You are on page 1of 289

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 3
2008

CNCM
Chişinău 2008
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles
The bibliographical materials. Review

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 3

NBCM
Chişinău 2008
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.
Materiale bibliografice. recenyii

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 3

CNCM
Chişinău 2008
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Efimia MACRINICI
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BÂGU
Tatiana LIVANDOVSCHI
Nina MICHERIN
Fevronia PASCARI
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography


of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Mate-
riale bibliogr. Recenzii : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Came-
ra Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Efimia Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red. resp. şi coord. :
Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550
Nr 3, 2008. – 2008. – 291 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine
50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2008
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
MARTIE NR 3 MARCH
(395-573)
0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
395. "Information Technologies and Security 2007", intern. work-
shop (1; 2007; Chisinau). 1st International Workshop on Information Technologies
and Security 2007, Chişinău, Rep. Moldova, 15-16 Oct. 2007 : proceedings of IT-
SEC-2007 / ed. : Veaceslav Perju; org. com. : Andrei Galben, … . – Ch. : ULIM,
2007 (Tipogr. UTM). – 29 cm. – ISBN 978-9975-45-069-0.
Vol. 1. – 2007. – 355 p. : fig., tab. – Antetit. : Free Intern. Univ. of Moldo-
va. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de aut. p. 355. –
Sponsor general : U.S. Dep. of Navy, Office of Naval Research Global (London). –
ISBN 978-9975-45-070-6 : 100 ex. – [2008-459]
- - 1. Securitate informaţională. 2 Tehnologii informaţionale – Securitate.
004.056(082)=135.1=111=161.1
396. Олейников, С. В.
Сетевые технологии и журналистика Приднестровья : Учеб. пособие /
С. В. Олейников; ред. : А. В. Сушкевич; Приднестр. Гос. Ун-т им Т. Г. Шевченко.
– Тирасполь : Б. и., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 166 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 160-164 (66 tit.)
ISBN 978-9975-9926-3-3
100 ex. – [2008-537]
- - 1. Tehnologii informaţionale (rusă).
004:070(478-24)(075.8)
005 Management
397. Management : modalităţi de eficientizare : [studiu] / Univ. de Stat
din Moldova. Catedra Management; coord. : Simion Certan. – Ch. : CEP USM,
2008. – 239 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 232-239. – Apare cu suportul financ. al Consiliului Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM
ISBN 978-9975-70-480-9

5
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

100 ex. – [2008-504]


- - 1. Management – Economie.
005:33
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
398. "Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi importanţa ei
pentru civilizaţia europeană", conf. şt. (2007; Chişinău). Materialele conferinţei
ştiinţifice "Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi importanţa ei pentru civilizaţia
europeană" = Материалы научной конференции "Предпосылки зарождения
греческой античной культуры и ее значение для европейской цивилизации",
ed. a 3-a / орг. ком. : Марианна Шлапак, … . – К. : Изд.-полигр. предприятие
"Парагон", 2007. – 87 p.; 20 cm.
Antetit. : Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. de cultură greacă "Elefteria" în
Rep. Moldova. – Tit. pe cop. : lb. rusă. – Texte : lb. rom., greacă, rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-916-25
100 ex. – [2008-394]
- - 1. Cultura antică greacă.
008(38)(082)=135.1=14=161.1
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
399. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept : Bibliogr. se-
lectivă / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Ana Nagherneac,
Varvara Ganea; ed. îngrijită de : Elena Harconiţă; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. –
Bălţi : S. n., 2008 (Tipogr. USB). – 155 p. : fot.; 25 cm. – (Bibliographia universitas).
ISBN 978-9975-50-019-7
50 ex. – [2008-514]
- - 1. Drept – Indici bibliografici.
016:[34+378.4(478)]
400. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Ma-
tematică şi Informatică : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Bibl.
Şt.; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu; red. resp. : Elena Harconiţă; red. bibliogr. :
Dora Caduc, Lina Mihaluţa. – Bălţi : S. n., 2007 (Tipogr. USB). – 447 p. : fot.; 25 cm.
– (Bibliographia universitas).
ISBN 978-9975-50-017-3
50 ex. – [2008-513]
016:378.4(478)
401. Nicolae Ţâu : [diplomat, economist, profesor univ.] la 60 de ani :
Biobibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt. :
Tatiana Kalguşkin, Elena Ţurcan; concepţie, red. şt. : Ludmila Corghenci; red.

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

bibliogr. : Valentina Chitoroagă; trad. : Lucia Corghenci. – Ch. : ULIM, 2008. – 70 p.


: fot. color; 21 cm. – (Col. "Universitaria"; Fasc. a 30-a).
Texte : lb. rom., engl.
ISBN 978-9975-920-63-6
50 ex. – [2008-501]
- - 1. Relaţii internaţionale – Indici bibliografici.
016:[327+929 Ţâu]
06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPO-
ZIŢII. MUZEE

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


402. Catalogul organizaţiilor non-guvernamentale din regiunea de dez-
voltare Sud a Republicii Moldova / Asoc. pentru Cooperare şi Comunic. Democrati-
că "Dialog" din Cahul, Centrul Regional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor –
Contact Cahul, Asoc. Cetăţenilor cu Iniţiativă, or. Cantemir, …; trad. : Tatiana
Pînzari, Liza Hinton; resp. de ed. : Nicolae Dandiş. – Ch. : "Bons Offices" SRL,
2008. – 164 p. : fig.; 30 cm.
Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financ. al
Agenţiei Suedeze pentru dezvoltare şi Coop. Intern. şi al Fundaţiei Soros Moldova
210 ex. – [2008-475]
- - 1. Organizaţii non-guvernamentale – Republica Moldova – Cataloage.
061.2(478)(085.2)=135.1=111
403. "MoldConstruct"; "MoldEnergy", expoziţii intern. specializate
(12; 13; 2008; Chişinău). Expoziţii internaţionale specializate "MoldConstruct", ed.
a 12-a; "MoldEnergy", ed. a 13-a, 12-15.03.2008 : Cat. oficial / org. : Centrul Intern.
de Expoziţii "Moldexpo" SA; co-org. : SC "AB Plus" SRL, România, "Forem Fair Org.
& Services Ltd C", Turcia. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 114,
[15] p. : il. color; 30 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu suportul Agenţiei Construcţii
şi Dezvoltarea Teritoriului a Rep. Moldova
[2008-455]
- - 1. Expoziţii internaţionale specializate – Materiale de construcţii.
061.43(100):691
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
404. Актуальные проблемы современности : научный поиск и пути
решения : Сб. материалов науч. конф. профессор.-преподават. состава и сту-
дентов по итогам науч.-исслед. работы за 2006-2007 учеб. г. / Славян. ун-т
Респ. Молдова; редкол. : М. В. Компанеец, … . – К. : "Valinex" SA, 2007. – 20
cm. – ISBN 978-9975-9915-7-5. – Сб. основан в 2000 г.

7
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Вып. 7. – 2007. – 170 p. : des., tab. – Texte : lb. rom, engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-68-052-3 : 80 ex. – [2008-525]
082+378.4(478)=135.1=111=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
405. Abecedar şi numărătoare : [carte pentru cei mici] / text : Anatol
Rotari. – Ch. : Î.I. "Rotari-Xenia", 2007 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [42] p. :
il. color; 21 cm. – (Ser. "Bunicuţa pentru copii").
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9901-2-7 (Tipogr. "Continental Grup" SRL)
5000 ex. – [2008-529]
087.5:373.2
406. Cine-i Cinel? : [carte pentru cei mici] / text : Anatol Rotari. – Ch. :
Î.I. "Rotari-Xenia", 2007 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [18] p. : il. color; 21 cm.
– (Ser. "Bunicuţa pentru copii").
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9843-8-6 (Tipogr. "Continental Grup" SRL)
5000 ex. – [2008-535]
087.5:373.2
407. De ce oare? : [carte pentru cei mici] / text : Anatol Rotari. – Ch. :
Î.I. "Rotari-Xenia", 2007 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [18] p. : il. color; 21 cm.
– (Ser. "Bunicuţa pentru copii").
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9901-0-3 (Tipogr. "Continental Grup" SRL)
5000 ex. – [2008-527]
087.5:373.2
408. Idem. – Ch. : Î.I. "Rotari-Xenia", 2007 (Tipogr. "Continental Grup"
SRL). – [18] p. : il. color; 21 cm. – (Ser. "Bunicuţa pentru copii").
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9843-6-2 (Tipogr. "Continental Grup" SRL)
5000 ex. – [2008-534]
087.5:373.2
409. Enciclopedia curioşilor / alcăt. : Silvia Ursache, …; prez. graf. :
Violeta Zabulica-Diordiev, Radu Diordiev. – Ch. : Silvius Libris ("Sica &V" SRL),
2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 256 p. : il. color; 29 cm.
ISBN 978-9975-103-50-3 (în cop. tare)
4000 ex. – [2008-421]
- - 1. Enciclopedii pentru copii.
087.5:030

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

410. Învăţăm a vorbi : [carte pentru cei mici] / text : Anatol Rotari. – Ch.
: Î.I. "Rotari-Xenia", 2007 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [18] p. : il. color; 22
cm. – (Ser. "Bunicuţa pentru copii").
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9901-1-0 (Tipogr. "Continental Grup" SRL)
5000 ex. – [2008-528]
087.5:373.2
411. Idem. – Ch. : Î.I. "Rotari-Xenia", 2007 (Tipogr. "Continental Grup"
SRL). – [18] p. : il. color; 21 cm. – (Ser. "Bunicuţa pentru copii").
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9843-1-7 (Tipogr. "Continental Grup" SRL)
5000 ex. – [2008-533]
087.5:373.2
412. Paladi, Cristina
Îngeraşi pentru copilaşi = Ангелочки для детей : Carte de studiat şi de
colorat / Cristina Paladi, Sergiu Paladi; trad. : Olga Paladi, Margarita Arsenieva. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 32, [1] p. : il.; 29 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul dlui Anatol Josan, preş. al
JAS GROUP
ISBN 978-9975-937-43-6
1000 ex. – [2008-400]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
413. "Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de as i-
gurare a securităţii umane", conf. şt. intern. (13; 2008; Chişinău). Bioetica, filo-
sofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materiale-
le Conf. a 13-a Şt. Intern., 26-27 mart. 2008 / red. resp. : Teodor N. Ţîrdea. – Ch. :
CEP "Medicină", 2008 (Tipogr. "Chişinău-Prim" SRL). – 249 p. : fig., tab.; 21 cm.
Antetit. : Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. Catedra Filosofie şi Bioetică,
Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova, … – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art.
ISBN 978-9975-9684-1-6
150 ex. – [2008-502]
- - 1. Bioetică. 2. Filozofie morală. 3. Economie. 4. Medicină.
17+33+61(082)=135.1=161.1

9
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

2 RELIGIE. TEOLOGIE
22 BIBLIA
414. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură / Biserica Ortodoxă din Moldova. – Ch. :
Complexul de Ed. al Bisericii Ortodoxe din Moldova, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul").
– 1416, [6] p. : h.; 29 cm.
ISBN 978-9975-47-008-7 (în cop. tare)
5000 ex. – [2008-427]
- - 1. Biblia. 2. Sfânta scriptură.
22
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
415. Lângă ape de odihnă : Picături din Apa Vieţii pentru fiecare zi :
[pasaje biblice]. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2008. – [65] p.; 21 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-77-080-4
3000 ex. – [2008-426]
- - 1. Pasaje biblice – Interpretări.
23/28(082)
416. "Prin ortodoxie şi umanism spre reintegrarea Moldovei", conf.
şt.-teologică (2008; Chişinău). Prin ortodoxie şi umanism spre reintegrarea Mol-
dovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice / red. resp. : Ion Mereuţă, … – Ch. : "Chişi-
nău-Prim" SRL, 2008. – 164 p.; 21 cm.
Antetit. : Biserica Ortodoxă din Moldova, Biserica "Sf. Cuvioasa
Parascheva", mun. Chişinău, Asoc. "Pentru Demnitatea Umană" din Rep. Moldova.
– Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-9684-5-4
70 ex. – [2008-503]
- - 1. Biserica ortodoxă – Umanism.
281.9:165.74(082)=135.1=161.1
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
417. Caraşciuc, Lilia
Măsurăm corupţia : de la sondaj la sondaj / Lilia Caraşciuc; Transparency
Intern. Moldova. – Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2007 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 20 cm. – ISBN 978-9975-80-105-8.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[Partea] a 2-a. – 2007. – 59 p. : fig., tab. – Apare cu sprijinul financ. al


NOVIB. – ISBN 978-9975-80-106-5 : Gratuit, 1000 ex. – [2008-476]
- - 1. Sondaje – Corupţie.
303.4:343.352
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
418. Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial al
Republicii Moldova : [monogr.] / Constantin Matei, Matei Mâtcu, Valeriu Sainsus,
Mihai Hachi; coord. : Valeriu Sainsus; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra "Geografie şi Econ. Mediului". – Ch. : ASEM, 2008. –
166 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 165-166 (33 tit.)
ISBN 978-9975-75-390-6
66 ex. – [2008-498]
- - 1. Demografia oraşelor mici – Republica Moldova.
314+338.43(478)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
419. Copiii Moldovei = Дети Молдовы = Children of Moldova / Biroul
Naţ. de Statistică al Rep. Moldova; trad. : Diana Loznean; col. red. : Vitalie Valcov
(preş.), … – Ch. : Statistica, 2008 (Combinatul Poligr.). – 186 p. : diagr., fot. tab.
color; 30 cm. – (Statistica Moldovei).
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Reprezen-
tanţei UNICEF în Rep. Moldova
ISBN 978-9975-901-85-7
3000 ex. – [2008-557]
- - 1. Copii – Republica Moldova – Date statistice.
316.346.3-053.2(478)(083.41)=135.1=111=161.1
420. Raport despre activitatea organizaţiei în anul… : [Centrul de in-
formaţii "GenderDoc-M"] / Centrul de informaţii "GenderDoc-M". – [Ch. : S. n., 2008
(Combinatul Poligr.)]. – 11 x 19 cm.
…2006. – 2008. – 175 p. : tab. – Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., engl.,
rusă. – [2008-468]
- - 1. Centrul de informaţii "GenderDoc-M" – Raport.
316.346.2(047)
32 POLITICĂ
421. Kahn, Sylvain

11
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Geopolitica Uniunii Europene / Sylvian Kahn; trad. de Gabriela Şiclovan. –


Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 176 p.; 20 cm. – (Col. "Cartier istoric" /
coord. de Inga Druţă).
Tit. orig. : Géopolitique de l'Union Européenne. – Bibliogr. p. 171-172
ISBN 978-9975-79-468-8 (în cop. tare)
610 ex. – [2008-439]
- - 1. Geopolitica Uniunii Europene.
32(4)
422. Lumea în 2020 : O schiţă a viitorului global prez. de Consiliul Naţ.
de Inform. al SUA : bazat pe consultări cu experţii nonguvernamentali din întreaga
lume / trad. din engl. de Camelia Boca; postf. de Dan Dungaciu, p. 147-248. – Ch. :
Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 247, [1] p. : fig.; 21 cm. – (Col. "Cartier
istoric" / coord. de Inga Druţă).
Tit. orig. : Mapping Global Future : Report of the CNI 2020 Project. –
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-79-456-5 (în cop. tare)
610 ex. – [2008-491]
- - 1. Geopolitică – Tendinţe globale.
32(100)
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
423. Боршевский, А. П.
Обучение демократии : Учеб.-метод. пособие / А. П. Боршевский; ко-
орд. : Якимов С. А.; Ин-т демократии. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama"
SA). – 151 p.; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 139-151
ISBN 978-9975-102-84-1
500 ex. – [2008-398]
- - 1. Democraţie (rusă).
321.7(075.8)
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
424. 100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova în 2007 :
[situaţia social-politică] / Ion Marandici, Dumitru Lazur, Ion Guzun, …; coord. :
Ghenadie Mocanu; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Ch.
: "Bons Offices" SRL, 2007. – 235 p. : fig., tab.; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaţiei Friedrich Ebert
ISBN 978-9975-80-118-8
90 ex. – [2008-484]

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Situaţia social-politică – Republica Moldova.


323/324(478)
425. Beşleagă, Vladimir
Conştiinţa naţională sub regimul comunist totalitar : (RSSM, 1956-1963) /
Vladimir Beşleagă. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 103, [1] p.;
20 cm. – (Col. "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN în CIP eronat
ISBN 978-9975-79-467-1
160 ex. – [2008-494]
- - 1. Mişcări naţionale – Republica Moldova – Istorie.
323.1(478)
426. Congresul persoanelor originare din Republica Moldova do-
miciliate peste hotare (2; 2006; Chişinău). Congresul II al persoanelor originare
din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diaspora moldovenească) =
Второй Конгресс выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом
(молдавской диаспоры) : Raporturi, comunic., alte doc., 12-14 oct., 2006, Chişinău
/ a pregătit : Tatiana Levandovskaia, Angela Poleacova. – Ch. : Paragon, 2007. –
129 p. : fot., tab.; 21 cm.
Antetit. : Biroul Relaţii Interetnice. – Texte : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-916-19-6
300 ex. – [2008-393]
- - 1. Diaspora moldovenească.
323.1(478)(082)=135.1=161.1
427. Republica Moldova … . Raport de Stare a Ţării / Centrul Analitic
Independent "Expert Grup"; alcăt. : Valeriu Prohniţchi, …; coord. gen. : Valeriu
Prohniţchi. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 273 p. : fig., tab.; 30 cm.
… 2007. – 2008. – 273 p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 272-273. – ISBN 978-
9975-80-094-5 : 500 ex. – [2008-473]
- - 1. Situaţia social-politică – Republica Moldova. 2. Economie – Republi-
ca Moldova.
[323/324+33](478)(047)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
428. Burian, Alexandru
Introducere în teoria relaţiilor internaţionale : Curs de lecţii / Alexandru
Burian; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Studii
Europene din Moldova, Asoc. de Drept Intern. din Rep. Moldova. – Ed. a 3-a (rev. şi
adăug.). – Ch. : CEP USM, 2007. – 352 p.; 21 cm. – (Alma Mater / cop. ser. Mihai
Bacinschi).
Bibliogr. p. 293-350 (1025 tit.), la sfârşitul lecţiilor şi în notele de subsol

13
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

ISBN 978-9975-70-465-6
1000 ex. – [2008-435]
- - 1. Relaţii internaţionale.
327(075.8)
429. Forcade, Olivier
Serviciile secrete : Puterea şi informaţia secretă în lumea modernă /
OIivier Forcade, Sébastien Laurent; trad. din fr. de Ioan T. Biţa. – Ch. : Cartier, 2008
(Combinatul Poligr.). – 280 p.; 21 cm. – (Col. "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Tit. orig. : Secrets d'État. Pouvoirs et renseignement dans le monde
contemporain. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-79-460-2 (eronat) (în cop. tare)
610 ex. – [2008-495]
- - 1. Servicii secrete.
327.84+355.40
430. Uniunea Europeană : istorie, instituţii, politici. Republica Moldova
în noua arhitectură europeană : [studiu] / Ludmila Barbă, Valeriu Gheorghiu, Alina
Felea, Lilia Zabolotnaia; coord. şt. : Lilia Zabolotnaia; red. coord. : Valeriu
Gheorghiu, Tatiana Ciocoi; Inst. de Istorie, Stat şi Drept. al Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. – Ch. : CEP USM, 2007. – 179 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-70-364-2
300 ex. – [2008-436]
- - 1. Relaţii politice – Uniunea Europeană – Republica Moldova.
327(4):061.1UE
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
431. "Беларусь – Молдова : 15 лет дипломатических отноше-
ний", междунар. научно-практ. конф. (2006; Кишинев). Беларусь – Молдова
: 15 лет дипломатических отношений : Междунар. научно-практ. конф., 16
нояб. 2006, Кишинев / ред. совет : Борис Гаина, … . – Ch. : CEP USM, 2007. –
299 p. : fig., tab.; 21 cm.
Antetit. : Ин-т истории, государства и права Акад. Наук Молдовы, По-
сольство Респ. Беларусь в Молдове. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de sub-
sol
ISBN 978-9975-70-504-2
300 ex. – [2008-437]
- - 1. Relaţii internaţionale – Republica Moldova – Belarus (rusă).
327(478+476)(082)
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

432. Obreja, Efim


Prevenirea corupţiei politice prin reglementarea finanţării partidelor politi-
ce şi campaniilor electorale / Efim Obreja; Transparency Intern. Moldova. – Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2007. – 115, [1] p. : tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al NOVIB
ISBN 978-9975-80-088-4
Gratuit, 1000 ex. – [2008-472]
- - 1. Partide politice – Republica Moldova – Prevenirea corupţiei.
329(478):328.185
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
433. Муравский, С. Е.
Теория ценности и ценность теории : Новая парадигма оценки : (сис-
тем.-методол. исслед.) / С. Е. Муравский, А. С. Муравский; АН Молдовы, М-во
экономики и торговли Респ. Молдова, Ин-т экономики, финансов и статистики.
– Ch. : IEFS, 2008. – 771 p. : tab., [1] f. portr.; 25 cm.
Bibliogr. p. 762-768
ISBN 978-9975-9562-6-0
300 ex. – [2008-396]
- - 1. Teoria valorii (rusă).
330.138
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
434. Forţa noastră-i în unire! : (Practici de succes în activitatea organi-
zaţiilor sindicaliste din Rep. Moldova) / alcăt. : Vasile Cioaric. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 45, [2] p. : fot. color; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Confederaţiei Sindicatelor din
Austria şi al Fundaţiei "Friedrich Ebert"
200 ex. – [2008-454]
- - 1. Organizaţii sindicale – Republica Moldova.
331.105.44(478)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
435. Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2007 : Aprob.
prin Hotărârea Guvernului Rep. Moldova Nr. 596 din 29 mai 2007 (Monitorul Oficial
nr. 078, din 08.06.2007, art. 633) / Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Rep. Mol-
dova; coord. : Octavian Mocreac. – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2007. – 936, [2] p. : tab.;
31 cm.

15
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

ISBN 978-9975-9636-1-9 (în cop. tare)


200 ex. – [2008-470]
- - 1. Cadastrul funciar al Republicii Moldova.
332.3(478)
336 Finanţe
436. Budevici-Puiu, Liliana
Finanţe şi credit : curs univ. / Lilia Budevici-Puiu, Natalia Armanova; Univ.
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Catedra Managementul Culturii Fizice. – Ch. :
"Valinex" SA, 2008. – 211 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 207-211 (66 tit.)
ISBN 978-9975-68-029-5
100 ex. – [2008-431]
- - 1. Finanţe. 2. Credit.
336(075.8)
437. Мажеру, В.
Финансовая диагностика как основа для принятия управленческих
решений в финансовом инжиниринге / В. Мажеру, М. Мингазов. – Ch. : ASEM,
2008. – 123 p. : diagr., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 106-107 (28 tit.)
ISBN 978-9975-75-385-2
50 ex. – [2008-497]
- - 1. Finanţe – Diagnostică (rusă).
336.64:664.1
438. Темрин, Сергей
Секреты налоговой кухни : [универс. cправ. : для бухгалтеров и
налог. служащих] / Сергей Темрин, Юрий Ликий, Петру Гричук. – К. : "Consultaţii
în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor" PP SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 414
p. : tab.; 24 cm. – (Б-ка журн. "Бухгалтерские и налоговые консультации").
ISBN 978-9975-901-84-0
2000 ex. – [2008-555]
- - 1. Impozite – Îndrumare (rusă).
336.22(036)
439. Шаповалов, Борис
Законы денег и богатства : Сохраните то, что имеете и создайте то,
что заслуживаете / Борис Шаповалов, Татьяна Шаповалова; Центр имиджа и
консалтинга "Image-Şapovalov". – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2008. – 96 p. : fig.,
tab.; 21 cm. – (Сер. "Измени свою жизнь к лучшему").
ISBN 978-9975-66-059-4
1000 ex. – [2008-450]

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Bani – Consultaţii financiare (rusă).


336
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.
440. Reformele economice în Republica Moldova şi România / P.
Movileanu (coord.), Arina Antoci, Sergiu Creţu (România), …; ref. şt. : Ion Sîrbu, …;
Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2007. – 466 p. : graf., tab.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 461-466 şi în notele de sub-
sol
ISBN 978-9975-75-115-5 (eronat)
100 ex. – [2008-524]
- - 1. Reforme economice – Republica Moldova – România.
338.24.021.8(498+478)
441. "Rolul ştiinţelor socio-economice şi umanistice în dezvoltarea
economiei contemporane", simpoz. şt. intern. (2007; Chişinău). Simpozion ştiin-
ţific internaţional "Rolul ştiinţelor socio-economice şi umanistice în dezvoltarea eco-
nomiei contemporane", 21 sept. 2007, Chişinău / coord. : Ludmila Roşca, Natalia
Mocanu; col. red. : Tomiţa Petru, … . – Ch. : UASM, 2008. – 332 p. : des., tab.; 25
cm.
Antetit. : Univ. Agrară de Stat din Moldova. Fac. de Econ. – Texte : lb.
rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-64-111-1
100 ex. – [2008-523]
- - 1. Economie contemporană.
338(082)=135.1=161.1
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
442. Republica Moldova. Guvernul. Planul de acţiuni pentru imple-
mentarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare pe anii … / Guvernul Rep. Moldova. –
Ch. : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
… 2008-2011. – 2007. – 139 p. : tab. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-901-
86-4 : 300 ex. – [2008-553]
- - 1. Strategia Naţională de Dezvoltare – Republica Moldova – Plan de
acţiuni.
[338:328.13](478)
443. Republica Moldova. Guvernul. Strategia Naţională de Dezvoltare
… / Guvernul Rep. Moldova. – Gh. : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
… 2008-2011. – 2007. – 191 p. : fig., tab. – F. f. de tit.. – ISBN 978-9975-
901-81-9 : 6000 ex. – [2008-554]
- - 1. Strategia Naţională de Dezvoltare – Republica Moldova.

17
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

[338:328.13](478)
444. Idem în lb. engl. : National Development Strategy … – Ch. : S. n.,
2008 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
… 2008-2011. – 2008. – 174 p. : fig., tab. – ISBN 978-9975-901-83-3 :
1000 ex. – [2008-466]
- - 1. Strategia Naţională de Dezvoltare – Republica Moldova (engl.).
[338:328.13](478)
445. Idem în lb. rusă : Национальная Стратегия Развития … – К. : Б.
и., 2008 (Полиграф. комбинат). – 20 cm.
… 2008-2011. – 2008. – 199 p. : des., tab. – ISBN 978-9975-901-82-6 :
2000 ex. – [2008-465]
- - 1. Strategia Naţională de Dezvoltare – Republica Moldova (rusă).
[338:328.13](478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
446. Mincu, Georgeta
Evaluarea angajamentelor Republicii Moldova faţă de Organizaţia Mon-
dială a Comerţului : [studiu] / Georgeta Mincu; Centrul Analitic Independent "Expert
Grup", Asoc. pentru Democraţie Participativă ADEPT. – Ch. : "Bons Offices" SRL,
2008. – 128 p. : tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 978-9975-80-119-5
300 ex. – [2008-485]
- - 1. Comerţ exterior – Republica Moldova.
339.5(478)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
447. Charrier, Jean-Loup
Codul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului : [texte, comentarii, juris-
prudenţă, îndrumări practice, bibliogr.-adnot.] / Jean-Loup Charrier, Andrei Chiriac;
trad. din lb. fr. : Andrei Chiriac. – Ch. : "Balacron" SRL ; Paris : "LexisNexis" SA,
2008. – 722 p.; 25 cm. – (Juris code).
Bibliogr. în text şi în notele de subsol. – Ind alf. p. 710-715. – Apare cu
sprijinul financ. al Comisiei Europene şi Consiliului Europei
ISBN 978-9975-100-40-3 ("Balacron" SRL). – ISBN 2-7110-0378-7
("LexisNexis" SA) (în cop. tare)
1000 ex. – [2008-402]

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Drepturile omului – Convenţia europeană. 2. Codul Convenţiei Euro-


pene a Drepturilor Omului.
341.231.14(4)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
448. Cârnaţ, Teodor
Non-discriminarea în condiţiile constituţionalismului contemporan din Re-
publica Moldova : Monogr. / Teodor Cârnaţ; Com. Helsinki pentru Drepturile Omului
din Moldova, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama"
SA). – 387 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 334-353 (365 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-102-91-9
1000 ex. – [2008-549]
- - 1. Libertate constituţională – Prevenirea şi combaterea discriminării.
342.76(478)
449. Drepturile omului în regiunea transnistreană a Moldovei = Права
человека в приднестровском регионe Молдовы = Human rights in transnistrian
region of Moldova : Studiu / Ion Manole, Pavel Postica, Alexandru Postica, …; trad.
şi adapt. : Irina Saviţchi; Asoc. "Promo-Lex", Centrul de Resurse şi Dezvoltare pen-
tru Transnistria. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 207 p. : tab.; 24
cm.
Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în notele de sub-
sol. – Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Regale a Olandei, prin intermediul
Programului "Matra Kap"
ISBN 978-9975-66-008-2
Gratuit, 500 ex. – [2008-448]
- - 1. Drepturile omului – Regiunea Transnistreană – Republica Moldova.
342.72/.73(478-24)=135.1=111=161.1
450. Народное собрание Гагаузии, 2003-2008 годы / Президиум
народ. собрания Гагузии 3 созыва. – Комрат : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 63 p. : h., fot. color, n. muz.; 30 cm.
Text parţial : lb. găgăuză
ISBN 978-9975-66-060-0 (în cop. tare)
700 ex. – [2008-451]
- - 1. Народное собрание Гагаузии – История.
342(478-29)(091)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
451. Avram, Mihail
Respectarea drepturilor omului de către judecătorii de instrucţie la aplica-
rea arestării preventive : Raport de cercetare statistică / Mihail Avram, Victor Zaha-

19
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

ria; Agenţia pentru Susţinerea Învăţ. Juridic şi a Organelor de Drept "Ex-Lege". –


Ch. : "Bons Offices" SRL, 2007. – 56 p. : diagr., tab.; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 978-9975-80-111-9
200 ex. – [2008-479]
- - 1. Detenţie preventivă – Drepturile omului.
343.126:342.7(047)
452. Savin, Natalia
Sfaturi practice în soluţionarea problemelor sociale = Практические
советы в решении социальных проблем : [a foştilor deţinuţi] / Natalia Savin, Ale-
xandru Rudi, Vasili Chirman; coord. : Liubov Nemcinova, Diana Zinenco; Soc. Intern.
a Drepturilor Omului, Secţ. din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poli-
graf" SRL). – 40 p. : tab.; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
– Apare cu sprijinul financ. al ICCO în colab. cu IRP
ISBN 978-9975-66-064-8
Gratuit, 1000 ex. – [2008-453]
- - 1. Persoane eliberate – Reintegrare socială.
343.848:316.614=135.1=161.1
347 Drept civil
453. Codul civil al Republicii Moldova : Adoptat prin Legea nr. 985-XV
din 18 apr. 2002, Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr.128-129 din 13 sept. 2002, în
vigoare din 12.06.2003, cu modificări de până la 1 mart. 2008 / ed. îngrijită de Oleg
Efrim. – Ed. a 2-a actualizată. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
648 p.; 12 x 17 cm. – (Col. "Cartier juridic" / coord. de Viorel Frunză).
ISBN 978-9975-79-466-4 (în cop. tare)
610 ex. – [2008-493]
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
347.7 Drept comercial
454. Ghid privind modul de legalizare a capitalului, reformarea impozi-
tării şi amnistierea fiscală / Agenţia de Rating şi Estimare "Estimator-VM" SRL. –
[Ed. a 2-a, rev.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2007. – 82, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al PNUD Moldova
ISBN 978-9975-80-112-6
500 ex. – [2008-480]
- - 1. Organizaţii comerciale – Capital – Legalizare.
347.73:336.228.32

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

455. Idem în lb. engl. : A guide to capital legalization, tax reform and fis-
cal amnesty / transl. into engl. : Iulian Rusu. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2007. – 82, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al UNDP Moldova
ISBN 978-9975-80-114-0
200 ex. – [2008-482]
- - 1. Organizaţii comerciale – Capital – Legalizare (engl.).
347.73:336.228.32
456. Idem în lb. rusă : Спрвочник по вопросам легализации
капитала, налоговой реформы и фискальной амнистии / пер. на рус. : Лучия
Ботнарюк. – [Ed. a 2-a, rev.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL. – 84 p. : fig., tab.; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке ПРООН Молдова
ISBN 978-9975-80-113-3
300 ex. – [2008-481]
- - 1. Organizaţii comerciale – Capital – Legalizare (rusă).
347.73:336.228.32
457. Кайряк, И. Н.
Банковское право : [учеб.] / И. Н. Кайряк; консультанты : Г. А. Алек-
сандрова, Г. А. Капацина. – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2008 (Tipogr. "Balacron"
SRL). – 357 p. : scheme; 25 cm. – Посвящается 10-летию Славян. Ун-та.
Bibliogr. p. 353-356 (74 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-9955-3-5 (în cop. tare)
500 ex. – [2008-408]
- - 1. Drept bancar (rusă).
347.734(075.8)
458. Кайряк, И. Н.
Финансовое право : [учеб.] / И. Н. Кайряк; консультант : Г. А.
Александрова. – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 197 p.
: scheme; 25 cm. – Посвящается 10-летию Славян. Ун-та.
Bibliogr. p. 186-194
ISBN 978-9975-9955-4-2 (în cop. tare)
500 ex. – [2008-409]
- - 1. Drept financiar (rusă).
347.73(075.8)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
459. Analiza protecţiei sociale a invalizilor în Republica Moldova : [ra-
port] / Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; elab. : Alfredas Zabieta (consul-
tant intern.), ... – Ch. : S. n., 2007 ("Elena-VI" SRL). – 120 p. : tab.; 29 cm.

21
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

ISBN 978-9975-9750-0-1
500 ex. – [2008-471]
- - 1. Invalizi – Republica Moldova – Protecţie socială.
364.26.044.22(478)(047)
368 Asigurări
460. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală = Обязательное
медицинское страхование : Progr. unic al asigurării obligatorii de asistenţă medi-
cală pentru anul … / Compania Naţ. de Asigurări în Medicină. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 24 cm. – ISBN 978-9975-78-001-8.
… 2008 : Vol. 3. – 2008. – 36; 36 p. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Pag.
paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-9768-2-4 : 7000
ex. – [2008-500]
- - 1. Asigurare medicală – Republica Moldova.
368.9:614(478)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
461. Guţu, Vladimir
Didactica pentru adulţi din perspectivă motivaţională : [studiu] / Vladimir
Guţu, Liliana Posţan; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Istorie şi Psihologie. Cate-
dra Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CEP USM, 2008. – 176 p. : diagr., fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 159-175 (215 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-70-484-7
50 ex. – [2008-506]
- - 1. Educaţia adulţilor – Concepte – Strategii.
37.0
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
462. Aplicarea ICT în discipline de studii : Program de formare conti-
nuă în domeniul aplicării ICT în educaţie : Suport didactic pentru profesori / Univ. de
Stat din Moldova, Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Inst. de Stat de Instruire
Continuă; elab. şi adapt. : Simion Caisîn, …; red. şef : Simion Caisîn. – Ch. : ISIC,
2007. – 370 p. : fig., tab.; 29 cm. – (ICT în Educaţie).
200 ex. – [2008-413]
- - 1. Informatică – Metodica predării.
37.016.046:004
463. Iniţiere în utilizarea ICT în şcoală : Program de formare continuă
în domeniul aplicării ICT în educaţie : Suport didactic pentru profesori : [în 2 părţi] /
Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Inst. de Stat de

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Instruire Continuă; elab., adapt. : Simion Caisîn (red.-şef.), ...; red. coord. : Ion Spi-
nei. – Ch. : ISIC, 2007. – 29 cm. – (ICT în Educaţie). – ISBN 978-9975-9944-6-0.
Partea 1-a : Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor (Modulul II).
Procesare de text – Word (Modulul III). Prezentări – PowerPoint (Modulul VI). Inter-
net şi poştă electronică (Modulul VII). – 2007. – 353, [3] p. : fig. – ISBN 978-9975-
9944-7-7 : 1000 ex. – [2008-416]
- - 1. Informatică – Metodica predării.
37.016.046:004
464. Partea a 2-a : Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei şi co-
municaţiilor (Modulul I). Calcul tabelar – MS Excel (Modulul IV. Baze de date – MS
Acces (Modulul V). – 2007. – 356 p. : fig. – ISBN 978-9975-9944-8-4 : 1000 ex. –
[2008-417]
- - 1. Informatică – Metodica predării.
37.016.046:004
465. Specializarea în ICT : Program de formare continuă în domeniul
aplicării ICT în educaţie : Suport didactic pentru profesori / Univ. de Stat din Moldo-
va, Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Inst. de Stat de Instruire Continuă;
elab. şi adapt. : Valentin Rîngaci, …; red. şef : Simion Caisîn – Ch. : ISIC, 2007. –
410 p. : fig., tab.; 29 cm. – (ICT în Educaţie).
Bibliogr. p. 410 (20 tit.)
ISBN 978-9975-9809-4-4
200 ex. – [2008-414]
- - 1. Informatică – Metodica predării.
37.016.046:004
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
466. Gheţu-Bârlădeanu, Rodica
Bună Dimineaţa, Te Iubesc! : scenarii literar-muzicale / Rodica Gheţu-
Bârlădeanu; cop. : Arcadie Gheţu. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 93, [2] p. : n. muz.;
22 cm.
ISBN 978-9975-900-98-0
1000 ex. – [2008-399]
- - 1. Scenarii literar-muzicale.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
467. Pascari, Valentina
Proiectarea procesului educaţional în instituţia preşcolară : actualizare
metodologică / Valentina Pascari. – Ch. : CEP USM, 2008. – 121 p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 119-121 (62 tit.)
ISBN 978-9975-70-466-3

23
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

500 ex. – [2008-505]


- - 1. Învăţământ preşcolar – Proiectarea procesului educaţional.
373.2
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-
tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
468. Colesnic, Iurie
Colegiul Republican de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală" : Ghid enci-
clopedic / Iurie Colesnic; concepţia graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 254 p. : fot., [16] p. reprod. color; 21 cm.
Bibliogr. p. 254 (28 tit.)
ISBN 978-9975-906-27-2 (în cop. tare)
1000 ex. – [2008-489]
- - 1. Colegiul Republican de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală" – Isto-
rie.
377(478):75/76(091)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
469. Guţu, Vladimir
Proiectarea didactică în învăţămîntul superior : [pentru uzul studenţilor] /
Vladimir Guţu; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Istorie şi Psihologie. Catedra de
Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CEP USM, 2007. – 250 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 248-249 (28 tit.)
ISBN 978-9975-70-485-4
100 ex. – [2008-507]
- - 1. Învăţământ superior – Proiectare didactică.
378(075)
470. Procesul Bologna : Experienţă naţională şi internaţională : Culeg.
de docum. şi materiale / Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă", Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, …; elab. şi adapt. : Simion Caisîn,
… – Ch. : ISIC, 2007. – 236 p. : fig., tab., tab. color; 29 cm.
Text : lb. rom., engl. – Bibliogr. în text şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-9944-4-6
200 ex. – [2008-415]
- - 1. Procesul Bologna.
378(094)(082)
471. Procesul de la Bologna în Republica Moldova (2004-2007) / Cen-
trul de Strategii şi Tehnologii Univ. Pro Bologna; coord. : Constantin Marin. – Ch. :
"Imprint Service" SRL, 2008. – 171, [1] p.; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 978-9975-9905-1-6

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

200 ex. – [2008-538]


- - 1. Învăţământ superior – Procesul de la Bologna. 2. Procesul de la
Bologna – Învăţământ superior.
378(478)
472. Universitatea de Stat din Moldova. Bilanţul activităţii ştiinţifice a
Universităţii de Stat din Moldova pentru anul... / Univ. de Stat din Moldova. Dep.
Cercet. şi Inovare; coord. : P. Chetruş, L. Gorceac. – Ch. : CEP USM, 2008. – 20
cm.
...2007. – 2008. – 192 p. : fig., tab. – Lista publ. de bază ale corpului di-
dactico-ştiinţific pentru anul 2007 p. 179-191. – ISBN 978-9975-70-545-5 : 60 ex. –
[2008-438]
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Activităţi ştiinţifice.
378.4(478):001
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
473. Dediu, Ion I.
Biosferologie = Biospherology : [studiu] / Ion I. Dediu; ref. şt. : Gheorghe
Mustaţă, …; Acad. Naţ. de Ştiinţe Ecologice. – Ch. : "Phoenix" SRL, 2007 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 145, [1] p. : fig.; 23 cm.
Tit. pe cop., text : lb. rom. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 118-143. – Apa-
re cu sprijinul financ. al Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova
ISBN 978-9975-9759-1-9
500 ex. – [2008-404]
- - 1. Biosferologie.
504.7:574
474. Resursele acvatice ale Republicii Moldova : [în 4 vol.] / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Asoc. de Mediu INQUA-Moldova; com. naţ. : Constantin
Mihailescu (preş.), … . – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 27 cm. –
ISBN 978-9975-67-290-0.
[Vol. 2] : Fântâni şi izvoare = Колодцы и родники : Atlas ecologic / Aureliu
Ovcerenco, Constantin Mihailescu, Oleg Bogdevici, Gavril Gîlcă; fot. : Aureliu
Ovcerenco, … . – 2008. – 208 p. : fot. color. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr.
p. 207-208. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţ. – ISBN 978-9975-
67-345-7 (în cop. tare) : 1500 ex. – [2008-412]
- - 1. Resurse acvatice – Republica Moldova. 2. Fântâni – Republica Mol-
dova. 3. Izvoare – Republica Moldova.
504.43(084.4)=135.1=161.1

25
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

51 MATEMATICĂ
475. Goian, I.
Rezumate la matematică : cl. 10-12 : Pregătire către examenul de bacala-
ureat / I. Goian, V. Marin. – Ch. : Teo-Educaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 239 p. : fig., tab.; 10 x 13 cm.
ISBN 978-9975-9703-3-4
3000 ex. – [2008-516]
- - 1. Matematică.
51(075.3)
476. Mandrea, Luminiţa
Matematica prin probleme : Pentru cl. a 3-a / Luminiţa Mandrea, Lidia
Gâdei, Mariana Sălăvăstru. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 92 p. : tab.; 20 cm.
ISBN 978-9975-80-120-1
[2008-486]
- - 1. Matematică.
51(075.2)
519.7 Cibernetică matematică
477. "Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţion a-
le", conf. intern. (2008; Chişinău). "Modelare matematică, optimizare şi tehnologii
informaţionale" : Materialele Conf. Intern., 19-21 mart. 2008, Chişinău / col. red. :
Dumitru Lozovanu, …; red. resp. : Dumitru Solomon. – Ch. : Evrica, 2008 (Tipogr.
AŞM). – 428 p. : fig., tab.; 20 cm.
Antetit. : Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunic. – Texe : lb. rom.,
engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-941-24-2
150 ex. – [2008-429]
- - 1. Modelare matematică. 2. Informatică.
519.711:004(082)=00
519.8 Cercetări operaţionale
478. Гамецкий, А. Ф.
Исследованиe операций : [мат. модели : учеб. пособие : в 2 т.] / А. Ф.
Гамецкий, Д. И. Соломон; Акад. транспорта, информатики и коммуникаций,
Акад. экон. знаний Молдовы. – Ch. : Evrica, 2008 (Tipogr. AŞM). – 22 cm. – (Сер.
"Экон. теория, Математика, Информатика").
Том 2. – 2008. – 590, [1] p. : des., tab. – Bibliogr. p. 574-575 (35 tit.). –
ISBN 978-9975-942-11-9 (în cop. tare) : 250 ex. – [2008-430]
- - 1. Cercetări operaţionale (matematică).
519.8(075.8)

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

479. Шор, Н. З.
Методы недифференцируемой оптимизации и сложные экстремаль-
ные задачи : Сб. избр. трудов / Н. З. Шор; редкол. : И. В. Сергиенко, …; Нац.
Акад. Наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова, Акад. Транспорта,
информатки и коммуникаций. – К. : Эврика, 2008. – 270, [1] p. : tab.; 22 cm.
ISBN 978-9975-941-19-8 (eronat) (în cop. tare)
150 ex. – [2008-428]
- - 1. Programare matematică (rusă).
519.85
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
480. Попушой, Леонид
Сделано открытие, доказывающее, что Бог сотворил мир / Леонид
Попушой. – Ch. : AGEPI, 2008. – 55 p. : fig.; 20 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-911-08-5
300 ex. – [2008-463]
- - 1. Sistemul solar – Aspecte astrologice (rusă).
523:133.52
53 FIZICĂ
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
481. Şeremet, Victor
Encyclopaedia of domain green's functions : (Thermo-magneto-
electrostatics of solids in rectangular and polar coordinates) / Victor Şeremet, Guy
Bonnet; The Agrarian State Univ. of Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 220 p. : fig.; 27
cm.
Bibliogr. p. 218-219 (47 tit.)
ISBN 978-9975-64-108-1 (în cop. tare)
100 ex. – [2008-522]
- - 1. Fizică – Funcţiile Green (engl.).
531/534:51
482. Механика : Метод. указания к лаб. работам / Молд. Гос. Ун-т.
Физ. Фак. Каф. прикл. физики и информатики; сост. : И. К. Андроник, … – Ch. :
CEP USM, 2007. – 111 p. : fig., tab.; 21 cm.
ISBN 978-9975-70-446-5 (eronat)
50 ex. – [2008-510]
- - 1. Mecanică teoretică (rusă).
531/534(076.5)

27
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
483. Выродов, Д. А.
Гидростатические и гидродинамические принципы регулирования
влажности почвы и почвенных субстратов : [pentru uzul studenţilor] / Д. А. Вы-
родов. – Тирасполь : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2006. – 108 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 103-106 (47 tit.)
ISBN 978-9975-9917-1-1
100 ex. – [2008-469]
- - 1. Hidrodinamică – Umiditatea solului (rusă).
57.088.5:631.432.2(075)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
484. Dediu, Ion I.
Ecologia populaţiilor = Population ecology, demecology : [studiu] / Ion I.
Dediu; ref. şt. : Gheorghe Mustaţă, …; Acad. Naţ. de Ştiinţe Ecologice. – Ch. :
"Phoenix" SRL, 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 177, [1] p. : fig., tab.; 23 cm.
Tit. pe cop., text : lb. rom. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 149-173. – Apare
cu sprijinul financ. al Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova
ISBN 978-9975-9759-2-6
500 ex. – [2008-405]
- - 1. Ecologia populaţiilor. 2. Populaţiile şi mediul înconjurător.
574.3
485. Dediu, Ion I.
Ecologie sistemică, sau ecosistemologie = Systemic ecology,
ecosystemology / Ion I. Dediu; ref. şt. : Gheorghe Mustaţă, …; Acad. Naţ. de Ştiinţe
Ecologice. – Ch. : "Phoenix" SRL, 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 295, [1] p. : fig.,
tab.; 23 cm.
Tit. pe cop., text : lb. rom. – Rez. : lb. ehgl. – Bibliogr. p. 265-289. – Apare
cu sprijinul financ. al Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova
ISBN 978-9975-9934-9-4
500 ex. – [2008-407]
- - 1. Ecologie sistemică. 2. Ecosistemologie.
574.4/.5
486. Dediu, Ion I.
Tratat de ecologie teoretică = Fundamentals of theoretical ecology : St.
monogr. de sinteză / Ion I. Dediu; ref. şt. : Gheorghe Mustaţă, …; Acad. Naţ. de
Ştiinţe Ecologice. – Ch. : "Phoenix" SRL, 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 557, [1]
p. : fig.; 23 cm.
Tit. pe cop., text : lb. engl. – Bibliogr. p. 519-545. – Apare cu sprijinul
financ. al Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9759-3-3
500 ex. – [2008-406]
- - 1. Ecologie teoretică.
574
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
487. Lozan, Angela
Organisme modificate genetic şi sănătatea umană / Angela Lozan, Victo-
ria Holostenco; GEF, UNEP, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 65, [6] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 66-71 (76 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al GEF (Fondul Glo-
bal de Mediu)
ISBN 978-9975-66-034-1
1000 ex. – [2008-449]
- - 1. Diversitate biologică. 2. Mediul ambiant – Biosecuritate.
575:614.2
58 BOTANICĂ
488. Academicianul P. M. Zhukovskii – 120 ani : Culegere de articole
ştiinţifice = Академику П. М. Жуковскому – 120 лет : Cборник научных статей :
[de la naşterea cercetătorului botanist] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţ. de Biolo-
gie, Chimie, Ecologie. Secţ. de Ştiinţe Agricole, …; a pregătit : Ilia Trombiţki; red. şt.
: A. Ciubotaru, … . – Ch. : Eco-Tiras, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 160 p. :
fig., tab.; 30 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez. lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-66-063-1
500 ex. – [2008-452]
- - 1. Botanică – Plantele şi mediul lor. 2. Zhukovskii, Petru M., 1888-1975,
cercetător botanist.
581.5:582(082)=135.1=161.1
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
489. Roşca, Petru
Pierderile reproductive în context cu situaţia demografică actuală în Re-
publica Moldova : (Alocuţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea profesorului univ.
P. Roşca] / Petru Roşca; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 46, [1] p. : fig., tab.; 20 cm. – (Sa-
vanţi-medici iluştri).

29
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Tit. pe cop. : Petru Roşca. – Lista lucr. şt. publ. de profesorul univ. Petru
Roşca p. 32-47
[2008-445]
- - 1. Natalitate – Republica Moldova. 2. Fertilitate – Republica Moldova.
3. Roşca, Petru, 1938-…, medic obstetrician-ginecolog.
612.663(478)(092)
616 Patologie. Medicină clinică
490. Standarde / protocoale ale deprinderilor practice : (pentru asistenţi
medicali, moaşe şi felceri) / Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie; grupul de experţi
: Elena Stempovschi, … – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 428 p. : fig.
color, tab.; 29 cm.
ISBN 978-9975-77-079-8
500 ex. – [2008-499]
- - 1. Îngrijire medicală – Standarde – Norme.
616-082(083.74)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
491. Chicu, Valeriu
Epidemiologie de intervenţie : [pentru uzul studenţilor] / Valeriu Chicu,
Gavril Obreja, Viorel Prisăcaru; sub red. lui V. Chicu; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 376, [1] p. : fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 373-377 (58 tit.)
ISBN 978-9975-915-22-9
100 ex. – [2008-443]
- - 1. Boli infecţioase – Supraveghere epidemiologică. 2. Epidemiologie –
Supraveghere.
616.9-036.22:614.3(075.8)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
492. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi
Studenţilor, 15-17 noiembrie [2007 : Univ. Tehn. A Moldovei : în 3 vol.] / Univ. Tehn.
a Moldovei; col. red. : Valeriu Dorogan. – Ch. : UTM, 2007. – 29 cm. – ISBN 978-
9975-45-065-2.
Vol. 1. – 2007. – 511 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. :
lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-45-068-3 : 100 ex. –
[2008-456]
- - 1. Tehnică. 2. Inginerie.
62:378.4(478)(082)=135.1=111=161.1

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

493. Vol. 2. – 2007. – 539 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă.
– Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-45-068-3 (eronat)
: 100 ex. – [2008-457]
- - 1. Tehnică. 2. Inginerie.
62:378.4(478)(082)=00
494. Vol. 3. – 2007. – 580 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-45-068-3 (eronat) : 100 ex. – [2008-458]
- - 1. Tehnică. 2. Inginerie.
62:378.4(478)(082)=135.1=111=161.1
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole
495. Catan, Petru
Eficientizarea utilizării parcului de maşini şi tractoare în agricultură :
[monogr.] / Petru Catan, Ghenadie Negritu, Ala Beţivu; Univ. Slavonă din Rep. Mol-
dova. – Ch. : UASM, 2008. – 261 p. : des., scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 169-178 (175 tit.)
ISBN 978-9975-64-106-7
100 ex. – [2008-423]
- - 1. Maşini agricole – Utilizare.
631.3
631.9 Alte întrebări
496. Managementul riscurilor în cadrul practicilor agricole ecologice :
[pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Jigău, Valentin Crîşmaru, Iurie Senic, Natalia
Chiriac; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Min. Agriculturii şi Industriei Alimenta-
re. – Ch. : UASM, 2008. – [16] p. : tab.; 21 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-64-109-8
100 ex. – [2008-520]
- - 1. Ecologie agrară.
631.95(076.5)

31
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
497. Carte de telefoane. Raionul Hânceşti / Moldtelecom. – Ch. : "Re-
clama" SA, 2007. – 316 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-937-75-7
1000 ex. – [2008-551]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Carte de telefoane – Raionul Hânceşti – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
498. Carte de telefoane. Raionul Orhei / Moldtelecom. – Ch. : "Recla-
ma" SA, 2008. – 420, [1] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-937-76-4
3000 ex. – [2008-552]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Orhei – Republica Moldova – Carte de tele-
foane. 2. Carte de telefoane – Raionul Orhei – Republica Moldova.
654.15(478-21/22)(058.7)
499. Carte de telefoane. Raionul Sângerei / Moldtelecom. – Ch. : "Re-
clama" SA, 2008. – 247 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-937-77-1
2000 ex. – [2008-547]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Sângerei – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Carte de telefoane – Raionul Sângerei – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
500. Beţivu, Ala
Evaluarea întreprinderii : Teste pentru studenţii specialităţii 364.1 – Finan-
ţe şi bănci / Ala Beţivu, Oxana Beda; Univ. Agrară de Stat din Moldova. Catedra
"Finanţe şi bănci". – Ch. : S. n., 2008. – 33 p. : tab.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr. p. 31 (11 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9836-4-8
50 ex. – [2008-519]
- - 1. Finanţarea întreprinderilor – Teste.
658.14/.17(079)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-
STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

501. Строительство & Оборудование : Производители, оптовые


базы, строит. компании Молдовы : Информ. справ. / информ. и реклама : Лу-

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

чия Визитиу, ... – Ch. : "Victoria-Gomon" ÎI, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 29
cm. – ISSN 1857-0194.
Весна 2008. – 2008. – 344 p., [74] p. il. color. – Text : lb. rom., rusă. – F.
f. de tit. – ISBN 978-9975-9867-4-8 : 2300 ex. – [2008-419]
- - 1. Materiale de construcţie – Îndrumare (rusă).
69(478)(036)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
741/744 Desen
502. Dimitrov, Alex
Pictorii contra corupţiei pentru o guvernare transparentă, democratică şi
responsabilă / pict. : Alex Dimitrov; Transparency Intern. Moldova. – Ch. :
Transparency Intern. Moldova, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. – ISBN
978-9975-80-116-4.
[Partea a 8-a]. – 2007. – [98] p. : des., des. color. – Apare cu sprijinul
financ. al NOVIB (OXFAM). – ISBN 978-9975-80-117-1 : Gratuit, 600 ex. – [2008-
483]
- - 1. Caricaturi – Corupţie.
741.5:328
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
503. Artistul născut în zodia Bucuriei : [Valeriu Cazacu] / Teatrul
"Satiricus Ioan Luca Caragiale"; ed. îngrijită de Ion Diviza; coord. : Victoria Cazacu.
– Ed. a 8-a. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2007. – 101 p. : fot.; 20 cm. – (Col. : Teatrul
"Satiricus"; 8).
Texte : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Teatrale din
Moldova
ISBN 978-9975-80-102-7
300 ex. – [2008-474]
- - 1. Cazacu, Valeriu, 1948- …, actor de teatru – Biografie.
792.071.2.028(082)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
504. Budevici, Anatolie
Management strategic antreprenorial şi sportiv : (îndrumar metodico-
didactic) / Anatolie Budevici, Lazăr Tipa, Veaceslav Manolachi; Univ. de Stat de
Educaţiei Fizică şi Sport. Catedra Managementul Culturii Fizice. – Ch. : "Valinex"
SA, 2008. – 192 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 190-192 (49 tit.)
ISBN 978-9975-68-077-6

33
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

100 ex. – [2008-526]


- - 1. Management în sport.
796.062(075)
505. Rîşneac, Boris
Educaţia fizică şi mediul ambiant : (monogr.) / Boris Rîşneac, Marius
Dima; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2007. – 92 p. :
fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 91-92 (27 tit.)
ISBN 978-9975-68-036-3
100 ex. – [2008-432]
- - 1. Educaţie fizică – Mediul ambiant. 2. Mediul ambiant – Educaţie fizică.
796+504
506. Афтимчук, О. Е.
Теория и методика аэробики : для специальности "Рекреативная фи-
зическая культура" : Курс лекций / О. Е. Афтимчук; Гос. ун-т физ. воспитания и
cпорта. Каф. гимнастики. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 20 cm. – ISBN 978-9975-
68-075-2.
Ч. 2-я. – 2008. – 296 p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. –
Bibliogr. p. 268-278. – ISBN 978-9975-68-076-9 : 300 ex. – [2008-462]
- - 1. Sport de recreere (rusă).
796.035(075.8)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
507. English Grammar : Theory and Exercises : (key to exercises) /
Virginia Istremschi, Ecaterina Mucuţa, Andrei Prohin, Iulian Andronic. – Ch. :
Pontos, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p.; 20 cm.
ISBN 9975-902-12-X (eronat)
[2008-418]
- - 1. Limba engleză – Gramatică.
811.111'36(076.5)
811.133.1 Limba franceză
508. Hodenco, E.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Limba franceză : Man. pentru studenţii spec. 615.1 Horticultura şi 616.1


Silvicultură şi grădini publice / E. Hodenco, S. Lisnic; Univ. Agrară de Stat din Mol-
dova. – Ch. : UASM, 2007. – 462 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 459 (15 tit.)
ISBN 978-9975-64-104-3 (în cop. tare)
100 ex. – [2008-521]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.8)
811.135.1 Limba română
509. Pătrînac-Caranfil, Claudia
Lumina Trinităţii : [sistemul sonor al limbii rom.] / Claudia Pătrînac-
Caranfil; red.-coord. : Ana Manole; concepţie graf. : Ana Manole; cop. : Nicolae
Sîrbu. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 126, [1] p. : fig., n. muz., tab.; 22 cm.
ISBN 978-9975-937-47-4
1000 ex. – [2008-542]
- - 1. Limba română – Sistemul sonor.
811.135.1:808.5(075)
811.512.165 Limba găgăuză
510. Vasilioglu, Konstantin
Ana dili : 3-cü klas / Konstantin Vasilioglu; comisia de evaluare : Lilia
Pavlioglu, …; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2008 (Combinatul Poligr.). – 207, [1] p. : il. color; 24 cm.
ISBN 978-9975-67-351-8
2700 ex. – [2008-442]
- - 1. Limba găgăuză.
811.512.165(075.2)
511. Vasilioglu, Konstantin
Ana dili : 4-cü klas / Konstantin Vasilioglu; comisia de evaluare : Lilia
Pavilioglu, …; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2008 (Combinatul Poligr.). – 207, [1] p. : il. color, tab.; 24 cm.
ISBN 978-9975-67-360-0
2700 ex. – [2008-467]
- - 1. Limba găgăuză.
811.512.165(075.2)

35
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
512. Aforisme hazlii şi nu prea / sel. adaptată din presa rusă de la Chi-
şinău de Dumitru Ţâra. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 10 x 15 cm. – ISBN
978-9975-9633-5-0.
Vol. 2. – 2008. – 56 p. – ISBN 978-9975-9633-7-4 : 500 ex. – [2008-433]
- - 1. Aforisme.
821-84
513. Bancuri / sel. adaptată din presa rusă de la Chişinău de Dumitru
Ţâra. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 10 x 15 cm. – ISBN 978-9975-9633-5-0
(eronat).
Vol. 2. – 2008. – 84 p. – ISBN 978-9975-9633-8-1 : 500 ex. – [2008-434]
- - 1. Bancuri.
821-36
821.111 Literatură engleză
514. Wilde, Oscar
Portretul lui Dorian Gray : [roman : trad. din engl.] / Oscar Wilde; trad. :
Radu Tătărucă; cop. : Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 288 p.; 20 cm. – (Col. "Cartier popular clasic").
Tit. orig. : The picture of Dorian Gray
ISBN 978-9975-79-470-1
610 ex. – [2008-410]
821.111-31 Wilde
515. Wilde, Oscar
Portretul lui Dorian Gray : [roman : trad. din engl.] / Oscar Wilde; trad. de
Radu Tătărucă; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). –
288 p.; 20 cm. – (Col. "Cartier clasic" / coord. de Dorin Onofrei).
Tit. orig. : The picture of Dorian Gray
ISBN 978-9975-79-469-5 (în cop. tare şi supracop.)
610 ex. – [2008-440]
821.111-31 Wilde
821.135.1 Literatură română
516. Caragiale, Ion Luca
Teatru / Ion Luca Caragiale; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008
(Combinatul Poligr.). – 296 p.; 20 cm. – (Col. "Cartier clasic" / coord. de Dorin
Onofrei).
ISBN 978-9975-79-472-5 (în cop. tare şi supracop.)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

610 ex. – [2008-424]


- - 1. Piese.
821.135.1-2 Caragiale
517. Caragiale, Ion Luca
Teatru / Ion Luca Caragiale; cop. : Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. – Ch. :
Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 296 p.; 20 cm. – (Col. "Cartier popular clasic").
ISBN 978-9975-79-473-2
610 ex. – [2008-425]
- - 1. Piese.
821.135.1-2 Caragiale
518. Creangă, Ion
Fata babei şi fata moşneagului : [poveşti] / Ion Creangă; sel. şi adapt. :
Haralambie Moraru; pict. : Elena Karacenţeva. – Ch. : "Biblion" SRL; Pereslavli (Ru-
sia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – 63, [1] p. : il. co-
lor; 22 cm. – (Cinci poveşti).
ISBN 978-9975-9739-9-1 (în cop. tare)
5000 ex. – [2008-444]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
519. Mihăiescu, Gib I.
Rusoaica : Bordeiul de pe Nistru a locotenentului Ragaiac : Roman / Gib I.
Mihăiescu; cop. : Vitalie Coroban. – Ed. a 18-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 343 p. – (Col. "Cartier clasic" / coord. de Dorin Onofrei).
ISBN 978-9975-79-462-6 (în cop. tare şi supracop.)
610 ex. – [2008-411]
821.135.1-31 Mihăiescu
520. Militaru, Vasile
Divina zidire : sinteză biblică în versuri / Vasile Militaru. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2007. – 440 p. : il.; 21 cm.
ISBN 978-9975-80-107-2 (în cop. tare)
1000 ex. – [2008-477]
- - 1. Versuri religioase.
821.135.1-141 Militaru
521. Voie bună s-adunăm : cântece din repertoriul lui Mihai Ciobanu /
versuri de aut. moldoveni. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 20 p.; 12 x 18 cm. –
Cuprins : Am şi eu un nepoţel; Cine are-o surioară; Pe pământ aş tot trăi; Verişorii
care-i am; Vremea asta-i tare grea; Voie bună s-adunăm / versuri : Grigore Vieru.
Aşa-i omul – ca şi iarba / versuri : Ianoş Ţurcanu. Aşa-i viaţa militară / versuri : Ghe-
orghe Vodă. Câte flori sunt pe răzor / versuri : Ion Gheorghiţă. Nu mă dojeni nevas-

37
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

tă / versuri : Pavel Bechet. Tinereţea este trecătoare / verusir : Mihai Ciobanu, N.


Gh. Rusu. Bate vântul, iarba creşte; La Nistru, la mărgioară; Munte, munte, brad
umbros; Nistrule, pe malul tău; Sus îi luna, jos îi norul; Trandafir de la Moldova;
Zărzărică, zărzărea / versuri populare. Când plecam eu la cazarmă / aut. necunos-
cut.
F. f. de tit.
[2008-511]
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1-192:784.4
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
522. Crăciun, Valentin
Tot ce am : versuri / Valentin Crăciun; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 45, [2] p., [8] p. fot.; 20 cm.
ISBN 978-9975-102-99-5
100 ex. – [2008-543]
821.135.1(478)-1 Crăciun
523. Gorgos, Tudor
Poezia-i ca şi dorul : Versuri / Tudor Corgos; il. : Aurel Guţu. – Ch. : "Poli-
graf-design" SRL, 2008. – 77, [3] p. : il.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9537-3-3
500 ex. – [2008-420]
821.135.1(478)-1 Gorgos
524. Jitaru, Ana
Picături de suflet : [versuri] / Ana Jitaru; cuv. inainte : Nicolae Dabija; con-
cepţie şi îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 92, [3] p.; 8 x 14 cm. – (Col. "Pegasus").
ISBN 978-9975-102-82-7
500 ex. – [2008-546]
821.135.1(478)-1
525. Lupuleac, Anatol
O, tu, floare, nu mă uita : [versuri] / Anatol Lupuleac. – Ch. : S. n., 2007. –
115 p.; 10 x 14 cm.
ISBN 9975-9673-1-0 (eronat)
[2008-446]
821.135.1(478)-1Lupuleac
526. Morari, Snejana
Lacrimă durută : [versuri] / Snejana Morari. – Ch. : CEP USM, 2008. – 52
p.; 13 x 17 cm.
ISBN 978-9975-70-535-6

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

50 ex. – [2008-508]
821.135.1(478)-1 Morari
527. Nicolai, Irina
Viaţa e muzica mea : [versuri melodice pentru copii] / Irina Nicolai;
notografiere : Gabriel Andronic. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 77,
[2] p. : il., n. muz.; 24 cm.
ISBN 978-9975-102-92-6
ISMN M-3480-0041-1
1000 ex. – [2008-540]
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Nicolai
528. Nicula, Emil
Arc întins : Suită poetică în trei părţi, cu preludiu şi cu o postfaţă de Mano-
le Neagu / Emil Nicula; postf. : Manole Neagu; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos,
2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 96, [3] p., [20] p. : fot., [1] f. port.; 20 cm.
ISBN 978-9975-102-93-3
1000 ex. – [2008-550]
821.135.1(478)-1 Nicula
529. Roşu, Nelu
Crâmpeie de har : Volum de poezii / Nelu Roşu. – Corbu : S. n., 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 125 p.; 10 x 19 cm.
ISBN 978-9975-100-41-0
500 ex. – [2008-403]
821.135.1(478)-1 Roşu
530. Todică, Dumitru
Viu sunt eu : [versuri] / Dumitru Todică. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Re-
clama" SA). – 86, [2] p.; 11 x 14 cm.
ISBN 978-9975-102-94-0
500 ex. – [2008-545]
821.135.1(478)-1 Todică
531. Vîlcu, Mihai
Ecliptica : poezii / Mihai Vîlcu; il. şi cop. : Veaceslav Popescu. – Ch. : AIS
"Moldpres", 2008. – 96 p.; il.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9982-1-5
500 ex. – [2008-515]
821.135.1(478)-1 Vîlcu
532. Vorba dulce mult aduce : Proverbe-tablete / interpretare şi versiu-
ne : Marcela Mardare; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 60 p.; 21 cm.

39
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Bibliogr. p. 57 (12 tit.)


