXXT]XE,' TQafirjyrrjxE,

/j,a£a)x r Q a > 7* >]X r G a > &(P v Q''X i: Q a >


tptaixTQa.

KT. axxtf exxacfrj exxoq nkrjxxqo


axxonkoto. exxEivco xxr]voxQO(pia ngodxaxxixi]
avdxxoga EXXEAOJ xxrjxixdg cfxaXaxxixrjg
anoxxdt £XXl/U(h vsxxag xaxrixdg
xaxaxxd) Exxrj/bidgio Oxxdjfigiog (aA- avvxaxxixd(g)
dxxaxxog ixxog Ad OxTtoPgrig) vizoxaxxiXTj

aifMixdfiQEXxog, avvnagxxog, aTiagddExxog, agnaxxixdg, xgo-


fxaxxtxdg, anagaxxixog'
Axxio, Aevxxqcl, Exxogag, Ixxivog, Kxrj&lag, HaxxcoXdg,
0tXoxx)]xrjg.

YKT. EXeyxxt'ig, eXeyxxixdg, KdSgiyxxov, Ovdaiyxxov.

210
xe. dydog, i%QvoXoyia }
xaxaxdoviog, juoxBrjgog, <Jetadx6eia, vno%B6-
VtQ, 'AgaxOoQ.

£e<prd) (pxeXtd (pxi&Vti)

(DT). yV(pTOQ 7ie<pT(jt) (pxeorj tpxvdgi


etpxd (entd) gd<pxr]g (pxego (pxvvco
xadgE<pxr]g XOL(pXf]Q qpxsgva (pxojxoq
xX£tpxr\g (pxdvvo (pxegviZopiai Xovtpxa
£e<preQi (pxaio) <pxr)voQ

Ataxo<px6,
xo<pxog, <fxv<pxdg t aaxgtxpxegog, xoyxegog'
xgv(pxtjxe, vlfprrjxe, (tXEtpxrjxs , jiavxrjxE, xXavxrjxe, fioXevxrjXE,

j3oafiEVT?]X£ , yevtrjXB, Eg/u'rjvevxrjXs, E/njiiaxEvxrjXE, %wvemrjX£.

nx. aAe^inxoiXo eXXeiTtxtx^ onraala Tzxeqvya


apiEQoXrjnxoQ t-.TXtaxenrv^ onxixog aejcxog
avaxaXvnxco Xenxo cfvvonxixog cfxejiXLXt<7/u,6g

avvjzojixog Xsnxog naqa.Xrpixr\g axETtxofiai (aA-


uTioxaXvjirr'jQia Xenxo/xegeia Ttegmxego Adc axeq)xrjxa)
avxQ7ixr\g /j,egoXrj7ixd) mgmxoicsr] («oa axifpxofiai)
yXvnxrjg vi7ixr)gag Ttraiafxa tixionxixog

A iyviixog, NeonxoXe/uog,
yqcmxog (ocAAa koci yqa.(px6g, ygaqpxo),
avxtcfrjTzxtxog, enavaXr]7ixix6g, xaxacfxgenxixog, nenxixog, tie-

qiXr]7ixix6g, ngoXr/nxcxog.

jutt. djuejujixog, cfvpuixcofxa, IJe/ujtxrj.

<p6 anoyQEyfjLa dtEvdvvo) EvdvV7j (pddyyoq


(«e>. avdaigsxog diydoyyog o<pdaX[iia (pOdvog
avdevxia sXevdegla (pOtVOTKOgO <p6ogd
avOogjur/xog (koci XevxEgid) (pdtctrj 0dta.
drpdovog EvOeia

err. ayroVLcfxrjxa, axovityxrjxa, bohd<Sxr\xa, xn /j,daxr)xu, '/FxaxEiqt-


dTTjxa, jiEiarrjxa, jiQrjarrjxa, OEiGTrjxv,
xovXovgiaaxdi, avfx^t^aaxd), x^svi^id).

211
<J0. ataBdvofiai, avvaitfOrjfia, tad/nog, fUoQog, juiadajxrjg, nqooda-
Xdaooiar], ngotfdrjxr] , jzgoodsxw, ngdaOEXog, Evgvadsag, KXsi-
adhrjQ.
ok. dffxrjfiog, fiodxofioXdi, oxiCa, axt£(o f (txivog, dxtofidda, oxoivi,
(fxoXvd).

a X' aaxoXla fj,ooxoxdg<pt a%Edto aypXtlo


anacfxdXrjar) (ocAAd fioaxofioXdo, a%ed6v (koci axoXetd)
Maxt) fioaxofivgiCco, dx^ori axoXid^a)
fxaxaiooxoXog fxoaxonovXdi) ox£xi£(o (fxoXixdg
/nocfxdro I7d(fxa ^XV^ cfxdXio
fjddxoQ Tiaxtxo-Xtd ctx'fjfiaxiCoi vnddxofiai
fxotfxoxdqvdo ngdcfxagog vnocfx^^d.

fire. axovfincb, yafxngog, 0a[i7idivoj, xoXvpno), xoXvfi7irjBga (kcu xo-


Xvfi^rjQga), [xndfjma (kou ftdpfia) (aAAa (3ofj,(}a@di£a)).

Up. dfx^wvag efiftaxrjgio gefifld£<o ovfxfidXaio


f}o/j,fia.gdi£u) EfipoXrj ovuflaiva) cfvfifioXrj

diOvgapfiog ififloXo (TvfxfiifidCu) avfifiovXrj


Exarofiftr} dgiafi§og cfvju^iojdrj xvfiftog
Efifiaofia

Ka/ufiovvia, Movefifiaoia, Aft^igaa, Afifiovgyo, BvgxefifJEgyr),


Edififiovgyo.

uPp. afiftgoota, Asxifx^giog, e/ufigtQeia, fxeorjpfigtvdg, Noifi^gtog,


Afx^gaxixdg, Msaypfigia, Apfigdcftog.

fiq>. dpupia, afiyifloXia, ctfMpiafirjxri), gdpupog, ctvfxyEgEt, av/ucpogfi,


<fV[i<p(OVU>.

HfLX. &[if$XEia, €/Lt(iXr}(Aa.

vt. ivxexa, svTExarog (koci svdixaxog), xavxr/Xi, xovxvXi, fidvxaXo,


fxavxagCvt, oyevxdva, x&mdxi.
vtp. avrgdxXa, dvxgag, avrgeiiofiivog, devxgo, navxgEid, x ovTQ°S,
Avxgafiida, Avxgircfatva, XaXdvrgi.
\S. avevdoxog svdia(p£Qov onovdrj avvdiaXXaxxixog
dctjiovbog Kvdo/uvxog anovdvkog avvdiotxrjxrjg
evdei^rj evdo$oQ <Jvv6aixvfi6vag avvbvd£,aj
evbexofXEvo ivdixdq (fvvdeofiog

212
IJivdog, EXyoXdvdr], Ivdia, IgXavdla, Aovdivo, OXXavdia,
JJavbojga, IUvbagog.

v8p. naXivdgofxixog, Avdgo/aeda, Avaavdgog.

p. anoyefAOL, gifia, gEfiaxid, y>e/ja, xd[xa y xXdfj,a, aygie/ua, ^aalXefia,


xXaSe/ua, ctdXefia, tpvxEfxa.

ftp yevfta, y€vftaxi£<o, eyxav/xa, Bavfia, dav^idCcn, vevfia, nvEVfxa,


(«|i). nvsv/xaxKffidg, Ttvevfxovag (kcci nvsfiovi), gev/j,a (A./. rjXsxxgixo)
QBVfJtaTldfXOq,

noktrevfia, efuiOQev/^a ktA.

y. dovXeiprj, yoyveypr]) xdyta,, xXd\pa y e'xaipa, exXatpa, ayydgeipa,


aygletpa, yeixovsipa, yidxgeipa, yoijxeipa, fioxxjxexpa, xat-idsyxt.

<PX( WX)« wxrj, Ev%agusx6i, Ev%ofiav, ngodevxofiai, xavxte/xai.

<p<r cmaidevola, evaweidrjaia, evarjfio, navaiXv7iog > xa-vaifiog (ocAAa


(dot), xdrptpo), sftTtogevaifioQ, oxgaxevai/tog, emaxgdxevarj, anoXavorj,
dtdipevtfrj.

qxrc anoXavaxixog, avarrjgog, xavdxmog, xeXevaxrjq, vavaxadftog,


(wrc). avtmvevaxixdg, efjatvEvax-qxe, gevaxog,
(ccAAa axaxdjzavxoq, dxavxog, dxXavxog).

X» xdxVr KoxvXt, goxaXtCco, (tvx^gtxia.

XV. anXdxvo, anXaxvlCofiai, dcfnXaxvoq, anXaxvixog.

YX« ayxivota, ayxwxgocpog, ayxdvr\, eyxetgtjar], €^7Xa>> "


^yXV> i" £
XayxoXia, cfvyxaigct), tivyxogdia, avyxv^ca, <Jvyxoigo>,
AyxiaXog, Koneyxdyrj, Mdyxrj.

7XP- cfvyxgovog, (fvyxgcotlCofiai*.

* 1.TX\v -rroiT)TiKii yAcbaaa e'xouv to Aai'KiTepo t^tto Kai tiEptK^s cnro tis
A££eis ttou aAArcoj A^yovTcct u£ to A6yio o-upq>coviK6 ovurrAeyna,

213
r. nivaKa^ Xe^etjv |i£ 5uo aup<j>uva 6|ioia

r\ \ie £va au|j(f>uvo (kcu jje vt£)

£tov cxkoAovjGo TrivaKa avaypdcpovTai 01 Trspicro-OTepes Ae^eis

ttou rrapoucnd^oi/v Trp6(3Arma av ypd<povTai ps 5uo oviacpcova onota


?! \xovo pe sva.

rpdKpovtai ^ie

PP •
Ed^ag, Zdpfiaxo.

p xgrfldxi.

kk axxiofidg, avexxXr]Xog, exxaddgicftj, exxXtjctlo,, sxxge/j,d), exxgior),


xoxxivog, xdxxog, Xdxxog.

k xoxaXo, xdxogag, xox'ixr\g, xoxova, xovxi, xovxoq, xovxovXa,


xovxovXi, xovxovxon, {-(oxfojcn, ooxa, adxog.

