You are on page 1of 245

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 6
2009

CNCM
Chişinău 2009
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles. The bibliographical materials.
Review

Published from 1958


Issued once a month

2009
Nr 6

NBCM
Chişinău 2009
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională
a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2009
Nr 6

CNCM
Chişinău 2009
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Nina MICHERIN
Claudia BÂGU
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografi-
ce. Recenzii : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din
Rep. Moldova; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). –
ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 6, 2009. – 2009. – 245 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
50 ex. – ISBN 978-9975-49-009-2.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2009
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
IUNIE NR 6 JUNE
(998-1159)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
998. Duca, Gheorghe
Contributions to Knowledge Society / Gheorghe Duca ; resp. ed.: Mircea Ciobanu ;
trad. din lb. rom.: Olga Kovaliova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 279
p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Strategia schimbării / cop. şi concepţia graf. a col.: Vitaliu Pogolşa,
Romeo Şveţ).
Tit. orig.: Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere. – 500 ex.
ISBN 978-9975-67-636-6.
[2009-979].
- - 1. Dezvoltare socială. 2. Societatea cunoaşterii.
001:316.42
Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale. – Vezi Nr 1039.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova. – Vezi Nr 1022.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
999. Cartea pentru copii editată în Republica Moldova, 1975-2000 : (Index cumulativ) /
Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Elena Cugut, Maria Ilievici, Tamara Maleru ;
ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
342 p. ; 24 cm. – Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă". 65 de ani.
500 ex.
ISBN 978-9975-947-66-4.
[2009-1031].
- - 1. Literatură pentru copii – Indici bibliografice.
016:821-93

5
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

1000. Ion Panaşescu : savant şi profesor : Secvenţe biobibliogr. / Univ. Liberă Intern.
din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt.: Tatiana Panaghiu, Lorina Beşelea ; red.
şt., bibliogr.: Ludmila Corghenci ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : CE UASM, 2009.
– 127 p. : fot. ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 35-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-64-167-8 (în cop. tare).
[2009-981].
016:[62+378+929 Panaşescu]
1001. Владимир Аникин : Биобиблиография / Акад. Наук Респ. Молдова, Ин-т
европ. интеграции и полит. наук, Центр. науч. б-ка им. "Андрея Лупана" ; сост.: Тамара
Марьян, Мария Попескул, Валентина Ткаченко ; библиогр. ред.: Лидия Засавицки. – К.
: Ин-т европ. интеграции и полит. наук, 2009. – 140 p., [4] p. : fot. color ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9556-7-6.
[2009-1080].
- - 1. Аникин, Владимир, 1939-…, политолог.
016:[32+929 Аникин]
02 BIBLIOTECONOMIE
1002. "Simposia Investigatio Bibliotheca", ses. şt. (2009 ; Chişinău). Simposia
Investigatio Bibliotheca : Materialele ses. şt., 29 ian. 2009, Chişinău : Anuar / Andrei Galben
(dir.) ; red. resp. : Ludmila Corghenci ; col. red. : Ana Guţu, Mihai Cernencu, Zinaida
Sochircă [et al.] ; abstracte în lb. engl.: Elena Beregoi. – Ch. : ULIM, 2009. – 61 p. : tab. ; 29
cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic. – Texte:
lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-934-74-9.
[2009-1018].
- - 1. "Simposia Investigatio Bibliotheca" – Sesiune ştiinţifică (rom., engl., fr.).
02(082)=135.1=111=133.1
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1003. Kravciuk, Natalia
[Conservarea energiei şi securitatea energetică] : [setul de placarde] / Natalia Kravciuk
; trad. Iulian Cârchelan ; pict. Irina Canaşin ; Centrul Republican pentru Copii şi Tineret
GUTTA-CLUB. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 17 f. : il. color ; 42 cm. – Într-o mapă
comună.
Apare cu sprijinul financ. al Soc. Norvegiene pentru Protecţia Naturii. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-240-6.

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-988].
- - 1. Economia energiei.
087.5:620.9
1004. Idem în lb. rusă : [Электросбережение и электробезопасность] / пер. Юлий
Кыркелан. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 17 f. : il. color ; 42 cm. – Într-o mapă comu-
nă.
Изд. при поддержке Норвежского О-ва Охраны Природы. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-241-3.
[2009-989].
- - 1. Economia energiei (rusă).
087.5:620.9

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1005. Лебедев, Александр
Советская сверхохлократия и постсоветская охлократия : Науч.-филос. исслед.
основных принципов эволюции биол. объектов и их сообществ на примере конкретно-
го соц. феномена / Александр Лебедев. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). –
29 cm. – ISBN 978-9975-9517-9-1.
Ч. 1. – 2009. – 119 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9578-3-0. – [2009-1081].
- - 1. Сверхохлократия – Философия. 2. Охлократия – Философия.
1/14:141.82

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1006. Fondos, Tatiana
Mănăstirea Saharna : parte din patrimoniul teologic al Republicii Moldova / Tatiana
Fondos ; fot.: Iurie Raileanu ; cop.: Igor Fondos. – [Ch. : "Universul" ÎS], 2009. – 104 p. : fot.,
fot. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 99-101 (48 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-944-75-5.
[2009-1014].
- - 1. Mănăstirea Saharna – Raionul Rezina – Istorie.
271+726.71(478)(091)

7
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
1007. Rotaru, Oxana
Statistica judiciară : Curs de lecţii / Oxana Rotaru ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. –
Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot"). – 148 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 145-148 (43 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-934-67-1.
[2009-963].
- - 1. Statistica judiciară.
31:34(075.8)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societate a ca sistem social. Procese sociale
Ursul, Arcadie. Dezvoltarea durabilă: abordări metodologice şi de operaţionalizare. –
Vezi Nr 1055.

32 POLITICĂ
323 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
1008. Boţan, Igor
Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană / Igor Boţan ; Asoc. pentru Demo-
craţie Participativă ADEPT. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87 p. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. –
400 ex.
ISBN 978-9975-61-525-9.
[2009-1040].
- - 1. Politică internă.
323(478-24):327
1009. Moldova – Transnistria = Moldova – Transdniestria = Молдова – Приднест-
ровье : Eforturi comune pentru un viitor prosper / col. red.: Denis Matveev, Galina Şelari,
Elena Bobkova [et al.] ; trad. din lb. rusă: Lex Artis. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 24 cm. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Pag. paral. – Carte-
valet ("перевертыш"). – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului de
Prevenire a Conflictelor al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
Aspecte economice. – 2009. – 149 ; 82 p. : fig., tab.. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4036-
9-6. – [2009-945].
- - 1. Politică internă – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
323(478)=161.1=111=135.1

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1010. Aspecte sociale. – 2009. – 240 ; 132 p. : diagr., tab. – 300 ex. – ISBN 978-
9975-4036-8-9. – [2009-944].
- - 1. Politică internă – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
323(478)=161.1=111=135.1
1011. Procesul de negocieri. – 2009. – 215 ; 113 p. : fig. – 300 ex. – ISBN 978-9975-
4052-0-1. – [2009-943].
- - 1. Politică internă – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
323(478)=161.1=111=135.1
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1012. Integrarea Europeană a Republicii Moldova : Premise, avantaje şi oportunităţi
pierdute / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Acad. de Studii Econ. din Moldova ; elab.: Dumitru
Moldovanu (coord.), Elina Benea-Popuşoi, Andrei Stratan [et al.]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 159, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei.
ISBN 978-9975-67-635-9.
[2009-1055].
- - 1. Integrare europeană – Republica Moldova.
327+339.9(478+061UE)
1013. Rogowski, Ralf
Forma noii Europe / Ralf Rogowski, Charles Turner ; trad. din engl. de Dragoş Rusu. –
Ch. : Cartier, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 220 p. ; 24 cm. – (Europa : prezent şi vii-
tor).
Tit. orig.: The shape of the new Europe. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în note. – Ind.: p.
218-220. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-574-6.
[2009-1030].
- - 1. Relaţii internaţionale.
327(4)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
1014. Cum învingem corupţia… : Practici de succes din cadrul Progr. Consolidarea
Capacităţii de Monitoring a Societăţii Civile din Moldova (CCMSCM) / Acad. pentru Dezvol-
tare Educaţională (ADE). – [Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 41 p. : fot.
color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Corporaţiei Provocărilor Mileniului (MCC).
[2009-964].
- - 1. Corupţie – Contracarare.
328.185

9
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

1015. Idem în lb. engl. : Winning the fight against corruption : Best Practices from the
Strengthening Civil Society Monitoring Capacity in Moldova (SCSMCM) : Progr. – [Ch. : S.
n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 41 p. : fot. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Corporaţiei Provocărilor Mileniului (MCC).
[2009-965].
- - 1. Corupţie – Contracarare (engl.).
328.185
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1016. Strategia de comunicare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă (ANOFM) / Agenţia Naţ. pentru Ocuparea Forţei de Muncă. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 32 p. : tab. ; 30 cm. – (Strategie).
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. ASDI/SIDA.
[2009-972].
- - 1. Piaţa muncii – Republica Moldova.
331.5(478)(047)
331.105.44 Sindicate
1017. Raportul anual … [al Sindicatului "Sănătatea" din Republica Moldova] : Reali-
zări şi perspective / Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova ; elab.: Victor Benu (preş.),
Mihai Dutca, Ion Cucu [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Crio" SA). – 21 cm.
… 2008. – 2009. – 103 p.: fig., tab. – 1000 ex. – [2009-971].
- - 1. Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova – Raport, 2008.
331.105.44(478):61
1018. "Sindicatele pentru o societate în schimbare", conf. şt.-practică (2008 ;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică "Sindicatele pentru o societate în schimbare", 24-
25 iun. 2008 / resp. ed.: Ion Bulat (preş.), Andrei Bujoreanu, Ana Arnaut [et al.]. – Ch. : S.
n., 2009 (Tipogr. AŞM). – 180 p. : tab. ; 20 cm.
Antetit.: Consiliul Republican al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Rep. Moldova, Inst.
de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-257-8.
[2009-957].
- - 1. "Sindicatele pentru o societate în schimbare" – Conferinţa ştiinţifico-practică
(rom., rusă).
331.105.44(082)=135.1=161.1
336 Finanţe
1019. Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … . – [Ch. : S. n., 2009]. – 30 cm.
…2008. – [2009]. – 103, [1] p.: graf., tab. color. – [2009-975].

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Raport, 2008.


336.711(478)(047.1)
1020. Finanţe Publice, Finanţele Întreprinderii, Fiscalitate, Asigurări şi Reasigurări :
teste grilă pentru examenul de licenţă / colectiv de aut.: A. Casian, C. Bulgac, R. Cernit [et
al.] ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Finanţe şi Asigurări". – Ch. : "Ericon" SRL,
2009. – 48 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9796-8-9.
[2009-1050].
- - 1. Finanţe.
336(079)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
Integrarea Europeană a Republicii Moldova. – Vezi Nr 1012.

1021. Ţâu, Nicolae


Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale : [monografie] / Nicolae
Ţâu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 316
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 294-312 (318 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4044-4-0.
[2009-980].
- - 1. Relaţii economice internaţionale.
339.9

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1022. "Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova", conf . şt.-
practică intern. (2007 ; Chişinău). Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Mol-
dova : Materialele Conf. şt.-practice intern., 21-22 sept. 2007 / col. red.: Gheorghe Papuc,
Gheorghe Duca, Simion Carp [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al RM, 2009. –
290 p. : tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare", Asoc. pentru Pro-
tecţia Bunurilor Culturale din Rep. Moldova. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
200 ex.
ISBN 978-9975-930-84-0.
[2009-1004].
- - 1. "Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova" – Conferinţă ştiinţifi-
co-practică internaţională.
34+008(478)(082)

11
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


1023. Cocîrţă, Alexandru
Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova / Alexandru
Cocîrţă ; Asoc. pentru Democraţie Participativă ADEPT. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 127 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 125-127 (35 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fun-
daţiei Soros Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-526-6.
[2009-1035].
- - 1. Justiţie – Reforme.
340.13
1024. Rîjicova, Svetlana
Elemente de psihologie judiciară. Medicină legală : [pentru uzul studenţilor] / Svetlana
Rîjicova, Valentina Priţcan, Gheorghe Baciu ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. princi-
pal Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 208 p. : il., scheme, tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 14-a, ISBN
978-9975-66-093-8).
Aut. pe cop. nu sunt indicate. – Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. –
Proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-128-7 (în cop. tare).
[2009-1077].
- - 1. Psihologie judiciară. 2. Medicină legală.
340.6(075.8)
1025. Балтаг, Думитру
Общая теория права : Курс лекции / Думитру Балтаг, Екатерина Балтага. – К. :
ULIM, 2009. – 395 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-934-72-5.
[2009-1051].
- - 1. Teorie generală a dreptului (rusă).
340.12(042.3)
341 Drept internaţional
1026. Libertatea de exprimare în Europa : Jurisprudenţa cu privire la art. 10 al Con-
venţiei europene a Drepturilor Omului : [trad. din. lb. engl.] / Council of Europe European
Commission. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 198 p. ; 20 cm.
Tit. orig.: Freedom of expression in Europa – Case-law concerning Article 10 of the
European Convention on Human Rights. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind.: p. 180-198.
– 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-736-9.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1039].
- - 1. Drepturile omului.
341.231.14
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1027. Codul contravenţional al Republicii Moldova : [aprob. prin Legea] nr. 218-XVI
din 24.10.2008 : Monitorul Oficial nr. 3-6/15 din 16.01.2009. – Ch. : "Continental Grup" SRL,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127 p. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-9913-7-7.
[2009-1048].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.9(478)(094.4)
1028. Codul contravenţional al Republicii Moldova : intră în vigoare 31.05.2009. – Ch.
: "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 130 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4054-4-7.
[2009-1073].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.9(478)(094.4)
1029. Monitorizarea eficienţei şi calităţii actului de justiţie în contextul integrării euro-
pene : Raport analitic / Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia, Centrul de Drept
al Avocaţilor ; conducător de proiect: Alexei Barbăneagră ; experţi : Dumitru Braşoveanu,
Valeriu Zubco, Alexandru Arseni. – Ch. : S. n., 2009. – 78 p. : tab., tab. color ; 29 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki pentru Drep-
turile Omului din Suedia.
[2009-976].
- - 1. Drepturile omului – Monitorizare.
342.7(047)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1030. Alternative la detenţie : Raport de evaluare / Victor Zaharia, Vladimir Popa,
Vasile Rotaru [et al.] ; Inst. de Reforme Penale. – Ch. : "Helmax-Exim" SRL, 2009. – 184 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9676-5-5.
[2009-941].
- - 1. Sistem alternativ de detenţie.
343.842(047)
1031. Calificarea infracţiunilor. Proceduri speciale în procesul penal. Administrarea
cauzelor de către judecătorul de instrucţie : [pentru uzul studenţilor] / Igor Hadîrcă, Vladimir

13
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Holban, Tatiana Vâzdoagă [et al.] ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. principal Elena
Muraru ; Inst. Naţ. a Justiţiei. – Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 264 p. :
fig., tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 7-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consoli-
darea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-124-9 (în cop. tare).
[2009-1002].
- - 1. Procedură penală. 2. Infracţiuni.
343.1(075.8)
1032. Codul penal al Republicii Moldova : text ofic. cu modificările şi compl. la data
de 25 mai 2009 / Min. Justiţiei al Rep. Moldova, Centrul de Inform. Juridice. – Ch. : S. n.,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 215, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-756-7.
[2009-1038].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343.2/.7(478)(094.4)
1033. Justiţia juvenilă. Instituţia probaţiunii în sistemul de drept al Republicii Moldo-
va. Medierea penală : [pentru uzul studenţilor] / Viorel Ciobanu, Vasile Rotaru, Victor Zaha-
ria [et al.] ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Naţ. a Justi-
ţiei. – Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 293, [2] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria
: Suporturi de curs ; Cartea a 11-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Proiec-
tului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-125-6 (în cop. tare).
[2009-1003].
- - 1. Procedură penală. 2. Justiţie juvenilă. 3. Probaţiuni.
343.1(075.8)
1034. Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor : Ghid practic / Vladimir Cojocaru, Victor
Zaharia, Igor Cepraga [et al.] ; coord.: Dorina Ardeleanu ; Inst. de Reforme Penale. – Ch. :
"Cu drag" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 195, [5] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, al Agenţiei Suedeze pentru Dez-
voltare şi Coop. Intern. (Sida). – Bibliogr.: p. 193 (14 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4052-1-8 (în cop. tare).
[2009-1027].
- - 1. Deţinuţi – Liberare.
343.843(072)
1035. Raportul cu privire la activitatea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii
= Доклад о деятельности Национального Механизма Предупреждения Пыток в Рес-
публике Молдова = Report on the activity of the National Mechanism for Torture Preven-

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tion / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 84 p. : fot., [8] p. fot color ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Misiunii în Moldova OS-
CE.
Gratuit. – [2009-1057].
- - 1. Mecanismul Naţional de prevenire a Torturii (rom., engl., rusă).
343.255(047)=135.1=161.1=111
1036. Reintegrarea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie : Raport de
monitorizare şi evaluare a activităţii realizate în cadrul Proiectului "Consolidarea societăţii
civile în Moldova. Grupuri marginalizate. Reintegrarea socială a ex-deţinuţilor" / Inst. de
Reforme Penale ; coord.: Dorina Ardeleanu ; experţi: Ana Racu, Vadim Pistrinciuc, Victor
Zaharia. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 36 p. : diagr., fig., tab.
color ; 30 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova,
Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Coop. Intern. (Sida). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4052-2-5.
[2009-951].
- - 1. Persoane liberate din locurile de detenţie – Reintegrare socială.
343.848(047)
1037. Милушев, Д. В.
Уголовное преследование в уголовном судопроизводстве Республике Молдова :
(конспект лекций в определениях, схемах и табл.) : Учеб. пособие / Д. В. Милушев, А.
П. Сакара ; Славян. унт- Молдовы. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Acomed-Plus" SRL). – 109
p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 106-109. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9989-2-5.
[2009-1007].
- - 1. Cercetări penale – Republica Moldova (rusă).
343.123.1(478)(075.8)
344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic
1038. Ulianovschi, Xenofon
Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal : [studiu şt.] / Xenofon Ulianovschi ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 553 p. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 525-547 (367 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-934-38-1.
[2009-960].
- - 1. Infracţiuni militare.
344.13

15
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
1039. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : Comunic.
prez. la ed. a 7-a a Conf. intern. şt.-practice cu genericul "Inovarea în susţinerea întreprin-
derilor mici şi mijlocii", (27-28 noiemb. 2008) / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectu-
ală a Rep. Moldova, Oficiul Eurasiatic de Brevete, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Teh-
nologic a AŞM ; consiliul şt.-ed.: Dorian Ghiroşca (preş.), Alexandr Grigoriev, Ghenadie
Cernei [et al.] ; coord. şt.: Iurie Badâr. – Ch. : AGEPI, 2009. – 208 p. : diagr., fig., tab. ; 29
cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-911-58-0.
[2009-1079].
- - 1. Proprietate intelectuală (rom., engl., rusă).
347.779.334(042)+001=135.1=111=161.1
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
1040. Legislaţia internaţională şi naţională a Republicii Moldova cu privire la protecţia
stratului de ozon = Международное и национальное законодательство Республики
Молдова об охране озонового слоя / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldo-
va, Oficiul Ozon. – Ch. : "Ericon" SRL, 2009. – 250 p. : tab. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9796-7-2.
[2009-1049].
- - 1. Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător (rom., rusă).
349.6=135.1=161.1
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1041. "Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei",
conf. şt.-practică intern. (2008 ; Chişinău). Rolul societăţii şi al organelor de drept în con-
tracararea narcomaniei : Materialele Conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008 / col. red.: Andrei
Pogurschi, Simion Carp, Iurie Odagiu [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2009. –
296 p. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. "Ştefan cel Mare". – Texte: lb. rom., germ., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – ISBN 978-9975-930-91-8. – [2009-1005].
- - 1. "Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei" – Conferin-
ţă ştiinţifico-practică internaţională (rom., germ., rusă).
351.761.3(082)=135.1=112.2=161.1

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1042. Intervenţia recuperativ-terapeutică pentru copiii cu dizabilităţi multiple : [mono-
grafie] / Aurelia Racu, Doru Vlad Popovici, Anatol Dani [et al.] ; coord.: Doru Vlad Popovici ;
Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, Asoc. pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect HUMANITAS
din Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită substanţial. – Ch. : Ruxanda, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 375 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 368-375. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-012-7 (în cop. tare).
[2009-1026].
- - 1. Copii cu dizabilităţi – Tehnologii educaţionale.
364.26:376
368 Asigurări
1043. Ciocanu, Mihai
Strategia de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica
Moldova / Mihai Ciocanu ; red. şt.: Dumitru Tintiuc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul
Naţ. de Management în Sănătate al Min. Sănătăţii. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 319 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 245-272 (370 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-947-72-5 (în cop. tare).
[2009-1029].
- - 1. Asigurări medicale – Republica Moldova.
368.9.06(478)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1044. Aspecte teoretico-practice de predare/învăţare a limbilor străine aplicate : (ma-
terialele seminarului metodologic) / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Lb. Străine şi
Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Lb. Străine Aplicate ; resp. ed.: Inga Stoianova, Natalia
Bejenuţă. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Melil Grafica" SRL). – 79 p. : tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9734-7-2.
[2009-993].
- - 1. Limbi străine – Metodica predării.
37.016.046:811'243(082)=00
1045. Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova: o
analiză de necesităţi / Centrul Educaţional "Pro Didactica" ; coord. de proiect: Silvia
Barbarov ; experţi: Liliana Nicolaescu-Onofrei (coord.), Iulia Caproş, Tamara Cazacu [et al.].

17
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

– Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 83 p. : fig.,
fot. ; 29 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : Quo Vadis?).
Apare cu sprijinul financ. al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţ. al OSCE (Haga). –
Bibliogr.: p. 83 şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9763-9-8.
[2009-1024].
- - 1. Limbi – Metodica predării.
37.016.046:811'243
1046. Idem în lb. engl. : Language teaching: A needs assessment in minority schools
of Moldova. – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
84 p. : fig., fot. ; 29 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : Quo Vadis?).
Apare cu sprijinul financiar al High Commissioner on National Minorities of OSCE. –
Bibliogr.: p. 84. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9763-8-1.
[2009-1023].
- - 1. Limbi – Metodica predării (engl.).
37.016.046:811'243
1047. Idem în lb. rusă : Проблемы преподавания языков в школах с контингентом
учащихся национальных меньшинств: анализ потребностей / пер.: Елена Карталяну,
Георги Барбаров. – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 91 p. : fig., fot. ; 29 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : Quo Vadis?).
Изд. при фин. поддержке Верховного Комиссара по делам нац. меньшинств ОБ-
СЕ (Гаага). – Bibliogr.: p. 91 şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9745-5-4.
[2009-1025].
- - 1. Limbi – Metodica predării (rusă).
37.016.046:811'243
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1048. Leon-Stoica, Nina
Caiet pentru vacanţa mare : Clasa 1 / Nina Leon-Stoica, Silvia Ceban. – Ch. : "Editerra
Prim" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 40 p. : il. ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-755-0.
[2009-1043].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1049. Ştemberg, Marc

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

O pleiadă de glorie = Славная плеяда : Rectorii Universităţii de Stat de Medicină şi


Farmacie "Nicolae Testemiţanu" : (schiţe biogr.) / Marc Ştemberg. – Ch. : S. n., 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 84 ; 88, [24] p. : fot., fot. color ; 22 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Sponsori:
Maciuca V. G. dir. al clinicii private "Galaxia", Gaţcan Şt. dir. al clinicii private "Extramed",
reprezentanţa Companiei Farmaceutice Ungare "Gedeon Richter" în Rep. Moldova [et al.]. –
100 ex.
ISBN 978-9975-105-18-7.
[2009-1075].
- - 1. Rectorii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" – Bi-
ografii.
378.661(478)+929=135.1=161.1
1050. Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări şi realizări : Raportul de autoeva-
luare al profilului şt. : Studii contrastive în filologia germano-romanică : pentru anii 2002-
2006 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale ; dir.
publ.: Andrei Galben ; coord. şt.: Elena Prus ; com. şt.: Pierre Morel, Ana Guţu, Ion Manoli ;
red. resp.: Ghenadie Rîbacov, Sergiu Bobrovschi. – Ch. : ULIM, 2009. – 116 p. : tab. ; 28
cm.
Bibliogr.: p. 64-87. – 30 ex.
ISBN 978-9975-934-73-2.
[2009-1052].
- - 1. Ştiinţă filologică în cadrul universitar.
378(478)(01):80/81
1051. Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2009) : Calendar istoric / Univ. Tehn.
a Moldovei. – [Ch. : S. n., 2009]. – 16 p. : fot., fot. color ; 33 cm.
F. f. de tit.
[2009-1008].
- - 1. Universitatea Tehnică a Moldovei – Calendar.
378.66(478-25)(091)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
1052. Muzeul de Etnografie : [mini-album] / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Natu-
rală. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7
cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-5-9.
[2009-1085].
- - 1. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
391/395(478-25)(099.1)=135.1=111=161.1

19
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

398 Folclor
1053. Popovici, Constantin
Scrieri alese : [în 15 vol.] / Костянтин Попович ; Акад. наук Респ. Молдова, Iн-т.
культур. спадщини. – К. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN
978-9975-66-069-3.
[Vol.] 5 : Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови. –
2009. – 592 p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-085-3 (în
cop. tare). – [2009-998].
- - 1. Folclor ucrainesc (ucr.). 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi
interpretare (ucr.).
398(=161.2)+821.135.1(478).09
398(=135.1) Folclor românesc
1054. Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : (Texte
inedite) : În 2 vol. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; alcăt., îngrijirea textelor,
coment., glosar, bibliogr., imagini : Nicolae Băieşu, Grigore Botezatu, Ion Buruiană [et al.] ;
col. red.: Nicolae Băieşu (coord., red. resp.), Grigore Botezatu, Mariana Cocieru [et al.] ;
red. muz.: Andrei Tamazlâcaru ; notogr.: Gheorghe Trifăuţan ; pict.: Isai Cîrmu. – Ch. : S. n.,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – ISBN 978-9975-78-746-8.
Vol. 2. – 2009. – 560 p. : fig., n. muz. – Bibliogr.: p. 546-554 şi în notele de subsol. –
Ind. / Tatiana Lopotenco: p. 510-522. – 200 ex. – ISBN 978-9975-78-747-5. – [2009-1020].
- - 1. Folclor românesc.
398(=135.1)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1055. Ursul, Arcadie
Dezvoltarea durabilă: abordări metodologice şi de operaţionalizare / Arcadie Ursul, Ion
Rusandu, Arcadie Capcelea. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 251 p. :
tab. ; 24 cm. – (Strategia Schimbării / cop. şi concepţia graf. a col.: Vitalie Pogolşa, Romeo
Şveţ).
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 243-247 şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-634-2.
[2009-978].
- - 1. Biosfera. 2. Dezvoltare durabilă.
504.7+316.42
51 MATEMATICĂ
1056. Cimpoieş, Valentina

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini :


Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm. –
(Calea spre performanţă).
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-096-0.
[2009-953].
51(075.3)
1057. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Teste pentru cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini : Aliona Timuţa. –
Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre perfor-
manţă).
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-098-4.
[2009-954].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1058. Matematică : (de la alfa la omega…) : Culeg. de itemi pentru pregătirea exa-
menului de absolvire a gimnaziului / Tamara Curtescu-Marinciuc, Aliona Moloşniuc, Zinaida
Railean [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 186 p. : fig. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-78-754-3.
[2009-1045].
- - 1. Matematică.
51:37.091
1059. Paiu, Liuba
Matematică : [caietul elevului : cl. 1] / Liuba Paiu, Vera Triboi ; pict.: Irina Afteni. – Ch. :
"Poligraf-Design" SRL, 2009. – 64 p. : il., il. color ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9765-4-1.
[2009-959].
51(075.2)
1060. Paiu, Liuba
Matematică : Caietul elevului : cl. a 2-a / Liuba Paiu, Vera Triboi ; pict.: Irina Afteni. –
Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2009. – 64 p. : il. color, tab. ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9765-5-8.
[2009-1053].
51(075.2)

21
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

514 Geometrie
1061. Calmuţchii, Laurenţiu
Geometrie analitică : [pentru uzul studenţilor : în 2 vol.] / Laurenţiu Calmuţchii, Dorin
Afanas, Mitrofan Cioban ; red. resp.: Afanas Dorin ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Al-
gebră, Geometrie şi Topologie. – Ch. : UST, 2009. – 21 cm. – ISBN 978-9975-76-014-0.
Vol. 1. – 2009. – 172 p. : fig. – Bibliogr.: p. 172 (8 tit.). – 200 ex. – ISBN 978-9975-76-
015-7. – [2009-1032].
- - 1. Geometrie analitică.
514.12(075.8)
1062. Vol. 2. – 2009. – 210 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 208-209 (17 tit.). – 200 ex. –
ISBN 978-9975-76-016-4. – [2009-1033].
- - 1. Geometrie analitică.
514.12(075.8)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie
1063. Turculeţ, Mihail
Ghid de geodezie şi topografie : [pentru uzul studenţilor] / Mihail Turculeţ ; Univ. Agra-
ră de Stat din Moldova, Catedra Cadastru şi Geodezie. – Ch. : UASM, 2009. – 364 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 363-364. – 50 ex.
ISBN 978-9975-64-169-2.
[2009-983].
- - 1. Geodezie – Topografie.
528(036)(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1064. The International Conference dedicated to the 50th anniversary from the foun-
dation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, May 26-28,
2009, Chisinau / intern. advisory board: Gheorghe Duca (Moldova), Ionel Haiduc
(România), Serghey Aldoshin (Russia) [et al.] ; org. com.: Pavel Vlad (chairman), Constan-
tin Turtă, Tudor Lupaşcu [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. AŞM). – 241 p. : fig., scheme,
tab. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. of Sciences of Moldova, Section of Natural and Life Sciences of the
ASM, Inst. of Chemistry, Inst. of Applied Physics [et al.]. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 180 ex.
ISBN 978-9975-62-258-5.
[2009-958].
- - 1. Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova.
54(082)=111

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografi
Региональные проблемы охраны окружающей природной среды, рационального
природопользования и пути их решения. – Vezi Nr 1084.

58 BOTANICĂ
1065. Calalb, Tatiana
Botanica farmaceutică : [pentru uzul studenţilor] / Tatiana Calalb, Mihai Bodrug ; rec.
şt.: Vasile Grati, Mihai Mârza ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 471 p. : fig., [32]
p. fig. color ; 24 cm.
Bibliogr. p. 449-451 (65 tit.). – Ind. de denumiri şt. ale plantelor: p. 452-471. – 200 ex.
ISBN 978-9975-915-44-1 (în cop. tare).
[2009-1044].
- - 1. Botanică farmaceutică.
581/582:615(075.8)
1066. Palancean Alexei
Dendrologia generală : (Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane pentru împădurit şi spa-
ţii verzi) / Alexei Palancean, Ion Comanici ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldovei, Grădina Bota-
nică (Inst.) a Acad. de Ştiinţe. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 519 p. : fig.,
fig. color, h., tab. color] ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 517-519. – Ind. de denumiri şt. (Pinophyta). – 800 ex.
ISBN 978-9975-78-727-7 (în cop. tare).
[2009-1047].
- - 1. Dendrologia.
582.547.2+630.27
1067. Ботанический сад Приднестровья : 50 лет ГУ "Респ. Ботан. сад" / В. С.
Рущук, И. Н. Маяцкий, Г. А. Иванова [и др.] ; отв. ред. В. С. Рущук ; ГУ "Респ. Ботан.
сад". – Тирасполь : Б. и., 2009 (Тип. ООО "Литера"). – 86, [2] p. : fot. color ; 29 cm. – (50
лет ГУ "Респ. Ботан. сад").
Bibliogr.: p. 86-87 (46 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9969-5-2 (în cop. tare).
[2009-1097].
- - 1. Grădina Botanică din Transnistria (rusă).
58.081
1068. Коломиец, Ирина
Использование метода эволюционной компенсации при защите растений от
ультрафиолетового стресса / Ирина Коломиец ; Акад. Наук Респ. Молдова, Ин-т эко-

23
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

логии и географии. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 125 p. : fig., [33] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 98-124 (178 tit.). – 25 ex.
ISBN 978-9975-9642-7-2 (eronat).
[2009-962].
- - 1. Fiziologia plantelor (rusă). 2. Optică (rusă).
581.1.03:535

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
1069. Mincu, Eugenia
Mic dicţionar de elemente terminologice : Ghid terminologic [medical] / Eugenia Mincu,
Larisa Lupu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP
"Medicina", 2009. – 104 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (22 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-915-74-8.
[2009-996].
- - 1. Medicină – Dicţionare. 2. Dicţionare.
61(038)
611 Anatomie. Anatomie comparată
1070. Ştefaneţ, Mihail
Anatomia omului : [pentru uzul studenţilor : în vol.] / Mihail Ştefaneţ ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-915-18-2.
Vol. 2. – 2008. – 521, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 518-522 (71 tit.). – 600 ex. – ISBN
978-9975-915-72-4 (în cop. tare). – [2009-1046].
- - 1. Anatomia omului.
611(075.8)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1071. David, S.
Staţiunea balneoclimaterică "Codru" la 50 ani : Etapele de dezvoltare, factorii curativi.
Metodele de tratament. Aspectele curative în activitatea cultural artistică / S. David, N.
Melnic, T. Popa. – Hârjauca : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 95 p. : fot. color, tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 93-95 (47 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-9976-6-9.
[2009-985].
- - 1. Staţiunea balneoclimaterică "Codru" – Istorie.
614.2(478)(091)

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1072. Energic, inteligent, muncitor – un exemplu demn de urmat pentru tineri : Medic
igienist Anatol Burlacioc : 70 [ani de la naştere] / Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al
mun. Chişinău, Centrul de Medicină Preventivă mun. Chişinău. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"Tipogr.-Sirius" SRL). – 36 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (7 tit.).
[2009-990].
- - 1. Burlacioc, Anatol, 1939-… - medic igienist.
614(092)
1073. O călătorie prin ani : Repere istorice din viaţa şi activitatea asistenţilor medicali
din Rep. Moldova / Asoc. de Nursing din Rep. Moldova ; col. red.: Stempovscaia Elena,
Ungureanu Emilia, Târziu Liliana. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 327 p. :
fot., fot. color, tab. ; 29 cm.
Text parţial: lb. rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-757-4.
[2009-1021].
- - 1. Asistenţi medicali – Republica Moldova – Istorie.
614.253.3:929(478)
616 Patologie. Medicină clinică
1074. Crivceanschii, Lev D.
Urgenţe medicale : Ghid practic / Lev D. Crivceanschii. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2009. –
515, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 511-515. – 500 ex.
ISBN 978-9975-62-256-1.
[2009-956].
- - 1. Medicina de urgenţă.
616-083.98(036)
1075. Curs de lecţii la pediatrie / Petru Stratulat, Ludmila Cerempei, Elena Cucieru [et
al.] ; Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie. – Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. – 376 p. :
fig., tab., [11] p. fig. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 374-375 (48 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-9976-9-0.
[2009-987].
- - 1. Pediatrie.
616-053.2(075.8)
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1076. Aderenţa la tratamentul ARV : Curs de instruire a membrilor echipei multidisci-
plinare : (lucrători medicali, asistenţi sociali, psihologi, consultanţi) : [trad. din lb. engl.] /

25
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

elab. : Svetlana Popovici, Angela Nagâţ, Ludmila Untura ; coord. : Viorel Soltan, Ecaterina
Damian. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 151, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 152 (25 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Băncii Mondiale. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-238-3.
[2009-949].
- - 1. HIV – Tratament.
616.1.98:578.828HIV(075)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1077. Bezu, Gh.
Enterocolita cronică : Elab. metodică / Gh. Bezu, I. Ţîbîrnă, I. Arteni ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 48 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 43 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-70-0.
[2009-994].
- - 1. Enterocolita cronică.
616.34-002(076.5)
1078. Trifan, Valentina
Ortodonţie : Compendiu / Valentina Trifan, Pavel Godoroja ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra Protetică Dentară şi Orto-
donţie. – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 141 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-77-9.
[2009-995].
- - 1. Ortodonţie.
616.314-089.23(076.5)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
1079. Tănase, Adrian
Insuficienţa renală : [monografie] / Adrian Tănase, Petru Cepoida. – Ch. : S. n., 2009
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 380 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9976-5-2.
[2009-984].
- - 1. Patologia sistemului urogenital.
616.61
618 Ginecologie. Obstetrică
1080. Коломиец, Ирина Ивановна

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Оценка влияния нарушений репродуктивной функции у женщин на демографиче-


ские показатели в Молдове / Ирина Ивановна Коломиец. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr.
"Primex Com" SRL). – 115 p. : tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 85-98 (123 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-9642-7-2.
[2009-961].
- - 1. Reproducere – Situaţie demografică (rusă).
618.1:314.18(478)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie
energetică
1081. Casa pe care o vei construi : Economisirea resurselor şi a energiei electrice în
condiţiile casnice. Securitatea electrică / Centrul republican pentru copii şi tineret Gutta-Club
; red. şt. Vladimir Ermuratskii ; trad. Iulian Cârchelan. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 80
p. : des. color, fig., tab. ; 20 cm. – (Biblioteca "Guttei").
Apare cu sprijinul financ. al proiectului PNUD "Suport pentru protecţia mediului şi utili-
zarea durabilă a resurselor naturale". – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-235-2.
[2009-948].
- - 1. Economia energiei. 2. Economie casnică.
620.9+64
1082. Idem în lb. rusă : Дом который построишь ты! : Экономия ресурсов и энер-
гии в домашних условиях. Электробезопасность. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 83 p. : des. color, fig., tab. ; 20 cm. – (Библиотека "Гутты").
Изд. при фин. поддержке проекта ПРООН "Поддержка по охране окружающей
среды и устойчивому использованию природных ресурсов". – 700 ex.
ISBN 978-9975-80-234-5.
[2009-947].
- - 1. Economia energiei (rusă). 2. Economie casnică (rusă).
620.9+64
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
1083. NRS 35-04-71:2005. Reguli de exploatare tehnică a sistemelor de aproviziona-
re cu gaze / Serviciul Standardizare şi Metrologie al Rep. Moldova "Moldova-Standard" ;
elab.: T. Manoli, V. Daud. – Ed. ofic. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 314
p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementare tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2009-974].
- - 1. Sisteme de aprovizionare cu gaze (rom., rusă).
628:662.6=135.1=161.1

27
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
Palancean, Alexei. Dendrologia generală. – Vezi Nr 1066.

1084. "Региональные проблемы охраны окружающей природной среды,


рационал. природопользования и пути их решения", респ. науч.-практ. конф.
(2009 ; Тирасполь). Региональные проблемы охраны окружающей природной среды,
рационального природопользования и пути их решения : Материалы респ. науч.-
практ. конф., 27 июня – 2 июля, 2009 / отв. ред. О. А. Калякин. – Тирасполь : Литера,
2009. – 189, [2] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9969-6-9.
[2009-1096].
- - 1. "Региональные проблемы охраны окружающей природной среды, рацио-
нального природопользования и пути их решения" – Республиканская научно-
практическая конференция.
630+574(082)
631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1085. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pen-
tru luna ... anul ... şi recomandări de combatere a lor = Прогноз распространения глав-
нейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в июне 2009 года и
рекомендации по борьбе с ними / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova,
Inspectoratul Gen. de Supraveghere Fitosanitar şi Control Semincer. – Ch. : S. n., 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 20 cm.
… iunie 2009. – 2009. – 75 p. : tab., [10] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
F. f. de tit. – [2009-966].
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere (rom., rusă). 2. Plante agricole – Boli –
Combatere (rom., rusă).
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
1086. ... iulie 2009. – 2009. – 65 p. : tab., [6] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă.
– F. f. de tit. – [2009-1083].
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere (rom., rusă). 2. Plante agricole – Boli –
Combatere (rom., rusă).
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
1087. "Protecţia integrată a culturilor de câmp", conf. intern. şt.-practică (2009 ;
Bălţi). Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Protecţia integrată a culturilor

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

de cîmp", 18-19 iun. 2009, Bălţi / col. red.: Vozian Valeriu, Boaghii Ion, Vronschih Mihail [et
al.]. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 258, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Fitotehnie [et al.]. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-78-760-4 (în cop. tare).
[2009-1042].
- - 1. "Protecţia integrată a culturilor de câmp" – Conferinţă internaţională ştiinţifico-
practică.
632+633(082)=135.1=161.1
633 Cultura plantelor de câmp
Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Protecţia integrată a culturilor
de câmp". – Vezi Nr 1087.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


Casa pe care o vei construi. – Vezi Nr 1081.

Дом который построишь ты! – Vezi Nr 1082.

641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese


1088. Moldovan cuisine : [mini-album] / consultanţi: Anna Muntean, Galina
Vaculenco, Raisa Serbova. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p.
: fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-7-3.
[2009-1087].
- - 1. Reţete culinare moldoveneşti (engl., rusă).
641.5(478)(083.1)=111=161.1
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)4
1089. Carte de telefoane. Raionul Călăraşi : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom
SA. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 304 p., [14] p. : fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-7-5.
[2009-1056].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2.
Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

29
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

1090. Carte de telefoane. Raionul Edineţ : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –


Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 344 p., [18] p. : il. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4053-0-0.
[2009-1059].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Edineţ – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2.
Raionul Edineţ – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1091. Carte de telefoane. Raionul Hânceşti : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom.
– Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 448 p., [12] p. : fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-3-7.
[2009-1009].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2.
Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1092. Carte de telefoane. Raionul Orhei : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 488 p., [16] p. fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-2-0.
[2009-1013].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Orhei – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Ra-
ionul Orhei – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1093. Carte de telefoane. Raionul Taraclia : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 176 p., [12] p. : fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-2-0.
[2009-1010].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2.
Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1094. Idem în lb. rusă : Телефонный справочник. Район Тараклия : по состоянию
на 01 марта 2009 г. / Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 176 p.,
[12] p. : fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-2-0.
[2009-1011].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane (ru-
să). 2. Raionul Taraclia – Republica Moldova – Carte de telefoane (rusă).

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

654.15(478-21/-22)(058.7)
1095. Carte de telefoane. UTA Găgăuzia : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 608 p., [14] p. : il. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-1-3.
[2009-1060].
- - 1. Linii telefonice – UTA Găgăuzia – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2.
UTA Găgăuzia – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-29)(058.7)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
1096. Onceanu, Vasile
Regulamentul circulaţiei rutiere = Правила дорожного движения : comentat succint /
Vasile Onceanu, Constantin Aizenştadt ; elab.: Gh. Ermurache, V. Oblucinschi, Iu.
Palamarciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). – 79, [1] p., [24] p. fig.
color ; 23 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4041-7-4.
[2009-1012].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).
656.11.05:351.811=135.1=161.1
1097. Regulamentul circulaţiei rutiere : Aprob. prin Hotărârea Guvernului Rep. Mol-
dova nr. 357 din 13.05.2009 / Dir. Poliţiei Rutiere a MAI a RM ; coord. ed.: Mihai Hasan ;
red.-şef: Simion Ropot. – Ch. : CCRE "Presa" : AIS "Moldpres", 2009 (Tipogr. Ed. "Univer-
sul" ÎI). – 157, [1] p. : il. color ; 20 cm. – (Securitatea la trafic înseamnă viaţă).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-944-75-5 (eronat).
[2009-1082].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).
656.11.05:351.811=135.1=161.1
1098. Regulamentul circulaţiei rutiere : cu ultimele modificări şi compl. – Ch. :
"Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 94 p., [24] p. : il., il. color ; 20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4054-3-0.
[2009-1072].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).
656.11.05:351.811=135.1=161.1
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară

31
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

1099. NRS 35-05-90:2008. Cerinţe de securitate industrială la producerea uleiurilor


vegetale prin metoda presării şi extracţiei / Organul de securitate industrială, Centrul Tehn.
pentru Securitate Industrială şi Certificare ; elab.: S. Croitoru, V. Podcuico, L. Gligor. – Ed.
ofic. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 112 p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementa-
re tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2009-968].
- - 1. Uleiuri vegetale în transport.
656.3=135.1=161.1
657 Contabilitate
1100. Frecăuţeanu, Alexandru
Contabilitatea pasivelor şi cheltuielilor la întreprinderile sferei de producţie : [pentru
uzul studenţilor] / Alexandru Frecăuţeanu, Ada Ştahovschi, Angela Chişlaru. – Ch. : CE
UASM, 2009. – 281, [5] p. : tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-64-168-5.
[2009-982].
- - 1. Contabilitate.
657.41/.45:334.7(075.8)
1101. Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica
Moldova … / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti ; coord. ed.: Svetlana Bordian. –
[Ch. : S. n., 2009] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
… 2008. – 2009. – 36, [1] p.: fig., fot., tab. color. – F. f. de tit. – [2009-973].
- - 1. Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova – Raport,
2008.
657(478)(047)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini
1102. NRS 35-05-84:2008. Reguli de securitate industrială pentru producţiile de pre-
lucrare a petrolului / Serviciul Standardizare şi Metrologie al Rep. Moldova "Moldova-
Standard" ; elab.: T. Manoli, V. Daud, L. Gligor. – Ed. ofic. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 97 p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementare tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2009-967].
- - 1. Petrol (rom., rusă).
665.6=135.1=161.1

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

667 Industria coloranţilor şi vopsirii


1103. NRS 35-05-92:2008. Cerinţe de securitate industrială privind producerea şi
manipularea lacurilor şi vopselelor / Organul de securitate industrială, Centrul Tehn. pentru
Securitate Industrială şi Certificare ; elab.: T. Manoli, S. Croitoru, M. Frunze. – Ed. ofic. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 117 p. : tab. ; 21 cm. – (Reglementare
tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2009-969].
- - 1. Materiale – Lăcuire – Vopsire (rom., rusă).
667.7=135.1=161.1

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
1104. Bălţi : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. –
[24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-9-7.
[2009-1089].
- - 1. Bălţi – Municipiu – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
725(478-21)(084)=135.1=111=161.1
1105. Biserici. Chişinău : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9561-3-0.
[2009-1091].
- - 1. Biserici – Chişinău (rom., engl., rusă).
726.54(478-25)(099.1)=135.1=111=161.1
1106. Bisericile Moldovei : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9561-1-6.
[2009-1090].
- - 1. Biserici – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
726.54(478)(099.1)=135.1=111=161.1
1107. Chişinăul vechi : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-8-0.
[2009-1088].

33
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

- - 1. Clădiri publice – Chişinău – Republica Moldova (rom., engl., rusă).


725(478-25)(099.1)=135.1=111=161.1
Fondos, Tatiana. Mănăstirea Saharna. – Vezi Nr 1006.

1108. Mănăstirile Moldovei : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9566-3-5.
[2009-1094].
- - 1. Mănăstiri – Republica Moldova (rom., engl, rusă).
726.71(478)(099.1)=135.1=111=161.1
1109. Orheiul Vechi : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-4-2.
[2009-1084].
- - 1. Clădiri religioase – Raionul Orhei – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
726(478-21)(084)=135.1=111=161.1
1110. Saharna : [complex monastic, raionul Rezina] : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih"
SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9566-4-2.
[2009-1095].
- - 1. Complexul monastic "Saharna" – Raionul Rezina – Republica Moldova (rom.,
engl., rusă).
726.71(478)(099.1)=135-1=111=161.1
1111. Schituri rupestre : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9566-0-4.
[2009-1093].
- - 1. Schituri rupestre – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
726.71(478)(099.1)=135.1=111=161.1
1112. Ţipova : [mănăstire rupestră de călugări] : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9561-4-7.
[2009-1092].
- - 1. Mănăstire rupestră de călugări "Ţipova" – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
726.71(478)(099.1)=135.1=111=161.1

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
1113. Album de piese pentru instrumente aerofone / Ghenadie Ciobanu, Igor
Iachimciuc, Ludmila Chise [et al.] ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Iaroslav Oliinâk ; Min.
Culturii şi Turismului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 63, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
700 ex.
ISMN 979-0-3480-0061-9.
ISBN 978-9975-60-225-9.
[2009-1017]
- - 1. Muzică pentru instrumente aerofone.
788
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1114. Josanu, Efim
Cartea Jocurilor Olimpice : Cronici. Portrete. Reflecţii / Efim Josanu. – Ch. : "Tipogr.
Reclama" SA, 2009. – 630, [1] p. : fot., tab., [4] p. fot. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 628-629. – Apare cu sprijinul financ. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei şi Inst.
de Fiziologie şi Sanocreatologie. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-105-16-3.
[2009-1074].
- - 1. Jocurile Olimpice – Istorie.
796.032.2(091)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1115. Crăciun, Claudia
Comunicarea persuasivă. Retorica şi arta comunicării : [pentru uzul studenţilor] / Clau-
dia Crăciun ; resp. de ed.: Eugenia Fistican ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Naţ. al
Justiţiei. – Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 154, [5] p. : fig., tab. ; 24
cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 13-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. –
Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst.
Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-126-3 (în cop. tare).
[2009-1076].
- - 1. Retorica. 2. Arta comunicării.
808.5/.340(075.8)

35
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
1116. Coda, Veronica
Didactic Support in Theoretical Phonetics with practical exercises : [pentru uzul stu-
denţilor] / Veronica Coda. – Ch. : UST, 2009. – 117 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 117 (14 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-019-5.
[2009-1034].
- - 1. Limba engleză – Fonetică.
811.111'342(075.8)
811.135.1 Limba română
1117. Cimpoieş, Valentina
Limba română : Teste şi fişe pentru activitatea independentă : cl. a 3-a / Valentina
Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56
p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
ISBN 978-9975-65-095-3.
[2009-952].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(075.2)
1118. Cimpoieş, Valentina
Limba română : Teste şi fişe pentru activitatea independentă : cl. a 4-a / Valentina
Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56
p.; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
ISBN 978-9975-65-103-5.
[2009-955].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
1119. Palii, Alexei
Dicţionar explicativ al limbii române / Alexei Palii ; cop.: Veronica Mariţ. – Ed. a 3-a,
rev. şi compl. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 476, [3] p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-947-73-2 (în cop. tare).
[2009-1041].
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionare – Limba română.
811.135.1'374.3

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1120. Bulat, Ludmila
Omul din preajmă : [art. publicistice despre carte şi oamenii cărţii] / Ludmila Bulat. –
Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 150, [2] p. : il., fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-018-9.
[2009-1069].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Articole publicistice.
821.135.1(478)-9 Bulat
1121. Cazac, Dorina
Suflet de floare : [versuri] / Dorina Cazac ; cuv. înainte: Galina Furdui ; cop., il.: Dorina
Cazac. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 98, [2] p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-024-0.
[2009-1070].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-14 Cazac
1122. Chicu, Efim
Tribut pentru abuz de spirit : [versuri] / Efim Chicu ; cuv. înainte: Manole Neagu ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 124, [4] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-025-7.
[2009-1071].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-14 Chicu
1123. Colesnic, Ion
Leagăn pentru suflet : [versuri] / Ion Colesnic. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Ed. "Univer-
sul" ÎS). – 110, [1] p. ; 11 x 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-944-74-8.
[2009-1061].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Colesnic
1124. Cutasevici, Gheorghe

37
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

La periferie : nuvelă satirică / Gheorghe Cutasevici ; cop. Iurie Rumeanţev. – Ch. : La-
birint, 2009. – 231 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-943-75-8.
[2009-1006].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Nuvele.
821.135.1(478)-32 Cutasevici
1125. Demici, Viorica
Un alt decor : [versuri] / Viorica Demici ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 95, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-575-3.
[2009-942].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Demici
1126. Druţă, Ion
Opere : în 8 vol. / Ion Druţă ; prez. graf.: Iaroslav Oliinîk ; il.: I. Ogurţov. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 25 cm. – ISBN 978-9975-60-218-1.
Vol. 3. – 2009. – 544 p. : il., [1] f. port. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-60-224-2 (în cop.
tare şi supracop.). – [2009-1016].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478) Druţă2+821.135.1(478)-3 Druţă
1127. Ghimpu, Simion
Viaţă pe muchie de cuţit : (Roman autobiogr.) / Simion Ghimpu ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr Centrală"). – 300 p. ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-021-9 (în cop. tare).
[2009-1036].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane autobiografice.
821.135.1(478)-312.6 Ghimpu
1128. Partole, Claudia
Viaţa unei nopţi, sau Totentaz : Jurnalul menajerei / Claudia Partole ; cop.: Teodor
Buzu. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală). – 167, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-017-2.
[2009-1068].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Jurnal.
821.135.1(478)-31 Partole
1129. Tănase, Constantin

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Blestemul de A Fi… : (cronici basarabene) / Constantin Tănase. – Ch. : "Litera AVN"


SRL, 2009 (Combinatul Poligr.). – 326 p. : fot. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-904-94-0.
[2009-977].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Tănase
1130. Teleşcu, Ilie
Explozii de sinceritate : [povestiri, versuri] / Ilie Teleşcu ; prez. graf.: Iaroslav Olijnyk. –
Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 374, [2] p., [32] p. fot., fot. color ;
20 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-60-229-7.
[2009-1022].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova. 2. Proză. 3. Poezie.
821.135.1(478)-3+821.135.1(478)-1Teleşcu
1131. Vasilache, Vasile
Verzi suntem, verzi… : [povestiri, reflecţii, interviuri] / Vasile Vasilache ; alcăt.: Igor
Nagacevschi ; pref.: Eugen Lungu ; repere biobibliogr.: Victor Vasilache. – Ch. : "Litera
AVN" SRL, 2009 (Combinatul Poligr.). – 230 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-904-93-3.
[2009-992].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Publicistică.
821.135.1(478)-9 Vasilache
1132. Жереги, Валериу
Amore e guerra = Любовь и война : Неизвестная смерть ит. солдата : Кинематогр.
повесть / Валериу Жереги. – К. : Universul ; Рим : Б. и., 2009. – 150 p., [1] f. port. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. it., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-944-76-2 (în cop. tare).
[2009-1015].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri (it., rusă).
821.135.1(478)-2=131.1=161.1 Жереги
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1133. Баштан, Виталий
Белая сирень : Новеллы, рассказы, повесть / Виталий Баштан. – К. : "Inversia-
Dub" ÎI, 2009. – 189, [1] p. : il. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9998-9-2.
[2009-1065].

39
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Nuvele – Povestiri.


821.161.1(478)-32 Баштан
1134. Грес, Николай
Старатели Буджака : Трилогия : [ист. роман] / Грес Николай. – К. : Uniunea de
Creaţie a Intelectualilor din Moldova AO, 2009. – 752, [8] p. ; 21 cm.
160 ex.
ISBN 978-9975-4039-1-7.
[2009-1064].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane istorice (rusă).
821.161.1(478)-311.6 Грес
1135. Латьева, Лидия
Облак белый : [докум. очерки] / Лидия Латьева ; обл., ил.: Эмиль Килдеску. – К. :
Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 408 p., [16] p. il. ; 20 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-60-228-0.
[2009-1037].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Schiţe documentare (rusă).
821.161.1(478)-3 Латьева
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
1136. Popovici, Constantin
Scrieri alese : [în 15 vol.] / Костянтин Попович ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Pa-
trimoniul Cultural. – Ch. : Elan Inc SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN
978-9975-66-069-3.
[Vol.] 8 : Бентежний свiтанок : Роман. – 2009. – 583 p., [1] f. portr., [6] p. : il. – 300
ex. – ISBN 978-9975-66-127-0 (în cop. tare). – [2009-1001].
- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Romane.
821.161.2(478)-31 Popovici
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1137. Craciun, Eugenia
Supliment la Abecedar : [poezii] / Eugenia Craciun ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 91, [5] p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-026-4.
[2009-1078].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Craciun

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1138. Moşneaga-Mitrofan, Valentina


Cu ochi de copil : [poveşti pentru copii] / Valentina Moşneaga-Mitrofan ; postf.: Marcela
Mardare ; cop., des.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 99, [1] p. : des., des. color ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-013-4 (în cop. tare).
[2009-1028].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Moşneaga-Mitrofan
1139. Voivuţchi, Grigore
Fapte extraordinare pe la clasele primare : (poem aproape fantastic) : [versuri] / Grigo-
re Voivuţchi ; pict.: Valeria Triboi ; cop., graf.: Valeria Triboi. – Ch. : "Inversia-Dub" ÎI. – 38,
[1] p. : il. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9998-8-5.
[2009-1066].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Voivuţchi
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară
821.135.1.09 Literatură română
1140. Popovici, Constantin
Scrieri alese : [în 15 vol.] / Константин Попович ; пер. : Александр Бродский ; Акад.
наук Респ. Молдова, Ин-т культур. наследия. – К. : Elan INC, 2008 (Tipogr. "Elan Poli-
graf" SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-66-069-3.
[Vol.] 2 : Михаил Эминеску : Жизнь и творчество. – 2008. – 416 p., [1] f. port. – In-
clude şi: Фундаментальный труд о М. Эминеску / Константин Шишкану. – Bibliogr. în
notele de subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-090-7 (în cop. tare). – [2009-997].
- - 1. Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român. 2. Literatură română – Critică şi inter-
pretare.
821.135.1.09
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
1141. Popovici, Constantin
Scrieri alese : [în 15 vol.] / Constantin Popovici ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Pa-
trimoniul Cultural. – Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN
978-9975-66-069-3.
[Vol.] 7 : Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene. – 2009. – 375 p. – Texte: lb. rom., rusă,
ucr. – Include şi: Константин Попович – компаративист / Савва Пынзару. – Bibliogr. în
notele de subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-122-5 (în cop. tare). – [2009-1000].

41
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

- - 1. Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene.


821.135.1(478).09+821.161.1.09+821.161.2.09
Popovici, Constantin. Scrieri alese. – Vezi Nr 1053.

821.161.1.09 Literatură rusă


1142. Popovici, Constantin
Scrieri alese : [în 15 vol.] / Константин Попович ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т
культур. наследия. – К. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN
978-9975-66-069-3.
[Vol.] 6 : Русская литература в Молдове. – 2009. – 320 p. – Include şi: Научная
школа академика Поповича / Р. Клейман. – Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex. –
ISBN 978-9975-66-121-8 (în cop. tare). – [2009-999].
- - 1. Literatura rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09
Popovici, Constantin. Scrieri alese. – Vezi Nr 1141.

821.161.2.09 Literatură ucraineană


Popovici, Constantin. Scrieri alese. – Vezi Nr 1141.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1143. Zanoci, Aurel
Studia Archeologiae et historiae antiquae : Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae
et Historiae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur / Aurel Zanoci, Tudor
Arnăut, Mihail Băţ ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 420 p. :
fig., [1] f. port. ; 25 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr., span. – Lista publ. prof. Ion Niculiţă
(1999-2008): p. 14-18. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Dir. Cultură a Consiliului mun. Chişinău. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-239-0 (în cop. tare).
[2009-950].
- - 1. Arheologie. 2. Istorie antică. 3. Niculiţă, Ion, 1930-…
902/904+94"0/03"+929(082)=135.1=111=161.1
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
1144. Moldova fermecătoare : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9931-6-6.
[2009-1086].
- - 1. Republica Moldova – Locuri (rom., engl., rusă).
913(478)(099.1)=135.1=111=161.1
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ion Panaşescu. – Vezi Nr 1000.

Ştemberg, Marc. O pleiadă de glorie = Славная плеяда. – Vezi Nr 1049.

