You are on page 1of 219

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 5
2008

CNCM
Chişinău 2008
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 5

NBCM
Chişinău 2008
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 5

CNCM
Chişinău 2008
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Tatiana LIVANDOVSCHI
Nina MICHERIN
Fevronia PASCARI
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ;
alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ;
red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. –
Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550
Nr 5, 2008. – 2008. – 219 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. stră-
ine
50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2008

9 7 7 1 8 5 7 0 5 5 0 0 0
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
MAI NR 5 MAY
(880-1104)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
880. "Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelec-
tuale", conf. intern. şt.-practică (2007 ; Chişinău). Probleme teoretice şi practice ale
economiei proprietăţii intelectuale : Comunic. prez. la ed. a 6-a a Conf. intern. şt.-
practice (22-23 noiembr. 2007) / consiliul şt.-ed : Dorian Chiroşca (preş.), Viorica Căra-
re, Valentina Fetiniuc [et al.] ; coord. şt. : Iurie Badâr. – Ch. : AGEPI, 2008. – 236 p. :
fig., tab. ; 28 cm.
Antetit.: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova,
Agenţia Naţ. pentru Protecţia Concurenţei, Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică al AŞM. –
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9583-3-2
[2008-991]
- - 1. Proprietate intelectuală – Probleme economice.
001.895:33(082)=135.1=111=161.1
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
881. Magariu, Nicolae
Metodologia proiectării OO a produselor software : [pentru uzul studenţilor] /
Nicolae Magariu, Ludmila Nigreţcaia-Croitor, Natalia Pleşca ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Tehnologii de Programare, LCŞ "Proiecta-
rea Sistemelor Informatice". – Ch. : CEP USM, 2008. – 134 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 133-134 (22 tit.). – 50 + 60 ex.
ISBN 978-9975-70-552-3
[2008-1093]
- - 1. Programe de calculator.
004.4(075.8)
Telecommunications, Electronics and Informatics. – Vezi Nr 1016-17

5
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

882. Брайков, Андрей


Информатика. Turbo Pascal : Сб. задач / Андрей Брайков ; trad. din rom. :
Pavel Comanciuc ; red. trad. : Larisa Nosacenco. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 232 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 231 (15 tit.). – 50000 ex.
ISBN 978-9975-69-848-1
[2008-981]
- - 1. Informatică – Turbo Pascal (rusă). 2.Turbo Pascal (rusă).
004.43(076.5)
005 Management
883. Dragalin, Elena
Pe calea succesului : interviul : [pentru uzul studenţilor] / Elena Dragalin. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 153 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 152-153 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-563-9
[2008-1092]
- - 1. Interviul.
005.953(075)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
884. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul
1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu,
Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă ; des. : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 ("Valinex" SRL).
– 20 cm. – ISSN 1875-0550.
Nr 1, 2008. – 2008. – 234 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. –
[2008-1083]
015(478)
02 BIBLIOTECONOMIE
030 Lucrări de referinţă generale
885. Dicţionar enciclopedic : 98 000 de definiţii / Lăcrimioara Chihaia, Lu-
cia Cifor, Alina Ciobanu [et al.] ; revizori : Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Gabriela Drăgoi
[et al.] ; cop. : Vitalie Coroban. – Ed. 6-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). –
XXII, 1674 p. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier dicţionar" / coord. de Valentin Guţu).
Citate şi locuţiuni străine: p. I-XXII. – 1200 ex.
ISBN 978-9975-79-478-7 (în cop. tare)
[2008-959]

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Dicţionare enciclopedice.
030
050 Publicaţii periodice şi seriale
886. Calendar Naţional ... / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; aut. : Valeria
Matvei, Maria Şveţ ; colab. : Ion Madan, Ecaterina Ciubotaru, Vlad Pohilă ; col. red. :
Petru Soltan, Andrei Eşanu, Aurel Marinciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Imprimeria
BNRM). – 29 cm. – ISSN 1857-1549.
... 2008. – 2008. – 467 p. : il. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. alf. al datelor
memorabile doc.: p. 460-463. – 300 ex. – ISBN 978-9975-9580-9-7. – [2008-952]
- - 1. Calendare – Date memoriale – Aniversări.
050.9
070 Ziaristică. Presă
887. Grigoryan, Mark
Manual de jurnalism / Mark Grigoryan ; trad. din lb. rusă de Igor Negacevschi ;
Centrul de Jurnalism Extrem. – Ch. : Centrul Independent de Jurnalism, 2008 (Tipogr.
"T-Par" SRL). – 190, [1] p. : tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 188 (19 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Înaltului Comisariat
pentru Minorităţi Naţ. al OSCE. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9599-7-1
Gratuit. – [2008-1028]
- - 1. Jurnalism.
070.41(075)
888. Idem în lb. rusă : Пособие по журналистике. – Ch. : Centrul Indepen-
dent de Jurnalism ; М. : Изд. "Права человека", 2008 (Tipogr. "T-Par" SRL). – 192 p. :
tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 189 (19 tit.). – Изд. при фин. поддержке Верхов. комиссариата
ОБСЕ по делам нац. меньшинств. – 400 ex.
ISBN 978-9975-9599-8-8 (Centrul Independent de Jurnalism, Chişinău). –
ISBN 5-7712-0372-6 (978-5-7712-0372-0) (Изд-во "Права человека", Москва)
Gratuit. – [2008-1029]
- - 1. Jurnalism (rusă).
070.41(075)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
889. Babov, Viorica
Distracţii pentru Prichindel : [jocuri, ghicitori, poezii pentru copii] / Viorica
Babov ; red., aut. poezii : Corneliu Năstase ; pict. : Viorel Popa, Viorica Babov, Tatiana

7
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Varvariuc. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi : Nasticor, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
64 p. : des. ; 29 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9671-7-4
[2008-967]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
087.5:821.135.1(478)-93
890. Cartea celor mai uluitoare comparaţii : Cei mai mari. Cei mai lungi. Cei
mai înalţi. Cei mai rapizi / text : Nicholas Harris ; trad. din engl. : Zinaida Plămădeală ; il.
by Ray Grinaway, Mike Fuller, Gary Hincks [et al.] ; consultant : Charles Evans ; cop. :
Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 [(Tipărit în Ungaria)]. – 118 p. : il. color ; 31 cm. –
(Fapte. Recorduri. Comparaţii).
Tit. orig.: How tall are they? How long are they? How big are they. How fast
are they? – Indice: p. 116-118. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-446-7 (în cop. tare)
[2008-893]
- - 1. Enciclopedii pentru copii.
087.5:030
891. Cucereanu, Radion
Imn calului : [originea şi domesticirea calului] / Radion Cucereanu. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2008. – 120 p. : il. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Consiliului de administrare al Fondului Ecologic
Naţ. al Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. – 850 ex.
ISBN 978-9975-52-020-1
[2008-1016]
- - 1. Cal.
087.5:599.723
892. Dicţionarul meu : român-francez-englez / trad. din fr. : Gheorghe
Chiriţă ; il. : Giuliana Donati. – Ch. : Arc, 2008 [(Tipărit în Ungaria)]. – 73 p. : il. color ; 31
cm.
Indice: p. 72-73. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-451-1 (în cop. tare)
[2008-894]
- - 1. Dicţionare pentru copii.
087.5:811.135.1'374.823=133=111
893. Dozo, Galia Lami
Victor călătoreşte : carte-puzzle : cu 6 puzzle-uri / [Galia Lami Dozo ; trad. din
fr. : Gheorghe Chiriţa] ; il : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în
China)]. – [12] p. : il. color ; 16 x 20 cm.

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Aut. pe carte nu este indicat. – Tit. orig.: Victor en voyage. – F. f. de tit. – 2000
ex.
ISBN 978-9975-61-437-5 (Arc). – ISBN 978-973-88637-7-4 (Casteea) (carto-
nată, în cop. tare)
[2008-1088]
- - 1. Carte puzzle.
087.5
894. Dozo, Galia Lami
Victor în pădure : carte-puzzle : cu 6 puzzle-uri / [Galia Lami Dozo ; trad. din
fr. : Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit
în China)]. – [12] p. : il. color ; 16 x 20 cm.
Aut. pe carte nu este indicat. – Tit. orig.: Victor dans la foret. – F. f. de tit. –
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-439-9 (Arc). – ISBN 978-973-88637-4-3 (Casteea) (carto-
nată, în cop. tare)
[2008-1090]
- - 1. Carte puzzle.
087.5
895. Dozo, Galia Lami
Victor la fermă : carte-puzzle : cu 6 puzzle-uri / [Galia Lami Dozo ; trad. din fr.
: Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în
China)]. – [12] p. : il. color ; 16 x 20 cm.
Aut. pe carte nu este indicat. – Tit. orig.: Victor a la ferme. – F. f. de tit. – 2000
ex.
ISBN 978-9975-61-440-5 (Arc). – ISBN 978-973-88637-5-0 (Casteea) (carto-
nată, în cop. tare)
[2008-1091]
- - 1. Carte puzzle.
087.5
896. Dozo, Galia Lami
Victor la mare : carte-puzzle : cu 6 puzzle-uri / [Galia Lami Dozo ; trad. din fr. :
Gheorghe Chiriţa] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în
China)]. – [12] p. : il. color ; 16 x 20 cm.
Aut. pe carte nu este indicat. – Tit. orig.: Victor a la mer. – F. f de tit. – 2000
ex.
ISBN 978-9975-61-438-2 (Arc). – ISBN 978-973-88637-6-7 (Casteea) (carto-
nată, în cop. tare)
[2008-1089]
- - 1. Carte puzzle.
087.5

9
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

897. Europa : [animale : carte puzzle] : 20 piese / text : Gheorghe


Postolache ; pict. : Eugeniu Verebceanu. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis-Grafica"
SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Fauna continentelor) (Carte puzzle : colorează
imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-26-5 (cartonată)
[2008-976]
- - 1. Carte puzzle.
087.5:591.5
898. Evanghelia pentru copii / Parohia Ortodoxă Sfinţii Trei Ierarhi. – Ch. :
S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 143 p. : il. color ; 27 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9909-3-6 (în cop. tare)
[2008-1011]
- - 1. Evanghelia pentru copii.
087.5:226
899. Guedj, Denis
Matematica explicată fiicelor mele / Denis Guedj ; trad. din fr. de Alexandru
Şiclovan ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 136, [3] p.
; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Les mathématiques expliquer à mes filles. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-485-5
[2008-937]
- - 1. Matematica pentru copii.
087.5:51
900. Jocuri de cuvinte : La fermă. În pădure. În savană / text de Annie
Pimont ; trad. : Gheorghe Chiriţă ; imagini de Marie-Anne Didierjean. – Ch. : Arc, 2008
(Imprimat în Ungaria). – [52] p. : il. color ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-455-9 (în cop. tare)
[2008-895]
- - 1. Jocuri de cuvinte.
087.5
901. Jocuri de cuvinte : La munte. Pe malul mării. La drum / texte de Annie
Pimont ; trad. : Gheorghe Chiriţă ; imagini de Marie-Anne Didierjean. – Ch. : Arc, 2008
(Imprimat în Ungaria). – [56] p. : il. color ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-456-6 (în cop. tare)
[2008-896]
- - 1. Jocuri de cuvinte.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

087.5
902. Schmitt Pantel, Pauline
Zeii şi zeiţele Greciei explicaţi copiilor / Pauline Schmitt Pantel ; trad. din fr. de
Dorin Onofrei ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 105,
[3] p. ; 22 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Dieux et déesses de la Grèce expliqués aux enfants. – Surse antice:
p. 107. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-486-2
[2008-938]
- - 1. Zeii greci – Istorie.
087.5:94(38)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
903. Capcelea, Valeriu
Normele sociale : [monogr.] / Valeriu Capcelea ; red. şt. : Alexandru Roşca ;
ref. şt. : Eudochia Saharneanu, Efim Mohorea. – Ch. : Arc, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 299 p. ; 20 cm.
Rez.: lb. fr. – Bibliogr.: p. 288-299 (197 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-185-5
[2008-961]
- - 1. Norme sociale.
101.1:316
2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
904. Lângă ape de odihnă : Picături din Apa Vieţii pentru fiecare zi : [pasaje
biblice]. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2008. – [66] p. ; 20 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-77-069-9
[2008-904]
- - 1. Pasaje biblice – Interpretări.
23/28(082)
905. Păcurariu, Mircea
Predici : la duminici şi sărbători, la praznicele împărăteşti şi ale Maicii Domnu-
lui, la sfinţii mari şi sfinţii români / Mircea Păcurariu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. –
471 p. ; 25 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-130-0 (în cop. tare)

11
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

[2008-999]
- - 1. Predici.
252.9
906. Псалмы Сиона : Сб. Христиан. гимнов / Церковь Христина Адвен-
тистов Седьмого Дня. – [Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 367 p. ; 22
cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-78-628-7 (în cop. tare)
[2008-1051]
- - 1. Psalmi (rusă).
264-68
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
907. Moldova în cifre … = Молдова в цифрах ... : Breviar statistic / Biroul
Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red. : Vladimir Golovatiuc (preş.), Oleg Cara,
Maria Godiac [et al.]. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 10 x 15 cm.
– (Statistica Moldovei).
... 2008. – 2008. – 92 p. : diagr., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – 450 ex. –
ISBN 978-9975-9594-1-4. – [2008-1061]
- - 1. Situaţie social-economică – Republica Moldova – Date statistice (rom.,
rusă).
316+338(478)(083.41)=135.1=161.1
908. Moldova in figures … = La Moldavie en chiffres ... : Statistical pocket-
book / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red. : Vladimir Golovatiuc (pres.),
Oleg Cara, Maria Godiac [et al.]. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
10 x 15 cm. – (Statistica Moldovei).
... 2008. – 2008. – 92 p. : diagr., tab. – Text paral.: lb. engl., fr. – 250 ex. –
ISBN 978-9975-9594-2-1. – [2008-1062]
- - 1. Situaţie social-economică – Republica Moldova – Date statistice (engl.,
fr.).
316+338(478)(083.41)=111=133.1
909. Situaţia social-economică a Republicii Moldova în … = Социально-
экономическое положение Республики Молдова в янв.-марте 2008 г. / Biroul Naţ.
de Statistică. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – (Statistica Mol-
dovei).
… ian.-mart. 2008. – 2008. – 110 p. : diagr. color, tab. – Text paral.: lb. rom.,
rusă. – [2008-1102]

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Situaţie social-economică, 2008 – Republica Moldova – Date statistice.


316+338(478)(083.41)=135.1=161.1
316.6 Psihologie socială
910. Gavriliţă, Maria
Cu dragoste, pentru vârsta a treia / Maria Gavriliţă, Veronica Pârlea-Conoval.
– Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 143, [1] p. : fot., [56] p. fot., fot. color ;
20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-633-1
[2008-1054]
- - 1. Atitudini sociale – Bătrâni.
316.64:364-053.9
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
911. Juc, Victor
Sisteme politice tranzitorii din Europa de Sud-Est : (studiu comparat) / Victor
Juc, Yuri Josanu, Ion Rusandu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociolo-
gie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 201, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. în note: p. 194-200 (97 tit.). – 120 ex.
ISBN 978-9975-62-223-3
[2008-1031]
- - 1. Sisteme politice – Europa de Sud-Est.
321(4-11/-13)
912. Manipularea în post-totalitarism / ed. coord. de Mihai Şleahtiţchi ; rec.
şt. : Igor Racu, Valentina Priţcan. – Ch. : Gunivas, 2008. – 477 p.; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliopolis / Mihai Şleahtiţchi: p. 432-440 şi la sfârşitul
art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-908-67-2
[2008-1100]
- - 1. Totalitarism.
321.64(082)
323/324 Politică internă
913. "Власть и общество в истории : геополитические изменения
на постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв.", междунар. лет.
шк. (2008 ; [Вадул-луй-Водэ]). Власть и общество в истории : геополитические
изменения на постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв. : [Между-
нар. лет. шк. молодых историков стран-участниц содружества независ. государств]

13
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

: Материалы для участников, 11-18 июня 2008 г., [Вадул-луй-Водэ], Респ. Молдо-
ва. – К. : CEP USM, 2008. – 192 p. ; 30 cm.
Antetit.: Ин-т истории, государства и права Акад. наук Молдовы, Межго-
сударств. фонд гуманит. сотрудничества государств-участников стран СНГ, Меж-
дунар. Ассоц. Ин-тов истории стран СНГ. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de
subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-70-702-2
[2008-1097]
- - 1. Geopolitică – Ex-Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (rusă).
323(47+57):327(091)(082)
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
914. Lecţii electorale la şcoala democraţiei din Republica Moldova = Уроки
выборов в школе демократии Республики Молдова / Agenţia de Presă "Info-Prim
Neo" ; ed. îngrijită de Valeriu Vasilică. – Ch. : "Universitas-Proca" ÎI, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 366 p. : tab. ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul Ambasadei Rep. Lituania în
Rep. Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9541-1-2
[2008-1058]
- - 1. Alegeri democratice – Republica Moldova.
324(478)(082)=135.1=161.1
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
915. Молдова и ЕС в контексте Европейской политики соседства : Вы-
полнение Плана действий ЕС – Молдова : (февр. 2005 – янв. 2008) / Asoc. ADEPT,
Центр Expert-Grup ; сост. : Игорь Боцан, Александру Гаманжий, Юрие Готишан [и
др.]. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 200 p. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 700 ex.
ISBN 978-9975-61-489-4
[2008-1074]
- - 1. Relaţii internaţionale – Republica Moldova – Uniunea Europeană (rusă).
327(478):061EU
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
916. Iaşciuc, Inga
Ghid de iniţiere în economie : Pentru cl. gimnaziale / Inga Iaşciuc ; cuv. înainte
: Valeriu Lvovsky. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 35 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 34 (13 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-72-031-1

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-891]
- - 1. Economie – Ghid de iniţiere.
33(075.3)
917. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele Universită-
ţii Libere Internaţionale din Moldova / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; dir. publ. : An-
drei Galben ; coord. şt. : Ana Guţu ; red. resp : Petru Roşca. – Ch. : ULIM, 2007 (Tipogr.
"Monograf"). – 25 cm. – ISBN 978-9975-9747-4-5.
Seria "Economie" : Anul 2007, Vol. 5. – 2007. – 350 p. : fig., tab. – Texte: lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9747-5-2. –
ISSN 1857-1468. – [2008-909]
- - 1. Economie.
33+378.4(478)(082)=135.1=111=161.1
918. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Symposia
professorum : Materialele Conf. şt.-practică intern. 15-16 oct. 2007 / Univ. Liberă Intern.
din Moldova ; dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Ana Guţu ; red. resp. : Alexandru
Gribincea. – Ch. : ULIM, 2008 (Centrul Ed.-poligr. al UASM). – 21 cm. – ULIM – 15 ani
de ascensiune.
Seria "Economie". – 2008. – 323 p.: fig., tab. – Texte: lb. rom., fr., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-101-05-9
(eronat). – [2008-907]
- - 1. Economie.
33:378.4(478)(082)=135.1=133.1=161.1
330 Economie în general. Economie politică
919. Sârbu, Olga
Teste la disciplina "Microeconomie" : Pentru spec. : 362.1 – Marketing şi Lo-
gistică, 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 – Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci,
365.1 – Econ. mondială şi Relaţii Econ. Intern., 366.1 – Econ. Gen. / Olga Sârbu, Elena
Moroi, Elena Busuioc ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Econ., Catedra "Econ.
şi Relaţii Economice Intern.". – Ch. : UASM, 2008. – 67 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 64-65 (43 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-946-69-8
[2008-1022]
- - 1. Microeconomie.
330.101.541(079)
920. Sârbu, Olga
Teste la disciplina "Macroeconomie" : Pentru spec. : 362.1 – Marketing şi Lo-
gistică, 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 – Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci,
365.1 – Econ. mondială şi Relaţii Econ. Intern., 366.1 – Econ. Gen. / Olga Sârbu, Elena

15
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Moroi, Elena Busuioc ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Econ., Catedra "Econ.
şi Relaţii Economice Intern.". – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 62 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 60. – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-946-98-8
[2008-1026]
- - 1. Macroeconomie – Teste.
330.101.542(079)
921. Сорочан, О. П.
Экономическая теория : (курс лекций) / О. П. Сорочан ; Молд. Экон. Акад.
– К. : Б. и., 2008 (Тип. АН Молдовы). – 326, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 326-327 (21 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-224-0
[2008-1032]
- - 1. Teorie economică.
330.1(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
922. Raportul anual … [Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova] :
Realizări şi perspective / Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova ; elab. : Victor Benu,
Mihai Dutca, Ion Cucu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Crio" SA). – 21 cm.
… 2007. – 2008. – 106 p.: fig., tab. – 500 ex. – [2008-979]
- - 1. Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova.
331.105.44(478):614.2
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
923. Corbanese, Vallì
Dezvoltă-ţi afacerea : Ghid de auto-angajare pentru tineri : Ghidul utilizatoru-
lui / Vallì Corbanese, Gianni Rosas ; Org. Intern. a Muncii. – [Ch. : S. n., 2008]. – 67 p. :
fig. color, tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Lista resurselor web: p. 66-67
[2008-919]
- - 1. Afaceri – Orientarea tinerilor.
334.012.2(036)
924. Forumul întreprinderilor mici şi mijlocii, ed. a 8-a, 23-26.04.2008 : Ca-
talog oficial / Min. Econ. şi Comerţului al Rep. Moldova, Centrul Intern. de Expoziţii
"Moldexpo" SA, Org. pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii [et al.].
– Ch. : S. n., 2008. – 60, [3] p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă
[2008-944]
- - 1. Întreprinderi mici şi mijlocii – Republica Moldova – Prospecte.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

334.72.012.63(478)=135.1=111=161.1
925. Настольная книга акционера = Cartea de căpătâi a acţionarului :
(нормат. акты по состоянию на 01.04.2008 г.). – Ch. : "Vivar-Editor" SRL, 2008 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 274 p. ; 31 cm.
Tit. pe cop., text: lb. rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9706-1-7 (în cop. tare)
[2008-1075]
- - 1. Societăţi pe acţiuni – Republica Moldova – Acte normative (rusă).
334.722.8(478)(094)
336 Finanţe
926. Balaban, Ecaterina
Fiscalitatea agenţilor economici / Ecaterina Balaban. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 161 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 148-149 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Alianţei Micro-
finanţare Moldova. – 350 ex.
ISBN 978-9975-9643-4-0
[2008-887]
- - 1. Fiscalitate – Agenţi economici.
336.221.24:334.7
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economi-
ei. Producţie. Servicii. Preţuri.
927. Кисиль, С. М.
Ценообразование в плодоводстве : (монография) / С. М. Кисиль ; Ин-т
плодоводства. – К. : Б. и., 2008 (Тип. АН Молдовы). – 174 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 147-162 (182 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-225-7 (în cop. tare)
[2008-1033]
- - 1. Formarea preţurilor – Pomicultură (rusă).
338.5:634
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
928. De la secetă la prosperitate prin dezvoltare comunitară : Contribuţia
Naţiunilor Unite şi a comunităţii internaţionale la depăşirea consecinţelor secetei în Mol-
dova / [text : Igor Guzun, Doru Ciocanu] ; coord. : Ludmila Ţiganu ; Naţiunile Unite în
Moldova. – Ch. : "Urma Ta" PP SRL, 2008 ("Bons Offices" SRL). – 26, [1] p. : fot. color ;
27 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al European Commission Humanitarian
Aid, Sida, Austrian Development Cooperation [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9963-0-3

17
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

[2008-1012]
- - 1. Dezvoltare economică comunitară – Republica Moldova.
338(478)
Moldova în cifre. – Vezi Nr 907-08

Situaţia social-economică a Republicii Moldova în 2008. – Vezi Nr 909

929. Tcaci, Natalia


Valorificarea potenţialului economic al legumiculturii în Republica Moldova /
Natalia Tcaci, Ana Nicolaescu ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al
UASM, 2008. – 232 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 200-208 (121 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-105-0 (în cop. tare)
[2008-925]
- - 1. Economie agrară – Legumicultură – Republica Moldova.
338.43(478):635.1/.8
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.7 Finanţe internaţionale
930. Doltu, Constantin
Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în
tranziţie / Constantin Doltu. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 182 p. : fig., tab. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 175-182 (127 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-460-3
[2008-934]
- - 1. Investiţii străine.
339.727.22:338.2
931. Gribincea, Al.
Tranzacţii internaţionale : [pentru uzul studenţilor] / Al. Gribincea, N. Ţâu, E.
Sava ; red. resp. : A. Gribincea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. UASM). – 165 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 162-165 (113 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-64-114-2
[2008-1027]
- - 1. Tranzacţii internaţionale.
339.727.2 (075)

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
932. Capcelea, Valeriu
Deontologia juridică : Manual pentru fac. de drept / Valeriu Capcelea ; red. şt.
: Oleg Balan ; ref. şt. : Petru Loghin, Veaceslav Pânzari. – Ch. : Arc, 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 414, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Alma Mater").
Bibliogr.: p. 410-411. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-190-9
[2008-961]
- - 1. Deontologie juridică.
340(075.8)
341 Drept internaţional
933. Dediu-Martîniuc, Cristina
Subiecţii de drept internaţional public contemporan : Monografie / Cristina
Dediu-Martîniuc, Nicolae Osmochescu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,
2008. – 326 p. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 196-218 (304 tit.) şi în notele de sub-
sol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-522-6
[2008-1021]
- - 1. Drept internaţional public.
341.1/.8(075)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
934. Carta europeană a limbilor – instrument de protecţie al diversităţii lin-
gvistice şi de întărire a dialogului intercultural în Moldova = Европейская хартия язы-
ков – инструмент защиты языкового многообразия и укрепления межкультурного
диалога в Молдове : Materialele seminarelor : Comrat – Taraclia – Briceni – Chişinău /
Centrul pentru Problemele Minorităţilor OO, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul de
cercet. interetnice din Rep. Moldova ; red. gen. : Atanasia/Tatiana Stoianova. – К. :
"Vector V-N" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 492 p. : tab. ; 24 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în no-
tele de subsol. – Apare cu sprijinul Secretariatului Cartei Europene a Lb. Regionale sau
Minoritare a Consiliului Europei. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9811-2-5
[2008-1057]
- - 1. Carta europeană a limbilor. 2. Limba maternă – Respectare – Drept.
342.725(082)=00

19
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

935. Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova


în anul … = Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2007
году = Report on human rights observance in the Republic of Moldova in 2007 / Centrul
pentru Drepturile Omului din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
24 cm.
… 2007. – 2008. – 216 p.: tab. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Gratuit. –
[2008-1101]
- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova.
342.7(478)(047)=135.1=111=161.1
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
936. Blîndu, Eugeniu
Experimentul operativ: teoria şi practica : [pentru uzul studenţilor] / Eugeniu
Blîndu, Alexandru Pareniuc ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel
Mare". – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 51 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 51 (27 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-32-1
[2008-1045]
- - 1. Experimentul operativ – Criminalistică.
343.982(075)
937. Быргэу, М. М.
Теоретико-управленческое понимание профилактики преступности :
важная прикладная задача современной правоохранительной системы : (опыт
Респ. Молдова) : Монография / М. М. Быргэу. – Ch. : CEP USM, 2008. – 569 p. : fig. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 503-548 (617 tit.). – Изд. при содействии Представительства
Фонда Ганса Зайделя (ФРГ, г. Мюнхен) в Украине и Луцк. ин-та развития человека
Ун-та "Украина". – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-512-7
[2008-931]
- - 1. Infracţiuni – Măsuri de profilaxie (rusă).
343.85
938. Флоря, Евгений
Основы криминальной персонологии = Fundamentals of Criminal
Personology : Учеб. пособие / Евгений Флоря ; Европ. ун-т Респ. Молдова. – К. :
CEP USM, 2008. – 261 p. ; 21 cm.
Text: lb. rusă. – Bibliogr.: p. 239-257 (340 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-479-3
[2008-1020]
- - 1. Psihologie criminală (rusă).
343.95:159.923

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
939. Chirinciuc, Galina
Persoana juridică – subiect de drept civil. Drept civil. Partea generală : [pentru
uzul studenţilor] / Galina Chirinciuc ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Ch. : CEP
USM, 2008. – 283 p. : scheme ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 272-279 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-519-6
[2008-1094]
- - 1. Persoane juridice.
347.19(075)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.4 Drept funciar. Drept agrar
940. Bratu, Polidor
Legislaţia Europeană pentru Construcţii : Curs universitar / Polidor Bratu ; red.
resp. : M. Vangheli ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Căi
Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch. : UTM, 2008. – 147 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 144-145 (17 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-084-3
[2008-955]
- - 1. Dreptul construcţiilor.
349.442(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
941. Chimerciuc, Nicolae
Protecţia civilă : [pentru uzul studenţilor] / Nicolae Chimerciuc ; red. resp. :
Sergiu Pintilei ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Medicină Sportivă. –
Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 101 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 99-100 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-084-4
[2008-993]
- - 1. Protecţie civilă.
351.862(075.8)
942. Ghidul autorităţilor publice locale : practici de succes ale consiliilor
consultative / Veaceslav Guţuţui, Constantin Nunu, Mihai Liseţchi [et al.]. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2008. – 68 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 41 (11 tit.). –
Apare cu sprijinul financ. al Progr. Est Est : Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros

21
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Moldova, al Fundaţiei Soros România şi al Fundaţiei Intern. Renaissanse din Ucraina. –


500 ex.
ISBN 978-9975-80-142-3
[2008-1004]
- - 1. Administraţie locală – Practici.
352
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
943. Stegăroiu, Valentin
Asigurările sociale : reflecţii, probleme, sugestii / Valentin Stegăroiu, Nicolae
Ţâu ; red. resp. : A. Gribincea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. UASM). – 177 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 157-162 (144 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-946-82-7
[2008-1025]
- - 1. Asigurări sociale.
364.3
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
944. Magic English : Teacher's Book : 2-nd form / Iulia Ignatiuc, Lara
Aladin, Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc,
Vasilisa Jalbă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 101, [3] p. : tab. ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-468-9
[2008-1069]
- - 1. Limba engleză – Metodica predării (engl.).
37.016.046:811.111
945. Magic English : Teacher's Book : 3-nd form / Iulia Ignatiuc, Lara
Aladin, Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc,
Vasilisa Jalbă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 104, [4] p. : tab. ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-470-2
[2008-1070]
- - 1. Limba engleză – Metodica predării (engl.).
37.016.046:811.111

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

946. Magic English : Teacher's Book : 4-nd form / Iulia Ignatiuc, Lara
Aladin, Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc,
Vasilisa Jalbă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 114, [2] p. : tab. ; 21 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-472-6
[2008-1072]
- - 1. Limba engleză – Metodica predării (engl.).
37.016.046:811.111
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
947. 10 ani de ascensiune spre culmile desăvârşirii : Instituţia de Învăţă-
mânt Privat Liceul "Columna" : [din Chişinău] : Almanahul anului de studiu 2007-2008 /
Instituţia de Învăţământ Privat "Columna". – [Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.)]. – 92
p. : fot. ; 22 cm.
F. f. de tit.
[2008-1043]
- - 1. Instituţia de Învăţământ Privat Liceul "Columna" – Chişinău – Istorie.
37.091(478-25)
948. Movileanu, Valeriu
Liceul teoretic "Ion Creangă" de băieţi din oraşul Bălţi : Alma Mater : 100 ani
de la fondare (1906-2006) / Valeriu Movileanu ; coord., red. resp. : Valeriu Movileanu. –
Ch. : Labirint, 2008. – 143 p. : fot., facs. ; 20 cm. – (Din istoria învăţământului liceal în
Basarabia) (Alma Mater).
Bibliogr.: p. 117-118 (17 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-943-65-9
[2008-1006]
Теоретический мужской лицей "Ион Крянгэ" из города Бэлць.
- - 1. Liceul teoretic "Ion Creangă" de băieţi din oraşul Bălţi – Istorie.
37.091(478)(091)
949. Sistemul de învăţământ naţional = The national education system =
Национальная система образования / text : V. Ţvircun, V. Crudu, N. Velisco [et al] ;
trad. în lb. engl. : Natalia Sîrghi ; trad. în lb. rusă : Boris Marian ; Min. Educaţiei şi Tine-
retului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
203 p. : il., h., diagr. color, tab. ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-60-147-4 (în cop. tare)
[2008-1077]
- - 1. Învăţământ – Republica Moldova.
37.091(478)=135.1=111=161.1

23
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

950. Читаю и учусь быть : Дидакт. пособие для шк. психологов, кл.
руководителей и учителей / сост. : Виолета Думитрашку ; коорд. : Елена
Карталяну, Татьяна Карталяну, Татьяна Зайковски. – Ch. : Centrul Educaţional "Pro
Didactica", 2008 (Combinatul Poligr.). – 132 p. : fig. ; 26 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro
Didactica") (Seria Aici şi Acum / coord. : Violeta Dumitraşcu).
Bibliogr.: p. 132 (36 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Liechtensteinischer
entwicklungs – dienst, Schaan / Fondul Servicii pentru dezvoltare. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9745-2-3
[2008-939]
- - 1. Educaţie (rusă).
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
951. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mică : (3-4 ani) / Valentina
Cimpoieş ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 36
p. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-9975-65-040-3 (eronat)
[2008-1038]
373.2:51
952. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mică : (4-5 ani) / Valentina
Cimpoieş ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 48
p. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-9975-65-042-7 (eronat)
[2008-1039]
- - 1. Matematica pentru preşcolari.
373.2:51
953. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Caiet pentru copii din grupa mare : (5-6 ani) / Valentina
Cimpoieş ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56
p. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-9975-65-235-3 (eronat)
[2008-1041]
- - 1. Matematica pentru preşcolari.
373.2:51
954. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani către şcoală /
Valentina Cimpoieş ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 56 p. : il. ; 28 cm.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-65-233-9 (eronat)


[2008-1040]
- - 1. Matematica pentru preşcolari.
373.2:51
955. Iordăchescu, Rodica
Comunicare : 3-5 ani / Rodica Iordăchescu ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2008. – 32 p. : il. ; 28 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-80-139-3
[2008-1003]
- - 1. Comunicare – Preşcolari.
373.2:811.135.1
956. Jelescu, Petru
Desenăm şi Cântăm, ABECEUL Învăţăm : Carte pentru educatori, părinţi şi
copiii de 6-7 ani / Petru Jelescu, Raisa Jelescu, Ina Tăutu ; imagini : Timuţa Aliona ;
Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ed. a 2-a, rev.
– Ch. : "Poligraf-design" SRL, 2008. – 72, [1] p. : il. color ; 28 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9537-5-7
[2008-1036]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
373.2
957. Lungu, Valentina
Carte mică pentru vacanţa mare : cl. 1-a / Valentina Lungu (coord.), Adelina
Gheţiu, Nelly Ursu ; des. : Violeta Zabulica. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 96
p. : des. ; 26 cm. – (Colecţia "Mini-didactica" Arc).
5000 ex.
ISBN 978-9975-61-478-8
[2008-915]
- - 1. Matematică – Exerciţii de recapitulare. 2. Limba română – Exerciţii de
recapitulare.
373.3:[51+811.135.1]
958. Lungu, Valentina
Carte mică pentru vacanţa mare : cl. a 2-a / Valentina Lungu (coord.), Diana
Carauş, Corina Şargu ; des. : Serghei Samsonov. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 96 p. : des. ; 26 cm. – (Colecţia "Mini-didactica" Arc).
5000 ex.
ISBN 978-9975-61-479-5
[2008-916]

25
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

- - 1. Matematică – Exerciţii de recapitulare. 2. Limba română – Exerciţii de


recapitulare.
373.3:[51+811.135.1]
959. Lungu, Valentina
Carte mică pentru vacanţa mare : cl. 3-a / Valentina Lungu (coord.), Nina
Ciobanu, Nadejda Issa ; des. : Serghei Samsonov. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 96 p. : des. ; 26 cm. – (Colecţia "Mini-didactica" Arc).
5000 ex.
ISBN 978-9975-61-480-1
[2008-933]
- - 1. Matematică – Exerciţii de recapitulare. 2. Limba române – Exerciţii de re-
capitulare.
373.3:[51+811.135.1]
960. Postolachi, Viorelia
Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani pentru
şcoala / Viorelia Postolachi ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. –
56 p. : il. ; 28 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-136-2
[2008-1000]
- - 1. Abecedarul preşcolarului.
373.2.016:811.135.1
961. "Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul înv ă-
ţământului preşcolar şi primar", conf. şt.-practică intern. (2 ; 2008 ; Chişinău).
Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţământului preşcolar şi
primar : Materialele conf. şt.-practice intern., 15-16 mai 2008 : Ed. a 2-a / coord. : Petru
Jelescu, Ludmila Ursu, Valentina Ciobanu ; col. red. : Ion Guţu (preş.), Nicolae Banuh,
Petru Jelescu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 264 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău", Fac. de Peda-
gogie. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 130 ex.
ISBN 978-9975-921-65-7
[2008-918]
- - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Învăţământ primar.
373.2/.3(082)=135.1=161.1
962. Prodan, Rodica
Viitorul din prima bancă : Instrucţiuni metodice pentru învăţ., părinţi şi elevi /
Rodica Prodan ; Liceul "Columna"din Chişinău, Catedra "Clasele primare". – Ch. : "Vec-
tor V-N" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 86 p. : fot., tab. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-9571-3-7

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-964]
- - 1. Învăţământ primar – Instrucţiuni metodice.
373.3
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
963. Olărescu, Valentina
Logopedia : Perspectiva diagnosticului logopedic / Valentina Olărescu. – Ch. :
S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 251 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 247-251 (136 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9743-6-3
[2008-885]
- - 1. Logopedie.
376.36
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
964. Anei-Naconecina, Antonina
Chemarea inimii : Lector universitar Ludmila Timco / Antonia Anei-Naconecina
; consultant : Mihail Revenco ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 43, [1] p., I-XII p. : fot. ; 20 cm.
Text parţial: lb. rusă. – Lista publicaţiilor lectorului Ludmila Timco, Catedra
Chimie Analitică şi Organică: p. 32-34. – 100 ex.
ISBN 978-9975-938-74-7
[2008-922]
- - 1. Timco, Ludmila, 1958 - …, lector universitar, chimist – Biografie.
378:54(092)
965. E bine să ştii… : (În sprijinul doctoranzilor şi post-doctoranzilor) / Nico-
lae Stratan, Lidia Toderaş, Claudia Oltu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul de
instruire univ., post-univ. şi perfecţionare. – Ch. : [Tipogr. AŞM], 2008. – 92 p. : fig., tab.
; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-62-226-4
[2008-1034]
- - 1. Învăţământ postuniversitar.
378
966. Roman, Alexandru
La cumpănă de ani : [activitatea Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preş.
Rep. Moldova] / Alexandru Roman ; Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep.
Moldova. – Ch. : AAP, 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 169 p. : diagr., tab., [24] p. fot.
color ; 29 cm. – 15 ani de la fondare.
Text paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 27 (20 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9960-0-6

27
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

[2008-989]
- - 1. Academia de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova – Isto-
rie.
378.635(478)(091)=00
967. State Medical and Pharmaceutical University "Nicolae Testemitanu" of
the Republic of Moldova : [prospect]. – [Ch. : S. n., 2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
16, [1] p. : fot., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2008-1103]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" –
Istorie.
378.661(478)(091)
968. ULIM – 15 ani de ascensiune : Supliment editat de "VIP magazin" /
ULIM ; aut. : Marcel Toma, Igor Pânzaru, Antonina Sârbu ; red.-şef : Sergiu Gavriliţă. –
Ch. : S. n., 2007 (ÎM "Nova-Imprim" SRL). – 79, [1] p. : fot. color ; 29 cm.
Ind. alf.: p. 80
Gratuit. – [2008-1048]
- - 1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Profesori – Biografii.
378.4(478)(092)
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Anale. – Vezi Nr 917

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLC-


LOR

969. Радова Каранастас, О. К.


Путь к себе : Аспекты истории, культуры, демографии, этногенеза гагау-
зов / О. К. Радова Каранастас. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 297 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de
subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9643-1-9
[2008-884]
- - 1. Găgăuzi – Republica Moldova – Istorie.
39(478=512.165)+94(478=512.165)=00
398 Folclor
970. Stropi de veşnicie : [culeg. de colinde, urături, cântece populare] /
coord. : Elena Savca. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 65 p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-77-068-2

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-903]
- - 1. Colinde. 2. Urături.
398(082)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
971. Ecologie umană : (Lucrări practice) / Grigore Friptuleac, Victor
Băbălău, Alexei Chirlici [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 319 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 314-315 (25 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-915-34-2 (în cop. tare)
[2008-1065]
- - 1. Ecologie umană.
504.75(076.5)
972. Lozan, Angela
Biosafety Concerns in the Republic of Moldova : opportunities and challenges
/ Angela Lozan ; Min. of Ecology and Natural Resources. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 52 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Apare cu sprijinul financ. al GEF (Global Envi-
ronment Facility). – Bibliogr.: p. 42-44 (25 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-068-6
[2008-912]
- - 1. Biosecuritate – Republica Moldova (engl.).
502/504(478)
973. Lozan, Angela
Biosecuritatea. Cadrul instituţional-legislativ / Angela Lozan, Inesa Galitschi,
Olga Scorpan ; grupul de coordonare : Angela Lozan, Inesa Galitschi, Olga Scorpan ;
Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). –
252 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 250-252 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al GEF (Fondul Glo-
bal de Mediu). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-067-9
[2008-911]
- - 1. Biosecuritate – Republica Moldova – Cadrul instituţional-legislativ.
502/504(478)(094.5)
51 MATEMATICĂ
974. Matematică : Teste sumative : Pregătire pentru examenul de absolvire
a gimnaziului / Ion Achiri, Andrei Braicov, Valentina Ceapă [et al.]. – Ch. : Prut Internaţi-
onal, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 84 p. : fig. ; 24 cm.

29
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

ISBN 978-9975-69-931-0
[2008-987]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
975. Idem în lb. rusă : Математика. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 84 p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-964-8
[2008-988]
- - 1. Matematică – Teste (rusă).
51(079)
976. Ursu, Ludmila
Matematică : caietul elevului : pentru cl. 1 : semestrul 2 / Ludmila Ursu. – Ch. :
Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56 p. : il. ; 24 cm.
15000 ex.
ISBN 978-9975-69-075-1
[2008-983]
51(075.2)
977. Ursu, Ludmila
Matematică : caietul elevului : pentru cl. a 2-a : semestrul 1 / Ludmila Ursu. –
Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-968-6
[2008-1080]
51(075.2)
510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii
978. Corlat, Andrei
Elemente de teoria mulţimilor : (Note de curs) / Andrei Corlat, Serghei Corsac
; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Analiză Mate-
matică şi Ecuaţii Diferenţiale. – Ch. : CEP USM, 2008. – 63, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 62 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-568-4
[2008-950]
- - 1. Teoria mulţimilor.
510.222(075.8)
511 Teoria numerelor
979. Lupu, Ilie
Divizibilitatea numerelor : Teorie şi practică : [pentru uzul studenţilor] / Ilie
Lupu. – Ch. : Prut Internaţional, 2006 (F.E.-P "Tipogr. Centrală"). – 114 p. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-69-864-1

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-985]
- - 1. Divizibilitatea numerelor.
511.172(075.8)
53 FIZICĂ
980. Potlog, Tamara
Fizică : Caietul elevului : cl. a 6-a / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai
Marinciuc. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Integritas, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 95, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-9928-3-1
[2008-965]
53(075.3)
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
981. Mecanica aplicată : Îndrumar de proiectare / Valeriu Dulgheru, Rodion
Ciupercă, Ion Bodnariuc [et al.] ; rec. şt. : Ion Bostan ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. :
Ed. "Tehnica-Info", 2008. – 296 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 296 (17 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-63-074-0 (în cop. tare)
[2008-924]
- - 1. Mecanică aplicată.
531.15/.17(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
982. Kudriţcaia, Svetlana
Chimie : Manual pentru cl. a 10-a de liceu : profil real, profil umanist / Svetlana
Kudriţchaia, Nadejda Velişco ; comisia de evaluare : Aurelian Gulea, Anatolie Caraivan,
Nina Şaptefraţi ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Arc,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 255 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-61-257-9
[2008-963]
- - 1. Chimie.
54(075)
544 Chimie fizică
983. Tutovan, Elena
Probleme de chimie fizică : Îndrumar metodic / Elena Tutovan, Tatiana Isac ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie
Anorganică şi Fizică. – Ch. : USM, 2007. – 239 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 236 (19 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-414-4
[2008-951]

31
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

- - 1. Chimie fizică – Culegere de probleme.


544(076.5)
547 Chimie organică
984. Guţu, Iacob
Nomenclatura compuşilor organici : [pentru uzul studenţilor] / Iacob Guţu ;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 153, [2] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 154 (4 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9801-4-2 (în cop. tare)
[2008-1059]
- - 1. Compuşi organici.
547.1(076.5)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului
985. Carstul în gipsurile din nord-vestul Moldovei : [studiu] / C. Moraru, N.
Arnaut, V. Botnaru [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Geologie şi Seis-
mologie, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale [et. al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Ele-
na-VI" SRL). – 192 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9643-3-3 (în cop. tare)
[2008-886]
- - 1. Carstul – Republica Moldova.
551.435.8(478)
551.5 Meteorologie. Climatologie
Galupa, Dumitru. Practicile agro-forestiere în Moldova şi schimbarea climei. –
Vezi Nr 1008

58 BOTANICĂ
986. Aspecte metodologice în testarea plantelor modificate genetic / Maria
Duca, Angela Lozan, Angela Port [et al.] ; Progr. Naţiunilor Unite pentru Mediu, Min.
Ecologiei şi Resurselor Naturale, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 168 p. : fig. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 161-167 (174 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Global
de Mediu. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-613-3 (în cop. tare)
[2008-1050]

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Plante modificate genetic.


581.151:575
987. Grati, Vasile
Anatomia şi morfologia plantelor : Compendiu de lucrări practice / Vasile
Grati, Eugenia Pulbere. – [Ch.] : Prut Internaţional, [2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
230, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 230-231 (22 tit.)
ISBN 978-9975-69-932-7
[2008-980]
- - 1. Anatomia plantelor. 2. Morfologia plantelor.
581.4(076.5)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
988. State Medical and Pharmaceutical University of the "Nicolae
Testemitanu". Scientific Annals of the Nicolae Testemitanu State Medical and
Pharmaceutical University. 2nd International Medical Congress for Students and Young
Doctors "MedEspera", May 14-17, 2008, Chisinau, Rep. of Moldova : Progr. and Ab-
stract Book / State Medical and Pharmaceutical University of the Nicolae Testemitanu ;
editor-in-chief : Viorel Prisacaru. – Ed. spec. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 108 p. ; 29
cm. – ISSN 1857-1719.
Ind. aut.: p. 105-107. – 400 ex.
ISBN 978-9975-915-38-0
[2008-1056]
61+378.4(478)(082)=111=135.1=133.1
989. Tănase, Elizaveta
Preţul adevărului : [povestire autobiogr.] / Elizaveta Tănase. – Ch. : Tehnica
Info, 2008 (Tipogr. or. Iaşi). – 250 p., [1] f. portr. color ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-63-081-8
[2008-901]
61(092)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
990. Vasilache, Georgeta
Alimentaţia omului sănătos şi a omului bolnav : (recomandări pentru cele mai
diverse cazuri de boală) / Georgeta Vasilachi, Ana Vasilachi. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 353 p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Secretele sănătăţii").
Bibliogr.: p. 347. – 1000 ex.

33
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

ISBN 978-9975-61-465-8
[2008-1071]
- - 1. Alimentaţie raţională – Recomandări.
613.2(049.3)
613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii
991. Igienă militară : [pentru uzul studenţilor] / Gh. Ostrofeţ, L. Groza, L.
Migali [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra
Igienă Gen., Catedra Medicină Militară şi Extremală. – Ed. a 2-a. – Ch. : CEP "Medici-
na", 2008. – 435, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 433-434 (21 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-915-36-6 (în cop. tare)
[2008-1063]
- - 1. Igienă militară.
613.67(075.8)
992. Ostrofeţ, Gheorghe
Probleme stringente ale igienei şi fiziologiei muncii operatorilor la etapa con-
temporană : (Alocuţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea lui Gh. Ostrofeţ] / Gheorghe
Ostrofeţ ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP
"Medicina", 2008. – 72, [1] p. ; 20 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Gheorghe Ostrofeţ. – Lista lucr. şt. şi metodico-didactice publ. de
profesorul univ. Gh. Ostrofeţ: p. 38-73.
[2008-972]
- - 1. Igiena muncii. 2. Ostrofeţ, Gheorghe, 1938 - …, medic igienist – Biogra-
fie.
613.6(092)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
993. Bacalov, Iurie
Obiectivele şi standardele în predarea protecţiei civile : Îndrumar instructiv-
metodic / Iurie Bacalov, Viorel Nacu, Pavel Ciobanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Biologie şi Pedologie, Catedra Biologie Umană şi Animală. – Ch. : CEP USM, 2008. –
216 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 216 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-176-1
[2008-1019]
- - 1. Protecţie civilă.
614.8(075)
994. Ungureanu, Emilia

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Diagnostice nursing în practica clinică / Emilia Ungureanu ; colab. : Elena


Stempovscaia, Maria Munteanu, Ludmila Sanduţă [et al.] ; Asoc. de Nurisng din Rep.
Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 168 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-77-081-1
[2008-1044]
- - 1. Nursing – Practica clinică. 2. Asistenţi medicali – Practica clinică.
614.253.3:616-07-082(075)
995. Volovei, Victor
Sănătatea populaţiei Republicii Moldova : aspecte medico-sociale : (realizări,
opinii, perspective) / Victor Volovei, Victor Mocanu, Mihai Ciocanu ; sub red. şt. a lui
Andrei Timuş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politi-
ce, Centrul Naţ. de Management în Sănătate. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL).
– 286 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 283-286 (64 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-77-083-5
[2008-927]
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova.
614.2(478)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
996. Лаза, Дору
Профилактический и терапевтический справочник природной медицины /
Дору Лаза ; пер. с рум. яз. : Светлана Солон. – 2-е изд., испр. – К. : "Sănătate şi
educaţie" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 291, [4] p. : fig., fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 263-264. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9879-3-6 (în cop. tare)
[2008-1060]
Îndrumar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă.
- - 1. Medicină naturistă (rusă).
615.81/.83(036)
616 Patologie. Medicină clinică
997. Медицинская патофизиология : [pentru uzul studenţilor] / В. Лутан,
П. Казаку, А. Яровой [и др.] ; под ред. В. Лутан ; Гос. ун-т медицины и фармации
им. Николая Тестемицану. – К. : Изд.-Полигр. Центр "Medicina", 2008. – 26 cm. –
ISBN 978-9975-9528-6-6.
Ч. 2-я : Патологические процессы в органах и системах. – 2008. – 476 p. :
fig., tab. – Bibliogr.: p. 474-476 (68 tit.). – 200 ex. – ISBN : 978-9975-9528-8-0 (în cop.
tare). – [2008-1055]

35
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

- - 1. Fiziologie patologică (rusă).


616-092(075.8)
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
998. Botnaru, Victor
Boli cardiovasculare : [pentru uzul studenţilor] / Victor Botnaru ; colab. :
Natalia Baltag, Aureliu Bătrânac, Alexandru Corlăteanu [et al.]. – Ed. rev. – Ch. : S. n.,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 521, [1] p. : fig., tab., [24] p. fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 503-506 (66 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-632-4 (în cop. tare)
[2008-1053]
- - 1. Boli cardiovasculare.
616.1(075.8)
999. Corcimaru, Ion
Limfoamele non-Hodkin. Realizări şi perspective : (Alocuţiune aniversară) : 70
[ani de la naşterea lui I. Corcimaru] / Ion Corcimaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Far-
macie "Nicolae Testemiţanu", IMSP Inst. Oncologic din Moldova, Acad. de Ştiinţe a
Moldovei [et al.]. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 90, [1] p. : tab. ; 20 cm. – (Savanţi-
medici iluştri).
Tit. pe cop.: Ion Corcimaru. – Lista lucr. şt. publ. de profesorul univ. I.
Corcimaru: p. 41-73.
[2008-973]
- - 1. Hematologie. 2. Corcimaru, Ion, 1938 - …, medic hematolog – Biografie.
616.15(092)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1000. Dumbrava, Vlada-Tatiana
Ficatul şi alcoolul : [monografie] / Vlada-Tatiana Dumbrava, Elina Berliba, Iuli-
ana Lupaşco. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2008. – 298 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 262-298 (550 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9926-6-4
[2008-949]
- - 1. Boli ale ficatului.
616.36+613.81
616.8 Neuropatologie. Neurologie
1001. Ilciuc, Ion
Epilepsia copilului mic : [monografie] / Ion Ilciuc, Valeria Diaconu, Cornelia
Călcâi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 248 p. : fig. ; 20 cm.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 236-247 (157 tit.). – 345 ex.


