You are on page 1of 144

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 8
2009

CNCM
Chişinău 2009
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliogra-
phy of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2009
Nr 8

NBCM
Chişinău 2009
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţiona-
lă a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2009
Nr 8

CNCM
Chişinău 2009
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Nina MICHERIN
Claudia BÂGU
Ludmila CORGHENCI
Iolanta CUŢCHI
Tatiana CIUPERCĂ

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din
anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova;
alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ;
red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. –
Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – ISSN 1857-0550. –
ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 8, 2009. – 2009. – 222 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străi-
ne. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-011-5.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2009
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
AUGUST NR 8 AUGUST
(1310-1403)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1310. "Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europea-
nă", conf. şt. a masteranzilor şi doctoranzilor (2009 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică
a masteranzilor şi doctoranzilor "Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi inte-
grare europeană" : Şt. reale şi exacte : Rez. comunicărilor, 23 sept. 2009 : dedicată
aniversării 63 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova / com. org. : Mihail Revenco,
Maria Bulgaru, Maria Duca [et al.] ; resp. ed.: Leonid Gorceac, Tatiana Bulimaga. – Ch.
: CEP USM, 2009. – 166 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfâr-
şitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-863-0.
[2009-1273].
- - 1. "Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană" –
Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor (rom., engl., rusă).
001.891:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1311. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Ca-
mera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata
Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-
0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 5, 2009. – 2009. – 211 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-49-008-5. – [2009-1312].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi zia-
re.

5
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

015(478)
1312. Pavel Parasca : Biobibliografie la 70 de ani [de la naşterea istoricianului P.
Parasca] / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice, Dep. In-
formaţional Biblioteconomic ; alcăt. : Ludmila Corghenci, Valentina Chitoroagă, Lorina
Beşelea [et al.] ; red. şt.: Gheorghe Postică ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. :
ULIM, 2009. – 127 p. : fot., [1] f. port. ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a
38-a).
Bibliogr. în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-934-76-3.
[2009-1276].
- - 1. Pavel Parasca, 1939-…, istorician – Biobibliografie.
016:[94(478)+929 Parasca]
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1313. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţi-
lor, 15-17 noiemb. / Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2009. – 29 cm. – ISBN 978-
9975-45-065-2.
Vol. 1. – 2008. – 419 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-45-114-7. – [2009-1306].
- - 1. Universitatea Tehnică a Moldovei – Conferinţe.
082:378.662(478)=00
1314. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific", conf. şt.
interuniv. (2009 ; Chişinău). Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific :
Conf. şt. interuniv. : Materialele comunic. şt., 27 mar. 2009 / col. red.: Mihai Braga, Vasi-
le Vasilos, Ion Vangheli [et al.] ; com. org.: Mihai Braga, Vasile Vasilos, Vitalie Maftei [et
al.]. – Ch. : UTM, 2009. – 244 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socio-umane. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-116-1.
[2009-1305].
- - 1. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific" – Conferinţa ştiinţifică
interuniversitară (rom., rusă).
082:378.4(478)=135.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1315. [Animale acvatice : carte de colorat] / pict. : Ana Babiuc. – Ed. a 2-a. – Ch.
: "Libresco" SRL, 2009 (Tipogr. "Serebia" SRL). – [20] p. : il., il. color. ; 21 cm. – (Priveş-
te şi colorează).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9858-6-4.

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1303].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1316. Sîrbu, Ilie
Desenăm şi colorăm eroii mei preferaţi : [carte de colorat] / Ilie Sîrbu ; pict.: Ana
Babiuc, Stanislav Babiuc. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Libresco" SRL, 2009 (Tipogr. "Serebia"
SRL). – [20] p. : il., il. color ; 21 cm. – (Urmăriţi pătrăţelele).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9858-5-7.
[2009-1302].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1317. Sîrbu, Ilie
Desenăm şi colorăm jucării : [carte de colorat] / Ilie Sîrbu ; pict.: Ana Babiuc,
Stanislav Babiuc. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Libresco" SRL, 2009 (Tipogr. "Serebia" SRL). –
[20] p. : il., il. color ; 21 cm. – (Urmăriţi pătrăţelele).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9858-4-0.
[2009-1301].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1318. Гришанова, З. И.
Психология личности: Клиническая психология и её роль в изучении личности
: Учеб. пособие для студентов пед. ун-та / З. И. Гришанова ; Кишин. Гос. Пед. Ун-т
им. И. Крянгэ, Каф. психологии. – Изд. 2-е, доп. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Primex
Com" SRL). – 159 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9728-9-5.
[2009-1278].
- - 1. Psihologia personalităţii (rusă).
159.923(075.8)
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
1319. Malai, Cristina
Etica şi deontologia profesională a judecătorului : [pentru uzul studenţilor] / Cristina
Malai ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"T-Par" SRL). – 101 p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea 6).

7
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Con-


solidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 550 ex.
ISBN 978-9975-9959-3-1 (în cop. tare).
[2009-1265].
- - 1. Judecători – Deontologie. 2. Etica judecătorului. 3. Deontologia judecătorului.
174.347.962(075.8)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
1320. "Economic growth in conditions of internationalization", intern. scien-
tific conf. (4 ; 2009 ; Chişinău). Fourth Edition of International Scientific Conference
"Economic growth in conditions of internationalization", 3-4 sept., 2009 / org. com.: Ser-
giu Ciobanu, Gheorghe Costandachi, Lilia Ghiţiu [et al.] ; scientific com.: Gheorghe
Iliadi, Gheorghe Costandachi, Sergiu Ciobanu [et al.]. – Ch. : IEFS, 2009. – 506 p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
Antetit.: Inst. of Economy, Finance and Statistics, Acad. of Science of Moldova. –
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de
subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9823-9-9.
[2009-1317].
- - 1. "Economic growth in conditions of internationalization" – International
Scientific Conference (rom., engl., rusă).
33(082)=135.1=111=161.1
336 Finanţe
1321. Taxe şi impozite pentru întreprinderile mici şi mijlocii. – Ch. : "Somersbi"
SRL, 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 80 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 79-80 (19 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Guvernului Norvegiei prin
intermediul Fundaţiei SINTEF. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9961-3-6.
[2009-1250].
- - 1. Taxe. 2. Impozite.
336.22:334.012.6
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economi-
ei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1322. Timofti, Elena

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Eficienţă şi competitivitate în agricultură / Elena Timofti ; Inst. de Econ., Finanţe şi


Statistică, Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : IEFS, 2009. – 296 p. : fig., tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 235-247 (225 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9823-5-1.
[2009-1247].
- - 1. Economie agrară.
338.43(478)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1323. Babără, Valeriu
Drept internaţional privat : [pentru uzul studenţilor] / Valeriu Babără. – Ed. a 3-a. –
Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 417 p. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-106-37-5 (în cop. tare).
[2009-1243].
- - 1. Drept internaţional privat.
341.9(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1324. Кодекс Республики Молдова о правонарушениях : с последними из-
менениями и доп. – К. : "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 142 p. ; 20
cm.
450 ex.
ISBN 978-9975-9766-4-0.
[2009-1291].
- - 1. Codul infracţiunilor al Republicii Moldova (rusă).
342.92(478)(094.4)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1325. Codul penal al Republicii Moldova : (Nr. 985-XV din 18 apr. 2002. Cu toate
modificările operate până la republicare în MO al Rep. Moldova nr. 72-74/195 din
14.04.2009. Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţ.) : Comentariu / colecti-
vul de aut.: Alexei Barbăneagră, Gheorghe Alecu, Viorel Berliba [et al.] ; experţi: Raisa
Botezatu, Mircea Iuga ; coord. şi resp. de ed.: Maria Hadârcă. – Ed. a 3-a, rev. şi compl.
– Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 859 p. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei ONU pentru Refugiaţi în Moldova (ICNUR),
Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia, Ambasadei Regală a Norve-
giei în România. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-105-20-0.

9
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

[2009-1289].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343.2(478)(0.072)
1326. Roşca, Inga
Dreptul apărătorului de a invoca şi a propune probe în procesul penal / Inga Roşca
; coord. şt.: Igor Dolea. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2009. – 106 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 99-106 (95 tit.) şi în notele de subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9728-8-8.
[2009-1244].
- - 1. Drept procesual penal. 2. Apărare – Legislaţie.
343.12
1327. Боршевский, А. П.
Гуманизм в современном уголовном праве Республики Молдова : [pentru uzul
studenţilor] / А. П. Боршевский, Л. Н. Боршевская ; Ин-т демократии. – Комрат : Inst.
for Democracy, 2009. – 67 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 64-67 (96 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9788-8-0.
[2009-1270].
- - 1. Umanismul în dreptul penal (rusă). 2. Graţiere (rusă). 3. Amnistie (rusă).
343.28/.29(478)(075.8)
1328. Боршевский, А. П.
Деятельное раскаяние и добровольный отказ от совершения преступления в
уголовном законодательстве Республики Молдова : [pentru uzul studenţilor] / А. П.
Боршевский, Л. Н. Боршевская ; Ин-т демократии. – Комрат : Inst. for Democracy,
2009. – 63 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 59-63 (76 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9877-1-4.
[2009-1271].
- - 1. Tentative (rusă).
343.236(478)(075.8)
1329. Боршевский, А. П.
Освобождение от уголовной ответственности как элемент гуманизма уголов-
ного права : [pentru uzul studenţilor] / А. П. Боршевский, Л. Н. Боршевская ; Ин-т
демократии. – К. : Ин-т демократии, 2009. – 63 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 52-163 (192 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9788-5-9.
[2009-1269].
- - 1. Eliberare din detenţii (rusă).
343.845(075.8)

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


1330. Donciu, Anatol
Prevenirea, investigarea şi sancţionarea actelor de corupţie, spălare a banilor şi fi-
nanţare a terorismului. Investigaţii financiar-economice : [pentru uzul studenţilor] / Ana-
tol Donciu, Valeriu Castraveţ, Viorel Morari ; coord. principal Elena Muraru. – Ch. : "Elan
INC" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 297, [6] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Seria :
Suporturi de curs ; Cartea a 15-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-136-2 (în cop. tare).
[2009-1254].
- - 1. Drept economic. 2. Spălarea banilor – Investigaţii financiar-economice.
346:343.352(075.8)
347 Drept civil
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
1331. Codul familiei al Republicii Moldova = Семейный кодекс : cu ultimele mo-
dificări şi compl. – [Ed. a 3-a]. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). –
82 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 750 ex.
ISBN 978-9975-9766-3-3.
[2009-1290].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova (rom., rusă).
347.6(478)(094.4)=135.1=161.1
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1332. Consiliul Superior al Magistraturii. Regulamente şi alte acte ale Consiliu-
lui Superior al Magistraturii / Consiliul Superior al Magistraturii, Millenium-IP3 Partners
LLC, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID) ; resp. de ed.: Nicolae
Clima, Cristina Malai ; colab.: Ecaterina Buzu, Sofia Babără, Violeta Scoarţă. – Ch. : "T-
Par" SRL, 2009. – 136 p. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9959-5-5.
[2009-1311].
- - 1. Consiliul Superior al Magistraturii.
347.962(094)
1333. Гражданский процессуальный кодекс : с последними изменениями и
доп. – [Ed. a 3-a]. – К. : "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 152 p. ; 20
cm.
450 ex.
ISBN 978-9975-9766-6-4.
[2009-1293].

11
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (rusă).


347.91/.95(478)(094.4)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1334. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. – [Ed.
a 3-a]. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 108 p. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-4054-9-2.
[2009-1294].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
1335. Idem în lb. rusă : Трудовой кодекс Республики Молдова. – [Ed. a 3-a]. –
К. : "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 124 p. ; 20 cm.
450 ex.
ISBN 978-9975-9766-5-7.
[2009-1292].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova (rusă).
349.2(478)(094.4)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
1336. Zamfir, Pavel
Dreptul mediului : [pentru uzul studenţilor] / Pavel Zamfir, Vera Macinskaia ; coord.
principal Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan INC" SRL, 2009 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 217, [6] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a
16-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300
ex.
ISBN 978-9975-66-135-5 (în cop. tare).
[2009-1253].
- - 1. Dreptul mediului.
349.6(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1337. Mihail, Leonid
Tactica generală : Material didactic / Leonid Mihail ; Univ. de Stat din Moldova, Ca-
tedra Militară. – Ch. : CEP USM, 2009. – 315 p. : fig., tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-854-8.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1274].
- - 1. Tactica generală.
355.232:355.5(075.8)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1338. "Cel mai bun elev inovator", concurs naţ. (2009 ; Chişinău). Concursul
naţional "Cel mai bun elev inovator" : Culeg. de lucr. – Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 56 p. : fig., fot. color ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnolo-
gic. – Text: lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
[2009-1298].
- - 1. Concursuri şcolare (rom., rusă).
37.0=135.1=161.1
1339. Dandara, Otilia
Proiectarea carierei : dimensiuni ale demersului educaţional / Otilia Dandara ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CEP USM,
2009. – 91 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 90 (27 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-70-872-2.
[2009-1246].
- - 1. Proiectarea carierei.
37.0
1340. Organizarea procesului educaţional în învăţământul preşcolar, primar,
gimnazial şi liceal : Sugestii şi recomandări metodologice şi manageriale : Anul de studii
2009-2010 / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
Ed. "Universul"). – 401 p. : tab. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., găgăuză, rusă, ucr. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 4000 ex.
[2009-1297].
- - 1. Organizarea învăţământului.
37.0=00
1341. Regulamentul-cadru de organizare a acţiunii comunitare = Типовое
положение об организации мероприятий социальной значимости / Min. Educaţiei şi
Tineretului, Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Min. Sănătăţii, [et al.] ; colab.:
Domnica Gînu, Nadia Economu, Muir John Potter [et al.]. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul
Poligr.). – 11, [1] ; 11, [1] p. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – F. f. de tit.
– Apare cu sprijinul financ. al AO Filiala "Children's High Level Group" în Moldova. –
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-536-5.

13
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

[2009-1296].
37.0=135.1=161.1
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1342. Bulgar, Stepan
Gaguz ustasi : annatmalar / Stepan Bulgar. – K. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. –
35, [1] p. : il., il. color ; 25 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-105-24-8.
[2009-1286].
37.091:94(=512.165)
1343. Planul instituţional pentru anul de studii 2009-2010 [a Liceului Teoretic "Gh.
Asachi"] : aprobat la Consiliul Profesoral nr. 1 din sept., 2009 / Direcţia Gen. Educaţie,
Tineret şi Sport, Liceul Teoretic "Gh. Asachi" ; coord. şt.: Boris Volosatâi, Angela
Cutasevici. – Ch. : "Iunie Prim" SRL, 2009. – 156 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 6 (15 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-4004-9-7.
[2009-1295].
- - 1. Liceul Teoretic "Gh. Asachi" – Plan instituţional.
37.091
1344. Regulamentele concursurilor municipale : (activitatea extraşcolară şi clase-
le cu profil estetic) / Consiliul mun. Chişinău, Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport ;
ed. cood. de Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Valentina Cujba. – Ch. : "Tipogr.-Sirius"
SRL, 2009. – 56 p. ; 21 cm.
350 ex.
ISBN 978-9975-9971-5-7.
[2009-1251].
- - 1. Concursuri municipale – Regulamente.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1345. Enciu, Ecaterina
Compunere : Învăţământul primar. Disciplină opţională : cl. a 4-a / Ecaterina Enciu,
Viorica Marţ. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 64 p. : fig., tab. ;
24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
3000 ex.
ISBN 978-9975-79-583-8.
[2009-1263].
- - 1. Limba română.
373.32.046:811.135.1

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1346. Enciu, Ecaterina


Lectură şi creaţie : Învăţământul primar. Disciplină opţională : cl. a 3-a / Ecaterina
Enciu, Viorica Marţ. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 67 p. : fig.,
tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
3000 ex.
ISBN 978-9975-79-584-5.
[2009-1262].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română.
373.32.046:811.135.1
1347. Marţ, Viorica
Folclor pentru copii : Învăţământul primar. Disciplină opţională : cl. a 2-a / Viorica
Marţ, Ecaterina Enciu. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 48 p. :
fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
3000 ex.
ISBN 978-9975-79-582-1.
[2009-1261].
- - 1. Folclor pentru copii.
373.32.046:398
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1348. Ten years with America: "Sailing uncharted waters" : 10th Anniversary of
the American Studies Center of Moldova, 1998-2008 / American Studies Center, Center
American Economic, Social and Public Policy Studies ; project coord.: Elena
Crestianicov. – Ch. : CEP USM, 2009. – 151 p. : fot. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-871-5.
[2009-1275].
- - 1. Învăţământ superior.
378(73+478)(082)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504
Marţ, Viorica. Matematică şi ştiinţe. – Vezi Nr 1351.

51 MATEMATICĂ
1349. Enciu, Ecaterina
Matematică în serios : Învăţământul primar. Disciplină opţională : cl. 1 / Ecaterina
Enciu, Viorica Marţ. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 36 p. : fig.,
tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
3000 ex.

15
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

ISBN 978-9975-79-587-6.
[2009-1260].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
1350. Marţ, Viorica
Matematică distractivă şi aplicativă : Învăţământul primar. Disciplină opţională : cl.
a 2-a / Viorica Marţ, Ecaterina Enciu. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul
Poligr.). – 41, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
3000 ex.
ISBN 978-9975-79-586-9.
[2009-1259].
- - 1. Matematică distractivă.
51(075.2)
1351. Marţ, Viorica
Matematică şi ştiinţe : Învăţământul primar. Disciplină opţional : cl. a 3-a / Viorica
Marţ. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 71 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia
"Cartier educaţional").
Bibliogr.: p. 71 (7 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-79-585-2.
[2009-1264].
- - 1. Matematică. 2. Ştiinţă mediului înconjurător.
51+502/504(075)
514 Geometrie
1352. Chiriac, Liubomir
Geometrie competitivă / Liubomir Chiriac. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 104 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.
ISBN 978-9975-69-994-5.
[2009-1299].
- - 1. Geometrie competitivă.
514.1(075.3)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
1353. Tatiana Constantinov prima femeie academician din Republica Moldova /
alcăt.: Maria Nedealcov, Ghenadi Sîrodoev, Maria Sandu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 277 p. : fot., [8] p. fot. color ; 22 cm.
Text paral. lb.: rom., engl., rusă. – 200 ex.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9642-8-9 (în cop. tare).


[2009-1239].
- - 1. Tatiana Constantinov, 1939 - …, academician, geoecolog (rom., engl., rusă).
551.58:001.891(092)(082)(01)=135.1=111=161.1
59 ZOOLOGIE
1354. Cozari, Tudor
Biologia, ecologia şi comportamentul speciei Triturus cristatus în Codrii Centrali :
[monografie] / Tudor Cozari, Liliana Jalbă ; red. şt.: Ion Toderaş ; Univ. de Stat din
Tiraspol. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 111 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 89-104 (249 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-106-35-1.
[2009-1242].
- - 1. Tritoni. 2. Triturus cristatus.
597.9
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
1355. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacologia clinică / Victor
Ghicavâi, Nicolae Bacinschi, Ludmila Bumacov [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Farmacologie şi Farmacologie Clinică. – Ch. :
CEP "Medicina", 2009. – 208, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 202-205 (38 tit.). – 600 ex.
ISBN 978-9975-915-78-6.
[2009-1313].
- - 1. Farmacologie clinică.
615.03(076.5)
1356. Группа токсических веществ, извлекаемых из биоматериала поляр-
ными растворителями : Метод. указ. по токсикол. химии для студентов 4 курса
фармацевт. фак. / Гос. ун-т медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
Фармацевт. фак., Каф. фармацевт. и токсикол. химии ; сост.: Симонова Л. Л., Ва-
лика В. В., Котеля Т. М. – К. : Изд.-Полигр. Центр "Medicina", 2009. – 98 p. : fig., tab.
; 20 cm.
Bibliogr. la începutul temelor. – 60 ex.
ISBN 978-9975-915-75-5.
[2009-1314].
- - 1. Substanţe toxice (rusă).
615:661.12(076.5)

17
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1357. Hepatita virală C acută. Particularităţile clinice, epidemiologice, imunologi-
ce şi de tratament la persoanele de vârstă tânără şi medie : 14.00.10 – Boli infecţioase :
[monografie] / Victor Pântea, Constantin Spânu, Lilia Cojuhari [et al.] ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Pre-
ventivă. – Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. – 108 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 94-107 (236 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-9971-7-1.
[2009-1267].
- - 1. Hepatită virală C acută – Tratament.
616.36-002-08
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
1358. Ghid de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale / Min. Sănătăţii al
Rep. Moldova ; elab. : Viorel Prisacari, Constantin Râmiş ; coord. şt. principal: V.
Prisacari ; consultant intern.: Ludmila Zueva. – Ed. 2-a. – Ch. : "T-Par" SRL, 2009. –
312 p. : fig., fot. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare In-
tern. (USAID). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-9959-4-8.
[2009-1310].
- - 1. Infecţii nosocomiale – Prevenire – Profilaxie.
616.9-022-084(036)
618 Ginecologie. Obstetrică
1359. Manual "Urgenţe neonatale" : [pentru uzul studenţilor] / IMSP Inst. de Cer-
cetări Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină
"N. Testemiţanu", Asoc. de medicină perinatală, Univ. de Medicină şi Farmacie "gr. T.
Popa", Iaşi, România [et al.] ; sub red. lui P. Stratulat (Rep. Moldova), Maria Stamatin
(România). – Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. – 440 p. : fig., tab. ; 12 x 17 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Biroului de Coop. al El-
veţiei în Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9976-8-3.
[2009-1266].
- - 1. Urgenţe neonatale.
618.4(075.8)

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ.


EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode
1360. Eremia, Nicolae
Apicultura / Nicolae Eremia ; ref. şt.: Sergiu Cilimar, Valeriu Derjanschi, Mihai
Bahcivanji ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : IEFS, 2009. – 331 p. : fig., fig.
color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 323-331 (164 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9823-6-8 (în cop. tare).
[2009-1248].
- - 1. Apicultură.
638.1
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1361. Стайков, Д. С.
Интеллектуальные ресурсы предприятий : [pentru uzul studenţilor] / Д. С. Стай-
ков ; под ред. Д. М. Пармакли. – Cahul : S. n., 2009 (Tipogr. "Centrografic" SRL). – 99
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 98 (14 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4051-2-6.
[2009-1272].
- - 1. Resurse umane la întreprinderi (rusă).
658.3:005.9(075.8)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
78 MUZICĂ
1362. Verega, Vasile
Păziţi iubirea cea dintâi : [culeg. de cântece] / Vasile Verega ; notogr.: Eudochia
Bejan ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 145,
[3] p. : n. muz. ; 20 cm.
Text parţial: lb. rusă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-032-5.
ISMN 979-0-3480-0070-1.
[2009-1284].
- - 1. Versuri melodice.
784.3

19
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1363. Мруц, И. Д.
Модифицированный метод определения показателей физической работоспо-
собности (PWC150 (V) и PWC170 (V) у бегунов на средние и длинные дистанции с
применением специфических нагрузок : Метод. рекомендации для студентов, ма-
гистров, докторантов и тренеров-преподавателей Гос. Ун-та Физ. Воспитания и
Спорта / И. Д. Мруц ; отв. за вып.: Повестка Л. Ф. ; Гос. ун-т физ. воспитания и
спорта Респ. Молдова, Каф. Легкой атлетики. – К. : USEFS, 2008 (Tipogr. "Primex
Com" SRL). – 124 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 10-11 (27 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9799-0-0.
[2009-1315].
- - 1. Alergări pe distanţă.
796.422.14.012.11(076.5)
1364. Мруц, И. Д.
Модифицированный метод определения показателей физической работоспо-
собности (PWC150 (V) и PWC170 (V) у пловцов с применением специфических на-
грузок : Метод. рекомендации для студентов, магистров, докторантов и тренеров-
преподавателей гос. ун-та физ. воспитания и спорта / И. Д. Мруц ; отв. за вып.:
Повестка Л. Ф. ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ. Молдова. – К. : Гос. ун-т
физ. воспитания и спорта, 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 192 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-17 (28 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9799-1-7.
[2009-1316].
- - 1. Înotători.
797.21.012.11-057(076.5)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1365. "Cu creativitate şi inovaţie spre integrare europeană", conf. şt. stude n-
ţească (2009 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică studenţească "Cu creativitate şi inovaţie
spre integrare europeană" : dedicată aniversării a 45-a de la fondarea Fac. de Lb. şi Lit.
Străine a Univ. de Stat din Moldova : Rez. comunic., 4 mar. 2009 / resp. ed. : Ludmila
Zbanţ, Angela Grădinaru. – Ch. : CEP USM, 2009. – 40, [1] p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine. – Texte: lb. rom.,
engl., fr., alte lb. străine. – 40 ex.
ISBN 978-9975-70-864-7.
[2009-1245].

