You are on page 1of 279

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 6
2008

CNCM
Chişinău 2008
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 6

NBCM
Chişinău 2008
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 6

CNCM
Chişinău 2008
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Tatiana LIVANDOVSCHI
Nina MICHERIN
Fevronia PASCARI
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography


of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed.
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Mol-
dova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design
: Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA).
– ISSN 1857-0550
Nr 6, 2008. – 2008. – 291 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine
50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2008
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
IUNIE NR 6 JUNE
(1106-1247)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1106. Мишковец, Н. М.
Инновационная деятельность предприятий / Н. М. Мишковец. – Кахул
: Б. и., 2008 (Tipogr. "Turnul vechi" SRL). – 149 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 145-147 (29 tit.). – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9579-7-7
[2008-1166]
- - 1. Inovaţii – Economie (rusă).
001.895:338:658
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1107. Mironov, Bettin
Bases de données : Guide pratique pour les étudiants / Bettin Mironov ;
red. resp. : Victor Şontea ; Univ. Techn. de Moldova, Fac. des Ordinateurs, l'Infor-
matique et Microélectronique, Filière francophone. – Ch. : UTM, 2008. – 74 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 72 (8 tit.). – 100 ex.
[2008-1182]
- - 1. Baze de date – Lucrări practice (fr.).
004.6(076.5)
1108. Turculeţ, Mihail
Utilizarea calculatorului I, II : [pentru uzul studenţilor] / Mihail Turculeţ ;
Univ. Agrară de Stat din Moldova, Catedra Cadastru şi Geodezie. – Ch. : Centrul
Ed. al UASM, 2008. – 238 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 237-238 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-116-6
[2008-1149]

5
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

- - 1. Tehnici pe calculator – Cadastru – Organizarea teritoriului.


004.9:528.4(075.8)
005 Management
1109. Губер, Ю.
Менеджмент гуманитарных ресурсов : Учеб. пособие / Ю. Губер, Н.
Шестенко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и менеджмента в механике,
Каф. Инженерии и менеджмента на транспорте. – К. : ТУМ, 2008. – 21 cm. –
ISBN 978-9975-45-079-9.
Ч. 1-я : Личность, группа, персонал. – 2008. – 92 p. : fig., tab. –
Bibliogr.: p. 92 (15 tit.) şi la începutul temelor. – 100 ex. – ISBN 978-9975-45-080-5.
– [2008-1176]
- - 1. Management – Resurse umane (rusă).
005:658.3(075.8)
1110. Губер, Ю. Е.
Менеджмент организаций : Учеб. пособиe / Ю. Е. Губер, Ф. В. Алказ ;
Техн. Ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в механике, Каф. инже-
нерии и менеджмента на транспорте. – К. : ТУМ, 2008. – 21 cm. – ISBN 978-
9975-45-075-1.
Ч. 1-я : Организации, их функционирование и развитие. – 2008. – 96
p. : fig., tab. – Bibliogr. la începutul temelor. – 100 ex. – ISBN 978-9975-45-076-8. –
[2008-1175]
- - 1. Management – Întreprinderi (rusă).
005:658(075.8)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1111. Ana Mihalache – Dăruire întru dăinuire : [filolog : biobibliogr.] /
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic ; alcăt. : Natalia
Ghimpu ; red. şi trad. text. în lb. fr. : Ghenadie Râbacov, Lorina Beşelea ; concepţie,
red. şt. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM,
2008. – 88 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula 31-a).
70 ex.
ISBN 978-9975-920-75-9
[2008-1206]
- - 1. Limba franceză – Indici bibliografici. 2. Mihalache, Ana, 1938-…, filo-
log – Biobibliografie.
016:[811.133.1+929Vasilache]
1112. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu, Valentina
Chitoroagă, Ludmila Corghenci [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ;

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

des. : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 ("Valinex" SRL). – 20
cm. – ISSN 1875-0550.
Nr 2, 2008. – 2008. – 268 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [2008-1183]
015(478)
06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPO-
ZIŢII. MUZEE

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


1113. "Food & Drinks. Food Technology"; "Packaging. Depot ",
expoz. intern. specializate (15 ; 13 ; 2008 ; Chişinău). Expoziţii internaţionale
specializate "Food & Drinks. Food Technology", ed. a 15-a jubiliară ; "Packaging.
Depot", ed. a 13-a, 21-25.05.2008 : Cat. oficial. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 113, [18] p. : il. color ; 30 cm.
Antetit.: Centrul Intern. de Expoz. "Moldexpo" SA, Min. Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare al Rep. Moldova. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă
[2008-1134]
- - 1. Expoziţii internaţionale, 2008 – Industrie alimentară. 2. Industrie ali-
mentară – Expoziţii specializate, 2008.
061.43:663/664=135.1=111=161.1
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1114. Desenăm şi colorăm animale domestice / Ilie Sârbu. – Ch. :
"Balacron" SRL, 2008. – [18] p. : il., il. color ; 20 cm. – (Urmăriţi pătrăţelele).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-100-45-8
[2008-1173]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1115. Sârbu, Ilie
Desenăm şi colorăm animale sălbatice / Ilie Sârbu. – Ch. : "Balacron"
SRL, 2008. – [18] p. : il., il. color ; 20 cm. – (Urmăriţi pătrăţelele).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-100-44-1
[2008-1172]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

7
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1116. Лупашко, Михаил
Дарокан : Частный опыт, попытки сравнит. исслед. и обобщения бое-
вых практик народов Юго-Восточ. Европы, своей целью преследующий при-
общение всех желающих к тернистому пути познания силы духа / Михаил Лу-
пашко ; консультант : Ион Секриеру ; фот. : Артем Довбыш ; ил. : Валерий Да-
миан. – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2008. – 39, [1] p. : fot., il. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9643-6-4
[2008-1141]
- - 1. Дарокан.
133
159.9 Psihologie
1117. Olărescu, Valentina
Corecţia psihomotricităţii şi instabilităţii capacităţii de muncă la elevii cu
reţinere în dezvoltarea psihică : [monografie] / Valentina Olărescu ; red. şt. : Nicolae
Bucun. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 128 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 102-113 (244 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-9646-7-8
[2008-1142]
- - 1. Psihologie pedagogică.
159.922.7-057.874:37.015.3
2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1118. Analecta catholica : [în vol.] / Episcopia Romano-Catolică de Chi-
şinău ; col. red. : E. S. Anton Coşa (red.-şef.), Silviu Andrieş-Tabac, Nelea
Saganova [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 24 cm. – ISBN 978-
9975-937-13-9.
[Vol.] 3. – 2008. – 506, [1] p.: fot., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în
notele de subsol. – Apare cu sprijinul org. "Renovabis". – 500 ex. – ISBN 978-9975-
937-85-6. – [2008-1118]
- - 1. Biserica Romano-Catolică.
282(082)=135.1=161.1

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1119. Cunoştinţe, atitudini, practici ale populaţiei din Republica Moldova
despre hepatitele virale B şi C şi consilierea şi testarea voluntară la HIV şi hepatite
virale : Raport efectuat în baza cercet. sociologice / Proiectul USAID "Prevenirea
HIV/SIDA şi hepatitelor B şi C" (PHH) ; elab. : Ludmila Malcoci ; experţi naţ. : Mihai
Ciocanu, Constantin Spînu. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 116 p. :
diagr., tab. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul Guvernului SUA prin intermediul Agenţiei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9636-7-1
[2008-1139]
- - 1. Boli infecţioase – Cercetări sociologice.
303.4:616.9(047)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
1120. Populaţia Republicii Moldova pe vârste şi sexe, în profil teritorial la
1 ianuarie 2008 = Население Республики Молдова по возрасту и полу в
территориальном аспекте на 1 января 2008 г. : Culeg. statistică / Biroul Naţ. de
Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2008 (Tipogr. SA "CRIO"). – 160 p. ;
22 cm. – (Statistica Moldovei).
Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al UNFPA Moldova.
– 250 ex.
ISBN 978-9975-9594-4-5
[2008-1233]
- - 1. Populaţia Republicii Moldova – Date statistice.
314.12(478)(083.41)=135.1=161.1
32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
1121. Aventura celor 100 de tineri jurnalişti : Tinerii jurnalişti şi alegerile
locale generale, 2007 / Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova (CTJM) ; colab. :
Dumitru Ciorici, Ana Trocin, Tatiana Corcebaş [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 57 p. : fot. ; 21 cm.

9
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al National Endowment for Democ-


racy (SUA). – 1000 ex.
[2008-1232]
- - 1. Participarea tinerilor – Alegeri.
324(478)-053.6
1122. Mândâcanu, Ala
Dor de libertate : [art., interviuri, schiţe] / Ala Mândâcanu ; Univ. Liberă In-
tern. din Moldova (ULIM). – Ch. : Univ. Liberă Intern. din Moldova, 2008 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 184, [9] p. : fot. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-075-4
[2008-1130]
- - 1. Mândâcanu, Ala, 1954-…, jurnalist.
323/324(478):070(092)
Mândâcanu, Valentin. Spărturi în gheaţă tăcerii. – Vezi Nr 1197

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1123. Convenţia colectivă : (nivel de municipiu pe anii 2008-2010) : [sis-
temul învăţământului mun.] / Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chişinău,
Consiliul mun. Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei. – Ch. : S. n., 2008
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 52 p. : tab. ; 21 cm.
[2008-1153]
- - 1. Contracte colective de muncă – Sistemul învăţământului municipal –
Chişinău.
331.106.24:37(478-25)
331.105.44 Sindicate
1124. Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din
Republica Moldova. Consiliul din 20 martie 2008 / Federaţia Sindicatelor Angajaţi-
lor din Serviciile Publice. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "CRIO" SA). – 67 p. : diagr.,
tab. ; 21 cm.
100 ex.
[2008-1154]
- - 1. Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republi-
ca Moldova.
331.105.445:351(478)

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
1125. Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2008 : Aprob.
prin Hotărârea Guvernului Rep. Moldova Nr 615 din 20 mai 2008 (MO nr. 91 din 23
mai 2008, art. 606) / Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Rep. Moldova ; coord. :
Octavian Mocreac. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 974, [1] p. : tab. ;
30 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9643-5-7 (în cop. tare)
[2008-1140]
- - 1. Cadastrul funciar al Republicii Moldova.
332.3(478)
336 Finanţe
1126. Тесты по дисциплине "Банковская деятельность" : Для сту-
дентов спец. : 364.1 Финансы и банки / Гос. Аграр. Ун-т Молдовы ; сост. : Беда
О. И., Бециву А. М. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Căpăţână-Print" ÎI). – 78 p. : tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 77 (10 tit.). – F. f. de tit. – 15 ex.
ISBN 978-9975-9653-1-6
[2008-1144]
- - 1. Bănci – Teste (rusă).
336.71(079)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1127. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele ULIM /
Univ. Liberă Intern. din Moldova ; consiliul red. : Vitalie Gamurari (preş.), Victor
Guţuleac, Andrei Smochină [et al.]. – Ch. : ULIM, 2007. – 30 cm. – ISBN 978-9975-
920-44-5. – 15 ani de ascensiune.
Vol. 7 : Ser. : Drept. – 2007. – 177 p. : diagr., tab. – Texte: lb. rom., fr., ru-
să. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-920-68-1 : 100
ex. – [2008-1171]
- - 1. Drept. 2. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Anale.
34+378.4(478)(082)=135.1=133.1=161.1
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1128. Moraru, Anton
Introducere în metodologia juridică : (Teoria şi practica investigaţiilor ştiin-
ţifice) / Anton Moraru ; red. şt. : Teodor Negru ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.
Moldova, Univ. "Perspectiva INT". – Ch. : Labirint, 2008. – 127 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 124-127 şi în notele de subsol. – 200 ex.

11
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

ISBN 978-9975-943-66-6
[2008-1135]
- - 1. Metodologia dreptului.
340.115
341 Drept internaţional
1129. "Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului",
conf. şt. intern. (2007 ; Bălţi). Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor
omului : Conf. şt. intern. dedicată Zilei Intern. a Drepturilor Omului, 10 dec. 2007,
Bălţi / col. red. : Ioan Sabău Pop (Târgu-Mureş), Elena Botnari. – Ch. : Pontos, 2007
(Tipogr. "Reclama" SA). – 265 p. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Drept, Univ. "Petru
Maior", Târgu-Mureş, Instituţia Privată "Universitas Pro Iure", Bălţi. – Texte: lb. rom.,
fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ.
al SA "Moldagrotehnica", mun. Bălţi, dir. gen. Frunza P., ÎM "Asociaţia pieţelor",
mun. Bălţi, dir. Grijanovschi M. – 200 ex.
ISBN 978-9975-72-073-1
[2008-1157]
- - 1. Drepturile omului – Protecţie.
341.231.14:342.7(082)=135.1=133.1=161.1
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1130. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep.
Moldova. Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI / red. coord. :
Igor Bantuş. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al RM, 2007. – 21 cm. – ISBN
978-9975-930-24-6. – ISSN 1857-2391.
Seria "Drept Public", Nr 8. – 2007. – 177 p. – Texte: lb. rom., engl. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-930-25-3. – [2008-
1145]
- - 1. Drept public. 2. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova – Anale.
342+378(478)(082)=135.1=111
1131. Viaţa în ochii copilului : Raportul copiilor despre respectarea con-
venţiei privind drepturile copilului în Rep. Moldova / Centrul de Informare şi Docu-
mentare privind Drepturile Copilului ; coord. : Cezar Gavriliuc. – Ch. : "Urma Ta" PP
SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 70, [2] p. : il. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Org. Suedeze "Salvaţi Copiii" (Rädda
Barnen), Alianţei ONG-urilor Active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi
Familiei. – 1000 ex.
[2008-1229]
- - 1. Drepturile copilului – Republica Moldova.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

342.7-053.2(478)(047)
1132. Бойко, Н. Ф.
Административное право Республики Молдова : (в схемах) : [pentru
uzul studenţilor] / Н. Ф. Бойко ; Славян. ун-т. – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2008. –
256 p. : scheme. – 10-тилетию Славян. Ун-та посвящается.
Bibliogr.: p. 177-189 (204 tit.) şi în notele de subsol. – 67 ex.
ISBN 978-9975-9955-5-9
[2008-1207]
- - 1. Drept administrativ – Republica Moldova (rusă).
342.92(478)(075.8)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1133. Combaterea traficului de copii în scopul exploatării sexuale : Ghid
de formare a profesioniştilor / Murieann O'Briain, Anke van der Borne, Thei Noten ;
trad. : Raluca Nicolae. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 156 p. : tab. ; 30
cm.
Apare cu sprijinul ECPAT Intern. şi cu suportul financ. al Comisiei Euro-
pene – Programul Agis, Oak Foundation şi Bodyshop Foundation. – 200 ex.
ISBN 978-9975-77-072-9
[2008-1164]
- - 1. Trafic de copii – Combatere.
343.54
1134. Culegere de acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii
spălării banilor şi finanţării terorismului = Сборник нормативных актов в сфере
предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма / Centrul pentru Combaterea Crimelor Econ. şi Corupţiei. – Ch. :
"Somersbi" SRL, 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 176 ; 187 p. : tab. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). –
Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene, Agenţiei Intern. Suedeze pentru
Dezvoltare şi Coop. (SIDA) şi Consiliul Europei. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9961-0-5 (varianta rom.). – ISBN 978-9975-9961-1-2 (va-
rianta rusă)
[2008-1150]
- - 1. Spălarea banilor – Prevenire – Combatere – Acte normative. 2. Fi-
nanţarea terorismului – Prevenire – Combatere – Acte normative.
343.37(094)=135.1=161.1
1135. Rotaru, Vasile
Ce faci dacă eşti în conflict cu legea penală? : Ghid practic / Vasile
Rotaru, Vasile Foltea ; coord. : Anatol Beleac ; Soc. Independentă pentru Educaţie

13
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

şi Drepturile Omului. – Ed. a 4-a. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
64 p. ; 10 x 15 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-140-9
[2008-1193]
- - 1. Procese penale – Drepturile omului.
343(036)
1136. Idem în lb. rusă : Что делать если ты в конфликте с уголовным
законом / пер. : Адриан Чербу, Серджиу Урсу. – Изд. 3-е. – Ch. : Б. и., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 64 p. ; 10 x 15 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-141-6
[2008-1194]
- - 1. Procese penale (rusă).
343(036)
1137. Rusu, Vitalie
Urmărirea penală în cauzele cu minori / Vitalie Rusu, Octavian Pop. – Ch.
: Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 116, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 103-116 şi în notele de subsol. – În red. aut. – 200 ex.
ISBN 978-9975-72-072-4
[2008-1156]
- - 1. Urmărire penală – Minori. 2. Minori – Urmărire penală.
343.123-053.5
1138. Vasiloi, Djulieta
Componenţa de infracţiune : material didactic / Djulieta Vasiloi, Basim A.
Abbas. – Ch. : Centrul de Studii Comparative în Ştiinţe Juridice, 2008 (Tipogr. "Sibis
Grafica" SRL). – 56 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 55-56 (31 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9559-7-3
[2008-1192]
- - 1. Infracţiuni.
343.3/.7(076.5)
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
1139. Чернявский, Павел
Предпринимательское право : Курс лекций : (для студентов юрид. и
экон. фак.) / Павел Чернявский ; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – Ch. :
Pontos, 2007 (Tipogr. "Dinamo"). – 119 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 117-119 (55 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-102-38-4

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1120]
- - 1. Drept economic (rusă).
346(075.8)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
1140. Raport anual = Annual report : [al Agenţiei de Stat pentru Proprie-
tate Intelectuală a Rep. Moldova AGEPI] / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Inte-
lectuală a Rep. Moldova ; consiliul ed. : Dorian Chiroşca (preş.), Ion Daniliuc,
Svetlana Munteanu [et al.] ; coord. : Ştefan Gajim ; trad. : Nina Calpacci, Alexandra
Cozlov ; red. resp. : Ana Zavalistîi ; fot. : Svetlana Tacu. – Ch. : AGEPI, 2008. – 29
cm.
... 2007. – 2008. – 139, [1] p.: fig., fot., tab. – Text paral.: lb. rom., engl., ru-
să. – [2008-1228]
- - 1. Proprietate intelectuală – Republica Moldova.
347.77(478)(047.1)=135.1=111=161.1
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.3 Drept social
1141. Protecţia drepturilor persoanelor în etate în Moldova : Ghid practic
/ HelpAge Intern. ; elab. : Zinaida Guţu. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama"
SA). – 52 p. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al org. "Irish Aid". – 300 ex.
ISBN 978-9975-72-048-9
[2008-1106]
- - 1. Protecţie socială – Persoane în etate.
349.3(478):364.04-053.9
1142. Idem în lb. rusă : Защита прав пожилых людей : Практ.
руководство. – [Ch.] : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 52 p. ; 24 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-72-049-6
[2008-1107]
- - 1. Protecţie socială – Persoane în etate (rusă).
349.3(478):364.04-053.9
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1143. Băncilă, Gabriela

15
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Analiza riscurilor alimentare prin puncte critice de control : Implementarea


sistemului HACCP la SC "Avicola Braşov" S.A. : [studiu] / Gabriela Băncilă ; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 86 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 84-85. – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-086-7
[2008-1177]
- - 1. Alimentare – Carne de pasăre – Control sanitar.
351.778.2+637.54
1144. Etica şi deontologia poliţienească : Aspecte de implementare : Ma-
terialele conf. şt.-practice "Consolidarea activităţii de promovare şi implementare a
eticii şi deontologiei poliţieneşti", 12 oct. 2006 / coord. şt. : Veaceslav Grati. – Ch. :
S. n., 2007 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 146 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-20-8
[2008-1146]
- - 1. Deontologie poliţienească.
351.74:174(082)
1145. Ghid cu privire la implementarea Legii privind securitatea generală
a produselor nr. 422-XVI din 22.12.2006 / Serviciul Standardizare şi Metrologie al
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – 40 p. : tab. ; 30 cm.
[2008-1191]
- - 1. Securitatea produselor – Implementarea legii.
351.824:339.13(094.57)
1146. Instruirea poliţienească : [pentru uzul studenţilor] / Vitalie
Strungaru, Tudor Fomin, Veaceslav Cocier [et al.] ; sub red. : Ghenadie Chiriţa. –
Ch. : [Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI], 2008 (Tipogr. "Poliart" SRL). – 249 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 245-249. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-41-3
[2008-1147]
- - 1. Poliţie – Instruire.
351.74(075)
1147. Raport cu privire la seminarul Perfecţionarea serviciului public prin
managementul eficient al resurselor umane = Workshop Report Improving Civil
Service through Effective HR Management, 28-29 mart. 2008, Chişinău / Guvernul
Rep. Moldova. şi Banca Mondială. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
– 50 ; 50 p. : fig. ; 28 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш")
[2008-1200]
- - 1. Servicii publice – Management.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

351/354:005(047)=135.1=111
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1148. Educaţia non-formală în şcoală : Ghid / Inst. pentru Iniţiative De-
mocratice ; coord. : Natalia Gore, Vasile Rusnac. – Orhei : Inst. pentru Iniţiative
Democratice, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 82 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. a Ambasadei Statelor Unite la Chişinău
[2008-1201]
- - 1. Educaţie civică.
37.015
1149. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [procesul şt.-didactic] /
Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" ; coord. şt. : Nicolae Banuh ; col. red. : Igor
Racu, Valentin Cuşcă, Alexandru Vatavu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS
"Ion Creangă"). – (Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor). – 20 cm. –
ISBN 978-9975-921-22-0.
Vol. 7, Partea 1-a. – 2008. – 313 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-921-82-4. – [2008-1204]
37.0(082)=135.1=161.1
1150. Vol. 7, Partea a 2-a. – 2008. – 549 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-921-97-8. – [2008-
1205]
37.0(082)=135.1=161.1
1151. Romanciuc, Silvia
Drepturile omului: la lecţii şi în viaţă : Ghidul dirigintelui / Silvia Romanciuc
; Asoc. Regională din Stânga Nistrului pentru Drepturile Omului. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 80 p. : fot., tab. color ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-100-46-5
[2008-1174]
- - 1. Educaţie civică – Drepturile omului.
37.015:37.018
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1152. Cartaleanu, Tatiana
Limba şi literatura română : cl. a 8-a : Ghidul profesorului / Tatiana
Cartaleanu, Mircea Ciobanu, Olga Cosovan ; comisia de evaluare : Aurelia
Hanganu, Emilia Tiron, Raisa Uşurelu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldo-
va. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 82, [2] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 84 (15 tit.). – 2000 ex.

17
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

ISBN 978-9975-67-347-1
[2008-1167]
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
1153. Cazacu, Tamara
Limba română : cl. a 3-a a şc. alolingve : Ghidul învăţătorului / Tamara
Cazacu, Liliana Nicolaescu-Onofrei ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. –
Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 78, [1] p. : tab. ; 24 cm. – (Colec-
ţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
1020 ex.
ISBN 978-9975-79-489-3
[2008-1196]
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1'243
1154. Educaţie tehnologică : cl. a 4-a : Ghidul învăţătorului / Lucia
Ciobanu, Elena Grosu, Rodica Croitoru [et al.] ; comisia de evaluare : Angela Cara,
Maria Avram, Nina Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului. – Ch. : "Epigraf" SRL,
2008 (Combinatul Poligr.). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 80. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-903-95-0
[2008-1209]
- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării.
37.016.046:64
1155. Idem în lb. rusă : Технологическое воспитание : 4-й кл. – Ch. :
"Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 78, [2] p. ; 22 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9985-6-7
[2008-1240]
- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării (rusă).
37.016.046:64
1156. Educaţia tehnologică : cl. a 9-a : Ghidul învăţătorului / Ana
Tverdohleb, Rodica Croitoru, Elena Grosu [et al.] ; comisia de evaluare : Teodora
Hubenco, Anatolie Ignat, Silvia Macarov ; Min. Educaţiei şi Tineretului. – Ch. : "Epi-
graf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 80. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-903-98-1
[2008-1211]
- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării.
37.016.046:64

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1157. Idem în lb. rusă : Технологическое воспитание : 9-й кл. – Ch. :


"Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 80. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-947-09-1
[2008-1210]
- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării (rusă).
37.016.046:64
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1158. Budnic, Ana
Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii profesori de
limba engleză / Ana Budnic ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău,
Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 268 p. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 188-216 (212 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-921-76-3
[2008-1202]
- - 1. Formarea cadrelor didactice.
37.091:811.111
1159. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive / Tatia-
na Cartaleanu, Olga Cosovan, Viorica Goraş-Postică (coord.) [et al.] ; Centrul Edu-
caţional "Pro Didactica". – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2008 (Combi-
natul Poligr.). – 204 p. ; 26 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica" : Seria "Aici şi
Acum").
Bibliogr.: p. 202-203 (49 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Servi-
cii pentru Dezvoltare, Liechtenstein. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-9763-4-3
[2008-1219]
- - 1. Organizarea învăţământului – Formare de competenţe.
37.091
1160. Învăţ să fiu : Ghid pentru psihologi şcolari, diriginţi, profesori / Cris-
tina Beldiga, Viorica Cojocaru, Otilia Dandara [et al.] ; rev. şt. : Marcela Marcinschi-
Călineci, Ana Maria Oancea ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Ed. a 2-a, rev.
– Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2008 (Combinatul Poligr.). – 228 p. :
fig., tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica" : Seria "Aici şi Acum" / coord.
Violeta Dumitraşcu).
Bibliogr.: p. 226-228 (80 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al RE : FINE OSI
– Resourcing Education : Fund for Innovations and Networking. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-9763-1-2
[2008-1185]
- - 1. Organizarea învăţământului. 2. Învăţământ – Organizare.

19
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

37.091(072)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1161. Iordăchescu, Rodica
Comunicare şi elemente de antrenament grafic : Caiet pentru pregătirea
copiilor de 5-7 ani pentru şcoală / Rodica Iordăchescu ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2008. – 48 p. : il. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă).
500 ex.
ISBN 978-9975-80-143-0
[2008-1195]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-
tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1162. Colegiul de Construcţii din Chişinău : promoţia anului 2008 / ma-
nager : Aliona Jigan ; imagini fot. : Andrei Bedenkov, Alexandru Savostin. – [Ch. : S.
n., 2008 (Combinatul Poligr.)]. – [26] p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2008-1190]
- - 1. Colegiul de Construcţii din Chişinău – Republica Moldova – Promo-
ţia, 2008 – Istorie.
377.36(478-25)(091)
1163. Colegiul Politehnic din mun. Chişinău : promoţia anului 2008 /
manager : Aliona Jigan, Tatiana Savostin ; fot. : Alexandru Savostin, Andrei
Bedenkov. – [Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.)]. – [30] p. : imagini fot. ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2008-1189]
- - 1. Colegiul Politehnic din mun. Chişinău – Republica Moldova – Promo-
ţia, 2008 – Istorie.
377.36(478-25)(091)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova. Anale. – Vezi Nr 1130

1164. Studii Doctorale : Experienţă şi Perspective Europene / colectiv de


aut. : Petru Todos, Valerian Dorogan, Jorj Ciumac [et al.] ; coord. : Ion Bostan ;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 195 p. : fig., tab., diagr. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-45-089-8

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1178]
- - 1. Învăţământ postuniversitar.
378
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele ULIM. – Vezi Nr
1127

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
398 Folclor
1165. Handrabura, Loretta
Artur Gorovei : Studiu monografic : [folclorist român] / Loreta Handrabura.
– Ch. : "Elan-Poligraf" SRL, 2007. – 330 p. : tab., [1] f. port. ; 21 cm.
Creaţia etnologică şi literară [a folcloristului Artur Gorovei]: p. 270-307. –
Bibliogr.: p. 308-316 şi în note la sfârşitul cap. – Ind. de nume: p. 317-327.
ISBN 978-9975-9551-1-9
[2008-1131]
- - 1. Gorovei, Artur, 1864-1951, folclorist român. 2. Folclor.
398+929 Gorovei
398(=135.1) Folclor românesc
1166. Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul
Caucazului : (Texte inedite) : În 2 vol. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie
; alcăt., îngrijirea textelor, comentarii : Nicolae Băieşu, Ana Graur, Andrei Hîncu ;
col. red. : Nicolae Băieşu (aut. proiectului, coord., red. resp.), Grigore Botezatu,
Mariana Cocieru [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 24 cm. –
ISBN 978-9975-66-025-9.
Vol. 1. – 2008. – 594 p.: fig. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. localităţi-
lor: p. 567-585. – 200 ex. – ISBN 978-9975-66-026-6. – [2008-1124]
- - 1. Folclor românesc.
398(=135.1)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1167. Olaru, Efim
Protecţia mediului ambiant : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Tamara
Popov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra
Securitatea Activităţii Vitale. – Ch. : UTM, 2008. – 134 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 131 (12 tit.). – 300 ex.
[2008-1181]

21
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

- - 1. Mediul ambiant – Protecţie.


504.06(075)
51 MATEMATICĂ
1168. Buruiană, Maria
Culegere de exerciţii şi probleme la matematică : cl. 1-4-a / Maria Buruia-
nă, Valeriu Baltag. – Ch. : Cadran, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 384 p. : fig.
; 20 cm.
ISBN 978-9975-9545-01 (eronat)
[2008-1198]
- - 1. Matematică – Probleme şi exerciţii.
51(076.5)
1169. Calmuţchi, Laurenţiu
Pagini din istoria învăţământului matematic în Moldova : (sec. XV până la
începutul sec. al XX-lea) / Laurenţiu Calmuţchi, Ion Cojocaru. – Ch. : UST, 2008. –
290 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 259-273 (245 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9777-7-7
[2008-1187]
- - 1. Învăţământ matematic – Republica Moldova – Istorie.
51(478):37.0(091)
1170. Cojocaru, Ion
Matematica populară : [studiu] / Ion Cojocaru ; Univ. de Stat din Tiraspol,
Catedra Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii. – Ch. : Univers Pedagogic,
2008. – 306 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 296-299 (67 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-76-013-3
[2008-1188]
- - 1. Matematică – Istorie.
51(091)
1171. Raischi, Victor
Matematica : Man. pentru cl. 8-a / Victor Raischi, Tudoriţa Raischi ; comi-
sia de evaluare : Dumitru Zambiţchi, Mihail Purice, Viorica Palaria [et al.] ; Min. Edu-
caţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 174, [2] p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-74-008-1
[2008-1218]
- - 1. Matematică.
51(075.3)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1172. Idem în lb. rusă : Математика / пер. : Наталья Егорова. – Ch. :


"Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 174, [2] p. : fig. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-74-008-1 (eronat)
[2008-1231]
- - 1. Matematică (rusă).
51(075.3)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1173. Chimie : Caietul elevului : cl. a 7-a / Eugenia Melentiev, Maria
Roman, Maria Botnaru [et al.]. – Ch. : Lumina, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 87,
[1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
10 000 ex.
ISBN 978-9975-65-067-0
[2008-1159]
54(075.3)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
579 Microbiologie
1174. Diagnosticul microbiologic rapid al infecţiilor tractusului urinar :
(Recomandări metodice) / Greta Bălan, Iurie Roşcin, Adrian Tănase [et al.] ; red. şt.
: Ştefan Plugaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra Microbiologie, virusologie şi imunologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. –
22, [1] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-39-7
[2008-1162]
- - 1. Diagnoză medicală microbiologică.
579.61:616.62-078(076.5)
59 ZOOLOGIE
1175. Cozari, Tudor
Fluturii : Enciclopedie ecologică ilustrată / Tudor Cozari ; concepţia graf.
şi cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). –
196, [4] p. : il. color ; 27 cm.
Ind. denum. în lat., rom., rusă: p.197-198. – Apare cu sprijinul financ. al
Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Inst. Cultural European. –
2000 ex.
ISBN 978-973-675-451-7 (Litera Internaţional) (în cop. tare)
[2008-1239]
- - 1. Fluturi – Enciclopedii ilustrate.
595.78(031)

23
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
1176. Cărăruş, Gheorghe
Calea mea spre sănătate : (Puncte de vedere, sisteme şi practici individu-
alizate) / Gheorghe Cărăruş. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 199, [1]
p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 199 (9 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-937-83-2
[2008-1116]
- - 1. Sănătate şi igienă personală – Practici.
613/614
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1177. Plante medicinale / Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Constan-
tin Mihăilescu [et al.]. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 334, [2]
p. : il. color ; 24 cm. – (Universul plantelor).
Bibliogr.: p. 334-335 (44 tit.). – Ind. denum. şt.: p. 332-333. – Apare cu
sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţ. şi al Grădinii Botanice
ISBN 978-9975-74-009-8 (în cop. tare)
[2008-1238]
- - 1. Plante medicinale.
615.322:633.88
616 Patologie. Medicină clinică
1178. Carabulea, Gavril
Mărturisirile unui medic : [din practica medicală] / Gavril Carabulea. – Ch.
: "Inversia-Dub" ÎI, 2008. – 66, [2] p. : il. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9504-2-8
[2008-1235]
616
616.8 Neuropatologie. Neurologie
1179. Olărescu, Valentina
Teoria şi practica neuropsihologiei şi neurofiziologiei : [pentru uzul stu-
denţilor] / Valentina Olărescu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 189 p. :
fig., tab. ; 21 cm.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 174-176 (63 tit.). – 500 ex.


ISBN 978-9975-9646-8-5
[2008-1143]
- - 1. Neuropsihologie. 2. Neurofiziologie.
616.89
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
1180. Cebotari, Ion
O longevitate profesionistă în serviciul medicinii preventive : [70 ani de la
naşterea lui Ion Cebotari] / Ion Cebotari ; Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al
mun. Chişinău, Centrul de Medicină Preventivă mun. Chişinău. – Ch. : S. n., 2008
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 44 p. : fig., fot. ; 22 cm.
Tit. pe cop.: Ion Cebotari. – Lista lucr. şt.-practice publ. de medicul şef ad-
junct al CMPM Ion Cebotari: p. 44. – F. f. de tit.
[2008-1152]
- - 1. Medicină preventivă. 2. Cebotari, Ion, 1938-…, medic epidemiolog –
Biografie.
616.9-036.2(092)
618 Ginecologie. Obstetrică
1181. Protocoale clinice neonatale : Nou-născutul prematur: manage-
ment, stări de urgenţă şi supraveghere / Petru Stratulat, Anatol Caraman, Tatiana
Carauş [et al.] ; sub red. : P. Stratulat ; IMSP Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocroti-
rii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008
("Tipogr.-Sirius" SRL), 2008. – 304 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu
sprijinul financ. al Biroului de Coop. al Elveţiei în Rep. Moldova. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9936-9-2
[2008-1151]
- - 1. Neonatologie.
618.2/.4
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Sti-
mulente pentru plante
1182. Donos, Alexei

25
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Acumularea şi transformarea azotului în sol : [monografie] / Alexei Donos


; red. resp. : Serafim Andrieş ; ref. şt. : Petru Codreanu, Alexandru Rusu ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare a Rep. Moldova. – Ch. :
Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 206 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 188-206 (263 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-72-036-6
[2008-1108]
- - 1. Îngrăşăminte cu azot.
631.84
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
1183. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru luna ... anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor =
Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйст-
венных культур в июне 2008 года и рекомендации по борьбе с ними и с сорня-
ками / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat
Rep. pentru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
... iunie 2008. – 2008. – 79, [1] p. : tab., [8] p. : il. color. – Text paral.: lb.
rom., rusă. – F. f. de tit. – [2008-1119]
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Com-
batere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
1184. Гросу, Елена
Технологическое воспитание : учеб. для 4-го кл. / Елена Гросу, Роди-
ка Кроитору, Лучия Чобану ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram,
Nina Baranceanu ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Epi-
graf" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 87, [1] p. : fig. color ; 26 cm.
12400 ex.
ISBN 978-9975-924-99-3
[2008-1186]
- - 1. Educaţie tehnologică (rusă).
64(075.2)
1185. Технологическое воспитание : Учеб. для 9-го кл. / Анна
Твердохлеб, Андрей Сакара, Ион Шарагов [и др.] ; comisia de evaluare :
Teodora Hubenco, Anatolie Ignat, Silvia Macarov ; М-во просвещения и молодежи
Респ. Молдова. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 90, [2] p. : des.
; 24 cm.
13500 ex.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-947-02-2
[2008-1212]
- - 1. Educaţie tehnologică (rusă).
64(075.3)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1186. Cartea de telefoane. Raionul Anenii Noi / S.C. Moldtelecom. – Ch.
: "Mitra-Grup" SA, 2008. – 304, [2] p. : il. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9509-7-8
[2008-1220]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Adrese.
654.15(478-21/-22)(058.7)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
1187. Auto-Info : сделано в Молдове : Ежегод. справ. : [информ. о
предпр.] / гл. ред. : Елена Cвистун ; сбор информ. : Людмила Пулева,
Светлана Попова, Лилия Белая [и др.]. – Ch. : "APEO-Media" SRL, 2007 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 27 cm. – ISBN 978-9975-66-005-1. – ISSN 1857-0356.
2007-2008. – 2007. – 170 p. : fig., [24] p. fig. color., h. color. – Text: lb.
rom., rusă. – F. f. de tit. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-66-006-8. – [2008-1133]
- - 1. Autovehicule – Anuare. 2. Transport – Anuare.
656.13(478)(058)=135.1=161.1
656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
1188. Catalogul mărcilor poştale ale Republicii Moldova ... / alcăt. şi
coord. : Nicolae Tărăcilă ; trad. : Domniţa-Valeria Rusnac (engl.), Corina Oleinic
(germ.), Sergiu Cuşnir (rusă). – Ch. : TISH, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 20
cm. – Independenţa Republicii Moldova – 15 ani.
… 2001-2006. – 2007. – 136 p. : il. color. – Text: lb. rom., germ., rusă. –
2000 ex. – ISBN 978-9975-80-063-1. – [2008-1221]
- - 1. Mărci poştale – Republica Moldova – Cataloage.
656.835.91(478)(084)
657 Contabilitate
1189. Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti
din Republica Moldova … / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti. – [Ch. : S.
n., 2008] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.

27
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

… 2007. – 2008. – 24, [1] p. : diagr., fot., tab. color. – F. f. de tit. – [2008-
1199]
- - 1. Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Mol-
dova.
657(478)(047)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
1190. Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice / V. Arion, C.
Bordeianu, A. Boşcăneanu [et al.] ; red. şt. : Valentina Arion. – Ch. : "Garamond-
Studio" SRL, 2008. – 268 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 265-268. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului "Energia
renovabilă din deşeuri agricole" – 800 ex.
ISBN 978-9975-9962-1-1
[2008-1122]
- - 1. Biomasă – Energetică.
662.6/.7
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
1191. Gîscă, Vasile
Bazele proiectării dispozitivelor numerice : Ciclu de prelegeri : Ghid de
proiectare / Vasile Giscă, Sergiu Zaporojan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calcula-
toare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Calculatoare. – Ch. : UTM, 2008. –
115, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 111 (10 tit.). – 250 ex.
[2008-1180]
- - 1. Dispozitive numerice.
681.51(075)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în general
1192. Ciobanu, Constantin Ion
Stihia profeticului : Sursele lit. ale imaginii "Asediul Constantinopolului" şi
ale "Profeţiilor" înţelepţilor antichităţii din pictura murală medievală moldavă" : [mo-
nografie] / Constantin Ion Ciobanu ; fot. : Iurie Foca, Emil Dragnev ; Inst. Patrimo-
niului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Ch. : Inst. Patrimoniului Cultural, 2007 ("Bu-
siness-Elita" SRL). – 416 p. : il. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 343-398 (881 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9775-8-6 (în cop. tare)
[2008-1214]
- - 1. Iconografie – Subiecte religioase.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7.046.3
78 MUZICĂ
1193. Dima, Aurel
Melodii populare pentru acordeon / Aurel Dima ; red. şt. : Ion Chitoroagă ;
notografie : Gabriel Andronic ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. :
Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 76 p. : n. muz. ; 29 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-72-064-9
ISMN M-3480-0044-2
[2008-1158]
- - 1. Muzică pentru acordeon.
786.8
1194. Rotaru, Parascovia
Muzica instrumentală şi vocală de cameră din Moldova / Parascovia
Rotaru. – Ch. : "Business-Elita" SRL, 2007. – 104 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 76-78 (52 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9519-3-7
ISMN M-3480-033-6
[2008-1215]
- - 1. Muzică instrumentală – Republica Moldova – Istorie.
785(478)(091)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1195. Comitetul de arbitri : Recomandări generale pentru observatori şi
arbitri de fotbal din Moldova / Federaţia Moldovenească de Fotbal. – Ch. : Federaţia
Moldovenească de Fotbal, 2008 (Tipogr. "Aldimax-Design" SRL). – 58 p. : fot. color
; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă
[2008-1184]
- - 1. Fotbal – Arbitri. 2. Arbitri – Fotbal.
796.332.072.4(478)=135.1=161.1
1196. Raţă, Elena
Prognozarea pregătirii psiho-motrice în antrenamentul sportivilor prin apli-
carea modelării matematice : [studiu] / Elena Raţă, Boris Rîşneac, Dan Milici ; Univ.
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2007. – 119 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 99-119. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-064-6

29
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

[2008-1132]
- - 1. Antrenament sportiv – Prognozare.
796.015:330.43
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

1197. Mândâcanu, Valentin


Spărturi în gheaţa tăcerii : Veşmântul fiinţei noastre, 1988 ; Laudă ţie, in-
terbelic românesc, 2008 / Valentin Mândâcanu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 109 p., [1] f. portr. ; 21 cm.
Apare cu concursul Fundaţiei pentru Democraţie Creştină. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-77-086-6
[2008-1165]
- - 1. Limba română – Identitate – Istorie.
[80/81+323(478)]:811.135.1
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1198. Gogu, Tamara
Semantic groups of words / Tamara Gogu ; "Ion Creanga" State
Pedagogical Univ. of Chisinau. – Ch. : "Garamond-Studio" SRL, 2008. – 64 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 58-63. – 10 ex.
ISBN 978-9975-9962-2-8
[2008-1123]
- - 1. Limba engleză – Semantică.
811.111'37(076.5)
1199. Musteaţă, Tatiana
English for You and Me : Workbook : Form 7 / Tatiana Musteaţă, Larisa
Glavan ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional,
2008 (Combinatul Poligr.). – 91 p. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-965-5
[2008-1168]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
811.133.1 Limba franceză
1200. Solcan, Angela

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Flux : Méthode de français : Phonétique / communication : niveau débu-


tant : [pentru uzul studenţilor] / Angela Solcan, Maria Guzun. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 230 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-46-019-4
[2008-1203]
- - 1. Limba franceză – Fonetică.
811.133.1'342
811.135.1 Limba română
1201. Albinuţe : Man. de lb. rom. pentru cl. a 3-a a şc. alolingve /
Tamara Cazacu, Liliana Nicolăescu-Onofrei, Zinaida Tăbârţă ; comisia de experţi :
Ion Melenciuc, Maria Nartea, Raisa Ciornîi ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.
Moldova. – Ed. a 3-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 160 p. : il. color ;
24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
11150 ex.
ISBN 978-9975-79-491-6
[2008-1170]
- - 1. Limba română – Alolingvi.
811.135.1'243(075.3)
1202. Galben-Panciuc, Zinaida
Limba română : cl. a 2-a : Caietul elevului / Zinaida Galben-Panciuc, Tati-
ana Niculcea, Svetlana Galben. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 128 p. : il. ; 26 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana
Nicolaescu-Onofrei).
7000 ex.
ISBN 978-9975-79-487-9
[2008-1169]
811.135.1(075.2)
1203. Mic dicţionar de termeni lingvistici / Ion Bărbuţă, Elena
Constantinovici, Aurelia Hanganu [et al.] ; coord. : Alexandru Dîrul ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 219
p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 218-219. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-072-3
[2008-1125]
- - 1. Limba română – Termeni lingvistici – Dicţionare. 2. Dicţionar de ter-
meni lingvistici – Limba română.
811.135.1'374.2'1
811.163.2 Limba bulgară

31
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

1204. Рацеева, Елена


Български език и литература : за 8-клас / Елена Рацеева, Надежда
Кара, Кирилка Демирева ; comisia de experţi : Nadejda Dimitrova, Ecaterina
Derivolcova, Galina Pascova ; М-во на Образованието и Младежта на Реп.
Молдова. – Изд. 2-о, перераб. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
– 319, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia Cartier educaţional / coord. de Liliana
Nicolaescu-Onofrei).
1130 ex.
ISBN 978-9975-79-490-9
[2008-1197]
- - 1. Limba bulgară. 2. Literatură bulgară – Critică şi interpretare (bulg.).
811.163.2:821.163.2.09(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1205. Proverbele lumii / pref., îngrijire, sel., concepţie : Valentin
Sângereanu junior ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos ; Botoşani : Agata,
2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 106, [1] p. ; 12 x 17 cm.
Bibliogr.: p. 107 (7 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-102-85-8
[2008-1111]
- - 1. Proverbe.
821-84+398.9
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1206. Bajan, Vasile
Anotimpurile vieţii / [versuri, muz.] : Vasile Bajan ; versuri de aut. moldo-
veni ; notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Ruxanda Romancuic. – Ch. : Pontos,
2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 121, [2] p. : n. muz. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-72-038-0
[2008-1109]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-192 Bajan
1207. Donos, Alexandru
Situaţii comice : Creionări de ieri, creionări de azi : [versuri satirice] / Ale-
xandru Donos ; il. : Grigore Puică. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2008. – 55, [1] p. : il. ; 20
cm.
1000 ex.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-77-085-9
[2008-1236]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-17 Donos
1208. Ladaniuc, Victor
Mai întîi şi la-nceput… : Răvaşe de dragoste / Victor Ladaniuc ; pict. : Au-
rel Guţu. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008 (Tipogr. "Grafic Design" SRL). – 572 p.
: fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9868-8-5 (eronat)
[2008-1163]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-4 Ladaniuc
1209. Martiniu, Andrei
Al cui este acest pământ : [povestiri] / Andrei Martiniu ; cop. : Vladimir
Zmeev. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 176,
[1] p., [9] p. fot. ; 11 x 16 cm.
ISBN 9975-74-916-X (eronat)
[2008-1161]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Martiniu
1210. Melnic, Luminiţa
Ritmuri adolescentine : Poezii, colinde, scenete / Luminiţa Melnic ; cop. :
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 174, [6] p. ; 20
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-102-95-7
[2008-1112]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Melnic
1211. Podrea, Valentina
Poezii de suflet / Valentina Podrea. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poli-
graf" SRL). – 112 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-061-7
[2008-1126]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Colinde – Sce-
nete.
821.135.1(478)-1 Podrea

33
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

1212. Preaşca-Voinu, Domnica


Pe urmele dorului : [versuri] / Domnica Preaşca-Voinu ; cuv. înainte :
Galina Furdui ; cop., il. : Ludmila Furdui. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama"
SA). – 49, [3] p. : il., [8] p. fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-102-96-4
[2008-1113]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Preaşca-Voinu
1213. Ţurcanu, Ianoş
Izgonirea din Eden : versuri şi aforisme / Ianoş Ţurcanu ; postf. : Mihai
Cimpoi ; il. : Ana Manole ; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 219,
[1] p. : il. ; 11 x 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-937-82-5
[2008-1115]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Aforisme.
821.135.1(478)-1 Ţurcanu
1214. Попович, Костянтин
На крутих перегонах : Роман / Костянтин Попович. – К. : Elan Poligraf,
2007. – 655 p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-66-014-3
[2008-1127]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova (ucr.).
821.135.1(478)-31=161.2 Попович
1215. Фурдуй, Галина
Свеча : Стихи : пер. с рум. яз. / Галина Фурдуй ; худож. : Юрий Бра-
шовяну. – К. : Лабиринт, 2008. – 171, [1] p. : il. ; 18 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-943-67-3
[2008-1241]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.135.1(478)-1 Фурдуй=161.1
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1216. Грес, Николай
Осенние листья : поэт. сб. / Николай Грес. – Ch. : "Înversia-Dub" ÎI,
2007. – 232 p. : il. ; 21 cm.
250 ex.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9504-7-3 (în cop. tare)


[2008-1234]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Грес
1217. Цуркан, Галина
Горчащие россыпи : стихи / Галина Цуркан ; обл. : Андрей Ганган. –
К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 93 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-937-84-9
[2008-1117]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Цуркан
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
1218. Дячук, Юрiй
А я живу… - менi цiкаво… : [стихи] / Юрiй Дячук ; худож. : Мунтяну
Володимир. – К. : "Elan Poligraf" SRL, 2008. – 136 p. : il. ; 12 x 16 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-071-6
[2008-1129]
- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Poezie (ucr.).
821.161.2(478)-1 Дячук
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
1219. Învăţăm a număra : [poezii pentru copii] / pict. : Bejuc Vladimir. –
Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2008. – 15 p. ; 17 cm. – (BVL).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9933-9-5
[2008-1227]
821-93
1220. Ţăranul şi ursul : Poveste populară / pict. : Bejuc Vladimir. – Ch. :
"Vite-jesc" SRL, 2008. – [15] p. : il. color ; 17 cm. – (BVL).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9933-5-7
[2008-1223]
- - 1. Poveşti.
821-93
821.133.1-93 Literatură franceză
1221. Perrault, Charles

35
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Motanul încălţat : Poveste franceză / Charles Perrault ; pict. : Bejuc Vla-


dimir. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2008. – [15] p. : il. color ; 17 cm. – (BVL).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9933-4-0
[2008-1222]
- - 1. Literatură franceză pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.133.1-93 Perrault=135.1
821.134.2-93 Literatură spaniolă
1222. Bosque, Carmen del
Enigma din Pădurea Nestematelor : [poveşti] / Carmen del Bosque ; trad.
din lb. span. de Alina Ţiţei şi Dragoş Cojocaru ; il. de Sara Ruano. – Ch. : Arc ; Bra-
şov : Casteea, 2008 (Imprimat în Spania). – 109, [3] p. : il. color ; 28 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-447-4 (Arc). – ISBN 978-973-88647-2-6 (Casteea) (în
cop. tare)
[2008-1137]
- - 1. Literatură spaniolă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.134.2-93 Bosque=135.1
1223. Canetti, Yanitzia
Ce poate face o furnică / Yanitzia Canetti ; trad. din lb. span. de Dragoş
Cojocaru ; il. de Ángeles Peinador. – Ch. : Arc ; Braşov : Casteea, 2008 (Imprimat în
Spania). – 32 p. : il. color ; 28 cm.
Tit. orig.: Un poquito mas. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-448-1 (Arc). – ISBN 978-973-88647-3-3 (Casteea) (în
cop. tare)
[2008-1138]
- - 1. Literatură spaniolă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.134.2-93 Canetti=135.1
1224. Canetti, Yanitzia
Lună, lună Iunişoară : [poveste] / Yanitzia Canetti ; trad. din lb. span. de
Alina Ţiţei ; il. : Ángeles Peinador. – Ch. : Arc ; Braşov : Casteea, 2008 (Imprimat în
Spania). – 32 p. : il. color ; 28 cm.
Tit. orig.: Ay, luna, luna, lunita… . – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-117-6 (Arc). – ISBN 978-973-88647-4-0 (Casteea) (în
cop. tare)
[2008-1136]
- - 1. Literatură spaniolă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.134.2-93 Canetti=135.1
821.135.1-93 Literatură română

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1225. Creangă, Ion


Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă ; prez. graf. : Petru Gheţoi.
– Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 16 p. : il. color ; 26 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-65-079-3
[2008-1105]
- - 1 Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
1226. Creangă, Ion
Smărăndiţa popii ; La scăldat : [povestiri pentru copii] / Ion Creangă ; con-
cepţie şi îngrijire : Valentin Sângereanu Junior ; cop., des. : Ruxanda Romanciuc. –
Ch. : Pontos ; Iaşi : Agata, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 37, [2] p. : il. color ; 21
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-071-7
[2008-1155]
- - 1. Literatură română pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1227. Bajan, Vasile
Curcubeul păcii : Cântece pentru copii / versuri şi muz. : Vasile Bajan ;
notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Tatiana Grigoriev. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 64 p. : n. muz. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-72-050-2
ISMN M-3480-0043-5
[2008-1110]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-192-93 Bajan
1228. Doga, Alexandru
Cucuvelu : Poezii pentru copii / Alexandru Doga ; prez. graf. : Ecaterina
Leaşcenco. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 28 p. : il. ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-937-86-3
[2008-1160]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Doga
1229. Podrea, Valentina

37
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Poezii pentru copii / Valentina Podrea ; [des. de Ina Sandin]. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 31 p. : des. color ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-074-7
[2008-1128]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Podrea
1230. Portnoi, Anatol
Poveşti la gura sobei, sau Minciuni adevărate istorisite pentru noi de Ivan
Portnoi / Anatol Portnoi ; cuv. înainte : Ion Proca ; graf. : Vitalie Şchiopu ; cop. :
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 46, [1] p. : il. ;
21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-102-86-8 (eronat)
[2008-1121]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti. 2.
Poveşti.
821.135.1(478)-93 Portnoi
1231. Vieru-Pereteatcu, Tamara
Dalba : proze şi poezii pentru copii mari şi mici / Tamara Vieru-Pereteatcu
; il. : Ana Manole ; cop. : Nicolae Sîrbu. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 39, [1] p. : il. ;
11 x 20 cm.
500 ex.
ISBN978-9975-937-80-1
[2008-1114]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vieru-Pereteatcu
821.161.1-93 Literatură rusă
1232. Foişorul : Poveste populară rusă / pict. : Bejuc Vladimir. – Ch. :
"Vite-jesc" SRL, 2008. – [15] p. : il. color ; 17 cm. – (BVL).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9933-8-8
[2008-1226]
- - 1. Literatură rusă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.161.1-93=135.1
1233. Maşa şi ursul : Poveste populară rusă / pict. : Bejuc Vladimir. – Ch.
: "Vite-jesc" SRL, 2008. – [15] p. : il. color ; 17 cm. – (BVL).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9933-7-1

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1225]
- - 1. Literatură rusă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.161.1-93=135.1
1234. Motanul şi vulpea : Poveste populară rusă / pict. : Bejuc Vladimir.
– Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2008. – [15] p. : il. color ; 17 cm. – (BVL).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9933-6-4
[2008-1224]
- - 1. Literatură rusă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.161.1-93=135.1
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1235. Haheu, Vasile
Sisteme de fortificaţii traco-getice de la est de Carpaţi : [monografie] / Va-
sile Haheu ; red. şt. : Oleg Leviţchi ; Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheolo-
gie. – Ch. : Inst. Patrimoniului Cultural, 2008. – 170 p. : fig. ; 26 cm. – (Biblioteca de
arheologie; 3).
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 114-122 (277 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9519-4-4
[2008-1216]
- - 1. Arheologie – Fortificaţii traco-getice.
904:623.15(398)
1236. Ларина, Ольга
Брэвиченские курганы : [археол. исслед.] / Ольга Ларина, Игорь
Манзура, Василий Хахеу ; отв. ред. : В. А. Дергачёв ; Акад. Респ. Молдова, Ин-
т культур. наследия, Центр Археологии. – К. : Б. и., 2007 (Тип. "Бизнес-Элита"
SRL). – 136, [1] p. : des. ; 29 cm. – (Серия Археологическая библиотека ; 2).
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 129-130 (39 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9693-1-4
[2008-1217]
- - 1. Arheologie – Brăviceni – Raionul Orhei – Republica Moldova.
902/904(478-22)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ana Mihalache – Dăruire între dăinuire. – Vezi Nr 1111

Handrabura, Loretta. Artur Gorovei. – Vezi Nr 1165

39
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(470) Istoria Rusiei
1237. Guţul, N. F.
Faptele eroice ale moldovenilor în epopeea Stalingradului = Подвиг
молдаван в Сталинградской эпопее : [65 ani de la victoria în bătălia de la
Stalingrad] / N. F. Guţul ; trad. din mold. în lb. rusă : V. Ocinskaia ; trad. din rusă în
lb. mold. : C. Drumov, E. Deeva. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007 (Tipogr. "Policolor"
SRL). – 359, [1] p. : fot., fot. color ; 29 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 130-131 (63 tit.). – Apare cu spri-
jinul financ. a Preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-60-136-8 (în cop. tare)
[2008-1213]
- - 1. Volgograd – 1941-1943 – Istorie. 1. Republica Moldova – 1942-1943
– Istorie – Biografii.
[94(470.45)+94(478)]"1942/1943"(092)=135.1=161.1
94(=135.1) Istoria românilor
1238. Ţurcanu, Ion
Istoria ilustrată a românilor : de la origini până la Marea Unire / Ion
Ţurcanu ; concepţia graf. : Vladimir Zmeev. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2007 (Combi-
natul Poligr.). – 911, [1] p. : h., il. color ; 27 cm.
Ind. de nume: p. 878-911. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-74-010-4 (în cop. tare şi supracop.)
[2008-1237]
- - 1. Istoria ilustrată a românilor. 2. Români – Istorie.
94(=135.1)(084)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1239. Baltaga, Dmitrii
Teoria răspunderii juridice : aspecte doctrinare, metodologice şi practice :
Spec. 12.00.01 – Teoria Gen. a Dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctri-
nelor politice şi de drept : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept / Dmitrii
Baltaga ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Centrul
Ed. al UASM, 2008. – 44 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-41 (42 tit.). – 50 ex.
[2008-111 Teze]
340(043.2)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pentru titlul de doctor


1240. Capitalciuc, Marina
Seleniul în apele naturale şi în lanţul biogeochimic "sol-plantă" a regiunii
Ucrainene a provinciilor de silvostepă şi stepă a Republicii Moldova : 03.00.16 –
Ecologie : Autoref. tezei de doctor în biologie / Marina Capitalciuc ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI"
SRL). – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (23 tit.). – 100 ex.
[2008-114 Teze]
574.4:550.47(478+477)(043.2)
1241. Clipca, Adrian
Aspecte clinico-morfologice ale cancerului tiroidian "Ocult" şi incipient :
14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Adri-
an Clipca ; IMSP Inst. Oncologic. – Ch. : S. n., 2008. – 26, [1] p. : fig. color, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (25 tit.)
[2008-113 Teze]
616.441-006.6-07-089(043.2)
1242. Cojocaru, Corneliu
Diagnosticul şi tratamentul chirurgical al tumorilor craniofaciale : 14.00.14
– Oncologie şi Radioterapie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Corneliu
Cojocaru ; IMSP Inst. Oncologic. – Ch. : S. n., 2008. – 31 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-35 (35 tit.)
[2008-112 Teze]
617.51/.52-006-07(043.2)
1243. Cuhal, Radu
Cercetarea evoluţiei inflaţiei ca parte componentă a politicii monetare a
Republicii Moldova : Spec. 08.00.10 – Finanţe ; monedă ; credit : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Radu Cuhal ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(PrepressPrint-SD). – 28 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 25 (12 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
[2008-115 Teze]
336.748.12(043.2)
1244. Diaconescu, Oxana
Algebrele Lie şi integralele invariante pentru sistemele diferenţiale polino-
miale : 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale : Autoref. tezei de doctor în ştiinţe fizico-
matematice / Oxana Diaconescu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. –
22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-19 (17 tit.)

41
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

[2008-108 Teze]
517.925(043.2)
1245. Panduru, Petru
Modernizarea instituţiilor dreptului românesc de la sfârşitul secolului al
XVIII-lea – până la prima constituţie românească (1866) : Cifrul şi spec. : 12.00.01 –
Teoria generală a dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi
de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Petru Panduru ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (7 tit.)
[2008-109 Teze]
340.12(498)"17/18"(043.2)
1246. Părăuşanu, Titu
Instituţiile juridice în procesul de formare a poporului român : Spec. :
12.00.01 – Teoria generală a dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrine-
lor politice şi de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Titu Părăuşanu ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2008. – 22 p.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (7 tit.). – 50 ex.
[2008-110 Teze]
347.97/.99(478+498)(043.2)
1247. Peltec, Igor
Profilaxia deficitului de fier în timpul sarcinii : 14.00.01 – Obstetrica şi gi-
necologia : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Igor Peltec ; Instituţia Medico-
Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copi-
lului. – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20. – 100 ex.
[2008-107 Teze]
618.2-084(043.2)

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 6-2008

A C
Abbas, Basim A. 1138 Calmuţchi, Laurenţiu 1169
Andrieş, Serafim (red.) 1182 Calpacci, Nina (trad.) 1140
Andrieş-Tabac, Silviu (red.) 1118 Canetti, Yanitzia 1223-24
Andronic, Gabriel (notografie) 1193, Capitalciuc, Marina 1240
1206, 1227 Cara, Angela (expert) 1154, 1184
Arion, V. 1190 Carabulea, Gavril 1178
Arion, Valentina (red.) 1190 Caraman, Anatol 1181
Avram, Maria (expert) 1154, 1184 Carauş, Tatiana 1181
Cartaleanu, Tatiana 1152, 1159
B Cazacu, Tamara 1153, 1201
Bacinschi, Mihai (pict.) 1175 Cărăruş, Gheorghe 1176
Bajan, Vasile 1206, 1227 Cebotari, Ion 1180
Baltag, Valeriu 1168 Chiriţa, Ghenadie (red.) 1146
Baltaga, Dmitrii 1239 Chiroşca, Dorian (expert) 1140
Bantuş, Igor (red.) 1130 Chitoroagă, Ion (red.) 1193
Banuh, Nicolae (coord.) 1149-50 Chitoroagă, Valentina (red.) 1111 ;
Baranceanu, Nina (expert) 1154, 1184 (alcăt., red., coord.) 1112
Băieşu, Nicolae (alcăt., coord., red.) Cimpoi, Mihai (postf.) 1213
1166 Ciobanu, Constantin Ion 1192
Bălan, Greta 1174 Ciobanu, Lucia 1154
Băncilă, Gabriela 1143 Ciobanu, Mircea 1152
Bărbuţă, Ion 1203 Ciocanu, Mihai (expert) 1119
Bâgu, Claudia (alcăt.) 1112 Ciorici, Dumitru (alcăt.) 1121
Bedenkov, Andrei (fot.) 1162-63 Ciornîi, Raisa (expert) 1201
Bejuc, Vladimir (pict.) 1219-21, 1232-34 Ciumac, Jorj 1164
Beldiga, Cristina 1160 Clipca, Adrian 1241
Beleac, Anatol (coord.) 1135 Cocier, Veaceslav 1146
Beşelea, Lorina (red., trad.) 1111 Cocieru, Mariana (red.) 1166
Bordeianu, C. 1190 Codreanu, Petru (expert) 1182
Borne, Anke van der 1133 Cojocaru, Corneliu 1242
Bosque, Carmen del 1222 Cojocaru, Dragoş (trad.) 1222-23
Bostan, Ion (coord.) 1164 Cojocaru, Ion 1169-70
Boşcăneanu, A. 1190 Cojocaru, Viorica 1160
Botezatu, Grigore (red.) 1166 Colţun, Maricica 1177
Botnari, Elena (red.) 1129 Constantinovici, Elena 1203
Botnaru, Maria 1173 Corcebaş, Tatiana (alcăt.) 1121
Bucun, Nicolae (red.) 1117 Corghenci, Ludmila (alcăt., red.) 1111-12
Budnic, Ana 1158 Cosovan, Olga 1152, 1159
Buruiană, Maria 1168 Coşa, Anton E. S. (red.) 1118
Cozari, Tudor 1175
Cozlov, Alexandra (trad.) 1140
Cozonac, Renata (pict.) 1112

43
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Creangă, Ion 1225-26 Grigoriev, Tatiana (pict.) 1227


Croitoru, Rodica 1154, 1156 Grosu, Elena 1154, 1156
Cuhal, Radu 1243 Guţu, Aurel (pict.) 1208
Cuşcă, Valentin (red.) 1149-50 Guţu, Zinaida (elab.) 1141
Cuşnir, Sergiu (trad.) 1188 Guţul, N. F. 1237
Guţuleac, Victor (red.) 1127
D Guzun, Maria 1200
Dandara, Otilia 1160 H
Daniliuc, Ion (expert) 1140
Deeva, E. (trad.) 1237 Haheu, Vasile 1235
Derivolcova, Ecaterina (expert) 1204 Handrabura, Loretta 1165
Diaconescu, Oxana 1244 Hanganu, Aurelia (expert) 1152; 1203
Dima, Aurel 1193 Hîncu, Andrei (alcăt.) 1166
Dimitrova, Nadejda (expert) 1204 Hubenco, Teodora (expert) 1156, 1185
Dîrul, Alexandru (coord.) 1203
Doga, Alexandru 1228 I
Donos, Alexandru 1207 Ignat, Anatolie (expert) 1156, 1185
Donos, Alexei 1182 Iordăchescu, Rodica 1161
Dorogan, Valerian 1164
Dragnev, Emil (fot.) 1192 J
Drumov, C. (trad.) 1237 Jigan, Aliona (coord.) 1162-63
Dumitraşcu, Violeta (coord.) 1160
L
F
Ladaniuc, Victor 1208
Foca, Iurie (fot.) 1192 Leaşcenco, Ecaterina (pict.) 1228
Foltea, Vasile 1135 Leviţchi, Oleg (red.) 1235
Fomin, Tudor 1146
Furdui, Galina (pref.) 1212 M
Furdui, Ludmila (pict.) 1212
Macarov, Silvia (expert) 1156, 1185
G Malcoci, Ludmila (elab.) 1119
Manole, Ana (pict.) 1213, 1231
Gajim, Ştefan (coord.) 1140 Marcinschi-Călineci, Marcela (expert)
Galben, Svetlana 1202 1160
Galben-Panciuc, Zinaida 1202 Martiniu, Andrei 1209
Gamurari, Vitalie (red.) 1127 Mândâcanu, Ala 1122
Gavriliuc, Cezar (coord.) 1131 Mândâcanu, Valentin 1197
Gheţoi, Petru (pict.) 1225 Melenciuc, Ion (expert) 1201
Ghimpu, Natalia (alcăt.) 1111 Melentiev, Eugenia 1173
Gîscă, Vasile 1191 Melnic, Luminiţa 1210
Glavan, Larisa 1199 Mihalache, Ana (1111)
Gogu, Tamara 1198 Mihăilescu, Constantin 1177
Goraş-Postică, Viorica (coord.) 1159 Milici, Dan 1196
Gore, Natalia (coord.) 1148 Mironov, Bettin 1107
Grati, Veaceslav (coord.) 1144 Mocreac, Octavian (coord.) 1125
Graur, Ana (alcăt.) 1166 Moraru, Anton 1128

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Munteanu, Svetlana (expert) 1140 Roman, Maria 1173


Musteaţă, Tatiana 1199 Romanciuc, Silvia 1151
Romancuic, Ruxanda (pict.) 1205-06,
N 1210, 1226, 1230
Nartea, Maria (expert) 1201 Roşcin, Iurie 1174
Negru, Teodor (red.) 1128 Rotaru, Parascovia 1194
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1153, 1201; Rotaru, Vasile 1135
(coord.) 1202, 1204 Ruano, Sara (pict.) 1222
Niculcea, Tatiana 1202 Rusnac, Domniţa-Valeria (trad.) 1188
Noten, Thei 1133 Rusnac, Vasile (coord.) 1148
Rusu, Alexandru (expert) 1182
O Rusu, Vitalie 1137
Oancea, Ana Maria (expert) 1160 S
O'Briain, Murieann 1133
Ocinskaia, V. (trad.) 1237 Sabău Pop, Ioan (red.) 1129
Olaru, Efim 1167 Saganova, Nelea (red.) 1118
Olărescu, Valentina 1117, 1179 Sandin, Ina (pict.) 1229
Oleinic, Corina (trad.) 1188 Savostin, Alexandru (fot.) 1162-63
Savostin, Tatiana (coord.) 1163
P Sângereanu junior, Valentin (alcăt., pict.)
Palaria, Viorica (expert) 1171 1205, 1226
Panduru, Petru 1245 Sârbu, Ilie 1114-15
Pascova, Galina (expert) 1204 Sârbu, Nicolae (pict.) 1213
Părăuşanu, Titu 1246 Sîrbu, Nicolae (pict.) 1231
Peinador, Ángeles (pict.) 1223-24 Smochină, Andrei (red.) 1127
Peltec, Igor 1247 Solcan, Angela 1200
Perrault, Charles 1221 Spînu, Constantin (expert) 1119
Plugaru, Ştefan (red.) 1174 Stratulat, Petru 1181
Podrea, Valentina 1211, 1229 Strungaru, Vitalie 1146
Pop, Octavian 1137 Ş
Popov, Tamara 1167
Portnoi, Anatol 1230 Şchiopu, Vitalie (pict.) 1230
Preaşca-Voinu, Domnica 1212 Şontea, Victor (red.) 1107
Proca, Ion (pref.) 1230 T
Puică, Grigore (pict.) 1207
Purice, Mihail (expert) 1171 Tacu, Svetlana (fot.) 1140
Tăbârţă, Zinaida 1201
R Tănase, Adrian 1174
Racu, Igor (red.) 1149-50 Tărăcilă, Nicolae (alcăt., coord.) 1188
Raischi, Tudoriţa 1171 Teleuţă, Alexandru 1177
Raischi, Victor 1171 Timuţa, Aliona (pict.) 1161
Raluca, Nicolae (trad.) 1133 Tiron, Emilia (expert) 1152
Raţă, Elena 1196 Todos, Petru 1164
Râbacov, Ghenadie (red., trad.) 1111 Trocin, Ana (alcăt.) 1121
Rîşneac, Boris 1196 Turculeţ, Mihail 1108

45
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Tverdohleb, Ana 1156 Е


Ţ Егорова, Наталья (пер.) 1172
Ţiţei, Alina (trad.) 1222, 1224 К
Ţurcanu, Ianoş 1213
Ţurcanu, Ion 1238 Кара, Надежда 1204
Кроитору, Родика 1184
U
Л
Uşurelu, Raisa (expert) 1152
Ларина, Ольга 1236
V Лупашко, Михаил 1116
Vasiloi, Djulieta 1138 М
Vatavu, Alexandru (red.) 1149-50
Vieru-Pereteatcu, Tamara 1231 Манзура, Игорь 1236
Мишковец, Н. М. 1106
Z Мунтяну, Володимир (худож.) 1218
Zambiţchi, Dumitru (expert) 1171 П
Zaporojan, Sergiu 1191
Zavalistîi, Ana (red.) 1140 Попова, Светлана (сост.) 1187
Zmeev, Vladimir (pict.) 1209, 1238 Попович, Костянтин 1214
Пулева, Людмила (сост.) 1187
А
Р
Алказ, Ф. В. 1110
Рацеева, Елена 1204
Б
С
Беда, О. И. (сост.) 1126
Белая, Лилия (сост.) 1187 Сакара, Андрей 1185
Бециву, А. М. (сост.) 1126 Cвистун, Елена (ред.) 1187
Бойко, Н. Ф. 1132 Секриеру, Ион (консультант) 1116
Брашовяну, Юрий (худож.) 1215 Т
Г Твердохлеб, Анна 1185
Ганган, Андрей (худож.) 1217 У
Грес, Николай 1216
Гросу, Елена 1184 Урсу, Серджиу (пер.) 1136
Губер, Ю. 1109-10 Ф
Д Фурдуй, Галина 1215
Дамиан, Валерий (худож.) 1116 Х
Демирева, Кирилка 1204
Дергачёв, В. А. (ред.) 1236 Хахеу, Василий 1236
Довбыш, Артем (фот.) 1116
Ц
Дячук, Юрiй 1218
Цуркан, Галина 1217

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ч Ш
Чербу, Адриан (пер.) 1136 Шарагов, Ион 1185
Чернявский, Павел 1139 Шестенко, Н. 1109
Чобану, Лучия 1184

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2008

Albinuţe 1201 testarea voluntară la HIV şi hepatite


Ana Mihalache – Dăruire întru dăinuire virale 1119
1111 Desenăm şi colorăm animale domestice
Analecta catholica 1118 1114
Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan Diagnosticul microbiologic rapid al infec-
cel Mare" a MAI 1130 ţiilor tractusului urinar n1174
Analele ULIM 1127 Educaţia non-formală în şcoală 1148
Annual report 1140 Educaţie tehnologică 1154, 1156
Auto-Info 1187 Etica şi deontologia poliţienească 1144
Aventura celor 100 de tineri jurnalişti : Expoziţii internaţionale specializate
Tinerii jurnalişti şi alegerile locale ge- "Food & Drinks. Food Technology",
nerale, 2007 1121 ed. a 15-a jubiliară 1113
Bibliografia Naţională a Moldovei 1112 Foişorul 1232
Biomasa şi utilizarea ei în scopuri ener- Folclor românesc de la est de Nistru, de
getice 1190 Bug, din nordul Caucazului 1166
Cadastrul funciar al Republicii Moldova Formare de competenţe prin strategii
la 1 ianuarie 2008 1125 didactice interactive 1159
Cartea de telefoane 1186 Ghid cu privire la implementarea legii
Catalogul mărcilor poştale ale Republicii privind securitatea generală a produ-
Moldova 2001-2006 1188 selor nr. 422-XVI din 22.12.2006 1145
Chimie 1173 Instruirea poliţienească 1146
Colegiul de Construcţii din Chişinău : Învăţ să fiu 1160
promoţia anului 2008 1162 Învăţăm a număra 1219
Colegiul Politehnic din mun. Chişinău : Maşa şi ursul 1233
promoţia anului 2008 1163 Mic dicţionar de termeni lingvistici 1203
Combaterea traficului de copii în scopul Motanul şi vulpea 1234
exploatării sexuale 1133 National Bibliography of Moldova 1112
Comitetul de arbitri 1195 Packaging. Depot, ed. a 13-a, 21-
Consiliul din 20 martie 2008 1124 25.05.2008 1113
Convenţia colectivă 1123 Plante medicinale 1177
Culegere de acte normative în domeniul Populaţia Republicii Moldova pe vârste şi
prevenirii şi combaterii spălării banilor sexe, în profil teritorial la 1 ianuarie
şi finanţării terorismului 1134 2008 1120
Cunoştinţe, atitudini, practici ale popula- Probleme actuale ale ştiinţelor umanisti-
ţiei din Republica Moldova despre he- ce 1149-50
patitele virale B şi C şi consilierea şi Probleme actuale în domeniul protecţiei
drepturilor omului 1129

47
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Pronosticul răspândirii dăunătorilor prin- Workshop Report Improving Civil Service


cipali şi a bolilor plantelor agricole through Effective HR Management,
pentru luna iunie anul 2008 şi reco- 28-29 mart. 2008, Chişinău 1147
mandări de combatere a lor şi a buru- Защита прав пожилых людей 1142
ienilor 1183 Население Республики Молдова по
Protecţia drepturilor persoanelor în etate возрасту и полу в территориальном
în Moldova 1141 аспекте на 1 января 2008 г. 1120
Protocoale clinice neonatale 1181 Прогноз распространения главнейших
Proverbele lumii 1205 вредителей и болезней сельскохо-
Raport anual 1140 зяйственных культур в июне 2008
Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi года и рекомендации по борьбе с
Auditorilor Profesionişti din Republica ними и с сорняками 1183
Moldova 2007 1189 Сборник нормативных актов в сфере
Raport cu privire la seminarul Perfecţio- предупреждения и борьбы с отмы-
narea serviciului public prin manage- ванием денег и финансированием
mentul eficient al resurselor umane терроризма 1134
1147 Тесты по дисциплине "Банковская
Studii Doctorale 1164 деятельность" 1126
Ţăranul şi ursul 1220 Технологическое воспитание 1155,
Viaţa în ochii copilului 1131 1157, 1185

Index de subiecte

Academia "Ştefan cel Mare" a Ministeru- Boli infecţioase – Cercetări sociologie


lui Afacerilor Interne al Republicii Mol- 1119
dova Anale 1130 Cadastrul funciar al Republicii Moldova
Alimentare – Carne de pasăre – Control 1125
sanitar 1143 Cărţi de colorat 1114-15
Antrenament sportiv – Prognozare 1196 Cebotari, Ion, 1938-…, medic epidemio-
Arbitri – Fotbal 1195 log – Biografie 1180
Arheologie – Brăviceni – Raionul Orhei – Colegiul de Construcţii din Chişinău –
Republica Moldova 1236 Republica Moldova – Promoţia, 2008
Arheologie – Fortificaţii traco-getice 1235 – Istorie 1162
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profe- Colegiul Politehnic din mun. Chişinău –
sionişti din Republica Moldova 1189 Republica Moldova – Promoţia, 2008 -
Autovehicule – Anuare 1187 Istorie 1163
Baze de date – Lucrări practice (fr.) 1107 Contracte colective de muncă – Sistemul
Bănci – Teste (rusă) 1126 învăţământului municipal – Chişinău
Biomasă – Energetică 1190 1123
Bisercia Romano-Catolică 1118 Deontologie poliţienească 1144
Boli – Plante agricole – Combatere 1183 Diagnoză medicală microbiologică 1174

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dicţionar de termeni lingvistici – Limba Limba engleză 1199


română 1203 Limba franceză – Fonetică 1200
Dispozitive numerice 1191 Limba franceză – Indici bibliografici 1111
Drept 1127 Limba română – Alolingvi 1201
Drept administrativ – Republica Moldova Limba română – Identitate – Istorie 1197
(rusă) 1132 Limba română – Medica predării 1152
Drept economic (rusă) 1139 Limba română – Termeni lingvistici –
Drept public 1130 Dicţionare 1203
Drepturile copilului – Republica Moldova Limba română pentru alolingvi – Metodi-
1131 ca predării 1153
Drepturile omului – Protecţie 1129 Linii telefonice – Raionul Anenii Noi –
Educaţie civică – Drepturile omului 1151 Republica Moldova – Adrese 1186
Educaţie civică 1148 Literatură bulgară – Critică şi interpretare
Educaţie tehnologică – Metodica predării (bulg.) 1204
1154, 1156 Literatură franceză pentru copii – Poveşti
Educaţie tehnologică – Metodica predării 1221
(rusă) 1155, 1157 Literatură română din Republica Moldova
Educaţie tehnologică (rusă) 1184-85 – Poezie – Aforisme 1213
Expoziţii internaţionale, 2008 – Industrie Literatură română din Republica Moldova
alimentară 1113 – Poezie – Colinde – Scenete 1211
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Literatură română din Republica Moldova
Serviciile Publice din Republica Mol- – Poezie (rusă) 1215
dova 1124 Literatură română din Republica Moldova
Finanţarea terorismului – Prevenire – – Poezie 1206-07, 1210, 1212
Combatere – Acte normative 1134 Literatură română din Republica Moldova
Fluturi – Enciclopedii ilustrate 1175 (ucr.) 1214
Folclor 1165 Literatură română din Republica Moldova
Folclor românesc 1166 1208-09
Formarea cadrelor didactice 1158 Literatură română din Republica Moldova
Fotbal – Arbitri 1195 pentru copii – Poveşti 1230
Gorovei, Artur, 1864-1951, folclorist Literatură română din Republica Moldova
român 1165 pentru copii 1227-29, 1231
Iconografie – Subiecte religioase 1192 Literatură română pentru copii – Poveşti
Industrie alimentară – Expoziţii speciali- 1225
zate, 2008 1113 Literatură română pentru copii 1226
Infracţiuni 1138 Literatură rusă din Republica Moldova –
Inovaţii – Economie (rusă) 1106 Poezie (rusă) 1216-17
Istoria ilustrată a românilor 1238 Literatură rusă pentru copii – Poveşti
Îngrăşăminte cu azot 1182 1232-34
Învăţământ – Organizare 1160 Literatură spaniolă pentru copii – Poveşti
Învăţământ matematic – Republica Mol- 1222-24
dova – Istorie 1169 Literatură ucraineană din Republica
Învăţământ postuniversitar 1164 Moldova – Poezie (ucr.) 1218
Învăţământ preşcolar 1161 Management – Întreprinderi (rusă) 1110
Limba bulgară 1204 Management – Resurse umane (rusă)
Limba engleză – Semantică 1198 1109

49
Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Mândâcanu, Ala, 1954-…, jurnalist 1122 Procese penale – Drepturile omului 1135
Matematică – Istorie 1170 Procese penale (rusă) 1136
Matematică – Probleme şi exerciţii 1168 Proprietate intelectuală – Republica
Matematică (rusă) 1172 Moldova 1140
Matematică 1171 Protecţie socială – Persoane în etate
Mărci poştale – Republica Moldova – (rusă) 1142
Cataloage 1188 Protecţie socială – Persoane în etate
Medicină preventivă 1180 1141
Mediul ambiant – Protecţie 1167 Proverbe 1205
Metodologia dreptului 1128 Psihologie pedagogică 1117
Mihalache, Ana, 1938-…, filolog – Biobi- Republica Moldova – 1942-1943 – Istorie
bliografie 1111 – Biografii 1237
Minori – Urmărire penală 1137 Români – Istorie 1238
Muzică instrumentală – Republica Mol- Sănătate şi igienă personală – Practici
dova – Istorie 1194 1176
Muzică pentru acordeon 1193 Securitatea produselor – Implementarea
Neonatologie 1181 legii 1145
Neurofiziologie 1179 Servicii publice – Management 1147
Neuropsihologie 1179 Spălarea banilor – Prevenire – Combate-
Organizarea învăţământului – Formarea re – Acte normative 1134
de competenţe 1159 Tehnici pe calculator – Cadastru – Orga-
Organizarea învăţământului 1160 nizarea teritoriului 1108
Participarea tinerilor – Alegeri 1121 Trafic de copii – Combatere 1133
Plante agricole – Boli – Combatere 1183 Transport – Anuare 1187
Plante medicinale 1177 Universitatea Liberă Internaţională din
Poliţie – Instruire 1146 Moldova – Anale 1127
Populaţia Republicii Moldova – Date Urmărire penală – Minori 1137
statistice 1120 Volgograd – 1941-1943 – Istorie 1237
Poveşti 1220-25, 1230, 1232-34 Дарокан 1116

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de editori

Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al RM Inst. Patrimoniul Cultural 1192, 1235
1130, 1146 Inst. pentru Iniţiative Democratice 1148
Acomed plus SRL 1132 Inversia-Dub ÎI 1178, 1216
Agata 1205 Î.E.-P. "Ştiinţa" 1152
AGEPI 1140 Labirint 1128
APEO-Media SRL 1187 Litera AVN SRL 1171-72, 1175, 1177,
Arc 1222-24 1209, 1238
Balacron SRL 1114-15 Lumina 1173, 1225
Bons Offices SRL 1161 Mitra-Grup SA 1186
Business-Elita SRL 1194 Pontos 1129, 1137, 1139, 1141-42,
Cadran 1168 1182, 1193, 1205-06, 1210, 1212,
Camera Naţ. a Cărţii 1112 1226-27, 1230
Cartea Moldovei 1237 Prag-3 SRL 1207
Cartier 1153, 1201-02, 1204 Prut Internaţional 1199
Centrul de Studii Comparative în Ştiinţe Reclama SA 1213, 1228, 1231
Juridice 1138 Somersbi SRL 1134
Centrul Ed. al UASM 1108, 1239 Statistica 1120
Centrul Educaţional "Pro Didactica" TISH 1188
1159-60 ULIM 1111, 1122, 1127
CEP "Medicina" 1174 Univers Pedagogic 1170
CEP USM 1246 Urma Ta PP SRL 1131
Elan Poligraf SRL 1165, 1214, 1218 UST 1169
Elena-VI SRL 1116 UTM 1107, 1143, 1164, 1167, 1191
Epigraf SRL 1154-57, 1184-85 Valinex SA 1196
Federaţia Moldovenească de Fotbal Vite-jesc SRL 1219-21, 1232-34
1195 Лабиринт 1215
Fundaţia "Draghiştea" 1208 ТУМ 1109-10
Garamond-Studio SRL 1190, 1198

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-9545-01 1168


ISBN 978-9975-74-008-1 1172
ISBN 978-9975-9868-8-5 1208
ISBN 9975-74-916-X 1209
ISBN 978-9975-102-86-8 1230

51
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

INDICE "MATERIALE BIBLIO- INDEX "THE BIBLIOGRAPHI-


GRAFICE" CAL MATERIALS"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2008
APRILIE-IUNIE NR 2 APRIL-JUNE
(250-506)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
___________________

250. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelec-


tuale : Comunic. prez. la ed. a 6-a a Conf. intern. şt.-practice (22-23 noiembr. 2007)
/ consiliul şt.-ed : Dorian Chiroşca (preş.), Viorica Cărare, Valentina Fetiniuc [et al.] ;
coord. şt. : Iurie Badâr. – Ch., 2008. – 236 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-991]

251. Мишковец, Н. М. Инновационная деятельность предприятий /


Н. М. Мишковец. – Кахул, 2008. – P. 145-147. (29 tit. în lb. rusă, ucr.). – [2008-
1166]

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


___________________

252. Magariu, Nicolae. Metodologia proiectării OO a produselor sof-


tware / Nicolae Magariu, Liudmila Nigreţcaia-Croitor, Natalia Pleşca. – Ch., 2008. –
P. 133-134. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1093]

253. "Securitatea informaţională 2008" : Conf. intern., 16-17 apr.,


2008, (ed. a 5-a jubiliară) / com. org. : Grigore Belostecinic [et al.]. – Ch., 2008. – 76
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-732]

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

005 Management
___________________
254. Губер, Ю. Менеджмент гуманитарных ресурсов : Ч. 1-я : Лич-
ность, группа, персонал / Ю. Губер, Н. Шестенко. – К., 2008. – 92 p. (Bibliogr. la
începutul temelor). – [2008-1176]

255. Губер, Ю. Е. Менеджмент организаций : Ч. 1-я : Организации,


их функционирование и развитие / Ю. Е. Губер, Ф. В. Алказ. – К., 2008. – 96 p.
(Bibliogr. la începutul temelor). – [2008-1175]

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
256. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Note muz. Publ. artă plasti-
că. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii
din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci
[et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; des. : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2007 ("Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1875-0550.
Nr 12, 2007. – 2007. – 390 p. (2272 tit.). – [2008-733]
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Rep. Moldova, cu ele-
mente de identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de rev.",
"Cronica art. de gaz.", Indice "Materiale bibliografice", "Cronica n. muz.", "Cronica
publicaţiilor de artă". – An. : Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au
fost fişate.

257. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-


dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed.
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Clau-
dia Bâgu, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci [et al.]; red. resp. şi coord. :
Valentina Chitoroagă ; des. : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008
("Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1875-0550.
Nr 1, 2008. – 2008. – 234 p. (1211 tit.). – [2008-1083]
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art.
de gaz.", "Cronica resurselor electronice". – An. : Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi
gaz. ale căror art. au fost fişate.

53
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

258. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-


dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu, Valentina
Chitoroagă, Ludmila Corghenci [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ;
des. : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 ("Valinex" SRL). – 20
cm. – ISSN 1875-0550.
Nr 2, 2008. – 2008. – 268 p. (1653 tit.). – [2008-1183]
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art.
de gaz.". – An. : Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

02 BIBLIOTECONOMIE
___________________

259. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 13 oct. 2007 :


Ser. : Biblioteconomie. Informare. Documentare / dir. publ. : Andrei Galben ; coord.
şt. : Mihai Şleahtiţchi ; col. red. : Ana Guţu [et al.] ; red. resp. : Ludmila Corghenci. –
Ch., 2008. – 83 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-844]

050 Publicaţii periodice şi seriale


___________________

260. Calendar Naţional, 2008 / aut. : Valeria Matvei, Maria Şveţ ; colab.
: Ion Madan, Ecaterina Ciubotaru, Vlad Pohilă ; col. red. : Petru Soltan, Andrei
Eşanu, Aurel Marinciuc [et al.]. – Ch., 2008. – 467 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-952]
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
___________________

261. Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tineretul de azi – viitorul de


mâine" : dedicată aniversării 62 de la fondarea USM, 14-18 apr. 2008 : Rez. comu-
nic. / com. org. : Andrei Prohin (preş.) [et al.]. – Ch., 2008. – 338 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul art.). – [2008-783]

262. Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conf. şt.


interuniv. : Materialele comunic. şt., 4 apr. 2008 / col. red. : Mihai Braga [et al.] . –
Ch. : UTM, 2008. – 227 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-652]

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
___________________

263. Capcelea, Valeriu. Normele sociale / Valeriu Capcelea ; red. şt. :


Alexandru Roşca ; ref. şt. : Eudochia Saharneanu, Efim Mohorea. – Ch., 2007. – P.
288-299. (197 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-961]

159.9 Psihologie
___________________
264. Olărescu, Valentina. Corecţia psihomotricităţii şi instabilităţii ca-
pacităţii de muncă la elevii cu reţinere în dezvoltarea psihică / Valentina Olărescu ;
red. şt. : Nicolae Bucun. – Ch., 2008. – P. 102-113. (244 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [2008-1142]
2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________

265. Cireş, Serghei. Idei umaniste şi concepţii isihaste în activitatea şi


opera cuviosului Paisie Velicicovski = Гуманистические и религиозные идеи в
деятельности Сф. пр. Паисия Величковского / Serghei Cireş // Prin ortodoxie şi
umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008.
– P. 112-114. (32 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-503]

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
___________________

266. Comunicarea publică : concepte şi interpretări : Vol. 4 / coord. :


Valentin Dorogan. – Ch., 2007. – 95 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-781]

267. Paladi, Gheorghe. Consideraţii privind procesul de îmbătrânire


demografică în Republica Moldova / Gheorghe Paladi // Akademos. – 2008. – Nr 3.
– P. 69. (38 tit. în lb. rom., engl., rusă).

268. Plugaru, Lilia. Capitalul uman în contextul transformărilor sociale :


[studiu] / Lilia Plugaru ; sub red. şt. a lui Timuş Andrei. – Ch., 2008. – P. 181-197.
(282 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-573]

55
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

32 POLITICĂ
___________________
269. Burian, Alexandru. Unele aspecte privind perspectivele geopoliti-
ce ale statalităţii moldoveneşti / Alexandru Buruian // Administrarea Publică. – 2008.
– Nr 2. – P. 51-52. (21 tit. în lb. rom., engl., rusă).

270. Cornea, Sergiu. Introducere în politologie / Sergiu Cornea. –


Cahul, 2008. – 265 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-701]

271. Manipularea în post-totalitarism / ed. coord. de Mihai Şleahtiţchi ;


rec. şt. : Igor Racu, Valentina Priţcan. – Ch., 2008. – P. 432-440. (150 tit. în lb. rom.,
engl, rusă) şi la sfârşitul art. – [2008-1100]

272. Ţîrdea, Bogdan. Politologie / Bogdan Ţîrdea, Larisa Noroc ; resp.


de ed. : Valentin Rusnac. – Ch., 2008. – P. 285-286. (57 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [2008-656]

273. Власть и общество в истории : геополитические изменения на


постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв. : [Междунар. лет. шк.
молодых историков стран-участниц содружества независ. государств] : Мате-
риалы для участников, 11-18 июня 2008 г., [Вадул-луй-Водэ], Респ. Молдова. –
К., 2008. – 192 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1097]

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


___________________

274. Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova : Anul 2007,


Vol. 5 : Seria "Economie" / dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Ana Guţu ; red.
resp. : Petru Roşca. – Ch., 2007. – 350 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-909]

275. Capaţina, Grigori. Geo-economie / Grigori Capaţina. – Ch., 2008.


– P. 289-290. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-651]

276. Sârbu, Olga. Teste la disciplina "Microeconomie" : Pentru spec. :


362.1 – Marketing şi Logistică, 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 – Achiziţii,
364.1 – Finanţe şi Bănci, 365.1 – Econ. mondială şi Relaţii Econ. Intern., 366.1 –
Econ. Gen. / Olga Sârbu, Elena Moroi, Elena Busuioc. – Ch., 2008. – P. 64-65. (43
tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1022]

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

277. Sârbu, Olga. Teste la disciplina "Macroeconomie" : Pentru spec. :


362.1 – Marketing şi Logistică, 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 – Achiziţii,
364.1 – Finanţe şi Bănci, 365.1 – Econ. mondială şi Relaţii Econ. Intern., 366.1 –
Econ. Gen. / Olga Sârbu, Elena Moroi, Elena Busuioc. – Ch., 2008. – P. 60. (22 tit.).
– [2008-1026]

278. Symposia professorum : Materialele Conf. şt.-practică Intern. 15-


16 oct. 2007 : Seria "Economie" / dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Ana Guţu ;
red. resp. : Alexandru Gribincea. – Ch., 2008. – 323 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-907]

279. Сорочан, О. П. Экономическая теория / О. П. Сорочан. – К.,


2008. – P. 326-327. (21 tit.). – [2008-1032]

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


___________________

280. Romandaş, Nicolae. Constituirea sindicatelor – baza dreptului


constituţional de asociere / Nicolae Romandaş // Administrarea Publică. – 2008. –
Nr 2. – P. 120-121. (21 tit.).
336 Finanţe
___________________

281. Balaban, Ecaterina. Fiscalitatea agenţilor economici / Ecaterina


Balaban. – Ch., 2008. – P. 148-149. (23 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-887]

282. Casian, Angela. Gestiunea finanţelor publice / Angela Casian. –


Ch., 2008. – P. 160-163. (53 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul temelor. – [2008-876]

283. Cobzari, Ludmila. Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar /


Ludmila Cobzari, Mariana Cucu. – Ch., 2008. – P. 194-221. (283 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-879]

284. Cociug, Victoria. Control şi audit intern bancar / Victoria Cociug,


Olga Timofei. – Ch., 2008. – P. 117-118. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-875]

285. Cociug, Victoria. Management bancar / Victoria Cociug, Liliana


Cinic, Olga Timofei. – Ch., 2008. – P. 136-137. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-877]

57
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

286. Graur, Anatol. Practicum la contabilitatea impozitelor / Anatol


Graur, Maria Ratcov. – Ch., 2008. – P. 269-270. (34 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
846]

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________

287. Republic of Moldova 2007 / general coord. : Valeriu Prohniţchi ;


acad. coord. : Alex Oprunenco ; transl. : Veaceslav Musteaţa, Marin Şalaru. – Ch.,
2008. – P. 272-273. (46 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-817]

288. Tcaci, Natalia. Valorificarea potenţialului economic al legumiculturi


în Republica Moldova / Natalia Tcaci, Ana Nicolaescu. – Ch., 2008. – P. 200-208.
(121 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-925]

289. Кисиль, С. М. Ценообразование в плодоводстве / С. М. Ки-


силь. – К., 2008. – P. 147-162. (182 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1033]

290. Пойсик, Михаил. Промышленность Молдовы : вчера, сегодня,


завтра / Михаил Пойсик. – К., 2008. – P. 74-75. (44 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
647]

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


___________________

291. Berzan, V. Piaţa liberalizată de energie electrică. Structura, meca-


nismul de formare a preţurilor şi instrumente de management a riscului / V. Berzan,
S. Rimschi. – Ch., 2007. – P. 80-82. (43 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-747]

292. Doltu, Constantin. Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra


modernizării economiei în tranziţie / Constantin Doltu. – Ch., 2008. – P. 175-182.
(127 tit.). – [2008-934]

293. Gribincea, Al. Tranzacţii internaţionale / Al. Gribincea, N. Ţâu, E.


Sava ; red. resp. : A. Gribincea. – Ch., 2008. – P. 162-165. (113 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2008-1027]

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

294. Jamba, Afinoghent. Merceologia produselor agricole / Afinoghent


Jamba. – Ch., 2008. – P. 248-251.(61 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-856]

295. Иовв, Татьяна. Сущность и техника спекулятивных операций


на рынке капитала / Татьяна Иовв. – К., 2008. – P. 262-269. (70 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-878]

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
___________________
296. Analele ULIM : Vol. 7 : Ser. : Drept / consiliul red. : Vitalie
Gamurari (preş.), Victor Guţuleac, Andrei Smochină [et al.]. – Ch., 2007. – 177 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1171]

297. Baltaga, Dmitrii. Teoria răspunderii juridice : aspecte doctrinare,


metodologice şi practice : Spec. 12.00.01 – Teoria Gen. a Dreptului ; Istoria statului
şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în drept / Dmitrii Baltaga. – Ch., 2008. – P. 38-41. (42 tit. de lucr. ale aut. în
lb. rom., rusă). – [2008-111 Teze]

298. Blîndu, Eugeniu. Experimentul operativ: teoria şi practica /


Eugeniu Blîndu, Alexandru Pareniuc. – Ch., 2007. – P. 51. (27 tit.). – [2008-1045]

299. Capcelea, Valeriu. Deontologia juridică : Manual pentru fac. de


drept / Valeriu Capcelea ; red. şt. : Oleg Balan ; ref. şt. : Petru Loghin, Veaceslav
Pînzari. – Ch., 2007. – P. 410-411. (142 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-961]

300. Carta europeană a limbilor – instrument de protecţie al diversităţii


lingvistice şi de întărire a dialogului intercultural în Moldova = Европейская хартия
языков – инструмент защиты языкового многообразия и укрепления межкуль-
турного диалога в Молдове : Comrat – Taraclia – Briceni – Chişinău : Materialele
seminarelor / red. gen. : Atanasia/Tatiana Stoianova. – К., 2008. – 492 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2008-1057]

301. Chirinciuc, Galina. Persoana juridică – subiect de drept civil.


Drept civil. Partea generală / Galina Chirinciuc. – Ch., 2008. – P. 272-279. (136 tit.
în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-1094]

59
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

302. Costachi, Gheorghe. Protecţia mediului înconjurător – concept şi


esenţă / Gheorghe Costachi, Alina Rotaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P. 44-
45. (26 tit. în lb. rom., rusă).

303. Dediu-Martîniuc, Cristina. Subiecţii de drept internaţional public


contemporan : Monografie / Cristina Dediu-Martîniuc, Nicolae Osmochescu. – Ch.,
2008. – P. 196-218. (304 tit. în lb. rom., engl., rusă, ucr.). – [2008-1021]

304. Golubenco, Gheorghe. Criminalistică : obiect, sistem, istorie /


Gheorghe Golubenco. – Ch., 2008. – 215 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-620]

305. Moraru, Anton. Introducere în metodologia juridică : (Teoria şi


practica investigaţiilor ştiinţifice) / Anton Moraru ; red. şt. : Teodor Negru. – Ch.,
2008. – P. 124-127. (80 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1135]

306. Pareniuc, Alexandru. Prevenirea şi descoperirea escrocheriilor /


Alexandru Pareniuc, Alexei Pungă. – Ch., 2008. – P. 64. (23 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-649]

307. "Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului" :


Conf. şt. intern. : Dedicată Zilei Intern. a Drepturilor Omului, 10 dec. 2007, Bălţi / col.
red. : Ioan Sabău Pop (Târgu-Mureş), Elena Botnari. – Ch., 2007. – 265 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2008-1157]

308. Rusu, Vitalie. Urmărirea penală în cauzele cu minori / Vitalie


Rusu, Octavian Pop. – Ch., 2008. – P. 103-116. (176 tit. în lb. rom., rusă) şi în note-
le de subsol. – [2008-1156]

309. Tendinţe globale şi regionale ale terorismului la etapa contempo-


rană. Probleme de cooperare a poliţiei în contracararea terorismului = Мировые и
региональные тенденции современного терроризма. Проблемы сотрудничест-
ва правоохранительных органов в сфере антитеррористической деятельности
= Gegenwärtige globale und regionale Tendenzen des Terrorismus : Probleme der
polizeilichen zusammenarbeite im bereich der antiterroristischen Tätigkeit : Materia-
le ale Conf. şt.-practice intern., 28 iun. 2007 / col. red. : Igor Bodorin (preş) [et al.]. –
Ch., 2007. – 164 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-650]

310. Vasiloi, Djulieta. Componenţa de infracţiune / Djulieta Vasiloi,


Basim A. Abbas. – Ch., 2008. – P. 55-56. (31 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1192]

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

311. Анточ, А. Антидемпинговое регулирование и его место в ме-


ханизме публичного управления Республики Молдова / А. Анточ, В. Игнатьев //
Закон и жизнь. – 2008. – Nr 5. – P. 33-34. (48 tit.).

312. Белый, Н. А. Методическое пособие для изучения специаль-


ного курса "Пенитенциарное право Республики Молдова" / Н. А. Белый ; под
ред. Трофима Карпова, Оксаны Ротару. – К., 2008. – P. 9-12. (48 tit.) şi la sfârşi-
tul temelor. – [2008-842]

313. Бойко, Н. Ф. Административное право Республики Молдова :


(в схемах) / Н. Ф. Бойко. – Ch., 2008. – P. 177-189. (204 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-1207]

314. Быргэу, М. М. Теоретико-управленческое понимание профи-


лактики преступности : важная прикладная задача современной правоохрани-
тельной системы : (опыт Респ. Молдова) / М. М. Быргэу. – Ch., 2008. – P. 503-
548. (617 tit. în lb. rom., engl., germ., fr., rusă, ucr.). – [2008-931]

315. Мэржиняну, Юрий. Судебная система РМ и США – сравни-


тельный анализ, на примере уголовного судопроизводства / Юрий Мэржиняну,
Юлияна Визитиу // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 4/6. – P. 38-39. (21 tit. în lb.
rom., rusă).

316. Овчинникова, О. Проблемы личных неимущественных прав в


законодательстве Республики Молдова / О. Овчинникова // Закон и жизнь. –
2008. – Nr 5. – P. 41. (20 tit.).

317. Флоря, Евгений. Основы криминальной персонологии = Fun-


damentals of Criminal Personology / Евгений Флоря. – К., 2008. – P. 239-257. (340
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1020]

318. Чернявский, Павел. Предпринимательское право / Павел


Чернявский. – Ch., 2007. – P. 117-119. (55 tit). – [2008-1120]

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


___________________
319. Băncilă, Gabriela. Analiza riscurilor alimentare prin puncte critice
de control : Implementarea sistemului HACCP la S.C. "Avicola Braşov" S.A. /

61
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

Gabrilea Băncilă. – Ch., 2008. – P. 84-85. (25 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-
1177]

320. Chimerciuc, Nicolae. Protecţia civilă / Nicolae Chimerciuc ; red.


resp. : Sergiu Pintilei. – Ch., 2008. – P. 99-100. (22 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
993]

321. Etica şi deontologia poliţienească : Aspecte de implementare : Ma-


terialele conf. şt.-practice "Consolidarea activităţii de promovare şi implementare a
eticii şi deontologiei poliţieneşti", 12 oct. 2006 / coord. şt. : Veaceslav Grati. – Ch.,
2007. – 146 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1146]

322. Instruirea poliţienească / Vitalie Strungaru, Tudor Fomin,


Veaceslav Cocier [et al.] ; sub red. : Ghenadie Chiriţa. – Ch., 2008. – P. 245-249.
(140 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1147]

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


___________________
323. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi / Aurelia Racu, Doru
Vlad Popovici, Verginia Creţu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 278-279. (27 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2008-623]

324. Stegăroiu, Valentin. Asigurările sociale : reflecţii, probleme, su-


gestii / Valentin Stegăroiu, Nicolae Ţâu ; red. resp. : A. Gribincea. – Ch., 2008. – P.
157-162. (144 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1025]

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


___________________
325. Braşoveanu, Eudochia. Metodologia formării abilităţilor de per-
cepţie auditivă la elevii cu deficienţe de auz : Ghid metodic / Eudochia Braşoveanu ;
coord. : Aglaida Bolboceanu. – Ch., 2008. – P. 36-37. (31 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-800]

326. Budevici, Anatolie. Aspecte din managementul educaţional şi în-


văţământul deschis la distanţă / Anatolie Budevici, Artur Cărăuş. – Ch., 2008. – P.
143-149. (110 tit.). – [2008-730]

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

327. Budnic, Ana. Formarea competenţei de comunicare interculturală


la viitorii profesori de limba engleză / Ana Budnic. – Ch., 2008. – P. 188-216. (212
tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-1202]

328. Citind învăţ să fiu : Auxiliar didactic pentru psihologi şcolari, diri-
ginţi, profesori / grupul de lucr. : Violeta Dumitraşcu (coord.), Elena Cartaleanu,
Tatiana Cartaleanu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 143-144. (43 tit. în lb. rom., engl., ru-
să). – [2008-738]

329. Cojocaru, Ion. Şcoala naţională şi învăţământul matematic în


concepţia pedagogilor autohtoni : (material didactic pentru activitatea extraşc.) / Ion
Cojocaru. – Ch., 2007. – P. 79-81. (36 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-648]

330. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-


7 ani) în Republica Moldova / Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Eugen Coroi [et
al.] ; expert intern. : Mihaela Ionescu, Regina Rimkiene. – Ch., 2008. – P. 91-96. (77
tit. în lb. rom., rusă). – [2008-812]

331. Experienţe şi realizări în învăţământul preuniversitar / coord. :


Larisa Şofron. – Ch., 2008. – 87 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-653]

332. Învăţ să fiu : Ghid pentru psihologi şcolari, diriginţi, profesori / Cris-
tina Beldiga, Viorica Cojocaru, Otilia Dandara [et al.] ; rev. şt. : Marcela Marcinschi-
Călineci, Ana Maria Oancea. – Ch., 2008. – P. 226-228. (80 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-1185]

333. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive / Tatia-


na Cartaleanu, Olga Cosovan, Viorica Goraş-Postică (coord.) [et al.]. – Ch., 2008. –
P. 202-203. (49 tit.). – [2008-1219]

334. Patraşcu, Dumitru. Evaluarea performanţelor cadrelor didactice şi


managerilor educaţionali / Dumitru Patraşcu, Valentin Crudu // Administrarea Publi-
că. – 2008. – Nr 1. – P. 141-142. (21 tit. în lb. rom., engl., fr.).

335. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învă-


ţământului preşcolar şi primar : Materialele conf. şt.-practice intern., 15-16 mai 2008
/ coord. : Petru Jelescu, Ludmila Ursu, Valentina Ciobanu ; col. red. : Ion Guţu
(preş.), Nicolae Banuh, Petru Jelescu [et al.]. – Ch., 2008. – 264 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul art.). – [2008-918]

63
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

336. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice / coord. şt. : Nicolae


Banuh ; col. red. : Igor Racu, Valentin Cuşcă, Alexandru Vatavu [et al.]. – Ch., 2008.
Vol. 7, Partea 1-a. – 2008. – 313 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-
1204]

337. Vol. 7, Partea a 2-a. – 2008. – 549 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –


[2008-1205]

338. Roman, Alexandru. La cumpănă de ani : [activitatea Acad. de


Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova] / Alexandru Roman. – Ch., 2008.
– P. 27. (20 tit.). – [2008-989]

339. Studii Doctorale : Experienţă şi Perspective Europene / col. de


aut. : Petru Todos, Valerian Dorogan, Jorj Ciumac [et al.] ; coord. : Ion Bostan. –
Ch., 2008. – 195 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1178]

340. Suport metodic la Practica de licenţă : Specialitatea "Manager de


personal". – Ch., 2008. – P. 13-16. (87 tit.). – [2008-767]

341. Лицейский научно-методический вестник : Nr 10 : Материалы


межлицейской научно-практической конференции "Создание ситуации успеха
на уроке", 11 янв. 2008 / сост. : Г. А. Райко, Б. А. Шаповалов ; ред. совет : Б. А.
Шаповалов [и др.] – К., 2008. – 2007. – 145 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-
655]

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
342. Creaţia etnologică şi literară a folcloristului Artur Gorovei //
Handrabura Loretta. Artur Gorovei. Studiu monografic. – Ch., 2008. – P. 270-295. –
[2008-1131]
Include 1500 tit. monogr., man., art., lucrări literare, trad., reportaje, publ.
în aa 1884-1990.
___________________
343. Handrabura, Loretta. Artur Gorovei. Studiu monografic / Loreta
Handrabura. – Ch., 2007. – P. 308-316. (441 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-1131]

344. Şofransky, Zina. Geneza şi evoluţia cromaticii tradiţionale în spa-


ţiul carpato-danubiano-pontic : Spec. 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi
istorică : Autoref. şt. al tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice / Zina Şofransky ;

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch., 2008. – P. 36-38. (25
tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2008-90 Teze]

345. Квилинкова, Е. Н. Народные песни как исторический источник


: (по материалам гагауз. песен. фольклора) / Е. Н. Квилинкова // Беларусь –
Молдова : 15 лет дипломатических отношений : Междунар. научно-практ.
конф., Кишинев, 16 ноября 2006. – К., 2007. – P. 219-221. (30 tit. în lb. bulg.,
găgăuză, rusă).

346. Радова Каранастас, О. К. Путь к себе : Аспекты истории,


культуры, демографии, этногенеза гагаузов / О. К. Радова Каранастас. – К.,
2008. – 297 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-884]

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


___________________
347. Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională
în Republica Moldova / A. Andreev, I. Talmaci, G. Şabanova [et al.] ; fot. : V.
Derjanschi, A. Bondarenco, V. Ţurcanu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 54-56. (76 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2008-857]

348. Ecologie umană / Grigore Friptuleac, Victor Băbălău, Alexei


Chirlici [et al.]. – Ch., 2008. – P. 314-315. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1065]

349. Ghid pentru elaborarea şi promovarea proiectelor CDM de reduce-


re a emisiilor de gaze cu efect de seră / Arcadie Capcelea, Valentin Arion, Stela
Drucioc [et al.] ; red. şt. : D. Galupa. – Ch., 2007. – P. 64-65. (44 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-880]

350. Lozan, Angela. Biosafety Concerns in the Republic of Moldova :


opportunities and challenges / Angela Lozan. – Ch., 2008. – P. 42-44. (25 tit.). –
[2008-912]

351. Lozan, Angela. Biosecuritatea. Cadrul instituţional-legislativ / An-


gela Lozan, Inesa Galitschi, Olga Scorpan ; grupul de coord. : Angela Loza, Inesa
Galitschi, Olga Scorpan. – Ch., 2008. – P. 250-252. (43 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-911]

65
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

51 MATEMATICĂ
___________________
352. Calmuţchi, Laurenţiu. Pagini din istoria învăţământului matematic
în Moldova : (sec. XV până la începutul sec. al XX-lea) / Laurenţiu Calmuţchi, Ion
Cojocaru. – Ch., 2008. – P. 259-273. (245 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1187]

353. Cojocaru, Ion. Matematica populară / Ion Cojocaru. – Ch., 2008. –


P. 296-299. (67 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1188]

354. Popa, M. N. Algebre Lie şi sisteme diferenţiale / M. N. Popa ; red.


resp. : N. I. Vulpe. – Ch., 2008. – P. 160-163. (34 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-746]

355. Ungureanu, Valeriu. Solution principles for generalized stackel-


berg games / Valeriu Ungureanu // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii
informaţionale : Materialele Conf. Int., Chişinău, 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P.
188-189. (21 tit. în lb. engl.).

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
___________________
356. Taranovschi, Constantin. Urmărirea comportării construcţiilor /
Constantin Tarnovschi ; red. resp. : Constantin Tarnovschi. – Ch., 2008. – 77 p.
(Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-792]

53 FIZICĂ
___________________
357. Mecanica / alcăt. : Ion Andronic, Petru Chetruş, Marin Russu [et
al.]. – Ch., 2008. – 111 p. (Bibliogr. la sfârşitul lucr.). – [2008-778]

358. Гросу, Ф. П. Электроизотермическая конвекция и ее роль в


процессе теплообмена / Ф. П. Гроссу, М. К. Болога // Электронная обработка
материалов. – 2008. – Nr 3. – P. 35. (31 tit. în lb. engl., rusă).

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


___________________
359. Зеленцов, В. И. Влияние температуры на равновесие и кине-
тику адсорбции фторид-ионов термообработанными оксигидратами Al / В. И.
Зеленцов, Т. Я. Дацко, Е. Е. Дворникова // Электронная обработка материалов.
– 2008. – Nr 3. – P. 57-58. (23 tit. în lb. engl., rusă).

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


___________________
360. Carstul în gipsurile din nord-vestul Moldovei / C. Moraru, N.
Arnaut, V. Botnaru [et al.]. – Ch., 2008. – 192 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). –
[2008-886]
56 PALEONTOLOGIE
___________________
361. Alexannderfeld – un nou punct fosilifer de vârstă pliocenă în Re-
publica Moldova / Anatolie David, Theodor Obadă, Oleg Redkozubov, Viorica
Pascaru // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. –
Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 137-140. (39 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
___________________
362. Capitalciuc, Marina. Seleniul în apele naturale şi în lanţul biogeo-
chimic "sol-plantă" a regiunii Ucrainene a provinciilor de silvostepă şi stepă a Repu-
blicii Moldova : 03.00.16 – Ecologie : Autoref. tezei de doctor în biologie / Marina
Capitalciuc. – Ch., 2008. – P. 20-22. (23 tit. de lucr. ale aut. în lb. rusă, ucr.). –
[2008-114 Teze]
58 BOTANICĂ
___________________
363. Aspecte metodologice în testarea plantelor modificate genetic /
Maria Duca, Angela Lozan, Angela Port [et al.]. – Ch., 2008. – P. 161-167. (174 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1050]

364. Ciumac, Daniela. Studiul modificării componenţei biochimice a


cianobacteriei Spirulina platensis la cultivarea în prezenţa compuşilor coordinativi ai

67
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

CR(III) : 03.00.07 – Microbiologie : Autoref. al tezei de doctor în biologie / Daniela


Ciumac. – Ch., 2008. – P. 23-24. (23 tit. de lucr. ale aut.). – [2008-92 Teze]

365. Dascaliuc, Alexandru. Change of apple (Malus domestica Brokh)


seed germination capacity during stratification / Alexandru Dascaliuc // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 25-26. (28 tit.).

366. Grati, Vasile. Anatomia şi morfologia plantelor / Vasile Grati, Eu-


genia Pulbere. – Ch., 2008. – P. 230-231. (22 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-980]

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
___________________
367. Olărescu, Valentina. Logopedia : Perspectiva diagnosticului logo-
pedic / Valentina Olărescu. – Ch., 2008. – P. 247-251. (136 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2008-885]

368. Гараева, О. И. Особенности экскреции продуктов азотистого


метаболизма у пловцов при интенсивных физических нагрузках и эмоциональ-
ном стрессе соревнований / О. И. Гараева // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 16-17. (22 tit. în lb. engl., rusă).

369. Шептицкий, В. А. Гормональная регуляция мембранного пи-


щеварения углеводов / В. А. Шептицкий // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 7-9. (48 tit. în lb. engl., rusă).

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


370. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice publicate de profe-
sorul universitar Gheorghe Ostrofeţ // Ostrofeţ Gheorghe. Probleme stringente ale
igienei şi fiziologiei muncii operatorilor la etapa contemporană. – Ch., 2008. – P. 39-
73. – [2008-972]
Include 254 tit. monogr., man.,art. din culeg., rev. în lb. rom., rusă, publ. în
aa 1987-2007.
___________________
371. Igienă militară / Gh. Ostrofeţ, L. Groza, L. Migali [et al.]. – Ch.,
2008. – P. 433-434. (21 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1063]

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

372. Vasilachi, Georgeta. Alimentaţia omului sănătos şi a omului bol-


nav / Georgeta Vasilachi, Ana Vasilachi. – Ch., 2008. – P. 347. (36 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-1071]

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


373. Lista lucrărilor publicate de doctorul în medicină Boris Rusnac //
Актуальные вопросы гигиены водоснабжения и санитарной охраны водоемов.
– Ch., 2008. – P. 46-51. – [2008-614]
Include 51 tit. art. din culeg., rev. în lb. rusă, publ. în aa 1961-1992.
___________________
374. Bacalov, Iurie. Obiectivele şi standardele în predarea protecţiei
civile / Iurie Bacalov, Viorel Nacu, Pavel Ciobanu. – Ch., 2008. – P. 216. (22 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-1019]

375. Volovei, Victor. Sănătatea populaţiei Republicii Moldova : aspecte


medico-sociale / Victor Volovei, Victor Mocanu, Mihai Ciocanu ; sub red. şt. a lui
Andrei Timuş. – Ch., 2008. – P. 283-286. (64 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-
927]

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


___________________
376. Plante medicinale / Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Constan-
tin Mihăilescu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 334-335. (44 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-1238]

377. Лаза, Дору. Профилактический и терапевтический справочник


природной медицины / Дору Лаза ; пер. с рум. яз. : Светлана Солон. – К., 2008.
– P. 263-264. (40 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-1060]

616 Patologie. Medicină clinică


378. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar, MC al
AŞM Ion Corcimaru // Corcimaru Ion. Limfoamele non-Hodkin. Realizări şi perspec-
tive. – Ch., 2008. – P. 42-91. – [2008-973]
Include 389 tit. monogr., îndrumări metodice, art. din culeg., rev. în lb.
rom., rusă, publ. în aa 1965-2007.
__________________

69
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

379. Actualităţi în neuroştiinţe : Materialele conf. consacrate aniversării


a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman / col. red. : M. Gavriliuc [et al.]. –
Ch., 2008. – 313 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.) – [2008-745]

380. Aspecte ale patogeniei hipertensiunii portale. Modificări ale


hemocirculaţiei portale la bolnavul cirotic / Gheorghe Anghelici, Viorel Moraru, Vla-
dimir Cazacov [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 57-58. (60 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

381. Bernic, Jana. Infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative la


copil. Aspecte clinico-paraclinice şi medico-chirurgicale : 14.00.40 – urologie,
14.00.35 – chirurgie pediatrică : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină /
Jana Bernic. – Ch., 2008. – P. 48-51. (61 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-96 Teze]

382. Botnaru, Victor. Boli cardiovasculare / Victor Botnaru ; colab. :


Natalia Baltag, Aureliu Bătrînac, Alexandru Corlăteanu [et al.]. – Ch., 2008. – P.
503-506. (66 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1053]

383. Botnaru, Victor. Medicina internă. Breviar : modulul Pneumologie


/ Victor Botnaru ; coaut. : Alexandru Corlăteanu, Gleb Cuzminîh, Alexandru
Gavriliuc [et al.]. – Ch., 2008. – 216 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-642]

384. Botnaru, Victor. Medicina internă. Breviar. Modulul gastroentero-


logie/hepatologie / Victor Botnaru ; coaut. : Gleb Cuzminîh, Alexandru Gavriliuc,
Stela Petraşişin. – Ch., 2008. – P. 160-162. (67 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-
618]

385. Castraveţ, Andrei. Tratamentul traumatismelor vasculare / Andrei


Castraveţ // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 45. (30 tit. în lb. engl., rusă).

386. Ciobanu, Gheorghe. Managementul calităţii şi evaluarea servicii-


lor asistenţă medicală urgentă / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 173-174. (23 tit. în lb. rom., engl.).

387. Clipca, Adrian. Aspecte clinico-morfologice ale cancerului tiroidian


"Ocult" şi incipient : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. al tezei de doctor
în medicină / Adrian Clipca. – Ch., 2008. – P. 22-23. (25 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., rusă). – [2008-113 Teze]

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

388. Corcea, Vasile. Evoluţia naturală a defectului septal atrial la paci-


enţii adulţi / Vasile Corcea // Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 36. (25 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

389. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Ficatul şi alcoolul / Vlada-Tatiana


Dumbrava, Elina Berliba, Iuliana Lupaşco. – Ch., 2008. – P. 262-298. (550 tit. în lb.
rom., engl., fr., rusă). – [2008-949]

390. Galearschi, Vasile. Navigarea ultrasonografică intraoperatorie în


cadrul tratamentului chirurgical al proceselor expansive endocraniene / Vasile
Galearschi // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80
de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 185-186. (24 tit. în
lb. engl.).

391. Ganea, Mihail. Insuficienţa vasculară cerebrală la invalizii după


traumatisme cranio-cerebrale : (aspecte neurologice şi medico-sociale) : 14.00.13 –
Neurologie : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Autoref. al tezei de doc-
tor habilitat în medicină / Mihail Ganea. – Ch., 2008. – P. 33-39. (62 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-77 Teze]

392. Ghicavîi, Neli. Recomandaţii în menajarea terapeutică a pacienţi-


lor cardiochirurgicali : (Strategii metodice contemporane) / Neli Ghicavîi // Arta Me-
dica. – 2008. – Nr 1. – P. 52. (24 tit. în lb. engl.).

393. Grosu, Aurel. Aspecte epidemiologice ale pierderii tranzitorii de


conştienţă/sincopelor / Aurel Grosu, Aurelia Răducanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldo-
vei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 54-55. (20 tit. în lb. engl.).

394. Grosu, Aurel. Sincopa la adulţi : terminologie, clasificare, strategie


diagnostică / Aurel Grosu, Aurelia Răducanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 96-97. (28 tit. în lb. rom., engl., rusă).

395. Guranda, Viorel. Tratamentul diferenţial al focarelor de contuzie


cerebrală gravă / Viorel Guranda // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în stra-
tegia de asigurare a securităţii umane : Materialele Conf. a XIII-a Şt. Int., 26-27
mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 243. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă).

396. Hemoragia intraventriculară. Abordări actuale / D. Lîsîi, A. Bodiu,


V. Timigraz [et al.] // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversă-
rii a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 168-170. (26
tit. în lb. engl.).

71
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

397. Ilciuc, Ion. Epilepsia copilului mic / Ion Ilciuc, Valeria Diaconu,
Cornelia Călcâi. – Ch., 2008. – P. 236-247. (157 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-975]

398. Maladiile cronice – problemă majoră a sănătăţii publice = Chronic


diseases – important problem of public health / V. Dumbrava, I. Lupaşco, Gh.
Harea, E. Berliba // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 14-15. (23 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

399. Moldovanu, Ion. Cefaleea cervicogenă : concept şi evoluţie / Ion


Moldovanu // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80
de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 47-49. (26 tit. în lb.
rom., engl.).

400. Moldovanu, Ion. Sindromul de hiperventilaţie cronică din perspec-


tiva neurologiei funcţionale : cine controlează hiperventilaţia "necontrolată"? / Ion
Moldovanu, Victor Vovc // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate
aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 93-
95. (27 tit. în lb. rom., engl., rusă).

401. Moscalu, Vitalie. Insuficienţa tricuspidiană – problemă veche,


abordări contemporane de diagnostic şi de tratament chirurgical / Vitalie Moscalu //
Arta Medica. – 2008. – Nr 1. – P. 8-9. (36 tit. în lb. engl.).

402. Nacu, L. Tratamentul mini-invaziv al incontinenţei urinare de efort


la femei / L. Nacu // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 146. (20 tit.).

403. Olărescu, Valentina. Teoria şi practica neuropsihologiei şi neuro-


fiziologiei / Valentina Olărescu. – Ch., 2008. – P. 174-176. (63 tit. în lb. rom., rusă).
– [2008-1143]
616.89
404. Orientări în managementul hemoragiilor digestive superioare la
bolnavul cirotic = The orientation in the management of bleeding in cirrotics patient /
Gheorghe Anghelici, Viorel Moraru, Vladimir Cazacov [et al.] // Arta Medica. – 2008.
– Nr 2. – P. 25-29. (60 tit.).

405. Particularităţile clinico-termografice în patologiile vertebro-


neurologice / Victor Lacusta, Agafia Moraru, Pavel Boţolin [et al.] // Actualităţi în
neurologie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea
acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 141-144. (36 tit. în lb. engl., rusă). –
[2008-745]

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

406. Particularităţile durerii pancreatice în diferite forme clinice ale


pancreatitei cronice = Pancreatitis pain peculiarities in different clinical forms of
chronic pancreatitis / L. Tofan-Scutaru, V. Dumbrava, Iu. Lupaşco [et al.] // Arta
Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 67-68. (20 tit.).

407. Protopop, Svetlana. Interacţiunile hormoni tiroideni – tensiune ar-


terială la pacienţii cu tiroidită autoimună / Svetlana Protopop // Arta Medica. – 2008.
– Nr 1. – P. 62-63. (34 tit. în lb. engl.).

408. Rezneac, Larisa. Managementul insuficienţii renale acute / Larisa


Rezneac // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 182-183.
(30 tit. în lb. rom., engl.).

409. Sistemul de peroxidare a lipidelor şi antioxidant la pacienţii cu he-


patită cronică virală B asociată cu infecţia helicobacter pilory / T. Ghelimici, I.
Lupaşco, V. Dumbrava, V. Gratii // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 132-133. (23 tit.
în lb. rom., engl., fr., rusă).

410. Suman, S. Argumentarea anatomoembriologică a exciziilor parţia-


le de pancreas / S. Suman // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P. 106. (23 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

411. Suveică, Luminiţa. Stilul de viaţă şi autocontrolul în prevenţia ne-


uropatiei diabetice / Luminiţa Suveică, Nicolae Frunză, Galina Buta // Bioetica, filo-
zofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : Materiale-
le Conf. a XIII-a Şt. Int., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 193-194. (21 tit. în lb.
rom., engl.).

412. Terapia intensivă. Medicina de urgenţă. Sângele şi


hemotransfuzia : Cursul 3 / Iurie Acalovschi, Leonard Azamfirei, Ruslan Baltaga [et
al.] ; sub red. : Sergiu Şandru, Adrian Belîi. – Ch., 2008. – 344 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2008-636]

413. Tratamentul non-operator al traumatismelor hepatice închise –


oportunitate chirurgicală / Gheorghe Rojnoveanu, Gheorghe Ghidirim, Radu Gurghiş
[et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 134-135.
(25 tit. în lb. engl.).

73
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

414. Vataman, E. Exerciţiul fizic în prevenirea şi în reabilitarea pacienţi-


lor cu maladii cardiovasculare / E. Vataman // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P.
71. (20 tit.).

415. Белев, Н. Ф. Наследственный неполипозный колоноректаль-


ный рак / Н. Ф. Белев, Л. Ф. Георгица, И. Е. Трипак // Curierul medical. – 2008. –
Nr 3. – P. 28. (20 tit.).

416. Белев, Н. Ф. Скрининг рака в наследственно отягощенных


семьях / Н. Ф. Белев, И. Е. Трипак // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 32. (20
tit.).

417. Медицинская патофизиология : Ч. 2-я : Патологические про-


цессы в органах и системах / В. Лутан, П. Казаку, А. Яровой [и др.] ; под ред. В.
Лутан. – К., 2008. – P. 474-476. (68 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1055]

418. Цыбырнэ, И. В. К истории развития (этиология, патогенез) яз-


венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки / И. В. Цыбырнэ, В. Н.
Андреев // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 2.
– P. 54. (50 tit. în lb. rom., engl., rusă).

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


___________________
419. Aplicaţii ale ingineriei tisulare în ortopedie – celulele stem / L. S.
Lăbuşcă, P. Botez, C. Barbaroşie, A. Sava // Curierul medical. – 2008. – Nr 2. – P.
78-79. ( 22 tit. în lb. engl.).

420. Buzu, Dumitru. Tratamentul chirurgical al leziunilor oaselor carpi-


ene şi consecinţelor lor : 14.00.22 – Ortopedie şi Traumatologie : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Dumitru Buzu. – Ch., 2008. – P. 21-22. (20 tit. de lucr. ale aut.
în lb. rom., rusă). – [2008-98 Teze]

421. Chirurgia reconstructivă a meniscurilor genunchiului, între trans-


plant şi implant / L. S. Lăbuşcă, P. Botez, C. Barbaroşie, A. Sava // Curierul medical.
– 2008. – Nr 2. – P. 81-82. (26 tit. în lb. engl.).

422. Cojocaru, Corneliu. Diagnosticul şi tratamentul chirurgical al tu-


morilor craniofaciale : 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie : Autoref. al tezei de

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

doctor în medicină / Corneliu Cojocaru. – Ch., 2008. – P. 25-35. (35 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., rusă). – [2008-112 Teze]

423. Nicolau, C. R. Operaţii minim-invazive în tratamentul incontinenţei


urinare de efort la femeie : Colposuspensia IVS = The treatment of urinary
incontinence reccurency in woment using mini-invazive operations : IVS
Urethropexy / C. R. Nicolau, D. Nicolescu, B. Szabo // Arta Medica. – 2008. – Nr 2.
– P. 10. (25 tit. în lb. engl.).

424. Popa, Gheorghe. Protezele peretelui abdominal anterior : alegere


dificilă = Protheses of the fore-abdominal wall : difficult choice / Gheorghe Popa //
Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P. 50. (20 tit. în lb. engl.).

425. Rojnoveanu, Gheorghe. Traumatismele abdominale : aspecte ac-


tuale de diagnostic şi concepţii noi de abordare = Abdominal trauma : state of art in
diagnosis and treatment / Gheorghe Rojnoveanu // Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P.
33-34. (47 tit. în lb. engl., rusă).

426. Şandru, Sergiu. Măsurile specifice de profilaxie intraoperatorie a


complicaţiilor trombembolice în colecistectomiile laparascopice urgente / Sergiu
Şandru, Vitalie Casian, Oleg Codreanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale.
– 2008. – Nr 1. – P. 100-101. (30 tit. în lb. rom., engl., rusă).

427. Ţurcan, Aurel. Criterii de revasculizare chirurgicală a membrelor


inferioare prin bazinul arterei femurale profunde în afecţiuni aterosclerotice
polisegmentare la pacienţii cu ischemie critică = Surgical revascularization criteria of
the lower lime through the pool of artera femuralis profunda in patients with
multifocal atherosclerotic lesions and critical ishaemia / Aurel Ţurcan // Arta Medica.
– 2008. – Nr 2. – P. 44. (21 tit. în lb. engl., rusă).

618 Ginecologie. Obstetrică


___________________
428. Caraman, A. Utilizarea ultrasonografiei în diagnosticul patologiei
cerebrale la nou-născuţii prematuri / A. Caraman, A. Maguliciac // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 36. (23 tit. în lb. rom., engl.).

429. Experienţa de utilizare a diferitor moduri de ventilare a copiilor cu


GFMN şi GEMN / L. Crivceanschi, D. Rotaru, D. Cozma, V. Ieşanu // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 68. (25 tit. în lb. engl.).

75
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

430. Gavriluţă, Iulia. Particularităţile dezvoltării fizice a nou-născuţilor


în Republica Moldova / Iulia Gavriluţă, Petru Stratulat // Bul. de perinatologie. –
2008. – Nr 2. – P. 133. (26 tit. în lb. rom., rusă).

431. Jitarciuc, Ala. Factorii de risc materno-placentari în morbiditatea


neonatală la copiii cu retard de dezvoltare intrauterin / Ala Jitarciuc, P. Stratulat //
Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 110-111. (47 tit. în lb. engl.).

432. Maguliciac, Alexandru. Transportarea neonatală : trecut şi pre-


zent / Alexandru Maguliciac // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 29. (24 tit.
în lb. engl.).

433. Miron, Anna. Nivelele serice ale citokinelor proinflamatorii IL-1α,


IL-1β, IL-6, TNF-α la nou-născuţii prematuri şi la termen în depistarea procesului
inflamator şi sechelelor neurologice / Anna Miron, P. Stratulat, Larisa Spinei // Bul.
de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 32. (23 tit. în lb. engl., rusă).

434. Miron, Anna. Primii paşi în implementarea Programului de supra-


veghere neonatală (Follow-up Neonatal) în R. Moldova / Anna Miron, P. Stratulat //
Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 52. (27 tit. în lb. engl.).

435. Protocoale clinice neonatale : Nou-născutul prematur: manage-


ment, stări de urgenţă şi supraveghere / Petru Stratulat, Anatol Caraman, Tatiana
Carauş [et al.] ; sub red. : P. Stratulat. – Ch., 2008. – 304 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [2008-1151]

436. Rotaru, D. Utilizarea Sildenafilului în tratamentul hipertensiunii


pulmonare persistente la nou-născuţi / D. Rotaru, L. Crivceanschi // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 2. – P. 79. (22 tit.).

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
___________________
437. Capitole speciale de Rezistenţa materialelor : Vol. 2 – Plăci curbe
/ Mircea Modiga, Alina Dimache, Andrei Murineanu, Gabriel Jiga ; ref. şt. : Gheor-
ghe Pintilie, Dumitru Dragomir, Leonard Domnişoru. – Ch., 2007. – P. 155-158. (79
tit. în lb. rom., engl.). – [2008-900]

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

438. Dimache, Alina. Capitole speciale de Rezistenţa materialelor :


Vol. 1 – Plăci plane / Alina Dimache, Mircea Modiga ; coord. : Dimache Alina ; ref.
şt. : Garabet Kümbetlian, Leonard Domnişoru. – Ch., 2007. – P. 353-356. (79 tit. în
lb. rom., engl., germ.). – [2008-899]

439. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile : eoliană, solară,


hidraulică / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor [et al.] ; red. resp. : Ion Bostan. – Ch.,
2007. – 592 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-828]

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
___________________
440. Levcenco, Sergiu. Proprietăţile optice ale materialelor
Cu(In,Ga)3Se5, CU(In,Ga)5Se8 şi Cu(In,Ga)(Se,S)2 : 01.04.10 – Fizica şi ingineria
semiconductorilor : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Sergiu
Levcenco. – Ch., 2008. – P. 15-17. (38 tit.). – [2008-105 Teze]

441. Pereteatcu, Pavel. Contribuţii privind intensificarea alierii prin


scântei electrice la acţiunea cu surse energetice din exterior : Spec. 05.03.01 –
Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică : Autoref. al tezei de
doctor în tehn. / Pavel Pereteatcu. – Ch., 2008. – P. 14-16. (23 tit. de lucr. ale aut. în
lb. rom., rusă). – [2008-82 Teze]

442. Topala, Pavel A. Studiul fundamental şi aplicativ al efectelor


electroerozive în tehnologiile neconvenţionale : Spec. 05.03.01 – Procedee şi Utilaje
de prelucrare Mecanică şi Fizico-tehnică : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
ştiinţe tehn. / Pavel A. Topala. – Ch., 2008. – P. 44-50. (77 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2008-76 Teze]

443. Волновые явления в неоднородных линиях : Т. 4 :


Параметрические цепи / В. К. Римский, В. П. Берзан, В. И. Пацюк [и др.]. – К.,
2008. – P. 542-546. (53 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1035]

77
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

622 Industrie minieră


___________________
444. Goldan, Tudor. Tehnici şi tehnologii miniere / Tudor Goldan, Vasi-
le Grama, Valeriu Cucoş ; red. resp. : Goldan Tudor. – Ch., 2007. – P. 297-303. (89
tit. în lb. rom., engl.). – [ 2008-923]

629 Tehnica mijloacelor de transport


___________________
445. Pintilie, Gheorghe. Ingineria transportului uzinal / Gheorghe
Pintilie, Aurelian Albuţ ; ref. şt. : Mircea Modiga, Valentin Zichil. – Ch., 2007. – P.
159-161. (70 tit.). – [2008-898]

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
___________________
446. Galupa, Dumitru. Practicile agroforestiere în Moldova şi schimba-
rea climei = Agrof-orestry Practices in Moldova and Climate Change / Dumitru
Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpiţoc ; trad. în lb. engl. : Liliana Şpitoc. – Ch., 2008. –
P. 94-95. (47 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-936]

631 Agricultură în general


___________________
447. Donos, Alexei. Acumularea şi transformarea azotului în sol /
Alexei Donos ; red. resp. : Serafim Andrieş ; ref. şt. : Petru Codreanu, Alexandru
Rusu. – Ch., 2008. – P. 188-206. (263 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1108]

448. Starodub, Victor. Fitotehnie / Victor Starodub, Nicolae


Gheorghiev ; concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ch., 2008. – P. 542-543. (48 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-1005]

449. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură / red.-şef : Ion


Hăbăşescu. – Ch., 2008. – 326 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1049]

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

450. Ursu, Andrei. Vertisolurile şi solurile vertice / Andrei Ursu // Mediul


Ambiant. – 2008. – Nr 2. – P. 5. (24 tit. în lb. rom., rusă).

633/635 Horticultură
___________________
451. Acţiunea erbicidului Basta asupra proteosintezei la tutunul
transgenic / Maria Duca, Aliona Glijin, Victor Lupaşcu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 32-33. (31 tit.).

452. Bondarenco, Ecaterina. Molecular characterization of some


resistance (R) genes maize genotypes under pathogenic attack / Ecaterina
Bondarenco, Nicolae Barbacar // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2007. – Nr 3. – P . 74. (21 tit.).

453. Expresia genelor CsLFY şi bar la nivel de transcripţi / Maria Duca,


Aliona Glijin, Marta L. Orozco-Cardenas [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 59-60. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă).

454. Топалэ, Штефан. Кариология, полиплоидия и отдаленная


гибридизация винограда : (систематика и цитогенетика винограда) / Штефан
Топалэ. – К., 2008. – P. 486-507. (467 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1046]

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
___________________
455. Proceeding of the 2th International Conference "Telecomunica-
tions, Electronics and Informatics" = "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică" =
"Телекоммуникации, электроника и информатика", Chişinău, Moldova, May 15-
18, 2008 / intern. advisory committee : Ion Bostan, Gheorghe Duca, Hans Hartnagel
[et al.]. – Ch., 2008.
Vol. 1. – 2008. – 520 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-953]

456. Vol. 2. – 2008. – 462 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-954]

79
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

657 Contabilitate
___________________
457. Bulbocean, Olesea. Ghid practic la Contabilitatea fiscală : pentru
studenţii altor fac. în afară de fac. "Contabilitate" / Olesea Bulbocean, Stela Pleşca.
– Ch., 2008. – P. 159-160. (39 tit.). – [2008-874]

458. Normalizarea informaţiei contabile în România / Elena Hlaciuc,


Dorel Mateş, Rusalim Petriş [et al.]. – Ch., 2008. – P. 105-107. (78 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2008-1010]

459. Raportarea financiară a contractelor de asigurare şi reasigurare


conform IFRS4. Abordări şi aplicaţii în informatică / Dorel Mateş, Elena Hlaciuc,
Dumitru Matiş [et al.]. – Ch., 2008. – P. 136-139. (72 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-
1007]

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


___________________
460. Попа, Андрей Михайлович. Производственный менеджмент :
учеб. пособие / Андрей Михайлович Попа. – Кахул, 2007. – P. 272-273. (35 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-703]

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


___________________
461. Budevici, Anatolie. Managementul relaţiilor publice şi mass-
media / Anatolie Budevici, Stanislav Armanov. – Ch., 2008. – P. 182-186. (88 tit. în
lb. rom., engl., fr.). – [2008-765]

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


___________________
462. Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice / V. Arion, C.
Bordeianu, A. Boşcăneanu [et al.] ; red. şt. : Valentina Arion. – Ch., 2008. – P. 265-
268. (64 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1122]

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


___________________
463. Ciobanu, Constantin Ion. Stihia profeticului : Sursele lit. ale ima-
ginii "Asediul Constantinopolului" şi ale "Profeţiilor" înţelepţilor antichităţii din pictura
murală medievală moldavă" / Constantin Ion Ciobanu ; fot. : Iurie Foca, Emil
Dragnev. – Ch., 2007. – P. 343-398. (881 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., rusă). –
[2008-1214]
72 ARHITECTURĂ
___________________
464. Şlapac, Mariana. The new comparative discipline : [despre
castelologie – domeniu al arhitecturii] / Mariana Şlapac // Rev. de Istorie a Moldovei.
– 2008. – Nr 1. – P. 74-75. (26 tit. în lb. engl., fr.).

78 MUZICĂ
___________________
465. Anuar ştiinţific : muzică, teatru, arte plastice / col. red. : Victoria
Melnic (red. şef.), Vladimir Axionov, Angela Rojnoveanu [et al.]. – Ch., 2007. – 232
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1015]

466. Ciobanu-Suhomlin, Irina. Tezaurul muzical de tradiţie bizantină


din Republica Moldova / Irina Ciobanu-Suhomlin ; red. şt. : Margareta Cervoneac ;
cop. : Ia. Oliinîk. – Ch., 2007. – P. 208-219. (142 tit.). – [2008-1078]

467. Gagim, Ion. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale / Ion Gagim. – Ch.,
2007. – P. 211-217. (117 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-966]

468. Rotaru, Parascovia. Muzica instrumentală şi vocală de cameră


din Moldova / Parascovia Rotaru. – Ch., 2007. – P. 76-78. (52 tit. în lb. rom., rusă).
– [2008-1215]

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


469. Bibliografie a lucrărilor regizorului Emil Loteanu // Emil Loteanu –
destin de viaţă lungă. – Ch., 2008. – P. 293. – [2008-574]

81
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

Include 14 tit. carte în lb. rom., rusă, publ. în aa 1956-2007.


___________________
470. Cemortan, Leonid. Valeriu Cupcea – actor şi regizor : [despre via-
ţa şi activitatea lui V. Cupcea] / Leonid Cemortan. – Ch., 2008. – 270 p. (Bibliogr. în
text). – [2008-832]

471. Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească : "Probleme ac-


tuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", 17 apr. 2008, Chişinău, Ed. a 12-a / col.
red. : Danail Sergiu (red. resp.) [et al.]. – Ch., 2008. – 326 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-731]

472. Raţă, Elena. Prognozarea pregătirii psihomotrice în antrenamentul


sportivilor prin aplicarea modelării matematice / Elena Raţă, Boris Rîşneac, Dan
Milici. – Ch., 2007. – P. 99-119. (266 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-1132]

473. Rizescu, Constantin. Handbal – Pregătirea tehnică a începătorilor


/ Constantin Rizescu. – Ch., 2008. – P. 86-110. (244 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb.
străine). – [2008-992]

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

___________________
474. Gavrilov, Anatol. Criterii de ştiinţificitate a terminologiei literare :
P. 1-a : Principiul obiectivităţii. O mutaţie paradigmatică de la raportul subiect/obiect
la raportul subiect/subiect : Eseu de epistemologie literară / Anatol Gavrilov. – Ch.,
2007. – P. 232-247. (259 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-917]

475. La francopolyphonie : les valeurs de la francophonie =


Francopolifonia : valorile francofoniei : Colloque intern., 21-22 mars 2008 / coord.
scientifiques : Elena Prus, Ana Guţu ; col. réd. : Jean-Claude Gemar, Philippe
Hamon, Mihai Cimpoi [et al.]. – Ch., 2008. – 335 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-930]

476. Traducerea între normă, uz şi necesitate = Translation between


the norm, usage and necessity = Übersetzung zwischen norm, gebrauch und bedarf

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

: Materialele Conf. şt.-practice intern., 31 mart. 2007 / col. red. : Valentin Beniuc
(preş.) [et al.]. – Ch., 2008. – 299 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-779]

811 Limbi individuale


___________________

477. Antimir, Maria. Atelier de savoir-faire et de faire savoir le français


de spécialité / Maria Antimir, Ecaterina Zlatin. – Cahul, 2008. – P. 74-76. (68 tit.). –
[2008-702]

478. Botnariuc, Vasile. Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba


română : Monografie / Vasile Botnarciuc ; red. coord. : Ion Eţcu. – Ch., 2008. – P.
300-329. (340 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-1095]

479. Gogu, Tamara. English lexicology in practice / Tamara Gogu ;


scientific ed. : Elena Crestianicov. – Ch., 2008. – P. 74-75. (22 tit. în lb. engl., rusă).
– [2008-946]

480. Gogu, Tamara. Semantic groups of words / Tamara Gogu. – Ch.,


2008. – P. 58-63. (73 tit.). – [2008-1123]

481. Mic dicţionar de termeni lingvistice / Ion Bărbuţă, Elena


Constantinovici, Aurelia Hanganu [et al.] ; coord. : Alexandru Dîrul. – Ch., 2008. – P.
218-219. (49 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-1125]

482. Marin, Vitalie. Stilistica verbului românesc / Vitalie Marin. – Ch.,


2006. – P. 115-118. (60 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-902]

483. Roşca, Petru. Dialectele romanice – studiu geo-lingvistic / Petru


Roşca ; red. şt. : Ion Manoli. – Ch., 2007. – P. 121-132. (251 tit. în lb. rom., engl., fr.,
şi alte lb. străini). – [2008-845]

484. Savin-Zgardan, Angela. Motivaţia locuţiunilor verbale româneşti /


Angela Savin-Zgardan. – Ch., 2008. – P. 118-124. (56 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
657]

485. Ungureanu, Violeta. Verbele tranzitive în limba română / Violeta


Ungureanu. – Ch., 2007. – P. 174-184. (132 tit.). – [2008-658]

83
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

82 LITERATURĂ
486. Bibliografie a lucrărilor poetului Arcadie Suceveanu // Suceveanu
Arcadie. Arca dies. – Ch., 2008. – P. 270-272. – [2008-629]
Include 39 tit. carte în lb. rom., rusă, publ. în aa 1979-2007.

487. Bibliografie a lucrărilor scriitorului Aureliu Busuioc // Busuioc Au-


reliu. Singur în faţa dragostei. – Ch., 2008. – P. 252-254. – [2008-679]
Include 47 tit. carte în lb. rom., fr., rusă, publ. în aa 1955-2006.
___________________

488. Băieşu, Nicolae. Folcloristica din RASS Moldovenească : (1924-


1930) / Nicolae Băieşu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – 79-
80. (25 tit.).

489. Bogdan Petriceicu Hasdeu – un secol de nemurire : Materialele


conf. şt., Cahul, 20 noiemb. 2007 / red. şt. : Victor Axenti ; coord. de proiect : Nico-
lae Dandiş. – Cahul, 2008. – 137 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-960]

490. Busuioc, Aureliu. Singur în faţa dragostei : Roman. Versuri / Au-


reliu Busuioc ; il. de Eudochia Zavtur. – Ch., 2008. – P. 252-254. (47 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-679]

491. Gavrilov, Anatol. Limitele analizei literare : (Unitatea minimală a


structurii operei literare) / Anatol Gavrilov // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. –
2007. – Nr 5/6. – P. 65-66. (23 tit.).

492. Necula, Gina. Asumarea clişeului ideologic în discursul literar /


Gina Necula // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 235-236. (23 tit.).

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
___________________
493. Haheu, Vasile. Sisteme de fortificaţii traco-getice de la est de Car-
paţi / Vasile Haheu ; red. şt. : Oleg Leviţchi. – Ch., 2008. – P. 114-122. (277 tit. în lb.
rom., engl., fr., rusă). – [2008-1216]

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

494. Pruteni. Un centru de olărie dacic din epoca romană : (cercetările


din 2001 şi 2003) / Vlad Vornic, Nicolai Telnov, Valeriu Bubulici [et al.]. – Ch., 2007.
– P. 124-133. (256 tit. în lb. rom., rusă, ucr.). – [2008-833]

495. Ларина, Ольга. Брэвиченские курганы / Ольга Ларина, Игорь


Манзура, Василий Хахеу ; отв. ред. : В. А. Дергачёв. – К., 2007. – P. 129-130.
(39 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-1217]

908 Monografii ale localităţilor


___________________
496. Ladaniuc, Victor. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic il. : Vol. 8 : Li-M / Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa, Vladimir Nicu ;
coord. şt. : Vlad Ciubucciu, Anatol Eremia, Anton Moraru ; red.-şef : Iurie Colesnic. –
Ch., 2008. – 654 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-827]

93/94 ISTORIE
___________________
497. Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova : [Vol.]
8 : Anuar istoric / red.-şef : Sergiu Musteaţă. – Ch., 2008. – 279 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul art.) – [2008-714]

498. Cazacu, Ion Arion. Istoria satului Carabetovca (Carabeţeni), r-nul


Basarabeasca, 1833-2008 : La 175 de ani de la întemeiere şi 1900 de ani de la cea
de a doua aşezare de pe teritoriul satului / Ion Arion Cazacu, Pavel Ion Răcilă. –
Ch., 2008. – P. 170-171. (41 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-786]

499. Dicţionar de istorie / alcăt. : Alexei Agachi, Igor Caşu, Demir


Dragnev [et al.] ; pict. : Ion Niţă. – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Ch., 2007. – P. 415-
416. (66 tit.). – [2008-1001]

500. Furtună, Alexandru. Hogineşti. File de istorie : [raionul Călăraşi] /


Alexandru Furtună. – Ch., 2007. – P. 203-216. (319 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
1052]

501. Guţul, N. F. Faptele eroice ale moldovenilor în epopeea


Stalingradului = Подвиг молдаван в Сталинградской эпопее : [65 ani de la victoria
în bătălia de la Stalingrad] / N. F. Guţul ; trad. din mold. în lb. rusă : V. Ocinskaia ;

85
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

trad. din rusă în lb. mold. : C. Drumov, E. Deeva. – Ch., 2007. – P. 130-131. (63 tit.
în lb. rom., rusă). – [2008-1213]

502. Nicic, Andrei. Interferenţe cultural-cronologice în nord-vestul Pon-


tului Euxin la finele mil. II – începutul mil. I a Chr. / Andrei Nicic. – Ch., 2008. – P.
133-144. (259 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă). – [2008-1002]

503. Stati, Vasile. Istoria Moldovei în date / Vasile Stati ; cop. : Iaroslav
Oliinâk. – Ch., 2008. – P. 548-550. (46 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-639]

504. Statul moldovenesc : continuitatea devenirii şi consolidării : Mate-


rialele Conf. şt.-practice intern., consacrată aniversării a 90 de ani de la proclama-
rea RDM şi 15 ani de la recunoaşterea intern. a Rep. Moldova, 19 noiemb. 2007. –
Ch., 2008. – 187 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-777]

505. Stefanov, Nicolae. Personalitatea lui Dimitrie Cantemir în contex-


tul evoluţiei istorice a Moldovei / Nicolae Stefanov // Administrarea Publică. – 2008.
– Nr 2. – P. 53-61. (31 tit.).

506. Stroilă, Dumitru. Dobra : o monografie sentimentală / Dumitru


Stroilă, Ionuţ Vulpescu ; pref. : Ion Iliescu ; postf. : Lazăr Vlăsceanu ; fot. : Gheorghe
Grigore, Ana-Maria Vulpescu, Lucian Tudose. – Ch.; Bucureşti, [2007]. – P. 196-
199. (52 tit.). – [2008-945]

507. Zimmermann, Michel. O cronologie a Evului Mediu / Michel


Zimmermann ; trad. din fr. de Gabriela Şiclovan ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch.,
2008. – P. 251-252. (26 tit.). – [2008-825]

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" NR 2-2008


Bernic, Jana 381
A Berzan, V. 291
Abbas, Basim A. 310 Blîndu, Eugeniu 298
Acalovschi, Iurie 412 Bodiu, A. 396
Agachi, Alexei (alcăt.) 499 Bodorin, Igor (red.) 309
Albuţ, Aurelian 445 Bolboceanu, Aglaida (coord.) 325; 330
Andreev, A. 347 Bondarenco, A. (fot.) 347
Andrieş, Serafim (red.) 447 Bondarenco, Ecaterina 452
Andronic, Ion (alcăt.) 357 Bordeianu, C. 462
Anghelici, Gheorghe 380, 404 Bostan, I. 439
Antimir, Maria 477 Bostan, Ion (coord.) 339; (organizator)
Arion, V. 462 455-56
Arion, Valentin 349 Boşcăneanu, A. 462
Arion, Valentina (red.) 462 Botez, P. 419, 421
Armanov, Stanislav 461 Botnari, Elena (red.) 307
Arnaut, N. 360 Botnariuc, Vasile 478
Axenti, Victor (red.) 489 Botnaru, V. 360
Axionov, Vladimir (red.) 465 Botnaru, Victor 382-84
Azamfirei, Leonard 412 Boţolin, Pavel 405
Braga, Mihai (red.) 262
B Braşoveanu, Eudochia 325
Bacalov, Iurie 374 Bubulici, Valeriu 494
Badâr, Iurie (coord.) 250 Bucun, Nicolae (red.) 264
Balaban, Ecaterina 281 Budevici, Anatolie 326, 461
Balan, Oleg (red.) 299 Budnic, Ana 327
Baltag, Natalia (alcăt.) 382 Bulbocean, Olesea 457
Baltaga, Dmitrii 297 Burian, Alexandru 269
Baltaga, Ruslan 412 Busuioc, Aureliu (487); 490
Banuh, Nicolae (red.) 335 ; (coord.) 336- Busuioc, Elena 276-77
37 Buta, Galina 411
Barbacar, Nicolae 452 Buzu, Dumitru 420
Barbaroşie, C. 419, 421 C
Băbălău, Victor 348
Băieşu, Nicolae 488 Calmuţchi, Laurenţiu 352
Băncilă, Gabriela 319 Cantemir, Dimitrie (505)
Bărbuţă, Ion 481 Capaţina, Grigori 275
Bătrînac, Aureliu (alcăt.) 382 Capcelea, Arcadie 349
Bâgu, Claudia (alcăt.) 256-58 Capcelea, Valeriu 263, 299
Beldiga, Cristina 332 Capitalciuc, Marina 362
Belîi, Adrian (red.) 412 Caraman, A. 428
Belostecinic, Grigore (organizator) 253 Caraman, Anatol 435
Beniuc, Valentin (red.) 476 Carauş, Tatiana 435
Berliba, E. 398 Cartaleanu, Elena (alcăt.) 328
Berliba, Elina 389 Cartaleanu, Tatiana (alcăt.) 328; 333

87
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

Casian, Angela 282 Corcimaru, Ion 378


Casian, Vitalie 426 Corghenci, Ludmila (alcăt.) 256-58; (red.)
Castraveţ, Andrei 385 259
Caşu, Igor (alcăt.) 499 Corlăteanu, Alexandru (alcăt.) 382-83
Cazacov, Vladimir 380, 404 Cornea, Sergiu 270
Cazacu, Ion Arion 498 Coroban, Vitalie (pict.) 507
Călcâi, Cornelia 397 Coroi, Eugen 330
Cărare, Viorica (expert) 250 Cosovan, Olga 333
Cărăuş, Artur 326 Costachi, Gheorghe 302
Cemortan, Leonid 470 Cozma, D. 429
Cemortan, Stela 330 Cozonac, Renata (pict.) 256-58
Cervoneac, Margareta (red.) 466 Crestianicov, Elena (expert) 479
Chetruş, Petru (alcăt.) 357 Creţu, Verginia 323
Chimerciuc, Nicolae 320 Crivceanschi, L. 429, 436
Chirinciuc, Galina 301 Crudu, Valentin 334
Chiriţa, Ghenadie (red.) 322 Cucoş, Valeriu 444
Chirlici, Alexei 348 Cucu, Mariana 283
Chiroşca, Dorian (expert) 250 Cupcea, Valeriu (470)
Chitoroagă, Valentina (alcăt., red., Cuşcă, Valentin (red.) 336-37
coord.) 256-58 Cuzminîh, Gleb (alcăt.) 383-84
Cimpoi, Mihai (red.) 475
Cinic, Liliana 285 D
Ciobanu, Constantin Ion 463 Danail, Sergiu (red.) 471
Ciobanu, Gheorghe 386 Dandara, Otilia 332
Ciobanu, Pavel 374 Dandiş, Nicolae (coord.) 489
Ciobanu, Valentina (coord.) 335 Dascaliuc, Alexandru 365
Ciobanu-Suhomlin, Irina 466 David, Anatolie 361
Ciocanu, Mihai 375 Dediu-Martîniuc, Cristina 303
Cireş, Serghei 265 Deeva, E. (trad.) 501
Ciubotaru, Ecaterina (alcăt.) 260 Derjanschi, V. (fot.) 347
Ciubucciu, Vlad (coord.) 496 Diaconu, Valeria 397
Ciumac, Daniela 364 Dimache, Alina 437-38
Ciumac, Jorj 339 Dîrul, Alexandru (coord.) 481
Clipca, Adrian 387 Doltu, Constantin 292
Cobzari, Ludmila 283 Domnişoru, Leonard (expert) 437-38
Cocier, Veaceslav 322 Donos, Alexei 447
Cociug, Victoria 284-85 Dorogan, Valentin (coord.) 266
Codreanu, Oleg 426 Dorogan, Valerian 339
Codreanu, Petru (expert) 447 Dragnev, Demir (alcăt.) 499
Cojocaru, Corneliu 422 Dragnev, Emil (fot.) 463
Cojocaru, Ion 329, 352-53 Dragomir, Dumitru (expert) 437
Cojocaru, Viorica 332 Drucioc, Stela 349
Colesnic, Iurie (red.) 496 Drumov, C. (trad.) 501
Colţun, Maricica 376 Duca, Gheorghe (organizator) 455-56
Constantinovici, Elena 481 Duca, Maria 363, 451, 453
Corcea, Vasile 388 Dulgheru, V. 439

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dumbrava, V. 398, 406, 409 Grati, Vasile 366


Dumbrava, Vlada-Tatiana 389 Grati, Veaceslav (coord.) 321
Dumitraşcu, Violeta (alcăt., coord.) 328 Gratii, V. 409
Graur, Anatol 286
E Gribincea, A. (red.) 293, 324
Eremia, Anatol (coord.) 496 Gribincea, Al. 293
Eşanu, Andrei (red.) 260 Gribincea, Alexandru (red.) 278
Eţcu, Ion (red.) 478 Grigore, Gheorghe (fot.) 506
Grosu, Aurel 393-94
F Groza, L. 371
Fetiniuc, Valentina (expert) 250 Guranda, Viorel 395
Foca, Iurie (fot.) 463 Gurghiş, Radu 413
Fomin, Tudor 322 Guţu, Ana (red.) 259; (coord.) 274, 278,
Friptuleac, Grigore 348 475
Frunză, Nicolae 411 Guţu, Ion (red.) 335
Furtună, Alexandru 500 Guţul, N. F. 501
Guţuleac, Victor (red.) 296
G
H
Gagim, Ion 467
Galben, Andrei 259, 274, 278 Haheu, Vasile 493
Galearschi, Vasile 390 Hamon, Philippe (red.) 475
Galitschi, Inesa 351 Handrabura, Loretta 342-43
Galupa, D. (red.) 349 Hanganu, Aurelia 481
Galupa, Dumitru 446 Harea, Gh. 398
Gamarţ, Andrei (pict.) 448 Hartnagel, Hans (organizator) 455-56
Gamurari, Vitalie (red.) 296 Hasdeu, Bogdan Petriceicu (489)
Ganea, Mihail 391 Hăbăşescu, Ion (red.) 449
Gavriliuc, Alexandru (alcăt.) 383-84 Hlaciuc, Elena 458-59
Gavriliuc, M. (red.) 379 I
Gavrilov, Anatol 474, 491
Gavriluţă, Iulia 430 Ieşanu, V. 429
Gemar, Jean-Claude (red.) 475 Ilciuc, Ion 397
Ghelimici, T. 409 Iliescu, Ion (pref.) 506
Gheorghiev, Nicolae 448 Ionescu, Mihaela (expert) 330
Gherman, Diomid (379), (396), (399- J
400), (405)
Ghicavîi, Neli 392 Jamba, Afinoghent 294
Ghidirim, Gheorghe 413 Jelescu, Petru (coord., red.) 335
Glijin, Aliona 451, 453 Jiga, Gabriel 437
Gogu, Tamara 479-80 Jitarciuc, Ala 431
Goldan, Tudor 444
Golubenco, Gheorghe 304 K
Goraş-Postică, Viorica (coord.) 333 Kümbetlian, Garabet (expert) 438
Gorovei, Artur (342-43)
Grama, Vasile 444

89
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

L Musteaţă, Sergiu (red.) 497


Lacusta, Victor 405 N
Ladaniuc, Victor 496
Lăbuşcă, L. S. 419, 421 Nacu, L. 402
Levcenco, Sergiu 440 Nacu, Viorel 374
Leviţchi, Oleg (red.) 493 Necula, Gina 492
Lîsîi, D. 396 Negru, Teodor (red.) 305
Loghin, Petru (expert) 299 Nicic, Andrei 502
Loteanu, Emil (469) Nicolaescu, Ana 288
Lozan, Angela 350-51, 363 Nicolau, C. R. 423
Lupaşco, I. 398, 409 Nicolescu, D. 423
Lupaşco, Iu. 406 Nicu, Vladimir 496
Lupaşco, Iuliana 389 Nigreţcaia-Croitor, Liudmila 252
Lupaşcu, Victor 451 Niţă, Ion (pict.) 499
Noroc, Larisa 272
M
O
Madan, Ion (alcăt.) 260
Magariu, Nicolae 252 Oancea, Ana Maria (expert) 332
Maguliciac, A. 428 Obadă, Theodor 361
Maguliciac, Alexandru 432 Ocinskaia, V. (trad.) 501
Manoli, Ion (red.) 483 Olărescu, Valentina 264, 367, 403
Marcinschi-Călineci, Marcela (expert) Oliinîk, Ia. (pict.) 466
332 Oliinîk, Iaroslav (pict.) 503
Marin, Vitalie 482 Oprunenco, Alex (coord.) 287
Marinciuc, Aurel (red.) 260 Orozco-Cardenas, Marta L. 453
Mateş, Dorel 458-59 Osmochescu, Nicolae 303
Matiş, Dumitru 459 Ostrofeţ, Gh. 371
Matvei, Valeria 260 Ostrofeţ, Gheorghe 370
Melnic, Victoria (red.) 465 P
Migali, L. 371
Mihăilescu, Constantin 376 Paladi, Gheorghe 267
Milici, Dan 472 Pareniuc, Alexandru 298, 306
Miron, Anna 433-34 Pascaru, Viorica 361
Mocanu, Victor 375 Patraşcu, Dumitru 334
Modiga, Mircea 437-38; (expert) 445 Pereteatcu, Pavel 441
Mohorea, Efim (expert) 263 Petraşişin, Stela (alcăt.) 384
Moldovanu, Ion 399-400 Petriş, Rusalim 458
Moraru, Agafia 405 Pintilei, Sergiu (red.) 320
Moraru, Anton 305; (coord.) 496 Pintilie, Gheorghe (expert) 437; 445
Moraru, C. 360 Pînzari, Veaceslav (expert) 299
Moraru, Viorel 380, 404 Pleşca, Natalia 252
Moroi, Elena 276-77 Pleşca, Stela 457
Moscalu, Vitalie 401 Plugaru, Lilia 268
Murineanu, Andrei 437 Pohilă, Vlad (alcăt.) 260
Musteaţa, Veaceslav (trad.) 287 Pop, Octavian 308

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Popa, Gheorghe 424 Savin-Zgardan, Angela 484


Popa, M. N. 354 Sârbu, Olga 276-77
Popovici, Doru Vlad 323 Scorpan, Olga 351
Port, Angela 363 Smochină, Andrei (red.) 296
Priţcan, Valentina (expert) 271 Sobor, I. 439
Prohin, Andrei (organizator) 261 Soltan, Petru (red.) 260
Prohniţchi, Valeriu (coord.) 287 Spinei, Larisa 433
Protopop, Svetlana 407 Starodub, Victor 448
Prus, Elena (coord.) 475 Stati, Vasile 503
Pulbere, Eugenia 366 Stefanov, Nicolae 505
Pungă, Alexei 306 Stegăroiu, Valentin 324
Stoianova, Atanasia/Tatiana (red.) 300
R Stratulat, P. 431, 433-34; (red.) 435
Racu, Aurelia 323 Stratulat, Petru 430, 435
Racu, Igor (expert) 271; (red.) 336-37 Stroilă, Dumitru 506
Ratcov, Maria 286 Strungaru, Vitalie 322
Raţă, Elena 472 Suceveanu, Arcadie (486)
Răcilă, Pavel Ion 498 Suman, S. 410
Răducanu, Aurelia 393-94 Suveică, Luminiţa 411
Redkozubov, Oleg 361 Szabo, B. 423
Rezneac, Larisa 408 Ş
Rimkiene, Regina (expert) 330
Rimschi, S. 291 Şabanova, G. 347
Rizescu, Constantin 473 Şalaru, Marin (trad.) 287
Rîşneac, Boris 472 Şandru, Sergiu (red.) 412; 426
Rojnoveanu, Angela (red.) 465 Şiclovan, Gabriela (trad.) 507
Rojnoveanu, Gheorghe 413, 425 Şlapac, Mariana 464
Roman, Alexandru 338 Şleahtiţchi, Mihai (coord.) 259, 271
Romandaş, Nicolae 280 Şofransky, Zina 344
Roşca, Alexandru (red.) 263 Şofron, Larisa (coord.) 331
Roşca, Petru (red.) 274; 483 Şpiţoc, Liliana 446
Rotaru, Alina 302 Şveţ, Maria 260
Rotaru, D. 429, 436
Rotaru, Parascovia 468 T
Rusnac, Boris 373 Talmaci, I. 347
Rusnac, Valentin (îngrijire ed.) 272 Talmaci, Ion 446
Russu, Marin (alcăt.) 357 Taranovschi, Constantin 356
Rusu, Alexandru (expert) 447 Tcaci, Natalia 288
Rusu, Vitalie 308 Teleuţă, Alexandru 376
S Telnov, Nicolai 494
Timigraz, V. 396
Sabău Pop, Ioan (red.) 307 Timofei, Olga 284
Saharneanu, Eudochia (expert) 263 Timuş, Andrei (red.) 268, 375
Sava, A. 419, 421 Todos, Petru 339
Sava, E. 293 Tofan-Scutaru, L. 406

91
Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

Topala, Pavel A. 442 Белый, Н. А. 312


Tudor, Goldan 26 Берзан, В. П. 443
Tudose, Lucian (fot.) 506 Бойко, Н. Ф. 313
Болога, М. К. 358
Ţ Быргэу, М. М. 314
Ţâu, N. 293 В
Ţâu, Nicolae 324
Ţîrdea, Bogdan 272 Визитиу, Юлияна 315
Ţopa, Tudor 496
Ţurcan, Aurel 427 Г
Ţurcanu, V. (fot.) 347 Гараева, О. И. 368
U Георгица, Л. Ф. 415
Гросу, Ф. П. 358
Ungureanu, Valeriu 355 Губер, Ю. 254-55
Ungureanu, Violeta 485
Ursu, Andrei 450 Д
Ursu, Ludmila (coord.) 335 Дацко, Т. Я. 359
V Дворникова, Е. Е. 359
Дергачёв, В. А. (ред.) 495
Vasilachi, Ana 372
Vasilachi, Georgeta 372 З
Vasiloi, Djulieta 310 Зеленцов, В. И. 359
Vataman, E. 414
Vatavu, Alexandru (red.) 336-37 И
Vlăsceanu, Lazăr (postf.) 506 Игнатьев, В. 311
Volovei, Victor 375 Иовв, Татьяна 295
Vornic, Vlad 494
Vovc, Victor 400 К
Vulpe, N. I. (red.) 354
Казаку, П. 417
Vulpescu, Ana-Maria (fot.) 506
Карпов, Трофим (ред.) 312
Vulpescu, Ionuţ 506
Квилинкова, Е. Н. 345
Z Кисиль, С. М. 289
Zavtur, Eudochia (pict.) 490 Л
Zichil, Valentin (expert) 445
Лаза, Дору 377
Zimmermann, Michel 507
Ларина, Ольга 495
Zlatin, Ecaterina 477
Лутан, В. 417
А
М
Алказ, Ф. В. 255
Манзура, Игорь 495
Андреев, В. Н. 418
Мишковец, Н. М. 251
Анточ, А. 311
Мэржиняну, Юрий 315
Б
Белев, Н. Ф. 415-16

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

О Ф
Овчинникова, О. 316 Флоря, Евгений 317
П Х
Пацюк, В. И. 443 Хахеу, Василий 495
Пойсик, Михаил 290
Попа, Андрей Михайлович 460 Ц

Р Цыбырнэ, И. В. 418

Радова Каранастас, О. К. 346 Ч


Райко, Г. А. (сост.) 341 Чернявский, Павел 318
Римский, В. К. 443
Ротару, Оксаны (ред.) 312 Ш

С Шаповалов, Б. А. (сост., ред.) 341


Шептицкий, В. А. 369
Солон, Светлана (пер.) 377 Шестенко, Н. 254
Сорочан, О. П. 279
Я
Т
Яровой, А. 417
Топалэ, Штефан 454
Трипак, И. Е. 415-16

Index de titluri la "Materiale bibliografice" Nr 2-2008

Bibliografia Naţională a Moldovei 256-58 Lista lucrărilor publicate de doctorul în


Bibliografie a lucrărilor poetului Arcadie medicină Boris Rusnac 373
Suceveanu 486 Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de
Bibliografie a lucrărilor regizorului Emil profesorul universitar, MC al AŞ Ion
Loteanu 469 Corcimaru 378
Bibliografie a lucrărilor scriitorului Aureliu Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-
Busuioc 487 didactice publicate de profesorul uni-
Creaţia etnologică şi literară a folcloristu- versitar Gheorghe Ostrofeţ 370
lui Artur Gorovei 342 National Bibliography of Moldova 256-58

93
Cronica recenziilor Nr 2-2008 ≡ Review annals Nr 2-2008

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 2
APRILIE-IUNIE 2008 APRIL-JUNE
(69-124)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
69. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere
[Knowledge Society]. – Ch. : Ştiinţa, 2007. – 287 p.
Pohilă Vlad. Pledoarie pentru umanizarea chiliei, a ştiinţei, a societăţii //
Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 101-105.

70. Simmons, John. 100 cei mai mari savanţi ai lumii / trad. din lb.
engl. de Constantin Dumitru-Palcus, Liviu Mateescu. – Bucureşti : Lider, 2008. –
384 p.
Constantinov Tatiana. Cei mai mari savanţi ai lumii din toate timpurile //
Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 128-130.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
71. Cărţi cu dedicaţii : (în col. Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu") / Bibl. Mun.
B. P. Hasdeu. Centrul de Inform. şi Doc. Chişinău; alcăt. : Claudia Tricolici; ed. îngri-
jită de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2007. – 353 p.
Pânzaru Ludmila. Breviar bibliografic // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P.
81.

72. Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău –


Hasdeu în bibliotecile chişinăuene : Cat.-Bibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". Cen-
trul Naţ. de Hasdeuologie. Centrul de Inform. şi Documentare ; alcăt. : Clara Bal-
muş, Pavel Balmuş ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2007. – 190 p.
Şpac Ion. Dinastie de cărturari bibliografiaţi // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4.
– P. 82-84.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
73. Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării biblio-
tecilor publice : Expozeu şi coment. asupra Ghidului IFLA-UNESCO / Bibl. Naţ. a
Rep. Moldova; dir. gen. : Alexe Rău ; ed. îngrijită de Vera Osoianu. – Ch. : BNRM,
2007. – 152, [2] p. : tab.
Kulikovski Lidia // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 79-81.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
74. Aioanei, Timotei (arhimandrit). Portrete în cuvinte. – Iaşi :
Trinitas, 2007. – 312 p.
Goreanu Veniamin (ieromonah). Portrete în cuvinte de Arhim. Timotei
Aioanei // Curierul ortodox. – 2008. – 20 mai. – P. 6.

75. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Foame şi sete


după Dumnezeu – înţelesul şi folosul postului. – Bucureşti : Basilica, 2008. -- 246 p.
Goreanu Veniamin (ieromonah) // Curierul ortodox. – 2008. – 13 iun. – P.
6.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
321 FORME DE ORGANIZARE POLITICĂ. STATELE CA PUTERI POLITICE
76. Manipularea în post-totalitarism / ed. coord. de Mihai Şleahtiţchi. –
Ch. : Gunivas, 2008. – 477 p.
Nechit, Irina. Manipularea, un concept tentacular // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 27 iun. – P. 17.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


77. Petrovici, Sergiu. Marketing : curs univ. : Pentru uzul studenţilor
inst. de învăţ. sup. cu profil econ. / Sergiu Petrovici, Svetlana Muştiuc, Vasile
Golovca. – Ch. : ASEM, 2008. – 288 p.
Turcov Elena // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 127-128.

95
Cronica recenziilor Nr 2-2008 ≡ Review annals Nr 2-2008

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
78. Tărâţă, Orest. Tratat de protocol şi comportament civilizat : St. te-
oretico-aplicativ. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2007. – 324 p.
Ciobu Emilian. ″Tratat de protocol şi comportament civilizat″ – o carte mult
aşteptată // Administraţia publică. – 2008. – Nr 2. – P. 154-155.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
79. Ungureanu, Constantin. Învăţământul primar din Bucovina
(1774-1918). – Ch. : Civitas, 2006. – 336 p.
Agachi Alexei // Cugetul. – 2007. – Nr 1. – P. 75-76.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
80. Фурдуй, Ф. И. Практические основы санокреатологической
акупунктуры : моногр. / Ф. И. Фурдуй, В. Н. Лакуста, Л. Ф. Вуду. – Ch. : S. n.,
2007. – 390 p. : des., tab.
Gherman Diomid. // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. –
Nr 1. – P. 188.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
81. Buican, Alexandru. Brâncuşi o biografie. – Bucureşti : Artemis,
2007. – 623 p.
Partole Claudia. Despre cel care a intuit calea veşniciei … // Biblio Polis. –
2008. – Nr 1. – P. 94-96.

82. Elena Bontea : [plastician : album] . – Ch. : Arc, 2005. – 48 p.


Ţopa Efimia. O artistă a tradiţiei // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 6.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
83. Dolgan, Mihai. Taina vieţii mele / Mihai Dolgan. - Ch. : PresStar,
2007. – 420 p.
David Eugenia. Mihai Dolgan : Am avut mai mult noroc decât alţii //
Săptămîna. – 2008. – 2 mai. – P. 8-9.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română

84. Berzoi, Ludmila. Limba română pentru alolingvi : Curs incipient. –


Ch. : CEP USM, 2007. – 190 p.
Ciobanu Anatol // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 11.

85. Limba română – adevărata mea Patrie : Antologie filologică /


selecţ., pref. : Anatol Ciobanu ; cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera ; Bucureşti :
Litera Internaţional, 2005. – 992 p.
Verdeş Tatiana. Adevăruri în numele dragostei de neam şi patrie // Biblio
Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 98-100.

86. Niculcea, Tatiana. Limba română : man. pentru cl. a 3-a / Tatiana
Niculcea, Mariana Marin. – Ch., Cartier, 2007. – 128 p.
Mândru Nina. Un manual reuşit // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 11.

87. Pohilă, Vlad. Şi totuşi limba română. -- Ch. : Prometeu, 2008. –


496 p.
Vartic Andrei. Cu muntele Tabor în faţă // Lit. şi arta. – 2008. – 26 iun. – P.
3.

88. Popa, Gheorghe. Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale


limbii române. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 228 p.
Trinca Lilia. O carte de certă valoare ştiinţifică // Lit. şi arta. – 2008. – 10
apr. – P. 4.

97
Cronica recenziilor Nr 2-2008 ≡ Review annals Nr 2-2008

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.113 Literatură în limbi germanice de nord (nordice)
821.113.6 Literatură suedeză
89. Lindgren, Torgny. Miere de bondari : [roman] / trad. în lb. rom. de
Dan Shafran. – Bucureşti : Univers, 1998. – 136 p.
Ciorici Alex // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 3. – P. 18.

821.135.1 Literatură română


90. Cărtărescu, Mircea. Orbitor. Aripa dreaptă. – Bucureşti :
Humanitas, 2007. – 576 p.
Ciobanu Vitalie. ″Evanghelia″ după Cărtărescu : trilogia Orbitor la final //
Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P. 4, 6.

91. Militaru, Vasile. Divina zidire : sinteză biblică în versuri / Vasile


Militaru. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2007. – 440 p. : il.
Cojocaru V. // Luminătorul. – 2008. – Nr 2. – P. 46-47.

92. Ostap, Constantin. Despre Iaşi – numai cu dragoste. – Iaşi :


Vasiliana, 2005. – 192 p.
Partole Claudia. Cu Iaşii în inimă // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 92-93.

93. Rogozanu, Costi. Fuck the cool. Spune-mi o poveste. – Iaşi :


Polirom, 2007. – 217 p.
Mocanu, Igor. Chestia asta-i rece, şi am fugit afară din idei // Contrafort. –
2008. – Apr. (Nr 4). – P. 6.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


94. Butnaru, Leo. Ultima călătorie a lui Ulysses. – Bucureşti : Ed. Mu-
zeului Lit. Române, 2006. – 614 p.
Dobre Ana. Mitul, existenţa : între real şi supra-realitate // Limba română.
– 2008. – Nr 1/2. – P. 118-121.

95. Calamanciuc, Gheorghe. Toamnele lui Adam : [versuri]. – Timi-


şoara : Augusta, 2004. – 113 p.
Dinescu Viorel. Lumânări de toamnă // Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P. 3.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

96. Galaicu-Păun, Emilia. Yin Time / trad. în lb. germ. de Hellmut


Seiler. – Ludwigsburg : Pop-Verlag, 2007. – 122 p.
Cistelecan Al. Cuvânt-înainte // Semn. – 2008. – Nr 1. – P. 27.

97. Garaz, Oleg. Territoria / Oleg Garaz. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii


de Ştiinţă, 2007. – 192 p.
Sprânceană Vitalie. Viaţa în chirie // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P.
11.

98. Marin, Gheorghe. Misiuni şi destine : [proză doc.]. – Ch. : Pontos,


2008. – 247 p.
Hadârcă Ion. Gheorghe Marin – translatorul memoriei // Lit. şi arta. –
2008. – 5 iun. – P. 4.

99. Militaru, Vasile. Divina zidire : sinteză biblică în versuri. – Ch. :


"Bons Offices" SRL, 2007. – 440 p.
Cojocaru V. // Luminătorul. – 2008. – Nr 2. – P. 46-47.

100. Popa, Nicolae. Avionul mirosea a peşte. – Ch. : Arc, 208. – 288 p.
Curtescu Margareta. Scrisul ca o sufocare într-o pungă de plastic // Semn.
– 2008. – Nr 1. – P. 33-35.
Chiper Grigore. Pacientul moldovean, sau În căutarea zăpezilor de pe
Kilimanjaro // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 5.

101. Proca, Ion. Poiana cu heruvimi : [eseuri] / Ion Proca. -- Ch. :


Grafema Libris, 2007. – 247 p.
Iachim Ion. Un Recviem în care tragicul se împleteşte cu umorul // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 8.

102. Schiţco, Boris. Cantoniera : [versuri]. – Ch. : Grafema Libris STL,


2008. – 103 p.
Palladi, Tudor. Furtuna din piept – poezia ... // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun.
– P. 4.

103. Slutu-Soroceanu, Nina. Cum am trăit într-un măr. – Ch. : Teo-


Educaţional, 2008. – 15 p.
Toniţa A. Pedagogia firească a păsăretului // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr.
– P. 8.

104. Slutu-Soroceanu, Nina. Dumnezeia : [versuri]. – Ch. : Museum,


2005.

99
Cronica recenziilor Nr 2-2008 ≡ Review annals Nr 2-2008

Calo Antonina. Îndumnezeirea maternităţii // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun. –


P. 4.

105. Vârţan, Mihail. Trandafirul şi Mărăcinele : [fabule] . – Ch. : Lumi-


na, 2007. – 88 p.
Palladi Tudor. Brevilocvenţa afabulaţiei între ″Trandafir″ şi ″Mărăcine″ //
Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 6.

106. Vieru, Grigore. Taina care mă apără : operă poetică. – Iaşi : Prin-
ceps Edit, 2008.
Bordeianu Cătălin. Poezia legată cu sârmă ghimpată // Lit. şi arta. – 2008.
– 1 mai. – P. 5.
Corbu Daniel. Grigore Vieru sau Poezia ca strigăt existenţial // Lit. şi arta.
– 2008. – 1 mai. – P. 5.
Dabija Nicolae. Vieru la o carte nouă // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 5.

821.163.4 Literatură
107. Pavic, Milorad. Mantia de stele : [roman] / Milorad Pavic ; trad. din
sârbă de Mariana Ştefănescu. -- Bucureşti : Humanitas Fiction, 2008. – 175 p.
Năstase Răzvan Mihai. Iubirea scrisă în stele // Contrafort. – 2008. – Apr.
(Nr 4). – P. 23.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


82.09 Critică literară
821.135.1.09 Literatură română

108. Boldea, Iulian. Poeţi români postmoderni. – Târgu-Mureş : Ardea-


lul, 2006. – 342 p.
Caraman Viorica-Ela. Poeţi români postmoderni de Iulian Boldea, sau
Grup din individualităţi // Limba română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 113-117.

109. Bârlădeanu, Lucreţia. Secolul nomazilor : itinerar literar român-


francez. – Ch. : Epigraf, 2006. – 104 p.
Chiper, Grigore. Glissando între două culturi // Contrafort. – 2008. – Mai
(Nr 5). – P. 5.

110. Rusu, Aurelia. Eminescu. Orizonturi succesive. – Cluj : Clusium,


2006. – 120 p.
Caraman Viorica-Ela. Orizonturi eminesciene succesive în imediata noas-
tră vecinătate // Limba română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 110-112.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

111. Tănase, Stelian. Avangarda românească în arhivele Siguranţei. –


Iaşi : Polirom, 2008. – 270 p.
Mocanu Igor. Europa, după ploaie // Contrafort. – 2008. – Mai (Nr 5). – P.
9.

821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară


112. Proca, Ion. Poiana cu heruvimi. – Ch. : Grafema Libris, 2007. –
247 p.
Iachim Ion. Un Recviem în care tragicul se împleteşte cu umorul // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 8.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
113. Che Guevara, Ernesto. Jurnal de motocicletă : însemnări dintr-o
călătorie prin America Latină / Ernesto Che Guevara ; pref. de Ana Guevara; introd.
de Cintio Virier; trad. din lb. engl. şi note de Ana Chiriţoiu şi Gruia Dragomir. – Iaşi :
Polirom, 2008. – 238 p.
Năstase, Răzvan Mihai. El comandante pe motocicletă // Contrafort. –
2008. – Mai (Nr 5). – P. 22.

114. Ciucescu, Doru. Străluciri diamantine în Israel. – Bucureşti : Ed.


Didactică şi Pedagogică, 2008. – 108 p.
Rusu Nicolae. Note de călător cu atitudini // Lit. şi arta. – 2008. – 29 mai. –
P. 5.

115. Ladaniuc, Victor. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar docu-


mentar-publicistic ilustrat. – Vol. 8 : Li-M / Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa, Vladimir
Nicu ; coord. şt. : Vlad Ciubucciu, Anatol Eremia, Anton Moraru ; red.-şef : Iurie
Colesnic ; Fundaţia "Draghiştea". – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 654 p.
Ciubucciu Vlad. File de letopiseţ al neamului // Lit. şi arta. – 2008. – 15
mai. – P. 7.

116. Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României în imagini : [album].


– Ch. : Prometeu, 2008. – 271 p.
Dabija Nicolae. O carte de zile mari // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 1.
Pohilă Vlad. Pelerin prin românime // Biblio Polis. – 2008. – Nr 1. – P. 88-
91.

101
Cronica recenziilor Nr 2-2008 ≡ Review annals Nr 2-2008

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor
geografice)
117. Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt : Ţinu-
turi, oraşe, cetăţi, ctitorii, aşezări rurale atestate documentar : [hartă] / Inst. de Ist o-
rie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei; concepţie şi coord., sel. imaginilor :
Gheorghe Nicolaev; consultant şt. : Andrei Eşanu, Ioan Caproşu; investigaţii doc. şi
cartarea aşezărilor : Sergiu Tabuncic. – Scara 1: 540 000. – Ch. : "Integritas" SRL,
2007. – 1 h. color; 82 x 102 cm.
Corlăteanu-Granciuc Silvia. O nouă planşă dedicată Moldovei ştefaniene
// Moldova suverană. – 2008. – 25 apr. – P. 6.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
118. Sevillia, Jean. Terorismul intelectual : din 1945 până în prezent /
Jean Sevillia; trad. din fr. de Ileana Cantuniari. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 298
p.
Platon Alexandru-Florin. Cuvinte care ucid // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr
4). – P. 4.
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
94(478) Istoria Republicii Moldova
119. Bobână, Gheorghe. Prezenţe Basarabene în spiritualitatea Ro-
mânească : (sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea) : [personalităţi noto-
rii] : dicţ. encicl. / Gheorghe Bobână, Lidia Troianowski ; coord. şt. : Demir Dragnev.
– Ch. : Civitas, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 360 p.
Colesnic Iurie. Un dicţionar care constituie o catastrofă editorială // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 9 mai. – P. 9.

120. Dimitrie Cantemir, principele Moldovei, principele Moldovei, des-


crierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei / St. introd., n. asupra ed. şi n. de
Valentina Eşanu, Andrei Eşanu, trad. din l. latină şi ind. de Dan Sluşanschi. – Bucu-
reşti : Inst. Cultural Român, 2006-2007.
Vol. I. – 2006. – 456 p.
Vol. II. – 2007. – 407 p.
Felea Alina // Rev. de istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 170-173.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

121. Eşanu, Valentina. Bogdan al II-lea şi Maria-Oltea – părinţii lui Şte-


fan cel Mare şi Sfânt / Valentina Eşanu, Andrei Eşanu. – Ch. : Prut Internaţional,
2007. – 156, [3] p. : fig., h.
Tabuncic Sergiu. O carte despre părinţii Marelui Ştefan Vodă, scrisă la o
margine de Ţară // Destin românesc. – 2007. – Nr 3/4. – P. 249-252.

122. Localităţile Republicii Moldova : itinerar doc.-publicistic. – Vol. 8 /


alcăt. : Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 654 p.
Ciubucciu Vlad. File de letopiseţ al neamului // Lit. şi arta. – 2008. – 15
mai. – P. 7.

123. Petrencu, Anatol. Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război


Mondial (1939-1945) / Anatol Petrencu. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 223, [1] p.
: imagini, tab.
Solovei Rodica. Lichidând petele albe ale istoriei // Destin românesc. –
2007. – Nr 3/4. – P. 245-248.

124. Репида, Л. Е. Суверенная Молдова : история и современность


: [моногр.]. – К. : Ин-т культур. наследия АНМ, 2008. – 383 p.
Роман А. Т. Важный вклад в развитие исторической науки Республики
Молдова // Administraţia publică. – 2008. – Nr 2. – P. 151-153.

103
Cronica recenziilor Nr 2-2008 ≡ Review annals Nr 2-2008

INDEX DE NUME LA ″CRONICA RECENZIILOR″ NR 2-2008

A D
Agachi, Alexei 79 Dabija, Nicolae 106, 116
Aioanei, Timotei (arhimandrit) 74 Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române) 75
B David, Eugenia 83
Balmuş, Clara 72 Dinescu, Viorel 95
Balmuş, Pavel 72 Dobre, Ana 94
Bârlădeanu, Lucreţia 109 Dolgan, Mihai 83
Berzoi, Ludmila 84 Dragomir, Gruia 113
Bobână, Gheorghe 119 Dragnev, Demir 119
Boldea, Iulian 108 Duca, Gheorghe 69
Bontea, Elena 82 E
Bordeianu, Cătălin 106
Buican, Alexandru 81 Eremia, Anatol 115
Butnaru, Leo 94 Eşanu, Andrei 117, 120-21
Eşanu, Valentina 120-21
C
F
Calamanciuc, Gheorghe 95
Calo, Antonina 104 Felea, Alina 120
Cantemir, Dimitrie 120
Cantuniari, Ileana 118 G
Caproşu, Ioan 117 Galaicu-Păun, Emilia 96
Caraman, Viorica-Ela 108, 110 Garaz, Oleg 97
Cărtărescu, Mircea 90 Gherman, Diomid 80
Che Guevara, Ernesto 113 Golovca, Vasile 77
Chiper, Grigore 100, 109 Goreanu Veniamin (ieromonah) 74-75
Chiriţoiu, Ana 113 Guevara, Ana 113
Ciobanu, Anatol 4
Ciobanu, Vitalie 90 H
Ciobanu, Anatol 84-85 Hadârcă, Ion 98
Ciobu, Emilian 78
Ciorici, Alex 89 I
Cintio, Virier 113
Iachim, Ion 101, 112
Cistelecan, Al. 96
Ciubucciu, Vlad 115, 122 K
Ciucescu, Doru 114
Cojocaru, V. 91, 99 Kulikovski, Lidia 71-73
Colesnic, Iurie 115, 119 L
Constantinov, Tatiana 70
Corbu, Daniel 106 Ladaniuc, Victor 115, 122
Corlăteanu-Granciuc, Silvia 117 Lindgren, Torgny, 89
Curtescu, Margareta 100

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

M Sevillia, Jean 118


Shafran, Dan 89
Marin, Gheorghe, 98 Simmons, John 70
Marin, Mariana86 Sluşanschi, Dan 120
Mateescu, Liviu 70 Slutu-Soroceanu, Nina 103-04
Mândru Nina, 86 Solovei, Rodica 123
Militaru, Vasile 91, 99 Sprânceană, Vitalie 97
Mocanu, Igor 93, 111
Moraru, Anton 115 Ş
Muştiuc, Svetlana 77
Şleahtiţchi, Mihai 76
N Şoimaru, Vasile 116
Şpac, Ion 72
Năstase, Răzvan Mihai 107, 113 Ştefănescu, Mariana 107
Nechit, Irina 76
Nicolaev, Gheorghe 117 T
Nicu, Vladimir 115
Niculcea, Tatiana 86 Tabuncic, Sergiu 117, 121
Tănase, Stelian 111
O Tărâţă, Orest 78
Toniţa, A. 103
Osoianu, Vera 73 Tricolici, Claudia 71
Ostap, Constantin 92 Trinca, Lilia 88
P Troianowski, Lidia 119
Turcov, Elena 77
Palladi, Tudor 102, 105
Palcus, Dumitru Constantin 70 Ţ
Partole, Claudia 81, 92 Ţopa, Efimia 82
Pavic, Milorad 107
Ţopa, Tudor 115, 122
Pânzaru, Ludmila 71
Petrencu, Anatol 123 U
Petrovici, Sergiu 77
Platon, Alexandru-Florin, 118 Ungureanu, Constantin 79
Pohilă, Vlad 116 V
Popa, Gheorghe 88
Popa, Nicolae 100 Vartic, Andrei 87
Proca, Ion 101, 112 Vârţan, Mihail 105
Verdeş, Tatiana 85
R Vieru, Grigore 106
Rău, Alexe 73 Z
Rogozanu, Costi 93
Rusu, Nicolae 114 Zmeev, Vladimir 85
Rusu, Aurelia 110 В
S Вуду, Л. Ф. 3. 80
Schiţco, Boris 102
Seiler, Hellmut 96

105
Cronica recenziilor Nr 2-2008 ≡ Review annals Nr 2-2008

Л
Лакуста, В. Н. 3. 80
Р
Репида, Л. Е. 124
Роман, А. Т. 124
Ф
Фурдуй, Ф. И. 3. 80

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE FINE ARTS PUBLICATIONS


ARTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 1
IANUARIE-IUNIE 2008 JANUARY-JUNE
(1-105)

5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3


1. 50 : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f. împătu-
rită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod PW-
FE 028). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-77]

2. 8 Martie : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – ("Rosabela" SRL : Farmecul Imaginaţiei!; Cod
8M 02). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9824-7-4. – [A 2008-35]

3. [8 Martie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008. – 1 f. îm-


păturită în 2 părţi. – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Cod TO 04). – ("Rosabela" SRL :
Farmecul imaginaţiei). – [A 2008-56]

4. [8 Martie : vedere poştală]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 21 x 21


cm. – [A 2008-49]

5. [Albinuţa : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 033). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-81]

6. Anturaj : salon de mobilă : [vedere poştală]. – Ch. : S. n., – Ofset co-


lor.; 11 x 15 cm. – [A 2008-65]

7. [Anul Nou : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN
D09). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9824-4-3.– [A 2008-39]

107
Cronica publicaţiilor de artă Nr 1-2008 ≡ Fine arts publications annals Nr 1-2008

8. [Anul Nou : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN
D06). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9824-1-2. – [A 2008-40]

9. [Anul Nou : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN
D07). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9824-2-9. – [A 2008-41]

10. [Anul Nou : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN
D03). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9711-8-8. – [A 2008-43]

11. [Anul Nou : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN
D04). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9711-9-5. – [A 2008-44]

12. [Anul Nou : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN
D02). – ISBN 978-9975-9711-7-1 : 1000 ex. – [A 2008-45]

13. [Anul Nou : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN
D01). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9711-6-4. – [A 2008-46]

14. [Anul Nou! : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN
D05). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9824-0-5. – [A 2008-36]

15. [Boabe de cafea : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-FE 008). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-90]

16. [Boabe de cafea : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-FE 027). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-83]

17. Când încă o petală din anii tăi frumoşi s-a scuturat alene, vibrând
armonios, priveşte cu mândrie, gândind neîncetat… : [vedere poştală]. – Ch. :
"Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 21 x 15 cm. – (Rosalinda :
Farmecul Imaginaţiei!; Cod ZN 08). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9655-6-9. – [A
2008-59]

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

18. Chicu, Aurelia. Educaţia plastică în clasa 1-a / Aurelia Chicu,


Tamara Lenţa. – Ch. : Cartdidact, 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 48 p. : il. color ; 30
cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-940-32-0. – [2008-705]

19. Chişinău : [vederi poştale]. – Ch. : "Ştrih" SRL, 2008. – 1 f. împături-


tă în 4 părţi. – Ofset color.; 56 x 17 cm. – ISBN 978-9975-9931-3-5. – [A 2008-105]

20. Chişinău collection : [vedere poştală] / fot. : Valerii Corcimari. – Ch. :


"Rosabela" SRL, 2008. – Ofset color.; 10 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imagina-
ţiei!). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9873-5-6 (broşată). – [A 2008-103]

21. [Coroniţă : invitaţie]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008. – 1 f. împăturită


în 2 părţi. – Ofset color.; 21 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod IN
16). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9873-4-9. – [A 2008-102]

22. [Coşuleţe : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – Of-
set color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod PW-FE 019). – Descr.
după datele editorului. – [A 2008-95]

23. Dacă de fiecare dată când mă gândesc la tine s-ar aprinde o stea, ar
fi tot timpul lumină : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008. – 1 f. împăturită
în 2 părţi. – Ofset color.; 21 x 15 cm. – (Cod ZI 03). – ("Rosabela" SRL : Farmecul
imaginaţiei). – [A 2008-30]

24. [Două inimioare : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod PW-FE 022). –
Descr. după datele editorului. – [A 2008-92]

25. [Echibană : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – Of-
set color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod PW-FE 009). – Descr.
după datele editorului. – [A 2008-93]

26. [Echibană : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – Of-
set color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod PW-FE 039). – Descr.
după datele editorului. – [A 2008-98]

27. [Floricele : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 026). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-84]

109
Cronica publicaţiilor de artă Nr 1-2008 ≡ Fine arts publications annals Nr 1-2008

28. [Floricele : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 034). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-85]

29. [Floricele : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 042). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-87]

30. [Floricele : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 037). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-89]

31. [Floricele : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – Of-
set color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod PW-FE 016). – Descr.
după datele editorului. – [A 2008-94]

32. [Floricele : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – Of-
set color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod PW-FE 004). – Descr.
după datele editorului. – [A 2008-97]

33. [Furnica : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 035). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-86]

34. [Ghiocei : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 30 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod TO
12). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9824-9-8. – [A 2008-48]

35. Hristos a înviat! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!;
Cod PO6). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9655-0-7. – [A 2008-60]

36. Hristos a înviat! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!) :
1000 ex. – [A 2008-64]

37. Hristos a Înviat! : [vedere poştală]. – Ch. : Prut Internaţional, 2008. –


1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 21 x 20 cm. – [A 2008-67]

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

38. [Iarna : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr. "Siri-
us"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN D08).
– 1000 ex. – ISBN 978-9975-9824-3-6. – [A 2008-37]

39. [Inimă : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – Ofset
color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod PW-FE 021). – Descr.
după datele editorului. – [A 2008-91]

40. Invitaţie : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod
IV05). – 1000 ex.- ISBN 978-9975-9655-7-6. – [A 2008-63]

41. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod INS
4). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9873-2-5. – [A 2008-69]

42. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod INS
1). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9655-9-0. – [A 2008-70]

43. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod INS
2). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9873-0-1. – [A 2008-71]

44. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod INS
3). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9873-1-8. – [A 2008-72]

45. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod IN
14). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9824-5-0. – [A 2008-42]

46. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod
IV02). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9651-5-6. – [A 2008-47]

47. La Mulţi Ani! = Merry Christmas! = С Новым Годом! = Happy New


Year! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). – Ofset
color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN C01). – 1000 ex. –
ISBN 978-9975-9824-5-0. – [A 2008-38]

111
Cronica publicaţiilor de artă Nr 1-2008 ≡ Fine arts publications annals Nr 1-2008

48. [Lalele : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr. "Si-
rius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod TO 13).
– 1000 ex. ISBN 978-9975-9824-8-1.– [A 2008-34]

49. [Libelulă : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 032). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-80]

50. Mărţişor-2008 : 1 martie : [invitaţie] / Min. Culturii şi Turismului al


Rep. Mpldova. – Ch. : Combinatul Poligr., 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset
color.; 22 x 22 cm. – [A 2008-57]

51. Mărţişor-2008 : 10 martie : [invitaţie] / Min. Culturii şi Turismului al


Rep. Mpldova. – Ch. : Combinatul Poligr., 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset
color.; 22 x 22 cm. – [A 2008-58]

52. [Mireasă : invitaţie]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008. – 1 f. împăturită


în 2 părţi. – Ofset color.; 21 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod IN
15). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9873-3-2. – [A 2008-101]

53. Moldova collection : [vedere poştală] / fot. : Valerii Corcimari. – Ch. :


"Rosabela" SRL, 2008. – Ofset color.; 10 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imagina-
ţiei!). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9651-9-4 (broşată) :– [A 2008-100]

54. Partidul popular creştin democrat : Ascultaţi inima! : Crăciun Fericit! :


La Mulţi Ani! : 2008 : [vedere poştală]. – Ch. : S. n,, 2008. – Ofset color.; 9 x 20 cm.
– [A 2008-24]

55. Pentru tine… "cele mai calde îmbrăţişări"… : [vedere poştală]. – Ch.
: Rosalinda, 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 15 x 10 cm. – (Cod ZI
04). – (Farmecul imaginaţiei). – [A 2008-29]

56. [Picături : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 030). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-82]

57. ProCredit! : La mulţi Ani! : 2007 : [vedere poştală]. – Ch. : ProCredit


S.A., 2008. – Ofset color.; 15 x 11 cm. – [A 2008-12]

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

58. [Romaniţe : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţi-
ei!; Cod TO 08). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9651-7-0 . – [A 2008-99]

59. [Scoici : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1. f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 007). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-88]

60. Sincere felicitări! : [vedere poştală]. – Ch. : Rosalinda, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Cod AL 07). – (Farmecul imagi-
naţiei). – [A 2008-28]

61. Stimaţi locuitori ai sectorului Buiucani! : La mulţi Ani! : [vedere poşta-


lă]. – Ch. : S. n,, 2008. – Ofset color.; 11 x 15 cm. – [A 2008-23]

62. Te felicit! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 012). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-74]

63. Te felicit! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod
PW-FE 011). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-79]

64. [Tortă : invitaţie]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008. – 1 f. împăturită în 2


părţi. – Ofset color.; 15 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod INN 1). –
1000 ex. – ISBN 978-9975-9873-6-3. – [A 2008-104]

65. [Trei inimioare : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. –
Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ; Cod PW-FE 025). –
Descr. după datele editorului. – [A 2008-96]

66. Vă felicităm! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1


f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ;
Cod PW-FE 005). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-73]

67. Vă felicităm! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1


f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ;
Cod PW-FE 031). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-75]

113
Cronica publicaţiilor de artă Nr 1-2008 ≡ Fine arts publications annals Nr 1-2008

68. Поздравляю! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. –


1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ;
Cod PW-FE 013). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-76]

69. С юбилеем! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1


f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ;
Cod PW-FE 010). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-78]

70. Старый Кишиневъ : [vederi poştale]. Игральные карты : [set] /


"Mediamagnat Grup" SRL, "Poliart" SRL. – Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008. –
16 f., 55 f. : Ofset color.; 10 x 15; 9 x 6 cm. – Apar într-o cutie comună. – (Cod DS
CR 003). – [A 2008-54]
Cuprins : 1. 1-ul Gimnaziu pentru băieţi; 2. Al 2-lea Gimnaziu pentru fete;
3. Arca din strada Bender; 4. Banca Citadină; 5. Casa Eparhială; 6. Casele Mitropo-
liei; 7. Colegiul Comercial; 8. Colegiul Eparhial; 9. Gara; 10. Hotel Elveţian; 11. Ho-
telul "London"; 12. Judecătoria Judeţeană; 13. Muzeul Naţional Chişinău; 14. Peni-
tenciarul Orăşenesc; 15. Seminarul Teologic; 16. Teatrul Clinicii Costiujeni.

6 ALBUME. CZU 084.12


71. Chişinău : Album în 4 limbi / pref. : Nicolae Dabija ; fot. : Petru
Cazacu, Andrei Mardari, Iurie Foca [et al.]. – Ch. : "Litera AVN" SRL ; Bucureşti :
Litera Internaţional, 2008 (Tipogr. "G. Canale & C", România). – 171, [5] p. : fot.
color ; 19 x 21 cm. – (Oraşele Patriei). – Text paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – ISBN
978-9975-904-79-7 (în cop. tare). – [2008-948]

7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9


72. 2007 : EFA : [calendar]. – Ch. : Uniunea Conducătorilor Auto din
Rep. Moldova, 2008. – Ofset color.; 10 x 6 cm. – [A 2008-4]

73. 2007 : Guvernul Republicii Moldova : Realizarea programului "Mo-


dernizarea ţării – bunăstarea poporului" : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – 8 f. broşa-
te : Ofset color.; 26 x 21 cm. – [A 2008-18]

74. 2007 :_ProCredit Moldova : [calendar]. – Ch. : "ProCreit" S.A., 2008.


– Ofset color.; 34 x 21 cm. – [A 2008-13]

75. 2007 : Все идет отлично с ProCredit! : [calendar]. – Ch. :


"ProCredit" S.A., 2008. – Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-11]

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

76. 2008 : Air Service : Bilete de avion : Agenţie de turism : [calendar]. –


Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-66]

77. 2008 : Anelik – transferuri băneşti : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. –


Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-52]

78. 2008 : ASITO : [calendar]. – Ch. : Compania Intern. de Asigurări


"ASITO" S. A., 2008. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-3]

79. 2008 : Citymap.md : Интерактивная карта мун. Кишинэу : [calen-


dar]. – Ch. : "Ingeocad" Î.S., 2008. – Ofset color.; 70 x 30 cm. – [A 2008-9]

80. 2008 : Citymap.md : Интерактивная карта мун. Кишинэу : [calen-


dar]. – Ch. : ÎS "Ingeocad", 2008. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-26]

81. 2008 : Compania internaţională de asigurări "Asito" S.A. : [calendar] /


fot. : Vadim Pappe. – Ch. : S. n., 2008. – 14 f. broşate : Ofset color.; 46 x 32 cm. –
[A 2008-33]

82. 2008 : Contabilitate şi audit : Тринадцатый год вместе с Вами! :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 28 x 21 cm. – [A 2008-1]

83. 2008 : Dartax Consulting : [calendar]. – Ch. : Dartax Consulting SRL,


2008. – Ofset color.; 32 x 21 cm. – [A 2008-8]

84. 2008 : Excursii în Moldova : [calendar] / fot. : Vadim Pappe. – Ch. : S.


n., 2008. – Ofset color.; 69 x 48 cm. – [A 2008-32]

85. 2008 : Guvernul Republicii Moldova : Realizarea programului "Mo-


dernizarea ţării – bunăstarea poporului" : [calendar]. – Ch. : S. n., 2007. – Ofset
color.; 64 x 45 cm. – [A 2008-22]

86. 2008 : Istoria banilor : Universal Bank : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008.
– Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-53]

87. 2008 : Noi : [calendar] / il. : Violeta Zabulică. – Ch. : S. n., 2008. –
Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-17]

88. 2008 : Partidul popular creştin democrat : 20 de ani Istorie : [calen-


dar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-20]

115
Cronica publicaţiilor de artă Nr 1-2008 ≡ Fine arts publications annals Nr 1-2008

89. 2008 : Ponti : [calendar] / fot. : Victor Coşulean; stil : Natalia Balan. –
Ch. : "Ponti" SRL, 2008. – Ofset color.; 70 x 50 cm. – [A 2008-6]

90. 2008 : Ravetti : Eu mă plac… şi el mă place! : [calendar]. – Ch. : S.


n., 2008. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-2]

91. 2008 : RM – PPCD – Nato : Partidul popular creştin democrat : 20 de


ani de Istorie : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-
68]

92. 2008 : Sharp : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 7 x 10


cm. – [A 2008-50]

93. 2008 : Staider : сеть компьютерных магазинов : [calendar]. – Ch. :


S. n., 2008. – Ofset color.; 48 x 32 cm. – [A 2008-55]

94. 2008 : Supraten : Oraşul meşterilor : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. –


Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-16]

95. 2008 : Tipografia Sirius printing professionals 2008 : [calendar]. – Ch.


: Tipogr. "Sirius", 2008. – Ofset color.; 80 x 32 cm. – [A 2008-7]

96. 2008 : Traseul turistic "Pădurea domnească" : [calendar]. – Ch. : S.


n., 2008. – Ofset color.; 69 x 48 cm. – [A 2008-31]

97. 2008 : Un TAXI pentru oraşul tău : 1430 : City taxi : [calendar]. – Ch.
: S. n., 2008. – Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-62]

98. 2008 : Universalbank : [calendar]. – Ch. : S. n, 2008. – Ofset color.;


51 x 32 cm. – [A 2008-10]

99. 2008 : Universitatea de Stat din Moldova : [calendar] / fot. : S. Tiron.


– Ch. : USM, 2008. – Ofset color.; 48 x 69 cm. – [A 2008-15]

100. 2008 : Аллюр : Мгновенные денежные переводы по России и


ближнему зарубежью : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 10 x 7 cm. –
[A 2008-51]

101. 2008 : Год крысы (сытой и начитанной) : Читай и будь в курсе! :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 60 x 43 cm. – [A 2008-5]

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

102. 2008 : Проект Жизнь в стиле Aquarelle : [calendar] / fot. : Dmitrii


Goncear. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 41 x 53 cm. – [A 2008-27]

103. 2008 : Церковный календарь : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Of-


set color.; 43 x 60 cm. – [A 2008-21]

104. 2008-2009 : Guvernul Republicii Moldova : Realizarea programului


"Modernizarea ţării – bunăstarea poporului" : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – 7 f.
broşate : Ofset color.; 26 x 21 cm. – [A 2008-19]

105. 2008-2009 : SLC : Sindicatul Lucrătorilor din Cultură : [calendar]. –


Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 15 x 21 cm. – [A 2008-14]

106. 2008-2009 : Вы можете изменить к лучшему жизнь ребенка! : [ca-


lendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 37 x 22 cm. – [A 2008-61]

107. 2008-2009 : Проект Жизнь в стиле Aquarelle : [calendar] / fot. :


Dmitrii Goncear. – Ch. : S. n., 2008. – 15 f. broşate : Ofset color.; 29 x 18 cm. – [A
2008-25]

10 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI EDIŢII PERIODI-


CE. CZU 084.1:050
108. Bacinschi, Radu. Parc din Paris : [fot.] // Sud-Est cultural. – 2007. –
Nr 2. – P. 1-a a cop.

109. Cojuhari, Alina. Buburuza : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 6. – P. 1-a a


cop.

110. Dali, Salvador. Gala crucificată : [fot.] // Limba Română. – 2007. –


Nr 4/6. – P. 1-a a cop.

111. Dali, Salvador. Natură moartă în mişcare : [pict.] // Limba Română. –


2007. – Nr 4/6. – P. a 4-a a cop.

112. Danilişin, Anatol. Bulversări cromatice : [pict.] // Limba Română. –


2007. – Nr 1/3. – P. a 4-a a cop.

113. Danilişin, Anatol. Expresie în Ve : [pict.] // Limba Română. – 2007. –


Nr 1/3. – P. 1-a a cop.

117
Cronica publicaţiilor de artă Nr 1-2008 ≡ Fine arts publications annals Nr 1-2008

114. Dogaru, Ion. După ore : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 9. – P. a 2-a a cop.

115. Dubceac, Angela. Cascadă; Zbor : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 8. – P.


a 1-a a cop.

116. Dumitrescu, Ştefan. Ţărănci ţesând la război : [pict.] // Noi. – 2007.


– Nr 2. – P. a 3-a a cop.

117. Foca, Iurie. Afecţiune : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 4. – P. a 2-a a cop.

118. Foca, Iurie. Ani şi rugină : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 5. – P. a 4-a a


cop.

119. Foca, Iurie. Apus : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 10. – P. a 4 -a a cop.

120. Foca, Iurie. Contraste : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 12. – P. a 2-a a cop.

121. Foca, Iurie. Hogeaguri : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 2. – P. a 4-a a cop

122. Foca, Iurie. Joc cu mingea : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 3. – P. a 2-a a


cop.

123. Foca, Iurie. Joc de lumini: [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 11. – P. a 4-a a
cop.

124. Foca, Iurie. Uliţa copilăriei mele : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 6. – P. a


4-a a cop.

125. Gaidaş, Vladimir. Arşiţă : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 7. – P. a 4-a a


cop.

126. Gaidaş, Vladimir. Compoziţie : [fot.] // Noi. – 2007. –Nr 12. – P. 13.

127. Guzun, Elena. Crizanteme : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 10. – P. 1-a a


cop.

128. Ingres, J.A.D. Zeus şi Thetis : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 9. – P. 18.

129. Leancă, Florentin. Chişinăul vechi : [pict.] // Viaţa Basarabiei. –


2007. – Nr 2/3. – P. a 4–a a cop.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

130. Levitan, I. I. Lacul : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 5. – P. a 3 - a a cop.

131. Marc, Franz. Cal roşu şi cal albastru : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 10. –
P. a 3-a a cop.

132. Matisse, Henri. Vază cu flori : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 7. – P. a 3-a


a cop.

133. Modigliani, Amedeo. Fata cu cosiţe : [pict.] // Noi. – . 2007. – Nr 9. –


P. a 3-a a cop

134. Picasso, Pablo. Farfurie verde şi sticlă neagră : [pict.] // Noi. – 2007.
– Nr 1. – P. a 3-a a cop

135. Plămădeală, Alexandru. Învierea : [pict.] // Destin Românesc : ser.


nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P. 1–a a cop.

136. Poiată, Anatol. Pescuit matinal : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 11. – P. a


2-a a cop.

137. Pushcas, Ruslan. Porţile pământului : [pict.] // Sud-Est cultural. –


2007. – Nr 1. – P. 1-a a cop.

138. Rousseau, Henri. La monumentul lui Chopin in grădina Luxemburg :


[pict.] // Noi. – 2007. – Nr 4. – P. a 3-a a cop.

139. Ruisdael, Salomon van. Pod plutitor : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 3. –


P. a 3-a a cop.

140. Sârbu, Andrei. Fructe : [pict.] // Limba Română. – 2007. – Nr 7/9. –


P. a 4-a a cop.

141. Sârbu, Andrei. Poarta : [pict.] // Limba Română. – 2007. – Nr 7/9. –


P. 1-a a cop.

142. Soutine, Chaim. Fată lângă gard : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 8. – P. a


3-a a cop.

143. Ţăruş, Mihai. Fără nume : [pict.] // Sud-Est cultural. – 2007. – Nr 4. –


P. 1-a a cop.

119
Cronica publicaţiilor de artă Nr 1-2008 ≡ Fine arts publications annals Nr 1-2008

144. Tudor, Valerie. Lucia : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 8. – P. a 2-a a cop.

145. Tudor, Valerie. Noroi şi flori : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 4. – P. a 4-a a


cop

146. Tudor, Valerie. Opinie separată : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 2. – P. a


2-a a cop.

147. Tudor, Valerie. Povârnişul copilăriei noastre : [fot.] // Noi. – 2007. –


Nr 1. – P. a 4-a a cop.

148. Tudor, Valerie. Semnele iernii : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 12. – P. a 4-


a a cop.

149. Turea, Larisa. Vedere de la Cannes : [fot.] // Sud-Est cultural. –


2007. – Nr 3. – P. 1-a a cop.

150. Utrillo, Maurice. Stradă în iarnă : [pict.] // Noi. – 2007. – P. a 3-a a


cop.

151. Vlaminck, Maurice de. Oraşul Suresnes : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr


6. – P. a 3-a a cop.

152. Volontir, Valerie. A sosit : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 9. – P. a 4-a a


cop

153. Volontir, Valerie. Amintiri : [fot.] // Noi. - 2007. – Nr 5. P. a 2-a a cop.

154. Volontir, Valerie. Bătrâna Rupestră; Ora coasei; Chilii pustii; Casca-
da : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 5. – P.22-23.

155. Volontir, Valerie. Brânduşe : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 3. – P. a 4-a a


cop.

156. Volontir, Valerie. Bronzare : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 8. – P. a 4-a a


cop.

157. Volontir, Valerie. Bujori pentru mama : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 6. –


P. a 2-a a cop.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

158. Volontir, Valerie. Intrarea în parc; Lacul din vale; Acum două decenii
fazanii nu erau o raritate : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 10. – P. 22-23.

159. Volontir, Valerie. Întoarcere : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 10. – P. a 2-a


a cop.

160. Volontir, Valerie. Pierdere : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 1. – P. a 2-a a


cop.

161. Volontir, Valerie. Vedere din exterior; Vedere din interior : [Cetatea
din Soroca : fot.] // Noi. – 2007. – Nr 4. – P. 22.

162. Volontir, Valerie. Vis : [fot.] // Noi. – 2007. – Nr 7. – P. a 2-a a cop.

163. Warhol, Andy. Fluture : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 11. – P. a 3-a a


cop.

164. Zabulică, Violeta. Fără titlu : [pict.] // Noi. – 2007. – Nr 1. – P. 9.

121
Cronica publicaţiilor de artă Nr 1-2008 ≡ Fine arts publications annals Nr 1-2008

INDEX DE NUME LA "CRONICA PUBLICAŢIILOR DE ARTĂ" NR 1-2008

B P
Balan, Natalia 89 Pappe, Vadim 81, 84
Bacinschi, Radu 108 Picasso, Pablo 134
Plămădeală, Alexandru 135
C Poiată, Anatol 136
Cazacu, Petru 71 Pushcas, Ruslan 137
Chicu, Aurelia 18 R
Cojuhari, Alina 109
Corcimari, Valerii 20, 53 Rousseau, Henri 138
Coşulean, Victor 88 Ruisdael, Salomon van 139
S
D
Sârbu, Andrei 140-41
Dabija, Nicolae 71 Soutine, Chaim 142
Dali, Salvador 110-11
Danilişin, Anatol 112-13 T
Dogaru, Ion 114 Ţăruş, Mihai 143
Dubceac, Angela 115 Tiron, S. 99
Dumitrescu, Ştefan 116 Tudor, Valerie 144-48
F Turea, Larisa 149

Foca, Iurie 71, 117-24 U

G Utrillo, Maurice 150

Gaidaş, Vladimir 125-26 V


Goncear, Dmitrii 102, 107 Vlaminck, Maurice de 151
Guzun, Elena 127 Volontir, Valerie 152-62
I W
Ingres, J.A.D. 128 Warhol, Andy 163
L Z
Leancă, Florentin 129 Zabulică, Violeta 87, 164
Lenţa, Tamara 18
Levitan, I. I. 130
M
Marc, Franz 131
Mardari, Andrei 71
Matisse, Henri 132
Modigliani, Amedeo 133

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE MUSIC PUBLICATIONS


NOTE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2008
IANUARIE-IUNIE NR 1 JANUARY-JUNE
(1-25)

1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL


1. Mocanu, Maria
Colinde din sudul Basarabiei / Maria Mocanu ; transcriere muz. : Vasile
Chiseliţă ; notografie : Gheorghe Trifăuţan ; cop. : Anatol Moldoca ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 183
p. : n. muz. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-66-028-0
ISMN M-3480-0039-8
250 ex. – [2008-104]

2. Sabajuc, Victor
Nouă azi ne-a răsărit : Colinde de Crăciun / Victor Sabajuc ; notografie :
Serghei Bersan. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2007. – 145 p. : n. muz., il. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul dirijorului coralei bisericeşti "Sfântul Nicolae" din Bra-
şov, Constantin Bădărău şi SRL "Marsharcon", dir. Boris Marcoci. – 500 ex.
Bibliogr.: p. 143 (7 tit.)
ISBN 978-9975-52-018-8
ISMN M-3480-0034-3
[2008-1014]

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ


3. Bajan, Vasile
Anotimpurile vieţii : [versuri melodice] / [versuri, muz.] : Vasile Bajan ; ver-
suri de aut. moldoveni ; notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Ruxanda
Romancuic. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 121, [2] p. : n. muz. ; 20
cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-72-038-0

123
Cronica publicaţiilor de note Nr 1-2008 ≡ Music publications annals Nr 1-2008

[2008-1109]

4. Bajan, Vasile
Curcubeul păcii : Cântece pentru copii / versuri şi muz. : Vasile Bajan ;
notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Tatiana Grigoriev. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 64 p. : n. muz. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-72-050-2
ISMN M-3480-0043-5
[2008-1110]

5. Casa părintească nu se vinde : 100 de cântece din repertoriul lui Mihai


Ciobanu / resp. de ed. : Vasile Romanciuc; red. muz. : Veaceslav Adam; cop. : Ser-
giu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 325, [5] p. : fot.,
fot. color, n. muz.; 20 cm. – (Mihai Ciobanu – cântece de acasă)
ISBN 978-9975-69-929-7 (în cop. tare)
ISMN M-3480-0037-4
[2008-132]

6. Cântece şi poezii orheiene / [aut. de sel.] : Gheorghe Maxian Deladolna


; notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Tatiana Grigoriev. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 222 p. : fig., n. muz. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Apare cu sprijinul dnei Lucia Palii-Păduraru. –
200 ex.
ISBN 978-9975-102-87-2
[2008-718]

7. Creaţii corale ale compozitorilor din Moldova : [antologie] / alcăt. : Teo-


dor Zgureanu, Margarita Belâh ; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei,
2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 140, [3] p. : n. muz. ; 29 cm.
ISBN 978-9975-60-135-1
ISMN M-3480-0035-0
1000 ex. – [2008-130]

8. Gribincea, Nicolae
Tăpănuţa cea de aur : caiet de familie : [poezii, cântece, jocuri pentru co-
pii] / muz., versuri : Nicolae Gribincea ; concepţie, red. muz. : Andrei Tamazlâcaru ;
notografie : Alexei Şarcov ; fot. : Marin Iliuţ ; cop. : Eugen Catruc ; Uniunea Muzicie-
nilor din Rep. Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2007. – 296 p. : il., n. muz., [4]
p. fot. color ; 24 cm.
ISBN 978-9975-80-110-2

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

500 ex. – [2008-478]

9. Dănilă, Aurelian
Valentina Saviţcaia : [interpretă de operă] / Aurelian Dănilă…Одной
звезды я повторяю имя / Галина Кочарова ; fot. : Mihai Potârniche. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 109, [3] p., [67] p. : fot., fot. color ; 27
cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 108-109 (38 tit.)
ISBN 978-9975-60-137-5 (în cop. tare)
500 ex. – [2008-21]

10. Nicolai, Irina


Viaţa e muzica mea : [versuri melodice pentru copii] / Irina Nicolai ;
notografiere : Gabriel Andronic. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 77,
[2] p. : il., n. muz. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-102-92-6
ISMN M-3480-0041-1
1000 ex. – [2008-540]

11. Plăieşu, Raisa


Poetul cântă : 15 psalmi de azi : [versuri melodice pentru copii] / Raisa
Plăieşu ; pref. de Nicolae Dabija ; postf., îngrijire muz. de Andrei Tamazlâcaru ;
notografie : Gheorghe Trifăuţan. – Ch. : Atelier, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
– 65, [3] p. : n. muz. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-9574-6-5
500 ex. – [2008-490]

12. Voie bună s-adunăm : cântece din repertoriul lui Mihai Ciobanu / ver-
suri de aut. moldoveni. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 20 p. ; 12 x 18 cm. –
Cuprins : Cine are-o surioară ; Câte flori sunt pe răzor ; Nu mă dojeni nevastă / muz.
: Mihai Ciobanu. Tinereţea este trecătoare / muz. : Gheorghe Creţu. Verişorii care-i
am / muz. : Gheorghe Ţevciţin. Vremea asta-i tare grea / muz. : Grigore Vieru. Am şi
eu un nepoţel ; Aşa-i omul – ca şi iarba ; Aşa-i viaţa militară ; Bate vântul, iarba
creşte ; La Nistru, la mărgioară ; Munte, munte, brad umbros ; Nistrule, pe malul tău
; Pe pământ aş tot trăi ; Sus îi luna, jos îi norul ; Trandafir de la Moldova ; Zărzărică,
zărzărea ; Voie bună s-adunăm / muz. populară. Când plecam eu la cazarmă / aut.
necunoscut.
F. f. de tit.
[2008-511]

125
Cronica publicaţiilor de note Nr 1-2008 ≡ Music publications annals Nr 1-2008

3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ


13. Dima, Aurel
Melodii populare pentru acordeon / Aurel Dima ; red. şt. : Ion Chitoroagă ;
notografie : Gabriel Andronic ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. :
Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 76 p. : n. muz. ; 29 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-72-064-9
ISMN M-3480-0044-2
[2008-1158]

14. Rotaru, Parascovia


Muzica instrumentală şi vocală de cameră din Moldova / Parascovia
Rotaru. – Ch. : "Business-Elita" SRL, 2007. – 104 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 76-78 (52 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9519-3-7
ISMN M-3480-033-6
[2008-1215]

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZI-


CAL-ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZI-
CALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE
15. Ciobanu-Suhomlin, Irina
Tezaurul muzical de tradiţie bizantină din Republica Moldova / Irina
Ciobanu-Suhomlin ; red. şt. : Margareta Cervoneac ; cop. : Ia. Oliinâk ; Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plasti-
ce. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 335, [1] p. : n.
muz., il., tab., [32] p. : facs. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 208-219 (142 tit.). – Ind. de nume: p.
233-243. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-153-5
[2008-1078]

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN CĂRŢI ŞI SERIALE


16. Cojocaru, Ion. Doar Femeia / versuri : Dumitru Matcovschi ; muz.:
Ion Cojocaru // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 7.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

17. Cristea, Alexandru. Limba noastră / versuri : Alexei Mateevici ;


muz.: A. Cristea // Ziarul de gardă. – 2008. – 3 apr. – P. 8.

18. Floriile / versuri: V. Alecsandri // Florile dalbe. – 2008. – 17 apr. – P.


4.

19. Lungu, Vasile. E ziua ta, femeie / versuri şi muz. de Vasile Lungu //
Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 11.

20. Nevoie, Victor. Cântec din Basarabia / versuri şi muz. : Victor Nevo-
ie // Lit. şi arta. – 2008. – 27 mart. – P. 5.

21. Radu, Daria. Săniuş cu ghinion / muz. : Daria Radu ; versuri: Ion An-
ton // Florile dalbe. – 2008. – 17 ian. – P. 7.

22. Şaptefraţi, Anatol. Femeia ... / versuri : Cristina Iftodi ; muz. : A.


Şaptefraţi // Făclia. – 2008. – 23 febr. – P. 15.

23. Ungureanu, M. Hora ghioceilor; Soare blând / versuri şi muz. : M.


Ungureanu // Făclia. – 2008. – 16 febr. – P. 13.

24. Vieru, Grigore. Cântece pascale / versuri şi melodii : Gr. Vieru // Lit.
şi arta. – 2008. – 14 febr. – P. 4. – Cuprins: Hristos veni-va pre pământ; Aşa Hristos
să ne adune.

25. Vieru, Grigore. Floare de lumină / versuri şi muz. de Grigore Vieru //


Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 1.

127
Cronica publicaţiilor de note Nr 1-2008 ≡ Music publications annals Nr 1-2008

INDEX DE NUME LA "CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE" NR 1-2008

Mocanu, Maria 1
A Moldoca, Anatol 1
Adam, Veaceslav 5 N
Alecsandri V. 18
Andronic, Gabriel 3, 4, 6, 10, 13 Nevoie, Victor 20
Nicolai, Irina 10
B
Bajan, Vasile 3, 4 O
Belâh, Margarita 7
Bersan, Serghei 2 Oliinâk, Iaroslav 7
Oliinâk, Ia. 15
C
P
Catruc, Eugen 8
Cervoneac, Margareta 15 Plăieşu, Raisa 11
Chiseliţă, Vasile 1 Potârniche, Mihai 9
Chitoroagă, Ion 13 R
Ciobanu, Mihai 5, 12
Ciobanu-Suhomlin, Irina 15 Radu, Daria 21
Cojocaru, Ion 16 Romanciuc, Vasile 5
Creţu, Gheorghe 12 Romancuic, Ruxanda 3
Cristea, Alexandru 17 Rotaru, Parascovia 14
D S
Dabija, Nicolae 11 Sabajuc, Victor 2
Dănilă, Aurelian 9 Saviţcaia, Valentina 9
Dima, Aurel 13 Stanciu, Sergiu 5
G Ş
Gribincea, Nicolae 8 Şaptefraşi, Anatol 22
Grigoriev, Tatiana 4, 6 Şarcov, Alexei 8
I T
Iftodi, Cristina 22 Tamazlâcaru, Andrei 8, 11
Iliuţ, Marin 8 Trifăuţan, Gheorghe 11
L Ţ
Lungu, Vasile 19 Ţevciţin, Gheorghe 12
M U
Matcovschi, Dumitru 16
Mateevici, Alexei 17 Ungureanu, M. 23
Maxian Deladolna, Gheorghe 6

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

V К
Vieru, Grigore 12, 24-25 Кочарова, Галина 9
Z
Zgureanu Teodor, 7

129
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

CRONICA MAGAZINES
ARTICOLELOR DE REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008 JUNE
IUNIE NR 6
(2201-2671)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2201. Batîr, Dumitru. Ionel Haiduc la porţile fantasticului : [despre Preş.
Acad. Române, profesor univ., laureat al Premiului de Stat] / Dumitru Batîr //
Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 100-102 : fot.

2202. Duca, Gheorghe. "Cred în puterea ştiinţei" : [interviu cu Gh. Duca,


Preş. AŞM, câştigător a celui de-al doilea mandat] / consemnare : Viorica
Cucereanu // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 3-4 : fot.

2203. Porcescu, Sergiu. Oportunităţi pentru comunităţile ştiinţifice din


ţările de origine / Sergiu Porcescu // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 31-35 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2204. Берсукер, Исаак. Еще раз о стимулах ученого и конкурсном


финансировании науки / Исаак Берсукер // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 25-28.
– Rez. în lb. rom.
(Vezi de asemenea Nr 2344)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2205. Maxim, Victoria. Procesarea corespondenţei de afaceri engleze-
române : [lingvistica computaţională] / Victoria Maxim // Rev. de lingvistică şi ştiinţă
literară. – 2007. – Nr 5/6. – P. 123-132. – Bibliogr. : 4 tit.

2206. Rusu, O. Sistemele informaţionale medicale : realităţi şi perspecti-


ve / O. Rusu, L. Chişlaru, A. Uncuţă // Actualităţi în neurologie : Materialele conf.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch.,


2008. – P. 15-19 : fig. – Bibliogr. : 9 tit.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2207. Nemo, Philippe. Ce este Occidentul? : [despre civilizaţie şi cultură
: din vol. cu acelaşi tit. în curs de apariţie] / Philippe Nemo; trad. : Adrian Ciubotaru
// Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 140-152. – Bibliogr. în note, p. 148-152 (25
tit.).

2208. Troianowski, Lidia. Cultura de masă : ambiguitatea şi polivalenţă


/ Lidia Troianowski // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 1.
– P. 20-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 28 (11 tit.).

02 BIBLIOTECONOMIE
2209. Erjiu, Ecaterina. Împrumutul de cărţi la domiciliu în cadrul bibliote-
cilor. Reglementări juridice actuale / Ecaterina Erjiu // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. –
P. 21-25. – Bibliogr. în note, p. 25 (8 tit.).

2210. Harjevschi, Mariana. Evaluarea complexităţilor cadrului de regle-


mentare de bibliotecă / Mariana Harjevschi // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 18-21
: tab. – Bibliogr. : 7 tit.

2211. Kulikovski, Lidia. Tinerii şi biblioteca : [pe marginea sondajului


Lectura tinerilor, realizat la 9 mart. 2008] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2008. –
Nr 2. – P. 8-13 : tab.

2212. Timuş, Angela. Sărbătoarea cărţii la Focşani : [pe marginea celui


de-a VI ed. a Târgului de carte, 8-11 mai 2008] / Angela Timuş, Genoveva
Scobioală // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 48-51 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2216)

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPO-


ZIŢII. MUZEE

069 Muzee
2213. Zbuchea, Alexandra. Marketing as a key element in achieving
museum's mission / Alexandra Zbuchea // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. no-
uă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 65-71. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 70.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

070 Ziaristică. Presă


2214. Serjant, Vera. Primele anunţuri "publicitare" în presa basarabeană
(1854-1899) / Vera Serjant // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. –
Vol. 2. – Nr 2. – P. 285-289. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 289.

2215. Şpac, Ion. Revista "Şcoala Basarabeană" : (1933-1940) / Ion Şpac


// Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 94-96.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
2216. Cereteu, Igor. Tipăriturile transilvănene în Basarabia : (a doua ju-
mătate a sec. XVIII şi primele două decenii ale sec. XX) / Igor Cereteu // Tyragetia :
Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 163-174. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 173.

2217. Fuştei, Nicolae. Cărţile Mitropolitului Dosoftei păstrate în diferite


colecţii din Europa / Nicolae Fuştei // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 117-135. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 134.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2218. Cimpoi, Mihai. Nietzsche, măgarul (cămila), leul şi copilul (2) / Mi-
hai Cimpoi // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 6-13. – Art. 1 : Nr 1.

2219. Ţîrdea, Teodor N. Orientările bioetico-noosferice ale umanismului


contemporan / Teodor N. Ţîrdea // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2008. – Nr 1. – P. 12-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 18-19 (18 tit.).

159.9 Psihologie
2220. Кер, Людмила. Проблема самоуважения в психологии лично-
сти / Людмила Кер // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 2. –
P. 4347. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2221. Цынцарь, А. Л. Особенности семейной ситуации и их влияние


на формирование самосознания подростка / А. Л. Цынцарь // Psihologie. Peda-
gogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 2. – P. 79-89. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2340)

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


2222. Rogovaia, Galina. Principiile morale ale societăţii în perioada de
tranziţie / Galina Rogovaia // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008.
– Nr 1. – P. 77-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 84-85 (27 tit.).

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2223. Сурдокайте, Габия. Крест-каравик в Литве. Происхождение,
развитие, обычаи / Габия Сурдокайте // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr
2. – P. 22-37 : fot. – Bibliogr. în note, p. 35-37 (72 tit.).

3 ŞTIINŢE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
2224. Negură, Ion. Construcţii identitare la romii din Republica Moldova /
Ion Negură, Veronica Reev // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. –
Nr 2. – P. 65-78. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 77-78.
(Vezi de asemenea Nr 2523-24, 2653-54, 2663)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
2225. Paladi, Gheorghe. Consideraţii privind procesul de îmbătrânire
demografică în Republica Moldova / Gheorghe Paladi // Akademos. – 2008. – Nr 3.
– P. 64-69 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 38 tit.

2226. Timiş, Andrei. Este necesară o politică demografică optimală acti-


vă / Andrei Timiş // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 1. –
P. 122-126.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2227. Bulmaga, Leonid. Starea social-economică a satului moldove-
nesc către mijlocul anilor ' 40 ai sec. al XX-lea / Leonid Bulmaga // Rev. de Istorie a
Moldovei. – 2008. – Nr 2. – P. 76-96 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
95-96 (94 tit.).

133
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2228. Cornea, Valentina. Oportunităţi şi perspective de dezvoltare a


Regiunii Sud : abordare sociologică / Valentina Cornea // Rev. de Filozofie, Sociolo-
gie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 1. – P. 117-121 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 121 (5 tit.).

2229. Блажко, Владимир. "Дистантная семья" как "новая" форма


гендерных отношений / Владимир Блажко // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiin-
ţe Politice. – 2008. – Nr 1. – P. 36-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 39 (8
tit.).

2230. Дмитриев, Евгений. СМИ и глобализация информационного


пространства / Евгений Дмитриев // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politi-
ce. – 2008. – Nr 1. – P. 5-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 11 (10 tit.).

2231. Рустанович, Людмила. Социально-демографические аспекты


формирования представлений старшеклассников о семье и браке / Людмила
Рустанович // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 1. – P.
112-116. – Bibliogr. în note, p. 116 (6 tit.).

316.6 Psihologie socială


2232. Кауненко, Ирина. Психологические особенности этнической
идентичности в ситуации социальной неопределённости / Ирина Кауненко //
Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 1. – P. 40-50 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 50 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2235)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


2233. Butnaru, Leo. Românii şi "enciclopedia sufletului rus" (2) : eseu /
Leo Butnaru // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 97-114. – Art. 1 : Nr 1, 2008.

32 POLITICĂ
2234. Брага, Лилия. Политическая культура : концептуально-
методологический аспект : Ч. 1 / Лилия Брага // Rev. de Filozofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 1. – P. 86-91. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
91 (15 tit.).

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri


2235. Bodean, Nicolae. Rolul elitelor în crearea şi difuzarea naţionalis-
mului / Nicolae Bodean // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. –
Nr 1. – P. 92-101. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 99-101 (46 tit.).

2236. Juc, Victor. Probleme ale eroziunii suveranităţii statului naţional /


Victor Juc // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 1. – P. 68-
76. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 76 (15 tit.).

323/324 Politică internă


323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
2237. Moldova multinaţională : oameni frumoşi, cultură bogată şi fidelita-
te faţă de tradiţii = Multinational Moldova : Beautiful People, Rich Culture and Loy-
alty to Traditions // Moldova Today. – 2008. – Nr 1. – P. 58-65 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl. – Idem : lb. rom., rusă.

2238. Rusandu, Ion. Evoluţia eşichierul politic moldovenesc : esenţă şi


controverse : (Partea I) / Ion Rusandu, Radj Cărbune // Rev. de Filozofie, Sociologie
şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 1. – P. 5159. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
59 (11 tit.).

2239. Slobodeniuc, Ghenadie. Problema crizei multidimensionale din


Republica Moldova : esenţă, structură şi soluţii / Ghenadie Slobodeniuc // Rev. de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 1. – P. 102-106. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 106 (10 tit.).

2240. Степанов, В. Этнополитические процессы в молдавском пост-


советском сообществе / В. Степанов // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 2.
– P. 114-124. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 122-124 (25 tit.).

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2241. Bobână, Gheorghe. Antioh Cantemir : "Toţi sunt uimiţi de realiză-
rile mele diplomatice" / Gheorghe Bobână // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 39-42 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 42 (9 tit.).

2242. Ce trebuie să ştie un cetăţean străin pentru a veni în Moldova =


What a Foreigner Needs to Know to Come To Moldova // Moldova Today. – 2008. –
Nr 1. – P. 54-57 : tab. – Text paral. : lb. rom., engl. – Idem şi în lb. rom., rusă.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2243. Mai aproape de Uniunea Europeană : [despre Centrul unic de eli-


berare a vizelor] = Closer to the European Union : [The Common EU Visa Applica-
tion Centre] // Moldova Today. – 2008. – Nr 1. – P. 44-47 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl. – Idem : lb. rom., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2649)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2244. Frunze, Tamara. Componentele succesului : [despre Nicolae
Terzi, proiectant şi manager întreprinderea "Rostral" SRL din Chişinău] / Tamara
Frunze // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 22-23 : fot. – Tit., text şi în lb.
engl., rusă.

336 Finanţe
2245. Simonov, Andrei. Conflicts of interests in investment banks / An-
drei Simonov // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 29-30. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr.
în note, p. 30 (9 tit.).

2246. Şpac, Galina. Privind aplicarea sancţiunilor la determinarea inco-


rectă a venitului impozabil / Galina Şpac, Petru Griciuc // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 6. – P. 55-56.

2247. Tostogan, Pavel. Particularităţile restituirii TVA la întreprinderile


de transport auto / Pavel Tostogan, Antonina Bernavschi // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 6. – P. 10-15 : tab.

2248. Гричук, Петру. Налогообложение дивидендов в 2008 году /


Петру Гричук // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 6. – P. 39-41 : tab.

2249. Кауш-Цапу, Лилия. Сделки с нерезидентами : последствия по


подоходному налогу / Лилия Кауш-Цапу // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 6. –
P. 22-31 : tab.

2250. Тостоган, Павел. Что изменилось в учете и налогообложении


/ Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 6. – P. 8-9.

2251. Цуркану, Игорь. Наружная реклама : особенности налогооб-


ложения в 2008 году / Игорь Цуркану, Людмила Гропа // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 6. – P. 42-44.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2252. Шпак, Галина. О применении подоходного налога при консер-


вации / расконсервации основных средств / Галина Шпак, Петру Гричук // Con-
tabilitate şi audit. – 2008. – Nr 6. – P. 16-22 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 2292)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2253. Capaţina, Grigore. Repere orientative ale politicilor comunitare /
Grigore Capaţina // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă.
– 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 202-205. – Rez. în lb. engl.

2254. Guţu, Ala. Modelul învăţării motivante : prezentare şi analiză / Ala


Guţu, Ion Negură // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 2. – P.
58-64 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 64.

2255. Maftei, Maria. Situaţia economică a judeţului şi oraşului Cahul în


anii '30-50 ai secolului al XIX-lea / Maria Maftei // Tyragetia : Istorie. Muzeologie :
ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 257-254 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 263.

2256. Zelinski, Octavian. Consideraţii asupra stării economice a secto-


rului agrar al Republicii Sovietice Moldoveneşti în a doua jumătate a anilor ' 80 ai
secolului al XX-lea / Octavian Zelinski // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 339-351 : tab. – Rez. în lb. fr., rusă. – Bibliogr. : p. 350.
(Vezi de asemenea Nr 2227, 2522)

338.48 Turism. Economia turismului


2257. Gîrbu, Sergiu. Turismul vitivinicol în interfluviul "Pruto-Nistrean" /
Sergiu Gîrbu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 3. – P. 30-32 : fot. –
Idem şi în lb. rusă.

2258. Călătorie într-o lume autentică = A Journey to Original World : [tu-


rismul în Moldova] // Moldova Today. – 2008. – Nr 1. – P. 70-76 : fot. – Text paral. :
lb. rom., engl. – Idem : lb. rom., rusă.

2259. Алекса, Евгения. Trapeza Tour – это банк путешествий : [ин-


тервью с Е. Алекса, дир. турист. агентства] / записала Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2008. – Nr 6. – P. 10-14 : fot.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2260. Giurgiuleşti : Asul din mânecă al Moldovei = Giurgiuleşti :
Moldova's Sea Solution // Moldova Today. – 2008. – Nr 1. – P. 39-43 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl. – Idem : lb. rom., rusă.

2261. Melnic, Viorel. Perfecţiunea nu cunoaşte limite : [interviu cu V.


Melnic, dir. general al Serviciului Vamal al Rep. Moldova] / interlocutor : Victor
Voscoboinic // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 6-8 : fot. – Tit., text şi în lb.
engl., rusă.

2262. Mudrea, Iurie. Vom recuceri redutele pe pieţele vinicole ale lumii :
[dialog cu Iu. Mudrea, şef Direcţie analiză, prognoză şi promovare a AA "Moldova-
Vin"] / consemnare de Ion Bătrânu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. –
Nr 3. – P. 2-3 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2263. Bulbuc, Boris. Dimensiunea axiologică a dreptului / Boris Bulbuc
// Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. – P. 50-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 53 (12 tit.).

2264. Oancea, Iurie. Conceptul de prostituţie în dreptul roman, dreptul


german şi în doctrina creştină / Iurie Oancea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. –
P. 45-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 49 (35 tit.).

341 Drept internaţional


2265. Balan, Oleg. Instituţiile jurisdicţionale ale Uniunii Europene / Oleg
Balan // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 53-54.

2266. Bolocan, Augustina. Poziţia Consiliului Europei faţă de eutanasie


// Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. – P. 34-36. – Rez. în lb. fr.

2267. Cârnaţ, Teodor. Instrumente şi mecanisme internaţionale în pre-


venirea şi combaterea discriminării / Teodor Cârnaţ // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 6.
– P. 16-21. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 21 (33 tit.).

2268. Chirtoacă, Natalia. Aspecte ale calităţii de subiect de drept inter-


naţional a statelor cu structură complexă / Natalia Chirtoacă, Cristina Martîniuc //

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 6. – P. 22-26. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 26


(23 tit.).

2269. Cucoş, Diana. Consiliul pentru Drepturile Omului – organism de


prim rang al Organizaţiei Naţiunilor Unite în materie de promovare şi respectare a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului / Diana Cucoş // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 6. – P. 12-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 15-16 (30
tit.).

2270. Cucoş, Diana. Instrumente şi iniţiative ale UE de promovare a


drepturilor omului în ţările terţe / Diana Cucoş // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 36-
38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (17 tit.).

2271. Gamurari, Vitalie. Interpretarea tratatelor internaţionale şi a drep-


tului internaţional de către Curtea Constituţională – o cale de implementare a aces-
tora în ordinea juridică internă a statelor / Vitalie Gamurari // Justiţia Constituţională
în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 32-36. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p.
35-36 (32 tit.).

2272. Guceac, Ion. Garantarea liberului acces la justiţie prin prisma art.
6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale / Ion Guceac, Victor Chioveanu // Justiţia Constituţională în Rep.
Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 20-22. – Bibliogr. în note, p. 22 (18 tit.).

2273. Ioviţa, Alexandrina. Participarea directă la ostilităţi în contextul


conflictelor de generaţia a IV-a / Alexandrina Ioviţa // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 6.
– P. 32-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 37-38 (30 tit.)..

2274. Torres, Ray Virgillio. Moldova investeşte în copii : De vorbă cu


Excelenţa sa, dl R. V. Torres, reprezentantul UNICEF în Rep. Moldova / a dialogat :
Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 8- 10 : fot. – Tit., text şi
în lb. engl.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2275. Furdui, Sergiu. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la contra-
venţii în perspectiva integrării europene / Sergiu Furdui // Avocatul poporului. –
2008. – Nr 4/6. – P. 7-11. – Rez. în lb. fr.

2276. Guţuleac, Victor. Contravenţionalitatea : unele date statistice şi


realităţi / Victor Guţuleac, Marilena Colotescu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 6. – P.
4-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 8 (12 tit.).

139
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2277. Hlipca, Petru. Preşedintele Republicii Moldova – mediator între


organele puterii de stat / Petru Hlipca // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. – P. 66-
69. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 69 (6 tit.).

2278. Lungeanu, Neculai. Conceptul delegării legislative / Neculai


Lungeanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 6. – P. 47-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 50-51 (39 tit.).

2279. Manoliu, Mihai. Supravegherea administrativă – mijloc de asigura-


re a respectării exacte şi unitare a legilor / Mihai Manoliu // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 6. – P. 54-57. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 57 (6 tit.).

2280. Pleşu, Tiberiu. Raportul legislativ-executiv / Tiberiu Pleşu // Legea


şi viaţa. – 2008. – Nr 6. – P. 51-52. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 52 (6 tit.).

2281. Popa, Gheorghe. Relaţia juridico-filosofică dintre drepturile omului


şi democraţie / Gheorghe Popa // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. – P. 62-65. –
Rez. în lb. engl.

2282. Urechean, Vitalie. Dreptul constituţional al cetăţeanului la informa-


ţie : între proclamare şi realitate / Vitalie Urechean // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 6. – P. 70-72. – Rez. în lb. engl.

2283. Гуцуляк, В. Юридическая ответственность в административ-


ном праве / В. Гуцуляк // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 6. – P. 4-14. – Rez. în lb.
engl.

2284. Федоров, Г. Публичное и частное и их соотношение / Г. Федо-


ров // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 6. – P. 15-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 23 (14 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2271, 2669)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Mol-
dova
2285. Armeanic, Alexandru. Justiţia constituţională – remediu naţional
al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului / Alexandru Armeanic
// Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 23-26. – Bibliogr. în
note, p. 26 (7 tit.).

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2286. Pulbere, Dumitru. Unele raţionamente privind accesul cetăţenilor


la Curtea Constituţională // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 2.
– P. 12-16. – Rez. în lb. engl.

2287. Smochină, Andrei. Tendinţe actuale în evoluţia jurisdicţiei consti-


tuţionale moldoveneşti / Andrei Smochină // Justiţia Constituţională în Rep. Moldo-
va. – 2008. – Nr 2. – P. 29-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31 (12 tit.).

2288. Zaporojan, Veaceslav. Protecţia drepturilor fundamentale în justi-


ţia constituţională a Republicii Moldova / Veaceslav Zaporojan // Justiţia Constituţio-
nală în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 45-52. – Bibliogr. în note, p. 52 (10 tit.).

2289. Мокряк, Владимир. Конституционные жалобы граждан – пра-


вовая основа и порядок разрешения / Владимир Мокряк // Justiţia Constituţiona-
lă în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 60-61.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2290. Alecu, Gheorghe. Subiecţii infracţiunilor de terorism / Gheorghe
Alecu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 6. – P. 12-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 16 (4 tit.).

2291. Brânză, Sergiu. Problemele răspunderii penale pentru fapta de


huliganism agravat (alin. (3) art. 287 C. pen. RM) / Sergiu Brânză, Vitalie Stati //
Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. – P. 2-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 10-11 (43 tit.).

2292. Cemertan, Silvia. Unele aspecte privind raportarea de către audi-


tori a tranzacţiilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului / Silvia
Cemertan // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 6. – P. 72-73.

2293. Ciobanu, Igor. Tehnici şi metode de re-socializare a infractorului /


Igor Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 6. – P. 9-11. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 11 (14 tit.).

2294. Dolea, Igor. Coraportul între jurisprudenţa Curţii Europene a Drep-


turilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în perspectiva implementării
recursului constituţional procesual penal în Republica Moldova / Igor Dolea // Justi-
ţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 17-19. – Bibliogr. în note, p.
19 (15 tit.).

141
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2295. Eremciuc, Ghenadie. Sancţiunile procesuale prevăzute de Codul


de procedură penală / Ghenadie Eremciuc // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. –
P. 37-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 40 (20 tit.).

2296. Gal, Veronica. Pedepsele principale, complimentare şi accesorii


aplicabile minorilor în legislaţia penală a României / Veronica Gal // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 6. – P. 27-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31 (6 tit.).

2297. Martin, Daniel. Măsurile alternative privaţiunii de libertate : opinii şi


controverse / Daniel Martin // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. – P. 27-30. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 30 (14 tit.).

2298. Reşetnicov, Artur. Faptele derivate din falsificarea documentelor :


analiză de drept penal / Artur Reşetnicov // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. – P.
20-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 25-26 (43 tit.).

2299. Rotea, Nicolae. Sancţiunile nerespectării termenelor procedurale


şi nerespectării cerinţelor legale ale actelor procedurale / Nicolae Rotea // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 6. – P. 52-57. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 57 (43 tit.).

2300. Tăbîrţă, Adrian. Particularităţi ale obiectului infracţiuni de viol /


Adrian Tăbîrţă // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 4/6. – P. 42-44. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 44 (21 tit.).

2301. Tipa, Ion. Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi


femei care au copii în vârstă de până la 8 ani : unele propuneri de lege ferenda / Ion
Tipa // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. – P. 41-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 44 (11 tit.).

2302. Vidaicu, Mihaela. Particularităţile subiective a infracţiunii de euta-


nasie / Mihaela Vidaicu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 6. – P. 17-19. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (12 tit.).

2303. Барбэнягрэ, Алексей. Ответственность за угрозу убийством,


причинением тяжких телесных повреждений или иного тяжкого вреда здоро-
вью / Алексей Барбэнягрэ, Трофим Карпов // Avocatul poporului. – 2008. – Nr
4/6. – P. 11-13. – Bibliogr. : 5 tit.

2304. Бауманис, Янис. Исследование проблем познания преступно-


сти / Янис Бауманис // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 6. – P. 45-50. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 8 tit.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2305. Мэржиняну, Юрий. Судебная система РМ и США – сравни-


тельный анализ, на примере уголовного судопроизводства / Юрий Мэржиняну,
Юлияна Визитиу // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 4/6. – P. 33-39 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

2306. Сосна, А. Правовой анализ коррупции и взяточничества в


Республике Молдова / А. Сосна, С. Касым // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 6. – P.
39-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


2307. Сандул, О. Правовое регулирование ипотечного кредитования
в Молдове / О. Сандул // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 6. – P. 51-55. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

347 Drept civil


347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
2308. Халабуденко, О. Традиции и новеллы обязательственного
права : опыт Республики Молдова и других государств СНГ / О. Халабуденко //
Закон и жизнь. – 2008. – Nr 6. – P. 29-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 28 tit. şi în
note, p. 38-39 (6 tit.).

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2309. Săndulescu-Nicolau, Ingrid. Delimitarea raporturilor juridice de
dreptul mediului de alte raporturi de drept / Ingrid Săndulescu-Nicolau // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 6. – P. 43-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 46 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2301)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2310. Chicu, Oleg. Răspunderea pentru săvârşirea abuzului de drept.
Natura juridică a răspunderii pentru săvârşirea unui abuz de drept // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 6. – P. 31-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (11
tit.).

348 Drept ecleziastic. Drept canonic. Drept religios


2311. Candu, Teodor. Contribuţie la studierea abuzurilor egumenilor
mănăstirilor închinate din Ţara Moldovei (1806-1812) : cazul Daniil Vs. Theodorit de
la mănăstirea Floreşti / Teodor Candu // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă.

143
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

– 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 199-214. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în notele


de subsol.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2312. Grecu, Viorica. Probleme de discriminare la angajarea în câmpul
muncii şi soluţionarea acestora prin intermediul organelor jurisdicţionale de muncă /
Viorica Grecu // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 4/6. – P. 3-6. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 6 (11 tit.).

2313. Капша, Т. Откомандирование : социально-правовые аспекты /


Т. Капша // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 6. – P. 26-28.

2314. Сосна, Б. О некоторых проблемах заключения индивидуаль-


ных трудовых договоров / Б. Сосна // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 6. – P. 23-25.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2315. Paşaportul moldovenesc = Moldovan Passport // Moldova Today.
– 2008. – Nr 1. – P. 48-53 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl. – Idem : lb. rom., rusă.

2316. Rusu, Iurie. Garantul stabilităţii : [interviu cu Iu. Rusu, Preş. raio-
nului Ocniţa] / interlocutor : Nicolae Usturoi // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. –
P. 14-16 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

2317. Varzari, Pantelimon. Unele reflecţii referitoare la modelele de im-


plementare a politicilor publice / Pantelimon Varzari, Sergiu Lipcean // Rev. de Filo-
zofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 1. – P. 60-67. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 67 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2647)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2318. Frunze, Tamara. Cu grijă faţă de oameni : [despre Maria Bortă,
Preş. Casei Naţ. de Asigurări Sociale] / Tamara Frunze; fot. : Iurie Foca // Moldova :
ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 38-39 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2361)

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

368 Asigurări
2319. Pârţachi, Ion. Actuariatul, un imperativ al timpului / Ion Pârţachi,
Oleg Verejan // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 85-89 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 3 tit.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2320. Andoni, Vitalie. Educaţia antreprenorială în şcoală – de la vorbe
la fapte / Vitalie Andoni // Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P. 6-7 : fot.

2321. Arbuz-Spatari, Olimpiada. Particularităţi ale personalităţii creatoa-


re în artele plastice / Olimpiada Arbuz-Spatari // Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P.
27-29 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2322. Chicaroş, Tatiana. Evoluţia învăţământului liceal din Basarabia


sub dominaţia ţaristă (1833-1917) / Tatiana Chicaroş // Tyragetia : Istorie. Muzeolo-
gie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 273-284 : tab. – Rez. în lb. fr., rusă. –
Bibliogr. : p. 282-283.

2323. Scutaru-Guţu, Adela. Spiritul întreprinzător – de la intenţie la îm-


plinire : [educaţia antreprenorială în şcoală] / Adela Scutaru-Guţu // Didactica Pro…
– 2008. – Nr 3. – P. 2-6 : fig., fot.

2324. Vrăşmaş, Ecaterina. Dimensiuni şi particularităţi care definesc


parteneriatul educaţional : [familie – şcoală – comunitate] / Ecaterina Vrăşmaş //
Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P. 38-41. – Contin. Începutul : Nr 2.
(Vezi de asemenea Nr 2215, 2254)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2325. Druţă, Violeta. Algoritmizarea în procesul de rezolvare a exerciţii-
lor la chimie / Violeta Druţă, Iurie Druţă // Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P. 50-54
: fig.

2326. Gandrabur, Aliona. Structurarea şi achiziţionarea conţinuturilor


prin scheme logice la chimia organice : [în ajutorul liceenilor] / Aliona Gandrabur //
Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P. 32-34 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.

2327. Tăbîrţă, Svetlana. Metode şi tehnici de lucru în predarea noţiunii


de personaj / Svetlana Tăbîrţă // Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P. 48-50 : tab.

145
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2328. Ungureanu, Elena. Curriculumul de limbă şi literatură română : [cl.


a 5-a - 9-a] / Elena Ungureanu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr
5/6. – P. 81-90.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară


2329. Gafton, Marcela. Cei ce ating orizonturi… : [despre experienţa co-
lectivului pedagogic al liceelor teoretice "Orizont" din Moldova] / Marcela Gafton //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 36-37 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

2330. Railean, Elena. Recomandări metodice pentru elaborarea manua-


lelor electronice / Elena Railean // Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P. 24-26 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2331. Tofan, Valentina. Limbajul pedagogic între însuşire şi obiectivare /


Valentina Tofan // Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P. 21-24 : fot. – Bibliogr. : 3 tit.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2332. Guţalov, Lilia. Operaţii cu desene – procedee eficiente de dezvol-
tare a imaginaţiei creative la elevii claselor primare în cadrul activităţilor non-formale
/ Lilia Guţalov // Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P. 30-32 : fot. – Rez. în lb. rom.,
fr. – Bibliogr. : 3 tit.

2333. Proiectarea didactică curriculară în instituţia preşcolară / Viorica


Pelivan, Angela Dima, Natalia Zotea [et al.] // Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P.
14-20 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

2334. Ursu, Ludmila. Tehnica Echipe – Jocuri – Turnire : (variantă


adaptată pentru învăţământul matematic primar) / Ludmila Ursu // Didactica Pro… –
2008. – Nr 3. – P. 43-47 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

2335. Корой, Ольга. Развитие эмоциональной регуляции воспита-


телей как необходимое условие успешности его трудовой деятельности / Оль-
га Корой // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 2. – P. 48-51. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

2336. Раку, Жана. Психологические закономерности развития ком-


муникативных способностей ребенка в дошкольном возрасте / Жана Раку //
Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 2. – P. 52-57. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2337. Cojocaru, Viorica. Incluziunea socială prin muncă : [despre expe-
rienţa Centrului de Zi "Speranţa"] / Viorica Cojocaru // Didactica Pro… – 2008. – Nr
3. – P. 35 : fot.

2338. Guzun, Olesea. Problema debutului şcolar la copii cu cecitate /


Olesea Guzun // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 2. – P. 39-
42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2339. Lapoşina, Emilia. Tendinţe ale educaţiei inclusive / Emilia


Lapoşina // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 2. – P. 27-38 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2340. Olărescu, Valentina. Prevenirea şi terapia tulburărilor de limbaj la


copilul cu paralizie cerebrală infantilă / Valentina Olărescu // Psihologie. Pedagogie
spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 2. – P. 13-26 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
3 tit.

2341. Olevschi, Marina. Şcoala-grădiniţă Nr. 152 Pas cu Pas : [despre


învăţământul incluziv] / Marina Olevschi // Didactica Pro… – 2008. – Nr 3. – P. 36-
37 : fot.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-


tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
(Vezi Nr 2525)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
398 Folclor
398(=135.2) Folclor românesc
2342. Băieşu, Nicolae. Folcloristica din RASS Moldovenească : (1924-
1930) / Nicolae Băieşu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – P.
74-80. – Bibliogr. : 25 tit.

147
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
504(478) Ecologia în Republica Moldova
2343. Степные экосистемы Нижнего Днестра / А. В. Андреев, Г. А.
Шабанова, В. Ф. Цуркану [et al.] // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeo-
logie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 160-174 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 18 tit.

53 FIZICĂ
536 Căldură. Termodinamică
2344. Rotaru, Anatol. Consideraţii generale privind paradigma
sinergetică a autoorganizării sistemelor de cercetare-dezvoltare / Anatol Rotaru //
Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 21-24. – Rez. în lb. engl.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2345. Акулинин, А. Оценка возможностей солнечной энергетики на
основе точных наземных измерений солнечной радиации / А. Акулинин, В.
Смыков // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 1. – P. 28-36 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

551.7/.8 Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie


2346. Balan, Timotei. Stratigrafia cenomanianului din unele regiuni ale
Europei de sud – est / Timotei Balan // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Mu-
zeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 145-152 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

2347. Roşca, Vladimir. Istoria geologică a Mării Sarmaţiene în viziunea


actuală şi repercusiunile acesteia asupra stratigrafiei / Vladimir Roşca // Rev. de
Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale
naturii. – P. 153-158. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

56 PALEONTOLOGIE
2348. Alexannderfeld – un nou punct fosilifer de vârstă pliocenă în Re-
publica Moldova / Anatolie David, Theodor Obadă, Oleg Redkozubov, Viorica
Pascaru // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. –
Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 121-140 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 39
tit.

2349. Lungu, Alexandru. Some Dates about Studies Representative or-


der Lagomorphs from Hipparion Fauna, of Superior Miocene from Republic of Mo l-
dova / Alexandru Lungu, Andrian Delinschi, Igor Nicoară // Rev. de Etnografie, Ştiin-
ţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P.
414-143. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
578 Virusologie
2350. SOS Honey bee : Detection of four highly pathogenic bee viruses
in Apiaries from Republic of Moldova / Ion Toderaş, Alexandru Movilă, Laurent
Gauthier [et al.] // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 82-84. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 10 tit.

579 Microbiologie
2351. Diversitatea microbiană şi resursele ei / Svetlana Codreanu,
Svetlana Burţev, Svetlana Tolocichina [et al.] // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Natu-
rii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 192-200 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

58 BOTANICĂ
2352. Cojuhari, Tamara. Starea actuală a florei din Grădina Botanică A
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală / Tamara Cojuhari // Rev. de
Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale
naturii. – P. 9-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

59 ZOOLOGIE
2353. Bogdea, Larisa. Contribuţii privind studierea cuibăritului pitulicii
mici Phylloscopus collibita L. (Aves, Sylviidae) în zonele verzi ale Chişinăului /
Larisa Bogdea // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 31-33 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

149
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2354. Manic, Gheorghe. Calcidoidele parazitoide (Hymenoptera,


Chalcidoidea) obţinute din Biorhiza pallida Oliv. (Hymenoptera, Cynipidae) / Gheor-
ghe Manic // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 60-63 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2355. Mihailov, Irina. Studiul stafilinidelor (Coleoptera, Staphylinidae) în


Republica Moldova / Irina Mihailov // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Mu-
zeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 64-73 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2356. Munteanu, Andrei. Diversitatea comunităţilor de mamifere în eco-


sistemele de pajişte din Republica Moldova / Andrei Munteanu, Anatolie Savin //
Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 :
Ştiinţe ale naturii. – P. 74-79 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2357. Stahi, Nadejda. Contribuţii la cunoaşterea faunei şi ecologiei


griloideelor (Insecta : Orthoptera, Grylloidea) din Republica Moldova / Nadejda //
Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 :
Ştiinţe ale naturii. – P. 80-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

2358. Stratan, Veniamin. Legăturile trofice ale apoideelor


(Hymenoptera, Insecta) cu plantele entomofile din Republica Moldova / Veniamin,
Alexei Andreev // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 86-103. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2359. Худый, А. И. Морфо-экологическая адаптация леща (Abramis


brama L.) в условиях зарегулирования предгорного участка Днестра / А. И.
Худый // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. –
Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 104-109 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
2360. Modul sănătos de viaţă – esenţa longevităţii în societate / V. T.
Dumbrava, I. Lupaşco, G. Harea, E. Berliba // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P.
98-102. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.

613.2 Dietetică
(Vezi Nr 2405)

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2361. Ferdohleb, Alina. Factorii sociali ai managementului calităţii pres-
tat la copii sub 5 ani în Republica Moldova = Social factors of management quality in
children under 5 years in the Republic Moldova : [management în medicină] / Alina
Ferdohleb // Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P. 11-16 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

2362. Mocanu, Victor. Opinia publică privind schimbările din sistemul de


ocrotire a sănătăţii / Victor Mocanu // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice.
– 2008. – Nr 1. – P. 29-35 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 35 (15 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2206)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


2363. Bumacov, L. Cronofarmacologia – farmacologia raportată la bio-
ritmuri = Crono-pharmacology – pharmacology related to biological rhythms / L.
Bumacov // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 240-242. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 7 tit.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 2393, 2402, 2428, 2481)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


2364. Agapii, Eugen. Recuperarea controlului postural la pacienţii post-
AVC prin metoda stabilografică computerizată cu utilizarea fenomenului transferului
funcţional / Eugen Agapii // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate
aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 283-
288 : tab. Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2381)

616 Patologie. Medicină clinică


2365. Ciobanu, A. Scurt istoric al Serviciului medicină internă, Centrul
Sănătăţii Familiei "Galaxia" / A. Ciobanu, M. Moşneaga, L. Gafton // Curierul medi-
cal. – 2008. – Nr 3. – P. 5-6 : tab.

2366. Gavriliuc, M. Criteriile electromiografice de diagnosticare a paro-


xismelor de mioplegie / M. Gavriliuc // Actualităţi în neurologie : Materialele conf.
consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch.,
2008. – P. 198-202 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

151
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2367. Ghidirim, Gh. Carcenoidul apendicular / Gh. Ghidirim, D. Cetruş //


Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 13-21 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 17 tit.

2368. Maladiile cronice – problemă majoră a sănătăţii publice = Chronic


diseases – important problem of public health / V. Dumbrava, I. Lupaşco, Gh.
Harea, E. Berliba // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 8-15 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 23 tit.

2369. Metode laparoscopice de tratament al herniilor hiatale / A. Ghereg,


O. Lungu, P. Cârciumaru [et al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 22-25 : fig.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

2370. Şandru, S. Pacientul vârstnic şi anestezia / S. Şandru // Curierul


medical. – 2008. – Nr 3. – P. 53-55. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

2371. Timirgaz, V. Aspecte actuale în patologia oncologică cranio-orbito-


facială / V. Timirgaz, C. Cojocaru // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. con-
sacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008.
– P. 171-177 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

2372. Белев, Н. Ф. Скрининг рака в наследственно отягощенных


семьях / Н. Ф. Белев, И. Е. Трипак // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 29-32.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2460, 2476)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2373. Andronachi, Victor. Managementul hemoragiilor subarahnoidiene
non-anevrismale / Victo Andronache // Actualităţi în neurologie : Materialele conf.
consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch.,
2008. – P. 50-57. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2374. Anestiadi, Vasile. Aging, atherosclerosis, auto-immuno-


inflammation, and synergistic phenomenon / Vasile Anestiadi // Akademos. – 2008.
– Nr 3. – P. 10-13 : fig. – Rez. în lb. rom.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2375. Caproş, N. Regresiunea aterosclerozei : consideraţii experimenta-


le şi clinice / N. Caproş // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 89-91. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 13 tit.

2376. Duca, Gheorghe. Vasile Anestiadi, dascăl al intelectualităţii :


[acad., savant în domeniul aterosclerozei, profesor univ., rector al USMF "Nicolae
Testemiţanu"] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 7-
9 : fot.

2377. Factorii predispozanţi în aritmiile atestate la copii / A. Guragata,


M. Bălănuţă, P. Martalog [et al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 107-108. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

2378. Gherman, C. Amiodarona şi disfuncţia tiroidiană / C. Gherman, A.


Grosu // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 135-141 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 19 tit.

2379. Slivca, G. V. Posibilităţi moderne de profilaxie şi de tratament al


maladiilor cardiovasculare / G. V. Slivca, V. Revenco, M. Slivca // Curierul medical.
– 2008. – Nr 3. – P. 86.

2380. Vataman, E. Exerciţiul fizic în prevenirea şi în reabilitarea pacienţi-


lor cu maladii cardiovasculare / E. Vataman // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P.
68-71 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2426, 2470)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2381. Baraniuc, V. Eficacitatea acupuncturii în armonizarea statutului
hormonal la pacienţii cu astmă bronşic corticostero-independent / V. Baraniuc, L.
Gafton // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 86-88 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 19 tit.

2382. Dumitraş, Tatiana. Particularităţile clinico-paraclinice ale pneumo-


niilor comunitare cu evoluţie nefavorabilă la pacienţi cu vârsta aptă de muncă =
Clinical and para-clinical peculiarities of community-acquired pneumonia with fatal
outcome in patients of young and middle ages / Tatiana Dumitraş // Arta Medica. –
2008. – Nr 2. – P. 17-20 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

2383. Implicarea dietei în patogenia manifestărilor alergice respiratorii =


Dietary implication in pathogenesis of allergic respiratory manifestation / M. Neamţu,

153
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

L. Dobrotă, S. Iurian, B. Neamţu // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 246-250. – Rez.


în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

2384. Martîniuc, Constantin. Stenoza infundibulară a arterei pulmonare


şi tuberculoza infiltrativă = Infundibular pulmonary stenosis and pulmonary
tuberculosis / Constantin Martîniuc // Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P. 60-63 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2385. Şit, S. Tratamentul rinitei alergice / S. Şit, M. Rotari, M. Slivca //


Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 83-85 . : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 5 tit.

2386. Tcaciuc, E. Problema disfuncţiilor pulmonare în ciroza hepatică =


The problem of pulmonary disfunctions in liver cirrhosis / E. Tcaciuc, S. Matcovschi,
D. Medveţchi-Munteanu // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 225-229 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2387. Babin, A. Abordări holistice în domeniul neurogastroenterologiei :
sindromul intestinului iritabil în contextul criteriilor Roma III / A. Babin, G. Bivol //
Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 26-28 : tab.

2388. Bandajul gastric MiniMizer Extra în tratamentul obezităţii severe /


Gh. Ghidirim, A. Ghereg, G. Conţu, S. Balan // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P.
11-13 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

2389. Cazacov, V. Protocol terapeutic adresat hipersplenismului portal


cirogen = Therapeutic protocol about hypersplenism in liver cirrhosis / V. Cazacov //
Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 221-225 . fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2390. Dumbrava, V. Bior în tratamentul encefalopatiei hepatice = Bior in


the treatment of hepatic encephalopathy / V. Dumbrava, L. Condraţchi // Arta Medi-
ca. – 2008. – Nr 3. – P. 200-203. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2391. Dumbrava, V. Criteriile Roma III pentru tulburările funcţionale gas-


trointestinale = The Rome III criteria for functional gastrointestinal disorders / V.
Dumbrava, I. Romanciuc, S. Ţurcan // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 16-20 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2392. Dumbrava, V. Hepatitele toxice = Toxic hepatitis / V. Dumbrava,


N. Taran, I. Moscalu // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 113-120 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 17 tit.

2393. Eficacitatea remediului Medicas E în tratamentul complex al paci-


enţilor cu ciroză hepatică = The Medicas E drug virtue in complex treatment of
patients with hepatic cirrhosis / I. Ţîbîrnă, V. Goncear, V. Butorov [et al.] // Arta Me-
dica. – 2008. – Nr 3. – P. 229-232. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

2394. Factorii de risc în dezvoltarea peritonitei bacteriene spontane la


pacienţii cu ciroză hepatică = Risc factors in the development of spontaneous
bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis / V. Dumbrava, M. Sturza, A.
Ţurcanu [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 211-214 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 10 tit.

2395. Gastropatia portal hipertensivă la pacienţii cu ciroză hepatică =


Hypertensive portal gastropathy in hepatic cirrhosis / S. Chişlaru, I. Ţăbârnă, R.
Gaidău, V. Vataman // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 218-221. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 19 tit.

2396. Hemoragia digestivă superioară la pacienţii cu ciroză hepatică =


Upper gastrointestinal bleeding in liver cirrhosis / N. Proca, I. Moscalu, M. Cojuhari
[et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 191-195 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 15 tit.

2397. Hemostaza primară şi sindromul hemoragipar la pacienţii cu ciroză


hepatică = Prymari haemostasis and haemorrhagic modification in patients with liver
cirrhosis / L. Cobîltean, V. Dumbrava, I. Corcimaru [et al.] // Arta Medica. – 2008. –
Nr 3. – P. 204-208 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.

2398. Infecţiile virale cronice hepatice B şi C la pacienţii cu transplant


renal = Chronic hepatic viral B and C infections in patients after kidney transplanta-
tion / A. Tănase, I. Codreanu, L. Evdochimov [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 3.
– P. 140-144. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

2399. Istrate, V. Boala polichistica hepatica = Polycystic liver desease /


V. Istrate, A. Scorpan, E. Calenici // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 235-239. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

155
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2400. Istrati, V. Algoritmul tratamentului encefalopatiei hepatice = The


treatment algorhythm of hepatic encephalopathy / V. Istrati // Arta Medica. – 2008. –
Nr 3. – P. 196-199. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

2401. Orientări în managementul hemoragiilor digestive superioare la


bolnavul cirotic = The orientation in the management of bleeding in cirrotics patient /
Gheorghe Anghelici, Viorel Moraru, Vladimir Cazacov [et al.] // Arta Medica. – 2008.
– Nr 2. – P. 25-29. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 60 tit.

2402. Pacovirin – o alternativă în tratamentul complex al patologiei he-


patice cronice de etiologie virală = Pacovirin in therapy of chronic viral liver diseases
/ V. Dumbrava, E. Berliba, I. Lupaşco [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P.
174-177 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2403. Particularităţile durerii pancreatice în diferite forme clinice ale


pancreatitei cronice = Pancreatitis pain peculiarities in different clinical forms of
chronic pancreatitis / L. Tofan-Scutaru, V. Dumbrava, Iu. Lupaşco [et al.] // Arta
Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 63-68 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

2404. Podgurschi, L. Eficacitatea diferitor scheme de tratament ce in-


clud regesanul asupra dinamicii stresului oxidativ la pacienţii cu ulcer duodenal =
The efficacy of the different scheme of treatment that include grapes seed oil (rege-
san) on oxidative dynamics stress in patients with duodenal ulcer / L. Podgurschi, V.
Dumbrava, V. Ghicavîi // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 41-44 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2405. Proca, Nicolae. Evaluarea nutritivă în ciroza hepatică = Nutrition


in liver diseases / Nicolae Proca // Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P. 45-47. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2406. Rezultatele la distanţă în bypass-ul intestinal / Gh. Ghidirim, S.


Balan, G. Conţu, I. Mahovici // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 8-10 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

2407. Sistemul de peroxidare a lipidelor şi antioxidant la pacienţii cu he-


patită cronică virală B asociată cu infecţia helicobacter pilory / T. Ghelimici, I.
Lupaşco , V. Dumbrava, V. Gratii // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 127-133 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 23 tit.

2408. Studiu comparativ al eficienţei diverselor metode de tratament al


hepatitelor cronice de etiologie virală "C" = Comparative study of the efficiency of

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

different treatment methods of chronic hepatitis "C" / N. Bodrug, I. Butorov, S. Oprea


[et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 184-186 : tab. – Rez. în lb. engl.

2409. Suman, A. Diagnostic şi tratament laparoendoscopic a bolnavilor


cu colecistită acută complicată cu icter mecanic = The diagnoses and treatment
laparoendoscopic of patients with cholecystitis acute complications with mechanical
jaundice / A. Suman // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 91-93. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

2410. Ţibuleac, S. Unele particularităţi evolutive şi de diagnostic ale sin-


dromului Gilbert / S. Ţibuleac // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 146-149. –
Rez. în lb. engl., rusă.

2411. Vetrilă, S. Particularităţile manifestărilor gastrointestinale în miopa-


tiile idiopatice inflamatorii = The particularity of gastrointestinal involvment in idio-
pathic inflammatory myopathies (IIM) / S. Vetrilă // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P.
102-106 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2412. Белев, Н. Ф. Наследственный неполипозный колоноректаль-


ный рак / Н. Ф. Белев, Л. Ф. Георгица, И. Е. Трипак // Curierul medical. – 2008. –
Nr 3. – P. 25-28. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.

2413. Григориев, В. Взаимосвязь между зернистостью алмазных


боров и плотностью прилегания композита к твёрдым тканям зубов / В. Григо-
риев // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 124-128 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

2414. Кердивара, С. Гидроколонотерапия в лечение заболеваний


желудочно-кишечного тракта и кожи / С. Кердивара, А. Михаеску, Л. Дацко, А.
Грати // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 92-94. – Rez. în lb. rom., engl.. –
Bibliogr. : 3 tit.

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


2415. Protopop, S. Prevalenţa supra-ponderalităţii cu tiroidită autoimună
/ S. Protopop // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 129-132 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

2416. Tanurcova, O. I. Pacienţii cu hipotiroidie în vizită la medicul tera-


peut / O. I. Tanurcova, T. Chilian, A. Burlacu // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P.
119-120. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2378, 2469)

157
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


2417. Actualităţi clinice şi oportunităţi terapeutice în eczema seboreică /
Gh. Muşet, B. Nedelciuc, A. Valuţa, L. Cazacu // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. –
P. 80-82. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

2418. Cazacu, J. Herpes Zoster – aspecte clinice şi terapeutice / J.


Cazacu, O. Omarova, D. Cortev // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 91-92.

2419. Moşneaga, M. Corelaţia formelor clinice ale artropatiei psoriazice


şi indicii imunopatologici / M. Moşneaga, E. Russu, A. Moşneaga-Zoltur // Curierul
medical. – 2008. – Nr 3. – P. 72-74 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

2420. Tcacenco, E. Rolul dermatoscopiei computerizate în depistarea


precoce a tumorilor pielii / E. Tcacenco, T. Nagalist // Curierul medical. – 2008. – Nr
3. – P. 115-117. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2421. Nacu, L. Tratamentul miniinvaziv al incontinenţei urinare de efort
la femei / L. Nacu // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 142-146. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit.

2422. Vlasov, L. Hemodinamica renală la pacienţii cu ciroză hepatică şi


sindrom hepato-renal = The renal hemodynamics in pacients with liver cirrhosis and
hepato-renal syndrome / L. Vlasov // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 215-217 : fig.,
tab.. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2398)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2423. Anestiadi, V. Aging, Atherosclerosis, Autoimmunoinflamation and
Synergistic Phenomenon / V. Anestiadi // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 153-
155 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă.

2424. Bodiu, A. Diagnosticul contemporan al herniei de disc lombare / A.


Bodiu, E. Eftodiev // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversă-
rii a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 203-212 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2425. Bodiu, A. Fiziopatologia durerii radiculare în hernia discală lomba-


ră / A. Bodiu // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 149-152. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

2426. Burunsus, Vasile. Traumatismele cranio-cerebrale la pacienţii cu


cardiopatie ischemică / Vasile Burunsus // Actualităţi în neurologie : Materialele
conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. –
Ch., 2008. – P. 237-244. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

2427. Diagnosticul diferenţial al ictusului medular acut şi mielita infec-


ţioasă / Diana Găină, D. Gherman, Svetlana Pleşca [et al.] // Actualităţi în neurologie
: Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid
Gherman. – Ch., 2008. – P. 213-218 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2428. Eficacitatea preparatului Ostenil ]n tratamentul complex al gonar-


trozelor / A. Ciobanu, E. Ciobanu, M. Moşneaga, M. Cozaris // Curierul medical. –
2008. – Nr 3. – P. 44-45. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

2429. Kaukina, N. Troxevazin-magnetoforeza în tratamentul bolii vari-


coase a membrelor inferioare / N. Kaukina, L. Targon, E. Gheorghiţa // Curierul
medical. – 2008. – Nr 3. – P. 109-110 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6
tit.

2430. Melnic, E. Tratamentul osteopatic în spondilolistezele lombare / E.


Melnic, A. Ciobanu, E. Beliciuc // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 34-36 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 17 tit.

2431. Terapia osteoartrozei deformate cu Zinaxin / M. Moşneaga, A.


Moşneaga-Zoltur, L. Gafton, N. Bălănuţa // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 77-
79 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2462)

616.8 Neuropatologie. Neurologie

2432. Coşciug, Lilia. Strategii de tratament conservator a ictusului he-


moragic minor / Lilia Coşciug // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacra-
te aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P.
76-82 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit.

2433. Dimitraş, Stela. Riscul accidentului vascular repetat şi metodele


de profilaxie a lui / Stela Dumitraş // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. con-

159
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

sacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008.


– P. 225-228 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.

2434. Evaluarea perceperii subiective a verticalei posturale la pacienţii


cu fenomenul "Pushing" post-AVC / Oleg Pascal, Leonid Perjenco, Eugen Agapii
[et al.] // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de
ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 289-295 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2435. Furdui, T. Academicianul Diomid Gherman – personalitate mar-


cantă a neurologiei moderne / T. Furdui, V. Lacusta, O. Rusu // Actualităţi în neuro-
logie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad.
Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 5-8.

2436. Ganea, Mihail. Consecinţele vasculare tardive ale traumatismelor


cranio-cerebrale / Mihail Ganea // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consa-
crate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. –
P. 58-69 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2437. Gherman, D. Aspecte clinico-patogenice ale complicaţiilor neuro-


logice în spondilopatia osteoporotică sexoidă / D. Gherman, Svetlana Pleşca, Olga
Şchiopu // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de
ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 26-30 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2438. Gherman, I. Aspecte clinico-imagistice în stenoza canalului lombar


/ I. Gherman, M. Arion // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate ani-
versării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 157-
162 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2439. Groppa, Stanislav. Managementul factorilor de risc modificabili


pentru accidente vasculare cerebrale / Stanislav Groppa, Eremei Zota // Akademos.
– 2008. – Nr 3. – P. 70-74. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

2440. Hadjiu, Svetlana. Paralizia cerebrală infantilă : achiziţii de diag-


nostic precoce şi măsurile de prevenire / Svetlana Hadjiu // Actualităţi în neurologie :
Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid
Gherman. – Ch., 2008. – P. 121-133. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2441. Hemoragia intraventriculară. Abordări actuale / D. Lîsîi, A. Bodiu,


V. Timigraz [et al.] // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversă-

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

rii a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 163-170. –


Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 26 tit.

2442. Istrati, Nina. Aspectele imunologice ale patogeniei epiduritei lom-


bare fibrozante discogene / Nina Istrati // Actualităţi în neurologie : Materialele conf.
consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch.,
2008. – P. 275-279. – Rez. în bl. rom., engl.

2443. Istrati, Nina. Neuropatia în scleroza multiplă – aspecte imunologi-


ce şi electrofiziologice (reviul literaturii) / Nina Istrati, Odainic Olesea // Actualităţi în
neurologie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea
acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 31-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
: 12 tit.

2444. Lisnic, V. Algoritmul de diagnostic şi tratament al polineuropatiei


diabetice / V. Lisnic, O Misic // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacra-
te aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P.
189-197 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2445. Moldovanu, Ion. Cefaleea cervicogenă : concept şi evoluţie / Ion


Moldovanu // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80
de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 37-49. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit.

2446. Moldovanu, Ion. Sindromul de hiperventilaţie cronică din perspec-


tiva neurologiei funcţionale : cine controlează hiperventilaţia "necontrolată"? / Ion
Moldovanu, Victor Vovc // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate
aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 83-
95 : schemă. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 27 tit.

2447. Moldovanu, Ion. Sindromul picioarelor neliniştite la pacienţii cu


boala Parkinson. Prezentarea cazurilor clinice şi revista literaturii / Ion Moldovanu,
Alexandru Casapciuc // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate ani-
versării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 112-
120. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2448. Odainic, Olesea. Afectarea sistemului nervos periferic în scleroza


multiplă : (reviul literaturii) / Olesea Odainic // Actualităţi în neurologie : Materialele
conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. –
Ch., 2008. – P. 219-224. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.

161
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2449. Particularităţile clinico-termografice în patologiile


vertebroneurologice / Victor Lacusta, Agafia Moraru, Pavel Boţolin [et al.] // Actuali-
tăţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşte-
rea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 134-144 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 36 tit.

2450. Pascal, Oleg. Studiul clinico-stabilografic al tulburărilor controlului


postural la pacienţii cu hemipareză post-AVC / Oleg Pascal // Actualităţi în neurolo-
gie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad.
Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 70-75 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

2451. Rusu, O. Institutul de neurologie şi neurochirurgie (INN) – paşi şi


devenire (o istorie a timpului) / O Rusu, L. Ciobanu // Actualităţi în neurologie : Ma-
terialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid
Gherman. – Ch., 2008. – P. 9-14.

2452. Sindromul spatelui multiplu operat / Olga Şchiopu, Svetlana


Pleşca, Diomid Gherman [et al.] // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consa-
crate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. –
P. 151-156 : fig. – Rez. în bl. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2453. Specificul patternului vegetativ la copii cu sindromul paroxis-


tic/convulsiv al afecţiunilor perinatale ale sistemului nervos în primul an de viaţă /
Ludmila Ciobanu, Ion Moldovanu, Stela Odobescu [et al.] // Actualităţi în neurologie
: Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid
Gherman. – Ch., 2008. – P. 245-254 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit.

2454. Sunt oare modificările traseului EEG la pacienţii cu sincope de na-


tură epileptiformă / Galina Cornea, Lialian Vrabie, Stela Odobescu [et al.] // Actuali-
tăţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşte-
rea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 255-260. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 10 tit.

2455. Tribusean, A. Nevrozele la copii / A. Tribusean, A. David // Curie-


rul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 117-119 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2364, 2371, 2373, 2424)

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


2456. Dodiţa, P. Septicopioemia nosocomială la pacienţii de profil chi-
rurgical în municipiul Chişinău / P. Dodiţa // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P.
96-98 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

2457. Hîncu, V. Frecvenţa depistării infecţiilor urogenitale sexual trans-


misibile / V. Hîncu, V. Ciuperca // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 64-66 : tab.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2407, 2418)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


2458. Ciobanu, A. Serviciul chirurgical în Centrul Sănătăţii Familiei "Ga-
laxia" : istoria, evaluare, perspective / A. Ciobanu, M. Gumeniuc // Curierul medical.
– 2008. – Nr 3. – P. 4-5 : tab.

617.3 Ortopedie
2459. Popa, Gheorghe. Protezele peretelui abdominal anterior : alegere
dificilă = Protheses of the fore-abdominal wall : difficult choice / Gheorghe Popa //
Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P. 48-50. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


2460. Anestezia combinată spinală-epidurală în artroplastiile de şold / E.
Scraliuc, L. Cebotari, I. Dimitriu [et al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 57-
59. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

2461. By–passul extra-anatomic în chirurgia vasculară = The extra-


anatomic by-pass in vascular surgery / Andrei Castraveţ, Dumitru Tabac, Aurel Ţur-
can [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P. 37-39 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

2462. Caproş, N. Tratamentul chirurgical al traumatismelor


vertebromedulare în perioada tardivă / N. Caproş // Curierul medical. – 2008. – Nr 3.
– P. 40-42. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

2463. Conţu, Ghenadie. Operaţii simultane abdominoplastiei / Ghenadie


Conţu // Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 46-49. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 12 tit.

2464. Galearschi, Vasile. Navigarea ultrasonografică intraoperatorie în


cadrul tratamentului chirurgical al proceselor expansive endocraniene / Vasile

163
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

Galearschi // Actualităţi în neurologie : Materialele conf. consacrate aniversării a 80


de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 178-188 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 24 tit.

2465. Guţu, Eugen. Rezecţia şi reconstrucţia venoasă în


pancreatoduodenectomia pentru adenocarcinom pancreatic = Venous resection and
reconstruction during pancreatoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma /
Eugen Guţu, Dumitru Casian, Vladimir Iacub // Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P. 51-
54. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2466. Maniuc, M. Chirurgia funcţională endoscopică a patologiei inflama-


torii recidivante şi cronice a sinusurilor paranazale la copii / M. Maniuc // Curierul
medical. – 2008. – Nr 3. – P. 32-34. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

2467. Nicolau, C. R. Operaţii minim-invazive în tratamentul incontinenţei


urinare de efort la femeie : Colposuspensia IVS = The treatment of urinary inconti-
nence recurrence in women using mini-invasive operations : IVS Urethropexy / C. R.
Nicolau, D. Nicolescu, B. Szabo // Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P. 5-10. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 25 tit.

2468. Rojnoveanu, Gheorghe. Traumatismele abdominale : aspecte ac-


tuale de diagnostic şi concepţii noi de abordare = Abdominal trauma : state of art in
diagnosis and treatment / Gheorghe Rojnoveanu // Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P.
30-34. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 47 tit.

2469. Şor, E. Unele aspecte în tratamentul chirurgical al ulcerului


gastroduodenal perforat = Some aspects of the surgical treatment for perforated
gastroduodenale ulcer / E. Şor // Arta Medica. – 2008. – Nr 3. – P. 52-55. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

2470. Ţurcan, Aurel. Criterii de revasculizare chirurgicală a membrelor


inferioare prin bazinul arterei femurale profunde în afecţiuni aterosclerotice
polisegmentare la pacienţii cu ischemie critică = Surgical revascularization criteria of
the lower lime through the pool of artera femuralis profunda in patients with multifo-
cal atherosclerotic lesions and critical ishaemia / Aurel Ţurcan // Arta Medica. –
2008. – Nr 2. – P. 40-44. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 21 tit.

2471. Возможности и перспективы криохирургии в комплексном ле-


чении метастатического колоректального рака = Opportunities and prospects of
cryosurgery in complex treatment of metastatic colorectal cancer / Б. С.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Запорожченко, В. И. Шишлов, И. Е. Бородаев [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr


2. – P. 3-4. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

2472. Ремизов, В. Диагностика и хирургическое лечение хондропа-


тии надколенника. Методические рекомендации / В. Ремизов // Curierul medical.
– 2008. – Nr 3. – P. 49-51 : fig. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2389, 2473)

618 Ginecologie. Obstetrică


2473. Anestezia inhalatorie cu flux redus de gaze în operaţiile
laparoscopice ginecologice / G. Vlas, V. Tacu, I. Dimitriu, L. Bunici // Curierul medi-
cal. – 2008. – Nr 3. – P. 66-68. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

2474. Ostrofeţ, C. Noi abordări în tehnica laparoscopiei la pacientele cu


sterilitate şi cu intervenţii chirurgicale în anamneză / C. Ostrofeţ // Curierul medical.
– 2008. – Nr 3. – P. 132-135 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

2475. Rezultatele tratamentului chirurgical al patologiei genitale în Cen-


trul Sănătăţii Familiei "Galaxia" / Gh. Feghiu, V. Manea, L. Marciuc [et al.] // Curierul
medical. – 2008. – Nr 3. – P. 6-8. – Rez. în lb. engl., rusă.

2476. Stasiuc, Violeta. Evoluţia unor indici hemodinamici la parturientele


supuse diverselor metode de anestezie regională pentru operaţia cezariană = The
evolution of some haemodynamical parameters on parturients undergoing different
methods of regional anaesthesia for caesarean section / Violeta Stasiuc, Victor
Cojocaru, Sergiu Bejenaru // Arta Medica. – 2008. – Nr 2. – P. 21-24. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2477. Вагинальный кандидоз, клинические формы, методы диагно-


стики и лечения / В. Фрипту, К. Бурунсус, Ф. Пантазев [et al.] // Curierul medical.
– 2008. – Nr 3. – P. 59-64 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit.

2478. Лещинский, В. О. Невротические и сексуальные расстройства


у супругов при экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин / В. О. Лещинский
// Curierul medical. – 2008. – Nr 3. – P. 110-113 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

2479. Марчук, Л. В. Современное лечение доброкачественных за-


болеваний шейки матки / Л.В. Марчук, В. Л. Видиборский // Curierul medical. –
2008. – Nr 3. – P. 121-123. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

165
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2480. Олексич, Ирина. Как сохранить красивую осанку и прочность


костей : школа менопаузы / Ирина Олексич // Aquarelle. – 2008. – Nr 6. – P. 73 :
fot.

2481. Сравнительная оценка эффективности вагинальных суппози-


ториев Метромикон-Нео (FarmaPrim SRL) и Нео-Пенотран (Schering) при лече-
нии вагинитов смешанной этиологии = The comparative estimation of efficiency in
the treatment of vaginitis of mixt aetiology of both vaginal suppositories : Metromi-
con – Neo (FarmaPrim LTD) and Neo-Penotran (Schering) / Валентин Фрипту,
Юрий Рощин, Александр Дикусар, Анжела Павленко // Arta Medica. – 2008. – Nr
2. – P. 55-59 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2421, 2467)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
2482. Hăbăşescu, Ion. Biomasa – sursă eficientă de energie renovabilă
/ Ion Hăbăşescu // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 75-78 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2345)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice.
Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
2483. Быкова, Е. В. Анализ структуры топливоснабжения и выбро-
сов диоксида углерода в энергосекторе Молдовы с позицией энергетической
безопасности / Е. В. Быкова // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 1. –
P. 5964 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

2484. Потери активной мощности в длинных линиях при согласо-


ванных, предельных и аварийных режимах / В.К. Римский, В. П. Берзан, В. И.
Пацюк [et al.] // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 1. – P. 46-59 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

2485. Сдвоенный трехфазный регулируемый электропривод с син-


хронной векторной модуляцией / В. Олещук, Р. Прудяк, А. Сизов, Е. Ярошенко

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

// Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 1. – P. 17-22 : fig.. – Rez. în lb.


rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2488)

621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)


2486. Ермуратский, Василий. Уточнённая методика расчета режи-
мов работы солнечных нагревателей воды ёмкостного типа / Василий Ерму-
ратский, Владимир Ермуратский, П. Ермуратский // Problemele energeticii regio-
nale. – 2008. – Nr 1. – P. 36-41 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

2487. Щит, Б. М. Повышение энергетической эффективности тепло-


насосной установки на диоксиде углерода в системе комбинированного тепло-
снабжения за счет оптимизации ее системы управления / Б. М. Щит, А. А. Жу-
равлев, М. Л. Щит // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 1. – P. 7-13 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice.


Pompe de căldură
621.51/.54 Aplicaţii tehnice ale energiei pneumatice
2488. Бырладян, А. С. Ветродвигатели для ветроэлектрических
установок / А. С. Бырладян // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 1. –
P. 13-16 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
2489. Derjanschi, Valeriu. Tigrul platanului Corythucha ciliata Say
(Heteroptera, Tingidae) – specie nouă pentru fauna Republicii Moldova / Valeriu
Derjanschi // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 46-47 : fig. – Rez. în lb. engl.

2490. Tarhon, Petru. Speciile de platan naturalizat în Republica Moldo-


va / Petru Tarhon // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă.
– 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 18-22 : fot. – Rez. în lb. engl.

167
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Sti-


mulente pentru plante
(Vezi Nr 2499)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
(Vezi Nr 2493)

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
2491. Ciobanu, Constantin Gh. Constantin Mimi – militant activ pentru
dezvoltarea economică a Basarabiei, promotor al unei viticulturi moderne / Constan-
tin Gh. Ciobanu, Mihai Ursu // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie :
ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 206-242 : fot., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 238-242 (112 tit.)

2492. Gaina, Boris. Problemele strategice de dezvoltare a complexului


vitivinicol al Moldovei / Boris Gaina // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 79-81. – Rez.
în lb. engl.

2493. Gurin, Andrei. Certificarea igienică a strugurilor / Andrei Gurin //


Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 3. – P. 14-15 : fot. – Idem şi în lb.
rusă.

2494. Nicolaescu, Gheorghe. Sfaturi practice pentru viticultori şi pepini-


erişti în vederea efectuării lucrărilor în vii şi pepiniere în lunile iulie-august / Gheor-
ghe Nicolaescu, Andrei Ştirbu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 3.
– P. 19-20 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

2495. Perspectiva utilizării aviaţiei mici în viticultură / Boris Gaina, Va-


lentin Sverdlic, Valeriu Luca, Tudor Samoilenco // Viticultura şi Vinificaţia în Moldo-
va. – 2008. – Nr 3. – P. 18 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

2496. Perstniov, Nicolae. Posibilităţi de sporire a recoltelor şi de îmbu-


nătăţire a calităţii soiurilor pentru vin / Nicolae Perstniov, Ivan Şeghev // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 3. – P. 8-9 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2497. Soiuri noi de struguri de masă admise pentru testare în condiţiile


de producere ale Republicii Moldova // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. –
Nr 3. – P. 13 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

2498. Specificul cultivării viţei de vie în regiunea transnistreană / O.


Baev, G. Polzikova, S. Makeeva [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2008. – Nr 3. – P. 6-7 : fig., tab. – Idem şi în lb. rusă.

2499. Şandru, Ignat. Natura nu dă nimic pe gratis : [rolul îngrăşămintelor


la nutriţia plantaţiilor viticole] / Ignat Şandru // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2008. – Nr 3. – P. 12-13 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

2500. Topală, Şt. Poliploidicitatea soiului de viţă de vie Muscat Cannon


Hall. Date noi / Şt. Topală // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 3. – P.
10-11 : fig., fot. – Rez. în lb. rom. – Idem şi în lb. rusă.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţi-


rea animalelor domestice
636.5/.6 Păsări
2501. Вакуленко, А. Лысуха : птица из семейства пастушковых / А.
Вакуленко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 6. – P. 18-19 : fot.

2502. Чокой, О. На утиной ферме / О. Чокой // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2008. – Nr 6. – P. 5 : fot.

639.1 Vânătoare
2503. FACE : Европейская охотничья федерация // Охотник и рыбо-
лов Молдовы. – 2008. – Nr 6. – P. 4.

2504. Чокой, О. Республиканский совет : Финансовый отчет за пер-


вый квартал 2008 г. : [о работе РС Общества охотников и рыболовов] / О. Чо-
кой // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 6. – P. 2-3 : tab.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2505. Горшунов, В. Красная книга рыб Молдовы : Обыкновенный
налим / В. Горшунов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 6. – P. 24.

2506. Новицкий, Р. Жизнь пресноводной щуки : Практ. советы к лет.


сезону охоты на щуку // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 6. – P. 25-26.

169
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2507. Целихова, Илона. Легенды Молдавского ТВ : Виталий Кориц-
кий, Валериу Фрумусаки, Тамара Котосова-Саапега / Илона Целихова //
Aquarelle. – 2008. – Nr 6. – P. 136-141 : fot.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.7 Transport aerian
2508. Aviaţia civilă din Republica Moldova : o istorie de 64 de ani = Civil
Aviation of Moldova : 64- Year -Long Journey // Moldova Today. – 2008. – Nr 1. –
P.14-17 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl. – Idem : lb. rom., rusă.

2509. Pulsul Aeroportului Chişinău = The Pulse of Chisinau International


Airport // Moldova Today. – 2008. – Nr 1. – P. 20-21 : fot. – Text paral. : lb. rom.,
engl. – Idem : lb. rom., rusă.

2510. Щипакина, Ольга. Из истории становления гражданского


воздушного флота МССР (1944-1957) / Ольга Щипакина // Tyragetia : Istorie.
Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 333-338 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : p. 337-338.
(Vezi de asemenea Nr 2247, 2495)

657 Contabilitate
2511. Covaliov-Rusu, Georgeta. Capitalizarea cheltuielilor privind îm-
prumuturile : aspecte contabile / Georgeta Covaliov-Rusu // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 6. – P. 32-39 : tab.

2512. Даценко, Юрий. Рассчитываем отпускные / Юрий Даценко //


Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 6. – P. 66-68 : tab.

2513. Дима, Марчела. МСФО и НСБУ : о применении критериев


признания и оценки дохода в финансовой отчетности / Марчела Дима, Ната-
лья Цирюльникова // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 6. – P. 69-71.

2514. Недерица, Александр. О порядке составления и представле-


ния полугодовых финансовых отчетов в 2008 году / Александр Недерица //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 6. – P. 47-48.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2515. Обзор законодательных и нормативных документов : (апрель


– июнь 2008 г.) : [бух. учет и налогообложение] / обзор подгот. Геннадий Бежан
// Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 6. – P. 78-80.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2516. Aprecierea tehnologică a unor clone de struguri utilizate la produ-
cerea vinurilor – materie primă pentru spumante / Nicolae Taran, Eugenia
Soldatenco, Pavel Glavan [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr
3. – P. 22 : tab. – Bibliogr. : 6 tit. – Idem şi în lb. rusă.

2517. Compoziţia fizico-chimică a vinurilor din regiunea vitivinicolă Sud /


Emil Rusu, Leonora Obadă, Anatol Mândru [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Mol-
dova. – 2008. – Nr 3. – P. 21 : tab. – Bibliogr. : 6 tit. – Idem şi în lb. rusă.

2518. Determinarea naturalităţii vinurilor de struguri din soiuri aromate /


Elena Scorbanov, Nicolae Taran, Veronica Comanici, Oleg Bogdevici // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 3. – P. 23-24 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

2519. Duca, Gheorghe. Iniţiator al noilor direcţii ştiinţifice în enologie :


[despre acad. Boris Gaina] / Gheorghe Duca // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2008. – Nr 3. – P. 29 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

2520. Mikailov, V. Limpezirea vinurilor brute şi a sucurilor / V. Mikailov,


H. Fataliev // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 3. – P. 27 : fig. – Idem
şi în lb. rusă.

2521. Călătorie în regatul subteran de la Mileştii Mici = A Journey to the


Underground Kingdom // Moldova Today. – 2008. – Nr 1. – P. 83-86 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl. – Idem : lb. rom., rusă.

2522. Vinificaţia în Moldova şi "Oraşul Vinului" = Moldovan Wine-making


and the Wine City // Moldova Today. – 2008. – Nr 1. – P. 77-82 : fot. – Text paral. :
lb. rom., engl. – Idem : lb. rom., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2492)

171
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
2523. Chişcă, Natalia. Sursele tipologiei iconografice creştine / Natalia
Chişcă // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. –
P. 297-309. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 308.

2524. Purice, Stela. Influenţele occidentale în pictura murală a Moldovei


în a doua jumătate a secolului al XV-lea / Stela Purice // Rev. de Istorie a Moldovei.
– 2008. – Nr 2. – P. 130-137. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 136-137 (43
tit.).

2525. Stăvilă, Vera. Din istoria Şcolii şi Societăţii de Arte Frumoase


(Belle Arte) din Basarabia / Vera Stăvilă // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. no-
uă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 327-332 : fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
p. 332.
(Vezi de asemenea Nr 2648)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
2526. Hadârcă, Ion. Brâncuşi : [Constantin, sculptor rom. cu renume
mondial (1876-1957)] / Ion Hadârcă // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 134-
139.
(Vezi de asemenea Nr 2607, 2610, 2619)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2527. Mardare, Gheorghe. Andrei Sârbu şi labirintul postmodernismului
: [ca curent al picturii şi artelor plastice] / Gheorghe Mardare // Akademos. – 2008. –
Nr 3. – P. 96-99 : reprod. – Rez. în lb. engl.

2528. Prisăcaru, Vl. Simion Zamşa, un poliptic pictural de la Chişinău :


[50 de ani de la naştere] / Vl. Prisăcaru // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 90-93 :
fot.

2529. Toma, Ludmila. Constantul Dumitru Peicev : [pictor basarabean


de origine bulgară] / Ludmila Toma // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 46-
49 : fot., reprod. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


78 MUZICĂ
2530. Dumbrăveanu, Victor. Magi ai armoniilor celeste : [despre acor-
deonistul Ionel Tălămbuţă] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2008. –
Nr 6. – P. 43-45 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

2531. Eurovision song contest : A patra primăvară a Moldovei în cadrul


prestigiosului concurs = Moldova's Fourth Spring at the Prestigious Contest // Mol-
dova Today. – 2008. – Nr 1. – P. 66-69 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl. – Idem :
lb. rom., rusă.

2532. Galaicu, Violina. O viziune asupra patriotismului muzical naţional /


Violina Galaicu // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 94-95 : fig. – Rez. în lb. engl.

2533. Tamazlâcaru, Andrei. Cântă–ne, cobzare = Сыграй, кобзарь… :


[despre instrumentistul Victor Botnaru, ansamblul etnofolcloric "Tălăncuţa"] / Andrei
Tamazlâcaru // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 40-42 : fot. – Tit., text şi în
lb. engl., rusă.

2534. Usturoi, Nicolae. Harul muzical al lui Ştefan Bazatin =


Музыкальный дар Штефана Базатина : [din orăşelul Râşcani] / Nicolae Usturoi //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 50-51 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
2535. Korsunovas, Oskaras. Oskaras Korsunovas : "Trecutul ne "pro-
gramează" viitorul la toate nivelele" : [interviu cu regizorul din Lituania, laureat al
Premiului Europei pentru Noile Realizări Teatrale] / interlocutor : Anders Kreuger;
trad. din lb. fr. : Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 131-
133: fot.

2536. Tăzlăuanu, Valentina. Paradigme şi compatibilităţi : [file despre


realizările teatrelor din Moldova] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2008. –
Nr 2. – P. 115-127.

2537. Tăzlăuanu, Valentina. Premiile Europei pentru Teatru : [Ed. a 12-


a : avantext] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 3-5.

173
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2538. Литвинов, Андрей. Андрей Литвинов : Огонь, юмор,


мальчишество – да, я такой! : [интервью с ведущим солистом Молд. Театра
оперы и балета] / беседу вела Илона Целикова // Aquarelle. – 2008. – Nr 6. – P.
20-23 : fot.

2539. Лютер, Роберт. Дирижер – штучный товар : [интервью с рус-


ским дирижером класс. музыке Р. Лютерым] / записала Екатерина Зенченко //
Aquarelle. – 2008. – Nr 6. – P. 116-18 : fot.

2540. Пожар, Сергей. Яркий луч бессарабской оперы = Strălucirea


magică a Eugeniei Lucezarscki : [Евгения Лучезарчкая] / Сергей Пожар // Moldo-
va : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 34-35 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2541. Echipa olimpică a Moldovei are toate şansele să urce pe podiumul
olimpic : Beijing 2008 = The Moldovan Olympic National has fair Chances of Getting
onto the Olympic Podium // Moldova Today. – 2008. – Nr 1. – P. 98-102 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl. – Idem : lb. rom., rusă.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

2542. Maxim, Victoria. Procesarea corespondenţei de afaceri engleze-


române : [lingvistica computaţională] / Victoria Maxim // Rev. de lingvistică şi ştiinţă
literară. – 2007. – Nr 5/6. – P. 123-132. – Bibliogr. : 4 tit.

2543. Negrescu-Babuş, Inna. Observaţii privind bilingvismul / Inna


Negrescu-Babuş // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – P. 107-
113. – Bibliogr. : 5 tit.

2544. Onică, Elena. Grupurilor tematice privind perspectiva motivării le-


xicale : [onomasiologie] / Elena Onică // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007.
– Nr 5/6. – P. 118-122. – Bibliogr. : 6 tit.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


811.1 Limbi indo-europene, în general
811.135.1 Limba română
2545. Bahnaru, Vasile. Stratificarea stilistică a lexicului românesc / Vasi-
le Bahnaru // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – P. 91-106. –
Bibliogr. : 16 tit.

2546. Bulat, Ludmila. Un instrument lexicografic extrem de util : [pe


marginea vol. : Dicţionar de dificultăţi ale limbii române de Andrei Crijanovschi] /
Ludmila Bulat // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 97-99 : fot.

2547. Gorincioi, Tamara. Oglinda sufletului unui apărător al fruntariilor


de Est ale românismului : [pe marginea vol. Şi totuşi, limba română!... de Vlad
Pohilă, Ch., 2008] / Tamara Gorincioi // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 99-102 : fot.

2548. Răileanu, Viorica. Oiconimice compuse româneşti din toponimia


Transnistriei / Viorica Răileanu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr
5/6. – P. 114-117. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2544)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
2549. Bond, Michael. Un urs pe nume Paddington : (fragm.) / Michael
Bond; trad. : Simona Neagu // "a" MIC. – 2008. – Nr 5/6. – Supl.

821.135.1 Literatură română


2550. Alecsandri, Vasile. Înşiră-te, mărgărite : [legendă : fragm.] / Vasile
Alecsandri // "a" MIC. – 2008. – Nr 5/6. – Supl.

2551. Cârneci, Radu. Despre poet; Melancolie : [versuri] / Radu Cârneci


// Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 53-54.

2552. Cazimir, Otilia. Poza veche; Martie; Iulie; Interior; Înserare; Ariciul
: [versuri] / Otilia Cazimir; il. : Violeta Zabulică // Noi. – 2008. – Nr 6. – P. 8-9 : fot.

175
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2553. Eminescu, Mihai. Cu penetul ca sideful : [versuri] / Mihai Emines-


cu // Alunelul. – 2008. – Nr 5/6. – P. 18.

2554. Eminescu, Mihai. Doina / Mihai Eminescu // Biblio Polis. – 2008. –


Nr 2. – P. 47 : fot.

2555. Ivănescu, Cezar. Jeu d'amour : (Amintirea paradisului) : [versuri] /


Cezar Ivănescu; pref. : Em. Galaicu-Păun // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P.
91-92.

2556. Jugănaru, Tiberiu. Vacanţă la bunici : [versuri] / Tiberiu Jugănaru


// "a" MIC. – 2008. – Nr 5/6. – Supl.

2557. Sorescu, Marin. Lada de zestre a pădurii : [versuri] / Marin


Sorescu // Alunelul. – 2008. – Nr 5/6. – P. 19.

2558. Stănescu, Nichita. Cărăbuşul de aramă : [versuri] / Nichita


Stănescu // Alunelul. – 2008. – Nr 5/6. – P. 18.

2559. Teclici, Valentina. Jocurile verii : [versuri] / Valentina Teclici; des.


: Violeta Diordiev // Alunelul. – 2008. – Nr 5/6. – P. 18.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2560. Carp, Oleg. Bocancii fratelui meu : [povestire] / Oleg Carp // Sud-
Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 97-114.

2561. Cemârtan-Spânu, Margareta. Mărul : [povestire] / Margareta


Cemârtan-Spânu // Alunelul. – 2008. – Nr 5/6. – P. 8-9 : il.

2562. Cosniceanu, Gheorghe. La horă; Căpşuna; Bobocul : [versuri] /


Gheorghe Cosniceanu; des. : Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2008. – Nr 5/6. – P. 11
: il.

2563. Dabija, Nicolae. Cioara la moară; Curajosul; Lăcusta; Dumitriţa;


Copile; Motănaş de la oraş; Melcul : [versuri] / Nicolae Dabija; des. : Petre Gheţoi //
Alunelul. – 2008. – Nr 5/6. – P. 6-7 : il.

2564. Hadârcă, Ion. Pui de stea : [versuri] / Ion Hadârcă // "a" MIC. –
2008. – Nr 5/6. – Supl.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2565. Lari, Leonida. La Putna : [versuri] / Leonida Lari // Biblio Polis. –


2008. – Nr 2. – P. 44 : fot.

2566. Lilă, Ion. Purcelul Guiţă nu e cuminte : [povestire] / Ion Lilă; des. :
Isai Cârmu // Alunelul. – 2008. – Nr 5/6. – P. 12-14 : il.

2567. Nechit, Irina. Venele tale; Promoroacă; Rece pervazul; Gheişa;


Poate greşesc; O împuşcătură; Poem blond; Halat japonez; Călătorie; Aşa trebuie;
Rugăciune; Mai : [versuri] / Irina Nechit // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 68-
80.

2568. Proca, Ion. Scrisul : [versuri] / Ion Proca // Biblio Polis. – 2008. –
Nr 2. – P. 72.

2569. Romanciuc, Vasile. Reţetă de vacanţă : [versuri] / Vasile


Romanciuc // "a" MIC. – 2008. – Nr 5/6. – Supl.

2570. Suceveanu, Arcadie. În copilăria mea; Capitala copilăriei : [ver-


suri] / Arcadie Suceveanu // "a" MIC. – 2008. – Nr 5/6. – Supl.

2571. Tudor, Ştefan. Ieduţul deştept; Pojar; Febră; Numai ochi, numai
urechi; La scăldat; Intoxicare : [versuri] / Tudor Ştefan; des. : Sergiu Puică // Alune-
lul. – 2008. – Nr 5/6. – P. 20 : il.

2572. Ţopa, Efimia. Anuţa; Rochiţa cu buline; Albina; Hainele mici; Meş-
ter-Faur : [versuri] / Efimia Ţopa; des. : Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2008. – Nr
5/6. – P. 10-11 : il.

2573. Vieru, Grigore. Copilărie : [versuri] / Grigore Vieru // "a" MIC. –


2008. – Nr 5/6. – Supl.

821.14 Limba greacă (elenă)


2574. Kun, N. A. Zeii : [legendă] / N. A. Kun; il. : Alexei Colâbneac // Noi.
– 2008. – Nr 6. – P. 9-16. – Contin. Începutul : Nr 5.

821.161.1 Literatură rusă


2575. Алехин, И. Буду ли я одинок… : [рассказ] / И. Алехин // Охот-
ник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 6. – P. 8-11.

177
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2576. Касаткин, И. Жизнь для охоты : рассказ / И. Касаткин // Охот-


ник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 6. – P. 22-23.

821.18 Literatură albaneză


2577. Haxhia, Miranda. Cireşul lui Andi : [povestire] / Miiranda Haxhia;
des. : Violeta Diordiev // Alunelul. – 2008. – Nr 5/6. – P. 4-5 : il.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2578. Ciobanu, Inga. Jurnalul intim şi paradigma alterităţii / Inga
Ciobanu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – P. 48-51. –
Bibliogr. : 10 tit.

2579. Ciobanu, Mircea V. Despre cărţi şi despre "cărţi" / Mircea V.


Ciobanu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 81-90.

2580. Diaconu, Alina. Conceptul de dublu la Borges şi Kafka / Alina


Diaconu; trad. : Cristian Sabău // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 64-67.

2581. Gavrilov, Anatol. Limitele analizei literare : (Unitatea minimală a


structurii operei literare) / Anatol Gavrilov // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. –
2007. – Nr 5/6. – P. 52-66. – Bibliogr. : 23 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2233)

821.135.1.09 Literatură română


2582. Bunescu, Lucia. Teatrul lumii : M. Sadoveanu şi I. Druţă / Lucia
Bunescu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – P. 36-42. –
Bibliogr. : 11 tit.

2583. Galaicu-Păun, Em. Poezia despre poet. Pentru o mai dreaptă cin-
stire a lui Ion Mureşan / Em. Galaicu-Păun // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P.
24-28.

2584. Lungu, Eugen. Craii de "Corso" : [despre proza scurtă a poetului


rom. Nichita Danilov] // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 14-23.

2585. Slavici, Ioan. "Aşa era Eminescu…" / Ioan Slavici // Biblio Polis. –
2008. – Nr 2. – P. 45-46.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2586. Vrabie, Diana. Mihail Sebastian şi poetica romanului modern / Di-


ana Vrabie // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – P. 22-27. –
Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2592)

821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova


2587. Băieşu, Nicolae. Folcloristica din RASS Moldovenească : (1924-
1930) / Nicolae Băieşu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – P.
74-80. – Bibliogr. : 25 tit.

2588. Beşleagă, Vladimir. Imperativul lucidităţii : [despre creaţia poetului


Andrei Ţurcanu] / Vladimir Beşleagă // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P. 34-63.

2589. Bileţchi, Nicolae. Prilej de amintiri pioase şi reconsiderări serioase


: (80 de ani de la naşterea lui Ion Constantin Ciobanu) / Nicolae Bileţchi // Rev. de
lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – P. 15-21.

2590. Cioculescu, Şerban. "Un temperament năvalnic care scrie în fuga


condeiului" : (Observaţii asupra creaţiei literare a lui B. P. Hasdeu) / Şerban
Cioculescu // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 35-40 : fot.

2591. Corbu, Haralambie. Dimitrie Cantemir şi problema sincretismului


cultural-spiritual. Câteva repere / Haralambie Corbu // Akademos. – 2008. – Nr 3. –
P. 43-46 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2592. Corcinschi, Nina. Modelul Eminescu în publicistica lui Nicolae


Dabija / Nina Corcinschi // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – P.
43-47. – Bibliogr. : 7 tit.

2593. Dolgan, Mihail. Cuvântul şi duhul trăiesc prin credinţă : (Ion Druţă
la 80 de ani) / Mihail Dolgan // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 52-56 : fot. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 56 (4 tit.).

2594. Dolgan, Mihail. Reflecţii critice în jurul poemului "Cavaleria de


Lăpuşna" de Liviu Damian / Mihail Dolgan // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. –
2007. – Nr 5/6. – P. 3-14.

2595. Grati, Aliona. Structura dialogică a romanului "Gesturi" de Emilian


Galaicu-Păun. O perspectivă "metalingvistică" / Aliona Grati // Rev. de lingvistică şi
ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. – P. 67-73. – Bibliogr. : 7 tit.

179
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2596. Hadârcă, Ion. Poezia lui Cantemir : [Dimitrie (1673-1723)] / Ion


Hadârcă // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 47-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12
tit.

2597. Marino, Adrian. Ion Druţă la Paris / Adrian Marino // Akademos. –


2008. – Nr 3. – P. 57-58 : fot. – Rez. în lb. engl.

2598. Muntean, Mihail. Dor de Ion Druţă / Mihail Muntean // Akademos.


– 2008. – Nr 3. – P. 59 : fot. – Rez. în lb. engl.

2599. Pohilă, Vlad. "Poate cea mai complexă personalitate culturală din
Basarabia" : Nicolae Dabija la 60 de ani / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2.
– P. 83-89 : fot.

2600. Roşca, Timofei. Ispita limpezimilor infinite : [despre creaţia poetu-


lui Andrei Burac] / Timofei Roşca // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 60-66 : fot.

2601. Slutu-Soroceanu, Nina. Scrieri de leac : [file despre creaţia scrii-


torului Ion Proca] / Nina Slutu-Soroceanu // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 67-72 :
fot.

2602. Suceveanu, Arcadie. Ispita universalităţii : [despre creaţia criticu-


lui literar Mihai Cimpoi] / Arcadie Suceveanu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2. – P.
29-33.

2603. Taburceanu, Polina. Leon Donici-Dobronravov. Drama regelui


Saul / Polina Taburceanu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2007. – Nr 5/6. –
P. 28-35. – Bibliogr. : 3 tit.

2604. Ţvircun, Victor. Slujindu-şi patria cu vorba şi cu pana : 335 de ani


de la naşterea lui Dimitrie Cantemir / Victor Ţvircun; fot. : Teodor Bordeianu // Mol-
dova : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 11-13 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2582)

821.116.1.09 Literatură rusă


(Vezi Nr 2241)

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2605. Agulnicov, Serghei. Necropola medievală târzie de lângă satul
Budeşti : [municipiul Chişinău] / Serghei Agulnicov // Rev. Arheologică : ser. nouă. –
2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 339-343 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.
: p. 343.

2606. Banaru, Valeriu. Cu privire la decorul vaselor cu figuri roşii din


Nordul şi Nord - Vestul Pontului Euxin / Valeriu Banaru // Tyragetia : Arheologie.
Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 79-118 : fig., tab . – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 112-116.

2607. Boldureanu, Ana. Cronica descoperirilor monetare / Ana


Boldureanu // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. –
Nr 1. – P. 353-360: fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 359-360.

2608. Borziac, Ilie. Paleoliticul superior din spaţiul carpato-nistrean : as-


pecte culturogenetice şi cronostratigrafice / Ilie Borziac, Vasile Chirica // Tyragetia :
Arheologie. Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 9-36. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 30-35.

2609. Cercetări etno-arheologice asupra izvoarelor de apă sărată din


Moldova Subcarpatică / Marius Alexianu, Olivier Weller, Robin Brigand, Roxana-
Gabriela Curcă // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2.
– Nr 1. – P. 155-177 : fig., tab. – Rez. în lb. fr., rusă. – Bibliogr. : p. 174-176.

2610. Chiroşca, Adelaida. Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea des-


coperit la Ciocâlteni, raionul Orhei / Adelaida Chiroşca // Tyragetia : Istorie. Muzeo-
logie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 99-112 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 111.

2611. Costea, Floarea. Un fragment de coif roman descoperit în cetatea


dacică de la Racoşul de Jos-Piatra Detunată, judeţul Braşov / Floarea Costea,
Lucica Savu, Angelica Bălos // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică : ser. nouă. –
2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 267-274 : fig. – Rez. în lb. ., rusă. – Bibliogr. : p. 272-
273.

2612. David, Anatolie. Impactul vânatului omului preistoric asupra fau-


nei de vânătoare din Moldova / Anatolie David, Viorica Pascaru // Rev. Arheologică :

181
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 344-353 : des. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 353.

2613. Haheu, Vasile. Sinergetica şi getica / Vasile Haheu // Rev. Arheo-


logică : ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 155-160. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 159-160.

2614. Kaşuba, Maia. Materiale ale culturii Şoldăneşti în bazinul Nistrului


de Mijloc – observaţii preliminare / Maia Kaşuba // Tyragetia : Arheologie. Istorie
Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 37-50 : fig., tab. – Rez. în lb. germ.,
rusă. – Bibliogr. : p. 46-49.

2615. Levinschi, Alexandru. Consideraţii asupra necropolei getice de la


Dănceni / Alexandru Levinschi // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică : ser. nouă. –
2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 233-238 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p.
237-238.

2616. Leviţki, Oleg. Despre unele piese de inventar din epoca bronzului
depistate în aşezarea Trinca "Izvorul lui Luca"/ Oleg Leviţki // Rev. Arheologică : ser.
nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 138-154 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 150-154.

2617. Munteanu, Ion. Obţinerea şi prelucrarea fierului în aşezările de tip


Sântana de Mureş-Černjachov din spaţiul Pruto-Nistrean / Ion Munteanu // Rev.
Arheologică : ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 181-194 : fig. – Rez. în lb.
rom., germ., rusă. – Bibliogr. : p. 191-194.

2618. Munteanu, Octavian. Noi linii defensive cercetate în microzona


fortificaţiei Cosăuţi / Octavian Munteanu // Rev. Arheologică : ser. nouă. – 2007. –
Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 295-310 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 309-
310.

2619. Niculiţă, Ana. Cu privire la două tezaure monetare medievale din


raionul Floreşti, Republica Moldova / Ana Niculiţă Gorodenco // Tyragetia : Istorie.
Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 89-98 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 96.

2620. Niculiţă, Ion. Construcţii de suprafaţă din siturile de la Saharna /


Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Tudor Arnăut // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică :
ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 51-78 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 75-76.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2621. Niculiţă, Ion. Habitatul din prima epocă a fierului de la Saharna-


Ţiglău. Consideraţii preliminare / Ion Niculiţă, Andrei Nicic // Tyragetia : Arheologie.
Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 205-232 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 230-231.

2622. Planificarea nivelului superior de locuire din staţiunea


aurignaciană Climăuţi II de pe Nistrul Mijlociu / Ilie Borziac, Vasile Chirica, Anatolie
David, Teodor Obadă // Rev. Arheologică : ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P.
74-88 : fig. – Rez. în lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. : p. 87-88 şi în notele de subsol.

2623. Postică, Gheorghe. Spiritualitate medievală timpurie în spaţiul


pruto - nistrean / Gheorghe Postică // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică : ser.
nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 131-154 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 147-150.

2624. Postică, Iulia. Aspecte legislative privind protejarea patrimoniului


arheologic în Republica Moldova : (1945-2007) // Tyragetia : Arheologie. Istorie
Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 361-369. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 368-369.

2625. Tentiuc, Ion. Cetatea medievală de pământ de la Giurgiuleşti.


Consideraţii preliminare / Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici, Serghei Agulnicov //
Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 339-
351 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 348-350.

2626. Vornic, Vlad. Ceramica lucrată la roata din aşezările "de tip Etulia"
Cişmichioi I şi Cişmichioi II / Vlad Vornic, Larisa Ciobanu // Rev. Arheologică : ser.
nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 161-180 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., fr., rusă.
– Bibliogr. : p. 179-180.

2627. Vornic, Vlad. Obiective arheologice din epoca romană identificate


în microzona oraşului Ialoveni / Vlad Vornic, Sergiu Tabuncic // Rev. Arheologică :
ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 321-338 : fig. – Rez. în lb. rom., fr., rusă. –
Bibliogr. : p. 337-338.

2628. Zanoci, Aurel. Investigaţiile arheologice la aşezarea traco-getică


Saharna "La Şanţ" : (campania 2007) / Aurel Zanoci, Mihail Băţ // Tyragetia : Ar-
heologie. Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 253-266 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 264-265.

183
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2629. Абызова, Екатерина. О находках предметов ременной и су-


мочной гарнитуры средневекового времени с городища Екимэуць в Молдове /
Екатерина Абызова, Светлана Рябцева // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică :
ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 311-318 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : p. 316-317.