ISBN 978-9975-9608-5-4
[2008-975]
- - 1. Epilepsie – Copii. 2. Boli – Epilepsie – Copii.
616.853-053.2
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale ener-
getice. Economie energetică
1002. Capitole speciale de Rezistenţa materialelor : [pentru uzul studenţilor]
/ Mircea Modiga, Alina Dimache, Andrei Murineanu, Gabriel Jiga ; ref. şt. : Gheorghe
Pintilie, Dumitru Dragomir, Leonard Domnişoru. – Ch. : Ed. "Tehnica Info", 2007 (Tipogr.
Galaţi). – 24 cm. – ISBN 978-9975-63-060-3.
Vol. 2 – Plăci curbe. – 2007. – 160 p.: fig., fig. color, tab. – Bibliogr.: p. 155-
158 (79 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Autorităţii Naţ. pentru Cercet. Şt. din Româ-
nia. – 100 ex. – ISBN 978-9975-63-062-7. – [2008-900]
- - 1. Rezistenţa materialelor.
620.17(075.8)
1003. Dimache, Alina
Capitole speciale de Rezistenţa materialelor : [pentru uzul studenţilor] / Alina
Dimache, Mircea Modiga ; coord. : Dimache Alina ; ref. şt. : Garabet Kümbetlian,
Leonard Domnişoru. – Ch. : Ed. "Tehnica Info", 2007 (Tipogr. Galaţi). – 24 cm. – ISBN
978-9975-63-060-3.
Vol. 1 – Plăci plane. – 2007. – 356 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 353-356 (79 tit.)
şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Autorităţii Naţ. pentru Cercet. Şt. din
România. – 100 ex. – ISBN 978-9975-63-061-0. – [2008-899]
- - 1. Rezistenţa materialelor.
620.17(075.8)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie meca-
nică
621.3 Electrotehnică
1004. Волновые явления в неоднородных линиях : [монография] / В. К.
Римский, В. П. Берзан, В. И. Пацюк [и др.] ; АН Молдовы, Ин-т энергетики. – К. :
[Тип. АН Молдовы], 2008. – 21 cm. – ISBN 978-9975-62-075-8.
Т. 4 : Параметрические цепи. – 2008. – 552 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 542-
546 (53 tit.). – 200 ex. – ISBN 978-9975-62-227-1 (în cop. tare). – [2008-1035]
- - 1. Transportul curentului electric (rusă).
621.3.05

37
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

622 Industrie minieră


622.1/.2 Topografie minieră şi ridicare de hărţi. Exploatarea zăcămintelor minerale
1005. Goldan, Tudor
Tehnici şi tehnologii miniere : [pentru uzul studenţilor] / Tudor Goldan, Vasile
Grama, Valeriu Cucoş ; red. resp. : Goldan Tudor ; Univ. Petroşani, România, Univ.
Tehn. din Moldova. – Ch. : Tehnica-Info, 2007 (Tipogr. or. Iaşi). – 303 p. : fig., tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 297-303 (89 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-051-1
[2008-923]
- - 1. Tehnologii miniere.
622.2(075.8)
621.3 Electrotehnică
Telecommunications, Electronics and Informatics. – Vezi Nr 1016-17

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren
1006. Pintilie, Gheorghe
Ingineria transportului uzinal : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Pintilie, Au-
relian Albuţ ; ref. şt. : Mircea Modiga, Valentin Zichil. – Ch. : Tehnica Info, 2007 [(Tipărit
în. Bacău)]. – 161 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 159-161 (70 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-023-8
[2008-898]
- - 1. Transport industrial – Inginerie.
629.364.2(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
1007. Galupa, Dumitru
Practicile agroforestiere în Moldova şi schimbarea climei = Agroforestry
Practices in Moldova and Climate Change / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpiţoc
; trad. în lb. engl. : Liliana Şpiţoc ; Agenţia pentru Silvicultura "Moldsilva", The World
Bank, Inst. de Cercet. şi Amenajări Silvice. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul
Poligr.). – 95 p. : fot. color, tab. ; 27 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 94-95
(47 tit.). – 300 ex.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-438-6 (în cop. tare)


[2008-936]
- - 1. Silvicultură – Republica Moldova. 2. Schimbarea climei – Republica Mol-
dova.
[630+551.583(478)]=135.1=111
631/638 Agricultură
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole
1008. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură : [culeg. de lucrări şt.]
/ Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Tehn. Agricolă "Mecagro"; red.-şef : Ion
Hăbăşescu. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 326 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-521-1 (în cop. tare)
[2008-1049]
- - 1. Maşini agricole. 2. Tehnologii agricole.
631.3(082)=135.1=161.1
631.5 Lucrări agricole
1009. Starodub, Victor
Fitotehnie : [pentru uzul studenţilor] / Victor Starodub, Nicolae Gheorghiev ;
concepţie graf. : Andrei Gamarţ ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : Museum,
2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 543 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 542-543 (48 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-906-30-2 (în cop. tare)
[2008-1005]
- - 1. Fitotehnie.
631.5:633/635(075.8)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plante-
lor
1010. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru luna ... anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor = Про-
гноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных
культур в мае 2008 года и рекомендации по борьбе с ними с сорняками / Min.
Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protec-
ţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
... mai 2008. – 2008. – 86, [1] p. : tab., [11] p.: il. color. – Text paral.: lb. rom.,
rusă. – F. f. de tit. – [2008-897]
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Combate-
re.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1

39
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
1011. Топалэ, Штефан
Кариология, полиплоидия и отдаленная гибридизация винограда: (сис-
тематика и цитогенетика винограда) : [монография] / Штефан Топалэ ; АН Респ.
Молдова, Ботан. Сад (Ин-т) АНМ, Нац. Ин-т Виноградарства и Виноделия. – К. : Б.
и., 2008 (Combinatul Poligr.). – 507 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Text parţial: lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 486-507
(467 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-901-80-2 (în cop. tare)
[2008-1046]
- - 1. Viţă de vie – Citologie – Citogenetică (rusă).
634.8.09:575/576
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
1012. Educaţia tehnologică : manual pentru cl. a 9-a / Ion Şaragov, Ana
Tverdohleb, Elena Grosu [et al.] ; comisia de evaluare : Teodora Hubenco, Anatolie
Ignat, Silvia Macarov ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : "Epigraf"
SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 90, [2] p. : fig., fig. color ; 26 cm.
50000 ex.
ISBN 978-9975-903-91-2
[2008-913]
- - 1. Educaţie tehnologică.
64(075.3)
1013. Grosu, Elena
Educaţia tehnologică : manual pentru cl. a 4-a / Elena Grosu, Rodica Croitoru,
Lucia Ciobanu ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ;
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Ed. "Epigraf" SRL, [2008] (Combi-
natul Poligr.). – 87, [1] p. : fig. color ; 26 cm.
40000 ex.
ISBN 978-9975-903-87-5
[2008-942]
- - 1. Educaţie tehnologică.
64(075.2)
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1014. Виноградский, О. С.
Погурманим с Олешкой : [кулинар. рецепты] / О. С. Виноградский. – Изд.
1-е. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). – 49 p. : fig. ; 20 cm.
30 ex.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9926-5-7
[2008-1104]
- - 1. Mâncăruri – Reţete (rusă).
641.5(083.12)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1015. "Telecommunications, Electronics and Informatics ", intern. conf.
(2 ; 2008 ; Chişinău). Proceeding of the 2th International Conference "Telecomunica-
tions, Electronics and Informatics" = "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică" = "Те-
лекоммуникации, электроника и информатика", Chişinău, Moldova, May 15-18, 2008
/ intern. advisory committee : Ion Bostan, Gheorghe Duca, Hans Hartnagel [et al.]. – Ch.
: UTM, 2008. – 29 cm. – ISBN 978-9975-45-082-9.
Vol. 1. – 2008. – 520 p.: fig., tab. – Antetit.: Techn. Univ. of. Moldova, Acad. of
Sciences of Moldova, Education and Youth Min. of Rep. of Moldova [et al.]. – Tit. pe
cop.: lb. engl. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 175 ex. – ISBN
978-9975-45-083-6. – [2008-953]
- - 1. Telecomunicaţii. 2. Electronică. 3. Informatică.
654+621.38+004(082)=135.1=111=161.1
1016. Vol. 2. – 2008. – 462 p.: fig., tab. – Antetit.: Techn. Univ. of. Moldova,
Acad. of Sciences of Moldova, Education and Youth Min. of Rep. of Moldova [et al.]. –
Tit. pe cop.: lb. engl. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 175 ex. –
ISBN 978-9975-45-083-6 (eronat). – [2008-954]
- - 1. Telecomunicaţii. 2. Electronică. 3. Informatică.
654+621.38+004(082)=135.1=111=161.1
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.6 Transport pe apă, transport naval
1017. Правила эксплуатации маломерных судов. Безопасность судово-
ждения : [учеб. пособие] / Гос. инспекция по маломерным судам Респ. Молдова ;
под общ. ред. Сокол Г. А. – Ch. : Изд.-полигр. предпр. "Парагон", 2007. – 139 p. :
fig., tab. ; [44] p. fig. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-916-28-8
[2008-1098]
- - 1. Transport pe apă – Manevre (rusă).
656.62.052(075)

41
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

657 Contabilitate
1018. Ghidul Contabilului : Evidenţa contabilă de îndreptare şi practică. –
[Ed. a 4-a, compl. şi modif.]. – Ch. : "Vivar-Editor" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 535 p. : tab. ; 30 cm.
ISBN 978-9975-9623-9-1 (în cop. tare)
[2008-968]
- - 1. Contabilitate practică.
657.01(036)
1019. Normalizarea informaţiei contabile în România / Elena Hlaciuc, Dorel
Mateş, Rusalim Petriş [et al.]. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 106,
[1] p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
Bibliogr.: p. 105-107 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-482-4
[2008-1010]
- - 1. Contabilitate – Sistemul românesc.
657(498)
1020. Raportarea financiară a contractelor de asigurare şi reasigurare con-
form IFRS4. Abordări şi aplicaţii în informatică / Dorel Mateş, Elena Hlaciuc, Dumitru
Matiş [et al.]. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 183 p. : fig., tab. ; 25
cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
Bibliogr.: p. 136-139 (72 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-481-7
[2008-1007]
- - 1. Contabilitate – Raportare financiară.
657.1
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
1021. Ghid mass-media din Republica Moldova … / coord. proiect : Natalia
Angheli-Zaicenco, Diana Valuţa ; pref. : Artur Corghencea, Nadine Gogu ; trad. şi verifi-
carea datelor : Iuliana Frecăuţan, Elena Vavrin ; des. : Angela Ivanesi ; Centrul Inde-
pendent de Jurnalism. – Ed. a 3-a, rev. – Ch. : Centrul Independent de Jurnalism, 2008
(Tipogr. "Imprint Service" SRL). – 20 cm.
… 2008. – 2008. – 412 p. – Text paral.: lb. rom., engl., parţial lb. rusă. –
Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. alf.: p. 405-412. – Apare cu sprijinul financ. al Amba-
sadei SUA la Chişinău (Progr. de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democrati-
ce) şi al Misiunii OSCE în Moldova. – 200 ex. – ISBN 978-9975-9899-9-5 (eronat). –
[2008-1037]
- - 1. Mass-media – Republica Moldova.
659.3:070(478)(036)=135.1=111=161.1

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea ge-


nerală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
1022. Manichiuristă. Pedichiuristă : Suport didactic / Gheorghe Rudic,
Liubovi Bulah, Lidia Spinei [et al.] ; experţi : I. Ciumac, T. Mardari, V. Mocanu. – Ch. :
Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Pro-
fesia).
Apare cu sprijinul financ. al Fondation Liechtenstein development service
ISBN 978-9975-69-907-5
[2008-986]
- - 1. Manichiură. 2. Pedichiură.
687.54(075)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
1023. Saganova, Nelea
Moldova : Locuri şi monumente sacre ştiute şi mai puţin ştiute = Moldova :
Sacred places and monuments well-known and less-known = Молдова : Святые места
и памятники известные и малоизвестные : Dedicată celei de-a 165-a aniversări a
sfinţirii Catedralei Romano-Catolice din Chişinău / aut.-alcăt. : Nelea Saganova ; trad. în
lb. rom. : Ecaterina Maximenco ; trad. în lb. engl. : Elena Ajder ; consultanţi : Benone
Farcaş, Oliver Vrănescu, Peter Coates ; fot. : Anna Comarniţcaia, Steffen Deimer, Igor
Vzorov [et al.] ; Episcopia Romano-Catolică de Chişinău. – Ch. : "Ştrih" SRL, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-923-50-7 (în cop. tare)
[2008-1076]
- - 1. Monumente sacre – Republica Moldova – Albume.
726(478)(084.12)
78 MUZICĂ
1024. Anuar ştiinţific : muzică, teatru, arte plastice / Acad. de Muzică, Teatru
şi Arte Plastice ; col. red. : Victoria Melnic (red. şef.), Vladimir Axionov, Angela
Rojnoveanu [et al.]. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2007. – 232 p. : fig., tab. ; 20 cm. –
ISSN 1857-1581.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-52-019-5
[2008-1015]

43
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

- - 1. Muzică – Învăţământ superior. 2. Teatru – Învăţământ superior. 3. Arte


plastice – Învăţământ superior.
[78+792+73]:378(082)=135.1=161.1
1025. Ciobanu-Suhomlin, Irina
Tezaurul muzical de tradiţie bizantină din Republica Moldova / Irina Ciobanu-
Suhomlin ; red. şt. : Margareta Cervoneac ; cop. : Ia. Oliinâk ; Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor din Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Ch. : Cartea Mol-
dovei, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 335, [1] p. : n. muz., il., tab., [32] p. : facs. ;
20 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 208-219 (142 tit.). – Ind. de nume: p. 233-
243. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-153-5
[2008-1078]
- - 1. Muzică – Republica Moldova – Istorie.
78(478)(091)
1026. Gagim, Ion
Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale / Ion Gagim. – Ed. a 3-a. – Ch. : Arc, 2007
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 221, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 211-217 (117 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-61-423-8
[2008-966]
- - 1. Arta educaţiei muzicale.
78.01
1027. Sabajuc, Victor
Nouă azi ne-a răsărit : Colinde de Crăciun / Victor Sabajuc ; notografie :
Serghei Bersan. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2007. – 145 p. : n. muz., il. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul dirijorului coralei bisericeşti "Sfântul Nicolae" din Braşov,
Constantin Bădărău şi SRL "Marsharcon", dir. Boris Marcoci. – 500 ex.
Bibliogr.: p. 143 (7 tit.)
ISBN 978-9975-52-018-8
ISMN M-3480-0034-3
[2008-1014]
- - 1. Colinde.
783.65:398.332.4
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1028. Festivalul internaţional de film documentar Cronograf, ed. a 7-a, 15-
19 mai, 2008, Cinematograful "Odeon" : Catalog / coord. : Leontina Vatamanu, Victoria

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Coroban, Violeta Gorgos [et al.] ; col. red. : Leontina Vatamanu, Victoria Coroban. –
[Ch. : S. n., 2008]. – 36, [1] p. : imagini ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Index: p. 36. – F. f. de tit.
[2008-943]
- - 1. Festivaluri de film.
791.43.079
792 Teatru. Artă scenică
1029. Bitei [Bienala Teatrului "Eugene Ionesco"] : Festivalul intern. al artelor
scenice : ed. a 8-a, 24 mai – 1 iun. 2008, Chişinău, Moldova : [mesaje], progr. festivalu-
lui / Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Primăria mun. Chişinău, UNITEM ; com.
org. : Petru Vutcărău, Andrei Locoman, Zina Plămădeală [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. –
[43] p. : fot. color ; 23 cm. – (Intersecţii).
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit.
[2008-958]
- - 1. Festivalul internaţional al artelor scenice, 2008.
792.79
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1030. Rizescu, Constantin
Handbal – Pregătirea tehnică a începătorilor : [pentru uzul studenţilor] / Con-
stantin Rizescu. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 111 p. : fig., graf., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 86-110. – 60 ex.
ISBN 978-9975-68-083-7
[2008-992]
- - 1. Handbal.
796.322(075)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1031. Gavrilov, Anatol
Criterii de ştiinţificitate a terminologiei literare / Anatol Gavrilov ; Acad. de Şti-
inţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2007. – 21 cm.
[Partea] 1-a : Principiul obiectivităţii. O mutaţie paradigmatică de la raportul
subiect/obiect la raportul subiect/subiect : Eseu de epistemologie literară. – 2007. – 247
p. – Indice CZU trecut eronat pe carte. – Bibliogr.: p. 232-247. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-66-004-4 (eronat). – [2008-917]
- - 1. Hermeneutică.
801.73
1032. "La francopolyphonie : les valeurs de la francophonie", colloque
intern. (2008 ; Chişinău). La franco polyphonie : les valeurs de la francophonie = Fran-

45
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

copolifonia : valorile francofoniei : Colloque intern., 21-22 mars 2008 / coord.


scientifiques : Elena Prus, Ana Guţu ; col. réd. : Jean-Claude Gemar, Philippe Hamon,
Mihai Cimpoi [et al.]. – Ch. : ULIM, 2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 335 p. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Intercul-
turale. – Texte: lb. rom., engl, fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul
financ. al Univ. Libere Intern. din Moldova (ULIM), Guvernului Canadei, Alianţei Fr. din
Rep. Moldova [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-920-61-2
[2008-930]
- - 1. Francofonie.
80/81:008(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1033. Burbulea, Ion
English = Limba engleză : Pentru studenţii fac. de medicină veterinară : Codul
Nr. 641.1 (2601) / Ion Burbulea ; Moldova State Agrarian Univ., Chair of Modern
Languages. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 372 p. : tab. ; 20 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-946-81-0
[2008-1024]
- - 1. Limba engleză – Medicină veterinară.
811.111.619(075.8)
1034. Gogu, Tamara
English lexicology in practice : [pentru uzul studenţilor] / Tamara Gogu ;
scientific ed. : Elena Crestianicov ; "Ion Creangă" State Pedagogical Univ. of Chisinau.
– Ch. : "Garomond-Studio" SRL, 2008. – 76 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74-75 (22 tit.). – 28 ex.
ISBN 978-9975-9962-0-4
[2008-946]
- - 1. Limba engleză – Gramatică.
811.111'366(075)
1035. Magic English : Pupil's book : 3-rd form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc, Vasilisa
Jalbă. – Ch. : Arc, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 119, [1] p. : il. color ; 26 cm.
8000 ex.
ISBN 978-9975-61-471-9
[2008-1081]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1036. Magic English : Pupil's book : 4-th form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc, Vasilisa
Jalbă. – Ch. : Arc, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 123, [1] p. : il. color ; 26 cm.
8000 ex.
ISBN 978-9975-61-473-3
[2008-1082]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1037. Magic English : Pupil's book. Second form : 2 / Iulia Ignatiuc, Lara
Aladin, Ludmila Foca [et al.] ; comisia de evaluare : Tamara Matei, Natalia Şevciuc,
Vasilisa Jalbă. – Ch. : Arc, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 119 p. : fig. color ; 26 cm.
8000 ex.
ISBN 978-9975-61-469-6
[2008-928]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1038. Susarencu, Elvira
Business communication in English : [pentru uzul studenţilor] / Elvira
Susarencu, Elena Bocan ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 399
p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 399 (14 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-113-5
[2008-906]
- - 1. Limba engleză – Comunicarea în afaceri.
811.11:334.12(075.8)
811.112.2 Limba germană
1039. Corcevschi, Svetlana
Phraseologische Redewendungen : Elab. metodică / Svetlana Corcevschi,
Nadejda Colosov ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Cate-
dra Lb. Moderne Aplicate. – Ch. : CEP USM, 2008. – 92, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Text parţial: lb. rom., germ., rusă. – Bibliogr.: p. 92 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-573-8
[2008-1096]
- - 1. Limba germană – Frazeologie
811.112.2'373.7(076.5)
811.133.1 Limba franceză
1040. Buduşan, Valeria
Dicţionar francez-român, român-francez / Valeria Buduşan, Clara Esztergár ;
coord. : Gheorghe Haş. – Ed. rev. şi compl. : (cu un mini-ghid de conversaţie). – Ch. :

47
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 611 p. : tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţiona-
re şcolare").
5000 ex.
ISBN 978-9975-67-501-7 (broşat)
[2008-935]
- - 1. Limba franceză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3. Dicţionar
francez-român, român-francez.
811.133.1'374.822=135.1+811.135.1'374.822=133.1
1041. Buduşan, Valeria
Dicţionar francez-român, român-francez / Valeria Buduşan, Clara Esztergár ;
coord. : Gheorghe Haş. – Ed. rev. şi compl. : (cu un mini-ghid de conversaţie). – Ch. :
Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 611 p. : tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţiona-
re şcolare").
5000 ex.
ISBN 978-9975-67-474-4 (în cop. tare)
[2008-941]
- - 1. Limba franceză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3. Dicţionar
francez-român, român-francez.
811.133.1'374.822=135.1+811.135.1'374.822=133.1
1042. Zgardan, Nina
Manuel de français : cours de mise à niveau / Nina Zgardan. – Ch. : Arc,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 210 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 210
ISBN 978-9975-61-481-8
[2008-1073]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.8)
811.135.1 Limba română
1043. Botnariuc, Vasile
Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română : Monografie / Vasile
Botnarciuc ; red. coord. : Ion Eţcu ; MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comerc. din Moldova,
Catedra Lb. Moderne şi Comunic. – Ch. : CEP USM, 2008. – 339 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 300-329 şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-550-9
[2008-1095]
- - 1. Limba română – Îmbinări de cuvinte.
811.135.1'367.4
1044. Cartaleanu, Tatiana

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Limba şi literatura română : Manual pentru cl. a 8-a / Tatiana Cartaleanu, Mir-
cea Ciobanu, Olga Cosovan ; comisia de evaluare : Aurelia Hanganu, Emilia Tiron,
Raisa Uşurelu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 191, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
50000 ex.
ISBN 978-9975-67-346-4
[2008-929]
- - 1. Limba română. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi
interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
1045. Comşulea, Elena
Dicţionar explicativ al limbii române de azi / Elena Comşulea, Valentina Şer-
ban, Sabina Teiuş. – Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti : Litera Internaţional, 2007
(Combinatul Poligr.). – 1087 p. ; 14 x 18 cm.
ISBN 978-9975-904-64-3 (în cop. tare)
[2008-947]
- - 1. Limba română – Dicţionare explicative. 2. Dicţionare explicative – Limba
română.
811.135.1'374.3
1046. Marin, Vitalie
Stilistica verbului românesc / Vitalie Marin. – Ch. : Tehnica Info, 2006 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 118, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 115-118. – 500 ex.
ISBN 978-9975-63-286-7 (în cop. tare)
[2008-902]
- - 1. Limba română – Stilistică.
811.135.1'38(075.8)
1047. Papuc, Eugenia
Ghid de conversaţie român-englez-rus / Eugenia Papuc, Cezaria Vasilache ;
cop. : Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 191, [1]
p. ; 13 x 17 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-903-69-1
[2008-1064]
- - 1. Limba română – Ghid de conversaţie. 2. Ghid de conversaţie român-
englez-rus.
811.135.1-25=111=161.1
811.163.2 Limba bulgară
1048. Демирева, Кирилка

49
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Български език : за 3 клас / Кирилка Демирева, Надежда Кара, Надежда


Вълчева ; comisia de experţi : N. A. Dimitrova, E. G. Derivolkova, G. N. Paskova ; il. :
Anatol Tomoianu ; М-во на образованието и младежта. – Изд. 3, прераб. – К. : Carti-
er, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 175, [1] p. : il. color ; 29 cm. – (Colecţia "Cartier
educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
930 ex.
ISBN 978-9975-79-483-1
[2008-1008]
- - 1. Limba bulgară.
811.163.2(075.2)
1049. Демирева, Кирилка
Български език : за 4 клас / Кирилка Демирева, Надежда Кара, Надежда
Вълчева ; comisia de experţi : N. A. Dimitrova, E. G. Derivolkova, G. N. Paskova ; il. :
Anatol Tomoianu ; М-во на образованието и младежта. – Изд. 3, прераб. – К. : Carti-
er, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 175, [1] p. : il. color ; 29 cm. – (Colecţia "Cartier
educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
930 ex.
ISBN 978-9975-79-484-8
[2008-1009]
- - 1. Limba bulgară.
811.163.2(075.2)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1050. Înţelepciunea în aforisme, maxime şi cugetări / ed. : Marcela
Romanciuc, Ion Istrate ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Re-
clama" SA). – 207, [1] p. ; 12 x 18 cm.
Bibliogr.: p. 207 (14 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-938-80-8
[2008-889]
- - 1. Aforisme. 2. Maxime. 3. Cugetări.
821(100)-84
821.135.1 Literatură română
1051. Brumaru, Emil
Fluturii din pandişpan : [versuri] / Emil Brumaru ; cop., concepţie graf. : Andrei
Ichim. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 143 p. ; 20 cm. – (Col. "Anto-
logia unui autor").
1000 ex.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-447-8
[2008-996]
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 Brumaru
1052. Foarţă, Şerban
Capodopere incomplete : [versuri] / Şerban Foarţă ; cop., concepţia graf. :
Andrei Ichim. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 147 p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Antologia unui autor").
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-444-7
[2008-995]
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 Foarţă
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1053. Ciobanu, Nicolae
Supusul satanei : Roman / Nicolae Cioban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2008. – 21 cm. – ISBN 978-9975-52-022-5.
Vol. 1. – 2008. – 219 p. – 400 ex. – ISBN 978-9975-52-023-2. – [2008-1018]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Ciobanu
1054. Filip, Iulian
Fir întins : [roman, povestiri] / Iulian Filip ; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 235, [4] p. ; 21 cm. – (Scriitori con-
temporani).
2000 ex.
ISBN 978-9975-69-927-3 (în cop. tare)
[2008-984]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Filip
1055. Gavriliuc, Adrian
Îngeri strangulaţi : [versuri] / Adrian Gavriliuc ; cop. : Iulia Şcobari-Grădinar. –
Ch. : Prut Internaţional, 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 45, [2] p. ; 20 cm. – (La
steaua).
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-865-8
[2008-982]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Gavriliuc
1056. Grigoriev, Boris

51
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Cu patimă şi dor : [versuri] / Boris Grigoriev ; cop. : Iaroslav Oliinîc. – Ch. :


Lumina, 2008 (Combinatul Poligr.). – 143 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-080-9
[2008-914]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Grigoriev
1057. Icoane Basarabene : Proză scurtă din anii 1918-1940 / Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; ed. îngrijită, st. introd., schiţe biobibliogr. şi tab. izvoa-
relor de sel. a textelor de Sava Pânzaru. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 420 p. : fig. ; 21 cm.
Izvoare de sel. a textelor: p. 416-420 (48 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-66-037-2
[2008-910]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3(082)
1058. Matcovschi, Dumitru
Neamul Cain : [versuri] / Dumitru Matcovschi ; cop., concepţie graf. : Vitalie
Iachim. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 313, [6] p. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-442-3
[2008-932]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Matcovschi
1059. Maximilian-Filip, Daniela
Drumul spre Green : Pentru pierderea de timp a adolescenţilor : [povestiri] /
Daniela Maximilian-Filip. – Ch. : UASM, 2008. – 156 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-946-76-6
[2008-905]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-3 Maximilian-Filip
1060. Moscovciuc, Anton
Frunze galbene, târzii : versuri / Anton Moscovciuc. – Ch. : ["Inversia-Dub" ÎI],
2008. – 211, [5] p. ; 20 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-9945-9-0
[2008-926]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Moscovciuc

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1061. Pitlik-Zacon, Alexandra


Dragi Părinţi, mai zăboviţi… : versuri / Alexandra Pitlik-Zacon ; il. : Ana Manole
; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 39, [1] p. : il. ; 11 x 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-937-79-5
[2008-890]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Pitlik-Zacon
1062. Popa, Petre
Aici Undeva : Versuri / Petre Popa ; pref. : T. Palladi. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 143 p. : il., n. muz. ; 20 cm.
În regia aut. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-72-034-2
[2008-892]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Popa
1063. Procopciuc, Vasile
Un vlăstar de viţă-aleasă : [versuri] / Vasile Procopciuc. – Ch. : "Simbol-NP"
SRL, 2007. – 125 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9898-2-4
[2008-882]
821.135.1(478)-1 Procopciuc
1064. Schiţco, Boris
Cantoniera : [versuri] / Boris Schiţco ; des. : Romeo Schiţco. – Ch. : "Grafema
Libris" RSL, 2008. – 103 p. : des. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-021-8
[2008-1017]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Schiţco
1065. Друцэ, Ион
Мария Кантемир, последняя любовь Петра Великого : истор. эпопея в
одиннадцати картинах с эпилогом / Ион Друцэ ; обл. : Раду Модыркэ ; фот. : Илие
Греку. – Ch. : Universul, 2008. – 95, [1] p. : fot. color ; 29 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9975-944-63-2 (în cop. tare)
[2008-974]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese (rusă).
821.135.1(478)-2 Друцэ

53
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1066. Серебряный, Леонид
Складенки : писаны в 1955-2005 гг. : [стихи] / Леонид Серебряный. – К. :
Изд.-полигр. Предпр. "Парагон", 2008. – 125 p. ; 20 cm.
40 ex.
ISBN 978-9975-916-29-5
[2008-1099]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Серебряный
1067. Слетова, Л. А.
Полигон : Философская сказка / Л. А. Слетова. – Тирасполь : Б. и., 2008
(Tipogr. "Tipar"). – 94, [1] p. : il. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-914-05-5
[2008-908]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-3 Слетова
1068. Толстый журнал : рассказы / под ред. Олега Краснова ; граф. :
Борис Брынзей. – Ch. : "Metrompaş" SRL, 2008. – 172, [2] p. : fot. ; 17 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9793-9-9
[2008-1030]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri (rusă).
[821.161.1(478)+821.135.1(478)-3](082)
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.133.1-93 Literatură franceză
1069. Dozo, Galia Lami
Victor la fermă : [povestioară pentru copii] / Galia Lami Dozo ; [trad. din fr. :
Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în
China)]. – [16] p. : il. color ; 20 x 27 cm.
Tit. orig.: Victor a la ferm. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-429-0 (Arc). – ISBN 978-973-88637-0-5 (Casteea) (carto-
nată)
[2008-1084]
- - 1. Literatură franceză pentru copii.
821.133.1(493)-93 Dozo
1070. Dozo, Galia Lami

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Victor în junglă : [povestioară pentru copii] / Galia Lami Dozo ; [trad. din fr. :
Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în
China)]. – [16] p. : il. color ; 20 x 27 cm.
Tit. orig.: Victor dans la jungle. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-432-0 (Arc). – ISBN 978-973-88637-3-6 (Casteea) (carto-
nată)
[2008-1087]
- - 1. Literatură franceză pentru copii.
821.133.1(493)-93 Dozo
1071. Dozo, Galia Lami
Victor în pădure : [povestioară pentru copii] / Galia Lami Dozo ; [trad. din fr. :
Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în
China)]. – [16] p. : il. color ; 20 x 27 cm.
Tit. orig.: Victor dans la foret. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-430-6 (Arc). – ISBN 978-973-88637-1-2 (Casteea) (carto-
nată)
[2008-1085]
- - 1. Literatură franceză pentru copii.
821.133.1(493)-93 Dozo
1072. Dozo, Galia Lami
Victor în savană : [povestioară pentru copii] / Galia Lami Dozo ; [trad. din fr. :
Gheorghe Chiriţă] ; il. : Jan Ivens. – [Ch.] : Arc ; [Braşov] : Casteea, [2008] [(Tipărit în
China)]. – [16] p. : il. color ; 20 x 27 cm.
Tit. orig.: Victor dans la savane. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-431-3 (Arc). – ISBN 978-973-88637-2-9 (Casteea) (carto-
nată)
[2008-1086]
- - 1. Literatură franceză pentru copii.
821.133.1(493)-93 Dozo
1073. Perrault, Charles
Motanul încălţat : poveste : [trad. din fr.] / Charles Perrault ; versiune în rom. :
Gheorghe Postolache ; pict.-il. : Simion Coada. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis
Grafica" SRL). – 5 p. : il. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-27-2
[2008-977]
- - 1. Literatură franceză pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.133.1-93 Perrault
821.135.1-93 Literatură română

55
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

1074. Basme populare româneşti / alcăt. : Grigore Botezatu ; concepţia graf.


a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2008 (Combinatul Poligr.). – 244 p. ; 19 cm. – (Biblioteca şcolarului / col. iniţiată şi
coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu ; 294).
Ref. ist.-lit.: p. 241-244
ISBN 978-9975-904-82-7 ("Litera AVN" SRL). – ISBN 978-973-675-456-2 (Li-
tera Internaţional)
[2008-998]
- - 1. Literatură română pentru copii. 2. Basme populare româneşti.
821.135.1-93+398.21(=135.1)
1075. Creangă, Ion
Amintiri din copilărie ; Poveşti ; Povestiri / Ion Creangă ; concepţia graf. a col.
şi cop. : Vladimir Zmeev ; il. de Emil Childescu. – Ed. a 5-a. – Ch. : "Litera AVN" SRL ;
Bucureşti : Litera Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 259 p. : il. ; 19 cm. – (Biblio-
teca şcolarului / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu ; 238).
Ref. ist.-lit.: p. 255-259
ISBN 978-9975-904-81-0
[2008-997]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
1076. Poveştile şi legendele bătrânei şi bunei Moldovei : culese (în perioada
aa. 1896-1927) în Ţara de Sud de Alexandru Vasiliu învăţător în Tătăruşi (Suceava) /
coord. proiect, red. : Corneliu Năstase ; cop. : Tatiana Catrinescu ; des. : Tatiana
Catrinescu, Boris Nesvedov. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 304 p. : des. ; 25 cm. – (Colecţia : Basme strămoşeşti : regăsiri şi
restituiri).
Text reprod. după ed.: Bucureşti : Cultura Naţională, 1927. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9789-9-6 (în cop. tare)
[2008-971]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti – Le-
gende. 2. Poveşti.
821.135.1-93:398.2
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1077. Calin, Cristina
În oglinda florilor : [versuri pentru copii] / Cristina Calin ; pref. : Vasile Bajan ;
cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Dinamo" SRL). – 29, [2] p. :
des. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-72-047-2
[2008-921]

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.


821.135.1(478)-93 Calin
1078. Midrigan, Natalia
Noi între noi : Fabule / text, des. : Natalia Midrigan ; pref. : Vasile Bajan ; cop.
: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Dinamo" SRL). – 29, [2] p. : des. ;
20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-72-039-7
[2008-920]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Fabule.
821.135.1(478)-93 Midrigan
1079. Pelin, Gheorghe
O vacanţă în munţii Carpaţi : [povestiri pentru copii] / Gheorghe Pelin ; des.,
cop. : Tatiana Varvariuc. – Ch. : "Editerra prim" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 14, [2] p. : des. color ; 29 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-9717-9-9
[2008-969]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Pelin
1080. Petrea, George
Visul peştişorului : Legende şi poveşti / George Petrea. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 40 p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-938-75-4
[2008-888]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Legende – Poveşti. 2. Po-
veşti.
821.135.1(478)-93 Petrea
821.512.165(478)-93 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
1081. Vasilioglu, Konstantin
Kelebek düünü : (Yaratma toplumu küçüklerä deyni) / Konstantin Vasilioglu. –
Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 208 p. : fot. ; 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-545-1
[2008-994]
- - 1. Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova pentru copii.
821.512.165(478)-93 Vasilioglu

57
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


82.09 Critică literară
1082. Galben-Panciuc, Zinaida
Limba română : cl. a 2-a : Carte de lectură / Zinaida Galben-Panciuc, Tatiana
Niculcea, Svetlana Galben ; il. : Victoria Ghendov, Ecaterina Hramova, Rodica Mocanu
[et al.]. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 202, [6] p. : il., n. muz. ;
24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
12000 ex.
ISBN 978-9975-79-488-6
[2008-1047]
821.09(075.2)
1083. Ghid de descrieri poetice: 1580 de modele literare, 10 teme, 160 de
noţiuni : [pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal] / sel. : Ala Bujor ; il. graf. : Daniel
Racoviţă ; cop. : Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 175, [1] p. : il. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-924-98-6
[2008-1068]
821.09(075)
821.135.1.09 Literatură română
1084. "Bogdan Petriceicu Hasdeu – un secol de nemurire", conf. şt.
(2007 ; Cahul). Bogdan Petriceicu Hasdeu – un secol de nemurire : Materialele conf.
şt., Cahul, 20 noiemb. 2007 / red. şt. : Victor Axenti ; coord. de proiect : Nicolae Dandiş.
– Cahul : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 137 p. ; 21 cm.
Antetit.: Asoc. pentru Coop. şi Comunic. Democratică "Dialog" din Cahul,
Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în
notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Inst. Cultural Român. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9579-8-4
[2008-960]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2.
Hasdeu, Bogdan-Petriceicu, 1833-1907, scriitor, istoric român.
821.135.1.09(082)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
1085. Chişinău : Album în 4 limbi / pref. : Nicolae Dabija ; fot. : Petru
Cazacu, Andrei Mardari, Iurie Foca [et al.]. – Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2008 (Tipogr. "G. Canale & C", România). – 171, [5] p. : fot. color ; 19 x 21
cm. – (Oraşele Patriei).

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Text paral.: lb. rom., engl., fr., rusă


ISBN 978-9975-904-79-7 (în cop. tare)
[2008-948]
- - 1. Chişinău – Albume.
908(478-25)(084.12)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
1086. Zubenschi, Ecaterina
Geografia fizică a continentelor : Manual pentru cl. a 7-a : Şc. auxiliară / Eca-
terina Zubenschi, Mariana Zubenschi ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. –
Ch. : Univers Pedagogic, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 140 p. : fig., h. color, tab. ;
24 cm.
650 ex.
ISBN 978-9975-48-044-4
[2008-1067]
- - 1. Geografie fizică pentru şcoala auxiliară.
911.2(21)(075.3):376
1087. Zubenschi, Ecaterina
Geografia fizică a continentelor şi a Republicii Moldova : Manual pentru cl. a
8-a : şc. auxiliară / Ecaterina Zubenschi, Mariana Zubenschi ; Min. Educaţiei şi Tineretu-
lui al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 132
p. : h., fig. color, tab. ; 24 cm.
670 ex.
ISBN 978-9975-48-043-7
[2008-1066]
- - 1. Geografie fizică pentru şcoala auxiliară.
911.2(478)(075.3):376
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Sche-
me. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geogra-
fice)
1088. Atlas geografic şcolar : Cl. 5-9 / A. Bejan, Gh. Bejenaru, A. Bilîc [et al.]
; red. resp. : Valeriu Botnaru, Ghenadie Sîrodoev ; red. cartografi : Maria Mucilo, Ion
Brînză ; red. denum. geogr., text : Anatol Eremia. – Ch. : Iulian, 2007 ("Sibis-Grafica"
SRL). – 96, [1] p. : il., h. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-922-08-1 (eronat)
5000 ex. – [2008-978]

59
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Atlase. 2. Atlase geografice –


Continente şi oceane.
912.43(21+26)
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
1089. Nicic, Andrei
Interferenţe cultural-cronologice în nord-vestul Pontului Euxin la finele mil. II –
începutul mil. I a Chr. / Andrei Nicic ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muz. Naţ. de Arheo-
logie şi Istorie a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL,
2008. – 282 p. : il. ; 25 cm. – (Biblioteca "Tyragetia" / coord. : Eugen Sava, Aurel Zanoci
; 15).
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 133-144 şi în notele de subsol. – Ind.: p.
275-282
ISBN 978-9975-80-138-6 (în cop. tare)
[2008-1002]
- - 1. Istoria culturilor.
930.85
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1090. Dicţionar de istorie / alcăt. : Alexei Agachi, Igor Caşu, Demir Dragnev
[et al.] ; pict. : Ion Niţă. – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Ch. : Civitas, 2007 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 416 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 415-416. – În red. aut. – Apare cu sprijinul al Dep. pentru Relaţiile
cu Românii de Pretutindeni. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-80-137-9
Gratuit. – [2008-1001]
- - 1. Dicţionar de istorie. 2. Istorie – Dicţionare.
94(038)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1091. Furtună, Alexandru
Hogineşti. File de istorie : [raionul Călăraşi] / Alexandru Furtună. – Ch. : S. n.,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 355 p. : fig., tab., [48] p. fot. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 203-216 şi în notele de subsol. – Ind. de materie: p. 347-355. –
Apare cu sprijinul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM şi
Consiliului raional Călăraşi. – 650 ex.
ISBN 978-9975-78-629-4
[2008-1052]
- - 1. Hogineşti – Sate – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Istorie.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

94(478-22)
1092. Nucă, Sergiu
Drumul Unirii : [cugetări despre unirea Basarabiei cu România] / Sergiu Nucă.
– Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 142, [6] p. : fot. ; 11 x 17
cm.
ISBN 978-9975-69-967-9
[2008-1079]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
1093. Roman, Alexandru
Formarea statului moldovenesc şi constituirea sistemului tradiţional de admi-
nistrare / Alexandru Roman ; Acad. de Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldo-
va. – Ch. : AAP, 2008. – 142 p. ; 21 cm. – (Mica bibliotecă : 15 ani de la fondarea Aca-
demiei).
Bibliogr.: p. 141-142 (17 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9688-5-0
[2008-883]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
1094. Savcenco, Silvia
Crâmpeie din istoria satului Cioreşti : [raionul Nisporeni] / Silvia
Savcenco, Gheorghe Triboi. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2007. – 196 p. : fot., fot.
color, tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al familiei Sergiu şi Ana Spînu. – 250 ex.
ISBN 978-9975-52-015-7
[2008-1013]
- - 1. Cioreşti – Sate – Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
94(498) Istoria României
1095. Stroilă, Dumitru
Dobra : o monografie sentimentală / Dumitru Stroilă, Ionuţ Vulpescu ; pref. :
Ion Iliescu ; postf. : Lazăr Vlăsceanu ; fot. : Gheorghe Grigore, Ana-Maria Vulpescu,
Lucian Tudose. – [Ch. : Litera AVN SRL] ; Bucureşti : Litera Internaţional, [2007] (Com-
binatul Poligr.). – 259 p. : fot. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 196-199 şi în notele de subsol
ISBN 978-973-675-374-9 (Litera Internaţional, Bucureşti)
[2008-945]
- - 1. Dobra – Sate – Judeţul Dâmboviţa – România – Istorie.
94(498-22)

61
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

94(478=512.165) Istoria găgăuzilor din Republica Moldova


Радова Каранастас, О. К. Путь к себе. – Vezi Nr 969

Autoreferate
Pentru titlul de doctor
1096. Baltag, Ruslan
Terapia adjuvantă în tratamentul complex al pancreatitei acute severe :
14.00.37 – anesteziologie şi reanimatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină /
Ruslan Baltag ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep.
Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 20 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18 (12 tit.)
[2008-99 Teze]
616.37-002-08(043.2)
1097. Buzu, Dumitru
Tratamentul chirurgical al leziunilor oaselor carpiene şi consecinţelor lor :
14.00.22 – Ortopedie şi Traumatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Dumitru
Buzu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008.
– 25 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22
[2008-98 Teze]
617.575+616.717.7-089(043.2)
1098. Gamanjii, Alexandru
Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă al personalului în Republica
Moldova : Spec. – 08.00.05. Economie şi management (în resurse umane) : Autoref. al
tezei de doctor în econ. / Alexandru Gamanjii ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.
: S. n., 2008 (PressPrint-SD). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (9 tit.)
50 ex. – [2008-103 Teze]
331.45(478):005(043.2)
1099. Jalbă, Liliana
Particularităţile biologo-ecologice şi comportamentul speciei triturus cristatus
laur. (amphibia, caudata) în Codrii Centrali : 03.00.08 – Zoologie : Autoref. al tezei de
doctor în biologie / Liliana Jalbă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. :
S. n., 2008 (Tipogr. "Elena – V.I." SRL). – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21. – 100 ex.
[2008-104 Teze]
597.9:591.5(478)(043.2)
1100. Levcenco, Sergiu

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Proprietăţile optice ale materialelor Cu(In,Ga) 3Se5, CU(In,Ga)5Se8 şi


Cu(In,Ga)(Se,S)2 : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor : Autoref. al tezei de
doctor în ştiinţe fizico-matematice / Sergiu Levcenco ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2008. – 19 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 15-17 (38 tit.)
[2008-105 Teze]
621.315.592(043.2)
1101. Polearuş, Vladimir
Managementul resurselor investiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor
petroliere internaţionale : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (în industrie) : Autoref.
al tezei de doctor în econ. / Vladimir Polearuş ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 24 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (6 tit.)
[2008-102 Teze]
339.727.22:665.61:005(043.2)
1102. Slutu, Lilia
Fundamente psiho-pedagogice ale stilului democratic managerial la nivel de
instituţie preşcolară : Spec. : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Lilia Slutu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Centrul Ed. al UASM,
2008. – 20 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-18 (14 tit.)
[2008-101 Teze]
37.0(043.2)
1103. Ţernă, Eudochia
Tratamentul bronhopneumopatiei cronice obstructive cu bronhodilatatoare :
14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. al tezei de doctor în medicină /
Eudochia Ţernă ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
S. n., 2008. – 22 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-20 (17 tit.)
[2008-100 Teze]
616.233-002-08+615.234(043.2)
1104. Zaporojan, Viorica
Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia conservelor din
fructe şi legume : Spec. 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză econ. : Autoref. al tezei
de doctor în econ. / Viorica Zaporojan ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. Dep Ed.-poligr. al ASEM). – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (7 tit.)
50 ex. – [2008-106 Teze]
657.47:664.8(043.2)

63
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 5-2008


Botnaru, Victor 998
A Braicov, Andrei 974-75
Achiri, Ion 974-75 Bratu, Polidor 940
Agachi, Alexei (alcăt.) 1090 Brînză, Ion (red.) 1088
Ajder, Elena (trad.) 1023 Brumaru, Emil 1051
Aladin, Lara 944-46, 1035-37 Buduşan, Valeria 1040-41
Albuţ, Aurelian 1006 Bujor, Ala (alcăt.) 1083
Anei-Naconecina, Antonina 964 Bulah, Liubovi 1022
Angheli-Zaicenco, Natalia (coord.) 1021 Burbulea, Ion 1033
Arnaut, N. 985 Busuioc, Elena 919
Avram, Maria (expert) 1013 Buzu, Dumitru 1097
Axenti, Victor (red.) 1084 C
Axionov, Vladimir (red.) 1024
Calin, Cristina 1077
B Capcelea, Valeriu 903, 932
Babov, Viorica 889 Cara, Angela (expert) 1013
Bacalov, Iurie 993 Cara, Oleg (red.) 907-08
Bacinschi, Mihai (pict.) 890 Caraivan, Anatolie (expert) 982
Badâr, Iurie (coord.) 880 Carauş, Diana 958
Bajan, Vasile (pref.) 1077-78 Cartaleanu, Tatiana 1044
Balaban, Ecaterina 926 Caşu, Igor (alcăt.) 1090
Balan, Oleg (red.) 932 Catrinescu, Tatiana (pict.) 1076
Baltag, Natalia (alcăt.) 998 Cazacu, Petru (fot.) 1085
Baltag, Ruslan 1096 Călcâi, Cornelia 1001
Banuh, Nicolae (red.) 961 Cărare, Viorica (expert) 880
Baranceanu, Nina (expert) 1013 Ceapă, Valentina 974-75
Băbălău, Victor 971 Cervoneac, Margareta (red.) 1025
Bătrânac, Aureliu (alcăt.) 998 Chihaia, Lăcrimioara 885
Bâgu, Claudia (alcăt.) 884 Childescu, Emil (pict.) 1075
Bejan, A. 1088 Chimerciuc, Nicolae 941
Bejenaru, Gh. 1088 Chirinciuc, Galina 939
Benu, Victor (elab.) 922 Chiriţă, Gheorghe (trad.) 892-96, 900,
Berliba, Elina 1000 1069-72
Bersan, Serghei (notografie) 1027 Chirlici, Alexei 971
Bilîc, A. 1088 Chiroşca, Dorian (expert) 880
Blîndu, Eugeniu 936 Chitoroagă, Valentina (alcăt., red., coord.)
Bocan, Elena 1038 884
Bodnariuc, Ion 981 Cifor, Lucia 885
Bostan, Alexandru (pict.) 1053 Cimpoi, Mihai (red.) 1032
Bostan, Ion (expert) 981, 1015-16 Cimpoieş, Valentina 951-54
Botezatu, Grigore (alcăt.) 1074 Ciobanu, Alina 885
Botnariuc, Vasile 1043 Ciobanu, Lucia 1013
Botnaru, V. 985 Ciobanu, Mircea 1044
Botnaru, Valeriu (red.) 1088 Ciobanu, Nicolae 1053

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ciobanu, Nina 959 Dimache, Alina 1002-03


Ciobanu, Pavel 993 Dimitrova, N. A. (expert) 1048-49
Ciobanu, Valentina (coord.) 961 Doltu, Constantin 930
Ciobanu-Suhomlin, Irina 1025 Domnişoru, Leonard (expert) 1002-03
Ciocanu, Doru 928 Donati, Giuliana (pict.) 892
Ciocanu, Mihai 995 Dozo, Galia Lami 893-96, 1069-72
Ciubotaru, Ecaterina (alcăt.) 886 Dragalin, Elena 883
Ciumac, I. (expert) 1022 Dragnev, Demir (alcăt.) 1090
Ciupercă, Rodion 981 Dragomir, Dumitru (expert) 1002
Coada, Simion (pict.) 1073 Drăgoi, Gabriela (revizor) 885
Coates, Peter (consultant) 1023 Duca, Gheorghe (expert) 1015-16
Cobeţ, Doina (revizor) 885 Duca, Maria 986
Colosov, Nadejda 1039 Dulgheru, Valeriu 981
Comanciuc, Pavel (trad.) 882 Dumbrava, Vlada-Tatiana 1000
Comarniţcaia, Anna (fot.) 1023 Dumitraşcu, Violeta (coord.) 950
Comşulea, Elena 1045 Dutca, Mihai (elab.) 922
Corbanese, Vallì 923
Corcevschi, Svetlana 1039 E
Corcimaru, Ion 999 Eremia, Anatol (red.) 1088
Corghencea, Artur (pref.) 1021 Esztergár, Clara 1040-41
Corghenci, Ludmila (alcăt.) 884 Eşanu, Andrei (red.) 886
Corlat, Andrei 978 Eţcu, Ion (red.) 1043
Corlăteanu, Alexandru (alcăt.) 998 Evans, Charles (consultant) 890
Coroban, Victoria (coord., red.) 1028
Coroban, Vitalie (pict.) 885 ; (pict., coord.) F
899, 902 Farcaş, Benone (consultant) 1023
Corsac, Serghei 978 Fetiniuc, Valentina (expert) 880
Cosovan, Olga 1044 Filip, Iulian 1054
Cozonac, Renata (pict.) 884 Foarţă, Şerban 1052
Creangă, Ion 1075 Foca, Iurie (fot.) 1085
Crestianicov, Elena (îngrijire ed.) 1034 Foca, Ludmila 944-46, 1035-37
Croitoru, Rodica 1013 Frecăuţan, Iuliana (trad.) 1021
Crudu, V. 949 Friptuleac, Grigore 971
Cucereanu, Radion 891 Fuller, Mike (pict.) 890
Cucoş, Valeriu 1005 Furtună, Alexandru 1091
Cucu, Ion (elab.) 922
G
D
Gagim, Ion 1026
Dabija, Nicolae (pref.) 1085 Galben, Andrei 917-18
Dandiş, Nicolae (coord.) 1084 Galben, Svetlana 1082
Dediu-Martîniuc, Cristina 933 Galben-Panciuc, Zinaida 1082
Deimer, Steffen (consultant) 1023 Galitschi, Inesa 973
Derivolkova, E. G. (expert) 1048-49 Galupa, Dumitru 1007
Diaconu, Valeria 1001 Gamanjii, Alexandru 1098
Didierjean, Marie-Anne (pict.) 900 Gamarţ, Andrei (pict.) 1009
Dima, Eugenia (revizor) 885