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. "Cu creativitate şi inovaţie spre integrare europeană" – Conferinţa ştiinţifică


studenţească.
81'243:001.891(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1366. Test your English : Test Samples. Conversational Topics. Supplementary
Reading : Ready-made activities for busy teachers / Angela Cazacu, Irina Sajina, Valen-
tina Cheptene [et al.]. – Ch. : "Universul" ÎI, 2009. – 28 cm. – ISBN 978-9975-944-85-4.
Pt. 1. – 2009. – 171 p. – Bibliogr.: p. 170 (17 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-47-
024-7. – [2009-1321].
- - 1. Limba engleză.
811.111(079)
811.133.1 Limba franceză
1367. Mihalachi, Ana
Dicţionar francez-român, român-francez / Ana Mihalachi, Zinaida Radu, Viorica
Oprea. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2009 (Combinatul
Poligraf or. Tveri. Rusia). – 656 p. ; 21 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-112-01-7 (în cop. tare).
[2009-1318].
- - 1. Limba franceză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3. Dicţionar fran-
cez-român, român-francez.
811.133.1'374.822=135.1+811.135.1'374.822=133.1
811.135.1 Limba română
1368. Cenuşă, Felicia
Limba română pentru începători : Comunicare. Gramatică. Vocabular / Felicia Ce-
nuşă, Ala Sainenco. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 71, [1] p. : fig., tab. ; 26
cm. – (Colecţia "Didactica").
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-538-9.
[2009-1258].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075)
Mihalachi, Ana. Dicţionar francez-român, român-francez. – Vezi Nr 1367.

21
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1369. Bătrânu, Timotei
Eoliane : poeme / text, il.: Timotei Bătrânu. – Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. –
46, [1] p. : il. ; 11 x 20 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole").
500 ex.
ISBN 978-9975-105-22-4.
[2009-1279].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Bătrânu
1370. Calin, Cristina
Taina de vis : Versuri / Cristina Calin ; pref. Vasile Bajan ; aprecieri: Ioan Astalus ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). – 31, [1] p. ; 21
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-044-8.
[2009-1257].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Calin
1371. Cuzuioc, Ion
Hora moftangiilor : Epigrame / Ion Cuzuioc ; caricaturi: Margareta Chiţcatâi, Emil
Pelin ; cop.: Margareta Chiţcatâi. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 76 p. :
il. ; 13 x 17 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-036-3.
[2009-1281].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Cuzuioc
1372. Galaicu, Vasile
Iubesc că mi-i dat… : [versuri] / Vasile Galaicu. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 88 p. ; 11 x 18 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-74-041-8.
[2009-1280].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Galaicu

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1373. Găină, Ion


Trecerea prin cuvânt : Lab. de creaţie organizat în baza cursului experimental "Cu-
vântul", predat în cadrul Liceului de Limbi Moderne şi Management din Chişinău / Ion
Găină. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 62, [2] p. : fig., tab. ;
21 cm. – (Colecţia "Pedagogia Clipei").
Sponsori: Familiile Deleu, Oşovschi, Lucinschi [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9573-7-3.
[2009-1304].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-1 Găină
1374. Parvan, Tatiana
Felii din mărul Evei : (Versuri) / Tatiana Parvan. – Ch. : IEFS, 2009. – 71, [1] p. ; 21
cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-9823-8-2.
[2009-1249].
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Parvan
1375. Răileanu, Simion
Mai aproape de tine : Versuri / Simion Răileanu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch.
: Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 150, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-042-4.
[2009-1285].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Răileanu
1376. Răileanu, Simion
Tu eşti speranţa mea : Versuri / Simion Răileanu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 532 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-039-4.
[2009-1287].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Răileanu
1377. Vrabie, Emil
Soarta unui emigrant Alexandru Sturza : Roman istoric despre renumitul scriitor-
teolog, savant şi diplomat din prima jumătate a sec. al XIX-lea Alexandru Scarlat Sturza
/ Emil Vrabie ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA).
– 268 p. : fig. ; 20 cm.

23
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. parţial al dl. Ştefan Peca,
dir. gen. al firmei "Perocap", Vasile Chirică, dir. gen. al companiei "Glorinal" SRL. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-045-5.
[2009-1288].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane istorice. 2. Sturza Ale-
xandru Scarlat, 1791-1854, diplomat şi savant.
821.135.1(478)-311.6+929 Vrabie
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1378. Crăiasa zăpezilor : [poveşti] / trad. : Vsevolod Cernei ; pict. : I. Prihodkin. –
Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2009 (Tipogr. Combinatul Poligr.
or. Tveri, Rusia). – 63, [1] p. : il. color ; 22 cm. – (Cinci poveşti). – Cuprins: Crăiasa ză-
pezilor ; Prinţesa şi bobul de mazăre / [Hans Christian Andersen]. Frumoasa adormită /
[Charles Perro]. Ulceaua cu terci ; Hansel şi Gretel / [Fraţii Grimm].
5000 ex.
ISBN 978-9975-112-07-9 (în cop. tare).
[2009-1319].
- - 1. Literatură pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
1379. Punguţa cu doi bani : [poveşti] / pict.: Petru Gheţoi. – Ch. : "Biblion" SRL ;
Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2009 (Tipogr. Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia). –
64 p. : il. color ; 22 cm. – (Cinci poveşti). – Cuprins: Punguţa cu doi bani ; Ursul păcălit
de vulpe / Ion Creangă. Sarea în bucătărie ; Prâslea cel voinici şi merele de aur / Petre
Ispirescu. Doi feţi cu stea în frunte / Ioan Slavici.
5000 ex.
ISBN 978-9975-112-08-6 (în cop. tare).
[2009-1320].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1380. Borş, Ion
Animale multe, la bunelu-n curte / Ion Borş ; pict.: Olga Severin-Bereghelea. – Ch.
: "Iunie Prim" SRL, 2008. – [18] p. : il. color. ; 22 cm. – (Învăţăm a număra).
F. f. de tit. – 3500 ex.
ISBN 978-9975-4004-5-9.
[2009-1256].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Borş
1381. Borş, Ion
Buburuza : poezii / Ion Borş ; pict.: Olga Severin-Bereghelea. – Ch. : "Iunie Prim"
SRL, 2008. – [18] p. : il. color. ; 22 cm.
F. f. de tit. – 3500 ex.
ISBN 978-9975-4004-4-2.
[2009-1255].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Borş
1382. Crăciun, Eugenia
Poezii pentru voi, iubiţi copii : [versuri] / Eugenia Crăciun ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ed. rev. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 34, [2] p. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-51-034-9.
[2009-1283].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Crăciun
1383. Crăciun, Eugenia
Supliment la Abecedar : [poezii] / Eugenia Crăciun ; cop. : Ruxanda Romanciuc. –
[Ed. a 2-a, rev. şi compl.]. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 100, [4] p. : il.
; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-51-041-7.
[2009-1282].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Crăciun
1384. Şoapte de curcubeu : Cenaclul Literar "Junii condeieri", cl. a 5-a D / Liceul
Teoretic "G. Călinescu" ; conducător: Rusu Ecaterina. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Ed.
"Universul" ÎS). – 48 p. : fig., fig. color ; 23 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-47-030-8.
[2009-1277].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93(082)
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
1385. Щербина, Раиса
Лето в Ялте : (стихи для детей мл., дошк. и шк. возраста) / Раиса Щербина ;
худож.: Л. Манько. – [Тирасполь : Б. и., 2009] (Тип. "Полиграфист"). – 40, [1] p. : il.
color ; 29 cm.

25
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

F. f. de tit. – 1000 ex.


ISBN 978-9975-4025-2-1.
[2009-1268].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.161.1(478)-93 Щербина
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
1386. Кудрин, Владимир
В Европу – за опытом, в Индию – за сказкой : [путевые заметки] / Владимир
Кудрин. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 437 p. ; 19 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-147-8.
[2009-1252].
- - 1. Monografii – Europa – India (rusă).
908(4+540)=161.1
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Ge o-
grafie teoretică
1387. Geografia generală = Общая география : cl. 5 : hărţi-contur / consultanţi:
Alexandru Lungu, Nina Volontir, Mariana Jioară [et al.]. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Iulian, 2009
(Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 12, [1] p. : h. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-922-02-9 (eronat).
[2009-1323].
- - 1. Geografie generală – Hărţi-contur (rom., rusă).
911(084.3)=135.1=161.1
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Im a-
gini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri
(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
1388. Bălţi : plan-schemă / Inst. de Geodezie, Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru
"Ingeocad". – Scara : 1 : 9000. – Ch. : Ingeocad, 2009 (Combinatul Poligr.). – 1 h. color.
; 90 x 112 cm.
Text: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4008-0-0.
[2009-1322].
- - 1. Bălţi – Hărţi (rom., rusă).

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

912.43(478-25)=135.1=161.1
1389. FISM [Fondul de Investiţii Sociale din Moldova] : Amplasarea geografică
a micro-proiectelor (Septembrie 2009) : harta teritorial administrativă. – Scara 1 : 400
000. – Ch. : S. n., 2009. – 1 h. color ; 70 x 88 cm.
[2009-1309].
912.43:008(478)
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi m oderne
1390. Geografia continentelor şi oceanelor = География материков и океанов :
cl. 6 : hărţi-contur / consultanţi : Ghenadie Sîrodoev, Igor Sîrodoev, Mariana Jioară [et
al.]. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Iulian, 2009 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 28, [1] p. : h. ; 29
cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-922-03-6 (eronat.).
[2009-1324].
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Hărţi-contur (rom., rusă).
913(21+26)(084.3)=135.1=161.1
1391. Sîrodoev, Igor G.
Cities and regional development in the Republic of Moldova : A geographic syn-
thesis / Igor G. Sîrodoev ; Moldavian Acad. of Sciences, Inst. of Ecology and Geog-
raphy. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 50 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 48-50 (43 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-106-36-8.
[2009-1241].
- - 1. Republica Moldova – Geografie (engl.).
913(478)(093)=111
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Pavel Parasca. – Vezi Nr 1312.

Vrabie, Emil. Soarta unui emigrant Alexandru Sturza : Roman istoric despre re-
numitul scriitor-teolog, savant şi diplomat din prima jumătate a sec. al XIX-lea Alexandru
Scarlat Sturza. – Vezi Nr 1377.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
1392. Trofăilă, Vasile

27
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

Comuna Bădiceni : File de istorie / Vasile Trofăilă ; trad. în lb. engl.: Irina Dubovic,
în lb. rusă: Valentina Trofăilă. – Ch. : "Vast-M" SRL, 2009 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). –
208 p. : fot., fot. color, h. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Consiliului local Bădiceni, SRL "CMV", dir. Constantin Volniţchi. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9593-3-9 (în cop. tare).
[2009-1240].
- - 1. Bădiceni – Sate – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1393. Карамиля, Мария
Чишмикёй : Материалы по истории села (1809-2009 гг.) / Мария Карамиля,
Сильвиу Орган. – К. : "Serebia" SRL, 2009. – 643, [1] p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. în text. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4005-2-7 (în cop. tare).
[2009-1300].
- - 1. Cişmichioi – Sate – UTA Găgăuzia – Republica Moldova – Istorie (rusă).
94(478-22)
Autoreferate
Pentru titlul doctor
1394. Cazacu, Adriana
Modernitate şi tradiţionalism în creaţia poetică a lui Liviu Deleanu : 10.01.01 – Lit.
rom. : Autoref. tz. de doct. în filologie / Adriana Cazacu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Filologie, Centrul de Lit. şi Folclor. – Ch. : CEP USM, 2009. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (6 tit.) şi în notele de subsol. – 85 ex.
[2009-170 Teze].
821.135.1(478).09(043.2)
1395. Ciobanu, Nellu
Efecte de rezonanţă la interacţiunea a două subsisteme cuantice : 01.04.02 – Fizi-
că teoretică şi matematică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Nellu
Ciobanu ; Acad. de Ştiinţe din Moldova, Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Adriga-Vis" SRL). – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26.
[2009-168 Teze].
537:621.373.8(043.2)
1396. Cuzor, Tatiana
Disecţia de aortă: particularităţi de prezentare clinică, diagnosticare şi evoluţie la
supraveghere de durată : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref.
tz. de doct. în medicină / Tatiana Cuzor ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Primex-com"). – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 24-25 (12 tit.). – 40 ex.


[2009-176 Teze].
616.132-007.64-07-089(043.2)
1397. Efremova, Nadejda
Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor antioxidante pe baza substanţe-
lor bioactive ale cianobacteriilor şi microalgelor : 03.00.23 – Biotehnologie : Autoref. tz.
de doct. în biologie / Nadejda Efremova ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbio-
logie şi Biotehnologie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 28 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (53 tit.). – 100 ex.
[2009-169 Teze].
573.6.086:582.232.2:582.263(043.2)
1398. Galeamov, Elena
Emisia spontană ne-exponenţială şi fluorescenţa de rezonanţă între radiatorii
indistinctibili : 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
fizico-matematice / Elena Galeamov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplica-
tă. – Ch. : CEP USM, 2009. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26.
[2009-167 Teze].
537:621.373.8(043.2)
1399. Gladun, Sergiu
Utilizarea preparatului "Bio-R" în pregătirea pentru operaţiile plastice pe perineu şi
vagin : 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Sergiu
Gladun ; Inst. Medico-Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătă-
ţii Mamei şi Copilului. – Ch. : S. n., 2009. – 28 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (12 tit.). – 100 ex.
[2009-174 Teze].
615.28:[618.15+618.18]-089.163-089.844(043.2)
1400. Pînzaru, Iurie
Estimarea igienică a factorilor de risc şi a stării de sănătate a lucrătorilor gospodări-
ilor ţărăneşti : 14.00.07 – Igienă : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Iurie Pînzaru ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : "Tipogr.-Sirius"
SRL, 2009. – 26 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (11 tit.). – 70 ex.
[2009-172 Teze].
613.6(043.2)
1401. Plămădeală, Svetlana
Efectele medicaţiei sedative în complexul terapiei intensive a pacienţilor cu leziuni
cerebrale acute : 14.00.37 – Anestiziologie şi reanimatologie : Autoref. tz. de doct. în
medicină / Svetlana Plămădeală ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae

29
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Softart Studio" SRL). – 20 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 15 (12 tit.). – 60 ex.
[2009-175 Teze].
616.831-005.98-083+615.211(043.2)
1402. Suvorova, Iulia
Influenţa mecanismului financiar asupra proceselor de gestiune a stabilităţii finan-
ciare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova : Spec. 08.00.10 – Finanţe ;
Monedă ; Credit : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Iulia Suvorova ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "PrepressPrint-SD"). – 23 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (12 tit.). – 50 ex.
[2009-173 Teze].
658.15:338.45(478)(043.2)
1403. Zavalişca, Aurica
Recuperarea platipodiei la elevii ciclului gimnazial în procesul educaţiei fizice :
Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi cultu-
rii fizice de recuperare : Autoref. la tz. de doct. în ştiinţe pedagogice / Aurica Zavalişca ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : S. n., 2009. – 28 p. : fig., fig. color, tab.
color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (9 tit.). – 30 ex.
[2009-171 Teze].
615.8:371.091:796(043.2)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2009


Constantinov, Tatiana (1353)
A Corghenci, Ludmila 1312
Alecu, Gheorghe 1325 Costandachi, Gheorghe 1320
Andersen, Hans Christian 1378 Cozari, Tudor 1354
Astalus, Ioan 1370 Cozonac, Renata 1311
Craciun, Eugenia 1382-83
B Creangă, Ion 1379
Babără, Sofia 1332 Crestianicov, Elena 1348
Babără, Valeriu 1323 Cujba, Valentina 1344
Babiuc, Ana 1315-17 Cutasevici, Angela 1343
Babiuc, Stanislav 1316-17 Cuzor, Tatiana 1396
Bacinschi, Nicolae 1355 Cuzuioc, Ion 1371
Bahcivanji, Mihai 1360 D
Bajan, Vasile 1370
Barbăneagră, Alexei 1325 Dandara, Otilia 1339
Bătrânu, Timotei 1369 Derjanschi, Valeriu 1360
Bejan, Eudochia 1362 Dolea, Igor 1326
Berliba, Viorel 1325 Donciu, Anatol 1330
Beşelea, Lorina 1312 Dubovic, Irina 1392
Borş, Ion 1380-81 Duca, Maria 1310
Botezatu, Raisa 1325 E
Braga, Mihai 1314
Bulgar, Stepan 1342 Economu, Nadia 1341
Bulgaru, Maria 1310 Efremova, Nadejda 1397
Bulimaga, Tatiana 1310 Enciu, Ecaterina 1345-47, 1349-51
Bumacov, Ludmila 1355 Eremia, Nicolae 1360
Buzu, Ecaterina 1332
F
C
Fraţii Grimm 1378
Calin, Cristina 1370
Castraveţ, Valeriu 1330 G
Cazacu, Adriana 1394 Galaicu, Vasile 1372
Cazacu, Angela 1366 Galeamov, Elena 1398
Cenuşă, Felicia 1368 Găină, Ion 1373
Cernei, Vsevolod 1378 Gheţoi, Petroi 1379
Cheptene, Valentina 1366 Ghicavâi, Victor 1355
Chiriac, Liubomir 1352 Ghiţiu, Lilia 1320
Chitoroagă, Valentina 1311-12 Gînu, Domnica 1341
Chiţcatâi, Margareta 1371 Gladun, Sergiu 1399
Cilimar, Sergiu 1360 Gorceac, Leonid 1310
Ciobanu, Nellu 1395 Grădinaru, Angela 1365
Ciobanu, Sergiu 1320
Clima, Nicolae 1332 H
Cojuhari, Lilia 1357 Hadârcă, Maria 1325

31
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

I R
Iliadi, Gheorghe 1320 Radu, Zinaida 1367
Ispirescu, Petre 1379 Râmiş, Constantin 1358
Iuga, Mircea 1325 Răileanu, Simion 1375-76
Revenco, Mihail 1310
J Romanciuc, Ruxanda 1362, 1370, 1375-
Jalbă, Liliana 1354 76, 1382-83
Jioară, Mariana 1387, 1390 Roşca, Inga 1326
Rusu Ecaterina 1384
L
S
Lungu, Alexandru 1387
Sainenco, Ala 1368
M Sajina, Irina 1366
Macinskaia, Vera 1336 Sandu, Maria 1353
Maftei, Vitalie 1314 Scarlat Sturza, Alexandru (1377)
Malai, Cristina 1319, 1332 Scoarţă, Violeta 1332
Marţ, Viorica 1345-47, 1349-51 Severin-Bereghelea, Olga 1380-81
Mihail, Leonid 1337 Sîrodoev, Igor 1390
Mihalachi, Ana 1367 Sîrbu, Ilie 1316-17
Morari, Viorel 1330 Sîrodoev, Ghenadie 1353, 1390
Muraru, Elena 1319, 1330, 1336 Sîrodoev, Igor G. 1391
Slavici, Ioan 1379
N Sochircă, Zinaida 1312
Spânu, Constantin 1357
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1344
Stamatin, Maria 1359
Nedealcov, Maria 1353
Stratulat, P. 1359
O Sturza, Alexandru (1377)
Suvorova, Iulia 1402
Oprea, Viorica 1367
T
P
Timofti, Elena 1322
Parvan, Tatiana 1374 Toderaş, Ion 1354
Parasca, Pavel (1312) Trofăilă, Valentina 1392
Pântea, Victor 1357 Trofăilă, Vasile 1392
Pelin, Emil 1371
Perro, Charles 1378 V
Pînzaru, Iurie 1400
Vangheli, Ion 1314
Plămădeală, Svetlana 1401
Vasilos, Vasile 1314
Postică, Gheorghe 1312
Verega, Vasile 1362
Potter, Muir John 1341
Volontir, Nina 1387
Prihodkin, I. 1378
Volosatâi, Boris 1343
Prisacari, V. 1358
Vrabie, Emil 1377
Prisacari, Viorel 1358
Z
Zabiaco, Olesea 1311

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Zamfir, Pavel 1336 М


Zavalişca, Aurica 1403
Zbanţ, Ludmila 1365 Манько, Л. 1385
Zueva, Ludmila 1358 Мруц, И. Д. 1363-64

Б О

Боршевская, Л. Н. 1327-29 Орган, Сильвиу 1393


Боршевский, А. П. 1327-29 П
В Пармакли, Д. М. 1361
Валика, В. В. 1356 Повестка, Л. Ф. 1363-64

Г С

Гришанова, З. И. 1318 Симонова, Л. Л. 1356


Стайков, Д. С. 1361
К
Щ
Карамиля, Мария 1393
Котеля, Т. М. 1356 Щербина, Раиса 1385
Кудрин, Владимир 1386

33
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2009

Animale acvatice 1315 Pavel Parasca 1312


Bălţi 1388 Planul instituţional pentru anul de studii
Bibliografia Naţională a Moldovei 1311 2009-2010 [a Liceului Teoretic "Gh.
Codul familiei al Republicii Moldova 1331 Asachi" 1343
Codul muncii al Republicii Moldova 1334 Punguţa cu doi bani 1379
Codul penal al Republicii Moldova 1325 Regulamente şi alte acte ale Consiliului
Concurs naţional "Cel mai bun elev inovator" Superior al Magistraturii 1332
1338 Regulamentele concursurilor municipale
Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi docto- 1344
ranzilor "Cercetare şi inovare – perspecti- Regulamentul-cadru de organizare a
ve de evoluţie şi integrare europeană" acţiunii comunitare 1341
1310 Şoapte de curcubeu 1384
Conferinţa ştiinţifică studenţească "Cu creati- Ştiinţele socio-umanistice şi progresul
vitate şi inovaţie spre integrare europeană" tehnico-ştiinţific 1314
1365 Tatiana Constantinov prima femeie aca-
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratori- demician din Republica Moldova 1353
lor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 15-17 Taxe şi impozite pentru întreprinderile
noiemb. 1313 mici şi mijlocii 1321
Crăiasa zăpezilor 1378 Ten years with Amrica: "Sailing
FISM [Fondul de Investiţii Sociale din Moldo- uncharted waters" 1348
va] 1389 Test your English 1366
Fourth Edition of International Scientific Con- География материков и океанов 1390
ference "Economic growth in conditions of Гражданский процессуальный кодекс
internationalization", 3-4 sept., 2009 1320 1333
Geografia continentelor şi oceanelor 1390 Группа токсических веществ, извле-
Geografia generală 1387 каемых из биоматериала полярны-
Ghid de supraveghere şi control în infecţiile ми растворителями 1356
nosocomiale 1358 Кодекс Республики Молдова о право-
Hepatita virală C acută. Particularităţile clini- нарушениях 1324
ce, epidemiologice, imunologice şi de tra- Общая география 1387
tament la persoanele de vârstă tânără şi Семейный кодекс 1331
medie 1357 Типовое положение об организации
Indicaţii metodice pentru lucrări practice la мероприятий социальной значимо-
farmacologia clinică 1355 сти 1341
Manual "Urgenţe neonatale" 1359 Трудовой кодекс Республики Молдова
National Bibliography of Moldova 1311 1335
Organizarea procesului educaţional în învă-
ţământul preşcolar, primar, gimnazial şi li-
ceal 1340

