You are on page 1of 274

ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.

qxd 19/9/2005 2:42 ìì Page 24

Ôé ìáèáßíù:
-ñùôÜù ðþò ëÝìå êÜôé
óôá åëëçíéêÜ
-ñùôÜù ôï üíïìá êÜðïéïõ
-÷áéñåôÜù

-åßìáé / åßóáé / åßíáé...


-ü÷é, äåí (Üñíçóç)

22
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:43 ìì Page 25

1.
Ðþò ôï ëÝìå óôá åëëçíéêÜ;

ÊáëçìÝñá, ðáéäéÜ! Êýñéå Ìáíüëç,


ç îáäÝñöç ìïõ.
Ìå ëÝíå ÅëÝíç.
ÊáëçìÝñá,
êýñéå Ìáíüëç! Íáé;
Ðþò óå ëÝíå;

Ãåéá óáò, ðáéäéÜ!


Ãåéá óáò!

Ôá÷õäñüìïò: Áõôü ãéá


ÄçìÞôñçò: Åõ÷áñéóôþ!
óáò!
25
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:43 ìì Page 26

¢ííá Áíôùíßïõ
Ìåôóüâïõ 45
ÃéÜííåíá

ðñïò:
ÄçìÞôñç ÂáóéëÜêç
Áäñéáíïý 38
151 25 Ìáñïýóé
ÁèÞíá

Ááá..., Ýíá âéâëßï óôá åëëçíéêÜ!


Ðï, ðï! Äýóêïëï...

¸ëá, äéáâÜæïõìå ìáæß.

ÄçìÞôñçò: Íá! Ó÷ïëåßï, èÝáôñï, ìïõóåßï.

26
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:43 ìì Page 27

ÅëÝíç: Áõôü ðþò ôï ëÝìå óôá åëëçíéêÜ; ÅëÝíç: ÁåñïðëÜíï;


ÄçìÞôñçò: Äåëößíé. ÄçìÞôñçò: Íáé, ÅëÝíç!
ÅëÝíç: Íôåëößíé;
ÄçìÞôñçò: ¼÷é íôåëößíé, ÅëÝíç, äåëößíé!

ÅëÝíç: Ðëïßï Þ êáñÜâé;


ÄçìÞôñçò: Êáé ðëïßï, êáé êáñÜâé.
ÌðñÜâï, ÅëÝíç!

Ðþò óå ëÝíå;

Ðþò óå ëÝíå; Ðþò óå ëÝíå;

Ìå ëÝíå ×ñéóôßíá Ìå ëÝíå Ößëéððï

Ðþò ôç ëÝíå; Ðþò ôïí ëÝíå;

×ñéóôßíá Ößëéððï

27
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:44 ìì Page 28

1. ÌéëÜù ìå ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ êáé ãñÜöù ðþò ôïí / ôç
ëÝíå

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Ðïéïò åßíáé;

Ðïéïò åßíáé áõôüò; Ðïéá åßíáé áõôÞ;

Åßíáé ï Ößëéððïò Åßíáé ç ×ñéóôßíá

2. Ðïéïò åßíáé ï äéðëáíüò óïõ / ç äéðëáíÞ óïõ;

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Åßìáé ï Ößëéððïò Ìå ëÝíåï Ößëéððïò
Åßìáé ç ×ñéóôßíá Ìå ëÝíåç ×ñéóôßíá
28
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:44 ìì Page 29

3. ÃñÜöù ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

Ìå ëÝíå ×ñéóôßíá. Ðþò .............. ëÝíå;


1. ×ñéóôßíá: .............

Ößëéððïò: .............. ëÝíå .....................

2. ×ñéóôßíá: Ðþò ................... ëÝíå;

Ößëéððïò: ÃéÜííç.

3. Ößëéððïò: Ðþò ............ ëÝíå;

ÃéÜííçò: ................... ëÝíå ×ñéóôßíá.

4. Áõôüò åßíáé ................. Ößëéððïò êé áõôÞ ....................... ×ñéóôßíá.

5. ×ñéóôßíá: Ðïéïò åßíáé ..................;

ÃéÜííçò: ...................... Ößëéððïò.

6. Ößëéððïò: ..................... åßíáé áõôÞ;

ÃéÜííçò: .................. ×ñéóôßíá.

(åãþ) åßìáé (åìåßò) åßìáóôå


(åóý) åßóáé (åóåßò) åßóáóôå /
åßóôå
(áõôüò, áõôÞ, áõôü) åßíáé (áõôïß, áõôÝò, áõôÜ) åßíáé

4. ÃñÜöù ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

åßóáé
1. Á: Åóý ðïéïò ...............;

Â: .............. ï ÃéÜííçò.

Á: Êé áõôüò ðïéïò .................;

Â: ............ ï Ößëéððïò.

Á: ÁõôÞ ðïéá ...............;

29
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:44 ìì Page 30

Â: ............... ç ×ñéóôßíá.

2. -Åóåßò ............... ç ×ñéóôßíá êáé ç ÅëÝíç;

-Íáé, åìåßò....................

Ôé êÜíåéò;

Åßìáé êáëÜ! Åßìáé ÷Üëéá!

Ðþò ðáò; Ðïëý êáëÜ!


Ôé êÜíåéò; Ðïëý ùñáßá!
Ðþò åßóáé; Ìéá ÷áñÜ!
Ðþò ðÜåé; Èáýìá!
W

Ôé ãßíåôáé; Êáëïýôóéêá...
Ðþò ôá ¸ôóé êé Ýôóé...
ðáò; ¢ó÷çìá
×Üëéá

5. ÑùôÜìå ï Ýíáò ôïí Üëëï üðùò óôá ðáñáäåßãìáôá

Á: Ôé êÜíåéò;
1. ..................................... Á: Ôé êÜíåéò;
2. ............................................
....................................
Â: ¸ôóé êé Ýôóé. Åóý; Â: Ðïëý êáëÜ. Åóý;
............................................
....................................
Á: Ðïëý êáëÜ. Á: Êé åãþ.
............................................

3. 4.

30
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:44 ìì Page 31

5. 6.

6. ÃñÜöù ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. -Ðþò .....................;
åßóáé
- Åãþ; .................. ìéá ÷áñÜ!
Åßìáé
2. -Ðþò ............... ï ÄçìÞôñçò óÞìåñá;

- Åßíáé ðïëý êáëÜ!

3. ÃéÜííçò: ................. êáëÜ;

ÅëÝíç: ¼÷é, ................ ÷Üëéá.

4. Êþóôáò: Ðþò ...................;

ÄÜóêáëïò: ÊáëÜ, åõ÷áñéóôþ. .................;

Êþóôáò: Êáëïýôóéêá.

5. Ç ÅëÝíç êáé ç Ìáñßá ................... ÷Üëéá óÞìåñá

7. ÃñÜöù ü,ôé ëåßðåé

ÍÁÉ (+) Ï×É (-)


åßìáé äåí åßìáé
åßóáé äåí åßóáé
.......... ................

8. ÃñÜöù ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. Ç ÅëÝíç ............ åßíáé êáëÜ óÞìåñá.


äåí
2. -Ï ÁëÝîáíäñïò åßíáé êáëÜ;

31
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:45 ìì Page 32

- ............., åßíáé ÷Üëéá óÞìåñá.

3. -Ôïí ëÝíå Ìáíüëç;

-........., äåí ôïí ëÝíå Ìáíüëç. Ôïí ëÝíå ÌÜíï.

4. -Ðþò ôï ëÝìå óôá åëëçíéêÜ;

-........... îÝñåéò; Ðëïßï!

5. -Ðïéïò åßíáé áõôüò; Ï Óôáëüíå;

-......., ............. åßíáé ï Óôáëüíå. Ï Ôïì Êñïõæ åßíáé!

ÊáëçìÝñá!
ÊáëçóðÝñá ÊáëçìÝñá!
! Êáëçíý÷ôá!
Ãåéá ÷áñÜ! Áíôßï!
Ãåéá! Ãåéá ÷áñÜ!
×áßñåôå! Ãåéá!
×áßñåôå!

Ãåéá óïõ! Ãåéá óïõ!

Ãåéá óáò! Ãåéá óïõ!

Ãåéá óáò! Ãåéá óïõ!

32
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:45 ìì Page 33

9. Âñßóêù ôï óùóôü

1. Ôé ëåò óôïí ôá÷õäñüìï;


á. Ãåéá óïõ. â. Ãåéá óáò.
2. Ôé ëÝåé ï äÜóêáëïò / ç äáóêÜëá óïõ üôáí ìðáßíåé óôçí ôÜîç ôï ðñùß;
á. ÊáëçìÝñá. â. ÊáëçóðÝñá.
3. Ôé ëåò óôïí ìðáìðÜ óïõ êáé óôç ìáìÜ óïõ üôáí ðáò ãéá ýðíï;
á. Êáëçíý÷ôá. â. ÊáëçóðÝñá.
4. Ôé ëåò üôáí óõíáíôÜò êÜðïéïí;
á. Ãåéá! â. Áíôßï!
5. Ôé ëåò üôáí ðçãáßíåéò óå Ýíá óðßôé ôï âñÜäõ;
á. ÊáëçóðÝñá. â. Êáëçíý÷ôá.

33
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:45 ìì Page 36

Ôé ìáèáßíù:
-ñùôÜù êÜðïéïí ôé êÜíåé ôþñá
-ñùôÜù êÜðïéïí ìå ðïéïí ìÝíåé
-ìéëÜù ãéá ôçí ïéêïãÝíåéÜ ìïõ

-ï ÁëÝîáíäñïò, ç ÅëÝíç, ôï óðßôé


(ïñéóôéêü Üñèñï)
-êÜíù / êÜíåéò... (ñÞìáôá: åíåóôþôáò)
-ìïõ / óïõ / ôïõ... (áíôùíõìßåò)
-ìÝíù ìå ôç ×ñéóôßíá (ðñïèÝóåéò ìå
áéôéáôéêÞ)

32
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:45 ìì Page 37

2.
Ç îáäÝñöç ôïõ áðü ôïí ÊáíáäÜ...

ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Áðü ðïý åßíáé ç ÅëÝíç;


2. Ìå ðïéïí ìÝíåé;

Ößëéððïò: Ðïéá åßíáé áõôÞ ìå ôïí ÄçìÞôñç;


ÃéÜííçò: Äåí îÝñåéò; Ç îáäÝñöç ôïõ áðü ôïí ÊáíáäÜ.
Ößëéððïò: Ôé êÜíåé åäþ;
ÃéÜííçò: ÄéáêïðÝò.
Ößëéððïò: Ðþò ôç ëÝíå;

35
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:45 ìì Page 38

ÃéÜííçò: ÅëÝíç.
Ößëéððïò: Êáé ðïý ìÝíåé ôþñá;
ÃéÜííçò: Ìå ôïí ÄçìÞôñç êáé ôç ×ñéóôßíá.
Ößëéððïò: ÎÝñåéò ôï ôçëÝöùíü ôïõò;
ÃéÜííçò: Ôï ôçëÝöùíü ôïõò; Ãéáôß;
Ößëéððïò: Ååå...
ÃéÜííçò: ÐÜìå óôï ôñáðÝæé ôïõò ôþñá!

Äñáóôçñéüôçôåò

Ôé êÜíåé; Ôé êÜíïõí;

-Ôé êÜíåéò ôþñá;


-Ìáèáßíù êéèÜñá.

Ï ÐÝôñïò êáé ï Âáóßëçò äïõëåýïõí.


×ôßæïõí Ýíá óðßôé.

-ÊÜíåéò óõ÷íÜ óêé;


-¼÷é, äåí êÜíù óõ÷íÜ óêé.

-Ôé êÜíåôå ôþñá;


-ÊÜíïõìå ìÜèçìá.

36
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:45 ìì Page 39

Ï Ãéþñãïò êáé ç ¢ííá êÜíïõí âüëôá


êÜèå ìÝñá.

Óôçí ÅëëÜäá, ç ÅëÝíç êÜíåé ðÜíôá


äéáêïðÝò ìå ôç èåßá ôçò.

êÜíù êÜíïõìå
ÑÇÌÁÔÁ
êÜíåéò êÜíåôå
êÜíåé êÜíïõí(å) åíåóôþôá

Q ôþñá
(óÞìåñá, óõ÷íÜ, ðÜíôá)
Q
êÜèå ìÝñá êÜíù
(êÜèå âäïìÜäá / ìÞíá / âüëôá
÷ñüíï)

1. Åóý ôé êÜíåéò ôþñá;

.......................................................................................................................................

37
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:45 ìì Page 40

2. ÊïéôÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï óôç óåëßäá 35 êáé âñßóêù ñÞìáôá óáí ôï
êÜíù

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. ÃñÜöù ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

îÝñåé
1. Ï ×ïõÜí äåí ................ (îÝñù) ôçí ÅëÝíç.

2. -ÅëÝíç, .................. (êÜíù) óõ÷íÜ äéáêïðÝò óôçí ÅëëÜäá;

-Íáé, .................. (êÜíù) óõ÷íÜ äéáêïðÝò óôçí ÅëëÜäá.

3. Åìåßò ôþñá ..................... (ìÝíù) óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ ï ìðáìðÜò ìáò êáé ç ìáìÜ ìáò

......................... (ìÝíù) óôçí ÁìåñéêÞ.

4. -ÌÞðùò åóý .................... (Ý÷ù) ôï ôçëÝöùíü ôçò;

-¼÷é, äåí ..................... (Ý÷ù) ôï ôçëÝöùíü ôçò, áëëÜ îÝñù ðïý ................... (ìÝíù)

¸íá ãñÜììá

ÌáìÜ êáé ìðáìðÜ,


Ôé êÜíåôå; Åãþ åßìáé ðïëý êáëÜ êáé ôþñá ãñÜöù ëßãï óôá åëëçíéêÜ. ÓôÝëíù ìéá
öùôïãñáößá áðü ôçí ÅëëÜäá. ÂëÝðåôå; Åßíáé ï ðáððïýò ×áñÜëáìðïò êáé ç ãéáãéÜ
ÁããåëéêÞ, ï èåßïò Ãéþñãïò êáé ç èåßá Âáããåëéþ, ï ÄçìÞôñçò êáé ç ×ñéóôßíá.

ÅëÝíç
99

Ç ïéêïãÝíåéá ÂáóéëÜêç

38
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:46 ìì Page 41

4. ÂÜæù ïíüìáôá áðü ôçí ïéêïãÝíåéÜ ìïõ óôï äÝíôñï

ÅÃÙ
ç ìáìÜ

ï ìðáìðÜò
.................
ç ãéáãéÜ
.................
ï ðáððïýò
.................
ôï æùÜêé ìïõ
.................
.................

ÄçìÞôñçò ÅëÝíç
äÝíôñï
ìðáìðÜò ìáìÜ
ï ç ôï óðßôé
áäåñöüò áäåñöÞ
ìÜèçìá
ðáððïýò ãéáãéÜ

ÌÝíù ìå…
Q Ï ÄçìÞôñçò ìÝíåé ìå ôïí ÁëÝîáíäñï.
Q Ç ÅëÝíç êáé ï ÁëÝîáíäñïò ìÝíïõí ìå ôïí ÄçìÞôñç êáé ôç ×ñéóôßíá.

ï ÄçìÞôñçò ôïí ÄçìÞôñç


ï ôïí ÁëÝîáíäñï
ÁëÝîáíäñïò ìå ôïí ìðáìðÜ
ï ìðáìðÜò ôïí ðáððïý
ï ðáððïýò
ôç ìáìÜ
ç ìáìÜ ìå ôçí ÅëÝíç
ç ÅëÝíç

39
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:46 ìì Page 42

5. ÊïéôÜæù ôá êïõäïýíéá ôçò ðïëõêáôïéêßáò êáé ëÝù ðïéïò ìÝíåé ìå


ðïéïí,
üðùò óôá ðáñáäåßãìáôá

ÃÉÙÑÃÏÓ êáé ÅËÅÍÇ


×ÁÑÁËÁÌÐÁÊÇ

ÇÑÁÊËÇÓ ÐÅÔÑÉÄÇÓ

×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÁÃÃÅËÉÊÇ ÃÅÙÑÃÉÏÕ

ÉùÜííá ÌáêñÞ Ç ÉùÜííá ÌáêñÞ ìÝíåé ìüíç ôçò.

ÃÉÁÍÍÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÕ
ÊÑÉÓÔÉÍ ÌÉËÅÑ

ÇÑÙ ÓÕÍÏÄÉÍÏÕ

ÅéñÞíç Êùíóôáíôßíïõ
×áñÜ Êïóìßäïõ

ÌÜíïò Ï ÌÜíïò ìÝíåé ìüíïò ôïõ.

ÊÏÓÌÁÓ ÃÅÙÑÃÁÍÔÁÓ
ÓÔÅËÉÏÓ ÃÁËÁÍÏÓ
ËÅÕÔÅÑÇÓ ÆÅÃÊÉÍÏÃËÏÕ

Ï ×ñÞóôïò ÊáôÞò ìÝíåé ìå ôïí Ãéþñãï ÌçôóéÜ.


ÃÉÙÑÃÏÓ ÌÇÔÓÉÁÓ
×ÑÇÓÔÏÓ ÊÁÔÇÓ Ï Ãéþñãïò ÌçôóéÜò ìÝíåé ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáôÞ.
Ï Ãéþñãïò ÌçôóéÜò êáé ï ×ñÞóôïò ÊáôÞò ìÝíïõí ìáæß.

40
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:46 ìì Page 43

6. Âñßóêù êáé ãñÜöù ðïéïò ìÝíåé ìå ðïéïí, üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

Ï ÄçìÞôñçò ìÝíåé ìå ôïí ÁëÝîáíäñï.


……………............................................................……………

4 1
3 2

4 1 2
3

……………............................................................……………

……………............................................................……………

……………............................................................……………

7. Ôþñá îÝñù êáëÜ ôçí ïéêïãÝíåéá ÂáóéëÜêç. ËÝù ðïéïò åßíáé


ï êáèÝíáò, üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

×ñéóôßíá: ôçò.
Ï ×áñÜëáìðïò åßíáé ï ðáððïýò..........

ôçò.
Ç ÁããåëéêÞ åßíáé ç ãéáãéÜ...................

ôçò.
Ç Âáããåëéþ åßíáé ç ìáìÜ...................

ôçò.
Ç ÅëÝíç åßíáé ç îáäÝñöç...................

ÄçìÞôñçò: ôïõ.
Ï ×áñÜëáìðïò åßíáé ï ðáððïýò..........

Ç ÁããåëéêÞ åßíáé ç ãéáãéÜ …...........…

Ç Âáããåëéþ åßíáé ç ………………......

Ï Ãéþñãïò åßíáé …………………...….


41
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:46 ìì Page 44

ÅëÝíç: …………………………………...

………………………………......

………………………………......

………………………………......

ÁëÝîáíäñïò: …………………………………...

…………………………………...

…………………………………...

…………………………………...

Ç ïéêïãÝíåéÜ ìïõ

ðáôÝñáò/ ðáððïýò
ìðáìðÜò åããïíüò
ãéáãéÜ åããïíÞ
Üíôñáò ìçôÝñá/
(óýæõãïò) ìáìÜ
ãõíáßêá
(óýæõãïò)

áäåñöüò
áäåñöÞ áíéøéüò
áíéøéÜ

ðáéäß èåßïò
îÜäåñöïò
(ãéïò / èåßá
îáäÝñöç
êüñç)

ìïõ ìáò
óïõ óáò
ôïõ / ôçò / ôïõ ôïõò

42
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:46 ìì Page 45

8. ÌéëÜù ãéá ôçí ïéêïãÝíåéÜ ìïõ. ÑùôÜù ôá Üëëá ðáéäéÜ ôçò ôÜîçò
ãéá ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõò

………………...................................................................................................................

.......................................................................................................................................

9. ÊïéôÜæù ðÜëé ôç öùôïãñáößá ìå ôçí ïéêïãÝíåéá ÂáóéëÜêç (óåë. 38)


êáé ãñÜöù ôç ëÝîç ðïõ ëåßðåé

ÄçìÞôñçò
Óôç öùôïãñáößá äåí åßíáé ç ÅëÝíç, åßíáé üìùò ï îÜäåñöüò ôçò, ï …......................…,

ôçò ç ×ñéóôßíá. Åßíáé ï ìðáìðÜò êáé ç …………… ôïõò. Ôïõò ëÝíå


êáé ç îáäÝñöç …......,

Ãéþñãï

êáé …………………. . Åßíáé áêüìç ï ………....….. êáé ç ãéáãéÜ ôïõò. Ôïõò ëÝíå ×áñÜëáìðï

êáé …………………....

10. Åóý ìå ðïéïí ìÝíåéò;

………………...................................................................................................................

.......................................................................................................................................

43
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:46 ìì Page 46

Ôé ìáèáßíù:
-óõóôÞíù / óõóôÞíïìáé
-ñùôÜù êáé ëÝù áðü ðïý
åßìáé / ðïý ìÝíù
-ìéëÜù ãéá ôïí ÷ñüíï

-áðü ôïí ÊáíáäÜ, óôçí


ÁèÞíá... (ðñïèÝóåéò ìå
áéôéáôéêÞ)

42
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:46 ìì Page 47

3.
Áðü ðïý åßóáé, ÅëÝíç;

Ößëéððïò-ÃéÜííçò: Ãåéá óáò, ðáéäéÜ!


ÄçìÞôñçò: Ãåéá!
Ååå…, ç îáäÝñöç ìïõ ç ÅëÝíç. Ï Ößëéððïò êáé ï ÃéÜííçò.

ÅëÝíç: ×áßñù ðïëý!


Ößëéððïò: Êé åãþ. Áðü ðïý åßóáé, ÅëÝíç;
ÅëÝíç: Áðü ôï Ôïñüíôï. ÎÝñåéò ðïý åßíáé;
45
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:47 ìì Page 48

Ößëéððïò: ÖõóéêÜ! Óôïí ÊáíáäÜ... Êáé ðïý ìÝíåéò ôþñá;


ÅëÝíç: ÌÝíù ìå ôïí ÄçìÞôñç êáé ôç ×ñéóôßíá.
Ößëéððïò: Ùñáßá! ÎÝñåôå, ôï ÓÜââáôï Ý÷ù ôá ãåíÝèëéÜ ìïõ êáé êÜíù
ðÜñôé óôï óðßôé ìïõ. Ôé ëÝôå;
ÄçìÞôñçò: ÊáëÞ éäÝá!
ÅëÝíç: ÄçìÞôñç, ôçí ÐáñáóêåõÞ öåýãïõìå ãéá ôï ÷ùñéü…

Äñáóôçñéüôçôåò

1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Áðü ðïý åßíáé ç ÅëÝíç;


2. Ðïý ìÝíåé ôþñá ç ÅëÝíç;
3. Ðüôå Ý÷åé ï Ößëéððïò ôá ãåíÝèëéÜ ôïõ;
4. Ðüôå öåýãïõí ç ÅëÝíç êáé ï ÄçìÞôñçò ãéá ôï ÷ùñéü;

Ãíùñéæüìáóôå;
-Áðü 'äþ ï Ößëéððïò, áðü 'äþ ç ÅëÝíç
-Ï Ößëéððïò, ç ÅëÝíç
-×áßñù ðïëý!
-×áßñoìáé! -Êé åãþ!

-Ï êýñéïò Ðåôñßäçò, ç êõñßá ÌáêñÞ

-×áßñoìáé! -Êé åãþ!


-×Üñçêá!
-×áßñù ðïëý!

2. Ãíùñßæù...

1. ...ôïí äÜóêáëü ìïõ / ôç äáóêÜëá ìïõ óôç ìáìÜ ìïõ.


2. ...ôïí áäåñöü ìïõ / ôçí áäåñöÞ ìïõ óôçí ðáñÝá ìïõ.
46
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:47 ìì Page 49

3. ...ôçí ðáñÝá ìïõ óôç ãéáãéÜ ìïõ.


4. ...ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ óôïí ìðáìðÜ ìïõ.
5. ...ôï êáíáñßíé ìïõ óôç ãÜôá ìïõ (!)

ôïí ÊáíáäÜ
Áðü ðïý åßóáé; Åßìáé ôçí ÅëëÜäá / ôç Ãáëëßá
áðü ôï ÂÝëãéï

3. Óùóôü Þ ëÜèïò;

1. Ï åëÝöáíôáò åßíáé áðü ôçí ÅëëÜäá. Ó Ë


2. Ç êáìÞëá åßíáé áðü ôçí ÁëÜóêá. Ó Ë
3. Ç æÝâñá åßíáé áðü ôçí ÁöñéêÞ. Ó Ë
4. Ç êüìðñá åßíáé áðü ôçí Éíäßá. Ó Ë
5. Ï ðéãêïõßíïò åßíáé áðü ôï Ìåîéêü. Ó Ë

4. ËÝù áðü ðïý åßíáé ôï êÜèå êáðÝëï üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

………........................................................................….
Áõôü ôï êáðÝëï åßíáé áðü ôçí Êßíá.

ÑÙÓÉÁ

1 2
ÌÅÎÉÊÏ

ÁÌÅÑÉÊÇ

3 4
ÃÁËËÉÁ

4. ÊÉÍÁ

5 6
ÔÏÕÑÊÉÁ

ÉÍÄÉÁ
7

47
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:47 ìì Page 50

áõôü ôï êáðÝëï

5. ÑùôÜù ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ áðü ðïý åßíáé ï ìðáìðÜò
ôïõ
/ ôçò, ç ìáìÜ ôïõ / ôçò, ï ðáððïýò ôïõ / ôçò, ç ãéáãéÜ ôïõ / ôçò…

.....................................................................................................................................

óôïí ÊáíáäÜ
óôçí Éôáëßá / óôç Ãáëëßá
Ðïý ìÝíåéò; ÌÝíù óôï Ìáñüêï
óôçí ÁèÞíá, óôçí ïäü Áäñéáíïý
38
(11) Ýíôåêá (30) ôñéÜíôá
(12) äþäåêá (40) óáñÜíôá
(13) äåêáôñßá (50) ðåíÞíôá
(14) äåêáôÝóóåñá (60) åîÞíôá
(15) äåêáðÝíôå (70) åâäïìÞíôá
(16) äåêáÝîé (80) ïãäüíôá
(17) äåêáåöôÜ (90) åíåíÞíôá
(18) äåêáï÷ôþ (100) åêáôü
(19) äåêáåííéÜ
(20) åßêïóé

6. ËÝù ðïý ìÝíù. ÑùôÜù ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ ðïý ìÝíåé

.....................................................................................................................................

7. ÌéëÜù ìå ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. Ëïíäßíï (Áããëßá / Ëßâáíïò)

...............................................................................................
Ðïý åßíáé ôï Ëïíäßíï; Óôçí Áããëßá Þ óôïí Ëßâáíï;
...............................................................................................
Äåí åßíáé óôïí Ëßâáíï, åßíáé óôçí Áããëßá.
2. Ðáñßóé (ÁñãåíôéíÞ / Ãáëëßá)
48
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:48 ìì Page 51

3. Ôïñüíôï (ÊáíáäÜò / Ãåñìáíßá)


4. Âåñïëßíï (Ãåñìáíßá / Éíäßá)
5. Ìåëâïýñíç (Éôáëßá / Áõóôñáëßá)
6. Ðåêßíï (Ìáñüêï / Êßíá)

áðü ôï
óôï

ìå ôï

Ðüôå Ý÷åé ï Ößëéððïò ôï ðÜñôé ôïõ;


Ãéá ôç ×ñéóôßíá

ôï óôï óðßôé ìïõ

óôéò óôï 3680567


Óå ðåñéìÝíù!
Ößëéððïò

8. ÄéáâÜæù ôçí ðñüóêëçóç êáé ëÝù áí ïé ðñïôÜóåéò


åßíáé óùóôÝò (Ó) Þ ëÜèïò (Ë)

1. Ç ×ñéóôßíá êÜíåé ðÜñôé ãéá ôá ãåíÝèëéÜ ôçò. Ó Ë


2. Ôï ðÜñôé åßíáé óôéò ï÷ôþ. Ó Ë
3. Ï Ößëéððïò ìÝíåé óôçí ïäü ËÝóâïõ 9. Ó Ë
4. Ï Ößëéððïò äåí Ý÷åé ôçëÝöùíï. Ó Ë

Ðüôå;
ôç ÄåõôÝñá ôçí ÐáñáóêåõÞ
ôçí Ôñßôç ôï ÓÜââáôï
ôçí ÔåôÜñôç ôçí ÊõñéáêÞ
ôçí ÐÝìðôç

49
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:48 ìì Page 52

Ôé þñá;...
óôç ìßá óôéò åöôÜ
óôéò äýï óôéò ï÷ôþ
óôéò ôñåéò óôéò åííéÜ
óôéò ôÝóóåñéò óôéò äÝêá
óôéò ðÝíôå óôéò Ýíôåêá
óôéò Ýîé óôéò äþäåêá

9. ÊïéôÜæù ôï ðñüãñáììá ôïõ ÄçìÞôñç êáé ëÝù ðüôå êÜíåé ãõìíáóôéêÞ,


ðüôå ìáèáßíåé áããëéêÜ…

ÄÅÕÔÅÑÁ ÔÑÉÔÇ ÔÅÔÁÑÔÇ ÐÅÌÐÔÇ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÓÁÂÂÁÔÏ ÊÕÑÉÁÊÇ

ãõìíáóôÞñéï ÷ïñüò
10:00

16:00 áããëéêÜ áããëéêÜ áããëéêÜ ôçëåüñáóç

17:00 ìðÜóêåô

18:00 êéèÜñá êéèÜñá

19:00 ìðÜóêåô

10. Ôþñá ãñÜöù ôï äéêü ìïõ ðñüãñáììá êáé ôï äéáâÜæù óôçí ôÜîç

ÄÅÕÔÅÑÁ ÔÑÉÔÇ ÔÅÔÁÑÔÇ ÐÅÌÐÔÇ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÓÁÂÂÁÔÏ ÊÕÑÉÁÊÇ

50
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:48 ìì Page 53

11. Ï Ößëéððïò Ý÷åé ôá ãåíÝèëéÜ ôïõ ôïí Éïýëéï… ÊïéôÜæù ôéò åéêüíåò êáé
ìéëÜù ìå ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

Á: Ðüôå Ý÷åéò ôá ãåíÝèëéÜ óïõ;


.............................................................................
Â: Ôçí Üíïéîç, ôïí ÌÜñôéï. Åóý;
.............................................................................
Á: Åãþ ôï öèéíüðùñï, ôïí Ïêôþâñéï.
.............................................................................