65
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Gavriliţă, Maria 910 I


Gavriliţă, Sergiu (red.) 968
Gavriliuc, Adrian 1055 Iachim, Vitalie (pict.) 1058
Gavrilov, Anatol 1031 Iaşciuc, Inga 916
Gemar, Jean-Claude (red.) 1032 Ichim, Andrei (pict.) 1051-52
Ghendov, Victoria (pict.) 1082 Ignat, Anatolie (expert) 1012
Gheorghiev, Nicolae 1009 Ignatiuc, Iulia 944-46, 1035-37
Gheţiu, Adelina 957 Ilciuc, Ion 1001
Godiac, Maria (red.) 907-08 Iliescu, Ion (pref.) 1095
Gogu, Nadine (pref.) 1021 Iordăchescu, Rodica 955
Gogu, Tamara 1034 Isac, Tatiana 983
Goldan, Tudor 1005 Issa, Nadejda 959
Golovatiuc, Vladimir (red.) 907-08 Istrate, Ion (îngrijire ed.) 1050
Gorgos, Violeta (coord.) 1028 Ivanesi, Angela (pict.) 1021
Grama, Vasile 1005 Ivens, Jan (pict.) 893-96, 1069-72
Grati, Vasile 987 J
Gribincea, A. (red.) 931, 943
Gribincea, Al. 931 Jalbă, Liliana 1099
Gribincea, Alexandru (red.) 918 Jalbă, Vasilisa (expert) 944-46, 1035-37
Grigore, Gheorghe (fot.) 1095 Jelescu, Petru 956; (coord.) 961; (red.) 961
Grigoriev, Boris 1056 Jelescu, Raisa 956
Grigoryan, Mark 887-88 Jiga, Gabriel 1002
Grinaway, Ray (pict.) 890 Josanu, Yuri 911
Grosu, Elena 1012-13 Juc, Victor 911
Groza, L. 991 K
Guedj, Denis 899
Gulea, Aurelian (expert) 982 Kudriţcaia, Svetlana 982
Guţu, Ana (coord.) 917-18, 1032 Kümbetlian, Garabet (expert) 1003
Guţu, Iacob 984
L
Guţu, Ion (red.) 961
Guţu, Valentin (coord.) 885 Levcenco, Sergiu 1100
Guţuţui, Veaceslav 942 Liseţchi, Mihai 942
Guzun, Igor 928 Locoman, Andrei (organizator) 1029
Loghin, Petru (expert) 932
H
Lozan, Angela 972-73, 986
Hamon, Philippe (red.) 1032 Lungu, Valentina 957-59
Hanganu, Aurelia (expert) 1044 Lupaşco, Iuliana 1000
Harris, Nicholas 890 Lupu, Ilie 979
Hartnagel, Hans (expert) 1015-16 Lvovsky, Valeriu (pref.) 916
Hasdeu, Bogdan Petriceicu 55
M
Haş, Gheorghe (coord.) 1040-41
Hăbăşescu, Ion (red.) 1008 Macarov, Silvia (expert) 1012
Hincks, Gary (pict.) 890 Madan, Ion (alcăt.) 886
Hlaciuc, Elena 1019-20 Magariu, Nicolae 881
Hramova, Ecaterina (pict.) 1082 Manole, Ana (pict.) 1061
Hubenco, Teodora (expert) 1012 Mardari, Andrei (fot.) 1085

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Mardari, T. (expert) 1022 O


Marian, Boris (trad.) 949
Marin, Vitalie 1046 Olărescu, Valentina 963
Marinciuc, Aurel (red.) 886 Oliinîc, Iaroslav (pict.) 1056
Marinciuc, Mihai 980 Oliinâk, Ia. (pict.) 1025
Mariţ, Veronica (pict.) 1047, 1083 Oltu, Claudia 965
Matcovschi, Dumitru 1058 Onofrei, Dorin (trad.) 902
Matei, Tamara (expert) 944-46, 1035-37 Osmochescu, Nicolae 933
Mateş, Dorel 1019-20 Ostrofeţ, Gh. 991
Matiş, Dumitru 1020 Ostrofeţ, Gheorghe 992
Matvei, Valeria 886 P
Maximenco, Ecaterina (trad.) 1023
Maximilian-Filip, Daniela 1059 Palladi, T. (pref.) 1062
Melnic, Victoria (red.) 1024 Papuc, Eugenia 1047
Midrigan, Natalia 1078 Pareniuc, Alexandru 936
Migali, L. 991 Paskova, G. N. (expert) 1048-49
Mocanu, Rodica (pict.) 1082 Păcurariu, Mircea 905
Mocanu, V. (expert) 1022 Pânzari, Veaceslav (expert) 932
Mocanu, Victor 995 Pânzaru, Igor 968
Modiga, Mircea 1002-03; (expert) 1006 Pânzaru, Sava (îngrijire ed., pref.) 1057
Mohorea, Efim (expert) 903 Pârlea-Conoval, Veronica 910
Moraru, C. 985 Pelin, Gheorghe 1079
Moroi, Elena 919 Perrault, Charles 1073
Moscovciuc, Anton 1060 Petrea, George 1080
Movileanu, Valeriu 948 Petriş, Rusalim 1019
Mucilo, Maria (red.) 1088 Pimont, Annie 900
Munteanu, Maria (alcăt.) 994 Pintilei, Sergiu (red.) 941
Pintilie, Gheorghe (expert) 1002; 1006
Murineanu, Andrei 1002
Pitlik-Zacon, Alexandra 1061
N Plămădeală, Zina (organizator) 1029
Plămădeală, Zinaida (trad.) 890
Nacu, Viorel 993 Pleşca, Natalia 881
Năstase, Corneliu (red.) 889; (coord., red.) Pohilă, Vlad (alcăt.) 886
1076 Polearuş, Vladimir 1101
Negacevschi, Igor (trad.) 887 Popa, Petre 1062
Nesvedov, Boris (pict.) 1076 Popa, Viorel (pict.) 889
Nicic, Andrei 1089 Port, Angela 986
Nicolaescu, Ana 929 Postolache, Gheorghe 897; (trad.) 1073
Nicolaescu-Onofrei, Liliana (coord.) 1049- Postolachi, Viorelia 960
50, 1082 Potlog, Miron 980
Niculcea, Tatiana 1082 Potlog, Tamara 980
Nigreţcaia-Croitor, Liudmila 881 Prisacaru, Viorel (editor-in-chief) 988
Priţcan, Valentina (expert) 912
Niţă, Ion (pict.) 1090
Procopciuc, Vasile 1063
Nosacenco, Larisa (red.) 882
Prodan, Rodica 962
Nucă, Sergiu 1092 Prus, Elena (coord.) 1032
Nunu, Constantin 942 Pulbere, Eugenia 987

67
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

R Şaragov, Ion 1012


Şargu, Corina 958
Racoviţă, Daniel (pict.) 1083 Şcobari-Grădinar, Iulia (pict.) 1055
Racu, Igor (expert) 912 Şerban, Valentina 1045
Revenco, Mihail (consultant) 964 Şevciuc, Natalia (expert) 944-46, 1035-37
Rizescu, Constantin 1030 Şiclovan, Alexandru (trad.) 899
Rojnoveanu, Angela (red.) 1024 Şleahtiţchi, Mihai (coord.) 912
Roman, Alexandru 966, 1093 Şpiţoc, Liliana (trad.) 1007
Romanciuc, Marcela (îngrijire ed.) 1050 Şveţ, Maria 886
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 1050, 1077-78
Rosas, Gianni 923 T
Roşca, Alexandru (red.) 903
Roşca, Petru (red.) 917 Talmaci, Ion 1007
Rudic, Gheorghe 1022 Tănase, Elizaveta 989
Rusandu, Ion 911 Tăutu, Ina 956
Tcaci, Natalia 929
S Teiuş, Sabina 1045
Timco, Ludmila 23, 27
Sabajuc, Victor 1027 Timuş, Andrei (red.) 995
Saganova, Nelea 1023 Timuţa, Aliona (pict.) 951-56, 960
Saharneanu, Eudochia (expert) 903 Tiron, Emilia (expert) 1044
Samsonov, Serghei (pict.) 958-59 Toderaş, Lidia 965
Sanduţă, Ludmila (alcăt.) 994 Toma, Marcel 968
Sava, E. 931 Tomoianu, Anatol (pict.) 1048-49
Sava, Eugen (coord.) 1089 Triboi, Gheorghe 1094
Savca, Elena (coord.) 970 Tudose, Lucian (fot.) 1095
Savcenco, Silvia 1094 Tutovan, Elena 983
Sârbu, Antonina 968 Tverdohleb, Ana 1012
Sârbu, Nicolae (pict.) 1061
Sârbu, Olga 919-20 Ţ
Schiţco, Boris 1064
Schiţco, Romeo (pict.) 1064 Ţâu, N. 931
Schmitt Pantel, Pauline 902 Ţâu, Nicolae 943
Scorpan, Olga 973 Ţernă, Eudochia 1103
Sîrghi, Natalia (trad.) 949 Ţiganu, Ludmila (coord.) 928
Sîrodoev, Ghenadie (red.) 1088 Ţvircun, V. 949
Slutu, Lilia 1102 U
Soltan, Petru (red.) 886
Spinei, Lidia 1022 Ungureanu, Emilia 994
Stanciu, Sergiu (pict.) 1054 Ursu, Ludmila (coord.) 961; 976-77
Starodub, Victor 1009 Ursu, Nelly 957
Stegăroiu, Valentin 943 Uşurelu, Raisa (expert) 1044
Stempovscaia, Elena (alcăt.) 994
V
Stoianova, Atanasia/Tatiana (red.) 934
Stratan, Nicolae 965 Valuţa, Diana (coord.) 1021
Stroilă, Dumitru 1095 Vangheli, M. (red.) 940
Susarencu, Elvira 1038 Varvariuc, Tatiana (pict.) 889, 1079
Vasilache, Cezaria 1047
Ş
Vasilache, Georgeta 990
Şaptefraţi, Nina (expert) 982 Vasilachi, Ana 990

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Vasilioglu, Konstantin 1081 Думитрашку, Виолета (сост.) 950


Vasilică, Valeriu (îngrijire ed.) 914
Vatamanu, Leontina (coord., red.) 1028 Е
Vavrin, Elena (trad.) 1021 Зайковски, Татьяна (коорд.) 950
Velisco, N. 949
Velişco, Nadejda 982 К
Verebceanu, Eugeniu (pict.) 897
Казаку, П. 997
Vidraşcu, Anatol (col. ser.) 1074-75
Кара, Надежда 1048-49
Vidraşcu, Dan (col. ser.) 107-75
Карталяну, Елена (коорд.) 950
Vlăsceanu, Lazăr (postf.) 1095
Volovei, Victor 995 Карталяну, Татьяна (коорд.) 950
Vrănescu, Oliver (consultant) 1023 Кисиль, С. М. 927
Vulpescu, Ana-Maria (fot.) 1095 Краснов, Олег (ред.) 1068
Vulpescu, Ionuţ 1095 Л
Vutcărău, Petru (organizator) 1029
Vzorov, Igor (consultant) 1023 Лаза, Дору 996
Лутан, В. 997
Z
Zabulica, Violeta (pict.) 957
М
Zanoci, Aurel (coord.) 1089 Модыркэ, Раду (худож.) 1065
Zaporojan, Viorica 1104
Zgardan, Nina 1042 П
Zichil, Valentin (expert) 1006
Zmeev, Vladimir (pict.) 1074-75 Пацюк, В. И. 1004
Zubenschi, Ecaterina 1086-87 Р
Zubenschi, Mariana 1086-87
Радова Каранастас, О. К. 969
Б Римский, В. К. 1004
Берзан, В. П. 1004 С
Боцан, Игорь (сост.) 915
Брайков, Андрей 882 Серебряный, Леонид 1066
Брынзей, Борис (худож.) 1068 Слетова, Л. А. 1067
Быргэу, М. М. 937 Сокол, Г. А. (ред.) 1017
В Солон, Светлана (пер.) 996
Сорочан, О. П. 921
Виноградский, О. С. 1014
Вълчева, Надежда 1048-49 Т

Г Топалэ, Штефан 1011


Гаманжий, Александру (сост.) 915 Ф
Готишан, Юрие (сост.) 915
Греку, Илие (фот.) 1065 Флоря, Евгений 938

Д Я

Демирева, Кирилка 1048-49 Яровой, А. 997


Друцэ, Ион 1065

69
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 5-2008

10 ani de ascensiune spre culmile desă- Forumul întreprinderilor mici şi mijlocii, ed.
vârşirii 947 a 8-a, 23-26.04.2008 924
2nd International Medical Congress for Francopolifonia : valorile francofoniei 1032
Students and Young Doctors Ghid de descriere poetice 1083
"MedEspera", May 14-17, 2008, Ghid mass-media din Republica Moldova
Chisinau, Rep. of Moldova 988 2008 1021
Analele Universităţii Libere Internaţionale Ghidul autorităţilor publice locale 942
din Moldova 917 Ghidul Contabilului 1018
Anuar ştiinţific 1024 Icoane Basarabene 1057
Aspecte metodologice în testarea plantelor Igienă militară 991
modificate genetic 986 Înţelepciunea în aforisme, maxime şi cuge-
Atlas geografic şcolar 1088 tări 1050
Basme populare româneşti 1074 Jocuri de cuvinte 900-01
Bibliografia Naţională a Moldovei 884 La franco polyphonie : les valeurs de la
Bitei [Bienala Teatrului "Eugene Ionesco"] francophonie 1032
1029 La Moldavie en chiffres 2008 908
Bogdan Petriceicu Hasdeu – un secol de Lângă ape de odihnă 904
nemurire 1084 Lecţii electorale la şcoala democraţiei din
Calendar Naţional 2008 886 Republica Moldova 914
Capitole speciale de Rezistenţa materiale- Magic English 944-46, 1035-1037
lor 1002 Manichiuristă. Pedichiuristă 1022
Carstul în gipsurile din nord-vestul Moldo- Manipularea în post-totalitarism 912
vei 985 Matematică 974
Carte europeană a limbilor – instrument de Mecanica aplicată 981
protecţie al diversităţii lingvistice şi de Moldova in figures 2008 908
întărire a dialogului intercultural în Mol- Moldova în cifre 2008 907
dova 934 National Bibliography of Moldova 884
Cartea celor mai uluitoare comparaţii 890 Normalizarea informaţiei contabile în Ro-
Cartea de căpătâi a acţionarului 925 mânia 1019
Chişinău 1085 Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didac-
De la secetă la prosperitate prin dezvoltare tice în domeniul învăţământului preşco-
comunitară 928 lar şi primar 961
Dicţionar de istorie 1090 Probleme teoretice şi practice ale econo-
Dicţionar enciclopedic 885 miei proprietăţii intelectuale 880
Dicţionarul meu 892 Proceeding of the 2th International Confer-
E bine să ştii… 965 ence "Telecomunications, Electronics
Ecologie umană 971 and Informatics" 1015-16
Educaţia tehnologică 1012 Pronosticul dăunătorilor principali şi a boli-
Europa 897 lor plantelor agricole pentru luna mai
Evanghelia pentru copii 898 anul 2008 şi recomandări de combatere
Festivalul internaţional de film documentar a lor şi a buruienilor 1010
Cronograf, ed. a 7-a, 15-19 mai, 2008, Raportarea financiară a contractelor de
Cinematograful "Odeon" 1028 asigurare şi re-asigurare conform

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

IFRS4. Abordări şi aplicaţii în informatică Европейская хартия языков – инстру-


1020 мент защиты языкового многообразия
Raportul anual 2007 922 и укрепления межкультурного диалога
Raportul privind respectarea drepturilor в Молдове 934
omului în Republica Moldova în anul Математика 975
2007 935 Медицинская патофизиология 997
Report on human rights observance in the Молдова в цифрах 2008 907
Republic of Moldova in 2007 935 Молдова и ЕС в контексте Европейской
Scientific Annals of the Nicolae политики соседства : Выполнение
Testemiţanu State medical and Плана действий ЕС – Молдова 915
Pharmaceutical University 988 Настольная книга акционера 925
Sistemul de învăţământ naţional 949 Национальная система образования 949
Situaţia social-economică a Republicii Правила эксплуатации маломерных
Moldova în ian.-mart. 2008 909 судов. безопасность судовождения
State Medical and Pharmaceutical 1017
University "Nicolae Testemiţanu" of the Прогноз распространения главнейших
Republic of Moldova 967 вредителей и болезней
Stropi de veşnicie 970 сельскохозяйственных культур в мае
Symposia professorum 918 2008 года и рекомендации по борьбе
Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agri- с ними с сорняками 1010
cultură 1008 Псалмы Сиона 906
Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică Социально-экономическое положение
1015-16 Республики Молдова в янв-марте
The national education system 949 2008 г. 909
ULIM – 15 ani de ascensiune 968 Телекоммуникации, электроника и ин-
Власть и общество в истории : геополи- форматика, Chişinău, Moldova, May
тические изменения на постсоветском 15-18, 2008 1015-16
пространстве в конце XX – начале XXI Толстый журнал 1068
вв. 913 Уроки выборов в школе демократии
Волновые явления в неоднородных Республики Молдова 914
линиях 1004 Читаю и учусь быть 950
Доклад о соблюдении прав человека в
Республике Молдова в 2007 году 935

71
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Index de subiecte

Abecedare pentru preşcolari 956 Cugetări 1050


Abecedarul preşcolarului 960 Deontologie juridică 932
Academia de Administrare Publică pe lîngă Dezvoltare economică comunitară – Republi-
preş. Rep. Moldova – Istorie 966 ca Moldova 928
Administraţie locală – Practici 942 Dicţionar de istorie 1090
Afaceri – Orientarea tinerilor 923 Dicţionar francez-român, român-francez 1040
Aforisme 1050 Dicţionar francez-român, român-francez 1041
Alegeri democratice – Republice Moldova 914 Dicţionare enciclopedice 885
Alimentaţia raţională – Recomandări 990 Dicţionare explicative – Limba română 1045
Anatomia plantelor 987 Dicţionare pentru copii 892
Arte educaţiei muzicale 1026 Divizibilitatea numerelor 979
Arte plastice – Învăţământ superior 1024 Dobra – Sate – Judeţul Dâmboviţa – România
Asigurări sociale 943 – Istorie 1095
Asistenţi medicali – Practica clinică 994 Drept internaţional public 933
Atitudini sociale – Bătrâni 910 Dreptul construcţiilor 940
Atlase geografice – Continente şi oceane Drepturile omului – Republica Moldova 935
1088 Ecologie umană 971
Basme 1080 Economie – Ghid de iniţiere 916
Basme populare româneşti 1074 Economie 917-18
Biosecuritate – Republica Moldova (engl.) Economie agrară – Legumicultură – Republi-
972 ca Moldova 929
Biosecuritate – Republica Moldova – Cadrul Educaţie (rusă) 950
instituţional-legislativ 973 Educaţie tehnologică 1012-13
Boli – Epilepsie – Copii 1001 Electronică 1015-16
Boli – Plante agricole – Combatere 1010 Enciclopedii pentru copii 890
Boli ale ficatului 1000 Epilepsie – Copii 1001
Boli cardiovasculare 998 Evanghelia pentru copii 898
Cal 891 Experimentul operativ – Criminalistică 936
Calendare – Date memoriale – Aniversări 886 Festivalul internaţional al artelor scenice,
Carstul – Republica Moldova 985 2008 1029
Carta europeană a limbilor 934 Festivaluri de film 1028
Carte puzzle 893-97 Fiscalitate – Agenţi economici 926
Chimie 982 Fitotehnie 1009
Chimie fizică – Culegere de probleme 983 Formarea preţurilor – Pomicultură (rusă) 927
Chişinău – Albume 1085 Francofonie 1032
Cioreşti – Sate – Raionul Nisporeni – Repu- Fuziologie patologică (rusă) 997
blica Moldova – Istorie 1094 Găgăuzi – Republica Moldova – Istorie 969
Colinde 1027 Geografia continentelor şi oceanelor – Atlase
Colinde 970 1088
Compuşi organici 984 Geografie fizică pentru şcoala auxiliară 1086
Comunicare – Preşcolari 955 Geografie fizică pentru şcoala auxiliară 1087
Contabilitate – Raportare financiară 1020 Geopolitică – Ex-Uniunea Republicilor Sovie-
Contabilitate – Sistemul românesc 1019 tice Socialiste (rusă) 913
Contabilitate practică 1018 Ghid de conversaţie român-englez-rus 1047
Corcimaru, Ion, 1938-…, medic hematolog – Handbal 1030
Biografie 999

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Hasdeu, Bogdan-Petriceicu, 1833-1907, Limba română 1044


scriitor, istoric român 1084 Literatură franceză pentru copii – Poveşti
Hematologie 999 1073
Hermeneutică 1031 Literatură franceză pentru copii 1069-72
Hogineşti – Sate – Raionul Călăraşi – Repu- Literatură în limba găgăuză din Republica
blica Moldova – Istorie 1091 Moldova pentru copii 1081
Igiena muncii 992 Literatură română – Poezie 1051-52
Igienă militară 991 Literatură română din Republica Moldova –
Informatică – Turbo Pascal (rusă) 882 Critică şi interpretare 1044
Informatică 1015-16 Literatură română din Republica Moldova –
Infracţiuni – Măsuri de profilaxie (rusă) 937 Critică şi interpretare 1084
Instituţia de Învăţământ Privat Liceul "Colum- Literatură română din Republica Moldova –
na" – Chişinău – Istorie 947 Legende – Poveşti 1080
Interviul 883 Literatură română din Republica Moldova –
Investiţii străine 930 Piese (rusă) 1065
Istoria culturilor 1089 Literatură română din Republica Moldova –
Istorie – Dicţionare 1090 Poezie 1055-56, 1058, 1060-62, 1064
Întreprinderi mici şi mijlocii – Republica Mol- Literatură română din Republica Moldova –
dova – Prospecte 924 Povestiri 1059
Învăţământ – Republica Moldova 949 Literatură română din Republica Moldova –
Învăţământ postuniversitar 965 Romane 1053
Învăţământ preşcolar 961 Literatură română din Republica Moldova
Învăţământ primar – Instrucţiuni metodice 962 1054, 1057
Învăţământ primar 961 Literatură română din Republica Moldova
Jocuri de cuvinte 900-01 pentru copii – Poveşti – Legende 1076
Jurnalism (rusă) 888 Literatură română din Republica Moldova
Jurnalism 887 pentru copii 889
Liceul teoretic "Ion Creangă" de băieţi din Literatură română pentru copii – Fabule 1078
oraşul Bălţi – istorie 948 Literatură română pentru copii – Poezie 1077
Limba bulgară 1048-49 Literatură română pentru copii – Povestiri
Limba engleză – Comunicare în afaceri 1038 1079
Limba engleză – Gramatică 1034 Literatură română pentru copii – Poveşti 1075
Limba engleză – Medicină veterinară 1033 Literatură română pentru copii 1074
Limba engleză 1035-37 Literatură rusă din Republica Moldova –
Limba engleză –Metodica predării (engl.) 944- Poezie (rusă) 1066
46 Literatură rusă din Republica Moldova –
Limba franceză – Dicţionare 1040 Povestiri (rusă) 1068
Limba franceză – Dicţionare 1041 Literatură rusă din Republica Moldova (rusă)
Limba franceză 1042 1067
Limba germană – Frazeologie 1039 Logopedie 962
Limba maternă – Respectare – Drept 934 Macroeconomie – Teste 920
Limba română – Dicţionare 1040 Mâncăruri – Reţete (rusă) 1014
Limba română – Dicţionare 1041 Manichiură 1022
Limba română – Dicţionare explicative 1045 Mass-media – Republica Moldova 1021
Limba română – Exerciţii de recapitulare 957- Maşini agricole 1008
59 Matematica pentru copii 899
Limba română – Ghid de conversaţie 1047 Matematica pentru preşcolari 952-54
Limba română – Îmbinări de cuvinte 1043 Matematică – Exerciţii de recapitulare 957-59
Limba română – Stilistică 1046 Matematică – Teste (rusă) 975

73
Cronica cărţii Nr 5-2008 ≡ Book annals Nr 5-2008

Matematică – Teste 974 Silvicultură – Republica Moldova 1007


Maxime 1050 Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova
Mecanica aplicată 981 922
Medicină naturistă (rusă) 996 Sisteme politice – Europa de Sud-Est 911
Microeconomie 919 Situaţie social-economică – Republica Moldo-
Monumente sacre – Republica Moldova – va – Date statistice (rom., rusă) 907
Albume 1023 Situaţie social-economică – Republica Moldo-
Morfologia plantelor 987 va – Date statistice (engl., fr.) 908
Muzică – Învăţământ superior 1024 Situaţie social-economică, 2008 – Republica
Muzică – Republica Moldova – Istorie 1025 Moldova – Date statistice 909
Norme sociale 903 Societăţi pe acţiuni – Republica Moldova –
Nursing – Practica clinică 994 Acte normative (rusă) 925
Ostrofeţ, Gheorghe, 1938-…, medic igienist – Teatru – Învăţământ superior 1024
Biografie 992 Tehnologii agricole 1008
Pasaje biblice – Interpretări 904 Tehnologii miniere 1005
Pedichiură 1022 Telecomunicaţii 1015-16
Persoane juridice 939 Teoria mulţimilor 978
Plante agricole – Boli – Combatere 1010 Teorie economică 921
Plante modificate genetic 986 Timco, Ludmila, 1958-…, lector universitar,
Poveşti 1073, 1075-76 chimist – Biografie 964
Predici 905 Totalitarism 912
Programe de calculator 881 Transport industrial – Inginerie 1006
Proprietate intelectuală – Probleme economi- Transport pe apă – Manevre (rusă) 1017
ce 880 Transportul curentului electric (rusă) 1004
Protecţie civilă 941 Tranzacţii internaţionale 931
Protecţie civilă 993 Turbo Pascal (rusă) 882
Psalmi (rusă) 906 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
Psihologie criminală (rusă) 938 "Nicolae Testemiţanu" – Istorie 967
Relaţii internaţionale – Republica Moldova – Universitatea Liberă Internaţională din Moldo-
Uniunea Europeană (rusă) 915 va – Profesori – Biografii 968
Republica Moldova – Istorie 1092 Urături 970
Republica Moldova – Istorie 1093 Viţă de vie – Citologie – Citogenetică (rusă)
Rezistenţa materialelor 1002-03 1011
Sănătate publică – Republica Moldova 995 Zeii greci – Istorie 902
Schimbarea climei – Republica Moldova 1007

Index de editori

AAP 966, 1095 Cartier 885


AGEPI 880 Cartier 899, 902, 1019-20, 1048-49, 1082
Arc 890, 892-96, 900-01, 903, 915, 930, 932, Carusel 897, 1073
944-46, 957-59, 982, 990, 1026, 1035-37, Centrul Educaţional "Pro Didactica" 950
1042, 1069-72 Centrul Independent de Jurnalism 887-88,
Bons Offices SRL 905, 942, 955, 960, 1089 1021
Camera Naţională a Cărţii 884 CEP "Medicina" 971, 988, 991-92, 999
Cartea Moldovei 949, 1025

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CEP USM 881, 883, 913, 933, 937-39, 978, Primex Com SRL 1000
983, 993, 1039, 1043 Prut Internaţional 882, 973-76, 978, 987,
Civitas 1090 1022, 1054-55, 1092
Editerra Prim SRL 984, 1079 Reclama SA 1061
Elan Poligraf SRL 1031 Sănătate şi educaţie SRL 996
Epigraf SRL 1012-13, 1047, 1083 Simbol-NP SRL 1063
Garomond-Studio SRL 1034 Statistica 907-08
Grafema Libris SRL 1024, 1027, 1053, 1064, Ştrih SRL 1023
1094 Tehnica Info 981, 989, 1002-03, 1005-06,
Grafema Libris SRL 891 1046
Gunivas 912 Tipogr. AŞM 965
Integritas 980 UASM 919-20, 929, 1033, 1038, 1059, 1102
Inversia-Dub ÎI 1060 ULIM 917-18, 1032
Iulian 1088 Univers Pedagogic 1087
Î.E.-P. "Ştiinţa" 1007, 1040-41, 1044, 1051- Universitas-Proca ÎI 914
52, 1058, 1081 Universul 1065
Labirint 948 Urma Ta PP SRL 928
Litera AVN SRL 1045, 1074-75, 1085, 1095 UTM 940, 1015-16
Lumina 951-54, 1056 Valinex SA 941, 1030
Metrompaş SRL 1068 Vector V-N SRL 889, 934, 962, 1076
Museum 1009 Vivar-Editor SRL 925, 1018
Poligraf-Design SRL 956 Изд.-полигр. предпр. "Парагон" 1017, 1066
Pontos 916, 964, 1050, 1062, 1077-78, 1080 Изд.-Полигр. Центр "Medicina" 997
Prag-3 SRL 904 Тип. АН Молдовы 1004

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-101-05-9 918


ISBN 978-9975-65-040-3 951
ISBN 978-9975-65-042-7 952
ISBN 978-9975-65-235-3 953
ISBN 978-9975-65-233-9 954
ISBN 978-9975-45-083-6 1016
ISBN 978-9975-9899-9-5 1021
ISBN 978-9975-66-004-4 1031
ISBN 978-9975-922-08-1 1088

75
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINES


VISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
MAI NR 5 MAY
(2202-2698)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2202. Cuşca, Elena. Contribuţia ştiinţelor socio-umane în dezvoltarea noosferei /
Elena Cuşca // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securită-
ţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 50-53. –
Bibliogr. : 10 tit.

2203. Gafton, Marcela. Excelenţa sa, academicianul Simion Toma / Marcela


Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 14-16 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

2204. Lavric, Nicolae. Seniorul ştiinţei moldoveneşti : [despre acad. Boris


Melnic] / Nicolae Lavric // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 46-47 : fot. – Tit., text şi
în lb. engl., rusă.

2205. Дука, Георгий. Сотрудничество ученых Молдовы и Беларуси в деле


ускорения научно-технического прогресса / Георгий Дука, Борис Гаина // Беларусь –
Молдова : 15 лет дипломатических отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Киши-
нев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007. – P. 5-10.
(Vezi de asemenea Nr 2355, 2402)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2206. Bogatencov, Petru. Elaborarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale ale
sectoarelor de cercetare şi învăţământ : [prin comunicaţii electronice, Internet] / Petru
Bogatencov, Grigore Secrieru, Veaceslav Sidorenco // Modelare matematică, optimizare şi
tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 309-318 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2207. Mişcoi, Gheorghe. QoS [Quality of Service] în reţelele de calculatoare


bazată pe priorităţi / Gheorghe Mişcoi, Olesea Groza // Modelare matematică, optimizare şi
tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 161-166. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2208. Necitailo, Daria. Cît costă acum Internetul în Moldova? / Dana Necitailo //
Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 72-75 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

2209. Rotari, Alina. Identitatea online în spaţiul virtual / Alina Rotari // Bioetica,
filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele
Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 109-111.

2210. Sisteme de criptare cu chei vectoriale / Mihai Bulat, Aurel Zgureanu, Iacob
Ciobanu, Leon Bivol // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Mate-
rialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 281-285. – Rez. în lb.
rom., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

2211. Быдзина, Екатерина. Реальна ли виртуальная зарплата, или Как за-


работать в Интернете / Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2008. – Nr 5. – P. 30-32.

2212. Гулка, З. Н. Криптографическая защита данных в информационных


системах / З. Н. Гулка, И. В. Балина // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii in-
formaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 186-
294. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr : 6 tit.

2213. Нищий, Михаил. Концепция и стратегия развития информационных


технологий в системе государственного социального страхования населения / Михаил
Нищий // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf.
Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 331-334.

2214. Шмугуров, В. А. Информационные образовательные технологии Со-


временного гуманитарного института / В. А. Шмугуров // Modelare matematică, optimiza-
re şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 344-353 : des.
(Vezi de asemenea Nr 2385, 2492)

005 Management
(Vezi Nr 2313, 2412, 2605)

77
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2215. Leahu, Nicolae. Caravelele şi caramelele obedienţei : camerton / Nicolae
Leahu // Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 2.

2216. Ţapoc, Vasile A. Cultura spirituală sub presiunea distructivă a capitalis-


mului / Vasile A Ţapoc // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
40-43. – Bibliogr. în note, p. 43 (22 tit.).

02 BIBLIOTECONOMIE
2217. Coblean, Olesea. Rolul bibliotecilor în direcţionarea fluxului informaţional
pentru culturalizarea ecologică / Olesea Coblean // Bioetica, filozofia, economia şi medicina
în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27
mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 183-185.

2218. Condrea, Irina. "Mărul de aur" din cea mai mare bibliotecă a Rusiei / Irina
Condrea // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 113-117.

2219. Harjevschi, Mariana. Evaluarea complexităţilor cadrului de reglementare


de bibliotecă / Mariana Harjevschi // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 13-20 : tab.

2220. Kulikovschi, Lidia. BM "B. P. Hasdeu" – instituţia comunitară, culturală,


informaţională preferată a chişinăuianului / Lidia Kulikovschi // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. –
P. 10-12.

2221. Kulikovski, Lidia. Tinerii şi "zăbava cetitului" : sondaj sociologic / Lidia


Kulikovschi // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 30-34 : tab.

2222. Pohilă, Vlad. Ce-i de făcut în Societatea Cunoaşterii? / Vlad Pohilă // Bi-
blio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 5-9.

2223. Медведь, Ольга. Люди и книги : 20 лет спустя : [анализ культуры чте-
ния в Библ. им. М. В. Ломоносова] / Ольга Медведь // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P.
39-41.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
2224. Ивануш, М. Сотрудничество во благо народов : [об Обществе дружбы
"Молдова-Белорусь"] / М. Ивануш // Беларусь – Молдова : 15 лет дипломатических
отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007.
– P. 181-186.

2225. Мироник, А. К. Сотрудничество ветеранских организаций Молдовы и


Белоруссии как важное звено в системе молдо-белорусского содружества / А. К. Ми-
роник // Беларусь – Молдова : 15 лет дипломатических отношений : Междунар. науч.-
практ. конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007. – P. 233-241. – Bibliogr. : 8 tit.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2226. Căldare, Dumitru. Interpretări ştiinţifico-filozofice europene din sec. XVIII :
Dimitrie Cantemir şi Van Helmont // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 86-90.

2227. Lozovanu, Constantin. Concepţia ontologică a tehnicii : aspecte generale


/ Constantin Lozovanu // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
56-59. – Bibliogr. în note, p. 59 (10 tit.).

2228. Lozovanu, Ecaterina. Unele probleme ale filozofiei ştiinţei în filozofia con-
temporană / Ecaterina Lozovanu // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 63-65. – Bibliogr. în note, p. 65 (7 tit.).

2229. Miroliubov, Trifan. Omul : putere, politică şi ştiinţă / Trifan Miroliubov //


Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Ma-
terialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 112-114.

2230. Ojovanu, Vitalie. Profilarea reperelor metodologice prioritare în abordarea


problemelor valorilor medicinii / Vitalie Ojovanu // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart.
2008. – Ch., 2008. – P. 72-74. – Bibliogr. : 14 tit.
79
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2231. Rumleanschi, Petru. Problema existenţei în filosofia neo-raţionalismului /


Petru Rumleanschi // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
44-46. – Bibliogr. în note, p. 46 (14 tit.).

2232. Аникин, Владимир. Гражданственность в контексте социальной фи-


лософии / Владимир Аникин // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 134-137. – Bibliogr. în note, p. 137 (6 tit.).

159.9 Psihologie
2233. Caunenco, Irina. Probleme psihologice ale formării toleranţei etnice : cău-
tări şi perspective / Irina Caunenco, Lucia Gaşper // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P.
31-33 : tab.

2234. Eţco, Constantin. Sarcina nedorită : aspecte psihosociale / Constantin


Eţco, Dumitru Şişcanu // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
146-148. – Bibliogr. : 5 tit.

2235. Иванова, Тамара. Пульс семьи как ссориться при детях / Тамара
Иванова // Aquarelle. – 2008. – Nr 5. – P. 92-94.

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


2236. Ojovanu, Vitalie. Potenţialul edificator al valorilor tradiţionale : umanism şi
ortodoxie în societatea contemporană = Созидательный потенциал традиционных цен-
ностей : гуманизм и православие в современном обществе / Vitalie Ojovanu // Prin orto-
doxie şi umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008.
– P. 81-87. – Rez. în lb. rusă.

2237. Армени, Ион. Гуманизм – основа гражданского согласия и прогресса


= Umanismul – baza consensului social şi al progresului / Ион Армени, Виктория Армени
// Prin ortodoxie şi umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. –
Ch., 2008. – P. 78-81. – Rez. în lb. rom.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


2238. Marin, Ana. Problema subiectivismului în bioetică / Ana Marin // Bioetica,
filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele
Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 26-28.

2239. Roşca, Ludmila. Personalitatea – axă a sistemului instructiv-educativ /


Ludmila Roşca // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securi-
tăţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 47-50.

2240. Ţîrdea, Teodor N. Problema asigurării umane din perspectiva principiului


biosferocentrist şi paradigmei noo-sferice : analiză teoretico-metodologică / Teodor N.
Ţîrdea // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii
umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 8-13. –
Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2413-14)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE
2241. Banari, Ion P. Problematica bioeticii în interpretarea teologilor creştini or-
todocşi / Ion P. Banari // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
28-33. – Bibliogr. : 19 tit.

2242. Mereuţă, Ion. Umanismul creştin – concepţia edificării unei societăţi uma-
niste / Ion Mereuţă // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
91-95. – Bibliogr. : 5 tit.

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2243. Banari, Ion P. Locul umanismului creştin ortodox în asigurarea integrităţii
Republicii Moldova = Место христианско-православного гуманизма в обеспечении це-
лостности Республики Молдова / Ion P. Banari // Prin ortodoxie şi umanism spre reinte-
grarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P. 100-104. – Rez. în lb.
rusă. – Bibliogr. în note, p. 104 (6 tit.).

2244. Căldare, Dumitru. Fizionomia moral-creştină a societăţii = Морально-


христианский образ общества / Dumitru Căldare, Luis Serdeşniuc // Prin ortodoxie şi

81
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P.


114-119. – Bibliogr. : 5 tit.

2245. Cireş, Serghei. Idei umaniste şi concepţii isihaste în activitatea şi opera


cuviosului Paisie Velicicovski = Гуманистические и религиозные идеи в деятельности
Сф. пр. Паисия Величковского / Serghei Cireş // Prin ortodoxie şi umanism spre reintegra-
rea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P. 105-114. – Rez. în lb. rusă.
– Bibliogr. : 32 tit.

2246. Fuştei, Nicolae. Filocalia – un manual de educaţie spirituală / Nicolae


Fuştei // Materialele conferinţei ştiinţifice "Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi impor-
tanţa ei pentru civilizaţia europeană" : (ed. a 3-a). – Ch., 2007. – P. 32-38.

2247. Goreanu, Veniamin. Foame şi sete după Dumnezeu : înţelesul şi folosul


postului / Veniamin Goreanu // Luminătorul. – 2008. – Nr 2. – P. 29-34.

2248. Goreanu, Veniamin. Rolul şi importanţa rugăciunii în viaţa credincioşilor /


Veniamin Goreanu // Luminătorul. – 2008. – Nr 2. – P. 35-45. – Bibliogr. în note, p. 45 (27
tit.).

2249. Grossu, Silviu. O revistă a luminării noastre spirituale şi naţionale : 100


de ani de la lansarea publ. "Luminătorul" / Silviu Grossu // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P.
56-60 : fot. – Bibliogr. în note (16 tit.).

2250. Grosu, Nicolai. Să apărăm cu bărbăţie dreapta credinţă a bisericii noastre


= Православие надо защищать / Nicolai Grosu, Virgil Mândâcanu // Prin ortodoxie şi
umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P. 74-
77. – Rez. în lb. rusă.

2251. Mereuţă, Ion. Ortodoxia şi umanismul creştin – principii civile de regle-


mentare a diferendului transnistrean şi de integrare a Moldovei / Ion Mereuţă // Prin ortod o-
xie şi umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. –
P. 6-9.

2252. Mereuţă, Ion. Testimonium Preasfinţitului Dorimedont / Ion Mereuţă // Prin


ortodoxie şi umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch.,
2008. – P. 155-156.

2253. Mândâcanu, Virgil. Să apărăm cu bărbăţie dreapta credinţă – fundamen-


tul umanismului şi a integrării naţionale şi europene = Защита православия – фундамент
гуманизма, национальной и европейской интеграции / Virgil Mândâcanu // Prin ortodoxie

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

şi umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P.


133-138. – Rez. în lb. rusă.

2254. Mogâldea, Natalia. Biserica din Căuşeni : între cer şi pământ / Natalia
Mogâldea // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 47.

2255. Nistoroiu, Gheorghe. Cuvânt pastoral la Buna Vestire / Gheorghe


Nistoroiu // Luminătorul. – 2008. – Nr 2. – P. 22-28.

2256. Nistoroiu, Gheorghe. Rugăciune şi Post / Gheorghe Nistoroiu // Lumină-


torul. – 2008. – Nr 2. – P. 12-21.

2257. Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei, Exarh al


Plaiurilor. Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos / Petru, Arhiepiscop al Chişi-
năului, Mitropolit al Basarabiei, Exarh al Plaiurilor // Luminătorul. – 2008. – Nr 2. – P. 4-8.

2258. Ţîrdea, Teodor N. Moralitatea şi credinţa – piloni ai supravieţuirii şi dezvol-


tării societăţii contemporane = Нравственность и вера – опора выживания и развития
современного общества / Teodor N. Ţîrdea, Ludmila Roşca // Prin ortodoxie şi umanism
spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P. 41-49. –
Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. în note, p. 48-49 (9 tit.).

2259. Жгун, П. Б. Схиархимандрит Паисий (Величковский) Нямецкий = Paisii


Velicicovschii de la Neamţ : [о жизни и деятельности] / П. Б. Жгун, М. А. Жгун // Prin or-
todoxie şi umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch.,
2008. – P. 21-36. – Rez. în lb. rom.

2260. Мелека, Владимир. Примирение и воссоединение обеих берегов в


единую неразделимую Молдову через религию, мир и гуманизм = Înţelegerea şi reuni-
rea Moldovei prin religie, pace şi umanism / Владимир Мелека // Prin ortodoxie şi umanism
spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P. 71-73. –
Rez. în lb. rom.

2261. Мереуцэ, Ион. Православие и гуманизм – общественные принципы


реинтеграции Молдовы / Ион Мереуцэ // Prin ortodoxie şi umanism spre reintegrarea
Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P. 9-12.
(Vezi de asemenea Nr 2236)

83
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

29 RELIGII NECREŞTINE
2262. Kun, N. A. Zeii : Originea Lumii şi zeilor : [mituri] / N. A. Kun; il. de Alexei
Colâbneac // Noi. – 2008. – Nr 5. – P. 13-16. – Va urma.

2263. Roşca, Ludmila. Valorile umaniste în doctrinele religioase = Гуманисти-


ческие ценности в религиозных учениях / Ludmila Roşca // Prin ortodoxie şi umanism
spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P. 93-100. –
Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. în note, p. 99-100 (17 tit.).

3 ŞTIINŢE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
(Vezi Nr 2221)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2264. Crudu, Sergiu M. Competenţa civică în spaţiul postcomunist / Sergiu M.
Crudu // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii uma-
ne : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 127-130.

2265. Eşanu, Anatol. Aspecte ale globalizării din perspectiva sinergeticii sociale
/ Anatol Eşanu // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securi-
tăţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 79-82.
– Bibliogr. în note, p. 82 (12 tit.).

2266. Ţîrdea, Teodor, N. Globalizarea din perspectiva umanismului planetar =


Глобализация в контексте планетарного гуманизма / Teodor N. Ţîrdea, Anatolie I. Eşanu
// Prin ortodoxie şi umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. –
Ch., 2008. – P. 63-71. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. în note, p. 70-71 (10 tit.).

2267. Zelenschi, Angela. Rolul instituţiilor în procesul de organizare socială :


analiză teoretică / Angela Zelenschi // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia
de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. –
Ch., 2008. – P. 104-109. – Bibliogr. : 7 tit.

2268. Роговая, Галина. Нравственный кодекс современной молодежи :


факторы формирования / Галина Роговая // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart.
2008. – Ch., 2008. – P. 100-104. – Bibliogr. în note, p. 104 (14 tit).

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


2269. Cosmescu, Alex. Dialog intercultural / comuniune interculturală / Alex
Cosmescu // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 2-4.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
2270. Afanas, Nicolae. Evoluţia sistemului internaţional contemporan : de la bi-
polarism spre multipolarism / Nicolae Afanas, Vasile Guţu // Bioetica, filozofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern.,
26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 143-146. – Bibliogr. : 12 tit.

2271. Costachi, Gheorghe. Reflecţii asupra conceptului putere de stat / Gheor-


ghe Costachi, Petru Hlipca // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 5. – P. 14-17. – Rez. în lb. fr.
– Bibliogr. în note, p. 17 (10 tit.).

2272. Miroliubov, Trifan. Democratizarea şi sporirea rolului activ al omului în vi-


aţa politică / Trifan Miroliubov // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 130-134. – Bibliogr. în note, p. 134 (5 tit.).

2273. Pleşu, Tiberiu. Regimurile întemeiate pe principiul pluralismului politic şi


regimurile care oglindesc o concepţie totalitară / Tiberiu Pleşu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr
5. – P. 53-54. – Rez. în lb. fr.

2274. Varzari, Pantelimon. Birocraţia şi democraţia : problema corelaţiei /


Pantelimon Varzari, Iurie Chiorescu // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia
de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. –
Ch., 2008. – P. 139-143. – Bibliogr. în note, p. 143 (5 tit.).

2275. Брага, Лилия. Роль политической культуры в консолидации демокра-


тического общества / Лилия Брага // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia
de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. –
Ch., 2008. – P. 115-121. – Bibliogr. : 8 tit.

2276. Земба, Татьяна. Эксперты о вызовах и проблемах демократии /


Татьяна Земба // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a secu-

85
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

rităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 96-
100. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2371)

323/324 Politică internă


2277. Belcenko, Natalia. [Выступление : a preş. Org. obşteşti naţ.-culturale
mold. "Bucuria", Federaţia Rusă, reg. Krasnodar, s. Moldavanskoe] / Natalia Belcenko //
Второй конгресс выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом : (мол-
давской диаспоры) : Доклады, выступления, другие материалы. – Ch., 2007. – P. 24-
26.

2278. Brîncovean, Boris. [Cuvânt de salut : a preş. "Moldova Canada


Community Development Centre", Canada] / Boris Brîncovean // Congresul II al persoanelor
originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare : (diaspora moldovenească) : Ra-
porturi, comunicări, alte documente. – Ch., 2007. – P. 81-83.

2279. Cărbune, Radj. Campania electorală : indicator al democraţiei : (abordare


teoretică) / Radj Cărbune // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigura-
re a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008.
– P. 137-139.

2280. Cozma, Artur. Dimensiunea culturală în păstrarea identităţii naţionale /


Artur Cozma // Congresul II al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate pes-
te hotare : (diaspora moldovenească) : Raporturi, comunicări, alte documente. – Ch., 2007.
– P. 61-64.

2281. Demceac, Svetlana. [Cuvînt de salut : a preş. Soc. moldovenilor din or.
Kiev, Ucraina] / Svetlana Demceac // Congresul II al persoanelor originare din Republica
Moldova domiciliate peste hotare : (diaspora moldovenească) : Raporturi, comunicări, alte
documente. – Ch., 2007. – P. 73-75.

2282. Dudin, Vladimir. [Выступление : a preş. Soc. culturale mold. "Mărţişor",


or. Bişkek, Consul Onorific al Rep. Moldova în Rep. Kîrgîză] / Vladimir Dudin // Второй кон-
гресс выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом : (молдавской
диаспоры) : Доклады, выступления, другие материалы. – Ch., 2007. – P. 32-33.

2283. Fetescu, Anatol. [Cuvînt de salut : a preş. Asoc. naţ.-culturale a moldove-


nilor din Ucraina] / Anatol Fetescu // Congresul II al persoanelor originare din Republica
Moldova domiciliate peste hotare : (diaspora moldovenească) : Raporturi, comunicări, alte
documente. – Ch., 2007. – P. 15-20.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2284. Goncearova, Iulia. [Выступление : a preş. Soc. culturale moldo-letone


"Codrii", or. Nijnevartovsk, reg. Tiumeni, Federaţia Rusă] / Iulia Goncearova // Второй кон-
гресс выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом : (молдавской
диаспоры) : Доклады, выступления, другие материалы. – Ch., 2007. – P. 79-80.

2285. Machidonschi, Raisa. [Cuvânt de salut : a preş. Centrului Cultural Moldav


în Portugalia] / Raisa Machidonschi // Congresul II al persoanelor originare din Republica
Moldova domiciliate peste hotare : (diaspora moldovenească) : Raporturi, comunicări, alte
documente. – Ch., 2007. – P. 84-85.

2286. Pawljuk, Konstantin. [Cuvînt de salut : a preş. Soc. culturale "Moldova"


din Germania] / Konstantin Pawljuk // Congresul II al persoanelor originare din Republica
Moldova domiciliate peste hotare : (diaspora moldovenească) : Raporturi, comunicări, alte
documente. – Ch., 2007. – P. 21-23.

2287. Pleş, Valentina. [Выступление : a conducătorului Centrului cultural-


educativ mold. pe lîngă şc. Nr. 164, or. Moscova, Federaţia Rusă] / Valentina Pleş // Второй
конгресс выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом : (молдавской
диаспоры) : Доклады, выступления, другие материалы. – Ch., 2007. – P. 27-31.

2288. Saar, Natalia. [Cuvânt de salut : a preş. Soc. culturale moldoveneşti "Lu-
ceafărul", or Talinn, Rep. Estonia] / Natalia Saar // Congresul II al persoanelor originare din
Republica Moldova domiciliate peste hotare : (diaspora moldovenească) : Raporturi, comu-
nicări, alte documente. – Ch., 2007. – P. 76-78.

2289. Tofan, Gheorghe. [Выступление : a preş. Soc. culturale moldo-letone


"Dacia", or. Riga, Rep. Letonia] / Gheorghe Tofan // Второй конгресс выходцев из Рес-
публики Молдова, проживающих за рубежом : (молдавской диаспоры) : Доклады, вы-
ступления, другие материалы. – Ch., 2007. – P. 34-35.

2290. Ţăranu, Ion. [Cuvânt de salut : a preş. Asoc. moldo-elene "Onofreu", or.
Atena, Rep. Elenă] / Ion Ţurcanu, Vlad Mischevca // Congresul II al persoanelor originare
din Republica Moldova domiciliate peste hotare : (diaspora moldovenească) : Raporturi,
comunicări, alte documente. – Ch., 2007. – P. 86-89.