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index subiecte
Alergări pe distanţă 1363 Folclor pentru copii 1347
Amnistie (rusă) 1327 Geografia continentelor şi oceanelor –
Apărare – Legislaţie 1326 Hărţi-contur (rom., rusă) 1390
Apicultură 1360 Geografie generală – Hărţi-contur (rom.,
Bădiceni – Sate – Raionul Soroca – Republi- rusă) 1387
ca Moldova – Istorie 1392 Geometrie competitivă 1352
Bălţi – Hărţi (rom., rusă) 1388 Graţiere (rusă) 1327
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Hepatită virală C acută – Tratament 1357
teze – Articole din reviste şi ziare 1311 Impozite 1321
Cărţi de colorat 1315-17 Infecţii nosocomiale – Prevenire – Profi-
Cercetare şi inovare – perspective de evolu- laxie 1358
ţie şi integrare europeană" – Conferinţa şti- Înotători 1364
inţifică a masteranzilor şi doctoranzilor Învăţământ superior 1348
(rom., engl., rusă) 1310 Judecători – Deontologie 1319
Cismichioi – Sate – UTA Găgăuzia – Repu- Liceul Teoretic "Gh. Asachi" – Plan insti-
blica Moldova – Istorie (rusă) 1393 tuţional 1343
Codul de procedură civilă al Republicii Mol- Limba engleză 1356
dova (rusă) 1333 Limba franceză – Dicţionare 1367
Codul familiei al Republicii Moldova (rom., Limba română – Dicţionare 1367
rusă) 1331 Limba română 1345-46
Codul infracţiunilor al Republicii Moldova Limba română 1368
(rusă) 1324 Literatură pentru copii – Poveşti 1378
Codul muncii al Republicii Moldova (rusă) Literatură română 1346
1335 Literatură română din Republica Moldova
Codul muncii al Republicii Moldova 1334 – Epigrame 1371
Codul penal al Republicii Moldova 1325 Literatură română din Republica Moldova
Concursuri municipale – Regulamente 1344 – Poeme 1369
Concursuri şcolare (rom., rusă) 1338 Literatură română din Republica Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii 1332 – Poezie 1370, 1372, 1374-76
Cu creativitate şi inovaţie spre integrare eu- Literatură română din Republica Moldova
ropeană" – Conferinţa ştiinţifică studen- – Romane istorice 1377
ţească 1365 Literatură română din Republica Moldova
Deontologia judecătorului 1319 1373
Dicţionar francez-român, român-francez 1367 Literatură română din Republica Moldova
Drept economic 1330 pentru copii – Poezie 1381-83
Drept internaţional privat 1323 Literatură română din Republica Moldova
Drept procesual penal 1326 pentru copii 1380, 1384
Dreptul mediului 1336 Literatură română pentru copii – Poveşti
Economic growth in conditions of internation- 1379
alization" – International Scientific Confer- Literatură rusă din Republica Moldova
ence (rom., engl., rusă) 1320 pentru copii – Poezie 1385
Economie agrară 1322 Matematică 1349, 1351
Eliberare din detenţii (rusă) 1329 Matematică distractivă 1350
Etica judecătorului 1319 Monografii – Europa – India (rusă) 1386
Farmacologie clinică 1355 Organizarea învăţământului 1340

35
Cronica cărţii Nr 8-2009 ≡ Book annals Nr 8-2009

Pavel Parasca, 1939-…, istorician – Biobibli- Tactica generală 1337


ografie 1312 Tatiana Constantinov, 1939-…, acade-
Poveşti 1378-79 mician, geoecolog (rom., engl., rusă)
Proiectarea carierei 1339 1353
Psihologia personalităţii (rusă) 1318 Taxe 1321
Republica Moldova – Geografie (engl.) 1391 Tentative (rusă) 1328
Resurse umane la întreprinderi (rusă) 1361 Tritoni 1354
Spălarea banilor – Investigaţii financiar- Triturus cristatus 1354
economice 1330 Umanismul în dreptul penal (rusă) 1327
Sturza Alexandru Scarlat, 1791-1854, diplo- Universitatea Tehnică a Moldovei – Con-
mat şi savant 1377 ferinţe 1313
Substanţe toxice (rusă) 1356 Urgenţe neonatale 1359
Ştiinţă mediului înconjurător 1351 Versuri melodice 1362
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehni-
co-ştiinţific" – Conferinţa ştiinţifică
interuniversitară (rom., rusă) 1314

Index editori
Arc 1341, 1368 Pontos 1362, 1370-71, 1375-77, 1382-83
Biblion SRL 1367, 1378-79 Primex Com SRL 1326
Camera Naţ. a Cărţii 1311 Prut Internaţional 1352
Cartier 1345-47, 1349-51 Serebia SRL 1393
Cu drag SRL 1373 Somersbi SRL 1321
Elan INC SRL 1330, 1336 T-Par SRL 1332, 1358
IEFS 1320, 1322, 1360, 1374 Tipogr. Reclama SA 1342, 1369
Ingeocad 1388 Tipogr.-Sirius SRL 1344, 1357, 1359,
Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM 1353 1400
Inst. for Democracy 1327-28 ULIM 1312
Integral SRL : Pereslavli (Rusia) 1367, 1378- Universul ÎS 1366
79 USM CEP 1310, 1337, 1339, 1348,
Iulian 1387, 1390 1365, 1394, 1398
Iunie Prim SRL 1343, 1380-81 UTM 1313-14
Lavilat-Info SRL 1324, 1331, 1333-35 Vast-M SRL 1392
Libresco SRL 1315-17 Гос. ун-т физ. воспитания и спорта
Litera AVN SRL 1372 1363-64
Medicina CEP 1355-56 Ин-т демократии 1329

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-922-02-9 1387
ISBN 978-9975-922-03-6 1390

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINES ARTICLE


REVISTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
AUGUST NR 8 AUGUST
(2726-3012)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2726. Перчинская Наталья. Развитие новых инновационных структур в
Республике Молдова / Наталия Перчинская // Economic growth in conditions of
internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 464-468. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 468 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2750, 2791)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2727. Doga, Valeriu. Utilizarea modelelor informatice în fundamentarea deciziilor
manageriale // Valeriu Doga, Oleg Ioncu // Economic growth in conditions of
internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 55-63 : fig.
– Rez. în lb. rom.
(Vezi de asemenea Nr 2844)

005 Conducere şi organizare. Management


(Vezi Nr 2727, 2939)
02 BIBLIOTECONOMIE
2728. Bordeianu, Leo. Cartea de aur a Raisei Gligor : [bibliotecară la Colegiul de
Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni, Edineţ] / Leo Butnaru // Moldova : ser.
nouă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 56 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

2729. Cereteu, Igor. Răspândirea tipăriturilor româneşti în judeţul Bălţi în perioa-


da interbelică / Igor Cereteu // Luminătorul. – 2009. – Nr 3. – P. 28-37. – Bibliogr.: 107
tit. şi în note, p. 36-37 (7 tit.).

37
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

2730. Danilov, Maria. Din istoricul bibliotecilor parohale şi protopopeşti din Basa-
rabia secolului al XIX-lea. Premize şi etape / Maria Danilov // Luminătorul. – 2009. – Nr
3. – P. 38-61. – Bibliogr. în note, p. 57-61 (76 tit.).

070 Ziaristică. Presă


2731. Pohilă, Vlad. Blestemul şi norocul de a fi publicist la timpul potrivit… : [zia-
ristul Constantin Tănase la 60 de ani] / Vlad Pohilă // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8.
– P. 145-149 : fot.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 2729)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM
2732. Buburuz, Petru. Memoriu, sau Proiecte de perspectivă : [a Bisericii "Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel" din Chişinău] / prot. Petru Buburuz // Luminătorul. – 2009. – Nr
3. – P. 18-27 : fot.

2733. Cojocaru, Viorel. Sfinţii Părinţi Capadocieni omagiaţi la Chişinău // Viorel


Cojocaru // Luminătorul. – 2009. – Nr 3. – P. 3-4 : fot.

2734. Creţu, Nicolae. Personalitatea Sfântului Grigore Teologul / Nicolae Creţu //


Luminătorul. – 2009. – Nr 3. – P. 5-12 : fot.

2735. Флоринский, Николай. Протоиерей Николай Флоринский : Нашему


городу родная – православная церковь! : [интервью с настоятелем Свято-
Георгиев. церкви] / записала Марина Гильен ; фот. : Алиса Золова // Moldova : ser.
nouă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 41-42 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2941)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
2736. Ganciucov, Valentina. Elaborarea scenariilor de prognoză a indicatorilor
macroeconomici principali ai R. Moldova pentru perioada 2010-2012 / Valentina
Ganciucov, Zinaida Toacă, Zaharia Olărescu // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 134-
139 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit. – Text şi în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2770)

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
2737. Bologan, Mihail. Analiza demografică a evoluţiei numărului tinerilor în ur-
mătorii 15 ani / Mihail Bologan, Elena Cara // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 127-134 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit. – Text şi în lb. engl.

2738. Golovataia, Ludmila. Dezvoltarea procesului migraţiei de muncă în condiţi-


ile de criză / Ludmila Golovataia // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 31-35. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 3 tit. – Text şi în lb. engl.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2739. Rusu-Haraba, Anastasia. Să repunem familia la locul ei = The Family Fes-
tival = Доброе знамение в конце весны : [Festival al familiei, Chişinău , Cahul, Bălţi ;
17 mai 2009] / Anastasia Rusu-Haraba ; fot. : Denis Chicu // Moldova : ser. nouă. –
2009. – Nr 7/8. – P. 20-22 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2805)

32 POLITICĂ
324 Alegeri
(Vezi Nr 2804)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2740. Илиев, Николай. Николай Илиев : "Географическая и православная
близость Болгарии и Молдовы обуславливают поддержание дружбы" : [интервью
с Чрезвыч. и Полномоч. Послом Болгарии в Молдове] / записал кор. журн. // Profit.
– 2009. – Nr 7/8. – P. 6-10, 90-92 : fot. – Idem în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2741)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


2741. Golea, Anatol. Moldovan – Romanian relations : from crisis to crisis / Ana-
tol Golea // Profit. – 2009. – Nr 7/8. – P. 86-88 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2740, 2785)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2742. Badea, Nelu. Instituţionalizarea opoziţiei parlamentare / Nelu Badea // Le-
gea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 25-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 27 (8
tit.).

39
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

329 Partide şi mişcări politice


2743. Moldoveanu, Dan. Formarea şi devenirea partidelor politice în calitate de
instituţii sociale cu caracter politico-juridic / Dan Moldoveanu // Legea şi viaţa. – 2009. –
Nr 8. – P. 50-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 53 (11 tit.).

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2744. Coreţchi, Boris. Mobilitatea profesională şi flexibilitatea resurselor de
muncă a Republicii Moldova în contextul relaţiilor economice internaţionale / Boris
Coreţchi, Olimpiu Gherman // Economic growth in conditions of internationalization,
intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 323-329 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 329 (4 tit.).

2745. Stratan, A. Cuantificarea eficienţei activităţilor lucrătorului din agricultură /


A. Stratan // Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 86-90 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.

2746. Акулай, Елена. Проблемы и последствия дискриминации женщин по


возрасту на рынке труда Молдовы // Елена Акулай, Людмила Цуркан // Economic
growth in conditions of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch.,
2009. – P. 318-323 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 323 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2738, 2821)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
2747. Tabuncic, Natalia. Tendinţele dezvoltării sectorului de construcţii în relaţiile
economiei concurenţiale / Natalia Tabuncic // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 26-31
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit. – Texte şi în lb. engl.

2748. Олейник, Петр. Рынок недвижимости Кишинева в 2009 г. / Петр Олей-


ник // Profit. – 2009. – Nr 7/8. – P. 42-46 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 2816)

336 Finanţe
2749. Băncilă, Natalia. Unele elemente de optimizare a cheltuielilor fiscale ale
agentului economic / Natalia Băncilă, Irina Ceceli // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 98-
102. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 3 tit. – Text şi în lb. engl.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2750. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Problematica evaluării riscului de ţară pentru atra-


gerea investiţiilor străine în activitatea inovaţională / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Economic
growth in conditions of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch.,
2009. – P. 114-120 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 120(5 tit.).

2751. Tanas, Alexandr. Investprivatbank : a dead weight or a post-crisis gold


mine for Banca de Economii / Alexandr Tanas // Profit. – 2009. – Nr 7/8. – P. 93-96.

2752. Калин, В. Механизм банковского регулирования кредита и его место в


системе государственно-правового регулирования / В. Калин // Закон и жизнь. –
2009. – Nr 8. – P. 43-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 24 tit.

2753. Миар, Жан-Франсуа. Жан-Франсуа Миар : Думайте позитивно! :


[интервью с Президентом Mobiasbanca-Groupe Societe Generale] / записала Ольга
Кротевич // Aquarelle. – 2009. – Nr 7/8. – P. 18-19 : fot.

2754. Старицына, Л. Мировой финансовой кризис и финансово-банковская


система Молдовы : некоторые подходы / Л. Старицына, О. Туз // Economic growth
in conditions of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. –
P. 239-245. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 245 (5 tit.).

2755. Старицына, Л. Оценка ситуации в монетарно-финансовом секторе


Молдовы : влияние мирового финансового кризиса / Л. Старицына // Economic
growth in conditions of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch.,
2009. – P. 234-239. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 239 (5 tit.).

2756. Талмач, Леонид. НБМ в роли стабилизатора, готового предоставить


ликвидность КБ : [интервью с Президентом Нац. Банка Молдовы Л. Талмачом] /
записал Виктор Улятовский // Profit. – 2009. – Nr 7/8. – P. 23-25 : fot. – Idem în lb.
engl.

2757. Танас, Александр. Кредитное плечо Agroindbank-а, или Поддержка


экономики деньгами / Александр Танас // Profit. – 2009. – Nr 7/8. – P. 11-13 : fot.

2758. Ткач-Кравченко, Марина. Об обложении подоходным налогом при


расчете с физическим лицом за проданное недвижимое имущество в двух и более
налоговых периодах / Марина Ткач-Кравченко // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 8.
– P. 35-36.
(Vezi de asemenea Nr 2773, 2932-36)

41
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economi-


ei. Producţie. Servicii. Preţuri
2759. Bajura, Tudor. Sectorul agro-alimentar al Republicii Moldova: starea actua-
lă şi riscurile pentru securitatea alimentară / Tudor Bajura // Economic growth in
conditions of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. –
P. 17-26 : tab. – Rez. în lb. engl.

2760. Bulgac, Eduard. Analiza utilizării potenţialului economic în întreprinderile


agricole / Eduard Bulgac // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 140-144: tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 3 tit. – Text şi în lb. engl.

2761. Gherman, Olimpiu. Tendinţe în promovarea politicilor din complexul agro-


industrial al Republicii Moldova / Olimpiu Gherman, Boris Coreţchi // Economic growth
in conditions of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. –
P. 100-103 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 103 (3 tit.).

2762. Iliadi, Gheorghe. Abordări metodice privind modelarea la nivel macroeco-


nomic de reglementare a corelaţiei marfă-bani / Gheorghe Iliadi // Economic growth in
conditions of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. –
P.12-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2763. Macari, Vadim. Scopuri prioritare şi politici de creştere economică în baza


reformelor structurale / Vadim Macari // Economic growth in conditions of
internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 104-110. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 110 (3 tit.).

2764. Грибинча, Александру. Инновационные кластеры : (типы, их харак-


теристики и различия) / Alexandru Gribincea, Natalia Percinschi // Economic growth in
conditions of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. –
P. 451-455 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 455 (5 tit.).

2765. Посошина, В. Н. Аграрная политика ЕС и Молдовы на современном


етапе / В. Н. Посошина // Economic growth in conditions of internalization, intern.
scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 475-481. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 481 (12 tit.).

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2766. Berzedean, Victor. Economia Moldovei – dependentă de factori externi /
Victor Berzedean // Profit. – 2009. – Nr 7/8. – P. 59-61.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2767. Bujor, Tatiana. Investiţiile străine directe în economia Republicii Moldova /


Tatiana Bujor, Aurelia Şuşu-Ţurcan, Tatiana Sturza // Economic growth in conditions of
internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 69-73 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 73 (5 tit.).

2768. Cucirevii, Vladimir. Impactul reformelor structurale asupra relansării eco-


nomice : [a Moldovei în perioada 2000-2007] / Vladimir Cucirevii // Economica. – 2009.
– Nr 3. – P. 67-73 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit. – Text şi în lb. engl.

2769. Deleu, Corina. Scenarii de evoluţie a economiei Republicii Moldova, folo-


sind modelul lui R. M. Solow ajustat / Corina Deleu, Marina Popovscaia // Economica. –
2009. – Nr 3. – P. 82-92 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit. – Text şi în lb.
engl.

2770. Ganciurov, Valentina. Abordarea econometrică a funcţiei de consum în


baza datelor statistice privind dezvoltarea economică a Republicii Moldova / Valentina
Ganciurov, Zinovia Toacă // Economic growth in conditions of internationalization, in-
tern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 97-100. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 99-100 (5 tit.).

2771. Oberşt, Ala. Analiza situaţiei economice ramurale în Republica Moldova /


Ala Obreşt, Ion Sârbu // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 42-48 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr.: 14 tit. – Text şi în lb. engl.

2772. Petrovici, Ala. Factorii ce influenţează dezvoltarea pieţei agricole şi măsu-


rile de protecţie a agenţilor economici de criza economică globală / Ala Petrovici // Eco-
nomica. – 2009. – Nr 3. – P. 63-66. – Rez. în lb. rom., engl. – Text şi în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2736, 2790)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2773. Cucirevii, Vladimir. Tipologia şi caracteristica politicilor macroeconomice /
Vladimir Cucirevii // Economic growth in conditions of internationalization, intern.
scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 73-78. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 78 (3 tit.).

2774. Solomatin, Ala. Optimizarea sistemului de marchandising în cadrul maga-


zinelor Green Hills Market / Ala Solomatin, Elena Organ // Economica. – 2009. – Nr 3. –
P. 49-56 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit. – Text şi în lb. engl.

43
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

339.3 Comerţ interior


(Vezi Nr 2936)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2775. Andruşcenco, Octavian. Activitatea de audit postvămuire / Octavian
Andruşcenco // Vama. – 2009. – Nr 4. – P. 22-26 : fot., tab.

2776. Armaş, Valentin. Măsurarea timpului de trecere a frontierei conform stan-


dardelor Organizaţiei Mondiale a Vămilor / Valentin Armaş // Vama. – 2009. – Nr 4. – P.
31-32 : fot.

2777. Ascendenţa sistemului vamal – 18 ani de muncă asiduă // Vama. – 2009. –


Nr 4. – P. 3-4 : fot.

2778. Balacci, Veaceslav. Noi reguli de determinare a ţării de origine a mărfurilor


în cadrul zonei de comerţ liber a C.S.I. / Veaceslav Balacci // Vama. – 2009. – Nr 4. – P.
17-21 : fot.

2779. Calenic, Natalia. Transparenţa decizională în organele vamale / Natalia


Calenic // Vama. – 2009. – Nr 4. – P. 27-30 : fot.

2780. Ciumacenco, Natalia. Statistica încasărilor vamale / Natalia Ciumacenco //


Vama. – 2009. – Nr 4. – P. 49 : tab.

2781. Maleru, Petru. Respecializarea agroalimentară a Republicii Moldova ca


modalitate de substituirea a importurilor / Petru Maleru // Economica. – 2009. – Nr 3. –
P. 74-81 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text şi în lb. engl.

2782. Sîrbu, Eduard. Procedura vamală de reintroducere a mărfurilor autohtone /


Eduard Sîrbu // Vama. – 2009. – Nr 4. – P. 14-16 : tab.

2783. Батку, Валерий. Валерий Батку : Сфера брокерских услуг исчерпает


себя через несколько лет : [интервью с пред. Ассоц. таможенных брокеров Мол-
довы] / записала Ольга Коларь // Vama. – 2009. – Nr 4. – P. 40-42 : fot.

2784. Вылку, Сильвия. Сильвия Вылку : Таможня – это моя стихия : [интер-
вью с нач. Упр. тарифно-таможенной политики Таможенной службы Молдовы ] /
записала Татьяна Михайлова // Vama. – 2009. – Nr 4. – P. 8-10 : fot.

2785. Стратан, Андрей. Андрей Стратан : Таможня всегда была, есть и бу-
дет важной государственной структурой : [интервью с бывшим ген. дир. Таможен.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

службы Молдовы, ныне министром иностран. дел и европ. интеграции] // Vama. –


2009. – Nr 4. – P. 5-7 : fot.

2786. Сырбу, Эдуард. О таможенной процедуре возвращения отечествен-


ных товаров / Эдуард Сырбу // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 8. – P. 67-71 : tab.

2787. Тимуца, Анжела. Таможенная статистика внешней торговли / Анжела


Тимуца // Vama. – 2009. – Nr 4. – P. 33-34.

2788. Федоров, Александр. Александр Федоров : Во все времена в тамож-


не ценились порядочные и профессиональные сотрудники : [интервью с зам. нач.
Кахулской таможни] / записала Ольга Коларь // Vama. – 2009. – Nr 4. – P. 11-13 :
fot.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2789. Bajura, Tudor. Funcţiile principale ale pieţii funciare în condiţiile globalizării
activităţii economice / Tudor Bajura, Silvia Popescu // Economic growth in conditions of
internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 42-48 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 48 (4 tit.).

2790. Cuciureanu, Gheorghe. Aspectele relaţiei de globalizare – cercetare-


dezvoltare şi implicaţii pentru Republica Moldova / Gheorghe Cuciureanu // Economic
growth in conditions of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch.,
2009. – P. 78-84. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 83-84 (14 tit.).

2791. Pişcenco, Marina. Dezvoltarea sistemului de acreditare a instituţiilor de


cercetare-dezvoltare în contextul globalizării societăţii moderne / Marina Pişcenco //
Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 92-97 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 3 tit. –
Text şi în lb. engl.

2792. Soltan, Ana. Necesitatea reglării globalizării / Ana Soltan, Alexandru


Gribincea // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 102-114 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 5 tit. – Text şi în lb. engl.

2793. Stratan, Alexandru. Analiza factorilor emergenţi produselor noi în condiţiile


globalizării / Alexandru Stratan // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 7-12. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text şi în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2744)

45
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2794. Chicu, Oleg. Răspunderea juridică prin prisma conceptului de stat social /
Oleg Chicu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 44-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 47 (9 tit.).

2795. Guzun, Gheorghe. Interpretarea dreptului : aspecte teoretico-practice /


Gheorghe Guzun, Aureliu Guzun // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 8. – P. 15-17 : fot. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 17 (12 tit.).

2796. Федоров, Г. Применение права – особая форма реализации права / Г.


Федоров // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 8. – P. 4-8. – Rez. în lb. engl.

341 Drept internaţional


2797. Rotaru, Viorica Gabriela. Mecanisme jurisdicţionale internaţionale de pro-
tecţie şi garantare a drepturilor omului / Viorica Gabriela Rotaru // Rev. naţ. de drept. –
2009. – Nr 8. – P. 35-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit. şi în note, p. 39 (5 tit.).