1145. Tabureanu, Andrei


Din neamul Taburenilor : o istorie familială în imagini / Andrei Tabureanu. – Ch. : Labi-
rint, 2009. – 55, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-943-85-7.
[2009-1058].
- - 1. Tabureanu – Familie – Genealogie.
929.52(478-22)
Zanoci, Aurel. Studia Archeologiae et historiae antiquae. – Vezi Nr 1143.

Владимир Аникин. – Vezi Nr 1001.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
Zanoci, Aurel. Studia Archeologiae et historiae antiquae. – Vezi Nr 1143.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


1146. Белоус, И. Д.
Владислав Гросул: Дорогой исканий / И. Д. Белоус, И. К. Гораш. – Изд. 2, испр. и
доп. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. AŞM). – 140 p. : fot. ; 22 cm.
Хронол. указ. опубл. тр. В. Я. Гросула: p. 119-140 (409 tit.). – Изд. при фин. под-
держке Конгр. рус. общин Респ. Молдова. – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-259-2.
[2009-1067].
- - 1. Grosul, Vladislav Ia., 1939-…, istorician.
94(41/99)(092)
94(478) Istoria Republicii Moldova
1147. Trofăilă, Vasile

43
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Comuna Dărcăuţi : File de istorie : [raionul Soroca] / Vasile Trofăilă. – Ch. : S. n., 2009
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 128, [2] p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-9976-7-6.
[2009-986].
- - 1. Dărcăuţi – Sate – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1148. Ţopa, Tudor
Vatră voievodală. Iurceni : [din istoria satului : raionul Nisporeni] / Tudor Ţopa. – Ch. :
Fundaţia "Draghiştea", 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 178 p. : fot., tab. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4030-0-9 (în cop. tare).
[2009-946].
- - 1. Iurceni – Sate – Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1149. Грек, Иван
Преодолевая себя и обстоятельства : (Воспоминания) / Иван Грек. – К. : "Busi-
ness-Elita" SRL, 2009. – 200 p., [24] p. fot. ; 21 cm.
Text parţial: lb. bulg. – Include şi: Иван Грек – талантлив историк и родолюбец / Ди-
хан М. ; Историк в политике / Шорников П. М. – Список публ. И. Грека: 1968-2009. Лит.
об авт.: p. 143-167 (374 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-4002-6-8 (în cop. tare).
[2009-1054].
- - 1. Bulgari – Istorie (rusă). 2. Republica Moldova – Istorie (rusă).
94(478)+94(=163.2)
1150. Курдогло, Константин
Репрессии и массовые депортации жителей с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на Рес-
публики Молдова в 1940-1951 гг. / Константин Курдогло. – Баурчи ; К. : Б. и., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 607 p. : fig., fot., h., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 601-604, 607. – Изд. при фин. поддержке Исполкома Гагаузии,
Башкана Гагаузии М. М. Формузалу, примара с. Баурчи – Попаз Петру Михайловичу. –
500 ex.
ISBN 978-9975-78-724-6 (în cop. tare).
[2009-1019].
- - 1. Deportări – s. Baurci – Raionul Ceadîr-Lunga – Republica Moldova – Istorie (ru-
să). 2. Represii – Republica Moldova (rusă).
94(478)"1940/1951"
94(=163.2) Istoria bulgarilor
Грек, Иван. Преодолевая себя и обстоятельства. – Vezi Nr 1149.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1151. Cârnaţ, Teodor
Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului
contemporan din Republica Moldova : Spec. 12.00.02 – Drept public (constituţional) ; org. şi
funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. habilitat în drept / Teodor Cârnaţ ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CE al UASM, 2009. – 31
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (38 tit.).
[2009-138 Teze].
342.72/.73(478)(043.2)

Pentru titlul doctor


1152. Brînză, Liubovi
Reabilitarea persoanei în procesul penal : Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept proce-
sual penal) : Autoref. al tz. de doct. în drept / Liubovi Brînză ; Univ. de Stat din Moldova. –
Ch. : CEP USM, 2009. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-20 (35 tit.).
[2009-145 Teze].
343.294(043.2)
1153. Eşanu, Adriana
Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea le-
gislaţiei penale contemporane : Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz.
de doct. în drept / Adriana Eşanu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 24
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (9 tit.).
[2009-144 Teze].
343.6(043.2)
1154. Manea, Vladislav
Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor :
Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz. de doct. în drept / Vladislav Ma-
nea ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (15 tit.).
[2009-146 Teze].
343.8(043.2)
1155. Monaico, Eduard

45
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Morfologia şi proprietăţile optice ale structurilor poroase în baza compuşilor semicon-


ductori II-VI : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
fizico-matematice / Eduard Monaico ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : UTM, 2009. – 23 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-17 (19 tit.), p. 22 (17 tit.).
[2009-143 Teze].
621.315.592(043.2)
1156. Podgurschi, Lilia
Aspecte de utilizare a uleiului din seminţe de struguri în tratamentul complex al ulceru-
lui duodenal : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. tz. de doct. în medi-
cină / Lilia Podgurschi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch.
: CEP "Medicina", 2009. – 27, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (23 tit.).
[2009-141 Teze].
615.322+616.342-002.44:663.252.2(043.2)
1157. Pogonea, Ina
Inofensivitatea şi aspectele farmacologice ale preparatului entomologic Imupurin :
14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Ina
Pogonea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Me-
dicina", 2009. – 28 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (27 tit.).
[2009-142 Teze].
615.375:595.78(043.2)
1158. Ţercovnaia, Valentina
Bacteriozele cepei şi căile de reducere a gradului de dăunare în condiţiile agriculturii
irigabile ale Moldovei : Spec. 06.01.11 – Protecţia plantelor : Autoref. şt. al tz. de doct. în
agricultură / Valentina Ţercovnaia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a Plante-
lor şi Agricultură Ecologică. – Ch. : S. n., 2009. – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-18 (6 tit.).
[2009-139 Teze].
632.3:635.5(043.2)
1159. Idem în lb. rusă : Бактериальные болезни лука и пути снижения их вредно-
сти в условиях орошаемого земледелия Молдовы : Спец. 06.01.11 – защита растений
: Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра с.-х. наук. – К. : Б. и., 2009. – 22 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (6 tit.).
[2009-140 Teze].
632.3:635.5(043.2)

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 6-2009

A C
Afanas, Dorin 1061-62 Calalb, Tatiana 1065
Afteni, Irina 1059-60 Calmuţchii, Laurenţiu 1061-62
Aizenştadt, Constantin 1096 Canaşin, Irina 1003-04
Aldoshin, Serghey 1064 Capcelea, Arcadie 1055
Andronic, Gabriel 1113 Caproş, Iulia 1045-47
Ardeleanu, Dorina 1034, 1036 Carp, Simion 1022, 1041
Arnaut, Ana 1018 Casian, A. 1020
Arnăut, Tudor 1143 Cazac, Dorina 1121
Arseni, Alexandru 1029 Cazacu, Tamara 1045-47
Arteni, I. 1077 Cârchelan, Iulian 1003-04, 1081-82
Artis, Lex 1009-11 Cârnaţ, Teodor 1151
Ceban, Silvia 1048
B Cepoida, Petru 1079
Baciu, Gheorghe 1024 Cepraga, Igor 1034
Badâr, Iurie 1039 Cerempei, Ludmila 1075
Balaban, Claudia 999 Cernei, Ghenadie 1039
Barbăneagră, Alexei 1029 Cernencu, Mihai 1002
Barbarov, Silvia 1045-47 Cernit, R. 1020
Băieşu, Nicolae 1054 Chicu, Efim 1122
Băţ, Mihail 1143 Chise, Liudmila 1113
Bejenuţă, Natalia 1044 Chişlaru, Angela 1100
Benea-Popuşoi, Elina 1012 Cimpoieş, Valentina 1056-57, 1117-18
Benu, Victor 1017 Cioban, Mitrofan 1061-62
Beregoi, Elena 1002 Ciobanu, Ghenadie 1113
Beşelea, Lorina 1000 Ciobanu, Mircea 998
Bezu, Gh. 1077 Ciobanu, Viorel 1033
Boaghii, Ion 1087 Ciocanu, Mihai 1043
Bobkova, Elena 1009-11 Cîrmu, Isai 1054
Bobrovschi, Sergiu 1050 Cocieru, Mariana 1054
Bodrug, Mihai 1065 Cocîrţă, Alexandru 1023
Bordian, Svetlana 1101 Coda, Veronica 1116
Boţan, Igor 1008 Cojocaru, Vladimir 1034
Botezatu, Grigore 1054 Colesnic, Ion 1123
Braşoveanu, Dumitru 1029 Comanici, Ion 1066
Brînză, Liubovi 1152 Corghenci, Ludmila 1000, 1002
Bujoreanu, Andrei 1018 Coroban, Vitalie 1125
Bulat, Ion 1018 Crăciun, Claudia 1115
Bulat, Ludmila 1120 Craciun, Eugenia 1137
Bulgac, C. 1020 Crivceanschii, Lev D. 1074
Burlacioc, Anatol (1072) Croitoru, S. 1099, 1103
Buruiană, Ion 1054 Cucieru, Elena 1075
Buzu, Teodor 1128 Cucu, Ion 1017

47
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Cugut, Elena 999 Ilievici, Maria 999


Curtescu-Marinciuc, Tamara 1058
Cutasevici, Gheorghe 1124 J

D Josanu, Efim 1114

Damian, Ecaterina 1076 K


Dani, Anatol 1042 Kovaliova, Olga 998
Daud, V. 1083, 1102 Kravciuk, Natalia 1003
David, S. 1071
Demici, Viorica 1125 L
Druţă, Ion 1126 Leon-Stoica, Nina 1048
Duca, Gheorghe 998, 1022, 1064 Lopotenco, Tatiana 1054
Dutca, Mihai 1017 Lungu, Eugen 1131
E Lupaşcu, Tudor 1064
Lupu, Larisa 1069
Ermurache, Gh. 1096
Ermuratskii, Vladimir 1081-82 M
Eşanu, Adriana 1153 Maleru, Tamara 999
F Manea, Vladislav 1154
Manoli, Ion 1050
Fistican, Eugenia 1024, 1031, 1033, 1115 Manoli, T. 1083, 1102-03
Fondos, Igor 1006 Mardare, Marcela 1138
Fondos, Tatiana 1006 Mariţ, Veronica 1119
Frecăuţeanu, Alexandru 1100 Matveev, Denis 1009-11
Frunze, M. 1103 Mârza, Mihai 1065
Furdui, Galina 1121 Melnic, N. 1071
G Mincu, Eugenia 1069
Moldovanu, Dumitru 1012
Galben, Andrei 1002, 1050 Moloşniuc, Aliona 1058
Ghimpu, Simion 1127 Monaico, Eduard 1155
Ghiroşca, Dorian 1039 Morel, Pierre 1050
Gligor, L. 1099, 1102 Moşneaga-Mitrofan, Valentina 1138
Godoroja, Pavel 1078 Muntean, Anna 1088
Grati, Vasile 1065 Muraru, Elena 1024, 1031, 1033, 1115
Grigoriev, Alexandr 1039
Guţu, Ana 1002, 1050 N

H Nagacevschi, Igor 1131


Nagîţ, Angela 1076
Hadîrcă, Igor 1031 Neagu, Manole 1122
Haiduc, Ionel 1064 Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1045-47
Hasan, Mihai 1097 Niculiţă, Ion 1143
Holban, Vladimir 1031
O
I
Oblucinschi, V. 1096
Iachimciuc, Igor 1113 Odagiu, Iurie 1041

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ogurţov, I. 1126 S
Oliinâk, Iaroslav 1113
Oliinîk, Iaroslav 1126 Serbova, Raisa 1088
Olijnyk, Iaroslav 1130 Sochircă, Zinaida 1000, 1002
Onceanu, Vasile 1096 Soltan, Viorel 1076
Stempovscaia, Elena 1073
P Stoianova, Inga 1044
Stratan, Andrei 1012
Paiu, Liuba 1059-60 Stratulat, Petru 1075
Palamarciuc, Iu. 1096
Palancean Alexei 1066 Ş
Palii, Alexei 1119
Panaghiu, Tatiana 1000 Şelari, Galina 1009-11
Panaşescu, Ion (1000) Ştahovschi, Ada 1100
Papuc, Gheorghe 1022 Ştefaneţ, Mihail 1070
Partole, Claudia 1128 Ştemberg, Marc 1049
Pistrinciuc, Vadim 1036 Şveţ, Romeo 998, 1055
Podcuico, V. 1099 T
Podgurschi, Lilia 1156
Pogolşa, Vitaliu 998, 1055 Tabureanu, Andrei 1145
Pogonea, Ina 1157 Tamazlîcaru, Andrei 1054
Pogurschi, Andrei 1041 Tănase, Adrian 1079
Popa, T. 1071 Tănase, Constantin 1129
Popa, Vladimir 1030 Teleşcu, Ilie 1130
Popovici, Constantin 1053, 1136, 1140-42 Timuţa, Aliona 1056-57, 1117-18
Popovici, Doru Vlad 1042 Tintiuc, Dumitru 1043
Popovici, Svetlana 1076 Tîrziu, Liliana 1073
Priţcan, Valentina 1024 Triboi, Valeria 1139
Prus, Elena 1050 Triboi, Vera 1059-60
Trifan, Valentina 1078
R Trifăuţan, Gheorghe 1054
Racu, Ana 1036 Trofăilă, Vasile 1147
Racu, Aurelia 1042 Turculeţ, Mihail 1063
Railean, Zinaida 1058 Turner, Charles 1013
Raileanu, Iurie 1006 Turtă, Constantin 1064
Rîbacov, Ghenadie 1050 Ţ
Rîjicova, Svetlana 1024
Rogowski, Ralf 1013 Ţâu, Nicolae 1021
Romanciuc, Ruxanda 1122, 1127, 1137-38 Ţercovnaia, Valentina 1158-59
Ropot, Simion 1097 Ţîbîrnă, I. 1077
Rotaru, Oxana 1007 Ţopa, Tudor 1148
Rotaru, Vasile 1030, 1033 U
Rumeanţev, Iurie 1124
Rusandu, Ion 1055 Ulianovschi, Xenofon 1038
Rusu, Dragoş 1013 Ungureanu, Emilia 1073
Untura, Ludmila 1076
Ursul, Arcadie 1055

49
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

V И
Vaculenco, Galina 1088 Иванова, Г. А. 1067
Vasilache, Vasile 1131
Vasilache, Victor 1131 К
Vizdoagă, Tatiana 1031 Калякин, О. А. 1084
Vlad, Pavel 1064 Карталяну, Елена 1047
Voivuţchi, Grigore 1139 Килдеску, Эмиль 1135
Vozian, Valeriu 1087 Клейман, Р. 1142
Vronschih, Mihail 1087 Коломиец, Ирина Ивановна 1068, 1080
Z Курдогло, Константин 1150
Кыркелан, Юлий 1004
Zaharia, Victor 1030, 1033-34, 1036
Zanoci, Aurel 1143 Л
Zubco, Valeriu 1029 Латьева, Лидия 1135
А Лебедев, Александр 1005

Аникин, Владимир (1001) М

Б Марьян, Тамара 1001


Маяцкий, И. Н. 1067
Балтаг, Думитру 1025 Милушев, Д. В. 1037
Балтага, Екатерина 1025
Барбаров, Георги 1047 О
Баштан, Виталий 1133 Попескул, Мария 1001
Белоус, И. Д. 1146 Попович, Константин 1140, 1142
Бродский, Александр 1140 Попович, Костянтин 1053, 1136
Г Пынзару, Савва 1141

Гораш, И. К. 1146 Р
Грек, Иван 1149 Рущук, В. С. 1067
Грес, Николай 1134
Гросул, В. Я. 1146 С

Д Сакара, А. П. 1037

Дихан, М. 1149 Т

Ж Ткаченко, Валентина 1001

Жереги, Валериу 1132 Ш

З Шишкану, Константин 1140


Шорников, П. М. 1149
Засавицки, Лидия 1001
Э
Эминеску, Михаил (1140)

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2009


Aderenţa la tratamentul ARV 1076 Integrarea Europeană a Republicii Moldova
Album de piese pentru instrumente aerofone 1012
1113 Intervenţia recuperativ-terapeutică pentru
Alternative la detenţie 1030 copiii cu dizabilităţi multiple 1042
Aspecte teoretico-practice de preda- Ion Panaşescu 1000
re/învăţare a limbilor străine aplicate 1044 Justiţie juvenilă. Instituţia probaţiunii în siste-
Banca Naţională a Moldovei 1019 mul de drept al Republicii Moldova. Medie-
Bălţi 1104 rea penală 1033
Biserici. Chişinău 1105 Language teaching: A needs assessment in
Bisericile Moldovei 1106 minority schools of Moldova 1046
Calificarea infracţiunilor. Proceduri speciale Legislaţia internaţională şi naţională a Repu-
în procesul penal. Administrarea cauzelor blicii Moldova cu privire la protecţia stratu-
de către judecătorul de instrucţie 1031 lui de ozon 1040
Carte de telefoane 1089-93, 1095 Libertatea de exprimare în Europa 1026
- Raionul Călăraşi 1089 Matematică 1058
- Raionul Edineţ 1090 Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifi-
- Raionul Hânceşti 1091 co-practice "Protecţia integrată a culturilor
- Raionul Orhei 1092 de câmp", 18-19 iun. 2009, Bălţi 1087
- Raionul Taraclia 1093 Mănăstirile Moldovei 1108
Cartea pentru copii editată în Republica Moldova – Transnistria 1009-11
Moldova, 1975-2000 999 Moldova fermecătoare 1144
Casa pe care o vei construi 1081 Moldova Transdniestria 1009-11
Cerinţe de securitate industrială la produce- Moldovan cuisine 1088
rea uleiurilor vegetale prin metoda presării Monitorizarea eficienţei şi calităţii actului de
şi extracţiei 1099 justiţie în contextul integrării europene
Cerinţe de securitate industrială privind pro- 1029
ducerea şi manipularea lacurilor şi vopse- Muzeul de Etnografie 1052
lelor 1103 O călătorie prin ani 1073
Chişinăul vechi 1107 Orheiul Vechi 1109
Codul contravenţional al Republicii Moldova Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor 1034
1027-28 Probleme de predare a limbilor în şcolile
Codul penal al Republicii Moldova 1032 alolingve din Republica Moldova: o analiză
Conferinţa ştiinţifico-practică "Sindicatele de necesităţi 1045
pentru o societate în schimbare", 24-25 Probleme teoretice şi practice ale economiei
iun. 2008 1018 proprietăţii intelectuale 1039
Cum învingem corupţia… 1014 Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali
Curs de lecţii la pediatrie 1075 şi a bolilor plantelor agricole pentru luna
Energic, inteligent, muncitor – un exemplu iunie anul 2009 şi recomandări de comba-
demn de urmat pentru tineri 1072 tere a lor 1085-86
Finanţe Publice, Finanţele Întreprinderii, Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali
Fiscalitate, Asigurări şi Reasigurări 1020 şi a bolilor plantelor agricole pentru luna
Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, iulie anul 2009 şi recomandări de comba-
din nordul Caucazului 1054 tere a lor 1085-86

51
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Protecţia juridică a valorilor culturale în Re- Ţipova 1112


publica Moldova 1022 Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-
Raport anual 2008 1017 2009) 1051
Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi UTA Găgăuzia 1095
Auditorilor Profesionişti din Republica Mol- Winning the fight against corruption 1015
dova 2008 1101 Ботанический сад Приднестровья 1067
Raportul cu privire la activitatea Mecanismu- Владимир Аникин 1001
lui Naţional de Prevenire a Torturii 1035 Доклад о деятельности Национального
Regulamentul circulaţiei rutiere 1097-98 Механизма Предупреждения Пыток в
Reguli de exploatare tehnică a sistemelor de Республике Молдова 1035
aprovizionare cu gaze 1083 Дом который построишь ты! 1082
Reguli de securitate industrială pentru pro- Международное и национальное законо-
ducţiile de prelucrare a petrolului 1102 дательство Республики Молдова об ох-
Reintegrarea socială a persoanelor liberate ране озонового слоя 1040
din locurile de detenţie 1036 Молдова – Приднестровье 1009-11
Report on the activity of the National Mecha- Проблемы преподавания языков в школах
nism for Torture Prevention 1035 с контингентом учащихся национальных
Rolul societăţii şi al organelor de drept în меньшинств: анализ потребностей 1047
contracararea narcomaniei 1041 Прогноз распространения главнейших
Saharna 1110 вредителей и болезней сельскохозяйст-
Schituri rupestre 1111 венных культур в июне 2009 года и ре-
Simposia Investigatio Bibliotheca 1002 комендации по борьбе с ними 1085-86
Strategia de comunicare în cadrul Agenţiei Прогноз распространения главнейших
Naţionale pentru Ocupare Forţei de Muncă вредителей и болезней сельскохозяйст-
(ANOFM) 1016 венных культур в июле 2009 года и ре-
Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări комендации по борьбе с ними 1085-86
şi realizări 1050 Региональные проблемы охраны окру-
The International Conference dedicated to жающей природной среды, рациональ-
the 50th anniversary from the foundation ного природопользования и пути их ре-
of the Institute of Chemistry of the Acad- шения 1084
emy of Sciences of Moldova, May 26-28, Телефонный справочник 1094
2009, Chisinau 1064 - Район Тараклия 1094

Index subiecte
Anatomia omului 1070 Bălţi – Municipiu – Republica Moldova (rom.,
Arheologie 1143 engl., rusă) 1104
Arta comunicării 1115 Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Re-
Asigurări medicale – Republica Moldova port, 2008 1019
1043 Biosfera 1055
Asistenţi medicali – Republica Moldova – Biserici – Chişinău (rom., engl., rusă) 1105
Istorie 1073 Biserici – Republica Moldova (rom., engl.,
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesio- rusă) 1106
nişti din Republica Moldova – Raport, Boli – Plante agricole – Combatere (rom.,
2008 1101 rusă) 1085

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Botanică farmaceutică 1065 Fiziologia plantelor (rusă) 1068


Bulgari – Istorie (rusă) 1149 Folclor românesc 1054
Burlacioc, Anatol, 1939-… – medic igienist Folclor ucrainesc (ucr.) 1053
1072 Geodezie – Topografie 1063
Cercetări penale – Republica Moldova (rusă) Geometrie analitică 1061-62
1037 Grădina Botanică din Transnistria (rusă) 1067
Clădiri publice – Chişinău – Republica Mol- Grosul, Vladislav Ia., 1939-…, istorician 1146
dova (rom., engl., rusă) 1107 HIV – Tratament 1076
Clădiri religioase – Raionul Orhei – Republica Infracţiuni 1031
Moldova (rom., engl., rusă) 1109 Infracţiuni militare 1038
Codul contravenţional al Republicii Moldova Institute of Chemistry of the Academy of
1027-28 Sciences of Moldova 1064
Codul penal al Republicii Moldova 1032 Integrare europeană – Republica Moldova
Complexul monastic "Saharna" – Raionul 1013
Rezina – republica Moldova (rom., engl., Istorie antică 1143
rusă) 1110 Iurceni – Sate – Raionul Nisporeni – Republi-
Contabilitate 1100 ca Moldova – Istorie 1148
Copii cu dizabilităţi – Tehnologii educaţionale Învăţământ preşcolar 1048
1042 Jocurile olimpice – Istorie 1114
Corupţie – Contracarare (engl.) 1015 Justiţie – Reforme 1023
Corupţie – Contracarare 1014 Justiţie juvenilă 1033
Dărcăuţi – Sate – Raionul Soroca – Republi- Limba angleză – Fonetică 1116
ca Moldova – Istorie 1147 Limba română – Dicţionare 1119
Dendrologia 1066 Limba română – Teste 1117-18
Deportări – s. Baurci – Raionul Ceadâr- Limbi – Metodica predării (engl.) 1046
Lunga – Republica Moldova – Istorie (ru- Limbi – Metodica predării (rusă) 1047
să) 1150 Limbi – Metodica predării 1045
Deţinuţi – Liberare 1034 Limbi străine – Metodice predării 1044
Dezvoltare durabilă 1055 Linii telefonice – Raionul Călăraşi – Republi-
Dezvoltare socială 998 ca Moldova – Carte de telefoane 1089
Dicţionare – Limba română 1119 Linii telefonice – Raionul Edineţ – Republica
Dicţionare 1069 Moldova – Carte de telefoane 1090
Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconju- Linii telefonice – Raionul Hânceşti – Republi-
rător (rom., rusă) 1040 ca Moldova – Carte de telefoane 1091
Drepturile omului – Monitorizare 1029 Linii telefonice – Raionul Orhei – Republica
Drepturile omului 1026 Moldova – Carte de telefoane 1092
Economia energiei (rusă) 1004 Linii telefonice – Raionul Taraclia – Republica
Economia energiei (rusă) 1082 Moldova – Carte de telefoane 1093
Economia energiei 1003 Linii telefonice – Raionul Taraclia – Republica
Economia energiei 1081 Moldova – Carte de telefoane (rusă) 1094
Economie casnică (rusă) 1082 Linii telefonice – UTA Găgăuzia – Republica
Economie casnică 1081 Moldova – Carte de telefoane 1095
Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român Literatura rusă – Critică şi interpretare 1142
1140 Literatură pentru copii – Indici bibliografice
Enterocolita cronică 1077 999
Finanţe 1020

53
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Literatură română – Critică şi interpretare Medicină – Dicţionare 1069


1140 Medicină legală 1024
Literatură română din Republica Moldova – Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Natu-
Articole publicistice 1120 rală 1052
Literatură română din Republica Moldova – Muzică pentru instrumente aerofone 1113
Critică şi interpretate (ucr.) 1053 Niculiţă, Ion, 1930-… 1143
Literatură română din Republica Moldova – Optică (rusă) 1068
Jurnal 1128 Ortodonţie 1078
Literatură română din Republica Moldova – Patologia sistemului urogenital 1079
Nuvele 1124 Pediatrie 1075
Literatură română din Republica Moldova – Persoane liberate din locurile de detenţie –
Poezie 1121-23, 1125 Reintegrare socială 1036
Literatură română din Republica Moldova – Petrol (rom., rusă) 1102
Povestiri (it., rusă) 1132 Piaţa muncii – Republica Moldova 1016
Literatură română din Republica Moldova – Plante agricole – Boli – Combatere (rom.,
Publicistică 1131 rusă) 1085
Literatură română din Republica Moldova – Poezie 1130
Romane autobiografice 1127 Politică internă – Republica Moldova (rom.,
Literatură română din Republica Moldova engl., rusă) 1009-11
1126, 1129 Politică internă 1008
Literatură română din Republica Moldova Probaţiuni 1033
pentru copii – Poezie 1137, 1139 Procedură penală 1031
Literatură română din Republica Moldova Procedură penală 1033
pentru copii – Povestiri 1138 Proprietate intelectuală (rom., engl., rusă)
Literatură rusă din Republica Moldova – 1039
Nuvele – Povestiri 1133 Protecţia integrată a culturilor de cîmp" –
Literatură rusă din Republica Moldova – Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică
Romane istorice (rusă) 1134 1087
Literatură rusă din Republica Moldova – Protecţia juridică a valorilor culturale în Re-
Schiţe documentare (rusă) 1135 publica Moldova" – Conferinţă ştiinţifico-
Literatură ucraineană din Republica Moldova practică internaţională 1022
– Romane 1136 Proză 1130
Matematică – Teste 1057 Psihologie judiciară 1024
Matematică 1058 Raionul Călăraşi – Republica Moldova –
Materiale – Lăcuire – Vopsire (rom., rusă) Carte de telefoane 1089
1103 Raionul Edineţ – Republica Moldova – Carte
Mănăstire rupestră de călugări "Ţipova" – de telefoane 1090
Republica Moldova (rom., engl., rusă) Raionul Hânceşti – Republica Moldova –
1112 Carte de telefoane 1091
Mănăstirea Saharna – Raionul Rezina – Raionul Orhei – Republica Moldova – Carte
Istorie 1006 de telefoane 1092
Mănăstiri – Republica Moldova (rom., engl., Raionul Taraclia – Republica Moldova –
rusă) 1108 Carte de telefoane (rusă) 1094
Mecanismul Naţional de prevenire a Torturii Raionul Taraclia – Republica Moldova –
(rom., engl., rusă) 1035 Carte de telefoane 1093
Medicina de urgenţă 1074

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Rectorii Universităţii de Stat de Medicină şi Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldo-


Farmacie "Nicolae Testemiţanu" – Biografii va – Raport, 2008 1017
1049 Sistem alternativ de detenţie 1030
Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă) Sisteme de aprovizionare cu gaze (rom.,
1096-98 rusă) 1083
Relaţii economice internaţionale 1021 Societatea cunoaşterii 998
Relaţii internaţionale 1013 Statistica judiciară 1007
Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene 1141 Staţiunea balneoclimaterică "Codru" – Istorie
Represii – Republica Moldova (rusă) 1150 1071
Reproducere – Situaţie demografică (rusă) Ştiinţă filologică în cadrul universitar 1050
1080 Tabureanu – Familie – Genealogie 1145
Republica Moldova – Istorie (rusă) 1149 Teorie generală a dreptului (rusă) 1025
Republica Moldova – Locuri (rom., engl., Uleiuri vegetale în transport 1099
rusă) 1144 Universitatea Tehnică a Moldovei – Calendar
Retorice 1115 1051
Reţete culinare moldoveneşti (engl., rusă) UTA Găgăuzia – Republica Moldova – Carte
1088 de telefoane 1095
Rolul societăţii şi al organelor de drept în Владимир Аникин, 1939-…, политолог
contracararea narcomaniei" – Conferinţă 1001
ştiinţifico-practică internaţională (rom., Охлократия – Философия 1005
germ., rusă) 1041 Региональные проблемы охраны окру-
Schituri rupestre – Republica Moldova (rom., жающей природной среды, рациональ-
engl., rusă) 1111 ного природопользования и пути их ре-
Simposia Investigatio Bibliotheca" – Sesiune шения" – Республиканская научно-
ştiinţifică (rom., engl., fr.) 1002 практическая конференция 1084
Sindicatele pentru o societate în schimbare" Сверхохлократия – Философия 1005
– Conferinţa ştiinţifico-practică (rom., rusă)
1018

Index editori
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 1022, 1041 Epigraf SRL 999, 1043, 1119
AGEPI 1039 Ericon SRL 1020, 1040
Arc 1008, 1023 Fundaţia "Draghiştea" 1148
Bons Offices SRL 1003-04, 1081, 1143 Helmax-Exim SRL 1030
Business-Elita SRL 1149 Inversia-Dub ÎI 1133, 1139
Cartea Moldovei 1113, 1126, 1130, 1135 Labirint 1124, 1145
Cartier 1013, 1125 Lavilat-Info SRL 1028, 1098
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1045-47 Litera AVN SRL 1129, 1131
Continental Grup SRL 1027 Lumina 1056-57, 1117-18
CCRE "Presa" 1097 Medicina CEP 1065, 1069-70, 1078, 1156-57
Cu drag SRL 1009-11, 1034, 1036 Poligraf-Design SRL 1059-60
Editerra Prim SRL 1048 Pontos 1120-22, 1127-28, 1137-38
Elan INC 1024, 1031, 1033, 1053, 1115, Ruxanda 1042
1136, 1140-42 Ştiinţa Î.E.-P. 998, 1012, 1055

55
Cronica cărţii Nr 6-2009 ≡ Book annals Nr 6-2009

Ştrih SRL 1052, 1088, 1104-12, 1144 Universul ÎS 1006, 1132


Tipogr. AŞM 1074 USM CEP 1152-54
Tipogr. Reclama SA 1114 UST 1061-62, 1116
Tipogr.-Sirius SRL 1075 UTM 1155
UASM 1000, 1063, 1100, 1151 Ин-т Европ. интеграции и полит. наук 1001
ULIM 1002, 1007, 1021, 1025, 1038, 1050 Литера 1084
Uniunea de Creaţie a Intelectualilor din Mol-
dova AO 1134

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-9642-7-2 1068
ISBN 978-9975-944-75-5 1097

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL


BIBLIOGRAFICE" MATERIALS"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

APRILIE-IUNIE NR 2 APRILE-JUNE
2009
(275-524)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
___________________
275. Proceedings of the International Conference ICT+ "Information and Communica-
tion Technologies – 2009", 18-21 Mai 2009, Chisinau / org. com. Pavel Buceatchi (co-
chairs), Gheorghe Duca, Oleg Rotaru [et al.]. – Ch., 2009. – 216 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2009-807].

276. Securitatea informaţională 2009 : Conf. intern. (ed. a 6-a), 20-21 mai 2009 / com.
org.: Grigore Belostecinic, Vadim Cojocaru, Tatiana Mişova [et al.]. – Ch., 2009. – 107 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-884].

277. Коломеец, Валерий. Основы программирования / Валерий Коломеец ; ред.-


изд. совет Бабенко О. А., Млечко Т. П., Репида В. Б. [и др.]. – К., 2009. – P. 58-59. (25
tit.). – [2009-849].

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
278. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Publ. artă plastică. Note muz. Art. din rev.
şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt.
: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. :
Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009
(Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 12, 2008. – 2009. – 410 p. (2352 tit.) – [2009-766].

57
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare


(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă",
Indice "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica n. muz.", "Cronica publicaţii-
lor de artă". – An.: Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
015(478)
279. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozo-
nac, Olesea Zabiaco [et al.]; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata
Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1875-
0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 1, 2009. – 2009. – 235 p. (1300 tit.). – [2009-767].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă",
"Cronica Resurselor electronice". – An.: Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art.
au fost fişate.
015(478)
280. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et
al.]; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1875-0550. – ISBN 978-9975-
9730-3-8.
Nr 2, 2009. – 2009. – 235 p. (1298 tit.) – [2009-768].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă". –
An.: Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
015(478)
281. "Cartier", ed. (Chişinău).
Cartier booklit : [publicaţii editate] / resp. ed. : Emilian Galaicu-Păun. – Ch. : Cartier,
2009 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
vara, 2009. – 2009. – 144 p. : fig., tab. – 600 ex. – ISBN 978-9975-79-580-7. – [2009-
925].
Sistematizat conform colecţiilor, cat. parţial cu adnot., include 48 tit.

02 BIBLIOTECONOMIE
282. Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii [Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi] : Contribuţii bibliogr. / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Elena
Scurtu, Ana Nagherneac ; red.-coord. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa. – Bălţi :

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

S. n., 2008 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 158 p. : fig. ; 24 cm. – (Vestigia
Semper Adora ; Fascicula 3).
50 ex.
ISBN 978-9975-931-29-8.
[2009-822].
Sistematizat, include 220 tit. cu adnot. complexe, publ. în aa. 1761-1997. – An.: Ind. de
nume, de tit., de subiecte, de ed., de colecţii.
___________________

283. Biblioteconomie. Asistenţă Informaţională. Arhivistică / coord.: Lidia Kulikovski ;


ref. şt.: Victor Petrescu. – Ch., 2008. – 156 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-829].

284. Simposia Investigatio Bibliotheca : Materialele ses. şt., 29 ian. 2009, Chişinău :
Anuar / Andrei Galben (dir.) ; red. resp. : Ludmila Corghenci. – Ch., 2009. – 61 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2009-1018].

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
___________________
285. Лысенко, Владлена. Правовое положение и функционирование неправи-
тельственных организаций в зарубежных странах / Владлена Лысенко, Сергей
Захария // Dimensiunea economico-juridică a globalizării : Materialele Conf. şt.-practice
intern., 16 mai 2008. – Ch., 2009. – P. 235-236. (30 tit.).

069 Muzee
___________________
286. Ploşniţă, Elena. Concepte muzeografice în arheologia şi istoria Moldovei (sec.
XIX-XXI) : Spec. 07.00.06 – Arheologie : Autoref. al tz. de doct. habilitat în ştiinţe istorice /
Elena Ploşniţă. – Ch., 2009. – P. 44-46. (36 tit. de lucr. ale aut.). – [2009-86 Teze].

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


___________________
287. Materialele simpozionului jubiliar internaţional "Mediul şi dezvoltarea durabilă" :
(70 ani de la fondarea fac. geografie), 13-15 noiemb. 2008. – Ch., 2009. – 360 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2009-660].

59
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

288. Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului / col. red.: Va-
sile Cojocaru, Nicolae Chicuş, Igor Racu [et al.]. – Ch., 2009.
Vol. 1. – 2009. – 596 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-687].

289. Vol. 2. – 2009. – 592 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-688].

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
___________________
290. Карпов, С. Д. Методические указания к семинарским занятиям по филосо-
фии / С. Д. Карпов ; отв. ред.: Тудосе В. И. – К., 2008. – 38 p. (Bibliogr. la începutul teme-
lor). – [2009-902].
159.9 Psihologie
___________________
291. Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional / alcăt.: Silvia Briceag,
Vasile Garbuz, Nicoleta Canter [et al.]. – Bălţi, 2008. – P. 285-289. (45 tit.). – [2009-868].

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


___________________
292. Дорган, Виорел. Эпистемология / Виорел Дорган, Анатолий Будевич. – К.,
2009. – 161 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-796].

2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________
293. Cugetări duhovniceşti : Din înţelepciunea sfinţilor : Vol. 1 / concepţie şi sel. : Ala
Rusnac. – Ch., 2009. – P. 267-270. (75 tit.). – [2009-598].

294. Fondos, Tatiana. Mănăstirea Saharna : parte din patrimoniul teologic al Rep.
Moldova / Tatiana Fondos. – Ch., 2009. – P. 99-101. (48 tit.). – [2009-1014].

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale

___________________
295. Cornea, Valentina. Activitatea administraţie publice locale: abordare sociologică /
Valentina Cornea. – Cahul, 2009. – P. 202-221. (261 tit.). – [2009-704].

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


___________________
296. Cojocaru, Maia. Comunicare relaţională / Maia Cojocaru. – Ch., 2009. – P. 67-
69. (82 tit.). – [2009-742].

297. Covaş, Lilia. Responsabilitatea socială corporativă: aspecte practice / Lilia


Covaş, Aurelia Braguţa. – Ch., 2009. – P. 167-170. (77 tit.). – [2009-759].

298. Dimensiunea economico-juridică a globalizării = Economic and Law Dimension of


Globalization / col. red.: Valentin Beniuc (preş.), Mihail Bîrgău, Alexandru Gribincea [et al.].
– Ch., 2009. – 246 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-898].

299. Materialele Conferinţelor "Familia, şcoala şi comunitatea – parteneri în promova-


rea culturii păcii", 11 oct. 2008 ; "Familia şi dezvoltarea social-economică durabilă", 18 oct.
2008 ; "Cultura comunicării şi cultura păcii", 25 oct. 2008, Chişinău / coord. : Mihai Calestru,
Nicolae Cîrpală, Marin Mazur [et al.]. – Ch., 2008. – 96 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-
905].

300. Rotaru, Oxana. Statistica judiciară / Oxana Rotaru. – Ch., 2009. – P. 145-148.
(43 tit.). – [2009-963].

301. Spinei, Larisa. Biostatistica / Larisa Spinei, Oleg Lozan, Vladislav Badan. – Ch.,
2009. – P. 181-186. (96 tit.). – [2009-755].

302. Şleahtiţchi, Mihai. Despre resorturile rezistenţei la transformarea


reprezentaţională / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. –
Nr 2. – P. 19-20. (24 tit.).

61
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

303. Проблемы адаптации молодежи в современной экономике = Problemele


adaptării tineretului într-o economie modernă / редкол.: Казанцева Ольга Ивановна (гл.
ред.), Пасечник Ольга Юрьевна, Акулай Елена Владимировна. – К., 2009. – 90 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-624].

304. Шушу-Цуркан, Аурелия Георгиевна. Статистика / Аурелия Георгиевна


Шушу-Цуркан. – К., 2009. – P. 407-410. (57 tit.). – [2009-699].

32 POLITICĂ
305. Владимир Аникин : Биобиблиография / Акад. Наук Респ. Молдова, Ин-т ев-
роп. интеграции и полит. наук, Центр. науч. б-ка им. "Андрея Лупана" ; сост.: Тамара
Марьян, Мария Попескул, Валентина Ткаченко ; библиогр. ред.: Лидия Засавицки. – К.
: Ин-т европ. интеграции и полит. наук, 2009. – 140 p., [4] p. : fot. color ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9556-7-6.
[2009-1080].
Biogr. – Dedicaţii. – Lucrări (cărţi, art. din culeg. şi periodice) ale politologului V. Anikin
526 tit. în lb. rom., engl., rusă, în ordine cronol. publ. în aa 1967-2009. – Lit. despre dânsul
37 tit. – An.: Ind. de nume, de tit.
___________________

306. Cuşco, Andrei. Imperii, naţionalisme şi sisteme politice / Andrei Cuşco, Igor Caşu
(ed.), Yuri Josanu. – Ch., 2009. – 250 p. (Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). – [2009-
798].

307. Moldova – Transnistria = Moldova – Transdniestria = Молдова – Приднестро-


вье : Eforturi comune pentru un viitor prosper : Общими усилиями – к успешному буду-
щему / col. red.: Denis Matveev, Galina Şelari, Elena Bobkova [et al.]. – Ch., 2009.
Aspecte economice. – 2009. – 149 ; 82 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-945].

308. Aspecte sociale. – 2009. – 240 ; 132 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-944].

309. Procesul de negocieri. – 2009. – 215 ; 113 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.) – [2009-
943].

310. Rogowski, Ralf. Forma noii Europe / Ralf Rogowski, Charles Turner. – Ch., 2009.
– 220 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1030].

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

311. The Black Sea Region: a security minefield or a partnership road? : A Plea to-
wards Enhanced Solidarity and Coop. in the EU Neighbourhood : # 4 discussion papers /
coord.: Igor Munteanu. – Ch., 2009. – P. 121-123. (39 tit.). – [2009-760].

312. Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale = Украïнцı
в Молдовı, молдовани в Украïнı: етносоцiальнi процеси / resp. de ed. Galina Rogovaia.
– Ch., 2009. – 307 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-876].

313. Бенюк, Валентин. История политических учений : Ч. 1. Политическая мысль


Древнего Востока / Валентин Бенюк, Эдуард Волков. – Ch., 2009. – P. 140-146. (79 tit.).
– [2009-701].

314. Боршевский, Андрей. Демократия / Андрей Боршевский, Борис Сосна,


Илья Ротару. – К., 2009. – P. 48-52. (128 tit.). – [2009-673].

315. Земба, Татьяна. Эксперты о проблемах становления гражданской нации на


постсоветском пространстве. Актуальность для Молдовы / Татьяна Земба // Ucrainenii
din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. Şt. Intern.,
Chişinău, 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 238-239. (29 tit.).

316. Олейник, Людмила Георгиевна. Современный переходный период: срав-


нительный анализ / Людмила Георгиевна Олейник. – К., 2009. – P. 137-149. (237 tit.). –
[2009-565].

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


___________________

317. 1-a Ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a Tinerilor Cercetători "Cerceta-


rea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere", 27
iun. 2008 / com. org. : Alexandrin Caraganciu (copreş.), Angela Timuş, Victoria Timuş [et
al.]. – Ch. : IEFS, 2008. – 566 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-588].

330 Economie în general. Economie politică


___________________
318. Казанцева, О. И. Экономическая теория = Teorie economică / О. И. Казанце-
ва. – К., 2009. – P. 184-197. (92 tit.). – [2009-684].

63
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

319. Sava, Elena. Îndrumar metodic pentru examenul de licenţă la disciplina "Teorie
economică" / Elena Sava, Maria Hămuraru, Victoria Ţăruş. – Ch., 2009. – P. 61 (20 tit.). –
[2009-656].

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


___________________

320. Caminschi, Veaceslav. Ce, De ce şi Cum? : Cum să combatem traficul de fiinţe


umane în scopul muncii forţate? / Veaceslav Caminschi. – Ch., 2009. – P. 34-36. (50 tit.). –
[2009-545].

321. Conferinţa ştiinţifico-practică "Sindicatele pentru o societate în schimbare", 24-25


iun. 2008 / resp. ed.: Ion Bulat (preş.), Andrei Bujoreanu, Ana Arnaut [et al.]. – Ch., 2009. –
180 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-957].

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


___________________
322. Botnarenco, Ion. Consolidarea terenurilor agricole în Moldova : (teorie, metode,
practică) / Ion Botnarenco ; consultant şt.: Serafim Andrieş ; ref. şt.: Valerian Cerbari, Vla-
dimir Gh. Guţu. – Ch., 2009. – P. 256-258. (45 tit.). – [2009-606].

323. Şuleanschi, Sofia. Primii paşi în afaceri / Sofia Şuleanschi, Valentina Veveriţa. –
Ch., 2009. – P. 140-141. (62 tit.). – [2009-770].

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


___________________
324. Certan, Sergiu. Cum să devii milionar legal în Moldova / Sergiu Certan. – Ch.,
2009. – 80 p. (Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). – [2009-644].

325. Пармакли, Д. М. Предприятие в современной экономической системе / Д. М.


Пармакли, З. Н. Арикова. – Комрат, 2009. – 106 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-
920].
336 Finanţe
___________________
326. Finanţe / Galina Ulian, Angela Şestacovscaia, Mariana Doga-Mîrzac [et al.]. –
Ch., 2009. – P. 170-174. (84 tit.). – [2009-799].

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

327. Finanţe Publice, Finanţele Întreprinderii, Fiscalitate, Asigurări şi Reasigurări / co-


lectiv de aut.: A. Casian, C. Bulgac, R. Cernit [et al.]. – Ch., 2009. – 48 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul compartimentelor). – [2009-1050].

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________
328. Crotenco, Iuri. Strategia de dezvoltare a turismului internaţional în contextul pro-
ceselor de globalizare : (Стратегия равзития международного туризма в свете процес-
сов глобализации) : Spec. 08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tz.
doct. habilitat în econ. / Iuri Crotenco. – Ch., 2009. – P. 34-40. (66 tit.). – [2009-136 Teze].

329. Cuşmir, Sergiu V. Rezerve eficiente în dezvoltarea economiei durabile a Regiunii


de Nord a Republicii Moldova / Sergiu V. Cuşmir. – Ch., 2009. – P. 173-177. (56 tit.). –
[2009-897].

330. Livandovschi, Roman. Îndrumar metodic la disciplina "Turism rural" / Roman


Livandovschi. – Ch., 2009. – P. 38-41. (48 tit.). – [2009-787].

331. Patraşcu, Dumitru. Incursiuni în managementul anticriză / Dumitru Patraşcu,


Alexandru Roman, Tatiana Patraşcu. – Ch., 2009. – P. 382-390. (168 tit.). – [2009-919].

332. Кушнерёв, А. Г. Теоретические основы экономики в сфере физической


культуры и спорта / А. Г. Кушнерёв. – К., 2009. – P. 126. (22 tit.). – [2009-936].

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


___________________
333. Ţâu, Nicolae. Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale / Nico-
lae Ţâu. – Ch., 2009. – P. 294-312. (318 tit.). – [2009-980].

334. Генова, Светлана. Конкурентные стратегии / Светлана Генова. – Комрат,


2009. – 150 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-923].

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
335. Victor Popa: Drumul ascensiunii : Studium in honorem : [Biobibliogr.] / Univ. Libe-
ră Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic ; alcăt. : Lorina Beşelea, Olga
Ciocan, Tatiana Panaghiu ; red. resp.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina

65
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

Chitoroagă ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2009. – 185 p. : fig., fot. ; 21
cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 37-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-66-4.
[2009-619].
Omagii. – Curriculum vitae. – Publ. (monogr., art. şt., rapoarte naţ., lucr. didactice, cro-
nică) ale profesorului univ. V. Popa, 161 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în aa 1975-2008. –
Ref. despre aut., 36 tit. – Cărţi din colecţia personală, 16 tit. – An.: Ind. de nume, tit.
___________________

336. Balan, Oleg. Protecţia drepturilor omului în conflictele armate / Oleg Balan. – Ch.,
2009. – P. 190-213. (311 tit.). – [2009-801].

337. Balan, Oleg. Protecţia internaţională a drepturilor omului în conflictele armate :


Spec.: 12.00.10 – Drept intern. public : Autoref. al tz. de doct. habilitat în drept / Oleg Balan.
– Ch., 2009. – P. 38-40. (31 tit.). – [2009-97 Teze].

338. Baltag, Dumitru. Teoria generală a dreptului / Dumitru Baltag ; coaut.: Ecaterina
Baltaga. – Ch., 2009. – P. 343-354. (204 tit.). – [2009-683].

339. Bîrgău, Mihai. Drept constituţional comparat / Mihai Bîrgău, Valeriu Gureu ; red.
şt.: Ion Buruiană. – Ch., 2009. – 464 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-696].

340. Boişteanu, Eduard. Noţiuni introductive privind încetarea contractului individual


de muncă / Eduard Boişteanu // Administrarea Publică. – 2009. – Nr 1. – P. 95-101. (20 tit.).

341. Brînză, Liubovi. Reabilitarea persoanei în procesul penal : Spec.: 12.00.08 –


Drept penal (drept procesual penal) : Autoref. al tz. de doct. în drept / Liubovi Brînză. – Ch.,
2009. – P. 17-20. (35 tit.). – [2009-145 Teze].

342. Calificarea infracţiunilor. Proceduri speciale în procesul penal. Administrarea ca-


uzelor de către judecătorul de instrucţie / Igor Hadîrcă, Vladimir Holban, Tatiana Vizdoagă
[et al.] ; coord. principal Elena Muraru. – Ch., 2009. – 264 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). –
[2009-1002].

343. Cârnaţ, Teodor. Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile


constituţionalismului contemporan din Republica Moldova : Spec. 12.00.02 – Drept public
(constituţional) ; org. şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. habilitat în
drept / Teodor Cârnaţ. – Ch., 2009. – P. 25-28. (38 tit.). – [2009-138 Teze].

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

344. Chirtoacă, Natalia. Drept internaţional public / Natalia Chirtoacă. – Ch., 2009. –
P. 78-79. (35 tit.). – [2009-901].

345. Coadă, Ludmila. Zemstva Basarabiei = Bassarabian Zemstvo / Ludmila Coadă. –


Ch., 2009. – P. 292-318. (405 tit.), în text. – [2009-647].

346. Cocîrţă, Alexandru. Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţi-


uni UE-Moldova / Alexandru Cocîrţă. – Ch., 2009. – P. 125-127. (35 tit.). – [2009-1035].

347. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drepturi-


lor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 de ani. – Ch., 2009. – 306 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2009-740].

348. Dolea, Igor. Asigurarea drepturilor persoanei în probatoriul penal : Spec.


12.00.08 – Drept penal : (drept procesual penal) : Autoref. al tz. de doct. habilitat în drept /
Igor Dolea. – Ch., 2009. – P. 34-39. (55 tit.). – [2009-93 Teze].

349. Dolea, Igor. Drepturile persoanei în probatoriul penal / Igor Dolea. – Ch., 2008. –
P. 383-416. (553 tit.). – [2009-564].

350. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric


al Moldovei în contextul integrării europene / col. red.: Alexandru Burian, Andrei Smochină,
Lilia Zabolotnaia [et al.]. – Ch., 2008. – 227 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-899].

351. Gherman, Marian. Particularităţi ale activităţii de organizare şi planificare a pre-


venirii şi descoperirii infracţiunilor cu largă rezonanţă socială şi în serie / Marian Gherman,
Eugen Blîndu. – Ch., 2009. – P. 90-92. (28 tit.). – [2009-803].

352. Gîsca, Veronica. Drept civil. Drepturile reale / Veronica Gîsca. – Ch., 2009. – 241
p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-574].

353. Guceac, Ion. Constituţionalismul, democraţia şi libertatea – valori ale societăţii


deschise / Ion Guceac // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 47. (31 tit.).

354. Guţuleac, Victor. Tratat de drept contravenţional / Victor Guţuleac. – Ch., 2009. –
P. 313-318. (101 tit.). – [2009-595].

355. Hadârcă, Ion. Răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite în sfera circula-
ţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora / Ion Hadârcă.
– Ch., 2009. – P. 261-280. (294 tit.). – [2009-649].

67
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

356. Integrarea europeană: tendenţiile dezvoltării şi modernizării legislaţiei naţionale =


Европейская интеграция: тенденции развития и модернизации национального
законодательства / редкол.: Трусевич Николай Владимирович, Авдеенко Николай
Семенович, Ильницкая Светлана Вячеславовна. – К., 2009. – 89 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2009-685].

357. Justiţia juvenilă. Instituţia probaţiunii în sistemul de drept al Republicii Moldova.


Medierea penală / Viorel Ciobanu, Vasile Rotaru, Victor Zaharia [et al.] ; resp. de ed. Euge-
nia Fistican ; coord. principal Elena Muraru. – Ch., 2009. – 295 p. (Bibliogr. la sfârşitul teme-
lor). – [2009-1003].

358. Mariţ, Alexandru. Îndrumător metodic la disciplina Drept penal. Partea spec. /
Alexandru Mariţ, Djulieta Vasiloi, Ion Cauş. – Ch., 2009. – P. 445-449. (56 tit.) şi la sfârşitul
cap. – [2009-784].

359. Negru, Andrei. Teoria generală a dreptului şi statului în definiţii şi scheme / An-
drei Negru, Victor Zaharia. – Ch., 2009. – 199 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-771].

360. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale / consiliul şt.-
ed.: Dorian Ghiroşca (preş.), Alexandr Grigoriev, Ghenadie Cernei [et al.] ; coord. şt.: Iurie
Badâr. – Ch., 2009. – 208 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1079].

361. Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova / col. red.: Gheorghe
Papuc, Gheorghe Duca, Simion Carp [et al.]. – Ch., 2009. – 290 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2009-1004].

362. Rîjicova, Svetlana. Elemente de psihologie judiciară. Medicină legală / Svetlana


Rîjicova, Valentina Priţcan, Gheorghe Baciu ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. princi-
pal Elena Muraru. – Ch., 2009. – 208 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1077].

363. Ulianovschi, Xenofon. Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal / Xenofon


Ulianovschi. – Ch., 2009. – P. 525-547. (367 tit.). – [2009-960].

364. Боршевский, Андрей. Права человека / Андрей Боршевский, Борис Сосна,


Илья Ротару. – К., 2009. – P. 46-51. (116 tit.). – [2009-675].

365. Боршевский, Андрей. Правo граждан на доступ к информации / Андрей


Боршевский, Борис Сосна, Илья Ротару. – К., 2009. – P. 47-48. (37 tit.). – [2009-674].

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

366. Милушев, Д. В. Уголовное преследование в уголовном судопроизводстве


Республике Молдова / Д. В. Милушев, А. П. Сакара. – К., 2009. – P. 106-109. (40 tit.). –
[2009-1007].

367. Морару, В. И. Правовой статус осужденных в Республике Молдова / В. И.


Морару, Г. Г. Султ, С. А. Миронова. – Комрат, 2009. – P. 147-151. (72 tit.). – [2009-697].

368. Ротару, Михаил. История государства и права Республики Молдова / Миха-


ил Ротару. – К., 2009. – P. 300-302. (37 tit.). – [2009-785].

369. Султ, Г. Г. Финансовое право / Г. Г. Султ, Н. П. Жеков, И. В. Янак. – Комрат,


2008. – P. 120-123. (42 tit.). – [2009-698].

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


370. Bibliografia municipiului Chişinău, 1999-2004 / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu",
Centrul de Informare şi Documentare, Chişinău ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2009. – 444 p. ; 23 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-52-045-4.
[2009-830].
Sistematizat, include 4030 tit. publ. (monogr., art. din rev. şi ziare) în lb. rom., rusă. –
An.: Ind. de nume, de subiecte, de manifestări, de inst., geogr., de ed. periodice
bibliografiate.
___________________
371. Activitatea investigativ-operativă a Organelor Afacerilor Interne : (Partea genera-
lă) / Valentin Mejinschii, Alexandru Pareniuc, Simion Carp [et al.]. – Ch., 2009. – P. 396-
400. (125 tit.). – [2009-581].

372. Administraţia publică în statul de drept / red.: Maria Orlov, Claudia Crăciun, Aurel
Sîmboteanu [et al.]. – Ch., 2009. – 578 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-910].

373. Beschieru, Ion. Mecanisme de consultare şi dialog între Guvern şi autorităţile


publice locale / Ion Beschieru (expert juridic). – Ch., 2009. – P. 31. (21 tit.). – [2009-848].

374. Coadă, Ludmila. Autoadministrarea locală în Imperiul ţarist şi în Basarabia în a


doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX : evoluţia instituţiei Zemstvei /
Ludmila Coadă // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 2. – P. 52-53. (30 tit.).

375. Instruirea profesională a poliţistului / Ghenadie Chiriţa, Vitalie Strungaru, Aureliu


Climaşevschi [et al.]. – Ch., 2009. – P. 267-272. (171 tit.). – [2009-773].

69
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

376. Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele


Conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008 / col. red.: Andrei Pogurschi, Simion Carp, Iurie Odagiu
[et al.]. – Ch., 2009. – 296 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1005].

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


___________________
377. Ciocanu, Mihai. Strategia de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală în Republica Moldova / Mihai Ciocanu ; red. şt.: Dumitru Tintiuc. – Ch., 2009. – P.
245-272. (370 tit.). – [2009-1029].

378. Intervenţia recuperativ-terapeutică pentru copiii cu dizabilităţi multiple / Aurelia


Racu, Doru Vlad Popovici, Anatol Dani [et al.]. – Ch., 2009. – P. 368-375. (127 tit.). – [2009-
1026].

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


379. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar, 2007 : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. şt. ; alcăt.: Ana Nagherneac ; red.-coord. Elena Harconiţă ;
red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Bibl. Şt. a US "A. Russo" din Bălţi, 2008. – 130 p. ; 24
cm. – (Bibliographia Universitas).
50 ex.
ISBN 978-9975-931-41-0.
[2009-825].
Sistematizat, include 520 tit. monogr., autoref., art. din culegeri şi periodice, în lb. rom.,
engl., germ., fr., rusă, ucr. – An.: Ind. de nume, de tit. – Lista publ. descrise.

380. Virgil Mândâcanu : Doctor habilitat, profesor univ. : Biobibliogr. / Univ. Pedago-
gică de Stat "Ion Creangă", Bibl. ; alcăt.: Irina Ciornaia, Elena Ţurcanu, Silvia Zaharov ;
coord.: Virgil Mândâcanu, Ecaterina Scherlet. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "I. Crean-
gă"). – 116, [1] p. : fot. ; 21 cm.
40 ex.
ISBN 978-9975-46-035-4.
[2009-844].
Curriculum vitae. – Participări la conf., congr., foruri, simp. – Lucr. şt., cursuri univ., alte
materiale. – Ref. privind personalitatea şi activitatea, 260 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa.
1971-2008. – An.: Ind. de nume, tit.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

___________________
381. Aplicarea ICT în discipline de studii / elab. şi adapt.: Simion Caisîn, Ion Spinei,
Iraida Pascari [et al.] ; red.-şef Simion Caisîn. – Ch., 2007. – P. 287-288. (50 tit.). – [2009-
874].

382. Aspecte teoretico-practice de predare/învăţare a limbilor străine aplicate / resp.


ed.: Inga Stoianova, Natalia Bejenuţă. – Ch., 2009. – 79 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2009-993].

383. Babii, Vladimir. Fundamente teoretico-praxiologice ale eficienţei educaţiei muzi-


cal-artistice a elevilor : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tz. de doct. habilitat în
pedagogie / Vladimir Babii. – Ch., 2009. – P. 40-44. (35 tit.). – [2009-69 Teze].

384. Bodrug-Lungu, Valentina. Teoria şi metodologia educaţiei de gen : Spec.


13.00.01 – Pedagogia gen. : Autoref. al tz. de doct. habilitat în pedagogie / Valentina
Bodrug-Lungu. – Ch., 2009. – P. 36-38. (39 tit.). – [2009-80 Teze].

