You are on page 1of 162

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 7
2009

CNCM
Chişinău 2009
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2009
Nr 7

NBCM
Chişinău 2009
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională
a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2009
Nr 7

CNCM
Chişinău 2009
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Nina MICHERIN
Claudia BÂGU
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-
9730-3-8.
Nr 7, 2009. – 2009. – 222 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
50 ex. – ISBN 978-9975-49-010-8.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2009
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
IULIE NR 7 JULY
(1160-1309)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1160. Braicov, Andrei
HTML : Ghid de iniţiere / Andrei Braicov, Ala Gasnaş. – Ch. : Prut Internaţional, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 116 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Informatică).
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-217-5.
[2009-1184].
- - 1. HTML – Ghiduri.
004.738.5(075)
1161. Soltan, Veaceslav
Tehnologii informaţionale : [pentru uzul studenţilor] / Veaceslav Soltan ; resp. ed. Eu-
genia Fistican ; coord. principal : Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan INC"
SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 67 p. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Car-
tea 20, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consoli-
darea capacităţii instituţional Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-141-6.
[2009-1166].
- - 1. Tehnologii informaţionale.
004(075.8)
005 Conducere şi organizare. Management
005.91 Organizarea şi practica muncii de birou
1162. Ghidul funcţionarului public : Corespondenţa şi tehnica secretariatului / Inga
Druţă, Albina Dumbrăveanu, Maria Mocanu [et al.] ; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Centrul Naţ. de Terminologie. – Ed. a 7-a, actualizată. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 124 p. ; 21 cm.

5
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

1000 ex.
ISBN 978-9975-78-765-9.
[2009-1194].
- - 1. Personal administrativ – Corespondenţă – Muncă de birou.
005.91:35.08
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1163. Pawljuk, Konstantin
Ne cunoaştem reciproc : 10 ani de activitate a organizaţiei "Kulturverein Moldova e. V."
/ Konstantin Pawljuk ; trad. din lb. rusă Ala Ivanova. – [Ch. : "Arta-Sol" AO] ; Berlin : S. n.,
2009 (Combinatul Poligr.). – 253 p. : fot. color ; 30 cm.
Bibliogr. în note: p. 247-252 (90 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4035-0-4 (în cop. tare).
[2009-1143].
- - 1. Asociaţia "Kulturverein Moldova e. V.". 2. Relaţii culturale – Moldova – Germania.
008+327(=112.2+135.2)
1164. Idem în lb. rusă: Узнаём друг друга : 10 лет общества "Kulturverein Moldova
e. V.". – [Ch. : "Arta-Sol" AO] ; Берлин : Б. и., 2009 (Combinatul Poligr.). – 253 p. : fot. color
; 30 cm.
Bibliogr. în note: p. 240-246 (90 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4035-1-1 (eronat) (în cop. tare).
[2009-1144].
- - 1. Asociaţia "Kulturverein Moldova e. V." (rusă). 2. Relaţii culturale – Moldova –
Germania (rusă).
008+327(=112.2+135.2)
1165. Perceiving British Culture Through the Might of Words / Eugenia Proţiuc, Elena
Varzari, Oxana Ceh [et al.]. – Bălţi : S. n., 2007 (Tipogr. din Bălţi). – 107 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al British Embassy Chişinău. –
800 ex.
ISBN 978-9975-9510-7-4.
[2009-1221].
- - 1. Limba engleză. 2. Cultură (engl.).
008:811.111
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1166. Anei-Naconecina, Antonina
Magicul "croitor" de substanţe : [doctorul, profesor asociat Grigore Timco la 50 de ani] :
Biobibliografie / Antonina Anei-Naconecina ; Inst. de Chimie al AŞM. – Ch. : Pontos, 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 106, [1] p. : fig., [12] p. fot. ; 20 cm. – (Savanţi-chimişti iluştri).
100 ex.
ISBN 978-9975-51-030-1.

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1163].
- - 1. Grigore Timco, 1959-…, chimist.
016:[54+929 Timco]
1167. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apa-
re lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Co-
zonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata
Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. –
ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 3, 2009. – 2009. – 256 p. – Text.: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-006-1. – [2009-1133].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Materiale bibliografice – Arti-
cole din reviste şi ziare.
015(478)
1168. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et
al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 4, 2009. – 2009. – 222 p. – Text.: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-007-8. – [2009-1158].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1169. Iacob Bumbu : Biobibliografie / Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ecotehnie,
Management Ecologic şi Ingineria Apelor, UNESCO/Cousteau ; alcăt.: Angela Grabovaia ;
red. resp.: Ion Bumbu. – Ch. : CEP USM, 2009. – 51, [1] p. : fot. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-860-9.
[2009-1164].
- - 1. Iacob Bumbu, 1934-…, biogeochimist.
016:[574:634]+929 Bumbu
1170. "Litera", ed. (Chişinău).
Litera : Cat. selectiv, 1989-2009. – Ch. : "Litera-AVN" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 48 p. : il. color ; 26 cm.
[2009-1114].
- - 1. Publicaţii editate de Editura "Litera".
017.4(478-25)
02 BIBLIOTECONOMIE
1171. Ungureanu-Ursu, Mariana

7
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Istoricul Bibliotecii Publice din satul Dănceni : [raionul Ialoveni] / Mariana Ungureanu-
Ursu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 12 p. : fot., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-248-2.
[2009-1131].
027.52(478-22)
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
Bache, Ion. Politica în Uniunea Europeană. – Vezi Nr 1183.

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1172. Colorăm animale domestice şi sălbatice : [carte de colorat]. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. – [16] p. : il., [2] f. autocolante color ; 24 cm. – (16 autocolante).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-254-3.
[2009-1228].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1173. Colorăm legume şi fructe : [carte de colorat] / des., il.: Simion Coadă. – Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2009. – [16] p. : il., [2] f. autocolante color ; 24 cm. – (16 autocolante).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-253-6.
[2009-1227].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1174. Munteanu-Chirilov, Ala
Matematica copiilor / Ala Munteanu-Chirilov ; red. şt.: Stela Cemortan ; ed. rev. de Iurie
Miron. – Ch. : Lyceum, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : des. ; 29 cm. – (Ne pre-
gătim de şcoală : 6-7 ani).
Aut. este indicat pe cop. – 5000 ex.
ISBN 9975-939-05-8.
[2009-1234].
- - 1. Matematica copiilor.
087.5:51
1175. Rotari, Olesea
Trilli – prietena copiilor : [carte de colorat] / Olesea Rotari. – Ch. : "Ericon" SRL, 2009.
– [26] p. : il., il. color ; 28 cm.

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. – 500 ex.


ISBN 978-9975-9796-9-6.
[2009-1236].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1176. Rugăciunile copiilor / concepţie şi îngrijire: Marcela Mardare ; cop. : Ruxanda
Romanciuc. – Ed. a 4-a rev. şi compl. – Ch. : Ruxanda, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 34,
[2] p. : il. ; 11 x 17 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-72-286-5.
[2009-1161].
- - 1. Rugăciuni pentru copii.
087.5:27-282.5
1177. Sârbu, Ilie
Desenăm şi colorăm animale domestice / Ilie Sârbu. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Libresco"
SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [19] p. : il., il. color ; 21 cm. – (Urmăriţi pătrăţele).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-8-0.
[2009-1111].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1178. Sârbu, Ilie
Desenăm şi colorăm animale sălbatice / Ilie Sârbu. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Libresco" SRL,
2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [19] p. : il., il. color ; 21 cm. – (Urmăriţi pătrăţele).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-9-7.
[2009-1112].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1179. Rumleanschi, Petru
Problema existenţei în filosofia tradiţională, a modernismului, postmodernismului şi
trans-modernismului / Petru Rumleanschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra de
Filozofie şi Politologie. – Ch. : ASEM, 2009. – 508 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 479-508. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-460-6.
[2009-1177].
- - 1. Filosofie. 2. Modernism. 3. Postmodernism. 4. Trans-modernism.

9
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1180. Притчи Господа Иисуса : Тетрадь для участников лагеря Эль-Шаддай /
Обществ. орг. Эль-Шаддай. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-78-762-8.
[2009-1193].
27

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1181. Republica Moldova. Situaţia demografică = Republic of Moldova. Demographic
situation = Республика Молдова. Демографическая ситуация, 2008 / aut.: Olga
Cazanţeva, Igor Sîrodoev ; red.-cartograf: Maria Mucilo ; Biroul Naţ. de Statistică, Agenţia
de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru. – Scara 1 : 2 000 000. – Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (Com-
binatul Poligr.). – 1 h. color. ; 70 x 100 cm.
Text: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu suportul financ. al Fondului ONU pentru Popula-
ţie şi a Progr. Naţiunilor Unite pentru dezvoltare. – 600 ex.
[2009-1142].
- - 1. Republica Moldova – Hărţi (rom., engl., rusă).
314(478)=135.1=111=161.1
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societate a ca sistem social. Procese sociale
1182. Сакович, В. А.
Основы глобалистики : (Курс лекций) / В. А. Сакович ; Ин-т междунар. отношений
Молдовы. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 646, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lecţiilor şi în notele de subsol. – 220 ex.
ISBN 978-9975-78-770-3 (în cop. tare).
[2009-1189].
- - 1. Societăţi globale (rusă).
316.32(042.3)

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
1183. Bache, Ian
Politica în Uniunea Europeană / Ian Bache, Stephen George ; trad. din lb. engl. : Cris-
tina Duca. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 662 p. : fig., tab. ; 24
cm. – (Europa: prezent şi viitor).
Tit. orig.: Politics in the European Union. – Bibliogr.: p. 608-626. – Ind. gen.: p. 647-
657. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-74-9.
[2009-1233].
- - 1. Europa – Politica. 2. Uniunea Europeană.
32(4)+061EU
1184. Cernencu, Mihai
Evoluţia pluripartitismului pe teritoriul Republicii Moldova / Mihai Cernencu, Igor Boţan
; Asoc. pentru Democraţia Participativă ADEPT. – Ch. : ADEPT, 2009 (Combinatul Poligra-
fic). – 164 p. ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-61-529-7 (Arc).
[2009-1145].
- - 1. Pluripartitism – Republica Moldova. 2. Politologie.
32:329(478)
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
Popa, Victor. Repere constituţionale pentru depăşirea crizei politice în Republica Mol-
dova. – Vezi Nr 1208.

324 Alegeri
1185. Ghid electoral : pentru reprezentanţii concurenţilor în organele electorale / Co-
misia Electorală Centrală, Asoc. pentru Democraţie Participativă "ADEPT" ; coord.: Igor
Boţan. – Ed. a 2-a. – Ch. : Gunivas, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 175, [1] p. : tab. ; 24
cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fonului pentru Democraţie
al Naţiunilor Unite (UNDEF). – 4000 ex.
ISBN 978-9975-908-85-6 (eronat).
[2009-1231].
- - 1. Alegeri.
324:342.8(075)
Ghidul observatorului LADOM la alegerile parlamentare anticipate din Republica Mol-
dova 29 iulie 2009. – Vezi Nr 1207.

11
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


Pawljuk, Konstantin. Ne cunoaştem reciproc : 10 ani de activitate a organizaţiei
"Kulturverein Moldova e. V." – Vezi Nr 1163.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


1186. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. Anuar ştiinţific / Inst.
de Stat de Relaţii Intern. din Moldova ; col. red. : Valentin Beniuc (red.-şef), Mihai Bârgău,
Alexandru Gribincea (red. şt.) [et al.]. – Ch. : IRIM, 2008 (CEP USM). – 25 cm. – ISBN 978-
9975-9699-1-8. – ISSN 1857-1840.
Vol. 6 : Procese integraţioniste europene. Dezvoltarea econ. în contextul globalizării.
Ajustarea dreptului naţ. la legislaţia intern. Aspecte comparativ-contrastive în filologia con-
temporană. – 2008. – 305 p. : fig., tab. – 50 ex. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Texte: lb. rom.,
engl., rusă. – ISBN 978-9975-9764-7-3. – [2009-1100].
- - 1. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova – Anuare.
327(4):339.9:34:80/81(082)
1187. Mînzărari, Dumitru
Politica externă a Federaţiei Ruse ca obstacol al dezvoltării democratice în spaţiul
post-sovietic / Dumitru Mînzărari ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viito-
rul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2009 (Tipogr. "Reşetnicov P." ÎI). – 50 p. ; 25 cm. – (Serie de
dezbateri publice naţionale = Discussion papers ; Nr 5 martie-mai).
Bibliogr.: p. 46-48 (55 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9922-9-9.
[2009-1107].
- - 1. Federaţia Rusă – Politică externă.
327(470)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
1188. Evaluarea Planului de Acţiuni Moldova – UE: mediu şi dezvoltarea durabilă =
Assessment of the EU – Moldova Action Plan Implementation: Environment and Sustain-
able Development : Executive Summary / Evaluarea Planurilor de Acţiuni ale Politicii Euro-
pene de Vecinătate ; red. Ilia Trombiţki. – Ch. : Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Rîului
"Eco-TIRAS", 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 68 ; 11 p. : tab. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Carte-valet ("перевертыш"). – 800 ex.
ISBN 978-9975-66-144-7.
[2009-1168].
- - 1. Uniunea Europeană (rom., engl.). 2. Protecţia mediului înconjurător (rom., engl.).
327(478):061.1EU+502/504

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1189. Priorităţi de guvernare … / aut.: Nadejda Hriptievschi, Alexandru Cocîrţă, Cris-
tina Cojocaru [et al.] ; coord. gen.: Elena Prohniţchi ; Asoc. pentru Democraţia Participativă
ADEPT. – Ch. : Gunivas, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
… 2009. – 2009. – 327, [1] p. : fig., tab. – Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al UNDEF (Fondul Naţiunilor
pentru Democraţie). – 1500 ex. – ISBN 978-9977-908-88-7. – [2009-1190].
- - 1. Guverne. 2. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ.
328:342.5(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1190. Chircă, Sergiu Ion
Sisteme economice în timp şi spaţiu / Sergiu Ion Chircă. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 243, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 240-243 (105 tit.) şi în notele de subsol. – 600 ex.
ISBN 978-9975-61-531-0.
[2009-1201].
- - 1. Sisteme economice.
330.342
1191. Culegere de articole elaborate în cadrul proiectului "Cercetarea riscurilor inves-
tiţionale în sectorul real al economiei" şi discutate la masa rotundă "Potenţialul investiţional
al economiei Republicii Moldova şi perspective de dezvoltare a acestuia" / colectivul de aut.:
Hîncu Rodica, Suhovici Ana, Bunu Mariana [et al.] ; coord.: Rodica Hîncu ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova, Catedra "Investiţii şi Pieţe de Capital". – Ch. : ASEM, 2009. – 99, [1] p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 40 ex.
ISBN 978-9975-75-457-6.
[2009-1176].
- - 1. Investiţii – Riscuri.
[330.131.7+330.322]:338(478)=135.1=161.1
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1192. Гамов, Игорь
Управление человеческими ресурсами / Игорь Гамов, Думитру Патрашку ; Акад.
Публич. управления при Президенте Респ. Молдова, Каф. Экономики и менеджмента.
– К. : AAP, 2009. – 215 p. : des. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 209-215 (87 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9960-9-9.
[2009-1147].
- - 1. Resurse umane (rusă).

13
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

331.104.262
331.105.44 Sindicate
1193. Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova :
Consiliul din 29 mai 2009. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Crio" SA). – 48, [7] p. : tab. ; 20 cm.
100 ex.
[2009-1211].
- - 1. Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova.
331.105.44
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
Măsuri de adaptare la secetă. – Vezi Nr 1244.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


Guvernanţa corporativă şi auditul intern. – Vezi Nr 1256.

336 Finanţe
1194. Bugetul local şi implicarea cetăţenilor în controlul social asupra utilizării banilor
publici : Ghid / AO "Asoc. Presei Independent" (API) ; coord. de proiect: Inga Burlacu ; con-
sultant: Galina Colun. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 46, [1] p. : des.,
scheme, tab. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 800 ex.
ISBN 978-9975-80-259-8.
Gratuit. – [2009-1223].
- - 1. Buget local. 2. Buget public.
[336.14+352]:364.46
1195. Cojocaru, Cristina
Studiu privind "Declararea averilor şi veniturilor demnitarilor de stat, judecătorilor, pro-
curorilor, funcţionarilor publici şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere: probleme şi per-
spective de soluţionare pentru Republica Moldova" / Cristina Cojocaru, Lilia Ioniţă, Corneliu
Gurin ; Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 146
p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Reprezentanţei în Moldova a Funda-
ţiei Eurasia. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-246-8.
[2009-1129].
- - 1. Declaraţia venitului.
336.226.11:347.2(048.8)
1196. Idem în lb. engl. : Study on the "Declaration of assets and income of state offi-
cials, judges, prosecutors, public servants and persons holding management positional:

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

issues and perspectives for their settlement for the Republic of Moldova". – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. – 146 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Eurasia Foundation. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-247-5.
[2009-1130].
- - 1. Declaraţia venitului (engl.).
336.226.11:347.2(048.8)=111
1197. Шаповалов, Б. А.
Как сохранить и преумножить свои деньги в Молдове / Б. А. Шаповалов. – К. : Б.
и., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 64 p. : fig., tab. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-145-4.
[2009-1167].
- - 1. Bani – Consultaţii financiare (rusă).
336.72
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism. Economia turismului
1198. Destinaţia turistică Nisporeni-Prut : Planul de dezvoltare a turismului a raionului
Nisporeni (2009-2013) / coord. de ed. : Veaceslav Guţuţui ; grupul naţ. de coord. : Viorel
Miron, Veaceslav Guţuţui, Marina Miron [et al.] ; grupul local de coord. : Ion Munteanu,
Anatolie Chetraru, Ion Brânzilă [et al.] ; Consiliul Raionul Nisporeni. – Nisporeni : S. n. ; Ch.
: "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 2009. – 48 p. : fot. color, tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4052-6-3.
[2009-1126].
- - 1.Turism – Raionul Nisporeni – Republica Moldova.
338.48(478-21)
1199. Hânceşti : Harta turistică / design: Eugen Catruc. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2009
(Combinatul Poligr.). – 1 h. împăturită în 24 pt. ; 12 x 25 cm. – (Republica Moldova Destina-
ţie turistică).
100 ex.
ISBN 978-9975-4052-8-7.
[2009-1141].
- - 1. Hânceşti – Raioane – Republica Moldova – Hartă turistică.
338.48(478-21)(084.3)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.7 Finanţe internaţionale

15
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

1200. Târgul investiţional "Investeşte în Hânceşti – investeşte în Republica Moldova",


5-6 iunie 2009, Vaslui, România / Consiliul raional Hânceşti. – [Ch. : S. n., 2009] (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 54 p. : fig., il. color, tab. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. a Uniunii Europene.
[2009-1121].
- - 1. Investiţii străine – Raionul Hânceşti – Republica Moldova.
339.727.22

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1201. Raport de activitate … al Institutul Naţional al Justiţiei / Inst. Naţ. al Justiţiei. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 24 cm.
… 2006-2007. – 2008. – 66 p. : fig. color, tab. – [2009-1229].
- - 1. Institutul Naţional al Justiţiei – Rapoarte.
340
341 Drept internaţional
1202. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina
Protecţia internaţională a drepturilor copilului : Monografie / Carolina Ciugureanu-
Mihailuţă, Nicolae Osmochescu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Drept public.
– Ch. : ASEM, 2009. – 401 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 361-397 (333 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-328-9.
[2009-1174].
- - 1. Drepturile copilului – Protecţie.
341.231.14-053.2
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1203. Codul contravenţional al Republicii Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009.
– 122 p. ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-80-249-9.
[2009-1226].
- - 1. Codul contravenţional al Republica Moldova.
342.92(478)(094.4)
1204. Codul contravenţional al Republicii Moldova = Кодекс о правонарушениях
Республики Молдова : text ofic. cu modificările şi compl. la data de 23 iun. 2009 / Min.
Justiţiei al Rep. Moldova, Centrul de Informaţii Juridice. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 227, [1] ; 258 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-771-0.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1196].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova (rom., rusă).
342.92(478)(094.4)=135.1=161.1
1205. Codul electoral = Кодекс о выборах : [cu ultimele] modificări din 15.06.09, MO
103/16.06.09 art. 266. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 248 p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-78-767-3.
[2009-1197].
- - 1. Codul electoral – Republica Moldova (rom., rusă).
342.8(478)(094.4)=135.1=161.1
1206. Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al
secţiei de votare / Comisia Electorală Centrală. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 230 p. : tab. ; 29 cm. – (Alegerile Parlamentului Republicii Moldova
2009).
Text paral.: lb. rom., rusă. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-705-5 (eronat).
[2009-1235].
- - 1. Alegeri parlamentare – Republica Moldova (rom., rusă).
342.8:324(478)=135.1=161.1
1207. Ghidul observatorului LADOM la alegerile parlamentare anticipate din Republi-
ca Moldova 29 iulie 2009 / Liga Apărării Drepturilor Omului din Moldova, Coaliţia civică pen-
tru alegeri libere şi corecte. – [Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 40 p. : tab. ;
21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene, co-finanţat de Progr. Naţiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare.
[2009-1172].
- - 1. Alegeri Parlamentare – Republica Moldova.
342.8+324
1208. Popa, Victor
Repere constituţionale pentru depăşirea crizei politice în Republica Moldova: argumen-
te teoretice şi soluţii practice / Victor Popa ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale
(IDIS) "Viitorul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2009 (Tipogr. "Reşetnicov P." ÎI). – 30 p. ; 29 cm. –
(Policy Brief).
Bibliogr.: p. 29 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9922-8-2.
[2009-1109].
- - 1. Dreptul constituţional – Republica Moldova. 2. Politică internă – Republica Mol-
dova.
342.4+323(478)
1209. Republica Moldova. Curtea Constituţională

17
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Culegere de hotărâri şi decizii … / Curtea Constituţională a Rep. Moldova ; resp. ed. :


Dumitru Pulbere, Maia Banarescu, Nina Pârţac. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 25 cm.
… 2008. – 2009. – 286 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de
subsol. – Ind. alf. al principalelor noţiuni, al art. din Constituţie, al tratatelor intern.: p. 282-
286. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale
a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-769-7 (în cop. tare).
[2009-1199].
- - 1. Curtea Constituţională – Republica Moldova (rom., rusă).
342.565.2(478)(094.9)=135.1=161.1
1210. Кодекс Республики Молдова о правонарушениях : Nr 218-XVI от
24.10.2008. – [Ch. : "Continental Grup" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 152 p. ;
20 cm.
ISBN 978-9975-9913-7-7 (eronat).
[2009-1232].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova (rusă).
342.2(478)(094.4)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
1211. Protecţia proprietăţii intelectuale. Dreptul concurenţial. Procedura insolvabilităţii
: [pentru uzul studenţilor] / Dorian Chiroşca, Lilia Gribincea, Iulian Rusu [et al.] ; coord. prin-
cipal : Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan INC" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poli-
graf" SRL). – 284, [4] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 12-a, ISBN
978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al proiec-
tului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-133-1 (în cop. tare).
[2009-1165].
- - 1. Proprietate intelectuală. 2. Drept concurenţial. 3. Insolvabilitate.
347.77+347.7(075.8)
1212. Raport anual = Annual report : [al Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectu-
ală a Rep. Moldova AGEPI] / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Mol-
dova ; consiliul ed. : Dorian Chiroşca (preş.) Ion Daniliuc, Svetlana Munteanu [et al.] ; coord.
: Svetlana Munteanu ; trad. : Nina Calpacci, Alexandra Cozlov ; red. resp. : Ana Zavalistîi. –
Ch. : AGEPI, 2009. – 29 cm.
... 2008. – 2009. – 150 p. : fig., fot., tab. – Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl., rusă.
– [2009-1115].
- - 1. Proprietate intelectuală – Republica Moldova.
347.77(478)(047.1)=135.1=111=161.1

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
Bugetul local şi implicarea cetăţenilor în controlul social asupra utilizării banilor publici.
– Vezi Nr 1194.

1213. Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din


exerciţiul bugetar … : Aprob. prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 34 din 06 iul. 2009 / Curtea
de Conturi a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29 cm. – Tit.
pe cop.: Raport Anual.
… 2008. – 2009. – 84, 24 p. : diagr., fot. color, tab. – [2009-1230].
- - 1. Curtea de Conturi a Republicii Moldova – Rapoarte, 2008. 2. Finanţe publice –
Gestionare.
351.72.52
1214. Sîmboteanu, Aurel
Istoria administraţiei publice din Moldova : Suport de curs / Aurel Sîmboteanu ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe
Administrative. – Ch. : CEP USM, 2009. – 252 p. : h., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 231-238 (108 tit.), la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – 50+50 ex.
ISBN 978-9975-70-845-6.
[2009-1101].
- - 1. Administraţie publică – Republica Moldova.
351/354(478)(091)(075.8)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1215. Manolache, Constantin
Securitatea ecologică. Aspectul politico-militar : Monografie / Constantin Manolache ;
red. şt. : Gheorghe Rusnac ; Inst. Militar al Forţelor Armate. – Ch. : IMFA, 2008. – 142 p. ;
20 cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9692-5-3.
[2009-1106].
- - 1. Securitate ecologică – Aspect politico-militar.
355:574
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1216. Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova. Statutul Organizaţiei Vete-
ranilor din Republica Moldova = Устав Организации ветеранов Республики Молдова :
Adopt. la Congr. I al Org. Veteranilor din Rep. Moldova, 20 noiemb. 1991. – Ch. : S. n.,
2009 (Combinatul Poligr.). – 28 p. ; 20 cm.

19
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit.


[2009-1140].
364-057.7
1217. Vocea părinţilor / Asoc. pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect HUMANITAS
din Moldova ; coord. şi red. şt.: Aurelia Racu ; col. red.: Sergiu Racu, Nina Danii, Svetlana
Gonciaruc. – Ch. : Ruxanda, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 22 cm. – ISBN 978-9975-72-
268-1.
[Pt.] a 14-a : Terapia ocupaţională. – 2009. – 83 p. : fot. – Text parţial: lb. rusă. – Apare
cu sprijinul financ. al Fundaţiei JANIVO (Olanda), Asoc. ACASA (Moldova). – 1000 ex. –
ISBN 978-9975-72-291-9. – [2009-1162].
- - 1. Educaţie incluzivă. 2. Terapie ocupaţională.
364.26/.27-053.2+37.018.1(082)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
Vocea părinţilor. – Vezi Nr 1217.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


1218. Cheia succesului : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Junior Achievement
Moldova ; adapt.: Adela Scutaru-Guţu, Marina Sclifos ; trad.: Marina Sclifos. – Ed.-pilot. –
Ch. : Junior Achievement Moldova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 36 p. : il. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei LED (Liechtenstein Development Service) din
Liechtenstein. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-256-7.
[2009-1225].
- - 1. Educaţie.
37.015
1219. Боршевский, Андрей
Гражданское образование в современном глобальном обществе / Андрей Бор-
шевский, Анатолий Рапопорт ; Ин-т демократии Респ. Молдова, Аккерм. центр демо-
крат. гражданства ун-та Пурдью, США. – Комрат : Ин-т демократии, 2009. – 102 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: 98-102 (56 tit.). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-9788-2-8.
[2009-1105].
- - 1. Educaţie civică – Globalizare (rusă).
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1220. Programă. Ghid metodic pentru instruirea generală la şah în şcolile din Repu-
blica Moldova / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Federaţia de Şah a Rep. Mol-
dova ; trad. din lb. rusă Aurelia Hanganu. – Ch. : Federaţia de Şah a Rep. Moldova, 2009
(Tipogr. "Metrompaş" SRL). – 112 p. : fig., fot. ; 21 cm.
6000 ex.
ISBN 978-9975-9740-9-7 (în cop. tare).
[2009-1210].
- - 1. Şah.
37.016.046:794.1
1221. Idem în lb. rusă : Программа. Методические рекомендации для шахматного
всеобуча в школах Молдовы. – Ch. : Federaţia de Şah a Rep. Moldova, 2009 (Tipogr.
"Metrompaş" SRL). – 112 p. : fig., fot. ; 21 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9740-8-0 (în cop. tare).
[2009-1209].
- - 1. Şah (rusă).
37.016.046:794.1
1222. Познание мира : Пособие для учителей и родителей : 3 кл. / Зинаида Гал-
бен-Панчук, Стела Диакону, Светлана Галбен [и др.] ; trad. din lb. rom.: Diana Coşcodan
; comisia de evaluare: Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu. – Ch. : Prut Internaţio-
nal, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 161, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 160-162 (62 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-979-2.
[2009-1182].
- - 1. Ştiinţele naturii (rusă).
37.016.046:502
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1223. Incursiuni de gen în şcoală : Ghid metodologic pentru diriginţi / aut.: Pavel
Cerbuşcă (coord.), Marina Mihai, Victoria Luca [et al.] ; Centrul "Parteneriat pentru Dezvol-
tare", Centrul Naţ. de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii. – Ch. : S. n., 2009
(Combinatul Poligr.). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Inst. pentru o Societate Deschisă, New York, Fundaţiei
Soros Moldova.
[2009-1146].
- - 1. Educaţie de gen.
37.091
1224. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în taberele de odihnă : (ghid metodolo-
gic) / Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Rep. pentru Copii şi Tineret ; colab.: Eugen Co-
roi, Viorica Andriţchi, Angela Cara [et al.] ; coord.: Eugen Coroi, Viorica Andriţchi. – Ch. :
"Universul" ÎS, 2009. – 152 p. ; 20 cm.

21
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Bibliogr.: p. 150 (24 tit.). – 4000 ex.


ISBN 978-9975-47-025-4.
[2009-1155].
- - 1. Activitate în tabere de odihnă.
37.091.217
1225. Idem în lb. rusă : Организация деятельности летнего оздоровительного ла-
геря. – К. : "Universul" ÎS, 2009. – 48 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 45 (15 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-026-1.
[2009-1156].
- - 1. Activitate în tabere de odihnă (rusă).
37.091.217
1226. Regulamentul cu privire la funcţionarea taberelor de odihnă şi întremare a să-
nătăţii copiilor şi adolescenţilor / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : S. n.,
2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 39 p. : tab. ; 20 cm.
4000 ex.
[2009-1123].
37.091.217
1227. Idem în lb. rusă : Положение о функционировании лагерей отдыха и оздо-
ровления детей и подростков. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 40 p. : tab. ; 20
cm.
1000 ex.
[2009-1124].
37.091.217
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1228. Pascari, Olga
Alfabetul în versuri : Pentru grădiniţele de copii şi elevii claselor primare / Olga Pascari
; des. de Rodica Ştirbu-Pascari ; cop.: Viorica Didic. – Ch. : "Universul" ÎS, 2009. – 48 p. : il.
; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-47-028-5.
[2009-1238].
373.2:811.135.1
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1229. Colegiul de Construcţii din Chişinău : promoţia anului 2009 : istoricul unei de-
veniri. – [Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.)]. – [26] p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1148].
- - 1. Colegiul de Construcţii din Chişinău – Republica Moldova – Promoţia, 2009 – Is-
torie.
377.36:69(478-25)(091)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1230. Трибой, Василе
Студенчество и физическое воспитание в вузах Молдовы в контексте Болонского
процесса : (социол. анализ) / Василе Трибой, Дарья Левицкий ; Гос. ун-т физ. воспи-
тания и спорта, Каф. психопед. и социогуманит. наук. – К. : USEFS, 2009. – 51 p. : des.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 51 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9597-2-8.
[2009-1170].
- - 1. Educaţie fizică (rusă).
378(094)+796/799
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
1231. Панько, Виктор
Песенный фольклор украинцев севера Республики Молдова : Обряд. и ритуал.
поэзия / Виктор Панько ; ноты Ярослав Петрович Мироненко. – К. : "Inversia-Dub" ÎI,
2009. – 155, [2] p. : fot., n. muz. ; 21 cm.
Texte: lb. rusă, ucr. – Bibliogr.: p. 133 (7 tit.), 139-140 (38 tit.). – Изд. при содействии
Союза творческой интеллигенции Респ. Молдова. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9601-0-6.
ISMN 979-0-3480-0069-5.
[2009-1219].
- - 1. Folclor ucrainean din Republica Moldova (rusă, ucr.).
398(=161.2)(478)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1232. Curchi: natură şi credinţă / A. Benu, N. Liogchii, N. Boboc [et al.] ; red. şt.
Adam Begu ; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Ecologie şi Geografie. – Ch. : Mediul Ambiant PP, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 32 p.
: fot. color, [1] p. h. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţional
(FEN). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9632-2-0.
[2009-1206].

23
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

- - 1. Protecţia mediului înconjurător.


504.54:27
Evaluarea Planului de Acţiuni Moldova – UE: mediu şi dezvoltarea durabilă = As-
sessment of the EU – Moldova Action Plan Implementation: Environment and Sustainable
Development. – Vezi Nr 1188.

51 MATEMATICĂ
1233. Урсу, Людмила
Математика : Тетрадь ученика : 2 кл. : 2 полугодие / Людмила Урсу ; trad. din lb.
rom.: Tatiana Rusu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-971-6.
[2009-1183].
51(075.2)
514 Geometrie
Corlat, Sergiu. Algoritmi şi probleme de geometrie computaţională. – Vezi Nr 1235.

517 Analiză
1234. Chiriac, Liubomir
Topological algebraic systems / Liubomir Chiriac ; coord. Mitrofan Choban. – Ch. : S.
n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 204 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 185-200 (207 tit.). – Ind.: p. 201-204. – 100 ex.
ISBN 978-9975-78-773-4.
[2009-1198].
- - 1. Algebre topologice (engl.).
517.986=111
519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică
1235. Corlat, Sergiu
Algoritmi şi probleme de geometrie computaţională / Sergiu Corlat ; Univ. de Stat din
Tiraspol. – Ch. : Prut Internaţional, 2009. – 76 p. : fig., fig. color, tab. ; 20 cm. – (Informati-
că).
Bibliogr.: p. 76 (13 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-69-377-6.
[2009-1185].
- - 1. Geometrie computaţională. 2. Algoritmi.
519.6+514

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

53 FIZICĂ
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
1236. Popa, Mihail
Mecanica : Curs univ. / Mihail Popa ; ref. şt.: Alexandru Ursu, Viorel Duşceac, Profirie
Bardeţchi. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. PIM, Iaşi). – 165 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 163-165 (48 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-194-5.
[2009-1179].
- - 1. Mecanică.
531(075.8)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
552 Petrografie
1237. Arad, Victor
Geomecanică : [pentru uzul studenţilor] / Victor Arad, Ion Stog, Vladimir Polcanov. –
Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009. – 248 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 246-248 (42 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-63-153-2.
[2009-1137].
- - 1. Geomecanică.
552.5(075.8)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1238. Ghidul comun al OIM/OMS cu privire la serviciile de sănătate şi HIV/SIDA /
Org. Mondială a Sănătăţii, Org. Intern. a Muncii. – Ch. : S. n., 2008. – 79 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 79 (18 tit.) şi în notele de subsol.
ISBN 978-2-821198-6 (Org. Intern. a Muncii, Geneva).
[2009-1116].
- - 1. HIV/SIDA. 2. Servicii de sănătate.
614.2:616.98:578.828HIV
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
1239. Diug, Eugen
Biofarmacie şi farmacocinetică : Compendiu / Eugen Diug, Diana Guranda ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de farmacie, Catedra Tehnologia
medicamentelor. – Ch. : "Universul" ÎS, 2009. – 139 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 138-139 (14 tit.). – 300 ex.

25
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

ISBN 978-9975-47-027-8 (în cop. tare).