2291. Valko, Antonina. [Cuvînt de salut : a preş. Org. oşteşti republicane "Co-
munitatea Moldova", or. Minidk, Rep. Belarus] / Antonina Valko // Второй конгресс выход-
цев из Республики Молдова, проживающих за рубежом : (молдавской диаспоры) :
Доклады, выступления, другие материалы. – Ch., 2007. – P. 34-38.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


2292. Dumbravă, Tatiana. Căderea zeilor : [aspecte soc.-politice] / Tatiana
Dumbravă Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 4-5 : fot.

2293. Golea, Anatol. Reglementare electorală : [despre întrevederea Preş. Rep.


Moldova, Vladimir Voronin cu liderul Transnistriei, Igor Smirnov la 11 apr. 2008] / Anatol
Golea // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 4-6. – Idem şi în lb. rusă.

2294. Greceanîi, Zinaida. Programul activităţii Guvernului Republicii Moldova


"Progres şi integrare" / Zinaida Greceanîi // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 8-23
: fot.

2295. Pohilă, Vlad. Pelerin prin românime : [pe marginea vol. "Românii din jurul
României în imagini" de Vasile Şoimaru, Ch., Prometeu, 2008] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. –
2008. – Nr 1. – P. 88-91.

2296. Prohniţchi, Valeriu. "Mai întîi, Moldova se va integra în UE economic" :


[interviu cu V. Prohniţchi, dir. executiv al Centrului analitic independent "Expert-Grup"] /
interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 7-9 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

2297. Stepaniuc, Victor. Evoluţia statalităţii moldoveneşti în epoca contempora-


nă / Victor Stepaniuc // Congresul II al persoanelor originare din Republica Moldova domici-
liate peste hotare : (diaspora moldovenească) : Raporturi, comunicări, alte documente. –
Ch., 2007. – P. 41-49.

2298. Ломтевой, Т. Г. Белорусы в Молдавии / Т. Г. Ломтевой // Беларусь –


Молдова : 15 лет дипломатических отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Киши-
нев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007. – P. 149-156.

2299. Моложен, Владимир. Политика построения информационного обще-


ства а Республики Молдова / Владимир Моложен // Второй конгресс выходцев из Рес-
публики Молдова, проживающих за рубежом : (молдавской диаспоры) : Доклады, вы-
ступления, другие материалы. – Ch., 2007. – P. 50-54.
(Vezi de asemenea Nr 2224, 2260, 2302)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2300. Bayer, Mihaly. De ce mai sunt duminici, de ce, departe de UE? : [interviu
cu Excelenţa sa M. Bayer, Ambasadorul Ungariei, dir. Centrului Unic de eliberare a vizelor,
cavaler al "Ordinului de Onoare" al Rep. Moldova] / consemnare : Viorica Mija; fot. : Igor
Rotari // Punkt. – 2008. – Nr 19. – P. 10-12 : fot.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2301. Bontea, Oleg. Rolul organizaţiilor regionale în reglementarea paşnică a di-


ferendelor internaţionale / Oleg Bontea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 5. – P. 30-34 –
Rez. în lb. engl.

2302. Nicu, Dan. Câmpia discordiei balcanice şi calul troian de la Nistru : [des-
pre conflictele din Câmpia Kosovo şi Transnistria] / Dan Nicu // Clipa : ser. nouă. – 2008. –
Nr 2. – P. 6-7.

2303. Киртоакэ, Наталия. Силовая и нормативная системы международ-


ных отношений / Наталия Киртоакэ // Беларусь – Молдова : 15 лет дипломатических
отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007.
– P. 109-116. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2363, 2366)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2304. Burian, Alexandru. Unele aspecte privind perspectivele geopolitice ale
statalităţii moldoveneşti / Alexandru Buruian // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P.
40-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

2305. Kistruga, Eugenia. Diversitatea aspectelor de interacţiune a misiunilor di-


plomatice cu comunitatea moldovenească de peste hotare / Eugenia Kistruga // Congresul
II al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare : (diaspora mol-
dovenească) : Raporturi, comunicări, alte documente. – Ch., 2007. – P. 55-60.

2306. Буриан, Александр. Молдо-белорусские отношения в контексте со-


временных геополитических трансформационных процессов / Александр Буриан //
Беларусь – Молдова : 15 лет дипломатических отношений : Междунар. науч.-практ.
конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007. – P. 25-32. – Bibliogr. în notele de sub-
sol.

2307. Еемин, Юрий. Межпарламентские молдо-белорусские отношения /


Юрий Еемин // Беларусь – Молдова : 15 лет дипломатических отношений : Междунар.
науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007. – P. 99-102.

2308. Коваленя, А. А. Белорусско-молдавские связи в гуманитарной сфере


: история и современность / А. А. Коваленя, М. К. Кошелев // Беларусь – Молдова : 15
лет дипломатических отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб.
2006. – Кишинев, 2007. – P. 33-53. – Bibliogr. în notele de subsol.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2309. Козма, Артур. Дипломатическая служба Республики Молдова. Гене-


зис, эволюция, особенности / Артур Козма // Беларусь – Молдова : 15 лет дипломати-
ческих отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Кишинев,
2007. – P. 55-65. – Bibliogr. în notele de subsol.

2310. Назария, Сергей. Молдо-белорусские отношение в контексте внеш-


неполитических приоритетов Республики Молдова / Сергей Назария // Беларусь –
Молдова : 15 лет дипломатических отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Киши-
нев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007. – P. 157-162.

2311. Сакович, Василий. Беларусь – Молдова : прошлое, настоящее, бу-


дущее / Василий Сакович // Беларусь – Молдова : 15 лет дипломатических отношений
: Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007. – P. 11-24. –
Bibliogr. : 7 tit.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2312. Цуркан, Аурика. Инновационный риск в контексте экономического
развития / Аурика Цуркан // Intellectus. – 2008. – Nr 1. – P. 70-74 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2484)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2313. Popov, Adrian. Obiectivele politicii de personal / Adrian Popov // Bioetica,
filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele
Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 121-125.

2314. Sava, Lilia. Evaluarea activităţii de instruire şi dezvoltare profesională a


personalului în condiţiile economiei de piaţă / Lilia Sava // Economica. – 2008. – Nr 1. – P.
34-37 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2406)

331.105.44 Sindicate
2315. Romandaş, Nicolae. Constituirea sindicatelor – baza dreptului constituţio-
nal de asociere / Nicolae Romandaş // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 113-121.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 2335)
90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2316. Республика Молдова. Парламент. Закон о государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : [Nr 220-XVI от 19. 10.
2007 г. : Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 184-187 от 30. 11. 2007г., ч. I, ст. 711] //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 5. – P. 77-88.

2317. Цырдя, Юрий Т. Корпоративное управление компаний как необходи-


мое условие привлечения инвестиций / Юрий Т. Цырдя // Bioetica, filozofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern.,
26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 164-168.
(Vezi de asemenea Nr 2331, 2356, 2582)

336 Finanţe
2318. Botnari, Nadejda. Utilizarea instrumentelor fiscale ca factor de impulsio-
nare a creşterii economice / Nadejda Botnari, Petru Griciuc // Economica. – 2008. – Nr 1. –
P. 10-12 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

2319. Cebotariov, Alina. Etapa schimbărilor de esenţă : [interviu cu A.


Cebotariov, dir. Dep. Plasamente Colective şi Microfinanţare a Comisiei Naţ. a Pieţei Finan-
ciare] / interlocutor : rep. rev. // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 52-53: fot. – Idem şi în lb. rusă.

2320. Cibotaru, Igor. Influenţa factorilor macroeconomici asupra structurii siste-


mului financiar / Igor Cibotaru // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 17-19. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 8 tit.

2321. Cotos, Alla. Implicaţii privind taxa pe valoarea adăugată în cadrul unui
transfer de afacere / Alla Cotos // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 5. – P. 11-12.

2322. Cucu, Mariana. Direcţiile principale de consolidare a sistemului bancar al


Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană / Mariana Cucu // Economi-
ca. – 2008. – Nr 1. – P. 92-96. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2323. Dorogaia, Irina. Reegineeringul activităţii bancare. Actualitatea implemen-


tării în Republica Moldova / Irina Dorogaia // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 27-29 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2324. Gotişan, Igor. BNM [Banca Naţ. a Moldovei] ar putea interveni pentru a
tempera aprecierea leului : [interviu cu I. Gotişan, analist economic] / interlocutor : Irina
Bozianu // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 45 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2325. Iovv, Tatiana. Impactul speculaţiilor bursiere asupra formării cursurilor


bursiere pe piaţa de capital din Moldova / Tatiana Iovv, Nicolae Lungu // Economica. –
2008. – Nr 1. – P. 13-14. – Rez. în lb. engl.

2326. Pui, Elena. CNFR va monitoriza OMF [Org. Mondială de Finanţare] : [in-
terviu cu E. Pui, membrul Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţ. a Pieţei Financiare
(CNPF)] / consemnare : rep. Agenţiei de Presă "INFOTAG" // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 41:
fot. – Idem şi în lb. rusă.

2327. Rosetti, Ilinca. Banca din vecinătate : Interviu cu I. Rosetti, Managerul


General B. C. "ProCredit Bank" S. A. din Moldova / interlocutor : Angela Braşoveanu //
Punkt. – 2008. – Nr 19. – P. 14-17 : fot.

2328. Roşca, Petru. Investiţiile în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pieţei


petroliere din Moldova / Petru Roşca, Gabriel Stati // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 60-66
: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

2329. Şpac, Galina. Privind scutirea de plata impozitului pe venit în cazul admi-
terii restanţelor faţă de bugetul public naţional / Galina Şpac, Petru Griciuc // Contabilitate şi
audit. – 2008. – Nr 5. – P. 38-40 : tab.

2330. Tverdohleb, Iurii. Banca beneficiază de încredere : [interviu cu Iu.


Tverdohleb, Preş. Consiliului de Administraţie al Sberbank-ului din Transnistria] / interlocu-
tor : rep. rev. // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 60-62 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

2331. Verejan, Victoria. Tendinţe moderne de dezvoltare a pieţelor financiare şi


impactul acestora asupra modului de constituire a capitalului firmei / Victoria Verejan // Eco-
nomica. – 2008. – Nr 1. – P. 14-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

2332. Кузнецова, Галина. О применении форм строгой отчетности при ока-


зании банковских услуг / Галина Кузнецова // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 5. – P.
60-61.

2333. Тостоган, Павел. Учет НДС при имущественном найме : проблемы и


решения / Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 5. – P. 8-10 : fig.

2334. Цирюльникова, Наталья. Об учете увеличения уставного капитала


ООО путем внесения материальных активов с использованием налоговых льгот / На-
талья Цирюльникова // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 5. – P. 51-53.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2335. Цуркану, Игорь. Земельный налог в 2008 году / Игорь Цуркану, Люд-
мила Гропа // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 5. – P. 26-30 : tab.

2336. Шпак, Галина. Об обложении подоходным налогом сумм задатка /


Галина Шпак, Петру Гричук // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 5. – P. 22-26 : tab.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2337. Cucirevii, Vladimir. Probleme ale creşterii economice şi influenţa unor
factori asupra stabilităţii economice / Vladimir Cucirevii // Economica. – 2008. – Nr 1. – P.
66-70 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2338. Bejenaru, Olga. Oportunităţi de creştere a competitivităţii economice în
Republica Moldova / Olga Bejenaru // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 77-81 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

2339. Cărare, Viorica. Viorica Cărare : "Trebuie să fii fericit în fiecare clipă" : [in-
terviu cu dir. Agenţiei Naţ. pentru Protecţia Concurenţei (ANPC)] / interlocutor : rep. rev. //
Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 37-40 : fot. – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2296)

338.48 Turism
2340. Crotenco, Iurii. Aspectul metodologic de modelare a procesului de deter-
minare a cererii şi ofertei la serviciile turistice / Iurii Crotenco // Economica. – 2008. – Nr 1. –
P. 104-107 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2341. Platon, Nicolae. Turismul : realizări şi probleme / Nicolae Platon // Moldo-


va : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 28-31: fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

2342. Turcov, Elena. Valorificarea turistică a complexului Orheiul Vechi – pro-


bleme şi soluţii / Elena Turcov // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 101-104. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă

93
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2343. Echim, Ion. Cultura concurenţei – un obiectiv comun : [interviu cu I.


Echim, vicedirector al Agenţiei Naţ. pentru Protecţia Concurenţei (ANPC)] / interlocutor :
Maria Trifan // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 30-31 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

339.3 Comerţ interior


2344. Petrovici, Ala. Reglementarea comerţului Republicii Moldova în baza
abordării logistice / Ala Petrovici // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 107-109. – Rez. în lb.
engl.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2345. Balan, Aliona. Obiectivele politicii vamale în etapa de modernizare a eco-
nomiei naţionale / Aliona Balan // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 74-77. – Rez. în lb. engl.

2346. Белостечник, Григоре. Торгово-экономическое сотрудничество Рес-


публики Молдова и Республики Беларусь в контексте европейской региональной ин-
теграции / Григоре Белостечник, Корнелиу Гуцу // Беларусь – Молдова : 15 лет дипло-
матических отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Ки-
шинев, 2007. – P. 67-89 : fig.

2347. Куку, Георге. Молдавско-белорусские торговые отношения / Георге


Куку // Беларусь – Молдова : 15 лет дипломатических отношений : Междунар. науч.-
практ. конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007. – P. 91-98.

339.7 Finanţe internaţionale


2348. Balaban, Sergiu. Cauza crizei – lipsa de control, sau De ce nu putem eli-
mina din calcul dolarul SUA / Sergiu Balaban // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 42-44. – Idem şi
în lb. rusă.

2349. Hîncu, Rodica. Impunerea veniturilor şi capitalurilor prin prisma convenţii-


lor cu privire la evitarea dublei impuneri / Rodica Hîncu, Diana Criclivaia // Economica. –
2008. – Nr 1. – P. 5-10 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2350. Lipcanu, Dinu. Remitenţe : surse, beneficiari, oportunităţi / Dinu Lipcanu //


Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 83-85 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

2351. Lîsîi, Tatiana. Capitalul transnaţional în condiţiile modernizării tehnologice


/ Tatiana Lîsîi // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 90-92. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2322)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2352. Bîrba, Tatiana. Interacţiunea caracteristicilor cantitative şi calitative ale re-


gionalizării / Tatiana Bîrba // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 81-82. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

2353. Pîşkina, Tatiana. Priorităţile structurale de ramură – unul dintre indicatorii


globalizării / Tatiana Pîşkina // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 70-74. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 10 tit.

2354. Ulinici, Adrian. Analiza evoluţiei managementului relaţiilor economice in-


ternaţionale : tendinţe şi perspective / Adrian Ulinici // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 96-
98. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 4 tit.

2355. Акулай, Елена. Опыт и перспективы сотрудничества исследовате-


лей-экономистов из Молдовы и Беларуси / Елена Акулай, Анжела Тимуш // Беларусь –
Молдова : 15 лет дипломатических отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Киши-
нев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007. – P. 279-283.

2356. Лукьянов, А. Роль бизнеса в развитии белорусско-молдавского со-


трудничества / А. Лукьянов // Беларусь – Молдова : 15 лет дипломатических отноше-
ний : Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Кишинев, 2007. – P.
273-278.

2357. Никитенко, П. Г. Инновационное социально-экономическое развитие


Республики Беларусь и перспективы белорусско-молдавского научного сотрудничест-
ва / П. Г. Никитенко, С. Ю. Солодовников // Беларусь – Молдова : 15 лет дипломати-
ческих отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб. 2006. – Кишинев,
2007. – P. 117-135 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 2346)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2358. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Statutul juridic al fetusului. Aspecte de
drept comparat / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 58-62.
– Rez. în lb. engl.

2359. Федоров, Г. Правовые презумпции. Юридические фикции. Преюди-


ции / Г. Федоров // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 5. – P. 13-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 16 tit.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

341 Drept internaţional


2360. Bantuş, Natalia. Teritoriul – cadrul natural, geografic al structurii de stat /
Natalia Bantuş // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 62-65. – Rez. în lb. engl.

2361. Bîndar, Valerică. Arestarea provizorie în procedura extrădării conform le-


gislaţiei României şi Uniunii Europene / Valerică Bîndar // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. –
P. 19-23. – Rez. în lb. engl.

2362. Cucoş, Diana. Consiliul Europei şi Uniunea Europeană : două entităţi cu


aceleaşi valori pentru continentul european / Diana Cucoş // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 5. – P. 18-21. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 21 (14 tit.).

2363. Ioviţa, Alexandrina. Problema participării directe la ostilităţi în contextul


conflictelor de generaţia a IV-a / Alexandrina Ioviţa // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 27-
33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (30 tit.).

2364. Teşa, Ion. Reglementarea diferendelor internaţionale în domeniul mării /


Ion Teşa // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 5. – P. 69-76. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 75-76 (29 tit.).

2365. Ţuţuianu, Ion. Manifestări internaţionale de creare a Uniunii Europene /


Ion Ţuţuianu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 5. – P. 45-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 51 (19 tit.).

2366. Киртоакэ, Н. ООН – организация, призванная обеспечивать между-


народную безопасность и мир / Н. Киртоакэ, Л. Киртоакэ // Закон и жизнь. – 2008. – Nr
5. – P. 42-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2302, 2389, 2394, 2405)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2367. Babii, Veaceslav. Dimensiunea constituţională a răspunderii juridice, im-
pusă de crearea unor noi instituţii de stat / Veaceslav Babii // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5.
– P. 41-44. – Rez. în lb. engl.

2368. Costachi, Gheorghe. Funcţia ecologică a statului – esenţă şi forme de


realizare / Gheorghe Costachi, Alina Rotaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 4-8. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 8 (16 tit.).

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2369. Hlipca, Adriana. Răspunderea în dreptul constituţional. Aspecte din drep-


tul comparat / Adriana Hlipca // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 5. – P. 77-80. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 80 (16 tit.).

2370. Hlipca, Adriana. Răspunderea Preşedintelui României în dreptul constitu-


ţional / Adriana Hlipca // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 34-37. – Rez. în lb. engl.

2371. Hlipca, Petru. Statul : concept şi esenţă / Petru Hlipca // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 5. – P. 24-27. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 27 (10 tit.).

2372. Postovan, Dumitru. "Dreptul discreţionar" în doctrina sovietică şi în sis-


temul de drept sovietic / Dumitru Postovan // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 5. – P. 41-44.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 44 (7 tit.).

2373. Puşcaş, Victor. Perfecţionarea procedurii de ridicare a excepţiei de ne-


constituţionalitate în Republica Moldova / Victor Puşcaş // Administrarea Publică. – 2008. –
Nr 2. – P. 107-112. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

2374. Stici, Silvia. Dreptul constituţional de acces liber la justiţie – componentă


importantă a statului de drept / Silvia Stici // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 50-52. –
Rez. în lb. engl.

2375. Vidaicu, Mihaela. Analiza noţiunilor "boală incurabilă" şi "suferinţe fizice


insuportabile" în cazul infracţiuni de eutanasie / Mihaela Vidaicu // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 5. – P. 52-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 55 (18 tit.).

2376. Анточ, А. Антидемпинговое регулирование и его место в механизме


публичного управления Республики Молдова / А. Анточ, В. Игнатьев // Закон и жизнь.
– 2008. – Nr 5. – P. 24-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 48 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2315, 2386, 2390)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2377. Alecu, Gheorghe. Infracţiunea continuă – formă a unităţii naturale de in-
fracţiune. Studiu doctrinar / Gheorghe Alecu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 9-11. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 11 (11 tit.).

2378. Barbova, Ludmila. "Nu!" – mitei, sau Cine poate opri corupţia? / Ludmila
Barbova // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 56-57. – Idem şi în lb. rusă.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2379. Brînză, Sergiu. Unele aspecte ale practicii de aplicare a răspunderii pena-
le pentru fapta de huliganism (art. 287 C. pen. RM) / Sergiu Brînză, Vitalie Stati // Rev. Naţ.
de Drept. – 2008. – Nr 5. – P. 2-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 10 (36 tit.).

2380. Mutu-Strulea, Maria. Studiu privind personalitatea delincventului minor :


(coordonate sociale) : Partea II / Maria Mutu-Strulea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 5. –
P. 11-13. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 13 (6 tit.).

2381. Reşetnicov, Artur. Precizări privind înţelesul noţiunii "Falsificarea docu-


mentelor" / Artur Reşetnicov // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 5. – P. 22-29. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 29 (34 tit.).

2382. Roşca, Inga. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare – garanţie în rea-


lizarea principiului contradictorialităţii / Inga Roşca // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 5. – P.
65-68. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 68 (18 tit.).

2383. Sosna, Alexandru. Corupţia în Moldova / Alexandru Sosna, Serghei


Iachimov, Larisa Dobjanskaia // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 55-57. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 57 (10 tit.).

2384. Айрапетян, А. Оправдательный приговор в уголовном процессе Рес-


публики Молдова / А. Айрапетян // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 5. – P. 50-52. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2385. Милованова, Анна. Анализ законодательной базы Республики Мол-


дова в области защиты от угроз информационной безопасности / Анна Милованова,
Лилия Павлова // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a secu-
rităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 170-
171. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2361, 2375, 2418, 2497)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
2386. Овчинникова, О. Проблемы личных неимущественных прав в зако-
нодательстве Республики Молдова / О. Овчинникова // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 5. –
P. 34-41. – Bibliogr. : 20 tit.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2387. Stoian, Anca-Iulia. Unele probleme speciale privind acţiunile posesorii /


Anca-Iulia Stoian // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 37-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 40 (12 tit.).

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2388. Сосна, Борис. Правовые аспекты договора займа / Борис Сосна,
Ольга Бульба, Андрей Кавкалюк // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 5. – P. 62-65.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2389. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Argumente în favoarea asigurării drep-
tului copilului la dezvoltare / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 5. – P. 35-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 40 (27 tit.).

2390. Demerji, Maria. Ocrotirea constituţională a familiei – obiect de reglementa-


re a dreptului constituţional / Maria Demerji // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 14-18. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 18 (17 tit.).

2391. Felea, Alina. Testamentele – sursă în studierea atitudinilor în faţa morţii /


Alina Felea // Materialele conferinţei ştiinţifice "Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi
importanţa ei pentru civilizaţia europeană" : (ed. a 3-a.). – Ch., 2007. – P. 47-56.

2392. Zabolotnaia, Lilia. Influenţe bizantine în dreptul de proprietate în Moldova


medievală : [despre dreptul familiei, moştenire] / Lilia Zabolotnaia // Materialele conferinţei
ştiinţifice "Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi importanţa ei pentru civilizaţia euro-
peană" : (ed. a 3-a). – Ch., 2007. – P. 13-25.

347.7 Drept comercial


2393. Badîr, Iurie. Marca şi funcţiile sale economice / Iurie Badîr // Intellectus. –
2008. – Nr 1. – P. 60-69: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2394. Jalbă, Violeta. Protecţia pe cale internaţională a mărcilor de produse şi


servicii / Violeta Jalbă // Intellectus. – 2008. – Nr 1. – P. 18-24 : fig. – Rez. în lb. engl.

2395. Leviţchi, Simion. Noile prevederi ale legislaţiei naţionale în domeniul pro-
tecţiei desenelor şi modelelor industriale în contextul armonizării cu acquis-ul comunitar /
Simion Leviţchi, Ludmila Goremîchina // Intellectus. – 2008. – Nr 1. – P. 5-10 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2396. Mogol, Natalia. Procedura de protecţie a mărcilor de produse şi servicii la


nivel naţional / Natalia Mogol // Intellectus. – 2008. – Nr 1. – P. 25-29 : fig. – Rez. în lb. engl.
99
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2397. Moisei, Andrei. Doar producătorul poate aprecia avantajele oferite de în-
registrarea OPI [Obiecte de Proprietate Intelectuală] : [interviu cu A. Moisei, dir. Dep. Juridic
al AGEPI] / interlocutori : Ana Zavalistîi, Diana Stoianov // Intellectus. – 2008. – Nr 1. – P.
47-54. – Rez. în lb. engl.

2398. Sibov, Liviu. Respectarea drepturilor asupra desenelor şi modelelor in-


dustriale în conformitate cu legislaţia naţională şi cea europeană / Liviu Sibov // Intellectus.
– 2008. – Nr 1. – P. 42-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2399. Sosnovschi, Victor. Brevetarea invenţiilor în cadrul universităţilor şi insti-


tuţiilor academice / Victor Sosnovschi // Intellectus. – 2008. – Nr 1. – P. 30-36 : tab. – Rez.
în lb. engl.

2400. Ţîganaş, Ion. Soluţionarea litigiilor de gestiunea colectivă a drepturilor de


autor şi conexe prin intermediul medierii şi arbitrajului / Ion Ţîganaş // Intellectus. – 2008. –
Nr 1. – P. 11-17. – Rez. în lb. engl.

2401. Zavalistîi, Ana. Proprietatea intelectuală : forme noi, pasibile de protecţie /


Ana Zavalistîi // Intellectus. – 2008. – Nr 1. – P. 37-41 : fig. – Bibliogr. : 3 tit.

2402. Кравченко, Раиса. Действующая система стимулирования инноваци-


онной деятельности в Республике Молдова / Раиса Кравченко // Intellectus. – 2008. –
Nr 1. – P. 77-83. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2364)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2403. Gavajuc, Stela. Noţiunea, importanţa şi formele hotărârilor judecătoreşti /
Stela Gavajuc // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 5. – P. 48-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 50 (11 tit.).

2404. Tertea, Maria. Opinie asupra oportunităţii recursului ordinar / Maria Tertea
// Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 5. – P. 61-64. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 64
(9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2382)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2405. Platon, Lilian. Coordonarea şi uniformizarea dreptului fundamental la


muncă conform normelor Consiliului Europei / Lilian Platon // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 5. – P. 56-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 60 (12 tit.).

2406. Гарага, О. Некоторые предложения по усовершенствованию норм


Трудового кодекса Молдовы, относящихся к дисциплине труда / О. Гарага // Закон и
жизнь. – 2008. – Nr 5. – P. 52-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


2407. Ţurcanu, Radu. Ajustarea cadrului juridic privind biocombustibilii lichizi
conform cerinţelor acquis-ului comunitar / Radu Ţurcanu, Corina Kirmici // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 5. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2368, 2417)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2408. Ciobu, Emilian. Aport important în promovarea interesului naţional pe
arena internaţională : [a Direcţiei Relaţii Intern. din cadrul Acad. de Administrare Publică :
pregătirea funcţionarilor publici în domeniul relaţiilor intern.] / Emilian Ciobu // Administrarea
Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 73-79.

2409. Ciobu, Emilian. Promovarea interesului naţional – misiunea administraţiei


publice : tradiţii, realităţi şi perspective / Emilian Ciobu // Administrarea Publică. – 2008. – Nr
2. – P. 86-99. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

2410. Mardare, Galina. Transparenţa administrativă – un element intrinsec al


modernizării administraţiei publice / Galina Mardare // Administrarea Publică. – 2008. – Nr
2. – P. 145-149. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2411. Paladi, Ion. Euromanagementul serviciilor publice / Ion Paladi // Economi-


ca. – 2008. – Nr 1. – P. 20-24 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2412. Patraşcu, Dumitru. Istorie, orizonturi, activităţi şi conţinuturi de studii ma-


nageriale : [în administraţia publică] // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 70-72 :
fig.

2413. Platon, Mihail. Etica şi eticheta funcţionarului public / Mihail Platon // Ad-
ministrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 79-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2414. Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind Codul de conduită a func-


ţionarului public : [Nr 25-XVI, 22.02.2008] // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 101-
105.

2415. Roman, Alexandru. Educarea şi instruirea funcţionarilor publici în spiritul


toleranţei etnice / Alexandru Roman // Congresul II al persoanelor originare din Republica
Moldova domiciliate peste hotare : (diaspora moldovenească) : Raporturi, comunicări, alte
documente. – Ch., 2007. – P. 65-70.

2416. Ţepordei, Aurelia. Mecanismul de perfecţionare a activităţilor de perfecţi-


onare profesională a personalului din administraţia publică / Aurelia Ţepordei // Administra-
rea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 140-144. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

2417. Vieriu, Eufemia. Comparaţia între statutul funcţionarului public şi Codul


muncii / Eufemia Vieriu // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 122-127. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2418. Гуцуляк, В. Правовое принуждение как метод деятельности органов


публичного управления в сфере обеспечения правопорядка / В. Гуцуляк, Ш. Захария //
Закон и жизнь. – 2008. – Nr 5. – P. 4-12. – Rez. în lb. engl. – Sfârşit. Începutul : Nr 4.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2419. Colenov, Igor. La frontieră se face ordine : De vorbă cu generalul de bri-
gadă I. Colenov, şeful Serviciului Grăniceri al Rep. Moldova / interlocutor : Ion Sandu //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 6-9 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2420. Stegăroiu, Valentin. Evoluţia sistemului asigurărilor sociale la nivel inter-
naţional / Valentin Stegăroiu, Nicolae Ţâu // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 86-89. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2495, 2536)

368 Asigurări
2421. Balaban, Sergiu. Ratingul siguranţei companiilor de asigurări după anul
2007 / Sergiu Balaban // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 46-50 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2422. Cerbuşcă, Pavel. Managementul formării la elevi a competenţelor cu ca-
racter de integrare socială din perspectiva bioeticii / Pavel Cerbuşcă // Didactica Pro … . –
2008. – Nr 2. – P. 39-40. – Bibliogr. : 6 tit.

2423. Cojocaru, Snejana. Formarea conştiinţei ecologice şi dezvoltarea Curricu-


lumului Naţional / Snejana Cojocaru // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 36-39 : tab. –
Bibliogr. : 6 tit.

2424. Cristea, Sorin. Pedagogia interculturală : dicţionar / Sorin Cristea // Didac-


tica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 54-56.

2425. Cuzneţov, Larisa Leonid. Educaţia copilului prin prisma umanismului şi


democratizării relaţiilor familiale = Воспитание ребёнка через гуманизм и демократиза-
цию семейных отношений / Larisa Leonid Cuzneţov // Prin ortodoxie şi umanism spre
reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P. 146-152.

2426. Goraş-Postică, Viorica. "Învăţarea productivă" (Productive Learning) – un


nou proiect care îşi propune să construiască o punte între şcoală şi viaţă / Viorica Goraş-
Postică // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 23-24.

2427. Goraş-Postică, Viorica. O nouă ofertă educaţională pentru liceeni, în spri-


jinul pregătirii pentru susţinerea dialogului intercultural european / Viorica Goraş-Postică //
Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 6-8.

2428. Handrabura, Loretta. Să ne cunoaştem mai bine : [educaţia interculturală


în învăţământul din Moldova] / Loretta Handrabura // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P.
4-6.

2429. Ianachevici, Mariana. Perspectiva interculturală a cauzalităţii abandonului


şcolar / Mariana Ianachevici // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 9-10. – Bibliogr. : 7 tit.

2430. Manole, Tatiana. Finanţarea cheltuielilor în instituţiile de învăţământ : me-


tode şi principii / Tatiana Manole // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 129-138 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2431. Manolii, Adela. Privirea retrospectivă asupra sistemului educaţional în


Grecia : (din antichitate până în prezent) / Adela Manolii // Materialele conferinţei ştiinţifice

103
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

"Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi importanţa ei pentru civilizaţia europeană" :


(ed. a 3-a.). – Ch., 2007. – P. 80-86.

2432. Ostap, Sergiu. Promovarea politicilor europene de educaţie bilingvă şi


multilingvă în R. Moldova / Sergiu Ostap // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 11-12.

2433. Vasiliev, Maria. Sindromul deficitului de afecţiune şi impactul lui asupra


dezvoltării copiilor = Дефицитный синдром и его влияние на развитие ребёнка / Maria
Vasiliev // Prin ortodoxie şi umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-
Teologice. – Ch., 2008. – P. 139-146. – Rez. în lb. rusă.

2434. Vrasmaş, Ecaterina. Dimensiuni şi particularităţi care definesc parteneria-


tul educaţional / Ecaterina Vrasmaş // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P.18-20.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2435. Cadleţ, Ana Mihaela. Educaţie interculturală în cadrul orelor de consiliere
şi orientare / Ana Mihaela Cadleţ // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 42-43 : fig.

2436. Guţu, Ala. Solving problems/conflicts. Do's and Don'ts : (Lesson plan.
English) / Ala Guţu // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 50-53: tab. – Bibliogr. : 4 tit.

2437. Leahu, Raisa. Atelierul de lectură : Textul epic postmodernist : [pentru


elevii cl. a XI-a la disciplina Literatura universală] / Raisa Leahu // Semn. – 2008. – Nr 1. –
P. 40-48 : fig., tab.

2438. Liulenov, Inga. Călătorie într-o ţară exotică : (proiect didactic la lb. rom. în
şc. alolingvă : cl. a 10-a) / Inga Liulenov // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 46-49 : tab.

2439. Rusu, Djulieta. Învaţă să înveţi – autocorectarea : [studierea lb. fr.] /


Djulieta Rusu, Irina Corduneanu // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 123-126. – Rez. în lb. fr.
– Bibliogr. : 3 tit.

2440. Senic, Diana. Simboluri vegetale la diferite popoare : (proiect didactic la


disciplina opţională "Să ne cunoaştem mai bine" : cl. a 10-a) / Diana Senic // Didactica Pro
… . – 2008. – Nr 2. – P. 44-46 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

2441. Ungureanu, Elena. "Descongestionarea" Curriculumului de Limbă şi Lite-


ratură Română / Elena Ungureanu // Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 35-39 : tab. – Bibliogr. : 5
tit.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2442. Моисей, Тамара. Шаг навстречу : (дидакт. проект, кл. час : 10-й кл.) /
Тамара Моисей // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 49-50 : fig.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară


2443. Duhlicher, Olga. Competenţa de educaţie interculturală, dimensiune a
comportamentului profesional al profesorului / Olga Duhlicher, Otilia Dandara // Didactica
Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 25-27. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2206)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2444. Chicu, Valentina. Centrul de Resurse "Inclusiv EU" : [din Chişinău] /
Valentina Chicu // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 15.

2445. Cojocaru, Viorica. Formarea cadrelor didactice – un pas semnificativ în


susţinerea procesului de educaţie incluzivă / Viorica Cojocaru // Didactica Pro … . – 2008. –
Nr 2. – P. 14.

2446. Vrasmaş, Ecaterina. Educaţia incluzivă este o continuă construcţie : (in-


terviu cu E. Vrasmaş, expert intern. în educaţie incluzivă) / interlocutor : Natalia Dinu // Di-
dactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 16-18.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2447. Bezede, Rima. Consolidarea sistemului de educaţie profesional tehnică în
R. Moldova / Rima Bezede // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 22.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2448. Balan, Oleg. Discernământ şi eficienţă în administrarea publică : [activita-
tea Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preşedinţia Rep. Moldova] / Oleg Balan // Admi-
nistrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 66-69.

2449. Florea, Serafim. Unele aspecte ale competitivităţii învăţământului superior


din Republica Moldova în contextul prevederilor Procesului de la Bologna / Serafim Florea //
Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 118-123. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

2450. Ovcerenco, Nadejda. Specificul manifestării demnităţii în mediul studen-


ţesc = Человеческое достоинство в студенческой среде // Prin ortodoxie şi umanism
spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P. 119-129. –
Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. 6 tit.
105
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2451. Solomon, Dumitru. Modelarea matematică, optimizarea şi tehnologiile in-


formaţionale în contextul cercetărilor ştiinţifice şi a procesului de instruire în cadrul ATIC :
[despre Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii] / Dumitru Solomon // Modelare
matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-
21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 3-8.

2452. Şaptefraţi, Tatiana. Posibilităţi valorificate prin intermediul monitorizării :


15 ani de la fondarea Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preşedinţia Rep. Moldova //
Administrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 63-65.

2453. Заболотная, Лилия. Страницы из истории молдо-беларусского науч-


но наследия : [о жизни и деятельности Анны Тумаркиной – первая женщина профес-
сор философии, уроженка Бессарабии] / Лилия Заболотная // Беларусь – Молдова :
15 лет дипломатических отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб.
2006. – Кишинев, 2007. – P. 137-148 : fot., tab. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2214)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie

2454. Илиади, Георгий. Праздник "Охи" – день торжества доблести, пат-


риотизма и героической стойкости греков / Георгий Илиади // Материалы научной
конференции "Предпосылки зарождения греческой античной культуры и ее значение
для европейской цивилизации" : (изд. 3-е). – Ch., 2007. – P. 26-31.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


2455. Pantea, Elvira. Femeile Moldovei – pentru integrarea ţării = Женщины
Молдовы – за реинтеграцию страны / Elvira Pantea // Prin ortodoxie şi umanism spre
reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008. – P. 129-133. – Rez.
în lb. rusă.

2456. Ткач, Анна. Добрые дела доходят до сердца : [интервью с руководи-


телем общественного движения "Женщины Молдовы" А. Ткач] / записал Виктор Вос-
кобойник // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 17-19 : fot. – Tit., text şi în lb. engl.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

398 Folclor
2457. Onică, Elena. Rolul cîntecelor populare în evoluţiile neogreceşti / Elena
Onică // Materialele conferinţei ştiinţifice "Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi impor-
tanţa ei pentru civilizaţia europeană" : (ed. a 3-a.). – Ch., 2007. – P. 73-79.

2458. Квилинкова, Е. Н. Народные песни как исторический источник : (по


материалам гагауз. песен. фольклора) / Е. Н. Квилинкова // Беларусь – Молдова : 15
лет дипломатических отношений : Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 16 нояб.
2006. – Кишинев, 2007. – P. 213-221. – Bibliogr. : 30 tit.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2459. Casco, Doina. Evaluarea impactului ecologic al apelor raionului Glodeni /
Doina Casco // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securită-
ţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 158-
160. – Bibliogr. : 9 tit.

2460. Lupei-Prodan, Maria. Interacţiunea factorilor de mediu şi starea funcţiona-


lă a organismului / Maria Lupei-Prodan // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strate-
gia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart.
2008. – Ch., 2008. – P. 154-157. – Bibliogr. : 13 tit.

2461. Nivelurile poluării mediului cu metale grele şi indicii de nocivitate şi toxici-


tate a ecosistemelor / Vladimir Brega, Nina Liogchi, Grigore Stasiev [et al.] // Bioetica, filozo-
fia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a
XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 186-187.

2462. Popp, I. Eva-Maria. Influenţa unor factori ecologici asupra sistemului car-
dio-vascular / I. Eva-Maria Popp // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 160-162. – Bibliogr. : 10 tit.

2463. Stan, Victor. Activitatea umană şi factorii ce influenţează clima / Victor


Stan, Ion Croitoru // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
149-154 : fig. – Bibliogr. : 13 tit.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2464. Крачун, А. Стандарты ЕС на вредные выбросы автомобилей и каче-


ство атмосферного воздуха в Республике Молдова / А. Крачун, Г. Дука, В. Ене // Medi-
ul Ambiant. – 2008. – Nr 2. – P. 6-12 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2217, 2423, 2496)

51 MATEMATICĂ
515.1 Topologie
2465. Marina, Vasile. Relaţia universală între eforturi, sarcină şi coordonatele
nodurilor în structuri articulate / Vasile Marina // Modelare matematică, optimizare şi tehno-
logii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
354-364 : fig. – Rez. în lb. rom.

517 Analiză
2466. Marina, Vasile. Abordarea tensorială a dinamicii corpului rigid / Vasile Ma-
rina, Viorica Marina // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Mate-
rialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 409-414.

519.1 Analiză combinatorică. Teoria grafurilor


2467. Sur, Nadejda. Mulţimi închise şi complete de grafuri d-convex simple şi
generatorii lor / Nadejda Sur // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale
: Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 199-204. – Rez. în
lb. rom. – Bibliogr. : 6 tit.

2468. Zambiţchi, Dumitru. Probleme de amplasare în diferite spaţii metrice /


Dumitru Zambiţchi // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materia-
lele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 190-198.

519.2 Probabilitate. Statistică matematică


2469. Griza, Iulia. Procese semimarkoviene în reţelele de aşteptare / Iulia Griza,
Gheorghe Mişcoi // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materia-
lele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 175-180. – Rez. în lb. rom.,
engl.

519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică


2470. Cataranciuc, Sergiu. Metrica complexului cubic abstract / Sergiu
Cataranciuc // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele
Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 205-210.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2471. Secrieru, Ivan. Scheme de calcul la determinarea unei zone ecologice op-
timale / Ivan Secrieru, Vitalie Ticâu // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii infor-
maţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 156-160.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

519.7 Cibernetică matematică


2472. Balan, Pavel. Analiza deterministă şi probabilistă a unei scheme generali-
zate pentru metoda Gradientului / Pavel Balan // Modelare matematică, optimizare şi tehno-
logii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
149-155. – Rez. în lb. engl.

2473. Fonoberova, Maria. The minimum cost generalized multicommodity flow


problem on dynamic network and the algorithm for its solving / Maria Fonoberova // Modela-
re matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău,
19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 106-111. – Rez. în lb. engl.

2474. Gameţchi, Andrei. Modelul matematic al problemei de control optimal dis-


cret pe reţele dinamice / Andrei Gameţchi, Dumitru Solomon // Modelare matematică, opti-
mizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. –
Ch., 2008. – P. 91-99. – Rez. în lb. rom.

2475. Lazari, Alexandru. Algorithm for solving discrete optimal control problem
with varying time of states transactions / Alexandru Lazari, Dmitrii Lozovanu // Modelare
matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-
21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 100-105. – Rez. în lb. engl.

2476. Mişcoi, Gheorghe. Cu privire la calculul intensităţii de trafic în sistemele


de aşteptare generalizate / Gheorghe Mişcoi, Olga Benderschi // Modelare matematică,
optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart.
2008. – Ch., 2008. – P. 167-174. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2477. Solomon, Dumitru. Modele matematice de rezolvare a problemelor de


control optimal discret / Dumitru Solomon, Andrei Gameţchi // Modelare matematică, optimi-
zare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. –
Ch., 2008. – P. 74-90 : fig. – Rez. în lb. rom.

2478. Ungureanu, Valeriu. Solution principles for generalized stackelberg


games / Valeriu Ungureanu // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale :
Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 181-189. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

519.8 Cercetări operaţionale


2479. Geru, Vitalie. Aspecte de programare ale modelelor macroeconomice /
Vitalie Geru // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele
Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 249-254 : fig. – Rez. în lb. rom.

2480. Godonoagă, Anatol. Un model stochastic de structură input-output / Ana-


tol Godonoagă, Anatolie Baractari // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informa-
ţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 225-230 :
fig. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.

2481. Leahu, Tudor. Componenţa conceptuală şi specificul algoritmizării mate-


matice a problemelor subsistemelor informaţionale precedente activităţilor materiale eco-
nomice / Tudor Leahu // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Ma-
terialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 231-241. – Rez. în lb.
rom.

2482. Magariu, Nicolae. Un aspect de optimizare a procesului de dezvoltare a


aplicaţiilor complexe / Nicolae Magariu // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii
informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 301-
308 : fig. – Bibliogr. : 14 tit.

2483. Moraru, Vasile. Primal-Dual method for quadratic programming / Vasile


Moraru // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf.
Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 138-148. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 10 tit.

2484. Naval, Elvira. Macroeconomic modeling of the economy in transition / Elvi-


ra Naval // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf.
Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 211-223 : schemă, tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 15 tit.

2485. Solomon, Dumitru. Modelarea matematică în transportul auto / Dumitru


Solomon // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf.
Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 9-28.

2486. Tkacenko, Alexandra. The economical efficiency study base don the frac-
tional dea-type models / Alexandra Tkacenko // Modelare matematică, optimizare şi tehno-
logii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
255-263 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului
2487. Гребенщиков, Виктор П. Кольцевые структуры междуречья Прут-
Днестр / Виктор П. Гребенщиков // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 2. – P. 24-26 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

551.5 Meteorologie. Climatologie


2488. Boian, Ilie. Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice ale iernii 2007-
2008 / Ilie Boian, Lidia Treşcilo // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 2. – P. 47-48 : fot.

2489. Guţu, Corina. Caracteristicile radiaţiei solare pe teritoriul Republicii Mol-


dova / Corina Guţu // Intellectus. – 2008. – Nr 1. – P. 84-93 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


(Vezi Nr 2459)

59 ZOOLOGIE
2490. Постолаки, В. Уж обыкновенный / В. Постолаки // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2008. – Nr 5. – P. 13 : fot.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
2491. Mereuţă, Ion. Sănătatea judecătorilor – o problemă majoră a societăţii
noastre / Ion Mereuţă, Ghenadie Rotaru, Nicolae Timofte // Bioetica, filozofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern.,
26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 244-246. – Bibliogr. : 12 tit.

2492. Probleme actuale ale igienei şi filozofiei muncii operatorilor la computere /


Gh. V. Ostrofeţ, Raisa Morosan, Lili Groza [et al.] // Bioetica, filozofia, economia şi medicina
în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27
mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 218-220.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


2493. Iziumov, Nina. Aprecierea dezvoltării fizice a adolescenţilor de vârstă
premilitară şi a recruţilor (15-18 ani) / Nina Iziumov // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 15-18 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2494. Iziumov, Nina. Ponderea factorilor comportamentali de risc pentru sănăta-


te la populaţia tînără / Nina Iziumov, Victor Zepca // Bioetica, filozofia, economia şi medicina
în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27
mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 198-200.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2495. Bejan, Marcel. Influenţa factorilor sociali asupra sistemului de ocrotire a
sănătăţii în ţările slab dezvoltate / Marcel Bejan // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 98-100. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 8 tit.

2496. Concepţia bioetico-ecologică – reper pentru economie, medicină şi biolo-


gie umană şi animală / Aurelia Crivoi, Grigore Stasiev, Iurii Bacalov [et al.] // Bioetica, filozo-
fia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a
XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 23-26. – Bibliogr. : 10 tit.

2497. Eţco, Constantin. Specificul activităţii medicale. Clasificarea erorilor co-


mise de către lucrătorii medicali / Constantin Eţco, Vitalie Midrigan // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 55-59. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 59 (22 tit.).

2498. Mahmmooud, Haj Assaf. Interacţiunea managementului şi a marketingu-


lui în sistemul instituţiilor medicale / Haj Assaf Mahmmooud // Economica. – 2008. – Nr 1. –
P. 109-112 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2499. Melnic, Victor. Managementul financiar în sistemul public de ocrotire a


sănătăţii din Republica Moldova : tendinţe, probleme şi soluţii de perfecţionare / Vladimir
Melnic // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 25-27 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2500. Nemerenco, Ala. Evaluarea calităţii serviciilor de asistenţă medicală pri-


mară / Ala Nemerenco, Dumitru Tintiuc // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 4-8 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2501. Nichiforciuc, V. Istoria dezvoltării serviciului medical în raionul Floreşti / V.


Nichiforciuc // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 7-8.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2502. Крачун, Георге. Анализ общественного здоровья населения на осно-


ве классификации множества данных / Георге Крачун // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 26-31 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 9 tit.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Prepara-
te farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2503. Savin-Grosu, Angela. Studiul comparativ al acţiunii antifungice a unor
preparate autohtone de origine vegetală şi algală / Angela Savin-Grosu // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 37-40 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2560, 2562)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


2504. Озонотерапия в комплексном лечении больных ишемической болез-
нью сердца / И. М. Буторов, Н. И. Бодруг, В. И. Параска [et al.] // Bioetica, filozofia, eco-
nomia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a
Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 235-238.

616 Patologie. Medicină clinică


2505. Guranda, Viorel. Tratamentul diferenţial al focarelor de contuzie cerebrală
gravă / Viorel Guranda // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
238-243 : tab. – Bibliogr. : 20 tit.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


2506. Aspecte ale patogeniei hipertensiunii portale. Modificări ale
hemocirculaţiei portale la bolnavul cirotic / Gheorghe Anghelici, Viorel Moraru, Vladimir
Cazacov [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 53-58. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 60 tit.

2507. Caproş, N. Dereglări cardiovasculare şi anomaliile cardiace la bolnavii cu


scolioză / N. Caproş // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 56-58 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

2508. Castraveţ, Andrei. Tratamentul traumatismelor vasculare / Andrei


Castraveţ // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 42-45 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 30 tit.
113
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2509. Corcea, Vasile. Evoluţia naturală a defectului septal atrial la pacienţii


adulţi / Vasile Corcea // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 28-36 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 25 tit.

2510. Culiuc, Vasile S. Sisteme de scor în evaluarea severităţii patologiei ve-


noase cronice a membrelor inferioare / Vasile S. Ciliuc // Bioetica, filozofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern.,
26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 229-234 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.

2511. Experienţa noastră în tratamentul chirurgical al coarctaţiei aortice / Oleg


Repin, Liviu Maniuc, Vasile Corcea [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 15-19 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.

2512. Ghicavîi, Neli. Recomandaţii în menajarea terapeutică a pacienţilor


cardiochirurgicali : (Strategii metodice contemporane) / Neli Ghicavîi // Arta Medica. – 2008.
– Nr 1. – P. 46-52 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 24 tit.

2513. Maniuc, Liviu. Algoritmul chirurgical în tratamentul defectului septal ven-


tricular, asociat cu insuficienţa valvei aortice / Liviu Maniuc // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. –
P. 37-40 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

2514. Moscalu, Vitalie. Insuficienţa tricuspidiană – problemă veche, abordări


contemporane de diagnostic şi de tratament chirurgical / Vitalie Moscalu // Arta Medica. –
2008. – Nr 1. – P. 3-9 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 36 tit.

2515. Strategii în tratamentul trombozei protezelor valvulare cardiace / Gh.


Manolache, A. Batrânac, V. Moscalu [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 10-14 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2516. Боровик, Э. Основные биохимические показатели крови и их инте-


гральная оценка у пострадавших с множественными переломами / Э. Боровик // Curie-
rul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 66-68. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2462, 2504)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2517. Tratamentul de durată bolnavilor cu bronhopnumopatie cronică obstructi-
vă / I. Butorov, N. Bodrug, V. Parasca [et. al.] // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart.
2008. – Ch., 2008. – P. 225-228. – Bibliogr. : 8 tit.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2518. Chitic, Tatiana. Investigaţiile experimentale privind dereglarea metabolis-
mului în organismul afectat de diabet zaharat / Tatiana Chitic // Bioetica, filozofia, economia
şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. In-
tern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 200-204 : fig., tab. – Bibliogr. : 12 tit.

2519. Iliadi, Svetlana. Boala ulceroasă / Svetlana Iliadi // Bioetica, filozofia, eco-
nomia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a
Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 215-218 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

2520. Mihu, I. Principii diagnostice ale bolii celiace la copii / I. Mihu // Curierul
medical. – 2008. – Nr 2. – P. 106-109 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

2521. Optimizarea tratamentului ulcerului duodenal la persoanele vârstnice /


Natalia Antonova, I. Butorov, S. Butorov [et al.] // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart.
2008. – Ch., 2008. – P. 220-224.

2522. Radu, Adrian. Evident nu mi-e frică : Interviu cu A. Radu, dir. "Evident
Dental Studio" din Chişinău] / interlocutor : Angela Braşoveanu; fot. : Roman Rîbaliov //
Punkt. – 2008. – Nr 19. – P. 89-90 : fot.

2523. Suman, S. Argumentarea anatomoembriologică a exciziilor parţiale de


pancreas / S. Suman // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P.101-106 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 23 tit.

2524. Uncuţa, Diana. Importanţa examenului histologic în diagnosticul stomatite-


lor herpetice / Diana Uncuţa // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asi-
gurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 195-197 : fig. – Bibliogr. : 9 tit.

2525. Uncuţa, Diana. Patologia orală – noi repere diagnostice / Diana Uncuţa //
Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Ma-
terialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 204-208. – Bibliogr. :
10 tit.

2526. Цыбырнэ, И. В. К истории развития (этиология, патогенез) язвенной


болезни желудка и двенадцатиперстной кишки / И. В. Цыбырнэ, В. Н. Андреев // Sănă-

115
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

tate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 49-54. – Rez. în lb.


engl. – Bibliogr. : 50 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2540)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


2527. Protopop, Svetlana. Interacţiunile hormoni tiroideni – tensiune arterială la
pacienţii cu tiroidită autoimună / Svetlana Protopop // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 59-
63: tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 34 tit.