385. Buga, Oleg. Ghid de practică economică / Oleg Buga, Vasile Pavaliuc Benone,
Dan Ilie Marache. – Ch., 2009. – 112 p. (Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). – [2009-
835].

386. Ciurea, Cornel. Impactul politicilor autorităţilor publice centrale asupra sistemului
universitar din Republica Moldova / Cornel Ciurea, Leonid Litra. – Ch., 2009. – P. 35-36. (39
tit.). – [2009-909].

387. Cojocaru, Maia. Cultura emoţională a profesorului / Maia Cojocaru. – Ch., 2009.
– P. 69-70. (34 tit.). – [2009-743].

388. Cojocaru, Maia. Discurs didactico-ştiinţific emoţional / Maia Cojocaru. – Ch.,


2009. – P. 79-80. (54 tit.). – [2009-744].

389. Interconexiuni metodologice, paragmatice şi didactice în ştiinţele limbii =


Methodological, pragmatical and didactical interconnections in language science : Materiale
Conf. şt.-practice rep., consacrate aniversării a 5-a de la fondarea IRIM, 18 apr. 2008. –
Ch., 2009. – 265 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-851].

390. Munca, Daniela. A Practical Guide to Online Project Based Learning: Integrating
Moldovan teachers in the International Education and Resource Network / Daniela Munca. –
Ch., 2009. – P. 37-38. (33 tit.). – [2009-708].

71
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

391. Pascari, Valentina. Continuitatea în formarea competentelor de învăţare la copiii


de 6-8 ani / Valentina Pascari. – Ch., 2009. – P. 163-176. (190 tit.). – [2009-591].

392. Proca, Nicolae. Studierea istoriei locale – modalitate eficientă în procesul de


educaţie pentru o cetăţenie democratică în şcoală / Nicolae Proca. – Rezina, 2009. – P. 31-
32. (44 tit.). – [2009-778].

393. Ştiinţa filologică în cadrul universitar / dir. publ.: Andrei Galben ; coord. şt.: Elena
Prus. – Ch., 2009. – P. 64-87. (432 tit.). – [2009-1052].

394. Ţâgulea, Ion. Tehnologia educaţiei artistico-plastice : Vol. 5 : Culoare / Ion


Ţâgulea. – Ch., 2008. – P. 159-160. (36 tit.). – [2009-855].

395. Матеріали мiжнародной конференции "Новiтнi методи викладання


украïнськоï мови та літератури", (12 листопада 2008 р.). – Бэлць, 2009. – 78 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2009-863].

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


396. Bibliografie selectivă referitoare la românii de la est de Nistru, de Bug, din nordul
Caucazului : (cultură populară, învăţământ, limbă, religie ş. a.) // Folclor românesc de la est
de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. –
Ch., 2009. – P. 546-554. – [2009-1020].
Include 235 tit. din aa. 1912-2006.
___________________
397. Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : Vol. 2 /
alcăt., îngrijirea textelor, coment., glosar, bibliogr., imagini : Nicolae Băieşu, Grigore
Botezatu, Ion Buruiană [et al.]. – Ch., 2009. – P. 546-554. (235 tit.). – [2009-1020].

398. Simeonov, Ivan. Fenomenele comune folclorice la bulgari şi moldoveni = Общи


фолклорни явления у българи и молдовани / Ivan Simeonov, Eugenia Mandaji. – Ch.,
2008. – P. 202-205. (82 tit.). – [2009-745].

399. Чернелев, В. Д. Структура русского фольклора / В. Д. Чернелев. – К., 2009. –


P. 88-95. (258 tit.). – [2009-837].

400. Хайдарлы, Д. И. Население Пруто-Днестровского междуречья и южных


районов левобережья Днестра в XVIII в. / Д. И. Хайдарлы. – К., 2008. – P. 435-465.
(426 tit.). – [2009-810].

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
___________________
401. Ursul, Arcadie. Dezvoltarea durabilă / Arcadie Ursul, Ion Rusandu, Arcadie
Capcelea. – Ch., 2009. – P. 243-247. (116 tit.). – [2009-978].

51 MATEMATICĂ
___________________
402. Шевчик, Е. Г. Числовые ряды / Е. Г. Шевчик. – К., 2009. – P. 51-52. (20 tit.). –
[2009-850].
53 FIZICĂ
___________________
403. Cauteş, Gh. Vibraţiile neliniare ale sistemelor mecanice / Gh. Cauteş ; ref. şt.:
Gh. Oproescu, G. Bălan. – Ch., 2009. – 220 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-913].

404. Grosu, Feodor. Fenomene termoelectronvective şi aspectele lor aplicative :


05.14.05 – Bazele teoretice ale termotehnicii : Autoref. al tz. doct. habilitat în tehn. / Feodor
Grosu. – Ch., 2009. – P. 33-35. (52 tit.). – [2009-98 Teze].

405. Ursu, Alexandru. Experimente de fizică generală / Alrexandru Ursu. – Bălţi,


2009. – 58 p. (Bibliogr. la sfârşitul lucr. lab.). – [2009-827].

406. Мардарский, О. И. О механизме интенсификации теплообмена при кипении


в поле электрических сил / А. И. Мардарский, М. К. Болога // Электронная обработка
материалов. – 2009. – Nr 3. – P. 47-48. (32 tit.).

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


407. Dalniţchi, Nionila. Bibliografie / Nionila Dalniţchi, Olga Urîtu // Anotimpul mărturi-
sirilor : Avatarurile vieţii unui chimist, sau Despre drumul nesfârşit al cunoaşterii / Dumitru
Batîr. – P. 101-164. – [2009-911].
Ordine cronologică, include lucr. şt. (cărţi, art. din culegeri şi periodice), brevete de in-
venţie ale chimistului anorganician D. Batîr, 805 tit. în lb. rom., rusă, publ. în anii 1950-2007.
– Lit. despre dânsul, 104 tit. – An.: Periodice bibliografiate. – Ind. de tit., de nume.

73
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

_________________
408. Achievements of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Mol-
dova at 50 Years Anniversary / Tudor Lupaşcu, Pavel F. Vlad, Aculina Aricu [et al.] //
Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2009. – Vol.
4 : Nr 1. – P. 14-16. (76 tit.).

409. Bersuker, B. Quantum Chemistry in Moldova – 50 Years / B. Bersuker //


Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2009. – Vol.
4 : Nr 1. – P. 41-43. (68 tit.).

410. Profesor universitar Iacob Tighineanu. Chimia coordonată. – Ch., 2009. – P. 22-
23. (24 tit.). – [2009-888].

411. The International Conference dedicated to the 50 th anniversary from the founda-
tion of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, May 26-28, 2009,
Chisinau / intern. advisory board: Gheorghe Duca (Moldova), Ionel Haiduc (România),
Serghey Aldoshin (Russia) [et al.]. – Ch., 2009. – 241 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-
958].

412. Turta, Constantin. Phisical Methods in Chemistry investigations of the Chemistry


Institute of ASM / Constantin Turta // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and
Ecological Chemistry. – 2009. – Vol. 4 : Nr 1. – P. 64-65. (46 tit.).

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


___________________
413. Belous, Tatiana. Wetlands in the Moldovan part of the Danube River basin and
their consideration in the river basin management planning / Tatiana Belous. – Ch., 2009. –
P. 100-114. (76 tit.). – [2009-763].

414. Lozan, Raisa. Calitatea chimică a apei din râuri / Raisa Lozan. – Ch., 2002. – P.
55-56. (33 tit.). – [2009-781].

415. Медяник, С. И. Значение палиноморф грибов для палеореконструкций позд-


него плейстоцена на юго-западе Русской платформы / С. И. Медяник, И. В. Сапожни-
ков // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al AŞM. – 2008. – Nr 2. – P. 36-38. (34 tit.).

416. Мырлян, Н. Использование фитолитов для палеореконструкций : определе-


ние, методы химической обработки и морфологическое разнообразие / Н. Мырлян, С.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Медяник // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al AŞM. – 2008. – Nr 2. – P. 45-47. (29


tit.).
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
___________________
417. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor din biomasa de spirulină /
Ludmila Rudi, Liliana Cepoi, Angela Cojocaru et al. // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 127-128. (27 tit.).

418. Lupaşcu, Tudor. The School of Ecological Chemistry founded by Academician


Gheorghe Duca / Tudor Lupaşcu, Maria Gonta, Viorica Gladchi // Chemistry Journal of Mol-
dova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2009. – Vol. 4 : Nr 1. – P. 14-16. (38
tit.).
58 BOTANICĂ
___________________
419. Calalb, Tatiana. Botanica farmaceutică / Tatiana Calalb, Mihai Bodrug ; rec. şt.:
Vasile Grati, Mihai Mârza. – Ch., 2009. – P. 449-451. (65 tit.). – [2009-1044].

420. Palancean, Alexei. Dendrologia / Alexei Palancean, Ion Comanici. – Ch., 2009. –
P. 517-519. (30 tit.). – [2009-1047].

421. Ботанический сад Приднестровья / В. С. Рущук, И. Н. Маяцкий, Г. А. Ивано-


ва [и др.] ; отв. ред. В. С. Рущук. – Тирасполь, 2009. – P. 86-87. (46 tit.). – [2009-1097].

422. Коломиец, Ирина. Использование метода эволюционной компенсации при


защите растений от ультрафиолетового стресса / Ирина Коломиец. – К., 2007. – P. 98-
124. (178 tit.). – [2009-962].

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
___________________
423. Mincu, Eugenia. Mic dicţionar de elemente terminologice / Eugenia Mincu, Larisa
Lupu. – Ch., 2009. – P. 28-29. (22 tit.). – [2009-996].

75
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

611 Anatomie. Anatomie comparată


___________________
424. Ştefaneţ, Mihail. Anatomia omului : Vol. 2 / Mihail Ştefaneţ. – Ch., 2008. – P.
518-522. (71 tit.). – [2009-1046].

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


___________________
425. Ciobanu, Gheorghe. Fiziopatologia morţii şi principiile reanimării / Gheorghe
Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 310. (20
tit.).

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


___________________
426. Cu privire la impactul antropogen asupra calităţii apelor freatice din Republica
Moldova / Gh. Moraru, I. Ailoaei, A. Aga [et al.] // Materialele congresului VI al igieniştilor,
epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena. –
Ch., 2008. – P. 41-50. (20 tit.).

427. Фурдуй, Ф. И. Современное состояние изученности проблемы психического


здоровья / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, Р. И. Фрунзе // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 13-14. (30 tit.).

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


___________________
428. Argumentarea direcţiilor de organizare a supravegherii epidemiologice şi de pro-
filaxie a maladiilor nontransmisibile / Valeriu Pantea, Nicolae Opopol, Constantin Eţco [et
al.] // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 2. – P. 18. (22
tit.).

429. David, S. Staţiunea balneoclimaterică "Codru" la 50 ani / S. David, N. Melnic, T.


Popa. – Hârjauca, 2009. – P. 93-95. (47 tit.). – [2009-985].

430. Infecţia cu virusul HIV şi boala SIDA / alcăt. : Cesare Lodeserto, Emilia Moraru,
Ecaterina Rotaru [et al.]. – Ch., 2008. – P. 67. (20 tit.). – [2009-736].

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

431. Palanciuc, Mihail. Managementul calităţii serviciilor de sănătate / Mihail


Palanciuc ; red. şt.: Oleg Lozan. – Ch., 2009. – P. 195-196. (43 tit.). – [2009-757].

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


___________________
432. Ghicavîi, V. I. Medicamentul: beneficiu sau prejudiciu / V. I. Ghicavîi. – Ch., 2009.
– P. 458-459. (45 tit.). – [2009-614].

433. Podgurschi, Lilia. Aspecte de utilizare a uleiului din seminţe de struguri în trata-
mentul complex al ulcerului duodenal : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică :
Autoref. tz. de doct. în medicină / Lilia Podgurschi. – Ch., 2009. – P. 21-23. (23 tit.). – [2009-
141 Teze].

434. Pogonea, Ina. Inofensivitatea şi aspectele farmacologice ale preparatului ento-


mologic Imupurin : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. al tz. de doct. în
medicină / Ina Pogonea. – Ch., 2009. – P. 21-23. (27 tit.). – [2009-142 Teze].

616 Patologie. Medicină clinică


__________________
435. Aderenţa la tratamentul ARV / elab. : Svetlana Popovici, Angela Nagîţ, Ludmila
Untura. – Ch., 2008. – P. 152. (25 tit.). – [2009-949].

436. Afecţiunile tractului gineco-urinar inferior / Valentin Friptu, Iacob Metaxa, Marius
Moga [et al.]. – Ch., 2009. – P. 578-586. (204 tit.). – [2009-930].

437. Aramă, Marina. Interconexiunea factorilor ecologici, mecanismelor patogenetice


şi evoluţiei clinice în astmul bronşic la copii : 14.00.09 – Pediatrie : Autoref. şt. al tz. de doct.
în medicină / Marina Aramă. – Ch., 2009. – P. 21-22. (20 tit.). – [2009-79 Teze].

438. Bacalov, Iurie. Fitoterapia în dereglările metabolismului glucidic / Iurie Bacalov,


Aurelia Crivoi. – Ch., 2009. – P. 101-106. (109 tit.). – [2009-695].

439. Botnaru, Victor. Pneumologie / Victor Botnaru ; coaut.: Dumitru Chesov, Alexan-
dru Corlăteanu, Alexandru Gavriliuc [et al.]. – Ch., 2009. – P. 707-708. (36 tit.). – [2009-
594].

440. Caproş, Nicolae. Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare al bolnavilor


cu diformităţi scoliotice şi posttraumatice ale coloanei vertebrale : 14.00.22 – ortopedie şi

77
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

traumatologie : Autoref. al tz. doct. habilitat în medicină / Nicolae Caproş. – Ch., 2009. – P.
36-41. (66 tit.). – [2009-120 Teze].

441. Cazacu, Rodica. Rolul stresului oxidativ ca factor de risc cardiovascular la paci-
enţii dializaţi şi perspective terapeutice / Rodica Cazacu, Dumitru Mastac // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 188-189. (28 tit.).

442. Crivceanschii, Lev D. Urgenţe medicale / Lev D. Crivceanschii. – Ch., 2009. – P.


511-515. (80 tit.). – [2009-956].

443. Curs de lecţii la pediatrie / Petru Stratulat, Ludmila Cerempei, Elena Cucieru [et
al.]. – Ch., 2009. – P. 374-375. (48 tit.). – [2009-987].

444. Deconectarea azygo-portală transabdominală în tratamentul flebectaziilor esofa-


giene şi gastrice / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Ion Gagauz [et al.] // Arta Medica. – 2009.
– Nr 2. – P. 6-7. (27 tit.).

445. Echinococoza în perioada sarcinii / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, E. Gladun [et
al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 69-70. (43 tit.).

446. Fitobezoarul gastric asociat cu ulcere gastrice hemoragice / Gheorghe Ghidirim,


Igor Mişin, T. Melnic [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. –
Nr 2. – P. 112-114. (38 tit.).

447. Ghereg, Anatolie. Tratamentul endoscopic şi laparoscopic al pancreatitei acute


severe (PAS). Experienţa noastră / Anatolie Ghereg // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 40.
(20 tit.).

448. Ghidirim, Gheorghe. Caracteristica comparativă a metoder de decompresie


intraoperatorie în ocluziile de colon / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Gheorghe Zastavniţchi
// Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 53-54. (51 tit.).

449. Ghidirim, Gheorghe. Evoluţie şi rezultate în tratamentul nonoperator al leziunilor


traumatice închise ale ficatului / Gheorghe Ghidirim, Gheorghe Rojnoveanu, Radu Gurghiş
// Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 12-13. (25 tit.).

450. Ghidirim, Gheorghe. Hidatidoza lienală : revista literaturii / Gheorghe Ghidirim,


Igor Mişin, Eugeniu Condraţchi // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 61. (29 tit.).

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

451. Ghidirim, Gheorghe. Papilectomia endoscocopică în tratamentul leziunilor


neoplastice vateriene / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Viorel Istrate // Arta Medica. – 2009.
– Nr 2. – P. 24. (20 tit.).

452. Ghidirim, Gheorghe. Varice duodenale / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Gheor-
ghe Zastavniţchi // Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 49-50. (55 tit.).

453. Grib, Liviu. Modificările stilului de viaţă – un pilon important în managementul


sindromului metabolic / Liviu Grib // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2009. – Nr 1. – P. 210-212. (42 tit.).

454. Grib, Liviu. Rolul leptinei, hiperleptinemiei şi leptinorezistenţei în sindromul meta-


bolic / Liviu Grib // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P.
203-205. (41 tit.).

455. Grigoriev, Vladimir. Argumentarea clinică a restaurărilor directe şi indirecte în


tratamentul anomaliilor de ocluzie clasa I Angle la adulţi : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref.
al tz. doct. în medicină / Vladimir Grigoriev. – Ch., 2009. – P. 21-23. (24 tit.). – [2009-107
Teze].

456. Hemoragiile digestive superioare non-variceale / Gh. Ghidirim, E. Cicala, E. Guţu


[et. al]. – Ch., 2009. – 464 p. (Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). – [2009-538].

457. Leiomiom al intestinului subţire complicat cu ocluzie intestinală prin invaginaţie /


Gheorghe Ghidirim, Eugeniu Bescheru, Sergiu Berliba [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 106-108. (17 tit.).

458. Managementul nonoperator al traumatismelor închise ale splinei / Gheorghe


Ghidirim, Gheorghe Rojnoveanu, Radu Gurghiş [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 94-95. (23 tit.).

459. Managementul oncodermatologic în depistarea precoce a tumorilor cutanate /


Ion Mereuţă, Gheorghe Muşet, Ecaterina Tcacenco [et al.]. – Ch., 2009. – P. 107-110. (55
tit.). – [2009-886].

460. Neuropatia cardiacă autonomă şi hemoglobina glicozilată ca marcheri ai compli-


caţiilor cardiovasculare perioperatorii la pacienţii cu diabet zaharat / Iuliana Dimitriu, Sergiu
Şandru, Galina Vlas [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. –
Nr 2. – P. 175-176. (24 tit.).

79
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

461. Pancreatita acută severă / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Ion Gagauz [et al.] //
Arta Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 67-68. (59 tit.).

462. Posibilităţile examenului ultrasonor în diagnosticul şi tratamentul pancreatitei


acute posttraumatice / Gheorghe Ghidirim, Sergiu Berliba, Vladimir Manea [et al.] // Arta
Medica. – 2009. – Nr 2. – P. 28. (26 tit.).

463. Steclari, Tatiana. Malformaţii congenitale cardiace : Vol. 1 : Epidemiologie. Etio-


logie. Semiologie. Forme clinice. Diagnostic / Tatiana Steclari, Marcu Rudi, Ina Palii. – Ch.,
2009. – P. 307-318. (210 tit.). – [2009-758].

464. Studii clinice şi genetico-moleculare cu privire la boala mixtă a ţesutului conjuctiv


/ F. Lupaşcu-Volentir, L. Groppa, N. Barbacar [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 2. – P.
18-19. (20 tit.).

465. Suman, Serghei. Variantele anatomo-clinice ale joncţiunii pancreato-coledociene


şi ale papilei vater în alegerea procedeelor endoscopice de diagnostic şi tratament :
14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Serghei Suman. – Ch., 2009. – P.
19-21. (26 tit.). – [2009-88 Teze].

466. Tănase, Adrian. Insuficienţa renală / Adrian Tănase, Petru Cepoida. – Ch., 2009.
– 380 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-984].

467. Trifan, Valentina. Ortodonţie / Valentina Trifan, Pavel Godoroja. – Ch., 2009. –
141 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-995].

468. Николайчук, В. В. Эндодонтия / В. В. Николайчук, А. Б. Терехов, К. И. Нэс-


тасе. – Ch., 2009. – P. 206-207. (32 tit.). – [2009-601].

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


___________________
469. Maloman, Eugen. Chirurgia abdominală de urgenţă / Eugen Maloman. – Ch.,
2008. – 341 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap). – [2009-872].

470. Plastia defectului capului cu epiploon : revista literaturii şi raportare de caz clinic /
Gheorghe Ghidirim, Anatolie Calistru, Ion Gagauz // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 85. (20 tit.).

618 Ginecologie. Obstetrică


___________________
80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

471. Botnariuc, Natalia. Particularităţile tratamentului chirurgical contemporan al can-


cerului glandei mamare, stadiul I / Natalia Botnariuc // Sănătate publ., economie şi mana-
gement în medicină. – 2009. – Nr 2. – P. 48-49. (37 tit.).

472. Cerneţchi, Olga. Particularităţile evoluţiei şi conduitei sarcinii şi naşterii la gravi-


dele cu miom uterin : (Revista literaturii) / Olga Cerneţchi, Viorelia Grosu // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 134-135. (27 tit.).

473. Eţco, Ludmila. Abordarea comprehensivă a infecţiilor tractului urinar în sarcină /


Ludmila Eţco, Natalia Zarbailov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009.
– Nr 2. – P. 225-226. (31 tit.).

474. Eţco, Ludmila. Managementul gravidelor din grupul de risc de dezvoltare a pato-
logiei neurologice dobândite la fât / Ludmila Eţco, Natalia Arapu // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 73-75. (32 tit. în lb. engl.).

475. Evoluţia sarcinii şi naşterii după aplicarea metodelor de reproducere asistată /


Gheorghe Paladi, Olga Cerneţchi, Veaceslav Moşin [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 53-55. (33 tit.).

476. Paladi, Gheorghe. Indicatorii principali de sănătate reproductivă umană / Gheor-


ghe Paladi, Mihail Strătilă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr
2. – P. 215-216. (21 tit.).

477. Rotaru, Marin. Retardul de dezvoltare intrauterină a fătului / Marin Rotaru, Stela
Balagura // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 123-124.
(39 tit. în lb. engl., rusă).

478. Sarcina şi hipertensiunea portală / Eugen Gladun, Ludmila Eţco, Igor Mişin [et al.]
// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 43-45. (55 tit.).

479. Tabuica, Uliana. Contraverse în conduita sarcinii şi naşterii gemelare / Uliana


Tabuica, Ludmila Tăutu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2.
– P. 258-259. (30 tit.).

480. Tabuica, Uliana. Estimarea factorilor de risc pentru survenirea sarcinii stagnate
în evoluţie / Uliana Tabuica, Luminiţa Mihalcean // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 251-252. (28 tit.).

81
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

481. Коломиец, Ирина Ивановна. Оценка влияния нарушений репродуктивной


функции у женщин на демографические показатели в Молдове / Ирина Ивановна Ко-
ломиец. – К., 2007. – P. 85-98. (123 tit.). – [2009-961].

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


482. Ion Panaşescu : savant şi profesor : Secvenţe biobibliogr. / Univ. Liberă Intern.
din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic ; alcăt.: Tatiana Panaghiu, Lorina Beşelea ; red.
şt., bibliogr.: Ludmila Corghenci ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : CE UASM, 2009.
– 127 p. : fot. ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 35-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-64-167-8 (în cop. tare).
[2009-981].
Omagii. – Curriculum vitae. – Lucrări (monogr., art. din culeg. şi periodice), 121 tit. în
lb. rom., rusă, ale inginerului I. Panaşescu, publ. în anii 1980-2006. – Lit. despre dânsul, 5
tit. – Cărţi din colecţia personală a lui I. Panaşescu, 20 tit. – Ind. de nume.
___________________
483. Creativitate şi management / com. şt. intern. Ion Bostan, Doru Bardac, Nicolae
Bâlc [et al.]. – Ch., 2009. – 199 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-860].

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


___________________

484. Ambros, Tudos. Convertizoare electroenergetice speciale : Spec. 05.09.01 –


Electromecanica, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice :
Autoref. şt. al tz. doct. habilitat / Tudos Ambros. – Ch., 2009. – P. 39-45. (66 tit.). – [2009-
101 Teze].

485. Monaico, Eduard. Morfologia şi proprietăţile optice ale structurilor poroase în ba-
za compuşilor semiconductori II-VI : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Eduard Monaico. – Ch., 2009. – P. 16-17.
(19 tit.) ; p. 22. (17 tit.). – [2009-143 Teze].

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
___________________
486. Региональные проблемы охраны окружающей природной среды, рацио-
нального природопользования и пути их решения : Материалы респ. науч.-практ.
конф., 27 июня – 2 июля, 2009 / отв. ред. О. А. Калякин. – Тирасполь, 2009. – 191 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1096].

631 Agricultură în general


__________________
487. Culturi vegetale cu potenţial energetic / Adam Begu, Vladimir Brega, Gheorghe
Duca [et al.] ; red. şt.: Gheorghe Duca. – Ch., 2009. – P. 144-153. (210 tit.). – [2009-706].

488. Ştefîrţă, Anastasia. Presiunea hidrostatică şi superoxiddismutaza – indicatori ai


reacţiei nespecifice a plantelor la acţiunea secetei / Anastasia Ştefîrţă, Lilia Brînză // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 46-47. (30 tit.).

489. Боинчан, Борис. Пахать или не пахать? / Борис Боинчан // Agricultura Mol-
dovei. – 2009. – Nr 4/5. – P. 9. (29 tit.).

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
___________________
490. Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Protecţia integrată a cul-
turilor de cîmp", 18-19 iun. 2009, Bălţi / col. red.: Vozian Valeriu, Boaghii Ion, Vronschih
Mihail [et al.]. – Ch., 2009. – 259 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1042].

633/635 Horticultură
___________________
491. Ghid privind producerea merelor în sistemul superintensiv de cultură / Vasile
Babuc, Ananie Peşteanu, Eugeniu Gudumac [et al.]. – Ch., 2009. – P. 174-176. (46 tit.). –
[2009-703].

83
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


___________________
492. Механизмы регуляции воспроизводства рыб : (на примере леща Abramis
brama L.) / И. К. Тодераш, М. И. Шатуновский, М. А. Усатый [et al.] // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3. – P. 23-24. (33 tit.).

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


657 Contabilitate
___________________
493. Audit financiar / Marin Meniu, Constantin Afanase, Iuliana Panaitescu [et al.]. –
Ch., 2009. – P. 290-292. (41 tit.). – [2009-914].

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


___________________
494. Сырбу, И. М. Теория и практика производственного менеджмента / И. М.
Сырбу. – К., 2009. – P. 356-359. (73 tit.). – [2009-786].

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
___________________
495. Molodoi, Elena. Biotehnologii de cultivare a drojdiilor şi de obţinere a preparate-
lor sterolice : 03.00.23 – Biotehnologie : Autoref. al tz. doct. în biologie / Elena Molodoi. –
Ch., 2009. – P. 20-241. (20 tit.). – [2009-102 Teze].

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
496. Alexandru Budişteanu : [doctor arhitect, preş. al Uniunii vorbitorilor de limbă en-
gleză din România] : Omagiu la 80 de ani : [biobibliografie] / Univ. de Stat "A. Russo" din
Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red.-coord.: Elena Harconiţa ; red.
bibliogr.: Lina Mihaluţa ; trad. în engl.: Lidia Alexanchin. – Bălţi : S. n., 2008 (Tipogr. Univ.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

de Stat "A. Russo" din Bălţi). – 367 p. : fig., fot., [1] f. portr. ; 24 cm. – (Doctor Honoris
Causa).
50 ex.
ISBN 978-9975-931-19-9.
[2009-821].
Dedicaţii.– Aprecieri. – Lucrări (monogr., art. din culegeri şi periodice, interviuri ale lui
A. Budişteanu, 133 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în aa. 1959-2008. – An.: Ind. de nume,
de tit.

78 MUZICĂ
___________________
497. Arta muzicală din Republica Moldova / Victor Ghilaş, Vasile Chiseliţă, Violina
Galaicu [et al.]. – Ch., 2009. – 952 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-615].

498. Сикур, П. И. Искусство пения в детском и юношеском возрасте / П. И. Сикур.


– Бэлць, 2009. – P. 423-433. (170 tit.). – [2009-657].

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


___________________
499. Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice", 15 apr. 2009, Chişinău, Ed. a 13-a / col. red.: Danail Sergiu (red.
resp.), Alexandru Goraşcenco, Aliona Luca [et al.]. – Ch., 2009. – 372 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2009-720].

500. Dănilă, Aurelian. Apariţia şi evoluţia teatrului de operă în Moldova. Interpreţi şi


spectacole (1918-2000) : Spec. 17.00.01 – Arte audiovizuale : (Arta muzicală) : Autoref. al
tz. de doct. habilitat în studiul artelor / Aurelian Dănilă. – Ch., 2009. – P. 31-34. (58 tit.). –
[2009-83 Teze].

501. Dorgan, Viorel. Principii şi mecanisme ale reglării masei corporale în sportul de
performanţă / Viorel Dorgan. – Ch., 2009. – P. 76-79. (63 tit.). – [2009-718].

502. Josanu, Efim. Cartea jocurilor olimpice / Efim Josanu. – Ch., 2009. – P. 628-629.
(60 tit.). – [2009-1074].

503. Афтимичук, О. Е. Теория и методика фитнесса / О. Е. Афтимичук. – К., 2009.


– P. 246-252. (94 tit.). – [2009-935].

85
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
___________________
504. Crăciun, Claudia. Comunicarea persuasivă. Retorica şi arta comunicării / Claudia
Crăciun. – Ch., 2009. – 159 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1076].

505. Crăciun, Claudia. Programarea neurolingvistică în comunicarea funcţionarilor


publici / Claudia Crăciun // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 2. – P. 33-34. (20 tit.).

506. Studia lingvistica et philologica : In memoriam Magistri Nicolae Corlăteanu / com.


red.: Anatol Ciobanu (preş.), Jana Ciolpan, Irina Condrea [et al.]. – Ch., 2009. – 290 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-839].

811 Limbi individuale


___________________
507. Botnarciuc, Vasile. Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română : Spec.
10.02.01 – Lb. rom. : Autoref. al tz. doct. habilitat în filologie / Vasile Botnarciuc. – Ch.,
2009. – P. 43-45. (32 tit.). – [2009-108 Teze].

82 LITERATURĂ
508. Cartea pentru copii editată în Republica Moldova, 1975-2000 : (Index cumulativ) /
Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Elena Cugut, Maria Ilievici, Tamara Maleru ;
ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
342 p. ; 24 cm. – Bibl. Ion Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" 65 de ani.
500 ex.
ISBN 978-9975-947-66-4.
[2009-1031].
Sistematizat, include 3647 tit. în lb. rom., engl., rusă. – An.: Ind. de nume, tit. – Lista
ed.
___________________
509. Balan, Ina. Paris et la vie spirituelle de la société / Ina Balan. – Ch., 2009. – P.
94-97. (64 tit.). – [2009-658].

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

510. Băieşu, Nicolae. Folcloristica în RASS Moldovenească : (anii 1930-1940) / Nico-


lae Băieşu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 56-57. (40 tit. în lb.
rom., rusă).

511. Dodu-Savca, Carolina. Problemele căutării sinelui în eseul secolului al XX-lea :


Spec.: 10.01.06 – Lit. universală şi comparată : Autoref. al tz. doct. în filologie / Carolina
Dodu-Savca. – Ch., 2009. – P. 23-24. (28 tit.). – [2009-104 Teze].

512. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Lumină în vid / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. – Ch.,


2009. – P. 195-204. (266 tit.). – [2009-661].

513. Никулча, Екатерина. Сборник немецких сказок и преданий / авт.-сост. Е.


Никулча. – Бельцы, 2009. – P. 283-287. (63 tit.). – [2009-866].

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
514. Lista publicaţiilor profesorului Ion Niculiţă (1999-2008) // Studia Archeologiae et
historiae antiquae / Zanoci Aurel. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – P. 14-18. – [2009-
950].
Cronologică, include monogr., art. din culeg. şi periodice ale arheologului I. Niculiţă, 55
tit. în lb. rom., engl., fr., germ., rusă.
___________________
515. Zanoci, Aurel. Studia Archeologiae et historiae antiquae : Doctissimo viro
Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae,
dedicatur / Aurel Zanoci, Tudor Arnăut, Mihail Băţ. – Ch., 2009. – 421 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2009-950].

93/94 ISTORIE
516. Список публикаций, И. Грека: 1968-2009. Литература об авторе // Преодоле-
вая Преодолевая себя и обстоятельства : (Воспоминания) / Иван Грек. – К., 2009. – P.
143-167. – [2009-1054].
Cronol., include lucr. (monogr., art. din culeg. şi periodice) 341 tit. denum. ale
istoricianului I. Grek, publ. în aa 1968-2009. – Lit. despre dânsul, 33 tit.

517. Хронологический указатель опубликованных трудов В. Я. Гросула // Влади-


слав Гросул: Дорогой исканий / И. Д. Белоус, И. К. Гораш. – К., 2009. – P. 119-140. –
[2009-1067].

87
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

Include 409 tit. ale istoricianului V. Grosul publ. în aa 1962-2008.


___________________

518. Istoria ilustrată a României / Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.), Susana
Andea [et al.]. – Ch., 2009. – P. 573-596. (1939 tit.). – [2009-717].

519. Matveev, Sergiu. Procesele etno-culturale din spaţiul Carpato-Nistrean în secole-


le II-XIV = Ethno-cultural processes in the Carpathian-Dniestrian area in the 2nd-14th
centuries / Sergiu Matveev ; red. şt.: Ion Eremia. – Ch., 2009. – P. 178-212. (605 tit.). –
[2009-600].

520. Melinti, Maxim. Sfântul Munte şi Isihasmul Athonit în viaţa spirituală a Ţării Mol-
dovei în secolele XV-XVIII : Spec.: 07.00.02 – Istoria Românilor : Autoref. al tz. doct. în
ştiinţe ist. / Maxim Melinti. – Ch., 2009. – P. 22-24. (41 tit. în lb. rom., greacă, rusă, lucr. ale
aut.) ; p. 25-26. (28 tit.). – [2009-127 Teze].

521. Niculiţă, Ion. Habitatul în mileniul I a. Chr. din regiunea Nistrului Mijlociu : (siturile
din zona Saharna) / Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Tudor Arnăut. – Ch., 2008. – P. 193-201.
(189 tit.). – [2009-561].

522. Буга Олег. Историко-географические аспекты развития испанских городов


Северной Африке / Олег Буга. – К., 2009. – P. 86-90. (165 tit.). – [2009-834].

523. Курдогло, Константин. Репрессии и массовые депортации жителей с. Баур-


чи Чадыр-Лунгского р-на Республики Молдова в 1940-1951 гг. / Константин Курдогло. –
Баурчи ; К., 2009. – P. 601-607. (59 tit.). – [2009-1019].

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova " Nr 2-2009


Beschieru, Ion 373
A Beşelea, Lorina 335, 483
Afanase, Constantin 494 Bîrgău, Mihai 339
Aga, A. 427 Bîrgău, Mihail 298
Ailoaei, I. 427 Blîndu, Eugen 351
Aldoshin, Serghey 412 Boaghii, Ion 491
Alexanchin, Lidia 497 Bobkova, Elena 307-09
Ambros, Tudos 485 Bodrug, Mihai 420
Andea, Susana 519 Bodrug-Lungu, Valentina 384
Andrieş, Serafim 322 Boişteanu, Eduard 340
Aramă, Marina 438 Bolovan, Ioan 519
Arapu, Natalia 475 Bostan, Ion 484
Aricu, Aculina 408 Botezatu, Grigore 397
Arnaut, Ana 321 Botnarciuc, Vasile 508
Arnăut, Tudor 516, 522 Botnarenco, Ion 322
Botnariuc, Natalia 472
B Botnaru, Victor 440
Babii, Vladimir 383 Braguţa, Aurelia 297
Babuc, Vasile 492 Brega, Vladimir 488
Bacalov, Iurie 439 Briceag, Silvia 291
Baciu, Gheorghe 362 Brînză, Lilia 489
Badan, Vladislav 301 Brînză, Liubovi 341
Badâr, Iurie 360 Buceatchi, Pavel 275
Balaban, Claudia 509 Budişteanu, Alexandru (497)
Balagura, Stela 478 Buga, Oleg 385
Balan, Ina 510 Bujoreanu, Andrei 321
Balan, Oleg 336-37 Bulat, Ion 321
Bâlc, Nicolae 484 Bulgac, C. 327
Baltag, Dumitru 338 Burian, Alexandru 350
Baltaga, Ecaterina 338 Buruiană, Ion 339, 397
Barbacar, N. 465 C
Bardac, Doru 484
Batîr, Dumitru 407 Caisîn, Simion 381
Băieşu, Nicolae 397, 511 Calalb, Tatiana 420
Bălan, G. 403 Calestru, Mihai 299
Băţ, Mihail 516 Calistru, Anatolie 471
Begu, Adam 488 Caminschi, Veaceslav 320
Bejenuţă, Natalia 382 Canter, Nicoleta 291
Belostecinic, Grigore 276 Capcelea, Arcadie 401
Belous, Tatiana 414 Caproş, Nicolae 441
Beniuc, Valentin 298 Caraganciu, Alexandrin 317
Berliba, Sergiu 458, 463 Cârnaţ, Teodor 343
Bersuker, B. 410 Carp, Simion 361, 371, 376
Bescheru, Eugeniu 458 Casian, A. 327

89
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

Caşu, Igor 306 Crivoi, Aurelia 439


Cauş, Ion 358 Crotenco, Iuri 328
Cauteş, Gh. 403 Cucieru, Elena 444
Cazacu, Rodica 442 Cugut, Elena 509
Cepoi, Liliana 418 Cuşco, Andrei 306
Cepoida, Petru 467 Cuşmir, Sergiu V. 329
Cerbari, Valerian 8
Cerempei, Ludmila 444 D
Cernei, Ghenadie 360 Dalniţchi, Nionila 407
Cerneţchi, Olga 473, 476 Dani, Anatol 378
Cernit, R. 327 David, S. 430
Certan, Sergiu 324 Dănilă, Aurelian 501
Chesov, Dumitru 440 Dimitriu, Iuliana 461
Chicuş, Nicolae 288-89 Dodu-Savca, Carolina 512
Chiriţa, Ghenadie 375 Doga-Mîrzac, Mariana 326
Chirtoacă, Natalia 344 Dolea, Igor 348-49
Chiseliţă, Vasile 498 Dorgan, Viorel 502
Chitoroagă, Valentina 278-80, 335 Duca, Gheorghe 275, 361, 412, 488
Cicala, E. 457
Ciobanu, Anatol 507 E
Ciobanu, Gheorghe 426 Eremia, Ion 520
Ciobanu, Viorel 357 Eţco, Connstantin 429
Ciocan, Olga 335 Eţco, Ludmila 474-75, 479
Ciocanu, Mihai 377
Ciolpan, Jana 507 F
Ciornaia, Irina 380
Fistican, Eugenia 357, 362
Ciurea, Cornel 386
Fondos, Tatiana 294
Cîrpală, Nicolae 299
Fotescu, Maria 497
Climaşevschi, Aureliu 375
Friptu, Valentin 437
Coadă, Ludmila 345, 374
Cocîrţă, Alexandru 346 G
Cojocaru, Angela 418
Cojocaru, Maia 296, 387-88 Gagauz, Ion 445, 462, 471
Cojocaru, Vadim 276 Galaicu, Violina 498
Cojocaru, Vasile 288-89 Galaicu-Păun, Emilian 281
Comanici, Ion 421 Galben, Andrei 284, 393
Condraţchi, Eugeniu 451 Garbuz, Vasile 291
Condrea, Irina 507 Gavriliuc, Alexandru 440
Corghenci, Ludmila 284, 335, 483 Ghereg, Anatolie 448
Corlăteanu, Alexandru 440 Gherman, Marian 351
Corlăteanu, Nicolae (506) Ghicavîi, V. I. 433
Cornea, Valentina 295 Ghidirim, Gh. 445, 457
Covaş, Lilia 297 Ghidirim, Gheorghe 446-47, 449-53, 458-59,
Cozonac, Renata 278-80 462-63, 471
Crăciun, Claudia 372, 505-06 Ghilaş, Victor 498
Crivceanschii, Lev D. 443 Ghiroşca, Dorian 360

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Gîsca, Veronica 352 Livandovschi, Roman 330


Gladchi, Viorica 419 Lodeserto, Cesare 431
Gladun, E. 446 Lozan, Oleg 301, 432
Gladun, Eugen 479 Lozan, Raisa 415
Godoroja, Pavel 468 Luca, Aliona 500
Gonta, Maria 419 Lupaşcu, Tudor 408, 419
Goraşcenco, Alexandru 500 Lupaşcu-Volentir, F. 465
Grati, Vasile 420 Lupu, Larisa 424
Grek, I. 516
Grib, Liviu 454-55 M
Gribincea, Alexandru 298 Maleru, Tamara 509
Grigoriev, Alexandr 360 Maloman, Eugen 470
Grigoriev, Vladimir 456 Mandaji, Eugenia 398
Groppa, L. 465 Manea, Vladimir 463
Grosu, Feodor 404 Marache, Dan Ilie 385
Grosu, Viorelia 473 Mariţ, Alexandru 358
Grosul, V. 517 Mândâcanu, Virgil (380)
Guceac, Ion 353 Mârza, Mihai 420
Gudumac, Eugeniu 492 Mastac, Dumitru 442
Gureu, Valeriu 339 Matveev, Denis 307-09
Gurghiş, Radu 450, 459 Matveev, Sergiu 520
Guţu, E. 457 Mazur, Marin 299
Guţuleac, Victor 354 Mejinschii, Valentin 371
H Melinti, Maxim 521
Melnic, N. 430
Hadîrcă, Igor 355 Melnic, T. 447
Hadîrcă, Ion 342 Meniu, Marin 494
Haiduc, Ionel 412 Mereuţă, Ion 460
Harconiţa, Elena 282, 379, 497 Metaxa, Iacob 437
Hămuraru, Maria 319 Mihalcean, Luminiţa 481
Holban, Vladimir 342 Mihaluţa, Lina 282, 379, 497
Mincu, Eugenia 424
I Mişin, Igor 445-47, 449, 451-53, 462, 479
Ilievici, Maria 509 Mişova, Tatiana 276
Istrate, Viorel 452 Moga, Marius 437
Molodoi, Elena 496
J Monaico, Eduard 486
Josanu, Efim 503 Moraru, Emilia 431
Josanu, Yuri 306 Moraru, Gh. 427
Moşin, Veaceslav 476
K Munca, Daniela 390
Munteanu, Igor 311
Kulikovski, Lidia 283, 370
Muraru, Elena 342, 357, 362
L Muşet, Gheorghe 460
Litra, Leonid 386

91
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

N R
Nagherneac, Ana 282, 379 Racu, Aurelia 378
Nagîţ, Angela 436 Racu, Igor 288-89
Negru, Andrei 359 Rîjicova, Svetlana 362
Niculiţă, Ion (515), 522 Rogovaia, Galina 312
Rogowski, Ralf 310
O Rojnoveanu, Gheorghe 450, 459
Odagiu, Iurie 376 Roman, Alexandru 331
Opopol, Nicolae 429 Rotaru, Ecaterina 431
Oproescu, Gh. 403 Rotaru, Marin 478
Orlov, Maria 372 Rotaru, Oleg 275
Rotaru, Oxana 300
P Rotaru, Vasile 357
Paladi, Gheorghe 476-77 Rudi, Ludmila 418
Palancean, Alexei 421 Rudi, Marcu 464
Palanciuc, Mihail 432 Rusandu, Ion 401
Palii, Ina 464 Rusnac, Ala 293
Panaghiu, Tatiana 335, 483 S
Panaitescu, Iuliana 494
Panaşescu, Ion (483) Sava, Elena 319
Pantea, Valeriu 429 Scherlet, Ecaterina 380
Papuc, Gheorghe 361 Scurtu, Elena 282, 497
Pareniuc, Alexandru 371 Sergiu, Danail 500
Pascari, Iraida 381 Simeonov, Ivan 398
Pascari, Valentina 391 Sîmboteanu, Aurel 372
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 513 Smochină, Andrei 350
Patraşcu, Dumitru 331 Sochircă, Zinaida 335, 483
Patraşcu, Tatiana 331 Spinei, Ion 381
Pavaliuc Benone, Vasile 385 Spinei, Larisa 301
Peşteanu, Ananie 492 Steclari, Tatiana 464
Petrescu, Victor 283 Stoianova, Inga 382
Ploşniţă, Elena 286 Stratulat, Petru 444
Podgurschi, Lilia 434 Strătilă, Mihail 477
Pogonea, Ina 435 Strungaru, Vitalie 375
Pogurschi, Andrei 376 Suman, Serghei 466
Pop, Ioan-Aurel 519 Ş
Popa, T. 430
Popa, Victor (335) Şandru, Sergiu 461
Popovici, Doru Vlad 378 Şelari, Galina 307-09
Popovici, Svetlana 436 Şestacovscaia, Angela 326
Priţcan, Valentina 362 Şleahtiţchi, Mihai 302
Proca, Nicolae 392 Ştefaneţ, Mihail 425
Prus, Elena 393 Ştefîrţă, Anastasia 489
Şuleanschi, Sofia 323

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

T А
Tabuica, Uliana 480-81 Авдеенко, Николай Семенович 356
Tănase, Adrian 467 Акулай, Елена Владимировна 303
Tăutu, Ludmila 480 Аникин, Владимир (305)
Tcacenco, Ecaterina 460 Арикова, З. Н. 325
Tighineanu, Iacob (411) Афтимичук, О. Е. 504
Timuş, Angela 317
Timuş, Victoria 317 Б
Tintiuc, Dumitru 377 Бабенко, О. А. 277
Trifan, Valentina 468 Белоус, И. Д. 518
Turner, Charles 310 Бенюк, Валентин 313
Turta, Constantin 413 Боинчан, Борис 490
Ţ Болога, М. К. 406
Боршевский, Андрей 314, 364-65
Ţâgulea, Ion 394 Буга, Олег 523
Ţâu, Nicolae 333 Будевич, Анатолий 292
Ţăruş, Victoria 319
Ţurcanu, Elena 380 В

U Волков, Эдуард 313

Ulian, Galina 326 Г


Ulianovschi, Xenofon 363 Генова, Светлана 334
Untura, Ludmila 436 Гораш, И. К. 518
Urîtu, Olga 407 Грек, Иван 517
Ursu, Alexandru 405 Гросул, Владислав (518)
Ursul, Arcadie 401 Гросул, В. Я. 518
V Д
Vasiloi, Djulieta 358 Дорган, Виорел 292
Veveriţa, Valentina 323
Vizdoagă, Tatiana 342 Ж
Vlad, Pavel F. 408 Жеков, Н. П. 369
Vlas, Galina 461
Vozian, Valeriu 491 З
Vronschih, Mihail 491
Засавицки, Лидия 305
Z Захария, Сергей 285
Земба, Татьяна 315
Zabiaco, Olesea 278-80
Zabolotnaia, Lilia 350 И
Zaharia, Victor 357, 359
Иванова, Г. А. 422
Zaharov, Silvia 380
Ильницкая, Светлана Вячеславовна 356
Zanoci, Aurel 515-16, 522
Zarbailov, Natalia 474 К
Zastavniţchi, Gheorghe 449, 453
Казанцева, О. И. 318

93
Materiale bibliografice Nr 2-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2009

Казанцева, Ольга Ивановна 303 Сапожников, И. В. 416


Калякин, О. А. 487 Сикур, П. И. 499
Карпов, С. Д. 290 Сосна, Борис 314, 364-65
Коломеец, Валерий 277 Султ, Г. Г. 367, 369
Коломиец, Ирина 423 Сырбу, И. М. 495
Коломиец, Ирина Ивановна 482
Курдогло, Константин 524 Т
Кушнерёв, А. Г. 332 Терехов, А. Б. 469
Л Ткаченко, Валентина 305
Тодераш, И. К. 493
Лысенко, Владлена 285 Трусевич, Николай Владимирович 356
Тудосе, В. И. 290
М
У
Мардарский, О. И. 406
Марьян, Тамара 305 Усатый, М. А. 493
Маяцкий, И. Н. 422
Медяник, С. 417 Ф
Медяник, С. И. 416 Фрунзе, Р. И. 428
Милушев, Д. В. 366 Фурдуй, Ф. И. 428
Миронова, С. А. 367
Млечко, Т. П. 277 Х
Морару, В. И. 367 Хайдарлы, Д. И. 400
Мырлян, Н. 417
Ч
Н
Чернелев, В. Д. 399
Николайчук, В. В. 469 Чокинэ, В. К. 428
Никулча, Екатерина 514
Нэстасе, К. И. 469 Ш
О Шатуновский, М. И. 493
Шевчик, Е. Г. 402
Олейник, Людмила Георгиевна 316 Шушу-Цуркан, Аурелия Георгиевна 304
П Я
Пармакли, Д. М. 325 Янак, И. В. 369
Пасечник, Ольга Юрьевна 303
Попескул, Мария 305
Р
Репида, В. Б. 277
Ротару, Илья 314, 364-65
Ротару, Михаил 368
Рущук, В. С. 422
С
Сакара, А. П. 366

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 1-2008

Alexandru Budişteanu 497


Bibliografia municipiului Chişinău, 1999-2004 370
Bibliografia Naţională a Moldovei 278-80
Bibliografie selectivă referitoare la românii de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului 396
Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii [Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] 282
Cartea pentru copii editată în Republica Moldova, 1975-2000 509
Cartier booklit 281
Dalniţchi, Nionila. Bibliografie 407
Ion Panaşescu 483
Lista publicaţiilor profesorului Ion Niculiţă (1999-2008) 515
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor 379
National Bibliography of Moldova 278-80
Victor Popa: Drumul ascensiunii 335
Virgil Mândâcanu 380
Владимир Аникин 305
Список публикаций И. Грека, 1968-2009. Литература об авторе 517
Хронологический указатель опубликованных трудов В. Я. Гросула 518

95
Cronica recenziilor Nr 2-2009 ≡ Review annals Nr 2-2009

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 2
APRILIE-IUNIE 2009 APRIL-JUNE
(36-102)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
36. Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului – Veaceslav Manolachi : biobiblio-
grafie / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Biblioteca. – Ch. : Valinex SA, 2008. – 142
p.
Ciumaşu Ana. Prima publicaţie a Bibliotecii USEFS // Sport plus. – 2009. – 22 apr. – P.
8.
1 FILOZOFIE. PSHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
37. Groys, Boris. Stalin – opera de artă totală. – [Bucureşti] : Desing&Print, 2007.
Galaicu-Păun Emilian. // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 30 iun. – P. 12.

38. Pleşu, Andrei. Despre bucurie în Est şi în Vest şi alte eseuri. – Bucureşti :
Humanitas, 2007. – 134 p.
Grădinaru Olga. Bucuria lecturii // Lit. şi arta. – 2009. – 9 apr. – P. 8.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


39. Fuştei, Nicolae. Creştinismul pe înţelesul tuturor. – Ch. : S. n., 2008. – 384 p.
Sofian Diana / Diana Sofian, Lilia Zabolotnaia // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2009. –
Nr 1. – P. 112-113 : fot.
3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
40. Iluzia anticomunismului : lecturi critice ale Raportului Tismăneanu / vol. coord. de
Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Ciprian Şiulea [et al.]. – Ch. : Cartier, 2008. – 275, [4] p.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Platon Alexandru-Florin. "Raportul Tismăneanu" şi criticii săi // Contrafort. – 2009. –


Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 6.

41. Milosz, Czeslaw. Gândirea captivă. – Bucureşti : Humanitas, 1999.


Cărăuş Tamara. Gîndirea captivă şi dilemele compasiunii // Contrafort. – 2009. – Mai-
Iun. (Nr 5/6). – P. 18.

323 Politică internă


42. Martiniu, Andrei. Al cui este acest pământ. – Ch. : Litera, 2008 ("Tipogr. Recla-
ma" SA). – 176, [1] p.
Pohilă Vlad. Un străjer al românismului de la Cetatea Albă // Capitala. – 2009. – 10
apr. – P. 7.
323(478) Politică internă a Republicii Moldova
43. Afanasiev, Vlad. Tribunalul conştiinţei. – Ch. : USM, 2008. – 137, [8] p.
Făgurean Mihai. În faţa tribunalului conştiinţei // Lit. şi arta. – 2009. – 9 apr. – P. 8.

44. Varzari, Pantelimon. Elita politică din Republica Moldova : realităţi şi perspective.
– Ch. : CEP USM, 2008. – 135, [1] p.
Saca Victor. Reflecţii asupra fenomenului elitei politice din Republica Moldova // Rev.
de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 123-124.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


45. Beniuc, Valentin. Factorul confesional în relaţiile internaţionale / Valentin Beniuc,
Victor Juc. – Ch. : CEP USM, 2008. – 116 p.
Cernencu Mihai. O lucrare importantă de caracter interdisciplinar // Rev. de Filozofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 122.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


46. Тодуа, Зураб. Молдавия и молдавские коммунисты. – Москва, 2009. – 472 p.
Роман Александр Т. Глубокие исследования фундаментальных проблем совре-
менной Молдовы // Administrarea Publică. – Nr 1. – P. 202-226.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
47. Grecu, Raisa. Stere – juristul. – Ch. : Universul, 2008. – 248 p.

97
Cronica recenziilor Nr 2-2009 ≡ Review annals Nr 2-2009

Şpac Ion. Raisa Grecu: De la Constantin Stere şi Ion Druţă îndemn // Săptămîna. –
2009. – 10 apr. – P. 10.

48. Moraru, Anton. Introducere în metodologia juridică. – Ch. : Labirint, 2008. – 127
p.
Vizer Boris. Metodologia ştiinţei contemporane / Boris Vizer, Gheorghe Cernea // Fă-
clia. – 2009. – 25 apr. – P. 7.

49. Кодекс Республики Молдова о правонарушениях : [принятый 24 окт. 2008 г.


и вступивший в силу 31 мая 2009 г.]. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2009. – 151, [1] p.
Гуцуляк В. Юридический анализ Книги первой / В. Гуцуляк, Е. Комариницкая // За-
кон и жизнь. – 2009. – Nr 4. – P. 4-9.

341 Drept internaţional


50. Chirtoacă, Natalia. Drept internaţional public : în scheme. – Ch. : Business-Elita,
2009. – 79 p.
Popescu Dumitru // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2009. – Nr. 1. – P.
112-113.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
51. Mândâcanu, Virgil. Profesorul maestru. – Ch. : Pontos, 2008. – 627 p.
Izbeştschi Iosif. Cugetări // Făclia. – 2009. – 9 mai. – P. 7.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
52. Băieşu, Nicolae. Sărbători domneşti : În 2 vol. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. –
428, [2] p.
Butnaru Tatiana. Sărbători şi datini creştine // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 6.

398 Folclor
53. Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : (Texte ine-
dite) : În 2 vol. : Vol. 1 / alcăt., îngrijirea textelor, comentarii : Nicolae Băieşu, Ana Graur,
Andrei Hâncu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Elan-poligraf SRL). – 594 p.
Furtună Alexandru // Destin românesc. – 2009. – Nr 1. – P. 148-153.

54. Hanganu, Lilia. Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic al românilor şi
bulgarilor. – Ch. : Pontos, 2009. – 168 p.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ţopa Efimia. Despre folclorul românilor şi al bulgarilor // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. –
P. 5.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPOR
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans
55. Codreanca : [carte-album] / Petru Guzun, ... [et al.]. – Ch. : Baştina-Radog, 2009.
– 199 p.
Sandu Ion. "Codreanca" – simbol naţional // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 6. – P.
40.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.14 Limba greacă(elenă)
56. Junghietu, Elena. Limba neogreacă pentru alolingvi : (suport didactic) / Elena
Junghietu, Adela Manoli. – Ch. : CEP USM, 2007. – 208, [1] p.
Codreanca Lidia. Evrica! – un manual de neogreacă // Lit. şi arta. – 2009. – 9 apr. – P.
8.
811.135.1 Limba română
57. Botnarciuc, Vasile. Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română. – Ch. :
CEP USM, 2008. – 339 p.
Mladin Constantin-Ioan. Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română. Mono-
grafie // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 7.

58. Cazacu, Tamara. Cheia comunicării: utilizarea verbelor în vorbire / Tamara


Cazacu, Iulia Iordăchescu. – Ch. : Integritas, 2008. – 256 p.
Liulenov Inga. Cheia comunicării / Inga Liulenov, Valentina Corobcă // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 9 apr. – P. 8.

59. Druţă, Inga. Magia cuvântului. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
110, [1] p.
Ciocanu Ion. Norma lingvistică şi respectarea ei // Florile dalbe. – 2009. – 28 mai. – P.
7.

99
Cronica recenziilor Nr 2-2009 ≡ Review annals Nr 2-2009

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.112.2 Literatură germană
60. Kehlmann, Daniel. Măsurarea lumii. – Bucureşti : Humanitas, 2007.
Cosmescu Alex. Daniel Kehlmann – "Măsurarea lumii" în antinomii // Contrafort. –
2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 30.

821.134.2 Literatură spaniolă


61. Loriga, Ray. Eroi : roman / trad. de Florin Galiş. – Bucureşti : Curtea Veche,
2009.
Năstase Răzvan Mihai. Eroi rock-and-roll // Contrafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P.
29.

821.135.1 Literatură română


62. Codreanu, Theodor. Numere în labirint. – Iaşi : Opera Magna, 2008.
Iachim Ion. Capodopera e ca iepurele : sare de unde nu te aştepţi // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 18 iun. – P. 6.

63. Eminesku, Mihay. Lyceafăryl. Çoban yildizi-çylpan. Gözyaşindan dyyan Făt-


Frymos. Făt-Frymos din lacrimă / trad. : Todur Angheli. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 72 p.
Duca Gheorghe. "Luceafărul" în limba găgăuză // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 6.
– P. 41.

64. Komartin, Claudiu. Un anotimp în Berceni : [versuri]. – Ch. : Cartier, 2009. – 72


p.
Chiper Grigore. Simplitatea în vogă // Contrafort. – 2009. – Mar.-Apr. (Nr 3/4). – P. 5.

65. Marafet, Constantin. Eu şi sora mea umilinţa : [versuri]. – Iaşi : Princeps Edit,
2008.
Roşioru Ion. Un poet viguros // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 4.

66. Teodorovici, Lucian Dan. Celelalte poveşti de dragoste : [povestiri]. – Iaşi :


Polirom, 2009.
Creţu Bogdan. Simplitatea elaborată // Contrafort. – 2009. – Mar.-Apr. (Nr 3/4). – P. 10.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


67. Bolduma, Ion. Să nu uitaţi de mine : [versuri]. – Ch. : Lumina, 2005. – 87 p.
Ciocanu Ion. Neuitarea lui Ion Bolduma // Florile dalbe. – 2009. – 2 apr. – P. 7.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

68. Chiper, Grigore. Turnul de fildeş înclinat : [poezii]. – Bucureşti : "Vinea", 2005.
Răileanu Vitalie. Taina poeziei înseşi // Lit. şi arta. – 2009. – 16 apr. – P. 7.

69. Dumbrăveanu, Victor. Goangele Dădiţei : [nuvele]. – Ch. : Bons Offices, 2009. –
84 p.
Prohin Victor. Lumea unei fetiţe de la oraş // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 6. – P.
40.

70. Ghimpu, Simion. Viaţă pe muchie de cuţit : roman. – Ch. : Pontos, 2009. – 300
p.
Nechit Irina. Simion Ghimpu : "Sunt orbit de o lumină cerească" // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 26 iun. – P. 22.

71. Leahu, Nicolae. Nenumitul : [poeme]. – Iaşi : Ed. Fundaţiei Culturale Poezia,
2008.
Ţurcanu Lucia. Arta de a numi // Contrafort. – 2009. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 11.

72. Rusnac, Ludmila. Celui din vârful peniţei... : [versuri]. – Ch. : Pontos. – 48 p.
Iachim Ion. Iubirea, pasăre în zbor // Univers pedagogic pro. – 2009. – 28 mai. – P. 8.