[2009-1237].
- - 1. Biofarmacie. 2. Farmacocinetică.
615.015:661.12(075.8)
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceu-
tice. Materiale şi utilaje medicale
1240. Mereuţă, Ion
Managementul sistemului medico-tehnic în Republica Moldova : (actualităţi şi perspec-
tive) / Ion Mereuţă, Vlad Gherman, Victor Ciupercă ; USMF "Nicolae Testemiţanu" din Rep.
Moldova, IMSP Inst. Oncologic din Rep. Moldova, Asoc. Tehn. şi Tehnologii Tehnico-
Medicale din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (FEPI "Infohandi" SRL). – 171 p. : tab., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 150-171 (256 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9819-5-8.
[2009-1113].
- - 1. Echipament medical. 2. Sistemul medico-tehnic – Republica Moldova.
615.47:005
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
1241. Zabulică, Mihai
Cultura fizică medicală (Kinetoterapia) în recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor
: Compendiu instructiv-metodic / Mihai Zabulică ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Edu-
caţie Fizică şi Sport. – Ch. : CEP USM, 2009. – 117 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 115-116 (32 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-849-4.
[2009-1102].
- - 1. Aparatul locomotor – Recuperare. 2. Kinetoterapie. 3. Cultura fizică medicală.
615.82:616.7(076.5)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1242. Managementul asistenţei stomatologice de ambulatoriu / Elena Tintiuc,
Anatolie Pancenco, Valeriu Burlacu [et al.] ; red. şt.: Dumitru Tintiuc ; Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Sănătate Publică şi Management "Ni-
colae Testemiţanu", FPM, Catedra de Terapie Stomatologică FPM [et al.]. – Ch. : Pontos,
2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 180 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 146-154 (137 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-029-5.
[2009-1213].
- - 1. Asistenţă stomatologică de ambulatoriu.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.31
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie
energetică
1243. Baltag, Alexandru
Securitatea energetică a Republicii Moldova: alternative virabile / Alexandru Baltag,
Dorina Baltag ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Ch. : IDIS "Vii-
torul", 2009 (Tipogr. "Reşetnicov P." ÎI). – 58 p. : tab. ; 29 cm. – (Politici Publice ; Nr 3).
Bibliogr.: p. 48-51 (54 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4007-3-2.
[2009-1108].
- - 1. Securitatea energetică a Republicii Moldova.
620.91(478)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-
COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
1244. Măsuri de adaptare la secetă / Mihail Vronschih, Gheorghe Cainarean, Dumitru
Galupa [et al.] ; Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală, Proiectul: "Servicii de consultanţă cu
privire la adaptarea la secetă". – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 175 p. : fig.,
tab., [8] p. fot. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 148-149 (57 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Băncii Mondiale. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-766-6.
[2009-1195].
- - 1. Secetă.
631.5/.6+332(036)
1245. Rusu, Alexandru
Valorificarea surplusurilor de paie / Alexandru Rusu ; red. resp.: Serafim Andrieş ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Inst.
de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a solului "Nicolae Dimo". – Ch. : Pontos, 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 40 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 37-40 (42 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Republicană a Asoc.
Producătorilor Agricole "UniAgroProtect". – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-027-1.
[2009-1160].
- - 1. Surplusuri de paie – Valorificare.
631.8

27
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1246. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pen-
tru luna ... anul ... şi recomandări de combatere a lor = Прогноз распространения глав-
нейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в июне 2009 года и
рекомендации по борьбе с ними / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova,
Inspectoratul Gen. de Supraveghere Fitosanitar şi Control Semincer. – Ch. : S. n., 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 20 cm.
... august 2009. – 2009. – 55 p. : tab., [7] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă. – F.
f. de tit. – [2009-1217].
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere (rom., rusă). 2. Plante agricole – Boli – Com-
batere (rom., rusă).
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
633 Cultura plantelor de câmp
1247. Выращивание озимого и ярового рапса в странах СНГ : руководство для
производителей / BASF The Chemical Company. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 31 p. : il. color, tab. ; 29 cm.
F. f. de tit.
[2009-1120].
633.85
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea
animalelor domestice
636.7./.9 Alte animale crescute de om
1248. Bucătaru, Nicolae
Afaceri în creşterea iepurilor de casă şi animalelor de blană : [studiu] / Nicolae
Bucătaru, Vasile Maciuc ; Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală. – Ed. rev. şi compl. – Ch. : S.
n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 103 p. : fig., tab., [16] p. fot. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 100 (14 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al proiectului RISP, Fondului reno-
vabil ACSA. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-761-1.
[2009-1192].
- - 1. Iepuri de casă – Înmulţire – Creştere. 2. Animale de blană – Înmulţire – Creştere.
636.92/.93
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)4
1249. Carte de telefoane. Raionul Anenii Noi : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom.
– Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 320 p., [6] f. il. color ; 20 cm.
5000 ex.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4026-8-2.
[2009-1098].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2.
Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1250. Carte de telefoane. Raionul Glodeni : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –
Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 264 p., [8] p. il. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4053-3-1.
[2009-1218].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2.
Raionul Glodeni – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1251. Carte de telefoane. Raionul Soroca : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 424 p., [18] p. il. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4053-1-7.
[2009-1136].
- - 1. Linii telefonice – Raionul Soroca – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2.
Raionul Soroca – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
1252. Regulamentul circulaţiei rutiere : cu ultimele modificări şi compl. – Ch. : "Conti-
nental-Grup" SRL, 2009. – 95, [1] p., [26] p. fig. color ; 21 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă.
ISBN 978-9975-9650-7-1.
[2009-1208].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).
656.11.05:351.811=135.1=161.1
1253. Regulamentul circulaţiei rutiere = Правила дорожного движения : Cu privire
la răspunderea administrativă a participanţilor la trafic. Cu privire la răspunderea penală a
participanţilor la trafic. Regulament privind modul de testate alcoolscopică. Conţinutul truse-
lor din dotarea autovehiculelor. – Ch. : "Adiabata" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
143, [1] p., [24] p. fig. color ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9595-0-6.
[2009-1173].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).
656.11.05:351.811=135.1=161.1

29
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


1254. Ciobanu, Constantin Gh.
Retrospectivă poştal-filatelică : [în 3 vol.] / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea ;
Muz. Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Asoc. Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor
din Rep. Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 24 cm. – ISBN 978-9975-80-220-8.
Vol. 2 : Basarabia. Istoria poştelor, 1858-1917. – 2009. – 408 p. : fig., tab. – Bibliogr.:
p. 403-406, în note: p. 358-403 (1094 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-80-242-0. – [2009-
1127].
- - 1. Poştă – Basarabia – Istorie.
656.8(478)"1858/1917"
1255. Vol. 3 : Poşta Română în Basarabia. Teritoriul, cuprins între Prut şi Nistru, în
sec. XX a fost în componenţa României de două ori, între anii 1918-1940 şi 1941-1944. –
2009. – 292 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 283-289, în note: p. 265-278 (514 tit.). – 300 ex. –
ISBN 978-9975-80-243-7. – [2009-1128].
- - 1. Poşta Română în Basarabia – Istorie.
656.8(478)"1918/1944"
657 Contabilitate
1256. Guvernanţa corporativă şi auditul intern : [pentru uzul studenţilor] / Marcel Ghi-
ţă, Marin Menu, Maria Popescu [et al.]. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009. – 658 p. : fig., tab.
; 24 cm.
Bibliogr.: p. 613-616 (88 tit.) şi în notele de subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-63-190-7.
[2009-1139].
- - 1. Audit intern. 2. Guvernanţă corporativă.
657.6+334(078.5)
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
677 Industrie textilă
1257. Buzescu, Florina-Liliana
Aplicaţii ale mecanicii în tehnica textilă = Applications de la mécanique dans la techni-
que textile / Florina-Liliana Buzescu, Dorin Avram ; ref. şt.: Corina Fetecău, Adriana Musta-
ţă. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2008 (Tipogr. or. Iaşi). – 281 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Tit., text paral.: rom., fr. – Bibliogr.: p. 278-281 (36 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-150-1.
[2009-1178].
- - 1. Tehnică textilă – Aplicaţii mecanice.
677.02:531(075.8)
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1258. Косметолог : Учеб. пособие / Георгий Рудик, Любовь Буллах, Лидия Спи-
ней [и др.] ; experţi: L. Colomieţ, I. Ciumac, T. Mardari [et al.]. – Ch. : Prut International,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 164 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Профессия).
Apare cu sprijinul financ. al Fondation Liechtenstein development service.
ISBN 978-9975-69-910-5.
[2009-1186].
- - 1. Cosmetolog (rusă).
687.55(075)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


78 MUZICĂ
1259. Anton, Pavel
Mereu de tine-mi este dor… : [versuri melodice] / muz.: Pavel Anton ; versuri: Mihai
Vîlcu ; notogr.: Roman Romanciuc ; cop.: Veaceslav Popescu. – Ch. : "Moldpres" ÎI, 2009. –
103 p. : n. muz. ; 20 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-9982-5-3.
ISMN 979-0-3480-0067-1.
[2009-1110].
- - 1. Cântece. 2. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.
784.3:821.135.1(478)-192
1260. Negruţă, Oleg
Dispoziţie de primăvară = Весеннее настроение : Piese pentru pian / Oleg Negruţă ;
sel. şi îngrijire : Irina Stolear ; сост. и ред. Ирина Столяр ; notogr.: Roman Romanciuc ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : "Pontos" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 58, [1] p. :
il., n. muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-035-6.
ISMN 979-0-3480-0071-8.
[2009-1215].
- - 1. Piese pentru pian (rom., rusă).
784.3=135.1=161.1
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
1261. Bieşu, Maria
Viaţa mea e un turneu… / Maria Bieşu ; pref.: Claudia Partole ; prez. graf. Iaroslav
Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 208 p., [32] p. fot., [1] f.
portr. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 7. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-231-0.

31
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

[2009-1202].
- - 1. Maria Bieşu, 1935-…, cântăreaţă de operă, artistă a poporului.
792.071.2.028(092)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1262. Деркаченко, Иван Васильевич
Кикбоксинг: история, методика обучения, ил. техника : (Учеб. пособие) / Иван Ва-
сильевич Деркаченко. – К. : USEFS, 2009. – 213 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 211-212 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9597-6-6.
[2009-1171].
- - 1. Kigbox (rusă).
796.835(075.8)
Трибой, Василе. Студенчество и физическое воспитание в вузах Молдовы в
контексте Болонского процесса. – Vezi Nr 1230.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1263. Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de
Lb. şi Lit. Străine. Catedra de Filologie Span. şi It. ; com. coord.: Angela Roşca, Anatol
Ciobanu, Carmen Mejia Ruiz [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 415, [1] p. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., fr., span. – Lucr. şt., didactice, publicistice şi trad.: p. 29-56 (220 tit.). –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-70-858-6.
[2009-1104].
- - 1. Ion Dumbrăveanu, 1939-… – lingvist.
80/81(082)+929 Dumbrăveanu=135.1=131.1=134.2
1264. "Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică", conf. şt. rep. (2008 ;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifică republicană "Probleme actuale de lingvistică şi
glotodidactică" (26 iun. 2008) / com. org.: Gheorghe Moldovanu (preş.), Svetlana
Dragancea, Ecaterina Ruga [et al.] ; coord.: Gheorghe Moldovanu. – Ch. : ASEM, 2009. –
217 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Lb. Moderne de Afaceri", Centrul
de Instruire Lingvistică. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele
de subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-75-455-2.
[2009-1175].
- - 1. "Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică" – Conferinţa ştiinţifică republi-
cană (rom., engl., rusă).

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

80/81(082)=135.1=111=161.1
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1265. Англо-русский, русско-английский словарь : 100000 слов, словосочетаний
и фразеол. оборотов / сост.: Михай Раду, Эмилия Фабиан. – Ch. : "Biblion" SRL, 2009
(Combinatul Poligraf or. Tveri. Rusia). – 976 p. : tab. ; 20 cm.
Tit. pe cop.: Новый словарь англо-русский русско-английский. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-112-03-1 (în cop. tare).
[2009-1154].
- - 1. Limba rusă – Dicţionare. 2. Limba engleză – Dicţionare. 3. Dicţionare.
811.111'374.822=161.1+811.161.1'374.822=111
811.133.1 Limba franceză
1266. Botnaru, Raisa
Jeux interactifs : (pour apprendre le vocabulaire) / Raisa Botnaru, Maria Baltag ; cop.:
Viorel Popa. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 151 p. : fig. ; 12 x 17 cm.
Tit. pe cop.: Le français par les jeux interactifs. – Bibliogr.: p. 151 (13 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-774-1.
[2009-1200].
- - 1. Limba franceză – Jocuri interactive (fr.).
811.133.1(075)
Lisez pour apprendre. – Vezi Nr 1271.

811.135.1 Limba română


1267. Bolocan, Viorica
Limba şi literatura română : Caietul elevului : cl. a 6-a / Viorica Bolocan ; pict.: Romeo
Şveţ. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 108 p. : tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-67-630-4.
[2009-1150].
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
1268. Ciocanu, Ion
Darul lui Dumnezeu : Tablete de cultivare a limbii. Medalioane despre cultivatori al lim-
bii române şi un interviu / Ion Ciocanu. – Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 296 p. ; 22
cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-105-21-7.
[2009-1216].
- - 1. Limba română.
811.135.1'271.12

33
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

1269. Limba română : Teste şi fişe pentru activitatea independentă : cl. 1-a /
Valentina Cimpoieş, Mariana Blănaru, Carolina Negru [et al.] ; imagini: Timuţa Aliona. – Ch.
: "Bons Offices" SRL, 2009. – 48 p. : il. ; 24 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-80-255-0.
[2009-1224].
811.135.1(079)
811.161.1 Limba rusă
Англо-русский, русско-английский словарь. – Vezi Nr 1265.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
1270. London, Jack
"Agăţat" = "Pinched" : [povestire] / Jack London ; trad. din engl.: D. Mazilu ; coord.:
Adrian Ciubotaru ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. bilingvă. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 35, [1] p. ; 21 cm. – (Colecţia Cartea de lectură / coord. de Adrian Ciubotaru).
Tit. orig.: Pinched. – Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1000
ex.
ISBN 978-9975-61-534-1.
[2009-1207].
- - 1. Literatură americană în limbă engleză – Poveşti (rom., engl.).
821.111(73)-34=135.1=111 London
821.133.1 Literatură franceză
1271. Lisez pour apprendre : [nuvele] / sel., prez. şi exerciţii de Nina Zgardan ; cop.:
Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p. ; 21 cm. – (Colecţia
Cartea de lectură / coord. de Adrian Ciubotaru).
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-533-4.
[2009-1205].
- - 1. Literatură franceză.
821.133.1+811.133.1
1272. Stendhal
Vanina Vanini, sau amănunte în legătură cu ultimul târg* da carbonari descoperit în
Statul Papal / Stendhal ; trad. din fr.: Dinu Albulescu ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. bilingvă.
– Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. ; 21 cm. – (Colecţia Cartea de lectură /
coord. de Adrian Ciubotaru).

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Tit. orig.: Vanina Vanini. – Tit., text paral.: lb. rom., fr. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-532-7.
[2009-1204].
- - 1. Literatură franceză (rom., fr.).
821.133.1-32=135.1=133.1 Stendhal
821.135.1 Literatură română
1273. Corescu, Andrei-Paul
Poema prinţului truver : [poem, traduceri] / Andrei-Paul Corescu ; cop. : Eugen Coman
; il. : Cristian Săvescu. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 228 p. ; 24 cm.
Text parţial: lb. fr. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-528-0.
[2009-1149].
- - 1. Literatură română – Poeme – Traduceri.
821.135.1-1 Corescu
Sentimentul dragostei materne. – Vezi Nr 1279.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1274. Cucereavii, Mihai
Mintea de pe urmă : Catrene, epigrame, parodii / Mihai Cucereavii ; cop.: Leonard
Cucereavii. – Ch. : AGEPI, 2009. – 155 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-911-26-9.
[2009-1153].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.
821.135.1(478)-1 Cucereavii
1275. Lescu, Mihai
Dor de Dor : [versuri melodice] / text: Mihai Lescu, muz.: Saveliu Cojocaru. – Ch. : Ate-
lier, 2008 (Tipogr. "Dinamo-MA"). – 129, [3] p. : n. muz., [4] p. fot. color. ; 20 cm.
350 ex.
ISMN 979-0-3480-0055-8
ISBN 978-9975-9558-6-7.
[2009-1151].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Lescu
1276. Nicula, Emil
Scrieri alese : Poezie. Proză. Publicistică / Emil Nicula ; sel.: Sava Nicula ; notă asupra
ed., tab. cronologic: Vasile Malaneţchi ; postf.: Tudor Palladi. – Ch. : Ed. "Atelier" PP SRL,
2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 428 p. : fot. ; 21 cm. + An. (1 planşă color).
500 ex.
ISBN 978-9975-9558-7-4 (în cop. tare).
[2009-1222].

35
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Proză – Publicistică.


821.135.1(478)-9 Nicula
1277. Palanciuc, Iurie
Botezat cu lumină : versuri / Iurie Palanciuc. – Ch. : "Ancestrala" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 204 p. ; 15 x 16 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9724-5-1.
[2009-1203].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Palanciuc
1278. Popescu, Crina
Gânduri din gânduri : [versuri] / Crina Popescu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 39, [1] p. ; 11 x 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-028-8.
[2009-1212].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Popescu
1279. Sentimentul dragostei materne : [versuri] / concepţie: Maria Şalaru ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 26, [1] p. : il. ; 11 x 17
cm. – Cuprins: Sentimentul dragostei materne ; Închinare mamei / Maria Şalaru. Şase pui
şi-o biată mamă ; Mama ; Capodoperă lui Dumnezeu ; Sfânt e rodul mamei / Vasile Militaru.
1500 ex.
ISBN 978-9975-51-031-8.
[2009-1214].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie. 2. Literatură română – Poezie.
821.135.1(478)-1+821.135.1-1 Şalaru+Militaru
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1280. Гуревич, Яков
Я и Ты : Автобиогр. дилогия в стихах и прозе / Яков Гуревич ; фотохудож. Алиса
Чернецкая. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm. – ISBN 978-9975-78-
758-1.
Кн. 2. – 2009. – 414 p. : fot., [1] f. portr. – 100 ex. – ISBN 978-9975-78-759-8. – [2009-
1191].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Proză – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-34 Гуревич
1281. Стайкова, Каролина
Саламандра : [стихи] / Каролина Стайкова. – К. : CEP USM, 2009. – 149 p. ; 20 cm.
50 ex.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-70-861-6.
[2009-1180].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Стайков
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
1282. Дячук, Юрий
Придут иные времена… : стихотворения / Юрий Дячук. – К. : Elan INC, 2009
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 143 p. ; 11 x 15 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4047-1-6.
[2009-1169].
- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.2(478)-1 Дячук
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1283. Plăcintă, Alexandru
Soarele ni-e prieten : [versuri] / Alexandru Plăcintă ; pict.: Tatiana Varvariuc. – Ch. :
"Vite-Jesc" SRL. – 50 p. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4041-9-8.
[2009-1138].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Plăcintă
1284. Voivuţchi, Grigore
Moşul şi cocoşul : [versuri] / Grigore Voivuţchi ; pict., cop.: Margarita Sorbală. – Ch. :
"Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 23, [1] p. : il. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9601-2-0.
[2009-1220].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Voivuţchi
1285. Zaporojanu, Ada
Trăistuţa făcătoare de minuni : [poveşti] / Ada Zaporojanu ; pict.: Iurie Fuştei ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Ch. : Ruxanda, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 80 p. : il. color ; 21 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-51-006-6.
[2009-1159].

37
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.


821.135.1(478)-93 Zaporojanu
821.161.2-93 Literatură ucraineană
1286. Viaţa de câine : Poveste populară ucraineană : (pentru clasele primare) / ed.: V.
L. Bejuc ; pict.: Emil Cojocaru. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – 16 p. ; 19 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4041-8-1.
[2009-1135].
- - 1. Literatură ucraineană pentru copii.
821.161.2-93
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară
821.135.1.09 Literatură română
Bolocan, Viorica. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1267.

821.161.1.09 Literatură rusă


1287. Славянские чтения : материалы науч.-теорет. конф. / Славян. ун-т Респ.
Молдова ; ред.-изд. совет : О. А. Бабенко, Т. П. Млечко, Л. Г. Чумак [et al.]. – K. : Б. и.,
2009 (Tipogr. "Valinex" SA). – 21 cm. – ISBN 978-9975-68-037-0.
Вып. 5. – 2009. – 290 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex. – ISBN 978-9975-68-122-3.
– [2009-1157].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09(082)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Anei-Naconecina, Antonina. Magicul "croitor" de substanţe. – Vezi Nr 1166.

Iacob Bumbu. – Vezi Nr 1169.

Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani. – Vezi Nr 1263.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
1288. Istorie : Epoca contemporană : Man. pentru cl. a 12-a / Sergiu Nazaria, Ale-
xandru Roman, Mihai Sprînceană [et al.] ; consultant şt. Alexandru Burian ; grupul de eva-

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

luare: Corina Lungu, Sofia Rusu, Gabriela Pelivan ; aparatul metodic Ludmila Barbus ; cop.:
Iaroslav Oliinik ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 256 p. : fot., fot. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 251. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-60-227-3.
[2009-1188].
- - 1. Istorie universală.
94(100)"1914/2006"(075.3)
1289. Idem în lb. rusă : История : Новейшее время : Учеб. для 12 кл. – К. : Cartea
Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 255 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 251. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-60-226-6.
[2009-1187].
- - 1. Istorie universală (rusă).
94(100)"1914/2006"(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1290. Ţâu, Nicolae
Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale : Spec. : 08.00.14 – Econ.
mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tz. de doct. habilitat în econ. / Nicolae Ţâu ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : CE UASM, 2009. – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-39 (52 tit.). – 50 ex.
[2009-156 Teze].
339.9(043.2)
1291. Zbanţ, Ludmila
Studiu privind intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii : (în lb. fr. şi rom.) : Spec.
10.02.19 – Lingvistica gen. (contrastiv-tipologică) : Autoref. tz. de doct. habilitat în filologie /
Ludmila Zbanţ ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 46 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-43. – 50 ex.
[2009-165 Teze].
811.133.1+811.135.1(043.2)
Pentru titlul doctor
1292. Bulat, Denis
Diversitatea ihtiofaunei râului Bâc şi căile de redresare a stării ecologice : Spec.
03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie : Autoref. tz. de doct. în biologie / Denis Bulat ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 28 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (10 tit.). – 50 ex.
[2009-158 Teze].

39
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

639.312:597.2/.5(478)(043.2)
1293. Bulat, Dumitru
Diversitatea, structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra
(Ghidighici) în condiţiile ecologice actuale : Spec. 03.00.18 – hidrobiologie, ihtiologie :
Autoref. tz. de doct. în biologie / Dumitru Bulat ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoolo-
gie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (7 tit.). – 50 ex.
[2009-157 Teze].
639.312:597.2/.5(478)(043.2)
1294. Caterinciuc, Natalia
Particularităţile procesului epidemic în oreion şi perfecţionarea supravegherii epidemio-
logice : 14.00.30 – Epidemiologie : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Natalia Caterinciuc ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 23 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: 19-20 (11 tit.).
[2009-151 Teze].
616.316.5-002+616.988.51(043.2)
1295. Franzuţan, Ludmila
Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la liceeni în context in-
ter/transdisciplinar : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tz. de doct. în pedagogie
/ Ludmila Franzuţan ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Centrul ed. UASM, 2009. – 27 p.
: diagr., fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (11 tit.). – 60 ex.
[2009-162 Teze].
37.01(043.2)
1296. Grimut, Alexandru
Managementul tehnologiilor informaţionale în optimizarea serviciului de asistenţă me-
dicală mamei şi copilului : 14.00.33 – medicină socială şi management : Autoref. al tz. de
doct. în medicină / Alexandru Grimut ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Primex-com" SRL). – 24 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (9 tit.). – 50 ex.
[2009-164 Teze].
614.2+005:004(043.2)
1297. Kiseliova, Olga
Ecologia populaţiilor şi particularităţile reproductive la speciile de peşti cu ciclul vital de
scurtă durată din sectorul inferior al fluviului Nistru : 03.00.16 – Ecologie : Autoref. tz. de
doct. în biologie / Olga Kiseliova ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. : S.
n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 21-22 (14 tit.). – 100 ex.


[2009-160 Teze].
639.312:597.2/.5(478)(043.2)(043.2)
1298. Idem în lb. rusă : Экология популяций и репродуктивные особенности рыб с
коротким жизненным циклом нижнего участка реки Днестр : 03.00.16 – экология : Ав-
тореф. дис. д-ра биологии. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 26 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (14 tit.). – 100 ex.
[2009-161 Teze].
639.312:597.2/.5(478)(043.2)(043.2)
1299. Lascu, Iulia Nicoleta
Formarea capacităţilor creative la elevii claselor primare din perspectivă experienţială :
Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tz. de doct. în pedagogie / Iulia Nicoleta
Lascu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Univers-Prim", "Cavaioli"
SRL). – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (9 tit.). – 60 ex.
[2009-163 Teze].
37.01(043.2)
1300. Lungeanu, Neculai
Reglementarea constituţională a delegării legislative în Republica Moldova şi România
(studiu juridico-comparat) : Spec.: 12.00.02 – Drept public (constituţional) ; organizarea şi
funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. în drept / Neculai Lungeanu ; Inst.
de Ist., Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2009 (CE UASM). – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (13 tit.). – 60 ex.
[2009-153 Teze].
342.4/.5(478+498)(043.2)
1301. Melnic, Anatolie
Experienţa lichidării epidemiei de difterie în Republica Moldova şi optimizarea supra-
vegherii epidemiologice a infecţiei difterice : 14.00.30 – Epidemiologie : Autoref. al tz. de
doct. în medicină / Anatolie Melnic ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 15-18 (29 tit.).
[2009-150 Teze].
616.931:616-097+614.47(043.2)
1302. Neicuţescu, Ovidiu
Obiectivitate şi subiectivism în expertiza criminalistică : Spec. 12.00.08 – Drept penal
(criminalistică, expertiză judiciară) : Autoref. al tz. de doct. în drept / Ovidiu Neicuţescu ;
Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (CEP USM). – 20, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18 (7 tit.). – 50 ex.
[2009-152 Teze].

41
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

343.98:17(043.2)
1303. Osman, Victor
Microchirurgia endoscopică în afecţiunile benigne ale corzilor vocale : 14.00.04 – Oto-
rinolaringologie : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Victor Osman ; Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : "Universul" ÎI, 2009. – 27 p. : fig. col., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (31 tit.). – 100 ex.
[2009-159 Teze].
616.225.4-089-072.1(043.2)
1304. Păduraru, Galina
Studiu constructiv-tipologic al obiectului gramatical indirect în limbile rusă şi română :
10.02.19 – Lingvistică generală (contrastiv-tipologică) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe filologi-
ce / Galina Păduraru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere. – Ch. : S. n., 2009 (CEP
USM). – 28, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (15 tit.). – 50 ex.
[2009-154 Teze].
811.135.1+811.161.1(043.2)
1305. Postolachi, Olga
Modificarea caracterelor culturale şi biochimice ale unor tulpini de streptomicete după
păstrarea îndelungată : 03.00.07 – Microbiologie : Autoref. tz. de doct. în biologie / Olga
Postolachi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie. – Ch. : S.
n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (19 tit.). – 100 ex.
[2009-166 Teze].
579.873.71+579.253+547.92:57.043(043.2)
1306. Romanciuc, Gabriela
Cercetarea proceselor de dezvoltare şi multiplicare microclonală in vitro la Actinidia
chinesis Planch : 03.00.05 – Botanică : Autoref. al tz. de doct. în biologie / Gabriela
Romanciuc ; Acad. de Şt. a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"PromoArt com" SRL). – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (9 tit.).
[2009-147 Teze].
582.717.7:581.1.085(043.2)
1307. Spivacenco, Anatolie
Tendinţe de dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar : Spec. 08.00.05 –
Econ. şi management (în agricultură) : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Anatolie Spivacenco
; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (CE UASM). – 25 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (10 tit.). – 50 ex.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-155 Teze].
338.43(478)(043.2)
1308. Şeican, Valeria
Opera Naţională a Moldovei în circuitul cultural internaţional : 17.00.01 – Arte audiovi-
zuale (Arta muzicală) : Autoref. al tz. de doct. în studiul artelor / Valeria Şeican ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2009. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (9 tit.).
[2009-148 Teze].
729.54(478)(043.2)
1309. Zamornea, Maria
Diversitatea parazitozelor la păsările domestice şi modificările morfofiziologice la
Gallus Gallus Domesticus după tratamentul antiparazitar : 03.00.19 – Parazitologie, helmin-
tologie : Autoref. al tz. de doct. în biologie / Maria Zamornea ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.
de Zoologie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (18 tit.). – 60 ex.
[2009-149 Teze].
636.09:616.995.1-08(043.2)

43
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 7-2009

A C
Albulescu, Dinu 1272 Cainarean, Gheorghe 1244
Andrieş, Serafim 1245 Calpacci, Nina 1212
Andriţchi, Viorica 1224-25 Cara, Angela 1222, 1224-25
Anei-Naconecina, Antonina 1166 Caterinciuc, Natalia 1294
Anton, Pavel 1259 Catruc, Eugen 1199
Arad, Victor 1237 Cazanţeva, Olga 1181
Avram, Dorin 1257 Ceh, Oxana 1165
Avram, Maria 1222 Cemortan, Stela 1174
Cerbuşcă, Pavel 1223
B Cernencu, Mihai 1184
Bache, Ian 1183 Chetraru, Anatolie 1198
Bacinschi, Mihai 1270-72 Chircă, Sergiu Ion 1190
Baltag, Alexandru 1243 Chiriac, Liubomir 1234
Baltag, Dorina 1243 Chiroşca, Dorian 1211-12
Baltag, Maria 1266 Chitoroagă, Valentina 1167-68
Banarescu, Maia 1209 Choban, Mitrofan 1234
Baranceanu, Nina 1222 Cimpoieş, Valentina 1269
Barbus, Ludmila 1288-89 Ciobanu, Anatol 1263
Bardeţchi, Profirie 1236 Ciobanu, Constantin Gh. 1254-55
Bârgău, Mihai 1186 Ciocanu, Ion 1268
Begu, Adam 1232 Ciubotaru, Adrian 1270-72
Bejuc, V. L. 1286 Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 1202
Beniuc, Valentin 1186 Ciumac, I. 1258
Benu, A. 1232 Ciupercă, Victor 1240
Bieşu, Maria 1261 Coadă, Simion 1173
Blănaru, Mariana 1269 Cocîrţă, Alexandru 1189
Boboc, N. 1232 Cojocaru, Cristina 1189, 1195-96
Bolocan, Viorica 1267 Cojocaru, Emil 1286
Botnaru, Raisa 1266 Cojocaru, Saveliu 1275
Boţan, Igor 1184-85 Colomieţ, L. 1258
Braicov, Andrei 1160 Colun, Galina 1194
Brânzilă, Ion 1198 Coman, Eugen 1273
Bucătaru, Nicolae 1248 Corescu, Andrei-Paul 1273
Bulat, Denis 1292 Corlat, Sergiu 1235
Bulat, Dumitru 1293 Coroi, Eugen 1224-25
Bumbu, Iacob (1169) Coşcodan, Diana 1222
Bumbu, Ion 1169 Cozlov, Alexandra 1212
Bunu, Mariana 1191 Cozonac, Renata 1167-68
Burian, Alexandru 1288-89 Cucereavii, Leonard 1274
Burlacu, Inga 1194 Cucereavii, Mihai 1274
Burlacu, Valeriu 1242
Buzescu, Florina-Liliana 1257

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

D L
Danii, Nina 1217 Lascu, Iulia Nicoleta 1299
Daniliuc, Ion 1212 Lescu, Mihai 1275
Didic, Viorica 1228 Liogchii, N. 1232
Diug, Eugen 1239 London, Jack 1270
Dragancea, Svetlana 1264 Luca, Victoria 1223
Druţă, Inga 1162 Lungeanu, Neculai 1300
Duca, Cristina 1183 Lungu, Corina 1288-89
Dumbrăveanu, Albina 1162
Dumbrăveanu, Ion (1263) M
Duşceac, Viorel 1236 Maciuc, Vasile 1248
F Malaneţchi, Vasile 1276
Manolache, Constantin 1215
Fetecău, Corina 1257 Mardare, Marcela 1176
Fistican, Eugenia 1161 Mardari, T. 1258
Franzuţan, Ludmila 1295 Mazilu, D. 1270
Fuştei, Iurie 1285 Melnic, Anatolie 1301
Menu, Marin 1256
G Mereuţă, Ion 1240
Galupa, Dumitru 1244 Mihai, Marina 1223
Gasnaş, Ala 1160 Militaru, Vasile 1279
Gherman, Vlad 1240 Miron, Iurie 1174
Ghiţă, Marcel 1256 Miron, Marina 1198
Godorozea, Maria 1254-55 Miron, Viorel 1198
Gonciaruc, Svetlana 1217 Mînzărari, Dumitru 1187
Grabovaia, Angela 1169 Mocanu, Maria 1162
Gribincea, Alexandru 1186 Moldovanu, Gheorghe 1264
Gribincea, Lilia 1211 Mucilo, Maria 1181
Grimut, Alexandru 1296 Munteanu, Ion 1198
Guranda, Diana 1239 Munteanu, Svetlana 1212
Gurin, Corneliu 1195-96 Munteanu-Chirilov, Ala 1174
Guţuţui, Veaceslav 1198 Muraru, Elena 1161, 1211
Mustaţă, Adriana 1257
H
N
Hanganu, Aurelia 1220
Hîncu, Rodica 1191 Nazaria, Sergiu 1288-89
Hriptievschi, Nadejda 1189 Negru, Carolina 1269
Negruţă, Oleg 1260
I Neicuţescu, Ovidiu 1302
Ioniţă, Lilia 1195-96 Nicula, Emil 1276
Ivanova, Ala 1163 Nicula, Sava 1276

K O

Kiseliova, Olga 1297-98 Oliinik, Iaroslav 1288-89


Oliinîk, Iaroslav 1261

45
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Osman, Victor 1303 S


Osmochescu, Nicolae 1202
Sârbu, Ilie 1177-78
P Săvescu, Cristian 1273
Sclifos, Marina 1218
Palanciuc, Iurie 1277 Scutaru-Guţu, Adela 1218
Palladi, Tudor 1276 Sîmboteanu, Aurel 1214
Pancenco, Anatolie 1242 Sîrodoev, Igor 1181
Partole, Claudia 1261 Soltan, Veaceslav 1161
Pârţac, Nina 1209 Sorbală, Margarita 1284
Pascari, Olga 1228 Spivacenco, Anatolie 1307
Pawljuk, Konstantin 1163-64 Sprînceană, Mihai 1288-89
Păduraru, Galina 1304 Stephen, George 1183
Pelivan, Gabriela 1288-89 Stendhal 1272
Plăcintă, Alexandru 1283 Stog, Ion 1237
Polcanov, Vladimir 1237 Stolear, Irina 1260
Popa, Mihail 1236 Suhovici, Ana 1191
Popa, Victor 1208
Popa, Viorel 1266 Ş
Popescu, Maria 1256
Popescu, Crina 1278 Şalaru, Maria 1279
Popescu, Veaceslav 1259 Şeican, Valeria 1308
Postolachi, Olga 1305 Ştirbu-Pascari, Rodica 1228
Prohniţchi, Elena 1189 Şveţ, Romeo 1267
Proţiuc, Eugenia 1165 T
Pulbere, Dumitru 1209
Timco, Grigore (1166)
R Timuţa, Aliona 1269
Racu, Aurelia 1217 Tintiuc, Dumitru 1242
Racu, Sergiu 1217 Tintiuc, Elena 1242
Roman, Alexandru 1288-89 Trombiţki, Ilia 1188
Romanciuc, Gabriela 1306 Ţ
Romanciuc, Roman 1259-60
Romanciuc, Ruxanda 1176, 1260, 1278-79, Ţâu, Nicolae 1290
1285 U
Roşca, Angela 1263
Rotari, Olesea 1175 Ungureanu-Ursu, Mariana 1171
Ruga, Ecaterina 1264 Ursu, Alexandru 1236
Ruiz, Carmen Mejia 1263
V
Rumleanschi, Petru 1179
Rusnac, Gheorghe 1215 Varvariuc, Tatiana 1283
Rusu, Alexandru 1245 Varzari, Elena 1165
Rusu, Iulian 1211 Vîlcu, Mihai 1259
Rusu, Sofia 1288-89 Voivuţchi, Grigore 1284
Rusu, Tatiana 1233 Vronschih, Mihail 1244

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Z П
Zabiaco, Olesea 1167-68 Панько, Виктор 1231
Zabulică, Mihai 1241 Патрашку, Думитру 1192
Zamornea, Maria 1309
Zaporojanu, Ada 1285 Р
Zavalistîi, Ana 1212 Раду, Михай 1265
Zbanţ, Ludmila 1291 Рапопорт, Анатолий 1219
Zgardan, Nina 1271 Рудик, Георгий 1258
Б С
Бабенко, О. А. 1287 Сакович, В. А. 1182
Боршевский, Андрей 1219 Спиней, Лидия 1258
Буллах, Любовь 1258 Стайкова, Каролина 1281
Г Столяр, Ирина 1260

Галбен, Светлана 1222 Т


Галбен-Панчук, Зинаида 1222 Трибой, Василе 1230
Гамов, Игорь 1192
Гуревич, Яков 1280 У

Д Урсу, Людмила 1233

Деркаченко, Иван Васильевич 1262 Ф


Диакону, Стела 1222 Фабиан, Эмилия 1265
Дячук, Юрий 1282
Ч
Л
Чернецкая, Алиса 1280
Левицкий, Дарья 1230 Чумак, Л. Г. 1287
М Ш
Мироненко, Ярослав Петрович 1231 Шаповалов, Б. А. 1197
Млечко, Т. П. 1287

47
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2009


Annual report 1212 Ghidul observatorului LADOM la alegerile
Assessment of the EU – Moldova Action Plan parlamentare anticipate din Republica
Implementation: Environment and Sus- Moldova 29 iulie 2009 1207
tainable Development 1188 Guvernanţa corporativă şi auditul intern 1256
Bibliografia Naţională a Moldovei 1167-68 Hânceşti 1199
Bugetul local şi implicarea cetăţenilor în con- Iacob Bumbu 1169
trolul social asupra utilizării banilor publici Incursiuni de gen în şcoală 1223
1194 Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din
Carte de telefoane 1249-51 Moldova. Anuar ştiinţific 1186
- Raionul Anenii Noi 1249 Istorie 1288
- Raionul Glodeni 1250 Limba română 1269
- Raionul Soroca 1251 Lisez pour apprendre 1271
Cheia succesului 1218 Litera 1170
Codul contravenţional al Republicii Moldova Managementul asistenţei stomatologice de
1203 ambulatoriu 1242
Codul contravenţional al Republicii Moldova Măsuri de adaptare la secetă 1244
1204 National Bibliography of Moldova 1167-68
Codul electoral 1205 Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani
Colegiul de Construcţii din Chişinău 1229 1263
Colorăm animale domestice şi sălbatice 1172 Organizarea şi desfăşurarea activităţii în
Colorăm legume şi fructe 1173 taberele de odihnă 1224
Conferinţa ştiinţifică republicană "Probleme Organizaţia Veteranilor din Republica Moldo-
actuale de lingvistică şi glotodidactică" (26 va. Statutul Organizaţiei Veteranilor din
iun. 2008) 1264 Republica Moldova 1216
Culegere de articole elaborate în cadrul pro- Perceiving British culture Through the Might
iectului "Cercetarea riscurilor investiţionale of Words 1165
în sectorul real al economiei" şi discutate Priorităţi de guvernare 2009 1189
la masa rotundă "Potenţialul investiţional al Programă. Ghid metodic pentru instruirea
economiei Republicii Moldova şi perspec- generală la şah în şcolile din Republica
tive de dezvoltare a acestuia" 1191 Moldova 1220
Culegere de hotărâri şi decizii 2008 1209 Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali
Curchi: natură şi credinţă 1232 şi a bolilor plantelor agricole pentru luna
Destinaţia turistică Nisporeni-Prut 1198 august anul 2009 şi recomandări de com-
Evaluarea Planului de Acţiuni Moldova – UE: batere a lor 1246
mediu şi dezvoltarea durabilă 1188 Protecţia proprietăţii intelectuale. Dreptul
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Servicii- concurenţial. Procedura insolvabilităţii
le Publice din Republica Moldova 1193 1211
Ghid electoral 1185 Raport anual 1212
Ghidul comun al OIM/OMS cu privire la servi- Raport de activitate 2006-2007 al Institutul
ciile de sănătate şi HIV/SIDA 1238 Naţional al Justiţiei 1201
Ghidul funcţionarului public 1162 Raportul asupra modului de gestionare a
Ghidul membrului consiliului electoral de resurselor financiare publice din exerciţiul
circumscripţie şi al biroului electoral al sec- bugetar 2008 1213
ţiei de votare 1206 Regulamentul circulaţiei rutiere 1252-53

