Вы находитесь на странице: 1из 2

What Child is This

opr. J. Kowalewski

qÈÁ¢¢ Leggiero
bb 3 F ú Ï Ï. nÏ Ï ú j ú j
Soprano & 4 Ï J Ï Ï. Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ú #Ï
F
What child is this, who laid to rest on Ma - ry's lap is sleep - -
b 3
Alto &b 4 Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï Ï.
j
Ï Ï ú.
What child is this, who laid to rest on Ma - ry's lap is sleep - -
b 3 F
Ï ú nÏ ú ú Ï ú Ï
Tenor Vb 4 Ï ú Ï ú Ï #Ï Ï Ï

? b b 43 FÏ
What child is this, who laid to rest on Ma - ry's lap is sleep - -
ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï
Bass ú.
What child is this, who laid to rest on Ma - ry's lap is sleep - -

b Ï Ï. nÏ Ï ú j Ï. j j
&b ú Ï Ï Ï Ï Ï ú.
8

S
ú Ï J Ï. #Ï. nÏ Ï
ing? Whom an - gels greet with an - thems sweet while shep - herds watch are keep - -
bb Ï ú Ï
8

A & ú Ï ú ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú.
ing? Whom an - gels greet with an - thems sweet while shep - herds watch are keep - -
b Ï ú nÏ ú ú ú
Vb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï nÏ Ï
8

ing? Whom an - gels greet with an - thems sweet while shep - herds watch are keep - -
? bb # ú
8
Ï ú Ï ú Ï ú Ï Ï. Ï Ï ú Ï ú Ï ú.
B J
ing? Whom an - gels greet with an - thems sweet while shep - herds watch are keep - -

b f ú. Ï. nÏ Ï j j
& b ú. ú Ï Ï Ï ú Ï. ú
16

S J Ï. Ï Ï Ï Ï
ing This, this is Christ the King whom shep - herds guard and an - gels
b f ú. Ï.
& b ú. Ï Ï
16

A
J ú Ï ú nÏ ú Ï ú Ï ú Ï
f
ing This, this is Christ the King whom shep - herds guard and an - gels
b Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï
V b nú. Ï Ï Ï Ï
16

T Ï Ï
f ú.
ing This, this is Christ the King whom shep - herds guard and an - gels
? b ú. ú Ï Ï. Ï Ï ú Ï ú Ï Ï. Ï Ï ú Ï
J
16

B b J
ing This, this is Christ the King whom shep - herds guard and an - gels

F ú. Ï. j P
b nÏ Ï ú j Ï. jÏ
&b Ï Ï Ï Ï Ï ú.
24

ú. J Ï. #Ï. nÏ
>
S

P
sing Haste, haste, to bring Him laud the Babe, the Son of Ma - - -
F ú.
bb Ï. Ï Ï Ï.
j j
24

& ú. J ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú.
Ï ú >.
A

F P
sing Haste, haste, to bring Him laud the Babe, the Son of Ma - - -
b Ï nÏ Ï
Vb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï
24

Ï Ï
>
T

sing
F ú.
Haste, haste,
ú
to
Ï
bring
Ï. Ï
Him laud the Babe,
ú
the
Ï >ú
Son
P
of Ma - - -
ú.
? bb ú . J Ï ú Ï Ï
24

sing Haste, haste, to bring Him laud the Babe, the Son of Ma - - -
What Child is This
2

b p nÏ Ï. Ï Ï ú ú
& b ú. Ï Î Ï Ï Î ú J Ï Ï. Ï Ï Ï Ï. ÏÏ
32

S Ï J J
p
ry What child What child is this, who laid to rest on Ma - ry's lap is
bb Î Ï ú Ï Ï. n Ï Ï ú Ï
j
Ï Ï ú Ï.
j ú
32

A & ú. Ï J Ï. Ï Ï Ï #Ï
p
ry What child is this, who laid to rest on Ma - ry's lap is sleep -
b ú nÏ ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
V b Ï nú Ï Î Ï Ï Ï Ï
32

ry
pWhat child is this, who laid to rest j on Ma - ry's lap is sleep -
? b Ï ú Ï ú Ï ú Ï Ï. Ï Ï ú Ï ú Ï
Ï Î Ï ú.
32

B b ú. ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï #ú .
ry What child is this, who laid to rest on Ma - ry's lap is sleep -

b ú. Ï P ú nÏ Ï. Ï Ï ú
&b Î Ï J Ï Ï. Ï Ï Ï. nÏ Ï
41

S
J J ú Ï
sleep - ing? Whom an - gels greet with an - thems sweet while shep - herds watch are
b P Ï. nÏ Ï j j
&b ú Ï ú Ï Ï Ï Ï. Ï Ï j ú.
41

A
ú Ï J Ï. #Ï. nÏ Ï
ing? Whom an - gels greet with an - thems sweet while shep - herds watch are keep -

bb ú ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï Ï nÏ Ï
41

T V

ing? Whom an - gels greet with an - thems sweet while shep - herds watch are keep -
? b ú
41
ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú.
B b #ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú.
ing? Whom an - gels greet with an - thems sweet while shep - herds watch are keep -

b f ú. Ï. nÏ Ï j j
&b Î ú Ï Ï Ï ú Ï. ú
49

S Ï Ï J Ï. Ï Ï Ï #Ï
keep-ing This, this is Christ the King whom shep - herds guard and an - gels
f j
bb ú.
ú. Ï. ÏÏ Ï. Ï Ï ú Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï j
Ï Ï
49

A & J J Ï J #Ï.
ing f This, this is Christ the King whom shep - herds guard and an - gels
bb Ï nú Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï
49

T V Ï Ï
f
ing This, this is Christ the King whom shep - herds guard and an - gels
? bb ú . ú. ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï ú Ï
49

B
ú.
ing This, this is Christ the King whom shep - herds guard and an - gels

F ú. Ï. n Ï Ï j p
b ú j Ï. j
&b Ï Ï Ï Ï Ï ú. ú.
57

ú. J Ï. #Ï. nÏ Ï
>
S

F p
sing Haste, haste, to bring Him laud the Babe, the Son of Ma - - ry
b b Ï Ïj ÏÏ úú .. Ï. ÏÏ Ï. Ï Ï ú
& # Ï .. Ï
57

J J Ï Ï ú Ï ú ú. ú.
>
A

p
sing Haste, haste, to bring Him laud the Babe, the Son of Ma - - ry
F
b ú Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï
Vb Ï Ï Ï Ï nú
57

Ï Ï
>
T

sing F
Haste, haste,
ú
to
Ï
bring Him laud the Babe,
Ï >
the Son
Ï ú pofÏ Ma - - - ry
? bb ú . ú Ï ú Ï Ï . ú.
ú. J
57

B
ú.
sing Haste, haste, to bring Him laud the Babe, the Son of Ma - - ry