Vh ayaXXiaar] eidvXXto xoXXd) cfvXXeixovgyo


ayyeXXco (aA- eXXetjUjua xogdXXt <fvXXr\\pr\

Ad dyyeXog eXXeixpr] xogvdaXXdg ctvXXoyr)

—ayyekia) (aAAd iXeiJia xgvaxaXXo avXXoyt£o[iai


aXXd —eXetipa^) xvmXXo avXXoyog
aXXayr\ eXXeATixixrj xojfieidvXXio avXXvjzovjuai
aXXd£(o eXXoyifiog /uaXXl cfxiXXco (dia-,av-)

ajiaXXdffcfu) OdXXo) fidXXov cfcpdXXo)

aXXendXXrjXog xaXXtygatpia fidxaXXo xgxpvXXi


dXXog xaXXiegyeia fiexaXXs io (aAAd TgupvXia)
aXXongdcfaXXog xdXXio fxeXXov vndXXrjXog
aXXov xaXXiXEyyr\g jaeXXo) (peXXog

d/uiXXa xaXXovrj TiagdXXrjXog <pvXXo

anagdfjuXXog xaXXwxtxdg TioixiXXoi (aAAd (pvXrj,

avayaXXid^a) xaXXfjojiiCo) (aAAd noixiXog) <pvXo)

avadxeXXo) xaxdXXrjXog TioXXajiXaaidCco XQvGaXXida


anaXXoxQidyvoj xdXXa noXXoi xpdXXco

fidXXio xoXXixcftoa ngunoxoXXo yeXXi^oi

xoXXvfia avXXafirj ipvXXoc


dtxeXXi xoXXvgto <JvXXaXr]xrJQio

214
EXXdda, 'EXXrjvag^ KaXXtdgojjo, Ke<paXXr]Via, KeyaXXovtd, KvX-
TleXXa, TleXXrjvr}, TaXXla (ocXAA IJogxoyaXia)
Xr\vr\,

'EXXr), KaXXtoTzt], KaXXegyqq, KaXXiag, KaXXiydg, KaXXi/uaxog,


PrjytXXrj, ZJifivXXa, ZvXXag, WeXXog.

dgyiXog yogiXag fiaxeXeto (fXvXoq


(idxiXog doXdgio fiaXcbvcD xdXiQo
pLXa OgvXog fiatjtXdgi xogmXa
fiavlXta xafidXa filXt xgeXog
flovXa xdyxeXo findXa xgovXog
ydXog xaXaiaBrjcrla finaXovt (pdxeXog
(ocAAd rdXXoq) xagxo<piXi TtaXixdgt <pdXaiva
ygiXta xoXdgo &OQXO(p6Xt (pvcfaXida
ygvXi£a> xoXiyag novXi yaXidi
ygvXog XtfieXog (TeXa

AagbaveXia, KafidXa, IJogroyaXia, TgiyrvXia.

-£ka : «are'Aa, xacfeXa, xoneXa, fingoctxeXa, aagdeXa, <pave-


Xa, (povaxaveXa (ocAAa fideXXa, dtxeXXa, OveXXa)

-eXi : xoxxtveXt, xovveXt, xovgeXt, /umCeXt, nadxeXi

~zko : fieXo, xaneXo, ftovreXo, mveXo, (povgveXo


-oi>\a : fiagxovXa, xagdovXa
-06X1 : /xedovXi

-ovXt\q, : fiixgovXrjg

-novXo : agxovxonovXo
-Koiika. : jpagoTtovXa
-Xoq : Kavovaq: Ta apxaicc Kupia ovo^aTa cte -Xog ypacpo-
vtou eva X otocv tivai irapo^UTOva Kai ne 8O0 XX
ixe

otccv Eivai TTpOTrapo^urova:


AiaxvXog, KgaxvXog, PwpvXog, ZojiXog'
aAAd KdrovXXog, TipovXXog, KvgiXXog — TeXeaiXXa.
W afxfxog aofA.fj.axoq ygafifxa ygauuaQio
afifioivia fldfifxa ygafifiaxeag ygafifitj
dvafx/na ^Xififia ygafifiaxixr) diXtjjUfxa

215
exaroftfivQio xdfifja nXr\fifieXr\fia 0vfiim%o$
iXXeiiiiia xofiiidxi nfajfiiiVQa (fvfifxeglCofiai

ififieaog xo/ufAaTitoftai gdfifxa avixiiexoyf\

e/ifiexgog xoiifiaxid^oi (TCEfifia avtAfisTqia

;
ififiiadog xofxfj.oxrjg axqifjfia avfifioQia

; EfJkfiOVOQ XQS[J,{J.vdl (fvfifJLa^evoi <fVfJ,fjlOQ(p<i)VQ)

i dQVfifiCLTlCfO Xr\fifia avfifitaBrjTris xqififia

xdXvfiiia EtiiMX»wr\k.
\i yofia, xaixtd, xofiodivo, fja/ud, fiOLfit], fia/uovd, Q^fia, %p6tia.
j

vv !
(iXewa Ewtaxdaia dwo/wg navwxtda
y&vra (aXXA evaxog, xawdfit. CtVWE(pO
|

yewaiog evevrjvra, xdwr) ctvwwpdda


ydwrj/ua evevrjvxdgtjg) fxdwa (to) xrffiewog

;
yewd) ewota nakwv6<JTv\ar\ x&gawog
ewid ewod)

AXdwrjaog (aXAA Xego6vr)<tog,


IleXondwrjooQ
Tlgtyxm6m\aog E<pxdvr}<ta)
t
Fidweva
ridwrjg, rewddiog, FCdgtwa, 'Awa.

aevaog egivveg fiava <fovixo


revaQrjg xaviXa vdva xdvog (yia 6Xes
yeved xavifiaXoq vovdg tis cnmaates)
yovva xdvovXa ntLvi
evedg xoXdva nha Bgexavla.

nit \
mmxo, uiTtodQOfjLio, wznoxris, fidvumo ktA., ncmnovg (aXA<5t

nandg)
KojinaboxLa, iPiXumlveg, Innlag, Avoumog, <PlXumog.
n ygutrj, xcuia, xaneXo, nandg, axena, oxovnl.

pp ! ai/uoggayla anogghtxco Exoi/ndggoTiog naXiggota


j afJ(pLQQ07l0g <moQQo<pd> Odggog naqgrjcfia

avavxiQQrjtog aQQaxnog ididggvOfiOQ TtgdQQTjcrr)

avagguiiCw dtOQQOrf UfOQQOTlia nvQqixn


avdggcoarj diaggvdfiiCoj xaxaggdxxrjQ jtvQgdg
avxiQQyo")] E7ilgqr)fj,a lieXOQQvdfiltcD avggiCa
avxiggonog sniggorj fj.Y}%avogga(pia avQQori
anoggoia iggwoq ofidggvOfiog ywxoQQCtycb

216
'OmDioc Ae^eis KOtdcos vneQQOfiavxixog, vneQQeaXiaxrjg ktA.
AvTIQQIO, ZeqQEQ, IJvQQOg.

p a) Ae£ei$ ttou ypa<povTai ne eva g xat cnr)V apxaia yAcbaaa:


evQvd/uia, evgoudxog, 0egsg, 0sgaiog ktA.

(3) Oi pripaTiKoi tuttoi ttou ei'vai ctuv0etoi \ie to E-rripprjua

i
lava ri to axcopioro £e-:
£avagi%vu), %EQi£(bva), £egd{3a>.

y) Ot au^riiaevoi prmorriKoi tuttoi tgov TrapEAOovTiKcbv xpovcov:


egaips, eqi^e, egvOptids, Egijywda, ktA.

!
5) Ta VEOTEpa auv0£Ta:
ayQiogodid, avagcoxiEjuat, adngogov^a, j3advgt£og, xaxdga%a,
yXvxogtCa, sXXr)vogovfj,avixdg, sXXrjvogoj/xalxdg, xaXogi&xog,
t-evoQ&fioj, avyvoQcoxu) ktA.
e) Oi £eves Ae^eis: xdgo, xagovXi, tieqovxo., xagdxda ktA.

<ra fivddivo xoXoddog vsoddog jddda


XVTCaQlddl ndddaXoq dvddlxio
yXwdda Xvdda 71EQ10~0£V(D avcocDfxog
OdXacfda /usXtdda jisgiddtog dVddiDQEVCO
xaddtTEgoq IxoXoacag TlEQlddOXEQO xddaoi
xidda vdgxtddog neddog riaoEoa.
xtaaog
Ta Trapaycoya at -taaa: fiatiLXidaa, agxdvxidda.
(aAAa Adgtcfa kqci odgida).
Eajuubticraa
Ahxagvaaoog, 'Edsaoa, EXaaaova, SeaaaXla, MaaaaXia,
Meaarjvia, OSvooog, 'Oaaa, IJagvaaaog, /Xfi^oovvia, Aaav-
Qia, B?]aoagia)vag, Kaaadvdga, Kaaaionr}.

<t aXvoida xdaa /uidEvvy govdog


ddog xXaaixog finovdovXag dovddfit
axiOadog xXcboa jiaadg (povddro
diddxt fxaaovog noxdoa
Afiidog, Agyivovdeg, Egsdog (orrj MuTiArivrj), aAAd legtaodq
(cftt) XaAKi5iKf)), TXiaog, Krjyioid, Kr\cpia6g, Kiaafiog, Kvtooog,
Adgioa, Aejusoog, LldfAiaog, ITaxijota, Payola, BeXiadgiog.
-eaa: xovrsda, ngiyxuiEda.

217
xx axxixicf/uog, dixxog, eXaxxcofta, eXaxxcovco, xvxxago, negixxog
(aAAcc nvgexog}, xgixxog, y)ixxaxt£a)
Axxtxt), Avxafirjxxog, Yfxrjxxog, 0gsaxxv6a, Ilixxaxog.
i

x xoxsgo, Tiixa, BgEzavia.


-era : o/usXexa, ojiegexa, gaxsxa, govxexa, xovaXexa.
\ -8To : xafiaXexo, xaoxexo, xXagivexo, xovyixo, naxexo, aovexo,
cfxiXexo.

-oto : fiaoeXoxo, xagoxo, iimdxoxo , xaigoxo.

YY dyysXoq iXiyyog anagdyyi vjtEyyvog


fieyyaXtxo xXayyn] cfxgayyiCco V7teg(paXayy i^cn
ydyyXta Xagvyyi crxgayyaXi^co (pdXayya
ydyygaiva (xayyavEta axgoyyvXog <pdXayyag
yoyyv^w fiayydvio cfvyyevr/g (paXdyyi
yoyyvXi (aAA& fidyxavo, ovyyvcj/Ltrj (pagdyyi
tyy a/nog jLiayxavoTzrjyado) cfvyygacpEag (peyydgi
f-yyovt firjXtyyt avgiyyto rpiyyoi

eyygdfi/naxog firjviyyixr)g (fqxtXdyyi (psgeyyvog


e'yygaqpo naXiyyevedla cHpiyya cpOoyyog
eyyvrjxriQ nagayyeXia atpiyyo) (pog/4iyya
soayyeXio Tzagaadyyrjg acpovyyaglt,(x> (pgayyeXio
e^syyvo adXmyya cf<povyyiCco

MeaoXoyyi, Ilayyaio, AyyXla, rdyyrjg, MoyyoXia, Ovyyagia,


AyysXixrj, 'AyysXog, BayyeXrjg.