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Regulamentul cu privire la funcţionarea tabe- Кодекс Республики Молдова о правона-


relor de odihnă şi întremare a sănătăţii co- рушениях 1210
piilor şi adolescenţilor 1226 Косметолог 1258
Republic of Moldova. Demographic situation, Организация деятельности летнего оздо-
2008 1181 ровительного лагеря 1225
Republica Moldova. Situaţia demografică, Познание мира 1222
2008 1181 Положение о функционировании лагерей
Rugăciunile copiilor 1176 отдыха и оздоровления детей и подро-
Sentimentul dragostei materne 1279 стков 1227
Târgul investiţional "Investeşte în Hânceşti – Правила дорожного движения 1253
investeşte în Republica Moldova", 5-6 iu- Притчи Господа Иисуса 1180
nie 2009, Vaslui, România 1200 Прогноз распространения главнейших
Viaţa de câine 1286 вредителей и болезней сельскохозяйст-
Vocea părinţilor 1217 венных культур в июне 2009 года и ре-
Англо-русский, русско-английский словарь комендации по борьбе с ними 1246
1265 Программа. Методические рекомендации
Выращивание озимого и ярового рапса в для шахматного всеобуча в школах
странах СНГ 1247 Молдовы 1221
История 1289 Республика Молдова. Демографическая
Кодекс о выборах 1205 ситуация, 2008 1181
Кодекс о правонарушениях Республики Славянские чтения 1287
Молдова 1204 Устав Организации ветеранов Республики
Молдова 1216

Index subiecte
Activitate în tabere de odihnă (rusă) 1225 Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate –
Activitate în tabere de odihnă 1224 Teze – Articole din reviste şi ziare 1168
Administraţie publică – Republica Moldova Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate –
1214 Teze – Materiale bibliografice – Articole
Alegeri 1185 din reviste şi ziare 1167
Alegeri parlamentare – Republica Moldova Biofarmacie 1239
(rom., rusă) 1206 Boli – Plante agricole – Combatere (rom.,
Alegeri Parlamentare – Republica Moldova rusă) 1246
1207 Buget local 1194
Algebre topologice (engl.) 1234 Buget public 1194
Algoritmi 1235 Cântece 1259
Animale de blană – Înmulţire – Creştere 1248 Cărţi de colorat 1172-73, 1175, 1178
Aparatul locomotor – Recuperare 1241 Codul contravenţional al Republicii Moldova
Asistenţă stomatologică de ambulatoriu 1242 (rom., rusă) 1204
Asociaţia "Kulturverein Moldova e. V." (rusă) Codul contravenţional al Republicii Moldova
1164 (rusă) 1210
Asociaţia "Kulturverein Moldova e. V." 1163 Codul contravenţional al Republicii Moldova
Audit intern 1256 1203
Bani – Consultanţii financiare (rusă) 1197

49
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Codul electoral – Republica Moldova (rom., Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din
rusă) 1205 Moldova – Anuare 1186
Colegiul de Construcţii din Chişinău – Repu- Institutul Naţional al Justiţiei – Rapoarte 1201
blica Moldova – Promoţia, 2009 – Istorie Investiţii – Riscuri 1191
1229 Investiţii străine – Raionul Hânceşti – Repu-
Cosmetolog (rusă) 1258 blica Moldova 1200
Cultura fizică medicală 1241 Ion Dumbrăveanu, 1939-…, lingvist 1263
Cultură (engl.) 1165 Istorie universală (rusă) 1289
Curtea Constituţională – Republica Moldova Istorie universală 1288
(rom., rusă) 1209 Kigbox (rusă) 1262
Curtea de Conturi a Republicii Moldova – Kinetoterapie 1241
Rapoarte, 2008 1213 Limba engleză – Dicţionare 1265
Declaraţia venitului (engl.) 1196 Limba engleză 1165
Declaraţia venitului 1195 Limba franceză – Jocuri interactive (fr.) 1266
Dicţionare 1265 Limba română 1268
Drept concurenţial 1211 Limba rusă – Dicţionare 1265
Dreptul constituţional – Republica Moldova Linii telefonice – Raionul Anenii Noi – Repu-
1208 blica Moldova – Carte de telefoane 1249
Drepturile copilului – Protecţie 1202 Linii telefonice – Raionul Glodeni – Republica
Echipament medical 1240 Moldova – Carte de telefoane 1250
Educaţie 1218 Linii telefonice – Raionul Soroca – Republica
Educaţie civică – Globalizare (rusă) 1219 Moldova – Carte de telefoane 1251
Educaţie de gen 1223 Literatură americană în limbă engleză (rom.,
Educaţie fizică (rusă) 1230 engl.) 1270
Educaţie incluzivă 1217 Literatură franceză (rom., fr.) 1272
Europa – Politica 1183 Literatură franceză 1271
Farmacocinetică 1239 Literatură română – Poeme – Traduceri 1273
Federaţia Rusă – Politică externă 1187 Literatură română – Poezie 1279
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Servicii- Literatură română din Republica Moldova –
le Publice din Republica Moldova 1193 Epigrame 1274
Filozofie 1179 Literatură română din Republica Moldova –
Finanţe publice – Gestionare 1213 Poezie – Proză – Publicistică 1276
Folclor ucrainean din Republica Moldova Literatură română din Republica Moldova –
(rusă, ucr.) 1231 Poezie 1277-79
Geomecanică 1237 Literatură română din Republica Moldova –
Geometrie computaţională 1235 Versuri melodice 1259
Grigore Timco, 1959-…, chimist 1166 Literatură română din Republica Moldova –
Guvernanţă corporativă 1256 Versuri melodice 1275
Guverne 1189 Literatură română din Republica Moldova
Hânceşti – Raioane – Republica Moldova – pentru copii – Poezie 1283-84
Hartă turistică 1199 Literatură română din Republica Moldova
HIV/SIDA 1238 pentru copii 1285
HTML – Ghiduri 1160 Literatură rusă – Critică şi interpretare 1287
Iacob Bumbu, 1934-…, biogeochimist 1169 Literatură rusă din Republica Moldova –
Iepuri de casă – Înmulţire – Creştere 1248 Poezie (rusă) 1281
Insolvabilitate 1211

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Literatură rusă din Republica Moldova – Raionul Soroca – Republica Moldova – Carte
Proză – Poezie (rusă) 1280 de telefoane 1251
Literatură ucraineană din Republica Moldova Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă)
– Poezie (rusă) 1282 1252-53
Literatură ucraineană pentru copii 1286 Relaţii culturale – Moldova – Germania (rusă)
Maria Bieşu, 1935-…, cântăreaţă de operă, 1164
artistă a poporului 1261 Relaţii culturale – Moldova – Germania 1163
Matematica copiilor 1174 Republica Moldova – Hărţi (rom., engl., rusă)
Mecanică 1236 1181
Modernism 1179 Resurse umane (rusă) 1192
Personal administrativ – Corespondenţă – Rugăciuni pentru copii 1176
Muncă de birou 1162 Secetă 1244
Piese pentru pian (rom., rusă) 1260 Securitate ecologică – Aspect politico-militar
Plante agricole – Boli – Combatere (rom., 1215
rusă) 1246 Securitatea energetică a Republicii Moldova
Pluripartitism – Republica Moldova 1184 1243
Politică internă – Republica Moldova 1208 Servicii de sănătate 1238
Politologie 1184 Sisteme economice 1190
Postmodernism 1179 Sistemul medico-tehnic – Republica Moldova
Poşta Română în Basarabia – Istorie 1255 1240
Poştă – Basarabia – Istorie 1254 Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ
"Probleme actuale de lingvistică şi 1189
glotodidactică" – Conferinţa ştiinţifică re- Societăţi globale (rusă) 1182
publicană (rom., engl., rusă) 1264 Surplusuri de paie – Valorificarea 1245
Proprietate intelectuală – Republica Moldova Şah (rusă) 1221
1212 Şah 1220
Proprietate intelectuală 1211 Ştiinţele naturii (rusă) 1222
Protecţia mediului înconjurător (rom., engl.) Tehnică textilă – Aplicaţii mecanice 1257
1188 Tehnologii informaţionale 1161
Protecţia mediului înconjurător 1232 Terapie ocupaţională 1217
Publicaţii editate de Editura "Litera" 1170 Trans-modernism 1179
Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Turism – Raionul Nisporeni – Republica
Carte de telefoane 1249 Moldova 1198
Raionul Glodeni – Republica Moldova – Car- Uniunea Europeană (rom., engl.) 1188
te de telefoane 1250 Uniunea Europeană 1183

Index editori
AAP 1192 Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Rîului
ADEPT 1184 "Eco-TIRAS" 1188
Adiabata SRL 1253 Atelier 1275-76
AGEPI 1212, 1274 Biblion SRL 1265
Ancestrala SRL 1277 Bons Offices SRL 1171-73, 1195-96, 1203,
Arc 1190, 1270-73 1254-55, 1269
Arta-Sol AO 1163-64 Camera Naţ. a Cărţii 1167-68
ASEM 1179, 1191, 1202, 1264 Cartea Moldovei 1261, 1288-89

51
Cronica cărţii Nr 7-2009 ≡ Book annals Nr 7-2009

Continental Grup SRL 1210, 1252 Pontos 1162, 1166, 1242, 1245, 1260, 1278-
Cu drag SRL 1198-99 79
Elan INC SRL 1161, 1211, 1282 Prut Internaţional 1160, 1222, 1233, 1235,
Epigraf SRL 1183 1258
Ericon SRL 1175 Ruxanda 1176, 1217, 1285
Federaţia de şah a Rep. Moldova 1220-21 Ştiinţa Î.E.-P. 1267
Gunivas 1185, 1189 Ştrih SRL 1181
IDIS Viitorul 1187, 1208, 1243 Tehnica-Info SRL 1236-37, 1256-57
IMFA 1215 Tipogr. Reclama SA 1268
Inversia-Dub ÎI 1231, 1284 UASM 1290, 1295
IRIM 1186 Universul ÎS 1224-25, 1228, 1239, 1303
Junior Achievement Moldova 1218 USEFS 1230, 1262
Libresco SRL 1177-78 USM CEP 1169, 1214, 1241, 1263, 1281,
Litera AVN SRL 1170 1291
Lyceum 1174 Vite-jesc SRL 1283, 1286
Mediul Ambiant PP 1232 Ин-т демократии 1219
Moldpres ÎI 1259

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-4035-1-1 1164
ISBN 978-9975-908-85-6 1185
ISBN 978-9975-78-705-5 1206
ISBN 978-9975-9913-7-7 1210

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINES ARTICLE


REVISTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
IULIE NR 7 JULY
(2380-2725)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2380. Ganea, Victoria. Influenţele stimulatorii ale statului asupra investiţiilor de risc în
activitatea inovaţională / Victoria Ganea // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 49-54. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2381. Lupan, Aurelia. Rezultatele ştiinţifice – baza inovaţiilor / Aurelia Lupan // Pro-
bleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : Inovarea în susţinerea
întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 173-174.

2382. Pârţachi, Ion. Inovaţia – succesul unei afaceri / Ion Pârţachi, Alexandru Luţcan
// Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 65-75 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 10 tit.
– Text şi în lb. engl.

2383. Сташков, Еужен. Особенности управления научно-технологическим пар-


ком в организационный период / Еужен Сташков, Надежда Краснова // Probleme teore-
tice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor
mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P.105-107.
(Vezi de asemenea Nr 2403, 2425)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 2388, 2483)

005 Conducere şi organizare. Management


2384. Borcoman, Raisa. Talent şi inovaţie – avantaje competitive ale unei organizaţii
/ Raisa Borcoman, Elvira Jorovlea // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 86-89. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit. – Text şi în în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2560)

53
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2385. Mejinschi, Valentin. Protejarea valorilor culturale – un deziderat al statului /
Valentin Mejinschi // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materiale-
le Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P.13-19.
(Vezi de asemenea Nr 2435, 2441)

02 BIBLIOTECONOMIE
2386. Ceară, Iuliana. Marketingul de bibliotecă publică. Evoluţia şi implementarea
marketingului în bibliotecile româneşti / Iuliana Ceară // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. –
P. 83-101. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
2387. Cimpoi, Mihai. Şansa cercului : interludii nietzscheene / Mihai Cimpoi // Semn :
ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 19-37.
(Vezi de asemenea Nr 2614-15, 2642)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios
(Vezi Nr 2448)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
316.1/.2 Obiectul şi scopul sociologiei. Puncte de vedere şi curente în sociologie
2388. Timuş, Andrei. Folosirea metodei content analizei în investigaţiile sociologice
de studiere cantitativă a conţinutului informaţiei sociale / Andrei Timuş // Economie şi socio-
logie. – 2009. – Nr 2. – P.128-133. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale


2389. Costandachi, Gheorghe. Impactul crizei financiare asupra sistemului sferei
sociale / Gheorghe Costandachi // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 9-23. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


2390. Şaptefraţi, Silvia. Efectele sociale ale comutabilităţii valorilor / Silvia Şaptefraţi
// Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-
practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 232-235. – Bibliogr. în note, p. 235 (4 tit.).

32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
(Vezi Nr 2451)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2391. Burian, Alexandru. Teoria relaţiilor internaţionale în sistemul ştiinţelor politice /
Alexandru Burian // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 38-46. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 20 tit. şi în note, p. 45-46 (18 tit.).

2392. Nichifor, Rodica. Mecanismele instituţionale de cooperare ale NATO şi UE cu


statele din Sud-Estul Europei : paradigma nouă în stabilitatea regională / Rodica Nichifor //
Rev. mold. de drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 98-103. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr.: 20 tit. şi în note, p.103 (21 tit.).

2393. Киндыбалюк, Оляна. Энергетическая политика, энергетическая дипло-


матия, энергетическая безопасность в контексте современного геополитического ана-
лиза международных отношений / Oleana Chindîbaliuc // Rev. Mold. de Drept Int. şi Rela-
ţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 86-91. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 17 tit. şi în note, p. 91
(21 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2395, 2438)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


2394. Rotaru, Mihail. Evoluţia procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniu-
nea Europeană / Mihail Rotaru // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 4-10. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr.: 11 tit.

2395. Харуца, Анна. Двусторонние отношения Республики Молдова и Государ-


ства Израиль : состояние и перспективы развития / Анна Харуца // Rev. Mold. de Drept
Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 59-64. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 16 tit. şi în
note, p. 64 (17 tit.).

55
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

329 Partide şi mişcări politice


(Vezi Nr 2449)

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


2396. Сосна, Б. Политические партии Молдавии / Б. Сосна, Я. Касым // Закон и
жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 19-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
2397. Lipcan, Dinu. Remiterile şi dezvoltarea economică / Dinu Lipcan // Economica.
– 2009. – Nr 2. – P. 104-109. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 12 tit. – Text şi în lb. engl.

2398. Macari, Vadim. Aspecte teoretice ale tratării politicilor economice / Vadim
Macari // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 24-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
10 tit.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2399. Колесникова, Татьяна. Гендерное вертикальное неравенство на рынке
труда Молдовы / Татьяна Колесникова // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P.
151-159 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2384)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 2494)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2400. Badâr, Iurie. Susţinerea activităţilor de inovare a întreprinderilor mici şi mijlocii
– element integru al tranziţiei la calea inovaţională de creştere economică / Iurie Badâr //
Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : Inovarea în susţinerea
întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 35-40.

2401. Bulgac, Adela. Unele abordări teoretice ale structurilor de informare ale busi-
nessului / Adela Bulgac // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P.121-127. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2402. Cojocari, Eugenia. Modalităţi de promovare şi susţinere a întreprinderilor mici


şi mijlocii / Eugenia Cojocari // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii inte-

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

lectuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 72-74. –


Bibliogr. în notele de subsol.

2403. Ganea, Victoria. Impactul inovării asupra competitivităţii agenţilor economici /


Victoria Ganea, Tatiana Lîsîi // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 77-82 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

2404. Patriciu, Dinu. Dinu Patriciu : "De la 100 milioane în sus, toţi o ducem cam la
fel de bine" : [interviu cu cel mai bogat om de afaceri din România, arhitect, petrolist şi om
politic] / consemnare de Angela Braşoveanu // Punkt. – 2009. – Nr 28. – P. 12-20 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2382, 2471)

336 Finanţe
2405. Cara, Maria. Criza bugetară şi procedeele de depăşire a acesteia / Maria Cara,
Lidia Sviridenco // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 93-99. – Rez. în lb. rom., engl. – Text şi
în lb. engl.

2406. Cobzari, Ludmila. Evoluţia sistemului bancar autohton / Ludmila Cobzari, Igor
Cebotari // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 37-44 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5
tit. – Text şi în lb. engl.

2407. Foşnea, Inga. Impactul crizei financiare mondiale asupra climatului investiţional
din Republica Moldova / Inga Foşnea // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 99-104 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit. – Text şi în lb. engl.

2408. Iliade, Gheorghe. Dinamica microfinanţării în economia naţională / Gheorghe


Iliade, Valeriu Erhan // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale :
Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 88-95 : diagr., fig. –
Bibliogr. în note, p. 95 (12 tit.).

2409. Marianciuc, Aurelia. Toleranţa la risc, doar unul din factorii strategiei investiţi-
onale / Aurelia Marianciuc, Ilinca Gorobeţ // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 44-47. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 3 tit. – Text şi în lb. engl.

2410. Marin, Violeta. Tratamentul TVA aferente anumitor investiţii în resurse umane /
Violeta Marin // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P. 10-12.

2411. Sochirca, Alexei. Cardul bancar – instrument şi modalitate eficientă de plată


fără numerar / Alexei Sochircă, Ghenadie Bejan // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P.
54-57 : tab.

57
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2412. Stariţîna, Ludmila. Mecanismul de transmisie a politicii monetare : abordări


metodologice / Ludmila Stariţîna, Olga Timofei // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 55-
64 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

2413. Todorici, Ludmila. Banca Naţională a Moldovei. Sterilizarea masei monetare /


Ludmila Todorici, Constantin Tauşanji // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 47-50. – Rez. în lb.
rom., engl. – Text şi în lb. engl.

2414. Ţîgulea, Lorina. Efectele concurenţei pe piaţa bancară autohtonă în condiţiile


actuale / Lorina Ţîgulea // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 54-59 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Text şi în lb. engl.

2415. Кацел, Майя. Об обеспечении исполнения налоговых обязательств / Майя


Кацел, Алла Пожога // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P. 13-14 : fot.

2416. Республика Молдова. Счетная палата. Постановление по результатам


контроля правильности и законности решений, принятых Государственной налоговой
службой о возмещении налога на добавленную стоимость в 2008 году : [№ 20 от
29.05.2009 г.] // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P. 62-74 : tab.

2417. Сидоренко, Диана. О применении НДС при импорте нематериальных ак-


тивов / Диана Сидоренко // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P. 8-10 : fot.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2418. Mazilu, Ovidiu. Managementul serviciilor de transport auto în relaţiile econo-
miei de piaţă / Ovidiu Mazilu // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 81-86 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text şi în lb. engl.

2419. Spivacenco, Anatolie. Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi argumenta-


rea normativelor creşterii economice / Anatolie Spivacenco // Rev. economică. – 2009. – Nr
1. – P.128-137 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2420. Шкилев, Владимир. О волновых (спектральных) свойствах инновацион-


ной экономики и мировом экономическом кризисе / Владимир Шкилев, Николай Мар-
тынюк, Ирина Косарчук // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelec-
tuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P.129-136 : fig. –
Bibliogr. în note, p. 136 (15 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2431)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2421. Certan, Simion. Antreprenoriatul în Republica Moldova : realizări şi perspecti-
ve / Simion Certan // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale :
Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 22-34 : fig., tab. –
Bibliogr.: 11 tit.

2422. Ganciucov, Valentina. Monitorizarea impactului crizei financiar-economice


mondiale asupra economiei Moldovei / Valentina Ganciucov, Zaharia Olărescu // Economie
şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 105-113 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

338.48 Turism. Economia turismului


2423. Platon, Nicolae. Charter cu moldoveni : [interviu cu N. Platon, preş. Asoc.
Agenţiilor Naţ. de Turism] / interlocutor : Natalia Severin // Punkt. – 2009. – Nr 28. – P. 28-
32 : fot.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2424. Ghiţiu, Lilia. Comunicarea – instrument al promovării în marketing / Lilia Ghiţiu
// Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 98-104. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2386)

339.7 Finanţe internaţionale


2425. Ciobu, Stela. Dezvoltarea pieţei creditului ipotecar în ţările Europei Centrale şi
de Est prin prisma procesului inovaţional / Stela Ciobu, Ivan Luchian // Economie şi sociolo-
gie. – 2009. – Nr 2. – P. 36-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2426. Croitoru, Aliona. Cauzele care au declanşat criza financiară internaţională /


Aliona Croitoru, Marina Belostecinic // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 15-20. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 11 tit. – Text şi în lb. engl.

2427. Iovv, Tatiana. Criza financiară – o pistă pentru o nouă creştere economică /
Tatiana Iovv // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 14-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4
tit.

2428. Luchian, Ivan. Particularităţile selectării acţiunilor simple în scopuri investiţio-


nale în baza sistemelor GARP şi CANSLIM / Ivan Luchian, Stela Ciobu // Rev. economică. –
2009. – Nr 1. – P. 41-48 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

59
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2429. Tofan, Tatiana. Unele forme de realizare a investiţiilor internaţionale directe la


etapa actuală / Tatiana Tofan // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 68-76. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2407, 2422)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2430. Fetiniuc, Valentina. Euroregiuni ca instrumente a cooperării transfrontaliere /
Valentina Fetiniuc, Stela Melnic // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 4-9. – Rez. în lb.
engl.

2431. Gonţa, Elena. Tranziţia economică în Europa de Sud-Est / Elena Gonţa // Eco-
nomica. – 2009. – Nr 2. – P. 21-29 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 13 tit. şi în
notele de subsol. – Text şi în lb. engl.

2432. Moldovan, Dumitru. Integrarea Europeană : oportunităţi pierdute în loc de be-


neficii : [relaţii econ. int.] / Dumitru Moldovan // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 7-15 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Text şi în lb. engl.

2433. Toma, Andrei. Securitatea economică în sfera relaţiilor internaţionale : [în pro-
cesul de globalizare a economiei] / Andrei Toma // Economica. – 2009. – Nr 2. – P. 29-36. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text şi în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2420)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2434. Balmuş, Victor. Cu privire la normele tehnico-juridice / Victor Balmuş // Legea
şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 14-21 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 20-21 (60
tit.).

2435. Bantuş, Igor. Rolul şi importanţa valorilor culturale în dezvoltarea dreptului /


Igor Bantuş, Alexei Guţu // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova :
Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 206-209. –
Bibliogr. în note, p. 209 (5 tit.).

2436. Бондарь, Ю. Этика права и ее возможности в формировании профессио-


нальной этики / Ю. Бондарь // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 24-31. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 22 tit. P. 31 (22 tit.).

2437. Федоров, Г. Классификация правовых норм / Г. Федоров // Закон и жизнь.


– 2009. – Nr 7. – P. 9-12.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

341 Drept internaţional


2438. Balan, Oleg. Prevenirea şi reprimarea crimelor de război, crimelor împotriva
umanităţii şi genocidului în conflictele armate / Oleg Balan // Rev. Mold. de Drept Int. şi Re-
laţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 104-119. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 119 (54
tit.).

2439. Băieşu, Aurel. Modalităţile de evaluare a prejudiciului cauzat prin neexecuta-


rea contractului în dreptul comerţului internaţional / Aurel Băieşu // Rev. Mold. de Drept Int.
şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 30-37. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 37
(44 tit.).

2440. Boian, Cristina. Unele considerente cu privire la noţiunea de azil diplomatic


prin prisma Convenţiei de la Havana (1928) / Cristina Boian // Rev. Mold. de Drept Int. şi
Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 77-81. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 6 tit. şi în note,
p.81 (17 tit.).

2441. Casiadi, Oleg. Instrumentele internaţionale de protecţie a valorilor istorico-


culturale / Oleg Casiadi // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Ma-
terialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 210-217. – Bibliogr. în
note, p. 217 (6 tit.).

2442. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Aspecte de drept internaţional privind statu-


tul de refugiat al copilului / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. –
P. 27-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 14 tit. şi în note, p. 30 (5 tit.).

2443. Litvinov, Valentin. Cooperarea internaţională şi modalitatea de anunţare în


căutare pe canalele OIPIC- Interpol a obiectelor având valoare culturală şi de anticariat /
Valentin Litvinov, Natalia Popuşoi // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Mol-
dova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P.115-121 :
tab. – Rez. în lb. engl.

2444. Popescu, Dumitru. Consolidarea unităţii dreptului internaţional public şi rolul


său în asigurarea armonizării reglementărilor / Dumitru Popescu // Rev. Mold. de Drept Int.
şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 18-23. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 23
(34 tit.).

2445. Sîrcu, Diana. Modalităţi de soluţionare a diferendelor maritime / Diana Sîrcu //


Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 12-17. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr.: 21 tit. şi în note, p.17 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2446, 2722)

61
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2446. Alecu, Gheorghe. Dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică. Reflecţii şi as-
pecte de drept comparat / Gheorghe Alecu, Coralia Alecu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. –
P. 22-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 26 (5 tit.).

2447. Costachi, Gheorghe. Concepte ale statului de drept / Gheorghe Costachi,


Oleg Arseni // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 14 (13 tit.).

2448. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre libertatea conştiinţei / Raisa Grecu //
Rev. Naţ. de drept. – 2009. – Nr 7. – P. 2-5. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 5 (15
tit.).

2449. Moldoveanu, Dan. Caracterul perimat al teoriei separaţiei puterilor în stat din
perspectiva activităţii partidelor politice / Dan Moldoveanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. –
Nr 7. – P. 45-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 47 (6 tit.).

2450. Nicolau, Ingrid. Dreptul la respectul vieţii private şi dreptul la imagine / Ingrid
Nicolau, Raluca Lupu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 40-42. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 5 tit.

2451. Боршевский, А. Права национальных меньшинств в Молдове : отечест-


венное законодательство / А. Боршевский, Л. Боршевская // Закон и жизнь. – 2009. –
Nr 7. – P. 40-48. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.

2452. Костаки, Г. Правовая система как необходимое условие формирования


правого государство / Г. Костаки, О. Арсени // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 4-8. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2566)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2453. Berliba, Viorel. Aspecte de drept penal privind contrabanda cu valori istorico-
culturale / Viorel Berliba, Rostislav Sobieţchi // Protecţia juridică a valorilor culturale în Re-
publica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P.
82-87. – Bibliogr. în note, p. 87 (12 tit.).

2454. Carp, Simion. Caracteristicile personalităţii infractorului implicat în fenomenul


narcomanie şi narcobusiness criminal / Simion Carp // Rolul societăţii şi a organelor de
drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch.,
2009. – P. 29-34. – Bibliogr. în note, p. 34 (7 tit.).

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2455. Carp, Simion. Obiectul infracţiunilor contra valorilor culturale / Simion Carp //
Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-
practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 20-28. – Bibliogr.: 13 tit.

2456. Casiadi, Oleg. Referinţe istorice privind apariţia şi combaterea consumului de


droguri : aspecte naţionale şi internaţionale / Oleg Casiadi, Constantin Boeşteanu // Rolul
societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-
practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 35-41. – Bibliogr. în note, p. 40-41 (19 tit.).

2457. Cârjaliu,Cristian. Fenomenul corupţiei în planul relaţiilor sociale / Cristian Câr-


jaliu // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 52-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 54 (9 tit.).

2458. Cojocaru, Radion. Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate produ-


cerii sau prelucrării substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor (ART. 2173 CP
al RM) / Radion Cojocaru // Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narco-
maniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 49-54. – Bibliogr.
în note, p. 54 (3 tit.).

2459. Cojocaru, Radion. Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul


substanţelor narcotice sau psihotrope : (concurs ori concurenţă dintre norme incriminatorii
omogene) / Radion Cojocaru, Constantin Taloş // Rolul societăţii şi a organelor de drept în
contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. –
P. 42-48. – Bibliogr. în note, p. 48 (11 tit.).

2460. Cuşnir, Valeriu. Protecţia penală a obiectelor de valoare deosebită : probleme


de ordin teoretico-normativ / Valeriu Cuşnir // Protecţia juridică a valorilor culturale în Repu-
blica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 62-
66.

2461. Florea, Vasile. Problema responsabilităţii pentru infracţiunile comise în stare


de ebrietate alcoolică sau narcotică / Vasile Florea // Rolul societăţii şi a organelor de drept
în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch.,
2009. – P. 55-60. – Bibliogr.: 13 tit. şi în note, p. 59 (4 tit.).

2462. Gavajuc, Stela. Principiul nemijlocirii şedinţei de judecată – regulă specifică a


judecării cauzelor în cadrul procesului penal / Stela Gavajuc // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr
7. – P. 52-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

63
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2463. Gherman, Marian. Caracteristica sustragerilor de valori culturale / Marian


Gherman // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf.
intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 96-101. – Bibliogr. în note, p. 101(13
tit.).

2464. Gherman, Marian. Livrarea controlată de substanţe narcotice / Marian


Gherman, Veaceslav Grati // Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea nar-
comaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 61-68. –
Bibliogr. în note, p. 68 (6 tit.).

2465. Golovaci, Sergiu. Particularităţile efectuării cercetării la faţa locului şi regulile


efectuării percheziţiei în procesul investigării traficului de droguri / Sergiu Golovaci // Rolul
societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-
practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 156-162. – Bibliogr. în note, p. 162 (10 tit.).

2466. Gugu, Aurel. Împrejurările ce urmează a fi stabilite în cadrul de examinare a


locului furtului din apartament / Aurel Gugu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 50-52. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

2467. Larii, Iurii. Caracteristica criminologică şi motivaţia personalităţii infractorului


care comite atentate împotriva valorilor istorico-culturale / Iurie Larii, Marius-Ioan Museşan //
Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-
practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P.76-81. – Bibliogr. în note, p. 82 (5 tit.).

2468. Nour, Valeriu. Aspecte de drept penal comparat în materia protecţiei valorilor
istorico-culturale naţionale pe plan internaţional şi în spaţiul CSI / Valeriu Nour // Protecţia
juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-
22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 133-139. – Bibliogr. în note, p.139 (12 tit.).

2469. Odagiu, Iurie. Caracteristica criminalistică a actelor de vandalism şi particulari-


tăţile pornirii urmăririi penale / Iurie Odagiu // Protecţia juridică a valorilor culturale în Repu-
blica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 68-
75. – Bibliogr. în note, p. 75 (10 tit.).

2470. Odagiu, Iurie. Particularităţile pornirii urmăririi penale şi situaţiile tipice ale ur-
măririi penale în cazul cercetării infracţiunilor din domeniul drogurilor / Iurie Odagiu // Rolul
societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-
practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 76-79.

2471. Spoială, Alexandru. Sistemul de sancţionare aplicat întreprinderilor mici şi mij-


locii / Alexandru Spoială // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelec-

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P. 110-113. –


Bibliogr.: 4 tit.

2472. Ulianovschi, Gheorghe. Locul săvârşirii infracţiunii. Importanţa şi criteriile de


stabilire a lui / Gheorghe Ulianovschi, Irina Ulianovschi // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7.
– P. 16-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (12 tit.).

2473. Zosim, Alexandru. Controverse vizând calificarea infracţiunilor legate de dro-


guri în dependenţă de obiectul lor material / Alexandru Zosim // Rolul societăţii şi a
organelorde drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct.
2008. – Ch., 2009. – P. 90-94. – Bibliogr. în note, p. 94 (8 tit.).

2474. Zosim, Alexandru. Controverse vizând obiectul contrabandei cu valori istorico-


culturale / Alexandru Zosim // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova :
Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 166-169. –
Bibliogr. în note, p.169 (10 tit.).

2475. Сосна, Борис. Трафик людей как форма насилия / Борис Сосна, Андрей
Боршевский, Касым Ярмилия // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 20-24. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 24 (5 tit.).

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
2476. Corj, Mihai. Aspecte teoretice şi practice privind procedura de dizolva-
re/lichidare a persoanei juridice în temeiul hotărârii organului ei competent / Mihai Corj //
Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 31-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, 39-40 (13
tit.).

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2477. Balmuş, Victor. Cu privire la natura juridică a contractului normativ / Victor
Balmuş // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 6-15. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 13-15 (87 tit.).

2478. Bîtcă, Ion. Obligaţia de informare în faza negocierilor precontractuale / Ion


Bîtcă // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 62-65. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 65 (30 tit.).

2479. Chibac, Natalia. Structura raporturilor contractuale şi particularităţile executării


contractului de servicii turistice / Natalia Chibac // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P.
59-61. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 61 (5 tit.).

65
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2480. Demerji, Maria. Particularităţile protecţiei constituţionale a familiei în Republica
Moldova / Maria Demerji // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7. – P. 43-47. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr.: 11 tit.

2481. Nicolae, Ioana. Aspecte privind acţiunea în tăgăduirea paternităţii / Ioana Nico-
lae // Rev. economică. – 2009. – Nr 1. – P. 111-119. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

2482. Тихомиров, Д. Особенности организации субъектов юридической дея-


тельности в англо-американской правовой семье / Д. Тихомиров // Закон и жизнь. –
2009. – Nr 7. – P. 36-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 9 tit.

347.7 Drept comercial


2483. Gribincea, Alexandru. Problemele juridice privind utilizarea proprietăţii intelec-
tuale în Internet / Alexandru Gribincea // Probleme teoretice şi practice ale economiei pro-
prietăţii intelectuale : Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P.
126-128. – Bibliogr. în note, p. 128 (7 tit.).

2484. Ignatiev, Vasile. Problema corelării intermedierii cu antreprenoriatul şi rolul lor


în dezvoltarea constituţională contemporană / Vasile Ignatiev, Ilie Mămăligă // Rev. Naţ. de
Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 25-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 28 (15 tit.).

347.8 Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului


2485. Mihalache, Iurie. Răspunderea civilă pentru vătămarea sănătăţii sau decesul
pasagerilor în timpul transportului aerian / Iurie Mihalache // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. –
Nr 7. – P. 33-44. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 43-44 (72 tit.).

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2486. Cara, Aliona. Persoanele care exercită activitate notarială ca gardă la hotarele
ţării / Aliona Cara // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 47-51. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p.50-51 (17 tit.).

2487. Овчиникова, О. Некоторые вопросы культуры законотворчества / О. Ов-


чиникова // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 13-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 21 tit.
P. 18 (21 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2434)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
(Vezi Nr 2501)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
2488. Ceban, Cristina. Protecţia juridică a pădurilor şi vegetaţiei forestiere şi impactul
reducerii pădurii asupra schimbărilor climatice şi a mediului înconjurător / Cristina Ceban //
Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 8-11. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr.: 16 tit. şi în note, p. 11 (5 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2489. Rotaru, Marian. Consiliul local – autoritate administrativă reprezentativă / Ma-
rian Rotaru // Rev. Naţ. de Drept. – 2009. – Nr 7. – P. 48-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 51 (11 tit.).

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


(Vezi Nr 2576)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2490. Rojco, Anatolii. Accesibilitatea teritorială a pensionarilor la instituţiile sociale /
Anatolii Rojco, Eleonora Ciobanu // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 160-160 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă.

2491. Stremenovscaia, Zoia. Înzestrarea gospodăriilor casnice a pensionarilor cu


obiecte de folosinţă îndelungată / Zoia Stremenovscaia // Economie şi sociologie. – 2009. –
Nr 2. – P. 170-179 : tab. – Rez. în lb. engl.

2492. Verejan, Oleg. Un fruct răscopt : fondurile nestatale de pensii / Oleg Verejan //
ARS Assecuratiorum. – 2009. – Nr 3. – P. 38-45 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2493)

365 Aspiraţii legate de locuinţă şi realizarea lor. Siguranţa locuinţei


2493. Hristiuc, Liubovi. Nivelul asigurării pensionarilor Moldovei cu locuinţă şi co-
modităţi comunale / Liubovi Hristiuc // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 141-151 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2494. Luchian, Andrei. Probleme sociale ale administrării fondului locativ din munici-
piul Chişinău / Andrei Luchian // Economie şi sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 134-140. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

368 Asigurări
2495. Doina, Aurica. Interviu cu Aurica Doina : [Vicepreş. Consiliului de Administraţie
al Comisiei Naţ. a Pieţei Financiare despre asigurările în anul 2008] / consemnare de rep.
rev. // ARS Assecuratiorum. – 2009. – Nr 3. – P. 30-36 : fot., tab.

2496. Gamurari, Veaceslav. Ce este un broker de asigurare? / Veaceslav Gamurari


// ARS Assecuratiorum. – 2009. – Nr 3. – P. 12-17 : fig.

2497. Ştirbu, Vlad. Evoluţia pieţei asigurărilor / Vlad Ştirbu // ARS Assecuratiorum. –
2009. – Nr 3. – P. 22-28 : tab.

2498. Ungureanu, Teodor. Criza în R. Moldova : adevăr sau ficţiune? : [tehnici de


asigurare] / Teodor Ungureanu // ARS Assecuratiorum. – 2009. – Nr 3. – P. 2-11 : fig., tab.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2499. Ciobanu, Veronica. Relaţia "literatură - arte" în contextul educaţiei literar-
artistice a elevilor / Veronica Ciobanu // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 52-55. –
Bibliogr.: 4 tit.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2500. Şchiopu, Constantin. Unele consideraţii privind redactarea/scrierea compune-
rilor narativă şi descriptivă : [pentru profesorii de lb. şi lit. rom.] / Constantin Şchiopu // Lim-
ba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 46-51 : fig.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
2501. Плешко, Т. Трудовые права женщин и ответственность за их нарушение /
Т. Плешко // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 52-55. – Rez. în lb. engl.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


59 ZOOLOGIE
2502. Вакуленко, А. Кто сколько живет? : [о реальной продолжительности жизни
животных] / А. Вакуленко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 7. – P. 16-17 :
fot.

2503. Явтушенко, С. Грач или черная ворона? / С. Явтушенко // Охотник и ры-


болов Молдовы. – 2009. – Nr 7. – P. 10-11 : fot.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
2504. Bulgac, Anatolie. Aspecte medico-sociale ale consumului de droguri şi reco-
mandări practice pentru evitarea acestui fenomen / Anatolie Bulgac // Rolul societăţii şi a
organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele conf. şt.-practice intern., 9
oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 23-28. – Bibliogr. în note, p. 28 (7 tit.).

2505. Larii, Iurie. Probleme de profilaxie primară a narcomaniei în rândul minorilor /


Iurie Larii // Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materiale-
le conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008. – Ch., 2009. – P. 69-75. – Bibliogr. în note, p. 75 (10
tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2463)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmace-
utice. Materiale şi utilaje medicale
2506. Activitatea antiradicalică a glicozidelor steroidice izolate din Asparagus
officinalis L. / Gh. Goreanu, V. Bobeică, P. Chintea [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr
3. – P. 53-55 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 7 tit.

2507. Argumentarea patogenetică in administrarea Fenspirid-ului în


bronhopneumopatia obstructivă cronică / S. Butorov, I. Butorov, I. Ţîbîrnă [et al.] // Curierul
medical. – 2009. – Nr 3. – P. 24-29 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 9 tit.

2508. David, I. Eficienţa Hepatoprotectorilor în tratamentul steatohepatitelor / I. David


// Curierul medical. – 2009. – Nr 4. – P. 7-11 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 9 tit.