73. Traianus. Când s-au fost spus Îngerii : [versuri]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009. – 96
p.
Răileanu Vitalie. "Acordajul" poeziei şi realităţii // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 5.

74. Vicol, Ion. Noaptea Sfântului Andrei : roman. – Ch. : Orfeu, 2007. – 654, [1] p.
Palladi Tudor. Calea iubirii, sau Supremaţia divină a sufletului // Lit. şi arta. – 2009. –
23 apr. – P. 4.

75. Vîlcu, Mihai. Ploi cu vise : [versuri]. – Ch. : ÎS "Moldpres", 2009. – 112 p.
Vicol Dragoş. Vise cu ploi sacre // Pro farmacia. – 2009. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 13.

821.16 Literatură în limbi slave


821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
76. Андон, Виктор. Налей, на лей. – Ch. : Inversia-Dub, 2009. – 213 p.
Мариан Борис. Налейте автору на миллион! // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 6.
– P. 41.

101
Cronica recenziilor Nr 2-2009 ≡ Review annals Nr 2-2009

821.162.1 Literatură poloneză


77. Kapuscinski, Ryszard. Călătorind cu Herodot / trad. din lb. pol., postf. şi note de
Mihai Mitu ; cuv. înainte de Adam Michnik ; pref. de Janusz Drzewucki. – Bucureşti : Art,
2008.
Sprânceană Vitalie. După prezent întotdeauna urmează trecutul ... // Contrafort. –
2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 19.

78. Kuczok, Wojciech. Mizeria : [roman]. – Iaşi : Polirom, 2008.


Sprânceană Vitalie. Romanul unei lumi neadaptate // Contrafort. – 2009. – Mar.-Apr.
(Nr 3/4). – P. 18.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


79. Postolachi, Veronica. Noţiuni de teorie literară / Veronica. – Ch. : Prometeu,
2008. – 227 p.
Stoica Valentina. Cu dorinţa de a escalada înălţimile spiritului // Făclia. – 2009. – 6 iun.
– P. 7.

821.135.1.0 Literatură română


80. Andriescu, Radu. Paralelisme şi influenţe culturale în lirica română actuală. – Iaşi
: Ed. Univ. "Alexandru Ioan Cuza", 2005.
Chiper Grigore. Ideologii postmoderne // Contrafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 5.

81. Cărtărescu, Mircea. O seară la operă : versuri. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009. –
146, [1] p.
Ciobanu Mircea V. Mircea Cărtărescu în antologia unui autor / Mircea V. Ciobanu //
Semn : ser nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 27.

82. Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură. –


Bucureşti : Paralela 45, 2008. – 1528 p.
Ciobanu Mircea V. Sfârşitul istoriei literare? // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 15-
40.

83. Vrabie, Diana. Cunoaştere şi autenticitate. – Timişoara : Augusta, Artpres, 2008.


Timciuc Svetlana. Ofensiva autenticităţii // Făclia. – 2009. – 2 mai. – P. 7.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


84. Bantoş, Alexandru. Retrospectivă necesară : Dialoguri. – Ch. : Casa Limbii Ro-
mâne, 2007. – 252 p.
Bahnaru Vasile. Alexandru Bantoş. Retrospectivă necesară. Dialoguri // Lit. şi arta. –
2009. – 4 iun. – P. 5.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

85. Bantoş, Ana. Recuperarea autenticului. – Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. Chişinău-
Prim). – 222 p.
Ciopraga Constantin. O voce din Basarabia : Ana Bantoş // Lit. şi arta. – 2009. – 28
mai. – P. 7.

86. Botnaru, Leo. Copil la ruşi. – Bucureşti : Ideea Europeană, 2008.


Voncu Răzvan. Copilăria : o recuperare postmodernă // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr
2. – P. 66-69.

87. Ciocanu, Ion. Salahorind ... : [art.]. – Ch. : Phoenix, 2008 – 283 p.
Prohin Victor. O carte care te îndeamnă spre cărţi // Florile dalbe. – 2009. – 16 apr. –
P. 8.

88. Dolgan, Mihail. Feţele nevăzute ale manuscriselor de poezie. – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 543, [1] p.
Răileanu Vitalie. Dincolo de timpul trecut al manuscriselor de poezie // Lit. şi arta. –
2009. – 23 apr. – P. 4.

89. Leahu, Nicolae. Comedia cumană şi vodevilul peceneg. – Iaşi : Timpul, 2008
Ciubotaru Adrian. De vina Comediei // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr. 2. – P. 70-73.

90. Pînzaru, Sava. Icoane basarabene: Proză scurtă din anii 1918-1940. – Ch. : S.
n., 2007. – 420 p.
Apetri Dumitru. Valorificări literare interbelice // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 8.

91. Pînzaru, Sava. Itinerar arhivistic: Interpretări ist.-literare, schiţe şi portrete scriito-
riceşti. – Ch. : S. n., 2008. – 236 p.
Apetri Dumitru. Valorificări literare interbelice // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 8.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
92. Sărătilă, Vlad. Bricenii. Timpuri şi oameni. – Ch. : Pontos, 2009. – 371 p.
Rusu Tudor. Vlad Sărătilă, un atent explorator de destine umane // Făclia. – 2009. – 9
mai. – P. 7.

929.5 Genealogie
93. Dinastia Cantemireştilor : secolele XYII-XVIII / Andrei Eşanu, Haralambie Corbu,
Demir Dragnev [et al.]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008. – 603 p.

103
Cronica recenziilor Nr 2-2009 ≡ Review annals Nr 2-2009

Eşanu Valentina. Dinastia Cantemireştilor // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2009. – Nr 1.


– P. 107-110 : fot.
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
94. Moraru, Anton. Metodologia istoriei. – Ch. : Labirint, 2006. – 151 p.
Vizer Boris. Metodologia ştiinţei contemporane / Boris Vizer, Gheorghe Cernea // Fă-
clia. – 2009. – 25 apr. – P. 7.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
95. Etre historien du Moyen Age au XXI siècle. – Sorbonne, 2008.
Platon Alexandru-Florin. Imperialismul studiilor medievale. În Franţa / Alexandru-Florin
Platon // Contrafort. – 2009. – Mar.-Apr. (Nr 3/4). – P. 6.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


96. Винтер, Дмитрий. Почему Сталин проиграл Вторую мировую войну. – М. :
Яуза-пресс, 2009.
Petrencu Anatol. Adevărul despre Armata Sovietică // Capitala. – 2009. – 19 iun. – P.
7.

94(478) Istoria Republicii Moldova


97. Caproşu, Ioan. Documenta Romaniae Historica : ser. A Moldova : [Vol. 6], (1546-
1570). – Iaşi, 2008. – 1043 p.
Bacalov Sergiu // Destin românesc. – 2009. – Nr 1. – P. 139-140.

98. Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în sec. XVIII (1787-1800) Cărţi
domneşti şi zapise. – Ch. : CEP USM. – 512 p.
Cereteu Igor // Destin românesc. – 2009. – Nr 1. – P. 141-142.

99. Prisac, Lidia. Istoriografia separatismului transnistrean. – Iaşi : Lumen, 2008. –


140 p.
Tărîţă Marius // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2009. – Nr 1. – P. 116-118.

100. Ţopa, Tudor. Horodiştea codrenilor: file de istorie. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea",
2008 (F.E.-P "Tipogr. Centrală"). – 320 p.
Buga Ion. Horodiştea codrenilor // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. – P. 8.
Buga Ion. Un sat de codru mustind de talente // Făclia. – 2009. – 23 mai. – P. 7.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

101. Ţopa, Tudor. Vatră voievodală Iurceni. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2009. – 178
p.
Belâi Liviu. A 48-a carte a lui Tudor Ţopa // Făclia. – 2009. – 6 iun. – P. 7.
Belâi Liviu. Domnu’tovarăş Spiru Belâi // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 7.

94(498) Istoria României


102. Hasdeu, Bogdan Petriceicu. România, revistă ebdomadară, Iassi, 1858-1859. –
Bucureşti, 2008.
Danilov Maria. România, revistă ebdomadară, Iassi, 1858-1859, ediţie critică de I.
Oprişan // Destin românesc. – 2009. – Nr 1. – P. 143-147.

105
Cronica recenziilor Nr 2-2009 ≡ Review annals Nr 2-2009

Index de nume la ″Cronica recenziilor″ Nr 2-2009

A D
Afanasiev, Vlad 43 Danilov, Maria 102
Andriescu, Radu 80 Dragnev, Demir 93
Angheli, Todur 63 Dolgan, Mihail 88
Apetri Dumitru 90-01 Druţă, Inga 59
Drzewucki, Janusz 77
B Duca, Gheorghe 63
Bacalov, Sergiu 97 Dumbrăveanu, Victor 69
Bahnaru Vasile 84 E
Bantoş, Alexandru 84
Bantoş, Ana 85 Eminescu, Mihai 63
Băieşu, Nicolae 52, 53 Ernu,Vasile 40
Belâi Liviu 101 Eşanu, Andrei 93
Beniuc, Valentin 45 Eşanu Valentina 93
Bolduma, Ion 67
Botnarciuc, Vasile 57 F
Botnaru, Leo 86 Făgurean, Mihai 43
Buga Ion 100 Furtună, Alexandru 53
Butnaru Tatiana 52 Fuştei, Nicolae 39
C G
Caproşu, Ioan 97 Galaicu-Păun, Emilian 37
Cazacu, Tamara 58 Galiş, Florin 61
Cărăuş, Tamara 41 Ghimpu, Simion 70
Cărtărescu, Mircea 81 Graur, Ana 53
Cereteu, Igor 98 Grădinaru, Olga 38
Cernea, Gheorghe 48, 94 Grecu, Raisa 47
Cernencu Mihai 45 Groys, Boris 37
Chiper, Grigore 64, 68, 80 Gozun, Petru 55
Chirtoacă, Natalia 50
Ciobanu, Mircea V. 81-02 H
Ciocanu, Ion 59,67, 87 Hanganu, Lilia 53
Ciopraga, Constantin 85 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 102
Ciubotaru, Adrian 89 Hîncu, Andrei 53
Ciumaşu, Ana 36
Codreanca, Lidia 56 I
Codreanu, Theodor 62
Iachim, Ion 62, 72
Corbu, Haralambie 93
Iordăchescu, Iulia 58
Corobcă,Valentina 58
Izbeştschi, Iosif 51
Cosmescu, Alex 60
Creţu, Bogdan 66 J
Juc, Victor 45

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Junghietu, Elena 56 R
K Răileanu, Vitalie 68, 73, 88
Rogozanu, Costi 40
Kapuscinski, Ryszard 77 Roşioru, Ion 65
Kehlmann, Daniel 60 Rusnac, Ludmila 72
Komartin, Claudiu 64 Rusu, Tudor 92
Kuczok, Wojciech 78
S
L
Saca, Victor 44
Lazăr, Constantin 11 Sandu, Ion 55
Leahu, Nicolae 71, 89 Sărătilă, Vlad 92
Liulenov, Inga 58 Sofian, Diana 39
Loriga, Ray 61 Sprânceană, Vitalie 77-78
M Stere,Constantin 47
Stoica, Valentina 79
Manolachi, Veaceslav 36
Manolescu, Nicolae 82 Ş
Manoli, Adela 56 Şiulea, Ciprian 40
Marafet, Constantin 65 Şpac, Ion 47
Martiniu, Andrei 41
Michnik, Adam 77 T
Mitu, Mihai 77
Milosz, Czeslaw 41 Tărîţă, Marius 99
Mîndîcanu, Virgil 51 Teodorovici, Lucian Dan 66
Mladin, Constantin-Ioan 57 Timciuc, Svetlana 83
Moraru, Anton 48, 94 Traianus 73

N Ţ

Nandriş-Cudla, Aniţa 11 Ţopa, Efimia 54


Năstase, Răzvan Mihai 61 Ţopa, Tudor 100-01
Nechit, Irina 70 Ţurcanu, Lucia 71

P V

Palladi, Tudor 74 Varzari, Pantelimon 44


Petrencu, Anatol 96 Vicol, Dragoş 75
Pînzaru, Sava 90-91 Vicol, Ion 74
Platon, Alexandru-Florin 40, 95 Vizer, Boris, 48, 94
Pleşu, Andrei 38 Vîlcu, Mihai 75
Pohilă, Vlad 42 Voncu, Răzvan 86
Popescu, Dumitru 50 Vrabie, Diana 83
Postolachi, Veronica 79 Z
Prisac, Lidia 99
Prohin, Victor 69, 87 Zabolotnaia, Lilia 39

107
Cronica recenziilor Nr 2-2009 ≡ Review annals Nr 2-2009

A M
Андон, Виктор 76 Мариан, Борис 76
В Р
Винтер, Дмитрий 96 Роман, Александр 46
Г Т
Гуцуляк, В. 49 Тодуа, Зураб 46
Е
Комариницкая, Е. 49

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE MUSIC PUBLICATIONS


NOTE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2009
IANUARIE-IUNIE NR 1 JANUARY-JUNE
(1-25)

1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL


1. Băieşu, Nicolae
Tradiţii etno-folclorice ale sărbătorilor de iarnă / Nicolae Băieşu ; red. muz.: Victor
Ghilaş ; notogr.: Gheorghe Trifăuţanu ; pict.: Isai Cârmu, Simona Copaciov ; cop.: Veaceslav
Popovschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 410 p. : il., n. muz. ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-78-703-1.
[2009-27].

2. Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : (Texte inedite)
: În 2 vol. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; alcăt., îngrijirea textelor, coment.,
glosar, bibliogr., imagini : Nicolae Băieşu, Grigore Botezatu, Ion Buruiană [et al.] ; col. red.:
Nicolae Băieşu (coord., red. resp.), Grigore Botezatu, Mariana Cocieru [et al.] ; red. muz.:
Andrei Tamazlâcaru ; notogr.: Gheorghe Trifăuţan ; pict.: Isai Cârmu. – Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – ISBN 978-9975-78-746-8.
Vol. 2. – 2009. – 560 p. : fig., n. muz. – Cuprins: Folclor muzical : Colinde : Leagăn
de mătasă ; Nu mi-o iau să-mi fie roabă ; Doi hulubaşi ; Un hulub şi-o hulubiţă ; Dumnezeu
cel mititel ; Şede maica şi suspină ; Judecata lui Hristos ; Domn de Lear nostru. Cântece de
stea: O, ce veste minunată ; Steaua sus răsare. Balade: Cucoana vândută ; Fiica rău mări-
tată ; Doi iubiţi ; Mireasa înecată ; Săraca şi bogata. Cântece lirice: Pe sub deal, pe sub
pădure ; Frunzişoară lozioară ; Pe cel deal, pe cel mocnic ; La Dochiţa-n vale ; Măi băiete,
băieţele ; Să vii sara pe la noi ; Ici, în vale, n-arătură ; Copilă din doi săraci ; Două fete, ma-
mă, ai ; La copac, la prăsăzel ; Măi Volodea, dealu-i mare ; Frunzişoară răsărită ; Măiculiţă,
trei măsline ; Frunzişoară lozioară ; Fa Ileană duduleană ; Arde focu-n paie ude ; Foaie ver-
de şi-o lalea ; Mamă, inima mă doare ; Ţine-mă, măicuţă, bine ; Mărioară de la munte ; Mărg
pe drum, lumea mă-ntreabă ; Mi-am făcut o cărăruşă ; Cumătriţă dragă ; Vinişor, nu tremura
; Tinerel m-am însurat ; Foaie verde lobodă ; Când o-ntrat norocu-n sat ; Frunzuliţa măr
bălan ; De la deal de casa noastră ; Cucuşor de pe răzor ; Mergi, mândruţo, după mine ;
Tinereţe ce-am avut ; Cântă cucu-n deal la vie ; La priiom, la Vărăncău ; În armată eu aş

109
Cronica publicaţiilor de note Nr 1-2009 ≡ Music publications annals Nr 1-2009

merge ; Ce foc'şor şi ce amar ; Scoală, mamă, şi-i spăla ; Într-o sâmbătă-ndesară ; Vine
trenul, rău vuieşte ; Trenule, maşină neagră ; Frunzişoară de-un bujor ; Of, amarule, amar ;
Frunzuliţă de harbuz ; Stejărel mândru, frumos ; Nistrule, pe malul tău. Melodii de joc, de
ascultat: Sârbă ; Sârba lui Gheorghe Măliguţă ; Ţărăneasca ; Sârbă veche ; De ascultat ;
Trandafirul (Sârba) ; Sârba de la Izbeşti ; Bătrâneasca ; Sârba popencenilor ; Sîrbă veche ;
Sârbă ; Cumătriţa ; Baba moare ; Melodie de joc ; Hang ; Bocăneasca ; Polcă ; Polcă ; Horă
; Melodie de joc ; Melodie de joc ; Horă ca la Mocra , Joc ca la Mocra ; Joc mare ; Melodie
de ritual ; Dans de nuntă ; Dans de nuntă ; Zestrea ; Soacra ; Soacra ; Melodie de joc ; Dan-
sul nunilor ; De pahar ; De pahar ; Dans de nuntă ; Melodie de joc ; Melodie de joc ; Melodie
de joc ; Horă ; Şaerul ; Melodie de joc ; Melodie de joc ; Horă ; Horă ; Cântec de pahar ;
Melodie de ascultat ; De pahar ; Melodie de joc ; Melodie de nuntă ; Melodie de ascultat ;
Melodie de joc ; Melodie de joc. – Bibliogr.: p. 546-554 şi în notele de subsol. – Ind. / Tatia-
na Lopotenco: p. 510-522. – 200 ex. – ISBN 978-9975-78-747-5. – [2009-1020].

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ


3. Сикур, П. И.
Искусство пения в детском и юношеском возрасте / П. И. Сикур. – Бэлць : Б. и.,
2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 434 p. : des., n. muz., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 423-433 (170 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9517-1-5.
ISMN 979-0-3480-0057-2.
[2009-657].

3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ


4. Album de piese pentru instrumente aerofone / Ghenadie Ciobanu, Igor Iachimciuc,
Ludmila Chise [et al.] ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Iaroslav Oliinâk ; Min. Culturii şi
Turismului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
63, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
700 ex.
ISMN 979-0-3480-0061-9.
ISBN 978-9975-60-225-9.
[2009-1017].

5. Serejnicov, Lavrentii Alexeevici


Romanţa "O, mamă…", versuri: M. Eminescu : pentru voce şi pian / Lavrentii
Alexeevici Serejnicov ; notogr.: Mihai Păun. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 8 p. : n. muz. ; 30 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0065-7.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-78-749-9.
[2009-869].

6. Сережников, Лаврентий Алексеевич


Два романса на стихи А. С. Пушкина : 1. Сожженное письмо оп. 9 № 5 для голоса
и фортепиано ; 2. Трио ре минор (d-moll) "Для берегов отчизны дальной…" оп. 9 № 2
для голоса, виолончели и фортепиано : Вариант второй / Лаврентий Алексеевич Се-
режников ; набор нот: Михай Пэун. – К. : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 23 p. : n. muz. ; 30 cm. + An.: Виолончель : Вариант 2. – 3 p.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0063-3.
ISBN 978-9975-78-750-5.
[2009-870].

7. Сережников, Лаврентий Алексеевич


Романс на стихи А. С. Пушкина "Для берегов отчизны дальной…" оп. 8 № 3 для
голоса, виолончели и фортепиано : Вариант первый / Лаврентий Алексеевич Сереж-
ников ; набор нот: Михай Пэун. – К. : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 16 p. : n. muz. ; 30 cm. + An.: Виолончель : Вариант 1. – 3 p.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0064-0.
ISBN 978-9975-78-751-2.
[2009-871].

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-


ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE
ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE
8. Anton, Pavel
La izvoarele Carpaţilor : Valsuri. Marşuri / Pavel Anton ; notogr.: Gabriel Andronic ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. "Reclama" SA). – 199 p. : n. muz.
; 20 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0052-7.
ISBN 978-9975-72-255-1.
[2009-123].

9. Arta muzicală din Republica Moldova : Istorie şi modernitate / Victor Ghilaş, Vasile
Chiseliţă, Violina Galaicu [et al.] ; col. red.: Violina Galaicu, Victor Ghilaş, Valentin Dergaciov

111
Cronica publicaţiilor de note Nr 1-2009 ≡ Music publications annals Nr 1-2009

[et al.] ; notografie: Mihai Păun, Cristian Şarban ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimo-
niului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 952 p. : fig., fot., n. muz. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 700
ex.
ISBN 978-9975-52-046-1 (în cop. tare).
[2009-615].

10. Badrajan, Svetlana


Literatura muzicală : pentru şc. de artă şi de muzică : anii 1-2 de studii : cl. 4-5 (2-3) :
[pentru uzul studenţilor] / Svetlana Badrajan, Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru ; notogr.:
Cristian Şarban. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 292 p. : fig., n. muz., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 292 (15 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9680-9-6.
ISMN 979-0-3480-0049-7.
[2009-836].

11. Cântece de suflet : [versuri melodice] / ed. îngrijită de Maria Sarabaş, Nina
Bondarenco. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 198, [1] p. ; 11 x 18 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0054-1
ISBN 978-9975-52-038-6
[2009-149].

12. Cele mai frumoase melodii : (Şlagăre de altădată) / sel.: Valeria Sâli ; red. muz.:
Emilia Moraru. – Ch. : DAAC-Hermes pres, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 284 p. : n.
muz. ; 23 cm. – Cuprins: Din muzica uşoară moldovenească: Aldea-Teodorovici I. Amurg
de toamnă ; Bucuraţi-vă ; Cu numele tău ; Focul din vatră ; Să vii / versuri D. Matcovschi ;
Cântă, vioară ; Eminescu ; Fuga-fuga ; Iartă-mă ; Indiferenţa ; La mănăstirea Cărpriana ;
Reaprindeţi candela ; Serenadă / versuri Gr. Vieru ; Crede-mă / versuri Şt. Petrache ; Inima
mea e Moldova ; Iubiţi învăţători / versuri S. Ghimpu ; Seară albastră / versuri A. Ciocanu.
Polin B. Apără-mă, frunză / versuri D. Matcovschi ; Moldovenii când de strâng / versuri de
P. Zadnipru. Raiburg I. Astă seară / Gr. Vieru. Doga E. Cântec despre oraşul meu / versuri
Gh. Vodă ; Chemarea dragostei ; Orice femeie e frumoasă / versuri Gr. Vieru ; Codrii mei
frumoşi / versuri P. Cruceniuc. Chiriac T. Cât trăim pe-acest pământ / versuri N. Dabija.
Radu D. Dragostea poetului ; Poveste / versuri D. Matcovschi. Gorjos V. Femeie frumoasă /
versuri D. Matcovschi. Oţel M. Floare de tei ; Revenire / versuri D. Matcovschi. Chiriac A. În
august ; Întoarce-te ; Mi-e dor de tine, mamă ; Orele ; Păcat de floarea singurea ; Romantică
; Se-nseara ; Viaţa / versuri Gr. Vieru ; Noapte cu lună / versuri D. Matcovschi. Teodorovici
P. Graţie ; Melancolie ; Ultima oră ; Veniţi acasă / versuri Gr. Vieru ; Mi-e dor / versuri D.
Matcovschi. Enache I. Nu mă chema… / versuri S. Ghimpu. Rusnac C. Nunta de argint /

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

versuri D. Matcovschi. Radu D. Pe strada Creangă / versuri S. Belicov. Testemiţeanu S. Ţi-


am dat un trandafir aseară / versuri P. Bechet. Ciobanu M. Casa părintească nu se vinde /
versuri Gr. Vieru. Cojocaru, V. Ce folos / versuri S. Ghimpu. Populare: Am o mândră mititi-
că ; Aseară vântul bătea ; Aţa beu oamenii buni ; Bate vântul vălurele ; Bun în vinul ghiur-
ghiuliu ; C-o damigeană şi-un pahar ; Costică, Costică ; dar-ar naiba-n tine, dragoste ; Di, di,
di, murgule, di ; Foicică verde de stejar ; Hai, Ileană, la Poiană ; Hai, Leliţo-n deal la vie ;
Leliţă cărciumăreasă ; Lume, lume ; Mă mândresc că-s moldovean ; Radu mamii, Radule! ;
Sanie cu zurgălăi ; Săraca inima me ; Suflecată pân-la brâu ; Şi-aşa-mi vine câte-odată ;
Tinereţe, tinereţe ; Trandafir de la Moldova ; Tudoriţo, nene ; Ţara mea şi mândra mea ;
Vecină, dragă vecină ; Vântuleţ de primăvară. Cântece de lume şi petrecere: Am strâns
toamnă după toamnă ; A ruginit frunza din vii / versuri de Artur Stavri. Vasilescu I. Astăzi e
ziua ta / versuri E. Mirea. Barbu lăutarul ; Călugăriţa ; Cântec de pahar ; Cântecul aviatorului
; Dă-i cu şpriţul pân-la ziuă ; Ia mai toarnă-un păhărel ; Mână, birjar ; Mi te-al lipit de suflet ;
Mulţi ani trăiască! ; Roata morii ; Uite-aşa aş vrea să mor ; Vino, iubita mea. Popescu-
Peppo P. Căsuţa noastră / versuri P. Popescu-Peppo ; Se scuturau toţi trandafirii… / versuri
Ionescu-Quintus şi Gh. Preda. Du-mă acasă, măi tramvai / versuri de V. Vasilache şi Şt.
Cristodulo. Glasul roţilor de tren ; Hai acasă, puişor / versuri de N. Constantinescu şi N.
Vlădoianu. Ionel, Ionelule… / versuri de N. Constantinescu, N. Vlădoianu şi C. Romano.
Popovici T. La oglindă / versuri G. Coşbuc. Ţărăncuţă, ţărăncuţă / versuri de E. Mirea şi P.
Maximilian. Ivanovici I. Valurile dunării / versuri A. Felea. Romanţe: Aş vrea iar anii tinereţii
/ versuri de Harry Negrin. De ce m-aţi dus de lângă voi? / versuri de O. Goga. De ce nu-mi
vii? / versuri de M. Eminescu. Lupu B. În fânul de curând cosit… / versuri V. Bilciurescu.
Fernic I. La umbra nucului bătrân… / versuri Al. Dinescu. Sorban G. Mai am un singur
dor… ; Pe lângă plopii fără soţ… / versuri M. Eminescu ; Pe umeri pletele-i curg râu… / ver-
suri G. Coşbuc. Vasilescu V. Pocnind din bici… / versuri G. Coşbuc. Sara pe deal ; Somno-
roase păsărele / versuri de M. Eminescu. Bătraneţe, haine grele… ; Călugărul din vechiul
schit ; Ciobănaş cu trei sute de oi ; Deschide, deschide fereastra ; O seară la Constanţa ;
Să-mi cânţi, cobzar….
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0058-9.
ISBN 978-9975-9598-0-3 (în cop. tare).
[2009-604].

13. Deladolna, Gheorghe Maxian


Soarele Patriei : Cântece pentru copii / Gheorghe Maxian Deladolna, Mariana Maxian-
Cazanoi ; cop.: Tatiana Grigoriev. – Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 78, [2] p. :
n. muz. ; 21 cm. – Cuprins: Ajut-ne, Doamne / versuri: Ştefan Sofronovici. Nepoţica Corina ;
Ea, mămica noastră dragă ; Scumpi părinţi ; Fecioraşul meu ; Venim din Dacia ; Geto-dacii ;
Suntem un popor roman ; Suntem mândri ; Ţara mea de glorii ; Sărbătoare e azi pentru ţară
; Tinereţe te iubim ; Hristos a înviat ; Mi-a dat Domnu-un îngeraş… ; Toboraşul ; În coloană /
versuri: Gheorghe Maxian. Mama ; Cântec de leagăn ; Ţara mea vrea-n lume pace ; Casa ;

113
Cronica publicaţiilor de note Nr 1-2009 ≡ Music publications annals Nr 1-2009

Tricolorul ; Trec ostaşii / versuri: Anatol Ciocanu. Nani, nani, copilaş / versuri: Vasile
Alecsandri. Nani, nani, puiul mamei ; baiu-baiu, clopoţel ; Dormi şi tu / versuri: Ion
Gheorghiţă. Nani-na, fetiţa mamei / versuri: Vasile Toma. Înger, îngeraşul meu / versuri: ****.
Noapte bună / versuri: Constantin Dragomir. Strămoşii noştri / versuri: Vasile Cocarcea.
Decebal către oştenii daci / versuri: Vasile Romanciuc. Azi e zi de sărbătoare / versuri: Filip
Mironov. Plaiul meu / versuri: Grigore Vieru. Soldatul / versuri: Dumitru Matcovschi. Fie pace
şi lumină ; Fie pace şu lumină / versuri: Valentin Crăciun.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-097-7.
ISMN M-3480-0036-7.
[2009-366].

14. Deladolna, Gheorghe Maxian


Valori spirituale orheiene / Gheorghe Maxian Deladolna ; cop.: Tatiana Grigoriev. – Ch.
: Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 340, [4] p. : fig., fot., n. muz. ; 20 cm. – Cuprins:
Stici Alexandra. Orhei – floare de dor ; Ca un tânăr Dumnezeu ; La mulţi ani ; Frunzuliţă
trei alune ; Pluguşorul ; Ştefan Vodă rugându-se pentru neam / versuri: Vasile Romanciuc.
Maxian Gheorghe. De când tu, mamă, ne-ai lăsat… ; Două tulpini / versuri: Vasile
Cocarcea ; Fie pace şi lumină ; Lacul copiilor ; Un moş alb pe-o sănioară / versuri: Valentin
Crăciun ; Floricica soarelui ; Anul nou soseşte acum ; Şătrarii ; Moş Crăciun în dricul iernii ;
Ah! mândruţelor frumoase ; Orhei – oraşul meu iubit… ; Nu pot să ştiu / versuri: Lora Rucan
; Dragostea dintâi / versuri: N. Dabija ; De nu ştiam de ochii tăi / versuri: Ştefan Sofronovici.
Palii-Păduraru Lucia. Mărire / versuri: aut. necunoscut ; Cântec / versuri: Grigore Vieru ;
Toamna ; La Betleem / versuri: ***. Racu Raisa. Pentru mama mea ; Iisuse ; Ascultă ; Iubite
profesor / versuri: Marian Boris ; O pasăre / versuri: Valentina Tibon. Sandu Iulia. Plai fer-
mecător ; Girafa şi fotografia. Untilă Larisa. Mi-e dor ; Steaua ce răsare ; Părinţii / versuri:
Tudor Palladi. Verega Vasile. Vacanţa de vară ; Tangoul dragostei dintâi ; Toamna de aur ;
Iarna ; Plai natal / versuri: Traianus.
Apare cu sprijinul financ. al Primăriei Orhei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-000-4.
[2009-721].

15. Manea-Cernei, Eugenia


Întâiul cânt ţi se cuvine Ţie, Doamne… : [culeg. de cântece pe versurile poeţilor rom. şi
mold.] / Eugenia Manea-Cernei ; red. muz.: Andrei Tamazlâcaru ; design, des.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 207 p. : n. muz. ; 20 cm. – Cu-
prins: Al totului părinte… / versuri: Grigore Alexandrescu. Tu, putere creatoare / versuri:
Dimitrie Bolintineanu. Răsai asupra mea ; Crăiasa lumii / versuri: Mihai Eminescu. Sub cerul
plin de idealuri : Ghetsemani / versuri: Duiliu Zamfirescu. O, vino iar, Iisuse / versuri: Ale-
xandru Vlahuţă. Colindătorii ; La Paşti / versuri: George Coşbuc. Tu arunci sclipiri de soare :
Rugăciune / versuri: Elena Văcărescu. Singurătate / versuri: Iulia Hasdeu. Slavă ţie, Doam-

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ne / versuri: G. Tutoveanu. Învierea / versuri: Dimitrie Nanu. Fie-mi viaţa fără ură / versuri:
Mihai Codreanu. Mă uit la flori ; Rogu-te, Doamne / versuri: Tudor Arghezi. Iisus / versuri:
Panait Cerna. Locaş străbun… / versuri: Octavian Goga. Neprihănită-i credinţa / versuri:
Corneliu Moldovanu. Noaptea învierii / versuri: Donar Munteanu. Aşijderi crinului ; Doamne,
slavă Ţie ; Te caut, Doamne ; Urcuş / versuri: Vasile Voiculescu. Tatăl nostru / versuri: Ge-
orge Gregorian. Roagă-te / versuri: Alexei Mateevici. Desmărgimire ; Luminările ; Prinos /
versuri: Nichifor Crainic. Rugăciunea florilor / versuri: Alfred Moşoiu. M-am regăsit, o,
Doamne / versuri: Oreste Georgescu. Drumul magilor ; Mănăstire / versuri: Ion Pillat. Clopo-
tele / versuri: Otilia Cazimir. Nu te-am văzut / versuri: Ştefan I. Neniţescu. Nelinişte / versuri:
Vania Gherghinescu. Mă-nchin / versuri: D. Ciurezu. Tu-mi eşti oază… / versuri: George
Lesnea. Fie-mi gândul floare de cais / versuri: Zaharia Stancu. Colind ceresc ; Dumnezeias-
că slugă / versuri: Radu Gyr. La casa din vale / versuri: Nicolae Tăutu. La umbra finicului /
versuri: Valeriu Anania. Ave Maria ; Doamne, cer îndurare ; În preajma despărţirii ; Lacrimă
străbună : Rugă ; Ocrotitoarea limbă maternă ; Şirag de mărgăritare ; Basarabia ; Sfinţi m u-
cenici basarabeni / versuri: Agnesa Roşca. Slavă cerului : Dor de Tine, Doamne ; Comoara
noastră ; Rugă pentru Basarabia ; Limba noastră cea Română / versuri: Grigore Vieru. Lu-
mina lină / versuri: Ioan Alexandru. Lumina inimii / versuri: Eugenia Manea-Cernei. Ziua
Crăciunului / versuri: Florin Grigoriu. Balada splendorii ; Făgăduinţă ; Numai Tu, Puritate ;
Raclă de lumină / versuri: Daniel Turcea. Ruga de seară / versuri: Tudor Palladi. Monolog
pentru Maica Maria ; O zi care ne-aşteaptă / versuri: Galina Furdui. Dumnezeu ; Ţara mea
de dincolo de Prut ; Limba noastră cea Română / versuri: Nicolae Dabija. Domului să ne
rugăm ; Popor pătimit ; Clopote bat : Requiem ; Ginta neînfrântă : Revoluţiei române şi
F.P.M.'89 / versuri: Ion Hadârcă. Eu mă uimesc… ; Văz-Duh / versuri: Dumitru Constantin.
Rugăciune pentru Patrie / versuri: Vasile Cârlova. Tatăl Nostru / versuri: Aron Cotruş. Bucu-
ră, Doamne : Acatist pentru cei din Siberia / versuri: Sergiu Matei Nica. Doamne, nu pleca
din noi / versuri: Florian Saioc. Va fi ca mâine / versuri: Dumitru Matcovschi. Dacă-aţi şti… /
versuri: Tudor Gheorghe. Doamne, Mântuitorule / versuri: Dan Verona. La noi ; Când seara
pe văi se aşterne : Rugă ; Rufa de noapte / versuri: Leonida Lari.
Bibliogr.: p. 203. – Ind. de aut.: p. 204. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-011-0 (eronat).
ISMN 979-0-3480-0062-6.
[2009-779].

16. Palii-Păduraru, Lucia


Floricele din câmpii : Cântece pentru copii / Lucia Palii-Păduraru ; notogr.: Roman
Romanciuc, Gabriel Andronic ; cop. şi des.: Tatiana Grigoriev. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr.
Reclama" SA). – 60 p. : des., n. muz. ; 26 cm. – Cuprins: Imn copilăriei ; Cântec de leagăn ;
Rămâi cu mine, mamă : Cântecul unui copil abandonat ; Cântecul semitonurilor ; Toamna ;
Cântec pentru profesor ; Suntem un cor de forţă ; Nevinovatul ; Cowboy-ul ; Cântec pentru
Cristos ; E iarna ; Muntele şi bradul ; O mărţişoare, mărţişoare ; Corul ; Moldova mea ;
Greieraşaul ; Fluturaşii ; Poveste de dragoste ; De ce? / versuri: Lucia Palii-Păduraru. Tobo-

115
Cronica publicaţiilor de note Nr 1-2009 ≡ Music publications annals Nr 1-2009

şarul Bumbabum ; Roua / versuri: Iulian Filip. Băieţaşul din ochii mamei ; Bucuraţi-vă… ;
Spic de grâu ; Sunt multe ţări pe lume / versuri: Grigore Vieru. Nouă azi ne-a răsărit : Colind
/ aut. necunoscut. Colind pentru acest pământ / versuri: Ilie Zegrea. Rugăminte către Moş
Crăciun ; Cântecul izvoraşului / versuri: Titus Ştirbu. Nucul / versuri: Dumitru Matcovschi.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0056-5.
ISBN 978-9975-72-270-4.
[2009-726].

17. Ţurcanu, L.
Abecedarul muzicii şi solfegiul : Man. pentru şc. de artă şi de muzică : Cl. 1-2 / L.
Ţurcanu, A. Ţurcanu ; notogr.: Mihai Păun ; cop.: Alexandru Bostan. – Ed. a 2-a. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL. – 191 p. : n. muz., tab. ; 28 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-048-5.
ISMN 979-0-3480-0059-6.
[2009-832].

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE" NR 1-2009

Constantinescu, N. 12
A Copaciov, Simona 1
Aldea-Teodorovici, I. 12 Coşbuc, G. 12
Alecsandri, Vasile 13 Coşbuc, George 15
Alexandrescu, Grigore 15 Cotruş, Aron 15
Alexandru, Ioan 15 Crainic, Nichifor 15
Anania, Valeriu 15 Crăciun, Valentin 13-14
Andronic, Gabriel 4, 8, 16 Cristodulo, Şt. 12
Anton, Pavel 8 Cruceniuc, P. 12
Arghezi, Tudor 15 D
B Dabija, N. 12, 14
Badrajan, Svetlana 10 Dabija, Nicolae 15
Băieşu, Nicolae 1-2 Deladolna, Gheorghe Maxian 13-14
Bechet, P. 12 Dergaciov, Valentin 9
Belicov, S. 12 Dinescu, Al. 12
Bilciurescu, V. 12 Doga, E. 12
Bondarenco, Nina 11 Dragomir, Constantin 13
Boris, Marian 14 E
Bostan, Alexandru 17
Botezatu, Grigore 2 Eminescu, M. 5, 12
Buruiană, Ion 2 Eminescu, Mihai 15
Enache, I. 12
C
F
Cazimir, Otilia 15
Cârlova, Vasile 15 Fernic, I. 12
Cerna, Panait 15 Filip, Iulian 16
Chiriac, A. 12 Furdui, Galina 15
Chiriac, T. 12
Chise, Liudmila 4 G
Chiseliţă, Vasile 9 Galaicu, Violina 9
Ciobanu, Ghenadie 4 Georgescu, Oreste 15
Ciobanu, M. 12 Gheorghe, Tudor 15
Ciocanu, Anatol 13 Gheorghiţă, Ion 13
Ciocanu, A. 12 Gherghinescu, Vania 15
Ciurezu, D. 15 Ghilaş, Victor 1, 9
Cîrmu, Isai 1-2 Ghimpu, S. 12
Cocarcea, Vasile 13-14 Goga, O. 12
Cocieru, Mariana 2 Goga, Octavian 15
Codreanu, Mihai 15 Gorjos, V. 12
Cojocaru, V. 12 Gregorian, George 15
Constantin, Dumitru 15 Grigoriev, Tatiana 16

117
Cronica publicaţiilor de note Nr 1-2009 ≡ Music publications annals Nr 1-2009

Grigoriu, Florin 15 Palladi, Tudor 14-15


Gyr, Radu 15 Păun, Mihai 5, 9, 17
Petrache, Şt. 12
H Pillat, Ion 15
Hadârcă, Ion 15 Polin, B. 12
Hasdeu, Iulia 15 Popescu-Peppo, P. 12
Popovici, T. 12
I Popovschi, Veaceslav 1
Iachimciuc, Igor 4 Preda, Gh. 12
Ionescu-Quintus 12 R
Ivanovici, I. 12
Racu, Raisa 14
L Radu, D. 12
Lari, Leonida 15 Raiburg, I. 12
Lesnea, George 15 Rojnoveanu, Angela 10
Lopotenco, Tatiana 2 Romanciuc, Roman 16
Lupu, B. 12 Romanciuc, Ruxanda 8, 15
Romanciuc, Vasile 13-14
M Romano, C. 12
Roşca, Agnesa 15
Manea-Cernei, Eugenia 15
Rotaru, Stela 10
Matcovschi, D. 12
Rucan, Lora 14
Matcovschi, Dumitru 13, 15-16
Rusnac, C. 12
Mateevici, Alexei 15
Maxian, Gheorghe 13-14 S
Maxian-Cazanoi, Mariana 13
Maximilian, P. 12 Saioc, Florian 15
Mirea, E. 12 Sandu, Iulia 14
Mironov, Filip 13 Sarabaş, Maria 11
Moldovanu, Corneliu 15 Sâli, Valeria 12
Moraru, Emilia 12 Serejnicov, Lavrentii Alexeevici 5
Moşoiu, Alfred 15 Sofronovici, Ştefan 13-14
Munteanu, Donar 15 Sorban, G. 12
Stancu, Zaharia 15
N Stavri, Artur 12
Stici, Alexandra 14
Nanu, Dimitrie 15
Negrin, Harry 12 Ş
Neniţescu, Ştefan I. 15
Nica, Sergiu Matei 15 Şarban, Cristian 9-10
Ştirbu, Titus 16
O
T
Oliinâk, Iaroslav 4
Oţel, M. 12 Tamazlâcaru, Andrei 15
Tamazlîcaru, Andrei 2
P Tăutu, Nicolae 15
Teodorovici, P. 12
Palii-Păduraru, Lucia 14, 16

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Testemiţeanu, S. 12
Tibon, Valentina 14
Toma, Vasile 13
Traianus 14
Trifăuţanu, Gheorghe 1-2
Turcea, Daniel 15
Tutoveanu, G. 15
Ţ
Ţurcanu, A. 16
Ţurcanu, L. 16
U
Untilă, Larisa 14
V
Vasilache, V. 12
Vasilescu, I. 12
Vasilescu, V. 12
Văcărescu, Elena 15
Verega, Vasile 14
Verona, Dan 15
Vieru, Gr. 12
Vieru, Grigore 13-16
Vlahuţă, Alexandru 15
Vlădioanu, N. 12
Vodă, Gh. 12
Voiculescu, Vasile 15
Z
Zadnipru, P. 12
Zamfirescu, Duiliu 15
Zegrea, Ilie 16
М
Пушкин, А. С. 6-7
Пэун, Михай 6-7
С
Сережников, Лаврентий Алексеевич 6-7
Сикур, П. И. 3

119
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINES ARTICLE


REVISTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
IUNIE NR 6 JUNE
(2040-2379)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
524. Belostecinic, Grigore. Economia cunoaşterii : unele realităţi şi perspective
pentru Republica Moldova / Grigore Belostecinic // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 34-37 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl.

525. Canţer, Valeriu. Modernizarea sistemului naţional pentru acreditare orientat la


sporirea eficienţei şi calităţii cercetării / Valeriu Canţer, Vitalie Minciună, Simion Toma //
Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 8-14 : diagr. – Rez. în lb. engl.

526. Canţer, Valeriu. Pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice în domeniile biologi-


ei,chimiei, geografiei, agriculturii : constatări retrospective şi sugestii de viitor / Valeriu
Canţer, Veaceslav Perju, Larisa Andronic // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 78-83 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

527. Cucereanu, Gheorghe. Producţia ştiinţifică a Republicii Moldova în context


mondial şi regional / Gheorghe Cucereanu // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 84-91. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 4 tit.

528. Duca, Gheorghe. Necesitatea evaluării cercetării într-o societate bazată pe


cunoaştere / Gheorghe Duca // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 3-4. – Rez. în lb. engl.

529. Hîrbu, Eduard. Sistemul de evaluare a capacităţii de inovare a instituţiilor de


cercetare / Eduard Hîrbu, Ghenadie Cernei // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 19-25 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

530. Marina, Vasile. Modalităţi de estimare a activităţii ştiinţifice / Vasile Marina //


Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 15-18. – Rez. în lb. engl.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

531. Rotaru, Anatol. Aspecte sinergetice ale indicatorilor de evaluare a performan-


ţelor ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării / Anatol Rotaru // Akademos. – 2009. – Nr
2. – P. 26-28 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

532. Ţurcan, Aurelia. Racordarea evaluării statistice a activităţii ştiinţifice la stan-


dardele europene / Aurelia Ţurcan // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 5-7 : diagr. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 2098, 2168)

005 Conducere şi organizare. Management


(Vezi Nr 2079)

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general (ci-


bernetică)
(Vezi Nr 2090)
02 BIBLIOTECONOMIE
533. Danilov, Maria. Cartea românească veche în colecţiile din Sankt-Petersburg /
Maria Danilov // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 97-110. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p.108-109 (50 tit.)

070 Ziaristică. Presă


534. Beregoi, Natalia. Unele considerente conceptuale ale politicii mediatice /
Natalia Beregoi // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 1. – P. 86-89. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 19 tit. şi în note, p. 89 (18 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2068)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 2049)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
535. Cimpoi, Mihai. Nietzsche şi noi, postmodernii : eseu / Mihai Cimpoi // Sud-Est
cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 56-65.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

536. Cimpoi, Mihai. Şansa cerului : interludii nietzscheene / Mihai Cimpoi // Clipa : ser.
nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 20-21 : fot.

537. Troianowski, Lidia. Revelaţii etico-estetice în creaţia Sturdziană : [despre opera


filosofului, esteticianului Alexandru Sturdza (1791-1854)] / Lidia Troianowscki // Akademos.
– 2009. – Nr 2. – P. 92-97. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 97 (14 tit.).

538. Ţvircun, Victor. O viaţă dedicată ştiinţei : Alexandru Roşca la 75 de ani : [filosof,
dr. habilitat în filosofie] / Victor Ţvircun, Pantelimon Varzari // Akademos. – 2009. – Nr 2. –
P. 127 : fot.

159.9 Psihologie
539. Caluschi, Mariana. Necesitatea existenţei unui nou specialist – psihologul de
familie şi responsabilităţile lui / Mariana Caluschi, Magda Tufeanu, Mihaela Şerban // Psiho-
logie. – 2009. – Nr 2. – P. 3-14 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

540. Ciobanu, Ana. Studierea comportamentului consumativ al preadolescenţilor


din familii temporar dezintegrate / Ana Ciobanu, Elena Losîi // Psihologie. Pedagogie spec.
Asistenţă soc. – 2009. – Nr 1. – P. 20-25 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

541. Losîi, Elena. Diminuarea agresivităţii preadolescenţilor prin dezvoltarea inteli-


genţei emoţionale / Elena Losîi // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr
1. – P.12-19 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

542. Racu, J. Rolul reglajului emoţional în activitatea de succes a educatorului / J.


Racu, O. Coroi // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr 2. – P. 51-61 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

543. Savca, Lucia. Profilaxia comportamentului suicidar la minori / Lucia Savca //


Psihologie. – 2009. – Nr 2. – P. 15-26 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

544. Бачу, Т. Н. Психологические особенности личности детей переживших на-


силие / Т. Н. Бачу, М. Драгуля // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr
1. – P. 63-71 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

545. Гуров, Каролина. Танцевально-двигательная терапия как вспомогатель-


ный метод психокоррекции / Каролина Гуров // Psihologie. – 2009. – Nr 2. – P. 69-75. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

546. Николаева, Анна. Использование методов арт-терапии в оказании психо-


логической помощи приэмоциональных и поведенческих нарушениях / Анна Николае-

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ва, Елена Кораблина // Psihologie. – 2009. – Nr 2. – P. 60-68. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 10 tit.

547. Раку, Жанна. Психологические аспекты развития коммуникативных спо-


собностей у старших дошкольников / Жанна Раку // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten-
ţă soc. – 2009. – Nr 2. – P. 21-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2161, 2164, 2166, 2179)

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


(Vezi Nr 2291, 2302)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
548. Dulschi, Ion. Sociologia în serviciul Administraţiei publice / Ion Dulschi // Admi-
nistrarea Publ. – 2009. – Nr 2. – P. 66-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

316.3/4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale


(Vezi Nr 2113)
316.6 Psihologie socială
549. Losîi, Elena. Inteligenţa emoţională şi activitatea profesională / Elena Losîi //
Psihologie. – 2009. – Nr 2. – P. 43-48 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

550. Şleahtiţchi, Mihai. Despre resorturile rezistenţei la transformarea


reprezentaţională / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. –
Nr 2. – P. 1-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 24 tit. P.19-20 (24 tit. în lb. rom.,engl. fr.)
(Vezi de asemenea Nr 2303)
32 POLITICĂ
323 Politică internă
551. Negru, Gheorghe. România modernă şi politica naţională a Imperiului Rus în
Basarabia / Gheorghe Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 79-87. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 86 (15 tit.).

323(478) Politică internă a Republicii Moldova


552. Ardeleanu, Constantin. Situaţia din Basarabia reflectată în presa din Statele
Unite ale Americii : (oct. 1917 – apr. 1918) / Constantin Ardeleanu // Destin românesc : ser.
nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 88-96 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 95-96 (29 tit.).

123
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

553. Tăzlăuanu Valentina. Totul se plăteşte : [pe marginea evenimentelor din 7 apr.
2009 : avantext] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 3-5.
(Vezi de asemenea Nr 2371-72)

324 Alegeri
(Vezi Nr 2075-76)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


554. Nichifor, Rodica. Mecanismele de funcţionare a principiilor dreptului internaţi-
onal public în conflictele armate / Rodica Nichifor // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. –
2009. – Nr 1. – P. 57-61. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 15 tit. şi în note, p. 61 (7 tit.).

555. Pirojkov, Serghei. Integrarea în Uniunea Europeană – priorităţile politice ale


Kievului şi Chişinăului : [interviu exclusiv cu S. Pirojkov, Ambasadorul Extraordinar şi Pleni-
potenţiar al Ucrainei în Moldova] / interlocutori : Mariana Tabuncic, Alexandru Tanas // Pro-
fit. – 2009. – Nr 6. – P. 58-60 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

556. Буриан, Александр Дмитриевич. Культура и генерационные эффекты в


контексте новой системы международных отношений / Александр Дмитриевич
Буриан, Наталья Александровна Ковалева // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. –
2009. – Nr 1. – P. 38-41. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 25 tit. şi în note, p. 41 (7 tit.).

557. Сакович, Василий Андреевич. "Восточное партнерство" в контексте


Европейской политики соседства / Василий Андреевич Сакович // Rev. Mold. de Drept
Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 1. – P. 100-104. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 104
(5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2074, 2111)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


558. Căldare, Gheorghe. Colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană :
realităţi şi perspective / Gheorghe Căldare, Cristina Pantea // Administrarea Publ. – 2009. –
Nr 2. – P. 111-116. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 116 (5 tit.).

559. Leancă, Iurie. "Politica externă a Moldovei necesită o revigorare de ansamblu"


: [interviu acordat de către deputatul Iu. Leancă] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. –
2009. – Nr 6. – P. 54-57 : fot.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
560. Volniţchi, Igor. De unde au luat partidele bani în alegeri? / Igor Volniţchi // Pro-
fit. – 2009. – Nr 6. – P. 64-65 : fot.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
561. Feuraş, Eugenia. Concurenţa şi selecţia instituţională / Eugenia Feuraş // Eco-
nomica. – 2009. – Nr 1. – P. 6-11. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. –
Text paral.: lb. rom., engl.

562. Ustian, Ion. Evoluţia concepţiilor teoretice ale liberalismului economic clasic în
operele lui Byron, Puşkin şi Eminescu / Ion Ustian // Economica. – 2009. – Nr 1. – P. 11-16.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 7 tit. – Text paral.: lb. rom., engl.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


563. Bîrcă, Alic. Auditul personalului – o necesitate pentru toate organizaţiile / Alic
Bîrcă, Serghei Serduni // Economica. – 2009. – Nr 1. – P. 25-33 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr.: 9 tit. – Text paral.: lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 2065)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


564. Paladi, Ion. Rolul şi locul micului business în economia contemporană / Ion
Paladi // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 2. – P. 88-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

565. Pincevschi, Alexandru. Alexandru Pincevschi : Mai puternic decât crizele : [in-
terviu cu omul de afaceri mold.] / interlocutor : Rodica Ciorănică; fot. : Roman Canţîr // VIP
magazin. – 2009. – Nr 4. – P. 22-26 : fot.

566. Веверица, Валентина. Первый шаг Национальной программы по вовлече-


нию молодёжи в предпринимательскую деятельность : [беседа с В. Веверица, дир.
упр. развития малого и сред. бизнеса м-ва экономики и торговли Молдовы] / записал
кор. журн. // Profit. – 2009. – Nr 6. – P. 34-35 : fot.

336 Finanţe
567. Bacal, Petru. Implementarea taxelor pentru utilizarea resurselor funciare şi mi-
nerale în Republica Moldova / Petru Bacal, Constantin Matei // Economica. – 2009. – Nr 1.
– P. 17-25 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 9 tit. – Text paral.: lb. rom., engl.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

568. Cucu, Mariana. Organul independent de supraveghere bancară : perspective


pentru sistemul bancar moldovenesc / Mariana Cucu // Economica. – 2009. – Nr 1. – P. 57-
62. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 8 tit. – Text paral.: lb. rom., engl.

569. Paladi, Valentina. Unele aspecte ale modului de întocmire a situaţiilor financia-
re consolidate la data procurării / Valentina Paladi, Lica Erhan // Economica. – 2009. – Nr 1.
– P. 63-73 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text paral.: lb. rom., engl.

570. Балабан, Сергей. Рейтинг надежности банков по итогам 2008 г. / Сергей


Балабан // Profit. – 2009. – Nr 6. – P. 22-28 : tab.

571. Кузнецова, Галина. Банк и клиент работа в условиях кризиса / Галина


Кузнецова // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 6. – P. 44-46.

572. Республика Молдова. Нац. банк. Адм. совет. Регламент по открытию,


изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова : [Утв.
Постановлением Nr 297 от 25.11.2004 г. с послед. изм. и доп.] // Contabilitate şi audit. –
2009. – Nr 6. – P. 85-94.

573. Цирюльникова, Наталья. О минимизации налоговых последствий пере-


дачи доли в ООО / Наталья Цирюльникова // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 6. – P.
12-16. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2158, 2279)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
574. Gorobievschi, Svetlana. Rolul proceselor manageriale în creşterea economică
/ Svetlana Gorobievschi, Costică Nan // Economica. – 2009. – Nr 1. – P. 33-51 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 10 tit. – Text paral.: lb. rom., engl.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


575. Dumitraşco, Marica. Costurile, beneficiile şi problemele integrării RM în UE /
Marica Dumitraşco // Economica. – 2009. – Nr 1. – P. 109-118 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr.: 10 tit. – Text paral.: lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 2040, 2108, 2150)

338.48 Turism. Economia turismului

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

576. Crotenco, Iurie. Cu privire la baza normativă a strategiei de dezvoltare a tu-


rismului naţional / Iurie Crotenco // Economica. – 2009. – Nr 1. – P. 97-101. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. şi în notele de subsol. – Text paral.: lb. rom., engl.

577. Livandovschi, Roman. Satul turistic şi importanţa acestuia în localizarea pro-


dusului turistic rural / Roman Livandovschi // Economica. – 2009. – Nr 1. – P. 85-88. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 8 tit. – Text paral.: lb. rom., engl.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
(Vezi Nr 2282)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
578. Barbăscumpă, Lilia. Aspecte legale vizând importul unor categorii de mărfuri –
inadvertenţe şi lacune / Lilia Barbăscumpă // Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 17-21 : fot.

579. Barbăscumpă, Lidia. Reprezentarea în dreptul vamal / Lidia Barbăscumpă //


Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 6. – P. 57-62. – Bibliogr. în notele de subsol.

580. Ciumacenco, Natalia. Statistica vamală / Natalia Ciumacenco // Vama. – 2009.


– Nr 3. – P. 50 : tab.

581. Eşanu, Tamara. MIEPO (Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova) :


podul Moldovei în Europa = MIEPO guarantees success = MIEPO : молдавский мост в
Европу / Tamara Eşanu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 6. – P. 22-24 : fot. – Text şi în
lb. engl., rusă.

582. Florică, Stanislav. Sistemul Interanet din cadrul Serviciului Vamal / Stanislav
Florică // Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 22-23 : fot.

583. Goncear, Vitalie. Trecerea bunurilor peste frontiera vamală de către persoane
fizice / Vitalie Goncear // Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 9-12 : fot.

584. Lungu, Marina. Documentele şi informaţiile necesare pentru stabilirea valorii în


vamă / Marina Lungu // Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 15-16 : fot.

585. Magu, Ion. Controlul vamal şi pericolul pandemiei / Ion Magu // Vama. – 2009.
– Nr 3. – P. 24 : fot.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

586. Pojoga, Ştefan. Expertiza mărfurilor în laboratorul vamal / Ştefan Pojoga //


Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 38-42 : fot.

587. Sîrbu, Eduard. Stabilirea procedurii de declarare a instrumentelor de plată în


numerar trecute peste frontiera vamală de către instituţiile bancare şi alte persoane juridice /
Eduard Sîrbu // Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 29-30 : fot.

588. Каленик, Наталья. Правила ввоза/вывоза товаров в соседние страны /


Наталья Каленик // Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 13-14.

589. Калиман, Константин. "Работа на таможенном досмотре в Аэропорте –


очень ответственная и напряженная" интервью с нач. Тамож. поста "Аэропорт" К. Ка-
лиман / интервьюер Татьяна Михайлова // Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 5-8 : fot.

590. Мереуцэ, Ион. Ион Мереуцэ : Южное лицо молдавской таможни поддер-
живает имидж страны : [интервью с нач. Кахул. таможни] / записала Ольга Коларь //
Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 25-28 : fot.

591. Сырбу, Эдуард. Процедура помещения имущества в уставный капитал –


таможенные аспекты / Эдуард Сырбу // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 6. – P. 47-56.
– Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2110, 2128, 2277)

339.7 Finanţe internaţionale

592. Ciobanu, Sergiu. Criza economică-financiară mondială şi consecinţele ei în


Republica Moldova / Sergiu Ciobanu // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 38-40 : fig. – Rez. în
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2091, 2103, 2139)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
593. Федоров, Г. Проблемные вопросы пробелов в праве / Г. Федоров // Закон
и жизнь. – 2009. – Nr 6. – P. 10-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 18 (17 tit.).

341 Drept internaţional


594. Băieşu, Aurel. Caracterul compensator al daunelor-interese alocate în cazul
neexecutării contractului în dreptul comerţului internaţional / Aurel Băieşu // Rev. Mold. de
Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 1. – P. 33-37. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în
note, p. 37 (28 tit.).

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

595. Burian, Alexandru. Unele consideraţii privind evoluţia diplomaţiei prin conferin-
ţe internaţionale / Alexandru Burian // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 1. –
P. 10-13. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 13 (13 tit.).

596. Chindibaliuc, Oleana. The contradictions in settlement legal status of the


Caspian Sea / Oleana Chidibaliuc // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 1. –
P. 71-77. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr.: 14 tit. şi în note, p. 76-77 (24 tit.).

597. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Globalizarea şi impactul ei asupra drepturilor


copilului / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 6. – P. 19-22. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 21-22 (16 tit.).