Ac^ek; itou rcaipvouv vt£ (icai oxi xQ


vt£ \
jHeXevxCa. fiavxC,ovgdva vegdvxCi
I ydvrCog (aAAa fxeXix^dva) navx^dgi
i
xaXixdvxCagog ftowxCovga navx^ovgi
\
fjiavxCovvt /LiTtQovvxCog axavxCdxoigog

j
MavxCovgia, BixoevxCog, Aogevx^og, AogevxCdxog, MdvxCagog,

218
A. KaTaAfj^ti? ouaiaanKuv

a. ApoEvixd

Kcrra-
FfapaSsiytJiaTa

-ep.o<; fiictefjios, £evixefidg, 7ir)yEfi6g.

(ctuvt)0cos otto prmaTa ae -to)


aOXrjxr/g, sjiidecoQrjxrjg, Tzegtrjyrjxrjg, Tzoirjxrjg, x^Xeygatprjxijg ktA.
E^aipouVTai: idgvxrjg, fjLTjvvxrjg, xgixr\g.

-iaxi\q (ovvr|0cos octto priiacxra ae -i£w)


Cvytarrjg, degiaxrjg, Xoyi(fxr)g y xgoiidxr\g ktA.
avdgcomrtxrjg, jioXsjutcfxrjg ktA.
E^aipouvTai: Savetaxr/g, Xr\axr\g.

-w\S (ouaiacrriKa Koivd koi eOvma)


lxE0vtr\g, oTtkixrjg, noXixrjg, anovgyixrig, awxomxrjg ktA.
AvaroXlxrjg, Qadixiqg, Aifiadixrjg, MedoXoyyix7]g ktA.
AAAd: aAtf|TT|<;, diaftrjxrjg , ibioxxrp:y\g, xo/j,rjxr]g, xvfiegvrjxrjg,

piayvr]xr\g, TtXavrjxrjg, nXotoxxrJTrjg, Jigcxprjxrjg — di)xi\c„

Ovxtjg, Xvxr\g (Koivd),

AyioQ&ixr\q, n^XiogEtxrjg kcq to Aiyivrjxiqg (eOviKd).

-ova<; (koivoc TrpoTrapo^UTOva)


axxr/juovag, d^ovag, [Sga%tovag, yelxovag, yvdjfxovag, dai/uovag,

£{m£iQoyvd)/Liovag, emaxrjfxovag, xiovag, nvevfxovag, (agiijxi-


xxovag ktA.
AAAd: djuficavag. (eigcovag), xavd<x>vag, /btecfattovag , (OeQfxo)ai-

<pojvag.

-opaq (Kovvd Kai Kupia TrpOTrapo^uTOva)


avxoxgdxogag, diddxxogag, exXexxogag, ngdxxogag, grjxogag ktA.
'Exxogag, Mevxooag, Neaxogag ktA.
-ort]<; aygdrrjg, deanoxrjg,, dr]/J,6xr]g, ddxrjg, egwjudxrjg, uzjidxrjg,
Tidxrjg, (yvvw/udxrjg, xo^dxrjg.
Ta u-TToAoiTra ere -o)tti<;; deapmifei maoxidjrrjQ, QiaamrjQ,
idtajxrjg, vrjcricoxrjg, 7iavrjyvgio'n?]g, Jiaxgidixrjg, axga-
xuoxrjg (Koivd).

219
Kcrra-
TTapaSeiypaTa

AvdQKorrjQ, HjieiQ&ttjQ, Pov/j,£Xtd)xr)g, ZovXicoxrjQ ktA.


(eOviKd).

-T\\paq avefxidtrjQaQ, xXrjxrjgag, Xafinxr\ga.g, odoaxgmxijgag ktA.

Xvxqco/uoq, <yxXa{l(o[x6g, xeXetcojudg ktA.


AAAd: £Q%ofj,6g.

-fbvac, .(irapo^uTOva koivoc, TTEpiEKTiKa xai TOTrcovu^ia)


ayxcovag, aycovag, aidyvag, agga^covag, dafxdivag, xoXo(pu>vag.
xvxXwvag, yEtiioivag ktA.
a/Li7teXd)vag, eXatcbvag, xotxojvag, ogvidcovag, negufxegtajvag,
nevxcbvag, axgaxdovag ktA.
EXixmvag, KiQaiqdivag, Magaddtvag ktA. Kai to Tloaeiddivag.
E^aipouvTai: aXaCdvag, rjyejuovag, xavovag, awdatxv/udvag.
ExQV[i,6vag, Maxeddvag, llcxpXayovag ktA.

-cova<; (apxaia Kupia ovonorra Kai eQviKd TrpOTrapo^uTova).


AnoXXwvag, Zrjvmvag, Tegcovag, Klfxcovag, Kgixaivag, IJXd-
xcuvag, ZoXwvag, Tgixpcovag, Qqicdvclq ktA.
Kai to Udgvajvag — Idnoivag, 'Icovag, Adxcovag, Adnoovag,
Tcfdxwvag ktA.
AAAd: Aya/ue/uvovag, Agiaxoyeixovag, Idcfovag, &iXrjfiovag ktA.
AXidx/uovag.

-aia avkala, r]Xiata (6iKacnT)pto xrrr\v apxaia A6r]va), xegaia,


juaia, TtEQixecpaXaia ktA.
Kai Ta rrpOTrapo^uTOva Nixaia, IJoxidata, &d>xaia.
E^aipouvTai: Oea, tdia, vt:a, nagea.
Zt'a, Kea, Nsfiea, Pea, Teyea.
(TTpOTrapo^ UTOva)
dgdxatva, Avxaiva ktA.
Fimgyaiva, MavgofxixdXaiva ktA.

220
Korroc-
rfapa8eiyjJiaTa

-la fiaqia, figadid, fieXovid, eXid, yetxovid, xsgacftd, gevitid, ogytd,

Tiqofiid ktA.
E^aipoOvTai (card pT)iaaTa cfe -evw): ytargsia, dovXeid, ao-
Seid, navxgeid.

la (-rrapo^UTOva 0r)XuKd)
arjdia, Axadrj/uia, ajuvrjaria, anXrjdxia, acfcoxia, diexia, evqpo-
gta ) rjyejuovia, Jigoedgla, xvgavvia, vnovgyia, <pi2.oxa.Aia ktA.
Agxafila, Acfia ktA.

AAAd (oucnaaTiKa Trapdycoya otto prmorra ere -eva), aird


grriSeTa ae -vg koci dAAa):
ayyageia, ayvgxeta, aXat^oveia, fiaaiXeia, EQ/ur]V£ia, exat-
geia, erpedgeia, erpogeia, drjtela ktA.

fiagela, dacfeia, oijeia, nXaxzia ktA.


Oeia, Asia, fivEta, xgEia
Koa to ova. Tgoia.

-la (Ariyouaa iae Korraxpr|cn-iKd 5i<p6oyyo)


aggdjcfTta, yvjivta, CrjAta, xapma, og<pdvia, jiegrjfpdvia, jtov-
Xta, cfvjuizovta, (pxrjvia,

AAAd (toc TrpoTrapo^UTova): d<5eia, aA?]6eta, ajusXeta, fiorj-


Qeta, eoXdfieia, cfvyyeveta, avvrjdeta ktA.
Avxi6%tia, AavXsia, AexeXeia, Mavxiveia, <PtXadeX(peiaKTX.
(evco EozxQia) — OdXeia, Irpiyhua ktA.
dy^oia, ay%ivoia, Si^dvoia, e'vvota, evvoia, o/uovoia, ngo-
voia, naXiggota, dnvota, dnXoia Kai Evfioia.

-i&a E7iixFffa.Xl.da, eyrjfiegida, fitgida ktA.


E^aipouvTai: %Xap,v6a :
arjjuvda.

-iXa (acpriprineva ouaiaaTiKa)


avaxgi/JXa, xatXa, aaniXa ktA.

-i<r<ra ag%6vxi$<?a, yeixovicroa, Saptimxtaaa ktA.


E^aipouvxai: Adgicta, <jdgi<ra ( = hocksBoviko 56pu).

221
Kcctoc-
napaBeiyjiaTa

-ITOa (UTTOKOplQTlKd)
aXvoidtxcfa, jujiaXtxoa, Jiodixcfa ktA.
E^capeiTai: deixaa.

-ova (Trapo^uTova)
aXxvova, a/ua£6va, eixdva, or ay ova ktA.
rxiova, EXacaova, Kagxrjddva, XaXxrjdova. Opoia Kai ti

AaxEbaifxova.
E^aipouvTai: aqqa^ei\a, a^vgrnva, xgvyxbva, Xeyedtva, %e-
Xd>va ktA.
AvXwva, Ba{3vXd>va, BgavQ&va, KaXvddjva, Uibdtva,
£ixvcbva.
-o<tuvi\ ayQafjLfxaroavvr]^ yQrjyoQoavvrjy dixaiodvvr\, xaXoavvrj, fxeya-
Xocrvvt], xQicfxiavoovvr] ktA.

-6Tt]Ta anX6xr\xa, Oegfxoxrjxa, idioxrjxa, jioioxrjxa ktA.

-i)xr\xa fiagvxrjxa, o^vxrjxa, xayyxt]xa ktA. (goto ETridETa ae -vg).


-covia BafivXcovia, lajiuwta, Itovia, KoXcovia, Aaxonvia, Aajzcovta,
[loXojvia.
AKO|iT| ae -covid: yatvtd, drj/xcovid, xXsidajvid, Jiayamd, %ei-
fiiovid ktA.
AAAa: Maxebovia, IIa<pXayovia ktA.
Kai to nexovtd.

-enfj xaXafnoxrj, ntvaxcoxrj, (fXEQajxrj.

y. Ot>5£T£pa

-sib ( rrapo^uTova ttou 9av€pcovouv totto)


yqayeio, tar geio, cr^oAeio, <$ wfxaxe Co, todeio ktA.
E^aipoOvTai: zonio, mSio. Opavio, fiifiXio, Orjpio k.<L Kai nXoio.

-TlJia fjtrixdvrjfia, emcpwvrifjia, xr\Xtyqd<pri^a ktA.

-T1T6 ayxopa%r}x6, avayiXr\x6, fioyxrjxd, xvvrjyrjto, naQafiiXriro,


€e<pa>vT)x6, TiodofioXrjxo.

222
Kara-
fTapaSeiynaTa

-i avxt, xXeidi, paXXi, vrjat, (Tnadl.


E^oupfcitcn: o£v.

-i aXdxt, dv/j.d()i, xaXoxaiqi, xgayovdt ktA.


E^aipoOvxai: fyddv, ddxgv, di%xv, axdyv kcu to 66qv.
fiaotfit, ra£idi, xovyexldi, qpidt ktA.
E^aipouvTai: avxixXeidi, axgeidt — xaovSt, xge/Lt/ivdt, [ivdi,

<PQvdi — Halafiridt.

-to yeXio, ax>xu)Qto, xexqddio.


E^aipouvTai: anoyeio, io6y£io, vnoysio, Xvxeto.
-OVl arjdovi, Xe/novi, ngtovt, xi/biovi, xqvyov. ktX.
E^aipouvToci: aXtbvt, xv&d>vt, xcudcuvi, naqayuivi.

xafinavaQio, voixoxvqio, avjuJiedsQio ktX.


E^aipeiTai: fxayeiQEio.