2798. Сосна, А. Методы и механизмы защиты прав и свобод : Европ. суд по


правам человека / А. Сосна // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 8. – P. 32-38. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 10 tit.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2799. Balmuş, Victor. Conceptul delegării în doctrină şi în legislaţia Republicii
Moldova / Victor Balmuş // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 4-7. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 6-7 (33 tit.).

2800. Cătălin, Dumitru. Republica - formă de guvernare a poporului / Dumitru


Cătălin // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 8. – P. 22-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 24 (11 tit.).

2801. Costachi, Gheorghe. Realizarea Constituţiei – obiectiv major într-un stat


de drept / Gheorghe Costachi // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 8. – P. 2-6 : fot. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 6 (15 tit.).

2802. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre dreptul la învăţământ / Raisa Grecu
// Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 8. – P. 7-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
10 (21 tit.).

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2803. Боршевский, Андрей. Права молодёжи в Молдове / Андрей


Боршевский, Александр Сосна, Ярмилия Касым // Rev. naţ. de drept. – 2009. - Nr 8.
– P. 48-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 23 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2742)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale


Republicii Moldova
2804. Pulbere, Dumitru. "Opoziţia trebuia să ne prezinte probe, dar nu maculatu-
ră" : [interviu cu D. Pulbere, preş. Curţii Constituţionale din Moldova privitor la validarea
alegerilor din 5 apr. 2009] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2009. – Nr 7/8. – P. 56-
58 : fot.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2805. Bejan, Octavian. Caracterizarea generică a sistemului de asigurare crimi-
nologică a vieţii sociale / Octavian Bejan // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 11-12. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 12 (3 tit.).

2806. Bujor, Valeriu. Unele aspecte vizând elaborarea normelor de drept penal /
Valeriu Bujor, Olga Vdovicenco // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 8-10. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 10 (7 tit.).

2807. Cernomoreţ, Sergiu. Unele aspecte ale obiectului juridic al infracţiunii de


samavolnicie / Sergiu Cernomoreţ // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 8. – P. 18-21 : fot.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 21 (16 tit.).

2808. Dinu, Dumitru. Apariţia şi evoluţia interceptării comunicărilor / Dumitru Di-


nu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 36-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
40 (17 tit.).

2809. Gavajuc, Stela. Publicitatea şedinţei de judecată – principiu fundamental al


procesului penal / Stela Gavajuc // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 31-35. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 35 (6 tit.).

2810. Postu, Ion. Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul transpor-


tului rutier / Ion Postu, Sergiu Armaşu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 19-21. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 21 (3 tit.).

2811. Vasiloi, Djulieta. Analiza criminologică a pericolului social al infracţiunii /


Djulieta Vasiloi // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 48-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 49 (9 tit.).

47
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

2812. Боршевский, А. Методы борьбы с коррупцией в Республике Молдова


/ А. Боршевский // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 8. – P. 39-42. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 5 tit.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 2752)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
2813. Alexei, Sergiu. Noţiunea, natura juridică, condiţiile exercitării şi efectele ac-
ţiunii pauliene (revocatorie) : Prin prisma art. 218 din Codul civil al Rep. Moldova / Ser-
giu Alexei // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 54-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 58 (14 tit.).

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


2814. Guircău, Adrian. Unele aspecte teoretice privind acţiunile civile de realiza-
re a răspunderii materiale pentru încălcarea dreptului de proprietate / Adrian Guircău //
Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 28-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 30
(15 tit.).

2815. Скрыпник, В. Правовые основания принудительного прекращения


права собственности по гражданскому законодательству Украины, Российской
Федерации и Республики Молдова / В. Скрыпник // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 8. –
P. 29-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2816. Albul, Elena. Particularităţile specifice ale contractului de leasing a bunuri-
lor imobile / Elena Albul // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 40-43. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 43 (11 tit.).

2817. Bîrcă, Ion. Consideraţii cu privire la forţa obligatorie a ofertei / Ion Bîrcă //
Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 8. – P. 40-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
46-47 (58 tit.).

2818. Niţu, Ion. Regimul juridic al drepturilor de autor în Republica Moldova şi


România / Ion Niţu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 22-24. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 24 (7 tit.).

2819. Ţuţuianu, Ion. Principalele efecte ale contractului de vânzare-cumpărare


comercială în dreptul românesc şi în dreptul comparat / Ion Ţuţuianu // Rev. naţ. de
drept. – 2009. – Nr 8. – P. 11-14 : fot. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 14 (17 tit.).

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2820. Кристева, И. Право удержания в различных видах договоров / И. Кри-


стева // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 8. – P. 51-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2821. Сосна, Б. Актуальные вопросы приостановления действия индивиду-
ального трудового договора / Б. Сосна, К. Сичинский // Закон и жизнь. – 2009. – Nr
8. – P. 11-17. – Bibliogr.: 13 tit.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2822. Gorobievschi, Svetlana. Aspecte metodologice de soluţionare a proble-
melor teritoriale de către administraţia publică locală / Svetlana Gorobievschi, Gheorghe
Zamani // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 12-25 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 2 tit. – Text şi în lb. engl.

2823. Rapotan, Adrian. Protecţia copilului prin prisma implicării administraţiei


publice centrale / Adrian Rapotan // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 8. – P. 32-34. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 34 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2799)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2824. Degtearova, Nadejda. Muzeul Gloriei Militare = Museum of Military Glory =
Музей воинской славы : [din satul Malinovskoe, raionul Glodeni] / Nadejda Degtearova
// Open Skies. – 2009. – Nr 7/8. – P. 72-74 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2825. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Sărăcia şi efectele ei asupra copilului /
Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 13-18. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 21 tit. şi în note, p. 18 (5 tit.).

2826. Costandachi, Gheorghe. Fundamentele asistenţei sociale şi impactul


acesteia asupra sferei sociale / Gheorghe Costandachi // Economic growth in conditions
of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 26-32 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 32 (6 tit.).

49
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

2827. Odinokaia, Ina. Consideraţii doctrinale privind funcţiile protecţiei sociale /


Ina Odinokaia // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 8. – P. 28-31. – Rez. în lb. engl. – Bi-
bliogr. în note, p. 31 (28 tit.).

2828. Ursachi, Eugeniu. Evaluarea sărăciei în Republica Moldova / Eugeniu


Ursachi // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 35-42 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Text în
lb. engl.

2829. Рожко, Анатолий. Уровень пенсионного обеспечения населения Мол-


довы / Анатолий Рожко, Зоя Стременовская // Economic growth in conditions of
internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 334-340 :
diagr. – Rez. în lb. engl.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


2830. Grigoraş, Maria. Convergenţa exigenţelor consumatorilor spre promovarea
marketingului societal de către întreprinderile autohtone / Maria Grogoraş // Econimica.
– 2009. – Nr 3. – P. 56-62 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 3 tit. – Text şi în
lb. engl.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
(Vezi Nr 2803)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2831. Roman, Alexandru. Alexandru Roman : "Obiectivul nostru principal este
calitatea instruirii" = The President′s Academy of Public Administration = Наша главная
цель – качественное обучение : [interviu cu rectorul Acad. de Administrare Publică pe
lângă Preşedinte] / interlocutor : Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr
7/8. – P. 5-7 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2832. Ursu, Mihai. Un muzeu viu în centrul istoric al Chişinăului : [Muzeul Naţ. de
Etnografie şi Istorie Naturală] / Mihai Ursu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Mu-
zeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 137-147 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 20 tit.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
547 Chimie organică
(Vezi Nr 2938)
56 PALEONTOLOGIE
2833. Банников, А. Ф. Рыбы из нижнесарматского (Волынского) местонахо-
ждения у с. Наславча (Северомолдавское Приднестровье) / А. Ф. Банников // Rev.
de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 98-102 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 11 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
2834. Манторов, Олег. Роль антропогенного фактора в изменении экологи-
ческой ситуации на среднем Днестре / Олег Манторов // Rev. de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 104-107. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.:
7 tit.
579 Microbiologie
2835. Şveţ, Svetlana. Proprietăţile fiziologo-biochimice ale tulpinilor de bacterii
lactice izolate din smântână de fermentare spontană / Svetlana Şveţ // Rev. de Etnogra-
fie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 127-135 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 12 tit.

2836. Бурцева, С. Поиск антагонистов, перспективных в борьбе с грибами –


возбудителями заболеваний сельскохозяйственных культур / С. Бурцева, Т. Сыр-
бу // Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 44-49 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2902)

58 BOTANICĂ
2837. Postolache, Gheorghe. Diversitatea floristică a Grădinii Botanice a Muzeu-
lui Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală : [din Chişinău] / Gheorghe Postolache,
Tamara Cojuhari // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2008. – Vol. 8.
– P. 16-34 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2838. Rumex dentatus L. (Polygonaceae) – specie nouă pentru flora Republicii


Moldova / Veaceslav Ghendov, Tatiana Izvescaia, Galina Şabanova [et al.] // Rev. de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 12-15 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 12 tit.
51
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

2839. Шабанова, Г. А. О новом для Республики Молдова виде Astrodaucus


orientalis (L.) Drude (Astreraceae) и редких видах степных сообществ / Г. А.
Шабанова, Т. Д. Изверская, В. С. Гендов // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 40-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 21 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2832)

59 ZOOLOGIE
2840. Postolachi, Vlad. Contribuţii la studierea vertebratelor bazinului râului Bâc
/ Vlad Postolachi, Ghenadie Popescu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeolo-
gie. – 2008. – Vol. 8. – P. 159-163 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.

2841. Postolachi, Vlad. Termodinamica viperei obişnuite (Vipera berus L.) / Vlad
Postolachi // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P.
68-73 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 3 tit.

2842. Смирнова, М. В. Видовой состав и структура сообществ макрозообен-


тоса средней части Днестровского водохранилища в летний период / М. В. Смир-
нова, И. А. Смирнов // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2008. –
Vol. 8. – P. 74-82 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 12 tit.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
2843. Actualităţi în nutriţia pacientului critic / Igor Ştefaneţ, Victor Cojocaru, Nico-
lae Gurschi [et al.] // Arta Medica : ed. spec. – 2009. – Nr 3. – P. 54-56. – Bibliogr.: 9 tit.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2844. Rusu, Ozea. Dezvoltarea sistemului informaţional medical de nivel naţional
prin implementarea modului de teleimagistică / Ozea Rusu, Mihail Gavriliuc, Andrei
Uncuţa // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 6-8. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2858)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate far-
maceutice. Materiale şi utilaje medicale

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 2853, 2856)


615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
2845. Mielopatia de iradiere : [caz clinic] / Marina Sangheli, Vitalie Lisnic,
Svetlana Pleşca [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. –
Nr 3. – P. 16-19. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 8 tit.

616 Patologie. Medicină clinică


2846. Peterschii, Nicolae. Asistenţa anestezico-reanimatologică la pacienţi onco-
logici în Republica Moldova / Nicolae Peterschii, Anatol Buzu // Arta Medica : ed. spec.
– 2009. – Nr 3. – P. 71-72.

2847. Şandru, S. Managementul anestezic la populaţia geriatrică / S. Şandru //


Arta Medica : ed. spec. – 2009. – Nr 3. – P. 49- 54: fig. – Bibliogr.: 71 tit.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


2848. Ciocârlan, Nina. Plante medicinale, utilizate în terapia afecţiunilor cardiace
şi cardiovasculare / Nina Ciocârlan // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie.
– 2008. – Vol. 8. – P. 6-11 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 13 tit.

2849. Corcea, Galina. Tulburări psiho-vegetative la pacienţii cu sincopă asociată


cu migrenă / Galina Corcea // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009.
– Nr 3. – P. 53-57 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 14 tit.

2850. Dănilă, Aurel. Modificările decelabile în sistemul renin-angiotensin-


aldosteron şi al vasopresinei la pacienţii cu valvulopatii mitrale asociate şi insuficienţă
cardiacă cronică congestivă / Aurel Dănilă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 141-150 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: 31 tit. P. 149-150 (31 tit. în lb. rom., engl., rusă).

2851. Dolghier, Lidia. Protocol transfuzional la copii / Lidia Dolghier, V. Butnaru //


Arta Medica : ed. spec. – 2009. – Nr 3. – P. 26-30 : tab. – Bibliogr.: 12 tit.

2852. Parpaut, Vladimir. Malformaţii arterio-venoase, opţiuni de diagnostic şi tra-


tament endovascular / Vladimir Parpaut // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2009. – Nr 3. – P. 73-79 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 20
tit.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2853. Indicii hematologici în diabetul experimental pe fondul administrării extra-
selor din plante medicinale / Ion Gherman, Constantin Croitori, Iurie Bacalov [et al.] //
53
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 109-115 : fig.,


tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 11 tit.

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


2854. Морняло, Елена. Заболевания щитовидной железы / Елена Морняло
// Aquarelle. – 2009. – Nr 7/8. – P. 72-74 : fot.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2855. Borş, Mihail. Anestezia subarahnoideană cu Xilocaină izobară în interven-
ţiile chirurgicale urologice endoscopice la pacientul vârstnic / Mihail Borş // Arta Medica :
ed. spec. – 2009. – Nr 3. – P. 58-59.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2856. Ciobanu, Gheorghe. Particularităţi şi tactici organizatorice şi terapeutice în
socul hipovolemic la politraumatizaţii critici / Gheorghe Ciobanu // Arta Medica : ed.
spec. – 2009. – Nr 3. – P. 77-80 : fig., tab. – Bibliogr.: 13 tit.

2857. Ciobanu, Gheorghe. Scopurile de severitate în managementul riscurilor


bolnavilor politraumatizaţi critici / Gheorghe Ciobanu // Arta Medica : ed. spec. – 2009. –
Nr 3. – P. 20-23 : tab. – Bibliogr.: 12 tit.

2858. Interhospital transportation of major trauma patients in the Republic of


Moldova / O. Arnaut, R. Baltaga, A. Clim [et al.] // Arta Medica : ed. spec. – 2009. – Nr
3. – P. 57-58 : tab.

2859. Managementul de urgenţă în traumatismele vertebro-medulare / Aurel


Bodiu, Eduard Eftodiev, Igor Gherman [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 118-125. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 22 tit.

2860. Marcu, Iulia-Rahela. Rolul terapiei ocupaţionale în funcţionalitatea mâinii la


pacienţii cu lezuini traumatice ale nervilor periferici / Iulia-Rahela Marcu, I. Toma, Roxa-
na Popescu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P.
66-69 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 9 tit.

2861. Şchiopu, Olga. Valoarea diagnostică a parametrilor electrofiziologici în


radiculopatiile lombare discogene cronice / Olga Schiopu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 57-61 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: 6 tit.

2862. Vertebroplastia percutană în tratamentul hemangiomului agresiv de corp


vertebral. Caz clinic şi revista literaturii / Aurel Bodiu, Dan Lîsîi, Eduard Eftodiev [et al.] //

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 112-118 : fig. –


Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.

2863. Vicol, Valeriu. Particularităţile de tratament în spondilolistezele lombare


asociat cu sindrom radicular / Valeriu Vicol // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 125-132 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.:
14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2866)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2864. Andronachi, Victor. Ventriculostomia prin lama terminală în cadrul inter-
venţiei pentru anevrism cerebral erupt / Victor Andronachi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 80-83 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: 16 tit.

2865. Cefalia în "lovitură de trăsnet". Prezentarea a două cazuri clinice şi revista


literaturii / Ion Moldovanu, Stela Odobescu, D. Concescu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 43-48. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: 13 tit.

2866. Coşciuc, Lilia. Evoluţia deficitului motor la pacienţii cu hemoragii intracere-


brale minore în funcţie de vârstă şi localizarea hematomului / Lilia Coşciuc // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 12-16 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 7 tit.

2867. Gavriliuc, Mihail. Leziunea cerebrală post-ischemică. Efectul precondiţio-


nării ischemice şi post-condiţionării ischemice în identificarea potenţialelor strategii pen-
tru tratamentului ictusului cerebral : [rev. lit.] / Mihail Gavriliuc, Alexandru Grumeza //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 19-23 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 12 tit.

2868. Gherman, Diomid. Diagnosticul şi tratamentul conservativ al hemoragiei


subarahnoidiene în perioada acută / Diomid Gherman // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 164-166 : fig., tab.

2869. Grumeza, Alexandru. Evaluarea indicilor electrofiziologici, PESS (Poten-


ţiale Evocate Somato Senzoriale), în calitate de indice al pronosticului de recuperare la
pacienţii post Stroke / Alexandru Grumeza // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 61-64 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 9 tit.

55
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

2870. Guranda, Viorel. Rezultatele tratamentului diferenţial al pacienţilor cu foca-


re de contuzie cerebrală gravă / Viorel Guranda // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Şti-
inţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 105-111 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: 54 tit.

2871. Gurschi, Nicolae. Electrostimularea transcraniană (ESTC) :


(electroanalgezia) / Nicolae Gurschi // Arta Medica : ed. spec. – 2009. – Nr 3. – P. 39-
40.

2872. Jardan, Mihaela. Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie – prima ex-


perienţă în Republica Moldova / Mihaela Jardan, Grigore Zapuhlin // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 125-140 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 11 tit.

2873. Moldovanu, Ion. Sindromul algic la pacienţii cu boala Parkinson : prezenta-


rea a două cazuri clinice şi revista literaturii / Ion Moldovanu, Gabriela Pavlic, Stela
Odobescu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 48-
53 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 18 tit.

2874. Munteanu, Liuba. Principii de diagnostic electrofiziologic, tratament şi pro-


filaxie a contracturii secundare a muşchilor mimici / Liuba Munteanu, Ala Ababii // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 64-66 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 6 tit.

2875. Nemţan, Victor. Neuropatia cu fibre mici : [rev. lit.] / Victor Nemţan // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 28-34 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 17 tit.

2876. Odainic, Olesea. Mecanisme imunopatologice ale neuropatiei periferice în


scleroza multiplă : [rev. lit.] / Olesea Odainic // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 23-27. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 19 tit.

2877. Odobescu, Stela. Migrena cronică : studiu clinico-epidemiologic / Stela


Odobescu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 38-
43 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.

2878. Pascal, Oleg. Dezvoltarea asistenţei de reabilitare neurologică în Republi-


ca Moldova / Oleg Pascal // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. –
Nr 3. – P. 8-11 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 6 tit.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2879. Rotaru, Lilia. Modificările neuroimagistice asociate migrenei / Lilia Rotaru //


Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 34-38 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 27 tit. P. 37 (27 tit. în lb. rom., engl.).

2880. Safta, Radu. Tratamentul endoscopic al hidrocefaliei secundare unei tumori


intracraniene / Radu Safta // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009.
– Nr 3. – P. 94-99 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 12 tit.

2881. Timirgaz, Valeriu. Glioamele cerebrale : tabloul clinic, diagnosticul, princi-


piile de tratament / Valeriu Timirgaz // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2009. – Nr 3. – P. 166-175. – Bibliogr.: 8 tit.

2882. Tratamentul prin DREZ intervenţie a durerii refractare în urma avulsiei ple-
xului brahial / Dan Lîsîi, Valeriu Timirgaz, Eduard Eftodiev [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 132-135 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2849, 2884-86)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


2883. Borş, Mihail. Disfuncţia multiplă de organe în sepsis-ul chirurgical sever /
Mihail Borş, Victor Cojocaru // Arta Medica : ed. spec. – 2009. – Nr 3. – P. 12-15 : tab.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


(Vezi Nr 2856)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


2884. Crihan, Anatolie. Meningioamele cranioorbitale hiperostotice / Anatolie
Crihan, Valeriu Timirgaz // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. –
Nr 3. – P. 88-94 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 7 tit.

2885. Galearschi, Vasile. Navigarea ultrasonorică intra-operatorie în tratamentul


chirurgical al tumorilor intracerebrale. Rezultate preliminare / Vasile Galearschi // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 99-105 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 24 tit.

2886. Timirgaz, Valeriu. Unele aspecte ale tratamentului chirurgical al


meningiomului "en plaque" de aripă sfenoidală cu hiperostoză osoasă care a provocat
exoftalmie : [caz clinic] / Valeriu Timirgaz, Anatolie Crihan // Bul. Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 83-88 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: 14 tit.

57
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

(Vezi de asemenea Nr 2883)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale ener-
getice. Economie energetică
2887. Постолатий, В. М. Актуальность совершенствования тарифной поли-
тики в энергетике и смежных отраслях экономике / В. М. Постолатий // Problemele
energeticii regionale. – 2009. – Nr 1. – P.12-16. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2891)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie meca-


nică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electri-
ce. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
2888. Берзан, В. П. Двухобмоточный асинхронный генератор в двухфазном
исполнении с емкостным возбуждением / В. П. Берзан, М. С. Тыршу, А. С. Бырла-
дян // Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 1. – P. 41-53 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 14 tit.

2889. Пацюк, В. И. Уменьшение потерь в линиях электропередач перемен-


ного тока при холостом ходе и при передаче натуральной мощности с помощью
шунтирующих реакторов и ИРМ / В. И. Пацюк // Problemele energeticii regionale. –
2009. – Nr 1. – P.16-25 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.

2890. Пенин, А. А. Анализ режимов импульсивных регуляторов напряжения


с использованием инвариантных свойств регулировочных характеристик / А. А.
Пенин // Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 1. – P. 61-73 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 13 tit.

2891. Постолатий, В. М. Исследование режимов южного региона электриче-


ских сетей 110 кВ при отключении ВЛ – 400 кВ МГРЭС Вулканешть / В. М. Посто-
латий, Е. В. Быкова // Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 1. – P. 25-41 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.

621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)


(Vezi Nr 2894)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigirifice. Pompe de
căldură
2892. Щит, М. Л. Система регулирования разности давлений нагнетания и
всасывания компрессора теплонасосной установки / М. Л. Щит, А. А. Журавлев, Б.
М. Щит // Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 1. – P. 80-88 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: 16 tit.

624 Construcţii civile în general


(Vezi Nr 2747)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
(Vezi Nr 2887)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
2893. Tarhon, Petru. Din istoria pădurilor de pe teritoriul Basarabiei / Petru Tar-
hon // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 35-39. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2900)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 2745, 2760)

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole


2894. Lacusta, I. Performanţele energetice ale motorului cu aprindere prin com-
primare alimentat cu diverse tipuri de combustibil / I. Lacusta // Ştiinţa Agricolă. – 2009.
– Nr 1. – P. 57-60 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

2895. Lacusta, Ion. Performanţele energetice ale motorului diesel alimentat cu


biocombustibil / Ion Lacusta, Igor Beşleaga, Eduard Banari // Agricultura Moldovei. –
2009. – Nr 7/8. – P. 26-28 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

2896. Serbin, V. Adaptarea brăzdarelor ancoră la semănatul culturilor cereale în


Republica Moldova / V. Serbin, M. Gadibadi // Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 60-
62 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

59
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2897. Boaghe, Lilia. Particularităţile regimului de umiditate a solurilor erodate /
Lilia Boaghe // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 7/8. – P. 17-19 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 4 tit.

2898. Curcubăt, Stela. Reflectarea solurilor Basarabiei pe harta părţii europene a


Rusiei (1900) / Stela Curcubăt // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2008. – Vol. 8. – P. 84-88 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 7 tit.

2899. Frunze, N. Degradarea substanţei organice din sol în relaţie cu elementele


biogene din celulele microbiene / N. Frunze // Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 20-
23 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.

2900. Turculeţ, M. Protecţia solurilor cu făşii forestiere – probleme şi perspective


/ M. Turculeţ, T. Moraru // Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 63-66 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

2901. Карпачевский, Л. О. Почвенный покров и цивилизации / Л. О. Карпа-


чевский, Т. А. Зубкова // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2008. –
Vol. 8. – P. 89-96 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.