ISBN 978-9975-72-030-4
2000 ex. – [2008-548]
- - 1. Proverbe.
821.135.1(478)-84
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
533. Авогей, Сергей
Борода и змей : [стихи] / Сергей Авогей. – [Ch. : S. n., 2008] (Tipogr.
"Reclama" SA). – 151 p.; 11 x 17 cm.
Aut. este indicat pe cop.
ISBN 978-9975-937-78-8
1000 ex. – [2008-544]
821.161.1(478)-1 Авгей
534. Карапуз, Яков
Горькие зёрна : роман в 3-х кн. / Яков Карапуз. – К. : Изд.-полигр.
предпр. "Парагон", 2007. – 225 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-916-26-4
100 ex. – [2008-395]
821.161.1(478)-31 Карапуз
535. Сафта, Лариса
Цвет души : [стихи] / Лариса Сафта; худож. : Виорел Сафта. – Ch. :
Pontos, 2007 (Tipogr. "Imprimart" SRL). – 250, [5] p.; 12 x 22 cm.
ISBN 978-9975-102-21-6
500 ex. – [2008-397]
821.161.1(478)-1 Сафта
536. Стефандрия, Марина
Басарабясочка : [стихи] / Марина Стефандрия; худож. : Дорин
Колдараду. – Ch. : "Grafic Design" SRL, 2007. – 67 p.; 21 cm.
Изд. при фин. поддержке Примэрии г. Басарабяска и примара В. Н.
Филипова
ISBN 978-9975-9709-6-9
500 ex. – [2008-556]
821.161.1(478)-1 Стефандрия
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
537. Mercanka, M.
Baht nazi : Yaratma toplumu / M. Mercanka. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 175, [4] p.; 12 x 17 cm.
ISBN 978-9975-102-90-2
500 ex. – [2008-539]

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.512.165(478)-1+821.512.165(478)-3 Mercanka
538. Vasilioglu, Konstantin
Cömert tarafim : (Proza toplumu) / Konstantin Vasilioglu. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 208 p.; 11 x 17 cm.
ISBN 978-9975-67-316-7
[2008-441]
821.512.165(478)-3 Vasilioglu
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.111-93 Literatură engleză
539. Southey, Robert
Povestea celor Trei Urşi / Robert Southey; [trad.], adapt. şi des. de Lică
Sainciuc. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 29, [3] p. : des.
color; 27 cm. – (Col. "Codobelc").
Apare cu sprijinul Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Min. Educa-
ţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Primăriei mun. Chişinău,…
ISBN 978-9975-79-465-7
15000 ex. – [2008-496]
- - 1. Poveşti.
821.111-93 Southey
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
540. Gribincea, Nicolae
Tăpănuţa cea de aur : caiet de familie : [poezii, cântece, jocuri pentru co-
pii] / muz., versuri : Nicolae Gribincea; concepţie, red. muz. : Andrei Tamazlâcaru;
notografie : Alexei Şarcov; fot. : Marin Iliuţ; cop. : Eugen Catruc; Uniunea Muzicieni-
lor din Rep. Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2007. – 296 p. : il., n. muz., [4] p.
fot. color; 24 cm.
ISBN 978-9975-80-110-2
500 ex. – [2008-478]
821.135.1(478)-93+398
541. Nastas, Anişoara
Îngerii au Strigat : pentru copii mari şi mici : [poezii] / Anişoara Nastas;
concepţie graf. : Ana Manole; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. –
34, [1] p. : il.; 11 x 20 cm.
ISBN 978-9975-102-81-0
500 ex. – [2008-541]
821.135.1(478)-93 Nastas
542. Plăieşu, Raisa

41
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Poetul cântă : 15 psalmi de azi : [versuri melodice pentru copii] / Raisa


Plăieşu; pref. de Nicolae Dabija; postf., îngrijire muz. de Andrei Tamazlâcaru;
notografie : Gheorghe Trifăuţan. – Ch. : Atelier, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
– 65, [3] p. : n. muz.; 20 cm.
ISBN 978-9975-9574-6-5
500 ex. – [2008-490]
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1(478)-192-93 Plăieşu
543. Ştribu, Titus
Bunicuţa melcilor : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu; pict. : Ala Stăvilă. –
Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [14] p. : il. color; 22 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9901-5-8
5000 ex. – [2008-531]
821.135.1(478)-93 Ştirbu
544. Ştribu, Titus
Maşinica mea : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu; pict. : Ala Stăvilă, Anas-
tasia Timukhina. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [14] p. : il.
color; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9901-8-9
5000 ex. – [2008-532]
821.135.1(478)-93 Ştirbu
545. Ştribu, Titus
Puişorii mamei : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu; pict. : Ala Stăvilă. – Ch.
: S. n., 2007 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [14] p. : il. color; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9901-3-4
5000 ex. – [2008-530]
821.135.(478)-93 Ştirbu
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară
821.16.09 Literatura limbi slave
546. Литература славянских народов : поэзия : Хрестоматия : [pen-
tru uzul studenţilor] / Славян. ун-т Респ. Молдова. Гуманит. Фак. Каф. Славян.
Филологии; сост. : Бойко Сильвия Максимовна; науч. ред. : Ионова Ирина
Александровна. – Ch. : "Valinex" SA, 2007. – 272 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-68-068-4
100 ex. – [2008-509]

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură în limbi slave – Critică şi interpretare (rusă).


821.16.09(082)(075.8)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
547. Moldova – Spaţiu European = Moldova – European Space : [al-
bum] / fot. şi texte : Alecu Reniţă, Constantin Mihăilescu, Vitalii Sochircă; trad. :
Lucian Reniţă. – Ch. : Mişcarea Ecologistă din Moldova, 2007 ("Continental Grup"
SRL). – 159, [1] p. : fot. color; 31 cm. – (Col. "Natura").
Text paral. : lb. rom., engl.
ISBN 978-9975-9795-9-7 (în cop. tare)
1000 ex. – [2008-536]
- - 1. Republica Moldova – Albume.
908(478)=135.1=111
548. Sălăvăstru, Mariana
Husi, oraşul meu : micromonogr. : [judeţul Vaslui, România] / Mariana
Sălăvăstru, Lidia Gâdei, Luminiţa Mandrea; Consiliul Consultativ al Învăţătorilor. –
Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 90, [1] p. : fot., h., 20 cm.
Bibliogr. p. 89 (9 tit.)
ISBN 978-9975-80-121-8
[2008-487]
- - 1. Huşi – Oraşe – Judeţul Vaslui – România – Istorie.
908(498-21)
549. Şoimaru, Vasile
Românii din jurul României în imagini : [album] / Vasile Şoimaru. – Ch. :
Prometeu, 2008 (Combinatul Poligr.). – 271 p. : fot. color; 31 cm.
Bibliogr. p. 270 (22 tit.)
ISBN 978-9975-919-68-5 (în cop. tare)
2000 ex. – [2008-464]
- - 1. Români – Albume.
908(=135.1)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
550. Atlas geografic şcolar : Cl. 5-11 / A. Bejan, Gh. Bejenaru, A. Bilîc,
...; red. resp. : Valentina Sofroni, Olga Cazanţeva; red. cartografi : Maria Mucilo, Ion
Brînză; red. denum. geogr. : Anatol Eremia. – Ch. : "Edit-Prest" SRL (Ed. "Iulian"),
2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 111, [2] p. : il., color, h. color; 30 cm.

43
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit.


ISBN 9975-922-64-3 (eronat)
5 000 ex. – [2008-422]
- - 1. Geografie – Atlase.
911(084.4)
551. Roşcovan, Serafima
Sarcini de autoevaluare la geografia fizică a Republicii Moldova : pentru
examenul de absolvire a gimnaziului : (Întrebări şi răspunsuri) / Serafima Roşcovan,
Zinaida Mihailov, Natalia Jenrenco. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 55, [1] p. :
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 55 (17 tit.)
ISBN 978-9975-80-125-6
100 ex. – [2008-488]
- - 1. Geografie fizică – Republica Moldova – Teste.
911.3(478)(079)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Nicolae Ţâu. – Vezi Nr 401

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
552. Grosu, Vasile
Talmaza : Localitate străveche de pe Valea Nistrului de Jos : [raionul Şte-
fan Vodă : monogr. : în 2 vol.] / Vasile Grosu; colab. : Liuba Goria, Nicolae Grosu,
Olga Grosu. – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2007. – 23 cm.
Vol. 2 : anii 1940-2000. – 2007. – 374 p. : fot., tab. – Bibliogr. p. 358-371
(503 tit.). – ISBN 978-9975-9551-8-8 (în cop. tare) : 500 ex. – [2008-447]
- - 1. Talmaza – Sate – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova – Isto-
rie.
94(478-22)
553. Stafi, Ion
Spovedaniile Basarabiei / Ion Stafi. – Ed. a 3-a, rev. şi adăug. – Ch. : S.
n., 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 362, [1] p. : fot., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 361-363. – În red. aut
ISBN 978-9975-928-92-2 (eronat)
300 ex. – [2008-512]
- - 1. Basarabia – Istorie.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

94(478)
554. Булгар, Степан
История города Комрата / Степан Булгар. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 307 p. : facs., fot., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 304-307 (81 tit.). – Изд. при фин. поддержке Григория
Морарь
ISBN 978-9975-937-74-0
500 ex. – [2008-401]
- - 1. Comrat – Oraşe – Republica Moldova – Istorie (rusă).
94(478-21)
94(73) Istoria SUA
555. Durandin, Catherine
CIA – Cinci ani de furie : [Agenţia Centrală de Informaţii americană, CIA] /
Catherine Durandin; trad. din fr. de Gabriela Şiclovan. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 190, [2] p.; 21 cm. – (Col. "Cartier istoric" / coord. de Inga
Druţă).
Tit. orig. : La CIA – Cinq années de colère. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-79-451-0 (în cop. tare)
610 tit. – [2008-492]
- - 1. Statele Unite ale Americii – Istorie.
94(73)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
556. Balica, Ion
Actualităţi etiopatogenetice şi modalităţi de ameliorare a rezultatelor tra-
tamentului : 14.00.27 chirurgie : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină / Ion
Balica; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,
2008. – 40 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 34-36
[2008-60 Teze]
616.94-092-089(043.2)
Pentru titlul doctor
557. Amarfii-Railean, Nelli
Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condi-
ţiile dezvoltării durabile : Spec. : 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică :
Autoref. al tezei de doctor în econ. / Nelli Amarfii-Railean; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 28 p. : fig., tab.;
21 cm.

45
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Bibliogr. p. 24-25 (11 tit.)


50 ex. – [2008-70 Teze]
658.1.011.2/.4(043.2)
558. Arsene, Igor
Adaptarea psihosocială a elevilor cu reţinere în dezvoltarea psihică în ca-
drul lecţiilor de educaţie fizică cu conţinut adecvat : Spec. 13.00.04 – Teoria şi me-
todologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare :
Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Igor Arsene; Univ. de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 33 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 30 (9 tit.)
[2008-62 Teze]
796:159.92(043.2)
559. Bulgaru, Ionuţ Marius
Implicaţii teoretice şi metodologice în concepţia socio-pedagogică a lui
Émile Durkheim : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în peda-
gogie / Ionuţ Marius Bulgaru; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. :
fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (8 tit.)
[2008-59 Teze]
37.013.42(043.2)
560. Cuşmăunsă, Rodica
Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetări
ştiinţifice şi de proiectare-experimentare : Spec. 08.00.12 – Contabilitate; audit;
analiză econ. : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Rodica Cuşmăunsă; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). –
27 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (6 tit. )
50 ex. – [2008-69 Teze]
657.42/.47(043.2)
561. Donică, Andrei
Dezvoltarea durabilă a ramurii pomiculturii în Republica Moldova :
06.01.07 – Pomicultură : Autoref. al tezei de doctor în agricultură / Andrei Donică;
Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 27 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (24 tit.)
[2008-67 Teze]
634.1(478)(043.2)
562. Dorul, Olga
Neutralitatea – parte componentă a sistemului de securitate colectivă :
Spec. 12.00.10 – drept intern. public : Autoref. al tezei de doctor în drept / Olga

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dorul; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Centrul Stat şi
Drept, Secţ. Drept Intern. şi Relaţii Intern. – Ch. : CEP USM, 2008. – 23 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (6 tit.)
50 ex. – [2008-56 Teze]
341.214(043.2)
563. Frunze, Lilia
Dezvoltarea competenţelor de comunicare în procesul analizei textului li-
terar : Spec. – 13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii : (lb. rom. în şcoala
alolingvă) : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Lilia Frunze; Univ. Pedagogică
de Stat "Ion Creangă" din or. Chişinău. – Ch. : Centrul Ed.-Poligr. al Univ. Pedago-
gice de Stat "Ion Creangă", 2008. – 24 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (12 tit.)
50 ex. – [2008-71 Teze]
37.016:811.135.1'243(043.2)
564. Golubiţchi, Silvia
Romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu ca model de educaţie perma-
nentă : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie /
Silvia Golubiţchi; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. CE UPS
"Ion Creangă"). – 24 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (8 tit.)
70 ex. – [2008-66 Teze]
37.01:821.135.1.09(043.2)
565. Langa, Marius Claudiu
Contribuţia lui Dimitrie Gusti la dezvoltarea pedagogiei sociale româneşti :
13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Marius Clau-
diu Langa; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 25 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (7 tit.)
[2008-58 Teze]
37.013.42(043.2)
566. Lipceanu, Ala
Condiţii pedagogice de optimizare a învăţării autonome : (în procesul
studierii lb. germane) : Spec. 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii : (lb. germ.) :
Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Ala Lipceanu; Univ. Pedagogică de Stat
"Ion Creangă" din or. Chişinău. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Univ. Pedagogice de
Stat "Ion Creangă"). – 23 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (13 tit.)
50 ex. – [2008-72 Teze]
37.016:811.112.2(043.2)
567. Lungu, Argentin

47
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Algocenozele bazinelor de filtrare de la fabricile de zahăr şi rolul lor în


procesul de epurare a apelor reziduale : 03.00.16 – Ecologie : Autoref. al tezei de
doctor în biologie / Argentin Lungu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Ecologie şi
Geogr. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 24 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (19 tit.)
100 ex. – [2008-61 Teze]
582.26:574.63(043.2)
568. Malai, Irina
Locul şi rolul statelor naţionale în procesele globalizării : Spec. 23.00.01 –
Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. al
tezei de doctor în ştiinţe politice / Irina Malai; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : CEP USM, 2008. – 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (6 tit.)
30 ex. – [2008-64 Teze]
327(100)(043.2)
569. Idem în lb. rusă : Место и роль национальных государств в
процессах глобализации : Спец. : 23.00.01 – Теория, методология и история
политологии; институты и политические процессы : Автореф. дис. на соиск.
ученой степ. д-ра политических наук. – Ch. : CEP USM, 2008. – 20 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18 (6 tit.)
30 ex. – [2008-65 Teze]
327(100)(043.2)
570. Mereuţă, Mihai
Tema : Protejarea teritoriului de stat şi prevenirea modificărilor teritoriale
ilicite în dreptul internaţional : Spec. 12.00.10 – drept intern. public : Autoref. al tezei
de doctor în drept / Mihai Mereuţă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat
şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (11 tit.)
50 ex. – [2008-57 Teze]
341.21/.22(043.2)
571. Moga, Carolina
Pregătirea tehnică a gimnaştilor pe trambulină în baza formării capacităţi-
lor de a diferenţia parametrii spaţio – temporali ai mişcărilor : Spec. 13.00.04 – Teo-
ria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recu-
perare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Carolina Moga; Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 29 p. : fig., tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 25-26 (10 tit.)
[2008-63 Teze]
796.418.7(043.2)

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

572. Şcerbacov, Victor


Despre QU asigrupuri liniare şi inverse şi aplicarea lor în teoria codurilor :
01.01.06 – logică matematică, algebră şi teoria numerelor : Autoref. al tezei de doc-
tor în ştiinţe fizico-matematice / Victor Şcerbacov; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Matematică şi Informatică. – Ch. : S. n., 2008. – 31 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-28
[2008-55 Teze]
512.548(043.2)
573. Talmaci, Cornelia
Particularităţile clinico-evolutive ale pneumoniilor la bolnavii cu diabet za-
harat : 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. al tezei de doctor în medici-
nă / Cornelia Talmaci; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
– Ch. : S. n., 2008. – 22 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (12 tit.)
[2008-68 Teze]
616.24-002:616.379-008.64(043.2)

49
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 3-2008


Certan, Simion (coord.) 397
A Charrier, Jean-Loup 447
Amarfii-Railean, Nelli 557 Chetruş, P. (coord.) 472
Andronic, Gabriel (notografiere) 527 Chicu, V. (red.) 491
Andronic, Iulian 507 Chicu, Valeriu 491
Antoci, Arina 440 Chiriac, Andrei 447
Armanova, Natalia 436 Chiriac, Natalia 496
Arsene, Igor 558 Chirman, Vasili 452
Arsenieva, Margarita (trad.) 412 Chitoroagă, Valentina (red.) 401
Avram, Mihail 451 Cioaric, Vasile (alcăt.) 434
Ciobanu, Mihai 521
B Ciocoi, Tatiana (red.) 430
Bacinschi, Mihai (pict.) 428 Ciubotaru, A. (red.) 488
Balica, Ion 556 Colesnic, Iurie 468
Barbă, Ludmila 430 Corghenci, Lucia (trad.) 401
Bechet, Pavel 521 Corghenci, Ludmila (red.) 401
Beda, Oxana 500 Coroban, Vitalie (pict.) 514-17, 519
Bejan, A. 550 Crăciun, Valentin 522
Bejenaru, Gh. 550 Creangă, Ion 518
Beşleagă, Vladimir 425 Creţu, Sergiu 440
Beţivu, Ala 495, 500 Crîşmaru, Valentin 496
Bilîc, A. 550 Cuşmăunsă, Rodica 560
Biţa, Ioan T. (trad.) 429 D
Boca, Camelia (trad.) 422
Bogdevici, Oleg 474 Dabija, Nicolae (pref.) 524, 542
Bonnet, Guy 481 Dandiş, Nicolae (îngrijire ed.) 402
Brînză, Ion (red.) 550 Dediu, Ion I. 473, 484-86
Budevici, Anatolie 504 Dima, Marius 505
Budevici-Puiu, Liliana 436 Dimitrov, Alex 502
Bulgaru, Ionuţ Marius 559 Diordiev, Radu (pict.) 409
Burian, Alexandru 428 Diviza, Ion (îngrijire ed.) 503
Donică, Andrei 561
C Dorogan, Valeriu (red.) 492-94
Caduc, Dora (red.) 400 Dorul, Olga 562
Caisîn, Simion (elab., red.) 462-64; (red.) Druţă, Inga (coord. col.) 421, 425, 429,
465; (elab.) 470 555
Caragiale, Ion Luca 516-17 Dungaciu, Dan (postf.) 422
Caraşciuc, Lilia 417 Durandin, Catherine 555
Catan, Petru 495 E
Catruc, Eugen (pict.) 540
Cazacu, Valeriu (503) Efrim, Oleg (îngrijire ed.) 453
Cazacu, Victoria (coord.) 503 Eremia, Anatol (red.) 550
Cazanţeva, Olga (red.) 550
Cârnaţ, Teodor 448

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

F Jitaru, Ana 524


Felea, Alina 430 K
Forcade, Olivier 429
Fotescu, Maria (alcăt.) 400 Kahn, Sylvain 421
Frunză, Viorel (coord. col.) 453 Kalguşkin, Tatiana (alcăt.) 401
Frunze, Lilia 563 Karacenţeva, Elena (pict.) 518

G L

Galben, Andrei (organizator) 395 Langa, Marius Claudiu 565


Gamarţ, Andrei (pict.) 468 Laurent, Sébastien 429
Ganea, Varvara (alcăt.) 399 Lazur, Dumitru 424
Gâdei, Lidia 476, 548 Levandovskaia, Tatiana (alcăt.) 426
Gheorghiţă, Ion 521 Lipceanu, Ala 566
Gheorghiu, Valeriu 430 Lisnic, S. 508
Gheţu, Arcadie (pict.) 466 Lozan, Angela 487
Gheţu-Bârlădeanu, Rodica 466 Loznean, Diana (trad.) 419
Gîlcă, Gavril 474 Lozovanu, Dumitru (red.) 477
Goian, I. 475 Lungu, Argentin 567
Golubiţchi, Silvia 564 Lupuleac, Anatol 525
Gorceac, L. (coord.) 472 M
Gorgos, Tudor 523
Goria, Liuba (alcăt.) 552 Malai, Irina 568
Gribincea, Nicolae 540 Mandrea, Luminiţa 476, 548
Grosu, Nicolae (alcăt.) 552 Manolachi, Veaceslav 504
Grosu, Olga (alcăt.) 552 Manole, Ana (red., pict.) 509; (pict.) 541
Grosu, Vasile 552 Manole, Ion 449
Guţu, Aurel (pict.) 523 Marandici, Ion 424
Guţu, Vladimir 461, 469 Mardare, Marcela (îngrijire ed.) 524;
Guzun, Ion 424 (alcăt.) 532
Marin, Constantin (coord.) 471
H Marin, V. 475
Hachi, Mihai 418 Mâtcu, Matei 418
Harconiţă, Elena (îngrijire ed.) 399; (red.) Matei, Constantin 418
400 Mercanka, M. 537
Hinton, Liza (trad.) 402 Mereuţă, Ion (red.) 416
Hodenco, E. 508 Mereuţă, Mihai 570
Holostenco, Victoria 487 Mihailescu, Constantin 474; (aut., fot.)
547
I Mihailov, Zinaida 551
Mihaluţa, Lina (red.) 399-400
Iliuţ, Marin (fot.) 540 Mihăiescu, Gib I. 519
Istremschi, Virginia 507 Militaru, Vasile 520
J Mincu, Georgeta 446
Mocanu, Ghenadie (coord.) 424
Jenrenco, Natalia 551 Mocanu, Natalia (coord.) 441
Jigău, Gheorghe 496

51
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Mocreac, Octavian (coord.) 435 R


Moga, Carolina 571
Morari, Snejana 526 Reniţă, Alecu (aut., fot.) 547
Moraru, Haralambie (aclăt.) 518 Reniţă, Lucian (trad.) 547
Movileanu, P. 440 Rîngaci, Valentin (elab.) 465
Mucilo, Maria (red.) 550 Rîşneac, Boris 505
Mucuţa, Ecaterina 507 Romanciuc, Ruxanda (pict.) 522, 532
Mustaţă, Gheorghe (expert) 473, 484-86 Roşca, Ludmila (coord.) 441
Roşca, Petru 489
N Roşcovan, Serafima 551
Roşu, Nelu 529
Nagherneac, Ana (alcăt.) 399 Rotari, Anatol 405-08, 410-11
Nastas, Anişoara 541 Rudi, Alexandru 452
Neagu, Manole (îngrijire ed.) 524; (postf.) Rusu, Iulian (trad.) 455
528 Rusu, N. Gh. 521
Negritu, Ghenadie 495
Nemcinova, Liubov (coord.) 452 S
Nicolai, Irina 527
Nicula, Emil 528 Sainciuc, Lică (alcăt., trad., pict.) 539
Sainsus, Valeriu 418
O Sârbu, Nicolae (pict.) 541
Savin, Natalia 452
Obreja, Efim 432 Saviţchi, Irina (alcăt., trad.) 449
Obreja, Gavril 491 Sălăvăstru, Mariana 476, 548
Oliinâk, Iaroslav (pict.) 528 Scurtu, Elena (alcăt.) 400
Onofrei, Dorin (coord. col.) 515-16, 519 Senic, Iurie 496
Ovcerenco, Aureliu 474 Sîrbu, Ion (expert) 440
P Sîrbu, Nicolae (pict.) 509
Sochircă, Vitalii (aut., fot.) 547
Paladi, Cristina 412 Sofroni, Valentina (red.) 550
Paladi, Olga (trad.) 412 Solomon, Dumitru (red.) 477
Paladi, Sergiu 412 Southey, Robert 539
Pascari, Valentina 467 Spinei, Ion (red.) 463-64
Pavlioglu, Lilia (expert) 510-11 Stafi, Ion 553
Pătrînac-Caranfil, Claudia 509 Stăvilă, Ala (pict.) 543-45
Perju, Veaceslav (îngrijire ed.) 395 Stempovschi, Elena (expert) 490
Pînzari, Tatiana (trad.) 402
Plăieşu, Raisa 542 Ş
Poleacova, Angela (alcăt.) 426 Şarcov, Alexei (notografie) 540
Popescu, Veaceslav (pict.) 531 Şcerbacov, Victor 572
Postica, Alexandru 449 Şeremet, Victor 481
Postica, Pavel 449 Şiclovan, Gabriela (trad.) 421, 555
Posţan, Liliana 461 Şoimaru, Vasile 549
Prisăcaru, Viorel 491 Ştribu, Titus 543-45
Prohin, Andrei 507
Prohniţchi, Valeriu (alcăt., coord.) 427 T
Talmaci, Cornelia 573

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Tamazlâcaru, Andrei (red.) 540; (postf.) Б


542
Tătărucă, Radu (trad.) 514-15 Бойко, Сильвия Максимовна (сост.)
Timukhina, Anastasia (pict.) 544 546
Tipa, Lazăr 504 Боршевский, А. П. 423
Todică, Dumitru 530 Ботнарюк, Лучия (пер.) 456
Tomiţa, Petru (red.) 441 Булгар, Степан 554
Trifăuţan, Gheorghe (notografie) 542 В
Trombiţki, Ilia (alcăt.) 488
Визитиу, Лучия (сост.) 501
Ţ Выродов, Д. А. 483
Ţâra, Dumitru (alcăt.) 512-13 Г
Ţâu, Nicolae (401)
Ţîrdea, Teodor N. (red.) 413 Гаина, Борис (ред.) 431
Ţurcan, Elena (alcăt.) 401 Гамецкий, А. Ф. 478
Ţurcanu, Ianoş 521 Гричук, Петру 438

U Ж

Ursache, Silvia (alcăt.) 409 Жуковский, П. М. (488)

V И

Valcov, Vitalie (red.) 419 Ионова, Ирина Александровна (ред.)


Vasilioglu, Konstantin 510, 538 546
Vieru, Grigore 521 К
Vîlcu, Mihai 531
Vodă, Gheorghe 521 Кайряк, И. Н. 457-58
Капацина, Г. А. (консультант) 457
W Карапуз, Яков 534
Wilde, Oscar 514-15 Колдараду, Дорин (худож.) 535
Компанеец, М. В. (ред.) 404
Z
Л
Zabieta, Alfredas (elab., consultant) 459
Zabolotnaia, Lilia 430 Ликий, Юрий 438
Zabulica-Diordiev, Violeta (pict.) 409 М
Zaharia, Victor 451
Zhukovskii, P. M. (488) Мажеру, В. 437
Zinenco, Diana (coord.) 452 Малай, Ирина 569
Мингазов, М. 437
А Муравский, А. С. 433
Авогей, Сергей 533 Муравский, С. Е. 433
Александрова, Г. А. (консультант) 457- О
58
Андроник, И. К. (сост.) 482 Олейников, С. В. 396
Афтимчук, О. Е. 506

53
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

П Т
Попушой, Леонид 480 Темрин, Сергей 438
С Ш
Сафта, Виорел (худож.) 535 Шаповалов, Борис 439
Сафта, Лариса 535 Шаповалова, Татьяна 439
Сергиенко, И. В. (ред.) 479 Шлапак, Марианна (организатор) 398
Соломон, Д. И. 478 Шор, Н. З. 479
Стефандрия, Марина 536
Сушкевич, А. В. (ред.) 396 Я
Якимов, С. А. (коорд.) 423

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 3-2008

100 cele mai presante probleme ale Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Fa-
Republicii Moldova în 2007 424 cultăţii Drept 399
1st International Workshop on Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Fa-
Inforrmation Technologies and cultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi
Security 2007 395 Informatică 400
A guide to capital legalization, tax reform Copiii Moldovei 419
and fiscal amnesty 455 De ce oare? 407-08
Abecedar şi numărătoare 405 Drepturile omului în regiunea transnis-
Academicianul P. M. Zhukovskii – 120 treană a Moldovei 449
ani 488 Enciclopedia curioşilor 409
Aforisme hazlii şi nu prea 512 English Grammar 507
Analiza protecţiei sociale a invalizilor în Expoziţii internaţionale specializate
Republica Moldova 459 "MoldConstruct"; "MoldEnergy" 403
Aplicarea ICT în discipline de studii 462 Forţa noastră-i în unire! 434
Artistul născut în zodia Bucuriei 503 Ghid privind modul de legalizare a capi-
Asigurarea obligatorie de asistenţă me- talului, reformarea impozitării şi amnis-
dicală 2008 460 tierea fiscală 454
Atlas geografic şcolar 550 Human rights in transnistrian region of
Bancuri 513 Moldova 449
Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii Iniţiere în utilizarea ICT în şcoală 463-64
de Stat din Moldova pentru anul 2007 Învăţăm a vorbi 410-11
472 Lângă ape de odihnă 415
Bioetica, filosofia, economie şi medicina Lumea în 2020 422
în strategia de asigurare a securităţii Management 397
umane 413 Managementul riscurilor în cadrul practi-
Cadastrul funciar al Republicii Moldova cilor agricole ecologice 496
la 1 ianuarie 2007 435 Materialele conferinţei ştiinţifice "Premi-
Carte de telefoane. Raionul Hânceşti 497 sele apariţiei culturii greceşti şi impor-
Carte de telefoane. Raionul Orhei 498 tanţa ei pentru civilizaţia europeană"
Carte de telefoane. Raionul Sângerei 398
499 Modelare matematică, optimizare şi
Catalogul organizaţiilor non- tehnologii informaţionale 477
guvernamentale din regiunea de dez- Moldova – European Space 547
voltare Sud a Republicii Moldova 402 Moldova – Spaţiu European 547
Children of Moldova 419 National Development Strategy 2008-
Cine-i Cinel? 406 2011 444
Codul civil al Republicii Moldova 453 Nicolae Ţâu 401
Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colabora- Planul de acţiuni pentru implementarea
torilor, Doctoranzilor şi Studenţilor Strategiei Naţionale de Dezvoltare pe
492-94 anii 2008-2011 422
Congresul II al persoanelor originare din Prin ortodoxie şi umanism spre reintegra-
Republica Moldova domiciliate peste rea Moldovei 416
hotare (diaspora moldovenească) 426 Procesul Bologna 470

55
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Procesul de la Bologna în Republica Актуальные проблемы современности


Moldova (2004-2007) 471 404
Raport despre activitatea organizaţiei în Беларусь – Молдова : 15 лет дипло-
anul 2006 420 матических отношений 431
Reformele economice în Republica Mol- Второй Конгресс выходцев из Респуб-
dova şi România 440 лики Молдова, проживающих за ру-
Republica Moldova 2007 427 бежом (молдавской диаспоры) 426
Resursele acvatice ale Republicii Moldo- Дети Молдовы 419
va 474 Литература славянских народов 546
Rolul oraşelor mici în dezvoltarea com- Материалы научной конференции
plexului agroindustrial al Republicii "Предпосылки зарождения грече-
Moldova 418 ской античной культуры и ее значе-
Simpozion ştiinţific internaţional "Rolul ние для европейской цивилизации"
ştiinţelor socio-economice şi umanisti- 398
ce în dezvoltarea economiei contem- Механика 482
porane" 441 Народное собрание Гагаузии, 2003-
Specializarea în ICT 465 2008 годы 450
Standarde / protocoale ale deprinderilor Национальная Стратегия Развития
practice 490 2008-2011 445
Strategia Naţională de Dezvoltare 2008- Обязательное медицинское
2011 443 страхование 2008 460
Uniunea Europeană 430 Права человека в приднестровском
Voie bună s-adunăm 521 регионе Молдовы 449
Vorba dulce mult aduce 532 Справочник по вопросам легализации
Академику П. М. Жуковскому – 120 лет капитала, налоговой реформы и
488 фискальной амнистии 456
Строительство & Оборудование 501

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de subiecte
Aforisme 512 Detenţie preventivă – Drepturile omului
Asigurare medicală – Republica Moldova 451
460 Diaspora moldovenească 426
Bancuri 513 Diversitate biologică 487
Bani – Consultaţii financiare (rusă) 439 Drept – Indici bibliografici 399
Basarabia – Istorie 553 Drept bancar (rusă) 457
Biblia 414 Drept financiar (rusă) 458
Bioetică 413 Drepturile omului – Convenţia europeană
Biosferologie 473 447
Biserica ortodoxă – Umanism 416 Drepturile omului – Regiunea Transnis-
Boli infecţioase – Supraveghere epide- treană – Republica Moldova 449
miologică 491 Ecologia populaţiilor 484
Botanică – Plantele şi mediul lor 488 Ecologie agrară 496
Cadastrul funciar al Republicii Moldova Ecologie sistematică 485
435 Ecologie teoretică 486
Caricaturi – Corupţie 502 Economie 413
Carte de telefoane – Raionul Hânceşti – Economie – Republica Moldova 427
Republica Moldova 497 Economie contemporană 441
Carte de telefoane – Raionul Orhei – Ecosistemologie 485
Republica Moldova 497 Educaţia adulţilor – Concepte – Strategii
Carte de telefoane – Raionul Sângerei – 461
Republica Moldova 499 Educaţie fizică – Mediul ambiant 505
Cazacu, Valeriu, 1948-…, actor de teatru Enciclopedii pentru copii 409
– Biografie 503 Epidemiologie – Supraveghere 491
Cărţi de colorat 412 Expoziţii internaţionale specializate –
Centrul de informaţii "GenderDoc-M" – Materiale de construcţii 403
Raport 420 Fântâni – Republica Moldova 474
Cercetări operaţionale (matematică) 478 Fertilitate – Republica Moldova 489
Codul civil al Republicii Moldova 453 Filozofie morală 413
Codul Convenţiei Europene a Drepturilor Finanţarea întreprinderilor – Teste 500
Omului 447 Finanţe 436
Colegiul Republican de Arte Plastice Finanţe – Diagnostică (rusă) 437
"Alexandru Plămădeală" – Istorie 468 Fizică – Funcţiile Green (engl.) 481
Comerţ exterior – Republica Moldova Geografie – Atlase 550
446 Geografie fizică – Republica Moldova –
Comrat – Oraşe – Republica Moldova – Teste 551
Istorie (rusă) 554 Geopolitica Uniunii Europene 421
Copii – Republica Moldova – Date statis- Geopolitică – Tendinţe globale 422
tice 419 Hidrodinamică – Umiditatea solului (rusă)
Credit 436 483
Cultura antică greacă 398 Huşi – Oraşe Judeţul Vaslui – România –
Democraţie (rusă) 423 Istorie 548
Demografia oraşelor mici – Republica Impozite – Îndrumare (rusă) 438
Moldova 418 Informatică 477

57
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Informatică – Metodica predării 462-65 Organizaţii comerciale – Capital – Lega-


Inginerie 492-94 lizare (engl.) 455
Invalizi – Republica Moldova – Protecţie Organizaţii comerciale – Capital – Lega-
socială 459 lizare (rusă) 456
Izvoare – Republica Moldova 474 Organizaţii non-guvernamentale – Repu-
Îngrijire medicală – Standarde – Norme blica Moldova – Cataloage 402
490 Organizaţii sindicale – Republica Moldo-
Învăţământ preşcolar – Proiectarea pro- va 434
cesului educaţional 467 Partide politice – Republica Moldova –
Învăţământ superior – Procesul de la Prevenirea corupţiei 432
Bologna 471 Pasaje biblice – Interpretări 415
Învăţământ superior – Proiectare didacti- Persoane eliberate – Reintegrare socială
că 469 452
Libertate constituţională – Prevenirea şi Piese 516-17
combaterea discriminării 448 Populaţiile şi mediul înconjurător 484
Limba engleză – Gramatică 507 Poveşti 518, 539
Limba franceză 508 Procesul Bologna 470
Limba găgăuză 510-11 Procesul de la Bologna – Învăţământ
Limba română – Sistemul sonor 509 superior 471
Linii telefonice – Raionul Hânceşti – Programare matematică (rusă) 479
Republica Moldova – Carte de tele- Proverbe 532
foane 497 Reforme economice – Republica Moldo-
Linii telefonice – Raionul Orhei – Repu- va – România 440
blica Moldova – Carte de telefoane Relaţii internaţionale 428
498 Relaţii internaţionale – Indici bibliografici
Linii telefonice – Raionul Sângerei – 401
Republica Moldova – Carte de tele- Relaţii internaţionale – Republica Moldo-
foane 499 va – Belarus (rusă) 431
Literatură în limbi slave – Critică şi inter- Relaţii politice – Uniunea Europeană –
pretare (rusă) 546 Republica Moldova 430
Management – Economie 397 Republica Moldova – Albume 547
Management în sport 504 Resurse acvatice – Republica Moldova
Maşini agricole – Utilizare 495 474
Matematică 475-76 Români – Albume 549
Materiale de construcţie – Îndrumare Roşca, Petru, 1938-…, medic obstetrici-
(rusă) 501 an-ginecolog 489
Mecanică teoretică (rusă) 482 Scenarii literar-muzicale 466
Medicină 413 Securitate informaţională 395
Mediul ambiant – Biosecuritate 487 Servicii secrete 429
Mediul ambiant – Educaţie fizică 505 Sfânta scriptură 414
Mişcări naţionale – Republica Moldova – Sistemul solar – Aspecte astrologice
Istorie 425 (rusă) 480
Modelare matematică 477 Situaţia social-politică – Republica Mol-
Natalitate – Republica Moldova 489 dova 424, 427
Organizaţii comerciale – Capital – Lega- Sondaje – Corupţie 417
lizare 454 Sport de recreere (rusă) 506

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Statele Unite ale Americii – Istorie 555 Tehnologii informaţionale – Securitate


Strategia Naţională de Dezvoltare – 395
Republica Moldova – Plan de acţiuni Tehnologii informaţionale (rusă) 396
442 Teoria valorii (rusă) 433
Strategia Naţională de Dezvoltare – Universitatea de Stat din Moldova –
Republica Moldova (engl.) 444 Activităţi ştiinţifice 472
Strategia Naţională de Dezvoltare – Versuri melodice 521, 527, 542
Republica Moldova (rusă) 445 Versuri religioase 520
Strategia Naţională de Dezvoltare – Zhukovskii, Petru M., 1888-1975, cerce-
Republica Moldova 443 tător botanist 488
Talmaza – Sate – Raionul Ştefan Vodă – Народное собрание Гагаузии –
Republica Moldova – Istorie 552 История 450
Tehnică 492-94

59
Cronica cărţii Nr 3-2008 ≡ Book annals Nr 3-2008

Index de editori
Acomed plus SRL 457-58 Mişcarea Ecologistă din Moldova 547
AGEPI 480 Moldpres AIS 531
ASEM 418, 437 Museum 468
Atelier 542 Paragon 426
Balacron SRL 447 Phoenix SRL 473, 484-86
Biblion SRL 518 Poligraf-design SRL 523
Bons Offices SRL 402, 424, 427, 432, Pontos 423, 448, 507, 522, 524, 527-28,
446, 451, 454-56, 476, 503, 520-21, 530, 532, 535, 537
540, 548, 551 Prag-3 SRL 415
Cartier 421-22, 425, 429, 453, 514-17, Prometeu 549
519, 539, 555 Reclama SA 466, 497-99, 509, 541
Chişinău-Prim SRL 416 Rotari-Xenia Î.I. 405-08, 410-11
Complexul de Ed. al Bisericii Ortodoxe Sica & V SRL → Silvius Libris
din Moldova 414 Silvius Libris 409
Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Statistica 419
Impozitelor PP SRL 438 Ştiinţa Î.E.-P. 474, 510-11, 538
Eco-Tiras 488 Teo-Educaţional 475
Edit-Prest SRL 550 Transparency Intern. Moldova 417, 502
Elan Poligraf SRL 439, 552 UASM 440-41, 481, 495-96, 508
Elena-VI SRL 435 ULIM 395, 401
Evrica 477-78 USM 397, 428, 430-31, 461, 467, 469,
Fundaţia "Draghiştea" 512-13 472, 482, 526
Grafic Design SRL 536 UTM 492-94
IEFS 433 Valinex SA 404, 436, 504-06, 546
Imprint Service SRL 471 Victoria-Gomon ÎI 501
Integral SRL 518 Парагон 398, 534
ISIC 462-65, 470 ПГУ им. Т. Г. Шевченко 483
Iulian → Edit-Prest SRL Эврика 479
Medicina CEP 413, 489, 491

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-79-460-2 429


ISBN 978-9975-75-115-5 440
ISBN 978-9975-941-19-8 479
ISBN 978-9975-70-446-5 482
ISBN 978-9975-45-068-3 493-94
ISBN 9975-902-12-X 507
ISBN 978-9975-9633-5-0 513
ISBN 9975-9673-1-0 525
ISBN 9975-922-64-3 550
ISBN 978-9975-928-92-2 553

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE INDEX "THE BIBLIOGRAPHI-


BIBLIOGRAFICE" CAL MATERIALS"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 1
IANUARIE-MARTIE 2008 JANUARY-MARCH
(1-250)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
___________________

1. Cozma, Valeriu. Academicianul Boris Melnic : Tainele ştiinţei des-


pre om / Valeriu Cozma; red. şt. : Gheorghe Duca. – Ch., 2008. – P. 211-220. (356
tit. în lb. rom., rusă). – [2008-79]

2. Iniţiere în creativitate tehnică : Vol. 1 / Lorin Cantemir, Costică


Niţucă, Valeriu Dulgheru, … . – Ch., 2008. – P. 273-274. (100 tit. în lb. rom., engl.)
şi la sfârşitul cap. – [2008-263]

3. Popa, Andrei. Evoluţia sistemelor inovaţionale – de la local spre


regional / Andrei Popa // Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a
cadrelor didactice, 20 apr. 2007. – Cahul, 2007. – P. 191-192. (25 tit. în lb. engl.).

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


___________________
4. 1st International Workshop on Information Technologies and Se-
curity 2007, 15-16 Oct. 2007 : Vol. 1 / ed. : Veaceslav Perju; org. com. : Andrei Gal-
ben, … . – Ch., 2007. – 355 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-459]

5. Cârstea, Claudia. Sisteme suport de decizie orientate pe modele


de date multidimensionale / Claudia Cârstea. – Ch., 2008. – P. 391-402. (99 tit. în
lb. rom., engl.). – [2008-33]

61
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

6. Pasul II în ciberspaţiu : Securitatea Informaţională / N. Ploteanu,


S. Maftea, R. Griniuc, A. Coţofană. – Ch., 2007. – P. 334-336. (52 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-205]

7. Мардаре, И. Функционирование интеллектуальной системы


восстановления изображений. Анализ экспериментальных данных / И. Мард а-
ре. – Ch., 2007. – P. 209-212. (60 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-259]

8. Олейников, С. В. Сетевые технологии и журналистика


Приднестровья / С. В. Олейников; ред. : А. В. Сушкевич. – Тирасполь, 2008. –
P. 160-164. (66 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-537]

005 Management
___________________
9. Management / coord. : Simion Certan. – Ch., 2008. – P. 232-239.
(161 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-504]

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


___________________
10. Chirilă, Mihai. Civilización de España. Las artes = Civilizaţia Spa-
niei. Artele : Arquitectura – Pintura – Escultura. Música. Cinematografía / Mihai
Chirilă. – Ch., 2007. – P. 351-356. (101 tit. în lb. rom., span.). – [2008-237]

11. Materialele conferinţei ştiinţifice "Premisele apariţiei culturii antice


greceşti şi importanţa ei pentru civilizaţia europeană" = Материалы научной
конференции "Предпосылки зарождения греческой античной культуры и ее
значение для европейской цивилизации", ed. a 3-a / орг. ком. : Марианна
Шлапак, … . – К., 2007. – 87 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-394]

070 Ziaristică. Presă


___________________
12. Melnikov, Mihail. Conflictologie aplicată pentru jurnalişti / Mihail
Melnikov; trad. : Nadine Gogu. – Ch., 2007. – P. 150-155. (81 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-365]

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


___________________
13. "Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului
de drept în Republica Moldova" : Materiale ale conf. intern. şt.-practice, 22 mai
2007, Chişinău / col. red. : Alexandru Roman, ... . – Ch., 2007. – 292 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-66]

14. Актуальные проблемы современности : научный поиск и пути


решения : Сб. материалов науч. конф. профессор.-преподават. состава и сту-
дентов по итогам науч.-исслед. работы за 2006-2007 учеб. г. : Вып. 7 / редкол. :
М. В. Компанеец, … . – К., 2007. – 170 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-525]

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
15. Viaţa Catedrei ["Filozofie şi Bioetică" a Universităţii de Stat de Me-
dicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] (din anul 1987) : Monogr., man., broşuri //
Ojovanu Vitalie. Dimensiunile performanţei. – Ch., 2007. – P. 63-67. – [2008-218]
Include 127 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa 1987-2007.
___________________
16. Filosofia ştiinţei / coord. şt. : Tudor Dumitraş, Petru Rumleanschi.
– Ch., 2008. – 176 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-227]

17. Ţîrdea, Teodor N. Intelectul social din perspectiva supravieţuirii


omenirii / Teodor N. Ţîrdea, Viorica Gh. Leancă. – Ch., 2008. – P. 185-199. (208 tit.
în lb. rom., fr., rusă). – [2008-214]

159.9 Psihologie
___________________
18. Bolboceanu, Aglaida. Noul concept al gândirii : de la ontologie la
educaţie / Aglaida Bolboceanu, Tarabia Mahdi // Univers Pedagogic. – 2007. – Nr 2.
– P. 8-9. (28 tit. în lb. engl.).

19. Mahdi, Tarabia. Influenţa presiunilor şi a ameninţărilor asupra


procesului de gândire / Tarabia Mahdi // Univers pedagogic. – 2007. – Nr 3. – P. 21-
22. (31 tit. în lb. engl.).

63
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

20. Piaget, Jean. Psihologia inteligenţei / Jean Piaget; trad. din fr. de
Dan Răutu; cop. : Vitalie Coroban. – Ch., 2008. – P. 197-199. (38 tit. în lb. fr.,
germ.). – [2008-187]

21. Şleahtiţchi, Mihaela. Stresul profesional : entitate şi efecte / Mi-


haela Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2007. – Nr 4. – P.
97-98. (56 tit. în lb. engl.).

22. Tacu, Valentina. Itinerare în cercetarea psihicului uman /


Valentina Tacu // Univers pedagogic. – 2007. – Nr 3. – P. 27-28. (25 tit. în lb. rom.,
rusă).

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


___________________
23. Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare
a securităţii umane : Materialele Conf. a 13-a Şt. Intern., 26-27 martie 2008 / red.
resp. : Teodor N. Ţîrdea. – Ch., 2008. – 249 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-
502]

24. Bioetică şi educaţie / Viorica Cauciuc, Pavel Cerbuşcă, Aurelia


Crivoi, ...; red. coord. : Vlad Pâslaru. – Ch., 2007. – 150 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [2008-136]

2 RELIGIE. TEOLOGIE
25. Protoiereu Petru Buburuz : Biobibliogr. / Bibl. Naţ. a Rep. Moldo-
va; dir. gen. : Alexe Rău; alcăt. : Svetlana Miron. – Ch. : S. n., 2007 (Imprimeria
BNRM). – 94, [1] p. : fot.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9580-6-6
200 ex. – [2008-268]
Studii introductive. – Aprecieri. – Tabel cronologic. – Lucrări (art. în rev. şi
ziare, interviuri) ale protoiereului Petru Buburuz, 212 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa
1966-2007. – Despre viaţa şi activitatea lui Petru Buburuz, 19 tit. – An. : Ind. de
nume, al publ. periodice consultate.
___________________
26. Prin ortodoxie şi umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele
Conf. Şt.-Teologice / red. resp. : Ion Mereuţă, … – Ch., 2008. – 164 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-503]

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

27. Ursu, Valentina. Mitologie / Valentina Ursu. – Ch., 2008. – P. 82-


86. (83 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul temelor. – [2008-156]

28. Курдогло, К. И. История Свято-Николаевской церкви с. Баурчи


: [Чадыр-Лунгский район] / К. И. Курдогло. – К., 2008. – P. 196-198. (53 tit.). –
[2008-386]

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
___________________
29. Bolboceanu, Aglaida. Psihologia comunicării / Aglaida
Bolboceanu. – Ch., 2007. – P. 135-136. (44 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-9]

30. Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Intern., 17


noiemb. 2007, Leo Grand Convention Center, Chişinău / coord. : Vlad Ciubucciu, …
. – Ch., 2008. – 239 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-70]

31. Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial al


Republicii Moldova / Constantin Matei, Matei Mâtcu, Valeriu Sainsus, Mihai Hachi;
coord. : Valeriu Sainsus. – Ch., 2008. – P. 165-166. (33 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-498]

32. Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии


и перспективы : Материалы Нац. конф., 2006 г. / науч. ред. и коорд. : Григоре
Василеску; пер. с рум. : Лучия Ботнарюк. – Ch., 2006. – 204 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2008-203]

32 POLITICĂ
33. Nicolae Ţâu : [diplomat, economist, profesor univ.] la 60 de ani :
Biobibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt. :
Tatiana Kalguşkin, Elena Ţurcan; concepţie, red. şt. : Ludmila Corghenci; red.
bibliogr. : Valentina Chitoroagă; trad. : Lucia Corghenci. – Ch. : ULIM, 2008. – 70 p.
: fot. color; 21 cm. – (Col. "Universitaria"; Fasc. a 30-a).
Texte : lb. rom., engl.
ISBN 978-9975-920-63-6
50 ex. – [2008-501]

65
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

Curriculum vitae. – Omagii. – Lucrări (monogr., materiale didactice, art. în


culeg., anale, seriale) ale lui Nicolae Ţâu, 102 tit. în lb. rom., bulg., engl.,rusă, publ.
în aa 1981-2008. – Ref. privind activitatea lui N. Ţâu, 28 tit. – Cărţi din col. persona-
lă a lui N. Ţâu, 9 tit. – An. : Ind. de nume, tit.
___________________

34. Bragari, Nicolae. Integrarea europeană / Nicolae Bragari. – Ch.,


2008. – P. 198-201. (64 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-380]

35. Burian, Alexandru. Introducere în teoria relaţiilor internaţionale /


Alexandru Burian. – Ch., 2007. – P. 293-350. (1025 tit. în lb. rom., rusă), la sfârşitul
lecţiilor. – [2008-435]

36. Enciu, Nicolae. Construcţia Europeană (1945-2007) / Nicolae


Enciu, Valentina Enciu. – Ch., 2007. – P. 381-387. (85 tit. în lb. rom., fr., rusă). –
[2008-14]

37. Josanu, Iurii. Tranziţia în sud-estul Europei / Iurii Josanu; col. red.
: Emil Ciobu, … . – Ch., 2008. – P. 49-58. (108 tit. în lb. rom., engl., germ.). – [2008-
89]

38. Juc, Victor. Redimensionarea arhitecturii europene de securitate /


Victor Juc, Rodica Balan // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 61. (25 tit.
în lb. rom., engl., rusă).

39. Kahn, Sylvain. Geopolitica Uniunii Europene / Sylvian Kahn; trad.


de Gabriela Şiclovan. – Ch., 2008. – P. 171-172. (32 tit. în lb. fr.). – [2008-439]

40. Republica Moldova, 2007 : Raport de Stare a Ţării / alcăt. : Vale-


riu Prohniţchi, …; coord. gen. : Valeriu Prohniţchi. – Ch., 2008. – P. 272-273. (44 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [2008-473]

41. Uniunea Europeană : istorie, instituţii, politici. Republica Moldova


în noua arhitectură europeană / Ludmila Barbă, Valeriu Gheorghiu, Alina Felea, Lilia
Zabolotnaia; coord. şt. : Lilia Zabolotnaia; red. coord. : Valeriu Gheorghiu, Tatiana
Ciocoi. – Ch., 2007. – 179 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-436]

42. Беларусь – Молдова : 15 лет дипломатических отношений :


Междунар. научно-практ. конф., 16 ноября 2006, Кишинев / ред. совет : Борис
Гаина, … . – Ch. : CEP USM, 2007. – 299 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-437]

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

43. Боршевский, А. П. Обучение демократии / А. П. Боршевский;


коорд. : Якимов С. А. – Ch., 2008. – P. 139-151. (213 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-398]

44. Земба, Татьяна. Последствия политической культуры раскола


/ Татьяна Земба // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2007. – Nr
3. – P. 69. (22 tit. în lb. engl., rusă).

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
___________________

45. Spivacenco, Anatolie. Bazele teoretice ale tendinţelor de dezvol-


tare şi creştere economică / Anatolie Spivacenco // Rev. economică. – 2008. – Nr 1.
– P. 13-14. (23 tit. în lb. rom., rusă).

46. Муравский, С. Е. Теория ценности и ценность теории : Новая


парадигма оценки : (системно-методол. исслед.) / С. Е. Муравский, А. С. Му-
равский. – Ch., 2008. – P. 762-768. (166 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-396]

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


___________________

47. Creţu, Ina. Motivarea personalului în economia de piaţă / Ina


Creţu, Valentin Sverdlic. – Ch., 2008. – P. 58-59. (20 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
262]

48. Perfecţionarea sistemului CSRM de monitorizare a respectării


drepturilor sindicale / alcăt. : Grigore Slănină. – Ch., 2007. – P. 105-107. (38 tit.). –
[2008-51]

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
___________________
49. Пармакли, Д. М. Земля как фактор производства / Д. М.
Пармакли, С. А. Тригуб. – Каxул, 2007. – P. 87-88. (20 tit.). – [2008-269]

67
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


___________________
50. Игнатьев, В. К вопросу о понятии "административно-правовое
регулирование малого предпринимательства" / В. Игнатьев // Закон и жизнь. –
2008. – Nr 2. – P. 32-33. (24 tit.).

51. Калина, С. Теоретические аспекты понятия предприниматель-


ской деятельности и ее конституционного правового регулирования / С. Калина
// Закон и жизнь. – 2008. – Nr 1. – P. 53. (24 tit. în lb. rom., rusă).

336 Finanţe
___________________
52. Babii, Veaceslav. Limitări directe impuse băncilor comerciale de
către Banca Naţională a Moldovei / Veaceslav Babii // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr
2. – P. 52. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă).

53. Budevici-Puiu, Liliana. Finanţe şi credit / Liliana Budevici-Puiu,


Natalia Armanova. – Ch., 2008. – P. 207-211. (66 tit.). – [2008-431]

54. Батищев, Руслан. Банковский менеджмент / Руслан Батищев.


– К., 2008. – P. 421-423. (46 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2008-224]

55. Мажеру, В. Финансовая диагностика как основа для принятия


управленческих решений в финансовом инжиниринге / В. Мажеру, М. Минга-
зов. – Ch., 2008. – P. 106-107. (28 tit.). – [2008-497]

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________
56. Economia de piaţă la etapa actuală / sub red. : P. Ţurcanu. – Ch.,
2003. – 165 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-236]

57. Reformele economice în Republica Moldova şi România / Arina


Antoci, Angela Beşliu, Ştefan Cherdivară, …; coord : P. Movileanu; ref. şt. : Ion
Sîrbu, … . – Ch., 2007. – P. 461-466. (145 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-524]

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

58. Simpozion ştiinţific internaţional "Rolul ştiinţelor socio-economice


şi umanistice în dezvoltarea economiei contemporane", 21 sept. 2007, Chişinău /
coord. : Ludmila Roşca, Natalia Mocanu; col. red. : Tomiţa Petru, … . – Ch., 2008. –
332 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-523]

59. Transferul tehnologic în cadrul Programului de Stat "Prelucrarea


şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi" /
Gh. Duca, A. Mereuţă, M. Gonţa, ... // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. –
Nr 6. – P. 22-23. (28 tit. în lb. rom., engl., rusă).

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


___________________
60. Ciungu, Cristina-Antoaneta. Strategii de cooperare internaţională
a sectorului agroalimentar al României : Spec. : 08.00.14 – Econ. mondială; relaţii
econ. intern. : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Cristina-Antoaneta Ciungu. –
Ch., 2008. – P. 22-23. (20 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). – [2008-39 Teze]

61. Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene =


Economic collaboration – the basic factor of European integration = Экономическое
сотрудничество – основной фактор европейской интеграции : Materialele Conf.
şt.-practice intern., 23 febr. 2007 / col. red. : Valentin Beniuc (preş.),... – Ch., 2008.
– 327 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-287]

62. Gribincea, A. Marketing-management / A. Gribincea. – Ch., 2007.


– P. 219-220. (33 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-142]

63. Petrovici, Sergiu. Marketing / Sergiu Petrovici, Svetlana Muştiuc,


Vasile Golovco. – Ch., 2008. – P. 288. (25 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-226]

64. Грибинча, А. Международная экономическая деятельность и


основы её проведения / А. Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий; red. resp. : A.
Gribincea. – Ch., 2007. – P. 350. (50 tit.). – [2008-140]

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
65. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept : Bibliogr. se-
lectivă / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Ana Nagherneac,
Varvara Ganea; ed. îngrijită de : Elena Harconiţă; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. –
Bălţi : S. n., 2008 (Tipogr. USB). – 155 p. : fot.; 25 cm. – (Bibliographia universitas).
ISBN 978-9975-50-019-7

69
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

50 ex. – [2008-514]
Include monogr., man., dicţ., teze, ghiduri, art., 1025 tit. în lb. rom., engl.,
fr., rusă, publ. în aa 1995-2007. – An. : Ind. de nume, tit., publ. periodice.

66. Indexul actelor normative şi al materialelor de informare publicate


în BOPI [Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală] în anul 2007 // Bul. Oficial de
Proprietate Intelectuală. – 2007. – Nr 12. (P. II). – P. 81-86.
Sistematizat, include 74 tit.

67. Lista materialelor publicate în anul 2007 [în rev. Dreptul muncii =
Трудовое право] // Dreptul muncii. – 2007. – Nr 12. – P. 96-102.
Sistematizat, include 129 tit. în lb. rom., rusă.

68. Lucrări publicate de criminologul Valeriu Bujor // Criminologi au-


tohtoni. – Ch., 2008. – P. 36-47. – [2008-297]
Include monogr., materiale didactice, art. în culeg., şi rev., 113 tit. în lb.
rom., rusă, publ. în aa 1992-2008.

69. Lista publicaţiilor în ″Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspec-


toratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor″ pentru anul 2007
// Bul. Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe
lângă Ministerul Finanţelor. – 2007. – Nr 12. – P. 24-25.
Sistematizat, include 61 tit.

70. Перечень публикаций в ″Бюллетене Экономической


апелляционной палаты и Главной государственной налоговой инспекции при
Министерстве финансов″ за 2007 год // Бюл. Экономической апелляционной
палаты и Главной государственной налоговой инспекции при Министерстве
финансов. 2007. – Nr 12. – P. 37-38.
Сист., содержит 52 назв.
___________________

71. Babii, Veaceslav. Aplicarea sancţiunilor administrative în domeni-


ul activităţii băncilor comerciale pe piaţa de capital de către Comisia Naţională a
Pieţei Financiare / Veaceslav Babii // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 1. – P. 19. (32 tit.).

72. Bujor, Valeriu. Referinţe vizând esenţa criminalităţii organizate /


Valeriu Bujor // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 2. – P. 11-12. (23 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

73. Cârnaţ, Teodor. Non-discriminarea în condiţiile constituţionalismu-


lui contemporan din Republica Moldova / Teodor Cârnaţ. – Ch., 2008. – P. 334-353.
(365 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-549]

74. Cebotari, Valentina. Dreptul familiei / Valentina Cebotari. – Ch.,


2008. – 345 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-258]

75. Cerba, Valeriu. Rolul şi importanţa dreptului ca instrument al con-


ducerii sociale / Valeriu Cerba // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P. 51-52. (25 tit. în
lb. rom., rusă).

76. Cuşmir, Marcel. Sisteme constituţionale semi-prezidenţiale : ana-


liză juridico-politică / Marcel Cuşmir, Carolina Cuşmir // Administrarea Publică. –
2007. – Nr 4. – P. 101-102. (30 tit. în lb. rom., engl., rusă).

77. Cuşmir, Marcel. Tipologizarea sistemelor constituţionale / Marcel


Cuşmir // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 1. – P. 11-12. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă).

78. Dogaru, Mihai. Caracterul real al persoanelor juridice / Mihai


Dogaru, Geanina Dogaru // Rev. economică. – 2007. – Nr 6. – P. 96-97. (20 tit. în lb.
fr.).

79. "Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului


cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în contextul internaţional" : Conf. şt. anuală a
tinereilor cercetători, Chişinău, 29 mart. 2007 / col. red. : Alexandru Burian, … . –
Ch., 2007. – 269 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-286]

80. Gamurari, Vitalie. Suveranitatea şi dreptul internaţional / Vitalie


Gamurari, Nicolae Osmochescu. – Ch., 2007. – P. 239-258. (321 tit.). – [2008-81]

81. Guceac, Ion. Legea-cadru a Consiliului Europei privind protecţia


mediului şi legislaţia ecologică a Republicii Moldova : tendinţe şi posibilităţi de dez-
voltare concordată / Ion Guceac, Victor Ursu // Poliţia şi valorile general umane în
contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch.,
2007. – P. 20-21. (31 tit. în lb. rom., rusă).

82. Ioviţă, Alexandrina. Aplicarea dreptului internaţional umanitar în


conflictul armat de pe Nistru / Alexandrina Ioviţă // Consolidarea administraţiei publi-
ce în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf.
intern. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 137-138. (34 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

71
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

83. Popovici, Corneliu. Consideraţii privind asigurarea normală a


transparenţei procesului de luare a deciziilor politico-administrative / Corneliu
Popovici // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 4. – P. 37-38. (24 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

84. Rotea, Nicolae. Citarea ca act procedural / Nicolae Rotea // Legea


şi viaţa. – 2008. – Nr 1. – P. 58. (22 tit.).

85. Rusu, Grigore. Administrarea sistemului penitenciar al Republicii


Moldova / Grigore Rusu, Vitalie Iordăchescu // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. intern.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 44-45. (23 tit. în lb. rom., rusă).

86. Бахин, В. Пора прекратить "забавы" маньяков с жизнью людей


: [о восстановлении смерт. казни как мере уголов. наказания] / В. Бахин, Н.
Карпов // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 12. – P. 32. (24 tit. în lb. rusă).

87. Кайряк, И. Н. Банковское право / И. Н. Кайряк; консультанты :


Г. А. Александрова, Г. А. Капацина. – Ch., 2008. – P. 353-356. (74 tit.). – [2008-
408]

88. Кайряк, И. Н. Финансовое право / И. Н. Кайряк; консультант :


Г. А. Александрова. – Ch., 2008. – P. 186-194. (181 tit.). – [2008-409]

89. Седлецкий, Юрий Николаевич. Оправдательный приговор в


уголовном процессе Республики Молдова и его общественно-политическое
значение / Юрий Николаевич Седлецкий. – Ch., 2008. – P. 116-140. (313 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-25]

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


___________________
90. Miron, Alexandru. Managementul organizaţiei şi al pregătirii fizice
militare / Alexandru Miron, Anatolie Budevici, Liliana Budevici-Puiu. – Ch., 2007. –
P. 238-268. (377 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-265]

91. Miron, Alexandru. Pregătirea fizică militară a viitorilor ofiţeri / Ale-


xandru Miron, Anatolie Budevici. – Ch., 2006. – P. 212-215. (51 tit. în lb. rom., rusă).
– [2008-266]

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

92. Кимерчук, Николай Иванович. Гражданская защита : Ч. 1 /


Кимерчук Николай Иванович. – Ch., 2008. – P. 82-83. (22 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-164]

93. Петроя, Андрей. Финансы государственного сектора и управ-


ление ими / Андрей Петроя. – К., 2007. – P. 259-263. (112 tit. în lb. engl., rusă). –
[2008-225]

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


___________________
94. Ciocanu, Mihail. Argumentarea ştiinţifică a strategiei de dezvolta-
re a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova : 14.00.33 –
Medicina socială şi management : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină /
Mihail Ciocanu. – Ch., 2008. – P. 43-46. (47 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). –
[2008-53 Teze]

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


95. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Ma-
tematică şi Informatică : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Bibl.
Şt.; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu; red. resp. : Elena Harconiţă; red. bibliogr. :
Dora Caduc, Lina Mihaluţa. – Bălţi : S. n., 2007 (Tipogr. USB). – 447 p. : fot.; 25 cm.
– (Bibliographia universitas).
ISBN 978-9975-50-017-3
50 ex. – [2008-513]
Cronologic-alf. – Include monogr., man., teze, brevete de invenţii, art., pu-
blicistică, 2330 tit. în lb. rom., rusă, alte lb. străine, publ. în aa 1944-2007. – An. :
Ind. de nume, tit., publ. seriale.

96. Lista publicaţiilor de bază ale corpului didactico-ştiinţific pentru


anul 2007 : [a Univ. de Stat din Moldova] // Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii
de Stat din Moldova pentru anul 2007. – Ch., 2008. – P. 179-191. – [2008-438]
Include monogr., materiale didactice, culeg. de art., 245 tit. în lb. rom., ru-
să, publ. în anul 2007.

97. Publicaţii ale profesorilor ULIM, anii 2002-2007 // Raport de auto-


evaluare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. – Ch., 2007. – P. 31-54. –
[2008-270]

73
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

Include monogr., man., materiale didactice, rev., art. în culeg., rev. şi zia-
re, biobibliogr., 219 tit. în lb. rom., rusă, alte lb străine, publ. în aa 2002-2007.
___________________
98. Budevici, Anatolie. Manualul calităţii : USEFS / Anatolie Budevici,
Veaceslav Manolachi, Iurie Carp; consultant şt. : Seiranov Serghei. – Ch., 2008. –
P. 149-156. (124 tit. în lb. fr.). – [2008-162]

99. Bulah, Liubovi. Pregătirea profesională a muncitorilor în contextul


ocupaţional : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în peda-
gogie / Liubovi Bulah. – Ch., 2008. – P. 24-26. (25 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
rusă). – [2008-20 Teze]

100. Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice "Alexandru


Plămădeală" / Iurie Colesnic; concepţia graf. : Andrei Gamarţ. – Ch., 2008. – P. 254.
(28 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-489]

101. Crăciun, Marilena. Şcoala părinţilor creativi / Marilena Crăciun,


Gabriela Maxim. – Ch., 2007. – P. 73-75. (34 tit.). – [2008-106]

102. Gaşper, Lucia. Particularităţile psihologice ale identităţii etnice la


adolescenţi : 19.00.07 – Psihologia pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia
personalităţii : Autoref. al tezei de doctor în psihologie / Lucia Gaşper. – Ch., 2008.
– P. 21-23. (20 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2008-27 Teze]

103. Ghicov, Adrian. Integralitatea implicaţiilor pedagogice ca factor al


performanţelor elevilor : Spec. 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de
doctor în pedagogie / Adrian Ghicov. – Ch., 2008. – P. 21-22. (21 tit. de lucr. ale
aut.). – [2008-3 Teze]

104. Guţu, Vladimir. Didactica pentru adulţi din perspectivă motivaţio-


nală / Vladimir Guţu, Liliana Posţan. – Ch., 2008. – P. 159-175. (215 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-506]

105. Guţu, Vladimir. Proiectarea didactică în învăţământul superior /


Vladimir Guţu. – Ch., 2007. – P. 248-249. (28 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-507]

106. Isac, Ştefania. Neologismul englez în educaţia lingvistică a elevi-


lor / Ştefania Isac. – Ch., 2007. – P. 160-162. (41 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-80]

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

107. Pascari, Valentina. Proiectarea procesului educaţional în instituţia


preşcolară / Valentina Pascari. – Ch., 2008. – P. 119-121. (62 tit. în lb. rom., engl.,
fr.). – [2008-505]

108. Pălărie, Viorica. Pedagogie / Viorica Pălărie. – Ch., 2007. – P.


160. (37 tit.). – [2008-10]

109. Racu, Aurelia. Psihopedagogie specială / Aurelia Racu, Anatol


Danii. – Ch., 2007. – P. 125-127. (60 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-20]

110. Racu, Jana. Psihogeneza limbajului în medii de comunicare mixtă


: 19.00.07 – Psihologia pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii :
Autoref. al tezei de doctor habilitat în psihologie / Jana Racu. – Ch., 2008. – P. 31-
33. (33 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2008-8 Teze]

111. Specializarea în ICT / elab. şi adapt. : Valentin Rîngaci, …; red.


şef : Simion Caisîn. – Ch., 2007. – P. 410. (20 tit. în lb. engl.). – [2008-414]

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
___________________
112. Buzilă, Varvara. Duminica Mare şi Rusaliile în Moldova : [tradiţii şi
obiceiuri] / Varvara Buzilă // Natura şi sănătatea în tradiţiile populare. – Ch, 2007. –
P. 61. (26 tit.).

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
___________________
113. Dediu, Ion I. Biosferologie = Biospherology / Ion I. Dediu; ref. şt. :
Gheorghe Mustaţă,… – Ch., 2007. – P. 118-143. (778 tit. în lb. rom., engl., fr.,
germ., rusă). – [2008-404]

114. Dumbrăveanu, Andrei. Mediul şi mass-media / Andrei


Dumbrăveanu; red. coord. : Mihail Guzun. – Ch., 2007. – P. 228-232. (81 tit. în lb.
rom., rusă). – [2008-285]

75
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

115. Resursele acvatice ale Republicii Moldova : [Vol. 2] : Fântâni şi iz-


voare = Колодцы и родники : Atlas ecologic / Aureliu Ovcerenco, Constantin
Mihailescu, Oleg Bogdevici, Gavril Gîlcă; fot. : Aureliu Ovcerenco. – Ch., 2008. – P.
207-208. (56 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-412]

51 MATEMATICĂ
___________________
116. Cheban, D. Global Attractors of Quasi-Linear Non-Autonomous
Difference Equations / D. Cheban, C. Mammana, E. Michetti // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Rep. Moldova. Matematică. – 2008. – Nr 1. – P. 103-104. (21 tit.).

117. "Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale" :


Materialele Conf. Intern., 19-21 mart. 2008, Chişinău / col. red. : Dumitru Lozovanu,
…; red. resp. : Dumitru Solomon. – Ch., 2008. – 428 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-429]

118. Schlomiuk, Dana. Integrals and phase portraits of planar quad-


ratic differential systems with invariant lines of total multiplicity four / Dana
Schlomiuk, Nicolae Vulpe // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Matematică. –
2008. – Nr 1. – P. 81-83. (34 tit.).