-tf|pi xXadevxt]Qi, £v7ivrjxr'jQi, 7iaxrjxr'iQt, nov/jQi, tioxloxi'jql, xgv-


ntjxr'jQt ktA.
E^aipouVTai: xecpaXoxvqi ktA. (pe 5euT£po ovv0etiko to xvqC).
-TT\PU> yvfivcLcfxi'jQto, dixa<yxr)Qio , ni£Gxr)Qto, oi&£Q(oxrJQio ktA.
E^aipoOvTai: xxtgio, {iOQXvgio.

Et^coctt): 'Oa-a ovSeTtpa fyovv fO>vr\tv TTpiv cnro TO ( TT]S KOT&At^tis Trafpvouv
Trpiv card to ( auro, otccv Travaet va efvai teAik6, e'va y: xadt aXAd
Tpayiov, radyta, Q0X61 — QoXoyioti, goXoyta ktA.

223
E. KcrraAfj^ct^ cttiOetwv

Korra-
TTapaSefynaTa

-aioq ax/uaiog, evxxaiog, xeyaXaiog, poiQaiog, xeXevxaiog ktA.


E^oaperrai: veog. (BA. kou cttt\ a. 225: -Ae'd£, -xeog.)

clots tog, Oeiog, Xelog, 7iXr}flei,og.

E^aipouvTou: yeXoiog, xgvog.

-t|po<; avdrjQOQ, bajiavrjQOQy L,tor}o6g, JtviyrjQog, Jiovrjgog, xoXfirjQog ktA.


AAAd: aXfivgoq, agyvgdg, fldeXvgoq, fiXoavgdg, yXaqwgog,
loyygog, oyvQOQ, Jtogcpvgog.-

aongtdegog, /uavgidegog.

aOXrjXixog, aaxixog, yi>a>axixog, Evyevtxog, vavxixog ktA.


AAAd: SrjXvxog, Xtfivxog — daveixog, dexeXeixog,
Kai xa ova. dagsixog, Ksga/ueixog.

doxt/uog, vofii/nog, voaxi/xog, (pgovtfiog, %grjOi(iog.

AAAd (to auv0ETa and to dv/uog, dvo/ia, ar'jfxa, o%r}na y dij-

pog, <prj/ur]):

evQvfxog, Tigodv/nog, ofubw/uog, avvdjvvfxog, did&rtfiog,

£7ilaTjf.iog, dd%r]fiGg, ajiodrjfiog, 7T.sgt(prjfiog.

Kai tcc eori[xog, drotpog.

-ivoq avxtxgtvog, fiogtvdg, Bgadirog, /jaxoivog, navroxtvog, <pe-

xivog ktA.
E^aipodvTca: " eXesivog, xXetvog, ooeivog, axoxeivog, xaneivog,
vyiF.ivog, opojTEtvog.

-IVOi judXXtvog, juao/ndgtvog, f-vXtvog, Ttixgtvog, %doxivog ktA.

-10$ dyiog, dyQiog, atutviog, d$iog, ovgdviog, aaJitog, ae^dduiog,


xuaog kt?\,

AAAd (ooa rrapdyovTai aird Kupia oyoiiara TrpoCTGOTrcov):


afisodxpsiog, xvxXumeiog* TrvBayoosiog ktA.
Kai ia: ddeiog, avxgixEiog, fiogsi.og, yvvalxsiog, sjtiyeiog,

(looyeiog, vjioyetog) , ngdfieiog, xeXeiog — djuoiog — aXXr]-


Xeyyvog.

224
Konra-
ITapaSeiyiJiaTa

-iaijitw; vrjariaifxoQ, vjzoXoyi&i/uoq ktA.

AAAd: aoxvatfxog — (onro pruaorra [3' cru^uyias) xaxoixt]-


atfiog, avlrjxrjoifioq ktA.

-imo<; aQviatog, fiowtaioq, jiaidiaxCiyiog, naXixaQicnoq.


AAAd: extfaiog, ?nuEQrjaiog, yviqaiog,

Idaxtfoiog, MiXrjoioq (sOvma) ktA.


->,eo<; TteivaXeoq, Siytaheog, QtopaXeog ktA.

-T£0<; diaiQETeog, (leiwxeoq, noXKankaaiaareog, Ttgoaxreog ktA.

-<ono<; ayQi(»7i6q, xtTQivomoq, TiQaoivwTioq, xaQumoq ktA.


-(ot6<; ayxadcjxog, doXcoxoq, ptexa^ojxog, anaQwrog, (povvxcoxog, q>zs-
Qcorog ktA.

225
XT. KaTaAf)££i<5 pr|}jdTU)v

a) Oi £V£cto)tik£<; KaxaX^ziq tcdv pTMidttov xr\q a ovCpyiaq

Ta prjiaaTa
TTapaSeiytiaTa E^aipEaeis
TsXeiCOVOUV CT£

1. -dpco avafi(o, Q&fiw, cfxdftto K.dc. oOToAawa), jra^cu, avajiavo)

2. -EUtO xXaSsvto K.d. xXefioy, dsfiojuat,

oveigevoftai K.d.

3. -aivco Cscftaivo) K.d. <palvo{tai K.d. devco, /neve*), TiXevco

4. -epvoj yEQVOJ, (pdgvco K.d. TtaiQVO)

5. -l&^OJ ayxaAtaCto K.d. adeidCo), xQEtd^o^iai


fiidCojuai. K.d. fj,oid^a>, [lovoid^to, v&id-
Cojuat

6. avTixQtCco K.d., avXXoyi-


£ouai K.d. TiQtjCoj — avafikii^tt), ava-
§qv£<x>, yoyyvt,m, daxQvCai,
xaxaxXv^oo, xeXagv£co, o-
XoXv£,a), ovyyvt,w, <?<pv£a) —

7. avafidXXo), avayyeXXco, deXa>, /LieXei, cxpeiXco

fieXXw, jiotxtXXco

8. -6vo> xXeidmvoj (xXeidoiva, -coaa,


-cbdrjxa, -ojfxevog) K.d.

9. aQetJto

egeMacfM

10. -TTCO nXtjxxa), sKfjiQaxxoi dexao, xetxofiai

226
Ta priMctToc
TeAsicovouv ae
FTapa5dynaT0t EJjaipeaeis

11. -ivco diva), xXivo), xqivoj, nl- —


va>, anoxQivofxai, ytvo-
vojuai

-1]V(0 aqrrjva), cfflrjvco, crxrjvco,

yr)vo>

-uvto ydvvo), Xvvco, vrvva), £v-


ra>, <prvvo), %vvoy, disvdv-
VO), evxoXvvcv, /uoXvvo),
tjsdtaXvvco, otjvva), xayv-
vo), afivvofiat
-eivco xXeiva), xsivco —

P) Oi aopiaxiKoi Tvnoi
A. Pfmata nov Sev aXXaCpw to OsfiaxiKo <pcovT|Ev tou EVEcrcdna oxov
aopwrto

Gen. rTapaSEiynaTa FTapaSEiyjjiaTa


E^aipeasis
VT1EV
Eveotcotoc AopJorou

-n- axprjvw, cffirjvto, jcqtj^o), d(pr]<ja, ecf(3r]<ya, eitqrj-

jUTirjCa) £a, epLmq^a


-i- ogiCo) ktA., vi(ia), oQtcSa (diOQiad), e'viyxx, divco: edcocfa,
Ttviyo), yivojuat ejiviga, eytva ttccO. doOfjxa
-u- (xolvvoj KT~k., daxgvCo), fxoXvva, ddxQvcta, —
%vvoi, cfvy%v£(o iyyda, Gvyyvtfa
-£l- aXeifia), xXeivm, dXetipa, exXeicta, —
<yeito, xelvoj iasiaa, sxetva
-Ol- adqotCo), avocya) dOqoiaa, dvoi£a —
-0>- anXdivm ktA., vkdQid, dnXaxJa, evicocfa, —
crd)£o) eacocra.

-0- aQfioCti) (sfpaQjiioCw aQ/zoda. (EcpaQpocta __


ktA,), deciTto^M ktA.), deojtoaa
_

227
B. Pfjjiaxa nox) aXXa^ouv to Oejumico <pcavT\£v tou EVEffxdna axov aopitrxo

9£|J.
TTapaSeiyyaTa TTapaSEtynotTa E^aipe-
(f>0>-
9&0-
vrjsv
EveCTTWTa AopiaTou CT615

-£- fjiEvoy, anovEfAto, -£l- EfXELva, anovEtfia, —


ysgvco ktA. zyEiqa
Tchevo) (nkvvai) -U- enXvva —
-ai- fia.Qa.Lva), xovtaivco ktA. -u- fidgvva, xdvxvva —
av£/3atva), xaxaGraivw, -n- avefirjxa, xaxd<jxr)Ga —
fiXaoxatvoi ktA. fi)Aaxr\oa
-o- afiagxdva), av^dvco -n- apidgrrjcfa, a,v£r)Ca —

r. To pfmaia Tt|<; p' a«^uyia(;<rxn(W* T ^0VV *<> v aopurto he ttjv KaxaX.i)li,T|


• t\ <r a

napa5£iyucrra 9em. TTapaSEfyyaTa


<pco- E^CTlpECTElS
EVEOTCOTa Aopicrrou
VT^EV

ayaJid), XaXd> ktA. -11- aydjzrjaa, KdXrjcfa [i,edd>, juddvcfa

xgaficb ktA. xgd@rj£a fj,7]vcb, fjirjwca

A. 'Oaa pfmaxa s/ouv 5ircX,6 EVEaxtbxa cte -g> Kai -i^co axov aopiato
jtaipvouv xr\v KaTaXti^Tj - 1 aa

EvEaTCOTas A 6 p i cr t o s

axoonib Kai axogni^w axdgmaa


avdd) Kai avdtCoj dvdida
yvgvw Kai yvgit,a) yvgiaa
ktA. ktA.

7) H HEtoxn
1. Oi cv£pyi|TiK£<; fietox&<; TeAtiobvouv cre:

-ovxa^, oTav ei'vai TrpOTrapo£uTOve$:


Myovxa<;, ygd<povrag, xQe^ovxaQ KT ^-

228
-cbvtaq, otocv eivoci Trapo^uTOves:
yeXdivrag, nrjdiovxag, XQayov6(ovra.g.

2. Oi TtaOiixiK€q jiexox^ teAeicovow cfe:

-HEvo<; \ie eva n <5ei>a> - befievog, anjvco - axrjfievog, Xvvco - Xvpevog.

-\i\ik\oq me 50o n crra pruiorra ttou e'xouv X ^ "^? X£l^ lKO: yqdcpoi -

yQa(i(ievoq, Qafia) - qafifievog, eyxaxaXeinvi - eyxa-


xaXetfJifievog, aKOQQinxw - ajtoggififjievog.

-ejievcx; us £ tt&vtote ott]V *rrpoTrapaAf}you<7a: fiaaiXevo} - fiadi-


Xe/uevog, fiayevm - piaye/uevog.