ÌÜñôéïò Éïýíéïò
Áðñßëéïò Éïýëéïò
ÌÜéïò Áýãïõóôïò
Üíïéîç êáëïêáßñé

ÓåðôÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò
Ïêôþâñéïò ÉáíïõÜñéïò
ÍïÝìâñéïò ÖåâñïõÜñéïò

öèéíüðùñï ÷åéìþíáò

12. Ðüôå åßíáé Üíïéîç / êáëïêáßñé / öèéíüðùñï / ÷åéìþíáò óôç ÷þñá


óïõ;
Ðüôå äåí Ý÷åôå ó÷ïëåßï; Ðüôå êÜíåéò äéáêïðÝò;
Ðüôå Ýñ÷åóáé óôçí ÅëëÜäá;

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

13. ÖôéÜ÷íù êé åãþ ìéá ðñüóêëçóç ãéá ôá äéêÜ ìïõ ãåíÝèëéá


êáé ôç äéáâÜæù óôçí ôÜîç

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

51
]
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:48 ìì Page 60

Ôé ìáèáßíù:
-ôé ëÝù üôáí ðçãáßíù ãéá øþíéá
-ñùôÜù (ðïéïò, ðïéïí, áðü ðïéïí, ôé,
ðïý, ðþò, ðüôå)
-ôá åðáããÝëìáôá
-ï èåßïò / ôïí èåßï, ç áäåñöÞ / ôçí
áäåñöÞ, ôï óðßôé / ôï óðßôé ...
(ïõóéáóôéêÜ: ïíïìáóôéêÞ - áéôéáôéêÞ)
-Ýíáò, ìßá, Ýíá... (áüñéóôï Üñèñï)
-ãéá ôïí èåßï (ðñïèÝóåéò ìå áéôéáôéêÞ)

50
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:48 ìì Page 61

4.
¸íá äþñï ãéá ôïí èåßï
ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ðïý åßíáé ç EëÝíç êáé ï ÄçìÞôñçò;


2. Må ðïéïí ìéëÜíå;

ÅëÝíç: Ôé øÜ÷íïõìå ôþñá;


ÄçìÞôñçò: ¸íá äþñï ãéá ôïí èåßï. ÌÞðùò âëÝðåéò ôïí ðùëçôÞ;
ÅëÝíç: Íá, åêåß åßíáé.
53
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:48 ìì Page 62

ÄçìÞôñçò: Ùñáßá, ðÜìå... Ãåéá óáò. ØÜ÷íïõìå Ýíá óéíôß ãéá äþñï. Åßíáé ãéá ôïí èåßï
ìáò.
ÐùëçôÞò: Ôé ìïõóéêÞ áêïýåé ï èåßïò óáò;
ÄçìÞôñçò: Áõôü åßíáé ôï ðñüâëçìá. Äåí îÝñïõìå.
ÐùëçôÞò: Ãéáôß äåí áãïñÜæåôå áõôü; ¸÷åé åëëçíéêÞ ìïõóéêÞ.
ÄçìÞôñçò: Ðþò ëÝíå ôïí óõíèÝôç;
ÐùëçôÞò: ÌÜíï ×áôæéäÜêé.
EëÝíç: Á! Tïí îÝñïõìå êáé óôïí KáíáäÜ. ÅíôÜîåé, ëïéðüí. Áõôü.
ÐùëçôÞò: Ðñþôá ðëçñþíåôå óôïí êýñéï, óôï ôáìåßï. ÌåôÜ ðáßñíåôå ôïí äßóêï
áðü 'äþ ìå ôçí áðüäåéîç.
ÄçìÞôñçò: Åõ÷áñéóôïýìå ðïëý.

Äñáóôçñéüôçôåò
1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé ëÝù áí ïé ðáñáêÜôù ðñïôÜóåéò
åßíáé óùóôÝò (Ó) Þ ëÜèïò (Ë)

1. H EëÝíç êáé ï ÄçìÞôñçò øÜ÷íïõí Ýíá óéíôß ãéá ôïí èåßï ôïõò. Ó
Ë
2. Ï ÄçìÞôñçò îÝñåé ôé ìïõóéêÞ áêïýåé ï èåßïò ôïõ. Ó
Ë
3. Óôïí KáíáäÜ äåí îÝñïõí ôïí XáôæéäÜêé. Ó
Ë
4. Ï ÄçìÞôñçò êáéÏÕÓÉÁÓÔÉÊÁ
ç ÅëÝíç ðáßñíïõí ðñþôá ôï óéíôß êáé ìåôÜ ðëçñþíïõí óôï ôáìåßï.
Ó Ë èåßïò óðßôé
áäåñöÞ
ïíïìáóôéêÞ ï ðùëçôÞò ç ôï äþñï
ðùëÞôñéá
Üíôñáò ðñüâëçìá

ÏÕÓÉÁÓÔÉÊÁ

èåßï óðßôé
áäåñöÞ
áéôéáôéêÞ ôïí ðùëçôÞ ôçí ôï äþñï
ðùëÞôñéá
Üíôñá ðñüâëçìá

Ôé áãïñÜæåé ï ÄçìÞôñçò; Ôïí äßóêï


Ðïéïí âëÝðåé ç ÅëÝíç; Ôïí ðùëçôÞ

54
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:49 ìì Page 63

2. AðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. Ðïéïí øÜ÷íïõìå óå Ýíá ìáãáæß; (ï ðùëçôÞò / ç ðùëÞôñéá)


Ôïí ðùëçôÞ Þ ôçí ðùëÞôñéá.
…...............................................................

2. Ðïéïí øÜ÷íïõìå óôï íïóïêïìåßï; (ï ãéáôñüò / ç ãéáôñüò, ï íïóïêüìïò / ç

íïóïêüìá)

…………………………………………………...

3. Ðïéïí öùíÜæïõìå óôçí ôáâÝñíá; (ï óåñâéôüñïò / ç óåñâéôüñá)

……………………………………………………

4. Ðïéïí âëÝðïõìå óôçí ôñÜðåæá, óôï ôáìåßï; (ï õðÜëëçëïò / ç õðÜëëçëïò)

……………………………………………………

5. Ðïéïí öùíÜæïõìå üôáí äå äïõëåýåé ôï øõãåßï; (ï çëåêôñïëüãïò)

..................................................................

3. Ðïéïí èÝëåé ï Ößëéððïò óôï ðÜñôé ôïõ;

(+) (+) (+) (+)

ÈÝëåé ôïí ……………………………, ôçí ..………....……….,

ôïí ....................................... êáé ôç ....................................


Ðïéïò áêïýåé ìïõóéêÞ; Ï èåßïò
Ðïéïò øÜ÷íåé ôïí ðùëçôÞ; Ç ÅëÝíç
Ðïéïò ëÝåé “åõ÷áñéóôþ”; Ï ÄçìÞôñçò êáé ç
ÅëÝíç
55
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:49 ìì Page 64

4. AðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò. Xñçóéìïðïéþ ôéò ëÝîåéò áðü ôçí Üóêçóç 2

1. Ðïéïò äïõëåýåé óå Ýíá ìáãáæß ìå ñïý÷á;


Ï ðùëçôÞò Þ ç ðùëÞôñéá.
……………………………………..................................

2. Ðïéïò äïõëåýåé óôï íïóïêïìåßï;

………………………………………………………………..

3. Ðïéïò äïõëåýåé óôçí ôáâÝñíá;

………………………………………………………………..

4. Ðïéïò äïõëåýåé óôçí ôñÜðåæá, óôï ôáìåßï;

………………………………………………………………..

5. Ðïéïò öôéÜ÷íåé Ýíá ÷áëáóìÝíï øõãåßï;

………………………………………………………………..

ï / ç ãéáôñüò ï óåñâéôüñïò / ç óåñâéôüñá


ï / ç ôáìßáò ï ðùëçôÞò / ç ðùëÞôñéá

5. Ðïéïò ðçãáßíåé óôï ðÜñôé; Ðïéïò äåí ðçãáßíåé;

(-) (-) (+) (-)

Äåí ðçãáßíïõí óôï ðÜñôé ï ………........…………, ç ……………………...........

êáé ç …………………………… Ï ……………......…… ðçãáßíåé óôï ðÜñôé.


56
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:49 ìì Page 65

H EëÝíç âëÝðåé ôïí


ðùëçôÞ

Ðïéïí âëÝðåé ç ÅëÝíç; Ôïí ðùëçôÞ


Ðïéïò âëÝðåé ôïí ðùëçôÞ; Ç ÅëÝíç

Ï ðùëçôÞò âëÝðåé ôçí EëÝíç

Ðïéïí âëÝðåé ï ðùëçôÞò; Ôçí ÅëÝíç


Ðïéïò âëÝðåé ôçí ÅëÝíç; Ï ðùëçôÞò

6. AëëÜæù ôéò ëÝîåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. Ï èåßïò ìïõ äïõëåýåé ðïëý.


ôïí èåßï ìïõ.
ÂëÝðù ............................................

2. ØÜ÷íù ôçí ÅëÝíç.


57
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:49 ìì Page 66

................................. øùíßæåé.

3. O ðùëçôÞò äïõëåýåé.

ÐåñéìÝíù ...................................

4. Tï êáôÜóôçìá åßíáé óôo êÝíôñï.

ØÜ÷íù .................................

5. O Kþóôáò äïõëåýåé óôï ìáãáæß.

ÐåñéìÝíù .............................

6. Ï äßóêïò Ý÷åé åëëçíéêÞ ìïõóéêÞ.

Äå âñßóêù ...........................

7. Ðïý åßíáé ôï âéâëßï óïõ;

ÈÝëù .............................. óïõ.

8. Ï ðùëçôÞò äåí åßíáé óôï ìáãáæß.

Äå âëÝðù ............................

7. Ðïéïò êõíçãÜåé ðïéïí; KïéôÜæù ôïí êýêëï êáé ñùôÜù ôá Üëëá ðáéäéÜ

×ñéóôßíá ÃéÜííçò

Ôæáê (óêýëïò)
Ößëéððïò

ÅëÝíç ÄçìÞôñçò

Ðïéïò êõíçãÜåé ôïí Ößëéððï; ………………………………...............................................


58
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:49 ìì Page 67

Ðïéïí êõíçãÜåé ï óêýëïò; …………………………………..

..................................................................................

..................................................................................

Ãéá ðïéïí åßíáé ôï äþñï;

Aðü ðïéïí åßíáé ôï äþñï;

Ìå ðïéïí ìÝíåé ç ÅëÝíç;

ôïí èåßï ìïõ


Ôï äþñï åßíáé ãéá ôç ×ñéóôßíá
ôï ìùñü

ôïí áäåñöü ìïõ


Ôï äþñï åßíáé áðü
ôçí áäåñöÞ ìïõ

ôïí
ÌÝíåé ìå ÁëÝîáíäñï
ôçí ÅëÝíç
ôï ðáéäß ôïõ

8. ÃñÜöù óå êÜèå ëÝîç áõôü ðïõ ëåßðåé

ïò åßíáé ãéá ôïí èåß…..


1. Aõôüò ï äßóê........ ï.

2. O ÄçìÞôñ….. øùíßæåé ìå ôçí EëÝí…..

3. Tï êáôÜóôç….. êëåßíåé ôï âñÜäõ.


59
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:49 ìì Page 68

4. Tï äþñ.…. åßíáé ãéá ôïí ÁëÝîáíäñ.….

5. Ï êýñéïò ÂáóéëÜê.…. øÜ÷íåé ôïí ðùëçô…..

6. H EëÝí….. êÜíåé äéáêïðÝò ìå ôïí ÄçìÞôñ…..

ïíïìáóôéêÞ áéôéáôéêÞ

Q O Ößëéððïò øÜ÷íåé Q O Ößëéððïò øÜ÷íåé ôïí


ôïí ÃéÜííç Q ÃéÜííç
O AëÝîáíäñïò êáé ç EëÝíç
öåýãïõí ôçí ÐáñáóêåõÞ
ãéá ôï ÷ùñéü
Q
Tï äþñï åßíáé ãéá ôïí èåßï
MÝíù ìå ôç ãéáãéÜ ìïõ
Q

Q
Eßìáé áðü ôïí KáíáäÜ

;
Ðþò ñùôÜù:

Q Ðïéïò ìÝíåé ìå ôïí ÃéÜííç


Ðïéïí øÜ÷íåéò
Ôé èÝëåéò
Áðü ðïéïí åßíáé ôï äþñï / Ìå ðïéïí ìÝíåéò
Q Ðïý åßíáé ôï ôáìåßï / Áðü ðïý åßóáé
Q Ðþò óå ëÝíå
Q Ðüôå öåýãïõí ôá ðáéäéÜ ãéá ôï ÷ùñéü

9. ÖôéÜ÷íù åñùôÞóåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. O Ãéþñãïò ìÝíåé ìå ôç ãéáãéÜ ôïõ.


Ìå ðïéïí ìÝíåé ï Ãéþñãïò;
.......................................................................

60
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:50 ìì Page 69

2. H EëÝíç åßíáé áðü ôïí KáíáäÜ.

………………………………………………...............

3. AãïñÜæù äþñï ãéá ôçí áäåñöÞ ìïõ.

…………………………………………………............

4. O èåßïò ìïõ ãõñßæåé áðü ôï ìáãáæß óôéò 2.00 ì.ì.

…………………………………………………….......

5. Tþñá ï ÄçìÞôñçò äéáâÜæåé ìå ôïí ÃéÜííç.

………………………………………………………....

6. O äßóêïò åßíáé óôï ôáìåßï.

…………………………………………………….......

7. Ôïí ëÝíå ÄçìÞôñç.

……………………………………...........................

8. ÃéïñôÜæù óôéò 15 Aõãïýóôïõ.

…………………………………………………...........

9. ÈÝëù ôï ðáãùôü ìïõ.

..........................................................................

10. Ï ìðáìðÜò ìïõ äïõëåýåé ôï âñÜäõ.

..........................................................................

Ðçãáßíïõìå ãéá øþíéá;


W
W

Ãåéá óáò Èá Þèåëá ........................... Eõ÷áñéóôþ


Xáßñåôå .........................., ðáñáêáëþ ðïëý
KáëçìÝñá ØÜ÷íù (ãéá) ..................... Aíôßï óáò
KáëçóðÝñá Ãåéá óáò
Óõãíþìç… ¸÷åôå .................................;
Mïõ äßíåôå .......................; Xáßñåôå

61
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:50 ìì Page 70

10. Ï ÄçìÞôñçò ÌõôáñÜò, Ýíáò ãíùóôüò ¸ëëçíáò æùãñÜöïò, ìéëÜåé ãéá


ôç æùãñáöéêÞ

- “Ðñþôá öôéÜ÷íù Ýíáí ðßíáêá óôï ìõáëü ìïõ êáé ìåôÜ æùãñáößæù.”
- “Ãéá Ýíáí æùãñÜöï, ôï ÷ñþìá êáé ôï ó÷Þìá åßíáé üðùò ìéá ëÝîç Þ ìéá ðñüôáóç ãéá
Ýíáí
óõããñáöÝá.”
- “¼ôáí äéáâÜæïõìå Ýíá ðáñáìýèé, ðéóôåýïõìå üôé Ýíá æþï Þ Ýíá ëïõëïýäé Ý÷åé ìéá
äéêÞ ôïõ
æùÞ. ¸ôóé êáé óôç æùãñáöéêÞ, õðÜñ÷åé æùÞ ìÝóá óå êÜèå ðñÜãìá.”

Méá KõñéáêÞ ìå ôïí MõôáñÜ


êåßìåíï ¢ííá ÃñéìÜíç - åêäüóåéò ÁÌÌÏÓ (äéáóêåõÞ)

11. ÄéáâÜæù ôï ðáñáðÜíù êåßìåíï êáé óõìðëçñþíù ôïí ðßíáêá

ï æùãñÜöïò Ýíáò æùãñÜöïò


ôïí æùãñÜöï ......... æùãñÜöï

ç ëÝîç .......... ëÝîç


ôç ëÝîç .......... ëÝîç

.......... ðáñáìýèé ......... ðáñáìýèé


.......... ðáñáìýèé ......... ðáñáìýèé

12. ÁðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. Ôé æùãñáößæåé ï ÄçìÞôñçò;

............................................................... ..... (óêýëïò)


Æùãñáößæåé Ýíáí óêýëï.
2. Ôé ðßíåé ç ÅëÝíç;

............................................................... ..... (÷õìüò)

3. Ôé áãïñÜæïõí ï ÄçìÞôñçò êáé ç ÅëÝíç;

62
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:50 ìì Page 71

............................................................... ..... (äßóêïò)

4. Ðïý äïõëåýåé ï êýñéïò ÂáóéëÜêçò;

............................................................... ..... (ôñÜðåæá)

5. Ôé èÝëåé ôþñá ï ÁëÝîáíäñïò;

............................................................... (ðáãùôü)

6. Ôé áãïñÜæåé ç ×ñéóôßíá êáé ç ÅëÝíç;

............................................................... . (óïêïëÜôá)

7. Ôé âëÝðåéò óôç öùôïãñáößá;

............................................................... . (äåëößíé)

8. Ôé êõíçãÜåé ç ãÜôá;

............................................................... . (ðïíôéêüò)

63
l
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:50 ìì Page 72

Ôé ìáèáßíù:
-íá ðåñéãñÜöù áíôéêåßìåíá
-ôá ÷ñþìáôá

-áêñéâüò -Þ -ü, ùñáßïò -á -ï


(åðßèåôá: ïíïìáóôéêÞ -
áéôéáôéêÞ)
-ï áêñéâüò äßóêïò...
-ï äßóêïò åßíáé áêñéâüò
-öïñÜù / öïñÜò..., ìðïñþ /
ìðïñåßò... (ñÞìáôá: åíåóôþôáò)

62
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:50 ìì Page 73

5.
Êáé öôçíü åßíáé, êáé ìïíôÝñíï!
ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ðïéïò ìéëÜåé ìå ðïéïí;


2. Ôé øÜ÷íïõí ï ÄçìÞôñçò êáé ç ÅëÝíç;

ÐùëÞôñéá: Ãåéá óáò. ÈÝëåôå âïÞèåéá;


ÅëÝíç: Íáé, ìðïñåßôå; ØÜ÷íïõìå êÜôé ãéá ôçí îáäÝñöç ìáò. Ðüóï êÜíåé áõôü
ôï ðïõêÜìéóï;
65
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:50 ìì Page 74

ÐùëÞôñéá: ÄåêáðÝíôå ÷éëéÜäåò.


ÅëÝíç: Ììì…, åßíáé ðïëý ùñáßï, áëëÜ åßíáé ëßãï áêñéâü.
ÐùëÞôñéá: Ôüôå ôé ëÝôå ãéá áõôÞ ôçí êßôñéíç ìßíé öïýóôá;
ÅëÝíç: Ðñïôéìþ êÜôé Üëëï. ÎÝñåôå, ç îáäÝñöç ìáò æåé óôï ÷ùñéü êáé äå
öïñÜåé ìßíé…
ÄçìÞôñçò: ÓéãÜ! Óôï ÷ùñéü, üëåò ìßíé öïñÜíå. Ìüíï ôïí ðáððïý åíï÷ëåß ôï ìßíé,
ãéáôß åßíáé ãÝñïò êáé ðáñÜîåíïò.
ÅëÝíç: ¸ëá ôþñá, âñå ÄçìÞôñç!
ÐùëÞôñéá: Ãéáôß äåí ðáßñíåôå áõôü ôï ðñÜóéíï ìðëïõæÜêé; Êáé öôçíü åßíáé, êáé
ìïíôÝñíï!
ÅëÝíç: ÊáëÞ éäÝá. Óáò åõ÷áñéóôïýìå ðïëý.

Äñáóôçñéüôçôåò
1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé ëÝù áí ïé ðáñáêÜôù ðñïôÜóåéò
åßíáé óùóôÝò (Ó) Þ ëÜèïò (Ë)

1. Ôï ðïõêÜìéóï åßíáé öôçíü. Ó Ë


2. Ç öïýóôá åßíáé êïíôÞ. Ó Ë
3. Óôï ÷ùñéü äå öïñÜíå ðïôÝ ìßíé. Ó Ë
4. Ç ÅëÝíç êáé ï ÄçìÞôñçò áãïñÜæïõí ôï ðñÜóéíï ìðëïõæÜêé. Ó Ë

ÅÐÉÈÅÔÁ

ïíïìáóôéêÞ ï áêñéâüò ç áêñéâÞ ôï áêñéâü


áéôéáôéêÞ ôïí áêñéâü ôçí áêñéâÞ ôï áêñéâü

êáëüò, -Þ, -ü
öôçíüò, -Þ, -ü ï áêñéâüò äßóêïò, ç áêñéâÞ
Üóðñïò, -ç, -ï öïýóôá,
ðñÜóéíïò, -ç, -ï ôï áêñéâü ðïõêÜìéóï

66
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:50 ìì Page 75

2. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé óå êÜèå ëÝîç üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

ç ìðëïýæ.....
1. ÈÝëù ôçí êüêêéí..... á.

2. ÖïñÜò ôï êüêêéí.…. ìðëïõæÜê..…!

3. Ç ÅëÝíç äåí áãïñÜæåé ôçí áêñéâ.…. öïýóô..…

4. Ðáßñíïõìå ôïí öôçí.…. äßóê…..

5. ÐñïôéìÜò ôï Üóðñ….. ðïõêÜìéó….. Þ ôçí êßôñéí….. ìðëïýæ…..;

ÅÐÉÈÅÔÁ

ïíïìáóôéêÞ ï ùñáßïò ç ùñáßá ôï ùñáßï


áéôéáôéêÞ ôïí ùñáßï ôçí ùñáßá ôï ùñáßï

êáéíïýñéïò, -á, -ï
íÝïò, -á, -ï ï ùñáßïò äßóêïò, ç ùñáßá
ðáëéüò, -Ü, -ü öïýóôá,
ìïíôÝñíïò, -á, -ï ôï ùñáßï ðïõêÜìéóï

3. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

ï äßóê.....
1. Áêïýù ôïí êáéíïýñé..... ï.

2. ÂëÝðåéò ôç íÝ.…. ðùëÞôñé…..;

3. ÁõôÞ ç êáóÝôá Ý÷åé ùñáß.…. ìïõóéê…..

4. ÖïñÜù Ýíá ðáëé.…. ìðïõöÜí.

5. Ï ðáððïýò ìïõ ìÝíåé óå Ýíá ðáëé….. óðßô…..


67
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:50 ìì Page 76

-Þ/-ç : êáëÞ, áêñéâÞ, êïíôÞ, Üóðñç

W
-Ü/-á : ðáëéÜ, íÝá, ùñáßá

W
4. ÃñÜöù ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

áêñéâÞ (áêñéâüò) êáé …...............


1. ÖïñÜù ìéá ….......………. ùñáßá (ùñáßïò) æþíç.

2. ¸÷ù ìéá …..……… (ðáëéüò) áëëÜ ………...... (ùñáßïò) öïýóôá.

3. Ï ÄçìÞôñçò êïéôÜæåé ôçí ……………… (üìïñöïò) êáé ………… (íÝïò) ðùëÞôñéá.

4. Ç ãéáãéÜ Ý÷åé ìéá ðïëý ………… (ìïíôÝñíïò) ößëç.

5. Ðñïôéìþ áõôü ôïí ………….. (ðáëéüò) äßóêï.

ï ðáððïýò åßíáé ðáñÜîåíïò ç öïýóôá åßíáé êïíôÞ

]
]

ôï ìáãáæß åßíáé áêñéâü


]

ï ×ïõÜí åßíáé ãéáôñüò ç ÍáôÜóá åßíáé ãéáôñüò


]
]

68
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:50 ìì Page 77

ç Êáôåñßíá åßíáé êáèáñßóôñéá ç ÁèÞíá åßíáé ðüëç

]
ôï Ìåîéêü åßíáé ÷þñá

5. ÖôéÜ÷íù ðñïôÜóåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá


]
1. ç ðùëÞôñéá / åßìáé / åõãåíéêüò

Ç ðùëÞôñéá åßíáé åõãåíéêÞ.


.............................................................................

2. ï ðßíáêáò / åßìáé / ìåãÜëïò

…………………………………………...................….

3. ç èåßá / åßìáé / ðáñÜîåíïò

…………………………………….............…........…..

4. ôï ìðëïõæÜêé / åßìáé / öôçíüò / êáé ìïíôÝñíïò

………………………………………………................

5. ôï ìÜèçìá / åßìáé / âáñåôüò

……………………………………...........………........

6. ÂÜæù ôéò ëÝîåéò óôç óåéñÜ üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. õðÜëëçëïò / ç Óïößá / åßíáé

Ç Óïößá åßíáé õðÜëëçëïò.


….............................................................………
69
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:51 ìì Page 78

2. íïóïêüìïò / åßíáé / Ãéþñãïò / ï

………………………………………............................….

3. ðïôÜìé / åßíáé / Áìáæüíéïò / ï

………………………………….........................…………

4. áõôü / ìðëïõæÜêé / ôï / ðñÜóéíï / åßíáé

………………………………..................………………….

5. äåí / Ðáñßóé / ðüëç / åßíáé / ôï / ÷þñá / åßíáé

…………………………................................……………

6. êïõñáóìÝíç / åóý / åßóáé / ðïëý / ;

………………………………………………......................

Ôá ÷ñþìáôá

Üóðñï Üóðñïò, -ç, -ï


êüêêéíï êüêêéíïò, -ç, -ï
êßôñéíï êßôñéíïò, -ç, -ï
ðñÜóéíï ðñÜóéíïò, -ç, -ï
ìáýñï ìáýñïò, -ç, -ï
ãáëÜæéï ãáëÜæéïò, -á, -ï
êáöÝ êáöÝ
ãêñé ãêñé / ãêñßæïò, -á, -ï
ñïæ ñïæ
ðïñôïêáëß ðïñôïêáëß

7. ÃñÜöù ôéò ëÝîåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. ÁõôÞ ç ãÜôá ìáýñç. (ìáýñïò)


åßíáé …...............

2. Ôï ÷éüíé åßíáé ……………… (Üóðñïò)

70
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:51 ìì Page 79

3. Ôï áßìá åßíáé …………….. (êüêêéíïò)

4. Ôï ëåìüíé åßíáé ………..…… (êßôñéíïò)

5. Ç èÜëáóóá åßíáé …………… (ãáëÜæéïò)

6. Ç óïêïëÜôá åßíáé ……………. (êáöÝ)

7. Ôï ðïíôßêé åßíáé ………………. (ãêñé)

8. Ôï ãïõñïõíÜêé åßíáé ………….. (ñïæ)

9. Ôï öýëëï åßíáé ……………… (ðñÜóéíï)

öïñÜù (öïñþ) öïñÜìå (öïñïýìå)


öïñÜò ÑÇÌÁÔÁ
öïñÜôå
öïñÜåé (öïñÜ) öïñÜíå (öïñïýí) åíåóôþôáò

8. ÊÜíù Ýíáí ìéêñü äéÜëïãï ìå ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ


üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. ×ñéóôßíá (Üóðñïò / ðïõêÜìéóï)


Á: Ôé öïñÜåé ç ×ñéóôßíá;
.................................................................
Â: ÖïñÜåé Ýíá Üóðñï ðïõêÜìéóï.
..................................................................
2. ÄçìÞôñçò (ãáëÜæéïò / ìðëïýæá)
3. ÅëÝíç (ìáýñïò / ðáíôåëüíé)
4. ÁëÝîáíäñïò (êáöÝ / æþíç)
5. Âáããåëéþ (ñïæ / öüñåìá)
6. Ãéþñãïò (ðñÜóéíïò / ðïõêÜìéóï)

9. Óõíå÷ßæù êáé ñùôÜù ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ ôé öïñÜíå


ôá Üëëá ðáéäéÜ óôçí ôÜîç

...................................................................................................................

...................................................................................................................
71
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:51 ìì Page 80

10. ÃñÜöù ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

öïñÜíå (öïñÜù) ï ÁëÝîáíäñïò êáé ï ÄçìÞôñçò;


1. Ôé ….............…

2. Ï áäåñöüò ìïõ ……………… (ðåñíÜù) êáëÜ óôï ÷ùñéü.

3. Åóý ðïéá ìðëïýæá ………………..; (ðñïôéìþ)

4. Åóåßò …………….. (öïñÜù) ôæéí;

5. Åìåßò ………………. (ìéëÜù) êáëÜ åëëçíéêÜ.

6. ¼ôáí åãþ …………….. (ñùôÜù) ôïí äÜóêáëï, áõôüò ðÜíôá …….....…… (áðáíôÜù)

7. Ç îáäÝñöç ìïõ åßíáé ðïëý ÷áñïýìåíç. ÓõíÝ÷åéá ………….. (ãåëÜù)

8. Ç ãÜôá ìáò äåí ……………….. (áãáðÜù) êáèüëïõ ôïí óêýëï ìáò.

ìðïñþ ìðïñïýìå
ìðïñåßò ìðïñåßôå ÑÇÌÁÔÁ

ìðïñåß ìðïñïýí(å)
åíåóôþôáò

11. ÃñÜöù ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

ôçëåöùíåßò (ôçëåöùíþ) åóý ôþñá;


1. Óå ðïéïí .......................

2. Ï ìðáìðÜò ìïõ ………………. (ïäçãþ) êáëÜ.

3. Ï ÄçìÞôñçò êáé ç ÅëÝíç ……………… (êáëþ) ôçí îáäÝñöç ôïõò ãéá öáãçôü.

4. ÊÜíåôå èüñõâï êáé ……………………. (åíï÷ëþ) ôïí ðáððïý.

5. -ÅëÝíç, Ìáñßá, åëÜôå åäþ!

-Äåí ……………….. (ìðïñþ) ôþñá.