119. Şcerbacov, Victor. Despre QU asigrupuri liniare şi inverse şi apli-


carea lor în teoria codurilor : 01.01.06 – logică matematică, algebră şi teoria nume-
relor : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Victor Şcerbacov. –
Ch., 2008. – P. 19-28. (182 tit. de lucr. ale aut. în lb. engl.). – [2008-55 Teze]

120. Zambiţchi, Dumitru. Funcţii. Calculul diferenţial. Probleme extre-


male / Dumitru Zambiţchi, Iacob Ciobanu. – Ch., 2007. – P. 179-180. (22 tit. în lb.
rom., rusă). – [2008-279]

121. Гамецкий, А. Ф. Исследование операций : Том 2 / А. Ф. Га-


мецкий, Д. И. Соломон. – Ch., 2008. – P. 574-575. (35 tit. în lb. engl., rusă). –
[2008-430]

122. Гребеников, Е. А. Две проблемы, относящиеся к качествен-


ной теории гамильтоновых систем / Е. А. Гребенников // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Rep. Moldova. Matematica. – 2008. – Nr 1. – P. 137-138. (20 tit.).

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

123. Кирилов, П. В. Теория вероятностей и математическая стати-


стика / П. В. Кирилов, В. Н. Сейчук, И. М. Вулпе. – К., 2007. – P. 150-151. (32 tit.
în lb. rom., rusă). – [2008-240]
53 FIZICĂ
___________________
124. Şeremet, Victor. Encyclopaedia of Domain Green's Functions /
Victor Şeremet, Guy Bonnet. – Ch., 2008. – P. 218-219. (47 tit.). – [2008-522]

125. Гросу, Ф. П. Гидроэлектромагнитные явления в растворах / Ф.


П. Гроссу, П. Н. Паша, М. К. Болога // Электронная обработка материалов. –
2008. – Nr 2. – P. 58-59. (21 tit.).

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


_________________
126. Hasnaş, Constantin. Elementariu chimic / Constantin Hasnaş. –
Ch., 2007. – P. 135-136. (27 tit.). – [2008-148]

127. Выродов, Д. А. Введение в теорию и практику визуально-


спектрофотометрического анализа : Ч. 1-я : Теоретические аспекты визуально-
спектрофотометрических методов анализа / Д. А. Выродов, Е. Д. Жужа. – Ти-
располь, 2008. – P. 206-216. (132 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-290]

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


___________________
128. Алказ, Василий Георгиевич. Основы прогноза сейсмической
опасности и сейсмического риска территории Республики Молдова / Василий
Георгиевич Алказ. – К., 2007. – P. 171-183. (228 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-206]

129. Bogdan, Octavia. Probleme contemporane ale variabilităţii siste-


mului climatic / Octavia Bogdan, Ion Marinică // Mediul ambiant. – 2008. – Nr 1. – P.
39. (26 tit.).

77
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
___________________
130. Analiza expresiei unor transgene la nivel de proteine / Maria Duca,
Victor Lupaşcu, Aliona Glijin, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2007. – Nr 2. – P. 64-66. (35 tit. în lb. engl., rusă).

131. Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia "Plaiul fagului" :


Rădenii Vechi / N. Doniţă, A. Ursu, P. Cuza, …; sub red. lui Nicolae Doniţă. –
Rădenii Vechi, 2007. – P. 153-157. (67 tit. în lb. rom., engl., germ., ucr., rusă). –
[2008-69]

132. Dediu, Ion I. Ecologia populaţiilor = Population ecology,


demecology / Ion I. Dediu; ref. şt. : Gheorghe Mustaţă,… . – Ch., 2007. – P. 149-
173. (780 în lb. rom., engl., fr., germ., rusă). – [2008-405]

133. Dediu, Ion I. Ecologie sistemică, sau ecosistemologie = Systemic


ecology, ecosystemology / Ion I. Dediu; ref. şt. : Gheorghe Mustaţă, … . – Ch.,
2007. – P. 265-289. (795 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., rusă). – [2008-407]

134. Dediu, Ion I. Tratat de ecologie teoretică = Fundamentals of


theoretical ecology / Ion I. Dediu; ref. şt. : Gheorghe Mustaţă, … . – Ch., 2007. – P.
519-545. (793 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., rusă). – [2008-406]

135. Djur, S. Influenţa unor compuşi ai Ge(IV) asupra productivităţii


cianobacteriei Spirulina plantensis şi acumulării germaniului în biomasă / S. Djur, V.
Rudic, V. Bulimaga // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 2.
– P. 143. (21 tit. în lb. rom., engl., rusă).

136. Lîsîi, Leonid. Biochimie : Test 2 : Test-minin / Leonid Lîsîi. – Ch.,


2008. – P. 286-287. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-215]

137. Lozan, Angela. Organisme modificate genetic şi sănătatea umană


/ Angela Lozan, Victoria Holostenco. – Ch., 2008. – P. 66-71. (76 tit. în lb. engl., fr.).
– [2008-449]

138. Marandici, Elena. Dinamica modificării cantităţii şi calităţii spermei


în funcţie de vârstă, mediu ambiant şi impactul preparatelor microbiene la viermi :

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

03.00.13 – fiziologia omului şi animalelor : Autoref. al tezei de doctor în biologie /


Elena Marandici. – Ch., 2008. – P. 22-23. (20 tit. de lucr. ale aut.). – [2008-1 Teze]

139. Sîrbu, Tamara. Influenţa condiţiilor de liofilizare asupra viabilităţii


micromicetelor / Tamara Sîrbu, Svetlana Codreanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 2. – P. 137-138. (24 tit. în lb. rom., engl., rusă).

140. Влияние комплексных соединений Cu(II) с аминогуанизоном


пировиноградной кислоты на биосинтетическую активность микромицета
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – продуцента амилаз / А. А. Десятник, Ж.
П. Тюрина, Л. Ф. Чапурина, … // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2007. – Nr 2. – P. 122. (24 tit.).

141. Выродов, Д. А. Гидростатические и гидродинамические прин-


ципы регулирования влажности почвы и почвенных субстратов / Д. А. Выро-
дов. – Тирасполь, 2006. – P. 103-106. (47 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-469]

58 BOTANICĂ
___________________
142. Academicianul P. M. Zhukovskii – 120 ani : Culegere de articole
ştiinţifice = Академику П. М. Жуковскому – 120 лет : Cборник научных статей :
[de la naşterea cercetătorului botanist] / a pregătit : Ilia Trombiţki; red. şt. : A.
Ciubotaru, … . – Ch., 2008. – 160 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-452]

143. Lumea vegetală a Moldovei : Vol. 4 : Plante cu flori – III. Clasa


Liliopsida : Subclasele : Alismatidae, Liliidae, Arecidae / Alexandru Ciubotaru, Ghe-
orghe Postolache, Alexandru Teleuţă, …; red. şt., fot. : Gheorghe Postolache. – Ch.,
2007. – P. 181. (30 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-277]
59 ZOOLOGIE
___________________
144. Куликова, Л. М. Новые виды растениеобитающих клещей для
фауны Молдовы / Л. М. Куликова // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2007. – Nr 2. – P. 95. (20 tit.).

145. Суменкова, В. Характеристика пищеварительных протеаз эк-


топаразитического браконида Bracon hebetor / В. Суменкова, И. Язловецкий //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 2. – P. 101-102. (20 tit.
în lb. engl., rusă).

79
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

146. Цинк в водных моллюсках / И. К. Тодераш, С. А. Остроумов, Е.


И. Зубкова, … // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 2. –
P. 112-114. (40 tit. în lb. rom., engl., rusă).

147. Шептицкий, В. А. Условнорефлекторная деятельность белых


крыс при длительном потреблении биопрепаратов на основе метаболитов
Streptomyces Massasporeus / В. А. Шептицкий, А. А. Братухина, С. А. Бурцева,
… // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 2. – P. 11-12. (22
tit. în lb. engl., rusă).

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
148. Lista publicaţiilor în ″Mesagerul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei
Sociale al Republicii Moldova″ pentru anul 2007 // Mesagerul Ministerului Sănătăţii
şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova. – 2007. – Nr 12. – P. 24-25.
Sistematizat, include 53 tit.

149. Перечень публикаций в ″Вестнике Министерства здравоохра-


нения и социальной защиты Республике Молдова″ за 2007 год // Вестник Ми-
нистерства здравоохранения и социальной защиты Республике Молдова. –
2007. – Nr 12. – P. 37-38.
Сист., содержит 61 назв.

611 Anatomie. Anatomie comparată


___________________
150. Ştefaneţ, Mihail. Anatomia omului : Vol. 1 / Mihail Ştefaneţ; red. :
Silvia Donici. – Ch., 2007. – P. 370-371. (28 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-11]

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


151. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Petru
Roşca // Roşca Petru. Pierderile reproductive în context cu situaţia demografică
actuală în Republica Moldova. – Ch., 2008. – P. 32-47. – [2008-445]
Include monogr., art. în culeg. şi rev., 140 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa
1965-2006.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


___________________
152. Cercetarea în sănătatea mentală / Anatol Nacu, Larisa Spinei,
Larisa Boderscova, … . – Ch., 2008. – P. 38-41. (69 tit. în lb. engl.). – [2008-115]

153. Ghid pentru servicii comunitare de sănătate mentală / Larisa


Boderscova, Jana Chihai, Larisa Spinei, …. – Ch., 2008. – P. 216. (21 tit. în lb.
rom., rusă). – [2008-113]

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


154. Nicolae Testemiţanu = Nicolae Testemiţanu = Николае
Тестемицану : (1927-1986) : [savant, medic umanist] : Biobibliogr. / Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Bibl. Şt. Medicală; alcăt. : Taisia
Şcerbac. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 117, [1] p.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-915-21-2
150 ex. – [2008-211]
Biografie. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., art. în culeg., rev., ziare) ale
medicului N. Testemiţanu, 268 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa 1953-1985. – Publ.
despre viaţa şi activitatea lui N. Testemiţanu, 127 tit. – An. : Ind. de nume, tit.
___________________
155. Etica şi deontologia medicală / D. Tintiuc, M. Raevschi, L. Spinei,
...; red. şt. : D. Tintiuc. – Ch., 2007. – P. 220-222. (40 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
45]

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


___________________
156. Actualităţi în terapia de transfuzie periopertorie / Tatiana
Tăzlăvan, Elena Moraru, Victor Cojocaru, ... // Arta Medica. – 2007. – P. 133. (22 tit.
în lb. engl.).

616 Patologie. Medicină clinică


157. Lista publicaţiilor, lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul uni-
versitar, MC AŞM Nicolae Opopol // Opopol Nicolae. Sănătatea în relaţie cu factorii
exogeni, care o determină. – Ch., 2008. – P. 56-78. – [2008-53]

81
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

Include 157 tit. materiale didactice, art. în culeg. şi rev., în lb. rom., engl.,
rusă, publ. în aa 1969-2007.
__________________
158. Anghelici, Gheorghe. Diagnosticul şi tratamentul chirurgical al
complicaţiilor cirozei hepatice : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în medicină / Gheorghe Anghelici. – Ch., 2008. – P. 37-39. (51 tit. de lucr.
ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-52 Teze]

159. Anton, Elena. Rolul protector al statinelor în cardiotoxicitatea


antraciclinică / Elena Anton // Arta Medica. – 2007. – Nr 6. – P. 31-32. (44 tit. în lb.
engl.).

160. Aspecte clinice ale tumorilor mediastinale / S. Brenister, S. Sofro-


nie, I. Mereuţă, ... // Arta Medica. – 2007. – P. 74-75. (34 tit. în lb. rom., engl., rusă).

161. Balica, Ion. Actualităţi etiopatogenetice şi modalităţi de ameliorare


a rezultatelor tratamentului : 14.00.27 chirurgie : Autoref. al tezei de doctor habilitat
în medicină / Ion Balica; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch., 2008. – P. 34-36. (58 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). –
[2008-60 Teze]

162. Chicu, Valeriu. Epidemiologie de intervenţie / Valeriu Chicu, Ga-


vril Obreja, Viorel Prisăcaru; sub red. lui V. Chicu. – Ch., 2008. – P. 373-377. (58 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [2008-443]

163. Dereglările metabolice în hepatita cronică virală C şi afecţiunile


zonei gastroduodenale / Tatiana Ghelimici, Iulianna Lupaşco, Vlada-Tatiana Dum-
brava, Vera Gratii // Arta Medica. – 2007. – Nr 6. – P. 16. (25 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

164. Diagnosticul de laborator al osteoporozei / Valentin Gudumac,


Olga Tagadiuc, Veronica Sardari, … . – Ch., 2007. – P. 48-50. (30 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-82]

165. Diagnosticul şi tratamentul ocluziei intestinale acute / Eugen


Maloman, Nicolae Gladun, Sergiu Ungureanu, Cornel Lepadatu // Arta Medica. –
2007. – Nr 6. – P. 70-71. (88 tit. în lb. rom., engl., rusă).

166. Dumitraş, Tatiana. Aspectele etiologice şi semnificaţia clinică ale


rezistenţei microbiene la pacienţii cu pneumonii comunitare / Tatiana Dumitraş //

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 4. – P. 37-38.


(27 tit. în lb. rom., engl.).

167. Godoroja, Pavel. Orthodontics = Ортодонтия / Pavel Godoroja,


Claude G. Matasa, Gheorghe Granciuc; пер. на англ. : Дулгиеру Ольга, Лазарев
Евгений; пер. на рус. : Дулгиеру Ольга. – К., 2007. – 380 p. (Bibliogr. la sfârşitul
temelor). – [2008-12]

168. Hepatita virală B / Constantin Spînu, Petru Iarovoi, Tiberiu Holban,


Lilia Cojuhari. – Ch., 2008. – P. 192-199. (100 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-
346]

169. Implicaţii cardiovasculare în artrita reumatoidă / S. Popa, A.


Batrînac, M. Ouş, Nadejda Ganea // Arta Medica. – 2007. – P. 232-233. (38 tit. în lb.
engl.).

170. Metodele contemporane de tratament conservativ al incontinenţei


urinare (IU) la femei / V. Tuchila, G. Scutelnic, D. Tănase, ... // Arta Medica. – 2007.
– P. 110-111. (33 tit. în lb. engl.).

171. Oprea, Nicolae. Psihiatrie / Nicolae Oprea, Anatol Nacu, Valentin


Oprea. – Ch., 2007. – P. 450-455. (109 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-24]

172. Pisarenco, Sergiu. Litiaza biliară la pacienţii cu ciroză hepatică /


Sergiu Pisarenco // Arta Medica. – 2007. – Nr 6. – P. 36-37. (30 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

173. Pleşca, E. Particularităţile de diagnostic de tratament al pielonefri-


tei acute la pacienţii cu diabet zaharat / E. Pleşca // Arta Medica. – 2007. – P. 100.
(39 tit. în lb. engl., rusă).

174. Popa, S. Medicaţie remisivă în artrita reumatoidă : situaţie reală


pentru Republica Moldova / S. Popa // Arta Medica. – 2007. – P. 228-229. (39 tit. în
lb. engl.).

175. Sardari, Veronica. Contribuţii la studiul metabolismului glucidic,


remodelării osoase şi influenţei unor biopreparate algale cu conţinut divers de Zn în
osteoporoza experimentală : 03.00.04 – Biochimie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Veronica Sardari. – Ch., 2008. – P. 19-22. (43 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., engl.). – [2008-37 Teze]

83
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

176. Tănase, A. Boala cronică de rinichi : clasificarea şi abordările noi


în management / A. Tănase, E. Bivol, P. Cepoida // Arta Medica. – 2007. – P. 253.
(24 tit. în lb. engl.).

177. Zota, Ie. Endoteliul vascular şi ateroscleroza / Ie. Zota, E. Melnic,


M. Unţesco // Curierul medical. – 2008. – Nr 1. – P. 32. (20 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


___________________
178. Alhabeebi, Bassam. Utilizarea antiinflamatoarelor nesteroidiene
(AINS) în tratamentul glaucomului terminal dureros / Bassam Alhabeebi, Eugen
Bendelic, Ala Paduca // Arta Medica. – 2007. – P. 157. (30 tit. în lb. engl., rusă).

179. Etiopatogenie şi tratament în cataracta senilă / I. Jeru, E.


Bendelic, V. Boişteanu, …; red. : Sofia Fleştor. – Ch., 2008. – P. 27-33. (66 tit. în lb.
engl., fr., rusă). – [2008-212]

180. Jeru, I. Particularităţi ale herpesului ocular / I. Jeru, E. Bendelic, V.


Boişteanu. – Ch., 2008. – P. 40-42. (30 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-213]

181. Momentul recidivei după tratamentul chirurgical al adenocarcino-


mului colo-rectal. Factori de risc / Ştefan Octavian Georgescu, Cornel Nicu Neacşu,
Dan Vintilă, … // Arta Medica. – 2007. – Nr 6. – P. 7. (28 tit.).

618 Ginecologie. Obstetrică


___________________

182. Babencu, E. Sistemul mamă – placentă – făt la gravidele cu valvu-


lopatii cardiace / E. Babencu, A. Serbencu, A. Grosu // Curierul medical. – 2008. –
Nr 1. – P. 45. (21 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

183. Самосвалова, Елена. Современные аспекты проблемы запо-


ра у беременных / Елена Самосвалова, Влада Думбрава, Светлана Цуркан //
Bul. de perinatologie. – 2007. – Nr 4. – P. 58. (53 tit. în lb. engl., rusă).

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


184. Перечень статей, опубликованных в журнале [Электронная
обработка материалов] за 2007 год // Электронная обработка материалов. –
2007. – Nr 6. – P. 129-133.
Сист., содержит 101 назв. на англ. и рус. яз.
___________________
185. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi
Studenţilor, 15-17 noiembrie [2007 : Univ. Tehn. A Moldovei : în 3 vol.] / col. red. :
Valeriu Dorogan. – Ch., 2007. – 29 cm.
Vol. 1. – 2007. – 511 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-456]

186. Vol. 2. – 2007. – 539 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-457]

187. Vol. 3. – 2007. – 580 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-458]

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
___________________

188. Constantinov, Boris. Evoluţia structurilor disipative şi stările staţi-


onare pe suprafaţa lichidului încărcată cu sarcină electrică : 01.04.04 – Electronică
Fizică : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Boris Constantinov. –
Ch., 2008. – P. 14-16. (34 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-9
Teze]

189. Cuculescu, Elmira. Studiul proprietăţilor fizice a joncţiunilor


GaS(Cu)/GaAs, GaSe(Cu)/GaAs şi GaS(Cu)/GaSe(Cu) : 01.04.10 – fizica şi ingine-
ria semiconductorilor : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Elmira
Cuculescu. – Ch., 2008. – P. 16-18. (30 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). –
[2008-48 Teze]

190. Topala, Pavel. Tehnologii de prelucrare a materialelor conductibile


cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls / Pavel Topala, Petru Stoicev. – Ch.,
2008. – 265 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-108]

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


___________________

85
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

191. Bulimaga, Constantin. Elaborarea schemei de realizare practică


a conceptului de management al deşeurilor în Republica Moldova / Constantin
Bulimaga // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 2. – P. 155-
156. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă).

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

192. Перечень статей, опубликованных в журнале ″Omnibus″ в


2007 году // Omnibus. – 2007. – Nr 12. – P. 43-48.
Сист., содержит 512 назв.

631 Agricultură în general


__________________
193. Barbacar, Nicolae. Aspecte genetice şi moleculare ale reproduce-
rii la unele plante superioare. Informaţia I : Expresia diferenţiată a unor gene din
organele de reproducere la plantele superioare / Nicolae Barbacar // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 2. – P. 52-53. (20 tit. în lb. rom.,
engl.).

194. Catan, Petru. Eficientizarea utilizării parcului de maşini şi tractoare


în agricultură / Petru Catan, Ghenadie Negritu, Ala Beţivu. – Ch., 2008. – P. 169-
178. (175 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-423]

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
___________________
195. Bădărău, Sergiu. Culegere de teste la Fitopatologia agricolă pen-
tru studenţii specialităţii 2804 – Protecţia plantelor / Sergiu Bădărău; ref. şt. : Nichita
Croitoru. – Ch., 2005. – P. 90-93. (52 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-309]

196. Nicolaev, Neonila. Herbologie aplicată : Concepţie ecologică de


combatere complexă a buruienilor în agroecosisteme / Neonila Nicolaev, Serghei
Ladan. – Ch., 2008. – P. 293-304. (193 tit. în lb. rom., germ., engl., rusă). – [2008-
335]

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

633/635 Horticultură
___________________
197. Contribuţii la renovarea ramurii pomiculturii în Republica Moldova
/ Ilie Donică, Mihail Rapcea, Andrei Donică, Vasile Mladinoi. – Ch., 2008. – P. 180-
188. (138 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-27]

198. Donică, Andrei. Dezvoltarea durabilă a ramurii pomiculturii în Re-


publica Moldova : 06.01.07 – Pomicultură : Autoref. al tezei de doctor în agricultură /
Andrei Donică. – Ch., 2008. – P. 24. (24 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). –
[2008-67 Teze]

199. Ghid pentru producătorii de struguri pentru masă / Gheorghe


Nicolaescu, Panfil Apruda, Nicolae Perstniov, Alexandru Tereşcenco; red. gen. :
Gheorghe Nicolaescu. – Ch., 2008. – P. 132-133. (34 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
220]

200. Melenciuc, M. Conductibilitatea hidraulică a plantelor de Zea


mays L. şi Sorgum bicolor L. în condiţii de insuficienţă moderată de umiditate / M.
Melenciuc, Anastasia Ştefîrţă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2007. – Nr 2. – P. 38-40. (39 tit. în lb. rom., engl., rusă).

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui.


Înmulţirea animalelor domestice
___________________
201. Люцканов, П. Характеристика молдавских цигайских и кара-
кульских овец по полиморфизму белков крови и микросателлитам / П. Люцка-
нов // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 59. (20 tit. în lb. engl., rusă).

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


___________________
202. Moshu, Alexander. Two new cnidosporean species (Cnidospora :
Sphaerosporidae, Myxobolidae), parasites of the European mud minnow (Umbra
krameri) from lower Dniester river / Alexander Moshu, Ilya Trombitsky // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 2. – P. 87-89. (32 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

87
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


657 Contabilitate
___________________
203. Frecăuţeanu, Alexandru. Contabilitate financiară / Alexandru
Frecăuţeanu, Igor Balan, Andrei Malai. – Ch., 2007. – P. 446-452. (106 tit. în lb.
rom., rusă). – [2008-216]

204. Harea, Ruslan. Contabilitatea în comerţ / Ruslan Harea, Olesea


Bulbocean, Stela Pleşca. – Ch., 2008. – P. 105-106. (22 tit.). – [2008-361]

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


___________________
205. Radu, Petru. Potenţialul uman al firmei / Petru Radu; pref. : Anton
Rotaru; red. resp. : Valentin Sângereanu. – Ch., 2007. – P. 221-223. (39 tit.). –
[2008-93]

206. Арикова, З. Н. Маркетинговая концепция развития предпри-


ятий / З. Н. Арикова; науч. руководитель : Г. Л. Белостечник; науч. консультант
: Б. С. Гаина. – Comrat, 2007. – P. 148-157. (149 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-65]

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
207. Academicianul Boris Gaina : Secvenţe biobibliogr. / Acad. de Şti-
inţe a Moldovei. Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan"; alcăt. : Lidia Zasaviţchi; red. resp.
: Elena Corotenco. – Ch. : Bibl. Şt. Centrală a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2007
(Tipogr. AŞM). – 212 p.; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-62-210-3 (în cop. tare)
100 ex. – [2008-28]
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., art. în culeg. şi ed. peri-
odice) ale academicianului Boris Gaina, 421 tit. în lb. rom., fr., rusă, publ. în aa
1972-2007. – Ref. la viaţa şi activitatea savantului, 34 tit. – An. : Ind. de nume, tit.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

___________________
208. Чебану, В. Г. Основы энергетики процесса электроплазмолиза
растительного сырья / В. Г. Чебану // Электронная обработка материалов. –
2008. – Nr 1. – P. 68-69. (26 tit. în lb. rom., rusă).

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


___________________
209. Florea, Vasile. Istoria artei româneşti / Vasile Florea; concepţie graf.
şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch., 2007. – P. 792-797. (434 tit.). – [2008-120]

210. Буймистру, Татьяна. Колористика. Цвет – ключ к красоте и


гармонии : Кн. 1-я / Татьяна Буймистру. – К., 2007. – P. 221. (30 tit.). – [2008-
175]
78 MUZICĂ
___________________
211. Vlaicu, Olga. Creaţiile pentru vioară şi plan ale compozitorilor din
Republica Moldova (a doua jumătate a sec. XX) : 17.00.01 – Arte audiovizuale (Arta
muzicală) : Autoref. al tezei pentru obţinerea gradului şt. de doctor în studiul artelor /
Olga Vlaicu. – Ch., 2008. – P. 22-24. (21 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). –
[2008-16 Teze]

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


___________________
212. Budevici, Anatolie. Management strategic antreprenorial şi spor-
tiv / Anatolie Budevici, Lazăr Tipa, Veaceslav Manolachi. – Ch., 2008. – P. 190-192.
(49 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-526]

213. Budevici, Anatolie. Regulamentul comentat şi teoria pregătirii în


handbal / Anatolie Budevici, Ruslan Verejan. – Ch., 2007. – P. 172-176. (52 tit.). –
[2008-161]

214. Dănilă, Aurelian. Valentina Saviţcaia / Aurelian Dănilă. …Одной


звезды я повторяю имя / Галина Кочарова; fot. : Mihai Potârniche,… – Ch., 2008.
– P. 108-109. (38 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-21]

89
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

215. Mitniţcaia, Lidia. Marketing general şi sportiv / Lidia Mitniţcaia,


Liliana Budevici-Puiu. – Ch., 2008. – P. 213-220. (104 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-111]

216. Rîşneac, Boris. Educaţia fizică şi mediul ambiant / Boris Rîşneac,


Marius Dima. – Ch., 2007. – P. 91-92. (27 tit.). – [2008-432]

217. Афтимчук, О. Е. Теория и методика аэробики : Ч. 2-я / О. Е.


Афтимчук. – Ch., 2008. – P. 268-278. (154 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă). –
[2008-462]

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
811 Limbi individuale
___________________
218. Berejan, Silviu. Itinerar sociolingvistic / Silviu Berejan; sel. şi pref.
de Alexandru Bantoş. – Ch., 2007. – 241 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-103]

219. Cultură, interculturalitate şi traducere : [comunic. prez. la conf. şt.


"Terminologie şi limbaje specializate", 23 noiemb. 2006] / rev. şt. şi red. : Inga
Druţă. – Ch., 2007. – 116 p. (Bibliogr. la sfârşitul comunic.). – [2008-47]

220. Farcaş, Mircea. Elemente lexicale maghiare în subdialectul ma-


ramureşean / Mircea Farcaş // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr
1/2. – P. 122-123. (20 tit.).

221. Felecan, Nicolae. Noţiunea "drum" în limba română / Nicolae


Felecan, Ramona Băbaş // Limba Română. – 2007. – Nr 10/12. – P. 156-157. (23
tit.).

222. Gogu, Tamara. Text exegesis / Tamara Gogu. – Ch., 2008. – P.


192-200. (119 tit. în lb. engl., fr.). – [2008-331]

223. Marcu, Florin. Dicţionar de neologisme / Florin Marcu. – Ch.,


2008. – P. 318-319. (43 tit. În lb. rom., fr.). – [2008-149]

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

224. Moloşniuc, Viorica. Predicatele evenimenţiale sub aspect seman-


tic şi funcţional în limba franceză contemporană / Viorica Moloşniuc. – Ch., 2007. –
P. 110-123. (188 tit. În lb. rom., fr.). – [2008-143]

225. Popa, Gheorghe. Academicianul Silviu Berejan – teoretician al


limbajului / Gheorghe Popa // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3/4.
– P. 28-29. (25 tit.).

226. Rusnac, George. Aloetia ca marcă a indigenatului / George


Rusnac // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 1/2. – P. 117-118. (24
tit. în lb. rom., engl., fr.).

227. Zgârcibabă, Elena. Categoria modalităţii în limba română / Elena


Zgârcibabă // Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor
didactice, 20 apr. 2007. – Cahul, 2007. – P. 90-91. (36 tit. în lb. rom., rusă).

228. Тудосе, В. И. Практические занятия по синтаксису современ-


ного русского языка : Учеб. пособие для занятий по синтаксису прост. и ос-
ложн. предложения для студентов по спец. "Русский язык и литературу", "Жур-
налистика" / В. И. Тудосе; отв. ред. : И. А. Ионова. – Ch., 2007. – 147 p. (Bibliogr.
la sfârşitul temelor). – [2008-109]

82 LITERATURĂ
229. Iulian Filip. Îmi pare bine să ştiu că ai vrea să mă ştii : Biobibliogr.
/ Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". CID "Chişinău"; elab. : O. Detişin, ... . – Ch. : Princeps,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 175, [1] p. : fot.; 22 cm.
ISBN 978-9975-78-590-7
500 ex. – [2008-3]
Tabel cronologic. – Opera (ed. aparte, publ. în culeg. şi periodice, trad.,
prez. graf.) scriitorului Iulian Filip, 1192 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa 1998-2007. –
Viaţa şi activitatea, dedicaţii, 152 tit. – An. : Ind. de nume, versuri.

230. Mihail Garaz – O viaţă sub semnul diagonalei : [scriitor] :


Biobibliogr. / Bibl. Publ. Raională "A. Donici" Orhei; alcăt. : Elena Crudu. – Ed. a 2-a,
rev. şi compl. – Orhei : S. n., 2007. – 136 p. : fot., [1] f. portr.; 21 cm. – (Personalităţi
orheiene).
ISBN 978-9975-9585-4-7
500 ex. – [2008-121]
Tabel cronologic. – Aprecieri. – Opera (cărţi, publ. în culeg., ed. periodice,
trad., interviuri) scriitorului Mihail Garaz, 425 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa 1959-

91
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

2007. – Referiri privind opera, viaţa şi activitatea lui Mihail Garaz, 77 tit. – An. : Ind.
alf. de nume, tit., al periodicelor.
___________________
231. Aniţoi, Galina. Inadaptatul în proza românească interbelică /
Galina Aniţoi. – Ch., 2007. – P. 144-152. (154 tit.). – [2008-48]

232. Apetri, Dumitru. Eseuri şi profiluri literare / Dumitru Apetri. – Ch.,


2007. – P. 112-115. (135 tit.). – [2008-192]

233. Bileţchi, Nicolae. Analize şi sinteze critice / Nicolae Bileţchi. –


Ch., 2007. – 335 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-50]

234. Burlacu, Alexandru. Texistenţe / Alexandru Burlacu. – Ch., 2007.


– 250 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-49]

235. Canţâru, Grigore. Totul pare un palimpsest / Grigore Canţâru. –


Ch., 2008. – P. 159-167. (120 tit.) şi la sfârşitul cap. – [2008-298]

236. Ciobanu, Emilia. Compoziţia şcolară / Emilia Ciobanu. – Ch.,


2007. – P. 133-134. (30 tit.). – [2008-67]

237. Cirimpei, Victor. Generatorii râsului folcloric, aspecte ale operei


lor / Victor Cirimpei // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3/4. – P.
90-91. (23 tit. în lb. rom., rusă).

238. Dolgan, Mihail. Poezia contemporană, mod de existenţă în Meta-


foră şi Idee / Mihail Dolgan. – Ch., 2007. – 658 p. (Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor).
– [2008-55]

239. Estrade, Florence. Cititorul lui… Albert Camus / Florence Estrade;


trad. din lb. span. : Dragoş Cojocaru. – Ch., 2007. – P. 201-202. (25 tit. în lb. rom.,
fr.). – [2008-348]

240. Grati, Aliona. Privirea Euridicei : Lirica feminină din Basarabia.


Anii '20-'30 / Aliona Grati; cop. : Leonid Axinte. – Ch., 2007. – P. 208-219. (197 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-190]

241. Grossu-Chiriac, Cristina. Mitul Medeei în literatura germană con-


temporană / Cristina Grossu-Chiriac; cop. : Vladimir Siniţki. – Ch., 2007. – P. 205-
219. (269 tit. în lb. rom., germ.). – [2008-63]

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

242. Ipostaze ale literaturii române vechi şi premoderne (secolele XVI-


XVIII) / alcăt. : Vlad Chiriac; coord. şi îngrijire : Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. –
Ch., 2007. – 347 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-194]

243. Puşcaşu, Ion Luca. Universul inspiraţiei creative / Ion Luca


Puşcaşu; red. coord. : Gheorghe Colţun. – Ch., 2007. – P. 113-114. (22 tit.). –
[2008-260]

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
___________________
244. Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României în imagini / Vasile
Şoimaru. – Ch., 2008. – P. 270. (22 tit.). – [2008-464]

93/94 ISTORIE
___________________

245. Cvilincova, Elizaveta. Particularităţile regionale ale culturii spiritu-


ale tradiţionale găgăuze : Spec. 07.00.01 – Istoria Moldovei : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în ştiinţe istorice / Elizaveta Cvilincova. – Ch., 2008. – P. 36-40. (61
tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., găgăuză, rusă, ucr.). – [2008-22 Teze]

246. Grosu, Vasile. Talmaza : Localitate străveche de pe Valea Nistru-


lui de Jos : [raionul Ştefan Vodă : monogr. : în 2 vol.] : Vol. 2 : anii 1940-2000 / Vasi-
le Grosu; colab. : Liuba Goria, Nicolae Grosu, Olga Grosu. – Ch., 2007. – P. 358-
371. (503 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-447]

247. Istorie / N. Chicuş, I. Şarov, I. Ojog, …; comisia de evaluare :


Larisa Efros, … . – Ch., 2007. – P. 255. (35 tit.). – [2008-85]

248. Stafi, Ion. Spovedaniile Basarabiei / Ion Stafi. – Ch., 2006. – P.


361-363. (46 tit.). – [2006-807]

249. Булгар, Степан. История города Комрата / Степан Булгар. –


К., 2008. – P. 304-307. (81 tit. în lb. rom., găgăuză, rusă). – [2008-401]

93
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

INDEX DE NUME LA "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MOLDOVA"


NR 1-2008

A Budevici, Anatolie 90-91, 98, 212-13


Budevici-Puiu, Liliana 53, 90, 215
Alhabeebi, Bassam 178 Bujor, Valeriu 68, 72
Anghelici, Gheorghe 158 Bulah, Liubovi 99
Aniţoi, Galina 231 Bulbocean, Olesea 204
Antoci, Arina 57 Bulimaga, Constantin 191
Anton, Elena 159 Bulimaga, V. 135
Apetri, Dumitru 232 Burian, Alexandru 35; (red.) 79
Apruda, Panfil 199 Burlacu, Alexandru 234
Armanova, Natalia 53 Buzilă, Varvara 112
Axinte, Leonid (pict.) 240
C
B
Caduc, Dora (red.) 95
Babencu, E. 182 Caisîn, Simion (red.) 111
Babii, Veaceslav 52, 71 Camus, Albert (239)
Balan, Igor 203 Canţâru, Grigore 235
Balan, Rodica 38 Cantemir, Lorin 2
Balica, Ion 161 Cârnaţ, Teodor 73
Balmuş, Pavel (coord., îngrijire ed.) 243 Carp, Iurie 98
Bantoş, Alexandru (alcăt., pref.) 218 Catan, Petru 194
Barbă, Ludmila 41 Cauciuc, Viorica 24
Barbacar, Nicolae 193 Cârstea, Claudia 5
Batrînac, A. 169 Cebotari, Valentina 74
Băbaş, Ramona 221 Cepoida, P. 176
Bădărău, Sergiu 195 Cerba, Valeriu 75
Bendelic, E. 179-80 Cerbuşcă, Pavel 24
Bendelic, Eugen 178 Certan, Simion (coord.) 9
Beniuc, Valentin (red.) 61 Cheban, D. 116
Berejan, Silviu 218, 225 Cherdivară, Ştefan 57
Beşliu, Angela 57 Chicu, V. (red.) 162
Beţivu, Ala 194 Chicu, Valeriu 162
Bileţchi, Nicolae 233 Chicuş, N. 247
Bivol, E. 176 Chihai, Jana 153
Boderscova, Larisa 152-53 Chiriac, Vlad (alcăt.) 243
Bogdan, Octavia 129 Chirilă, Mihai 10
Bogdevici, Oleg 115 Chitoroagă, Valentina (red.) 33
Boişteanu, V. 179-80 Ciobanu, Emilia 236
Bolboceanu, Aglaida 18, 29 Ciobanu, Iacob 120
Bonnet, Guy 124 Ciobu, Emil (red.) 37
Bragari, Nicolae 34 Ciocanu, Mihail 94
Brenister, S. 160 Ciocoi, Tatiana (red.) 41

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cirimpei, Victor 237 Duca, Gh. 59


Ciubotaru, A. (red.) 142 Duca, Gheorghe (red.) 1
Ciubotaru, Alexandru 143 Duca, Maria 130
Ciubucciu, Vlad (coord.) 30 Dulgheru, Valeriu 2
Ciungu, Cristina-Antoaneta 60 Dumbrava, Vlada-Tatiana 163
Codreanu, Svetlana 139 Dumbrăveanu, Andrei 114
Cojocaru, Dragoş (trad.) 239 Dumitraş, Tatiana 166
Cojocaru, Victor 156 Dumitraş, Tudor (coord.) 16
Cojuhari, Lilia 168
Colesnic, Iurie 100 E
Colţun, Gheorghe (red.) 243 Efros, Larisa (expert) 247
Constantinov, Boris 188 Enciu, Nicolae 36
Corghenci, Lucia (trad.) 33 Enciu, Valentina 36
Corghenci, Ludmila (red.) 33 Estrade, Florence 239
Coroban, Vitalie (pict.) 20
Corotenco, Elena (red.) 207 F
Coţofană, A. 6 Farcaş, Mircea 220
Cozma, Valeriu 1 Felea, Alina 41
Crăciun, Marilena 101 Felecan, Nicolae 221
Creţu, Ina 47 Filip, Iulian 229
Crivoi, Aurelia 24 Fleştor, Sofia (red.) 179
Croitoru, Nichita (expert) 195 Florea, Vasile 209
Crudu, Elena (alcăt.) 230 Fotescu, Maria (alcăt.) 95
Cuculescu, Elmira 189 Frecăuţeanu, Alexandru 203
Cuşmir, Carolina 76
Cuşmir, Marcel 76-77 G
Cuza, P. 131
Gaina, Boris (207)
Cvilincova, Elizaveta 245
Galben, Andrei (organizator) 4
D Gamarţ, Andrei (pict.) 100
Gamurari, Vitalie 80
Danii, Anatol 109 Ganea, Nadejda 169
Dănilă, Aurelian 214 Ganea, Varvara (alcăt.) 65
Dediu, Ion I. 113, 132-34 Garaz, Mihail (230)
Detişin, O. (elab.) 229 Gaşper, Lucia 102
Dima, Marius 216 Georgescu, Ştefan Octavian 181
Djur, S. 135 Ghelimici, Tatiana 163
Dogaru, Geanina 78 Gheorghiu, Valeriu 41
Dogaru, Mihai 78 Ghicov, Adrian 103
Dolgan, Mihail 238 Gîlcă, Gavril 115
Donică, Ilie 197 Gladun, Nicolae 165
Donică, Andrei 197-98 Glijin, Aliona 130
Donici, Silvia (red.) 150 Godoroja, Pavel 167
Doniţă, N. 131 Gogu, Nadine (trad.) 12
Doniţă, Nicolae (red.) 131 Gogu, Tamara 222
Dorogan, Valeriu (red.) 185-87 Golovco, Vasile 63
Druţă, Inga (expert., red.) 219

95
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

Gonţa, M. 59 Leancă, Viorica Gh. 17


Goria, Liuba (alcăt.) 246 Lepadatu, Cornel 165
Granciuc, Gheorghe 167 Lîsîi, Leonid 136
Grati, Aliona 240 Lozan, Angela 137
Gratii, Vera 163 Lozovanu, Dumitru (red.) 117
Gribincea, A. 62; (red.) 64 Lupaşco, Iulianna 163
Griniuc, R. 6 Lupaşcu, Victor 130
Grossu-Chiriac, Cristina 241
Grosu, A. 182 M
Grosu, Nicolae (alcăt.) 246 Maftea, S. 6
Grosu, Olga (alcăt.) 246 Mahdi, Tarabia 18-19
Grosu, Vasile 246 Malai, Andrei 203
Guceac, Ion 81 Maloman, Eugen 165
Gudumac, Valentin 164 Mammana, C. 116
Guţu, Vladimir 104-05 Manolachi, Veaceslav 98, 212
Guzun, Mihail (red.) 114 Marandici, Elena 138
H Marcu, Florin 223
Marinică, Ion 129
Hachi, Mihai 31 Matasa, Claude G. 167
Harconiţă, Elena (îngrijire ed.) 65; (red.) Matei, Constantin 31
95 Maxim, Gabriela 101
Harea, Ruslan 204 Mâtcu, Matei 31
Hasnaş, Constantin 126 Melenciuc, M. 200
Holban, Tiberiu 168 Melnic, Boris (1)
Holostenco, Victoria 137 Melnic, E. 177
Melnikov, Mihail 12
I Mereuţă, A. 59
Iarovoi, Petru 168 Mereuţă, I. 160
Iordăchescu, Vitalie 85 Mereuţă, Ion (red.) 26
Ioviţă, Alexandrina 82 Michetti, E. 116
Isac, Ştefania 106 Mihailescu, Constantin 115
Mihaluţa, Lina (red.) 65, 95
J Miron, Alexandru 90-91
Jeru, I. 179-80 Miron, Svetlana (aclăt.) 25
Josanu, Iurii 37 Mitniţcaia, Lidia 215
Juc, Victor 38 Mladinoi, Vasile 197
Mocanu, Natalia (coord.) 58
K Moloşniuc, Viorica 224
Moraru, Elena 156
Kahn, Sylvain 39
Moshu, Alexander 202
Kalguşkin, Tatiana (alcăt.) 33
Movileanu, P. (coord.) 57
Korolevski, Svetlana (coord., îngrijire ed.)
Mustaţă, Gheorghe (expert) 113, 132-34
243
Muştiuc, Svetlana 63
L
N
Ladan, Serghei 196
Nacu, Anatol 152, 171

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Nagherneac, Ana (alcăt.) 65 Racu, Jana 110


Neacşu, Cornel Nicu 181 Radu, Petru 205
Negritu, Ghenadie 194 Raevschi, M. 155
Nicolaescu, Gheorghe 199 Rapcea, Mihail 197
Nicolaev, Neonila 196 Rău, Alexe 25
Niţucă, Costică 2 Răutu, Dan (trad.) 20
Rîngaci, Valentin (elab.) 111
O Rîşneac, Boris 216
Obreja, Gavril 162 Roman, Alexandru (red.) 13
Ojog, I. 247 Roşca, Ludmila (coord.) 58
Ojovanu, Vitalie 15 Roşca, Petru 151
Opopol, Nicolae 157 Rotaru, Anton (pref.) 205
Oprea, Nicolae 171 Rotea, Nicolae 84
Oprea, Valentin 171 Rudic, V. 135
Osmochescu, Nicolae 80 Rumleanschi, Petru (coord.) 16
Ouş, M. 169 Rusnac, George 226
Ovcerenco, Aureliu 115 Rusu, Grigore 85

P S

Paduca, Ala 178 Sainsus, Valeriu 31


Pascari, Valentina 107 Sardari, Veronica 164, 175
Pâslaru, Vlad (red.) 24 Saviţcaia, Valentina (214)
Pălărie, Viorica 108 Sângereanu, Valentin (red.) 205
Perju, Veaceslav (îngrijire ed.) 4 Schlomiuk, Dana 118
Perstniov, Nicolae 199 Scurtu, Elena (alcăt.) 95
Petrovici, Sergiu 63 Scutelnic, G. 170
Piaget, Jean 20 Seiranov, Serghei (consultant) 98
Pisarenco, Sergiu 172 Serbencu, A. 182
Pleşca, E. 173 Siniţki, Vladimir (pict.) 241
Pleşca, Stela 204 Sîrbu, Ion (expert) 57
Ploteanu, N. 6 Sîrbu, Tamara 139
Popa, Andrei 3 Slănină, Grigore 48
Popa, Gheorghe 225 Solomon, Dumitru (red.) 117
Popa, S. 169, 174 Sofronie, S. 160
Popovici, Corneliu 83 Spinei, L. 155
Posţan, Liliana 104 Spinei, Larisa 152-53
Postolache, Gheorghe 143 Spînu, Constantin 168
Potârniche, Mihai (fot.) 214 Spivacenco, Anatolie 45
Prisăcaru, Viorel 162 Stafi, Ion 248
Prohniţchi, Valeriu (alcăt., coord.) 40 Stoicev, Petru 190
Protoiereu Petru Buburuz (25) Sverdlic, Valentin 47
Puşcaşu, Ion Luca 243 Ş
R Şarov, I. 247
Racu, Aurelia 109 Şcerbac, Taisia (alcăt.) 154

97
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

Şcerbacov, Victor 119 Z


Şeremet, Victor 124
Şiclovan, Gabriela (trad.) 39 Zabolotnaia, Lilia 41
Şleahtiţchi, Mihaela 21 Zambiţchi, Dumitru 120
Şoimaru, Vasile 244 Zasaviţchi, Lidia (alcăt.) 207
Ştefaneţ, Mihail 150 Zgârcibabă, Elena 227
Ştefîrţă, Anastasia 200 Zhukovskii, P. M. (142)
Zmeev, Vladimir (pict.) 209
T Zota, Ie. 177
Tacu, Valentina 22 А
Tagadiuc, Olga 164
Tănase, A. 176 Александрова, Г. А. (консультант) 87-
Tănase, D. 170 88
Tăzlăvan, Tatiana 156 Алказ, Василий Георгиевич 128
Teleuţă, Alexandru 143 Арикова, З. Н. 206
Tereşcenco, Alexandru 199 Афтимчук, О. Е. 217
Testemitanu, Nicolae (154) Б
Testemiţanu, Nicolae (154)
Tintiuc, D. 155 Батищев, Руслан 54
Tipa, Lazăr 212 Бахин, В. 86
Tomiţa, Petru (red.) 58 Белостечник, Г. Л. (консультант) 206
Topala, Pavel 190 Болога, М. К. 125
Trombiţki, Ilia (alcăt.) 142 Боршевский, А. П. 43
Trombitsky, Ilya 202 Ботнарюк, Лучия (пер.) 32
Tuchila, V. 170 Братухина, А. А. 147
Буймистру, Татьяна 210
Ţ Булгар, Степан 249
Ţâu, Nicolae (33) Бурцева, С. А. 147
Ţîrdea, Teodor N. 17; (red.) 23 В
Ţurcan, Elena (alcăt.) 33
Ţurcanu, P. (red.) 56 Василеску, Григоре (ред., коорд.) 32
Вулпе, И. М. 123
U Выродов, Д. А. 127, 141
Ungureanu, Sergiu 165 Г
Unţesco, M. 177
Ursu, A. 131 Гаина, Б. С. (консультант) 206
Ursu, Valentina 27 Гаина, Борис (ред.) 42
Ursu, Victor 81 Гамецкий, А. Ф. 121
Гребеников, Е. А. 122
V Грибинча, А. 64
Verejan, Ruslan 213 Гросу, Ф. П. 125
Vintilă, Dan 181 Д
Vlaicu, Olga 211
Vulpe, Nicolae 118 Десятник, А. А. 140
Долгий, К. 64

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Дулгиеру, Ольга (пер.) 167 О


Думбрава, Влада 183
Олейников, С. В. 8
Е Остроумов, С. А. 146
Евсюкова, Р. 64 П
Ж Пармакли, Д. М. 49
Паша, П. Н. 125
Жужа, Е. Д. 127 Петроя, Андрей 93
Жуковскому, П. М. (142)
С
З
Самосвалова, Елена 183
Земба, Татьяна 44 Седлецкий, Юрий Николаевич 89
Зубкова, Е. И. 146 Сейчук, В. Н. 123
И Соломон, Д. И. 121
Суменкова, В. 145
Игнатьев, В. 50 Сушкевич, А. В. (ред.) 8
Ионова, И. А. (ред.) 228
Т
К
Тестемицану, Николае (154)
Кайряк, И. Н. 87 Тодераш, И. К. 146
Калина, С. 51 Тригуб, С. А. 49
Капацина, Г. А. (консультант) 87 Тудосе, В. И. 228
Карпов, Н. 86 Тюрина, Ж. П. 140
Кимерчук, Николай Иванович 92
Кирилов, П. В. 123 Ц
Компанеец, М. В. (ред.) 14 Цуркан, Светлана 183
Кочарова, Галина 214
Куликова, Л. М. 144 Ч
Курдогло, К. И. 28
Чапурина, Л. Ф. 140
Л Чебану, В. Г. 208
Лазарев, Евгений 167 Ш
Люцканов, П. 201
Шептицкий, В. А. 147
М Шлапак, Марианна (организатор) 11
Мажеру, В. 55 Я
Мардаре, И. 7
Мингазов, М. 55 Язловецкий, И. 145
Муравский, А. С. 46 Якимов, С. А. (коорд.) 43
Муравский, С. Е. 46

99
Materiale bibliografice Nr 1-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 1-2008

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 1-2008

Academicianul Boris Gaina 207 Lista publicaţiilor, lucrărilor ştiinţifice


Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Fa- publicate de profesorul universitar,
cultăţii Drept 65 MC AŞM Nicolae Opopol 157
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Fa- Lucrări publicate de criminologul Valeriu
cultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Bujor 68
Informatică 95 Mihail Garaz – O viaţă sub semnul dia-
Indexul actelor normative şi al materiale- gonalei 230
lor de informare publicate în BOPI Nicolae Testemiţanu 154
[Buletin Oficial de Proprietate Intelec- Nicolae Ţâu 33
tuală] în anul 2007 66 Protoiereu Petru Buburuz 25
Iulian Filip. Îmi pare bine să ştiu că ai Publicaţii ale profesorilor ULIM, anii
vrea să mă ştii 229 2002/2007 97
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de Viaţa Catedrei ["Filozofie şi Bioetică" a
profesorul universitar Petru Roşca 151 Universităţii de Stat de Medicină şi
Lista materialelor publicate în anul 2007 Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] 15
[în rev. Dreptul muncii = Трудовое Николае Тестемицану 154
право] 67 Перечень публикаций в "Бюллетене
Lista publicaţiilor de bază ale corpului Экономической апелляционной па-
didactico-ştiinţific pentru anul 2007 96 латы и Главной государственной
Lista publicaţiilor în "Buletinul Curţii de налоговой инспекции при Мини-
Apel Economice şi Inspectoratului стерстве финансов" за 2007 год 70
Fiscal Principal de Stat de pe lângă Перечень публикаций в "Вестнике
Ministerul Finanţelor" pentru anul Министерства здравоохранения и
2007 69 социальной защиты Республике
Lista publicaţiilor în "Mesagerul Ministe- Молдова" за 2007 год 149
rului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Перечень статей, опубликованных в
Republicii Moldova" pentru anul 2007 журнале "Omnibus" в 2007 году 192
148 Перечень статей, опубликованных в
журнале [Электронная обработка
материалов] за 2007 год 184

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 4
OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2007 OCTOBER-DECEMBER
(190-246)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
190. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere
[Knowledge Society]. – Ch. : Ştiinţa, 2007. – 287 p.
Josanu Efim. Gheorghe Duca şi contribuţia la "Knowledge Society" // Lit. şi
arta. – 2007. – 20 dec. – P. 5.
Belostecinic Grigore. Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate
// Akademos. – 2007. – Nr 2/3. – P. 58-60.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
191. Diaconu, Mădălina. Despre miresme şi duhori : o interpretare fe-
nomenologică a olfacţiei. – Bucureşti : Humanitas, 2007.
Platon Alexandru-Florin. Cum să ne purtăm nasul mai bine // Contrafort. –
2007. – Oct. (Nr 10). – P. 4.

192. Roşca, Ludmila. Supravieţuirea, moralitatea şi potenţialul perso-


nalităţii umane : analiză teoretico-metodologică : Monogr. - Ch. : S. n., 2007. – 329
p.
Păsat Dumitru. Supravieţuirea omului moral // Făclia. – 2007. – 17
noiemb. – P. 8.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


193. Tărîţă, Orest. Tratat de protocol şi comportament civilizat : St. teo-
retico-aplicativ. – Ch. : Bons Offices, 2007. – 324 p.

101
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cristei Tamara. Un model de tratat deontologic al profesiunii de credinţă //


Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 5.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
194. Fuştei, Nicolae. "Curierul ortodox" – o rază de iluminare culturală
şi spirituală : (ist. şi cat. tematic al art. publ. în perioada 24.06.1995 – 16.06.2005). –
Ch. : S. n., 2006. – 190 p.
Melinti Maxim. O rază de iluminare culturală şi spirituală // Biblio Polis. –
2007. – Nr 3. – P. 111-113.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316.6 Psihologie socială
195. Negură, Lilian. Le travail après communisme. L’émergence d’une
nouvelle représentation sociale dans l’espace postsoviétique. – Québec : Les Pres-
ses de l’Université Laval, 2007. – 164 p.
Neculau Adrian. În jurul unei profeţii a lui Serge Moscovici // Psihologie.
Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 20087. – Nr 3. – P. 59-63.

32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
196. Bodrug, Ion. Diaspora poloneză din Republica Moldova : revenire
la valorile culturale şi spirituale / Ion Bodrug, Gheorghe Damanciuc. – Ch. : F.E.-P.
"Tipogr. Centrală", 2007. – 206 p.
Ciobanu T., Zabolotnaia L.. // Revista de Istorie a Moldovei. – 2007. – Nr
3. – P. 112-114.

197. Lucinschi, Petru. Moldova şi moldovenii : De ce Ţara noastră es-


te mereu la răscruce? : (încercare de răspuns la întrebare). – Ch. : Cartea Moldovei,
2007. – 334 p.
Marian Boris. Însemne ale patriotismului moldovenesc // Moldova : ser.
nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 4-5.

198. Лучинский, Петр. Молдова и молдаване. – Ch. : Cartea Moldo-


vei, 2007. – 365 p.

103
Cronica recenziilor Nr 4-2007≡ Review annals Nr 4-2007

Мариан Борис. Еще раз о молдавском патриотизме // Moldova : ser.


nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
199. Greenspan, Alan. Le Temps des turbulences / trad. par Thierry
Pielat et Georges Nicolas. – Paris : JC lattes, 2007.
Platon Alexandru-Florin. "Mâna invizibilă", noua religie a economiei mon-
diale // Contrafort. – 2007. – Noiemb. - Dec. (Nr 11-12). – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
200. Platon, Mihail. Administraţia publică : curs universitar. – Ch. : Uni-
versul, 2007. – 926 p.
Popovici Corneliu. O importantă realizare ştiinţifico-metodică în domeniul
administraţiei publice // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3. – P. 95-99.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


201. Cojocaru, Vasile Gh. Calitatea în educaţie. "Managementul calită-
ţii". – Ch. : S. n., 2007. – 268 p.
Sănduţă-Pleşca Liuba. În sfârşit, despre calitatea în educaţie, un studiu de
o veritabilă calitate // Făclia. – 2007. – 8 dec. – P. 14.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


53 FIZICĂ
202. Marinciuc, Mihai. Fizica : man. pentru cl. a 12-a / Mihai Marinciuc,
Spiridon Rusu. – Ch. : Ştiinţa, 2006. – 220 p.
Şfichi Romulus. Un manual remarcabil // Făclia. – 2007. – 13 oct. – P. 3.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
203. Hanganu, Ion. Hermeneutica – miracolul cunoaşterii umane : [stu-
diu]. – Ch. : Labirint, 2007. – 173 p.
Lozanu Mina // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 8.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
204. Bâzgu, Eugen. Arhitectura populară din zona Orheiului Vechi /
Eugen Bâzgu, Mihai Ursu. – Ch. : S. n., 2005. – 40 p.
Ciobanu Constantin Gh. // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeo-
logie. – 2006. – Nr 5. – P.336-338.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
205. Şofransky, Zina. Paleta culorilor populare. – Bucureşti : Ed. Etno-
logică, 2006.
Ciocanu Maria // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie. –
2006. – Nr 5. – P. 335-336.

206. Şofransky, Zina. Coloranţi vegetali în arta tradiţională : [monogr.]


– Ch. : Inst. Patrimoniului Cultural, 2007. – 471 p.
Ciocanu Maria // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie. –
2006. – Nr 5. – P. 335-336.

78 MUZICĂ
207. Eugen Doga : compozitor, academician / Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei; trad. din lb. rusă în lb. rom. : Claudia Vârlan, Vlad Pohilă; col. red. : Ana-
Maria Plămădeală, …; fot. : Pavel Balan,…. – Ch. : Ştiinţa, – 2007. – 414 p.
Tamazlâcaru Elena. Eugen Doga : "Eu aparţin spaţiului românesc ..." // Lit.
şi arta. – 2007. – 27 dec. – P. 6.

208. Mihai Dolgan. Taina vieţii mele : [despre viaţa şi activitatea com-
pozitorului M. Dolgan] / aut. proiectului : Nicolae Roşca; text în lb. rusă : Svetlana
Derevşcikov; trad. şi adapt. textului în lb. rom. : Ioan Mânăscurtă; coord. principal :
Dan Roşca. – Ch. : PresStar, 2007. – 408, [12] p.
Ciocanu Ion. Trei zile cu Mihai Dolgan // Lit. şi arta. – 2007. – 8 noiemb. –
P. 6.
Ciocanu Ion. Mihai Dolgan şi "Noroc"-ul lui //Florile dalbe. – 2007. – 29
noiemb. – P. 7.

105
Cronica recenziilor Nr 4-2007≡ Review annals Nr 4-2007

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
209. Eremia, Anatol. Dicţionar explicativ şi etimologic de termeni geo-
grafici. – Ch. : Ştiinţa, 2006. – 236 p.
Braşoveanu George. Anatol Eremia. Dicţionar explicativ şi etimologic de
termeni geografici // Limba Română. – 2007. – Nr 7/9. – P. 244-246.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
210. Coşeriu, Eugeniu. Limba română – limba romanică. Texte ma-
nuscrise. – Bucureşti : Ed. Acad. Române, 2005. – 178 p.
Zagaevschi Vladimir. Un nou volum despre fenomenele limbii în mişcare //
Limba Română. – 2007. – Nr 7/9. – P. 179-187.

211. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române (DEXI) / Eugenia


Dima, Doina Cobeţ, Laura Mania, ... – Ch. : Arc : Gunivas, 2007. – 2248 p.
Soltan Petru. DEXI – opinia unui amator în materie // Lit. şi arta. – 2007. –
22 noiemb. – P. 6.

212. Dumistrăcel, Stelian. Discursul repetat în textul jurnalistic. – Iaşi :


Ed. Univ. "AL. I. Cuza", 2006. – 392 p.
Munteanu Cristinel. Un veritabil tratat de lingvistică a textului // Limba Ro-
mână. – 2007. – Nr 7/9. – P. 134-137.
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
213. Pickover, Clifford A. Banda lui Mobius / trad. din engl. de Dina
Constantinescu-Altamer. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 331 p.
Năstase Răzvan Mihai. Cartea cu o singură parte // Contrafort. – 2007. –
Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 26.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

214. Palahniuk, Chuck. Cîntec de leagăn : [roman] / trad. de Radu


Garmacea. – Iaşi : Polirom, 2007. – (Col. "Bibl. Polirom").
Vakulovski Mihail. Descântec marca Polihniuk // Flux continuu: ed. de vi-
neri. – 2007. – 2 noiemb. – P. 8.

821.135.1 Literatură română


215. Beagle, Peter. Ultima licornă : [roman]. – Iaşi : Polirom, 2007.
Florescu Mircea. Povestea unei poveşti // Clipa. – 2007. – Nr 5. – P. 13.

216. Codreanu, Theodor. Varvarienii : [roman]. – Galaţi : Porto-Franco,


2007.
Rusu Nicolae. Magia şi savoarea subtextului // Viaţa Basarabiei. – 2007. –
Nr 2/3. – P. 215-224.
Zbârciog Vlad. Un roman de zile mari // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3.
– P. 224-229.

217. Goma, Paul. Arta reFugii : o copilărie transilvană : [roman]. – Bu-


cureşti : Anamarol, 2007.
Ciorici Alex. Paul Goma şi arta de a fi interzis // Clipa. - 2007. – Nr 5. – P.
16-17.

218. Ilea, Letiţia. O persoană serioasă : [versuri]. – Cluj : Limes, 2004.


Chiper Grigore. Amînarea prin poezie // Sud-Est Cultural. – 2007. – Nr 4. –
P. 30-32.

219. Neaţă Trillon, Mihaela. Lumina din noi : [roman]. – Târgu-Jiu :


Măiastra, 2007.
Rogac Raia. Bucuria de a descoperi lumina din suflet // Biblio Polis. –
2007. – Nr 3. – P. 117-119.

220. Ţuculescu, Radu. Povestirile mamei bătrâne : [roman]. – Bucu-


reşti : Cartea Românească, 2006.
Chiper Grigore. Dansul pasiunilor într-un Macondo transilvan // Contrafort.
– 2007. – Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 5.

221. Uricaru, Eugen. Supunerea : [roman]. – Bucureşti : Cartea Româ-


nească. 2006.
Diaconu Mircea A. Eugen Uricaru. Supunerea? // Contrafort. – 2007. –
Noiemb. - Dec. (Nr 11-12). – P. 4.

107
Cronica recenziilor Nr 4-2007≡ Review annals Nr 4-2007

222. Zografi, Vlad. America şi acustica : [piese]. – Bucureşti :


Humanitas, 2007.
Creţu Bogdan. Bagă, Doamne, happy end! // Contrafort. – 2007. –
Noiemb.-Dec. (Nr 11-12). – P. 10.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

223. Beşleagă, Vladimir. Hoţii din apartamente : [povestiri]. – Ch. : Prut


Internaţional, 2006. – 366 p.
Mischevca Ion. Haideţi să prindem hoţii din apartamente // Clipa. – 2007. –
Nr 5. – P. 14-15.

224. Bojoncă, Iurie. Râul Zero şi plopul fără soţ : [versuri]. – Timişoara
: Augusta, 2007.
Bulat Eugenia. Iurie Bojoncă, noi toţi, pe malul râului Zero // Lit. şi arta. –
2007. – 8 noiemb. – P. 5.

225. Borzin, Aurelia. Pansamente : [poeme]. – Ch. : Cartier, 2007. –


63 p.
Chiper Grigore. "să ne iubim cu cuvinte" // Contrafort. – 2007. – Oct. (Nr
10). – P. 5.

226. Bossi-Dumeneanu, Gheorghe. Tainele Tăcerii : [poezii]. – Timi-


şoara : Augusta, 2007.
Zbârciog Vlad. "Eu verbul meu cu inima-l hrănesc ..." // Lit. şi arta. – 2007.
– 27 dec. – P. 4.

227. Butnaru, Leo. Perimetrul cuştii. – Bucureşti : Cartea Românească,


2005.
Brebu Carletta Elena. Meandrele jurnalului // Limba Română. – 2007. – Nr
7/9. – P. 241-243.

228. Cheianu, Constantin. În container : [piese]. – Ch. : Cartier, 2007.


– 47 p.
Ciobanu Vitalie. Moldova – o "ţară" în container // Contrafort. – 2007. –
Oct. (Nr 10). – P. 3.

229. Ciocan, Iulian. Înainte să moară Brejnev / pref. de Andrei Bodiu. –


Iaşi : Polirom, 2007.
Creţu Bogdan. Viaţa privată sub Brejnev // Contrafort. – 2007. – Oct. (Nr
10). – P. 9.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

230. Matcin, George. Vâltoarea : [roman]. – Ch. : Pontos, 2007. – 566


p.
Zbârciog Vlad. "Epopeea Sudului" // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P.
4.

231. Mândâcanu, Valentin. Între acasă şi acasă. Trăite... Văzute... Au-


zite... Partea 1-a. – Ch. : Civitas, 2000. - 160 p.
Bulat Ludmila. Valentin Mândâcanu, inedit // Biblio Polis. – 2007. – Nr 3. –
P. 114-116.

232. Nedelescu, Vasile. Treptat-treptat ... : [versuri]. – Ch. : Phoenix,


2007. – 96 p.
Doroşencu Ludmila. Am crescut în preajma cuvântului ... // Biblio Polis. –
2007. – Nr 3. – P. 116-117.

233. Slutu-Grama, Claudia. Cometele din sânge : [versuri]. – Ch. :


Phoenix, 2007. – 124 p.
Palladi Tudor. "Ţipătul de pasăre rănită" al Poeziei ... // Glasul naţiunii. –
2007. – 1 noiemb. – P. 7.

234. Stoica, Valentina. Cea mai seducătoare femeie : Drame, comedii.


– Ch. : Ruxanda, 2007. – 334 p.
Dumitrescu Evelina. Frumuseţea desăvîrşirii umane // Făclia. – 2007. – 20
oct. – P. 2.

235. Ţopa, Efimia. Pe o insulă cu flori : [versuri] / des. : Aliona


Postolachi; fotogr. : Nicolae Răileanu. – Ch. : Prometeu, 2006. – 24 p.
Gheorghiţă Eugen. Insula de flori a copilăriei // Florile dalbe. – 2007. – 16
noiemb. – P. 8.
Palladi Tudor. O călătorie în lumea paradiziacă a copilului din om / Tudor
Palladi // Lit. şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 4.

236. Vicol, Ion. Noaptea Sfântului Andrei. – Ch. : Pontos, 2006. – 648
p.
Prohin Andrei. Minei de Sfântul Andrei // Lit. şi arta. – 2007. – 20 dec. – P.
8.

237. Vizir, Elena. Fantezii încremenite : [versuri]. – Ch. : Prut Internaţi-


onal, 2007. – 51 p.

109
Cronica recenziilor Nr 4-2007≡ Review annals Nr 4-2007

Chiper Grigore. Privind printre ghimpi // Contrafort. – 2007. – Oct. (Nr 10).
– P. 5.

821.521 Literatură japoneză


238. Murakami, Haruki. Kafka pe malul mării : [roman] / trad. din lb. ja-
poneză şi note de Iuliana Oprea. – Iaşi : Polirom, 2006. – 534 p.
Năstase Răzvan Mihai. Un Nobel pentru Murakami // Contrafort. – 2007. –
Oct. (Nr 10). – P. 23.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

82.09 Critică literară

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


239. Cernat, Pavel. Avangarda românească şi complexul periferiei.
Primul val. – Bucureşti : Cartea Românească, 2007. – 433 p. – col. "Critică şi istorie
literară".
Mocanu Igor. O a doua arheologie a avangardei // Contrafort. – 2007. –
Oct. (Nr 10). – P. 12.

240. Zalis, Henri. O istorie condensată a literaturii române. 1880-2000.


– Târgovişte : "Bibliotheca", 2005-2006.
Vol. 1. – 2005. – 350 p.
Vol. 2. – 2006. – 358 p.
Stan Mihai. O istorie sinceră a literaturii române // Viaţa Basarabiei. –
2007. – Nr 2/3. – P. 89-92

821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară


241. Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia, 1812-2006 / Anatol
Ciocanu, Iurie Colesnic, Valeriu Nazar, …; precuvântare : Mihai Cimpoi; coord. :
Valeriu Nazar; fot. : Nicolae Răileanu; Muzeul Literaturii Române "M.
Kogălniceanu". – Ch. : Prut Internaţional, 2007. – 504 p.
Cimpoi Mihai. O sinteză literară documentară: "Dicţionarul scriitorilor ro-
mâni din Basarabia (1812-2006) // Limba Română. – 2007. – Nr 7/9. – P. 239-240.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(477) Istoria Bucovinei
242. Ungureanu, Constantin. Învăţământul primar din Bucovina (1774-
1918). – Ch. : Civitas, 2007. – 336 p. : hartă.
Furtună Alexandru. Un studiu valoros despre învăţământul primar din Bu-
covina austriacă // Destin Românesc. – 2007. – Nr 1/2. – P. 310-315.
Zabolotnaia Lilia // Revista de Istorie a Moldovei. – 2007. – Nr 3. – P. 111-
112.

94(478) Istoria Republicii Moldova


243. Beşleagă, Vladimir. Cruci răsturnate de regim. Mănăstirea
Răciula. 1959. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 328 p.
Lungu Eugen. Despre ateism, morminte şi "Baza factologică" // Destin
Românesc. – 2007. – Nr 1/2. – P. 308-309.
Negrei Ion. // Cugetul. – 2006. - Nr 4. – P. 70-71.

244. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : Vol. 7. – Ch. : Museum,


2007. – 360 p.
Stoica Ion. Personalităţi originare din sud în "Basarabia necunoscută" //
Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 19 oct. – P. 11.

245. Istorie. Epoca contemporană : Man. pentru cl. a 9-a / Sergiu


Nazaria, Alexandru Roman, Mihai Sprânceană, ... – Ch. : Cartea Moldovei, 2006. –
207 p.
Moşanu Alexandru. Manipulatorii istoriei // Cugetul. – 2006. - Nr 4. – P. 57-
60.

246. Mahu, Ion. Baraboiul – şcoală făuritoare de personalităţi : [ist. şc.


şi a satului Baraboi, raionul Donduşeni]. – Ch. : S. n. - 2007. – 443 p. : fot.
Nucă Sergiu. O mare şcoală, o mare tradiţie // Lit. şi arta. – 2007. – 4 oct.
– P. 7.

111
Cronica recenziilor Nr 4-2007≡ Review annals Nr 4-2007

INDEX DE NUME LA "CRONICA RECENZIILOR" NR 4 -2007


Diaconu, Mircea A. 221
B Dima, Eugenia 211
Balan, Pavel 207 Doga, Eugen 207
Bâzgu, Eugen 204 Dolgan, Mihai 208
Beagle, Peter 215 Doroşencu, Ludmila 232
Belostecinic, Grigore 190 Duca, Gheorghe 190
Beşleagă, Vladimir 223, 243 Dumistrăcel, Stelian 212
Bodiu, Andrei 229 Dumitrescu, Evelina 234
Bodrug, Ion 196 E
Bojoncă, Iurie 224
Borzin, Aurelia 225 Eremia, Anatol 209
Bossi-Dumeneanu, Gheorghe 226
Braşoveanu, George 209 F
Brebu, Carletta Elena 227 Florescu, Mircea 215
Bulat, Eugenia 224 Furtună, Alexandru 242
Bulat, Ludmila 231 Fuştei, Nicolae 194
Butnaru, Leo 227
G
C
Garmacea, Radu 214
Cernat, Pavel 239 Gheorghiţă, Eugen 235
Cheianu, Constantin 228 Goma, Paul 217
Chiper, Grigore 218, 220, 225, 237 Greenspan, Alan 199
Cimpoi, Mihai 241
Ciobanu, Constantin Gh. 204 H
Ciobanu T. 196 Hanganu, Ion 203
Ciobanu, Vitalie 228
Ciocan, Iulian 229 I
Ciocanu, Anatol 241
Ilea, Letiţia 218
Ciocanu, Ion 208
Ciocanu, Maria 205-06 J
Ciorici, Alex 217
Cobeţ, Doina 211 Josanu, Efim 190
Codreanu, Theodor 216 L
Cojocaru, Vasile Gh. 201
Colesnic, Iurie 241, 244 Lozanu, Mina 203
Constantinescu-Altamer, Dina 213 Lucinschi, Petru 197
Coşeriu, Eugeniu 210 Lungu Eugen 243
Creţu, Bogdan 222, 229 M
Cristei, Tamara 193
Mahu, Ion 246
D Mânăscurtă, Ioan 208
Damaniuc, Gheorghe 196 Mândâcanu, Valentin 231
Derevşcikov, Svetlana 208 Mania, Laura 211
Diaconu, Mădălina 191 Marian, Boris 197

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Marinciuc, Mihai 202 Roşca, Ludmila 192


Matcin, George 230 Roşca, Nicolae 208
Melinti, Maxim 194 Rusu, Nicolae 216
Mischevca, Ion 223 Rusu, Spiridon 202
Mocanu Igor 239
Moscovici, Serge 195 S
Moşanu, Alexandru 245 Sănduţă-Pleşca, Liuba 201
Munteanu, Cristinel 212 Sfichi, Romulus 202
Murakami, Haruki 238 Slutu-Grama, Claudia 233
N Soltan Petru 211
Sprânceană, Mihai 245
Nazar, Valeriu 241 Stan, Mihai 240
Nazaria, Sergiu 245 Stoica Ion 244
Năstase, Răzvan Mihai 213, 238 Stoica, Valentina 234
Neaţă Trillon, Mihaela 219
Neculau, Adrian 195 Ş
Nedelescu, Vasile 232
Negrei, Ion 243 Şofransky, Zina 205-06
Negură, Lilian 195
T
Nicolas, Georges 199
Nucă Sergiu 246 Tamazlâcaru, Elena 207
Tărîţă, Orest 193
O
Ţ
Oprea, Iuliana 238
Ţopa, Efimia 235
P
Ţuculescu, Radu 220
Palahniuk, Chuck 214
U
Palladi, Tudor 233, 235
Păsat Dumitru 192 Ungureanu, Constantin 242
Pickover, Clifford A. 213 Uricaru, Eugen 221
Pielat, Thierry 199 Ursu, Mihai 204
Platon, Alexandru-Florin 191, 199
Platon, Mihail 200 V
Plămădeală, Ana-Maria 207 Vakulovski, Mihail 214
Pohilă, Vlad 207 Vârlan, Claudia 207
Popovici, Corneliu 200 Vicol, Ion 236
Postolachi, Aliona 235 Vizir, Elena 237
Prohin, Andrei 236
Z
R
Zabolotnaia L. 196
Răileanu, Nicolae 235, 241 Zabolotnaia Lilia 242
Rogac, Raia 219 Zagaevschi Vladimir 210
Roman, Alexandru 245 Zalis, Henri 240
Roşca, Dan 208 Zbârciog, Vlad 216, 226, 230

113
Cronica recenziilor Nr 4-2007≡ Review annals Nr 4-2007

Zografi, Vlad 222


Л
Лучински, Петр 198
М
Мариан, Борис 198

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 1
IANUARIE-MARTIE 2008 JANUARY-MARCH
(1-68)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere
[Knowledge Society]. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2007. – 287 p.
Hadârcă Ion. Gheorghe Duca şi strategia schimbării : contribuţii la societa-
tea bazată pe cunoaştere // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 106-107.
Pohilă Vlad. Gheorghe Duca, savantul care umanizează chimia, şi nu nu-
mai // Lit. şi arta. – 2008. – 7 febr. – P. 4.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
2. Liiceanu, Gabriel. Despre ură. – Bucureşti : Humanitas, 2007.
Bernaz Oleg. Discursul urii : dimensiuni şi perspective // Contrafort. –
2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 11.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3. Găină, Dumitru. Ortodoxia românească în Australia. – Bucureşti :
R.C.R. Print, 2007.
Goreanu Veaceslav // Luminătorul. – 2007. – Nr 4. – P. 58-61.

4. Zagaievschi, Vitalie. Dăinuie credinţa în veacuri. – Ch. : S. n.,


2007. – 164 p. : fot. color.
Buga Ion // Lit. şi arta. – 2008. – 31 ian. – P. 4.

115
Cronica recenziilor Nr 1-2008 ≡ Review annals Nr 1-2008

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
5. Volovici, Leon. De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi. – Bucureşti : Ide-
ea Europeană, 2007.
Diaconu Mircea A. De ce a tăcut Ronetti–Roman? // Contrafort. – 2008. –
Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 4.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

6. Калин, И. П. Годы борьбы и созидания. Республика Молдова


была, есть и будет! – Ch. : S. n., 2007. – 764 p.
Andruşciac Victor. Ani de luptă şi de făurire // Comunistul. – 2008. – 22
febr. – P. 12; Коммунист. – 2008. – 22 февр. – P. 12.

7. Lucinschi, Petru. Moldova şi moldovenii. – Ch. : Cartea Moldovei,


2007. – 334 p.
Drachenberg Constantin // Cugetul. – 2007. – Nr 2. – P. 74-75

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


8. Lumea în 2020 : O schiţă a viitorului global prez. de Consiliul Naţ.
de Inform. al SUA / trad. din engl. de Camelia Boca; postf. de Dan Dungaciu. – Ch. :
Cartier, 2008. – 247, [1] p. : fig.
Moşneaga Irina. Lumea în 2020 : o schiţă a viitorului // Dezvoltarea. –
2008. – 14 mart. – P. 7.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
9. Rotaru, Mihail. Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova :
curs univ. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2007. – 362 p.
Armeanic Alexandru. Un nou manual de studiere a bazelor statului şi drep-
tului // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P. 59.

10. Ротару, Михаил. Всеобщая история права и государства :


Учеб.-метод. пособие. – К. : ASEM, 2005. – 331 p.
Смокинэ А. Оригинальный учебник по всеобщей истории права и го-
сударства // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 3. – P. 58.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
11. Mândâcanu, Virgil. Educaţie. Credinţă. Umanism : [studiu]. - Ch. :
F.E.-P. "Baştina-Radog" SRL, 2007. – 406 p.
Leu Ion. O nouă carte necesară şi actuală // Florile dalbe. – 2008. – 28
febr. – P. 7.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară

12. Mahu, Ion. Baraboiul – şcoala făuritoare de personalităţi : [ist. şc.


şi a satului Baraboi, raionul Donduşeni]. – Ch. : S. n., 2007. – 443 p.
Andrei Raia // Glasul naţiunii. – 2008. – 3 ian. – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
13. Eţco, Constantin. Management în sistemul de sănătate. – Ch. :
Epigraf, 2006. – 862 p.
Patraş Mihai. Un manual deosebit de necesar şi de o reală valoare didac-
tico-ştiinţifică // Economica. – 2007. – Nr 4. – P. 120-121.

14. Stici, Ion. Nicolae Testemiţanu – viguros stejar al neamului. – Ch.


: S. n., 2007. – 648 p. : fot., facs., [24] p. : fot., fot. color., [1] f. portr.
Palladi Tudor. Să-i dăm Stejarului ce-i al Stejarului // Glasul. – 2008. – 27
mart. – P. 6.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Sti-
mulente pentru plante
15. Aplicarea îngrăşămintelor în agricultura durabilă = Fertlizers
application in the durable agriculture : (Îndrumar practic) / Acad. de Ştiinţe a Moldo-

117
Cronica recenziilor Nr 1-2008 ≡ Review annals Nr 1-2008

vei, Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin"; elab. : Simion Toma,…; coord. şi red. şt.
: Simion Toma. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2008. – 210 p. : fig. color, tab.
Cerbari Valerian. O apariţie editorială pentru agricultori / Valerian Cerbari,
Olga Arhip, Dumitru Balteanschi // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3. – P. 39.

631.9 Alte întrebări


16. Николаева, Н. Г. Введение в сельскохозяйственную экологию :
[pentru uzul studenţilor] / Н. Г. Николаева, С. С. Ладан. – Ch. : Cozara, 2007. – 342
p. : des., tab.
Садыкин А. В. Экология для аграрников / А. В. Садыкин, М. И.
Янковой // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3. – P. 39.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
17. Biotehnologii ecologice viti-vinicole : Monogr. / Boris Găină (red.
şt.); Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2007. – 263 p. : fig., tab.
Toma Simion. Lucrare de mare prestigiu // Viticultura şi vinificaţia în Mol-
dova. – 2008. – Nr 1. – P. 32.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


78 MUZICĂ
18. Eugen Doga : compozitor, academician : [în m. m. vol.] / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei; trad. din lb. rusă în lb. rom. : Claudia Vârlan, Vlad Pohilă; col.
red. : Ana-Maria Plămădeală, …; fot. : Pavel Balan, … – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007.
– 414 p. : fot., n. muz.
Cucereanu Viorica // Akademos. – 2007. – Nr 4. – P. 71.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

19. Cârâc, Ioan S. Teoria şi practica semnului. – Galaţi : Inst. Euro-


pean, 2003. – 590 p.
Munteanu Cristinel. Un important tratat de semiotică elaborat pe temeiuri
coşeriene // Limba Română. – 2007. – Nr 10/12. – P. 175-179.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

20. Condrea, Irina. Studii de sociolingvistică : [man. pentru uzul stu-


denţilor] – Ch. : CEP USM, 2007. – 192 p.
Ardeleanu Ana-Maria // Limba română. – 2007. – Nr 10/12. – P. 180-182.

21. Eremia, Anatol. Dicţionar explicativ şi etimologic de termeni geo-


grafici. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2006. – 236 p.
Dumbrăveanu Albina // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr
1/2. – P. 134-136.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română

22. Botnarciuc, Vasile. Părţi de propoziţie în gramatica limbii române


: (analize, cercet. şi reconsiderări). – Ch. : UCCM, 2002. – 207 p. : tab.
Maznic Silvia. Părţi de propoziţie în gramatica limbii române // Lit. şi arta. –
2008. – 28 febr. – P. 4.

23. Limba şi literatura română : Man. pentru cl. a 10-a / Tamara Cris-
tei, Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Adrian Ghicov; comisia de evaluare : Sabina
Corniciuc, …; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartdidact,
2007. – 251, [1] p. : fig., tab.
Iachim Ion. Un manual axat pe comunicare // Lit. şi arta. – 2008. – 13
mart. – P. 7.
State Livia. O invitaţie la lectură şi la discuţie // Univers pedagogic pro. –
2008. – 21 febr. – P. 3.
Şchiopu Constantin. Noile manuale ″cu probleme″ pentru clasa a X-a : La
pomul lăudat nu se duce cu sacul // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 25 mart. –
P. 5-6.

24. Marin, Vitalie. Stilistica verbului românesc. – Ch. : Tehnica-Info,


2006. – 119 p.
Constantinovici Elena // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr
1/2. – P. 137-139.

25. Munteanu, Cristinel. Sinonimia frazeologică în limba română din


perspectiva lingvisticii integrale. – Piteşti : Independenţa Economică, 2007.
Cârâc Ioana S. // Limba română. – 2007. – Nr 10/12. – P. 183-186.

119
Cronica recenziilor Nr 1-2008 ≡ Review annals Nr 1-2008

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
26. Bellamy, Guy. Vacanţa : [roman] / trad. din engl. de Ruxandra
Ana. - Bucureşti : Humanitas, 2007. – 267 p.
Năstase Răzvan Mihai. La mare, la soare ... // Contrafort. – 2008. – Ian.-
Febr. (Nr 1/2). – P. 31.

27. Desai, Kiran. Zarvă în livada de guave / trad. din lb. engl. şi note
de Cătălina Necula. – Iaşi : Polirom, 2008. – 343 p.
Năstase Răzvan Mihai. Guave // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P.
23.

821.135.1 Literatură română


28. Borzin, Aurelia. Pansamentele : [versuri]. – Ch. : Cartier, 2007. –
63 p.
Bulat Eugenia. Aurelia Borzin, sau Sensibilitatea într-o apocalipsă tărăgă-
nată // Lit. şi arta. – 2008. – 28 febr. – P. 4.

29. Chifu, Gabriel. Relatare despre moartea mea, sau Eseu despre
singurătate : [roman]. – Iaşi : Polirom, 2007.
Ciobanu Vitalie. Călăul şi victima // Contrafort. – 2008. – Ian.-Febr. (Nr
1/2). – P. 10.

30. Pârvulescu, Ioana. În Ţara Miticilor. De şapte ori Caragiale :


[eseu]. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 131 p.
Mocanu Igor. Ioana în Ţara Miticilor // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). –
P. 9.

31. Paul-Bădescu, Cezar. Luminiţa, mon amour : [roman]. – Iaşi :


Polirom, 2006.
Chiper Grigore. Proza între (auto)ficţiune şi document // Contrafort. –
2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 5.

32. Robu-Corcan, Cristian. Gravură în mi bemol : [roman]. – Bucu-


reşti : Humanitas.
Vakulovski Mihail. Exerciţii pentru simbolistica trăirilor lui Cristian Robu-
Corcan // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 febr. – P. 8.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

33. Rusu, Aurelia. Eminescu. Orizonturi succesive. – Cluj-Napoca :


Clusium, 2006.
Filip Iulian. Ce mare învăţător a avut Alexandru cel Mare // Lit. şi arta. –
2008. – 27 mart. – P. 6.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

34. Busuioc, Aureliu. Punct : [versuri]. – Ch. : Ştiinţa, 2007. – 139 p.


Ştefănescu Alex. Versuri nerecomandate minorilor // Lit. şi arta. – 2008. –
11 ian. – P. 8.

35. Căpiţă, Ionel. Icoana ciuruită. – Ch. : Prometeu, 2008. – 416 p.


Marian Boris. O surpriză de la Ionel Căpiţă // Moldova : ser. nouă. – 2008.
– Nr 2. – P. 51.

36. Cibotaru, Mihail Gh. Ministru poţi să şi nu fii ... : notiţe sporadice,
pur subiective, dintr-o activitate obiectivă : [memorii]. – Ch. : S. n., 2007. – 264 p. :
fot., fot. color.
Rusu Nicolae. Măsura universală a lucrurilor // Lit. şi arta. – 2008. – 13
mart. – P. 5.

37. Grama, Steliana. Speranţa moare ultima : Poveşti adevărate de


dragoste : [versuri]. – Ch. : Pontos, 2007. – 113 [3] p. : des.
Dumbrăveanu Luminiţa. Steliana, poeta plecată să numere stelele ... // Lit.
şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 4.

38. Gribincea, Nicolae. Tăpănuţa cea de aur : caiet de familie. – Ch. :


Bons Offices, 2007. – 294 p.
Tamazlâcaru Andrei. Un dar preţios pentru părinţi şi copii // Moldova : ser.
nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 50.

39. Hadârcă, Ion. Gheara de fum : [versuri]. – Ch. : Garuda-Art, 2008.


– 84 p.
Chiper Grigore. Un slujitor al metaforei // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3).
– P. 5.

40. Mămăligă, Dumitru. Între lună şi soare : [roman]. – Ch. : S. n.,


2007. – 155 p.
Ciocanu Ion. Între nuvelă şi roman // Lit. şi arta. – 2008. – 17 ian. – P. 8.

121
Cronica recenziilor Nr 1-2008 ≡ Review annals Nr 1-2008

41. Mironov, Filip. Livada de cuvinte : [versuri]. – Ch. : Pontos, 2008.


– 110, [1] p., [8] p. fot.
Bordeianu Leo. ″Livada de cuvinte" a lui Filip Mironov // Moldova : ser. no-
uă. – 2008. – Nr 2. – P. 51.

42. Pâslaru, Vlad. Celălalt obraz : [versuri]. – Ch. : Princeps, 2007. –


95 p.
Vorotneac Elena. Altarul sufletului // Lit. şi arta. – 2008. – 24 ian. – P. 7.

43. Păduraru, Pavel. Karlik : [roman]. – Bucureşti : Pontica, 2006.


Ciocanu Anatol. "Ca şi cum ai trăi murind ..." // Lit. şi arta. – 2008. – 3 ian.
– P. 5.

44. Popa, Nicolae. Avionul mirosea a peşte. – Ch. : ARC. – 2008. –


288 p.
Ciobanu Mircea V. Un roman despre lucruri ştiute // Sud-Est cultural. –
2008. – Nr 1. – P. 31-39.

45. Postolachi, Ghenadie. Şapte mii : [roman]. – Ch. : Periscop,


2007.
Beşleagă Vladimir. În romanul acesta colcăie viaţa de astăzi // Flux conti-
nuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 febr. – P. 8.
Cimpoi Mihai. Ghenadie Postolachi este scriitorul care modelează cititorul
// Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 febr. – P. 8.
Corduneanu Alexandru. A reuşit să iasă din banalul redării unor eveni-
mente care au fost, care sunt sau care pot fi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008.
– 29 febr. – P. 8.
Popuşoi Liliana. Ghenadie Postolachi încearcă să ne scoată din banalul
cotidian al limbii române // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 febr. – P. 8.
Suceveanu Arcadie. Unul dintre puţinii care a adus un suflu nou în proza
noastră // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 febr. – P. 8.

46. Russu, Viaceslav. Supliment la colb cu adaos. Fiţuici zdrenţuroa-


se : [versuri]. - Ch. : Museum, 2007. – 98 p. : il.
Chiper Grigore. Poemele unui spirit a rebour // Contrafort. – 2008. – Mart.
(Nr 3). – P. 5.

47. Teleucă, Victor. Ninge la o margine de existenţă : Poezii, reflecţii


şi alte deziceri de sine. – Ch. : Cartea Moldovei, 2002. – 306 p.
Ciocanu Ion. Albul şi ninsoarea ca surse ale sugestiei poetice // Florile
dalbe. – 2008. – 17 ian. – P. 8.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dolgan Mihail // Făclia. – 2008. – 22 mart. – P. 10.

48. Vicol, Ion. Noaptea Sfântului Andrei : [roman]. – Ch. : Pontos,


2006. – 647 p.
Tecuci Alexandru. "Seminţie a domnitorilor lumii" // Lit. şi arta. – 2008. – 3
ian. – P. 4.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


49. Зумбряну, Виктория. Цена одной амнистии : [роман]. – Ch. :
"Cuşnir&Co", 2007. – 431 p.
Сидоров Дмитрий // Независимая Молдова. – 2008. – 24 янв.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


82.09 Critică literară
821.135.1.09 Critică şi istorie literară
50. Gavrilov, Anatol. Conceptul de roman la G. Ibrăileanu şi structura
stratiformă a operei literare. – Ch. : CEP USM, 2006. – 278 p.
Burlacu Alexandru // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 3/4.
– P. 127-130.

51. Liiceanu, Gabriel. Despre seducţie. – Bucureşti : Humanitas,


2007. – 640 p.
Bernaz Oleg. Spaţiile seducţiei // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 9.

52. Popescu, Simona. Lucrări în verde sau Pledoaria mea pentru po-
ezie. – Bucureşti : Cartea Românească, 2006. – 325 p.
Mocanu Igor. Hush, hush ... Trecu aproape nevăzut peştele căluţ // Con-
trafort. – 2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 9.

53. Postolachi, Veronica. Cuvântul ca instrument al magicului în po-


ezia lui L. Blaga şi Gr. Vieru : studiu comparat. – Ch. : Pontos, 2007. – 262, [1] p.
Gabură Mariana. Metafora în comparaţie // Florile dalbe. – 2008. – 7 febr.
– P. 7.

821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară


54. Apetri, Dumitru. Dialog intercultural. Aspecte ale receptării literare
: [studiu]. – Ch. : S. n., 2006. – 170 p.
Burlacu Alexandru // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 3/4.
– P.131-132.

123
Cronica recenziilor Nr 1-2008 ≡ Review annals Nr 1-2008

55. Burac, Andrei. Asediaţi de cuvinte : [interviuri]. – Timişoara : Au-


gusta, 2007.
Colesnic Iurie. O carte de interviuri ca o piesă de teatru // Alianţa Moldova
Noastră. – 2008. – 8 febr. – P. 10.

56. Ciocanu, Ion. Nevoia de vase comunicante sau Cartea între scrii-
tor şi cititor. - Ch. : Phoenix, 2006. – 480 p.
Burlacu Alexandru. Maşina de citit şi de scris, Ion Ciocanu // Lit. şi arta. –
2008. – 31 ian. – P. 5
.
57. Dolgan, Mihail. Poezia contemporană, mod de existenţă în Meta-
foră şi Idee : (St. monogr.). – Ch. : ″Elan Poligraf″, 2007. – 658 p. : il., fot.
Pasat Angela. Un ″ghid″ sigur în lumea poeziei // Făclia. – 2008. – 22
mart. – P. 13.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
58. Wallerstein, Immanuel. L’universalisme européen. De la colonisa-
tion au droit d’ingérence / trad. din engl. de Patrick Hutchinson. – Paris : Demopolis,
2008.
Platon Alexandru-Florin. Antiglobalizarea contemporană. O utopie // Con-
trafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 4.

59. Kersnovski, Eufrosinia. Сколько стоит человек : [memorii] – M.


: Enciclopedia politică rusă, 2006. – 856 p.
Eşanu Andrei. Memoriile Eufrosiniei Kersnovski // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 6 mart. – P. 5.

60. Popovici, Corneliu. Istorie : Man. pentru cl. a 6-a. / Corneliu


Popovici, Angela Popovici. – Ch. : Lumina, 2006. – 208 p.
Eşanu Andrei. Aviz la istorie. Manual pentru clasa a VI-a // Cugetul. – 2007.
– Nr 1. – P. 56-60.
Gonţa Gheorghe. Aviz la istorie. Manual pentru clasa a VI-a // Cugetul. –
2007. – Nr 1. – P. 61-63.

94(478) Istoria Republicii Moldova

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

61. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : Vol. 7. – Ch. : Museum,


2007. – 360 p.
Stoica Ion. Gherman Pântea dorea ca în Chişinău să fie instalată o staţie
a Regelui României Ferdinand // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 1 febr. – P. 10.

62. Faur, Antonio. Destinul tragic al românilor basarabeni şi bucovi-


neni aflaţi pe teritoriul Bihorului (1944-1945) : Documente. – Cluj-Napoca : "Presa
Universitară Clujeană", 1998. – 336 p.
Palade Gheorghe // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 74-76.

63. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar – publicistic


ilustrat. – Vol. 7. H – Le / colectiv de aut. : Liviu Belâi, Valerian Ciobanu, Ion
Domenco, ...; alcăt. : Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa; coord. şt. : Vlad Ciubucciu, ...;
red. şef : Iurie Colesnic; il. : Mihail Brînzei. – Ch. : Fundaţia Draghiştea, 2007. – 722.
[3] p. : il.
Moraru Anton. Istoria localităţilor dintre Prut şi Nistru // Lit. şi arta. – 2008.
– 7 febr. – P. 7.

64. Oprea, Ion M. Însemnări din şcoala tăcerii : [schiţe ist. : în m. m.


vol.] – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 260 p.
Gulica Ilie // Cugetul. – 2007. – Nr 1. – P.74-75.

65. Ungureanu, Constantin. Învăţământul primar din Bucovina (1774-


1918). – Ch. : Civitas, 2007. – 336 p. : hartă.
Agachi Alexei // Cugetul. – 2007. – Nr 1. – P.75-76.

94(498) Istoria României


66. Bejenaru, Ion. Întâlnire cu Mihai [Viteazul]. – Timişoara : Augusta,
2007. – 196 p.
Borşevici Ion // Cugetul. – 2007. – Nr 2. – P. 76.

67. lavric, Sorin. Noica şi mişcarea legionară. – Bucureşti :


Humanitas, 2007.
Platon Alexandru-Florin. Constantin Noica – un alt "prizonier al istoriei" //
Contrafort. – 2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 6.

125
Cronica recenziilor Nr 1-2008 ≡ Review annals Nr 1-2008

INDEX DE NUME LA ″CRONICA RECENZIILOR″ NR 1-2008


Ciobanu Mircea V. 44
Ciobanu, Valerian 63
A Ciobanu, Vitalie 29
Agachi, Alexei 65 Ciocanu, Anatol 43
Andrei,Raia 12 Ciocanu, Ion 40, 47, 56
Andruşciac, Victor 6 Ciubucciu, Vlad 63
Apetri, Dumitru 54 Colesnic, Iurie 55, 61
Ardeleanu, Ana-Maria 20 Condrea, Irina 20
Arhip, Olga 15 Constantinovici, Elena 24
Armeanic, Alexandru 9 Corduneanu, Alexandru 45
Corniciuc, Sabina 23
B Cosovan, Olga 23
Balan, Pavel 18 Cristei, Tamara 23
Balteanschi, Dumitru 15 Cucereanu, Viorica 18
Băluţă, Dumitru 7 D
Bejenaru, Ion 66
Belâi, Liviu 63 Desai, Kiran 27
Bellamy, Guy 26 Diaconu, Mircea A. 5
Bernaz, Oleg 2, 51 Doga, Eugen 18
Beşleagă, Vladimir 45 Dolgan, Mihail 57
Blaga, L. 53 Domenco, Ion 63
Boca, Camelia 8 Drachenberg Constantin 7
Bordeianu, Leo 41 Duca, Gheorghe 1
Boris, Găină 4 Dumbrăveanu, Albina 21
Borşevici, Ion 66 Dumbrăveanu, Luminiţa 37
Borzin, Aurelia 28 Dungaciu, Dan 8
Botnarciuc, Vasile 22 E
Brînzei, Mihail 63
Buga, Ion 4 Eremia, Anatol 21
Bulat, Eugenia 28 Eşanu, Andrei 59, 60
Burac, Andrei 55 Eţco, Constantin 13
Burlacu, Alexandru 50, 54, 56
Busuioc, Aureliu 34 F

C Faur, Antonio 62

Cartaleanu, Tatiana 23 G
Căpiţă, Ionel 35 Gabură, Mariana 9
Cârâc, Ioan S. 19 Gavrilov, Anatol 50
Cârâc, Ioana S. 25 Găină, Dumitru 3, 17
Cerbari, Valerian 15 Ghicov, Adrian 23
Chifu, Gabriel 29 Gonţa, Gheorghe 60
Chiper, Grigore 31, 39, 46 Goreanu, Veaceslav 3
Cibotaru, Mihail Gh. 36 Grama, Steliana 37
Cimpoi Mihai 45

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Gribincea, Nicolae 38 Palladi, Tudor 14


Gulica, Ilie 64 Pântea, Gherman 61
Pasat, Angela 57
H Patraş, Mihai 13
Hadârcă, Ion 1, 39 Paul-Bădescu, Cezar 31
Hutchinson, Patrick 58 Păduraru, Pavel 43
Pârvulescu, Ioana 30
I Pâslaru, Vlad 42
Iachim, Ion 23 Platon, Alexandru-Florin 58, 67
Iavric, Sorin 67 Plămădeală, Ana-Maria 18
Iulian, Filip 33 Pohilă, Vlad 1, 18
Popa, Nicolae 44
K Popescu, Simona 52
Popovici, Angela 60
Kersnovski, Eufrosinia 59
Popovici, Corneliu 60
L Popuşoi, Liliana 45
Postolachi, Ghenadie 45
Ladaniuc, Victor 63 Postolachi, Veronica 53
lavric, Sorin 11
Leu, Ion 11 R
Liiceanu, Gabriel 2, 51
Robu-Corcan, Cristian 32
Lucinschi, Petru 7
Rotaru, Mihail 9
M Russu, Viaceslav 46
Rusu, Aurelia 33
Mahu, Ion 12 Rusu, Nicolae 36
Marian, Boris 35 Ruxandra, Ana 26
Marin, Vitalie 24
Maznic, Silvia 22 S
Mămăligă, Dumitru 40
State, Livia 23
Mândâcanu, Virgil 11
Stici, Ion 14
Mironov, Filip 41
Stoica, Ion 62
Mocanu, Igor 30, 52
Suceveanu, Arcadie 45
Moraru, Anton 63
Moşneaga, Irina 8
Munteanu, Cristinel 19, 25 Ş
N Şchiopu, Constntin 23
Năstase, Răzvan Mihai 26 Ştefănescu, Alex 34
Necula, Cătălina 27 T
Noica, Constantin 67
Tamazlâcaru, Andrei 38
O Tecuci, Alexandru 48
Oprea, Ion M. 64 Teleucă, Victor 47
Testemiţanu, Nicolae 14
P Toma, Simion 15, 17
Palade, Gheorghe 62

127
Cronica recenziilor Nr 1-2008 ≡ Review annals Nr 1-2008

Ţ Л

Ţopa, Tudor 63 Ладан, С. С. 16


U
К
Ungureanu, Constantin 65
V Калин, И. П. 6

Vakulovski, Mihail 32 Н
Vârlan, Claudia 18 Николаева, Н. Г. 16
Vicol, Ion 48
Vieru, Gr. 53 Р
Volovici, Leon 5 Ротару, Михаил 10
Vorotneac, Elena 42
С
W
Садыкин, А. В. 16
Wallerstein, Immanuel 58 Сидоров, Дмитрий 49
Z Смокинэ, А. 10

Zagaievschi, Vitalie 4
Я
З
Янковой, М. И. 16
Зумбряну, Виктория 49

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA MAGAZINES
ARTICOLELOR DE REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
MARTIE NR 3 MARCH
(1287-1726)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1287. Canţer, Valeriu. Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti : [a Acad. de
Ştiinţe a Moldovei] / Valeriu Canţer // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 23-25. – Rez.
în lb. engl.

1288. Cimpoieş, Gh. Contribuţie primordială la renaşterea ştiinţei autoh-


tone : [adopt. Codului cu privire la ştiinţă şi inovare] / Gh. Cimpoieş // Akademos. –
2008. – Nr 1/2. – P. 34. – Rez. în lb. engl.

1289. Duca, Gheorghe. Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice la dez-


voltarea societăţii bazate pe cunoaştere / Gheorghe Duca // Akademos. – 2008. – Nr
1/2. – P. 3-7 : fot. – Rez. în lb. engl.

1290. Fetiniuc, Valentina. Tendinţele globale ale cheltuielilor pentru cer-


cetare şi dezvoltare / Valentina Fetiniuc, Ivan Luchian // Akademos. – 2008. – Nr 1/2.
– P. 64-67 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

1291. Furdui, Teodor. Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în


sfera ştiinţei şi inovării / Teodor Furdui // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 8-15 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl.

1292. Ghidirim, Gheorghe. Secţia de Ştiinţe Medicale : [a Acad. de Ştiin-


ţe a Moldovei] / Gheorghe Ghidirim // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 26-27. –
Rez. în lb. engl.

1293. Hadârcă, Ion. Gheorghe Duca şi strategia schimbării : Contribuţii la


societatea bazată pe cunoaştere : [pe marginea cărţii cu acelaşi tit. de Gheorghe

129
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

Duca, Ch., Ştiinţa, 2007] / Ion Hadârcă // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 106-107.
– Rez. în lb. engl.

1294. Miroliubov, Trifan. Cu gândul la Om : [acad. Boris Melnic la 80 de


ani] / Trifan Miroliubov // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 113 : fot. – Rez. în lb.
engl.

1295. Mişcoi, Gheorghe. Secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice : [a


Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Gheorghe Mişcoi // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P.
16-19 : fig. – Rez. în lb. engl.

1296. Porcescu, Sergiu. Noi forme şi dimensiuni ale cooperării tehnico-


ştiinţifice / Sergiu Porcescu // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 55-61. – Rez. în lb.
engl.

1297. Roşca, Alexandru. Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Artă : [a Acad.


de Ştiinţe a Moldovei] / Alexandru Roşca // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 31-33.
– Rez. în lb. engl.

1298. Tighineanu, Ion. Programe de Stat şi programe pentru tineri cerce-


tători / Ion Tighineanu // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 43-47. – Rez. în lb. engl.

1299. Toderaş, Ion. Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi ecologice : [a


Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Ion Toderaş // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 20-22.
– Rez. în lb. engl.

1300. Toma, Simion. Secţia de Ştiinţe Agricole : [a Acad. de Ştiinţe a


Moldovei] / Simion Toma // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 28-30. – Rez. în lb.
engl.

1301. Барбэрошие, Екатерина. Роль публичного менеджмента


инновационного процесса в Молдове / Екатерина Барбэрошие // Consolidarea
administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova :
Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 186-187.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1302. Cebotaru, Eugenia. Rolul tehnologiilor informaţionale în liberaliza-
rea economiei naţionale / Eugenia Cebotaru // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 208-209.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1303. În Moldova se poate câştiga din afaceri cu softuri? // Profit. – 2008.


– Nr 3. – P. 36-37. – Idem în lb. rusă.

1304. Vacarov, Nadejda. Indicii impactului semnăturii digitale asupra lu-


ării deciziilor / Nadejda Vacarov // Consolidarea administraţiei publice în contextul
edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice,
22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 203-205.
(Vezi de asemenea Nr 1484, 1526, 1713)

005 Management
1305. Barbaroş, Nadejda. Importanţa managementului în politica inves-
tiţională / Nadejda Barbaroş, Ion Barbaroş // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 200.
(Vezi de asemenea Nr 1301, 1665)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1306. Iordăchescu, Mihaela. Noile minuni ale lumii / Mihaela
Iordăchescu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 32-33 : fot.

1307. Koonce, Ronald. The responsibility of leaders in building a culture


of peace / Ronald Koonce // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf.
Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 142-144.
(Vezi de asemenea Nr 1714)

02 BIBLIOTECONOMIE
1308. Javelea, Svetlana. Spirit maramureşean în lumea cărţii la Chişi-
nău : [despre Bibl. Publ. "Maramureş" din sectorul Buiucani] / Svetlana Javelea //
Cugetul. – 2007. – Nr 3. – P. 68-73 : fot.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE.


EXPOZIŢII. MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
1309. Zelenschi, Angela. Organizaţia ca subiect al culturii / Angela
Zelenschi // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene : Mate-
rialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 88-90. – Bibliogr. : 7 tit.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

069 Muzee
(Vezi Nr 1536, 1640)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1310. Batâr, Tatiana. Bazele filozofice ale conceptului ″drepturile omului″
/ Tatiana Batâr // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 91-92. – Bibliogr. : 9
tit.

1311. Cimpoi, Mihai. Nietzsche, măgarul (cămila), leul şi copilul : [fragm.


dintr-un studiu în curs de pregătire] / Mihai Cimpoi // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr
1. – P. 17-23. – Va urma.

1312. Fiodorov, Grigore. Axiologia – ştiinţa despre valori / Grigore


Fiodorov, Boris Bulbuc // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 31-34. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 34 (10 tit.).

1313. Lazăr, Ludmila. Cosmopolitism versus identitatea etnică? /


Ludmila Lazăr // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 120-121. – Bibliogr. :
6 tit.

1314. Platon. Apărarea lui Socrate : [fragm. din vol. cu acelaşi


tit.,Ch.,1996] / Platon; trad. de Francisca Băltăceanu // Clipa : ser. nouă. – 2008. –
Nr 1. – P. 37.

159.9 Psihologie
1315. Baranov, Maria. Imaginea de sine pozitivă : (prin crearea mediului
psiho-emoţional favorabil) / Maria Baranov // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 1. – P.
15-17.

1316. Bivol, Aliona. Influenţa stării stresogene asupra activităţii poliţie-


neşti / Aliona Bivol // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europe-
ne : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 44-47. – Bibliogr.
: 7 tit.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1317. Bivol, Aliona. Probleme şi perspective ale psihologiei sănătăţii co-


laboratorilor de poliţie / Aliona Bivol // Poliţia şi valorile general umane în contextul
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P.
111-114.

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


1318. Hadârcă, Ion. Firul logic al Ariadnei, sau Războiul de ţesut gândire
(I) / Ion Hadârcă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 30-31.

1319. Pâslaru, Vlad. Libertatea umană şi societatea cunoştinţelor / Vlad


Pâslaru // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 1. – P. 4-7. – Bibliogr. : 14 tit.

1320. Pohilă, Vlad. Societatea cunoaşterii în Republica Moldova : de


ce? Cum? Încotro? / Vlad Pohilă // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 1. – P. 2-4.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


1321. Pleşu, Andrei. Proasta folosire a inteligenţei / Andrei Pleşu // Clipa
: ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 17.

1322. Şaptefraţi, Silvia. Dimensiunile valorilor etice în societatea actuală


/ Silvia Şaptefraţi // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 33-35. – Bibliogr. : 5
tit.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
1323. Obskaia, Anna. Mănăstirea Căpriana renăscută = The Capriani
cloiser. The revived sanctuary = Монастырь Каприяны. Возрожденная святыня /
Anna Obskaia; fot. de Alexey Belokonenko, Vadim Putinţev // Moldova Turistică. –
2007. – Nr 3. – P. 8-15 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1324. Pînzaru, Igor. Raiul de la Suruceni : [Mănăstirea "Sfîntul Mare


Mucenic Gheorghe"] / Igor Pînzaru; fot. de Denis Chicu // Moldova : ser. nouă. –
2008. – Nr 3. – P. 4-5 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE


1325. Cuzuioc, Ion. Credinţa şi cultura : piloni ai sănătăţii omului, sănă-
tăţii societăţii / Ion Cuzuioc // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf.
Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 137-141.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1326. Gortopan, Nicolae. Hegel despre morala şi religia creştină : (după


lucrările filozofico-religioase timpurii) / Nicolae Gortopan, Ştefan Lupan // Poliţia şi
valorile general umane în contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-
practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 128-129.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1327. Mocanu, Victor. Ameliorarea sănătăţii populaţiei – condiţie de for-
tificare a statului de drept : [sondaj sociologic] / Victor Mocanu // Poliţia şi valorile
general umane în contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30
mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 64-67. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1564)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
1328. Дарадур, Н. Перепись населения 2004 г. в Республики Молдо-
ва как источник исследования возрастно-половой структуры населения Гагау-
зии : итоги и демографические перспективы / Н. Дарадур // Закон и жизнь. –
2008. – Nr 3. – P. 32-35 : diagr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 87 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1562)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1329. Bălănuţă, Marin. Premisele tranziţiei la o societate a cunoaşterii /
Marin Bălănuţă // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 1. – P. 13-14. – Bibliogr. : 4 tit.

1330. Ciubucciu, Vlad. Familia, credinţa şi cultura păcii / Vlad Ciubucciu


// Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention
Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 124-133. – Bibliogr. în notele de subsol.

1331. Dubcoveţchi, Iuri. Pacea în familie ca rezultat al credinţei creştine


adevărate / Iuri Dubcoveţchi // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf.
Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 157-158.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1332. Dumitraş, Svetlana. Sănătatea familiei ca bază structurală a eco-


sistemului : [aspecte soc.] / Svetlana Dumitraş, Alina Ombun // Familia şi cultura
păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb.
2007. – Ch., 2007. – P. 99-104. – Bibliogr. : 17 tit.

1333. Isac, Oxana. Subminarea valorilor familiei în cadrul societăţii mo-


derne / Oxana Isac // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europe-
ne : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 135-137.

1334. Popovici, Teodor. Cultura păcii în familiile bătrînilor extrem de să-


raci / Teodor Popovici // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int.,
Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 112-117.

1335. Дьячук, Леся. Мы и наши дети сегодня / Леся Дьячук // Familia


şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17
noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 202-210. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1373, 1398, 1507, 1631)

316.6 Psihologie socială


1336. Borzin, Aurelia. Portocala sub presiune : Lucrul asupra sinelui es-
te/trebuie să fie unul neîntrerupt … / Aurelia Borzin // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr
1. – P. 1 : fot.

1337. Гамов, Игорь. Информатизация общества как приоритетное


направление экономического развития / Игорь Гамов // Consolidarea administra-
ţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale
ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 182-185. – Bibliogr. : 8 tit.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


1338. Doroftei, Nina. Cultura păcii / Nina Doroftei // Familia şi cultura
păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb.
2007. – Ch., 2007. – P. 220-224.

1339. Macari, Nadejda. Cultura comunicării şi cultura păcii / Nadejda


Macari // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand
Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 224-228.

1340. Sârbu, Veronica. Cultura interculturală şi cultura păcii / Veronica


Sârbu // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand
Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 172-180. – Bibliogr. : 10 tit.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1341. Zmuncila, Inga. Conflictul – dimensiune esenţială a comunicării /


Inga Zmuncila // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo
Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 159-164.

1342. Гуска, Мария. ″Духовные составляющие культурного общения


и культуры мира″ / Мария Гуска // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele
Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 197-
202.

1343. Клиффорд, Янк. Ценность и культура устойчивого развития /


Янк Клиффорд // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo
Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 93-98. – Bibliogr. : 8
tit.
(Vezi de asemenea Nr 1309)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1344. Juc, Victor. Subiecţii individuali şi colectivi în gestionarea puterii
politice / Victor Juc, Iurie Ciocan // Consolidarea administraţiei publice în contextul
edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice,
22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 96-98.

1345. Pîrţac, Grigore. Concepţia despre stat în opera lui N. Machiavelli /


Grigore Pîrţac // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 78-79. – Bibliogr. : 5
tit.

1346. Popescu, Teodor. Populismul – o frînă în constituirea conducerii


eficiente, democratice / Teodor Popescu // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 46-47.

1347. Сыли, Н. Практические формы выражения терроризма / Н.


Сыли // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 3. – P. 42-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5
tit.

323/324 Politică internă


1348. Saca, Victor. Consideraţii privind structura interesului naţional în
contextul tranziţiei spre democraţie / Victor Saca // Consolidarea administraţiei pu-

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

blice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale


conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 113-115. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1721)

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


1349. Beniuc, Valentin. Instrumente de realizare a interesului şi securi-
tăţii naţionale în contextul integrării europene : (cazul Republica Moldova) / Valentin
Beniuc // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept
în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch.,
2007. – P. 116-117.

1350. Guzun, Angela. Gagauz Eri – pământul găgăuzilor = Gagauz Eri –


the Land of Gagauzians = Гагауз Ери – Земля гагаузов / Angela Guzun; fot. :
Fiodor Zanet // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 3. – P. 77-81 : fot. – Text paral. : în
lb. rom., engl., rusă.

1351. Nicu, Dan. Glaciaţiuni basarabene : [realitatea soc. - pol. din Mol-
dova] / Dan Nicu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 4-5 : fot.

1352. Paşcaneanu, Tudor. Cîteva consideraţii în legătură cu statutul ju-


ridic special al Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia. Perspectiva europeană /
Tudor Paşcaneanu // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europe-
ne : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 85-87. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1409, 1424)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1353. Bayer, Mihali. Mihali Bayer : "O integrare rapidă în Europa nu este
în interesul Moldovei…" : [interviu cu ambasadorul Ungariei în Moldova, dir. Centru-
lui Comun de Vize] / interlocutor : Irina Tribusean // VIP magazin. – 2008. – Nr 3. –
P. 36-42 : fot. color.

1354. Beyer, John. Chişinău via Beijing : [interviu cu J. Beyer, Ambasa-


dorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Moldova] / interlocutor :
Angela Braşoveanu; fot. : Doru Dumitru // Punkt. – 2008. – Nr 1(17). – P. 4-8 : fot.

1355. Casiadi, Oleg. Promovarea politicii externe a statului prin prisma


conceptelor ″interes″, ″putere″ şi ″violenţă″ / Oleg Casiadi, Ruslana Scobioală //
Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene : Materialele Conf.
şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 83-84. – Bibliogr. : 7 tit.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1356. Chiriciuc, Iurie. Aspecte ale aderării Republicii Moldova la Pactul


de stabilitate în Europa de Sud-Est / Iurie Chiriciuc // Poliţia şi valorile general uma-
ne în contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. –
Ch., 2007. – P. 40-43. – Bibliogr. : 14 tit.

1357. Colaţchi, Angela. Diplomaţia parlamentară – un instrument de


promovare a interesului naţional / Angela Colaţchi // Consolidarea administraţiei
publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale
conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 120.

1358. Golea, Anatol. Va deveni oare Kosovo precedent? : [despre auto-


proclamarea Independenţei] / Anatol Golea // Profit. – 2008. – Nr 3. – P. 4-6 : fot. –
Idem şi în lb. rusă.

1359. Josanu, Iurie. Procesul de extindere al UE şi NATO / Iurie Josanu


// Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Re-
publica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P.
148-149.

1360. Juc, Victor. Redimensionarea arhitecturii europene de securitate /


Victor Juc, Rodica Balan // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 57-61. –
Bibliogr. : 25 tit.

1361. Popovici, Angela. Etapele afirmării ideii europene / Angela


Popovici, Corneliu Popovici // Consolidarea administraţiei publice în contextul edifi-
cării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22
mai 2007. – Ch., 2007. – P. 33-35.

1362. Porcescu, Sergiu. Valorile europene drept element-cheie al pro-


cesului de integrare europeană / Sergiu Porcescu // Poliţia şi valorile general umane
în contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch.,
2007. – P. 53-54. – Bibliogr. : 6 tit.

1363. Varzari, Pantelimon. Rolul elitelor politice în procesul integrării eu-


ropene / Pantelimon Varzari // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 48-50.
(Vezi de asemenea Nr 1480)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1364. Casiadi, Oleg. Planul de acţiune RM-UE – cooperare în domeniul


justiţiei şi afacerilor interne / Oleg Casiadi // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 141-142.

1365. Căldare, Gheorghe. Cooperarea regională ca factor al securităţii


naţionale / Gheorghe Căldare, Angela Colaţchi // Consolidarea administraţiei publice
în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 150-153. – Bibliogr. : 11 tit.

1366. Ciobu, Emil. Extinderea NATO şi Uniunii Europene : perspective


pentru Republica Moldova / Emil Ciobu // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 118-119.

1367. Tărîţă, Orest. Politica externă a Republicii Moldova şi spaţiul inte-


graţionist european / Orest Tărîţă // Consolidarea administraţiei publice în contextul
edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice,
22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 128-130. – Bibliogr. : 6 tit.

1368. Назария, Серджиу. Геополитическое положение Молдовы в


рамках СНГ и его влияние на национальную безопасность страны / Серджиу
Назария // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept
în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch.,
2007. – P. 121-124. – Bibliogr. : 6 tit.

329 Partide şi mişcări politice


1369. Ciocan, Iurie. Partidul politic ca subiect şi obiect al puterii politice /
Iurie Ciocan // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de
drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch.,
2007. – P. 101-102. – Bibliogr. : 6 tit.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


1370. Diacov, Dumitru. "Centrul politic din Moldova trebuie consolidat" :
[interviu cu D. Diacov, preş. Partidului Democrat din Moldova] / interlocutor : Igor
Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 3. – P. 7-9 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

1371. Voscoboinic, Victor. Comuniştii moldoveni se restructurează = У


молдавских коммунистов – перестройка / Victor Voscoboinic // Moldova : ser.
nouă. – 2008. – Nr 3. – P. 18-19 : fot. – Tit., text şi în lb. engl.

139
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


(Vezi Nr 1295)

330 Economie în general. Economie politică


1372. Patraşcu, Dumitru. Problema educaţiei economice în contextul li-
beralizării economiei / Dumitru Patraşcu // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 171-173. – Bibliogr. : 5 tit.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1373. Golovei, Lilia. Exploatarea copilului prin muncă / Lilia Golovei //
Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention
Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 117-123. – Bibliogr. : 7 tit.

1374. Ţurcan, Nina. Implicarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea For-


ţei de Muncă în acţiunile şi programele naţionale privind promovarea drepturilor şi a
deplinei participări a persoanelor cu dizabilităţi în societate / Nina Ţurcan // Protecţia
socială a persoanelor cu dizabilităţi : dimensiuni naţionale şi internaţionale : Conf.
Int., Leo Grand & Convention Center, Chişinău, 3 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 36-
40 : fot.

1375. Целихова, Илона. 10 причин не увольняться : [с работы] /


Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 3. – P. 34-35.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
1376. Timofti, Elena. Argumentarea economică a sporirii randamentului
terenurilor în întreprinderile agricole din Republica Moldova / Elena Timofti // Ştiinţa
Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 97-101 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1377. Troian, Olesi. Va deveni oare bogăţia marfă?, sau "Pământul – in-
vestitorilor!" / Olesi Troian // Profit. – 2008. – Nr 3. – P. 41. – Idem în lb. rusă.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1378. Ce împiedică dezvoltarea business-ului în Moldova? // Profit. –
2008. – Nr 3. – P. 44-45 : tab. – Idem în lb. rusă.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1379. Gorobievschi, Svetlana. Reforma cadrului regulatoriu privind ac-


tivitatea de antreprenoriat în Republica Moldova / Svetlana Gorobievschi // Consoli-
darea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Mol-
dova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 188-189.

1380. Şelin, Victor. Cronica afacerilor de succes : [interviu cu V. Şelin,


preş. Grupului de companii "Unicon Grup"] / consemnare de Marcel Toma; fot. :
Andrei Mardare // VIP magazin. – 2008. – Nr 1/2. – P. 44-48 : fot.

1381. Tanabe, Hiro. Traficantul de mămăligă : [interviu cu H. Tanabe,


om de afaceri japonez] / interlocutor : Viorica Mija; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008.
– Nr 1(17). – P. 42-43 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1303, 1446)

336 Finanţe
1382. Albul, Elena. Implementarea valorilor mobiliare derivate pe piaţa
de capital din Republica Moldova conform standardelor Uniunii Europene // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 3. – P. 15-18 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1383. Alexeenco, Irina. Luînd un credit, poţi intra în istorie / Irina


Alexeenco // Profit. – 2008. – Nr 3. – P. 30-31. – Idem şi în lb. rusă.

1384. Balaban, Serghei. Rating-ul siguranţei băncilor după anul 2007 /


Serghei Balaban // Profit. – 2008. – Nr 3. – P. 23-26 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

1385. Cîrpală, Nicolae. Microfinanţarea salvează lumea de sărăcie / Ni-


colae Cîrpală // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo
Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 107-112 : fig. –
Bibliogr. : 12 tit.

1386. Dandara, Viorel. Direcţii prioritare de ridicare a eficienţii controlului


fiscal în Republica Moldova / Viorel Dandara // Rev. economică. – 2007. – Nr 6. – P.
5-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1387. Griciuc, Petru. Modul de determinare a impozitului pe venit rezul-


tat din vânzarea acţiunilor / Griciuc, Petru, Sergiu Cîrlic // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 3. – P. 16-19 : tab.

1388. Ştefîrţă, Natalia. La politique monétaire et l’indépendance des


banques centrales / Natalia Ştefîrţă, Radu Cuhal // Consolidarea administraţiei pu-

141
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

blice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale


conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 197-199 : fig. – Bibliogr. : 11 tit.

1389. Аблина, Людмила. О налогообложении операций с векселями


/ Людмила Аблина // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 3. – P. 49-51.

1390. Беда, Оксана. Менеджмент финансового риска в


современных условиях в Республике Молдова / Оксана Беда // Consolidarea
administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova :
Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 214-215 : fig.

1391. Руссу, Виорел. О возмещение НДС по товарам и услугам,


связанным с капитальными инвестициями / Виорел Руссу // Contabilitate şi audit.
– 2008. – Nr 3. – P. 8-9.

1392. Стурзу, Ион. О применении НДС при поставках товаров и ус-


луг проектам технической помощи в 2008 году / Ион Стурзу, Алла Литовченко //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 3. – P. 7-8.

1393. Цуркану, Игорь. Местные сборы в 2008 году / Игорь Цуркану,


Людмила Гропа // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 3. – P. 19-28 : tab.

1394. Цуркану, Игорь. О сборе за воду в 2008 году / Игорь Цуркану,


Людмила Гропа // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 3. – P. 51.
(Vezi de asemenea Nr 1291, 1296, 1414-15)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea


economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
1395. Илиади, Георгий. Системные методы сбалансирования
национальной экономики как условие ее дальнейшего развития / Георгий
Илиади // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept
în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch.,
2007. – P. 179-181.
(Vezi de asemenea Nr 1302, 1337, 1482)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1396. Caraganciu, A. "Nederland’s" syndrome of Moldovan economy /
A. Caraganciu, M. Poisic // Rev. economică. – 2007. – Nr 5. – P. 124-129. – Rez. în
lb. engl.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1397. Grigoriev, Igor. A doua respiraţie a privatizării : [interviu cu I.


Grigoriev, dir. general al Agenţiei Proprietăţii Publ. de pe lângă Min. Economiei şi
Comerţului] / interlocutor : Anatol Pasat // Profit. – 2008. – Nr 3. – P. 50-51 : fot. –
Idem şi în lb. rusă.

1398. Mazur, Marin. Reforme economice calitative pentru bunăstarea


familiilor / Marin Mazur // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int.,
Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 84-92.

1399. Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în con-


textul dezvoltării durabile a agriculturii şi integrării europene / Teodor Furdui, Gheor-
ghe Duca, Anatol Gorodenco, … // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 48-54. – Rez.
în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1376, 1604)

338.48 Turismul din punct de vedere economic


1400. Mazur, Marin. Turismul – factor de devenire al familiei durabile /
Marin Mazur, Veronica Oxenti, Ludmila Perju // Familia şi cultura păcii în Moldova :
Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007.
– P. 105-107.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


(Vezi Nr 1451)

339.1 Probleme generale. Piaţă


1401. Neagu, Natalia. Evaluarea calităţii serviciilor prin prisma modelului
Universităţii de Stat din Florida : [principii de marketing] / Natalia Neagu // Rev. eco-
nomică. – 2007. – Nr 6. – P. 29-32 : fig. – Rez. în lb. engl.

1402. Цирюльникова, Наталья. О нерешенных проблемах лизинго-


вых операций / Наталья Цирюльникова, Марчела Дима // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 3. – P. 57-62 : tab.

339.7 Finanţe internaţionale


(Vezi Nr 1305)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială

143
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1403. Melnic, Stela. Euroregiuni ca instrumente a cooperării transfronta-


liere / Stela Melnic // Rev. economică. – 2007. – Nr 6. – P. 40-46. – Rez. în lb. engl.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1404. Ghernaja, Geta-Cristina. Abordarea ştiinţifică a conceptului răs-
punderii juridice în ştiinţa teoretico-juridică contemporană. Influenţa realităţilor eco-
nomice şi social-politice asupra instituţiei juridice / Geta-Cristina Ghernaja // Legea
şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P. 19-21. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

1405. Федоров, Г. Юридические факты : понятие, квалификация,


общая характеристика / Г. Федоров // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 3. – P. 20-22.
(Vezi de asemenea Nr 1312)

341 Drept internaţional


1406. Cucoş, Diana. Promovarea drepturilor omului şi a democraţiei în
relaţiile externe ale Uniunii Europene / Diana Cucoş // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 3. – P. 35-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (15 tit.).

1407. Dastic, Angela. Răspunderea administrativ-patrimonială : aspecte


de drept internaţional comparat / Angela Dastic // Consolidarea administraţiei publi-
ce în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf.
int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 139-140. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

1408. Garabagiu, Angela. Rolul Consiliului Europei în promovarea drep-


turilor omului şi a deplinei participări a persoanelor cu dizabilităţi / Angela Garabagiu
// Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi : dimensiuni naţionale şi internaţio-
nale : Conf. Int., Leo Grand & Convention Center, Chişinău, 3 dec. 2007. – Ch.,
2008. – P. 7-13.

1409. Ioviţă, Alexandrina. Aplicarea dreptului internaţional umanitar în


conflictul armat de pe Nistru / Alexandrina Ioviţă // Consolidarea administraţiei publi-
ce în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf.
int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 131-137. – Bibliogr. : 34 tit.

1410. Platon, Lilian. Tendinţe în evoluţia dreptului fundamental la mun-


că în cadrul internaţional / Lilian Platon // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – P.
75-78. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 78 (14 tit.).

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1411. Romandaş, Nicolae. Reglementări privind dreptul la muncă în


contextul integrării europene : [norme elaborate de Organizaţia Int. a Muncii / Nico-
lae Romandaş // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de
drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch.,
2007. – P. 36-39. – Bibliogr. : 19 tit.

1412. Ţuţuianu, Ion. Drepturi şi îndatoriri prin dobândirea cetăţeniei eu-


ropene / Ion Ţuţuianu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 63-66. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 66 (8 tit.).

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1413. Arseni, Alexandru. Şeful de stat – garanţii de realizare a manda-
tului : concept teoretico-practic / Alexandru Arseni // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 3. – P. 13-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16 (28 tit.).

1414. Babii, Veaceslav. Curtea de Conturi : aplicarea sancţiunilor admi-


nistrative în sfera bancară / Veaceslav Babii // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P.
45-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

1415. Babii, Veaceslav. Sancţiuni cu caracter administrativ aplicate


băncilor comerciale de către Banca Naţională a Moldovei / Veaceslav Babii // Rev.
Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 87-90. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 90
(13 tit.).

1416. Cerba, Valeriu. Rolul şi importanţa dreptului ca instrument al con-


ducerii sociale / Valeriu Cerba // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P. 47-52. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 25 tit.

1417. Costachi, Gheorghe. Cu privire la definirea conceptelor "Constitu-


ţie" şi "constituţionalitate" / Gheorghe Costachi, Vugar Navruzov // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 17-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (16
tit.).

1418. Deliu, Tudor. Noi prevederi legale privind funcţionarea autorităţilor


administraţiei publice locale / Tudor Deliu // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 51-52.

1419. Didencu, Valeriu. Mecanismul de realizare a dreptului cetăţenilor


la întruniri în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova / Valeriu
Didencu // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept

145
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch.,
2007. – P. 48-50. – Bibliogr. : 7 tit.

1420. Drilea, Marian. Modul de reglementare a principiului separaţiei pu-


terilor în Constituţia României / Marian Drilea // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P.
32-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :7 tit.

1421. Muntean, Iulian. Tipurile de referendum în diverse state : (studiu


comparat) / Iulian Muntean, Gheorghe Costachi // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. –
P. 27-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

1422. Palii, Ghenadie. Evoluţia istorică şi conceptul libertăţii şi siguranţei


persoanei / Ghenadie Palii, Oleg Casiadi // Poliţia şi valorile general umane în con-
textul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007.
– P. 36-39. – Bibliogr. : 11 tit.

1423. Алексеева, Виктория. Теоретические аспекты юридической


ответственности на современном этапе / Виктория Алексеева // Consolidarea
administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova :
Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 73-75. – Bibliogr.
: 14 tit.

1424. Боршевский, А. Защита прав национальных меньшинств как


механизм развития этнической толерантности и сохранения культурного на-
следия в Молдове / А. Боршевский // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 3. – P. 54-57. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1425. Гладкая, Алёна. Государственная должность – способ


реализации публичного управления / Алёна Гладкая // Consolidarea administra-
ţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale
ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 63-64. – Bibliogr. : 5 tit.

1426. Султ, Г. Верховенство закона – как основной признак правово-


го государства / Г. Султ, И. Янак // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 3. – P. 35-38. –
Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1310, 1466, 1471, 1475, 1479, 1487)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1427. Balan, Oleg. Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta
contra criminalităţii economice / Oleg Balan, Traian Mânzală // Consolidarea admi-
nistraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Mate-

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

riale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 154-155. – Bibliogr. :
18 tit.

1428. Bîndar, Valerică. Arestarea provizorie în procedura extrădării con-


form legislaţiei României şi Uniunii Europene // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P.
22-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1429. Brînză, Liubovi. Statul ca subiect al obligaţiei de reabilitate în pro-


cesul penal / Liubovi Brînză // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 51-56. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 56 (20 tit.).

1430. Brînză, Sergiu. Infracţiunile ce ţin de încălcarea regulilor privind


declararea veniturilor şi a proprietăţii de către demnitarii de stat, judecători, proc u-
rori, funcţionari publici şi unele persoane cu funcţie de conducere (art. 330 1 C. pen.
RM) : aspecte juridico-penale / Sergiu Brînză // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. –
P. 2-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 9 (20 tit.).

1431. Crivenchii, Svetlana. Motivele şi valorile eforturilor comune euro-


pene în lupta exploatărilor sexuale a copiilor şi pornografia infantilă / Svetlana
Crivenchii // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene : Mate-
rialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 100-104. – Bibliogr. : 11
tit.

1432. Eşanu, Adriana. Latura obiectivă a infracţiunii de constrângere a


persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor pentru transplantare (art. 158 C.
pen. RM) / Adriana Eşanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 57-62. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 62 (25 tit.).

1433. Hadîrcă, Igor. Concursul de infracţiuni şi concurenţa de norme în


cazul calificării infracţiunilor prevăzute la art. 217, 217 1-2176, 218 şi 219 C. pen. RM
/ Igor Hadîrcă // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 39-44. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 44 (9 tit.).

1434. Iordăchescu, Vitalie. Controlul activităţii administraţiei penitencia-


re / Vitalie Iordăchescu // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării
statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai
2007. – Ch., 2007. – P. 67-70. – Bibliogr. : 16 tit.

1435. Lesnic, Cristina. Suprimarea cauzelor erorilor judiciare comise de


organele de urmărire penală – condiţie sine qua non în contextul integrării europene
/ Cristina Lesnic // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene :

147
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 122-124. – Bibliogr. :


9 tit.

1436. Magola, Vladimir. Corupţie, prevenire şi contracarare / Vladimir


Magola // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P. 39-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4
tit.

1437. Moraru, Victor. Măsurile de siguranţă în dreptul penal al Republi-


cii Moldova : unele propuneri de lege ferenda / Victor Moraru // Rev. Naţ. de Drept.
– 2008. – Nr 3. – P.10-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 12 (5 tit.).

1438. Neicuţescu,Ovidiu. Obiectivitate şi subiectivism în aprecierea ra-


portului de expertiză de către organul de urmărire penală şi instanţa de judecată /
Ovidiu Neicuţescu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P. 35-38. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 13 tit. – Idem şi în lb. rusă.

1439. Ostavciuc, Dinu. Consideraţii cu privire la garantarea de către or-


ganul de urmărire penală a drepturilor constituţionale a persoanelor la aplicarea
măsurilor procesuale de constrângere / Dinu Ostavciuc // Poliţia şi valorile general
umane în contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart.
2007. – Ch., 2007. – P. 107-110. – Bibliogr. : 14 tit.

1440. Rusu, Grigore. Administrarea sistemului penitenciar al Republicii


Moldova / Grigore Rusu, Vitalie Iordăchescu // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 40-45. – Bibliogr. : 23 tit.

1441. Soare, Daniel. Subiectul pasiv al infracţiunilor contra vieţii : Aspec-


te de drept comparat privind dreptul la viaţă / Daniel Soare // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr 3. – P. 41-44. – Bibliogr. : 15 tit.

1442. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru infracţiunea de tortură şi


infracţiunea de organizare sau instigare a acţiunilor de tortură (art. 309 1 C. pen. RM)
: (Partea II) / Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – P.20-26. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 26 (34 tit.). – Contin. Începutul : Nr 2.

1443. Tăbîrţă, Adrian. Latura obiectivă a infracţiunii de viol / Adrian


Tăbîrţă // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 67-69. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 69 (14 tit.).

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1444. Коновалов, Е. Состязательность процесса на предваритель-


ном следствии и проблемы противодействия расследованию / Е. Коновалов //
Закон и жизнь. – 2008. – Nr 3. – P. 27-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1445. Флоря, Василе. Методика расследования врачебных


преступлений против жизни и здоровья пациентов / Василе Флоря // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 48-51. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1347)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


1446. Игнатьев, В. К вопросу о проблемах качества государственно-
го администрирования малого предпринимательства / В. Игнатьев // Закон и
жизнь. – 2008. – Nr 3. – P. 23-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1379)

347 Drept civil


1447. Reşetnicov, Artur. Noţiunea "document de importanţă deosebită"
(lit. c) alin. (2) art. 361 C. pen. RM ) : reflecţii şi soluţii / Artur Reşetnicov // Rev. Naţ.
de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 45-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 50 (40
tit.).

347.1 Generalităţi
1448. Dogaru, Mihai. Caracterul real al persoanelor juridice / Mihai
Dogaru, Geanina Dogaru // Rev. economică. – 2007. – Nr 6. – P. 91-97. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

1449. Lepădat, Elena-Doina. Corelaţia dintre capacitatea juridică şi ca-


pacitatea civilă a persoanei fizice / Elena-Doina Lepădat // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 3. – P. 84-86. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 86 (10 tit.).

1450. Дьячук, Леся. Право ребёнка на имя, или как вы лодку


назовете – так она и поплывет / Леся Дьячук // Familia şi cultura păcii în Moldova
: Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch.,
2007. – P. 210-219. – Bibliogr. : 15 tit.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii

149
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1451. Lazăr, Tudor. Leasingul şi utilitatea lui / Tudor Lazăr // Rev. Naţ.
de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 27-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 30 (11
tit.).

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


1452. Demerji, Maria. Evoluţia dreptului de familie / Maria Demerji // Le-
gea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P. 11-14. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 15 tit.

1453. Kirmici, Corina. Răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de


produse defectuoase, conform Directivei 85/374/ CEE / Corina Kirmici // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 3. – P. 8-11. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 8 tit.

347.7 Drept comercial


(Vezi Nr 1288)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1454. Manole, Tatiana. Auditul performanţei – un imperativ al Curţii de
Conturi / Tatiana Manole, Simion Bostănaru // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 176-178. – Bibliogr. : 5 tit.

1455. Munteanu, Alexandru. Cu privire la conceptul căilor de atac al ho-


tărârilor judecătoreşti în procedura civilă / Alexandru Munteanu // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 91-96. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 96 (25
tit.).

1456. Republica Moldova. Curtea Supremă de Justiţie. Plenul.


Privind modul de executare a Hotărârii Plenului C.S.I. Nr 19 din 31.10.2005 "Cu
privire la mersul examinării de către instanţele judecătoreşti din mun. Chişinău a
cauzelor penale cu inculpaţii aflaţi în stare de arest" : Hotărârea Nr 22 din
05.11.2007 // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 1/2. – P. 19-22.

1457. Samoil, Nelly. Elemente de retorică juridică / Nelly Samoil // Poliţia


şi valorile general umane în contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-
practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 72-74.