631.5 Lucrări agricole


2902. Capacitatea de colonizare a solului şi plantei de către microorganisme /
Leonid Onofraş, Vasile Toderaş, Svetlana Prisacari [et al.] // Rev. de Etnografie, Ştiinţe-
le Naturii şi Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 117-126 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 9 tit.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulen-


te pentru plante
(Vezi Nr 2907)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plante-
lor
2903. Carastan, D. Combaterea bolilor şi dăunătorilor în semănăturile rapiţei de
toamnă / D. Carastan, Elena Calchei // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 7/8. – P. 20-
22 : fig., tab.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2904. Voloşciuc, L. Protecţia plantelor : probleme şi perspective / L. Voloşciuc //


Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 33-38 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2836)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
2905. Andrieş, S. Metode de determinare a recoltei plantelor de cultură şi măsuri
de sporire a fertilităţii solului / S. Andrieş // Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 3-7 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

2906. Nicolaev, Neonela. Diversitatea biologică a agroecosistemelor în depen-


denţă de tehnologia de cultivare a plantelor de câmp / Neonela Nicolaev, S. Ladan,
Daniela Gârla // Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 11-15 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 6 tit.

633.1 Cereale. Recolte de grâne


2907. Кожухарь, Т. Влияние биологических препаратов и минерального
удобрения на формирование элементов структуры урожая пшеницы озимой / Т.
Кожухарь, Е. Кириченко // Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P.15-19 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2896, 2903)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări industriale
(Vezi Nr 2848)

634 Horticultură în general


2908. Analiza costurilor de producţie a fructelor în diferite categorii de gospodării
agricole // T. Bajura, V. Mladinoi, I. Vasilaşcu [et al.] // Economic growth in conditions of
internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 48-53 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 53 (5 tit.).

2909. Ceban, Ecaterina. Soiuri noi de cireşi cu statut "Testat la virusuri" / Ecate-
rina Ceban, Efrosinia Zemcic // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 7/8. – P. 8-9. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2929)
634.8 Viticultură
2910. Soiuri pentru struguri de masă, introduse recent în ţara noastră / Gheorghe
Nicolaescu, Antonina Derendovschi, Nicolae Perstniov [et al.] // Agricultura Moldovei. –
2009. – Nr 7/8. – P. 10-11 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 20 tit.

61
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

2911. Дерендовская, Антонина. Рост и продуктивность побегов у сортов


винограда, привитых на различные подвои / Антонина Дередовская, А. Штирбу //
Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 7-11 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 14 tit.

2912. Перстнев, Н. Д. Продуктивность кустов винограда при вступлении их в


плодоношение в зависимости от разнокачетвенности посадочного материала / Н.
Д. Перстнев, А. И. Дерендовская, С. В. Кара // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 7/8.
– P. 11-14 : tab. – Bibliogr.: 6 tit.

2913. Перстнев, Н. Сорто-клоны винограда, как резерв повышения продук-


тивности насаждений и качества продукции / Н. Перстнев, И. Шегев // Ştiinţa Agri-
colă. – 2009. – Nr 1. – P. 24-28 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2937)

635 Plante de grădină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2914. Moroşanu, Andrei. La început a fost speranţa = At first was the hope =
Вначале была надежда : [despre legumicultorii din Jevreni, raionul Criuleni] // Moldova
: ser. nouă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 43-45 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

2915. Божовская, Людмила. Эффективность минеральных удобрений при


выращевания безрасадных томатов в пойме Днестра / Людмила Божовская // Agri-
cultura Moldovei. – 2009. – Nr 7/8. – P. 16-17 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

2916. Секриер, Сергей. Водосберегающие технологии – способ повышения


эффективности использования воды растениями : [овощных культур] / Сергей
Секриер // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 7/8. – P. 14-15 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr.: 5 tit.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor,a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
2917. Динамика восстановления нейротрофики кожи после обработки раны
конечности животного криогеном / М. Спыну, Е. Чумаков, В. Соколов // Ştiinţa Agri-
colă. – 2009. – Nr 1. – P. 53-56. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2931)

636.5/.6 Păsări

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2918. Modvala, Suzana. Optimizarea confortului tehnologic pentru prepeliţe de


rasa Japoneză crescute în condiţiile ţării / Suzana Modvala // Agricultura Moldovei. –
2009. – Nr 7/8. – P. 28-30 : fig., tab. – Bibliogr.: 6 tit.

2919. Ţapu, Tatiana. Componenţa, evaluarea şi recunoaşterea produselor se-


cundare în entităţile avicole cu bază industrială / Tatiana Ţapu // Ştiinţa Agricolă. –
2009. – Nr 1. – P. 79-83 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

637 Produse ale animalelor domestice(de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
(Vezi Nr 2835)
636.7./.9 Alte animale crescute de om
2920. Dabija, Tatiana. Aprecierea indicilor productivi şi capacităţilor reproductive
a iepuroaicelor de diferite rase / Tatiana Dabija, Angela Macari // Agricultura Moldovei. –
2009. – Nr 7/8. – P. 30-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

2921. Situaţia epizootică, măsurile de combatere şi profilaxie a bolii hemoragice


infecţioase la iepuri / T. Spătaru, N. Starciuc, I. Scutaru [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2009.
– Nr 1. – P. 50-53 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

639.1 Vânătoare
2922. Zgardan, Dumitru. Balul vânătorilor la Soroca : [ 6 iun. 2009] / Dumitru
Zgardan // Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 8. – P. 4-5 : fot.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2923. Сергиевский, А. Летние рыбьи деликатессы / А. Сергиевский // Охот-
ник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 8. – P. 23-26 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2833)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2924. Sineavscaia, Natalia. Bucătăria rusă. O lămâie contra unui purcel… cu tot
cu terci, dacă se poate… = A lime in exchange for a pig… preferably with porridge = За
лимон – одного поросенка… можно с кашей… / Natalia Sineavscaia // Open Skies. –
2009. – Nr 7/8. – P. 44-50 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.

63
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2925. Dumbrăveanu, Victor. Cuvintele şi Tăcerile lui Ilie Teleşcu = Ilie Teleshku
– 60 = Слова и молчание Илие Телешку : [ lucrător al Audiovizualului : In memoriam] /
Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 12-14 : fot. – Text şi
în lb. engl., rusă.

2926. Лозан, Лили. Лили Лозан : Ведущая KISS FM : [интервью] / записала


Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2009. – Nr 7/8. – P. 36-38 : fot.

2927. Сытник, Сергей. Скоростной интернет тормозит, или Почему ни один


из операторов мобильной связи не выдерживает заявленных скоростей интернет-
трафика? : [интервью с дир. Нац. агенства по регулирование в области электрон.
коммуникаций и информ. технологий С. Сытником] / записал Сергей Балабан //
Profit. – 2009. – Nr 7/8. – P. 38-41 : fot.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 2810)
657 Contabilitate
2928. Bulgaru, Veronica. Estimarea S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale"
la capitolul evaluării curente a stocurilor de valori materiale / Veronica Bulgaru // Ştiinţa
Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 84-86. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

2929. Chisila, S. Cercetarea politicii formării preţurilor la producţia pomicolă / S.


Chisila // Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 74-79 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
5 tit.

2930. Gherasimov, Mihail. Particularităţile evidenţei veniturilor la prestarea ser-


viciilor de transport al pasagerilor de către parcul de autobuze municipal / Mihail
Gherasimov // Economica. – 2009. – Nr 3. – P. 121-126 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 5 tit. – Text şi în lb. engl.

2931. Mihaila, Svetlana. Modul de evaluare şi control al bugetului de vânzări la


întreprinderile prelucrătoare de carne : [pentru contabili] / Svetlana Mihaila // Economi-
ca. – 2009. – Nr 3. – P. 114-121 : Fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. –
Text şi în lb. engl.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2932. Nederiţa, Alexandru. Unele probleme contabile şi fiscale privind tranzacţii-


le de cumpărare a terenurilor pentru construcţia clădirilor / Alexandru Nederiţa, Andrei
Apostu // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 8. – P. 15-20 : tab. – Bibliogr. în notele de
subsol.

2933. Timofeenco, Aliona. Procurarea mijloacelor fixe şi activelor nemateriale


din contul unui grant : aspecte contabile şi fiscale / Aliona Timofeenco // Contabilitate şi
audit. – 2009. – Nr 8. – P. 21-25 : tab.

2934. Дима, Марчела. Об учете основных средств в соответствии с МСФО


16 / Марчела Дима // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 8. – P. 53-60.

2935. Недерица, Александр. Учет и налогообложение промежуточных


(квартальных, полугодовых) девидентов / Александр Недерица // Contabilitate şi
audit. – 2009. – Nr 8. – P. 9-14 : tab. – Bibliogr. în notele de subsol.

2936. Стратулат, Наталья. Организация учета на предприятиях розничной


торговли / Наталья Стратулат // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 8. – P. 45-52 : tab.

2937. Тодорова, Людмила. Учет затрат по посадке и выращиванию много-


летних насаждений и определение первоначальной стоимости шпалерных соор у-
жений / Людмила Тодорова // Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1. – P. 71-74. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2776)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
2938. Cupcea, Vera. Managementul calităţii totale – fază evolutiv superioară a
managementului calităţii / Vera Cupcea // Economic growth in conditions of
internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 84-88 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2939. Aspecte privind influenţa unor procedee de refrigerare asupra solubilităţii
compuşilor tartrici din vinuri / G. Odageriu, V. Cotea, L. Minciună [et al.] // Ştiinţa Agrico-
lă. – 2009. – Nr 1. – P. 38-44 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor

65
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

2940. Caragia, V. Sortiment nou de conserve din culturi leguminoase indigene /


V. Caragia, L. Linda, E. Iorga // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 7/8. – P. 36-38 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 9 tit.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
2941. Degtearova, Nadejda. Rudi = Monastery = Монастырь Рудь : [despre
Mănăstirea "Sf. Treime" din raionul Donduşeni] / Nadejda Degtearova // Open Skies. –
2009. – Nr 7/8. – P. 68-71 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
2942. Pohilă, Vlad. Glebus Sainciuc : un artist plastic al întregului popor / Vlad
Poilă // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 165-168 : il.

2943. Rusu-Haraba, Anastasia. Scrânciob pentru Doroteea… = A house of


talents = Дом со знаменитостями : [file din biografia artistului plastic Glebus Sainciuc] /
Anastasia Rusu-Haraba ; fot. : Denis Chicu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 7/8. – P.
34-37 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2944. Barbier, Natalia. Maestru al iluziilor = Illusions master = Мастер иллюзий :
[despre creaţia pictorului Nicolae Dmitrienko din Tighina] / Natalia Barbier // Open Skies.
– 2009. – Nr 7/8. – P. 60-67 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.

2945. Horis, Liuba. Noile culori ale Elenei Miluşchin = New colors of Elena
Miluschina = Новые цвета Елены Милушкиной : [file despre creaţia pictoriţei] / Liuba
Horis // Open Skies. – 2009. – Nr 7/8. – P. 94-98 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.

2946. Roman Tolici văzut de… / Cosmin Nasui, Sebastian Amza, Ioana Cristina
[et al.] // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 162-164.

2947. Rusu-Haraba, Anastasia. Andrei Mudrea . Culori şi parabole = Andrei


Mudrea = Андрей Мудря . Еще одна встреча : [despre expoziţia pictorului cu genericul
"Clipe de lumină", Chişinău, 27.05-07.06. 2009] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova :
ser. nouă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 57-59 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2948. Tolici, Roman. Subiectivitatea mea are cel mai înalt grad de obiectivitate :
[dialog cu pictorul R. Tolici] / consemnare de Vladimir Bulat // Limba Română. – 2009. –
Nr 7/8. – P. 158-161 : fot.
78 MUZICĂ
2949. Degtearova, Nadejda. Sala cu orgă : clasică şi romantism = The Organ
Hall : Classiocism and Romanticism = Органный зал : классика и романтизм /
Nadejda Degtearova // Open Skies. – 2009. – Nr 7/8. – P. 88-90 : fot. – Text paral.: lb.
rom., engl., rusă.

2950. Gafton, Marcela. Vin "Moştenitorii"! = Infinity through the tradition =


Наследники бесценных традиций : [despre Ansamblul etno-folcloric de copii de la
Liceul Teoretic "M. Sadoveanu" din Chişinău, condus de Valeriu Chiper] / Marcela
Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 23-25 : fot. – Text şi în lb. engl.,
rusă.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică

2951. Novikova, Clara. Clara Novikova : "Viaţa devine un MacDonalds continuu"


= Klara Novikova : "Life to transform into McDonald′ s" = Клара Новикова : "Жизнь
превратилась в Макдональдс" : [interviu cu artista] / interlocutor : Irina Vişnevskaia //
Open Skies. – 2009. – Nr 7/8. – P. 118-122 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.

2952. Pojar, Serghei. Miracolul vocalului = The mirocle of the vocal = Обаяние
вокала : [despre artista Margarita Budei] / Serghei Pojar // Moldova : ser. nouă. – 2009.
– Nr 7/8. – P. 53-54 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

2953. Ungureanu, Ion. Reprezentant de seamă al artei teatrale : fişier biografic //


Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 81-82 : fot.

2954. Ungureanu, Ion. "Teatrul vieţii mele" : (din cuvântarea de răspuns la un


laudatio al AŞM, care însă nu a fost rostit pe 7 mai 2009) / Ion Ungureanu // Limba Ro-
mână. – 2009. – Nr 7/8. – P. 116-124.

2955. Ungureanu, Ion. Teatrul şi credinţa / Ion Ungureanu // Limba Română. –


2009. – Nr 7/8. – P. 83-92.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

Regizorul Ion Ungureanu – doctor honoris causa


2956. Cimpoi, Mihai. Fenomenul Ion Ungureanu / Mihai Cimpoi // Limba Româ-
nă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 93-95 : fot.

2957. Fedorenco, Victoria. Adevărul şi credinţa regizorului Ion Ungureanu / Vic-


toria Fedorenco // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 111-114.

2958. Mătcaş, Nicolae. "În opreliştea unei clipe din istorie, posteritatea admiră
gestul semeţ de demnitate al lui Beethoven…" : [din cuvântul de felicitare cu ocazia
conferirii dlui Ion Ungureanu a tit. de dr. honoris causa al AŞM] / Nicolae Mătcaş // Lim-
ba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 100-110.

2959. Strâmbeanu, Andrei. Pentru noi Ion Ungureanu este un criteriu / Andrei
Strâmbeanu // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 96-99.

2960. Уварова, Ирина. Гулливер среди нас : [о театр. режиссере И. Ун-


гуряну] / Ирина Уварова // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 115.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2961. Bantoş, Alexandru. Documente aparţinând istoriei şi viitorului : [Acad. de
Ştiinţe a Moldovei şi adevărul şt. despre lb. rom.] / Alexandru Bantoş // Limba Română.
– 2009. – Nr 7/8. – P. 63-74.

2962. Butuc, Marin. Despre unele aspecte privind caracterul sistemic al termino-
logiei militare româneşti / Marin Butuc // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 143-144.
– Bibliogr.: 3 tit.

2963. Butuc, Petru. Despre noţiunile ştiinţifice de limbă literară şi română literară
/ Petru Butuc // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 50-62. – Bibliogr. în note, p. 62
(14 tit.).

2964. Cibotaru, Mihail Gh. Carul limbii române / Mihail Gh. Cibotaru // Limba
Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 45-49.

2965. Ciocanu, Ion. Legile şi fărădelegile despre limbi / Ion Ciocanu // Limba
Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 12-16.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2966. Codreanu, Theodor. Adevăr şi limbă / Theodor Codreanu // Limba Româ-


nă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 32-36. – Bibliogr. în note, p. 35-36 (10 tit).

2967. Corlăteanu, Nicolae. Despre sursele de formare a românei literare / Nico-


lae Corlăteanu : [fragm. din comunicarea prezentată la Conf. şt. "Limba română este
numele corect al limbii noastre", Ch., 20-25 iul. 1995] // Limba Română. – 2009. – Nr
7/8. – P. 75-78.

2968. Eremia, Anatol. Identitatea toponimiei româneşti / Anatol Eremia // Limba


Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 135-142. – Bibliogr.: 7 tit.

2969. Irimia, Dumitru. Lupta continuă : [despre statutul lb. rom.] / Dumitru Irimia
// Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 17-25.

2970. Rachieru, Adrian Dinu. Odiseea limbii române : (trei cruciaţi : Alexei
Mateevici, Eugeniu Coşeriu, Grigore Vieru) / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. –
2009. – Nr 7/8. – P. 37-44. – Bibliogr. în note, p. 44 (6 tit.).

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
2971. Blaga, Lucian. Hronicul şi cântecul vârstelor / Lucian Blaga ; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2009. – Nr 8. – P. 57-64 : fot. – Contin. Începutul : Nr 1.

2972. Coşbuc, George. Graiul neamului : [versuri] / George Coşbuc // Alunelul. –


2009. – Nr 8. – P. 3.

2973. Eminescu, Mihai. Rugăciune : [versuri] / Mihai Eminescu // Alunelul. –


2009. – Nr 8. – P. 2.

821.135.1(477) Literatură română din Ucraina


2974. Lungu, Alexandru. Ceasul văzauzit : [versuri : reluate din culeg. Roua de
Apocalips, Bucureşti, 1998] / Alexandru Lungu // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P.
204.

2975. Lungu, Alexandru. Ora 25 ; Dintr-un jurnal de spital ; Previziuni ; Nicăieri ;


Înainte de potop ; Aripa bate vârstele ; Somnul singurăciunii ; Şoapta Pandorei ; Pe
neştiute : [versuri] / Alexandru Lungu // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 185-190.

69
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2976. Creangă, Ion. Ţara mea : [versuri] / Ion Creangă // Alunelul. – 2009. – Nr 8.
– P. 3.

2977. Damian, Liviu. Grai : [versuri] / Liviu Damian // Alunelul. – 2009. – Nr 8. –


P. 3.

2978. Filip, Vitalie. Bursucii şi teatrul : [versuri] / Vitalie Filip ; des. : Sergiu Puică
// Alunelul. – 2009. – Nr 8. – P. 14-15 : fot.

2979. Filip, Vitalie. Mai mult decât mărgăritare ; La Lipnic ; Pic cu pic cioplind în
cremeni… ; Anii ; Nepotolit prin ani… ; Ani prelungi… ; Luna trece singurea… ; Mesaj ;
Scoica ; Coală albă de hârtie… ; Sete ; E-atât de trist să fii bursuc… : [versuri] / Vitalie
Filip ; des. : Violeta Zabulică // Noi. – 2009. – Nr 8. – P. 8-9 : fot.

2980. Hadârcă, Ion. Iepuraşul cu trei blăniţe : [povestire] / Ion Hadârcă ; des. :
Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2009. – Nr 8. – P. 6-7 : fot.

2981. Lungu, Alexandru. Netihna pietrei : [versuri] / Alexandru Lungu // Limba


Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 7.

2982. Lungu-Ploaie, Raisa. Găinile din curtea mea : [povestire] / Raisa Lungu-
Ploaie ; des. : Aurel Guţu // Alunelul. – 2009. – Nr 8. – P. 9.

2983. Romanciuc, Vasile. Cezar şi Cezara ; Ion ; Moş Ene ; Leul şi musca ; Iedul
şi iedera ; Piersica ; Un dentist ciudat ; Pescarul ; Mărul : [versuri] / Vasile Romanciuc ;
des. : Tatiana Cemis // Alunelul. – 2009. – Nr 8. – P. 10-11.

2984. Vieru, Grigore. Nu uita : [versuri] / Grigore Vieru // Alunelul. – 2009. – Nr 8.


– P. 3.

821.161.1 Literatură rusă


2985. Григорьева, Лада. Неопределённое время ; Чурка : [рассказы] / Лада
Григорьева // Наше поколение. – 2009. – Nr 8. – P. 13-18 : fot.

2986. Даровских-Волкова, Елена. Дюша в ночном городе, или Спичечный


коробок для кузнечка : [повесть для детей] / Елена Даровских-Волкова // Наше
поколение. – 2009. – Nr 8. – P. 88-90. – Contin. Începutul : Nr 6.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2987. Истомин, В. Милое мое неудобье : [рассказ] / В. Истомин // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 8. – P. 7-9,21-22 : fot.

2988. Милях, Александр. Тепло России ; Землетрясение ; Книга ; Метель ;


Петергоф ; Бабка Степанида ; Матчевая встреча по боксу ; Спасаюсь от возвы-
шенных ничтожеств ; Обращение к Овидию ; Очищение : [стихи] / Александр Ми-
лях // Наше поколение. – 2009. – Nr 8. – P. 75-77 : fot.

2989. Попов, Михаил. Ларочка : [повесть] / Михаил Попов // Наше поко-


ление. – 2009. – Nr 8. – P. 19-66. – Contin. Începutul : Nr 7.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2990. Капустин, Сергей. Русская подводная лодка "Морж" – история подвига
и гибели : [док. повесть] / Сергей Капустин // Наше поколение. – 2009. – Nr 8. – P.
3-9 : fot.

2991. Костыркин, Николай. Пёс из Махи легенды старой Ирландии /


Николай Костыркин // Наше поколение. – 2009. – Nr 8. – P. 67-74. – Contin. Începu-
tul : Nr 3.

2992. Солодкий, Максим. Я не готов ; Не дышит ; Разлука : [стихи] / Максим


Солодкий // Наше поколение. – 2009. – Nr 8. – P. 78-79 : fot.

2993. Шатров, Владимир. Утро ; Пингвины ; Урожай ; Возвращение в


Японию ; Экскурсия в будущее ; О любви : [стихи] / Владимир Шатров // Наше по-
коление. – 2009. – Nr 8. – P. 83-84 : fot.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2994. Şchiopu, Constantin. Reportajul şi interviul ca procedee de receptare a
operei literare / Constantin Şchiopu // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 129-134.

821.135.1.0 Literatură română


2995. Boldea, Iulian. Costache Conachi şi neoclasicismul poetic românesc / Iuli-
an Boldea // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 125-128. – Bibliogr.: 8 tit.

2996. Caraman, Viorica-Ela. Cultura ca bio-grafie : [pe marginea cărţii Zbor în


bătaia săgeţii de Horia-Roman Patapievici, Bucureşti : Humanitas, 2009] / Viorica-Ela
Caraman // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 151-154 : fot.

2997. Cimpoi, Mihai. Constantin Ciopraga într-o panoramă sentimental-


documentară : [file despre criticul şi istoricul literar rom. : pe marginea vol. Cu şi despre

71
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

Constantin Ciopraga, sub semnul continuităţii, Iaşi : Ed. Ştefan Lupaşcu, 2008] / Mihai
Cimpoi // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 155-157 : fot.

821.135(477).0 Literatură română din Ucraina


2998. Alexandru Lungu : [13 apr. 1924 – 24 iun. 2008 : file din biografia poetului]
// Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 169-170 : fot.

2999. Boldea, Iulian. Poezia lui Alexandru Lungu / Iulian Boldea // Limba Româ-
nă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 175-180.

3000. Dănilă, Dan. Veşnicul argonaut : [ pe marginea vol. Ora 25 de Alexandru


Lungu, Bucureşti : Ed. Publirom, 1946] / Dan Dănilă // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8.
– P. 191-193.

In memoriam poetului Alexandru Lungu (13.04.1924 – 24.06.2008)


3001. Anca, Sorin. Neumbrita Oră 25 / Sorin Anca // Limba Română. – 2009. –
Nr 7/8. – P. 181-182 : il.

3002. Bantoş, Ana. Alexandru Lungu şi nemărginirea exilului / Ana Bantoş //


Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 171-174.

3003. Filip, Iulian. Navigând printre coroanele poetului / Iulian Filip // Limba Ro-
mână. – 2009. – Nr 7/8. – P. 183-184.

3004. Fischof, Andrei. Requiem pentru un mare poet / Andrei Fischof // Limba
Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 194-195.

3005. Popescu, Titu. O retragere nobiliară / Titu Popescu // Limba Română. –


2009. – Nr 7/8. – P. 198-199.

3006. Posada, Mihai. Invitaţie la nemurire prin zariştea cea plină de îngeri şi în-
gere a poeziei lui Alexandru Lungu / Mihai Posada // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. –
P. 200-204.

3007. Vasiliu, Lucian. Mi l-am asumat ca pe un coleg mai mare / Lucian Vasiliu //
Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 196-197.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3008. Dumbrăveanu, Victor. Verdele fără sfârşit = George Malarciuc – 75 =
Бесконечно зеленое : [file despre creaţia scriitorului Gheorghe Malarciuc] / Victor

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 46-48 : fot. – Text şi în lb.
engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2970)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
3009. Horis, Liuba. Dresden. Oraşul renăscut din ruine = Dresden. Recovered
from ruins = Дрезден. Восставший из руин / Liuba Horis // Open Skies. – 2009. – Nr
7/8. – P. 20-30 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.

3010. Madrid – oraşul care ştie să trăiască bine = Madrid – city which really
knows how to live = Мадрид – город, который знает толк в жизни // Open Skies. –
2009. – Nr 7/8. – P. 136-140 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.

3011. Sineavscaia, Natalia. Macedonia ţara legendelor = Country of intact


legends = Македония страна нетронутых легенд / Natalia Sineavscaia // Open Skies.
– 2009. – Nr 7/8. – P. 76-86 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.

3012. Кротевич, Ольга. Лос-Анджелос город ангелов / Ольга Кротевич //


Aquarelle. – 2009. – Nr 7/8. – P. 128-131 : fot.

91 GEOGRAFIE. EXPLOATAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moder ne
913(478)Geografia Republicii Moldova
(Vezi Nr 2898)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Pohilă, Vlad. Blestemul şi norocul de a fi publicist la timpul potrivit… : [ziaristul
Constantin Tănase la 60 de ani] . – Vezi Nr 2731.

Pojar, Serghei. Miracolul vocalului = The mirocle of the vocal = Обаяние вокала :
[despre artista Margarita Budei]. – Vezi Nr 2953.

Rachieru, Adrian Dinu. Odiseea limbii române : (trei cruciaţi : Alexei Mateevici,
Eugeniu Coşeriu, Grigore Vieru). – Vezi Nr 2970.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei

73
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor


(Vezi Nr 2901)

94(478) Istoria Republicii Moldova


3013. Barbier, Natalia. O mie şi una enigme ale cetăţii = One thousand and one
mysteries of the fort = Тысяча и одна загадка крепости : [din or. Tighina] / Natalia
Barbier // Open Skies. – 2009. – Nr 7/8. – P. 100-106 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl.,
rusă.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2009


Bulgaru, Veronica 2928
A Butnaru, Leo 2728
Ababii, Ala 2874 Butnaru,V. 2851
Albul, Elena, 2816 Butuc, Marin 2962
Alexei, Sergiu, 2813 Butuc, Petru 2963
Anca, Sorin 3001 Buzu,Anatol 2846
Apostu,Andrei 2932 C
Amza,Sebastian 2946
Andrieş, S. 2905 Calchei, Elena 2903
Andronachi, Victor 2864 Calenic, Natalia 2779
Andruşcenco, Octavian 2775 Cara,Elena 2737
Armaş, Valentin 2776 Caragia, V. 2940
Armaşu,Sergiu 2810 Caraman, Viorica-Ela 2996
Arnaut, O. 2858 Carastan, D. 2903
Cătălin, Dumitru 2801
B Ceban, Ecaterina 2909
Bacalov,Iurie 2853 Ceceli,Irina 2749
Badea, Nelu 2742 Cemis, Tatiana 2983
Bajura, Tudor 2789, 2908 Cereteu, Igor 2729
Balacci, Veaceslav 2778 Cernomoreţ, Sergiu 2807
Balmuş Victor 2800 Chicu, Denis 2739, 2943
Baltaga, R. 2858 Chicu, Oleg 2794
Banari,Eduard 2895 Chiper,Valeriu 731
Bantoş Ana 3002 Chisila, S 2929
Bantoş, Alexandru 2961 Cibotaru, Mihail Gh. 2964
Barbier, Natalia 2944, 3013 Cimpoi, Mihai 2951-97
Băncilă, Natalia 2749 Ciobanu, Gheorghe 2856-57
Bejan, Octavian 2805 Ciocanu, Ion, 2965
Berzedean, Victor 2766 Ciocârlan, Nina 2848
Beşleaga, Igor 2895 Ciopraga,Constantin 2997
Bîrcă, Ion 2817 Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 2825
Blaga, Lucian 2971 Ciumacenco, Natalia 2780
Boaghe, Lilia 2897 Clim, A. 2858
Bodiu, Aurel 2859-62 Codreanu, Theodor 2966
Boldea, Iulian 2995-99 Cojocaru,Victor 2843-83
Bologan, Mihail 2737 Cojocaru, Viorel 2733
Bordeianu, Leo 2728 Cojuhari,Tamara 2837
Borş, Mihail 2855-83 Colâbneac, Alexei 2971-80
Buburuz, Petru 2732 Concescu, D. 2865
Budei,Margarita 732 Corcea, Galina 2849
Bujor, Tatiana 2767 Coreţchi, Boris 2761
Bujor, Valeriu 2806 Corlăteanu, Nicolae 2967
Bulat,Vladimir 2948 Costachi, Gheorghe 2802
Bulgac, Eduard 2760 Costandachi, Gheorghe 2826

75
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

Coşbuc, George 2972 Gavajuc, Stela 2809


Coşciuc, Lilia 2866 Gavriliuc, Mihail 2844-67
Coşeriu,Eugeniu 2970 Ghendov,Veaceslav 2838
Cotea,V. 2939 Gherasimov, Mihail 2930
Creangă, Ion 2976 Gherman, Diomid 2868
Creţu, Nicolae 2734 Gherman, Igor 2859
Crihan, Anatolie 2884-86 Gherman,Ion 2853
Cristina, Ioana 730 Gherman, Olimpiu 2761
Croitori,Constantin 2853 Gîrla,Daniela 2906
Cucirevii, Vladimir 2768-73 Gligor,Raisa 2728
Cuciureanu, Gheorghe 2790 Golea, Anatol 2741
Cupcea, Vera 2938 Golovataia, Ludmila 2738
Curcubăt, Stela 2898 Gorobievschi, Svetlana 2822
Grecu, Raisa 2803
D Gribincea, Alexandru 2764-92
Dabija, Tatiana 2920 Grigoraş, Maria 2830
Damian, Liviu 2977 Grumeza, Alexandru 2869
Danilov, Maria 2730 Guircău, Adrian 2814
Dănilă, Aurel 2850 Guranda, Viorel 2870
Dănilă, Dan 3000 Gurschi, Nicolae 2843-71
Degtearova, Nadejda 2824, 2941-49 Guţu, Aurel 2982
Deleu, Corina 2769 Guzun,Aureliu 2795
Derendovschi,Antonina 2910 Guzun, Gheorghe 2795
Dinu, Dumitru 2808 H
Dmitrienko,Nicolae 2944
Doga, Valeriu 2727 Hadârcă, Ion 2980
Dolghier, Lidia, 2851 Horis, Liuba 2945, 3009
Dumbrăveanu, Victor 2925, 3008
I
E
Iliadi, Gheorghe 2762
Eftodiev, Eduard 2859-62-82 Ioncu, Oleg 2727
Eminescu, Mihai 2973 Iorga, E. 2940
Eremia, Anatol 2968 Irimia, Dumitru 2969
Izvescaia, Tatiana 2838
F
J
Fedorenco, Victoria 2957
Filip, Iulian 3003 Jardan, Mihaela 2872
Filip, Vitalie 2978-79
Fischof, Andrei 3004 L
Frunze, N. 2899 Lacusta, I. 2894
G Lacusta, Ion 2895
Ladan,S. 2906
Gadibadi,M. 2896 Linda, L. 2940
Gafton, Marcela 2831, 2950 Lisnic,Vitalie 2845
Galearschi, Vasile 2885 Lîsîi,Dan 2862-82
Ganciucov, Valentina, 2770

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lungu, Alexandru, 2974-75-81-98-99, P


3000-(02)-(06)
Lungu-Ploaie, Raisa, 2982 Parpaut, Vladimir 2852
Lupaşcu Ştefan 2997 Pascal, Oleg 2878
Lupaşcu, Alexandru 735 Pavlic,Gabriela 2873
Percinschi,Natalia 2764
M Perstniov,Nicolae 2910
Peterschii, Nicolae 2846
Macari, Angela 2920 Petrovici, Ala 2772
Macari, Vadim, 2763 Pişcenco, Marina 2791
Malarciuc, George 3008 Pleşca,Svetlana 2845
Maleru, Petru 2781 Pohilă, Vlad 2731, 2942
Marcu, Iulia-Rahela 2860 Pojar, Serghei 2953
Mateevici,Alexei 2970 Popescu,Ghenadie 2840
Mătcaş, Nicolae 2958 Popescu,Roxana 2860
Mihaila, Svetlana 2931 Popescu,Silvia 2789
Miluşchin, Elena 2945 Popescu, Titu 3005
Minciună, L. 2939 Popovscaia,Marina 2769
Mladinoi, V. 2908 Posada, Mihai 3006
Modvala, Suzana 2918 Postolache, Gheorghe 2837
Moldovanu, Ion 2873 Postolachi, Vlad 2840-41
Moldoveanu, Dan 2743 Postu, Ion 2810
Moraru,T. 2900 Prisacari,Svetlana 2902
Moroşanu, Andrei 2914 Puică,Sergiu 2978
Mudrea,Andrei 2947 Pulbere, Dumtru 2804
Munteanu, Liuba 2874
R
N
Rachieru, Adrian Din , 2970
Nasui, Cosmin 2946 Rapotan, Adrian 2823
Nederiţa, Alexandru, 2932 Roman Tolici 730
Nemţan, Victor, 2875 Roman, Alexandru 2831
Nicolaescu,Gheorghe 2910 Romanciuc, Vasile 2983
Nicolaev, Neonela, 2906 Rotaru, Lilia 2879
Niţu, Ion, 2818 Rotaru, Viorica Gabriela 2797
Novikova, Clara 2952 Rusu, Ozea 2844
O Rusu-Haraba, Anastasia 2739, 2943-47

Oberşt, Ala 2771 S


Odageriu, G. 2939 Safta, Radu 2880
Odainic, Olesea 2876 Sainciuc,Glebus 730
Odinokaia, Ina 2827 Sangheli,Marina 2845
Odobescu, Stela 2865-73-77 Sârbu, Ion 2771
Olărescu,Zaharia 2736 Scutaru,I. 2921
Onofraş,Leonid 2902 Serbin, V. 2896
Organ,Elena 2774 Sineavscaia, Natalia 2924, 3011
Sîrbu, Eduard 2782

77
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

Solomatin, Ala 2774 V


Soltan, Ana 2792
Spătaru,T. 2921 Vasilaşcu,I. 2908
Starciuc, N. 2921 Vasiliu, Lucian 3007
Sainciuc Glebus (2942),2943 Vasiloi, Djulieta 2811
Stere,Constantin 711 Vdovicenco, Olga 2806
Strâmbeanu, Andrei 2959 Vicol, Valeriu 2863
Stratan, A. 2745-93 Vişnevskaia,Irina 2952
Stratan, Alexandru 710 Vieru,Grigore 2970-84
Sturza,Tatiana 2767 Volniţchi, Igor 2804
Voloşciuc, L. 2904
Ş
Z
Şabanova, Galina 2838
Şandru, S. 2847 Zabulică,Violeta 734
Şchiopu, Constantin 2994 Zamani,Gheorghe 2822
Şchiopu, Olga 2861 Zapuhlin, Grigore 2872
Ştefaneţ,Igor 2843 Zemcic,Efrosinia 2909
Şuşu-Ţurcan, Aurelia 2750-67 Zgardan, Dumitru 2922
Şveţ, Svetlana 2835 А
T Акулай, Елена 2746
Tabuncic, Natalia 2747 Б
Tanas, Alexandr 2751
Tarhon, Petru 2893 Балабан, Сергей 2927
Tănase,Constantin 2731 Банников, А. Ф. 2833
Teleşcu Ilie (2925) Батку, Валерий 2783
Timirgaz, Valeriu 2881-82-84-86 Берзан, В. П. 2888
Timofeenco, Aliona 2933 Божовская, Людмила 2915
Toacă, Zinaida 2770 Боршевский, А. 712
Todiraş,Vasile 2902 Боршевский, Андрей 2799-2812
Tolici, Roman 2946-48 Бурцева, С. 2836
Toma,I. 2860 Быкова, Е. В. 2891
Turculeţ, M. 2900 Бырладян, А. С. 2888

Ţ В

Ţapu, Tatiana 2919 Вылку, Сильвия 2784


Ţuţuianu, Ion 2819 Г
U Гендов, В. С. 2839
Uncuţa,Andrei 2844 Гильен, Марина 2735
Ungureanu,Ion 2951-54-55-56-57 Грибинча, Александру 2764
Ursachi, Eugeniu 2828 Григорьева, Лада, 2985
Ursu, Mihai 2832 Д
Даровских-Волкова, Елена 2986
Дерендовская, Антонина 2911-12

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Дима, Марчела 2934 Пенин, А. А. 2890


Перстнев, Н. 2913
Ж Перстнев, Н. Д. 2912
Журавлев,А. А. 2892 Перчинская Наталья 2726
Попов, Михаил 2989
З Посошина, В.Н. 2765
Золова,Алиса 2735 Постолатий, В. М. 2887-91
Зубкова,Т. А. 2901 Р
И Рожко, Анатолий 2829
Изверская, Т. Д. 2839 С
Илиев, Николай 2740
Истомин, В. 2987 Секриер, Сергей 2916
Сергиевский, А. 2923
К Сичинский, К 2821
Калин, В. 2752 Скрыпник, В. 2815
Капустин, Сергей 2990 Смирнов,И. А. 2842
Кара,С. В. 2912 Смирнова, М. В. 2842
Карпачевский, Л. О. 2901 Соколов,В. 2917
Касым,Ярмилия 2799 Солодкий, Максим 2992
Кириченко, Е. 2907 Сосна, Александр 2798-99
Кожухарь, Т. 2907 Сосна, Б. 2821
Коларь,Ольга 2788 Спыну, М. 2917
Костыркин, Николай 2991 Старицына, Л. 2754-55
Кристева, И. 2820 Стратан, Андрей 2785
Кротевич, Ольга 2753, 2926, 3012 Стратулат, Наталья 2936
Стременовская, Зоя 2829
Л Сырбу, Т. 2836
Сырбу, Эдуард 2786
Лозан, Лили 2926
Сытник, Сергей, 2927
М
Т
Манторов, Олег 2834
Талмач, Леонид 2756
Миар, Жан-Франсуа 2753
Танас, Александр 2757
Милях, Александр 2988
Телешку,Илие 2925
Михайлова, Татьяна 2784
Тимуца, Анжела 2787
Морняло, Елена 2854
Ткач-Кравченко, Марина 2758
Н Тодорова, Людмила 2937
Туз, О. 2754
Недерица, Александр 2935 Тыршу,М. С. 2888
О Ц
Олейник, Петр 2748 Цуркан,Людмила 2746
П
Пацюк, В. И. 2889

79
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2009 ≡ Magazine article annals Nr 8-2009

У Ш
Уварова, Ирина 2960 Шабанова, Г. А. 2839
Унгуряну И. (2960) Шатров, Владимир 2993
Улятовский,Виктор 2756 Шегев,И. 2913
Штирбу А., 2911
Ф
Щ
Федоров, Александр 2788
Федоров, Г. 2796 Щит, Б. М. 2892
Флоринский, Николай 2735 Щит, М. Л. 2892
Ч
Чумаков, Е. 2917

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole


sunt fişate în "Сronica articolelor de revistă" Nr 8-2009

1. "a" MIC". – 2009. – Nr 7/8(lb.rom., rusă).


2. Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 7/8.
3. Alunelul. – 2009. – Nr 7/8.
4. Arta Medica : ed. spec. – 2009. – Nr 3.
5. Aquarelle. – 2009. – Nr 7/8.
6. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3.
7. Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr8.
8. Economic growth in conditions of internationalization, intern. scientific conf., 3-4 sept.,
2009. – [2009-1317].
9. Economica. – 2009. – Nr 3.
10. Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8.
11. Limba Română. – 2009. – Nr 7/8.
12. Luminătorul. – 2009. – Nr 3.
13. Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 7/8.
14. Noi. – 2009. – Nr 8.
15. Open Skies. – 2009. – Nr 7/8.
16. Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 1.
17. Profit. – 2009. – Nr 7/8.
18. Revista naţională de drept. – 2009. – Nr 8.
19. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2008. – Vol. 8.
20. Ştiinţa Agricolă. – 2009. – Nr 1.
21. Vama. – 2009. – Nr 7.
22. Закон и жизнь. – 2009. – Nr 8.
23. Охотник и рыболов Молдовы.– 2009. – Nr 8.

81
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


ZIARE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 8
AUGUST 2009 AUGUST
(4002-4444)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
4002. Gremalschi, Anatol. Peste 500 de funcţionari publici au urmat deja cursuri
electronice de instruire în domeniul TIC : interviu cu A. Gremalschi, conducătorul grupu-
lui de experţi pentru elaborarea cursurilor de instruire la distanţă a funcţionarilor publici /
interviu realizat de Natalia Costaş // Moldova suverană. – 2009. – 21 aug.

4003. Rotaru, Oleg. MDI este pregătit să asigure un salt calitativ nou în dezvolta-
rea tehnologiilor informaţionale : [interviu cu O. Rotaru, viceministrul Dezvoltării Informa-
ţionale] / consemnare : Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2009. – 5 aug.

005 Conducere şi organizare. Management


4004. Rradov, Mariana. Mobilizarea strategică – condiţia depăşirii crizei econo-
mice / Mariana Rradov // Economist. – 2009. – 26 aug. – P. 10-11.

02 BIBLIOTECONOMIE
4005. Căpiţă, Ionel. Atamanii : [despre Lidia Kulikovski, dir. gen. al Bibl. Munici-
pală "B. P. Hasdeu"] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2009. – Aug. (Nr 8). – P. 4.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
4006. Gherman, Marcel. Nevoia de alteritate : [aspecte filozofice] / Marcel
Gherman // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 25.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


4007. Устюгова, Наталья. Нравственность как коэффициент развития
общества / Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2009. – 21 авг. – Р. 24.
(Vezi de asemenea Nr 4169)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
4008. Bădicu, Iurie. Schisma religioasă. Cine-i vinovat? / Iurie Bădicu // Apropo
magazin. – 2009. – 20 aug. – P. 4.

27 CREŞTINISM
4009. Bădărău, Vasile. Biserica din Grinăuţi, ieri şi azi : [aspecte istorice a bise-
ricii din satul Grinăuţi-Moldova, Edineţ] / Vasile Bădărău, Mihail Bortă // Flux european :
ed. de vineri. – 2009. – 7 aug. – P. 9.

4010. Buburuz, Petru. Am vrut dintotdeauna să fiu alături de poporul meu ... :
[interviu cu părintele P. Buburuz] / consemnare : Rodica Tomaşenco // Capitala. – 2009.
– 31 aug. – P. 7.

4011. Buburuz, Petru. Un proiect spiritual de perspectivă : [memoriu adresat


Prea Fericitului Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romăne, şi lui Eugen Tomac, Se-
cretar de Stat, şeful dep. pentru relaţiile cu românii de pretutindeni] / protoiereu Petru
Buburuz // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 aug. – P. 5.

4012. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Mesajul Preafericitului


Părinte Patriarh Daniel cu prilejul sărbătoririi în Patriarhia Română a Duminicii Români-
lor migranţi / Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 14 aug. – P. 9.

4013. Deleu, Ecaterina. Toma G. Bulat – promotor al spiritualităţii româneşti şi


idealurilor naţionale în ţinutul dintre Prut şi Nistru : [prof. de teologie, istoric (1887-1979)]
/ Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 28 aug. – P. 9.

4014. Fuştei, Nicolae. Despre post / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2009. –
14 aug. – P. 7. – (Lecţii de catehizare ; Lecţia 46). –- Cuprins : Obiecţii împotriva postu-
lui ; Alţii zic că postul dăunează sănătatea ; Temeiul scripturistic al postului ; Postul în
creştinismul primar ; Cum să postim. – Va urma.

4015. Muravschi, Maria. Istoria Bisericii "Sfântul Arhanghel Mihail" din Dubăsarii
Vechi / Maria Muravschi // Altarul credinţei. – 2009. – 28 aug. – P. 3.

83
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4016. Nectarie. Trebuie să avem o trăire deosebită ca să fim exemplu şi lumină


celor din jur : [interviu cu părintele Nectarie, stareţul mănăstirii "Sfântul Cneaz Vladimir",
Horăşti, Ialoveni] // Curierul ortodox. – 2009. – 14 aug. – P. 5.

4017. Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor). "Feriţi-vă de cei


care învaţă altmintrelea" : [interviu cu ÎPS Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor : reluat după "Misionarul"] // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 21 aug. – P. 9.

4018. Rusu, Dinu. Bijuteriile sfinte ale mănăstirii Saharna (2) / Dinu Rusu // Natu-
ra. – 2009. – Aug. (Nr 8). – P. 5. – Art. 1 : Iul. (Nr 7).

4019. Tuşcanu, Florin. Un nedreptăţit al istoriei: mitropolitul Visarion Puiu : [sluji-


tor român (1879-1964)] / Florin Tuşcanu // Curierul ortodox. – 2009. – 14 aug. – P. 6.

4020. Velimirovici, Nicolae. Vrea Hristos să fim pacifişti şi toleranţi cu oricine


doar de dragul păcii? / sfântul Nicolae Velimirovici // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 14 aug. – P. 9.

4021. Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove) . ÎPS Vladimir la


un nou popas aniversar : [interviu cu ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii
Moldove] // Altarul credinţei. – 2009. – 18 aug. – P. 1.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
4022. Кортак, Вадим. Имидж и репутация Национального бюро статистики :
[интервью с исполн. дир. Нац. ассоц. развития "OIKOS" В. Кортак] / интервью под-
готовлено Натальей Косташ // Экон. обозрение. – 2009. – 21 авг. – Р. 6.

32 POLITICĂ
4023. Dungaciu, Dan. După 70 de ani de Pact Hitler-Stalin / Dan Dungaciu //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 aug. – P. 10.

4024. Dungaciu, Dan. Pocherul geopolitic – Voronin sau R. Moldova? / Dan


Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 28 aug. – P. 6.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4025. Dungaciu, Dan. Şi totuşi, Ribbentrop-Molotov! : [art. politologului român] /


Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21 aug. – P. 6.

4026. Păduraru, Pavel. Sistemul Putin, un manual al regimului Voronin (1-2): [pe
marginea vol. "KGB-ul la putere" de Thierry Wolton] / Pavel Păduraru // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 21 aug. – P. 10, 15; 28 aug. – P. - 8.

4027. Popescu, Nicu. Demonopolizarea puterii în Moldova : [art. expertului în


Consiliul European pentru Relaţii Externe] / Nicu Popescu // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 10 aug. – P. 5.

4028. Sprânceană, Vitalie. Un militant pentru normalitate : [pe marginea cărţii


"Mărturisirile unui disident convertit" de Adam Michnik, Iaşi, ed. Polirom, 2009] / Vitalie
Sprânceană // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 21.

4029. Караганов, Сергей. Неоконченная "холодная война" : [по поводу 20-й


годовщины падения берлинской стены : ст. пред. президиума Совета по внеш. и
оборон. политике Рос. Федерации] / Сергей Караганов // Экон. обозрение. – 2009.
– 14 авг. – Р. 21.