69
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2509. Goreanu, Gh. Studiul farmacognostic al unor specii saponifere din familiile
Asparagaceae şi Liliaceae / Gh. Goreanu // Curierul medical. – 2009. – Nr 4. – P. 42-49 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 48 tit. P. 48-49 (48 tit. în lb. rom., engl., rusă).

2510. Imupurin-ul în în evoluţia afecţiunilor hepatice toxice experimentale a hepatite-


lor de etiologie virală / I. Pogonea, V. Ghicavîi, V. Dumbrava [et al.] // Curierul medical. –
2009. – Nr 4. – P.3-6 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.

2511. Influenţa tratamentului de durată cu Prestarium asupra funcţiei sistobolice şi


celei diastobolice ale ventriculului drept, la bolnavii cu bronhopneumopatie obstructivă cro-
nică complicată cu cord pulmonar cronic / I. Butorov, S. Butorov, N. Bodrug [et al.] // Curie-
rul medical. – 2009. – Nr 4. – P. 18-22. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 6 tit.

2512. Railean, L. Eficienţa combinării Mifepristone-Izoturon în avortul medicamentos


/ L. Railean // Curierul medical. – 2009. – Nr 3. – P. 29-32. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr.: 6 tit.

2513. Эффективность и переносимость фторафура в сочетании с цисплатином


в лечении поздней стадии рака толстой кишки / А. Казаку, М. Рогожинару, Е. Фегю [et
al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 4. – P. 39-41 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.:
12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2521, 2541)

616 Patologie. Medicină clinică


2514. Belîi, A. Calitatea asistenţei anestezice : studiu-pilot / A. Belîi, O. Lungu // Curi-
erul medical. – 2009. – Nr 3. – P. 33-36 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 9 tit.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


2515. Modern Diagnostics of Pulmonary Arterial Hipertension / I. Cojocaru, N.
Ciobanu, V. Bairac [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 4. – P. 30-34 : tab. – Rez. în lb.
rom., rusă. – Bibliogr.: 14 tit.

2516. Romanciuc, Lilia. Aritmogeneza la pacienţii cu prolaps de valvă mitrală şi


displazii ale ţesutului conjuctiv / Lilia Romanciu, Ninel Revenco // Arta Medica. – 2009. – Nr
3. – P. 42-45 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 9 tit.

2517. Toviţa, Aurel. Anestezia generală la pacienţii cu patologia cardiacă severă în


cadrul chirurgiei noncardiace : [rev. lit.] / Aurel Toviţa // Arta Medica. – 2009. – Nr 3. – P. 25-
29 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2518. Terapia antiinflamatoare la bolnavii cu bronhopneumonie obstructivă cronică /
S. Butorov, V. Gonciar, I. Ţîbîrnă [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 4. – P. 34-38 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2507, 2511)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2519. Curocichin, G. Genetica sindromului metabolic : studiile de agregare în familii /
G. Curocichin // Curierul medical. – 2009. – Nr 3. – P. 17-23. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr.: 10 tit.

2520. Fala, V. Combinarea metodelor de fixare a punţilor dentare cu utilizarea supor-


turilor implantate / V. Fala // Curierul medical. – 2009. – Nr 3. – P. 9-11 : fig. – Rez. în lb.
rom., rusă. – Bibliogr.: 5 tit.

2521. Ghecev, Oxana. Caracteristica dereglărilor metabolismului acidobazic şi gazos


la bolnavii în şoc pe fondalul administrării derivatului izotioureic (Izoturon) / Oxana Ghecev //
Arta Medica. – 2009. – Nr 3. – P. 37-41 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit.

2522. Ţibuleac, S. Coma hepatică virală B şi/sau D la gravidele cu eclampsie


nonconvulsivă / S. Ţibuleac // Curierul medical. – 2009. – Nr 3. – P. 15-17. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr.: 5 tit.

2523. Zănoagă, O. Evaluarea hemostazei postextracţionale dentare la pacienîii cu un


sistem hemostatic necompromis / O. Zănoagă // Curierul medical. – 2009. – Nr 4. – P. 12-
14. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2508, 2510, 2513, 2536)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice(hematopoetice) şi endocrine


2524. Harea, Dumitru. Particularităţile tabloului clinic la pacienţii cu guşă difuză toxi-
că depistată primar la debutul bolii / Dumitru Harea // Arta Medica. – 2009. – Nr 3. – P. 20-
24 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 21 tit. P. 24 (21 tit. în lb. rom., engl., rusă).

2525. Şaptefraţi, L. Limfangiogeneza normală şi tumorală / L. Şaptefraţi // Curierul


medical. – 2009. – Nr 3. – P. 45-52. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 20 tit.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2526. Bujac, Mariana. Tratamentul complex al formaţiunilor de volum suprarenale /
Mariana Bujac, Vladimir Hotineanu // Arta Medica. – 2009. – Nr 3. – P. 7-12 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr.: 11 tit.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2527. Nacu, V. Metode biologice stimulatoare a procesului reparator osos / V. Nacu //
Curierul medical. – 2009. – Nr 3. – P. 37-45. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 24 tit. P.
44-45 (24 tit. în lb. rom., engl., rusă).

2528. Pascari, V. Evaluarea intraspitalicească şi unele acţiuni terapeutice urgente la


pacienţii cu fracturi multiple de locomotor / V. Pascari // Curierul medical. – 2009. – Nr 4. –
P. 23-29 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 14 tit.

2529. Şavga, N. N. Cercetarea stărilor de tensiune-deformare a segmentului inferior


al coloanei vertebrale / N. N. Şavga, N. Gh. Şavga, M. Carpinschii // Curierul medical. –
2009. – Nr 4. – P. 52-56 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 4 tit.

2530. Şavga, N. N. Epidemiologia afecţiunilor lombosacrale ale coloanei vertebrale la


copii în Republica Moldova / N. N. Şavga // Curierul medical. – 2009. – Nr 4. – P. 50-51 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 7 tit.

2531. Şavga, N. N. Examenul stabilometric în dereglările ortostatice ale displaziilor


lombosacrate la copii / N. N. Şavga, N. Gh. Şavga, O. Bordian // Curierul medical. – 2009. –
Nr 3. – P. 56-59 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 5 tit.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2532. Guranda, Viorel. Particularităţile evoluţiei clinice a focarelor de contuzie cere-
brală gravă de lob frontal şi temporal în complexul traumatismului craniocerebtal grav / Vio-
rel Guranda // Arta Medica. – 2009. – Nr 3. – P. 34-36 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 14 tit.

2533. Peripheral Neuropathy in Multiple Sclerosis : A Clinical and


Electrophysiological Study / V. Lisnic, M. Gavriliuc, O. Odainic [et al.] // Curierul medical. –
2009. – Nr 3. – P. 4-7. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. în note, p. 7 (10 tit.).

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


2534. Şapovalova, Iulia. Specificul sferei motivaţionale a persoanelor ce suferă de
alcoolism cronic : (aspectul gender) / Iulia Şapovalova // Arta Medica. – 2009. – Nr 3. – P.
49-52. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 17 tit.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


2535. Leptospiroza – aspecte clinico-epidemiologice moderne / I. Pîslaru, A. Garnet,
E. Capitonova [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 4. – P. 57-62. – Rez. în lb. engl., ru-
să. – Bibliogr.: 9 tit.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2536. Metode chirurgicale de corecţie a hipertensiunii portale extrahepatice / Alin Bo-
ur, Alexandr Şerţingher, Alexandr Razumovschii [et al.] // Arta Medica. – 2009. – Nr 3. –
P.7-12 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 20 tit.

2537. Sîrbu, D. Eficacitatea osteosintezei mandibulei prin acces endooral / D. Sîrbu //


Curierul medical. – 2009. – Nr 4. – P. 14-18 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 9 tit.

2538. Zănoagă, O. Asigurarea hemostazei locale în chirurgia orală prin utilizarea


trombinei umane la persoanele cu sindrom hemoragipar de diversă etiologie / O. Zănoagă //
Curierul medical. – 2009. – Nr 3. – P. 7-9. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2517, 2531)
618 Ginecologie. Obstetrică
2539. Cotruţă, Alexandru. Particularităţile statusului imun la bolnavele cu cancer al
glandei mamare în menopauză / Alexandru Cotruţă // Arta Medica. – 2009. – Nr 3. – P. 18-
19 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 10 tit.

2540. Dismenoreea primară – concepte moderne legate de patogeneză, diagnostic şi


tratament : [rev. lit.] / Ina Tocarciuc, Corina Cardaniuc, V. Friptu [et al.] // Arta Medica. –
2009. – Nr 3. – P. 30-33. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 18 tit.

2541. Опыт применения вагинальных суппозиториев Приматекс в качестве


местной контрацепции / Инна Токарчук, Михаил Сургуч, Корина Карданюк [et al.] // Arta
Medica. – 2009. – Nr 3. – P. 53-56 : tab. – Rez. în lb. engl.,rusă. – Bibliogr.: 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2512, 2522)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energeti-
ce. Economie energetică
(Vezi Nr 2393)

73
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2542. Boincean, B. P. Promovarea conceptului sănătăţii solului în asigurarea sănătă-
ţii plantelor / B. P. Boincean // Protecţia integrată a culturilor de cîmp : Materialele conf.
intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 132-139 : tab. – Bibliogr. în note, p.
139 (8 tit.).

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
2543. Calchei, Elena. Royal MH 30 – regulator de creştere pentru copilitul chimic la
tutun / Elena Calchei, Roman Bureţ // Protecţia integrată a culturilor de cîmp : Materialele
conf. intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 28-33 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 33 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2555)

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 2550)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2544. Batco, Mihail. Mijloace chimice cu toxicitate redusă de combatere a dăunători-
lor grâului de toamnă / Mihail Batco, Ala Iachimciuc // Protecţia integrată a culturilor de cîmp
: Materialele conf. intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 20-26. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 26 (3 tit.).

2545. Gavriliţa, Lidia. Entomofagul Trihogramma evanescens W. în protecţia culturii


de porumb / Lidia Gavriliţa, Natalia Răileanu // Protecţia integrată a culturilor de cîmp : Ma-
terialele conf. intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 160-165 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 165 (5 tit.).

2546. Gavriliţă, Lidia. Rezultatele implementării noilor tehnologii de producere şi


aplicare a Trichogramma spp. în protecţia plantelor pentru o agricultură ecologică / Lidia
Gavriliţă // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : Inovarea în
susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. – Ch., 2009. – P.175-178 : fig., fot. – Bibliogr. în
note, p. 179 (3 tit.).

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2547. Problema ameliorării rezistenţei la bolile micotice la grâul de toamnă / A.


Postolati, Lidia Gaina, Lidia Stavăr [et al.] // Protecţia integrată a culturilor de cîmp : Materia-
lele conf. intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 193-199 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 199 (5 tit.).

2548. Studiul gradului de atac al diferitor soiuri de grîu de toamnă de către ploşniţa
de cîmp / M.Taran, A. Postolati, Lidia Găină [et al.] // Protecţia integrată a culturilor de cîmp
: Materialele conf. intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P.254-259 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 259 (7 tit.).

2549. Tcaci, Lidia. Buruienile şi combaterea lor în semănăturile principalelor culturi


de cîmp / Lidia Tcaci // Protecţia integrată a culturilor de cîmp : Materialele conf. intern. şt.-
practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 111-118 : tab.

2550. Voloşciuc, L.T. Protecţia biologică a plantelor - baza dezvoltării durabile a


ecosistemelor antropizate / L.T. Voloşciuc // Protecţia integrată a culturilor de cîmp : Materi-
alele conf. intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P.128-132 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 131-132 (9 tit.).

2551. Вронских, М.Д. Риски с./х. производства и проблемы защиты растений


Молдовы / М.Д. Вронских // Protecţia integrată a culturilor de cîmp : Materialele conf. in-
tern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 119-127.

2552. Кику, Б. Б. Способы и технические средства для расселения полезных


насекомых / Б. Б. Кику, В. П. Горбан, Н. А.Попов // Protecţia integrată a culturilor de cîmp
: Materialele conf. intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 169-178 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 178 (8 tit.).

2553. Энтомофаг наездник–бракон (Bracon hebetor Say) и его применение в


интегрированной защите кукурузы от хлопковой совки / Брадовкая Н. П., Брадовский
В. А., Волощук Л. Ф. [et al. ] // Protecţia integrată a culturilor de câmp : Materialele conf.
intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 139-143 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2554, 2556)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
(Vezi Nr 2444, 2549)

75
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

633.1 Cereale. Recolte de grâne


2554. Eficacitatea mijloacelor biologice în protecţia integrată a porumbului / V.
Voineac, M. Batco, B. Boincean [et al.] // Protecţia integrată a culturilor de câmp : Materiale-
le conf. intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 179-184 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 183-184 (13 tit.).

2555. Пасат, Д. И. Влияние севооборота, системы обработки и удобрения почв


на засоренность посевов озимой пшеницы / Д. И. Пасат // Protecţia integrată a culturilor
de câmp : Materialele conf. intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. – Bălţi, 2009. – P. 93-95.
(Vezi de asemenea Nr 2545, 2547-48, 2553)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări industriale
2556. Calchei, Elena. Răsadul de tutun şi protecţia / Elena Calchei, A. Buzu // Pro-
tecţia integrată a culturilor de câmp : Materialele conf. intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. –
Bălţi, 2009. – P. 34-38 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2543)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor,a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
636.7 Câini
2557. Грунда, Н. Размышления о легавых. Первый охотничий сезон / Н. Грунда
// Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 7. – P. 20-22 : fot. – Contin. Începutul : Nr 6.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2558. Грунда, Н. Ловля толстолобика на "комбайн" / Н. Грунда // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 7. – P. 25-26 : fig.

2559. Ермолин, О. За крупным лещем / О. Ермолин // Охотник и рыболов Мол-


довы. – 2009. – Nr 7. – P. 26-28.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2560. Onofrei, Alexandru. Factorii ce influenţează imaginea companiei : [prin exem-
plul companiei Moldcell] / Alexandru Onofrei, Alexandru Şcerbina // Economica. – 2009. –
Nr 2. – P. 90-93. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit. – Text şi în lb. engl.

656.1 Transport rutier


(Vezi Nr 2418)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

657 Contabilitate
2561. Dima, Marcela. Unele abordări conceptuale privind veniturile în IAS 18 "Veni-
turi" / Marcela Dima // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7. – P. 43-49 : fot.

2562. Ţurcanu, Viorel. Aspecte ale contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului la


instituţiile de prestări servicii medicale / Viorel Ţurcanu, Ludmila Frumusachi // Economica.
– 2009. – Nr 2. – P. 60-64 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit. – Text şi în lb. engl.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2563. Leviţcaia, Ala. Elaborarea unei politici calitative de conducere a personalului la
întreprinderile RM : probleme şi perspective / Ala Leviţcaia, Maria Carabet // Economica. –
2009. – Nr 2. – P. 76-80. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit. – Text şi în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2402)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
2564. Bodarev, Petru. Petru Bodarev : Omul care sfidează timpul. Vrea, munceşte,
se enervează, iubeşte şi crede : [interviu cu patronul firmei producătoare de încălţăminte
"Cristina" din Chişinău] / interlocutor : Rodica Ciorănică ; fot. : I. Tăbîrţă // VIP magazin. –
2009. – Nr 6/7. – P. 16-24 : fot.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
2565. Belecciu, Ştefan. Aportul autorităţilor publice la protejarea valorilor istorico-
culturale / Ştefan Belecciu // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova :
Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 58-61.

2566. Guceac, Ion. Protecţia monumentelor culturii – îndatorire fundamentală a cetă-


ţenilor Republicii Moldova / Ion Guceac // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica
Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 29-33. –
Bibliogr. în note, p. 33 (11 tit.).

2567. Pareniuc, Alexandru. Protecţia valorilor istorico-culturale prin activităţi investi-


gativ-operative / Alexandru Pareniuc // Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica
Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009. – P. 88-91.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

(Vezi de asemenea Nr 2443, 2460, 2468-69, 2474, 2723)

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


2568. Sobor, Victoria. Mamarazzi : [interviu cu fotograful V. Sobor] / pentru conformi-
tate : Ileana Braşoveanu // Punkt. – 2009. – Nr 28. – P. 22-26 : fot.

78 MUZICĂ
2569. Pohilă, Vlad. Maria Tănase, ascultată şi văzută din Basarabia / Vlad Pohilă //
Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 132-141 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
2570. Lăzărescu, Nae. Uau! L-am văzut pe Nae Lăzărescu!!! De ce?!? Nu ştim!!!! :
[interviu cu actorul-comic rom. N. Lăzărescu] / consemnare : Natalia Severin // Punkt. –
2009. – Nr 28. – P. 48-51 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2571. Bantoş, Alexandru. Vocea unei conştiinţe : [lingvistul, prof. univ. Anatol
Ciobanu la 75 de ani] / Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 78-83 :
fot.

2572. Felecan, Daiana. Semantica textului şi problema referinţei nominale / Daiana


Felecan // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 174-177.

2573. Windisch, Rudolf. "Pentru noi, romanistica a fost, aşa cum am învăţat-o de la
Coşeriu, catalizatorul care ne-a dezvăluit problemele şi metodologia lingvisticii romanice şi
generale" : [interviu cu prof., dr. în filologie, lingvistul german R. Windisch] / pentru conform i-
tate : Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 65-77.

811 Limbi individuale


811.124 Limba latină

2574. Munteanu, Cristinel. Vita brevis, lingua latina longa : [pe marginea cărţii Lim-
ba latină.Gramatică şi texte de Oliviu Felecan, Nicolae Felecan, Cluj-Napoca : Mega,
2008, 356 p.] / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 172-173.

811.135.1 Limba română

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2575. Bogasiu, Sava. Grigore Vieru – Luceafărul de dincolo de Prut al Limbii Româ-
ne / Sava Bogasiu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 315-318.

2576. Butuc, Marin. Interacţiunea lexicului comun cu terminologia militară : [rom.] /


Marin Butuc // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 199-201. – Bibliogr.: 4 tit.

2577. Cifor, Lucia. Grigore Vieru şi geniul limbii / Lucia Cifor // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 92-93 : fot.

2578. Corniciuc, Sabina. Dialogul : reflexe interdisciplinare : [gramatica lb. rom.] /


Sabina Corniciuc // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 102-106. – Bibliogr. în note, p.
106 (24 tit.).

2579. Felecan, Nicolae. Relaţia vocativ / nominativ la numele de persoană / Nicolae


Felecan // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 195-197. – Bibliogr.: 10 tit. şi în note, p.
197 (12 tit.).

2580. Irimia, Dumitru. Sub semnul limbii române / Dumitru Irimia // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 125-128 : fot.

2581. Mărgărint, Iulia. Creaţii lexicale şi semantice la nivelul graiurilor româneşti din
stânga Prutului / Iulia Mărgărint // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 181-194. – Bibliogr.
în note, p. 192-194.

2582. Munteanu, Cristinel. Acuitate auditivă în expresii idiomatice româneşti /


Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 94-101. – Bibliogr.: 18 tit. şi în
note, p. 99-100 (18 tit.).

2583. Vieru, Grigore. Cugetări despre Limba Română / Grigore Vieru // Limba Ro-
mână. – 2009. – Nr 1/4. – P. 229-231.

2584. Vieru, Grigore. Limba Română – oastea noastră naţională : [discurs de recep-
ţie rostit la 30.08.07 cu ocazia conferirii titlului de Dr. honoris causa de către Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei] / Grigore Vieru // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 361-373.
(Vezi de asemenea Nr 2585)

811.14 Limba greacă (elenă)


2585. Cazacu, Alexandru. Semiotica pieselor utilizate pentru acoperirea capului : [în
baza materialelor din lb. greacă şi rom.] / Alexandru Cazacu // Limba Română. – 2009. – Nr
5/6. – P. 202-206.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
2586. Sandburg, Carl. Iarba : [versuri] / Carl Sandburg ; trad. din lb. engl. de A. E.
Baconsky // VIP magazin. – 2009. – Nr 6/7. – P.120 : fot.

821.112.2(436) Literatură austriacă


2587. Rilke, Rainer Maria. Tăcută ţară… : [fragm. din diverse poeme] / Raine Maria
Rilke ; trad. din fr. de Alexandru Andriţoiu ; il. : Violeta Zabulică // Noi. – 2009. – Nr 7. – P. 8-
9 : fot.

821.133.1 Literatură franceză

2588. Barthes, Roland. Jurnal de doliu : [fragm. din cartea în curs de apariţie] / Ro-
land Barthes ; trad. : Em. Galaicu-Păun // Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 27-29.

2589. Gide, André. Jurnal : [fragm. din vol. 2 cu acelaşi tit. : (1914-1929), Ch., 2008] /
André Gide // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 22-23 : fot.

821.135.1 Literatură română


2590. Blaga, Lucian. Hronicul şi cântecul vârstelor / Lucian Blaga ; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2009. – Nr 7. – P. 49-56 : fot. – Contin. Începutul : Nr 1.

2591. Komartin, Claudiu. Cinci zile : [versuri] / Claudiu Komartin // Clipa : ser. nouă.
– 2009. – Nr 4. – P. 9 : fot.

2592. Marin, Mariana. La etajul 5 ; Elegie IX ; Poem de dragoste : M.M. ; Anul acesta
cireşele : [versuri] / Mariana Marin // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 17 : fot.

2593. Naum, Gellu. Poetul-copil : [versuri] / Gellu Naum // Clipa : ser. nouă. – 2009. –
Nr 4. – P. 2.

2594. Păunescu, Adrian. Iartă-ne, Grigore! : [versuri] / Adrian Păunescu // Limba


Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 388-390.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2595. Bargan, Ecaterina. Continuă căutare ; Părăsire ; Doar noi ştim ce se întâmplă
înăuntru ; Aparenţă ; Frica ; Trădare : [versuri] / Ecaterina Bargan // Clipa : ser. nouă. –
2009. – Nr 4. – P. 6-7 : fot.

2596. Bejan, Nina. Antonimie ; Zbor înmugurit : [versuri] / Nina Bejan // Clipa : ser.
nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 28.

2597. Benea, Ioana. Bolnav ; Geografie ; Luna proprie : [versuri] / Ioana Benea // Cli-
pa : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 30.

2598. Bojoncă, Iurie. "S-a dus decembrie ca un fulg de zăpadă…" : [versuri] / Iurie
Bojoncă // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 309.

2599. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul… fanteziilor : [debutul peste timpuri :
fragm.] / Leo Butnaru // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 18-19.

2600. Chiper, Grigore. Viaţa de după delete : poeme / Grigore Chiper // Semn : ser.
nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 30-31 : fot. – Cuprins : 20 de mii de leghe sub pământ ; La o
adresă ; Viaţa de după delete ; De-a valma ; Săptămâna patimilor ; Du warst dabei ; Fetele
de la romengleză ; Santal ; Metametafore.

2601. Cojocaru, Aurelia. Oraşul haisului : [povestire : fragm.] / Aurelia Cojocaru //


Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 3-5 : fot.

2602. Dabija, Nicolae. Moartea lui Vieru : [versuri] / Nicolae Dabija // Limba Română.
– 2009. – Nr 1/4. – P. 306-307 : fot.

2603. Druţă, Ion. Pacheloaia : [povestire] / Ion Druţă ; il. : Marina Andruhin // Noi. –
2009. – Nr 7. – P. 18-19,24 : fot.

2604. Filip, George. La steaua lui Vieru : [versuri] / George Filip // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 308 : fot.

2605. Filip, Iulian. Durere în umăr ; Gata de ducă ; N-ai teamă de adevăr ; Pasăre
tristă pe nedrept ; Înţelegere târzie ; E toamnă. Cum mergi, mergătorule?; Înconjurat de
neînţelegători ; După o noapte lungă ; La visări ; Testare sigură ; Viaţa între două alegeri şi
mai multe ; Poamele răscrucilor – florile ; Mărul lipsă ; Subtilităţi de auz ; Rugă basarabeană
de fiece şi noapte ; Criză de timp în ceruri. Spre toamnă-i? ; Senzaţie de toamnă plumburie
; Numărare ; Copil contemplând asfinţitul ; Între vis şi ce gândesc acum ; Între două poezii ;
Alegerea culegerii şi cernerea frunzelor ; Nu am timp… ; Care a mai rămas în copac ; Jude-
carea compozitorului muzicii de balet ; Sfârşitul lumii ; Aruncă-un os, te rog, în cei de sus ;

81
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

Fii! ; O să mai vin, o să vă vin ; Cerneala mi-i de o culoare : [versuri] / Iulian Filip // Limba
Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 84-93 : fot.

2606. Filip, Iulian. Necunoscutele tranziţiei ; De ce mă doare inimă : [versuri] / Iulian


Filip // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 6-7.

2607. Gârbu, Mariana. Destin ; Metamorfoză ; Spre-acolo ; Iluzii ; De noi : [versuri] /


Mariana Gârbu // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 16 : fot.

2608. Postolache, Ghenadie. Şapte mii : [fragm. de roman] / Ghenadie Postolache //


Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 23-26.

2609. Vieru, Grigore. Am avut şi am noroc de patru îngeri… : [cugetări] / Grigore


Vieru // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 53-55 : fot.

2610. Vieru, Grigore. Cugetări despre mamă / Grigore Vieru // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 281-282 : fot.

2611. Vieru, Grigore. Cugetări despre Patrie / Grigore Vieru // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 180-184.

2612. Vieru, Grigore. Legământ = Giuramento (Testamento) : [versuri] / Grigore


Vieru ; trad. în it. : Dante Cerilli // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 250-252.

2613. Vieru, Grigore. Limba Română : [versuri] / Grigore Vieru // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 10.

2614. Vieru, Grigore. Mişcarea în Infinit : [cugetări despre moarte] / Grigore Vieru //
Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 56-59.

2615. Vieru, Grigore. Ritmul fiinţării noastre : [fragm. din vol. Acum şi în veac, Bu-
cureşti-Chişinău, 2003] / Grigore Vieru // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 119-120.

2616. Vieru, Grigore. Valul, frunza ; Te miri că-s alb ; Acasă ; Tu, Domnule ; Femeia,
teiul ; Floarea-Soarelui ; Cu viaţa, cu dorul ; Poemă în munţi ; M-a strigat cineva? ; Sus ;
Nimic nu poate golul să-l umple ; De la mâinile tale ; Încotro ; Mutul ; Auzi? ; Ca o pată de
sânge pe lespezi ; Pe sângele nostru ; Între Orfeu şi Hristos ; Limba Română ; Potcoava ;
Poetul ; Drumul ; Poem ; Aşa cum singur eşti eşti ; Treizeci de arginţi ; Copiii şi artistul ;
Piciorul lui Iuda ; Vântul şi Crucea ; Să păstrezi o lacrimă ; Logosul şi muzica ; Crucea ; Pe
munte la Predeal ; Cu diavolul a vorbit omeneşte ; Crucea ; Jăratecul ; Dar iată printre
crengi ; Umbra străinului ; Înălţa-mi-aş lacrima ; Iubirea e altceva ; Cu ce ne putem lăuda ;

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Trist poem despre umanizarea pustiului ; Din aceeaşi pâine cu Patria ; Într-un cântec ; Tu
ştii ; Nebunul de piatră : [versuri] / Grigore Vieru // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P.
185-214.

821.161.1 Literatură rusă


2617. Lermontov, Mihail. Moartea poetului : [versuri] / Mihail Lermontov ; trad. : Ion
Hadârcă // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 303-305.

2618. Давыдов, Денис. Голова и ноги : [басня] / Денис Давыдов // Наше поко-
ление. – 2009. – Nr 7. – P. 4-a a cop.

2619. Даровских-Волкова, Елена. Дюша в ночном городе, или Спичечный ко-


робок для кузнечика : [повесть для детей] / Елена Даровских-Волкова // Наше поколе-
ние. – 2009. – Nr 7. – P. 92-94 : il.

2620. Накладчевский, Пётр. Другу : [поэма] / Пётр Накладчевский // Наше поко-


ление. – 2009. – Nr 7. – P. 90-91 : fot.

2621. Петров, Б. Снежный ожог : [рассказ] / Б. Петров // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2009. – Nr 7. – P. 7-9 ; 23-24.

2622. Попов, Михаил. Ларочка : [повесть] / Михаил Попов // Наше поколение. –


2009. – Nr 7. – P. 24-63 : fot.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2623. Бойку, Владислав. "Учусь у Солнца Доброте…" ; "А звёзды смотрят мне в
глазах…" ; "Есть некое пространство тишины…" ; "Доверчиво ступаю по воде…" ; "Ко-
ленопреклонённый…" ; "Всё, чем ты обладаешь…" ; "Связующая внутренняя нить…" ;
"И ноги заплетаются – усталость…" : [стихи] / Владислав Бойку // Наше поколение. –
2009. – Nr 7. – P. 88-89 : fot.

2624. Датий, Александра. Всех влюблённых : [рассказ] / Александра Датий //


Наше поколение. – 2009. – Nr 7. – P. 8-9 : fot

2625. Костыркин, Николай. Пёс из Махи : [легенды старой Ирландии] / Николай


Костыркин // Наше поколение. – 2009. – Nr 7. – P. 68-85. – Окончание. Нач.: Nr 3.

2626. Куприянова, Дарья. Осенняя встреча : [рассказ] / Дарья Куприянова //


Наше поколение. – 2009. – Nr 7. – P. 10-11 : fot.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2627. Чеботарь, Наталья. Мой Ангел ; Умру без тебя ; Счастливый случай ;
Художник ; Я не буду… я буду твоей : [стихи] / Наталья Чеботарь // Наше поколение. –
2009. – Nr 7. – P. 86-87 : fot.

821.161.2 Literatură ucraineană


2628. Жолдак, Богдан. Мурашка : [рассказ] / Богдан Жолдак ; пер. с укр. : Нико-
лай Переяслов ; ил. : Елена Лешку // Наше поколение. – 2009. – Nr 7. – P. 64-67 : il.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2629. Ciobanu, Mircea V. Tratat cu literatură : naratori şi naraţiuni / Mircea V.
Ciobanu // Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 3-10.

2630. Leahu, Nicolae. Adevărul din ficţiune şi ficţiunea din adevăr / Nicolae Leahu //
Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P.15-18.

821.111.0 Literatură engleză

2631. Lungu, Eugen. Swift. Călătorii în viitor : [despre creaţia scriitorului engl.
Jonathan Swift (1688-1772)] / Eugen Lungu // Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P.11-14.

821.133.1.0 Literatură franceză


(Vezi Nr 2633)

821.135.1.0 Literatură română


2632. Boldea, Iulian. Lirica românescă premodernă. Poeţii Văcăreşti / Iulian Boldea //
Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 37-45. – Bibliogr.: 6 tit.

2633. Caraman, Viorica-Ela. Emil Cioran în căutarea… paradoxului : [pe marginea


vol. : Cui i-e frică de Emil Cioran? de Mircea A. Diaconu, Bucureşti : Cartea Românească,
2008] / Viorica-Ele Caraman // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 149-153.

2634. Codreanu, Theodor. Aurelia Rusu şi prestigiul eminescologiei / Theodor


Codreanu // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 154-157.

2635. Galaicu-Păun, Emilian. Portretul artistului tânăr la maturitate : [despre creaţia


poetului Claudiu Komartin] / Emilian Galaicu-Păun // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P.
8.

2636. Irimia, Dumitru. Adevărul între cuvântul biblic şi cuvântul poetic în viziunea lui
Eminescu / Dumitru Irimia // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 26-36. – Bibliogr.: 10 tit.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2637. Mănucă, Dan. Caragiale şi Delavrancea : posomoreala naturalismului / Dan


Mănucă // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 107-112.

2638. Medan, Gabriela. Ionel Teodoreanu şi Mateiu I. Caragiale - reprezentanţi ai di-


recţiei estetizante / Gabriela Medan // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 56-60. –
Bibliogr.: 5 tit.

2639. Moisuc, Ilie. Mircea Eliade – implicacaţiile scriiturii eseistice. Oceanografie –


reflecţia fiului risipitor / Ilie Moisuc // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 119-127. –
Bibliogr. în note, p. 126-127 (21 tit.).

2640. Posada, Mihai. Între Canada şi Bucovina – Viaţa, ca o vizită : [pe marginea
cărţii cu acelaşi tit. de Erast Călinescu, Bucureşti : Ed. Vremea, 2008, 150 p.] / Mihai Posa-
da // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 166-169.

2641. Prohin, Andrei. Pământ şi apă. Glose istorico-literare la Eminescu / Andrei


Prohin // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 61-64. – Bibliogr.: 17 tit.

2642. Rachieru, Adrian Dinu. "Ideea Eminescu" : (despre "reacţionarismul" emines-


cian) / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 8-25. – Bibliogr.: 6 tit.
şi în note, p. 25 (2 tit.).

2643. Vrabie, Diana. Adolescentul în căutarea sinelui : (romanul Adolescentul miop


de Eliade şi Travesti de Cărtărescu) / Diana Vrabie // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P.
113-118. – Bibliogr. în note, p. 118 (7 tit.).

2644. Vrabie, Diana. Prin suburbiile municipale : [pe marginea romanului Suburbii
municipale – Mormântul călugărului ioanit de Emilian Marcu, Timişoara, 2007] / Diana Vra-
bie // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 161-163.
(Vezi de asemenea Nr 2655)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2645. Albu, Mihaela. Dor de Grigore Vieru / Mihaela Albu // Limba Română. – 2009.
– Nr 1/4. – P. 147-150 : fot.

2646. Armaşu-Canţâr, Ludmila. În căutarea Paradisului pierdut : [despre lirica pen-


tru copii ai poetului Grigore Vieru] / Ludmila Armaşu-Canţâr // Limba Română. – 2009. – Nr
1/4. – P. 226-228.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2647. Bantoş, Ana. Doi poeţi mărturisitori : Alexei Mateevici şi Grigore Vieru. Tranzi-
ţia de la memorie la istorie / Ana Bantoş // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 94-103. –
Bibliogr. în note, p. 103 (7 tit.).

2648. Bantoş, Ana. Simplitatea lui Grigore Vieru / Ana Bantoş // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 131-132.

2649. Beldeanu, Ion. Reper al permanenţei noastre naţionale : [poetul Grigore Vieru]
/ Ion Beldeanu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P.151.

2650. Beşleagă, Vladimir. La început, Grigore Vieru… / Vladimir Beşleagă // Limba


Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 270-272.

2651. Boldea, Iulian. Grigore Vieru – valoare şi adevăr poetic / Iulian Boldea // Limba
Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 84-85.

2652. Bordeianu, Cătălin. Poezia legată cu sârmă ghimpată : [despre creaţia poetu-
lui Grigore Vieru] / Cătălin Bordeianu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 152-153.

2653. Busuioc, Aureliu. Geniul nu poate fi contagios : [dialog cu scriitorul A. Busu-


ioc] / consemnare : rep. rev. // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 4. – P. 10-11 : fot.

2654. Calotă, Gheorghe. Brăila cinsteşte împlinitorii de limbă românească : [despre


conferirea acad. Grigore Vieru titlul de Cetăţean de Onoare al Brăilei, 22.05.08] / Gheorghe
Calotă // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 157-160 : fot.

2655. Caraman, Viorica-Ela. Grigore Vieru şi Emil Cioran în circumferinţa ideilor co-
mune / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 86-91. – Bibliogr. în
note, p. 91 (3 tit.).

2656. Cazacu, Adriana. Poezia lui Liviu Deleanu din perioada interbelică : deschideri
spre modernitate / Adriana Cazacu // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 128-131. –
Bibliogr. în note, p. 131 (2 tit.).

2657. Cernica, Doina. Prietenul Bucovinei : [Grigore Vieru] / Doina Cernica // Limba
Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 137-139 : fot.

2658. Ciopraga, Constantin. Grigore Vieru – poetul acestui neam / Constantin


Ciopraga // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 62-64.

2659. Ciubotaru, Adrian. Starea prozei. Crudul adevăr : [despre creaţia scriitorului
Dumitru Crudu] / Adrian Ciubotaru // Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 20-22.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2660. Ciubucciu, Vlad. Copilul cel mare al neamului : [file din biogr. poetului Grigore
Vieru] / Vlad Ciubucciu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 393-397.

2661. Codreanu, Theodor. Dialogul cu moartea : [despre creaţia poetului Grigore


Vieru] / Theodor Codreanu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 70-77. – Bibliogr. în
note, p. 77 (12 tit.).

2662. Corbu, Daniel. Grigore Vieru – poezia ca strigăt existenţial / Daniel Corbu //
Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 312-314.

2663. Cornea, Luminiţa. Grigore Vieru – poetul nostru de suflet / Luminiţa Cornea //
Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 163-164.

2664. Coşovei, Traian T. Grigore Vieru – un spirit care a aprins cuvintele neamului
românesc / Traian T. Coşovei // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 29-30 : fot.

2665. Crudu, Dumitru. Falsele personaje ale falsului Dumitru Crudu : [interviu cu
scriitorul D. Crudu] / interlocutor : Gheorghe Erizanu // Punkt. – 2009. – Nr 28. – P. 6-7 : fot.

2666. Danilov, Nichita. Pe marginea funeraliilor lui Grigore Vieru / Nichita Danilov //
Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 232-234.

2667. Dungaciu, Dan. Diviziile lui Grigore Vieru / Dan Dungaciu // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 154-156.

2668. Filip, Iulian. Întârzierea în copilărie a lui Grigore Vieru : [despre creaţia pentru
copii a poetului] / Iulian Filip // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 256-261.
2669. Filip, Iulian. Marginile românităţii urmează să mai fie valorificate : [interviu cu
scriitorul Iu. Filip] / pentru conformitate : Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2009. – Nr
5/6. – P. 144-148.

2670. Galaicu-Păun, Emilian. Emilian Galaicu-Păun, sau …Cum să-l împaci pe omul
credinţei (călăuza) cu omul tuturor îndoielilor (scriitorul)? : [interviu] / consemnare : Marcel
Toma // VIP magazin. – 2009. – Nr 6/7. – P. 32-38 : fot.

2671. Groza, Horia Ion. Un crin pentru un poet şi un soldat : [ Grigore Vieru] / Horia
Ion Groza // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 173-175.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2672. Ilie, Emanuela. Artele şi dialogismul sau provocările plurale ale lui Iulian Filip :
[pe marginea cărţii : Noroc poliglot, Chişinău : Princeps, 2008] / Emanuela Ilie // Limba
Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 142-143.

2673. Mătcaş, Nicolae. Apostol al pământului nostru : [Grigore Vieru] / Nicolae


Mătcaş // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 133-136 : fot.

2674. Nedelcea, Tudor. Întâlniri cu Dumnezeiescul poet : [Grigore Vieru] / Tudor


Nedelcea // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 140-146 : fot.