1458. Георгицэ, М. Формы использования специальных познаний в


судопроизводстве Республики Молдова / М. Георгицэ // Закон и жизнь. – 2008.
– Nr 3. – P. 4-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1459. Grecu, Viorica. Unele particularităţi privind litigiile individuale de
muncă ale funcţionarilor publici / Viorica Grecu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3. – P.
4-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1460. Păscăluţă, Felicia. Reglementări privind controlul şi supraveghe-


rea respectării legislaţiei muncii în Republica Moldova / Felicia Păscăluţă // Consoli-
darea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Mol-
dova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 71-72. –
Bibliogr. : 8 tit.

1461. Шашкова, А. Индивидуальные трудовые споры : некоторые


аспекты совершенствования законодательства / А. Шашкова // Закон и жизнь.
– 2008. – Nr 3. – P. 45-53. – Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1411)

349.3 Drept social


1462. Romandaş, Nicolae. Reglementări privind clasificarea prestaţiilor
de asistenţă socială / Nicolae Romandaş, Ludmila Proca // Consolidarea administra-
ţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale
ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 92-94. – Bibliogr. : 17 tit.

1463. Решетникова, Алла. Особенности реализации


конституционного права на труд категориями лиц, нуждающимися в
дополнительной защите / Алла Решетникова // Consolidarea administraţiei publi-
ce în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf.
int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 76-78.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


1464. Guceac, Ion. Legea-cadru a Consiliului Europei privind protecţia
mediului şi legislaţia ecologică a Republicii Moldova : tendinţe şi posibilităţi de dez-
voltare concordată / Ion Guceac, Victor Ursu // Poliţia şi valorile general umane în
contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch.,
2007. – P. 15-21. – Rez. în lb. engl.– Bibliogr. : 31 tit.

1465. Guceac, Ion. Necesitatea adoptării Codului Ecologic al Republicii


Moldova în contextul integrării europene / Ion Guceac, Victor Ursu // Consolidarea
administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova :

151
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 125-127. –
Bibliogr. : 13 tit.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1466. Balan, Veaceslav. Rolul administraţiei publice locale în asigurarea
libertăţii întrunirilor / Veaceslav Balan // Consolidarea administraţiei publice în con-
textul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-
practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 105-106. – Bibliogr. : 10 tit.

1467. Bantuş, Igor. Consideraţiuni privind realizarea încrederii poliţiei şi


societăţii. Exemplul Suediei / Igor Bantuş // Poliţia şi valorile general umane în con-
textul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007.
– P. 95-96.

1468. Bobeica, Elena. Autorităţile publice locale soluţionează probleme-


le colectivităţilor pe care le reprezintă cu implicarea acestora în luarea deciziilor /
Elena Bobeica // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 79-83. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 83 (19 tit.).

1469. Braşoveanu, Tatiana. Managementul instruirii comunicaţionale în


serviciul public / Tatiana Braşoveanu // Consolidarea administraţiei publice în con-
textul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-
practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 256-257.

1470. Cornea, Sergiu. Rolul autorităţilor publice locale în menţinerea or-


dinii publice / Sergiu Cornea // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 24-26. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit.

1471. Costachi, Gheorghe. Poliţia, statul de drept şi integrarea euro-


peană / Gheorghe Costachi // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 27-29.

1472. Griţco, Elena. Administraţia publică : analize şi realităţi / Elena


Griţco // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în
Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. –
P. 60-62.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1473. Guceac, Ion. Integrarea europeană şi redimensionarea destinaţiei


sociale a poliţiei din Republica Moldova / Ion Guceac // Poliţia şi valorile general
umane în contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart.
2007. – Ch., 2007. – P. 11-14. – Bibliogr : 10 tit.

1474. Mardare, Galina. Transparenţa administrativă – un principiu fun-


damental în activitatea funcţionarului public contemporan / Galina Mardare // Conso-
lidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica
Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 258-
259.

1475. Mitrofan, Carolina. Principiile organizării şu funcţionării serviciului


public în contextul reformei administraţiei publice centrale / Carolina Mitrofan // Con-
solidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica
Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 65-66.
– Bibliogr. : 6 tit.

1476. Mocan, Irina. Sistemul instruirii continue a funcţionarilor publici din


Lituania : experienţă pentru Republica Moldova / Irina Mocan // Consolidarea admi-
nistraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Mate-
riale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 260-261.

1477. Plămădeală, Aurelia. Dezvoltarea funcţionarului public prin prisma


comunicării publice şi colocviale în contextul integrării europene / Aurelia Plămădea-
lă // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în
Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. –
P. 262-263. – Bibliogr. : 7 tit.

1478. Popovici, Corneliu. Modernizarea serviciului public din perspecti-


va noului management public : repere conceptuale / Corneliu Popovici // Consolida-
rea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldo-
va : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 16-18.

1479. Roman, Alexandru. Contribuţia Academiei [de Administrare Publi-


că] la consolidarea autorităţilor publice în procesul alegerilor locale generale / Ale-
xandru Roman // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului
de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. –
Ch., 2007. – P. 11-15. – Bibliogr. : 11 tit.

1480. Tatarov, Sergiu. Statutul funcţionarului public din Republica Mol-


dova în contextul reformei administraţiei publice şi al integrării europene / Sergiu

153
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

Tatarov // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept


în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch.,
2007. – P. 19-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

1481. Tincu, Violeta. Serviciile publice şi integrarea europeană / Violeta


Tincu // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în
Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. –
P. 55-57. – Bibliogr. : 12 tit.

1482. Tofan, Tatiana. Impactul sistemului decizional al managementului


public în liberalizarea economiei naţionale / Tatiana Tofan // Consolidarea adminis-
traţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materia-
le ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 210-211.

1483. Tonu, Svetlana. Analiza sistemelor de administrare publică în


contextul integrării europene / Svetlana Tonu // Consolidarea administraţiei publice
în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 58-59. – Bibliogr. : 7 tit.

1484. Verbeniuc, Vitalie. Implementarea e-guvernării în administraţia


publică centrală şi locală / Vitalie Verbeniuc // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 212-213. – Bibliogr. : 6 tit.

1485. Voscoboinic, Victor. Capitala nordului şi edilul ei : [despre Vasile


Panciuc, primarul de Bălţi] / Victor Voscoboinic // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr
3. – P. 4-5 : fot. – Text şi în lb. engl.

1486. Аникин, Владимир. Органы правопорядка и гражданское


общество : проблема взаимодействия / Владимир Аникин // Poliţia şi valorile
general umane în contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30
mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 140-142. – Bibliogr. : 8 tit.

1487. Гуцуляк, В. Введение социальных административно-правовых


режимов как метод деятельности органов публичной власти / В. Гуцуляк // За-
кон и жизнь. – 2008. – Nr 3. – P. 12-19. – Bibliogr. : 4 tit.

1488. Панчук, Василий Тарасович. Всерьез и надолго : [интервью с


примаром мун. Бельцы В. Т. Панчуком] / записал Виктор Воскобойник // Moldo-
va : ser. nouă. – 2008. – Nr 3. – P. 6-7 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1316, 1425)

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1489. Cojocaru, Victoria. Centrul de Zi ″Speranţa″ - o lume unde
dizabilităţile şi abilităţile devin posibilităţi / Victoria Cojocaru // Protecţia socială a
persoanelor cu dizabilităţi : dimensiuni naţionale şi internaţionale : Conf. Int., Leo
Grand & Convention Center, Chişinău, 3 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 46-48 : fot.

1490. Gavriliţă, Lucia. Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi :


realităţi şi perspective / Lucia Gavriliţă // Protecţia socială a persoanelor cu
dizabilităţi : dimensiuni naţionale şi internaţionale : Conf. Int., Leo Grand &
Convention Center, Chişinău, 3 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 29-35 : fot.

1491. Manole, Tatiana. Rolul autorităţilor publice locale în organizarea şi


prestarea serviciilor de susţinere socială a populaţiei / Tatiana Manole, Tatiana
Gribincea // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de
drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch.,
2007. – P. 174-175.

1492. McCarthy, Rosarie. Rolul Autorităţilor Naţionale pentru persoane-


le cu dizabilităţi din Irlanda în implementarea Strategiei Naţionale privind
dizabilitatea / Rosarie McCarthy // Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi :
dimensiuni naţionale şi internaţionale : Conf. Int., Leo Grand & Convention Center,
Chişinău, 3 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 20-23.

1493. Proca, Ludmila. Reglementări internaţionale privind asistenţa so-


cială / Ludmila Proca // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării
statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai
2007. – Ch., 2007. – P. 143-144. – Bibliogr. : 9 tit.

1494. Puiu, Ivan. Intervenţia timpurie în copilărie : componentă determi-


nantă a incluziunii sociale a familiei şi copilului / Ivan Puiu // Protecţia socială a per-
soanelor cu dizabilităţi : dimensiuni naţionale şi internaţionale : Conf. Int., Leo Grand
& Convention Center, Chişinău, 3 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 41-45 : tab.

1495. Sluiter, Hans. Planul de Acţiune al Consiliului Europei pentru


promovarea drepturilor şi a deplinei participări a persoanelor cu dizabilităţi în socie-
tate, 2006-2015 / Hans Sluiter // Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi : di-
mensiuni naţionale şi internaţionale : Conf. Int., Leo Grand & Convention Center,
Chişinău, 3 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 14-19.

155
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1496. Zabieta, Alfredas. Dezvoltarea sistemului de protecţie socială a


persoanelor cu dizabilităţi în Lituania / Alfredas Zabieta // Protecţia socială a per-
soanelor cu dizabilităţi : dimensiuni naţionale şi internaţionale : Conf. Int., Leo Grand
& Convention Center, Chişinău, 3 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 24-28.
(Vezi de asemenea Nr 1334, 1374, 1408, 1573)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


1497. Furtună, Grigore. Pedepsirea consumatorilor, sau Fenomenul
monopolismului în Chişinău / Grigore Furtună // Profit. – 2008. – Nr 3. – P. 60-61. –
Idem în lb. rusă. – Contin. Începutul : Nr 1/2.

368 Asigurări
1498. Gangan, Andrei. Companiile private de pensii – necesitate actua-
lă pentru economia naţională / Andrei Gangan // Rev. economică. – 2007. – Nr 6. –
P. 86-90. – Rez. în lb. engl.

1499. Gîscă, Lilia. Privind modificările în sistemul asigurării obligatorii de


asistenţă medicală / Lilia Gâscă, Stela Gladei // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 3.
– P. 28-32 : tab.

1500. Республика Молдова. Парламент. Закон об обязательном


медицинском страховании : [Nr 1585-XIII от 27.02. 1998 г. со всеми доп.] //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 3. – P. 102-107.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1501. Aparece, Eugenia. Rolul părinţilor în antrenarea gândirii pozitive
la copii / Eugenia Aparece // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf.
Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 71-73.

1502. Bagrin, Eugenia. Colaborarea familiei, şcolii şi comunităţii – ONG,


APL – în educaţia morală a tinerilor ca fundament a culturii păcii / Eugenia Bagrin //
Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention
Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 47-51. – Bibliogr. : 5 tit.

1503. Bezede, Rima. Şcoala şi familia – actori comunitari principali în


promovarea culturii păcii / Rima Bezede // Familia şi cultura păcii în Moldova : Mate-
rialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P.
30-36. – Bibliogr. : 9 tit.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1504. Callo, Tatiana. Globalizarea educaţiei şi integrarea cunoştinţelor /


Tatiana Callo // Didactica Pro … . - 2008. – Nr 1. – P. 31-33 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.

1505. Dan, Ludmila. Colaborarea familiei, şcolii şi comunităţii în educaţia


morală a tinerilor ca fundament al culturii păcii / Ludmila Dan // Familia şi cultura
păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb.
2007. – Ch., 2007. – P. 52-57.

1506. Donea, V. Formele instruirii şi educaţiei ecologice şi eficienţa lor /


V. Donea // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 16-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 12 tit.

1507. Golovei, Lilia. Sistemul de valori al copiilor din familiile temporar


dezintegrate / Lilia Golovei // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf.
Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 58-65 : fig.,
tab. – Bibliogr. : 7 tit.

1508. Goraş-Postică, Viorica. Educaţia toleranţei religioase în familie o


cale spre cultura păcii / Viorica Goraş-Postică // Familia şi cultura păcii în Moldova :
Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007.
– P. 146-153. – Bibliogr. : 7 tit.

1509. Losîi, Elena. Rolul părinţilor în prevenirea dependenţei de jocurile


computerizate / Elena Losîi // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf.
Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 37-42. –
Bibliogr. : 7 tit.

1510. Patraşcu, Dumitru. Managementul dactogenic în procesul educa-


ţional. O retrospectivă a cercetării surselor didactogene / Dumitru Patraşcu, Ion
Patic // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în
Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. –
P. 241-244.

1511. Pîntea, Mariana. Colaborarea familiei, şcolii şi comunităţii (ONG,


APL) în educaţia morală a tinerilor ca fundament al culturii păcii / Mariana Pîntea //
Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention
Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 11-17. – Bibliogr. : 5 tit.

157
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1512. Sclifos, Lia. Abordarea participativă a cercetării şi educaţia într-o


societate bazată pe cunoaştere / Lia Sclifos // Didactica Pro …. – 2008. – Nr 1. – P.
9-13. – Bibliogr. : 16 tit.

1513. Vataman, Rodica. ″Modul sănătos de viaţă a copilului″ şi


″Colaborarea şcolii cu familia – factor important în obţinerea calităţii în educaţie″ /
Rodica Vataman // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo
Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 43-46.
(Vezi de asemenea Nr 1716)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1514. Croleveţ, Domnica. Jocul – metoda de stimulare a activităţii : [ma-
tematica în cl. a 1-4-a] / Domnica Croleveţ // Didactica Pro … . - 2008. – Nr 1. – P.
51-53. – Bibliogr. : 5 tit.

1515. Dubinin, Elena. Utilizarea horoscopului în caracterizarea persona-


jelor literare : [l. rom. în cl. a 3-a] / Elena Dubinin // Didactica Pro … . - 2008. – Nr 1.
– P. 43-44. – Bibliogr. : 3 tit.

1516. Spancioc, Natalia. Paradigma predării comparate a limbilor în


perspectivă acţională / Natalia Spancioc // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 1. – P. 40-
42. – Rez. În lb. fr. – Bibliogr. : 8 tit.

1517. Suhan, Claudia. Valoarea educaţională a metodei Proiectului la


lecţiile de limbă franceză din perspectiva dezvoltării comunicării orale / Claudia
Suhan // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 1. – P. 45-47. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 8
tit.

1518. Urîtu, Olesea. Compunerea şcolară – act de creativitate / Olesea


Urîtu // Didactica Pro … 20078. – Nr 1. – P. 48-49. – Bibliogr. : 3 tit.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară


1519. Goraş-Postică, Viorica. Actualizarea unor indicatori de calitate ai
lecţiei de limbă şi literatură română, în condiţiile orientării spre o Europă a cunoaşte-
rii / Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro … . - 2008. – Nr 1. – P. 34-37. – Bibliogr. :
10 tit.

1520. Goraş-Postică, Viorica. Lecţia de literatură : tradiţie şi modernita-


te / Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 1. – P. 49-50.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1521. Mistreanu, Tatiana. Sugestii metodice la tema : Unirea Basarabiei


cu România / Tatiana Mistreanu // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 54-58. – Bibliogr. : 5
tit.

1522. Nicolaescu-Onofrei, Liliana. Formarea continuă a cadrelor didac-


tice faţă cu provocările unei societăţi a cunoaşterii sau Ce ne trebuie nouă? / Liliana
Nicolaescu- Onofrei // Didactica Pro …. - 2008. – Nr 1. – P. 8-9. – Bibliogr. : 3 tit.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1523. Căldare, Veronica. Situaţia socială de dezvoltare a copiilor din
familiile temporar dezintegrate şi căile de ameliorare / Veronica Căldare // Familia şi
cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17
noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 24-29.

1524. Chicu, Valentina. Să mărim şansele de succes pentru fiecare co-


pil : [strategii de educaţie a copiilor cu dizabilităţi] / Valentina Chicu // Didactica Pro
…. – 2008. – Nr 1. – P. 25-27 : fig., fot.

1525. Cojocaru, Viorica. Părintele creşte odată cu copilul : [din experi-


enţa educaţiei incluzive] / Viorica Cojocaru // Didactica Pro … . – 2008. – Nr 1. – P.
23.

1526. Guzun, Olesea. Tehnologia modernă informaţională – resursă a


integrării copiilor cu deficienţe vizuale / Olesea Guzun // Familia şi cultura păcii în
Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. –
Ch., 2007. – P. 181-184.

1527. Nazarovas, Alfredas. ″Rezultatul va veni numai atunci când statul,


societatea civilă şi părinţii vor interacţiona ca parteneri …″ : [interviu cu A.
Nazarovas, expert int. din Lituania privitor la educaţia şi procesul de integrare a
persoanelor cu dizabilităţi] / interlocutor : Ghenadie Cojocaru // Didactica Pro … . -
2008. – Nr 1. – P. 24-25 : fot.

1528. Solovei, Rodica. Individualizarea în procesul educaţional : de la


teorie la practică : [educaţia copilului deficient fizic] / Rodica Solovei // Didactica Pro
… . - 2008. – Nr 1. – P. 28-30. – Bibliogr. : 6 tit.

159
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,


institute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1529. Nesterenco, Constantin. Perspectiva şi căile dezvoltării sistemu-
lui educaţional agrar în Republica Moldova / Constantin Nesterenco // Consolidarea
administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova :
Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 245-247.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1530. Boeşteanu, Constantin. Învăţământul poliţienesc în contextul in-
tegrării europene / Constantin Boeşteanu // Poliţia şi valorile general umane în con-
textul integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007.
– P. 8-10. - Bibliogr. : 5 tit.

1531. Ciobanu, Vlad. Locul Academiei de Administrare Publică în area-


lul naţional al formării continue / Vlad Ciobanu // Consolidarea administraţiei publice
în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 250-255 : tab. – Bibliogr. : 10 tit.

1532. Pascaru, Ana. Orientarea valorică a ştiinţelor socio-umane în pre-


gătirea universitară / Ana Pascaru // Poliţia şi valorile general umane în contextul
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P.
30-32. – Bibliogr. : 8 tit.

1533. Roman, Alexandru. Educaţia anticorupţională a funcţionarilor pu-


blici în Republica Moldova : [la Acad. de Administrare Publică pe lângă Preşedintele
Republicii Moldova] / Alexandru Roman // Consolidarea administraţiei publice în
contextul edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int.
şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 238-240.

1534. Rumleanschi, Petru. Cu privire la dinamica valorilor culturii învă-


ţământului superior în condiţiile integrării europene / Petru Rumleanschi // Poliţia şi
valorile general umane în contextul integrării europene : Materialele Conf. şt.-
practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 80-82. – Bibliogr. : 8 tit.

1535. Slobodeniuc, Ghenadie. Conceptul de ″Pace″ ca obiect de studiu


în cadrul disciplinei universitare ″Studii de pace în teoria şi practica relaţiilor interna-
ţionale″ : realizări şi perspective / Ghenadie Slobodeniuc // Familia şi cultura păcii în
Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. –
Ch., 2007. – P. 18-24 : tab.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
391/395 Etnografie
1536. Makarova, Enia. Moş Crăciun vă aduce noroc = Mos Creciun will
"conjure up" luck = Мош Крэчун "накoлдует" удачу / Enia Makarova // Moldova
Turistică. – 2007. – Nr 3. – P. 24-29 : fot. – Text paral. : în lb. rom., engl., rusă.

1537. Ursu, Mihail. Particularităţile creării Muzeului Satului în Republica


Moldova / Mihail Ursu // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 97-103 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 11 tit.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


1538. La şezătoare cu 5 femei deputate : [în incinta Muzeului Naţ. de
Etnografie şi Ist. Naturală cu ocazia Zilei Int. a Femeii "8 Martie"] / material de Mar-
cel Toma; fot. : Roman Canţîr // VIP magazin. – 2008. – Nr 3. – P. 60-68 : fot. color.
– Cuprins : Valentina Buliga – farmacistă, preşedinte al Comisiei Parlamentare pen-
tru protecţie socială, sănătate şi familie; Adriana Chiriac, deputat în Parlament, frac-
ţiunea PPCD, filolog; Valentina Cuşnir, vinificator de profesie; Vitalia Pavlicenco,
vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru politica externă şi integrarea euro-
peană, preşedinte al PNL, doctor în filologie; Zoia Jalbă, profesor de istorie şi direc-
tor adjunct la gimnaziu.
(Vezi de asemenea Nr 1723)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1539. Ghidirim, Gheorghe. Savantul care şi-a consacrat viaţa ecologiei
umane : Nicolae Opopol la 70 de ani / Gheorghe Ghidirim // Akademos. – 2008. – Nr
1/2. – P. 114 : fot.

1540. Opopol, Nicolae. Human Dimensions of Current Environmental


Change / Nicolae Opopol, Roman Corobov // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 3-7 :
fot. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 95-96 (10 tit.).

1541. Reniţă, Alecu. Natura : trecut, prezent, viitor sau Comoara fără de
preţ a pământului moldav / Alecu Reniţă // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 104-
105. – Rez. în lb. engl.

161
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

51 MATEMATICĂ
(Vezi Nr 1295)
512 Algebră
1542. Burdujan, Ilie. n–Homogeneous dynamical systems and n-ary
algebras / Ilie Burdujan // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Matematică. – 2008.
– Nr 1. – P. 139-152. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1543. Dryuma, Valery. On theory of surfaces defined by the first order


systems of equations / Valery Dryuma // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ma-
tematică. – 2008. – Nr 1. – P. 161-175. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

517 Analiză
1544. Baltag, Valeriu. The transvectants and the integrals for Darboux
systems of differential equations / Valeriu Baltag, Iurie Calin // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Rep. Moldova. Matematică. – 2008. – Nr 1. – P. 4-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
19 tit.

1545. Cheban, D. Global Attractors of Quasi-Linear Non-Autonomous


Difference Equations / D. Cheban, C. Mammana, E. Michetti // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Rep. Moldova. Matematică. – 2008. – Nr 1. – P. 84-104. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 21 tit.

1546. Gherco, Anatolie I. Regular maps and quasilinear total differential


equations / Anatolie I. Gherco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Matematică.
– 2008. – Nr 1. – P. 176-194. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1547. Gherco, Anatolie I. Regular maps and quasilinear total differential


equations / Anatolie I. Gherco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Matematică.
– 2008. – Nr 1. – P. 176-194. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1548. Guţu, Valeriu. Attractors in affine differential systems with impul-


sive control / Valeriu Guţu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Matematică. –
2008. – Nr 1. – P. 153-160 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1549. Perjan, Andrei. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract


linear differential equations of second order in Hilbert spaces / Andrei Perjan, Galina
Rusu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Matematică. – 2008. – Nr 1. – P. 195-
204. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1550. Schlomiuk, Dana. Integrals and phase portraits of planar quad-


ratic differential systems with invariant lines of total multiplicity four / Dana
Schlomiuk, Nicolae Vulpe // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Matematică. –
2008. – Nr 1. – P. 27-83. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 34 tit.

1551. Гребеников, Е.А. Две проблемы, относящиеся к качественной


теории гамильтоновых систем / Е.А. Гребенников // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep.
Moldova. Matematica. – 2008. – Nr 1. – P. 131-138. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
20 tit.

53 FIZICĂ
1552. Batîr, Dumitru. Ancorat în tumultul actualităţii : [dr. hab. în fizico-
matematici, acad. Isaak Bersuker la 80 de ani] / Dumitru Batîr // Akademos. – 2008.
– Nr 1/2. – P. 111-112 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1287)

530.1 Principii de bază ale fizicii


1553. Ботошан, Н.И. Моделирование кинетических характеристик
веществ со сложным энергетическим спектром / Н. И. Ботошан // Электронная
обработка материалов. – 2007. – Nr 6. – P. 76-94: fig., fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 13 tit.

532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor


1554. Болога, М.К. Особенности электрогидродинамических течений
в многоэлектродных системах / М.К. Болога, Ф.П. Гроссу, И.В. Кожевников //
Электронная обработка материалов. – 2007. – Nr 6. – P. 29-34 : des. – Rez. în
lb. engl. –Bibliogr. : 6 tit.

537 Electricitate. Magnetism


1555. Гросу, Ф. П. Гидроэлектромагнитные явления в растворах / Ф.
П. Гроссу, П. Н. Паша, М. К. Болога // Электронная обработка материалов. –
2008. – Nr 2. – P. 55-59. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică

163
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1556. Drumea, Anatol. E posibilă oare astăzi predicţia unui cutremur de


pământ puternic? / Anatol Drumea, Vasile Alcaz // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P.
88-90. – Rez. în lb. engl.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
(Vezi Nr1582, 1584)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
(Vezi Nr 1299)

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


(Vezi Nr 1561)

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


1557. Vişnevschi, A. Procese bioenergetice lizozomale de peroxidare a
lipidelor şi sistemului antioxidant la comprimarea îndelungată a ţesuturilor moi pe
fondalul oxihiperbariei / A. Vişnevschi, Stela Todiraş // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr
2. – P. 78-81 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :10 tit.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
(Vezi Nr 1292)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.3 Băuturi. Băuturi curative
1558. Bernic, Vladimir. Evaluarea igienică a calităţii apei potabile folosite
de către copiii din localităţile rurale / Vladimir Bernic // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 29-31 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


1559. Iziumov, Nina. Caracteristica socio-igienică a regimului zilei ado-
lescenţilor de 15-18 ani / Nina Iziumov // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 39-41 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1560. Baciu, Gheorghe. Particularităţi ale standardizării şi valorificării ac-
tivităţii medicale / Gheorghe Baciu // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1561. Bălan, Ionel. Briofitele ca bioacumulatori şi indicatori ai gradului de


contaminare radioactivă a mediului / Ionel Bălan, Ion Bahnarel, Elena Mursa // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 36-38 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1562. Beneş, Oleg. Evaluarea Programului Naţional de Imunizări în ca-


drul studiului demografic de sănătate din 2005 / Oleg Beneş // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 42-45 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 19 tit.

1563. Bucov, Victoria. Activitatea medicului de familie în vederea reali-


zării programelor de imunizare / Victoria Bucov // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 8-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
14 tit.

1564. Крачун, Георге. Применение метода многомерного анализа


для оценки общественного здоровья населения в регионе / Георге Крачун //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 20-24 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1327, 1445)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
(Vezi Nr 1568)

616 Patologie. Medicină clinică


1565. Punga, Janna. Algoritmul de diagnostic al tumorilor glandei mama-
re la bărbaţi / Janna Punga // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă. – 2008. – Nr 1. – P. 46-47 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1557)

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

165
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1566. Lutan, V. Dereglările perfuzionale în şocul hemoragic şi corecţia


lor / V. Lutan, Angela Bîtca // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 81-86 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

1567. Карауш, Александр. Сердечная недостаточность / Александр


Карауш // Aquarelle. – 2008. – Nr 3. – P. 86-87.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1568. Simbareva, Nadejda. Specificul activităţii Centrului de radiodiag-
nostic al maladiilor tubului digestiv în Spitalul Municipal Bălţi în perioada 2002-2006 /
Nadejda Simbareva, Tudor Diaconu, Andrei Roşca // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 18-19 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

1569. Taucci, Larisa. Factori de risc în cronicizarea hepatitelor virale /


Larisa Taucci, Larisa Spinei, Vlada-Tatiana Dumbravă // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 15-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 6 tit.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1570. Activitatea Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie în condiţiile
implementării sistemului informaţional medical complex / Constantin Eţco, Ozea
Rusu, Alexandru Grimut, Andrei Uncuţa // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 25-28 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
13 tit.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


1571. Пчелкин, Евгений. На посошок : [проблемы лечения жен. ал-
коголизма] / Евгений Пчелкин // Aquarelle. – 2008. – Nr 3. – P. 88-90.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1572. Iarovoi, Petru. Variola în Republica Moldova / Petru Iarovoi // Să-
nătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 32-35. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


1573. Eţco, Ludmila. Ocrotirea sănătăţii mamei şi a copilului în condiţiile
asigurărilor medicale obligatorii / Ludmila Eţco, Victor Petrov // Sănătate publică,

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 1. – P. 4-7 : fig., tab. – Rez. în


lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1574. Кудина, Елена. На приеме у маммолога / Елена Кудина //


Aquarelle. – 2008. – Nr 3. – P. 98-99.

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


1575. Starciuc, N. Studiul comparativ al structurii histologice a bursei
Fabricius la pui în normă şi în bursita infecţioasă / N. Starciuc // Ştiinţa Agricolă. –
2007. – Nr 2. – P. 75-77 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
1576. Новая технология и оборудование для электрохимической
защиты металлов от коррозии / В. Косов, А. Матюшенский, Т. Косова, В. Клау-
зер / Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 68-74 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
10 tit.

1577. Паршутин, В. В. Повышение коррозионной стойкости сталей


химико-термической обработкой в электролитах / В. В. Паршутин, Е. А. Пасин-
ковский // Электронная обработка материалов. – 2007. – Nr 6. – P. 26-28 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
1578. Bostan, Ion. Asigurarea competitivităţii produselor industriale în
construcţia de maşini / Ion Bostan // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 35-36. – Rez.
în lb. engl.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


1579. Парамонов, А. М. Новые возможности метода электроискро-
вого легирования для продления срока службы режущего инструмента / А. М.
Парамонов, А. В. Коваль // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 2.
– P. 11-16 : fig., des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

621.3 Electrotehnică
(Vezi Nr 1577)

167
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice.


Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
(Vezi Nr 1554)

621.35 Tehnică electrochimică


1580. Баранов, С. А. Микрокинетическая модель нуклеации и ее
применение в электрохимии / С. А. Баранов, А. И. Дикусар, Ю. Д. Гамбург //
Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 2. – P. 25-34 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 16 tit.

1581. Плешка, Е. Д. Сцепление железных покрытий со сталью и чу-


гуном / Е. Д. Плешка // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 2. – P.
17-24 : fig., des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule.


Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X
1582. Тонкие пленки оксидов титана и олова и полупроводниковые
структуры на их основе, полученные пиролитической пульверизацией : изго-
товление, характеризация и коррозионные свойства / О. Л. Берсирова, Л. И.
Брук, А. И. Дикусар, … // Электронная обработка материалов. – 2007. – Nr 6. –
P. 40-49 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate


video. Telecomandă
621.391 Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria
informaţiilor. Teoria semnalizării
1583. Шкилев В. Д. Электроразрядная технология защиты докумен-
тов особой важности (строгой отчетности) / В. Д. Шкилев, А. Н. Адамчук, В. Г.
Недиогло // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 2. – P. 4-10: fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice


(Vezi Nr 1587)

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1584. Электрохимическое получение СО-МО покрытий цитратных


растворов, содержащих ЭДТА : состав, структура, микромеханические свойст-
ва / С. П. Сидельникова, Г. Ф. Володина, Д. З. Грабко, А. И. Дикусар // Элек-
тронная обработка материалов. – 2007. – Nr 6. – P. 20-25 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 18 tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

(Vezi Nr 1300)
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole
1585. Marian, Gr. Perspectivele utilizării compozitelor polimerice poroa-
se în cuplele tribologice cu joc / Gr. Marian, V. Ţapu // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr
2. – P. 64-67 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 1590)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
1586. Topală, Ştefan. Poliploida spontană la Vitis vinifera L. / Ştefan
Topală // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 1. – P. 8-9 : des. – Idem şi
în lb. rusă.

1587. Развитие главнейших вредителей и болезней


сельскохозяйственных культур в 2008 году : прогноз // Agricultura Moldovei. –
2008. – Nr 2/3. – P. 25-27.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1588. Andrieş, S. Procedeele agrochimice pentru obţinerea recoltelor
înalte grâului de toamnă / S. Andrieş // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3. – P.
10-12 : tab.

169
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1589. Embrionul negru – o patologie a boabelor de grâu / Petru Buiucli,


Vasile Pojoga, Efimia Veveriţă, … // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3. – P. 19-
20.

1590. Starodub, V. Indicii fiziologici şi producţia grâului comun de toam-


nă în funcţie de unele elemente tehnologice / V. Starodub, A. Dascaliuc, T. Ralea //
Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 3-10 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4
tit

1591. Проявение эффекта гетерозиса у кукурузы на уровне


белковых маркеров / Галина Комарова, А. Ротарь, А. Палий, А. Михалаки //
Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 11-15 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

633.6 Plante de zahăr şi amidon


(Vezi Nr 1627)

634 Horticultură în general


1592. Istrati, Lilian. Perfecţionarea tehnologiei de cultură a prunului în
sistem super-intensiv / Lilian Istrati // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3. – P. 12-
14 : tab. - Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1593. Şaganean, R. Soiul, cultura intensivă a mărului şi sistema de tăie-


re / R. Şaganean // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3. – P. 15-16 : tab. –
Bibliogr. : 6 tit.

1594. Fondator al noilor direcţii de cercetare-dezvoltare : [în pomicultură


: Vasile Babuc la 75 de ani] / Teodor Furdui, Anatol Spivacenco, Simion Toma, Ghe-
orghe Cimpoieş // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 115 : fot.

634.8 Viticultură
1595. Cojocaru, Maria. Metoda de selectare a soiului de viţă de vie op-
timal în baza criteriului "Profit-Consumuri" / Maria Cojocaru, Elena Timofti // Rev.
economică. – 2007. – Nr 6. – P. 53-63 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1596. Contribuţia fertilizantului Microcom în realizarea potenţialului de


rezistenţă la ger şi iernare a plantelor de viţă de vie / Gh. Tudorache, S. Veliksar, S.
Toma, … // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 21-25 : fig., tab. – Bibliogr. : 3 tit.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1597. Cozub, Gheorghe. Prezentul şi perspectivele ramurii vitivinicole /


Gheorghe Cozub // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 1. – P. 27-28 :
fot. – Idem şi în lb. rusă.

1598. Cultivarea soiurilor-clone europene pentru vin la ÎM "Vismos" SA /


Constantin Olaru, Stepan Tangher, Mihail Cuharschi,… // Viticultura şi Vinificaţia în
Moldova. – 2008. – Nr 1. – P. 18-20 : fot., tab. – Idem şi în lb. rusă.

1599. Gramarciuc, Mihai. Şi iarăşi despre punctul de rouă : [păstrarea


strugurilor] / Mihai Gramarciuc // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 1.
– P. 12 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

1600. În condiţii specifice, savanţii au recomandat tăierea adecvată a


viilor // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 1. – P. 10 : fot. – Idem şi în
lb. rusă.

1601. Nicolaescu, Gheorghe. Lucrările principale în plantaţiile viticole şi


gospodăriilor pepinieristice în lunile martie-aprilie / Gheorghe Nicolaescu, Andrei
Ştirbu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 1. – P. 10 : fot. – Idem şi în
lb. rusă.

1602. Perstniov, Nicolae. Îngrijirea viilor tinere de soiuri pentru masă /


Nicolae Perstniov, Elizaveta Moroşan // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008.
– Nr 1. – P. 6-7 : fig. – Idem şi în lb. rusă.

1603. Soiuri noi de struguri de masă admise pentru testare în condiţiile


de producere ale Republicii Moldova // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. –
Nr 1. – P. 11 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

1604. Timofti, Elena. Eficienţa producţiei de struguri ca factor de bază


pentru dezvoltarea sectorului vitivinicol / Elena Timofti // Agricultura Moldovei. –
2008. – Nr 2/3. – P. 20-22 : tab. – Bibliogr. : 4 tit.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1605. Andrieş, V. Caracterele morfo-culturale ale carpoforilor de
Pleurotus ostreatus cultivaţi pe diferite substraturi celulozice / V. Andrieş, Aliona
Vasilica // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 27-29 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

171
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1606. Conovali, V. Cultivarea ridichii de lună în diferite tipuri de palete


celulare : (ciclu de toamnă-iarnă) / V. Conovali // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. –
P. 24-27 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1607. Gavrilaş, Tamara. Conţinutul de nitraţi în frunzele de salată în de-


pendenţă de doza fertilizantului şi condiţiile de iluminare / Tamara Gavrilaş, Ala
Druţă // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 30-34 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

1608. Grosu, Radu. Cultura cartofului semincer – o activitate rentabilă în


practica agricolă / Radu Grosu // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3. – P. 17-18 :
tab. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1637)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui.


Înmulţirea animalelor domestice
(Vezi Nr 1610)

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi


1609. Constandoglo, Alexandra. Similitudinea şi divergenţa genetică a
tineretului taurin din rasa Simmental şi tipul de taurine Bălţat cu Negru Moldovenesc
/ Alexandra Constandoglo, Valentin Focşa // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3.
– P. 28-29 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

1610. Букур, Василий. О порядке оценки и оприходования припло-


да, полученного от переводимых в основное стадо животных / Василий Букур,
Людмила Тодорова // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 3. – P. 63-64.

636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre


1611. Люцканов, П. Характеристика молдавских цигайских и
каракульских овец по полиморфизму белков крови и микросателлитам / П.
Люцканов // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 54-59 : des., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 20 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1613)

636.5/.6 Păsări
1612. Луполов, Татьяна. Изучение генных частот белков контроли-
рующих продуктивные признаки кур / Татьяна Луполов, Валентина Петку //
Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 51-54 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1575)

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
1613. Evtodienco, Silvia. Dinamica producţiei şi compoziţiei chimice a
laptelui de oaie pe lactaţie / Silvia Evtodienco, Ana Chiţanu // Ştiinţa Agricolă. –
2007. – Nr 2. – P. 48-51 : tab. – Rez. în bl. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


1614. Eremia, N. Caracterele morfo-mitrice ale albinelor melifere / N.
Eremia, Iulia Mihailova, Tatiana Dabija // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 38-43
: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

639.1 Vânătoare
1615. Ciocoi, Oleg. Bine aţi venit în Moldova la vânătoare! = Welcome
to hunting in Moldova! = Добро пожаловать в Молдову на охоту! / Oleg Ciocoi;
fot. : Serghei Iavtuşenco // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 3. – P. 82-87 : fot. – Text
paral. : în lb. rom., engl., rusă.

1616. Munteanu, A. Lebedele – păsări divine / A. Munteanu // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 3. – P. 14-15 : fot.

1617. Вакуленко, А. Весенние беды пернатых : [о сороках] / А. Ваку-


ленко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 3. – P. 10-11.

1618. Mунтяну, А. И. Отстрел вредных хищников : [интервью с дир.


Ин-та зоологии АН РМ А. И. Мунтяну] / записал С. Явтушенко // Охотник и ры-
болов Молдовы. – 2008. – Nr 3. – P. 4-7 : fot.

1619. Правила спортивно-любительской охоты на отдельные виды


диких животных и птиц, проводимой в охотничьих угодьях на территории
Республики Молдова : выдержки из проекта // Охотник и рыболов Молдовы. –
2008. – Nr 3. – P. 2-3. – Va urma.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


1620. Горшунов, В. Красная книга рыб Молдовы : язь // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 3. – P. 23. – Va urma.

173
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1621. Журавлев, А. За голавлями с джиговыми приманками / А. Жу-


равлев // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 3. – P. 24-25.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1622. Korsakova, Aleksandra. Sarmale spre noroc = Golubtsy for luck
= Голубцы на счастье / Aleksandra Korsakova // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 3.
– P. 100-105 : fot. – Text paral. : în lb. rom., engl., rusă.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


1623. 654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1624. Albot, Nata. Iubirea mea se numără în… copii : [file din viaţa dir.
PRO FM Chişinău] / Nata Albot // VIP magazin. – 2008. – Nr 1/2. – P. 32-35 : fot.

1625. Bălan, Ludmila. Cinci ipostaze ale unei femei mereu tinere : [din
biogr. prezentatoarei TV] / Ludmila Bălan // VIP magazin. – 2008. – Nr 3. – P. 26-35
: fot. color.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
1626. Belova, Olga. Primul timbru moldovenesc va împlini 150 de ani =
The first Moldovan stamp is 150 years old = Первой молдавской марке – 150 лет /
Olga Belova // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 3. – P. 30-33 : fot. – Text paral. : în
lb. rom., engl., rusă.

657 Contabilitate
1627. Frecăuţeanu, A. Constatarea consumurilor la cultivarea sfeclei de
zahăr în condiţii subvenţionării de stat / A. Frecăuţeanu, V. Cojocari // Ştiinţa Agrico-
lă. – 2007. – Nr 2. – P. 93-96. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1628. Şevciuc, Tatiana. Contabilitatea consumurilor de decopertare a


resurselor naturale / Tatiana Şevciuc // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3. – P.
10-12 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

1629. Недерица, Александр. Новый Закон о бухгалтерском учете


вступил в силу : первоочередные мероприятия по его внедрению / Александр
Недерица // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 3. – P. 33-36.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1630. Недерица, Александр. Об отражении в бухгалтерском учете


операций по распределению прибыли за 2007 год / Александр Недерица //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 3. – P. 37-39 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 1499)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


1631. Deliu, Ludmila. Impactul mass-media asupra valorilor tinerei ge-
neraţiei / Ludmila Deliu // Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int.,
Leo Grand Convention Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 185-190.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
1632. Lacusta, I. Impactul utilizării biocombustibilului asupra emisiilor po-
luante / I. Lacusta, Ig. Beşleaga, A. Tolstenco // Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P.
60-63 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1633. Gaina, Boris. Managementul calităţii vinurilor şi rolul trasabilităţii
proceselor tehnologice / Boris Gaina, Grigore Belostecinic, Marina Lobodiuc // Viti-
cultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 1. – P. 22-23 : fot., tab. – Idem şi în lb.
rusă.

1634. Lazăr, Diana. Secretele celui mai celebru vin… Champagne! / Di-
ana Lazăr // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 1. – P. 30-31 : fot. –
Idem şi în lb. rusă. – Sfârşit. Începutul : Nr 6, 2007.
(Vezi de asemenea Nr 1597)

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun


1635. Pavlusi, Vitali. Fumătorii în rolul de controlori : [interviu cu V.
Pavlusi, dir. general al Companiei "British American Tabacco-Moldova"] / interlocutor
: Alla Russu // Profit. – 2008. – Nr 3. – P. 56-59 : fot. – Idem în lb. rusă.

664.4/.5 Alimente minerale. Arome. Condimente


1636. Воскобойник, Виктор. Надежда умирает последней : [о кол-
лективе пищ. комбината г. Бельцы] / Виктор Воскобойник // Moldova : ser. nouă.
– 2008. – Nr 3. – P. 8-9 : fot.

175
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


1637. Caragia,V. Produse extrudate din culturi leguminoase şi cerealiere
/ V. Caragia, D. Nocolaeva, M. Podogova // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3. –
P. 33-35 : fig., tab. – Bibliogr. : 10 tit.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


1638. Tatarov, P. Magiun de caise de tip nou / P. Tatarov, V. Elisaveta
Sandulachi // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3. – P. 37-38 : tab. – Bibliogr. : 4
tit.

666.9 Industriile ghipsului, varului şi cimentului


1639. Lvovschi, Evghenii. Metode de prelucrare a datelor experimentale
: [despre teoria curgerii lente a betonului] / Evghenii Lvovschi // Akademos. – 2008. –
Nr 1/2. – P. 83-87. – Rez. în lb. engl.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


672/673 Obiecte din fier şi oţel
(Vezi Nr 1579, 1581)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


(Vezi Nr 1297)
7.0 Artă în general
1640. Lojkina, Kira. Leonardo da Vinci, Jan Breugel, Pierre Renoire –
"întîlnire" la Chişinău = Leonardo da Vinci, Jan Brueghel, Pierre Renoir – a
"meeting" in Chişinau = Леонардо да Винчи, Ян Брейгель, Пьер Ренуар –
"встречa" в Кишиневе : [despre colecţia de picturi din Muzeul Naţ. de Arte Plastice
din Moldova] / Kira Lojkina; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2007. – Nr
3. – P. 70-75 : fot. – Text paral. : în lb. rom., engl., rusă.

72 ARHITECTURĂ
1641. Şevcenko, Ruslan. Creaţiile chişinăuiene ale arhitectului
Bernardazzi = Chisinau works of the arhitect Bernardazzi = Кишиневские творения
зодчего Бернардацци / Ruslan Şevcenko; fot. de Vadim Putinţev // Moldova Turis-
tică. – 2007. – Nr 3. – P. 34-43 : fot. – Text paral. : în lb. rom., engl., rusă.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
1642. Cojocaru, Aurelia. Rodin, maestrul clipei : [despre Auguste Rodin,
sculptor francez (1840-1917)] / Aurelia Cojocaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1.
– P. 24-25 : fot.

1643. Colesnic, Iurie. Un ambasador care niciodată nu-şi va retrage


scrisorile de acreditare = Militsa Petrashcu = Преданность новому искусству :
[despre sculptoriţa Miliţa Petraşcu (1892-1976)] / Iurie Colesnic // Moldova : ser.
nouă. – 2008. – Nr 3. – P. 26-29 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

1644. Ţăruş, Mihai. Artele plastice la început de an : [despre expoziţia


″Arta rusă a sec. XX" de la Galeria Tretiakov din Moscova] / Mihai Ţăruş // Sud-Est
cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 139-143.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


1645. Lojkina, Kira. Moldova, brodată cu mătase = Moldova
embroidered in silk = Молдова, вышитая шелком / Kira Lojkina; fot de Vadim
Putinţev // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 3. – P. 46-51 : fot. – Text paral. : în lb.
rom., engl., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1646. Buzu, Teodor. Pictorul în cămaşă albă : [interviu cu pictorul basa-
rabean T. Buzu, stabilit în Cehia] / consemnare : Rodica Trofimov // VIP magazin. –
2008. – Nr 1/2. – P. 62-66 : fot., reprod. color.

1647. Cucereanu, Viorica. Povestea Pâinii şi a Soarelui : [despre creaţia


pictorului Mihail Grecu] / Viorica Cucereanu // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 110.

1648. Rusu-Haraba, Anastasia. O relaţie fericită = Территория


Еудокии Завтур : [despre creaţia Eudochiei Zavtur, pictor emerit, maestru în artă] /
Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 3. – P. 44-47 : fot.,
reprod. color. – Tit., text şi în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1687-88, 1707)

78 MUZICĂ
1649. Belova, Olga. Un concurs de cântec spre sfârşitul Anului Eugeniu
Doga = The song contest as the curtain falls on the Year of Eugene Doga = Под

177
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

занавес Года Евгения Доги – конкурс песни / Olga Belova // Moldova Turistică. –
2007. – Nr 3. – P. 88-92 : fot. – Text paral. : în lb. rom., engl., rusă.

1650. Korsakova, Aleksandra. Orchestra de muzică populară "Fluieraş"


interpretează Bach = Fluieras folk music orchestra plays Bach = Оркестр народной
музыки "Флуераш" играет Баха / Aleksandra Korsakova // Moldova Turistică. –
2007. – Nr 3. – P. 62-69 : fot. – Text paral. : în lb. engl., rom., rusă.

1651. Urschi, Gheorghe. Valentina Cojocaru. Viaţă fără agendă : [des-


pre interpreta de muz. populară] / Gheorghe Urschi // VIP magazin. – 2008. – Nr 3.
– P. 54-58 : fot. color.

1652. Баралюк, Олег. Олег Баралюк : Молдавская земля меня заря-


жает энергией : [интервью с композитором] / записала Илона Целихова //
Aquarelle. – 2008. – Nr 3. – P. 20-24 : fot.

1653. Круликовски, Нина. Нина Круликовски : Душа моя поет только


на сцене : [интервью с певицей] / записала Екатерина Зенченко // Aquarelle. –
2008. – Nr 3. – P. 162-164 : fot.

1654. Черга, Татьяна. Татьяна Черга : Секреты крепкого союза


″Studio One″ : [интервью с певицей] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2008. – Nr 3. – P. 10-14 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1655. Gagiu, Valeriu. Omul care merge după Soare : [interviu cu V. Ga-
giu, regizor, scenarist la "Moldova-film"] / consemnare de Rodica Trofimov; fot. :
Roman Rîbaliov // VIP magazin. – 2008. – Nr 3. – P. 44-52 : fot. color.

792 Teatru. Artă scenică


1656. Bogoghină, Emil. ″Bucuriile pe care le-am trăit au fost nenumăra-
te″ : [interviu cu E. Bogoghină, dir. Teatrului Naţ. din Craiova] / interlocutor : Larisa
Turea // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 100-106.

1657. Crudu, Dumitru. Şi acum cînd şi cine dintre români a să mai ia


Premiul Nobel? : [piesă de teatru] / Dumitru Crudu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr
1. – P. 107-138.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1658. Dumbrăveanu, Victor. Papagalul care ne cunoaşte graiul =


Попугай, говорящий на нашем языке : [despre montarea piesei de Yaakov
Tichman "Papagalul din Netania" la Teatrul de Păpuşi "Guguţă", reg. Victor
Ştefaniuc] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 3. – P. 41-43 :
fot. – Tit., text şi în lb. engl.

1659. Menşicov, Ala. Povestea mea de dragoste cu Petru Vutcărău : [fi-


le din viaţa actriţei Teatrului "Eugene Ionesco" din Chişinău] / Ala Menşicov // VIP
magazin. – 2008. – Nr 1/2. – P. 36-39 : fot.

1660. Sochircă, Andrei. Împlinit în dragoste : [file din biografia actorului


Teatrului "Eugene Ionesco"] / Andrei Sochircă // VIP magazin. – 2008. – Nr 1/2. – P.
28-31 : fot.

1661. Strâmbeanu, Mihaela. Aştept bărbatul adevărat, care va fi al meu


de la Dumnezeu : [din biogr. actriţei de la Teatrul Naţional] / Mihaela Strâmbeanu //
VIP magazin. – 2008. – Nr 1/2. – P. 40-43 : fot.

1662. Tăzlăuanu, Valentina. Secvenţe de festival : [despre spectacolele


prezentate la Festivalul Naţ. de Teatru de la Bucureşti] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-
Est cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 86-90.

1663. Vutcărău, Petru. Peturu şi Sutela : [interviu cu regizorul P.


Vutcărău şi scenograful Stela Verebceanu, despre montarea piesei ci acelaşi tit. de
Fujita Dan la Teatrul Hachimaru din Japonia] / interlocutor : Angela Braşoveanu; fot.
: Roman Rîbaliov // Punkt. – 2008. – Nr 1(17). – P.14-25 : fot.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


1664. Nadj, Josef. Dansul este perfecţiunea însăşi! : [interviu cu J. Nadj,
dir. Centrului coregrafic din Orléans, Franţa] / interlocutor : Larisa Turea // Sud-Est
cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 91-99

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1665. Ambrosi, Nicolae. Organizaţiile sportive din Republica : probleme
de management / Nicolae Ambrosi // Rev. economică. – 2007. – Nr 6. – P. 74-79.-
Rez. în lb. engl.

1666. Sandu, Ion. Visul Valentinei Dilion = Бегунья Валентина Дилион


: [maratonista din Ungheni] / Ion Sandu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 3. – P.
54-56 : fot. – Tit., text şi în lb. engl.

179
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1667. Sâpunova, Irina. O zi din viaţa amatorilor verticalelor îngheţate =


One day of icy verticals fans = Один день любителей замороженных вертикалей
: [din cariera Pruncul] / Irina Sâpunova // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 3. – P. 94-
99 : fot. – Text paral. : în lb. rom., engl., rusă.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ.
FILOLOGIE
1668. Cucu, Lucia. Unele aspecte ale exprimării eronate cauzate de in-
terferenţa limbilor / Lucia Cucu // Consolidarea administraţiei publice în contextul
edificării statului de drept în Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice,
22 mai 2007. – Ch., 2007. – P. 248-249.
(Vezi de asemenea Nr 1457)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1669. Corlăteanu, Nicolae. Româna literară în Republica Moldova : isto-
rie şi actualitate : Comunic. prezentată în Parlamentul Rep. Moldova la Conf. şt.
"Limba română este numele corect al limbii noastre", 20-21 iul. 1995 / Nicolae
Corlăteanu // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 72-79 : fot. – Rez. în lb. engl.

1670. Dumbravă, Tatiana. Românism de mucava, sau Despre laşitatea


limbajului : [basarabean] / Tatiana Dumbravă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. –
P. 3 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1722)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.113.4 Literatură daneză
1671. Andersen, Hans Christian. Povestea vieţii mele / Hans Christian
Andersen; trad. : Teodora Popa-Mazilu; il. de Alexei Colîbneac // Noi. – 2008. – Nr 3.
– P. 73-80. – Contin. Începutul : Nr 5, 2007.

821.133.1 Literatură franceză

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1672. Barthes, Roland. Imperiul semnelor : [fragm.] / Roland Barthes;


trad. din lb. fr. de Alex Cistelecan // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 144-150.

821.134.2(861) Literatură columbiană


1673. Ciorici, Alex. Realitatea impusă şi singurătatea puterii : [despre
romanul "Toamna patriarhului" de Gabriel Garcia Marquez] // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 1. – P. 34-35 : il.

821.135.1 Literatură română


1674. Asachi, Gheorghe. Musca şi carul; Lupul şi cucoara; Vulpea şi ţa-
pul : [fabule] / Gheorghe Asachi // "a" MIC. - 2008. – Nr 3. – Supl.

1675. Gafiţa, Luana. Orfana cu părinţi : [nuvelă] / Luana Gafiţă // Clipa :


ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 42-43.

1676. Jioară, Mariana. Culorile fermecate : [versuri] / Mariana Jioară;


des. de Aurel Guţu // Alunelul. – 2008. – Nr 3. – P. 2.

1677. Lăţescu, Alexandra Ioana. Dulgherul şi Crinolina : [nuvelă] /


Alexandra Ioana Lăţescu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 14-16 : fot.

1678. Olteanu, Lucia. Cu o floare; Cirip : [versuri] / Lucia Olteanu; des.


de Aurel Guţu // Alunelul. – 2008. – Nr 3. – P. 2.

1679. Pop, Ioan Es. ’S un om ajuns; "Spui că vom învia cu trupul…" :


[versuri] / Ioan Es. Pop // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 19.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1680. Bulat, Eugenia. De pe rază, cădere : [versuri] / Eugenia Bulat //
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 10-11.

1681. Burlacu, Lilia. Grafomanie; Ipostaze 5; El; Nevroze-n iarnă : [ver-


suri] / Lilia Burlacu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 12-13 : fot.

1682. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul… fanteziilor : [eseu] / Leo


Butnaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 26-28 : il.

1683. Butnaru, Leo. Românii şi ″enciclopedia sufletului rus″ : [eseu] /


Leo Butnaru // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 55-71. – Va urma.

181
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1684. Ciocanu, Aurel. N-aţi văzut?; A bătut un urs la geam; Tună; Să-
mânţa; Fluturaşul; Pui de munte :[versuri] / Aurel Ciocanu; des. de Violeta Diordiev
// Alunelul. – 2008. – Nr 3. – P. 8-9.

1685. Ciocanu, Aurel. Rămuşor de sălcioară; Plecarea frunzei; Furnica


în zbor; Cartea şoriceilor; Dacă ai un nume : [versuri] / Aurel Ciocanu // "a" MIC. -
2008. – Nr 3. – Supl.

1686. Coşeriu, Eugen. Sângele nostru : [versuri] / Eugen Coşeriu // Cli-


pa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 2.

1687. Grecu, Mihail. Ce-i arta : [nuvelă] / Mihail Grecu // Sud-Est cultu-
ral. – 2008. – Nr 1. – P. 74-75.

1688. Grecu, Mihail. Fraţii cu copacii; "Orice obiect pe Pămînt …"; Anti-
poetică; Sergeevka; "Un copil, un mic pictor …"; Jackson Pollock; "Voi modela o
stâncă …"; Aripi-extaz; Inundaţii; Ireversibil; "Belciugele la uşă …"; Sunt altul; Con-
vergenţe; Efecte din Bugeac; Proiect de monument unui cal la Râşcani; "Pe balcon
se …" : [versuri] / Mihail Grecu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 76-85.

1689. Isanos, Magda. Caisul : [versuri] / Magda Isanos; des. de Aurel


Guţu // Alunelul. – 2008. – Nr 3. – P. 2.

1690. Mama – rază călătoare dintr-o lacrimă de floare : [versuri] // "a"


MIC. – 2008. – Nr 8. – Supl. – Cuprins : Portret pentru mama / Vasile Romanciuc;
Inima mamei / Constantin Dragomir; Steaua mamei / Agnesa Roşca; De-ai fi… /
Grigore Vieru; Dragoste de mamă / Ion Vatamanu; "În lumea întreagă…" / Valeria
Grosu; "Pentru tine…" / Ion Vieru.

1691. Mateevici, Alexei. Eu cânt; Dorul; Cântec de leagăn : [versuri] /


Alexei Mateevici // "a" MIC. – 2008. – Nr 3. – Supl.

1692. Mateevici, Alexei. Limba noastră; Eu cânt; Cântec de leagăn :


[versuri] / Alexei Mateevici; des. de Igor Vieru // Alunelul. – 2008. – Nr 3. – P. 3.

1693. Matei, Valeriu. Expediţie; Clepsidra spartă; Măsură de trecere;


Doar umbrele; Disciplină; Sentimentul trezirii; Pe cont propriu : [versuri] / Valeriu
Matei // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 22-23 : fot.

1694. Pantea, Aurel. "Bărbaţi într-o berărie…" : [versuri] / Aurel Pantea //


Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 53.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1695. Sagaidac, Rodica. Şi ce dacă…; Adâncuri; Îmbrăţişare;Psalm;


Rugă; Autobiografie; Dragostea; Iubire : [versuri] / Rodica Sagaidac; des. de Violeta
Zabulica // Noi. – 2008. – Nr 3. – P. 8-9 : fot.

1696. Tofan, Dorina. O noapte de urgie : [nuvelă] / Dorina Tofan // Clipa


: ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 44.

1697. Tudor, Ştefan. Ştii ce-i buna-cuviinţă? Ţi-o prezint, fă cunoştinţă! :


[versuri] / Ştefan Tudor; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 3. – P. 12-13.
– Cuprins :Îmi place; Prietenii mei; Rădăcina; Echilibru; Cu bunicul; Cu bunica; Şori-
ceii şi pisica.

821.161.1 Literatură rusă


1698. Kozlov, Serghei. Butoiul miraculos : [povestire] / Serghei Kozlov;
des. de Isai Cârmu // Alunelul. – 2008. – Nr 3. – P. 10-11.

1699. Онегов, А. Где ты, речка?; Северная сказка; Тишина : [расска-


зы] / А. Онегов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 3. – P. 26-28.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


82.09 Critică literară. Studii literare
821.112.28.09 Literatură în idiş
1700. Dumbrăveanu, Victor. Cetăţeanul lumii mari = Гражданин мира :
[despre scriitorul Ihil Şraibman] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. –
2008. – Nr 3. – P. 35-37 : fot. – Tit., text şi în lb. engl.

821.135.1.09 Literatura română


1701. Armaşu, Liliana. Ioan Es. Pop. O poezie ca un duş rece / Angela
Liliana // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 18-19 : fot.

821.135.1(478).09 Literatura română din Republica Moldova


1702. Busuioc, Aurel. Cavalerul Cetăţii : [interviu cu scriitorul A. Busu-
ioc] / interlocutor : Rodica Trofimov; fot. de Dumitru Doru // VIP magazin. – 2008. –
Nr 1/2. – P. 50-57 : fot.

1703. Ciobanu, Mircea V. Un roman despre lucruri ştiute : [″Avionul mi-


rosea a peşte″ de Nicolae Popa, Ch., ARC, 2008] / Mircea V. Ciobanu // Sud-Est
cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 31-39.

183
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1704. Eşanu, Andrei. "Divanul…" în limbile arabă şi engleză : [despre lu-


crarea lui Dimitrie Cantemir] / Andrei Eşanu // Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 68-
71 : fot. – Rez. în lb. engl.

1705. Gârneţ, Vasile. "Un scriitor este o rană dezgolită, …" : [interviu cu
scriitorul V. Gârneţ] / interlocutor : Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2008. –
Nr 1. – P. 5-16.

1706. Lungu, Eugen. Cartea între valoare intrinsecă şi piesă de mobilier


: [interviu cu E. Lungu, critic literar] / interlocutor : Daniela Dermengi // Clipa : ser.
nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 6-8 : fot.

1707. Popa, Nicolae. Mihail Grecu, poetul / Nicolae Popa // Sud-Est cul-
tural. – 2008. – Nr 1. – P. 72-73.

1708. Suceveanu, Arcadie. Ion Vatamanu : avatarurile poeziei / Arcadie


Suceveanu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 24-30.
(Vezi de asemenea Nr 1311)

821.161.1.09 Literatură rusă


1709. Аксаков, С. Т. Несколько слов о суевериях и приметах охотни-
ков : [отрывок из "Записках ружейного охотника "] / С. Т. Аксаков // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 3. – P. 20-22. – Contin. Începutul : Nr 2.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1710. Lojkina, Kira. Clubul călătorilor italieni. Prin Moldova, în căsuţe cu
roţi = The Italian Travellers Club. Travelling in trailers over Moldova = Итальянский
клуб путешественников. По Молдове в домиках на колесах / Kira Lojkina; fot. :
Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 3. – P. 52-55 : fot. – Text paral. :
în lb. rom., engl., rusă.

1711. Sineavscaia, Natalia. Româneşti. Loc domnesc = Romanesti. The


tsar’s place = Романешты. Царское место / Natalia Sineavscaia; fot. de Vadim
Putinţev // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 3. – P. 18-23 : fot. – Text paral. : în lb.
rom., engl., rusă.

1712. Маркова, Александра. Монако : "Балкончик Европы" / Алек-


сандра Маркова // Aquarelle. – 2008. – Nr 3. – P. 158-161 : fot.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
1713. Constantinov, Tatiana. Sistemele informaţionale geografice – in-
strument al cercetării geografice / Tatiana Constantinov, Ghenadi Sârodoev //
Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 80-82 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


(Vezi Nr 1717, 1725)

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


1714. Andrieş-Tabac, Silviu. Un nou pas în promovarea heraldicii aca-
demice : simbolurile Institutului Patrimoniului Cultural / Silviu Andrieş-Tabac //
Akademos. – 2008. – Nr 1/2. – P. 108-109 : fig. – Rez. în lb. engl.

929.8 Drapele şi pavilioane. Steaguri. Stindarde


1715. Vieru-Işaev, Maria. O relicvă călătoare : Tricolorul "unionist" al lui
Simion Murafa : (Chişinău, 6 iun. 1917- Sibiu, 29 dec. 1918 - Alba-Iulia, 28 iun.
1925) / Maria Vieru-Işaev // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 49-53 : fot. – Bibliogr. în
note, p. 53 (18 tit.).

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1716. Negrei, Ion. Naţionalizarea învăţământului în Basarabia în 1917 /
Ion Negrei // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 19-25 : fot. – Bibliogr. : 10 tit.

1717. Negrei, Ion. Patrioţi basarabeni întemniţaţi în închisoarea din Si-


ghet / Ion Negrei // Cugetul. – 2007. – Nr 3. – P. 22-35 : fot.

1718. Palade, Gheorghe. Antonio Faur. Destinul tragic al românilor ba-


sarabeni şi bucovineni aflaţi pe teritoriul Bihorului (1944-1945). Documente : [pe
marginea cărţii cu acelaşi tit. de Antonio Faur, Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 1998] / Gheorghe Palade // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 74-76.

185
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

1719. Roşca, Nuţu. Daniel Ciugureanu, un fiu al Basarabiei ce şi-a făcut


datoria faţă de ţară şi neam : (1885-1950) / Nuţu Roşca // Cugetul. – 2007. – Nr 4. –
P. 8-13 : fot. – Bibliogr. : 3 tit.

1720. Tofan, George. Sărbătoarea sărbătorilor : [înfiinţarea Sfatului Ţării


(21 noiembrie 1917) : fragm. din cartea cu acelaşi tit.] / George Tofan // Cugetul. –
2007. – Nr 4. – P. 3-7.

1721. Ţâcu, Octavian. Moldovenii ca "identitate imaginată" în perioada


Imperiului Rus / Octavian Ţâcu // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 26-29. – Bibliogr. în
note, p. 29 (23 tit.).

1722. Ţurcanu, Ion. Sfatul Ţării şi problema limbii române / Ion Ţurcanu
// Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 14-18.

1723. Zabolotnaia, Lilia. Moldovencele acum 500 de ani = Moldovan


women 500 years ago = Молдаванки 500 лет тому назад / Lilia Zabolotnaia //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 3. – P. 20-22 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1715)

94(498) Istoria României


1724. Alexa, Doina. Ion Nistor inedit : "Note autobiografice. Amintiri din
închisoare" : [pe marginea lucr. cu acelaşi tit.] / Doina Alexa // Cugetul. – 2007. – Nr
3. – P. 14-15. – Bibliogr. în note, p. 15 (7 tit.).

1725. Nistor, Ion. Note autobiografice. Amintiri din închisoare : [fragm.] /


Ion Nistor // Cugetul. – 2007. – Nr 3. – P. 16-21 : fot.