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


2528. Tcacenco, Ecaterina. Rolul dermatoscopiei computerizate în depistarea
precoce a tumorilor pielii / Ecaterina Tcacenco // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart.
2008. – Ch., 2008. – 246-249. – Bibliogr. : 6 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2529. Cervicobrahialgiile reflectore / O. Pulbere, N. Caproş, A. Tagadiuc, V.
Ungurean // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 60-63. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.
: 5 tit.

2530. Darciuc, Mihail. Deteriorarea osteosintezei cu plăci şi şuruburi în ortope-


die şi traumatologie / Mihail Darciuc, Vasile Tulbure // Bioetica, filozofia, economia şi medi-
cina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-
27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 208-212 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

2531. Experienţa Serviciului de traumatologie Floreşti în tratamentul fracturilor /


V. Olaru, L. Capcelea, V. Nichiforciuc, A. Verbovici // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P.
84-85 – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

2532. Gorun, N. Procedeul Kocher şi procedeul Hippocrates în luxaţia traumati-


că de umăr – studiu comparativ / N. Gorun, Şt. Andrei // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. –
P. 16-19 : fig. – Bibliogr. : 10 tit.

2533. Incidenţa luxaţiilor anterioare de humerus în raionul Floreşti / V. Olaru, V.


Nichiforciuc, A. Verbovici, L. Capcelea // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 15-16. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

2534. Pascari, V. Modalităţi terapeutice în fracturile de claviculă, în etapa Depar-


tamentul Medicină de Urgenţă / V. Pascari // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 22-24 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2535. Vetrilă, V. Sutura artroscopică trasglenoidă a leziunii Bankart – o metodă


de tratament în instabilitatea anterioară a umărului / V. Vetrilă, N. Erhan // Curierul medical.
– 2008. – Nr 2. – P. 24-27. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2548-50)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2536. Chihai, Jana. Aspecte istorice de dezvoltate a serviciilor comunitare de
sănătate mintală în Europa de Vest / Jana Chihai, Larisa Boderscova, Larisa Spinei // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 19-25 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

2537. Ganea, Mihail. Insuficienţa vasculară cerebrală iniţială la invalizii după tra-
umatisme craneo-cerebrale / Mihail Ganea // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 24-27: fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2538. Ganea, Mihail. Aspecte neurologice şi medico-sociale la invalizii cu insufi-


cienţă vasculară cerebrală posttraumatică / Mihail Ganea, Constantin Eţco, Stanislav
Groppa // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 9-
14 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2539. Ganea, Mihail. Managementul etapizat al recuperării în ictusul cerebral


sever / Mihail Ganea, Constantin Eţco, Viorel Grigor // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 32-36 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2540. Suveică, Luminiţa. Stilul de viaţă şi autocontrolul în prevenţia neuropatiei


diabetice / Luminiţa Suveică, Nicolae Frunză, Galina Buta // Bioetica, filozofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern.,
26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 188-194 : diagr. – Bibliogr. : 21 tit.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


2541. Oclanschi, Ludmila. Experienţa Republicii Moldova în prevenirea transmi-
terii pe verticală a infecţiei HIV/SIDA de la mamă la făt / Ludmila Oclanschi, Iu. Carauş, S.
Popovici // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 95-97 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 9 tit.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie

117
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2542. Aplicaţii ale ingineriei tisulare în ortopedie – celulele stem / L. S. Lăbuşcă,


P. Botez, C. Barbaroşie, A. Sava // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 76-79. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 22 tit.

2543. Chirilă, V. Tratamentul chirurgical în fracturile instabile ale humerusului


proximal / V. Chirilă // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 30-32. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 13 tit.

2544. Chirurgia reconstructivă a meniscurilor genunchiului, între transplant şi


implant / L. S. Lăbuşcă, P. Botez, C. Barbaroşie, A. Sava // Curierul medical. – 2008. – Nr 2.
– P. 79-82. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 26 tit.

2545. Cirimpei, O. Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu diformităţi cicatriciale


postcombustionale în aparatul locomotor / O. Cirimpei // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. –
P. 63-65. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

2546. Filipescu, N. Concept nou în fixarea, axarea şi stabilirea fracturilor des-


chise ale oaselor gambei / N. Filipescu, D. Popa // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 58-
60 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă.

2547. Florea, L. Algoritmul aplicării metodei de expansiune tisulară în chirurgia


plastică a sechelelor posttraumatice / L. Florea, A. Taran, V. Nacu // Curierul medical. –
2008. – Nr 2. – P. 73-75 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă.

2548. Gornea, E. Tratamentul chirurgical în luxaţia acromioclaviculară / E.


Gornea, V. Tulbure // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 13-14. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 6 tit.

2549. Gorun, N. Valoarea tratamentului chirurgical în fracturile de claviculă / N.


Gorun, R. Popa, Şt. Andrei // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 20-22 : fig., tab. –
Bibliogr. : 9 tit.

2550. Marin, I. Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu osteocondrom solitar / I.


Marin, A. Duca, A. Usatîi // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 82-83. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

2551. Modificarea operaţiei Bristow-Latarget în tratamentul luxaţiei recidivante a


umărului / F. Gornea, M. Darciuc, Gh. Croitoru [et al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. –
P. 27-29. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2552. Sîrbu, P. Tratamentul fracturilor extremităţii humerale superioare cu tija


centromedulară blocată tip Seidel. Rezultate preliminare / P. Sîrbu, R. Mihăilă, P. Botez //
Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 32-34 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

2553. Tratamentul chirurgical în fracturile de claviculă / E. Gornea, V. Starţun, A.


Duca, A. Usatîi // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 11-12. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 12 tit.

2554. Tratamentul chirurgical în fracturile de omoplat / V. Goian, I. Coşpormac,


V. Colesnic [et al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 9-10. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 7 tit.

2555. Tratamentul leziunilor pachetelor vasculonervoase ale centurii scapulare /


A. Calistru, M. Corlăteanu, I. Şapovalov [et al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 44-
46 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

2556. Vacarciuc, I. Principii de reabilitate chirurgicală a bolnavilor cu leziuni


deschise ale mâinii / I. Vacarciuc // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 89-92. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


2557. Ababii, P. Concordanţe computertomografice şi funcţionale în chirurgia
endoscopică rinosinuzală la copii / P. Ababii // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 96-101
: fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

2558. Ultrafiltraţia modificată în cardiochirurgia pediatrică : (studiu comparativ


cu ultrafiltraţia obişnuită) / E. Vârlan, L. Maniuc, O. Repin [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr
1. – P. 20-23 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2509, 2511, 2513-14)

618 Ginecologie. Obstetrică


2559. Activitatea Secţiei Reanimare şi terapie intensivă a nou-născuţi / L.
Crivceanschi, L. Pînzari, L. Brunchi [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 123-
128 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

2560. Administrarea Indometacinei şi Ibuprofenului în persistenţa ductului arte-


rial la nou-născuţi (PDA) / Marcela Şoitu, A. Varzari, A. Caraman, A. Maguliciac // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 111-115 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
11 tit.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2561. Analiza gravităţii afecţiunilor SNC în edemul cerebral la nou-născuţi / A.


Boboc, E. Boboc, E. Cebotari [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 42-45 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă.

2562. Bazele supravegherii rezistenţei la antibiotice a microorganismelor şi or-


ganizarea sistemului conceptual de utilizare a preparatelor antibacteriene / Ludmila Eţco,
Serghei Marin, Ludmila Railean [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 41-45 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2563. Caraman, A. Utilizarea ultrasonografiei în diagnosticul patologiei cerebrale


la nou-născuţii prematuri / A. Caraman, A. Maguliciac // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr
2. – P. 33-36 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 23 tit.

2564. Carauş, Tatiana. Evoluţia practicilor serviciilor medicale perinatale în ca-


drul implementării anchetei confidenţiale de analiză a cazurilor de deces neonatal precoce /
Tatiana Carauş // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P.16-22 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 16 tit.

2565. Experienţa de utilizare a diferitor moduri de ventilare a copiilor cu GFMN


şi GEMN / L. Crivceanschi, D. Rotaru, D. Cozma, V. Ieşanu // Bul. de perinatologie. – 2008.
– Nr 2. – P. 65-69 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 25 tit.

2566. Gavriluţă, Iulia. Particularităţile dezvoltării fizice a nou-născuţilor în Repu-


blica Moldova / Iulia Gavriluţă, Petru Stratulat // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P.
128-133 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 26 tit.

2567. Iliadi-Tulbure, Corina. Consecinţele psiho-sociale ale bolii trofoblastice


gestaţionale / Corina Iliadi-Tulbure // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 212-214. – Bibliogr. : 5 tit.

2568. Iliev, Gh. Malformaţii craneo-cerebrale. Diagnostic prenatal şi conduita


obstetricală / Gh. Iliev, Daniela Scripcaru, Cristina Rusu // Bul. de perinatologie. – 2008. –
Nr 2. – P. 30-33 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

2569. Jitarciuc, Ala. Factorii de risc materno-placentari în morbiditatea neonata-


lă la copiii cu retard de dezvoltare intrauterin / Ala Jitarciuc, P. Stratulat // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 105-111 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
47 tit.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2570. Maguliciac, Alexandru. Transportarea neonatală : trecut şi prezent / Ale-


xandru Maguliciac // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 23-29 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 24 tit.

2571. Miron, Anna. Primii paşi în implementarea Programului de supraveghere


neonatală : (Follow-up Neonatal) în R. Moldova / Anna Miron, P. Stratulat // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 49-52: fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 27 tit.

2572. Rotaru, D. Utilizarea Sildenafilului în tratamentul hipertensiunii pulmonare


persistente la nou-născuţi / D. Rotaru, L. Crivceanschi // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr
2. – P. 75-79 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 22 tit.

2573. Rotaru, Mariana. Evaluarea eficienţei markerilor hematologici în diagnos-


ticul precoce al procesului infecţios neonatal / Mariana Rotaru // Bul. de perinatologie. –
2008. – Nr 2. – P. 88-95 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 16 tit.

2574. Stamatin, Maria. Evaluarea neurologică a nou-născutului cu risc / Maria


Stamatin, Anca Bivoleanu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 46-48 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2575. Stratulat, P. Nou-născutul şi locul lui în îngrijirile perinatale : realizări cu-


rente şi perspective pe viitor / P. Stratulat, Ala Curteanu // Bul. de perinatologie. – 2008. –
Nr 2. – P. 5-11 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

2576. Şcerbacova, Galina. Analgezie nonmedicamentoasă în perioadă neona-


tală precoce / Galina Şcerbacova, Ludmila Ciocîrla // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. –
P. 116-121 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

2577. Маркова, Александра. Детская гинекология / Александра Маркова //


Aquarelle. – 2008. – Nr 5. – P. 90-91.
(Vezi de asemenea Nr 2234, 2358)

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


2578. Iarovoi, Petru. Combaterea brucelozei în Republica Moldova / Petru
Iarovoi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 2. – P. 46-
48 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energeti-
ce. Economie energetică
2579. Consumul de energie electrică a crescut cu 6,4 la sută // Energia. – 2008.
– Nr 2. – P. 11-12 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

2580. Radu, Silvia. Obiectivele noastre majore sunt diminuarea pierderilor de


energie electrică şi sporirea calităţii serviciului prestat : [interviu cu S. Radu, Preş. executiv
al ÎCS "RED UNION FENOSA" SA] / consemnare : Ion Preaşca // Energia. – 2008. – Nr 2. –
P. 13-15 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

2581. Soluţii pentru asigurarea Republicii Moldova cu energie electrică // Ener-


gia. – 2008. – Nr 2. – P. 5-10 : tab. – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2407)

624 Construcţii civile în general


2582. Кирикэ, Василий. Мои дома и сады : [интервью с ген. дир. строит.
компании "Glorinal" В. Кирикэ] / записала Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 5. –
P. 24-26 : fot.

629 Tehnica mijloacelor de transport


2583. Бобок, В. И. Программное обеспечение для расчета параметров ме-
ханических передач / В. И. Бобок, Я. В. Валуцэ // Modelare matematică, optimizare şi
tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 383-387 : des.

2584. Бобок, В. И. Система круиз-контроля и мониторинга автомобиля / В.


И. Бобок // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf.
Intern., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 377-382 : des. – Rez. în lb. rusă.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
2585. Cuza, Petru. Specificul creşterii în înălţime a descendenţilor stejarului pe-
dunculat / Petru Cuza // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 2. – P. 18-23 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 18 tit.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2586. Talmaci, Ion. Emisii/sechestrări de GES în cadrul sectorului "Utilizarea te-


renurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică" în Republica Moldova în
perioada 1990-2005 / Ion Talmaci, Marius Ţăranu, Vasile Scorpan // Mediul Ambiant. –
2008. – Nr 2. – P. 42-46 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2587. Aspecte privind perfecţionarea metodicii cercetărilor ecosistemice şi de
optimizare a proceselor de solificare a cernoziomurilor / A. Coronovschi, A. Tărîţă, M. Rusu,
V. Jabin // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 2. – P. 27-30 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 12 tit.

2588. Ursu, Andrei. Vertisolurile şi solurile vertice / Andrei Ursu // Mediul Ambi-
ant. – 2008. – Nr 2. – P. 1-5 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 24 tit.

631.5 Lucrări agricole


2589. Influenţa epocii de semănat asupra producţiei semănăturilor de fenicul /
G. Mustaţă, I. Brânzilă, N. Baranova, N. Roşca // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 2. – P. 31-34
: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

2590. Капитальчук, Марина В. Особенности накопления селена растения-


ми в восточных и юго-восточных районах Молдовы / Марина В. Капитальчук // Mediul
Ambiant. – 2008. – Nr 2. – P. 13-17 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
(Vezi Nr 2591)

633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
2591. Griţcan, Sava. Studiul privind componenţa speciilor de buruieni în
agroecosistemele pomicole / Sava Griţcan // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 2. – P. 35-41 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.5/.6 Păsări

123
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2592. Scripnic, Elena. Câmpul electromagnetic ca factor de influenţă asupra


creşterii tineretului de gâscă / Elene Scripnic // Intellectus. – 2008. – Nr 1. – P. 94-100 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

636.7 Câini
2593. Кольба, О. Выставка собак в г. Бельцы / О. Кольба, И. Кокарева //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 5. – P. 18-19 : fot., tab.

639.1 Vânătoare
2594. Вакуленко, А. Весенние заботы охотников / А. Вакуленко // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 5. – P. 4 : fig.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2595. Воскобойник, Виктор. Очарованные подводным царством : [о люби-
телях подвод. охоты в Дубоссарском водохранилище] / Виктор Воскобойник // Moldova
: ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 39-41 : fot. – Tit., text şi în lb. rom., engl.

2596. Горшунов, В. Красная книга рыб Молдовы. Минога украинская / В.


Горшунов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 5. – P. 25 : fig.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
2597. Negru, Ruxanda. Criterii de evaluare a activităţii restaurantelor / Ruxanda
Negru // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 112-114 : tab. – Rez. în lb. engl.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2598. Dumbrăveanu, Andrei. Factori de corectitudine în informaţia audiovizuală
din Republica Moldova / Andrei Dumbrăveanu // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart.
2008. – Ch., 2008. – P. 180-182.

2599. Целихова, Илона. Легенды Молдавского ТВ : Лариса Зиновьева,


Штефан Куля, Тамара Заставницкая / Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 5. – P.
140-145 : fot.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2600. Popa, Gioni. Metode sistemice de conducere şi schimbările în funcţiona-


rea întreprinderilor de transport auto / Gioni Popa // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 37-40 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

656.6/.7 Transport pe apă, transport naval. Transport aerian


(Vezi Nr 2328, 2485)

657 Contabilitate
2601. Todorova, Ludmila. Contabilitatea consumurilor aferente procurării ani-
malelor din cireada (turma) de bază şi completării acesteia în condiţiile subvenţionării /
Ludmila Todorova // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 5. – P. 54-57 : tab.

2602. Tuhari, Tudor. Contabilitatea vânzării mărfurilor prin comerţul de consig-


naţie / Tudor Tuhari // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 5. – P. 18-21 : tab.

2603. Vitiuc, Ana. Procesul de elaborare a programelor de audit / Ana Vitiuc //


Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 47-51 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

2604. Недерица, Александр. Об учете канцелярских товаров и специаль-


ной литературы / Александр Недерица, Анжела Попович // Contabilitate şi audit. – 2008.
– Nr 5. – P. 13-17 : tab.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2605. Gujuman, Lucia. Procesul inovaţional ca factor de sporire a performanţe-
lor întreprinderii / Lucia Gujuman // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 30-33 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2606. Smolevscaia, Mariana. Implementarea ISO 9000 – element de creştere a


competitivităţii întreprinderii / Mariana Smolevscaia // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 14-
42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2607. Stan, Victor V. Apariţia şi dezvoltarea concepţiei de calitate / Victor V.


Stan // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane
: Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 177-179. –
Bibliogr. în note, p. 179 (6 tit.).

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
125
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2608. Socolova, Olga. Învăţăm să preţuim vinul : [despre degustarea de vinuri


mold. din 18 apr. 2008, organizată de rev. "Profit" şi Agenţia de presă "INFOTAG"] / Olga
Socolova // Profit. – 2008. – Nr 5. – P. 20-24 : fot., tab. – Idem şi în lb. rusă.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


2609. Steclaru, Dorina. HACCP – sistem eficient de îmbunătăţire a calităţii pro-
duselor de panificaţie / Dorina Steclaru // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 115-117 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2610. Importul de produse petroliere s-a redus cu 12,1 la sută // Energia. –


2008. – Nr 2. – P. 16-21 : fig., tab. – Idem şi în lb. rusă.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
2611. Шлапак, Марьяна. Византийская модель в крепостном зодчестве
средневековой Молдавии / Марьяна Шлапак // Материалы научной конференции
"Предпосылки зарождения греческой античной культуры и ее значение для европей-
ской цивилизации". – Ch., 2007. – P. 7-12.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
2612. Partole, Claudia. Despre cel care a intuit calea veşniciei … : [pe marginea
vol. "Brâncuşi : o biografie" de Alexandru Buican, Bucureşti, ed. ″Artemis″, 2007] // Biblio
Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 94-96 : fot.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


2613. Bălteanu, Ion. O nouă menire a meşteşugurilor populare / Ion Bălteanu //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 34-37 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2614. Platon, Iurie. Sunt un demodat : [interviu cu pictorul Iu. Platon] / interlocu-
tor : Mariana Vasilache; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008. – Nr 19. – P. 26-33 : reprod. color.

2615. Pohilă, Vlad. Liviu Hâncu, pe o cărare în urcuş a picturii / Vlad Pohilă //
Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 117-119.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2616. Vrabie, Gheorghe. Ilia Bogdesco la un prag temporal : Câteva creionări la


portretul maestrului / Gheorghe Vrabie // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 42-43 :
fot., reprod.

2617. Гольцов, Дмитрий. Неповторимый художественный стиль : [о нар.


художнике Ильи Богдеско] / Дмитрий Гольцов // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P.
44-45 : fot., reprod. – Tit., text şi în lb. engl.

78 MUZICĂ
2618. Budurin, Mihai. "Catharsis" între chitară şi vers : [interviu cu interpreţii for-
maţiei M. Budurin şi Ion Raţă] / interlocutor : Igor Pînzaru // Moldova : ser. nouă. – 2008. –
Nr 5. – P. 20-23 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

2619. Pojar, Serghei. Maestrul : [dirijorul, violonistul şi compozitorul Alfred


Gherşfeld] / Serghei Pojar // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 44-45 : fot. – Tit., text
şi în lb. engl., rusă.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

2620. Боярский, Михаил. Д'Артаньян в гостях у Aquarelle : [интервью с на-


родным артистом России М. Боярским] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2008.
– Nr 5. – P. 20-23 : fot.

792 Teatru. Artă scenică


2621. Пынтя, Маргарета. Параллели моей жизни : [интервью с актрисой
Нац. театра им. М. Эминеску, М. Пынтя] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2008. – Nr 5. – P. 14-18 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2622. Guţu, Vasile. Soluţionarea divergenţilor de opinii prin intermediul discursu-
lui argumentativ / Vasile Guţu // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch.,
2008. – P. 82-86.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
2623. Druţă, Inga. Semnul de dincolo de semn, sau Când culoarea nu are… cu-
loare : [lingvistica lb. rom.] / Inga Druţă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 40-41.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.28 Literatură în idiş
2624. Шрайбман, Ихил. Время; Ночные миниатюры; Дети; Немного лжи; Не
надо откладывать; Ночи : [миниатюры] / Ихил Шрайбман // Кодры. Молдова Литера-
турная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 100-102.

821.124 Literatură în limba latină


2625. Cicero, Marcus Tullius. Despre statui : [fragm.] / Marcus Tullius Cicero;
trad. : Daniel Ganea // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 43.

821.131.1 Literatură italiană


2626. Papini, Giovanni. Desăvârşitul : [fragm. din vol. "Un om sfârşit", Bucu-
reşti,1969] / Giovanni Papini; trad. de Ştefan Augustin Doinaş // Clipa : ser. nouă. – 2008. –
Nr 2. – P. 26-27.

821.135.1 Literatură română


2627. Hristov, Horia. Frunze pe pantaloni : (fragm. de roman) / Horia Hristov //
Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 30-33.

2628. Muşina, Alexandru. Poeme / Alexandru Muşina // Semn. – 2008. – Nr 1. –


P. 28-29. – Cuprins : Autoportret din Amintiri ale zilei de azi; Scrisoare către Alexandru Mu-
şina; Podul Cotroceni; Mic exerciţiu de stil; Întîia experienţă. Omul de celofan; Oda a XIV-a.
Filius regi; Dar …; Către cititor; Arhipelagul; După dragoste; Într-un muzeu; Pean.

2629. Ojică, Oana. Viaţă de hamster : [povestiri] / Oana Ojică // Clipa : ser. no-
uă. – 2008. – Nr 2. – P. 36-38.

2630. Popescu, Cristian. Poem vorbit I; Antiportret; Local familiei : [versuri] /


Cristian Popescu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 15.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2631. Stănescu, Nichita. Testament / Nichita Stănescu // Clipa : ser. nouă. –


2008. – Nr 2. – P. 48.

2632. Vişniec, Matei. Poemul care se citeşte pe sine : [versuri] / Matei Vişniec //
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 2.

2633. Vlahuţă, Al. Hristos a Înviat : [versuri] / Al. Vlahuţă // Luminătorul. – 2008.
– Nr 2. – P. 10-11.

2634. Стэнеску, Никита. Осенняя песня; Смерть отца; Пришел Демон;


Червь в яблоке;Молодому поколению; Сумасшедший лыжник; В духе Хайку; Хайку;
Крик и снег; Хайку(2); Состояние духа; Домой; Гимн; Автопортрет; Похищение Европы;
Больной ребёнок; Латинское завещание; Нервный свет; Сотворение; Возвращение
сердца на место; Искажение звука : [стихи] / Никита Стэнеску; пер. : Антось Дарка //
Кодры. Молдова Литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 106-119.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


2635. Gherman, Grigore. Reîntoarcerea după refugiu; Umbre cu iluzii; Mai pot
iubi : [versuri] / Grigore Gherman // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 65-66.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2636. Dabija, Nicolae. Bătrîn; Haicu; Sfârşit de poem; Scriptură; Vârstă;
Leuşeni; Arta; Toamnă; Stâncile de la Buteşti; Basarabenii; Despărţire; "Şi pomii iubesc …";
Dragostea; Mărturisire de dragoste; Brâncuşi; Cireşi; "Sunt rău. Sunt bun …" : [versuri] /
Nicolae Dabija // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 16-17.

2637. Dabija, Nicolae. Memoriu; Tineri; Tăceri asurzitoare; Testament; Dumne-


zeu; Poezia; Privighetori împăiate; Sclava; Ca şi cum : [versuri] / Nicolae Dabija; des. : Vio-
leta Zabulică // Noi. – 2008. – Nr 5. – P. 8-9 : fot.

2638. Dragomir, Constantin. Tare-n geografie : [versuri] / Constantin Dragomir


// Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 48.

2639. Dulea, Valentina. Hoţi de lut; Senţinţă; Cuvântul; Suflet : [versuri] /


Valentina Dulea // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 33.

2640. Felea, Ion Mihai. Ultima picătură de suc din lămâia stoarsă a iubirii mele :
[nuvelă] / Ion Mihai Felea // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 11-13.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2641. Gavriliţă, Rodica. Adolescentul tipic; O casă bătrânească : [nuvele] / Ro-


dica Gavriliţă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 35.

2642. Munteanu, Larisa. Şaf-mat; Voi; Zbor : [versuri] / Larisa Munteanu // Clipa
: ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 34.

2643. Sârbu, Cristina. Până aici : [versuri] / Cristina Sârbu // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 2. – P. 34.

2644. Vasilache, Vasile. Citate potrivite pentru azi / Vasile Vasilache // Semn. –
2008. – Nr 1. – P. 1.

2645. Бурак, Андрей. Память; Забвение; В сумерках; Чужой и одинокий;


Знал бы ты : [стихи] / Андрей Бурак; пер. : Владислав Корякин // Кодры. Молдова Ли-
тературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 77-79.

2646. Русу, Николае. Баран в аптеке : Басня в прозе : [пер. с рум.] / Нико-
лае Русу // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 96-97.

821.161.1 Literatură rusă


2647. Ижко, В. Феерия осени : рассказ / В. Ижко // Охотник и рыболов Мол-
довы. – 2008. – Nr 5. – P. 8-11: fig.

2648. Щебнев, Александр. Темная марка : [рассказ] / Александр Щебнев //


Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 103-105.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2649. Вангелий, Марина. Замок из стекла : [стихи] / Марина Вангелий //
Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 86.

2650. Греков, Юрий. Случай с монтером Жуковым : [повесть] / Юрий Гре-


ков // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 148-210.

2651. Гудумак, Юрий. Открытие Азии; Внутренняя Монголия; К. и психо-


анализ; Искусство чередования красок; Элегия : [стихи] / Юрий Гудумак // Кодры.
Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 211-217.

2652. Каплан, Наум. Здравствуй, весна! : [стихи] / Наум Каплан // Кодры.


Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 86-87.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2653. Кирияк, Полина. "Я – музыка. Но кто меня поймет? ..." : [стихи] / По-
лина Кирияк // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 87-88.

2654. Кривой, Жан. Ты вернешься в литературу другим человеком : [авто-


биогр. повесть] / Жан Кривой // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P.
67-76.

2655. Маслоброд, Сергей. Кладка : [стихи] / Сергей Маслоброд // Кодры.


Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 88.

2656. Милях, Александр. Виноградная грозь : [стихи] / Александр Милях //


Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 89.

2657. Павлов, Юрий. Искушение невозможным : (стихотворения разных


лет 1967-2007) / Юрий Павлов // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P.
4-66. – Содерж. : Из кн. "Солнечные часы" : "Упасть в траву, …"; Утром; Новосибирск;
Дорога вверх, на Волчинец; Первая память; Старьевщик; Балетная хроника; Листо-
пад. Из кн. "После дождя" : Два сонета; Там, в небесах; Прокрустово ложе; Диоген;
Консерваторские экзамены; В полдень; Жду; Тень друга. Из кн. "Весенние облако" :
"Зимою, летом, осенью печальной, …"; Его Илиада; Зима, катание на санках; На яхте;
Молдавские свадьбы. Из кн. "Дерево у дороги" : На Родине; Зима миновала; В Стра-
шенском лесу; Закарпатье; Назови позабытое имя. Из кн. "Октава" : Заздравная пес-
ня; Звонари; Малюта на колокольне. Из цикла "Стихи о Пушкине" : В Долне; Прогулка;
Принцесса Бельветриль; Тележурналисты. Из кн. "Чаша сия" : "Мы примеряем жизнь
…"; "Жизнь новую начать …"; Землетрясение в Кишиневе; Имперская волчица; Тара-
каны; Зима на дворе; На мгновенье; На берегах Колхиды; Любовь; Зимняя Гагра;
Осень на вокзале. Из кн. "Заблудившийся бумеранг" : Воспоминания; Я слышу голоса;
Путешествие в Америку; Дачная хроника; Памятник под дождем; Поэту Георге Водэ;
Поэт; Рождественские веды-94; Сверстникам. Из новых стихов : "Друзья – поэты …";
Волна; Взгляд со стороны; Земля; Искушение невозможным.

2658. Поята, Владимир. "Из мира большого в село Воронково, …"; "Далеки
нашей жизни рассветы, …"; "Ты в мечты приходишь ранней зорькой"; "Осенний лист
танцует твист, …" : [стихи] / Владимир Поята // Кодры. Молдова литературная. – 2008.
– Nr 1/2. – P. 94-95.

2659. Рудягина, Олеся. Летняя ночь в Кишинёве [стихи] / Олеся Рудягина //


Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 89-90.

2660. Сичинский, Константин. Я … : [стихи] / Константин Сичинский // Код-


ры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 90-91.
131
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2661. Таяновская, Ирина. "Цветы звенели, облака цвели, …" : [стихи] /


Ирина Таяновская // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 92.

2662. Ткач, Сергей. Эльфин и Эльфина : [сказка] / Сергей Ткач // Кодры.


Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 120-147.

2663. Ходова, Ольга. Поодиночке : [стихи] / Ольга Ходова // Кодры. Молдо-


ва литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 93.

2664. Чугаевский, Юрий. Крошки с письменного стола : Афоризмы / Юрий


Чугаевский // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 220-238.

821.174 Literatură letonă


2665. Briedis-Macovei, Adrian. Miniaturi lirice : (Haiku şi daina încrucişate);
Chipul meu surîzător : (Autoportret din cuvinte); Odă mamei : (Cea mai scumpă mamă de
pe mapamond) / Adrian Briedis-Macovei; trad. : Maria Briedis-Macovei, Vlad Pohilă // Biblio
Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 69-70.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2666. Taraburca, Emilia. Tendinţe în dramaturgia universală din sec. XX : tea-
trul epic / Emilia Taraburca // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 34-36.

82.09 Critică literară. Studii literare


821.112.28.09 Literatură în idiş
2667. Сандлер, Борис. Зачем миру писатель : К 90-летию Ихила Шрайбма-
на / Борис Сандлер // Кодры. Молдова Литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 98-100.

821.113.6.09 Literatură suedeză


2668. Ciorici, Alex. Miere de bondari : [pe marginea romanului cu aceleaşi tit. de
Targny Lindgren] / Alex Ciorici // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 18.

821.135.1.09 Literatură română


2669. Armaşu, Liliana. Poetul Familiei Popescu : [despre creaţia poetului Cristi-
an Popescu (1959-1995)] / Liliana Armaşu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 14-15.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2670. Blandiana, Ana. Vremea pusă la adăpost : [interviu cu poetesa rom. A.


Blandiana şi scriitorul basarabean Emilian Galaicu-Păun : (radio Europa Liberă, martie
2008)] / interlocutor : Vasile Botnaru // Punkt. – 2008. – Nr 19. – P. 18-24 : fot.

821.135.1(478).09 Literatura română din Republica Moldova


2671. Burlacu, Alexandru. Tehnica narativă în Povestea … lui Vasile Vasilache
/ Alexandru Burlacu // Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 18-20.

2672. Cimpoi, Mihai. Cercul şi scara : ("înrămarea" şi "contrapunctarea") : [des-


pre opera prozatorului Vasile Vasilache] / Mihai Cimpoi // Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 11-12.

2673. Ciobanu, Mircea V. Surîsul lui Vasilache : [despre creaţia scriitorului] /


Mircea V. Ciobanu // Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 8-10.

2674. Cistelecan, Al. Cuvînt-înainte : [pe marginea vol. "YIN TIME" de Emilian
Galaicu-Păun; trad. în germ. de Hellmut Seiler] / Al. Cistelecan // Semn. – 2008. – Nr 1. – P.
27.

2675. Curtescu, Margareta. Scrisul ca o sufocare într-o pungă de plastic : [pe


marginea vol. "Avionul mirosea a peşte" de Nicolae Popa, Ch., Arc, 2008] / Margareta
Curtescu // Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 33-35.

2676. Dumbrăveanu, Victor. Etern, sentimentul matern = Вечное материнское


чувство = Eternal sense of azernity : [despre scriitoarea Claudia Partole] / Victor
Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 25-27 : fot. – Text şi în lb. engl.,
rusă.

2677. Galaicu-Păun, Emilian. Povestea (vorbei) cu cocoşul roşu : [de Vasile


Vasilache] / Emilian Galaicu-Păun // Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 16-17.

2678. Ghilaş, Ana. Lumile textului : [în proza lui Vasile Vasilache] / Ana Ghilaş //
Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 21-23. – Bibliogr. : 8 tit.

2679. Hadârcă, Ion. Martirul imnic Alexie Mateevici / Ion Hadârcă // Clipa : ser.
nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 28-29.

2680. Lungu, Eugen. Istoria pe un clin de tort, sau Vagabonzii la intersecţiile


identitare : [despre creaţia lui Vasile Vasilache] / Eugen Lungu // Semn. – 2008. – Nr 1. – P.
13-15.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2681. Mogâldea, Cristina. Noi nu prea aveam ce spune, El – DA : [despre scrii-


torul Emilian Galaicu-Păun] / Cristina Mogâldea // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 30.

2682. Moraru, Anatol. Un Mîşkin în iţari : Serafim Ponoară : [din "Povestea cu


cocoşul roşu" de Vasile Vasilache] / Anatol Moraru // Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 24-26.

2683. Stan, Victor. Elemente de metrologie în opera lui D. Cantemir "Descrierea


Moldovei" / Victor Stan // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
172-174. – Bibliogr. în note, p. 174 (14 tit.).

2684. Vasilache, Vasile. Vasile Vasilache : "… Ce va să fie tot va fi! Viitorul dos-
peşte …" : [interviu cu scriitorul] / interlocutor : Nicolae Leahu // Semn. – 2008. – Nr 1. – P.
3-7 : fot.

2685. Бурак, Андрей. Переживая жизнь своих героев как свою собственную
жизнь… : [интервью с писателем А. Бураком] / записал Лео Бордеяну; пер. : Влади-
слав Корякин // Кодры. Молдова Литературная. – 2008. – Nr 1/2. – P. 80-85.

821.14.09 Literatură greacă (elenă)


2686. Афанасиу, Светлана. Ранняя греческая поэзия (VII-IV до н. э.) /
Светлана Афанасиу // Материалы научной конференции "Предпосылки зарождения
греческой античной культуры и ее значение для европейской цивилизации". – Ch.,
2007. – P. 57-60.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2687. Gorincioi, Tamara. După un secol şi ceva, marele arheolog Ion
Suruceanu, străin la el acasă / Tamara Gorincioi // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 109-
112.

908 Monografii ale localităţilor


2688. Partole, Claudia. Cu Iaşii în inimă … : [pe marginea cărţii "Despre Iaşi –
numai cu dragoste" de Constantin Ostap, Iaşi, ed. ″Vasiliana″, 2005] Claudia Partole // Bi-
blio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 92-93.

2689. Маркова, Александра. Халкидики трезубец Посейдона : [полуостров


в Греции] / Александра Маркова // Aquarelle. – 2008. – Nr 5. – P. 128-130 : fot.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Заболотная, Лилия. Страницы из истории молдо-беларусского научно на-
следия : [о жизни и деятельности Анны Тумаркиной – первая женщина профессор
философии, уроженка Бессарабии]. – Vezi Nr 2453

929.8 Drapele şi pavilioane. Steaguri. Stindarde


2690. Andrieş-Tabac, Silviu. Simbolurile naţionale ale R. Moldova în context
european / Silviu Andrieş-Tabac // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 2. – P. 27-30.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
2691. Procesul istoric din perspectiva principiului evoluţionismului global / Arca-
die D. Ursul, Teodor N. Ţîrdea, Eduard P. Semeniuc [et al.] // Bioetica, filozofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Intern.,
26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 33-39. – Bibliogr. în note, p. 39 (19 tit.).

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(3) Istoria lumii antice
2692. Костандаки, Георге. Особенность развития экономики и культуры
Древней Греции в условиях античной цивилизации / Георге Костандаки // Материалы
научной конференции "Предпосылки зарождения греческой античной культуры и ее
значение для европейской цивилизации". – Ch., 2007. – P. 66-72.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
2693. Constantinov, Valentin. Elemente greceşti în Ţara Moldovei / Valentin
Constantinov // Materialele conferinţei ştiinţifice "Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi
importanţa ei pentru civilizaţia europeană" : (ed. a 3-a.). – Ch., 2007. – P. 61-65.

2694. Felea, Alina. Cetatea Soroca = Сорокская крепость = Soroca stronghold


: [650 ani : file de istorie] / Alina Felea // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 10-12 :
fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

2695. Pohilă, Vlad. Ce nu se poate uita nici peste 90, nici peste 100 de ani :
(Simple reflecţii pe marginea Zilei de 27 Martie 1918) : [despre activitatea Sfatului Ţării] /
Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 53-56 : fot.

2696. Roman, Alexandru. Formarea Statului Moldovenesc şi constituirea siste-


mului tradiţional de administrare : (III) / Alexandru Roman // Administrarea Publică. – 2008.
– Nr 2. – P. 25-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit. – Art. 1 : Nr 4, 2007.

2697. Stefanov, Nicolae. Personalitatea lui Dimitrie Cantemir în contextul evolu-


ţiei istorice a Moldovei / Nicolae Stefanov // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 2. – P. 53-
61. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 31 tit.

2698. Кантемир, Дмитрий. Описание Молдовы : [отр. из кн. "Историческое,


географическое и политическое описание Молдавии"] / Дмитрий Кантемир // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 5. – P. 22-24 : fig., fot.
(Vezi de asemenea Nr 2308-09)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 2697)

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA ″CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ″ NR 5-2008


Boian, Ilie 2488
A Bontea, Oleg 2301
Ababii, P. 2557 Botez, P. 2542, 2544, 2552
Afanas, Nicolae 2270 Botnari, Nadejda 2318
Alecu, Gheorghe 2377 Bozianu Irina 2324
Andrei, Şt. 2532, 2549 Brânzilă, I. 2589
Andrieş-Tabac, Silviu 2690 Braşoveanu, Angela 2327, 2522
Anghelici, Gheorghe 2506 Brega, Vladimir 2461
Antonova, Natalia 2521 Briedis-Macovei, Adrian 2665
Armaşu, Liliana 2669 Briedis-Macovei, Maria 2665
Brîncovean, Boris 2278
B Brînză, Sergiu 2379
Babii, Veaceslav 2367 Brunchi, L. 2559
Bacalov, Iurii 2496 Budurin, Mihai 2618
Badîr, Iurie 2393 Buican, Alexandru 2612
Balaban, Sergiu 2348, 2421 Bulat, Mihai 2210
Balan, Aliona 2345 Burian, Alexandru 2304
Balan, Oleg 2448 Burlacu, Alexandru 2671
Balan, Pavel 2472 Buta, Galina 2540
Banari, Ion P. 2241-43 Butorov, I. 2517, 2521
Bantuş, Natalia 2360 Butorov, S. 2521
Baractari, Anatolie 2480 C
Baranova, N. 2589
Barbaroşie, C. 2542, 2544 Cadleţ, Ana Mihaela 2435
Barbova, Ludmila 2378 Calistru, A. 2555
Batrânac, A. 2515 Cantemir, D. 2683
Bayer, Mihaly 2300 Cantemir, Dimitrie (2697)
Bălteanu, Ion 2613 Capcelea, L. 2531, 2533
Bejan, Marcel 2495 Caproş, N. 2507, 2529
Bejenaru, Olga 2338 Caraman, A. 2560, 2563
Belcenko, Natalia 2277 Carauş, Iu. 2541
Benderschi, Olga 2476 Carauş, Tatiana 2564
Bezede, Rima 2447 Casco, Doina 2459
Bivol, Leon 2210 Castraveţ, Andrei 2508
Bivoleanu, Anca 2574 Cataranciuc, Sergiu 2470
Bîndar, Valerică 2361 Caunenco, Irina 2233
Bîrba, Tatiana 2352 Cazacov, Vladimir 2506
Blandiana, Ana 2670 Căldare, Dumitru 2226, 2244
Boboc, A. 2561 Cărare, Viorica 2339
Boboc, E. 2561 Cărbune, Radj 2279
Boderscova, Larisa 2536 Cebotari, E. 2561
Bodrug, N. 2517 Cebotariov, Alina 2319
Bogatencov, Petru 2206 Cerbuşcă, Pavel 2422

137
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

Chicu, Valentina 2444 Cucu, Mariana 2322


Chihai, Jana 2536 Culiuc, Vasile S. 2510
Chiorescu, Iurie 2274 Curteanu, Ala 2575
Chirilă, V. 2543 Curtescu, Margareta 2675
Chitic, Tatiana 2518 Cuşca, Elena 2202
Cibotaru, Igor 2320 Cuza, Petru 2585
Cicero, Marcus Tullius 2625 Cuzneţov, Larisa Leonid 2425
Cimpoi, Mihai 2672
Ciobanu, Iacob 2210 D
Ciobanu, Mircea V. 2673 Dabija, Nicolae 2636-37
Ciobu, Emilian 2408-09 Dandara, Otilia 2443
Ciocîrla, Ludmila 2576 Darciuc, M. 2551
Ciorici, Alex 2668 Darciuc, Mihail 2530
Cireş, Serghei 2245 Demceac, Svetlana 2281
Cirimpei, O. 2545 Demerji, Maria 2390
Cistelecan, Al. 2674 Dinu, Natalia 2446
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 2358,2389 Dobjanskaia, Larisa 2383
Coblean, Olesea 2217 Doinaş, Ştefan Augustin 2626
Cojocaru, Snejana 2423 Dorogaia, Irina 2323
Cojocaru, Viorica 2445 Dragomir, Constantin 2638
Colenov, Igor 2419 Druţă, Inga 2623
Colesnic, V. 2554 Duca, A. 2550, 2553
Colîbneac, Alexei 2262 Dudin, Vladimir 2282
Condrea, Irina 2218 Duhlicher, Olga 2443
Constantinov, Valentin 2693 Dulea, Valentina 2639
Corcea, Vasile 2509, 2511 Dumbravă, Tatiana 2292
Corduneanu, Irina 28 Dumbrăveanu, Andrei 2598
Corlăteanu, M. 2555 Dumbrăveanu, Victor 2676
Coronovschi, A. 2587
Cosmescu, Alex 2269 E
Costachi, Gheorghe 2271, 2368 Echim, Ion 2343
Coşpormac, I. 2554 Erhan, N. 2535
Cotos, Alla 2321 Eşanu, Anatol 2265
Cozma, Artur 2280 Eşanu, Anatolie I. 2266
Cozma, D. 2565 Eţco, Constantin 2234, 2497, 2538-39
Criclivaia, Diana 2349 Eţco, Ludmila 2562
Cristea, Sorin 2424
Crivceanschi, L. 2559, 2565, 2572 F
Crivoi, Aurelia 2496
Felea, Alina 2391, 2694
Croitoru, Gh. 2551
Felea, Ion Mihai 2640
Croitoru, Ion 2463
Fetescu, Anatol 2283
Crotenco, Iurii 2340
Filipescu, N. 2546
Crudu, Sergiu M. 2264
Florea, L. 2547
Cucirevii, Vladimir 2337
Florea, Serafim 2449
Cucoş, Diana 2362
Fonoberova, Maria 2473

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Frunză, Nicolae 2540 Guţu, Vasile 2270, 2622


Fuştei, Nicolae 2246
H
G
Hadârcă, Ion 2679
Gafton, Marcela 2203 Handrabura, Loretta 2428
Galaicu-Păun, Emilian 2670, 2674, 2677; Harjevschi, Mariana 2219
(2681) Hâncu, Liviu (2615)
Gameţchi, Andrei 2474,2477 Hîncu, Rodica 2349
Ganea, Daniel 2625 Hlipca, Adriana 2369-70
Ganea, Mihail 2537-39 Hlipca, Petru 2271,2371
Gaşper, Lucia 2233 Hristov, Horia 2627
Gavajuc, Stela 2403
Gavriliţă, Rodica 2641 I
Gavriluţă, Iulia 2566 Iachimov, Serghei 2383
Geru, Vitalie 2479 Ianachevici, Mariana 2429
Gherman, Grigore 2635 Iarovoi, Petru 2578
Gherşfeld, Alfred (2619) Ieşanu, V. 2565
Ghicavîi, Neli 2512 Iliadi, Svetlana 2519
Ghilaş, Ana 2678 Iliadi-Tulbure, Corina 2567
Godonoagă, Anatol 2480 Iliev, Gh. 2568
Goian, V. 2554 Ioviţa, Alexandrina 2363
Golea, Anatol 2293 Iovv, Tatiana 2325
Goncearova, Iulia 2284 Iziumov, Nina 2493-94
Goraş-Postică, Viorica 2426-27
Goreanu, Veniamin 2247-48 J
Goremîchina, Ludmila 2395 Jabin, V. 2587
Gorincioi, Tamara 2687 Jalbă, Violeta 2394
Gornea, E. 2548, 2553 Jitarciuc, Ala 2569
Gornea, F. 2551
Gorun, N. 2532, 2549 K
Gotişan, Igor 2324
Kirmici, Corina 2407
Greceanîi, Zinaida 2294
Kistruga, Eugenia 2305
Griciuc, Petru 2318, 2329
Kulikovschi, Lidia 2220-21
Grigor, Viorel 2539
Kun, N. A. 2262
Griţcan, Sava 2591
Griza, Iulia 2469 L
Groppa, Stanislav 2538
Grossu, Silviu 2249 Lavric, Nicolae 2204
Grosu, Nicolai 2250 Lazari, Alexandru 2475
Groza, Lili 2492 Lăbuşcă, L. S. 2542, 2544
Groza, Olesea (2207) Leahu, Nicolae 2215, 2684
Gujuman, Lucia 2605 Leahu, Raisa 2437
Guranda, Viorel 2505 Leahu, Tudor 2481
Guţu, Ala 2436 Leviţchi, Simion 2395
Guţu, Corina 2489 Lindgren, Targny 55

139
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

Liogchi, Nina 2461 Moraru, Anatol 2682


Lipcanu, Dinu 2350 Moraru, Vasile 2483
Liulenov, Inga 2438 Moraru, Viorel 2506
Lîsîi, Tatiana 2351 Morosan, Raisa 2492
Lozovanu, Constantin 2227 Moscalu, V. 2515
Lozovanu, Dmitrii 2475 Moscalu, Vitalie 2514
Lozovanu, Ecaterina 2228 Munteanu, Larisa 2642
Lungu, Eugen 2680 Mustaţă, G. 2589
Lungu, Nicolae 2325 Muşina, Alexandru 2628
Lupei-Prodan, Maria 2460 Mutu-Strulea, Maria 2380
M N
Machidonschi, Raisa 2285 Nacu, V. 2547
Magariu, Nicolae 2482 Naval, Elvira 2484
Maguliciac, A. 2560, 2563 Necitailo, Daria 2208
Maguliciac, Alexandru 2570 Negru, Ruxanda 2597
Mahmmooud, Haj Assaf 2498 Nemerenco, Ala 2500
Mândâcanu, Virgil 2250 Nichiforciuc, V. 2501, 2531, 2533
Maniuc, L. 2558 Nicu, Dan 2302
Maniuc, Liviu 2511, 2513 Nistoroiu, Gheorghe 2255-56
Manolache, Gh. 2515
Manole, Tatiana 2430 O
Manolii, Adela 2431 Oclanschi, Ludmila 2541
Mardare, Galina 2410 Ojică, Oana 2629
Marin, Ana 2238 Ojovanu, Vitalie 2230, 2236
Marin, I. 2550 Olaru, V. 2531, 2533
Marin, Serghei 2562 Onică, Elena 2457
Marina, Vasile 2465-66 Ostap, Constantin 2688
Marina, Viorica 31 Ostap, Sergiu 2432
Melnic, Boris (2204) Ostrofeţ, Gh. V. 2492
Melnic, Victor 2499 Ovcerenco, Nadejda 2450
Mereuţă, Ion 2242, 2251-52, 2491
Midrigan, Vitalie 2497 P
Mihăilă, R. 2552 Paladi, Ion 2411
Mihu, I. 2520 Pantea, Elvira 2455
Mija, Viorica 13 Papini, Giovanni 2626
Miroliubov, Trifan 2229, 2272 Parasca, V. 2517
Miron, Anna 2571 Partole, Claudia 2612, 2688; (2676)
Mischevca, Vlad 2290 Pascari, V. 2534
Mişcoi, Gheorghe 2207, 2469, 2476 Patraşcu, Dumitru 2412
Mîndîcanu, Virgil 2253 Pawljuk, Konstantin 2286
Mogâldea, Cristina 2681 Petrovici, Ala 2344
Mogâldea, Natalia 2254 Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al
Mogol, Natalia 2396 Basarabiei, Exarh al Plaiurilor 2257
Moisei, Andrei 2397 Pînzari, L. 2559

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pînzaru, Igor 2618 Rotaru, D. 2565, 2572


Pîşkina, Tatiana 2353 Rotaru, Alina2368
Platon, Iurie 2614 Rotaru, Ghenadie 2491
Platon, Lilian 2405 Rotaru, Mariana 2573
Platon, Mihail 2413 Rumleanschi, Petru 2231
Platon, Nicolae 2341 Rusu, Cristina 2568
Pleş, Valentina 2287 Rusu, Djulieta 2439
Pleşu, Tiberiu 2273 Rusu, M. 2587
Pohilă, Vlad 2222, 2295, 2614, 2665, 2695
Pojar, Serghei 2619 S
Ponoară, Serafim (2682) Saar, Natalia 2288
Popa, D. 2546 Sandu, Ion 2419
Popa, Gioni 2600 Sârbu, Cristina 2643
Popa, Nicolae 2675 Sava, A. 2542, 2544
Popa, R. 2549 Sava, Lilia 2314
Popescu, Cristian 2630 Savin-Grosu, Angela 2503
Popov, Adrian 2313 Scorpan, Vasile 2586
Popovici, S. 2541 Scripcaru, Daniela 2568
Popp, I. Eva-Maria 2462 Scripnic, Elena 2592
Postovan, Dumitru 2372 Secrieru, Grigore (2206)
Preaşca, Ion 2580 Secrieru, Ivan 2471
Prohniţchi, Valeriu 2296 Seiler, Hellmut 2674
Protopop, Svetlana 2527 Semeniuc, Eduard P. 2691
Pui, Elena 2326 Senic, Diana 2440
Pulbere, O. 2529 Serdeşniuc, Luis 2244
Puşcaş, Victor 2373 Sibov, Liviu 2398
R Sidorenco, Veaceslav (2206)
Sîrbu, P. 2552
Radu, Adrian 2522 Smirnov, Igor 2293
Radu, Silvia 2580 Smolevscaia, Mariana 2606
Railean, Ludmila 2562 Socolova, Olga 2608
Raţă, Ion 2618 Solomon, Dumitru 2451, 2474, 2477, 2485
Repin, O. 2558 Sosna, Alexandru 2383
Repin, Oleg 2511 Sosnovschi, Victor 2399
Reşetnicov, Artur 2381 Spinei, Larisa 2536
Rîbaliov, Roman 2522 Stamatin, Maria 2574
Roman, Alexandru 2415, 2696 Stan, Victor V. 2463, 2607, 2683
Romandaş, Nicolae, 2315 Starţun, V. 2553
Rosetti, Ilinca 2327 Stasiev, Grigore 2461, 2496
Roşca, Inga 2382 Stati, Gabriel 2328
Roşca, Ludmila 2239, 2258, 2263 Stati, Vitalie 2379
Roşca, N. 2589 Stănescu, Nichita 2631
Roşca, Petru 2328 Steclaru, Dorina 2609
Rotari, Alina 2209 Stefanov, Nicolae 2697
Rotari, Igor 2614 Stegăroiu, Valentin 2420