2675. Pachia-Tatomirescu, Ion. Mesianul simbol al mamei în lirica lui Grigore Vieru /
Ion Pachia-Tatomirescu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 113-118. – Bibliogr. în
note, p. 118 (4 tit.).

2676. Postu, Marin. Însemnele mitului poetic vierean : între Orfeu şi Hristos : [din vol.
Acum şi în veac de Grigore Vieru, Chişinău-Bucureşti, 2002] / Marin Postu // Limba Ro-
mână. – 2009. – Nr 1/4. – P. 310-311.

2677. Prohin, Andrei. Cum am scris despre Grigore Vieru / Andrei Prohin // Limba
Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 293-295.

2678. Răileanu, Vitalie. Masca ironică, sau Triumful asupra uitării la Anatol Moraru :
[pe marginea romanului Turnătorul de medalii, Chişinău : Prut Internaţional, 2008] / Vitalie
Răileanu // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 164-165.

2679. Simion, Eugen. Un poet cu lira-n lacrimi… : [Grigore Vieru : fragm. din Scriitori
români de azi, Bucureşti,1999] / Eugen Simion // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 65-
69.

2680. Stoica, Dragoş. Lecţia de patriotism cu Grigore Vieru // Limba Română. –


2009. – Nr 1/4. – P. 165-167.

2681. Şchiopu, Constantin. Păstorul mioritic Grigore Vieru şi invidia omenească /


Constantin Şchiopu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 215-217.

2682. Ştefănescu, Alex. Glorie de o zi : [gânduri pentru poetul Grigore Vieru] / Alex.
Ştefănescu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 235-236.

2683. Ştefănescu, Alex. Grigore Vieru : [despre opera poetului : din Istoria literaturii
române contemporane, Bucureşti, 2005] / Alex. Ştefănescu // Limba Română. – 2009. – Nr
1/4. – P. 78-83.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2684. Ungureanu, Ion. Ne-am văzut sufletul : [din cuvântarea nerostită la cea de-a
74-a aniversare a lui Grigore Vieru] / Ion Ungureanu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. –
P. 244-245.

2685. Ungureanu, Mihai. Taina care mă apără : [despre lirica lui Grigore Vieru] / Mi-
hai Ungureanu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 104-112.

2686. Vasiliu, Lucian. Mierla lui Grigore Vieru / Lucian Vasiliu // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 129-130 : fot.

2687. Vieru, Grigore. "Fără Limba Română n-aş fi ajuns poet" : [interviu cu Gr. Vieru]
/ interlocutor : Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 334-346.

2688. Vieru, Grigore. Itinerar biografic : [din vol.: Taina care mă apără, Iaşi,2008] /
Grigore Vieru // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 398-410.

2689. Vieru, Grigore. "Limba în care creezi trebuie să fie atotcuprinzătoare mişcării
sufletului şi cugetului" : [dialog cu scriitorul Gr. Vieru] / pentru conformitate : Alexandru
Bantoş // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 355-360.

2690. Vieru, Grigore. Norocul poeţilor basarabeni a fost poezia română : [interviu cu
poetul acad. Gr. Vieru] / interlocutor : Adrian Păunescu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4.
– P. 321-333.

2691. Vieru, Grigore. "Ştiu că sunt un slujitor cinstit şi poate şi necesar al poeziei
române" : [interviu cu poetul Gr. Vieru la emisiunea radiofonică Cum vă place, 22.07.02] /
consemnare : Eugenia Guzun // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 347-354.

2692. Zub, Alexandru. Un ostaş al cauzei naţionale : Grigore Vieru / Alexandru Zub //
Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 121-124. – Bibliogr. în note, p. 124 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2584, 2725)

Poetul, Graiul, Patria : In memoriam lui Grigore Vieru (14.02.1935-18.01.2009)


2693. Bahnaru, Vasile. Grigore Vieru a fost (e trist a o zice!) un tribun al spiritului ro-
mânesc / Vasile Bahnaru // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 48-50.

2694. Bantoş, Alexandru. Mesager pentru Basarabia / Alexandru Bantoş // Limba


Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 12-15.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

2695. Cerilli, Dante. Testimonianza per Grigore Vieru / Dante Cerilli // Limba Româ-
nă. – 2009. – Nr 1/4. – P. 249-250. – Text în lb. it.

2696. Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru : carte de învăţătură / Mihai Cimpoi // Limba Ro-
mână. – 2009. – Nr 1/4. – P. 60-61 : fot.

2697. Cimpoi, Mihai. Poet cu cititori mulţi / Mihai Cimpoi // Limba Română. – 2009. –
Nr 1/4. – P. 18-19 : fot.

2698. Ciopraga, Constantin. Grigore Vieru – destin re-întemeietor / Constantin


Ciopraga // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 16-17 : fot.

2699. Codreanu, Theodor. Grigore Vieru – o întrupare a logosului / Theodor


Codreanu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 20-21.

2700. Dabija, Nicolae. Grigore Vieru cel adevărat / Nicolae Dabija // Limba Română.
– 2009. – Nr 1/4. – P. 241-243 : fot.

2701. Dumistrăcel, Stelian. Celui plecat din viaţă…// Limba Română. – 2009. – Nr
1/4. – P. 246-248 : fot.

2702. Filip, Iulian. Unitate între cuvânt şi sacrificiu / Iulian Filip // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 46-47 : fot.

2703. Grigurcu, Grigore. Despărţire dureroasă / Grigore Grigurcu // Limba Română.


– 2009. – Nr 1/4. – P. 239-240.

2704. Iacoban, Mircea Radu. Un firicel de om, Grigore Vieru / Mircea Radu Iacoban
// Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 27-28 : fot.

2705. Kozak, Mioara. Lui Grigore Vieru, liniştea lacrimii / Mioara Kozak // Limba Ro-
mână. – 2009. – Nr 1/4. – P. 253-255.

2706. Melniciuc, Ion. Între lacrimă şi Limba Română / Ion Melniciuc // Limba Româ-
nă. – 2009. – Nr 1/4. – P. 277-280.

2707. Munteanu, Cristinel. Un Orfeu al Limbii Române / Cristinel Munteanu // Limba


Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 37-41 : fot. – Bibliogr. : 2 tit. şi în note, p. 40-41 (14 tit.).

2708. Rachieru, Adrian Dinu. Vieru există ca o legendă vie / Adrian Dinu Rachieru //
Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 22-26.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2709. Răileanu, Vitalie. Eternă va fi poezia / Vitalie Răileanu // Limba Română. –


2009. – Nr 1/4. – P. 51-52 : fot.

2710. Rusu, Aurelia. Fiului nemuritor… // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 237-
238.

2711. Rusu, Nicolae. Om al cetăţii şi al adevărului / Nicolae Rusu // Limba Română.


– 2009. – Nr 1/4. – P. 275-276 : fot.

2712. Soltan, Petru. Dascăl fără pereche al poporului : / Petru Soltan // Limba Ro-
mână. – 2009. – Nr 1/4. – P. 273-274.

2713. Strâmbeanu, Andrei. Grigore Vieru place tuturor celor care-l iubesc pe Emi-
nescu / Andrei Strâmbeanu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 31-32 : fot.

2714. Timos, Cristea Sandu. S-a stins un luceafăr mai spre Răsărit / Cristea Sandu
Timos, Nicolae Corneanu // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 170-172.

2715. Toacă, Maria. Poate a urcat în munţi să vadă divinitatea… / Maria Toacă //
Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 262.

2716. Ungureanu, Cornel. Grigore Vieru şi regăsirea rădăcinilor / Cornel Ungureanu


// Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 35-36 : fot.

2717. Ursache, Petru. Grigore Vieru, sau Limba Română / Petru Ursache // Limba
Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 33-34.

2718. Vangheli, Spiridon. Grigore Vieru şi actul dăruirii de sine / Spiridon Vangheli //
Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 263-269 : fot.

2719. Vrabie, Diana. Poet plângând în slovă / Diana Vrabie // Limba Română. –
2009. – Nr 1/4. – P. 42-45 : fot.

821.161.1.0 Literatură rusă


2720. Алексеев, Юрий. Канат спасения Дениса Давыдова : [очерк о творчестве
поэта] / Юрий Алексеев // Наше поколение. – 2009. – Nr 7. – P. 15-23 : fot.

2721. Токарева, Виктория Самойлова. Моя программа еще не завершена :


[интервью с рус. писательницей В. С. Токаревой] / записала Марина Переяслова //
Наше поколение. – 2009. – Nr 7. – P. 12-14 : fot.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2722. Musteaţă, Sergiu. Unele consideraţiuni privind Convenţia Europeană pentru
protecţia patrimoniului arheologic / Sergiu Musteaţă // Protecţia juridică a valorilor culturale
în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept. 2007. – Ch., 2009.
– P. 34-43. – Bibliogr. în note, p. 42-43(36 tit.).

2723. Tentiuc, Ion. Regimul juridic al investigaţiilor arheologice în Republica Moldova


şi problema săpăturilor neautorizate / Ion Tentiuc, Natalia Popuşoi // Protecţia juridică a
valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 21-22 sept.
2007. – Ch., 2009. – P. 44-50. – Bibliogr. în note, p. 50(8 tit.).

908 Monografii ale localităţilor


2724. Cernous, Vladimir. Moise, Sinai & Marea Roşie / Vladimir Cernous // Punkt. –
2009. – Nr 28. – P. 86-89 : fot.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Vieru, Grigore. Itinerar biografic : [din vol.: Taina care mă apără apără,Iaşi, 2008. –
Vezi Nr 2688.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2725. Vieru, Grigore. Despre foame, jandarmi şi tsunami : [discurs rostit în faţa Adu-
nării consacrate împlinirii a 90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România,
27.03.09] / Grigore Vieru // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P. 374-378.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 7-2009

Boincean, B.P. 2542, 2554


A Bojoncă, Iurie 2598
Albu, Mihaela 2645 Boldea, Iulian 2632, 2651
Alecu,Coralia 2446 Borcoman, Raisa 2384
Alecu, Gheorghe 2446 Bordeianu, Cătălin 2652
Andriţoiu, Alexandru 2587 Bordian,O. 2531
Andruhin,Marina 2603 Bour, Alin 2536
Armaşu-Canţâr, Ludmila 2646 Braşoveanu, Angela 2404
Arseni, Oleg 2447 Braşoveanu,Ileana 2568
Bujac, Mariana 2526
B Bulgac, Adela 2401
Baconsky,A. E. 2586 Bulgac, Anatolie 2504
Badâr, Iurie 2400 Bureţ, Roman 2543
Bahnaru, Vasile 2693 Burian, Alexandru 2391
Bairac,V. 2515 Busuioc, Aureliu 2653
Balan, Oleg 2438 Butnaru, Leo 2599
Balmuş, Victor 2434, 2477 Butorov, I. 2507, 2511
Bantoş, Alexandru 2571, 2669, 2687, 2689, Butorov, S. 2507, 2511, 2518
2694 Butuc, Marin 2576
Bantoş, Ana 2647-48 Buzu, A. 2556
Bantuş, Igor 2435 C
Bargan, Ecaterina 2595
Barthes, Roland 2588 Calchei, Elena 2543, 2556
Batco, Mihail 2544, 2554 Calotă, Gheorghe 2654
Băieşu, Aurel 2439 Capitonova,E. 2535
Bejan,Ghenadie 2411 Cara, Aliona 2486
Bejan, Nina 2596 Cara, Maria 2405
Beldeanu, Ion 2649 Carabet, Maria 2563
Belecciu, Ştefan 2565 Caragiale, Mateiu I. 2638
Belîi, A. 2514 Caraman, Viorica-Ela 2633, 2655
Belostecinic, Marina 2426 Cardaniuc, Corina 2540
Benea, Ioana 2597 Carp, Simion 2454-55
Berliba, Viorel 2453 Carpinschii, M. 2529
Beşleagă, Vladimir 2650 Casiadi, Oleg 2441, 2456
Bîtcă, Ion 2478 Cazacu, Adriana 2656
Blaga, Lucian 2590 Cazacu, Alexandru 2585
Bobeică,V. 2506 Călinescu, Erast [2640]
Bodarev, Petru 2564 Cârjaliu,Cristian 2457
Bodrug, N. 2511 Ceară, Iuliana 2386
Boeşteanu,Constantin 2456 Ceban, Cristina 2488
Bogasiu, Sava 2575 Cebotari,Igor 2406
Boian, Cristina 2440 Cerilli, Dante 2612, 2695

93
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

Cernica, Doina 2657 Demerji, Maria 2480


Cernous, Vladimir 2724 Diaconu, Mircea A. 2633
Certan, Simion 2421 Dima, Marcela 2561
Chibac, Natalia 2479 Doina, Aurica 2495
Chintea, P. 2506 Druţă, Ion 2603
Chiper, Grigore 2600 Dumbrava,V. 2510
Cifor, Lucia 2577 Dumistrăcel, Stelian 2701
Cimpoi, Mihai 2387, 2696-97 Dungaciu, Dan 2667
Ciobanu, Anatol 730
Ciobanu, Eleonora 2490 E
Ciobanu, Mircea V. 2629 Eliade, Mircea 2639
Ciobanu, N. 2515 Erhan,Valeriu 2408
Ciobanu, Veronica 2499 Erizanu, Gheorghe 2665
Ciobu, Stela 2425, 2428
Ciopraga, Constantin 2658, 2699 F
Cioran, Emil [2655] Fala, V. 2520
Ciorănică, Rodica 2564 Felecan, Daiana 2572
Ciubotaru, Adrian 2659 Felecan, Nicolae 2574, 2579
Ciubucciu, Vlad 2660 Felecan,Oliviu 2574
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 2442 Fetiniuc, Valentina 2430
Cobzari, Ludmila 2406 Filip, George 2604
Codreanu, Theodor 2634, 2661 Filip, Iulian 2605-06, 2668-69, [2672], 2702
Cojocari, Eugenia 2402 Florea, Vasile 2461
Cojocaru, I. 2515 Foşnea, Inga 2407
Cojocaru, Aurelia 2601 Friptu, V. 2540
Cojocaru, Radion 2458-59 Frumusachi,Ludmila 2562
Colîbneac,Alexei 2590
Corbu, Daniel 2662 G
Corj, Mihai 2476
Galaicu-Păun, Emilian 2588, 2635, 2670
Cornea, Luminiţa 2663
Gamurari, Veaceslav 2496
Corneanu, Nicolae 2714
Ganciucov, Valentina 2422
Corniciuc, Sabina 2578
Ganea, Victoria 2380, 2403
Costachi, Gheorghe 2447
Garnet, A. 2535
Costandachi, Gheorghe 2389
Gavajuc, Stela 2462
Coşovei, Traian T. 2664
Gavriliţa, Lidia 2545-46
Cotruţă, Alexandru 2539
Gavriliuc, M. 2533
Croitoru, Aliona 2426
Găină,Lidia 2547-48
Crudu, Dumitru 2659, 2665
Gârbu, Mariana 2607
Curocichin, G. 2519
Ghecev, Oxana 2521
Cuşnir, Valeriu 2460
Gherman, Marian 2463-64
D Ghicavîi,V. 2510
Ghiţiu, Lilia 2424
Dabija, Nicolae 2602, 2700 Gide, André 2589
Danilov, Nichita 2666 Golovaci, Sergiu 2465
David, I. 2508 Gonciar,V. 2518
Deleanu, Liviu 2656 Gonţa, Elena 2431

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Goreanu, Gh. 2506, 2509 Luchian, Andrei 2494


Gorobeţ,Ilinca 2409 Luchian, Ivan 2425, 2428
Grati,Veaceslav 2464 Lungu, Eugen 2631
Grecu, Raisa 2448 Lungu,O. 2514
Gribincea, Alexandru 2483 Lupan, Aurelia 2381
Grigurcu, Grigore 2703 Lupu, Raluca 2450
Groza, Horia Ion 2671 Luţcan, Alexandru 2382
Guceac, Ion 2566
Gugu, Aurel 2466 M
Guţu, Alexei 2435 Macari, Vadim 2398
Guranda, Viorel 2532 Marianciuc, Aurelia 2409
Guzun Eugenia 2691 Marcu, Emilian [2644]
H Marin, Mariana 2592
Marin, Violeta 2410
Hadârcă,Ion 2617 Mateevici, Alexei [2647]
Harea, Dumitru 2524 Mazilu, Ovidiu 2418
Hotineanu, Vladimir 2526 Mămăligă,Ilie 2484
Hristiuc, Liubovi 2493 Mănucă, Dan 2637
Mărgărint, Iulia 2581
I Mătcaş, Nicolae 2673
Iachimciuc, Ala 2544 Medan, Gabriela 2638
Iacoban, Mircea Radu 2704 Mejinschi, Valentin 2385
Ignatiev, Vasile 2484 Melnic,Stela 2430
Iliade, Gheorghe 2408 Melniciuc, Ion 2706
Ilie, Emanuela 2672 Mihalache, Iurie 2485
Iovv, Tatiana 2427 Moisuc, Ilie 2639
Irimia, Dumitru 2580, 2636 Moldovan, Dumitru 2432
Moldoveanu, Dan 2449
J Moraru, Anatol [2678]
Jorovlea,Elvira 2384 Munteanu, Cristinel 2573, 2574, 2582, 2707
Mureşan, Marius-Ioan 2467
K Musteaţă, Sergiu 2722
Komartin, Claudiu 2591 N
Kozak, Mioara 2705
Nacu, V. 2527
L Naum, Gellu 2593
Nedelcea, Tudor 2674
Larii, Iurii 2467, 2505
Nichifor, Rodica 2392
Lăzărescu, Nae 2570
Nicolae, Ioana 2481
Leahu, Nicolae 2630
Nicolau, Ingrid 2450
Lermontov, Mihail 2617
Nour, Valeriu 2468
Leviţcaia, Ala 2563
Lipcan, Dinu 2397 O
Lisnic, V. 2533
Litvinov, Valentin 2443 Odainic,O. 2533
Lîsîi,Tatiana 2403 Odagiu, Iurie 2469-70
Olărescu, Zaharia 2422

95
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

Onofrei, Alexandru 2560 Spivacenco, Anatolie 2419


Spoială, Alexandru 2471
P Stariţîna, Ludmila 2412
Pachia-Tatomirescu, Ion 2675 Stavăr,Lidia 2547
Pareniuc, Alexandru 2567 Stere,Constantin 2448
Pârţachi, Ion 2382 Stoica, Dragoş 2680
Pascari, V. 2528 Strâmbeanu, Andrei 2713
Patriciu, Dinu 2404 Stremenovscaia, Zoia 2491
Păunescu, Adrian 2594, 2690 Sviridenco, Lidia 2405
Pîslaru,I. 2535 Swift, Jonathan [2631]
Platon, Nicolae 2423 Ş
Pogonea,I. 2510
Pohilă, Vlad 2569 Şapovalova, Iulia 2534
Popescu, Dumitru 2444 Şaptefraţi, L. 2525
Popuşoi,Natalia 2443, 2723 Şaptefraţi, Silvia 2390
Posada, Mihai 2640 Şavga, N. Gh. 2529, 2531
Postolache, Ghenadie 2608 Şavga, N. N. 2529-31
Postolati, A. 2547-48 Şcerbina, Alexandru 2560
Postu, Marin 2676 Şchiopu, Constantin 2500, 2681
Prohin, Andrei 2641, 2677 Şerţingher, Alexandr 2536
Ştefănescu, Alex 2682-83
R Ştirbu, Vlad 2498
Rachieru, Adrian Dinu 2642, 2708 T
Railean, L. 2512
Razumovschii, Alexandr 2536 Taloş,Constantin 2459
Răileanu, Natalia 2545 Taran, M. 2548
Răileanu, Vitalie 2678, 2709 Tauşanji,Constantin 2413
Revenco,Ninel 2516 Tăbîrţă, I. 2564
Rilke, Rainer Maria 2587 Tănase,Maria 2569
Rojco, Anatolii 2490 Tcaci, Lidia 2549
Romanciuc, Lilia 2516 Tentiuc, Ion 2723
Rotaru, Marian 2489 Theodoreanu, Ionel 2638
Rotaru, Mihail 2394 Timofei, Olga 2412
Rusu, Aurelia 2710 Timos, Cristea Sandu 2714
Rusu, Nicolae 2711 Timuş, Andrei 2388
Toacă, Maria 2715
S Tocarciuc, Ina 2540
Sandburg, Carl 2586 Todorici, Ludmila 2413
Severin,Natalia 2423, 2570 Tofan, Tatiana 2429
Simion, Eugen 2679 Toma, Andrei 2433
Sîrbu, D. 2537 Toma, Marcel 2670
Sîrcu, Diana 2445 Toviţa, Aurel 2517
Sobieţchi,Rostislav 2453 Ţ
Sobor, Victoria 2568
Sochirca, Alexei 2411 Ţibuleac, S. 2522
Soltan, Petru 2712 Ţîbîrnă, I. 2507, 2518

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ţîgulea, Lorina 2414 Волощук Л. Ф. 2553


Ţurcanu, Viorel 2562 Вронских, М.Д. 2551
U Г
Ulianovschi, Gheorghe 2472 Горбан,В. П. 2552
Ulianovschi Irina 2472 Грунда, Н. 2557-58
Ungureanu, Cornel 2716
Ungureanu, Ion 2684 Д
Ungureanu, Mihai 2685 Давыдов, Денис 2618, 2720
Ungureanu, Teodor 2498 Даровских-Волкова, Елена 2619
Ursache, Petru 2717 Датий, Александра 2624
V Е
Vangheli, Spiridon 2718 Ермолин, O. 2559
Vasiliu, Lucian 2686
Verejan, Oleg 2492 Ж
Vieru,Grigore 2575, 2577, 2583-84, 2609-16, Жолдак, Богдан 2628
2645-2677, 2679-2719, 2725
Voineac, V. 2554 К
Voloşciuc, L.T. 2550
Казаку, А. 2513
Vrabie, Diana 2643-44, 2719
Карданюк, Корина 2541
W Касым, Ярмилия 2396, 2475
Кацел, Майя 2415
Windisch, Rudolf 2573 Кику, Б. Б. 2552
Z Киндыбалюк, Оляна 2393
Колесникова, Татьяна 2399
Zabulică,Violeta 2587 Косарчук, Ирина 2420
Zănoagă, O. 2523, 2538 Костаки, Г. 2452
Zosim, Alexandru 2473-74 Костыркин, Николай 2625
Zub, Alexandru 2692 Краснова, Надежда 2383
А Куприянова, Дарья 2626

Алексеев, Юрий 2720 Л


Арсени, О. 2452 Лешку, Елена 2628
Б М
Бойку, Владислав 2623 Мартынюк, Николай 2420
Бондарь, Ю. 2436
Боршевская, Л. 2451
Боршевский, А. 2451, 2475 Н
Брадовкая Н. П. 2553 Накладчевский, Пётр 2620
Брадовский В. А. 2553
О
В
Овчиникова, О. 2487
Вакуленко, А. 2502

97
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2009 ≡ Magazine article annals Nr 7-2009

П
Пасат, Д. И. 2555
Переяслова,Марина 2721
Переяслов,Николай 2628
Петров, Б. 2621
Плешко, Т. 2501
Пожога, Алла 2415
Попов, Михаил 2622
Попов, Н. А. 2552
Р
Рогожинару, М. 2513

С
Сидоренко, Диана 2417
Сосна, Борис 2396, 2475
Сташков, Еужен 2383
Сургуч, Михаил 2541
Т
Тихомиров, Д. 2482
Токарева, Виктория Самойлова 2721
Токарчук, Инна 2541
Ф
Фегю, Е. 2513
Федоров, Г. 2437
Х
Харуца, Анна 2395
Ч
Чеботарь, Наталья 2627
Ш
Шкилев, Владимир 2420
Я
Явтушенко, С. 2503

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în "Cronica
articolelor de revistă" Nr 7-2009

1. ARS Assecurationum. – 2009. – Nr 3.


2. Arta Medica. – 2009. – Nr 3.
3. Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 4.
4. Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 7.
5. Curierul medical. – 2009. – Nr 3,4.
6. Economica. – 2009. – Nr 2.
7. Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 2.
8. Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 7.
9. Limba Română. – 2009. – Nr 1/4, 5/6.
10. Noi. – 2009. – Nr 7.
11. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale . Inovarea în susţinerea între-
prinderilor mici şi mijlocii : Conf. Intern. şt.-practică, 27-28 noiemb. 2008. – Ch., 2009. – [2009-
1079].
12. Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : Materialele Conf. şt.-practică, 21-23
sept. 2007. – Ch., 2009. – [2009-1004].
13. Protecţia integrată a culturilor de câmp : Materialele Conf. Intern. şt.-practice, 18-19 iun. 2009. –
Bălţi,2009. – [2009-1042].
14. Punkt. – 2009. – Nr 28.
15. Revista economică. – 2009. – Nr 1.
16. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2009. – Nr 2.
17. Revista Naţională de Drept. – 2009. – Nr 7.
18. Rolul societăţii şi organelor de drept în contracararea narcomaniei : Materialele Conf. Intern. şt.-
practice, 9 oct 2008. – Ch., 2008. – [2009-1005].
19. Semn. – 2009. – Nr 2.
20.VIP magazin. – 2009. – Nr 6/7.
21. Закон и жизнь. – 2009. – Nr 7.
22. Наше поколение. – 2009. – Nr 7.
23. Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 7.

99
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


ZIARE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 7
IULIE 2009 JULY
(3535-4001)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3535. Partidul Democrat din Moldova. Politica PDM în domeniul dezvoltării sferei
de cercetare-inovare // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 iul. – P. 7.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3536. Моисеев, Сергей. МИР в первом полугодии : [об итогах деятельности М-
ва информ. развития] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. – 24 июля. – Р. 14.

005 Conducere şi organizare. Management


(Vezi Nr 3862)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3537. Doagă, Nadejda. Antioh Cantemir – promotor al valorilor spirituale / Nadejda
Doagă // Făclia. – 2009. – 4 iul. – P. 11.

02 BIBLIOTECONOMIE
3538. Vulpe, Elena. Elena Vulpe : "Biblioteca – barometru al culturii şi civilizaţiei" :
[interviu cu dir. Bibl. "Onisifor Ghibu", mun. Chişinău] / consemnare : Cristina Martâniuc //
Capitala. – 2009. – 10 iul. – P. 8.

070 Ziaristică. Presă


3539. Реницэ, Валериу. Мой девиз : "Ничего не бойся!" : интервью дир. Гос.
информ. агентства "Молдпрес" В. Реницэ / записал Юрий Тищенко // Независимая
Молдова. – 2009. – 10 июля. – Р. 8.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3540. Căldare, Dumitru. Umanismul ca expresie filosofică a operei lui Dosfotei /
Dumitru Căldare // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 5.

159.9 Psihologie
3541. Нуманов, Т. Как преодолеть внутренний кризис? / Т. Нуманов // Сто-
лица=Capitala. – 2009. – 31 июля. – P. 7.

2 RELIGIE. TEOLOPGIE
3542. Velimirovici, Nicolai. A Treia Revoluţie, o nouă competiţie / Nicolai
Velimirovici // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 31 iul. – P. 9.

25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE


3543. Biserica lui Iisus Hristos a sfinţilor din ultimele zile ("mormonii") // Curierul or-
todox. – 2009. – 15 iul. – P. 5-6.

27 CREŞTINISM
3544. Bortă, Mihail. Zidită pe Jertfă, Dăruire şi Lacrimi : [din istoria Bisericii Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena din Edineţ] / Mihail Bortă // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 31 iul. – P. 9.

3545. Conferinţa Bisericilor Europene (13; Lyon; 2009) "Chemaţi la o singură nă-
dejde în Hristos" : a 13-a Adunare a Conf. Bisericilor Europene (Lyon, Franţa, 15-21 iul.
2009) : reluat din ziarul "Lumina" // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 31 iul. – P. 4.

3546. Daniel (Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române). Speranţa se naşte din cre-
dinţă şi se manifestă prin iubire : alocuţiunea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel susţinută
în cadrul celei de-a 13-a Adunări Gen. a Conf. Bisericilor Europene, Lyon, 16 iul. 2009 //
Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 31 iul. – P. 4-5.

3547. Fuştei, Nicolae. Ierurgii pentru lucruri şi natură / Nicolae Fuştei // Curierul or-
todox. – 2009. – 15 iul. – P. 7. – (Lecţii de catehizare ; Lecţia 45). – Cuprins : Sfinţirea vase-
lor de slujbă şi a obiectelor de cult ; Sfinţirea cimitirului nou ; Sfinţirea casei şi a diferitor
obiecte de folos omului ; Alte binecuvântări şi sfinţiri. – Contin. Începutul : Nr 6

101
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3548. Rusu, Dinu. Bijuteriile sfinte ale mănăstirii Saharna (1) / Dinu Rusu // Natura.
– 2009. – Iul. (Nr 7). – P. 10.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
3549. Боцан, Игорь. Барометр общественного мнения : [о результатах социол.
опроса : интервью с исполн. дир. Ассоц. Adept И. Боцан] / записала Татьяна Смешная
// Экон. обозрение. – 2009. – 24 июля. – Р. 18.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
3550. Greenwood, Adriana Mata. Statistica trebuie să servească interesele interne
ale ţării : [interviu cu A. M. Greenwood, expert intern. la Dep. de Statistică al Oficiului Intern.
al Muncii din Geneva] / interviu realizat de Natalia Costaş // Economist. – 2009. – 8 iul. – P.
6.

314 Demografie. Studiul populaţiei


3551. Lutenco, Victor. Doar stimulentele financiare nu sunt suficiente pentru a con-
vinge familiile să aibă mai mulţi copii : [interviu cu V. Lutenco, analist de Progr. UNFPA,
Fondul ONU pentru Populaţie în Rep. Moldova] / a dialogat Irina Lipcanu // Economist. –
2009. – 29 iul. – P. 9.

3552. Барбоне, Люка. Миграция в странах СНГ : кризис и открывающиеся воз-


можности : [ст. дир. отд. в Регион. департаменте по странам Европы и Центр. Азии
Всемир. банка] / Люка Барбоне // Экон. обозрение. – 2009. – 24 июля. – Р. 17.

3553. Лутенко, Виктор. Демографы бьют в набат : [интервью с программ. ана-


литиком Фонда народонаселения ООН в Молдове В. Лутенко] / записала Татьяна Ши-
кирлийская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 23 июля. – Р. 12.

32 POLITICĂ
3554. Chiorescu, Iurie. Zece motive pentru a nu-l crede pe Lupu : [pe marginea vi-
ziunilor politice ale lui Marian Lupu, preş. al Partidului Democrat din Moldova] / Iurie
Chiorescu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 iul. – P. 5.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3555. Dungaciu, Dan. Nici Obama, nici Medvedev nu vor vota la 29 iulie! : [aspecte
geopolitice] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 iul. – P. 6.

3556. Кеннеди, Райан. Райан Кеннеди : "Выборы – это шанс избавиться от


плохого и обрести лучшее …" : [интервью с проф. политологии Хьюстон. ун-та] / запи-
сала Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2009. – 24 июля. – Р. 8-9.

3557. Паттен, Крис. История, реальность и толкования : [ст. почет. ректора


Оксфорд. ун-та] / Крис Паттен // Экон. обозрение. – 2009. – 31 июля. – Р. 20.

3558. Хеджес, Крис. Банкротство американской империи : [ст. амер. обозрева-


теля : перепеч. из "RINF News", Великобритания] / Крис Хеджес // Коммерсант plus. –
2009. – 3 июля. – Р. 16.

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3559. Arseni, Alexandru. Este sau nu uzurpată puterea de stat în RM? : [interviu cu
A. Arseni, dr. în drept] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 iul. – P. 6-7.

3560. Bogatu, Petru. Criza din cap : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 7 iul. – P. 7.

3561. Bogatu, Petru. De ce se tem comuniştii de România? / Petru Bogatu // Jurnal


de Chişinău. – 2009. – 14 iul. – P. 7.

3562. Bradu, Ion. Omul Andrei Sangheli : [schiţă-omagiu ex-prim-ministrului Rep.


Moldova] / Ion Bradu // Săptămîna. – 2009. – 17 iul. – P. 12.

3563. Bujor, Leonid. Moldova este în pericol, iar pericolul se cheamă Voronin : [as-
pecte soc.-pol.] / Leonid Bujor // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 iul. – P. 6.

3564. Bulat-Saharneanu, Maria. Nu mergeţi împotriva firii! / Maria Bulat-Sahrneanu


// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 iul. – P. 23, 25.

3565. Căpiţă, Ionel. Ierarhia şi ... delirul : [aspecte soc.-pol.] / Ionel Căpiţă // Lit. şi
arta. – 2009. – 16 iul. – P. 3.

3566. Căpiţă, Ionel. Puterea şi ... Durerea : [aspecte soc.-pol.] / Ionel Căpiţă // Lit. şi
arta. – 2009. – 2 iul. – P. 3.

103
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3567. Ciornei, Vsevolod. Goana identitară după vânt : [identitatea mold.] / Vsevolod
Ciornei // Moldova suverană. – 2009. – 1 iul.

3568. Ciornei, Vsevolod. Unde este acasă? : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei
// Moldova suverană. – 2009. – 2 iul.

3569. Cremene, Arion. Cine luptă împotriva statalităţii? : [aspecte soc.-pol.] / Arion
Cremene // Făclia. – 2009. – 4 iul. – P. 1-2.

3570. Dabija, Nicolae. Încuiaţi porţile cimitirelor : vin alegerile! : [aspecte soc.-pol.] /
Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 1.

3571. Dabija, Nicolae. La marginea prăpastiei : (avertisment) : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 1.

3572. Dabija, Nicolae. Uniunea Republicilor Sovietice Moldoveneşti : [aspecte soc.-


pol.] / Nicolae Dabija // Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 1.

3573. David, Eugenia. Mereu jucaţi pe degete : [aspecte soc.-pol.] / Eugenia David
// Săptămîna. – 2009. – 31 iul. – P. 12-13.

3574. Filat, Vlad. Scrisoare deschisă Secretarului general al Consiliului Europei, dlui
Terry Davis : [pe marginea condamnării regimului totalitar comunist : scrisoare adresată de
către preş. Partidului Liberal Democrat din Rep. Moldova] / Vlad Filat // Săptămîna. – 2009.
– 17 iul. – P. 8 ; Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 iul. – P. 7.

3575. Filat, Vlad. Vlad Filat : De cine suntem conduşi? : [aspecte soc.-pol. : interviu
cu preş. Partidului Liberal Democrat din Moldova] / interviu realizat de Constantin Musteaţă
// Săptămîna. – 2009. – 3 iul. – P. 4.

3576. Fonari, Antoniţa. Regimul de vize, între părinţi şi copii : interviu cu A. Fonari,
secretar gen. al Consiliului ONG din R. Moldova / interviu de Alina Radu // Ziarul de gardă.
– 2009. – 9 iul. – P. 16-17.

3577. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. Partea nevăzută a lucrurilor vizibile, sau Noţiunea


de "mare" şi optica îngustă : [aspecte soc-pol.] / Alexandru-Horaţiu Frişcu // Lit şi arta. –
2009. – 28 iul. – P. 5.

3578. Ghelici, Fiodor. Cine a organizat evenimentele din PMAN din Chişinău pe 7
aprilie? : [raport al org. obşteşti "Moldova Mea"] / Fiodor Ghelici // Alianţa Moldova Noastră.
– 2009. – 17 iul. – P. 9 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 17 июля. – P. 9.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3579. Ghelici, Fiodor. Raport privind rezultatele investigării evenimentelor din 7-8
aprilie 2009 : [prez. de către Org. obştească "Moldova Mea"] / Fiodor Ghelici // Alianţa Mol-
dova Noastră. – 2009. – 10 iul. – P. 5, 13 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 10 июля. –
P. 5, 10.

3580. Grozavu, Vasile. Vladimir Voronin : “Trebuie să ne învăţăm a respecta Consti-


tuţia şi a educa în acest spirit tineretul" : [pe marginea şedinţei festive, prilejuită de împlini-
rea a 15 ani de la adoptarea Constituţiei Rep. Moldova] / Vasile Grozavu // Moldova suve-
rană. – 2009. – 23 iul.

3581. Lupu, Marian. Marian Lupu : "Liniştea şi pacea socială se realizează prin res-
pectarea interesului naţional şi al fiecărui cetăţean" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu ex-preş.
Parlamentului Rep. Moldova] // Săptămîna. – 2009. – 17 iul. – P. 10.

3582. Mocan, Mihail. Nimeni în afară de noi : [interviu cu M. Mocan, preş. Uniunii
Veteranilor Războiului din Afganistan din Rep. Moldova] / consemnare : Vladimir
Alexandrov // Comunistul. – 2009. – 24 iul. – P. 11.

3583. Nagacevschi, Vitalie. "Cei care au pus în aplicare planul diabolic de deturna-
re a protestelor paşnice trebuie să răspundă în faţa legii" : interviu cu V. Nagacevschi, avo-
cat, preş. Asoc. "Juriştii pentru Drepturile Omului"] / consemnare : Alexandru Damian //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 iul. – P. 9.

3584. Plugaru, Anatol. Anatol Plugaru : "Haosul constituţional actual este în mare
măsură şi opera lui Lupu" : [pe marginea evenimentelor din 7 apr. 2009 : interviu cu ex-
ministrul Securităţii Naţ.] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6
iul. – P. 4.

3585. Spătaru, Tudor. Gunoiul : [aspecte soc.-pol.] / Tudor Spătaru // Lit şi arta. –
2009. – 28 iul. – P. 3.

3586. Spătaru, Tudor. Tudor Spătaru : "Plecarea lui Grigore Vieru a golit de multă
esenţă văzduhul Basarabiei" : [interviu cu omul de ştiinţă, moldovean stabilit în SUA] / pen-
tru conformitate : Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 5.

3587. Şoimaru, Vasile. Va ieşi R. Moldova din comă-nism după 29 iulie? / Vasile
Şoimaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 iul. – P. 8.

3588. Tănase, Constantin. Încotro mergem, fraţi moldoveni? : [aspecte soc.-pol.] /


Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 iul. – P. 7.

105
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3589. Tănase, Constantin. Moldova între est şi vest : [aspecte soc.-pol.] / Constan-
tin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 iul. – P. 5.

3590. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Pentru comunişti, problema transnis-


treană este una de ordin electoral" : [interviu cu prim-vicepreş. Alianţei "Moldova Noastră"] /
interviu realizat de Vlad Negru // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 24 iul. – P. 4 ; Альянс
Moldova Noastră. – 2009. – 24 июля. – P. 4.

3591. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "Nu voi accepta niciodată un com-
promis cu propria conştiinţă" : interviu acordat de liderul AMN gaz. "Vremea" din Chişinău /
consemnare : Oleg Daşevschi // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 10 iul. – P. 2 ; Альянс
Moldova Noastră. – 2009. – 10 июля. – P. 2.