1726. Sălăjan, Iulian. George Pop de Băseşti (1835-1919), luptător ne-


înfricat pentru făurirea întregirii noastre naţionale / Iulian Sălăjan // Cugetul. – 2007.
– Nr 3. – P. 36-39. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1715, 1718)

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA ″CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ″ NR 3-2008

Belova, Olga 1626, 1649


A Beneş, Oleg 1562
Albot, Nata 1624 Beniuc, Valentin 1349
Albul, Elena 1382 Bernic, Vladimir 1558
Alcaz, Vasile 1556 Bersuker, Isaak 1552
Alexa, Doina 1724 Beşleaga, Ig. 1632
Alexeenco, Irina 1383 Beyer, John 1354
Ambrosi, Nicolae 1665 Bezede, Rima 1503
Andersen, Hans Christian 1671 Bivol, Aliona 1316-17
Andrieş, S. 1588 Bîndar, Valerică 1428
Andrieş, V. 1605 Bîtca, Angela 1566
Andrieş-Tabac, Silviu 1714 Bobeica, Elena 1468
Aparece, Eugenia 1501 Boeşteanu, Constantin 1530
Armaşu, Liliana 1701 Bogoghină, Emil 1656
Arseni, Alexandru 1413 Borzin, Aurelia 1336
Asachi, Gheorghe 1674 Bostan, Ion 1578
Bostănaru, Simion 1453
B Braşoveanu, Angela 1354, 1663
Babii, Veaceslav 1414-15 Braşoveanu, Tatiana 1469
Babuc, Vasile 1594 Brînză, Liubovi 1429
Baciu, Gheorghe 1560 Brînză, Sergiu 1430
Bagrin, Eugenia 1502 Bucov, Victoria 1563
Bahnarel, Ion 1561 Buiucli, Petru 1589
Balaban, Serghei 1384 Bulat, Eugenia 1680
Balan, Oleg 1427 Bulbuc, Boris 1312
Balan, Rodica 1360 Buliga, Valentina 1538
Balan, Veaceslav 1466 Burdujan, Ilie 1542
Baltag, Valeriu 1544 Burlacu, Lilia 1681
Bantuş, Igor 1467 Busuioc, Aurel 1702
Baranov, Maria 1315 Butnaru, Leo 1682-83
Barbaroş, Ion 1305 Buzu, Teodor 1646
Barbaroş, Nadejda 1305 C
Barthes, Roland 1672
Batâr, Tatiana 1310 Calin, Iurie 1544
Batîr, Dumitru 1552 Callo, Tatiana 1504
Bayer, Mihali1353 Cantemir, Dimitrie 1704
Bălan, Ionel 1561 Canţer, Valeriu 1287
Bălan, Ludmila 1625 Canţîr, Roman 1538
Bălănuţă, Marin 1329 Caraganciu, A. 1396
Băltăceanu, Francisca 1314 Caragia, V. 1637
Belokonenko, Alexey 1323 Casiadi, Oleg 1355, 1364, 1422
Belostecinic, Grigore 1633 Căldare, Gheorghe 1365

187
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

Căldare, Veronica 1523 Crudu, Dumitru 1657


Cârmu, Isai 1698 Cucereanu, Viorica 1647
Cebotaru, Eugenia 1302 Cucoş, Diana 1406
Cerba, Valeriu 1416 Cucu, Lucia 1668
Cheban, D. 1545 Cuhal, Radu 1388
Chicu, Denis 1324 Cuharschi, Mihail 1598
Chicu, Valentina 1524 Cuşnir, Valentina 1538
Chiriac, Adriana 1538 Cuzuioc, Ion 1325
Chiriciuc, Iurie 1356
Chiţanu, Ana 1613 D
Cimpoi, Mihai 1311 Dabija, Tatiana 1614
Cimpoieş, Gh. 1288 Dan, Ludmila 1505
Cimpoieş, Gheorghe 1594 Dandara, Viorel 1386
Ciobanu, Mircea V. 1703 Dascaliuc, A. 1590
Ciobanu, Vlad. 1531 Dastic, Angela 1407
Ciobu, Emil 1366 Deliu, Ludmila 1631
Ciocan, Iurie 1344, 1369 Deliu, Tudor 1418
Ciocanu, Aurel 1684-85 Demerji, Maria 1452
Ciocoi, Oleg 1615 Dermengi, Daniela 1706
Ciorici, Alex 1673 Diaconu, Tudor 1568
Cistelecan, Alex 1672 Diacov, Dumitru 1370
Ciubucciu, Vlad 1330 Didencu, Valeriu 1419
Ciugureanu, Daniel 1719 Dilion, Valentina 1666
Cîrlic, Sergiu 1387 Diordiev, Violeta 49
Cîrpală, Nicolae 1385 Dogaru, Geanina 1448
Cojocari, V. 1627 Dogaru, Mihai 1448
Cojocaru, Aurelia 1642 Donea, V. 1506
Cojocaru, Ghenadie 1527 Doroftei, Nina 1338
Cojocaru, Maria 1595 Doru, Dumitru 1702
Cojocaru, Valentina 1651 Dragomir, Constantin 1690
Cojocaru, Victoria 1489 Drilea, Marian 1420
Cojocaru, Viorica 1525 Drumea, Anatol 1556
Colaţchi, Angela 1357, 1365 Druţă, Ala 1607
Colesnic, Iurie 1643 Dryuma, Valery 1543
Colîbneac, Alexei 1671 Dubcoveţchi, Iuri1331
Conovali, V. 1606 Dubinin, Elena 1515
Constandoglo, Alexandra 1609 Duca, Gheorghe 1289, 1293, 1399
Constantinov, Tatiana 1713 Dumbravă, Tatiana 1670
Corlăteanu, Nicolae 1669 Dumbravă, Vlada-Tatiana 1569
Cornea, Sergiu 1470 Dumbrăveanu, Victor 1658, 1700
Corobov, Roman 1540 Dumitraş, Svetlana 1332
Costachi, Gheorghe 1417, 1421, 1471 Dumitru, Doru 1354
Coşeriu, Eugen 1686
Cozub, Gheorghe 1597 E
Crivenchii, Svetlana 1431 Eremia, N. 1614
Croleveţ, Domnica 1514 Eşanu, Adriana 1432

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Eşanu, Andrei 1704 Guţu, Aurel 1676, 1678, 1689


Eţco, Constantin 1570 Guţu, Valeriu 1548
Eţco, Ludmila 1573 Guzun, Angela 1350
Evtodienco, Silvia 1613 Guzun, Olesea 1526
F H
Faur, Antonio 1817 Hadârcă, Ion 1293, 1318
Fetiniuc, Valentina 1290 Hadîrcă, Igor 1433
Fiodorov, Grigore 1312
Focşa, Valentin 1609 I
Frecăuţeanu, A. 1627 Iarovoi, Petru 1572
Furdui, Teodor 1291, 1399, 1594 Iavtuşenco, Serghei 1615
Furtună, Grigore 1497 Iordăchescu, Mihaela 1306
G Iordăchescu, Vitalie 1434, 1440
Ioviţă, Alexandrina 1409
Gafiţa,Luana 1675 Isac, Oxana 1333
Gagiu, Valeriu 1655 Isanos, Magda 1689
Gaina, Boris 1633 Istrati, Lilian 1592
Gangan, Andrei 1498 Iziumov, Nina 1559
Garabagiu, Angela 1408
Gavrilaş, Tamara 1607 J
Gavriliţă, Lucia 1490 Jalbă, Zoia 1538
Gârneţ, Vasile 1705 Javelea, Svetlana 1308
Gherco, Anatolie I. 1546-47 Jioară, Mariana 1676
Ghernaja, Geta-Cristina 1404 Josanu, Iurie 1359
Ghidirim, Gheorghe 1292, 1539 Juc, Victor 1344, 1360
Gîscă, Lilia 1499
Gladei, Stela 1499 K
Golea, Anatol 1358 Kirmici, Corina 1452
Golovei, Lilia 1373, 1507 Koonce, Ronald 1307
Goraş-Postică, Viorica 1508, 1519-20 Korsakova, Aleksandra 1622, 1650
Gorobievschi, Svetlana 1379 Kozlov, Serghei 1698
Gorodenco, Anatol 1399
Gortopan, Nicolae 1326 L
Gramarciuc, Mihai 1599
Lacusta, I. 1632
Grecu, Mihail 1647, 1687-88, 1707
Lazăr, Diana 1634
Grecu, Viorica 1459
Lazăr, Ludmila 1313
Gribincea, Tatiana 1491
Lazăr, Tudor 1451
Griciuc, Petru 1387
Lăţescu, Alexandra Ioana 1677
Grigoriev, Igor 1397
Lepădat, Elena-Doina 1449
Grimut, Alexandru 1570
Lesnic, Cristina 1435
Griţco, Elena 1472
Lobodiuc, Marina 1633
Grosu, Radu 1608
Lojkina, Kira 1640, 1645, 1710
Grosu, Valeria 50
Losîi, Elena 1509
Guceac, Ion 1464-65, 1473
Luchian, Ivan 1290

189
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

Lungu, Eugen 1706 Neicuţescu,Ovidiu 1438


Lupan, Ştefan 1326 Nesterenco, Constantin 1529
Lutan, V. 1566 Nicolaescu, Gheorghe 1601
Lvovschi, Evghenii 1639 Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1522
Nicu, Dan 1351
M Nistor, Ion 1724-25
Macari, Nadejda 1339 Nocolaeva, D. 1637
Magola, Vladimir 1436 O
Makarova, Enia 1536
Mammana, C. 1545 Obskaia, Anna 1323
Manole, Tatiana 1454, 1491 Olaru, Constantin 1598
Mardare, Andrei 1380 Olteanu, Lucia 1678
Mardare, Galina 1474 Ombun, Alina 1332
Marian, Gr. 1585 Opopol, Nicolae 1539-40
Marquez, Gabriel Garcia 1673 Ostavciuc, Dinu 1439
Mateevici, Alexei 1691-92 Oxenti, Veronica 1400
Matei, Valeriu 1693
Mazur, Marin 1398, 1400 P
Mânzală, Traian 1427 Palade, Gheorghe 1718
McCarthy, Rosarie 1492 Palii, Ghenadie 1422
Melnic, Boris 1294 Panciuc, Vasile 1485
Melnic, Stela 1403 Pantea, Aurel 1694
Menşicov, Ala 1659 Pasat, Anatol 1397
Michetti, E. 1545 Pascaru, Ana 1532
Mihailova, Iulia 1614 Paşcaneanu, Tudor 1352
Mija, Viorica 1381 Patic, Ion 1510
Miroliubov, Trifan 1294 Patraşcu, Dumitru 1372, 1510
Mistreanu, Tatiana 1521 Pavlicenco, Vitalia 1538
Mişcoi, Gheorghe 1295 Pavlusi, Vitali 1635
Mitrofan, Carolina 1475 Păscăluţă, Felicia 1460
Mocan, Irina 1476 Pâslaru, Vlad 1319
Mocanu, Victor 1327 Perjan, Andrei 1549
Moraru, Victor 1437 Perju, Ludmila 1400
Moroşan, Elizaveta 1602 Perstniov, Nicolae 1602
Muntean, Iulian 1421 Petraşcu, Miliţa 1643
Munteanu, A. 1616 Petrov, Victor 1573
Munteanu, Alexandru 1455 Pîntea, Mariana 1511
Murafa, Simion 1715 Pînzaru, Igor 1324
Mursa, Elena 1561 Pîrţac, Grigore 1345
N Platon 1314
Platon, Lilian 1410
Nadj, Josef 1664 Plămădeală, Aurelia 1477
Navruzov, Vugar 1417 Pleşu, Andrei 1321
Nazarovas, Alfredas 1527 Podogova, M. 1637
Neagu, Natalia 1401 Pohilă, Vlad 1320
Negrei, Ion 1716-17 Poisic, M. 1396

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pojoga, Vasile 1589 Sârbu, Veronica 1340


Pop, George 1726 Sârodoev, Ghenadi 1713
Pop, Ioan Es. 1679, 1701 Schlomiuk, Dana 1550
Popa, Nicolae 1703, 1707 Sclifos, Lia 1512
Popa-Mazilu, Teodora 1671 Scobioala, Ruslana 1355
Popescu, Teodor 1346 Simbareva, Nadejda 1568
Popovici, Angela 1361 Sineavscaia, Natalia 1711
Popovici, Corneliu 1361, 1478 Slobodeniuc, Ghenadie 1535
Popovici, Teodor 1334 Sluiter, Hans 1495
Porcescu, Sergiu 1296, 1362 Soare, Daniel 1441
Proca, Ludmila 1462, 1493 Sochircă, Andrei 1660
Puiu, Ivan 1494 Solovei, Rodica 1528
Punga, Janna 1565 Spancioc, Natalia 1516
Putinţev, Vadim 1323, 1640-41, 1645, Spinei, Larisa 1569
1710-11 Spivacenco, Anatol 1594
Starciuc, N. 1575
R Starodub, V. 1590
Ralea, T. 1590 Stati, Vitalie 1442
Reniţă, Alecu 1541 Strâmbeanu, Mihaela 1661
Reşetnicov, Artur 1447 Suceveanu, Arcadie 1708
Rîbaliov, Roman 1655, 1663 Suhan, Claudia 1517
Rodin, Auguste 1642
Roman, Alexandru 1479, 1533 Ş
Romanciuc, Vasile 1690
Romandaş, Nicolae 1411, 1462
Şaganean, R. 1593
Roşca, Agnesa 1690
Şaptefraţi, Silvia 1322
Roşca, Alexandru 1297
Şelin, Victor 1380
Roşca, Andrei 1568
Şevcenko, Ruslan 1641
Roşca, Nuţu 1719
Şevciuc, Tatiana 1628
Rotari, Igor 1381
Şraibman, Ihil 1700
Rumleanschi, Petru 1534
Ştefaniuc, Victor 1658
Russu, Alla 1635
Ştefîrţă, Natalia 1388
Rusu, Galina 1549
Ştirbu, Andrei 1601
Rusu, Grigore 1440
Rusu, Ozea 1570 T
Rusu-Haraba, Anastasia 1648
Tanabe, Hiro 1381
S Tangher, Stepan 1598
Tatarov, P. 1638
Saca, Victor 1348
Tatarov, Sergiu 1480
Sagaidac, Rodica 1695
Taucci, Larisa 1569
Samoil, Nelly 1457
Tăbîrţă, Adrian 1443
Sandu, Ion 1666
Tărîţă, Orest 1367
Sandulachi, V. Elisaveta 1638
Tăzlăuanu, Valentina 1662, 1705
Sălăjan, Iulian 1726
Tighineanu, Ion 1298
Sâpunova, Irina 1667
Timofti, Elena 1376, 1595, 1604

191
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

Tincu, Violeta 1481 Vieru, Grigore 1690


Toderaş, Ion 1299 Vieru, Igor 1692
Todiraş, Stela 1557 Vieru, Ion 1690
Tofan, Dorina 1696 Vieru-Işaev, Maria 1715
Tofan, George 1720 Vişnevschi, A. 1557
Tofan, Tatiana 1482 Volniţchi, Igor 1370
Tolstenco, A. 1632 Voscoboinic, Victor 1371, 1485
Toma, Marcel 1380, 1538 Vulpe, Nicolae 1550
Toma, S. 1596 Vutcărău, Petru 1659, 1663
Toma, Simion 1300, 1594
Tonu, Svetlana 1483 Z
Topală, Ştefan 1586 Zabieta, Alfredas 1496
Tribusean, Irina 1353 Zabolotnaia, Lilia 1723
Trofimov, Rodica 1646, 1655, 1702 Zabulica, Violeta 1695
Troian, Olesi 1377 Zanet, Fiodor 1350
Tudor, Ştefan 1697 Zavtur, Eudochiei 1648
Tudorache, Gh. 1596 Zelenschi, Angela 1309
Turea, Larisa 1656, 1664 Zmuncila, Inga 1341
А
Ţ
Аблина, Людмила 1389
Ţapu, V. 1585 Адамчук, А. Н. 1583
Ţăruş, Mihai 1644 Аксаков, С. Т. 1709
Ţâcu, Octavian 1721 Алексеева, Виктория 1423
Ţurcan, Nina 1374 Аникин, Владимир 1486
Ţurcanu, Ion 1722 Б
Ţuţuianu, Ion 1412
Баралюк, Олег 1652
U Баранов, С. А. 1580
Uncuţa, Andrei 1570 Барбэрошие, Екатерина 1301
Urîtu, Olesea 1518 Беда, Оксана 1390
Urschi, Gheorghe 1651 Берсирова, О. Л. 1582
Ursu, Mihail 1537 Болога, М. К. 1554-55
Ursu, Victor 1464-65 Боршевский, А. 1424
Ботошан, Н. И. 1553
V Брук, Л. И. 1582
Букур, Василий 1610
Vacarov, Nadejda 1304
Varzari, Pantelimon 1363 В
Vasilica, Aliona 1605
Vataman, Rodica 1513 Вакуленко, А. 1617
Vatamanu, Ion 1690, 1708 Володина, Г. Ф. 1584
Veliksar, S. 1596 Воскобойник, Виктор 1488, 1636
Verbeniuc, Vitalie 1484 Г
Verebceanu, Stela 1663
Veveriţă, Efimia 1589 Гамбург, Ю. Д. 1580

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Гамов, Игорь 1337 Луполов, Татьяна 1512


Георгицэ, М. 1458 Люцканов, П. 1611
Гладкая, Алёна 1425
Горшунов, В. 1620 М
Грабко, Д. З. 1584 Маркова, Александра 1712
Гребеников, Е. А. 1551 Матюшенский, А. 1576
Гропа, Людмила 1393-94 Михалаки, А. 1591
Гроссу, Ф. П. 1554, 1555 Mунтяну, А. И. 1618
Гуска, Мария 1342
Гуцуляк, В. 1487
Н
Д
Назария, Серджиу 1368
Дарадур, Н. 1328 Недерица, Александр 1629-30
Дикусар, А. И.1580, 1582, 1584 Недиогло, В. Г. 1583
Дима, Марчела 1402
Дьячук, Леся 1335, 1450 О

Ж Онегов, А. 1699

Журавлев, А. 1621 П
Палий, А. 1591
З Панчук, Василий Тарасович 1488
Парамонов, А. М. 1579
Зенченко, Екатерина 1653 Паршутин, В. В. 1577
Пасинковский, Е. А. 1577
И Паша, П. Н. 1555
Игнатьев, В. 1446 Петку, Валентина 1612
Илиади, Георгий 1395 Плешка, Е. Д. 1581
Пчелкин, Евгений 1571
К
Р
Карауш, Александр 1567
Клаузер, В. 1576 Решетникова, Алла 1463
Клиффорд, Янк. 1343 Ротарь, А. 1591
Коваль, А. В. 1579 Руссу, Виорел 1391
Кожевников, И. В.1554 С
Комарова, Галина 1591
Коновалов, Е. 1444 Сидельникова, С. П. 1584
Косов, В. 1576 Стурзу, Ион 1392
Косова, Т. 1576 Султ, Г. 1426
Крачун, Георге 1564 Сыли, Н. 1347
Кротевич, Ольга 1654
Круликовски, Нина 1653 Т
Кудина, Елена 1574 Тодорова, Людмила 1610
Л Ф
Литовченко, Алла 1392 Федоров, Г. 1405

193
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2008 ≡ Magazines article annals Nr 3-2008

Флоря, Василе 1445


Ц
Целихова, Илона 1375, 1652
Цирюльникова, Наталья 1402
Цуркану, Игорь 1393-94
Ч
Черга, Татьяна 1654
Ш
Шашкова, А. 1461
Шкилев В. Д. 1583

Явтушенко, С. 1618
Янак, И. 1426

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

LISTA REVISTELOR, CULEGERILOR ŞI PUBLICAŢIILOR CONTINUE ALE CĂROR


ARTICOLE SUNT FIŞATE ÎN "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 3-2008
1. ″a"Mic. – 2008. – Nr 3. (lb. rom., rusă).
2. Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 2/3.
3. Alunelul. – 2008. – Nr 3.
4. Aquarelle. – 2008. – Nr 3.
5. Akademos. – 2008. – Nr 1/2.
6. Avocatul poporului. – 2008. – Nr 1/2.
7. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematică. – 2008. – Nr 1.
8. Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 1.
9. Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în
Republica Moldova : Materiale ale conf. int. şt.-practice, 22 mai 2007. – Ch., 2007.
– [2007-66].
10. Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 3;4.
11. Cugetul. – 2007. – Nr 3.
12. Didactica Pro … . – 2008. – Nr 1.
13. Familia şi cultura păcii în Moldova : Materialele Conf. Int., Leo Grand Convention
Center, 17 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – [2008-70].
14. Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 3.
15. Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 3.
16. Moldova Turistică. – 2007. – Nr 3.
17. Noi. – 2008. – Nr 3.
18. Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene : Materialele Conf.
şt.-practice, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – [2008-126].
19. Profit. – 2003. – Nr 3. (lb. rom., rusă).
20. Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi : dimensiuni naţionale şi
internaţionale : Conf. Int., Leo Grand & Convention Center, Chişinău, 3 dec. 2007.
– Ch., 2008. – [2008-117].
21. Punkt. – 2007. – Nr 17.
22. Revista economică. – 2007. Nr 5;6.
23. Revista Naţională de Drept. – 2007. – Nr 3.
24. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 1.
25. Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 1.
26. Ştiinţa Agricolă. – 2007. – Nr 2.
27. VIP magazin. – 2008. – Nr 1/2; 3.
28. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 1.
29. Виноградарство и Виноделие в Молдове. – 2008. – Nr 1.
30. Закон и жизнь. – 2007. – Nr 3.
31. Охотник и рыболов Молдовы. – 2007. – Nr 3.
32. Электронная обработка материалов. – 2007. – Nr 6; 2008. – Nr 2.

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
MARTIE NR 3 MARCH
(1169-1825)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1169. Afanasiev, Veaceslav. Sistemul naţional de inovare şi transferul
tehnologic – imperative ale economiei bazate pe cunoaştere : [art. dir. gen. al Agen-
ţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic al AŞM] / Veaceslav Afanasiev // Moldova
suverană. – 2008. – 28 mart.

1170. Solcan, Nicanor. Nicanor Solcan : ″Casa tehnicii este deschisă


pentru toţi savanţii şi muncitorii″ : [interviu cu preş. Uniunii Inventatorilor şi Raţionali-
zatorilor din Rep. Moldova] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 17 mart. – P. 5.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1171. Bulucea, Dan. Microsoft dezvoltă industria software din Republica
Moldova şi contribuie la creşterea economică a ţării : [interviu cu D. Bulucea, dir. de
business şi marketing Microsoft România] / interviu realizat de Andrei Ghilan // Flux
continuu. Economic. – 2008. – 31 mart. – P. 3.

1172. Замуруев, Сергей. Охотники за контактами : [маркетинг. Ас-


пекты] / Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2008. – 28 марта. – Р. 26.

1173. Коробан, Юрий. IT-молдаване работают в Африке : [интервью


с дир. молд. компании ″Альфа Софт″ Ю. Коробан] / беседовал Игорь Фомин //
Экон. обозрение. – 2008. – 14 марта. – Р. 15.

1174. Моисеев, Сергей. Рынок электронных коммуникаций : регули-


рование или либерализация? / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2008. –
21 марта. – Р. 10.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1175. Тхорик, Владимир. Местечко ″молдавская блогосфера″ /


Владимир Тхорик // Молд. ведомости. – 2008. – 14 марта. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1439, 1514)

005 Management
1176. Cumpanici, Andrei. Managementul calităţii, cheia spre succes :
[interviu cu A. Cumpanici, coord. de sisteme de siguranţă a alimentelor şi sisteme
de management al calităţii în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Businessului Agri-
col] / consemnare : Alexei Lungu // Flux continuu. Economic. – 2008. – 17 mart. – P.
3.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1177. Moraru, Alexandru. În vizorul bolşevicilor – cultura / Alexandru
Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 7.

1178. Oboroc, Dumitru. ″Încerc să fiu analitic şi să dau o formă experi-


enţei mele de viaţă″ : interviu cu D. Oboroc, artist vizual / interviu realizat de Vladi-
mir Bulat // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 19.

02 BIBLIOTECONOMIE
1179. Bejan, Eugenia. Lectura şi creativitatea : [dialog cu E. Bejan, dir.
adjunct la Bibl. Naţ. pentru Copii ″Ion Creangă″] / a consemnat : Nina Slutu // Glasul.
– 2008. – 27 mart. – P. 8.

1180. Popa, Maria. Cititorul cult şi biblioteca şcolară / Maria Popa // Uni-
vers pedagogic pro. – 2008. – 13 mart. – P. 4.

1181. Vieru-Işaev, Maria. Adevăruri bune despre regretatul Ion Madan


... : [in memoriam prof. univ., bibliolog.] / Maria Vieru-Işaev // Lit. şi arta. – 2008. –
20 mart. – P. 7.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE.


EXPOZIŢII. MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
1182. Ciobanu, Vitalie. Spectacolul cărţii la Leipzig : [pe marginea Târ-
gului de Carte] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 13-14.

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

070 Ziaristică. Presă


1183. Cheianu, Constantin. Jurnaliştii independenţi, ca bombe fumige-
ne / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 mart. – P. 6.

1184. Haraba, Vlad. Revista Apelor : interviu cu V. Haraba, red.-şef /


pentru conformitate : Aurel Dumitru // Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 2.

1185. Pohilă, Vlad. Vlad Pohilă : ″Sunt un om liber şi fericit în libertatea


de a gândi şi a scrie ...″ : [interviu cu ziaristul şi filologul] / moderator : Tatiana Corai
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 mart. – P. 10, 15.

TUDOR RUSU – ZIATRIST, RED.-ŞEF A PUBL. ″FĂCLIA″ LA 60 DE ANI DE LA


NAŞTERE

1186. Berghia, Ion. Perseverenţă fără paradă / Ion Berghia // Făclia. –


2008. – 1 mart. – P. 8.

1187. Cibotaru, Anatolie. Ziarist stoic, manager de presă talentat /


Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 8.

1188. Gonţa, Păşuţa. Unicul Om din afara Infernului / Păşuţa Gonţa //


Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 8.

1189. Mîndîcanu, Virgil. Omul care ştie şi poate, înţelege şi acceptă, în-
curajează şi promovează tot ce-i mai bun / Virgil Mîndîcanu // Făclia. – 2008. – 8
mart. – P. 14.

1190. Rolinschi, Vladimir. Prietenul tuturor pedagogilor / Vladimir


Rolinschi // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 8.

1191. Un coleg care nu ştie să dea înapoi // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P.


8.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1192. Coelho, Paulo. Vrăjitoarele şi iertarea / Paulo Coelho //
Săptămîna. – 2008. – 7 mart. – P. 14.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1193. Diaconu, Mircea A. Cui i-e frică de Emil Cioran? : eseu / Mircea A.
Diaconu // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 6-7.

1194. Paler, Octavian. Paradoxul vremurilor noastre : [maxime] / Octa-


vian Paler // Săptămîna. – 2008. – 14 mart. – P. 13.

159.9 Psihologie
1195. Нисенбойм, Ольга. Про жизнь и про любовь … : [интервью с
д-ром в психологии О. Нисенбойм] / беседовала Елена Ройтбурд // Кишин.
новости. – 2008. – 7 марта. – Р. 8.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1196. Boaghiu, Sofian . Taina sfintei spovedanii (3) / părintele Sofian //
Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 11. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

1197. Fuştei, Nicolae. Sf. Liturghie şi cele Şapte Laude, sau Serviciul
divin zilnic al Bisericii / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2008. – 14 mart. – P. 7.
– (Lecţie de catehizare. Lecţia 32). – Va urma.

1198. Mihăilă, Vlad. Să nu aşteptăm al 12-lea ceas : [interviu cu părinte-


le V. Mihăilă de la Biserica ″Sf. Teodora de la Sihla″ din Chişinău] / consemnare :
Marius Tărâţă // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 28 mart. – P. 4.

1199. Onicov, Eugen. Care este adevărata Biserică? / Eugen Onicov,


Veaceslav Bodarev // Altarul credinţei. – 2008. – 13 mart. – P. 11.

1200. Potoroacă, Agafonic. Postul – primăvară duhovnicească a cre-


dincioşilor : [interviu cu A. Potoroacă, părinte la Biserica ″Tuturor Sfinţilor″, din Chi-
şinău] / interviu realizat de Aurica Plăcintă // Altarul credinţei. – 2008. – 13 mart. – P.
4.

1201. Schmemann, Alexander. Postul cel Mare – floarea pocăinţei /


Alexander Schmemann // Altarul credinţei. – 2008. – 13 mart. – P. 1, 5.

1202. Siluan (Vicarul Mitropoliei Europei Occidentale şi Meridionale


cu sediul la Paris). Basarabenii în pribegie şi tradiţiile lor religioase : (interviu cu Î.
P. S. Siluan, Vicarul Mitropoliei Europei Occidentale şi Meridionale cu sediul la Pa-
ris) / consemnare : Iulia Ciubotaru // Glasul. – 2008. – 13 mart. – P. 8.

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1203. Ceaglei, Olga. În Republica Moldova munca se înnegreşte : [in-
vestigaţii privind angajarea ilegală în câmpul muncii] / Olga Ceaglei // Vocea popo-
rului. – 2008. – 21 mart. – P.5; Голос народа. – 2008. – 21 марта. – Р. 5.

1204. Chirvas, Ala. Orientările valorice ale tineretului din Republica Mol-
dova la începutul sec. al XXI-lea : [pe marginea unei investigaţii] / Ala Chirvas //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 6 mart. – P. 6.

1205. Gheorghiţă, Nadina. Viitor incert, pesimism accentuat : [pe margi-


nea studiului asupra stării de spirit a populaţiei, efectuat în cadrul Inst. pentru Dez-
voltare şi Iniţiative ″Viitorul″] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 21 mart. – P.
7; Столица=Capitala. – 2008. – 21 марта. – P. 7.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
1206. Sainsus, Valeriu. Mâine vom fi mai mulţi sau mai puţini? : [interviu
cu V. Sainsus, demograf, dr. conf. univ.] / a dialogat Valeriu Ciocoi // Vocea poporu-
lui. – 2008. – 14 mart. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 14 марта. – Р. 5.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1207. Bejan-Volc, Iulia. Sensibilitate de gen: perspective de cercetare şi
autoafirmare / Iulia Bejan-Volc // Vocea poporului. – 2008. – 28 mart. – P. 4; Голос
народа. – 2008. – 28 марта. – Р. 4. – (Supl. ″Lumina″; Nr 3).

1208. Ghidirim, Gheorghe. Intelectualitatea în dimensiunea socioumană


: [dialog cu Gh. Ghidirim, academician] / interlocutor : Ion Stici // Lit. şi arta. – 2008.
– 20 mart. – P. 7.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri
1209. Colesnic, Iurie. Puterea democraţiei / Iurie Colesnic // Alianţa
Moldova Noastră. – 2008. – 14 mart. – P. 5.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

322 Relaţii dintre biserică şi stat


1210. Заявление Службы коммуникации Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата об аргументах представителей
Румынской Православной Церкви, оправдывающих решение об учреждении
епархий ″Бессарабской митрополии″ // Молд. ведомости. – 2008. – 28 марта. –
Р. 3. –Продолж. следует.

323/324 Politică internă


1211. Bogatu, Petru. Cine îl va opri pe maniacul imitaţiei? : [pe margi-
nea rezultatelor alegerilor prezidenţiale din Federaţia Rusă] / Petru Bogatu // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 7 mart. – P. 7.

1212. Nahoi, Ovidiu. Alfred Hitchcock – strateg electoral : [fenomenul


electoral în societăţile democratice] / Ovidiu Nahoi // Săptămîna. – 2008. – 28 mart.
– P. 3.

1213. Бирштейн, Борис. Не ждите ″смены вех″ : [обществ.-полит.


ситуация в России после президент. выборов] / Борис Бирштейн // Независи-
мая Молдова. – 2008. – 25 марта.

1214. Меламедов, Григорий. Россия : выборы президента – поли-


тический портрет страны / Григорий Меламедов // Независимая Молдова. –
2008. – 6 марта.

1215. Узун, Наталья. Точка отсчета : [по поводу президент. выборов


в Рос. Федерации] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 8 марта. –
Р. 7.

1216. Узун, Наталья. Час ″Ч″ Российского государства : [о предвы-


бор. ситуации в Рос. Федерации] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008.
– 1 марта. – Р. 7. – Продолж. следует.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


1217. Alegerile parlamentare din 2009 vor fi cîştigate de PCRM :
pronostic al experţilor ruşi // Moldova suverană. – 2008. – 19 mart.

1218. Busuioc, Aureliu. Se mai întâmplă ... : [aspecte soc.-pol.] / Aure-


liu Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 mart. – P. 5.

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1219. Cheianu, Constantin. Cum vor comuniştii să învingă în 2009 /


Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28 mart. – P. 6.

1220. Cheianu, Constantin. Norocul guvernării comuniste : [aspecte


soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 mart. – P. 6.

1221. Ciornei, Vsevolod. Ce e rău şi ce e bine? : [pe marginea conflictu-


lui transnistrean] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 14 mart. – P. 2.

1222. Ciurea, Cornel. Boxul politic moldovenesc : [aspecte soc.-pol.] /


Cornel Ciurea // Democraţia. – 2008. – 25 mart. – P. 1.

1223. Cojocaru, Nicolae. Minciunile guvernanţilor îmbolnăvesc psihic


poporul : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Cojocaru // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P.
2.

1224. Covrig, Andrei. Andrei Covrig : ″Conducerea ţării nu-şi respectă


angajamentele faţă de combatanţi″ : [interviu cu colonelul în rezervă] / consemnare :
Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 mart. – P. 4.

1225. Dulgheru, Valeriu. Cine sunt discriminaţi în Republica Moldova? /


Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 7.

1226. Dungaciu, Dan. Modernizarea Basarabiei (1) / Dan Dungaciu //


Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 28 mart. – P. 2.

1227. Filat, Vladimir. Numai o Moldovă fără Voronin şi fără comunişti la


guvernare are viitor : interviu cu V. Filat, preş. Partidului Liberal Democrat din Mol-
dova // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 mart. – P. 9.

1228. Galaicu, Vasile. A trecut un tren prin gară ... : [aspecte soc.-pol.] /
Vasile Galaicu // Lit. şi arta. – 2008. – 20 mart. – P. 5.

1229. Hropotinschi, Andrei. Voinţă politică, domnilor guvernanţi! : (pam-


flet politic) / Andrei Hropotinschi // Moldova Mare. – 2008. – 25 mart.

1230. Leşanu, Alexandru. Recviem pentru Transnistria (1-2) / Alexandru


Leşanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14, 28 mart. – P. 7.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1231. Matei, Valeriu. Valeriu Matei : ″Să mai câştigăm cel puţin o bătă-
lie″ : [aspecte soc.-pol. : interviu cu scriitorul] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 24 mart. – P. 4-5.

1232. Negru, Nicolae. Pe când concilierea între intelectualii moldoveni


ruşi şi români? / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 7 mart. – P. 6.

1233. Negru, Nicolae. RM să fie tratată ca parte egală Transnistriei : [pe


marginea scenariului de soluţionare a conflictului transnistrean] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11 mart. – P. 6.

1234. Olaru, Angelina. R. Moldova – un stat antiintelectual?! : [exodul


intelectualilor] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 mart. – P. 18.

1235. Spătaru, Nicolae. Rândurile ″patrioţilor″ rămân intacte : [aspecte


soc.-pol.] / Nicolae Spătaru // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 2.

1236. Stoica, Ion. Represiuni politice în Moldova, în anii 2001-2008 / Ion


Stoica // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 21 mart. – P. 8.

1237. Stratan, Valentina. Punctul vulnerabil al legislaţiei noastre : [as-


pecte soc.-pol. : interviu cu V. Stratan, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / a
dialogat Natalia Porubin // Democraţia. – 2008. – 25 mart. – P. 15.

1238. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) : [fragm.
din vol. cu acelaşi tit.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 7, 14,
21, 28 mart. – P. 5. – Contin. Începutul : 2 mart. 2007.

1239. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : ″În prezent, nu este clar da-
că actuala guvernare doreşte cu adevărat să soluţioneze conflictul transnistrean″ :
[declaraţie în plenul Parlamentului cu ocazia comemorării a 16 ani de la declanşa-
rea conflictului la Nistru] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 7 mart. – P. 9.

1240. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : ″7 ani de guvernare co-


munistă – o povară a bunătăţii, libertăţii şi demnităţii noastre profesionale″ : [decla-
raţia preş. fracţiunii parlamentare AMN la şedinţa în plen a Parlamentului rep. Mol-
dova, 13 mart. 2008] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 21 mart. – P. 3; Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 21 марта. – P. 3.

1241. Vartic, Andrei. Conştiinţa naţională şi eroii timpului nostru : [as-


pecte soc.-pol.] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 mart. – P. 6.

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1242. Vartic, Andrei. Soluţiile Actului Unirii pentru dezastrele anului


2008 / Andrei Vartic // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 3.

1243. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : Cineva este interesat să re-


vină la conceptul de federalizare. Acest lucru nu se va produce : [pe marginea conf.
de presă a Preş. Rep. Moldova, 17 mart. 2008] / a consemnat Nicolae Federiuc //
Flux continuu : ed. de vineri – 2008. – 21 mart. – P. 4.

1244. Zamura, Elena. Demoniadă politică : [pe marginea intervenţiei


preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin în cadrul canalului TV NIT, 29 febr. 2008] /
Elena Zamura // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 7 mart. – P. 4; Альянс Moldova
Noastră. – 2008. – 7 марта. – P. 4.

1245. Брагиш, Думитру. Молдова ждет перемен : [ст. пред. Социал-


демократ. партии Респ. Молдова] / Думитру Брагиш // Молд. ведомости. –
2008. – 14 марта. – Р. 3.

1246. Воронин, Владимир. ″Если на карту будет поставлен вопрос


объединения страны, я сяду за один стол с кем угодно″ : [интервью президента
Респ. Молдова В. Воронина газ. ″Коммерсантъ″ : сокр. вариант] / записал Вла-
димир Соловьев // Analytique Moldpresa. – 2008. – 15 марта. – Р. 20-21.

1247. Западинский, Роберт. Пляски под кнутом : [обществ.-полит.


аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 28 марта. – Р. 3.

1248. Западинский, Роберт. Демонтаж демократии : [обществ.-


полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 14 марта. –
Р. 3.

1249. Когда же, наконец, объединятся левые силы Молдовы? :


[обращение редкол.] // Коммерсант plus. – 2008. – 21 марта. – Р. 4-5.

1250. Молчнов, Сергей. Еще раз о предвыборных методиках в Га-


гаузии / Сергей Молчнов // Молд. ведомости. – 2008. – 26 марта.

1251. Нистряну, Борис. Воссоединится ли Молдова в 2008 году? :


[по поводу Приднестров. конфликта] / Борис Нистряну; фот. : Тудор Иову //
Новое время. – 2008. – 21 марта. – Р. 4.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1252. О возможных сценариях развития политической ситуации в


Молдавии : четвертый сценарий. Построение независимого молдавского госу-
дарства // Молд. ведомости. – 2008. – 12 марта. – Окончание. Нач. : 15 февр.

1253. Рылеев, Денис. Выборы в Гагаузии : плацдарм никто не за-


нял : [о 1-ом туре выборов в Нар. Собрание] / Денис Рылеев // Кишин. обозре-
ватель. – 2008. – 20 марта. – Р. 3.

1254. Савостин, Николай. Мрамор и глина : обществ.- полит. аспек-


ты / Николай Савостин // Moldova Mare. – 2008. – 4 mart.

1255. Симионел, Антон. Воронин не успеет урегулировать придне-


стровский конфликт / Антон Симионел // Молд. ведомости. – 2008. – 28 марта.
– Р. 2.

1256. Узун, Наталья. Выборы со скандалом : [избират. кампания в


Гагаузии] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 8 марта. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1205, 1281)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1257. Antonov, Viorica. Unele reflecţii pe marginea independenţei Ko-
sovo / Viorica Antonov // Democraţia. – 2008. – 4 mart. – P. 7.

1258. Barbăroşie, Arcadie. Dacă Putin se opune aderării noastre la


NATO, să fie bun şi să-şi retragă armata : [coment. pe marginea interviului oferit de
către preş. Rep. Moldova, Vladimir Voronin, publ. ruse ″Kommersant″, 11 mart.
2008] / Arcadie Barbăroşie // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 14 mart. – P. 2.

1259. Boţan, Igor. Nu putem trece cu vederea prezenţa militară rusă :


[coment. pe marginea interviului oferit de către preş. Rep. Moldova, Vladimir
Voronin, publ. ruse ″Kommersant″, 11 mart. 2008] / Igor Boţan // Flux continuu : ed.
de vineri. – 2008. – 14 mart. – P. 2.

1260. Cibotaru, Adrian. ″Francofonia nu este politica unui stat, ci o fami-


lie mare″ : [interviu cu A. Cibotaru, dir. adjunct al Alianţei Franceze în Rep. Moldova]
/ interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri – 2008. – 21 mart. – P. 8.

1261. Ciobanu, Nicolae. În aşteptarea Summitului NATO de la Bucureşti


: [2-4 apr. 2008] / Nicolae Ciobanu // Democraţia. – 2008. – 25 mart. – P. 8.

205
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1262. Cristal, Oleg. Bucureştiul va găzdui cel mai mare summit NATO
din istorie : [2-4 apr. 2008] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 26 mart.

1263. Cristal, Oleg. Independenţa Kosovo provoacă alegeri anticipate în


Serbia / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 11 mart.

1264. Cristal, Oleg. Reglementarea transnistreană prin europenizarea


R. Moldova / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 27 mart.

1265. Cristal, Oleg. Transnistria trebuie să fie parte a Moldovei integre :


[poziţia Federaţiei Ruse în soluţionarea conflictului transnistrean] / Oleg Cristal //
Moldova suverană. – 2008. – 7 mart.

1266. Dungaciu, Dan. Ce se mai aude cu integrarea europeană? / Dan


Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 14 mart. – P. 1-2.

1267. Kirby, Michael D. Independenţa provinciei Kosovo : [art. Ambasa-


dorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al SUA în Rep. Moldova] / Michael D. Kirby //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17 mart. – P. 4.

1268. Matache, Răduţa. Răduţa Matache : ″Momentele favorabile nu du-


rează o viaţă″ : [interviu cu Secretarul de stat pentru afaceri europene în Min. de
Externe de la Bucureşti] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 31 mart. – P. 4-5.

1269. Moşneaga, Irina. Lumea în 2020 : o schiţă a viitorului : [pe margi-


nea cărţii ″Lumea în anul 2020″, prez. de Consiliul Naţ. de Inf. al SUA, (SNI)] / Irina
Moşneaga // Dezvoltarea. – 2008. – 14 mart. – P. 7.

1270. Nantoi, Oazu. Nu prea am motive să cred că Rusia va face cedări


generoase : [coment. pe marginea interviului oferit de către preş. Rep. Moldova,
Vladimir Voronin, publ. ruse ″Kommersant″, 11 mart. 2008] / Oazu Nantoi // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 14 mart. – P. 2.

1271. Platon, Alexandru-Florin. Antiglobalizarea contemporană. O uto-


pie : [pe marginea cărţii ″L’universalisme europeen. De la colonisation au droit
d’ingerence″ de Immanuel Wallerstein, Paris, Demopolis, 2008] / Alexandru-Florin
Platon // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 4.

1272. Pleşu, Andrei. Contează dimensiunile? : [consecinţele cazului Ko-


sovo] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2008. – 7 mart. – P. 3.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1273. Poiată, Petru. Parlamentul European a împlinit 50 de ani / Petru


Poiată // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 27 mart. – P. 5.

1274. Roşca, Iurie. Statutul de neutralitate devine funcţional în măsura


în care este recunoscut de comunitatea internaţională : [coment. pe marginea inter-
viului oferit de către preş. Rep. Moldova, Vladimir Voronin, publ. ruse
″Kommersant″, 11 mart. 2008] / Iurie Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008.
– 14 mart. – P. 2.

1275. Serebrian, Oleg. Cazul Kosovo : retrospectivă şi perspectivă /


Oleg Serebrian // Democraţia. – 2008. – 4 mart. – P. 1-2.

1276. Serebrian, Oleg. NATO – GUAM : un parteneriat de perspectivă?


/ Oleg Serebrian // Democraţia. – 2008. – 11 mart. – P. 5.

1277. Skoulios, Emmanuel. ″Moldova suferă de un deficit de imagine în


Franţa″ : [interviu cu E. Skoulios, dir. Alianţei Franceze din Moldova] / consemnare :
Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20 mart. – P. 5.

1278. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Garantarea neutralităţii R. Mol-


dova reprezintă o nouă capcană a ruşilor pentru a condiţiona o obligaţiune necondi-
ţională – retragerea trupelor : interviu cu cercetătorul superior în cadrul Fundaţiei
Jamestown din Washington, SUA / a consemnat Nicolae Federiuc // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 28 mart. – P. 9.

1279. Stati, V. Rusia – Moldova : dialogul în numele viitorului / V. Stati //


Moldova Mare. – 2008. – 25 mart.

1280. Subiectele care vor fi abordate la summitul NATO de la Bucureşti


// Democraţia. – 2008. – 18 mart. – P. 11.

1281. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : Degrabă trebuie să vină


acea zi : [despre perspectivele unificării ţării : interviu acordat de către preş. Rep.
Moldova gazetei moscovite ″Коммерсантъ″] / consemnare : Vladimir Soloviov //
Comunistul. – 2008. – 14 mart. – P. 2-3; Коммунист. – 2008. – 14 марта. – Р. 2-3.

1282. Велизаде, Ильгар. Кто сдает натовские нормы ГТО : [взаимо-


отношения по линии НАТО – страны СНГ] / Ильгар Велизаде // Независимая
Молдова. – 2008. – 25 марта.

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1283. Воронин, Владимир. Интервью президента РМ Владимира


Воронина московской газете ″Коммерсантъ″ : печ. с сокращ. // Деловая Молдо-
ва. – 2008. – 14 марта. – Р. 2.

1284. Галин, Александр. Накануне перемен : [пробл. Европ. Сооб-


щества] / Александр Галин // Коммерсант plus. – 2008. – 14 марта. – Р. 7.

1285. Гун, Цзяньвэй. Гун Цзяньвэй : ″Трудолюбие и упорство – это


особые качества молдавского народа″ : интервью Чрезв. и Полномоч. посла
Китайской Нар. Респ. в Респ. Молдова / записала Ольга Березовская // Ком-
мерсант plus. – 2008. – 14 марта. – Р. 10-11.

1286. Густов, Вадим. Диалог во имя будущего : [по материалам


″кругл. стола″ ″Молдова и Россия : диалог во имя будущего″ : интервью с пред.
Ком. по делам СНГ Совета Федерации Федep. Собр. Рос. Федерации В. Густо-
вым] // Коммерсант plus. – 2008. – 28 марта. – Р. 14.

1287. Западинский, Роберт. Другая демократия : [президент. выбо-


ры в России в междунар. контексте] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. –
2008. – 7 марта. – Р. 3.

1288. Зуев, Владимир. НАТО – это как кладбище? / Владимир Зуев


// Коммерсант plus. – 2008. – 14 марта. – Р. 18.

1289. Кирби, Майкл Д. Аргументы в пользу независимости Косово :


[ст. Чрезв. и Полномоч. посла США в Респ. Молдова] / Майкл Д. Кирби // Неза-
висимая Молдова. – 2008. – 6 марта.

1290. Малашенко, Виктор. Виктор Малашенко : Проекты готовы,


нужна политическая воля руководителей : [по материалам ″кругл. стола″
″Молдова и Россия : диалог во имя будущего″ : интервью с депутатом Гос.
Думы Рос. Федерации] // Коммерсант plus. – 2008. – 28 марта. – Р. 15.

1291. Нантой, Оазу. Оазу Нантой : ″Прежде, чем принимать Украину


в НАТО, нужно научить ее уважать интересы своих соседей″ // Новое время. –
2008. – 28 марта. – Р. 2.

1292. Пилипенко, Владислав. Республика Молдова в контексте


нейтральных государств / Владислав Пилипенко // Moldova Mare. – 2008. – 25
mart.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1293. Шикирлийская, Татьяна. Диалог во имя будущего : [по мате-


риалам ″кругл. стола″ ″Молдова и Россия : диалог во имя будущего″] / Татьяна
Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 29 марта. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1295)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1294. Ciobu, Emil. Datoria faţă de patrie : [art. ex-ambasadorului Extra-
ordinar şi Plenipotenţiar RM în România] / Emil Ciobu // Moldova Mare. – 2008. – 11
mart.

1295. Conţiu, Mihai. R. Moldova, vecinii, U.E. şi marile puteri / Mihai


Conţiu // Moldova suverană. – 2008. – 14 mart.

1296. Cristal, Oleg. Respectarea neutralităţii poate reîntregi Moldova /


Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 13 mart.

1297. Dungaciu, Dan. De ce nu poate fi garantată permanent neutralita-


tea R. Moldova? / Dan Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri – 2008. – 21 mart. –
P. 1.

1298. Lupan, Vlad. Transnistria, NATO şi alegerile : [aspecte ale euro-


penizării Rep. Moldova] / Vlad Lupan // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. –
Mart. (Nr 3). – P. 18-19. – (Supl. al ziarului ″Timpul de dimineaţă″).

1299. Martin, Vasile. Republica Moldova ca parte integrantă a lumii glo-


balizate / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2008. – 13 mart.

1300. Matache, Răduţa. Moldova are toate şansele de a se integra în


UE, important să ştie să le folosească : interviu cu R. Matache, secretar de Stat
pentru Afaceri Europene din cadrul Min. Afacerilor Externe din România / a con-
semnat Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 28 mart. – P. 1,
3.

1301. Mărăndici, Ion. De la raportul Comisiei Europene la viitorul acord


cu UE / Ion Marandici // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Mart. (Nr 3). –
P. 13, 15. – (Supl. al ziarului ″Timpul de dimineaţă″).

1302. Mihail, Dinu. Tratatul de bază moldo-român şi necesitatea lui obi-


ectivă / Dinu Mihail // Moldova Mare. – 2008. – 4 mart.

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1303. Voronin, Vladimir. ″Eu şi Vladimir Putin am pierdut demult intere-


sul de a obţine ceva pentru noi personal cu orice preţ″ : interviu acordat de preş.
Rep. Moldova, V. Voronin, publ. ruse ″Kommersant″ // Moldova suverană. – 2008. –
14 mart.

1304. Воронин, Владимир. ″Мы с Владимиром Путиным давно по-


теряли вкус к собственным хотелкам″ : интервью президента Респ. Молдова В.
Воронина москов. газ. ″Коммерсантъ″, 11 марта 2008 / записал Владимир Со-
ловьев // Независимая Молдова. – 2008. – 12 марта.

1305. Воронин, Владимир. О Косовском прецеденте, Приднестро-


вье, отношениях с Румынией и интеграции в ЕС : [по поводу выступления пре-
зидента Респ. Молдова В. Воронина в программе телеканала NIT ″Беседы с
президентом″] // Кишин. обозреватель. – 2008. – 6 марта. – Р. 2.

1306. Калак, Дмитрий. Молдова – ЕС : два шага вперед, один назад


: [по поводу исследования Ассоц. за демократию через участие ADEPT по ито-
гам внедрения ″Плана действий РМ – ЕС″] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение.
– 2008. – 28 марта. – Р. 8.

1307. Косарев, Валерий. Переполох в курятнике : Молдова, обте-


каемая мировыми событиями / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2008. –
28 марта. – Р. 4.

1308. Молдова и Приднестровье : вместе или врозь? // Коммерсант


plus. – 2008. – 14 марта. – Р. 14. – Содерж. : Договариваться можно лишь на
равноправной основе : [интервью с депутатом парламента Респ. Молдова Г.
Мустяцэ]; В ближайшее время молдавско-российские отношения не изменятся
/ Раду Врабие; Россия не готова говорить об унитарной Молдове / Алексей
Островский; Россия поддержит независимость : [интервью с депутатом Гос.
Думы Рос. Федерации Николаем Ковалевым]; Развал Европы : [интервью с
президентом Акад. геополит. проблем Леонидом Ивашовым].

1309. Назария, Сергей. Молдо-российские отношения : что дает уг-


лубление сотрудничества сторонам / Сергей Назария // Moldova Mare. – 2008.
– 4 mart. – Продолж. Нач. : 26 febr.

1310. Прохницкий, Валерий. Валерий Прохницкий : ″У Украины нет


таких преференций, потому что она желает большего. Киев даже начинал пе-
реговоры о льготах″ : [о реализации Плана действий Респ. Молдова – ЕС :

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

интервью с исполн. дир. независ. аналит. центра Expert-Grup] / записала Тать-


яна Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 29 марта. – Р. 8, 17.

1311. Ройбу, Зиновий. Будет ли участвовать лидер ПКРМ в самми-


те НАТО в Бухаресте? / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2008. – 28 марта.
– Р. 13.

1312. Рылеев, Денис. ″Сдержанный прогресс″ евроинтеграции : по


материалам ″кругл. стола″ по итогам внедрения Плана действий ЕС – Молдо-
ва, март 2008, Кишинэу / Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. – 2008. – 27
марта. – Р. 2.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1313. Nicolenco, Olga. Han Myeong-sook : [portret politic al prim-
ministrului Coreei de Sud] / Olga Nicolenco // Democraţia. – 2008. – 11 mart. – P. 2.

1314. Nicolenco, Olga. Zinaida Greceanîi : [prim-ministru al Rep. Mol-


dova] / Olga Nicolenco // Democraţia. – 2008. – 25 mart. – P. 5.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1315. Boţan, Igor. ″Puţin contează că PCRM îşi schimbă programul ...″ /
Igor Boţan // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 mart. – P. 8.

1316. Boţan, Igor. Tinerii nu sunt convinşi că în Moldova, într-un viitor


foarte apropiat, lucrurile se vor schimba spre bine : interviu cu I. Boţan, dir. ADEPT
/a consemnat George Iosip // Flux continuu Studentul. – 2008. – 4 mart. – P. 3.

1317. Ciornei, Vsevolod. Încă o cărămidă în zidul liberalismului /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 21 mart. – P. 2.

1318. Experienţa PCRM e unică : [pe marginea lucrărilor Congresului al


VI a PCRM : interviu cu Andrei Neguţă, reprezentant permanent al Rep. Moldova
lîngă Consiliul Europei, Evghenii Kopîşev, prim-locţiitor al preş. Consiliului Uniunii
Partidelor Comuniste, Dmitrii Furman, colaborator şt. Principal la Inst. Europei al
Acad. de Şt. din Rusia, ...] // Comunistul. – 2008. – 28 mart. – P. 4-5; Коммунист. –
2008. – 28 марта. – Р. 4-5.

1319. Partidul Comunist al Rep. Moldova. Comitetul Central. Con-


gresul (6; 2008; Chişinău). Congresul al VI al PCRM. Cu privire la raportul politic al

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

Comitetului Central al PCRM şi sarcinile imediate ale partidului : rezoluţia Congresu-


lui al VI al PCRM // Comunistul. – 2008. – 21 mart. – P. 8-9; Коммунист. – 2008. –
21 марта. – Р. 8-9.

1320. Serebrian, Oleg. Interviu cu Oleg Serebrian, preşedintele Mişcării


Europene din Moldova, prim-vicepreşedintele Partidului Democrat din Moldova //
Democraţia. – 2008. – 18 mart. – P. 7.

1321. Volniţchi, Igor. PCRM plagiază proiectele legislative ale opoziţiei /


Igor Volniţchi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 mart. – P. 4-5.

1322. Voronin, Vladimir. În noua luptă electorală nu va fi loc pentru


semitonuri. Lupta se va duce doar între negru şi alb : rap. politic al CC al PCRM la
Congresul al VI şi sarcinile imediate ale partidului / Vladimir Voronin // Comunistul. –
2008. – 21 mart. – P. 3-7; Коммунист. – 2008. – 21 марта. – Р. 3-7.

1323. Воронин, Владимир. Коммунисты иллюзий не строят : из по-


лит. отчета ЦК ПКРМ VI-му съезду, предст. пред. партии В. Ворониным // Ки-
шин. новости. – 2008. – 21 марта. - Р. 1-2.

1324. Воронин, Владимир. Коммунисты иллюзий не строят : полит.


отчет ЦК ПКРМ VI-му съезду и задачи партии, предст. пред. партии В. Ворони-
ным // Независимая Молдова. – 2008. – 18 марта. – Р. 3-4.

1325. Косарев, Валерий. Была, есть и будет есть : [по поводу VI-го
съезда ПКРМ, март 2008, Кишинэу] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. –
2008. – 21 марта. – Р. 8.

1326. Мустяцэ, Георгий. ПКРМ – партия конформистов? / Георгий


Мустяцэ // Коммерсант plus. – 2008. – 28 марта. – Р. 5.

1327. Рубеж в жизни партии, рубеж в биографии страны : [о станов-


лении Партии коммунистов Респ. Молдова : интервью с президентом Респ.
Молдова Владимиром Ворониным, пред. Объед. Партии Европ. Левых
Лотаром Биски, пред. р-на Анений Ной Владимиром Виздоагэ, …] / записал
Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 18 марта. – Р. 2.

1328. Стратан, Валентина. Валентина Стратан : ″От объединения


все только выиграли!″ : [интервью с вице-пред. ДПМ] / записала Ольга Власова
// Новое время. – 2008. – 28 марта. – Р. 2.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1329. Ткач, Анна. Анна Ткач : ″Не надо думать, что завтра станет
лучше,. Надо жить хорошо сегодня″ : [интервью с пред. партии духов. развития
″Moldova unită″] // Analytique Moldpresa. – 2008. – 1 марта. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1410)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1330. Делонг, Дж. Брэдфорд. Конец эпохи Фридмана : [ст. проф.
экономики Калифорн. ун-та] / Дж. Брэдфорд Делонг // Экон. обозрение. – 2008.
– 7 марта. – Р. 46.

1331. Скидельски, Роберт. Моральная уязвимость рыночной сис-


темы : [ст. проф. политэкономии в Ун-те Уорика] / Роберт Скидельски // Экон.
обозрение. – 2008. – 21 марта. – Р. 45.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1332. Holban, Ion. Ajunşi la o cotitură în viaţă cetăţenii apelează la ser-
viciile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă : [interviu cu I. Holban, dir. gen.
interimar al Agenţiei Naţ. pentru Ocuparea Forţei de Muncă] / pentru conformitate :
Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 12 mart.

1333. Mathisen, Johan. Piaţa muncii din Moldova : perspective mai bu-
ne? : [art. reprezentantului permanent al FMI în Rep. Moldova] / Johan Mathisen //
Eco. – 2008. – 19 mart. – P. 3.

1334. Patronatele promovează liberalizarea sistemului de salarizare :


[pe marginea proiectului de Lege pentru modif. şi complet. unor acte legislative în
domeniul salarizării : material al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] //
Moldova suverană. – 2008. – 12 mart.

1335. Бан, Иван. Трудовая миграция из-за рубежа существует /


Иван Бан // Молд. ведомости. – 2008. – 26 марта.

1336. Матисен, Йохан. Рынок труда в Молдове : улучшение пер-


спектив? : [ст. постоян. представителя МВФ в Молдове] / Йохан Матисен //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 20 марта. – Р. 7; Экон. обозрение. – 2008. – 28
марта. – Р. 17.

1337. Рылеев, Денис. Замкнутый круг трудовых ресурсов / Денис


Рылеев // Кишин. обозреватель. – 2008. – 13 марта. – Р. 9.

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1338. Стэвилэ, Думитру. Полиция вместо инспекции? : [проблемы


защиты нелегал. работников : интервью с генер. гос. инспектором труда Д.
Стэвилэ] / записала Милена Иванова // Кишин. обозреватель. – 2008. – 20 мар-
та. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 1203)

331.105.44 Sindicate
1339. Bulat, Ion. Angajare plenară în promovarea valorilor sindicale :
[rap. preş. Consiliului rep. al Sindicatului Educaţiei şi Şt. la şedinţa în plen a Consili-
ului] / Ion Bulat // Vocea poporului. – 2008. – 28 mart. – P. 1-2; Голос народа. –
2008. – 28 марта. – Р. 1-2. – (Supl. ″Lumina″; Nr 3).

1340. Nistor, Anatol. Managementul economico-financiar – instrument


important în activitatea liderului sindical / Anatol Nistor // Vocea poporului. – 2008. –
14 mart. – P. 3; Голос народа. – 2008. – 14 марта. – Р. 3.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
1341. Bandalac, Valentin. Ce pot face producătorii agricoli în condiţii
nesigure şi riscante? / Valentin Bandalac, Nicolae Manic // Flux continuu : ed. de
vineri – 2008. – 21 mart. – P. 2.

1342. Глазова, Татьяна. Земельные вопросы оптом и в розницу :


[пробл. продажи столич. земли] / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2008. –
28 марта. – Р. 36.

1343. Глазова, Татьяна. Кадастр в режиме on line / Татьяна Глазова


// Экон. обозрение. – 2008. – 21 марта. – Р. 36.

1344. Глазова, Татьяна. Рынок недвижимости : фаза стабилизации


/ Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2008. – 7 марта. – Р. 36.

1345. Григорьев, Игорь. Приватизация нежилого фонда : [интервью


с генер. дир. Агентства публ. собственности при М-ве экономики и торговли И.
Григорьевым] / записала Милена Иванова // Кишин. обозреватель. – 2008. – 13
марта. – Р. 8.

1346. Косых, Олег. Рынок жилья : что дальше? / Олег Косых //


Молд. ведомости. – 2008. – 19 марта.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1347. Мороз, Виктор. Продажа земли иностранцам : когда и на ка-


ких условиях? : [интервью с д-ром экон. наук В. Морозом] / записала Галина
Варикаш // Независимая Молдова. – 2008. – 25 марта.

1348. Святченко, Иван. Второе пришествие ипотеки : [о проекте за-


кона Респ. Молдова об ипотеке] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2008. –
28 марта. – Р. 16.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1349. Фомин, Игорь. 9 ½ тысяч бизнес–леди : [по материалам нац.
конф. ″Женщины–предприниматели в меняющемся мире″, 20 марта 2008, Ки-
шинэу] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2008. – 28 марта. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 1581)

336 Finanţe
1350. Gamanjii, Alexandru. Impozitare progresivă versus cota unică :
declaraţii şi perspective / Alexandru Gamanjii // Eco. – 2008. – 19 mart. – P. 10-11.

1351. Impactul pieţei de capital asupra economiei R. Moldova : analiză


de ARE Estimator VM // Eco. – 2008. – 5 mart. – P. 9.

1352. Popa, Ana. Majorarea ratei de bază a BNM şi a normei rezervelor


obligatorii – un semn de alarmă? / Ana Popa // Eco. – 2008. – 26 mart. – P. 7.

1353. Rotari, Rodica. Subvenţionarea agriculturii în 2008 : [în complexul


agroindustrial] / Rodica Rotari // Dezvoltarea. – 2008. – 7 mart. – P. 4.

1354. Гладей, Роджер. Корпоративные облигации как источник фи-


нансирования компании : [интервью с руководителем юрид. фирмы
″Gladei&Partners″ Р. Гладей] / записал Александр Такий // Экон. обозрение. –
2008. – 21 марта. – Р. 42.

1355. Гуцу, А. Национальная система инвестиционных сбережений /


А. Гуцу, А. Морару // Экон. обозрение. – 2008. – 21 марта. – Р. 40.

1356. Каргин, Валерий. Из выступления президента и председателя


правления АО PAREX BANKA Валерия Каргина на пресс-конференции, посвя-
щен. собр. акционеров банка 26 марта 2008 года // Экон. обозрение. – 2008. –
28 марта. – Р. 42.

215
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1357. Колачко, Михаил. Псевдоинфляция : острый взгляд на курс


лея / Михаил Колачко // Коммерсант plus. – 2008. – 28 марта. – Р. 11.

1358. Муравский, Александр. Некоторые последствия налоговой


амнистии / Александр Муравский // Кишин. обозреватель. – 2008. – 27 марта. –
Р. 9.

1359. Муравский, Александр. Работаете с иностранными контр-


агентами? : [консультации по применению налог. Законодательства] / Алек-
сандр Муравский // Кишин. обозреватель. – 2008. – 6 марта. – Р. 11.

1360. Сакс, Джеффри. Корни американского финансового кризиса :


[ст. дир. Ин-та земли при Колумб. ун-те] / Джеффри Сакс // Экон. обозрение. –
2008. – 28 марта. – Р. 43.

1361. Такий, Александр. Валютный рынок – сам себе контролер /


Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 21 марта. – Р. 4.

1362. Такий, Александр. Феномен Молдовы : инфляция на фоне


ревальвации / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 28 марта. – Р. 4.

1363. Федяшин, Андрей. Налоговое вторжение в Лихтенштейн / Ан-


дрей Федяшин // Экон. обозрение. – 2008. – 7 марта. – Р. 47.

1364. Панова, Алена. Что такое деноминация и стоит ли ее боять-


ся? / Алена Панова // Новое время. – 2008. – 28 марта. – Р. 3.

1365. Шикирлийская, Марина. Налоговое администрирование без


человеческого фактора / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. –
28 марта. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1369)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea


economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
1366. Patraş, Mihai. Economia Chinei după trei decenii de reforme. Se-
cretele succesului / Mihai Patraş // Eco. – 2008. – 26 mart. – P. 12-13.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

216
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1367. Samano, Carlos Gonsalez. Sectorul energetic suferă de un deficit


al investiţiilor : [pe marginea conf. de presă a lui C. G. Samano, preş. executiv al
companiei "Union Fenosa" în Moldova] / consemnare : Vasile Sârbu // Eco. – 2008.
– 5 mart. – P. 4.

1368. Додон, Игорь. Некоторые комментарии к предварительным


итогам развития экономики в 2007 году : [ст. министра экономики и торговли
Респ. Молдова] / Игорь Додон // Кишин. обозреватель. – 2008. – 6 марта. – Р. 9.

1369. Меморандум по экономической и финансовой политике : 19


февр. 2008 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 21 марта. – Р. 46-48; Кишин.
обозреватель. – 2008. – 20 марта. – Р. 10-11.

1370. Муравский, Александр. Трудности стратегического планиро-


вания : [интервью с экономистом А. Муравским] / записала Ирина Коваленко //
Экон. обозрение. – 2008. – 7 марта. – Р. 17.

1371. Хачатурян, Рафаил. Путь к возрождению : [организац. аспек-


ты реформирования сел. хоз-ва] / Рафаил Хачатурян // Независимая Молдова.
– 2008. – 27 марта.
(Vezi de asemenea Nr 1353)

338.48 Turismul din punct de vedere economic


1372. Iuga, Mariana. Oferte speciale pentru basarabeni : interviu cu M.
Iuga, şefa Oficiului de Turism al României în Rep. Moldova / consemnare : Victoria
Balan // Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 5.

1373. Miron, Viorel. R. Moldova are 22 de zone turistice subutilizate : in-


terviu cu V. Miron, managerul proiectului TACIS ″Dezvoltarea capacităţilor investiţi-
onale în zona turistică Hânceşti – Leuşeni″ / consemnare : Oleg Şvedov // Eco. –
2008. – 26 mart. – P. 11.

1374. Zota, Anca. Vrem să-i ajutăm pe turişti să descopere locurile pito-
reşti din judeţul Iaşi şi din R. Moldova : [interviu cu A. Zota, managerul proiectului
transfrontalier Beautiful Moldova] / pentru conformitate : Teo Basarab // Natura. –
2008. – Mart. (Nr 3). – P. 4.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă

217
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1375. Echim, Ion. Ion Echim : Lipsa culturii concurenţiale în societate


agravează mediul de afaceri : [interviu cu dir. adjunct al Agenţiei Naţ. pentru Protec-
ţia Concurenţei] / interviu realizat de Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 26 mart. – P. 6.

1376. Драгунов, Константин. ″Смена логотипа – это только начало″


: процесс ребрендинга : [интервью с генер. дир. компании ″Alina Electronic″ К.
Драгуновым] / записал Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2008. – 14 марта.
– Р. 26.

339.3 Comerţ interior


1377. Таран, Ангелина. Трудности внутреннего рынка : [пробл. по-
требления вина на мест. рынке] / Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2008. –
14 марта. – Р. 23.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1378. Găină, Boris. Cauzele care au generat litigiul vitivinicol ruso-
moldav / Boris Găină, Artur Tarasov // Dezvoltarea. – 2008. – 7 mart. – P. 7. – Sfâr-
şit. Începutul : 17 ian.

1379. Vicol, Dumitru. Moldova poate să devină unul din principalii pro-
ducători de produse ecologice în regiune : [interviu cu D. Vicol, dir. gen. al compani-
ei Monicol] // Eco. – 2008. – 5 mart. – P. 6-7.

1380. Мельник, Виорел. Виорел Мельник : Европа еще узнает о


молдавских товарах : [интервью с зам. министра экономики и торговли Респ.
Молдова] / записала Ксения Ильина // Кишин. обозреватель. – 2008. – 6 марта.
– Р. 1, 8.

1381. Нестерова, Оксана. Европейский таможенный тариф / Оксана


Нестерова // Экон. обозрение. – 2008. – 7 марта. – Р. 3.

1382. Об итогах внешнеторгового оборота Республики Молдова в


2007 году : инф. М-ва экономики и торговли Респ. Молдова // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 27 марта. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 1585)

339.7 Finanţe internaţionale


1383. Белостечник, Григорий. Доллар себя еще покажет : ст. рек-
тора Молд. экон. академии / Григорий Белостечник // Независимая Молдова. –
2008. – 28 марта. – Р. 4.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1384. Вебер, Манфред. Обновление европейского финансового


рынка : [ст. исп. дир. Ассоц. герм. банков] / Манфред Вебер // Экон. обозрение.
– 2008. – 28 марта. – Р. 43.

1385. Рогофф, Кеннет. Знакомство с реальной инфляцией : [ст.


проф. экономики и гос. упр. в Гарвард. ун-те] / Кеннет Рогофф // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 7 марта. – Р. 46.

1386. Рылеев, Денис. Структура инвестиции и развитие Молдовы /


Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. – 2008. – 6 марта. – Р. 10.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
1387. Калак, Дмитрий. Молдовa–Китай : гонка за лидером : [по ма-
териалам 4-го заседания молд.-китай. комис. по торгово-экон. сотрудничеству]
/ Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 14 марта. – Р. 8.

1388. Стимне, Йоаким. Швеция увеличивает объем помощи Молдо-


ве : [интервью гос. секретаря по междунар. сотрудничеству и развитию Шве-
ции Й. Стимне] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 7 марта.
– Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 1306)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1389. Chiriac, Andrei. Andrei Chiriac : ″Avem nevoie de experienţa Oc-
cidentului în pregătirea juriştilor″ : [interviu cu avocatul, iniţiatorul lansării Codului
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului] / consemnare : Irina Codrean // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 3 mart. – P. 5.

1390. Варикаш, Галина. Регрессные иски как средство воспитания


властей : [о выполнении Респ. Молдова решений Европ. суда] / Галина Вари-
каш // Независимая Молдова. – 2008. – 6 марта.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1391. Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova. Adresare :
[către Parlamentul Rep. Moldova : pe marginea modif. din Legea cu privire la
statutul judecătorului] // Dreptul. – 2008. – 28 mart. – P. 4.

219
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1392. Drepturile omului şi moralitatea dreptului : [anchetă ″VP″] / con-


semnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 21 mart. – P.4; Голос
народа. – 2008. – 21 марта. – Р. 4. – Cuprins : Multe organe ale statului nu execu-
tă deciziile judecătoreşti / Eugen Rusu; Proprietate în valoare de miliarde de lei –
fără proprietari / Victor Parlicov; Să nu admitem noi încălcări / Vladimir Grosu; Graiul
juridic al petiţiilor / Teo Cârnaţ.

1393. Jalbă, Zoia. Zoia Jalbă : ″Femeia şi bărbatul trebuie să aibă ace-
leaşi drepturi″ : [interviu cu preş. Forului Femeilor Europene] / interviu realizat de
Diana Verbiţchi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 mart. – P. 10.

1394. Manole, Ion. Zilnic, locuitorii Transnistriei trăiesc în condiţii lipsite


de cele mai elementare garanţii pentru viaţă : [pe marginea stidiului ″Drepturile
Omului în reg. Transnistreană a Moldovei" lansat de Asoc. ″Promo-Lex″: interviu cu
I. Manole, preş.] / a consemnat Victor Tănase // Flux continuu. Anchetă. – 2008. –
20 mart. – P. 3.