141
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

Stepaniuc, Victor 2297


Stici, Silvia 2374 Ţ
Stoian, Anca-Iulia 2387
Stoianov, Diana 2397 Ţapoc, Vasile A. 2216
Stratulat, P. 2569, 2571, 2575 Ţâu, Nicolae 26
Stratulat, Petru 2566 Ţăranu, Ion 2290
Suman, S. 2523 Ţăranu, Marius 2586
Sur, Nadejda 2467 Ţepordei, Aurelia 2416
Suveică, Luminiţa 2540 Ţîganaş, Ion 2400
Ţîrdea, Teodor N. 2240, 2258, 2266, 2691
Ş Ţurcanu, Radu 2407
Ţuţuianu, Ion 2365
Şapovalov, I. 2555
Şaptefraţi, Tatiana 2452 U
Şcerbacova, Galina 2576 Ulinici, Adrian 2354
Şerdeşniuc Luis 2244 Uncuţa, Diana 2524-25
Şişcanu, Dumitru 2234 Ungurean, V. 2529
Şoimaru, Vasile 2295 Ungureanu, Elena 2441
Şoitu, Marcela 2560 Ungureanu, Valeriu 2478
Şpac, Galina 2329 Ursu, Andrei 2588
T Ursul, Arcadie D. 2691
Usatîi, A. 2550, 2553
Tagadiuc, A. 2529
Talmaci, Ion 2586 V
Taraburca, Emilia 2666 Vacarciuc, I. 2556
Taran, A. 2547 Valko, Antonina 2291
Tărîţă, A. 2587 Vârlan, E. 2558
Tcacenco, Ecaterina 2528 Varzari, A. 2560
Tertea, Maria 2404 Varzari, Pantelimon 2274
Teşa, Ion 2364 Vasilache, Mariana 2614
Ticâu, Vitalie 2471 Vasilache, Vasile 2644, 2671-72, 2682, 2684
Timofte, Nicolae 2491 Vasiliev, Maria 2433
Tintiuc, Dumitru 2500 Verbovici, A. 2531, 2533
Tău Nicolae2420 Verejan, Victoria 2331
Tkacenko, Alexandra 2486 Vetrilă, V. 2535
Todorova, Ludmila 2601 Vidaicu, Mihaela 2375
Tofan, Gheorghe 2289 Vieriu, Eufemia 2417
Toma, Simion (2203) Vişniec, Matei 2632
Treşcilo, Lidia 34 Vitiuc, Ana 2603
Trifan, Maria 2343 Vlahuţă, Al. 2633
Tuhari, Tudor 2602 Volniţchi, Igor 2296
Tulbure, V. 2548 Voronin, Vladimir (2293)
Tulbure, Vasile 2530 Vrabie, Gheorghe 2616
Turcov, Elena 2342 Vrasmaş, Ecaterina 2434, 2446
Tverdohleb, Iurii 2320

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Z Гольцов, Дмитрий 2617


Горшунов, В. 2596
Zabolotnaia, Lilia 2392 Гребенщиков, Виктор П. 2487
Zabulică, Violeta 2637 Греков, Юрий 2650
Zambiţchi, Dumitru 2468 Гричук, Петру 2336
Zavalistîi, Ana 2397, 2401 Гропа, Людмила 2334
Zelenschi, Angela 2267 Гудумак, Юрий 2651
Zepca, Victor 2494 Гулка, З. Н. 2212
Zgureanu, Aurel 2210 Гуцу, Корнелиу 2346
А Гуцуляк, В. 2418

Айрапетян, А. 2384 Д
Акулай, Елена 2355 Дарка, Антось 2634
Андреев, В. Н. 2526 Дука, Г. 2205, 2464
Аникин, Владимир 2232
Анточ, А. 2376 Е
Армени, Виктория 2237
Армени, Ион 2237 Еемин, Юрий 2307
Афанасиу, Светлана 2686 Ене, В. 2464

Б Ж

Блина И.В.2212 Жгун, М. А.2259


Белостечник, Григоре 2346 Жгун, П. Б. 2259
Бобок, В. И. 2583-84 З
Богдеско, Илья (2617)
Бодруг, Н. И. 2504 Заболотная, Лилия 2453
Бордеяну, Лео 2685 Заставницкая, Тамара (2599)
Боровик, Э. 2516 Захария, Ш. 2418
Боярский, Михаил 2620 Земба, Татьяна 2276
Брага, Лилия 2275 Зиновьева, Лариса (2599)
Бульба, Ольга 2388 И
Бурак, Андрей 2645, 2685
Буриан, Александр 2306 Иванова, Тамара 2235
Буторов, И. М. 2504 Ивануш, М. 2224
Быдзина, Екатерина 2211 Игнатьев, В. 2376
Ижко, В. 2647
В Илиади, Георгий 2454
Вакуленко, А. 2594 К
Валуцэ, Я. В. 2583
Вангелий, Марина 2649 Кавкалюк, Андрей 2388
Воскобойник, Виктор 2456, 2595 Кантемир, Дмитрий Константинович 2698
Капитальчук, Марина В. 2590
Г Каплан, Наум 2652
Гаина, Борис 2205 Квилинкова, Е. Н. 2458
Гарага, О. 2406 Кирикэ, Василий 2582

143
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

Кирияк, Полина 2653 П


Киртоакэ, Л. 2366
Киртоакэ, Н. 2303, 2366 Павлов, Юрий 2657
Коваленя, А. А. 2308 Павлова, Лилия 2385
Козма, Артур 2309 Параска, В. И. 2504
Кокарева, И. 2593 Попович, Анжела 2604
Кольба, О. 2593 Постолаки, В. 2490
Корякин, Владислав 2645, 2685 Поята, Владимир 2658
Костандаки, Георге 2692 Пынтя, Маргарета 2621
Кошелев, М. К. 2308 Р
Кравченко, Раиса 2402
Крачун, А. 2464 Роговая, Галина 2268
Крачун, Георге 2502 Рудягина, Олеся 2659
Кривой, Жан 2654 Русу, Николае 2646
Кротевич, Ольга 2620-21 С
Кузнецова, Галина 2332
Куку, Георге 2347 Сакович, Василий 2311
Куля, Штефан (2599) Сандлер, Борис 2667
Сичинский, Константин 2660
Л Солодовников, С. Ю. 2357
Ломтевой, Т. Г. 2298 Сосна, Борис 2388
Лукьянов, А. 2356 Стэнеску, Никита 2634

М Т

Маркова, Александра 2577, 2689 Таяновская, Ирина 2661


Маслоброд, Сергей 2655 Тимуш, Анжела 2355
Медведь, Ольга 2223 Ткач, Анна 2456
Мелека, Владимир 2260 Ткач, Сергей 2662
Мереуцэ, Ион2261 Тостоган, Павел 2333
Милованова, Анна 2385 Ф
Милях, Александр 2656
Мироник, А. К. 2225 Федоров, Г. 2359
Моисей, Тамара 2442
Х
Моложен, Владимир 2299
Ходова, Ольга 2663
Н
Ц
Назария, Сергей 2310
Недерица, Александр 2604 Целихова, Илона 2582, 2599
Никитенко, П. Г. 2357 Цирюльникова, Наталья 2334
Нищий, Михаил 2213 Цуркан, Аурика 2312
Цуркану, Игорь 2335
О
Цыбырнэ, И. В. 2526
Овчинникова, О. 2386 Цырдя, Юрий Т. 2317

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ч Шмугуров, В. А. 2214
Шпак, Галина 2336
Чугаевский, Юрий 2664 Шрайбман, Ихил 2624
Ш Щ
Шлапак, Марьяна 2611 Щебнев, Александр 2648

145
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2008 ≡ Magazine article annals Nr 5-2008

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt


fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2008

1. ″a"Mic. – 2008. – Nr 4. (lb. rom., rusă). 16. Energia. – 2008. – Nr 1. (lb. rom., rusă).
2. Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. 17. Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4.
3. Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 4. 18. Limba română. – 2008. – Nr 1/2; 3/4.
4. Alunelul. – 2008. – Nr 4. 19. Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 4.
5. Aquarelle. – 2008. – Nr 4. 20. Noi. – 2008. – Nr 4.
6. Avocatul poporului. – 2007. – Nr 3. 21. Profit. – 2008. – Nr 4. (lb. rom., rusă).
7. Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. 22. Psihologie. Pedagogie specială. Asis-
8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo- tenţă socială. – 2008. – Nr 1.
vei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 1. 23. Punkt. – 2008. – Nr 18.
9. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo- 24. Revista economică. – 2008. – Nr 2.
vei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3 25. Revista de istorie a Moldovei. – 2008. –
10. Buletinul de perinatologie. – 2008. – Nr Nr 1.
1 26. Revista Naţională de Drept. – 2008. –
11. Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. Nr 4.
12. Colaborarea economică – factor de 27. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
bază al integrării europene : Materia- 2008. – Nr 2.
lele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 28. Виноградарство и Виноделие в Мол-
2007. – Ch., 2008. – [2008-287]. дове. – 2008. – Nr 2.
13. Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. 29. Закон и жизнь. – 2008. – Nr 4.
14. Economie şi sociologie. – 2007. – Nr 1; 30. Развитие местных сообществ в Рес-
2. публике Молдова : реалии и пер-
15. Edificarea statului de drept şi punerea спективы : Материалы Нац. конф.,
în valoare a patrimoniului cultural, is- 24-26 окт. – К., 2006. – [2008-203].
toric şi spiritual al Moldovei în context 31. Электронная обработка материалов.
internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor – 2008. – Nr 3.
cercetători, 29 mart. 2007. – Ch.,
2007. – [2008-286].

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
MAI NR 5 MAY
(2202-2717)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2202. Eşanu, Vitalie. Calculatorofobia / Vitalie Eşanu // Contrafort. – 2008. – Mai
(Nr 5). – P. 18.

2203. Frunză, Vlad. Cariera în sectorul tehnologiilor informaţionale – pas cu pas


/ Vlad Frunză // Eco. – 2008. – 7 mai. – P. 11.

2204. Вискалов, Александр. Ржунимагу или Провокаторы в Интернете :


[аспекты контроля над форумами] / Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2008. –
16 мая. – Р. 13.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2205. Cozma, Artur. Mesaj de felicitare : [cu prilejul Zilei lucrătorilor din domeni-
ul culturii : mesaj al ministrului Culturii şi Turismului] / Artur Cozma // Moldova suverană. –
2008. – 16 mai.

2206. Greceanîi, Zinaida. Primul-ministru Zinaida Greceanîi a adresat un mesaj


de felicitare lucrătorilor din domeniul culturii cu prilejul Zilei profesionale / Zinaida Greceanîi
// Moldova suverană. – 2008. – 16 mai.

2207. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Нам дорога сокровищница


славян. духовности : [выступление през. Респ. Молдова на открытии Дней славян.
письменности и культуры] // Независимая Молдова. – 2008. – 20 мая.

147
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2208. Şpac, Ion. Schimbarea la faţă a bibliografiei personale : [pe marginea lucr.
″Pe drumurile creaţiei : Tudor Ţopa : biobibliografie″] / Ion Şpac // Săptămîna. – 2008. – 23
mai. – P. 12.

02 BIBLIOTECONOMIE
2209. Ciumaşu, Ana. In memoriam : [Ion Madan, bibliolog şi prof. univ.] / Ana
Ciumaşu // Făclia. – 2008. – 31 mai. – P. 12.

2210. Ţurcan, Nelly. În amintirea profesorului, cercetătorului şi colegului Ion


Madan / Nelly Ţurcan // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 8.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


(Vezi Nr 2518)

070 Ziaristică. Presă


2211. Anton, Ion. Ion Anton – un manager de presă devenit cunoscut lumii în-
tregi : [interviu cu I. Anton, red.-şef al ziarului ″Florile dalbe″] // Făclia. – 2008. – 8 mai. – P.
6.

2212. Bujor, Leonid. Leonid Bujor : ″Aş putea dezvălui cel puţin şapte mijloace
prin care se strangulează libertatea presei″ // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 9 mai. – P.
8; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 9 мая. – P. 8.

2213. Ciubucciu, Vlad. Anton : [in memoriam lui Anton Grăjdieru, ziarist] / Vlad
Ciubucciu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 8 mai. – P. 5.

2214. Moraru, Anton. Întru iluminarea sufletului românesc : [in memoriam lui An-
ton Grăjdieru, jurnalist] / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 8.

2215. Panfilov, Oleg. Arma cu amortizor a Puterii. Condiţia presei în Rusia : In-
terviu cu O. Panfilov, dir. Centrului pentru Jurnalism în situaţii extreme, cu sediul la Mosco-
va / interviu realizat de Vasile Botnaru // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 20-21.

2216. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţia PLDM referitoare la


Raportul de monitorizare a atacurilor asupra presei, lansat de Uniunea Jurnaliştilor // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 23 mai. – P. 5.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2217. Tănase, Constantin. Cine şi de ce se teme de ″filatizarea presei″? : [as-


pecte ale independenţei presei] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14
mai. – P. 6.

2218. Ursu, Valentina. Valentina Ursu : ″Şi trădările sunt nişte lecţii pe care tre-
buie să le însuşim ...″ : [interviu cu ziarista] / moderator : Alina Ţurcanu // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 23 mai. – P. 10, 23.

2219. Денис, Борис. Это сладкое слово – свобода : пробл. свободы печати
/ Борис Денис // Независимая Молдова. – 2008. – 13 мая.

2220. Мариан, Борис. Честь или кошелек? : [пробл. свободы печати : по


поводу ст. ″Ах, меня за ушко? Тогда деньги давай!″ Бориса Дениса, ″Независимая
Молдова″, 25 апр. 2008] / Борис Мариан // Независимая Молдова. – 2008. – 8 мая. – Р.
6.

70 de ani de la naşterea ziaristului Ion Stici


2221. Ciocanu, Anatol. Ion Stici – septuagenarul publicist cu şapte mii de pagini
/ Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 15 mai. – P. 7.

2222. Ladaniuc, Victor. Luminarea prin cuvânt : [Ion Stici, ziarist şi publicist, la
70 de ani de la naştere] / Victor Ladaniuc // Lit. şi arta. – 2008. – 15 mai. – P. 7.

2223. Potlog, Vladimir. Un publicist de valoare : [ziaristul Ion Stici la 70 de ani


de la naştere] / Vladimir Potlog // Făclia. – 2008. – 17 mai. – P. 4.

2224. Soltan, Petru. Înţelepciune adunată pe rădăcina celor şapte ani de acasă :
[despre ziaristul Ion Stici, septuagenar] / Petru Soltan // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16
mai. – P. 16.
(Vezi de asemenea Nr 2400)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
2225. Sumcă, Sergiu. Sergiu Sumcă : ″Trăiţi în ritmul pe care vi-l oferă planete-
le″ : [interviu cu astrologul] / consemnare : Elena Zamura // Alianţa Moldova Noastră. –
2008. – 9 mai. – P. 11.

159.9 Psihologie

149
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2226. Forster, Fr. W. Stăpânirea de sine (4-8) : [fragm. din lucr. ″Cartea vieţii″] //
Făclia. – 2008. – 8, 17 mai. – P. 7, 24, 31 mai. – P. 15. – Contin. Începutul : 19 apr.

2227. Petrova, Tatiana. IQ [coeficient al inteligenţei] şi EQ [coeficientul emotivi-


tăţii] : Ce este mai important? / Tatiana Petrova // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 mai. –
P. 25.

2228. Savca, Lucia. Preţul milosteniei : [aspecte psihol.] / Lucia Savca // Făclia.
– 2008. – 17 mai. – P. 5.

2229. Толстая, Светлана. Сказка про нас : [о теории жизнен. сценариев :


интервью с мастером психологии С. Толстой] / записала Анна Дорошенко // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 29 мая. – Р. 19.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


Activitatea filantropică a domnului Alexandru Rusu, directorul Centrului editorial-poligrafic
"Baştina-Radog"
2230. Cimpoi, Mihai. Un mecena basarabean / Mihai Cimpoi, Andrei
Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 7.

2231. Ciocoi, Gheorghe. Amicul Alexandru Rusu sau Altarul din suflet / Gheor-
ghe Ciocoi // Glasul. – 2008. – 29 mai. – P. 7.

2232. Dabija, Nicolae. Urme pe pământ / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. –
22 mai. – P. 7.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2233. Biserica Ortodoxă din Moldova consideră discriminatorie o iniţiativă legis-
lativă cu privire la minorităţile sexuale : [materiale prez. în cadrul emisiunii ″Epicentru″, 12
mai 2008, postul "Eu TV"] / consemnare : Alex Luca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008.
– 16 mai. – P. 4. – Cuprins : Aceste relaţii sunt împotriva firii, scârboase şi destrăbălate /
părintele Vasile Filat; O familie de homosexuali sau de lesbiene nu reprezintă o familie nor-
mală / paroh Anatolie Gonciar; Am dorit să organizăm o acţiune paşnică / Dana Gotici; Dis-
criminarea nu este un fenomen iluzoriu / Sergiu Ostaf.

2234. Cibotaru, Ludmila. Despre arhimandritul Serafim Dabija şi îndemnul la


credinţă / Ludmila Cibotaru // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 2.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2235. Dabija, Nicolae. Făclia Credinţei : [pe marginea cărţii ″Alături de părintele
Serafim″ de Arhimandritul Nicandru, Ch., Axios, 2008] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008.
– 1 mai. – P. 1.

2236. Fuştei, Nicolae. Liturghiile ortodoxe în trecut şi în prezent. Timpul săvârşi-


rilor / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2008. – 20 mai. – P. 7. – (Lecţii de catehizare;
Lecţia 34).

2237. Goreanu, Veniamin. Portrete în cuvinte : [pe marginea cărţii cu acelaşi ti-
tlu de Arhim. Timotei Aioanei, Iaşi, Ed. Trinitas, 2007, p. 312 : [recenzie] / ieromonah
Veniamin Goreanu // Curierul ortodox. – 2008. – 20 mai. – P. 6.

2238. Pârăian, Teofil. Părintele Teofil Pârăian : ″Voi puteţi începe cu concluziile
mele″ : [conf. părintelui de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Bucureşti în incinta Bisericii
USM, 13 mai 2008] / consemnare : Marius Tărâţă // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. –
16 mai. – P. 4.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
2239. Singer, Peter. Există progres moral? : [pe marginea unui sondaj privind
drepturile omului : art. prof. de bioetică la Univ. Princeton] / Peter Singer // Săptămîna. –
2008. – 16 mai. – P. 3.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
2240. Коваленко, Ирина. Социальная статистика : [по материалам между-
нар. конф. ″Улучшение соц. и аграр. статистики″, май 2008, Кишинэу] / Ирина Ковален-
ко // Экон. обозрение. – 2008. – 30 мая. – Р. 16.

314 Demografie. Studiul populaţiei


2241. Boiangiu, Magdalena. Şerifi, primari, miniştri : [aspecte ale imigraţiei] /
Magdalena Boiangiu // Săptămîna. – 2008. – 9 mai. – P. 3.

2242. Burea, Irina. Abordări privind integrarea refugiaţilor în Republica Moldova


/ Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 23 mai. – P. 5.

151
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2243. Sainsus, Valeriu. Fie pâinea cât de rea – îi mai bună-n ţara mea? : [inter-
viu cu V. Sainsus, dr. în ştiinţe demografice] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporu-
lui. – 2008. – 9 mai. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 9 мая. – Р. 5.

2244. Березовская, Ольга. Исход продолжается : [пробл. массов. миграции


трудов. населения Молдовы] / Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2008. – 30
мая. – Р. 10.

2245. Бынзарь, Вячеслав. Миграционный процесс – под контролем : ин-


тервью с дир. Бюро по миграции и беженцам М-ва внутр. дел Молдовы / беседовала
Нелли Сливенко // Кишин. новости. – 2008. – 23 мая. – Р. 3.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2246. Jimbei, Ina. Diferenţa dintre tânărul de la oraş şi cel de la sat : o problemă
a societăţii sau un lucru firesc? / Ina Jimbei // Dreptul. – 2008. – 8 mai. – P. 6.

2247. Mihăilă, Vlad. Să ne ferească Dumnezeu ca Chişinăul să ajungă ca


Sodoma şi Gomora : [fragm. ale discuţiei din cadrul emisiunii ″Post-Factum″, postul "EU
TV", pe marginea demonstraţiilor homosexualilor şi lesbienelor din Chişinău, cu participarea
: V. Mihăilă, părinte, Mitropolia Basarabiei, Alexandru Malancea, părinte, Biserica Evanghe-
lică şi Vasile Ciobanu, părinte, Mitropolia Moldovei] / a consemnat Lucia Gnatiuc // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 23 mai. – P. 3.

2248. Pleşu, Andrei. Interesul propriu şi interesul public / Andrei Pleşu //


Săptămîna. – 2008. – 23 mai. – P. 3.

2249. Roşca, Iurie. Una din sarcinile de bază ale statului constă în asigurarea
perpetuării poporului său : [declaraţia Fracţiunii parlamentare a PPCD din 15 mai 2008 pe
marginea manifestărilor grupurilor marginale sexuale] / Iurie Roşca // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 16 mai. – P. 2.

32 POLITICĂ
2250. Colesnic, Iurie. Sentimentul ca argument forte : conspect politic / Iurie
Colesnic // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 16 mai. – P. 5.

2251. Roşca, Iurie. Who is who în politica moldovenească, sau De ce nomencla-


tura nu poate fi în opoziţie? II. Un titirez al comuniştilor din timpul lui Grossu pe post de

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

trepăduş pe lângă Urechean / Iurie Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 23 mai.
– P. 1, 6-7; 30 mai. – P. 3.

2252. Жосу, Виктор. Оппозиция и внешние факторы / Виктор Жосу // Молд.


ведомости. – 2008. – 28 мая.

2253. Ройбу, Зиновий. Почему Запад не может простить России великую


победу : [отеч. войны] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2008. – 16 мая. – Р. 14-15.

323/324 Politică internă


2254. Codruţ, Mariana. Patriotism prost înţeles / Mariana Codruţ // Contrafort. –
2008. – Mai (Nr 5). – P. 8.

2255. Cristal, Oleg. Serbia a ales Europa : [pe marginea alegerilor gen. din Ser-
bia, 11 mai 2008] // Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 13 mai. – P. 1.

2256. Cubreacov, Vlad. Istro-românii trebuie salvaţi : interviu cu V. Cubreacov,


deputat PPCD, membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei / a consemnat Igor
Burciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 9 mai. – P. 6-7.

2257. Nye, Joseph S. Viitorul preşedinte american : [art. prof. de la Harvard] /


Joseph S. Nye // Săptămîna. – 2008. – 2 mai. – P. 3.

2258. Praporşcic, Sergiu. România, Republica Moldova şi românii din Rusia /


Sergiu Praporşcic // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 30 mai. – P. 7.

2259. Roşca, Sergiu C. Dor de Basarabia : interviu cu preotul Sergiu C. Roşca /


consemnare : R. Rogac // Glasul. – 2008. – 29 mai. – P. 3, 6, 10.

2260. Şoimaru, Vasile. Pe urmele lui Vasile Şoimaru : [pe marginea albumului
″Românii din jurul României în imagini″, Ch., Prometeu, 2008, 271 p. : interviu cu cercetăto-
rul] / pentru conformitate : Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 7-8.

2261. Константинов, Олег. România Mare одесского розлива : [пробл. нац.


меньшинств : перепеч. из еженед. ″Комментарии″ (Украина), 25 апр. 2008] / Олег Кон-
стантинов // Независимая Молдова. – 2008. – 16 мая. – Р. 8.

2262. Олару, Борис. Диаспоры : скрытая угроза или дополнительный ре-


сурс? / Борис Олару // Новое время. – 2008. – 30 мая. – Р. 6.

153
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2263. Рокар, Мишель. Революция, которой не было : [ст. б. премьер-мин.


Франции] / Мишель Рокар // Экон. обозрение. – 2008. – 23 мая. – Р. 46.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


2264. Cheianu, Constantin. Intelectuali, în ţara grădinarilor : [aspecte soc.-pol.]
/ Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 mai. – P. 6.

2265. Ciocan, Iulian. Realitatea cu amănuntul : [aspecte soc.-pol.] / Iulian Cio-


can // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 2.

2266. Ciornei, Vsevolod. Ecuaţii şi efecte : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Cior-


nei // Săptămîna. – 2008. – 9 mai. – P. 2.

2267. Ciornei, Vsevolod. Visul unei umbre : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Cior-
nei // Săptămîna. – 2008. – 23 mai. – P. 2.

2268. Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova. Consiliul Direc-


tor. Declaraţia Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova în legătură cu noile
atacuri ale guvernanţilor împotriva României şi a presei democratice : [din 29 apr. 2008] //
Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 1.

2269. Leşanu, Alexandru. Zâmbiţi, domnilor politicieni! : [aspecte soc.-pol.] /


Alexandru Leşanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 mai. – P. 16.

2270. Matcovschi, Dumitru. Sintagme : [aspecte soc.-pol.] / Dumitru Matcovschi


// Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 7.

2271. Minorităţile naţionale din Republica Moldova au şansa să cunoască mai


bine limba română : [program realizat de Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale
″Viitorul″ în anii 2005-2008] / consemnare : Virginia Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 16 mai. – P. 7. – Cuprins : Republica Moldova este un stat care îşi asumă respon-
sabilitatea pentru includerea în procesul politic, social, administrativ şi economic a tuturor
cetăţenilor săi / Igor Munteanu; Efortul de democratizare şi de constituire al Republicii Mol-
dova ca democraţie funcţională are această componentă importantă de însuşire a limbii de
stat / Iurie Roşca; Acest proiect necesită implicarea noastră, a tuturora / Lucia Cucu; Repu-
blica Moldova este un stat cu o societate tolerantă şi multilingvă / Brendan Moran; Cea mai
mare atenţie trebuie să o acordăm şcolii / Victor Stepaniuc.

2272. Moraru, Haralambie. Noul val şi Garda veche : [aspecte soc.-pol.] /


Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 2 mai. – P. 8.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2273. Moraru, Haralambie. Poziţia opoziţiei : [aspecte soc.-pol.] / Haralambie


Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 mai. – P. 8.

2274. Movilă, Boris. Politica separatistă a guvernanţilor din R. Moldova / Boris


Movilă // Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P. 2.

2275. Negru, Nicolae. Rusia, Unirea şi limba română : [aspecte soc.-pol.] / Nico-
lae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 mai. – P. 6.

2276. Petrencu, Anatol. Mişcarea Acţiunea Europeană : poziţia faţă de alegerile


din 2009 / Anatol Petrencu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 20 mai. – P. 4.

2277. Serebrian, Oleg. Republica Moldova e problema nr. 1 a Republicii Moldo-


va : fragm. din interviul oferit la 12 mai de deputatul O. Serebrian postului de televiziune prin
Internet Jurnal TV în cadrul emisiunii ″Cabinetul din umbră″ / interlocutor : Val Butnaru //
Democraţia. – 2008. – 20 mai. – P. 5.

2278. Tănase, Constantin. Voronin pleacă. Cine vine? : (reflecţii subiective


despre opoziţia parlamentară) / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20
mai. – P. 6.

2279. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) : [fragm. din vol. cu
acelaşi tit.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 9, 16, 23, 30 mai. – P.
5. – Contin. Începutul : 2 mart. 2007.

2280. Выборы прошли, ясности не прибавилось : [о результатах выборов в


Нар. Собрание Гагаузии : полит. коммент. агентства "ИНФОТАГ"] // Кишин. обозрева-
тель. – 20008. – 1 мая. – Р. 10.

2281. Галин, А. Несостоявшееся урегулирование : [пробл. молдо-


приднестр. конфликта] / А. Галин // Коммерсант plus. – 2008. – 23 мая. – Р. 7.

2282. Караман, Александр. ″Молдова исчерпала кредит доверия″ : [истори-


ко-правов. анализ молдо-приднестр. отношений] / Александр Караман // Коммерсант
plus. – 2008. – 30 мая. – Р. 14-15.

2283. Мустяцэ, Георгий. Молдавский тяни-толкай : [обществ.-полит. аспек-


ты] / Георгий Мустяцэ // Коммерсант plus. – 2008. – 23 мая. – Р. 15.

155
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2284. Ткач, Анна. Анна Ткач : ″Государство – для человека, а не человек


для государства″ : [обществ.-полит. положение : интервью с пред. партии ″Moldova
Unită″] // Новое время. – 2008. – 23 мая. – Р. 6.

2285. Тхорик, Владимир. Предвыборный год – время государственных пе-


реворотов / Владимир Тхорик // Молд. ведомости. – 2008. – 9 мая. – Р. 2.

2286. Урекян, Серафим. ″Следующая власть будет демократической″ : [ин-


тервью с лидером Альянса ″Молдова Ноастрэ″ С. Урекян] / записала Ирина Мунтян //
Молд. ведомости. – 2008. – 30 мая. – Р. 2.

2287. Цеслюк, Владимир. Почему молдавские коммунисты боятся поте-


рять контроль над автономией? : [ситуация в АТО Гагаузия] / Владимир Цеслюк //
Коммерсант plus. – 2008. – 23 мая. – Р. 6.

2288. Чубашенко, Дмитрий. Типа оппозиция – 2 : [обществ.-полит. аспекты]


/ Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2008. – 21 мая.
(Vezi de asemenea Nr 2419)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2289. Antonov, Viorica. Implicaţiile deciziilor Summitului NATO de la Bucureşti
pentru Republica Moldova / Viorica Antonov // Democraţia. – 2008. – 13 mai. – P. 13.

2290. Bogatu, Petru. De ce a vorbit Băsescu despre schimbul de teritorii? : [pe


marginea declaraţiilor preş. României Traian Băsescu] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău.
– 2008. – 2 mai. – P. 7.

2291. Chirilă, Victor. Este Comunitatea Statelor Independente compatibilă cu


Uniunea Europeană? : [coment. politic] / Victor Chirilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. –
23 mai. – P. 10. – Va urma.

2292. Ciobanu, Nicolae. Un nou capitol de tensiune între Moscova şi Tbilisi / Ni-
colae Ciobanu // Democraţia. – 2008. – 20 mai. – P. 8.

2293. Conţiu, Mihai. Micul trafic transfrontalier : [pe marginea semnării Conven-
ţiei moldo-române privind micul trafic de frontieră] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. –
2008. – 16 mai.

2294. Cristal, Oleg. SUA îndeamnă România să semneze cu Moldova Tratatul


de frontieră / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 28 mai.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2295. Cristal, Oleg. Unica alternativă politică viabilă : [pe marginea lucr. summit-
ului a 18 state membre ale Iniţiativei Europei Centrale şi Turciei de la Ohrid, Macedonia] /
Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 8 mai.

2296. Osoian, Ion. Barierele integrării europene : [probleme ale spaţiului


Schengen] / Ion Osoian // Democraţia. – 2008. – 20 mai. – P. 7.

2297. Popescu, Nicu. Reunificare, între perspectivă şi eşec : [strategii ale Uniu-
nii Europene privind reîntregirea Rep. Moldova] / Nicu Popescu // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 9 mai. – P. 9.

2298. Ristovskhi, Vladimir. Vladimir Ristovskhi despre restanţele Republicii


Moldova la Consiliul Europei : [fragm. din interviul reprezentantului special al Secretarului
gen. al Consiliului Europei pentru Radio Moldova, 23 mai 2008] // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 30 mai. – P. 6.

2299. Scrisoarea Comitetului Româno-American pentru Basarabia către preş.


George W. Bush / Nicholas Dima, Claudia C. Matasa, Valentin V. Ţepordei [et al.] // Lit. şi
arta. – 2008. – 8 mai. – P. 1.

2300. Serebrian, Oleg. 9 mai – o zi a împăcării pentru o Europă a încrederii /


Oleg Serebrian // Democraţia. – 2008. – 13 mai. – P. 3.

2301. Whitesite, Davorka. Davorka Whitesite : ″Vreau să învăţ limba română″ :


[interviu cu soţia ambasadorului Marii Britanii la Chişinău] / consemnare : Pavel Păduraru //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 mai. – P. 8.

2302. Жумабаев, Аманкелды. Казахстан и Молдова : новый этап взаимо-


отношений : интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Респ. Казахстан в Молдове А.
Жумабаев // Новое время. – 2008. – 23 мая. – Р. 3.

2303. Мижеи, Кальман. Три источника, три составные части успеха : интер-
вью со спец. представителем Европ. Союза в Респ. Молдова К. Мижеи / записала
Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2008. – 30 мая. – Р. 11.

2304. Рылеев, Денис. Европейский формат для Молдовы : [сотрудничество


между Европ. Союзом и Респ. Молдова] / Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. –
2008. – 29 мая. – Р. 3.

157
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2305. Узун, Наталья. Российско-европейский марафон / Наталья Узун //


Analytique Moldpresa. – 2008. – 31 мая. – Р. 7.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2306. Cristal, Oleg. ″Parteneriatul Estic″ – o nouă şansă pentru Moldova : [as-
pecte ale relaţiilor cu Uniunea Europeană] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 29
mai.

2307. Cu privire la obiectivul strategic de integrare a Republicii Moldova în UE şi


NATO : declaraţia participanţilor la Ziua Europei, 9 mai 2008, Chişinău // Jurnal de Chişi-
nău. – 2008. – 13 mai. – P. 8.

2308. Diacov, Dumitru. Scrisoare deschisă Preşedintelui Republicii Moldova,


dlui Vladimir Voronin : [pe marginea semnării ″Convenţiei privind micul trafic la frontieră″
între România şi Rep. Moldova : scris. Preş. Partidului Democrat din Moldova] / Dumitru
Diacov // Democraţia. – 2008. – 13 mai. – P. 2.

2309. Filat, Vlad. Despre Concepţia Securităţii Naţionale : [discurs ţinut de preş.
Partidului Liberal Democrat din Moldova în plenul Parlamentului, 8 mai 2008] / Vlad Filat //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 mai. – P. 5.

2310. Filat, Vlad. Neutralitatea sau integrarea europeană? : [din discursul în ple-
nul Parlamentului a deputatului V. Filat, pe marginea proiectului Legii privind Concepţia
Securităţii Naţ.) // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 mai. – P. 8.

2311. Gorincioi, Radu. Concepţia Securităţii Naţionale ca expresie a intereselor


naţionale / Radu Gorincioi // Democraţia. – 2008. – 13 mai. – P. 6.

2312. Gorincioi, Radu. De ce fel de securitate are nevoie Moldova : [pe margi-
nea proiectului Concepţiei Securităţii Naţ.] / Radu Gorincioi // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 14 mai. – P. 4.

2313. Grosu, Vitalie. Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova : între


interese naţionale şi interese politice / Vitalie Grosu // Democraţia. – 2008. – 27 mai. – P.
13.

2314. Holban, Eugen. De ce Republica Moldova nu intră în Uniunea Europea-


nă? / Eugen Holban // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 3.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2315. Juc, Ludmila. Contează realizările noastre comune, nu retorica : interviu


cu L. Juc, prim-secretar al Ambasadei Rep. Moldova în Italia / consemnare : Ecaterina
Deleu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 30 mai. – P. 4.

2316. Mişcarea Acţiunea Europeană. Declaraţia Mişcării Acţiunea Europeană


(MAE) privind atitudinea faţă de Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova // Jur-
nal de Chişinău. – 2008. – 23 mai. – P. 9.

2317. Munteanu, Igor. Reflecţii europene şi calcule electorale comuniste : [viito-


rul relaţiei UE – RM : coment. de I. Munteanu, dir. executiv IDOS ″Viitorul″, Ion Marandici,
analist politic, Victor Chirilă, Asoc. pentru Politica Externă] / consemnare : Alina Ţurcanu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 mai. – P. 3.

2318. Nantoi, Oazu. ″Concepţia securităţii naţionale″, sub aşteptările societăţii


civile : [materiale ale emisiunii ″Epicentru″ din 23 mai 2008, postul EU TV, cu participarea :
O. Nantoi şi Viorel Ciubotaru, analişti politici] / a consemnat : Virgina Roşca // Flux continuu
: ed. de vineri. – 2008. – 30 mai. – P. 6.

2319. Negru, Nicolae. Cum pot fi îmbunătăţite relaţiile dintre Chişinău şi Bucu-
reşti / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 mai. – P. 6.

2320. Pavlicenco, Vitalia. De 17 ani la coada Europei : [aspecte ale integrării


europene : interviu cu parlamentara V. Pavlicenco, preş. al Partidului Naţ. Liberal] / pentru
conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2008. – 22 mai. – P. 5.

2321. Pavlicenco, Vitalia. O Concepţie în detrimentul intereselor şi al aspiraţiilor


naţionale : (intervenţia deputatului V. Pavlicenco, preş. PNL, în parlament, pe marginea
proiectului Concepţiei de Securitate Naţ., 8 mai 2008) // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16
mai. – P. 8.

2322. Pleşca, Valeriu. Neutralitate permanentă, un pas înainte pentru integrarea


europeană : [pe marginea Concepţiei Securităţii Naţ. a Rep. Moldova] / Valeriu Pleşca //
Moldova suverană. – 2008. – 20 mai.

2323. Praporşcic, Sergiu. Moldova, NATO, Rusia şi neutralitatea : [pe marginea


Concepţiei Securităţii Naţ. a Rep. Moldova] / Sergiu Praporşcic // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 16 mai. – P. 3.

2324. Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Euro-


pene. Declaraţie a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a Republicii Moldo-

159
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

va : [în problema micului trafic la frontiera cu România] // Moldova suverană. – 2008. – 15


mai.

2325. Tănase, Constantin. Croncănitul diplomaţiei de la Chişinău : [pe marginea


declaraţiei Min. Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Rep. Moldova asupra Convenţiei
moldo-române privind micul trafic la frontieră] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 15 mai. – P. 6.

2326. Tofan, Eugenia. Ce ştim despre planul de acţiuni UE – RM? : [pe margi-
nea ″Studiului naţional de opinie publică asupra progresului în domeniul integrării europene
şi implementării Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova″, realizat de
Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale ″Viitorul″] / Eugenia Tofan, Irina Burea // Dreptul.
– 2008. – 30 mai. – P. 2.

2327. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă: ″Concepţia securităţii naţionale nu ţi-


ne cont de interesele statului″ : [interviu cu prim-vicepreş. Alianţei ″Moldova Noastră″] / in-
terviu realizat de Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 mai. – P. 5.

2328. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : Între opţiunea şi perspectiva


europeană a Republicii Moldova se impune eliberarea de reminiscenţele comuniste″ : dis-
cursul liderului AMN în cadrul audierilor organizate la Bruxelles de Grupul ALDE din Parla-
mentul European privind viitorul european al Rep. Moldova // Alianţa Moldova Noastră. –
2008. – 9 mai. – P. 2.

2329. Воронин, Владимир. ″Региональное сотрудничество приближает нас


к Евросоюзу″ : выступление президента Респ. Молдова В. Воронина на саммите глав
государств и правительств Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе, 21 мая
2008, Болгария // Независимая Молдова. – 2008. – 22 мая.

2330. Дьяков, Дмитрий. В интересах наших граждан и Республики Молдо-


ва : [по поводу подписания Конвенции и передвижении в приграничном регионе между
Румынией и Респ. Молдова : послание президенту Респ. Молдова Владимиру Воро-
нину от пред. Демократ. партии Молдовы] / Дмитрий Дьяков // Новое время. – 2008. –
8 мая. – Р. 1.

2331. Западинский, Роберт. Нейтралитет и суверенитет, или Ложь во спа-


сение : [по поводу Концепции нац. безопасности Респ. Молдова] / Роберт Западинский
// Коммерсант plus. – 2008. – 16 мая. – Р. 3.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2332. Нейтралитет – основа нацбезопасности : [по поводу проекта Концеп-


ции нац. безопасности Респ. Молдова] // Кишин. обозреватель. – 2008. – 15 мая. – Р.
4.

2333. Нестерова, Оксана. Авансы европейской интеграции / Оксана Несте-


рова // Экон. обозрение. – 2008. – 30 мая. – Р. 3.

2334. Северин, Ирина. Европейская интеграция Молдовы обретает новый


контекст : [по результатам опроса населения] / Ирина Северин // Analytique Moldpresa.
– 2008. – 31 мая. – Р. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 2299)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2335. Burciu, Igor. Corupţia politică, un flagel care macină Republica Moldova :
[materiale ale emisiunii ″Post-Factum″ din 25 mai 2008, postul ″EU TV″, cu participarea : I.
Burciu, jurnalist şi Corneliu Ciurea, analist] / a consemnat Virginia Roşca // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 30 mai. – P. 9.

2336. Diacov, Dumitru. Noi ne-am confruntat cu acest fenomen în perioada


când oameni de-ai noştri au fost ademeniţi în alte partide prin intermediul unor salarii, ma-
şini, faxuri : [pe marginea fenomenului ″corupţia politică″] / Dumitru Diacov // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 30 mai. – P. 9.

2337. Ostapciuc, Eugenia. Alegătorii aşteaptă fapte concrete, dar nu acţiuni


populiste : [pe marginea activităţii fracţiuni PCRM în parlamentul Rep. Moldova] / Eugenia
Ostapciuc // Moldova suverană. – 2008. – 21 mai. – P. 3; Независимая Молдова. – 2008.
– 21 мая; Comunistul. – 2008. – 23 mai. – P. 2-3; Коммунист. – 2008. – 23 мая. – Р. 3-4.

2338. Nicolenco, Olga. Khaleda Zia : [ex-prim-ministrul Bangladeshului] / Olga


Nicolenco // Democraţia. – 2008. – 13 mai. – P. 7.

2339. Serebrian, Oleg. Este regretabil faptul că anumiţi lideri politici pretinşi de-
mocraţi din Republica Moldova recurg deseori la pârghii sau instrumente de corupere politi-
că / Oleg Serebrian // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 30 mai. – P. 9.

2340. Tofan, Eugenia. Implementarea reformelor anticorupţie : viziunea societă-


ţii civile : [pe marginea prim. Raport de Monitorizare pentru trim. 1 2008 al Alianţei Antico-
rupţie] / Eugenia Tofan, Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 16 mai. – P. 2.

161
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2341. Agachi, Efim. Partidul Democrat din Moldova este formaţiunea politică de
care nu mă voi despărţi niciodată : interviu cu E. Agachi, deputat PDM / a dialogat Natalia
Porubin // Democraţia. – 2008. – 27 mai. – P. 15.

2342. Baltaga, Sergiu. Sergiu Baltaga : ″AMN este primul partid din Moldova ca-
re a creat o asociaţie a studenţilor″ : [interviu cu preş. Org. de tineret AMN din mun. Chişi-
nău] / consemnare : Marina Timotin // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 9 mai. – P. 9;
Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 9 мая. – P. 9.

2343. Bodiu, Dorian. Partidul Democrat din Moldova înseamnă experienţă : in-
terviu cu D. Bodiu, vicepreş. al Org. ″Tineretul Democrat″ din cadrul Partidului Democrat din
Moldova / a dialogat Svetlana Cara // Democraţia. – 2008. – 20 mai. – P. 15.

2344. Musteaţă, Inga. Cel de-al II-lea Congres Internaţional al Studenţilor şi Ti-
nerilor Medici ″MedEspera-2008″ a avut loc la Chişinău : [pe marginea lucrărilor Congresu-
lui, 14-17 mai 2008, Chişinău] / Inga Musteaţă // Univers pedagogic pro. – 2008. – 22 mai. –
P. 2.

2345. Răducanu, Marcel. Social-democraţia este viitorul Republicii Moldova : in-


terviu cu M. Răducanu, vicepreş. al fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Mol-
dova / a dialogat Svetlana Cara // Democraţia. – 2008. – 13 mai. – P. 15.

2346. Rezoluţia Conferinţei de constituire a Organizaţiei de Tineret din cadrul


Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova : [Ch., 22 mai 2008] // Vocea poporului.
– 2008. – 23 mai. – P. 2; Голос народа. – 2008. – 23 мая. – Р. 2.

2347. Косарев, Валерий. Два в одном : ″сено″ и ″солома″ новой программы


ПКРМ. 1. Что такое ″пролетариат знаний″ и для чего он придуман? / Валерий Косарев
// Коммерсант plus. – 2008. – 23 мая. – Р. 4. – Продолж. следует.
(Vezi de asemenea Nr 2337)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2348. Securitatea şi igiena muncii : [materiale ale mesei rotunde ″Siguranţa vieţii
şi sănătăţii femeilor – în centrul atenţiei sindicatelor″] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea
poporului. – 2008. – 30 mai. – P. 3; Голос народа. – 2008. – 30 мая. – Р. 3. – Cuprins : O
bună sănătate la locul de muncă pentru toţi muncitorii / Oleg Budza; E aberant să otrăvim

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

omul şi să-l plătim pentru că-l otrăvim / Dumitru Stăvilă; Siguranţa vieţii şi sănătăţii femeilor
– în centrul atenţiei sindicatelor / Ana Selina.

2349. Мелека, Анна. Чтобы все были здоровы. И женщины – тоже : [усло-
вия труда для женщин : по материалам кругл. стола] / Анна Мелека // Независимая
Молдова. – 2008. – 28 мая.
331.105.44 Sindicate
2350. Căldare, Dumitru. Universitatea din Moldova : orientări şi dominante ale
activităţii sindicale / Dumitru Căldare // Vocea poporului. – 2008. – 30 mai. – P.; Голос
народа. – 2008. – 30 мая. – Р. 3. – (Supl. ″Lumina″; Nr 5).

2351. Ivanov, Dumitru. Ion Bulat – omul potrivit la locul potrivit : [despre preş.
Consiliului Republ. al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei : interviu cu D. Ivanov, parlamentar] /
consemnare : Raia Rogac // Făclia. – 2008. – 31 mai. – P. 10.

2352. Organizaţia primară – temelia mişcării sindicale : [pe marginea implemen-


tării proiectului-pilot în raionul Anenii Noi] / Leonid Manea, Ion Bulat, Sergiu Bernevec [et al.]
// Vocea poporului. – 2008. – 16 mai. – P. 3; Голос народа. – 2008. – 16 мая. – Р. 3.

2353. Rusu, Tudor. Metalul se căleşte în foc, iar omul în luptă : [despre Ion
Bulat, preş. al Consiliului Republ. al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Tudor Rusu // Făclia.
– 2008. – 31 mai. – P.10.

2354. Rusu, Vera. Scânteia sindicală : [interviu cu V. Rusu, preş. al comitetului


sindical la SA ″Moldpresa″] // Vocea poporului. – 2008. – 16 mai. – P. 2; Голос народа. –
2008. – 16 мая. – Р. 2.

2355. Череску, Леонид. ″Не считайте работодателей Молдовы капитали-


стами. Они еще не избавились от стереотипов прошлого времени″ : [интервью с пре-
зидентом Нац. конфедерации патроната Л. Череску и исп. дир. НКП Адрианом Аксен-
ти] / записала Наталья Узун // Analytiqie Moldpresa. – 2008. – 9 мая. – Р. 6, 19.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


2356. Корнилова, Екатерина. Квартирный вопрос : попытка аналитики /
Екатерина Корнилова // Новое время. – 2008. – 30 мая. – Р. 3.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2357. Сидоров, Дмитрий. Молдова – Россия: стратегическое партнерство :
[о взаимодействии Торгово-пром. палаты] / Дмитрий Сидоров // Независимая Молдо-
ва. – 2008. – 21 мая.
163
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

(Vezi de asemenea Nr 2412)

336 Finanţe
2358. Duca, Procopie. Fără acumulări la buget, nu ai ce cheltui : [art. şefului In-
spectoratului Fiscal de Stat al mun. Chişinău] / Procopie Duca // Capitala. – 2008. – 8 mai. –
P. 6; Столица = Capitala. – 2008. – 8 мая. – P. 6.

2359. Predius, Dmitri. Strategie bazată pe sinergie, sau De ce "Mobiasbanca"


nu măreşte ratele de credit : interviu cu D. Predius, dir. corporativ BC Mobiasbanca SA //
Eco. – 2008. – 14 mai. – P. 6.

2360. Аслунд, Андерс. Долларовая зависимость Украины : [ст. ст. науч. со-
трудника Ин-та междунар. Экон. им. Петерсона в Вашингтоне] / Андерс Аслунд // Экон.
обозрение. – 2008. – 9 мая. – Р. 20.

2361. Ионицэ, Вячеслав. Вячеслав Ионицэ : ″При прогрессивном налоге


государство штрафует тех, кто больше зарабатывает″ : [интервью с экспертом IDIS
″Viitorul″] / записала Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 17 мая. – Р.
5.

2362. Стиглиц, Джозеф Е. Провал планирования инфляции : [ст. проф.


экономики Колумб. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон. обозрение. – 2008. – 9 мая. – Р.
20.

2363. Такий, Александр. Высокий спрос на кредиты / Александр Такий //


Экон. обозрение. – 2008. – 1 мая. – Р. 4.

2364. Такий, Александр. Кто будет бороться с инфляцией? : [по поводу по-
слания постоян. представителя МВФ в Молдове Йохана Матисена и эксперта МВФ
Николаза Гигинейшвили] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 9 мая. – Р. 4.

2365. Такий, Александр. Сколько стоят банковские акции? / Александр Та-


кий // Экон. обозрение. – 2008. – 23 мая. – Р. 4.

2366. Шикирлийская, Марина. Нет ресурсов, кроме налогов : [о налог. по-


литике Мин. Финансов Респ. Молдова на 2009 г.] / Марина Шикирлийская // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 23 мая. – Р. 7.

2367. Шикирлийская, Марина. Штрафной потенциал : [инф. об адм. штра-


фах в 2007 г.] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 16 мая. – Р. 7.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2368. Кетрарь, Вадим. ″Молдова – страна аграрная″ : [по материалам Док-
лада и мировом развитии 2008 – ″Сельское хозяйство на службе развития″] / Вадим
Кетрарь. // Экон. обозрение. – 2008. –16 мая. – Р. 22.

2369. Митяев, Олег. Экономические вызовы президента Медведева : [экон.


пробл. России] / Олег Митяев // Экон. обозрение. – 2008. – 9 мая. – Р. 21.

2370. Прунскене, Казимира. Казимира Прунскене : ″Когда страна не знает,


куда она движется, движение не бывает очень быстрым″ : [интервью с мин. сел. хоз-
ва Литвы] / записала Ирина Северин // Analytique Moldpresa. – 2008. – 17 мая. – Р. 8,
17.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2371. Boiko, Alexandr. PIB-ul în Moldova va continua să crească foarte vertigi-
nos / Alexandr Boiko // Comunistul. – 2008. – 16 mai. – P. 3.

2372. Creşterea preţurilor la alimente pe piaţa mondială va afecta şi Republica


Moldova : coment. al Agenţiei ″Info-Prim Neo″ // Capitala. – 2008. – 16 mai. – P. 4; Столица
= Capitala. – 2008. – 16 мая. – P. 4.

2373. Este Republica Moldova o ţară săracă? : coment. economic al Agenţiei de


presă "Info-Prim Neo" // Eco. – 2008. – 7 mai. – P. 7.

2374. Iacob, Mihaela. În primul trimestru, chişinăuienii au muncit productiv :


[economia mun. Chişinău] / Mihaela Iacob // Capitala. – 2008. – 21 mai. – P. 4; Столица =
Capitala. – 2008. – 21 мая. – P. 4.

2375. Moroz, Victor. Banca Mondială acordă asistenţă echipei guvernamentale :


[pe marginea elaborării Strategiei Naţ. de Atenuare a Riscurilor Naturale şi de Schimbare a
Climei : interviu cu V. Moroz, consultant în cadrul proiectului] / pentru conformitate : Vasile
Martin // Moldova suverană. – 2008. – 22 mai.

2376. Va reuşi oare Moldova să câştige de pe urma crizei alimentare? : [coment.


economic al Agenţiei IPN] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 16 mai. – P. 10; Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 16 мая. – P. 7.

165
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2377. Армашу, Дину. Дину Армашу : ″Деловая среда еще несовершенна, но


в Молдове можно делать успешный бизнес″ : [интервью с исполнит. дир. Ассоц.
иностр. инвесторов в Молдове] / записала Татьяна Шикирлийская // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 31 мая. – Р. 8, 17.

2378. Мороз, Виктор. Виктор Мороз : ″У нас нет стратегического видения


развития сельского хозяйства, несмотря на то, что документы рождаются″ : [интервью
с консультантом "Business Consulting Inst."] / записала Татьяна Шикирлийская // Ки-
шин. новости. – 2008. – 30 мая. – Р. 8, 17.