3592. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "Pentru a fi stăpâni în sat, trebuie să


fim stăpâni în stat" : alocuţiunea rostită de preş. Alianţei "Moldova Noastră" la întrunirea cu
aleşii locali AMN, 27 iun. 2009 // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 3 iul. – P. 3-4 ; Альянс
Moldova Noastră. – 2009. – 3 июля. – P. 3-4.

3593. Voloşin, Vitali. Americanii îşi iubesc patria în fiecare clipă : interviu cu V.
Voloşin, originar din Rep. Moldova, prof. univ. la Univ. din oraşul Troy, statul Alabama, SUA
/ pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2009. – 2 iul. – P. 12-13.

3594. Voronin, Vladimir. Recunoaşterea reintegrării ţării – sarcină a statalităţii mol-


doveneşti : cuv. introd. al preşedintelui PCRM, V. Voronin, la conf. de presă cu tema : "De la
confruntare – spre consolidare. Ce va urma după 29 iulie" // Comunistul. – 2009. – 17 iul. –
P. 2.

3595. Воронин, Владимир. Владимир Воронин предложил оппозиции 5


принципов политического консенсуса : вступит. слово В. Воронина на пресс-конф. //
Коммунист. – 2009. – 17 июля. – Р. 2.

3596. Воронин, Владимир. Коммунисты рассчитывают на абсолютное боль-


шинство в парламенте : вступит. слово пред. Партии Коммунистов Респ. Молдова В.
Воронина на пресс-конф., 15 июля 2009 г. // Кишин. новости. – 2009. – 17 июля. – Р. 1-
2.

3597. Гелич, Федор. Доклад об итогах расследования событий 7-8 апреля 2009
года : [докл. обществ. орг. "Moldova Mea"] / Федор Гелич // Коммерсант plus. – 2009. –
17 июля. – Р. 13; Молд. ведомости. – 2009. – Июль. – Р. 3. - (Спец. вып.).

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3598. Гречаная, Зинаида. Зинаида Гречаная : "Стране нужна стабильность" : [


пресс-конф. премьер-министра Респ. Молдова, 22 июля 2009 г.] // Коммунист. – 2009.
– 24 июля. – Р. 3.

3599. Гурбуля, Валериу. Предварительные результаты расследования : [о со-


бытиях 6-7 апр. 2009 г. в Кишинэу : пресс-конф. генер. прокурора Респ. Молдова В.
Гурбуля] // Экон. обозрение. – 2009. – 24 июля. – Р. 19.

3600. Западинский, Роберт. Однозвучно гремит колокольчик, или "Новые" -


старые откровения президента / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 3
июля. – Р. 3.

3601. Западинский, Роберт. Тщета и нищета молдавской оппозиции / Роберт


Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 17 июля. – Р. 3.

3602. Магдер, Теодор. Быть или не быть нашему государству : беседа с совет-
ником Евр. общины Респ. Молдова Т. Магдером / беседовала Людмила Борисова //
Коммунист. – 2009. – 10 июля. – Р. 5.

3603. Мишин, Вадим. Pусский – не национальность, а судьба : [пресс-конф.


депутата парламента Респ. Молдова В. Мишина и ректора Славян. ун-та Олега Ба-
бенко] // Коммерсант plus. – 2009. – 3 июля. – Р. 12.

3604. Мокан, Михаил. Никто, кроме нас! : интервью пред. Союза ветеранов
войны в Афганистане Респ. Молдова М. Мокана / записал Владимир Александров //
Независимая Молдова. – 2009. – 9 июля.

3605. Мунтяну, Ион. Кто ответит за неотвратимость территориального раско-


ла? : [по поводу приднестров. проблемы] / Ион Мунтяну // Коммерсант plus. – 2009. –
17 июля. – Р. 6.

3606. Негруца, Вячеслав. Подавление предпринимательской инициативы


коммунистами – главная причина нашей бедности и нищеты : интервью с В. Негруца,
кандидатом в депутаты парламента от Либерально-демократической партии Молдовы
// Молд. ведомости. – 2009. – 14 июля. – Р. 3.

3607. Ройбу, Зиновий. До гражданской войны – один шаг : [обществ.-полит.


аспекты] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2009. – 10 июля. – Р. 4.

3608. Сокол, Сергей. Пропало лето, или Заслужим свою новую власть : [об-
ществ.-полит. аспекты] / Сергей Сокол // Коммерсант plus. – 2009. – 10 июля. – Р. 6.

107
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3609. Цуркан, Владимир. Владимир Цуркан : "Только истина способна привес-


ти молдавское общество к согласию!" : [по материалам пресс-конф. кандидата в депу-
таты от Партии Коммунистов и представителя ПКРМ в Центризбиркоме Серджиу
Сырбу] / записал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. – 1 июля.

3610. Шова, Василий. Василий Шова : "Для объединения двух берегов созда-
ны все предпосылки" : [о приднестр. проблеме : пресс-конф. кандидата в депутаты
парламента от Партии Коммунистов Респ. Молдова] / записала Марина Цуркан //
Коммунист. – 2009. – 10 июля. – Р. 3.

3611. Шова, Василий. Василий Шова : "Оппозиция сделала ставку на дискре-


дитацию объединительных процессов в стране" : [пресс-конф. министра реинтеграции
Респ. Молдова] / записала Елена Гиска // Независимая Молдова. – 2009. – 9 июля.

324 Alegeri
3612. Aianţa "Moldova Noastră". Platforma electorală a AMN // Alianţa Moldova
Noastră. – 2009. – 24 iul. – P. 8-9 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 24 июля. – P. 8-9.

3613. Anestiadi, Vasile. "Kakistokraţia" moldoveană şi nevoia de schimbare : [as-


pecte electorale] / Vasile Anestiadi // Săptămîna. – 2009. – 24 iul. – P. 4.

3614. Apel al reprezentanţilor organizaţiilor etnoculturale către alegătorii Republicii


Moldova : [21 iul. 2009] // Moldova suverană. – 2009. – 22 iul.

3615. Apel către alegătorii din Republica Moldova : [pe marginea alegerilor parla-
mentare anticipate din 29 iul. 2009 : adresat de către org. de tineret ale partidelor de opozi-
ţie] // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 1. – Semnat : Sergiu Boghean, George Mocanu, Ser-
giu Baltaga.

3616. Ciobanu, Vitalie. Vitalie Ciobanu : "Alegerile într-o zi de miercuri dezvăluie


planul diabolic al comuniştilor" : [interviu cu preş. Asoc. moldovenilor din Italia] / consemna-
re : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 iul. – P. 5.

3617. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu : Dacă Opoziţia de la Chişinău preia puterea,
România trebuie să fie veriga între Bruxelles şi Chişinău şi să fie pregătită pentru a trece
acest test major : [interviu cu analistul politic român] // Capitala. – 2009. – 31 iul. – P. 4.

3618. Filat, Vlad. Vlad Filat : "După opt ani de minciună şi manipulare, cetăţeanul a
aflat adevărul" : [interviu cu preş. Partidului Liberal Democrat din Moldova] / consemnare :
Alexandru Damian // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 iul. – P. 5.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3619. Furtună, Mihai. Mihai Furtună : "Problemele chişinăuenilor pot fi soluţionate


doar în Parlament, tocmai de aceea locuitorii capitalei trebuie să voteze pentru AMN" : [in-
terviu cu viceprimarul mun. Chişinău] / consemnare : Elena Zamura // Alianţa Moldova
Noastră. – 2009. – 17 iul. – P. 5 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 17 июля. – P. 5.

3620. Negură, Lilian. Profesionalismul staff-ului electoral comunist – mit sau realita-
te / Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 28 iul. – P. 7; Alianţa Moldova Noastră. –
2009. – 31 iul. – P. 10.

3621. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Lista candidaţilor la funcţia


de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 29 iulie
2009 din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova // Comunistul. – 2009. – 15
iul. – P. 6-7.

3622. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Să ne apărăm patria! : decla-


raţia pre-electorală a PCRM // Comunistul. – 2009. – 24 iul. – P. 2.

3623. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "Viaţa va fi aşa cum veţi vota la 29 iu-
lie!" : [interviu cu liderul Alianţei "Moldova Noastră"] // Săptămîna. – 2009. – 24 iul. – P. 10 ;
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 24 iul. – P. 4.

3624. Vaculovschi, Ghenadie. Ghenadie Vaculovschi : PPCD continuă lupta politi-


că : interviu cu ex-candidatul la funcţia de parlamentar pe listele PPCD / consemnare : Ser-
giu Praporşcic // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 31 iul. – P. 2.

3625. Воронин, Владимир. Мы готовы к заинтересованному и принципиаль-


ному диалогу : [обращение пред. Партии коммунистов Респ. Молдова В. Воронина к
избирателям страны : по поводу результатов досроч. парламент. выборов от 29 июля
2009 г.] // Кишин. новости. – 2009. – 31 июля. – Р. 1.

3626. Воронин, Владимир. Пять принципов консенсуса : [по материалам


пресс-конф. президента Респ. Молдова В. Воронина, 15 июля 2009 г.] / записала Ека-
терина Свиридова // Кишин. обозреватель. – 2009. – 16 июля. – Р. 2.

3627. Воротов, Андрей. Демпартия о молдавской государственности и иден-


тичности : [о предвыбор. платформe] / Андрей Воротов // Молд. ведомости. – 2009. –
17 июля. – Р. 3.

3628. Гурез, Лилия. Молдова – полигон для тестирования "грязных" электо-


ральных технологий :! по поводу результатов парламент. выборов,5 апр. 2009 г.] /
Лилия Гурез, Игорь Волницкий // Молд. ведомости. – 2009. – 21 июля. – Р. 1, 4-5.

109
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3629. Ройбу, Зиновий. В случае победы ПКРМ Молдова окончательно уйдет


на Запад! : [o предвыбор. платформe Партии коммунистов Респ. Молдова] / Зиновий
Ройбу // Коммерсант plus. – 2009. – 17 июля. – Р. 4.

3630. Тарлапан, Игор. "Коммунистов нужно срочно отправить в оппозицию" :


[по поводу предвыбор. кампании] / Игор Тарлапан // Молд. ведомости. – 2009. – 24
июля. – Р. 7.

3631. Ткачук, Марк. Произошедшие за последние месяцы в Молдове события


предопределили лозунг Партии Коммунистов на досрочных выборах : [интернет-конф.
в агентстве "Omega" руководителя Центра "Выборы-2009" ЦК ПКРМ М. Ткачук] // Не-
зависимая Молдова. – 2009. – 10 июля. – Р. 3.

3632. Филат, Влад. Почему именно ЛДПМ? : [об избират. платформе Либе-
рально-Демократической партии Молдовы] / Влад Филат // Молд. ведомости. – 2009. –
24 июля. – Р. 3.

3633. Черный, Иван. ПКРМ предала своих избирателей / Иван Черный // Молд.
ведомости. – 2009. – 10 июля. – Р. 2.

3634. Чуров, Владимир. Владимир Чуров : "У молдавских наблюдателей вы-


сокая квалификация" : [о результатах досроч. парламент. выборов, 29 июля 2009 г. :
по материалам видеомоста с участием пред. ЦИК Рос. Федерации] / записала Алек-
сандра Юнко // Независимая Молдова. – 2009. – 31 июля. – Р. 6.

29 iulie 2009 – Alegeri parlamentare anticipate


3635. Apel către societatea civilă din R. Moldova, oamenii de ştiinţă şi cultură, oa-
menii de afaceri, membrii asociaţiilor şi societăţilor neguvernamentale şi toţi oamenii de
bună-credinţă : [pe marginea alegerilor parlamentare anticipate din 29 iul. 2009] // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 24 iul. – P. 4. – Semnat : Mihai Ghimpu, Vlad Filat, Serafim
Urecheanu.

3636. Bogatu, Petru. Dacă nu fraudează, comuniştii pierd : [pe marginea alegerilor
parlamentare anticipate, 29 iul. 2009] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 iul.
– P. 7.

3637. Bogatu, Petru. Mâine nu va veni niciodată? : [pe marginea accesului la in-
form. a electoratului] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 28 iul. – P. 7.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3638. Bogatu, Petru. Pe cine va devora Lupu? : [pe marginea campaniei electorale]
/ Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 3 iul. – P. 7.

3639. Bogatu, Petru. Pentru cine şi de ce a fost coborât pragul electoral? / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 21 iul. – P. 7.

3640. Bogatu, Petru. S-a tranşat o cotitură istorică : [pe marginea rezultatelor alege-
rilor parlamentare anticipate din 29 iul. 2009] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. –
31 iul. – P. 7.

3641. Cheianu, Constantin. A doua zi : [pe marginea rezultatelor alegerilor parla-


mentare anticipate, 29 iul. 2009] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 31
iul. – P. 6.

3642. Cheianu, Constantin. Maşina electorală comunistă s-a gripat / Constantin


Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 iul. – P. 6.

3643. Cheianu, Constantin. Un vot, un singur vot salvat! / Constantin Cheianu //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 iul. – P. 7.

3644. Chiorescu, Iurie. Sondaje optimiste în mijlocul unor realităţi dure : [pe margi-
nea alegerilor parlamentare anticipate, 29 iul. 2009] / Iurie Chiorescu // Timpul de dim ineaţă.
– 2009. – 17 iul. – P. 13.

3645. Ciornei, Vsevolod. Aritmetica sau algebra? : [pe marginea rezultatelor alege-
rilor parlamentare anticipate din 29 iul. 2009] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 31
iul. – P. 2.

3646. Ciornei, Vsevolod. Bumerangul fermecat : [aspecte electorale] / Vsevolod Ci-


ornei // Săptămîna. – 2009. – 3 iul. – P. 2.

3647. Ciornei, Vsevolod. Enigma de a doua zi : [pe marginea campaniei electorale]


/ Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 24 iul. – P. 2.

3648. Ciornei, Vsevolod. Ne alegem cu alegerile / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. –


2009. – 17 iul. – P. 2.

3649. Ciornei, Vsevolod. Partide şi părţi / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. –


10 iul. – P. 2.

3650. Colesnic, Iurie. Miza e mai mare ca viaţa politică : alegerile sunt un început
sau un sfârşit? / Iurie Colesnic // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 3 iul. – P. 7.

111
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3651. Conţiu, Mihai. Serviciul de Informaţii Externe al României (SIE) şi alegerile din
R. Moldova / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2009. – 14 iul.

3652. Cornescu, Aureliu. Sfârşit de epocă la Chişinău / Aureliu Cornescu // Jurnal


de Chişinău. – 2009. – 31 iul. – P. 8.

3653. Corobceanu, Svetlana. Topul încălcărilor în anticipate / Svetlana Corobceanu


// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 28 iul. – P. 5.

3654. Croitoru, Ion. Campanie anemică, dar care poate produce surprize de propor-
ţii / Ion Croitoru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 10 iul. – P. 7.

3655. Darshan, Nicolae. Demnitatea adevărului şi libertatea suverană a soarelui :


[pe marginea platformei electorale a Alianţei "Moldova Noastră"] / Nicolae Darshan // Lit. şi
arta. – 2009. – 9 iul. – P. 2.

3656. Declaraţia deputaţilor din primul Parlament (1990-1994), ales în mod demo-
cratic, cu privire la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova din 29 iulie
2009 // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 1. – Semnat : V. Beşleagă, S. Chircă, Gh.
Amihalachioaie [et al.].

3657. Dragi cetăţeni ai Republicii Moldova! : [apel al oamenilor de cultură şi ştiinţă


pe marginea alegerilor anticipate, 29 iul. 2009] // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 1. – Sem-
nat : Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Ion Ungureanu [et al.].

3658. Dulgheru, Valeriu. Alegerile din 29 iulie sub controlul Moscovei / Valeriu
Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 2.

3659. Dulgheru, Valeriu. Anticipatele pe ultima sută de metri / Valeriu Dulgheru //


Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 3.

3660. Dulgheru, Valeriu. Democraţi, fiţi vigilenţi, alegerile sunt deja fraudate! / Vale-
riu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 3.

3661. Dulgheru, Valeriu. În numele lui Dumnezeu, nu vota antihristul, Moş Ioane! /
Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 3.

3662. Dungaciu, Dan. Comuniştii plătesc muzica. Opoziţia trebuie să schimbe parti-
tura! : / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 iul. – P. 6.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3663. Dungaciu, Dan. Mingea este acum în terenul Bruxellesului / Dan Dungaciu //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 31 iul. – P. 6.

3664. Dungaciu, Dan. România, sondajele şi "generalul iarnă" : [pe marginea cam-
paniei electorale] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 iul. – P. 8.

3665. Feifer, Gregory. Cred că, inevitabil, Moldova se apropie de Occident : [ inter-
viu cu Gr. Feifer, corespondent al postului de radio Europa Liberă / interviu realizat de Elena
Cioina // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 31 iul. – P. 3.

3666. Filat, Vlad. Vlad Filat : Şi noi suntem alţii, şi electoratul este altul : [interviu ofe-
rit Agenţiei Inforusia de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Săptămîna.
– 2009. – 24 iul. – P. 14.

3667. Filat, Vlad. Votul în străinătate, corectitudinea alcătuirii listelor electorale : [in-
terviu cu preş. Partidului Liberal Democrat din Moldova] / interlocutor : Vasile Botnaru //
Săptămîna. – 2009. – 17 iul. – P. 14.

3668. Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova. Apel al Forului De-
mocrat al Românilor din R. Moldova către membrii şi simpatizanţii săi, către oamenii de
bună-credinţă // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 1.

3669. Godea, Mihai. Mihai Godea : "Împreună pentru Moldova" vine să contracareze
dezbinarea şi vrajba semănate de comunişti" : [ interviu cu prim-vicepreş. Partidului Liberal
Democrat din Moldova] / consemnare : Alexandru Damian // Timpul de dimineaţă. – 2009. –
16 iul. – P. 5.

3670. Gurez, Lilia. Cum au fost falsificate alegerile / Lilia Gurez, Igor Volniţchi // Jur-
nal de Chişinău. – 2009. – 24 iul. – P. 16-17.

3671. Holban, Eugen. Miza alegerilor şi corectitudinea lor / Eugen Holban // Lit. şi
arta. – 2009. – 2 iul. – P. 3.

3672. Împreună pentru Moldova : oferta electorală a Partidului Liberal Democrat din
Moldova pentru alegerile parlamentare din 29 iul. 2009 // Ziarul de gardă. – 2009. – 9 iul. –
P. 15.

3673. Lungu, Iulian. Marian Lupu – Democraţia participativă în fapte, nu vorbe / Iuli-
an Lungu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14 iul. – P. 9 ; Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14
iul. – P. 4.

113
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3674. Magder, Teodor. Statul nostru între a fi sau a nu fi? / Teodor Magder //
Săptămîna. – 2009. – 24 iul. – P. 11.

3675. Mizsei, Kalman. Kalman Mizsei : Alegerile – importanţa alegerilor şi a perioa-


dei care va urma : [art. reprezentantului special al UE pentru Rep. Moldova] // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2009. – 3 iul. – P. 5.

3676. Mocanu, George. Aceste alegeri sunt decisive şi tineretul îşi va spune cuvân-
tul : [pe marginea campaniei electorale : interviu cu G. Mocanu, preş. org. de tineret a Parti-
dului Liberal Democrat din Moldova // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14 iul. – P. 5.

3677. Moraru, Haralambie. Toţi o apă şi-un pământ ... / Haralambie Moraru // Jurnal
de Chişinău. – 2009. – 24 iul. – P. 8.

3678. Negru, Nicolae. Alegeri pentru proşti / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 24 iul. – P. 6.

3679. Negru, Nicolae. Lupu contra Lupu / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 14 iul. – P. 6.

3680. Negru, Nicolae. Republica fără tineri / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 3 iul. – P. 6.

3681. Negru, Nicolae. Rusia a pierdut / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009.
– 31 iul. – P. 6.

3682. Nucă, Sergiu. Nu cred ... / Sergiu Nucă // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 2.

3683. Opoziţia unită : 29 iulie ne oferă şansa să respingem hotărât trecutul comu-
nist! : apel către soc. civilă din Rep. Moldova, oamenii de ştiinţă şi cultură, oamenii de afa-
ceri, membrii asoc. şi soc. neguvernamentale şi toţi oamenii de bună- credinţă // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 24 iul. – P. 7. – Semnat : Mihai Ghimpu, Vlad Filat, Serafim Urechean.

3684. Partidul Democrat din Moldova. Apel al Congresului 6 Extraordinar al Parti-


dului Democrat din Moldova către cetăţenii Republicii Moldova : [privind campania electora-
lă, 19 iul. 2009] // Săptămîna. – 2009. – 24 iul. – P. 8 ; Ziarul de gardă. – 2009. – 23 iul. – P.
15.

3685. Păduraru, Pavel. Demoniada moldovenească – fraudele din 5 aprilie 2009 (2-
3) // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 iul. – P. 10 ; 10 iul. – P. 9.- Art. 1 : 26 iun.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3686. Petrencu, Anatol. Anatol Petrencu : "Lupu nu este credibil, a supt prea mult
de la ţâţa lui Voronin ..." : interviu cu preş. Mişcării "Acţiunea Europeană"] / consemnare :
Nicolae Roibu, Irina Jurja // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 27 iul. – P. 7-8.

3687. Petrencu, Anatol. Implicarea Mişcării Acţiunea Europeană în alegerile parla-


mentare din 29 iulie 2009 / Anatol Petrencu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8 iul. – P. 4 ;
Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 3.

3688. Petrencu, Anatol. Încă o dată despre implicarea MAE cu listă proprie în ale-
gerile din 29 iulie / Anatol Petrencu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 iul. – P. 4.

3689. Popa, Iulius. Electorale, gânduri triste / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2009. – 16
iul. – P. 6.

3690. Popa, Nicolae. Alegeri interetnice? / Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. –


2009. – 21 iul. – P. 10.

3691. Popa, Nicolae. Liniştea de marţi spre miercuri / Nicolae Popa // Jurnal de Chi-
şinău. – 2009. – 28 iul. – P. 10.

3692. Praporşcic, Sergiu. La 29 iulie Republica Moldova va alege între Noua şi Ve-
chea Clasă Politică / Sergiu Praporşcic // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 24 iul. – P.
1.
3693. Rusu, Nicolae. Încă nu e totul pierdut : [pe marginea scrutinului electoral anti-
cipat de la 29 iul. 2009] / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 3.

3694. Silistraru, Mihail. Mihail Silistraru : "Bătaia de joc faţă de acest popor trebuie
stopată" : [interviu cu preş. raionului Ialoveni, candidat la funcţia de parlamentar] / a intervi-
evat Marina Timotin // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 17 iul. – P. 6-7.

3695. Spătaru, Mihaela. Mihaela Spătaru : "Dezinformare, xenofobie şi ură, iată


adevăratul slogan electoral al comuniştilor" : [interviu cu vicepreş. Org. de Tineret a Partidu-
lui Liberal Democrat din Moldova] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15 iul. – P. 3.

3696. Tănase, Alexandru. Alexandru Tănase : "La 29 iulie, Moldova va alege între
modelul turkmen şi cel baltic" : [interviu cu prim-vicepreş. şi candidatul Partidului Liberal
Democrat din Moldova] / consemnare : Alexandru Damian // Timpul de dimineaţă. – 2009. –
7 iul. – P. 5.

3697. Tănase, Constantin. Istorica povară a Opoziţiei / Constantin Tănase // Timpul


de dimineaţă. – 2009. – 31 iul. – P. 7.

115
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3698. Tănase, Constantin. Lupu, fata babei din politica moldovenească, sau Omul
căruia nu-i convine să candideze la eroism : [Marian Lupu – ex-preş. al Parlamentului Rep.
Moldova în contextul campaniei electorale] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 13 iul. – P. 6.

3699. Tănase, Constantin. Uzurpatorul şi alegerile anticipate / Constantin Tănase //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 iul. – P. 6.

3700. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "Noi am prezentat Curţii Constituţio-


nale 20 de kilograme de acte cu probe de falsificare a alegerilor" : din interviul liderului Ali-
anţei "Moldova Noastră", publ. pe site-ul "Edinaia Gagauzia"] / consemnare : Dumitru
Papazoglo // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 24 iul. – P. 12 ; Альянс Moldova Noastră.
– 2009. – 24 июля. – P. 14.

3701. Voronin, Vladimir. Apel al Preşedintelui Partidului Comuniştilor din Republica


Moldova, Vladimir Voronin, către poporul Republicii Moldova : [pe marginea alegerilor par-
lamentare anticipate, 29 iul. 2009] // Moldova suverană. – 2009. – 24 iul. ; Comunistul. –
2009. – 24 iul. – P. 1 ; Коммунист. – 2009. – 24 июля. – Р. 2.

3702. Voronin, Vladimir. Apelul preşedintelui Partidului Comuniştilor din Republica


Moldova, Vladimir Voronin, către alegători : [pe marginea alegerilor parlamentare anticipate
din 29 iul. 2009] // Moldova suverană. – 2009. – 31 iul. ; Comunistul. – 2009. – 31 iul. – P. 2
; Коммунист. – 2009. – 31 июля. – Р. 1-2 ; Независимая Молдова. – 2009. – 31 июля. –
Р. 1.

3703. Weber, Renata. Renata Weber : "E greu să spui ca au fost alegeri libere şi co-
recte, dar nici nu poţi să le invalidezi" : [interviu cu euro-parlamentara, observator în Delega-
ţia PE de monitorizare] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 31
iul. – P. 5.

3704. Андриевский, Виталий. За кого голосовать 29 июля? / Виталий Андри-


евский // Коммерсант plus. – 2009. – 10 июля. – Р. 5.

3705. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Качество выборов для нас


имеет первостепенное значение" : из интервью президента Молдовы "Голосу Амери-
ки" // Кишин. новости. – 2009. – 3 июля. – Р. 1.

3706. Воронин, Владимир. Обращение к народу Республики Молдова : [обра-


щение президента Респ. Молдова по поводу досроч. выборов в Парламент, 29 июля
2009 г.] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2009. – 24 июля. – Р. 1; Ки-

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

шин. новости. – 2009. – 24 июля. – Р. 1 ; Независимая Молдова. – 2009. – 27 июля. –


Р. 2.

3707. Воронин, Владимир. Приоритет Партии коммунистов – стабильность и


консолидация общества : [особенности избират. кампании : по материалам пресс-
конф. пред. Партии коммунистов Респ. Молдова В. Воронина, 15 июля 2009 г.] // Не-
зависимая Молдова. – 2009. – 16 июля.

3708. Делягин, Михаил. "Молдавия 29 июля будет противостоять мафии" : ин-


тервью рос. политолога М. Делягина для радио "Комсомольская правда" / беседовали
: Галина Сапожникова, Евгений Черных // Коммунист. – 2009. – 22 июля. – Р. 4-5.

3709. Демократическая партия Молдовы. Обращение 6-го внеочередного


Съезда Демократической партии Молдовы к гражданам Республики Молдова : [по
поводу внеочеред. парламент. выборов, 29 июля 2009 г.] // Молд. ведомости. – 2009. –
21 июля. – Р. 6.

3710. Заявление миссии международных наблюдателей ENEMO ; по результа-


там работы на досроч. парламент. выборах в Респ. Молдова, 29 июля 2009 г. // Молд.
ведомости. – 2009. – 31 июля. – Р. 3.

3711. Иванов, Петр. Разве коммунисты лишают нас будущего выборочно? : [по
поводу избират. кампании] / Петр Иванов // Молд. ведомости. – 2009. – 3 июля. – Р. 3.

3712. Карпов, Борис. Kупание красного коня / Борис Карпов // Коммерсант


plus. – 2009. – 24 июля. – Р. 10-11.

3713. Косарев, Валерий. Тайны президентской левитации, или Особенности


нашей политической борьбы / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2009. – 3 июля. –
Р. 5.

3714. Кунин, Роман. ДПМ – демократический выбор представителей всех на-


циональностей Молдовы / Роман Кунин // Молд. ведомости. – 2009. – 24 июля. – Р. 7.

3715. Лагута, Майя. Лики молдавской демократии / Майя Лагута // Коммерсант


plus. – 2009. – 17 июля. – Р. 8.

3716. Максимов, Александр. Главная черта нынешних выборов – абсурд /


Александр Максимов // Молд. ведомости. – 2009. – 8 июля.

3717. Обращение представителей этнокультурных организации к избирателям


Республики Молдова : 21 июля 2009 г. // Независимая Молдова. – 2009. – 22 июля.

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3718. Ройбу, Зиновий. Через месяц голосовать, а выбирать не из кого … да и


не хочется / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2009. – 3 июля. – Р. 4.

3719. Святченко, Иван. Конец однопартийной системы / Иван Святченко //


Экон. обозрение. – 2009. – 31 июля. – Р. 1-2.

3720. Сорочану, Тудор. Моральная деградация оппозиции / Тудор Сорочану //


Независимая Молдова. – 2009. – 15 июля.

3721. Урекян, Серафим. Серафим Урекян : "Жизнь будет такой, за какую про-
голосуете 29 июля!" : [интервью с лидером Альянса "Наша Молдова"] // Молд. ведо-
мости. – 2009. – 24 июля. – Р. 5.

3722. Цеслюк, Владимир. Молдавская рапсодия. Времена года / Владимир


Цеслюк // Коммерсант plus. – 2009. – 24 июля. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3549)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3723. Bogatu, Petru. De ce s-a temut Putin de Obama? : [pe marginea vizitei preş.
SUA în Rusia] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 10 iul. – P. 7.

3724. Mihail, Viorel. Onoarea pierdută a diplomaţiei române (1) / Viorel Mihail //
Săptămîna. – 2009. – 31 iul. – P. 8-9. – Va urma.

3725. Negru, Nicolae. Ne va "trăda" Obama? : [pe marginea vizitei preş. SUA
Barack Obama la Moscova, iul. 2009] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7 iul.
– P. 6.

3726. Negru, Nicolae. S-a supărat Medvedev pe Voronin? : [pe marginea vizitei
preş. în exerciţiu al Rep. Moldova la Moscova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 21 iul. – P. 6.

3727. Барри, Эллен. На постсоветском пространстве идет соревнование : кто


ловчее надует Россию? Воронин в лидерах : [перепеч. из "The New York Times", США]
/ Эллен Барри // Коммерсант plus. – 2009. – 10 июля. – Р. 15.

3728. Бильдт, Карл. Кнопка "перезагрузки" для европейского подворья : [ст.


министра иностр. дел Швеции] / Карл Бильдт // Экон. обозрение. – 2009. – 24 июля. –
Р. 20.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3729. Дугин, Александр. Россия должна сформулировать альтернативный


американскому мировой проект : [ст. руководителя Центра консерват. исслед. при
социол. фак. МГУ] / Александр Дугин // Коммерсант plus. – 2009. – 17 июля. – Р. 14.

3730. Калак, Дмитрий. Западный форпост в Восточной Европе : [по поводу ви-
зита министра иностр. дел Польши Радослава Сикорски в Молдову, июль 2009] /
Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 31 июля. – Р. 8.

3731. Калак, Дмитрий. Трудная миссия Швеции : [ председательствo Швеции в


Евросоюзе] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 17 июля. – Р. 8.

3732. Мижей, Кальман. Кальман Мижей : "Надо уважать друг друга" : интервью
спец. представителя ЕС по Молдове / записала Ирина Астахова // Кишин. обозрева-
тель. – 2009. – 2 июля. – Р. 3.

3733. Мижей, Кальман. Нереальные страхи Воронина : интервью спец. пред-


ставителя ЕС в Молдове К. Мижей рум. изд. "România liberă" // Столица=Capitala. –
2009. – 10 июля. – P. 4.

3734. Муази, Доминик. Один мир, одна Европа : [ст. проф. госупр. в Гарвард.
ун-те] / Доминик Муази // Экон. обозрение. – 2009. – 24 июля. – Р. 21.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


3735. Corman, Igor. Igor Corman : "În realitate, opţiunea europeană a puterii nicio-
dată nu a fost sinceră" : [interviu cu ex-ambasadorul Rep. Moldova în Germania] // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 3 iul. – P. 8.

3736. Corman, Igor. Igor Corman : "Opţiunea europeană a puterii niciodată nu a fost
sinceră" : [interviu cu diplomatul] / interviu realizat de Vladlen Grama // Timpul de dimineaţă.
– 2009. – 2 iul. – P. 5; Săptămîna. – 2009. – 10 iul. – P. 10.

3737. Declaraţia Guvernului Republicii Moldova : [privind intensificarea amestecului


în afacerile interne ale Rep. Moldova de către România] // Săptămîna. – 2009. – 17 iul. – P.
2.

3738. Direcţiile prioritare ale politicii externe a Republicii Moldova în viziunea Parti-
dului Democrat din Moldova // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 iul. – P. 7.

3739. Dungaciu, Dan. Cred, cu toate că e absurd! : [pe marginea integrării europene
a Rep. Moldova] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 iul. – P. 6.

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3740. Guzun, Victor. Politica externă a Republicii Moldova în viziunea AMN : [inter-
viu prezentat postului de radio "Vocea Basarabiei" de către V. Guzun, candidat pentru func-
ţia de deputat în parlament] / interlocutor : Corneliu Rusnac // Alianţa Moldova Noastră. –
2009. – 24 iul. – P. 5, 10.

3741. Leancă, Iurie. "Şansele de a avansa spre UE vor veni odată cu instalarea
unei guvernări democratice" : (interviu cu Iu. Leancă, candidat pe listele Partidului Liberal
Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iul. 2009) / consem-
nare : Alexandru Damian // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21 iul. – P. 5.

3742. Unteanu, Cristian. Republica Moldova, ultima frontieră : [pe marginea integră-
rii europene a Rep. Moldova : reluat din ziarul "Ziua"] / Cristian Unteanu // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 28 iul. – P. 6.

3743. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : Integrarea europeană a fost compromi-


să de comunişti : [art. prim-vicepreş. Alianţei "Moldova Noastră"] // Alianţa Moldova Noastră.
– 2009. – 17 iul. – P. 4 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 17 июля. – P. 4.

3744. Декларация правительства Республики Молдова : [по поводу вмеша-


тельства во внутр. дела Респ. Молдова со стороны Румынии] // Кишин. новости. –
2009. – 17 июля. – Р. 1.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3745. Cojocaru, Nicolae. Şi un partid de stânga nu e în drept să fie împotriva inte-
reselor propriei naţiuni : [pe marginea politicilor Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] /
Nicolae Cojocaru // Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 3.

3746. Filat, Vlad. Sanda şi Vlad Filat : Să ai curajul de a face primul pas şi să mergi
înainte : [interviu cu preş. Partidului Liberal din Moldova şi soţia acestuia] / consemnare :
Rodica Trofimov // Săptămîna. – 2009. – 31 iul. – P. 14.

3747. Filat, Vlad. Vlad Filat nu este omul regretelor : [interviu cu preş. Partidului Li-
beral Democrat din Moldova] / consemnare : Dorina Arsene // Săptămîna. – 2009. – 3 iul. –
P. 11. – Contin. Începutul : 26 iun.

3748. Gherasim, Arcadie. Neocomunismul moldovenesc / Arcadie Gherasim // Tim-


pul de dimineaţă. – 2009. – 2 iul. – P. 6.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3749. Lupu, Marian. Marian Lupu : "Sunt liber. Nu mai datorez nimănui nimic" : [in-
terviu cu preş. Partidului Democrat din Moldova] / interviu realizat de Ana Tarlapan // Ziarul
de gardă. – 2009. – 2 iul. – P. 11.

3750. Lupu, Marian. Reformarea PCRM este imposibilă : (interviul lui M. Lupu, preş.
al Partidului Democrat din Moldova, acordat "Revistei 22", Bucureşti) / interviu realizat de
Armand Goşu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 27 iul. – P. 10.

3751. Molcianov, Vasilii. Cinci mituri despre Marian Lupu : de ce Marian Lupu a pă-
răsit rândurile PCRM şi a preluat conducerea Partidului Democrat din Moldova? / Vasilii
Molcianov // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 iul. – P. 25 ; Jurnal de Chişinău. – 2009. –
10 iul. – P. 9.

3752. Petrencu, Anatol. Problema unificării forţelor liberale şi democratice este


acum mai actuală ca oricând ... / Anatol Petrencu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 iul. –
P. 4.

3753. Untilă, Veaceslav. Efortul comun al opoziţiei va da rezultate : interviu cu V.


Untilă, prim-vicepreş. al Alianţei "Moldova Noastră" / consemnare : Vasile Mândru // Alianţa
Moldova Noastră. – 2009. – 3 iul. – P. 6.

3754. Молчанов, Василий. 5 мифов о Марианне Лупу : почему Марианн Лупу


покинул ряды ПКРМ и возглавил Демократ. партию Молдовы / Василий Молчанов //
Молд. ведомости. – 2009. – 8 июля.

3755. Филат, Влад. Либерал-демократическая партия – Вместе во имя Молдо-


вы : интервью с пред. ЛДПМ В. Филат / записал Степан Агелин // Молд. ведомости. –
2009. – 17 июля. – Р. 1, 6.

3756. Цеслюк, Владимир. Далекий берег : Партия Коммунистов накануне дос-


роч. парламент. выборов и проблемы приднестров. урегулирования / Владимир Цес-
люк // Коммерсант plus. – 2009. – 3 июля. – Р. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3757. Скидельски, Роберт. Опасное управление рисками : [ст. проф.
политэкономии в Ун-те Уорика] / Роберт Скидельски // Экон. обозрение. – 2009. – 24
июля. – Р. 21.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3758. Bârsă, Ion. Ion Bârsă : "Ţăranul stă între sărăcie şi disperare" : [interviu cu dir.
executiv al org. teritoriale Chişinău a Federaţiei Naţ. a Fermierilor] / consemnare : Nicolae
Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20 iul. – P. 6.

3759. Martin, Vasile. Eficienţa cadastrului / Vasile Martin // Moldova suverană. –


2009. – 23 iul.

3760. Глазова, Татьяна. Кадастр – десять лет становления / Татьяна Глазова //


Экон. обозрение. – 2009. – 24 июля. – Р. 36.

3761. Глазова, Татьяна. На рынке жилья плавное падение / Татьяна Глазова //


Экон. обозрение. – 2009. – 17 июля. – Р. 36.

3762. Сакс, Джеффри Д. Большой шанс для мелких фермеров : [ст. дир. Ин-та
Земли в Колумб. Ун-те] / Джеффри Д. Сакс // Экон. обозрение. – 2009. – 31 июля. – Р.
20.

336 Finanţe
3763. Bologan, Mihai. Eterna dilemă : a consuma ori a economisi? : recomandări
practice de la Clubul IDEA / Mihai Bologan // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 iul. – P. 24-
25.