1395. Muruianu, Ion. Misiunea justiţiei de garant al drepturilor şi libertăţi-


lor fundamentale : [art. preş. Curţii Supreme de Justiţie] / Ion Muruianu // Moldova
suverană. – 2008. – 20 mart.; Dreptul. – 2008. – 21 mart. – P. 4.

1396. Nicolenco, Olga. Vaira Vike-Freiberga : [portret politic al preş. Li-


tuaniei] / Olga Nicolenco // Democraţia. – 2008. – 4 mart. – P. 12.

1397. Popovici, Tudor. ″E uşor să pui o problemă, dar e mai dificil să


găseşti soluţii″ : [interviu cu T. Popovici, judecător la Curtea Supremă de Justiţie] /
consemnare : Eugenia Tofan, Natalia Lupan // Dreptul. – 2008. – 14 mart. – P. 3.

1398. Susarenco, Gheorghe. Gheorghe Susarenco : ″Lipsindu-i pe


funcţionari de dreptul la grevă, comuniştii condamnă ţara la noi probleme la CEDO″
: [dialog susţinut de către membrul Comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi a Par-
lamentului Rep. Moldova în cadrul emisiunii radio, 19 mart. 2008] / consemnare :
Ion Stoica // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 28 mart. – P. 4; Альянс Moldova
Noastră. – 2008. – 28 марта. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1237)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1399. Boico, Marcela. Delicvenţa juvenilă – un flagel ce trebuie definitiv
exclus : [pe marginea lucrărilor Comisiei interministeriale de monitorizare a imple-

220
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

mentării Planului de acţiuni vizând profilaxia şi combaterea delicvenţei juvenile] /


Marcela Boico // Univers pedagogic pro. – 2008. – 27 mart. – P. 2.

1400. Cara, Svetlana. Deţinuţii moldoveni confecţionează încălţăminte


pentru italieni şi nemţi : [închisoarea din Brăneşti] / Svetlana Cara // Democraţia. –
2008. – 25 mart. – P. 6.

1401. Rusu, Eugen. Cauzele corupţiei în sistemul educaţional : [interviu


cu E. Rusu, procuror] / a intervievat Cristina Rotaru // Capitala. – 2008. – 21 mart. –
P. 10; Столица=Capitala. – 2008. – 21 марта. – P. 10.

347 Drept civil


347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
1402. Aspecte legale referitoare la tutelă şi curatelă // Dreptul. – 2008. –
28 mart. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1403. Agaci, Tudor. Tudor Agaci : ″Sunt primarul tuturor locuitorilor, nu
numai al celor care m-au votat!″ : [interviu cu primarul satului Buţeni, raionul
Hânceşti] / consemnare : Marina Timotin // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 7
mart. – P. 8; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 7 марта. – P. 4.

1404. Catană, Mihai. Avem încă multe de învăţat de la reprezentanţii


administraţiei publice locale din România : [interviu cu M. Catană, primar de Moleşti,
raionul Ialoveni] / interviu realizat de Virginia Roşca // Flux continuu : ed. de vineri –
2008. – 21 mart. – P. 9.

1405. Ciobanu, Lucia. ″Învăţ din fiecare greşeală şi o transform într-o


lecţie de viaţă″ : interviu cu L. Ciobanu, dir. gen. al Serviciului Stare Civilă / consem-
nare : Eugenia Tofan // Dreptul. – 2008. – 7 mart. – P. 5.

1406. Congresul primarilor şi consilierilor creştin-democraţi (3;


20008; Chişinău). Materialele celui de-al treilea Congres al primarilor şi consilierilor
creştin-democraţi unde a fost semnată Convenţia de constituire a aleşilor locali din
Rep. Moldova şi România : [2 mart. 2008, Chişinău] // Flux continuu: ed. de vineri. –
2008. – 7 mart. – P. 6. – Cuprins : PPCD este singura formaţiune politică democra-
tică din Republica Moldova care are memorie instituţională / Iurie Roşca; Apropierea
Republicii Moldova de Uniunea Europeană se poate produce doar în condiţiile unui

221
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

stat descentralizat / Tudor Coşleţ; Una din problemele pe care le au aleşii locali este
lipsa accesului la finanţe / Steve River; Aleşii PPCD vor fi sprijiniţi şi dincolo de Prut
/ Marian Dobre; Spiritul schimbării vine din conştiinţa noastră / Alexandru
Corduneanu; Noi colaborăm cu tânăra generaţie / Veaceslav Coşcodan; Oamenii se
orientează spre candidaţii creştin-democraţi / Olga Borş.

1407. Meşca, Gheorghe. Ecoul împuşcăturii din inima pădurii : dialog cu


Gh. Meşca, şeful Gărzii forestiere din cadrul Agenţiei de Stat pentru Silvicultură
″Moldsilva″ / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 7 mart. – P.
5; Голос народа. – 2008. – 7 марта. – Р. 5.

1408. Osman, Sergiu. Lunarul ″Stop accidentelor rutiere! Viaţa are prio-
ritate – 2008″ indică asupra unor tendinţe de stabilizare a situaţiei la trafic : interviu
acordat de S. Osman, şeful D.P.I. a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova / con-
semnare : Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2008. – 28 mart. – P. 6.

1409. Robu, Nicolae. Se pregăteşte o diversiune : a face să falimenteze


″Apă-Canal Străşeni″, a vinde întreprinderea la licitaţie şi a obliga oraşul să răscum-
pere sondele de la noul proprietar : [interviu cu N. Robu, preş. raionului Străşeni] /
consemnare : Elena Zamura // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 14 mart. – P. 1,
6; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 14 марта. – P. 1, 6.

1410. Усатый, Александр. Александр Усатый : ″Все проблемы мо-


лодежи для нас – главные″ : [интервью с зам. примара мун. Бэлць] / интервью
взяла Майя Ионко // Кишин. новости. – 2008. – 14 марта. – Р. 3.

1411. Устюгова, Наталья. Горжусь тем, что живу в Конгазе : [о при-


маре села Конгаз, Комрат. р-на, Демьяне Карасени] / Наталья Устюгова // Не-
зависимая Молдова. – 2008. – 4 марта.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1412. Maican, Eduard. Faptele ostaşilor care şi-au jertfit viaţa pentru in-
dependenţa Republicii Moldova nu sunt apreciate la justa valoare : [interviu cu E.
Maican, peş. Uniunii Naţ. a Veteranilor Războiului de la Nistru] / interviu realizat de
Victor Tănase // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 6 mart. – P. 3.

1413. Ţăranu, Mariana. Războiul de pe Nistru – tragedia noastră comu-


nă : [pe marginea conf. şt.-practice "Războiul de pe Nistru : 16 ani de la declanşa-
re", 24 febr. Mişcarea Acţiunea Europeană] / Mariana Ţăranu // Lit. şi arta. – 2008. –
6 mart. – P. 8.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1414. Ursul, Mihail. O ţară a surzilor : [despre activitatea Soc. Surzilor :
interviu cu M. Ursul, preş. Soc. Surzilor din Rep. Moldova, Olga Corjan, preş. filialei
teritoriale Chişinău şi Natalia Babici, trad.-referent] / consemnare : Marina Timotin //
Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 14 mart. – P. 11; Альянс Moldova Noastră. –
2008. – 14 марта. – P. 4.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


1415. Mihăeş, Roman. Informare, consultare, educare : [interviu cu R.
Mihăeş, preş. Ligii pentru Apărarea Drepturilor Consumatorilor] / consemnare : Vio-
rica Chirilov // Capitala. – 2008. – 14 mart. – P. 7; Столица=Capitala. – 2008. – 14
марта. – P. 7.

368 Asigurări
1416. Caracteristica pieţei de asigurări a Republicii Moldova în anul
2007 // Eco. – 2008. – 26 mart. – P. 2.

1417. Petrov, Viorica. IPB Delta Asigurări a venit pe termen lung pe pia-
ţa asigurărilor din R. Moldova : [interviu cu V. Petrov, dir. gen. al companiei de asi-
gurări IPB Delta Asigurări] / interviu realizat de Vlad Frunză // Eco. – 2008. – 12
mart. – P. 4-5.

1418. Коваленко, Ирина. Знаковые события на страховом рынке :


[по итогам 2007 г.] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 28 марта. –
Р. 10.

1419. Руссу, Георгий. Быть здоровым – и модно, и можно : [интер-


вью с генер. дир. Нац. компании мед. страхования Г. Руссу] / записали : Ольга
Власова, Наталья Ординат, Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 14
марта. – Р. 1, 3.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1420. Buga, Liuba. Schimbări în favoarea copilului : [reformarea siste-
mului educaţional] / Liuba Buga // Făclia. – 2008. – 15 mart. – P. 8.

223
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1421. Cojocaru, Tudor. Planul de dezvoltare instituţională – plan strate-


gic sectorial de termen mediu : [aspecte educaţionale] / Tudor Cojocaru // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 13 mart. – P. 2.

1422. Colesnic, Iurie. Un ministru visat de Basarabia : [Spiru Haret


(1851-1912)] / Iurie Colenic // Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 10.

1423. Hăbăşescu, Tamara. Să acceptăm şi alte unghiuri de vedere :


[probl. libertăţii în educaţie] / Tamara Hăbăşescu // Făclia. – 2008. - 22 mart. – P. 8.

1424. Ivanov, Dumitru. Guvernarea vrea să scape de oamenii incomozi


: [situaţia din învăţămînt : interviu D. Ivanov, deputat PDM] // Democraţia. – 2008. –
4 mart. – P. 3.

1425. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Doar împreună putem ţine piept


provocărilor timpului : [rolul educativ al şc.] / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Capi-
tala. – 2008. – 28 mart. – P. 15; Столица=Capitala. – 2008. – 28 марта. – P. 15.

1426. Nazariu, Svetlana. Nici un copil în afara atenţiei! : [activităţi edu-


cative] / Svetlana Nazariu // Capitala. – 2008. – 28 mart. – P. 15; Столица=Capitala.
– 2008. – 28 марта. – P. 15.

1427. Ovdin, Tatiana. Promovarea educaţiei pentru drepturile omului /


Tatiana Ovdin // Univers pedagogic pro. – 2008. – 6 mart. – P. 6.

1428. Pagini de pedagogie practică : [sistemul educaţional al DGÎTS din


raionul Străşeni] // Univers pedagogic pro. – 2008. – 6 mart. – P. 4.

1429. Prodaniuc, Marina. Mama ca învăţătoare : [educaţia în familie] /


Marina Prodaniuc // Făclia. – 2008. – 15 mart. – P. 12.

1430. Ţvircun, Victor. Moldova trebuie să se alinieze la standardele in-


ternaţionale de utilizare a tehnologiilor informaţionale în învăţământ : (interviu acor-
dat Agenţiei Inf. ″Moldpres″ de către V. Ţvircun, ministru al Educaţiei şi Tineretului)
// Moldova suverană. – 2008. – 6 mart.
(Vezi de asemenea Nr 1401)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1431. Andriţchi, Eugenia. Tema : ″Strategii de dezvoltare a gîndirii criti-
ce la orele de fizică″ / Eugenia Andriţchi // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 13.

224
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1432. Aştifeni, Rodica. Orientarea practică în procesul studierii materia-


lului geometric în clasele a III-a – a IV-a / Rodica Aştifeni // Făclia. – 2008. – 29
mart. – P. 6.

1433. Barbacaru, Anastasia. Utilizarea exerciţiilor în dezvoltarea voca-


bularului elevilor claselor gimnaziale / Anastasia Barbacaru // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 6 mart. – P. 6.

1434. Benzari, Maria. ″Timpul – mai preţios ca aurul″ : [lecţie demonstra-


tivă la orele de lb. şi lit. rom. în cl. XII-a] / Maria Benzari // Făclia. – 2008. – 22 mart.
– P. 5.

1435. Chiperi, Rodica. Educaţia toleranţei prin intermediul istoriei / Ro-


dica Chiperi // Univers pedagogic pro. – 2008. – 27 mart. – P. 6.

1436. Cotos, Mariana. Algoritmul de analiză a textelor literare în ciclul


primar / Mariana Cotos // Făclia. – 2008. – 8 mart. – P. 5.

1437. Creciun, Nadejda. Utilizarea Sistemului Multimedia în procesul de


predare a limbii române în şcoala alolingvă – un imperativ al timpului / Nadejda
Creciun // Univers pedagogic pro. – 2008. – 13 mart. – P. 5.

1438. Cucer, Viorica. ″Brăţara de aur″ de Aurel Scobioală : [în sprijinul


predării lecţiei de lb. rom., cl. a 2-a] / Viorica Cucer // Făclia. – 2008. - 22 mart. – P.
4.

1439. Frunze, Viorica. Utilizarea soft-urilor educaţionale Power Point în


optimizarea studierii limbii franceze / Viorica Frunze // Univers pedagogic pro. –
2008. – 13 mart. – P. 6.

1440. Furnica, Tatiana. Proiect didactic la educaţia muzicală : [pentru cl.


a 8-a] / Tatiana Furnica // Univers pedagogic pro. – 2008. – 13 mart. – P. 4.

1441. Gherega, Ştefan. Gândire şi creativitate în jocul matematic / Şte-


fan Gherega // Univers pedagogic pro. – 2008. – 27 mart. – P. 5.

1442. Golban, Maria. La lecture analytique a toutes les étapes de


l’enseignement du français / Maria Golban // Univers pedagogic pro. – 2008. – 27
mart. – P. 7.

225
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1443. Guţuleac, Dumitru. Tema : Forţa : proiect didactic la fizică / Dumi-


tru Guţuleac // Făclia. – 2008. - 22 mart. – P. 11.

1444. Herţa, Valentina. ″Soyez polis″ par Jacques Prevert : (travailler le


poeme) / Valentina Herţa // Univers pedagogic pro. – 2008. – 6 mart. – P. 7.

1445. Leahu, Rodica. Modalităţi de rezolvare a problemelor simple şi


compuse în clasa I / Rodica Leahu // Făclia. – 2008. – 29 mart. – P. 6.

1446. Luchian, Viorica. Motivaţia – o provocare spre învăţare : [în pro-


cesul de predare a istoriei] / Viorica Luchian // Făclia. – 2008. – 29 mart. – P. 3.

1447. Olari, Stela. Dezvoltarea creativităţii la lecţie Le theme : ″Aimons


les fleurs!″ / Stela Olari // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 4.

1448. Postolachi, Petru. Organizarea lecţiei în baza curriculum-ului mo-


dernizat : [la orele de biologie în cl. a 11-a, tema ″Analizatorul cutanat″] / Petru
Postolachi // Făclia. – 2008. – 29 mart. – P. 5.

1449. Pşenicinîi, Angela. Pe aripa lecturii ″Bărbatul cel harnic″ : [tema


″Hărnicia″ în cl. a 3-a] / Angela Pşenicinîi // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 13.

1450. Rotaru, Maria. Rolul derivatei întâi în studiul funcţiilor : cl. a 11-a,
profil real / Maria Rotaru // Univers pedagogic pro. – 2008. – 20 mart. – P. 6.

1451. Surlaru, Emilia. Le developpement des competences


comunicatives-discursives / Emilia Surlaru // Univers pedagogic pro. – 2008. – 13
mart. – P. 6.

1452. Şargu, Tatiana. Metode şi tehnici de îmbunătăţire a calităţii proce-


sului de predare–învăţare / Tatiana Şargu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 13
mart. – P. 7.

1453. Şchiopu, Ecaterina. Sunetul [f] şi literele F, f : lecţie în cl. 1-a /


Ecaterina Şchiopu // Făclia. – 2008. – 8 mart. – P. 5.

1454. Tentiuc, Lidia. Rolul istoriei orale în cadrul lecţiilor de istorie con-
temporană / Lidia Tentiuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 20 mart. – P. 7.

1455. Trifan, Aurelia. Personalităţi istorice : Decebal şi Traian : [la orele


de ist. în cl. a 4-a] / Aurelia Trifan // Făclia. – 2008. – 15 mart. – P. 13.

226
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1456. Troian, Veaceslav. Zerourile funcţiei de gradul al doilea /


Veaceslav Troian // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 3.

1457. Untilov, Vera. Un ″caprice″ ou une necessite? : [aspecte ale pre-


dării creative] / Vera Untilov // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 4.

1458. Zaporojan, Angela. Activitatea extracurriculară ″Neînţelegerea″ :


[concurs în cadrul decadei fizicii] / Angela Zaporojan // Univers pedagogic pro. –
2008. – 13 mart. – P. 5.

1459. Буздуган, Анна. Игра-конкурс ″Звездный час″ : [в помощь пре-


подаванию рус. яз.] / Анна Буздуган // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 4.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară


1460. Bagrii, Angela. Detest monotonia la lecţie / Angela Bagrii // Făclia.
– 2008. – 15 mart. – P. 8.

1461. Berezovschi, Nelly. ″Prin implicarea în politică am avut posibilita-


tea să ajut mai multă lume″ : interviu cu N. Berezovschi, dir. Liceului ″Mihai Viteazul″
din Chişinău / a dialogat Natalia Porubin // Democraţia. – 2008. – 18 mart. – P. 15.

1462. Bijuteria de pa malul Nistrului Liceul din Copanca, Căuşeni // Fă-


clia. – 2008. – 1 mart. – P. 10-11. – Cuprins : ″Oamenii deştepţi sînt cea mai bună
enciclopedie″ / Victor Afanasiuc; Oază de cultură, lumină şi inteligenţă / Andrei
Toderaşcu; Am fost apreciaţi de UNICEF / Elena Nicul; Ieri elevă – azi profesoară /
Ecaterina Gheorghiţă; Comunicarea eficientă – baza relaţiei profesor – elev /
Zinaida Cernov; Liceul trebuie să fie o instituţie prestigioasă / Valentin Nicul; Liceul
meu – mîndria mea / Irina Şcaterman; Cunoaşterea unei limbi străine – o necesitate
vitală / Vera Covaliov; Muzeul – focar al iubirii de neam / Elena Şcaterman; Forma-
rea personalităţii elevului / Galina Protasov.

1463. Boguşevschi, Iuliana. Pedagogii din Găgăuzia solicită modifica-


rea procedurii de organizare a BAC-ului / Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2008. – 8
mart. – P. 4.

1464. Burlacu, Olga. Mademoiselle Cendrillon : activite extracurriculaire


/ Olga Burlacu // Făclia. – 2008. - 22 mart. – P. 11.

227
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1465. Cărăuş, Maria. Activitate extraşcolară pentru elevi şi părinţi : [sub-


iect : ″O societate sănătoasă începe cu o familie armonioasă″] / Maria Cărăuş //
Făclia. – 2008. – 29 mart. – P. 5.

1466. Chiperi, Rodica. Pledez pentru o societate a toleranţei : activita-


tea extraauditorială / Rodica Chiperi // Univers pedagogic pro. – 2008. – 20 mart. –
P. 7.

1467. Cibotaru, Anatolie. Prestarea la matematică : ce-ai făcut, noapte,


cu testul, de-i atît de-ntunecat? / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 3.

1468. Ciocan, Alexandru. Tineri, voinici, curajoşi : scenariu al concursu-


lui sportiv / Alexandru Ciocan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 20 mart. – P. 5.

1469. Curtescu-Marinciuc, Tamara. Un deziderat al oricărei reforme –


formarea personalităţii umane : (între declaraţie şi realitate) / Tamara Curtescu-
Marinciuc // Făclia. – 2008. – 8 mart. – P. 4.

1470. Dobîndă, Nadina. Există o criză a valorilor în mediul şcolar? : [in-


terviu cu N. Dobîndă, manager educaţional la Liceul Teoretic ″Ion Creangă″,
Zîrneşti, Cahul] / consemnare : Valentina Stoica // Făclia. – 2008. - 22 mart. – P. 6.

1471. Filip, Iulian. Descrierea senzaţiilor de viaţă şi de trecere : [in me-


moriam Liliei Filip, dir. Liceului ″Dante Alighieri″] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. –
6 mart. – P. 6.

1472. Gnatiuc, Lucia. Liceul Teoretic român-francez ″Gheorghe Asachi″


se confruntă cu mai multe probleme / Lucia Gnatiuc // Flux continuu. Studentul. –
2008. – 25 mart. – P. 3.

1473. Golub, Nadejda. O serbare de suflet : ″Niciodată iarna n-a fost


mai frumoasă″ / Nadejda Golub // Făclia. – 2008. – 15 mart. – P. 14.

1474. Gorun, Elena. Concursul trebuie desfăşurat în condiţiile şcolii în


care muncim : [pe marginea organizării concursului ″Pedagogul anului″] / Elena
Gorun // Făclia. – 2008. – 15 mart. – P. 3.

1475. Iachim, Ion. Conlucrare cu parteneri europeni : [despre activitatea


Liceului Teoretic ″Universul″ din satul Scoreni, raionul Străşeni] / Ion Iachim // Uni-
vers pedagogic pro. – 2008. – 6 mart. – P. 5.

228
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1476. Iaconi, Nina. Eficienţa managerială dobîndită în alianţă cu


autodirijarea : dialog cu N. Iaconi, dir. adjunct la Liceul Teoretic ″V. Alecsandri″,
Colibaşi, Cahul / interlocutor : Valentina Stoica // Făclia. – 2008. - 22 mart. – P. 12.

1477. Munteanu, Grigore. Şezătoare literară dedicată scriitorilor clasici /


Grigore Munteanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 13 mart. – P. 7.

1478. Musteaţă, Inga. Gimnaziul ″Mihai Viteazul″ – şcoală în care copiii


descoperă frumosul : [pe marginea activităţii gimnaziului din Străşeni] / Inga Mus-
teaţă // Univers pedagogic pro. – 2008. – 6 mart. – P. 5.

1479. Noviţchi, Raisa. Orizontul speranţelor – Liceul Teoretic ″D.


Cantemir″ din Crasnoarmeiscoe / Raisa Noviţchi // Făclia. – 2008. – 8 mart. – P. 6.

1480. Novoloacă, Dumitru. Căile de îmbunătăţire a activităţilor extraşco-


lare la educaţia fizică / Dumitru Novoloacă // Univers pedagogic pro. – 2008. – 20
mart. – P. 7.

1481. Patraşcu, Lucia. Portretul profesional al pedagogului / Lucia


Patraşcu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 27 mart. – P. 6.

1482. Refacerea la propriu şi la figurat e o ipostază a Liceului Teoretic


″Tabani″ : [raionul Briceni] // Făclia. – 2008. – 8 mart. – P. 8-9. – Cuprins : Elevul să
ştie şi să poată spune : [dialog cu Leonid Guţu, dir. al Liceului Teoretic din Tabani,
raionul Briceni] / dialog de Vlad Sărătilă; Parteneriate pentru copii / Gheorghe Găi-
nă; Un test la disciplina democraţie / Marina Banciu; Tabani – un tînăr sat cu secole
în cîrcă / Angela Cucereavăi, Oxana Căpăţînă; Un dascăl din baladă / Veronica
Robu; Fă-ţi timp pentru toate / Maria Chicaroş; Copilul din noi se joacă cu copiii /
Svetlana Chisari.

1483. Roşca, Haralampie. Teza semestrială la geografia fizică generală


în clasa a X-a / Haralampie Roşca // Univers pedagogic pro. – 2008. – 27 mart. – P.
6.

1484. Rotaru, Tatiana. Formarea cadrului didactic în conformitate cu


noile realităţi sociale şi educaţionale / Tatiana Rotaru // Univers pedagogic pro. –
2008. – 27 mart. – P. 5.

1485. Rudei, Liuba. ″Toleranţa de gen. Masculinitate şi feminitate″ : oră


educativă în cl. a 10-a / Liuba Rudei // Făclia. – 2008. – 15 mart. – P. 9.

229
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1486. Rusu, Tudor. De ce elevul nu trebuie să se teamă de şcoală şi


pedagog? / Tudor Rusu // Făclia. – 2008. - 22 mart. – P. 7.

1487. Rusu, Tudor. Şcoala ar trebui să fie categoric alta? De ce? / Tu-
dor Rusu // Făclia. – 2008. – 8 mart. – P. 14.

1488. Sava, Panfil. Adept adevărat al sportului : [Vladimir Sultan, prof.


de educaţie fizică la şc. medie Cocieri, Dubăsari] / Panfil Sava // Sport plus. – 2008.
– 18 mart. – P. 6.

1489. Stoica, Valentina. Exemplu de inteligenţă şi perspicacitate peda-


gogică : [Victor Costaş, prof. la Liceul ″M. Eminescu″ din Cahul] / Valentina Stoica //
Făclia. – 2008. – 15 mart. – P. 2.

1490. Strajesco, Natalia. Educaţia economică în instituţiile de învăţă-


mânt : [preuniv.] / Natalia Strajesco, Valentina Olaru // Capitala. – 2008. – 28 mart. –
P. 16; Столица=Capitala. – 2008. – 28 марта. – P. 16.

1491. Şchiopu, Ecaterina. Ora astrală : (concurs de inteligenţă) / Ecate-


rina Şchiopu // Făclia. – 2008. - 22 mart. – P. 6.

1492. Ungureanu, Lidia. Dumitru Bunescu şi idealul său : [pedagog la


Gimnaziul Nr. 2 din satul Chetrosu, Drochia] / Lidia Ungureanu // Făclia. – 2008. -
22 mart. – P.12.

1493. Valuţă, Anastasia. Ghid pentru profesor : [în sprijinul utilizării con-
versaţia – metodă didactică la orele de lit. rom.] / Anastasia Valuţă // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 13 mart. – P. 6.

1494. Voinu, Lidia. ″Cum ne petrecem timpul liber″ : oră educativă în cl.
a 9-a] / Lidia Voinu // Făclia. – 2008. – 15 mart. – P. 9.

1495. Zaporojan, Angela. Problematizarea – calea spre creativitate /


Angela Zaporojan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 27 mart. – P. 4.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1496. Andronic, Silvia. Continuitatea dintre învăţământul preşcolar şi
cel primar / Silvia Andronic // Univers pedagogic pro. – 2008. – 13 mart. – P. 4.

1497. Băxăneanu, Valentina. Calculatorul în ciclul primar / Valentina


Băxăneanu // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 7.

230
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1498. Branişte, Violeta. Primăvară, bun sosit! : oră de dirigenţie în cl. a


3-a / Violeta Branişte // Făclia. – 2008. – 29 mart. – P. 4.

1499. Calmîc, Maria. Obiectivul – pictogramă (schemă), ca modalitate


de intensificare a motivaţiei învăţării la elevii mici / Maria Calmîc // Făclia. – 2008. -
22 mart. – P. 5.

1500. Nichita, Viorica. Ce spun copiii despre modul de viaţă sănătos,


despre igiena alimentării : [oră didactică în cl. a 3-a] / Viorica Nichita // Făclia. –
2008. – 1 mart. – P. 14.

1501. Nicula, Irina. Educaţia corectă a copiilor azi – societatea sănătoa-


să de mâine : [interviu cu I. Nicula, dir.-educator al Grădiniţei nr. 2 din Străşeni] /
consemnare : Inga Musteaţă // Univers pedagogic pro. – 2008. – 6 mart. – P. 4.

1502. Osipov, Natalia. Proiect integrat în instituţiile preşcolare / Natalia


Osipov // Univers pedagogic pro. – 2008. – 20 mart. – P. 6.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional.


Şcoli, institute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1503. Bazzo, Anne-Maria. De la specialităţile de deservire la cele din
transportul auto ar putea fi doar un pas : [interviu cu A.-M. Bazzo, inspectoare în
cadrul proiectului de optimizare a învăţământului profesional-tehnic] / p. realizată de
Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2008. – 8 mart. – P. 7.

1504. Boico, Marcela. Şcoala profesională nr. 1 din Chişinău între tradi-
ţie şi modernitate / Marcela Boico // Univers pedagogic pro. – 2008. – 20 mart. – P.
8.

1505. Danu, Dumitru. Un om al respectului ... : [interviu cu D. Danu, dir.


Colegiului de Ecologie din Chişinău] / consemnare : Iuliana Boguşevschi // Făclia. –
2008. – 8 mart. – P. 10.

1506. La Colegiul Politehnic din Chişinău Europa e aproape ca la ea


acasă / p. de Mihai Bendas // Făclia. – 2008. – 8 mart. – P. 12-13.

1507. Onicov, Eugen. 195 ani de la înfiinţarea Seminarului teologic din


Chişinău (1813-2008) / Eugen Onicov, Rodica Slivca // Altarul credinţei. – 2008. –
13 mart. – P. 10.

231
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1508. Raileanu, Anatol. Condiţii bune pentru a însuşi o profesie : [activi-


tăţi reprezentative la Şc. de Meserii nr. 10, Briceni] / Anatol Raileanu // Univers pe-
dagogic pro. – 2008. – 13 mart. – P. 8.

1509. Rusu, Tudor. Un deschizător de drumuri, Viorica Dobîndă : [dir. al


Şc. profesional-tehnice nr. 94] / Tudor Rusu // Făclia. – 2008. – 15 mart. – P. 7.

1510. Salii, Ana. Evaluarea creativităţii / Ana Salii // Univers pedagogic


pro. – 2008. – 27 mart. – P. 7.

1511. Tichie, Olga. Practica pedagogică în formarea pedagogului : [la


Colegiul Ped. "Alexei Mateevici"] / Olga Tichie // Făclia. – 2008. – 15 mart. – P. 14.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1512. Ababii, Ion. Profesorul Eugen Maloman, octogenar : [pedagog şi
chirurg] / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 mart. – P. 4.

1513. Boghiu, Eugenia. Învăţămîntul superior canadian – cîteva realităţi


/ Eugenia Boghiu // Făclia. – 2008. - 22 mart. – P. 9.

1514. Bounegru, Tudor. Platforma Antrenare : [prin aplicarea instruirii


computerizate la Univ. de Stat din Moldova] / Tudor Bounegru, Oleg Gurduza //
Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 5. – Art. 1 : 23 febr.

1515. Bujor, Virginia. Dorim să le arătăm tinerilor că şi în Moldova îţi


poţi construi un viitor : [interviu cu V. Bujor, dir. Centru univ. de inf. şi orientare pro-
fesională, Univ. de Stat din Moldova] / consemnare : George Iosip // Flux continuu.
Studentul. – 2008. – 18 mart. – P. 3.

1516. Cazacu, V. Instruirea economică a fost şi rămîne unul dintre punc-


tele forte ale FEMREI : [interviu cu V. Cazacu, decan al Fac. Economie Mondială şi
Relaţii Economice Int., Inst. de Relaţii Int. din Moldova] // Moldova suverană. –
2008. – 28 mart.

1517. Golobciuc, Valentin. Ora publică de Ziua Mondială a studenţilor :


fragm. / Valentin Golobciuc // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 15.

1518. Guţu, Vladimir. FRIŞP – instruirea specialiştilor de înaltă calificare


profesională în domeniul relaţiilor internaţionale : [interviu cu V. Guţu, decan al Fac.

232
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Relaţii Int. şi Ştiinţe Politice, Inst. de Relaţii Int. din Moldova] // Moldova suverană. –
2008. – 27 mart.

1519. Iosip, George. Universităţile europene au nevoie de o mai mare


diversificare pentru a fi competitive / George Iosip // Flux continuu. Studentul. –
2008. – 4 mart. – P. 6.

1520. Muraru, Elena. Tinerii de astăzi trebuie să aibă o motivaţie pentru


a învăţa : [interviu cu E. Muraru, prorector al Univ. de Stat din Moldova pentru activi-
tatea didactică] / a consemnat George Iosip // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 11
mart. – P. 3.

1521. Personalitate notorie în domeniul culturii fizice şi a sportului :


[Veaceslav Manolache, rector al Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport] / Alexan-
dru Mariţ, Nicolae Vizitei, Viorel Dorgan, ... // Sport plus. – 2008. – 11 mart. – P. 4.

1522. Rîşneac, Boris. Pasiunea de a făuri : [Veaceslav Manolache, rec-


tor al Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, la 50 de ani de la naştere] / Boris
Rîşneac // Moldova suverană. – 2008. – 11 mart.

1523. Tinica, Anatolie. Zilele Basarabiei la Constanţa, eveniment patro-


nat de preşedintele României : interviu cu A. Tinica, vicepreş. al Asoc. Studenţilor
Basarabeni din Constanţa / a consemnat Nicolae Federiuc // Flux continuu. Studen-
tul. – 2008. – 11 mart. – P. 4.

1524. Tofan, Eugenia. ″Pasiunea pentru drept am avut-o întotdeauna″ :


Ion Guceac, dr. hab. în drept, prof. univ. / Eugenia Tofan, Natalia Lupan // Dreptul. –
2008. – 28 mart. – P. 3.

1525. Vartic, Andrei. Profesorul Boris Vizir şi filosofia ne-pieirii : [80 de


ani de la naştere] / Andrei Vartic // Lit. şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 8.

1526. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : ″Сегодняшняя мо-


лодежь – это наше завтра″ : [по материалам выступления президента Респ.
Молдова на торжестве, посвящ. открытию Года молодежи, 29 февр. 2008] //
Независимая Молдова. – 2008. – 4 марта.

1527. Галий, Виктория. Виктория Галлий : ″Будущее за теми, кто


динамичен, мобилен и способен общаться на разных языках″ : [интервью с
дир. Междунар. центра иностр. яз. ILTC] / записала Татьяна Кропанцева //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 22 марта. – Р. 20.

233
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1528. Иванова, Милена. Единое европейское пространство высше-


го образования : [по материалам междунар. семинара ″Внедрение Болон. про-
цесса и систем ″лиценциат″, ″мастерат″ и ″докторат″ в странах Централ. и Вос-
точ. Европы. Проблемы и перспективы″, 28 февр. – 1 марта 2008, Кишинэу] /
Милена Иванова // Кишин. обозреватель. – 2008. – 6 марта. – Р. 17.

1529. Соломон, Дмитрий. АТИК : готовим кадры для транспортной


логистики : интервью с ректором Акад. транспорта, информатики и коммуника-
ций Д. Соломон / записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. –
2008. – 27 марта. – Р. 15.

1530. Трусевич, Николай. Современный Гуманитарный Институт:


глубокие знания плюс востребованность : [Бэлць : интервью с дир. Н. Трусеви-
чом] / записала Майя Ионко // Кишин. новости. – 2008. – 14 марта. – Р. 4.

1531. Тудосе, Олеся. Олеся Тудосе : ″Кишиневская молодежь ак-


тивнее, чем ее ясские сверстники. Это показало наше исследование″ : [интер-
вью с президентом Ассоц. Европ. Студентов в Кишинэу] / записала Надежда
Лазарь // Analytique Moldpresa. – 2008. – 22 марта. – Р. 8, 17.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
1532. Apetri, Dumitru. De la murmurul duios de fluier ... : folcloristul Tu-
dor Colac la 60 de ani / Dumitru Apetri // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 mart. – P.
15.

1533. Băieşu, Nicolae. Debutul lui Alexie Mateevici în folcloristică şi et-


nografie / Nicolae Băieşu // Lit. şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 6.

1534. Băieşu, Nicolae. Tudor Colac – etnolog de vocaţie / Nicolae


Băieşu // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 6.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


1535. Buliga, Valentina. Valentina Buliga : ″Dacă mai multe femei se vor
implica în politică, lucrurile se vor schimba spre bine″ : [interviu cu preş. Org. de
femei în cadrul PDM] / consemnare : Arina Roşca // Democraţia. – 2008. – 4 mart. –
P. 4-5.

234
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1536. Ciobanu, Raisa. Mamele noastre : [omagiu Femeii] / Raisa


Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 1.

1537. Ciornei, Vsevolod. Sărbătoarea imposibilităţii de a exista altfel :


[femeia în context social] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 7 mart. – P. 2.

1538. Dacă nu ar fi existat o zi a femeilor, ea ar fi trebuit inventată / con-


semnare : Nadina Gheorghiţă, Viorica Chirilov, Doina Maleş, ... // Capitala. – 2008.
– 7 mart. – P. 8-9; Столица=Capitala. – 2008. – 7 марта. – P. 8-9. – Cuprins : Con-
sider că femeia nu este astăzi apreciată la justa valoare / Nina Costiuc; Înainte ca
alţii să ne respecte, să ne respectăm noi / Galina Bostan; Într-o societate de tip
patriarhal potenţialul femeii rămâne în mare parte nevalorificat / Loretta Handrabura;
Aş dori ca la posturile de conducere să fie numai femei / Valentina Patraş; Societa-
tea pune pe umerii femeii prea multe responsabilităţi / Valentina Cojocaru; Femeia
merită mai mult decât aprecierea ce i se dă / Aurelia Porumbescu; Pentru mine,
această sărbătoare este una deosebită încă din copilărie / Ana Ivaniţkaia; Prefer să
nu marchez evenimentul / Ala Mândâcanu.

1539. Femeile vor fi reprezentate în mod egal cu bărbaţii pe lista electo-


rală a PPCD pentru alegerile din 2009 : [materiale ale Conf. Doamnelor Creştin-
Democrate, 16 mart. 2008, Chişinău] / p. realizate de Alex Luca, Virginia Roşca //
Flux continuu : ed. de vineri – 2008. – 21 mart. – P. 6-7. – Cuprins : Femeile consti-
tuie o categorie social-culturală extrem de importantă, în vederea realizării reforme-
lor democratice / Monica Babuc; Contribuţia femeilor în PPCD nu este deloc mai
mică decât cea a bărbaţilor / Iurie Roşca; Fiecare suntem utili acolo unde putem să
facem asta / Adriana Chiriac; Partidul Popular Creştin Democrat a atins cel mai înalt
grad posibil de promovare a femeii în politică / Valentina Şerpu; Nici o şcoală fără
de Dumnezeu / Elena Popov; Dacă dorim să avem o societate prosperă, trebuie să
apărăm, în primul rând, femeia / Eugenia Stârcea; Secretul nostru, al doamnelor
creştin-democrate, a depăşit demult viziunea acceptată şi destul de confuză asupra
drepturilor şi rolului femeii în societate / Angela Aramă; Trebuie să avem curajul de
a ne face publice ideile şi opiniile / Natalia Petrea; Femeia poate sensibiliza opinia
publică prin manifestarea ei activă în cadrul societăţii / Natalia Mihai; Pentru a fi cele
mai bune este necesară o permanentă instruire / Liuba Stavinschi.

1540. Manea, Leonid. Recunoştinţa celor dragi să vă dea aripi pentru


noi succese : [mesaj de felicitare cu prilejul Zilei de 8 Martie al preş. Confederaţiei
Naţ. a Sindicatelor] / Leonid Manea // Vocea poporului. – 2008. – 7 mart. – P. 1;
Голос народа. – 2008. – 7 марта. – Р. 1.

235
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1541. Selina, Ana. Ne apărăm dreptul de a ne simţi femei : [mesajul A.


Selina, preş. al Consiliului Org. Femeilor din cadrul Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor
din Moldova, 28 febr. 2008] / consemnare : Aneta Voitun // Vocea poporului. – 2008.
– 7 mart. – P. 3; Голос народа. – 2008. – 7 марта. – Р. 3.

1542. Tarlev, Vasile. Să aveţi parte de o primăvară şi o Zi a femeii pline


de iubire : [mesaj de felicitare cu prilejul Zilei de 8 Martie al prim-ministrului Rep.
Moldova] / Vasile Tarlev // Vocea poporului. – 2008. – 7 mart. – P. 1; Голос народа.
– 2008. – 7 марта. – Р. 1.

1543. Tofan, Eugenia. ″În fiecare dimineaţă să ne bucurăm de viaţă şi


să apreciem frumosul!″ : Elena Constantinescu, notar, dr. în drept, conf. univ. / Eu-
genia Tofan, Natalia Lupan // Dreptul. – 2008. – 7 mart. – P. 4.

1544. Бошняга, Эмилия. Эмилия Бошняга : ″Надо укреплять инсти-


тут семьи, в противном случае, общество будет деградировать″ : [интервью с
активистом орг. ″Femeia Moldovei″] / записала Татьяна Кропанцева // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 8 марта. – Р. 8, 17.
(Vezi de asemenea Nr 1314, 1349)

398 Folclor
1545. Rusu, Dinu. Despre unele superstiţii / Dinu Rusu // Natura. –
2008. – Mart. (Nr 3). – P. 11.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1546. Cucereanu, Radion. Din tolba cu naturisme adunate de Radion
Cucereanu. Tristul şi norocosul destin al broaştelor ţestoase gigantice / Radion
Cucereanu // Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 4.

1547. Iaşcenco, Tudor. Sănătatea oamenilor şi a naturii, între lege şi fă-


rădelege : [aspecte ecologice] / Tudor Iaşcenco // Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). –
P. 3.

1548. Sandu, M. 22 martie – Ziua Internaţională a Apei : [aspecte de


protecţie a apelor naturale] / M. Sandu // Făclia. – 2008. – 22 mart. – P. 3.

236
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
1549. Cazac, Valeriu. ″Observaţiile asupra planetei noastre pentru un
viitor mai bun″ : interviu cu V. Cazac, dir. Serviciului Hidrometeorologic de Stat /
consemnare : Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2008. – 21 mart.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


1550. Bejenaru, Gherman. 22 martie – Ziua Mondială a Apei / Gherman
Bejenaru // Moldova suverană. – 2008. – 20 mart.

1551. Серенко, Л. Колыбель жизни : [роль воды] / Л. Серенко // Не-


зависимая Молдова. – 2008. – 20 марта.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
1552. Timuş, Asia. Asia Timuş : ″Ceva mai bun decât modificarea gene-
tică nu s-a inventat″ : [organisme modificate genetic : interviu cu conf. univ.] / con-
semnare : Ion Surdu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 mart. – P. 16.

578 Virusologie
1553. Colesnic, Iurie. Virusul a fost descoperit în Basarabia : [de către
biologul Dmitri Ivanovski] / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 mart.
– P. 17.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1554. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Aleasă de Providenţă pentru a dărui
Lumină ... : [despre Valeria Başcanschi, medic la Spitalul Clinic al Min. Sănătăţii] /
Liuba-Drăgostiţa Bujor // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 7.

1555. Friptuleac, Grigore. Impactul calităţii apei : [art. şefului Catedrei


Igienă a USMF ″Nicolae Testemiţanu″] / Grigore Friptuleac // Vocea poporului. –
2008. – 14 mart. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 14 марта. – Р. 6.

237
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1556. Palladi, Tudor. Să-i dăm Stejarului ce-i al Stejarului : [pe marginea
monogr. ″Nicolae Testemiţanu – un riguros stejar al neamului″ de Ion Stici] / Tudor
Palladi // Glasul. – 2008. – 27 mart. – P. 6.

1557. Гончар, Любовь. Что нам несет водопровод? : [интервью с


врачом-гигиенистом Муницип. центра превентив. медицины Л. Гончар] / бесе-
довала Вероника Понятовская // Кишин. новости. – 2008. – 21 марта. – Р. 4.

1558. Гросу, Аурел. Клинический протокол, как руководство к дей-


ствию : [интервью с пред. эксперт. совета Мин-ва здравоохранения Респ. Мол-
дова А. Гросу] / записала Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 14
марта. – Р. 29.

1559. Чобану, Георгий. Заботы ″неотложки″ : [интервью с дир. Нац.


науч.-практ. центра ургентной медицины Г. Чобану] / записала Татьяна Со-
ловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 13 марта. – Р. 19.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


1560. Verdeş, Vladimir. Sistemul farmaceutic tinde spre o dezvoltare
ascendentă : interviu cu V. Verdeş, dir. gen. al Agenţiei Medicamentului / a intervie-
vat : Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 7 mart.

1561. Вердеш, Владимир. Последний этап автоматизации в аптеч-


ной системе : [интервью с дир. Агентства по медикаментам В. Вердеш] // Ки-
шин. обозреватель. – 2008. – 13 марта. – Р. 18.

616 Patologie. Medicină clinică


1562. Musteaţă, Vasile. Leucemia – boala ″sângelui alb″ : [interviu cu V.
Musteaţă, medic hematolog la Inst. Oncologic] / consemnare : Rodica Sajin // Flux
continuu. Sănătate. – 2008. – 5 mart. – P. 3.

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


1563. Мушет, Георгий. Генетические факторы и окружающая среда
: [интервью с зав. каф. дерматовенерологии Гос. Ун-та Медицины и Фармации
им. Н. Тестемицану Г. Мушет] / записала Татьяна Антонович // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 28 марта. – Р. 28.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale

238
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1564. Moşneaga-Zoltur, Ala. Pielonefrita, o boală la modă : [interviu cu


A. Moşneaga-Zoltur, medic nefrolog] / consemnare : Svetlana Zgârcea // Flux conti-
nuu. Sănătate. – 2008. – 26 mart. – P. 3.

1565. Танасе, Адриан. Трансплантология : приживание на молдав-


ской почве : интервью с зав. Центром диализа и пересадки почки РКБ А. Тана-
се / записала Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 27 марта. – Р.
19.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
1566. Gligor, Vladimir. Hernia inghinală – boală de competenţă chirur-
gicală : interviu cu dr. V. Gligor, şef secţie chirurgie la Spitalul Feroviar / consemna-
re : Svetlana Zgârcea // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 12 mart. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1512)

618 Ginecologie. Obstetrică


1567. Ababii, Ion. Om al datoriei, om al cetăţii noastre medicale : [prof.
Petru Roşca, obstetrician-ginecolog] / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
24 mart. – P. 7.

1568. Moşin, Veaceslav. Sterilitatea în cuplu nu este un verdict : [inter-


viu cu V. Moşin, dir. Centrului Naţ. de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medica-
lă] / consemnare : Rodica Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 19 mart. – P. 3.

1569. Поклитару, Мария. Беременность и инфекции : [интервью с


доц. Каф. акушерства и гинекологии ф-та усовершенствования врачей Кишин.
Гос. Ун-та им. Н. Тестемицану М. Поклитару] / записала Ольга Власова // Но-
вое время. – 2008. – 21 марта. – Р. 6.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
1570. Grabovskii, Dmitrii. Curăţenia în capitală – o preocupare a fiecă-
ruia! / Dmitrii Grabovskii // Capitala. – 2008. – 14 mart. – P. 8; Столица=Capitala. –
2008. – 14 марта. – P. 8.

1571. Голбан, Михай. И разделяет нас вода … : [интервью с зам.


дир. по работе с клиентами АО ″Апэ-канал Кишинэу″ М. Голбан] / записала
Анна Янина // Независимая Молдова. – 2008. – 20 марта.

239
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1572. Иордан, Вячеслав. Агентство ″Apele Moldovei″ : курс на кон-


кретные дела : [интервью с генер. дир. агентства ″Apele Moldovei″ В. Иордан] /
интервью подготовила Майя Ионко // Кишин. новости. – 2008. – 21 марта. –Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1409)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
1573. Святченко, Иван. Охота пуще неволи : [пробл. защиты лесн. и
охотн. фондов] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 7 марта. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 1407)

631/638 Agricultură
634 Horticultură în general
1574. Bragari, Sergiu. Consumatorul are dreptul şi la puiet de pomi fruc-
tiferi veritabil : [interviu cu S. Bragari, pomicultor] / consemnare : Petru Poiată // Flux
continuu. Anchetă. – 2008. – 27 mart. – P. 3.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1575. Dungaciu, Dan. Funcţia politică a televiziunii-ca-spectacol / Dan
Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 7 mart. – P. 1, 3.

1576. Gârdea, Livia. Livia Gârdea : ″Nu pot să joc ştirea″ : [interviu cu
prezentatoarea ştirilor la TV 7] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de diminea-
ţă. – 2008. – 7 mart. – P. 9, 20.

1577. Guzun, Eugenia. Eugenia Guzun : ″Avem nevoie de o strategie de


lingă durată în relaţiile cu românii din afara Ţării″ : [interviu cu realizatoarea emisiunii
″Românii în lume″ de la Radio România Actualităţi] / consemnare : Angelina Olaru //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 mart. – P. 4-5.

1578. Ursachi, Gheorghe. ″Moldtelecom″ marchează 15 ani de activitate


: [art. dir. gen. al S.A. ″Moldtelecom″] / Gheorghe Ursachi // Moldova suverană. –
2008. – 28 mart.

240
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1579. Урсаки, Георге. ″Мы делали общее дело, результатом которо-


го можем по праву гордиться″ : интервью с генер. дир. АО ″Молдтелеком″ Г.
Урсаки / записала Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2008. – 28 мар-
та. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 1174)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


1580. Плэмэдялэ, Тудор. Умение быть здесь и сейчас : [60 лет со
дня рождения дир. Кишин. полиграфкомбината Федор Ктитор] / Тудор Плэмэ-
дялэ // Независимая Молдова. – 2008. – 4 марта.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
1581. Ботнару, Стела. Будущее мы создаем своими руками : [ин-
тервью с руководителем междунар. транспорт. компании ″Donatol – Trans″ С.
Ботнару] / беседовала Валентина Гражевская // Деловая Молдова. – 2008. – 7
марта. – Р. 3.

1582. Руссу, Тудор. ″Такси в Молдове – это не бизнес, это хобби″ :


[интервью с дир. АО ″Такси-сервиче″ Т. Руссу] / беседовал Игорь Фомин //
Экон. обозрение. – 2008. – 21 марта. – Р. 17.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


1583. Алексеев, Сергей. СМИ : любовь по правилам и без : [бизнес
и средства масс. информ.] / Сергей Алексеев // Деловая Молдова. – 2008. – 7
марта. – Р. 11.

1584. Сидоренко, Павел. О Кодексе БУСИДО в рекламном бизнесе


: [интервью с дир. ″AGD Group″ П. Сидоренко] / беседовал Игорь Фомин //
Экон. обозрение. – 2008. – 21 марта. – Р. 29.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1585. Chivriga, Viorel. Cotele pentru exportul vinului reprezintă un
avantaj pentru Republica Moldova : [interviu cu V. Chivriga, expert în agricultură] /
consemnare : Alex Luca // Flux continuu. Economic. – 2008. – 24 mart. – P. 3.

241
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1586. Dudko, Iurii. ″Acorex Wine Holding″ a realizat o nouă capodoperă


: interviu cu dir. marketing al companiei ″Acorex Wine Holding″, Iu. Dudko / con-
semnare : Alexei Lungu // Flux continuu : ed. de vineri – 2008. – 21 mart. – P. 3.

1587. Pâslaru, Eugen. Un elixir al sănătăţii : interviu cu E. Pâslaru, dir.


gen. al Fabricii de vin Sălcuţa SRL, raionul Căuşeni / consemnare : Nina Eşanu //
Dezvoltarea. – 2008. – 7 mart. – P. 4.

1588. Russu-Marin, Veronica. Vinurile moldoveneşti sunt gata să con-


cureze chiar şi cu cele franceze : [activitatea Asoc. "Ghilda" în exportul vinurilor :
interviu cu V. Russu-Marin, dir. executiv al ″Ghildei Vinurilor Moldoveneşti″] / a con-
semnat Stela Iaţco // Flux continuu. Economic. – 2008. – 3 mart. – P. 3.

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun


1589. Республика Молдова. Парламент. О табаке и табачных
изделиях : закон nr. 278-XVI от 14 дек. 2007 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 14
марта. – Р. 44-46.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea
generală
1590. Guţuleac, Ludmila. Calitatea o apreciază cumpărătorul, garanţia
o asigură producătorul : interviu cu L. Guţuleac, dir. gen. al fabricii de confecţii ICS
″Marthatex″ SRL, din oraşul Făleşti / consemnare : Irina Moşneaga // Dezvoltarea. –
2008. – 7 mart. – P. 5.

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică


1591. Микуша, Виктор. Виктор Микуша : ″Даже в дорогом салоне
самым ценным может оказаться ремонт, а вовсе не руки мастеров″ : [интервью
с пред. Союза парикмахеров и косметологов Молдовы] / записала Татьяна
Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 15 марта. – Р. 8, 17.

1592. Сушкевич, Владимир. ″Лебедь″ Сушкевича покорил Чикаго! :


[интервью с проф. визажистом В. Сушкевич] / вела беседу Елена Шатохина //
Новое время. – 2008. – 21 марта. – Р. 8.

242
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE


CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
1593. Covătaru, Cezar. Pentru eleganţă şi durabilitate : [interviu cu C.
Covătaru, dir. marketing al într. ″Hidroplasto″ din România] / consemnare : Ion
Proca // Glasul. – 2008. – 27 mart. – P. 2.

1594. Глазова, Татьяна. Программа развития промышленности


строительных материалов : [об Инвестиц. прогр. развития пром-сти строит.
материалов на 2008-2010 гг.] / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2008. – 14
марта. – Р. 36.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
1595. Chisnenco, Angela. Cooperarea Republica Moldova – Uniunea
Europeană : practici de dezvoltare urbană : [probl. de dezvoltare urbană a mun.
Chişinău] / Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 21 mart. – P. 6;
Столица=Capitala. – 2008. – 21 марта. – P. 6.

1596. Грозаву, Нистор. Нистор Грозаву : ″Весь мир живет в городах


с большой плотностью застройки″ : [интервью с вице-примаром по вопр. архи-
тектуры и градостроительства мун. Кишинэу] / записала Ольга Швейкина //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 6 марта. – Р. 7.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
1597. Гулла, Юрий. ″Всю жизнь я что-то собирал …″ : [интервью с
коллекционером предметов старины Ю. Гулла] / записала Татьяна Соловьева
// Кишин. обозреватель. – 2008. – 6 марта. – Р. 20.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1598. Rusu-Ciobanu, Valentina. Valentina Rusu-Ciobanu : ″Artistul păs-
trează codul cifrat al Timpului″ : [interviu cu artistul plastic] / consemnare : Nadina
Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 7 mart. – P. 13; Столица = Capitala. – 2008. – 7
марта. – P. 13.

243
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1599. Sisif, Aleksandr. ″Artistul îşi ajută naţiunea să nu dispară de pe


harta lumii″ : [interviu cu A. Sisif, dir. Inst. de Studii Futuristice din Moscova] / inter-
viu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 7 mart. – P. 8.

1600. Шатохина, Елена. Малгожата и ее странные люди : [о


творчестве пол. худож. Малгожаты Дмитрук] / Елена Шатохина // Новое время.
– 2008. – 14 марта. – Р. 6.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


1601. Covino, Alfredo. Reportaj fotografic despre imigranţi moldoveni,
premiat în Italia : [interviu cu A. Covino, fotograf italian] / consemnare : Ecaterina
Deleu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 14 mart. – P. 7.

78 MUZICĂ
1602. Barbu, Natalia. Natalia Barbu : ″Visele sunt cele care ne menţin în
viaţă″ : [interviu cu interpreta de muz. uşoară] / consemnare : Silvia Ursu // Timpul
sănătăţii. – 2008. – 7 mart. – P. 5. – (Supl. al ziarului ″Timpul de dimineaţă″).

1603. Cezara. ″Muzica trebuie să predomine în viaţa mea″ : [interviu cu


Cezara, interpretă] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 28 mart. – P. 12.

1604. Chiriac-Frecăuţanu, Ioana. Tudor Chiriac între muzică şi Dumne-


zeu : [compozitorul Tudor Chiriac] / Ioana Chiriac-Frecăuţanu // Lit. şi arta. – 2008. –
20 mart. – P. 6.

1605. ″În jazz, e imposibil să te opreşti″ : [interviu cu membrii trupei Jazz


band Trigon : Anatol Ştefăneţ, Vali Boghean, Dorel Burlacu, ...] / interviu realizat de
Mihai Creţu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 mart. – P. 7.

1606. Jacot, Tatiana. Tatiana Jacot vrea să convingă publicul că muzica


este cel mai frumos mod de a exprima sentimentele : [interviu cu interpreta de muz.
populară] / a consemnat Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2008. – 13 mart.

1607. Marchitan, Dana. Dana Marchitan : În muzică mă simt ca peştele


în apă : [interviu cu interpreta de muz. uşoară] / dialog susţinut de Angela
Chisnenco // Capitala. – 2008. – 7 mart. – P. 15; Столица=Capitala. – 2008. – 7
марта. – P. 15.

244
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1608. Panfili, Ruxanda. ″Viena mi-a dat şansa unei cariere de succes″ :
[interviu cu R. Panfili, vioristă] / pentru conformitate : Antonina Sârbu // Ziarul de
gardă. – 2008. – 6 mart. – P. 8.

1609. Porcesco, Cristina. Poetul viorii, Nicolae Botgros, la 55 de ani /


Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2008. – 5 mart.

1610. Pronin, Serghei. Motive româneşti în creaţia lui Ferenc Liszt :


[muzician (1811-1886)] / Serghei Pronin; trad. din lb. rusă // Lit. şi arta. – 2008. – 6
mart. – P. 8.

1611. Stratulat, Inesa. Inesa Stratulat : ″Încă nu mi-am spus ultimul cu-
vânt în muzică″ : [interviu cu interpreta] / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capita-
la. – 2008. – 21 mart. – P. 15; Столица = Capitala. – 2008. – 21 марта. – P. 15.

1612. Tamazlâcaru, Elena. Fenomenul Costel Busuioc : [tenor român] /


Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 6.

1613. Григоре, Сильва. Так здесь еще не пели : интервью с певи-


цей С. Григоре / записала Елена Узун // Деловая Молдова. – 2008. – 28 марта.
– Р. 12.

1614. Пожар, Сергей. Аристократ в рясе : [Михаил Березовский, му-


зыковед и педагог] / Сергей Пожар // Кишин. новости. – 2008. – 14 марта. – Р.
9.

1615. Райбург, Ян. Ян Райбург : ″В песне моя жизнь″ : [интервью с


исполнителем эстрад. музыки] / записала Елена Узун // Молд. ведомости. –
2008. – 28 марта. – Р. 6.

1616. Чиботару, Николай. Николай Чиботару : ″В песне – моя душа″


: [интервью с исполнителем нар. песен] / записала Елена Узун // Молд. ведо-
мости. – 2008. – 7 марта. – Р. 6.

IN MEMORIAM COMPOZITORULUI ŞI INTERPRETULUI – MIHAI DOLGAN


1617. Colesnic, Iurie. Pleacă un artist ... / Iurie Colesnic // Alianţa Mol-
dova noastră. – 2008. – 21 mart. – P. 3.

1618. Guţu, Alina. Mihai Dolgan a murit cântând / Alina Guţu // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 18 mart. – P. 3.
245
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1619. Ieşeanu, Vasile. Steaua lui Mihai Dolgan va dăinui peste neam şi
ţară / Vasile Ieşeanu // Moldova suverană. – 2008. – 19 mart.

1620. Mardari, Ion. Nu are cîntecul sfîrşit ... / Ion Mardari // Comunistul.
– 2008. – 21 mart. – P. 16; Коммунист. – 2008. – 21 марта. – Р. 16.

1621. Munteanu, Constantin. Primăvară, primăvară ... : scris. către Mi-


hai Dolgan / Constantin Munteanu // Moldova Mare. – 2008. – 25 mart.

1622. Popuşoi, Liliana. Mihai Dolgan : [portret de familie al interpretului


şi compozitorului] / Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri – 2008. – 21 mart.
– P. 12.

1623. Porcesco, Cristina. ″Plîng chitarele″ cu ″lacrimi amare″ la moartea


unui artist / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2008. – 18 mart.

1624. Proca, Ion. Norocul a rămas fără ″Noroc″ / Ion Proca // Glasul. –
2008. – 27 mart. – P. 7.

1625. Sârbu, Antonina. Numai dorul lui nu-l spune nimănui / Antonina
Sârbu // Ziarul de gardă. – 2008. – 20 mart. – P. 1, 8.

1626. Tamazlâcaru, Elena. Mihai Dolgan la braţ cu Primăvara Eternă ...


/ Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 20 mart. – P. 8.

1627. Tofan, Eugenia. Flori întîrziate pentru un mare artist / Eugenia


Tofan // Dreptul. – 2008. – 21 mart. – P. 1.

1628. Vartic, Andrei. Artistul optimist al timpului nostru tragic / Andrei


Vartic // Lit. şi arta. – 2008. – 20 mart. – P. 8.

1629. Михай Долган : [композитор и певец (1942-2008) : некролог] //


Независимая Молдова. – 2008. – 19 марта.; Кишин. новости. – 2008. – 21
марта. – P. 4. – Подписали : Владимир Воронин, Мариан Лупу, Василе Тарлев,
….

246
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1630. Cobileanski, Igor. ″A obţine râsul e cel mai greu″ : interviu cu re-
gizorul de film I. Cobileanski / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 21 mart. – P. 22.

1631. Cobileanski, Igor. ″Ajungem uşor la nivelul despre care se spune


că este internaţional sau compatibil cu cel al regiei din alte ţări″ : [interviu cu I.
Cobileanski, regizor de film] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 28 mart. – P. 8.

1632. Gherman, Marcel. Ficţiune şi realitate : [arta ficţiunii în cinemato-


grafie] / Marcel Gherman // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 24.

1633. Rusu, Iurie. Prin zbucium, din zbucium – spre stele, spre noi :
[despre Emil Loteanu, poet şi cineast : interviu cu Iu. Rusu, preş. al raionului Ocniţa]
/ consemnare : Gheorghe Ciocoi // Glasul. – 2008. – 27 mart. – P. 7.

1634. Андон, Виктор. Жизнь и судьба художницы : [Аурелия Роман,


худож.-кинематографист] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2008. – 7
марта. – Р. 25.

1635. Лебедев, Николай. Николай Лебедев : ″Кино – это лекарство


от боли″ : [интервью с рос. кинорежиссером] / записала Ангелина Таран //
Экон. обозрение. – 2008. – 21 марта. – Р. 18.

1636. Стойка, Ион. Разбитая витрина аптеки стала причиной того,


что бессарабец получил два ″Оскара″ : Льюис Майлстоун, амер. кинорежиссер
бессараб. происхождения / Ион Стойка // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 7
марта. – P. 10.

792 Teatru. Artă scenică


1637. Ciobanu, Angela. ″Am jucat şi femei fatale, şi eroine umile″ : in-
terviu cu A. Ciobanu, actriţă la Teatrul Naţ. ″Mihai Eminescu″ / interviu realizat de
Viorica Grosu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 mart. – P. 22.

247
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1638. Urschi, Gheorghe. ″E un lucru mare să-i faci pe oameni să râdă″ :


interviu cu umoristul şi scriitorul Gh. Urschi / interviu realizat de Ana Damaschin //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 7 mart. – P. 22.

1639. Василаки, Александр. Чеховский – на вдохе : [интервью с гл.


режиссером и худож. руководителем Рус. Гос. Драм. театра им. А. П. Чехова А.
Василаки] / беседовала Нелли Торня // Кишин. новости. – 2008. – 28 марта. –
Р. 7.

1640. Гаврилов, Всеволод. Всеволод Гаврилов : ″Русский актер в


Молдове никому не нужен″ : [интервью с актером Рус. Драм. Театра им. А. П.
Чехова] / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 1 марта. – Р.
8, 17.

1641. Жуков, Титус. Не верю, а верую … : [интервью с гл. режиссе-


ром Респ. Театра Кукол ″Ликурич″ Т. Жуковым] / записала Раиса Казакова //
Независимая Молдова. – 2008. – 21 марта. – Р. 23.

1642. Курбет, Владимир. Судьба – великий режиссер : интервью с


руководителем академ. ансамбля танца ″Жок″ В. Курбет / записала Раиса Ка-
закова // Независимая Молдова. – 2008. – 14 марта. – Р. 25.

1643. Мокану, Ион. Рецепт счастья от Иона Мокану : [интервью с ак-


тером Нац. театра им. Михая Еминеску И. Мокану] / записала Наталья Орди-
нат // Новое время. – 2008. – 28 марта. – Р. 6.

1644. Фокша, Борис. Общаться с публикой нужно честно : [интер-


вью с дир. и режиссером Театра "Лучафэрул" Б. Фокша] / записала Наталья
Ординат // Новое время. – 2008. – 21 марта. – Р. 8.

1645. Харет, Константин. Константин Харет : ″Я не хотел быть ак-


тером …″ : [интервью с актером Рус. драм. театра им. А. П.Чехова] / записала
Наталья Ординат // Новое время. – 2008. – 7 марта. – Р. 5.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
1646. Bologan, Viorel. Viorel Bologan : ″Şahul trebuie să fie mai presus
decât ambiţiile politice″ : [interviu cu maestrul int. la şah] / consemnare : Viorel
Ciobanu // Sport plus. – 2008. – 25 mart. – P. 6.

248
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1647. Бологан, Виорел. Виорел Бологан : ″Шахматы несут мир,


мудрость и гармонию″ : [интервью с междунар. гроссмейстером] / записал
Виорел Чобану // Молд. ведомости. – 2008. – 28 марта. – Р. 5.

1648. Рашков, Петр. Мама : [Наира Агабабян, мама чемпионки по


шахматам, Ельвиры Скипченко] / Петр Рашков // Независимая Молдова. –
2008. – 7 марта. – Р. 24.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1649. Caras, Emil. Emil Caras : ″Dacă îl bate pe Sheriff, avem o şansă
serioasă de a câştiga titlul de campioană″ : [interviu cu antrenorul FC Dacia] / inter-
viu realizat de Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 mart. – P. 20.

1650. Chitoroagă, Dumitru. Probleme în lanţ la Zimbru / Dumitru


Chitoroagă // Sport plus. – 2008. – 4 mart. – P. 10.

1651. Funk, Iosif. Ce ne-a lăsat anul 2007? : [în domeniul sportului] / Io-
sif Funk // Sport plus. – 2008. – 4 mart. – P. 6.

1652. Gheorghiu, Victor. Sportivii din municipiu se pregătesc de Olimpi-


adă : [de la Beijing – 2008] / Victor Gheorghiu // Capitala. – 2008. – 28 mart. – P.
16; Столица=Capitala. – 2008. – 28 марта. – P. 16.

1653. Gruşac, Vitalie. Vitalie Gruşac : ″O cotă-două la Olimpiadă mai


putem câştiga″ : [interviu cu pugilistul moldovean] / a consemnat Valeriu Turta //
Sport plus. – 2008. – 18 mart. – P. 4.

1654. Letnicov, Vladimir. Obiectivul principal – Olimpiada : [interviu cu


V. Letnicov, atlet] / consemnare : Vadim Iutiş // Sport plus. – 2008. – 11 mart. – P. 4.

1655. Ungureanu, Traian. 1-2. Cum doarme dorul de frontiere : [despre


fotbalul int.] / Traian Ungureanu & T.R.U. // Săptămîna. – 2008. – 14, 21 mart. – P.
3.

1656. Банару, Максим. Основные аспекты политики чемпиона : [о


политике руководства ФК ″Шериф″] / Максим Банару // Молд. ведомости. –
2008. – 14 марта. – Р. 5.

1657. Боур, Игорь. Штангист Игорь Боур мечтает о титуле олимпий-


ского чемпиона : [интервью с молд. тяжелоатлетом] / записал Эдуард Чобану //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 13 марта. – Р. 21.

249
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1658. Лысоконь, Геннадий. Геннадий Лысоконь : ″Есть порох в по-


роховницах″ : [интервью с молд. стрелком, обосновавшимся в Германии] / за-
писал Мирон Гойхман // Молд. ведомости. – 2008. – 14 марта. – Р. 5.

1659. Савинов, Алексей. Алексей Савинов верит в ″Дачию″ : [ин-


тервью с защитником сборной Молдовы по футболу А. Савиновым] / записал
Евгений Баланюк // Молд. ведомости. – 2008. – 21 марта. – Р. 5.

1660. Чебану, Павел. Павел Чебану : ″На футбол ходят одни и те же


люди″ : [пробл. развитие футбола в Респ. Молдова : интервью с президентом
Федерации футбола Молдова] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. –
2008. – 7 марта. – Р. 5.

1661. Чобану, Эдуард. Спортивная инфраструктура – ключ к успеху


: о строительстве спорт. сооружений / Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель.
– 2008. – 27 марта. – Р. 18.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ.
FILOLOGIE
1662. Codruţ, Mariana. Atelier de traduceri germano-român la Leipzig :
[în cadrul Târgului de Carte de la Leipzig : interviu cu M. Codruţ, scriitoare] / interviu
realizat de Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 14.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
1663. Năstase, Răzvan Mihai. Guave : [pe marginea romanului ″Zarvă
în livada de guave″ de Kiran Desai, Iaşi, ed. Polirom, 2008] / Răzvan Mihai Năstase
// Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 23.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză

250
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1664. Хемингуэй, Эрнест. Свидетельство : [из отр. кн. ″Праздник,


который всегда с тобой″] / Эрнест Хемингуэй // Коммерсант plus. – 2008. – 28
марта. – Р. 18.

821.112.28(478) Literatură în idiş din Republica Moldova


1665. Druţă, Boris. Îmi pare rău că nu l-am cunoscut ... : la 95 de ani de
la naşterea lui Ihil Şraibman, ultimul scriitor de lb. idiş din Basarabia / Boris Druţă //
Lit. şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 5.