2379. Северин, Ирина. В чем на самом деле причина продовольственного


кризиса? / Ирина Северин // Analytiqie Moldpresa. – 2008. – 9 мая. – Р. 1, 20.
(Vezi de asemenea Nr 2522)

338.48 Turism
2380. Miron, Viorel. Turismul din R. Moldova poate fi dezvoltat doar printr-un
plan strategic reuşit : [interviu cu V. Miron, managerul Proiectului TACIS ″Dezvoltarea capa-
cităţilor investiţionale în zona turistică Hânceşti – Leuşeni″] / interviu de Vlad Frunză // Eco.
– 2008. – 21 mai. – P. 11.

2381. Миллс, Кэй. Молдова : страна на грани миров : [пробл. развития


молд. туризма : интервью с журналисткой из ″Лос-Анджелес Таймс″ К. Миллс] / запи-
сал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 1 мая. – Р. 8.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2382. Иванова, Милена. Консультанты знают о бизнесе больше : [о рынке
консалтинг. услуг в Респ. Молдова] / Милена Иванова // Кишин. обозреватель. – 2008.
– 15 мая. – Р. 9.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2383. Chivriga, Viorel. Exporturile trag greu la cântar : [art. al expertului IDIS
″Viitorul″] / Viorel Chivriga // Vocea poporului. – 2008. – 16 mai. – P. 5; Голос народа. –
2008. – 16 мая. – Р. 5.

2384. Гроссу, Сильвия. ″Moldvama Grup″ стремится к налаживанию чест-


ных партнерских отношений с таможенными брокерами : интервью администратора
гос. предприятия ″Moldvama Grup″ С. Гроссу / записала Татьяна Смешная // Экон.
обозрение. – 2008. – 23 мая. – Р. 21.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2385. Марченко, Ольга. Таможня будет легче ″давать добро″ : [о реформи-


ровании Тамож. службы] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 15 мая. –
Р. 8.

339.7 Finanţe internaţionale


2386. Матисен, Йохан. Йохан Матисен : ″Для сокращения инфляции необ-
ходимо снизить темпы роста кредитования″ : интервью постоян. представителя Меж-
дунар. Валют. Фонда в Молдове / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. –
2008. – 29 мая. – Р. 5.

2387. Синн, Ханс-Вернер. ″Тухлая″ банковская система : [аспекты банков.


кризиса : ст. проф. экономики и финансов в Мюнхен. ун-те] / Ханс-Вернер Синн //
Экон. обозрение. – 2008. – 1 мая. – Р. 20.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2388. Draghişteanu, Ion. R. Moldova a aderat la proiectul White Stream : [cola-
borări între Rep. Moldova, Georgia şi Ucraina în construcţia gazoductului pe fundul Mării
Negre] / Ion Draghişteanu // Eco. – 2008. – 7 mai. – P. 4.

2389. Spectrul foametei : [pe marginea crizei mondiale a alimentelor] // Moldova


suverană. – 2008. – 22 mai.

2390. Калак, Дмитрий. Жертвы глобализации : [пробл. рынка нефтепродук-


тов] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 9 мая. – Р. 8.

2391. Сакс, Джеффри Д. Новые источники энергии : [ст. проф. экономики и


дир. Ин-та Земли при Колумб. Ун-те] / Джеффри Д. Сакс // Экон. обозрение. – 2008. –
1 мая. – Р. 20.

2392. Устиян, Иван. ООН посылает SOS : [глобал. продовольственный кри-


зис] / Иван Устиян // Экон. обозрение. – 2008. – 23 мая. – Р. 44.

2393. Федяшин, Андрей. Мировому агро-хозяйству придется измениться /


Андрей Федяшин // Независимая Молдова. – 2008. – 29 мая.

167
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
2394. Torres, Ray Virgillio. ″Sunt foarte optimist, Moldova are şanse reale″ : in-
terviu cu R. V. Torres, reprezentant UNICEF în Rep. Moldova / interviu realizat de Eugenia
Tofan // Dreptul. – 2008. – 30 mai. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2708)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2395. Abandonaţi de părinţi şi de stat : [drepturile copiilor abandonaţi : material
al Centrului de Investigaţii Jurnalistice] // Dreptul. – 2008. – 23 mai. – P. 4.

2396. Aspecte legale referitoare la organizarea serviciului civil (de alternativă) //


Dreptul. – 2008. – 23 mai. – P. 6.

2397. Bogatu, Petru. Cum îi vor îmbogăţi democraţii pe comunişti : [pe margi-
nea amendamentelor la Codul Electoral] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 20
mai. – P. 7.

2398. Ciorescu, Ecaterina. Realizarea drepturilor şi obligaţiilor tinerilor din RM /


Ecaterina Ciorescu, Cristina Cuşchevici // Dreptul. – 2008. – 23 mai. – P. 5.

2399. Cuzneţov, Alexandru. Unele aspecte normative de reglementare a relaţii-


lor cu privire la tineret / Alexandru Cuzneţov, Vladimir Palamarciuc // Dreptul. – 2008. – 16
mai. – P. 5.

2400. Denis, Boris. Mă tragi de urechi? Acum dă banii! : [aspecte ale libertăţii
presei : în atenţia parlamentarilor] / Boris Denis // Moldova suverană. – 2008. – 13 mai. – P.
5.

2401. Oboroceanu, Ion. Nihilismul juridic şi indiferenţa funcţionarilor publici cre-


ează, deseori, în Căuşeni încălcarea drepturilor omului : [interviu cu I. Oboroceanu, preş.
Centrului de Drept Căuşeni] / interviu realizat de Victor Tănase // Flux continuu. Anchetă. –
2008. – 15 mai. – P. 3.

2402. Гончар, Евгения. Государственные дети : [интервью с зав. Отд. усы-


новления М-ва соц. защиты семьи и ребенка Е. Гончар] / записала Анна Дорошенко //
Кишин. обозреватель. – 20008. – 1 мая. – Р. 13.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2403. Петиш, Константин. Может ли госаппарат работать эффективнее? /


Константин Петиш // Независимая Молдова. – 2008. – 15 мая.

2404. Петрович, Виктор. Медиатор в роли посредника : [о развитии медиа-


ции в Респ. Молдова] / Виктор Петрович // Кишин. обозреватель. – 2008. – 15 мая. – Р.
5.

2405. Пивовар, Игорь. Концепции нужны, не лекции : о междунар. науч.-


практ. конф. ″Права человека и права нац. меньшинств в Респ. Молдова″ : интервью с
пред. НПО ″Центра межэтн. исслед. Респ. Молдова″ И. Пивовар / беседу вел Яков
Гуревич // Кишин. новости. – 2008. – 23 мая. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2239)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2406. Chitoroagă, Dumitru. Violenţă şi xenofobie în tribunele stadioanelor din
Moldova / Dumitru Chitoroagă // Sport plus. – 2008. – 7 mai. – P. 11.

2407. Condiţiile materiale, de trai şi asistenţă medicală în penitenciare // Drep-


tul. – 2008. – 16 mai. – P. 6.

2408. Западинский, Роберт. В борьбе с коррупцией главное не победа, а


участие … / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 30 мая. – Р. 3.

2409. Калак, Дмитрий. Анализ рисков и пост-таможенный аудит : [пробл.


борьбы с коррупцией] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 30 мая. – Р. 8.

2410. Козак, Игорь. Взятка как национальный вид спорта. Главная причина
высокого уровня коррумпированности в Молдове - завышенное количество чиновни-
ков / Игорь Козак // Кишин. обозреватель. – 2008. – 29 мая. – Р. 15.

2411. Соловьева, Татьяна. Заложники : [о пробл. функционирования Бен-


дер. пенитенциар. учреждения nr. 8] / Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. –
2008. – 15 мая. – Р. 13.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


2412. Popa, Gheorghe. Discuţii în jurul patentei : continuare sau punct legislativ
raţional? : [interviu cu Gh. Popa, preş. adjunct al Comisiei parlamentare pentru politica eco-
nomică, buget şi finanţe] / consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2008. – 23 mai.
– P. 4-5; Коммунист. – 2008. – 23 мая. – Р. 6-7.

169
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2413. Аполски, Раиса. Граждане Молдовы стали чаще обращаться к пар-
ламентским адвокатам : интервью Агентству ″ИНФОТАГ″ дир. Центра по правам чело-
века в Молдове Р. Аполски // Кишин. обозреватель. – 2008. – 29 мая. – Р. 14.

2414. Республика Молдова. Парламент. Об арбитраже : закон Респ. Мол-


дова nr. 23-XVI от 22 февр. 2008 года // Экон. обозрение. – 2008. – 30 мая. – Р. 46-47.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2415. Ce se înţelege prin accidente de muncă şi cine este responsabil de comi-
terea lor // Dreptul. – 2008. – 30 mai. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2416. Handrabura, Loretta. ″De educaţia, cultura şi sănătatea unui popor de-
pinde dezvoltarea pe termen scurt şi lung a comunităţii, a statului″ : interviu cu L.
Handrabura, consilieră municipală, preş. Comisiei pentru educaţie, ocrotirea sănătăţii, cultu-
ră, asistenţă socială, relaţii interetnice şi mass-media / consemnare : Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2008. – 8 mai. – P. 3; Столица = Capitala. – 2008. – 8 мая. – P. 3.

2417. Lapicus, Ion. ″Este foarte greu să fii primar de succes fără relaţii la raion″
: interviu cu primarul satului Gura Bâcului, Anenii Noi, I. Lapicus / a dialogat : Petru Poiată //
Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 22 mai. – P. 5.

2418. Nigai, Nicolae. Nicolae Nigai : ″Scopul echipei AMN este bunăstarea locu-
itorilor″ : [interviu cu primarul comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi] / consemnare : Marina
Timotin // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 9 mai. – P. 1, 8; Альянс Moldova Noastră. –
2008. – 9 мая. – P. 1, 8.

2419. Ţap, Iurie. Spectacolul anticorupţie continuă : interviu cu Iu. Ţap, primar
de Floreşti // Ziarul de gardă. – 2008. – 8 mai. – P. 5.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2420. Aspecte legale referitoare la protecţia socială suplimentară a invalizilor de
război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor // Dreptul. – 2008.
– 8 mai. – P. 6.

2421. Balmoş, Galina. Fiecare copil trebuie să aibă familia şi patria sa : [interviu
cu G. Balmoş, ministru al Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului] // Comunistul. – 2008. – 30
mai. – P. 3; Коммунист. – 2008. – 30 мая. – Р. 3.

2422. Stratan, Valentina. Ce prevede legea referitor la compensaţiile pentru co-


nectarea la conducta de gaze : [interviu cu Z. Stratan, deputat în Parlamentul Rep. Moldo-
va] / a dialogat Natalia Porubin // Democraţia. – 2008. – 13 mai. – P. 7.

2423. Балмош, Галина. Все лучшее – детям : лозунг на все времена : [ин-
тервью с министром соц. защиты, семьи и ребенка Г. Балмош] / записала Анна Меле-
ка // Независимая Молдова. – 2008. – 30 мая. – Р. 6.

368 Asigurări
2424. Чобану, Вячеслав. Противоречия в системе обязательного страхо-
вания : [по материалам обращ. пред. Ассоц. проф. бухгалтеров и аудиторов к пред.
парламент. комис. по соц. защите, здравоохранению и семье Валентине Булиге] /
Вячеслав Чобану // Экон. обозрение. – 2008. – 16 мая. – Р. 16.

2425. Шиллер, Роберт Д. Страхование от страхования : [ст. проф. эконо-


мики Йел. ун-та] / Роберт Д. Шиллер // Экон. обозрение. – 2008. – 23 мая. – Р. 46.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2426. Boghiu, Aliona. A şti, pentru a ajuta : (prevenirea şi ameliorarea compor-
tamentului inadecvat) / Aliona Boghiu // Făclia. – 2008. – 8 mai. – P. 5. +159.9

2427. Găluşcă, Ion. Imperii de lumini : [reflecţii despre educaţie şi pedagogie] /


Ion Găluşcă // Făclia. – 2008. – 24 mai. – P. 4-5.

2428. Hăbăşescu, Tamara. Încă o dată despre educaţie / Tamara Hăbăşescu //


Făclia. – 2008. – 24 mai. – P. 3.

171
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2429. La Casa Copilului ″Preafericitul Iosif″ – educaţie, credinţă, ascultare : [din


Chişinău, sec. Buiucani] // Făclia. – 2008. – 8 mai. – P. 3.

2430. Mândâcanu, Virgil. Omul sincerităţii şi al colaborării – profesorul Iosif


Izbeştschi : [în domeniul ped.] / Virgil Mândâcanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 22
mai. – P. 4.

2431. Mândâcanu, Virgil. Profesorul crengian Iosif Izbeştschi la 85 de ani : [prof.


Catedrei "Management Educaţional" a Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă"] / Virgil Mândâcanu
// Făclia. – 2008. – 17 mai. – P. 4.

2432. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Prima femeie-şefă a învăţământului


preuniversitar din mun. Chişinău şi-a confirmat cu prisosinţă vocaţia : [interviu cu T.
Nagnibeda-Tverdohleb, şef al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău] / con-
semnare : Raluca Rădulescu // Făclia. – 2008. – 24 mai. – P. 1, 8-9.

2433. Oltean-Grecu, Lilia. Despre unele aspecte ale procesului educaţional /


Lilia Oltean-Grecu // Făclia. – 2008. – 24 mai. – P. 12.

2434. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Constantin Dimitrescu-Iaşi : [pe marginea


concepţiei ped. a filosofului, sociologului şi pedagogului (1849-1923)] / Vitalie Pastuh-
Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P. 3.

2435. Pisacane, Carmine Chirico. Copii moldoveni rămaşi fără tutela părinţilor,
în centre italiene de acolienta : interviu cu dir. centrului ″Oraşul tinerilor (adolescenţilor)″ din
Roma C. C. Pisacane / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 23 mai. – P. 4.

2436. Pojoga, Silvia. Şcoala împotriva duhului cel rău : [aspecte educaţionale] /
Silvia Pojoga // Făclia. – 2008. – 8 mai. – P. 4.

2437. Иванов, Дмитрий. Вперед, в Европу, или назад к неандертальцам? :


пробл. образования : интервью с депутатом Дм. Ивановым / записала Наталья Силиц-
кая // Новое время. – 2008. – 23 мая. – Р. 2.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2438. Ilin, Rosteslav. Povestea formulei ″de la local la universal″ : [la orele de
ist.] / Rosteslav Ilin // Făclia. – 2008. – 31 mai. – P. 13.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2439. Malachii, Maria. ″Cizmele cocostârcului″ de Aureliu Busuioc : arta discuţiei


în cl. a 2-a / Maria Malachii // Făclia. – 2008. – 31 mai. – P. 14.

2440. Munteanu, Ion. Utilizarea Power Point-ului în optimizarea studierii limbii


franceze / Ion Munteanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 22 mai. – P. 5.

2441. Stângaci, Silvia. Disciplina opţională ″Arta dramatică şi de imitaţie″ / Silvia


Stângaci // Făclia. – 2008. – 31 mai. – P. 6.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară


2442. Bălţatu, Tamara. Liceul Teoretic ″Liviu Deleanu″, mun. Chişinău: perfor-
manţe şi speranţe : [interviu cu T. Bălţatu, dir. Liceului] / consemnare : Galina Chirilova //
Făclia. – 2008. – 31 mai. – P. 8-9.

2443. Bendas, Mihai. Într-un gimnaziu rural, lucrurile îşi au rostul lor : [despre
activitatea gimnaziului din satul Văsieni, raionul Ialoveni] / Mihai Bendas // Făclia. – 2008. –
31 mai. – P. 4.

2444. Bendas, Mihai. Pe urmele marelui artist şi interpret : [şc. de cultură gen.
nr. 39 din mun. Chişinău, în obţinerea statutului de liceu în numele lui "Nicolae Sulac"] /
Mihai Bendas // Făclia. – 2008. – 24 mai. – P. 13.

2445. Borisova, Ludmila. Bruxelles şi s. Naslavcea : învăţământul preuniversi-


tar din localităţile săteşti : [pe marginea implementării proiectului ″Învăţământul calitativ în
localităţile săteşti şi procesul de optimizare a instituţiilor de învăţământ preuniv.″] / Ludmila
Borisova // Comunistul. – 2008. – 30 mai. – P. 8; Коммунист. – 2008. – 30 мая. – Р. 4.

2446. Braghiş, M. Parteneriat al colegilor de breaslă : [de la şc. nr. 9, Chişinău şi


şc. gen. nr. 2 ″V. Pârvan″ din mun. Bârlad, România] / M. Braghiş // Univers pedagogic pro.
– 2008. – 22 mai. – P. 5.

2447. Cioban, Lidia. Evaluarea sumativă la educaţia artistico-plastică / Lidia Ci-


oban // Făclia. – 2008. – 17 mai. – P. 3.

2448. Focşa, Doina. Să vă iubim – a fost uşor, să vă uităm – e foarte greu : [in
memoriam prof. Constantin Reabţov şi poetului Andrei Ciurunga] / Doina Focşa // Glasul. –
2008. – 29 mai. – P. 7.

2449. Găluşcă, Ion. Învăţătorul dăinuie prin faptele elevilor săi / Ion Găluşcă //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 22 mai. – P. 8.

173
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2450. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Odihna şi asanarea sănătăţii copiilor :


[pe marginea activităţilor Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău] / Tatiana
Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic pro. – 2008. – 29 mai. – P. 4.

2451. Odagiu, Nicolae. Profesorii preuniversitari aduc miracolul naturii în sufletul


copiilor : interviu cu N. Odagiu, prof. de geografie şi biologie, satul Fundurii-Vechi, raionul
Glodeni] / consemnare : Radion Cucereanu // Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 4.

2452. Sava, Panfil. Profesor harnic şi devotat : [Simion Carasucenco, prof. de


educaţie fizică la şc. medie din satul Codreanca, raionul Străşeni] / Panfil Sava // Sport plus.
– 2008. – 7 mai. – P. 6.

2453. Казакова, Раиса. ″Учитель, перед именем твоим″ … : [памяти учи-


тельницы Натальи Акуловой : очерк] / Раиса Казакова // Независимая Молдова. –
2008. – 23 мая. – Р. 22.

2454. Перчуляк, Людмила. Школа элиты Интеллектуальной : [интервью с


дир. Лицея Акад. наук Молдовы Л. Перчуляк] / записала Аксиния Галкина // Независи-
мая Молдова. – 2008. – 23 мая. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2580)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2455. Navoloacă, Dumitru. Clasele primare şi elementele de volei / Dumitru
Navoloacă, Vasile Tăbîrţă // Făclia. – 2008. – 24 mai. – P. 11.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2456. Porubin, Natalia. Copiii sănătoşi învaţă în şcoli pentru retardaţi mintal :
[aspecte ale activităţii şc. auxiliare] / Natalia Porubin // Democraţia. – 2008. – 13 mai. – P.
10.

2457. Porubin, Natalia. Exilaţi în şcolile pentru retardaţi : [aspecte ale activităţii
şc. auxiliare] / Natalia Porubin // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 mai. – P. 10, 23.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2458. Boguşevschi, Iuliana. Colegiile din Republica Moldova : ce perspectivă le
aşteaptă? : [pe marginea întâlnirii managerilor inst. de învăţământ mediu de specialitate,
mai 2008] / Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2008. – 31 mai. – P. 7.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2459. Cojocari, Nina. Nina Cojocari : O alegere corectă înseamnă un viitor de-
cent ... : [interviu cu dir. Centrului de orientare profesională din cadrul Dir. Gen. Educaţie,
Tineret şi Sport] / consemnare : Dmitri Grabovski, trad. de Gheorghe Lupuşoru // Capitala. –
2008. – 21 mai. – P. 6; Столица = Capitala. – 2008. – 21 мая. – P. 6.

2460. Paraşciuc, Oxana. Şcoala profesională nr. 6, mun. Chişinău – nu ezita în


alegerea instituţiei / Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 29 mai. – P. 6.

2461. Răileanu, Anatol. Şcoala Profesională din Cuhureştii de Sus [raionul Flo-
reşti] – pilon important al economiei naţionale / Anatol Răileanu // Univers pedagogic pro. –
2008. – 29 mai. – P. 7.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2462. Ababii, Ion. Rostul vieţii sale este medicina : (prof. Ion Corcimaru la 70 de
ani) / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 mai. – P. 4.

2463. Maleca, Tudor. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova


(UCCM) : [15 ani de activitate prodigioasă : interviu cu T. Maleca, rector] / coord. de ed. :
Raisa Moroşan // Florile dalbe. – 2008. – 22 mai. – P. 4.

2464. Rusu, Tudor. Disputa despre plafonarea studiilor universitare continuă :


[reflecţii pe marginea reformei învăţământului univ.] / Tudor Rusu // Făclia. – 2008. – 24
mai. – P. 6-7.

2465. Дарий, Алина. Хороший врач : благодаря системе или вопреки? :


[пробл. подготовки врачей] / Алина Дарий // Кишин. обозреватель. – 2008. – 15 мая. –
Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 2210, 2589-91)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


2466. Saranuţă, Silvia. Secvenţe din istoria Muzeului Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală / Silvia Saranuţă // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 6.

391/395 Etnografie
2467. Cirimpei, Victor. Vechi realităţi etnologice româneşti în atenţia lui Dimitrie
Cantemir şi Bogdan-Petriceicu Hasdeu, aspecte ale examinărilor ulterioare / Victor Cirimpei
// Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 4.

175
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


2468. Bodnarenco, Elena. Elena Bodnarenco : ″Noi suntem o naţiune puţin nu-
meroasă″ : [femeile şi societatea : Interviu cu vicepreş. Uniunii Femeilor din Rep. Moldova] /
consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2008. – 8 mai. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2338)

398 Folclor
2469. Băieşu, Nicolae. Un savant de talie mondială : (folcloristul Victor Gaţac la
75 de ani) / Nicolae Băieşu // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 8.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2470. Durdil, Josef. Proiectul ″Elaborarea conceptului de management al deşe-
urilor cu scopul diminuării consecinţelor negative asupra calităţii apelor din regiunea Leova″
: [art. dir. Soc. "ETC Consulting Group"] / Josef Durdil // Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 1.
– (Ed. spec. ″Managementul deşeurilor menajere″).

2471. Iftode, Mihai. Gestionarea deşeurilor în Moldova / Mihai Iftode, Tamara


Guvir // Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 4. – (Ed. spec. ″Managementul deşeurilor mena-
jere″).

2472. Jolondcovschi, Alexandru. Alexandru Jolondcovschi : PCPA [Proiectul


Controlul Poluării în agricultură] din Moldova este un succes ce va fi recunoscut la nivelul
ţărilor Mării Negre : [interviu cu coord. proiectului] / pentru conformitate : Aurel Dumitru //
Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 1-2. – (Supl. ″Lăpuşniţa″; Nr 5).

2473. Krhutkova, Olga. Mediul înconjurător în Republica Cehă şi administrarea


deşeurilor şi a apelor / Olga Krhutkova, Petr Konopac // Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 2-
3. – (Ed. spec. ″Managementul deşeurilor menajere″).

2474. Managementul deşeurilor menajere în oraşul Leova // Natura. – 2008. –


Mai (Nr 5). – P. 3. – (Ed. spec. ″Managementul deşeurilor menajere″).

2475. Radu, Anastasia. Experienţa Letoniei în managementul resurselor de apă


: [administraţia centrală] / Anastasia Radu // Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 2.

2476. Şărănuţă, Ion. Ion Şărănuţă : ″La SEB lucrările sunt efectuate în mod pri-
mitiv″ : [pe marginea funcţionării Staţiei de Epurare Biologică : interviu cu primarul comunei

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bubuieci, mun. Chişinău] / a dialogat Tatiana Ciobanu // Capitala. – 2008. – 16 mai. – P. 10;
Столица = Capitala. – 2008. – 16 мая. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 2451)

51 MATEMATICĂ
2477. Macari, Pavel. Omul din Templul Matematicii : [Mihail Popa, savant ma-
tematician, la 60 de ani de la naştere] / Pavel Macari // Făclia. – 2008. – 17 mai. – P. 1-2.

2478. Marinciuc, Aurel. Sudoku – mai mult decât o distracţie. 1. Generalităţi (is-
toria şi esenţa jocului de logică matematică) / Aurel Marinciuc // Făclia. – 2008. – 31 mai. –
P. 5.

2479. Rotaru, Tatiana. Despre cum marele matematician norvegian Sophus Lie
a primit viză de reşedinţă la Chişinău : [contribuţii şt. al savantului Mihail Popa] / Tatiana
Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 15 mai.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2480. Bobeică, Valentin. Hazardurile naturale şi îmblânzirea climei : [interviu cu
V. Bobeică, consultant la Business Consulting Institute] / consemnare : Valeriu Ciocoi //
Vocea poporului. – 2008. – 30 mai. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 30 мая. – Р. 5.

56 PALEONTOLOGIE
2481. Obadă, Theodor. Lumea mamuţilor : ei se întorc! : [pe marginea lucr. celei
de-a 4-a Conf. int. ″Mamutul : trecutul şi prezentul. Direcţiile contemporane în cercetarea
proboscidienilor fosili şi contemporani″, Yakutsk, 2008] / Theodor Obadă // Natura. – 2008.
– Mai (Nr 5). – P. 6.
58 BOTANICĂ
2482. Balan, Valerian. Un promotor al floriculturii din Republica Moldova : [sep-
tuagenarul Victor Sava, fost şef de lab. Floricultură al grădinii Botanice al Acad. de Ştiinţe al
Rep. Moldova] / Valerian Balan, Alexandru Teleuţă, Iachim Gumeniuc // Lit. şi arta. – 2008.
– 15 mai. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 2481)

177
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
2483. Saulea, Aurel. Istoria gerontologiei în Basarabia / Aurel Saulea // Lit. şi ar-
ta. – 2008. – 29 mai. – P. 7.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


2484. Опря, Михаил. Токсикомания - побеждена или забыта? : [интервью с
зам. главврача Респ. наркол. диспансера М. Опря[ // Новое время. – 2008. – 8 мая. –
Р. 6.
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2485. Cebotari, Ion. O viaţă de om ca o carte deschisă : [interviu cu I. Cebotari,
medic-şef adjunct al Centrului de Medicină Preventivă, mun. Chişinău] / consemnare : Viori-
ca Chirilov // Capitala. – 2008. – 28 mai. – P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 28 мая. – P.
7.

2486. Oprea, Mihai. Nu vă ucideţi tinereţea cu droguri : [interviu cu M. Oprea,


medic-şef adjunct al IMSP ″Dispensarul Republican de Narcologie″] / consemnare : Rodica
Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 28 mai. – P. 3.

2487. Драгунов, Юрий. О пиявках, пороках и контроле над Бахусом : [ин-


тервью с дир. Центра по лечению алкогол. и табач. зависимости ″Încredere – DNM″ Ю.
Драгуновым] / записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2008. – 15
мая. – Р. 18.

2488. Казачкин, Мишель. Испытание СПИДОМ : [интервью агентству "РИА


Новости" исп. дир. Глоб. фонда борьбы со СПИДОМ М. Казачкина] // Независимая
Молдова. – 2008. – 29 мая.

2489. Казачкин, Мишель. Страны СНГ : испытание чумой ХХ века : [интер-


вью исполнит. дир. Глоб. фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией М.
Казачкина агентству РИА Новости] // Независимая Молдова. – 2008. – 15 мая.

2490. Катринич, Лариса. Лариса Катринич : ″Акцент на работе медицинских


учреждений в сельской меcтности″ : [интервью министра здравоохранения Респ. Мол-
дова] / записала Светлана Шалберова // Молд. ведомости. – 2008. – 16 мая. – Р. 6.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2491. Коваленко, Ирина. Первичная медицина : перезагрузка / Ирина Ко-


валенко // Экон. обозрение. – 2008. – 1 мая. – Р. 15.

2492. Опря, Михаил. Экстаз смерти : достаточно одной таблетки : [интер-


вью со специалистом-наркологом М. Опря] / записала Марина Гильен // Новое время.
– 2008. – 30 мая. – Р. 7.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


2493. Membrul corespondent al AŞM Vasile Procopişin : [patriarhul serviciului
farmaceutic din Rep. Moldova (1934-2008) : necrolog] // Moldova suverană. – 2008. – 7
mai; Făclia. – 2008. – 8 mai. – P. 8. – Semnat : V. Voronin, M. Lupu, Z. Greceanîi, ... .

2494. Vasile Procopişin, patriarhul farmaciei autohtone : [in memoriam] / L.


Catrinici, Gh. Duca, I. Ababii [et al.] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 8 mai. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2499)

616 Patologie. Medicină clinică


2495. Ababii, Ion. O personalitate notorie în medicină : academicianul Vasile
Anestiadi la 80 de ani / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 mai. – P. 4.

2496. Groppa, Stanislav. Un savant ca piesă de Patrimoniu naţional : [acad.


Vasile Anestiadi la 80 de ani de la naştere] / Stanislav Groppa // Săptămîna. – 2008. – 2
mai. – P. 12.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2497. Rotaru, Valentina. Litiaza renală poate afecta şi copiii : [interviu cu V.
Rotaru, şefa Secţiei Nefrologie a Inst. de Cercetări Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei
şi Copilului] / consemnare : Victoria Babin // Flux continuu Sănătate. – 2008. – 21 mai. – P.
3.

2498. Антонович, Татьяна. Трансплантация органов : закон и порядок : [по


поводу закона Респ. Молдова ″О трансплантации органов, тканей и клеток человека″] /
Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 16 мая. – Р. 26.

2499. Тэнасе, Адриан. Адриан Тэнасе : ″Мирцера″ - это новая эра в лече-
нии анемии у больных с хроническими почечными заболеваниями : [интервью с пред.
О-ва урологов и нефрологов Молдовы] // Экон. обозрение. – 2008. – 9 мая. – Р. 27.
+615.1/.4

179
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2500. Martalog, Petru. Boala întregului schelet : [rahitismul la copii : interviu cu
P. Martalog, conf. univ. la Catedra de pediatrie nr. 1 a Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie ″Nicolae Testemiţanu″] / consemnare : Rodica Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. –
14 mai. – P. 3.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


2501. Тарнакин, Владимир. Золотой век желтого дома : [о вкладе д-ра ме-
дицины, психиатра Анатолия Коцовского в развитии Костюжен. лечебницы / Владимир
Тарнакин, Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 15 мая. – Р. 21.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


2502. Muşet, Gheorghe. Luaţi micozele sub control : [interviu cu Gh. Muşet,
specialist principal al Min. Sănătăţii din Rep. Moldova] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30
mai. – P. 8.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


2503. Olaru, Angelina. ″De-aş trăi trei vieţi, tot n-aş avea astâmpăr″ : [despre
Gheorghe Ghidirim, chirurg academician] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
8 mai. – P. 8.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


623 Tehnică militară
2504. Крамник, Илья. Трофейные доспехи : [об использовании нем. техно-
логии на службе СССР во время второй миров. войны] / Илья Крамник // Независимая
Молдова. – 2008. – 28 мая.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


2505. Golban, Mihai. ″Apă-Canal Chişinău″ este în căutare de soluţii optime :
[interviu cu M. Golban, şef Dir. relaţii cu clienţii a SA ″Apă-Canal Chişinău] / a intervievat
Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 28 mai. – P. 5; Столица = Capitala. – 2008. – 28
мая. – P. 5.

2506. Голбан, Михаил. Почему нужна замена водомеров? : интервью с дир.


АО ″Apă-Canal Chişinău″ по работе с клиентами М. Голбан / записала Ольга Власова //
Новое время. – 2008. – 23 мая. – Р. 3.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2507. Руснак, Аркадий. Аркадий Руснак : Организму нужна живая вода :


[интервью с нач. Деп. обеспечения качества, контроля и регулирования СА ″Апэ-
Канал Кишинэу″] / записала Елена Подолян // Кишин. обозреватель. – 2008. – 8 мая. –
Р. 6.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2508. Gumovschi, Andrei. Solurile Moldovei – o bogăţie pe care o pierdem /
Andrei Gumovschi // Eco. – 2008. – 7 mai. – P. 13.

631.9 Alte întrebări


2509. Волощук, Леонид. Экологическое земледелие в Молдове: мечта или
цель? : [интервью с дир. Ин-та защиты растений и экол. земледелия АН Респ. Молдо-
ва Л. Волощук] / беседовала Ирина Мазурян // Кишин. новости. – 2008. – 30 мая. – Р.
4.
634 Horticultură în general
634.8 Viticultură
2510. Ciobanu, Tudor. Terenurile plantate cu viţă-de-vie trebuie consolidate
pentru a oferi o productivitate înaltă : [interviu cu T. Ciobanu, preş. Consiliului de Adminis-
trare al Asoc. Producătorilor şi Exportatorilor Strugurilor de Masă] / consemnare : Alex Luca
// Flux continuu. Economic. – 2008. – 12 mai. – P. 3.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2511. Buceaţchi, Pavel. Mesaj de felicitare al ministrului Dezvoltării Informaţio-
nale, Pavel Buceaţchi cu prilejul Zilei Mondiale a telecomunicaţiilor : [17 mai] / Pavel
Buceaţchi // Moldova suverană. – 2008. – 16 mai.

2512. Maxemchuk, John. Operatorii de televiziune prin cablu ilegali fraudează


statul : [interviu cu J. Maxemchuk, dir. gen. al companiei ″Sun Communications″] / consem-
nare : Alexei Lungu // Flux continuu. Economic. – 2008. – 26 mai. – P. 3.

181
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2513. Popuşoi, Liliana. Mariana Tacu : ″Cine a păşit în televiziune, se îndrăgos-


teşte de ea pentru totdeauna″ : [despre Mariana Tacu, moderator al emisiunii ″Epicentru″ de
la "EU TV"] / Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 9 mai. – P. 12.

2514. Sâtnic, Sergiu. Rata de penetrare a telefoniei mobile ar putea să depă-


şească 70%, în anul 2008 / Sergiu Sâtnic // Eco. – 2008. – 21 mai. – P. 6.

2515. Ţurcanu, Vlad. Deciziile CCA, determinate de oameni mai puternici cu


funcţii mult mai înalte : interviu cu jurnalistul V. Ţurcanu, membru al Consiliului Coord. al
Audiovizualului / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2008. – 15 mai. – P.
5.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
2516. Балла, Владимир. ″Авто-европеизация″ Молдовы : [по поводу меж-
дунар. конф. Европ. ассоц. автошкол : интервью с пред. Центр. совета Союза авто-
водителей Молдовы В. Балла] / записал Владимир Александров // Независимая Мол-
дова. – 2008. – 22 мая.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2517. Бостан, Виктор. Винодельческий холдинг полного цикла : [интервью
с основателем компании ″Bostavan″ В. Бостан] / интервью взяла Ангелина Таран //
Экон. обозрение. – 2008. – 16 мая. – Р. 23.

2518. Таран, Ангелина. Молдова – открытие на ″Vinordic’2008″ : [о между-


нар. алкогол. выставке в Стокгольме, Швеция] / Ангелина Таран // Экон. обозрение. –
2008. – 9 мая. – Р. 23.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


2519. Schiţco, Alexandru. Industria de zahăr este o ramură strategică vitală ca-
re trebuie dezvoltată în continuare : [interviu cu A. Schiţco, dir. SA ″Glodeni-Zahăr″] / con-
semnare : Nicolae Usturoi // Moldova suverană. – 2008. – 13 mai. – P. 5.

2520. Тэбырцэ, Константин. Константин Тэбырцэ : ″Со свекловодами – в


одной связке″ : [интервью с дир. АО ″Купчинь-кристалл″] / записал Николай Устурой //
Независимая Молдова. – 2008. – 14 мая.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

669 Metalurgie
669.0 Metalurgie în general
2521. Крапивка, Игорь. Все началось с ″золотого ветра″ : [интервью с ге-
нер. дир. "Orvento Metal Trading Co" И. Крапивка] / записала Ольга Власова // Новое
время. – 2008. – 16 мая. – Р. 5.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
2522. Балдович, Владимир. ″Сегодня на государственную службу прихо-
дят люди из бизнеса″ : [интервью с министром стр-ва и развития территории Респ.
Молдова В. Балдович] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 30
мая. – Р. 36.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI

2523. Глазова, Татьяна. Градостроительный регламент – проект для обсу-


ждения : [об использовании и застройке территории мун. Кишинэу] / Татьяна Глазова
// Экон. обозрение. – 2008. – 30 мая. – Р. 40.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


2524. ″Orheiul Vechi″, o şansă istorică de a ajunge pe Lista Patrimoniului Mon-
dial UNESCO : scris. deschisă preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin / Alexandru Cibotaru,
Andrei Eşanu, Andrei Negru, ... // Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 3.

2525. Tănase, Victor. Monumentele de cultură de la Gura Bâcului, lăsate de iz-


belişte / Victor Tănase // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 23 mai. – P. 9.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2526. Tamazlâcaru, Elena. Despre Croşeta de Aur şi aurul florilor ... : [creaţia
artistei Nadejda Vidraşcu-Corgoja] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P.
6.

183
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2527. Соловьева, Татьяна. Реставратор Иван Борщ возвращает к жизни :


[о деятельности нар. мастера по изготовлению и реставрации струн. муз. инструмен-
тов] / Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 20008. – 1 мая. – Р. 12.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2528. Dohotaru, Vasile. Morandi al nostru : [interviu cu V. Dohotaru, artist plas-
tic] / consemnare : Alexandr Koifman // Cultura. – 2008. – Mai (Nr 1). – P. 8.

2529. Păduraru, Pavel. Octav Esinencu, un artist cenzurat? : [despre activitatea


pictorului] / Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 mai. – P. 24.

2530. Popescu, Leonid. Iurie Iazan, artistul şi omul faptelor : [pe marginea crea-
ţiei artistului plastic] / Leonid Popescu // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 6.

2531. Secrieru, Cezar. ″Chişinăul este un oraş cu o pictură foarte modernă″ : in-
terviu cu C. Secrieru, artist plastic / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 13 mai. – P. 10.

2532. Ţopa, Efimia. O artistă a tradiţiei : [pe marginea albumului de pictură


″Elena Bontea″, Ch., ed. Arc, 2005] / Efimia Ţopa // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 6.

2533. Копировский, Александр. Александр Копировский : ″Святое беспо-


койство в себе не надо глушить″ : [интервью с мос. искусствоведом] / записала Ирина
Ляхова // Кишин. обозреватель. – 20008. – 1 мая. – Р. 15.

2534. Мигулина, Татьяна. Время примеров : [о моск. искусствоведе Алек-


сандре Копировском] / Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2008. – 1 мая. – Р. 30.

2535. Тома, Людмила. Сила чувства и воли художника : [о творчестве ху-


дож. Людмилы Цончевой] / Людмила Тома // Молд. ведомости. – 2008. – 30 мая. – Р. 6.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


2536. Bonis, Maurizio G. de. Mulţi italieni au o imagine nereală despre Moldova
: [pe marginea expoziţiei de fotografie cu genericul "Cara Moldova" (Scumpa Moldovă) rea-
lizată de fotograful Alfredo Covino : interviu cu criticul de artă M. G. de Bonis / consemnare :
Ecaterina Deleu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 9 mai. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 2260)

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
2537. Burlacu, Geta. ″A Century of Love″ este fredonată de publicul european :
[interviu cu G. Burlacu, reprezentanta Rep. Moldova la Eurovision 2008] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 23 mai. – P. 12.

2538. Burlăcianu, Bogdan. ″Mi-ar plăcea ca ″Fără zahăr″ să cânte la Chişinău″


: interviu cu B. Burlăcianu, solist al formaţiei ″Fără zahăr″ / interviu realizat de Constanţa
Popa // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 mai. – P. 22.

2539. David, Eugenia. Mihai Dolgan : Am avut mai mult noroc decât alţii : [pe
marginea cărţii "Mihai Dolgan. ″Taina vieţii mele″] / Eugenia David // Săptămîna. – 2008. – 2
mai. – P. 8-9.

2540. Iagupov, Roman. Roman Iagupov : ″Am făcut o ″nuntă extremală″ la


nemţi″ : [interviu cu solistul trupei ″Zdob şi Zdup″ : pe marginea turneului european] / con-
semnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 mai. – P. 5.

2541. Rusu, Olesea. Elena Gherman – dragoste şi pasiune : [solistă la Teatrul


Naţ. de Operă şi Balet] / Olesea Rusu // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 6.

2542. Toderaşcu, Mihai. Mihai Toderaşcu ne invită la o serată de şlagăre : [in-


terviu cu compozitorul şi regizorul] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vi-
neri. – 2008. – 16 mai. – P. 12.

2543. Vieru, Grigore. Două felicitări / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2008. – 29
mai. – P. 4. – Cuprins : Cântecul popular ca formă a fiinţării etnice : [omagiu interpretului
Mihai Ciobanu la 55 de ani de la naştere]; În umbra modestiei exagerate : [omagiu filantro-
pului Alexandru Rusu].

2544. Марианн, Елена. Объединим мир музыкой : интервью с дирижером


дет. хора ″Каприччио″ / записала Наталья Ординат // Новое время. – 2008. – 23 мая. –
Р. 8.

2545. Москович, Константин. Музыкальный бренд Молдовы : [интервью с


наистом К. Москович] / записал Петр Рашков // Независимая Молдова. – 2008. – 30
мая. – Р. 24-25.

2546. Шевчишин, Георгий. Золотые нити музыки и танца : [интервью с ди-


рижером оркестры ансамбль танца "Жок", Г. Шевчишиным] / записала Елена Узун //
Молд. ведомости. – 2008. – 30 мая. – Р. 6.
185
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2547. Ciulei, Thomas. ″Costică e mai mult decât un supravieţuitor, e un erou″ :
[pe marginea filmului doc. "Podul de flori" : interviu cu cineastul T. Ciulei, România] / interviu
realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 23 mai. – P. 22.

2548. Ciulei, Thomas. Regizorul Thomas Ciulei : ″Sper ca oamenii din ţara
aceasta să-şi poată găsi un viitor acasă″ : [interviu cu regizorul român] / consemnare : An-
gelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 mai. – P. 5.

2549. Gagiu, Valeriu. ″Moldova-Film există, dar ...nu mai e acel strălucitor studio
de altădată ...″ : [interviu cu V. Gagiu, regizor] /dialog susţinut de Anatol Ciocanu // Lit. şi
arta. – 2008. – 1 mai. – P. 6.

2550. Gârneţ, Vasile. Spectator la Cronograf – întâlnire cu istoria : [pe marginea


Festivalului Int. de Film Doc., 15-19 mai 2008, Chişinău] / Vasile Gârneţ // Contrafort. –
2008. – Mai (Nr 5). – P. 3. – Cuprins : ″Război pe calea undelor″; ″Podul de Flori″ – un film
emblematic despre realităţile moldoveneşti; Protestul în direct; Doina Cornea – o voce care
rosteşte adevăruri incomode; ″Secretul de la Deva″ şi ″Penelopa de la munte″; Trofeul Cro-
nograf 2008 pleacă în Cehia.

2551. Mărgineanu, Virgiliu. Cronograf, şapte ani de-acasă : [pe marginea ed. a
7-a a Festivalului Int. de Film Doc. Cronograf : interviu cu V. Mărgineanu, dir. "OWH Studio"
şi dir. artistic al Festivalului Intern. de Film Doc.] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu
: ed. de vineri. – 2008. – 16 mai. – P. 8.

2552. Prezentul şi perspectivele cinematografiei naţionale : [material analitic al


Uniunii Cineaştilor] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2008. – 23 mai. – P.
5; Голос народа. – 2008. – 23 мая. – Р. 5.

2553. Turea, Larisa. De la Cannes, la BITEI : [pe marginea ed. a 61-a a Festiva-
lului de Film de la Cannes, mai 2008] / Larisa Turea // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16
mai. – P. 21.

2554. Velenciuc, Dumitru. Cea mai cunoscută trupă moldovenească de circ în


lume nu poate evolua la Chişinău : [interviu cu D. Velenciuc, acrobat-voltijor] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 9 mai. – P. 8.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2555. Андон, Виктор. Поцелуй Вии Артмане : [о латыш. киноактрисе ] / Вик-


тор Андон // Независимая Молдова. – 2008. – 23 мая. – Р. 23.

2556. Замуруев, Сергей. Клубный бизнес : [аспекты организации дивер-


тисмента] / Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2008. – 30 мая. – Р. 26.

2557. Мунтяну, Константин. ″Вместе!″ : зарисовки к фильму о Шукшине –


″Неделя у Макарыча″ / Константин Мунтяну // Коммерсант plus. – 2008. – 23 мая. – Р.
18.

2558. Чиркова, Зинаида. Судьба – великий режиссер : [интервью со сцена-


ристом и писательницей З. Чирковой] / записала Раиса Казакова // Независимая Мол-
дова. – 2008. – 16 мая. – Р. 22.

792 Teatru. Artă scenică


2559. Cheianu, Constantin. ″În Germania am sesizat un interes sporit pentru
artele noastre″ : [pe marginea festivalului teatral Moldova în scenă (Szene : Moldau) : inter-
viu cu scriitorul C. Cheianu] / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
16 mai. – P. 22.

2560. La stingerea pământească a lui Colea Răutu : [in memoriam actorului ro-
mân de origine basarabeană] / Ion Ungureanu, Grigore Vieru, Mihai Cimpoi [et al.] // Lit. şi
arta. – 2008. – 15 mai. – P. 8.

2561. Matcovschi, Dumitru. Omul adâncurilor : [omagiu actorului Victor Ciutac]


/ Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P. 5.

2562. Poclitaru, Radu. Radu Poclitaru : ″Dansatorii mei nu ştiu cuvântul nu ...″ :
[interviu cu coregraful] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28
mai. – P. 4.

2563. Poclitaru, Radu. Radu Poclitaru a adus baletul modern la BITEI : [interviu
cu coregraful] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 30 mai.
– P. 8.

2564. Un clasic al scenei, Colea Răutu : [in memoriam actorului român] // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 16 mai. – P. 15.

187
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2565. Ungureanu, Ion. Că Basarabia are un destin atât de tragic e şi vina noas-
tră : dialog cu regizorul I. Ungureanu / consemnare : Gheorghe Doni // Lit. şi arta. – 2008. –
15 mai. – P. 6.

2566. Vutcărău, Petru. Teatre şi ţări îşi dau întâlnire în ″Intersecţii″ : [pe margi-
nea ed. a 8-a a Bienalei Teatrului ″Eugene Ionesco″ : interviu cu P. Vutcărău, dir. Teatrului] /
consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23 mai. – P. 27.

2567. Андон, Виктор. ″Провидица″, ″Учительница″, ″Министр″ и далее :


штрихи к портрету Домники Дариенко / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2008.
– 16 мая. – Р. 23.

2568. Вуткэрэу, Петру. Проект театрального центра : [интервью с худож.


руководителем Театра ″Э. Ионеско″ П. Вуткэрэу] / записала Татьяна Мигулина // Экон.
обозрение. – 2008. – 9 мая. – Р. 30.

2569. Герман, Елена. Жестокая сказка : [интервью с опер. певицей Е. Гер-


ман] / записала Наталья Ординат // Новое время. – 2008. – 16 мая. – Р. 8.

2570. Константинова, Елеонора. Любовь к театру : [интервью с режиссе-


ром Нац. Театра Оперы и Балета Е. Константиновой] / записала Наталья Ординат //
Новое время. – 2008. – 8 мая. – Р. 8.

2571. Мигулина, Татьяна. Юлия Рутберг и женщина-контрабас : [по поводу


междунар. театр. фестиваля ″BITEI 2008″, май 2008, Кишинэу] / Татьяна Мигулина //
Экон. обозрение. – 2008. – 30 мая. – Р. 30.

2572. Хармелин, Юрий. Театр меж двух властей : [интервью с руководите-


лем молодеж. муницип. театра ″С улицы Роз″ Ю. Хармелиным] / записала Татьяна
Мигулина // Экон. обозрение. – 2008. – 9 мая. – Р. 30.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


2573. Rădulescu, Teodor. Teodor Rădulescu : Noi, dansatorii, trăim cu ziua de
azi : [interviu cu conducătorul Show baletului şi Dance studio ″Teodor″] / a dialogat Angela
Chisnenco // Capitala. – 2008. – 23 mai. – P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 23 мая. – P.
7.

2574. Головня, Сергей. Сергей Головня : Танцуй, не останавливаясь : [ин-


тервью с худож. руководителем dance-группы"Scotch"] // Кишин. обозреватель. – 2008.
– 8 мая. – Р. 18.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2575. Манталуца, Екатерина. Екатерина Манталуца : ″Я каждый день учусь


чему-то новому″ : [интервью с танцовщицей клуба ″Глория″] / беседовала Натали
Левшина // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 9 мая. – P. 11.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2576. Boguţă, Anatol. ″Sportul pentru familia mea e o religie″ : dialog cu A.
Boguţă, antrenor al formaţiei de volei masculin, Acad. de Studii Economice din Moldova /
interlocutor : Traian Musteaţă // Sport plus. – 2008. – 7 mai. – P. 7.

2577. Diacenco, Boris. Boris Diacenco. ″Succesul ţintaşilor la JO de la


Melbourne are la bază şi contribuţia mea″ : [interviu cu antrenorul emerit al Rep. Moldova] /
a conversat Valeriu Turta // Sport plus. – 2008. – 7 mai. – P. 4.

2578. Livandovschi, Iurie. Iurie Livandovschi : ″Tot clubul trebuie să munceas-


că mai mult pentru a câştiga titlul″ : [interviu cu fotbalistul echipei FC Zimbru] // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 16 mai. – P. 20.

2579. Marinescu, Alexandru. Istoria Campionatului European (3-6) : [fotbal] /


Alexandru Marinescu // Sport plus. – 2008. – 7, 13, 20, 27 mai. – P. 15. – Art. 1 : 23 apr.

2580. Scoferţa, Nelly. O viaţă în slujba educaţiei fizice şi sportului : [Panfil Sava,
promotor al educaţiei fizice şi sportului şcolar] / Nelly Scoferţa // Sport plus. – 2008. – 7 mai.
– P. 6.

2581. Банару, Максим. Станет ли Молдова хоккейной державой? / Максим


Банару // Молд. ведомости. – 2008. – 1 мая. – Р. 5.

2582. Севидов, Александр. Александр Севидов о молдавском футболе :


[интервью с гл. тренером команды ″Зимбру″] / записал Алексей Вербицкий // Молд.
ведомости. – 2008. – 9 мая. – Р. 5.

2583. Сырбу, Андрей. Стритбол : обpечен на популярность : [о развитии


вида спорта] / Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2008. – 9 мая. – Р. 5.

2584. Цыгырлаш, Игорь. Игорь Цыгырлаш покоряет болельщиков : [интер-


вью с молд. футболистом] / записал Вадим Кростов // Молд. ведомости. – 2008. – 16
мая. – Р. 5.

189
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2585. Чебану, Илие. Илие Чебану – чемпион Польши : [интервью с врата-


рем молодеж. сбор. Молдовы] / записал Мирон Гойхман // Молд. ведомости. – 2008. –
16 мая. – Р. 5.

2586. Чмиль, Андрей. Андрей Чмиль : ″Было принято смелое политическое


решение″ : интервью с руководителем Агентства спорта / записал Эдуард Чобану //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 22 мая. – Р. 4-5.

2587. Чобану, Эдуард. Детский спорт – наше будущее / Эдуард Чобану //


Кишин. обозреватель. – 2008. – 15 мая. – Р. 17.
(Vezi de asemenea Nr 2406)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2588. Stoica, Gabriela. Modelul francez de apărare a limbii / Gabriela Stoica //
Săptămîna. – 2008. – 23 mai. – P. 3.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
2589. Ciobanu, Anatol. Profesorul Ion Ciornîi – talentat pedagog şi savant: [in
memoriam] / Anatol Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 7.

2590. Colţun, Gheorghe. Lumină ce luceşte viu : [in memoriam Ion Ciornîi, lin-
gvist, pedagog şi savant] / Gheorghe Colţun // Făclia. – 2008. – 31 mai. – P. 12.

2591. Eţcu, Ion. Mereu în ascensiune : [lingvistul şi prof. Vasile Botnarciuc la 60


de ani] / Ion Eţcu // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 4. +378

2592. Grecu, Victor. Apel-protest pentru fundamentarea şi legitimarea dreptului


de folosire în Republica Moldova a giotonimului : Limba română / Victor Grecu // Lit. şi arta.
– 2008. – 8 mai. – P. 7.

2593. Mihail, Viorel. George Pruteanu. Ultimul paznic al limbii române : [in me-
moriam lingvistului] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2008. – 2 mai. – P. 13.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
2594. Vonnegut, Kurt. Cutremur de timp : (fragm.) / Kurt Vonnegut; trad. şi note
de Viorica Boitor // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 23-24.

821.112.2 Literatură germană


2595. Rinck, Monika. îmbrăţişarea, departe; hipotipoză: cum să te lungeşti pe
şine; ce-i cu animalele?; ce fac femeile duminică?; izvoarele învăţăturii : [versuri] / Monika
Rinck; trad. din germ. de Andrei Anastasescu // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 14.

821.134.3 Literatură portugheză


2596. Coelho, Paulo. Pianistul : [povestire] / Paulo Coelho // Săptămîna. – 2008.
– 16 mai. – P. 13.

821.135.1 Literatură română


2597. Arghezi, Tudor. Ex libris; Ceasul de-apoi; Flori de mucegai : [versuri] /
Tudor Arghezi // Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 16.

2598. Blaga, Lucian. Frumoase mâini : [versuri] / Lucian Blaga // Timpul de di-
mineaţă. – 2008. – 29 mai. – P. 24.

2599. Blaga, Lucian. Încercarea cerului : [fragm. din vol. ″Hronicul şi cântecul
vârstelor″] / Lucian Blaga // Florile dalbe. – 2008. – 8 mai. – P. 8.

2600. Blandiana, Ana. Ar trebui : [versuri] / Ana Blandiana // Timpul de diminea-


ţă. – 2008. – 23 mai. – P. 32.

2601. Caranfil, George. Ultimele cuvinte : [epigramă] / George Caranfil // Jurnal


de Chişinău. – 2008. – 13 mai. – P. 16.

2602. Căpruciu, Dan. Femeia : [epigramă] / Dan Căpruciu // Jurnal de Chişinău.


– 2008. – 20 mai. – P. 16.

2603. Corbu, Daniel. Şah orb : [versuri] / Daniel Corbu // Lit. şi arta. – 2008. – 1
mai. – P. 1.

191
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2604. Danilov, Nichita. Răstignire : [versuri] / Nichita Danilov // Timpul de dimi-


neaţă. – 2008. – 16 mai. – P. 24.

2605. Isanos, Magda. Primăvara : [versuri] / Magda Isanos // Florile dalbe. –


2008. – 15 mai. – P. 1.

2606. Mihail, Nicolae-Paul. I-a dat papucii : [epigramă] / Nicolae-Paul Mihail //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 16 mai. – P. 24.

2607. Petrescu, Nicolae. Reticenţă : [epigramă] / Nicolae Petrescu // Jurnal de


Chişinău. – 2008. – 2 mai. – P. 16.

2608. Petrescu-Redi, Nicolae. Meşterul; Patria; Îngerul şi pictorul; Peştişorul;


Reîntâlnirea; La mijloc; Destin; Plecat-a; Floare-de-colţ : [versuri] / Nicolae Petrescu-Redi //
Lit. şi arta. – 2008. – 15 mai. – P. 1, 5.

2609. Şeicaru, Vasile. Despre iertare : [eseu] / Vasile Şeicaru // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 9 mai. – P. 12.

2610. Tudorache, Constantin. Credo : [epigramă] / Constantin Tudorache //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 mai. – P. 24.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


2611. Lutic, Mircea. De ce? ...; Univers alterat (II); Nestinsul rug; Cocor rănit :
[versuri] / Mircea Lutic // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 5.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2612. Anton, Ion. Remiză : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2008. – 15
mai. – P. 10.

2613. Armaşu, Liliana. Aştept ...; Ce-au făcut, roabo, cu viaţa ta?; Ceva impor-
tant; Azi cineva ţi-a aruncat un zâmbet ...; Scurt mesaj de dragoste; Ne vedem mâine!; Un-
de e corectorul?; Ginghador; Atenţie, se închid uşile! : [versuri] / Liliana Armaşu // Contra-
fort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 7.

2614. Bâlici, Gheorghe. Citind ce-a scris epigramistul; Soţul încornorat : [epi-
grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 16 mai. – P. 24; 20 mai. – P. 16.

2615. Bâlici, Gheorghe. Haz; Onoarea politicienilor : [epigrame] / Gheorghe


Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 mai. – P. 24.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2616. Bâlici, Gheorghe. Întârziere; Pragmatism : [epigrame] / Gheorghe Bâlici //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 mai. – P. 24; 13 mai. – P. 16.

2617. Bâlici, Gheorghe. Propunere : [epigramă] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de


Chişinău. – 2008. – 2 mai. – P. 16.

2618. Bâlici, Gheorghe. Scriitorului Ion Druţă, autorul romanului ″Povara bună-
tăţii noastre″; La venirea democraţilor în Primărie : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 23 mai. – P. 24.

2619. Benea, Marcela. Acolo de unde eu vin ..., Pentru o clipă, uit ...; Pe toate le
confund; Grădini cu păuni; Fără speranţă; Durerea; Veşnicia; Pregătită pentru miracol; Nopţi
albe la Marea Baltică; Şantier; Despre tine, ţăranule, despre primăvară : [versuri] / Marcela
Benea // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 5.

2620. Blanovschi, Axentie. Casă de vânzare : [versuri] / Axentie Blanovschi //


Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P. 2.

2621. Bruzz (Bandalac), Valentin. Străini. Doctorul Jay / Valentin Bruzz // Gla-
sul. – 2008. – 29 mai. – P. 9. – Contin. Începutul : 28 febr.

2622. Busuioc, Aureliu. Să mai filozofăm : [reflecţii] / Aureliu Busuioc // Jurnal


de Chişinău. – 2008. – 30 mai. – P. 5.

2623. Butnaru, Leo. Extaticul : (în faţa pătratului negru) / Leo Butnaru // Contra-
fort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 8.

2624. Cernea, Dumitru. Ticălosului rătăcit – al meu sfat : [versuri] / Dumitru


Cernea // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 8.

2625. Ciobanu, Ion. Dragoste la ţară; La cimitir; La sfârşit de an şcolar; Vis cu


vecina; Nevasta la vârsta a doua; Fericitul; Învăţata : [epigrame] / Ion Ciobanu // Făclia. –
2008. – 31 mai. – P. 5.

2626. Codru, Anatol. Divorţul cu piatra : [versuri] / Anatol Codru // Moldova Ma-
re. – 2008. – 27 mai.

2627. Colesnic, Iurie. Arta de a deveni om : [eseu]/ Iurie Colesnic // Lit. şi arta. –
2008. – 8 mai. – P. 2.

193
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2628. Cruceniuc, Petrea. Soţiei : [versuri] / Petrea Cruceniuc // Moldova Mare. –


2008. – 13 mai. – Cu caract. chir.

2629. Dabija, Doina. Înger sau Demon? : [eseu] / Doina Dabija // Lit. şi arta. –
2008. – 15 mai. – P. 5.

2630. Damian, Liviu. Pe la sfârşit de mai : [versuri] / Liviu Damian // Florile dal-
be. – 2008. – 22 mai. – P. 1.

2631. Dascăl, Valeria. Cimitirul din răni : [amintiri] / Valeria Dascăl // Lit. şi arta.
– 2008. – 1 mai. – P. 8.

2632. Dumbrăveanu, Victor. Scrisori de dragoste din armată . (nuvelă) / Victor


Dumbrăveanu // Lit. şi arta. – 2008. – 15 mai. – P. 4.

2633. Esinencu, Nicolae. Moş Gobjilă Filozoful : [povestire] / Nicolae Esinencu


// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9, 16, 23, 30 mai. – P. 6.

2634. Esinencu, Nicoleta. +373 5 : [versuri] / Nicoleta Esinencu // Contrafort. –


2008. – Mai (Nr 5). – P. 18.

2635. Filip, Iulian. Altfel de plâns : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. –
22 mai. – P. 6.

2636. Filip, Iulian. Despre pescuitul basarabean (ori e românesc?) : [versuri] /


Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 15 mai. – P. 4.

2637. Filip, Iulian. Geloasă pe probabilităţi : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2008. – 29 mai. – P. 5.

2638. Filip, Iulian. Paştele Blajinilor : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. –
8 mai. – P. 5.

2639. Filip, Vasile. Păsările călătoare : poezie cu ghicitori / Vasile Filip // Florile
dalbe. – 2008. – 8 mai. – P. 4.

2640. Furdui, Galina. ″Arde frunza, arde-n sine ...″; ″Ciudat ... mi-e tâmpla ar-
gintie ...″; ″Iar Adevăru-n lumi terestre ...″; ″Mai zii, scripcare, o romanţă, ...″; ″Şi-mi zici:
orice cuvânt e sarea gândului ...″; ″Şi-mi spuse clipa mea aşa ...″; ″Ştiu pasărea cu aripi de
lumine ...″; ″Sunt un actor pe scena vieţii ...″; ″Văd cum materia antimaterie devine ...″; ″Văd
omul care-şi trece ...″ : [versuri] / Galina Furdui // Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P. 4.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2641. Gagiu, Valeriu. Oraşul îngerilor; Spre-amurg, la ţărm ...; Balada secetei :
[versuri] / Valeriu Gagiu; trad. de Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 6.

2642. Ghilaş, Victor. De Paştele Blajinilor; În căsuţa ce-am crescut; Autodistru-


gere; Odă : [versuri] / Victor Ghilaş // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 4.

2643. Gociu, Simion. Visul lui Pătrunjel : [povestire] / Simion Gociu // Florile dal-
be. – 2008. – 8, 15, mai. – P. 4; 22 mai. – P. 2. – Contin. Începutul. 27 mart.

2644. Grama, Steliana. Ouăle de viperă ...; Bricabrac; Un ultim strop de viaţă ...;
Eu pân’şi moartea pot să mi-o iubesc ...; Uitasem să-mi tai venele ... : [versuri] / Steliana
Grama // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 4.

2645. Hlib, Lidia. Scumpii noştri profesori : [versuri] / Lidia Hlib // Lit. şi arta. –
2008. – 15 mai. – P. 8.

2646. Iachim, Ion. De înflorire : [versuri] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. –
2008. – 22 mai. – P. 6.

2647. Lari, Leonida. Borta întregirii : [versuri] / Leonida Lari // Moldova mare. –
2008. – 27 mai.

2648. Lungu, Alexandru. Steaua păstorilor : [versuri] / Alexandru Lungu // Gla-


sul. – 2008. – 29 mai. – P. 12. – Cuprins : Fără umbră; Iarba pierdută; Înger înfruntat; Întu-
necatul înger; Paşi nedesluşiţi; Ploile fugite; Şarpele şi piatra; Ala bala; Mătrăguna; Deasu-
pra apei; Fiecare pas.

2649. Lupan, Andrei. Biruinţa : [versuri] / Andrei Lupan // Moldova mare. – 2008.
– 6 mai. – Cu caract. chir.

2650. Perciun, Mihaela. Legile parazitismului : [povestire] / Mihaela Perciun //


Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 19.

2651. Roşu, Alexandru. Când lumina te va trece ... : [versuri] / Alexandru Roşu
// Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P. 4.

2652. Spătaru, Nicolae. Eu nu sunt dependent de ţigară : [povestire] / Nicolae


Spătaru // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 23.

195
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2653. Strâmbeanu, Andrei. Umbra mea din tinereţe : [versuri] / Andrei


Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 1.

2654. Ştirbu, Titus. Versuri noi de Titus Ştirbu / Titus Ştirbu // Florile dalbe. –
2008. – 15 mai. – P. 16. – Cuprins : Cântec din ceruri; Hulubul singurel; Fetiţa şi domniţa;
Un elev din Cantemir; A venit un lup la şcoală; Două vrăbii; De unul singur; Fumătorii;
″Metalista″; Zece ore; Zi de luni.

2655. Teleucă, Victor. Noi şi conjuncţia ″şi″ : [eseu] / Victor Teleucă // Florile
dalbe. – 2008. – 15 mai. – P. 10. – Va urma.

2656. Tofan-Bâlici, Maria. Nucii : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Lit. şi arta. –


2008. – 29 mai. – P. 8.

2657. Tofan-Bâlici, Maria. Ultimul sunet : (cântec) / Maria Tofan-Bâlici // Lit. şi


arta. – 2008. – 22 mai. – P. 8.

2658. Vatamanu, Ion. Simplu : [versuri] / Ion Vatamanu // Florile dalbe. – 2008. –
8 mai. – P. 1.

2659. Vieru, Grigore. Atâta sânge! : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. –
2008. – 8 mai. – P. 1.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2660. Зумбряну, Виктория. Цена одной амнистии : главы из кн. / Виктория
Зумбряну // Независимая Молдова. – 2008. – 8, 16, 23 мая. – Р. 11; 30 мая – Р. 23. –
Продолж. Нач.: 25 янв.

2661. Мардарь, Ион. Детство красногалстучное : [рассказ] / Ион Мардарь //


Независимая Молдова. – 2008. – 16 мая. – Р. 12.

2662. Мардарь, Ион. Человек из города детства : [рассказ] / Ион Мардарь //


Независимая Молдова. – 2008. – 8 мая. – Р. 12.

2663. Мардарь, Ион. Чухая женщина : рассказ-диалог / Ион Мардарь // Не-


зависимая Молдова. – 2008. – 30 мая. – Р. 22.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


82.09 Critică literară. Studii literare
821.112.2.09 Literatură germană

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2664. Gherman, Marcel. Monika Rinck – poezia conceptelor îmblânzite : [com-


pendiu] / Marcel Gherman // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 15.

821.133.1.09 Literatură franceză


2665. Gulica, Ilie. Discursul patriotic în literatura didactică franceză (1870-2008)
: (note de lectură pe marginea man. Histoire / Geschichte. L’Europe et le monde depuis
1945) / Ilie Gulica // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 16-17.

821.135.1.09 Literatură română


2666. Buduca, Ioan. Cărţi şi scriitori (5) : [ancheta ″Contrafort″ cu scriitorii şi cri-
ticii literari: I. Buduca, Vladimir Beşleagă, Andrei Ungureanu] // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr
5). – P. 10. – Art. 1 : Ian.-Febr. (Nr 1/2).

2667. Butnaru, Leo. La 100 de ani ai Societăţii / Uniunii Scriitorilor Români – o


Cale (R)egală / Leo Butnaru // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 12-13.

2668. Cimpoi, Mihai. Restituirea nespusului (din fiinţă) : [pe marginea creaţiei
criticului literar Eugen Simion] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 4.

2669. Ciobanu, Vitalie. ″Evanghelia″ după Cărtărescu : trilogia Orbitor la final :


[pe marginea vol. ″Orbitor. Aripa dreaptă″ de Mircea Cărtărescu, Bucureşti, Humanitas,
2007] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 4, 6.

2670. ″Cu Gândul Morţii, ca un frate geamăn″ : [in memoriam poetului Cezar
Ivănescu] // Glasul. – 2008. – 29 mai. – P. 10.

2671. Iliescu, Nicolae. Eliade între vii : [pe marginea creaţiei romancierului ro-
mân, Mircea Eliade] / Nicolae Iliescu // Săptămîna. – 2008. – 9 mai. – P. 14.

2672. Mocanu, Igor. Europa, după ploaie : [pe marginea cărţii ″Avangarda ro-
mânească în arhivele Siguranţei″ de Stelian Tănase, Iaşi, ed. Polirom, 2008] / Igor Mocanu
// Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 9.

2673. Simion, Eugen. Autoportret : [Bucureşti, 25 sept. 2004] / Eugen Simion //


Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 4.

2674. Strătilă, Silvia. Mercuţio n-a murit!!! : [criticul şi istoricul literar Eugen Si-
mion] / Silvia Strătilă // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 5.

197
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2675. Tamazlâcaru, Elena. Eugen Simion între ″Autoportret″ şi ″Portret″ : [oma-


giu criticului şi istoricului literar] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 5.

2676. Vieru, Grigore. Mesaj : [către Eugen Simion, preş. al Acad. Române, 20
mai 2008 / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 4.

2677. Vulturescu, George. ″Mă simt între poeţi precum peştii în apă″ : interviu
cu G. Vulturescu, poet din Satu Mare, România / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 9 mai. – P. 23.
(Vezi de asemenea Nr 2448)

821.135.1(478).09 Literatura română din Republica Moldova


2678. Bordeianu, Cătălin. Poezia legată cu sârmă ghimpată : [pe marginea vol.
″Taina care mă apără″ de Grigore Vieru, Iaşi, "Princeps-edit", 2008] / Cătălin Bordeianu //
Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 5.

2679. Calotă, Gheorghe. Poetul Anatol Codru, cetăţean de onoare al municipiu-


lui Brăila : laudatio / Gheorghe Calotă // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 4.

2680. Calotă, Gheorghe. Poetul Grigore Vieru, cetăţean de onoare al municipiu-


lui Brăila : laudatio / Gheorghe Calotă // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 4.

2681. Chiper, Grigore. Glissando între două culturi : [pe marginea cărţii ″Secolul
nomazilor : itinerar literar român-francez″ de Lucreţia Bârlădeanu, Ch., Epigraf, 2006] / Gri-
gore Chiper // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 5.

2682. Ciobanu, Raisa. ″Să-mi cânte un bărbat de dragoste ...″ : [creaţia poetei
Maria Tofan-Bâlici] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 8.

2683. Ciocanu, Ion. Contribuţii teoretice şi ... practice : [a Argentinei Cupcea-


Josu, traducătoare şi scriitoare] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P. 4.

2684. Colesnic, Iurie. Un scriitor – victimă a serviciilor secrete : [Ioan Sulacov


(1908-1941] / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 10.

2685. Conţiu, Mihai. Obsedantul Ion Druţă : [pe marginea creaţiei scriitorului] /
Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2008. – 20 mai.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2686. Corbu, Daniel. Grigore Vieru, sau Poezia ca strigăt existenţial : [pe margi-
nea vol. ″Taina care mă apără″ de Grigore Vieru, Iaşi, "Princeps-edit", 2008] / Daniel Corbu
// Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 5.

2687. Dabija, Nicolae. Vieru la o carte nouă : [pe marginea vol. ″Taina care mă
apără″ de Grigore Vieru, Iaşi, "Princeps-edit", 2008] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. –
1 mai. – P. 5.

2688. Dinescu, Viorel. Lumânări de toamnă : [pe marginea vol. de versuri


″Toamnele lui Adam″ de Gheorghe Calamanciuc, Timişoara, ed. ″Augusta, 2004] / Viorel
Dinescu // Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P. 3.

2689. Doni, Gheorghe. Ofranda în împărăţia unei tăceri : [creaţia poetei Marcela
Benea] / Gheorghe Doni // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 5.

2690. Palladi, Tudor. Un debut tardiv, dar priincios : [pe marginea cărţii
″Cantoniera″ de Boris Schiţco, Ch., Grafema Libris, 2008, 103 p.] / Tudor Palladi // Glasul. –
2008. – 29 mai. – P. 8.

2691. Popa, Nicolae. O sută de ani de colegialitate : [despre Filiala Uniunii Scrii-
torilor din România la Chişinău] / Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 2 mai. – P.
10.

2692. Sprânceană, Vitalie. Viaţa în chirie : [pe marginea cărţii ″Territoria″ de


Oleg Garaz, Cluj-Napoca, 2007] / Vitalie Sprânceană // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). –
P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 2666)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2693. Borziac, Ilie. Arheologia atestă o uimitoare continuitate de tradiţii multimi-
lenare între Prut şi Nistru : [interviu cu I. Borziac, conf. univ., Univ. Liberă Int. din Moldova] /
consemnare : Boris Vieru // Natura. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 10.

908 Monografii ale localităţilor


2694. Năstase, Răzvan Mihai. El comandante pe motocicletă : [pe marginea
cărţii ″Jurnal de motocicletă : însemnări dintr-o călătorie prin America Latină″ de Ernesto
Che Guevara, Iaşi, Polirom, 2008] / Răzvan Mihai Năstase // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr
5). – P. 22.

199
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2695. Rusu, Nicolae. Note de călător cu atitudini : [pe marginea cărţilor ″Peste
Prut şi mai departe ...″ Bucureşti, "Ed. Didactică şi Pedagogică RA", 2007 şi ″Străluciri dia-
mantine în Israel″, Bucureşti,"Ed. Didactică şi Pedagogică RA", 2008 de Doru Ciucescu] /
Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 5.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


2696. Condrea, Constantin. Reflecţii de Ziua Victoriei : [pe marginea impactului
celui de-al doilea război mondial] / Constantin Condrea // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P.
3.

2697. Dmitriev, Vasili. 1-2. Democraţia Bastiliei / Vasili Dmitriev // Săptămîna. –


2008. – 23, 30 mai. – P. 14.

2698. Holodomor, un act de genocid premeditat împotriva poporului ucrainean :


[apel către Parlamentul Rep. Moldova din partea ucrainenilor din Rep. Moldova] / Svetlana
Mâsliţkaia, Alexandr Maistrenko, Galina Rogovaia [et al.] // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 23 mai. – P. 3.

2699. Тарнакин, Владимир. Русский Бай Инзов : [генерал Иван Инзов, опе-
кун поэта А. С. Пушкина во время ссылки в Бессарабию] / Владимир Тарнакин, Татья-
на Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 29 мая. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 2504)

94(478) Istoria Republicii Moldova


2700. Adauge, Mihai. Consecinţele nefaste ale răpirii Basarabiei de către Impe-
riul ţarist de la 1812 se resimt şi astăzi : [materiale ale emisiunii ″Epicentru″ din 16 mai
2008, postul EU TV, cu participarea istoricilor M. Adauge şi Ion Varta] / a consemnat Virgi-
nia Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 23 mai. – P. 1, 4.

2701. Cazacu, Ion. File din istoria satului Carabetovca (Carabeţeni),


Basarabeasca / Ion Cazacu, Pavel Răcilă // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 7.

2702. Chitic, Ion. Ion Chitic : ″Eram respectat ca cetăţean al României″ : [desti-
ne basarabene : interviu cu originarul din Basarabia] / pentru conformitate : Antonina Sârbu
// Ziarul de gardă. – 2008. – 8 mai. – P. 7.

2703. Ciubucciu, Vlad. File de letopiseţ al neamului : [pe marginea vol. 8 al iti-
nerarului doc.-publicistic ″Localităţile Rep. Moldova″, Ch., 2008] / Vlad Ciubucciu // Lit. şi
arta. – 2008. – 15 mai. – P. 7.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2704. Colesnic, Iurie. Boierii Kalmuţki şi o pagină curioasă din istoria Basarabiei
/ Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2008. – 22 mai. – P. 7.

2705. Colesnic, Iurie. Un dicţionar care constituie o catastrofă editorială : [pe


marginea dicţ. encicl. ″Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească″ de Gheorghe
Bobână şi Lidia Troianowski, Ch., ed. Civitas, 2007] / Iurie Colesnic // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 9 mai. – P. 9.

2706. Dubrovschi, Anatol. Originile şovinismului panromânesc / Anatol


Dubrovschi // Moldova suverană. – 2008. – 9, 13 mai. – P. 4; 14, 15, 21 mai. – P. 1, 5.

2707. Dulgheru, Valeriu. Vecinii şi unirea Principatelor Române : [90 de ani de


la Unirea Basarabiei cu România] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai. – P. 2.

2708. Moraru, Anton. Succesiunea de drept internaţional (1) : [aspecte ist.] / An-
ton Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. – P. 3.

2709. Ojog, Ecaterina. Mişcarea naţională premergătoare Unirii : [începutul sec.


al XX-lea] / Ecaterina Ojog // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 2.

2710. Ojoga, Olga. Chişinăul gherghinelor de altădată : [promovarea valorilor


naţ. în perioada interbelică] / Olga Ojoga // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 15 mai. – P. 5.

2711. Petrov-Guţu, Aneta. Minciuna timpului : [amintiri din istoria familiei] /


Aneta Petrov-Guţu // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 3.

2712. Republica Democratică Moldovenească – etapă importantă de statornicire


şi consolidare a statalităţii moldoveneşti contemporane / A. Roman, A. Burian, V. Stati [et
al.] // Moldova suverană. – 2008. – 27 mai. – P. 3; 28, 29, 30 mai.

2713. Rotaru, Noie. Receştii – satul dinastiei Mateevici : [raionul Şoldăneşti : din
istoria localităţii] / Noie Rotaru // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2466)

94(498) Istoria României


2714. Maimescu, Ştefan. Dosarele imaginii noastre : [aspecte etnoist. din Ro-
mânia] / Ştefan Maimescu // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 3.

201
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

2715. Semeniuc, T. Pacea de la Paris şi stenograma Unirii : [a II-a jumătate a


sec. al XIX-lea] / T. Semeniuc // Moldova suverană. – 27 mai. – P. 4; Comunistul. – 2008. –
23 mai. – P. 8-9.

2716. Попович, Константин. Бухарестский эпилог : [о судеб. процессе над


рум. маршалом Ионом Антонеску] / Константин Попович // Moldova Mare. – 2008. – 6,
13 mai. – Продолж. следует.

2717. Стати, Василе. Румынские варвары в роли ″освободителей″ : [об уча-


стии Румынии во второй миров. войне] / Василе Стати // Moldova Mare. – 2008. – 6 mai.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 5-2008

Bordeianu, Cătălin 2678


A Borisova, Ludmila 2412, 2445, 2468
Ababii, Ion 2462, 2494-95 Borziac, Ilie 2693
Adauge, Mihai 2700 Botnarciuc, Vasile 2591
Agachi, Efim 2341 Botnaru, Vasile 2215
Aioanei, Timotei 2237 Braghiş, M. 2446
Anastasescu, Andrei 2595 Bruzz (Bandalac), Valentin 2621
Anestiadi, Vasile 2495-96 Buceaţchi, Pavel 2511
Anton, Ion 2211, 2612 Budeanu, Gheorghe 2327
Antonov, Viorica 2289 Buduca, Ioan 2666
Arghezi, Tudor 2597 Budza, Oleg 2348
Armaşu, Liliana 2613 Bujor, Leonid 2212
Bulat, Ion 2352
B Burciu, Igor 2256, 2335
Babin, Victoria 2497 Burea, Irina 2242, 2326, 2340
Balan, Valerian 2482 Burian, A. 2712
Balmoş, Galina 2421 Burlacu, Geta 2537
Baltaga, Sergiu 2342 Burlăcianu, Bogdan 2538
Bârlădeanu, Lucreţia 50 Bush, George W. 2299
Băieşu, Nicolae 2469 Busuioc, Aureliu 2622
Bălţatu, Tamara 2442 Butnaru, Leo 2623, 2667
Băsescu, Traian 2290 Butnaru, Val 2277
Bâlici, Gheorghe 2614-18 C
Bendas, Mihai 2443-44
Benea, Marcela 2619, 2689 Calamanciuc, Gheorghe 2688
Bernevec, Sergiu 2352 Calotă, Gheorghe 2679-80
Beşleagă, Vladimir 2666 Cantemir, Dimitrie 2467
Blaga, Lucian 2598-99 Cara, Svetlana 2343, 2345
Blandiana, Ana 2600 Caranfil, George 2601
Blanovschi, Axentie 2620 Catrinici, L.2494
Bobână, Gheorghe 2705 Cazacu, Ion 2701
Bobeică, Valentin 2480 Căldare, Dumitru 2350
Bodiu, Dorian 2343 Căpruciu, Dan 2602
Bodnarenco, Elena 2468 Cărtărescu, Mircea 2669
Bogatu, Petru 2290, 2397 Cebotari, Ion 2485
Boghiu, Aliona 2426 Cernea, Dumitru 2624
Boguşevschi, Iuliana 2458 Cheianu, Constantin 2264, 2559
Boguţă, Anatol 2576 Chiper, Grigore 2681
Boiangiu, Magdalena 2241 Chirilă, Victor 2291, 2317
Boiko, Alexandr 2371 Chirilov, Viorica 2485
Boitor, Viorica 2594 Chirilova, Galina 2442
Bonis, Maurizio G. de. 2536 Chisnenco, Angela 2505, 2573

203
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

Chitic, Ion 2702 Cristal, Oleg 2255, 2294-95, 2306


Chitoroagă, Dumitru 2406 Cruceniuc, Petrea 2628
Chivriga, Viorel 2383 Cubreacov, Vlad 2256
Cibotaru, Alexandru 2524 Cucereanu, Radion 2451
Cibotaru, Ludmila 2234 Cucu, Lucia 2271
Cimpoi, Mihai 2230, 2560, 2668 Cupcea-Josu, Argentina 51
Cioban, Lidia 2447 Cuşchevici, Cristina 2398
Ciobanu, Anatol 2589 Cuzneţov, Alexandru 2399
Ciobanu, Ion 2625
Ciobanu, Mihai (2543) D
Ciobanu, Nicolae 2292 Dabija, Doina 2629
Ciobanu, Raisa 2682 Dabija, Nicolae 2232, 2235, 2687
Ciobanu, Tatiana 2476 Dabija, Serafim 2234
Ciobanu, Tudor 2510 Damian, Liviu 2630
Ciobanu, Vasile 2247 Danilov, Nichita 2604
Ciobanu, Vitalie 2669 Dascăl, Valeria 2631
Ciocan, Iulian 2265 David, Eugenia 2539
Ciocanu, Anatol 2221, 2549, 2641 Deleu, Ecaterina 2315, 2435
Ciocanu, Ion 2683 Denis, Boris 2400
Ciocoi, Gheorghe 2231 Diacenco, Boris 2577
Ciocoi, Valeriu 2243, 2480 Diacov, Dumitru 2308, 2336
Ciorescu, Ecaterina 2398 Dima, Nicholas 2299
Ciornei, Vsevolod 2266-67 Dimitrescu-Iaşi, Constantin 2434
Ciornîi, Ion 2590 Dinescu, Viorel 2688
Cirimpei, Victor 2467 Dmitriev, Vasili 2697
Ciubotaru, Viorel 2318 Dohotaru, Vasile 2528
Ciubucciu, Vlad 2213, 2703 Dolgan, Mihai 2539
Ciucescu, Doru 2695 Doni, Gheorghe 2565, 2689
Ciulei, Thomas 2547, 2548 Draghişteanu, Ion 2388
Ciumaşu, Ana 2209 Druţă, Ion 2618
Ciurea, Corneliu 2335 Dubrovchi, Anatol 2706
Ciurunga, Andrei 2448 Duca, Gh. 2494
Ciutac, Victor (2561) Duca, Procopie 2358
Codru, Anatol 2626 Dulgheru, Valeriu 2707
Codruţ, Mariana 2254 Dumbrăveanu, Victor 2632
Coelho, Paulo 2596 Dumitru, Aurel 2472
Cojocari, Nina 2459 Durdil, Josef 2470
Colesnic, Iurie 2250, 2627, 2684, 2704-05
Colţun, Gheorghe 2590 E
Condrea, Constantin 2696 Esinencu, Nicolae 2633
Conţiu, Mihai 2293, 2685 Esinencu, Nicoleta 2634
Corbu, Daniel 2603, 2686 Esinencu, Octav 37
Corcimaru, Ion 28 Eşanu, Andrei 2524
Cornea, Doina 2550 Eşanu, Vitalie 2202
Cozma, Artur 2205 Eţcu, Ion 2591

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

F H
Filat, Vasile 2233 Handrabura, Loretta 2416
Filat, Vlad 2309-10 Hasdeu, Bogdan-Petriceicu 2467
Filip, Iulian 2635-38 Hăbăşescu, Tamara 2428
Filip, Vasile 2233, 2639 Hlib, Lidia 2645
Focşa, Doina 2448 Holban, Eugen 2314
Forster, Fr. W. 2226
Frunză, Vlad 2203, 2380 I
Furdui, Galina 2640 Iachim, Ion 2646
Fuştei, Nicolae 2236 Iacob, Mihaela 2374
G Iagupov, Roman 2540
Iazan, Iurie 2530
Gagiu, Valeriu 2549, 2641 Iftode, Mihai 2471
Galuşcă, Ion 2449 Iliescu, Nicolae 2671
Garaz, Oleg 2692 Ilin, Rosteslav 2438
Gaţac, Victor 2469 Isanos, Magda 2605
Găluşcă, Ion 2427 Ivanov, Dumitru 2351
Gârneţ, Vasile 2550 Ivănescu, Cezar 2670
Gheorghiţă, Nadina 2416
Gherman, Elena 2541 J
Gherman, Marcel 2664 Jimbei, Ina 2246
Ghidirim, Gheorghe 2503 Jolondcovschi, Alexandru 2472
Ghilaş, Victor 2642 Juc, Ludmila 2315
Gnatiuc, Lucia 2247
Gociu, Simion 2643 K
Golban, Mihai 2505 Koifman, Alexandr 2528
Gonciar, Anatolie 2233 Konopac, Petr 2473
Goreanu, Veniamin (ieromonah) 2237 Krhutkova, Olga 2473
Gorincioi, Radu 2311-12
Gotici, Dana 2233 L
Grabovski, Dmitri 2459
Ladaniuc, Victor 2222
Grama, Steliana 2644
Lapicus, Ion 2417
Grăjdieru, Anton (2213)
Lari, Leonida 2647
Greceanîi, Zinaida 2206, 2493
Leşanu, Alexandru 2269
Grecu, Victor 2592
Livandovschi, Iurie 2578
Groppa, Stanislav 2496
Luca, Alex 2233, 2510
Grosu, Aneta 2320, 2515
Lungu, Alexei 2512, 2648
Grosu, Vitalie 2313
Lupan, Andrei 2649
Gulica, Ilie 2665
Lupu, M. 2493
Gumeniuc, Iachim 2482
Lupuşoru, Gheorghe 2459
Gumovschi, Andrei 2508
Lutic, Mircea 2611
Guvir, Tamara 2471
M
Macari, Pavel 2477
205
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

Madan, Ion (2210) O


Maimescu, Ştefan 2714
Maistrenko, Alexandr 2698 Obadă, Theodor 2481
Malachii, Maria 2439 Oboroceanu, Ion 2401
Malancea, Alexandru 2247 Odagiu, Nicolae 2451
Maleca, Tudor, 2463 Ojog, Ecaterina 2709
Manea, Leonid 2352 Ojoga, Olga 2710
Marinciuc, Aurel 2478 Olaru, Angelina 2503, 2540, 2548
Marinescu, Alexandru 2579 Oltean-Grecu, Lilia 2433
Martalog, Petru 2500 Oprea, Mihai 2486
Martin, Vasile 2375 Osoian, Ion 2296
Matasa, Claudia C.2299 Ostaf, Sergiu 2233
Matcovschi, Dumitru 2270, 2561 Ostapciuc, Eugenia 2337
Maxemchuk, John 2512 P
Mândâcanu, Virgil 2430-31
Mărgineanu, Virgiliu 2551 Palamarciuc, Vladimir 2399
Mâsliţkaia, Svetlana 2698 Palladi, Tudor 2690
Mihail, Nicolae-Paul 2606 Panfilov, Oleg 2215
Mihail, Viorel 2593 Paraşciuc, Oxana 2460
Mihăilă, Vlad 2247 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2434
Miron, Viorel 2380 Pavlicenco, Vitalia 2320-21
Mocanu, Igor 2672 Pavliuc, Victor 2348, 2552
Moran, Brendan 2271 Păduraru, Pavel 2301, 2529, 2566
Moraru, Anton 2214, 2708 Pârăian, Teofil 2238
Moraru, Haralambie 2272-73 Perciun, Mihaela 2650
Moroşan, Raisa 2463 Petrencu, Anatol 2276
Moroz, Victor 2375 Petrescu, Nicolae 2607
Movilă, Boris 2274 Petrescu-Redi, Nicolae 2608
Munteanu, Igor 2271, 2317 Petrova, Tatiana 2227
Munteanu, Ion 2440 Petrov-Guţu, Aneta 2711
Musteaţă, Inga 2344 Pisacane, Carmine Chirico 2435
Musteaţă, Traian 2576 Pleşca, Valeriu 2322
Muşet, Gheorghe 2502 Pleşu, Andrei 2248
Poclitaru, Radu 2562-63
N Poiată, Petru 2417
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2432, 2450 Pojoga, Silvia 2436
Nantoi, Oazu 2318 Popa, Constanţa 2538
Navoloacă, Dumitru 2455 Popa, Gheorghe 2412
Năstase, Răzvan Mihai 2694 Popa, Mihail 2479
Nechit, Irina 2531, 2547, 2559, 2677 Popa, Nicolae 2691
Negru, Andrei 2524 Popescu, Leonid 2530
Negru, Nicolae 2275, 2319 Popescu, Nicu 2297
Nicolenco, Olga 2338 Popuşoi, Liliana 2513, 2532, 2551, 2554,
Nigai, Nicolae 2418 2563
Nye, Joseph S. 2257 Porubin, Natalia 2341, 2422, 2456-57
Potlog, Vladimir 2223

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Praporşcic, Sergiu 2258, 2323, 2494 Secrieru, Cezar 2531


Predius, Dmitri 2359 Selina, Ana 2348
Pruteanu, George 43 Semeniuc, T. 2715
Serebrian, Oleg 2277, 2300, 2339
R Simion, Eugen (2668), 2673
Radu, Anastasia 2475 Singer, Peter 2239
Răcilă, Pavel 2701 Soltan, Petru 2224
Răducanu, Marcel 2345 Spătaru, Nicolae 2652
Rădulescu, Raluca 2432 Sprânceană, Vitalie 2692
Rădulescu, Teodor 2573 Stati, V. 2712
Răileanu, Anatol 2461 Stăvilă, Dumitru 2348
Răutu, Colea 2564 Stepaniuc, Victor 2271
Reabţov, Constantin 27 Stici, Ion (2222, 2223, 2224)
Reniţă, Alecu 2260 Stîngaci, Silvia 2441
Rinck, Monika 2595 Stoica, Gabriela 2588
Ristovskhi, Vladimir 2298 Stratan, Valentina 2422
Rogac, Raia 12351 Strămbeanu, Andrei 2230, 2653
Rogovaia, Galina 2698 Strătilă, Silvia 2674
Roman, A.2712 Sumcă, Sergiu 2225
Roşca, Iurie 2249, 2251, 2271
Roşca, Sergiu C. 2259 Ş
Roşca, Virgina 2271, 2318, 2335, 2700
Roşu, Alexandru 2651 Şărănuţă, Ion 2476
Rotaru, Noie 2713 Şeicaru, Vasile 2609
Rotaru, Tatiana 2479 Şoimaru, Vasile 2260
Rotaru, Valentina 2497 Şpac, Ion 2208
Rusu, Alexandru 2231, (2543) Ştefârţă, Sorina 2562
Rusu, Nicolae 2695 Ştirbu, Titus 2654
Rusu, Olesea 2541 T
Rusu, Tudor 2353, 2464
Rusu, Vera 2354 Tacu, Mariana (2513)
Tamazlâcaru, Elena 2526, 2675
S Tăbîrţă, Vasile 2455
Sainsus, Valeriu 2243 Tănase, Constantin 2217, 2278, 2325
Sajin, Rodica 2486, 2500 Tănase, Stelian 2672
Saranuţă, Silvia 2466 Tănase, Victor 2401, 2525
Sârbu, Antonina 2702 Tărâţă, Marius 2238
Sâtnic, Sergiu 2514 Teleucă, Victor 2655
Saulea, Aurel 2483 Teleuţă, Alexandru 2482
Sava, Panfil 2452, (2580) Timotin, Marina 2342, 2418
Sava, Victor 2482 Toderaşcu, Mihai 2542
Savca, Lucia 2228 Tofan, Eugenia 2326, 2340
Schiţco, Alexandru 2519 Tofan-Bâlici, Maria 2656-57, 2682
Schiţco, Boris 2690 Torres, Ray Virgilio 2394
Scoferţa, Nelly 2580 Troianowski, Lidia 2705

207
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

Tudorache, Constantin 2610 Антонеску, Ионом 2716


Turea, Larisa 2553 Антонович, Татьяна 2498
Turta, Valeriu 2577 Аполски, Раиса 2413
Армашу, Дину 2377
Ţ Аслунд, Андерс 2360
Астахова, Ирина 2386
Ţap, Iurie 2419
Ţepordei, Valentin V.2299 Б
Ţopa, Efimia 2532 Балдович, Владимир 2522
Ţopa, Tudor (2208) Балла, Владимир 2516
Ţurcan, Nelly 2210 Балмош, Галина 2423
Ţurcanu, Alina 2218, 2317 Банару, Максим 2581
Ţurcanu, Vlad 2515 Березовская, Ольга 2244
U Борщ, Иван 2527
Бостан, Виктор 2517
Ungureanu, Andrei 2666 Булиге, Валентине 2424
Ungureanu, Ion 2560, 2565 Бынзарь, Вячеслав 2245
Untilă, Veaceslav 2279, 2327
Urechean, Serafim 2328 В
Ursu, Valentina 2218 Вербицкий, Алексей 2582
Usturoi, Nicolae 2519 Вискалов, Александр 2204
V Власова, Ольга 2506, 2521
Волощук, Леонид 2509
Varta, Ion 2700 Воронин, Владимир 2207, 2329
Vatamanu, Ion 2658 Вуткэрэу, Петру 2568
Velenciuc, Dumitru 2554
Vidraşcu-Corgoja, Nadejda 2526 Г
Vieru, Boris 2693 Галин, А. 2281
Vieru, Grigore 2543, 2560, 2659, 2676, Галкина, Аксиния 2454
(2686) Герман, Елена 2569
Vonnegut, Kurt 2594 Гильен, Марина 2492
Voronin, Vladimir 2493 Глазова, Татьяна 2523
Vulturescu, George 2677 Гойхман, Мирон 2585
Vutcărău, Petru 2566 Голбан, Михаил 2506
W Головня, Сергей 2574
Гончар, Евгения 2402
Whitesite, Davorka 2301 Гроссу, Сильвия 2384
Гуревич, Яков 2405
Z
Д
Zamura, Elena 2225
Дариенко, Домники (2567)
А Дарий, Алина 2465
Аксенти, Адриан 2355 Денис, Борис 2219
Александров, Владимир 2516 Дорошенко, Анна 2229, 2402
Андон, Виктор 2555, 2567 Драгунов, Юрий 2487

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Дьяков, Дмитрий 2330 Марианн, Елена 2544


Марченко, Ольга 2385
Ж Матисен, Йохан 2386
Жосу, Виктор 2252 Мелека, Анна 2349, 2423
Жумабаев, Аманкелды 2302 Мигулина, Татьяна 2534, 2568, 2571-72
Мижеи, Кальман 2303
З Миллс, Кэй 2381
Замуруев, Сергей 2556 Митяев, Олег 2369
Западинский, Роберт 2331, 2408 Мороз, Виктор 2378
Зумбряну, Виктория 2660 Москович, Константин 2545
Мунтян, Ирина 2286
И Мунтяну, Константин 2557
Мустяцэ, Георгий 2283
Иванов, Дмитрий 2437
Иванова, Милена 2382 Н
Ионицэ, Вячеслав 2361
Нестерова, Оксана 2333
К
О
Казакова, Раиса 2453, 2558
Казачкин, Мишель 2488-89 Олару, Борис 2262
Калак, Дмитрий 2381, 2390, 2409 Опря, Михаил 2484, 2492
Караман, Александр 2282 Ординат, Наталья 2544, 2569-70
Катринич, Лариса 2490 П
Кетрарь, Вадим 2368
Коваленко, Ирина 2240, 2491 Перчуляк, Людмила 2454
Козак, Игорь 2410 Петиш, Константин 2403
Константинов, Олег 2261 Петрович, Виктор 2404
Константинова, Елеонора 2570 Пивовар, Игорь 2405
Копировский, Александр 2533-34 Подолян, Елена 2507
Корнилова, Екатерина 2356 Попович, Константин 2716
Косарев, Валерий 2347 Прунскене, Казимира 2370
Крамник, Илья 2504 Р
Крапивка, Игорь 2521
Кропанцева, Татьяна 2361 Рашков, Петр 2545
Кростов, Вадим 2584 Ройбу, Зиновий 2253
Рокар, Мишель 2263
Л Руснак, Аркадий 2507
Левшина, Натали 2575 Рылеев, Денис 2304
Ляхова, Ирина 2533 С
М Сакс, Джеффри Д. 2391
Мазурян, Ирина 2509 Северин, Ирина 2334, 2370, 2379
Манталуца, Екатерина 2575 Севидов, Александр 2582
Мардарь, Ион 2661-63 Семенова (Юдович), Юлия 2303
Мариан, Борис 2220 Сидоров, Дмитрий 2357

209
Cronica articolelor de gauetă Nr 5-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2008

Силицкая, Наталья 2437 Чобану, Эдуард 2586-87


Синн, Ханс-Вернер 2387 Чубашенко, Дмитрий 2288
Сливенко, Нелли 2245
Смешная, Татьяна 2384, 2522 Ш
Соловьева, Татьяна 2411, 2501, 2527, Шалберова, Светлана 2490
2699 Шевчишин, Георгий 2546
Стати, Василе 2717 Шикирлийская, Марина 2366-67
Стиглиц, Джозеф Е. 2362 Шикирлийская, Татьяна 2377-78
Сырбу, Андрей 2583 Шиллер, Роберт Д. 2425
Т Шимановская, Людмила 2487

Такий, Александр 2363-65


Таран, Ангелина 2517-18
Тарнакин, Владимир 2501, 2699
Ткач, Анна 2284
Толстая, Светлана 2229
Тома, Людмила 2535
Тхорик, Владимир 2285
Тэбырцэ, Константин 2520
Тэнасе, Адриан 2499
У
Узун, Елена 2546
Узун, Наталья 2305, 2355
Урекян, Серафим 2286
Устиян, Иван 2392
Устурой, Николай 2520
Ф
Федяшин, Андрей 2393
Х
Хармелин, Юрий 2572
Ц
Цеслюк, Владимир 2287
Цыгырлаш, Игорь 2584
Ч
Чебану, Илие 2585
Череску, Леонид 2355
Чиркова, Зинаида 2558
Чмиль, Андрей 2586
Чобану, Вячеслав 2424

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"


Nr 5-2008

1. Alianţa Moldova Noastră 22. Moldova suverană


2. Buletin informativ al Partidului Social 23. Natura
Democrat. Iunie(Nr 1). 24. Pro Farmacia. Mai-Iunie
3. Capitala 25. Săptămâna
4. Comunistul 26. Sport plus
5. Contrafort 27. Timpul de dimineaţă
6. Curierul ortodox 28. Univers pedagogic pro
7. Democraţia 29. Vocea poporului
8. Dezvoltarea 30. Ziarul de gardă
9. Dreptul 31. Альянс Moldova Noastră
10. Eco 32. Analytique Moldpresa
11. Făclia 33. Голос народа
12. Florile dalbe 34. Кишиневские новости
13. Flux continuu: Anchetă 35. Кишиневский обозреватель
14. Flux continuu: Economic 36. Коммерсант plus
15. Flux continuu: ed. de vineri 1 37. Коммунист
16. Flux continuu: Sănătate 38. Молдавские ведомости
17. Flux continuu: Studentul 39. Независимая Молдова
18. Glasul 40. Новое время
19. Jurnal de Chişinău 41. Столица =Capitala
20. Literatura şi arta 42. Экономическое обозрение
21. Moldova Mare

211
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ............................................................................................... 5

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................. 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii................................................. 5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ........ 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ . 5
005 Management ................................ ................................ ................................ .... 6
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................. 6
02 Biblioteconomie ......................................................................................... 6
030 Lucrări de referinţă generale ................................ ................................ ............ 6
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................ ................................ ........... 7
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ................................ 7
08 Poligrafii. Lucrări colective ...................................................................... 7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ................................ ...... 7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 11
1/14 Filozofie ................................................................................................ 11
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 11
23/28 Creştinism. Religie creştină ................................................................ 11
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 12
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 12
32 Politică .................................................................................................... 13
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 14
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ ................................................................................ 19
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 21
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale......................................................... 22
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 22

212
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................. 28
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................... 29
51 Matematică .............................................................................................. 29
53 Fizică ....................................................................................................... 31
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 31
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................... 32
58 Botanică................................................................................................... 32
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 33
61 Medicină .................................................................................................. 33
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 37
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice................................................................................. 38
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ......................... 40
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .................. 41
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 43
72 Arhitectură............................................................................................... 43
78 Muzică ..................................................................................................... 43
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................... 44
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 45
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ... 45
82 Literatură................................................................................................. 50
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ..................................................................... 58
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ............ 58
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ........... 59
93/94 Istorie.................................................................................................. 60
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ................................ .................... 60
94 Istorie generală. Istorie universală.......................................................... 60

213
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 5-2008 .............................................. 64
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 5-2008 ................................ ....................... 70
Index de subiecte ................................ ................................ ................................ .. 72
Index de editori................................ ................................ ................................ ..... 74
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 75

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ..................................................... 76

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................ 76
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................... 76
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ...... 76
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 76
005 Management ................................ ................................ ................................ .. 77
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ........... 78
02 Biblioteconomie ....................................................................................... 78
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Con grese. Expoziţii.
Muzee ....................................................................................................... 79
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ .................... 79
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 79
1/14 Filozofie ................................................................................................ 79
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie................................................. 80
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.............................................. 81
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 81
21 Teologie naturală. Teodicee .................................................................... 81
23/28 Creştinism. Religie creştină ................................................................ 81
29 Religii necreştine ..................................................................................... 84
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 84
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 84
32 Politică .................................................................................................... 85
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 90

214
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................ 95
35 Administraţie publică. Artă militară ...................................................... 101
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale....................................................... 102
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................... 103
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
............................................................................................................... 106
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................. 107
51 Matematică ............................................................................................ 108
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................. 111
59 Zoologie ................................................................................................. 111
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 111
61 Medicină ................................................................................................ 111
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................. 122
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice............................................................................... 122
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................... 124
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 125
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .................................................... 126
72 Arhitectură............................................................................................. 126
73/76 Arte plastice. Arte decorative ........................................................... 126
73 Arte plastice ........................................................................................... 126
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 126
78 Muzică ................................................................................................... 127
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 127
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 127
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 127
82 Literatură............................................................................................... 128
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 134
215
93/94 Istorie................................................................................................ 135
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................ 135

Index de nume la ″Cronica articolelor de gazetă″ Nr 5-2008 .................... 137

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2008 ................................ ................. 146

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.................................................... 147

0 GENERALITĂŢI .............................................................................................. 147


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................. 147
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 147
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ......... 147
01 Bibliografie. Cataloage ......................................................................... 148
02 Biblioteconomie ..................................................................................... 148
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ .................. 148
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............................ 148
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................. 149
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ............................................ 150
2 RELIGIE. TEOLOGIE ....................................................................................... 150
23/28 Creştinism. Religie creştină.............................................................. 150
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................... 151
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................. 151
31 Statistică. Demografie. Sociologie......................................................... 151
32 Politică .................................................................................................. 152
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................. 162
34 Drept. Jurisprudenţă.............................................................................. 168
35 Administraţie publică. Artă militară ...................................................... 170
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale....................................................... 171
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................... 171

216
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
............................................................................................................... 175
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................. 176
51 Matematică ............................................................................................ 177
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................. 177
56 Paleontologie......................................................................................... 177
58 Botanică................................................................................................. 177
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 178
61 Medicină ................................................................................................ 178
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................. 180
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice............................................................................... 181
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ................ 181
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 182
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ...................................................... 183
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .................................................... 183
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini........................................................................ 183
73/76 Arte plastice. Arte decorative ........................................................... 183
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 184
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .................................. 184
78 Muzică ................................................................................................... 185
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 186
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 190
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 190
82 Literatură............................................................................................... 191
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 199
217
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2008 .................... 203
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
5-2008................................ ................................ ................................ ......... 211

218
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,73
Coli ed. 9,86
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 8/2-08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md


ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.iatp.md/cnc

Tipografia "Valinex" SA

str. Florilor 30/1A, of. 26B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

219