4030. Цэрану, Анатолий. Но карфаген должен быть разрушен : аспекты


становления молд. демократии / Анатоллий Цэрану // Коммерсант plus. – 2009. –
21 авг. – Р. 8.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


4031. Cubreacov, Vlad. Mitropolia Basarabiei ca test : [context socio-politic] /
Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 14 aug. – P. 3.

323 Politică internă


4032. "De ce Republica Moldova rămâne o terra incognita pentru România?":
[proiect : interviuri cu muzeografi] / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 4 aug. – P. 10. – Cuprins : "Soarta m-a adus la Bucureşti" : interviu cu Ala
Movileanu, Muzeul Satului "D. Gusti" din Bucureşti ; "Tatăl meu e născut în Basarabia,
dar eu nu mă consider basarabean" : [interviu cu Petre Terescenco] ; "O apropiere cul-
turală e o utopie" : [interviu cu Florian D.] ; "Trebuie să ne rezolvăm singuri problemele"
: [interviu cu Marius Luca, Muzeul Satului "D. Gusti"].

4033. Garofeanu, Ruxandra. "Podul de Flori e un pod de spini" : [interviu cu R.


Garofeanu, dir. Galeriei Art Society din Bucureşti, realizat în cadrul proiectului "De ce

85
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

Rep. Moldova rămâne o terra incognita pentru România?"] / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14 aug. – P. 22.

4034. Şoimaru, Vasile. Hora Unirii la moldovenii din Caucaz / Vasile Şoimaru //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14 aug. – P. 1, 23.

4035. Рахманов, Валентин. Фальстарты перед выборами на Украине : [об-


ществ.-полит. аспекты] / Валентин Рахманов // Независимая Молдова. – 2009. – 20
авг.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


4036. Alianţa pentru Integrarea Europeană. Declaraţia Alianţei pentru Integra-
rea Europeană privind responsabilitatea Partidului Comuniştilor pentru aprofundarea
crizei politice şi social-economice din Republica Moldova : [din 25 aug. 2009] // Vocea
poporului. – 2009. – 28 aug. – P. 2. – Idem în lb. rusă.

4037. Bogatu, Petru. Ne paşte pericolul unui puci comunist? / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 aug. – P. 7.

4038. Bogatu, Petru. Pe Roşca nu l-a pervertit Băsescu, el era deja stricat : [pe
marginea interviului, oferit de către liderul PPCD Iurie Roşca ziar. "Ziua"] / Petru Bogatu
// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 aug. – P. 7.

4039. Bogatu, Petru. Retragere ca Miloşevici, nu ca Şevarnadze : [pe marginea


retragerii din sfera politică a lui Vladimir Voronin, preş. în exerciţiu al Rep. Moldova] /
Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 aug. – P. 7.

4040. Cheianu, Constantin. Eroi şi măscărici : [aspecte soc.-pol.] / Constantin


Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14 aug. – P. 6.

4041. Chirtoacă, Dorin. "Corpul guvernamental va fi înlocuit în ansamblu" : [in-


terviu oferit de către D. Chirtoacă, vicepreş. Partidului Liberal, postului Radio "Europa
Liberă"] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14 aug. – P. 7.

4042. 5 obiective pentru realizarea interesului naţional al R. Moldova : [declara-


ţia privind constituirea Coaliţiei de guvernare "Alianţa pentru Integrarea Europeană", 8
aug. 2009] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 aug. – P. 3. – Semnat : Vlad Filat, Marian
Lupu, Mihai Ghimpu, Serafim Urechean.

4043. Ciocanu, Ion. Legitimitatea omniprezenţei limbii române / Ion Ciocanu //


Vocea poporului. – 2009. – 14 aug. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4044. Ciornei, Vsevolod. Detaliile şi pavajul : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ci-


ornei // Săptămîna. – 2009. – 14 aug. – P. 2.

4045. Ciornei, Vsevolod. Dulăii şi călăii : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2009. – 21 aug. – P. 2.

4046. Ciornei, Vsevolod. Jocuri de cuvinte : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Cior-


nei // Săptămîna. – 2009. – 28 aug. – P. 2.

4047. Ciuntu, Ioan. Lepădaţi-vă de întuneric : [aspecte soc.-pol.] / Ioan Ciuntu,


protoiereu mitrofor // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 aug. – P. 6.

4048. Dabija, Nicolae. 1989 – anul când Dumnezeu a fost român ... / Nicolae
Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 1-2.

4049. Declaraţia privind constituirea Coaliţiei de guvernare "Alianţa pentru Inte-


grare Europeană" // Vocea poporului. – 2009. – 14 aug. – P. 1. – Idem în lb. rusă. –
Semnat : Vlad Filat, Mihai Ghimpu, Marian Lupu, Serafim Urechean.

4050. Decomunizarea : manifestul Soc. Civile pentru o Guvernare Responsabilă


şi Democratică // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7 aug. – P. 4. – Semnat : Sergiu Ostaf,
Igor Munteanu, Ion Manole [et al.].

4051. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : Cu 53 de voturi este imposibil să votezi


un preşedinte : [interviu cu preş. de onoare al Partidului Democrat din Moldova] / con-
semnare : Sergiu Praporşcic // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 28 aug. – P. 5.

4052. Dolganiuc, Valentin. Valentin Dolganiuc : "Acordul de constituire a AIE ca


o responsabilitate în faţa lui Dumnezeu" : [interviu cu ex-viceprim-ministrul în guvernul
Alianţei pentru Democraţie şi Reforme, a. 1998] / interviu de Arcadie Gherasim // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 14 aug. – P. 5.

4053. Dolganiuc, Valentin. Valentin Dolganiuc : "Frica de schimbare ne-a pă-


truns până în măduva oaselor" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu ex-viceprim-ministrul în
Guvernul Alianţei pentru Democraţie şi Reforme] / consemnare : Valeriu Babansky //
Vocea poporului. – 2009. – 21 aug. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

4054. Dulgheru, Valeriu. Importanţa majoră a primelor 100 de zile ale guvernării
democratice : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P.
8.

87
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4055. Dungaciu, Dan. De ce tace Rusia? Dar America? : [pe marginea evoluţiilor
soc.-pol. din Rep. Moldova] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14 aug. –
P. 6.

4056. După 20 de ani: un ideal subminat : [articole] // Jurnal de Chişinău. – 2009.


– 21 aug. – P. 8. – Cuprins : "De ţinuta lingvistică fără complexe, descătuşată depinde
atmosfera de normalitate din societatea noastră" / Ana Bantoş ; "Trăim într-o "ţară" tra-
dusă mereu în altă limbă" / Eugen Lungu ; "Astăzi, conduce ţara un partid care a luptat
împotriva limbii române" / Ion Hadârcă ; "Starea limbii române este, după 20 de ani,
aceeaşi în care se aflau limbile popoarelor baltice sub ocupaţie sovietică" / Vlad Pohilă.

4057. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Nu vom fi o guvernare de sacrificiu" : [aspecte
soc.-pol. : interviu cu preş. Partidului Liberal Democrat din Moldova] / consemnare :
Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 aug. – P. 4-5.

4058. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Vrem să schimbăm Constituţia, preşedintele ţării
să fie ales direct" : [interviu cu preş. Partidului Liberal Democrat din Moldova] //
Săptămîna. – 2009. – 14 aug. – P. 14.

4059. Filat, Vlad. Vlad Filat : Nu va fi o guvernare de sacrificiu : [aspecte soc.-


pol. : interviu cu liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Săptămîna. – 2009. –
21 aug. – P. 14.

4060. Gane, Zina. "Internaţionaliştii proletari" şi "naţionaliştii radicali" / Zina Gane


// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 aug. – P. 6.

4061. Gherasim, Arcadie. Să fim calmi : [aspecte soc.-pol.] / Arcadie Gherasim


// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 26 aug. – P. 6.

4062. Ghinea, Cristian. Ce urmează pentru Moldova? Şi ce poate face


Bucureştiul : [reluat din "România Liberă"] / Cristian Ghinea // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 14 aug. – P. 3.

4063. Gurău, Victor. Acum situaţia este mult mai instabilă decât după alegerile
din 5 aprilie : [interviu cu V. Gurău, analist politic] / consemnare : Sergiu Praporşcic //
Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 14 aug. – P. 5.

4064. Josanu, Efim. În derivă : [aspecte soc.-pol.] / Efim Josanu // Jurnal de


Chişinău. – 2009. – 25 aug. – P. 7.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4065. Mişcarea Ecologistă din Moldova. Apelul Mişcării Ecologiste din Moldova
către societatea civilă şi Alianţa pentru Integrare Europeană : [din 19 aug. 2009] // Lit. şi
arta. – 2009. – 27 aug. – P. 8.

4066. Moşanu, Alexandru. Alexandru Moşanu : "AIE este unica şansă pentru R.
Moldova să se debaraseze de comunism" : [interviu oferit de către primul preş. al Par-
lamentului Rep. Moldova agenţiei Info-Prim Neo] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 12
aug. – P. 3.

4067. Negru, Nicolae. Conspiraţie ruso-occidentală procomunistă în RM? / Nico-


lae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 aug. – P. 6.

4068. Negru, Nicolae. Iuşcenko, Băsescu, Saakaşvili şi americanii să şi-l ia îna-


poi pe Voronin : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 21
aug. – P. 6.

4069. Negură, Lilian. Depăşirea crizei politice: scenarii şi interese / Lilian Negură
// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7 aug. – P. 6.

4070. Partidul Comuniştilor din Rep. Moldova. Comitetul Central. Declaraţia


Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova : [pe marginea
formării coaliţiei de guvernare "Alianţa pentru Integrare Europeană"] // Moldova suvera-
nă. – 2009. – 26 aug.

4071. Petrencu, Anatol. Victoria democraţiei rezidă în unirea forţelor anticomu-


niste : interviu cu A. Petrencu, preş. Mişcării Acţiunea Europeană / consemnare : Dina
Ivanov // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7 aug. – P. 8 ; Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 6
; Ziarul de gardă. – 2009. – 6 aug. – P. 3.

4072. Plugaru, Anatol. Cine nu trebuie să fie preşedinte al R. Moldova : [art. ex-
ministrului Securităţii Rep. Moldova] / Anatol Plugaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. –
25 aug. – P. 5.

4073. Plugaru, Anatol. De unde pâine din bob sec? : [aspecte soc.-pol. : art.
semnat în a. 1999] / Anatol Plugaru // Săptămîna. – 2009. – 21 aug. – P. 12-13.

4074. Plugaru, Anatol. O propunere care nu poate fi refuzată. Sau cum să ră-
mână şi lupul sătul şi stâna întreagă / Anatol Plugaru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14
aug. – P. 10. – Cuprins : Fără colaborare între toate partidele nu ne putem mişca înain-
te; Societatea civilă să propună candidaturi pentru funcţia de preşedinte; Ideea exclude-
rii PCRM este neconstructivă; Conlucrarea tuturor partidelor este mai mult decât opor-
tună.
89
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4075. Reniţă, Alecu. Neuitatul 1989, sau După două decenii / Alecu Reniţă // Na-
tura. – 2009. – Aug. (Nr 8). – P. 1.

4076. Reniţă, Alecu. Remeber: Limba română! Alfabet latin! Tricolor naţional!
Neuitatul 1989! / Alecu Reniţă // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 1.

4077. Roşca, Iurie. Băsescu l-a terminat politic pe Roşca : (din interviul oferit de
Iu. Roşca ziar. bucureştean "Ziua") // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 aug. – P. 6.

4078. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : "Băsescu m-a sunat şi m-a îndemnat să intru la
guvernare împreună cu Voronin" : [interviu oferit de către liderul PPCD ziarului bucureş-
tean "Ziua"] / consemnare : Victor Roncea // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 21
aug. – P. 5.

4079. Sandulachi, Pantelei. "La 27 august 1991 am votat pentru altă Moldovă
..." : [interviu cu P. Sandulachi, preş. Asoc. "Parlamentul-90"] / consemnare : Nicolae
Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 27 aug. – P. 5.

4080. Snegur, Mircea. Mircea Snegur : "Am mare speranţă în Alianţa pentru In-
tegrare Europeană" : [interviu cu primul preş. al Rep. Moldova] / moderator : Gheorghe
Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 28 aug. – P. 10, 23.

4081. Tănase, Constantin. Ce vom face cu puterea? : [aspecte soc.-pol.] / Con-


stantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 aug. – P. 6.

4082. Tănase, Constantin. Cum negociem şi ce schimbăm? : [aspecte soc.-pol.]


/ Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 aug. – P. 6.

4083. Tănase, Constantin. Nu vă jucaţi cu focul! : [aspecte soc.-pol.] / Constan-


tin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 28 aug. – P. 7.

4084. Tănase, Constantin. Şi iată, Doamne, greşelile noastre ... : [aspecte soc.-
pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 26 aug. – P. 6.

4085. Tănase, Constantin. Voronin împotriva AIE: ai cui nervi se vor dovedi a fi
mai tari? / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 aug. – P. 6.

4086. Tkaciuk, Mark. Mark Tkaciuk : "Stimata noastră viitoare guvernare va


avea de a face cu noi" : [interviu cu reprezentantul Partidului Comuniştilor din Rep. Mol-
dova] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 27 aug. – P. 6-7.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4087. Ungureanu, Ion. Ion Ungureanu : "La Chişinău a avut loc o resovietizare,
de data aceasta fără tancuri ..." : [interviu cu regizorul, actorul, ex-ministrul Culturii Rep.
Moldova] / interlocutor : Flori Tiulea // Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 3.

4088. Voronin, Vladimir. Găgăuzia a ales stabilitatea, prosperitatea şi indepen-


denţa Republicii Moldova : discursul preş. Rep. Moldova, V. Voronin, rostit la cel de-al
2-lea Congres mondial al găgăuzilor, 18-19 aug. 2009, Comrat // Moldova suverană. –
2009. – 19 aug.

4089. Галин, Александр. На острие геополитических интересов : что прине-


сут молд. выборы Приднестровью? / Александр Галин // Коммерсант plus. – 2009.
– 21 авг. – Р. 7.

4090. Западинский, Роберт. Виток политической спирали, или Deja vu :


[обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 21
авг. – Р. 3.

4091. Ильина, Ксения. Спортивно-политическое ориентирование, или Три


варианта развития событий : [обществ.-полит. аспекты] / Ксения Ильина // Кишин.
обозреватель. – 2009. – 20 авг. – Р. 1, 3.

4092. Млечко, Татьяна. Юбилей закона о языках : [ст. президента Славян.


ун-та] / Татьяна Млечко // Кишин. новости. – 2009. – 27 авг. – Р. 3.

4093. Партия Коммунистов Респ. Молдова. Центр. Комитет. ПКРМ готова


к переговорам с партиями, но не с выдуманной коалицией : заявление ЦК ПКРМ //
Независимая Молдова. – 2009. – 26 авг.

4094. Святченко, Иван. "Не выходит каменный цветок" : [обществ.-полит.


аспекты] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2009. – 21 авг. – Р. 2.

4095. Сорочану, Тудор. Стратегическое преимущество основного полити-


ческого игрока : обществ.-полит. аспекты / Тудор Сорочану // Независимая Молдо-
ва. – 2009. – 25 авг.

4096. Цырдя, Богдан. Молдавская демократия должна быть справедливой


и бескомпромиссной / Богдан Цырдя // Коммерсант plus. – 2009. – 21 авг. – Р. 8.

4097. Шалимов, Эдуард. Молдова в точке бифуркации : [обществ.-полит.


аспекты] / Эдуард Шалимов // Кишин. новости. – 2009. – 14 авг. – Р. 2.

91
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4098. Воронин, Владимир. В победе гагаузского самоопределения – побе-


да молдавского народа : выступление Президента Респ. Молдова В. Воронина на
2-м Всемир. Конгрессе гагаузов (Комрат, 18 авг. 2009 г. // Независимая Молдова. –
2009. – 19 авг.
(Vezi de asemenea Nr 4338, 4342)

324 Alegeri
Alegerile parlamentare anticipate din Rep. Moldova, din 29 iulie 2009
4099. Bernaz, Oleg. Postelectorale / Oleg Bernaz // Contrafort. – 2009. – Iul. -
Aug. (Nr 7/8). – P. 2.

4100. Bulat, Veaceslav. Cum citim sondajele? / Veaceslav Bulat, Artur Macovei
// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 aug. – P. 8-9.

4101. Chirtoacă, Dorin. "Mă bucur mult, că anii pe care i-am dedicat luptei anti-
comuniste au dat rod" : [interviu cu D. Chirtoacă, primar gen. al Chişinăului] / interviu
realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 aug. – P. 7.

4102. Ciobanu, Stelina. LADOM : Alegerile au fost parţial corecte şi libere : [pe
marginea rap. Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova] / Stelina Ciobanu //
Dreptul. – 2009. – 7 aug. – P. 3.

4103. Ciornei, Vsevolod. Nici sport, nici muzică / Vsevolod Ciornei // Săptămîna.
– 2009. – 7 aug. – P. 2.

4104. Dulgheru, Valeriu. Sfârşitul erei comuniste? / Valeriu Dulgheru // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 6 aug. – P. 3.

4105. Filat, Vlad. Vlad Filat : Variantă de compromis pentru alegerea preşedinte-
lui : [interviu oferit de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova postului Ra-
dio Europa Liberă"] / interlocutor : Valentina Ursu // Săptămîna. – 2009. – 7 aug. – P.
14.

4106. Mecacci, Matteo. Matteo Mecacci : "Democraţia nu poate fi cucerită într-o


singură noapte" : [interviu cu observatorul alegerilor parlamentare anticipate din 29 iul.
2009, deputat în Parlamentul italian] / consemnare : Anastasia Nani // Ziarul de gardă. –
2009. – 20 aug. – P. 4.

4107. Moraru, Anton. Alegerile parlamentare: succes şi probleme / Anton


Moraru // Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 2.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4108. Oprunenco, Alex. Atenţie: înainte un drum tumultuos / Alex Oprunenco //


Economist. – 2009. – 5 aug. – P. 4.

4109. Partidul Comuniştilor din Rep. Moldova. Comitetul Central. Declaraţia


Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova // Moldova suvera-
nă. – 2009. – 25 aug.

4110. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Mesajul Partidului Liberal De-
mocrat din Moldova către alegători // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7 aug. – P. 7.

4111. Plugaru, Anatol. Ce am aşteptat şi mai aşteptăm de la 29 iulie 2009? /


Anatol Plugaru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 aug. – P. 6.

4112. Roşca, Virginia. Actele oficiale ale CEC confirmă neregulile electorale de-
pistate de PPCD / Virginia Roşca, Octavian Racu // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 14 aug. – P. 1-2.

4113. Западинский, Роберт. Никто не хотел уступать, или Горькие уроки


молдавской демократии / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 1 авг.
– Р. 3.

4114. Лагута, Майя. Власть крысиных королей : [предвыбор. кампания] /


Майя Лагута // Коммерсант plus. – 2009. – 1 авг. – Р. 8.

4115. Новосадюк, Владимир. Молдавия на распутье выбора : [о результа-


тах досроч. парламент. выборов от 29 июля 2009 г.] / Владимир Новосадюк // Не-
зависимая Молдова. – 2009. – 7 авг. – Р. 2.

4116. Святченко, Иван. Формула пропорциональной избирательной систе-


мы / Иван Святченко // / Экон. обозрение. – 2009. – 7 авг. – Р. 2.

4117. Сорочану, Тудор. Особенности молдавской политики / Тудор Соро-


чану // Независимая Молдова. – 2009. – 18 авг.

4118. Сорочану, Тудор. Четвертая победа Партии коммунистов / Тудор Со-


рочану // Независимая Молдова. – 2009. – 4 авг.

4119. Чиботару, Виорел. Будут ли оправданы политические ожидания : [о


поствыбор. ситуации : интервью с дир. Центра информирования и документирова-
ния НАТО В. Чиботару] / записал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2009. – 7 авг. – Р. 4.

93
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4120. Шалимов, Эдуард. Лоскутная коалиция хуже лоскутного одеяла, или


Вторая часть Марлезонского балета в аранжировке для квартета / Эдуард Шали-
мов // Кишин. новости. – 2009. – 7 авг. – Р. 1-2.
(Vezi de asemenea Nr 4177)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4121. Banfi, Ferenc. Mandatul EUBAM, perturbat de conflictul transnistrean : [in-
terviu cu F. Banfi, şeful Misiunii Comisiei Europene de asistenţă la frontieră în Rep.
Moldova şi Ucraina] / pentru conformitate : Anastasia Nani // Ziarul de gardă. – 2009. –
14 aug. – P. 4.

4122. Bogatu, Petru. Ce pun la cale Medvedev cu Voronin la Soci? : [pe margi-
nea întrevederii preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin şi Federaţiei Ruse Dmitri
Medvedev, aug. 2009] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 21 aug. – P. 7.

4123. Bogatu, Petru. Marea primejdie din afară. Ofensiva Moscovei împotriva
Kievului loveşte prin ricoşeu Chişinăul / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14
aug. – P. 7.

4124. Cenuşă, Denis. De ce se uită ruşii noştri chiorâş la Georgia şi SUA / Denis
Cenuşă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 aug. – P. 6.

4125. Chircă, Sergiu. Cine doreşte ca R. Moldova să fie o vecină veşnică a Uni-
unii Europene ... / Sergiu Chircă // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 11.

4126. Covrig, Andrei. Războiul ruso-georgian: mituri şi realităţi : [pe marginea


acţiunilor militare ale Rusiei contra Georgiei, anul 2008] / Andrei Covrig // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 14 aug. – P. 9.

4127. Dogaru, Anton. Un an de la invazia Rusiei în Georgia : câteva învăţăminte


pentru Moldova / Anton Dogaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14 aug. – P. 26.

4128. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu : "Chişinăul va fi primul test major al Ro-
mâniei, în toamnă" : [interviu cu prof. univ. la Fac. de Sociologie a Univ. Bucureşti : pre-
luat cu presc. din ziarul "Adevărul"] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 26 aug. – P. 5.

4129. Grozavu, Vasile. Schimbarea mercenarilor americani din statele post-


sovietice ar putea fi un imperativ al noii politici externe promovată de administraţia de la
Washington / Vasile Grozavu // Moldova suverană. – 2009. – 18 aug.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4130. Mizsei, Kalman. Kalman Mizsei : "Comunitatea internaţională va putea


acorda o susţinere destul de puternică" : [interviu cu reprezentantul special al Uniunii
Europene în Rep. Moldova : după INFOTAG] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 aug.
– P. 3.

4131. Mizsei, Kalman. Moldova are nevoie de o guvernare coordonată şi stabilă


: crâmpeie din interviul cu K. Mizsei, reprezentantul special al Uniunii Europene în Rep.
Moldova, acordat Agenţiei Infotag // Vocea poporului. – 2009. – 14 aug. – P. 2. – Idem
în lb. rusă.

4132. Mizsei, Kalman. Patru recomandări pentru coaliţia de guvernare : [interviu


oferit de către K. Mizsei, reprezentant special al Uniunii Europene la Chişinău, postului
Radio Europa Liberă] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 aug. – P. 8.

4133. Pirojkov, Serghei. Serghei Pirojkov : Ucraina speră că dialogul bilateral se


va intensifica după desemnarea noului guvern al Moldovei : interviu cu Ambasadorul
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în Rep. Moldova / consemnare : Cristina
Toderică // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 21 aug. – P. 10.

4134. Pirojkov, Serghei. Ucraina este sincer interesată în dezvoltarea unor rela-
ţii frăţeşti cu Republica Moldova : interviu acordat de S. Pirojkov, Ambasador Extraordi-
nar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în Rep. Moldova cu ocazia Zilei Independenţei a Ucrai-
nei / interviu realizat de Vasile Grozavu // Moldova suverană. – 2009. – 21 aug.