1666. Şraibman, Ihil. Pământul făgăduinţei : [nuvele din ciclul "Prietenii


mei, evreii"] / Ihil Şraibman // Săptămîna. – 2008. – 14 mart. – P. 8-9. – Cuprins : O
miniatură mică despre marele Iţic Leibuş Pereţ; Să te ridici mai sus decît poţi; Kurt
Vonnegut; Peştele; Marea literatură; Singurătate; E prea frumoasă această minciu-
nă; Proştii; Memoria mea; Scrisul; Întru luminoasă amintire; Luna de miere; De unde
izvorăsc miniaturile; Îmi pun întrebarea; Încă o dată : de unde vin miniaturile; Tim-
pul; De ce ne apucăm de scris; De unde se iau miniaturile.

821.135.1 Literatură română


1667. Albu, Eugen. Coloana infinitului : [epigramă] / Eugen Albu // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 11 mart. – P. 16.

1668. Alecsandri, Vasile. Hora Unirii : [versuri] / Vasile Alecsandri //


Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 mart. – P. 1.

1669. Alecsandri, Vasile. Le matin = Dimineaţa; Les hotes din


printemps = Oaspeţii primăverii : [pasteluri]; L’hiver =Iarna; Adieu a la Moldova =
Adio Moldovei; Les reves = Visurile : [versuri] / Vasile Alecsandri; trad. de Sergiu
Guţu // Florile dalbe. – 2008. – 20 mart. – P. 5. – (La Francophonie; Nr 3).

1670. Apostol, Constanţa. Protest : [epigramă] / Constanţa Apostol //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 mart. – P. 24.

1671. Bogza, Geo. Aş vrea să fiu cinci minute poet ... : [versuri] / Geo
Bogza // Florile dalbe. – 2008. – 13 mart. – P. 1.

1672. Bogza, Geo. Latifundiari ai fanteziei : [fragm. din ″Cartea Oltului″] /


Geo Bogza // Florile dalbe. – 2008. – 13 mart. – P. 8.

251
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1673. Buznea, Gheorghe. Doina Prutului : [versuri] / Gheorghe Buznea


// Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 1.

1674. Codruţ, Mariana. Pavarotti din Banat : [jurnal] / Mariana Codruţ //


Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 8-9.

1675. Creangă, Ion. Pas de vivres sans travail = Cine nu lurează, nu


mînâncă : [versuri] / Ion Creangă; trad. de Sergiu Guţu // Florile dalbe. – 2008. – 20
mart. – P. 4. – (La Francophonie; Nr 3).

1676. Danielescu, Mihai. Fostului meu şef : [epigramă] / Mihai


Danielescu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 mart. – P. 24.

1677. Eminescu, Mihai. L’oiseau pendant l’hiver = Păsărica în timpul


iernii; Si le temps passe ... = De-or trece anii ...; Le lac = Lacul; Par-dessus les ci-
mes = Peste vârfuri; O, reste = O, rămâi; Les oiseaux ensommeilles =Somnoroase
păsărele; Quelle âme triste ... = Ce suflet trist; Désir = Dorinţa : [versuri] / Mihai
Eminescu; trad. de Sergiu Guţu // Florile dalbe. – 2008. – 20 mart. – P. 4-5. – (La
Francophonie; Nr 3).

1678. Jebeleanu, Eugen. Ceea ce ucid zarafii : [versuri] / Eugen


Jebeleanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 mart. – P. 24.

1679. Minulescu, Ion. Sonet : [versuri] / Ion Minulescu // Timpul de dimi-


neaţă. – 2008. – 14 mart. – P. 24.

1680. Păunescu, Adrian. În veci ortodocşi : [versuri] / Adrian Păunescu


// Florile dalbe. – 2008. – 20 mart. -7.

1681. Petrone, George. Conflict între generaţii : [epigramă] / George


Petrone // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 mart. – P. 24.

1682. Râpeanu, Elis. Şarpele : [epigramă] / Elis Râpeanu // Jurnal de


Chişinău. – 2008. – 18 mart. – P. 16.

1683. Sorescu, Marin. Condamnaţii : [versuri] / Marin Sorescu // Timpul


de dimineaţă. – 2008. – 21 mart. – P. 24.

1684. Stănescu, Nichita. Cântec vechi de lună nouă : [versuri] / Nichita


Stănescu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28 mart. – P. 32.

252
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1685. Stănescu, Nichita. Nu-l uitaţi, cea mai scumpă de pe lume; Poem
: [versuri] / Nichita Stănescu // Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 16.

1686. Teodorescu, Gabriel. Epitaful nui motociclist : [epigramă] / Gabri-


el Teodorescu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 mart. – P. 16.

1687. Tone, Constantin. Femeia : [epigramă] / Constantin Tone // Jurnal


de Chişinău. – 2008. – 25 mart. – P. 16.

1688. Trifu, Mircea. Femeia : [epigramă] / Mircea Trifu // Jurnal de Chi-


şinău. – 2008. – 7 mart. – P. 24.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1689. Anton, Ion. Maturitate : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. –
2008. – 13 mart. – P. 5.

1690. Armaşu, Liliana. Lupta continuă : [versuri] / Liliana Armaşu // Flo-


rile dalbe. – 2008. – 6 mart. – P. 8.

1691. Bâlici, Gheorghe. Bătrâneţea : [epigramă] / Gheorghe Bâlici //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 mart. – P. 24.

1692. Bâlici, Gheorghe. Criză totală; După izgonirea din rai; Soluţie :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11, 18 mart. – P. 16;
14 mart. – P. 24.

1693. Bâlici, Gheorghe. Epitaful motociclistului ce se uită după fuste;


Dragostea de carte a basarabeanului : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 4 mart. – P. 16; 7 mart. – P. 24.

1694. Bâlici, Gheorghe. Precauţie; Echilibru : [epigrame] / Gheorghe


Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 mart. – P. 24; 25 mart. – P. 16.

1695. Bârsan, Andrei. Pe-al nostru steag ... : [versuri] / Andrei Bârsan //
Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 3.

1696. Băluţă, Dumitru. Fântânarul : [versuri] / Dumitru Băluţă // Glasul. –


2008. – 13 mart. – P. 11.

253
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1697. Băluţă, Dumitru. În strâmtoarea Prutului : [versuri] / Dumitru Bălu-


ţă // Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 5. – Cuprins : Graniţa; Semne ca diferenţe;
Cântec vechi şi mai nou.

1698. Beşleagă, Vladimir. Marea paradă a Personajelor (II) / Vladimir


Beşleagă // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 17-18. – Art. 1 : Ian.- Febr. (Nr
1/2).

1699. Blanovschi, Axentie. Caravelă – vas pripit : [versuri] / Axentia


Blanovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 8.

1700. Bruzz [Bandalac], Valentin. Străini. Doctorul Jay 3. Clinica / Va-


lentin Bruzz // // Glasul. – 2008. – 13 mart. – P. 9. – Art. 1 : 22 febr.

1701. Busuioc, Aureliu. Lărgirea infernului (2) : [reflecţii] / Aureliu Busu-


ioc // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 7 mart. – P. 5. – Art. 1 : 29 febr.

1702. Butnaru, Leo. Anfiladă : cosmogramă / Leo Butnaru // Contrafort.


– 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 8.

1703. Cazimir, Otilia. Mâţişorii : [versuri] / Otilia Cazimir // Florile dalbe.


– 2008. – 27 mart. – P. 4.

1704. Căpiţă, Ionel. Doamna Maria : [povestire]; Prutul : [versuri] / Ionel


Căpiţă // Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 6.

1705. Cibotaru, Arhip Simion. La mormînt plîngea un tată; Mărturisire :


[versuri] / Arhip Simion Cibotaru // Moldova suverană. – 2008. – 27 mart.

1706. Codreanca, Lidia. Portret incolor : [versuri] / Lidia Codreanca //


Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 8.

1707. Cojocaru, Sergiu. Voroneii; Teza congresului; Bilanţ : [epigrame] /


Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 8.

1708. Costiuc, Igor. Salariul deputaţilor; La o aniversare : [versuri] / Igor


Costiuc // Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 8.

1709. Crăciun, Valentin. Cu numele tău; Iubire; Zboară timpul ...; Crez :
[versuri] / Valentin Crăciun; prez. de Manole Neagu // Lit. şi arta. – 2008. – 20 mart.
– P. 5.

254
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1710. Cuzuioc, Ion. Unui cunoscut; Epigrama : [epigrame] / Ion Cuzuioc


// Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 8.

1711. Dabija, Doina. Când zâmbeşti; Tristeţe; Cimitir; Când toate tac ...;
Potop; Nouă secunde : [versuri] / Doina Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 5.

1712. Diordiev, Ion. Unui vânător fricos; Record; Epitaf unui vânător;
Pescărească : [epigrame] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2008. – 27 mart. – P. 8.

1713. Esinencu, Nicolae. Colosalul : [povestire] / Nicolae Esinencu //


Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 mart. – P. 24.

1714. Esinencu, Nicolae. Naşterea preşedintelui : [povestire] / Nicolae


Esinencu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28 mart. – P. 6.

1715. Esinencu, Nicolae. Negrul la cireşe albe : [povestire] / Nicolae


Esinencu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 mart. – P. 6.

1716. Esinencu, Nicolae. Poc! : [povestire] / Nicolae Esinencu // Timpul


de dimineaţă. – 2008. – 14 mart. – P. 6.

1717. Filip, Iulian. Doamne! : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008.
– 6 mart. – P. 6.

1718. Filip, Iulian. După o noapte lungă : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi
arta. – 2008. – 27 mart. – P. 6.

1719. Filip, Iulian. Paralele-nrădăcinate : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi ar-


ta. – 2008. – 13 mart. – P. 6.

1720. Halippa, Pan. Stihuri pentru zilele de astăzi : [versuri : fragm.] /


Pan Halippa // Săptămîna. – 2008. – 28 mart. – P. 9.

1721. Hropotinschi, Andrei. Slăvită fii, Moldova Mare!; Rugăciune mol-


dovenească : [versuri] / Andrei Hropotinschi // Moldova Mare. – 2008. – 11, 18 mart.

1722. Iacob, Petru. Gingaşa povară : [versuri] / Petru Iacob // Făclia. –


2008. – 8 mart. – P. 11.

255
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1723. Jitaru, Ana. Flori de tei; Visul unei cărţi; Parcă aveam ani o mie; În
ochii tăi; Tremur abisal; Cînd sufletul priveşte; În această primăvară tîrzie; Să vină
primăvara : [versuri] / Ana Jitaru // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 4.

1724. Lari, Leonida. Se lasă un abur de dor peste munţi ... : [versuri] /
Leonida Lari // Glasul. – 2008. – 13 mart. – P. 16. – Cuprins : Dreptatea; La Putna;
O zi de viaţă; Schimnicie; Voi, flori.

1725. Leu, Ion. Dor de tine : [versuri] / Ion Leu // Univers pedagogic pro.
– 2008. – 6 mart. – P. 8.

1726. Loghin, Martin. Raportul duhurilor; Ezitare; Rugăciunea vecinei;


Incomoditate; Nedumerirea unei doamne înşelate : [epigrame] / Martin Loghin // Lit.
şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 8.

1727. Mateevici, Alexei. Notre langue = Limba noastră; La chanson de


l’aube = Cântecul zorilor : [versuri] / Alexei Mateevici; trad. de Sergiu Guţu // Florile
dalbe. – 2008. – 20 mart. – P. 4. – (La Francophonie; Nr 3).

1728. Mateevici, Alexei. Unora : [versuri] / Alexei Mateevici; coment. : A.


Hropotinschi // Moldova Mare. – 2008. – 25 mart.

1729. Moraru, Haralambie. Numai tu : (fragm. din romanul ″Cum se în-


tâmplă numai într-o zi″] / Haralambie Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 4.

1730. Negriş, Alexandru. Mama : [versuri] / Alexandru Negriş // Florile


dalbe. – 2008. – 6 mart. – P. 1.

1731. Parfentie, Dumitriţa. Certitudine : [versuri] / Dumitriţa Parfentie;


prez. de Galina Furdui // Glasu. – 2008. – 27 mart. – P. 12. – Cuprins : Îngerul care
a refuzat să fie Kitsch; Insipid; Requiem unei frunze din Kyoto; Deglutiţie.

1732. Portas, Valentin. Şoarecii şi mâţa : [fabulă] / Valentin Portas // Lit.


şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 8.

1733. Rapcea, Ana. Cultiv tristeţi de abanos şi-un rău imens de versuri
albe ... : [versuri] / Ana Rapcea // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 7. – Cu-
prins : Sacrifice; Bună ziua !; Pe dinafară; Film rupt; Testament; Cum nu se mai
întâmplă mai nimic; Hrisov de slobozenie.

256
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1734. Roşca, Agnesa. Primăvara : [versuri] / Agnesa Roşca // Florile


dalbe. – 2008. – 27 mart. – P. 1.

1735. Slivciuc Gorceac, Nadejda. Femeia-femeie; Mamă; Pasărea al-


bastră : [versuri] / Nadejda Slivciuc Gorceac // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 6.

1736. Slutu-Soroceanu, Nina. Limba păsărilor : [povestire] / Nina Slutu-


Soroceanu // Florile dalbe. – 2008. – 13 mart. – P. 8.

1737. Stavschi, Irina. Clinchet de cristal : [versuri] / Irina Stavschi // Flo-


rile dalbe. – 2008. – 20 mart. – P. 1.

1738. Strâmbeanu, Andrei. Plângea cu gura-nchisă biserica din Alba :


[versuri] / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 1.

1739. Ţopa, Efimia. Cântec de primăvară : [versuri] / Efimia Ţopa // Flori-


le dalbe. – 2008. – 6 mart. – P. 8.

1740. Vicol, Ion. Împăraţi creştini şi împăraţi păgâni : [fragm. din romanul
″Îngerii Bizanţului″] / Ion Vicol // Lit. şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 4.

1741. Vieru, Grigore. Numărarea : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. şi arta.


– 2008. – 13 mart. – P. 1.

1742. Vizir, Elena. Teorema punctelor dreptunghiulare; Tehnica securi-


tăţii; Privind printre ghimpi; Către artist; Poţi oare şti ...; Tăcerea; Din punct de vede-
re astronomic ... : [versuri] / Elena Vizir // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 5.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1743. Зумбряну, Виктория. Цена одной амнистии : гл. из кн. / Вик-
тория Зумбряну // Независимая Молдова. – 2008. – 7,14, 28 марта. – Р. 11. –
Продолж. Нач. : 25 янв.

1744. Костишар, Валентина. ″О чем ты ночью думаешь, вода …″;


″Душа – это память …″; Мой снег : [стихи] / Валентина Костишар // Коммерсант
plus. – 2008. – 28 марта. – Р. 18.

1745. Кочетков, Виктор. ″Пророчество о будущем России …″ : [сти-


хи] / Виктор Кочетков // Коммерсант plus. – 2008. – 28 марта. – Р. 18.

257
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1746. Мардарь, Ион. Айва как самый ранний фрукт : [рассказ] / Ион
Мардарь // Независимая Молдова. – 2008. – 21 марта. – Р. 6, 8.

1747. Мардарь, Ион. Фиалки от бабки Евдокии : рассказ / Ион Мар-


дарь // Независимая Молдова. – 2008. – 7 марта. – Р. 23.

1748. Савостин, Николай. Собачье сердце : [рассказ] / Николай Са-


востин // Коммерсант plus. – 2008. – 28 марта. – Р. 18.

1749. Шатохина, Елена. Елена Шатохина :"Хочу написать сценарий


для Голливуда …″ : [интервью с чл. Междунар. сообщества писат. союзов СНГ]
/ беседовала Даша Веселова // Новое время. – 2008. – 14 марта. – Р. 6.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


82.09 Critică literară. Studii literare
821.135.1.09 Literatură română
1750. Bernaz, Oleg. Spaţiile seducţiei : [pe marginea vol. ″Despre se-
ducţie″ de Gabriel Liiceanu, Bucureşti, ed. Humanitas] / Oleg Bernaz // Contrafort. –
2008. – Mart. (Nr 3). – P. 9.

1751. Cărtărescu, Mircea. Mircea Cărtărescu : ″Mă simt minunat când


mă ştiu ascultat cu bunăvoinţă″ : [interviu cu scriitorul român] / interviu realizat de
Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 15.

1752. Cărtărescu, Mircea. ″Privesc înapoi cu mâine″ : [interviu cu M.


Cărtărescu, scriitor român] / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 14 mart. – P. 8.

1753. Codiţă, Alexandra. Locomotiva Noimann : [reflecţii pe marginea


romanului cu acelaşi tit. de Nichita Danilov] / Alexandra Codiţă // Contrafort. – 2008.
– Mart. (Nr 3). – P. 12.

1754. Danilov, Nichita. Nichita Danilov : ″Un artist al zilelor noastre tre-
buie să fie apt să facă o sinteză din toate artele care-l preced şi, ca să bravez, din
cele care o să-l urmeze″ : [interviu cu scriitorul român] // Contrafort. – 2008. – Mart.
(Nr 3). – P. 10-12.

1755. Filip, Iulian. Ce mare învăţător a avut Alexandru cel Mare : [pe
marginea cărţii ″Eminescu. Orizonturi succesive″ de Aurelia Rusu, Cluj-Napoca, ed.
Clusium, 2006] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 6.

258
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1756. Iachim, Ion. Un manual axat pe comunicare : [pe marginea man.


pentru cl. a 10-a ″Limba şi Literatura Română″ de Tamara Cristei, Tatiana
Cartaleanu, Olga Cosovan, Adrian Ghicov, Ch., Cardidact, 2007] / Ion Iachim // Lit.
şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 7.

1757. Mandaji, Eugenia. Originea balcanică a baladei ″Mănăstirea Ar-


geşului″ de V. Alecsandri / Eugenia Mandaji // Univers pedagogic pro. – 2008. – 6
mart. – P. 7.

1758. Mocanu, Igor. Ioana în Ţara Miticilor : [pe marginea cărţii ″În Ţara
Miticilor. De şapte ori Caragiale″ de Ioana Pârvulescu, Bucureşti, ed. Humanitas,
2007] / Igor Mocanu // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 9.

1759. Moraru, Cornel. ″Mai bine publici mai puţin, dar consistent. Aceas-
ta înseamnă, la urma urmei, conştiinţă artistică, profesionalism ...″ : [interviu cu C.
Moraru, critic literar român] / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu.
Studentul. – 2008. – 4 mart. – P. 6.

1760. Nicolaie, Ioana. Ioana Nicolaie : ″Am o mare nostalgie pentru lu-
mea mea, cea a nordului transilvan″ : [interviu cu scriitoarea] / consemnare : Vitalie
Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 16.

1761. Proca, Ion. Fănuş Neagu, risipitorul verbal : [pe marginea creaţiei
scriitorului român] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2008. – 13 mart. – P. 12.

1762. Şchiopu, Constantin. Noile manuale ″cu probleme″ pentru clasa a


X-a : La pomul lăudat nu se duce cu sacul : [pe marginea man. ″Limba şi literatura
română″ pentru cl. a 10-a, aut. : T. Cristei, T. Cartaleanu, O. Cosovan, ...] / Constan-
tin Şchiopu // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 25 mart. – P. 5-6.
(Vezi de asemenea Nr 1444)

821.135.1(478).09 Literatura română din Republica Moldova


1763. Cărţi şi scriitori (III) : [ancheta ″Contrafort″ cu scriitorii : Nicolae
Prelipceanu, Grigore Chiper, Călina Trifan, ...] // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). –
P. 20-23. – Art. 1 : Ian.- Febr.(Nr 1/2).

1764. Chiper, Grigore. Poemele unui spirit a rebour : [pe marginea cărţii
″Supliment la colb cu adaos. Fiţuici zdrenţuroase″ de Viaceslav Russu, Ch., ed.
Museum, 2007] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 5.

259
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1765. Chiper, Grigore. Un slujitor al metaforei : [pe marginea cărţii


″Gheara de fum″ de Ion Hadârcă, Ch., ed. Garuda-Art, 2007] / Grigore Chiper //
Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 5.

1766. Ciocanu, Anatol. Respiraţiile unui poet de la Dunăre : [creaţia lite-


rară a lui Alexandru Doga] / Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 6.

1767. Ciocanu, Ion. Prozatoare, poetă, savant : [Lidia Colesnic-


Codreanca] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 20 mart. – P. 2-4.

1768. Cistelecan, Alexandru. Cuvânt-înainte : [pref. la vol. ″Yin Time″


de Emilian Galaicu-Păun, Stuttgart, ed. Pop-Verlag, 2007] / Alexandru Cistelecan //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 14 mart. – P. 8.

1769. Crudu, Dumitru. ″Aş putea spune că prefer să am relaţii cu oa-


menii pe care nu-i ştiu, pentru că, numai aşa, un lucru pus la cale poate fi dus la bun
sfârşit″ : interviu cu D. Crudu, scriitor / interlocutor : Mihail Vakulovski // Flux conti-
nuu. Studentul. – 2008. – 11 mart. – P. 6.

1770. Dolgan, Mihail. Ninge la o margine de existenţă : [pe marginea


cărţii ″Ninge la o margine de existenţă″ de Victor Teleucă, Ch., 2002] / Mihail Dolgan
// Făclia. – 2008. – 22 mart. – P. 10.

1771. Dumbrăveanu, Luminiţa. Steliana, poeta plecată să numere ste-


lele ... : [pe marginea cărţii ″Speranţa moare ultima″ de Steliana Grama, Ch.,
Pontos, 2007] / Luminiţa Dumbrăveanu // Lit. şi arta. – 2008. – 6 mart. – P. 4.

1772. Farago, Vasile. O poetă din Republica Moldova : Elena Vizir :


[realuare din revista ″Dor de Dor″, jud. Călăraşi, România] / Vasile Farago // Lit. şi
arta. – 2008. – 6 mart. – P. 5.

1773. Hadârcă, Ion. Martirul imnic Alexie Mateevici : (discurs omagial


rostit la cea de-a 120-a aniversare din ziua naşterii poetului) / Ion Hadârcă // Lit. şi
arta. – 2008. – 20 mart. – P. 4.

1774. Palladi, Tudor. Imaginea de sine a eului transfigurat, sau De la


″Eu până la mine″ : [pe marginea cărţii ″Fata din oglindă″ de Dumitru Băluţă] / Tudor
Palladi // Glasul. – 2008. – 13 mart. – P. 11.

1775. Pasat, Angela. ″Un ″ghid″ sigur în lumea poeziei″ : [pe marginea
monogr. ″Poezia contemporană, mod de existenţă în Metaforă şi Idee″ de Mihail

260
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dolgan, Ch., ed. Elan Poligraf, 2007] / Angela Pasat // Făclia. – 2008. – 22 mart. –
P. 13.

1776. Premiile literare ale Uniunii Scriitorilor pe anul 2007 // Lit. şi arta. –
2008. – 20 mart. – P. 4.

1777. Prohin, Victor. ″Umorul e căutat în toate timpurile ...″ : [pe margi-
nea creaţiei scriitorului Gheorghe Postolache] / Victor Prohin // Florile dalbe. – 2008.
– 27 mart. – P. 8.

1778. Rusu, Nicolae. Măsura universală a lucrurilor : [pe marginea cărţii


″Ministru poţi să şi nu fii...″ de Mihail Gh. Cibotaru, Ch., ed. ″Universul″, 2007] / Nico-
lae Rusu // Lit. şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 5.

1779. Teleucă, Victor. Poezia …(II) / Victor Teleucă // Florile dalbe. –


2008. – 13 mart. – P. 5. – Contin. Începutul : 14 febr.

1780. Vakulovski, Mihail. Mituri literare : scriitorul alcoolizat : [interviu cu


M. Vakulovski, scriitor şi critic literar] / interlocutor : Cătălin Sturza // Flux continuu.
Studentul. – 2008. – 25 mart. – P. 6.

1781. Zamura, Elena. Ruslana Reuleţ l-a clonat pe Vlad Ţepeş : [pe
marginea romanului ″Ultimul conte″ de Ruslana Reuleţ] / Elena Zamura // Alianţa
Moldova noastră. – 2008. – 21 mart. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 1438)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
929.5 Genealogie
1782. Colesnic, Iurie. Testamentul boierului Kalmuţki : [din istoria famili-
ei Kalmuţki] / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 6.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.25 Arhivistică. Arhive
1783. Исак, Васиилй. Сохраним ли память страны? : [интервью с
дир. гос. архив. службы В. Исак и Нелли Красовской, гл. хранителем фондов

261
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

Нац. архива Респ. Молдова] / записала Татьяна Соловьева // Кишин. обозре-


ватель. – 2008. – 20 марта. – Р. 20.

930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor


1784. Mantu, Cornelia-Magda. Cucuteni, astăzi : [despre civilizaţia pre-
istorică] / Cornelia-Magda Mantu // Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 10.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
1785. Eşanu, Andrei. Memoriile Eufrosiniei Kersnovski : [deportările ani-
lor 30-50 din URSS şi RSSM : pe marginea cărţii de memorii ″Сколько стоит
человек″ de Eufrosinia Kersnovski, M., 2006] / Andrei Eşanu // Timpul de dimineaţă.
– 2008. – 6 mart. – P. 5.

1786. Жирнов, Евгений. ″Группа негодяев умертвила лучших сынов


народа″ : [о кампании против врачей-вредителей в СССР, 1953 г.] / Евгений
Жирнов // Новое время. – 2008. – 14 марта. – Р. 7.

1787. Шикирлийская, Татьяна. Болгария на карте Кишинева : [130-


летия освобождения от османского владычества] / Татьяна Шикирлийская //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 1 марта. – Р. 20.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1788. Basarabeanul Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor : [fragm. din
cartea ″Sfântul Închisorilor. Mărturii despre Valeriu Gafencu, adunate şi adnotate de
monahul Moise″, Alba Iulia, ed. Reîntregirea, 2007] // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 14 mart. – P. 10. – Cuprins : ″Ne lăudăm şi în suferinţe″ / Andrei, Arhiepis-
cop al Alba Iuliei; ″Dară şi dintre rumâni mulţi sunt sfinţi ...″ / părintele Moise.

1789. Buga, Ion. Reunirea Basarabiei cu Patria-Mamă România este


inevitabilă : [90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România] / Ion Buga
// Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 3.

1790. Cernea, Gheorghe. Pan Halippa ameninţat cu moartea : (investi-


gaţia doc.) / Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 5.

1791. Ciobanu, Vitalie. Unirea şi binele public : [90 de ani de la Unirea


Basarabiei cu România] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 3.

262
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1792. Ciubucciu, Vlad. Boris Vizer : ″Istoriile lor integrate nu vor avea
sorţi de izbândă″ : [istoricul, prof. univ. la 80 de ani de la naştere] / Vlad Ciubucciu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 mart. – P. 15.

1793. Colesnic, Iurie. D.D. Pătrăşcanu : Atunci am înţeles că mântuirea


noastră va veni de aici, din scumpa Basarabie : [Actul Unirii Basarabiei cu România]
/ Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 7.

1794. Colesnic, Iurie. Fenomenul Kersnovski : [Eufrosinia Kersnovski,


om de cultură] / Iurie Colesnic // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 7 mart. – P. 6.

1795. Creştin-democraţii au marcat Ziua Unirii Basarabiei cu România /


consemnare : Victor Tănase, George Iosip // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. –
28 mart. – P. 4. – Cuprins : În Chişinău, fenomenul cultural românesc este dominant
/ Alexandru Corduneanu; Maşina ideologică sovietică a făcut eforturi supraomeneşti
să strivească memoria istorică a românilor basarabeni / Monica Babuc; Trebuie să
ne ferim de cei care parazitează pe seama ideii româneşti / Ştefan Secăreanu; Sun-
tem acelaşi neam, avem aceeaşi limbă şi obiceiuri, rămâne doar să ne dorim să fim
cu adevărat fraţi / Petru Movilă; 27 martie 1918, evenimentul la care merită să ne
raportăm şi astăzi / Mihai Adauge.

1796. Dabija, Nicolae. Curajul unei generaţii : [90 de ani de la votarea


Actului Unirii Basarabiei cu România] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 27
mart. – P. 1-2.

1797. Damaschin, Simion. Actul Unirii cu Patria-Mamă şi importanţa lui


istorică : [90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România] / Simion
Damaschin // Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 7.

1798. Damaschin, Simion. Însemnătatea istorică a Unirii Basarabiei cu


România la 1918 / Simion Damaschin // Lit. şi arta. – 2008. – 20 mart. – P. 6.

1799. Filat, Vlad. Comunismul trebuie să plece în arhivele istoriei : dis-


curs rostit la adunarea solemnă dedicată aniversării a 90-a de la votarea Actului
Unirii / Vlad Filat // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28 mart. – P. 7.

1800. Ghidirim, Gherasim. Un neam de haram ..., sau De ce românii nu


sînt moldoveni? / Gherasim Ghidirim // Moldova Mare. – 2008. – 4 mart.

1801. Halippa, Pan. Cu gândul la Unirea Basarabiei / Pan Halippa //


Glasul. – 2008. – 13 mart. – P. 1, 3.

263
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1802. Halippa, Pan. Basarabia noastră : conf. ţinută la Centrala Caselor


Naţ., 27 mart. 1941 / Pan Halippa // Glasul. – 2008. – 27 mart. – P. 3.

1803. Halippa, Pantelimon. Pan Halippa : [preş. al Sfatului Ţării : din


cartea ″Testament pentru urmaşi″ Ch., 1991] / Pantelimon Halippa, Anatolie Moraru
// Natura. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 7.

1804. Marin, Gheorghe. În trecere : [amintiri din perioada de la finele ce-


lui de-al doilea război mondial] / Gheorghe Marin // Săptămîna. – 2008. – 7 mart. –
P. 8.

1805. Mateevici, Alexei. Testament : [cuvântare la primul Congres al în-


văţătorilor moldoveni din Basarabia : reluat din vol. ″Opere″, vol. 1, Ch., ed. Ştiinţa,
1993] / Alexei Mateevici // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 mart. – P. 5.

1806. Maxian, Gheorghe. Orheiul şi Unirea : [90 de ani de la votarea


Actului Unirii Basarabiei cu România] / Gheorghe Maxian // Lit. şi arta. – 2008. – 27
mart. – P. 3.

1807. Mihail, Viorel. Punctul nostru de vedere. Unirea din 1918 a fost
alegerea cea mai corectă pentru acele vremuri / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2008.
– 28 mart. – P. 8-9.

1808. Moraru, Pavel. Grigori Ivanovici Kotovski, Robin Hood sau crimi-
nal ordinar? : [interviu cu doctorul în ist., cercet. şt. principal, gr. III, la Inst. Naţ. pen-
tru Studiul Totalitarismului al Acad. Române] / consemnare : Marius Tărâţă // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 7 mart. – P. 4.

1809. 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu ţara-mamă // Lit. şi arta. –


2008. – 20 mart. – P. 2-3. – Cuprins : Preţul plătit pentru Unire / Parascovia
Moşanu; Răsfoind filele istoriei / Gheorghe Cernea; Eroii Unirii de la 1918, elogiaţi la
Cahul; Elogiu făuritorilor Unirii / Nicolae Arsen; Medalion literar la Cahul / Petru
Botezatu, Tatiana Reapciuc; Sudul Basarabiei s-a rugat pentru re-Unirea cu Româ-
nia.

1810. Severin, Natalia. Monumentele Unirii, după 90 de ani : [90 de ani


de la Unirea Basarabiei cu România] / Natalia Severin // Ziarul de gardă. – 2008. –
27 mart. – P. 5.

264
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1811. Sfatul Ţării a votat Unirea : [declaraţia de Unire a Basarabiei cu


România(propusă de Blocul Moldovenesc şi adoptată în şedinţa Sfatului Ţării de la
27 mart. 1918] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 mart. – P. 1.

1812. Stati, Vasile. Destinul unui tezaur desconsiderat : [aspecte ist.] /


Vasile Stati // Moldova Mare. – 2008. – 18, 25 mart.

1813. Taşcă, Mihai. Orheiul, cel de-al treilea judeţ care a votat Unirea /
Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 mart. – P. 17.

1814. Taşcă, Mihai. Sfatul Ţării şi Unirea / Mihai Taşcă // Timpul de di-
mineaţă. – 2008. – 27 mart. – P. 3.

1815. Unirea Basarabiei cu România : procesul verbal al şedinţei


Sfatului Ţării din 27 mart. 1918 (cu prescurtări nesemnificative) // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 28 mart. – P. 10, 23.

1816. Vartic, Andrei. Unirea noastră-i pentru totdeauna : [90 de ani de la


Unirea Basarabiei cu România] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24
mart. – P. 6.

1817. Могилевский, Глеб. Восстановление усадьбы Манук-бея за-


тягивается : [в Хынчешть] / Глеб Могилевский // Молд. ведомости. – 2008. – 7
марта. – Р. 6.

1818. Шорников, Петр. Без защиты : молд. государственность и


молд. нац. идентичность в ХХ- нач. ХХI в. : [докл. на конф. "Земля сщгласия :
этнокульт. взаимодействия в Карпато-Днестров. регионе. Чтения памяти И. А.
Анцупова" / Петр Шорников // Analytique Moldpresa. – 2008. – 8 марта. – Р. 20;
15, 22 марта. – Р. 21.

1819. Шорников, Петр. Крестовый поход против Молдавии / Петр


Шорников // Moldova Mare. – 2008. – 11, 18 mart.
(Vezi de asemenea Nr 1242, 1525, 1782)

94(498) Istoria României

1820. Cujbă, Iurie. Un singur ideal – Unirea tuturor românilor! / Iurie Cuj-
bă // Lit. şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 2.

265
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

1821. Declaraţia de Unire cu România a districtului Soroca : [moţiune,


13 mart. 1918] // Lit. şi arta. – 2008. – 13 mart. – P. 3.

1822. Popovschi, Valeriu. Generalul Ernest Broşteanu : [general român,


participant la înfăptuirea Unirii din anul 1918] / Valeriu Popovschi // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 14 mart. – P. 6.

94(=135.1) Istoria românilor


1823. Băsescu, Traian. Mesajul Preşedintelui României : [cu prilejul
consemnării a 90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România] / Traian
Băsescu // Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 1.

1824. Băsescu, Traian. Momentul 27 martie 1918, moment de demnita-


te a poporului român : [pe marginea discursului preş. României T. Băsescu cu oca-
zia participării la expoziţia ″27 martie 1918, Arhivele Unirii″ : după Rompres] // Tim-
pul de dimineaţă. – 2008. – 28 mart. – P. 2.

1825. Vartic, Andrei. Noua arhitectură a Marii Uniri / Andrei Vartic //


Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 mart. – P. 6.

266
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA ″CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ″ NR 3-2008


Benzari, Maria 1434
A Berezovschi, Nelly 1461
Ababii, Ion 1512, 1567 Berghia, Ion 1186
Adauge, Mihai 1795 Bernaz, Oleg 1750
Afanasiev, Veaceslav 1169 Beşleagă, Vladimir 1698
Afanasiuc, Victor 1462 Blanovschi, Axentie 1699
Agaci, Tudor 1403 Boaghiu, Sofian 1196
Albu, Eugen 1667 Bodarev, Veaceslav 1199
Alecsandri, V. 1757 Bogatu, Petru 1211
Alecsandri, Vasile 1668-69 Boghean, Vali 1605
Andriţchi, Eugenia 1431 Boghiu, Eugenia 1513
Andronic, Silvia 1496 Boguşevschi, Iuliana 1463, 1503, 1505
Anton, Ion 1689 Bogza, Geo 1671-72
Antonov, Viorica 1257 Boico, Marcela 1399, 1504
Apetri, Dumitru 1532 Bologan, Viorel 1646
Apostol, Constanţa 1670 Borş, Olga 1406
Aramă, Angela 1539 Bostan, Galina 1538
Armaşu, Liliana 1690 Botezatu, Petru 1809
Arsen, Nicolae 1809 Botgros, Nicolae 1609
Aştifeni, Rodica 1432 Boţan, Igor 1259, 1315-16
Bounegru, Tudor 1514
B Bragari, Sergiu 1574
Babici, Natalia 1414 Branişte, Violeta 1498
Babuc, Monica 1539, 1795 Broşteanu, Ernest 1822
Bagrii, Angela 1460 Bruzz [Bandalac], Valentin 1700
Balan, Victoria 1372 Buga, Ion 1789
Banciu, Marina 1482 Buga, Liuba 1420
Bandalac, Valentin 1341 Bujor, Liuba-Drăgostiţa 1554
Barbacaru, Anastasia 1433 Bujor, Virginia 1515
Barbăroşie, Arcadie 1258 Bulat, Ion 1339
Barbu, Natalia 1602 Bulat, Vladimir 1178
Basarab, Teo 1374 Buliga, Valentina 1535
Başcanschi, Valeria 1554 Bulucea, Dan 1171
Bazzo, Anne-Maria 1503 Bunescu, Dumitru 1492
Băieşu, Nicolae 1534 Burlacu, Dorel 1605
Băluţă, Dumitru 1696-97, 1774 Burlacu, Olga 1464
Băsescu, Traian 1823-24 Busuioc, Aureliu 1218, 1701
Băxăneanu, Valentina 1497 Busuioc, Costel 1612
Bâlici, Gheorghe 1691-94 Butnaru, Leo 1702
Bârsan, Andrei 1695 Buznea, Gheorghe 1673
Bejan, Eugenia 1179 C
Bejan-Volc, Iulia 1207
Bejenaru, Gherman 1550 Calmîc, Maria 1499
Bendas, Mihai 1506 Cara, Svetlana 1400

267
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

Caras, Emil 1649 Ciornei, Vsevolod 1221, 1317, 1537


Cartaleanu, T. 1762 Cistelecan, Alexandru 1768
Cartaleanu, Tatiana 1756 Ciubotaru, Iulia 1200
Catană, Mihai 1404 Ciubucciu, Vlad 1792
Cazac, Valeriu 1549 Ciurea, Cornel 1222
Cazacu, V. 1516 Cobileanski, Igor 1630-31
Cazimir, Otilia 1703 Codiţă, Alexandra 1753
Căpăţînă, Oxana 1482 Codrean, Irina 1389
Căpiţă, Ionel 1704 Codreanca, Lidia 1706
Cărăuş, Maria 1465 Codruţ, Mariana 1662, 1674
Cărtărescu, Mircea 1751-52 Coelho, Paulo 1192
Cârnaţ, Teo 1392 Cojocaru, Nicolae 1223
Ceaglei, Olga 1203 Cojocaru, Sergiu 1707
Cernea, Gheorghe 1790, 1809 Cojocaru, Tudor 1421
Cernov, Zinaida 1462 Cojocaru, Valentina 1538
Cezara 1603 Colac, Tudor 1534
Cheianu, Constantin 1183, 1219-20 Colesnic, Iurie 1209, 1422, 1553, 1617,
Chicaroş, Maria 1482 1782, 1793-94
Chiper, Grigore 1763-65 Colesnic-Codreanca, Lidia 1767
Chiperi, Rodica 1435, 1466 Constantinescu, Elena 1543
Chiriac, Adriana 1539 Conţiu, Mihai 1295
Chiriac, Andrei 1389 Corai, Tatiana 1185
Chiriac, Tudor 1604 Corduneanu, Alexandru 1406, 1795
Chiriac-Frecăuţanu, Ioana 1604 Corjan, Olga 1414
Chirilov, Viorica 1415, 1538 Cosovan, O. 1762
Chirvas, Ala 1204 Cosovan, Olga 1756
Chisari, Svetlana 1482 Costaş, Victor 1489
Chisnenco, Angela 1595, 1607 Costiuc, Igor 1708
Chitoroagă, Dumitru 1650 Costiuc, Nina 1538
Chivriga, Viorel 1585 Coşcodan, Veaceslav 1406
Cibotaru, Adrian 1260 Coşleţ, Tudor 1406
Cibotaru, Anatolie 1187, 1467 Cotos, Mariana 1436
Cibotaru, Arhip Simion 1705 Covaliov, Vera 1462
Cibotaru, Mihail Gh. 1778 Covătaru, Cezar 1593
Ciobanu, Angela 1637 Covino, Alfredo 1601
Ciobanu, Lucia 1405 Covrig, Andrei 1224
Ciobanu, Nicolae 1261 Crăciun, Valentin 1709
Ciobanu, Raisa 1536 Creangă, Ion 1675
Ciobanu, Viorel 1646 Creciun, Nadejda 1437
Ciobanu, Vitalie 1182, 1751, 1760, 1791 Creţu, Mihai 44
Ciobu, Emil 1294 Cristal, Oleg 1262-65, 1296
Ciocan, Alexandru 1468 Cristei, T. 1762
Ciocanu, Anatol 1766 Cristei, Tamara 1756
Ciocanu, Ion 1767 Crudu, Dumitru 1769
Ciocoi, Gheorghe 1633 Cucer, Viorica 1438
Ciocoi, Valeriu 1206, 1392, 1407 Cucereanu, Radion 1546

268
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cucereavăi, Angela 1482 Filip, Iulian 1471б 1717-19, 1755


Cujbă, Iurie 1820 Fişer, Anatol 1549
Cumpanici, Andrei 1176 Friptuleac, Grigore 1555
Curtescu-Marinciuc, Tamara 1469 Frunză, Vlad 1417
Cuzuioc, Ion 1710 Frunze, Viorica 1439
Funk, Iosif 1651
D Furdui, Galina 1731
Dabija, Doina 1711 Furman, Dimitrii 1318
Dabija, Nicolae 1796 Furnica, Tatiana 1440
Damaschin, Ana 1638 Fuştei, Nicolae 1197
Damaschin, Simion 1797-98 G
Danielescu, Mihai 1676
Danilov, Nichita 1753-54 Gafencu, Valeriu 1788
Danu, Dumitru 1505 Galaicu, Vasile 1228
Deleu, Ecaterina 1601 Galaicu-Păun, Emilian 1768
Desai, Kiran 1663 Gamanjii, Alexandru 1350
Diaconu, Mircea A. 1193 Găină, Boris 1378
Diordiev, Ion 1712 Găină, Gheorghe 1482
Dobîndă, Nadina 1470 Gârdea, Livia 1576
Dobîndă, Viorica 1509 Gârneţ, Vasile 1662
Dobre, Marian 1406 Gheorghiţă, Ecaterina 1462
Doga, Alexandru 1766 Gheorghiţă, Nadina 1205, 1538, 1598,
Dolgan, Mihai 1617-29 1611
Dolgan, Mihail 1770, 1775 Gheorghiu, Victor 1652
Dorgan, Viorel 1521 Gherega, Ştefan 1441
Druţă, Boris 1665 Gherman, Marcel 1632
Dudko, Iurii 1586 Ghicov, Adrian 1756
Dulgheru, Valeriu 1225 Ghidirim, Gheorghe 1208
Dumbrăveanu, Luminiţa 1771 Ghidirim, Gherasim 1800
Dumitru, Aurel 1184 Ghilan, Andrei 1171
Dungaciu, Dan 1226, 1297, 1575 Gligor, Vladimir 1566
Gnatiuc, Lucia 1472
E Golban, Maria 1442
Echim, Ion 1375 Golobciuc, Valentin 1517
Eminescu, Mihai 1677 Golub, Nadejda 1473
Esinencu, Nicolae 1713-16 Gonţa, Păşuţa 1188
Eşanu, Andrei 1785 Gorun, Elena 1474
Eşanu, Nina 1587 Grabovskii, Dmitrii 1570
Grama, Steliana 1771
F Greceanîi, Zinaida 1314
Farago, Vasile 1772 Grosu, Viorica 1637
Federiuc, Nicolae 1243, 1278, 1300, Grosu, Vladimir 1392
1523 Gruşac, Vitalie 1653
Filat, Vlad 1799 Guceac, Ion 1524
Filat, Vladimir 1227 Gurduza, Oleg 1514
Guţu, Alina 1618

269
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

Guţu, Leonid 1482 Kopîşev, Evghenii 1318


Guţu, Sergiu 1669, 1675, 1677 Kotovski, Grigori Ivanovici 1808
Guţu, Vladimir 1518
Guţuleac, Dumitru 1443 L
Guţuleac, Ludmila 1590 Lari, Leonida 1724
Guzun, Eugenia 1577 Leahu, Rodica 1445
H Leşanu, Alexandru 1230
Letnicov, Vladimir 1654
Hadârcă, Ion 1765, 1773 Leu, Ion 1725
Hadârcă, Natalia 1224 Liiceanu, Gabriel 1750
Hadei, Vitalie 1649 Loghin, Martin 1726
Halippa, Pan 1720, 1801-03 Luca, Alex 1539, 1585
Halippa, Pantelimon 1803 Luchian, Viorica 1446
Handrabura, Loretta 1538 Lungu, Alexei 1176, 1586
Haraba, Vlad 1184 Lupan, Natalia 1397, 1524, 1543
Haret, Spiru 1422 Lupan, Vlad. 1298
Hăbăşescu, Tamara 1423
Herţa, Valentina 1444 M
Hitchcock, Alfred 1212 Madan, Ion 1181
Holban, Ion 1332 Maican, Eduard 1412
Hropotinschi, Andrei 1229, 1721 Maleş, Doina 1538
I Maoloman, Eugen 1512
Mandaji, Eugenia 1757
Iachim, Ion 1475, 1756 Manea, Leonid 1540
Iacob, Petru 1722 Manic, Nicolae 1341
Iaconi, Nina 1476 Manolache, Veaceslav 1521-22
Iaşcenco, Tudor 1547 Manole, Ion 1394
Iaţco, Stela 1588 Mantu, Cornelia-Magda 1784
Ieşeanu, Vasile 1619 Marchitan, Dana 1607
Iosip, George 1316, 1515, 1519-20, 1795 Marcu, Tatiana 1375
Iuga, Mariana 1372 Mardari, Ion 1620
Iutiş, Vadim 1654 Marin, Gheorghe 1804
Ivaniţkaia, Ana 1538 Mariţ, Alexandru 1521
Ivanov, Dumitru 1424 Martin, Vasile 1299
Ivanovski, Dmitri 1553 Matache, Răduţa 1268, 1300
Mateevici, Alexei 1533, 1727-28, 1773,
J 1805
Jacot, Tatiana 1606 Matei, Valeriu 1231
Jalbă, Zoia 1393 Mathisen, Johan 1332
Jebeleanu, Eugen 1678 Maxian, Gheorghe 1806
Jitaru, Ana 1723 Mărăndici, Ion 1301
Mândâcanu, Ala 1538
K Meşca, Gheorghe 1407
Kersnovski, Eufrosinia 1785, 1794 Mihai, Natalia 1539
Kirby, Michael D. 1267 Mihail, Dinu 1302
Mihail, Viorel 1807

270
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Mihăeş, Roman 1415 O


Mihăilă, Vlad 1198
Minulescu, Ion 1679 Oboroc, Dumitru 1178
Miron, Viorel 1373 Olari, Stela 1447
Mîndîcanu, Virgil 1189 Olaru, Angelina 1234, 1277, 1577
Mocanu, Igor 1758 Olaru, Valentina 1490
Moraru, Alexandru 1177 Olteanu, Constantin 1408
Moraru, Cornel 1759 Onicov, Eugen 1199, 1507
Moraru, Haralambie 1729 Osipov, Natalia 1502
Moraru, Pavel 1808 Osman, Sergiu 1408
Moşanu, Parascovia 1809 Ovdin, Tatiana 1427
Moşin, Veaceslav 1568 P
Moşneaga, Irina 1269, 1590
Moşneaga-Zoltur, Ala 1564 Paler, Octavian 1194
Movilă, Petru 1795 Palladi, Tudor 1556, 1774
Munteanu, Constantin 1621 Panfili, Ruxanda 1608
Munteanu, Grigore 1477 Parfentie, Dumitriţa 1731
Muraru, Elena 1520 Parlicov, Victor 1393
Muruianu, Ion 1395 Pasat, Angela 1775
Musteaţă, Inga 1478, 1501 Patraş, Mihai 1366
Musteaţă, Vasile 1562 Patraş, Valentina 1538
Patraşcu, Lucia 1481
N Păunescu, Adrian 1680
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1425 Pârvulescu, Ioana 1758
Nahoi, Ovidiu 1212 Pâslaru, Eugen 1587
Nantoi, Oazu 1270 Petrea, Natalia 1539
Nazariu, Svetlana 1426 Petrone, George 1681
Năstase, Răzvan Mihai 1663 Petrov, Viorica 1417
Neagu, Fănuş 1761 Platon, Alexandru-Florin 1271
Neagu, Manole 1709 Plăcintă, Aurica 1200
Nechit, Irina 1630 Pleşu, Andrei 1272
Negriş, Alexandru 1730 Pohilă, Vlad 1185
Negru, Nicolae 1232-33 Poiată, Petru 1273, 1574
Neguţă, Andrei 1318 Popa, Ana 1352
Nichita, Viorica 1500 Popa, Maria 1180
Nicolaie, Ioana 1760 Popov, Elena 1539
Nicolenco, Olga 1313-14, 1396 Popovici, Tudor 1397
Nicul, Elena 1462 Popovschi, Valeriu 1822
Nicul, Valentin 1462 Popuşoi, Liliana 1260, 1599, 1603, 1622,
Nicula, Irina 1501 1631
Nistor, Anatol 1340 Porcesco, Crisitna 1606, 1609, 1623
Noviţchi, Raisa 1479 Portas, Valentin 1732
Novoloacă, Dumitru 1480 Porubin, Natalia 1237, 1461
Porumbescu, Aurelia 1538
Postolache, Gheorghe 1777
Postolachi, Petru 1448

271
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

Potoroacă, Agafonic 1200 Samano, Carlos Gonsalez 1367


Prelipceanu, Nicolae 1763 Sandu, M. 1548
Proca, Ion 1593, 1624, 1761 Sava, Panfil 1488
Prodaniuc, Marina 1429 Sărătilă, Vlad 1482
Prohin, Victor 1777 Sârbu, Antonina 1608, 1625
Pronin, Serghei 1610 Sârbu, Vasile 1367
Protasov, Galina 1462 Schmemann, Alexander 1201
Pşenicinîi, Angela 1449 Secăreanu, Ştefan 1795
Selina, Ana 1541
R Serebrian, Oleg 1275-76, 1320
Raileanu, Anatol 1508 Severin, Natalia 1810
Rapcea, Ana 1733 Siluan (Vicarul Mitropoliei Europei
Râpeanu, Elis 1682 Occidentale şi Meridionale cu sediul
Reapciuc, Tatiana 1809 la Paris) 1202
Reuleţ, Ruslana 1781 Sisif, Aleksandr 1599
River, Steve 1406 Skoulios, Emmanuel 1277
Rîşneac, Boris 1522 Slivca, Rodica 1507
Robu, Nicolae 1409 Slivciuc Gorceac, Nadejda 1735
Robu, Veronica 1482 Slutu, Nina 1179
Roibu, Nicolae 1170 Slutu-Soroceanu, Nina 1736
Rolinschi, Vladimir 1190 Socor, Vladimir 1278
Roşca, Agnesa 1734 Solcan, Nicanor 1170
Roşca, Arina 1535 Soloviov, Vladimir 1281
Roşca, Haralampie 1483 Sorescu, Marin 1683
Roşca, Iurie 1274, 1406, 1539 Spătaru, Nicolae 1235
Roşca, Petru 1567 Stârcea, Eugenia 36
Roşca, Virginia 1404, 1539 Stati, V. 1279
Rotari, Rodica 1353 Stati, Vasile 1812
Rotaru, Cristina 1401 Stavinschi, Liuba 1539
Rotaru, Maria 1450 Stavschi, Irina 1737
Rotaru, Tatiana 1484 Stănescu, Nichita 1684-85
Rudei, Liuba 1485 Stârcea, Eugenia 1539
Russu, Viaceslav 1764 Stici, Ion 1208, 1556
Russu-Marin, Veronica 1588 Stoica, Ion 1236, 1398
Rusu, Aurelia 1755 Stoica, Valentina 1470, 1476, 1489
Rusu, Dinu 1545 Strajesco, Natalia 1490
Rusu, Eugen 1392, 1401 Strâmbeanu, Andrei 1738
Rusu, Iurie 1633 Stratan, Valentina 1237
Rusu, Nicolae 1778 Stratulat, Inesa 1611
Rusu, Tudor 1186-91, 1486-87, 1509 Sturza, Cătălin 1780
Rusu-Ciobanu, Valentina 1598 Sultan, Vladimir 1488
Surdu, Ion 1552
S Surlaru, Emilia 1451
Sainsus, Valeriu 1206 Susarenco, Gheorghe 1398
Sajin, Rodica 1562, 1568
Salii, Ana 1510 Ş

272
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ungureanu, Traian 1655


Şargu, Tatiana 1452 Untilă, Veaceslav 1238-39
Şcaterman, Elena 1462 Untilov, Vera 1457
Şcaterman, Irina 1462 Urechean, Serafim 1240
Şchiopu, Constantin 1762 Ursachi, Gheorghe 1578, 1638
Şchiopu, Ecaterina 1453, 1491 Urschi, Gheorghe 47
Şerpu, Valentina 1539 Ursu, Silvia 1602
Şraibman, Ihil 1665-66 Ursul, Mihail 1414
Ştefârţă, Sorina 1268, 1576 V
Ştefăneţ, Anatol 1605
Şvedov, Oleg 1373 Vakulovski, Mihail 1752, 1759, 1769,
1780
T Valuţă, Anastasia 1493
Tamazlâcaru, Elena 1612, 1626 Vartic, Andrei 1241-42, 1525, 1628,
Tarasov, Artur 1378 1816, 1825
Tarlev, Vasile 1542 Verbiţchi, Diana 1393
Taşcă, Mihai 1813-14 Verdeş, Vladimir 1560
Tănase, Victor 1394, 1413, 1795 Vicol, Dumitru 1379
Tărâţă, Marius 1198, 1808 Vicol, Ion 1740
Teleucă, Victor 1770, 1779 Vieru, Grigore 1741
Tentiuc, Lidia 1454 Vieru-Işaev, Maria 1181
Teodorescu, Gabriel 1686 Vizir, Boris 1525
Tichie, Olga 1511 Vizir, Elena 1742, 1772
Timotin, Marina 1403, 1414 Vizitei, Nicolae 1521
Timuş, Asia 1552 Voinu, Lidia 1494
Tinica, Anatolie 1523 Voitun, Aneta 1332, 1541, 1560
Toderaşcu, Andrei 1462 Volniţchi, Igor 1321
Tofan, Eugenia 1397, 1405, 1524, 1543, Voronin, Vladimir 1243-44, 1258-59,
1627 1270, 1281, 1322
Tone, Constantin 1687
Trifan, Aurelia 1455 W
Trifan, Călina 1763
Trifu, Mircea 1688 Wallerstein, Immanuel 1271
Troian, Veaceslav 1456
Turta, Valeriu 1653 Z
Zamura, Elena 1244, 1409, 1781
Ţ Zaporojan, Angela 1458, 1495
Zgârcea, Svetlana 1564, 1566
Ţăranu, Mariana 1413 Zota, Anca 1374
Ţopa, Efimia 1739 А
Ţvircun, Victor 1430
Агабабян, Наира 1648
U Алексеев, Сергей 1583
Ungureanu, Lidia 1492 Андон, Виктор 1634
Антонович, Татьяна 1558, 1563

273
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

Б Гуцу, А. 1355
Баланюк, Евгений 1659 Д
Бан, Иван 1335
Банару, Максим 1656 Делонг, Дж. Брэдфорд 1330
Белостечник, Григорий 1383 Дмитрук, Малгожаты 1600
Березовская, Ольга 12 Додон, Игорь 1368
Березовский, Михаил 1614 Долган, Михай 1629
Бирштейн, Борис 1213 Дорошенко, Анна 1565
Бологан, Виорел 1647 Драгунов, Константин 1376
Ботнару, Стела 1581
Боур, Игорь 1657
Бошняга, Эмилия 1544 Ж
Брагиш, Думитру 1245 Жирнов, Евгений 1786
Буздуган, Анна 1459 Жуков, Титус 1641
В З
Варикаш, Галина 1347, 1390, 1579 Замуруев, Сергей 1172, 1376
Василаки, Александр 1639 Западинский, Роберт 1247-48, 1287
Вебер, Манфред 1384 Зуев, Владимир 1288
Велизаде, Ильгар 1282 Зумбряну, Виктория 1743
Вердеш, Владимир 1561
Веселова, Даша 1749 И
Виздоагэ, Владимир 1327
Иванова, Милена 1338, 1345, 1528
Власова, Ольга 1328, 1419, 1569
Ильина, Ксения 1380
Ворoнин, Владимир 1246, 1283, 1304-
Иову, Тудор 1251
05, 1323-24, 1526, 1629
Ионко, Майя 1530, 1572
Врабие, Раду 1308
Иордан, Вячеслав 1572
Г Исак, Васиилй 1783
Гаврилов, Всеволод 1640 К
Галий, Виктория 1527
Казакова, Раиса 1641-42
Галин, Александр 1284
Калак, Дмитрий 1306, 1387-88
Гладей, Роджер 1354
Каргин, Валерий 1356
Глазова, Татьяна 1342-44, 1594
Кирби, Майкл Д. 1289
Гойхман, Мирон 1658
Ковалев, Николай 1308
Голбан, Михай 1571
Коваленко, Ирина 1370, 1418
Гончар, Любовь 1557
Колачко, Михаил 1357
Гражевская, Валентина 1581
Коробан, Юрий 1173
Григоре, Сильва 1613
Косарев, Валерий 1307, 1325
Григорьев, Игорь 1345
Костишар, Валентина 1744
Грозаву, Нистор 1596
Косых, Олег 1346
Гросу, Аурел 1558
Кочетков, Виктор 1745
Гулла, Юрий 1597
Кропанцева, Татьяна 1310, 1527, 1544,
Гун, Цзяньвэй 1285
1591
Густов, Вадим 1286

274
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ктитор, Федор 1580 Прохницкий, Валерий 1310


Курбет, Владимир 1642
Р
Л
Райбург, Ян. 1615
Лазарь, Надежда 1531 Рашков, Петр 1648
Лебедев, Николай 1635 Рогофф, Кеннет 1385
Лупу, Мариан 1629 Ройбу, Зиновий 1311
Лысоконь, Геннадий 1658 Ройтбурд, Елена 1195
Роман, Аурелия 1634
М Руссу, Георгий 1419
Малашенко, Виктор 1290 Руссу, Тудор 1582
Мардарь, Ион 1746-47 Рылеев, Денис 1253, 1312, 1337, 1386
Матисен, Йохан 1336 С
Меламедов, Григорий 1214
Мельник, Виорел 1380 Савинов, Алексей 1659
Микуша, Виктор 1591 Савостин, Николай 1254, 1748
Могилевский, Глеб 1817 Сакс, Джеффри 1360
Моисеев, Сергей 1174 Святченко, Иван 1348, 1573
Мокану, Ион 1643 Серенко, Л. 1551
Молчнов, Сергей 1250 Сидоренко, Павел 1584
Морару, А. 1355 Сидоров, Дмитрий 1327
Мороз, Виктор 1347 Силицкая, Наталья 1419
Муравский, Александр 1358-59, 1370 Симионел, Антон 1255
Мустяцэ, Г. 1308 Скидельски, Роберт 1331
Мустяцэ, Георгий 1326 Скрипченко, Ельвира 1648
Мушет, Георгий 1563 Соловьев, Владимир 1246, 1304
Соловьева, Татьяна 1559, 1597, 1783
Н Соломон, Дмитрий 1529
Назария, Сергей 1309 Стимне, Йоаким 1388
Нантой, Оазу 1291 Стойка, Ион 1636
Нестерова, Оксана 1381 Стратан, Валентина 1328
Нисенбойм, Ольга 1195 Стэвилэ, Думитру 1338
Нистряну, Борис 1251 Сушкевич, Владимир 1592

О Т

Ординат, Наталья 1419, 1643-45 Такий, Александр 1354, 1361-62


Островский, Алексей 1308 Танасе, Адриан 1565
Таран, Ангелина 1377, 1635
П Тарлев, Василе 1629
Панова, Алена 1364 Ткач, Анна 1329
Пилипенко, Владислав 1292 Торня, Нелли 1639
Плэмэдялэ, Тудор 1580 Трусевич, Николай 1530
Пожар, Сергей 1614 Тудосе, Олеся 1531
Поклитару, Мария 1569 Тхорик, Владимир 1175
Понятовская, Вероника 1557

275
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2008

У Ч
Узун, Елена 1613, 1615-16 Чебану, Павел 1660
Узун, Наталья 1215-16, 1256, 1640 Чиботару, Николай 1616
Урсаки, Георге 1579 Чобану, Виорел 1647
Усатый, Александр 1410 Чобану, Георгий 1559
Устюгова, Наталья 1411 Чобану, Эдуард 1657, 1660-61
Ф Ш
Федяшин, Андрей 1363 Шатохина, Елена 1592, 1598, 1600,
Фокша, Борис 1644 1749
Фомин, Игорь 1173, 1349, 1582, 1584 Швейкина, Ольга 1596
Шикирлийская, Марина 1365
Х Шикирлийская, Татьяна 1293, 1787
Харет, Константин 47 Шимановская, Людмила 1529
Хачатурян, Рафаил 1371 Шорников, Петр 1818-19
Хемингуэй, Эрнест 1664 Я
Янина, Анна 1571

276
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"


Nr 3-2008

1. Alianţa Moldova Noastră 23. Săptămâna


2. Altarul credinţei 24. Sport plus
3. Capitala 25. Timpul de dimineaţă
4. Comunistul 26. Tribuna copiilor
5. Contrafort (Nr 3) 27. Univers pedagogic pro
6. Curierul ortodox 28. Vocea poporului
7. Democraţia 29. Ziarul de gardă
8. Dreptul 30. Альянс Moldova Noastră
9. Eco 31. Analytique Moldpresa
10. Făclia 32. Голос народа
11. Florile dalbe 33. Деловая Молдова
12. Flux continuu: Anchetă 34. Кишиневские новости
13. Flux continuu: Economic 35. Кишиневский обозреватель
14. Flux continuu: ed. de vineri 36. Коммерсант plus
15. Flux continuu: Sănătate 37. Коммунист
16. Flux continuu: Studentul 38. Молдавские ведомости
17. Glasul 39. Независимая Молдова
18. Jurnal de Chişinău 40. Новое время
19. Literatura şi arta 41. Столица =Capitala
20. Moldova Mare 42. Экономическое обозрение
21. Moldova suverană
22. Natura

277
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII .................................................................................... 5

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii......................................5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 5
005 Management ................................ ................................ ....................... 5
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ 6
01 Bibliografie. Cataloage ..................................................................6
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese.
Expoziţii. Muzee.............................................................................. 7
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ......... 7
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................... 7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.......................................................................... 9
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .....................................9
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 10
22 Biblia ............................................................................................ 10
23/28 Creştinism. Religie creştină ..................................................... 10
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 10
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale......................... 10
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................ 11
32 Politică ......................................................................................... 11
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 15
34 Drept. Jurisprudenţă.....................................................................18
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.............................................. 22
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................22
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 25

278
51 Matematică ................................................................................... 26
52 Astronomie. Geodezie ...................................................................27
53 Fizică ............................................................................................ 27
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 28
58 Botanică........................................................................................ 29
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 30
61 Medicină ....................................................................................... 30
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................ 31
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 31
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .......32
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ......................... 33
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 33
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport........................................... 33
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................... 34
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie........................................................................................ 34
82 Literatură...................................................................................... 36
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................... 43
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................... 43
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii 44
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie
sistematică). Geografie teoretică................................ .......................... 44
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 44
93/94 Istorie....................................................................................... 44
94 Istorie generală. Istorie universală............................................... 44
94(73) Istoria SUA ................................ ................................ .................. 45

279
Autoreferate ................................ ................................ ............................. 45
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 3-2008 ...................................50
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 3-2008 ................................ .......... 55
Index de subiecte ................................ ................................ ..................... 57
Index de editori................................ ................................ ........................ 60
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 60

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" .......................................61

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 61
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii....................................61
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 61
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 61
005 Management ................................ ................................ ..................... 62
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ .............................. 62
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ................. 62
08 Poligrafii. Lucrări colective ......................................................... 63
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................63
159.9 Psihologie ................................ ................................ ...................... 63
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ...................................64
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 64
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 65
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................ 65
32 Politică ......................................................................................... 65
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 67
34 Drept. Jurisprudenţă.....................................................................70
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 73
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.............................................. 73
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................73

280
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor .......................................................................................... 75
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 76
51 Matematică ................................................................................... 76
53 FIZICĂ ................................................................................................ 77
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................. 77
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ........................................78
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 78
58 Botanică........................................................................................ 79
59 Zoologie ........................................................................................ 80
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 80
61 Medicină ....................................................................................... 80
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................ 85
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 86
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .......88
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 89
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 89
78 Muzică .......................................................................................... 89
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport........................................... 90
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................... 90
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie........................................................................................ 90
82 Literatură...................................................................................... 92
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................... 93
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................... 93
93/94 Istorie....................................................................................... 93

281
Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr
1-2008 ........................................................................................... 95
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 1-
2008 ................................ ................................ ................................ ... 101

CRONICA RECENZIILOR ..................................................................102

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 102


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................102
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ....................... 102
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................102
1/14 Filozofie ................................................................................... 102
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .................................102
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 103
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 103
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................. 103
32 Politică ....................................................................................... 103
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 104
35 Administraţie publică. Artă militară........................................... 104
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 104
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 104
53 Fizică .......................................................................................... 104
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 104
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................105
72 Arhitectură.................................................................................. 105
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 105
78 Muzică ........................................................................................ 105
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 106

282
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 106
82 Literatură.................................................................................... 106
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 111
93/94 Istorie..................................................................................... 111
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 111
Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 4 -2007........................ 112

CRONICA RECENZIILOR ..................................................................115

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 115


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................115
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ....................... 115
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................115
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .................................115
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 115
23/28 Creştinism. Religie creştină ................................................... 115
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 116
32 Politică ....................................................................................... 116
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................116
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 117
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 117
61 Medicină ..................................................................................... 117
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 117
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 118
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................118
78 Muzică ........................................................................................ 118
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 118

283
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 118
82 Literatură.................................................................................... 120
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 124
93/94 Istorie..................................................................................... 124
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 124

Index de nume la ″Cronica recenziilor″ Nr 1-2008 ......................... 126

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ........................................129

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 129


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................129
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ....................... 129
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 130
005 Management ................................ ................................ ................... 131
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 131
02 Biblioteconomie .......................................................................... 131
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese.
Expoziţii. Muzee.......................................................................... 131
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ..... 131
069 Muzee ................................ ................................ ............................. 132
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................132
1/14 Filozofie ................................................................................... 132
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie....................................133
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.................................133
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 133
21 Teologie naturală. Teodicee ....................................................... 133
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 134
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................... 134

284
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................. 134
32 Politică ....................................................................................... 136
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 140
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................144
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 152
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 155
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 157
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ........................................................................................ 161
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 162
51 Matematică ................................................................................. 162
53 Fizică .......................................................................................... 163
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................164
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................... 164
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 164
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 165
61 Medicină ..................................................................................... 165
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 167
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 169
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 174
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţi i .....174
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 176
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale....177
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................177
72 Arhitectură.................................................................................. 177
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 177
73 Arte plastice ................................................................................ 177

285
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 178
78 Muzică ........................................................................................ 178
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................179
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 180
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 180
82 Literatură.................................................................................... 181
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 185
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii
....................................................................................................185
93/94 Istorie..................................................................................... 186
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 186

Index de nume la ″Cronica articolelor de revistă″ Nr 3-2008 .........188

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole


sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2008........... 196

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.........................................197

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 197


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................197
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ....................... 197
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 197
005 Management ................................ ................................ ................... 198
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 198
02 Biblioteconomie .......................................................................... 198
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese.
Expoziţii. Muzee.......................................................................... 198
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ..... 198
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 199

286
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................199
1/14 Filozofie ................................................................................... 199
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 200
23/28 Creştinism. Religie creştină ................................................... 200
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 201
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................... 201
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................. 201
32 Politică ....................................................................................... 201
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 214
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................220
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 222
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 224
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 225
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ........................................................................................ 235
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 238
50 Generalităţi despre ştiinţele pure ............................................... 238
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................238
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 238
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 239
61 Medicină ..................................................................................... 239
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 241
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 241
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .....242
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 243
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....244

287
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ....................... 244
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................244
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini ........................................... 244
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 245
73 Arte plastice ................................................................................ 245
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 245
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................... 245
78 Muzică ........................................................................................ 245
In memoriam compozitorului şi interpretului – Mihai Dolgan........247
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................248
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 251
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 251
82 Literatură.................................................................................... 252
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 263
93/94 Istorie..................................................................................... 263
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 263

Index de nume la ″Cronica articolelor de gazetă″ Nr 3-2008 .........269

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de


gazetă" Nr 3-2008................................ ................................ .............. 279

288
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 16.91
Coli ed. 12.33
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 7-08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md


ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.iatp.md/cnc

Tipografia "Valinex" SA

str. Florilor 30/1A, of. 26 B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru