You are on page 1of 199

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 7
2008

CNCM
Chişinău 2008
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 7

NBCM
Chişinău 2008
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 7

CNCM
Chişinău 2008
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography


of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed.
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Mol-
dova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Co-
zonac [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA).
– ISSN 1857-0550
Nr 7, 2008. – 2008. – 199 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine
50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2008
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
IULIE NR 7 JULY
(1249-1439)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi. – Vezi Nr 1420

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1249. Andrei Burac : Biobibliografie : [scriitor] / Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu", Bibl. Publică "Târgu-Mureş" ; alcăt. : Maria Tasmalî, Tatiana Şatravca ;
coord. : Claudia Şatravca ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 128 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-80-157-7
[2008-1379]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2.
Burac, Andrei, 1938 - …, scriitor – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Burac]
1250. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliogr. Recenzii :
Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red. resp. şi coord.
: Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii,
2008 (Valinex SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550.
Nr 3, 2008. – 2008. – 291, [1] p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
50 ex. – [2008-1251]
015(478)
1251. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Efimia

5
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; de-
sign : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – 20 cm. –
ISSN 1857-0550.
Nr 4, 2008. – 2008. – 247 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [2008-1525]
015(478)
1252. Ilie Borziac la 60 de ani : Biobibliografie / alcăt. : Ludmila
Corghenci, Valentina Chitoroagă, Victoria Corcodel [et al.] ; red. şt. : Gheorghe
Postică ; trad. în lb. fr. : Ghenadie Râbacov ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep.
Inform. Biblioteconomic, Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : ULIM, 2008. – 114
p. : fot., fot. color ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 32-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-920-91-9
[2008-1335]
- - 1. Arheologie – Indici bibliografici. 2. Borziac, Ilie, 1948 - …, arheolog –
Biobibliografie.
016:[902/904+929 Borziac]
1253. Portretul unui Om al faptelor = The portrait of a Man of deeds :
Profesorul Sergiu Cobăneanu la 60 de ani : [de la naştere : biobibliogr.] / Univ. de
Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 49 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-70-713-8
[2008-1372]
- - 1. Drept – Indici bibliografici. 2. Cobăneanu, Sergiu, 1948 - …, jurist –
Biobibliografie.
016:[34+929 Cobăneanu]
050 Publicaţii periodice şi seriale
1254. Pagini de Aur. Moldova = Золотые страницы Молдовы / ICS
"Pagini de Aur Moldova" SA. – [Ch. : S. n., 2008] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29
cm.
… 2008. – [2008]. – 208 p. : il., [15] p. il. h. color. – Text paral.: lb. rom.,
rusă. – F. f. de tit. – Ind. alf. al firmelor şi org.: p. 185-207. – F. f. de tit. – [2008-
1384]
- - 1. Cărţi de adrese – Producători de mărfuri şi servicii – Republica Mol-
dova.
050.8(478)

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1255. Marin, Eugenia
Ne jucăm, colorăm matematica învăţăm / Eugenia Marin, Stela Cemortan,
Elvira Voloşin ; pict. : Nina Tescari, Elvira Voloşin, Inga Gonciaruc. – Ch. : Stelpart,
2007 (Tipogr. or. Orhei). – 29 cm. – ISBN 978-9975-9876-3-9.
Nr 1 : 3-4 ani. – 32 p. : il. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9876-
4-6. – [2008-1393]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:373.2
1256. Nr 2 : 4-5 ani. – 32 p. : il. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-
9975-9876-5-3. – [2008-1394]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:373.2
1257. Nr 3 : 5-6 ani. – 32 p. : il. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-
9975-9876-6-0 (eronat). – [2008-1395]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:373.2
1258. Nr 4 : 6-7 ani. – 44 p. : il. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9876-7-7. –
[2008-1396]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:373.2
1259. Proverbe şi zicători : [carte de colorat] / [aut. de sel.] : Stela
Cemortan, Elvira Voloşin ; pict. : Nina Tescari, Inga Gonciaruc, Elvira Voloşin. – Ch.
: Stelpart, 2006 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il. ; 29 cm. – (Să colorăm).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 9975-9910-8-4
[2008-1397]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:821(100)-84
2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1260. Ciolac, Nicolae
Imnuri bisericeşti : Pentru cor mixt / Nicolae Ciolac. – Ch. : S. n., 2008
("Primex-Com" SRL). – 55, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
F. f. de tit. – 105 ex.
ISBN 978-9975-9926-9-5

7
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

ISMN M-3480-0040-4
[2008-1296]
- - 1. Imnuri bisericeşti.
245
1261. Compilation of Sermons on Prevention of Human Trafficking / In-
tern. Org. for Migration (IOM). – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 36 p. ;
20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Bureau for Population, Refugees and Migra-
tion of the US Dep. of State within the President of the United States Initiative to
Comat Trafficking in Persons. – 300 ex.
ISBN 978-9975-937-93-1
[2008-1406]
- - 1. Misiuni creştine – Prevenire – Trafic de oameni (engl.).
266:343.54
1262. White, Ellen G.
Parabolele Domnului Hristos : [trad. din engl.] / Ellen White ; trad. : Valen-
tin Rusu ; Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 319, [1] p. ; 22 cm.
Tit. orig.: Christ's Object Lessons. – 30000 ex.
ISBN 978-9975-78-520-4 (în cop. tare)
[2008-1314]
- - 1. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.
242:286.3
1263. Правила благочестиваго поведения в доме Божием / Рус. Пра-
восл. Старообряд. Церковь, Дон. и Кавказ. епархия ; сост. : епископ Зосима,
иерей Александр (Панкратов). – Изд. 2-е, испр. и доп. – [Ch.] : S. n., 2008 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 128 p. ; 22 cm.
[2008-1320]
- - 1. Biserica rusă (rusă).
281.93
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1264. Barometrul de opinie USM, 2008 / Maria Bulgaru, Oleg Bulgaru,
Diana Cheianu [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Asistenţă Socială, Socio-
logie şi Filozofie, Catedra Asistenţă Socială şi Sociologie. – Ch. : CEP USM, 2008. –
111, [1] p. : diagr., tab. ; 20 cm.
100 ex.

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-70-705-3
[2008-1260]
- - 1. Cercetare sociologică – Învăţământ superior.
303.424:378.4(478)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1265. Bejan, Valeriu
De ce tranziţia s-a transformat în criză socială? / Valeriu Bejan, Octavian
Bejan ; Alianţa pentru Promovarea Dreptului. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Ericon"
SRL). – 94, [2] p. ; 19 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9679-5-2
[2008-1334]
- - 1. Schimbări sociale.
316.422
1266. Bunăstarea socială durabilă : Ghid pentru tinere / Centrul "Parte-
neriat pentru Dezvoltare", Catholic Relief Services (CRS) ; adapt. şi sel. : Daniela
Terzi-Barbaroşie, Zinaida Onica, Viorica Mocanu. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul
Poligr.). – 96 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 94 (9 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9745-3-0
[2008-1364]
- - 1. Dezvoltare socială – Femei.
316.42:396
1267. Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – impera-
tivul timpului = Усиление гражданской активности и самоутверждения молодежи
– императив времени : [materialele conf. intern. şt.-practice din apr. 2008] / Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Asoc. Sociolo-
gilor şi Demografilor din Rep. Moldova ; sub red. şt. a lui A. I. Timuş. – Ch. : Centrul
ed. al UASM, 2008. – 414 p. : diagr., tab. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-64-119-7
[2008-1276]
- - 1. Dezvoltare socială – Tineret – Participare.
316.42-053.6(082)=135.1=161.1
1268. Pârţachi, Ion

9
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Inegalitatea de gen în venituri şi alţi indicatori de bunăstare a populaţiei :


(în baza datelor cercet. bugetelor gospodăriilor casnice) / Ion Pârţachi, Elena Cara,
Ileana Pârţachi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Biroul Naţ. de Statistică al Rep.
Moldova. – Ch. : Dep. Ed. al ASEM, 2008. – 111, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Statis-
tica Moldovei).
Bibliogr.: p. 111 (14 tit.). – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-412-5
[2008-1292]
- - 1. Inegalitate de gen. 2. Gender.
316.346.2
1269. Idem în lb. engl. : Gender Inequality in Income and other Popula-
tion Welfare Indicators : (based on Households Budget Survey data). – Ch. : Dep.
Ed. al ASEM, 2008. – 108, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Statistica Moldovei).
Bibliogr.: p. 108 (14 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-413-2
[2008-1293]
- - 1. Inegalitate de gen (engl.). 2. Gender (engl.).
316.346.2
1270. Şaragov, Natalia
Abordarea problemelor familiei monoparentale: aspecte sociale / Natalia
Şaragov ; sub red. şt. a lui A. I. Timuş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozo-
fie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : "Monograf" SRL, 2008. – 177 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 167-177 (241 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9747-7-6
[2008-1413]
- - 1. Sociologia familiei. 2. Familie monoparentală – Sociologie.
316.356.2
32 POLITICĂ
1271. Pîrţac, Grigore
Ştiinţe politice : [pentru uzul studenţilor] / Grigore Pîrţac, Oleg Casiadi,
Sergiu Porcescu. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2008. – 346, [2] p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.
ISBN 978-9975-930-47-5
[2008-1257]
- - 1. Ştiinţe politice.
32(075.8)
1272. Политология : Учеб. по специальности "Междунар. отноше-
ния" / Молд. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений, полит. и адм. наук, Каф. по-

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

литологии и граждан. воспитания ; коорд. : Валерий Мошняга, Георгий Руснак,


Василий Сакович [и др.]. – К. : CEP USM, 2008. – 20 cm. – ISBN 978-9975-70-
695-7.
Том 1. – 2008. – 519 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 120 ex. – ISBN
978-9975-70-696-4. – [2008-1391]
- - 1. Politologie (rusă).
32(075.8)
1273. Том 2. – 2008. – 465 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 120 ex. –
ISBN 978-9975-70-704-6. – [2008-1392]
- - 1. Politologie (rusă).
32(075.8)
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
1274. Древски, Брюно
Есть жизнь на берегах Днестра, или Почему существует Приднест-
ровская Молдавская Республика / Брюно Древски ; сост. : С. Горбенко ; пер. с
фр. : Г. Аземко. – Тирасполь ; Бендеры : Полиграфист, 2008. – 72 p., [16] p. fot.,
fot. color ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9919-8-8
[2008-1349]
- - 1. Transnistria – Republica Moldova – Istorie (rusă). 2. Politică internă
– Republica Moldova – Transnistria.
323(478-24)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
1275. Соломон, К. А.
Внешняя политика Молдовы : история и современность : ист.-
политолог. аспект : Учеб.-метод. пособие для студентов фак. истории и психо-
логии ; междунар. отношений, полит. и адм. наук / К. А. Соломон ; Молд. Гос.
Ун-т, Фак. истории и психологии, Каф. истории румын и антропологии. – Ch. :
CEP USM, 2008. – 128, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-692-6
[2008-1262]
- - 1. Politică externă – Republica Moldova – Istorie (rusă).
327(478)(091)(075.8)

11
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1276. Partidul Popular Creştin Democrat. Documente şi materiale,
1988-2008 : Mişcarea Democratică pentru Susţinerea Restructurării (1988-1989),
Frontul Popular din Moldova (1989-1992), Frontul Popular Creştin Democrat (1992-
1999), Partidul Popular Creştin Democrat (din 1999) / Partidul Popular Creştin De-
mocrat [et al.] ; alcăt. : Mihai Adauge ; pref. de Iurie Roşca ; col. red. : Iurie Roşca,
Vlad Cubreacov, Ştefan Secăreanu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 30 cm. – ISBN 978-9975-77-070-5.
Vol. 1 : 1988-1994. – 2008. – 600 p. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-77-071-
2. – [2008-1295]
- - 1. Partidul Popular Creştin Democrat – Republica Moldova – Documen-
te şi materiale.
329.7(478)
1277. Vladimir Filat, un gangster al tranziţiei care a prădat ţara / Partidul
Popular Creştin Democrat. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 95 p. ; 29
cm. – (PPCD contra corupţiei ; Vol. 1). – ISBN 978-9975-77-087-3.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-088-0
[2008-1415]
- - 1. Partidul Popular Creştin Democrat – Republica Moldova.
329.12(478)PLDM(092)+328.185
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1278. Femei şi Bărbaţi pe piaţa muncii în Republica Moldova : Raport
analitic / Victoria Trofimov, Elena Vâtcărău, Elena Basarab [et al.]. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2008. – 100 p. : diagr., tab. ; 30 cm. – (Statistica Moldovei).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 93-94. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-147-8
[2008-1375]
- - 1. Piaţa muncii – Femei – Bărbaţi – Republica Moldova.
331.5(478)-055
1279. Idem în lb. engl. : Women and Men on the labor market of the Re-
public of Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 100 p. : diagr., tab. ; 30 cm.
– (Statistica Moldovei).
Bibliogr.: p. 93-94. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-148-5
[2008-1376]
- - 1. Piaţa muncii – Femei – Bărbaţi – Republica Moldova (engl.).

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

331.5(478)-055
336 Finanţe
1280. Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … . – [Ch. : S. n.,
2008]. – 30 cm.
…2007. – [2008]. – 99 p.: diagr., graf., scheme, tab. color. – [2008-1367]
- - 1. Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Raport, 2008.
336.711(478)(047.1)
1281. Botnari, Nadejda
Finanţele întreprinderii : [pentru uzul studenţilor] / Nadejda Botnari ; Acad.
de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : Editerra Prim, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 238, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 236-238 (54 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9801-0-4
[2008-1303]
- - 1. Finanţele întreprinderii.
336.64(075.8)
1282. Enicov, Igor
Evaluarea riscurilor financiare în banca comercială : [studiu] / Igor Enicov
; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 221, [2] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 206-221 (303 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-311-6
[2008-1389]
- - 1. Bănci comerciale – Riscuri financiare.
336.71:330.131.7
1283. Taxe şi impozite pentru întreprinderile mici şi mijlocii / Lucia
Uşurelu, Ecaterina Balaban, Iulia Iabanji [et al.] ; Proiectul Entrance 2 Your Busi-
ness. – Ch. : "Somersbi" SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 71, [1] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 70-71. – Apare cu sprijinul
financ. al Guvernului Norvegiei prin intermediul Fundaţiei SINTEF. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9961-2-9
[2008-1249]
- - 1. Taxe – Întreprinderi. 2. Impozite – Întreprinderi.
336.22:334.71
1284. Таран, И. П.
Финансы предприятий : практикум / И. П. Таран, С. Г. Геpжавка, Е. И.
Скриплюк ; Молд. гос. ун-т, Фак. экон. наук, Каф. "Финансы и банки". – К. : CEP
USM, 2008. – 77, [1] p. : graf., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 78 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-720-6

13
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

[2008-1354]
- - 1. Finanţele întreprinderii (rusă).
336.64(076.5)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.
1285. Blanovschi, Andrei
Economia sectorului public : (note de curs univ.) / Andrei Blanovschi ;
Acad. de Administrare Publică de pe Lângă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 180 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 179-180 (31 tit.) şi în notele de subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-937-88-7
[2008-1243]
- - 1. Economia sectorului public.
338:351.82(075.8)
1286. Sverdlic, Valentin
Impactul managementului calităţii asupra eficienţei întreprinderilor de con-
fecţii din Republica Moldova / Valentin Sverdlic, Vera Cupcea ; Univ. Tehn. a Mol-
dovei. – Ch. : Tehnica Info. – 159 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 112-118 (137 tit.)
ISBN 978-9975-910-64-4
[2008-1416]
- - 1. Economia întreprinderilor de confecţii – Republica Moldova – Mana-
gement.
338.45(478):687
1287. Tarife de costuri în agricultură / colectiv de aut. : Tudor Bajura,
Sergiu Chilimar, Eugenia Dumbrăveanu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min.
Economiei şi Comerţului al Rep. Moldova, Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. –
Ch. : IEFS, 2008. – 175 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 6. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9562-8-4
[2008-1411]
- - 1. Costuri – Agricultură.
338.5:63
1288. Пармакли, Д. М.
Аграрная экономика : Учебник / Д. М. Пармакли, Л. И. Бабий ; Кахул.
Гос. ун-т им. "Б. П. Хашдеу". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). –
411 p. : diagr., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 373-375 (45 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9579-9-1

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1326]
- - 1. Economie agrară (rusă).
338.43.01(075.8)
338.48 Turism. Excursii
1289. Parteneriate de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldo-
va / Miron Viorel, Guţuţui Veaceslav, Mărgineanu Gabriel [et al.] ; Proiectul TACIS
CBC "Dezvoltarea capacităţilor investiţionale în zona turistică Hânceşti-Leuşeni". –
Ch. : "Cu drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 74 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 73-74. – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene. – 500
ex.
ISBN 978-9975-80-154-6
[2008-1378]
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1290. Liberalizarea comerţului dintre Republica Moldova şi Uniunea Eu-
ropeană : St. de fezabilitate / Fundaţia de Investigaţii Soc. şi Econ. – CASE din Mol-
dova – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Euro Press"). – 90 p. : tab., diagr. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 77-78 (39 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Brita-
nice la Chişinău. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-72-238-4
[2008-1279]
- - 1. Relaţii comerciale – Republica Moldova – Uniunea Europeană.
339.56(478):061.1EU
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială
1291. Perspectivele relaţiilor economice UE şi Moldova : Raport elab. în
cadrul proiectului finanţat de Min. Afacerilor Externe al Poloniei : Foreign Aid Pro-
gramme 2006 / Maria Cernobrovciuc, Małgorzata Jakubiak, Joanna Koneiczna [et
al.] ; CASE – Center for Social and Economic Research, Fundaţia de Investigaţii
Sociale şi Econ. – CASE din Moldova ; Polishaid. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr.
"Euro-Press"). – 122, [1] p. : fig., tab.,diagr. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 121-122 (38 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-926-12-6
[2008-1280]
- - 1. Cooperare economică – Uniunea Europeană – Republica Moldova.
339.92(478):061.1EU

15
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1292. "Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est", conf. şt.
intern. (2006 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Procesul de codifica-
re în ţările Europei de Sud-Est", 21 oct. 2006. – Ch. : Pontos, 2006 (Tipogr. "Recla-
ma" SA). – 267, [1] p. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Drept, Asoc. "Henri
Capitant" a prietenilor culturii juridice fr. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. –
Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-926-06-5
[2008-1420]
- - 1. Dreptul în ţările Europei de Sud-Est.
34(4-11)(082)=135.1=161.1
341 Drept internaţional
1293. Burian, Alexandru
Introducere în practica diplomatică şi procedura internaţională : [pentru
uzul studenţilor] / Alexandru Burian ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Univ. de Studii Europene din Moldova, Asoc. de Drept Intern. din Rep.
Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Ch. : CEP USM, 2008. – 463, [1] p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 439-460 (486 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-70-709-1
[2008-1266]
- - 1. Drept diplomatic.
341.7/.8(075)
1294. Consiliul Europei : 800 milioane de europeni / Biroul de Informare
al Consiliului Europei în Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
125, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-637-9
Gratuit. – [2008-1311]
- - 1. Consiliul Europei.
341.176(4)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1295. Beschieru, Ion
Implementarea legilor în Republica Moldova – probleme actuale / Ion
Beschieru, Viorel Furdui ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS "Viitorul".
– Ch. : TISH, 2008 (CEP USM). – 59 p. : tab. ; 24 cm. – (Politici Publice).
Bibliogr.: p. 46-49 (56 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Think Tank Fund
of the Open Society Inst., Budapest. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9553-8-6

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1355]
- - 1. Implementarea legilor – Republica Moldova.
342.5(478)
1296. Life Through Children's Eyes : Children's Report on the Respect of
the Convention on the Rights of the Child in the Republic of Moldova / Child Rights
Information Centre Moldova (CRIC) ; coord. : Cezar Gavriliuc ; transl. : Eugen
Oprea. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 70, [2] p. : fot. ; 20 x 21
cm.
Apare cu sprijinul financ. al Save the Children Sweden, Alliance of Active
NGOs in Social Protection of the Child and the Family. – 500 ex.
[2008-1388]
- - 1. Drepturile copilului – Republica Moldova (engl.).
342.7-053.2(047)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1297. Hadîrcă, Igor
Răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei sub-
stanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora : Material
didactico-şt. / Igor Hadîrcă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra
Drept Penal şi Criminologie. – Ch. : CEP USM, 2008. – 281 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 260-279 şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-718-3
[2008-1336]
- - 1. Infracţiuni – Trafic de droguri – Răspundere penală. 2. Răspundere
penală – Trafic de droguri.
343.575(075)
1298. Serviciul prevenire şi combatere a spălării banilor = Office for Pre-
vention and Fight Against Money Laundering : Raport anual / Centrul pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi Corupţiei ; alcăt. : Valeriu Sîrcu, Mihail Gofman,
Adrian Corcimar [et al.]. – [Ch. : S. n., 2008 ("Tipografia-Sirius" SRL)]. – 29 cm.
… 2007. – 2008. – 35 ; 35 p. : diagr., fig., tab. color. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financ. al Comisiei Europene, Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălă-
rii banilor şi finanţării terorismului în Rep. Moldova (MOLICO), cofinanţat de Comisia
Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Intern. [et al.]
[2008-1385]
- - 1. Spălarea banilor – Prevenire – Combatere.
343.35(047)=135.1=111
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.3 Drept social

17
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

1299. Protection of older people's rights in Moldova : Practical guide /


HelpAge Intern. ; aut. : Zinaida Guţu ; coord. : Tatiana Sorocan. – Ch. : Pontos,
2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 52 p. : tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al org. "Irish Aid". – 100 ex.
ISBN 978-9975-72-008-3
[2008-1244]
- - 1. Protecţie socială – Persoane în etate (engl.).
349.3:364.04(478)-053.9
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1300. Budlender, Debbie
Bugetele sensibile la dimensiunea de gen : Man. pentru formatori /
Debbie Budlender ; PNUD. – [Ch. : S. n., 2008] ; Bratislava : S. n., 2005 ("Tipogra-
fia-Sirius" SRL). – 92 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Aut este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Cooperaţiei
de Dezvoltare Austriece (ADC)
Broşată
[2008-1387]
- - 1. Finanţe publice – Dimensiune de gen.
351.72:316.346.2(075)
1301. Fortificarea guvernării locale din Moldova prin sporirea transpa-
renţei bugetelor locale = Strengthening the local governance in Moldova through
improved transparency of local budgets / Andrius Tamosiunas, Eugen Hristev, Ro-
man Laduş [et al.] ; Fundaţia de Investigaţii Sociale şi Econ. – Ch. : Pontos, 2007
(Tipogr. "Euro-pres"). – 56 ; 54 p. : fig. ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). –
Bibliogr.: p. 54-55 (26 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Min. Afacerilor Externe din
Polonia şi al Iniţiativei Europene Centrale. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-938-64-8
[2008-1373]
- - 1. Administraţie locală – Sondaje.
352:303(078.7)=135.1=111
1302. Popa, Victor
Efectele descentralizării : rolul reprezentantului guvernului în unităţile ad-
ministrativ-teritoriale / Victor Popa ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS
"Viitorul". – Ch. : TISH, 2008 (CEP USM). – 71 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Politici Publi-
ce).
Bibliogr.: p. 61-62 (31 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Think Fund of the Open Society Inst., Budapest. – 100 ex.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9553-7-9
[2008-1337]
- - 1. Administraţie publică – Descentralizare.
351/354.071.6
1303. Strungaru, Vitalie
Acţiunile comandantului plutonului de carabinieri în planificarea misiunilor
de luptă : Material didactic / Vitalie Strungaru, Constantin Stângaci, Viorel Şcerbina.
– Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2008 (Tipogr. "Comerţ-
cupon" SRL). – 107 p. : des., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 107 (14 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-38-3
[2008-1258]
- - 1. Trupe de carabinieri – Misiuni de luptă.
351.746:355.4(076.5)
1304. Strungaru, Vitalie
Tactica militară în definiţii : Trupele de carabinieri : (material didactic) /
Vitalie Strungaru, Constantin Stângaci, Viorel Şcerbina. – Ch. : Acad. "Ştefan cel
Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2008 (Tipogr. "Comerţ-cupon" SRL). – 64 p. : tab. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 64 (14 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-39-0
[2008-1256]
- - 1. Trupe de carabinieri – Tactică militară.
351.746:355.42(076.5)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
1305. Harnău, Silvia
Protecţia consumatorului : Îndrumar didactic / Silvia Harnău ; Progr.
TACIS al Uniunii Europene pentru Rep. Moldova, Asistenţă în Implementarea APC
şi OMC şi a Planului de Acţiuni UE-Moldova în Cadrul Politicii Europene de Vecină-
tate (PA PEV). – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 136, [4] p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 105-113 (189 tit.). – Apare cu sprijinul financ. a Uniunii Euro-
pene. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-636-2
Gratuit. – [2008-1307]
- - 1. Protecţia consumatorului.
366(075)
1306. Protecţia consumatorului : Disciplină opţională : Curriculum pentru
cl. a 8-a – a 9-a şi a 10-a – a 12-a / Galina Gavriliţă, Silvia Harnău, Angela Cara [et

19
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

al.] ; evaluatori : Aglaida Bolboceanu, Nina Uzicov, Adela Scutaru [et al.] ; Min. Edu-
caţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Consiliul Naţ. pentru Curriculum şi Evaluare. –
Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 27, [1] p. : fig. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 9-10 (26 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-634-8
[2008-1305]
- - 1. Protecţia consumatorului – Curriculum-uri.
366(073.3)
1307. Protecţia consumatorului : Ghid pentru elevi : Glosar de termeni
specifici, Legi şi acte normative ale Rep. Moldova, Directive şi doc. programatice ale
Uniunii Europene / Consiliul Naţ. pentru Curriculum şi Evaluare, Proiectul "Asistenţă
în implementarea APC, OMC şi a Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Rep.
Moldova, în cadrul Politicii Europene de Vecinătate". – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 27, [1] p. ; 30 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-78-635-5
[2008-1306]
- - 1. Protecţia consumatorului – Ghiduri.
366(036)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1308. Boguş, Boris
Învăţarea motrică : Material didactic / Boris Boguş ; Univ. de Stat din Mol-
dova, Catedra Cultură Fizică şi Sport. – Ch. : CEP USM, 2008. – 70, [1] p. : sche-
me, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 68-70 (43 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-693-3
[2008-1265]
- - 1. Psihologie pedagogică – Învăţare motrică.
37.015.3
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1309. Botgros, Ion
Fizică : cl. a 8-a : Ghidul profesorului / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Ni-
colae Constantinov ; comisia de experţi : Eugen Gheorghiţă, Grigore Opaţchi, Nina
Coteci ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. –
Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia
"Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Bibliogr.: p. 80 (7 tit.). – 2020 ex.
ISBN 978-9975-79-370-4

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1359]
- - 1. Fizică – Metodica predării.
37.016.046:53
1310. Idem în lb. rusă : Физика / trad. [din lb. rom.] : Evelina Bocancea,
Galina Ivanova. – Изд. 2-ое, пересмотр. и доп. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 80 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de
Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Bibliogr.: p. 80 (6 tit.). – 1020 ex.
ISBN 978-9975-79-326-1
[2008-1360]
- - 1. Fizică – Metodica predării (rusă).
37.016.046:53
1311. Dulamă, Maria Eliza
Didactica geografiei : Man. pentru studenţi şi profesori / Maria Eliza Dula-
mă, Serafima Roşcovan ; Univ. "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Univ. de Stat din
Tiraspol (cu sediul în Chişinău). – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 511, [1] p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 506-511. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-129-4
[2008-1374]
- - 1. Geografie – Metodica predării.
37.016.046:91
Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia. – Vezi Nr
1418

1312. Niculcea, Tatiana


Limba română : cl. a 4-a : Ghidul învăţătorului / Tatiana Niculcea, Mariana
Marin ; comisia de experţi : Angela Cara, Maria Avram, Nina Branceanu ; Min. Edu-
caţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartier SRL, 2008 (Combinatul Poligr.).
– 80 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana
Nicolaescu-Onofrei).
Bibliogr.: p. 80 (34 tit.). – 3050 ex.
ISBN 978-9975-79-498-5
[2008-1361]
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:821.135.1
1313. Райски, Виктор
Математика : 8 кл : Пособие для учителя / Виктор Райски, Тудорица
Райски ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Litera AVN"
SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 94 p. : fig. ; 24 cm. – (Litera educaţional).

21
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

ISBN 978-9975-904-77-3 (eronat)


[2008-1408]
- - 1. Matematică – Metodica predării (rusă).
37.016.046:51(075.3)
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1314. Citind învăţ să fiu : Auxiliar didactic pentru psihologi şcolari, diri-
ginţi, profesori / Centrul Educaţional "Pro Didactica" ; grupul de lucru : Violeta
Dumitraşcu (coord.), Elena Cartaleanu, Tatiana Cartaleanu [et al.]. – Ed. a 2-a. –
Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2008 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. :
fig. ; 27 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : "Aici şi acum" / coord. :
Violeta Dumitraşcu).
Bibliogr.: p. 143-144 (43 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9763-7-4
[2008-1325]
- - 1. Educaţie.
37.091
1315. "Deja Vu" : Liceul "Spiru Haret". Promoţia 2008 : [Chişinău] : Al-
bum / Liceul "Spiru Haret" ; ed., red. : Cătălin Ambroci, Ion Verdeş ; fot. : Maxim
Andrieş, Anastasia Zamfir. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 176 p.
: fot. ; 27 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-66-073-0 (în cop. tare)
[2008-1369]
- - 1. Liceul "Spiru Haret" – Chişinău – Promoţia, 2008 – Albume.
37.091(478-25)(084.12)
1316. Pufu, Elena
Analiza statistică a evaluării progresului şcolar în grupele de excelenţă de
fizică / Elena Pufu. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 15 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-48-034-5
[2008-1417]
- - 1. Evaluarea rezultatelor şcolare.
37.091(083.41)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1317. Cemortan, Stela
Copilărie : [set de tablouri] / Stela Cemortan, Elvira Voloşin. – Ch. :
Stelpart, [2007] (Tipogr. or. Orhei). – 32 f. il. color într-o mapă ; 30 cm.
[2008-1398]
373.2

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1318. Cemortan, Stela


Plai natal : Set de tablouri / Stela Cemortan, Elvira Voloşin. – Ch. :
Stelpart, 2007 (Tipogr. or. Orhei). – 32 f. il. color într-o mapă ; 30 cm.
[2008-1399]
373.2
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1319. Universitatea Tehnică a Moldovei : Promoţia 2008 / Univ. Tehn. a
Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – [110] p. : fot. color ; 29 cm. –
(Anul Tineretului – 2008 : împreună în viitor).
F. f. de tit.
[2008-1259]
- - 1. Universitatea Tehnică a Moldovei – Promoţia, 2007.
378.662(478)(092)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
1320. Andreescu, Titu
Problems from the Book / Titu Andreescu, Gabriel Dospinescu. – [Ch. : S.
n.,] ; Allen (SUA) : XYZ Press, 2008 (Combinatul Poligr.). – 554 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 547-552 (76 tit.). – Ind.: p. 553-554
ISBN 978-0-9799269-0-7 (XYZ Press) (în cop. tare)
[2008-1347]
- - 1. Matematică (engl.).
51
1321. Braghiş, Maria
Matematica : Curs opţional : Cl. a 4-a / Maria Braghiş. – Ch. : Interprint,
2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 68 p. ; 22 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9619-5-0
[2008-1301]
- - 1. Matematică.
51(075.2)
1322. Omul şi asteroidul Grebenciov : Amintiri, eseuri, crochiuri, intervi-
uri, imagini foto / concepţie şi realizare : Dumitru Păsat. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 156, [2] p. : fot., [16] p. fot. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 152-156. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-102-88-9
[2008-1400]
- - 1. Grebenciov, Eugeniu, 1932 - …, matematician – Biografie.

23
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

51(092)(082)
1323. Райски, Тудорица
Тесты по математике : 4 кл. / Тудорица Райски. – Ch. : Litera AVN,
2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 48, [2] p. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-904-84-1
[2008-1247]
- - 1. Matematică – Teste (rusă).
51(079)
517 Analiză
1324. Corlat, Andrei
Teoria măsurii şi integrala Lebesgue : Note de curs / Andrei Corlat ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Analiză Matemati-
că şi Ecuaţii Diferenţiale. – Ch. : CEP USM, 2008. – 59 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 57 (13 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-697-1
[2008-1299]
- - 1. Teoria măsurii (matematică).
517.518.1(075.8)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
1325. Slabu, Valeria
Elemente de statistică : [pentru uzul studenţilor] / Valeria Slabu. – Ch. :
Tehnica-Info SRL, 2007 (Tipogr. or. Iaşi). – 209 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Indice CZU trecut eronat pe carte. – Bibliogr.: p. 209 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 9975-63-142-8
[2008-1318]
- - 1. Statistică matematică.
519.2(075.8)
53 FIZICĂ
1326. Botgros, Ion
Fizică : Man. pentru cl. a 8-a / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Nicolae
Constantinov ; comisia de experţi : Eugen Gheorghiţă, Grigore Opaţchi, Nina Coteci
; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. :
Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 128 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier
educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
50350 ex.
ISBN 978-9975-79-492-3
[2008-1345]
- - 1. Fizică.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

53(075.3)
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
1327. Axinti, Gavril
Compendiu de mecanică : [pentru uzul studenţilor] / Gavril Axinti ; ref. şt. :
George Bălan, Vasile Marina. – Ch. : Tehnica-Info SRL, 2008 (Tipogr. or. Iaşi). –
298 p. : fig. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 298 (19 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-63-107-5
[2008-1319]
- - 1. Mecanică teoretică.
531(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1328. Revenco, Mihail
Metode chimice de analiză : Lucrări de lab. la chimia analitică / Mihail
Revenco, Petru Bulmaga ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie,
Catedra Chimie Analitică. – Ch. : CEP USM, 2007. – 72 p. : tab. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-565-3
[2008-1352]
- - 1. Chimie analitică.
543.2(076.5)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1329. Biologie : Man. pentru cl. a 8-a / Maria Duca, Aurelia Crivoi, Lidia
Dencicov [et al.] ; comisia de evaluare : Gheorghe Şişcanu, Natalia Curea, Nicolae
Moraru ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Editerra Prim SRL,
2008 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 135 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
50100 ex.
ISBN 978-9975-9717-6-8
[2008-1414]
- - 1. Biologie.
57(075.3)
1330. Ghid privind reglementarea importului/exportului substanţelor care
distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin aseme-
nea substanţe / Marina Mândru, Anatolie Tărâţă, Ala Cojocaru [et al.] ; Min. Ecologi-
ei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Oficiul Ozon. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr.
"Ericon" SRL). – 201 p. : fig. color., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 3. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9679-3-8

25
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

[2008-1272]
- - 1. Stratul de ozon – Protecţie.
574:551.510.534
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1331. Minciună, Vitalie
Aplicarea tremurometriei accelerometrice în scopul estimării caracteristici-
lor funcţionale de vârstă în activitatea sistemului nervos : [studiu] / Vitalie Minciună ;
Centrul Rep. de Reabilitare Medico-Socială al Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi
Copilului. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. CEP USM). – 99, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 94-100 (76 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-70-708-4
[2008-1263]
- - 1. Sistem nervos – Tremurometrie – Aplicare. 2. Tremurometrie – Sis-
tem nervos.
612.8:616.8-009.3-071.3
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
1332. Alimentaţia sănătoasă a copilului : Sfaturi practice / Fundaţia
"Agapedia" Moldova ; alcăt. : Eleonora Antohi, Ala Jivalcovschi, Tatiana Macaleţ [et
al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 19 p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Western Union Foundation, Jurgen Klinsmann
Stiftung "Agapedia". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-80-158-4
[2008-1380]
- - 1. Alimentaţie – Copii – Sfaturi practice.
613.22(083.132)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1333. Poştarencu, Dinu
Spitalul de Tuberculoză din Vorniceni : [raionul Călăraşi] : Secvenţe istori-
ce / Dinu Poştarencu. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p. : fot.,
fot. color ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 600 ex.
ISBN 978-9975-78-549-5
[2008-1302]
- - 1. Spitalul de Tuberculoză din Vorniceni – Raionul Călăraşi – Republi-
ca Moldova – Istorie.
614.2(478-21/-22):616.24-002.5(091)

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1334. Spitalul Clinic Municipal Bălţi : de la 1872 pornire : istorie, reali-


zări, perspective : 135 ani / aut. proiectului, coord. ed. : Grigore Chetrari, Maria Pă-
dure, Stella Russu-Gorea [et al.] ; text în engl. : Aliona Iarmolovici. – Ch. : S. n.,
2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 71, [1] p., [68] p. fot. color. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-937-23-8
[2008-1242]
- - 1. Spitalul Clinic Municipal Bălţi – Republica Moldova – Istorie.
614.2(478-21)(091)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
1335. Endocardita infecţioasă : Elab. metodică / Sergiu Popa, Aurel
Bătrânac, Constantin Babiuc [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Recla-
ma" SA). – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42 (11 tit.). – F. f. de tit.
[2008-1409]
- - 1. Endocardită infecţioasă.
616.126-002(076.5)
1336. Leziunile valvulare dobândite: aspecte etiopatogenetice şi de tra-
tament : Elab. metodică / Rodica Pascal, Sergiu Popa, Eugen Russu [et al.] ; Min.
Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : Cartdidact, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 34, [1] p. ; 21 cm.
F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-940-61-0
[2008-1405]
- - 1. Leziuni valvulare – Tratament.
616.12-001-08(076.5)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1337. Tuberculoza multirezistentă = Туберкулез с множественной
лекарственной устойчивостью : Întrebări şi răspunsuri / Asoc. Obştească "Carlux".
– [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL)]. – 14 ; 14 p. : il. color ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). –
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului TB/SIDA al Fondului Global
pentru combaterea SIDA, TB şi Malarie, Banca Mondială şi Fundaţie Soros Moldova
[2008-1412]
- - 1. Tuberculoză multirezistentă.
616.24-002.5=135.1=161.1

27
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1338. Gastroenerologie : curs de lecţii / colectiv de aut. : Ivan Victor
Butorov, Mariana Negrean, Liuba Tomulescu [et al.] ; aut. proiectului, red. şi coord.
de ed. : Mariana Negrean. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 163, [4] p. :
il. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 167. – 500 ex.
ISBN 978-9975-77-066-8
[2008-1421]
- - 1. Gastroenerologie.
616.33/.37-07-08(075.8)
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
1339. Beţiu, Mircea
Dermatovenerologia în teste = Дерматовенерология в тестах / Mircea
Beţiu, Gheorghe Muşet, Nina Fiodorova ; trad. în rusă : Nina Fiodorova ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Dermatovenerologie.
– Ed. a 2-a. – Ch. : USMF, 2007 (Tipogr. "Ericon" SRL). – 240 p. ; 28 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9679-4-5
[2008-1277]
- - 1. Dermatovenerologie.
616.5+616.97(079)=135.1=161.1
618 Ginecologie. Obstetrică
1340. Paladi, Gheorghe
Obstetrica patologică : Manual / Gheorghe Paladi, Olga Cerneţchi, Taisia
Eşanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
CEP "Medicina", 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – ISBN 978-9975-915-31-1.
Vol. 2. – 2008. – 744 p. : fig. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 1000 ex. – ISBN
978-9975-915-32-8 (în cop. tare). – [2008-1315]
- - 1. Obstetrică patologică.
618.2(075.8)
619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
Enciu, Valeriu. Afecţiunile septice ale acropodiilor la bovine. – Vezi Nr
1347

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1341. Букур, Василе


Учет биологических активов : [моногр.] / Василе Букур, Людмила То-
дорова ; Гос. Аграр. Ун-т Молдовы. – К. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 246 p. :
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 209-216 (114 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-117-3
[2008-1274]
- - 1. Evidenţă contabilă – Întreprinderi agricole (rusă).
631.162:657.1(478)
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1342. Bucur, Gheorghe
Metode şi practici agricole de reproducere a fertilităţii solului în cadrul
agriculturii biologice : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Bucur ; Univ. Agrară de
Stat din Moldova, Catedra "Agrotehnică şi Fitotehnică". – Ch. : IEFS, 2008. – 39, [1]
p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 39 (7 tit.). – 75 ex.
ISBN 978-9975-9562-9-1
[2008-1294]
- - 1. Fertilitatea solului.
631.452(076.5)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
1343. "Obsolete Pesticides in Central and Eastern European, Cau-
casus and Central Asia Regions : Start of Clean Up", intern. forum (9 ; 2007 ;
Chişinău). 9th International HCH and Pesticides Forum for CEECCA Countries "Ob-
solete Pesticides in Central and Eastern European, Caucasus and Central Asia
Region : Start of Clean Up", 20-22 Sept. 2007 Chisinau, Rep. of Moldova :
Proceedings / ed. by : John Vigen, Valentin Pleşca, Valeriu Moşanu [et al.]. – Ch. :
CEP USM, 2008. – 325, [1] p. : fig., il., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Min. of Ecology and Natural Resources, Intern. HCH & Pesticides
Assoc. (IHPA). – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Nat. Ecological Fund,
Min. of Ecology and Natural Resources, State Centre for certification and registra-
tion of phyto-sanitary means and fertilizers [et al.]. – 280 ex.
ISBN 978-9975-70-707-7
[2008-1300]
- - 1. Pesticide – Protecţia plantelor (engl.).
632.95:574(082)
1344. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru luna ... anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor =

29
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйст-


венных культур в июле 2008 года и рекомендации по борьбе с ними с сорня-
ками / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat
Rep. pentru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
... iulie 2008. – 2008. – 61 p. : tab., [5] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., ru-
să. – F. f. de tit. – [2008-1248]
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Comba-
tere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
1345. ... august 2008. – 2008. – 51, [2] p. : tab., [8] p. : il. color. – Text
paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [2008-1410]
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Com-
batere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
634 Horticultură în general
1346. Catan, Petru
Managementul, eficienţa şi factorii de risc în viticultură : [pentru uzul stu-
denţilor] / Petru Catan, Elena Efros, Sergiu Ţurcanu ; Univ. Slavonă din Rep. Mol-
dova. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 294 p. : des., diagr., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 219-229 (187 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-118-0
[2008-1275]
- - 1. Viticultură – Management.
634.8:005(075.8)
1347. Cercetări în pomicultură : [culeg. de lucr. şt.] / Min. Agriculturii şi
Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Pomicul-
tură ; col. red. : Mihail Rapcea (red.-şef), Ilie Donica, Ion Caraman [et al.]. – Ch. : S.
n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 20 cm. – ISBN 978-9975-62-137-3.
Vol. 7. – 2008. – 276 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-62-229-5. – [2008-1348]
- - 1. Pomicultură.
634:061.61(082)=135.1=161.1
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peşte-
lui. Înmulţirea animalelor domestice
1348. Enciu, Valeriu
Afecţiunile septice ale acropodiilor la bovine : (Lucr. de sinteză) / Valeriu
Enciu ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 143, [1] p. : fig. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 132-143 (175 tit.). – 100 ex.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-64-107-4
[2008-1273]
- - 1. Bovine – Afecţiuni septice.
636.2+619(075)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1349. Carte de telefoane. Raionul Cahul : la data de 1 dec. 2007 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 448 p., [14] p. fig. color
; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9518-5-2
[2008-1341]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Cahul – Republica Moldova – Carte de te-
lefoane. 2. Carte de telefoane – Raionul Cahul – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1350. Carte de telefoane. Raionul Călăraşi : la data de 1 dec. 2007 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 288 p., [10] p. fig. color
; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9518-2-1
[2008-1340]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Carte de telefoane – Raionul Călăraşi – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
657 Contabilitate
1351. Bulbocean, Olesea
Contabilitatea în instituţiile publice : Teste, probleme, studii de caz /
Olesea Bulbocean, Stela Pleşca ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Con-
tabilitate". – Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 269, [1]
p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr.: p. 263 (16 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9801-5-9
[2008-1316]
- - 1. Contabilitate – Instituţii publice.
657.1:351(076.5)
1352. Настольная книга аудитора : (нормат. акты по состоянию на
22.04.2008 г.). – Ch. : "Vivar-Editor" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 214,
[2] p. ; 30 cm.

31
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

500 ex.
ISBN 978-9975-9706-3-1 (în cop. tare)
[2008-1308]
- - 1. Contabilitate – Acte normative (rusă).
657.01(094)
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
672/673 Obiecte din fier şi oţel
1353. Производство легированной стали и катанки сварочного на-
значения : [монография] / Бабичев А. К., Белитченко А. К., Буряк А. И. [и др.]. –
Бендеры : "Полиграфист", 2008. – 118, [1] p. : des., des. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 115-119 (68 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-9974-0-9 (în cop. tare)
[2008-1351]
- - 1. Obiecte din fontă şi oţel – Producere (rusă).
672.1
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
78 MUZICĂ
1354. Александр Львович Соковнин, 1912-1993 : [учитель-пианист] /
авт.-сост. : Ирина Столяр ; обл. : Руксанда Романчук. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 286, [2] p. : fot., n. muz. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 275-277 (52 tit.). – Ind. de nume: p. 278-286. – 200 ex.
ISBN 978-9975-72-063-2
[2008-1245]
- - 1. Соковнин, Александр Львович, 1912-1993, учитель пианист –
Биография.
786.2.071(092)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
1355. Bologan, Viorel
Trepte : arta de a deveni mare maestru : Ghid metodic : [pentru profesorii
de sah] / Viorel Bologan ; pref. de Garri Kasparov ; trad. din lb. rusă de Viorel
Ciobanu. – Ch. : "Metrompaş" SRL, 2008. – 295, [1] p. : fig., tab., fot. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9740-5-9 (în cop. tare)
[2008-1365]
- - 1. Şah.
794.1(075)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1356. Gavrilov, Vitalie
Metodica instruirii acţiunilor tactice în futsal : Studiu metodic / Vitalie
Gavrilov ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Cultură Fizică şi Sport. – Ch. : CEP
USM, 2008. – 91 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 91 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-706-0
[2008-1353]
- - 1. Fotbal – Tactică.
796.332.05(076.5)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

1357. Ghenciu, Maria


Outils linguistiques d'interprétation d'un texte littéraire : [pentru uzul stu-
denţilor] / Maria Ghenciu, Natalia Zgherea ; Univ. D'Etat "B. P. Hasdeu" de Cahul. –
Cahul : USC, 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 118 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 118 (18 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9721-5-4
[2008-1329]
- - 1. Texte literare – Limba franceză.
801.82:811.133.1
1358. Gherasim, Alexandra
Teoria textului : Antologie : pentru progr. de masterat / Alexandra Ghera-
sim, Nadejda Cara ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lb. Română,
Lingvistică Gen. şi Romanică, Catedra Filologie Rusă. – Ch. : USM, 2008. – 291, [1]
p. ; 24 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-567-7
[2008-1267]
- - 1. Teoria textului.
801.7/.8(082.2)=135.1=161.1
1359. Grondin, Jean
Hermeneutica : [studiu] / Jean Grondin ; trad. din lb. fr. : Adrian Ciubotaru.
– Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 91, [1] p. ; 21 cm. – (Colecţia
"Opera aperta" / concepţia graf. a col. : Ion Severin).
Bibliogr.: p. 90-91 (14 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-586-4

33
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

[2008-1287]
- - 1. Hermeneutică.
801.73:14
1360. "Probleme de lingvistică generală şi romanică", colocviul şt.
intern. (2007; Chişinău). Actele Colocviului Ştiinţific Internaţional "Probleme de
lingvistică generală şi romanică" : consacrată aniversării a 80-ea de la naşterea lui
Grigore Cincilei doctor habilitat, profesor univ., Chişinău, 1 dec. 2007, ed. a 2-a /
com. şt. : Ion Guţu (preş.), Anatol Lenţa, Cornelia Cincilei [et al.]. – Ch. : CEP USM,
2008. – 259, [1] p., [1] f. portr. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Fi-
lologia Fr. "Gr. Cincilei". – Texte: lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu
sprijinul financ. al Alianţei Franceze din Moldova, Agenţiei Univ. a Francofoniei,
Asoc. Profesorilor de Lb. Fr. Din Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-562-2
[2008-1268]
- - 1. Lingvistică generală. 2. Lingvistică romanică.
81'1+811.13'1(082)=135.1=133.1
1361. "Tineretul de azi – viitorul de mâine", conf. şt. studenţească
(2008; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tineretul de azi – viitorul de
mâine" dedicată aniversării 62 de ani de la fondarea USM, 12 martie 2008 : Rez.
comunic. / resp. ed. : Ludmila Zbanţ, Angela Grădinaru. – Ch. : USM, 2008. – 60, [1]
p. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine. – Texte: lb.
rom., fr., engl., span. – 40 ex.
ISBN 978-9975-79-713-8 (eronat)
[2008-1261]
[80/81+821.09]:378(082)=00
1362. Монастырская, А. К.
Практикум по литературному редактированию / А. К. Монастырская ;
Молд. гос. ун-т, Фак. журналистики и науки о массовых коммуникациям, Каф.
коммуникаций. – Ch. : CEP USM, 2007. – 172, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 168-170 (54 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-533-2
[2008-1264]
Practicum de redactare literară.
- - 1. Redactare literară (rusă).
808.2:655.254.22(076.5)
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1363. English for a New Life : (Manual) / Asoc. "Engleza pentru o viaţă
nouă" ; coord. : Vasile Filat. – Ed. rev. şi corectată. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 30 cm.
Book 1 / Natalia Boicu, Cristina Cornescu, Rodica Filat [et al.]. – 2008. –
175, [1] p. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-78-639-3. – [2008-1309]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
811.135.1 Limba română
1364. Axenti, Victor
L.R.C. Morfologia : [studiu şt.] / Victor Axenti. – Cahul : USC, 2008
(Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 214 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 210-212 (50 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9721-1-6
[2008-1327]
- - 1. Limba română – Morfologie.
811.135.1'366
811.135.2 Limba moldovenească
1365. Stati, Vasile
Pentru limba noastră moldovenească : Studiu istoric, sociolingvistic / Va-
sile Stati ; cop. : A. Manukian. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 270,
[2] p. : tab., facs. ; 18 cm. – (Seria Biblioteca "Pro Moldova").
Bibliogr.: p. 240-256 (415 tit.). – Ind. onomastic, etnonimic şi glotonimic,
toponimic: p. 257-271. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-78-527-3
[2008-1310]
- - 1. Limba moldovenească – Sociolingvistică.
811.135.2'27
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1366. Eu şi bancul meu : Culeg. de bancuri şi vorbe de duh. – Ch. : An-
cestrala, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. ; 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-537-2
[2008-1312]
- - 1. Bancuri.
821-36
821.135.1 Literatură română

35
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

1367. Ispirescu, Petre


Legende, sau Basmele românilor / Petre Ispirescu ; cop. : Vitalie
Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 589, [2] p. ; 22
cm. – (Colecţia "Cartier popular clasic").
800 ex.
ISBN 978-9975-79-495-4
[2008-1323]
- - 1. Literatură română – Legende.
821.135.1-343 Ispirescu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1368. Burac, Andrei
Arena : [piese] / Andrei Burac. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Reclama"
SA). – 323, [1] p. ; 20 cm.
Ref. ist.-lit.: p. 320-323. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-65-083-0
[2008-1404]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.
821.135.1(478)-2 Burac
1369. Garaz, Mihail
Semnele şarpelui : [roman] / Mihail Garaz ; cuv. înainte : Nicolae Bătrânu
; pict. : Aurel Guţu. – Ed. a 2-a, rev. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). –
222, [1] p. : des. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-074-8
[2008-1402]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Garaz
1370. Gondiu, Anatolie
Jocuri de la sfârşitul copilăriei : [povestiri] / Anatolie Gondiu ; cop. : Vitalie
Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 242, [2] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-79-497-8
[2008-1382]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Gondiu
1371. Grosu, Lidia
Pe aripa infinitului : Versuri / Lidia Grosu ; prez. graf. : Diana Grosu ; cuv.
înainte : Tamara Cristei. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 151, [5] p. :
il. ; 20 cm.
1000 ex.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-72-078-6
[2008-1286]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Grosu
1372. Halipli, Vladimir
Ţara durerilor în floare : [versuri] / Vladimir Halipli. – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 302, [2] p. ; 18 cm.
Apare cu sprijinul dlui Vasile Stoleica, Vladimir Bolgari, Victor Volâneţ [et
al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-501-3
[2008-1313]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Halipli
1373. Muraru, Maria
Dragostea – mobilul crimei : [roman] / Maria Muraru ; cop. : G. Barac. –
Ch. : "Mediul Ambiant" PP SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 116 p. ; 22 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9774-6-3
[2008-1317]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Muraru
1374. Postu, Marin
CaUTerul : [versuri] / Marin Postu ; cop. : Vasile Cumpătă. – Ch. : "Mono-
graf" SRL, 2008. – 48 p. ; 13 x 15 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9747-6-9
[2008-1366]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Postu
1375. Potângă, Alexei
Toate ale lumii curg : versuri / Alexei Potângă ; cuv. înainte : Mihai Taşcă.
– Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 59, [5] p., [1] p. il. ; 18 cm.
Apare cu sprijinul dlui Nicolae Madan, dir. general al "Basconslux" SRL. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-102-76-6
[2008-1322]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Potângă
1376. Răileanu, Andrei

37
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Nunta fără mire : Poveşti, schiţe, nuvele : Din viaţă luate şi repovestite /
Andrei Răileanu ; cop. : Simion Coadă. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 304 p. ;
20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-80-152-2
[2008-1377]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Răileanu
1377. Rusnac, Anatol
Pe o margine de vis : Versuri / Anatol Rusnac ; pref. : Mihai Morăraş ;
des. graf. : Ludmila Tetca. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 207, [1]
p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-102-65-0
[2008-1284]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Rusnac
1378. Ţurcanu, Andrei
Estuar : Poeme / Andrei Ţurcanu ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier,
2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 134, [4] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda : Po-
ezie").
200 ex.
ISBN 978-9975-79-494-7
[2008-1381]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Ţurcanu
1379. Valeriu Morari : In memoriam : Versuri / text : Valeriu Morari, Ade-
la Morari ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA).
– 72 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-927-33-8
[2008-1278]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Morari
1380. Дистант, Жорж
Сиамская Кошка : Сатир. новелла / Жорж Дистант. – К. : Лабиринт,
2008. – 223 p. ; 12 x 17 cm.
Numele adevărat al aut. : Gh. Cutasevici. – 300 ex.
ISBN 978-9975-943-68-0
[2008-1419]

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova (rusă).


821.135.1(478)-3=161.1 Дистант
821.14 Literatură greacă (elenă)
1381. Eschil
Tragedii / Eschil ; re-plămădire de Pavel Starostin ; pref. şi note de H.
Rusu ; cop. : Igor Hmelniţki. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 286, [1]
p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-082-3
[2008-1403]
- - 1. Literatură greacă – Tragedii.
821.14-21 Eschil
821.161.1 Literatură rusă
1382. Aforisme hazlii şi nu prea / sel. adaptată din presa rusă de la Chi-
şinău de Dumitru Ţâra. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 10 x 15 cm. – ISBN
978-9975-9633-5-0.
[Vol.] 3. – 2008. – 56 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9633-9-8. – [2008-
1253]
- - 1. Aforisme.
821.161.1-84
1383. Bancuri / sel. adaptată din presa rusă de la Chişinău de Dumitru
Ţâra. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 10 x 15 cm. – ISBN 978-9975-9633-3-
6.
[Vol.] 3. – 2008. – 84 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9986-4-2. – [2008-
1250]
- - 1. Bancuri.
821.161.1-36
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1384. Декабрина
Инъекция страсти : Стихи / Декабрина. – Ch. : "Grafic Design" SRL,
2008. – 200 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9758-1-0 (în cop. tare)
[2008-1297]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-1 Декабрина
1385. Дуб, Иван

39
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Хозяин торговой палатки : Повесть / Иван Дуб. – К. : "Inversia-Dub" ÎÎ,


2008. – 161, [1] p. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-9504-6-6
[2008-1344]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-3 Дуб
1386. Ляпустин, Евгений
Штрихи : Стихи / Евгений Ляпустин ; худож. : Э. Майденберг. – К. :
"Grafic-Design" SRL, 2008. – 28 p. ; 17 cm.
Изд. Центром рус. культуры в РМ. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9758-5-8
[2008-1296]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Ляпустин
1387. Пагын, Сергей
Сверчок в радиоприёмнике : [стихи] / Сергей Пагын ; des., cop. :
Lorina Milcan, Denis Turcin. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 60 p. ; 12
x 18 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9509-9-2
[2008-1386]
821.161.1(478)-1 Пагын
1388. Сафта, Лариса
Все мои чувства – тебе! : [стихи] / Лариса Сафта ; худож. : Виорел
Сафта. – Ch. : Pontos SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 124, [3] p. ; 12 x 22
cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-926-02-7
[2008-1407]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Сафта
1389. Селявин, Любомир
Любовью нужно восторгаться… : Стихотворения / Любомир Селявин
; худож. : Надежда Тельминова. – Рыбница : Б. и., 2008 (ГУИПП "Бендер. тип.
"Полиграфист"). – 142, [1] p. : il. ; 11 x 17 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9919-9-5
[2008-1350]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.161.1(478)-1 Селявин
1390. Чорич, Майя
От сердца к сердцу : стихи / Майя Чорич. – Ch. : "Inversia-Dub" ÎI,
2008. – 125, [2] p. : il. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9504-4-2
[2008-1343]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Чорич
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1391. Aladin : [poveste] / trad. : Mihail Potorak. – Ch. : "Biblion" SRL ;
Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [16]
p. : il. ; 20 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9773-5-7
[2008-1269]
- - 1. Poveşti.
821-93
1392. Crăiasa zăpezilor : [poveste] / trad. : Mihail Potorak. – Ch. :
"Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or.
Tveri, Rusia). – [16] p. : il. ; 20 cm. – (Citim pe silabe).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9773-7-1
[2008-1271]
- - 1. Poveşti.
821-93
1393. Mica sirenă : [poveste] / trad. : Mihail Potorak. – Ch. : "Biblion"
SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia).
– [16] p. : il. ; 20 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9773-6-4
[2008-1270]
- - 1. Poveşti.
821-93
821.111-93 Literatură engleză
1394. Defoe, Daniel

41
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Robinson Crusoe : [roman : trad. din engl.] / Daniel Defoe ; trad. şi pref. :
Petru Comarnescu ; il. de Jean Grandville. – Ed. a 2-a. – Ch. : Prut Internaţional,
2008 (Combinatul Poligr.). – 269, [7] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
Tit. orig.: The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson
Crusoe. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-69-935-8 (în cop. tare)
[2008-1289]
- - 1. Literatură engleză pentru copii – Romane.
821.111-93 Defoe=135.1
821.111(73)-93 Literatură americană, în limba engleză
1395. London, Jack
Colţ Alb : [roman : trad. din engl.] / Jack London ; trad. de Mircea
Alexandrescu, Marius Măgureanu ; il. de Anatolie Smâşleaev. – Ed. a 2-a. – Ch. :
Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 225, [3] p. ; 21 cm. – (Biblioteca
pentru toţi copiii).
Tit. orig.: White Fang. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-69-942-6 (în cop. tare)
[2008-1290]
- - 1. Literatură engleză pentru copii – Romane.
821.111(73)-93 London=135.1
1396. Twain, Mark
Aventurile lui Huckleberry Finn : [roman : trad. din engl.] / Mark Twain ;
trad. de Petre Solomon ; il. de Serghei Samsonov ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut
Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 328, [3] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pen-
tru toţi copiii).
Numele adevărat al aut.: Samuel Langhorne Clemens. – Tit. orig.: The
Adventures of Huckleberry Finn
ISBN 978-9975-69-955-6 (în cop. tare)
[2008-1358]
- - 1. Literatură engleză pentru copii – Romane.
821.111(73)-93 Twain=135.1
1397. Twain, Mark
Prinţ şi cerşetor : [roman : trad. din engl.] / Mark Twain ; trad. de Eugen B.
Marian ; il. de Alexei Colâbneac ; cop. : Pavel Zmeev. – Ed. a 2-a. – Ch. : Prut In-
ternaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 243, [5] p. : il. ; 22 cm. – (Biblioteca pentru
toţi copiii).
Numele adevărat al aut.: Samuel Langhorne Clemens. – Tit. orig.: The
Prince and The Pauper
ISBN 978-9975-69-956-3 (în cop. tare)
[2008-1332]

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură engleză pentru copii – Romane.


821.111(73)-93 Twain=135.1
821.111(411)-93 Literatură scoţiană în limba engleză
1398. Barrie, J. M.
Peter Pen şi Wendy : [roman : trad. din engl.] / J. M. Barrie ; trad. de Ovi-
diu Constantinescu, Andrei Bantaş ; il. de F. Bedford ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. :
Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 117, [2] p. : il. ; 20 cm. – (Biblioteca
pentru toţi copiii).
Tit. orig.: Peter Pand and Wendy
ISBN 978-9975-69-949-5 (în cop. tare)
[2008-1357]
- - 1. Literatură engleză pentru copii – Romane.
821.111(411)-93 Barrie=135.1
821.112.2-93 Literatură germană
1399. Hauff, Wilhelm
Basme : [trad. din germ.] / Wilhelm Hauff ; trad. de Irina Vlad ; il. de Ser-
giu Pascaru ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 345, [2] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
Tit. orig.: Sämtliche Werke in sechs Bänden
ISBN 978-9975-69-940-2 (în cop. tare)
[2008-1362]
- - 1. Literatură germană pentru copii – Basme.
821.112.2-93 Hauff=135.1
821.133.1-93 Literatură franceză
1400. Malot, Hector
Singur pe lume : [roman : trad. din fr. : în 2 vol.] / Hector Malot ; trad. :
Anda Boldur ; il. de Sergiu Pascaru ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional,
2008 (Combinatul Poligr.). – 22 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii). – Tit. orig. : Sans
famille. – ISBN 978-9975-69-943-3.
[Vol.] 1. – 2008. – 242, [2] p. : il. – ISBN 978-9975-69-944-0 (în cop. tare).
– [2005-1331]
- - 1. Literatură franceză pentru copii – Romane.
821.133.1-93 Malot=135.1
1401. Vol. 2. – 2008. – 285, [2] p. : il. – ISBN 978-9975-69-945-7 (în cop.
tare). – [2008-1356]
- - 1. Literatură franceză pentru copii – Romane.
821.133.1-93 Malot=135.1
821.134.3-93 Literatură portugheză

43
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

1402. Peştele vorbitor : Poveşti portugheze / trad. din portugheză : Ghe-


orghe Marin ; graf. : Sergiu Puică. – Ch. : Pontos : Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Recla-
ma" SA). – 35, [1] p. : il. color. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-056-4
[2008-1283]
- - 1. Literatură portugheză pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.134.3-93=135.1
821.135.1-93 Literatură română
1403. Agârbiceanu, Ion
Fefeleaga : [povestiri pentru copii] : Antologie de Constantin Mohanu-
Lovişteanu / Ion Agârbiceanu ; il. de Cristiana Călinescu-Fodor ; cop. : Vladimir
Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 234, [6] p. : il. ; 21
cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-933-4 (în cop. tare)
[2008-1288]
- - 1. Literatură română pentru copii.
821.135.1-93 Agârbiceanu
1404. Gârleanu, Emil
Din lumea celor care nu cuvântă : [povestiri pentru copii] / Emil Gârleanu ;
il. de Ioana Bodnar ; cop. Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 121, [7] p. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
ISBN 978-9975-69-939-6 (în cop. tare)
[2008-1324]
- - 1. Literatură română pentru copii.
821.135.1-93 Gârleanu
1405. Ispirescu, Petru
Poveşti / Petru Ispirescu ; sel., red. : Corneliu Năstase ; cop., des. : Tatia-
na Catrinescu. – Ch. : S. n. ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 448
p. : des. ; 24 cm.
ISBN 978-973-87417-8-2 (în cop. tare)
[2008-1321]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Ispirescu
1406. Sadoveanu, Mihail
Neamul Şoimăreştilor : [roman] / Mihail Sadoveanu ; il. de Alexei
Colâbneac ; cop. : Pavel Zmeev. – Ed. a 2-a. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Com-
binatul Poligr.). – 232, [4] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
5000 ex.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-69-950-1 (în cop. tare)


[2008-1291]
- - 1. Literatură română pentru copii – Romane.
821.135.1-93 Sadoveanu
1407. Slavici, Ioan
Mara : Roman / Ioan Slavici ; ed., pref. şi note de Constantin Mohanu-
Lovişteanu ; il. de Alexei Colâbneac ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional,
2008 (Combinatul Poligr.). – 313, [2] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
ISBN 978-9975-69-954-9 (în cop. tare)
[2008-1363]
- - 1. Literatură română pentru copii – Romane.
821.135.1-93 Slavici
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1408. Marin, Gheorghe
O lecţie de înot : [povestioare pentru copii] / Gheorghe Marin ; il. : Violeta
Diordiev. – Ch. : Pontos : Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 30, [2] p. : il.
color. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-051-9
[2008-1285]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93
821.161.1-93 Literatură rusă
1409. Puşkin, A. S.
Masallar / A. S. Puşkin ; rusçadan gagauz dilinä çevirdi : Todur Angeli ;
cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [72] p. : il. ;
24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-78-618-8 (în cop. tare)
[2008-1304]
- - 1. Literatură rusă pentru copii (găgăuză).
821.161.1-93 Puşkin =512.165
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară
Tineretul de azi – viitorul de mâine. – Vezi Nr 1360

821.135.1.09 Literatură română


1410. Vasilenco, Ion

45
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Reîntoarcerea valorilor : [în lit. română] / Ion Vasilenco ; ed. îngrijită de


Lazăr Ciobanu ; pref. de Mihai Cimpoi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filolo-
gie. – Ch. : Elan Poligraf SRL, 2008. – 220 p. ; 22 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 150 ex.
ISBN 978-9975-66-076-1
[2008-1370]
- - 1. Literatură română – Critică şi istorie literară.
821.135.1.09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
1411. Briceni : [album] / text, fot. şi concepţia graf. : Grigore Cornienco,
Alexandru Cornienco ; пер. : Диана Кроитору. – Ch. : "Proart" SRL, 2008 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 28, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul "Darurile Bucovinei"
SRL, "Decoli" SRL, "Dimilita-Rex" SRL [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9722-1-5
[2008-1368]
- - 1. Briceni – Oraşe – Republica Moldova – Istorie – Albume.
908(478-21)(084)=135.1=161.1=111
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
1412. Bârdan, Veaceslav D.
Geografia economică mondială : [pentru uzul studenţilor] / Veaceslav D.
Bârdan ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra ştiinţe ale solului, geologie şi geogr. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 336 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 333-335 (56 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-937-90-0
[2008-1246]
- - 1. Geografie economică mondială.
911.3:33(100)(075.8)
1413. Râmbu, Nicolae
Geografia fizică a Republicii Moldova : Man. pentru cl. a 8-a / Nicolae
Râmbu. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 143, [1] p. : fig.
color, tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-74-012-8
[2008-1371]
- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

911.2(478)(075.3)
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului.
Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezenta-
re a cunoştinţelor geografice)
1414. Bălţi = Бэлць : Schema turistică : Inform. valabilă la data de
01.01.2008 / Primăria mun. Bălţi, "Ştrih" SRL ; consultanţi : Mariana Şlapac, Irina
Serdiuc, Ludmila Derevenco [et al.] ; des. : Artiom Kuşci. – Ch. : "Ştrih" SRL, [2008].
– 1 f. împăturită în 12 p. : h., reprod. fot. ; 24 x 14 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă
ISBN 978-9975-9931-1-1
[2008-1281]
- - 1. Oraşe – Bălţi – Republica Moldova – Hărţi turistice.
912.43(478-21)
1415. Cahul = Кахул : Schema turistică : Inform. valabilă la data de
01.01.2008 / "Ştrih" SRL ; consultanţi : Ion Arsenii, Rodica Arsenii, Nicolae Arsen [et
al.] ; des. : Artiom Kuşci. – Ch. : "Ştrih" SRL, [2008]. – 1 f. împăturită în 12 p. : h.,
reprod. fot. ; 24 x 14 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă
ISBN 978-9975-9931-2-8
[2007-1282]
- - 1. Oraşe – Cahul – Republica Moldova – Hărţi turistice.
912.43(478-21)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Andrei Burac. – Vezi Nr 1249

Ilie Borziac la 60 de ani. – Vezi Nr 1250

Portretul unui om al faptelor. – Vezi Nr 1252

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


1416. Popovici, Corneliu
Istorie : Man. pentru cl. a 10-a / Corneliu Popovici, Angela Popovici ; co-
misia de evaluare : Mihail Sâmboteanu, Ludmila Guranda, Natalia Robu ; Min. Edu-
caţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2008 (Combinatul Poligr.). –
255, [1] p. : fig. color. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 256. – 19500 ex.
ISBN 978-9975-65-081-6

47
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

[2008-1333]
- - 1. Europa – Istorie. 2. Republica Moldova – Istorie.
94(4)+94(478)"0/1914"(075.3)
1417. "Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice. Secţia
Istorie şi limbi moderne", conf. şt. (2007 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică de
totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice. Secţia Istorie şi limbi moder-
ne, 20 aprilie 2007 / coord. ed. : Cornea Sergiu. – Cahul : "Turnul Vechi" SRL, 2007.
– 140 p. : fig. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Texte: lb.
rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9579-6-0
[2008-1328]
- - 1. Istorie. 2. Limbi moderne.
[94+80/81]:378.4(478)(082)=00
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1418. Barbaroş, Anton
Floare de piatră din Bugeac : [din istoria oraşului Căuşeni] / Anton
Barbaroş. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 84, [2] p., [4] p. fot. ; 21
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-102-97-1
[2008-1401]
- - 1. Căuşeni – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
1419. Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia :
Studii, materiale, surse şi sugestii / Stefan Ihrig, Vasile Dumbravă, Dietmar Müller
[et al.] ; Moldova-Institut Leipzig. – Ch. : Cartdidact, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL).
– 207 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 193-207 şi în notele de subsol. – Ind. de nume: p. 189-191. –
Apare cu sprijinul : Georg-Eckert-Institut für intern. Schulbuchforschung. – 500 ex.
ISBN 978-9975-940-53-5 (în cop. tare)
[2008-1346]
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Organizarea învăţământului.
94(478)+37.016
1420. Popescu, Leonid
Chiştelniţa la 550 de ani : (6964-7514 – după Adam), (1456-2006 – de la
Hristos) : [raionul Teleneşti] : (File de istorie) / Leonid Popescu, Alexandru Stratulat ;

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

coord. : Mihai Hasan. – Ch. : CCRE "Presa" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
164 p. : fot., [16] p. fot. color ; 22 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlui Ion Trofim. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-015-5 (în cop. tare)
[2008-1330]
- - 1. Chiştelniţa – Sate – Raionul Teleneşti – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1421. "Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec. XVI-XX)",
conf. şt. (2007 ; Chişinău). "Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi" : Materiale-
le conf. şt., Chişinău, mai 2007 / col. red. : Andrei Eşanu (coord. şt.), Alina Felea,
Lilia Zabolotnaia [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 162 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-518-9
[2008-1390]
- - 1. Republica Moldova, sec. XVI-XX – Istorie. 2. Cultură – Republica
Moldova, sec. XVI-XX.
94(478)"15/19"+008(478)(082)
94(=135.1) Istoria românilor
1422. Varta, Ion
Istoria românilor. Epoca modernă : Man. pentru cl. a 11-a de liceu / Ion
Varta, Demir Dragnev, Emil Dragnev ; aparat metodic : Tatiana Varta. – Ch. : Civi-
tas, 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 200 p. : fig. ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-058-3
[2008-1418]
- - 1. Istoria românilor – Epoca modernă.
94(=135.1)"16/19"(075.3)
94(478=161.2) Istoria ucrainenilor din Republica Moldova
1423. Украïнцi Молдови. Iсторiя i сучаснiсть : (Наукові дослiдження i
матерiали) / автори-укладачi : В. Г. Кожухар, К. С. Кожухар ; ред. кол. : Кожухар
В. Г., Попович К. Ф., Кожухар К. С. [и др.] ; Укр. громада Респ. Молдова, Укр.
громада iм. Петра Могили мiста Кишинева, Центр етнологiï ин-ту культурноï
спадщини АН Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). –
255 p. : fot., h., n. muz., tab., [4] p. fot. color ; 21 cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – Кн. видана за
сприяння Посольства Украïни в Респ. Молдова
ISBN 978-9975-66-015-0 (eronat) (în cop. tare)
500 ex. – [2007-1383]

49
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

- - 1. Ucraineni – Republica Moldova – Istorie (ucr.). 2. Istoria ucrainenilor


(ucr.).
94(478=161.2)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1424. Minciună, Vitalie
Aspecte neuro-biologice şi sociale ale senescenţei şi rolul suprasolicitării
alostatice în derularea şi menţinerea proceselor de îmbătrânire : 03.00.13 – Fiziolo-
gia omului şi animalelor : Autoref. al tezei de doctor habilitat în biologie / Vitalie Min-
ciună ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-44 (39 tit.)
[2008-121 Teze]
[612.816+612.746]-053.9(043.2)
Pentru titlul de doctor
1425. Bodiu, Aureliu
Neurochirurgia endoscopică a herniei discale lombare (studiu comparativ)
: 14.00.28 – Neurochirurgie : Autoref. al. tezei de doctor în medicină / Aureliu Bodiu
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. –
33, [1] p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (8 tit.)
[2008-122 Teze]
616.34-007.43-031+616.8-089-072(043.2)
1426. Bunescu, Gheorghe
Managementul riscurilor în băncile comerciale : Spec. 08.00.10 – Finanţe ;
monedă ; credit : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Gheorghe Bunescu ; Univ. de
Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit. )
[2008-130 Teze]
336.77(043.2)
1427. Cojocaru, Doriana
Optimizarea diagnosticului precoce şi tratamentului la bolnavii cu leziune
pulmonară acută/sindrom de detresă respiratorie acută (LPA/SIDA) : 14.00.37 –
anesteziologie şi reanimatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Doriana
Cojocaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S.
n., 2008. – 24 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (20 tit. de lucr. ale aut.)
[2008-117 Teze]
616.24-008.4-07-08(043.2)
1428. Colodrovschi, Vitalie

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor :


realităţi şi perspective : Spec. 12.00.08 – Drept penal (drept procesual-penal, crimi-
nalistică, expertiză juridică) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Vitalie
Colodrovschi ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (10 tit.)
[2008-128 Teze]
343.985(043.2)
1429. Corcea, Vasile
Particularităţile tratamentului chirurgical al defectului septal atrial la adulţi :
14.00.44 – chirurgie cardiovasculară : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Vasile
Corcea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,
2008. – 20 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-18 (23 tit.)
[2008-124 Teze]
616.125.6-089(043.2)
1430. Cotovaia, Aliona
Aspecte stereochimice ale compuşilor cobaltului cu monoetanolamina :
Autoref. al tezei de doctor în chimie / Aliona Cotovaia ; Univ. de Stat din Moldova. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 26 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24
[2008-129 Teze]
546.87(043.2)
1431. Dolghii, Andrei
Eficacitatea hemostazei endoscopice primare şi repetate în hemoragiile
digestive superioare non-variceale : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor
în medicină / Andrei Dolghii ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig. color., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (31 tit.)
[2008-119]
616.34-005.1-072.1(043.2)
1432. Martin, Daniel
Măsurile alternative privaţiunii de libertate în legislaţia penală a Republicii
Moldova : Spec. : 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tezei de doctor
în drept / Daniel Martin ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (14 tit.)
[2008-126 Teze]
343.847(478)(094)(043.2)
1433. Moscalciuc, Irina

51
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de


produse şi servicii : Spec. : 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tezei
de doctor în drept / Irina Moscalciuc ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,
2008. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (21 tit.)
[2008-127 Teze]
343.53:366.54(043.2)
1434. Nemerenco, Ala
Optimizarea serviciilor de asistenţă medicală primară prin implementarea
metodelor manageriale contemporane : 14.00.33 – Medicina socială şi management
: Autoref. şt. al tezei de doctor în medicină / Ala Nemerenco ; Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 20 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 16-17 (20 tit.)
[2008-120 Teze]
614.2(043.2)
1435. Plugaru, Lilia
Capitalul uman în contextul transformărilor sociale : (în baza materialelor
din Rep. Moldova) : Spec. : 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese sociale
: Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe sociologice / Lilia Plugaru ; Inst. de Filozofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2008 (Centrul Ed. al UASM). – 33, [1] p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 34 (8 tit.). – 50 ex.
[2008-116 Teze]
316.42(478)(043.2)
1436. Postolachi, Roman
Katatraumatismele craniocerebrale asociate : 14.00.28 – neurochirurgia :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Roman Postolachi ; Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22
[2008-123 Teze]
616.831-001.3(043.2)
1437. Răileanu, Natalia
Argumentarea biologică a aplicării Trichogramma evanescens Westw.
pentru reglarea densităţii Helicoverpa armigera Hb. la tomate şi porumb zaharat :
Spec. 06.01.11 – Protecţia plantelor : Autoref. al tezei de doctor în biologie / Natalia
Răileanu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricul-
tură Ecologică. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 23 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (11 tit.)
[2008-131 Teze]

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

632.937.12(043.2)
1438. Slobodeanu, Neli
Analiza şi evaluarea riscurilor economice şi financiare ale întreprinderii :
Spec. 08.00.12 – Contabilitate, audit ; analiză economică : Autoref. al tezei de doc-
tor în econ. / Neli Slobodeanu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. ASEM). – 27, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (11 tit.). – 50 ex.
[2008-118 Teze]
330.131.7:658.1(043.2)
1439. Stasiuc, Violeta
Anestezia combinată spinală – epidurală pentru operaţiile cezariene :
14.00.37 – anesteziologie şi reanimatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină
/ Violeta Stasiuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Ch. : S. n., 2008. – 26 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 22 (10 tit.)
[2008-125 Teze]
618.5-089.888.61(043.2)

53
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 7-2008

Boldur, Anda (trad.) 1400


A Bologan, Viorel 1355
Adauge, Mihai (alcăt.) 1276 Borziac, Ilie (1252)
Agârbiceanu, Ion 1403 Botgros, Ion 1309, 1326
Alexandrescu, Mircea (trad.) 1395 Botnari, Nadejda 1281
Ambroci, Cătălin (red.) 1315 Braghiş, Maria 1321
Andreescu, Titu 1320 Branceanu, Nina (expert) 1312
Andrieş, Maxim (fot.) 1315 Bucur, Gheorghe 1342
Angeli, Todur (trad.) 1409 Budlender, Debbie 1300
Antohi, Eleonora (alcăt.) 1332 Bulbocean, Olesea 1351
Arsen, Nicolae (consultant) 1415 Bulgaru, Maria 1264
Arsenii, Ion (consultant) 1415 Bulgaru, Oleg 1264
Arsenii, Rodica (consultant) 1415 Bulmaga, Petru 1328
Avram, Maria (expert) 1312 Bunescu, Gheorghe 1426
Axenti, Victor 1364 Burac, Andrei (1249); 1368
Axinti, Gavril 1327 Burian, Alexandru 1293
Butorov, Ivan Victor 1338
B
C
Babiuc, Constantin 1335
Bajura, Tudor 1287 Cara, Angela 1306; (expert) 1312
Balaban, Ecaterina 1283 Cara, Elena 1268-69
Bantaş, Andrei (trad.) 1398 Cara, Nadejda 1358
Barac, G. (pict.) 1373 Caraman, Ion (red.) 1347
Barbaroş, Anton 1418 Cartaleanu, Elena (alcăt.) 1314
Barrie, J. M. 1398 Cartaleanu, Tatiana (alcăt.) 1314
Basarab, Elena 1278-79 Casiadi, Oleg 1271
Bârdan, Veaceslav D. 1412 Catan, Petru 1346
Bălan, George (expert) 1327 Catrinescu, Tatiana (pict.) 1405
Bătrânac, Aurel 1335 Călinescu-Fodor, Cristiana (pict.) 1403
Bătrânu, Nicolae (pref.) 1369 Cemortan, Stela 1255-59, 1317-18
Bedford, F. (pict.) 1398 Cerneţchi, Olga 1340
Bejan, Octavian 1265 Cernobrovciuc, Maria 1291
Bejan, Valeriu 1265 Cheianu, Diana 1264
Beschieru, Ion 1295 Chetrari, Grigore (coord.) 1334
Beţiu, Mircea 1339 Chilimar, Sergiu 1287
Blanovschi, Andrei 1285 Chitoroagă, Valentina (alcăt., red.,
Bocancea, Evelina (trad.) 1310 coord.) 1250-52
Bocancea, Viorel 1309, 1326 Cimpoi, Mihai (pref.) 1410
Bodiu, Aureliu 1425 Cincilei, Cornelia (organizator) 1360
Bodnar, Ioana (pict.) 1404 Ciobanu, Lazăr (îngrijire ed.) 1410
Boguş, Boris 1308 Ciobanu, Viorel (trad.) 1355
Boicu, Natalia 1363 Ciolac, Nicolae 1260
Bolboceanu, Aglaida (expert) 1306 Ciubotaru, Adrian (trad.) 1359

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Clemens, Samuel Langhorne → Vezi Nr Dumitraşcu, Violeta (alcăt., coord.) 1314


Twain Mark
Coadă, Simion (pict.) 1376 E
Cobăneanu, Sergiu (1253) Efros, Elena 1346
Cojocaru, Ala 1330 Enciu, Valeriu 1348
Cojocaru, Doriana 1427 Enicov, Igor 1282
Colâbneac, Alexei (pict.) 1397, 1406-07 Eschil 1381
Colodrovschi, Vitalie 1428 Eşanu, Andrei (coord., red.) 1421
Comarnescu, Petru (pref., trad.) 1394 Eşanu, Taisia 1340
Constantinescu, Ovidiu (trad.) 1398
Constantinov, Nicolae 1309, 1326 F
Corcea, Vasile 1429 Felea, Alina (red.) 1421
Corcimar, Adrian (alcăt.) 1298 Filat, Rodica 1363
Corcodel, Victoria (alcăt.) 1252 Filat, Vasile (coord.) 1363
Corghenci, Ludmila (alcăt.) 1252 Filat, Vladimir (1277)
Corlat, Andrei 1324 Fiodorova, Nina 1339; (trad.) 1339
Cornescu, Cristina 1363 Furdui, Viorel 1295
Cornienco, Alexandru (text, fot., pict.)
1411 G
Cornienco, Grigore (text, fot., pict.) 1411
Garaz, Mihail 1369
Coroban, Vitalie (pict.) 1367, 1370, 1378
Gârleanu, Emil 1404
Coteci, Nina (expert) 1309, 1326
Gavriliţă, Galina 1306
Cotovaia, Aliona 1430
Gavriliuc, Cezar (coord.) 1296
Cozonac, Renata (alcăt., pict.) 1250-51
Gavrilov, Vitalie 1356
Cristei, Tamara (pref.) 1371
Ghenciu, Maria 1357
Crivoi, Aurelia 1329
Gheorghiţă, Eugen (expert) 1309, 1326
Cubreacov, Vlad (red.) 1276
Gherasim, Alexandra 1358
Cumpătă, Vasile (pict.) 1374
Gofman, Mihail (alcăt.) 1298
Cupcea, Vera 1286
Gonciaruc, Inga (pict.) 1255-59
Cutasevici, Gh. → Vezi Дистант Жорж
Gondiu, Anatolie 1370
Curea, Natalia (expert) 1329
Grandville, Jean (pict.) 1394
D Grădinaru, Angela (îngrijire ed.) 1361
Grondin, Jean 1359
Defoe, Daniel 1394 Grosu, Diana (pict.) 1371
Dencicov, Lidia 1329 Grosu, Lidia 1371
Derevenco, Ludmila (consultant) 1414 Guranda, Ludmila (expert) 1416
Diordiev, Violeta (pict.) 1408 Guţu, Aurel (pict.) 1369
Dolghii, Andrei 1431 Guţu, Ion (organizator) 1360
Donica, Ilie (red.) 1347 Guţu, Zinaida 1299
Dospinescu, Gabriel 1320 Guţuţui, Veaceslav 1289
Dragnev, Demir 1422
Dragnev, Emil 1422 H
Duca, Maria 1329
Hadîrcă, Igor 1297
Dulamă, Maria Eliza 1311
Halipli, Vladimir 1372
Dumbravă, Vasile 1419
Harnău, Silvia 1305-06
Dumbrăveanu, Eugenia 1287

55
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Hasan, Mihai (coord.) 1420 Mocanu, Viorica (alcăt.) 1266


Hauff, Wilhelm 1399 Mohanu-Lovişteanu, Constantin (alcăt.)
Hmelniţki, Igor (pict.) 1381 1403; (îngrijire ed., pref.) 1407
Hristev, Eugen 1301 Morari, Adela 1379
Morari, Valeriu (1379)
I Moraru, Nicolae (expert) 1329
Iabanji, Iulia 1283 Morăraş, Mihai (pref.) 1377
Iarmolovici, Aliona (trad.) 1334 Moscalciuc, Irina 1433
Ihrig, Stefan 1419 Moşanu, Valeriu (îngrijire ed.) 1343
Ispirescu, Petre 1367 Müller, Dietmar 1419
Ispirescu, Petru 1405 Muraru, Maria 1373
Ivanova, Galina (trad.) 1310 Muşet, Gheorghe 1339

J N

Jakubiak, Małgorzata 1291 Năstase, Corneliu (alcăt., red.) 1405


Jivalcovschi, Ala (alcăt.) 1332 Negrean, Mariana 1338
Nemerenco, Ala 1434
K Nicolaescu-Onofrei, Liliana (coord.)
Kasparov, Garri (pref.) 1355 1309-10, 1312, 1326
Koneiczna, Joanna 1291 Niculcea, Tatiana 1312
Kulikovski, Lidia (îngrijire ed.) 1249 O
Kuşci, Artiom (pict.) 1414-15
Onica, Zinaida (alcăt.) 1266
L Opaţchi, Grigore (expert) 1309, 1326
Laduş, Roman 1301 Oprea, Eugen (trad.) 1296
Lenţa, Anatol (organizator) 1360 P
London, Jack 1395
Paladi, Gheorghe 1340
M Pascal, Rodica 1336
Macaleţ, Tatiana (alcăt.) 1332 Pascaru, Sergiu 1336; (pict.) 1399-1401
Macrinici, Efimia (alcăt.) 1250-51 Pădure, Maria (coord.) 1334
Malot, Hector 1400-01 Păsat, Dumitru (alcăt.) 1322
Mândru, Marina 1330 Pârţachi, Ileana 1268-69
Manukian, A. (pict.) 1365 Pârţachi, Ion 1268-69
Marian, Eugen B. (trad.) 1397 Pîrţac, Grigore 1271
Marin, Eugenia 1255-58 Pleşca, Stela (îngrijire ed.) 1343; 1351
Marin, Gheorghe (trad.) 1402; 1408 Pleşca, Valentin 25
Marin, Mariana 1312 Plugaru, Lilia 1435
Marina, Vasile 1327 Popa, Sergiu 1335
Martin, Daniel 1432 Popa, Victor 1302
Măgureanu, Marius (trad.) 1395 Popescu, Leonid 1420
Mărgineanu, Gabriel 1289 Popovici, Angela 1416
Milcan, Lorina (pict.) 1387 Popovici, Corneliu 1416
Minciună, Vitalie 1331, 1424 Porcescu, Sergiu 1271
Miron, Viorel 1289 Postică, Gheorghe (red.) 1252
Postolachi, Roman 1436

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Postu, Marin 1374 Stratulat, Alexandru 1420


Poştarencu, Dinu 1333 Strungaru, Vitalie 1303-04
Potângă, Alexei 1375 Sverdlic, Valentin 1286
Potorak, Mihail (trad.) 1391-93
Pufu, Elena 1316 Ş
Puică, Sergiu (pict.) 1402 Şaragov, Natalia 1270
Puşkin, A. S. 1409 Şatravca, Claudia (coord.) 1249
R Şatravca, Tatiana (alcăt.) 1249
Şcerbina, Viorel 1303-04
Rapcea, Mihail (red.) 1347 Şişcanu, Gheorghe (expert) 1329
Răileanu, Andrei 1376 Şlapac, Mariana (consultant) 1414
Răileanu, Natalia 1437
Râmbu, Nicolae 1413 T
Revenco, Mihail 1328 Tamosiunas, Andrius 1301
Râbacov, Ghenadie 1252 Tasmalî, Maria (alcăt.) 1249
Robu, Natalia (expert) 1416 Taşcă, Mihai (pref.) 1375
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 1379 Tărâţă, Anatolie 1330
Roşca, Iurie (pref., red.) 1276 Terzi-Barbaroşie, Daniela (alcăt.) 1266
Roşcovan, Serafima 1311 Tescari, Nina (pict.) 1255-59
Rusnac, Anatol 1377 Tetca, Ludmila (pict.) 1377
Russu-Gorea, Stella (coord.) 1334 Timuş, A. I. (red.) 1267, 1270
Russu, Eugen 1336 Tomulescu, Liuba 1338
Rusu, H. (pref.) 1381 Trofimov, Victoria 1278-79
Rusu, Valentin (trad.) 1262 Turcin, Denis (pict.) 1387
S Twain, Mark 1396-97

Sadoveanu, Mihail 1406 Ţ


Samsonov, Serghei (pict.) 1396 Ţâra, Dumitru (alcăt.) 1382-83
Scutaru, Adela (expert) 1306 Ţurcanu, Andrei 1378
Secăreanu, Ştefan (red.) 1276 Ţurcanu, Sergiu 1346
Serdiuc, Irina (consultant) 1414
Sergiu, Cornea (coord.) 1417 U
Severin, Ion (pict.) 1359 Uşurelu, Lucia 1283
Sâmboteanu, Mihail (expert) 1416 Uzicov, Nina (expert) 1306
Sîrcu, Valeriu (alcăt.) 1298
Slabu, Valeria 1325 V
Slavici, Ioan 1407
Varta, Ion 1422
Slobodeanu, Neli 1438
Varta, Tatiana (expert) 1422
Smâşleaev, Anatolie (pict.) 1395
Vasilenco, Ion 1410
Solomon, Petre (trad.) 1396
Vâtcărău, Elena 1278-79
Sorocan, Tatiana (coord.) 1299
Verdeş, Ion (red.) 1315
Stângaci, Constantin 1303-04
Vigen, John (îngrijire ed.) 1343
Starostin, Pavel (alcăt.) 1381
Vlad, Irina (trad.) 1399
Stasiuc, Violeta 1439
Voloşin, Elvira 1255-59, 1317-18
Stati, Vasile 1365

57
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

W Л
White, Ellen G. 1262 Ляпустин, Евгений 1386
Z М
Zabolotnaia, Lilia (red.) 1421 Майденберг, Э. (худож.) 1386
Zamfir, Anastasia (fot.) 1315 Монастырская, А. К. 1362
Zbanţ, Ludmila (îngrijire ed.) 1361 Мошняга, Валерий (коорд.) 1272-73
Zgherea, Natalia 1357
Zmeev, Pavel (pict.) 1397-1401, 1404, П
1406-07 Пагын, Сергей 1387
Zmeev, Vladimir (pict.) 1396, 1403, 1409 Панкратов → Vezi Александр
А (Панкратов)
Пармакли, Д. М. 1288
Аземко, Г. (пер.) 1274 Попович, К. Ф. (ред.) 1423
Александр (Панкратов), иерей 1263
Р
Б
Райски, Виктор 1313
Бабий, Л. И. 1288 Райски, Тудорица 1313, 1323
Бабичев, А. К. 1353 Романчук, Руксанда (худож.) 1354
Белитченко, А. К. 1353 Руснак, Георгий (коорд.) 1272-73
Букур, Василе 1341
Буряк, А. И. 1353 С

Г Сакович, Василий (коорд.) 1272-73


Сафта, Виорел (худож.) 1388
Геpжавка, С. Г. 1284 Сафта, Лариса 1388
Горбенко, С. (сост.) 1274 Селявин, Любомир 1389
Скриплюк, Е. И. 1284
Д Соковнин, Александр Львович (1354)
Декабрина 1384 Соломон, К. А. 1275
Дистант, Жорж 1380 Столяр, Ирина 1354
Древски, Брюно 1274 Т
Дуб, Иван 1385
Таран, И. П. 1284
З Тельминова, Надежда (худож.) 1389
Зосима, епископ Донской и Кавказский Тодорова, Людмила 1341
(сост.) 1263 Ч
К Чорич, Майя 1390
Кожухар, В. Г. 1423
Кожухар, К. С. 1423
Кроитору, Диана (пер.) 1411

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2008

9th International HCH and Pesticides Crăiasa zăpezilor 1392


Forum for CEECCA Countries "Obso- Deja Vu 1315
lete Pesticides in central and Eastern Documente şi materiale, 1988-2008
European, Caucasus and Central Asia 1276
Region : Start of Clean Up", 20-22 Endocardia infecţioasă 1335
Sept. 2007 Chisinau, Rep. of Moldova English for a New Life 1363
1343 Eu şi bancul meu 1366
Actele Colocviului Ştiinţific Internaţional Femei şi Bărbaţi pe piaţa muncii în Re-
"Probleme de lingvistică generală şi publica Moldova 1278
romanică" 1360 Fortificarea guvernării locale din Moldova
Aforisme hazlii şi nu prea 1382 prin sporirea transparenţei bugetelor
Aladin 1391 locale 1301
Alimentaţia sănătoasă a copilului 1332 Gastroenerologie 1339
Andrei Burac 1249 Ghid privind reglementarea importu-
Banca Naţională a Moldovei, 2007 1280 lui/exportului substanţelor care distrug
Bancuri 1383 stratul de ozon, precum şi al echipa-
barometrul de opinie USM, 2008 1264 mentelor şi produselor ce conţin ase-
Bălţi 1414 menea substanţe 1330
Bibliografia Naţională a Moldovei 1250- Ilie Borziac la 60 de ani 1252
51 Intensificarea activităţii civice şi autoafir-
Biologie 1329 mării tineretului – imperativul timpului
Briceni 1411 1267
Bunăstarea socială durabilă 1266 Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada
Cahul 1415 interbelică în Basarabia 1419
Carte de telefoane Leziunile valvulare dobândite: aspecte
- Raionul Cahul 1349 etiopatogenetice şi de tratament 1336
- Raionul Călăraşi 1350 Liberalizarea comerţului dintre Republica
Cercetări în pomicultură 1347 Moldova şi Uniunea Europeană 1290
Citind învăţ să fiu 1314 Life Through Children's Eyes 1296
Compilation of Sermons on Prevention o Mica sirenă 1393
Human Trafficking 1261 National Bibliography of Moldova 1250-
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activi- 51
tăţii de cercetare a cadrelor didactice. Office for Prevention and Fight Against
Secţia Istorie şi limbi moderne, 20 Money Laundering, 2007 1298
aprilie 2007 1417 Omul şi asteroidul Grebenciov 1322
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Pro- Pagini de Aur. Moldova, 2008 1254
cesul de codificare în ţările Europei de Parteneriate de dezvoltare a zonelor
Sud-Est", 21 oct. 2006 1292 turistice în Republica Moldova 1289
Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tine- Perspectivele relaţiilor economice UE şi
retul de azi – viitorul de mâine" dedi- Moldova 1291
cată aniversării 62 de ani de la fonda- Peştele vorbitor 1402
rea USM, 12 martie 2008 1361 Portretul unui Om al faptelor 1253
Consiliul Europei 1294

59
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Pronosticul răspândirii dăunătorilor prin- Women and Men on the labor market of
cipali şi a bolilor plantelor agricole the Republic of Moldova 1279
pentru luna iulie anul 2008 şi reco- Александр Львович Соковнин, 1912-
mandări de combatere a lor şi a buru- 1993 1354
ienilor 1344 Бэлць 1414
Pronosticul răspândirii dăunătorilor prin- Золотые страницы Молдовы, 2008
cipali şi a bolilor plantelor agricole 1254
pentru luna august anul 2008 şi reco- Кахул 1415
mandări de combatere a lor şi a buru- Настольная книга аудитора 1352
ienilor 1345 Политология 1272-73
Protection of older people's rights in Правила благочестивого поведения в
Moldova 1299 доме Божием 1263
Protecţia consumatorului 1306-07 Прогноз распространения главнейших
Proverbe şi zicători 1259 вредителей и болезней сельскохо-
Serviciul prevenire şi combatere a spălă- зяйственных культур в июле 2008
rii banilor, 2008 1298 года и рекомендации по борьбе с
Spitalul Clinic Municipal Bălţi 1334 ними с сорняками 1344
Strengthening the local governance in Прогноз распространения главнейших
Moldova through improved transpar- вредителей и болезней сельскохо-
ency of local budgets 1301 зяйственных культур в августе 2008
Tarife de costuri în agricultură 1287 года и рекомендации по борьбе с
Taxe şi impozite pentru întreprinderile ними с сорняками 1345
mici şi mijlocii 1283 Производство легированной стали и
The portrait of a Man of deeds 1253 катанки сварочного назначения
Tradiţii şi valori culturale la Est de Car- 1353
paţi 1421 Туберкулез с множественной лекарст-
Tuberculoza multirezistentă 1337 венной устойчивостью 1337
Universitatea Tehnică a Moldovei 1319 Украïнцi Молдови. Iсторiя i сучасність
Valeriu Morari. In memoriam 1379 1423
Vladimir Filat, un gangster al tranziţiei Усиление гражданской активности и
care a prădat ţara 1277 самоутверждения молодежи – им-
ператив времени 1267

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de subiecte

Administraţie locală – Sondaje 1301 Contabilitate – Acte normative (rusă)


Administraţie publică – Descentralizare 1352
1302 Contabilitate – Instituţii publice 1351
Aforisme 1382 Cooperare economică – Uniunea Euro-
Alimentaţie – Copii – Sfaturi practice peană – Republica Moldova 1291
1332 Costuri – Agricultură 1287
Arheologie – Indici bibliografici 1252 Cultură – Republica Moldova, sec. XVI-
Bancuri 1366, 1383 XX 1421
Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Dermatovenerologie 1339
Raport, 2008 1280 Dezvoltare socială – Femei 1266
Bănci comerciale – Riscuri financiare Dezvoltare socială – Tineret – Participare
1282 1267
Biologie 1329 Drept – Indici bibliografici 1253
Biserica Adventistă de Ziua a şaptea Drept diplomatic 1293
1262 Dreptul în ţările Europei de Sud-Est 1292
Biserica rusă (rusă) 1263 Drepturile copilului – Republica Moldova
Boli – Plante agricole – Combatere 1344- (engl.) 1296
45 Economia întreprinderilor de confecţii –
Borziac, Ilie, 1948-…, arheolog – Biobi- Republica Moldova – Management
bliografie 1252 1286
Bovine – Afecţiuni septice 1348 Economia sectorului public 1285
Briceni – Oraşe – Republica Moldova – Economie agrară (rusă) 1288
Istorie – Albume 1411 Educaţie 1314
Burac, Andrei, 1938-…, scriitor – Biobi- Endocardită infecţioasă 1335
bliografie 1249 Europa – Istorie 1416
Carte de telefoane Evaluarea rezultatelor şcolare 1316
– Raionul Călăraşi – Republica Evidenţă contabilă – Întreprinderi agrico-
Moldova 1350 le (rusă) 1341
– Raionul Cahul – Republica Mol- Familie monoparentală – Sociologie
dova 1349 1270
Cărţi adrese – Producători de mărfuri şi Fertilitatea solului 1342
servicii – Republica Moldova 1254 Finanţe publice – Dimensiune de gen
Cărţi de colorat 1255-59 1300
Căuşeni – Oraşe – Republica Moldova – Finanţele întreprinderii (rusă) 1284
Istorie 1418 Finanţele întreprinderii 1281
Cercetarea sociologică – Învăţământ Fizică – Metodica predării (rusă) 1310
superior 1264 Fizică – Metodica predării 1309
Chimie analitică 1328 Fizică 1326
Chiştelniţa – Sate – Raionul Teleneşti – Fotbal – Tactică 1356
Republica Moldova – Istorie 1420 Gastroenerologie 1338
Cobăneanu, Sergiu, 1948-…, jurist – Gender (engl.) 1269
Biobibliografie 1253 Gender 1268
Consiliul Europei 1294 Geografie – Metodica predării 1311

61
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Geografie economică mondială 1412 Literatură română din Republica Moldova


Geografie fizică a Republicii Moldova – Indici bibliografici 1249
1413 Literatură română din Republica Moldova
Grenenciov, Eugeniu, 1932 - …, mate- – Piese 1368
matician – Biografie 1322 Literatură română din Republica Moldova
Hermeneutică 1359 – Poezie 1371-72, 1374-75, 1377-79
Imnuri bisericeşti 1260 Literatură română din Republica Moldova
Implementarea legilor – Republica Mol- – Romane 1369, 1373
dova 1295 Literatură română din Republica Moldova
Impozite – Întreprinderi 1283 (rusă) 1380
Inegalitate de gen (engl.) 1269 Literatură română din Republica Moldova
Inegalitate de gen 1268 1370, 1376
Infracţiuni – Trafic de droguri – Răspun- Literatură română din Republica Moldova
dere penală 1297 pentru copii 1408
Istoria românilor – Epoca modernă 1422 Literatură română pentru copii – Poveşti
Istoria ucrainenilor (ucr.) 1423 1405
Istorie 1417 Literatură română pentru copii – Romane
Leziuni valvulare – Tratament 1336 1406-07
Liceul "Spiru Haret" – Chişinău – Promo- Literatură română pentru copii 1403-04
ţia 2008 – Albume 1315 Literatură rusă din Republica Moldova –
Limba engleză 1363 Poezie (rusă) 1386, 1388-90
Limba moldovenească – Sociolingvistică Literatură rusă din Republica Moldova
1365 (rusă) 1385
Limba română – Metodica predării 1312 Literatură rusă din Republica Moldova
Limba română – Morfologie 1364 1384
Limbi moderne 1417 Literatură rusă pentru copii (găgăuză)
Lingvistică generală 1360 1409
Lingvistică romanică 1360 Matematică – Metodica predării (rusă)
Linii telefonice – Raionul Cahul – Repu- 1313
blica Moldova – Carte de telefoane Matematică – Teste (rusă) 1323
1349 Matematică (engl.) 1320
Linii telefonice – Raionul Călăraşi – Re- Matematică 1321
publica Moldova – Carte de telefoane Mecanică teoretică 1327
1350 Misiuni creştine – Prevenire – Trafic de
Literatură engleză pentru copii – Roma- oameni (engl.) 1261
ne 1394-98 Obiecte din fontă şi oţel – Producere
Literatură franceză pentru copii – Roma- (rusă) 1353
ne 1400-01 Obstetrică patologică 1340
Literatură germană pentru copii – Basme Oraşe – Bălţi – Republica Moldova –
1399 Hărţi turistice 1414
Literatură greacă – Tragedii 1381 Oraşe – Cahul – Republica Moldova –
Literatură portugheză pentru copii – Hărţi turistice 1415
Poveşti 1402 Organizarea învăţământului 1419
Literatură română – Critică şi istorie Partidul Popular Creştin Democrat –
literară 1410 Republica Moldova – Documente şi
Literatură română – Legende 1367 materiale 1276

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Partidul Popular Creştin Democrat – Sociologia familiei 1270


Republica Moldova 1277 Spălarea banilor – Prevenire – Combate-
Pesticide – Protecţia plantelor (engl.) re 1298
1343 Spitalul Clinic Municipal Bălţi – Republica
Piaţa muncii – Femei – Bărbaţi – Repu- Moldova – Istorie 1334
blica Moldova (engl.) 1279 Spitalul de Tuberculoză din Vorniceni –
Piaţa muncii – Femei – Bărbaţi – Repu- Raionul Călăraşi – Republica Moldova
blica Moldova 1278 – Istorie 1333
Plante agricole – Boli – Combatere 1344- Statistică matematică 1325
45 Stratul de ozon – Protecţie 1330
Politică externă – republica Moldova – Şah 1355
Istorie (rusă) 1275 Ştiinţe politice 1271
Politologie (rusă) 1272-73 Taxe – Întreprinderi 1283
Pomicultură 1347 Teoria măsurii (matematică) 1324
Poveşti 1391-93, 1402, 1405 Teoria textului 1358
Protecţia consumatorului – Curriculum- Texte literare – Limba franceză 1357
uri 1306 Transnistria – Republica Moldova –
Protecţia consumatorului – Ghiduri 1307 Istorie (rusă) 1274
Protecţia consumatorului 1305 Tremurometrie – Sistem nervos 1331
Protecţia socială – Persoane în etate Trupe de carabinieri – Misiuni de luptă
(engl.) 1299 1303
Psihologie pedagogică – Învăţare motri- Trupe de carabinieri – Tactică militară
că 1308 1304
Răspundere penală – Trafic de droguri Tuberculoză multirezistentă 1337
1297 Turism – Republica Moldova 1289
Redactare literară (rusă) 1362 Ucraineni – Republica Moldova – Istorie
Relaţii comerciale – Republica Moldova (ucr.) 1423
– Uniunea Europeană 1290 Universitatea Tehnică a Moldovei – Pro-
Republica Moldova – Istorie 1416, 1419 moţia, 2007 1319
Republica Moldova, sec. XVI-XX – Istorie Viticultură – Management 1346
1421 Соковнин, Александр Львович, 1912-
Schimbări sociale 1265 1993, учитель пианист – Биография
Sistem nervos – Tremurometrie – Aplica- 1354
re 1331

Index de editori

Academia "Ştefan cel Mare" a MAI 1271, Bons Offices SRL 1249, 1254, 1278-79,
1303-04 1289, 1296, 1311, 1332, 1370, 1376,
Ancestrala 1366 1378
ASEM 1268-69 Camera Naţională a Cărţii 1250-51
Balacron SRL 1419 Cartdidact SRL 1336, 1419
Biblion SRL 1391-93 Cartier SRL 1309-10, 1312, 1326, 1367,
1370, 1378
Civitas SRL 1422

63
Cronică cărţii Nr 7-2008 ≡ Book annals Nr 7-2008

Combinatul Poligrafic 1266, 1309-10, Ruxanda 1402, 1408


1312, 1314, 1319, 1320, 1326, 1359, Somersbi SRL 1283
1367, 1394-1401, 1403-04, 1406-07, Stelpart SRL 1255, 1317-18
1416 Ştiinţa Î.E.-P. 1359
Combinatul Poligrafic (Rusia) 1391-93 Ştrih SRL 1414-15
Comerţ-cupon SRL 1303-04 Tehnica-Info SRL 1286, 1325, 1327
Cu drag SRL 1289 Tipografia AŞM 1347
Editerra Prim SRL 1281, 1329, 1351 Tipografia Centrală F.E.-P. 1262-63,
Elan Poligraf SRL 1315, 1321, 1410-11, 1281, 1294, 1333, 1340, 1351-52,
1423 1363, 1365-66, 1372-73, 1405, 1409
Ericon SRL 1265, 1330, 1339 Tipografia Iaşi 1325, 1327
Euro-Press SRL 1290-91, 1301 Tipografia Orhei 1255-59, 1317-18
Fundaţia "Draghiştea" 1382-83 Tipografia Reclama SA 1261, 1285,
Grafic Design SRL 1384, 1386 1292, 1299, 1313, 1322-23, 1334-36,
IEFS 1287, 1342 1344-45, 1354, 1368-69, 1371, 1375,
Integral SRL (Rusia) 1391-93 1377, 1379, 1381, 1388, 1402, 1408,
Interprint SRL 1321 1412, 1418
Inversia-Dub ÎI 1385, 1390 Tipografia-Sirius SRL 1283, 1298, 1300,
Litera AVN SRL 1313, 1323, 1413 1305-07
Lumina 1368, 1381, 1416 TISH 1295, 1302
Medicina CEP 1340 Turnul vechi SRL 1288, 1357, 1364,
Mediul Ambiant PP SRL 1373 1417
Metrompaş SRL 1355 UASM 1267, 1341, 1346, 1348
Mitra-Grup SA 1349-50, 1387 ULIM 1252
Monograf SRL 1270, 1374 Univers Pedagogic 1316
Nasticor (Iaşi) 1405 Universul ÎS 1329, 1413, 1420
Pontos 1290-92, 1299, 1301, 1322, USC 1357, 1364
1354, 1369, 1375, 1377, 1379, 1388, USM 1253, 1264, 1272-73, 1275, 1282,
1402, 1408, 1418 1284, 1293, 1295, 1297, 1302, 1308,
Prag-3 SRL 1276-77, 1337-38, 1422 1324, 1328, 1331, 1343, 1356, 1358,
Presa SRL 1420 1360-62, 1421
Proart SRL 1411 USMF 1339
Primex-Com SRL 1260 Vivar-Editor SRL 1352
Pro Didactica, centru Educaţional 1314 XYZ Press (SUA) 1320
Prut Internaţional SRL 1394-1401, 1403- Лабиринт 1380
04, 1406-07 Полиграфист 1274, 1353, 1389

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-904-77-3 1313


ISBN 978-9975-79-713-8 1361
ISBN 978-9975-66-015-0 1423

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
IULIE NR 7 JULY
(2672-3122)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2672. Percinschi, Natalia. Evaluarea comparativă a standardelor şi
normelor UE cu privire la cercetare, dezvoltare şi ştiinţă / Percinschi Natalia // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 81-91. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2673. Strategia naţională în domeniul inovării pentru perioada 2008-


2011 / Veaceslav Afanasiev, Nicolae Dumbrăveanu, Iurie Badîr [et. al.] // Intellectus.
– 2008. – Nr 2. – P. 5-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2707)

003 Sisteme de scriere şi notare

2674. Boorstin, Daniel. Hieroglife umane / Daniel Boorstin // Magazin


bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 27-34.

2675. Rău, Alexe. Protoscrierea / Alexe Rău // Magazin bibliologic. –


2007. – Nr 3/4. – P. 53-66. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 44 tit.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2676. Cornea, Ion. Implementarea sistemului informaţional de certificare
şi control al mărfurilor – SICOM / Ion Cornea // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 8-9.

2677. Buceaţchi, Pavel. Bazele metodologice ale creării sistemului naţi-


onal de prestare a serviciilor informaţionale în Republica Moldova / Pavel Buceaţchi

65
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

// Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 147-154. – Rez. în lb. engl. –


Bibliogr. : 5 tit.

2678. Fotenco, Vladimir. Republica Moldova în epoca globalizării infor-


maţionale / Vladimir Fotenco // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 156-
158. – Rez. în lb. engl.

2679. Niculai, Nadejda. ASYCUDA WORLD : dezvoltarea continuă :


[despre sistemul automatizat pentru inform. vamale] / Nadejda Niculai // Vama. –
2008. – Nr 3. – P. 6-7.

2680. Бейкманис, Ю. Анализ оперативной информаций. Возможно-


сти оперативной информаций при использовании информационных техноло-
гий : (спец. компьютер. программы) / Ю. Бейкманис // Закон и жизни. – 2008. –
Nr. 7. – P. 30-35. – Bibliogr. : 3 tit.

2681. Коларь, Ольга. "Vamtehinform" – IT-двигатель Таможенной


службы / Ольга Коларь // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 10-12.
(Vezi de asemenea Nr 2860)

005 Studiul organizării


(Vezi Nr 2730, 2905)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2682. Danilov, Maria. Eforturi pentru menţinerea legăturilor culturale din-
tre Basarabia şi Mănăstirea Neamţ în prima jumătate a sec. al XIX-lea / Maria
Danilov // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. – P. 62-73. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 73-74 (40 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 2698)

02 BIBLIOTECONOMIE
2683. Bordian, Elena. Diversitatea surselor de informare - criteriu al ma-
nifestării culturii informaţionale a studenţilor [la DIB ULIM] / Elena Bordian // Maga-
zin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 50-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 52

2684. Brînzan, Maria. Lecturile lui Mihai Eminescu în biblioteca de la


Ipoteşti şi în biblioteca de la Cernăuţi / Maria Brînzan // Magazin bibliologic. – 2007.
– Nr 3/4. – P. 123-126. – Bibliogr. : p. 126

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2685. Cheradi, Natalia. Segmentarea pieţei - baza elaborării strategiilor


de dezvoltare a bibliotecii / Natalia Cheradi // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4.
– P. 15-19. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 8 tit.

2686. Davîdic, Galina. Bibliotecile publice şi rolul lor în societate / Galina


Davîdic // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 71-73. – Bibliogr. : 11 tit.

2687. Ekholm, Kai. "BN sunt porţile naţionale de acces la informaţie :


(dialog cu dl Kai Ekholm, bibliotecarul naţional al Finlandei) / interlocutor : Alexe
Rău // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 7-14.

2688. Furdui, Maria. Biblioteca publică - centru istoric al comunităţii /


Maria Furdui // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 68-70. – Bibliogr. : p. 70

2689. Kulikovski, Lidia. Tendinţe şi schimbări de scene în biblioteci la


solicitarea viitorului / Lidia Kulikovski // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 3-
6. – Rez. în lb. rom.

2690. Kulikovski, Lidia. Utilizatorii bibliotecii: Teorii, concepte, contexte


actuale şi emergente / Lidia Kulikovski // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P.
20-25. – Bibliogr. : 11 tit.

2691. Lipcanu, Ludmila. Repere francofone în procesul de informare a


utilizatorului medical / Ludmila Lipcanu // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P.
35-38. – Bibliogr. : 5 tit.

2692. Mihail, Zamfira. Cartea românească în mediul sătesc din Basara-


bia în secolul al XIX-lea : [din bibl. mănăstireşti] / Zamfira Mihail // Tradiţii şi valori
culturale la Est de Carpaţi (XVI-XX) : Materialele conf. şt., mai, 2007. – Ch., 2007. –
P. 135-144. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2693. Osoianu, Vera. Memorie veritabilă: din colecţiile Bibliotecii Naţio-


nale a Norvegiei / Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 82-85.
– Bibliogr. : 5 tit.

2694. Pădure, Nadejda. Dezvoltarea colecţiei de publicaţii: probleme şi


perspective / Nadejda Pădure // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 77-79. –
Bibliogr. : 4 tit.

67
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2695. Scherlet, Ecaterina. Modernizarea serviciilor de informare în Bi-


blioteca Universităţii de Stat "Ion Creangă" / Ecaterina Scherlet, Violeta Ionel // Ma-
gazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 43/45. – Bibliogr. : 4 tit.

2696. Sitaru, Lidia. Rolul bibliotecarului în comunitate / Lidia Sitaru //


Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 74-76. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2706)

070 Ziaristică. Presă


2697. Negru, Nina. Formarea bazei poligrafice a RSSM după cel de-al
Doilea Război Mondial : (Probl. presei sov. din RSSM în a. 1944-1946) / Nina Negru
// Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 86-95. – Bibliogr. în note, p. 95 (31 tit.)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2698. Mencken, Henry Louis. Cultura americană : [eseu filosofic] / Hen-
ry Louis Mencken; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 4 /
2008. – Nr 1. – P. 44-47 : fot.

2699. Tacu, Valentina. Spiritualitatea şi dezvoltarea durabilă / Valentina


Tacu // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 150-158. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 37 tit.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2700. Candu, Teodor. Precizări cu privire la activitatea lui Veniamin
Costachi (1808-1812) : [mitropolit al Moldovei (1803-1808; 1813-1842)] / Teodor
Candu // Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec. XVI-XX) : Materialele conf.
– Ch., 2007. – P. 91-105. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2701. Fuştei, Nicolae. Aspecte inedite referitor la contribuţia Mitropolitu-


lui Gavriil Bănulescu-Bodoni la dezvoltarea învăţământului în Basarabia / Nicolae
Fuştei // Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (XVI-XX) : Materialele conf. şt. –
Ch., 2007. – P. 106-134. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2702. Mocanu, Ghenadie. Întregiri la portretul Mitropolitului Gurie Grosu


al Basarabiei (1877-1943) / Ghenadie Mocanu // Tradiţii şi valori culturale la Est de

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Carpaţi (XVI-XX) : Materialele conf. şt. – Ch., 2007. – P. 145-153. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în notele de subsol.

29 Religii ne-crestine
2703. Kun, N. A. Zeii : [mituri] / N. A. Kun; il. de Alexei Colâbneac // Noi.
– 2008. – Nr 7. – P. 17-24. Contin. Începutul : Nr 5.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
303 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele umane
2704. Călcâi, Gheorghe. Durata şi intensitatea muncii : [cercet. sociol.] /
Gheorghe Călcâi // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 141-149. – Rez. în
lb. engl.

2705. Liviţchi, Oxana. Evaluarea parametrilor sărăciei populaţiei Repu-


blicii Moldova / Oxana Liviţchi // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 117-
124. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2706. Osoianu, Vera. Bibliotecile şi resursele informaţionale în percepţia


beneficiarilor : [ pe urmele unui studiu efectuat de OCLC] // Magazin bibliologic. –
2007. – Nr 3/4. – P. 116-122.- Bibliogr. : 3 tit.

2707. Timuş, Andrei. Ştiinţa şi inovarea - bază a dezvoltării social-


economice a ţării : aprecieri, realizări, propuneri / Andrei Timuş // Economie şi Soci-
ologie. – 2007. – Nr 3. – P. 125-141.

2708. Тимуш, Андрей. Возрастание роли государства и публичного


управления в условиях становления рыночных отношений : [социол. исслед.] /
Андрей Тимуш // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 59-65. – Rez. în lb.
engl.

311 Statistică
2709. Costandachi, Gheorghe. Sistemul statistic al Republicii Moldova
în viaţa social-economică şi acomodarea la condiţiile Uniunii Europene / Gheorghe
Costandachi // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 17-21. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

69
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2710. Bălan, Ana. Universul inadaptaţilor / Ana Bălan // Conferinţa ştiinţi-
fică internaţională "Procesul de codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006.
– Ch., 2006. – P. 7-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2832)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


2711. Enicov, Cristina. Particularităţile specifice ale comunicării publici-
tare / Cristina Enicov // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică genera-
lă şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 183-185. – Bibliogr. : 5 tit.

2712. Prisacari, Vlada. Comunicarea instituţională în autorităţile publice


/ Vlada Prisacari // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 191-194. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2713. Rusnac, Ludmila. Comunicarea politică : definiţii, tipuri şi funcţii /


Ludmila Rusnac // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P.185-190. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

32 POLITICĂ
2714. Buruian, Alexandru. Perspectivele geopolitice ale statalităţii mol-
doveneşti (II) / Alexandru Buruian // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P.
32-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit. – Art. 1 : Nr 2

2715. Enciu, Nicolae. Dilemele actuale ale hiperputerii americane. O vi-


ziune franceză / Nicolae Enciu // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 34-36. – Bibliogr. în
note, p. 36 (4 tit.)

323/324 Politică internă


2716. Cojocaru, Gheorghe. Perestroika şi deşteptarea etniilor minoritare
din URSS / Gheorghe Cojocaru // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. – P. 41-53. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 53-54 (42 tit.). – Va urma.

2717. Ioviţa, Alexandrina. Problemele aplicării principiului distincţiei în


conflictele armate interne / Alexandrina Ioviţa // Administrarea Publică. – 2008. – Nr.
3/4. – P. 176-183. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
((Vezi de asemenea Nr 2822)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


2718. Andrieş, Tatiana. "Preţul vieţii în cetatea libertăţii de la Tiraspol" :
[dialog cu dir.-adjunct la Liceul Lucian Blaga" din Tiraspol] / consemnare : Liliana
Armaşu // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. – P. – 7-16. – Rez. în lb. engl.

2719. Cincilei, Grigore. Noţiunea de limbă şi naţiune română la est de


Prut / Grigore Cincilei; trad. din lb. fr. : Anatol Lenţa, Ion Guţu // Actele Colocviului
şt. intern. "Probleme de lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch.,
2008. – P. 15-22. – Bibliogr. în note, p. 21-22 (32 tit.)

2720. Leahu, Nicolae. Hărţuire ideologică : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae


Leahu // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 2, 12.

2721. Voronin, Vladimir. "O conjunctură mai bună decât acum pentru
reglementarea diferendului transnistrean în Moldova n-a existat niciodată" : [cuv.
introd. al Preş. Rep. Moldova la conf. de presă din 23 iul. 2008] / Vladimir Voronin //
Administrarea Publică. – 2008. – Nr 3/4. – P. 8-12.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2722. Karosas, Justinas. Integrarea în UE depinde de Moldova : [Inter-
viu cu Justinas Karosas, preş. Com. pentru politica externă din Seimas-ul Lituaniei] /
interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 7-9. – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2709)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2723. Popescu, Gheorghe. Configuraţia Politică a Parlamentului-
expresie a pluralismului politic / Gheorghe Popescu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr.
8. – P. 52-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2724. Стратулат, Д. К вопросу о формах парламентаризма в пере-


ходный период / Д. Стратулат // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 8. – P. 55-58. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2871)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2725. Golea, Anatol. Totaluri intermediare : [partidele şi electoratul] /
Anatol Golea // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 4-6. – Idem şi în lb. rusă.

71
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2726. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : "Partidele, ca şi oamenii, tre-


buie judecate după fapte" : [Interviu cu liderul Partidului Democrat din Moldova] //
Profit. – 2008. – Nr 6. – Idem şi în lb. rusă.

33 Economie. Ştiinţe economice


330 Economie în general
2727. Ganciucov, Valentina. Asistenţa tehnică în prognozarea macro-
economică / Valentina Ganciucov, Zinovia Toacă // Economie şi Sociologie. – 2007.
– Nr 3. – P. 99-107. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2728. Vascauţan, Alexandru. Misiunea este convinsă : PIB-ul va creşte


cu 5-6% / Alexandru Vascauţan // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 13. – Rez. în lb. rom. –
Idem şi în lb. rusă.

2729. Чалбаш, Олег. Математическая модель выбора стратегий ин-


вестиционной политики предприятия / Олег Чалбаш, Людмила Протасова,
Наталья Перчинская // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 38-47. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2730. Gorobievschi, Svetlana. Omul - componenta factorilor productivi :
[managementul resurselor umane] / Svetlana Gorobievschi, Claudia Lorentina
Juncu // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 117-124. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. :12 tit.

2731. Михайлова, Татьяна. Прозрачный, объективный отбор : [со-


трудников таможен, органов] / Татьяна Михайлова // Vama. – 2008. – Nr 3. – P.
21-22.
(Vezi de asemenea Nr 2704)

331.105.44 Sindicate
2732. Foca, Marian. Analiza comparată a modului de soluţionare a cau-
zelor având ca obiect limitări ale dreptului de a constitui şi a se afilia la sindicate /
Marian Foca // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 14-19. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.

334 Forme de reorganizare şi cooperare în activitatea economică


2733. Республика Молдова. Парламент. Закон о регулировании
предпринимательской деятельности путем лицензирования: [Nr 451-XVI от 30

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

июня 2001 г. с послед. изм. и доп.] // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 98-


108 : tab. – Прил. : Ставки сбора за выдачу лицензий на отдельные виды дея-
тельности.
(Vezi de asemenea Nr 2888)

336 Finanţe
2734. Armeanic, Alexandru. Criterii de diferenţiere a veniturilor bugeta-
re / Alexandru Armeanic // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 7. – P. 17-19. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (5 tit.).

2735. Armeanic, Alexandru. Descentralizarea sistemului bugetar la ni-


velul unităţilor administrativ-teritoriale / Alexandru Armeanic // Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Procesul de codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. –
Ch., 2006. – P. 3-6. – Rez. în lb. engl.

2736. Balaban, Sergiu. Ratingul siguranţei băncilor după trimestrul I


2008 / Sergiu Balaban // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 30-34. – Idem şi în lb. rusă.

2737. Berzedean, Victor. Era POS-terminalelor : [cardurile bancare –


mijloc de plată în Rep. Moldova] / Victor Berzedean // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 25.
– Idem şi în lb. rusă.

2738. Berzedean, Victor. Servicii bancare la distanţă de la Moldova


Agroindbank / Victor Berzedean // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 72. – Idem şi în lb.
rusă.

2739. Dandara, Viorel. Particularităţile aplicării amenzii pentru efectua-


rea decontărilor în numerar peste limitele stabilite / Viorel Dandara, Petru Griciuc //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 9-18.

2740. Durleşteanu, Mariana. "Moldova nu mai poate rămâne în catego-


ria ţărilor sărace" : [Interviu cu Mariana Durleşteanu, Ministrul Finanţelor] / interlocu-
tor : Maria Trifan // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 46-48. – Idem şi în lb. rusă.

2741. Guţu, Alexandru. Cum să ne ajutăm pe noi înşine? : [înfiinţarea


caselor de economii şi împrumuturi investiţionale] / Alexandru Guţu, Alexandra
Moraru // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 55-59. – Idem şi în lb. rusă.

2742. Manole, Tatiana. Analiza comparativă a finanţării educaţiei în Uni-


unea Europeană / Tatiana Manole, Elena Popovici // Administrarea Publică. – 2008.

73
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

– Nr. 3/4. – P. 104-115. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit., p. 115-116, în notele
de subsol.

2743. Potînga, Alexei. Autonomia financiară - element de bază în reali-


zarea autonomiei locale / Alexei Potînga // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr. 8. – P. 56-
58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

2744. Tanas, Alexandru. Banii scumpi afectează inflaţia / Alexandru


Tanas // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 18-19. – Idem şi în lb. rusă.

2745. Кауш-Цапу, Лилия. Сделки с нерезидентами : последствия по


подоходному налогу / Лилия Кауш-Цапу // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. –
P. 23-28 : tab. – Contin. Începutul : Nr 6.

2746. О применении положений ст. 254 Налогового кодекса : (Пись-


мо Гл. гос. налог. инспекции Nr 17-6/2-12/573-2278 от 30.06.2008 г.) // Contabili-
tate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 110.

2747. Республика Молдова. Парламент. Закон о внесении допол-


нений в Налоговый кодекс Nr 1163-XIII от 24 апреля 1997 года : [Nr 144-XVI от
27 июня 2008 г. : Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 127/130 от 18 июля 2008 г.,
ч. I, ст. 498] // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 94.

2748. Сокирка, Алексей. О порядке ведения журнала ККМ / Алексей


Сокирка // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 29-33 : tab.

2749. Суетнов, Владимир. "Banca Socială" : курс прежний - дина-


мичное развитие и высокая репутация у клиентов : [интервью с топ-
менеджером BC "Banca Socială" SA Владимиром Суетновым] / interlocutor :
Tanas Alexandru // Profit. – 2008. – Nr 6. – F. intercalată

2750. Тостоган, Павел. Учет НДС при имущественном найме : про-


блемы остаются / Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 34-
36.

2751. Тостоган, Павел. Что изменилось в учете и налогообложении


/ Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 7-8.

2752. Шпак, Галина. Об использовании акта закупки услуг по сдаче


внаем имущества и связанных с ними расходов / Галина Шпак, Петру Гричук //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 19-22.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
2753. Piesarkas, Edmundas. "În UE, trebuie să ai cu ce să mergi" : [as-
pecte econ. a Lituaniei după aderarea la UE : interviu cu Edmundas Piesarkas,
partener "EKT Group" din Lituania] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr
6. – P. 22-24. – Idem şi în lb. rusă.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2754. "Moldelectrica" a executat lucrările în cadrul Proiectului energetic
II în proporţie de 50% // Energia. – 2008. – Nr 3. – P. 30. – Idem în lb. rusă

2755. ANRE [Agenţia Naţ. pentru Reglementare în Energetică] a actuali-


zat tarifele la gazele naturale, energia electrică şi cea termică / Energia. – 2008. –
Nr 3. – P. 3/4. – Idem. şi în lb. rom.

2756. ANRE a aprobat tariful pentru serviciile de racordare a consumato-


rilor la reţeaua de gaze / Serviciul de presă al ANRE // Energia. – 2008. – Nr 3. – P.
12. – Idem şi în lb rusă.

2757. ANRE va sancţiona operatorii care nu respectă indicatorii de cali-


tate a furnizării energiei electrice // Energia. – 2008. – Nr 3. – P. 17. – Idem şi în lb.
rusă.

2758. Artaza, Ignasio. Pentru a fi fericiţi trebuie să ne detaşăm de valori-


le materiale : [Interviu cu Ignacio Artaza, reprezentantul permanent-adj. al Progr.
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare(PNUD)] / interlocutor : Irina Bozianu // Profit. –
2008. – Nr 6. – P. 42-45. – Idem şi în lb. rusă.

2759. Bacalu, Natalia. Aspecte juridico-economice ale inflaţiei în Repu-


blica Moldova / Natalia Bacalu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 7. – P. 55-59. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 59 (16 tit.).

2760. Ciumanenco, Natalia. Creşterea veniturilor vamale / Natalia


Ciumanenco // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 47.

2761. Crâşmari, Valentin. Transferul de tehnologii în sprijinul dezvoltării


durabile a agriculturii / Valentin Crâşmari, Alfreda Roşca // Intellectus. – 2008. – Nr
2. – P. 87-91. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

75
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2762. Greceanîi, Zinaida. Este inacceptabilă situaţia în care sistemul


energetic provoacă pierderi / Zinaida Greceanîi // Energia. – 2008. – Nr 3. – P. 8. –
Idem şi în lb. rusă.

2763. Guvernul a majorat compensaţiile nominative pentru gazele natu-


rale şi pentru energia electrică // Energia. – 2008. – Nr 3. – P. 30. – Idem şi în lb.
rusă.

2764. Importurile de produse petroliere şi-au reluat trendul ascendent //


Energia. – 2008. – Nr 3. – P. 23-26. – Idem şi în lb. rusă.

2765. Informaţia [ANRE] cu privire la titularii de licenţă de activitate pe


pieţele de energie electrică şi gaze naturale / ANRE // Energia. – 2008. – Nr 3. – P.
15-16. – Idem şi. în lb. rusă.

2766. Preaşca, Ion. Moldovatransgaz a început construcţia gazoductu-


lui-branşament de presiune înaltă Bălţi-Ungheni / Ion Preaşca // Energia. – 2008. –
Nr 3. – P. 9-11. – Rez. în lb. rom. – Idem şi în lb. rusă.

2767. Volniţchi, Igor. Optimism atent + pesimism exagerat =? : [aspecte


economice] / Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 50-51. – Idem şi în lb. rusă.

2768. Коларь, Ольга. "Через 20 лет ковры будут изготавливаться по


индивидуальным заказам!" : [экон. аспекты в ковровом пр-ве Молдовы] / Ольга
Коларь // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 44-46.
(Vezi de asemenea Nr 2708, 2786, 2789)

338.48 Turism. Economia turismului


2769. Pasat, Anatol. Plăceri la maximum : [despre turismul şi odihna din
Turcia] / Anatol Pasat // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 64-66. – Idem şi în lb. rom.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2770. Anton, Vasile. Promovarea - componenta de bază a mixului de
marketing / Vasile Anton // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 73-80. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

339.5 Comerţ exterior. Comerţ inenaţional


2771. Calenic, Natalia. 40 de ani de la înfiinţarea Uniunii vamale mar-
chează modernizarea legislaţiei vamale a Uniunii Europene / Natalia Calenic // Va-
ma. – 2008. – Nr 3. – P. 23-26.

2772. Calenic, Natalia. Agent economic autorizat - partener de încrede-


re al organelor vamale / Natalia Calenic // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 39-40.

2773. Calotescu, Marinela. Acquis-ul comunitar în domeniul uniunii va-


male / Marinela Calotescu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr. 8. – P. 40-43. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. : 15 tit.

2774. Magu, Ion. Serviciul vamal a celebrat Ziua Europei împreună cu


Misiunea EUBAM / Magu, Ion, Vicol Cristina. // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 50.

2775. Manoli, Mariana. Modificări şi completări în legislaţia de ultima oră


/ Mariana Manoli // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 32-34.

2776. Mîţu, Gheorghe. Unele consideraţiuni teoretice şi practice privind


intermedierea în domeniul activităţii vamale / Mîţu Gheorghe // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 8. – P. 37-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 43 (11 tit.).

2777. Munteanu, Alexandru. Regimul vamal de antrepozit / Alexandru


Munteanu // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 41-43.

2778. Popa, Valentina. Facilităţile vamale şi fiscale acordate la importul


mărfurilor destinate includerii în capital statutar / Valentina Popa // Vama. – 2008. –
Nr 3. – P. 19-20.

2779. Sârbu, Eduard. Modificările de ultimă oră ale legislaţiei vamale /


Eduard Sârbu // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 51-59.

2780. Zaharia, Marian. Specialistul în domeniul vămuirii - elementul prin-


cipal în realizarea activităţii de reprezentare în organele vamale ale Moldovei / Mari-
an Zaharia // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 35-38.

2781. Гербановская, Людмила. Роль готовой продукций в экспорт-


ной направленности торговли / Людмила Гербановская // Economie şi Sociolo-
gie. – 2007. – Nr 3. – P. 48-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

77
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2782. Гроссу, Сильвия. "Moldvama Grup" стремится к налаживанию


честных партнерских отношений с операторами рынка таможенных брокеров :
[интервью с aадминистратором компании Сильвией Гроссу] / interlocutor : Tati-
ana Smeşnaia // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 15-16.

2783. Каленик, Наталья. Таможенная служба расширяет взаимо-


действие с деловыми кругами / Наталья Каленик // Vama. – 2008. – Nr 3. – P.
27-28.

2784. Мельник, Виорел. Таможня открыта для диалога и готова


принять любую конструктивную критику : [интервью с ген. дир. таможен. служ-
бы Молдовы Виорелом Мельник] / interlocutor : Taтьяна Смешная // Vama. –
2008. – Nr 3. – P. 2-5.

2785. Правила пересечения молдавской границы и декларирования


имущества физическими лицами // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 29-31.
(Vezi de asemenea Nr 2676, 2679, 2681, 2731, 2760, 2788, 2970)

339.7 Finanţe internaţionale


2786. Carcea, Sergiu. Rolul firmelor multinaţionale şi al investiţiilor străi-
ne în cadrul procesului de dezvoltare economico-socială a Republicii Moldova /
Sergiu Carcea // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 170-175. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

2787. Ciobu, Stela. Reorganizarea datoriei externe în cadrul procesului


de reacreditare a ţărilor în curs de dezvoltare / Stela Ciobu, Ivan Luchian // Econo-
mie şi Sociologie. – 2007. – Nr. 3. – P. 5-16. – Rez. în lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.

2788. Lungu, Marina. Moneda sau valuta plăţii - element definitoriu al


unui contract de vânzare-cumpărare internaţional / Marina Lungu // Vama. – 2008. –
Nr 3. – P. 17-18.

2789. Tofan, Tatiana. Investiţiile străine şi rolul lor în asigurarea compe-


titivităţii economiei Republicii Moldova / Tatiana Tofan // Economie şi Sociologie. –
2007. – Nr 3. – P. 92-98. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2790. Посошина, Валентина. Инструменты финансовой поддержки


для стран-кандидатов и новых членов ЕС / Валентина Посошина, Татьяна
Петрова // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 59-72. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 13 tit.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale


2791. Albul, Elena. Republica Moldova în faza de preaderare la Uniunea
Europeană şi direcţiile strategice de dezvoltare a pieţei de capital, în vederea armo-
nizării legislaţiei autohtone din domeniu cu cea comunitară / Elena Albul // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 27-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2792. Roşa, Adrian. L'importance du cadre de normes serf de l'onde


pour le commerce mondial / Adrian Roşa // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4.
– P. 139-145. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.

34 Drept. Jurisprudenţă
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2793. Avornic, Gheorghe. Caracteristica generală a operei juridice a lui
Constantin Stere / Gheorghe Avornic // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 7. – P. 2-5.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 5 (14 tit.).

2794. Botnari, Elena. Exercitarea drepturilor subiective – formă a reali-


zării dreptului / Elena Botnari // Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor
omului : Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 204-209. – Bibliogr. în
notele de subsol.

2795. Grecu, Raisa. Teza de licenţă "Evoluţia individualităţii şi noţiunea


de persoană în drept" – un debut strălucit a lui Constantin Stere în ştiinţa juridică /
Raisa Grecu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 8. – P. 13-17. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 17 (21 tit.).

2796. Negru, Boris. Domeniul şi limitele dreptului / Boris Negru // Admi-


nistrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 78-87. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 24 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3005)

341 Drept internaţional


2797. Craevscaia, Cristina. Conceptul "Res Communis" în lumea pre-
vederilor dreptului internaţional maritim / Cristina Craevscaia // Conferinţa ştiinţifică
internaţională. "Procesul de codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. –
Ch., 2006. – P. 65-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2798. Cucoş, Diana. Organizaţia Naţiunilor Unite şi Uniunea Europeană


: un parteneriat multilateral / Diana Cucoş // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 8. – P.
33-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 35-36 (24 tit.).

79
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2799. Ioviţă, Alexandru. Respectarea dreptului internaţional umanitar în


conflictul armat de pe Nistru : o retrospectivă analitică / Alexandru Ioviţă // Rev. Naţ.
de Drept. – 2008. – Nr 8. – P. 67-72. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.72 (21
tit.).

2800. Neagu, Ana. Noţiunea, istoricul şi particularităţile operaţiunilor de


pacificare ale ONU / Ana Neagu // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de
codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 136-141. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2801. Odinokaia, Ina. Reformarea Organizaţiei Naţiunilor Unite - Impera-


tiv al secolului XXI / Ina Odinokaia // Probleme actuale în domeniul protecţiei dreptu-
rilor omului : Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 93-101. – Bibliogr. în
notele de subsol.

2802. Parosanu, Niculina. Reglementarea sancţiunilor neprivative de li-


bertate în Sistemul European al Drepturilor Omului / Niculina Parosanu // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 37-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 39 (4 tit.)

2803. Pop, Octavian. Justiţia pentru minori în documentele internaţiona-


le / Octavian Pop // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de codificare în
ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 162-166. – Rez. în lb.
engl.

2804. Ţarălungă, Victoria. Coraportul dintre convenţia ONU cu privire la


drepturile copilului şi pactele internaţionale din 1966 privind drepturile omului / Victo-
ria Ţarălungă // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 20-24. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr.
: 16 tit.

2805. Vrabie, Corneliu. Statutul legii naţionale în legislaţia moldove-


nească şi cea românească în contextul reformării dreptului internaţional privat euro-
pean / Corneliu Vrabie // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de codificare
în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 249-267. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. în notele de subsol.

2806. Боршевский, А. Международное законодательство о правах


национальных меньшинств и положение в Молдове / А. Боршевский // Закон и
жизни. – 2008. – Nr. 8. – P. 30-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2807. Заросило, В. К вопросу об участии в международных миро-


творческих операциях представителей правоохранительных органов Украины

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

и республик бывшего Советского Союза / В. Заросила // Закон и жизни. – 2008.


– Nr. 7. – P. 12-15. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2771, 2836)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2808. Bantuş, Natalia. Rolul şi funcţiile teritoriului Statului / Natalia
Bantuş // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 25-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6
tit.

2809. Botnari, Elena. Abordarea şi consacrarea principiului respectării


drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în cadrul sistemului juridic comuni-
tar / Elena Botnari // Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului :
Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 107-113. – Bibliogr. în notele de
subsol.

2810. Botnari, Elena. Valoarea declaraţiei universale a drepturilor omu-


lui / Elena Botnari // Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului :
Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 7-14. – Bibliogr. în notele de sub-
sol.

2811. Casiadi, Oleg. Consideraţii asupra principiului centralizării admi-


nistrative / Oleg Casiadi, Tudor Paşcaneanu // Conferinţa ştiinţifică internaţională.
"Procesul de codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P.
60-64. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în notele de subsol.

2812. Ciobanu, Ion. Dreptul de asociere conform prevederilor legislaţiei


Republicii Moldova / Ion Ciobanu // Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturi-
lor omului : Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 218-221. – Bibliogr. în
notele de subsol.

2813. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Impactul noilor tehnologii medi-


cale asupra drepturilor copilului / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 7. – P. 10-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2814. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Principii, drepturi şi garanţii spe-


ciale acordate copiilor cu deficienţe / Ciugureanu-Mihailuţă Carolina // Legea şi via-
ţa. – 2008. – Nr. 8. – P. 14-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 18 (11 tit.)

2815. Cârnaţ, Teodor. Protecţia împotriva discriminării în procesul reali-


zării dreptului la învăţătură / Teodor Cârnaţ // Rev. Naţ de Drept. – 2008. – Nr 7. –
P. 6-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 10 (23 tit.).

81
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2816. Cobăneanu, Sergiu. Originea şi evoluţia instituţiei controlului con-


stituţionalităţii legilor / Sergiu Cobăneanu, Ecaterina Raicu // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 8. – P. 44-50. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 50 (16 tit.).

2817. Cornea, Eugen. Apariţia şi conţinutul Constituţiei din iulie 1866 :


[aspecte ist. despre Constituţia României] / Eugen Cornea // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr 7. – P. 32-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

2818. Costachi, Gheorghe. Abordarea teoretică a conceptului "suvera-


nitatea de stat" / Gheorghe Costachi, Petru Hlipca // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7.
– P. 4-6. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit.

2819. Costachi, Gheorghe. Rolul aplicării constrângerii juridice în asigu-


rarea ordinii de drept şi a legislaţiei în vigoare / Gheorghe Costachi, Ulian Chetruş //
Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 8. – P. 61-63. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p.63 (11 tit.).

2820. Costachi, Gheorghe. Unele probleme privind răspunderea în


dreptul constituţional / Gheorghe Costachi, Adriana Hlipca // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 8. – P. 23-28. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 28 (14 tit.).

2821. Crugliţchi, Tatiana. Contenciosul administrativ – mijloc de înlătu-


rare a ilegalităţii actului administrativ ce lezează drepturile persoanei / Tatiana
Crugliţchi // Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului : Conf. şt.
intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 172-180. – Bibliogr. în notele de subsol.

2822. Cuşmir, Marcel. Cu privire la fenomenul personalismului politic în


sistemele constituţionale post-sovietice / Marcel Cuşmir // Legea şi viaţa. – 2008. –
Nr. 8. – P. 24-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit. – Idem şi în lb. rusă.

2823. Dastic, Angela. Răspunderea pecuniară în dreptul public comuni-


tar şi influenţa ei asupra sistemului naţional de drept din Republica Moldova / Ange-
la Dastic // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 8. – P. 54-56. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr.
în note, p. 56 (7 tit.).

2824. Furdui, Sergiu. Cu privire la procedura de admisibilitate a recursu-


lui în anulare declarat împotriva deciziei Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justi-
ţie / Sergiu Furdui // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 58.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2825. Furdui, Sergiu. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la contra-


venţii în perspectiva Integrării Europene / Sergiu Furdui // Legea şi viaţa. – 2008. –
Nr. 8. – P. 18-21. – Rez. în lb. fr.

2826. Hlipca, Petru. Separaţia şi echilibrul puterilor în stat / Petru Hlipca


// Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 40-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

2827. Krugliţki, Mihaela. Cetăţeanul şi dreptul său de sesizare a curţii


constituţionale / Mihaela Krugliţki // Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturi-
lor omului : Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 235-240. – Bibliogr. în
notele de subsol.

2828. Lungeanu, Neculai. Delegarea legislativă-negare a separaţiei pu-


terilor, sau Consecinţă a colaborării puterilor în Stat / Neculai Lungeanu, Victor Bal-
muş // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 34-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22
tit. (P. 37 (22 tit. în lb. rom., fr., rusă)

2829. Lungeanu, Neculai. Dezvoltarea instituţiei delegării legislative /


Neculai Lungeanu, Victor Balmuş // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr. 8. – P. 26-28. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

2830. Moldovanu, Gheorghe. Drepturile lingvistice ale minorităţilor etni-


ce în Republica Moldova : între principiul personalităţii şi principiul teritorialităţii /
Gheorghe Moldovanu // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică gene-
rală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 236-238. – Bibliogr. : 8 tit.

2831. Neagu, Gheorghe. Dreptul omului la un mediu înconjurător sănă-


tos / Gheorghe Neagu, Ion Dănoi // Probleme actuale în domeniul protecţiei dreptu-
rilor omului : Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 125-135. – Bibliogr. în
notele de subsol.

2832. Neagu, Gheorghe. Repere pentru o sociologie a drepturilor omului


/ Gheorghe Neagu // Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului :
Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 39-62. – Bibliogr. în notele de sub-
sol.

2833. Odinokaia, Ina. Impactul globalizării asupra drepturilor omului /


Ina Odinokaia // Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului : Conf.
şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 21-26. – Bibliogr. în notele de subsol.

83
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2834. Orlov, Maria. Contractul de concesiune a serviciilor publice de


gospodărie comunală / Maria Orlov, Liliana Belecciu // Conferinţa ştiinţifică internaţi-
onală. "Procesul de codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch.,
2006. – P. 142-154. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în notele de subsol.

2835. Pop, Octavian. Respectarea drepturilor reţinuţilor în penitenciare /


Octavian Pop // Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului : Conf. şt.
intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 136-141. – Bibliogr. : 7 tit.

2836. Popa, Gheorghe. Aportul protecţiei drepturilor fundamentale ale


omului la consolidarea democraţiei. Protecţia internă şi internaţională a drepturilor
omului / Gheorghe Popa // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 7. – P. 44-47. – Rez. în
lb. engl.

2837. Stratulat, Diana. Aspecte ale parlamentarismului contemporan /


Diana Stratulat // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 8. – P. 64-66. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 66 (10 tit.).

2838. Ţarălungă, Victoria. Drepturile copilului – o prioritate în Republica


Moldova / Victoria Ţarălungă // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de
codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 244-248. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2839. Ţarălungă, Victoria. Principiul consultării şi respectării opiniilor


copilului prin prisma prevederilor convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului /
Victoria Ţarălungă // Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului :
Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 72-81. – Bibliogr. în notele de sub-
sol.

2840. Ţarălungă, Victoria. Triada Copilul – Familia – Statul prin prisma


prevederilor convenţiei cu privire la drepturile copilului / Victoria Ţarălungă // Pro-
bleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului : Conf. şt. intern., 10 dec.
2007. – Ch., 2008. – P. 181-196. – Bibliogr. în notele de subsol.

2841. Zaharia, Ştefan. Cauzele şi condiţiile care favorizează


contravenţionalitatea / Ştefan Zaharia // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr. 8. – P. 37-40.
– Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 2 tit.

2842. Гуцуляк, В. Юридическая ответственность в административ-


ном праве / В. Гуцуляк // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 7. – P. 4-11. – Rez. în lb.
engl.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2843. Новрузов, Вугар Шахмар Оглы. Правовое регулирование


местного самоуправления и управления на местах в обществах переходного
периода / Вугар Шахмар Оглы Новрузов // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 8. – P.
19-24. – Rez. în engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2844. Федоров, Г. Правотворчество и законодательная техника / Г.


Федоров // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 8. – P. 8-10. – Rez. în lb. engl.

2845. Хлипка, А. К вопросу о конституционных обязанностях госу-


дарствa в переходном периоде / А. Хлипка // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 8. – P.
46-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2732)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2846. Alecu, Gheorghe. Analiza elementelor constitutive ale infracţiunii
de evaziune fiscală şi a efectelor acesteia / Gheorghe Alecu // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 7. – P. 7-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

2847. Bejan, Octavian. Conceptul de politică criminologică / Octavian


Bejan // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr. 8. – P. 22-23. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în
note, p. 23 (8 tit.).

2848. Boca, Sergiu. Importanţa cunoaşterii fazelor activităţii infracţionale


pentru încadrarea juridică corectă a faptei / Sergiu Boca // Probleme actuale în do-
meniul protecţiei drepturilor omului : Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P.
227-234. – Bibliogr. în notele de subsol.

2849. Brânză, Sergiu. Delimitarea infracţiunii de huliganism de unele


fapte penale sau nepenale adiacente / Sergiu Brânză, Vitalie Stati // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 8. – P. 2-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 11-12 (37
tit.).

2850. Bujor, Valeriu. Probleme de drept penal şi criminologie în contex-


tul integrării europene / Valeriu Bujor // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul
de codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 35-42. –
Rez. în lb. fr.

2851. Colodrovschi, Vitalie. Consideraţii cu privire la formarea iniţială şi


perfecţionarea continuă a cadrelor de specialişti criminalişti în Republica Moldova //
Vitalie Colodrovschi, Gheorghe Golubenco // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr. 8. – P.
49-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

85
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2852. Gherman, Marian. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii / Marian


Gherman // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de codificare în ţările Eu-
ropei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 100-106. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

2853. Grama, Mariana. Conţinutul standardelor internaţionale cu privire


la măsurile alternative privaţiunii de libertate / Mariana Grama // Rev. Naţ. de Drept.
– 2008. – Nr 7. – P. 11-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16 (9 tit.).

2854. Graur, Ioan. Protecţia drepturilor de autor în noul Cod penal al


României : probleme şi soluţii de lege ferenda / Ioan Graur // Intellectus. – 2008. –
Nr 2. – P. 82-86. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

2855. Greu, Constantin. Particularităţi ale răspunderii penale pentru in-


fracţiunile săvârşite cu intenţie / Constantin Greu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr
7. – P. 39-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 43 (11 tit.).

2856. Grigoraş, Ruslan. Понятие и признаки наказания по дейст-


вующему уголовному кодексу Республики Молдова / Ruslan Grigoraş // Confe-
rinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de codificare în ţările Europei de sud-est",
21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 107-114. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de
subsol.

2857. Ioana, Ilie. Importanţa şi sarcinile ascultării victimelor şi a martori-


lor / Ilie Ioana // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr. 8. – P. 47-48. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 2 tit.

2858. Magola, Vladimir. Noţiune, esenţă şi caracteristica criminogenă a


terorismului / Vladimir Magola // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 55-57. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2859. Melinte, Dumitru-Leonardo. Funcţionarul public în accepţiunea


legislaţiei penale române / Dumitru-Leonardo Melinte // Rev. Naţ. de Drept. – 2008.
– Nr 8. – P. 51-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 53 (4 tit.).

2860. Moraru, Victor. Securitatea informaţională a Republicii Moldova –


Direcţie principală în politica penală a statului / Victor Moraru, Flavius-Vasile Onofrei
// Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 8. – P. 18-22. – Rez. în lb. engl.

2861. Moraru, Victor. Semnele obiective ale luării de mită în legea pe-
nală a României : studiu de caz / Victor Moraru, Dumitru-Leonardo Melinte // Rev.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 7. – P. 27-29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 29


(6 tit.).

2862. Onofrei, Flavius-Vasile. Infracţiunile informaţionale prin prisma


legislaţiei europene / Flavius-Vasile Onofrei // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 7. –
P. 35-38. – Rez. în lb. engl.

2863. Paroşanu, Niculina. Observaţii privind răspunderea penală a per-


soanelor juridice în dreptul penal / Niculina Paroşanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr.
8. – P. 35-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 37 (1 tit.)

2864. Popescu, Nicolae. Prevenirea şi combaterea faptelor de discrimi-


nare / Nicolae Popescu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr. 8. – P. 44-47. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2865. Rusu, Vitalie. Evoluţia procedurilor penele în cauzele cu minori în


Republica Moldova / Vitalie Rusu // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de
codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 224-231. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2866. Tabuncic, Mariana. O alternativă proceselor de judecată : [proce-


dură de mediere pe cauze penale] / Mariana Tabuncic // Profit. – 2008. – Nr 6. – P.
52-53. – Idem şi în lb. rusă.

2867. Tăbîrţă, Adrian. Particularităţile subiectului infracţiunii de viol /


Adrian Tăbîrţă // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 7. – P. 48-50. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 50 (20 tit.).

2868. Димитров, Юрий. Судебная система и коррупция в Республи-


ке Молдова / Юрий Димитров // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 8. – P. 40-45. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2869. Истрати, А. Аспекты борьбы с коррупцией в Республике Мол-


дова / Ф. Истрати, С. Касым // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 8. – P. 14-18. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2870. Колодровски, В. Технико-криминалистическое обеспечение


осмотра места происшествия: типичные недостатки и организационно-
методические возможности их преодоления / В. Колодровски // Закон и жизни.
– 2008. – Nr. 8. – P. 49-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6tit.

87
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2871. Ротару, И. Понятие трафика людей и методы борьбы с ним /


И. Ротару, Я. Касым // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 8. – P. 10-14. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2872. Сосна, А. Характеристика пассивного коррумпирования и по-


лучения взятки / А. Сосна, С. Kacым // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 7. – P. 25-
29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

2873. Файгер, А. А. Момент возникновения уголовной ответственно-


сти / А. А. Файгер // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de codificare în
ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 94-99. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2803, 2824, 2889)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


2874. Corj, Mihai. Aspecte teoretice şi practice privind modul de sus-
pendare şi reluare a activităţii unei întreprinderi / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr. 8. – P. 4-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
2875. Boca, Sergiu. Reglementarea juridică a termenului în contextul
principiului libertăţii contractuale / Sergiu Boca // Probleme actuale în domeniul pro-
tecţiei drepturilor omului : Conf. şt. intern., 10 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 210-217.
– Bibliogr. în notele de subsol.

2876. Boca, Sergiu. Unele reflecţii privind reglementarea actelor juridice


încheiate sub condiţie în legislaţia civilă a Republicii Moldova / Sergiu Boca // Con-
ferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de codificare în ţările Europei de sud-est",
21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 12-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de
subsol.

2877. Reşetnicov, Artur. Delimitarea noţiunii de document de unele no-


ţiuni asemănătoare : aspecte teoretice / Artur Reşetnicov // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 7. – P. 20-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 26 (37 tit.).

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


2878. Mîţu, Gheorghe. Intermediarii pe piaţa valorilor mobiliare / Gheor-
ghe Mîţu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 7. – P. 60-64. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 64 (7 tit.).

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


(Vezi Nr 2750, 2752)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2879. Pînzari, Veaceslav. Unele reflecţii asupra codului familiei al Re-
publicii Moldova / Veaceslav Pînzari // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul
de codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 155-161.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

347.7 Drept comercial


2880. Albul, Elena. Realizarea priorităţilor planului de acţiuni privind în-
viorarea pieţei de capital din Republica Moldova şi dezvoltarea acesteia pentru anii
2008-2012 în perspectiva Integrării Europene / Elena Albul // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr. 8. – P. 29-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

2881. Belei, Olga. Proiectul noii legi privind dreptul de autor şi drepturile
conexe – o prerogativă a dezvoltării / Olga Belei // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P.
10-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

2882. Chifa, Felicia. Obiectul probaţiunii în pricinile privind apărarea


dreptului de autor şi drepturilor conexe / Felicia Chifa // Intellectus. – 2008. – Nr 2. –
P. 55-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2883. Cravcenco, Raisa. Evaluarea brandurilor / Raisa Cravcenco //


Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 73-81. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

2884. Ghimza, Alexandru. Expertiza invenţiilor nebrevetabile / Alexan-


dru Ghimza // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 5-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6
tit.

2885. Guşan, Ala. Brevetarea invenţiilor în străinătate pe calea Euro-


PCT / Ala Guşan // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 15-23. – Rez. în lb. engl.

2886. Guzun, Zinaida. Protecţia desenelor şi modelelor industriale în


clasa 06 "Mobilier" / Zinaida Guzun, Aurelia Popovici // Intellectus. – 2008. – Nr 2. –
P. 39-45 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

89
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2887. Leviţchi, Simion. Interferenţa dintre marcă şi alte obiecte de pro-


prietate intelectuală / Simion Leviţchi // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 29-38 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit. P. 38 (14 tit. în lb. rom., engl.).

2888. Moisei, Andrei. Rolul proprietăţii intelectuale în iniţierea unei afa-


ceri / Andrei Moisei // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 67-72. – Rez. în lb. engl.

2889. Novac, Valentina. Combaterea concurenţei neloiale în Republica


Moldova : [privitor la proprietatea industrială] / Valentina Novac // Intellectus. – 2008.
– Nr 2. – P. 46-50. – Rez. în lb. engl.

2890. Rotaru, Sergiu. Determinarea regimului juridic de protecţie a ex-


presiilor folclorice / Sergiu Rotaru // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 51-54. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2891. Sandu, Ion. Aspecte etice privind proprietatea intelectuală : (1) /


Ion Sandu, Gabriel Sandu, Andrei-Victor Sandu // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P.
92-96. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit. P. 95-96 (13 tit.).

2892. Бодюл, Татьяна. Права и обязанности патентообладателей


новых сортов растений / Татьяна Бодюл // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 59-63.
– Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2846, 2854, 2966)

347.8 Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului


2893. Rusu, Lucia. Reglementarea juridică a războiului aerian şi extra-
atmosferic / Lucia Rusu // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de codificare
în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 217-223. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

347.9 Procedură juridică. Organizare şi personal juridic


2894. Crugliţchi, Tatiana. Sancţiunea – element structural al normei de
procedură civilă / Tatiana Crugliţchi // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul
de codificare în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 71-87. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2868, 2893)

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2895. Cîrnaţ, Teodor. Protecţia împotriva discriminării în procesul reali-
zării dreptului la muncă / Teodor Cîrnaţ // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 8. – P.
29-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 32 (5 tit.).

2896. Guzun, Veronica. Reglementări privind clauzele specifice ale con-


tractului individual de muncă / Veronica Guzun // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7. – P.
49-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

2897. Vieriu, Eufemia. Abuzul de drept săvârşit cu ocazia încheierii con-


tractului individual de muncă / Eufemia Vieriu // Administrarea Publică. – 2008. – Nr.
3/4. – P. 95-99. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 100 (8 tit.).

2898. Бежан, Геннадий. Комментарии к изменениями и дополне-


ниями, внесенным в Трудовой кодекс / Геннадий Бежан // Contabilitate şi audit.
– 2008. – Nr 7. – P. 60-64.

2899. Гарага, О. Законодательное регулирование института дисцип-


лины труда в его историческом развитии / О. Гарага // Закон и жизни. – 2008. –
Nr. 8. – P. 25-29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2900. Кукленко, И. Материальная ответственность работодателя за


нарушение трудового законодательства / И. Кукленко // Закон и жизни. – 2008.
– Nr. 7. – P. 48-59. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2901. Республика Молдова. Парламент. Закон о внесении измене-


ний и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова : [Nr 60-XVI от 21
марта 2008 г. : Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 115/116 от 1 июля 2008 г., ч.
I, ст. 44] // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 77-80.

2902. Сосна, Б. Применение законодательства, регулирующего пре-


кращение индивидуальных трудовых договоров / Б. Сосна // Закон и жизни. –
2008. – Nr. 7. – P. 19-21. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

349.3 Drept social


2903. Armeanic, Alexandru. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de
stat / Alexandru Armeanic // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 8. – P. 57-59. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 57-60 (10 tit.).

91
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


2904. Ursu, Victor. Perspectivele codificării legislaţiei ecologice în Re-
publica Moldova: aspecte generale / Victor Ursu // Administrarea Publică. – 2008. –
Nr. 3/4. – P. 89-93. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

35 administraţie publică. Artă militară


351/354 Administraţie publică
2905. Bucur (Andrusca), Maria Carmen. Decizia managementului pu-
blic în instituţiile administrativ locale / Maria Carmen Bucur (Andrusca) // Economie
şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 22-28. – Rez. în lb. engl.

2906. Guţuleac, Victor. Serviciul public, funcţia publică şi funcţionarul


public / Victor Guţuleac // Conferinţa ştiinţifică internaţională. "Procesul de codificare
în ţările Europei de sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 115-130. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. în notele de subsol.

2907. Manoliu, Mihai. Controlul efectuat de Parlament asupra activităţii


puterii executive – garanţie a asigurării legalităţii în administraţia de Stat / Mihai
Manoliu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 7. – P. 30-34. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 34 (10 tit).

2908. Mardare, Galina. Evoluţia viziunilor doctrinare privind conceptul de


transparenţă administrativă / Galina Mardare // Administrarea Publică. – 2008. – Nr.
3/4. – P. 165-169. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

2909. Platon, Mihail. Etica şi eticheta funcţionarului public / Mihail Platon


// Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 44-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 6 tit.

2910. Serviciul grăniceri a sărbătorit 16 ani de la creare // Vama. –


2008. – Nr 3. – P. 52.

2911. Зосим, А. Политико-правовые аспекты взаимодействия ОВД с


местными органами самоуправления по пресечению массовых беспорядков и
групповых нарушений общественного порядка и предотвращению их / А. Зосим
// Закон и жизни. – 2008. – Nr. 7. – P. 22-24. – Bibliogr. : 9 tit.

2912. Новрузов, Вугар Шахмар Оглы. К вопросу о местном само-


управлении и управлении на местах в обществах переходного периода / Вугар

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Шахмар Оглы Новрузов // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 7. – P. 44-47. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2680, 2712, 2735, 2743)

36 Asistenţă socială. Asigurări sociale


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 2705, 2903)

37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2913. Eţco, Diana. Problema limbii române în cadrul şcolii teologice din
Basarabia / Diana Eţco // Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (XVI-XX) : Ma-
terialele conf. şt., mai, 2007. – Ch., 2007. – P. 154-162. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2742)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

2914. Indicatorul de lectură ca exerciţiu pregătitor pentru comentarea


unui poem : [la orele de lb. şi lit. rom.] // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 47-48.

2915. Leahu, Raisa. Explorarea didactică a unui colaj de fragmente :


(din nuvela "Sido" de scriitoarea fr. Sidonie-Gabrielle Colette) / Raisa Leahu //
Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 39-42. – Bibliogr. în note, p. 42 (2 tit.).

2916. Munteanu, Cristinel. Valorile stilistice ale părţilor de vorbire : (în-


semnări din perspectiva didactică) / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2008. –
Nr 5/6. – P. 79-85. – Bibliogr. : 6 tit. şi în note, p. 84-85 (11 tit.).

2917. Pastişa : (Însemnări despre o lecţie de limba şi literatura română)


// Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 43/46.

2918. Şchiopu, Constantin. Predarea/studierea prozei de inspiraţie isto-


rică : repere teoretico-literare şi metodologice / Constantin Şchiopu // Limba Româ-
nă. – 2008. – Nr 5/6. – P. 71-78.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


(Vezi Nr 2718)

93
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

378 ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR. UNIVERSITĂŢI. CURSURI UNIVERSITARE

2919. Necitailo, Daria. Care universitate e mai bună : moldovenească


sau străină? / Daria Necitailo // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 76-77. – Idem şi în lb.
rusă.

2920. Patraşcu, Dumitru. Calitatea instruirii funcţionarilor în domeniul


ştiinţelor economice / Dumitru Patraşcu // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4.
– P. 160-163. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

2921. Ţurcan, Nelly. Competenţele profesionale ale specialiştilor în in-


formare şi documentare şi Procesul de la Bologna / Nelly Ţurcan // Magazin biblio-
logic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 39-42. – Bibliogr. : 5 tit.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
2922. Felea, Alina. Discursul testamentar în Ţara Moldovei (sec. XVII-
înc. sec. XIX) / Alina Felea // Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec XVI-
XX) : Materialele conf. şt. – Ch., 2007. – P. 79-90. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
notele de subsol.

2923. Zabolotnaia, Lilia. Viziunile contemporanilor asupra particularităţi-


lor femeilor din Republica Moldova / Lilia Zabolotnaia // Tradiţii şi valori culturale la
Est de Carpaţi (sec. XVI-XX) : Materialele conf. şt., mai, 2007. – Ch., 2007. – P. 65-
68. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


2924. Мыца, С. Участие женщин в политике: опыт Республики Мол-
дова / С. Мыца, Л. Добжанская // Закон и жизни. – 2008. – Nr. 8. – P. 35-39. –
Rez. în lb. engl.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

398 Folclor
(Vezi Nr 2890)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2925. Cogîlniceanu, Natalia. Reglementările directe şi instrumentele
economice pentru protecţia mediului / Natalia Cogîlniceanu // Administrarea Publică.
– 2008. – Nr. 3/4. – P. 126-137. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

51 Matematică
510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii
2926. On numerical algorithms for solving multidimensional anagoges of
the Kendall functional equations / Gheorghe Mishkoy, Olga Benderschi, Silvia
Giordano, Andrei Iu. Bejan // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2008.
– Nr 2. – P. 118-121. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

512 Algebră
2927. Gherstega, N. Classification of Aff (2,R)-orbit's dimensions for
quadratic differential system / N. Gherstega, V. Orlov // Bul. Acad. de Şt. a Rep.
Moldova. Matematica. – 2008. – Nr 2. – P. 122-126. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6
tit.

517 Analiză
2928. A closed form asymptotic solution for the FitzHugh-Nagumo model
/ Adelina Georgescu, Gheorghe Nistor, Marin-Nicolae Popescu, Dinel Popa // Bul.
Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2008. – Nr 2. – P. 24-34. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2929. Chiriac, Liubomir. Resolvability of some special algebras with to-


pologies / Liubomir Chiriac // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2008.
– Nr 2. – P. 92-105. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

519.1 Analiză combinatorică. Teoria grafurilor


2930. Zamorzaeva, Elizaveta. Non-fundamental 2-isohedral tilling of the
sphere / Elizaveta Zamorzaeva // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. –
2008. – Nr 2. – P. 35-45 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

95
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

519.2 Probabilitate. Statistică matematică


2931. Kolesnik, Alexander D. Moments of the Markovian random evolu-
tions in two and four dimensions / Alexander D. Kolesnic // Bul. Acad. de Şt. a Rep.
Moldova. Matematica. – 2008. – Nr 2. – P. 68-80. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8
tit.

2932. Kolesnik, Alexander D. Symmetric random evolution in the space


R6 / Alexander D. Kolesnik // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. –
2008. – Nr 2. – P. 114-117. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit. P. 117 (11 tit.).

519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică


2933. Cataranciuc, Sergiu. The Euler Tour of n – Dimensional Manifold
with Positive Genus / Sergiu Cataranciuc, Mariana Bujac-Leisz, Petru Soltan // Bul.
Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2008. – Nr 2. – P. 110-113 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2934. Lozovanu, Dmitrii. Discrete Optimal Control Problem with Varying


Time of States Transactions of Dynamical System and Algorithm for its solving //
Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2008. – Nr 2. – P. 46-57 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2935. Mishkoy, Gheorghe. A virtual analogue of Pollaczek-Khintchin


transform equation / Gheorghe Mishkoy // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Mate-
matica. – 2008. – Nr 2. – P. 81-91. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit. P.91 (16
tit.).

55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice


551.5 Meteorologie. Climatologie
2936. Boian, Ilie. Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice ale pri-
măverii anului / Ilie Boian, Tatiana Mironova // Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P.
42-44.
(Vezi de asemenea Nr 2957)

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


2937. Compoziţia chimică şi starea redox a apelor Nistrului medial / Vio-
rica Gladchi, Nelli Goreaceva, Gheorghe Duca [et. al.] // Mediul ambiant. – 2008. –
Nr 3. – P. 20-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

58 BOTANICĂ
2938. Шабанова, Г. А. Новый адвентивный вид рода Euphorbia L.
для территорий Молдовы / Г. А. Шабанова, В. С. Гендов, Т. Д. Изверская //
Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 10-12. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 12 tit.

59 ZOOLOGIE
2939. Cozari, Tudor. Problema interacţiunii partenerilor conjugali al am-
fibienilor ecaudaţi în procesul comunicaţiei acustice : analiză teoretico-sintetică /
Tudor Cozari // Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 29-33. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 21 tit. P. 33 (21 tit. în lb. rom., engl.)

2940. Vasilaşcu, N. Măsuri de îmbogăţire a diversităţii avifaunei în ora-


şul Chişinău / N. Vasilaşcu, A. Munteanu // Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 17-
19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

2941. Вакуленко, А. Тетеревятник / А. Вакуленко // Охотник и рыбо-


лов Молдовы. – 2008. – Nr 7. – P. 10-11 : fot.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
2942. Мушет, Георгий. Семь бед - один ответ! : [интервью с Георги-
ем Мушет, зав. каф. дерматовенерологии Кишин. Гос. Ун-та Медицины и Фар-
мации им. Н. Тестемицану] / записал ред. журн. // Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 79.

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi Nr 2813)

619 Boli ale animalelor domestice


2943. Antoci, Nicolae. Unele date de bază din Legea cu privire la activi-
tatea sanitar-veterinară / Nicolae Antoci // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 5/6. –
P. 35-38.

2944. Кабанков Ю.С. Микрофлора органов поросят-сосунов при га-


строэнтеритах, пневмониях и пневмоэнтеритах / Ю. С. Кабанков // Agricultura
Moldovei. – 2008. – Nr 5/6. – P. 32-34. – Bibliogr. : 5 tit.

97
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

2945. Москалик, Роман. Профессиональная этика и преодоление


болезней века [круп. роготога скота] / Роман Москалик // Agricultura Moldovei. –
2008. – Nr 5/6.– P. 30-31.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
2946. Ермуратский, В. В. Производительность солнечных нагрева-
телей воды ёмкостного типа с гибким полимерным абсорбером / В. В. Ерму-
ратский, А. И. Капралов // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 2. – P.
70-75 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice.
Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
2947. Berzan, V. Stabilizator de tensiune a generatorului asincron cu tu-
raţii joase / V. Berzan, M. Tîrşu, S. Postoronca // Problemele energeticii regionale. –
2008. – Nr 2. – P. 44-49 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit. P. 48-
49 (15 tit. în lb. rom., engl., rusă).

2948. Postoronca, S. Analiza regimului de funcţionare a generatorului


asincron cu autoecitaţie capacitivă / S. Postoronca, V. Berzan, Iu. Ermurachi // Pro-
blemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 2. – P. 35-43 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : 3 tit.

2949. Пацюк, В. И. Влияние распределенных и сосредоточенных


параметров на режимы линий переменного напряжения / В. И. Пацюк // Pro-
blemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 2. – P. 17-26 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

2950. Пацюк, В. И. Как построить четвертьволновую линию на полу-


волновой режим работы / В. И. Пацюк // Problemele energeticii regionale. – 2008.
– Nr 2. – P. 27-34 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

2951. Римский, В. К. Численное моделирование переходных и уста-


новившихся процессов в электрических цепях с переменными параметрами /

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

В. К. Рамский, В. П. Берзан, В. И. Пацюк // Problemele energeticii regionale. –


2008. – Nr 2. – P. 7-17 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)


2952. Система регулирования газоохладителя теплонаносной уста-
новки в комбинированной системе теплоснабжения в широком диапазоне из-
менения тепловой нагрузки / А. А. Журавлев, М. Л. Шит, Б. М. Шит [et. al.] //
Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 2. – P. 54-59 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit. P. 58-59 (11 tit. în lb. engl., rusă).

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice.


Pompe de căldură
2953. Анисимов, В. К. Минимизация стоимости ветродвигателей с
вертикальным ротором / В. К. Анисимов // Problemele energeticii regionale. –
2008. – Nr 2. – P. 75-80 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
2954. Caldaruş, V. Informaţia cu privire la starea spaţiilor verzi la sfârşi-
tul anului 2007 / V. Caldaruş, V. Josu // Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 45-48.

2955. Curoş, B. "Plaiul fagului" : [despre experienţa colectivului Rezerva-


ţiei] / B. Curoş // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 7. – P. 16 : fot.

2956. Dascaliuc, Alexandru. Specificul adaptării frunzelor stejarului pe-


dunculat (Quercus robur L.) la şocul termic în funcţie de valoarea temperaturii şi
durata de acţiune / Alexandru Dascaliuc, Petru Cuza // Mediul ambiant. – 2008. – Nr
3. – P. 34-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2957. Lazu, Ştefan. Reacţia vegetaţiei silvice din rezervaţia ştiinţifică


"Codrii" la impactul climateric al secetei din anul 2007 / Ştefan Lazu, Scorpan Vasi-
le, Teleuţă Alexandru [et. al.]// Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 38-41. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

99
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2958. Ursu, A. Variabilitatea texturală a solurilor cenuşii tipice / A. Ursu //
Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 7-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit. P. 10
(21 tit. în lb. rom., rusă)

2959. Крупеников, Игорь. Эрозия съедает наши черноземы / Игорь


Крупеников // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 5/6. – P. 15-16.

2960. Меренюк, Г. Оценка состояния почв агроценозов на основе


почвенно-микробиологических показателей / Г. Меренюк, Б. Боинчан, С. Кор-
чмару [et. al.] // Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 13-16. – Rez. în lb. rom. –
Bibliogr. : 5 tit.

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 2892)

631.9 Alte întrebări


2961. Romanciuc, Gabriela. Particularităţile bioecologice ale speciilor
de cultură din genul actinidia în condiţiile Republicii Moldova / Gabriela Romanciuc
// Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 1-6. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

633/635 Culturi specifice. Horticultură


633.1 Cereale. Recolte de grâne
2962. Mustaţa, S. La un bilanţ septagenar : [despre A. Rotari, cercet. la
Inst. de Fitotehnie "Porumbeni"] / S. Mustaţa // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr
5/6. – P. 38-39.

2963. Буюкли, П. Достоинства и недостатки экотипов пшеницы / П.


Буюкли, А. Жакотэ, Е. Beверирицэ, А. Горе // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr
5/6. – P. 19-22. – Bibliogr. : 5 tit.

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburi
2964. Bahcivanji, M. Cât mai mult fân de calitate! / M. Bahcivanji // Agri-
cultura Moldovei. – 2008. – Nr 5/6. – P. 24-25.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plate aromate. Condimente. Ale plante cu utili-
zări industriale
2965. Петрович И. П. Адаптация схемы семеноводства гибридного
подсолнечника к современным условиям производства / И. П. Петрович // Agri-
cultura Moldovei. – 2008. – Nr 5-6. – P. 16-18.

634.8 Viticultură
2966. Topală, Ştefan. Sinteza genomului nou al viţei-de-vie în ştiinţa
moldavă / Ştefan Topală // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 97-104 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 14 tit. P. 103-104 (14 tit. în lb. rom., engl., rusă).

635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat


2967. Майка, Лилия. Вариабельность партенокарпии у гибридов
огурца / Лилия Майка, А. Гуманюк // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 5/6. – P.
23. – Bibliogr. : 4 tit.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţi-


rea animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
2968. Darie, G. Este foarte avantajos să creşti vaci de lapte / G. Darie,
Elena Marandici, I. Darie, R. Agaev // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 5/6. – P.
26-28.

2969. Смирнов, Э. Д. Влияние условий выращивания на реализа-


цию потенциала молочной продуктивности коров / Э. Д. Смирнов // Agricultura
Moldovei. – 2008. – Nr 5/6. – P. 28-29.

636.4 Porci. Porcine


(Vezi Nr 2844)

636.7 Câini
2970. Magu, Ion. Întrunirea chinologilor : [14 mai, or. Ocniţa] / Ion Magu,
Cristina Vicol // // Vama. – 2008. – Nr 3. – P. 51.
(Vezi de asemenea Nr 2974)

637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general


2971. Димитренко, Ем. Молочное животноводство: ситуация и пер-
спективы. / Ем. Димитренко // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 5/6. – P. 12-13.

101
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


2972. Xenofontov, Ion. Stahanovismul în RSS Moldovenească. Studii
de caz : Sectorul viti-vinicol (1944-1952) / Ion Xenofontov // Destin românesc. –
2008. – Nr 1. – P. 26-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 37-40 (110 tit.)

639.1 Vânătoare
2973. Вакуленко, А. Охотничий этикет / А. Вакуленко // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 7. – P. 17-19 : fot.

2974. Правила испытаний охотничьих качеств собак легавых пород


по болотной и полевой дичи // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 7. --P.
12-13 : fot., tab.

2975. Толин, Ф. Подготовка к охоте / Ф. Толин // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2008. – Nr 7. – P. 14-15 : fot., tab.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2976. Горшунов, В. Красная книга рыб Молдовы : Белуга / В. Гор-
шунов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 7. – P. 24 : fot.

2977. За лещом с мормышкой // Охотник и рыболов Молдовы. –


2008. – Nr 7. – P. 25-26 : fot.

2978. Что полезно знать о рыбе // Охотник и рыболов Молдовы. –


2008. – Nr 7. – P. 27 : fot.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


2979. Cereteu, Igor. Tipărituri bucureştene din secolul al XVIII-lea în Ba-
sarabia / Igor Cereteu // Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec. XVI-XX) :
Materialele conf. şt., mai, 2007. – Ch., 2007. – P. 32-64. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2697)

657 Contabilitate
2980. Dobre, Elena. Obiectivele auditului unui proiect / Elena Dobre //
Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 108-116. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
14 tit.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2981. Nederiţa, Alexandru. Aspecte problematice privind aplicarea prin-


cipiului prudenţei în contabilitate şi fiscalitate / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi
audit. – 2008. – Nr 7. – P. 47-50 : tab.

2982. Дима, Марчела. МСФО и НСБУ : о применении критериев


признания и оценки дохода в финансовой отчетности / Марчела Дима, Ната-
лья Цирюльникова // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. – P. 65-69 : tab. –
Contin. Începutul : Nr 6.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


2983. Anton, Vasile. Publicitatea - axul central al mixului promoţional /
Vasile Anton // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 29-37. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 2764, 2766)

663/664 microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2984. Russu, Alla. Know-how în viticultură şi vinificaţie / Alla Russu //
Profit. – 2008. – Nr 6. – P. 68-69. – Idem şi. în lb. rom.

2985. Agarcov, Andrei. Vinul, ca şi teatrul, uneşte oamenii : [interviu cu


A. Agarcov, vinăria Purcari] / consemnare : rep. rev. // Punkt. – 2008. – Nr 20. – P.
61 : fot.

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceaiuri. Adezivi. Gume. Răşini


665.5 Uleiuri eterice. Parfumerie. Cosmetică
2986. Ciubotaru, Adrian. Fenomenologia mirosului : [pe marginea cărţii
"Despre miresme şi duhori. O interpretare fenomenologică a olfacţiei" de Mădălina
Diaconu, Bucureşti, ed. Humanitas, 2007] / Adrian Ciubotaru // Semn. – 2008. – Nr
2. – P. 37-38. – Bibliogr. în note, p. 38 (4 tit.)

103
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


674 Industria lemnului şi cherestelei
2987. Berzedean, Victor. "Timber MD"-un lemn durabil : [de la întreprin-
derea "Avantaj-AV", producător de obiecte din lemn] / Victor Berzedean // Profit. –
2008. – Nr 6. – P. 26-29. – Idem şi în lb. rusă.

677 Industrie textilă


(Vezi Nr 2768)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT.


73 Arte plastice
2988. Colesnic, Iurie. "Cea mai înzestrată femeie-sculptor a erei noas-
tre" : [Miliţa Petraşcu, originară din Chişinău, 1892-1976] // Magazin bibliologic. –
2007. – Nr 3/4. – P. 112-113.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2989. Rurac, Anatol. Anatol Rurac : Arta este o proprietate unică a spiri-
tului uman de a percepe şi de a exprima lumea : [interviu cu pictorul] / interlocutor :
Vladimir Bulat // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 157-161 : reprod.

78 MUZICĂ
2990. Braşoveanu, Angela. Falsa viziune a Euroviziunii : punct de vede-
re / Angela Braşoveanu // Punkt. – 2008. – Nr 20. – P. 62-66 : fot.

79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport


792 Teatru. Artă scenică
2991. Enukidze, Andro. Teatrul este sacerdoţiu : [interviu cu A.
Enukidze, regizor, dramaturg şi actor georgian] / interlocutor : Larisa Turea; fot. :
Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 20. – P. 38-46 : fot.

2992. Johar, Navtej. Astrologul mi-a prezis că voi deveni dansator : [in-
terviu cu coreograful din India N. Johar] / consemnare : Irina Nechit; fot. : Florin
Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 20. – P. 26-31 : fot.

2993. Komar, Wioleta. Pe scenă eşti doar tu, costumul tău şi publicul :
[interviu cu actriţa W. Komar de la Teatrul "Rondo" din Polonia] / consemnare :
Constanţa Popa; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 20. – P. 48-49 : fot.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2994. Locoman, Andrei. Partea nevăzută a BITEI-ului : [interviu cu A.


Locoman, dir. executiv la Teatrul "Eugene Ionesco" din Chişinău] / consemnare :
Angela Braşoveanu; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 20. – P. 12-17 : fot.

2995. Mija, Viorica. Lia Ahedjacova. Nunta de liliac : [ despre participa-


rea actriţei la Festivalul Teatral din Chişinău : (spectacolul "Liliacul persan" pe scena
Teatrului "A. P. Cehov")] / Viorica Mija; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 20.
– P. 18-20 : fot.

2996. Milea, Ada. E trist la noi în cuget şi roza-i fleşcăită : [interviu cu ac-
triţa rom. A. Milea din Târgu-Mureş] / interlocutor : Maria-Paula Erizanu; fot. : Florin
Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 20. – P. 32-36: fot.

2997. Poclitaru, Radu. Tânjesc după publicul din Chişinău ca după pri-
ma iubire… : [interviu cu R. Poclitaru, dir. Teatrului de autor "Kiyv Modern-Balet"] /
interlocutor : Liliana Popuşoi; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 20. – P. 21-
25: fot.

2998. Rutberg, Iulia. Sunt chelnerul spectatorilor mei : [interviu cu Iu.


Rutberg, actriţă la Teatrul "Vahtangov" din Rusia] / interlocutor : Pavel Păduraru; fot.
: Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 20. – P. 52-59 : fot.

2999. Turea, Larisa. Identitate şi continuitate : [despre tradiţiile teatrale


poloneze] / Larisa Turea; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 20. – P. 50-51 :
fot.

3000. Vutcărău, Petru. Toată lumea ar trebui să înveţe că arta costă. Şi


e normal să-ţi cumperi un bilet : [interviu cu P. Vutcărău, dir. Teatrului "Eugene
Ionesco" din Chişinău] / interlocutor : Angela Braşoveanu; fot. : Florin Tăbîrţă //
Punkt. – 2008. – Nr 20. – P. 4-11 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
3001. Butuc,Petru. Despre unele particularităţi ale noţiunii de limbă lite-
rară în raport cu graiurile şi dialectele / Petru Butuc // Actele Colocviului şt. intern.
"Probleme de lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P.
242-243. – Bibliogr. : 2 tit.

105
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

3002. Coşciug, Angela. Le récit biblique et les termes voisins / Angela


Coşciug //Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică generală şi romani-
că", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 177-183. – Bibliogr. : 11 tit.

3003. Coşeriu, Eugeniu. Eugeniu Coşeriu : "Am făcut distincţia între sis-
tem şi normă în limbă" : [interviu cu destinsul lingvist : reluat din rev. "Orizont". –
1995. – Nr 5] / interlocutor : George Bogdan Ţâra // Limba Română. – 2008. – Nr
5/6. – P. 33/49.

3004. Cravcenco, Victoria. Folosirea analizei conceptelor în scopul stu-


dierii aspectelor semiotico-comunicative a textelor specializate şi sistematizării ter-
minologiei / Victoria Cravcenco // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvis-
tică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 247-249. – Bibliogr. :
5 tit.

3005. Dosca, Aliona. Problematizarea echivalenţei în cadrul traducerii


de texte juridice : (strategii şi perspective) / Aliona Dosca // Limba Română. – 2008.
– Nr 5/6. – P. 28-32. – Bibliogr. : 11 tit. P. 32 (11 tit. în lb. rom., engl., germ.).

3006. Dospinescu, Vasile. Eugeniu Coşeriu şi lingvistica textului / Vasile


Dospinescu // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 57-70. – Bibliogr. : 13 tit. şi în
note, p. 69-70 (11 tit.).

3007. Dragan, Elena. Limbă, societate, traducere / Elena Dragan, Victo-


ria Ungureanu // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică generală şi
romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 244-246. – Bibliogr. : 4 tit.

3008. Druţă, Inga. Metafora terminologică / Inga Druţă // Limba Română.


– 2008. – Nr 5/6. – P. 23-27. – Bibliogr. : 20 tit. P. 27 (20 tit. în lb. rom., engl., fr.).

3009. Dumbrăveanu, Ion. Note privind morfologia lexicală în concepţia


prof. Gr. Cincilei / Ion Dumbrăveanu // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de
lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 31-34. –
Bibliogr. : 3 tit.

3010. Gabinschi, M. A. Unele fapte ale limbii macedonene relevante


pentru lingvistica generală / M. A. Gabinschi // Actele Colocviului şt. intern. "Proble-
me de lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 60-68. –
Bibliogr. în notele de subsol.

3011. Gheorghiţă, Liliana. Standardele textuale – repere de producere


a comicului în textul literar / Liliana Gheorghiţă // Actele Colocviului şt. in-

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tern."Probleme de lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. –


P. 185-188. – Bibliogr. : 3 tit.

3012. Grădinaru, Angela. Productivitatea paronimiei în crearea jocurilor


de cuvinte / Angela Păduraru // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică
generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 73-75. – Bibliogr. : 3 tit.

3013. Gutium, Victoria. Considerente privind semiotica discursului juri-


dic / Victoria Gutium // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică genera-
lă şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 252-254.

3014. Guţu, Ana. Traducerea textului tehnic: soluţii epistemologice / Ana


Guţu // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică generală şi romanică",
Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 157-165. – Bibliogr. : 7 tit.

3015. Manoli, Ion. Cuvântul potenţial cu valoare stilistică în abordarea


conceptuală a profesorului Grigore Cincilei / Ion Manoli // Actele Colocviului şt. in-
tern. "Probleme de lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008.
– P. 35-39. – Bibliogr. în note, p. 39 (11 tit.)

3016. Moraru, Lidia. Elipsa în derivatele parasintetice / Lidia Moraru,


Olesea Lai // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică generală şi ro-
manică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 68-70. – Bibliogr. : 8 tit.

3017. Munteanu, Cristinel. Exerciţii de stil pe tema discursului repetat /


Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 8-12. – Bibliogr. în note,
p. 12 (20 tit.).

3018. Pânzaru, Rodica. Realizarea informativităţii prin intermediul meta-


forei extinse / Rodica Pânzaru // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvisti-
că generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 196-198. – Bibliogr. : 5
tit.

3019. Tărâţă, Zinaida. Aspectul pragmatic al unităţilor lexicale formate


prin abreviere / Zinaida Tărâţă // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvisti-
că generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 78-80. – Bibliogr. : 6
tit.

3020. Untilă, Victor. Interpretarea conceptelor axiologice ("Dictum" sau /


şi "Modus") / Victor Untilă // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică
generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 239-242. – Bibliogr. : 8 tit.

107
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

3021. Vâlcu, Dina. Perspectiva integralistă asupra lingvisticii ca ştiinţă a


culturii / Dina Vâlcu // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 50-56. – Bibliogr. : 6 tit.
şi în note, p. 56 (14 tit.).

3022. Vasilache, Cezaria. Strategii de exploatare didactică a imaginii fi-


xe / Cezaria Vasilache, Valeria Duca // Actele Colocviului şt. intern."Probleme de
lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 218-220.

811.133.1 Limba franceză


3023. Cotlău, Maria. Pratique et théorie pour un cours plurilingue sur ob-
jectifs spécifiques / Maria Cotlău // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lin-
gvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 213-215. –
Bibliogr. : 9 tit.

3024. Guţu, Ion. Problèmes actuelles de la classification des signes / Ion


Guţu // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică generală şi romanică",
Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 99-105. – Bibliogr. : 13 tit.

3025. Păcuraru, Veronica. Le langage méthodologique lexicographique


et la désambiguïsation sémantique du signe lexical / Veronica Păcuraru // Actele
Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec.
2007. – Ch., 2008. – P. 95-99. – Bibliogr. în note, p. 99 (7 tit.)

3026. Scutelniciuc, Valentina. Polisemizarea autonomă a verbelor pre-


fixate în franceza contemporană / Valentina Scutelniciuc // Actele Colocviului şt.
intern. "Probleme de lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch.,
2008. – P. 70-72. – Bibliogr. : 5 tit.

811.135.1 Limba română


3027. Bahnaru, Vasile. Reevaluarea prezentării etimologiei în dicţiona-
rele explicative în vederea dezambiguizării semantice a unităţilor lexicale / Vasile
Bahnaru, Veronica Păcuraru // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică
generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 120-124. – Bibliogr. : 5 tit.

3028. Bahnaru, Vasile. Stratificarea stilistică a lexicului românesc / Vasi-


le Bahnaru // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică generală şi ro-
manică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 105-109. – Bibliogr. : 3 tit.

3029. Bălănici, Lucia. Relaţii derivaţionale între sensurile cuvântului po-


lisemantic şi sistemul limbii / Lucia Bălănici // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

de lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 249-251. –


Bibliogr. : 12 tit.

3030. Cincilei, Cornelia. Virtualităţile pronumelui reflexiv : [în lb. rom.] /


Cornelia Cincilei // Actele Colocviului şt. intern. "Probleme de lingvistică generală şi
romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 151-157. – Bibliogr. în note, p. 156-
157 (22 tit.)

3031. Ciobanu, Anatol. Limba română în vizorul preocupărilor lingvistice


ale profesorului Gr. Cincilei / Anatol Ciobanu // Actele Colocviului ştiinţific intern.
"Probleme de lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P.
26-30.

3032. Ciocanu, Ion. Incalificabilul "ca şi"; Încă o dată despre simptome;
Verbul a importa; Capete, capi, capuri… : itinerar lexical / Ion Ciobanu // Limba Ro-
mână. – 2008. – Nr 5/6. – P. 152-156.

3033. Crijanovschi, Andrei. Un dicţionar al limbii române corecte : [pe


marginea ghidului Dicţionar de dificultăţi ale limbii române, Ch., 2000] / Andrei
Crijanovschi // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 149-151.

3034. Felecan, Nicolae. Noţiunea "drum" în limba română. Termeni de


origine slavă (III) / Nicolae Felecan, Ramona Băbaş // Limba Română. – 2008. – Nr
5/6. – P. 137-143. – Bibliogr. : 31 tit. şi în note, p. 142 (14 tit.). – Contin. Începutul :
Nr 1/3,2007.

3035. Porumb, Tatiana. Delimitarea polisemiei de omonimia lexicală la


substantivele derivate metaforice / Tatiana Porumb // Actele Colocviului şt. intern.
"Probleme de lingvistică generală şi romanică", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. – P.
109-113. – Bibliogr. : 17 tit.

3036. Rusnac, George. Originea românescului teafăr / George Rusnac


// Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 144-148. – Bibliogr. : 17 tit. P. 148 (17 tit. în
lb. rom., span., rusă).

3037. Smântână, Diana. Problema anglicismelor în limba română actua-


lă / Diana Smântână // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 162-166. – Bibliogr. :
5 tit. şi în note, p. 166 (9 tit.).

3038. Vrabie-Cobzaru, Mariana. Greşelile de logică – greşeli grave de


vorbire / Mariana Vrabie-Cobzaru // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 167-169.

109
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

(Vezi de asemenea Nr 2719, 2914, 2916-17, 3003)

82 Literatură
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
3039. Auden, Wystan Hugh. August 1968; Trei poeme scurte : [versuri]
/ Wystan Hugh Auden; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008.
– Nr 1/4. – P. 43 : fot.

3040. Below, Saul. Iarna decanului : roman / Saul Below; trad. : Antoa-
neta Ralian // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 145-340 : fot.

3041. Berryman, John. Cântec de vis 100 : cum a avut curaj această
femeie : [versuri] / John Berryman; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. –
2007/2008. – Nr 1/4. – P. 52 : fot.

3042. Bly, Robert. Pisica în bucătărie : [versuri] / Robert Bly; trad. şi no-
tă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 127 : fot.

3043. Corso, Gregory. Iacul nebun : [versuri] / Gregory Corso; trad. şi


notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 123 : fot.

3044. Creeley, Robert. Limbajul; Zero : [versuri] / Robert Creeley; trad.


şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 63-64 : fot.

3045. Duncan, Robert. Îndoind arcul : [versuri] / Robert Duncan; trad. şi


notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 61-62 : fot.

3046. Eliot, Thomas Stearns. Rapsodie într-o noapte cu vânt : [versuri] /


Thomas Stearns Eliot; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008.
– Nr 1/4. – P. 39-40 : fot.

3047. Ferlinghetti, Lawrence. Bătrânii marinari : [versuri] / Lawrence


Ferlinghetti; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. –
P. 120-121 : fot.

3048. Frost, Robert. Punct avantajos; Frică de furtună; Vântul cald :


[versuri] / Robert Frost; trad. şi notă: Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008.
– Nr 1/4. – P. 29-30 : fot.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3049. Ginsberg, Allen. Sutra Florii Soarelui : [versuri albe] / Allen


Ginsberg; trad. de Iulian Filip // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 123-
124 : fot.

3050. Hughes, Langston. Şi eu : [versuri] / Langston Hughes; trad. şi


notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 42 : fot.

3051. Jarrell, Randall. Refugiaţi; Chemarea scrisului : [versuri] / Randall


Jarrell; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P.
55-56 : fot.

3052. Levertov, Denise. În minte; Vorbindu-i supărării; Conştient : [ver-


suri] / Denise Levertov; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. –
2007/2008. – Nr 1/4. – P. 65-66 : fot.

3053. Lowell, Robert. Sorbul cimitir din Nantucket : [versuri] / Robert


Lowell; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P.
50-51 : fot.

3054. Nash, Ogden. Primul; Al doilea : [versuri] / Ogden Nash; trad. şi


notă : Serafim Belicov // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 53-54 : fot.

3055. Pound, Ezra. Poem virginal; Alba; Grădina; Înainte de somn :


[versuri] / Ezra Pound; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008.
– Nr 1/4. – P. 36-37 : fot.

3056. Robinson, Edwin Arlington. Walt Whitman; Reuben Bright : [ver-


suri] / Edwin Arlington Robinson; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. –
2007/2008. – Nr 1/4. – P. 28 : fot.

3057. Roethke, Theodore. Muşcata; Elegie pentru Jane : [versuri] /


Theodore Roethke; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. –
Nr 1/4. – P. 48-49 : fot.

3058. Sandburg, Carl. Uşi de oţel; Asasinii : [versuri] / Carl Sandburg;


trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 31 : fot.

3059. Sexton, Anne. Ştiţi cu toţii povestea celeilalte femei : [versuri] /


Anne Sexton; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4.
– P. 142 : fot.

111
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

3060. Snyder, Gary. Cum vine poezia la mine; Pentru toţi; În top : [ver-
suri] / Gary Snyder; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. –
Nr 1/4. – P. 125-126 : fot.

3061. Stern, Bert. Fiind născut : [versuri] / Bert Stern; trad. şi notă :
Muşata // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 143-144 : fot.

3062. Stevens, Wallace. Camera gri : [versuri] / Wallace Stevens; trad.


şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 4 / 2008. – Nr 1. – P. 35 :
fot.
3063. Thurber, James. Enigma crimei Macbeth : [nuvelă] / James
Thurber; trad. şi notă : Igor Creţu // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 57-
60 : fot.

3064. Wasserman, Dale. Zbor peste un cuib de cuci : [piesă] / Dale


Wasserman; trad. : Igor Creţu // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 67-
119 : fot.

3065. Williams, William Carlos. Trecerea; Viforul; Evocarea unei bătrâ-


ne : [versuri] / William Carlos Williams; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basara-
biei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P. 33-34 : fot.

3066. Wright, James. Încercând să te rogi; Început : [versuri] / James


Wright; trad. şi notă : Muşata Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4. – P.
128-129 : fot.

821.133.1 Literatură franceză


(Vezi Nr 2915)

821.133.1(494) Literatură franceză din Elveţia


3067. Leahu, Nicolae. Bocet, imn, spovedanie : [pe marginea cărţii "Car-
tea Mamei" de Albert Cohen) / Nicolae Leahu // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 20-21.

821.135.1 Literatură română


3068. Anghel, Dimitrie. Cum cântă marea : [versuri] / Dimitrie Anghel //
Noi. – 2008. – Nr 7. – P. 8.

3069. Blaga, Lucian. Asfinţit marin : [versuri] / Lucian Blaga // Noi. –


2008. – Nr 7. – P. 8.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3070. Blandiana, Ana. Din apă ieşeau trupuri albe de plopi : [versuri] /
Ana Blandiana // Noi. – 2008. – Nr 7. – P. 9.

3071. Labiş, Nicolae. Albatrosul ucis : [versuri] / Nicolae Labiş; des. :


Violeta Zabulică // Noi. – 2008. – Nr 7. – P. 9.

821.135.1(478) Literatura română din Republica Moldova


3072. Beşleagă, Vladimir. Das Ewig-Weibliche : [amintiri despre mama]
/ Vladimir Beşleagă // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 13-14.

3073. Bordeianu, Leo. Înotăm sau plutim prin aer? : [versuri] / Leo
Bordeianu // Noi. – 2008. – Nr 7. – P. 9.

3074. Busuioc, Aureliu. Un om a vorbit cu marea : [versuri] / Aureliu


Busuioc // Noi. – 2008. – Nr 7. – P. 8.

3075. Chiriac, Teo. Cântecel de trezit viaţa; Scara întâi; Scara a doua;
Scara a treia; Scara a patra; Scara a cincia; Scara a opta; Scara a noua; Cântecel
de adormit moartea : [versuri] / Teo Chiriac // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P.
124-136 : fot.

3076. Ciobanu, Mircea V. Pantalonii de culoarea glodului uscat…: [ver-


suri] / Mircea V. Ciobanu // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 26-27. – Cuprins : ieşire din
mit; la moartea dictatorului; tocată din fugă; lumea mea de hârtie; semne pentru
semn; mimesis; sentimentală; elegie; clepsidra lui proust

3077. Ciubotaru, Adrian. Schiţe pentru un epitaf : [versuri] ] / Adrian


Ciubotaru // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 22-23. – Cuprins : Un fel de introducere;
Caligrafie; Cuaternară; Peisaj; Schiţe pentru un epitaf (fragm).

3078. Curtescu, Margareta. Plânsul şi alte ispite: [versuri] / Margareta


Curtescu // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 28-29. – Cuprins : plânsul; noaptea pe la
două; poem olfactiv (1); poem olfactiv (2); fiul meu; ca o hrubă de sticlă poemul;
dincolo de toate; a treizecia zi. la bolzano; eşti tot ce vezi nu pierde timpul mimi; je
suis moi; poemul de seară.

3079. Galaicu-Păun, Emilian. Pas-des-deux : [versuri] / Emilian Galaicu-


Păun // Semn. – 2008. –Nr 2. – P. 47.

113
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

3080. Galaicu-Păun, Emilian. Rhesus-conflict : [fragm. din romanul "Ţe-


sut viu 10 x 10" în curs de apariţie] / Emilian Galaicu-Păun // Semn. – 2008. – Nr 2.
– P. 18-19.

3081. Leahu, Nicolae. Cum gâlgâie sângele menestrelilor: [versuri] / Ni-


colae Leahu // Semn. – 2008. – Nr 2.- P. 30-31. – Cuprins : Basm; Sângele menes-
trelilor; Irelevantul; Baladă.

3082. Romanciuc, Vasile. Marea : [versuri] / Vasile Romanciuc // Noi. –


2008. – Nr 7. – P. 8.

3083. Şleahtiţchi, Maria. Poveşti despre era pound…: [versuri] / Maria


Şleahtiţchi // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 24-25. – Cuprins : el fumează; galben-
pastel; alb tăbăcit; dumnezeu n-a murit; câinele nostru; 12 /doisprezece/.,

3084. Tulnic, Vitalie. Marină : [versuri] / Vitalie Tulnic // Noi. – 2008. – Nr


7. – P. 8.

821.161.1 Literatură rusă


3085. Чернышев, В. Только радость доставлявший… : [рассказ] / В.
Чернышев // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 7. – P. 20-23 : des. – Va
urma.

3086. Шитов, А. Подмосковные луга : [рассказ] / А. Шитов // Охотник


и Рыбалов Молдовы. – 2008. – P. 6-8 : des.

821.162.1 Literatură Poloneză


3087. Ţurcanu, Lucia. Unde se află Babadagul? : [pe marginea cărţii
"Călătorind spre Babadag" de Andrzej Stasiuk, Bucureşti, ed. RAO, 2007; trad. din
polon. de Cristina Godun] / Lucia Ţurcanu // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 23-33.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3088. Ciobanu, Mircea V. Sorry, mama.net : [mama, personaj literar]/
Mircea V. Ciobanu // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 7-9.

3089. Lungu, Eugen. "Multe mame sunt pe lume…" : [mama, personaj


literar] / Eugen Lungu // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 3-6.

3090. Suzanskaia, Tatiana. Laptele şi mierea iubirii materne : [mama,


personaj literar]/ Tatiana Suzanskaia // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 10-11.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3091. Vrabie, Diana. Corespondenţa – între confesiune şi ficţiune / Dia-


na Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 108-112. – Bibliogr. în note, p.
112 (6 tit.).

821.111(73).09 Literatură americană în limba engleză


3092. Cimpoi, Mihai. Mihaela Constantinescu despre postmodernismul
literar american / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 4 / 2008. – Nr 1. –
P. 130.

3093. Cimpoi, Mihai. Un secol de literatură americană / Mihai Cimpoi //


Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 4 / 2008. – Nr 1. – P. 6-14.

3094. Constantinescu, Mihaela. Lumea ca un labirint de oglinzi / Mihae-


la Constantinescu // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 4 / 2008. – Nr 1. – P. 131-141.

3095. Matei, Valeriu. Literatura americană în spaţiul basarabean, 1918-


2008 / Valeriu Matei // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 4 / 2008. – Nr 1. – P. 15-27.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


3096. Boldea, Iulian. George Coşbuc – metamorfozele lirismului (I) / Iu-
lian Boldea // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 95-107. – Bibliogr. : 7 tit.

3097. Cimpoi, Mihai. Mihaela Constantinescu despre postmodernismul


literar american / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 4 / 2008. – Nr 1. –
P. 130.

3098. Cimpoi, Mihai. Un secol de literatură americană / Mihai Cimpoi //


Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 4 / 2008. – Nr 1. – P. 6-14.

3099. Colesnic, Iurie. Cincinat Pavelescu - un epigramist adorat de ba-


sarabeni /Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 102-105. –
Bibliogr. : 3 tit.

3100. Constantinescu, Mihaela. Lumea ca un labirint de oglinzi / Mihae-


la Constantinescu // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 4 / 2008. – Nr 1. – P. 131-141.

3101. Necula, Gina. "Subversiunea" ca strategie de discreditare a clişeu-


lui ideologic în discursul literar / Gina Necula // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. –
P. 13-22. – Bibliogr. : p. 22.

115
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

(Vezi de asemenea Nr 2918)

821.135.1(478).09 Literatura română din Republica Moldova


3102. Colesnic, Iurie. Opera basarabeanului Pavel Kuzminski în literatu-
ra europeană / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 114-115.
– Bibliogr. : 2 tit.

3103. Colesnic, Iurie. Viaţa şi drama lui Gheorghe V. Madan : [despre


viaţa şi creaţia scriitorului basarabean] // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P.
106-111. – Bibliogr. : 3 tit.

3104. Ghilaş, Ana. Sub semnul lui anima: [mama, personaj literar în
opera lui Vladimir Beşleagă] / Ana Ghilaş // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 15-17. –
Bibliogr. : 8 tit.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
(Vezi Nr 3120)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Ciobanu, Anatol. Limba română în vizorul preocupărilor lingvistice ale
profesorului Gr. Cincilei. – Vezi Nr 3031

Colesnic, Iurie. "Cea mai înzestrată femeie – sculptor a erei noastre" :


[Miliţa Petraşcu, originară din Chişinău, 1892-1976]. – Vezi Nr 2988

Colesnic, Iurie. Un om fără de mormânt… : [Paul Gore, istoric şi publicist


rom.]. – Vezi Nr 3119

Colesnic, Iurie. Viaţa şi drama lui Gheorghe V. Madan. – Vezi Nr. 3103

Mocanu, Ghenadie. Întregiri la portretul Mitropolitului Iurie Grosu al Basa-


rabiei (1877-1943). – Vezi Nr 2702

Роман, Александр. Дмитрий Кантемир : государствоведческая и на-


учная деятельность. – Vezi Nr 3118

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
3105. Pădureac, Lidia. Factorul englez în raporturile româno-sovietice
(1917-1932) / Lidia Pădureac // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. – P. 55-60. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 61 (34 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2682, 2716)

94(478) Istoria Republicii Moldova


3106. Agrigoroaiei, Ion. Basarabia de la Unire la integrare / Ion
Agrigoroaiei // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. – P. 143-146.

3107. Buga, Ion. Hăsnăşenii Mari : [raionul Drochia, aspecte ist.] / Ion
Buga // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. – P. 127-140. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 140 (23 tit.)

3108. Cosmescu, Alex. O lecţie de autenticitate : Conştiinţa naţională


sub regimul comunist totalitar (RSSM: 1965-1963) : [pe marginea cărţii cu acelaşi tit.
de Vladimir Beşleagă, apărută la ed. Cartier, 2008] / Alex Cosmescu // Destin româ-
nesc. – 2008. – Nr 1. – P. 147-160.

3109. Eşanu, Andrei. Cartea în orizonturile cultural-ştiinţifice ale lui Dimi-


trie Cantemir / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Tradiţii şi valori culturale la Est de
Carpaţi (sec. XVI-XX) : Materialele conf. şt., mai, 2007. – Ch., 2007. – P. 5-16. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3110. Eşanu, Andrei. Întrevederile lui Dimitrie Cantemir cu Petru cel Ma-
re la Iaşi şi Semeni / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Tradiţii şi valori culturale la
Est de Carpaţi (sec. XVI-XX) : Materialele conf. şt., mai, 2007. – Ch., 2007. – P. 17-
31. – Rez. în lb. engl.– Bibliogr. în notele de subsol.

3111. Mihai, Taşcă. Moţiunea de Unire a judeţului Orhei cu Vechiul Re-


gat / Taşcă Mihai // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. – P. 17-24. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 24-25 (20 tit.)

3112. Negru, Gheorghe. Gheorghe Madan – agent al Imperiului Rus /


Gheorghe Negru // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. – P. 75-94. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 94-95 (41 tit.)

117
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

3113. Nestor-Şoimu, Maria. Surghiunul. Drumul patimilor prin Siberia de


gheaţă (I) (fragmente) / Maria Nestor-Şoimu // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. – P.
107-126. – Rez. în lb. engl.

3114. Roman, Alexandru. Formarea Statului Moldovenesc şi constitui-


rea sistemului tradiţional de administrare (IV) / Alexandru Roman // Administrarea
Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P. 14-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit. – Începu-
tul : N 4, 2007.

3115. Taşcă, Mihai. Manifestări prilejuite de împlinirea a 90 de ani de la


Unirea Basarabiei cu România / Mihai Taşcă // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. –
P. 150-156.

3116. Tomuleţ, Valentin. Cronica protestărilor şi revendicărilor populaţiei


din Basarabia (1812-1828). – Ch., 2007. Poştarencu, Dinu. Cronica protestelor şi
revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828) // Destin românesc. – 2008. –
Nr 1. – P. 141-142.

3117. Tomuleţ, Valentin. Mentalitatea moşierului şi a ţăranului român


din Basarabia în primele decenii după anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru la
Rusia / Valentin Tomuleţ // Destin românesc. – 2008. – Nr 1. – P. 69-104. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p.104-106 (35 tit.)

3118. Роман, Александр Т. Дмитрий Кантемир : государствоведче-


ская и научная деятельность / Александр Т. Роман // Administrarea Publică. –
2008. – Nr. 3/4. – P. 67-76. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2719, 2923)

94(498) Istoria României


3119. Colesnic, Iurie. Un om fără de mormânt… : [Paul Gore, istoric şi
publicist rom.] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 96-101. –
Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.

3120. Durand, Guillaume. Mircea Eliade et la fondation de la Principau-


té Moldave : entre ethnoarchéologique et sources historiques / Guillaume Durand //
Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 113-123. – Bibliogr. : 4 tit. şi în note, p. 122-
123 (29 tit. în lb. rom., fr.).

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2008

Boian, Ilie 2936


A Boldea, Iulian 3069
Afanasiev, Veaceslav 2673 Boorstin, Daniel 2674
Agaev, R. 2968 Bordeanu, Leo 3073
Agarcov, Andrei 2985 Bordian, Elena 2683
Agrigoroaiei, Ion 3106 Botnari, Elena 2794, 2809-10
Albul, Elena 2791, 2880 Bozianu, Irina 2758
Alecu, Gheorghe 2846 Braşoveanu, Angela 2990, 2994, 3000
Andrieş, Tatiana 2718 Brînzan, Maria 2684
Anghel, Dimitrie 3068 Brînză, Sergiu 2849
Antoci, Nicolae 2943 Buceaţchi, Pavel 2677
Anton, Vasile 2770, 2983 Bucur (Andrusca), Maria Carmen 2905
Armaşu, Liliana 2718 Buga, Ion 3107
Armeanic, Alexandru 2734-35б 2903 Bujac-Leisz, Mariana 2933
Artaza, Ignasio 2758 Bujor, Valeriu 2850
Auden, Wystan Hugh 3039 Bulat, Vladimir 2989
Avornic, Gheorghe 2793 Buruian, Alexandru 2714
Busuioc, Aureliu 3074
B Butuc,Petru 3001
Bacalu, Natalia 2759 C
Badîr, Iurie 2673
Bahcivanji, M. 2964 Caldaruş, V. 2954
Bahnaru, Vasile 3027-28 Calenic, Natalia 2771-72
Balaban, Sergiu 2736 Calotescu, Marinela 2773
Balmuş, Victor 2828-29 Candu, Teodor 2700
Bantuş, Natalia 2808 Carcea, Sergiu 2786
Băbaş, Ramona 3034 Casiadi, Oleg 2811
Bălan, Ana 2710 Cataranciuc, Sergiu 2933
Bălănici, Lucia 3029 Călcâi, Gheorghe 2704
Bejan, Andrei Iu. 2926 Cereteu, Igor 2979
Bejan, Octavian 2847 Cheradi, Natalia 2685
Belecciu, Liliana 2834 Chetruş, Ulian 2819
Belei, Olga 2881 Chifa, Felicia 2882
Below, Saul 3040 Chiriac, Liubomir 2929
Benderschi, Olga 2926 Chiriac, Teo 3075
Berryman, John 3041 Cimpoi, Mihai 3092-93, 3097-98
Berzan, V. 2947-48 Cincilei, Cornelia 3030
Berzedean, Victor 2737-38 Cincilei, Grigore 2719
Beşleagă, Vladimir 3072 Ciobanu, Anatol 3031
Blaga, Lucian 3069 Ciobanu, Ion 2812, 3032
Blandiana, Ana 3070 Ciobanu, Mircea V 3076, 3088
Bly, Robert 3042 Ciobu, Stela 2787
Boca, Sergiu 2848, 2875-76 Ciocanu, Ion 39

119
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

Ciubotaru, Adrian 2986, 3077 Dănoi, Ion 2831


Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 2813-14 Diaconu, Mădălina 2987
Ciumanenco, Natalia 2760 Diacov, Dumitru 2726
Cîrnaţ, Teodor 2815, 2895 Dobre, Elena 2980
Cobăneanu, Sergiu 2816 Dosca, Aliona 3005
Cogîlniceanu, Natalia 2925 Dospinescu, Vasile 3006
Cojocaru, Gheorghe 2716 Dragan, Elena 3007
Colesnic, Iurie 2988, 3099, 3102-03, Druţă, Inga 3008
3119 Duca, Gheorghe 2937
Colîbneac, Alexei 2703 Duca, Valeria 3022
Colodrovschi, Vitalie 2851 Dumbrăveanu, Ion 3009
Constantinescu, Mihaela 3092, 3094, Dumbrăveanu, Nicolae 2673
3100 Duncan, Robert 3045
Corj, Mihai 2874 Durand, Guillaume 3120
Cornea, Eugen 2817 Durleşteanu, Mariana 2740
Cornea, Ion 2676
Corso, Gregory 3040 E
Cosmescu, Alex 3108 Ekholm, Kai 2687
Costachi, Gheorghe 2818-2820 Eliot, Thomas Stearns 3046
Costandachi, Gheorghe 2709 Enciu, Nicolae 2715
Coşciug, Angela 3002 Enicov, Cristina 2711
Coşeriu, Eugeniu 3003 Enukidze, Andro 2991
Cotlău, Maria 3023 Erizanu, Maria-Paula 2996
Cozari, Tudor 2939 Ermurachi, Iu. 2948
Craevscaia, Cristina 2797 Eşanu, Andrei 3109-10
Cravcenco, Raisa 2883 Eşanu, Valentina 3109-10
Cravcenco, Victoria 3004 Eţco, Diana 2913
Creeley, Robert 3044
Creţu, Igor 3063-64 F
Crijanovschi, Andrei 3033 Felea, Alina 2922
Crîşmaru, Valentin 2761 Felecan, Nicolae 3034
Crugliţchi, Tatiana 2821, 2894 Ferlinghetti, Lawrence 3047
Cucoş, Diana 2798 Foca, Marian 2732
Curoş, B. 2955 Fotenco, Vladimir 2678
Curtescu, Margareta 3078 Frost, Robert 3048
Cuşmir, Marcel 2822 Furdui, Maria 2688
Cuza, Petru 2956 Furdui, Sergiu 2824-25
D Fuştei, Nicolae 2701

Dandara, Viorel 2739 G


Danilov, Maria 2682 Gabinschi, M.A. 3010
Darie, G. 2968 Galaicu-Păun, Emilian 3079-80
Darie, I. 2968 Ganciucov, Valentina 2727
Dascaliuc, Alexandru 2956 Georgescu, Adelina 2829
Dastic, Angela 2823 Gheorghiţă, Liliana 3011
Davîdic, Galina 2686 Gherman, Marian 2852

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Gherstega, N. 2927 K
Ghilaş, Ana 3104
Ghimza, Alexandru 2884 Karosas, Justinas 2722
Ginsberg, Allen 3049 Kolesnik, Alexander D. 2931-32
Giordano, Silvia 2926 Komar, Wioleta 2993
Gladchi, Viorica 2937 Krugliţki, Mihaela 2827
Golea, Anatol 2725 Kulikovski, Lidia 2689-90
Golubenco, Gheorghe 2851 Kun, N. A. 2703
Goreaceva, Nelli 2937 L
Gorobievschi, Svetlana 2730
Grama, Mariana 2853 Labiş, Nicolae 3071
Graur, Ioan 2854 Lai, Olesea 3016
Grădinaru, Angela 3012 Lazu, Ştefan 2957
Greceanîi, Zinaida 2762 Leahu, Nicolae 2720, 3067, 3081
Grecu, Raisa 2795 Leahu, Raisa 2915
Greu, Constantin 2855 Lenţa, Anatol 2719
Griciuc, Petru 2739 Levertov, Denise 3052
Grigoraş, Ruslan 2856 Leviţchi, Simion 2887
Guşan, Ala 2885 Lipcanu, Ludmila 2691
Gutium, Victoria 3013 Liviţchi, Oxana 2705
Guţu, Alexandru 2741 Locoman, Andrei 2994
Guţu, Ana 3014 Lowell, Robert 3053
Guţu, Ion 2719, 3024 Lozovanu, Dmitrii 2934
Guţuleac, Victor 2906 Luchian, Ivan 2787
Guzun, Veronica 2896 Lungeanu, Neculai 2828-29
Guzun, Zinaida 2886 Lungu, Eugen 3089
Lungu, Marina 2788
H
M
Hlipca, Adriana 2820
Hlipca, Petru 2818, 2826 Magu, Ion 2774, 2970
Hughes, Langston 3050 Magola, Vladimir 2858
Manole, Tatiana 2742
I Manoli, Ion 3015
Ilie,Ioana 2857 Manoli, Mariana 2775
Ionel, Violeta 2695 Manoliu, Mihai 2907
Ioviţa, Alexandrina 2717 Marandici, Elena 2968
Ioviţă, Alexandru 2799 Mardare, Galina 2908
Matei, Muşata 2698, 3039, 3041-48,
J 3050-53, 3055-62, 3064-66
Matei, Valeriu 3095
Jarrell, Randall 3051 Melinte, Dumitru-Leonardo 2859, 2861
Johar, Navtej 2992 Mencken, Henry Louis 2698
Josu, V. 2954 Mihail, Zamfira 2692
Juncu, Claudia Lorentina 2730 Mija, Viorica 2995
Milea, Ada 2996
Mironova, Tatiana 2936

121
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

Mishkoy, Gheorghe 2926, 2935 Piesarkas, Edmundas 2753


Mîţu, Gheorghe 2776, 2878 Pînzari, Veaceslav 2879
Mocanu, Ghenadie 2702 Pînzaru, Rodica 3018
Moisei, Andrei 2888 Platon, Mihail 2909
Moldovanu, Gheorghe 2830 Poclitaru, Radu 2997
Moraru, Alexandra 2741 Popa, Constanţa 2993
Moraru, Lidia 3016 Pop, Octavian 2803, 2835
Moraru, Victor 2860-61 Popa, Dinel 22928
Munteanu, Alexandru 2777, 2940 Popa, Gheorghe 2836
Munteanu, Cristinel 2916, 3017 Popa, Valentina 2778
Mustaţa, S. 2962 Popescu, Gheorghe 2723
Popescu, Marin-Nicolae 2928
N Popescu, Nicolae 2864
Nash, Ogden 3054 Popovici, Aurelia 2886
Neagu, Ana 2800 Popovici, Elena 2742
Neagu, Gheorghe 2831-32 Popuşoi, Liliana 2997
Necitailo, Daria 2919 Porumb, Tatiana 3035
Nechit, Irina 2992 Postoronca, S. 2947-48
Necula, Gina 3101 Potînga, Alexei 2743
Nederiţa, Alexandru 2981 Pound, Ezra 3055
Negru, Boris 2796 Preaşca, Ion 2766
Negru, Gheorghe 3112 Prisacari, Vlada 2712
Negru, Nina 2697 R
Nestor-Şoimu, Maria 3113
Niculai, Nadejda 2679 Ralian, Antoaneta 3040
Nistor, Gheorghe 2928 Rău, Alexe 2675, 2687
Novac, Valentina 2889 Reşetnicov, Artur 2877
Robinson, Edwin Arlington 3056
O Roethke, Theodore 3057
Odinokaia, Ina 2801, 2833 Roman, Alexandru 3114
Onofrei, Flavius-Vasile 2860, 2862 Romanciuc, Gabriela 2961
Orlov, Maria 2834 Romanciuc, Vasile 3082
Orlov, V. 2927 Roşa, Andrian 2792
Osoianu, Vera 2693, 2706 Roşca, Alfreda 2761
Rotaru, Sergiu 2890
P Rurac, Anatol 2989
Parosanu, Niculina 2802, 2863 Rusnac, George 3036
Pasat, Anatol 2769 Rusnac, Ludmila 2713
Paşcaneanu, Tudor 2811 Russu, Alla 34, 2984
Patraşcu, Dumitru 2920 Rusu, Lucia 2893
Păcuraru, Veronica 3025, 3027 Rusu, Vitalie 2865
Păduraru, Pavel 2998 Rutberg, Iulia 2998
Pădure, Nadejda 2694 S
Pădureac, Lidia 3105
Percinschi, Natalia 2672 Sandburg, Carl 3058
Petraşcu, Miliţa 2988 Sandu, Andrei-Victor 2891

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sandu, Gabriel 2891 U


Sandu, Ion 2891
Scherlet, Ecaterina 2695 Ungureanu, Victoria 36
Scorpan Vasile 2957 Untilă, Victor 3020
Scutelniciuc, Valentina 3026 Ursu, A. 2958
Sexton, Anne 3059 Ursu, Victor 2904
Sitaru, Lidia 2696 V
Sîrbu, Eduard 2779
Smântână, Diana 3037 Vâlcu, Dina 3021
Smeşnaia, Tatiana 2782 Vascauţan, Alexandru 2728
Snyder, Gary 3060 Vasilache, Cezaria 3022
Soltan, Petru 2933 Vasilaşcu, N. 2940
Stasiuk, Andrzej 3087 Vicol, Cristina 2774, 2970
Stati, Vitalie 2849 Vieriu, Eufemia 2897
Stern, Bert 3061 Volniţchi, Igor 2722, 2753, 2767
Stevens, Wallace 3062 Voronin, Vladimir 2721
Stratulat, Diana 2837 Vrabie, Corneliu 2805
Suzanskaia, Tatiana 3093 Vrabie, Diana 3091
Şchiopu, Constantin 2918 Vrabie-Cobzaru, Mariana 3038
Şleahtiţchi, Maria 3083 Vutcărău, Petru 3000

T W

Tabuncic, Mariana 2866 Wasserman, Dale 3064


Tacu, Valentina 2699 Williams, William Carlos 3065
Tanas Alexandru 2744, 2749 Wright, James 3066
Taşcă, Mihai 3111, 3115 X
Tăbîrţă, Adrian 2867
Tăbîrţă, Florin 2991-3000 Xenofontov, Ion 2972
Tărîţă, Zinaida 3019
Z
Teleuţă, Alexandru 2957
Thurber, James 3063 Zabolotnaia, Lilia 2923
Timuş, Andrei 2707 Zaharia, Marian 2780
Tîrşu, M. 2947 Zaharia, Ştefan , 2841
Toacă, Zinovia 2727 Zamorzaeva, Elizaveta 2930
Tofan, Tatiana 2789
Tomuleţ, Valentin 3116-17 А
Topală, Ştefan 2966 Анисимов, В. К. 2953
Trifan, Maria 2740
Tulnic, Vitalie 3084 Б
Turea, Larisa 2991, 2999 Бежан, Геннадий 2898
Ţâra, George Bogdan 3003 Бейкманис, Ю. 2680
Ţarălungă, Victoria 2804, 2838-40 Берзан, В. П. 2951
Ţurcan, Nelly 2921 Бодюл, Татьяна 2892
Ţurcanu, Lucia 3087 Боинчан, Б. 2960
Боршевский, А. 2806

123
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

Буюкли, П. 2963 Кукленко, И. 2900


В М
Вакуленко, А. 2941, 2973 Майка, Лилия 2967
Мельник, Виорел 2784
Г Меренюк, Г. 2960
Гарага, О. 2899 Михайлова, Татьяна 2731
Гендов, В.С. 2938 Москалик, Роман 2945
Гербановская, Людмила 2781 Мушет, Георгий 2942
Горе, А. 2963 Мыца, С. 2924
Горшунов, В. 2976 Н
Гричук, Петру 2752
Гроссу, Сильвия 2782 Новрузов, Вугар Шахмар Оглы 2834,
Гуманюк, А. 2967 2912
Гуцуляк, В. 2842
П
Д
Пацюк, В. И. 2949-51
Дима, Марчела 2982 Перчинская, Наталья 2729
Димитренко, Ем. 2971 Петрова, Татьяна 2790
Димитров, Юрий 2868 Петрович И. П. 2965
Посошина, Валентина 2790
Е Протасова, Людмила 2729
Ермуратский, В. В. 2946 Р
Жакотэ, А. 2963
Журавлев, А. А. 2952 Римский, В. К. 2951
Роман, Александр Т. 3118
З Ротару, И. 2871
Заросило, В. 2807 С
Зосим, А. 2911
Смешная, Taтьяна 2784
И Смирнов, Э. Д. 2969
Изверская, Т.Д. 2938 Сокирка, Алексей 2748
Истрати, А. 2869 Сосна, А. 2872
Сосна, Б. 2902
К Стратулат, Д. 2724
Кабанков Ю.С. 2944 Суетнов, Владимир 2749
Каленик, Наталья 2783 Т
Капралов, А. И. 2946
Касым, С. 2869, 2872 Тимуш, Андрей 2708
Касым, Я. 2871 Толин, Ф. 2975
Кауш-Цапу, Лилия 2745 Тостоган, Павел 2750-51
Коларь, Ольга 2681, 2768 Ф
Колодровски, В. 2870
Корчмару, С. 2960 Файгер, А.А. 2873
Крупеников, Игорь 2959 Федоров, Г. 2844

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Х
Хлипка, А. 2845
Цирюльникова, Наталья 2982
Ч
Чалбаш, Олег 2729
Чернышев, В. 3085
Ш
Шабанова, Г. А. 2938
Шит, Б. М. 2952
Шит, М. Л. 2952
Шитов, А. 3086
Шпак, Галина 2752

125
Cronică articolelor de revistă Nr 7-2008 ≡ Magazine article annals Nr 7-2008

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt


fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2008

Actele colocviului şt. intern. "Probleme Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3.


de lingvistică generală şi romani- Noi. – 2008. – Nr 7.
că", Ch., 1 dec. 2007. – Ch., 2008. Semn. – 2008. – Nr 2.
Administrarea Publică. – 2008. – Nr 3/4. Probleme actuale în domeniul protecţiei
Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 5/6. drepturilor omului : Conf. şt. intern.,
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republi- 10 dec. 2007. – Ch., 2008.
cii Moldova. Matematica. – 2008. – Problemele energeticii regionale. – 2008.
Nr 2. – Nr 2.
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Pro- Profit. – 2008. – Nr 6.
cesul de codificare în ţările Europei Punkt. – 2008. – Nr 20.
se sud-est", 21 oct. 2006. – Ch., Revista Naţională de Drept. – 2008. – Nr
2006. 7.
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 7. Tradiţii şi valori culturale la Est de Car-
Destin românesc. – 2008. – Nr 1. paţi (XVI-XX) : Materialele conf. şt.,
Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. mai, 2007. – Ch. 2007.
Energia. – 2008. – Nr 3. Vama. – 2008. – Nr 3.
Intellectus. – 2008. – Nr 2. Viaţa Basarabiei. – 2007/2008. – Nr 1/4.
Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 8. Охотник и Рыбалов Молдовы. – 2008.
Limba rămână. – 2008. – Nr 5/6. – Nr 7.
Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. Закон и жизни. – 2008. – Nr 7.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
IULIE NR 7 JULY
(3250-3788)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3250. Duca, Gheorghe. Explorarea şanselor oferite depinde de noi : [pe margi-
nea conf. intern. "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei", 18-21 sept. 2008 : interviu cu Gh.
Duca, preş. al Acad. de Şt. a Moldovei] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2008.
– 25 iul. – P. 13.
(Vezi de asemenea Nr 3251, 3523)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3251. Ciobanu, Mitrofan. Calcule cu ajutorul celulelor vii ne propun informatici-
enii : [ciclul de lucr. "Tehnologii şi sisteme avansate pentru dezvoltarea Societăţii Informaţi-
onale", înaintat pentru Premiul de Stat, Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM] / Mitrofan
Ciobanu // Moldova suverană. – 2008. – 8 iul.

3252. Кудрявцев, Павел. Павел Кудрявцев : "По сути, развитие интернета


напрямую зависит от развития страны" : [интервью с дир. интернет-портала "All Mol-
dova"] / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 26 июля. – Р. 8, 17.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3253. Cozma, Artur. Este nevoie de o mentalitate care ar limita efectele retoricii
fataliste ce mai domină în tranziţia culturii : [interviu cu A. Cozma, ministrul Culturii şi Turis-
mului] / interviu realizat de Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2008. – 9 iul.

3254. Filip, Iulian. Omul de creaţie şi timpul politic / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2008. – 17 iul. – P. 8.

127
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
3255. Marulea, Alexei. Pentru o calitate bună a vieţii : [interviu cu A. Marulea,
fondator al clubului "Tata"] / consemnare : Traian Beschieru // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. –
P. 7.

3256. Neicovcen, Sergiu. ONG-urile sunt în căutarea transparenţei ! : ["masă


rotundă" cu participarea : S. Neicovcen, dir. al Centrului "Contact", Ruslan Margina, preş. al
Asoc. pentru Transparenţă şi Dezvoltare Civică şi Vladimir Popescu, preş. al Asoc. "Media-
Acces"] / pentru conformitate : Natalia Mihalache // Capitala. – 2008. – 18 iul. – P. 4;
Столица = Capitala. – 2008. – 18 июля. – P. 4.

3257. Tarlev, Vasile. ANRM lucrează pentru consolidarea economiei naţionale a


Moldovei : [interviu cu V. Tarlev, preş. Asoc. Naţ. a Producătorilor din Moldova] / consemna-
re : Alex Luca // Flux continuu. Economic. – 2008. – 7 iul. – P. 3.

070 Ziaristică. Presă


3258. Hadârcă, Petru. La despărţirea de Din Quijote, un cavaler al presei libere :
[in memoriam jurnalistului Constantin Pârţac] / Petru Hadârcă // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 15 iul. – P. 4.

3259. Josanu, Efim. Iartă-ne, Constantin! : [in memoriam jurnalistului Constantin


Pârţac] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 8.

3260. Popovschi, Valeriu. Basarabeni şi ziare despre Basarabia la Paris (1919-


1920) / Valeriu Popovschi // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 iul. – P. 18.

3261. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Честность и компетент-


ность помогут преодолеть информационную ксенофобию : [выступление президента
Респ. Молдова на междунар. Лет. шк. "Информационная интеграция против информа-
ционной ксенофобии"] // Независимая Молдова. – 2008. – 2 июля.
(Vezi de asemenea Nr 3501)

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
3262. Forster, Fr. W. Stăpânirea de sine : [fragm. din "Cartea vieţii"] / Fr. W.
Forster // Făclia. – 2008. – 5 iul. – P. 15. – Contin. Începutul : 19 apr.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3263. Amititeloaie, Alexandru. Lansarea cărţilor despre corespondenţa acad.
Constantin Ch. Marinescu cu Înalt Prea Sfinţitul dr. Antonie Plămădeală : (discurs la şedinţa
Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova din 8 iul. 2008) / Alexandru Amititeloaie // Lit. şi arta. –
2008. – 24 iul. – P. 6.

3264. Boaghiu, Sofian. Taina sfintei spovedanii (5) / părintele Sofian // Natura. –
2008. – Iul. (Nr 7). – P. 11. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

3265. Buburuz, Petru. "Mitropolia Basarabiei a devenit filiala PPCD" : [interviu


cu P. Buburuz, protoiereu] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
7 iul. – P. 4-5.

3266. Buburuz, Petru. Protoiereul Petru Buburuz : "Nu dorim ca Mitropolia Ba-
sarabiei să fie subordonată unui partid politic afiliat comuniştilor" : [interviu cu protoiereul] /
consemnare : Nina Josu // Lit. şi arta. – 2008. – 31 iul. – P. 5.

3267. Cubreacov, Vlad. Patriarhia Moscovei între ignoranţă şi ipocrizie imperială


(1-2) : interviu cu deputatul V. Cubreacov / a consemnat Sergiu Praporşcic // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 18 iul. – P. 6-7; 25 iul. – P. 4-5.

3268. Fuştei, Nicolae. Rânduiala liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Vasile cel
Mare / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2008. – 17 iul. – P. 7. – (Lecţii de catehizare;
Lecţia 36).

3269. Goreanu, Veniamin. Vieţuitori din Chinovia Neamţului în veacul al 20-lea :


biogr. : [pe marginea cărţii cu acelaşi tit. de Arhimandritul Timotei Aioanei, Iaşi, 2008, 420
p.] / ieromonah Veniamin Goreanu // Curierul ortodox. – 2008. – 17 iul. – P. 6.

3270. Melinti, Maxim. Arhimandritul Andronic Popovici : 115 ani de la trecerea în


veşnicie / Maxim Melinti // Curierul ortodox. – 2008. – 17 iul. – P. 6.

129
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3271. Mihăilă, Vlad. "Postul ne face gândirea mai limpede !" : [interviu cu părin-
tele de la Biserica "Sf. Teodora de la Sihla" V. Mihăilă] / consemnare : Corina Rezneac //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 iul. – P. 4.

3272. Pomenirea suirii la cer cea de foc purtătoare a sfântului, măritului prooroc
Ilie Tesviteanul // Curierul ortodox. – 2008. – 17 iul. – P. 1, 4.

3273. Reabîh, Gheorghe. "Comuniştii nu pot să creadă în Dumnezeu" : [interviu


cu preotul Gh. Reabîh, reprezentant al Patriarhiei Ruse] / consemnare : Pavel Păduraru //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 iul. – P. 5.

3274. Tănase, Constantin. A cui este Mitropolia Basarabiei ? : [pe marginea


memoriului privind scoaterea Mitropoliei Basarabiei de sub dictatul PPCD] / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 iul. – P. 6.

3275. Vieru, Boris. Sfinţii noştri din Munţii Neamţului : [pe marginea cărţii "Pate-
ricul mănăstirilor nemţene" de părintele Ioanichie Bălan, Iaşi, 2001] / Boris Vieru // Natura. –
2008. – Iul. (Nr 7). – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 3634)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
3276. Головатюк, Владимир. "Восприятие человека субъективно, стати-
стика – беспристрастна" : интервью генер. дир. Нац. бюро статистики В. Головатюка /
записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 июля. – Р. 5.

314 Demografie. Studiul populaţiei


3277. Babin, Victoria. Republica Moldova în perioada impasului demografic /
Victoria Babin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 2 iul. – P. 5.

3278. Oleinic, Nicolae. "Această lege era necesară de mare urgenţă" : [regle-
mentarea proceselor de migraţie : interviu cu N. Oleinic, vicepreş. al Comisiei parlamentare
pentru drepturile omului] / consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2008. – 4 iul. –
P. 2; Коммунист. – 2008. – 4 июля. – Р. 4.

3279. Pittau, Franco. Comunitatea cetăţenilor moldoveni rămâne oarecum în


umbră : interviu cu F. Pittau, coord. "Dossier Statistico Immigrazione" Caritas/Migrantes

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

("Dosar Statistic Imigraţiune" Caritas/Migrantes) / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux


continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 iul. – P. 2.

3280. Синн, Ханс-Вернер. Варвары или гении у ворот? : [пробл. миграции в


Европе : ст. проф. экономики и финансов в Ун-те Мюнхена] / Ханс-Вернер Синн //
Экон. обозрение. – 2008. – 18 июля. – Р. 40.
(Vezi de asemenea Nr 3451)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura sociala. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi de asemenea Nr 3435)

32 POLITICĂ
3281. Boianjiu, Magdalena. Extremismul global / Magdalena Boianjiu //
Săptămîna. – 2008. – 11 iul. – P. 3.

3282. Colesnic, Iurie. Povara compromisului : conspect politic / Iurie Colesnic //


Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 18 iul. – P. 5.

3283. Colesnic, Iurie. Reforma : conspect politic / Iurie Colesnic // Alianţa Mol-
dova Noastră. – 2008. – 11 iul. – P. 7.

3284. Havel, Vaslav. 1-2. Adio politicii : [discurs pronunţat de preş. V. Havel la
New York la 19 sept., 2002, la City University] / Vaslav Havel // Săptămîna. – 2008. – 18, 25
iul. – P. 3.

3285. Данилов, Дмитрий. Потоп Еврабии : [аспекты полит. экспансии] /


Дмитрий Данилов // Коммерсант plus. – 2008. – 18 июля. – Р. 17.

3286. Жосу, Виктор. Объединение оппозиции: испорченная пластинка, ко-


торую невозможно выбросить / Виктор Жосу // Молд. ведомости. – 2008. – 4 июля. – Р.
2.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


3287. Codiţă, Cornel. România : Scurtă istorie a unui viitor stat eşuat : [reluat
din "Cronica română"] / Cornel Codiţă // Săptămîna. – 2008. – 18 iul. – P. 9, 13.

131
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
323/324 Politică internă
3288. Simion, Eugen. Nimic despre politică : [reluat din "Ziua"] / Eugen Simion //
Săptămîna. – 2008. – 18 iul. – P. 14.

3289. Vieru, Maria. Cine-i Vlad Dumbravă ? ... : [contribuţii la dezvoltarea identi-
tăţii naţ.] / Maria Vieru // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 3.

3290. Абдуллаев, Чингиз. Чингиз Абдуллаев : "Вместо того, чтобы оттал-


кивать нас, россиянам надо менять свои взгляды и отношение к народам бывших
союзных республик" : [обществ.-полит. аспекты : интервью с писателем, секретарем
Союза писателей Азербайджана] / записала Кульпаш Конырова // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 19 июля. – Р. 8, 17.
(Vezi de asemenea Nr 3254, 3401)

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


3291. Bogatu, Petru. Elogiul nebuniei, sau Lauda prostiei : [aspecte soc.-
politice] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 iul. – P. 7.

3292. Bogatu, Petru. Lista comună a opoziţiei, un câmp minat : [aspecte pree-
lectorale] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 iul. – P. 7.

3293. Bogatu, Petru. Propuneri zadarnice : [pe marginea conflictului transnis-


trean] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 iul. – P. 6.

3294. Bogatu, Petru. Somaţia ambasadorilor (1-2) : [pe marginea Declaraţiei


Comisiei Europene în Rep. Moldova, Reprezentantului Special al Uniunii Europene la Chi-
şinău şi ambasadelor străine din Rep. Moldova privind situaţia democraţiei în Rep. Moldova]
/ Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22, 25 iul. – P. 7.

3295. Borşevici, Ion. Profesorul Ion Borşevici : "Aş vrea ca urmele lăsate de mi-
ne să nu se piardă ..." : [interviu cu fostul profesor şi om politic] / consemnare : Angelina
Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 iul. – P. 8.

3296. Bujor, Leonid. Leonid Bujor : "Susţinerea reală a tineretului rezidă în


crearea locurilor de muncă cu salarii decente" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu deputatul
parlamentar] / consemnare : Elena Zamura // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 25 iul. –
P. 3, 6; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 25 июля. – P. 3, 4.

3297. Ciornei, Vsevolod. Rafinamentul electoratului primitiv / Vsevolod Ciornei


// Săptămîna. – 2008. – 18 iul. – P. 2.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3298. Ciornei, Vsevolod. Realitatea dintre vorbe : [aspecte preelectorale] /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 25 iul. – P. 2.

3299. Dabija, Nicolae. Un război care nu se mai încheie ... : [pe marginea con-
flictului transnistrean] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. – P. 1.

3300. Democraţia şi libertatea de exprimare din R. Moldova sunt în primejdie ! :


[pe marginea Declaraţiei Comisiei Europene în Rep. Moldova, Reprezentantului Special al
Uniunii Europene la Chişinău şi ambasadelor străine din Rep. Moldova : sondaj de opinie cu
parlamentari şi oameni politici] / sondaj realizat de Mariana Suruceanu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2008. – 22 iul. – P. 6. – Cuprins : "UE nu va recunoaşte democratice alegerile parla-
mentare din 2009" / Vitalia Pavlicenco; "Poziţia ţărilor occidentale trebuie privită cu toată
seriozitatea" / Dumitru Diacov; "Altă formă de intervenţie nu există" / Vlad Filat; "Alegerile
sunt deja fraudate" / Mihai Ghimpu; "Trebuie să întreprindem toate acţiunile necesare" /
Dumitru Braghiş; "Este o avertizare făcută autorităţilor comuniste" / Anatol Petrenco; "Avem
doar democraţie procedurală" / Igor Munteanu.

3301. Filat, Vlad. Discursul deputatului Vlad Filat la încheierea sesiunii de pri-
măvară-vară a Parlamentului // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11 iul. – P. 10.

3302. Maleş, Doina. Durerea ce izvorăşte din dor de libertate : [pe marginea căr-
ţii "Dor de libertate" de Ala Mândâcanu, Ch., 2008] / Doina Maleş // Capitala. – 2008. – 2 iul.
– P. 8; Столица = Capitala. – 2008. – 2 июля. – P. 8.

3303. Marinciuc, Aurel. Polonezii din Soroca / Aurel Marinciuc // Făclia. – 2008.
– 5 iul. – P. 15.

3304. Matcovschi, Dumitru. Chifla : [aspecte soc.-pol.] / Dumitru Matcovschi //


Lit. şi arta. – 2008. – 31 iul. – P. 4.

3305. Matcovschi, Dumitru. Furcile caudine : [aspecte soc.-pol.] / Dumitru


Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 6.

3306. Matcovschi, Dumitru. Ne vindem sufletul : [aspecte soc.-pol.] / Dumitru


Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 7.

3307. Mihail, Viorel. În contra izolaţionismului lingvistic, sau De ce părintele


Alexei Mateevici a fost retrograd / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2008. – 4 iul. – P. 8-9.

133
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3308. Mişcarea Acţiunea Europeană. Congresul (2; 2008; Chişinău). Rezoluţia
Congresului al 2-lea al Mişcării Acţiunea Europeană : [privind situaţia politică din Rep. Mol-
dova, Chişinău, 29 iun. 2008] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 iul. – P. 9.

3309. Mişcoi, Simion. Curent agnostic, antinaţional şi antiştiinţific : [despre mol-


dovenism] / Simion Mişcoi // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 15.

3310. Moraru, Haralambie. Avem ochi – să vedem, şi urechi – să auzim : [pe


marginea Declaraţiei Comisiei Europene în Rep. Moldova, Reprezentantului Special al Uni-
unii Europene la Chişinău şi ambasadelor străine din Rep. Moldova privind situaţia demo-
craţiei în Rep. Moldova] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 iul. – P. 10.

3311. Partidul Naţional Liberal. Cu privire la perspectiva democratică din 2009 :


apel al Partidului Naţional Liberal // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 iul. – P. 6.

3312. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Fantoma unităţii sociale : [aspecte soc.-pol.]


/ Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 3.

3313. Raţă, Mariana. Vladimir Voronin : "Dacă faci o treabă, o faci cu Roşca" :
[pe marginea conf. de presă de bilanţ a preş. Rep. Moldova, 23 iul. 2008] / Mariana Raţă //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 iul. – P. 4.

3314. Rusu, Tudor. Victor Stepaniuc la 50 de ani : nici tânăr, nici bătrân ... nu-
mai bun pentru a-şi onora datoria / Tudor Rusu // Făclia. – 2008. – 12 iul. – P. 1-2.

3315. Tarlev, Vasile. "Sunt deja o persoană publică pe viaţă ..." : [interviu cu V.
Tarlev, ex-premier al Rep. Moldova] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă.
– 2008. – 28 iul. – P. 4-5.

3316. Tănase, Constantin. Singurătatea patriarhului : (gânduri despre războiul


purtat de V. Voronin împotriva R. Moldova) / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 4 iul. – P. 7.

3317. Tănase, Constantin. UE a pus punctul de "i" : [pe marginea Declaraţiei


comune despre starea democraţiei şi a libertăţii de exprimare în Rep. Moldova a ambasad o-
rilor statelor-membri ale UE şi ai inst. europene la Chişinău] / Constantin Tănase // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 21 iul. – P. 6.

3318. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) : [fragm. din vol. cu
acelaşi tit.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 4, 18 iul. – P. 5. –
Contin. Începutul: 2 mart. 2007.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3319. Vartic, Andrei. Bătălia pentru alt 28 iunie : [aspecte soc.-pol.] / Andrei
Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 iul. – P. 5.

3320. Боцан, Игорь. Игорь Боцан : "Дата выборов нуждается в коммента-


риях парламента" : интервью исполн. дир. ассоц. за демократию через участие агент-
ству ИНФОТАГ / записал Игорь Волницкий // Кишин. обозреватель. – 2008. – 31 июля.
– Р. 2.

3321. Гагауз, Федор. Федор Гагауз : "Не надо отказываться от своего про-
шлого и бояться своего будущего" : [интервью агентству "Ника-пресс" пред. обществ.
движения "Единая Гагаузия"] // Коммерсант plus. – 2008. – 4 июля. – Р. 6.

3322. Галинский, Илья. "Гагаузская резервация" как прогнозное будущее


Приднестровья / Илья Галинский // Коммерсант plus. – 2008. – 18 июля. – Р. 6.

3323. Грек, Иван. Выборы 2009 : позиция и оценки государственника / Иван


Грек // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 июля. – Р. 12-13.

3324. Дзюбинский, Аркадий. Патриотизм – естественное чувство человека


: интервью с участником Великой Отечеств. войны А. Дзюбинским / вели беседу: Ми-
хаил Гарбуз, Иван Климов // Moldova Mare. – 2008. – 1 iul.

3325. Дудогло, Николай. Н. Дудогло : "От единства зависит будущее Гагау-


зии" : [интервью с лидером гагауз. оппозиции] / записал Игнат Валиков // Молд. ведо-
мости. – 2008. – 4 июля. – Р. 3.

3326. Жосу, Виктор. И вечный покой. Бой нам только снится : [обществ.-
полит. обстановка] / Виктор Жосу // Молд. ведомости. – 2008. – 30 июля.

3327. Западинский, Роберт. "Кто не с нами, тот против нас" : обществ.-


полит. аспекты / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 11 июля. – Р. 3.

3328. Косарев, Валерий. Двоесамовластие при двоединомыслии и двое-


динодушии : [по поводу ситуации в Нар. собрании Гагауз Ери] / Валерий Косарев //
Коммерсант plus. – 2008. – 4 июля. – Р. 4.

3329. Косарев, Валерий. Планета МММ и пристроенная к ней саманная


пирамида ПКРМ : [обществ.-полит. аспекты] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. –
2008. – 18 июля. – Р. 4.

135
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3330. Кропанцева, Татьяна. Предвыборный гамбит. Кто согласится по-
жертвовать своей партией? / Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 26
июля. – Р. 1, 7.

3331. О выборах, Приднестровье и соседях : [по материалам пресс-конф.


по итогам полугодия президента Респ. Молдова Владимира Воронина, 23 июля 2 008]
// Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 июля. – Р. 1-2.

3332. Партия "Moldova Unită" (Единая Молдова). Заявление партии "Mol-


dova Unită" (Единая Молдова) относительно сложившейся ситуации в Гагаузии // Ком-
мерсант plus. – 2008. – 18 июля. – Р. 5.

3333. Приоритеты дня : [по материалам передачи из цикла "Беседы с пре-


зидентом" телеканала NIT с участием президента Респ. Молдова Владимира Ворони-
на] / кор. "НМ" // Независимая Молдова. – 2008. – 1 июля.

3334. Резолюция митинга протеста представителей общественности Гагау-


зии (Гагауз Ери) // Молд. ведомости. – 2008. – 23 июля.

3335. Рылеев, Денис. Конфронтация "в интересах народа" : [ситуация в Га-


гаузии] / Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 июля. – Р. 3.

3336. Соин, Дмитрий. Мы – это часть России ! : [интервью с дир. прид-


нестр. филиала Совета нац. стратегии России Д. Соиным] // Коммерсант plus. – 2008.
– 4 июля. – Р. 7.

3337. Сорокин, Владимир. У проблемы Приднестровья нет быстрого ре-


шения : [по поводу дебатов, организов. Ассоц. Внеш. Политики Молдовы] / Владимир
Сорокин // Молд. ведомости. – 2008. – 2 июля.

3338. Сорочану, Тудор. Ухабы молдавской демократии : [обществ.-полит.


аспекты] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 18 июля. – Р. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 3405, 3413-14)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3339. Andrieu, Pierre. Pierre Andrieu : "În domeniile dificile, efortul trebuie să fie
mai mare ..." : [interviu cu Ambasadorul Rep. Franceze la Chişinău] / consemnare : Sorina
Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 iul. – P. 3-4.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3340. Brok, Elmar. Elmar Brok : "Ţările din est sunt vecini europeni" : interviu
acordat coresp. postului de radio "Europa Liberă" Iolanda Bădiliţă, de către membrul Parla-
mentului European // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11 iul. – P. 7.

3341. Chirilă, Victor. Orice stat european care îşi doreşte să semneze un Acord
de Asociere cu UE trebuie să satisfacă Criteriul numărul unu de la Copenhaga : [coment.
politic al coord. de progr. la Asoc. pentru Politică Externă] / Victor Chirilă // Capitala. – 2008.
– 25 iul. – P. 2; Столица = Capitala. – 2008. – 25 июля. – P. 2.

3342. Ciornei, Vsevolod. Începe eliminarea paradoxurilor : [pe marginea vizitei


la Chişinău a ministrului de Externe din România, Lazăr Comănescu, 7 iul. 2008] / Vsevolod
Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 11 iul. – P. 2.

3343. Cristal, Oleg. Chişinăul şi Bucureştiul găsesc limbaj comun : [pe marginea
vizitei la Chişinău a ministrului român de Externe Lazăr Comănescu, 7 iul. 2008] / Oleg
Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 9 iul.

3344. Cristal, Oleg. Corupţia pune la zid România şi lasă Bulgaria fără de cîteva
sute de milioane de euro : [pe marginea rap. de monitorizare a Comisiei Europene] / Oleg
Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 25 iul.

3345. Cristal, Oleg. De la summet-ul Uniunii Mediteranene la summit-ul Parte-


neriatului Estic : [pe marginea constituirii Uniunii Mediteranene] / Oleg Cristal // Moldova
suverană. – 2008. – 16 iul.

3346. Cristal, Oleg. Franţa a preluat preşedinţia UE / Oleg Cristal // Moldova su-
verană. – 2008. – 2 iul.

3347. Cristal, Oleg. Reformele în România bat pasul pe loc : [pe marginea Rap.
de monitorizare a României, lansat de Comisia Europeană] / Oleg Cristal // Moldova suve-
rană. – 2008. – 23 iul.

3348. Ketchum, Sharon. Progresele în combaterea traficului trebuie arătate ra-


pid : interviu cu S. Ketchum, ataşată pentru probl. de cultură şi presă la Ambasada SUA de
la Chişinău / interviu de Ruth Waung // Ziarul de gardă. – 2008. – 31 iul. – P. 4.

3349. Marandici, Ion. Rusia – o nouă politică externă ? / Ion Marandici // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 29 iul. – P. 6.

137
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3350. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Apelul Partidului Liberal Demo-
crat din Moldova către statele-membre şi instituţiile UE vizavi de implicarea lor în procesul
de democratizare a ţării : 22 iul. 2008 // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 iul. – P. 9.

3351. Puig, Lluis Maria de. Lluis Maria de Puig: "Nu putem vorbi despre adera-
rea RM la Uniunea Europeană în termen de trei sau cinci ani" : [interviu cu preş. Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei] / consemnare : Irina Codrean // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 11 iul. – P. 5.

3352. Puig, Lluis Maria de. Preşedintele APCE crede în viitorul european al R.
Moldova : interviu cu L. M. de Puig, preş. al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei /
interviu realizat de Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 10 iul.

3353. Tănase, Constantin. "Dezgheţ" pe ... întuneric : [pe marginea vizitei la


Chişinău a ministrului de Externe al României, Lazăr Comănescu, 7 iul. 2008] / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 8 iul. – P. 6.

3354. Tănase, Constantin. România – R. Moldova : realităţi şi aşteptări : (note


privind vizita la Chişinău a ministrului de Externe al României, Lazăr Comănescu) / Con-
stantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 iul. – P. 6.

3355. Tirari, Colomba. "Ajutaţi-ne să-i ajutăm pe concetăţenii voştri" : interviu cu


preş. UNICEF-Imperia (Italia), C. Tirari / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux continuu : ed.
de vineri. – 2008. – 18 iul. – P. 9.

3356. Зайцев, Игорь. Из Приднестровья хотят сделать антиКосово : [прид-


нестр. конфликт в междунар. контексте] / Игорь Зайцев // Коммерсант plus. – 2008. – 4
июля. – Р. 13.

3357. Мерит, Джайлс. Исчезновение Европы : [ст. генер. секретаря исслед.


центра "Друзья Европы", Брюссель] / Джайлс Мерит // Экон. обозрение. – 2008. – 18
июля. – Р. 40.

3358. Федяшин, Андрей. Средиземное море Николя Саркози : [по поводу


создания "Союза для Средиземноморья"] / Андрей Федяшин // Экон. обозрение. –
2008. – 18 июля. – Р. 42.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3359. Conţiu, Mihai. Hăţişurile diplomaţiei moldo-române / Mihai Conţiu // Mol-
dova suverană. – 2008. – 3 iul.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3360. Filat, Vlad. Declaraţia în Parlament a deputatului Vlad Filat, în legătură cu


refuzul preşedintelui Voronin de a participa la Summitul GUAM // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 8 iul. – P. 8.

3361. Gorincioi, Radu. Absenţa Moldovei din GUAM desăvârşeşte izolarea di-
plomatică a ţării / Radu Gorincioi // Capitala. – 2008. – 4 iul. – P. 2; Столица = Capitala. –
2008. – 4 июля. – P. 2.

3362. Mihail, Dinu. Cum pot fi îmbunătăţite relaţiile moldo-române / Dinu Mihail
// Moldova Mare. – 2008. – 15 iul.

3363. Negru, Nicolae. Geopolitica pe înţelesul copiilor : [cu privire la refuzul


preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin de a participa la summitul GUAM, Batumi, 2008] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 iul. – P. 6.

3364. Strelciuc, Ioan. Relaţiile dintre Moldova şi România se vor dezvolta şi mai
puternic : [pe marginea vizitei în Rep. Moldova a Ministrului de Externe al României Lazăr
Comănescu] / Ioan Strelciuc // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 8 iul. – P. 1, 3.

3365. Западинский, Роберт. Галопом, да по Европе : [аспекты европ. инте-


грации Респ. Молдова] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 4 июля. – Р.
3.

3366. Негуца, Андрей. 13 лет сотрудничества : [13 лет со дня вступления


Респ. Молдова в Совет Европы] / Андрей Негуца // Независимая Молдова. – 2008. –
11 июля. – Р. 8.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


3367. Cubreacov, Vlad. Vlad Cubreacov : Meritul actualului Parlament este
menţinerea stabilităţii politice care a permis funcţionarea normală a instituţiilor statului :
[declaraţie cu privire la funcţionarea Legislativului în perioada ses. de primăvară-vară, 11
iul. 2008] // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 18 iul. – P. 9.

3368. Filat, Vlad. Parlamentul – maşina de vot a Puterii : din discursul rostit la
încheierea ses. de primăvară-vară a Parlamentului / Vlad Filat // Ziarul de gardă. – 2008. –
17 iul. – P. 4.

3369. Ostapciuc, Eugenia. Să continuăm faptele bune, să realizăm promisiunile


electorale : cuv. E. Ostapciuc, preş. al fracţiunii parlamentare a PCRM, la închiderea ses.

139
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
de primăvară-vară a Parlamentului Rep. Moldova (11 iul. 2008) // Comunistul. – 2008. – 18
iul. – P. 4.

3370. Partidul Liberal din Moldova. Declaraţie privind activitatea Parlamentului


RM : [14 iul. 2008] / Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 iul. – P. 9; Jurnal de Chişinău. –
2008. – 18 iul. – P. 9.

3371. Urechean, Serafim. Serafim Urechean: "Fracţiunea AMN a fost cea mai
activă din parlament" : [discursul liderului Alianţei "Moldova Noastră" la încheierea ses. de
primăvară-vară a Parlamentului, 11 iul.] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 18 iul. – P. 2,
4; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 18 июля. – P. 2, 4.

3372. Лупу, Мариан. Парламентская дипломатия : из выступления спикера


Парламента М. Лупу в связи с закрытием весенне-летн. сес. 11 июля 2008 г. // Экон.
обозрение. – 2008. – 18 июля. – Р. 17.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3373. Dumbrăveanu, Andrei. Ce vor "verzii" ? : [activităţi şi strategii ale Partidu-
lui Ecologist "Alianţa verde"] / Andrei Dumbrăveanu // Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. – P. 6.

3374. Şalaru, Anatol. Anatol Şalaru : "Fenomenul Chirtoacă capătă amploare,


iar partidul nostru a crescut în sondaje cu 300 de procente" : [interviu cu vicepreş. Partidului
Liberal] / interviu realizat de Boris Vieru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 iul. – P. 10-11.

3375. Стратила, Мефодий. Третьего не дано : [по материалам предвыбор.


стратегии Партии коммунистов Молдовы] / Мефодий Стратила // Коммерсант plus. –
2008. – 4 июля. – Р. 14.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3376. Şupac, Ala. Piaţa internă a muncii : în căutarea echilibrului pierdut : [inter-
viu cu A. Şupac, dir. al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău] / con-
semnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 4 iul. – P. 4; Столица = Capitala. –
2008. – 4 июля. – P. 4.

3377. Догару, Раиса. Раиса Догару : "Рынок труда в Молдове характеризу-


ется дефицитом кадров в некоторых отраслях, нехваткой рабочих мест в сельской
местности, высоким уровнем безработицы среди молодежи и высокой трудовой ми-
грацией" : интервью с нач. отд. занятости труд. ресурсов Агентства занятости населе-

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ния при М-ве экономики и торговли Респ. Молдова / записала Татьяна Шикирлийская
// Analytique Moldpresa. – 2008. – 5 июля. – Р. 8, 17.

3378. Коваленко, Ирина. Евростандарты занятости : [пробл. рынка труда] /


Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 25 июля. – Р. 17.

331.105.44 Sindicate
3379. Eni, Dumitru. Împreună, facem o echipă bună : interviu cu D. Eni, preş.
Comitetului raional Drochia al Sindicatului Educaţiei şi Şt. / a dialogat Raluca Rădulescu //
Făclia. – 2008. – 5 iul. – P. 10. – Sfârşit. Începutul : 28 iun.

3380. Pop, Liviu. Înfrăţire sindicală : interviu cu L. Pop, secretar gen. al Federa-
ţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, România / consemnare : Raluca Rădulescu // Glasul.
– 2008. – 17 iul. – P. 4.

3381. Rădulescu, Raluca. Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei pentru o societate în


schimbare : [pe marginea lucr. conf. practico-şt. "Sindicatele pentru o societate în schimba-
re", iun. 2008, Chişinău] / Raluca Rădulescu // Glasul. – 2008. – 3 iul. – P. 5; Făclia. – 2008.
– 5 iul. – P. 6-7.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3382. Luca, Alex. Piaţa imobiliară din Moldova ameninţată de criză / Alex Luca //
Flux continuu. Economic. – 2008. – 28 iul. – P. 4.

3383. Глазова, Татьяна. Рост цен, приватизация и экспроприация : [пробл.


рынка недвижимости] / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2008. – 25 июля. – Р. 36.

3384. Шикирлийская, Марина. Трудности перехода : [пробл. переоценки


недвижимости] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 25 июля. – Р. 7.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3385. Marcu, Tatiana. Agenţie de majordomi – servicii pentru bogaţii din Chişi-
nău / Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 23 iul. – P. 11.

3386. Schwab, Klaus. 2. Pentru o implicare socială a companiilor / Klaus


Schwab // Săptămîna. – 2008. – 4 iul. – P. 3. – Art. 1 : 27 iun.

141
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3387. Подолян, Елена. Модель промпарковок обкатана в мире : [о созда-
нии Промпарка в Кэинарь] / Елена Подолян // Кишин. обозреватель. – 2008. – 31 июля.
– Р. 8.

3388. Самойлов, Игорь. И снова о патенте : [аспекты предпринимат. дея-


тельности] / Игорь Самойлов // Коммерсант plus. – 2008. – 18 июля. – Р. 11.

336 Finanţe
3389. Bancherul din culisele unei afaceri de succes : [Victor Ţurcanu, fost preş.
al BC "Victoriabank"] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 iul. – P. 16.

3390. Radu, Corneliu. Cît va mai dura aprecierea leului ? / Corneliu Radu //
Săptămîna. – 2008. – 18 iul. – P. 7.

3391. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "Guvernarea are un singur scop


– să legifereze utilizarea în interese politice a banilor storşi din contribuabili" : [pe marginea
alocuţiunii preş. fracţiunii AMN privind iniţiativa Guvernului de modif. a Legii Bugetului de
Stat pe anul 2008, 27 iun. 2008] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 4 iul. – P. 3; Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 4 июля. – P. 3.

3392. Викол, Кармина. Ипотечная реальность. Игра по четким правилам :


[интервью с дир. фин. компании "Prime Capital" К. Викол] / записал Игорь Беликов //
Экон. обозрение. – 2008. – 25 июля. – Р. 39.

3393. Дурлештяну, М. Верность долгу : к 90-летию со дня рождения финан-


систа В. А. Арпентьева / М. Дурлештяну, М. Чолак, А. Чемыртан // Независимая Мол-
дова. – 2008. – 11 июля. – Р. 7.

3394. Дурлештяну, Марианна. Марианна Дурлештяну : Нулевая ставка на-


лога на прибыль способствовала активному привлечению инвестиций : эксклюзив.
интервью министра финансов агентству Молдпрес // Независимая Молдова. – 2008. –
30 июля.

3395. Раду, Корнелиу. Сколько еще будет расти лей / Корнелиу Раду //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 19 июля. – Р. 1, 18.

3396. Святченко, Иван. Будущее коллективных вложений : [по материалам


семинара "Организация коллективных вложений – преимущества и предложения"] /
Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 25 июля. – Р. 16.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3397. Швейкина, Ольга. Мифы о ПИФах : [о вложениях в паев. инвестиц.


фонды] / Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 июля. – Р. 8.

3398. Шикирлийская, Марина. Бюджетный процесс и "надлежащее адми-


нистрирование" : [о гос. бюджете на 2008 год] / Марина Шикирлийская // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 18 июля. – Р. 7.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3399. Гринкевич, Влад. Зачем кормить голодных : [аспекты прод. кризиса] /
Влад Гринкевич // Экон. обозрение. – 2008. – 18 июля. – Р. 42.

3400. Неженку, Алина. Противодействие мощностью "G8" : [о борьбе с


прод. кризисом : по материалам саммита "большой восьмерки" в Японии] / Алина Не-
женку // Analytique Moldpresa. – 2008. – 12 июля. – Р. 21.

3401. Сакович, Василий. Некоторые аспекты развития Республики Бела-


русь на современном этапе : ст. Чрезв. и Полномоч. посла Респ. Беларусь в Респ.
Молдова / Василий Сакович // Moldova Mare. – 2008. – 29 iul.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3402. Cosarciuc, Valeriu. Valeriu Cosarciuc : "Interesele guvernării comuniste
nu se vor intersecta niciodată cu cele ale ţăranilor simpli" : declaraţia Fracţiunii parlamenta-
re Alianţa "Moldova Noastră" cu privire la situaţia din agricultură] // Alianţa Moldova Noastră.
– 2008. – 18 iul. – P. 4; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 18 июля. – P. 4;

3403. Roibu, Nicolae. Sfetnicul lui Snegur : [Alexandru Şcerbanschi, economist,


fost consilier în probl. econ. al primului preş. a RM la 60 de ani de la naştere] / Nicolae
Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 iul. – P. 17.

3404. Vartic, Andrei. Orfani în deriva valutară : [aspecte socio-economice] / An-


drei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 iul. – P. 6.

3405. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Vom intensifica procesul de realiza-


re a unei politici sociale active" : aspecte econ. : cuv. introd. al Preş. Rep. Moldova la conf.
de presă de bilanţ (23 iul. 2008) // Comunistul. – 2008. – 25 iul. – P. 3.

143
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3406. Абашкин, Геннадий. Геннадий Абашкин : Молдавские потребители
не будут платить за газ, потребленный в Приднестровье : [интервью с пред. правл.
"Молдовагаз"] // Независимая Молдова. – 2008. – 25 июля. – Р. 8.

3407. Адэскэлицей, Михай. Крупная ставка на мелкого предпринимателя :


[аспекты прод. безопасности] / Михай Адэскэлицей // Независимая Молдова. – 2008. –
30 июля.

3408. Воронин, Владимир. "Мы предупреждали еще год назад о том, что
Молдову ждет инвестиционный бум" : из выступления президента Респ. Молдова В.
Воронина на итогов. пресс-конф. (23 июля 2008) // Экон. обозрение. – 2008. – 25 июля.
– Р. 2.

3409. Карпов, Борис. Электроэнергетика – преобразование и формирова-


ние рынка электроэнергии : интервью с б. нач. "Молдглавэнерго" Б. Карповым // Ком-
мерсант plus. – 2008. – 11 июля. – Р. 9. – (Прил. "Энергетика"; Nr 26).

3410. О положении в сельском хозяйстве : декларация парламент. фрак-


ции Партии коммунистов на пленар. заседании парламента 10 июля // Коммунист. –
2008. – 18 июля. – Р. 3.

3411. Спиваченко, Анатолий. Продовольствие для народа : ветер перемен


: [интервью с зам. министра М-ва сел. хоз-ва и пищ. пром-сти Респ. Молдова А. Спи-
ваченко] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 16 июля.

3412. У нашего государства есть перспективы … : [по материалам пресс-


конф. Президента Респ. Молдова Владимира Воронина, посвящ. результатам дея-
тельности за минувш. полугодие : экон. аспекты] // Независимая Молдова. – 2008. – 24
июля; Кишин. новости. – 24 июля. – Р. 1-2.

3413. Узун, Наталья. Владимир Воронин: "Я уже рискую восемь лет" : [экон.
аспекты : по материалам пресс-конф. по итогам полугодия президента Респ. Молдова
Владимира Воронина, 23 июля 2008] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. –
26 июля. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3257)

338.48 Turism. Economia turismului


3414. Chetraru, Anatol. Avem un potenţial mare în ceea ce priveşte obiectivele
turistice : [la un an de la implementarea proiectului "Dezvoltarea capacităţilor investiţionale
în zona turistică Hânceşti – Leuşeni" : interviu cu preş. raionului Hânceşti] / consemnare :
Ana Melenciuc // Eco. – 2008. – 2 iul. – P. 12.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3415. Албу, Анна. Анна Албу : Мечтаю вернуть к жизни все магазины коо-
перации : [интервью с пред. исполн. бюро "Консумкоопа" г. Единец] / записал Николай
Устурой // Независимая Молдова. – 2008. – 23 июля.

3416. Гладков, Сергей. "Деньги любой ценой – это не мой принцип" : [ин-
тервью с комммер. дир. компании Moldagroproduct, специализирующейся на пр-во,
импорте и дистрибьюции продуктов питания, С. Гладковым] / записала Татьяна
Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 25 июля. – Р. 18.

3417. Константинова, Валентина. У торговли выходных не бывает : [ин-


тервью с зам. нач. Гл. упр. торговли, обществ. питания и услуг Кишин. муницип. сове-
та В. Константиновой] / записала Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2008. – 18 ию-
ля. – Р. 4.

3418. Янчева, Анна. Как улучшить конкурентоспособность ? / Анна Янчева


// Независимая Молдова. – 2008. – 24 июля.

339.3 Comerţ interior


3419. Pavlenco, Alexei. Alexei Pavlenco : "Politica noastră este orientată spre
client" : [interviu cu dir. executiv al Companiei "Foxtrot" în Rep. Moldova] // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 25 iul. – P. 9.

3420. Павленко, Алексей. Алексей Павленко. Планы развития "Фокстрот" в


Молдове : [интервью с исполнит. дир. компании "Фокстрот. Tехника для дома"] // Экон.
обозрение. – 2008. – 18 июля. – Р. 25.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3421. Melnic, Viorel. Serviciul Vamal trebuie să găsească cele mai optime solu-
ţii de combatere a infracţiunilor la graniţă : [interviu cu V. Melnic, şef Serviciu Vamal al Rep.
Moldova] / interviu realizat de Victor Tănase // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 17 iul. – P.
3.

3422. Калак, Дмитрий. Главные проблемы экспорта / Дмитрий Калак //


Экон. обозрение. – 2008. – 25 июля. – Р. 8.

145
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3423. Марченко, Ольга. Шенгенские визы для транзита : [по поводу усло-
вий пересечения границ Румынии и Болгарии] / Ольга Марченко // Кишин. обозрева-
тель. – 2008. – 24 июля. – Р. 1, 9.

3424. Седоткин, Сергей. Россия становится ближе : [интервью с рос. биз-


несменом С. Седоткиным и президентом Союза производителей и экспортеров молд.
вин Георгием Козуб] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 17
июля.

339.7 Finanţe internaţionale


3425. Рылеев, Денис. Старые цели новой стратегии : [о партнерстве Все-
мир. Банка с Молдовой на 2009-2011 г.г.] / Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. –
2008. – 3 июля. – Р. 3.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3426. Cristal, Oleg. Optimism faţă de un viitor incert : [provocări economice ale
sec. XXI] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 16 iul.

3427. Александрова, Евгения. Леонид Вардомский : "Мир развивается в


направлении четырех свобод" : [глобализация экономики : по поводу участия рус.
экономиста в Междунар. лет. шк. РИА "Новости"] / Евгения Александрова // Независи-
мая Молдова. – 2008. – 22 июля.

3428. Додон, Игорь. Игорь Додон : И СНГ, и Евросоюз" : аспекты экон. со-
трудничества : интервью с министром экономики и торговли Респ. Молдова / записал
Вадим Долганов // Analytique Moldpresa. – 2008. – 26 июля. – Р. 21.

3429. Евстратьев, Сергей. Астанинские уроки для Молдовы : [по поводу


участия в междунар. экон. форуме, Астан, Казахстан] / Сергей Евстратьев // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 17 июля.

3430. Рубин, Нуриэль. Призрак глобальной стагфляции : [ст. проф. эконо-


мики в Шк. Бизнеса Стерн при Нью-Йорк. ун-те] / Нуриэль Рубин // Экон. обозрение. –
2008. – 25 июля. – Р. 20.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3431. Burea, Irina. Abordări privind jurisdicţia contenciosului administrativ din
Republica Moldova : [pe marginea lucr. conf. "Jurisdicţia contenciosului administrativ în
Rep. Moldova"] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 11 iul. – P. 3.

3432. Burian, Alexandru. Bazele juridice ale statalităţii Republicii Moldova : (în
contextul schimbărilor geopolitice) / Alexandru Burian // Moldova Mare. – 2008. – 22 iul.

3433. Cibotaru, Anatolie. Drepturile Omului sub "simbolul radicalului" unui trai-
ning republican : [pe marginea trainingului din 22-26 iun., organizat de Asoc. neguverna-
mentală "Amnesty International Moldova"] / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 12 iul. – P.
6.

3434. Conţiu, Mihai. Drepturile omului sau abuzurile neomului? / Mihai Conţiu //
Moldova suverană. – 2008. – 1 iul.

3435. Mateciuc, Bogdan. Referitor la Proiectul de lege privind combaterea dis-


criminării : [privind eliminarea termenului "orientare sexuală" din proiectul de lege în discu-
ţie] / Bogdan Mateciuc // Curierul ortodox. – 2008. – 17 iul. – P. 3.

3436. Nagacevschi, Vitalie. Avocatul Vitalie Nagacevschi: "Dacă nu li se face


dreptate acasă, moldovenii apelează la CEDO" : [interviu cu preş. Asoc. "Juriştii pentru
Drepturile Omului"] / consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17 iul.
– P. 8.

3437. Puşcaş, Victor. Aproape 40 de ani între judiciar şi politic. A fost păstrată
balanţa ? : interviu cu V. Puşcaş, dr. în drept, judecător la Curtea Constituţională a Rep.
Moldova // Dreptul. – 2008. – 18 iul. – P. 4-5.

3438. Susarenco, Gheorghe. Gheorghe Susarenco : "Guvernarea nu este inte-


resată să promoveze independenţa judecătorului" : (discursul deputatului AMN , rostit pe 9
iul., la adoptarea Hotărârii Parlamentului privind numirea unui judecător al CSI); "Proiectul
privind cheltuielile pentru justiţie în anul viitor nu este altceva decât un fetiş" : (discurs rostit
de deputatul AMN la aprobarea bugetului instanţelor judecătoreşti) // Alianţa Moldova Noas-
tră. – 2008. – 11 iul. – P. 10.

3439. Susarenco, Gheorghe. În judecătorii, cheile de la WC se află în cancelarii


: alocuţiunea deputatului AMN Gh. Susarenco pe marginea proiectului de Hotărâre a Par-

147
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
lamentului privind bugetul instanţelor judecătoreşti // Ziarul de gardă. – 2008. – 17 iul. – P.
4.

3440. Victor Puşcaş la 65 de ani : [judecător la Curtea Constituţională] // Moldo-


va suverană. – 2008. – 18 iul.

3441. Остапчук, Евгения. Законодатели : итоги промежуточного финиша :


[о деятельности депутатов от ПКРМ : интервью с пред. мажорит. фракции парламента
Респ. Молдова Е. Остапчук] // Независимая Молдова. – 2008. – 15 июля.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3442. Burea, Irina. Lupta anti-violenţă continuă : [pe marginea conf. "Fenomenul
violenţei şi traficul de fiinţe umane – consecinţe ale inegalităţii de gen în societate"] / Irina
Burea // Dreptul. – 2008. – 4 iul. – P. 3.

3443. Burea, Irina. Un nou proiect anti-violenţă : [pe marginea proiectului "Dez-
voltarea unui sistem integrat de informaţii pentru gestionarea datelor despre violenţa în
familie în Republica Moldova", lansat de Fondul ONU pentru populaţie] / Irina Burea // Drep-
tul. – 2008. – 25 iul. – P. 3.

3444. Chirilov, Viorica. Avem de toate: şi tortură, şi abuz, şi violenţă : [pe mar-
ginea concluziilor experţilor ONU în domeniul torturii şi violenţei împotriva femeilor] / Viorica
Chirilov // Capitala. – 2008. – 16 iul. – P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 16 июля. – P. 7.

3445. Dumbravă, Laura. Cazurile de tortură sînt tot mai frecvente : [pe marginea
rap. experţilor Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova] / Laura Dumbravă
// Dreptul. – 2008. – 25 iul. – P. 4.

3446. Goloşceapov, Evgheni. Pur şi simplu, nu torturaţi ! : interviu cu E.


Goloşceapov, preş. Amnesty Intern. (AI) Moldova / pentru conformitate : Diana Railean //
Ziarul de gardă. – 2008. – 3 iul. – P. 5.

3447. Modul de ridicare de la deţinuţi a obiectelor şi substanţelor, utilizarea căror


în instituţie este interzisă şi a celor procurate pe cale neligitimă // Dreptul. – 2008. – 4 iul. –
P. 6.

3448. Tănase, Victor. Situaţia reală din domeniul torturii şi violenţei împotriva
femeii diferă semnificativ de cadrul normativ : [pe marginea vizitei de documentare în Rep.
Moldova a experţilor ONU în domeniul torturii şi violenţei] / Victor Tănase // Flux continuu.
Anchetă. – 2008. – 17 iul. – P. 6.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3449. Vîzdoga, Ion. "Vladimir Voronin a paralizat sistemul antitrafic din R. Mol-
dova" : [interviu cu I. Vîzdoga, dir. Centrului de prevenire a traficului de femei] / consemnare
: Irina Codrean // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 iul. – P. 5.

3450. Западинский, Роберт. Амнистия без социальной реабилитации : [об


амнистии молодежи до 21 г.] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 18
июля. – Р. 3.

3451. Козак, Игорь. Торговля людьми и нелегальная миграция : [о создании


в Молдове инф. системы учета передвижения граждан за рубеж и их возвращения в
страну] / Игорь Козак // Кишин. обозреватель. – 2008. – 31 июля. – Р. 16.

3452. Лазарь, Надежда. Коррупция процветает в местных администрациях


и образовательной системе : [по поводу "Дня открытых дверей" Центра по борьбе с
экон. преступлениями и коррупцией] / Надежда Лазарь // Analytique Moldpresa. – 2008.
– 19 июля. – Р. 5.

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
3453. Лейчу, Георгий. Гагаузия : для кого закон не писан ? : [интервью с
прокурором Гагаузии Г. Лейчу] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. –
2008. – 31 июля.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3454. Botnari, Alexandru. "Grija faţă de oameni trebuie să ne călăuzească în
toate" : interviu cu A. Botnari, primarul or. Hânceşti / consemnare : Anatol Fişer ; fot. de
Tudor Iovu // Moldova suverană. – 2008. – 10 iul.

3455. Martâniuc, Mircea. Mircea Martâniuc : "Principalul criteriu de selectare a


cadrelor este competenţa şi pregătirea specialistului" : [interviu cu preş. raionului Soroca] /
consemnare : Ion Talmaci // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 4 iul. – P. 1, 6; Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 4 июля. – P. 1, 6.

3456. Rău, Ilie. Ilie Rău : "Caut soluţii pentru aprovizionarea cu apă potabilă a
populaţiei ..." : [interviu cu preş. raionului Călăraşi] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 3 iul. – P. 8.

149
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3457. Vacarciuc, Andrei. Andrei Vacarciuc : "Eforturile noastre sunt orientate
spre soluţionarea tuturor problemelor stringente" : [interviu cu preş. raionului Cimişlia] / in-
terlocutor : Ion Ciumeică // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 25 iul. – P. 1, 4, 6.

3458. Бузаджи, Сергей. Чадыр-Лунга – хлебный край Молдовы : [интервью


с пред. р-на С. Бузаджи] / записала Галина Павлова // Независимая Молдова. – 2008.
– 1 июля.

3459. Где ДПМ – там победа ! / материалы подготовила Наталья Ординат //


Новое время. – 2008. – 4 июля. – Р. 3. – Содерж.: "Наш коллектив – это профессиона-
лы" : [интервью с зам. пред. р-на Стрэшень Аурелом Коган]; "Необходимо уделять
пристальное внимание здоровью жителей" : [интервью с консилиером район. совета
Стрэшень, Константином Марола]; "Молодежь ощущает себя брошенной и забытой" :
[интервью с консилиером с. Тэтэрэшть Ларисой Трипак]; "Меня волнуют проблемы
молодежи" : [интервью с советником район. консилиума Стрэшень, Дмитрием Ботя].

3460. Мушук, Эдуард. "Горожане хотят видеть конкретные дела" : [интер-


вью с пред. муницип. совета Кишинэу Э. Мушук] // Коммерсант plus. – 2008. – 4 июля.
– Р. 5.

3461. Нантой, Оазу. Оазу Нантой : "Центральная власть просто отыгрыва-


ется на столичных жителях" : [о положении в муницип. совете Кишинэу : интервью с
муницип. советником] / записал Никита Башкуров // Новое время. – 2008. – 4 июля. –
Р. 2.

3462. Павлов, Валерий. По закону Архимеда …осень будет после лета :


[интервью с депутатом Кишин. муницип. совета В. Павловым] / записал Тудор Соро-
чану // Независимая Молдова. – 2008. – 16 июля.

3463. Петрович, Виктор. Опасная продукция : [госнадзор над продуктами


питания] / Виктор Петрович // Кишин. обозреватель. – 2008. – 31 июля. – Р. 4.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3464. Pîntea, Gherman. Ostaşii moldoveni – adevăraţi patrioţi ai Moldovei : [ex-
trase din amintirile preş. Comitetului central executiv ostăşesc mold.] / Gherman Pîntea //
Moldova Mare. – 2008. – 22 iul.

3465. Vrabie, Vitalie. Vitalie Vrabie : "Militarii moldoveni sânt o mândrie a popo-
rului nostru" : [interviu acordat agenţiei Moldpres de către ministrul Apărării] // Moldova su-
verană. – 2008. – 22 iul.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3466. Врабие, Виталие. Виталие Врабие : "Молдавские военные – гордость


нашего народа" : интервью агентству Молдпрес министра обороны В. Врабие // Неза-
висимая Молдова. – 2008. – 22 июля.

3467. Сорокин, Владимир. Армию Молдовы переведут на стандарты НА-


ТО / Владимир Сорокин // Молд. ведомости. – 2008. – 23 июля.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3468. Guriţenco, Alexei. Bătrânilor noştri – grija noastră : [interviu cu A.
Guriţenco, dir. Centrului de Reabilitare a Veteranilor Muncii şi de Război de pe platoul
Cocieri] / consemnare : Raluca Rădulescu // Glasul. – 2008. – 31 iul. – P. 3.

3469. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Guvernarea îşi bate joc de militarii
pensionaţi" : [interviu cu prim-vicepreş. Alianţei "Moldova Noastră"] / consemnare : Gheor-
ghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 31 iul. – P. 4.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3470. Găluşcă, Ion. Osatura poverii : aforisme didactice / Ion Găluşcă // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 3 iul. – P. 7; 10 iul. – P. 8.

3471. Gheorghiţă, Nadina. Criza demografică impune reforma educaţională /


Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 16 iul. – P. 5; Столица = Capitala. – 2008. – 16
июля. – P. 5.

3472. Paraşciuc, Oxana. Cu faţa spre instituţiile educative : [aspecte ale proce-
sului educaţional în raionul Briceni] / Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. –
10 iul. – P. 4. – Cuprins : Centrul Raional Ecologic Colicăuţi; Grădiniţa din satul Colicăuţi;
Liceul Teoretic Colicăuţi.

3473. Pşeneac, Vera. Toleranţa socială şi rolul artei în formarea personalităţii /


Vera Pşeneac // Capitala. – 2008. – 25 iul. – P. 5; Столица = Capitala. – 2008. – 25 июля.
– P. 5.

3474. Rusnac, Ludmila. Unele aspecte ale procesului educaţional în raionul


Briceni / Ludmila Rusnac // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10 iul. – P. 3.

151
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3475. Rusu, Tudor. Cine mai vrea să încerce la pedagogie ? / Tudor Rusu // Fă-
clia. – 2008. – 5 iul. – P. 2.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3476. Grecu, Mircea. Istoria : metode eficiente de predare / Mircea Grecu // Fă-
clia. – 2008. – 5 iul. – P. 4.

3477. Pârnău, Ion. Poezia "Plugarii" de Octavian Goga : [la orele de lit. rom.] /
Ion Pârnău // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 4.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3478. Butnaru, Valentina. Laurii Anei Bejan urmează să mai vină ... : [Ana
Bejan, pedagog, om de cultură] / Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 iul. –
P. 4.

3479. Carp, Eugenia. Dezvoltarea potenţialului creativ – o necesitate a secolului


/ Eugenia Carp // Făclia. – 2008. – 5 iul. – P. 14.

3480. Iovcev, Ion. Patimile românilor şi ale limbii materne în Transnistria : inter-
viu cu I. Iovcev, dir. Liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol / interviu realizat de Mihai Vicol //
Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 7.

3481. Parteneriatul şcoală-familie-comunitate ca mijloc eficient de ameliorare a


problemelor din învăţământul rural / p. realizată de Veronica Rusu // Univers pedagogic pro.
– 2008. – 10 iul. – P. 5. – Cuprins : Liceul Teoretic Grimăncăuţi; Liceul Teoretic Cotiujeni.
3482. Taşcă, Mihai. Decizii regale de altădată : [privind conferirea numelor de
onoare şc. din oraşul Bălţi : act regal din 7 noiemb. 1929] / Mihai Taşcă // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 4 iul. – P. 18.

3483. Zglavoci, Valentina. Avem nevoie de religie în şcoală / Valentina Zglavoci


// Făclia. – 2008. – 12 iul. – P. 6.

3484. Бабаян, Геннадий. 13-я : статус новый, традиции старые : [13 ср. шк.
преобразов. в лицей спорт профиля Nr. 3 : интервью с дир. Г. Бабаян] / записала Ве-
роника Понятовская // Кишин. новости. – 2008. – 4 июля. – Р. 4.

3485. Перчуляк, Людмила. Лицей для одаренных детей : [интервью с дир.


Лицея Акад. наук Молдовы Л. Перчуляк] / записала Ольга Чебаненко // Независимая
Молдова. – 2008. – 3 июля.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3486. Rusu, Florica. Aspecte actuale ale învăţământului preşcolar / Florica
Rusu // Capitala. – 2008. – 25 iul. – P. 5; Столица = Capitala. – 2008. – 25 июля. – P. 5.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3487. Caţ, Clara. Cine va închide portiţa spre izolarea socială ? : [pe marginea
reformei sistemului educaţional destinat copiilor în dificultate : interviu cu C. Caţ, dir. adjunct
al Dir. Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului] / consemnare : Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2008. – 16 iul. – P. 6; Столица = Capitala. – 2008. – 16 июля. – P. 6.

3488. Ioviţă, Ana. Comunicarea verbală la copiii deficienţi de auz / Ana Ioviţă //
Făclia. – 2008. – 5 iul. – P. 4.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3489. Ciubucciu, Vlad. Drumurile noastre toate ... : [in memoriam lui Aurel
Tihon, prof. la Şc. Ped. din Orhei] / Vlad Ciubucciu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10
iul. – P. 3.

3490. Paraşciuc, Oxana. Şcoala Profesională nr. 7 din Chişinău vă aşteaptă /


Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 iul. – P. 5.

3491. Paraşciuc, Oxana. Uşile Şcolii Profesionale nr. 9 sunt deschise : [din
mun. Chişinău] / Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10 iul. – P. 6.

3492. Raileanu, Anatol. Contribuţie esenţială la prosperarea economiei : [des-


pre activitatea Şc. Profesionale nr. 4 din mun. Bălţi] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 10 iul. – P. 7.

3493. Raileanu, Anatol. Dreptul de a fi primul între egali : [pe marginea activităţii
Şc. Profesionale nr. 5 din mun. Chişinău] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. –
2008. – 3 iul. – P. 4.

3494. Stoica, Valentina. O cale parcursă cu demnitate – Colegiul Industrial Pe-


dagogic din Cahul / Valentina Stoica // Făclia. – 2008. – 5 iul. – P. 5.

153
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
3495. Ababii, Ion. Omul care preface lacrima în zâmbet : prof. univ. Petru Moroz
– septuagenar : [de la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"] / Ion Ababii
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 iul. – P. 4.

3496. Ababii, Ion. Traiectoria destinului : conf. univ. Ştefan Plugaru la 70 de ani :
[sef catedră microbiologie, virusologie şi imunologie la Univ. de Stat de Med. şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii, Gheorghe Ghidirim, Eva Gudumac // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 28 iul. – P. 5.

3497. Baciu, Valentina. Creşte numărul rectorilor interimari / Valentina Baciu //


Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 iul. – P. 5.

3498. Bulat, Galina. Falsificatorii de diplome au rămas fără lucru : [interviu cu G.


Bulat, viceministru al Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova] / consemnare : Andrei Petric
// Comunistul. – 2008. – 25 iul. – P. 4; Коммунист. – 2008. – 25 июля. – Р. 4.

3499. Cernei, Cristina. Proiectul – metodă alternativă eficientă de evaluare a


performanţelor studenţilor / Cristina Cernei // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 iul. – P. 2.

3500. Ciocanu, Gheorghe. Misiunea şi valorile Universităţii de Stat din Moldova


: [art. rectorului Univ. de Stat din Moldova] / Gheorghe Ciocanu // Moldova suverană. –
2008. – 4 iul.

3501. Dabija, Nicolae. Contemporană cu sine : [profesoara şi ziarista Ala


Mândâcanu] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 4.

3502. Dulgheru, Valeriu. Academicianul Ion Bostan – model de savant şi rector


: [rector al Univ. Tehnice a Moldovei] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 31 iul. – P.
3.

3503. Ghidirim, Gheorghe. Bună dimineaţa, frate Ştefane ! : [prof. univ. de la


Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Ştefan Plugaru la 70 de ani
de la naştere] / Gheorghe Ghidirim // Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. – P. 7.

3504. În serviciul zeiţei Clio : [80 de ani de la naşterea prof. univ. la Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă", Eugeniu Certan] / Ion Guţu, Nicolae Chicuş, Octavian Munteanu [et
al.] // Făclia. – 2008. – 12 iul. – P. 2.

3505. Muraru, Elena. "Ritmul implementării Procesului de la Bologna a fost prea


rapid pentru a schimba mentalitatea şi obişnuinţa întregului mediu universitar" : [interviu cu

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

E. Muraru, prorector al Univ. de Stat din Moldova] / consemnare : Corina Rezneac // Flux
continuu. Studentul. – 2008. – 29 iul. – P. 3.

3506. Proiect pentru inginerii de la UTM "Satelit moldovenesc" lansat de preşe-


dintele Republicii Moldova Vladimir Voronin : [interviu cu Ion Bostan, rector al Univ. Tehnice
din Moldova, Sergiu Candraman, absolvent UTM, Gabriel Rusu, student UTM [et al.] // Mol-
dova suverană. – 2008. – 17 iul.

3507. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare


de licenţă, ciclul I, în anul 2008 : aprob. la şedinţa Senatului USM, 1 iul. 2008 // Dreptul. –
2008. – 11 iul. – P. 4-6.

3508. Rusu, Tudor. Studenţi mulţi, cultură puţină / Tudor Rusu // Făclia. – 2008.
– 5 iul. – P. 13.

3509. Stici, Ion. Un rector modern: [pe marginea realegerii academicianului Ion
Ababii în calitate de rector al Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] /
Ion Stici // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 7.

3510. Абабий, Ион. Ион Абабий : "Наш вуз – единственный в стране, кото-
рый готовит специалистов для здравоохранения Молдовы" : [интервью ректора Гос.
Ун-та Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану агентству "Новости-Молдова"]
// Независимая Молдова. – 2008. – 10 июля.

3511. Любецкая, Юлия. Есть ли будущее у заочного обучения ? / Юлия


Любецкая // Независимая Молдова. – 2008. – 15 июля.

3512. Роман, Александр. Министры тоже сдают экзамены, но не обычные


… : [интервью с ректором Академии публ. Упр. при Президенте Респ. Молдова А. Ро-
ман] / записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 23 июля.
(Vezi de asemenea Nr 3550)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


398 Folclor
3513. Apetri, Dumitru. O preţioasă realizare folcloristică : [pe marginea culegerii
"Pozne cu alde Păcală", îngrijită de Victor Cirimpei, Ch., ed. Grafema Libris, 2007] / Dumitru
Apetri // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 4.

155
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
3514. Poznacomchin, Stanislav. Ce să facem ca să îndreptăţim numele de om
cu raţiune? : [interviu cu S. Poznacomchin, custode al Muzeului de Şt. Naturale] / consem-
nare : Olga Radalco // Comunistul. – 2008. – 25 iul. – P. 16.

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător


3515. Curchi, Lilia. Apa la care visează experţii de la Banca Mondială : [proteja-
rea râului Lăpuşniţa] / Lilia Curchi // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 4.

3516. Dumitru, Aurel. Omul nostru de la Rezina : [ecologistul Tudor Iaşcenco] /


Aurel Dumitru // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 5.

3517. Partole, Claudia. Până dincolo de-aici ... : [aspecte ecologice] / Claudia
Partole // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 5.

3518. Radu, Anastasia. Apele europene – o resursă ameninţată : [protejarea re-


surselor acvatice ] /Anastasia Radu // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 2.

3519. Reniţă, Lucian. Peştera Scărişoara cel mai bogat şi spectaculos monu-
ment din munţii Apuseni, România / Lucian Reniţă // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 9.

3520. Vrednic, Nicu. Acţiunea "Râu curat de la sat la sat" capătă amploare : [pe
marginea acţiunii lansată de Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale] / Nicu Vrednic, Mihai
Mustea // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 3373)

51 MATEMATICĂ
3521. Rotaru, Tatiana. Virtuţile academicianului Vladimir Andrunachevici din
perspectiva unui nou secol / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 23 iul.

53 FIZICĂ
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
3522. Performanţe ştiinţifico-tehnologice cu rezonanţă internaţională : [pe mar-
ginea lucr. "Tehnologii moderne şi produse scientointensive elaborate în baza cercetărilor
fundamentale în fizică şi inginerie", înaintată la Premiul de Stat ; aut. : Ion Bostan, Dumitru
Ghiţu, Ion Tighineanu [et al.] / V. Canţer, Gh. Ghidirim, I. Hăbăşescu [et al.] // Moldova su-
verană. – 2008. – 9 iul.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

536 Căldură. Termodinamică


3523. Culiuc, Leonid. Fotovoltaica: conversia directă a energiei solare în curent
electric : [pe marginea lucr. colective, cu acelaşi tit. înaintate la premiul de Stat : interviu cu
L. Culiuc, prof.] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 9 iul.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
3524. Gumovschi, Andrei. Moldova este în pragul unor schimbări climatice pro-
funde / Andrei Gumovschi // Eco. – 2008. – 30 iul. – P. 10-11.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
3525. Lejeune, Jerome. Omul este om de la concepţie : [art. geneticianului din
Franţa] / Jerome Lejeune // Curierul ortodox. – 2008. – 17 iul. – P. 1, 5, 7.

59 ZOOLOGIE
3526. David, Anatolie. Istoria calului monodactil în Moldova / Anatolie David //
Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
3527. Volcovschi, Olga. Perioada de vârf a toxiinfecţiilor alimentare e în toi : [in-
terviu cu O. Volcovschi, şef secţie Epidemiologia infecţiilor intestinale acute, holerei şi a
hepatitelor virale a Centrului Mun. de Medicină Preventivă] / consemnare : Rodica Sajin //
Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 23 iul. – P. 3.

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


3528. Ciobanu, Stelina. Drogurile şi fumatul – boala secolului XXI / Stelina
Ciobanu // Dreptul. – 2008. – 25 iul. – P. 5.

157
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3529. Опря, Михаил. Ударим по пиву ! : [о вреде пив. алкоголизма : интер-
вью с зам. главврача Респ. наркол. диспансера М. Опря] / записала Марина Гильен //
Новое время. – 2008. – 4 июля. – Р. 5.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3530. "Lucrurile cu adevărat valoroase se fac numai cu oameni şi pentru oa-
meni" : [60 de ani de la naşterea lui Vasile Parasca, dir. gen. al Spitalului Clinic al Min. Să-
nătăţii] // Moldova suverană. – 2008. – 18 iul.

3531. Matcovschi, Dumitru. O carte rară : [pe marginea cărţii "Aşa a fost să
fie"… de Diomid Gherman] / Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 6.

3532. Păduraru, Pavel. O carte care divulgă taina Testemiţanu : [pe marginea
cărţii "Aşa a fost să fie" de Diomid Gherman, Ch., 2008, Tipogr. AŞM] / Pavel Păduraru //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 iul. – P. 16.

3533. Антонович, Татьяна. Предэпидемиологическая ситуация / Татьяна


Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 18 июля. – Р. 28.

3534. Сава, Валерий. "…Заговори, чтобы я тебя увидел …" : [о программе


аноним. анкетирования потребителей мед. услуг : интервью с нач. Упр. медстрахова-
ния М-ва здравоохранения В. Сава] / записала Анна Дорошенко // Кишин. обозрева-
тель. – 2008. – 31 июля. – Р. 19.

3535. Силицкая, Наталья. Главное зло – не СПИД, а отсутствие информа-


ции / Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 25 июля. – Р. 5.

3536. Тарнакин, Владимир. На бессарабский курорт съезжалась вся Рос-


сия : [190 лет создания в Каменке перв. санатория] / Владимир Тарнакин, Татьяна
Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 31 июля. – Р. 14.

616 Patologie. Medicină clinică


3537. Pihut, Petru. Numărul femeilor afectate de cancerul mamar este în creşte-
re : [interviu cu P. Pihut, chirurg-mamolog din cadrul Inst. Oncologic] / consemnare : Rodica
Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 30 iul. – P. 3.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


3538. Corcimaru, Ion. Profesorul Corcimaru: "Anemia fierodeficitară necesită
tratament medicamentos" / Ion Corcimaru // Săptămîna. – 2008. – 4 iul. – P. 22.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3539. Rusu, Ozea. Ozea Rusu şi peretele evreiesc : [dialog cu O. Rusu, dir. al
Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie] / interlocutor : Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. –
2008. – 24 iul. – P. 7.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


3540. Cucu, Mircea. Bolile psihice sunt condiţionate de mediul social : [interviu
cu M. Cucu, medic-şef adjunct al Spitalului de Psihiatrie] / consemnare : Viorica Chirilov //
Capitala. – 2008. – 25 iul. – P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 25 июля. – P. 7.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


3541. Morcov, Vasile. Infecţiile transmisibile sexual invadează societatea mo-
dernă : [interviu cu V. Morcov, vicedir. al IMSP "Dispensarul Dermatovenerologic Municipal"]
/ consemnare : Rodica Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 16 iul. – P. 3.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


3542. Maniuc, Liviu. Revoluţie în domeniul transplantului valvular : [interviu cu
L. Maniuc, şef secţie ""Chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale", şi Eduard
Cheptănaru, colaborator şt. la Centrul de Chirurgie a Inimii din Chişinău] / consemnare :
Eugen Gavriliuc // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 2 iul. – P. 3.

618 Ginecologie. Obstetrică


3543. Белоус, Валентина. Вирусный гепатит и беременность : [интервью с
акушером-гинекологом В. Белоус] / записала Ольга Власова // Новое время. – 2008. –
25 июля. – Р. 6.

3544. Фрипту, Валентин. Материнство : если лучше – то пусть позже ? :


[интервью с гл. акушером-гинеколоком М-ва здравоохранения В. Фрипту] / записала
Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 июля. – Р. 19.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
3545. Severovan, Mihai. Mihai Severovan : Chem toţi responsabilii din domeniu
la raţiune : [interviu cu preş. Cons. de Administraţie al SA "Apă-Canal Chişinău]] / a dialogat
Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 2 iul. – P. 4; Столица = Capitala. – 2008. – 2
июля. – P. 4.

159
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
3546. Крупеников, Игорь. Эрозия съедает наши черноземы / Игорь Крупе-
ников // Независимая Молдова. – 2008. – 2 июля.

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


3547. Gumovschi, Andrei. Întreg teritoriul agricol al R. Moldova a devenit sau
tinde să devină "zonă secetoasă" : [sisteme de irigare în agricultură] / Andrei Gumovschi //
Eco. – 2008. – 2 iul. – P. 6.

3548. Gumovschi, Andrei. Să nu uităm de secetă, chiar dacă acum plouă :


[promovarea sistemului de agricultură irigată] / Andrei Gumovschi // Natura. – 2008. – Iul.
(Nr 7). – P. 3.

634 Horticultură în general


3549. Jolondcovschi, Alexandru. Alexandru Jolondcovschi: "Nucul este o mină
de aur pentru noi" : [interviu cu preş. Uniunii asoc. producătorilor de culturi nucifere din Rep.
Moldova] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28 iul. – P. 8.

3550. Teleuţă, Alexandru. La umbra nucului bătrân ... : [75 de ani de la naşte-
rea cercet. în domeniul plantelor nucifere, prof., Ion Comanici] / Alexandru Teleuţă, Ştefan
Topală // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 7.

3551. Поликарпов, В. П. Сады Михая Адэскэлицей : [70 лет со дня рожде-


ния ученого-плодовода] / В. П. Поликарпов, А. Т. Цыганков, А. Н. Чебан // Независи-
мая Молдова. – 2008. – 16 июля.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


3552. Урсу, Юрие. Особенности национальной рыбалки : [интервью с нач.
Рыбинспекции М-ва экологии и природ. ресурсов Респ. Молдова Ю. Урсу] / записал
Никита Любимов // Независимая Молдова. – 2008. – 23 июля.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
3553. Тарнакин, Владимир. Гостиничный номер – от 50 копеек : [из исто-
рии развития гостиниц в Кишинэу] / Владимир Тарнакин, Татьяна Соловьева // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 3 июля. – Р. 15.

646/649 Necesitaţi personale. Îngrijire casnică


(Vezi de asemenea Nr 3385)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3554. Bejenaru, Lia. Lia Bejenaru : "Orice om poate face mai mult decât crede" :
[interviu cu prezentatoarea postului EU TV] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 4 iul. – P. 12.

3555. Filat, Vlad. Împărăţia oglinzilor strâmbe : [discursul deputatului V. Filat în


Parlament pe marginea rap. Consiliului Coord. al Audiovizualului , 4 iul. 2008] // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 7 iul. – P. 3; Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 iul. – P. 9.

3556. Onceanu, Anatol. Anatol Onceanu : "CCA, un instrument al coaliţiei roş-


oranj" : discursul deputatului, rostit în plenul Parlamentului pe 4 iul., pe marginea rap. de
activitate a CCA pe anul 2007 // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 11 iul. – P. 6; Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 11 июля. – P. 6.

3557. Vodă, Eugenia. Eugenia Vodă : "R. Moldova îmi este ca o strângere de
inimă" : [interviu cu autoarea emisiunii "Profesioniştii" de la TVR1] / consemnare : Angelina
Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 iul. – P. 10, 15.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


3558. Bodrug, Oleg. Oleg Bodrug : "Editarea manualelor şcolare este o proble-
mă" : [interviu cu dir. Ed. "Prut Internaţional"] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 23 iul. – P. 8.

3559. Comuniştii au instituit cenzura în activitatea editorială : [pe marginea


modif. şi completărilor Legii cu privire la activitatea ed.] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008.
– 4 iul. – P. 5.

161
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3560. Prini, Gheorghe. O performanţă ştiinţifică şi editorială : [pe marginea col.
de carte "Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei" : interviu cu Gh. Prini, dir. ed. "Ştiin-
ţa"] // Moldova suverană. – 2008. – 3 iul.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
3561. Визант, Валентин. Актуализация тарифов на почтовые услуги : [ин-
тервью с генер. дир. ГП "Пошта Молдовей" В. Визант] / записала Людмила Шиманов-
ская // Кишин. обозреватель. – 2008. – 31 июля. – Р. 13.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi de asemenea Nr 3406)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textilă
3562. Волшебный путь изящной нити : [о деятельности Тираспол. х.-б.
комб.] // Независимая Молдова. – 2008. – 8 июля.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

3563. Балдович, Владимир. Уроки природных катаклизмов : [интервью с


министром стр-ва и развития территорий Респ. Молдова В. Балдовичем] / записала
Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 31 июля. – Р. 1, 5.

694 Lucrări în lemn. Dulgherie. Tâmplărie


3564. Piciugov, Alexandr. Alexandr Piciugov : "În următorii ani va creşte cere-
rea pentru casele rustice din lemn" : [interviu cu dir. companiei Antatex-Group] / interviu
realizat de Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 30 iul. – P. 6.

699.8 Măsuri de protecţie a construcţiilor şi clădirilor


3565. Верстюк, Валерий. Запас прочности есть, но он исчерпан : [аспекты
сейсмостойкости жилых зданий : интервью с дир.-менеджером Упр. проверки и экс-
пертизы проектов стр-ва М-ва стр-ва и развития территорий В. Верстюк] / записала
Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2008. – 25 июля. – Р. 3.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI

3566. Bulat, Veaceslav. Veaceslav Bulat : "Facem planuri urbanistice pentru


toate localităţile" : [interviu cu dir. Inst. de Dezvoltare Urbană] / consemnare : Natalia
Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 30 iul. – P. 8.

3567. Povar, Iurie. "Liniile roşii" – o sperietoare sau un mod de a ordona viaţa
urbei? : [interviu cu Iu. Povar, dir. Inst. Naţ. de Cercetări şi Proiectări "UrbanProiect"] / con-
semnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 23 iul. – P. 4; Столица = Capitala. –
2008. – 23 июля. – P. 4.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3568. Pohilă, Vlad. Un poliptic cultural la Chişinău: Simion Zamşa : [despre
creaţia pictorului] / Vlad Ponilă // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 6.

3569. Цэруш, Михай. Художественный рейтинг : [интервью с худож. М. Цэ-


руш] / записала Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2008. – 18 июля. – Р. 30.

78 MUZICĂ
3570. Axionov, Lidia. Profesor al profesorilor : [dialog cu L. Axionov, muzician,
prof. univ.] / interlocutor : Teodor Zgureanu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 6.

3571. Bobi (Dumitraş, Gabriel). "Cel mai mult ne place să cântăm acolo unde
urmează să cântăm" : interviu cu Bobi (G. Dumitraş), formaţia "Fără zahăr" / interviu realizat
de Mihail Vakulovski // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 1 iul. – P. 6.

3572. Chisnencu, Mihaela. Un nou succes al moldovenilor în România : [inter-


viu "Info-Prim Neo" cu M. Chisnencu, laureata Concursului Naţ. de creaţie şi interpretare
"Mamaia Copiilor – 2008"] // Capitala. – 2008. – 16 iul. – P. 8; Столица = Capitala. – 2008.
– 16 июля. – P. 8.

3573. Doga, Eugen. Sunt servitorul operei mele : [interviu cu E. Doga, compozi-
tor] / pentru consemnare : Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 18 iul. –
P. 8.

163
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3574. Erechteu, Creuza. Ion Zaharia – "Astralul şopteşte-n tăcere flautului ce
vindecă orice durere" : [despre creaţia flautistului] / Creuza Erechteu // Glasul. – 2008. – 17
iul. – P. 13.

3575. Florescu, Constantin. Recunoaşterea adevăratei valori : [Constantin


Bardan, compozitor şi instrumentist] / Constantin Florescu // Glasul. – 2008. – 3 iul. – P. 10.

3576. Gheorghiţă, Nadina. Doiniţa Gherman – cea mai "clonată" dintre interpre-
te / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 23 iul. – P. 8; Столица = Capitala. – 2008. –
23 июля. – P. 8.

3577. Josan, Cătălin. Băiatul de după cortină : [interviu cu C. Josan, Interpret] /


consemnare : Lilia Curchi, Sorenela Reniţă // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7]. – P. 14.

3578. Lupu, Şerban. "Vioara mea a fost făcută cu cinci ani înainte de a se naşte
Mozart" : interviu cu Ş. Lupu, violonist, SUA / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 4 iul. – P. 17.

3579. Mircos, Vlad. "Nu ţin cont de "modă" în muzica uşoară" : [interviu cu V.
Mircos, compozitor] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 iul. –
P. 8.

3580. Porcesco, Cristina. Lauri pentru violonistul Ilian Gârneţ : [laureat al celei
de-a 42-a ed. a Concursului Intern. al Violoniştilor "Tibor Varga" din Elveţia] / Cristina
Porcesco // Moldova suverană. – 2008. – 29 iul.

3581. Rogac, R. Întreaga mea viaţă a fost plină de muzică : [Vlad Dumbravă,
muzician şi publicist, la 85 de ani de la naştere] / R. Rogac // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P.
14.

3582. Sârbu, Margareta. "Muzica folk nu va muri niciodată" : [interviu cu M.


Sârbu, cantautoare] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 8 iul. –
P. 8.

3583. Scarlat, Iustina. "O voce ca a Mariei Drăgan nu mai avem" : [interviu cu I.
Scarlat, dir. al Centrului Naţ. de Creaţie Populară] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux conti-
nuu : ed. de vineri. – 2008. – 4 iul. – P. 8.

3584. Stratan, Pavel. Pavel Stratan: "Inspiraţia nu vine când o chemi ..." : [inter-
viu cu interpretul] / consemnare : Ion Proca // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 13.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3585. Tamazlâcaru, Andrei. Concursul "Tamara Ciobanu" – un prim pas al dez-


gheţului naţional în muzica populară : [pe marginea ed. a 10-a a Concursului Naţ. al Inter-
preţilor Cântecului Folcloric "Tamara Ciobanu" : interviu cu A. Tamazlâcaru, folclorist] / in-
terviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 iul. – P. 8.

3586. Voichiţescu, Adrian. "Un exerciţiu de sinceritate" : [interviu cu A.


Voichiţescu, preş. Festivalului romilor "International Romani Art Festival Misto", 6-10 aug.
2008, Timişoara] / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu. Studentul. – 2008.
– 8 iul. – P. 6.

3587. Wolff, Tito. "Când suntem în turneu e ca şi cum am fi o familie" : interviu


cu T. Wolff şi Anne Nurmi, formaţia Lacrimosa / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux
continuu. Studentul. – 2008. – 29 iul. – P. 6.

3588. Галкина, Аксиния. Теория верности : [85 лет со дня рождения Лидии
Аксеновой, засл. деятеля искусств Молдовы] / Аксиния Галкина // Независимая Мол-
дова. – 2008. – 18 июля. – Р. 22.

3589. Корнеев, А. "Мы играем для людей" : [о творчестве флейтиста Ион


Захария] / А. Корнеев // Молд. ведомости. – 2008. – 25 июля. – Р. 4.

3590. Ляхова, Ирина. Настоящая победа : [Илиан Гырнец, премиант меж-


дунар. конкурса Тибора Варги в Швейцарии] / Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. –
2008. – 31 июля. – Р. 23.

3591. Москович, Константин. Признан народным : [интервью с наистом К.


Москович] / записала Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 июля. – Р. 23.

3592. Нямцу, Петру. Михай Чобану и "Фолклор" отмечают двойной юбилей


: [интервью с дирижером оркестра "Фолклор" П. Нямцу] / записала Елена Узун // Молд.
ведомости. – 2008. – 11 июля. – Р. 6.

3593. Пожар, Сергей. Поздравим профессора хором : [85 лет со дня рож-
дения музыковеда Лидии Аксеновой] / Сергей Пожар // Кишин. новости. – 2008. – 18
июля. – Р. 7.

165
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3594. Mărgineanu, Virgil. "Vrem ca cineaştii străini să investească în RM" : [in-
terviu cu V. Mărgineanu, dir. OWH Studio] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 21 iul. – P. 8.

3595. Proca, Ion. O poveste cu un tablou buclucaş : [in memoriam regizorului


Emil Loteanu] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 3 iul. – P. 11; 17 iul. – P. 10. – Contin. Începu-
tul : 26 iun.

3596. Proca, Ion. Un mare regizor uitat ... : [despre regizorul de film Vasile
Brescanu] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 31 iul. – P. 5.

792 Teatru. Artă scenică


3597. Cremene, Boris. "Am acceptat să lucrez cu echipa lui Mihai Cremene" :
interviu cu B. Cremene, fost actor la Teatrul "Eugene Ionesco"] / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 iul. – P. 10.

3598. Гарусова, Ольга. История одних гастролей : [о гастролях Риж. театра


рус. драмы в Кишинэу, 1932 г. : докл. на науч.-практ. конф. "Молдавия – Россия – сла-
вян. мир: выдающиеся деятели"] / Ольга Гарусова // Analytique Moldpresa. – 2008. – 5
июля. – Р. 20.

3599. Степанова, Татьяна. "Мое сердце с вами" : [о певице Наталье Гаври-


лан] / Татьяна Степанова // Молд. ведомости. – 2008. – 11 июля. – Р. 6.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
3600. Bologan, Viorel. Cuvânt despre antrenorul meu : [in memoriam lui
Veaceslav Cebanenco, patriarh al şc. naţ. de şah] / Viorel Bologan // Sport plus. – 2008. –
29 iul. – P. 7.

3601. Terteak, Olga. Olga Terteak: Am depăşit o traumă gravă, dar mă afectea-
ză o problemă serioasă a tenisului : [interviu cu tenismena] / consemnare : Dmitri Grabovski
; trad. de Gheorghe Lupuşor // Capitala. – 2008. – 18 iul. – P. 8; Столица = Capitala. –
2008. – 18 июля. – P. 8.

3602. Скрипченко, Федор. Молдова всегда славилась своими шахматными


талантами : [интервью с генер. секретарем Федерации шахмат Молдовы Ф. Скрипчен-
ко] / записал Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 3 июля. – Р. 18.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3603. Alexandrescu, Ion. Un deceniu de trudă, ca să-şi vadă visul împlinit :
[Oxana Juravel, atletă] / Ion Alexandrescu // Sport plus. – 2008. – 29 iul. – P. 5.

3604. Caras, Emil. Emil Caras : "Nu ne permitem să greşim" : [interviu cu antre-
norul FC "Dacia"] / consemnare : Vladimir Maftei // Sport plus. – 2008. – 29 iul. – P. 12.

3605. Ceban, Nicolae. Nicolae Ceban : "Cu ajutorul lui Dumnezeu poate reu-
şesc să obţin o medalie olimpică" : interviu cu luptătorul de stil liber / realizare : Andrei
Prodan // Sport plus. – 2008. – 22 iul. – P. 8-9.

3606. Cimil, Andrei. "Statutul juridic al edificiilor sportive trebuie schimbat radi-
cal" : interviu cu A. Cimil, dir. Agenţiei Sportului a Rep. Moldova / consemnare : Vadim Iutiş
// Sport plus. – 2008. – 1 iul. – P. 6.

3607. Ciobanu, Pavel. "Pentru noi, Elveţia şi Luxemburg sunt egale" : [interviu
cu P. Ciobanu, preş. Federaţiei Mold. de Fotbal] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 9 iul. – P. 8.

3608. Ciudin, Mihai. Medalia, ca răsplată a perseverenţei : [interviu cu M.


Ciudin, antrenor judo] / a consemnat Anatol Ivanov // Sport plus. – 2008. – 15 iul. – P. 8.

3609. Crasilevschi, Vladimir. O viaţă în fotbal ... : [interviu cu V. Crasilevschi,


dir. adjunct al Şc. Sportive Republ. Specializată de Fotbal ] / consemnare : Ion Roşu // Sport
plus. – 2008. – 15 iul. – P. 11.

3610. Ivanov, Anatol. Antrenorul cu elevi, mereu pe Podium : [Mihai Ciudin, an-
trenor şi tehnician de forţă, la 60 de ani de la naştere] / Anatol Ivanov // Sport plus. – 2008.
– 22 iul. – P. 6.

3611. Juravschi, Nicolae. Nicolae Juravschi : "Nu este real să credem că putem
obţine medalii la JO" : [interviu cu preş. Comitetului Naţ. Olimpic] / consemnare : Vitalie
Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11 iul. – P. 21.

3612. Marinescu, Alexandru. Istoria Campionatului European (11-12) : [fotbal] /


Alexandru Marinescu // Sport plus. – 2008. – 1, 8, 15, 22 iul. – P. 15. – Art. 1 : 23 apr.

167
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3613. Oriol, Nicolae. "Să participi la Jocurile Olimpice este deja o performanţă" :
interviu cu N. Oriol, antrenor emerit al Moldovei, antrenorul lotului naţ. de lupte libere / reali-
zare : Andrei Prodan // Sport plus. – 2008. – 22 iul. – P. 9.

3614. Sava, Panfil. Tentaţia înălţimii : [despre Petru Levcenco, antrenor emerit
al Rep. Moldova] / Panfil Sava // Sport plus. – 2008. – 8 iul. – P. 4.

3615. Stepanov, Vasile. Bilanţul Campionatului Euro-2008 / Vasile Stepanov //


Sport plus. – 2008. – 8 iul. – P. 7.

3616. Балан, Анатолий. Легкая атлетика – фундамент здоровья нации : [ст.


президента Федерации лег. атлетики] / Анатолий Балан // Кишин. обозреватель. –
2008. – 31 июля. – Р. 18.

3617. Журавский, Николай. Молдова на Олимпийских играх в Пекине : [ин-


тервью с президентом Нац. олимп. ком. Молдовы Н. Журавским] / записал Эдуард
Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 июля. – Р. 18.

3618. Журавский, Николай. Николай Журавский : "Достижения в большом


спорте надо доказывать делом, кропотливой работой тренеров и спортсменов. Но без
участия государства высоких результатов, тем более олимпийских медалей, не полу-
чить" : [интервью с президентом Нац. Олимп. ком. Молдовы] / записал Эдуард Мокша
// Analytiqie Moldpresa. – 2008. – 12 июля. – Р. 8, 17.

3619. Капровой, Вячеслав. Судейский корпус Молдовы – к европейскому


уровню : [интервью с пред. суд. ком. Федерации Футбола Молдовы В. Капровым] /
записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2008. – 18 июля. – Р. 5.

3620. Капсамун, Алексей. "Всегда приятно выступать за национальную ко-


манду" : [интервью с футзал. вратарем А. Капсамун] / записал Ион Морару // Молд.
ведомости. – 2008. – 4 июля. – Р. 5.

3621. Кожокарь, Максим. Олимпийские игры : с надеждой на чудеса ! : [по


поводу участия делегации Респ. Молдова в Олимп. играх, Пекин, 2008] / Максим Ко-
жокарь // Молд. ведомости. – 2008. – 25 июля. – Р. 5.

3622. Мазур, Михаил. Отток спортсменов – проблема государственная /


Михаил Мазур // Молд. ведомости. – 2008. – 11 июля. – Р. 5.

3623. Рашкевич, Виталий. Будущее основной команды важнее сиюминут-


ного результата : [интервью с гл. тренером команды "Шериф-2" В. Рашкевич] / запи-
сал Максим Банару // Молд. ведомости. – 2008. – 4 июля. – Р. 5.
168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3624. Чобану, Эдуард. Кризисный период гребли на байдарках и каноэ /


Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 июля. – Р. 18.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3625. Bahnaru, Vasile. Discipolii vor să transpună în practică teoria elaborată
de savant : [pe marginea colocviului dedicat academicianului Silviu Berejan, 30-31 iul. 2008,
Chişinău : interviu cu V. Bahnaru, dr. în filologie, Inst. de Filologie al Acad. de Şt. a Moldo-
vei] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 iul. – P. 8.

3626. Bojoga, Eugenia. "M-am eliberat de complexele tipice pentru basarabeni"


: interviu cu lingvista E. Bojoga, prof. univ. la Univ. din Cluj-Napoca / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 iul. – P. 22.

3627. Ciubucciu, Vlad. Ion şi Ivan : [aspecte onomastice] / Vlad Ciubucciu // Fă-
clia. – 2008. – 5 iul. – P. 14.

3628. Cosniceanu, Maria. Acad. Silviu Berejan, filozof şi teoretician al limbii :


[pe marginea conf. şt., dedicată împlinirii a 81 de ani de la naşterea lingvistului] / Maria
Cosnicean // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 31 iul. – P. 5.

3629. Eremia, Anatol. Promotor al adevărului, destin al neuitării : [in memoriam


lingvistului Silviu Berejan] / Anatol Eremia // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 iul. –
P. 8.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
3630. Guţu, Ana. Dăruire întru dăinuire – paradigma verbală : [Ana Mihalache,
filolog, dr. conf. la Univ. Liberă Intern. din Moldova] / Ana Guţu // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul.
– P. 7.

3631. Manoli, Ion. Qui etes-vous, mme Mihalache ? : [Ana Mihalache, filolog, dr.
conf. la Univ. Liberă Intern. din Moldova] / Ion Manoli // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 7.

3632. Proca, Ion. Va fi odată ca niciodată : [lingvistul Vlad Pohilă] / Ion Proca //
Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 11.

3633. Radu, Zinaida. Vocaţie şi măiestrie : [Ana Mihalache, filolog, dr. conf. la
Univ. Liberă Intern. din Moldova] / Zinaida Radu // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 7.

169
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008

3634. Матеевич, А. Моменты церковного влияния в происхождении и исто-


рическом развитии молдавского языка / А. Матеевич // Moldova Mare. – 2008. – 1, 8, 15,
22 iul.
(Vezi de asemenea Nr 3307)

82 LITERATURĂ
821 Literatura limbilor individuale
821.131.1 Literatură italiană
3635. Martella, Fernando. Uneori (a volte); Caii (cavalli); Depărtare
(lontananza); Singurătate (solitudine); Eu voi pierde (io perdero); Povestea (pe care nu v -
am povestit-o încă) (la favola); Spirală (spirale); Eu cresc o floare pentru tine (io cultivo un
fiore per te); Mica lună; Ştefan (Stefano); Pescăruşi (gabbiani) : [versuri]; Zăbava
(L’intratenimento); Michele; Valul (l’onda) : [povestiri] / Fernando Martella ; trad. din it. : Lu-
cia Pietraru // Lit. şi arta. – 2008. – 31 iul. – P. 5.

821.135.1 Literatură română


3636. Alecsandri, Vasile. Rugăciune : [versuri] / Vasile Alecsandri // Lit. şi arta.
– 2008. – 17 iul. – P. 1.

3637. Bacovia, George. Decor : [versuri] / George Bacovia // Timpul de diminea-


ţă. – 2008. – 4 iul. – P. 24.

3638. Barbu, Eugen. File de jurnal / Eugen Barbu // Glasul. – 2008. – 3, 17, 31
iul. – P. 6.

3639. Dimov, Leonid. Rondelul lumânărilor : [versuri] / Leonid Dimov // Timpul


de dimineaţă. – 2008. – 18 iul. – P. 24.

3640. Mălăncioiu, Ileana. Sora mea de dincolo : [versuri] / Ileana Mălăncioiu //


Glasul. – 2008. – 31 iul. – P. 8. – Cuprins : Muntele; Inocenţa; Sora mea, împărăteasa; Ce
vesele cântece; Vis şi realitate; Nu te-ai dus de tot; M-ai privit îndelung; Cel ce stătea de
gardă; Ceasul.

3641. Neculce, Ion. O samă de cuvinte : (fragm.) / Ion Neculce // Glasul. – 2008.
– 3 iul. – P. 1.

3642. Păunescu, Adrian. Basarabia : [versuri] / Adrian Păunescu // Glasul. –


2008. – 3 iul. – P. 13.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3643. Păunescu, Adrian. Doamne, ocroteşte-i pe Români : [versuri] / Adrian


Păunescu // Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. – P. 1.

3644. Păunescu, Adrian. Sa facem scobitori; Cea din urmă zi de pace, prima
noapte de război; Balada regăsirii frate cu frate; Al neamului : [versuri] / Adrian Păunescu //
Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 4.

3645. Toma, Vasile. Căderea din sine : [versuri] / Vasile Toma // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 25 iul. – P. 24.

3646. Topârceanu, George. Câţi ca voi ! : [versuri] / George Topârceanu // Tim-


pul de dimineaţă. – 2008. – 11 iul. – P. 24.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3647. Bâlici, Gheorghe. "Cloşca cu pui"; Fratele mai mare : [epigrame] / Gheor-
ghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 1 iul. – P. 16.

3648. Bâlici, Gheorghe. Femeia tăcută; Cu gândul la viitor; Răsturnare la valori;


Inspiraţia : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 iul. – P. 24; 8 iul.
– P. 16.

3649. Bâlici, Gheorghe. La vârsta înţelepciunii; Îmbogăţiţii peste noapte : [epi-


grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 27 mai. – P. 16.

3650. Bâlici, Gheorghe. Liceanul tatei; Studentul sărac; Epigramistului buzoian


Mihai Sălcuţan, autorul cărţii "Vesele tristeţe"; Lui Al. Vaculovschi, autorul romanului
"Pizdeţ" : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 iul. – P. 16; 25 iul.
– P. 24, 29 iul. – P. 16.

3651. Bâlici, Gheorghe. Petrecăreţul datornic; Unui grafoman insomniac : [epi-


grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11 iul. – P. 24.

3652. Bâlici, Gheorghe. Unui amic; Unui autor anonim : [epigrame] / Gheorghe
Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 iul. – P. 24.

3653. Bâlici, Gheorghe. Urare; Unei frumoase : [epigrame] / Gheorghe Bâlici //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 iul. – P. 16.

171
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3654. Băluţă, Dumitru. Să nu cazi : [versuri] / Dumitru Băluţă // Lit. şi arta. –
2008. – 10 iul. – P. 5.

3655. Bejenaru, Ion. Judecată cu dreptate : parabole / Ion Bejenaru // Glasul. –


2008. – 17 iul. – P. 5.

3656. Boţu, Pavel. De toamnă; Mă voi apropia ...; Ajută-mi; Repetându-ne; Co-
borâm, prietene ...; Harap-Alb; Demn : [versuri] / Pavel Boţu // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. –
P. 1, 5.

3657. Busuioc, Aureliu. Heraldică : [versuri] / Aureliu Busuioc // Alianţa Moldova


Noastră. – 2008. – 25 iul. – P. 10.

3658. Cibotaru, Mihail Gheorghe. Moş Anton : (schiţă doc.) / Mihail Gheorghe
Cibotaru // Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. – P. 4.

3659. Colţun, Gheorghe. Declaraţie de dragoste; Când ai fost cea adevărată ?;


Poetul şi femeia; Extaz; Preludiu; Plecarea venindă; Inexistenţa lui mâine; Închipuire; De ce-
ai promis ?...; Angelică; De ce te-aş mai iubi ?... : [versuri] / Gheorghe Colţun // Lit. şi arta. –
2008. – 24 iul. – P. 5.

3660. Dabija, Nicolae. "În templul meu de rime ..." : [versuri] / Nicolae Dabija //
Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 16. – Cuprins : Baladă; Unchiul Ilie; Vine un timp; Bocitoarea.

3661. Dabija, Nicolae. Baladă; Saharna; Biserica din Căuşeni; "Descrierea Mol-
dovei" : [versuri] / Nicolae Dabija // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 1.

3662. Esinencu, Nicolae. Moş Gobjilă Filozoful : [povestire] / Nicolae Esinencu


// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4, 11, 18, 25 iul. – P. 6. – Contin. Începutul : 9 mai.

3663. Filip, Iulian. Cui să spui ? : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 24
iul. – P. 8.

3664. Filip, Iulian. Cum te uiţi : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul.
– P. 8.

3665. Iachim, Ion. Strigăt : [versuri] / Ion Iachim // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. –
P. 7.

3666. Indiana. Primele fragmente din cartea Indianei // Jurnal de Chişinău. –


2008. – 24 iul. – P. 4.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3667. Matcovschi, Dumitru. Mielul; Viaţa ca un ţipăt : [versuri] / Dumitru


Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. – P. 6.

3668. Matcovschi, Dumitru. Nu mi-e teamă : [versuri] / Dumitru Matcovschi //


Moldova Mare. – 2008. – 29 iul. – Cu caract. chir.

3669. Matcovschi, Dumitru. Să trăieşti, Moldovă : [versuri] / Dumitru Matcovschi


// Moldova Mare. – 2008. – 15 iul. – Cu caract. chir.

3670. Mateevici, Alexei. Basarabenilor : [versuri] / Alexei Mateevici //


Săptămîna. – 2008. – 4 iul. – P. 9.

3671. Plugaru, Victor. De sus ... : [versuri] / Victor Plugaru // Lit. şi arta. – 2008.
– 10 iul. – P. 7.

3672. Râşcan-Rusu, Ecaterina. Rugămintea unei profesoare : [versuri] / Ecate-


rina Râşcan-Rusu // Făclia. – 2008. – 5 iul. – P. 2.

3673. Strâmbeanu, Andrei. Bacovia : [versuri] / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta.


– 2008. – 31 iul. – P. 1.

3674. Tamazlâcaru, Elena. Motiv de acuarelă : [versuri] / Elena Tamazlâcaru //


Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 3.

3675. Ţopa, Efimia. Regăsirea de sine : [ pe marginea creaţiei scriitoarei Zina


Cenuşă] / Efimia Ţopa // Lit. şi arta. – 2008. – 31 iul. – P. 4.

3676. Ţurcanu, Nicolae. Nu mi-e foame : [versuri] / Nicolae Ţurcanu // Făclia. –


2008. – 5 iul. – P. 11.

3677. Ţurcanu, Nicolae. Poetul condamnat pentru o poezie : [versuri] / Nicolae


Ţurcanu // Glasul. – 2008. – 3 iul. – P. 16. – Cuprins : Cuvânt către maica-ţară; Ruga muri-
bundului; Rugă particulară; Odată în an; Mireasma vântului natal.

3678. Vlas, Vlad. S(C)lavul din mine : (fragm. din romanul în curs de apariţie] /
Vlad Vlas // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 5.

821.161.1 Literatură rusă


3679. Vâsoţki, Vladimir. "Despre jocul de şah" : [povestire] / Vladimir Vâsoţki;
trad. de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 iul. – P. 12.

173
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3680. Башкиров, Денис. "В стынущую даль …"; "Лезет луна по крыше …";
"Там, на белом берегу …"; "По тротуарам, по рельсам и шпалам …" : [стихи] / Денис
Башкиров // Коммерсант plus. – 2008. – 18 июля. – Р. 18.

3681. Боеру, Алла. Я низко кланяюсь Отцу ! : стихи / Алла Боеру // Moldova
Mare. – 2008. – 22 iul.

3682. Зумбряну, Виктория. Цена одной амнистии : главы из кн. / Виктория


Зумбряну // Независимая Молдова. – 2008. – 4 июля. – Р. 23. – Оконч. Нач.: 25 янв.

3683. Казакова, Раиса. Любовь к земле, как радуга над полем … : [рассказ]
/ Раиса Казакова // Независимая Молдова. – 2008. – 18 июля. – Р. 12.

3684. Мардарь, Ион. Красно древо ветвями : [рассказ] / Ион Мардарь // Не-
зависимая Молдова. – 2008. – 18 июля. – Р. 23.

3685. Мардарь, Ион. Сынуля, которого не было : рассказ / Ион Мардарь //


Независимая Молдова. – 2008. – 11 июля. – Р. 24.

3686. Мардарь, Ион. Хлеб начала шестидесятых : [рассказ] / Ион Мардарь


// Независимая Молдова. – 2008. – 4 июля. – Р. 24.

3687. Мардарь, Ион. Чисто женский рэкет : [рассказ-детектив] / Ион Мар-


дарь // Коммунист. – 2008. – 4 июля. – Р. 12.

3688. Мартынов, Леонид. Томленье; Баллада об Алексее Кольцове : [сти-


хи] / Леонид Мартынов // Коммерсант plus. – 2008. – 18 июля. – Р. 18.

3689. Шварц, Валерий. Божья благодать; Не проснуться бы снова : [стихи]


/ Валерий Шварц // Коммерсант plus. – 2008. – 18 июля. – Р. 18.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3690. Савостин, Николай. Вопросы к Небу : [пробл. лит. творчества] / Ни-
колай Савостин // Коммерсант plus. – 2008. – 18 июля. – Р. 18.

821.131.1.09 Literatură italiană


3691. Dabija, Nicolae. Un oaspete drag : [scriitorul italian Fernando Martella] /
Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 31 iul. – P. 5.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1.09 Literatură română


3692. Cahuleanu, Robert. Macedonski în poezia lui franceză : [pe marginea
creaţiei lui Al. Macedonski : reluat din rev. "Bugeacul", 1939] / Robert Cahuleanu // Lit. şi
arta. – 2008. – 24 iul. – P. 5.

3693. Codreanca, Lidia. Poetul îngerilor : [poezia lui Nichita Stănescu] / Lidia
Codreanca // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 8.

3694. Colesnic, Iurie. Un preot scriitor – Alexandru Bardieru : [1913-1994] / Iurie


Colesnic // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 10.

3695. Filip, Iulian. Ieşirea din paradis la priveghi : [pe marginea romanului "Ieşi-
rea din paradis" de Mihai Stan, Bucureşti, ed. Muzeului Lit. Române, 2007] / Iulian Filip //
Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. – P. 8.

3696. Gheorghiu, Gheorghe. Răsfoind pagini de arhivă : [despre poetul Andrei


Ciurunga] / Gheorghe Gheorghiu // Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. – P. 5.

3697. Păunescu, Adrian. Naşterea mea e definitiv basarabeană : interviu cu A.


Păunescu, poet / consemnare : Raia Rogac // Glasul. – 2008. – 3 iul. – P. 7, 12-13.

3698. Sociu, Dan. "Cititorii te duc la pierzanie" : [interviu cu D. Sociu, scriitor] /


interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 15 iul. – P. 6.

3699. Şoimaru, Vasile. Un autograf de la Adrian Păunescu aşteptat un sfert de


veac / Vasile Şoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3477)

821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova


3700. Andrei, R. "Florile speranţei" lui Iacob Cazacu-Istrati : [pe marginea cărţii
cu acelaşi tit., Toronto, 2008] / R. Andrei // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 7.

3701. Calotă, Gheorghe. Poiana cu heruvimi : [pe marginea cărţii "Poiana cu


heruvimi" de Ion Proca] / Gheorghe Calotă // Glasul. – 2008. – 3 iul. – P. 14.

3702. Ciocanu, Ion. Evoluţia şi actualitatea scrisului Zinei Cenuşă : [60 de ani de
la naşterea scriitoarei] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 31 iul. – P. 4.

175
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3703. Colesnic, Iurie. A plecat la cele veşnice conul Vasile ... : [in memoriam
scriitorului Vasile Vasilache] / Iurie Colesnic // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 11 iul. –
P. 10.

3704. Dinescu, Viorel. Patru repere ale poeziei basarabene din sec. XX / Viorel
Dinescu // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 1.

3705. Iachim, Ion. Pe cataligele autorlâcului : [pe marginea creării operelor scrii-
torilor mold. pentru copii] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 iul. – P. 7.

3706. Iachim, Ion. Un Recviem în care tragicul se împleteşte cu umorul : [pe


marginea cărţii "Poiana cu heruvimi" de Ion Proca] / Ion Iachim // Glasul. – 2008. – 3 iul. –
P. 14.

3707. Îngerii citeau, ieri, o poveste fără de sfârşit, cea cu Cocoşul roşu : [in me-
moriam scriitorului Vasile Vasilache] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11 iul. – P. 4. – Cu-
prins : In memoriam / Aureliu Busuioc; Priveghiul povestitorului desăvârşit / Nicolae Popa;
Ultima zi pe pământ a lui Vasile Vasilache / Irina Nechit.

3708. Lecturi la umbra "Frunzelor de dor" : [Anul Ion Druţă] // Jurnal de Chişi-
nău. – 2008. – 1 iul. – P. 10. – Cuprins : "Societatea a scuipat în intelectuali" / Iurie
Colesnic; "Opera lui Druţă transmite o emoţie puternică" / Vasile Vasilache; "Celebrându-l
pe Druţă, guvernarea promovează politica moldovenismului" / Vitalie Ciobanu.

3709. Lungu, Ion. Acul şi balonul : [pe marginea vol. "Punct" de Aureliu Busuioc,
Ch., ed. "Ştiinţa", 2007] / Ion Lungu // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 25 iul. – P. 10.

3710. Matcovschi, Dumitru. Neamul Cain : [pe marginea cărţii cu acelaşi tit.
apărută la ed."Ştiinţa", 2008 : interviu cu poetul] / consemnare : Nina Josu // Lit. şi arta. –
2008. – 24 iul. – P. 6.

3711. Oanţa, Gheorghe. Omul nostru din Horodişte : [scriitorul Ion Druţă] / Ghe-
orghe Oanţa // Glasul. – 2008. – 31 iul. – P. 4.

3712. Palladi, Tudor. Drumul spre cuvânt, sau Profunzimea şi limpezimea refle-
xivă a eului creator : [pe marginea operei eseistului Alexandru Donos] / Tudor Palladi // Lit.
şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 4.

3713. Palladi, Tudor. Revelaţia spirituală a cântecului, sau Vocaţia cerească a


rădăcinilor : [pe marginea creaţiei poetice a Eugeniei Manea-Cernei] / Tudor Palladi // Gla-
sul. – 2008. – 17 iul. – P. 12.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3714. Pasat, Angela. O carte nouă a acad. Mihail Dolgan : [pe marginea cărţii
"Poezia de opoziţie din Republica Moldova în perioada de stagnare", CEP USM, 2008] /
Angela Pasat // Făclia. – 2008. – 5 iul. – P. 14.

3715. Păduraru, Pavel. Nu-l chinuiţi pe Vasilache ! : [in memoriam scriitorului


Vasile Vasilache] / Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 iul. – P. 5.

3716. Proca, Ion. Priveghiul Vasilaşcului : [in memoriam scriitorului Vasile


Vasilache] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 2.

3717. Prohin, Victor. A.D.ministrator al satirei şi umorului : [pe marginea creaţiei


scriitorului satiric Alexandru Donos] / Victor Prohin // Glasul. – 2008. – 31 iul. – P. 7.

3718. Strâmbeanu, Andrei. Regretatul Pavel Boţu : [in memoriam poetului] /


Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 5.

3719. Ţopa, Tudor. Apostol în literatură. Vasile Vasilache / Tudor Ţopa // Glasul.
– 2008. – 17 iul. – P. 2.

3720. Vartic, Andrei. "...Nu-ţi ascunde în lacrimi..." : [pe marginea cărţii de poe-
zii "Viu sunt eu" de Dumitru Todică] / Andrei Vartic // Glasul. – 2008. – 31 iul. – P. 7.

3721. Суляк, Сергей. Особенное счастье Алексея Матеевича : [докл. был


зачитан на науч.-практ. конф. "Молдавия – Россия – славян. мир : выдающиеся дея-
тели": из истории творчества писателя ] / Сергей Суляк // Analytique Moldpresa. – 2008.
– 26 июля. – Р. 20, 23.

60 de ani de la naşterea poetului Nicolae Dabija


3722. Apetri, Dumitru. Poetul "născocit de poezie" : Nicolae Dabija la 60 de ani
/ Dumitru Apetri // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 iul. – P. 16.

3723. Căpiţă, Ionel. Naşul / Ionel Căpiţă // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 6.

3724. Ciobanu, Anatol. Nicolae Dabija – homo ingeniosissimus et


generosissimus / Anatol Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 5.

3725. Ciobanu, Raisa. Noi suntem colegii lui Nicolae Dabija / Raisa Ciobanu //
Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 6.

177
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3726. Ciocoi, Gheorghe. ... Şi aripa de sub cămaşă are parte de cuvânt / Ghe-
orghe Ciocoi // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 8-9.

3727. Codreanca, Lidia. Poetul născocit de poeme / Lidia Codreanca // Lit. şi ar-
ta. – 2008. – 10 iul. – P. 8.

3728. Codreanu, Theodor. Printre gloanţele timpului / Theodor Codreanu // Lit.


şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 5.

3729. Codru, Anatol. Înverşunarea lui de a trăi din plin soarta neamului / Anatol
Codru // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 5.

3730. Colesnic, Iurie. O valoare absolută / Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2008. –
10 iul. – P. 6.

3731. Dolgan, Mihail. Dreptul la poezia "pură" : [pe marginea creaţiei poetului
Nicolae Dabija] / Mihail Dolgan // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 9.

3732. Matei, Valeriu. Destinul unui poet / Valeriu Matei // Lit. şi arta. – 2008. –
10 iul. – P. 4.

3733. Melniciuc, Ion. Ce tânăr mai eşti, Nicolae ! / Ion Melniciuc // Lit. şi arta. –
2008. – 10 iul. – P. 5.

3734. Moraru, Anton. Un talentat istoric al neamului / Anton Moraru // Lit. şi arta.
– 2008. – 10 iul. – P. 7.

3735. Moraru, Haralambie. Ploua încet, cu stropi mai mari, Pe păduri la


Bişcotari ... / Haralambie Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 5.

3736. Morăraş, Mihai. Creatori de mituri / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2008. –
10 iul. – P. 7.

3737. Moşanu, Alexandru. Un ilustru om de cultură, un luptător neînfricat / Ale-


xandru Moşanu // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 4.

3738. Palladi, Tudor. Proeminenţa estetică a creaţiei dabijiene : [pe marginea


creaţiei poetului Nicolae Dabija] / Tudor Palladi // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 8.

3739. Păunescu, Adrian. Un mare poet, un mare luptător, un căuzaş al totalităţii


româneşti / Adrian Păunescu // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 4.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3740. Petru, Mariana. Poezia, dor neînvins : [a poetului Nicolae Dabija] / Maria-
na Petru // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 8.

3741. Popa, Iulius. Omul cu prietenie longevivă / Iulius Popa // Lit. şi arta. –
2008. – 10 iul. – P. 6.

3742. Proca, Ion. Neîncovoiat om al plaiului / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 17


iul. – P. 1.

3743. Reniţă, Alecu. Mulţumim că ai rămas cu noi, în Basarabia / Alecu Reniţă //


Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 6; Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 6.

3744. Rusnac, Iov. Poet şi publicist naţional / Iov Rusnac // Lit. şi arta. – 2008. –
10 iul. – P. 7.

3745. Rusu, Ozea. Stimate şi iubite poet Nicolae Dabija ! / Ozea Rusu // Lit. şi
arta. – 2008. – 10 iul. – P. 5.

3746. Simion, Eugen. Nicolae Dabija – 60 / Eugen Simion // Lit. şi arta. – 2008.
– 10 iul. – P. 1.

3747. Strâmbeanu, Andrei. Nicolae Dabija la 60 de ani / Andrei Strâmbeanu //


Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 5.

3748. Tamazlâcaru, Elena. "Moldova – aer de meşteri ce zboară ..." : [pe margi-
nea creaţiei scriitorului Nicolae Dabija] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. –
P. 6.

3749. Ungureanu, Ion. Miracolele n-au vârstă / Ion Ungureanu // Lit. şi arta. –
2008. – 10 iul. – P. 7; Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 6.

3750. Vartic, Andrei. Metoda lui Nicolae Dabija / Andrei Vartic // Lit. şi arta. –
2008. – 10 iul. – P. 4.

3751. Vieru, Grigore. Planta ce conţine aur / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2008.
– 10 iul. – P. 1.

821.161.1.09 Literatură rusă


3752. Тишенко, Юрий. Романистка : [о творчестве писательницы Зинаиды
Чирковой] / Юрий Тищенко // Независимая Молдова. – 2008. – 18 июля. – Р. 10-11.

179
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008

821.161.1(478).09 Literatură rusă din Republica Moldova


3753. Зенченко, Екатерина. Педагог, переводчик, поэт … : [памяти поэта и
драматурга Антона Зенченко] / Екатерина Зенченко // Новое время. – 2008. – 11 июля.
– Р. 3.

3754. Иванов, Семен. "Солнцеворот", повесть о настоящих людях : [по ма-


териалам кн. "Солнцеворот", авт. : Станислав Поляков, Ольга Полякова] / Семен Ива-
нов // Независимая Молдова. – 2008. – 2 июля.

3755. Савостин, Николай. Под крышей неба : [по материалам кн. "Хозяин
торговой палатки", авт. Иван Дуб] / Николай Савостин // Коммерсант plus. – 2008. – 4
июля. – Р. 18.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3756. Savu, Constantin. Un simpozion memorabil : [pe marginea lucr. simpoz.
intern. "Structuri de locuire în Paleoliticul superior al spaţiului carpato-nistrean", 8-10 iul.
2008, Iaşi] / Constantin Savu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 3.

3757. Vartic, Andrei. Ilie Borziac la poarta simbioticului : [60 de ani de la naşte-
rea arheologului] / Andrei Vartic // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 3.

908 Monografii ale localităţilor


3758. Porcesco, Cristina. Reperele metropolei egiptene; Farmecul etern al
Egiptului : [impresii de călătorie] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2008. – 16, 17,
23 iul.

3759. Астана – 10 лет созидания : о столице Казахстана : [материал по-


сольства Казахстана в Респ. Молдова] / подготовил Дмитрий Сидоров // Независимая
Молдова. – 2008. – 4 июля. – Р. 8-9.

3760. Астана – новое чудо света : 10 лет новой столице Казахстана // Ки-
шин. обозреватель. – 2008. – 3 июля. – Р. 6.

929 ŞTIINŢE BOIGRAFICE ŞI ÎNRUDITE


Pohilă, Vlad. Un poliptic la Chişinău : Simion Zamşa. – Vezi Nr 3568

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 Istorie generală. Istorie universală
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
3761. Balan, Sergiu. Sergiu Balan : "Telegrama lui Rasputin l-a vindecat pe ţa-
reviciul Aleksei ..." : [taina casei dinastiei Romanov : interviu cu şef de Dir. Arhivei de Stat a
Federaţiei Ruse] / consemnare : Elena Gherghelaş // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 25
iul. – P. 11; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 25 июля. – P. 11.

3762. Dabija, Nicolae. Comunismul şi libertatea : [discurs în cadrul conf. intern.


"Sistemul comunist – între realităţi şi discurs istoriografic", Bucureşti, 12-13 iun. 2008] /
Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 1.

3763. Маринчук, Аурел. Сорокский дворянин Кассо – министр Российской


империи : Лев Кассо, уроженец Бессарабии, министр нар. просвещения Рос. империи
в 1910-1914 годы / Аурел Маринчук // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 25 июля. – P.
10.

94(478) Istoria Republicii Moldova


3764. Cibucciu, Vlad. Deportările în Siberia : [anul 1949] / Vlad Cibucciu // Gla-
sul. – 2008. – 3 iul. – P. 1, 3.

3765. Colesnic, Iurie. Trei destine ca trei poveşti ... : Pantelimon Halippa şi Ide-
ea Unirii Basarabiei cu România (2) / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Iul. (Nr 7). – P. 7. –
Art. 1 : Iun. (Nr 6).

3766. Daghi, Ion. Vin ruşii ! : [anul 1940] / Ion Daghi // Lit. şi arta. – 2008. – 17
iul. – P. 1.

3767. Dragnev, Demir. Îmi doresc să avem o ştiinţă istorică modernă într-un stat
cu adevărat liber şi modern" : interviu cu D. Dragnev, istoric / pentru conformitate : Igor
Nagacevschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 iul. – P. 7.

3768. Dulgheru, Valeriu. Moldova între mit şi realitate : [din ist. denumirii, stemei
şi imnului] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. – P. 3.

3769. Iosip, George. Istoricul Andrei Eşanu la vârsta de 60 de ani / George Iosip
// Flux continuu. Studentul. – 2008. – 15 iul. – P. 4.

181
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
3770. Maţievschi, Elena. Edificator al culturii patriei : [contribuţii şt. ale cercetă-
torului istoric Vasile Stati] / Elena Maţievschi // Moldova Mare. – 2008. – 1 iul.

3771. Mireanu, Mihai. Alanii ??? : [din ist. satului Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă] /
Mihai Mireanu // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 3.

3772. Negrei, Ion. Pantelimon Halippa (1883-1979) : [125 de ani de la naşterea


preş. Sfatului Ţării] / Ion Negrei // Lit. şi arta. – 2008. – 31 iul. – P. 3.

3773. Poştarencu, Dinu. Oraşul Hânceşti : prima atestare documentară / Dinu


Poştarencu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 iul. – P. 6.

3774. Republica Democratică Moldovenească – etapă importantă de statornicire


şi consolidare a statalităţii moldoveneşti contemporane / A. Roman, A. Burian, V. Stati [et
al.] // Moldova Mare. – 2008. – 1, 8, 15 iul. – Contin. Începutul : 17 iun.

3775. Roşca-Tuchilatu, Nadejda. O noapte groaznică : [pe marginea deportări-


lor basarabenilor din 5-6 iul. 1949] / Nadejda Roşca-Tuchilatu // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. –
P. 3.

3776. Rotaru, Tatiana. Cum ar trebui să fie scrisă o nouă istorie a Moldovei ? :
[pe marginea audierii proiectelor din cadrul Progr. de Stat Istoria Moldovei (1359-2012)] /
Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 30 iul.

3777. Rotaru, Tatiana. La mulţi ani, Andrei Eşanu : [60 de ani de la naşterea is-
toricului] / Tatiana Rotaru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11 iul. – P. 22.

3778. Semeniuc, Tudor. Naşterea civilizaţiei europene : [ist. Ţării Moldovei] /


Tudior Semeniuc // Comunistul. – 2008. – 4 iul. – P. 12; 11 iul. – P. 10-11.

3779. Săptămâna trecută, istoricul Andrei Eşanu a rotunjit şase decenii // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 25 iul. – P. 17.

3780. Taşcă, Mihai. Puşcăria nr. 1 din Penza a fost locul decesului a patru depu-
taţi în Sfatul Ţării : [pe marginea dosarelor deputaţilor Grigore Turcuman, Nicolae Secară,
Ştefan Botnariuc, Teodor Nega] / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 iul. – P.
17.

3781. Turea, Larisa. "Foametea a fost un cataclism care ne-a marcat la nivel
genetic" : [pe marginea cărţii "Cartea foametei" : interviu cu scriitoarea, critic de arte, L.
Turea, Bucureşti, "Curtea Veche", 2008] / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişi-
nău. – 2008. – 1 iul. – P. 4.
182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3782. Varta, Ion. Ion Varta: Cel mai grav derapaj al autorilor de manuale de isto-
rie integrată îl constituie antiromânismul de grotă : declaraţia fracţiunii parlamentare creştin -
democrate privind man. de ist. integrată, 10 iul. 2008 // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008.
– 18 iul. – P. 9.

3783. Александри, Н. А. Речь Н. А. Александри, произнесенная 7 октября


1918 г. в Народной лиге : [депутат, пред. фракции в Sfatul Ţării] // Moldova Mare. –
2008. – 15 iul.

3784. Гарусова, Ольга. К юбилею Чуфлинской церкви / Ольга Гарусова //


Молд. ведомости. – 2008. – 4 июля. – Р. 6.

3785. Дорожко, Владимир. Не забыть и не простить : о работе комиссий по


расследованию и установлению злодеяний нем.-рум. оккупантов в 1944 году в г.
Бельцы / Владимир Дорожко // Коммерсант plus. – 2008. – 4 июля. – Р. 17.

3786. Тарнакин, Владимир. Тяжелая наследственность : [о Дмитрии Семи-


градове, пред. губерн. земства в 1907-1910 гг.] / Владимир Тарнакин, Татьяна Соловь-
ева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 июля. – Р. 17.
(Vezi de asemenea Nr 3260. 3309, 3482, 3536, 3763)

94(498) Istoria României


3787. Dulgheru, Valeriu. Prădată, trădată mereu ... : [aspecte ale evacuării te-
zaurului românesc la Moscova] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 2.

3788. Şornikov, Piotr. "Rezolvarea definitivă" : varianta română : [despre ex-


terminarea evreilor, promovată de regimul lui Ion Antonescu] / Piotr Şornikov // Comunistul.
– 2008. – 4 iul. – P. 10-11; Коммунист. – 2008. – 4 июля. – Р. 10-11. – Contin. Începutul :
27 iun.

183
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 7-2008

Buburuz, Petru (protoiereu) 3265-66


A Budeanu, Gheorghe 3469
Ababii, Ion 3495-96 Bujor, Leonid 3296
Alecsandri, Vasile, 3636 Bulat, Galina 3498
Alexandrescu, Ion 3603 Bulat, Veaceslav 3566
Amititeloaie, Alexandru 2363 Burea, Irina 3431, 3442-43
Andrieu, Pierre 3339 Burian, Alexandru 3432, 3774
Antonescu, Ion 3788 Busuioc, Aureliu 3657, 3707
Apetri, Dumitru 3513, 3722 Butnaru, Valentina 3478
Axionov, Lidia 3570 C
B Cahuleanu, Robert 3692
Babin, Victoria 3277 Calotă, Gheorghe 3701
Baciu, Valentina 3497 Candraman, Sergiu 3506
Bacovia, George 3637 Canţer, V. 3522
Bahnaru, Vasile 3625 Caras, Emil 3604
Balan, Sergiu 3761 Carp, Eugenia 3479
Bâlici, Gheorghe 3647-53 Caţ, Clara 3487
Barbu, Eugen 3638 Cazacu-Istrati, Iacob 48
Bardan, Constantin 3575 Căpiţă, Ionel 3723
Bădiliţă, Iolanda 3340 Ceban, Nicolae 3605
Băluţă, Dumitru 3645 Cebanenco, Veaceslav 3600
Bejan, Ana 3478 Cernei, Cristina 3499
Bejenaru, Ion 3655 Certan, Eugeniu 3504
Bejenaru, Lia 3554 Cheptănaru, Eduard 3542
Berejan, Silviu 3627 Chetraru, Anatol 3414
Beschieru, Traian 3255 Chicuş, Nicolae 3504
Boaghiu, Sofian 3264 Chirilă, Victor 3341
Bobi, (Dumitraş, Gabriel) 3571 Chirilov, Viorica 3444, 3540
Bodrug, Oleg 3558 Chisnenco, Angela 3545
Bogatu, Petru 3291-94 Chisnencu, Mihaela 3572
Boianjiu, Magdalena 3281 Cibotaru, Anatolie 3433
Bojoga, Eugenia 3626 Cibotaru, Mihail Gheorghe 3658
Bologan, Viorel 3600 Cibucciu, Vlad 3764
Borisova, Ludmila 3278 Cimil, Andrei 3606
Borşevici, Ion 3295, 3522 Ciobanu, Anatol 3724
Bostan,Ion 3506 Ciobanu, Mitrofan 3251
Botnari, Alexandru 3454 Ciobanu, Pavel 3607
Botnariuc, Ştefan 3780 Ciobanu, Raisa 3725
Boţu, Pavel 3656 Ciobanu, Stelina 3528
Braghiş, Dumitru 3300 Ciobanu, Vitalie 3708
Brescanu, Vasile 3596 Ciocanu, Gheorghe 3500
Brok, Elmar 3340 Ciocanu, Ion 3702

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ciocoi, Gheorghe 3726 Dumbravă, Vlad 3581


Ciornei, Vsevolod 3297-98, 3342 Dumbrăveanu, Andrei 3373
Cirimpei, Victor 3513 Dumitru, Aurel 3516
Ciubucciu, Vlad 3489, 3627, 3764
Ciudin, Mihai 3608 E
Ciumeică, Ion 3457 Eni, Dumitru 3379
Codiţă, Cornel 3287 Erechteu, Creuza 3574
Codrean, Irina 3351, 3449 Eremia, Anatol 3629
Codreanca, Lidia 3693, 3727 Esinencu, Nicolae 3662
Codreanu, Theodor 3728 Eşanu, Andrei 3769
Codru, Anatol 3729
Colesnic, Iurie 3282-83, 3694, 3703, 3730, F
3765 Filat, Vlad 3300-01, 3360, 3368, 3555
Colţun, Gheorghe 3659 Filip, Iulian 3254, 3663-64, 3695
Comănescu, Lazăr 3342-43, 3353-54, 3364 Fişer, Anatol 3454
Conţiu, Mihai 3359, 3434 Florescu, Constantin 3575
Corcimaru, Ion 3538 Forster, Fr. W. 3262
Cosarciuc, Valeriu 3402 Fuştei, Nicolae 3268
Cosniceanu, Maria 3628
Cozma, Artur 3253 G
Crasilevschi, Vladimir 3609
Gavriliuc, Eugen 3542
Cremene, Boris 3597
Găluşcă, Ion 3470
Cristal, Oleg 3343-47, 3352, 3426
Gheorghiţă, Nadina 3471, 3376, 3487, 3567,
Cubreacov, Vlad 3267, 3367
3576
Cucu, Mircea 3540
Gheorghiu, Gheorghe 3696
Culiuc, Leonid 3523
Gherghelaş, Elena 3761
Curchi, Lilia 3515, 3577
Gherman, Diomid 3531
D Gherman, Doiniţa 3576
Ghidirim, Gheorghe 3503, 3522
Dabija, Nicolae 3299, 3501, 3660-61, 3691, Ghimpu, Mihai 3300
3762 Ghiţu, Dumitru 3522
Daghi, Ion 3766 Gîrneţ, Ilian 3580
David, Anatolie 3526 Goga, Octavian 3477
Deleu, Ecaterina 3279, 3355 Goloşceapov, Evgheni 3446
Diacov, Dumitru 3300 Goreanu, Veniamin 3269
Dimov, Leonid 3639 Gorincioi, Radu 3361
Dinescu, Viorel 3704 Grabovski, Dmitri 3601
Doga, Eugen 3573 Grecu, Mircea 3476
Dolgan, Mihail 3731 Gudumac, Eva 3496
Donos, Alexandru 3712 Gumovschi, Andrei 3524, 3547-48
Dragnev, Demir 3767 Guriţenco, Alexei 3468
Druţă, Ion 3708 Guţu, Ana 3630
Duca, Gheorghe 3250 Guţu, Ion 3504
Dulgheru, Valeriu 3502, 3768, 3787
Dumbravă, Laura 3445

185
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
H Marandici, Ion 3349
Marcu, Tatiana 3385, 3564
Hadârcă, Natalia 3246, 3566 Margina, Ruslan 3257
Hadârcă, Petru 3258 Marinciuc, Aurel 3303
Hadei, Vitalie 3611 Marinescu, Alexandru 3612
Halippa, Pantelimon 54, 55 Martâniuc, Mircea 3455
Havel, Vaslav 3284 Martella, Fernando 3635
Hăbăşescu, I. 3522 Marulea, Alexei 3255
I Matcovschi, Dumitru 3304-06, 3531, 3667-
69, 3710
Iachim, Ion 3665, 3705-06 Mateciuc, Bogdan 3435
Iaşcenco, Tudor 3516 Mateevici, Alexei 3634, 3670
Indiana 3666 Matei, Valeriu 3732
Iosip, George 3769 Maţievschi, Elena 3770
Iovcev, Ion 3480 Mălăncioiu, Ileana 3640
Ioviţă, Ana 3488 Mărgineanu, Virgil 3594
Iovu, Tudor 3454 Melenciuc, Ana 3414
Iutiş, Vadim 3606 Melinti, Maxim 3270
Ivanov, Anatol 3608, 3610 Melnic, Viorel 3421
J Melniciuc, Ion 3733
Mihail, Dinu 3362
Jolondcovschi, Alexandru 3549 Mihalache, Ana 3630
Josan, Cătălin 3577 Mihalache, Natalia 3256
Josanu, Efim 3259 Mihăilă, Vlad 33271
Josu, Nina 3266, 3710 Mircos, Vlad 3579
Juravel, Oxana 3603 Mihail, Viorel 3307
Juravschi, Nicolae 3611 Mireanu, Mihai 3771
Mişcoi, Simion 3309
K
Moraru, Anton 3734
Ketchum, Sharon 3348 Moraru, Haralambie 3310, 3735
Morăraş, Mihai 3736
L Morcov, Vasile 3541
Lejeune, Jerome 3525 Moşanu, Alexandru 3737
Levcenco, Petru 3614 Munteanu, Igor 3300
Loteanu, Emil 3595 Munteanu, Octavian 3504
Luca, Alex 3257, 3382 Muraru, Elena 3505
Lungu, Ion 3709 Mustea, Mihai 3520
Lupu, Şerban 3578 N
Lupuşor, Gheorghe 3601
Nagacevschi, Vitalie 3436
M Nechit, Irina 3578, 3597, 3626, 3707
Maftei, Vladimir 3604 Neculce, Ion 3641
Maleş, Doina 3302 Nega, Teodor 3780
Manea-Cernei, Eugenia 3713 Negrei, Ion 3772
Maniuc, Liviu 3542 Negru, Nicolae 3363
Manoli, Ion 3631 Neicovcen, Sergiu 3256

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Nurmi, Anne 3587 Popuşoi, Liliana 3554, 3573, 3583, 3585,


3625, 3679
O Porcesco, Cristina 3253, 3580, 3758
Oanţa, Gheorghe 3711 Poştarencu, Dinu 3773
Olaru, Angelina 3265, 3295, 3557, 3579, Povar, Iurie 3567
3582, 3594 Poznacomchin, Stanislav 3514
Oleinic, Nicolae 3278 Praporşcic, Sergiu 3267
Onceanu, Anatol 3556 Prini, Gheorghe 3560
Oriol, Nicolae 3613 Proca, Ion 3584, 3595-96, 3632, 3716, 3742
Ostapciuc, Eugenia 3369 Prodan, Andrei 3605, 3613
Prohin, Victor 3717
P Pşeneac, Vera 3473
Palladi, Tudor 3712-13, 3738 Puig, Lluis Maria de 3351-52
Parasca, Vasile 3530 Puşcaş, Victor 3437, 3440
Paraşciuc, Oxana 3472, 3490-91 R
Pârnău, Ion 3477
Partole, Claudia 3517 Radalco, Olga 3514
Pîntea, Gherman 3464 Radu, Anastasia 3518
Pârţac, Constantin (3258-59) Radu, Corneliu 3390
Pasat, Angela 3714 Radu, Zinaida 3633
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 3312 Railean, Diana 3446
Pavlenco, Alexei 3419 Raileanu, Anatol 3492-93
Pavlicenco, Vitalia 3300 Raţă, Mariana 3313
Păduraru, Pavel 3273, 3315, 3532, 3607, Rădulescu, Raluca 3379-81, 3468
3715 Răşcan-Rusu, Ecaterina 3672
Păunescu, Adrian 3642-43, 3697, 3739 Rău, Ilie 3456
Petrenco, Anatol 3300 Reabîh, Gheorghi 3273
Petric, Andrei 3498 Reniţă, Alecu 3743
Petru, Mariana 3740 Reniţă, Lucian 3519
Piciugov, Alexandr 3564 Reniţă, Sorenela 3577
Pietraru, Lucia 3635 Rezneac, Corina 3271, 3505
Pihut, Petru 3537 Rogac, R. 3581, 3697
Pittau, Franco 3279 Roibu, Nicolae 3403, 3456, 3549, 3558
Pîntea, Gherman 3464 Roman, A. 3774
Plămădeală, Antonie 3263 Roşca-Tuchilatu, Nadejda 3775
Plugaru, Ştefan (3503) Roşu, Ion 3609
Plugaru, Victor 3671 Rotaru, Tatiana 3250, 3521, 3523, 3776-77
Pohilă, Vlad 3568 Rusnac, Iov 3744
Pop, Liviu 3380 Rusnac, Ludmila 3474
Popa, Iulius 3741 Rusu, Florica 3486
Popa, Nicolae 3707 Rusu, Gabriel 3506
Popescu, Vladimir 3256 Rusu, Ozea 3539, 3745
Popovici, Andronic 3270 Rusu, Tudor 3314, 3475, 3508
Popovschi, Valeriu 3260 Rusu, Veronica 3481

187
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
S Topârceanu, George 3646
Turcuman, Grigore 3780
Sajin, Rodica 3527, 3537, 3541 Turea, Larisa 3781
Sârbu, Margareta 3582 Ţopa, Efimia 3675
Sava, Panfil 3614 Ţopa, Tudor 3719
Savu, Constantin 3756 Ţurcanu, Nicolae 3676-77
Scarlat, Iustina 3583 Ţurcanu, Victor 3389
Schwab, Klaus 3386
Secară, Nicolae 3780 U
Semeniuc, Tudor 3778
Severovan, Mihai 3545 Ungureanu, Ion 3749
Simion, Eugen 3288, 3746 Untilă, Veaceslav 3318, 3469
Sociu, Dan 3698 Urechean, Serafim 3371, 3391
Stati, Vasile 3770, 3774 V
Stepaniuc, Victor 3314
Stepanov, Vasile 3615 Vacarciuc, Andrei 3457
Stici, Ion 3509 Vakulovski, Mihail 3571, 3586-87, 3698
Stoica, Valentina 3494 Varta, Ion 3782
Strâmbeanu, Andrei 3539, 3673, 3718, 3747 Vartic, Andrei 3319, 3404, 3720, 3750, 3757
Stratan, Pavel 3584 Vasilache, Vasile 3707
Strelciuc, Ioan 3364 Vaslav, Havel 3284
Suruceanu, Mariana 3300 Vâsoţki, Vladimir 3679
Susarenco, Gheorghe 3438-39 Vîzdoga, Ion 3449
Şalaru, Anatol 3374 Vicol, Mihai 3480
Şcerbanschi, Alexandru 3403 Vieru, Boris 3275, 3374
Şoimaru, Vasile 3699 Vieru, Grigore 3751
Şornikov, Piotr 3788 Vieru, Maria 3289
Ştefârţă, Sorina 3339 Vlas, Vlad 3678
Şupac, Ala 3376 Vodă, Eugenia 3557
Voichiţescu, Adrian 3586
T Volcovschi, Olga 3527
Talmaci, Ion 3455 Voronin, Vladimir 3405
Tamazlâcaru, Andrei 3585 Vrabie, Vitalie 3465
Tamazlâcaru, Elena 3674, 3748 Vrednic, Nicu 3520
Tarlev, Vasile 3257, 3315 W
Taşcă, Mihai 3482, 3780
Tănase, Constantin 3274, 3316-17, 3353-54 Waung, Ruth 3348
Tănase, Victor 3421, 3448 Wolff, Tito 3587
Teleuţă, Alexandru 3550 Z
Terteak, Olga 3601
Tesviteanul, Ilie 3271 Zaharia, Ion (3574)
Tighineanu, Ion 3522 Zamşa, Simion (3568)
Tihon, Aurel 3489 Zamura, Elena 3296
Tirari, Colomba 3355 Zglavoci, Valentina 3483
Toma, Vasile 3645 Zgureanu, Teodor 3570
Topală, Ştefan 3550

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

А Гладков, Сергей 3416


Глазова, Татьяна 3383
Абабий, Ион 3510 Головатюк, Владимир 3276
Абашкин, Геннадий 3406 Грек, Иван 3323
Абдуллаев, Чингиз 3290 Гринкевич, Влад 3399
Адэскэлицей, Михай 3407 Гырнец, Илиан 3590
Аксеновой, Лидия 3593
Албу, Анна 3415 Д
Александри, Н. А. 3783
Александрова, Евгения 3427 Данилов, Дмитрий 3285
Антонович, Татьяна 3533 Дзюбинский, Аркадий 3324
Астахова, Ирина 3276 Догару, Раиса 3377
Додон, Игорь 3428
Б Долганов, Вадим 3428
Дорожко, Владимир 3785
Бабаян, Геннадий 3484 Дорошенко, Анна 3534, 3544
Балан, Анатолий 3616 Дудогло, Николай 3325
Балдович, Владимир 3563 Дурлештяну, М. 3393-94
Банару, Максим 3623
Башкиров, Денис 3680 Е
Башкуров, Никита 3461
Беликов, Игорь 3392 Евстратьев, Сергей 3429
Белоус, Валентина 3543 Ж
Боеру, Алла 3681
Ботя, Дмитрии 3459 Жосу, Виктор 3286, 3326
Боцан, Игорь 3320 Журавский, Николай 3617-18
Бузаджи, Сергей 3458 З
В Зайцев, Игорь 3356
Валиков, Игнат 3325 Западинский, Роберт 3327, 3365, 3450
Верстюк, Валерий 3565 Захария, Ион 3589
Визант, Валентин 3561 Зенченко, Антона 53
Викол, Кармина 3392 Зенченко, Екатерина 3753
Власова, Ольга 3543 Зумбряну, Виктория 3682
Волницкий, Игорь 3320 И
Воронин, Владимир 3261, 3408
Врабие, Виталие 3466 Иванов, Семен 3754
Г К
Гаврилан, Наталья 3599 Казакова, Раиса 3683
Гагауз, Федор 3321 Калак, Дмитрий 3422
Галинский, Илья 3322 Капровой, Вячеслав 3619
Галкина, Аксиния 3588 Капсамун, Алексей 3620
Гарбуз, Михаил 3324 Карпов, Борис 3409
Гарусова, Ольга 3598, 3784 Климов, Иван 3324
Гильен, Марина 3529 Коваленко, Ирина 3378

189
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008
Коган, Аурел 3459 П
Кожокарь, Максим 3621
Козак, Игорь 3451 Павленко, Алексей 3420
Константинова, Валентина 3417 Павлов, Валерий 3463
Конырова, Кульпаш 3290 Павлова, Галина 3458
Корнеев, А. 3589 Перчуляк, Людмила 3485
Косарев, Валерий 3328-29 Петрович, Виктор 3463
Кропанцева, Татьяна 3330 Подолян, Елена 3387
Крупеников, Игорь 3546 Пожар, Сергей 3593
Кудрявцев, Павел 3252 Поликарпов, В. П. 3551
Поляков, Станислав 3754
Л Полякова, Ольга 3754
Понятовская, Вероника 3484
Лазарь, Надежда 3452
Лейчу, Георгий 3453 Р
Лупу, Мариан 3372
Любецкая, Юлия 3511 Раду, Корнелиу 3395
Любимов, Никита 3552 Рашкевич, Виталий 3623
Ляхова, Ирина 3590-91 Ройтбурд, Елена 3417, 3565
Роман, Александр 3512
М Рубин, Нуриэль 3430
Рылеев, Денис 3335, 3425
Мазур, Михаил 3622
Мардарь, Ион 3684-87 С
Маринчук, Аурел 3763
Марола, Константин 3459 Сава, Валерий 3534
Мартынов, Леонид 3688 Савостин, Николай 3690, 3755
Марченко, Ольга 3423, 3563 Сакович, Василий 3401
Матеевич, А. 3634 Самойлов, Игорь 3388
Мерит, Джайлс 3357 Святченко, Иван 3396
Мигулина, Татьяна 3569 Седоткин, Сергей 3424
Мокша, Эдуард 3618 Сидоров, Дмитрий 3411, 3453, 3759
Морару, Ион 3620 Силицкая, Наталья 3535
Москович, Константин 3591 Синн, Ханс-Вернер 3280
Мушук, Эдуард 3460 Скрипченко, Федор 3602
Смешная, Татьяна 3416
Н Соин, Дмитрий 3336
Соловьева, Татьяна 3536, 3553, 3786
Нантой, Оазу 3461 Сорокин, Владимир 3337, 3467
Негуца, Андрей 3366 Сорочану, Тудор 3338
Неженку, Алина 3400 Спиваченко, Анатолий 3411
Нямцу, Петру 3592 Степанова, Татьяна 3599
О Стратила, Мефодий 3375
Суляк, Сергей 3721
Опря, Михаил 3529
Ординат, Наталья 3459 Т
Остапчук, Евгения 3441 Тарнакин, Владимир 3536, 3553, 3786
Тишенко, Юрий 3752

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Трипак, Ларисa 3459


У
Узун, Елена 3592
Узун, Наталья 3252, 3413
Урсу, Юрие 3552
Устурой, Николай 3415
Устюгова, Наталья 3512
Ф
Федяшин, Андрей 3358
Фрипту, Валентин 3544
Ц
Цыганков, А. 3551
Цэруш, Михай 3569
Ч
Чебан, Н. 3551
Чебаненко, Ольга 3485
Чемыртан, А. 3393
Чобану, Михай 38
Чобану, Эдуард 3602, 3617, 3619, 3624
Чолак, М. 3393
Ш
Шварц, Валерий 3689
Швейкина, Ольга 3397
Шикирлийкая, Марина 3384, 3398
Шикирлийская, Татьяна 3377
Шимановская, Людмила 3561
Я
Янчева, Анна 3418

191
Cronică articolelor de gazetă Nr 7-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2008

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"


Nr 7-2008

1. Alianţa Moldova Noastră 20. Moldova suverană


2. Capitala 21. Natura
3. Comunistul 22. Săptămâna
4. Curierul ortodox 23. Sport plus
5. Democraţia 24. Timpul de dimineaţă
6. Dezvoltarea 25. Univers pedagogic pro
7. Dreptul 26. Ziarul de gardă
8. Eco 27. Альянс Moldova Noastră
9. Făclia 28. Analytique Moldpresa
10. Florile dalbe 29. Кишиневские новости
11. Flux continuu: Anchetă 30. Кишиневский обозреватель
12. Flux continuu: Economic 31. Коммерсант plus
13. Flux continuu: ed. de vineri 32. Коммунист
14. Flux continuu: Sănătate 33. Молдавские ведомости
15. Flux continuu: Studentul 34. Независимая Молдова
16. Glasul 35. Новое время
17. Jurnal de Chişinău 36. Столица = Capitala
18. Literatura şi arta 37. Экономическое обозрение
19. Moldova Mare

192
Cuprins

CRONICA CĂRŢII .................................................................................... 5

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii......................................5
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ 5
01 Bibliografie. Cataloage ..................................................................5
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................ .............................. 6
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................... 7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 7
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................ 7
23/28 Creştinism. Religie creştină ....................................................... 7
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................... 8
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale........................... 8
31 Statistică. Demografie. Sociologie.................................................. 9
32 Politică ......................................................................................... 10
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 12
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ .....................................................................16
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 18
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.............................................. 19
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................20
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 23
51 Matematică ................................................................................... 23
53 Fizică ............................................................................................ 24
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................. 25
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 25
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 26
61 Medicină ....................................................................................... 26

193
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 28
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .......31
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ......32
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 32
78 Muzică .......................................................................................... 32
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport........................................... 32
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................... 33
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie........................................................................................ 33
82 Literatură...................................................................................... 35
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................... 46
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................... 46
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii 46
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie
sistematică). Geografie teoretică................................ ...................... 46
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului.
Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca
reprezentare a cunoştinţelor geografice) ................................ .......... 47
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 47
94 Istorie generală. Istorie universală............................................... 47
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 7-2008 ................................ .......... 54
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2008 ................................ .......... 59
Index de subiecte ................................ ................................ ..................... 61
Index de subiecte ................................ ................................ ..................... 61
Index de editori................................ ................................ ........................ 63
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 64

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ.......................................... 65

194
0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 65
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii....................................65
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 65
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 65
005 Studiul organizării ................................ ................................ ............ 66
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ .............................. 66
02 Biblioteconomie ............................................................................ 66
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ................. 68
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................68
1/14 Filozofie ..................................................................................... 68
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 68
23/28 Creştinism. Religie creştină ..................................................... 68
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 69
32 Politică ......................................................................................... 70
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor .......................................................................................... 94
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 95
58 Botanică........................................................................................ 97
59 Zoologie ........................................................................................ 97
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 97
61 Medicină ....................................................................................... 97
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................ 98
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 99
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 103
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale....104
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT. ........................................104
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 104

195
78 MUZICĂ ............................................................................................ 104
8 Lingvistică. Filologie. Literatură.................................................. 105
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 116
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 116
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ............................ 116
93/94 Istorie..................................................................................... 117
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2008 ................ 119
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2008....................... 126

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.........................................127

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 127


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................127
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ....................... 127
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 127
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 127
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese.
Expoziţii. Muzee.......................................................................... 128
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ..... 128
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 128
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................129
159.9 Psihologie ................................ ................................ .................... 129
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 129
23/28 Creştinism. Religie creştină................................................... 129
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 130
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................. 130
32 Politică ....................................................................................... 131
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 140
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................147

196
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 149
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 151
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 151
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ........................................................................................ 155
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 156
51 Matematică ................................................................................. 156
53 Fizică .......................................................................................... 156
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................157
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 157
59 Zoologie ...................................................................................... 157
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 157
61 Medicină ..................................................................................... 157
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 159
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 160
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 161
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .....161
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 162
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....162
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ....................... 162
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................163
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini ........................................... 163
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 163
78 Muzică ........................................................................................ 163
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................166

197
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 169
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 169
82 Literatură.................................................................................... 170
60 de ani de la naşterea poetului Nicolae Dabija ................................ ... 177
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 180
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 180
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................. 180
929 Ştiinţe boigrafice şi înrudite ..................................................... 180
93/94 Istorie..................................................................................... 181
94 Istorie generală. Istorie universală ................................ .................... 181
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări ................................ ........ 181
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 7-2008 .........184
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 7-2008 ................................ ................................ .......... 192

198
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 16,22
Coli ed. 12,02
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 9/1-08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md


ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.iatp.md/cnc

Tipografia "Valinex" SA

str. Florilor 30/1A, of. 26B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

199