3764. Coceban, Vitalie. Contribuabilii pot depune declaraţiile fiscale şi prin Internet :
interviu cu V. Coceban, dir. ÎS "Fiscservinform" din cadrul Inspectoratului Principal de Stat /
interviu realizat de Natalia Costaş // Moldova suverană. – 2009. – 28 iul.

3765. Боскин, Майкл Д. О банках и пакетах мер по выходу из кризиса : [ст.


проф. Стэнфорд. ун-та] / Майкл Д. Боскин // Экон. обозрение. – 2009. – 31 июля. – Р.
21.

3766. Джеймс, Гарольд. Немецкая налоговая недальновидность : ст. проф. в


шк. Вудро Вильсона в Принстон. ун-те / Гарольд Джеймс // Экон. обозрение. – 2009. –
17 июля. – Р. 21.

3767. Такий, Александр. Инвестприватбанк : особенности ликвидации / Алек-


сандр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 17 июля. – Р. 4.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
3768. Belostecinic, Gr. Valeriu Muravschi – la cules de lauri : [omagiu economistu-
lui] / Gr. Belostecinic, R. Borcoman, V. Şoimaru // Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 7.

3769. Filat, Vlad. Vlad Filat : "De ce comuniştilor moldoveni nu le plac investiţiile
străine, sau Despre modul defectuos de conducere a ţării de către comunişti" : [art. preş.
Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Săptămîna. – 2009. – 10 iul. – P. 6.

3770. Gotişan, Iurie. Industria vinicolă se uită cu frică în calendare : [efecte ale cri-
zei globale] / Iurie Gotişan // Săptămîna. – 2009. – 24 iul. – P. 6.

3771. Lazăr, Valeriu. Problema este că tot ce a făcut Guvernul a fost subordonat in-
teresului electoral al unei formaţiuni politice, şi nu intereselor societăţii : [pe marginea situa-
ţiei economice : interviu cu V. Lazăr, dir. Companiei de consultanţă în afaceri BIS-Group] /
interviu realizat de Vladlen Grama // Săptămîna. – 2009. – 3 iul. – P. 12-13.

3772. Lazăr, Valeriu. Valeriu Lazăr : "Este foarte dificil de găsit soluţii anticriză cu
efect imediat, dar nu şi imposibil" // Săptămîna. – 2009. – 17 iul. – P. 11.

3773. Negruţă, Veaceslav. Veaceslav Negruţă : "Apărarea patriei" pentru comunişti


înseamnă apărarea averii familiei Voronin : [pe marginea situaţiei economice : interviu cu
candidatul în Parlament pe listele PLDM] / consemnare : Constantin Lazăr // Timpul de di-
mineaţă. – 2009. – 3 iul. – P. 5.

3774. Popa, Laurenţiu. În comparaţie cu România, cât de rău se trăieşte în Moldo-


va? / Laurenţiu Popa // Economist. – 2009. – 8 iul. – P. 2-3 ; Alianţa Moldova Noastră. –
2009. – 17 iul. – P. 14 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 17 июля. – P. 14; Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 10 iul. – P. 5.

3775. Roşca, Virginia. Criza economică a scos în evidenţă vulnerabilitatea econo-


miei moldoveneşti la şocurile externe : [pe marginea opiniei experţilor economici din cadrul
Centrului Analitic "Expert-Grup"] / Virginia Roşca // Flux european : ed. de vineri. – 2009. –
3 iul. – P. 7.

3776. Todirica, Cristina. Republica Moldova rămâne o destinaţie exotică pentru tu-
riştii din Europa, America sau Asia / Cristina Toderica // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 17 iul. – P. 6.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3777. Мунтян, Юрий. Юрий Мунтян : "Даже в условиях кризиса правительство


предпринимает экстренные меры по поддержке аграрной сферы" : [по поводу пресс-
конф. кандидата в депутаты парламента от Партии Коммунистов Респ. Молдова] //
Независимая Молдова. – 2009. – 10 июля. – Р. 6.

3778. Саинчук, Серджиу. Экономика, финансы и регуляторная реформа : [ин-


тервью с зам. министра экономики и торговли Респ. Молдова С. Саинчук] / записал
Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2009. – 17 июля. – Р. 16.

3779. Сайдуллаев, Василий. На европейском распутье : [экон. положение


Молдовы в междунар. контексте] / Василий Сайдуллаев // Коммерсант plus. – 2009. –
10 июля. – Р. 8.

338.48 Turism. Economia turismului


3780. Turism pe timp de criză // Economist. – 2009. – 29 iul. – P. 11. – Cuprins :
Moldova trebuie să folosească ca model destinaţiile turistice bine cunoscute în întreaga
lume : [interviu cu Ozkan Alkan, manager al hotelului Leogrand&Convention Center] ; Per-
spectivele turistice pentru vara 2009 sunt îngrijorătoare : [interviu cu Zinaida Jarcuţchi, re-
prezentant al Agenţiei de Turism "Corina"].

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3781. Константинова, Валентина. Отрасль перед кризисом не пасует : [интер-
вью с вице-дир. Гл. упр. торговли, обществ. питания и услуг мун. Кишинэу В. Констан-
тиновой] / записала Вероника Понятовская // Кишин. новости. – 2009. – 17 июля. – Р.
5.
339.3 Comerţ interior
3782. Ciobanu, Valentin. Pedagog de vocaţie şi om de stat : [Mihail Ciolac, ex-
ministru al Comerţului, la 80 de ani] / Valentin Ciobanu, Sergiu Petrovici // Moldova suvera-
nă. – 2009. – 28 iul.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3783. Piaţa mondială de cereale : producători şi consumatori // Alianţa Moldova
Noastră. – 2009. – 31 iul. – P. 8-9 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 31 июля. – P. 8-9.

3784. Roşca, Virginia. Deficitul balanţei comerciale s-a redus cu peste 40 la sută :
[volumul exporturilor : datele Biroului Naţ. de Statistică] / Virginia Roşca // Flux european :
ed. de vineri. – 2009. – 10 iul. – P. 7.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

339.7 Finanţe internaţionale


3785. Делонг, Дж. Брэдфорд. Консервативный интервенционизм : [проблемы
фин. рынков : ст. проф. Калифорн. ун-та в Беркли] / Дж. Брэдфорд Делонг // Экон.
обозрение. – 2009. – 31 июля. – Р. 21.

3786. Дэвис, Говард. Финансовые противоречия : [ст. дир. Лондон. шк. эконо-
мики] / Говард Дэвис // Экон. обозрение. – 2009. – 17 июля. – Р. 20.

3787. Матисен, Йохан. Йохан Матисен : "Следующая миссия прибудет в Мол-


дову довольно скоро" : [беседа с постоян. представителем Междунар. Валют. Фонда в
Молдове] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2009. – 2 июля. – Р. 7.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3788. Loghin, Vlad. Fără susţinerea statelor sărace nu se poate reveni la creştere
economică : [pe marginea Rap. an. al Băncii Mondiale ] / Vlad Loghin // Moldova suverană.
– 2009. – 1 iul.

3789. Sanduţă, Iurie. Nabucco şi dependenţa R. Moldova faţă de gazul rusesc /


Iurie Sanduţă // Ziarul de gardă. – 2009. – 9 iul. – P. 5.

3790. Бейнштейн, Хорхе. Хорхе Бейнштейн : "Этот кризис серьезнее, чем все
предыдущие" : [интервью с д-ром гос. упр. и экон. наук Ун-та в Безансоне, Франция] /
интервью взял Сальвадор Лопес ; пер. Павла Балабанова // Коммерсант plus. – 2009.
– 24 июля. – Р. 16.

3791. Рогофф, Кеннет. Сможет ли Европа вернуть прежнюю мощь своей эко-
номике? : [ст. проф. в Гарвард. ун-те] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2009. – 17
июля. – Р. 20.

3792. Стиглиц, Джозеф Е. ООН берет бразды правления в свои руки : [влия-
ние миров. экон. кризиса на развивающиеся страны : ст. проф. в Колумб. ун-те] / Джо-
зеф Е. Стиглиц // Экон. обозрение. – 2009. – 17 июля. – Р. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3793. Arseni, Alexandru. "Opoziţia se poate apuca de lucru!" : [aspecte juridice
post-electorale] / Alexandru Arseni // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 31 iul. – P. 7.

3794. Costachi, Gheorghe. Să ne exercităm conştient dreptul de vot! / Gheorghe


Costachi // Comunistul. – 2009. – 24 iul. – P. 12.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3795. Lesnic-Răscoală, Tamara. Tamara Lesnic-Răscoală : "Fiecare copil are drep-


tul la o familie fericită" : [interviu cu şeful Dir. pentru Protecţia Drepturilor copiilor, sectorul
Buiucani, mun. Chişinău] / consemnare : Lidia Barbos // Capitala. – 2009. – 31 iul. – P. 6 ;
Столица = Capitala. – 2009. – 31 июля. – P. 6.

3796. Muruianu, Ion. Consiliul Superior al Magistraturii – garant al independenţei


puterii judecătoreşti sau "umbrela" iresponsabilităţii unor magistraţi? : [art. preş. Curţii Su-
preme de Justiţie] / Ion Muruianu // Moldova suverană. – 2009. – 22 iul.

3797. Negru, Boris. Este sau nu uzurpată puterea de stat în RM? : [garantul Consti-
tuţiei în Rep. Moldova – Curtea Constituţională : interviu cu B. Negru, dr. în drept] // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 17 iul. – P. 14, 19.

3798. Republica Moldova. Constituţia Republicii Moldova : adopt. la 29.07.1994 //


Ziarul de gardă. – 2009. – 29 iul. – P. 2- 10, 15-19.

3799. Roşca, Iurie. Libertatea şi responsabilitatea – cei doi piloni ai statului de drept
: [propuneri privind modificări la Legea fundamentală : art. vicepremierului Rep. Moldova] /
Iurie Roşca // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 24 iul. – P. 4.

3800. Воронин, Владимир. Стабилизирующий фактор общества : выступление


президента Респ. Молдова В. Воронина по случаю 15-й годовщины принятия Консти-
туции // Кишин. новости. – 2009. – 24 июля. – Р. 1.

3801. Конституционная демократия в нашей стране доказала свою жизнеспо-


собность : [материалы торжеств. заседания, посвящ. 15-летию принятия Конституции
Респ. Молдова, 22 июля 2009 г.] // Независимая Молдова. – 2009. – 23 июля. – Со-
держ. : Повышение уровня жизни людей – конституционная обязанность политиков :
выступление президента Респ. Молдова / Владимир Воронин ; Конституционные цен-
ности – основа дальнейшего развития Республики Молдова : выступление перв. пре-
зидента Респ. Молдова.
(Vezi de asemenea Nr 3580)
347 Drept civil
347.7 Drept сomercial
3802. Кирошка, Дориан. Охрана интеллектуальной собственности : [интервью
с генер. дир. Агентства по интеллект. собственности Д. Кирошка] / записала Ирина
Коваленко // Экон. обозрение. – 2009. – 24 июля. – Р. 15.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3803. Popov, Vladimir. Stupefiantele în Moldova – cercul se îngustează / Vladimir
Popov // Economist. – 2009. – 15 iul. – P. 7.

3804. Жосу, Виктор. Молдова : на пути к полицейскому государству? : о тен-


денции превращения "армии Папука" в самостоят. полит. игрока / Виктор Жосу //
Молд. ведомости. – 2009. – 28 июля.

3805. Онофрийчук, Юрий. Вадул-луй-Водэ : курортная зона с большим потен-


циалом : [беседа с примаром Ю. Онофрийчуком] / беседовала Наталья Устюгова //
Независимая Молдова. – 2009. – 8 июля.

3806. Чорич, Валерий. Резинский район : в ожидании перемен : [интервью с


пред. р-на Резина В. Чорич] / записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. –
2009. – 1 июля.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3807. Corobceanu, Svetlana. "Noi muncim, nu gândim!" : [politicа autorităţilor co-
muniste în domeniul învăţământului] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2009. –
10 iul. – P. 8.

3808. Şavga, Larisa. Tehnologiile informaţionale – o oportunitate pentru sistemul


naţional de educaţie : [art. Ministrului Educaţiei şi Tineretului] / Larisa Şavga // Moldova
suverană. – 2009. – 1 iul.

3809. Şleahtiţchi, Mihai. Mihai Şleahtiţchi : "Comuniştii distrug intenţionat învăţă-


mântul" : [interviu cu candidatul la funcţia de deputat în Parlament pe listele Partidului Libe-
ral Democrat din Moldova] / consemnare : Alexandru Damian // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 10 iul. – P. 5.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3810. Burduja, Raisa. Apa în natură : [proiect didactic la Ştiinţe, cl. a 5-a : din expe-
rienţa prof. de la Liceul Teoretic "Dante Alighieri", Chişinău] / Raisa Burduja // Făclia. –
2009. – 4 iul. – P. 11.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3811. Jereghi, Ludmila. Personalităţi istorice : [la orele de istorie : din experienţa în-
văţătoarei Liceului Teoretic "Alecu Russo", Cojuşna, Străşeni] / Ludmila Jereghi // Făclia. –
2009. – 4 iul. – P. 6.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3812. Caun, Svetlana. Evaluarea rezultatelor şcolare în condiţiile modernizării pro-
cesului educaţional : [pe marginea experienţelor metodico-didactice în cadrul Dir. Gen. Învă-
ţământ, Tineret şi Sport, Criuleni] / Svetlana Caun // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 iul.
– P. 5.

3813. Cernei, Elena. Evaluarea calităţii procesului educaţional al cadrului didactic


înainte de a solicita grad didactic / Elena Cernei // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 iul. –
P. 7.

3814. Doagă, Nadejda. Cum să facem ca elevii alolingvi să nu uite româna? /


Nadejda Doagă // Făclia. – 2009. – 11 iul. – P. 5.

3815. Iovcev, Ion. "Insulele române" între două regimuri : Chişinău şi Tiraspol : in-
terviu cu I. Iovcev, dir. Liceului "Lucian Blaga" de la Tiraspol / pentru conformitate : Anasta-
sia Nani // Ziarul de gardă. – 2009. – 23 iul. – P. 16-17.

3816. Liceul "I. Creangă", Ungheni – trei decenii de modernizare : [Interviu cu


Zinaida Vrabie, managerul Liceului] / consemnare : Adrian Rusu // Făclia. – 2009. – 4 iul. –
P. 8-9.

3817. Malcoci, Virginia. Bacalaureat – 2009 : [opinii pe marginea organizării exa-


menelor] / Virginia Malcoci // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 6.

3818. Mistreanu, Tatiana. Sesiunea examenelor de bacalaureat 2009 : cum a fost


ea organizată? : [interviu cu T. Mistreanu, şef al Secţiei Inspecţie şcolară a Dir. Gen. Educa-
ţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău] / interviu de Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 4 iul. –
P. 3.

3819. Rusu, Tudor. Liceul moldav – un liceu doar cu numele? / Tudor Rusu // Fă-
clia. – 2009. – 4 iul. – P. 1-2.

3820. Зубарева, Татьяна. Острые углы бакалавриата-2009 : [интервью с дир.


лицея им. М. Спэтару Т. Зубаревой] / подготовилa Майя Ионко // Кишин. новости. –
2009. – 17 июля. – Р. 6.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3821. Guzun, Aurelia. Copilul chiar îşi trăieşte viaţa în grădiniţă : [din experienţa
grădiniţei "Foişor", mun. Chişinău] / Aurelia Guzun // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 iul.
– P. 2 ; Făclia. – 2009. – 4 iul. – P. 12.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, colegii profe-
sionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3822. Bolboceanu, Ludmila. Colegiul de Informatică – oportunităţi deosebite de
afirmare : [dialog cu L. Bolboceanu, dir. colegiului de Informatică] / interlocutor : Elena
Vorotneac // Făclia. – 2009. – 11 iul. – P. 6.

3823. Botnariuc, Larisa. 60 de ani de cutezanţă : [omagiu dir. Colegiului Ped.


"Alexei Mateevici" Elena Caţer] / Larisa Botnariuc // Făclia. – 2009. – 11 iul. – P. 1.

3824. Florea, Grigore. Pe ce căi va evolua învăţământul profesional? : dialog cu Gr.


Florea, dir. Şc. Profesionale, Leova / interlocutor : Valentina Stoica // Făclia. – 2009. – 4 iul.
– P. 6.

3825. Корсовецкий, Сергей. Пусть меня научат : [пробл. профтехобразования :


беседа с нем. консультантом орг. ФРГ по содействию в развитие С. Корсовецким] /
беседовал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2009. – 24 июля. – Р. 22.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3826. Admiterea în instituţiile de învăţământ superior, sesiunea 2009 // Univers pe-
dagogic pro. – 2009. – 2 iul. – P. 3.

3827. Caşu, Igor. "Mitraliera" lui Stepaniuc ţinteşte în universităţi : [pe marginea
concepţiei educaţiei istorice : interviu cu I. Caşu, specialist principal la Inst. de Istorie, Stat şi
Drept al AŞM, Gheorghe Postică, vice rector ULIM, dr. hab. şi Gheorghe Negru, şef catedră
la Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii] / consemnare : Angelina Olaru // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 17 iul. – P. 23.

3828. Dulgheru, Valeriu. Academicianul Ion Bostan la 60 de ani : [rector al Univ.


Tehnice din Moldova] / Valeriu Dulgheru // Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 7.

3829. Păsat, Dumitru. Elena Ciornâi, sau Atât de dureroasă-i plecarea ... : [in me-
moriam prof. univ.] / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 8.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3830. Бостан, Ион. Ион Бостан : "Интерес молодежи к инженерным специаль-


ностям продолжает расти" : интервью с ректором Техн. Ун-та Молдовы / записала
Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 31 июля. – Р. 18.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


3831. Băieşu, Nicolae. Etnologul de profil larg Andrei Hâncu : (80 de ani de la naş-
tere) / Nicolae Băieşu // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 6.

3832. Buruiană, Ion. Demnitatea de a fi : etnologul Andrei Hâncu la 80 de ani / Ion


Buruiană // Făclia. – 2009. – 11 iul. – P. 3.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3833. Tarhon, Petru. Parcurile moşiereşti : le pierdem definitiv? / Petru Tarhon //
Natura. – 2009. – Iul. (Nr 7). – P. 3.

3834. Voitun, Aneta. Un mediu sănătos pentru femei şi mame sănătoase : [pe mar-
ginea materialelor "mesei rotunde" în problemele calităţii mediului, apei, alimentaţiei, resur-
selor energetice, condiţiilor nocive de muncă] / Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2009. –
3 iul.
51 MATEMATICĂ
3835. Kilborn, Wiggo. 1-4. Ce limbă vorbim şi ce matematică învăţăm : [amintirile
unui prof. de mat. : interviu cu W. Kilborn, lector la la Univ. din Goteborg] // Săptămîna. –
2009. – 3, 10, 17, 24 iul. – P. 3.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEODEZICE


550.3 Geofizică
3836. Алказ, Василий. "Землетрясение в Молдове может произойти в любой
день" : [интервью с дир. Ин-та геологии и сейсмологии Молдовы В. Алказ] / записал
Игнат Валиков // Молд. ведомости. – 2009. – 3 июля. – Р. 6.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.5 Meteorologie. Climatologie
3837. Ломборг, Бьорн. В воздухе пахнет изменой : [проблемы глобал. потеп-
ления : ст. дир. Копенгаг. Центра Согласия] / Бьорн Ломборг // Экон. обозрение. –
2009. – 24 июля. – Р. 20.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
3838. Bujoreanu, Valeriu. Un destin împlinit : [Eudochia Zagorneanu, dr. hab. în
biologie] / Valeriu Bujoreanu, Larisa Andronic // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3839. Partidul Democrat din Moldova. Agenda politică a Partidului Liberal Demo-
crat din Moldova în domeniul sănătăţii // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 iul. – P. 8.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


3840. Şcerbina, Romeo. La vârsta împlinirilor : [70 de ani de la naşterea lui Nicolae
Curlat, chirurg] / Romeo Şcerbina // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 8.

617.3 Ortopedie
3841. Gornea, Filip. Toate problemele pot fi soluţionate : [interviu cu F. Gornea, dir.
Clinicii de ortopedie şi traumatologie de lângă Centrul Naţ. de Medicină de Urgenţă] / con-
semnare : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2009. – 3 iul. – P. 11 ; Коммунист. – 2009. –
10 июля. – Р. 15.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


3842. Pleşu, Andrei. Profesorul Setlacec : "Nu suntem prost alcătuiţi, ci, mai degra-
bă, prost administraţi, prost conduşi" : [in memoriam Dan Setlacec, chirurg român : reluat
din ziarul "Adevărul"] / Andrei Pleşu // Capitala. – 2009. – 31 iul. – P. 7.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621.3 Electrotehnică
3843. În paradisul semiconductoarelor : [80 de ani de la naşterea academicianului
Alexei Simaşchevici] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 iul. – P. 4.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie

3844. Чугуряну, Серафим. "Mărculeşti-Combi" : успех – награда за трудолюбие


: [интервью с дир. агропром. комплекса "Mărculeşti-Combi" С. Чугуряну] / беседовала
Ирина Александрова // Кишин. новости. – 2009. – 17 июля. – Р. 4.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3845. Lozan, Lily. Lily Lozan "Tot ce se face e spre bine!" : [interviu cu prezentatoa-
rea postului de radio "Kiss Fm"] / consemnare : Olesea Racu // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 10 iul. – P. 32.

3846. Pripa, Dina. Dina Pripa : "La un post tv on-line viaţa e o goană permanentă" :
[interviu cu producătorul de ştiri, Jurnal TV] / consemnare : Lena Negru // Apropo magazin.
– 2009. – 16 iul. – P. 8.

3847. Suruceanu, Marina. Marina Suruceanu : "Noi vă prezentăm realitatea netrun-


chiată şi obiectivă" : [interviu cu reporterul Jurnal-TV] / consemnare : Lena Negru // Apropo
magazin. – 2009. – 23 iul. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3665)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
3848. Гагауз, Мирон. Железнодорожные инвестиционные проекты : [интервью
с генер. дир. госпредприятия "Ж. д. Молдовы" М. Гагауз] / записал Сергей Моисеев //
Экон. обозрение. – 2009. – 31 июля. – Р. 14.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


3849. Hadârcă, Sorin. Cum să reuşeşti dacă ... îţi scad vânzările : [recomandări ale
expertului Clubului IDEA] / Sorin Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 31 iul. – P. 17.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
3850. Беженару, Елена. Крыша в законе : [о возведении мансард : интервью с
нач. Упр. жилья М-ва стр-ва и развития территорий Е. Беженару] / беседовала Ирина
Мазурян // Кишин. новости. – 2009. – 10 июля. – Р. 4.

3851. Гонтя, Петру. Решающими являются только голоса жильцов последнего


этажа : [интервью с дир. гл. упр. жил.-коммун. хоз-ва и благоустройства территории
мун. Кишинэу П. Гонтя] / записала Светлана Шалберова // Молд. ведомости. – 2009. –
10 июля. – Р. 6.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3852. Codreanca, Lidia. De la înălţimea cizmarului lui Apelles & [omagiu pictorului
Andrei Mudrea] / Lidia Codreanca // Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 6.

90 de ani de la naşterea artistului plastic Glebus Sainciuc


3853. Partole, Claudia. Maestrul Glebus Sainciuc ... / Claudia Partole // Lit. şi arta. –
2009. – 23 iul. – P. 1.

3854. Pohilă, Vlad. Admirat şi iubit de întregul popor / Vlad Pohilă // Capitala. –
2009. – 24 iul. – P. 8.

3855. Pohilă, Vlad. Fericitul longeviv al artelor plastice basarabene / Vlad Pohilă //
Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 6.

3856. Popuşoi, Liliana. Glebus Sainciuc la 90 de ani / Liliana Popuşoi // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2009. – 17 iul. – P. 10.

3857. Popuşoi, Liliana. Ion Jumati, un secol de romantism / Liliana Popuşoi // Flux
european : ed. de vineri. – 2009. – 31 iul. – P. 8.

3858. Prohin, Victor. Glebus Sainciuc – această comoară a noastră! ... / Victor
Prohin // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 6.

3859. Sainciuc, Glebus. "Am hotărât să fiu fericit" : interviu cu maestrul G. Sainciuc
/ interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 iul. – P. 22.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3860. Sainciuc, Glebus. Glebus Sainciuc : "îmi place când oamenii găsesc limbaj
comun" : / a intervievat Sofia Obadă // Capitala. – 2009. – 3 iul. – P. 8.

3861. Торня, Нелли. Феномен Глебуса Саинчука / Нелли Торня // Кишин. ново-
сти. – 2009. – 24 июля. – Р. 7.

78 MUZICĂ
3862. Ciobanu, Ghenadie. Ghenadie Ciobanu : "Un compozitor trebuie să fie şi un
foarte bun analist, şi un intelectual" : [interviu cu preş. Uniunii Compozitorilor şi Muzicologi-
lor din Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. –
3 iul. – P. 8.

3863. Ciobanu, Nelly. Nelly Ciobanu : "Lăcomia strică omenia" : [interviu cu inter-
preta de muz. uşoară] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. –
3 iul. – P. 12.

3864. Cotoman, Tamara. De la diamant pornire ... : [pe marginea creaţiei interpretei
de muz. populară Diamanta Paterău] / Tamara Cotoman // Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P.
6.

3865. Kopatchinskaja, Patricia. Patricia Kopatchinskaja : "Numai în Africa e posibil


ceea ce se întâmplă în Moldova" : [interviu cu violonista, originară din Chişinău, stabilită la
Viena] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 iul. – P. 28.

3866. Mocanu, Maria. Până nu simţi cu sufletul tău – nu poţi fi convingător : [50 de
ani de la naşterea Zinaidei Bolboceanu, interpretă de muzică populară] / Maria Mocanu //
Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 7.

3867. Orlov, Serghei. Serghei Orlov : "Fără Orange nu ar fi posibil un asemenea


festival" : [interviu cu dir. festivalului "Faces of Friends"] / consemnare : Angelina Olaru //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 iul. – P. 3.

3868. Osoianu, Valentina. Valentina Osoianu : "Dacă unui tânăr îi place să mai cân-
te o doină, un cântec de leagăn, înseamnă că ne-am atins scopul" : [pe marginea Festivalu-
lui de folclor românesc de la Cernăuţi "În grădina cu flori multe" : interviu cu conducătorul
grupului de performanţă "Iedera"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 10 iul. – P. 8.

3869. Подгоряну, Игорь. "В нае моя жизнь" : [интервью с наистом И. Под-
горяну] / записала Татьяна Степанова // Молд. ведомости. – 2009. – 14 июля. – Р. 5.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3870. Андон, Виктор. Василий Шукшин и Петря Баракчи : [о творчестве рос. и
молд. актеров] / Виктро Андон // Независимая Молдова. – 2009. – 24 июля. – Р. 25.

3871. Бодюл, Наталья. Наталья Бодюл : "Молдавский кинематограф – наша


слава, гордость и надежда" : [интервью с худож. и режиссером] / беседовал Дмитрий
Сидоров // Независимая Молдова. – 2009. – 31 июля. – Р. 7.

792 Teatru. Artă scenică


3872. Baracci, Petru. Sunt împlinit în toate sensurile, dar am multă experienţă, pe
care aş putea-o împărtăşi! : dialog cu actorul, regizorul şi prof. de teatru P. Baracci / con-
semnare : Dina Ghimpu // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 6.

3873. Benu, Aureliu. Opera democraţiei e imposibilă fără cultură : [omagiu interpre-
tului de operă Mihail Munteanu] / Aureliu Benu // Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 8.

3874. Cimpoi, Mihai. Fenomenul Ion Ungureanu : [creaţia actorului şi regizorului] /


Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 4.

3875. Leonid Cemortan : [savant, dr. hab. în studiul artelor (1927-2009) : necrolog]
// Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 8. – Semnat : Mihai Cimpoi, Haralambie Corbu, Eugen
Doga [et al.].

3876. Negoiţă, Iurie. "Orice teatru are nevoie de injecţii de tinereţe" : interviu cu Iu.
Negoiţă, actor la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu" / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 10 iul. – P. 22.

3877. Popovici, Iulia. Cvasibiografia ca teatru politic – De ce nu-mi place dramatur-


gia lui Dumitru Crudu : [reluat din "Observator cultural", aug. 2007] / Iulia Popovici //
Săptămîna. – 2009. – 3 iul. – P. 9.

3878. Turea, Larisa. Leonid Cemortan, memoria ca artă : [in memoriam criticului de
artă] / Larisa Turea // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 iul. – P. 24.

3879. Ungureanu, Ion. Teatrul şi Credinţa : discurs de Doctor Honoris Causa rostit
la 7 mai 2009 în Sala Azurie a AŞM / Ion Ungureanu // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 7.

3880. Vutcărău, Petru. Petru Vutcărău : "Pentru Ministerul Culturii teatrul este o po-
vară de care ar fi bine să se debaraseze" : [interviu cu dir. artistic al Teatrului "Eugene

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

Ionesco"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 24 iul. – P.
8.

3881. Баракчи, Петря. "Ты так играл, ты был артист …" : [интервью с актером и
режиссером П. Баракчи] / записала Нелли Торня // Кишин. новости. – 2009. – 31 июля.
– Р. 7.

3882. Греку, Санду. Театральный сезон закрыт. Будет ли следующий? : [ин-


тервью с пред. Союза театр. деятелей Молдовы С. Греку] // Экон. обозрение. – 2009. –
17 июля. – Р. 30.

3883. Кваснюк, Иван. Иван Кваснюк : "Я всегда радуюсь за успехи других" :
[интервью с опер. певцом] / записала Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2009. –
16 июля. – Р. 15.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3884. Puşcaş, Lilian. Naţionala R. Moldova, campioană All Nation Cup, ignorată de
Ambasada noastră din SUA : [interviu cu L. Puşcaş, managerul echipei de fotbal Haiduc
Moldova] / consemnare : Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 31 iul. – P. 21.

3885. Chiriac, Vasile. Vasile Chiriac : Turneul de minifotbal CNO devine de la ediţie
la ediţie tot mai tare şi mai popular : [interviu cu preş. Com. organizatoric al turneului de
minifotbal CNO] / a consemnat Anatol Ivanov // Sport plus. – 2009. – 7 iul. – P. 3.

3886. Ciobanu, Ilie. Ilie Ciobanu : "Dacă voi avea şansa să fiu convocat la naţională,
voi profita de ea" : [interviu cu titularul echipei Polonia Bytom] / interviu realizat de Vitalie
Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 10 iul. – P. 18.

3887. Gorea, Tudor. Tudor Gorea : "Am reuşit să demonstrăm că kickboxerii moldo-
veni sînt adevăraţi patrioţi ai neamului" : [interviu cu preş. Federaţiei de oriental kickboxing
din Rep. Moldova] / a dialogat Andrei Prodan // Sport plus. – 2009. – 14 iul. – P. 6-7.

3888. Loghin, Andrei. Ion Luchianov şi-a realizat încă un vis : [campion al Universi-
adei Mondiale la atletism de la Belgrad, 2009] / Andrei Loghin // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 17 iul. – P. 31.

3889. Piaticovschi, Iulian. Oamenii care pun suflet în ceea ce fac : [interviu cu Iu.
Piaticovschi, antrenor de sambo şi judo] / a înregistrat Anatol Ivanov // Sport plus. – 2009. –
7 iul. – P. 15.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3890. Vasilciuc, Feonada. Feonada Vasilciuc : "Îmi place să lucrez cu copii" : [inter-
viu cu antrenoarea superioară de nataţie] / a consemnat : Pavel Brădescu // Sport plus. –
2009. – 14 iul. – P. 3.

3891. Банару, Максим. Проблемы у всех одинаковые : [о развитии молд. пу-


лев. стрельбы] / Максим Банару // Молд. ведомости. – 2009. – 10 июля. – Р. 5.

3892. Лукьянов, Ион. Ион Лукьянов : "Это был мой последний шанс выиграть
Универсиаду!" : [интервью с молд. легкоатлетом] / записал Алексей Попов // Молд.
ведомости. – 2009. – 31 июля. – Р. 5.

3893. Попов, Алексей. Чемпионат надежд и огорчений : [по результатам пер-


венства Молдовы на байдарках и каноэ] / Алексей Попов // Молд. ведомости. – 2009. –
3 июля. – Р. 5.

3894. Ревенко, Василе. Василе Ревенко : "Молдова способна на сюрпризы" :


[интервью с президентом Федерации регби Молдовы] / записал Эдуард Чобану //
Молд. ведомости. – 2009. – 17 июля. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
3895. Butnaru, Val. Rămas bun, dragă profesore ... : [in memoriam lingvistului ie-
şean Dumitru Irimia] / Val Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7 iul. – P. 14.

3896. Ciobanu, Anatol. S-a stins o stea pe bolta filologiei româneşti : [in memoriam
filologului Dumitru Irimia] / Anatol Ciobanu // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 6.

75 de ani a dialectologului Vasile Pavel


3897. Apetri, Dumitru. Vasile Pavel, în palmaresul graiurilor româneşti / Dumitru
Apetri // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 iul. – P. 31.

3898. Bantoş, Ana. Cuvânt de recunoştinţă / Ana Bantoş // Lit. şi arta. – 2009. – 16
iul. – P. 8.

3899. Ciobanu, Anatol. Un lingvist proeminent / Anatol Ciobanu // Lit. şi arta. –


2009. – 9 iul. – P. 6.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3900. Codreanca, Lidia. Nici un stat nu poate fi construit pe minciună / Lidia


Codreanca // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 6.

3901. Onica, Elena. Savantul cu lumină în suflet / Elen Onica // Lit. şi arta. – 2009. –
9 iul. – P. 6.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
3902. Coşbuc, George. Lupta vieţii : [versuri] / George Coşbuc // Timpul de diminea-
ţă. – 2009. – 31 iul. – P. 24.

3903. Păunescu, Adrian. Măi, soldat de grăniceri ; A murit duhovnicul ; Simplu pam-
flet ; Portret de artist ; Eminesciene : [versuri] / Adrian Păunescu ; grafică de Iurie
Braşoveanu // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 1, 4.

3904. Pârja, Gheorghe. Prăbuşirea podului : [versuri] / Gheorghe Pârja // Lit. şi arta.
– 2009. – 9 iul. – P. 1.

3905. Pillat, Ion. Trei îngeri : [versuri] / Ion Pillat // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3
iul. – P. 24.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3906. Adam, Victor. Vis : [versuri] / Victor Adam // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P.
1.

3907. Bajureanu, Ion. Doina : [versuri] / Ion Bajureanu // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul.
– P. 4.

3908. Bâlici, Gheorghe. Epitaful reformei ; Epitaful tranziţiei : [epigrame] / Gheorghe


Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 28 iul. – P. 16.

3909. Bâlici, Gheorghe. Mita de jos în sus ; Optimism : [epigrame] / Gheorghe Bâlici
// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 3 iul. – P. 24.

3910. Bâlici, Gheorghe. Omul de stat ; Ajutoare umanitare : [epigrame] / Gheorghe


Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 21 iul. – P. 16.

3911. Bâlici, Gheorghe. Partidele politice în Parlament ; Oamenii politici : [epigra-


me] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 31 iul. – P. 24.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3912. Bâlici, Gheorghe. Pronostic ; Măsuri anticriză ; Omul de stat ; Ajutoare umani-
tare : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 10 iul. – P. 24, 14 iul. –
P. 16.

3913. Bâlici, Gheorghe. Reflecţii în familie ; Umanism : [epigrame] / Gheorghe Bâlici


// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7 iul. – P. 16.

3914. Bâlici, Gheorghe. Slavă conducătorului ; Motiv de mândrie naţională : [epi-


grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 24 iul. – P. 24.

3915. Bâlici, Gheorghe. Ţară comunistă ; Unui donjuan precaut : [epigrame] / Ghe-
orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 iul. – P. 24.

3916. Busuioc, Aureliu. Provocaţie : [povestire] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chişi-


nău. – 2009. – 24 iul. – P. 7.

3917. Căpiţă, Ionel. La Borceag din Bugeac : [eseu] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2009.
– Iul. (Nr 7). – P. 14.

3918. Cibotaru, Arhip Simion. Mi-i dor de tine, bade : [versuri] / Arhip Simion
Cibotaru // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 4.

3919. Codreanca, Lidia. Noi alţii ; Dacă ; Primăvară ; Calul Troian ; Pilat ; Nufăr în-
gheţat ; Handicap ; Peisaj cu ghiocei de altădată ; Cadru static cu amintiri ; Cititorilor mei ;
Inimă tu ; Sus să avem inimile ... ; Muza întunericului ; Ce mult te iubesc! : [versuri] / Lidia
Codreanca // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 5.

3920. Cojocaru, Sergiu. Lupu’părul şi năravul ; Prognoză electorală : [epigrame] /


Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 8.

3921. Crudu, Dumitru. Sonet 10 : [versuri] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. –


2009. – 10 iul. – P. 32.

3922. Diviza, Ion. Credo unui bărbat modern ; Alegeri în jungla Moldovei ; Comuniş-
tii în alegeri ; Poveste de adormit patrioţii romantici : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 13, 14, 15, 16 iul. – P. 8.

3923. Diviza, Ion. Electorală cu Voronin ; Condiţie : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 22, 23 iul. – P. 8.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3924. Diviza, Ion. Lupii la voturi ; Credoul unui bărbat modern ; Obsesia lui Voronin :
[epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 iul. – P. 4 ; 27 iul. – P. 12 ; 28
iul. – P. 8.

3925. Diviza, Ion. Recomandare statalistă ; Poveste de adormit patrioţii romantici :


[epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20, 21 iul. – P. 8.

3926. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. Epigrame prieteneşti / Alexandru-Horaţiu Frişcu //


Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 5. – Cuprins : Lui Marian Lupu ; Lui Vladimir Voronin ; Lui
Ivan Kalin ; Unui deputat comunist ; Unui scriitor ; Lui Anatol Dubrovski, alias Duracov ; Lui
Andrei Hropotinschi ; Lui Vasile Tarlev ; Lui Iurie Roşca ; Lui Vladimir Voronin ; Doamnei
Eugenia Ostapciuc ; Lui Dinu Mihail ; Lui Vasile Ernu ; Lui Iurie Roşca ; Lui Vladimiir Putin ;
Lui Boris Marian ; Lui Mihai Conţiu ; Doamnei Cesaria Evora.

3927. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. Odă celor nechemaţi ; Unui fost preşedinte de


parlament ; Lui Petru Lucinschi ; Lui George W. Bush : [versuri satirice] / Alexandru Horaţiu-
Frişcu // Timpul satiric.– 2009. - Nr 5. – 24 iul. – P. 14, 16-17, 19. – (Supl. al ziarului "Timpul
de dimineaţă").