598. Gamurari, Vitalie. Procesul de armonizare a dreptului de azil în cadrul Uniunii


Europene : forme şi metode de cooperare între Dreptul Uniunii Europene şi dreptul Naţional
al Statelor Membre a Uniunii Europene / Vitalie Gamurari // Avocatul poporului. – 2009. – Nr
5/6. – P. 24-26. – Bibliogr. în notele de subsol. – Contin. Începutul : Nr 3.

599. Ţarălungă, Victoria. Rezervele şi apărarea obiectului şi scopului Convenţiei


ONU cu privire la drepturile copilului / Victoria Ţarălungă // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii
Int. – 2009. – Nr 1. – P. 78-85. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 84-85 (36 tit.).

600. Ţuţuianu, Ion. Franţa şi Comunitatea Europerană : [sub aspectul dreptului co-
munitar] / Ion Ţuţuianu // Rev.Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 6. – P. 19-26. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 26 (31 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2070)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


601. Burian, Cristina. Nacionalidad y ciudadania : problemas conceptuales y
adquisiciόn de la nacionalidad en Espaňa y en la Repύblica de Moldova / Cristina Burian //
Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 1. – P. 42-46. – Rez. în lb. rom., engl. şi
rusă. – Bibliogr.: 11 tit. şi în note, p. 46 (6 tit.).

602. Costachi, Gheorghe. Principiul egalităţii în drepturi şi îndatoriri a tuturor cetă-


ţenilor fără nici-o discriminare / Gheorghe Costachi, Mircea Tutunaru // Avocatul poporului.
– 2009. – Nr 5/6. – P. 30-32. – Bibliogr. în notele de subsol.

603. Costachi, Gheorghe. Reflecţii asupra noţiunii şi esenţei răspunderii adminis-


traţiei publice locale / Gheorghe Costachi, Oleg Arseni // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 6. – P.
15-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 18 (19 tit.).

129
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

604. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre libertatea cuvântului / Raisa Grecu //
Avocatul poporului. – 2009. – Nr 5/6. – P.10-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 12
(14 tit.).

605. Guceac, Ion. Constituţionalismul, democraţia şi libertatea – valori ale societăţii


deschise / Ion Guceac // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 41-47 : fig.. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 31 tit. P. 47(31 tit. în lb. rom., engl., fr. şi rusă).

606. Pogoneţ, Galina. Garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului


stipulate în Constituţia Republicii Moldova / Galina Pogoneţ // Administrarea Publ. – 2009. –
Nr 2. – P. 72-77. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 76-77 (14 tit.).

607. Костаки, Георге. Сущность и значение Конституции в правовом


госудастве / Георге Костаки, Ион Мунтяну // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 6. – P. 9-13.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 13 (10 tit.).

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
608. Cobâneanu, Sedgiu. Curtea Constituţională şi rolul ei în protejarea şi promo-
varea drepturilor omului / Sergiu Cobâneanu // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. –
2009. – Nr 2. – P.12-14.

609. Бацалай, И. Конституционный суд Республики Молдова : некоторые ас-


пекты национального законодательства и практики Европейского конституционного
правосудия / И. Бацалай // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 6. – P. 41-43. – Bibliogr. în note,
p. 43 (4 tit.).

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


610. Barbăneagră, Alexei. Ajustarea legislaţiei penale şi a procedurii penale la
standardele CEDO – imperativ al timpului / Alexei Barbăneagră // Justiţia Constituţională în
Rep. Moldova. – 2009. – Nr 2. – P.15-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 17 (11
tit.).

611. Furdui, Sergiu. Concluzii şi considerente cu privire la judecarea apelului în ca-


uza penală / Sergiu Furdui // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 6. – P. 4-14 ; Rev. Naţ. de Drept. –
2009. – Nr 6. – P. 27-38. – Rez. în lb. engl.

612. Morărescu, Alexandru. Prevenirea corupţiei în organele vamale în contextul


implementării Metodologiei evaluării riscurilor de corupţie în instituţiile publice / Alexandru
Morărescu, Ludmila Strat // Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 31-32 : fot.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

613. Боршевский А. Противодействие насилию : отечественное законодатель-


ство / А. Боршевский, Л. Боршевская // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 6. – P. 44-48. – Rez.
în lb engl.

614. Флоря, В. Уголовный кодекс Республики Молдова : (сравнительное пра-


воведение) / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 6. – P. 28-29. – Bibliogr. în note, p.
29 (15 tit.).

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


615. Donos, Evlampie. Aspecte privind ajutoarele de stat : [controlul şi subvenţia
economiei] / Evlampie Donos, Olga Bîlhac, Livia Dudnic // Avocatul poporului. – 2009. – Nr
5/6. – P. 27-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

616. Костаки, Г. Законодательные основы антидемпингового регулирования в


правовом государстве / Г. Костаки, В. Игнатьев // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 6. – P. 4-
10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 9-10 (13 tit.).

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
617. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre dreptul la proprietate / Raisa Grecu //
Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 6. – P. 2-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 8 (19
tit.).

618. Сосна, Б. Правовое регулирование приватизации жилых домов, квартир и


земельных участков / Б. Сосна, И. Пэдурару, Ю.Здоров // Закон и жизнь. – 2009. – Nr
6. – P. 19-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 27 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2107)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


(Vezi Nr 2115, 2129)
347.7 Drept сomercial
619. Anghelici, Tatiana. Poziţii subiective şi obiective în procesul examinării mărci-
lor / Tatiana Anghelici, Sergiu Şcerbaniuc // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 37-39. – Rez. în
lb. rom., engl.

620. Caraulean, Nadejda. Opera orfană – undă verde pentru utilizare sau valorifica-
re interzisă? / Nadejda Caraulean // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 16-19. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 8 tit.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

621. Chiroşca, Dorian. Discours du Directeur General de l′AGEPI à l′occasion du


Jour des Marques dans la République de Moldova : (Chişinău, le 3 juin 2009) / Dorian
Chiroşca, Svetlana Munteanu // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 20-27. – Rez. în lb. rom.,
engl., fr.

622. Zavalistîi, Ana. Practica judiciară în domeniul PI / Ana Zavalistîi // Intellectus. –


2009. – Nr 2. – P. 49-53.

623. Бродский, Давид. Некапиталистическая Молдова глазами зарубежного


инвестора : [беседа с управл. молдо-амер. юрид. компании Д. Бродским] / записал
Сергей Балабан // Profit. – 2009. – Nr 6. – P. 44-46 : fot.

624. Кравченко, Раиса. Оценка интеллектуального капитала как инструмент


коммерциализации инноваций / Раиса Кравченко // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 54-
59. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

625. Тимонин, Александр. Из истории развития изобретательского дела в


Республике Молдова : (1940-1991) / Александр Тимонин // Intellectus. – 2009. – Nr 2. –
P. 28-36. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2043, 2254-55)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


626. Bâcu, Adelina. Unele aspecte privitoare la reglementarea cheltuielilor de jude-
cată în procesul civil / Adelina Bâcu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 6. – P. 22-26. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 26 (11 tit.).

627. Grama, Dumitru. Din istoria constituirii şi evoluţiei instituţiei notariatului în Mol-
dova / Dumitru Grama, Aliona Cara // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 1. –
P. 47-56. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 55-56 (72 tit.).

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


(Vezi Nr 2184)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
628. Coadă, Ludmila. Autoadministrarea locală în Imperiul ţarist şi în Basarabia în a
doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX : evoluţia instituţiei Zemstvei /
Ludmila Coadă // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 2. – P. 43-53. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 30 tit. P. 52-53 (30 tit.).

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

629. Paladi, Ion. Competitivitatea managementului serviciilor publice în spaţiul Co-


munităţii Europene / Ion Paladi // Economica. – 2009. – Nr 1. – P. 102-109. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text paral.: lb. rom., engl.

630. Roman, Alexandru. Rolul reformelor lui Ştefan cel Mare în consolidarea admi-
nistrativă a Statului Moldovenesc / Alexandru Roman // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 2.
– P. 16-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit. şi în note, p. 23-24 (5 tit.). – Contin. Începutul
: Nr 1.

631. Şaptefraţi, Tatiana. Administraţia publică : artă sau ştiinţă? / Tatiana Şaptefraţi
// Administrarea Publ. – 2009. – Nr 2. – P. 35-42 . – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit. şi în
note, p. 42 (14 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2064, 2119, 2307)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


632. Харуца, Анна. О истории создании и развития оружия / Анна Харуца //
Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 1. – P. 62-70. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 20 tit. şi în note, p. 69-70 (24 tit.).

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
633. Losîi, Elena. Rolul asistentului social în diminuarea influenţelor nocive a de-
pendenţei preadolescenţilor de jocurile video / Elena Losîi // Psihologie. Pedagogie spec.
Asistenţă soc. – 2009. – Nr 2. – P. 27-33 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


634. Бостан, Лилиан. Причины и следствия приказа "О некоторых мерах по
защите потребителей" : [интервью с нач. Гл. упр. инфраструктуры качества экономики
и торговли Л. Бостан] / записала Татьяна Смешная // Vama. – 2009. – Nr 3. – P. 2-4 :
fot.
368 Asigurări
635. Cernica, Veaceslav. Paleta asigurărilor obligatorii / Veaceslav Cernica // ARS
Assecuratiorum. – 2009. – Nr 2. – P. 28-29 : fot.

636. Certan, Sergiu. Despre cultura asigurărilor / Sergiu Certan // ARS


Assecuratiorum. – 2009. – Nr 2. – P. 34-39 : fot.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

637. Gamurari, Veaceslav. Nivelul culturii asigurărilor un indicator al gradului de


dezvoltare a unei pieţe de asigurări / Veaceslav Gamurari // ARS Assecuratiorum. – 2009. –
Nr 2. – P. 52-55 : fot.

638. Lomachin-Rumeanţev, Ilia Vadimovici. Asigurarea : iluzia omnipotenţei? / Ilia


Vadimovici Lomachin-Rumeanţev // ARS Assecuratiorum. – 2009. – Nr 2. – P. 59-61 : fot.

639. Manoli, Mihail. Un lider hotărât : [interviu cu М. Manoli, Preş. Uniunii Asigurăto-
rilor din Moldova] / consemnare de rep. rev. // ARS Assecuratiorum. – 2009. – Nr 2. – P. 22-
27 : fot.

640. Rezultatele primelor 9 luni ale anului 2008 : [analiza situaţiei pieţei asigurărilor
din Moldova] // ARS Assecuratiorum. – 2009. – Nr 2. – P. 46-51 : fig., tab.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
641. Catlabuga, Liuba. Impactul TV asupra conduitei şi afectivităţii elevului / Liuba
Catlabuga // Psihologie. – 2009. – Nr 2. – P. 76-82. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 10 tit.

642. Martea, Galina. Managementul resurselor financiare – obiectiv strategic al in-


stituţiilor de învăţământ / Galina Martea // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 2. – P. 15-20. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 20 (4 tit.).

643. Pâslaru, Vlad. Educaţia intelectuală şi subiectivarea cunoaşterii / Vlad Pâslaru


// Didactica Pro…– 2009. – Nr 2/3. – P.18-21. – Bibliogr.: 7 tit.

644. Ştefârţă, Adelina. Pentru că ei necesită progres continuu. Câteva aspecte în


problema "copiilor dotaţi" – viziune internaţională / Adelina Ştefârţă // Univers Pedagogic. –
2009. – Nr 2. – P. 27-35. – Rez. în lb. engl.

645. Vîrlan, Maria. Dinamica relaţiilor părinţi – preadolescenţi / Maria Vîrlan // Psiho-
logie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr 1. – P. 26-30 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 7 tit.

646. Vîrlan, Maria. Influenţa relaţiilor părinţi – copii asupra creativităţii preadolescen-
ţilor / Maria Vîrlan // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr 2. – P. 92-96 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2056, 2149)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

647. Cosovan, Olga. Gândire. Gândire critică. Stil intelectual personal : [din experi-
enţa profesorilor la diverse discipline] / Olga Cosovan // Didactica Pro… – 2009. – Nr 2/3. –
P. 102-103.

648. Vîrlan, Maria. Necesitatea predării psihologiei în liceu şi unele aspecte metodo-
logice de predare / Maria Vîrlan // Psihologie. – 2009. – Nr 2. – P. 34-42 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


649. Baxan, Ina. Educaţia de gen – o şansă pentru schimbare : [despre realizarea
Curriculumului de dirigenţie în cl. de liceu] / Ina Baxan // Didactica Pro…– 2009. – Nr 2/3. –
P. 57-62 : tab. – Bibliogr.: 5 tit.

650. Botnaru, Ion. Formarea personalităţii elevului prin reorganizarea managemen-


tului lecţiei / Ion Butnaru, Angela Roşca // Psihologie. – 2009. – Nr 2. – P. 83-90 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

651. Cavcaliuc, Valeriu. Un model de utilizare a calculatorului în procesul instructiv


/ Valeriu Cavcaliuc // Didactica Pro… – 2009. – Nr 2/3. – P. 95-97. – Bibliogr.: 5 tit.

652. Chirchina, Olga. Fundamente metodologice ale formării iniţiale a profesorilor


de informatică / Olga Chirchina // Didactica Pro… – 2009. – Nr 2/3. – P. 40-44. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 7 tit.

653. Ghicov, Adrian. Educaţia intelectului elevului ca reţea funcţională a cunoaşterii


/ Adrian Ghicov // Didactica Pro… – 2009. – Nr 2/3. – P. 21-25. – Bibliogr.: 10 tit.

654. Lica, Dionis. Integrarea resurselor programate în procesul de instruire / Dionis


Lica, Ion Scutelniciuc // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 2. – P. 46-51 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 51 (7 tit.).

655. Mândâcanu, Virgil. Profesorul maestru : [aspecte teoretice ale educaţiei / Virgil
Mândâcanu // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 2. – P. 3-6. – Bibliogr.: 12 tit.

656. Teleucă, Marcel. Olimpiadele cu probe orale la ştiinţele exacte / Marcel


Teleucă // Didactica Pro… – 2009. – Nr 2/3. – P. 38-40. – Rez. în lb. engl.

657. Ţvircun, Victor. Teoretizarea şi empiricul în dezvoltarea intelectuală / Victor


Ţvircun // Didactica Pro… – 2009. – Nr 2/3. – P. 25-29. – Bibliogr.: 4 tit.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

658. Ковалева, Елена. Влияние личностных ценностей педагогов на их стиль


деятельности / Елена Ковалева // Psihologie. – 2009. – Nr 2. – P. 49-59 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


659. Cebanu, Lilia. Valori ale stilului democratic managerial la nivel de instituţie
preşcolară format pe cale experimentală / Lilia Cebanu // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr
2. – P. 21-26 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

660. Cemortan, S. Problema şi reperele dezvoltării Curriculumului Preşcolar / S.


Cemortan // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 2. – P. 36-41 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 6 tit.

661. Ursu, Ludmila. Excursia – formă de educaţie ecologică în clasele primare. Uti-
lizarea metodelor LSDGC / Ludmila Ursu // Didactica Pro…– 2009. – Nr 2/3. – P. 98-102 :
fig., tab. – Bibliogr.: 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2058, 2063)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


662. Lazari, Constantin. Etica universitară / Constantin Lazari // Rev. Mold. de Drept
Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 1. – P. 95-99. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p.
99 (7 tit.).

663. Platon, Inga. Determinantele psihosociale ale relaţiilor "Profesor-student" / In-


ga Platon, Ion Negură // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr 1. – P. 31-
41 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note.
(Vezi de asemenea Nr 2041-42)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor
664. Băieşu, Nicolae. Observaţii privind cultura populară a românilor de la Est de
Nistru, de Bug, din Nordul Caucazului / Nicolae Băieşu // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P.
104-112. – Rez. în lb. engl.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 2247)
53 FIZICĂ
665. Savant de vază, ilustru pedagog : Alexei Simaşchevici la 80 de ani : [acad., dr.
habilitat în şt. fiz.-mat.] / A. Andrieş, L. Culiuc, D. Nedeoglo [et al.] // Akademos. – 2009. –
Nr 2. – P. 137-138 : fot.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
666. Boian, Ilie. Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice ale primăverii anului
2009 / Ilie Boian, Tatiana Bugaeva // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 3. – P. 40-42 : fot.

667. Boian, Ilie. Riscul ploilor torenţiale abundente în Republica Moldova / Ilie Boian
// Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 3. – P. 43-45 : fot. – Bibliogr. în note, p. 45.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


668. Чебан, Кристина. Проблема сохранения и рационального использования
водных ресурсов Республики Молдова / Кристина Чебан // Rev. Mold. de Drept Int. şi
Relaţii Int. – 2009. – Nr 1. – P. 10-13. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 14 tit.

58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 2252)
59 ZOOLOGIE
669. Cârlig, V. Polimorfismul Rana Kl. Esculentus (Amphibia, Ecaudata) în cadrul
populaţiilor locale / V. Cârlig, Tatiana Cârlig // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 3. – P. 27-32 :
fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

670. Glotova, Natalia. Cămiloparzii Rothschild = Rothschild "Camel-Cheetahs" =


Камелопарды Ротшильда / Natalia Glotova // Open Skies. – 2009. – Nr 5/6. – P. 108-113 :
fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

671. Об энтомофауне как компоненте биоразнообразия в Республике Молдова


/ Борис Верещагин, Ливия Калестру, Наталья Мунтяну [et al.] // Mediul Ambiant. – 2009.
– Nr 3. – P. 24-26 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2270)

137
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
672. Ciobanu, Gheorghe. Fiziopatologia morţii şi principiile reanimării / Gheorghe
Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 294-311 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 20 tit.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
673. Бачу, Татьяна. Методы терапевтической работы с детьми жертвами на-
силия / Татьяна Бачу, Марина Драгуля // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. –
2009. – Nr 2. – P. 84-91 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2059, 2157)

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


(Vezi Nr 2060)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


674. Ciobanu, Gheorghe. Organizarea asistenţei medicale urgente în situaţii de criză /
Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P.
24-44 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 43 (8 tit.).

675. Ciobanu, Gheorghe. Responsabilitatea etică şi juridică a personalului medico-


sanitar din cadrul serviciului asistenţă medicală urgentă / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 279-293. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr.: 16 tit.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceu-
tice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 2204)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
676. Lacusta, Victor. Medicina alternativă – integrarea cu medicina ştiinţifică / Vic-
tor Lacusta // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 66-70 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 13
tit.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


677. Rezultatele implementării Proiectului "Elaborarea ecopatogeniei maladiilor
alergice la copii" / Ala Cojocaru, Liubov Vasilos, Marina Aramă [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 2. – P. 28-32 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p.
32 (5 tit.).

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


678. Cazacu, Rodica. Rolul stresului oxidativ ca factor de risc cardiovascular la pa-
cienţii dializaţi şi perspective terapeutice / Rodica Cazacu, Dumitru Mastac // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 184-189. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 28 tit.

679. Neuropatia cardiacă autonomă şi hemoglobina glicozilată ca marcheri ai com-


plicaţiilor cardiovasculare perioperatorii la pacienţii cu diabet zaharat : (Rev. lit.) / Iuliana
Dimitriu, Sergiu Şandru, Galina Vlas [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2009. – Nr 2. – P. 172-176. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 24 tit.

680. Petrovici, V. Calcinoza arterială idiopatică difuză complicată cu infarct miocar-


dic la copil – prezentare de caz / V. Petrovici, V. Rusu, Ş. Samciuc // Bul. de perinatologie. –
2009. – Nr 2. – P. 61-67 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note., p. 67 (20 tit.).

681. Romanciuc, Lilia. Variabilitatea ritmului cardiac la pacienţii cu prolaps de valvă


mitrală şi displazii de ţesut conjunctiv/ lilia Romanciuc, Ninel Revenco // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 2. – P. 56-60 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în
note., p. 60 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2200)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


682. Rolul patogenic al unor factori etiologici în astmul pediatric / Svetlana Şciuca,
Ianoş Adam, Rodica Selevestru [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 2. – P. 51-56 :
fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 55 (13 tit.).

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


683. Fitobezoarul gastric asociat cu ulcere gastrice hemoragice / Gheorghe
Ghidirim, Igor Mişin, T. Melnic [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2009. – Nr 2. – P. 108-114 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 38 tit.

684. Ghidirim, Gheorghe. Sindromul de agravare reciprocă în colecistita acută


asociată cu diabet zaharat la bolnavii de vârstă înaintată şi senilă / Gheorghe Ghidirim, Ion

139
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

Ciutac // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 86-89 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 9 tit.

685. Ghidirim, Gheorghe. Tratamentul minim invaziv al litiazei căii biliare principale
/ Gheorghe Ghidirim, Ala Suman // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2009. – Nr 2. – P. 78-81. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 80 (13 tit.).

686. Ghidirim, Gheorghe. Algoritmul diagnostic-curativ în pancreatita acută, faza


fermentativă / Gheorghe Ghidirim, Vadim Gheorghiţă, Sergiu Berliba // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 96-98. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
10 tit.

687. Ghidirim, Gheorghe. Aspectele contemporane în splenoze / Gheorghe


Ghidirim, Igor Mişin, Daniela Chifa // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2009. – Nr 2. – P. 55-60. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 58-60 (52 tit.).

688. Ghidirim, Gheorghe. Clamparea endoscopică a varicelor esofagiene cu apli-


carea clipsurilor hemostatice / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Andrei Dolghii // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 52-55 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. în note, p. 55 (6 tit.).

689. Ghidirim, Gheorghe. Ligaturarea varicelor esofagiene şi gastrice cu ligaturi de


nailon(mini-loop) : studiu pilot / Gheogrhe Ghidirim, Igor Mişin, Andrei Dolghii // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 61-66 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 65-66 (13 tit.).

690. Ileusul biliar / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Ion Gagauz [et al.] // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 98-104. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr.: 39 tit.

691. Leiomiom al intestinului subţire complicat cu ocluzie intestinală prin invaginaţie


/ Gheorghe Ghidirim, Eugeniu Bescheru, Sergiu Berliba [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 104-108 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 17 tit.

692. Managementul nonoperator al traumatismelor închise ale splinei / Gheorghe


Ghidirim, Gheorghe Rojnoveanu, Radu Gurghiş [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 92-95 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 23 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2195, 2220, 2223)

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


693. Negru-Mihalachi, Rodica. Tulburările metabolismului calciului şi fosforului în
insuficienţa renală cronică terminală : (caz clinic) / Rodica Negru-Mihalachi, Dumitru Mastak
// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 155-159 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2225)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


694. Borovic, Eduard. Unele particularităţi ale homeostazei pacienţilor grav
politraumatizaţi / Eduard Borovic // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2009. – Nr 2. – P. 126-128 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit.

695. Ghidirim, Gheorghe. Aprecierea rezultatelor în tratamentul fracturilor de bazin


la pacienţii cu leziuni multiple şi asociate / Gheorghe Ghidirim, Vladimir Kusturov, Aliona
Vizitiu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 74-78 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 77-78 (10 tit.).

696. Particularutăţile artroplastiei totale de şold în coxartroza displazică / Gheorghe


Croitor, Mihail Darciuc, Alexandru Beţişor [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 138-141. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 141
(11 tit.)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


697. Ciobanu, Gheorghe. Agresiuni cerebrale secundare de origine sistemică /
Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P.
311.

698. Railean, Gh. Starea sistemului imun la copiii cu dereglări neurovegetative / Gh.
Răilean // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 2. – P. 33-38 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. în note, p. 37-38 (8 tit.).

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


699. Echinococoza în perioada sarcinii / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, E. Gladun
[et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 66-71 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 43 tit.

700. Eşanu, Taisia. Dinamica transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV/SIDA în Re-


publica Moldova / Taisia Eşanu, Olga Cerneţchi, Ludmila Tăutu // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 235-241 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 10 tit.

141
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

(Vezi de asemenea Nr 2101)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


701. Duca, Gheorghe. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chi-
rurgie : Acad. Gheorghe Ghidirim la cea de-a 70-ea aniversare / Gheorghe Duca, Teodor
Furdui // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 11-13.

702. Furdui, Teodor. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în medi-


cină : Gheorghe Ghidirim la 70 de ani : [acad., dr. habilitat în med.] / Teodor Furdui, Gheor-
ghe Duca // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 123-125 : fot.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


703. Hâţu, Dumitru. Dispozitiv de determinare a locului abordului chirurgical în frac-
turile arcadei zigomatice / Dumitru Hâţu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2009. – Nr 2. – P. 123-125 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 9 tit.

704. Ghidirim, Gheorghe. Concepţia contemporană în aprecierea calităţii vieţii în


chirurgia gastrointestinală / Gheorghe Ghidirim , Elina Şor // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 71-74. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note,
p. 73-74 (13 tit.).

705. Ghidirim, Gheorghe. Nicolae Anestiadi – chirurg, savant, patriot / Gheorghe


Ghidirim, Romeo Şcerbina // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr
2. – P. 325-329 : fot.

706. Plastia defectului capului cu epiplon : revista literaturii şi raportare de caz clinic
/ Gheorghe Ghidirim, Anatolie Calistru, Ion Gagauz // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 83-86 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 20 tit.

707. Sindromul de ischemie-reperfuzie în cazul sistării temporare afluxului sangvin


artero-portal-patofiziologie şi morfopatologie : (Studiu experimental) / Gheorghe Ghidirim,
Gheorghe Rojnoveanu, Valentin Gudumac [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 45-51 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 51
(6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2201, 2203, 2207, 2211)

618 Ginecologie. Obstetrică


708. Duca, Gheorghe. Măiestria de a trăi miracolul unei noi vieţi : (Acad. Gheorghe
Palade la ce-a de-a 80-ea aniversare) / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P.17-19.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

709. Eţco, Ludmila. Abordarea comprehensivă a infecţiilor tractului urinar în sarcină


/ Ludmila Eţco, Natalia Zarbailov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2009. – Nr 2. – P. 220-226 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 31 tit.

710. Eţco, Ludmila. Proiectul instituţional "Determinarea fatorilor de risc major în


morbiditatea şi mortalitatea perinatală" : rezultate şi evaluări / Ludmila Eţco // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 2. – P. 3-7 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.

711. Furdui, Teodor. Măiestria de a retrăi miracilul unei noi vieţi : Gheorghe Paladi
la 80 de ani : [acad., dr. habilitat în med.] / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos. –
2009. – Nr 2. – P. 128-130 : fot.

712. Iliadi-Tulbure, Corina. Diagnosticul retardului de dezvoltare intrauterină a fătu-


lui / Corina Iliadi-Tulbure // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr
2. – P. 264-271 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 14 tit.

713. Moşin, Veaceslav. Aplicarea reproducerii asistate la pacientele cu hidrosalpinx


bilateral / Veaceslav Moşin, Alina Hotineanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe me-
dicale. – 2009. – Nr 2. – P. 229-234 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 16 tit.

714. Paladi, Gheorghe. Indicatorii principali de sănătate reproductivă umană / Ghe-


orghe Paladi, Mihail Strătilă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. –
Nr 2. – P. 206-216 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 21 tit.

715. Sârbu, Zinaida. Endometrita puerperală / Zinaida Sârbu, Iurie Punga // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 241-246 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 12 tit.

716. Stratulat, P. Dinamica implemetării tehnologiilor asistenţei perinatale în Repu-


blica Moldova în perioada 1998-2008 / P. Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carauş // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 2. – P. 8-27 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă.

717. Tabuica, Uliana. Contraverse în conduita sarcinii şi naşterii gemelare / Uliana


Tabuica, Ludmila Tăutu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2.
– P. 253-259 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 30 tit.

718. Tabuica, Uliana. Estimarea factorilor de risc pentru survenirea sarcinii stagnate
în evoluţie / Uliana Tabuica, Luminiţa Mihalcean // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 246-252 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 28 tit.

143
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

719. Пирогов, В. И. Патогенетическое обоснование коррекции плацентарной


недостаточности у беременных с усложненным течением гестационного процесса / В.
И. Пирогов, И. И. Охабская // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 2. – P. 68-71. – Rez. în
lb. rom. – Bibliogr. în note., p. 71 ( 5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2215-16)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energeti-
ce. Economie energetică
720. Durificarea prin electroeroziune a titanului / Anatolie Ianachevici, Vasile
Cuconescu, Iurie Ciofu // Creativitate şi Management : Materialele conf. a 13-a intern., 21-
23 mai 2009. – Ch., 2009. – P. 75-78 : fig., tab. – Bibliogr. în note, p. 78 (6 tit.).

621 Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.0 Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Tehnică nucleară

721. Furdui, Teodor. Se nasc şi în Moldova savanţi de talie mondială : Ion Bostan
la 60 de ani : [acad., inginer în construcţia de maşini, dr. habilitat în şt. tehn., prof. univ.] //
Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Ion Tighineanu // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 141 : fot.
+929

722. Methodological peculiarities of research on trybosystems with cyclic slip of pis-


ton-cylinder type / Vasile Ajder, Andrei Poştaru, Gheorghe Poştaru [et al.] // Creativitate şi
Management : Materialele conf. a 13-a intern., 21-23 mai 2009. – Ch., 2009. – P. 8-11. –
Rez. în lb. rom.,engl. – Text în lb. rom. – Bibliogr. în note p. 11 (5 tit.).

723. Utilizarea roboţilor în procesele automatizate de producţie : [în construcţia de


maşini] / Ilie Botez, Alexei Botez, Victor Juc [et al.] // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 66-71.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit.

621.35 Tehnică electrochimică


724. Получение нанонитей в условиях электроразрядной обработки сплавом
АI-Sn / В. И. Юрченко, Е. В. Юрченко, В. М. Фомичев [et al.] // Электронная обработка
материалов. – 2009. – Nr 4. – P. 4-10 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2243)

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule.


Tuburi cu raze X

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

725. Ялтыченко, О. В. Динамика нестационарного состояния электрона в


димерном нанокластере / О. В. Ялтыченко, Е. Ю. Канарский // Электронная обработка
материалов. – 2009. – Nr 4. – P. 55-61 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor


726. Metodă grafo-analitică de calcul a instalaţiilor de aspoiraţie locală activată /
Vera Guţul, Constantin Ţuleanu, Sergiu Andrievschi [et al.] // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P.
105-110 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. şi rusă. – Bibliogr.: 8 tit.

621.7 Tehnologie mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate


727. Алюминиевый сплав для генерирования водорода из воды / С. П.
Мунтян, Г. Ф. Володина, Д. З. Грабко [et al.] // Электронная обработка материалов. –
2009. – Nr 4. – P. 108-112 : fig.,tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


728. Кавитационные технологии при диспергировании и гомогенизации / П. Г.
Думитраш, М. К. Болога, Т. В. Кучук [et al.] // Электронная обработка материалов. –
2009. – Nr 4. – P. 102-107 : fig.,tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 10 tit.

729. Сидельников, С.П. Морфология, структура и состав покрытий при элек-


тросаждений "чёрного никеля "/ С. П. Сидельников, С. П. Ющенко, А. П. Дикусар //
Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 4. – P. 93-101 : fig.,tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 16 tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
730. Dascaliuc, Al. Aprecierea capacităţii adaptive a frunzelor de gorun (Quercus
petraea Liebl.) faţă de temperaturile ridicate prin metoda de fricţionare a dozei termice / Al.
Dascaliuc, P. Cuza // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 3. – 8-18 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 11 tit.

731. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Logăneşti" / Gheorghe Postolache //


Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 3. – P. 19-23 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
22.
(Vezi de asemenea Nr 2257)

145
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
732. Balan, Tatiana. Remediile însuşirilor cernoziomurilor tipice postdesfundate sub
acţiunea vegetaţiei naturale / Tatiana Balan // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 6. – P. 13-
15 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit.

733. Boaghe, Lilia. Impactul eroziunii asupra stării humice a cernoziomului obişnuit
/ Lilia Boaghe // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 6. – P. 7-9 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 5 tit.

734. Lungu, Marina. Influenţa unor procedee agrotehnice asupra însuşirilor şi pro-
ductivităţii solurilor cenuşii arabile din Moldova / Marina Lungu // Agricultura Moldovei. –
2009. – Nr 6. – P. 10-12 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Biliogr.: 5 tit.

735. Ursu, Andrei. Rezervaţii pedologice. Starea actuală / Andrei Ursu, Ion Marcov
// Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 3. – P. 3-7 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

631.5 Lucrări agricole


736. Furdui, Teodor. Un cercetător tenace al culturilor agricole : Valentin Celac la
70 de ani : [genetica şi fiziologia plantelor agr., dr. habilitat în şt. biol.] / Teodor Furdui, Nico-
lae Bărbăcaru // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 121-122 : fot.

737. Machidon, Mihail. Examinarea tehnică a soiurilor de plante – cerinţă obligato-


rie pentru obţinerea brevetului / Mihail Machidon, Silvia Mistreţ // Agricultura Moldovei. –
2009. – Nr 6. – P. 18 : fot.

738. Zavalistîi, Ana. "Protecţia soiurilor de plante conform Convenţiei UPOV" –


seminar regional de rezonanţă : [Chişinău, 9-11.06.09] / Ana Zavalistîi // Intellectus. – 2009.
– Nr 2. – P. 5-9. – Rez. în lb. rom., engl.

739. Макидон, Михаил. Тестирование на условия патентоспособности сортов


растений в Республике Молдова / Михаил Макидон // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 10-
15 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 2258)
631.9 Alte întrebări
740. Vereşceaghin, Boris. Diversitatea biologică şi de landşaft – un dar preţios al
naturii / Boris Vereşceaghin // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 6. – P. 20-21.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante de nutreş exclusiv ierburile
741. Изверская, Т. Д. Степные сообщества южных районов Республики
Молдова: (состояние,проблемы восстановления и устойчивого использования) / Т. Д.
Изверская, В. С. Гендов // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 3. – P. 8-14 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 11 tit.

634 Horticultură în general


742. Cumpanici, Andrei. "SmartFresh" – tehnologie inovativă pentru păstarea cali-
tăţii native a fructelor / Andrei Cumpanici, Viorel Leahu // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 60-
65 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 7 tit.

743. Donica, Ilie. Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova /


Ilie Donica, Andrei Donica // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 71-76 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 7 tit.

634.8 Viticultură
744. Gaina, Boris. Direcţii importante de investigaţii în sectorul viti-vinicol / Boris
Gaina // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 80-81. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

745. Toma, Simion. Un procedeu ecologic dat uitării : [cultivarea ecologică a viţei-
de-vie] / Simion Toma, Aurelia Lupan // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 111-114. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr.: 8 tit.

635 Plante de grădină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
746. Celac, Valentin. Plantele leguminoase – actualitate şi viitor / Valentin Celac //
Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 77-79. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

747. Şleagun, Galina. Tomatele uscate ! Da sau nu? / Galina Şleagun // Akademos.
– 2009. – Nr 2. – P. 82-84. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 16 tit.

748. Использование сложного фона в пыльцевой селекции на


засухоустойчивость томата / Т. И. Салтанович, А. Н. Кравченко, В. В. Беженарь [et al.]
// Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 92-99 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 13 tit.

147
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

749. Погребняк, А. П. Роль инкуляции растений при формировании


интенсивого агроценоза поживного гороха / А. П. Погребняк, В. В. Вакарчук // Agricultu-
ra Moldovei. – 2009. – Nr 6. – P. 16-17 : tab. – Bibliogr.: 3 tit.

750. Секриер, Сергей. Экономика выращивания перца сладкого в условиях


дефицита средств и ресурсов / Сергей Секриер // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 6. –
P. 19-20 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 2 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2283)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
751. Ctitorul medicinei veterinare : Eugen Zgardan la 80 de ani / T.Furdui, B. Găină,
Gh. Cimpoieş [et al.] // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 133-134 : fot.

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi


752. Focşa, Valentin. Formarea alelofondului tipului solicitat de taurine Bălţat cu
Negru Moldovenesc / Valentin Focşa // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 6. – P. 23-25 :
tab. – Bibliogr. în note, p. 25 (3 tit.)

636.5/.6 Păsări
753. Zamornea, Maria. Modificările hematologice la puii poliparazitaţi cu ectoparaziţi
în faza iniţială şi după tratamentul antiparazitar / Maria Zamornea // Agricultura Moldovei. –
2009. – Nr 6. – P. 25-27 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Biliogr.: 14 tit.

754. Вакуленко, А. Линька птиц / А. Вакуленко // Охотник и рыболов Молдовы.


– 2009. – Nr 6. – Р. 16-17 : fig.

755. Явтушенко, С. Нырковые утки / С. Явтушенко // Охотник и рыболов Мол-


довы. – 2009. – Nr 6. – Р.10-12 : fot.

636.7 Câini
756. Халеев, М. Подготовка легавых собак к испытаниям / М. Халеев // Охотник
и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 6. – Р. 19-21 : fot.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
757. Koller, Markus. Aş sta în Moldova mai mult de trei ani : [interviu cu M. Koller,
manager gen. al hotelului "Codru" din Chişinău] / interlocutor : Irina Tribusean // VIP maga-
zin. – 2009. – Nr 4. – P. 38-42 : fot.

758. Коллер, Маркус. Маркус Коллер : "У отелей Молдовы большой туристи-
ческий потенциал" : [интервью с менеджером отеля "Codru"] / записала Марианна
Табунчик // Profit. – 2009. – Nr 6. – P. 47-51 : fot.

641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese


759. Sineavschaia, Natalia. Bucătăria cubaneză : Hemingway nu se da în lături de
la nişte "straie vechi!" = Cuban cuisine : Hemingway Was a Big Fan of "Old Rags" =
Кубинская кухня. Хемингуэй не брезговал есть "старую одежду" / Natalia Sineavschaia
// Open Skies. – 2009. – Nr 5/6. – P. 54-60 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

643/645 Locuinţa. Dotări şi mobiler casnic


(Vezi Nr 2288)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
760. Тимофти, Нику. Нику Тимофти : А еще я скромный : [интервью с
телеведущем PRO TV] / записала Ольга Кpoтевич // Aquarelle. – 2009. – Nr 6. – P. 14-
16 : fot.

657 Contabilitate
761. Fulga, Viorica. Contabilitatea cheltuielilor comerciale în entităţile ce practică
comerţ exterior / Viorica Fulga // Economica. – 2009. – Nr 1. – P. 80-84 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Text paral.: lb. rom., engl.

762. Nederiţa, Alexandru. Modul de reevaluare a clădirilor şi de reflectare a rezulta-


telor acesteia în contabilitate / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 6. –
P. 6-12 : tab. – Bibliogr. în notele de subsol.

763. Timofeenco, Aliona. Modernizarea mijloacelor fixe de către un nerezident în


afara ţării : tratamente contabile şi fiscale / Aliona Timofeenco // Contabilitate şi audit. –
2009. – Nr 6. – P. 18-23 : tab.

149
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

764. Ţugulschi, Iuliana. Contabilitatea consumurilor de bază privind retribuirea


muncii în industria de panificaţie / Iuliana Ţugulschi // Economica. – 2009. – Nr 1. – P. 73-80
: tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Text paral.: lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 2091)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Indusrtrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
765. Jamba, A. Dirijarea procesului de păstrare a strugurilor de masă / A. Jamba //
Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 6. – P. 22

663.9 Industrii diferite de chimie organică


766. Япиева, Яна. Яна Япиева : В жизни мне встречаются только хорошие
люди : [интервью с дир. по продажам Tutun CTC, Chişinău] / записала Анастасия Во-
ронцова // Aquarelle. – 2009. – Nr 6. – P. 6-9 : fot.

664.4/.5 Alimente minerale. Arome. Condimente


767. Andronic, Olesea. Cinetica procesului de uscare a rădăcinilor de hrean cu apli-
carea microundelor / Olesea Andronic // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 72-77 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


(Vezi Nr 2280)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textilă
768. Удаление прямых красителей из текстильных сточных вод комбинирован-
ными методами / В. А. Матвеевич, Г. Г. Дука, М. В. Гонца [et al.] // Электронная
обработка материалов. – 2009. – Nr 4. – P. 69-75 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 18
tit.

684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie


769. Eşanu, Tamara. Cea mai veche şi cea mai modernă = The oldest and the most
modern = Самая старая и самая современная : [despre colectivul fabricii de mobilă SA
"Stejaur" din Chişinău] / Tamara Eşanu ; fot. : Iurie Foca // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr
6. – P. 8-10 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
(Vezi Nr 2053, 2062)

72 ARHITECTURĂ
770. Degteariova, Nadejda. Sufletul Ţării = The Soul of the country = Душа страны
: [Mănăstirea Frumoasa din raionul Călăraşi] / Nadejda Degreariova // Open Skies. – 2009.
– Nr 5/6. – P. 96-101 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
771. Stavilă, Tudor. Maestrul Glebus Sainciuc şi dimensiunea creaţiei / Tudor Stavi-
lă // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 117-118.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


772. Buţanu, Roza. În Camera Copiilor = In the Children′s Room = В Детской :
[confecţionarea cu propriile mâini a jucăriilor moi pentru copii] / Roza Buţanu // Open Skies.
– 2009. – Nr 5/6. – P. 36-39 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


773. Zamuruev, Serghei. ArtDuet = Стрельцы : [despre creaţia pictorilor Ala şi
Ruslan Streleţ] / Serghei Zamuruev // Open Skies. – 2009. – Nr 5/6. – P. 102-106 : fot. –
Text şi în lb. engl., rusă.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


774. Vincenzi, Alessandro. Alessandro Vincenzi : "Generaţia mea a fost marcată
de schimbarea la faţă a Estului şi nu de alte evenimente" : [interviu cu fotogr. it.] / interlocu-
tor : Adrian Ciubotaru // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 127-135.

78 MUZICĂ
775. Balaban, Larisa. Genul Liturghiei şi realizarea lui în creaţia compozitorilor mol-
doveni / Larisa Balaban // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 113-116. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

151
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

776. Dumbrăveanu, Victor. Nemurirea marilor artişti = The International Festival


"Two Hearts-Twins" = Бессмертие великих артистов : [Ion şi Doina Aldea-Teodorovici] /
Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 6. – P. 28-30 : fot. – Text şi în lb.
engl., rusă.

777. Fabrica de staruri : Să continue show-ul! : Alexandru Manciu. Adriana. DiBo : [in-
terviuri cu cîştigătorii primei ed.] / interlocutor : Rodica Trofimov ; fot. : Roman Canţîr // VIP
magazin. – 2009. – Nr 4. – P. 30-37 : fot. – Cuprins: Sandu Manciu – primul star ; Adriana –
bruneta cea ambiţioasă ; DiBo – filozoful de la "Fabrica de staruri".

778. Gafton, Marcela. Naistul care cîntă cu inima = An artist, destinad for nai =
Борис Руденко, призванный служить наю / Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2009.
– Nr 6. – P. 32-34 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

779. Gherman, Marcel. Scurtă istorie a muzicii electronice / Marcel Gherman // Sud-
Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 136-145.

780. Jeltova, Inna. Pavel Parfenii. O ascensiune tumultoasă = His Ascension =


Паша Парфений. На взлете : [despre interpretul de muz. uşoară] / Inna Jeltova // Open
Skies. – 2009. – Nr 5/6. – P. 40-43 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

781. Moscovici, Constantin. Constantin Moscovici aplaudat de Gheorghe Zamfir :


[interviu cu naistul] / consemnare : Rodica Trofimov // VIP magazin. – 2009. – Nr 4. – P. 76-
77 : fot.

782. Tamazlîcaru, Andrei. Învăţarea a ceea ce ţine de suflet = Bravo, children! = С


нами этого не случится! : [despre Festivalul Rep. de Folclor al Copiilor] / Andrei
Tamazlîcaru // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 6. – P. 16-18 : fot. – Text şi în lb. engl.,
rusă.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
783. Китано, Такеши. Такеши Китано – кумир Европы и "раковая опухоль" Япо-
нии : [интервью с режиссером и киноактером] / записала Екатерина Быдзина //
Aquarelle. – 2009. – Nr 6. – P. 10-13 : fot.

792 Teatru. Artă scenică


784. Tăzlăuanu, Valentina. Romeo, Julieta şi ceilalţi : [despre spectacolul "Romeo
şi Julieta" de William Shakespeare, montat de regizorul Chris Nedea la Teatrul Eugene

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ionesco din Chişinău] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 100-


103.

785. Turea, Larisa. Krystian Lupa, profetul în ţara sa : [despre regizorul polonez de
teatru] / Larisa Turea // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 94-99.

786. Ungureanu, Ion. Teatrul şi credinţa / Ion Ungureanu // Akademos. – 2009. – Nr


2. – P. 48-52 : il. – Rez. în lb. engl.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


(Vezi Nr 2061)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


787. Mitrofan, Gabriela. Diferenţe gender în planul profilului psihologic de persona-
litate a sportivilor / Gabriela Mitrofan // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. –
Nr 2. – P. 44-50 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.

788. Sandu, Ion. Campionul din Bucovăţ = The Champion from Bucovats =
Чемпион из Буковца : [despre Ion Dosca, vicecampion mondial la jocul de dame fulger] /
Ion Sandu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 6. – P. 54-56 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
789. Bărbuţă, Ion. Un intelectual distins : Alexandru Dîrul la 80 de ani : [lingvist, dr.
habilitat în filologie] / Ion Bărbuţă, Elena Constantinovici // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P.
125-126 : fot.

790. Ciobanu, Anatol. Consideraţii privind locul semanticii în sintaxă / Anatol


Ciobanu // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 88-91. – Rez. în lb. engl.

791. Crăciun, Claudia. Programarea neurolingvistică în comunicarea funcţionarilor


publici / Claudia Crăciun // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 2. – P. 26-34. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr.: 20 tit.

792. Pavel, Vasile. Un promotor de seamă al ştiinţei lingvistice : Anatol Ciobanu la


75 de ani : [dr. habilitat în filologie, Membru cor. al AŞM] / Vasile Pavel // Akademos. –
2009. – Nr 2. – P. 130-131 : fot.

153
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
793. Callo, Tatiana. Alolingv – lexem lucrător în şi pentru limba română / Tatiana
Callo // Didactica Pro…– 2009. – Nr 2/3. – P. 29-32. – Bibliogr.: 11 tit.

794. Iordan, Iorgu. Limba română actuală. O gramatică a greşelilor : (1943) :


[fragm.] / Iorgu Iordan // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 39 : fot.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.133.1 Literatură franceză
795. Barthes, Roland. Jurnal de doliu : [fragm. din opera în curs de apariţie] / Ro-
land Barthes; trad. de Em. Galaicu-Păun // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 86-93.

821.135.1 Literatură română


796. Blaga, Lucian. Hronicul şi cîntecul vîrstelor / Lucian Blaga; il. : Alexei
Colăbneac // Noi . – 2009. – Nr 6. – P. 41-48. – Contin. Începutul : Nr 1.

797. Coman, Dan. Plapuma : [versuri] / Dan Coman // Clipa : ser. nouă. – 2009. –
Nr 3. – P. 7 : fot.

798. Coşovei, Traian T. Omul care nu a văzut zăpadă ; Fereastra ; După aceea ;
Ascultând un disc vechi ; Anul copiilor : [versuri] / Traian T. Coşovei // Clipa : ser. nouă. –
2009. – Nr 3. – P. 13 : fot.

799. Curechi, Anatol. Eşti… : [versuri] / Anatol Curechi // Clipa : ser. nouă. – 2009.
– Nr 3. – P. 27.

800. Eminescu, Mihai. Jocuri de copii; Iepşoara; Strigături; Cîntec de leagăn : [ver-
suri] / Mihai Eminescu; il. : Violeta Diordiev // Alunelul. – 2009. – Nr 5/6. – P. 2-3.

801. Galben, Natalia. Viaţa : [versuri] / Natalia Galben // Clipa : ser. nouă. – 2009. –
Nr 3. – P. 27.

802. Slavici, Ioan. Popa Tanda : [poveste : fragm.] / Ioan Slavici // "a" MIC". – 2009.
– Nr 5/6. – Supl.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

803. Zoiţa, Elena. De vorbă cu îngerul păzitor ; Tilică – spaima din vecini : [nuvele] /
Elena Zoiţa // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 29.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


804. Gherman, Grigore. Rugăciune egoistă ; Paradis cu trup de infern ; Ingerul de
sub risipituri ; Psalm ; În cafeua rece : [versuri] / Grigore Gherman // Clipa : ser. nouă. –
2009. – Nr 3. – P. 28 : fot.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


805. Busuioc, Aureliu. Sfredeluş : [povestire : fragm.] / Aureliu Busuioc // "a" MIC".
– 2009. – Nr 5/6. – Supl.

806. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul… fanteziilor : [debutul peste timpuri :
fragm.] / Leo Butnaru // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 14-15.

807. Chivriga, Traian. Casa de nebuni : [povestire : fragm.] / Traian Chivriga // Clipa
: ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 32-33 : fot.

808. Corcebaş, Tatiana. Bindu; Căutarea; Lecţia despre aer; Vis; Tu; Dispariţia;
Înainte de păcat; Acest poem; Ceartă printre rodii şi lămîi : [versuri] / Tatiana Corcebaş; il. :
Violeta Zabulică // Noi . – 2009. – Nr 6. – P. 8-9.

809. Diordiev, Ion. Căluţul drag; Fluturele; Grijă mare; Dorinţa cărţii; Ursul, luptător
de categorie grea : [versuri] / Ion Diordiev; des. de Aurel Guţu // Alunelul. – 2009. – Nr 5/6. –
P. 20-21.

810. Felea, Ion-Mihai. Catwoman : [nuvelă] / Ion-Mihai Felea // Clipa : ser. nouă. –
2009. – Nr 3. – P. 34 : fot.

811. Galaicu, Vasile. Bună dimineaţa, soare ; Oglinda fermecată ; Mama ; Ţara co-
drului ; Pribighetoarea ; Copil sub pom ; Numai omul : [versuri] / Vasile Galicu ; des. de Ana
Evtuşenco // Alunelul. – 2009. – Nr 5/6. – P. 10-11.

812. Gavriliuc, Adrian. Autumnală ; Noaptea ; Nori de cenuşă ; Mâinile mele ; Colaj
; Caut aparat foto ; Alte mâini : [versuri] / Adrian Gavriliuc // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr
3. – P. 4-5 : fot.

813. Grama, Steliana. Eu mă bucur că te am ; Pronumele ; Căluţule… ; Vacanţa ;


Bicicleta ; Brotăcelul : [versuri] / Steliana Grama; des. de Mariana Jioara // Alunelul. – 2009.
– Nr 5/6. – P. 14-15.

155
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

814. Hadârcă, Ion. Sangvina scriere de sine : [scrisoare] / Ion Hadârcă // Clipa : ser.
nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 16-17 : fot.

815. Maican, Valentin. Eu ; Eroii iubesc : [versuri] / Valentin Maican // Clipa : ser.
nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 26.

816. Marinescu, Angela. Suprafaţa delirului : [versuri] / Angela Marinescu // Clipa :


ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 2.

817. Parfeni, Tina. Autobiografie ; Evadare ; Noaptea : [versuri] / Tina Parfeni // Cli-
pa : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 27.

818. Rusu, Nicolae. Alunel : [basm modern : fragm.] / Nicolae Rusu // "a" MIC". –
2009. – Nr 5/6. – Supl.

819. Ţurcanu, Ianoş. Asemănări ; Fapte bune să aduni ; Licurici cu lanternă ; Un


şoricel deştept ; Voi aţi ştiut? ; Parfumerie în câmpie ; La mare : [versuri] / Ianoş Ţurcanu //
"a" MIC". – 2009. – Nr 5/6. – Supl.

820. Vangheli, Spiridon. Cuţitaşul lui Guguţă : [fragm. din cartea "Isprăvile lui
Guguţă"] / Spiridon Vangheli ; des. de Olga Cazacu // Alunelul. – 2009. – Nr 5/6. – P. 4-5.

821.161.1 Literatură rusă


821. Ахматова, Анна. Читатель : [стихи] / Анна Ахматова // Наше поколение. –
2009. – Nr 6. – P. a 4-a a cop.

822. Даровских-Волкова, Елена. Дюша в ночном городе, или Спичечный ко-


робок для кузнечика : [рассказ для детей] / Елена Даровских-Волкова // Наше поколе-
ние. – 2009. – Nr 6. – Р. 85-88.

823. Переяслов, Николай. Шир-Ака – страна моя родная : [повесть притча] /


Николай Переяслов // Наше поколение. – 2009. – Nr 6. – Р. 43-57.

824. Силкин, Владимир. Ведь на то оно и море ; До белых туманов ; 22 июня ;


Сазан ; Аисты ; Занедюжил декабрь, занедюжил… ; Свет ; Яблоки ; Бабочка ; Змеи ;
Белый лебедь ; Лодка : [стихи] / Владимир Силкин // Наше поколение. – 2009. – Nr 6. –
Р. 82-84.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


825. Гринько, Николай. Вкус жизни : [стихи] / Николай Гринько // Наше поколе-
ние. – 2009. – Nr 6. – Р. 73-75.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

826. Каюров, Георгий. По ту сторону : [повесть] / Георгий Каюров // Наше по-


коление. – 2009. – Nr 6. – Р. 12-42. – Sfârşit. Începutul : Nr 4/5.

827. Костыркин, Николай. Пёс из Махи : [легенды старой Ирландии] / Николай


Костыркин // Наше поколение. – 2009. – Nr 6. – Р. 58-65. – Contin. Începutul : Nr 3.

828. Мариан, Борис. Сказ о белом аисте : [поэма] / Борис Мариан // Наше по-
коление. – 2009. – Nr 6. – Р. 66-72.

829. Мария, Наталья. Ещё раз про любовь; Вселенский суд; колыбельная
женщине; Поздняя осень; Бог воскресс! : [стихи] / Наталья Мария // Наше поколение. –
2009. – Nr 6. – Р. 76-78.

830. Новохатная, Наталья. Черное, длинное, облегающее…; Глагольное; Под


мазурки Шопена; Прозвучало…; Всеядная; Детская исповедь; Я шла к тебе…; В
игольное ушко; Кошачья сказка; Твоя : [стихи] / Наталья Новохатная // Наше поколе-
ние. – 2009. – Nr 6. – Р. 79-81.

821.511.141 Literatură maghiară


831. Endre, Ady. A murit povestea : [versuri] / Ady Endre ; trad. din maghiară de
Paul Drumaru // VIP magazin. – 2009. – Nr 4. – P. 22-26 : fot.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


(Vezi Nr 2071)
821.135.1.0 Literatură română
832. Ciobanu, Mircea V. Sfârşitul istoriei literare? : [pe marginea vol."Istoria critică a li-
teraturii române. 5 secole de literatură" de Nicolae Manolescu, Bucureşti : Ed. Paralela 45,
2008, 1528 p.] / Mircea V. Ciobanu / Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 15-40.

833. Galaicu-Păun, Emilian. Revanşa laptelui în faţa cafelei : [despre creaţia poetu-
lui rom. Dan Coman] / Emilian Galaicu-Păun // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 6.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


834. Cimpoi, Mihai. Ceva esenţial despre fiinţă : [interviu cu criticul literar M. Cim-
poi] / interlocutor : rep. rev. // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 3. – P. 8-9.

835. Ciopraga, Constantin. Em. Galaicu-Păun, Un diable du style / Constantin


Ciopraga // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 40-44.

157
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

836. Ciubotaru, Adrian. De vina comediei : [pe marginea vol. "Comedia cumană şi
vodevilul peceneg…" de Nicolae Leahu, Iaşi : Ed. Timpul, 2008] / Adrian Ciubotaru // Sud-
Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 70-73.

837. Constantin Popovici – seniorul criticii literare moldoveneşti = Constantin


Popovich - 85 = Старейшина молдавской литературной критики // Moldova : ser. nouă. –
2009. – Nr 6. – P. 13-15 : fot. – Text şi lb. în engl., rusă.

838. Corbu, Haralambie. Sintagma Povara bunătăţii noastre ca titlu de roman şi


emblemă a întregii creaţii druţiene / Haralambie Corbu // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P.
97-103. – Rez. în lb. engl.

839. Dumbrăveanu, Victor. Ministru al onestităţii şi modestiei = Mihail Gh. Cibotaru


– 75 = Министр чести и скромности : [file din biogr. scriitorului] / Victor Dumbrăveanu //
Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 6. – P. 35-37 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

840. Galaicu-Păun, Em. Em. Galaicu-Păun : "…În ultimă instanţă, cheia de boltă a
fiinţei mele este poezia, chit că ori de cîte ori ridic ochii în sus, nu ştiu niciodată dacă dau de
ea sau mă uit în gol" : [dialog cu scriitorul] / a dialogat Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultu-
ral. – 2009. – Nr 2. – P. 45-55.

841. Leahu, Nicolae. Nicolae Leahu : "Poezia este ceea ce lasă urme în gînd, în
aer, pe ape…" : [interviu cu poetul, criticul literar, red.] / interlocutor : Irina Nechit // Sud-Est
cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 74-83.

842. Lungu, Eugen. Adagii : [sinteze, interpretări, coment. critice] / Eugen Lungu //
Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 6-14.

843. Stepanov, Veaceslav. Savant şi scriitor : Constantin Popovici la 85 de ani :


[acad., dr. habilitat în filologie, membru cor. şi titular al AŞM] / Veaceslav Stepanov //
Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 132-133 : fot.

844. Voncu, Răzvan. Copilăria : o recuperare postmodernă : [pe marginea cărţii


"Copil la ruşi" de Leo Butnaru, Bucureşti : Ed. Ideea Europeană, 2008] / Răzvan Voncu //
Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 66-69.

821.161.1.0 Literatură rusă


845. Baghirov, Eduard. Muncitorul emigrant nu are drepturi = Gastarbeiter′ is a
person deprived of any civil rights = "Гастарбайтер… человек бесправный" : [interviu cu
E. Baghirov, scriitor rus] / interlocutor : Iulia Semionova (Iudovici) // Open Skies. – 2009. –
Nr 5/6. – P. 90-96 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

846. Григорьева, Лада. Неповторимый путь : [о жизни и творчестве Анны Ах-


матовой] / Лада Григорьева // Наше поколение. – 2009. – Nr 6. – Р. 5-9.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
847. David, Anatolie. ULTIMUL MAMUT. Adevărul ştiinţific despre recenta desco-
perire paleonotologică din Valea Morilor / Anatolie David, Teodor Obadă // Akademos. –
2009. – Nr 2. – P. 85-87 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 87 (16 tit.).

908 Monografii ale localităţilor


848. Butnaru, Leo. Toate drumurile din jurul iurtei : [jurnal de călătorie prin Ţara
Mongolilor] / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2. – P. 110-126.

849. Dublin – insula de smarald a Europei = Dublin, the Emerald Island of Europe =
Дублин – изумрудный остров Европы // Open Skies. – 2009. – Nr 5/6. – P. 40-43 : fot. –
Text şi în lb. engl., rusă.

850. Horis, Liuba. În Golful Îngerilor = By the"Baie des Anges" = У бухты Ангелов :
[or. Nisa, Franţa] / Liuba Horis // Open Skies. – 2009. – Nr 5/6. – P. 24-34 : fot. – Text şi în
lb. engl., rusă.

851. Sineavschaia, Natalia. Suedia = Sweden = Швеция. В полете за Карлсоном


// Open Skies. – 2009. – Nr 5/6. – P. 66-75 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

852. Кротевич, Ольга. Будапешт. Жемчужина Дуная и родина кубика Рубика /


Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2009. – Nr 6. – P. 132-134 : fot.

91 GEOGRAFIE. EXPLOATAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


913(478) Geografia Republicii Moldova
853. Un savant sobru şi cu sacrificiu de sine : Tatiana Constantinov la 70 de ani :
[acad., dr. habilitat în geografie, mem. cor. şi titular al AŞM] / Teodor Furdui, Gheorghe
Duca, Valentina Ciochină [et al.] // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 135-136 : fot.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bărbuţă, Ion. Un intelectual distins : Alexandru Dîrul la 80 de ani. –Vezi Nr 2305.

Ctitorul medicinii veterinare : Eugen Zgardan la 80 de ani. – 2267.

159
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

Duca, Gheorghe. Măiestria de a trăi miracolul unei noi vieţi : (Acad. Gheorghe Palade
la ce-a de-a 80-ea aniversare). – Vezi Nr 2224.

Duca, Gheorghe. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie :


Acad. Gheorghe Ghidirim la cea de-a 70-ea aniversare. – Vezi Nr 2217.

Dumbrăveanu, Victor. Ministru al onestităţii şi modestiei = Mihail Gh. Chibotaru – 75.


– Vezi Nr 2355.

Furdui, Teodor. Măiestria de a retrăi miracilul unei noi vieţi : Gheorghe Paladi la 80 de
ani. – Vezi Nr 2227.

Furdui, Teodor. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în medicină :


Gheorghe Ghidirim la 70 de ani. – Vezi Nr 2218.

Furdui, Teodor. Se nasc şi în Moldova savanţi de talie mondială : Ion Bostan la 60 de


ani. – Vezi Nr 2237.

Ghidirim, Gheorghe. Nicolae Anestiadi – chirurg, savant, patriot. – Vezi Nr 2221.

Jeltova, Inna. Pavel Parfenii. O ascensiune tumultoasă = His Ascension = Паша


Парфений. – Vezi Nr 2296.

Pavel, Vasile. Un promotor de seamă al ştiinţei lingvistice : Anatol Ciobanu la 75 de


ani. – Vezi Nr 2308.

Sandu, Ion. Campionul din Bucovăţ = The Champion from Bucovats = Чемпион из
Буковца : [despre Ion Dosca]. – Vezi Nr 2304.

Savant de vază, ilustru pedagog : Alexei Simaşchevici la 80 de ani. – Cezi Nr 2181.

Stepanov, Veaceslav. Savant şi scriitor : Constantin Popovici la 85 de ani. – Vezi Nr


2359.

Ţvircun, Victor. O viaţă dedicatgă ştiinţei : Alexandru Roşca la 75 de ani. – Vezi Nr


2054.

Un savant sobru şi cu sacrificiu de sine : Tatiana Constantinov la 70 de ani. – Vezi Nr


2369.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Григорьева, Лада. Неповторимый путь : [о жизни и творчестве Анны Ахматовой].


– Vezi Nr 2362.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
854. Musteaţă, Sergiu. Din istoria politică a spaţiului carpato-danubiano-nistrean în
sec. VIII –IX / Sergiu Musteaţă // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 111-122
: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 120-121 (41 tit.).

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


(Vezi Nr 2144)
94(478) Istoria Republicii Moldova
855. Chestionar : Semnificaţii politice ale sărbătoririi de către autorităţile comuniste
din Republica Moldova a 650 ani de "statalitate moldovenească" : [realizat de red. rev.
"Destin românesc" la 25.02.09 : au răspuns : Pavel Parasca, prof. univ., dr. habilitat în isto-
rie ; Demir Dragnev, mem. cor. al AŞM, prof. univ., dr. habilitat în istorie ; Ion Eremia, dr.
habilitat în istorie, prof. univ. [et al.] // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 36-
52.

856. Cojocaru, Gheorghe. Conştiinţa istorică, identitate de stat şi identitate etnocul-


turală în Republica Moldova : (reînnodarea firului istoriei şi păşirea în modernitate) / Gheor-
ghe Cojocaru // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 62-65. – Rez. în lb. engl.

857. Dragnev, Demir. Formarea statului medieval Ţara Moldovei : contribuţii istorio-
grafice / Demir Dragnev // Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 54-57. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 57 (26 tit.).

858. Negru, Gheorghe. Reciclarea mitului sovietic : [privitor la întemeierea Statului


Moldovenesc] / Gheorghe Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 7-10.

859. Olaru-Cemârtan, Viorica. Dosarele secrete ale deportării din 1949 : (studiu de
caz) / Viorica Olaru-Cemârtan // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 123-138.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 138 (25 tit.). – Contin. Începutul : Nr 4, 2008.

860. Poştarencu, Dinu. Un proiect al decembriştilor de anexare a Principatului Mol-


dovei la Imperiul Rus / Dinu Poştarencu // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P.
74-78 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 78 (23 tit.).

161
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

861. Republica Moldova. Asoc. Istoricilor. Masă rotundă : "650 ani de la constitui-
rea Statului Moldovenesc" : realitate sau fals? : [Chişinău, 25.02.09 : cu participarea : An-
drei Eşanu, acad., dr. habilitat în istorie ; Pavel Parasca, prof. univ., dr. habilitat în istorie ;
Demir Dragnev, mem. cor. al AŞM, prof. univ., dr. habilitat în istorie [et al.] / pentru confor-
mitate : Alex Cosmescu // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 11-35. –
Bibliogr. în notele de subsol.

862. Şlapac, Mariana. Cetăţile Moldovei în sec. XVII-XVIII / Mariana Şlapac //


Akademos. – 2009. – Nr 2. – P. 58-61. – Rez. în lb. engl.

863. Taşcă, Mihai. Fals, plagiat şi incompetenţă în lucrarea lui Victor Stepaniuc
"Evoluţia statalităţii moldoveneşti în epoca contemporană" / Mihai Taşcă // Destin românesc
: ser. nouă. – 2009. – Nr 1. – P. 53-73 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 72-73
(24 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2067, 2144, 2146)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 2067)

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2009

Botez,Ilie 2239
A Botnaru, Ion 2166
Adam, Ianoş 2198 Bugaeva,Tatiana 2182
Adriana 2293 Burian, Alexandru 2111
Ajder, Vasile 2238 Burian, Cristina 2111, 2117
Aldea-Teodorovici, Ion 2292 Busuioc, Aureliu 2321
Aldea-Teodorovici, Doina 2292 Butnaru, Leo 2322, 2364
Andrievschi,Sergiu 2242 Buţanu, Roza 2288
Andrieş, A. 2181 C
Andronic, Larisa 2042
Andronic, Olesea 2283 Calistru, Anatolie 2222
Anghelici, Tatiana 2135 Callo, Tatiana 2309
Aramă, Marina 2193 Caluschi, Mariana 2055
Ardeleanu, Constantin 2068 Canţer, Valeriu 2041-42
Arseni, Oleg 2119 Canţîr, Roman 2081, 2293
Cara, Aliona 2143
B Caraulean, Nadejda 2136
Bacal, Petru 2083 Carauş, Tatiana 2232
Baghirov, Eduard 2361 Catlabuga, Liuba 2157
Balaban, Larisa 2291 Cavcaliuc, Valeriu 2167
Balan, Tatiana 2248 Cazacu, Olga 2336
Barbăneagră, Alexei 2126 Cazacu, Rodica 2194
Barbăscumpă, Lidia 2095 Căldare, Gheorghe 2074
Barbăscumpă, Lilia 2094 Cârlig, Tatiana 2185
Barthes, Roland 2311 Cârlig, V. 2185
Baxan, Ina 2165 Cebanu, Lilia 2175
Băieşu, Aurel 2110 Celac, Valentin 2262
Băieşu, Nicolae 2180 Cemortan, S. 2176
Bărbăcaru, Nicolae 2252 Cernei,Ghenadie 2045
Bărbuţă, Ion 2305 Cerneţchi,Olga 2216
Bâcu, Adelina 2142 Cernica, Veaceslav 2151
Belostecinic, Grigore 2040 Certan, Sergiu 2152
Beregoi, Natalia 2050 Chifa,Daniela 2203
Berliba,Sergiu 2202, 2207 Chindibaliuc, Oleana 2112
Beschieru, Eugeniu 2207 Chirchina, Olga, 2168
Beţişor, Alexandru 2212 Chiroşca, Dorian 2137
Bîlhac, Olga 2131 Chivriga, Traian 2323
Bîrcă, Alic 2079 Cibotaru, Mihail Gh. 2355
Blaga, Lucian 2312 Cimpoi, Mihai 2051-52, 2350
Boaghe, Lilia 2249 Cimpoieş, Gh. 2267
Boian, Ilie 2182-83 Ciobanu, Ana 2056
Borovic, Eduard 2210 Ciobanu, Anatol 2306
Botez,Alexei 2239 Ciobanu, Gheorghe 2190-91, 2213

163
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

Ciobanu, Mircea V. 2348 Diordiev,Violeta 2316


Ciobanu, Sergiu 2108 Dîrul,Alexandru 2305
Ciochină, Valentina 2369 Dolghii, Andrei 2204-05
Ciofu,Iurie 2236 Donica, Andrei 2259
Ciopraga, Constantin 2351 Donica, Ilie 2259
Ciorănică,Rodica 2081 Donos, Evlampie 2132
Ciubotaru, Adrian 2290, 2352 Dosca, Ion 2304
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 2113 Dragnev, Demir 2371, 2373, 2377
Ciumacenco, Natalia 2096 Drumaru, Paul 2347
Ciutac,Ion 2200 Duca, Gheorghe 2044, 2217-18, 2224, 2227,
Coadă, Ludmila 2144 2237,2369
Cobâneanu, Sergiu 2124 Dudnic,Livia 2131
Cojocaru, Ala 2193 Dulschi, Ion 2064
Cojocaru, Gheorghe 2372 Dumbrăveanu, Victor 2292, 2355
Colăbneac,Alexei 2312 Dumitraşco, Marica 2091
Coman, Dan 2313, 2349
Constantinov,Tatiana 2369 E
Constantinovici, Elena 2305 Eminescu, Mihai 2316
Corbu, Haralambie 2354 Endre, Ady 2347
Corcebaş, Tatiana 2324 Eremia,Ion 2371
Coroi, O. 2058 Erhan, Lica 2085
Cosmescu, Alex 2377 Eşanu, Andrei 2377
Cosovan, Olga 2163 Eşanu, Taisia 2216
Costachi, Gheorghe 2118-19 Eşanu, Tamara 2097, 2285
Coşovei, Traian T. 2314 Eţco, Ludmila 2225-26
Crăciun, Claudia 2307 Evtuşenco, Ana 2327
Croitor, Gheorghe 2212
Crotenco, Iurie 2092 F
Cucereanu, Gheorghe 2043 Felea, Ion-Mihai 2326
Cuconescu, Vasile 2236 Feuraş, Eugenia 2077
Cucu, Mariana 2084 Florică, Stanislav 2098
Culiuc, L. 2181 Foca,Iurie 2285
Cumpanici, Andrei 2258 Focşa, Valentin 2268
Curechi, Anatol 2315 Fulga, Viorica 2277
Curteanu, Ala 2232 Furdui, Sergiu 2127
Cuza, P. 2246 Furdui, Teodor 2217-18, 2224, 2227, 2237,
D 2252, 2267, 2369

Danilov, Maria 2049 G


Darciuc, Mihail 2212 Gafton, Marcela 2294
Dascaliuc, Al. 2246 Gaina, Boris 2260
David, Anatolie 2363 Galaicu, Vasile 2327
Degteariova, Nadejda 2286 Galaicu-Păun, Em. 2311, 2349, 2351, 2356
DiBo 2293 Galben, Natalia 2317
Dimitriu,Iuliana 2195 Gamurari, Veaceslav 2153
Diordiev, Ion 2325

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Gamurari, Vitalie 2114 L


Gavriliuc, Adrian 2328
Gagauz,Ion 2206, 2222 Lacusta, Victor 2192
Găină, B. 2267 Lazari, Constantin 2178
Gladun, E. 2215 Leahu,Nicolae 2352, 2357
Glotova, Natalia 2186 Leahu, Viorel 2258
Gheorghiţă, Vadim 2202 Leancă, Iurie 2075
Gherman, Grigore 2320 Lica, Dionis 2170
Gherman, Marcel 2295 Livandovschi, Roman 2093
Ghicov, Adrian 2169 Lomachin-Rumeanţev, Ilia Vadimovici 2154
Ghidirim, Gheorghe 2199-08, 2211, 2215, Losîi,Elena 2056-57, 2065, 2149
2217-18, 2220-23 Lungu, Eugen 2358
Goncear, Vitalie 2099 Lungu, Marina 2100, 2250
Gorobievschi, Svetlana 2090 Lupan, Aurelia 2261
Grama, Dumitru 2143 M
Grama, Steliana 2329
Grecu, Raisa 2120, 2133 Machidon, Mihail 2253
Guceac, Ion 2121 Magu, Ion 2101
Gudumac,Valentin 2223 Maican, Valentin 2331
Gurghiş, Radu 2208 Manciu,Alexandru 2293
Guţu, Aurel 2325 Manolescu, Nicolae 2348
Guţul,Vera 2242 Manoli, Mihail 2155
Marcov, Ion 2251
H Marina, Vasile 2046
Hadârcă, Ion 2330 Marinescu, Angela 2332
Hâţu, Dumitru 2219 Martea, Galina 2158
Hîrbu, Eduard 2045 Mastak,Dumitru 2194, 2209
Horis, Liuba 2366 Matei, Constantin 2083
Hotineanu, Alina 2229 Melnic,T. 2199
Mihalcean, Luminiţa 2234
I Minciună, Vitalie 2041
Mistreţ,Silvia 2253
Ianachevici, Anatolie 2236 Mişin,Igor 2199, 2203-06, 2215
Iliadi-Tulbure, Corina 2228 Mitrofan, Gabriela 2303
Iordan, Iorgu 2310 Mîndîcanu, Virgil 2171
J Morărescu, Alexandru 2128
Moscovici, Constantin 2297
Jamba, A. 2281 Moşin, Veaceslav 2229
Jeltova, Inna 2296 Munteanu,Svetlana 2137
Jioara, Mariana 2329 Musteaţă, Sergiu 2370
Juc,Victor 2239
N
K
Nan,Costică 2090
Koller, Markus 2273 Nechit,Irina 2357
Kusturov,Vladimir 2211 Nedea,Chris 2300
Nedeoglo, D. 2181

165
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

Nederiţa, Alexandru 2278 Rusu, V. 2196


Negru, Gheorghe 2067, 2374
Negru-Mihalachi, Rodica 2209 S
Negură, Ion 2179 Sainciuc,Glebus 2287
Nichifor, Rodica 2070 Samciuc,Ş. 2196
O Sandu, Ion 2304
Savca, Lucia 2059
Obadă, Teodor 2363 Sârbu, Zinaida 2231
Olaru-Cemârtan, Viorica 2375 Scutelniciuc,Ion 2170
Selevestru,Rodica 2198
P Semionova (Iudovici), Iulia 2361
Paladi, Gheorghe 2230 Serduni, Serghei 2079
Paladi, Ion 2080, 2145 Shakespeare, William 2300
Paladi, Valentina 2085 Simaşchevici, Alexei 2181
Pantea,Cristina 2074 Sineavschaia, Natalia 2275, 2367
Parasca, Pavel 2371, 2377 Sîrbu, Eduard 2103
Parfeni, Tina 2333 Slavici, Ioan 2318
Parfenii, Pavel 2296 Stavilă, Tudor 2287
Pavel, Vasile 2308 Stepanov, Veaceslav 2359
Pâslaru, Vlad 2159 Stere, Constantin 2120, 2133
Perju, Veaceslav 2042 Strat, Ludmila 2128
Petrovici, V. 2196 Stratulat, P. 2232
Pincevschi, Alexandru 2081 Strătilă, Mihail 2230
Pirojkov, Serghei 2071 Streleţ, Ala 2289
Platon, Inga 2179 Streleţ, Ruslan 2289
Pogoneţ, Galina 2122 Sturdza, Alexandru 2053
Pojoga, Ştefan 2102 Suman, Ala 2201
Popovici,Constantin 2353, 2359 Ş
Postolache, Gheorghe 2247
Poştarencu, Dinu 2376 Şandru, Sergiu 2195
Poştaru, Andrei 2238 Şaptefraţi, Tatiana 2147
Poştaru,Gheorghe 2238 Şcerbaniuc,Sergiu 2135
Punga,Iurie 2231 Şcerbina, Romeo 2221
Şciuca, Svetlana 2198
R Şerban, Mihaela 2055
Racu, J. 2058 Şlapac, Mariana 2378
Railean, Gh. 2214 Şleagun, Galina 2263
Revenco, Ninel 2197 Şleahtiţchi, Mihai 2066
Rojnoveanu, Gheorghe 2208, 2223 Şor, Elina 2220
Roman, Alexandru 2146 Ştefârţă, Adelina 2160
Romanciuc, Lilia 2197 T
Roşca, Alexandru 2054
Roşca, Angela 2166 Tabuica, Uliana 2233-34
Rotaru, Anatol 2047 Tabuncic, Mariana 2071
Rusu, Nicolae 2334 Tamazlîcaru, Andrei 2298

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Tanas, Alexandru 2071 Zamornea, Maria 2269


Taşcă, Mihai 2379 Zamuruev, Serghei 2289
Tăutu,Ludmila 2216, 2233 Zarbailov,Natalia 2225
Tăzlăuanu,Valentina 2069, 2300, 2356 Zavalistîi, Ana 2138, 2254
Teleucă, Marcel 2172 Zgardan,Eugen 2267
Tighineanu, Ion 2237 Zoiţa, Elena 2319
Timofeenco, Aliona 2279
Toma, Simion 2041, 2261 А
Tribusean, Irina 2273 Ахматова, Анна 2337,2362
Trofimov,Rodica 2293, 2297
Troianowski, Lidia 2053 Б
Tufeanu,Magda 2055 Балабан, Сергей 2086, 2139
Turea, Larisa 2301 Бацалай, И. 2125
Tutunaru,Mircea 2118 Бачу, Татьяна 2060, 2189
Ţ Беженарь, В. В. 2264
Болога, М. К. 2244
Ţarălungă, Victoria 2115 Боршевская, Л. 2129
Ţugulschi, Iuliana 2280 Боршевский А. 2129
Ţuleanu,Constantin 2242 Бостан, Лилиан 2150
Ţurcan, Aurelia 2048 Бродский, Давид 2139
Ţurcanu, Ianoş 2335 Буриан, Александр Дмитриевич 2072
Ţuţuianu, Ion 2116 Быдзина, Екатерина 2299
Ţvircun, Victor 2054, 2173
В
U
Вакарчук, В. В. 2265
Ungureanu, Ion 2302 Вакуленко, А. 2270
Ursu, Andrei 2251 Веверица, Валентина 2082
Ursu, Ludmila 2177 Верещагин,Борис 2187
Ustian, Ion 2078 Володина, Г. Ф. 2243
V Воронцова, Анастасия 2282

Vangheli, Spiridon 2336 Г


Varzari,Pantelimon 2054 Гендов, В.С. 2257
Vasilos,Liubov 2193 Гонца, М. В. 2284
Vereşceaghin, Boris 2256 Грабко, Д. З. 2243
Vincenzi, Alessandro 2290 Григорьева, Лада 2362
Vizitiu, Aliona 2211 Гринько, Николай 2341
Vîrlan, Maria 2161-62, 2164 Гуров, Каролина 2061
Vlas,Galina 2195
Volniţchi, Igor 2075-76 Д
Voncu, Răzvan 2360 Даровских-Волкова, Елена 2338
Z Дикусар, А.П. 2245
Драгуля, Марина 2060, 2189
Zabulică, Violeta 2324 Дука, Г. Г. 2284
Zamfir, Gheorghe 2297 Думитраш,П.Г. 2244

167
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

З О
Здоров,Ю. 2134 Охабская,И. И. 2235
И П
Игнатьев, В. 2132 Парфений, Паша 2296
Изверская, Т. Д. 2257 Переяслов, Николай 2339
Пирогов, В.И. 2235
К Погребняк, А. П. 2265
Каленик, Наталья 2104 Пэдурару, И. 2134
Калестру,Ливия 2187 Р
Калиман, Константин 2105
Канарский,Е. Ю. 2241 Раку, Жанна 2063
Каюров, Георгий 2342 Руденко, Борис 2294
Китано, Такеши 2299
Ковалева, Елена 2174 С
Ковалева, Наталья Александровна 2072 Сакович, Василий Андреевич 2073
Коларь, Ольга 2106 Салтанович, Т. И. 2264
Коллер, Маркус 2274 Секриер, Сергей 2266
Кораблина,Елена 2062 Сидельников, С.П. 2245
Костаки, Г. 2132 Силкин, Владимир 2340
Костаки, Георге 2123 Смешная, Татьяна 2150
Костыркин, Николай 2343 Сосна, Б. 2134
Кравченко, А. Н. 2264 Сырбу, Эдуард 2107
Кравченко, Раиса 2140
Кротевич, Ольга 2276, 2368 Т
Кузнецова, Галина 2087 Табунчик Марианна 2274
Кучук,Т. В. 2244 Тимонин, Александр 2141
М Тимофти, Нику 2276

Макидон, Михаил 2255 Ф


Мариан, Борис 2344 Федоров, Г. 2109
Матвеевич, В. А. 2284 Флоря, В. 2130
Мария, Наталья 2345 Фомичев, В. М. 2240
Мереуцэ, Ион 2106
Михайлова, Татьяна 2105 Х
Мунтян, С. П. 2243
Халеев, М. 2272
Мунтяну, Ион 2123
Харуца, Анна 2148
Мунтяну, Наталья 2187
Ц
Н
Цирюльникова, Наталья 2089
Николаева, Анна 2062
Новохатная, Наталья 2346 Ч
Чебан, Кристина 2184

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ю
Юрченко, В. И. 2240
Юрченко, Е. В. 2240
Ющенко. С. П. 2245
Я
Явтушенко, С. 2271
Ялтыченко, О.В. 2241
Япиева, Яна 2282

169
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2009 ≡ Magazines article annals Nr 6-2009

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2009

1. "a" Mic". – 2009. – Nr 5/6 (Lb. rom.,rusă).


2. Alunelul. – 2009. – Nr 5/6.
3. Administrarea Publică. – 2009. – Nr 2.
4. Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 6.
5. Akademos. – 2009. – Nr 2.
6. ARS Assecuratiorum. – 2009. – Nr 2.
7. Aquarelle. – 2009. – Nr 6.
8. Avocatul poporului. – 2009. – Nr 5/6.
9. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2.
10. Buletinul perinatologic. – 2009. – Nr 2.
11. Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 3.
12. Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 6.
13. Creativitate şi management : Materialele conf. a 13-a intern., 21-23 mai 2009. – Ch. : UTM,
2009. – 200 p. – [ 2009-860].
14. Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 1.
15. Didactica Pro… – 2009. – Nr 2/3.
16. Economica. – 2009. – Nr 1.
17. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2009. – Nr 2.
18. Intellectus. – 2009. – Nr 2.
19. Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 6.
20. Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 3.
21. Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 6.
22. Noi. – 2009. – Nr 6.
23. Open Skies. – 2009. – Nr 5/6.
24. Profit. – 2009. – Nr 6 (Text în lb. rom., engl., rusă).
25. Psihologie. – 2009. – Nr 2.
26. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2009. – Nr 1, 2.
27. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2009. – Nr. 1.
28. revista Naţională de Drept. – 2009. – Nr 6.
29. Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 2.
30. Univers pedagogic. – 2009. – Nr 2.
31. Vama. – 2009. – Nr 3.
32. VIP magazin. – 2009. – Nr 4, 5.
33. Наше поколение. – 2009. – Nr 6.
34. Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 6.
35. Закон и жизнь. – 2009. – Nr 6.
36. Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 4.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


ZIARE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 6
IUNIE 2009 JUNE
(3006-3534)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 3268)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3006. Coşuleanu, Ion. PNUD aduce în ţară cele mai bune practici din lume pentru
edificarea societăţii informaţionale şi Guvernării electronice în R. Moldova : interviu cu I.
Coşuleanu, Managerul Proiectului PNUD "Edificarea guvernării electronice în Moldova" /
interviu realizat de Natalia Costaş // Moldova suverană. – 2009. – 19 iun.

3007. Lazăr, Valeriu. Statului îi revine un rol decisiv în crearea pieţei de acces la In-
ternet în bandă largă / Valeriu Lazăr // Economist. – 2009. – 3 iun. – P. 12.
(Vezi de asemenea Nr 3463)

005 Conducere şi organizare. Management


3008. Най, Джозеф С., младший. Учиться руководить : [ст. проф. Гарвард. Ун-та]
/ Джозеф С. Най младший // Экон. обозрение. – 2009. –19 июня. – Р. 20.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3009. Bostan, Grigore. Academician Grigore Bostan : "Avem o şansă istorică, cine
ştie, poate ultima ..." : [discurs rostit la 28 mai 1989, la înfiinţarea Soc. "Mihai Eminescu" din
Cernăuţi] // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 3.

3010. Чоботарь, Валентин. Цыганский табор между небом и землей : [интервью


с пред. Ассоц. ромов Молдовы "Рубин" В. Чоботарь] / записала Татьяна Мигулина //
Экон. обозрение. – 2009. – 12 июня. – Р. 30.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

02 BIBLIOTECONOMIE
3011. Cociurca, Elena. Tehnologii informaţionale în activitatea bibliotecarilor : [forma-
rea continuă a bibliotecarilor şcolari din oraşul Soroca] / Elena Cociurca // Univers pedago-
gic pro. – 2009. – 4 iun. – P. 6.

3012. Galaju, Ana. Şcoala şi biblioteca – parteneri în educaţia generaţiei tinere : [pe
marginea colaborării între Bibl. "Târgu-Mureş" şi Liceul Teoretic "Ion Creangă", mun. Chişi-
nău] / Ana Galaju // Univers pedagogic pro. – 2009. – 11 iun. – P. 4.

3013. Rogac, Raia. Lecturile verii : [din experienţa Bibl. publ. "L. Rebreanu", mun.
Chişinău] / Raia Rogac // Făclia. – 2009. – 6 iun. – P. 6.

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
3014. Петрович, Виктор. Неправительственный сектор : [о деятельности непра-
вительств. орг.] / Виктор Петрович // Кишин. обозреватель. – 2009. – 18 июня. – Р. 4.

070 Ziaristică. Presă


3015. Dabija, Nicolae. Anticipând viitorul ... : [20 de ani de la apariţia săpt. "Lit. şi ar-
ta" cu grafie latină] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 11 iun. – P. 1-2.

3016. [20 de ani de la apariţia săptămânalului "Literatura şi arta" în grafie latină] // Lit.
şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 4. – Cuprins : primul tunet ce a prevestit primăvara / Petru
Soltan ; Felicitări şi lacrimi / Ionel Căpiţă ; Ziua scrisului latin / Gheorghe Maxian ; N-am să
uit niciodată acea zi ... / Gavril Talmazan ; "LA" a aprins o lumină / Olga Gheorghiev ; Avem
multe de spus : [versuri] / Nina Caraman.

3017. Hadârcă, Ion. Hamletianul Constantin Tănase, sau A fi constant cu "Timpul" :


[portret de creaţie al ziaristului Constantin Tănase] // Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2009. – 18
iun. – P. 6 ; Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 iun. – P. 6.

3018. Onceanu-Hadârcă, Mariana. Constantin Tănase – vulcanul ce erupe prin cu-


vânt : [omagiu ziaristului şi publicistului] / Mariana Onceanu-Hadărcă, Petru Hadârcă // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 26 iun. – P. 7-8.

3019. Râbca, Eugen. Un instrument de strangulare a presei? : [pe marginea noilor


prevederi ale Codului Contravenţional : opinii ale experţilor în domeniul mass-media : Eu-

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

gen Râbca, Petru Macovei, Cornelia Cozonac // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 iun. – P.
5.

3020. Tofan, Elena. Pe undele dorului ... : [interviu cu E. Tofan, jurnalista la Red. emi-
siunilor în lb. rom., Radio Ujgorod, Ucraina] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. – 2009. –
Iun. (Nr 6). – P. 6.

3021. Мардарь, Ион. Бремя доброты человеческой : [памяти журналиста Илие


Телешку] / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2009. – 12 июня. – Р. 7.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
3022. Galaicu-Păun, Emilian. Boris Groys, Stalin – opera de artă totală : [pe margi-
nea studiului cu acelaşi tit., ed. Desing&Print, 2007] / Emilian Galaicu-Păun // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 30 iun. – P. 12.

159.9 Psihologie
(Vezi Nr 3298)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


3023. Сингер, Питер. Может ли бизнес быть этичным? : [ст. проф. биоэтики в
Принстон. ун-те] / Питер Сингер // Экон. обозрение. – 2009. –19 июня. – Р. 21.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
3024. Aksiuchitz, Victor. Lupta lui Lenin cu Dumnezeu, sau Teomachia lui Lenin /
Victor Aksiuchitz // Curierul ortodox. – 2009. – 18 iun. – P. 5.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


3025. Bernaz, Oleg. Despre fiinţa şi persoana umană : [concept religios] / Oleg
Bernaz // Contrafort. – 2009. – Mai - Iun. (Nr 5/6). – P. 17.

3026. Boca, Arsenie. Copii născuţi în lanţuri : [din lucrarea "O sinteză a gândirii Părin-
telui Arsenie în 800 de capete"] / Arsenie Boca // Capitala. – 2009. – 24 iun. – P. 7.

3027. Cotruţă, Andrei. Părintele Andrei Cotruţă : mă rog pentru sufletele oamenilor :
[interviu cu părintele de la Mănăstirea Sfintelor Femei Mironosiţe Marta şi Maria de la
Hagimus, Căuşeni] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. – 2009. – Iun. (Nr 6). – P. 10.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3028. Cubreacov, Vlad. Felix Dubneac – Arhimandrit basarabean în SUA : [in memo-
riam Arhimandritului (1912-2008)] / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009.
– 5 iun. – P. 9.

3029. Fuştei, Nicolae. Ierurgii pentru lucruri şi natură / Nicolae Fuştei // Curierul orto-
dox. – 2009. – 18 iun. – P. 7. – (Lecţii de catehizare ; Lecţia 44). – Cuprins : 1. Sfinţirea
marelui mir ; 2. Sfinţirea antimiselor ; 3. Sfinţirea apei, sau agheasma ; Sfinţirea bisericii.

3030. Ioniţă, Andrei. Duminica tuturor sfinţilor români : dialog cu părintele protosin-
ghel A. Ioniţă, de la Mănăstirea Neamţ / consemnare : Vlad Chiriac // Curierul ortodox. –
2009. – 18 iun. – P. 1.

3031. Munteanu, Ioan. Cum să devii fericit în 24 de ore? : interviu cu Protodiaconul I.


Munteanu] / a consemnat Aurica Plăcintă // Altarul credinţei. – 2009. – 25 iun. – P. 7.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
3032. Cărăuş, Tamara. Gîndirea captivă şi dilemele compasiunii : [pe marginea c.
"Gândirea captivă" de Czeslaw Milosz, Bucureşti, ed. Humanitas, 1999] / Tamara Cărăuş //
Contrafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 18.

3033. Michnik, Adam. Adam Michnik la Chşinău : [mărturisiri ale disidentului de origi-
ne polonă] / consemnare : Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 3-4.
– Cuprins : Despre disidenţa poloneză ; Câteva simboluri ale luptei ; Borne pe calea instau-
rării democraţiei ; Despre conflictul cu Biserica ; Despre scoaterea în afara legii a partidului
comunist ; Despre moralitate în politică ; Despre lustraţie ; Despre antisemitism în general şi
despre specificul antisemitismului polonez ; Despre dialog; Despre împotrivirea la rău ;
Despre Milosz şi gândirea captivă ; Ce vom face a doua zi?

3034. Michnik, Adam. Mărturisirile unui disident convertit : (fragm. din cuvântul rostit
la ceremonia de decernare a Premiului Erasmus de către disidentul de origine polonă] /
Adam Michnik ; trad. din pol. de Sabra Daici // Capitala. – 2009. – 19 iun. – P. 8.

3035. Negru, Nicolae. Lupu loveşte din nou. Cam pe alături : [note cu privire la viziu-
nile şi conceptele lui Marian Lupu, ex-preş. Parlamentului Rep. Moldova] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 2 iun. – P. 6.

3036. Platon, Alexandru-Florin. "Raportul Tismăneanu" şi criticii săi : [pe marginea


vol. "Iluzia anticomunismului : lecturi critice ale Raportului Tismăneanu", coord. de Vasile

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ernu, Costi Rogozanu, Ciprian Şiulea [et al.], Ch., Cartier, 2008] / Alexandru-Florin Platon //
Contrafort. – 2009. – Mai - Iun. (Nr 5/6). – P. 6.

3037. Тихонов, Алексей. Карл Маркс оказался прав : обновл. марксизм может
снова изменить мир / Алексей Тихонов // Коммерсант plus. – 2009. – 5 июня. – Р. 11.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


3038. Ройбу, Зиновий. "Оранжевый Ватикан" на банковской : [о католич.
экспансии на Украине] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2009. – 12 июня. – Р. 15.

323 Politică internă


3039. Michnik, Adam. "O societate civilă puternică în RM ar exclude o Putere autori-
tară" : [interviu cu A. Michnik, disident de origine polonă] / consemnare : Angelina Olaru //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 iun. – P. 4-5.

3040. Vasilescu, Valentin. Rolul televiziunii române şi al presei : [aspecte soc.-pol.:


art. fostului comandant adjunct al Aeroportului Intern. Bucureşti-Otopeni] / Valentin
Vasilescu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 5 iun. – P. 5.

323(100-87) Politică internă a diferitelor ţări de peste hotare


3041. Firan, Carmen. Frica de viitor : [situaţia din SUA] / Carmen Firan // Contrafort. –
2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 11.

3042. Ройбу, Зиновий. Кавалеры ордена иуды вчера и сегодня : [обществ.-


полит. ситуация в Украине] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2009. – 19 июня. – Р.
15.

323(478) Politică internă a Republicii Moldova


3043. Bogatu, Petru. Ce ascunde Voronin când "face o treabă cu un bărbat" ca
Roşca : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 23 iun. – P. 7.

3044. Bogatu, Petru. Dacă rămâne Voronin, dispare Republica Moldova : [aspecte
soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 26 iun. – P. 7.

3045. Burciu, Igor. Disputele identitare şi interesul naţional : [pe marginea discursului
preş. PPCD Iurie Roşca în cadrul forului economic Uniunea Europeană – Rusia, 2009, Bu-
cureşti] / Igor Burciu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 5 iun. – P. 5.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3046. Caracai, Sergiu. Sergiu Caracai : "R. Moldova a devenit averea personală a lui
Vladimir Voronin" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu preş. Uniunii Voluntarilor din Rep. Moldo-
va] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19 iun. – P. 5.

3047. Cheianu, Constantin. Lupu, pe urmele lui Tarlev : [pe marginea retragerii lui
Marian Lupu, ex-preş. al Parlamentului, din rândurile Partidului Comuniştilor din Rep. Mol-
dova] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19 iun. – P. 6.

3048. Cheianu, Constantin. Războiul dintre avocaţi şi avtoritet : [aspecte soc.-pol.] /


Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 5 iun. – P. 6.

3049. Ciornei, Vsevolod. Căutarea şi găsirea locului : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod


Ciornei // Moldova suverană. – 2009. – 24 iun.

3050. Ciornei, Vsevolod. Cîntecele tinereţii noastre : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod


Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 5 iun. – P. 2.

3051. Ciornei, Vsevolod. Istoria ieroglifică, remake 009 : [aspecte soc.-pol.] /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 12 iun. – P. 2.

3052. Comuniştii au generat un conflict între generaţii, extrem de periculos : apel al


prof. de la Univ. Tehnică din Moldova / Valeriu Dulgheru, Vasile Cartofeanu, Valeriu
Dorogan [et al.] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 iun. – P. 5.

3053. De unde a apărut "lovitura de stat"? : [pe marginea evenimentelor din 7 apr.
2009] / consemnare : Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 iun. – P. 3. – Cu-
prins : Declaraţiile lui Voronin seamănă mai mult a campanie electorală / Victor Popa ; Opo-
ziţia trebuie să ceară accesul egal la mass-media publice / Vlad Lupan ; Oamenii au foto-
grafiat şi au filmat şi se vede cum lucrurile au fost dirijate / Alexandru Arseni.

3054. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : "Nici când eram preşedinte al parlamentului,
nu mi s-a întors casa părintească ..." : [aspecte soc.-pol.: interviu cu liderul Partidului De-
mocrat] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8 iun. – P. 4-5.

3055. Dulgheru, Valeriu. Iar prorocul este fals : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru
// Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 3.

3056. Dulgheru, Valeriu. Încurcate – labirinturile politicii basarabene : [aspecte soc.-


pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 3.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3057. Dulgheru, Valeriu. Îndemn pentru basarabeni : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu


Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 11 iun. – P. 3.

3058. Dungaciu, Dan. Cât de "stabilă" este Republica Moldova? : [aspecte soc.-pol.] /
Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 iun. – P. 6.

3059. Dungaciu, Dan. R. Moldova : punct – şi de la capăt / Dan Dungaciu // Timpul de


dimineaţă. – 2009. – 5 iun. – P. 7. – Cuprins : Dimensiunea morală; Dimensiunea psihologi-
că; Dimensiunea politică; Dimensiunea geopolitică; Dimensiunea Bucureşti – Chişinău.

3060. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Constatăm falimentul guvernării comuniste" : declaraţia
fracţiunii PLDM în Parlament, în cadrul şedinţei speciale de alegere a şefului statului // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 4 iun. – P. 4 ; 5 iun. – P. 5 ; Jurnal de Chişinău. – 2009. – 5 iun.
– P. 4.

3061. Guvernul Greceanâi II vine cu pamflete în loc de soluţii : din discursurile depu-
taţilor partidului Liberal Democrat din Moldova în şedinţa de investire a guvernului // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 12 iun. – P. 5. – Cuprins : "Nu am întâlnit nici măcar la nivel de
intenţii abordarea problemelor ce ţin de criza economică!" / Vlad Filat ; "În goana după be-
neficii electorale, comuniştii au pus la bătaie interesul naţional al R. Moldova" / Mihai Godea
; "Se încalcă flagrant drepturile constituţionale ale comunităţilor locale" / Iurie Ţap ; "Multe
întreprinderi vinicole se află în prag de faliment" / Ion Balan ; "Această instabilitate a condus
la haos instituţional" / Anghel Agache.

3062. Guvernul Greceanâi-2 – staful electoral a comuniştilor : (din discursurile depu-


taţilor Partidului Liberal Democrat din Moldova în şedinţa de investire a guvernului) / Iurie
Leanca, Vlad Filat, Simion Furdui [et al.] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12 iun. – P. 8.

3063. Muravschi, Valeriu. Valeriu Muravschi : "Roata istoriei nu poate fi oprită şi tim-
pul le va pune pe toate la locul lor" : [interviu cu ex-prim-ministrul Rep. Moldova] / moderator
: Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 12 iun. – P. 24-25.

3064. Negru, Nicolae. PCRM se teme să moară : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru
// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 30 iun. – P. 6.

3065. Negru, Nicolae. Roşca şi Lupu : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 19 iun. – P. 6.

3066. Negru, Nicolae. Uniunea Europeană non grata : [aspecte ale identităţii naţ.] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 23 iun. – P. 6.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3067. Negură, Lilian. Electoratul procomunist şi oferta liberală / Lilian Negură // Jurnal
de Chişinău. – 2009. – 5 iun. – P. 7.

3068. O acţiune comună, pe liste separate : declaraţia comună a partidelor de opozi-


ţie privind necesitatea depăşirii crizei politice prin adoptarea Foii de Parcurs pentru buna
funcţionare a instituţiilor democratice şi Integrare Europeană, 15 iun. 2009 // Alianţa Moldo-
va Noastră. – 2009. – 19 iun. – P. 3 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 19 июня. – P. 3.

3069. Oleinic, Alexandru. "Programul de guvernare – un manifest electoral al PCRM"


: [intervenţia deputatului Fracţiunii AMN în şedinţa în plen a Parlamentului, 10 iun. 2009] /
Alexandru Oleinic // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 12 iun. – P. 1-3 ; Альянс Moldova
Noastră. – 2009. – 12 июня. – P. 1-3.

3070. Oleinic, Alexandru. Cine va suporta efectele crizei politice din R. Moldova? /
Alexandru Oleinic // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 iun. – P. 3 ; Alianţa Moldova Noastră.
– 2009. – 5 iun. – P. 5 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 5 июня. – P. 5.

3071. PCRM a uzurpat puterea de stat, urmărind organizarea unor alegeri anticipate :
declaraţie a Asoc. Transnistrene "Pro Europa" // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 5 iun. –
P. 7 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 5 июня. – P. 6.

3072. Roşca, Iurie. Evenimentele din 7 aprilie nu se vor mai repeta : interviu cu vice-
premierul Iu. Roşca / dialog susţinut de Vasile Grozavu // Moldova suverană. – 2009. – 24
iun.

3073. Roşca, Iurie. Există şanse serioase ca viitoarea configuraţie a Parlamentului să


fie una diferită de cea pe care o avem acum : conf. de presă a preş. PPCD, Iurie Roşca,
susţinută la 11 iun. 2009 // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 12 iun. – P. 3.

3074. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Asumarea de responsabilităţi este necesară atunci
când Republica Moldova are atâtea probleme de rezolvat : [interviu cu viceprim-ministrul
Rep. Moldova] / interviu realizat de Sergiu Praporşcic // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 19 iun. – P. 3.

3075. Roşca, Virginia. Vicepremierul Iurie Roşca: Voi contribui la crearea unei ima-
gini mai bune a Republicii Moldova pe plan internaţional : [pe marginea investirii liderului
PPCD în funcţia de vicepremier] / Virginia Roşca // Flux european : ed. de vineri. – 2009. –
19 iun. – P. 3.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3076. Stratan, Andrei. "În ultimul timp se întâmplă lucruri foarte stranii ... : [aspecte
soc.-pol. : interviu cu A. Stratan, ministru al Afacerilor Externe şi al Integrării Europene] /
consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19 iun. – P. 10, 15.

3077. Tănase, Constantin. 7 aprilie 2009: opera Clanului Voronin / Constantin


Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 1 iun. – P. 6.

3078. Tănase, Constantin. În buzunarul cui se află cheile de la uşa care duce spre
putere? : [opoziţia şi alegerile parlamentare] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 9 iun. – P. 6.

3079. Tănase, Constantin. Să nu vindem pielea ursului din pădure : [aspecte soc.-
pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 iun. – P. 6.

3080. Tănase, Constantin. Şah moldovenesc : Lupu şi Roşca, figuri false într-un joc
adevărat / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 iun. – P. 6.

3081. Vasilescu, Valentin. Din culisele tentativei de lovitură de stat din 7 aprilie : [art.
fostului comandant adjunct al Aeroportului Intern. Bucureşti-Otopeni] / Valentin Vasilescu //
Moldova suverană. – 2009. – 3 iun.

3082. Voronin, Vladimir. Victoria democraţiei, victoria statalităţii noastre : [mesajul


dlui V. Voronin, Preş. Rep. Moldova, pe marginea campaniei electorale] // Moldova suvera-
nă. – 2009. – 16 iun.

3083. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: În Moldova a avut loc "revoluţia trădători-
lor" : [pe marginea interviului preş. în exerciţiu al Rep. Moldova pentru RIA Novosti] // Co-
munistul. – 2009. – 24 iun. – P. 3.

3084. Астахова, Ирина. Раскол : обществ.-полит. аспекты / Ирина Астахова //


Кишин. обозреватель. – 2009. – 11 июня. – Р. 2.

3085. Бодюл, Иван. Иван Бодюл : "Только ПКРМ способна вывести Молдову из
политического кризиса, вернуть страну на путь гражданского согласия" : [интервью с б.
перв. секретарем ЦК КПМ] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. –
2009. – 12 июня. – Р. 5.

3086. Боршевич, Виктор. Призраки Римской империи и проблема молдавской


государственности : по поводу событий от 7 апр. 2009 г. / Виктор Боршевич // Незави-
симая Молдова. – 2009. – 16 июня.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3087. Воронин, Владимир. "На повторных выборах нам нужна только чистая и
честная победа" : [интервью президента Респ. Молдова В. Воронина информ. агент-
ству "ИТАР-ТАСС"] // Независимая Молдова. – 2009. – 23 июня.

3088. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Быть или не быть Республике


Молдова независимым государством? В этом состоит смысл выбора, который должен
сделать молдавский избиратель !" : [по материалам пресс-конф. действующего пре-
зидента Респ. Молдова] / записал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. –
25 июня.

3089. Воронин, Владимир. Наши оппоненты хотят нанести поражение не столь-


ко ПКРМ, сколько Молдове : [интервью президента Респ. Молдова В. Воронина ин-
форм. агентству ИТАР-ТАСС] // Коммунист. – 2009. – 24 июня. – Р. 2-3.

3090. Воронин, Владимир. Пусть итогом будет победа нашей государственно-


сти : обращение Президента Респ. Молдова В. Воронина к гражданам Молдовы, 15
июня 2009 г. // Независимая Молдова. – 2009. – 16 июня ; Кишин. новости. – 2009. – 19
июня. – Р. 1.

3091. Жосу, Виктор. А был ли мальчик? или Ложка дегтя в бочку меда оппози-
ции / Виктор Жосу // Молд. ведомости. – 2009. – 5 июня. – Р. 2.

3092. Западинский, Роберт. Не дать переписать нашу общую историю : [об-


ществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 5 июня. – Р.
3.

3093. Западинский, Роберт. Это был мятеж в стиле флэш-моб : [по поводу со-
бытий 7 апр. 2009 г.] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 12 июня. – Р.
3.

3094. Западинский, Роберт. Это многих "славный" путь : [по поводу полит. карь-
еры экс-спикера парламента Респ. Молдова Мариана Лупу] / Роберт Западинский //
Коммерсант plus. – 2009. – 19 июня. – Р. 3.

3095. Косарев, Валерий. Верхи уже ничего не могут … Низы еще ничего не хо-
тят : [обществ.-полит. аспекты] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2009. – 5 ию-
ня. – Р. 5.

3096. Косарев, Валерий. Вся жизнь впереди? или Молдова – врио государства :
[обществ.-полит. аспекты] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2009. – 19 июня. –
Р. 5.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3097. Косарев, Валерий. Диалог слепых с глухими … и монолог без гнева и при-
страстия : [обществ.-полит. аспекты] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2009. –
26 июня. – Р. 5.

3098. Лупан, Влад. Жадность порождает бедность … : [обществ.-полит. аспекты]


/ Влад Лупан // Коммерсант plus. – 2009. – 5 июня. – Р. 4.

3099. Лупу, Мариан. Декларация Мариана Лупу : [о выходе из Партии Коммуни-


стов Респ. Молдова и парламент. фракции ПКРМ, 10 июня 2009 г.] // Экон. обозрение.
– 2009. – 12 июня. – Р. 16.

3100. Лупу, Мариан. Молдова находится на пути к расколу. экономической ката-


строфе и краху государственности : [заявление экс-пред. парламента Молдовы М.
Лупу о выходе из Партии Коммунистов Респ. Молдова и парламент. фракции ПКРМ] //
Коммерсант plus. – 2009. – 12 июня. – Р. 4.

3101. Максимов, Александр. Роковая ошибка Владимира Воронина : [обществ.-


полит. аспекты] / Александр Максимов // Молд. ведомости. – 2009. – 26 июня. – Р. 3.

3102. От выборов до выборов живет народ невесело // Коммерсант plus. – 2009.


– 5 июня. – Р. 9. – Продолж. следует.

3103. Сорочану, Тудор. Есть ли у оппозиции позиция? : [обществ.-полит. аспек-


ты] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. – 17 июня.

3104. Сорочану, Тудор. Программа действия – честное и корректное отношение


к обществу : [по материалам пресс-конф. премьер-министра Респ. Молдова Зинаиды
Гречаной, 11 июня 2009] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. – 12 ию-
ня. – Р. 2.

3105. Хилл, Уильям. "Тwitter-революция", которой не было : по поводу событий


7 апр. 2009 г. :. [ст. экс-главы миссии ОБСЕ в Молдове и ст. сотрудника Фонда Герма-
на Маршалла в США] / Уильям Хилл, Дэвид Креймер // Коммерсант plus. – 2009. – 19
июня. – Р. 6.

3106. Цеслюк, Владимир. Временно исполняющие … : [обществ.-полит. ас-


пекты] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2009. – 12 июня. – Р. 5.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3107. Цеслюк, Владимир. Молдова – проходной двор : [по поводу урегулирова-


ния приднестр. проблемы] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2009. – 5 июня. –
Р. 6.

3108. Цырдя, Богдан. Упущенные шансы Мариана Лупу : [проблемы полит. ста-
бильности] / Богдан Цырдя // Коммерсант plus. – 2009. – 26 июня. – Р. 8.

3109. Цэрану, Анатолий. Анатолий Цэрану : Шанс стать нормальной страной :


[по поводу досроч. парламент. выборов] // Коммерсант plus. – 2009. – 5 июня. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3177)

324 Alegeri
3110. Alegerile anticipate: opinii despre decizia fracţiunii Alianţa "Moldova Noastră" /
au înregistrat: Marina Timotin, Mariana Zaharia // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 12
iun. – P. 8-9; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 12 июня. – P. 8-9. – Cuprins : "Nu este
vorba de fermitatea morală a opoziţiei, ci despre analiza judicioasă a şanselor" / Gheorghe
Vasilachi; "Comuniştii nu dispun de un program anticriză, în schimb intenţionează să facă
economii pe seama şcolilor" / Leonid Cornienco; "Tinerii vor răspunde prin voturile lor la
evenimentele din 7 aprilie" / Sergiu Baltaga ; "Pe 3 iunie, candidatul comuniştilor a ratat
votul a 100 de mii de alegători" / Victor Guzun ; "Opoziţia a demonstrat că are caracter" /
Igor Boţan ; "Alegerile anticipate constituie cea mai potrivită soluţie" / Ana Iuraşcu ; "Avem
nevoie de metode noi de convingere în campania electorală" / Irina Cucoară ; "A fost gre-
şeala noastră că nu s-au verificat din start listele" / Valeriu Isac.

3111. Amihalachioaie, Gheorghe. Criza existenţei noastre : [aspecte preelectorale :


interviu cu Gh. Amihalachioaie, preş. al Baroului Avocaţilor din Rep. Moldova] / consemnare
: Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2009. – 12 iun. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

3112. Bogatu, Petru. Alegeri anticipate: care pe care (1-2) : şansa şi neşansa concu-
renţilor electorali: conjunctura internă / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 5, 9
iun. – P. 7.

3113. Bogatu, Petru. Alegeri anticipate: conjunctura internaţională (1-2) : România şi


Rusia: faţă în faţă îndărătul ringului electoral de la Chişinău / Petru Bogatu // Jurnal de Chi-
şinău. – 2009. – 5, 9 iun. – P. 7.

3114. Bogatu, Petru. Alegeri cu ştreangul la gât : [pe marginea campaniei preelecto-
rale] / Petru Bogatu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 iun. – P. 6.

3115. Bogatu, Petru. Cine sunt oamenii X ai campaniei electorale? : [pe marginea
culturii politice a electoratului] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 30 iun. – P. 7.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3116. Bogatu, Petru. Exportul revoluţiei : [alegeri parlamentare anticipate] / Petru


Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 19 iun. – P. 7.

3117. Cheianu, Constantin. "Fişka" anticipatelor :[alegeri parlamentare anticipate] /


Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 12 iun. – P. 6.

3118. Cheianu, Constantin. Într-adevăr, patria e în primejdie : [campania electorală] /


Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 26 iun. – P. 6.

3119. Ciornei, Vsevolod. Alb şi negru şi invers : [campania electorală] / Vsevolod Ci-
ornei // Săptămîna. – 2009. – 26 iun. – P. 2.

3120. Ciornei, Vsevolod. Fanii şi profanii : [campaniea electorală] / Vsevolod Ciornei


// Săptămîna. – 2009. – 19 iun. – P. 2.

3121. Ciubaşenco, Dmitri. Cum va reacţiona Rusia la alegerile anticipate? : [coment.


de Dm. Ciubaşenco, red.-şef al ziarului "Mold. vedomosti", postului Radio Europa Liberă] //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 9 iun. – P. 7.

3122. Demoniada moldovenească – fraudele din 5 aprilie 2009 (1) : [pe marginea re-
zultatelor alegerilor parlamentare] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 26 iun. – P. 1, 10, 23.

3123. Dulgheru, Valeriu. De nu veţi ridica din rândul vostru un proroc ... : [pe margi-
nea alegerii preş. Rep. Moldova] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 3.

3124. Dungaciu, Dan. Religia este opiu pentru comunişti sau Lecţiile din 28 mai 2009
: [pe marginea alegerii preş. Rep. Moldova] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 1 iun. – P. 4.

3125. Dungaciu, Dan. Statalitatea ca diversiune electorală : [ campania electorală] /


Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19 iun. – P. 6.

3126. Dungaciu, Dan. Statalismul – "ultimul refugiu al lichelelor"? : [statalitatea Rep.


Moldova în contextul campaniei electorale] / Dan Dungaciu // Jurnal de Chişinău. – 2009. –
23 iun. – P. 7.

3127. Fusu, Corina. PL: zece condiţii pentru a evita fraudele electorale : [din luarea
de cuvânt a C. Fusu, vicepreş. a Partidului Liberal, în cadrul şedinţei din 3 iun. 2009 a Par-
lamentului Rep. Moldova] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 iun. – P. 3 ; 5 iun. – P. 4.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3128. Gherasim, Arcadie. "Fiecare dintre noi să convingă încă doi!" : [campania pree-
lectorală] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 iun. – P. 6.

3129. Gorda, Ştefan. Coaliţia Alternativei? : [alegeri parlamentare anticipate] / Ştefan


Gorda // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 iun. – P. 6.

3130. Jereghi, Vanu. 7 aprilie : Atac planificat asupra protestatarilor : interviu cu V.


Jereghi, dir. al Inst. pentru Drepturile Omului din Moldova / pentru conformitate : Aneta
Grosu // Ziarul de gardă. – 2009. – 11 iun. – P. 10-11.

3131. Izvoreanu, G. Telenovela alegerii preşedintelui : [Rep. Moldova] / G. Izvoreanu


// Dreptul. – 2009. – 5 iun. – P. 3.

3132. Lisnic, Eleonora. Noul start electoral şi raportul de forţe : [alegeri parlamentare
anticipate] / Eleonora Lisnic // Capitala. – 2009. – 26 iun. – P. 4.

3133. Munteanu, Igor. Comuniştii nu vor accepta alegeri libere, corecte şi democrati-
ce / Igor Munteanu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 iun. – P. 6.

3134. Negru, Nicolae. O bătălie care nu trebuia să aibă loc : [parlamentare anticipate]
/ Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 9 iun. – P. 6.

3135. Negru, Nicolae. Semne rele ca semne bune : [alegerea preş. Rep. Moldova] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 5 iun. – P. 6.

3136. Negură, Lilian. Filosofia căştigului : [aspecte preelectorale] / Lilian Negură //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 iun. – P. 6.

3137. Oprunenco, Alex. Criza + alegeri anticipate = oportunitate? Alex Oprunenco //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8 iun. – P. 6.

3138. Pleşu, Andrei. Votul obligatoriu / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2009. – 19 iun. –
P. 3.

3139. Rusu, Nicolae. Acum ori niciodată : [campania electorală] / Nicolae Rusu // Lit.
şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 3.

3140. Socor, Vladimir. Comuniştii riscă să piardă eventualele alegeri anticipate : [pe
marginea declaraţiilor analistului intern. : reluat din "Ziua"] / Vladimir Socor // Capitala. –
2009. – 3 iun. – P. 4.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3141. Stratan, Andrei. Andrei Stratan : Nu schimb caii cînd căruţa e în mijlocul rîului :
[pe marginea participării ministrului Afacerilor Externe şi al Integrării Europene în alegerile
parlamentare] // Săptămîna. – 2009. – 19 iun. – P. 2.

3142. Tănase, Constantin. Un nou "7 aprilie"? : [parlamentare anticipate] / Constantin


Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 iun. – P. 6.

3143. Tănase, Constantin. Un pol social-democrat nu e un moft : [parlamentare anti-


cipate] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 iun. – P. 6.

3144. Untilă, Veaceslav. AMN: Opoziţia a oferit o lecţie de demnitate civică : [din dis-
cursul lui V. Untilă, prim-vicepreş. al Alianţei "Moldova Noastră", în cadrul şedinţei din 3 iun.
2009 a Parlamentului Rep. Moldova] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 iun. – P. 3; 5 iun. –
P. 4.

3145. Voronin, Vladimir. Bilanţul campaniei electorale trebuie să fie victoria democra-
ţiei şi a statalităţii noastre : mesajul preş. V. Voronin adresat populaţiei Rep. Moldova //
Comunistul. – 2009. – 19 iun. – P. 3.

3146. Voronin, Vladimir. Pe banii statului instrucţiuni electorale : [fragm. din discursul
preş. Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova la întâlnirea cu activul de partid din Chişinău
şi din raioanele de centru, 12 iun. 2009, Chişinău] / Vladimir Voronin // Timpul de dimineaţă.
– 2009. – 23 iun. – P. 4-5.

3147. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Alegerile din 29 iulie vor constitui un ple-
biscit în problema independenţei noastre" : [pe marginea conf. de presă cu tema "Alegerile
parlamentare anticipate şi statalitatea moldoveneasca" a preş. Rep. Moldova, 24 iun. 2009]
/ consemnare : Vasile Grozavu // Moldova suverană. – 2009. – 25 iun. ; Comunistul. – 2009.
– 26 iun. – P. 2-3 ; Коммунист. – 2009. – 26 июня. – Р. 2-3.

3148. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Защитим нашу Родину !" : [по
поводу пресс-конф. на тему "Досроч. парламент. выборы и молд. государственность"
пред. Партии Коммунистов Респ. Молдова] / записал Александр Токарский // Кишин.
новости. – 2009. – 26 июня. – Р. 1.

3149. Ильина, Ксения. Выборы нон-стоп : [досроч. парламент. выборы] / Ксения


Ильина // Кишин. обозреватель. – 2009. – 18 июня. – Р. 3.

3150. Киртоакэ, Дорин. Чем закончатся новые выборы : [интервью с зам. пред.
Либерал. партии Д. Киртоакэ] // Коммерсант plus. – 2009. – 26 июня. – Р. 10.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3151. Маркедонов, Сергей. Есть у выборов начало, нет у выборов конца : [по
поводу досроч. парламент. выборов в Молдове : ст. зав. отд. проблем межнац. отно-
шений Ин-та полит. и воен. анализа, Москва] / Сергей Маркедонов // Молд. ведомости.
– 2009. – 10 июня.

3152. Моспанов, Андрей. Что принесут Молдове досрочные выборы? / Андрей


Моспанов // Коммерсант plus. – 2009. – 12 июня. – Р. 8.

3153. Попов, Андрей. Новые выборы усложнят ситуацию в Молдове : [по поводу
парламент. выборов : ст. исполн. дир. Ассоц. внеш. политики Молдовы] / Андрей По-
пов // Молд. ведомости. – 2009. – 9 июня.

3154. Тулбуре, Алексей. Коммунисты проиграют досрочные выборы : [по поводу


парламент. выборов : ст. исполн. дир. Хельсин. Граждан. Ассамблеи] / Алексей Тул-
буре // Молд. ведомости. – 2009. – 9 июня.

3155. Тхорик, Владимир. Новые выборы: шаг в пропасть или навстречу лучшей
жизни? / Владимир Тхорик // Молд. ведомости. – 2009. – 5 июня. – Р. 3.

3156. Тхоров, Александр. От выборов до выборов живет народ невесело /


Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2009. – 12 июня. – Р. 9.

3157. Цуркан, Владимир. Владимир Цуркан : "Мы хотели найти компромисс" :


[об избрании президента страны : интервью Рус. службе "Голоса Америки" перв. вице-
спикера парламента Респ. Молдова] / записала Анна Леонидова // Независимая Мол-
дова. – 2009. – 9 июня.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3158. Dungaciu, Dan. Rusia "stabilizează", Voronin şantajează şi UE oftează : [Rep.
Moldova în context intern.] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 26 iun. – P. 6.