2630. Агульников, Сергей. Памятники эпохи поздней бронзы


микрозоны Верхне-Пугаченского массива : [в Пруто-Днестровском междуречье]
/ Сергей Агульников // Rev. Arheologică : ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P.
231-251 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 250-251.

2631. Власенко, Иван Г. Поздние жилые комплексы раннесредне-


векового поселения Рудь : Сорокского р-на / Иван Г. Власенко // Tyragetia :
Arheologie. Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 319-338 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 336-337.

2632. Гончарова, Ирина. Медали Карла Леберехта в коллекции На-


ционального музея археологии и истории Молдовы / Ирина Гончарова //
Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 175-178 :
fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 178.

2633. Демченко, Татьяна И. К вопросу памятников Единецкой


культурной группы / Татьяна И. Демченко // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică :
ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1. – P. 189-203 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.. –
Bibliogr. : p. 201-202.

2634. Кишлярук, Виктор. Литолого-фациальный анализ пойменных


отложений Днестра в районе поселения Чобручи и его использование в
палеогидрологических реконструкциях / Виктор Кишлярук // Rev. Arheologică :
ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 370-385 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 384-385.

2635. Курчатов, Сергей. Новые материалы сарматского времени из


Попрутья / Сергей Курчатов, Александр Левинский // Rev. Arheologică : ser.
nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 311-320 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 320.

2636. Ларина, Ольга. Крайняя восточная периферия западной


линейной керамики / Ольга Ларина, Григорий Охрименко // Rev. Arheologică :
ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 89-109 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. : p. 107-709.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2637. Медяник, Светлана И. Растительность позднего палеолита


Молдовы по палинологическим данным из археологических стоянок и гротов /
Светлана И. Медяник // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. –
Vol. 2. – Nr 1. – P. 179-188 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.. – Bibliogr. : p. 185-186.

2638. Остеологический материал из раскопок гетского городища


Столничень, 2006 г. / Тудор Арнэут, Роман Кройтор, Сергей Попович, Родика
Урсу-Наниу // Rev. Arheologică : ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 361-369
: fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 368-369.

2639. Палагута, Илья. "Биноклевидные" изделья в культуре


Триполье-Кукутень : опыт исследования категории "культовых" предметов /
Илья Палагута // Rev. Arheologică : ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 110-
137 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 134-137.

2640. Резепкин, Алексей. Поселения эпохи ранней бронзы на


Кубани / Алексей Резепкин, Бертиль Лионе // Rev. Arheologică : ser. nouă. –
2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 5-73 : fig. – Rez. în lb. rom., germ., rusă. – Bibliogr. : 3
tit.

2641. Рябцева, Светлана. К вопросу о роли венгерского фактора в


Карпато-Днестровских землях в IX-X вв. / Светлана Рябцева, Роман Рабинович
// Rev. Arheologică : ser. nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 195-230 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 226-230.

2642. Кашуба, Майя. Находки финальной бронзы и раннего


железного века из многослойных поселений Рашков XI и XII : (Левобережье
Среднего Днестра) / Майя Кашуба, Сергей Фидельский // Rev. Arheologică : ser.
nouă. – 2007. – Vol. 3. – Nr 1/2. – P. 266-281 : fig. – Rez. în lb. rom., germ., rusă. –
Bibliogr. : p. 280-281.

913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne


913(478) Geografia Republicii Moldova
2643. Германюк, Д. Д. Овраги Кахульской равнины / Д. Д. Германюк,
Ф. Н. Лисецкий, Г. Н. Сыродоев // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeo-
logie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 : Ştiinţe ale naturii. – P. 176-181 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

185
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2644. Загаровский, В. В. Облесение оврагов как средство создания


устойчивого ландшафта в условиях Республики Молдова / В. В. Загаровский //
Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 6 :
Ştiinţe ale naturii. – P. 182-190 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


929.5 Genealogie
(Vezi Nr 2665)

929.8 Drapele şi pavilioane. Steaguri. Stindarde


2645. Andrieş-Tabac, Silviu. Simbolurile Republicii Democratice Moldo-
veneşti (1917-1918). Interpretări semantice / Silviu Andrieş-Tabac // Tyragetia :
Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 291-294. – Rez. în lb.
fr., rusă. – Bibliogr. : p. 293.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
2646. Xenofontov, Ion. Istoria recentă şi istoria orală. Perspective de
abordare / Ion Xenofontov // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 2. – P. 108-
113. – Rez. în lb. engl. –Bibliogr. în note, p. 112-113 (34 tit. în lb. rom., engl.).
(Vezi de asemenea Nr 2648, 2650, 2652, 2666-67, 2671)

94(3) Istoria lumii antice


2647. Eremia, Ion. Naţiunea antică – origine, conţinut, semnificaţie / Ion
Eremia // Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică : ser. nouă. – 2008. – Vol. 3. – Nr 1.
– P. 119-130. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 129-130.
(Vezi de asemenea Nr 2668-69)

94(478) Istoria Republicii Moldova


2648. Argint, Lucia. Reflecţii istoriografice asupra particularităţilor siste-
mului administrativ rus şi moldovenesc la începutul secolului al XIX-lea / Lucia Ar-
gint // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 215-
225. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 222-225.

2649. Brihuneţ, Emanuil. Monumente comemorative medievale târzii


din spaţiul pruto-nistrean / Emanuil Brihuneţ // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 179-194 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.
: p. 192.

2650. Cernenchi, Eugen. Un incident diplomatic moldo-rus în timpul


domniei lui Ştefan cel Mare / Eugen Cernenchi // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008.
– Nr 2. – P. 38-48. – Bibliogr. în note, p. 45-48 (75 tit.).

2651. Ciocanu, Sergius. Schitul Peştera şi moşia Peştera (Orheiul


Vechi) din ţinutul Orhei : (de la primele atestări documentare până în secolul al XIX-
lea) / Sergius Ciocanu // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2.
– Nr 2. – P. 141-162 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 160-161.

2652. Cojocaru, Gheorghe. S-a întâlnit oare Pan Halipa cu Lenin la


Petrograd în 1917? : (Notiţe pe marginea participării unui reprezentant al Basarabiei
la Congr. I General al Sovietelor din Rusia) / Gheorghe Cojocaru // Rev. de Istorie a
Moldovei. – 2008. – Nr 2. – P. 3-21. – Bibliogr. în note, p. 21 (40 tit.).

2653. Constantinov, Valentin. Alianţe dinastice în Ţara Moldovei după


domniile lui Radu Mihnea / Valentin Constantinov // Rev. de Istorie a Moldovei. –
2008. – Nr 2. – P. 66-75. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 73-75 (61 tit.).

2654. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. Restituiri documentare. Un registru


bisericesc de mărturisire din secolul al XIX-lea / Silvia Corlăteanu-Granciuc //
Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 251-256 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 255.

2655. Danilov, Maria. Mişcarea Biblică în Basarabia. Contextul imperial


şi specificul local / Maria Danilov // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 239-249 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p.
248.

2656. Emilciuc, Andrei. Navigaţia comercială pe râul Nistru (anii 1812-


1853) / Andrei Emilciuc // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol.
2. – Nr 2. – P. 227-238 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 237.

2657. Eşanu, Andrei. Noi ediţii de valoare în ştiinţa istorică din Moldova
/ Andrei Eşanu // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 64-69 : fig. – Rez. în lb. engl.

2658. Gorodenco, Anatol P. Moldova de Sud în a doua jumătate a se-


colului XIV / Anatol P. Gorodenco // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 73-81. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 80.

187
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

2659. Orheiul Vechi : atingerea eternităţii… = Orheiul Vechi : the Touch


of Eternity // Moldova Today. – 2008. – Nr 1. – P. 87-93 : fot. – Text paral. : lb. rom.,
engl. – Idem : lb. rom., rusă.

2660. Ploşniţă, Elena. Unele consideraţii privind organizarea expoziţiei


permanente a Muzeului de Istorie / Elena Ploşniţă // Tyragetia : Istorie. Muzeologie :
ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 353-360. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.
: p. 359-360.

2661. Poştarencu, Dinu. Trecerea oraşului Soroca din proprietatea pri-


vată în cea a statului / Dinu Poştarencu // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă.
– 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 195-198. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 197.

2662. Serjant, Vera. Primele anunţuri "publicitare" în presa basarabeană


(1854-1899) / Vera Serjant // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. –
Vol. 2. – Nr 2. – P. 285-289. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 289.

2663. Tomuleţ, Valentin. Protestele şi revendicările populaţiei din Basa-


rabia în anii 1812-1828 / Valentin Tomuleţ // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser.
nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 43-64 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
p. 62.

2664. Ursu, Mihai. Enigmele Mănăstirii Ţâpova (Horodişte, raionul Rezi-


na) / Mihail Ursu // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 60-63 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 17 tit.

2665. Zabolotnaia, Lilia. Movilencele şi descendenţii. Pagini necunoscu-


te. Unele contribuţii la genealogia descendenţilor lui Ieremia Movilă / Lilia
Zabolotnaia // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. –
P. 27-42 : fot., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 38, 40-41.

2666. Руссев, Н. Д. "В начале и в конце благих дел" : (о трех этапах


истории Молдавии эпохи Стефана Великого) / Н. Д. Руссев // Rev. de Istorie a
Moldovei. – 2008. – Nr 2. – P. 49-65 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
64-65 (58 tit.).

2667. Цвиргун, Виктор. Похищение из Константинополя. Из истории


взаимоотношений Антиоха и Димитрия Кантимиров / Виктор Цвиргун // Rev. de
Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 2. – P. 130-146. – Bibliogr. în note, p. 145-146 (25
tit.).

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2227, 2255-56, 2311, 2632)

94(498) Istoria României


2668. Eremia, Ion. Relaţiile Principatelor Dunărene cu Imperiul Otoman
şi Rusia în viziunea unui istoric din Moscova – studiu de caz / Ion Eremia //
Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 9-26. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 24-25.

2669. Ghimpu, Vlad. Contacte şi relaţii între români şi ruşii Kievului în


secolele IX-X / Vlad Ghimpu // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. –
Vol. 2. – Nr 2. – P. 73-81. – Rez. în lb. fr., rusă. – Bibliogr. : p. 80.

2670. Postică, Elena. Figuri basarabene în Guvernele României interbe-


lice / Elena Postică // Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. –
Nr 2. – P. 319-326. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 345.

2671. Timohina, Natalia. Relaţiile dintre autohtoni şi armata rusă în


Principatele Române în anii Războiului Crimeii (1853-1856) / Natalia Timohina //
Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2. – P. 265-272. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 271.
(Vezi de asemenea Nr 2649, 2652, 2666)

94(=135.1) Istoria românilor


2672. Doroşencu, Ludmila. Cartea vieţii lui Vasile Şoimaru : [pe margi-
nea vol. "Românii din jurul României" în imagini, Ch., Prometeu, 2008] / Ludmila
Doroşencu // Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. – P. 103-106.

189
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 6-2008

Bodean, Nicolae 2235


A Bodiu, A. 2424-25, 2441
Agapii, Eugen 2364, 2434 Bodrug, N. 2408
Agulnicov, Serghei 2605, 2625 Bogdea, Larisa 2353
Alecsandri, Vasile 2550 Bogdevici, Oleg 2518
Alecu, Gheorghe 2290 Boldureanu, Ana 2607
Alexianu, Marius 2609 Bolocan, Augustina 2266
Andoni, Vitalie 2320 Bond, Michael 2549
Andreev, Alexei 2358 Bordeianu, Teodor 2604
Andrieş-Tabac, Silviu 2645 Bortă, Maria (2318)
Andronachi, Victor 2373 Borziac, Ilie 2608, 2608, 2622
Anestiadi, Vasile 2374, 2423 Boţolin, Pavel 2449
Anghelici, Gheorghe 2401 Brigand, Robin 2609
Arbuz-Spatari, Olimpiada 2321 Brihuneţ, Emanuil 2649
Argint, Lucia 2648 Brînză, Sergiu 2291
Arion, M. 2438 Bubulici, Valeriu 2625
Armeanic, Alexandru 2285 Bulat, Ludmila 2546
Arnăut, Tudor 2620 Bulbuc, Boris 2263
Bulmaga, Leonid 2227
B Bumacov, L. 2363
Babin, A. 2387 Bunescu, Lucia 2582
Baev, O. 2498 Bunici, L. 2473
Bahnaru, Vasile 2545 Burlacu, A. 2416
Balan, Oleg 2265 Burţev, Svetlana 2351
Balan, Timotei 2346 Burunsus, Vasile 2426
Balan, S. 2388, 2406 Butnaru, Leo 2233
Banaru, Valeriu 2606 Butorov, V. 2393
Baraniuc, V. 2381 Butorov, I. 2408
Batîr, Dumitru 2201 C
Băieşu, Nicolae 2342, 2587
Bălănuţă, M. 2377 Cojocaru, C. 2371
Bălănuţa, N. 2431 Calenici, E. 2399
Bălos, Angelica 2611 Candu, Teodor 2311
Bătrînu, Ion 2262 Cantemir, Antioh 2241
Băţ, Mihail 2628 Cantemir, Dimitrie (2591)
Bejenaru, Sergiu 2476 Capaţina, Grigore 2253
Beliciuc, E. 2430 Caproş, N. 2375, 2462
Berliba, E. 2360, 2368, 2402 Cârciumaru, P. 2369
Bernavschi, Antonina 2247 Cârnaţ, Teodor 2267
Beşleagă, Vladimir 2588 Cârneci, Radu 2551
Bileţchi, Nicolae 42589 Carp, Oleg 2560
Bivol, G. 2387 Casapciuc, Alexandru 2447
Bobână, Gheorghe 2241 Casian, Dumitru 2465

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Castraveţ, Andrei 2461 Colîbneac, Alexei 2562, 2572, 2574


Cazacov, Vladimir 2389, 2401 Colotescu, Marilena 2276
Cazacu, J. 2418 Comanici, Veronica 2518
Cazacu, L. 2417 Condraţchi, L. 2390
Cazimir, Otilia 2552 Constantinov, Valentin 2653
Cărbune, Radj 2238 Constantul Dumitru Peicev 2529
Cebotari, L. 2460 Conţu, Ghenadie 2388, 2406, 2463
Cemertan, Silvia 2292 Corbu, Haralambie 2591
Cemîrtan-Spînu, Margareta 2561 Corcimaru, I. 2397
Cereteu, Igor 2216 Corcinschi, Nina 2592
Cernenchi, Eugen 2650 Corlăteanu-Granciuc, Silvia 2654
Cetruş, D. 2367 Cornea, Valentina 2228
Chicaroş, Tatiana 2322 Cornea, Galina 2454
Chicu, Oleg 2310 Cortev, D. 2418
Chilian, T. 2416 Cosniceanu, Gheorghe 2562
Chioveanu, Victor 2272 Costea, Floarea 2611
Chirica, Vasile 2608, 2622 Coşciug, Lilia 2432
Chiroşca, Adelaida 2610 Covaliov-Rusu, Georgeta 2511
Chirtoacă, Natalia 2268 Cozaris, M. 2428
Chişcă, Natalia 2523 Crijanovschi, Andrei 2546
Chişlaru, S. 2395 Cristian Sabău 47
Chişlaru, L. 2206 Cucereanu, Viorica 2202
Cimpoi, Mihai 2218, (2602) Cucoş, Diana 2269-70
Ciobanu, A. 2365, 2428, 2430, 2458 Curcă, Roxana-Gabriela 2609
Ciobanu, Constantin 2491, 2589
Ciobanu, Igor 2293 D
Ciobanu, Inga 2578 Dabija, Nicolae 2563, 2592
Ciobanu, L. 2451 Damian, Liviu 2594
Ciobanu, Gh. 2491 Danilov, Maria 2655
Ciobanu, Mircea V. 2579 Danilov, Nichita 2584
Ciobanu, E. 2428 David, A. 2348, 2455, 2612, 2622
Ciobanu, Larisa 2626 Delinschi, Andrian 2349
Ciobanu, Ludmila 2453 Derjanschi, Valeriu 2489
Ciocanu, Sergius 2651 Diaconu, Alina 2580
Cioculescu, Şerban 2590 Dima, Angela 2333
Ciubotaru, Adrian 2207 Dimitraş, Stela 2433
Ciuperca, V. 2457 Dimitriu, I. 2460, 2473
Cîrmu, Isai 2566 Diordiev, Violeta 2559, 2577
Cobîltean, L. 2397 Dobrotă, L. 2383
Codreanu, Svetlana 2351 Dodiţa, P. 2456
Codreanu, I. 2398 Dolea, Igor 2294
Cojocaru, Gheorghe 2652 Dolgan, Mihail 2593-94
Cojocaru, Victor 2476 Donici-Dobronravov, Leon 2603
Cojocaru, Viorica 2337 Doroşencu, Ludmila 2672
Cojuhari, M. 2396 Druţă, Ion 2582, 2593, 2597-98
Cojuhari, Tamara 2352 Druţă, Iurie 2325

191
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

Druţă, Violeta 2325 Ghelimici, T. 2407


Duca, Gheorghe 2202, 2376, 2519 Gheorghiţa, E. 2429
Dumbrava, V. 2368, 2390-92, 2394, Ghereg, A. 2369, 2388
2397, 2402-04, 2407 Gherman, C. 2378
Dumbrava, V. T. 2360 Gherman, Diomid 2206, (2364, 2366,
Dumbrăveanu, Victor 2530 2371, 2373, 2424)
Dumitraş, Tatiana 2382 Gherman, I. 2438
Gheţoi, Petre 2563
E Ghicavîi, V. 2404
Eftodiev, E. 2424 Ghidirim, Gh. 2367, 2388, 2406
Emilciuc, Andrei 2656 Ghimpu, Vlad 2669
Eminescu, Mihai 2553-54 Gîrbu, Sergiu 2257
Eremciuc, Ghenadie 2295 Glavan, Pavel 2516
Eremei Zota 2439 Goncear, V. 2393
Eremia Ion 2647, 2668 Gorincioi, Tamara 2547
Erjiu, Ecaterina 2209 Gorodenco, Anatol P. 2658
Eşanu, Andrei 2657 Grati, Aliona 2595
Evdochimov, L. 2398 Gratii, V. 2407
Grecu, Viorica 2312
F Griciuc, Petru, 2246
Fataliev, H. 2520 Groppa, Stanislav 2439
Feghiu, Gh. 2475 Grosu, A. 2378
Ferdohleb, Alina 2361 Guceac, Ion 2272
Foca, Iurie 2318 Gumeniuc, M. 2458
Frunze, Tamara 2244б 2318 Guragata, A. 2377
Furdui, Sergiu 2275 Gurin, Andrei 2493
Furdui, Teodor 2376, 2435 Guţalov, Lilia 2332
Fuştei, Nicolae 2217 Guţu, Ala 2254
Guţu, Eugen 2465
G Guţuleac, Victor 2276
Guzun, Olesea 2338
Gafton, Marcela 2274, 2329
Gafton, L. 2365, 2381, 2431 H
Gaidău, R. 2395
Gaina, Boris 2492, 2495, (2519) Hadârcă, Ion 2526, 2564, 2596
Gal, Veronica 2296 Hadjiu, Svetlana 2440
Galaicu, Violina 2532 Haheu, Vasile 2613
Galaicu-Păun, Emilian 2555, 2583 Haiduc, Ionel (2201)
Galearschi, Vasile 2464 Harea, G. 2360, 2368
Gamurari, Vitalie 2271 Harjevschi, Mariana 2210
Gandrabur, Aliona 2326 Haxhia, Miranda 2577
Ganea, Mihail 2436 Hăbăşescu, Ion 2482
Gauthier, Laurent 2350 Hîncu, V. 2457
Gavriliuc, M. 2366 Hlipca, Petru 2277
Gavrilov, Anatol 2581
Găină, Diana 2427

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

I Manic, Gheorghe 2354


Maniuc, M. 2466
Iacub, Vladimir 2465 Manoliu, Mihai 2279
Ioviţa, Alexandrina 2273 Marciuc, L. 2475
Istrate, V. 2399-00 Mardare, Gheorghe 2527
Istrati, Nina 2442-43 Marino, Adrian 2597
Istrati, V. 2400 Martalog, P. 2377
Iurian, S. 2383 Martin, Daniel 2297
Ivănescu, Cezar 2555 Martîniuc, Constantin 2384
J Martîniuc, Cristina 2268
Matcovschi, S. 2386
Juc, Victor 2236 Maxim, Victoria 2205, 2542
Jugănaru, Tiberiu 2556 Medveţchi-Munteanu, D. 2386
K Melnic, E. 2430
Melnic, Viorel 2261
Kaşuba, Maia 2614 Mihailov, Irina 2355
Kaukina, N. 2429 Mihnea, Radu 2652
Korsunovas, Oskaras 2535 Mikailov, V. 2520
Kreuger, Anders 2535 Misic, O 2444
Kulikovski, Lidia2211 Mîndru, Anatol 2517
Kun, N. A. 2574 Mocanu, Victor 2362
Moldovanu, Ion 2445-47, 2453
L
Moraru, Agafia 2449
Lacusta, V. 2435, 2449 Moraru, Viorel 2401
Lapoşina, Emilia, 2339 Moscalu, I. 2392, 2396
Lari, Leonida 2565 Moşneaga, M. 2365, 2419, 2428, 2431
Levinschi, Alexandru 2615 Moşneaga-Zoltur, A. 2419, 2431
Leviţki, Oleg 2615 Movilă, Alexandru 2350
Lilă, Ion 2566 Mudrea, Iurie 2262
Lipcean, Sergiu 2317 Muntean, Mihail 49
Lisnic, V. 2444 Munteanu, Andrei 2356
Lîsîi, D. 2441 Munteanu, Ion 2617
Luca, Valeriu 2495 Munteanu, Octavian 2618
Lungeanu, Neculai 2278 Mureşan, Ion 2583
Lungu, Alexandru 2349 Muşet, Gh. 2417
Lungu, Eugen 2584
N
Lungu, O. 2369
Lupaşco, I. 2360, 2368, 2402, 2407 Nacu, L. 2421
Lupaşco, Iu. 2403 Nagalist, T. 2420
Neagu, Simona 2549
M
Neamţu, B. 2383
Maftei, Maria. 2255 Neamţu, M. 2383
Mahovici, I. 2406 Nechit, Irina 2567
Makeeva, S. 2498 Nedelciuc, B. 2417
Manea, V. 2475 Negrescu-Babuş, Inna 2543
Negură, Ion 2224, 2254

193
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

Nemo, Philippe 2207 Protopop, S. 2415


Nicic, Andrei 2621 Puică, Sergiu 2571
Nicoară, Igor 2349 Pulbere, Dumitru 2286
Nicolaescu, Gheorghe 2494 Purice, Stela 2524
Nicolau, C. R. 2467
Nicolescu, D. 2467 R
Niculiţă, Ana 2619 Railean, Elena 162330
Niculiţă, Ion 2620-21 Răileanu, Viorica 2548
O Redkozubov, Oleg 2348
Reev, Veronica 2224
Oancea, Iurie 2264 Reşetnicov, Artur 2298
Obadă, Leonora 2517 Revenco, V. 2379
Obadă, Teodor 2348, 2622 Rogovaia, Galina 2222
Odainic Olesea 2443, 2448 Rojnoveanu, Gheorghe 2468
Odobescu, Stela 2453-54 Romanciuc, Vasile 2569
Olărescu, Valentina 2340 Romanciuc, I. 2391
Olevschi, Marina 2341 Roşca, Timofei 2600
Omarova, O. 2418 Roşca, Vladimir 2347
Onică, Elena 2544 Rotari, M. 2384
Oprea, S. 2408 Rotaru, Anatol 2344
Ostrofeţ, C. 2474 Rotea, Nicolae 2299
Rusandu, Ion 2238
P Russu, E. 2419
Paladi, Gheorghe 2225 Rusu, Iurie. 2316
Pârţachi, Ion 2319 Rusu, O. 2206, 2435, 2451
Pascal, Oleg 2434, 2450 Rusu, Emil 2517
Pascaru, Viorica 2348, 2612 S
Pelivan, Viorica 2333
Perjenco, Leonid 2434 Sabău, Cristian 2580
Perstniov, Nicolae 2496 Sadoveanu, M. 2582
Pleşca, Svetlana 2427, 2437, 2452 Samoilenco, Tudor 2495
Pleşu, Tiberiu 2280 Sârbu, Andrei 42
Ploşniţă, Elena 2660 Savin, Anatolie 2356
Podgurschi, L. 2404 Savu, Lucica 2611
Pohilă, Vlad 2547, 2599 Săndulescu-Nicolau, Ingrid 2309
Polzikova, G. 2498 Scobioală, Genoveva 2212
Popa, Gheorghe 2281, 2459 Scorbanov, Elena 2518
Porcescu, Sergiu 2203 Scorpan, A. 2399
Postică, Elena 2670 Scraliuc, E. 2460
Postică, Gheorghe 2623 Scutaru-Guţu, Adela 2323
Postică, Iulia 2624 Sebastian, Mihail 48
Poştarencu, Dinu 2661 Serjant, Vera 2214, 2662
Prisăcaru, Vl. 2528 Simonov, Andrei 2245
Proca, Ion 2568 Slavici, Ioan 2585
Proca, Nicolae 2396, 2405 Slivca, G. V. 2379

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Slivca, M. 2379, 2384 Tcacenco, E. 2420


Slobodeniuc, Ghenadie 2239 Tcaciuc, E. 2386
Slutu-Soroceanu, Nina 2601 Teclici, Valentina 2559
Smochină, Andrei 2287 Tentiuc, Ion 2625
Soldatenco, Eugenia 2516 Timigraz, V. 2371, 2441
Sorescu, Marin 2557 Timiş, Andrei 2226
Stahi, Nadejda 2357 Timohina, Natalia 2671
Stasiuc, Violeta 2476 Timuş, Angela 2212
Stati, Vitalie 2291 Tipa, Ion 2301
Stănescu, Nichita 2558 Toderaş, Ion 2350
Stăvilă, Vera 2525 Tofan, Valentina 2331
Stratan, Veniamin 2358 Tofan-Scutaru, L. 2403
Sturza, M. 2394 Tolocichina, Svetlana 2351
Suceveanu, Arcadie 2570, 2602 Toma, Ludmila 2529
Suman, A. 2409 Tomuleţ, Valentin 2663
Sverdlic, Valentin 38 Topală, Şt. 2500
Szabo, B. 2467 Torres, Ray Virgillio 2274
Tostogan, Pavel 2247
Ş Tribusean, A. 2455
Şandru, Ignat, 2499 Troianowski, Lidia 2208
Şandru, S, 2370 Tudor, Ştefan 2571
Şchiopu, Olga 2437, 2452 Ţ
Şeghev, Ivan 2496
Şit, S. 2385 Ţăbârnă, I. 2393, 2395
Şor, E. 2469 Ţibuleac, S. 2401
Şoimaru, Vasile 2672 Ţîrdea, Teodor N. 2219
Şpac, Galina, 2246 Ţopa, Efimia 2572
Şpac, Ion 2215 Ţurcanu, Andrei 2588
Ştirbu, Andrei 2494 Ţurcan, S. 2391
Ţurcanu, Aurel. 2394, 2461, 2470
T Ţvircun, Victor 2604
Tabac, Dumitru 2461 U
Tabuncic, Sergiu 2627
Taburceanu, Polina 2603 Uncuţă, A 2206
Tacu, V. 2473 Ungureanu, Elena 2328
Tamazlâcaru, Andrei 2533 Urechean, Vitalie 2282
Tanurcova, O. I. 2416 Ursu, Ludmila 2334
Taran, Nicolae 2392, 2516, 2518 Ursu, Mihai 2491 , 2664
Targon, L. 2429 Usturoi, Nicolae 2316, 2534
Tarhon, Petru 2490
Tăbîrţă, Adrian 2300 V
Tăbîrţă, Svetlana 2327 Valuţa, A. 2417
Tălămbuţă, Ionel 42 Varzari, Pantelimon 2317
Tănase, A. 2398 Vataman, E. 2380
Tăzlăuanu, Valentina 2535-37 Vataman, V. 2395

195
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

Vetrilă, S. 2411 Блажко, Владимир 2229


Verejan, Oleg 2319 Бородаев, И. Е. 2471
Vidaicu, Mihaela 2302 Брага, Лилия 2234
Vieru, Grigore 2573 Бурунсус, К. 2477
Vlas, G. 2473 Быкова, Е. В. 2483
Vlasov, L. 2422 Бырладян, А. С. 2488
Vornic, Vlad 2626-27
Voscoboinic, Victor 2261 В
Vovc, Victor 2446 Вакуленко, А. 2501
Vrabie, Diana 2586 Видиборский, В. Л. 2479
Vrabie, Lialian2454 Визитиу, Юлияна 2305
Vrasmaş, Ecaterina 2324 Власенко, Иван Г. 2631
Weller, Olivier 2609
Г
X
Георгица, Л. Ф. 2412
Xenofontov, Ion 2647 Германюк, Д. Д. 2643
Z Гончарова, Ирина. 2632
Горшунов, В. 2505
Zabolotnaia, Lilia 2665 Грати, А. 2414
Zabulică Violeta 2552 Григориев, В. 2413
Zamşa, Simion (2528) Гричук, Петру 2248, 2252
Zanoci, Aurel 2620, 2628 Гропа, Людмила 2251
Zaporojan, Veaceslav 2288 Гуцуляк, В. 2283
Zbuchea, Alexandra 2213
Zelinski, Octavian 2256 Д
Zota, Eremei 2439 Даценко, Юрий 2512
Zotea, Natalia 2333 Дацко, Л. 2414
А Демченко, Татьяна И. 2633
Дикусар, Александр 2481
Абызова, Екатерина 2629 Дима, Марчела 2513
Агульников, Сергей. 2630 Дмитриев, Евгений 2230
Акулинин, А. 2345
Алекса, Евгения 2259 Е
Алехин, И, 2575 Ермуратский, Василий 2486
Андреев, А. В. 2343 Ермуратский, Владимир 2486
Арнэут, Тудор 2638 Ермуратский, П. 2486
Б Журавлев, А. А. 2487

Барбэнягрэ, Алексей 2303 З


Бауманис, Янис 2304 Загаровский, В. В. 2644
Бежан, Геннадий 2515 Запорожченко, Б. С. 2471
Белев, Н. Ф. 2372, 2412 Зенченко, Екатерина 2539
Берзан, В. П. 2484
Берсукер, Исаак 2204
Бертиль Лионе 54

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

И П
К Павленко, Анжела 2481
Палагута, Илья 2639
Капша, Т. 2313 Пантазев, Ф. 2477
Карпов, Трофим 2303 Пацюк, В. И. 2484
Касаткин, И. 2576 Пожар, Сергей 2540
Касым, С. 2306 Попович, Сергей 2638
Кауненко, Ирина 2232 Прудяк, Р. 2485
Кауш-Цапу, Лилия 2249
Кахульской, Овраги 2643 Р
Кашуба, Майя 2642
Кер, Людмила 2220 Рабинович Роман 2641
Кердивара, С. 2414 Раку, Жана 2336
Кишлярук, Виктор 2634 Резепкин, Алексей 2640
Корицкий, Виталий 2507 Ремизов, В. 2472
Корой, Ольга2335 Римский, В.К. 2484
Котосова-Саапега, Тамара 2507 Рощин, Юрий 2481
Кройтор, , Роман 2638 Руссев, Н. Д. 2666
Кротевичь, Ольга 2259 Рустанович, Людмила 2231
Курчатов, Сергей 2635 Рябцева, Светлана 2629б 2641

Л С

Ларина, Ольга 2636 Сандул, О. 2307


Левинский, Александр 2635 Сизов, А. 2485
Лещинский, В. О. 2478 Смыков, В. 2345
Лисецкий, Ф. Н. 2643 Сосна, А. 2306
Литвинов, Андрей 2538 Сосна, Б. 2314
Лучезарчкая, Евгения 2540 Степанов, В. 2240
Лютер, Роберт 2539 Сурдокайте, Габия 2223
Сыродоев, Г. Н. 2643
М
Т
Марчук, Л. В. 2479
Медяник, Светлана И. 2637 Тостоган, Павел 2250
Михаеску, А. 2414 Трипак, И. Е. 2372, 2412
Мокряк, Владимир 2289 Урсу-Наниу, Родика 2638
Мэржиняну, Юрий 2305 Ф
Н Федоров, Г. 2284
Недерица, Александр 2514 Фидельский, Сергей 2642
Новицкий, Р. 2506 Фрипту, Валентин 2477, 2481
Фрумусаки, Валериу 2507
О
Х
Олексич, Ирина 2480
Олещук, В. 2485 Халабуденко, О. 2308
Охрименко, Григорий 2636 Худый, А. И. 2359

197
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2008 ≡ Magazines article annals Nr 6-2008

Ц Ш
Цвиргун, Виктор 2667 Шабанова, Г. А. 2343
Целикова, Илона 2507, 2538 Шишлов, В. И. 2471
Цирюльникова, Наталья 2513 Шпак, Галина 2252
Цуркану, Игорь 2251
Цуркану, В. Ф. 2343 Щ
Цынцарь, А. Л. 2221 Щипакина, Ольга 2510
Ч Щит, Б. М. 2487
Щит, М. Л. 2487
Чокой, О. 2502, 2504
Ю
Ярошенко, Е. 2485

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt


fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2008

1. ″a"Mic. – 2008. – Nr 5/6. (lb. rom., ru- 19. Revista Arheologică. – 2007. – Nr 3. –
să). Nr 1/2.
2. Actualităţi în neurologie : materialele 20. Revista de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii
conf. consacrate aniversării a 80 ani şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. –
de la naşterea acad. Diomid Vol. 6.
Gherman. – Cg., 2008 21. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiin-
3. Akademos. – 2008. – Nr 3. ţe Politice. – 2008. – Nr 1
4. Alunelul. – 2008. – Nr 5/6. 22. Revista de Istorie a Moldovei. – 2008. –
5. Aquarelle. – 2008. – Nr 6. Nr 2.
6. Arta Medica. – 2008. – Nr 3. 23. Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară.
7. Avocatul poporului. – 2008. – Nr 4/6. – 2007. – Nr 5/6
8. Biblio Polis. – 2008. – Nr 2. 24. Revista Naţională de Drept. – 2008. –
9. Curierul medical. – 2008. – Nr 3. Nr 6.
10. Didactica Pro…. – 2008. – Nr 3. 25. Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 2
11. Economie şi sociologie. – 2007. – Nr 1; 26. Tyragetia : Istorie. Muzeologie : ser.
2. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 2.
12. Justiţia Constituţională în Republica 27. Tyragetia : Arheologie. Istorie Antică :
Moldova. – 2008. – Nr 2. ser. nouă. – 2008. – Vol. 2. – Nr 1
13. Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 6. 28. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
14. Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. 2008. – Nr 3.
15. Moldova Today. – 2008. – Nr 1. 29. Закон и жизнь. – 2008. – Nr 6.
16. Noi. – 2008. – Nr 6. 30. Охотник и рыболов Молдовы. – 2008.
17. Problemele energeticii regionale. – – Nr 6.
2008. – Nr 1.
18. Psihologie. Pedagogie specială. Asis-
tenţă socială. – 2008. – Nr 2.

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 6
IUNIE 2008 JUNE
(2718-3249)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2718. Duca, Gheorghe. Fără ştiinţă, fără procese tehnologice perfor-
mante, fără inovare nu vom putea avea o economie dezvoltată, nu vom putea să
trăim bine : discuţia cu preş. Acad. de Ştiinţe, academicianul Gh. Duca, din cadrul
emisiunii "Epicentru" de la EU TV, 16 iun. 2008, realizată de Sergiu Praporşcic /
pentru consemnare : Irina Bruma, George Iosip // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 20 iun. – P. 9.

2719. Groppa, Stanislav. Vasile Anestiadi – un nume devenit renume :


[80 de ani de la naşterea academicianului] / Stanislav Groppa // Pro farmacia. –
2008. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 1-2.

2720. Дикусар, Александр. Добро пожаловать в наномир! Там мно-


го свободного места : беседа с чл.-кор. Акад. Наук Молдовы, зав. лаб. Ин-та
прикл. физики А. Дикусар / записал Николай Любимов // Независимая Молдо-
ва. – 2008. – 6 июня. – Р. 7.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2721. Марченко, Ольга. IT- отрасль взрослеет : [аспекты рынка
програм. обеспечения] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 19
июня. – Р. 14.

2722. Моисеев, Сергей. Конкуренция за доступ в Интернет : [по


материалам "кругл. стола" "Конкуренция на рынке услуг по обеспечению

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

доступа к Интернету в Молдове", июнь 2008, Кишинэу] / Сергей Моисеев //


Экон. обозрение. – 2008. – 13 июня. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 3015)
02 BIBLIOTECONOMIE
2723. Cociurca, Elena. Unele aspecte din activitatea bibliotecilor şcola-
re din raionul Soroca / Elena Cociurca // Univers pedagogic pro. – 2008. – 5 iun. –
P. 5.

2724. Kulikovski, Lidia. Ctitor de biblioteci : [dialog cu L. Kulikovski, dir.


gen. al Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" din Chişinău] / interlocutor : Nina Slutu
Soroceanu // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 10, 12, .

2725. Lupan, Lilia. Biblioteca: păstrarea şi conservarea colecţiilor : [la


Bibl. Şt. a Acad. de Studii Economice] / Lilia Lupan // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P.
8.

2726. Rogac, R. Săptămâna Uşilor deschise la Biblioteca Publică "O.


Ghibu" / R. Rogac // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 7.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPO-


ZIŢII. MUZEE
2727. Şelariu, Adrian. Dezmăţul masoneriei moldoveneşti / Adrian
Şelariu // Moldova suverană. – 2008. – 13 iun.

2728. Чобану Николае. Реальность на ощупь : [интервью с вед.


специалистом Центр. правл. о-ва слепых Молдовы по соц., культ. и спорт.
работе Н. Чобану] / записала Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008.
– 5 июня. – Р. 19.

070 Ziaristică. Presă


2729. Bogatu, Petru. Presa pozitivă, informaţia negativă şi hârtia suga-
tivă : [pe marginea întâlnirii preş. Rep. Moldova cu reprezentanţii presei] / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 13 iun. – P. 7.

2730. Bogatu, Petru. Presa şi propaganda / Petru Bogatu // Jurnal de


Chişinău. – 2008. – 3 iun. – P. 7.

2731. Congresul al XIV-lea al Uniunea Jurnaliştilor din Moldova. Con-


gresul (13; 2008; Chişinău) Rezoluţia Congresului al XIV-lea al Uniunii Jurnaliştilor

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

din Moldova cu privire la deontologia profesională; Rezoluţie-apel către Consiliile


municipale şi raionale din Republica Moldova conduse de coaliţii democratice; Re-
zoluţia Congresului Uniunii Jurnaliştilor asupra Raportului-rechizitoriu pe fapte anti-
presă comise de guvernarea comunistă în anii 2001-2008: [30 mai 2008, Chişinău]
// Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 8.

2732. Negru, Nicolae. De ce nu există libertatea presei în RM / Nicolae


Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 13 iun. – P. 6.

2733. Pozner, Vladimir. Vladimir Pozner : "Nu există o viaţă mai intere-
santă decât cea de jurnalist" : [interviu cu jurnalistul din Rusia] / consemnare : An-
gelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 iun. – P. 4-5; Кишин.
обозреватель. – 2008. – 12 июня. – Р. 23.

2734. Владимир Воронин: Свобода прессы = это ценность всего


общества : [по поводу встречи президента Респ. Молдова с представителями
масс-медиа, 10 июня 2008] // Независимая Молдова. – 2008. – 11 июня.

2735. Западинский, Роберт. Свобода прессы : откровенного разго-


вора не получилось : [по поводу встречи президента Респ. Молдова Владими-
ра Воронина с представителями прессы] / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2008. – 20 июня. – Р. 3.

2736. Семенова (Юдович), Юлия. Нас подружила Москва : [по


следам X-го Всемир. конгресса рус. прессы, июнь 2008, Москва] / Юлия Семе-
нова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2008. – 20 июня. – Р. 8.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2737. Cosmescu, Alex. Ce nevoie avem de filosofie? / Alex Cosmescu
// Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 15. – (Supl. "Contrafort studenţesc"; Nr 5).

2738. Lahay, Ran. Filosofarea contemplativă : [art. prof. din Israel] / Ran
Lahay; trad. de Alex Cosmescu // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 19. – (Supl.
"Contrafort studenţesc"; Nr 5).

2739. Palamarciuc, Viorica. Atelierul de filosofie : [scopul şi conţinutul


activităţii atelierului de filosofie cu copiii] / Viorica Palamarciuc // Contrafort. – 2008.
– Iun. (Nr 6). – P. 18-19. – (Supl. "Contrafort studenţesc"; Nr 5).

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2740. Spinei, Angela. "... există o predispoziţie interioară de a-l asculta


pe celălalt, de a fi împreună cu celălalt în momentul dialogului ..." : [dialog cu A.
Spinei, conf. univ., consilier] / interlocutor : Alex Cosmescu // Contrafort. – 2008. –
Iun. (Nr 6). – P. 15-16. – (Supl. "Contrafort studenţesc"; Nr 5).

2741. Sprânceană, Vitalie. Filosofia cu copiii : [orientare filosofică] /


Vitalie Sprânceană // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 18. – (Supl. "Contrafort
studenţesc"; Nr 5).

159.9 Psihologie
2742. Forster, Fr. W. Stăpânirea de sine : [fragm. din "Cartea vieţii"] /
Fr. W. Forster // Făclia. – 2008. – 7, 14 iun. – P. 15; 21, 28 iun. – P. 7. – Contin.
Începutul : 19 apr.

2743. Пасечник, Виктория. Свидание с вдохновением : [интервью с


преподавателем имиджелогии в Акад. музыки, театра и изобразит. искусства
В. Пасечник] / записала Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2008. –
20 июня. – Р. 24.
(Vezi de asemenea Nr 2950)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE
2744. Singer, Peter. Un Dumnezeu al suferinţei? / Peter Singer //
Săptămîna. – 2008. – 6 iun. – P. 3.

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2745. Boaghiu, Sofian. Taina sfintei spovedanii (4) / părintele Sofian //
Natura. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 11. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

2746. Fuştei, Nicolae. Rânduiala liturghiei sf. Ioan Gură de Aur şi sf.
Vasile cel Mare / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2008. – 13 iun. – P. 7. – (Lec-
ţii de catehizare; Lecţia 34). – Cuprins : Proscomidia; Liturghia catehumenilor; Li-
turghia credincioşilor.

2747. Goreanu, Veniamin. Daniel Patriarhul Bisericii ortodoxe Române.


Foame şi sete după Dumnezeu – înţelesul şi folosul postului, editura Basilica a Pa-
triarhiei Române, Bucureşti, 2008, 246 p. : recenzie / ieromonah Veniamin Goreanu
// Curierul ortodox. – 2008. – 13 iun. – P. 6.

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

2748. Тарнакин, Владимир. Ктиторы торговли в Кишиневе бубли-


ками : [братья Федор и Анастасий Чуфли : к 150-летию Чуфлин. церкви] / Вла-
димир Тарнакин, Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 26 ию-
ня. – Р. 14.

2749. Флоринский, Николай (протоиерей). Эксперименты с граж-


данским браком : [интервью с настоятелем Свято-Георгиевской церкви, про-
тоиереем Н. Флоринским] / записала Марина Гильен // Новое время. – 2008. –
27 июня. – Р. 6.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
2750. Дорошенко, Анна. Демографический кризис, или Почему мы
себя сокращаем? / Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 12 ию-
ня. – Р. 19.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2751. Ghidirim, Gheorghe. Suntem ori ba buni de ceva? : [intelectuali-
tatea în dimensiunea socio-umană : dialog cu Gh. Ghidirim, academician] / interlo-
cutor : Ion Stici // Pro farmacia. – 2008. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 14-15.

2752. Nechit, Irina. Manipularea, un concept tentacular : [pe marginea


vol. "Manipularea în post-totalitarism", Ch., "Gunivas", 2008, coord. Mihai
Şleahtiţchi] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 27 iun. – P. 17.

2753. Tofan, Eugenia. Modelul familiei în tranziţie : [pe marginea studiu-


lui "Modelul familiei în tranziţie şi răspunsul politicilor publice la schimbări de valori
şi structuri sociale în Republica Moldova", lansat de Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţia-
tive Sociale] / Eugenia Tofan, Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 13 iun. – P. 4.

32 POLITICĂ
2754. Cubreacov, Vlad. Creştin-democraţia – câteva repere definitorii /
Vlad Cubreacov // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 13 iun. – P. 4.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2755. Олмонд, Марк. Потеря Турции : [геополит. аспекты : ст. преп.


истории в Oriel College Оксфорд. ун-та] / Марк Олмонд // Экон. обозрение. –
2008. – 13 июня. – Р. 44.

2756. Ройбу, Зиновий. Украинский гопак под польский краковяк :


[геполит. аспекты] // Koммерсант plus. – 2008. – 27 июня. – Р. 14-15.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


2757. Царан, Татьяна. Судьбы священников : [сокращ. вариант
докл. на науч.-практ. конф. "Молдавия – Россия – славянский мир: выдающие-
ся деятели"] / Татьяна Царан // Analytique Moldpresa. – 2008. – 28 июня. – Р.
20.
323/324 Politică internă
2758. Capecchi, Giancarlo. Un popor ieşit dintr-o dictatură grea, a cărei
efecte continuă să fie evidente : [aspecte soc.-pol. : interviu cu jurnalistul şi dir. ca-
nalului de televiziune SKZ 914 ital. G. Capecchi] / consemnare : Ecaterina Deleu //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 13 iun. – P. 9.

2759. Cristal, Oleg. PSD îşi cucereşte poziţiile în detrimentul populis-


mului lui Băsescu : [pe marginea alegerilor locale din România, 1 iun. 2008] / Oleg
Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 4 iun.

2760. Hadârcă, Natalia. "Ne-au despărţit banii şi hotarele" : [situaţia ro-


mânilor din satul Camâşovca, regiunea Odesa, Ucraina] / Natalia Hadârcă // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 6 iun. – P. 10.

2761. Moraru, Ion. De ce se supără cei de pe margine? : note la aniver-


sarea celor douăzeci de ani de libertate / Ion Moraru // Flux continuu : ed. de vineri.
– 2008. – 27 iun. – P. 4.

2762. Popa, Neculai. Neculai Popa : "Românismul basarabenilor dă im-


bolduri oricărui om de bună credinţă" : [interviu cu secretarul gen. al Consiliului
Mondial Român] / consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
9 iun. – P. 5.

2763. Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României de azi merită atenţia
Patriei lor istorice : [în baza studiului introd. la albumul "Românii din jurul României
în imagini", Ch., Рrometeu, 2008, 271 p.] / Vasile Şoimaru // Lit. şi arta. – 2008. –
12 iun. – P. 7.

205
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

2764. Ройбу, Зиновий. "Рейхкомиссариат Украина" пана Виктора


Ющенко : [обществ.-полит. аспекты] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. –
2008. – 13 июня. – Р. 17.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


2765. Bogatu, Petru. Comuniştii caută scăpare în limba română? : [as-
pecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 10 iun. – P. 7.

2766. Cheianu, Constantin. Armele generalului Voronin : [aspecte soc.-


pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 6 iun. – P. 6.

2767. Cheianu, Constantin. Haos cu metodă : [aspecte soc.-pol.] /


Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20 iun. – P. 6.

2768. Ciobanu, Vitalie. Despre sumbra fascinaţie a modelelor în Mol-


dova : [aspecte soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P.
3.

2769. Ciornei, Vsevolod. Epidemii de miopie şi accese de surzenie :


[aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 6 iun. – P. 2.

2770. Ciornei, Vsevolod. Despre ce se vorbeşte prin propoziţii? : [as-


pecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 20 iun. – P. 2.

2771. Ciornei, Vsevolod. Fotbal fără dribling : [aspecte soc.-pol.] /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 27 iun. – P. 2.

2772. Conţiu, Mihai. Făţărnicia şi imoralitatea "opoziţiei moldoveneşti" /


Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2008. – 20 iun.

2773. Conţiu, Mihai. R. Moldova – teatrul unui război cinic şi nemilos :


[aspecte soc.-pol.] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2008. – 24 iun.

2774. Conţiu, Mihai. Vinovaţii cu măşti de îngeri : [scurtă analiză de


fond şi de cazuri] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2008. – 5, 6 iun.

2775. Dabija, Nicolae. Începutul istoriei : (discurs rostit la manifestarea


consacrată împlinirii a 20 de ani de la declanşarea Mişcării de Eliberare Naţ.) / Ni-
colae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 1-2.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2776. Declaraţie a deputaţilor Adunării Populare a Găgăuziei : [pe mar-


ginea alegerii preş. Adunării Populare a Găgăuziei] // Moldova suverană. – 2008. –
19 iun.

2777. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : Când fiecare cetăţean de pe


malul drept va simţi că trăieşte mai bine, rezolvarea problemei transnistrene va fi o
chestiune reală şi foarte apropiată : [interviu al preş. Partidului Democrat din Mol-
dova Agenţiei "Info-Prim Neo" // Capitala. – 2008. – 4 iun. – P. 2; Столица = Capi-
tala. – 2008. – 4 июня. – P. 2.

2778. Druţă, Boris. Întrupare a zbuciumului vremii : [Sergo


Benghelsdorf, promotor al culturii evreieşti] / Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2008. – 5
iun. – P. 7.

2779. Dulgheru, Valeriu. Falşii amici ai mişcării de eliberare naţională :


[aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 3.

2780. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Respingerea iniţiativei PLDM va fi o deci-


zie împotriva cetăţenilor" : [pe marginea modif. sistemului de alegere a şefului statu-
lui : interviu acordat de preş. Partidului Liberal Democrat din Moldova agenţiei
INFOTAG] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 iun. – P. 5.

2781. Filat, Vladimir. Vladimir Filat : "O eventuală respingere a iniţiativei


de modificare a Constituţiei va fi o decizie împotriva cetăţenilor" : interviu acordat de
liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova agenţiei INFOTAG // Ziarul de Gar-
dă. – 2008. – 19 iun. – P. 4.

2782. Filip, Iulian. Am de ce blestema politica. Dar nu avem timp pentru


ură : [aspecte soc.-pol.] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 5.

2783. Forul Democrat al Românilor din Moldova. Apel al Forului De-


mocrat al Românilor din Moldova adresat partidelor politice anticomuniste, întregii
societăţi democratice din Republica Moldova : [pe marginea alegerilor parlamentare
din anul 2009 : din 3 iun. 2008] // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 1.

2784. Forul Democrat al Românilor din Moldova. Declaraţia Forului


Democrat al Românilor din Republica Moldova la împlinirea a 20 de ani de la crea-
rea Mişcării Democratice pentru Susţinerea Restructurării – Frontul Popular : [din 3
iun. 2008] // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 1.

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

2785. Gorincioi, Radu. Radu Gorincioi : "Soluţionarea viabilă a diferen-


dului transnistrean nu poate avea loc fără democratizarea şi europenizarea Repu-
blicii Moldova" : [interviu acordat Agenţiei de ştiri Info-Prim Neo de către drul în şti-
inţe politice] // Capitala. – 2008. – 4 iun. – P. 2; Столица = Capitala. – 2008. – 4
июня. – P. 2; Democraţia. – 2008. – 10 iun. – P. 4.

2786. Guma, Valeriu. Eu cred în coincidenţă : interviu cu V. Guma, de-


putat în Parlament / a dialogat Svetlana Cara // Democraţia. – 2008. – 10 iun. – P.
11.

2787. Lisnevschi, Ian. Ian Lisnevschi : "Fracţiunea parlamentară a co-


muniştilor intermediază tranzacţii comerciale" : [interviu cu comentatorul politic] /
consemnare : Vlad Negru // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 27 iun. – P. 9.

2788. Moraru, Haralambie. Basarabia la răscruce : (Acum douăzeci de


ani şi Acum) / Haralambie Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 26 iun. – P. 3.

2789. Nantoi, Oazu. Transnistria – cineva minte ... : [pe marginea con-
flictului transnistrean] / Oazu Nantoi // Democraţia. – 2008. – 10 iun. – P. 2.

2790. Prosperitate, Stabilitate, Dreptate : platforma electorală a Partidu-


lui Social Democrat : [aprob. La Congresul al XI-lea al PSD, 19 apr. 2008, Chişinău]
// Buletin informativ al Partidului Social Democrat. – 2008. – Iun. (Nr 1). – P. 1, 3-8.

2791. Roşca-Tuchilatu, Nadejda. Scrisoarea unei mame: [aspecte


soc.-pol. : scris. mamei poetei Leonida Lari] / Nadejda Roşca-Tuchilatu // Lit. şi arta.
– 2008. – 26 iun. – P. 6.

2792. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) : [fragm.
din vol. cu acelaşi tit.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 6,
13, 20, 27 iun. – P. 5. – Contin. Începutul : 2 mart. 2007.

2793. Urecheanu, Serafim. "Viitoarea guvernare va fi una democratică"


: [interviu cu S. Urecheanu, liderul Alianţei "Moldova Noastră" : preluat din ziarul
"Mold. vedomosti"] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 13 iun. – P. 4, 6; Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 13 июня. – P. 5, 7.

2794. Аронов, Роман. Как общий дом превратился в яблоко раздо-


ра : [интервью с исп. дир. Ассоц. еврей. орг. и общин Респ. Молдова Р. Ароно-
вым] / записала Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 7 июня.
– Р. 6.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2795. Доронин, Владимир. Гагаузское Ватерлоо : [по результатам


выборов в Нар. Собр. Гагаузии] / Владимир Доронин // Коммерсант plus. –
2008. – 20 июня. – Р. 7.

2796. Дьяков, Дмитрий. Дмитрий Дьяков : "Когда каждый гражда-


нин с правого берега почувствует, что живет лучше, урегулирование придне-
стровской проблемы станет реальностью" : [интервью пред. Демократ. партии
Молдовы агентству Info-Prim Neo] // Новое время. – 2008. – 6 июня. – Р. 2.

2797. Западинский, Роберт. Время крайностей, или Страсти-


мордасти по власти : [обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Ком-
мерсант plus. – 2008. – 13 июня. – Р. 3.

2798. Западинский, Роберт. Ключ без права передачи : [обществ.-


полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 6 июня. –
Р. 3.

2799. Караман, Александр. "Молдова исчерпала кредит доверия" :


[о развитии молдо-приднестр. отношений] / Александр Караман // Коммерсант
plus. – 2008. – 6 июня. – Р.15.

2800. Кендигелян, Михаил. Накануне нового переворота : [интер-


вью б. спикера Нар. собр. М. Кендигеляна агентству Ника-пресс] // Коммерсант
plus. – 2008. – 6 июня. – Р. 6.

2801. Косарев, Валерий. Молдавская трагедия. Время собирающих


камни… за пазуху : [обществ.-полит. аспекты] / Валерий Косарев // Коммер-
сант plus. – 2008. – 20 июня. – Р. 5.

2802. Мустяцэ, Георгий. Семь лет в трясине бед : [обществ.-полит.


аспекты] / Георгий Мустяцэ // Коммерсант plus. – 2008. – 6 июня. – Р. 5.

2803. Нантой, Оазу. Кто-то обманывает : [приднестр. пробл.: интер-


вью молд. политолога О. Нантой агентству Info-Prim Neo] // Новое время. –
2008. – 6 июня. – Р. 2.

2804. Рылеев, Денис. Цунгцванг в Гагаузии : [по результатам вы-


боров в Нар. собр. Гагаузии] / Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. – 2008. –
26 июня. – Р. 3.

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

2805. Сабий, Федор. В единой семье народа страны : [интервью с


пред. Болгар. общины Молдовы Ф. Сабий] / записал Дмитрий Сидоров // Не-
зависимая Молдова. – 2008. – 5 июня.
(Vezi de asemenea Nr 2977)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2806. Aderarea Ucrainei la NATO este "o decizie strict independentă a
Guvernului şi a poporului ucrainean" // Democraţia. – 2008. – 24 iun. – P. 6.

2807. Berbeca, Veaceslav. Summit european dominat de problema rati-


ficării Tratatului de la Lisabona : [19-20 iun. 2008, Bruxelles] / Veaceslav Berbeca //
Democraţia. – 2008. – 24 iun. – P. 7.

2808. Beyer, John. John Beyer : "Nu poţi să dai toată vina pe aşezarea
geografică" : [interviu cu Ambasadorul britanic la Chişinău] / consemnare : Sorina
Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5 iun. – P. 5.

2809. Corlăţean, Titus. Ce statut are Moldova în relaţie cu UE? : [inter-


viu cu T. Corlăţean, euro-parlamentar, Christiane Hohmann, purtătoarea de cuv. a
Comisarului UE pentru relaţii externe şi Christina Gallach, purtătoare de cuv. a lui
Javier Solana, secretar gen. pentru politici de securitate] / p. realizată de Alina Ra-
du // Ziarul de Gardă. – 2008. – 19 iun. – P. 5.

2810. Cristal, Oleg. Extinderea UE din nou sub semnul întrebării / Oleg
Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 25 iun.

2811. Ellemann-Jensen, Uffe. Irlanda trebuie să se retragă : [pe margi-


nea votului pentru Tratatul de la Lisabona : art. ex-ministrului de Externe al Dane-
marcei] / Uffe Ellemann-Jensen // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 iun. – P. 5.

2812. Grund, Malfred. Malfred Grund : Noi trebuie să realizăm penulti-


mele lucruri, pentru că de ultimele are grijă Dumnezeu : interviu cu deputatul din
Bundestagul German, preş. Grupului de prietenie Germania – Republica Moldova /
interviu realizat de Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 13
iun. – P. 4.

2813. Haas, Richard. 1-2. Lumea în epoca non-polarităţii / Richard


Haas // Săptămîna. – 2008. – 13, 20 iun. – P. 3.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2814. Mikko, Marianne. Despre geografie, hotare şi porţi deschise : in-


terviu cu M. Mikko, preş. Com. de cooperare parlamentară Moldova – UE / p. reali-
zată de Alina Radu // Ziarul de Gardă. – 2008. – 19 iun. – P. 5.

2815. Roşca, Iurie. 20 de ani împreună : [pe marginea lucr. conf. intern.
"Căderea zidului Berlinului: de la Budapesta până la Vilnius", 5-6 iun. 2008, Vilnius,
Lituania] / Iurie Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 13 iun. – P. 3.

2816. Галин, Александр. Про-российская Молдова или антирос-


сийская коалиция? : [приднестр. конфликт в междунар. контексте] / Александр
Галин // Коммерсант plus. – 2008. – 27 июня. – Р. 8.

2817. Маркедонов, Сергей. СНГ-2 : окно в Европу? / Сергей Марке-


донов // Коммерсант plus. – 2008. – 13 июня. – Р. 13.

2818. Под знаком "поиска взаимоприемлемых решений" : [по поводу


неформ. саммита глав государств СНГ и Междунар. экон. форума, 6 июня
2008, Санкт-Петербург] // Коммерсант plus. – 2008. – 13 июня. – Р. 12.

2819. Путин, Владимир. Владимир Путин не стеснялся в ответах :


[сокр. вариант интервью премьер-министра России фр. газете "Mond"] // Ком-
мерсант plus. – 2008. – 6 июня. – Р. 2.

2820. Роль США и ЕС в политических процессах в СНГ // Коммер-


сант plus. – 2008. – 13 июня. – Р. 13. – Продолж. следует.

2821. Рылеев, Денис. Возможности и вызовы региональной синер-


гии : [по поводу междунар. конф. "Региональное сотрудничество: возможно-
сти, вызовы и синергия", 17 июня 2008, Кишинэу] / Денис Рылев // Кишин. обо-
зреватель. – 2008. – 19 июня. – Р. 3.

2822. Рылеев, Денис. Новая роль СНГ : [по поводу встречи глав го-
сударств СНГ в рамках 12-го Петербург. междунар. экон. форума] / Денис Ры-
леев // Кишин. обозреватель. – 2008. – 5 июня. – Р. 3.

2823. Сакович, Василий. Курс - верный, полет – нормальный : ин-


тервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Беларуси в Молдове В. Сакович / вопро-
сы задавал Эдуард Шалимов // Кишин. новости. – 2008. – 27 июня. – Р. 2.

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

2824. Симитис, Константинос. Неизбежное возрождение европей-


ской интеграции : [ст. б. премьер-министра Греции] / Константинос Симитис //
Экон. обозрение. – 2008. – 27 июня. – Р. 44.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2825. Lupan, Vlad. Vlad Lupan : "RM nu trebuie să-şi limiteze opţiunile
de securitate" : [context intern.: interviu cu membrul echipei de negociatori pentru
diferendul transnistrean între anii 2002-204] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Tim-
pul de dimineaţă. – 2008. – 23 iun. – P. 4-5.

2826. Roşca, Victor. Partidul Liberal Democrat din Moldova continuă


bătălia pentru drepturile omului : cazul micului trafic de frontieră : (interviu cu V.
Roşca, secretar gen. al PLDM) // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 13 iun. – P. 8.

2827. Rusnac, Gheorghe. Încercăm să ajungem peste tot unde se află


cetăţenii noştri care muncesc în Italia : [interviu cu Gh. Rusnac, ambasador al Rep.
Moldova în Italia] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 20 iun. – P. 6, 10.

2828. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Agenda legislativă europeană a


avansat în Parlament datorită vicepreşedintelui Parlamentului, Iurie Roşca : fragm.
din discuţia lui Sergiu Praporşcic cu analistul politic şi comentatorul intern. în cadrul
emisiunii Epicentru de la EUTV, 20 iun. 2008 / pentru conformitate : George Iosip //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 20 iun. – P. 4.

2829. Западинский, Роберт. Угол падения равен углу отражения :


[по поводу визита делегации правительства Респ. Молдова в Москву, июнь
2008] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 27 июня. – Р. 3.

329 Partide şi mişcări politice


2830. Grigorciuk, Pavel. O altă Europă începe în Moldova : [pe margi-
nea lucr. conf. Partidului Stânga Europeană "ParlaCon-2008", 31 mai – 1 iun. 2008,
Chişinău] / Pavel Grigorciuk // Comunistul. – 2008. – 6 iun. – P. 5; Коммунист. –
2008. – 6 июня. – Р. 5.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


2831. Baltaga, Sergiu. Investiţiile în tineret constituie perspectiva Re-
publicii Moldova : interviu cu S. Baltaga, preş. Asoc. Studenţii AMN // Alianţa Mol-
dova Noastră. – 2008. – 20 iun. – P. 5.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2832. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : "Nu putem avea preţuri la


nivel european, iar salarii şi pensii mizere ..." : [interviu cu liderul Partidului Social
Democrat : reluat din ziarul "Jurnal de Chişinău", 25 apr. 2008 ] // Buletin informativ
al Partidului Social Democrat. – 2008. – Iun. (Nr 1). – P. 2.

2833. Cărbune, Anatolie. Declaraţia unui fost social-democrat : [pe


marginea procesului de fuzionare a mişcărilor politice] / Anatolie Cărbune // Flux
continuu. Anchetă. – 2008. – 12 iun. – P. 2; Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. –
13 iun. – P. 2.

2834. Ceka, Ion. PDM este una dintre puţinele formaţiuni politice care
are un viitor : interviu cu I. Ceka, copreş. Al org. raionale PDM Cahul / a dialogat
Svetlana Cara // Democraţia. – 2008. – 3 iun. – P. 11.

2835. Garbuz, Mihail. Crearea Partidului Patrioţii Moldovei – o cerinţă a


vremii : [rap. prez. la Congresul de constituire a PPM, 24 mai. 2008, Chişinău : cu
presc.] / Mihail Garbuz // Moldova Mare. – 2008. – 3 iun.

2836. Grosu, Lora. Partidul Democrat pune suflet în ceea ce face : in-
terviu cu L. Grosu, secretarul Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Mol-
dova / interviu realizat de Svetlana Cara // Democraţia. – 2008. – 24 iun. – P. 11.

2837. Klipii, Igor. Partidul Democrat are experienţă în trecut, cunoştinţe


în prezent şi idei pentru viitor : interviu cu I. Klipii, vicepreş. al Partidului Democrat
din Moldova / a dialogat Svetlana Cara // Democraţia. – 2008. – 17 iun. – P. 11.

2838. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : "Unificarea social-democraţilor


este cerinţa cetăţenilor" : [interviu cu secretarul gen. al Partidului Social Democrat]
// Buletin informativ al Partidului Social Democrat. – 2008. – Iun. (Nr 1). – P. 2.

2839. Negru, Nicolae. De ce PPCD nu trebuie tratat ca PCRM / Nicolae


Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17 iun. – P. 6.

2840. Partidul Popular Creştin Democrat, 20 de ani de luptă şi dăruire :


[materiale prez. şi destinate celui de-al 10-lea Congres al PPCD, 1 iun. 2008, Chi-
şinău] // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 6 iun. – P. 6-8. – Cuprins : Noi
apreciem înalt poziţia voastră constructivă în politica internă şi lăudăm obiectivele
voastre europene / Wilfried Martens; Partidul Popular Creştin Democrat a fost în
ultimele două decenii în avangarda transformărilor din Moldova / John Campbell,
John Shimkus; Suntem bucuroşi să-i vedem pe membrii PPCD cum cresc profesio-
nal / John Conlan; Destinul PPCD, succesul său electoral şi impactul său asupra

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

politicii din Moldova sunt urmărite cu atenţie aici, lîn Luxemburg / Francois Biltgen;
Suntem mândri că alături de PPCD facem parte din familia politică a Partidului Po-
pular European / Boris Tarasiuk; Urăm succes deplin PPCD la alegerile generale
din anul 2009 / Andrius Kubilius; PPCD împărtăşeşte tradiţiile democratice europe-
ne / Vyacheslav Kyrylenko; Am servit cu dragoste şi dedicaţie valorile naţionale şi
democratice / Iurie Roşca; PPCD, expresia politică a spiritului moral de afirmare a
libertăţii : proclamaţia Congresului al X-lea al PPCD; Suntem echipa care am rezis-
tat în timp pentru că nu ne-am lăsat moleşiţi de şarpele îndoielii / Ştefan
Secăreanu; PPCD îşi reconfirmă calificativul de partid de avangardă / Alexandru
Corduneanu; Noua generaţie este şi va fi echipa de sprijin necondiţionat şi fără
echivoc a Partidului Popular creştin Democrat / Victor Ciobanu; Partidul Popular
Creştin Democrat a contrapus Curajul înspăimântătorului mecanism politic, ideolo-
gic şi militar al imperiului sovietic / Monica Babuc.

2841. Primul Congres al Partidului Patrioţii Moldovei : [24 mai 2008,


Chişinău] // Moldova Mare. – 2008. – 3 iun. – Cuprins : Crearea Partidului patrioţii
Moldovei – o cerinţă a vremii : rap. dlui Mihail Garbuz, preş. Biroului Organizatoric
al MP "Patrioţii Moldovei"; Cu privire la programul şi statutul Partidului Patrioţii Mol-
dovei : rap. dlui V. Stati la Congresul Constitutiv al Partidului Patrioţii Moldovei.

2842. Roşca, Iurie. "Să nu aşteptăm laude de la duşmani, ci să învăţăm


cea mai profundă lecţie creştină: fă bine şi nu aştepta răsplată" : (var. presc. a dis-
cursului de încheiere a lui Iu. Roşca ţinut la Congresul al 10-lea al Partidului Popu-
lar Creştin Democrat) // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 13 iun. – P. 7; 20
iun. – P. 2.

2843. Stati, Vasile. Cu privire la programul şi statutul Partidului Patrioţii


Moldovei : rap. la Congresul de constituire al PPM, 24 mai 2008, Chişinău] / Vasile
Stati // Moldova Mare. – 2008. – 3 iun.

2844. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "Alianţa "Moldova Noas-


tră" va prelua puterea în 2009" : din rap. politic de bază prez. la Congresul al 7-lea
extraordinar al Alianţei "Moldova Noastră" de către preş. partidului : [7 iun. 2008,
Chişinău] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 13 iun. – P. 3.

2845. Косарев, Валерий. Два в одном : "сено" и "солома" новой


программы ПКРМ. 3. Псевдомарксисты в роли жрецов "священной коровы"; 4.
Bоронинцы в роли баранов перед "тесными вратами" / Валерий Косарев //
Коммерсант plus. – 2008. – 6 июня. – Р. 4; 13 июня. – Р. 6.– Ст. 1: 23 мая.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2846. Ройбу, Зиновий. Без региональных партий не будет лояль-


ных центру регионов / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2008. – 13 июня. –
Р. 15.

2847. Ткач, Анна. Анна Ткач : "Наша цель – достойная жизнь граж-
дан в собственной стране" : [ст. лидера партии "Единая Молдова"] // Коммер-
сант plus. – 2008. – 13 июня. – Р. 4-5.

2848. Ткач, Анна. Стать едиными и победить : [интервью агентству


"Ника-пресс" лидера движения "Молдова унитэ" А. Ткач] // Коммерсант plus. –
2008. – 20 июня. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2790)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2849. Евстратьев, Сергей. Общественный интерес и несводимость
: [по поводу презентации кн. "Основания смешанной экономики : экон. социо-
динамика", авт. : Руслан Гринберг, Александр Рубинштейн] / Сергей Евстрать-
ев // Независимая Молдова. – 2008. – 5 июня.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2850. Chiriac, Petru. Cum muncim şi cât primim : [art. vicepreş. Confe-
deraţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / Petru Chiriac // Vocea poporului. – 2008.
– 27 iun. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 27 июня. – Р. 4.

2851. Саинчук, Сергей. Сергей Саинчук : "Законодательство не за-


прещает выезд молдавских граждан на работу, но акцент мы делаем на их
возвращение" : [интервью с министром экономики и торговли Респ. Молдова] /
записала Елена Подолян // Кишин. обозреватель. – 2008. – 12 июня. – Р. 1, 5.
(Vezi de asemenea Nr 3057)

331.105.44 Sindicate
2852. Eni, Dumitru. Împreună, facem o echipă bună : interviu cu D. Eni,
preş. Comitetului Raional Drochia al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei / a dialogat
Raluca Rădulescu // Făclia. – 2008. – 28 iun. – P. 4. – Va urma.

2853. Hâncu, Mihail. Forul de la Geneva a promovat onoarea şi demni-


tatea muncii : [pe marginea participării la Conf. an. a Org. Intern. a Muncii, Geneva,

215
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

1-13 iun. 2008] / Mihail Hâncu // Vocea poporului. – 2008. – 20 iun. – P. 2; Голос
народа. – 2008. – 20 июня. – Р. 2.

2854. Manea, Leonid. Sindicatele – instituţie fundamentală a democra-


ţiei : [interviu cu L. Manea, preş. Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] //
Vocea poporului. – 2008. – 6 iun. – P. 1-3; Голос народа. – 2008. – 6 июня. – Р.
1-3.

2855. Mazepa, Claudia. Sindicaliştii chişinăuieni îngrijoraţi de soarta


cadrului didactic : [expozeu al rap., prez. în cadrul şedinţei plenare a Consiliului
municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Claudia Mazepa // Făclia. –
2008. – 14 iun. – P. 7.

2856. Reintegrarea mişcării sindicale : ce am semănat şi ce culegem? //


Vocea poporului. – 2008. – 6 iun. – P. 3-5; Голос народа. – 2008. – 6 июня. – Р.
3-5. – Cuprins: Un proces inevitabil / Iurie Spivacenco; Multe chestiuni au rămas
nerezolvate / Victor Onici; Nu suntem mai atractivi / Boris Babici; Unificarea trebuie
să conducă la consolidarea sindicatelor la nivelul ramurilor / Victor Talmaci; Pledăm
pentru unificare la nivel ramural / Ion Bulat; Nu pot da un răspuns univoc / Raisa
Zatonschin; Scopul nostru: să sporim puterea de cumpărare a salariilor / Ion
Pârgaru; Avem mai multă încredere în rostul activităţii noastre / Natalia Suboci; Să
folosim ceea ce a fost pozitiv în ambele confederaţii / Ana Selina; Suntem mai pu-
ternici! / Pintilie Visan; Vrem mai multă transparenţă / Tudor Mocanu; Toate por-
nesc de la organizaţia primară / Anatolie Leahu; Noi, sindicaliştii de rând, suntem
pasivi / Igor Costiuc.

2857. Sindicaliştii nu doresc să bată în retragere : [materiale prez. în


cadrul întrunirii activului republ. al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, 23 iun. 2008] //
Vocea poporului. – 2008. – 27 iun. – P. 2; Голос народа. – 2008. – 27 июня. – Р.
2. – (Supl. "Lumina"; Nr 6). – Cuprins : Ne-am săturat să ne tot căciulim / Mihai
Paladi; Declaraţiile, sesizările, petiţiile nu mai au rost / Silvia Voloşciuc; Parteneria-
tul social - domeniu virtual? / Dumitru Eni; Nu sunt un populist / Leonid Manea.

2858. Sindicatul şi provocările timpului : [materiale prez. în cadrul conf.


practico-şt. "Sindicatele pentru o societate în schimbare", 24-25 iun. 2008, Chişi-
nău] // Vocea poporului. – 2008. – 27 iun. – P. 3-4; Голос народа. – 2008. – 27
июня. – Р. 3-4. – (Supl. "Lumina"; Nr 6). – Cuprins : Optăm pentru o societate în
schimbare / Ion Bulat; Convenţia OIM Nr 87: realităţile implementării / Natalia
Matcaş; Imaginea şi reputaţia organizaţiei sindicale / Alexandra Bălănel; Perspecti-
va mişcării sindicale este stabilitatea / Victor Sânchetru; Valoarea juridică a Con-

216
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tractului colectiv de muncă / Ion Pocaznoi; Rezoluţia Conferinţei practico-ştiinţifice


"Sindicatele pentru o societate în schimbare".

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
2859. Creţu, Dumitru. ORTOFOTO face ordine în sistemul cadastral din
ţară : [interviu cu D. Creţu, dir. gen. al într. cu capital străin "Blominfo Banatit" SRL,
filială a Grupului BLOM ASA Norvegia, lider mondial în domeniul cadastral] / con-
semnare : Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2008. – 24 iun.

2860. Чобану, Виталие. "Меня всегда привлекали масштабные


проекты" : интервью с В. Чобану, президентом холдинга с иностр. капиталом
ADAF GRUP / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 13 ию-
ня. – Р. 36.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2861. Schwab, Klaus. Pentru o implicare socială a companiilor / Klaus
Schwab // Săptămîna. – 2008. – 27 iun. – P. 3. – Va urma.

336 Finanţe
2862. Bejenaru, Lia. Agricultura autohtonă este închisă investiţiilor stră-
ine : [interviu cu L. Bejenaru, consultant Ascent Group în Moldova] / consemnare :
Alex Luca // Flux continuu. Economic. – 2008. – 16 iun. – P. 3.

2863. Bursa de Valori a Moldovei este afectată de criza de pe piaţa in-


ternaţională : analiză de Agenţia de Rating şi Estimare Estimator-VM // Eco. –
2008. – 11 iun. – P. 8.

2864. Damian, Oleg. Factoringul începe să fie perceput ca o soluţie fi-


nanciară pentru tot mai multe companii : [interviu cu O. Damian, dir. companiei de
factoring NFC-Moldfactor] / consemnare : Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 25 iun. –
P. 5.

2865. Ursu, Dumitru. Moldova nu poate fi o insulă de inflaţie joasă, în


situaţia în care în ţările din jur inflaţia e înaltă : [interviu acordat de D. Ursu, preş.
Asoc. Băncilor din Moldova, Agenţiei InfoMarket] // Eco. – 2008. – 25 iun. – P. 8-9.

2866. Вальков, Сергей. Банк процветает только вместе с клиента-


ми :[о деятельности "Banca Socială"] / Сергей Вальков // Кишин. обозреватель.
– 2008. – 5 июня. – Р. 9.

217
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

2867. Делонг, Д. Брэдфорд. Банкротство игрока : капитал и экон.


рост : [ст. проф. экономики в Калифорн. ун-те в Беркли] / Д. Брэдфорд Делонг
// Экон. обозрение. – 2008. – 6 июня. – Р. 40.

2868. Дурлештяну, Марианна. Молдова: взгляд из Лондона и из-


нутри : интервью министра финансов Молдовы М. Дурлештяну / записал Ми-
лена Иванова // Кишин. обозреватель. – 2008. – 5 июня. – Р. 5.

2869. Такий, Александр. Валютный рынок на саморегулировании /


Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 20 июня. – Р. 4.

2870. Такий, Александр. Девять пунктов для комитета по монито-


рингу : [пробл. развития фин.-банков. сектора Молдовы] / Александр Такий //
Экон. обозрение. – 2008. – 13 июня. – Р. 4.

2871. Такий, Александр. Неоднозначные последствия обязатель-


ного резервирования : [для коммерч. Банков] / Александр Такий // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 6 июня. – Р. 4.

2872. Укрепление лея спровоцирует обвал молдавской экономики /


записала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 27 июня. – Р. 2. – Со-
держ.: "Спекулятивный финансовый пузырь лопнет как раз к выборам" : [ин-
тервью с дир. IDIS Viitorul Вячеславом Ионицэ]; "Компетентная дискуссия и
совместные действия" : [интервью с экономистом Татьяной Ларюшиной];
"Черного вторника" не будет" : [интервью с экс вице-премьер министром Алек-
сандром Муравски].

2873. Урсу, Думитру. Борьба с инфляцией : игра в одни ворота :


[интервью пред. Ассоц. банков Молдовы Д. Урсу агентству InfoMarket ] / запи-
сал Андрей Осояну // Кишин. обозреватель. – 2008. – 26 июня. – Р. 8.

2874. Шикирлийская, Татьяна. Финал большой истории : [пробл.


развития инвестиц. фондов в Молдове] / Татьяна Шикирлийская // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 7 июня. – Р. 5.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
2875. Таран, Ангелина. Тайное оружие Австрии : [кризис виноделия
в Австрии] / Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2008. – 20 июня. – Р. 23.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2876. Узун, Наталья. Большая игра на вылет : [пробл. экон. разви-


тия России] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 7 июня. – Р. 7.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2877. Chivriga, Viorel. Preţurile la produsele agricole din acest an nu
vor fi mai mici comparativ cu 2007 : [interviu cu V. Chivriga, expert IDIS "Viitorul"] /
consemnare : Alex Luca // Flux continuu. Economic. – 2008. – 9 iun. – P. 3.

2878. Ioniţă, Veaceslav. "RM a intrat în vizorul speculanţilor internaţio-


nali, iar criza financiară este inevitabilă" : [interviu cu economistul] / consemnare :
Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 30 iun. – P. 5.

2879. Ioniţă, Veaceslav. Creşterea preţurilor riscă să aibă efect de şoc :


[interviu cu V. Ioniţă, expert al Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul"] /
a dialogat Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 18 iun. – P. 4; Столица = Capi-
tala. – 2008. – 18 июня. – P. 4.

2880. Stop genocidului comunist împotriva ţăranilor : [moţiune depusă


de către fracţiunea AMN la Biroul Permanent al Parlamentului Rep. Moldova] // Ali-
anţa Moldova Noastră. – 2008. – 20 iun. – P. 2, 6.

2881. Бондарчук, Николай. Спекулянты решили поиграть с ценами


: интервью с пред. парламент. Комис. по экон. политике, бюджету и финансам
Н. Бондарчук // Коммунист. – 2008. – 6 июня. – Р. 6.

2882. Тарлев, Василий. "Я человек, запрограммированный, на со-


зидание" : интервью экс-премьера, президента Нац. Ассоц. Товаропроизводи-
телей Молдовы В. Тарлева / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. –
2008. – 6 июня. – Р. 16-17.

2883. Тхоров, Александр. Что такое лояльная предприниматель-


ская среда? / Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2008. – 27 июня. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 2721, 2833, 2937, 3044)

338.48 Turismul din punct de vedere economic


2884. Miron, Viorel. Afaceri pentru dezvoltarea turismului / Viorel Miron
// Eco. – 2008. – 25 iun. – P. 1. – (Supl. "Eco Turism"; Nr 2).

219
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

2885. Platon, Nicolae. Turismul din Republica Moldova se dezvoltă în-


cet, dar sigur : [interviu cu N. Platon, dir. Asoc. Naţ. a Agenţiilor de Turism] / con-
semnare : Alex Luca // Flux continuu. Economic. – 2008. – 2 iun. – P. 3.

2886. Маценко, Ирина. Землевладельцы туристических зон : [о


создании нац. турист. зон] / Ирина Маценко // Экон. обозрение. – 2008. – 20
июня. – Р. 24.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2887. Стамати, Всеволод. О некоторых аспектах продовольствен-
ной безопасности : [пробл. продажи мяса на рынках : интервью с нач. упр. вет.
медицины М-ва сел. хоз-ва и пищ. пром-сти В. Стамати] / записала Галина
Варикаш // Независимая Молдова. – 2008. – 19 июня.

339.3 Comerţ interior


2888. Lazarencu, Adrian. Adrian Lazarencu : În primii ani de activitate
punem accentul pe extinderea reţelei de magazine Fourchette : [interviu cu dir. gen.
al reţelei de magazine Fourchette – Moldova] / interviu realizat de Tatiana Marcu //
Eco. – 2008. – 4 iun. – P. 5-6.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2889. Информация об осуществлении внешнеторговой деятельно-
сти экономическими агентами приднестровского региона Республики Молдова
в январе – мае 2008 года : [материал пресс-службы М-ва Реинтеграции Респ.
Молдова] // Кишин. обозреватель. – 2008. – 19 июня. – Р. 12.

2890. Калак, Дмитрий. Гармонизация номенклатуры : [о тамож. по-


шлинах при импорте товаров в Молдову] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. –
2008. – 27 июня. – Р. 8.

2891. Осояну, Андрей. О визовом режиме, рабочей силе и серти-


фиации : [перспективы товарооборота между Молдовой и Турцией] / Андрей
Осояну, Майя Соболева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 19 июня. – Р. 9.

339.7 Finanţe internaţionale


2892. Рахманов, Валентин. Европейская или азиатская? : модели и
варианты финансов. интеграции в СНГ / Валентин Рахманов // Независимая
Молдова. – 2008. – 6 июня. – Р. 22.

220
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
2893. Afacerea "scumpirea energiei din Ucraina" : [material al Centrului
de Investigaţii Jurnalistice] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 iun. – P. 8-9.

2894. Gerbanovski, Marina. Trebuie să lucrăm cot la cot : interviu cu M.


Gerbanovski, manager proiecte intern. în ţările CSI / consemnare : Lia Cazacu //
Dezvoltarea. – 2008. – 13 iun. – P. 2.

2895. Intensificarea cooperării moldo-turcă : [pe marginea lucr. forumu-


lui de afaceri moldo-turc "Relaţiile economico-comerciale dintre Turcia şi Moldova",
12 iun. 2008, Chişinău] // Dezvoltarea. – 2008. – 20 iun. – P. 2.

2896. Martin, Vasile. Producţia agricolă între ritmul cererii şi preţurile


galopante : [pe marginea prognozelor experţilor Org. pentru Agricultură şi Alimenta-
ţie a ONU] / Vasile Maritn // Moldova suverană. – 2008. – 27 iun.

2897. Stroot, Margareta. Criza alimentară mondială / Margareta Stroot


// Eco. – 2008. – 4 iun. – P. 3.

2898. Ziegler, Jean. Criza alimentară : ţările din Europa Centrală şi de


Est sunt complet absente pe scena diplomaţiei internaţionale, acolo unde se nego-
ciază şi se decide : [interviu cu J. Ziegler, expert intern. şi Olivier de Schutter, rapor-
tor special al Naţiunilor Unite pentru dreptul la alimentaţie] / consemnare : Margare-
ta Stroot // Eco. – 2008. – 11 iun. – P. 3.

2899. Калак, Дмитрий. Молдова-Турция : нестыковка желаний и


реалий : [пробл. эффектив. сотрудничества] / Дмитрий Калак // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 20 июня. – Р. 8.

2900. Сакс, Джеффри. Экономия ресурсов для спасения роста : [ст.


проф. экономики и дир. Ин-та Земли в Колум. Ун-те] / Джеффри Сакс // Экон.
обозрение. – 2008. – 27 июня. – Р. 44.

2901. Северин, Ирина. Региональное сотрудничество "нереализо-


ванных возможностей" : [по материалам конф. "Региональное сотрудничество
: возможности, вызовы и единство", июнь 2008, Кишинэу] / Ирина Северин //
Analytiqie Moldpresa. – 2008. – 21 июня. – Р. 21.

221
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

2902. Стиглиц, Джозеф Е. Дефицит в эпоху изобилия : [пробл. ми-


ров. прод. кризиса : ст. проф. Колумб. Ун-та / Джозеф Е. Стиглиц] // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 13 июня. – Р. 44.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
2903. Burea, Irina. Tortura – problemă stringentă pentru Moldova : [26
iun. – Ziua Intern. a ONU pentru susţinerea victimelor torturii] / Irina Burea // Drep-
tul. – 2008. – 27 iun. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3234)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2904. Cubreacov, Vlad. Vlad Cubreacov : Singura obligaţie a autorităţi-
lor centrale este să aloce justiţiei bani suficienţi pentru exercitarea funcţiilor : [pe
marginea Rap. Centrului pentru Drepturile Omului privind respectarea drepturilor
omului în anul 2007] // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 20 iun. – P. 7.

2905. Fişer, Anatol. 60 de ani de eşecuri în domeniul apărării drepturilor


omului : [pe marginea Rap. Amnesty International] / Anatol Fişer // Moldova suve-
rană. – 2008. – 5 iun.

2906. Puşcaş, Victor. Respectarea principiilor fundamentale nu are al-


ternativă : [pe marginea violării art. 16 din Constituţia Rep. Moldova] / Victor Puşcaş
// Dreptul. – 2008. – 6 iun. – P. 4.

2907. Апосту, Виталий. Спасение утопающих … : [интервью с зам.


прокурора прокуратуры мун. Кишинэу В. Апосту] / записал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 11 июня.

2908. Нагачевский, Виталий. Виталий Нагачевский : "Не надо быть


корифеем, чтобы обжаловать решение молдавского суда в Страсбурге" : [ин-
тервью с президентом обществ. орг. "Юристы за права человека"] / записала
Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 21 июня. – Р. 8, 17.
(Vezi de asemenea Nr 2903)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2909. Aspecte legale privind sancţiunile disciplinare aplicate condamna-
ţilor // Dreptul. – 2008. – 6 iun. – P. 6.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2910. Conştientizarea efectelor negative ale torturii – un pas spre era-


dicarea acestui fenomen : [materiale ale "mesei rotunde" "Tortura în Moldova – ce
se întâmplă?"; 23 iun. 2008, Chişinău] / consemnare : Victor Tănase // Flux conti-
nuu. Anchetă. – 2008. – 25 iun. – P. 1, 3. – Cuprins : Sugestii vizavi de reabilitarea
victimelor torturii / Ludmila Popovici; "Trebuie să facem tot posibilul ca să diminuăm
acest fenomen negativ" / Ivan Cucu; "Tortura, uneori, este mai puţin conştientizată
de avocaţi" / Veaceslav Ţurcan; "Instanţele de judecată din Moldova se contrazic în
faţa CEDO" / Roman Zadoinov; "Problema instanţelor abilitate din Republica Mol-
dova este că torţionarii, deseori, nu sunt pedepsiţi" / Evgheni Goloşceapov; "Din
2006, situaţia privind aplicarea torturii în Moldova s-a înrăutăţit" / Ştefan Urâtu; "An-
chetarea cazurilor de tortură este una problematică" / Vasile Foltea; "MAI este dis-
ponibil să colaboreze cu ONG-urile pentru a preveni tortura" / Veaceslav Iurţuc.

2911. Tofan, Eugenia. Să spunem împreună Nu corupţiei : [pe margi-


nea lucr. celui de-al 3-lea Forum de Politici Publice cu genericul "Jurnalismul de
investigaţie şi autorităţile publice. Un efort comun pentru combaterea corupţiei"] /
Eugenia Tofan, Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 6 iun. – P. 5.

2912. Гараба, Юрий. Фантомы на таможне : [интервью с нач. отд.


фин.-экон. расследований Ген. прокуратуры Респ. Молдова Ю. Гараба] / запи-
сал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 26 июня.

2913. Козак, Игорь. Недружественное поглощение : [о феномене


рейдерства в Респ. Молдова] / Игорь Козак // Кишин. обозреватель. – 2008. –
19 июня. – Р. 4.

2914. Петрович, Виктор. Предприниматели стали реже использо-


вать незаконные схемы : [об уровне экон. преступности] / Виктор Петрович //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 5 июня. – Р. 4.

2915. Петрович, Виктор. ЦБЭПК "оздоравливает" бизнес : [о дея-


тельности Центра по борьбе с экон. преступлениями и коррупцией] / Виктор
Петрович // Кишин. обозреватель. – 2008. – 19 июня. – Р. 17.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 2914)

223
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
2916. Варикаш, Галина. Ипотечное кредитование: возможности и
перспективы : [о проекте Закона об ипотеке] / Галина Варикаш // Независимая
Молдова. – 2008. – 6 июня. – Р. 6.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2917. Modalitatea întocmirii actului de căsătorie // Dreptul. – 2008. – 13
iun. – P. 6.

347.7 Drept comercial


2918. Aspecte generale ale exproprierii pentru cauză de utilitate publică
// Dreptul. – 2008. – 27 iun. – P. 6.

2919. Республика Молдова. Парламент. О предпринимательском


патенте : закон Nr 93-XIV от 15 июля 1998 года, с учетом послед. Изм. и доп.,
поправки внес. Законом Nr 121-XVI от 29 мая 2008 года // Экон. обозрение. –
2008. – 27 июня. – Р. 48-49.

2920. Республика Молдова. Парламент. О регулировании пред-


принимательской деятельности путем лицензирования : закон Nr 451-XV от 30
июля 2001 г., в ред. закона Nr 281-XVI от 14 дек. 2007 г., с учетом изм.., внес.
законом Nr 115-XVI от 22 мая 2008 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 20 июня. –
Р. 44-46.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2921. Tofan, Eugenia. Între învăţător şi preot a ales avocat : [Ion
Casian, avocat, la 55 de ani de la naştere] / Eugenia Tofan // Dreptul. – 2008. – 6
iun. – P. 3.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2922. Aspecte generale referitoare la carnetul de muncă // Dreptul. –
2008. – 20 iun. – P. 6.

2923. Preguza, Ion. Parteneriatul social este un mecanism juridic de


conlucrare, nu de confruntare / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2008. – 6 iun. –
P. 7; Голос народа. – 2008. – 6 июня. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2851)

224
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2924. Bogatu, Petru. Anul Dorin Chirtoacă : [la 1 an de la investirea în
funcţie a primarului gen. de Chişinău] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 20 iun. – P. 7.

2925. Chirtoacă, Dorin. Dorin Chirtoacă la primul bilanţ : rap. de activi-


tate timp de un an de la investire a primarului gen. al mun. Chişinău, prez. la conf.
de presă susţinută în Grădina Publică "Ştefan cel Mare şi Sfânt" // Capitala. – 2008.
– 20 iun. – P. 2; Столица = Capitala. – 2008. – 20 июня. – P. 2.

2926. Ciornei, Vsevolod. În căutarea bunului-simţ pierdut : [pe margi-


nea situaţiei din Consiliul municipal Chişinău] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. –
2008. – 13 iun. – P. 2.

2927. Culeşov, Maria. Maria Culeşov : "Scenariul de la Cimişlia riscă să


se repete în toate raioanele" : [interviu cu vicepreş. raionului Cimişlia] / consemnare
: Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 iun. – P. 5.

2928. Golomoz, Alexei. Alexei Golomoz : "Societatea anti-incendiară va


asigura serviciile prestate" : [interviu cu preş. Asoc. obşteşti "Societatea Anti-
incendiară din RM"] / consemnare : Marina Timotin // Alianţa Moldova Noastră. –
2008. – 6 iun. – P. 9-10.

2929. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : "Am făcut un pas complicat, pe-
riculos, dar curajos şi corect" : interviu cu "noul" preş. al Consiliului Municipal Chişi-
nău / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 10 iun. – P.
3, 8.

2930. Nantoi, Oazu. Oazu Nantoi : Am crezut că în echipă voi reuşi mai
mult, însă a fost o iluzie : [interviu cu consilierul Consiliului Municipal Chişinău] / a
dialogat Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 20 iun. – P. 4; Столица = Capita-
la. – 2008. – 20 июня. – P. 4.

2931. Oprescu, Ion. Hercules – simbolul care ne uneşte : [pe marginea


înfrăţirii localităţilor Băile Herculane şi comuna Grătieşti : interviu cu I. Oprescu,
primar al staţiunii Băile Herculane] / consemnare : Raluca Rădulescu // Glasul. –
2008. – 12 iun. – P. 3.

225
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

2932. Panfil, Vasile. Ideile bune merită a fi remarcate, dar şi preluate :


[pe marginea vizitei delegaţiei primăriei mun. Chişinău în Letonia : interviu cu V.
Panfil, dir. Dir. Construcţii Capitale] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. –
2008. – 18 iun. – P. 5; Столица = Capitala. – 2008. – 18 июня. – P. 5.

2933. Rusu, Iurie. Strategia noastră e făurirea : interviu acordat de Iu.


Rusu, preş. al raionului Ocniţa / consemnare : Nicolae Usturoi // Comunistul. –
2008. – 13 iun. – P. 4.

2934. Simon, Dumitru. Tradiţiile şi frumosul trebuie să fie transmise din


generaţie în generaţie : interviu cu D. Simon, preş. raionului Criuleni / consemnare :
Raluca Rădulescu // Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 5.

2935. Ursu, Vasile. Vasile Ursu : "Desfiinţarea Ministerului Transporturi-


lor va aduce doar daune Republicii Moldova" : [coment. al ministrului Transporturilor
şi Gospodăriei Drumurilor] / consemnare : Alex Luca // Flux continuu. Economic. –
2008. – 16 iun. – P. 2.

2936. Голомоз, Алексей. Алексей Голомоз : "Противопожарное


общество будет страховать предоставляемые услуги" : [интервью с пред. об-
ществ. ассоц. Противопожар. общ-ва Респ. Молдова] / записала Марина Ти-
мотин // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 13 июня. – P. 10.

2937. Григорьев, Игорь. Игорь Григорьев : "Подход к продажам


поменялся. Все происходит открыто. Нет прямых переговоров, есть торги, в
которых может принять участие любой желающий" : [интервью с генер. дир.
Агентства публ. собственности] / записала Татьяна Шикирлийская // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 28 июня. – Р. 5, 23.

2938. Мушук, Эдуард. Альтернативный вариант : интервью с пред.


муницип. совета Кишинева Э. Мушук / записала Татьяна Смешная // Экон.
обозрение. – 2008. – 27 июня. – Р. 17.

2939. Мушук, Эдуард. Муниципальный совет Кишинева наладит со-


трудничество с правительством : интервью агентству "ИНФОТАГ" пред. Ки-
шин. муницип. совета Э. Мушук // Кишин. обозреватель. – 2008. – 26 июня. – Р.
2.

2940. Мушук, Эдуард. Эдуард Мушук : "При мне хаос исключен" :


интервью пред. Кишин. муницип. совета агентству "ИНФОТАГ" // Молд. ведо-
мости. – 2008. – 25 июня.

226
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2941. Хадас-Лебел, Рафаэль. Подотчетность правительства или


учет? : [ст. пред. палаты Гос. совета , проф. Париж. ин-та полит. исследо-
ваний] / Рафаэль Хадас-Лебел // Экон. обозрение. – 2008. – 6 июня. – Р. 40.

2942. Чорич, Валерий. Резинский район и тайны мироздания : [ин-


тервью с пред. р-на Резина В. Чорич] / записала Наталья Устюгова // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 19 июня.

2943. Шимановская, Людмила. Нововведения в системе Службы


гражданского состояния / Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. –
2008. – 26 июня. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 3239)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2944. Vrabie, Vitalie. Ministerul Apărării a lansat un proiect de pregătire
în ţară a personalului navigant : [interviu cu V. Vrabie, ministru al Apărării] / a con-
semnat : Lucia Gnatiuc // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 12 iun. – P. 3.

2945. Бордиян, Виктор. Мужское дело : [интервью с командиром


воен. центра мун. Кишинэу В. Бордиян] / записала Ольга Чебаненко // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 24 июня.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2946. Balmoş, Galina. Violenţa nu este problema bogaţilor sau a săra-
cilor : interviu cu G. Balmoş, ministrul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului / pen-
tru conformitate : Anastasia Nani // Ziarul de gardă. – 2008. – 26 iun. – P. 5.

2947. Croitoru, Vasile. Familia şi statul : [interviu cu V. Croitoru, consili-


er al ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului] / consemnare : Valeriu Cio-
coi // Vocea poporului. – 2008. – 27 iun. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 27 июня.
– Р. 5.

2948. Iaşcenco, Tudor. Criza sistemului de pensionare din R. Moldova /


Tudor Iaşcenco // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 13 iun. – P. 3.

2949. Коваленко, Ирина. Пенсионная реформа / Ирина Коваленко


// Экон. обозрение. – 2008. – 27 июня. – Р. 14.

227
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2950. Beldiman, Nicolae. Conceptul coeficienţilor emotivităţii raţionalită-
ţii copilului / Nicolae Beldiman // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 5.

2951. Bolboceanu, Vitalii. Formarea consumatorului audiovizual – o


prerogativă a instituţiilor educaţionale / Vitalii Bolboceanu // Făclia. – 2008. – 7, 14
iun. – P. 14.

2952. Bratu, Alin. Quo vadis? Educaţia religioasă în Europa / Alin Bratu
// Curierul ortodox. – 2008. – 13 iun. – P. 3.

2953. Găluşcă, Ion. Osatura poverii : aforisme didactice / Ion Găluşcă //


Univers pedagogic pro. – 2008. – 19 iun. – P. 5; 26 iun. – P. 8.

2954. Găluşcă, Ion. Toţi "cunosc" pedagogia ... : aforisme ped. / Ion Gă-
luşcă // Univers pedagogic pro. – 2008. – 5 iun. – P. 8.

2955. Malachii, Maria. Eu sunt copilul! : [aspecte de conlucrare a şc. şi


a familiei] / Maria Malachii, Lucia Railean // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 10.

2956. Musteaţă, Inga. Crearea unui mediu şcolar mai prietenos copilului
: [pe marginea studiului "Educaţia de bază în Rep. Moldova din perspectiva şcolii
prietenoase copilului", realizat de Inst. de Politici Publice, cu sprijinul UNICEF] /
Inga Musteaţă // Univers pedagogic pro. – 2008. – 12 iun. – P. 1-2.

2957. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Cu gândul la ziua de mâine :


interviu cu T. Nagnibeda-Tverdohleb, şef Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a
mun. Chişinău / interviu realizat de Veronica Rusu // Univers pedagogic pro. –
2008. – 12 iun. – P. 4.

2958. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Grijile estivale ale pedagogilor :


interviu cu T. Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi
Sport, mun. Chişinău / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 27
iun. – P. 4; Столица = Capitala. – 2008. – 27 июня. – P. 4.

2959. Nucă, Lilia. Locul meu în familie : [proiect didactic al şedinţei cu


părinţii] / Lilia Nucă // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 10.

228
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2960. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Profesorul Ioan Găvănescul : [peda-


gog român (1859-19499] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun.
– P. 3.

2961. Rotaru, Nadejda. Şi plantele au emoţii : [aspecte ale educaţiei


ecologice] / Nadejda Rotaru // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 3.

2962. Serebrian, Oleg. Şcoala în Republica Moldova este într-un vizibil


proces de declin : [pe marginea conf. de presă, susţinută de către deputaţii în Par-
lamentul Rep. Moldova O. Serebrian, Dumitru Ivanov şi Igor Klipii] // Democraţia. –
2008. – 17 iun. – P. 1-2.
(Vezi de asemenea Nr 3213)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2963. Cicanci, Svetlana. Arta plastică – descoperirea talentelor /
Svetlana Cicanci // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 9.

2964. Coroi, Elena. Comportamentul alimentar al animalelor prădătoare


: proiect didactic la biologie, cl. a 7-a / Elena Coroi // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P.
11.

2965. Gurin, Elena. "Cine ştie, câştigă" : concurs intelectual la istorie în


cl. a 9-a / Elena Gurin // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 12.

2966. Guşan, Efimia. TVC la matematică – etapele concursului / Efimia


Guşan // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 7.

2967. Nirca, Liliana. Strategii didactice la interpretarea şi analiza operei


literare / Liliana Nirca // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 5.

2968. Olaru, Tatiana. Competenţe creative la predarea limbii franceze /


Tatiana Olaru // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 4.

2969. Pârnău, Ion. Analiza textelor literare şi cultivarea gustului lecturii /


Ion Pârnău // Făclia. – 2008. – 21 iun. – P. 5.

2970. Plămădeală, Olesea. Le français dans les contes : activité extra-


curriculaire / Olesea Plămădeală // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 9.

2971. Vrabii, Parascovia. Şi iarăşi despre vectori : [la orele de geome-


trie] / Parascovia Vrabii // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 11.

229
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară


2972. Bendas, Mihai. O şcoală de la care ai ce învăţa : [şc. medie din
satul Zubreşti, raionul Străşeni] / Mihai Bendas // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 4.

2973. Cioban, Lidia. Săptămâna pe obiecte ca element didactic stimula-


tor / Lidia Cioban // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 4.

2974. Garştea, Maria. Dublă sărbătoare la Liceul Teoretic "Onisifor


Ghibu" din Chişinău : [25 de ani de la fondare : interviu cu M. Garştea, dir. Liceului]
/ consemnare : Anda Piersic // Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 5.

2975. Garştea, Maria. Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" în lumina sărbă-


torilor de suflet : [interviu cu M. Garştea, dir. Liceului] / consemnare : Raluca
Rădulescu // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 6.

2976. Găluşcă, Ion. Pedagogiile descompunerii : [şc. în context socio-


ideologic] / Ion Găluşcă // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun. – P. 6.

2977. Ivanov, Anatol. Primii la carte, primii la sport : [activităţi reprezen-


tative la Liceul Teoretic Agricol al Univ. de Stat Agrare din Moldova] / Anatol Ivanov
// Sport plus. – 2008. – 10 iun. – P. 7.

2978. Lavric, Nicolae. De ce avem nevoie de educaţi fizică? / Nicolae


Lavric // Făclia. – 2008. – 21 iun. – P. 8.

2979. Mămăligă, Diana. Secolul disco îşi impune cerinţele în educaţie :


[educaţia estetică în liceu] / Diana Mămăligă // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 4.

2980. Popa, Victoria. Liceul "Gheorghe Asachi" : 144 de ani de Carte şi


de Istorie glorioasă / Victoria Popa // Natura. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 5.

2981. Răileanu, Anatol. Susţinerea examenelor de bacalaureat – noi


perspective / Anatol Răileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 12 iun. – P. 3.

2982. Rusu, Tudor. Nicolae Stratulat mereu în tumultul vieţii : [despre


ex-dir. Liceului "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din mun. Chişinău] / Tudor Rusu // Făclia.
– 2008. – 7 iun. – P. 5.

2983. Secrier, Valentina. Educaţia fizică – oră cu părinţii / Valentina


Secrier // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 10.

230
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2984. Simion, Eugen. Bacalaureat 2008 : [reluat din "Jurnal public"] /


Eugen Simion // Săptămîna. – 2008. – 6 iun. – P. 14.

2985. Stoica, Valentina. "Cu sentimentul de dragoste am învins toate


dificultăţile vieţii" : [despre Maria Gârneţ, învăţătoare din Cania, raionul Cantemir] /
Valentina Stoica // Făclia. – 2008. – 28 iun. – P. 6.

2986. Strătilă-Cocieru, Silvia. Spaţiul deschis – un spor în demersul di-


dactic / Silvia Strătilă-Cocieru // Univers pedagogic pro. – 2008. – 19 iun. – P. 4.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2987. Duplava, Maria. Cine-i cel mai ingenios? : [proiect didactic pentru
cl. a 3-a] / Maria Duplava // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 12.

2988. Moroi, Tatiana. Predarea proverbelor, zicătorilor şi a ghicitorilor în


clasele primare / Tatiana Moroi // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 9.

2989. Murahovschi, Ana. Cum trebuie să fie manualul pentru învăţă-


mântul primar? / Ana Murahovschi // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 1, 11.

2990. Nucă, Lilia. "Agerii şi bravii" – concurs pentru clasele primare /


Lilia Nucă // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 11.

2991. Trifan, Aurelia. Curiozitatea – formă de stimulare a motivaţiei la


orele de matematică în ciclul primar / Aurelia Trifan // Univers pedagogic pro. –
2008. – 5 iun. – P. 7.

2992. Trifan, Aurelia. Lectura explicativă în ciclul primar / Aurelia Trifan


// Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 13.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2993. Ababii, Oleg. Managementul educaţiei pentru recuperare în
CPPC "Orfeu" [Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă : [în învăţ. special] / Oleg
Ababii // Capitala. – 2008. – 27 iun. – P. 4; Столица = Capitala. – 2008. – 27 июня.
– P. 4.

2994. Învăţământul auxiliar – interpretări eronate : [precizări la art. "Exi-


laţi în şcoli pentru retardaţi" (din "Timpul de dimineaţă", 2008, 9 mai; "Vocea popo-

231
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

rului", 2008, 30 mai) şi "Copii sănătoşi învaţă în şcolile pentru retardaţi mintal" (din
"Democraţia", 2008, 13 mai)] // Univers pedagogic pro. – 2008. – 12 iun. – P. 6.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-


tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2995. Codreanu, Silvia. Cine avea interesul, acum 5 ani, să lichideze
definitiv colegiile? / Silvia Codreanu // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 6.

2996. Paraşciuc, Oxana. Specialişti ai ţării la Liceul Profesional Nr 1 :


[din Chişinău] / Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 26 iun. – P. 6.

2997. Răileanu, Anatol. Azi elev bun, mâine – profesionist : [pe margi-
nea activităţii Şc. profesionale Nr 1 din or. Cupcini, raionul Edineţ] / Anatol Răileanu
// Univers pedagogic pro. – 2008. – 12 iun. – P. 7.

2998. Răileanu, Anatol. Şcoala Profesională din Cărpineni – o şansă de


succes / Anatol Răileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 26 iun. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3102)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2999. Ababii, Ion. Gheorghe Ostrofeţ, la 70 de ani : [şef Catedră Igienă
gen. a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5 iun. – P. 4.

3000. Ababii, Ion. Ion Ababii : "Mai bine rector decât ministru" : [interviu
cu ex-ministrul Sănătăţii] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 12 iun. – P. 8.

3001. Avornic, Gheorghe. Admiterea 2008 : interviu cu Gh. Avornic,


decan al Fac. de Drept a Univ. de Stat din Moldova / interviu realizat de Irina Burea
// Dreptul. – 2008. – 27 iun. – P. 3.

3002. Cernei, Cristina. Valorificarea evaluării sumative a performanţilor


studenţilor prin examenul intern / Cristina Cernei // Univers pedagogic pro. – 2008.
– 26 iun. – P. 3.

3003. Groza, Lilia. Cel de o fiinţă cu neamul : (cuv. de laudă rostit la


conf. jubiliară a prof. univ. Gheorghe Ostrofeţ, la Univ. de Stat de Medicină şi Far-
macie "Nicolae Testemiţanu"] / Lilia Groza // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun. – P. 7.

232
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3004. In memoriam : [Sergiu Pintilei, şef catedră medicină Sportivă a


Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport] // Sport plus. – 2008. – 10 iun. – P. 6.

3005. Tofan, Eugenia. Nu regret că am devenit jurist : Simion Doraş, dr.


în drept, conf. univ. la Univ. de Stat din Moldova] / Eugenia Tofan, Irina Burea //
Dreptul. – 2008. – 20 iun. – P. 3.

3006. Смешная, Татьяна. Подготовка специалистов : планирование


или квотирование? / Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 20 июня. –
Р. 16.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
391/395 Etnografie
3007. Vasilache, Raisa. Tradiţii etno-folclorice de Rusalii / Raisa
Vasilache // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun. – P. 7.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3008. Acciu, Ecaterina. Rezervaţia "Prutul de Jos", apreciată la scară
internaţională, merită să fie recunoscută şi la cea naţională / Ecaterina Acciu // Na-
tura. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 3.

3009. Dumitru, Aurel. Iarăşi despre "Orheiul Vechi" : [aspecte ale con-
servării şi protecţiei complexului] / Aurel Dumitru // Natura. – 2008. – Iun. (Nr 6). –
P. 3.

3010. Garaba, Vladimir. Vladimir Garaba : Timpul "lucrează" în defa-


voarea noastră : [probleme ecologice ale mun. Chişinău : interviu cu preş. Org. Te-
ritoriale Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova] / consemnare : Nadina
Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 4 iun. – P. 6; Столица = Capitala. – 2008. – 4
июня. – P. 6.

3011. Isac, A. Rolul utilizatorilor de pesticide / A. Isac // Natura. – 2008.


– Iun. (Nr 6). – P. 2.

3012. Partole, Claudia. O lacrimă pe obrazul fericit al Zilei ... : [omagiu


naturii] / Claudia Partole // Natura. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 5.

233
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

3013. Ройтбурд, Елена. Человек и загрязнение : кто кого? : [5 июня


– Всем. День охраны окруж. среды] / Елена Ройтбурд // Кишин. новости. –
2008. – 6 июня. – Р. 4.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
3014. Munteanu, Svetlana. Prin greutăţi spre ... Marte : [prof. Vasile
Guţanu, candidat pentru Premiul de Stat al Rep. Moldova în chimia fizică] /
Svetlana Munteanu // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 8.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
3015. Gumovschi, Andrei. R. Moldova are nevoie de o strategie anti-
secetă / Andrei Gumovschi // Eco. – 2008. – 18 iun. – P. 11.

58 BOTANICĂ
3016. Lungu, Eugen. O lucrare monumentală : [pe marginea celor 8 vol.
despre lumea animală şi vegetală a Moldovei, apărute la ed. "Ştiinţa", 2007-2008] /
Eugen Lungu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 27 iun. – P. 15-16.

59 ZOOLOGIE
(Vezi Nr 3017)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3017. Catrinici, Larisa. Mesaj de felicitare : [al ministrului Sănătăţii : cu
prilejul Zilei lucrătorului medical şi a farmacistului] / Larisa Catrinici // Moldova suve-
rană. – 2008. – 13 iun.

3018. Ciubotaru, Ştefan. Arhanghelii tămăduirii de la Spitalul "Sf. Ar-


hanghel Mihail" : [Mihai Ciobanu, dir. Spitalului Clinic Municipal "Sf. Arhanghel Mi-
hail"] / Ştefan Ciubotaru // Moldova suverană. – 2008. – 13 iun.

234
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3019. Moldovanu, Mihai. Mihai Moldovanu : "Sub aspect profesional,


medicii noştri nu cedează în faţa celor europeni" : [interviu cu dir. Dir. Sănătăţii a
Consiliului Municipal Chişinău] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. –
2008. – 13 iun. – P. 3; Столица = Capitala. – 2008. – 13 июня. – P. 3.

3020. Антонович, Татьяна. Диагностика : о тарифах и услугах :


[мед. услугах] / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 27 июня. – Р.
28.

3021. Антонович, Татьяна. Санитарная служба под гильотиной :


[по поводу изм. в закон "О сан.-эпидем. обеспечении населения"] / Татьяна
Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 6 июня. – Р. 28.

3022. Бахнарел, Ион. Ион Бахнарел : "Нет худа без добра. Из-за
бедности большая часть населения Молдовы употребляет только натураль-
ные продукты" : [интервью с дир. Нац. науч.-практ. центра превентив. медици-
ны] / записали : Наталья Узун, Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. –
2008. – 28 июня. – Р. 8, 17.

3023. Ецко, Людмила. Творчество нас не обременяет, а вдохнов-


ляет : [интервью с дир. НИИ охраны здоровья матери и ребенка Л. Ецко] / бе-
седовала Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2008. – 27 июня. – Р. 4.

3024. Молдовану, Михай. Для здоровья кишиневцев : [интервью с


руководителем Дир. здравоохранения Муницип. совета Кишинэу М. Молдова-
ну] / беседовала Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2008. – 13 июня. – Р. 6.

3025. Чобану, Михаил. Медицина – это любовь ... : [интервью с


дир. клинич. муницип. больницы святого Архангела Михаила М. Чобану] / за-
писала Нелли Сливенко // Кишин. новости. – 2008. – 13 июня. – Р. 6.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


3026. Adio, prieten drag, Vasile Procopişin. Adio, Patriarh al Farmaciei
moldave : [in memoriam] / L. Catrinici, Gh. Duca, I. Ababii [et al.] // Pro farmacia. –
2008. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 16.

235
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3027. Карпов, О. И. Оригинальные препараты и копии макролидов :
тенденции противостояния / О. И. Карпов // Pro farmacia. – 2008. – Mai – Iun.
(Nr 5/6). – P. 12-13.

616 Patologie. Medicină clinică


3028. Knasmuller, S. Un pahar de vin roşu pe zi ne apără de cancer :
[interviu cu prof. dr. S. Knasmuller, cancerolog german : după "Formula AS"] //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20 iun. – P. 19.

3029. Martalog, Petru. De ce copiii nu adaugă bine în greutate? : [inter-


viu cu P. Martalog, medic pediatru de la Inst. de Cercetări Şt. în domeniul Ocrotirii
Mamei şi Copilului] / consemnare : Victoria Babin // Flux continuu. Sănătate. –
2008. – 18 iun. – P. 3.

3030. Musteaţă, Vasile. Ce probleme ne pot cauza afecţiunile ganglioni-


lor limfatici? : [interviu cu V. Musteaţă, medic-hematolog] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 20 iun. – P. 21.

3031. Яковлева, Ираида. Молдова – против рака : [по поводу акции


по борьбе с онкол. заболеваниями] / Ираида Яковлева // Независимая Молдо-
ва. – 2008. – 24 июня.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


3032. Cărăuş, Alexandru. Regatul inimii revigorate : interviu cu A. Că-
răuş, membru titular al Colegiului American de cardiologie / consemnare : Tamara
Lupuşor // Vocea poporului. – 2008. – 13 iun. – p. 4; Голос народа. – 2008. – 13
июня. – Р. 4.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3033. Dumbravă, Vlada-Tatiana. Implementarea standardelor mondiale
în medicina autohtonă : (meditaţii pe marginea unui for de gastroenterologie şi he-
patologie) / Vlada-Tatiana Dumbravă // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 8.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


3034. Dumbrăveanu, Ion. Prostatita – între mit şi realitate : [interviu cu
I. Dumbrăveanu, medic urolog-androlog la Clinica de Urologie a Spitalului Clinic

236
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Republ.] / consemnare : Eugen Gavriliuc // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 11


iun. – P. 3.

3035. Gavriliţă, Valeriu. Infecţia tractului reno-urinar la copii : [interviu


cu V. Gavriliţă, medic nefrolog-pediatru la Inst. de Cercetări Şt. în domeniul Ocrotirii
Sănătăţii Mamei şi a Copilului] / consemnare : Victoria Babin // Flux continuu. Sănă-
tate. – 2008. – 4 iun. – P. 3.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3036. Щербина, Надежда. Детские неврозы : причины появления и
методы борьбы : [интервью с неврологом Центра охраны здоровья матери и
ребенка Н. Щербина] / записала Марина Гильен // Новое время. – 2008. – 6
июня. – Р. 6.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


3037. Постика, Мария. Неприличные болезни приличных людей :
[интервью с врачом-гинекологом НИИ охраны здоровья матери и ребенка М.
Постика] / записала Ольга Власова // Новое время. – 2008. – 20 июня. – Р. 6.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
3038. Заря, Клавдий. Его выбрало время : [интервью с врачом-
офтальмологом К. Заря] / записала Анна Мелека // Независимая Молдова. –
2008. – 27 июня. – Р. 22.

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi Nr 3038)

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


3039. Grati, Nicolae. Moldova a mai făcut un pas spre piaţa Uniunii Eu-
ropene : interviu cu N. Grati, dir. interimar al Centrului republ. de diagnostică veteri-
nară / a dialogat Pavel Bujor // Dezvoltarea. – 2008. – 13 iun. – P. 6.

3040. Orlov, Victor. Câinii fără stăpân: soluţii există. Lipsesc iniţiativele
: [interviu cu V. Orlov, medic epizootolog în cadrul Serviciului Sanitar Veterinar de
Stat Chişinău] / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 20 iun. – P.
5; Столица = Capitala. – 2008. – 20 июня. – P. 5.

237
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

3041. Фотеску, Виталий. Айболит из цирка : [интервью с врачом


вет. клиники "Цирк" В. Фотеску] / записал Михаил Дрейзлер // Независимая
Молдова. – 2008. – 11 июня.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
3042. Nistor, Iurie. Most sau necesitate : [interviu cu Iu. Nistor, dir.
Asoc. "Moldova Apă-Canal"] / a dialogat Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 4
iun. – P. 4; Столица = Capitala. – 2008. – 4 июня. – P. 4.

3043. Sârbu, Vasile. Apă-Canal Chişinău promite servicii mai calitative,


dar condiţionează cu tarife adecvate / Vasile Sârbu // Eco. – 2008. – 18 iun. – P. 4.

3044. Ильина, Ксения. Новый вкус кишиневской воды : [об исполь-


зовании воен. технологий в деятельности предприятия "Апэ-канал", Кишинэу] /
Ксения Ильина // Кишин. обозреватель. – 2008. – 19 июня. – Р. 5.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
3045. Popuşoi, Anatolie. Codrii mei frumoşi : [interviu cu A. Popuşoi,
dir. gen. al Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva"] / a consemnat : Fiodor
Chirileanu // Moldova Mare. – 2008. – 10 iun.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
3046. Чербарь, Валериан. Валериан Чербарь : "Сегодня основная
причина интенсификации процессов деградации почв – экономическая. Это
бедность" : [интервью с зав. лаб. почвоведения Ин-та почвоведения и агрохи-
мии им. Н. А. Димо] / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. –
14 июня. – Р. 8, 17.

238
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


646/649 Necesităţi personale. Îngrijire casnică
3047. Радченко, Валентина. Валентина Радченко : "Неважно, что
на вас надето, важно, как вы это носите" : [интервью с пред. секции моды
Союза дизайнеров Молдовы] / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa.
– 2008. – 7 июня. – Р. 8, 17.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3048. Mişin, Dumitru. Dumitru Mişin : "Un prezentator de ştiri nu este o
maşinărie de citit" : [interviu cu prezentatorul de ştiri al postului EU TV] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 6 iun. – P. 12.

3049. Лучинский, Кирилл. Кирилл Лучинский : Мое предназначение


– создавать вокруг себя как можно больше счастливых людей : [интервью с
пред. Совет дир. "Analitic Media Grup"] // Кишин. обозреватель. – 2008. – 5 ию-
ня. – Р. 22.

3050. Познер, Владимир. Владимир Познер : "Я очень обществен-


ный человек" : [по поводу пресс-конф. Президента Акад. рос. телевидения] /
записала Александра Юнко // Независимая Молдова. – 2008. – 12 июня.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


3051. PEN Clubul din Republica Moldova. Cu privire la modificările
abuzive din Legea activităţii editoriale : rezoluţie, 1 iul. 2008 / // Contrafort. – 2008.
– Iun. (Nr 6). – P. 3.

3052. Pericol de cenzură la edituri : [pe marginea modif. la Legea Nr


939 cu privire la activitatea ed.] / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 17 iun. – P. 10. – Cuprins : "Statul ne izolează de restul lumii" / Gheorghe
Ierizanu; "Restricţiile contravin normelor europene şi internaţionale" / Valeriu Matei;
"Sub incidenţa legii vor cădea cei care susţin că limba noastră e limba română" /
Arcadie Suceveanu; "Nu poţi crea dacă nu eşti liber" / Iurie Bârsa.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
3053. Rojnevschi, Boris. O soluţie pentru problema călătorilor şi a
transportatorilor: [art. preş. Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumurilor

239
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

din Rep. Moldova] / Boris Rojnevschi // Vocea poporului. – 2008. – 27 iun. – P. 6;


Голос народа. – 2008. – 27 июня. – Р. 6.

3054. Флоря, Владимир. Владимир Флоря : "Главная цель AITA –


защита интересов международных перевозчиков страны" : [интервью с прези-
дентом Ассоц. междунар. автомоб. перевозчиков Молдовы] / записала Ольга
Власова // Новое время. – 2008. – 6 июня. – Р. 5.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


3055. Секрет успеха главного почтового предприятия страны : [о
деятельности ГП "Пошта Молдовей"] // Независимая Молдова. – 2008. – 26
июня.

657 Contabilitate
3056. Шикирлийская, Марина. Борьба за бухгалтерские таланты :
[по поводу конф. "Привлекайте, формируйте и удерживайте лучших профес-
сионалов и лидеров в области бухгалтерии и финансов : рынок труда в Респ.
Молдове", июнь 2008, Кишинэу] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. –
2008. – 20 июня. – Р. 7.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
3057. Коваленко, Ирина. Цена "сладкой" жизни" : [пробл. развития
сах. пром-сти] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 13 июня. – Р.
16.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-


STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
3058. Марченко, Павел. Павел Марченко : "Главное – честно смот-
реть людям в глаза" : [интервью с руководителем АО "Тезеу люкс"] / записал
Николай Устурой // Независимая Молдова. – 2008. – 13 июня. – Р. 7.

240
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
3059. Швейкина, Ольга. Как застраивать Кишинев : слово горожа-
нам : [по поводу проекта Градостроит. Регламента] / Ольга Швейкина // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 5 июня. – Р. 7.

73 ARTE PLASTICE
3060. Graur, Ion. O doleanţă : [pe marginea activităţii sculptorului Dumi-
tru Verdianu] / Ion Graur // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 6.

3061. Vârtosu, Valentin. După ce ne-a spus o "Poveste despre cac-


tuşi", Valentin Vârtosu a sculptat un Guru : [interviu cu sculptorul] / interviu realizat
de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 20 iun. – P. 22.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3062. Bucov, Andrei. Andrei Bucov : Ce se vede şi ce nu se vede : [in-
terviu cu A. Bucov, artist plastic, fiul poetului Emilian Bucov] / interviu de Antonina
Sârbu // Ziarul de gardă. – 2008. – 5 iun. – P. 8.

3063. Reniţă, Alecu. Zugravul de icoane : [creaţia pictorului Ioan


Protcenco (1888-1953)] / Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 7.

3064. Sandu, Valeriu. Valeriu Sandu a trecut în clasa maeştrilor : [inter-


viu cu pictorul] / consemnare : Antonina Sârbu // Ziarul de Gardă. – 2008. – 19 iun.
– P. 8.

3065. Цэруш, Михай. К юбилейной выставке Михая Цэруш : [интер-


вью с молд. худож.] / записала Елена Узун // Молд. ведомости. – 2008. – 27
июня. – Р. 6.

3066. Шишкан, Константин. Соединитель времен : [о деятельности


молд. худож. Борис Несведова] / Константин Шишкан // Analytiqie Moldpresa. –
2008. – 21 июня. – Р. 20.

241
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


3067. Казакова, Раиса. За вечность и за миг благодарю … : [о твор-
честве мастера-фотографа Михая Потырнике] / Раиса Казакова // Независи-
мая Молдова. – 2008. – 27 июня. – Р. 25.

78 MUZICĂ
3068. Baraliuc, Oleg. Suntem obligaţi să dăm ascultătorilor dreptul de a
alege : [interviu cu O. Baraliuc, dir. Agenţiei de Impresariat "Moldart Production"] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 6 iun. – P. 12.

3069. Calleya, Octav. "E o plăcere pentru mine să revin în locurile în ca-
re m-am născut" : [interviu cu O. Calleya, dirijor spaniol, de sorginte basarabean] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 13 iun. – P. 8.

3070. Ciobanu, Ghenadie. "Muzica vine să ne vorbească despre impli-


carea intelectuală a omului în viaţă" : [pe marginea ed. a 18-a a Festivalului Intern.
"Zilele Muzicii Noi", 15-20 iun. 2008, Chişinău : interviu cu Gh. Ciobanu, preş. Uni-
unii Compozitorilor din Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 27 iun. – P. 8.

3071. Cocearova, Galina. Taina unei vieţi de succes : [in memoriam


Zlatei Tcaci, prima femeie-compozitor din Moldova] / Galina Cocearova // Lit. şi
arta. – 2008. – 19 iun. – P. 6.

3072. Doga, Eugen. Eugen Doga : "Am vrut să-i scot pe ai noştri în lu-
me" : [interviu cu compozitorul] / consemnare : Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişi-
nău. – 2008. – 3 iun. – P. 4.

3073. Doga, Eugen. Eugen Doga a strălucit la Bucureşti : [interviu cu


compozitorul pentru portalul de ştiri UNIMEDIA] / interviu realizat de Stela Popa //
Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 1, 10; Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 6 iun. – P.
11.

3074. Gavrilan, Natalia. Natalia Gavrilan : "Ministrul Artur Cozma nici n-


a vrut să audă de mine" : [interviu cu mezzo-soprană la Teatrul "La Scala" din Italia]
/ consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20 iun. – P. 16.

3075. Josanu, Efim. Bis "Creator ART"! : [despre formaţia instrumentală


"Creator ART"] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 6.

242
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3076. Kornuletz, Paul. "The Mushroom Story – învingători la Manifest


Yourself" : [interviu cu P. Kornuletz, vocalistul formaţiei The Mushroom Story] / in-
terviu realizat de Alexandru Vakulovski // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 3 iun.
– P. 6.

3077. Ladaniuc, Victor. Ca o salvare, muzica : [omagiu dirijorului Victor


Creangă] / Victor Ladaniuc // Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 10-11.

3078. Nagacevschi, Igor. Muzica nouă la Chişinău : [pe marginea ed. a


XVII-a a Festivalului intern. "Zilele muzicii noi"] / Igor Nagacevschi // Jurnal de Chi-
şinău. – 2008. – 24 iun. – P. 10.

3079. Paulencu, Ioan. Ioan Paulencu : "Eu întotdeauna am fost inco-


mod" : [interviu cu interpretul] / consemnare : Ion Proca // Glasul. – 2008. – 12 iun.
– P. 8-9.

3080. Pojar, Serghei. Personalităţi date uitării ale Moldovei : [Alexandr


Ziloti, dirijor şi red. muzical (1863-1945)] / Serghei Pojar // Comunistul. – 2008. – 20
iun. – P. 18; Коммунист. – 2008. – 20 июня. – Р. 18.

3081. Ristea, Răzvan. Trebuie să ştii să apreciezi ce ai : [interviu cu R.


Ristea, formaţia "RedRum" şi "Luna Amară", Bucureşti] / interviu realizat de Mihail
Vakulovski // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 24 iun. – P. 6.

3082. Sava, Andrei. Interzicerea fonogramelor – una din cele mai bune
noutăţi muzicale din ultimii ani / Andrei Sava // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 3
iun. – P. 6; Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 6 iun. – P. 12.

3083. Sbârcea, Petre. "Dacă ar fi s-o iau de la început, aş alege tot mu-
zica" : dialog cu dirijorul român, P. Sbârcea, la 75 de ani / a consemnat Adrian
Palcu // Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 12.

3084. Минин, Владимир. "Как свеча, мерцала каждая нотка" : [ин-


тервью с руководителем Моск. Гос. акад. камер. хора В. Мининым] / записала
Татьяна Степанова // Молд. ведомости. – 2008. – 6 июня. – Р. 6.

3085. Минин, Владимир. И крылом журавлиным встрепенется ду-


ша … : [интервью с худож. руководителем Моск. Гос. акад. камер. хора В. Ми-
ниным] / беседовала Нелли Торня // Кишин. новости. – 2008. – 6 июня. – Р. 7.

243
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

3086. Оксамита. Оксамита : "У нас есть только сегодня!" : [интервью


с укр. певицей] / записала Марина Гильен // Новое время. – 2008. – 6 июня. –
Р. 8.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3087. Proca, Ion. O poveste cu un tablou buclucaş : [in memoriam regi-
zorului Emil Loteanu] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 14-15. – Va urma.

3088. Solomon, Alexandru. Alexandru Solomon : "Despre comunism şi


Ceauşescu mai avem multe de spus" : [interviu cu regizorul] / consemnare : Angeli-
na Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 iun. – P. 4.

3089. Гибу, Николай. Николай Гибу : "Цензура"? : [об отечеств. ки-


нематографе] // Независимая Молдова. – 2008. – 6 июня. – Р. 8-9; 10, 11, 12,
17, 19, 13, 20 июня. – Р. 22.

792 Teatru. Artă scenică


3090. Calamanciuc, Gheorghe. Ion Druţă pe scena bălţeană : [pe mar-
ginea spectacolului "Clopotniţa" de Ion Druţă al Teatrului Naţ. "V. Alecsandri" din
Bălţi] / Gheorghe Calamanciuc // Lit. şi arta. – 2008. – 26 iun. – P. 6.

3091. Johar, Navtej. " Visul meu e să prezint spectacolul Fana’a ... în
satele indiene " : interviu cu dansatorul şi coregraful N. Johar, India, participant la
Bienala Teatrului "E. Ionesco"-2008 de la Chişinău / interviu realizat de Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2008. – 6 iun. – P. 22.

3092. Manole, Marius. Marius Manole : "Am pariat că voi da valoare cu-
vântului ..." : [interviu cu actorul Teatrului Naţ. Bucureşti] / consemnare : Angelina
Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 iun. – P. 4.

3093. Mocanu, Igor. Cursul Zilelor Strâmbe : [pe marginea vol. "Cursul
Zilelor Strâmbe", Bucureşti, 2008] / Igor Mocanu // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6).
– P. 6.

3094. Strâmbeanu, Andrei. Stimată doamnă Irina Uvarova : [discurs


rostit în cadrul ceremoniei de decernare a tit. Doctor Honoris Causa I. Uvarova,
critic de teatru din Federaţia Rusă] / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2008. – 12
iun. – P. 6.

244
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3095. Гарусова, Ольга. Перекрестки и перепутья биеннале театра


"Еуджен Ионеско" : [о 8-м фестивале БИТЕИ] / Ольга Гарусова // Молд. ведо-
мости. – 2008. – 27 июня. – Р. 6.

3096. Узун, Елена. И вновь Поклитару, и вновь шок! : [о деятельно-


сти хореографа Раду Поклитару] / Елена Узун // Молд. ведомости. – 2008. – 6
июня. – Р. 6.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3097. Petre, Mihai. "Dansez pentru tine" este emisiunea care realizează
visele oamenilor : interviu cu M. Petre, campion al României la dans sportiv şi
membru al juriului concursului "Dansez pentru tine" / consemnare : Irina Aniţâi, Vic-
toria Nafenco // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 17 iun. – P. 3.

3098. Гозун, Петру. Танцевальный спорт – визитная карточка Мол-


довы : [интервью с президентом Федерации танцев. Спорта Молдовы П.
Гозун] / записал Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 26 июня. –
Р. 18.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3099. Bogatu, Petru. Fotbalul ca expresie a identităţii naţionale / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17 iun. – P. 7.

3100. Gârneţ, Vasile. Fotbalul – un joc serios al acestei lumi : V. Gârneţ


şi Iulian Ciocan în dialog prin e-mail, despre Euro 2008 // Contrafort. – 2008. – Iun.
(Nr 6). – P. 22-24.

3101. Jereghi, Alexei. Laboratorul de creaţie a lui Victor Luca : [experi-


enţe reprezentative ale şefului Catedrei de Educaţie Fizică la Colegiul de Construc-
ţii din Chişinău] / Alexei Jereghi // Sport plus. – 2008. – 17 iun. – P. 6-7.

3102. Luchianov, Ion. Ion Luchianov : "Ar fi frumos, dacă aş prinde o fi-
nală la Beijing" : [interviu cu atletul moldovean] / a consemnat Anatol Ivanov // Sport
plus. – 2008. – 17 iun. – P. 8.

3103. Marinescu, Alexandru. Istoria Campionatului European (7-10) :


[fotbal] / Alexandru Marinescu // Sport plus. – 2008. – 3, 10, 17, 24 iun. – P. 15. –
Art. 1 : 23 apr.

245
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

3104. Ojoga, Olga. Senseiul Vasile Gotelet : [din istoria dezvoltării arte-
lor marţiale în România şi Basarabia] / Olga Ojoga // Flux continuu. Anchetă. –
2008. – 5 iun. – P. 5.

3105. Банару, Максим. Мама, папа, я – дружная спортивная семья :


[о спортив. династиях в Респ. Молдова] / Максим Банару // Молд. ведомости. –
2008. – 13 июня. – Р. 5.

3106. Жосан, Николай. Николай Жосан верит в судьбу : [интервью


с молд. полузащитником] / записал Андрей Мартынов // Молд. ведомости. –
2008. – 6 июня. – Р. 5.

3107. Кожокару, Михаил. Бегающий директор : [увлечение спортом


: интервью с дир. ср. шк. из с. Пуцунтей, р-н Орхей М. Кожокару] / записал
Александр Бушинский // Независимая Молдова. – 2008. – 4 июня.

3108. Манолаки, Вячеслав. Молдавское дзюдо : через тернии к


вершинам? : [интервью с президентом Федерации дзюдо Молдовы В. Манола-
ки] / записал Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 5 июня. – Р. 18.

3109. Попович, Григорий. "Пекинская Олимпиада будет фантасти-


ческой" : [интервью с шефом миссии спорт. делегации Молдовы на Олимпий-
ских играх в Пекине-2008 Гр. Попович] / записал Эдуард Чобану // Молд. ве-
домости. – 2008. – 27 июня. – Р. 5.

3110. Сырбу, Андрей. Грустные размышления накануне Олимпиа-


ды : [кризис. явления в молд. спорте] / Андрей Сырбу // Молд. ведомости. –
2008. – 6 июня. – Р. 5.

3111. Чебану, Павел. Президент ФФМ Павел Чебану : "Болею за


кpасивый качественный футбол" : [интервью с президентом Федерации Фут-
бола Молдовы] / записал Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 12
июня. – Р. 18.

3112. Чобану, Эдуард. Молдавский велоспорт : пора благотворных


перемен : [о пятом розыгрыше Кубка Президента Респ. Молдова] / Эдуард
Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 19 июня. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 3099)

246
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

3113. Esterhazy, Peter. Peter Esterhazy : "Limba/limbajul secolului 21 :


[fragm. din eseul "Triunghiul Bermudelor – sau despre limba/limbajul secolului 21"] /
trad. de Ana-Maria Pop // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 12.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
3114. Codreanca, Lidia. "Karoce", măria sa studentul : [situaţia socio-
lingvistică] / Lidia Codreanca // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 8.

3115. Mândru, Nina. Un manual reuşit : [pe marginea man. de lb. rom.
pentru cl. a 3-a de Tatiana Niculcea şi Mariana Marin] / Nina Mândru // Făclia. –
2008. – 14 iun. – P. 11.

3116. Vartic, Andrei. Cu muntele Tabor în faţă : [pe marginea cărţii "Şi
totuşi limba română" de Vlad Pohilă, Ch., Prometeu, 2008] / Andrei Vartic // Lit. şi
arta. – 2008. – 26 iun. – P. 3.

3117. Vieru, Grigore. De ce mi-e drag Vlad Pohilă : [pref. la vol. "Şi to-
tuşi, limba română" de Vlad Pohilă, Ch., Prometeu, 2008] / Grigore Vieru // Natura.
– 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

82 LITERATURĂ
821 Literatura limbilor individuale
821.134.3 Literatură portugheză
3118. Coelho, Paulo. Creionul : [povestire] / Paulo Coelho // Natura. –
2008. – Iun. (Nr 6). – P. 16.

821.135.1 Literatură română


3119. Barbu, Eugen. File de jurnal / Eugen Barbu // Glasul. – 2008. –
12, 26 iun. – P. 6.

3120. Blaga, Lucian. "Cu versurile mele ..." : [versuri] / Lucian Blaga //
Florile dalbe. – 2008. – 1 iun. – P. 1.

247
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

3121. Caraion, Ion. Plimbare într-o cuşcă de aur : [versuri] / Ion Caraion
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 6 iun. – P. 24.

3122. Crainic, Nichifor. Unde sunt cei care nu mai sunt : [versuri] /
Nichifor Crainic // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 1.

3123. Dinescu, Mircea. Dodeskaden : [versuri] / Mircea Dinescu // Tim-


pul de dimineaţă. – 2008. – 20 iun. – P. 24.

3124. Eminescu, Mihai. Când stânca e eternă şi valu-i trecător : [ver-


suri] / Mihai Eminescu // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 16. – Cuprins : Lebăda; Într-o
lume de neguri ...; Scrisori din Cordun; Şi dacă de cu ziuă ...; E ceasul cel de taină;
Aceeaşi moarte; Vis; Săracă-i a ta limbă.

3125. Eminescu, Mihai. O, rămâi! : [versuri] / Mihai Eminescu // Florile


dalbe. – 2008. – 12 iun. – P. 1.

3126. Gociu, Simion. Visul lui Pătrunjel / Simion Gociu // Florile dalbe. –
2008. – 1,12 iun. – P. 4. – Sfârşit. Începutul : 3 apr.

3127. Militaru, Vasile. Înălţarea la cer : [versuri] / Vasile Militaru // Gla-


sul. – 2008. – 5 iun. – P. 9.

3128. Pavel, Sorin. De mortuis ... : [epigramă] / Sorin Pavel // Jurnal de


Chişinău. – 2008. – 10 iun. – P. 16.

3129. Popescu, Marian. Strada : [epigramă] / Marian Popescu // Jurnal


de Chişinău. – 2008. – 17 iun. – P. 16.

3130. Roseti, Ancelin. Arpegii pentru laba piciorului; Zeu al ultimei zile
de plată ...; Împăierea lumii; Oraşul îngrăşat cu fanteziile sale; Poemul din cuşcă;
...Dintr-o timiditate anume; Cheia din broasca ţestoasă; Să nu-ţi aud gura!; Cântec
de molie : [versuri] / Ancelin Roseti // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 7.

3131. Sălcuţan, Mihai. Epitaful unui turnător : [epigramă] / Mihai


Sălcuţan // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 3 iun. – P. 16.

3132. Stănescu, Nichita. Vara : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile


dalbe. – 2008. – 12 iun. – P. 4.

248
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3133. Ajder, Corina. Corina Ajder & Alex Cosmescu / dialog : [poeme] /
Corina Ajder, Alex Cosmescu // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 17. – (Supl.
"Contrafort studenţesc"; Nr 5).

3134. Anton, Ion. Nour de ploaie : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. –
2008. – 12 iun. – P. 11.

3135. Bâlici, Gheorghe. Citind aceleaşi necrologuri; Fericirea funcţiona-


rului : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 10, 17 iun. – P.
16.

3136. Bâlici, Gheorghe. Epitaful unui fost parlamentar; Scriitoricească;


Epigramistul, gazdă primitoare; Singur la mare : [epigrame] / Gheorghe Bâlici //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 13, 20 iun. – P. 24.

3137. Bâlici, Gheorghe. Misiune importantă : [epigramă] / Gheorghe


Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 3 iun. – P. 16.

3138. Bâlici, Gheorghe. Precizare; Locul meu în viaţă : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 27 iun. – P. 24.

3139. Bâlici, Gheorghe. Rugăciune; De sărbători : [epigrame] / Gheor-


ghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 iun. – P. 16.

3140. Bâlici, Gheorghe. Unui orator prost ; Buchetul de flori : [epigra-


me] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 6 iun. – P. 24.

3141. Baştovoi, Ştefan. Rusoaica : [versuri] / Ştefan Baştovoi // Timpul


de dimineaţă. – 2008. – 13 iun. – P. 24.

3142. Bejenaru, Ion. Stârcul de pe jarişte : legendă / Ion Bejenaru //


Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 11.

3143. Benea, Marcela. Acasă, la Văratic; Ceasul : [versuri] / Marcela


Benea // Natura. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 16.

3144. Butnaru, Leo. Nu este exclus ... : cosmogramă / Leo Butnaru //


Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 8.

249
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

3145. Cârchelan, Dorin. Pâinea poeţilor; Pământul unic; ... Doamne,


prea multe pietre ..., Lupta cu numitorul comun; E vremea ...; Apropie-te de apă ...;
Natura, ca rimă; Memoria din viitor; La Mangalia; O, tu, a mea iubire ...; Cei mai
frumoşi trandafiri : [versuri] / Dorin Cârchelan // Lit. şi arta. – 2008. – 26 iun. – P. 4.

3146. Ciocanu, Anatol. Ploaia peste frunze limpezi versuri scrie : [ver-
suri] / Anatol Ciocanu // Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 20. – Cuprins : Cronică latină;
Între timp la Roma; Verona; Vinul blând; Nu-i clipa pocăinţei; Astfel trecem doi prin
lume.

3147. Ciocoi, Gheorghe. File noi din cartea "Steaua Eminescu" / Ghe-
orghe Ciocoi // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 8. – Cuprins : Cine l-a văzut pe Emi-
nescu?; Vorbind cu alte planete ...; Aproape ipoteză; Lampa de (cu) gaz, amintindu-
ne ...; Zboruri eminesciene.

3148. Ciocoi, Gheorghe. Vorbind cu alte planete ... : [versuri] / Gheor-


ghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun. – P. 5.

3149. Cuzuioc, Ion. Răsplata; Fraternitate; Eşec total; Prostul; Consola-


re : [epigrame] / Ion Cuzuioc // Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 7.

3150. Diordiev, Ion. Ruga feciorului; Critica de jos; Educaţie în familie;


Bucurie reciprocă; Scop atins; Fantezie creatoare ruptă de realitate; Nedumerire :
[versuri satirice] / Ion Diordiev // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 13.

3151. Esinencu, Nicolae. Moş Gobjilă Filozoful (27-50) : [povestire] /


Nicolae Esinencu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 6, 13, 20, 27 iun. – P. 6. –
Contin. Începutul : 9 mai.

3152. Filip, Iulian. Noi ca brazii de pe dealuri şubrede : [versui] / Iulian


Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 6.

3153. Filip, Vitalie. Ne cheamă Căpriana : [versuri] / Vitalie Filip // Mol-


dova Mare. – 2008. – 17 iun.

3154. Iov, D. Voroavă : [versuri] / D. Iov // Lit. şi arta. – 2008. – 26 iun. –


P. 1.

3155. Lari, Leonida. Lumina din cer : [versuri] / Leonida Lari // Lit. şi ar-
ta. – 2008. – 26 iun. – P. 6.

250
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3156. Mişcoi, Simion. "Acum când zorii pleoapele deschid" : [versuri] /


Simion Mişcoi // Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 12. – Cuprins : Remediu; Prier; Alma
Mater; Dulcele calvar; Totu-i mort în ţara asta.

3157. Pereteatcu, Tamara. Stejarul : [povestire] / Tamara Pereteatcu //


Florile dalbe. – 2008. – 12 iun. – P. 16.

3158. Prohin, Victor. De pe când s-a copt frunza ... : proze scurte / Vic-
tor Prohin // Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 13. – Cuprins : Ascultând ploaia; Pomul
lui Arsenie.

3159. Rusnac, Anatol. Să nu se stingă focu-n vatră!; Regăsi-ne-vom


cândva?; De unde ...; De un neam şi de un nume; Datorie; Pe-o margine de vis;
Dacă n-ar fi nimic de spus ...; Toamnele pe Ciuhur; Acolo unde veşnicia dă în floa-
re; Unde dai ...; Ca un tril de ciocârlie ...; Revenind acasă; Ca o noapte-a învierii :
[versuri] / Anatol Rusnac // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 5.

3160. Rusnac, Vladimir. Cântec la Moldova : [versuri] / Vladimir Rusnac


// Moldova Mare. – 2008. – 17 iun.

3161. Sobietsky, Ludmila. Unde pleacă melcul? : [povestire] / Ludmila


Sobietsky // Florile dalbe. – 2008. – 12 iun. – P. 14.

3162. Teleucă, Victor. Noi şi conjuncţia "şi" (2) : [eseu] / Victor Teleucă
// Florile dalbe. – 2008. – 12 iun. – P. 11. – Art. 1 : 15 mai.

3163. Teslaru, Grigore. Cele cu boala : [povestire] / Grigore Teslaru //


Dreptul. – 2008. – 20 iun. – P. 5.

3164. Trifan, Călina. Reni – istoria în paragină : [jurnal] / Călina Trifan //


Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 20-21.

3165. Ţurcanu, Nicolae. Testament : [versuri] / Nicolae Ţurcanu // Fă-


clia. – 2008. – 14 iun. – P. 13.

3166. Vâlcu, Mihai. Ascultă-mă atent ...; Icoana din geam; Legământ;
Pustie este casa ...; Să nu vorbeşti de rău ...; Tata : [versuri] / Mihai Vâlcu // Lit. şi
arta. – 2008. – 19 iun. – P. 4.

3167. Vâlcu, Mihai. Eterna amintire ...; Icoana din geam; Într-un amurg :
[versuri] / Mihai Vâlcu // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 10.

251
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

3168. Vâlcu, Mihai. Patria mea; Ascultă-atent ...; File de zile ...; Dulce
este amintirea; Tata : [versuri] / Mihai Vâlcu // Pro farmacia. – 2008. – Mai – Iun. (Nr
5/6). – P. 1, 15.

3169. Vâlcu, Mihai. Ultimul careu; Picăturile de rouă : [versuri] / Mihai


Vâlcu // Florile dalbe. – 2008. – 12 iun. – P. 16.

3170. Vieru, Grigore. Balada celor deportaţi : [versuri] / Grigore Vieru //


Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun. – P. 1.

3171. Vieru, Grigore. Copiii : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. –


2008. – 1 iun. – P. 1.

3172. Vieru, Grigore. Râul, ramul : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. şi arta.
– 2008. – 5 iun. – P. 1.

821.161.1 Literatură rusă


3173. Esenin, Serghei. Nu regret, nu mă jelesc, nu strig : [versuri] /
Serghei Esenin; trad. de George Lesnea // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 iun. –
P. 24.

3174. Пушкин, Александр. Телега жизни; Поэт; Анчар; Туча :


[стихи] / Александр Пушкин // Коммерсант plus. – 2008. – 13 июня. – Р. 18.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3175. Mardari, Ion. O gară pentru trei : nuvelă / Ion Mardari // Comunis-
tul. – 2008. – 6 iun. – P. 15-16; Коммунист. – 2008. – 6 июня. – Р. 10-11.

3176. Зумбряну, Виктория. Цена одной амнистии : главы из кн. /


Виктория Зумбряну // Независимая Молдова. – 2008. – 6, 13, 20 июня. – Р. 10-
11. – Нач. : 25 янв.

3177. Мардарь, Ион. Война пусть останется в памяти : [рассказ] /


Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2008. – 20 июня. – Р. 12.

3178. Мардарь, Ион. Лодка с тремя веслами : рассказ / Ион Мар-


дарь // Независимая Молдова. – 2008. – 6 июня. – Р. 24.

252
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3179. Мардарь, Ион. На севере – осадки : рассказ / Ион Мардарь //


Независимая Молдова. – 2008. – 13 июня. – Р. 24.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3180. Ciobanu, Vitalie. Viitorul literaturii la Marea Neagră : [pe margi-
nea Festivalului Intern. "Zile şi Nopţi de Literatură", Neptun – Mangalia, România,
7-10 iun. 2008] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 12, 14.

3181. Dolgan, Mihail. Cenzura de partid : între "potcovire ideologică" şi


"ne-potcovire estetică" : [în lit.]/ Mihail Dolgan // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 4.

3182. Firan, Carmen. Carmen Firan : Despre viitor – oriunde ar fi el : [vi-


itorul lit.: prez. în cadrul Festivalului Intern. "Zile şi Nopţi de Literatură", Neptun –
Mangalia, România, 7-10 iun. 2008] // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 13.

3183. Grunberg, Arnon. Arnon Grunberg : O maladie numită Viitor : [vii-


torul literaturi: intervenţia a scriitorului olandez în cadrul Festivalului Intern. "Zile şi
Nopţi de Literatură", Neptun – Mangalia, România, 7-10 iun. 2008] // Contrafort. –
2008. – Iun. (Nr 6). – P. 14.

821.112.2.09 Literatură germană


3184. Dosarul unei cărţi / p. realizată de Veronica Eşanu // Contrafort. –
2008. – Iun. (Nr 6). – P. 11. – Cuprins: Gunter Grass explică : [pe marginea roma-
nului "Decojind ceapa" : interviu cu G. Grass, scriitor german] / consemnare : Ulrich
Wickert; Nora Iuga – traducătoarea în limba română a capodoperei "Toba de tini-
chea" : [interviu cu N. Iuga, traducătore].

3185. Sprânceană, Vitalie. Încă o dată despre "Cum e cu putinţă aşa


ceva?" : [pe marginea romanului "Decojind ceapa" de Gunter Grass, Iaşi, Polirom,
2007] / Vitalie Sprânceană // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 10.

821.135.1.09 Literatură română


3186. Chiper, Grigore. "La bloc" : [pe marginea cărţii "Ghidul nesimţitu-
lui" de Radu Paraschivescu, Bucureşti, ed. Humanitas, 2006] / Grigore Chiper //
Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 5.

3187. Cimpoi, Mihai. Eminescu, Înainte-mergătorul (Gânduri


heideggeriene) / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 4.

253
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

3188. Georgescu, Nicolae. Eminescu a fost victimă politică : [119 ani


de la moartea poetului Mihai Eminescu: reluat din "Jurnalul naţ."] / Nicolae
Georgescu // Natura. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

3189. Ghimpu, Gheorghe. Un înflăcărat apărător al plaiurilor noastre :


[omagiu poetului Mihai Eminescu] / Gheorghe Ghimpu // Glasul. – 2008. – 12 iun. –
P. 1, 11.

3190. Grigor, Maria. Deasupra cărţii Sale ... : (despre romanul lui Mihail
Sadoveanu "Baltagul") / Maria Grigor, Elena Casin // Univers pedagogic pro. –
2008. – 26 iun. – P. 3.

3191. Marin, Gheorghe. Sadoveanu – poet : [creaţia poetică a lui Mihail


Sadoveanu] / Gheorghe Marin // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 4.

3192. Olaru, Georgeta. Motivul eminescian al visului şi emblemele lui


cromatice / Georgeta Olaru // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 4.

3193. Proca, Ion. Amintiri de pe când erau cu noi : [in memoriam poetu-
lui român Mihai Ursachi] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 9.

3194. Proca, Ion. Când teii dau în floare : [omagiu poetului Mihai Emi-
nescu] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 1.

3195. Stoiciu, Liviu Ioan. "Habar nu am cum se scrie un poem, le dau


dreptate celor care susţin că un poem se scrie singur" : interviu cu L. I. Stoiciu, scrii-
tor român / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 20 iun. – P. 8.

821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova


3196. Bârlădeanu, Lucreţia. Lucreţia Bârlădeanu : "Scriitorii români din
străinătate – o punte a ideilor dintre Vest şi Est" : [interviu cu scriitoarea] / consem-
nare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 6 iun. – P. 15, 21.

3197. Basarabeanca, A. Viaţa în cuvânt, sau Aventura nemuririi : [pe


marginea creaţiei poetice a Stelianei Grama] / A. Basarabeanca // Glasul. – 2008. –
12 iun. – P. 13.

3198. Callo, Antonela. Dragostea în emigraţie : [pe marginea romanului


"Denissa – fata pe care o poţi cunoaşte doar o dată la 12 ani" de Vally Codrea-Boj]
/ Antonela Callo // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 5.

254
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3199. Callo, Antonina. Îndumnezeirea maternităţii : [pe marginea cărţii


"Dumnezeia" de Nina Slutu-Soroceanu, Ch., Museum, 2005] / Antonina Calo // Lit.
şi arta. – 2008. – 19 iun. – P. 4.

3200. Caragi, Larisa. Viaţa ca un arc mereu întins : [in memoriam poe-
tului şi actorului Emil Nicula] / Larisa Caragi // Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 3.

3201. Chiper, Grigore. Lirica feminină interbelică sub lupă : [pe margi-
nea cărţii "Privirea Euridicei: Lirica feminină din Basarabia. Anii 20-30" de Aliona
Grati, Ch., Inst. de Filologie al AŞM, 2008] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2008. –
Iun. (Nr 6). – P. 5.

3202. Cimpoi, Mihai. În faţa stelei Eminescu : [creaţia poetului Gheor-


ghe Ciocoi] / Mihai Cimpoi // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 1.

3203. Cimpoi, Mihai. Tot ce am bun datorez bibliotecii ... : interviu cu


academicianul M. Cimpoi / consemnare : Raia Rogac // Glasul. – 2008. – 26 iun. –
P. 9, 16-17.

3204. Dabija, Nicolae. Asemenea albinei ... : [creaţia poetică a lui Ana-
tol Rusnac] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 5.

3205. Hadârcă, Ion. Gheorghe Marin – translatorul memoriei : [pe mar-


ginea cărţii "Misiuni şi destine"] / Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 4.

3206. Marcu, Emilian. Eminesciana continuă : [pe marginea creaţiei


poetului Gheorghe Ciocoi] / Emilian Marcu // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 8.

3207. Maţievschi, Elena. Poet al omeniei şi onestităţii : [creaţia poetului


Vladimir Rusnac] / Elena Maţievschi // Moldova Mare. – 2008. – 24 iun.

3208. Mihail, Viorel. Petru Cărare, dragostea mea : [pe marginea crea-
ţiei poetului]! / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2008. – 27 iun. – P. 9.

3209. Palladi, Tudor. Brevilocvenţa afabulaţiei între "Trandafir" şi "Mă-


răcine" : [pe marginea vol. "Trandafirul şi Mărăcinele" de Mihail Vârţanu] / Tudor
Palladi // Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 6.

255
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

3210. Palladi, Tudor. Furtuna din piept – poezia ... : [pe marginea cărţii
"Cantoniera" de Boris Schiţco Ch., "Grafema Libris", 2008, 103 p.] / Tudor Palladi //
Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun. – P. 4.

3211. Palladi, Tudor. Salvarea privighetorii din poet e cântecul ... : [pe
marginea creaţiei poetului Petre Popa] / Tudor Palladi // Glasul. – 2008. – 26 iun. –
P. 18.

3212. Pârnău, Ion. Forţa educativă a operei literare : [pe marginea crea-
ţiei scriitorului Nicolae Esinencu] / Ion Pârnău // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 3.

3213. Proca, Ion. Dar anii ca frunza se schimbă : [creaţia poetului Ana-
tol Gugel] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 12.

3214. Roşca, Timofei. Anatol Ciocanu : între cântec şi lumină : [pe


marginea creaţiei poetului] / Timofei Roşca // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 8.

3215. Tarlapan, Efim. "Drumul scriitoricesc nu mi-a fost presărat cu flori


..." : [dialog cu E. Tarlapan, scriitor epigramist] / interlocutor : Nicolae Rusu // Lit. şi
arta. – 2008. – 26 iun. – P. 5.

3216. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : "...Mulţumesc pentru Brăila care a


dat culturii româneşti trei mari personalităţi scriitoriceşti ..." : [interviu cu poetul :
reluat din "Ziarul Brăila"] / interlocutor : Codrin V. Smirnov // Lit. şi arta. – 2008. – 5
iun. – P. 5.

3217. Ижболдина, Ирина. Бессарабский мечтатель : [памяти писа-


теля Леона Донич (Леонид Добронравов) (1887-1926)] / Ирина Ижболдина //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 14 июня. – Р. 8, 20.

821.161.1.09 Literatură rusă


3218. Marin, Gheorghe. Iar graful s-a ales cu praful : [pe marginea vizi-
tei scriitorului rus L. Tolstoi la Chişinău] / Gheorghe Marin // Săptămîna. – 2008. –
20 iun. – P. 8-9.

3219. Савостин, Николай. Наперсник богов : [о творчестве поэта А.


С. Пушкин] / Николай Савостин // Коммерсант plus. – 2008. – 13 июня. – Р. 18.

256
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
3220. Laroui, Khaldoun. Splendoarea şi mizeria Moldovei : [art. călăto-
rului şi turistului din Franţa] / Khaldoun Laroui; trad. de Ana Guţu // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 13 iun. – P. 17.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor
geografice)
3221. Zahariuc, Petronel. O hartă a Moldovei din vremea lui Ştefan cel
Mare – la ce poate şi va fi folosită? / Petronel Zahariuc // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 17 iun. – P. 4-5.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Caragi, Larisa. Viaţa ca un arc mereu întins : [în memoria poetului şi acto-
rului Emil Nicula. – Vezi Nr 3201

Cernea, Gheorghe. Ion Inculeţ, patriarh al Unirii Basarabiei cu Romînia la


1918. – Vezi Nr 3228

Ojoga, Olga. Senseiul Vasile Cotelet. – Vezi Nr 3105

Paulencu, Ioan. Eu întotdeauna am fost incomod. – Vezi Nr 3080

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.25 Arhivistică. Arhive
3222. Moraru, Alexandru. Arhivele statului văzute din interior (1) / Ale-
xandru Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 26 iun. – P. 7.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
3223. Platon, Alexandru-Florin. Corpul – un important revelator social
şi mental : [pe marginea cărţii "Istoria corpului. De la Renaştere le Secolul Lumini-

257
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

lor" de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, Bucureşti, 2008] /


Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2008. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


3224. Dabija, Tatiana. Educaţia basarabenilor, ostilă faţă de România :
[pe marginea man. de istorie, editate în Rep. Moldova : reluat din "Evenimentul zi-
lei"] / Tatiana Dabija // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 iun. – P. 11.

3225. Harişin, Mihailo. De ce trebuie condamnat HOLODOMORUL :


[fragm. din discuţia emisiunii Epicentru, postul EURO TV, cu participarea: M.
Harişin, ministru plenipotenţiar la Ambasada Ucrainei la Chişinău, Ion Varta, dr. în
istorie] / consemnare : Lucia Gnatiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 13
iun. – P. 9.

3226. Боффа, Джузеппе. Оккупация или сопротивление : [отрывок


из кн. "История Советского Союза"] / Джузеппе Боффа // Коммерсант plus. –
2008. – 27 июня. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 3241)

94(478) Istoria Republicii Moldova


3227. Cernea, Gheorghe. Ion Inculeţ, patriarh al Unirii Basarabiei cu
România la 1918 / Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun. – P. 3.

3228. Chifiac, Tudor. D. Cantemir şi limba noastră moldovenească /


Tudor Chifiac // Moldova Mare. – 2008. – 10 iun.

3229. Colesnic, Iurie. Trei destine ca trei poveşti ... : Pavel Cruşevan,
un basarabean care şi-a asumat şovinismul rusesc / Iurie Colesnic // Natura. –
2008. – Iun. (Nr 6). – P. 7.

3230. Dabija, Nicolae. O zi care a inversat lumea : [28 iunie 1940 în


destinul basarabenilor] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 26 iun. – P. 1.

3231. La CC al PC (b) din Uniunea Sovietică, tovarăşului Stalin : [scris.


adresată lui Iosif Stalin pe marginea retrocedării teritoriilor basarabene date Ucrai-
nei, Chişinău, 12 iun. 1946] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 iun. – P. 10. –
Semnat : N. Salagor, N. Koval.

3232. Marinciuc, Aurel. Corul din satul meu (1903) : [trecutul în imagini]
/ Aurel Marinciuc // Făclia. – 2008. – 7 iun. – P. 15.

258
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3233. Moraru, Anton. Succesiunea de drept internaţional (2-3) : [aspec-


te ist.] / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 5, 12 iun. – P. 7. – Art. 1 : 29 mai.

3234. Movilă, Boris. Sai, mămuco, şi mă scapă! : [deportări şi destine


basarabene] / Boris Movilă // Lit. şi arta. – 2008. – 26 iun. – P. 4.

3235. Republica Democratică Moldovenească – etapă importantă de


statornicire şi consolidare a statalităţii moldoveneşti contemporane / A. Roman, A.
Burian, V. Stati [et al.] // Moldova Mare. – 2008. – 17 iun.

3236. Roncea, Victor. Raptul Basarabiei, minut cu minut : [pe marginea


evenimentelor din iunie 1940 : reluat din "Ziua"] / Victor Roncea, Mihai Isac // Tim-
pul de dimineaţă. – 2008. – 24 iun. – P. 6.

3237. Rotaru, Tatiana. O zi fierbinte de vară, ce a despărţit două suflete


apropiate pentru 14 ani : repere în timp cu Alexei Simaşchevici, academician / Tati-
ana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 4 iun.

3238. Taşcă, Mihai. Sfatul Ţării şi actualele autorităţi locale / Mihai Taş-
că // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 iun. – P. 16.

3239. Turea, Larisa. Larisa Turea : "Foametea e o obsesie de care tre-


buie să ne eliberăm" : [interviu cu aut. "Cărţii foametei", Bucureşti, "Curtea Veche",
2008] /moderator : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 13 iun. – P. 10,
15.

3240. Мосионжник, Леонид. Просветительские похождения молда-


ванина на Руси : [о вкладе Антиоха Кантемир в развитии рос. общества : док-
лад на науч.-практ. конф. "Молдавия – Россия – славянский мир : выдающие-
ся деятели"] / Леонид Мосионжник // Analytiqie Moldpresa. – 2008. – 7 июня. –
Р. 20.

3241. Осояну, Константин. Дорогая моя столица : к 190-летию об-


ретения Кишиневом статуса столицы / Константин Осояну // Независимая
Молдова. – 2008. – 13 июня. – Р. 6-7.

3242. Фашизм : зверства оккупантов : [по данным Гос. Архива Рос.


Федерации, ф. 7021, оп. 91, д. 413, лл. 14-20] // Коммерсант plus. – 2008. – 20
июня. – Р. 14-15.
(Vezi de asemenea Nr 2748)

259
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

94(498) Istoria României


3243. Bejenaru, Ion. Radu-vodă Mihnea, domn paşnic : [aspecte ist.] /
Ion Bejenaru // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 14.

3244. Попович, Константин. Бухарестский эпилог : [о судеб. про-


цессе над рум. маршалом Ионом Антонеску] / Константин Попович // Moldova
Mare. – 2008. – 10 iun. – Contin. Început : 6 mai.

94(=135.1) Istoria românilor


3245. Rădulescu, Raluca. Cinstire înaintaşilor : [pe marginea lucr.
simpoz. intern. "Românii din afara graniţelor ţării Iaşi – Chişinău : legături ist.", Chi-
şinău, 2008] / Raluca Rădulescu // Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 8.

260
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 6-2008

Bucov, Andrei 3062


A Bucov, Emilian 3062
Ababii, Ion 2999-00, 3026 Bujor, Pavel 3039
Ababii, Oleg 2993 Bulat, Ion 2856, 2858
Acciu, Ecaterina 3008 Burea, Irina 2753, 2903, 2911, 3001,
Ajder, Corina 3133 3005
Anestiadi, Vasile 2719 Burian, A. 3235
Aniţâi, Irina 3097 Butnaru, Leo 3144
Anton, Ion 3134 C
Avornic, Gheorghe 3001
Calamanciuc, Gheorghe 3090
B Calleya, Octav 3069
Babici, Boris 2856 Callo, Antonela 3198
Babin, Victoria 3029, 3035 Callo, Antonina 3199
Babuc, Monica 2840 Campbell, John 2840
Bâlici, Gheorghe 3135-40 Cantemir, D. 3232
Bîrsa, Iurie 3052 Capecchi, Giancarlo 2758
Balmoş, Galina 2946 Cara,Svetlana 2786, 2834, 2836-37
Baltaga, Sergiu 2831 Caragi, Larisa 3200, 3222
Baraliuc, Oleg 3068 Caraion, Ion 3121
Barbu, Eugen 3119 Cârchelan, Dorin 3145
Bârlădeanu, Lucreţia 3196 Casian, Ion 2921
Basarabeanca, A. 3197 Casin, Elena 3190
Baştovoi, Ştefan 3141 Catrinici, Larisa 3017, 3026
Bălănel, Alexandra 2858 Cazacu, Lia 2894
Bejenaru, Ion 3142, 3243 Cărare, Petru 3208
Bejenaru, Lia 2862 Cărăuş, Alexandru 3032
Beldiman, Nicolae 2950 Cărbune, Anatolie 2833
Bendas, Mihai 2972 Ceka, Ion 2834
Benea, Marcela 3143 Cernea, Gheorghe 3223, 3227
Berbeca, Veaceslav 2807 Cernei, Cristina 3002
Beyer, John 2808 Cheianu, Constantin 2766-67
Biltgen, Francois 2840 Chifiac, Tudor 3228
Blaga, Lucian 3120 Chiper, Grigore 3186, 3201
Boaghiu, Sofian 2745 Chiriac, Petru 2850
Bogatu, Petru 2729-30, 2765, 2924, Chirileanu, Fiodor 3045
3099 Chirilov, Viorica 2932
Bolboceanu, Vitalii 2951 Chirtoacă, Dorin 2925
Braghiş, Dumitru 2832 Chisnenco, Angela 2879, 2930, 3042
Bratu, Alin 2952 Chivriga, Viorel 2877
Bruma, Irina 2718 Cicanci, Svetlana 2963
Cimpoi, Mihai 3187

261
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

Cioban, Lidia 2973 Diacov, Dumitru 2777


Ciobanu, Ghenadie 3070 Dinescu, Mircea 3123
Ciobanu, Mihai (3018), 3202-03 Diordiev, Ion 3150
Ciobanu, Victor 2840 Doga, Eugen 3072-73
Ciobanu, Vitalie 2768, 3180 Dolgan, Mihail 3181
Ciocan, Iulian 3100 Druţă, Boris 2778
Ciocanu, Anatol 3146 Druţă, Ion 3090
Ciocoi, Gheorghe 3147-48 Duca, Gheorghe 2718, 3026
Ciocoi, Valeriu 2947 Dulgheru, Valeriu 2779
Ciornei, Vsevolod 2769-71, 2926 Dumbravă, Vlada-Tatiana 3033
Ciubotaru, Ştefan 3018 Dumbrăveanu, Ion 3034
Cocearova, Galina 3071 Dumitru, Aurel 3009
Cociurca, Elena 2723 Duplava, Maria 2987
Codreanca, Lidia 3114
Codreanu, Silvia 2995 E
Codrin, V. 3216 Eminescu, Mihai 3124-25
Coelho, Paulo 3118 Eni, Dumitru 2852, 2857
Colesnic, Iurie 3229 Esenin, Serghei 3173
Conlan, John 2840 Esinencu, Nicolae 3151
Conţiu, Mihai 2772-74 Esterhazy, Peter 3113
Corbin, Alain 3223 Eşanu, Veronica 3184
Corduneanu, Alexandru 2840
Corlăţean, Titus 2809 F
Coroi, Elena 2964
Cosmescu, Alex 2737, 2740, 3133 Federiuc, Nicolae 2812
Costiuc, Igor 2856 Filat, Vlad 2780
Courtine, Jean-Jacques 3223 Filat, Vladimir 2781
Crainic, Nichifor 3122 Filip, Iulian 2782, 3152
Creangă, Victor 3077 Filip, Vitalie 3153
Creţu, Dumitru 2859 Firan, Carmen 3182
Cristal, Oleg 2759, 2810 Fişer, Anatol 2859, 2905
Croitoru, Vasile 2947 Foltea, Vasile 2910
Cruşevan, Pavel 58 Forster, Fr. W. 2742
Cubreacov, Vlad 2754, 2904 Fuştei, Nicolae 2746
Cucu, Ivan 2910 G
Culeşov, Maria 2927
Cuzuioc, Ion 3149 Gallach, Christina 2809
Garaba, Vladimir 3010
D Garbuz, Mihail 2835, 2841
Dabija, Nicolae 2775, 3204, 3230 Gârneţ, Maria 2985
Dabija, Tatiana 3224 Gârneţ, Vasile 3100
Damian, Oleg 2864 Garştea, Maria 2974-75
Daniel Patriarhul Bisericii ortodoxe Gavrilan, Natalia 3074
Române (2747) Gavriliţă, Valeriu 3035
Deleu, Ecaterina 2758, 2827 Gavriliuc, Eugen 3034
Găluşcă, Ion 2953-54, 2976

262
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Georgescu, Nicolae 3188 Inculeţ, Ion 3227


Gerbanovski, Marina 2894 Ioniţă, Veaceslav 2878
Gheorghiţă, Nadina 2958, 3011, 3019, Iosip, George 2718, 2828
3040 Iov, D. 3154
Ghidirim, Gheorghe 2751 Isac, A. 3011
Ghimpu, Gheorghe 3189 Isac, Mihai 3236
Gnatiuc, Lucia 2944, 3229 Iurţuc, Veaceslav 2910
Gociu, Simion 3126 Iuga, Nora 3184
Golomoz, Alexei 2928 Ivanov, Anatol 2977, 3102
Goloşceapov, Evgheni 2910 Ivanov, Dumitru 2962
Goreanu, Veniamin 2747
Gorincioi, Radu 2785 J
Gotelet, Vasile 3104 Jereghi, Alexei 3101
Grama, Steliana 3197 Josanu, Efim 3075
Grass Gunter 3184
Grati, Aliona 3201 K
Grati, Nicolae 3039
Klipii, Igor 2962
Graur, Ion 3060
Knasmuller, S. 3028
Grigor, Maria 3190
Kornuletz, Paul 3076
Grigorciuk, Pavel 2830
Koval, N. 3235
Groppa, Stanislav 1
Kubilius, Andrius 2840
Groppa, Stanislav 2719
Kulikovski, Lidia 2724
Grosu, Lora 2836
Kyrylenko, Vyacheslav 2840
Groza, Lilia 3003
Grunberg, Arnon 3183 L
Grund, Malfred 2812
Gbatiuc, Lucia 3226 Ladaniuc, Victor 3077
Guma, Valeriu 2786 Lahay, Ran 2738
Gumovschi, Andrei 3015 Lari, Leonida 3155
Gurin, Elena 2965 Laroui, Khaldoun 3220
Guşan, Efimia 2966 Lavric, Nicolae 2978
Guţanu, Vasile 3104 Lazarencu, Adrian 2888
Guţu, Ana 3220 Leahu, Anatolie 2856
Lisnevschi, Ian 2787
H Loteanu, Emil (3087)
Lozinschi, Raisa 3072
Haas, Richard 2813
Luca, Alex 2862, 2877, 2885, 2935
Hadârcă, Ion 3205
Luca, Victor 3101
Hadârcă, Natalia 2760, 2762
Luchianov, Ion 3102
Hâncu, Mihail 2853
Lungu, Eugen 3016
Harişin, Mihailo 3225
Lupan, Lilia 2725
Hohmann, Christiane 2809
Lupan, Vlad 2825
I Lupuşor,Tamara 3032
Iaşcenco, Tudor 2948 M
Ierizanu, Gheorghe 3052
Malachii, Maria 2955

263
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

Mândru, Nina 3115 Nechit, Irina 2752, 3052, 3061, 3091


Manea, Leonid 2854, 2857 Negru, Nicolae 2732, 2839
Manole, Marius 3092 Negru, Vlad 2787
Marcu, Emilian 3206 Nicula, Emil 3200, 3222
Marcu,Tatiana 2864, 2888 Niculcea, Tatiana 3115
Mardari, Ion 3175 Nirca, Liliana 2967
Marin, Gheorghe 3191, (3205), 3218 Nistor, Iurie 3042
Marin, Mariana 3115 Nora, Iuga 54
Marinciuc, Aurel 3232 Nucă, Lilia 2959, 2990
Marinescu, Alexandru 3103
Martalog, Petru 3029 O
Martin, Vasile 2896 Oazu, Nantoi 2789, 2930
Matcaş, Natalia 2858 Ojoga, Olga 3104, 3224
Matei, Valeriu 3052 Olaru, Angelina 2733, 3074, 3088
Maţievschi, Elena 3207 Olaru, Georgeta 3192
Mazepa, Claudia 2855 Olaru, Tatiana 2967
Mămăligă, Diana 2979 Olivier de Schutter 2898
Mihail, Viorel 3208 Onici, Victor 2856
Mihnea, Radu-vodă (3247) Oprescu, Ion 2931
Mikko, Marianne 2814 Orlov, Victor 3040
Militaru, Vasile 3127 Ostrofeţ, Gheorghe 2999
Miron, Viorel 2884
Mişcoi, Simion 3156 P
Mişin, Dumitru 3048
Paladi, Mihai 2857
Mocanu, Igor 3093
Palcu, Adrian 3083
Mocanu,Tudor 2856
Palamarciuc, Viorica 2739
Moldovanu, Mihai 3019
Palladi, Tudor 3209-11
Moraru, Alexandru 3222
Panfil, Vasile 2932
Moraru, Anton 3233
Paraşciuc, Oxana 2996
Moraru, Haralambie 2788
Pavel, Sorin 3129
Moraru, Ion 2761
Pârgaru, Ion 2856
Moroi, Tatiana 2988
Pârnău, Ion 2969, 3212
Movilă, Boris 3234
Partole, Claudia 3012
Munteanu, Svetlana 3014
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2960
Murahovschi, Ana 2989
Paulencu, Ioan 3079, 3225
Musteaţă, Inga 2956
Păduraru, Pavel 2927, 3000
Musteaţă, Vasile 3030
Pereteatcu, Tamara 3157
Muşuc, Eduard 2838, 2929
Petre, Mihai 3097
N Piersic, Anda 2974
Pintilei, Sergiu (3004)
Nafenco, Victoria 3097 Platon, Alexandru-Florin 3223
Nagacevschi, Igor 3078 Platon, Nicolae 2885
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2957-58 Plămădeală, Olesea 2970
Nani, Anastasia 2946 Pocaznoi, Ion 2858
Navtej, Johar 3091 Pohilă, Vlad 3116-17

264
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pojar, Serghei 3080 S


Pop, Ana-Maria 3113
Popa, Neculai 2762 Salagor, N. 3235
Popa, Stela 3073 Sânchetru, Victor 2858
Popa, Victoria 2980 Sandu, Valeriu 3064
Popescu, Marian 3129 Sârbu, Antonina 3062, 3064
Popovici, Ludmila 2910 Sârbu, Vasile 3043
Popuşoi, Anatolie 3045 Sava, Andrei 3082
Popuşoi, Liliana 3048, 3068-70 Sălcuţan, Mihai 3131
Pozner, Vladimir 2733 Sbârcea, Petre 3083
Praporşcic, Sergiu 2718, 2828 Schiţco, Boris 3210
Preguza, Ion 2923 Schwab, Klaus 2861
Proca, Ion 3079, 3087, 3193-94, 3213 Secrier, Valentina 2983
Procopişin, Vasile 3026 Secăreanu, Ştefan 2840
Prohin, Victor 3158 Selina, Ana 2856
Puşcaş, Victor 2906 Serebrian, Oleg 2962
Shimkus, John 2840
R Simaşchevici, Alexei 3241
Simion, Eugen 2984
Radu, Alina 2809, 2814 Simon, Dumitru 2934
Raţă, Mariana 2929 Singer, Peter 2744
Rădulescu,Raluca 2852, 2931, 2934, Slutu Soroceanu, Nina 2724, 3199
2975, 3245 Sobietsky, Ludmila 3161
Răileanu, Anatol 2981, 2997-98 Socor, Vladimir 2828
Răilean, Lucia 2955 Solana, Javier 2809
Reniţă, Alecu 3063 Solomon, Alexandru 3088
Ristea, Răzvan 3081 Spinei, Angela 2740
Rogac, R. 2726, 3203 Spivacenco, Iurie, 2856
Rojnevschi, Boris 3053 Sprânceană, Vitalie 2741, 3185
Roman, A. 3235 Stalin, Iosif 3235
Roncea, Victor 3236 Stati, V. 2841, 3235
Roseti, Ancelin 3130 Stati, Vasile 2843
Roşca, Iurie 2815, 2828, 2840, 2842 Stănescu, Nichita 3132
Roşca, Timofei 3214 Stici, Ion 2751
Roşca, Victor 2826 Stoica, Valentina 2985
Roşca-Tuchilatu, Nadejda 2791 Stoiciu, Liviu Ioan 3195
Rotaru, Nadejda 2961 Strâmbeanu, Andrei 3094
Rotaru, Tatiana 3237 Stratulat, Nicolae 2982
Rusnac, Gh. 2827 Strătilă-Cocieru, Silvia 2986
Rusnac, Anatol 3159 Stroot, Margareta 2897-98
Rusnac, Gheorghe 2827 Suboci, Natalia 2856
Rusnac, Vladimir 3160 Suceveanu, Arcadie 3052
Rusu, Iurie 2633 Şelariu, Adrian 2727
Rusu, Nicolae 3215 Şleahtiţchi, Mihai 2752
Rusu, Tudor 2982 Şoimaru, Vasile 2763
Rusu, Veronica 2957 Ştefârţă, Sorina 2808, 2825, 3239

265
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

T W
Talmaci, Victor 2856 Wilfried, Martens 2840
Tarasiuk, Boris 2840
Tarlapan, Efim 3215 Z
Taşcă, Mihai 3238 Zadoinov, Roman 2910
Tănase, Victor 2910 Zahariuc, Petronel 3221
Teleucă, Victor 3162 Zatonschin, Raisa 2856
Teslaru, Grigore 3163 Ziegler, Jean 2898
Timotin, Marina 2928 Ziloti, Alexandr 3080
Tofan, Eugenia 2753, 2911, 2921, 3005
Trifan, Aurelia 2991-92 А
Trifan, Călina 3164
Антонеску, Ионом 3248
Turea, Larisa 3239
Антонович, Татьяна 3020-21
Ţurcan, Veaceslav 2910
Апосту, Виталий 2907
Ţurcanu, Alina 2878-79
Аронов, Роман 2794
Ţurcanu, Nicolae 3165
U Б
Банару, Максим 3105
Uffe, Ellemann-Jensen 2811
Бахнарел, Ион 3022
Ulrich, Wickert 3184
Бондарчук, Николай 2881
Untilă, Veaceslav 2792
Бордиян, Виктор 2945
Urâtu, Ştefan 2910
Боффа, Джузеппе 3226
Urecheanu, Serafim 2793, 2844
Брэдфорд Делонг, Д. 2867
Ursu, Dumitru 2865
Бушинский, Александр 3107
Ursu, Vasile 2935
Usturoi, Nicolae 2933 В
Uvarova, Irina 3094
Вальков, Сергей 2866
V Варикаш, Галина 2887, 2916
Власова,Ольга 3837, 3054
Vakulovski, Alexandru 3076
Воронин, Владимир 2734
Vakulovski, Mihail 3081, 3195
Vâlcu, Mihai 3166-69 Г
Varta, Ion 3225
Vartic, Andrei 3116 Галин, Александр 2816
Vârtosu, Valentin 3061 Галкина, Аксиния 2743
Vârţanu, Mihail 3209 Гараба, Юрий 2912
Vasilache, Raisa 3007 Гарусова, Ольга 3095
Verdianu, Dumitru (3060) Гибу, Николай 3089
Vieru, Grigore 3117, 3216 Гильен, Марина 2749, 3036, 3086
Vigarello, Georges 3170-72, 3223 Гозун, Петру 3098
Visan, Pintilie 2856 Голомоз, Алексей 2936
Voloşciuc, Silvia 2857 Григорьев, Игорь 2937
Vrabie, Vitalie 2944 Гринберг, Руслан 2849
Vrabii, Parascovia 2971

266
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Д Л
Джеффри, Сакс 2900 Ларюшина,Татьяна 2872
Дикусар, Александр 2720 Литовцева, Елена 3023
Добронравов, Леонид 57 Лучинский, Кирилл 3049
Донич, Леона 57 Любимов, Николай 2720
Доронин, Владимир 2795
Дорошенко, Анна 2728, 2750 М
Дрейзлер, Михаил 3041 Манолаки, Вячеслав 3108
Дурлештяну, Марианна 2868 Мардарь, Ион 3177-79
Дьяков, Дмитрий 2796 Маркедонов, Сергей 2817
Е Мартынов, Андрей 3106
Марченко, Ольга 2721
Евстратьев, Сергей 2849 Марченко, Павел 3058
Ецко, Людмила 3023 Маценко, Ирина 2886
Мелека, Анна 3038
Ж Минин, Владимир 3084*85
Жосан, Николай 3106 Моисеев, Сергей 2722
Молдовану, Михай 3024
З Мосионжник, Леонид 3240
Муравски, Александру 2872
Западинский, Роберт 2735, 2797-98,
Мустяцэ, Георгий 2802
2829
Мушук, Эдуард 2938-40
Заря, Клавдий 3038
Зумбряну, Виктория 3176 Н
И Нагачевский, Виталий 2908
Иванова, Милена 2868 О
Ижболдина, Ирина 3217
Ильина, Ксения 3044 Оазу, Нантой 2803
Ионицэ, Вячеславом 2872 Олмонд, Марк 2755
Осояну, Андрей 2873, 2891
К Осояну, Константин 3241
Казакова, Раиса 3067 П
Калак, Дмитрий 2890, 2899
Кантемир, Антиоха 3244 Пасечник, Виктория 2743
Караман, Александр 2799 Петрович, Виктор 2914-15
Карпов, О. И. 3027 Подолян, Елена 2851
Кендигелян, Михаил 2800 Познер, Владимир 3050
Коваленко, Ирина 2949, 3057 Попович, Григорий 3109
Кожокару, Михаил 3107 Попович, Константин 3244
Козак, Игорь 2913 Постика, Мария 3037
Косарев, Валерий 2801, 2845 Потырнике, Михаи 42
Кропанцева,Татьяна 2794, 3022 Путин, Владимир 2819
Пушкин, Александр 3174

267
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2008

Р Устюгова, Наталья 2942


Радченко, Валентина 3047 Ф
Рахманов, Валентин 2892
Ройбу, Зиновий 2756, 2763, 2846 Флоринский, Николай (протоиерей)
Ройтбурд, Елена 3013, 3024 2749
Рубинштейн, Александр 2849 Флоря, Владимир 3054
Рылеев, Денис 2804, 2821-22 Фотеску, Виталий 3041

С Х

Сабий, Федор 2805 Хадас-Лебел, Рафаэль 2941


Савостин, Николай 3219 Ц
Саинчук, Сергей 2851
Сакович, Василий 2823 Царан, Татьяна 2757
Северин, Ирина 2901 Цэруш, Михай 3065
Семенова (Юдович), Юлия 2736
Ч
Сидоров, Дмитрий 2805, 2907, 2912
Силицкая, Наталья 2872 Чебаненко, Ольга 2945
Симитис, Константинос 2824 Чебану, Павел 3111
Сливенко, Нелли 3025 Чербарь, Валериан 3046
Смешная, Татьяна 2860, 2882, 2938, Чобану, Виталие 2860
3006 Чобану, Михаил 3025
Соболева, Мая 2891 Чобану, Николае 2728
Соловьева,Татьяна 2748 Чобану, Эдуард 3098, 3108-09, 3111-
Стамати, Всеволод 2887 12
Степанова,Татьяна 3084 Чорич, Валерий 2942
Стиглиц, Джозеф Е. 2902
Сырбу, Андрей 3110 Ш
Т Шалимов, Эдуард 2823
Швейкина, Ольга 3059
Такий, Александр 2869-71 Шикирлийская, Марина 3056
Таран, Ангелина 2875 Шикирлийская, Татьяна 2874, 2937
Тарлев, Василий 2882 Шимановская, Людмила 2943
Тарнакин, Владимир 2748 Шишкан, Константин 3066
Тимотин, Марина 2936
Ткач, Анна 2847-48 Щ
Торня, Нелли 3085 Щербина, Надежда 3036
Тхоров, Александр 2883
Э
У
Юнко, Александр 3050
Узун, Елена 3065, 3096
Узун, Наталья 2876, 2908, 3022, 3046- Я
47
Урсу, Думитру 2873 Яковлева, Ираида 3031
Устурой, Николай 3058

268
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gaz e-
tă" Nr 6-2008

1. Alianţa Moldova Noastră 21. Literatura şi arta


2. Analytique Moldpresa 22. Moldova Mare
3. Buletinul informativ al Partidului 23. Moldova Suverană
Social Democrat 24. Natura
4. Capitala 25. Pro Farmacia
5. Comunistul 26. Săptămîna
6. Contrafort 27. Sport plus
7. Curierul ortodox 28. Timpul de dimineaţă
8. Democraţia 29. Univers pedagogic pro
9. Dezvoltarea 30. Vocea poporului
10. Dreptul 31. Ziarul de gardă
11. Eco 32. Альянс Moldova Noastră
12. Făclia 33. Голос норода
13. Florile dalbe 34. Кишиневские новости
14. Flux continuu 35. Кишиневский обозреватель
15. Flux continuu ediţia de vineri 36. Коммерсант plus
16. Flux continuu Economic 37. Коммунист
17. Flux continuu Sănătate 38. Молдавские ведомости
18. Flux continuu Studentul 39. Независимая Молдова
19. Glasul 40. Новое время
20. Jurnal de Chişinău 41. Экономические обозрение

269
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII .....................................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI......................................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii.................................................................5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 5
005 Management................................ ................................ .......................... 6
01 Bibliografie. Cataloage ..............................................................................................6
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee..........7
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ .................. 7
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................................................7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori................................ ................................ . 7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ........................................................................................................8
1/14 Filozofie ..................................................................................................................8
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..............................................................................................................8
23/28 Creştinism. Religie creştină..................................................................................8
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................................9
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .....................................................9
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................9
32 Politică.......................................................................................................................9
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................................10
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ ...................................................................................................11
35 Administraţie publică. Artă militară..........................................................................15
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber..............................................................17
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor...................21
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ......................................................................................21
51 Matematică..............................................................................................................22
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .........................................................................23
57 Ştiinţe biologice .......................................................................................................23

270
59 Zoologie...................................................................................................................23
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................24
61 Medicină ..................................................................................................................24
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice .................................................................................................................25
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................26
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................................27
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.....................................................28
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...........................................................................28
78 Muzică .....................................................................................................................29
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .....................................................................29
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ..................................................................................30
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.......................30
82 Literatură .................................................................................................................32
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .........................................................................................39
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ................................ ......................... 39
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ .... 39
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................................40
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 6-2008................................................................43
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2008................................ .................... 47
Index de subiecte ................................ ................................ ....................... 48
Index de editori................................ ................................ ........................... 51
Index ISBN eronate................................ ................................ ..................... 51

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" ..............................................................................52

0 GENERALITĂŢI....................................................................................................................52
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii...............................................................52
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ .............................. 52
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ........................... 52
005 Management................................ ................................ ........................ 53
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................................53

271
02 Biblioteconomie.......................................................................................................54
050 Publicaţii periodice şi seriale................................ ................................ .. 54
08 Poligrafii. Lucrări colective ......................................................................................54
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................55
1/14 Filozofie ................................................................................................................55
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................55
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................55
31 Statistică. Demografie. Sociologie ..........................................................................55
32 Politică.....................................................................................................................56
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................................56
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................59
35 Administraţie publică. Artă militară..........................................................................61
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.........................................................................62
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber..............................................................62
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor...................64
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ......................................................................................65
51 Matematică..............................................................................................................66
52 Astronomie. Geodezie.............................................................................................66
53 Fizică .......................................................................................................................66
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .........................................................................67
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................67
56 Paleontologie...........................................................................................................67
57 Ştiinţe biologice .......................................................................................................67
58 Botanică ..................................................................................................................67
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................68
61 Medicină ..................................................................................................................68
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................................................76
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice .................................................................................................................78
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................................79
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.....................................................80

272
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...........................................................................81
72 Arhitectură...............................................................................................................81
78 Muzică .....................................................................................................................81
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .....................................................................81
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ..................................................................................82
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.......................82
82 Literatură .................................................................................................................84
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .........................................................................................84
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ................................ ......................... 84
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ...... 85
93/94 Istorie..................................................................................................................85
Index de nume la "Materiale bibliografice" Nr 2-2008..................................................87
Index de titluri la "Materiale bibliografice" Nr 2-2008 ................................ ....... 93

CRONICA RECENZIILOR.......................................................................................................94

0 GENERALITĂŢI....................................................................................................................94
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii...............................................................94
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ .............................. 94
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................................94
02 Biblioteconomie.......................................................................................................95
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................95
23/28 Creştinism. Religie creştină................................................................................95
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................95
32 Politică.....................................................................................................................95
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice ........................................95
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................96
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber..............................................................96
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................96
61 Medicină ..................................................................................................................96
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...........................................................................96
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ...............................................................96

273
78 Muzică .....................................................................................................................97
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ..................................................................................97
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.......................97
82 Literatură .................................................................................................................98
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................101
93/94 Istorie................................................................................................................102
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................102
Index de nume la ″Cronica recenziilor″ Nr 2-2008 .....................................................104

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE ARTĂ ................................................................................107

5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3 ......................................................107


6 ALBUME. CZU 084.12 .....................................................................................................114
7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9.........................................................114
10 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI EDIŢII PERIODICE. CZU 084.1:050 ...............117
Index de nume la "Cronica publicaţiilor de artă" Nr 1-2008 .......................................122

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE ................................................................................123

1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL ............................................................123


2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ ....................................................................123
3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ........................................................126
7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI
DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE..................126

Index de nume la "Cronica publicaţiilor de note" Nr 1-2008 ......................................128

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ.............................................................................130

0 GENERALITĂŢI..................................................................................................................130
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii.............................................................130
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ............................ 130
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ......................... 130
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ .. 131
02 Biblioteconomie.....................................................................................................131
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee......131

274
069 Muzee................................ ................................ ............................... 131
070 Ziaristică. Presă ................................ ................................ ................. 132
09 Manuscrise. Bibliofilie............................................................................................132
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................132
1/14 Filozofie ..............................................................................................................132
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică..............................................................133
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................................133
23/28 Creştinism. Religie creştină..............................................................................133
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................................133
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................133
32 Politică...................................................................................................................134
33 Economie. Ştiinţe economice................................................................................136
34 Drept. Jurisprudenţă..............................................................................................138
35 Administraţie publică. Artă militară........................................................................144
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.......................................................................144
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber............................................................145
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor.................147
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ....................................................................................148
50 Generalităţi despre ştiinţele pure ..........................................................................148
53 Fizică .....................................................................................................................148
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice.................................................................148
56 Paleontologie.........................................................................................................149
57 Ştiinţe biologice .....................................................................................................149
58 Botanică ................................................................................................................149
59 Zoologie.................................................................................................................149
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ..............................................................................150
61 Medicină ................................................................................................................150
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................................166
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ...............................................................................................................167
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................................170

275
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite...................................................171
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................................................172
73/76 Arte plastice. Arte decorative ...........................................................................172
73 Arte plastice...........................................................................................................172
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură.............................................................172
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................................................173
78 Muzică ...................................................................................................................173
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...................................................................173
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................174
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.....................174
82 Literatură ...............................................................................................................175
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................181
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ................................ ....................... 181
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne........... 185
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ .. 186
93/94 Istorie................................................................................................................186
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................186
94(478) Istoria Republicii Moldova................................ .............................. 186
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2008 .....................................190
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2008 ................................ ................ 199

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ .............................................................................200

0 GENERALITĂŢI..................................................................................................................200
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii.............................................................200
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ............................ 200
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ......................... 200
02 Biblioteconomie.....................................................................................................201
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee ......201
070 Ziaristică. Presă ................................ ................................ ................. 201
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................202

276
1/14 Filozofie ..............................................................................................................202
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................................203
21 Teologie naturală. Teodicee..................................................................................203
23/28 Creştinism. Religie creştină..............................................................................203
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................................204
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................204
32 Politică...................................................................................................................204
33 Economie. Ştiinţe economice................................................................................215
34 Drept. Jurisprudenţă..............................................................................................222
35 Administraţie publică. Artă militară........................................................................225
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.......................................................................227
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber............................................................228
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor.................233
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ....................................................................................233
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................................234
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice.................................................................234
58 Botanică ................................................................................................................234
59 Zoologie.................................................................................................................234
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ..............................................................................234
61 Medicină ................................................................................................................234
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................................238
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ...............................................................................................................238
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei......................................239
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................................239
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite...................................................240
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi
procedee în construcţii .........................................................................................240
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................................................241
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini .....................................................................................................241

277
73 Arte plastice...........................................................................................................241
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură.............................................................241
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................................................242
78 Muzică ...................................................................................................................242
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...................................................................244
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................247
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.....................247
82 Literatură ...............................................................................................................247
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................257
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii.............................257
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ .. 257
93/94 Istorie................................................................................................................257
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................257
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6-2008 .....................................261
Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
6-2008................................ ................................ ................................ . 269

278
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 16,22
Coli ed. 12,02
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 9/1-08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md


ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.iatp.md/cnc

Tipografia "Valinex" SA

str. Florilor 30/1A, of. 26B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

279