6. ÐáéäéÜ, ôé ìÜñêá ïäïíôüêñåìá ……………………… ; (÷ñçóéìïðïéþ)


72
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:51 ìì Page 81

12. ÄéáâÜæù ôï êåßìåíï êáé ãñÜöù ðïéá ñÞìáôá åßíáé óáí ôï öïñÜù
êáé
ðïéá ñÞìáôá åßíáé óáí ôï ìðïñþ

“×ôõðÜåé ôï ôçëÝöùíï. Ï ÌÜíïò ôï óçêþíåé. Åßíáé ç îáäÝñöç ôïõ, ç Ìáñãáñßôá. Æåé


ìå ôç ìáìÜ ôçò óôï êÜôù ðÜôùìá. ¼ôáí ç Ìáñãáñßôá åßíáé Üññùóôç, ôçëåöùíåß óôç
ãéáãéÜ. Ôüôå ç ãéáãéÜ ðçãáßíåé êáé ìÝíåé ìå ôç Ìáñãáñßôá, ãéáôß ç ìáìÜ ôçò äïõëåýåé
üëç ìÝñá.

Ï ÌÜíïò ìå ôïí ðáððïý êïéôÜíå ôþñá ìéá ôáéíßá óôçí ôçëåüñáóç. ÄçëáäÞ ìüíï ï
ðáððïýò êïéôÜåé. Ï ÌÜíïò Ý÷åé áëëïý ôï ìõáëü ôïõ.
-Åßíáé Ýôïéìï ôï öáãçôü; ñùôÜåé ï ðáððïýò.
-Óå ëßãï, áðáíôÜåé ç ìáìÜ áðü ôçí êïõæßíá”.

¢ëêç ÆÝç, Ôá ðáðïýôóéá ôïõ Áííßâá


åêäüóåéò ÊÅÄÑÏÓ [åëåýèåñç áðüäïóç]

öïñÜù ìðïñþ

…………....... ………….......

…………....… ………...…....

…………….... ……....………

………......…. ……...……….

13. Ôþñá öôéÜ÷íù ðñïôÜóåéò ìå ôá ñÞìáôá ðïõ âñÞêá

............................................................... ........................................................

............................................................... ........................................................

............................................................... ........................................................

............................................................... ........................................................

............................................................... ........................................................

............................................................... ........................................................

73
Ôé ìáèáßíù:
-ñùôÜù ðüóï êÜíåé êÜôé
-áðü ðïý áãïñÜæù ôé

- ï ÷õìüò / ïé ÷õìïß , ç óïêïëÜôá


/ ïé óïêïëÜôåò , ôï ðáãùôü / ôá
ðáãùôÜ (ïõóéáóôéêÜ:
ðëçèõíôéêüò)

78
6.
Ðüóï êÜíïõí üëá ìáæß ;
ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ðïý åßíáé ç ×ñéóôßíá êáé ï ÄçìÞôñçò;


2. Ôé áãïñÜæïõí;

ÐåñéðôåñÜò: Íáé;
ÄçìÞôñçò: Ãñáììáôüóçìá Ý÷åôå;

81
ÐåñéðôåñÜò: Ãéá ðïý;
ÄçìÞôñçò: Ãéá ÁìåñéêÞ.
ÐåñéðôåñÜò: Íáé. Ãéá ðüóá ãñÜììáôá èÝëåéò;
ÄçìÞôñçò: Ãéá äýï.
ÐåñéðôåñÜò: Ïñßóôå ôá ãñáììáôüóçìá. ÅíôÜîåé;
ÄçìÞôñçò: ¼÷é. ÈÝëù êáé ôñßá ìðïõêÜëéá íåñü…
×ñéóôßíá: Êáé áõôÜ ôá ðáãùôÜ.
ÐåñéðôåñÜò: Ôá íåñÜ åßíáé óôï øõãåßï.
ÄçìÞôñçò: Ðüóï êÜíïõí üëá ìáæß;
ÐåñéðôåñÜò: Ôá ãñáììáôüóçìá äýï åõñþ, ôá íåñÜ åíÜìéóé, ôá ðáãùôÜ
ôñßá åõñþ. ¼ëá ìáæß åîÞìéóé åõñþ.
ÄçìÞôñçò: ¸÷ù ðåíçíôÜñéêï.
ÐåñéðôåñÜò: Ï÷! ÐÜëé ðåíçíôÜñéêï!
×ñéóôßíá: Ìéá óôéãìÞ, åãþ Ý÷ù áêñéâþò. Ïñßóôå. ÐÝíôå, Ýíá êáé ðåíÞíôá ëåðôÜ.
ÐåñéðôåñÜò: Ó' åõ÷áñéóôþ.

Äñáóôçñéüôçôåò
1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé ëÝù áí ïé ðáñáêÜôù ðñïôÜóåéò
åßíáé óùóôÝò (Ó) Þ ëÜèïò (Ë)

1. Ï ÄçìÞôñçò êáé ç ×ñéóôßíá áãïñÜæïõí ãñáììáôüóçìá, ðáãùôÜ êáé íåñÜ. Ó Ë


2. Ï ðåñéðôåñÜò äßíåé óôá ðáéäéÜ ôá íåñÜ êáé ôá ðáãùôÜ. Ó Ë
3. Ï ÄçìÞôñçò Ý÷åé åéêïóÜñéêï. Ó Ë
4. Ï ðåñéðôåñÜò äåí Ý÷åé ñÝóôá. Ó Ë
5. Ç ×ñéóôßíá ðëçñþíåé ãéáôß Ý÷åé åîÞìéóé åõñþ áêñéâþò. Ó Ë

2. ÄéáâÜæù ôéò ðñïôÜóåéò êáé ãñÜöù óôïí ðßíáêá áõôü ðïõ ëåßðåé

1. Ôá ðáéäéÜ èÝëïõí ôñßá ìðïõêÜëéá íåñü.


2. Ôá ìðïõêÜëéá ìå ôï íåñü åßíáé óôï øõãåßï.
3. Ç ×ñéóôßíá ðáßñíåé ôá ðáãùôÜ áðü ôï øõãåßï.
4. Ôá ðáãùôÜ êÜíïõí ôñßá åõñþ.
5. Ï ÄçìÞôñçò óôÝëíåé äýï ãñÜììáôá óôçí ÁìåñéêÞ.
6. Ôá ãñÜììáôá äåí Ý÷ïõí ãñáììáôüóçìá.

82
ôï ìðïõêÜëé ôá ............................

 
ïíïìáóôéêÞ

áéôéáôéêÞ ôï ìðïõêÜëé ôá ............................

ôï ðáãùôü ôá ............................

 
ôï ðáãùôü ôá ............................

ôï ãñÜììá ôá ............................

  
ôï ãñÜììá ôá ............................
ôï åõñþ ôá ............................

3. Óõìðëçñþíù áõôü ðïõ ëåßðåé êáé ìåôÜ âÜæù ôïí ôüíï

ôï ðáéäß ôá ðáéäé….

ôï äÝìá ôá äåìá….

ôï ãéáïýñôé ôá ãéáïõñô….

ôï ãñÜììá ôá ãñáììá….

ôï ðáé÷íßäé ôá ðáé÷íéäé….

¸÷åôå ñÝóôá áðü åéêïóÜñéêï;

×ñéóôßíá: ÄçìÞôñç, ï ìðáìðÜò èÝëåé êé Ýíáí áíáðôÞñá. ÐÜìå óôçí êõñßá ¢ííá
óôï øéëéêáôæßäéêï!
***
ÄçìÞôñçò: ÁíáðôÞñåò Ý÷åôå;
Êõñßá ¢ííá: Ðïéïí èÝëåôå;
ÄçìÞôñçò: Áõôüí.
×ñéóôßíá: Êáé áõôïýò ôïõò ÷õìïýò ðïñôïêÜëé.
ÌÞðùò Ý÷åôå ôá ðåñéïäéêÜ “ÌïõóéêÞ
êáé ìïõóéêïß” êáé “Ôáéíéüñáìá”;
Êõñßá ¢ííá: ¼÷é, âãáßíïõí áýñéï.
×ñéóôßíá: ÁõôÜ ðüóï êÜíïõí;
Êõñßá ¢ííá: Ï áíáðôÞñáò Ýíá åõñþ êáé äÝêá ëåðôÜ êáé ïé ÷õìïß ôÝóóóåñá åõñþ êáé åßêïóé.
ÄçìÞôñçò: Êáé áõôÝò ïé óïêïëÜôåò;
Êõñßá ¢ííá: Ôñåéò åßíáé; ÔåóóåñÜìéóé. ¼ëá ìáæß åííéÜ ïãäüíôá.
ÄçìÞôñçò: ¸÷åôå ñÝóôá áðü åéêïóÜñéêï;
Êõñßá ¢ííá: ÂÝâáéá. Ìéóü ëåðôü... Ëïéðüí, ôá ñÝóôá óïõ åßíáé äÝêá åõñþ êáé åßêïóé ëåðôÜ.
ÄçìÞôñçò: Åõ÷áñéóôïýìå. Ãåéá óáò.

83
4. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ãéáôß ï ÄçìÞôñçò êáé ç ×ñéóôßíá ðÜíå óôï øéëéêáôæßäéêï;


2. Ðïéá ðåñéïäéêÜ èÝëåé ç ×ñéóôßíá;
3. Ãéáôß ç ×ñéóôßíá äåí áãïñÜæåé ðåñéïäéêÜ;
4. Ðüóï ðëçñþíïõí ôá ðáéäéÜ ãéá üëá ôá ðñÜãìáôá ìáæß;
5. Ï ÄçìÞôñçò äßíåé ôá ëåöôÜ óôçí êõñßá ¢ííá áêñéâþò;

5. ÄéáâÜæù ôéò ðñïôÜóåéò êáé óõìðëçñþíù ôïí ðßíáêá

1. Ç ×ñéóôßíá èÝëåé äýï ÷õìïýò ðïñôïêÜëé.


2. Ïé ÷õìïß åßíáé óôï øõãåßï.
3. ÊÜíù ðáñÝá ìå ôïõò óõììáèçôÝò ìïõ.
4. Ïé óõììáèçôÝò ìïõ åßíáé êáé ößëïé ìïõ.
5. ÁíáðôÞñåò Ý÷åôå;
6. Ïé áíáðôÞñåò Ý÷ïõí ðïëëÜ ÷ñþìáôá.

ï ÷õìüò ïé .................................
 

ôïí ÷õìü ôïõò ............................


ï óõììáèçôÞò ïé .................................
 

ôïí óõììáèçôÞ ôïõò ............................


ï áíáðôÞñáò ïé .................................
 

ôïí áíáðôÞñá ôïõò ............................

6. ÄéáâÜæù ôéò ðñïôÜóåéò êáé óõìðëçñþíù ôïí ðßíáêá

1. Ôá ðáéäéÜ áãïñÜæïõí ôéò óïêïëÜôåò.


2. Ïé óïêïëÜôåò äåí åßíáé óôï øõãåßï.
3. Ç ÅëÝíç Ý÷åé ôÝóóåñéò îáäÝñöåò óôçí ÅëëÜäá.
4. Ïé îáäÝñöåò ìïõ áðü ôïí ÊáíáäÜ êÜíïõí äéáêïðÝò óôçí ÅëëÜäá.

ç óïêïëÜôá ïé .................................
 

ôç óïêïëÜôá ôéò ...............................


ç îáäÝñöç ïé .................................
 

ôçí îáäÝñöç ôéò ...............................

84
7. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

îáäÝñöåò. (îáäÝñöç)
1. Ç ×ñéóôßíá êáé ç ÅëÝíç åßíáé ……………….

2. Ï Ãéþñãïò êáé ï Áíôþíçò åßíáé ………………… (óõììáèçôÞò)

3. Ðüóåò …………………. (óïêïëÜôá) èÝëåéò;

4. ÊÜèå ÊõñéáêÞ âëÝðù äýï ..................... (áãþíáò) ìðÜóêåô.

5. Ôá ðáéäéÜ êÜíïõí âüëôá ìå ôïõò ………………… (óêýëïò) ôïõò óôçí ðëáôåßá.

6. ÊÜèå ÓÜââáôï, ïé ………………. (ößëïò) ìïõ êé åãþ ðçãáßíïõìå óéíåìÜ.

7. Óôá âéâëéïðùëåßá áãïñÜæïõìå ………………… (÷Üñôçò), ………………. (êÜñôá)

êáé …………….. (áößóá)

8. Óôï äùìÜôéü ìïõ êïëëÜù …………………… (öùôïãñáößá) áðü ……..……… (çèïðïéüò),

……………………. (ôñáãïõäéóôÞò) êáé ……………… (áèëçôÞò)

ôñåéò / ôÝóóåñéò ÷õìïß, êÜñôåò ôñßá / ôÝóóåñá ðáãùôÜ

ÏÕÓÉÁÓÔÉÊÁ ôï ìðïõêÜëé ôï ðáãùôü ôï ðñÜãìá


ïíïìáóôéêÞ ôá ìðïõêÜëéá ôá ðáãùôÜ ôá ðñÜãìáôá
áéôéáôéêÞ ôá ìðïõêÜëéá ôá ðáãùôÜ ôá ðñÜãìáôá

ÏÕÓÉÁÓÔÉÊÁ ï ÷õìüò ï óõììáèçôÞò ï áíáðôÞñáò


ïíïìáóôéêÞ ïé ÷õìïß ïé óõììáèçôÝò ïé áíáðôÞñåò
áéôéáôéêÞ ôïõò ÷õìïýò ôïõò óõììáèçôÝò ôïõò áíáðôÞñåò

85
ÏÕÓÉÁÓÔÉÊÁ ç óïêïëÜôá ç îáäÝñöç
ïíïìáóôéêÞ ïé óïêïëÜôåò ïé îáäÝñöåò
áéôéáôéêÞ ôéò óïêïëÜôåò ôéò îáäÝñöåò

Ðüóï êÜíåé; Ðüóï êÜíïõí;

-Ðüóï êÜíåé ï ÷õìüò; -ÊÜíåé äýï åõñþ êáé äÝêá


-Ðüóï êÜíïõí ïé ÷õìïß; ëåðôÜ.
-¸÷ù äåêá÷ßëéáñï -ÊÜíïõí ôÝóóåñá åõñþ êáé
-¼÷é åßêïóé ëåðôÜ.
-Äåí Ý÷åéò øéëÜ;
-ÊáëÜ. Ôá ñÝóôá óïõ

1 åõñþ=100 ëåðôÜ
Åêáôü ÷éëéüìåôñá Ýíá äåêÜñéêï=äÝêá åõñþ

Ýíá åéêïóÜñéêï=_________________
ÁÈÇÍÁ 200 ÷ëì. äéáêüóéá ÷éëéüìåôñá
ÓÏÖÉÁ 300 ÷ëì. ôñéáêüóéá ÷ëì. Ýíá ðåíçíôÜñéêï=________________
ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ 400 ÷ëì. ôåôñáêüóéá ÷ëì. Ýíá êáôïóôÜñéêï=________________
ÌÏÍÔÑÅÁË 500 ÷ëì. ðåíôáêüóéá ÷ëì.
ÌÏÍÁ×Ï 600 ÷ëì. åîáêüóéá ÷ëì.
ÌÐÏÕÅÍÏÓ ÁÚÑÅÓ 700 ÷ëì. åöôáêüóéá ÷ëì.
ÂÁÑÊÅËÏÍÇ 800 ÷ëì. ï÷ôáêüóéá ÷ëì.
äéáêüóéïé ìáèçôÝò
ÏÓËÏ 900 ÷ëì. åííéáêüóéá ÷ëì.
äéáêüóéåò ìáèÞôñéåò
ÂÁÃÄÁÔÇ 1.000 ÷ëì. ÷ßëéá ÷ëì.
äéáêüóéá âéâëßá
ÌÅËÂÏÕÑÍÇ 2.000 ÷ëì. äýï ÷éëéÜäåò ÷ëì.

8. ÊïéôÜæù ôá ñÜöéá óôï óïýðåñ ìÜñêåô êáé ñùôÜù ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç
äéðëáíÞ ìïõ üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

Á: Ðüóï êÜíïõí ïé ôóß÷ëåò;


...........................................................................................................
Â: ÊÜíïõí Ýíá åõñþ êáé äÝêá ëåðôÜ/Ýíá êáé äÝêá.
...........................................................................................................

86
3 1. óïêïëÜôá 6. ÷õìüò
2 (1,50 €) (2,10 €)
1
2. ìðéóêüôá 7. êáñáìÝëåò
(1,75 €) (0,80 €)

6 3. ðáôáôÜêéá 8. ôóß÷ëåò
5 (1,00 €) (1,10 €)
4
4. êñïõáóÜí 9. áíáøõêôéêÜ
(0,85 €) (0,65 €)

5. ãÜëá 10. ìðáôáñßåò


(1,35 €) (4,75 €)

8 9 10
7

Ôþñá åßóáé ìå ôïí äéðëáíü óïõ / ôç äéðëáíÞ óïõ óôï óïýðåñ ìÜñêåô.
¸÷åôå 10 åõñþ. Ôé áãïñÜæåôå;

Á: Åãþ èÝëù ìßá óïêïëÜôá êáé äýï ÷õìïýò. Åóý;


......................................................................................
Â: Åãþ èÝëù ôñåéò óïêïëÜôåò êáé äýï ðáôáôÜêéá.
......................................................................................

9. Ôé ðïõëÜåé ôï êÜèå ìáãáæß; ÃñÜöù ôçí êÜèå ëÝîç üðùò óôï ðáñÜäåéãìá
(ôï) ñïý÷ï, (ç) ôõñüðéôá, (ç) êïõæßíá, (ç) ôïýñôá, (ç) áößóá, (ôï) ðáãùôü, (ôï) öïõóôÜíé,
(ç) öùôïôõðßá, (ôï) ãëõêü, (ôï) êïõëïýñé, (ç) åöçìåñßäá, (ç) çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ, (ôï) øõãåßï,
(ôï) âéâëßï, (ç) ðÜóôá, (ôï) ñáäéüöùíï, (ï) ÷õìüò, (ôï) ãéáïýñôé, (ç) ìðëïýæá, (ôï) ôóéãÜñï

êïõæßíåò
........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

87
........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

88
........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

10. ÖôéÜ÷íù ðïéÞìáôá ìå ôéò ðáñáêÜôù ëÝîåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá


êÞðïò, ößëïò, êáëïêáßñé, äÝíôñï èÜëáóóá, êï÷ýëé, ÷ñþìá, èÜëáóóá, êýìá, äåëößíé

Êáëïêáßñéá… Óôç èÜëáóóá…

êÞð
Ðáßæù óôïõò ……..ïõò Åßìáé óôç ……………..á

ìéëÜù óôá ..............á ÊïéôÜæù ôá …………..ôá

ôá ëïõëïýäéá Ý÷ù .......... ïõò ÷ïñåýù óôá ……………….ôá

Á÷! ÃëõêÜ ..............éá Ñùôþ ôá …………….éá

ìéëþ óôá …………éá

Æù ìåò óôç ……………..á

89
Ôé ìáèáßíù:
-ðñïôåßíù
-ìéëÜù ãéá ôïí ÷þñï

-ðÜù / ðáò..., Ýñ÷ïìáé / Ýñ÷åóáé...


(ñÞìáôá: åíåóôþôáò)
-ðëÝíù / ðëÝíïìáé, ÷ôåíßæù /
÷ôåíßæïìáé (ñÞìáôá: åíåñãçôéêÞ -
ìÝóç öùíÞ)
-êïíôÜ óå, ðßóù áðü... (åðéññÞìáôá
ìå ðñïèÝóåéò)

88
7.
ÐÜìå ìéá âüëôá óôçí ðëáôåßá;

ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ðïéïé ìéëÜíå;
2. Ðïý ðÜíå ôá ðáéäéÜ;

×ñéóôßíá: Ôé ëÝôå, ðáéäéÜ, ðÜìå ìéá âüëôá óôçí ðüëç;


ÅëÝíç: Ùñáßá éäÝá!

91
ÁëÝîáíäñïò: Íáé, åíôÜîåé, ðÜìå. ÁëëÜ ðïý;
ÅëÝíç: ÐÜìå ãéá øþíéá;
ÄçìÞôñçò: ¼÷é ðÜëé, óå ðáñáêáëþ!
×ñéóôßíá: ÊáëÜ, êáëÜ. ÐÜìå ôüôå ìéá âüëôá óôçí ðëáôåßá ìå ôá ðáôßíéá.
ÅëÝíç: Ììì, ùñáßá!
ÄçìÞôñçò: ¼÷é êáé ðïëý! Ãéáôß äåí ðÜìå óôï ëïýíá ðáñê;
ÁëÝîáíäñïò: Ùñáßá, ðÜìå!
ÅëÝíç: Å, å, ôé “ðÜìå”; Åãþ êé ç ×ñéóôßíá äåí åñ÷üìáóôå.
ÁëÝîáíäñïò: Êé åãþ ìå ôïí ÄçìÞôñç âüëôá óôçí ðëáôåßá ìå ôá ðáôßíéá äåí êÜíïõìå!
×ñéóôßíá: Ëïéðüí, åìåßò ðÜìå âüëôá ìå ôá ðáôßíéá êé åóåßò óôï ëïýíá ðáñê.
Óýìöùíïé;
ÐáéäéÜ: Óýìöùíïé!

Äñáóôçñéüôçôåò

1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. ÌÝíïõí ôá ðáéäéÜ óôï óðßôé Þ âãáßíïõí Ýîù;


2. Ðïéïò ðÜåé óôï ëïýíá ðáñê;
3. Ðïý ðÜíå ôá êïñßôóéá;
4. Ôá êïñßôóéá ðÜíå âüëôá ìå ôá ðáôßíéá Þ ìå ôá ðïäÞëáôá;
Ôé ëåò;
Ðñïôåßíù ËÝù íáé (+) ËÝù ü÷é (-)

ÐÜìå ãéá ÷ïñü; Óýìöùíïé! ¼÷é!


Äåí ðÜìå ãéá…; ÐÜìå! Á, êñßìá!
Ôé ëåò, ðÜìå ãéá…; Ùñáßá éäÝá! Äåí ìðïñþ!
Ðïëý ùñáßá! Á, ìðá! Äå èÝëù
Ãéáôß ü÷é!
Íáé, âÝâáéá!
ÁìÝ!

2. ÖôéÜ÷íù ìéêñïýò äéáëüãïõò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá. Ìå âïçèïýí ïé


ðáñáðÜíù åêöñÜóåéò

1. âüëôá óôá ìáãáæéÜ (+)

92
Á: Ôé ëåò, ðÜìå âüëôá óôá ìáãáæéÜ;
......................................................................
Â: Ãéáôß ü÷é;
......................................................................
2. óôï óéíåìÜ (+) 4. ãéá ìðÜóêåô (-)
3. óôç âéâëéïèÞêç (-) 5. óôï ðÜñôé (+)

3. ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé ìåôÜ ãñÜöù óôïí ôïß÷ï áõôü ðïõ ëåßðåé

Èåßá: Ðïý ðáò, ÅëÝíç;


ÅëÝíç: ÐÜù óôá ìáãáæéÜ ìå ôç ×ñéóôßíá. ¸ñ÷åóôå ìáæß ìáò;
Èåßá: Ìðá! Ï èåßïò óïõ êé åãþ ðÜìå ôþñá óôç ãéáãéÜ ÁããåëéêÞ.
¸ñ÷åôáé êé ï ÁëÝîáíäñïò ìáæß óáò;
ÅëÝíç: ¼÷é âÝâáéá! Ï ÄçìÞôñçò êé ï ÁëÝîáíäñïò äåí Ýñ÷ïíôáé ìáæß ìáò.
ÐÜíå óôï ëïýíá ðáñê.

ðÜù .........
......... ðÜôå ÑÇÌÁÔÁ
ðÜåé ðÜíå
åíåóôþôáò

åñ÷üìáóôå
Ýñ÷ïìáé Ýñ÷åóôå /
Ýñ÷åóáé åñ÷üóáóôå
............... ....................

4. Óõìðëçñþíù ôïí ðáñáêÜôù äéÜëïãï ìå ðÜù Þ Ýñ÷ïìáé

Ìáñßá: Åìðñüò;

×ñéóôßíá: ¸ëá, Ìáñßá, ç ×ñéóôßíá åßìáé.

Ìáñßá: Á, ãåéá! Ðþò ………………..;

×ñéóôßíá: ÊáëÜ. ¢êïõ, åãþ êé ç ÅëÝíç ………….. âüëôá óôçí ðüëç. Ôé ëåò, ………… ìáæß ìáò;

Ìáñßá: Á, êñßìá! Äåí ìðïñþ. ……………… ãéá ìðÜíéï ìå ôïí Ößëéððï êáé ôïí ÃéÜííç. Ãéáôß

äåí …………………. êé åóåßò ìáæß;


93
×ñéóôßíá: Ìéá óôéãìÞ! ÅëÝíççç! Ôá ðáéäéÜ …………… ãéá ìðÜíéï. Ôé ëåò, …………… êé åìåßò

ìáæß;

ÅëÝíç: …………….! Ãéáôß ü÷é;

×ñéóôßíá: ¸ëá, Ìáñßá, åíôÜîåé, ……………………. óðßôé óïõ.

Ìáñßá: ÏêÝé! Ôá ëÝìå.

×ñéóôßíá: Ãåéá!

Ìáñßá: Ãåéá!

5. Áðü ðïý Ýñ÷åôáé ôï êÜèå ôñÝíï; Ðïý ðÜåé; Ôé þñá öôÜíåé; ÊïéôÜæù ôïí
ðßíáêá êáé ñùôÜù ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ

ÁÐÏ ÐÑÏÓ ÁÖÉÎÇ

205 Èåóóáëïíßêç ÁèÞíá 17:00

418 Èåóóáëïíßêç Ëáìßá 21:00

512 Èåóóáëïíßêç ÊáâÜëá 22:00

120 Èåóóáëïíßêç Êáôåñßíç 03:00

ÐÜù ìå…

(ôï) ëåùöïñåßï
(ôï) ôñüëåú
(ôï) áõôïêßíçôï
(ôï) ôñÝíï
(ôï) áåñïðëÜíï
(ôï) ðëïßï/êáñÜâé
(ôï) ðïäÞëáôï
(ôï) äéáóôçìüðëïéï
ôá ðüäéá

94
6. Ðþò ðáò…

1. ...áðü ôï óðßôé óôï ó÷ïëåßï;

2. ...áðü ôçí ÁìåñéêÞ / ôçí ÁöñéêÞ / ôçí Áõóôñáëßá óôçí ÅëëÜäá;

3. ...áðü ôï óðßôé óôçí ðëáôåßá;

4. ...áðü ôçí ÁèÞíá óôç Èåóóáëïíßêç;

5. ...áðü ôçí ÊñÞôç óôç Ñüäï;

6. ...áðü ôç Ãç óôïí ¢ñç;

Ïé óïêïëÜôåò öôáßíå!...

¼ëï ôñþù ãëõêÜ. Ç ìáìÜ ìïõ ëÝåé:


“Ãéáôß äåí áêïýò; Ãéáôß ôñùò óõíÝ÷åéá
óïêïëÜôåò; ÌåôÜ êëáéò ãéáôß ðá÷áßíåéò.”
Ìá ôé íá êÜíù; Äå öôáßù åãþ.
Ïé óïêïëÜôåò öôáßíå!

7. ÄéáâÜæù îáíÜ ôï êåßìåíï êáé óõìðëçñþíù ôïí ðßíáêá

ëÝù áêïýù êëáßù öôáßù ôñþù


ëåò áêïýò
ëÝåé
ëÝìå êëáßìå
ëÝôå öôáßôå
ëÝíå ôñþíå

95
8. ÄéáëÝãù ôï óùóôü êáé óõìðëçñþíù
ëÝù, áêïýù, ðÜù, êëáßù, öôáßù, ôñþù
ðáò
1. -Ðþò ôá ….......….;

-Ìéá ÷áñÜ åßìáé!

2. Ôï ìùñü …...……. ãéáôß ðåéíÜåé.

3. Ï èåßïò ………….. ìüíï åëëçíéêÞ ìïõóéêÞ.

4. -Ãéáôß Ýñ÷åóáé áñãÜ óôï ìÜèçìá;

-Äå …..……. åãþ, äåí Ý÷åé ëåùöïñåßá.

5. Åìåßò äåí …...…… óïêïëÜôåò ãéáôß ðá÷áßíïõí.

6. Ôé .............. ï ÃéÜííçò; Äåí áêïýù.

Åãþ ôï ëÝù óôïí óêýëï ìïõ


êé ï óêýëïò óôçí ïõñÜ ôïõ.

Óçêùíüìáóôå êé åñ÷üìáóôå…

Èåßá Âáããåëéþ: ×ñéóôßíá! ÅëÝíç! Ðïý âñßóêåóôå;


×ñéóôßíá: Åäþ! Åäþ! Êáèüìáóôå êáé âëÝðïõìå ôçëåüñáóç.
Èåßá Âáããåëéþ: Ìá êáëÜ, äåí íôñÝðåóôå; ÖùíÜæù ôüóç þñá! Öåýãïõìå!...
×ñéóôßíá: Öåýãïõìå;
Èåßá Âáããåëéþ: ÐåñéìÝíåé ï ðáôÝñáò óïõ óôï áõôïêßíçôï. ÐÜìå óôç ãéáãéÜ, óôï
÷ùñéü, êáé
âéáæüìáóôå.
×ñéóôßíá: Ôüóï íùñßò; Åßíáé äÝêá ç þñá.
ÅëÝíç: ÁìÝóùò, èåßá! Óçêùíüìáóôå, íôõíüìáóôå, ðëåíüìáóôå, ÷ôåíéæüìáóôå êé
åñ÷üìáóôå.
Èåßá Âáããåëéþ: ÄçëáäÞ óå ìéóÞ þñá. Ðïéïò áêïýåé ôïí èåßï óïõ ôþñá!

9. ÃñÜöù ôç ëÝîç ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

âñßóêïíôáé
1. Ðïý ……….....…... (âñßóêïìáé) ç ×ñéóôßíá êáé ç ÅëÝíç;

2. Ç ÅëÝíç êáé ç ×ñéóôßíá ……......…….. (êÜèïìáé) êáé âëÝðïõí ôçëåüñáóç.


96
3. Ï èåßïò ôïõò ……………… (âéÜæïìáé) ðïëý.

4. Èåßá: ×ñéóôßíá êé ÅëÝíç, ….....……….. (óçêþíïìáé), …………………. (íôýíïìáé),

…………...…….. (÷ôåíßæïìáé) êé …………………… (Ýñ÷ïìáé) áìÝóùò!

Ïé ößëïé ìáò ôá æþá


...óôçí ðüëç…
…ç ×ñéóôßíá ðëÝíåé ôïí Ç ×ñéóôßíá ðëÝíåôáé
óêýëï

Ç ×ñéóôßíá ÷ôåíßæåé ôïí Ç ×ñéóôßíá ÷ôåíßæåôáé


óêýëï

Ç ×ñéóôßíá óçêþíåé ôïí Ç ×ñéóôßíá óçêþíåôáé


óêýëï

ù
ðëÝí ïìáé

97
10. ÄéáëÝãù ôï óùóôü

1. Ï ÄçìÞôñçò ………........…… (÷ôåíßæåé / ÷ôåíßæåôáé) ôá ìáëëéÜ ôïõ ìå ðñïóï÷Þ.

2. Ï èåßïò ……….......……. (ðëÝíåé / ðëÝíåôáé) ôï áõôïêßíçôï.

3. Ç ÅëÝíç ………….....…… (íôýíåé / íôýíåôáé) óôï ìðÜíéï.

4. Ç ×ñéóôßíá äåí …………...……….. (÷ôåíßæåé / ÷ôåíßæåôáé) ìüíç ôçò.

5. ÎõðíÜìå óôéò 7.00 êáé ……....……….. (ðëÝíïõìå / ðëåíüìáóôå) áìÝóùò.

6. Ïé óêýëïé äåí ………………...……. (÷ôåíßæïõí / ÷ôåíßæïíôáé) ìüíïé ôïõò.

7. Ç ×ñéóôßíá äåí …………....……. (ðëÝíåé / ðëÝíåôáé) ôç ãÜôá ôçò, ãéáôß ç ãÜôá

….….......…..

(ðëÝíåé / ðëÝíåôáé) ìüíç ôçò.

...óôï ÷ùñéü êÜèå ìÝñá…

…üëá ôá æþá æïõí ìáæß.


Ï óêýëïò êÜèåôáé
êÜôù áðü ôï ôñáðÝæé.
Ï ðïíôéêüò åßíáé äßðëá
óôç öùëéÜ ôïõ. Ôï ößäé åßíáé êïíôÜ
óôï êëïõâß ìå ôï êáíáñßíé, áëëÜ ôï êáíáñßíé
ôþñá äåí åßíáé ìÝóá óôï êëïõâß ôïõ.
ÐåôÜåé Ýîù áðü ôï êëïõâß,
ìáêñéÜ áðü ôï ößäé.
Ôï êëïõâß êñÝìåôáé ðÜíù áðü ôï ôñáðÝæé.
ÐÜíù óôï ôñáðÝæé åßíáé ç ãõÜëá.
Ðßóù áðü ôç ãõÜëá âñßóêåôáé ç ãÜôá.
ÌðñïóôÜ áðü ôç ãÜôá âñßóêåôáé
ôï ÷ñõóüøáñï.
ÊïëõìðÜåé ìÝóá óôç ãõÜëá.

98
ÁëëÜ óÞìåñá êÜôé ãßíåôáé…

11. Ôé ãßíåôáé óÞìåñá ìå ôá æþá óôï ÷ùñéü; ÊïéôÜæù ôçí ðáñáðÜíù


åéêüíá êáé ìéëÜù Þ ãñÜöù ãé' áõôÞí

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

...................................................................................................................

...................................................................................................................

99
Ôé ìáèáßíù:
-ðåñéãñÜöù ðñüóùðá /
áíôéêåßìåíá
-ìéëÜù ãéá ôï óþìá ìïõ

-ïé ÷ñùìáôéóôïß ìáñêáäüñïé, ïé


ìåôáëëéêÝò îýóôñåò, ôá ó÷ïëéêÜ
âéâëßá (åðßèåôá: ðëçèõíôéêüò)

98
8.
Ó÷ïëéêÜ óáêßäéá
ãéá êáëïêáéñéíÝò äéáêïðÝò
ÄéáâÜæù ôï êåßìåíï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ôé êÜíïõí ôá ðáéäéÜ;
2. Ôé Ý÷ïõí ìÝóá ôá óáêßäéá;

Ôá ðáéäéÜ öåýãïõí ãéá ôï ÷ùñéü êáé ÷ñåéÜæïíôáé ôóÜíôåò ãéá ôá ðñÜãìáôÜ ôïõò.

ÁäåéÜæïõí, ëïéðüí, ôá ó÷ïëéêÜ ôïõò óáêßäéá.

101
Ï ÄçìÞôñçò óçêþíåé ôï óáêßäéü ôïõ êáé ðÝöôïõí óôï ðÜôùìá ó÷ïëéêÜ âéâëßá,
ãåùìåôñéêÜ üñãáíá, ÷ñùìáôéóôïß ìáñêáäüñïé, ìåôáëëéêÝò îýóôñåò, áõôïêüëëçôá ìå
äéÜóçìïõò áèëçôÝò êáé ìéá öùôïãñáößá ìå ôïõò óõììáèçôÝò ôïõ.
Ç ×ñéóôßíá âãÜæåé ìå ðñïóï÷Þ áðü ôï óáêßäéü ôçò ìéêñÜ êáé ìåãÜëá ôåôñÜäéá,
ðëáóôéêïýò ÷Üñáêåò, ðïëý÷ñùìåò íåñïìðïãéÝò êáé Üóðñá ÷áñôéÜ. Áíïßãåé ôçí êáóåôßíá
ôçò êáé âñßóêåé áñùìáôéêÝò ãüìåò êáé êÜñôåò ìå ôïõò áãáðçìÝíïõò ôçò ôñáãïõäéóôÝò.

Äñáóôçñéüôçôåò
1. Ôé Ý÷åé óôï óáêßäéü ôïõ ï ÄçìÞôñçò; Ôé Ý÷åé óôï óáêßäéü ôçò
ç ×ñéóôßíá; ÂÜæù óôïí ðßíáêá

Óôá ó÷ïëéêÜ óáêßäéá õðÜñ÷ïõí: ÄçìÞôñçò ×ñéóôßíá


ãåùìåôñéêÜ üñãáíá
ìåôáëëéêÝò îýóôñåò
ðïëý÷ñùìåò íåñïìðïãéÝò
áõôïêüëëçôá ìå äéÜóçìïõò áèëçôÝò
áñùìáôéêÝò ãüìåò
áèëçôéêÜ ðáðïýôóéá
÷ñùìáôéóôïß ìáñêáäüñïé
Üóðñá ÷áñôéÜ
ðëáóôéêïß ÷Üñáêåò

2. ËÝù ôé Ý÷åé ìÝóá ç ó÷ïëéêÞ ìïõ ôóÜíôá

………………………………………………………………………......................................

………………………………………………………………………......................................

3. ÊïéôÜæù ðÜëé ôï êåßìåíï êáé óõìðëçñþíù ôïõò ðáñáêÜôù ðßíáêåò

÷ñùìáôéóôïß
ïé ........................ ìáñêáäüñïé
ôïõò ......................... ÷Üñáêåò

102
ïé ........................... îýóôñåò
ôéò ......................... ãüìåò

ôá ............................... âéâëßá
ôá ............................... ôåôñÜäéá

4. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

ðáëéïß (ðáëéüò) óõììáèçôÝò åßíáé ôá ………………. (êëåéóôüò) óõñôÜñéá ìáò.


Ïé …................

Ôá óõñôÜñéá áðü ôá …………………. (ðáéäéêüò) ìáò ÷ñüíéá ãåìÜôá …………… (ðáëéüò)

æùãñáöéÝò, ………………….. (áñùìáôéêüò) ãïìïëÜóôé÷åò, …………….. (÷ñùìáôéóôüò)

ìáñêáäüñïõò êáé ………………. (îýëéíïò) ìïëýâéá. Ôá ……………….. (êëåéóôüò) ìáò

óõñôÜñéá ìå ôá ……………….. (ó÷ïëéêüò) ìáò ôåôñÜäéá, ôá ãñÜììáôá êáé ôéò

öùôïãñáößåò

ìå ôïõò ………………….. (áãáðçìÝíïò) ößëïõò ìáò.

ËåõôÝñçò Ðáðáäüðïõëïò, Ïé ðáëéïß óõììáèçôÝò


äéáóêåõÞ

5. ÄéáëÝãù ìéá áðü ôéò ðáñáêÜôù ëÝîåéò êáé óõìðëçñþíù ôéò ðñïôÜóåéò
êßôñéíïò, Üóðñïò, êïíôüò, êßôñéíïò, æåóôüò, ðñÜóéíïò, óôåíüò
êßôñéíá.

1. Ôá êáíáñßíéá åßíáé ………………….

2. Ôá äÝíôñá åßíáé …………………..

3. Ôá óýííåöá åßíáé …………………

4. Ïé ôõñüðéôåò åßíáé …………………..

5. Ôá ôáîß óôçí ÁèÞíá åßíáé …………………

6. Ïé äñüìïé óôï ÷ùñéü åßíáé ………………..

103
7. Ïé öïýóôåò öÝôïò åßíáé ……………………

6. Âñßóêù ôï ÜëÜèïò

1. Ôá óðßôéá åßíáé øçëü.


2. Ï ïõñáíüò åßíáé ãáëÜæéïé.
3. Ïé ðáñáëßåò åßíáé êáèáñü.
4. Ôá îáäÝñöéá ìïõ åßíáé üìïñöïé.
5. Ç ãéáãéÜ ìïõ åßíáé êáëïß.
6. Ïé ìçôÝñåò ìáò åßíáé üìïñöïõò.
7. Ïé äßóêïé åßíáé áêñéâÞ.

ÅÐÉÈÅÔÁ ï ìåãÜëïò ç ìåãÜëç ôï ìåãÜëï


ïíïìáóôéêÞ ïé ìåãÜëïé ïé ìåãÜëåò ôá ìåãÜëá
áéôéáôéêÞ ôïõò ìåãÜëïõò ôéò ìåãÜëåò ôá ìåãÜëá

Ïé óõììáèçôÝò ìïõ áðü ôï ó÷ïëåßï…

ÄçìÞôñçò: Íá êáé ìéá öùôïãñáößá ìå ôá ðáéäéÜ áðü ôçí ôÜîç ìïõ.


ÅëÝíç: Ìðá; Ðïéïò åßíáé áõôüò äßðëá óôïí Ößëéððï;
ÄçìÞôñçò: Ðïéïò; Áõôüò ï øçëüò ìåëá÷ñéíüò ìå ôá êïíôÜ óãïõñÜ ìáëëéÜ;
ÅëÝíç: ¼÷é, êáëÝ. Áõôüò ìå ôá ßóéá îáíèÜ ìáëëéÜ. Åßíáé ëßãï ðá÷ïõëüò, áëëÜ äåí
åßíáé Üó÷çìïò.
ÄçìÞôñçò: Åßíáé ï ËåõôÝñçò.
ÅëÝíç: Ïé Üëëïé ðïéïé åßíáé;
ÄçìÞôñçò: Ç êáóôáíÞ ìå ôá ðñÜóéíá ìÜôéá êáé ôéò öáêßäåò åßíáé ç Óïößá. ÁõôÞ ç
áäýíáôç ìå ôá ìåãÜëá ìÜôéá åßíáé ç Êáôåñßíá. Ðáßæåé öïâåñü óêÜêé. Ç
êïíôïýëá ìå ôá ãõáëéÜ êáé ôï ùñáßï ÷áìüãåëï åßíáé ç ÅéñÞíç. Ôï ðáéäß ìå
ôá ìáýñá ìáëëéÜ åßíáé ï ÔÜóïò. Êé áõôüò ï öáëáêñüò ìå ôç ìåãÜëç ìýôç
åßíáé ï ãõìíáóôÞò ìáò.

104
7. ÊïéôÜæù ôç öùôïãñáößá ìå ôïí ÄçìÞôñç êáé ôïõò óõììáèçôÝò ôïõ
êáé ëÝù ðïéïò åßíáé ðïéïò

………………………………………………………………………………................

………………………………………………………………………………................

Ôï ðñüóùðï... ... êáé ôï óþìá ìáò


8
3 2 3

5
5
1. êåöÜëé
2. ëáéìüò 4
1 6
3
3. þìïé 4
2
10
4. ÷Ýñéá
6 5. óôÞèïò
7 4
6. ìÝóç
8
11
7. ðüäéá
9 8. äÜ÷ôõëá 7 7
1. ìÜôéá, 2. ìýôç, 3. áöôéÜ, 4. óôüìá, 5. öñýäéá,
6. äüíôéá, 7. ÷åßëç / ÷åßëéá, 8. ìáëëéÜ, 9. óáãüíé /
ðéãïýíé, 10. ìïõóôÜêé, 11. ãÝíéá
8. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá.
ÄéáëÝãù ìéá áðü ôéò ðáñáêÜôù ëÝîåéò
áöôß, ëáéìüò, ðüäé, ìïõóôÜêé, óôüìá, ðüäé

1. Ï åëÝöáíôáò Ý÷åé ìåãÜëá …...................


áöôéÜ.

2. Ç êáìçëïðÜñäáëç Ý÷åé øçëü ……………… 4. Ï âÜôñá÷ïò Ý÷åé ìåãÜëï ………..………..

3. Ôï öëáìßãêï Ý÷åé øçëÜ ……………….. 5. Ç ãÜôá Ý÷åé ìáêñéÜ …………………..

6. Ôá ößäéá äåí Ý÷ïõí …………………….


9. ÌéëÜù óôçí ôÜîç. ÐåñéãñÜöù ôïí áäåñöü ìïõ / ôçí áäåñöÞ ìïõ,
ôïõò ößëïõò ìïõ

……………………………………………………………………………..........................

10. ÃñÜöù. ÐåñéãñÜöù ôïí áãáðçìÝíï ìïõ Þñùá êáé äéáâÜæù


ôï êåßìåíï óôçí ôÜîç. Ïé óõììáèçôÝò ìïõ ìáíôåýïõí ôï üíïìÜ ôïõ

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

105
Ôé ìáèáßíù:
-ìéëÜù ãéá ôï ó÷ïëåßï

-åãþ / ìå - åìÝíá, åóý / óå -


åóÝíá... (áíôùíõìßåò)
-èõìÜìáé / èõìÜóáé / èõìÜôáé...
(ñÞìáôá: åíåóôþôáò)

104
9.
Êáé áõôïß ìáò èõìïýíôáé...

ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ìå ðïéïí ìéëÜíå ôá ðáéäéÜ;


2. Ãéá ðïéïõò ìéëÜíå;

ÄçìÞôñçò: ÃéáãéÜ, ôé ãßíåôáé ç Êáôåñßíá; Åßíáé êáëÜ;


ÃéáãéÜ: Ìéá ÷áñÜ. ÈõìÜóôå ôïí áäåñöü ôçò, ôïí ÐÝôñï;
ÅëÝíç: Á, íáé, ðþò äåí ôïí èõìÜìáé!

107
ÃéáãéÜ: ÓðïõäÜæåé óôçí Áããëßá ôþñá.
ÄçìÞôñçò: Êáé ôá îáäÝñöéá ôïõò ôé êÜíïõí;
ÃéáãéÜ: Ç ìéêñÞ, ç ¢ñôåìç, ðÜåé óôï ãõìíÜóéï êáé ï ìåãÜëïò óôï ëýêåéï. ÈõìÜóáé
ôïõò
ößëïõò ôïõò, ôïí Ðáýëï êáé ôç ÌáñéÜíèç;
ÄçìÞôñçò: Áí ôïõò èõìÜìáé, ëÝåé… Êáé áõôïß ìáò èõìïýíôáé êáé ìáò óôÝëíïõí êÜñôåò
ôá
×ñéóôïýãåííá. Åóý, ãéáãéÜ, Ý÷åéò íÝá ôïõò;
ÃéáãéÜ: ¼÷é. ÅìÝíá, êáíåßò äå ìå èõìÜôáé ðéá…
ÅëÝíç: ¸ëá, êáëÝ ãéáãéÜ!... Åìåßò óå èõìüìáóôå ðÜíôá!

Äñáóôçñéüôçôåò
1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ôé êÜíåé ôþñá ï ÐÝôñïò;


2. Ï ÄçìÞôñçò èõìÜôáé ôïí Ðáýëï êáé ôç ÌáñéÜíèç;
3. Ç ¢ñôåìç ðÜåé ó÷ïëåßï;
4. Ðüôå óôÝëíïõí êÜñôåò ï Ðáýëïò êáé ç ÌáñéÜíèç;
Ðáò ó÷ïëåßï;

2. Ç ¢ñôåìç ðÜåé óôï ãõìíÜóéï… Åóý;

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

óôï äçìïôéêü
Åßìáé ìáèçôÞò / ìáèÞôñéá Ðçãáßíù óôï ãõìíÜóéï
óôï ëýêåéï

Åßìáé öïéôçôÞò / öïéôÞôñéá Ðçãáßíù óôï ðáíåðéóôÞìéï

108
3. ÄéáëÝãù ôï óùóôü

1. Ç ìáìÜ ìïõ åßíáé êáèçãÞôñéá. ........…………… ìáèçìáôéêÜ óôï ëýêåéï.

á. ÄéäÜóêåé â. Ìáèáßíåé ã. ÄéáâÜæåé

2. -ÐÜìå óéíåìÜ óÞìåñá;

-Äåí ìðïñþ. ………..…….. âéïëïãßá, ãéáôß ãñÜöù äéáãþíéóìá áýñéï.

á. ÄéáâÜæù â. Ìáèáßíù ã. ÓðïõäÜæù

3. Ï ÃéÜííçò åßíáé öïéôçôÞò. ……………….. éóôïñßá óôá ÃéÜííåíá.

á. ÄéäÜóêåé â. ÓðïõäÜæåé ã. ÄéáâÜæåé

4. Åìåßò ôþñá …………...……… åëëçíéêÜ óôçí ôÜîç.

á. ìáèáßíïõìå â. óðïõäÜæïõìå ã. äéäÜóêïõìå

5. Ç êüñç ìïõ äå …………...……. ðïëý, áëëÜ ……………..….. åýêïëá.

á. óðïõäÜæåé / ìáèáßíåé â. ìáèáßíåé / óðïõäÜæåé ã. äéáâÜæåé / ìáèáßíåé

4. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï óôç óåëßäá 107 êáé óõìðëçñþíù ôïí
ðßíáêá

.........................
èõìÜìáé
......................... ÑÇÌÁÔÁ
................
/ èõìüóáóôå
................
.......................... åíåóôþôáò

èõìÜìáé, èõìÜóáé, èõìÜôáé...


öïâÜìáé, öïâÜóáé, öïâÜôáé...
êïéìÜìáé, êïéìÜóáé, êïéìÜôáé...
ëõðÜìáé, ëõðÜóáé, ëõðÜôáé...

109
5. ÊïéôÜæù ôéò åéêüíåò êáé ãñÜöù ôé öïâïýíôáé

1. Ôï ðïíôßêé …………………................................…………………........

2. Ç ãÜôá ………………………………............................................…

3. Ïé åëÝöáíôåò ………………………………..........................................

4. Åìåßò ……………………...............................................................

5. Ç ÅëÝíç …………………………….......................................………

6. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

êïéìÜôáé (êïéìÜìáé) óôéò 9.00.


1. Ç ÅëÝíç …..........……

2. Ôé þñá ……………….. (êïéìÜìáé) åóý;

3. Ï ÄçìÞôñçò êé åãþ ……………………. (öïâÜìáé) ðïëý ôá ðïíôßêéá.

4. Ç Êáôåñßíá ………………….. (ëõðÜìáé) ãéáôß åßíáé Üññùóôç êáé äåí ðÜåé óôï ðÜñôé.

5. Ôá ðáéäéÜ ……………….. (èõìÜìáé) ôïõò ößëïõò ôïõò óôïí ÊáíáäÜ.

6. -Åóåßò ôé ………………..; (öïâÜìáé)

-…………………….. (öïâÜìáé) ôá ößäéá.

7. Åóý ……………… (èõìÜìáé) ôï ôçëÝöùíü ôïõ;

7. Åóý ôé þñá êïéìÜóáé;

....................................................................................................

-Ôé èõìÜóáé;

....................................................................................................
110
-Ôé öïâÜóáé;

....................................................................................................

-Ôé ëõðÜóáé;

....................................................................................................

(èõìÜôáé åìÝíá) ìå èõìÜôáé


1 2

(èõìÜôáé åóÝíá) óå èõìÜôáé


1 2

èõìÜôáé ôïí ÐÝôñï ôïí èõìÜôáé


1 2

èõìÜôáé ôçí Êáôåñßíá ôç èõìÜôáé


1 2

èõìÜôáé ôï óðßôé ôï èõìÜôáé


1 2

(èõìÜôáé åìÜò) ìáò èõìÜôáé


1 2

(èõìÜôáé åóÜò) óáò èõìÜôáé


1 2

èõìÜôáé ôïõò ößëïõò ôïõ ôïõò èõìÜôáé


1 2

èõìÜôáé ôéò ößëåò ìïõ ôéò èõìÜôáé


1 2

èõìÜôáé ôá ðáéäéÜ ôá èõìÜôáé


1 2

ÈõìÜóáé ôïí Ðáýëï; Íáé, ôïí èõìÜìáé / ¼÷é, äåí ôïí èõìÜìáé
1 2

ÈõìÜóáé ôçí Êáôåñßíá;Íáé, ôç èõìÜìáé / ¼÷é, äåí ôç èõìÜìáé


1 2

111
8. ÁðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. ÂëÝðåéò ôçí ÅëÝíç;


ôç âëÝðù.
Íáé, ……........................…..

äåí ôç âëÝðù.
¼÷é, ……........................…..

2. ÈõìÜóôå ôïí Ðáýëï êáé ôç ÌáñéÜíèç;

Íáé, ………………………………………….....

¼÷é, ………………………………………........

3. ÎÝñåôå ôç ÌáñéÜíèç êáé ôçí ÅëÝíç;

Íáé, ………………………………………….....

¼÷é, ………………………………………….....

4. ÖïâÜôáé ç ÅëÝíç ôá ößäéá;

Íáé, ……………………………………………..

¼÷é, ………………………………………….....

5. ÈõìÜóáé ôïí Ðáýëï;

Íáé, ……………………………………………..

¼÷é, ……………………………………………..

6. ÈõìÜóôå ôçí ÅëÝíç êé åìÝíá;

Íáé, …………………………………………….

¼÷é, …………………………………………….

9. Ôé áëëáãÝò êÜíù;

1. äå èõìÜìáé óå ìéêñü, óôçí ðáëéÜ ãåéôïíéÜ

Äå óå èõìÜìáé ìéêñü, óôçí ðáëéÜ ãåéôïíéÜ.


…........................................................................................……..

2. ãíùñßæù ôéò áðü ôï ó÷ïëåßï

…………………….................……………………………………………
112
3. îÝñù êáëÜ ôïõò, ãéáôß ðçãáßíïõìå ìáæß ãõìíáóôÞñéï

…………………….................……………………………………………

4. ôá äåí âëÝðù áðü ôï ðáñÜèõñï

…………………….................……………………………………………

5. óáò äåí áêïýìå êáëÜ

…………………….................……………………………………………

6. ôï êáëïêáßñé ôéò ðÜíôá èõìüìáóôå

…………………….................……………………………………………

7. ôïí ðþò ëÝíå;

…………………….................……………………………………………

ÁÍÔÙÍÕÌÉÅÓ

ïíïìáóôéêÞ åãþ åóý áõôüò, -Þ, -ü

ìå / åìÝíá óå / åóÝíá ôïí, ôç(í), ôï /


áéôéáôéêÞ áõôüí, -Þ(í), -ü

ÁÍÔÙÍÕÌÉÅÓ

ïíïìáóôéêÞ åìåßò åóåßò áõôïß, -Ýò, -Ü

ìáò / åìÜò óáò / åóÜò ôïõò, ôéò, ôá /


áéôéáôéêÞ
áõôïýò, -Ýò, -Ü

10. Âñßóêù ôçí åñþôçóç üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

Èõìüóáóôå ôçí ÅëÝíç êáé ôç ×ñéóôßíá; (ÅëÝíç êáé ×ñéóôßíá)


1. ..............................................................................
113
Íáé, ôéò èõìüìáóôå.

2. ………………………………............................………….; (Ãéþñãïò)

Ôïí îÝñù ðïëý êáëÜ.

3. …………………………………………….; (ößëïé)

Íáé, ôïõò èõìÜôáé. Ôïõò ðáßñíåé ôçëÝöùíï êÜèå ìÝñá.

4. ……………………………………………………; (óáêßäéá)

Ôá ÷ñåéáæüìáóôå ãéáôß öåýãïõìå ãéá äéáêïðÝò.

5. ………………………………………………; (óêýëïò ìïõ)

¼÷é, äåí ôïí öïâÜìáé.

6. ……………………………………….; (Ößëéððïò)

¼÷é, äåí ôïí âëÝðù.

7. …………………………………………………; (êáóÝôåò)

¼÷é, äåí ôéò èÝëïõí.

8. …………………………………………; (óïêïëÜôåò)

Ôéò Ý÷ù óôï øõãåßï.

11. ÃñÜöù ôç ëÝîç ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

Åãþ (åãþ) äå èõìÜìáé ðþò .............…


1. …............ óå (åóý) ëÝíå.

2. …………. (åóý) áãáðÜù ðïëý, áëëÜ äå ……………. (åóý) âëÝðù óõ÷íÜ.

3. -Íá ôï äþñï óïõ, ÃéáííÜêç!

-……………. (åóåßò) åõ÷áñéóôþ ðïëý!

4. …………….. (áõôüò) åßíáé îÜäåñöüò ìïõ, áëëÜ äåí ……………. (áõôüò) îÝñù.

5. Äåí …………… (áõôÞ) îÝñåéò; ……………. (áõôÞ) åßíáé îáäÝñöç ìïõ.

6. -Ðþò ………….. (åóåßò) ëÝíå;

-ÅëÝíç êáé ÁëÝîáíäñï.

114
7. -Ðïéïé åßíáé ……………; (áõôïß)

-Ôá îáäÝñöéá ìïõ.

12. Âñßóêù ôï ëÜèïò

1. ×ñéóôßíá, äå èõìÜìáé ôï üíïìÜ ôçò. ÌÞðùò ôï


ôïí èõìÜóáé åóý;
2. ØÜ÷íù ôéò êÜëôóåò ìïõ, áëëÜ äåí ôç âñßóêù.
3. Ï ÃéÜííçò öïâÜôáé ôá ößäéá, áëëÜ ç ÅëÝíç äåí ôéò öïâÜôáé êáèüëïõ.
4. -Ðþò ôç ëÝíå;
-Ößëéððï.
5. -ÎÝñåéò ôïí ÔÜóï êáé ôç Ìáñßá;
-Åãþ äåí ôéò îÝñù, áëëÜ ôéò îÝñåé ç îáäÝñöç ìïõ.
6. -ÈÝëåéò ôï óáêßäéü ìïõ;
-¼÷é, äåí ôïí èÝëù. ÈÝëù ôï äéêü ìïõ.

115
Ôé ìáèáßíù:
-ðáñáããÝëíù
-åêöñÜæù ðñïôßìçóç
-ìéëÜù ãéá ôï öáãçôü

-ôï ðïäÞëáôï ôïõ ÄçìÞôñç / ôï


öáãçôü ôùí ðáéäéþí...
(ïõóéáóôéêÜ: ãåíéêÞ)
-ôïõ ìåãÜëïõ óðéôéïý / ôùí
ìåãÜëùí óðéôéþí (åðßèåôá:
ãåíéêÞ)

114
10.
Ìïõ áñÝóåé ðïëý ç
ìåëéôæáíïóáëÜôá...
ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ðïý åßíáé ôá ðáéäéÜ;


2. Ôé êÜíïõí;

ÌðáìðÜò: Ôé èÝëåôå, ðáéäéÜ;


ÄçìÞôñçò: Åãþ èÝëù ìðñéæüëá ìå ðáôÜôåò ôçãáíçôÝò.
×ñéóôßíá: Ãéá ìÝíá Ýíá ìðéöôÝêé.
117
ÌðáìðÜò: Åóý, ÅëÝíç;
ÅëÝíç: Êé åãþ ìðéöôÝêé èÝëù.
ÁëÝîáíäñïò: Ðáóôßôóéï Ý÷åé;
ÌðáìðÜò: Íáé, âÝâáéá Ý÷åé. ÈÝëïõìå êáé óáëÜôåò êáé Ýíá ôæáôæßêé.
ÅëÝíç: Äå ìïõ áñÝóåé êáèüëïõ ôï ôæáôæßêé. ¸÷åé ðïëý óêüñäï.
ÌðáìðÜò: ÊáëÜ. ÌåëéôæáíïóáëÜôá ôñùò;
ÅëÝíç: ÁìÝ! Ìïõ áñÝóåé ðïëý ç ìåëéôæáíïóáëÜôá.
ÌðáìðÜò: Ùñáßá. Áðü öñïýôá ôé ðáßñíïõìå; Óáò áñÝóïõí ôá óôáöýëéá;
ÁëÝîáíäñïò: Ììì… Äå ìïõ áñÝóïõí êáé ðïëý ôá óôáöýëéá.
ÌðáìðÜò: Êáñðïýæé ôüôå;
ÁëÝîáíäñïò: Ìðá! Ðñïôéìþ ðáãùôü.
ÌðáìðÜò: ÅíôÜîåé. Ðáãùôü ãéá óÝíá êáé öñïýôá ãéá ôïõò Üëëïõò.
(Óôïí óåñâéôüñï) ¸ñ÷åóôå ëßãï;

Äñáóôçñéüôçôåò
1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé ëÝù áí ïé ðáñáêÜôù ðñïôÜóåéò
åßíáé óùóôÝò (Ó) Þ ëÜèïò (Ë)

1. Ï ÄçìÞôñçò èÝëåé ðáóôßôóéï. Ó Ë


2. Ç ÅëÝíç ðáñáããÝëíåé Ýíá ìðéöôÝêé. Ó Ë
3. Ï ìðáìðÜò èÝëåé Ýíá ôæáôæßêé. Ó Ë
4. Óôïí ÁëÝîáíäñï áñÝóïõí ðïëý ôá öñïýôá. Ó Ë
5. ÔåëéêÜ üëïé ôñþíå öñïýôá. Ó Ë

ÐåéíÜìå!

ÖùíÜæù ôïí Ôþñá ðáñáããÝëíù


óåñâéôüñï
-Èá Þèåëá… / Èá èÝëáìå…
-Ðáñáêáëþ! -Ìïõ öÝñíåôå… / Ìáò öÝñíåôå…
-¸ñ÷åóôå; -¸íá… / Ìßá ìåñßäá…,
-Íá ðáñáããåßëïõìå; ðáñáêáëþ.
-¸ñ÷åóôå ëßãï;

2. Ðáßæù èÝáôñï. ÌéëÜù ìå ôïí óåñâéôüñï êáé ðáñáããÝëíù

118
×ùñéÜôéêç óáëÜôá 800
×üñôá 500 ÊåöôÝäåò 1.100
ÐáúäÜêéá 1.500
ÌåëéôæáíïóáëÜôá 400 Ìðñéæüëá ÷ïéñéíÞ 1.300
Ôæáôæßêé ÌïõóáêÜò 1.200
400 ÍôïìÜôåò ãåìéóôÝò 900
ÊïëïêõèÜêéá ôçãáíçôÜ 400 ÌðéöôÝêéá 1.200
ÐáôÜôåò ôçãáíçôÝò 500 Êïôüðïõëï ìå ðáôÜôåò 1.200

ÖÝôá 400

Óïõ áñÝóåé;

3. ÊïéôÜæù ôïí ðßíáêá êáé ñùôÜù ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ

Óïõ áñÝóåé Ìïõ áñÝóåé ðïëý.


-ï ìïõóáêÜò; Ìïõ áñÝóåé.
-ç ìåëéôæáíïóáëÜôá; ¸ôóé êé Ýôóé.
-ôï ðáóôßôóéï; Äå ìïõ áñÝóåé.
Äå ìïõ áñÝóåé êáèüëïõ.

ôï ìðÜóêåô
…. …. ÷õìüò ðïñôïêÜëé …. åëëçíéêÞ ìïõóéêÞ
…. êéíçìáôïãñÜöïò …. ÷ïñüò …. ðïäÞëáôï
…. ôçëåüñáóç …. ðïäüóöáéñï …. èÜëáóóá
…. Ìáíôüíá …. Ôïì Êñïõæ …. âïõíü

4. ÊïéôÜæù ôïí ðßíáêá êáé ñùôÜù ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ

Óïõ áñÝóïõí Ìïõ áñÝóïõí ðïëý.


-ïé êåöôÝäåò; Ìïõ áñÝóïõí.
-ïé ìðñéæüëåò; ¸ôóé êé Ýôóé.
-ôá ìðéöôÝêéá; Äå ìïõ áñÝóïõí.
Äå ìïõ áñÝóïõí êáèüëïõ.

119
ôá óðïñ
…. …. öñïýôá …. åëëçíéêïß ÷ïñïß
…. äéáêïðÝò …. óïêïëÜôåò …. ðáãùôÜ
…. óêýëïé …. ãÜôåò …. ôæéí
…. ðáôßíéá …. ìáèçìáôéêÜ …. åëëçíéêÜ

5. ÑùôÜù ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ êáé ãñÜöù

ôé óðïñ ôïõ / ôçò áñÝóïõí


ôé ìïõóéêÞ áêïýåé

j
áí ôïõ / ôçò áñÝóåé ï êéíçìáôïãñÜöïò / ç ôçëåüñáóç
áí ôïõ / ôçò áñÝóåé ç åëëçíéêÞ êïõæßíá
áí ôïõ / ôçò áñÝóåé ï ÷ïñüò
áí ôïõ / ôçò áñÝóïõí ïé âüëôåò ìå ôï ðïäÞëáôï
áí ôïõ / ôçò áñÝóïõí ôá ìáèçìáôéêÜ

6. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôá ðáñáäåßãìáôá

Á.

1. Äåí ôïõ áñÝó......... ïé óïêïëÜôåò.


ïõí
2. Óïõ áñÝó….... ïé ôçãáíçôÝò ðáôÜôåò;

3. Ìáò áñÝó….... ðïëý ç åëëçíéêÞ ìïõóéêÞ.

4. Äåí ôçò áñÝó…... ï Ößëéððïò, ôçò áñÝó........ ï ÃéÜííçò.

5. Ìïõ áñÝó.....… ðïëý ôï êáñðïýæé, áëëÜ äå ìïõ áñÝó….... ôá óôáöýëéá.

Â.

1. Äå ìáò áñÝóåé ................. (÷ïñüò)


ï ÷ïñüò
2. Óïõ áñÝóïõí …………………; (óðïñ)

3. Óáò áñÝóåé ……………………; (ðïäüóöáéñï)

4. Ôçò áñÝóåé ……………… (ýðíïò), áëëÜ äåí êïéìÜôáé ðïëý.

5. Äåí ôïõ áñÝóåé êáèüëïõ ………………… (ãõìíáóôéêÞ)


7. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

120
1. ÅëÝíç: ÃéÜííç, .......… áñÝóïõí ïé óïêïëÜôåò;
óïõáñÝóïõí ðïëý.
ÃéÜííçò: Íáé, ……..

2. Èåßá Âáããåëéþ ÐáéäéÜ, ………. áñÝóåé ôï ôæáôæßêé;

ÅëÝíç êáé ÁëÝîáíäñïò: ¼÷é, äå ......... áñÝóåé êáèüëïõ!

3. Ï ðáððïýò ìáò óôï ÷ùñéü åßíáé ãÝñïò êáé ðáñÜîåíïò. Äåí …..... áñÝóïõí ïé ìßíé

öïýóôåò.

4. Ìïõ áñÝóïõí ôá åëëçíéêÜ, áëëÜ äå …… áñÝóïõí ïé áóêÞóåéò.

5. -ÁãïñÜæïõìå óêïõëáñßêéá ãéá ôç èåßá;

-Ììì… Äåí îÝñù áí ........ áñÝóïõí.

8. Ôï ëÝù ìå Üëëï ôñüðï

1. Ìïõ áñÝóåé ï ýðíïò Ìïõ áñÝóåé íá êïéìÜìáé

2. Ìïõ áñÝóåé ôï øÜñåìá Ìïõ áñÝóåé íá øáñåýù

3. Ìïõ áñÝó…. ôï ðáé÷íßäé Ìïõ áñÝó…. íá ðáßæù

4. Ìïõ áñÝóïõí ôá ôáîßäéá Ìïõ áñÝóåé íá ôáîéäåýù

5. Ìïõ áñÝó….. ôá øþíéá ........................................ (øùíßæù)

6. Ìïõ áñÝó.… ï ÷ïñüò ........................................ (÷ïñåýù)

7. Ìïõ áñÝó…. ôï ôñáãïýäé ........................................ (ôñáãïõäÜù)

8. Ìïõ áñÝó…….. ôï äéÜâáóìá ........................................ (äéáâÜæù)

9. Ìïõ áñÝó….. ç äïõëåéÜ ........................................ (äïõëåýù)

10.Ìïõ áñÝó.…. ôï êïëýìðé ........................................ (êïëõìðÜù)

11.Ìïõ áñÝó..… ïé äéáêïðÝò ........................................ (êÜíù äéáêïðÝò)

121
Ïñßóôå!

Óåñâéôüñïò: Ïñßóôå!
ÌðáìðÜò: Á, ùñáßá! Ç ìðñéæüëá ôïõ ÄçìÞôñç, ôï ìðéöôÝêé ôïõ ÁëÝîáíäñïõ…
ÅëÝíç: ¼÷é, äéêü ìïõ åßíáé!
ÌðáìðÜò: Íáé. Ôï ìðéöôÝêé ôçò ÅëÝíçò êáé ôï ðáóôßôóéï ôïõ ÁëÝîáíäñïõ. ÓùóôÜ;
Ðïý åßíáé ïé óáëÜôåò êáé ôá öñïýôá ôùí ðáéäéþí;
Óåñâéôüñïò: Ìéóü ëåðôü. ÖÝñíù ôþñá ôéò óáëÜôåò êáé ôá öñïýôá óôï ôÝëïò.
ÌðáìðÜò: Á, êáé ëßãï øùìß áêüìá!

9. ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé óõìðëçñþíù ôïí ðßíáêá

(ï ìðáìðÜò) ç óáëÜôá ôïõ ìðáìðÜ


(ï ÄçìÞôñçò) ç ìðñéæüëá ...........................................
(ï ÁëÝîáíäñïò) ôï ðáóôßôóéï .........................................

(ç ÅëÝíç) ôï ìðéöôÝêé .........................................


(ç ×ñéóôßíá) ôï ìðéöôÝêé ôçò ×ñéóôßíáò

(ôï ðáéäß) ôï ðïäÞëáôï ôïõ ðáéäéïý


(ôï âéâëßï) ç óåëßäá ôïõ âéâëßïõ

(ï ößëïò) ôï öáãçôü ôùí ößëùí


(ç ìçôÝñá) ôï öáãçôü ôùí ìçôÝñùí
(ôï ðáéäß) ôá öñïýôá ............................................

10. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. Ðïý åßíáé ï ðáððïýò ôïõ …..................;


Ìáíüëç (Ìáíüëçò)

2. Ïé ãïíåßò ôçò …………………. (Êáôåñßíá) êáé ôïõ ………………… (ÐÝôñïò)

ìÝíïõí óôç Ãáëëßá.

3. Ç óáëÜôá äåí åßíáé äéêÞ óïõ, åßíáé ôïõ ……..…………….. (ðáôÝñáò) ìïõ.

4. Ðïý åßíáé ôï ðïäÞëáôï ôïõ ……....……………… (áäåñöüò) óïõ;

122
5. Äå ìïõ áñÝóåé ôï ÷ñþìá ……………………… (ôá ìáëëéÜ) ôçò.

6. Ôï öáãçôü …………………. (ç ãéáãéÜ) ìïõ åßíáé ðÜíôá öáíôáóôéêü!

7. ÊÜôù ôá ÷Ýñéá áðü ôï ðáãùôü! Åßíáé ..................................! (ôá ðáéäéÜ)

8. ÁõôÞ ç ôóÜíôá åßíáé ……………………… (ï ôá÷õäñüìïò)

9. Ôá ðïäÞëáôá ………………….. (ôá êïñßôóéá) åßíáé äéáöïñåôéêÜ áðü ôá ðïäÞëáôá

………………….. (ôá áãüñéá)

ÏÕÓÉÁÓÔÉÊÁ ï ößëïò ï ðùëçôÞò ï ÷åéìþíáò


ôïõ ößëïõ ôïõ ðùëçôÞ ôïõ ÷åéìþíá
ãåíéêÞ
ôùí ößëùí ôùí ðùëçôþí ôùí ÷åéìþíùí

ÏÕÓÉÁÓÔÉÊÁ ç ößëç ç ìçôÝñá


ôçò ößëçò ôçò ìçôÝñáò
ãåíéêÞ
ôùí ößëùí ôùí ìçôÝñùí

ÏÕÓÉÁÓÔÉÊÁ ôï ðáãùôü ôï ðáéäß


ôïõ ðáãùôïý ôïõ ðáéäéïý
ãåíéêÞ
ôùí ðáãùôþí ôùí ðáéäéþí

11. Îå÷ùñßæù ôá öñïýôá áðü ôá ëá÷áíéêÜ. Ôï ìÞëï åßíáé öñïýôï Þ

ëá÷áíéêü;

ôï ìÞëï ôï á÷ëÜäé ôï êáñüôï


ç íôïìÜôá ôï êåñÜóé ïé åëéÝò
ôï êáñðïýæé ôï óôáöýëé ôï ðïñôïêÜëé
ôï êñåììýäé ôï áããïýñé ôï ëåìüíé
ôï óêüñäï ôá ÷üñôá ôï ìáñïýëé
123
Ìéá åýêïëç óõíôáãÞ
ÖñïõôïóáëÜôá

ÕËÉÊÁ :
2-3 ðïñôïêÜëéá
1 ëåìüíé
3 ìðáíÜíåò
2 ìÞëá, êåñÜóéá êáé öñÜïõëåò
1 áíáíÜò êïõôáëÜêé
2 á÷ëÜäéá ôïõ ãëõêïý
3 êïõôáëéÝò ôçò óïýðáò æÜ÷áñç
2 êïõôáëÜêéá ôïõ ãëõêïý êïíéÜê êïõôÜëé
ôçò óïýðáò

ÅÊÔÅËÅÓÇ :
Óôýâïõìå ôï Ýíá ðïñôïêÜëé êáé ôï ëåìüíé. Îåöëïõäßæïõìå ôá öñïýôá êáé ôá êüâïõìå
óå ìéêñÜ êïììÜôéá. Áíáêáôåýïõìå ôïí ÷õìü ôïõ ðïñôïêáëéïý êáé ôïõ ëåìïíéïý ìå ôç
æÜ÷áñç êáé ôï êïíéÜê. ÌåôÜ ôïí ñß÷íïõìå óôá öñïýôá. ÂÜæïõìå ôç öñïõôïóáëÜôá óôï
øõãåßï ãéá äýï þñåò.
Ôç óåñâßñïõìå óêÝôç Þ ìå óáíôéãß.
ÊáëÞ üñåîç!

12. ÃñÜöù êé åãþ ìéá óõíôáãÞ

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

ÅÐÉÈÅÔÁ ï ìåãÜëïò ç ìåãÜëç ôï ìåãÜëï


ôïõ ìåãÜëïõ ôçò ìåãÜëçò ôïõ ìåãÜëïõ
ãåíéêÞ
ôùí ìåãÜëùí ôùí ìåãÜëùí ôùí ìåãÜëùí

13. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

öñÝóêùí
1. Ïé âéôáìßíåò ôùí ….................….. (öñÝóêïò) ÷õìþí êÜíïõí êáëü.
124
2. ÁõôÞ åßíáé ç áäåñöÞ åíüò ………………… (êáëüò) ìïõ ößëïõ.

3. ÁëëÜæù ôá êïñäüíéá ôùí ………………… (áèëçôéêüò) ìïõ ðáðïõôóéþí.

4. Ìïõ áñÝóåé ôï ÷ñþìá ………………. (áõôüò) ôçò …………………. (ðáëéüò) öïýóôáò.

5. Ðñüóå÷å, Êïêêéíïóêïõößôóá! Ôá äüíôéá ôïõ ............... (êáêüò) ëýêïõ åßíáé ðÜñá ðïëý

ìåãÜëá.

14. Ï ðùëçôÞò ôñåëÜèçêå! ÊïéôÜæù ôéò ôéìÝò êáé ìéëÜù üðùò óôï ðáñÜäåéãìá
Ç ôéìÞ ôïõ ÷ñõóïý ìá÷áéñéïý äåí åßíáé 120 äñ÷., åßíáé 18.000 äñ÷.

........................................................................................................................................
1. (ôï) ÷ñõóü ìá÷áßñé (ôï) ðëáóôéêü ìá÷áßñé
120 18.000

2. (ôï) áóçìÝíéï ðéñïýíé (ôï) ðëáóôéêü ðéñïýíé


80 8.000

3. (ôá) ÷ñõóÜ êïõôÜëéá (ôá) îýëéíá êïõôÜëéá


1.000 30.000

4. (ôï) êñõóôÜëëéíï ðïôÞñé (ôï) ÷Üñôéíï ðïôÞñé


50 1.200

5. (ôï) ðïñóåëÜíéíï ðéÜôï (ôï) ÷Üñôéíï ðéÜôï


120 18.000

6. (ôï) ðïñóåëÜíéíï öëéôæÜíé (ôï) ðëáóôéêü öëéôæÜíé


150 3.000

7. (ç) êñõóôÜëëéíç êáíÜôá (ç) ãõÜëéíç êáíÜôá


2.000 10.000

8. (ï) áóçìÝíéïò äßóêïò (ï) ðëáóôéêüò äßóêïò


500 25.000

Ôñþåé ìå ÷ñõóÜ êïõôÜëéá.

125
Ôé ìáèáßíù:
-ìéëÜù ãéá ôï ðáñåëèüí

-áãüñáóá / áãüñáóåò..., ìßëçóá /


ìßëçóåò..., Ýöáãá / Ýöáãåò...
(ñÞìáôá: áüñéóôïò)

130
11.
¸÷áóá ôá êëåéäéÜ ìïõ!

ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ðïéïé ìéëÜíå;
2. Ãéá ôé ìéëÜíå;

Ößëéððïò: Ãåéá óïõ, ×ñéóôßíá! Ðþò ôá ðáò;


×ñéóôßíá: Ìéá ÷áñÜ! Åóý; ...Ìá ôé Ý÷åéò óÞìåñá; Åßóáé ÷Üëéá! ¸ãéíå ôßðïôá;
Ößëéððïò: Á÷, îÝñåéò ôé Ýðáèá ÷ôåò;

133
×ñéóôßíá: Ôé;
Ößëéððïò: ¸ìåéíá áð' Ýîù. ¸÷áóá ôá êëåéäéÜ ìïõ êáé…
×ñéóôßíá: Ìá êáëÜ, ðþò ôï Ýðáèåò áõôü;
Ößëéððïò: Å, íá, ÷ôåò âãÞêá ìå ôïí ÁëÝîáíäñï. Óôçí áñ÷Þ ðÞãáìå ãéá ìðÜóêåô êáé
ìåôÜ
öÜãáìå êÜôé. Äåí îÝñù ðþò Ý÷áóá ôá êëåéäéÜ ìïõ. ÐÜíôùò, üôáí ãýñéóá óðßôé
ôá
êëåéäéÜ äåí Þôáí ðéá óôçí ôóÝðç ìïõ.
×ñéóôßíá: ÊáëÜ, äåí Þôáí êáíåßò óôï óðßôé;
Ößëéððïò: ¼÷é, ïé ãïíåßò ìïõ Þñèáí ðïëý áñãÜ.
×ñéóôßíá: Êáé ôé Ýêáíåò; Ðåñßìåíåò ôïõò ãïíåßò óïõ;
Ößëéððïò: ¼÷é. Åß÷á ìéá éäÝá… Óõíå÷ßæåôáé óôç óåëßäá 140

Äñáóôçñéüôçôåò
1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé ëÝù áí ïé ðáñáêÜôù ðñïôÜóåéò
åßíáé óùóôÝò (Ó) Þ ëÜèïò (Ë)

1. Ï Ößëéððïò åßíáé ìéá ÷áñÜ. Ó Ë


2. Ç ×ñéóôßíá äåí îÝñåé ôé Ýðáèå ï Ößëéððïò. Ó Ë
3. Ï ÁëÝîáíäñïò Ýðáéîå ìðÜóêåô ìå ôïí Ößëéððï. Ó Ë
4. Ïé ãïíåßò ôïõ Ößëéððïõ ãýñéóáí íùñßò óôï óðßôé. Ó Ë

Ôé Ýãéíå ÷ôåò; ÷ôåò ÐÞãá óéíåìÜ

;
ðñï÷ôÝò ¸öáãá ðáãùôü
Ôé Ýãéíå ôçí ðåñáóìÝíç ¹ðéá êáöÝ
Ôé Ýêáíåò âäïìÜäá ÓõíÜíôçóá Ýíáí ößëï
/ êÜíáôå /ôïí ðåñáóìÝíï ìïõ
ìÞíá Åßäá ôïí Ößëéððï
ðÝñóé / ðñüðåñóé ¸ìåéíá óðßôé

Ôé Ýðáèåò;

¢óôá!

134
×Üëéá...
Ðþò ôá ðÝñáóåò ÷ôåò; ¢ó÷çìá
Èáýìá!

2. ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé ãñÜöù ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí


óôïí ðáñáêÜôù ôïß÷ï

Ößëéððïò: Åóý ðïý ðÞãåò ÷ôåò;


Ìáñßá: ÐÞãá óéíåìÜ.
Ößëéððïò: Êé ï ÃéÜííçò ðÞãå óéíåìÜ.
Ìáñßá: Å, âÝâáéá, ìáæß ðÞãáìå! Åóåßò ðïý ðÞãáôå;
Ößëéððïò: Ï ÁëÝîáíäñïò êé åãþ ðÞãáìå ãéá ìðÜóêåô êáé ìåôÜ ãéá öáãçôü. Ç ÅëÝíç
êé ï ÄçìÞôñçò äåí îÝñù ðïý ðÞãáí.

ðÞãá ðÞãáìå
ÑÇÌÁÔÁ
........................ ........................
áüñéóôïò
........................ ........................

3. Ôþñá óõìðëçñþíù ôïí ðßíáêá

ðçãáßíù/ðÜù Ý÷ù Ýñ÷ïìá ðßíù âëÝðù ëÝù ìðáßíù

ðÞãá åß÷á é Þðéá åßäá åßðá ìðÞêá

ðÞãåò åß÷åò Þñèá Þðéåò åßäåò

ðÞãå åß÷å Þñèåò Þðéå

ðÞãáìå åß÷áìå Þñèå

ðÞãáôå åß÷áôå Þñèáìå

ðÞãáí/ðÞãáíå

135
åßìáé Þìïõí(á) Þìáóôå / Þìáóôáí
Þóïõí(á) Þóáóôå / Þóáóôáí
Þôáí(å) Þôáí / Þôáíå

Ôé Ýêáíåò ÷ôåò; Áãüñáóá ìéá öïýóôá

Ôé êÜíáôå ÷ôåò; ÁãïñÜóáìå ìéá öïýóôá

3 2 1

Ý êá íåò á ãü ñá óá
3 2 1 3 2 1

êÜ íá ôå á ãï ñÜ óá ìå
3 2 1 3 2 1

4. ÂÜæù ôüíï óôéò ëÝîåéò êáé ôéò äéáâÜæù äõíáôÜ óôçí ôÜîç

ðëçñþíù ðëçñùóá áãïñÜæù áãïñáóá


ðëçñùóåò áãïñáóåò
ðëçñùóå áãïñáóå
ðëçñùóáìå áãïñáóáìå
ðëçñùóáôå áãïñáóáôå
ðëçñùóáí / áãïñáóáí / áãïñáóáíå
ðëçñùóáíå
5. ÂÜæù üðïõ å üðïõ ÷ñåéÜæåôáé êáé ôïíßæù ôéò ëÝîåéò

êÜíù ......êáíá ÷Üíù ......÷áóá


......êáíåò ......÷áóåò
......êáíå ......÷áóå
......êáíáìå ......÷áóáìå
......êáíáôå ......÷áóáôå
......êáíáí / ......÷áóáí / ......÷áóáíå
......êáíáíå
136
6. ÂÜæù ôá ñÞìáôá óôï óùóôü ôóïõâÜëé
1. ÷üñåøá, 2. Ýøáîá, 3. Üëëáîá, 4. áãüñáóá, 5. Ýêïøá, 6. Ýäùóá, 7. ãýñéóá,
8. Ýãñáøá, 9. äïýëåøá, 10. ôáîßäåøá, 11. ðëÞñùóá, 12. Ýðáéîá, 13. Ýñáøá

-óá -øá -îá

1.

áãïñÜæù áãüñáóá
ðëçñþíù ðëÞñùóá -óá
äßíù Ýäùóá
ãõñßæù ãýñéóá

áñÝóåé Üñåóå

ôáîéäåýù ôáîßäåøá
÷ïñåýù ÷üñåøá
äïõëåýù äïýëåøá
ãñÜöù Ýãñáøá -øá
êüâù Ýêïøá
ñÜâù Ýñáøá

áëëÜæù Üëëáîá
ðáßæù Ýðáéîá
-îá

7. Ôþñá âñßóêù ôïí åíåóôþôá ôùí ñçìÜôùí áõôþí

áãïñÜæù
áãüñáóá ........................... Ýãñáøá ............................

ðëÞñùóá ........................... Ýêïøá ..............................

ôáîßäåøá ........................... äïýëåøá ..........................

ãýñéóá ............................. ÷üñåøá ............................

Ýñáøá .............................. Üëëáîá ............................

137
8. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

äïýëåøå (äïõëåýù) ï ðáôÝñáò óïõ ðÝñóé;


1. Ðïý .....................

2. Ç ×ñéóôßíá êé ï ÃéÜííçò ……………….. (÷ïñåýù) ðïëý óôï ðÜñôé ôïõ Ößëéððïõ.

3. -Ôé …………………… (áãïñÜæù) ãéá ôïí èåßï, ðáéäéÜ;

-……………………. (áãïñÜæù) Ýíá óéíôß ìå åëëçíéêÞ ìïõóéêÞ.

4. Ãéáôß äåí …………………………….. (äßíù) ôï ôçëÝöùíü óïõ óôïí Ößëéððï, ×ñéóôßíá;

5. Ç èåßá ìïõ êé åãþ …………………. (ðçãáßíù) äéáêïðÝò óôçí ÊñÞôç.

6. Ï Ößëéððïò …………….. (ãõñßæù) áñãÜ ÷ôåò âñÜäõ óôï óðßôé ôïõ.

7. Ôçí ðåñáóìÝíç ÔåôÜñôç ðÞãáìå óôçí ðëáôåßá êáé …………………… (ðáßæù) ìðÜóêåô.

ôñþù Ýöáãá
êÜíù Ýêáíá
ðáèáßíù Ýðáèá
ìáèáßíù Ýìáèá
ìÝíù Ýìåéíá
âÜæù Ýâáëá
öåýãù Ýöõãá
äßíù Ýäùóá

9. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

öýãáôå (öåýãù) áðü ôï ðÜñôé, ðáéäéÜ;


1. Ôé þñá ………………..

2. -Ôé ………………. (ðáèáßíù) ï Ößëéððïò;

-…………….. (÷Üíù) ôá êëåéäéÜ ôïõ.

3. ×ôåò ôï âñÜäõ ï Ößëéððïò êáé ç ×ñéóôßíá ……………….. (ðçãáßíù / ðÜù) óå Ýíá

öáóôöïýíô, ………….. (ôñþù) Ýíá ÷áëáóìÝíï óÜíôïõéôò êáé ……………

(êÜíù) åìåôü.

138
4. -Ðïý ………………… (âÜæù) ôá êëåéäéÜ ôïõ óðéôéïý, ×ñéóôßíá;

-Äå èõìÜìáé.

5. Åìåßò …………. (ìÝíù) óôï ðÜñôé ìÝ÷ñé ôéò äýï. Ç ×ñéóôßíá ……………… (öåýãù) íùñßò.

ìéëÜù/þ ìßëçóá
âïçèÜù/þ âïÞèçóá
áãáðÜù/þ áãÜðçóá
ðñïôéìÜù/þ ðñïôßìçóá
ôñáãïõäÜù/þ ôñáãïýäçóá
êïëõìðÜù/þ êïëýìðçóá
æù Ýæçóá
áêïýù Üêïõóá
ìðïñþ ìðüñåóá
ðçäÜù ðÞäçîá
ðåñíÜù ðÝñáóá
ðåôÜù ðÝôáîá

ôçëåöùíþ ôçëåöþíçóá
ïäçãþ ïäÞãçóá
÷ñçóéìïðïéþ ÷ñçóéìïðïßçóá
áêïëïõèþ áêïëïýèçóá

10. ÃñÜöù ôï ãñÜììá ðïõ ëåßðåé êáé âÜæù ôüíï üðïõ ÷ñåéÜæåôáé

å
1. Á: ¸ðëõíåò ôá ðéÜôá; Â: ¼÷é, äåí ìðüñ.....óá.

2. Ôï ðáéäß ðÞä..…îå ìÝóá óôçí ðéóßíá.

3. Ï ÃéÜííçò ìßë…..óå ìå ôçí ÅëÝíç.

4. ×ôåò êïëõìð..…óáìå óôç èÜëáóóá.

139
5. Á: Ãéáôß äåí ôçëåöþí…..óåò ÷ôåò; Â: Åß÷á äïõëåéÜ.

6. Ôï ðïõëß ðÝô.….îå ìáêñéÜ.

7. Ç ×ñéóôßíá ðÝñ…óå ðïëý ùñáßá ÷ôåò óôï ðÜñôé.

11. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

ðÝñáóåò (ðåñíÜù) ÷ôåò;


ÃéÜííçò: Ãåéá óïõ, ÅëÝíç. Ðþò ôá ….........…….

ÅëÝíç: Èáýìá! …………………. (ðçãáßíù / ðÜù) ãéá ìðÜíéï.

ÃéÜííçò: Á, íáé; Ðïý;

ÅëÝíç: Óôç ÍÝá ÌÜêñç. Êé åóåßò ôé ………………; (êÜíù)

ÃéÜííçò: Åìåßò, äõóôõ÷þò, äåí …………………. (ìðïñþ) íá ðÜìå ãéá ìðÜíéï. ÁëëÜ ôï

âñÜäõ

…………………. (ðçãáßíù / ðÜù) óå Ýíá èåñéíü óéíåìÜ.

ÅëÝíç: Ðïéï Ýñãï …………………….; (âëÝðù)

ÃéÜííçò: ……………… (âëÝðù) ôï “Êïñßôóéá êáñéÝñáò”.

ÅëÝíç: Óáò ………………; (áñÝóåé)

ÃéÜííçò: Ðïëý!

Ôé éäÝá åß÷å ï Ößëéððïò

¼ôáí ï Ößëéððïò Ý÷áóå ôá êëåéäéÜ ôïõ, ðÞñå ìéá óêÜëá êáé áíÝâçêå
óôïí ðñþôï üñïöï, áëëÜ óå ëÜèïò ìðáëêüíé.
ÎáöíéêÜ Üíïéîå ç ðüñôá êáé âãÞêå Ýîù ï ãåßôïíáò, ãéáôß íüìéóå
üôé Þôáí êÜðïéïò êëÝöôçò. Ï Ößëéððïò ôñüìáîå êáé êáôÜëáâå
üôé Ýêáíå ëÜèïò. ÆÞôçóå óõãíþìç êáé ðÝñáóå óôï äéêü ôïõ
äéáìÝñéóìá. ÐñïóðÜèçóå ðïëý, áëëÜ ç ðüñôá äåí Üíïéîå.
¸ôóé îÜðëùóå êáé ôïí ðÞñå ï ýðíïò. Óôéò äýï ôç íý÷ôá,
üôáí ãýñéóáí ïé ãïíåßò ôïõ, ôïí âñÞêáí åêåß êáé ôïí îýðíçóáí.

140
12. Åíþíù ôéò ëÝîåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. Ý÷áóå íïìßæù 7. ôñüìáîå êÜíù


2. ðÞñå ÷Üíù 8. êáôÜëáâå ðåñíÜù
3. áíÝâçêå âñßóêù 9. Ýêáíå ðñïóðáèþ
4. Üíïéîå áíåâáßíù 10. ðÝñáóå ãõñßæù
5. âñÞêå ðáßñíù 11. ðñïóðÜèçóå ôñïìÜæù
6. íüìéóå áíïßãù 12. ãýñéóáí êáôáëáâáßíù

13. ÃñÜöù ìéá áóôåßá éóôïñßá ìå ôéò ëÝîåéò


âñÜäõ, ðçãáßíù, óôïé÷åéùìÝíï óðßôé, öÜíôáóìá, áíïßãù, âëÝðù, ôñÝ÷ù,
âãáßíù,
áíåâáßíù, óêÜëá, ôñïìÜæù, âÜæù ôéò öùíÝò, áêïýù, ãÝëéá, ößëïé, öïñÜù,
óåíôüíé

×ôåò ôï âñÜäõ………………………………………………………………………………...............

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

14. ËÝù óôïõò óõììáèçôÝò ìïõ ôé Ýêáíá…

1. …÷ôåò ôï ðñùß.

.......................................................................................................................................

2. …÷ôåò ôï ìåóçìÝñé.

.......................................................................................................................................

3. …÷ôåò ôï áðüãåõìá.

.......................................................................................................................................

4. …÷ôåò ôï âñÜäõ.

.......................................................................................................................................

141
Ôé ìáèáßíù:
-ìéëÜù óôï ôçëÝöùíï
-ìéëÜù ãéá ôï ìÝëëïí
-äßíù åõ÷Ýò

-èá ãñÜøù / èá ãñÜøåéò /


èá ãñÜøåé..., èá öýãù /
èá öýãåéò
/ èá öýãåé... (ñÞìáôá:
ìÝëëïíôáò)

140
12.
Èá ðÜìå óôçí ðëáôåßá. ¸ñ÷åóáé;

ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ðïéïò ìéëÜåé ìå ðïéïí;


2. Ðïý èá ðÜíå ôá ðáéäéÜ;

ÅëÝíç: Íáé;
ÃéÜííçò: Ãåéá óïõ, ×ñéóôßíá! Ìïõ äßíåéò ôçí ÅëÝíç;
143
ÅëÝíç: ¸ëá, ÃéÜííç, åãþ åßìáé. Åßóáé êáëÜ;
ÃéÜííçò: Ìéá ÷áñÜ. Äå ìïõ ëåò, ôé êÜíåéò ôþñá;
ÅëÝíç: ÅôïéìÜæïìáé. Èá ðÜìå óôçí ðëáôåßá ìå ôç ×ñéóôßíá. ¸ñ÷åóáé;
ÃéÜííçò: Ôé èá êÜíåôå åêåß;
ÅëÝíç: Èá äïýìå ôá ðáéäéÜ, èá öÜìå ðáãùôü, èá ðéïýìå êáìéÜ ðïñôïêáëÜäá, îÝñåéò,
ôá
ãíùóôÜ… Á! ÌåôÜ èá ðÜìå óéíåìÜ.
ÃéÜííçò: ÊáëÜ, èá Ýñèù, áëëÜ èá öýãù íùñßò.
ÅëÝíç: ÅíôÜîåé. Èá ðÜñåéò ôçëÝöùíï êáé ôïí Ößëéððï;
ÃéÜííçò: Íáé. Èá ôá ðïýìå óôçí ðëáôåßá, ëïéðüí.
ÅëÝíç: ¸ãéíå. Èá ôá ðïýìå åêåß.

Äñáóôçñéüôçôåò

1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé ëÝù áí ïé ðáñáêÜôù ðñïôÜóåéò


åßíáé óùóôÝò (Ó) Þ ëÜèïò (Ë)

1. Ç ÅëÝíç ðáßñíåé ôçëÝöùíï ôïí ÃéÜííç. Ó Ë


2. Ç ÅëÝíç èá ðÜåé óôçí ðëáôåßá ìüíç ôçò. Ó Ë
3. Óôçí ðëáôåßá ôá ðáéäéÜ èá öÜíå ðáãùôü. Ó Ë
4. Ï ÃéÜííçò èá ðÜåé íùñßò óôçí ðëáôåßá. Ó Ë

2. Ôé ëÝìå üôáí óçêþíïõìå ôï ôçëÝöùíï; ÂÜæù óå êýêëï ôá óùóôÜ

íáé ÷áßñåôå ðáñáêáëþ ãåéá óáò ðïéïò ëÝãåôå

3276909 ìéëÞóôå, ðáñáêáëþ åìðñüò óáò áêïýù

3. Ôé ëÝìå üôáí ðáßñíïõìå åìåßò ôçëÝöùíï; ÂÜæù óå êýêëï ôá óùóôÜ

ôçí ÅëÝíç, ðáñáêáëþ ðïý åßíáé ç ÅëÝíç

ìå ðïéïí ìéëÜù ãåéá óáò, åßìáé ……….

ìÞðùò åßíáé åêåß ç ÅëÝíç èá Þèåëá ôçí ÅëÝíç

Ýëá, ÅëÝíç, åãþ åßìáé ìïõ äßíåôå ôçí ÅëÝíç

èÝëù ôçí ÅëÝíç óáò ìéëÜåé ï ÃéÜííçò

144
4. Ôþñá ãñÜöù ôéò óùóôÝò áðáíôÞóåéò óôïí ðáñáêÜôù ðßíáêá

Ôé èá êÜíåéò;

1. Ôé Ýêáíåò ÷ôåò; 1. ¸öáãá ðáãùôü 3. Èá öÜù ðáãùôü


2. Ôé êÜíåéò ôþñá;
3. Ôé èá êÜíåéò ìåôÜ; 2. Ôñþù ðáãùôü

;
óå ëßãï, áñãüôåñá
áýñéï, ìåèáýñéï,
ôïõ ÷ñüíïõ,
ôçí åðüìåíç ìÝñá, Èá ðÜù óéíåìÜ
ôçí Üëëç / Èá êÜíù âüëôá
ôçí åðüìåíç Èá öÜù ðáãùôü
Ôé èá êÜíåéò âäïìÜäá, ôïí Üëëï /
Èá Ýñèù óðßôé óïõ
ôïí åðüìåíï ìÞíá, Èá öýãù ãéá äéáêïðÝò
ôïí åðüìåíï ÷ñüíï,
óå ëßãåò / óå
ìåñéêÝò ìÝñåò /
âäïìÜäåò

145
ðçãáßíù èá ðÜù
êÜíù èá êÜíù
âëÝðù èá äù
ôñþù èá öÜù
Ýñ÷ïìáé èá Ýñèù
öåýãù èá öýãù
ðáßñíù èá ðÜñù
ëÝù èá ðù
ðßíù èá ðéù
âñßóêù èá âñù

5. ÄéáâÜæù ðÜëé ôïí äéÜëïãï óôç óåëßäá 143 êáé ãñÜöù óôá áñéóôåñÜ
üëåò ôéò ëÝîåéò ðïõ åßíáé ìå èá. ÌåôÜ ôéò åíþíù ìå áõôÝò ðïõ åßíáé
óôá äåîéÜ, üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

èá ðÜìå
.................................
öåýãù ................................. âëÝðïõìå
.................................
Ýñ÷ïìáé ................................. ëÝìå
.................................
ôñþìå ................................. ðçãáßíïõìå
.................................
êÜíåôå ................................. ðßíïõìå
.................................
ðáßñíåéò ................................. âñßóêù

ðÞãá ðçãáßíù èá ðÜù

6. ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé óõìðëçñþíù ôïí ôïß÷ï

ÃéÜííçò: ¸ëá, ï ÃéÜííçò åßìáé. Äå ìïõ ëåò, ôé èá êÜíåéò ôï áðüãåõìá;


Ößëéððïò: Äåí îÝñù áêüìá ôé èá êÜíù. Åóý êáé ôá ðáéäéÜ èá êÜíåôå êÜôé;

146
ÃéÜííçò: Èá êÜíïõìå êáìéÜ âüëôá óôçí ðëáôåßá. Ç Ìáñßá îÝñåéò ôé èá êÜíåé;
Ößëéððïò: Ç Ìáñßá ìå ìéá ößëç ôçò èá êÜíïõí øþíéá êáé èá Ýñèïõí ìåôÜ.

êÜí.......... êÜí..........
ÑÇÌÁÔÁ
èá ................. èá .................
ìÝëëïíôáò
................. .................

7. ÊïéôÜæù ôï ðáñÜäåéãìá êáé óõìðëçñþíù ôïí ðßíáêá

èá äù èá ðù èá âñù èá ðÜù èá öÜù


èá äåéò èá èá èá ðáò èá
èá äåé èá èá èá ðÜåé èá
èá äïýìå èá èá èá ðÜìå èá
èá äåßôå èá èá èá ðÜôå èá
èá äïõí(å) èá èá èá ðÜíå èá

8. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

èá ðÜíå
Óôéò 7.00 ç ÅëÝíç êáé ç ðáñÝá ôçò …................... (ðçãáßíù) óôçí ðëáôåßá. Èá ……..

(ôñþù) ðáãùôü, …………… (ðßíù) êÜôé êáé …………….. (ëÝù) ôá íÝá ôïõò. ¾óôåñá

…………………. (öåýãù) êáé ……………….. (ðçãáßíù) óå Ýíá èåñéíü óéíåìÜ. Åêåß

……………… (âñßóêù) ôçí õðüëïéðç ðáñÝá êáé ………….. (ðáßñíù) ôá åéóéôÞñéÜ ôïõò.

¼ëïé ìáæß …………….. (âëÝðù) ìéá ôáéíßá ìõóôçñßïõ êáé óôéò 12.00 èá ãõñßóïõí óôá

óðßôéá ôïõò.

Èá êÜíåôå êÜôé ãéá ôç ãéïñôÞ ôçò;

Ìáñßá: Íá ÷áßñåóáé ôç ìáìÜ óïõ!


×ñéóôßíá: Åõ÷áñéóôþ ðïëý.
147
Ìáñßá: Èá êÜíåôå êÜôé ãéá ôç ãéïñôÞ ôçò;
×ñéóôßíá: Ï ÄçìÞôñçò èá áãïñÜóåé ëïõëïýäéá êé åãþ èá
öôéÜîù Ýíá ãëõêü êáé èá ôçò
ãñÜøù ìéá êÜñôá. ÌÞðùò îÝñåéò êáìéÜ
åýêïëç óõíôáãÞ;
Ìáñßá: Ãéáôß äåí êÜíåéò æåëÝ öñÜïõëá; Äåí åßíáé
ôßðïôá. Èá ðÜñåéò äýï êïõôéÜ æåëÝ áðü ôï
óïýðåñ ìÜñêåô êáé ëßãåò öñÜïõëåò…
×ñéóôßíá: Êáé ìåôÜ;
Ìáñßá: ÌåôÜ èá äéáâÜóåéò ôéò ïäçãßåò óôï êïõôß. Åßíáé ðïëý åýêïëï.
×ñéóôßíá: Ùñáßá. ÐÜù áìÝóùò óôï óïýðåñ ìÜñêåô ãéáôß èá êëåßóåé.

×ñüíéá ðïëëÜ!
ÁõôÞ åßíáé ç êÜñôá ðïõ Ýãñáøå ç ×ñéóôßíá ãéá ôç ìáìÜ ôçò

9. Ôþñá ãñÜöù êé åãþ ìéá êÜñôá ãéá Ýíá áãáðçìÝíï ìïõ ðñüóùðï.
Ðáßñíù éäÝåò áðü ôïí ðáñáêÜôù ðßíáêá

Íá æÞóåéò Óå öéëþ Ç êüñç óïõ


×ñüíéá ðïëëÜ Ó' áãáðþ Ï ãéïò óïõ
(êé åõôõ÷éóìÝíá) Ìå ðïëëÞ Ç ößëç óïõ
Ðïëý÷ñïíïò - ç áãÜðç Ï ößëïò óïõ
Íá ôá åêáôïóôÞóåéò (ÐïëëÜ) öéëéÜ
¼,ôé åðéèõìåßò

148
áãüñáóá èá áãïñÜóù
áãüñáóåò èá áãïñÜóåéò
áãüñáóå èá áãïñÜóåé
áãïñÜóáìå èá áãïñÜóïõìå
áãïñÜóáôå èá áãïñÜóåôå
áãüñáóáí èá
áãïñÜóïõí(å)
Ýãñáøá èá ãñÜøù
Ýãñáøåò èá ãñÜøåéò
Ýãñáøå èá ãñÜøåé
ãñÜøáìå èá ãñÜøïõìå
ãñÜøáôå èá ãñÜøåôå
Ýãñáøáí èá ãñÜøïõí(å)

10. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. - Ôé ...................... (êÜíù) áýñéï, ×ñéóôßíá;


èá êÜíåéò
- …………...... (ãñÜöù) Ýíá ãñÜììá.

2. Åìåßò ôï áðüãåõìá .......…………. (áãïñÜæù) êáðÝëá ãéá ôç èÜëáóóá.

3. Ðüôå ……………..….. (ãñÜöù) Ýíá ãñÜììá óôç ößëç óïõ;

149
4. Ìå ðïéïí ………………………. (÷ïñåýù) óôï ðÜñôé ç ÅëÝíç;

5. Ï ÁëÝîáíäñïò ……………......….. (äáíåßæù) ÷ßëéåò äñá÷ìÝò óôçí ÅëÝíç ãéá ôï âñÜäõ.

6. Ç ×ñéóôßíá êé åãþ ……………………….. (öôéÜ÷íù) ãëõêü ãéá ôç ãéïñôÞ óïõ, èåßá!

Èá ãåëÜóïõìå ðÜëé…

ÄçìÞôñçò: …Êáé ðïéïé èá Ýñèïõí ôï âñÜäõ;


×ñéóôßíá: Ï èåßïò êáé ç èåßá ìå ôá ðáéäéÜ.
ÄçìÞôñçò: Ùñáßá, èá ãåëÜóïõìå ðÜëé ìå ôá áóôåßá
ôïõ èåßïõ.
×ñéóôßíá: Íáé, èá ôñáãïõäÞóåé êé ç èåßá… Èá
ôñáâÞîåéò öùôïãñáößåò;
ÄçìÞôñçò: Äå èá ìðïñÝóù. ×Üëáóå ç ìç÷áíÞ ìïõ.
×ñéóôßíá: Êñßìá!... ÄçìÞôñç, ìïõ ðÜåé áõôü;
ÄçìÞôñçò: Ôé; Áõôü èá öïñÝóåéò;
×ñéóôßíá: Íáé, ãéáôß; Äå ó' áñÝóåé ôï öüñåìÜ ìïõ;
ÄçìÞôñçò: Êáëü åßíáé. Ðüôå èá ôï ðåôÜîåéò;
×ñéóôßíá: Ìììì! ÅîõðíÜäåò!

ôñáãïýäçóá èá ôñáãïõäÞóù
ôñÜâçîá èá ôñáâÞîù
ìðüñåóá èá ìðïñÝóù
ðÝôáîá èá ðåôÜîù

11. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

èá ðåñÜóïõí
1. Ôá ðáéäéÜ ........................... (ðåñíÜù) ðïëý ùñáßá óôç ãéïñôÞ ôçò ìáìÜò ôïõò.

2. Ðñþôá ……………….. (ôñáãïõäÜù) êáé ìåôÜ ……………….. (÷ïñåýù)

3. Äå ……………….. (ãåëÜù) êáíÝíáò ìå ôá áóôåßá ôïõ èåßïõ ôïõò.

4. Ç ×ñéóôßíá êé ï ÁëÝîáíäñïò …………………. (öïñÜù) ôá êáëÜ ôïõò ãéá ôç ãéïñôÞ.

150
5. -…….………………… (ôçëåöùíþ) óôïí ðáððïý, ÃéÜííç;

-Äå ……………………… (ìðïñþ)

6. ÐáéäéÜ, ãñÞãïñá! ………………. (áñãþ) ðÜëé.

12. Ôþñá ìáæß ìå ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ êÜíïõìå ó÷Ýäéá
ãéá ôï áðüãåõìá. ×ñçóéìïðïéïýìå ìåñéêÜ ñÞìáôá áðü ôá
ðáñáêÜôù
óõíáíôþ - ôçëåöùíþ - ñùôþ - öïñÜù - ôñáãïõäþ - ãåëÜù - ðåñíþ
ùñáßá

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

13. Ôé èá êÜíù áí áññùóôÞóù; ÁðáíôÜù üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

Èá âÜëù èåñìüìåôñï.
..........................................................................................................................
ðáßñíù èåñìüìåôñï
ðßíù óôï êñåâÜôé
âÜæù ÷õìüò
ðÜù áóðéñßíåò
öùíÜæù ðéôæÜìåò
öïñÜù ãéáôñüò

14. Ðïý èá ðáò äéáêïðÝò ôï êáëïêáßñé; Ôé èá êÜíåéò åêåß;

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

151
Ôé ìáèáßíù:
-ðñïôåßíù, åêöñÜæù
ðñïôßìçóç

-èÝëù íá ãñÜøù, ðñÝðåé íá


ãñÜøù... (ðñïôÜóåéò ìå íá)
-êáíÝíáò / êáìßá / êáíÝíá...,
(áíôùíõìßåò)

150
13.
ËÝù íá ðÜù óôï êïëõìâçôÞñéï

ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ðïéïò ìéëÜåé ìå ðïéïí;


2. Ôé ó÷åäéÜæïõí íá êÜíïõí;

ÄçìÞôñçò: Ùñáßá ç ôáéíßá, å;


ÁëÝîáíäñïò: Ùñáßá, áëëÜ ü÷é Üëëï âßíôåï! Äå ìïõ ëåò, Ý÷åéò íá êÜíåéò êÜôé ôþñá;
ÄçìÞôñçò: ¼÷é. Ãéáôß;

153
ÁëÝîáíäñïò: ËÝù íá ðÜù óôï êïëõìâçôÞñéï. ÈÝëåéò íá Ýñèåéò ìáæß ìïõ;
ÄçìÞôñçò: Íáé, áìÝ! Ìðïñþ íá ðù êáé óôïí ÃéÜííç;
ÁëÝîáíäñïò: Ãéáôß ü÷é; Êáé ìåôÜ ðÜìå ãéá êáíÝíá óÜíôïõéôò.
ÄçìÞôñçò: ÊáëÜ, ìÝ÷ñé ôéò ï÷ôþ üìùò. ÌåôÜ èÝëù íá äù ôçëåüñáóç. ¸÷åé áãþíá
ìðÜóêåô.
ÁëÝîáíäñïò: ÐÜëé ôçëåüñáóç, âñå ÄçìÞôñç; Åßðáìå íá êÜíïõìå ëßãï áèëçôéóìü!
ÄçìÞôñçò: Êáé ôï ìðÜóêåô áèëçôéóìüò åßíáé!

Äñáóôçñéüôçôåò
1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé ëÝù áí ïé ðáñáêÜôù ðñïôÜóåéò
åßíáé óùóôÝò (Ó) Þ ëÜèïò (Ë)

1. Ôá ðáéäéÜ åßäáí ìéá ôáéíßá óôïí êéíçìáôïãñÜöï. Ó Ë


2. Ï ÁëÝîáíäñïò èÝëåé íá ðÜåé óôï êïëõìâçôÞñéï. Ó Ë
3. Ï ÄçìÞôñçò èÝëåé íá Ýñèåé êáé ï ÃéÜííçò ìáæß ôïõò. Ó Ë
4. Ï ÄçìÞôñçò äå èÝëåé íá äåé ôçëåüñáóç. Ó Ë

2. ÃñÜöù üëá ôá ñÞìáôá ôïõ äéáëüãïõ ìå íá. ¾óôåñá ãñÜöù äßðëá


ôá ßäéá ñÞìáôá ìå èá (âë. óåëßäá 153)

........................................ ........................................
........................................ ........................................
íá ........................................ èá ........................................
........................................ ........................................
........................................ ........................................

Äå èá ðÜù óôï êïëõìâçôÞñéï

ËÝù íá ìçí ðÜù óôï êïëõìâçôÞñéï

154
3. ÃñÜöù üëá ôá ñÞìáôá ôïõ äéáëüãïõ ðïõ åßíáé ðñéí áðü ôï íá

..............................................
Ý÷ù

..............................................
............................................. íá êÜíù ãõìíáóôéêÞ
..............................................
.............................................

4. Ôþñá ìå ôá ñÞìáôá ðïõ âñÞêá ãñÜöù ðñïôÜóåéò üðùò óôï


ðáñÜäåéãìá
êÜíù ìÜèçìá.

¸÷ù íá ....................................................

ËÝù íá ....... ............................................

................................................................

................................................................

................................................................

5. ÊïéôÜæù ôï ðñüãñáììá ôïõ êõñßïõ ÂáóéëÜêç êáé ëÝù ôé Ý÷åé íá êÜíåé


áõôÞ ôç âäïìÜäá. ×ñçóéìïðïéþ ôá:
ðçãáßíù, áãïñÜæù, ôáîéäåýù, óõíáíôþ, êÜíù ìÜèçìá, âëÝðù, ôñþù

ð.÷. Ôç ÄåõôÝñá ï êýñéïò ÂáóéëÜêçò Ý÷åé íá ðÜåé óôïí ïäïíôßáôñï.


.....................................................................................................................

ÄÅÕÔÅÑÁ ÔÑÉÔÇ ÔÅÔÁÑÔÇ ÐÅÌÐÔÇ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÓÁÂÂÁÔÏ

ïäïíôßáôñïò äþñï óõíÜíôçóç ìÜèçìá ðïäüóöáéñï ôáîßäé


ãéá ôç ìå ôïí êïìðéïýôåñ óôï ÷ùñéü
Âáããåëéþ Ãåùñãßïõ
ÊÕÑÉÁÊÇ
öáãçôü ìå ôïí
Åõáããåëßäç

155
6. ÃñÜöù ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

íá ðÜåé (ðçãáßíù/ðÜù) ãéá ìðÜíéï, áëëÜ åãþ ðñïôéìþ


1. Ï ÃéÜííçò èÝëåé ….................

………………….. (ìÝíù) óðßôé.

2. ÐÜìå ………………….. (ôñþù) Ýíá ðáãùôü;

3. ¸÷åéò ……….....………. (äéáâÜæù) ôï áðüãåõìá;

4. Ôá ðáéäéÜ èÝëïõí ……………….. (ðßíù) ëßãç ðïñôïêáëÜäá.

5. Äåí ìðïñþ …………………… (âãáßíù) óÞìåñá.

6. Ðñïóðáèþ …………………. (ðëÝíù) ôïí óêýëï, áëëÜ áõôüò äå èÝëåé.

7. ÓêÝöôïìáé ……………….. (êáèáñßæù) ôï äùìÜôéü ìïõ óÞìåñá ôï áðüãåõìá.

Ðñïôéìþ íá äïýìå ìðÜóêåô

ÄçìÞôñçò: ¸ëá, ÃéÜííç. Ï ÄçìÞôñçò åßìáé. ËÝìå íá ðÜìå óôï êïëõìâçôÞñéï ìå ôïí
ÁëÝîáíäñï. ÈÝëåéò íá Ýñèåéò ìáæß ìáò;
ÃéÜííçò: Á, äåí ìðïñþ íá Ýñèù. ÐñÝðåé íá ðÜù ìå ôç ìáìÜ ìïõ óôï óïýðåñ ìÜñêåô.
ÌåôÜ
Ý÷ù íá öôéÜîù ôï äùìÜôéü ìïõ.
ÄçìÞôñçò: Å, êáëÜ, äå ÷ñåéÜæåôáé íá ìåßíåéò üëï ôï áðüãåõìá ìÝóá!
ÃéÜííçò: Èá äù. Ìðïñåß íá Ýñèù ìåôÜ íá óáò âñù. Èá åßóôå óõíÝ÷åéá åêåß;
ÄçìÞôñçò: Ììì, äåí îÝñù. Ï ÁëÝîáíäñïò èÝëåé íá ðÜìå ìåôÜ íá öÜìå êÜôé. Åãþ üìùò
ðñïôéìþ íá äïýìå ôïí áãþíá ìðÜóêåô óôçí ôçëåüñáóç. ÈÝëåéò íá óïõ ôçëåöùíÞóù ðÜëé;
ÃéÜííçò: ¸ãéíå. Èá ðåñéìÝíù.

èÝëù ðÜù ðÜù


èÝëåéò ðáò ðáò
èÝëåé ðÜåé ðÜåé
èÝëïõìå íá ðÜìå ðñÝðåé íá ðÜìå
èÝëåôå ðÜôå ðÜôå
èÝëïõí ðÜíå ðÜíå

156
7. Ôé èÝëù êáé ôé ðñÝðåé íá êÜíù. ÖôéÜ÷íù ðñïôÜóåéò üðùò
óôï ðáñÜäåéãìá

ÐñÝðåé íá âïõñôóßóù ôá äüíôéá ìïõ.


....................................................................….
ÈÝëù íá öÜù ðáôáôÜêéá.
........................................................................
âïõñôóßæù äéáêïðÝò
ðçãáßíù óôïõò ößëïõò ìïõ
âëÝðù óôïí ïäïíôßáôñï
ðáßæù ìáèçìáôéêÜ
äéáâÜæù ðáôáôÜêéá
ôçëåöùíþ ôçëåüñáóç
ôñþù ôá äüíôéá ìïõ
êÜíù ìðÜóêåô

8. Ôþñá ñùôÜù ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ ôé èÝëåé êáé ôé ðñÝðåé
íá êÜíåé
áãïñÜæù ôá ðéÜôá
âãÜæù åëëçíéêÜ
ðçãáßíù ôï äùìÜôéü ìïõ
êáèáñßæù äþñá
ðëÝíù ôïí óêýëï âüëôá
ìáèáßíù ãéá ìðÜíéï

9. Óõìðëçñþíù ìå èá Þ íá

íá
1. ÈÝëù …... äéáâÜóåéò ôá ìáèÞìáôÜ óïõ óÞìåñá, ü÷é áýñéï.

2. ….. ìïõ äáíåßóåéò ôçí ôóÜíôá óïõ;

3. Äåí …….. ðÜù óéíåìÜ, ãéáôß ðñÝðåé …… êáèáñßóù ôï äùìÜôéü ìïõ.

4. ¼ðïéïò äå öÜåé ôï öáãçôü ôïõ, äå ….. öÜåé ãëõêü.

5. ÐÜìå …… ðéïýìå êÜôé óôçí ðëáôåßá ôï âñáäÜêé;

6. Äåí ìðïñþ …. óïõ äþóù ôï öüñåìÜ ìïõ ãéáôß ….. ôï öïñÝóù åãþ.
157
ÈÝëåéò íá ðÜìå óôï êïëõìâçôÞñéï;

+ -
Íáé Ìðá, äå íïìßæù
Ãéáôß ü÷é; ÌÜëëïí ü÷é
ÁìÝ! Ììì…, äåí ìðïñþ
Ùñáßá éäÝá! Åßìáé êïõñáóìÝíïò
¸÷ù äïõëåéÜ
ÐñÝðåé íá ….......
Ðñïôéìþ íá …........
¢êïõ ëÝåé!

10. ÌéëÜù ìå ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. ÓéíåìÜ ôï áðüãåõìá; / (-)

............................................................................................................
............................................................................................................
-ÓêÝöôïìáé íá ðÜù óéíåìÜ ôï áðüãåõìá. ÈÝëåéò íá Ýñèåéò;
-¼÷é, ðñïôéìþ íá ðÜù óéíåìÜ.
2. ÌðÜóêåô óôçí ôçëåüñáóç; / (-)
3. Êïëýìðé; / (+)
4. Øþíéá óôï óïýðåñ ìÜñêåô; / (-)
5. Öáãçôü Ýîù ôï ìåóçìÝñé; / (+)
6. Åðßóêåøç óôç ãéáãéÜ; / (+)
7. Âüëôá óôçí ðëáôåßá; / (+)

¸÷åôå êáìéÜ ñáêÝôá êáé ãéá ìÝíá;


Ç ×ñéóôßíá åßíáé óôï óðßôé ôçò Ìáñßáò. Ç ìáìÜ ôçò Ìáñßáò ãõñßæåé áðü ôï ãÞðåäï ôïõ
ôÝíéò.
ÌáìÜ: Ãåéá óáò, ðáéäéÜ! Ìáñßá, ôçëåöþíçóå êáíåßò;
Ìáñßá: ¼÷é, äåí ðÞñå êáíÝíáò, ìáìÜ.
×ñéóôßíá: Ðáßæåôå ôÝíéò, êõñßá Îåíïðïýëïõ; ÌÞðùò Ý÷åôå êáìéÜ ñáêÝôá êáé ãéá ìÝíá; Èá
ðÜìå íá ðáßîïõìå áýñéï ìå ôá ðáéäéÜ…
158
ÌáìÜ: Á÷, äåí Ý÷ù êáìßá åäþ! Ôéò áöÞíù óôï ãÞðåäï, äåí ôéò öÝñíù ðïôÝ óôï
óðßôé. Åóý, Ìáñßá, èá ðáò ìå ôá ðáéäéÜ íá ðáßîåéò ôÝíéò;
Ìáñßá: Áöïý ôï îÝñåéò, âñå ìáìÜ. Ôï ôÝíéò äå ìïõ áñÝóåé êáèüëïõ.

Ôçëåöþíçóå ¼÷é, äåí ôçëåöþíçóå êáíåßò.


êáíåßò/êáíÝíáò;
. ÕðÜñ÷åé êáíÝíáò ¼÷é, äåí õðÜñ÷åé êáíÝíáò
ãõìíáóôÞò óôï ãÞðåäï; ãõìíáóôÞò.
ÕðÜñ÷åé êáìéÜ ñáêÝôá; ¼÷é, äåí õðÜñ÷åé êáìßá.
ÕðÜñ÷åé êáíÝíá
ìðáëÜêé ôïõ ôÝíéò; ¼÷é, äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá.

Ðçãáßíåéò ðïôÝ ãéá ôÝíéò; ¼÷é, äåí ðçãáßíù ðïôÝ.


ÈÝëåéò ôßðïôá / êÜôé; ¼÷é, äåí èÝëù ôßðïôá.

11. ÔáéñéÜæù ôéò ëÝîåéò êáé ñùôÜù ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ
üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

-¸÷åéò êáìéÜ ìðÜëá ðïäïóöáßñïõ;


.......................................................................................
-¼÷é, äåí Ý÷ù êáìßá.
.......................................................................................

159
ìðÜëá ôïõ ôÝíéò
ñáêÝôá ôïõ ðéíãê ðïíãê
ìðáëÜêé øáñÝìáôïò
öüñìá ðïäïóöáßñïõ
ìðáóôïýíé ãõìíáóôéêÞò
êáëÜìé ôïõ ãêïëö

12. Âñßóêù ôçí åñþôçóç üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

ÕðÜñ÷åé êáíÝíá öëéôæÜíé ôïõ êáöÝ;


1. ............................................................................................

¼÷é, äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá.

2. ........................................................................................................

'Ï÷é, äåí ðçãáßíù ðïôÝ óéíåìÜ.

3. ........................................................................................................

¼÷é, äå ìïõ áñÝóåé êáèüëïõ ôï ìðïî.

4. ........................................................................................................

Äåí Ý÷ù êáíÝíáí ößëï áðü ôï ÐáêéóôÜí, Ý÷ù üìùò áðü ôç Óõñßá.

5. ........................................................................................................

Äå äéáâÜæù ðïôÝ áèëçôéêÝò åöçìåñßäåò.

6. ........................................................................................................

¼÷é, äåí Þñèå êáíÝíáò óðßôé ôïõ.

7. ........................................................................................................

¼÷é, äåí îÝñù êáìßá éóðáíéêÞ ïìÜäá ìðÜóêåô.

8. ........................................................................................................

¼÷é, äåí ôñþìå ðïôÝ ôï ðñùß.


160
13. Âñßóêù ôï óùóôü

1. Ï ÃéÜííçò èÝëåé ........................ óéíåìÜ, áëëÜ åãþ ðñïôéìþ íá ðÜìå ìáæß.

á. íá ðÜåé â. íá ðÜù ã. èá ðÜåé

2. ¹ñèå ......................... óðßôé ÷ôåò âñÜäõ;

á. êáìßá â. êáíÝíáò ã. êáíÝíáí

3. ÍõóôÜæù, áëëÜ ðñÝðåé ðñþôá .............................. ôá äüíôéá ìïõ.

á. íá âïõñôóßóù â. íá âïõñôóßæù ã. íá êáèáñßæù

4. ÈÝëïõìå íá ðÜìå ãéá ìðÜóêåô, áëëÜ äåí Ý÷ïõìå .....................

á. ñáêÝôá. â. ìðáëÜêé. ã. ìðÜëá.

5. -ÈÝëåéò íá ðÜìå âüëôá;

-ÈÝëù ðïëý, áëëÜ äåí ìðïñþ. ....................... íá ìåßíù óðßôé ìå ôïí áäåñöü ìïõ.

á. ÐñÝðåé â. Ðñïôéìþ ã. Ìïõ áñÝóåé

161
Ôé ìáèáßíù:
-íá äßíù åíôïëÝò

-êëåßóå / êëåßóôå, ïäÞãçóå /


ïäçãÞóôå... (ñÞìáôá:
ðñïóôáêôéêÞ)
-ÄçìÞôñç!, êýñéå Áíôùíßïõ!...
(ïõóéáóôéêÜ: êëçôéêÞ)

162
14.
¢íïéîå ãñÞãïñá ôçí ôçëåüñáóç!

ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ðïéïé ìéëÜíå;
2. Ôé êÜíïõí;

ÄçìÞôñçò: Ôé þñá åßíáé;


Ìáñßá: ÅöôÜ.

163
ÃéÜííçò: ÅöôÜ; ¢íïéîå ãñÞãïñá ôçí ôçëåüñáóç. Åßíáé þñá ãéá ôï “ÄéÜóôçìá 2050”.
Ìáñßá: ¸ëá, ÁëÝîáíäñå! Êëåßóå åðéôÝëïõò ôïí õðïëïãéóôÞ! Áñ÷ßæåé ôï Ýñãï.
ÁëÝîáíäñïò: Ïõö! ÁöÞóôå ìå ðéá ì' áõôü ôï Ýñãï! ÅìÝíá äå ì' áñÝóåé. Äåßôå åóåßò
ôçëåüñáóç.
Åãþ ðáßæù ôþñá.
Ìáñßá: ÅëÜôå, ðÜñôå êáñÝêëåò êáé êáèßóôå.
ÃéÜííçò: ÕðÜñ÷åé êáíÝíá áíáøõêôéêü;
Ìáñßá: Íáé, óôï øõãåßï. ÐÞãáéíå êáé öÝñå ãéá üëïõò.
ÃéÜííçò: Íá ôá áíáøõêôéêÜ. Åäþ Ý÷ïõìå êáé ðáôáôÜêéá…
ÄçìÞôñçò: ÂëÝðù, ÃéáííÜêç, Ýãéíåò ôïõ óðéôéïý…
Ìáñßá: Óóóó! Áñ÷ßæåé ôï Ýñãï.

Äñáóôçñéüôçôåò
1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé ëÝù áí ïé ðáñáêÜôù ðñïôÜóåéò
åßíáé óùóôÝò (Ó) Þ ëÜèïò (Ë)

1. ¼ëá ôá ðáéäéÜ èÝëïõí íá äïõí ôï “ÄéÜóôçìá 2050”. Ó Ë


2. Ï ÁëÝîáíäñïò ðáßæåé óôïí õðïëïãéóôÞ. Ó Ë
3. Äåí õðÜñ÷ïõí áíáøõêôéêÜ óôï øõãåßï. Ó Ë
4. Ç Ìáñßá äå èÝëåé íá äåé ôï Ýñãï. Ó Ë

2. Âñßóêù ìÝóá óôïí äéÜëïãï ôéò ëÝîåéò ðïõ äåß÷íïõí åíôïëÝò


Üíïéîå
........................................ ........................................

........................................ ........................................

........................................ ........................................

........................................ ........................................

3. ÃñÜöù ôéò åíôïëÝò ðéï åõãåíéêÜ, üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. ¢íïéîå ôçí ôçëåüñáóç!


Ìðïñåßò / èÝëåéò íá áíïßîåéò ôçí ôçëåüñáóç;
............................................................................................
Ãéáôß äåí áíïßãåéò ôçí ôçëåüñáóç;
............................................................................................
164
2. Êëåßóå ôïí õðïëïãéóôÞ!

............................................................................................

............................................................................................

3. ÖÝñå áíáøõêôéêÜ ãéá üëïõò!

............................................................................................

............................................................................................

4. Êáèßóôå ìðñïóôÜ óôçí ôçëåüñáóç!

............................................................................................

............................................................................................

5. ÁöÞóôå ìå Þóõ÷ï!

............................................................................................

............................................................................................

6. ÖÝñôå ôéò êáñÝêëåò ðéï êïíôÜ!

............................................................................................

............................................................................................

7. ÂãÜëå âüëôá ôïí óêýëï!

............................................................................................

............................................................................................

4. Óõìðëçñþíù ôïí ðáñáêÜôù ðßíáêá ìå ôá ñÞìáôá ðïõ áêïëïõèïýí


åëÜôå, âñåò - âñåßôå, ðéåßôå, öÜôå, öýãå - öýãåôå, ðÜñå, Üêïõóå - áêïýóôå,
äåßôå, ðåñßìåíå - ðåñéìÝíåôå

ðåñéìÝíù ðåñßìåíá ðåñßìåíå / ðåñéìÝíåôå


165
ëÝù åßðá ðåò ðåßôå
áêïýù Üêïõóá
ôñþù Ýöáãá öÜå
ðßíù Þðéá ðéåò
ðáßñíù ðÞñá ðÜñôå
âñßóêù âñÞêá
Ýñ÷ïìáé Þñèá Ýëá
öåýãù Ýöõãá
ðåñéìÝíù ðåñßìåíá
âëÝðù åßäá äåò

5. Âñßóêù êáé ôïí Üëëï ôýðï ôçò ëÝîçò

äåò äÝóôå / äåßôå


................................................................. ðåò .................................................
âñåò ................................................. ðéåò .................................................

ÊÜèå ìÝñá óôéò åöôÜ ï Êþóôáò áíïßãåé ôçí ôçëåüñáóç.


×ôåò ï Êþóôáò Üíïéîå ôçí ôçëåüñáóç.
Êþóôá, Üíïéîå ôçí ôçëåüñáóç ãñÞãïñá!
ÐáéäéÜ, áíïßîôå ôçí ôçëåüñáóç ãñÞãïñá!

Ôþñá ç ÅëÝíç êëåßíåé ôïí õðïëïãéóôÞ.


Ðñéí áðü ëßãï ç ÅëÝíç Ýêëåéóå ôïí õðïëïãéóôÞ!
ÅëÝíç, êëåßóå ôïí õðïëïãéóôÞ!
ÐáéäéÜ, êëåßóôå ôïí õðïëïãéóôÞ!

ÑÇÌÁÔÁ

ðñïóôáêôéêÞ

áíïßãù Üíïéîá Üíïéîå áíïßîôå

êëåßíù Ýêëåéóá êëåßóå êëåßóôå

166
6. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

Ýëá
1. ÃéÜííç, ................ (Ýñ÷ïìáé) åäþ ôþñá! ×ñåéÜæïìáé âïÞèåéá.

2. ………….......…. (öåýãù) áðü ´äþ, Ôæáê! ¸÷ù äïõëåéÜ.

3. ¸ëá, …………......…… (ôñþù) ôï öáãçôü óïõ ãñÞãïñá! Öåýãïõìå óå ðÝíôå ëåðôÜ.

4. ÃéÜííç, ………......….. (ëÝù) óôïí ÁëÝîáíäñï ðïý ìÝíåéò.

5. ÐáéäéÜ, ………....…………. (ðåñéìÝíù) ôç ×ñéóôßíá. ¸ñ÷åôáé óå ëßãï.

6. ×ñõóü ìïõ, ………........…… (ðßíù) ãñÞãïñá ôçí ðïñôïêáëÜäá óïõ.

7. ÐáéäéÜ, ………...………….! (áêïýù) ÊÜðïéïò áíåâáßíåé ôç óêÜëá.

ÄÉÁÖÇÌÉÓÅÉÓ

ÐñïôéìÞóôå ôï ìïëýâé Graffiti!

ÊïëõìðÞóôå óôá ãáëáíÜ íåñÜ ôïõ Áéãáßïõ!


ÐåñÜóôå ôéò äéáêïðÝò óáò êïíôÜ óôç
èÜëáóóá!

ÔçëåöùíÞóôå óôï 093/375627 êáé èá Ý÷åôå óôï óðßôé óáò


ôá åéóéôÞñéá ãéá ôéò óõíáõëßåò óôïí Ëõêáâçôôü!

ÏäçãÞóôå Ýíá Giant 128!

ÑÇÌÁÔÁ

ðñïóôáêôéêÞ

ðñïôßìçóå ðñïôéìÞóôå
ðñïôéìþ ðñïôßìçóá
ïäÞãçóå ïäçãÞóôå
ïäçãþ ïäÞãçóá

167
7. ÄéáâÜæù ôéò äéáöçìßóåéò êáé ãñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï
ðáñÜäåéãìá êïëõìðþ
........................ êïëýìðçóá
........................ êïëýìðçóå / êïëõìðÞóôå
...................................................
........................ / ðåñÜóôå
........................ ...................................................
........................ / ôçëåöùíÞóôå
........................ ...................................................
........................ / ïäçãÞóôå
........................ ...................................................

8. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá


ÁðÜíôçóå

1. …............................ (áðáíôþ) óôï ôçëÝöùíï!

2. ........………….......... (âïçèþ) ôç ãéáãéÜ íá ðåñÜóåé ôïí äñüìï!

3. ...............…............. (ðåôÜù) ãñÞãïñá áõôÜ ôá öñïýôá, ðáéäéÜ! Åßíáé ÷áëáóìÝíá.

4. ………………........... (ðñïóðáèþ) íá êáôáëÜâåôå ôçí Üóêçóç. Äåí åßíáé äýóêïëç.

5. …………………….... (ïäçãþ) áñãÜ. Ï äñüìïò åßíáé åðéêßíäõíïò.

ÂïÞèåéá!
âïçèÜù ôïí ÃéÜííç ôïí âïçèÜù
1 2

âïÞèçóå ôïí ÃéÜííç! âïÞèçóÝ ôïí!


2 1

âïÞèçóÝ ìå âïÞèçóÝ ìáò


- -
âïÞèçóÝ ôïí / ôç(í) / ôï âïÞèçóÝ ôïõò / ôéò (ôåò) / ôá

âïçèÞóôå ìå âïçèÞóôå ìáò


- -
âïçèÞóôå ôïí / ôç(í) / ôï âïçèÞóôå ôïõò / ôéò (ôåò) / ôá

168
9. Ôé ëÝù üôáí…

1. …æçôÜù áðü ôçí áäåñöÞ ìïõ íá ìå âïçèÞóåé óôá ìáèçìáôéêÜ.

ÂïÞèçóÝ ìå óôá ìáèçìáôéêÜ!


……..............................................................................………..

Ìðïñåßò íá ìå âïçèÞóåéò óôá ìáèçìáôéêÜ;


…....................................................................................……….

2. …æçôÜù áðü ôïí áäåñöü ìïõ íá ðåôÜîåé ôá óêïõðßäéá.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3. …æçôÜù áðü ôç ìáìÜ ìïõ íá öôéÜîåé ðáóôßôóéï.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

4. …æçôÜù áðü ôïí äÜóêáëü ìïõ / ôç äáóêÜëá ìïõ íá ðåé êÜôé îáíÜ óôá åëëçíéêÜ.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

5. …æçôÜù áðü ôïí ÄçìÞôñç êáé ôç ×ñéóôßíá íá âãÜëïõí ôïí óêýëï âüëôá.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

6. …æçôÜù áðü ôïí äÜóêáëü ìïõ / ôç äáóêÜëá ìïõ íá ìéëÞóåé ðéï äõíáôÜ.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

7. …æçôÜù áðü ôïí ÁëÝîáíäñï íá êëåßóåé ôçí ðüñôá.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

8. …æçôÜù áðü ôç ×ñéóôßíá íá áíïßîåé ôï ðáñÜèõñï.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

169
10. Ïé ãïíåßò ôïõ ÃéÜííç öåýãïõí ãéá ôï Óáââáôïêýñéáêï êáé ãñÜöïõí
Ýíáí êáôÜëïãï ìå áõôÜ ðïõ ðñÝðåé íá êÜíåé. Ôé ëÝíå óôïí ÃéÜííç;
ÁðáíôÜù üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

êëåßíù ôïí èåñìïóßöùíá Êëåßóå ôïí èåñìïóßöùíá.


...............................................

ðïôßæù ôá ëïõëïýäéá ….....................................……

äéáâÜæù ôá ìáèÞìáôÜ ìïõ ….....................................……

ãñÜöù ôéò áóêÞóåéò ôùí áããëéêþí ….....................................……

ðçãáßíù öñïíôéóôÞñéï óôéò åöôÜ ...............................................

ãõñßæù íùñßò ….....................................……

ôñþù öñõãáíéÝò ìå ìÝëé ….....................................……

ðßíù ôï ãÜëá ìïõ ….....................................……

êëåéäþíù ôçí ðüñôá ….....................................……

ðçãáßíù ãéá ýðíï íùñßò ….....................................……

11. ÎáíáãñÜöù ôéò ðñïôÜóåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. Êëåßóå ôçí ðüñôá! .............................................................


Ìðïñåßò íá êëåßóåéò ôçí ðüñôá;
2. ÖÝñå ðïñôïêáëÜäá! ........................................................

3. Ìßëçóå ìå ôïí ÐÝôñï! .....................................................

4. ÐÜñôå ôçëÝöùíï ôç ×ñéóôßíá! ...........................................

5. Öýãåôå áðü ´äþ! .............................................................

6. ÏäÞãçóå ãñÞãïñá! .........................................................

7. Ðéåßôå ôï ãÜëá óáò! ........................................................

Ìçí Ýñèåéò ôþñá ãéáôß äéáâÜæù

ÃéÜííçò: Íáé;
Ìáñßá: ¸ëá, ÃéÜííç, ç Ìáñßá åßìáé. Ìðïñþ íá Ýñèù óôï óðßôé óïõ ôþñá;

170
ÃéÜííçò: ¼÷é, Ìáñßá, ìçí Ýñèåéò ôþñá, ãéáôß äéáâÜæù áããëéêÜ.
Ìáñßá: Ôé þñá ìðïñåßò;
ÃéÜííçò: Äåí îÝñù áêüìç. Èá óå ðÜñù ôçëÝöùíï.
Ìáñßá: Ìçí ðÜñåéò ôçëÝöùíï üìùò ìåôÜ ôéò ï÷ôþ, ãéáôß èá öýãù.
ÃéÜííçò: ÊáëÜ. Ìçí îå÷Üóåéò üôáí Ýñèåéò íá öÝñåéò êáé ôï óéíôß ìïõ.
Ìáñßá: ÅíôÜîåé. ¢íôå, ãåéá!
ÃéÜííçò: Ãåéá!

+ -
ÐÜñå Ìçí ðÜñåéò
ÐÜñôå Ìçí ðÜñåôå

12. ÃñÜöù ôé ëÝåé ï Üããåëïò êáé ôé ï äéÜâïëïò

Äåò ôçëåüñáóç ìÝ÷ñé ôéò äþäåêá! ………..........…………………………………..

ÔñÜâçîå ôá ìáëëéÜ ôçò áäåñöÞò óïõ! .............……………………………………….

……………………………….................... Ìçí ðéåéò êñáóß!

…………………………......................... Ðëýíå ôá ðéÜôá!

Ìç äéáâÜóåéò åëëçíéêÜ! …............................…………………….......

…………………………......................... Ìçí ðåéñÜîåéò ôï ìùñü!

………………………............................. ÊÜíå ôá ìáèÞìáôÜ óïõ!

Ðáßîå ìðÜëá óôï óáëüíé! ……...................................…………………


171
ÄçìÞôñççç!..

ÄçìÞôñç!
ÁëÝîáíäñå!
ÅëÝíç! ÅëÜôå!
×ñéóôßíá!
ÐáéäéÜ!

13. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

ÄçìÞôñçò: á öýãå áìÝóùò áðü åêåß.


×ñéóôßí.…,

×ñéóôßíá: Ãéáôß, ÄçìÞôñ….;

ÄçìÞôñçò: Èá ìïõ ÷áëÜóåéò ôïí õðïëïãéóôÞ.

×ñéóôßíá: ÐÜíôá åãþ ôá ÷áëÜù üëá åäþ ìÝóá. Ôé ëåò êé åóý, ÁëÝîáíäñ….;

ÁëÝîáíäñïò: ¼÷é üëá, ôá ìéóÜ.

ÅëÝíç: Ôé ðåñéìÝíåéò, âñå ×ñéóôßí…., áðü ôïí îÜäåñöü óïõ;

×ñéóôßíá: Ðïëý êáëÜ, êýñéå ÄçìÞôñ… êáé êýñé…. ÁëÝîáíäñ…. Êé åóåßò äå èá

îáíáêïýóåôå ìïõóéêÞ áðü ôï êáóåôüöùíü ìïõ. ÐïôÝ!

ÄçìÞôñçò: ¸ëá, ôþñá, ×ñéóôßí…. ìïõ. ¸íá áóôåßï êÜíáìå…

×ñéóôßíá: Áëëïý áõôÜ. ÐÜìå, ÅëÝí….!

(ÄçìÞôñçò) ÄçìÞôñç!
(ÁëÝîáíäñïò) ÁëÝîáíäñå!
(Íßêïò) Íßêï!
(êýñéïò Áíôùíßïõ) êýñéå Áíôùíßïõ!
(×ñéóôßíá) ×ñéóôßíá!
(ÅëÝíç) ÅëÝíç!

172
14. ÃñÜöù áõôü ðïõ ëåßðåé üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

ÌáìÜ: ÄçìÞôñç, ………..! (Ýñ÷ïìáé) ……………… (âïçèþ) ôç ×ñéóôßíá íá åôïéìÜóåé ôï

ôñáðÝæé!

ÄçìÞôñçò: Äåí ìðïñþ ôþñá! ÂëÝðù ôçëåüñáóç.

ÌáìÜ: ……………… (êëåßíù) ðéá áõôÞ ôçí ôçëåüñáóç êáé ……………….. (Ýñ÷ïìáé)

óôçí êïõæßíá.

ÄçìÞôñçò: Ïõö! ……………. (ëÝù) ôï óôïí ÁëÝîáíäñï êáëýôåñá. Áõôüò ðïôÝ äåí êÜíåé

ôßðïôá…

ÌáìÜ: ÁëÝîáíäñå! ………………. (âÜæù) ôñáðÝæé, óå ðáñáêáëþ.

ÁëÝîáíäñïò: ÐÜëé åãþ; Ðïý åßíáé ç ÅëÝíç;

ÌáìÜ: ÅëÝíç, Üíôå, êïñéôóÜêé ìïõ, ………………. (ôñÝ÷ù) íá

âïçèÞóåéò ôç ×ñéóôßíá.

ÅëÝíç: Äåí ìðïñþ, èåßá. ÌéëÜù óôï ôçëÝöùíï.

ÌáìÜ: ÊáôÜëáâá. ÐÜëé åãþ èá åôïéìÜóù ôï ôñáðÝæé.

15. Ðáßæù ôïí ñüëï ìïõ êáé äßíù åíôïëÝò

ÌðáìðÜò: ÐáéäéÜ, ..............................................................................................

Ãéáôñüò: Êýñéå Áíôùíßïõ, .................................................................................

ÄÜóêáëïò (-á): ÐáéäéÜ,...............................................................................................

ÃõìíáóôÞò: .........................................................................................................

MáìÜ: .........................................................................................................

Ðáððïýò óôï ÷ùñéü: ..........................................................................................................

ÓêçíïèÝôçò: ..........................................................................................................

173
Ôé ìáèáßíù:
-íá ëÝù ôç ãíþìç ìïõ (óõìöùíþ
/ äéáöùíþ)
-Ùñáßï ôï ðÜñôé; / Ùñáßï ôï ðÜñôé.
(åðéôïíéóìüò)
-[ï ÃéÜííçò] [÷ïñåýåé] [ìå ôç
×ñéóôßíá] (äéáßñåóç ôçò ðñüôáóçò
óå ìéêñüôåñá óýíïëá)
-ï ÃéÜííçò ÷ïñåýåé ìå ôç ×ñéóôßíá
/ ìå ôç ×ñéóôßíá ÷ïñåýåé
ï ÃéÜííçò (óåéñÜ üñùí)

172
15.
Ùñáßï ðÜñôé, å;

ÄéáâÜæù ôïí äéÜëïãï êáé áðáíôÜù óôéò åñùôÞóåéò

1. Ðïéïé ìéëÜíå;
2. Ðïý åßíáé;

ÅëÝíç: Ùñáßï ðÜñôé, å;


×ñéóôßíá: Êáëü åßíáé, áëëÜ ç ìïõóéêÞ äåí åßíáé ãéá ÷ïñü.

175
ÅëÝíç: Äåí åßíáé ãéá ÷ïñü; Êáé üëïé áõôïß ôé êÜíïõí; Ììì… Äå ìïõ ëåò, ðïéï åßíáé
åêåßíï ôï ðáéäß;
×ñéóôßíá: Ï ÔÜóïò, Ýíáò óõììáèçôÞò ôïõ ÄçìÞôñç. Äåí ôïí îÝñåéò;
ÅëÝíç: ¼÷é, äåí ôïí îÝñù. Ðñþôç öïñÜ ôïí âëÝðù.
×ñéóôßíá: Ç ìáìÜ ôïõ äïõëåýåé óôï ó÷ïëåßï ìáò.
ÅëÝíç: Íáé; Äåí åßíáé êé Üó÷çìïò…
×ñéóôßíá: Óïõ áñÝóåé ï ÔÜóïò;
ÅëÝíç: Ãéáôß; ¸÷åéò ðñüâëçìá;
×ñéóôßíá: Åãþ ü÷é. Áõôüò Ý÷åé ðñüâëçìá.
ÅëÝíç: Ôé åííïåßò;
×ñéóôßíá: Åßíáé ðïëý íôñïðáëüò.
ÅëÝíç: Íáé, áëëÜ åãþ äåí åßìáé…

Äñáóôçñéüôçôåò

1. ÄéáâÜæù îáíÜ ôïí äéÜëïãï êáé ëÝù áí ïé ðáñáêÜôù ðñïôÜóåéò


åßíáé óùóôÝò (Ó) Þ ëÜèïò (Ë)

1. Äå ÷ïñåýåé êáíÝíáò óôï ðÜñôé. Ó Ë


2. Ï ÔÜóïò ðçãáßíåé óôï ßäéï ó÷ïëåßï ìå ôç ×ñéóôßíá. Ó Ë
3. Óôç ×ñéóôßíá áñÝóåé ï ÔÜóïò. Ó Ë
4. Ç ÅëÝíç åßíáé íôñïðáëÞ. Ó Ë

.
2. ÄéáâÜæù äõíáôÜ ôéò ðñïôÜóåéò

Åßíáé ùñáßï ôï ðÜñôé.


Äåí ôïí îÝñåé.
¸÷åé ðñüâëçìá.

3.
Äåí ôïí îÝñåé;
¸÷åé ðñüâëçìá;
;
Åßíáé ùñáßï ôï ðÜñôé;

Ôþñá öôéÜ÷íù êé åãþ ðñïôÜóåéò üðùò óôï ðáñÜäåéãìá êáé æçôÜù áðü
ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ íá ôéò äéáâÜóåé äõíáôÜ

1. Ï ÔÜóïò áñÝóåé óôç ×ñéóôßíá; .......................................................


Ï ÔÜóïò áñÝóåé óôç ×ñéóôßíá.
2. Ôçò áñÝóåé ï ÔÜóïò. …………………………….................

3. ……………………………........... Ï ÔÜóïò äåí Ý÷åé ðñüâëçìá.

4. Ôïí îÝñåéò; …………………………….................

5. ÐÜìå ãéá ÷ïñü. ……………………………...........


176
6. Ùñáßï ðÜñôé. ……………………………...........

7. ……………………………........... Äåí ôïí îÝñåéò;

4. Áêïýù êáé âÜæù óå êýêëï ôï óùóôü

1. Óáò áñÝóåé ôï âüëåú ./;


2. Èá ðÜíå óéíåìÜ ôçí ÊõñéáêÞ ./;
3. Äåí îÝñåéò åëëçíéêÜ ./;
4. ¸÷ïõí ï÷ôþ áäåñöÝò ./;
5. Ôïõò âëÝðåôå êÜèå ìÝñá ./;
6. Ìðïñïýìå íá ôïõò äïýìå ôþñá ./;
7. Äåí ôñþôå ðáãùôü ./;

5. ÄéáâÜæù ðÜëé ôïí äéÜëïãï óôç óåëßäá 175 êáé ìáæß ìå ôïí äéðëáíü ìïõ
/ ôç äéðëáíÞ ìïõ ãñÜöù ôç óõíÝ÷åéá ôçò éóôïñßáò. ÌåôÜ ðáßæïõìå ôïí
äéÜëïãï ðïõ ãñÜøáìå óôçí ôÜîç

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

×ïñåýïõìå;

ÅëÝíç: ÂáñéÝìáé. ×ïñåýïõìå;


×ñéóôßíá: Óýìöùíïé. ÁëëÜ ìå ðïéïõò; Åãþ ðÜíôùò ìå ôïí ÁëÝîáíäñï äå ÷ïñåýù ðÜëé.
ÅëÝíç: Ïýôå åãþ ÷ïñåýù ðÜëé ìå ôïí ÄçìÞôñç. ×ïñåýù üìùò ì' åêåßíï ôïí îáíèü.
×ñéóôßíá: Ì' åêåßíï ôïí îáíèü ÷ïñåýù êé åãþ.
ÅëÝíç: ÊáëÜ, åóý ÷ïñåýåéò ìå üëïõò.
×ñéóôßíá: ÌùñÝ ôé ìáò ëåò; Ìå üëïõò ÷ïñåýåéò åóý êé ü÷é åãþ.
ÅëÝíç: Ù÷! Åìåßò ìáëþíïõìå êé ï îáíèüò ÷ïñåýåé ì' Üëëç.

177
Äõï ãÜéäáñïé ìáëþíáíå óå îÝíïí á÷åñþíá.

6. ÖôéÜ÷íù ìáæß ìå ôïí äéðëáíü ìïõ / ôç äéðëáíÞ ìïõ Ýíáí äéÜëïãï ðïõ ï
ÁëÝîáíäñïò êáé ï ÄçìÞôñçò ìáëþíïõí ãéá Ýíá êïñßôóé. ×ñçóéìïðïéþ,
áí èÝëù, ìåñéêÝò áðü ôéò ðáñáêÜôù åêöñÜóåéò
ììì!...- óéãÜ - ôé ìáò ëåò; - óïâáñÜ; - ÷áæüò åßóáé; - ôé ëåò ôþñá; - Üíôå âñå!
-
íáé - êáëÜ!