3159. Necsutu, Mădălin. Rusia înghite Europa de Est : [pe marginea Raportului Eu-
ropean Council on Foreign Relation : reluat din "Ziua"] / Mădălin Necsutu // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 18 iun. – P. 5.

3160. Алексеев, Александр. "Надо перестать использовать Балканы в качестве


лаборатории" : [об уроках и перспективах Косов. урегулирования : интервью с дир. 4-
го Европ. деп. рос. МИД А. Алексеевым] // Коммерсант plus. – 2009. – 12 июня. – Р. 2.

3161. Астахова, Ирина. Европейский вектор: эмоции и реальность / Ирина Аста-


хова // Кишин. обозреватель. – 2009. – 25 июня. – Р. 4.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3162. Винокурова, Марина. Еще один шаг к евроинтеграции : [по материалам


12-го Саммита глав государств и правительств стран-чл. Процесса сотрудничества в
Юго-Вост. Европе, 5 июня 2009, Кишинэу] / Марина Винокурова // Экон. обозрение. –
2009. – 12 июня. – Р. 8.

3163. Жосу, Виктор. Не в коня корм. Поддержит ли Россия Воронина после 3


июня? / Виктор Жосу // Молд. ведомости. – 2009. – 12 июня. – Р. 2.

3164. Кузьмин, Валерий. Валерий Кузьмин : "Россия проводит в отношении


Молдавии открытую, честную политику" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. послом Рос.
Федерации в Респ. Молдова] / записал Валерий Демидецкий // Независимая Молдова.
– 2009. – 3 июня.

3165. Манжола, Владимир. Граница наша дружественная : [интервью с рук.


Консул. отд. Посольства Украины в Молдове В. Манжолой] / записал Эдуард Шалимов
// Кишин. новости. – 2009. – 5 июня. – Р. 3.

3166. Медведев, Дмитрий. Заявление для прессы президента России по итогам


заседания глав государств группы БРИК : [июнь 2009, Екатеринбург, Рос. Федерация]
// Коммерсант plus. – 2009. – 19 июня. – Р. 14.

3167. Митчел, Джон. "Великобритания – твердый сторонник Молдовы" : из ин-


тервью агентству "Инфотаг" зам. главы миссии Посольства Великобритании в Молдо-
ве Дж. Митчела // Экон. обозрение. – 2009. – 26 июня. – Р. 17.

3168. Совместное коммюнике по итогам заседания совета глав государств-чл.


ШОС : [июнь 2009, Екатеринбург, Рос. Федерация] // Коммерсант plus. – 2009. – 19
июня. – Р. 14.

3169. Хадас-Лебел, Рафаэль. Выборы в Европе против идеологии : [о выборах


в Европ. парламент : ст. проф. Ин-та полит. исслед. в Париже] / Рафаэль Хадас-Лебел
// Экон. обозрение. – 2009. – 12 июня. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 3182, 3190)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


3170. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Молдавия идет по пути парт-
нерства с Россией и интеграции с ЕС" : [интервью президента Респ. Молдова пред-
ставительству РИА Новости в Кишинэу] / записал Владимир Новосадюк // Независи-
мая Молдова. – 2009. – 23 июня.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3171. Воронин, Владимир. Люди ждут от нас решения проблем, с которыми


сталкиваются : [выступление на саммите глав государств Центр. Европы президента
Респ. Молдова В. Воронина, 19 июня 2009, Нови Сад, Сербия] // Независимая Молдо-
ва. – 2009. – 23 июня.
(Vezi de asemenea Nr 3161)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


3172. Martin, Vasile. O provocare majoră pentru dezvoltarea R. Moldova, corupţia :
[pe marginea Planului preliminar de Ţară pentru perioada 2007-2009] / Vasile Martin // Mol-
dova suverană. – 2009. – 25 iun.

3173. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova : [aprob. în şedinţa


din 10 iun. 2009 a Parlamentului Rep. Moldova] // Moldova suverană. – 2009. – 11 iun.

3174. Программа деятельности правительства РМ : 10 июня 2009 г. // Экон. обо-


зрение. – 2009. – 12 июня. – Р. 38-39.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3175. Bogatu, Petru. Lupu, un Chirtoacă al stângii necomuniste? : [pe marginea ade-
rării ex-preş. parlamentului Marian Lupu la Partidul Democrat din Moldova] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 16 iun. – P. 7.

3176. Bogatu, Petru. Comuniştii au înscris un gol în propria poartă : [pe marginea re-
tragerii ex-preş. Parlamentului Marian Lupu din Partidul Comuniştilor al Rep. Moldova] /
Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12 iun. – P. 7.

3177. Dungaciu, Dan. Calul troian era ... lup? : [pe marginea plecării din rândurile
Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova a lui Marian Lupu] / Dan Dungaciu // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 12 iun. – P. 6.

3178. Filat, Vlad. Vlad Filat nu este omul regretelor : [interviu cu preş. Partidului Libe-
ral Democrat din Moldova] / consemnare : Dorina Arsene // Săptămîna. – 2009. – 26 iun. –
P. 14. – Va urma.

3179. Gherasim, Arcadie. Lupu : [pe marginea situaţiei în Partidul Comuniştilor din
Rep. Moldova] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 iun. – P. 6.

3180. Lupu, Marian. Marian Lupu: "Sunt liber. Nu mai datorez nimănui nimic" : [inter-
viu cu preşedintele Partidului Democrat din Moldova] / interviu realizat de Ana Tarlapan //

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Jurnal de Chişinău. – 2009. – 26 iun. – P. 9; Săptămîna. – 2009. – 26 iun. – P. 12-13 ; Tim-


pul de dimineaţă. – 2009. – 26 iun. – P. 9.

3181. Peru-Balan, Aurelia. Partida liberală din Moldova în parlamentarele 2009 / Au-
relia Peru-Balan // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 iun. – P. 5.

3182. Petrencu, Anatol. Mişcarea Acţiunea Europeană în faţa alegerilor anticipate :


[coment. al preş. MAE] / Anatol Petrencu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 26 iun. – P. 5 ;
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 26 iun. – P. 4.

3183. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : PPCD va participa la alegerile parlamentare antici-
pate : [declaraţii ale liderului Partidului Popular Creştin Democrat în cadrul conf. de presă, 4
iun. 2009] / au consemnat : Virginia Roşca, George Iosip, Octavian Racu [et al.] // Flux eu-
ropean : ed. de vineri. – 2009. – 5 iun. – P. 1, 3.

3184. Serebrian, Oleg. Oleg Serebrian : "PDM nu poate risca în cazul noilor alegeri
..." : [interviu cu prim-vicepreş. Partidului Democrat din Moldova] / consemnare : Sorina
Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 iun. – P. 4.

3185. Tănase, Constantin. Iepurele "Lupu", sau Basarabia are nevoie de caractere :
[pe marginea plecării din rândurile Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova a lui Marian
Lupu] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 12 iun. – P. 7.

3186. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Мы чуть не потеряли страну" :


[выступление пред. Партии Коммунистов Респ. Молдова на секрет. совещании парт.
актива Кишинэу и центр. р-нов Молдовы, июнь 2009] // Коммерсант plus. – 2009. – 19
июня. – Р. 8-9.

3187. Лупу, Мариан. "Я выхожу из рядов Партии Коммунистов" : заявление экс-
пред. Парламента Респ. Молдова М. Лупу // Молд. ведомости. – 2009. – 12 июня. – Р.
3.

3188. Святченко, Иван. Кадровый вопрос : [партии Респ. Молдова] / Иван Свят-
ченко // Экон. обозрение. – 2009. –19 июня. – Р. 15.

3189. Ткачук, Марк. Марк Ткачук: "ПКРМ менее всего была заинтересована в
проведении досрочных выборов" : [интервью агентству Omega депутата парламента
от Партии Коммунистов Респ. Молдова] // Независимая Молдова. – 2009. – 12 июня. –
Р. 4.

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3190. Цеслюк, Владимир. Выборы назначены : ПКРМ готова идти ва-банк /


Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2009. – 19 июня. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3047, 3100-01)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3191. Florea, S. Savant, profesor şi cetăţean de forţă : (schiţă despre activitatea prov.
univ. Mihai Patraş cu ocazia zilei de naştere) / S. Florea // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P.
7.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3192. Hadârcă, Sorin. Cum să reuşeşti dacă ... ajungi şomer / Sorin Hadârcă // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 12 iun. – P. 23.

331.105.44 Sindicate
3193. Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova. Propunerile
anti-criză ale Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova // Экон.
обозрение. – 2009. – 12 июня. – Р. 15.

3194. Manea, Leonid. CNSM: doi ani de la constituire : [art. preş. Confederaţiei Naţ. a
Sindicatelor din Moldova] / Leonid Manea // Vocea poporului. – 2009. – 5 iun. – P. 1, 3. –
Idem şi în lb. rusă. – Cuprins : Democraţie şi solidaritate; Dialog şi parteneriat social; nego-
cieri pe timp de criză; Educaţie participativă: Vectorul internaţional.

3195. Patronii propun măsuri anticriză : [program anti-criză al Confederaţiei Naţ. a


Patronatului din Rep. Moldova, înaintat Guvernului] // Economist. – 2009. – 17 iun. – P. 11.

3196. Untilă, Stela. Responsabilitatea socială a sindicatelor : [pe marginea "mesei ro-
tunde" "Responsabilitatea socială a sindicatelor în problema eliminării formelor grave de
exploatare a copiilor prin muncă", 11 iun. 2009, Chişinău] / Stela Untilă // Vocea poporului. –
2009. – 19 iun. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3197. Шиллер, Роберт. Неусвоенные уроки после пузыря на рынке недвижимо-
сти : [ст. проф. экономики в Йел. Ун-те.] / Роберт Шиллер // Экон. обозрение. – 2009. –
26 июня. – Р. 20.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 3023)

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
3198. Cibotaru, Viorel. Evoluţia activităţii de creditare depinde nu doar de bănci : in-
terviu acordat agenţiei BASA-press de prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei,
V. Cibotaru // Vocea poporului. – 2009. – 26 iun. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

3199. Grigoroi, Oleg. Banii noştri: la bancă sau la borcan? : recomandări practice de
la Clubul IDEA / Oleg Grigoroi // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19 iun. – P. 16.

3200. Ursu, Dumitru. Sectorul bancar mizează pe economia ţării : interviu cu D. Ursu,
preş. Asoc. Băncilor din Moldova / consemnare : Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009.
– 4 iun.

3201. Бодю, Виктор. "То, что было прогрессивным в лизинге в 2005 году, сего-
дня нужно менять" : интервью с генер. дир. лизинг. компании Raiffeisen Leasing В. Бо-
дю / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. –19 июня. – Р. 18.

3202. Такий, Александр. В поисках равновесия : [пробл. валют. рынка Респ.


Молдова] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 26 июня. – Р. 4.

3203. Чиботару, Виктор. Виктор Чиботару : "Не существует курса, который


удовлетворял бы всех" : [интервью с вице-президентом Нац. Банка Молдовы] / запи-
сала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2009. – 18 июня. – Р. 1, 5.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3204. Стиглиц, Джозеф Е. Американский социализм для богатых : [ст. проф.
экономики в Колумб. ун-те] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон. обозрение. – 2009. –19 июня.
– Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3205. Ceşuiev, Visarion. Economia ţării traversează o perioadă de "poat-boom" :
[punct de vedere al analistului economic V. Ceşuiev] / consemnare : Vlad Loghin // Moldova
suverană. – 2009. – 30 iun.

3206. Chivriga, Viorel. Pagubele sistemului : [efectele crizei în sectorul agroalimentar


: interviu cu V. Chivriga, coord. de progr. la IDIS "Viitorul"] / consemnare : Valeriu Ciocoi //
Vocea poporului. – 2009. – 19 iun. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3207. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga : "Guvernul nu are capacitatea să gestioneze


situaţia din agricultură nici în anii proşti, nici în anii buni" : [interviu cu dir. de progr. La IDIS
"Viitorul"] / consemnare : Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 29 iun. – P. 4-
5.

3208. Dodon, Igor. Realizări economice – prin stabilitate politică : [pe marginea decla-
raţiilor de presă ale prim-viceprim-ministrului Rep. Moldova] / Igor Dodon // Comunistul. –
2009. – 12 iun. – P. 11.

3209. Hadârcă, Sorin. Cum salvăm economia, dar şi angajaţii : recomandări practice
de la Clubul IDEA / Sorin Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 5 iun. – P. 10, 15.

3210. Lazăr, Valeriu. R. Moldova are probleme de sistem foarte grave şi acestea nu
au fost provocate de criză, ci doar accentuate / Valeriu Lazăr // Economist. – 2009. – 24 iun.
– P. 8-9.

3211. Maddock, Nick. Reducerea volumului de remitenţe şi revenirea la scară largă a


migranţilor ar putea tensiona lucrurile în Moldova : [art. specialistului în politici de dezvoltare
rurală la Centrul regional PNUD de la Bratislava şi a managerului de progr. în domeniul
reducerii sărăciei la Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova] / Nick Maddock,
Lovita Ramguttee // Economist. – 2009. – 24 iun. – P. 4-5.

3212. Prohniţchi, Valeriu. Programul Guvernului, un manifest al PCRM : [aspecte


economice : art. experţilor la Centrul Analitic Independent "Expert Grup"] / Valeriu
Prohniţchi, Adrian Lupuşor // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15,16 iun. – P. 6.

3213. Roşca, Virginia. Recesiune economică de până la 5 la sută : [prognoza Guver-


nului pentru a. 2009 : pe marginea conf. de presă a reprezentanţilor Guvernului] / Virginia
Roşca // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 19 iun. – P. 7.

3214. Валовой внутренний продукт в январе-марте 2009 года : [информ. Нац.


бюро статистики Респ. Молдова] // Экон. обозрение. – 2009. –19 июня. – Р. 6.

3215. Галин, Александр. "Остров стабильности" пошел ко дну: [экон. аспекты] /


Александр Галин // Коммерсант plus. – 2009. – 26 июня. – Р. 6.

3216. Додон, Игорь. Игорь Додон : "Политическая ситуация тормозит внедрение


антикризисных мер" : [по поводу пресс-конф. "Анализ макроэкономической ситуации в
Республике Молдова – проблемы, вызовы, решения" перв. вице-премьера И. Додон] /
записала Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2009. – 17 июня.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3217. Додон, Игорь. Правительство Молдовы видит свет в конце туннеля : [по
материалам пресс-конф. министра экономики и торговли] / Игорь Додон // Молд. ве-
домости. – 2009. – 3 июня.

3218. Попа, Георгий. Власть нужна не ПКРМ, власть нужна народу Молдовы :
[интервью с зам. пред. парламент. Комис. по экон. политике Г. Попа] / записала Люд-
мила Борисова // Коммунист. – 2009. – 12 июня. – Р. 8.

3219. Тигинян, Г. У последней черты : [по поводу антикризис. экон. мер в Респ.
Молдова] / Г. Тигинян // Коммерсант plus. – 2009. – 26 июня. – Р. 11.

3220. Чебану, Сергей. "Некоторые меры своевременны, эффективность других


– под вопросом" : [интервью с дир. Ин-та экономики, финансов и статистики С.
Чебану] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 26 июня. – Р. 18.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3221. Маценко, Ирина. Продавцы никому не нужны : [проблемы кадров. полити-
ки в торговле] / Ирина Маценко // Экон. обозрение. – 2009. – 19 июня. – Р. 24.

339.3 Comerţ interior


3222. Щербинский, Игорь. Авторынок будет расти : [интервью с вице-
президентом компании DAAC Hermes И. Щербинским] / записала Ольга Марченко //
Кишин. обозреватель. – 2009. – 18 июня. – Р. 8.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3223. Chivriga, Viorel. Deciziile politice ale Chişinăului lovesc economia : [pe margi-
nea situaţiei din comerţul exterior : interviu cu V. Chivriga, economist la IDIS "Viitorul"] /
consemnare : Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 23 iun. – P. 5.

3224. Roşca, Virginia. Exporturile din regiunea transnistreană s-au redus cu 63 la su-
tă, iar importurile – cu 45 la sută / Virginia Roşca // Flux european: ed. de vineri. – 2009. –
12 iun. – P. 7.

3225. Strelciuc, Ioan. Moldova a micşorat exporturile cu 17 la sută, iar importurile –


cu 31,5 la sută : [lunile ian.-apr., 2009] / Ioan Strelciuc // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 5 iun. – P. 7.

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3226. Винокурова, Марина. Новые тенденции в структуре молдавского экспорта


/ Марина Винокурова // Экон. обозрение. – 2009. –19 июня. – Р. 8.

339.7 Finanţe internaţionale


3227. Джастис, Грэм. Заявление Миссии МВФ по завершению визита в Молдову
: [заявление рук. Миссии Междунар. Валют. Фонда] / Грэм Джастис // Экон. обозрение.
– 2009. – 12 июня. – Р. 17.

3228. Калак, Дмитрий. Политическое решение по инвестиционному кредиту : [о


выделении Респ. Молдове инвестиц. кредита Рос. Федерацией] / Дмитрий Калак //
Экон. обозрение. – 2009. – 26 июня. – Р. 1, 8.

3229. Медведев, Дмитрий. Финансово-экономическую систему надо модифици-


ровать в соответствии с потребностями XXI века : из интервью Президента Рос. Фе-
дерации Дм. Медведева амер. телеканалу Си-эн-би-си // Коммерсант plus. – 2009. –
12 июня. – Р. 14.

3230. Сорос, Джордж. Больше никаких лицензий на убийство : [по поводу ситуа-
ции на фин. рынках : ст. пред. правл. Фонда Сороса] / Джордж Сорос // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 26 июня. – Р. 21.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3231. Preaşca, Ion. Ruşii şi românii ar putea bloca integrarea sistemului energetic
moldovenesc cu cel al UE / Ion Preaşca // Economist. – 2009. – 3 iun. – P. 5.

3232. Джеймс, Гарольд. Кто виноват? : [аспекты междунар. экон. кризиса : ст.
проф. в шк. Вудро Вильсона в Принстон. ун-те] / Гарольд Джеймс // Экон. обозрение. –
2009. – 12 июня. – Р. 21.

3233. Раббинг, Руди. Заново рожденная политика : [о необходимости разработ-


ки новой Общ. с.-х. политики : ст. эксперта в обл. сел. хоз-ва из Голландии] / Руди
Раббинг // Экон. обозрение. – 2009. – 12 июня. – Р. 20.

3234. Ройтбурд, Елена. Молдова была и останется достойным партнером СНГ :


[по материалам 42-го заседания Экон. совета СНГ, июнь 2009, Кишинэу] / Елена
Ройтбурд // Кишин. новости. – 2009. – 26 июня. – Р. 3.

3235. Скидельски, Роберт. Заблудший континент : [страны Африки в контексте


миров. экон. кризиса : ст. чл. Палаты Лордов Великобритании] / Роберт Скидельски //
Экон. обозрение. – 2009. – 26 июня. – Р. 20.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3236. Спенс, Майкл. Есть ли будущее у роста? : [миров. экон. кризис : ст. лау-
реата Нобелев. премии 2001 г.] / Майкл Спенс // Экон. обозрение. – 2009. –19 июня. –
Р. 20.

3237. Шикирлийская, Татьяна. Кишиневский саммит в контексте мирового кри-


зиса : о Декларации саммита глав государств и правительств Процесса сотрудничест-
ва в Юго-Восточной Европе, Кишинэу, июнь 2009 / Татьяна Шикирлийская // Кишин.
обозреватель. – 2009. – 11 июня. – Р. 5.

3238. Шикирлийская, Татьяна. Общие проблемы приводят к интеграции : [по


материалам 42-го заседания Экон. совета СНГ, июнь 2009, Кишинэу] / Татьяна Ши-
кирлийская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 25 июня. – Р. 6.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3239. Burea, Irina. problema drepturilor omului – o bombă cu efect întârziat : [pe
marginea rap. Amnesty International 2009 "Starea Drepturilor Omului în lume"] / Irina Burea
// Dreptul. – 2009. – 5 iun. – P. 2.

3240. Jereghi, Vanu. "Impresia generală este că poliţiştii sunt invulnerabili" : interviu
cu V. Jereghi, dir. executiv al Inst. pentru Drepturile Omului / interviu realizat de Irina Co-
drean // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 26 iun. – P. 13. – (Supl. "Obiectiv" ; Nr 24).

3241. Plămădeală, Tamara. "Cea mai mare bogăţie din această lume sunt copiii" : in-
terviu cu T. Plămădeală, avocat parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului / consem-
nare : Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 5 iun. – P. 5.

3242. Popa, Victor. Victor Popa : "Constituţia R. Moldova este plină de găuri, ca
brânza olandeză" : [pe marginea studiului "Repere constituţionale pentru depăşirea crizei
politice în Rep. Moldova: argumente teoretice şi soluţii practice", efectuat de către expertul
IDIS "Viitorul"] / consemnare : Ion Surdu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 iun. – P. 5.

3243. Жосу, Виктор. Самозванец : [по поводу деятельности президента Респ.


Молдова в контексте Конституции] / Виктор Жосу // Молд. ведомости. – 2009. – 2 июня.

3244. Кириллова, Евгения. Экономический кризис обернулся кризисом в со-


блюдении прав человека : [по поводу ежегод. докл. о соблюдении прав человека
Amnesty International] / Евгения Кириллова // Молд. ведомости. – 2009. – 5 июня. – Р.
4.

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3245. Кирман, Василий. Василий Кирман : "Дайте преступнику шанс" : [интервью


с психологом Молд. секции Междунар. об-ва прав человека] / записал Станислав Лу-
жанский // Молд. ведомости. – 2009. – 12 июня. – Р. 4.

3246. Кодекс профессиональной этики медиатора : утв. решением Совета по


медиации nr. 1 от 16 июня 2008 г. // Экон. обозрение. – 2009. – 26 июня. – Р. 37.

3247. Пулбере, Думитру. События на избирательном фронте : [интервью ИА


"Новости-Молдова" пред. Конституц. суда Молдовы Д. Пулбере] // Независимая Мол-
дова. – 2009. – 10 июня.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3248. Cum eradicăm corupţia în R. Moldova // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 5 iun. –
P. 14. – (Supl. "Obiectiv" ; Nr 23). – Cuprins : "Câteva dosare de rezonanţă împotriva expo-
nenţilor puterii ar contribui la acordarea încrederii în autorităţile statului" : [interviu cu Corne-
liu Gurin, expert juridic, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei] ; "Justiţia a primit mai
multe cartonaşe galbene" : [interviu cu Vadim Pistrinciuc, Centrul Naţ. pentru Transparenţă
şi Drepturile Omului].

3249. Lazur, Irina. Tortura, mai puţin prezentă în penitenciare : [art. coord. Comunica-
re şi Informare, proiect "Prevenirea torturii", PNUD Moldova] / Irina Lazur // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 26 iun. – P. 12. – (Supl. "Obiectiv" ; Nr 24).

3250. Muravschi, Alexandru. Societatea va controla CCCEC printr-un consiliu civil :


[interviu cu A. Muravschi, preş. al Consiliului civil privind monitorizarea Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei] / consemnare : Galina Munteanu // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 5 iun. – P. 13. – (Supl. "Obiectiv" ; Nr 23).

3251. Noile pedepse prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative


pentru şoferi : [extrase din Cod] // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 12 iun. – P. 6.

3252. Бурдужа, Серджиу. "Наша работа очень интересна и перспективна …" :


[интервью с дир. Центра по борьбе с экон. преступлениями и коррупцией С. Бурдужа] /
записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 12 июня. – Р. 18.

3253. Бурдужа, Серджиу. Серджиу Бурдужа : "У купленных знаний со временем


истекает срок годности!" : [о коррупции в сфере образования : интервью агентству
Молдпрес дир. Центра по борьбе с экон. преступлениями и коррупцией] // Независи-
мая Молдова. – 2009. – 3 июня ; Коммунист. – 2009. – 12 июня. – Р. 10.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3254. [Ziua mondială împotriva exploatării copilului] / consemnare : Valeriu Ciocoi //


Vocea poporului. – 2009. – 12 iun. – P. 4. – Idem în lb. rusă. – Cuprins : Educaţia minoră
generează sărăcie majoră / Dumitru Ivanov; Sindromul indiferenţei / Natalia Matcaş ; Morb
statal / Valeiu Sainsus ; Pâinea nu cade din cer / Fiodor Sâdnic ; Forme grave de muncă /
Svetlana Haraz.
(Vezi de asemenea Nr 3245)

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


3255. Burea, Irina. Abordări privind persoanele dispărute fără veste în cadrul conflic-
telor armate : [pe marginea lucr. "mesei rotunde" "Persoanele dispărute fără veste: situaţia
actuală, concluzii şi recomandări", Chişinău, iunie 2009] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. –
12 iun. – P. 3.

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
3256. Casian, Ion. Apocalipsa justiţiei : [pe marginea evenimentelor din 7 apr. : inter-
viu cu avocatul I. Casian] // Ziarul de gardă. – 2009. – 25 iun. – P. 10-11.

3257. Gribincea, Vladislav. Pârghiile secrete ale lui Constantin Starîş : interviu cu V.
Gribincea, avocat în cadrul Org. "Jurişti pentru Drepturile Omului" / pentru conformitate :
Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2009. – 18 iun. – P. 10-11.

3258. Palamarciuc, Vladimir. Cultura tînărului jurist şi importanţa lui în cadrul profe-
siei juridice / Valdimir Palamarciuc // Dreptul. – 2009. – 26 iun. – P. 3.

3259. Rolul executorului judecătoresc în cadrul executării actelor judecătoreşti //


Dreptul. – 2009. – 26 iun. – P. 6.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3260. Securitatea şi sănătatea în muncă : drepturile angajaţilor // Vocea poporului. –
2009. – 12 iun. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


3261. Guceac, Ion. Avem nevoie urgentă de o nouă legislaţie în domeniul apelor / Ion
Guceac // Moldova suverană. – 2009. – 26 iun.

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3262. Cheibaş, Mihail. Cînd stăpînul oraşului este un adevărat gospodar ... : [interviu
cu M. Cheibaş, primar al oraşul Anenii Noi] / consemnare : Valeriu Strelcov // Comunistul. –
2009. – 19 iun. – P. 10; Коммунист. – 2009. – 19 июня. – Р. 10.

3263. Dudnic, Valentina. Valentina Dudnic : "Problema câinilor vagabonzi s-a acuti-
zat fiindcă nu s-a ocupat nimeni de ei" : [interviu cu preş. Asoc. pentru Protecţia Animalelor"
/ interviu realizat de Virginia Roşca // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 12 iun. – P. 5.

3264. Grigore, Gabriel. Gabriel Grigore : "Sa facem, zilnic, paşi unii către alţii" : [in-
terviu cu viceprimarul Iaşiului] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 1 iun. – P. 5.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3265. Plămădeală, Tamara. Asistenţii sociali se implică prea puţin în soluţionarea
problemelor comunitare : [pe marginea declaraţiilor T. Plămădeală, avocat parlamentar
pentru apărarea drepturilor copilului din Rep. Moldova] / consemnare : Inga Lachi // Moldo-
va suverană. – 2009. – 3 iun.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3266. Caun, Svetlana. Copilul e ca şi copacul: în sol bun creşte frumos : [educaţia
ecologică : din experienţa inst. preuniv. din raionul Criuleni] / Svetlana Caun // Univers pe-
dagogic pro. – 2009. – 4 iun. – P. 7.

3267. Gomoja, Irina. Activităţile de lucru cu părinţii : [rolul familiei în educaţie : din ex-
perienţa psihologului de la Liceul Teoretic "Universum", s. Sărata Galbenă, Hînceşti] / Irina
Gomoja // Univers pedagogic pro. – 2009. – 4 iun. – P. 8.

3268. Iachim, Ion. Nu putem pregăti viitorul pentru tineri, dar putem să pregătim tinerii
pentru viitor : [pe marginea rezultatelor Concursului rep. "Cel mai bun elev inovator"] / Ion
Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 4 iun. – P. 3.

3269. Leu, Ion. Creangă al copiilor : [pe marginea cărţii "Ion Creangă scriitor, peda-
gog, povestitor" de Virgil Mândâcanu] / Ion Leu // Florile dalbe. – 2009. – 18 iun. – P. 11.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3270. Malachii, Maria. Reflecţie privind educaţia: familia şi şcoala : [din experienţa
prof. de la Liceul Teoretic Racovăţ, raionul Soroca] / Maria Malachii, Lucia Railean // Uni-
vers pedagogic pro. – 2009. – 4 iun. – P. 8.

3271. Mîndîcanu, Virgil. Cît încă legea nu-i promulgată! : [opinii referitoare la Legea
Învăţămîntului] / Virgil Mîndîcanu // Făclia. – 2009. – 13 iun. – P. 2.

3272. Vrânceanu, Ion. "Copii trebuie să primească ceea ce li se cuvine de drept, indi-
ferent de problemele financiar-economice ale statului" : [art. şefului Dir. Educaţie, Tineret şi
Sport din sectorul Buiucani, mun. Chişinău] / Ion Vrânceanu // Univers pedagogic pro. –
2009. – 25 iun. – P. 5.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3273. Achiruş, Maria. Comunicarea orală la orele de geografie : [din experienţa prof.
de la Liceului Teoretic "Ştefan cel Mare", s. Carabetovca, raionul Basarabeasca] / Maria
Achiruş // Univers pedagogic pro. – 2009. – 4 iun. – P. 8.

3274. Galii, Lidia. Activitate extracuriculară la matematică : [din experienţa prof. de la


Colegiul de Construcţii, mun. Chişinău] / Lidia Galii // Făclia. – 2009. – 13 iun. – P. 3.

3275. Guzun, Margareta. Matematica rezolvă probleme : [proiect didactic în cl. a 2-a :
din experienţa învăţătoarei Şc. primare din Dubăsarii Vechi, Criuleni] / Margareta Guzun //
Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 3.

3276. Lisnic, Ina. Tehnici de dezvoltare a creativităţii la lecţia de limba franceză : [din
experienţa prof. Colegiului Politehnic, Bălţi] / Ina Lisnic // Univers pedagogic pro. – 2009. –
18 iun. – P. 3.

3277. Pleşca, Carolina. Componentele textului literar : [din experienţa didactică a


prof. Colegiului Tehnic-Feroviar, or. Bălţi] / Carolina Pleşca // Univers pedagogic pro. –
2009. – 25 iun. – P. 7.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3278. Botnaru, Ion. Condiţii de bază în formarea personalităţii elevului : [din experien-
ţa şc. medii nr. 51, Vatra, mun. Chişinău] / Ion Botnaru, Angela Roşca // Făclia. – 2009. – 6
iun. – P. 6.

3279. Caun, Svetlana. Cercetare pedagogică şi ştiinţifică : [din experienţa Dir. Gen.
Învăţământ, Tineret şi Sport, Criuleni] / Svetlana Caun // Univers pedagogic pro. – 2009. –
11 iun. – P. 6.

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3280. Cibotaru, Anatolie. Rătăcind printre stele, găsit-am neliniştea fericită a vieţii
mele ... : [pe marginea ed. a 36-a a Taberei Specializate de Matematică competitivă, 29 mai
– 8 iun. 2009, Albena, Bulgaria] / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2009. – 27 iun. – P. 4.

3281. Ciubotaru, Maria. Examenul la matematică: emoţii mari, surprize mici : [în cl. a
9-a] / Maria Ciubotaru, Mircea Ciubotaru // Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 7.

3282. Colin, Irina. Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv pe muchi e de cuţit : [in-
terviu cu I. Colin, dir. Liceului] / consemnare : Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 27 iun. –
P. 7.

3283. Galamaga, Olga. Copiatul – boala noastră cea de toate zilele / Olga Galamaga
// Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 7.

3284. Găluşcă, Ion. Viaţa pedagogiei normale : [omagiu pentru Roman Copăceanu,
dir. de studii la Liceul Teoretic "Ştefan Holban", comuna Cărpineni, raionul Hânceşti] / Ion
Găluşcă // Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 4-5.

3285. Guzun, Andrei. În vizor : problema sănătăţii copiilor : [din experienţa Gimnaziu-
lui Dumbrăviţa, Sângerei] / Andrei Guzun // Univers pedagogic pro. – 2009. – 11 iun. – P. 7.

3286. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Sesiunea de examene la jumătate de cale :


[art. dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chişinău] / Tatiana Nagnibeda-
Tverdohleb // Univers pedagogic pro. – 2009. – 11 iun. – P. 3.

3287. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb: "Când adulţii


îşi fac lucrul cu maximă responsabilitate, copii au parte de vacanţa lor de vis" : [dialog cu
dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău] // Univers pedagogic pro. –
2009. – 25 iun. – P. 4.

3288. Pleşca, Carolina. Formarea competenţelor la elevi / Carolina Pleşca // Univers


pedagogic pro. – 2009. – 18 iun. – P. 7.

3289. Rusu, Tudor. Examenele de bacalaureat birocratizate pînă la refuz / Tudor


Rusu // Făclia. – 2009. – 27 iun. – P. 3.

3290. Un tezaur inestimabil – copiii : [pe marginea activităţii Liceului Teoretic "A.
Russo"din Cojuşna, raionul Străşeni] / p. realizată de Mihai Bendas // Făclia. – 2009. – 6
iun. – P. 4-5.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3291. Vorotneac, Elena. Bacalaureat cu ghinion : [pe marginea susţinerii examenelor


de bacalaureat] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 8.

3292. Zagaiciuc, Elena. Proiectul lecţiei – instrument util al fiecărui profesor : [din ex-
perienţa didactică a prof. Liceului Teoretic "Vasile Coorban", Glodeni] / Elena Zagaiciuc //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 18 iun. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3012)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3293. Arion, Valentina. Activităţi energizante : [din experienţa învăţătoarei şc. din
Hagimus, Căuşeni] / Valentina Arion // Univers pedagogic pro. – 2009. – 18 iun. – P. 3.

3294. Arion, Valentina. Şedinţa cu părinţii : relaţii de prietenie ale şcolarului mic : [din
experienţa învăţătoarei şc. din Hagimus, Căuşeni] / Valentina Arion // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 11 iun. – P. 6.

3295. Curtescu, Tamara. Învăţăm să apreciem şi să valorificăm talentele în stil euro-


pean : [Tabăra Specializată de Matematică "Altair 2009", ed. a 36-a : interviu cu T.
Curtescu, şefa secţiei Învăţământ Preuniversitar a Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport] //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 11 iun. – P. 5, 8.

3296. Strajesco, Natalia. Stagiu de formare pentru managerii instituţiilor preşcolare :


[în oraşul Dobrici, Bulgaria] / Natalia Strajesco // Univers pedagogic pro. – 2009. – 11 iun. –
P. 5.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3297. Loghin, Petru C. Şcoala Profesională din Leova – instituţie modernă de instrui-
re şi educaţie / Petru C. Loghin // Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 6.

3298. Piscunov, Alexandrina. A vieţii eternă cunună – familia : [dialog cu A.


Piscunov, psiholog, Colegiul Industrial-pedagogic, Cahul] / interlocutor : Valentina Stoica //
Făclia. – 2009. – 13 iun. – P. 7.

3299. Игнатьева, Марина. Колледж – достойная альтернатива вузам / Марина


Игнатьева // Молд. ведомости. – 2009. – 19 июня. – Р. 3.

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3300. Bulgaru, Maria. USM : standarde europene în pregătirea asistenţilor sociali şi
sociologilor : [art. decanului Fac. Sociologie şi Asistenţă Socială, Univ. de Stat din Moldova]
/ Maria Bulgaru // Făclia. – 2009. – 13 iun. – P. 3.

3301. Mândâcanu, Virgil. Profesorul maestru crengian Dionis Lica la 75 de ani / Virgil
Mândâcanu // Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 9.

3302. Musteaţă, Traian. Germania colaborează cu noi în domeniul sănătăţii : [acorda-


rea tit. onorific Doctor Honoris Causa al Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" lui Klaus Theo Schroder, Secretar de Stat la Min. Federal al Sănătăţii din
Germania] / Traian Musteaţă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 iun. – P. 4.

3303. Olaru, Angelina. Tinerii educaţi în occident nu acceptă compromisuri : [consti-


tuirea Forumului Plural interdisciplinar] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16
iun. – P. 5.

3304. Scrisoare deschisă preşedintelui Republicii Moldova : [privind intensificarea ac-


tivităţii Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova] / Ludmila Roşca, Vasile Guţu, Vitalie
Cazacu [et al.] // Făclia. – 2009. – 6 iun. – P. 1.

3305. Петрова, Елена. Елена Петрова : "У вузов есть постоянные партнеры" :
[интервью с дир. упр. и проф. развития М-ва просвещения и молодежи] / записала
Анастасия Бобарыкина // Кишин. обозреватель. – 2009. – 4 июня. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 3191, 3321, 3323-24, 3341)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATIN. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3306. Băieşu, Nicolae. Tradiţiile populare ale sărbătorilor calendaristice în timp / Ni-
colae Băieşu // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 6.

3307. Botezatu, Grigore. Cercetător al tezaurului etnofolcloric calendaristic : Nicolae


Băieşu la 75 de ani / Grigore Botezatu // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 6.

3308. Buruiană, Ion. Un savant de elită – Nicolae Băieşu : [75 de ani de la naşterea
cercetătorului-folclorist] / Ion Buruiană // Făclia. – 2009. – 27 iun. – P. 5.

3309. Butnaru, Tatiana. Sărbători şi datini creştine : [pe marginea lucr. "Sărbători
domneşti" de Nicolae Băieşu] / Tatiana Butnaru // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 6.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


3310. Dabija, Nicolae. Către Conferinţa Uniunii Internaţionale a Femeilor Române de
la Atlanta (SUA) : [mesaj al preş. Forului Democrat al Românilor din Rep. Moldova, 20 iun.
2009] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 1.

3311. Ursa, Mihaela. Femei încarcerate – când istoria devine istorisire : (fragm.) / Mi-
haela Ursa // Contrafort. – 2009. – Mai - Iun. (Nr 5/6). – P. 20-21.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3312. Basarab, Teo. Orheiul Vechi: un nou pericol : [despre braconajul de piatră] /
Teo Basarab // Natura. – 2009. – Iun. (Nr 6). – P. 3.

3313. Căpiţă, Ionel. Ţânţăreni: vreau să trăiesc ! : [gunoiştea Chişinăului : aspecte


ecologice] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2009. – Iun. (Nr 6). – P. 14.

3314. Isac, Andrei. Poluanţi ce trebuie lichidaţi în plan global : [pe marginea lucr.
Conf. a 4-a a Părţilor Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi, 4-8
mai 2009, Geneva] / Andrei Isac // Natura. – 2009. – Iun. (Nr 6). – P. 2.

3315. Ivanov, Violeta. Planeta are nevoie de tine : [interviu cu V. Ivanov, ministrul
Ecologiei şi Resurselor Naturale] / consemnare : Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2009.
– 5 iun.

3316. Ivanov, Violeta. Să ne unim eforturile pentru a combate schimbările climatice :


[art. ministrului în exerciţiu al ecologiei şi resurselor naturale] / Violeta Ivanov // Vocea popo-
rului. – 2009. – 5 iun. – P. 5. – Idem şi în lb. rusă.

3317. Martin, Vasile. "... Anume vânătoarea a fost fericita ocazie de a găsi şi a-şi sta-
bili aici patria" : [starea fondului cinegetic în Rep. Moldova] / Vasile Martin // Moldova suve-
rană. – 2009. – 24 iun.

3318. Tănase, Victor. Restabilirea păşunilor din sudul Moldovei va contribui la creşte-
rea productivităţii animalelor din regiune : [pe marginea implementării proiectului TACIS
"Utilizarea durabilă şi integrată a terenurilor de stepă din Eurasia"] / Victor Tănase // Flux
european: ed. de vineri. – 2009. – 19 iun. – P. 6.

3319. Иванов, Виолетта. Планета нуждается в нас : [ст. действ. министра эколо-
гии и природ. ресурсов] / Виолетта Иванов // Независимая Молдова. – 2009. – 5 июня.
– Р. 10.

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3320. Крутцен, Пауль Дж. Сможем ли мы выжить в период "антропоцена"? : [ст.


лауреата Нобелев. премии по химии за 1995 г. ] / Пауль Дж. Крутцен // Экон.
обозрение. – 2009. – 12 июня. – Р. 20.

51 MATEMATICĂ
75 de ani de la naşterea matematicianului Dionis Lica
3321. Dionis Lica, o viaţă în matematică şi învăţământ / Ion Goian, Ion Scutelniciuc,
Alexandru Stahi [et al.] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 iun. – P. 5.

3322. Mândâcanu, Virgil. Profesorul-maestru Dionis Lica la 75 de ani : [matematician,


prof. univ. la Univ. Ped. de stat "Ion Creangă"] / Virgil Mândâcanu // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 26 iun. – P. 9.

3323. O viaţă în matematică şi învăţământ / Ion Goian, Ion Scutelniciuc, Alexandru


Stahi [et al.] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 25 iun. – P. 7.

3324. Profesorul universitar Dionisie Lica – la 75 de ani / Ion Goian, Mitrofan


Ciobanu, Ion Valuţă [et al.] // Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3301)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
3325. Всемирный Банк предостерегает : [по материалам Отчета "Адаптация к
изменению климата в Европе и Центр. Азии"] // Экон. обозрение. – 2009. – 12 июня. –
Р. 19.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
75 de ani de la naşterea savantului Ion Dediu
3326. Dediu, Ion. Academicianul Ion Dediu la vârsta împlinirilor : [dialog cu I. Dediu,
cercetător în domeniul ecologiei] / interlocutor : Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2009. –
18 iun. – P. 7.

3327. Ion Dediu la 75 de ani // Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 10. – Cuprins : Savant,
cetăţean, ecolog, om politic / Alexandru Ciubotaru, Anatol Drumea, Simion Toma [et al.] ;
Patriarhul ecologiei din Republica Moldova / Valentin Aşevschi.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3328. Savant şi om de stat / Vasile Şalaru, Victor Şalaru, Constantin Mihăilescu [et al.]
// Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 7.

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


3329. Dediu, Ion. De ce "Noosfera"? : [pe marginea fenomenului evoluţiei ireversibile]
/ Ion Dediu // Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
3330. Zghibarţă, Petru. Sindromul X sau Obezitatea (1) / Petru Zghibarţă // Pro far-
macia. – 2009. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 6. – Va urma.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3331. Belîi, Adrian. Spital fără durere : [un concept managerial original de alternativă
pentru ameliorarea calităţii tratamentului durerii în inst. medicale : interviu cu A. Belîi, medic
anesteziolog-reanimatolog] // Pro farmacia. – 2009. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 5.

3332. Butnaru, Valentina. Lecţia Nicolae Testemiţeanu : [omagiu medicului, ex-


ministrului Sănătăţii,] / Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 19 iun. – P. 16.

3333. Catrinici, Larisa. 21 iunie – Ziua lucrătorului medical şi farmacistului : [mesajul


ministrului Sănătăţii din Rep. Moldova] / Larisa Catrinici // Moldova suverană. – 2009. – 19
iun.

3334. Cazacu, Boris. Medicina de urgenţă în regim non-stop : [interviu cu B. Cazacu,


vicedir. al Inst. Medico-Sanitare Publice Staţia Zonală Asistenţa Medicală Urgentă "Centru"]
/ pentru conformitate : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2009. – 19 iun. – P. 3. – Idem
în lb. rusă.

3335. Moldovanu, Mihai. Medicii buni stau la gardă : interviu cu M. Moldovanu, şef al
Dir. municipale a Sănătăţii, Chişinău / consemnare : Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2009. –
19 iun. – P. 4.

3336. Антонович, Татьяна. Восточно-европейская медицина первичной помощи


/ Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2009. –19 июня. – Р. 26.

205
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3337. Мун, Пан Ги. По ту сторону пандемии : [об эффективности системы здра-
воохранения : ст. генер. секретаря ООН и генер. дир. Всемир. Орг. Здравоохранения] /
Пан Ги Мун, Маргарет Чен // Экон. обозрение. – 2009. – 26 июня. – Р. 21.

3338. Цуркану, Евгений. Самообследование как повод для депрессии : коммент.


зам. гл. врача по мед. части Респ. мед. диагност. центра Е. Цуркану // Независимая
Молдова. – 2009. – 5 июня. – Р. 27.

3339. Чеботарь, Светлана. О добровольном и безвозмездном донорстве : [ин-


тервью с дир. Нац. центра по переливанию крови С. Чеботарь] / записала Марина
Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 18 июня. – Р. 13.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceu-
tice. Materiale şi utilaje medicale
3340. Belîi, Adrian. Accesibilitatea analgezicelor opioide pentru tratamentul durerii în
Republica Moldova. Pt.3. Confuzii terminologice, ce îndepărtează medicii şi pacienţii de la
utilizarea analgezicilor opioide pentru tratamentul durerii / Adrian Belîi // Pro farmacia. –
2009. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 1-2. – Contin. Începutul : Febr.-Mart. (Nr 2/3).

616 Patologie. Medicină clinică


616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
3341. Ababii, Ion. Profesorul Gheorghe Muşet şi secretul bunului nume : [preş. al
Asoc. Medicilor "Dermatocosmed"] / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 iun. –
P. 5.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


3342. Драгунов, Юрий. Гипноз – самый физиологический, безвредный метод
лечения : [интервью с вице президентом Альянса психотерапевтов Молдовы Ю. Дра-
гуновым] / записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 25 ию-
ня. – Р. 13.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energeti-
ce. Economie energetică
(Vezi Nr 3231)

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3343. Gumovschi, Andrei. Deşeurile comunale – sursă de venit / Andrei Gumovschi
// Natura. – 2009. – Iun. (Nr 6). – P. 2.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
3344. Martin, Vasile. Împărat slăvit e codrul : [despre starea pădurilor în Rep. Moldo-
va] / Vasile Martin; fot.: Tudor Iovu // Moldova suverană. – 2009. – 12 iun.

3345. Янчева, Анна. Какие Кодры без диких животных? : [пробл. лесн. хоз-ва] /
Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2009. – 26 июня. – Р. 22.

631/638 Agricultură
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
3346. Олексич, Виталий. И пойдет вода на поля : [интервью с экс-министром
мелиорации и вод. хоз-ва Молд. ССР В. Олексич] / записал Дмитрий Сидоров // Неза-
висимая Молдова. – 2009. – 5 июня. – Р. 11.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3347. Raţă, Mariana. Mariana Raţă : "Îmi propun să "storc" din invitaţii mei cât mai
mult adevăr" : [interviu cu prezentatoarea Jurnal TV] / interviu realizat de Lena Negru //
Apropo magazin. – 2009. – 4 iun. – P. 7.

3348. Timofti, Nicu. Nicu Timofti : "Chiar dacă am absolvit Dreptul, profesez lejer jur-
nalismul" : [interviu cu comentatorul postului PRO TV] / consemnare : Lena Negru // Apropo
magazin. – 2009. – 11 iun. – P. 7.

3349. Ротару, Олег. Универсальное обслуживание по электронным коммуника-


циям : [интервью с зам. министра информ. развития Респ. Молдова О. Ротару] / запи-
сал Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. –19 июня. – Р. 12.

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
3350. Тхорик, Владимир. Молдавскую прессу проверят на лживость : [по поводу
создания ассоц. "Бюро аудита тиражей"] / Владимир Тхорик // Молд. ведомости. –
2009. – 12 июня. – Р. 3.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 3251)
656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
3351. Визант, Валентин. "Почта Молдовы" и мировая экономика брендов / Ва-
лентин Визант, Виктор Боршевич // Экон. обозрение. – 2009. – 12 июня. – Р. 28.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Indusrtrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3352. Борец, Сергей. Сергей Борец : "Наша новая стратегия – работать только
на Запад" : [интервью с генер. дир. компании Acorex Wine Holding] / записала Ирина
Астахова // Кишин. обозреватель. – 2009. – 25 июня. – Р. 5.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ( DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
3353. Гушило, Валерий. Валерий Гушило : "Это очень интересная область, свя-
занная с модой, дизайном, функциональностью, технологиями и строительством" :
[интервью с генер. дир. сети салонов-магазинов "Casa Modernă"] / записал Игорь Фо-
мин // Экон. обозрение. – 2009. – 26 июня. – Р. 25.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
3354. Босенко, Григорий. Бульвар потерял свою улыбку" : [из истории бульвара
Ренаштерий, мун. Кишинэу] / Григорий Босенко // Кишин. обозреватель. – 2009. – 4
июня. – Р. 17.

3355. Руссу, Алла. Ландшафтный бизнес : [проблемы рынка ландшафт. дизайна


в Молдове] / Алла Руссу // Кишин. обозреватель. – 2009. – 25 июня. – Р. 9.

73 ARTE PLASTICE
3356. Watt, Sanda. Cu mîînile curate : [aspecte ale dezvoltării artei ceramice] / Sanda
Watt // Săptămîna. – 2009. – 12 iun. – P. 3.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3357. Braga, Tudor. Andrei Mudrea, aducând lumina : [pe marginea creaţiei artistului
plastic] / Tudor Braga // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 6.

3358. Mudrea, Andrei. "În artă îmi dau frâu liber imaginaţiei" : interviu cu artistul plas-
tic A. Mudrea / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 16 iun. – P.
10.

3359. Mudrea, Andrei. Andrei Mudrea : "Lumina vine de la albul casei părinteşti" : [in-
terviu cu pictorul] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 5
iun. – P. 8.

3360. Zamşa, Simion. "În ţara noastră trebuie să munceşti infernal de mult" : [interviu
cu S. Zamşa, grafician] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009.
– 26 iun. – P. 8.

78 MUZICĂ
3361. Barbu, Natalia. Natalia Barbu : "Îmi plac bărbaţii cu personalitate" : [interviu cu
interpreta de muzică uşoară] / interviu realizat de Lena Negru // Apropo magazin. – 2009. –
18 iun. – P. 5 ; Jurnal de Chişinău. – 2009. – 22 iun. – P. 20.

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3362. Burlacu, Geta. Geta Burlacu : Vreau să fac o emisiune pentru că ştiu că este
multă lume despre care se merită să se vorbească : [interviu cu interpreta de muz. uşoară] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 12 iun. – P. 12.

3363. Ciobanu, Nelly. Nelly Ciobanu : "Pot să compar participarea la Eurovision cu un


zbor care mi-a dat încredere şi putere în propriile forţe" : [interviu cu interpreta de muzică
uşoară] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 5 iun. – P.
12.

3364. Zgureanu, Teodor. Pe culmile maturităţii artistice : [interviu cu T. Zgureanu,


compozitor şi dirijor] / interlocutor : Emilia Moraru // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 6.

3365. Узун, Елена. "Хор подобен драгоценному сплаву" : [к 70-летию дирижера и


композитора Теодора Згуряну] // Молд. ведомости. – 2009. – 5 июня. – Р. 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3366. Тимофте, Зинаида. Рожденная в ГУЛАГЕ, или Клара Румянова молдав-
ского кино : [интервью с актрисой кино] / записал Виктор Андон // Независимая Мол-
дова. – 2009. – 26 июня. – Р. 23.

792 Teatru. Artă scenică


3367. Caranfil, Ninela. Ninela Caranfil: "Dumnezeu este iubire, speranţă, adevăr" :
[interviu cu actriţa de teatru] / consemnare : Nina Josu // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 5.

3368. Cheianu, Constantin. Ce se întâmplă pe scena conştiinţei publice? : [procesul


teatral contemporan] / Constantin Cheianu // Vocea poporului. – 2009. – 19 iun. – P. 6. –
Idem în lb. rusă.

3369. Jucov, Titus. Titus Jucov : "Cred că poporul nostru e un fel de Don Quijote ..." :
[interviu cu prim-regizorul şi dir. Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici"] / consemnare :
Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15 iun. – P. 4-5.

3370. Leonid Cemortan : [savant-teatrolog (1927-2009) : necrolog] // Moldova suve-


rană. – 2009. – 30 iun. – Semnat : Victor Stepaniuc, Gheorghe Duca, Mihail Barbulat [et al.].

3371. Matcovschi, Dumitru. Mai sus de adevăr numai providenţa e : [procesul teatral
contemporan] / Dumitru Matcovschi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 19 iun. – P. 8.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3372. Гаврилов, Всеволод. Всеволод Гаврилов : "Я не кусок глины. Из меня не


надо что-то лепить, вам подобное" : [интервью с актером Рус. Театра им. А.П. Чехова]
// Кишин. обозреватель. – 2009. – 4 июня. – Р. 18.

3373. Танмошан, Дмитрий. Чужих меж нами нет … : [интервью с хореографом


муницип. театра "Satiricus" Д. Танмошан] / записала Валентина Склярова // Молд. ве-
домости. – 2009. – 5 июня. – Р. 6.

3374. Фокша, Борис. Премии театра "Лучафэрул" : [по поводу участия в фести-
вале "Славянский вестник" : интервью с дир. и режиссером театра "Лучафэрул" Б.
Фокша] / записала Татьяна Степанова // Молд. ведомости. – 2009. – 26 июня. – Р. 6.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
3375. Funk, Iosif. Are nevoie Agenţia Sportului de medalii? : [pe marginea participării
sportivilor moldoveni la campionatul Mondial de tineret la jocul de dame-64, Varşovia, 2009]
/ Iosif Funk // Sport plus. – 2009. – 9 iun. – P. 4.

3376. Капсамун, Иван. Из плеяды мастеров : [о лидере сбор. команды Молдовы


по теннису Елене Мокроусовой] / Иван Капсамун // Молд. ведомости. – 2009. – 5 июня.
– Р. 5.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
3377. Andronic, Oleg. Oleg Andronic : "Sînt sigur că pot evolua în marile campionate
europene" : [interviu cu golgheterul Diviziei Naţ. al ed. 2009] / consemnare : Vladimir Maftei
// Sport plus. – 2009. – 2 iun. – P. 13.

3378. Balan, Anatol. Am aşteptat rezultate mai bune ... : [interviu cu A. Balan, preş.
Federaţiei Moldoveneşti de Atletism] / consemnare : Vadim Iutiş // Sport plus. – 2009. – 2
iun. – P. 4.

3379. Juravschi, Nicolae. Mesajul Preşedintelui Comitetului Naţional Olimpic al Re-


publicii Moldova cu prilejul Zilei Mondiale Olimpice / Nicolae Juravschi // Sport plus. – 2009.
– 23 iun. – P. 3.

3380. Rogge, Jacques. Message du President du Comite International Olympique :


[cu prilejul Zilei Mondiale Olimpice] / Jacques Rogge // Sport plus. – 2009. – 23 iun. – P. 2.

3381. Tomşa, Leonid. Rezerve avem, trebuie doar să investim în ele finanţe şi multă
muncă! : [pe marginea ed. a 3-a a Jocurilor Rep. de box ale Juniorilor : interviu cu L.
Tomşa, antrenor al selecţionatei de juniori a Moldovei, Petru Caduc, antrenor al selecţiona-

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

tei de seniori la box şi Teodor Dănilă, şef Dir. Şc. Sportive a Agenţiei Sportului] / consemna-
re : Vadim Iutiş // Sport plus. – 2009. – 9 iun. – P. 3.

3382. Андроник, Валерий. Валерий Андроник : "Семья – главная опора в моей


жизни" : [интервью с полузащитником нац. сбор. Молдовы и чеш. команды "Богемиан-
са"] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2009. – 26 июня. – Р. 5.

3383. Армаш, Игорь. Шведский период Игоря Армаша : [интервью с защитником


футбол. клуба "Зимбру", выступ. за швед. клуб "Хаммарбю"] / записал Владимир Па-
нуш // Молд. ведомости. – 2009. – 5 июня. – Р. 5.

3384. Господинов, Сергей. Лучники надеются на лучшее : интервью с генер.


секретарем Федерации стрельбы из лука Молдовы С. Господиновым / записал Эд у-
ард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2009. – 11 июня. – Р. 12.

3385. Манолаки, Вячеслав. Вячеслав Манолаки : "Где присутствует конкурен-


ция, там всегда будет и результат" : [интервью с президентом Федерации дзюдо Мол-
довы] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2009. – 12 июня. – Р. 5.

3386. Парсиян, Людмила. Когда ребенок остается наедине с собой … и с ору-


жием в руках или Как закаляется характер : [интервью с тренером по стрельбе из пис-
толета Л. Парсиян] / записала Ольга Емельянова // Независимая Молдова. – 2009. – 5
июня. – Р. 25.

3387. Перванчук, Анатолий. Чемпионский сезон команды "Олимпус-85 USEFS" :


интервью с президентом гандбол. клуба "Олимпус-85 USEFS" А. Перванчук / записал
Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2009. – 19 июня. – Р. 5.

3388. Цугуля, Олег. Олег Цугуля : " У меня в жизни два дня рождения" : [интер-
вью с вратарем ФК "Тирасполь"]/ записала Ксения Кубрак // Независимая Молдова. –
2009. – 25 июня.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3389. Declaraţia adunării generale a colectivului Institutului de Filologie al AŞM pri-
vind intenţia de comasare a Institutului de Filologie cu Institutul Patrimoniului Cultural // Lit.
şi arta. – 2009. – 11 iun. – P. 3.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română

212
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3390. Bahnaru, Vasile. Alexandru Bantoş. Retrospectivă necesară. Dialoguri. Chişi-


nău: Casa Limbii Române, 2007. – 252 p. : [pe marginea vol.] / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta.
– 2009. – 4 iun. – P. 5.

3391. Bojoga, Eugenia. Prestigiul limbii române în Republica Moldova / Eugenia


Bojoga // Contrafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 9-10.

3392. Cimpoi, Mihai. Poetul şi limba română : [pe marginea meditaţiilor poetului Mihai
Eminescu] / Mihai Cimpoi // Florile dalbe. – 2009. – 11 iun. – P. 5.

3393. Mladin, Constantin-Ioan. Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română.


Monografie : [pe marginea lucr. cu acelaşi tit. de Vasile Botnarciuc] / Constantin-Ioan Mladin
// Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 7.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
3394. Grundies, Ariane. Ariane Grundies – o scriitoare a formelor "vide" : [povestiri] /
Ariane Grundies ; rez. şi trad. din germ. de Olga Coreţchi // Contrafort. – 2009. – Mai-Iun.
(Nr 5/6). – P. 31-32. – Cuprins : O rulotă albastră, O mică consternare.

821.112.2(494) Literatură germană din Elveţia


3395. Saurer, Andreas. Un poet din Elveţia – Andreas Saurer : [versuri din vol. "Freie
SichtbisCagliatscha"] / trad. de Grigore Chiper şi Corina Cîrlă // Contrafort. – 2009. – Mai-
Iun. (Nr 5/6). – P. 26-27. – Cuprins . Kirchenfeldbrucke, privire fugitivă ; căderea ferestrei,
pâclă ; roşu şi galben ; minune ; kudeta ; calea planetelor.

821.135.1 Literatură română


3396. Blandiana, Ana. Umbrei mele i-e frică : [versuri] / Ana Blandiana // Lit. şi arta. –
2009. – 25 iun. – P. 1.

3397. Caragiale, Ion Luca. Tempora ... : [nuvelă] / Ion Luca Caragiale // Lit. şi arta. –
2009. – 18 iun. – P. 4.

3398. Cassian, Nina. Patima : [versuri] / Nina Cassian // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 26 iun. – P. 32.

3399. Coşbuc, George. Cântec : [versuri] / George Coşbuc // Timpul de dimineaţă. –


2009. – 12 iun. – P. 32.

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3400. Eminescu, Mihai. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie : [versuri] / Mihai Emines-
cu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15 iun. – P. 1.

3401. Eminescu, Mihai. Daţi-mi arpă de aramă : [versuri] / Mihai Eminescu // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 11 iun. – P. 1.