-Tifi£v<x; he i\ otoc pr)norra tt|S 6£VT£pr|$ av£uyias: ayand). - aya-


Tzrjftevog, xai cms METOXES ano8aQQrj(j,evog Kai enifla.-

QYlflEVOQ TCOV priHOCTCOV aTloQaQQVVQi KOI emfiaQVVCQ.

-iaHevo<; [xk i ae uepiKoc p^uorra ttjs 8euT£pr|s cnj£uyia$:

^aygvTtva) - i-ayQirnvMSfxevoq, (poflovfxat - (pofit(Tjj,evog.

EcjaipErrai r| (ieTox'n fieBvafxevog.

-onivoq a£ prmorra tt)s TrpcbTrjs au^vyias to 1


i, tj, u, ei, oi

ttou e'xouv <jtt\v irapaAriyouacc ttjs opicrnicns tou


EVEcrrcoTa 5iarr|pEiTai:
%Ti£,ai - ^Tt<r//evog, afirjVfo - afirjapLevoq, dvy/yCm -

(Svyyvd^jihog, xXeivq) - xXeia^ihog, aBgoiCw - adgoi-


cSfxevog.

-coji£vo<; pe to a) crra prjuorra ttou teAeicovouv ae -d)VG):

anXvivoi - aJiXa>juevog kcxi

p) crra ai<6Aou0a avcopiaAa pfipaTa:


fiXeJta) tdaofxevog
Xeyai eiTtcofievog

yivofiai ylvwjuivog
xdvo) nafioifxevoq
nivio mcofxevog
XQwyco (paycoftevoq
Ta ec;i avrrd prmaTa teAeicovouv crrr)v Tra0r)TtKr| jjie-

toxti cfe -coficvo?, Kafobs Km crrov Trcx6r)TiK6 aopioro


ae -tbOtixa, evco 5ev e'xouv EvepyriTtKO aopiaTO ae
-coaa. BA. KorraAoyo AvcopaAcov PriucVrcov.

229
Z. KaTaAf|§£i5 £mppr|[idTwv

Kaxa-
TTapaSeiyiJiaTa

El exsl, jiajuiprjcpei.
r\ axdfiTj, etds/urj, jurj.

erat, ptovogoixpi, ndh, nsgfvjcft, 6%i, crravgoTiodt, paCi.


ia aydXia, avdqia, fiaxqid, nkand, <pagdid ktA.
i<; (xoXiq, a7io@Qadic; } xovroAoyig, oXovvyrig ktA.
E^aipouvTai kcxi yp&cpovToa \xe T| pepiKa ovv6etoc tae

yauKT): ajiaQxrjQ, stjaQxrfs? smxeqpaArjq,


enicS7]g, xarayijg, xara/necfrjg.
u avxixQV, juerai-v, noXv.
to yvQaj, ETidvco, xdxoj, edcb, e£co.
to<; a/ueffojg, fiefialayq, xaxcbg, jubq ktA.
E^aipouvTai tcc: e/migog, evxdq, exxog, (e)(pexog, xeAoq.
II. ANQMAAA PHMATA

A. KaTrjYopiEQ avupaAuv pr|fiaTu>v

Oi KaTriyopieg ttou o:koAou0ouv eivoa niKpss "H MsydA.ES oiidSeg goto pr^jccTc.
ttou TrapouCTtdCouv tt]V iSia avoofiaAiar Ta prmcn-ac tt.X- /JaCw, /5ydtft> koci ^dvw

avr)Kouv ottiv i'5ia Konriyopia, yiaxi aAAa£ouv cttov aopiaTo to x a P aKTripa tou
EVEaTcoTa. 'Etcti Kai pe Ta aAAa prinaTcr to KaSeva, avdAoya jjie tt)v avcopaAia
ttou Trapouord^ei, o:vt\kei Kai ere nia KaTTyyopia. Ta iSia ovkos prjuaTa UTropst's
va Ta ppiaKEis KaTotTaynEva aA9apr|TiKd aTov KcrrdAoyo tcov AvdoiiaAoov Prj-

paTcov ttou aKoAou&Ei.

It) Kairiyopia

MepiKoc prjpiaTa axTipaTi^ouv to aopiaxiKO xovq Gsjia a-rro dAAr)


pi^a: Aeyio - et'jra. Ta pfmaTa auxd e'xouv daiyiao aopiaTo Kai et'vai

xa aKoAouOa:
@Xeti(x), £Q%0[Aai 7 Xiyoi, rocbfyjco.

2r| Kairiyopia

MepiKa pfmaTa aAAd^ouv <tto aopiatiKO toix; Gs^a to xapaKiripa


tou evsaTcoTa: fiy&t,oj - efiyaXa. Ta pr^aTa autd e(vai Ta aKoAovOa;
fidCou, fiyd£(o, xdvoj.

3rj Kaiiryopta

PiviKoAriKTa Kai tispiKa dAAa pfmaTa axrmcrri^ouv to aopicxi-


ko tou<; Be\ia <p(ovr|£v tou EvsaTcoTa: jusvo* -
aAAd^ovTas to GefiaiiKO
e/ueiva, (jpevyco - e<pvya. Atto Ta pr)paTa auTrjs tt)$ KaTT)yopia$ dAAa
o"XT||iaTi£ovv dary^o aopiaTo Kai dAAa oryiJiaTiKO eivai Ta aKoAouda:
-

ajiovEfuo, fiaqaivoj, fiqeya}, Slvcu, XenxaivM, piaxqaivoi, pcevm, vrge

nofiat, nXevco, atsxo/j,ai, arQ£q)a>, rsivao, Tgejia), rqecpw, <palvojuai

(pevyoj, cpQsiQca, xatgojuai.

4r\ Kairiyopia

ToAAd piviKoAr|KTa pr^aTa ttou teAeicovouv ae -atvio, -dvw

2V
£ovtocs to OejiatiKO (pcoviiev tou eveo-kotoc:
avactraivio - avdcfTtjoa, a/biagrdvco - afxaQTrjaa.
Ta prmaTa Trjs Korrriyopias aimis a^r\\xarr\l> o\JV oryiaaTiKo ao-
piCTTo Kat Eivai Ta aKoAouOa:
ajuagrdvoj, avaaraiva), anoaxaivco, aqralvoj, avtdvao, fiXattTaivoy,
fiv^aivco. eyyuO.TacfTa.Lvco, naQaaTaivat, oamaivw, %ooTaivto.

5rj Kaxriyopia

Ta uyp6Ar|KTa prmaTa ttou teAeicovouv ae -XX,<o crxTiuaTi^ovv


to aopifftiKO tod^ 9ep;a a-rro|3dAAovTas to eva X Kai aAAa^ovTas,
KaiTOTS, to 0e|aaTiKo <p<x>vr\e.v:

ct(pdXXco - ect(faXa y avareXXco - avaTeiXa.


Ta pf)|jaTa avTfjs tt|s KaTTyyopias £Xouv oxnypo aopicrro Kai
eivai to aKoAouOa:
(av)ayyeXA(jo, avaTeXXa), (anoJfidXXay, (xarjayyeXXw,
(jzaoJayyeXXco, o<pdXXo}, ydXXto.

6rj KaiTiyopia

fa uyp6Ar|KTa prjpaTa ttou TeAeicovouv ae -Xvco, -pvco axr||aa-

Tt^ouv to aopiffTiKO tou<; Oejiu aTropdAAovTas to v ttou e'xei o eve-

crrcbTas Kai aAAd£ovTa$, ovyya, to Oeiicitiko (proves v:


q>sQva) - E(p£Qa, aniovto - eaneiQa - ctTtdQdrjxa anaofievoc;.
Ta prmaTa auTris tt]S Kaxnyopias axr||jaTi£ouv doryiJO ad-
picrTO Kai eivai Ta aKoAoufta:
ydigvo), yeovoj, Segva), naiQVio, aegvco, tfjteovw, axeXvco, cpEovco,

'"eXvw.
lr\ Kaxriyopia

MepiKa piviK6Ar)KTa prmaTa ttou teAeicovou^ &e -aivto crx ")^" 1

ti^ouv to uopKTTiKO toui; 8£p;a airopdAAovTas ~vr\ auAAa^ri -aiv-

tou evEOTcoTa:
xaxaXafiaivu) - xaxdXafia.
Ta prmaTa auTd axrmaTi^ouv daiy^o adpioro Kai Eivai Ta
aKoAou0a:
KaxaXafiaivoj XafiaLvw Xayaivoy fiadalvo
TtaOaivo) jiexvxalvoj nrjyaiva) xvyaivoy,

232
8rj KaxTiyopia

Pfmorra %r\c, np&xxxc, Gvtpyiac, axniAaTi^ouv xP° vou $ Kca T ^-


ttous KaTa xr\ 5£v)T£pi] rn^uyia:
6eX(o - deArjaa, xq&xw - xqija.
Ta prmaTa auxct eivai Ta aKoAouOa:
fiocfxoy, deojuai, dtajuaQXvQojuai, eoyofmi, deXw, axexo/uai. xQE%a}.

9t| KaTT|yopia

PrmaTa tt\s SeuTgprjS av^vyias ayr)uaTiZ,o\jv T0V aopicrTO ere:

-a<ra: yeAeo - yekaaa' T^xoia eivai Ta pr^aTa:


avaxXw, yeMo, yegvu), btadXd), Stipd), 6qo>, EJiidgcb, xeqvu),

XQEflVU), t-E%V(b, TtetVOJ, 7lEQV(b, OTIO), Gyolvti).

-£oa: xah'o - xakeaa' Teroia eivai Ta pT)|iaTa:

avaiqaj, aqx<h, atpaiQib, fiagcb, diaiqd), etjaiocb, e7taivd>,

xadaiyib, , xaXdi, xarcupQOva), fmogoj, TiXavw, novtb, axe-


vo^ojqoj, tiv(y)%co(>cjL> r avvaiQcb, xePlco, tpogd).

-voa: [ie6tb - /ueOvaa, ftrjvcb - fxr\vvda.

-a£,a fiaora) - fidaxaga (f$dtfxr}t;a), nerd) - jiexal-a.

-t^a: govfpo'j - Qov<pr}t;a, XQafidj - XQdfir}£a.


-£*j/a: daggd) - d&QQEipa.

\Qx\ KatriYopia

MspiKes (jietox^S crxruicrri^ovTOU avcbuaAa x 00 ?^ vo: Traipvouv


tis KaTaAfi^eis ti$ KavovtKes, TtS KaTaAf)£eis SrjAaSr) rrou Traipvouv
01 liETOxes tt]s KaT-qyopias CTTrjv cmroia avrjKouv, 'Etui tt.\. to prj-

(aaTa nrjyaiv(o Kai ayavaxxw g'xouv [jetoxe$: Tirjyefievoq kcxi ayava-


xxiafxevog.

Trroia prinaTa eivai to axoAouOa:


ayavaxxw ££ipv%cb <pofjovfj,ai jSapatvco

aygvJtvdt) axovfinut anoOaqqvva) xoipovfiai


bvaxvytti EJtifiaQvvco evxvyva (ioXvv(D.