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Óõìöùíåßò Þ äéáöùíåßò;

Ôé èÝëåéò íá êÜíåéò ôþñá; ÈÝëù íá ÷ïñÝøù ìå ôïí ÔÜóï

ÈÝëù íá ÷ïñÝøù ìå ôïí îáíèü Êé åãþ ÅÃÙ äå èÝëù

Äå èÝëù íá ÷ïñÝøù Ïýôå êé åãþ ÅÃÙ èÝëù


ìå ôïí ÁëÝîáíäñï
178
7. ÁðáíôÜù üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. ÈÝëù íá ðÜù óéíåìÜ. Åóý; Ké åãþ. ÅÃÙ äå èÝëù.


................................./.................................
2. ÈÝëù íá ðÜù âüëôá. Åóý; ................................./.................................
3. ÈÝëù ìéá ðïñôïêáëÜäá ôþñá. Åóåßò; ................................./.................................
4. ÖïâÜìáé ôá ðïíôßêéá. Åóåßò; ................................./.................................
5. ÈÝëù íá êÜíù ìðÜíéï ôïí óêýëï. Åóý; ................................./.................................

8. ÁðáíôÜù üðùò óôï ðáñÜäåéãìá

1. Äå èÝëù íá ðëýíù ôá ðéÜôá. Åóý; Ïýôå êé åãþ. ÅÃÙ èÝëù.


................................./.................................
2. Äå èÝëù ðïñôïêáëÜäá. Åóý; ................................./.................................
3. Äå èÝëïõìå íá êÜíïõìå äéÜëåéììá. Åóåßò; ................................./.................................
4. Äåí ôñþù ôï ðáóôßôóéï. Åóý; ................................./.................................
5. Äåí êÜíù ìðÜíéï ôïí óêýëï. Åóý; ................................./.................................

179
9. Âñßóêù ôç óùóôÞ áðÜíôçóç

1. ÈÝëåéò ðáãùôü;
á. Íáé, èÝëù. â. ÅÃÙ èÝëù. ã. Ïýôå êé åãþ.
2. Äå èõìÜìáé ôï üíïìÜ ôïõ.
á. ÅÃÙ ôï èõìÜìáé. â. Êé åãþ. ã. ÅÃÙ äåí ôï èõìÜìáé.
3. Èá ðÜìå óéíåìÜ;
á. Ïýôå êé åìåßò. â. Íáé, èá ðÜìå. ã. Êé åìåßò äå èá ðÜìå.
4. Ôï êáëïêáßñé ðçãáßíïõìå óôçí ÅëëÜäá.
á. Ïýôå êé åìåßò. â. Ðçãáßíïõìå. ã. ÅÃÙ äåí ðçãáßíù.
5. Ôï ÓÜââáôï êáèáñßæù ôï äùìÜôéü ìïõ.
á. Êé ç ÅëÝíç. â. Ïýôå ç ÅëÝíç. ã. Ç ÅëÝíç.

10. ÄéáâÜæù ôéò ðñïôÜóåéò êáé ôéò åíþíù ìå ôéò åéêüíåò

1.
1. Ç ×ñéóôßíá êõíçãÜåé ôïí ÔÜóï.
2. ÊõíçãÜåé ï ÔÜóïò ôç ×ñéóôßíá.
3. ÊõíçãÜåé ç ×ñéóôßíá ôïí ÔÜóï.
4. Ôç ×ñéóôßíá êõíçãÜåé ï ÔÜóïò.
2.
5. Ôïí ÔÜóï êõíçãÜåé ç ×ñéóôßíá.
6. ÊõíçãÜåé ï ÔÜóïò ôç ×ñéóôßíá.
7. ÊõíçãÜåé ôç ×ñéóôßíá ï ÔÜóïò.
8. ÊõíçãÜåé ç ×ñéóôßíá ôïí ÔÜóï.

11. Ôþñá ðïéïò êõíçãÜåé ðïéïí;

1. Ôï ãáôß êõíçãÜåé ôï óêõëß.


2. Ôï ðïíôßêé êõíçãÜåé ôï óêõëß.
3. Ôï ãáôß êõíçãÜåé ôï ðïíôßêé.
4. Ôï óêõëß ôï ãáôß êõíçãÜåé.
5. Ôï ðïíôßêé ôï ãáôß êõíçãÜåé.

180
12. ×ñçóéìïðïéþ ôéò ëÝîåéò êáé öôéÜ÷íù üóï ðéï ðïëëÝò ðñïôÜóåéò
ìðïñþ ÁëÝîáíäñïò - ìå - óôï - ×ñéóôßíá - ôç - ðÜñôé - ï - ÷ïñåýåé

Ï ÁëÝîáíäñïò ÷ïñåýåé ìå ôç ×ñéóôßíá óôï ðÜñôé.


.......................................................................................................................................
Ìå ôç ×ñéóôßíá
.......................................................................................................................................
Óôï ðÜñôé
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

13. Ôþñá êïéôÜæù ðÜëé ôéò ðñïôÜóåéò. Ðïéåò ëÝîåéò ðÜíå ìáæß;
Ôéò ãñÜöù ìáæß óôá ìðáëüíéá

14. ÄéáâÜæù ôéò ðñïôÜóåéò êáé âñßóêù ôéò ëÝîåéò ðïõ ðÜíå ìáæß

1. [Ç ÅëÝíç] ÷ôåíßæåé [ôïí óêýëï].


2. Åßìáé áðü ôïí ÊáíáäÜ.
3. ¸ñ÷ïìáé ôç ÄåõôÝñá óôçí ÁèÞíá.
4. ÂëÝðù Ýíá ùñáßï óðßôé.

15. ÔáéñéÜæù ôéò ëÝîåéò óôéò äýï óôÞëåò êáé öôéÜ÷íù üóï ðåñéóóüôåñåò
ðñïôÜóåéò ìðïñþ üðùò óôï ðáñÜäåéãìá
ìÝíù óôï óðßôé ÌÝíù óôï óðßôé / ÌÝíù ìå ôïí ÃéÜííç / ÌÝíù ìüíïò ìïõ
...............................................................................................
åßìáé ìå ôïí
ðÜù ÃéÜííç
ÌÝíù óôï óðßôé ìå ôïí ÃéÜííç / ÌÝíù ìüíïò ìïõ óôï óðßôé
...............................................................................................
èÝëù ôïí ÃéÜííç
...............................................................................................
Ýñ÷ïìáé äéáêïðÝò
÷ïñåýù ìüíïò ìïõ ................................................................................................

181
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:38 ìì Page 3

ÅëëçíéêÜ ìå ôçí ðáñÝá ìïõ


ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:38 ìì Page 4

C ÐáíåðéóôÞìéï ÊñÞôçò
Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá Ä.Å.
ÅñãáóôÞñéï Äéáðïëéôéóìéêþí
êáé Ìåôáíáóôåõôéêþí Ìåëåôþí (Å.ÄÉÁ.Ì.ÌÅ.)

Ðáíåðéóôçìéïýðïëç
74 100 ÑÝèõìíï
ÔçëÝöùíï: 0831-77605, 77635
Fax: 0831-77636
e-mail: ediamme@edc.uoc.gr

Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü åèíéêïýò


ðüñïõò êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç óôá
ðëáßóéá ôïõ ´ ÊÐÓ 1994-1999 (ÅÐÅÁÅÊ)
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:38 ìì Page 5

ÅëëçíéêÜ ìå ôçí ðáñÝá ìïõ


(ÐåéñáìáôéêÞ Ýêäïóç)

Å.ÄÉÁ.Ì.ÌÅ., ÑÝèõìíï 1999


ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:38 ìì Page 7

ðñüëïãïò

Ô ï âéâëßï “ÅëëçíéêÜ ìå ôçí ðáñÝá ìïõ” áðïôåëåß ìÝñïò ôïõ äéäáêôéêïý õëéêïý ðïõ
ðáñÜãåôáé óôï ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ “Ðáéäåßá Ïìïãåíþí” êáé óôï÷åýåé óôç
äéäáóêáëßá ôçò ÅëëçíéêÞò ùò Äåýôåñçò êáé ùò ÎÝíçò Ãëþóóáò óôï åîùôåñéêü.
Ôï Ýñãï “Ðáéäåßá Ïìïãåíþí” ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï åëëçíéêü õðïõñãåßï ÅèíéêÞò
Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí êáé áðü ðüñïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé åíôÜóóåôáé
óôï ðëáßóéï ôïõ “Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò Åêðáßäåõóçò êáé ÅðáããåëìáôéêÞò
ÊáôÜñôéóçò” (ÅÐÅÁÅÊ). Ôï óõíïëéêü Ýñãï “Ðáéäåßá Ïìïãåíþí” óôï÷åýåé óôç äéáôÞñçóç,
óôçí êáëëéÝñãåéá êáé óôçí ðñïþèçóç ôçò åëëçíéêÞò ãëþóóáò êáé ðïëéôéóìïý, ôüóï óå
ìáèçôÝò åëëçíéêÞò êáôáãùãÞò ðïõ æïõí óôï åîùôåñéêü êáé öïéôïýí óå ó÷ïëåßá ôçò
ðñùôïâÜèìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò, üóï êáé óå áëëüöùíïõò ìáèçôÝò ðïõ
èÝëïõí íá ìÜèïõí ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá êáé íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìå ôïí åëëçíéêü
ðïëéôéóìü.
Ôï Ýñãï “Ðáéäåßá Ïìïãåíþí” åðéìåñßæåôáé óå ôñåéò ÄñÜóåéò ïé ïðïßåò óôï÷åýïõí:
á) óôçí åêðüíçóç åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììÜôùí êáé ôçí ðáñáãùãÞ äéäáêôéêïý õëéêïý â)
óôçí åðéìüñöùóç ôùí åêðáéäåõôéêþí êáé ôçí ïñãÜíùóç “ðñïãñáììÜôùí öéëïîåíßáò”,
ðïõ óêïðü Ý÷ïõí íá öÝñïõí ìáèçôÝò ôùí åëëçíéêþí áðü ôï åîùôåñéêü óå åðáöÞ ìå ôçí
åëëçíéêÞ ãëþóóá êáé ðïëéôéóìü, êáé ã) óôç äçìéïõñãßá âÜóåùí äåäïìÝíùí êáé äéêôýùí
åðéêïéíùíßáò ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ.
¼ðùò õðïäåéêíýïõí ôá åìðåéñéêÜ äåäïìÝíá êáé áñêåôÝò ìåëÝôåò ãýñù áðü ôï
èÝìá, üëï êáé ðåñéóóüôåñïé ìáèçôÝò ôçò äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ðáñáêïëïõèïýí
ôï ìÜèçìá ôçò ÍåïåëëçíéêÞò, åßôå ùò ìÜèçìá åðéëïãÞò ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôïõò óôï
ðáíåðéóôÞìéï, åßôå ãéá ëüãïõò ðïõ óõíäÝïíôáé Üìåóá ìå ôç óõãêñüôçóç êáé äéáìüñöùóç
ôçò ðïëéôéóìéêÞò ôïõò ôáõôüôçôáò. Óôçí ðáñáðÜíù êáôçãïñßá åíôÜóóïíôáé êáé åêåßíïé ïé
ìáèçôÝò, åëëçíéêÞò Þ ìç êáôáãùãÞò, ðïõ áñ÷ßæïõí ôá åëëçíéêÜ Ý÷ïíôáò åëÜ÷éóôç ãíþóç
ôçò åëëçíéêÞò ãëþóóáò.
Ôï âéâëßï “ÅëëçíéêÜ ìå ôçí ðáñÝá ìïõ” Ýñ÷åôáé íá êáëýøåé ôéò áíÜãêåò áõôþí ôùí
ìáèçôþí, ðáñÝ÷ïíôáò ìå ôá÷ýññõèìï ôñüðï âáóéêÝò äïìÝò ôçò íåïåëëçíéêÞò ãëþóóáò,
þóôå áõôïß íá óõóôçìáôïðïéÞóïõí êáôáñ÷Üò êáé íá äéåõñýíïõí óôç óõíÝ÷åéá ôéò
ãëùóóéêÝò êáé åðéêïéíùíéáêÝò ôïõò äåîéüôçôåò.

ÑÝèõìíï, ÉáíïõÜñéïò 1999 ÊáèçãçôÞò Ìé÷Üëçò ÄáìáíÜêçò


Åðéóôçìïíéêüò õðåýèõíïò ôïõ Ýñãïõ

7
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:38 ìì Page 9

åéóáãùãÞ

Ô ï äéäáêôéêü åã÷åéñßäéï “ÅëëçíéêÜ ìå ôçí ðáñÝá ìïõ” áðïôåëåß Ýíá ôá÷ýññõèìï


ðñüãñáììá åêìÜèçóçò âáóéêþí óôïé÷åßùí ôçò ÍÝáò ÅëëçíéêÞò. Áðåõèýíåôáé óå
“øåõäïáñ÷Üñéïõò ìáèçôÝò 12 ÷ñïíþí êáé Üíù, åëëçíéêÞò Þ ìç êáôáãùãÞò,
áíåîáñôÞôùò ìçôñéêÞò ãëþóóáò. Ìå ôïí üñï “øåõäïáñ÷Üñéïé” (false beginners)
÷áñáêôçñßæïõìå ôïõò ìáèçôÝò åêåßíïõò ðïõ Ý÷ïõí êÜðïéåò åëÜ÷éóôåò ãíþóåéò
åëëçíéêþí, üóïí áöïñÜ óôçí êáôáíüçóç êáé óôçí ðáñáãùãÞ ðñïöïñéêïý ëüãïõ, áëëÜ
ü÷é êáé ãñáðôïý. Áðü áõôïýò ôïõò ìáèçôÝò, Üëëïé ìðïñåß íá Ý÷ïõí åðéëÝîåé ôá åëëçíéêÜ
ùò îÝíç ãëþóóá, Üëëïé íá Ýñ÷ïíôáé óôçí ôÜîç ìüíï ìå êÜðïéá áêïýóìáôá åëëçíéêþí, êáé
ìåñéêïß íá åðáíÝñ÷ïíôáé ìåôÜ áðü êáéñü óå ôÜîåéò äéäáóêáëßáò ôùí åëëçíéêþí. Óå êÜèå
ðåñßðôùóç, üìùò, ç ãíþóç ôïõò áõôÞ åßíáé áðïóðáóìáôéêÞ, åëëéðÞò Þ áíåðáñêÞò.
¸÷ïíôáò õðüøç ôï äåäïìÝíï üôé óôéò ôÜîåéò åêìÜèçóçò åëëçíéêþí óõíõðÜñ÷ïõí
êáôÜ êáíüíá üëåò ïé êáôçãïñßåò Ýöçâùí ìáèçôþí ðïõ ðñïáíáöÝñáìå (ìåéêôÝò ôÜîåéò),
ó÷åäéÜóáìå ôï âéâëßï Ýôóé þóôå íá åßíáé èåìáôéêÜ åëêõóôéêü óå åöÞâïõò, íá ðáñïõóéÜæåé
ìå óõóôçìáôéêü ôñüðï ôç äïìÞ ôçò íÝáò åëëçíéêÞò êáé íá åîïéêåéþíåé ôï ìáèçôÞ ìå
âáóéêÝò åðéêïéíùíéáêÝò ðåñéóôÜóåéò ðïõ åßíáé óõìâáôÝò ìå ôçí çëéêßá ôïõ. Ïé ôåëåõôáßåò
åðéëÝ÷èçêáí ìå âÜóç ôá åíäéáöÝñïíôá êáé ôéò ðñïôéìÞóåéò ôùí ðáéäéþí áõôÞò ôçò çëéêßáò
(ìïõóéêÞ, áèëçôéóìüò, ðÜñôé ê.ô.ë.), äßíïõí ôçí åõêáéñßá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß êáèçìåñéíü
ëåîéëüãéï êáé óõíäõÜæïíôáé ìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ãñáììáôéêïóõíôáêôéêÜ öáéíüìåíá.
Ôï âéâëßï áðïôåëåßôáé áðü Ýíá åéóáãùãéêü ìÝñïò áëöáâçôéóìïý êáé äåêáðÝíôå
åíüôçôåò. Óõíïäåýåôáé áðü åðáíáëçðôéêÝò áóêÞóåéò, êáèþò êáé ïäçãßåò ãéá ôïí
åêðáéäåõôéêü. Ïé åíüôçôåò äïìïýíôáé ãýñù áðü Ýíá èåìáôéêü Üîïíá, êáèþò
ðáñïõóéÜæïõí ðåñéóôáôéêÜ áðü ôçí êáèçìåñéíÞ æùÞò ìéáò ðáñÝáò åöÞâùí óôçí ÅëëÜäá.
Âáóéêïß Þñùåò åßíáé ï ÁëÝîáíäñïò êáé ç ÅëÝíç, äýï áäÝñöéá åëëçíéêÞò êáôáãùãÞò áðü
ôï åîùôåñéêü, ðïõ öéëïîåíïýíôáé áðü ôïõò óõããåíåßò ôïõò óôçí ÅëëÜäá ãéá ôï êáëïêáßñé.
ÊÜèå åíüôçôá, ìå áöüñìçóç ôï êýñéï êåßìåíü ôçò -êáôÜ êáíüíá äéáëïãéêÞò ìïñöÞò-,
áñèñþíåôáé óå äéáêñéôÝò õðïåíüôçôåò, ðïõ ôåëéêü óôü÷ï Ý÷ïõí íá ðáñïõóéÜóïõí
åðéêïéíùíéáêÝò óôñáôçãéêÝò êáé íá óõóôçìáôïðïéÞóïõí ôá êýñéá ìïñöïëïãéêÜ
ðáñáäåßãìáôá êáé ôéò âáóéêÝò óõíôáêôéêÝò äïìÝò ôçò åëëçíéêÞò (âë. Ïäçãßåò ãéá ôïí
åêðáéäåõôéêü).
Ãéá áõôü ôï ëüãï äüèçêå Ýìöáóç óôïí ðñïöïñéêü ëüãï, üðùò áõôüò åêöñÜæåôáé
ìÝóá áðü êáèçìåñéíïýò äéáëüãïõò, ìå ðáñÜëëçëç ðáñÜèåóç äéáöüñùí äåéãìÜôùí
ãñáðôïý ëüãïõ (áöÞãçóç, ãñÜììá, äéáöÞìéóç, óçìåéþóåéò, ðáñïéìßåò ê.á.).
Ç åðéëïãÞ êáé ç äéÜôáîç ôùí ãñáììáôéêïóõíôáêôéêþí óôïé÷åßùí áðïññÝåé áðü ôçí
ßäéá ôç öýóç ôçò ãëþóóáò, áðü ôï ðüóï óõ÷íÜ êáé áðáñáßôçôá åßíáé óôçí åðéêïéíùíßá êáé
áðü ôç äéáðéóôùìÝíç áíÜãêç íá áðïêôÞóïõí ïé ìáèçôÝò ãíþóç ôïõ ãëùóóéêïý
óõóôÞìáôïò ðïõ èá ôïõò åðéôñÝøåé íá ðáñáãÜãïõí ôï äéêü ôïõò ëüãï êáé íá
÷ñçóéìïðïéÞóïõí áðïôåëåóìáôéêÜ ôç ãëþóóá óå ðñáãìáôéêÝò óõíèÞêåò.

9
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:38 ìì Page 10

Ôßôëïò åíüôçôáò ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ:


ÐÑÏÖÏÑÉÊÏÓ / ÃÑÁÐÔÏÓ ËÏÃÏÓ

Áñ÷ßæù! ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ðñïöïñÜò / áêñüáóçò, ãñáöÞò /


áíÜãíùóçò

1. Ðþò ôï ëÝìå óôá åëëçíéêÜ; 1.


-Ýíáñîç åðéêïéíùíßáò óå öéëéêü ðåñéâÜëëïí
-ñùôÜù ôï üíïìá êÜðïéïõ
-ñùôÜù êÜðïéïí ôé êÜíåé
-÷áéñåôþ åðßóçìá / öéëéêÜ
2. Ç îáäÝñöç ôïõ áðü ôïí 2.
ÊáíáäÜ... -ëÝù ôé êÜíù ôþñá / óõíÞèùò
-ñùôÜù êÜðïéïí ìå ðïéïí ìÝíåé
-ãñÜììá
-ìéëÜù ãéá ôçí ïéêïãÝíåéÜ ìïõ (ó÷Ýóåéò
óõããÝíåéáò)
3. Áðü ðïý åßóáé, ÅëÝíç; 3.
-óõóôÞíù / óõóôÞíïìáé
-ëÝù áðü ðïý åßìáé êáé ðïý ìÝíù
-ôïðïèåôþ ãåãïíüôá óôï ÷ñüíï
-ãñÜöù ìéá ðñüóêëçóç
-öôéÜ÷íù Ýíá ðñüãñáììá
4. ¸íá äþñï ãéá ôïí èåßï 4.
-Ýíáñîç åðéêïéíùíßáò óå ìç ïéêåßï ðåñéâÜëëïí
(êáôáóôÞìáôá)
-ñùôÜù (ðïéïò, ðïéïí, áðü ðïéïí, ôé, ðïý, ðþò,
ðüôå)
-ëåîéëüãéï: åðáããÝëìáôá

5. Êáé öôçíü åßíáé, êáé ìïíôÝñíï! 5.


-ðåñéãñÜöù áíôéêåßìåíá
-ëïãïôå÷íéêü êåßìåíï (äéáóêåõÞ)
-ëåîéëüãéï: ÷ñþìáôá

ÅðáíáëçðôéêÝò áóêÞóåéò (Áñ÷ßæù! -


5) 6.
6. Ðüóï êÜíïõí üëá ìáæß; -æçôÜù êÜôé
-ñùôÜù ðüóï êÜíåé êÜôé
-ëåîéëüãéï: ðñïúüíôá - êáôáóôÞìáôá

7. ÐÜìå ìéá âüëôá óôçí ðëáôåßá; 7.


-ðñïôåßíù äñáóôçñéüôçôåò / äÝ÷ïìáé,
áñíïýìáé ôçí ðñüóêëçóç
-åíôÜóóù ôïí åáõôü ìïõ óôïí ÷þñï /

10
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:38 ìì Page 11

ÌÏÑÖÏËÏÃÉÁ / ÓÕÍÔÁÎÇ Ðåñéå÷üìåíá

ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ðñïöïñÜò / áêñüáóçò, ãñáöÞò / Áñ÷ßæù! óåë. 15


áíÜãíùóçò

1. Åíüôçôá 1. óåë. 25
-ñÞìáôá: åßìáé (åíåóôþôáò)
-Üñíçóç (ü÷é, äåí)
-åñùôçìáôéêÜ ôñüðïõ (ôé, ðþò)

2. Åíüôçôá 2. óåë. 35
-ñÞìáôá: åíåóôþôáò (åíåñãçôéêÞ öùíÞ, á´ óõæõãßá,
ïñéóôéêÞ)
-ôï ïñéóôéêü Üñèñï
-êôçôéêÝò áíôùíõìßåò
3. Åíüôçôá 3. óåë. 45
-ðñïèÝóåéò (áðü, óå, ìå) + áéôéáôéêÞ
-áñéèìçôéêÜ

4. Åíüôçôá 4. óåë. 53
-ïõóéáóôéêÜ: áñóåíéêÜ, èçëõêÜ, ïõäÝôåñá
(ïíïìáóôéêÞ / áéôéáôéêÞ, åíéêüò áñéèìüò)
-ïíïìáóôéêÞ / õðïêåßìåíï
-áéôéáôéêÞ / áíôéêåßìåíï
-öõóéêü / ãñáììáôéêü ãÝíïò
-ôï áüñéóôï Üñèñï
5. Åíüôçôá 5. óåë. 65
-åðßèåôá: áñóåíéêÜ, èçëõêÜ, ïõäÝôåñá (ïíïìáóôéêÞ /
áéôéáôéêÞ, åíéêüò áñéèìüò)
-óõìöùíßá åðéèÝôïõ - ïõóéáóôéêïý
-äïìÝò êáôçãïñïõìÝíïõ
-ñÞìáôá: åíåóôþôáò (åíåñãçôéêÞ öùíÞ, â´ óõæõãßá,
ïñéóôéêÞ)
Åðáí. áóêÞóåéò óåë. 74
6. Åíüôçôá 6. óåë. 81
-ïõóéáóôéêÜ: áñóåíéêÜ, èçëõêÜ, ïõäÝôåñá
(ïíïìáóôéêÞ / áéôéáôéêÞ, ðëçèõíôéêüò áñéèìüò)
-áñéèìçôéêÜ
7. Åíüôçôá 7. óåë. 91
-ñÞìáôá: ðÜù, êëáßù, öôáßù, ôñþù (åíåóôþôáò,
ïñéóôéêÞ)
-ñÞìáôá: åíåóôþôáò (ìÝóç öùíÞ, á´óõæõãßá,
ïñéóôéêÞ)
-ç äéáöïñÜ åíåñãçôéêÞò / ìÝóçò öùíÞò

11
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:38 ìì Page 12

ôïðïèåôþ áíôéêåßìåíá óôï ÷þñï

8. Ó÷ïëéêÜ óáêßäéá 8.
ãéá êáëïêáéñéíÝò äéáêïðÝò -ðåñéãñÜöù ðñüóùðá êáé ðñÜãìáôá
-ôáõôßæù áíôéêåßìåíá êáé ðñüóùðá ìÝóá áðü
ôçí ðåñéãñáöÞ
-ìéëÜù ãéá ôï óþìá êáé ôï ðñüóùðï
9. Êáé áõôïß ìáò èõìïýíôáé… 9.
-áíáêáëþ ðñüóùðá (èõìÜìáé)
-åêöñÜæù óõíáéóèÞìáôá (öïâÜìáé, ëõðÜìáé)
-ìéëÜù ãéá ôï ó÷ïëåßï

10. Ìïõ áñÝóåé ðïëý 10.


ç ìåëéôæáíïóáëÜôá… -ðáñáããÝëíù êáé ìéëÜù ãéá öáãçôü
-åêöñÜæù ðñïôßìçóç
-íÝïò ôýðïò êåéìÝíïõ: óõíôáãÞ
- ðáñïéìßåò
- ÅðáíáëçðôéêÝò áóêÞóåéò (6 - 10)
11. ¸÷áóá ôá êëåéäéÜ ìïõ! 11.
-ìéëÜù ãéá ôï ðáñåëèüí / áöçãïýìáé
ðñïóùðéêÝò åìðåéñßåò
12. Èá ðÜìå óôçí ðëáôåßá. 12.
¸ñ÷åóáé; -ôçëåöùíéêÞ óõíïìéëßá
-êÜíù ó÷Ýäéá ãéá ôï ìÝëëïí
-äßíù åõ÷Ýò
-åõ÷åôÞñéá êÜñôá

13. ËÝù íá ðÜù óôï 13.


êïëõìâçôÞñéï -ðñïôåßíù (äÝ÷ïìáé, áñíïýìáé ìéá ðñüôáóç),
åêöñÜæù ðñïôßìçóç
-êáèçìåñéíÝò áó÷ïëßåò / áèëçôéóìüò

14. ¢íïéîå ãñÞãïñá ôçí 14.


ôçëåüñáóç! -äßíù åíôïëÝò (ìå Üìåóï Þ Ýììåóï ôñüðï)
-ðñïóöùíþ êÜðïéïí
-äéáöÞìéóç

15. Ùñáßï ðÜñôé, å; 15.


-áíáãíùñßæù êáé åêöñÜæù äéáèÝóåéò ìÝóù ôïõ
åðéôïíéóìïý (åñþôçóç / áðüöáíóç)
-óõìöùíþ / äéáöùíþ

-ÅðáíáëçðôéêÝò áóêÞóåéò (11 - 15)

12
ELLHNIKA_ME_THN_PAREA_MOY.qxd 19/9/2005 2:38 ìì Page 13

-ç äïìÞ åðßññçìá + ðñüèåóç + ïõóéáóôéêü ãéá


äÞëùóç ó÷Ýóåùí óôï ÷þñï
8. Åíüôçôá 8. óåë. 101
-åðßèåôá (ïíïìáóôéêÞ / áéôéáôéêÞ, ðëçèõíôéêüò
áñéèìüò)

9. Åíüôçôá 9. óåë. 107


-ñÞìáôá: èõìÜìáé, êïéìÜìáé, ëõðÜìáé, öïâÜìáé
(åíåóôþôáò, ïñéóôéêÞ)
-ðñïóùðéêÝò áíôùíõìßåò (ïíïìáóôéêÞ / õðïêåßìåíï
êáé áéôéáôéêÞ / Üìåóï áíôéêåßìåíï)
10. Åíüôçôá 10. óåë. 117
-ç äïìÞ ìïõ áñÝóåé… / ìïõ áñÝóïõí…
-ïõóéáóôéêÜ / åðßèåôá (ãåíéêÞ, åíéêüò êáé ðëçèõíôéêüò
áñéèìüò)

11. Åðáí. áóêÞóåéò óåë. 126


-ñÞìáôá: áüñéóôïò (åíåñãçôéêÞ öùíÞ, á´ êáé â´ Åíüôçôá 11. óåë. 133
óõæõãßá)

12. Åíüôçôá 12. óåë. 143


-ñÞìáôá: ìÝëëïíôáò (åíåñãçôéêÞ öùíÞ, á´ êáé â´
óõæõãßá)

13. Åíüôçôá 13. óåë. 153


-ðñïôáóéêÜ óõìðëçñþìáôá ìå íá
-áíôùíõìßåò - åðéññÞìáôá óå áñíçôéêÝò /
åñùôçìáôéêÝò ðñïôÜóåéò
14. Åíüôçôá 14. óåë. 163
-ñÞìáôá: ðñïóôáêôéêÞ (åíåñãçôéêÞ öùíÞ) / Üñíçóç
óôçí ðñïóôáêôéêÞ / ðñïóùðéêÝò áíôùíõìßåò ìå
ðñïóôáêôéêÞ
-ïõóéáóôéêÜ: êëçôéêÞ
15. Åíüôçôá 15. óåë. 175
-äéÜôáîç êýñéùí üñùí óôá íÝá åëëçíéêÜ
-ïìáäïðïßçóç üñùí óôçí ðñüôáóç (ÏíïìáôéêÞ
ÖñÜóç, ÑçìáôéêÞ ÖñÜóç, ÐñïèåôéêÞ öñÜóç)
-óõíäõáóôéêüôçôá ôùí óõíôáêôéêþí êáôçãïñéþí
Åðáí. áóêÞóåéò óåë. 182

13