3928. Grosu, I. Sergent Păpuşă pe muchie de cuţit : [povestire satirică] / I. Grosu //


Timpul satiric. – 2009. – Nr 5. - 24 iul. – P. 18. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

3929. Hadârcă, Ion. Noima ionică : [versuri] / Ion Hadârcă // Lit şi arta. – 2009. – 28
iul. – P. 1.

3930. Hadârcă, Ion. Sfârşit de rai : [versuri] / Ion Hadârcă // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 24 iul. – P. 32.

3931. Manea-Cernei, Eugenia. Printre divine galaxii : [versuri] / Eugenia Manea-


Cernei // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 4.

3932. Petrea, George. Eroare : [epigramă] / George Petrea // Lit. şi arta. – 2009. – 9
iul. – P. 8.

3933. Petrea, George. Pentru ţară şi popor ; Votul şi banii ; Nici un vot păgânului :
[epigrame] / George Petrea // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 8.

3934. Popovici, Teodor. Criză totală ; Poliţiştii adună semnături de la protestatari ;


Perspective voroniste ; Atac la preşedinţie ; Comuniştii apucă prăjina ; Voronin se joacă cu
focul : [catrene] / Teodor Popovici // Timpul satiric. - 2009. - Nr 5. –– 24 iul. – P. 14-15, 17-
19. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3935. Popovici, Teodor. Nedumerirea comuniştilor : [epigramă] / Teodor Popovici //


Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 8.

3936. Popovici, Teodor. Poliţiştii scot mărturisiri ; Patri-hoţii : [epigrame] / Teodor


Popovici // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 iul. – P. 4.

3937. Portas, Valentin. Sigla PPCD, Apărătorii roşii ; "Moldova 1" ; Comunismul şi
codismul ; Prognoza meteo la radio : [epigrame] / Valentin Portas // Timpul satiric. – 2009. –
Nr 5. – P. 13, 15-18. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

3938. Racoviţă, Gheorghe. I-a venit baba de hac : [versuri satirice] / Gheorghe
Racoviţă // Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 8.

3939. Rogojanu, Zaharia. Rugăciune din suflet : [versuri] / Zaharia Rogojanu // Lit şi
arta. – 2009. – 28 iul. – P. 8.

3940. Roşca, Agnesa. Pământul Moldovei ; Fiii risipitori şi neclintita credinţă ; Stră-
bună vatră ; Stegarul ; E bine ce e potrivit ; Ceas târziu : versuri postume / Agnesa Roşca //
Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 4.

3941. Roşca, Agnesa. Rostirea românească : [versuri] / Agnesa Roşca // Lit. şi arta.
– 2009. – 2 iul. – P. 1.

3942. Rusnac, Vladimir. Râul de durere : [versuri] / Vladimir Rusnac // Lit. şi arta. –
2009. – 9 iul. – P. 8.

3943. Traianus. Cântec pentru dacii noştri : [versuri] / Traianus // Lit. şi arta. – 2009.
– 9 iul. – P. 4.

3944. Ţopa, Efimia. Zeiţa ; Şcoala ; Lalele ; În lumini mă rătăcesc ; Prietenele mele ;
Dor de şcoală ; Pot fi eminent ; Limba de acasă ; La teatru ; Dansul ; Casa bunicilor ; Expo-
ziţia ; Merg prin codru ; Casa părintească ; Familia mea ; Bunicul ; Bunica ; Casa cu poveşti
; Cât am stat pe la bunici ; Castelul însingurat ; Pe o insulă cu flori ; Alo! Alo! ; Ploaie pentru
baie ; Scrisoare cu flori ; Anuţa ; Rochiţa cu buline ; Meşter-Faur ; Meşteriţa ; Naiul lui Ghe-
orghe Zamfir ; Hainele mici ; Pasiunea ; Şcoala din urzici : [versuri] / Efimia Ţopa // Lit. şi
arta. – 2009. – 9 iul. – P. 5.

3945. Vieru, Grigore. Această lună lină : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. –
2009. – 16 iul. – P. 4.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3946. Vieru, Grigore. Casa părintească : [versuri] / Grigore Vieru // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 17 iul. – P. 32.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3947. Мардарь, Ион. Приключения "Ундервуда" : рассказ / Ион Мардарь // Не-
зависимая Молдова. – 2009. – 24 июля. – Р. 24.

3948. Тхоров, Александр. "Стопроцентная лирика" и другие циклы : [стихи] /


Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2009. – 10 июля. – Р. 17.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
3949. Cimpoi, Mihai. Lumea ca recitativ : [pe marginea creaţiei poetului Adrian
Păunescu] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 4.

3950. Cimpoi, Mihai. Victor Crăciun în faţa Cetăţii Eminescu : [75 de ani de la naşte-
rea eminescologului] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 6.

3951. Codru, Anatol. Victor Crăciun sau drama sacrificării : [75 de ani de la naşte-
rea eminescologului] / Anatol Codru // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 6.

3952. Crăciun, Victor. Chestiunea Basarabiei în viziunea lui Eminescu / Victor Cră-
ciun // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 6.

3953. Dabija, Nicolae. Constructorul de poduri : [omagiu eminescologului Victor


Crăciun] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 6.

3954. Dabija, Nicolae. Contemporan cu poezia : [omagiu poetului Adrian Păunescu]


/ Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 4.

3955. Iachim, Ion. Plângerile lui Iov – Cela : [note de lectură pe marginea cărţii
"Clepsidra lui Cela" de Victor Ştir, Bistriţa, ed. Karuna, 2008] / Ion Iachim // Univers pedago-
gic pro. – 2009. – 2 iul. – P. 6.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3956. Agnesa Roşca : [scriitoare (1929-2009) : necrolog] // Moldova suverană. –
2009. – 2 iul. – Semnat : Zinaida Greceanîi, Victor Stepaniuc, Mihail Barbulat [et al.].

3957. Atanasov, Ecaterina. Nasc şi la Sângerei Oameni : [omagiu poetului Ion


Hadârcă] / Ecaterina Atanasov // Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 4.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3958. Caraman, Nina. Eterna clipă – Grigore Vieru : [in memoriam poetului] / Nina
Caraman // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 5.

3959. Ciuntu, Ioan. Nu poate pom bun să facă roade rele ... : [omagiu poetului Nico-
lae Dabija] / Ioan Ciuntu, parohul Catedralei Ortodoxe Române Sf. Teodora de la Sihla // Lit.
şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 4.

3960. Colesnic, Iurie. A murit Sergiu Grossu – scriitor basarabean, filozof, teolog :
[in memoriam scriitorului (1920-2009)] / Iurie Colesnic // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. –
31 iul. – P. 5 ; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 31 июля. – P. 5.

3961. Damian, Rodica. S-a topit pentru noi : [omagiu poetului Grigore Vieru] / Rodi-
ca Damian // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 4.

3962. Dinescu, Viorel. Aripa cuvântului : [pe marginea creaţiei poetului Grigore
Vieru : interviu cu scriitorul V. Dinescu] / consemnare : Mihai Sultana Vicol // Lit. şi arta. –
2009. – 16 iul. – P. 4.

3963. Dolgan, Mihail. Spiritul patruzecioptist în critica criticii lui Simion Cibotaru /
Mihail Dolgan // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 4.

3964. Gorincioi, Tamara. Paradigmele lui Vasile Vasilache : [in memoriam scriitoru-
lui] / Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 24 iul. – P. 7.

3965. Marulea, Alexei. Grigore Vieru a fost pomenit la Pererâta şi la Chişinău : [in
memoriam poetului] / Alexei Marulea // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 5.

3966. Marulea, Alexei. La Pererâta, prin lumina lui Grigore Vieru : [in memoriam po-
etului] / Alexei Marulea // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 iul. – P. 32.

3967. Miu, Const. Toposuri sacre în lirica lui Grigore Vieru / Const. Miu // Lit. şi arta.
– 2009. – 2 iul. – P. 4.

3968. Partole, Claudia. Parfum de tei la Sărbătoarea Conştiinţei Naţionale : [pe


marginea Festivalului Naţ. Eminesciana, ed. a 13-a] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2009. –
9 iul. – P. 4.

3969. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Iubirea de Patrie pe timp de pace : [omagiu poe-


tului Grigore Vieru] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 4.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3970. Păunescu, Adrian. Imposibil răspuns, în 2009, la o scrisoare a lui Vieru din
1972 : [pe marginea scrisorii poetului Grigore Vieru] / Adrian Păunescu // Lit. şi arta. – 2009.
– 2 iul. – P. 4.

3971. Pohilă, Vlad. Un explorator al sufletelor : [75 de ani de la naşterea lui Mihail
Gh. Cibotaru, romancier şi publicist] / Vlad Pohilă // Capitala. – 2009. – 1 iul. – P. 8.

3972. Răileanu, Vitalie. AlfaBetul spovedaniei exprimate prin poezie : [pe marginea
cărţii "La prohodul Iubirii" de Lidia Codreanca, Ch., 2007] / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. –
2009. – 16 iul. – P. 5.

3973. Răileanu, Vitalie. Semnificaţia prezenţei permanente : [pe marginea vol. "Arta
obsesiei" de Ion Hadârcă, Iaşi, 2005] / Vitalie Răileanu // Lit şi arta. – 2009. – 28 iul. – P. 4.

3974. Roibu, Nicolae. De la Cărare la Donos şi înapoi : [pe marginea cărţii "Situaţii
comice" de Arcadie Donos] / Nicolae Roibu // Timpul satiric. – 2009. - Nr 5. – 24 iul. – P. 19.
– (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

3975. Roibu, Nicolae. Un scriitor în bibliotecă : [pe marginea creaţiei lui Alexandru-
Horaţiu Frişcu] / Nicolae Roibu //. – Timpul satiric. – 2009. – Nr 5. - 24 iul. – P. 17. – (Supl.
al ziarului "Timpul de dimineaţă ").

3976. Rotaru, Tatiana. Un cavaler, un domn, un scut pentru mulţi : [80 de ani de la
naşterea criticului şi istoricului literar Simion Cibotaru] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. –
2009. – 17 iul. – P. 13.

3977. Rusu, Tudor. De ce ne amintim tot mai rar de Grigore Vieru? : [in memoriam
poetului] / Tudor Rusu // Făclia. – 2009. – 11 iul. – P. 3.

3978. Tamazlâcaru, Elena. Grigore Vieru şi rădăcina de foc a românismului : [pe


marginea creaţiei poetului Grigore Vieru] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul.
– P. 4.
3979. Ursan, Ioan. Mihai Vâlcu, poetul filei albe de zăpadă : [pe marginea creaţiei
poetului] / Ioan Ursan // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 5.
(Vezi de asemrenea Nr (3953)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


3980. Кожокару, Мария. "Он между нами жил …" : [100 лет со дня рождения
молд. пушкиниста Бориса Трубецкого] / Мария Кожокару // Независимая Молдова. –
2009. – 2 июля.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3981. Тищенко, Юрий. Женщина, любовь, история … : [о творчестве писателя


Зинаиды Чирковой] / Юрий Тищенко // Независимая Молдова. – 2009. – 17 июля. – Р.
23.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3982. Postică, Gheorghe. Republica Moldova riscă să-şi piardă patrimoniul arheo-
logic de milenii : interviu cu Gh. Postică, doct. hab. în ştiinţe ist. / consemnare : Tamara
Gorincioi // Capitala. – 2009. – 10 iul. – P. 6 ; Столица=Capitala. – 2009. – 10 июля. – P. 6.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Benu, Aureliu. Opera democraţiei e imposibilă fără cultură :[omagiu interpretului de
operă Mihail Munteanu]. – Vezi Nr 3873
Turea, Larisa. Leonid Cemortan – memoria ca arta. – Vezi Nr 3878

93/94 ISTORIE
930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor
3983. Patapievici, Horia Roman. Grecii şi noi. O uimire : [aspecte ale culturii greci-
lor antici] / Horia Roman Patapievici // Capitala. – 2009. – 10 iul. – P. 7.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
3984. Bumblauskas, Alfredas. Mileniul Lituaniei, sau ce are de spus Lituania Rusiei
în privinţa acestui fapt / Alfredas Bumblauskas // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 6.

3985. Соловей, Александр. Побег от Москвы, или Отец украинской руины :


[350 лет Конотопской битвы] / Александр Соловей // Коммерсант plus. – 2009. – 17
июля. – Р. 15.

94(478) Istoria Republicii Moldova


3986. Balmuş (Ambul), Anastasia. La Hârtop, anul 1949 este şi astăzi o rană des-
chisă ... : [68 de ani de la primul val de deportări ale basarabenilor] / Anastasia Balmuş
(Ambul) // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 iul. – P. 17.

3987. Bobeică, Constantin. Drumul pătimirilor : GULAGul siberian : [amintiri ale lui
C. Bobeică, veteran al învăţ. naţ., deportat în 1949] / pentru conformitate : Aurel Dumitru //
Natura. – 2009. – Iul. (Nr 7). – P. 6-7.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

3988. Cemârtan-Rotaru, Aurelia. Basarabie, trecută prin foc şi prin sabie ... : 60 de
ani de al doilea val de deportări comuniste / Aurelia Cemârtan-Rotaru // Timpul de diminea-
ţă. – 2009. – 17 iul. – P. 24. – Va urma.

3989. Cernea, Gheorghe. Ştefan cel Mare : înţelept şi judecător drept : domnia lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1457-1504] / Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P.
5.

3990. Cucinschi, Ilie. Basarabia era un ţipăt sfâşietor de durere şi deznădejde :


[amintiri ale martorilor deportărilor basarabenilor din anul 1949] / Ilie Cucinschi, Serghei
Pulbere ; consemnare : Ion Lungu // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 10 iul. – P. 10.

3991. Ogurţova-Sergheeva, Valentina. Să luăm aminte : [60 de ani de la deportări-


le masive în Siberia : destinul familiei Valentina şi Iacov Ogurţov] / Valentina Ogurţova-
Sergheeva // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 iul. – P. 5.

3992. Olaru-Cemîrtan, Viorica. Mesaj peste decenii : date de arhivă despre anul
electoral 1947 / Viorica Olaru-Cemîrtan // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 iul. – P. 16.

3993. Rotaru, Tatiana. Sufletul omului – cetate vie a libertăţii : [despre destinul ba-
sarabenilor Boris Draganov şi Gleb Drăgan] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. –
P. 7.

3994. Taşcă, Mihai. Nicolae Soltuz – cetăţean de onoare al oraşului Soroca : [depu-
tat al Sfatului Ţării (1864-1940)] / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 iul. – P.
25.

3995. Tricolici, Elena. Basarabia era un ţipăt sfâşietor de durere şi deznădejde : [in-
terviu cu E. Tricolici, Aglaia Isac-Ştefârţă, Ilie Cucinschi [et al.], martori ai calvarului deportă-
rilor din a. 1949] / consemnare : Ion Lungu // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 3, 10 iul. –
P. 10.

3996. Varta, Ion. Manipulare prin falsificare (1-4) : [pe marginea tezei de doctor a is-
toricului Victor Stepaniuc] / Ion Varta // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14 iul. – P. 5 ; 15, 16
iul. – P. 7 ; 17 iul. – P. 8.

3997. Тарнакин, Владимир. За что обидели Наместника? : [о ктиторе Преоб-


ражен. церкви в Кишинэу, К. А. Наместник] / Владимир Тарнакин, Татьяна Соловьева
// Кишин. обозреватель. – 2009. – 23 июля. – Р. 14.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3998. Тарнакин, Владимир. Забытый подлинник : [из истории г. Кишинэу] /


Владимир Тарнакин, Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2009. – 16 июля. –
Р. 14.

94(498) Istoria României


3999. Nedelcea, Tudor. Gheorghe Zbuchea, istoricul : [contribuţii şt. ale istoricului
român] / Tudor Nedelcea // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3997)

94(=135.1) Istoria românilor


4000. Pătraşcu, Constantin. "La Muzeul Satului "D. Gusti" din Bucureşti a existat în
1936 un sector consacrat Basarabiei" : [interviu cu C. Pătraşcu, istoric, muzeograf la Muzeul
Satului "D. Gusti" din Bucureşti] / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 31
iul. – P. 22.

4001. Soare, Vasile. Calvarul inocenţilor : [extras din cartea ambasadorului Români-
ei în Kazahstan "Prezenţa Românilor în Kazahstan – istorie şi destin"] / Vasile Soare // Jur-
nal de Chişinău. – 2009. – 10 iul. – P. 16.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă " Nr 7-2009

Bujor, Leonid 3563


A Bujoreanu, Valeriu 3838
Adam, Victor 3906 Bulat-Saharneanu, Maria 3564
Alexandrov, Vladimir 3582 Bumblauskas, Alfredas 3984
Alkan,Ozkan 3780 Burduja, Raisa 3810
Amihalachioaie, Gh. 3656 Buruiană, Ion 3832
Andronic,Larisa 3838 Bush,George W. 3927
Anestiadi, Vasile 3613 Busuioc, Aureliu 3916
Apetri, Dumitru 3897 Butnaru, Val 3895
Arsene, Dorina 3747 C
Arseni, Alexandru 3559, 3793
Atanasov, Ecaterina 3957 Cantemir,Antioh 3537
Caraman, Nina 3958
B Caţer, Elena 3823
Bajureanu, Ion 3907 Caşu, Igor 3827
Balmuş (Ambul), Anastasia 3986 Caun, Svetlana 3812
Baltaga,Sergiu 3615 Căldare, Dumitru 3540
Bantoş, Ana 3898 Căpiţă, Ionel 3565-66, 3917
Baracci, Petru 3872 Cemârtan-Rotaru, Aurelia 3988
Barbos,Lidia 3795 Cemortan, Leonid 3875
Barbulat,Mihai 3956 Cernea, Gheorghe 3989
Băieşu, Nicolae 3831 Cernei, Elena 3813
Bâlici, Gheorghe 3908-15 Cheianu, Constantin 3641-43
Bârsă, Ion 3758 Chiorescu, Iurie 3554, 3644
Belostecinic, Gr. 3768 Chircă,S. 3656
Benu, Aureliu 3873 Chiriac, Vasile 3885
Beşleagă,V. 3656 Cibotaru, Arhip Simion 3918
Bobeică, Constantin 3987 Cibotaru, Mihail Gh. 3971
Bogatu, Petru 3560-61, 3636-40 Cibotaru,Simion 3963, 3976
Boghean, Sergiu 3615 Cimpoi, Mihai 3657, 3874-75, 3949-50
Bolboceanu, Ludmila 2822 Ciobanu, Anatol 3896, 3899
Bolboceanu, Zinaidа 3867 Ciobanu, Ghenadie 3862
Bologan, Mihai 3763 Ciobanu, Ilie 3886
Borcoman, R. 3768 Ciobanu, Nelly 3863
Borisova, Ludmila 3841 Ciobanu, Valentin 3782
Bortă, Mihail 3544 Ciobanu, Vitalie 3616
Bostan, Ion 3828 Cioina,Elena 3665
Botnariuc, Larisa 3823 Ciolac, Mihail 3782
Botnaru,Vasile 3667 Ciornâi, Elena 73829
Bradu, Ion 3562 Ciornei, Vsevolod 3567-68, 3645-49
Braşoveanu,Iurie 3903 Ciuntu, Ioan (paroh) 3959
Brădescu, Pavel 3890 Coceban, Vitalie 3764
Codreanca, Lidia 3852, 3900, 3919, 3972

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Codru, Anatol 3951 Evora,Cesaria 3926


Cojocaru, Nicolae 3745
Cojocaru, Sergiu 3920 F
Colesnic, Iurie 3650, 3960 Feifer, Gregory 3665
Conţiu, Mihai 3651, 3926 Filat, Sanda 3746
Corbu, Haralambie 3875 Filat, Vlad 3574-75, 3618, 3635, 3666-
Corman, Igor 3735-36 67,3683, 3746-47,3769
Cornescu, Aureliu 3652 Florea, Grigore 3824
Corobceanu, Svetlana 3653, 3807 Fonari, Antoniţa 3576
Costachi, Gheorghe 3794 Frişcu, Alexandru-Horaţiu 3577, 3926-27,
Costaş,Natalia 3550, 3764 3975
Coşbuc, George 3902 Furtună, Mihai 3619
Cotoman, Tamara 3864 Fuştei, Nicolae 3547
Crăciun, Victor 3951-53
Cremene, Arion 3569 G
Croitoru, Ion 3654 Ghelici, Fiodor 3578-79
Crudu, Dumitru 3877, 3921 Gherasim, Arcadie 3748
Cucinschi, Ilie 3990, 3995 Ghimpu,Dina 3872
Curlat, Nicolae 3840 Ghimpu, Mihai 3635, 3683
D Godea, Mihai 3669
Gorea, Tudor 3887
Dabija, Nicolae 3570-72, 3657,3953-54, 3959 Gorincioi,Tamara 3964, 3982
Damian, Alexandru 3583, 3618, 3669, 3696, Gornea, Filip 3841
3741, 3809 Goşu, Armand 3750
Damian, Rodica 3961 Gotişan, Iurie 3770
Daniel (Patriarh al Bisericii Ortodoxe Grama,Vladlen 3736, 3771
Române) 3546 Greceanîi, Zinaida 3956
Darshan, Nicolae 3655 Greenwood, Adriana Mata 3550
Daşevschi,Oleg 3591 Grosu, Aneta 3593
David, Eugenia 3573 Grosu, I. 3928
Davis,Terry 3574 Grossu, Sergiu 3960
Dinescu, Viorel 3962 Grozavu, Vasile 3580
Diviza, Ion 3922-25 Gurez, Lilia 3670
Doagă, Nadejda 3537, 3814 Guzun, Aurelia 3821
Doga,E. 3875 Guzun, Victor 3740
Dolgan, Mihail 3963
Donos, Arcadie 3974 H
Draganov, Boris 3993 Hadârcă, Ion 3929-30, 3957, 3973
Drăgan, Gleb 3993 Hadârcă, Natalia 3616
Dubrovski, Anatol 3926 Hadârcă, Sorin 3849
Dulgheru, Valeriu 3658-61, 3828 Hadei, Vitalie 3884, 3886
Dumitru, Aurel 3987 Hâncu, Andrei 3831-32
Dungaciu, Dan 3555, 3617,3662-64, 3738, Holban, Eugen 3671
E Hristos,Iisus 3543
Hropotinschi, Andrei 3926
Ernu, Vasile 3926

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

I Mistreanu, Tatiana 3818


Miu, Const. 3967
Iachim, Ion 3955 Mizsei, Kalman 3675
Iovcev, Ion 3815 Mocan, Mihail 3582
Irimia, Dumitru 3895-96 Mocanu, George 3615, 3676
Isac-Ştefârţă, Aglaia 3995 Mocanu, Maria 73866
Ivanov, Anatol 3885, 3889 Molcianov, Vasilii 3751
J Moraru, Haralambie 3677
Mudrea, Andrei 3852
Jarcuţchi, Zinaida 3780 Munteanu, Mihail 3873
Jereghi, Ludmila 3811 Muravschi,Valeriu 3768
Jurja, Irina 3686 Muruianu, Ion 3796
K Musteaţă,Constantin 3575

Kalin, Ivan 3926 N


Kilborn, Wiggo 3835 Nagacevschi, Vitalie 3583
Kopatchinskaja, Patricia 3865 Nani, Anastasia 3815
L Nechit, Irina 3859, 3876, 4000
Nedelcea, Tudor 3999
Lazăr,Constantin 3773 Negoiţă, Iurie 3876
Lazăr, Valeriu 3771-72 Negru, Boris 3797
Leancă, Iurie 3741 Negru, Gheorghe 3827
Lesnic-Răscoală, Tamara 3795 Negru, Lena 3846-47
Lipcanu,Irina 3551 Negru, Nicolae 3678-81, 3725-26
Loghin, Andrei 3888 Negru, Vlad 3590
Loghin, Vlad 3788 Negruţă, Veaceslav 3773
Lozan, Lily 3845 Negură, Lilian 3620
Lucinschi, Petru 3927 Nucă, Sergiu 3682
Luchianov, Ion 3888
Lungu, Ion 3990, 3995 O
Lungu, Iulian 3673 Obadă, Sofia 3860
Lupu, Marian 3554, 3581,3698, 3749-51, Obama, Barack 3725
3926 Ogurţov, Iacov 3991
Lutenco, Victor 3551 Ogurţova-Sergheeva, Valentina 3991
M Olaru, Angelina 3827, 3865, 3867
Olaru-Cemîrtan, Viorica 3992
Magder, Teodor 3674 Onica, Elena 3901
Malcoci, Virginia 3817 Orlov, Serghei 3867
Manea-Cernei, Eugenia 3931 Osoianu, Valentina 3868
Marian, Boris 3926 Ostapciuc, Eugenia 3926
Martin, Vasile 3759
Martâniuc,Cristina 3538 P
Marulea, Alexei 3965-66 Partole, Claudia 3853, 3969
Mândru, Vasile 3753 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 3969
Mihail, Dinu 3926 Patapievici, Horia Roman 3983
Mihail, Viorel 3724 Paterău, Diamanta 3864

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pavel,Vasile 744, 745 Rusu, Adrian 3816


Păduraru, Pavel 3584,3685, 3703 Rusu, Dinu 3548
Păsat, Dumitru 3829 Rusu, Nicolae 3693
Pătraşcu, Constantin 4000 Rusu, Tudor 3819, 3977
Păunescu,Adrian 3903, 3949, 3954, 3970
Pârja, Gheorghe 3904 S
Petrea, George 3932-33 Sainciuc, Glebus 3852, 3859-60
Petrencu, Anatol 3686-88, 3752 Sanduţă, Iurie 3789
Petrovici, Sergiu 3782 Sangheli, Andrei 3562
Piaticovschi, Iulian 3889 Setlacec,Dan 3842
Pillat, Ion 3905 Silistraru, Mihail 3694
Pleşu, Andrei 3842 Simaşchevici, Alexei 3843
Plugaru, Anatol 3584 Soare, Vasile 4001
Pohilă, Vlad 3854-55, 3971 Soltuz, Nicolae 3994
Popa, Iulius 3689 Spătaru, Mihaela 3695
Popa, Laurenţiu 3774, 729 Spătaru, Tudor 3585-86
Popa, Nicolae 3690-91 Stepaniuc, Victor 3956, 3996
Popov, Vladimir 3803 Stoica,Valentina 3824
Popovici, Iulia 3877 Suruceanu, Marina 3847
Popovici, Teodor 3934-36
Popozoglo,Dumitru 3700 Ş
Popuşoi,Liliana 3856-57, 3862-63, 3868, Şavga, Larisa 3808
3880 Şcerbina, Romeo 3840
Portas, Valentin 3937 Şleahtiţchi, Mihai 3809
Postică, Gheorghe 3827, 3982 Şoimaru, Vasile 3587, 3768
Praporşcic, Sergiu 3624, 3692 Ştefan cel Mare 3989
Pripa, Dina 3846 Ştir, Victor 3955
Prodan, Andrei 3887
Prohin, Victor 3858 T
Pulbere, Serghei 3990
Tamazlâcaru, Elena 3586,3978
Puşcaş, Lilian 3884
Tarhon, Petru 3833
Putin,Vladimir 3926
Tarlapan, Ana 3749
R Tarlev,Vasile 3926
Taşcă, Mihai 3994
Racoviţă, Gheorghe 3938 Tănase, Alexandru 3696
Racu, Olesea 3845 Tănase, Constantin 3588-89, 3697-99
Radu, Alina 3576 Timotin, Marina 3694
Răileanu, Vitalie 3972-73 Todirica, Cristina 3776
Rogojanu, Zaharia 3939 Traianus 3943
Roibu, Nicolae 3686, 3758, 3974-75 Tricolici, Elena 3995
Roşca, Agnesa 3940-41, 3956 Trofimov, Rodica 3746
Roşca, Iurie 3799, 3926 Turea, Larisa 3878
Roşca, Virginia 3775, 3784
Rotaru, Tatiana 3976, 3993 Ţ
Rusnac, Corneliu 3740
Ţopa, Efimia 3944
Rusnac, Vladimir 3942

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

U Б
Ungureanu, Ion 3657,3879, 3874 Бабенко, Олег 3603
Unteanu, Cristian 3742 Балабанов, Павeл 3790
Untilă, Veaceslav 3590, 3743, 3753 Банару, Максим 3891
Urecheanu, Serafim 3591-92,3623, Баракчи, Петря 3870, 3881
3635,3683, 3700 Барбоне, Люкa 3552
Ursan, Ioan 3979 Барри, Эллен 3727
Беженару, Елена 3850
V Бейнштейн, Хорхе 3790
Vaculovschi, Ghenadie 3624 Березовская, Ольга 3556
Varta, Ion 3996 Бильдт, Карл 3728
Vasilciuc, Feonada 3890 Бодюл, Наталья 3871
Vasilache, Vasile 3964 Борисова, Людмила 3602
Vâlcu,Mihai 3979 Боскин, Майкл 3765
Velimirovici, Nicolai 3542 Бостан, Ион 3830
Vicol,Mihai Sultana 3962 Боцан, Игорь 3549
Vieru, Grigore 3945-46, 3958, 3961, 3965- В
67,3969-70, 3977-78
Voitun, Aneta 3834 Валиков, Игнат 3836
Volniţchi, Igor 3670 Волницкий, Игорь 3628
Voloşin, Vitali 3593 Воронин, Владимир 3595-96,3625-26,3705-
Voronin, Vladimir 3594,3701-02, 3926,3934 07, 3800-01
Vorotneac, Elena 3818, 3822 Воротов, Андрей 3627
Vrabie, Zinaida 3816
Vulpe, Elena 3538 Г
Vutcărău, Petru 3880 Гагауз, Мирон 3848
W Гелич, Федор 3597
Гиска, Елена 3611
Weber, Renate 3703 Глазова, Татьяна 3760-61
Гонтя, Петру 3851
Z Греку, Санду 3882
Zagorneanu, Eudochia 3838 Гречаная, Зинаида 3598
Zamura,Elena 3619 Гурбуля, Валериу 3599
Zbuchea,Gheorghe 3999 Гурез, Лилия 3628

А Д

Агелин, Степан 3755 Делонг, Дж. Брэдфорд 3785


Александров, Владимир 3604 Делягин, Михаил 3709
Александрова, Ирина 3844 Джеймс, Гарольд 3766
Алказ, Василий 3836 Дугин, Александр 3729
Андон, Виктор 3870 Дэвис, Говард 3786
Андриевский, Виталий 3704 Ж
Астахова,Ирина 3732, 3787
Жосу, Виктор 3804

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

З Н
Западинский, Роберт 3600-01 Негруца, Вячеслав 3606
Зубарева, Татьяна 3820 Нуманов, Т. 3541
И О
Иванов, Петр 3711 Онофрийчук, Юрий 3805
Ионко, Майя 3820
П
К
Паттен, Крис 3557
Калак, Дмитрий 3730-31 Подгоряну, Игорь 3869
Карпов, Борис 3712 Понятовская, Вероника 3781
Кваснюк, Иван 3883 Попов, Алексей 3892-93
Кеннеди, Райан 3556
Кирошка, Дориан 3802 Р
Коваленко, Ирина 3778, 3802 Ревенко, Василе 3894
Кожокару, Мария 3980 Реницэ, Валериу 3539
Константинова, Валентина 3781 Рогофф, Кеннет 3791
Корсовецкий, Сергей 3825 Ройбу, Зиновий 3607,3629, 3718
Косарев, Валерий 3713
Кунин, Роман 3714 С

Л Саинчук, Глебус 3861


Саинчук, Серджиу 3778
Лагута, Майя 3715 Сайдуллаев, Василий 3779
Ломборг, Бьорн 3837 Сакс, Джеффри Д. 3762
Лопес, Сальвадор 3790 Сапожникова, Галина 3708
Лукьянов, Ион 3892 Свиридова, Екатерина 3626
Лупу, Марианн 3754 Святченко, Иван 3719
Лутенко, Виктор 3553 Сидоров, Дмитрий 3825, 3871
Ляхова, Ирина 3883 Сикорски,Радослав 3730
М Скидельски, Роберт 3757
Смешная, Татьяна 3549, 3830
Магдер, Теодор 3602 Сокол, Сергей 3608
Максимов, Александр 3716 Соловей, Александр 3985
Мардарь, Ион 3947 Соловьева, Татьяна 3997-98
Матисен, Йохан 3787 Сорочану, Тудор 3609, 3720
Мазурян,Ирина 3850 Степанова,Татьяна 3869
Мижей, Кальман 3732-33 Стиглиц, Джозеф 3792
Мишин, Вадим 3603 Сырбу,Серджиу 3609
Моисеев, Сергей 3536,3848
Мокан, Михаил 3604 Т
Молчанов, Василий 3754 Такий, Александр 3767
Муази, Доминик 3734 Тарлапан, Игор 3630
Мунтян, Юрий 3777 Тарнакин, Владимир 3997-98
Мунтяну, Ион 3605 Тищенко, Юрий 3539, 3981
Ткачук, Марк 3631

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

Торня, Нелли 3861, 3881


Трубецкой, Борис 3980
Тхоров, Александр 3948
У
Урекян, Серафим 3721
Устюгова, Наталья 3805-06
Ф
Филат, Влад 3632, 3755
Х
Хеджес, Крис 3558
Ц
Цеслюк, Владимир 3722, 3756
Цуркан, Владимир 3609
Цуркан, Марина 3610
Ч
Черный, Иван 3633
Черных,Евгений 3708
Чиркова, Зинаида 3981
Чобану,Эдуард 3894
Чорич, Валерий 3806
Чугуряну, Серафим 3844
Чуров, Владимир 3634
Ш
Шалберова, Светлана 3851
Шикирлийская,Татьяна 3553
Шова, Василий 3610-11
Шукшин, Василий 3870
Ю
Юнко, Александра 3634

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 7-2009

1. Alianţa Moldova Noastră


2. Apropo magazin
3. Capitala
4. Comunistul
5. Curierul ortodox
6. Economist
7. Făclia
8. Flux european . ed. de vineri
9. Jurnal de Chişinău
10. Literatura şi arta
11. Moldova suverană
12. Natura
13. Săptămîna
14. Sport plus
15. Timpul de dimineaţă
16. Univers pedagogic pro
17. Ziarul de gardă
18. Альянс Moldova Noastră
19. Кишиневские новости
20. Кишиневский обозреватель
21. Коммерсант plus
22. Коммунист
23. Молдавские ведомости
24. Независимая Молдова
25. Новое время
26. Столица = Capitala
27. Экономическое обозрение

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................ ................................ ................................ .............. 5

0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ ................. 5


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ........................................................ 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ . 5
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ............................ 5
005.91 Organizarea şi practica muncii de birou................................ ...................... 5
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ............. 6
01 Bibliografie. Cataloage .................................................................................. 6
02 Biblioteconomie ............................................................................................ 7
06 Organizaţii (în general) ................................................................................. 8
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ .... 8
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................................... 8
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori................................ ................................ ...... 8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ ... 9
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ .......... 9
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ ........ 10
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ......................................................... 10
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................... 10
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ............ 10
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................................. 10
32 Politică ...................................................................................................... 11
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................................ 13
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 16
35 Administraţie publică. Artă militară .............................................................. 19
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................... 19
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................................... 20
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................... 23

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ .............. 23


51 Matematică ................................................................................................ 24
53 Fizică ......................................................................................................... 25
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .......................................................... 25
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ........ 25
61 Medicină .................................................................................................... 25
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................ 27
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice ............................................................................................ 27
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ............................ 28
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ........................... 30
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ................................ ...... 31
78 Muzică ....................................................................................................... 31
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................................ 31
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ .......... 32
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ............... 32
82 Literatură ................................................................................................... 34
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................... 38
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ........... 38
93/94 Istorie .................................................................................................... 38
94 Istorie generală. Istorie universală................................................................ 38
Autoreferate ................................ ................................ ................................ .......... 39
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 7-2009 ................................ ....................... 44
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2009 ................................ ....................... 48
Index subiecte ................................ ................................ ................................ ....... 49
Index editori................................ ................................ ................................ .......... 51
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 52

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ................................ ................................ ... 53

0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ......... 53

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...................................................... 53


001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ...... 53
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 53
005 Conducere şi organizare. Management ................................ .......................... 53
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ........... 54
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 54
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ . 54
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ........ 54
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ ........ 54
2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios ................................ ........... 54
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ............ 54
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................................. 54
32 Politică ...................................................................................................... 55
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................................ 56
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 60
35 Administraţie publică. Artă militară .............................................................. 67
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................... 67
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................................... 68
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................... 68
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ .............. 69
59 Zoologie ..................................................................................................... 69
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ........ 69
61 Medicină .................................................................................................... 69
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................................ 73
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice ............................................................................................ 74
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ............................ 76
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ........................... 77
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ..... 77

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.


Parcuri. Grădini ......................................................................................... 77
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ............................................. 78
78 Muzică ....................................................................................................... 78
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................................ 78
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ .......... 78
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie............... 78
82 Literatură ................................................................................................... 80
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................... 92
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................... 92
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ............ 92
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ........... 92
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ ................... 92
94 Istorie generală. Istorie Universală ............................................................... 92
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2009 ............................... 93
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2009 ................................ ................... 99

CRONICA ARTICOLELOR DE ZIARE ................................ ................................ ...... 100

0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ....... 100


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................... 100
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ .... 100
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 100
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ........................ 100
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ......... 100
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 100
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............................ 100
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ............................... 101
1/14 Filozofie ................................................................................................ 101
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ . 101

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2009

2 RELIGIE. TEOLOPGIE ................................ ................................ ................................ .... 101


25 Religii ale antichităţii. Religii necreştine ..................................................... 101
27 CREŞTINISM ................................ ................................ ................................ ............... 101
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ .......... 102
30 teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................................... 102
31 Statistică. Demografie. Sociologie............................................................... 102
32 Politică .................................................................................................... 102
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 121
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................. 125
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................ 127
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................................. 127
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................. 130
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ............ 130
51 Matematică .............................................................................................. 130
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geodezice ...................................................... 130
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................ 131
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ...... 131
61 Medicină .................................................................................................. 131
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................... 131
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi al e
vieţii sălbatice .......................................................................................... 132
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .......................... 132
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. tehnologii
şi procedee în construcţii ........................................................................... 133
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................. 133
78 Muzică ..................................................................................................... 134
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................... 135
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ........ 137
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ............. 137

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 Literatură ................................................................................................. 138


9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................. 145
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 145
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ......... 145
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ ................. 145
94 Istorie generală. istorie universală .............................................................. 145
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă " Nr 7-2009............................. 148
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
7-2009................................ ................................ ................................ ......... 155

161
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,42
Coli ed. 7,25
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 6/09

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com


ISSN.Moldova@gmail.com ISMN_Moldova@gmail.com

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Valinex" SRL

str. Florilor 30/1A, of. 26 B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

162