3402. Eminescu, Mihai. Doină, doină, greu îmi cazi ; Umbra lui Istrate Dabija-voievod
: [versuri din manuscrise] / Mihai Eminescu // Pro farmacia. – 2009. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P.
1, 15.

3403. Erbiceanu, Adrian. Norocul : [versuri] / Adrian Erbiceanu // Timpul de diminea-


ţă. – 2009. – 19 iun. – P. 24.

3404. Olteanu, Geo. Flori pentru Basarabia : [versuri] / Geo Olteanu // Lit. şi arta. –
2009. – 18 iun. – P. 1.

3405. Paler, Octavian. Avem timp : [versuri] / Octavian Paler // Făclia. – 2009. – 6 iun.
– P. 3.

3406. Păunescu, Adrian. Bieţi lampagii : [versuri] / Adrian Păunescu // Timpul de di-
mineaţă. – 2009. – 1 iun. – P. 1.

3407. Păunescu, Adrian. Dabija la Bucureşti : [versuri] / Adrian Păunescu // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 4 iun. – P. 5.

3408. Păunescu, Adrian. Orfani : [versuri] / Adrian Păunescu // Florile dalbe. – 2009.
– 4 iun. – P. 1.

3409. Stănescu, Nichita. De dragoste : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile dalbe. –


2009. – 11 iun. – P. 1.

3410. Voicu, Gheorghe. La sfârşitul anilor de liceu : [versuri] / Gheorghe Voicu // Flo-
rile dalbe. – 2009. – 18 iun. – P. 1.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


3411. Zegrea, Ilie Tudor. La marginea nopţii; Vânătoarea de glorii; Scrisoare; Sfârşit
de veac la Cernăuţi; În lumina florii; E chiar târziu ... : [versuri] / Ilie Tudor Zegrea // Lit. şi
arta. – 2009. – 4 iun. – P. 4.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

214
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3412. Anton, Ion. Aerul pârgului : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2009. – 11
iun. – P. 5.

3413. Anton, Ion. Orheiul Vechi : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2009. – 18 iun.
– P. 5.

3414. Baştovoi, Savatie. Tristă cugetare despre dragoste : [reflecţii] / ieromonah


Savatie Baştovoi // Capitala. – 2009. – 26 iun. – P. 7.

3415. Bâlici, Gheorghe. Căsătorie în secolul XXI ; Spovedanie : [epigrame] / Gheor-


ghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12 iun. – P. 24.

3416. Bâlici, Gheorghe. După nealegerea preşedintelui; Experienţa vieţii : [epigrame]


/ Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 5 iun. – P. 24.

3417. Bâlici, Gheorghe. Găina comunistă; Fratele mai mare ; Şefului, născut în că-
maşă ; La o expoziţie de nuduri ; Parveniţii ; Poporul : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal
de Chişinău. – 2009. – 16, 23 iun. – P. 16; 24 iun. – P. 24.

3418. Bâlici, Gheorghe. Restricţie; Parveniţii; Guvernul comunist; Clarviziunea săra-


cului : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 26 iun. – P. 24 ; 30 iun.
– P. 16.

3419. Bâlici, Gheorghe. Unui celibatar care se teme să-şi ştie soţia frumoasă;
Autoepitaf : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 9 iun. – P. 16.

3420. Beşleagă, Vladimir. Voci 2 sau Misterioasele sfere : (pt. a 3-a) / Vladimir Beş-
leagă // Contrafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 28-29. – Pt. 1: Ian.-Febr. (Nr 1/2).

3421. Borzin, Aurelia. Fragmente din jurnalul unui român : [versuri] / Aurelia Borzin //
Contrafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 7. – Cuprins: ghem în desfăşurare ; zaruri să le
adevereşti ; geometrie aplicată ; lucrurile prin care înaintăm ; glumă de prost gust ; ta ngentă
de cavou ; drum iniţiatic ; planificare în detalii ; seară cu draci ; foarfecele care-i taie răsufla-
rea.

3422. Busuioc, Aureliu. Criză? ... Recesiune? ... : [eseu] / Aureliu Busuioc // Jurnal
de Chişinău. – 2009. – 19 iun. – P. 10.

3423. Butnaru, Leo. A o mie doua noapte : [cosmogramă] / Leo Butnaru // Contrafort.
– 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 8.

215
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3424. Cârchelan, Iuliu. Păsările luminii – poeţii; Ce lege? ; Armonie ; E inima-mi ; Să


ne-amintim ... ; Destinul ; Codobatură, pasăre măiastră ... ; De parcă-aş fi ... ; Minunea ;
Steaua mea de pază? ; Ca primul om ... : [versuri] / Iuliu Cârchelan // Lit. şi arta. – 2009. –
11 iun. – P. 5.

3425. Cibotaru, Mihail Gheorghe. Plecarea lui Vulcan : (nuvelă) / Mihail Gheorghe
Cibotaru // Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 5.

3426. Ciobanu, Raisa. Ninsoare la mijloc de vară : [versuri] / Raisa Ciobanu // Lit. şi
arta. – 2009. – 25 iun. – P. 8.

3427. Ciobanu, Vitalie. Taxiul de noapte (2) : [povestire] / Vitalie Ciobanu // Contra-
fort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 22-25. – Art. 1 : Mart. – Apr. (Nr 3/4).

3428. Cojocaru, Sergiu. Gripa porcină : [epigramă] / Sergiu Cojocaru // Timpul satiric.
– 2009. – Nr 2. – P. 13. – (Supl. la ziarul Timpul de dimineaţă ; Nr 2).

3429. Cojocaru, Sergiu. Lucoarea : [epigramă] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. –


2009. – 4 iun. – P. 8.

3430. Cojocaru, Sergiu. Ţepeş – leacul bolşevicilor : [epigramă] / Sergiu Cojocaru //


Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 8.

3431. Condur-Mantea, Nina. Mărul de cristal : [eseu] / Nina Condur-Mantea //


Săptămîna. – 2009. – 5 iun. – P. 27.

3432. Costenco, Nicolae. Arta : [versuri] / Nicolae Costenco // Capitala. – 2009. – 17


iun. – P. 7.

3433. Cotelea-Chiorsac, Galina. De ziua poetului : [versuri] / Galina Cotelea-


Chiorsac // Lit. şi arta. – 2009. – 11 iun. – P. 2.

3434. Dabija, Nicolae. Doina : [versuri] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun.
– P. 1.

3435. Diviza, Ion. Călcâiul lui Ahile ; Economia Moldovei ; Unui politician : [epigrame] /
Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23, 24, 25 iun. – P. 8.

3436. Diviza, Ion. Cerşetor agresiv ; Unui salariat : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 17, 22 iun. – P. 8.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3437. Diviza, Ion. Deces în familie ; La dietă ; Soţ model ; Lanţul căsniciei : [epigrame]
/ Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 1, 2, 3, 4 iun. – P. 8.

3438. Diviza, Ion. Impresii despre Moldova; Unei neveste : [epigrame] / Ion Diviza //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 29, 30 iun. – P. 8.

3439. Diviza, Ion. Liderul la micul ecran : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de diminea-
ţă. – 2009. – 10 iun. – P. 8.

3440. Diviza, Ion. Parlament : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul satiric. – 2009. – Nr 2 –
P. 15. – (Supl. la ziarul Timpul de dimineaţă).

3441. Doga, Alexandru. Rondelul nedumeririi : [versuri] / Alexandru Doga // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 25 iun. – P. 2.

3442. Druţă, Boris. Te ador : [versuri] / Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P.
5.

3443. Dumbrăveanu, Victor. Goangele Dădiţei : [fragm. din cartea cu acelaşi tit.] /
Victor Dumbrăveanu // Florile dalbe. – 2009. – 4 iun. – P. 8. – Cuprins : Anii fără preţ ; Fru-
museţea Dadei ; Poveţele ; La şcoală.

3444. Filip, Iulian. Cireşar cu cireşari – unde v-aţi ascuns, ştrengari? : [versuri] / Iulian
Filip // Florile dalbe. – 2009. – 11 iun. – P. 4.

3445. Grama, Steliana. Nemoartea Stelianei : [versuri] / Steliana Grama // Florile dal-
be. – 2009. – 4 iun. – P. 8. – Cuprins : Mi-ar fi de-ajuns ...; Vacanţă ; Îmi număr anii fragezi ;
Revelaţia zborului ; Copilărie.

3446. Guţu, Valentin. Surditate "comunistă" : [versuri satirice] / Valentin Guţu // Lit. şi
arta. – 2009. – 25 iun. – P. 8.

3447. Isac, Galina. Moldova mea : [versuri] / Galina Isac // Florile dalbe. – 2009. – 4
iun. – P. 8.

3448. Muguliuc, Oleg. Visul păstorului : [versuri] / Oleg Muguliuc // Săptămîna. –


2009. – 5 iun. – P. 27.

3449. Nucă, Sergiu. Barca : (povestire documentară) / Sergiu Nucă // Lit. şi arta. –
2009. – 25 iun. – P. 4.

217
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3450. Popovici, Tudor. Ce aduc alegerile : [epigramă] / Tudor Popovici // Lit. şi arta. –
2009. – 4 iun. – P. 8.

3451. Portas, Valentin. Alpinistului moldovean, care în acest an a cucerit Everestul ;


Marxism-leninismul ; Dezamăgire : [epigrame] / Valentin Portas // Timpul satiric. – 2009. –
Nr 2 – P. 16, 18-19. – (Supl. la ziarul Timpul de dimineaţă).

3452. Schiţco, Boris. Fragi : [versuri] / Boris Schiţco // Florile dalbe. – 2009. – 18 iun.
– P. 4.

3453. Tarlapan, Efim. Lupul pasager; Paznicul; O vărguţă pentru ied : [epigrame] /
Efim Tarlapan // Florile dalbe. – 2009. – 18 iun. – P. 16.

3454. Toma, Vasile. Cântec de la margine de ţară ; Plânsul oaselor ; Viii cu morţii ;
Scrisoare ; Psalm ; Vino, iubito ... ; Colind ; Fratelui de Cuvânt ; Zidire : [versuri] / Vasile
Toma // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 5.

3455. Urschi, Gheorghe. Gospodar sau boschetar : [povestire satirică] / Gheorghe


Urschi // Timpul satiric. – 2009. – Nr 2 – P. 19. – (Supl. la ziarul Timpul de dimineaţă).

3456. Vasilache, Vasile. Democraţi între gunoaie : (Dialog cu acelaşi Pan) / Vasile
Vasilache // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 12 iun. – P. 10.

3457. Vîlcu, Mihai. Şi doar un vis ...; Limba mea ...; Eu te admir ...; Aş vrea să ştiu ...;
Ploi cu vise; Ce bine e ... : [versuri] / Mihai Vîlcu // Pro farmacia. – 2009. – Iun.-Iul. (Nr 6/7).
– P. 13, 16.

3458. Zbârciog, Vlad. Eminescu : [versuri] / Vlad Zbârciog // Lit. şi arta. – 2009. – 18
iun. – P. 4.

821.161.1 Literatură rusă


3459. Пушкин, А. С. "(Я знаю) проклятый город Кишинев! …" : [стихи] / А. С. Пуш-
кин // Независимая Молдова. – 2009. – 5 июня. – Р. 22.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3460. Савостин, Н. "Да, сладостен союз поэтов! …" : [стихи] / Н. Савостин //
Коммерсант plus. – 2009. – 5 июня. – Р. 15.

821.161.2 Literatură ucraineană


3461. Franco, Ivan. Vulpea şi racul : [poveste : din cartea "Când animalele vorbeau
..."] / Ivan Franco // Florile dalbe. – 2009. – 4 iun. – P. 4.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3462. Stoica, Valentina. Cu dorinţa de a escalada înălţimile spiritului : [pe marginea
cărţii "Noţiuni de teorie literară" de Veronica Postolachi, Chişinău, ed. "Prometeu", 2009] /
Valentina Stoica // Făclia. – 2009. – 6 iun. – P. 7.

3463. Sturza, Cătălin. Jocurile pe calculator: literatura noului secol? / Cătălin Sturza //
Săptămîna. – 2009. – 26 iun. – P. 3.

821.111(73).0 Literatură americană, în limba engleză


3464. Hustvedt, Siri. Siri Hustvedt : "Ceea ce mă irită în cultura contemporană este
această preocupare pentru expert şi expertiză" : [interviu cu poeta, eseista şi prozatoarea,
acordat publ. fr. "Le Monde", mai 2009] / trad. de Emanuela Sprînceană // Contrafort. –
2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 27.

821.112.2.09 Literatură germană


3465. Cosmescu, Alex. Daniel Kehlmann – "Măsurarea lumii" în antinomii : [pe mar-
ginea romanului "Măsurarea lumii" de Daniel Kehlmann, Bucureşti, Humanitas, 2007] / Alex
Cosmescu // Contrafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 30.

821.112.28.09 Literatură în limba idiş


3466. Oz, Amos. "Diavolul a fost concediat" : (discursul presc. rostit de A. Oz cu oca-
zia primirii Premiului Goethe pentru excelenţă în lit.) // Capitala. – 2009. – 26 iun. – P. 7.

821.134.2.0 Literatură spaniolă


3467. Năstase, Răzvan Mihai. Eroi rock-and-roll : [pe marginea romanului "Eroi" de
Ray Loriga, Bucureşti, ed. Curtea Veche, 2009] / Răzvan Mihai Năstase // Contrafort. –
2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 29.

821.135.1.0 Literatură română


3468. Chiper, Grigore. Ideologii postmoderne : [pe marginea vol. "Paralelisme şi in-
fluenţe culturale în lirica română actuală" de Radu Andriescu, Iaşi, ed. Univ. "Alexandru Ioan
Cuza", 2005] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 5.

3469. Georgescu, Nae. 120 de ani de la uciderea lui Eminescu : [text tipărit în Univer-
sul, Bucureşti, 28 iun. 1926] / Nae Georgescu // Curierul ortodox. – 2009. – 18 iun. – P. 6.

219
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3470. Iachim, Ion. Capodopera e ca iepurele: sare de unde nu te aştepţi : [pe margi-
nea vol. "Numere în labirint" de Theodor Codreanu, Iaşi, ed. Opera Magna, 2008] / Ion
Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 18 iun. – P. 6.

3471. Muşătescu, Vlad. Vlad Muşătescu : "Am reţeta succesului: să-i fac pe oameni
să râdă" : [interviu cu scriitorul umorist român] / consemnare : Dumitru Hurubă // Timpul
satiric. – 2009. – Nr 2 – P. 15. – (Supl. la ziarul Timpul de dimineaţă).

3472. Vartic, Andrei. Andrei Vartic despre timpul lui Eminescu : [fragm. din vol. "Tim-
pul lui Eminescu"] // Capitala. – 2009. – 17 iun. – P. 8.

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord


3473. Răileanu, Vitalie. Poezia prin care comunică ... : [pe marginea creaţiei poetului
Ilie Tudor Zegrea] / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 4.

821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova


3474. Armaşu, Liliana. Remediu de supravieţuire pe timpuri de criză, sau De ce iubim
poezia? / Liliana Armaşu // Contrafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 10.

3475. Belâi, Liviu. Eterni şi sacri : Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Mihai Eminescu : [eseu]
/ Liviu Belâi // Pro farmacia. – 2009. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 15.

3476. Beşleagă, Vladimir. Vasile Vasilache a fost un om care rar se naşte într-o zonă
anumită, într-un teritoriu : interviu cu scriitorul V. Beşleagă / consemnare : Ecaterina Deleu
// Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 12 iun. – P. 8.

3477. Căpiţă, Ionel. Cu idealul în inimă : [interviu cu I. Căpiţă, scriitor şi publicist] /


consemnare : Aurel Dumitru // Natura. – 2009. – Iun. (Nr 6). – P. 6.

3478. Ciocanu, Ion. Poveşti incitante şi instructive : [pe marginea cărţii "Grăuncioare
de lumină" de Ion Hadârcă, Ch., ed. Prut Internaţional] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2009.
– 18 iun. – P. 11.

3479. Codreanca, Lidia. Botezul literar : [omagiu prozatorului Mihail Gh. Cibotaru] /
Lidia Codreanca // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 8.

3480. Costenco-Chiosev, Tatiana. Tatiana Costenco-Chiosev : "Tata niciodată nu a


îngenuncheat, a suportat destoinic drama vieţii ..." : [interviu cu fiica scriitorului Nicolae
Costenco] / a dialogat Antonina Sârbu // Capitala. – 2009. – 17 iun. – P. 7.

220
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3481. Dabija, Nicolae. Pariu cu sine însuşi : [pe marginea cărţii "Păsări uitate în zbor"
de Boris Druţă] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 5.

3482. De ce îşi pune omul întrebări? : [chestionar "Contrafort" cu scriitori şi oameni de


cultură: Simona Popescu, Vasile Ernu, Valentina Tăzlăuanu [et al.] // Contrafort. – 2009. –
Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 12-17.

3483. Dolgan, Mihail. O poetă extraordinară : Steliana Grama : [creaţia poetică] / Mi-
hail Dolgan // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 4.

3484. Josu, Nina. Atinsă de lumină : [in memoriam poetei Steliana Grama] / Nina
Josu // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 4.

3485. Matcovschi, Dumitru. Dumitru Matcovschi : "E timpul să fac o mărturisire ..." :
[interviu cu scriitorul] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. –
19 iun. – P. 8.

3486. Nechit, Irina. Simion Ghimpu: "Sunt orbit de o lumină cerească" : [pe marginea
vol. "Viaţă pe muchie de cuţit" de S. Ghimpu, Ch., ed. Pontos, 2009] / Irina Nechit // Jurnal
de Chişinău. – 2009. – 26 iun. – P. 22.

3487. Negură, Petru. "Politicul a marcat literatura din Basarabia şi Transnistria încă
din faşă, chiar a botezat-o" : [pe marginea cărţii "Nici eroi, nici trădători. Scriitorii moldoveni
şi puterea sovietică în epoca stalinistă 1924-1956", editată în Franţa, ed. "L’Harmattan",
2009 : interviu cu P. Negură, lector USM] / pentru conformitate : Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 9 iun. – P. 14.

3488. Partole, Claudia. A răspunde destinului prin dragoste de viaţă ... : [omagiu scrii-
torului Mihail Gheorghe Cibotaru] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 5.

3489. Partole, Claudia. Fata care a ţesut vise ... : [in memoriam poetei Steliana
Grama] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 4.

3490. Păunescu, Adrian. Imposibil răspuns, în 2009, la o scrisoare a lui Vieru din
1972 : [pe marginea scrisorii, adresată de către Grigore Vieru poetului român] / Adrian
Păunescu // Ziarul de gardă. – 2009. – 18 iun. – P. 16.

3491. Roibu, Nicolae. Semănătorul de lumină : [scriitorul Mihail Gheorghe Cibotaru la


75 de ani de la naştere] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 iun. – P. 5.

221
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3492. Tănase, Constantin. Surâsul sub pildele lui Vasilache : [in memoriam scriitoru-
lui Vasile Vasilache] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 26 iun. – P. 7.

3493. Trifan, Călina. "N-am nimic. Am doar un număr, în vopsea neagră, cusut pe ha-
ină: r-886" : [in memoriam scriitorului Alexei Marinat] / Călina Trifan // Capitala. – 2009. – 17
iun. – P. 6 ; Столица=Capitala. – 2009. – 17 июня. – P. 6.

3494. Trifan, Călina. Mai bune poet decât politician : [reflecţii] / Călina Trifan // Con-
trafort. – 2009. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 2.

3495. Vicol, Dragoş. Vise cu ploi sacre : [pe marginea vol. "Ploi cu vise" de Mihai
Vîlcu] / Dragoş Vicol // Pro farmacia. – 2009. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 13.

3496. Андон, Виктор. Один из первых : [75 лет со дня рождения писателя Геор-
гия Маларчук] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2009. – 5 июня. – Р. 24.

In memoriam scriitorului şi regizorului, Andrei Vartic


3497. Adio, Andrei Vartic // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 2. – Cuprins : Dragă An-
drei! / Vasile Dobrogeanu ; In memoriam Andrei Vartic / A. Arseni, D. Braşoveanu, V. Beş-
leagă [et al.] ; Primeşte-l, Doamne-n casa Ta pe bărbatul Andrei Vartic / Raisa Ciobanu ;
Tribunul / Alecu Reniţă ; Mişcarea unionistă din Basarabia a pierdut un mare lider: Andrei
Vartic / Claudiu Târziu ; Un mare neînvins / Serafim Belicov ; Andrei Vartic – o personalitate
enciclopedică / Petru Soltan ; Rândurile patrioţilor basarabeni se răresc / Valeriu Dulgheru.

3498. Andrei Vartic // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 5 iun. – P. 22. – Cuprins : "Ră-
mân tot mai puţini oameni de talia şi de calibrul lui Andrei Vartic" / Arcadie Suceveanu ;
"Spectacolele lui Andrei Vartic au trezit sufletele oamenilor şi au descoperit frumuseţea
culturii noastre naţionale" / Margareta Nazarchevici ; Andrei Vartic a plecat la Domnul / Vlad
Pohilă ; "Andrei Vartic a fondat Teatrul de Poezie "Alexei Mateevici" / Nicolae Jelescu.

3499. Andrei Vartic // Lit. şi arta. – 2009. – 11 iun. – P. 7. – Cuprins : ... S-a mutat în
amintiri / Raisa Ciobanu ; Cărţile lui Andrei Vartic ... / Andrei Prohin ; Pomul vieţii / Lidia
Codreanca ; Un voievod al scrisului stând drept în faţa altarului / Cezarina Adamescu ; A
fost un model / Mircea Ivănoiu ; A murit un om cît o epocă / Yves von Goncearuc.

3500. Codreanu, Theodor. La plecarea lui Andrei Vartic / Theodor Codreanu // Lit. şi
arta. – 2009. – 11 iun. – P. 5.

3501. Colesnic, Iurie. Ne-a părăsit Andrei Vartic / Iurie Colesnic // Alianţa Moldova
Noastră. – 2009. – 5 iun. – P. 2 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 5 июня. – P. 2.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3502. Creangă, Ovidiu. De ce ne-ai părăsit, frate Andrei? / Ovidiu Creangă // Lit. şi
arta. – 2009. – 11 iun. – P. 5.

3503. Dabija, Nicolae. La plecarea unui dac liber/ Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009.
– 4 iun. – P. 1 ; Natura. – 2009. – Iun. (Nr 6). – P. 7.

3504. Dascăl, Valeria. Elevul mamei, Andrei Vartic ... / Valeria Dascăl // Lit. şi arta. –
2009. – 11 iun. – P. 6.

3505. Păunescu, Adrian. Iartă-ne, române eminent, refuzat de România birocratică /


Adrian Păunescu // Lit. şi arta. – 2009. – 11 iun. – P. 1.

3506. Reniţă, Alecu. Andrei Vartic / Alecu Reniţă // Natura. – 2009. – Iun. (Nr 6). – P.
7.

3507. Tănase, Constantin. Viaţa ca un editorial / Constantin Tănase // Timpul de di-


mineaţă. – 2009. – 5 iun. – P. 7.

821.161.1.0 Literatură rusă


3508. Осояну, Константин. "Тебя бранить язык устанет?" : [к 210-летию А. С.
Пушкина : о непредсказ. последствиях писем поэта] / Константин Осояну // Независи-
мая Молдова. – 2009. – 5 июня. – Р. 22.

3509. Савостин, Н. "Надежды наши исполнились …" : к 210-летию со дня рожде-


ния А. С. Пушкина / Н. Савостин // Коммерсант plus. – 2009. – 5 июня. – Р. 15.

821.161.1(478).09 Literatură rusă din Republica Moldova


3510. Трубецкой, Алексей. Он был первым : к 100-летию со дня рождения уче-
ного-пушкиниста Б.А. Трубецкого / Алексей Трубецкой // Кишин. новости. – 2009. – 26
июня. – Р. 7.

821.162.1.0 Literatură poloneză


3511. Sprânceană, Vitalie. După prezent întotdeauna urmează trecutul ... : [pe mar-
ginea vol. "Călătorind cu Herodot" de Ryszard Kapuscinski, Bucureşti, ed. Art, 2008] / Vitalie
Sprânceană // Contrafort. – 2009. – Mai - Iun. (Nr 5/6). – P. 19.

223
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3512. Tentiuc, Ion. "Antichitatea târzie în bazinul Prutului" – 2000 de ani de istorie,
100 de ani de cercetare, 50 de ani de contradicţii : [relatare de I. Tentiuc, şef secţie Arheo-
logie a Muzeului Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei] / consemnare : Liliana Popuşoi //
Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 26 iun. – P. 8.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii
geografice. Călătorii
3513. Tatiana Constantinov la 70 de ani : [academician, dr. habilitat în ştiinţe geogr.]
/ Tudor Furdui, Constantin Matei, Mihai Coşcodan [et al.] // Moldova suverană. – 2009. – 25
iun.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Dediu, Ion. Academicianul Ion Dediu la vârsta împlinirilor. – Vezi Nr 3326

Ion Dediu la 75 de ani. – Vezi Nr 3327

Mândâcanu, Virgil. Profesorul maestru crengian Dionis Lica la 75 de ani. – Vezi Nr


3301

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


3514. Vrabie, Gheorghe. Bourul voievodal şi acvila din Stemă : interviu cu artistul
plastic, heraldistul Gh. Vrabie / consemnare : Leo Bordeianu // Flux european : ed. de vineri.
– 2009. – 26 iun. – P. 4.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


3515. Damaschin, Simion. Şi totuşi, cine a declanşat cel de-al Doilea Război Mondi-
al? / Simion Damaschin // Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 3.

3516. Moraru, Anton. România are dreptate (2) : [pe marginea pactului nazisto-
sovietic din a. 1939] / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 3. – Art. 1 : 15 ian.

224
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3517. Petrencu, Anatol. Adevărul despre Armata Sovietică : [pe marginea vol.
"Почему Сталин проиграл Вторую мировую войну" de Дмитрий Винтер, М., Яуза-пресс,
2009] / Anatol Petrencu // Capitala. – 2009. – 19 iun. – P. 7.

3518. Мартиросян, Арсен. Пакт Молотова – Риббентропа: конец глобальной


фальшивки : [кратк. излож.] / Арсен Мартиросян // Коммерсант plus. – 2009. – 12, 19
июня. – Р. 17.

94(478) Istoria Republicii Moldova


3519. Adauge, Mihai. 68 de ani de la primul val de deportări staliniste : [interviu cu is-
toricul M. Adauge] / consemnare : Sergiu Praporşcic // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 12 iun. – P. 9.

3520. Belâi, Liviu. Domnu’tovarăş Spiru Belâi : [pe marginea vol. "Vatră voievodală
Iurceni" de Tudor Ţopa] / Liviu Belâi // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 7.

3521. Belâi, Liviu. A 48-a carte a lui Tudor Ţopa : [pe marginea cărţii "Vatră voievoda-
lă Iurceni"] / Liviu Belîi // Făclia. – 2009. – 6 iun. – P. 7.

3522. Lisnic, Eleonora. Învingătorii calvarului siberian : [68 de ani de la începutul


primului val de deportări ale basarabenilor] / Eleonora Lisnic // Capitala. – 2009. – 12 iun. –
P. 6.

3523. Olaru-Cemârtan, Viorica. Ororile bolşevismului : [primul val de deportări în ma-


să din Basarabia, 12-13 iun. 1941] / Viorica Olaru-Cemârtan // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 5 iun. – P. 16.

3524. Pasat, Valeriu. Calvarul : [deportările basarabenilor, a. 1940-1941] / Valeriu


Pasat // Săptămîna. – 2009. – 12 iun. – P. 8-9.

3525. Popa, Victoria. Pe drumul morţii : Ala Hitov, o supravieţuitoare a deportărilor /


Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 9 iun. – P. 10.

3526. Popa, Victoria. Povestea amară a Feodosiei Cozmin : [din istoria familiei depor-
tate în anul 1949] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 19 iun. – P. 17.

3527. Stoica, Ion. 2. Sistemul politic al Moldovei pe timpul lui Ştefan cel Mare / Ion
Stoica // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 5 iun. – P. 11 ; Альянс Moldova Noastră. –
2009. – 5 июня. – P. 10. – Art. 1 : 22 mai.

225
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

3528. Stoica, Ion. Moldova în timpul domniei lui Ştefan cel Mare: ştiinţa şi cultura / Ion
Stoica // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 26 iun. – P. 11 ; Альянс Moldova Noastră. –
2009. – 26 июня. – Р. 11.

3529. [68 de ani de la marile deportări ale basarabenilor şi nord-bucovinenilor în Sibe-


ria şi Kazahstanul de Nord] // Lit. şi arta. – 2009. – 11 iun. – P. 4. – Cuprins : Să trăim în
lumină ... : [pe marginea cărţii "20 de ani în Siberia : destin bucovinean" de Aniţa Nandriş-
Cudla] / Constantin Lazăr ; Aniţa Nandriş-Cudla: 20 de ani în Siberia: destin bucovinean ;
Viaţa noastră: ce-aţi făcut cu ea? / Maria Bâlbă ; Ţărâna siberiană sub icoane / Constantin
Bobeică.

3530. Вискалов, Александр. Бессарабия и Румыния / Александр Вискалов //


Коммерсант plus. – 2009. – 5 июня. – Р. 13. – Продолж. Нач.: 22 мая.

3531. Вискалов, Александр. Геноцид : [Бессарабия в нач. 40-х гг. XX в.] / Алек-
сандр Вискалов // Коммерсант plus. – 2009. – 26 июня. – Р. 13.

3532. Вискалов, Александр. Оккупация : [Бессарабия в 30-40-е гг. XX в.] / Алек-


сандр Вискалов // Коммерсант plus. – 2009. – 19 июня. – Р. 13. – Продолж. следует.

94(498) Istoria României


3533. Kozâr, Iaroslav. Reni: un bilanţ al administrării româneşti : [(1918-1940) : reluat
din ziarul raional "Ренийский вестник", 4 aug. 2006] / Iaroslav Kozâr ; trad. din lb. rusă de
Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 7.

3534. Moraru, Alexandru. Marele istoric Gheorghe Buzatu a împlinit 70 de ani : [prof.
univ. la Univ. din Craiova, România] / Alexandru Moraru // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P.
7.

226
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6 -2009

Bojoga, Eugenia 3391


A Bordeianu,Leo 3514
Ababii, Ion 3341 Borzin, Aurelia 3421
Achiruş, Maria 3273 Bostan, Grigore 3009
Adamescu, Cezarina 3499 Botezatu, Grigore 3307
Adauge, Mihai 3519 Botnarciuc,Vasile 3393
Aksiuchitz, Victor 3024 Botnaru, Ion 3278
Agache, Anghel 3061 Boţan, Igor 3110
Amihalachioaie, Gheorghe 3111 Braga, Tudor 3357
Andriescu, Radu 3468 Braşoveanu, D. 3497
Andronic, Oleg 3377 Bulgaru, Maria 3300
Anton, Ion 3412-13 Burciu, Igor 3045
Arion, Valentina 3293-94 Burea, Irina 3239, 3241,3255
Armaşu, Liliana 3474 Burlacu, Geta 3362
Arsene, Dorina 3178 Buruiană, Ion 3308
Aşevschi, Valentin 3327 Busuioc, Aureliu 3422
Arseni, Alexandru 3053, 3497 Butnaru, Leo 3423
Butnaru, Tatiana 3309
B Butnaru, Valentina 3332
Babansky, Valeriu 3111 Buzatu, Gheorghe 3534
Baciu,Valentina 3053 C
Bahnaru, Vasile 3390
Balan, Anatol 3378 Caduc, Petru 3381
Balan, Ion 3061 Caracai, Sergiu 3046
Baltaga, Sergiu 3110 Caragiale, Ion 3397
Bantoş,Alexandru 3390 Caranfil, Ninela 3367
Barbu, Natalia 3361 Cartofeanu,Vasile 3052
Barbulat, Mihail 3370 Casian, Ion 3256
Basarab, Teo 3312 Cassian, Nina 3398
Baştovoi, Savatie (ieromonah) 3414 Catrinici, Larisa 3333
Băieşu, Nicolae 3306-09 Caun, Svetlana 3266, 3279
Bâlbă,Maria 3529 Cazacu, Boris 3334
Bâlici, Gheorghe 3415-19 Cazacu, Vitalie 3304
Belâi, Liviu 3475, 3520-21 Căpiţă, Ionel 3016, 3313, 3477
Belicov, Serafim 3497 Cărăuş, Tamara 3032
Belîi, Adrian 3331, 3340 Cârchelan, Iuliu 3424
Bendas, Mihai 3290 Cemortan, Leonid 3370
Bernaz, Oleg 3025 Ceşuiev, Visarion 3205
Beşleagă, Vladimir 3420, 3476, 3497 Cheianu, Constantin 3047-48, 3117-18, 3368
Blandiana, Ana 3396 Cheibaş, Mihail 3262
Bobeică,Constantin 3529 Chiper, Grigore 3395, 3468
Boca, Arsenie 3026 Chiriac,Vlad 3030
Bogatu, Petru 3043-44, 3112-16, 3175-76 Chivriga, Viorel 3206-07, 3223

227
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

Cibotaru, Anatolie 3280 D


Cibotaru, Mihail Gheorghe 3425, 3479, 3488,
3491 Dabija, Nicolae 3015, 3310, 3434, 3481,
Cibotaru, Viorel 3198 3503
Cimpoi, Mihai 3392 Daici, Sabra 3034
Ciobanu, Nelly 3363 Damaschin, Simion 3515
Ciobanu, Mitrofan 3324 Dascăl, Valeria 3504
Ciobanu, Raisa 3497, 3499 Dănilă, Teodor 3381
Ciobanu, Vitalie 3427 Dediu, Ion 3326-27, 3329
Ciocanu, Ion 3478 Deleu, Ecaterina 3476
Ciocoi,Valeriu 3206, 3254 Diacov, Dumitru 3054
Ciornei, Vsevolod 3049-51, 3119-20 Diviza, Ion 3435-40
Ciubaşenco, Dmitri 3121 Dobrogeanu, Vasile 3497
Ciubotaru, Alexandru 3327 Dodon, Igor 3208
Ciubotaru, Maria 3281 Doga, Alexandru 3441
Ciubotaru,Mircea 3281 Dolgan, Mihail 3483
Cîrlă,Corina 3395 Dorogan,Valeriu 3052
Cociurca, Elena 3011 Drumea, Anatol 3327
Codrean, Irina 3240 Druţă, Boris 3442, 3481
Codreanca, Lidia 3479, 3499 Dubneac, Felix–Arhimandrit 3028
Codreanu,Theodor 3470, 3500 Duca,Gheorghe 3370
Cojocaru, Sergiu 3428-30 Dudnic, Valentina 3263
Colesnic, Iurie 3501 Dulgheru,Valeriu 3052, 3055-57, 3123, 3497
Colin, Irina 3282 Dumbrăveanu, Victor 3443
Condur-Mantea, Nina 3431 Dumitru, Aurel 3477
Constantinov, Tatiana 3513 Dungaciu, Dan 3058-59, 3124-26, 3158,
Copăceanu, Roman 3284 3177
Coreţchi, Olga 3394 E
Cornienco,Leonid 3110
Cosmescu, Alex 3465 Eminescu, Mihai 3392, 3400-02, 3472
Costaş, Natalia 3006 Erbiceanu, Adrian 3403
Costenco, Nicolae 3432, 3480 Ernu,Vasile 3036, 3482
Costenco-Chiosev, Tatiana 3480 F
Coşbuc, George 3399
Coşcodan, Mihai 3513 Filat, Vlad 3060-62, 3178
Coşuleanu, Ion 3006 Filip, Iulian 3444
Cotelea-Chiorsac, Galina 3433 Firan, Carmen 3041
Cotruţă, Andrei (părinte) 3027 Fişer, Anatol 3315
Cozmin, Feodosia 3526 Florea, S. 3191
Cozonac,Cornelia 3019 Franco, Ivan 3461
Creangă, Ovidiu 3502 Funk, Iosif 3375
Cubreacov, Vlad 3028 Furdui, Simion 3062
Cucoară,Irina 3110 Furdui,Tudor 3513
Curtescu, Tamara 3295 Fusu, Corina 3127
Fuştei, Nicolae 2029

228
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

G Iosip,George 3183
Iovu, Tudor 3344
Galaicu-Păun, Emilian 3022 Isac, Andrei 3314
Galaju, Ana 3012 Isac, Galina 3447
Galamaga, Olga 3283 Isac, Valeriu 3110
Galii, Lidia 3274 Iuraşcu, Ana 3110
Găluşcă, Ion 3284 Iutiş,Vadim 3378, 3381
Gârneţ, Vasile 3033 Ivanov, Dumitru 3254
Georgescu, Nae 3469 Ivanov, Violeta 3315-16
Gheorghiev, Olga 3016 Ivănoiu, Mircea 3499
Gherasim, Arcadie 3063, 3128, 3179, 3207 Izvoreanu, G. 3131
Ghimpu,Simion 3486
Godea, Mihai 3061 J
Goian, Ion 3321,3323-24
Gomoja, Irina 3267 Jelescu, Nicolae 3498
Goncearuc, Yves von 3499 Jereghi, Vanu 3130, 3240
Gorda, Ştefan 3129 Josu, Nina 3367, 3484
Grama,Steliana 3445, 3484, 3483, 3489 Jucov, Titus 3369
Gribincea, Vladislav 3257 Juravschi, Nicolae 3379
Grigore, Gabriel 3264 K
Grigoroi, Oleg 3199
Grosu, Aneta 3130,3257 Kapuscinski,Ryszard 3511
Groys, Boris 3022 Kehlmann, Daniel 3465
Grozavu,Vasile 3072, 3147 Kozâr, Iaroslav 3533
Grundies, Ariane 3394 L
Guceac, Ion 3261
Gumovschi, Andrei 3343 Lachi,Inga 3265
Gurin, Corneliu 3248 Lazăr, Constantin 3529
Guţu, Valentin 3446 Lazăr, Valeriu 3007, 3210
Guţu, Vasile 3304 Lazur, Irina 3249
Guzun, Andrei 3285 Leancă, Iurie 3062
Guzun, Margareta 3275 Leu, Ion, 3269
Guzun,Victor 3110 Lica, Dionis 3321-22
Lisnic, Eleonora 3132, 3522
H Lisnic, Ina 3276
Hadârcă, Ion 3017, 3478 Loghin, Petru C. 3297
Hadârcă, Petru 3018 Loghin, Vlad 3200, 3205
Hadârcă, Sorin 3192, 3209 Lupan,Vlad 3053
Haraz,Svetlana 3254 Lupaşcu, Tatiana 3335
Hitov, Ala 3525 Lupu, Marian 3035, 3047, 3180, 3185
Hurubă,Dumitru 3471 Lupuşor, Adrian 3212
Hustvedt, Siri 3464 Lupuşor,Tamara 3334

I
Iachim, Ion 3268, 3470
Ioniţă, Andrei (părinte protosinghel) 3030

229
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

M O
Macovei,Petru 3019
Maddock, Nick 3211 Olaru, Angelina 3039, 3264, 3303
Maftei, Vladimir 3377 Olaru-Cemârtan, Viorica 3523
Malachii, Maria 3270 Oleinic, Alexandru 3069-70
Manea, Leonid 3194 Onceanu-Hadârcă, Mariana 3018
Marinat, Alexei 3493 Olteanu, Geo 3404
Martin, Vasile 3172, 3317, 3344 Oprunenco, Alex 3137
Matcaş, Natalia 3254 Oz, Amos 3466
Matcovschi, Dumitru 3371, 3485
Matei,Constantin 3513 P
Maxian,Gheorghe 3016 Palamarciuc, Vladimir 3258
Mândâcanu, Virgil 3269,3271,3301 3322 Paler, Octavian 3405
Michnik, Adam 3033-34, 3039 Partole, Claudia 3488-89
Mihăilescu, Constantin 3328 Pasat, Valeriu 3524
Milosz, Czeslaw 3032 Pastuh-Cubolteanu,Vitalie 3533
Mladin, Constantin-Ioan 3393 Patraş,Mihai 3191
Moldovanu, Mihai 3335 Păduraru, Pavel 3054, 3076
Moraru, Alexandru 3534 Păunescu, Adrian 3406-08, 3490, 3505
Moraru, Anton 3516 Peru-Balan, Aurelia 3181
Moraru, Emilia 3364 Petrencu, Anatol 3182, 3517
Mudrea, Andrei 3357-59 Piscunov, Alexandrina 3298
Muguliuc, Oleg 3448 Pistrinciuc,Vadim 3248
Munteanu, Galina 3250 Platon, Alexandru-Florin 3036
Munteanu, Igor 3133 Plăcintă, Aurica 3031
Munteanu, Ioan (protodiacon) 3031 Plămădeală, Tamara 3241, 3265
Muravschi, Alexandru 3250 Pleşca, Carolina 3277, 3288
Muravschi, Valeriu 3063 Pleşu, Andrei 3138
Musteaţă, Traian 3302 Pohilă,Vlad 3498
Muşătescu, Vlad 3471 Popa, Victor 3053, 3223, 3242
N Popa,Victoria 3525-26
Popescu, Simona 3482
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 3286-87 Popovici, Tudor 3450
Nandriş-Cudla, Aniţa 3529 Popuşoi, Liliana 3362-63,3359-60 3485,
Nazarchevici, Margareta 3498 3512
Năstase, Răzvan Mihai 3467 Portas, Valentin 3451
Nechit, Irina 3358, 3486-87 Postolachi, Veronica 3462
Necsutu, Mădălin 3159 Praporşcic,Sergiu 3074, 3519
Negru, Lena 3347-48, 3361 Preaşca, Ion 3231
Negru, Nicolae 3035, 3064-66, 3134-35 Prohin, Andrei 3499
Negură, Lilian 3067, 3136 Prohniţchi, Valeriu 3212
Negură, Petru 3487
Nucă, Sergiu 3449 R
Racu,Octavian 3183
Railean, Lucia 3270

230
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ramguttee, Lovita 3211 Ş


Raţă, Mariana 3347
Răileanu, Vitalie 3473 Şalaru,Vasile 3328
Râbca, Eugen 3019 Şalaru,Victor 3328
Reniţă, Alecu 3497, 3506 Şiulea, Ciprian 3036
Rogac, Raia 3013 Ştefan cel Mare 3527-28
Rogge, Jacques 3380 Ştefârţă, Sorina 3184, 3369
Rogozanu, Costi 3036 T
Roibu, Nicolae 3046, 3491
Roşca, Angela 3278 Talmazan, Gavril 3016
Roşca, Iurie 3045, 3072-74, 3183 Tarlapan,Ana 3180
Roşca, Ludmila 3304 Tarlapan, Efim 3453
Roşca,Virginia 3075, 3183, 3213, 3224, 3263 Tănase, Constantin [3017-18], 3077-80,
Rusu, Dinu 3027 3142-43, 3185, 3492,3507
Rusu, Nicolae 3139 Tănase, Victor 3318
Rusu, Tudor 3289 Tăzlăuanu,Valentina 3482
Târziu, Claudiu 3497
S Tentiuc, Ion 3512
Sainsus,Valeiu 3254 Testemiţanu, Nicolae 3332
Saurer, Andreas 3395 Timofti, Nicu 3348
Sâdnic, Fiodor 3254 Timotin,Marina 3110
Sârbu, Antonina 3480 Tofan, Elena 3020
Schiţco, Boris 3452 Toma, Simion 3327
Schroder, Claus Theo 3302 Toma, Vasile 3454
Scutelniciuc,Ion 3321, 3323 Tomşa, Leonid 3381
Serebrian, Oleg 3184 Trifan, Călina 3493-94
Socor, Vladimir 3140 Ţ
Soltan, Petru 3016, 3497
Sprânceană, Vitalie 3511 Ţap, Iurie 3061
Sprînceană, Emanuela 3464 Ţopa,Tudor 3520-21
Stahi, Alexandru 3321, 3323 U
Stănescu, Nichita 3409
Stepaniuc,Victor 3370 Untilă, Stela 3196
Stoica, Ion 3527-28 Untilă, Veaceslav 3144
Stoica,Valentina 3298, 3462 Ursa, Mihaela 3311
Strajesco, Natalia 3296 Urschi, Gheorghe 3455
Stratan, Andrei 3076, 3141 Ursu, Dumitru 3200
Strâmbeanu, Andrei 3326
V
Strelciuc, Ioan 3225
Strelcov,Valeriu 3262 Valuţă, Ion 3324
Sturza, Cătălin 3463 Vartic, Andrei 3472, 3497-07
Suceveanu, Arcadie 3498 Vasilache, Vasile 3456, 3492
Surdu, Ion 3242 Vasilachi,Gheorghe 3110
Vasilescu, Valentin 3040, 3081
Vicol, Dragoş 3495
Vieru,Grigore 3490

231
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

Vîlcu, Mihai 3457, 3495 Г


Voicu, Gheorghe 3410
Voronin, Vladimir 3082-83, 3145-47 Гаврилов, Всеволод 3372
Vorotneac, Elena 3282, 3291 Галин, Александр 3215
Vrabie, Gheorghe 3514 Господинов, Сергей 3384
Vrânceanu, Ion 3272 Гречаная, Зинаида 3104
Гушило, Валерий 3353
W
Д
Watt, Sanda 3356
Демидецкий, Валерий 3164
Z Джастис, Грэм 3227
Джеймс, Гарольд 3232
Zagaiciuc, Elena 3292 Додон, Игорь 3216-17
Zaharia, Mariana 2110 Драгунов, Юрий 3342
Zamşa, Simion 3360
Zbârciog, Vlad 3458 Е
Zegrea, Ilie Tudor 3411, 3473
Zghibarţă, Petru 3330 Емельянова, Ольга 3386
Zgureanu, Teodor 3364 Ж
А Жосу, Виктор 3091, 3163, 3243
Алексеев, Александр 3160 З
Андон, Виктор 3366, 3496
Андроник, Валерий 3382 Западинский, Роберт 3092-94
Антонович, Татьяна 3336 Згуряну,Теодора 3365
Армаш, Игорь 3383 И
Астахова, Ирина 3084, 3161, 3203, 3352
Иванов, Виолетта 3319
Б Игнатьева, Марина 3299
Бобарыкина, Анастасия 3305 Ильина, Ксения 3149
Бодю, Виктор 3201 К
Бодюл, Иван 3085
Борец, Сергей 3352 Калак, Дмитрий 3228
Борисова, Людмила 3218 Капсамун, Иван 3376
Боршевич, Виктор 3086,3351 Кириллова, Евгения 3244
Босенко, Григорий 3354 Кирман, Василий 3245
Бурдужa, Серджиу 3252-53 Киртоакэ, Дорин 3150
Косарев, Валерий 3095-97
В Креймер, Дэвид 3105
Визант, Валентин 3351 Крутцен, Пауль Дж. 3320
Винокурова, Марина 3162, 3226 Кубрак, Ксения 3388
Винтер, Дмитрий 3517 Кузьмин, Валерий 3164
Вискалов, Александр 3530-32 Л
Воронин, Владимир 3087-90, 3148, 3170-
71, 3186 Леонидова, Анна 3157
Лужанский, Станислав 3245

232
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Лупан, Влад 3098 Ройбу, Зиновий 3038, 3042


Лупу, Мариан 3099-00, 3018, 3187 Ройтбурд, Елена 3234
Ротару, Олег 3349
М Румянова, Клара 748
Максимов, Александр 3101 Руссу, Алла 3355
Маларчук, Георгий 3496 С
Манжола, Владимир 3165
Манолаки, Вячеслав 3385 Савостин, Н. 3460, 3509
Мардарь, Ион 3021 Святченко, Иван 3188
Маркедонов, Сергей 3151 Сидоров, Дмитрий 3085, 3346
Маркс,Карл 3037 Сингер, Питер 3023
Мартиросян, Арсен 3518 Скидельски, Роберт 3235
Марченко, Ольга 3222 Склярова, Валентина 3373
Маршалл, Герман 3105 Смешная,Татьяна 3201, 3220, 3252
Маценко, Ирина 3221 Сорос, Джордж 3230
Медведев, Дмитрий 3166, 3229 Сорочану,Тудор 3088, 3103-04
Мигулина, Татьяна 3010 Спенс, Майкл 3236
Митчел, Джон 3167 Сталин 3517
Моисеев, Сергей 3349 Степанова, Татьяна 3374
Мокроусова, Елена 3376 Стиглиц, Джозеф Е. 3204
Моспанов, Андрей 3152
Мун, Пан Ги 3337 Т

Н Такий, Александр 3202


Танмошан, Дмитрий 3373
Най, Джозеф С. 3008 Телешку, Илие 3021
Новосадюк, Владимир 3170 Тигинян, Г. 3219
Тимофте, Зинаида 3366
Тихонов, Алексей 3037
О Ткачук, Марк 3189
Олексич, Виталий 3346 Токарский, Александр 3148
Осояну, Константин 3508 Трубецкой, Алексей 3510
Тулбуре, Алексей 3154
П Тхорик, Владимир 3155, 3350
Пануш, Владимир 3383 Тхоров, Александр 3156
Парсиян, Людмила 3386 У
Перванчук, Анатолий 3387
Петрова, Елена 3305 Узун, Елена 3365
Петрович, Виктор 3014 Ф
Попа, Георгий 3218
Попов, Андрей 3153 Фокша, Борис 3374
Пулбере, Думитру 3247 Фомин, Игорь 3353
Пушкин, А. С. 3459, 3508-09
Х
Р
Хадас-Лебел, Рафаэль 3169
Раббинг, Руди 3233 Хилл, Уильям 3105

233
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2009

Ц
Цеслюк, Владимир 3106-07, 3190
Цугуля, Олег 3388
Цуркан, Владимир 3157
Цуркану, Евгений 3338
Цырдя, Богдан 3108
Цэрану, Анатолий 3109
Ч
Чебану, Сергей 3220
Чеботарь, Светлана 3339
Чен, Маргарет 3337
Чиботару, Виктор 3203
Чобану, Эдуард 3382,3384-85, 3387
Чоботарь, Валентин 3010
Ш
Шалимов, Эдуард 3165
Шикирлийская, Татьяна 3237-38
Шиллер, Роберт 3197
Шимановская, Людмила 3342
Шимановская, Марина 3339
Щ
Щербинский, Игорь 3222
Я
Янчева, Анна 3216, 3345

234
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în 2cronica articolelor de gaz etă"
Nr 6-2009

1. Alianţa Moldova Noastră


2. Altarul credinţei
3. Apropo magazin
4. Capitala
5. Comunistul
6. Contrafort (Nr 5/6)
7. Curierul ortodox
8. Dreptul
9. Economist
10. Făclia
11. Florile dalbe
12. Flux european : ed. de vineri
13. Jurnal de Chişinău
14. Literatura şi arta
15. Moldova suverană
16. Natura (Nr 6)
17. Pro farmacia (Nr 6/7)
18. Săptămîna
19. Sport plus
20. Timpul de dimineaţă
21. Univers pedagogic pro
22. Vocea poporului
23. Ziarul de gardă
24. Альянс Moldova Noastră
25. Кишиневские новости
26. Кишиневский обозреватель
27. Коммерсант plus
28. Коммунист
29. Молдавские ведомости
30. Независимая Молдова
31. Столица = Capitala
32. Экономическое обозрение

235
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................ ................................ ................................ .............. 5

0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ ................. 5


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ .............................. 5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ........ 5
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ............. 5
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ ........................... 5
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ................................ ...... 6
08 Poligrafii. Lucrări colective................................ ................................ .................... 6
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ................................ ...... 6
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ ... 7
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ .......... 7
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ .......... 7
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă................................ ................................ .. 7
27 Creştinism. Religie creştină ................................ ................................ .................... 7
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ .............. 8
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................ ................................ .......... 8
32 Politică................................ ................................ ................................ .................... 8
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ ................ 10
34 Drept. Jurisprudenţă ................................ ................................ ............................. 11
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ..... 16
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................ ................................ ...... 17
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ .......................... 17
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................................ ... 19
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ .............. 20
51 Matematică ................................ ................................ ................................ ........... 20
52 Astronomie. Geodezie ................................ ................................ ........................... 22
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................ ................................ ..... 22
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ................................ .... 23
58 Botanică ................................ ................................ ................................ ................ 23

236
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ........ 24


61 Medicină ................................ ................................ ................................ ............... 24
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ ................ 27
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ ....... 28
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................ ....... 29
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii................................ 29
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ ................. 32
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ................................ ...... 33
72 Arhitectură ................................ ................................ ................................ ............ 33
78 Muzică................................ ................................ ................................ ................... 35
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ................................ ... 35
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ .......... 35
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie................. 35
82 Literatură ................................ ................................ ................................ .............. 37
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................... 42
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................... 42
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne ............... 42
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ........... 43
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ ............... 43
94 Istorie generală. Istorie universală ................................ ................................ ....... 43
Autoreferate ................................ ................................ ................................ .......... 45
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 6-2009 ................................ ....................... 47
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2009 ................................ ....................... 51
Index subiecte ................................ ................................ ................................ ....... 52
Index editori................................ ................................ ................................ .......... 55
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 56

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" ................................ ................................ 57

0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ ............... 57


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............................ 57

237
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 57
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ ......................... 57
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ................................ .... 58
06 Organizaţii (în general) ................................ ................................ ........................ 59
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ .. 59
069 Muzee ................................ ................................ ................................ ............ 59
08 Poligrafii. Lucrări colective................................ ................................ .................. 59
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ . 60
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ ... 60
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ................................ .............................. 60
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ ........ 60
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ............ 61
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ................................ ................. 61
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................ ................................ ........ 61
32 Politică................................ ................................ ................................ .................. 62
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ ................ 63
34 Drept. Jurisprudenţă ................................ ................................ ............................. 65
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ..... 69
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................ ................................ ...... 70
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................ .......................... 70
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor ............ 72
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ .............. 73
51 Matematică ................................ ................................ ................................ ........... 73
53 Fizică ................................ ................................ ................................ .................... 73
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................ ................................ ..... 73
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ ................................ . 74
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ................................ .... 75
58 Botanică ................................ ................................ ................................ ................ 75
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ........ 75
61 Medicină ................................ ................................ ................................ ............... 75
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ ................ 82

238
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale


vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ ....... 83
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii................................ 84
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ ................. 84
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ................................ ...... 84
72 Arhitectură ................................ ................................ ................................ ............ 84
78 Muzică................................ ................................ ................................ ................... 85
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ................................ ... 85
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ .......... 86
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ................. 86
82 Literatură ................................ ................................ ................................ .............. 86
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................... 87
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................... 87
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ ............... 87
Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 2-2009 .. 89
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 1-2008 .. 95

CRONICA RECENZIILOR................................ ................................ .............................. 96

0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ ............... 96


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............................ 96
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ...... 96
1 FILOZOFIE. PSHOLOGIE ................................ ................................ ................................ .. 96
1/14 Filozofie ................................ ................................ ................................ ............. 96
27 Creştinism. Religie creştină ................................ ................................ .................. 96
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ............ 96
32 Politică................................ ................................ ................................ .................. 96
34 Drept. Jurisprudenţă ................................ ................................ ............................. 97
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ .......................... 98
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................................ ... 98
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ..... 99
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Spor ................................ ................................ .... 99

239
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ .......... 99
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ................. 99
82 Literatură ................................ ................................ ................................ ............ 100
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................. 103
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ .......... 103
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ ............. 104
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ................................ .................. 104
94 Istorie generală. Istorie universală ................................ ................................ ..... 104
94(100) Istorie universală ................................ ................................ ................... 104
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări ................................ ..................... 104
94(478) Istoria Republicii Moldova................................ ................................ .... 104
94(498) Istoria României ................................ ................................ .................... 105
Index de nume la ″Cronica recenziilor″ Nr 2-2009 ................................ ........ 106

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE ................................ ................................ ..... 109

1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL ................................ ................... 109


2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ ................................ ............................ 110
3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ................................ ............... 110
7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI TEORETICE.
SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE
MUZICALE................................ ................................ ................................ ....................... 111

Index de nume la "Cronica publicaţiilor de note" Nr 1-2009 ................................ .. 117

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ................................ ................................ . 120

0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ....... 120


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ .......................... 120
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ .... 120
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 121
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ........................ 121
007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general
(cibernetică) ................................ ................................ ................................ 121

240
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

02 Biblioteconomie ................................ ................................ ................................ .. 121


070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............................ 121
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................ ................................ ........................ 121
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ............................... 121
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ...... 121
27 Creştinism. Religie creştină ................................ ................................ ................ 123
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ .......... 123
31 Statistică. demografie. Sociologie ................................ ................................ ....... 123
32 Politică................................ ................................ ................................ ................ 123
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ .............. 125
34 Drept. Jurisprudenţă ................................ ................................ ........................... 128
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ... 132
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................ ................................ .... 133
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ ........................ 134
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................................ . 136
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ............ 137
53 Fizică ................................ ................................ ................................ .................. 137
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ ............................... 137
58 Botanică ................................ ................................ ................................ .............. 137
59 Zoologie ................................ ................................ ................................ .............. 137
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ...... 138
61 Medicină ................................ ................................ ................................ ............. 144
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ .............. 144
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ ..... 145
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................ ..... 149
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.............................. 149
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ ............... 150
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............................ 150
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ... 151
72 ARHITECTURĂ ................................ ................................ ................................ ........... 151

241
73/76 Arte plastice. Arte decorative................................ ................................ ......... 151
73 Arte plastice ................................ ................................ ................................ ........ 151
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură................................ ......................... 151
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ................................ ................ 151
78 Muzică................................ ................................ ................................ ................. 151
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ................................ . 152
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ........ 153
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ............... 153
82 Literatură ................................ ................................ ................................ ............ 154
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................. 159
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 159
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ .......... 159
91 Geografie. Exploatarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ..................... 159
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ......... 159
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ ................. 161
94 Istorie generală. Istorie universală ................................ ................................ ..... 161
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2009 ............................. 163
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2009 ................................ ................. 170

CRONICA ARTICOLELOR DE ZIARE ................................ ................................ ...... 171

0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ....... 171


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ .......................... 171
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ .... 171
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 171
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ........................ 171
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ......... 171
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ................................ .. 172
06 Organizaţii (în general) ................................ ................................ ...................... 172
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ 172
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............................ 172

242
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ............................... 173


1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ...... 173
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ ................................ . 173
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ................................ ...... 173
27 Creştinism. Religie creştină ................................ ................................ ................ 173
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ .......... 174
32 Politică................................ ................................ ................................ ................ 174
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ .............. 190
34 Drept. Jurisprudenţă ................................ ................................ ........................... 195
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ... 198
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................ ................................ .... 198
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ ........................ 198
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. tradiţii. datin. folclor ................................ ..... 202
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ............ 203
51 Matematică ................................ ................................ ................................ ......... 204
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ ............................... 204
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ................................ .. 204
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ...... 205
61 Medicină ................................ ................................ ................................ ............. 205
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ .............. 206
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ ..... 207
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.............................. 207
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.............................. 208
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ ............... 208
69 Lucrări de construcţii ( de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii
şi procedee în construcţii................................ ................................ .................... 208
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ... 209
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. Grădini ................................ ................................ ................................ . 209
73 Arte plastice ................................ ................................ ................................ ........ 209

243
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură................................ ......................... 209
78 Muzică................................ ................................ ................................ ................. 209
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ................................ . 210
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ........ 212
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ............... 212
82 Literatură ................................ ................................ ................................ ............ 213
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................. 224
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 224
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii....................... 224
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice.
Călătorii ................................ ................................ ................................ ...... 224
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ......... 224
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6 -2009............................. 227
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în 2cronica articolelor de gazetă" Nr
6-2009................................ ................................ ................................ ......... 235

244
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 14,24
Coli ed. 10,97
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 10/09

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com


ISSN.Moldova@gmail.com ISMN.Moldova@gmail.com

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Valinex" SRL

str. Florilor 30/1A, of. 26B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

245