XEnxaivw jnadaiv(o jxaxqaivoy

233
B. KdTaAoyos avu>|iaXuv piijiaTwv*

Aopiaioi; Mexoxi]
EveaTcbxa<;
EvspyriTiKos TTa^riTiKOs na0r)TiKf|

ay avaxrdj ( K 1 0) ayavdxrrjda — ayavaxTKy/uevog

-ayyeXXw (K5) -dyyetla -ayyeWrjxa -ayyeXjuevog


(to PpiaKOU(iE
auvdeTo)

ayQvjzvcb (K10) ayQVJtvrjoa. — aygvTivia/bievog

-CUQCO (K9) -aigecta -aiQeOrjxa -aiQSjuevog


(auv0ETo TrdvTa)

axovfxnd) (K10) axovfmrjcfa — axov/ii7ii&/Lievog

a/xaoravm (K4) a/udgTrjaa — —


avayyeXXoj
PA. -ayyeXXto

avatoib

fiX. -aiqu) -

avaxXw (K9) avdxkacfa avaxAdarrjxa avaxXcKTfxsvog

avacfralvo) (K4) avdarrjaa ava&Trjdrjxa avaarrj/zEvog

avaxeXkio (K5) avdreiXa .


— —
avefiaivco avefirjxa §255 — avefiacffievog

* KavoviKCt avaypacpovTai crrov KatT&Aoyo ocvtov o evepyriTiKOS EVEcrrcoTas


Kai o aopicrTog, o Tra6T|TiK6s aopioros Kai hetoxt tou Tra6r|TiKou TrapaKEiuevov.
1
r\ !

Atto auTa axrmorri^ovTai akoAa oi uTroAorrroi pTinorriKoi tuttoi kou xpovo\.


H Ev5£i£r| K me api9|ji6 (Kl, K2 ktX.) Sr|Acovei ttjv Korrriyopia ctttjv OTroia
avriKEi to p^ncc (Kl = lr| Kocrriyopia ktA.).

"*4
Aopiatoq Metoxti
EvecrTcbxaq
Ev6pyf|TlKOS na0T}TlKOS

OJZOOCLQQVVCO anoddggwa aJioOagQvvQrjxa aJiodaQQtj/jiEvog


(K10)

anovefia) (K3) anoveifia a7zovefj,rjdr]xa —


anocfxaivo) (K4) aTio&Taaa anocfxa/xevog

OQEUtO dgeo'a
|
napataTucoc;
1 dgeaa kcu
j
dgeL,a

agxdt (K9) dgxecfa agxEtirrixa —


agraivoj (K4) dgxvcfa agxvdrjxa agrv/LtFvog

av£dvco (K4) avfyaa av£'r)Brjxa avi-rj/uevog

[JA. -aiQto

acprjvoj drp-ijaa a<pedrjxa acprjfiEvog

(ayrjxa)

fia~t» (K2) eBaka BdXOrjxa 1

fiakfjiivog

-/ScttAw (K5) -eBaXa -fifa]&r)xa -BXrjfievog


Tt^O-, 7lQO(f~,

ava- K.cx.

Bagaivm (K3) fldgwa — Bape/uevog (K10)

/9a»d) (K9) Bdgscfa


j
jjagt-Otjxa Bagejuevog

/Satfrw (K9) BdcfraJja j


Padxdxtrjxa B affrayftivog
^drfxrj^a \ ftarfrt]%xrjxa fiaaxrjypLevog
\

231
A6piaxo<; Metox,ti
EvecrrcoTat;
EvepynTiKo? TTa9r\TiK6s riaGrixiKfi

£yaCa> (K2) dfiyaka PydAdrjxa fiyaAjuevog

fiyaivui fiytjxa § 255 — fiyakfiivoc,

(iXaaraivoo (K4) fiXdcfriqcfa — fi?>a(fTr){i£vo<;

fi?J7l(» (Kl) ei'da §255 cxAAa £ida>Qr]>ca ld(OfJ,EV0S

Kai avdtf/.t-:tpa j
YirOTOCKTlKTl

nQofiXeyxx

fioCfHtO (K8) j36c?xrjcfa $ocfxr\$y)xa (iodxri(.tEvot;

P(*ix<*> ( K3 ) efiQst-a figafflxa fitJE(y)fXEVOQ

(xara)^Qe-
%xrixa § 259

(5qI(7X<» (iQtjxa § 255 {JfjeQrjxa

rjfiga

fiv^aiva) (K4) ftv£,a!;a ftvtdxTrjxa

yMftvui (K6) f/ydaoa . yfidgdrjxa

yeM (K9) yekacfa ysXdaxrjxa

yegvoj (K6) eyetga —


[j-y^
yegvd) (K9) yt-Qacta —
ytvojuai j
eytra yivtjxa \
yi.V'-'iWy:')';

j
Y-n-oTOKTiKr;
|

ysvcb i

i
._. . . .... _

deojuat (K8) — detfOrjxa

1
di-QWi (K6) £<5«@a ddgdrjxa j
dagtiivoc,

236
Aopiaroq Mstoxti
Eve<xc(i)Ta<;
EvEpyr|TiKog FTaOriTiKos ria0TlTlKf|

diaO?M> (K9) foa^Aao'a diadMarrjxa biadXacf/iEVot;

biafiaivct biafiiqxa § 255

f)tau)(b

|3A. -aiooj

bia/uagrvgo/xat — dta.iua.QZvQi'jdrjxa diafj,aoTVQr)fj,£VOQ

(KB)'

biaoQEio ^teooet'Ca — —
bibaGxo ^a|a biba%Tr)xa bibayfievoq

blvo> (K3) bodrjxa. bo(a)fievoQ


£<5ft>«a

TTpoaTaKTiKr|

|
bo'tas

btyot (K9) diyaaa btlpacffjL€VOQ

boot (K9) edoaaa

<>r<m>xa> (K10) fivctTv%r)aa bvefTV'/KyfiEVOQ

/y^aTao'Tan'f'j t-yxaxddxrjcfa tyxara<yrdOrjxa Eyxaracfrrjfitvoi;


(K4) - lyxaOirftc')

'

P>A. -ainii)

( t: JTtaivecta ( e jjimvedrjxa naivEf.iLEVOC,

naivExpa jiatVEvrrjxa jraiVEfievoc,

emfiaQvvv) (K10) emfiuQvva znifiaQvvOrjxa £7ll(iaQ7}fJ,EVOg

237
Aop loxoq Mexoxfl
EveCTTwxag
EvHpyrjTiKos TTa6r)TiK6s naGiTTtKi)

ejitdgd)

(3A. dgco 1

zQXOLim jfefoz § 255 — _


evTv%d> (K10) svrvj(rj(ta — evTv^ccr/udvog
I

ev/o/uai (K8) evxrjOrjxa —


Boqoqj (K9) ddQQeya —
Odggrjoa
1

Sam (K8) diXriaa OeAtjfitvog


_4_
Oero e'Oeaa (xFdtjxa) -deixivog,

i
(aw-, xaxa-.
anoovv- K.d.)

xaQaind) ;

PA. -aigcb j

xdOofuu xdOtan — j

j
xaOiaitevog
(xaQiCv}} xdOirfa xaOiatievog
1

K'lir: §252,1 f xdrjxa § 259 xa/iFvog

xa/r-i (K9) xd/xrfa xaA^'o'r^xa !

XCLAFCfLlCVoq

xdr*!) (K2) r'xc.ua xauumtvog


VlapaTaxiKoc (
:
xnva)
fxavt:
1

xarayyekuo
pA. -ayyr/Mn
:
— - - - - - ..-
- ,

xajahdlaivd) (K7) htBa


>tcua/jwa

18
Aop icrcoq Metoxf)
Eveatcbxag
EvepyriTiKos TToOtitikos IlaGriTiKfi

xaxaqpgovcb (K9) xaTaqpQOvrjiJa. xaxa(pQovr}Qr}xa xaxa(pgovr]^Evog


xatcKpQoveaa xaxa<pQovedrjxa xaxaygove/Ltevog

xaxefiaivco xarEprjxa — xaxefiaGfiEVot;

§ 255

xsovd) (K9) tceqada xEQa<ytrjxa XEQCLCffiEVOg

xkaUo § 252,1 exXaya xXavxtjxa xAa/Lttvog

xoijuovfj.a.1 (K10) — xoiju^0r]xa XOlfliajUEVOQ

xqsh(v)(x> (K9) xgdjuacfa xgejud&xrjxa. XQEfxad^iEvoq

Aa/Ja/vco (K7) eXafia _ —


Aa^atVa* (K7) eXa%a — —
AeYW«> (Kl) etna § 255 smwQrjxa EtTliOfXEVOQ

Xejixaivoi (K3) Mjzxvva ?.£7ixvvQr)xa (exJXetzxvojuevos


(K10)

fiaOaiva) (K7) e/nada fjtadevxrjxa /uadrj/tEvog (K10)

piaxgaiva) (K3) judxQvva [xaxQEfxivoq^ K 1 0)


aJiofxaxovvQrjxa OTlOHaXQVCffJLEVOi;

//edw (K9) fxeBvaa — [ledvopievoQ

/i£j»a» (K3) Efieiva — - —


^ra> (K9) fir'jvvaa /U7]vvdrjxa /LttjVV/LlEVOg

[xoXvvio (K10) juoAvva fioXvvdrjxa /no?.v(Tfj,Evog

(jtnaiva) ixnrjxa § 255 jUTtaO/dEVOQ

239
AdpiaTog Metoxt)
Ev6CT(faxaq
Ila9r|TiKT)
EvepyTiTtKos TToc0riTiK6s

fAJlOQQ) (K9) yujrdpecra — —


VTQE7lO{J,ai (K3) — vTQ&7ir\xa § 259 —
ZediaXvva) fg<5tdAwa i-ediaXvOrjxa £ediaXv[ievos

§257,3

$s Xva> (K9) ^£X a<^a £e3£derT??xa ^e^actyie'vog

^yu^ca __ JjeipvxtOjuevog
geywx™ (K10)

nadaivoj (K7) e'jiaOa — (xaxo)jta8r)fxevo<;

Tzaigvo) (K6) jrjfea § 255 TidgOrjxa naqfievoQ

TtapayyeAAco
Tta^ayye'Avto
(3X. -ayyeAAw

naQacfraivu (K4) Tragdar^tfa noQaardBr}Ha Tiagacfxrjpievo^

jicta) pX.jnjyaivto

netvoi (K9) jzet'vaora — neivda/jievog

71EQV0) (K9) Jiepatfa Tiepda'TTjxa TisQaofievog

n&xwxaivQ} (K7) n&xvya — 7l£TVXf]/*EV0S

7l£TCt) (K9) Ttera^a jrerd^T^xa 7lETa(y)fl£V0Q

Jl€(pT(X) eneaa — Tze&fievoq

Ttrjyaivu) (K7) nrjya § 255 — nrjyefievoQ ( K 1 0)


Tidw

nivco rfma § 255 niwOrjxa 7llO)(lEVOQ

240
Aopiaxcx; Mexo/f)
Evea-ubiat;
EvepynTiKos HaOriTiKos rta0r|TiKf|

jilavo) (K9) j
jilavrjOrjxa -nkavrjfxevot;

(nkavevao) nXavexpa TtXavEvrrjxa TlXaVEfAEVOt;

n?J.vo) (K3) inXvva TtXvOrjxa TlXvpLEVOC,

7T/J(>> inkevaa — -
Jivrio envevcfa -TivEvdtrjxa (e/u~) -TivEvajuevoi; (e/a-)

7T0V(b (K9) jzovsaa -7iovedt)xa JlOVEfXEVOQ


(naqa- K.d.)

QOV(p<h (K9) govtprj^a QOvq>r\y(rr\xa gov(p?]y fiEVOQ

cftfiofxai asfidarrjxa

(fEQVO) (K6) davga avgdt)xa avg/iiEvoi;

(fjia) (K9) ecfTiacfa -andarrjxa anaojAEVoq


cfjidCco, andvo), (alio- K.d.)
G7tdo>

ajzegvo) (K6) e'ctnsiQa cfTzdpdtjxa anaQfjiEVoq

arexofxai (K3) ardOrjxa


arixoj
TTpOCTTCCKTlKTi

ardaov
ar ad eire

arehvw (K6) eaxEika ardWtjxa araXfisvog


-tfreAAto

CfT£VO%WQW (K9) arsvoxcogrjaa arevoxojQijdrjxa arEvo%<u)Qr}fievoQ

atevoxcogeaa ar£voxa)QEdi]xa arevoxcoQEjuevog

241
Aopioxoc, MexoxTi
Eveaicbta^
Evepyr|TiK6s T7a0r|TiK6s ria0riTiKTi

atQ€(po) (K3) ecrrfjeyja <rxgd<pr]xa <JxQct{ifj,£vo<;

§ 259 -dXQE[4fl£VOQ
(xaxa-)

(Tv(y)xcoQ(jb (K9) tiv(y)xa>Qr}drjxa civ(y)%ojQT]fxivoq


<tv(y)xa>QEdr}?ca (fv(y )xojQ£fJ,£vog

cfvvaiocb

(3A. -atgco

CfWlQ/LtOTtb avvco/Ltoxrjaa — —
(Jvvojfxocfa.

cfqxxUoj (K5) eaqxxXa __ £d(paX(iEVoq

dyrphnh (K9) a%61a<j<x — . cfXoXacf/btEVog

ownaivo) (K4) cfibnaaa — {fco7tacf/j,£vog

oYa>7ra> did)7ir}da -aiamijOrjxa. -oia)7i7i^Evoq


(goto- K.d.)

T£iW (K3) exeiva -xadrjxa —


(ano- K.d.)

TsAw (K9) (avv- xeXecfa XEteoxr]xa. -xekeafievog


0eto !

ctuvt ]6gos) (pvv- K.d.)

Toa^ci (K9) xgdfirjga XQafirj%xr)xa XQafirjy/uEVOQ

XQE710) (K3) EXQEipa xgdnrjxa § 259 -xga/Ltjuevog

XQBCpiD (K3) idgEipa xgdqtjxa dgefj.iJ.Evog

(dQE<pa>) dgdqirjxa § 259

242
Aoptoxoi;
EveaTomac;
EvspyrjTiKOS FlaOriTiKOs Ila0r|TiKTi

TQeyvi (K8) irQE^a


! FTpOCTTaKTlKri

TQE%a
[
XQE^aXE

TQcb(y)(0 (Kl) dqcaya §255 <payd)8f]xa cpayajfievoQ

Tvyaivoi (K7) fcTv^a (ajiorvxrjftEVOQ)

vnodypfxai vjiocfyeOrjxa vnotf x^fJ-EVog

(pai.vofj.ai (K3) (pdvrjxa § 259 (xaxoqxivtopiEVoq)

i/jsvyw (K3) Efpvya


I rTpooraKTiKri

I (psvye
(pEvya

qideLQO) (K3) e<p6eiga (pBdorjxa § 267 (pQao/UEVog

(pofiovfjat (K10) (pofirjQrjxa (pofiuyftEVOQ

<poQO> (K9) (pooeaa (pooidrjxa (fopspievog

(praio) § 252,1 £(fjat£a


l
yaiaouat (K3) ydorjxa § 259
|
Metoxh
:
yaoov/nevog

j
yonxaivv) (K4) yoqxaaa yaQtacffjEvoq
i

^tA^o (K6) eipaXa (ydXOrjxa ipaXfj,evu>,

f V«AAa> j (K5)

243
f. Pfj|idTa <xe -aivu

EvepynTtKOj TTa0r|TiK6s naOrjiiKfi


EvecnrcoTac;
AopiaTO^ AopiGtoc, Metoxii

a'. Me aopiCTto <te -ava


(-atvto, -ava, -vOr]xa, -dfievog)

avacfaLvu) avd(fava — —
anoXvfxaivoj anoMjjLava a.nok'vfidvdrjxa a7toh)(jLa.<JpLevo<;

dsg/uaivco degjuava 0eg/udv6r]xa degjuaajUEVog


Xevxaivw Kevxava Xevxdvdrjxa Xevxacfjuevog
kinaivQ) Mitava XmdvOr]xa Xmacffievog
juiaivco fxlava fiidvdrjxa [nadfievoQ
^eBvfiatva) ieOv/xava — ieOvfiacf/uEvog
oaivw iqava — —
nvnatvo) gvjiciva QVTidvOrjxa __

ctr}[iaivu> cf?j[iava ffr)/j,dv6rjxa (a£)ar}[xaafxEvoQ


cfv/UTtegaivoj avfiTtetyava — —
vyoaivto (vygava) i:yod(v)drjxa —
v<paivw dcpava v<pdvQrjxa vcpaa fievoq

P'. Me aopiCTto <te -ava


(-ai'vm, -av(i, -Orjxa, -fxevog)

fiadxaivo) fidtfxava fiatfxdOtjxa ftanyxd/^evog


fiovjhu'i'e) fiovjiava fiovfiddrjxa fiot'liautvoc,

yAvxalvo yfajxava yhrxddtjxa yAvxautvoc,


Csaraivo) CzcfTava CeardO)]xa 'raraurvoQ
xov<[ (uvo) xovrpava KovtfdQtjxa XOV<j auf-'VDQ

'itwalvio judoava juagdOrjxa /Mloa/Ltt-VOQ

fioioacvit) uoiqava pioiodOrjxa fioioajutvog


-/LiuHjaiva) -fxwpava (^e)fi(oodOrjxa (iJEj/LMDOajJlEVOQ

£eQava ^EQaSr/xa ienaftevoi;

244
EvepyT)TiK05 T\o8t\x\k6% UaQr\TiKr\
Evecrtcittac;
Aopicrroc; Aopiaxoc; MetoxTl

nsdaivio Tiedava — neda^evog


Tiixgaivoj jiixoava Jiixgddr]xa Tiixga/btevog

XqeXolivo) xgiXava TQsXdOrjxa ( ^EJXQeXafXBVOQ

(pvqaivu) (pvoava — ((fVQaptvog)


ipv%oaivio ipv^qava yv%QdOrjxa yoxQafievog

7'. Me aopiaxo <t£ -uva

axQifiaivoj axQifivva — —
anaXaivco andXwa — _
ficiQaivco fiaqwa — ftaosfievog
fiaQaivto (idOvva __ —
Kovxatvo) xdvxvva — —
Xeuxaivoi Xtnxvva Xejxx-vvdrjxa ( ex ) Xs Jixvctfxevo g

(xaxQcuvv) (MixQwa ano/jiaxQvvdrjxa ajtofjiaxovcff^evo g

fj,axoef/,£vog

IxixqaiVM fjiixqwa - - —
£javOaivu> tjdvQwa — —
o/uoQcpaivo) Ofiooqmva — —
7ta%aivo) nayvva — -
jcXaxaivio TiAaxvva — !

TtXr)Qaiv«) ttXi'jOvvcl

cfyovoaivo) ciyovovva
axXriQaivio (ixX)jovva

0XOVQ1livo> dxovqvva
{paodoLiva) (pdoftvva
qxoiyrdvio
yovxoaiva) %6vxQvva

245
AIIO THN ILTOPIA
THE EAAHNIKHE TAHLEAi:

H to-Topia ttis yAcbaaas ttou MiAds eivai xapaypEvr) Trdvco


cms i'5ies lis Ae£eis ttis ttov, tiiAr)|J£VEs Kai TpayouSiau£VES X I_
XP ovla T "pa a EKaroianupia x£ iAr|, 9^pvouv ends
"

Ai&BeS -71 cos

TTjv iSia tt\v icnopia tou £0vous.

H apxaia Oi apxaioi 'EAAt|ves liiAouaav airo totto a£ totto 81090-


eAAtiviKri
p€TlKa> Atto totto cte totto £T|Aa8ii T) yAcbaaa e-rraipvE Kai
yXcoaaa ...
aAAT]
,

nop<pf),
,, _ , 1 ^
orrroKTOuae £vav lOiaiTEpo tutto, ttou AEyOTCtv
,

5idX.£KTO^. Ztt] 2rrdpTT) ei'xocv tt\ dopiKfj Si&Xckto, ottiv AOf^va


tt)V artiKTi koci aAAou dAAT|. Auto ojacos 8ev tous etiTroSi^e kcc66-
Aou va ETTiKoivcovoOv koi va auvEvvoouvTai dvETa, yiaTi 01
8ia(popEs ocvdjieaa oris SioAektous 8ev f^Tav tieyaAes. H yAcbaaa
tous Sev dAAa^e. H fi-qxeqa A.x- airo tou$ A0T)vaious AEyoTav
\ir{ty\q y evcb airo tous ZTrapTidTES AsyoTav pdxrjQ. Tt) arrapTia-
tikt) Ae^it xdv 01 AQrjVaioi ttjv eAeyav xiqv. Tov EjepEis to Aoyo
tt|S apxotias 5/TTapTidnaaas «r\ xdv ^ e'jrt xdq»' r\ AOTjvaia 6a
fAeye orr| 5tKr| tt|S 8idA£KTo: «rj xrp> rj em xrj<;» (r\ va <pep£is

tt!ctco ttjv ao~rri5a r| va aE 9£pouv -rrdvco a' aurr) vEKpo). 'Ottcos

SiamcrTdovEis, 01 SiacpopEs tous 8ev rjTav Toao pEydAES, wore


va 8T)Mioupyouv dAAf| yAcbaaa. Arnatoupyoucrav airAcos dAAri
SioAekto.

H eAArivicmKii QaToao Koivfj y'k&atsa 8ianopq>cb0T|K£ apyoTEpa, pETa ttjv


aAe^avSpivri
i*l
KXaaiKT| ettox^, peaa arous aicbvEs ttou apxiCouv TO 300 tt.X.
KOlVf)
Kai TeAEtcbvouv to 300 p.X. TTEpfrrou. H yAcbaaa auTfj, ttou
yivETai aiyd aiyd KOivf| dAcov tcov EAAfivcov, Trpot\hfe otto
ttjv ottikti SidAEKTo Kai pdAiaTa otto auTfjV ttou piAouaav
ott)v A0f|va yupco ara 500 - 400 tt.X., tov xaipo 8r|Aa8r| ttou
01 A0r)vaioi ei'xov 9Taaei cttt]v ttio H€ydAr| tous aKprV Ha vc

246
yivei gjjcos SioAektos
t] a~nrtKr) koivt), xP El0:0"Tr|KE va TrdpEi Ae-
^EiS Kai aTTo dAAes SioAektous, tote ttou o Meyas AAE^avSpos
KorraKTOUCTE tt|V AvaToAr|. 'Etqi r\ koivt\ auTr) yAcbaaa t'yive
U£ tov Koapo Kai yAcbo-aa tcov kcctoIkcov tt\s AvaToArjs. Tt)
piAouaav Kai tt|v £'ypa<pav -rravTou: cttt) Zupia, aTTj MiKpaaia,
aTT|v TlEpaia, crrriv AiyuTTTO Kai aAAou. 'EyiVE 8r)Aa5fj, ottoos
Oa AEyafiE arinspa, r\ 8ie9vf|<; yXaxraa tt|S sttoxtis.

H yAcbacra auTrj [je tov Koupo Kai |ae to dirAcoiJia E'xacrE H ayi<yT\ tt|S

tt}v TraAid tt)s \\op<pr\ Kai TrapouaiacrE vEC0TEpia|jous ttou Trpo- Koivfis ue TT)V

apxotia Kai tti


UTivouaav ir\ yAcbaaa ttou ijuAouije af^Epa. H yAcbaaa tou
vea eAAtivikt)
3ou n.X. aicbva ex ei TroAAd crroixtia tt\$ ar||j£pivr|s uas yAoba-
eras. Ae Aeve Tcopa vet, eqvBqoq, l%^vg Aeve ftQ£X £t xoxxivos, >
>

( o )\paQi( ov ) , ottcos TTEpiTTou Aehe Kai ar|HEpa. Tetoio 5eiyiJiaTa


PpiaKOunE TroAAd o"Ta EuayyEAia: Bqexel ini dtxaiovQ xai adi-
EVTuaav to XpiaTo [\e %2.afivda xoxxlvrjV yia va
xovg, 01 louSaioi
9avE Ta ttAti^ti era oTroia 5i5aaK£ o XpiaTOs, Sev urrripxctv
trapd nevxe olqxoi xgidtvoi xai Svo dipdgia.
liyoupa era irapaSEiynaTa auTa avayvcopi^eis Ae^eis
au cttov KadrmEpivo aou Aoyo. AiKaia
ttou xpTlo-ipoTTOiEi's Kai
AoiTTOV ElTTaV OTl T| KOVVTJ TT)S £TTOXr|S TOU XpltfTOU aTTOTEAEl
tAEydAo ora^o ttis yAcoaaiK^s pas laTopias Kai apyr) Kai TrpcbTri
EH9aviar| tt)s veoeAAtivikijs pas yAcbaaas.

Oi aAAayes auvExio-TT)Kav Kai cna xP ovna xa Pu£avuva. H yAcbaaa


Tote ndAiara yeviKEUTT|Kav TTEpiaaoTEpo. 'ETai ppiaKou[i£ udpa Kara Ta
|3u£avTivd
ttoAAes Aecjeis <yir\ ar)[i£pivr] tous uop9T|: naidifv), aKd)vi(v),
Xpovia
jiarEQaq, nolr], olq, va Kai ttoAAes dAAES.
ApyoTEpa, otov o$r\-
vveito Bu^dvTio, r\ yAcbacra r\ ^covTavr) Se Sia9EpEi axeSov
Ka96Aou a-rro ir\ arjuepivr), tt| veo£>,)i,T|ViKfi Y^»<T<ra, ottcos TTTV
cjEpou^iE a-rro Ta SripoTiKa jaas TpayouSia.

H armgpivT\ uas yAcbacra exei giovaSiKes apeTes: £K9paaTi- H veoeXXT^viKri

KOTr|Ta, EuAuyiaia, 5uva|jir) cruv6ETiKr|, iKav6TT)Ta TTapaycoyu<r|, yAcoaaa

ttou aripaivEi oti avdAoya he tis avdyKEs auv0£TEi Kai TrapdyEi


A^EIS, TTOU £K9pd^OUV TO Ka0£Tl.

247
?,X\~}^<<i\ H eAAr)viKr) yAooaaa e'xei, ottcos ei'Ses, n£ydAr| laropia.
yAcornra
'Eye\ tt^ pteyaAuTEpr| laTopia airo 6Aes tis eupcoTraiKEs yAcbacrES.
TpaTTTd tt)s nvrmtia ^aprupouvTai airo tt\ 2x\ xiAiETia tt.X.,
AoyoTEX^tKct Trptv otto 2500 xP ouia ^-* aUTf) yp&<pTT|KCXV
-

spya ttou 6e Oct yepdaouv ttote: t\ apxaia AoyoTexvia, to


EuayyeAia, r\ vea M aS AoyoTExvia. Nl* ccuttiv
f3u£avTivf) Kai rj

£K9pacrTT|KE o Aaos ^as Kai eott|C7E ra 5txd tou yvrjuEia: to


Trapaijiu6ia, tis Trapoinies, tis TrapaSoaeis tov, to BriiJOTiKd
\xccs TpayoOSia.
Eivai 0r\aaup6s. '0|ico<; to yAaxroTKo na$ auro 0T\aaup6
e'Xoupe XP^°S va TOV KaTaKTrjcrou^E. Kai yia va eTtrruxouiiE,

XpEia^oiaaoTE liEpmd 'Eva otto avTd eivai Kai tj


|3oTi6riiJiaTa.

rpapiaaTiKT), to |3i(3Aio auTo ttou p£ aydTrri irpoaipEpETai otov


'EAArjva pa0r|Tr| Kai aro EOvos yeviKOTEpa.

EEftOYAAO KAI KOIMHMATA


TAZOY MOYETAOEAAOY
248
I1EPIEXOMENA

npoAoroi 5
2TO MA9HTH 7

nPQTO MEPOI
o! oeorroi kai ta tpammata
npcoTo KE9ccXaio — OGoyyoi Kai ypd(jyaTa 11

AeC/Tepo K£9aAaio — Ae£eis Kai auAAapes 18


TpiTO KecpdXaio — Tovoi Kai TrvEuuaTa 22
TeTapTO KecpdAaio — 'AAAa opeoypa<piKa ar) lidBia — £Ti£,r| — luv-
TO(joypa9ies 21
riEMTTTo KEcpdAaio — FTdGr) 96dyycov 32

AEYTEPO MEPOI
Oi AEEEI2

I. H KATAmrH TfiN aeeeqn


fTpcoTO KE9dAaio — Assets Aa'iKEs Kai AeSets A6yi£$ — To Ae^iAo-
yio tt)s NeosAAt}vikt)$ 40

249
II. O IXHMATIIMOI TfiN AEHEQN
nAPArQTIKO
AsuTEpo K£9dAaio — TeviKa 41
TpiTO K£9ctAaio — rfapaycoyn 44
TETapTo KE9ctAaio — ZuvGeari 55

III. H IHMAIIA TON AEHEQN


rfEiiTTTo KecpdAaio — KupioAe^ia Kai |aeTcc9opd 65
0[acbvu|ia 66
rfapobvuuct 66
Svvcovuijo: 67
TccuToarina 67

TPITO MEPOI
01 TYnOi
TA MEPH TOY AOrOY

TeviKa '.

. . 68

I. TA KAITA MEPH TOY AOTOY


rTpcoTO K£9aAaio — To dp6po 72

TA OYIIAST-IKA
Aeutepo K69dAcao — Oi afi^acriES Kai tcc si'Sr] tcov oucnacrnKcbv . 74
TpiTO KE9dAaio — To ysvos tcov oucnacrnKcov 76
TeTapTO KE9dAccto — apidnos tcov oucnaaTiKcov 78
TTeijttto KE9dAano — KAicrri tcov oucnacrnKcov
"'

79
(KAicri apciEviKcbv 81
KAictt] OtiAukcov 89
KAiari ouSeTepcov) 96
'Ekto KE9dAaio — AvcbpiaAa oucriacrnKd 10'

250
TA EniBETA
'EpSopo K£9dAaio — H kAiot| tcov £tti06tcov 106
Oy5oo KE9aAaio — T"Tapa0ETiKa 115

'Evccto K£9dAaio — Ta api6pr|TiKd 123


Aekoto K£9aAaio — Oi avTcovunies 128

TA PHMATA
-'J
TsVlKCt 1

Ev6ekoto K£9aAaio — AiadeaEis Kai 9<joves '140

AgoSekccto K£9CtAaio — EyKAiasis koci xP ovo1 — Api0iaoi kcxi

rrpoacOTTa 1 44
Aekoto Tpixo KE9&Aoao — Ta ctto\x£io: tou a^rjpaTiaiAoO .... 151
Aekoto TETapTo XE9oAaio — Oi ov^uyies 157
Aekoto ttemttto K£9aAaio — Ta Oe^oto 1 74
A. — To evecttcotiko Gtpa 1 74
B. — To 9£|aa tou EVEpyriTiKou aopicnrou 1 76

f. — To 6E|ia tou Tra0TiTiKou ctopiaTou kou ttis ttocStitiktis hetoxtis .


J 32
Aekoto ekto K£90cAavo — Pf)|iaTa EAAsmTiKa, a-rrpoaooTra, avco-
^iaAa 188
Aekoto EpSopo K£9aAaio — Oi jjetox£S 189

II. TA AKAITA MEPH TOY AOrOY


rfpcoTO K£9aAaio — EmpprmaTa 1^1

AeuTEpo KE9aAaio — npoOeasis 1^'

TpiTo K£9aAaio — Xuv8saiioi 199


Tetqpto K£9aAaio — ETn9<jov/f]naTa . . , :
203

E n I METpO
opeorPA0)iKOZ oahtoz
A. — Aiyr^a o*up.9cova put, it. yy. aE ^sves Ae^eis • • 207
B. — Iuu9coviKd auiairAEynaTa 210

251
r. — T7ivaKa$ Ae^ecov p.e 50o aupupoova onoia r\ ne eva
avucpoovo (Kai [xe vxQ 214
A. — KcrraAr^Eis ouaiaaTiKcov 219
E. — KcrraAf^Eis ettiOetcov 224
XT. — KcrraAr^Eis pr^&Tcov 226
Z. — KcrraAri^Eis ETrippriiaaTGov 230

II. ANQMAAA PHMATA


A. — Korrriyopies avcbpaAcov prmotTcov 231
B. — KcrrdAoyos avcbiaaAcov prmcxTcov 234
f. — Pfmcrra ae -aivo 244

AfTO THN UTOPIA THZ EAAHN1KHI TAQIIAI 246

252