4135. Scarlat, George. Kalman Mizsei, pionul otrăvit, porunceşte liberalilor : [pe
marginea activităţii Reprezentantului UE în Rep. Moldova] / George Scarlat // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 14 aug. – P. 6.

4136. Грозаву, Василе. Замена американских наемников в постсоветских


государствах может стать приоритетом новой внешней политики вашингтонской
администрации / Василе Грозаву // Независимая Молдова. – 2009. – 21 авг. – Р. 4-
6.

4137. Жумабаев, Амангельды. "Мы, народ Казахстана" : [ст. Чрезв. и Пол-


номоч. посла Респ. Казахстан в Украине и Респ. Молдова по поводу празднования
30 авг. Дня Конституции Казахстана] / Амангельды Жумабаев // Кишин. обозрева-
тель. – 2009. – 27 авг. – Р. 10-11.

4138. Мижей, Кальман. "Компетентность, компетентность и еще раз компе-


тентность" : из интервью агентству "Инфотаг" спец. представителя Евросоюза в
Молдове К. Мижеи // Экон. обозрение. – 2009. – 14 авг. – Р. 17.

95
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4139. Мяло, Ксения. Ксения Мяло : "Приднестровью нужно сохранить свою


культуру и характер" : [приднестров. конфликт в междунар. контексте : интервью
рос. историка и политолога информ. агентству "Ольвия-пресс"] / беседовал Анд-
рей Моспанов // Коммерсант plus. – 2009. – 1 авг. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4055, 4062)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


4140. Popescu, Nicu. Un minister care să ne ducă în Europa : [despre necesita-
tea constituirii unui Min. pentru Integrarea Europeană] / Nicu Popescu // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 13 aug. – P. 6.

4141. Prohniţchi, Valeriu. Noua guvernare, versus provocările guvernării : [teze


ale materialelor prez. în cadrul emisiunii "Dezbateri şi sinteze de politică externă", postul
de radio "Vocea Basarabiei", 16 aug. 2009] / Valeriu Prohniţchi, Natalia Catrinescu //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20 aug. – P. 5.

4142. Sturza, Ion. "Pe planul politicii externe trebuie să avem relaţii de demnitate
naţională" : interviu cu I. Sturza, fost prim-ministru al Rep. Moldova, acordat pentru pos-
tul Radio Europa Liberă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 aug. – P. 4.

4143. Кирилэ, Виктор. Дипломатия утратила чувство реальности : [ нов.


ориентации в обл. внеш. политики] / Виктор Кирилэ // Коммерсант plus. – 2009. –
21 авг. – Р. 10.

4144. Чиботару, Виорел. Молдова – НАТО: безопасность нейтралитета :


[беседа с дир. Европ. Ин-та полит. ислед. В. Чиботару] / записал Тудор Сорочану //
Независимая Молдова. – 2009. – 11 авг.

4145. Шаларь, Виктор. Прыжки в ширину, или Ипостаси горькой реально-


сти : [Респ. Молдова в системе междунар. отношений] / Виктор Шаларь // Коммер-
сант plus. – 2009. – 1 авг. – Р. 15.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


4146. Negură, Petru. O guvernare responsabilă este în primul rând o guvernare
competentă : responsabilităţile, prerogativele şi competenţele viitorilor conducători ai
statului / Petru Negură // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 aug. – P. 6.

4147. Osoianu, Ion. Cum va arăta noul Guvern? / Ion Osoianu // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 14 aug. – P. 7.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4148. Муравский, Александр. Вспоминая 1998 год … : [о расстановке сил а


парламенте в 1998 и 2009 г. : интервью с экс-вице-премьером Респ. Молдова А.
Муравским и экс-депутатом Алексеем Тулбуре] / записал Иван Святченко // Экон.
обозрение. – 2009. – 7 авг. – Р. 16.

4149. Пулбере, Думитру. Новый парламент может быть распущен 1 января


: из интервью пред. Конституц. суда Д. Пулбере агентству "Инфотаг" // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 7 авг. – Р. 17.

329 Partide şi mişcări politice


(Vezi Nr 4156)

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


4150. Declaraţie privind constituirea Coaliţiei de guvernare "Alianţa pentru Inte-
grare Europeană" : [din 8 aug. 2009] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 aug. – P. 3. –
Semnat: Vlad Filat, Mihai Ghimpu, Marian Lupu, Serafim Urecheanu.

4151. Greşeli de evitat pentru noua coaliţie : de la Alianţa pentru Democraţie şi


Reforme la Alianţa pentru Integrarea Europeană, analogii şi diferenţe // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 11 aug. – P. 7.

4152. Praporşcic, Sergiu. Destrămarea PCRM, şansa AIE : [perspective de


funcţionare a Coaliţiei "Alianţa pentru Integrare Europeană"] / Sergiu Praporşcic // Flux
european : ed. de vineri. – 2009. – 14 aug. – P. 1, 3.

4153. Tănase, Constantin. AIE[Alianţa pentru Integrarea Europeană] şi Moldova


post-comunistă / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20 aug. – P. 6.

4154. Tănase, Constantin. Ce nu s-a scris în Declaraţia AIE : [pe marginea De-
claraţiei despre constituirea Coaliţiei de guvernare Alianţa pentru Integrarea Europeană]
/ Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 aug. – P. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
4155. Rocard, Michel. Capitalismul bun şi capitalismul rău : [art. fostului prim-
ministru al Franţei] / Michel Rocard // Săptămîna. – 2009. – 14 aug. – P. 3.

97
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


4156. Burea, Irina. Tinerii afectaţi cel mai mult de criza economică : [dezavantaje
pe piaţa muncii : pe marginea studiului Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Moldova(PNUD)] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 21aug. – P. 3.

4157. Lariuşin, Tatiana. Piaţa muncii se înfierbântă : [influenţa factorilor interni şi


externi asupra pieţii muncii din Rep. Moldova] / Tatiana Lariuşin // Vocea poporului. –
2009. – 28 aug. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

331.105.44 Sindicate
4158. Pârgaru, Ion. Ce avem, cum gestionăm : [despre eficienţa gestionării pa-
trimoniului sindical : interviu cu I. Pârgaru, dir. adjunct al holdingului
"Moldsindbalneotur"] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2009. – 28
aug. – P. 28. – Idem în lb. rusă.

4159. Confederaţia Naţ. a Sindicatelor din Moldova. Declaraţia Confederaţiei


Naţionale a Sindicatelor din Moldova cu privire la imixtiunea statului şi patronilor în acti-
vitatea sindicatelor // Vocea poporului. – 2009. – 28 aug. – P. 1. – Idem în lb. rusă.

4160. Confederaţia Naţ. a Sindicatelor din Moldova. Declaraţia Confederaţiei


Naţionale a Sindicatelor din Moldova cu privire la unificarea sindicatelor care activează
în aceeaşi ramură a economiei naţionale // Vocea poporului. – 2009. – 28 aug. – P. 1. –
Idem în lb. rusă.

4161. Mişcarea sindicală – încotro? / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea popo-


rului. – 2009. – 14 aug. – P. 3. – Idem în lb. rusă. – Cuprins : Nu mai suntem forţa care
a pus la respect câteva guverne : [art. vicepreş. FNSAA "Agroindsind"] / Leonard Palii ;
Criza reformelor : [art. preş. Sindicatului Lucrătorilor din Ind. Uşoară] / Raisa Zatonschih
; Riscăm să rămânem de tren : [art. preş. Centrului teritorial Chişinău al Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei] / Mihai Paladi ; Uniune de creaţie cu funcţii sindicale : [interviu cu
Eugen Sobor, preş. Uniunii Cineaştilor] ; Partea leului : [interviu cu Nicolae Garaz, preş.
Sindicatului Lucrătorilor din Cultură].

4162. Mrost, Andrei. Când va fi CNSM în componenţa ITUC? : [interviu cu A.


Mrost, reprezentantul Confederaţiei Intern. a Sindicatelor în ţările CSI] // Vocea poporu-
lui. – 2009. – 7 aug. – P. 1. – Idem în lb. rusă.

4163. Sistemul educaţional : [sindical] renovare prin modernizare // Vocea popo-


rului. – 2009. – 28 aug. – P. 3. – Idem în lb. rusă. – Cuprins : Să avem experţi pe potriva
cerinţelor de astăzi / Petru Chiriac ; Vom promova sindicalismul modern / Dumitru

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Şandru ; Efectul educaţiei să se resimtă în rezultatele recrutării / Leonard Palii ; Suntem


în căutarea identităţii / Liliana Postan.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
4164. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga, IDIS "Viitorul": Căderea preţurilor a ruinat
o bună parte dintre ţărani : [interviu cu expertul Inst. de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale
"Viitorul"] // Săptămîna. – 2009. – 21 aug. – P. 6.

4165. Frunză, Vlad. Criza imobiliară – izolată la periferia UE / Vlad Frunză //


Economist. – 2009. – 19 aug. – P. 7.

4166. Ivăniţă, Stanislav. Ivăniţă vs Gumeniţă : interviu cu fermierul din satul


Corbul, raionul Donduşeni // Ziarul de gardă. – 2009. – 14 aug. – P. 16-17.

4167. Slusari, Alexandru. Alexandru Slusari : Ne dorim ca statul să îndeplineas-


că măcar ceea ce e obligat să facă : [interviu cu vicepreş. Uniunii Republicane a Asoc.
Producătorilor Agricoli] // Economist. – 2009. – 26 aug. – P. 9.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


4168. Roşca, Eduard. În perioada crizelor este momentul cel mai favorabil pen-
tru a acţiona : interviu cu dir. Asoc. de asistenţă pentru iniţierea afacerilor "Cornelius", E.
Roşca / interviu realizat de Ioan Strelciuc // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 28
aug. – P. 7.

4169. Он был настоящим человеком…: [O Джеймсe Зиссисe, предпринима-


тель и филантроп : некролог] // Независимая Молдова. – 2009. – 20 авг. – Подпи-
сали : Владимир Воронин, Зинаида Гречаная, Игорь Додон [и др.].

336 Finanţe
4170. Marcu, Tatiana. Universalbank – 15 ani de stabilitate şi dezvoltare pe piaţa
bancară / Tatiana Marcu // Economist. – 2009. – 5 aug. – P. 9.

4171. Popa, Igor. Igor Popa: Abia urmează să simţim efectele nefaste ale bloca-
jului economic generat de insolvabilitatea în lanţ a companiilor debitoare : [interviu cu
reprezentantul "Managing Partner Consult Group"] / a dialogat Anatol Câşlaru // Eco-
nomist. – 2009. – 5 aug. – P. 6-7.

99
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4172. Воронин, Анжела. Казначейство как государственная бухгалтерия :


[интервью с дир. Гос. казначейства А. Воронин] / записала Марина Шикирлийская
// Экон. обозрение. – 2009. – 14 авг. – Р. 7.

4173. Дурлештяну, Мариана. День финансиста : [поздравит. послание ми-


нистра финансов Респ. Молдова, 15 авг. 2009 г.] / Мариана Дурлештяну // Экон.
обозрение. – 2009. – 14 авг. – Р. 1.

4174. Такий, Александр. В ожидании изменения курса … : [проблемы ста-


бильности нац. валюты] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 14 авг. –
Р. 4.

4175. Такий, Александр. Реализация залогов – кто крайний / Александр Та-


кий // Экон. обозрение. – 2009. – 7 авг. – Р. 4.

4176. Такий, Александр. Ресурсы есть – кредитовать страшно : [по поводу


ситуации в банков. системе] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 21 авг.
– Р. 4.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economi-


ei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
4177. Economia şi alegerile, sau Încotro ne îndreptăm : [interviuri] // Economist.
– 2009. – 5 aug. – P. 5. – Cuprins : "Cheia succesului e în formarea echipei de tehno-
craţi capabilă să înfăptuiască reformele necesare" : [interviu cu Vlad Spânu, preş. Fun-
daţiei Moldova, Washington] ; "Ar putea fi efecte pozitive dacă va fi formată o coaliţie
stabilă de guvernare ..." : [interviu cu Valeriu Prohniţchi, dir. executiv al Centrului Analitic
Independent Expert Grup] ; "Acţiunile şi politicile nepopulare ale viitorului Guvern vor fi
inevitabile" : [interviu cu Andrei Chiţanu, şef al Dep. Studii şi Cercetări la Compania de
consultanţă Business Intelligent Service] ; "... depinde mult de capacitatea partidelor de
a forma o coaliţie de guvernare" : [interviu cu Sorin Hadârcă, expert financiar-bancar] ;
"Sper ca rezultatele alegerilor să aibă o finalitate intr-un timp cât mai restrâns" : [interviu
cu Dinu Armaşu, dir. executiv al Asoc. Investitorilor Străini].

4178. Ioniţă, Veaceslav. "Suntem aproape de catastrofă" : [interviu cu V. Ioniţă,


economist] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 aug. – P. 2; Vocea poporului. – 2009. –
14 aug. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4179. Ioniţă, Veaceslav. Veaceslav Ioniţă : Nu se iau măsuri anticriză, ci măsuri


de provocare a crizei : [interviu cu economistul moldovean] // Săptămîna. – 2009. – 14
aug. – P. 7.

4180. Lazăr, Valeriu. Sub viitoarea guvernare sunt lăsate câteva bombe cu efect
întârziat : interviu pentru Businessexpert, acordat de economistul V. Lazăr // Economist.
– 2009. – 12 aug. – P. 5.

4181. Roşca, Virginia. Sectorul agricol poate fi salvat doar prin subvenţii, credite
şi investiţii / Virginia Roşca // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 28 aug. – P. 7.

4182. Лазар, Валериу. "Я не типичный бизнесмен, мне ближе государст-


венная служба" : [интервью с экс-министром экономики и торговли В. Лазар] / за-
писала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 21 авг. – Р. 18.

4183. Святченко, Иван. Коалиционная экономическая политика / Иван


Святченко // Экон. обозрение. – 2009. – 21 авг. – Р. 16.

4184. Черный, Николай. Все, что останется после меня : интервью с д-ром
экон. наук Н. Черным / записала Александра Юнко // Независимая Молдова. –
2009. – 25 авг.

338.48 Turism. Economia turismului


4185. Руссу, Алла. Инфоцентр – для молдавского туризма / Алла Руссу //
Кишин. обозреватель. – 2009. – 20 авг. – Р. 9.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
4186. Roşca, Virginia. Exporturile în Uniunea Europeană s-au redus cu aproxi-
mativ 18 la sută, iar în CSI – cu 27 la sută / Virginia Roşca // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 14 aug. – P. 7.

4187. Калак, Дмитрий. Услуги будут считать по-новому : [о методологии


учета услуг внешней торговли ] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 14
авг. – Р. 8.

4188. Муравский, Александр. Импортер не уплатил все платежи на тамож-


не? Не беда – все оплатит перевозчик : [о тамож. стоимости при импорте товаров]
/ Александр Муравский // Экон. обозрение. – 2009. – 27 авг. – Р. 18.

101
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4189. Рокар, Мишель. Хороший и плохой капитализм : [проблемы рыноч.


обмена : ст. чл. Европ. Парламента] / Мишель Рокар // Экон. обозрение. – 2009. –
7 авг. – Р. 21.

339.7 Finanţe internaţionale


4190. Loghin, Vlad. Ar trebui sau nu viitorul Guvern să accepte creditele FMI?! /
Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 26 aug.

4191. Lupuşor, Adrian. Ar trebui sau nu viitorul Guvern să accepte creditele ofe-
rite de Rusia şi China?! / Adrian Lupuşor // Economist. – 2009. – 19 aug. – P. 9-10.

4192. Дэвис, Горвард. Действительно ли сотрудникам финансового секто-


ра переплачивают? : [ст. дир. Лондон. шк. экономики] / Горвард Дэвис // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 14 авг. – Р. 21.

4193. Матисен, Йохан. Как правильнее : [интервью с постоян. представите-


лем Междунар. Валют. Фонда в Молдове Й. Матисен] / записал Александр Такий //
Экон. обозрение. – 2009. – 27 авг. – Р. 4.

4194. Мироу, Томас. Сдержанное празднование Европы : [ст. президента


Европ. банка реконструкции и развития] / Томас Мироу // Экон. обозрение. – 2009.
– 14 авг. – Р. 20.

4195. Муази, Доминик. Возвращение к французско-немецкому лидерству :


[в Европ. Союзе : ст. проф. в Гарвард. Ун-те] / Доминик Муази // Экон. обозрение. –
2009. – 27 авг. – Р. 20.

4196. Рогофф, Кеннет. Злоупотребление доверием : [по поводу кризиса


фин. системы : ст. проф. в Гарвард. ун-те] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. –
2009. – 14 авг. – Р. 20.

4197. Родрик, Дэни. Пусть придут финансовые скептики : [ст. проф. в Шк.
гос. упр. им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвард. ун-те] / Дэни Родрик // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 21 авг. – Р. 21.

4198. Сакс, Джеффри Д. Финансовый кризис год спустя : [ст. дир. Ин-та
Земли при Колумб. Ун-те] / Джеффри Д. Сакс // Экон. обозрение. – 2009. – 27 авг.
– Р. 20.

4199. Совантю, Карл П. Остерегайтесь протекционизма в отношении ПИИ :


[по поводу принятия прямых иностр. инвестиций : ст. исполн. дир. Центра "Vale

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Columbia" по жизнеспособному междунар. Инвестированию в Колумб. Ун-те] / Карл


П. Совантю // Экон. обозрение. – 2009. – 7 авг. – Р. 20.

4200. Стиглиц, Джозеф Е. Стимулируй или умри : [проблемы восстановле-


ния банков. системы : ст. проф. Колумб. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 21 авг. – Р. 20.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
4201. În următoarele 18 luni este posibilă refacerea economică : [pe marginea
studiului global realizat de către "Association of Chartered Certified Accountants"] //
Economist. – 2009. – 12 aug. – P. 5.

4202. Martin, Vasile. Crizele economice însoţesc întreaga istorie a omenirii / Va-
sile Martin // Moldova suverană. – 2009. – 5 aug.

4203. Preaşcă, Ion. Creditul chinez pentru Moldova – o acţiune geopolitică, con-
tra extinderii UE / Ion Preaşcă // Economist. – 2009. – 12 aug. – P. 3.

4204. Preaşcă, Ion. Georgia a ales un parteneriat strategic cu SUA, Moldova –


cu Rusia / Ion Preaşcă // Economist. – 2009. – 19 aug. – P. 11.

4205. Дуллин, Себастьян. Пакт о внешней стабильности для Европы : [ст.


проф. в Берлин. ун-те прикл. наук и главы отд. интеграции ЕС в нем. Ин-те между-
нар. отношений и безопасности] / Себастьян Дуллин, Даниэла Шварцер // Экон.
обозрение. – 2009. – 21 авг. – Р. 21.

4206. Калак, Дмитрий. Инвесторов не выбирают : [проблeмы привлечения


иностр. инвестиций] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 21 авг. – Р. 8.

4207. Калак, Дмитрий. Молдавско-украинская неопределенность : [по пово-


ду отказа от введения режима проверки фин. состоятельности молд. граждан при
пересечении укр. границы] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 27 авг. –
Р. 8.

4208. Ли, Джон. Почему Америка будет лидировать в "азиатском веке" : [ст.
сотрудника Центра независ. исслед. в Сиднее] / Джон Ли // Экон. обозрение. –
2009. – 21 авг. – Р. 20.

103
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4209. Стеклов, Александр. Когда он закончится? Или никогда? : экономика


планеты подорвана капитализмом / Александр Стеклов // Коммерсант plus. – 2009.
– 21 авг. – Р. 11.

4210. Хагер, Томас. Ключ к устранению голода : [проблемы запасов пищи :


ст. авт. кн. "Алхимия воздуха"] / Томас Хагер // Экон. обозрение. – 2009. – 7 авг. –
Р. 21.

4211. Челлани, Брахма. Китай и Индия : раздел водных ресурсов : [ст.


проф. стратег. исслед. в Центре полит. исслед. в Нью-Дели] / Брахма Челлани //
Экон. обозрение. – 2009. – 7 авг. – Р. 20.

4212. Шелл, Орвилл. Новые американо-китайские отношения? : [ст. дир.


Центра "Общество Азии" по амер.-кит. отношениям] / Орвилл Шелл // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 27 авг. – Р. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
4213. Braşoveanu, Dumitru. Democraţia mai rămâne a fi doar o doleanţă : [pe
marginea edificării statului de drept în Rep. Moldova] / Dumitru Braşoveanu // Lit. şi arta.
– 2009. – 27 aug. – P. 9.

4214. Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova : adopt. de Parlamentul


Rep. Moldova la 27 aug. 1991 // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 28 aug. – P. 1.

4215. Haraszti, Miklos. 1-2. În numele Domnului – noii cruciaţi ai "ofensei reli-
gioase" : [aspecte ale drepturilor omului : art. scriitorului şi ziaristului maghiar] / Miklos
Haraszti // Săptămîna. – 2009. – 21, 28 aug. – P. 3.

4216. Martin, Vasile. Drepturile omului încep cu cele ale copilului : [pe marginea
rezultatelor chestionarului efectuat de Asoc. Obştească "INTECO"] / Vasile Martin //
Moldova suverană. – 2009. – 6 aug.

4217. Stewart, John Todd. Recomandări pentru reinstaurarea statului de drept


în Moldova : [art. fostului ambasador american la Chişinău] / John Todd Stewart // Drep-
tul. – 2009. – 7 aug. – P. 4.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4218. Попеску, Алла. От финансовой ревизии к аудиту : интервью с пред.


Счетной палаты А. Попеску / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. –
2009. – 7 авг. – Р. 18.

4219. Святченко, Иван. Президент: в поисках утраченного / Иван Святченко


// Экон. обозрение. – 2009. – 14 авг. – Р. 16.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4220. Петрович, Виктор. Образование "под ключ" : [по поводу коррупции в
системе высш. образования] / Виктор Петрович // Кишин. обозреватель. – 2009. –
27 авг. – Р. 4.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
4221. Cerinţe legale referitoare la modul de funcţionare a pieţelor // Dreptul. –
2009. – 7 aug. – P. 6.

4222. Ţâgănaş, Ion. "Statul ar trebui să intervină întru ajustarea unor norme deja
învechite în domeniul remuneraţiei de autor" : [interviu cu I. Ţâgănaş, dir. gen. al com-
paniei de consultanţă "Intelectual Consulting"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2009. – 7 aug. – P. 12.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


4223. Panţâru, Victor. Dosarele marilor corupţi servesc pentru şantaj : interviu
cu avocatul V. Panţâru / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2009. –
6 aug. – P. 16-17.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.3 Drept social
4224. Asistenţa socială pentru invalizi : [aspecte legale] // Dreptul. – 2009. – 28
aug. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4225. Palii, Ghenadie. "Copiii sunt şi ei pietoni, dar ceva mai neajutoraţi. De
aceea trebuie ajutaţi" : interviu cu Gh. Palii, şef al Dir. Poliţiei Rutiere a Min. Afacerilor
Interne / consemnare : Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2009. – 28 aug. – P. 7.

105
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4226. Швейкина, Ольга. Утренник в сквере : [по поводу отчета генер. при-
мара мун. Кишинэу Дорина Киртоакэ перед общественностью о проделан. работе
за 2 г. правления] / Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2009. – 20 авг. – Р.
5.
(Vezi de asemenea Nr 4002)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4227. Vrabie, Vitalie. Vitalie Vrabie : Dialogul dintre Moldova şi NATO nu contra-
vine nicidecum principiului de neutralitate al ţării : interviu al ministrului Apărării, acordat
Agenţiei Informaţionale de Stat "Moldpres" // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 7
aug. – P. 3.

4228. Врабие, Виталие. Виталие Врабие : "Понятие патриотизма возвра-


щается в общество" : интервью министра обороны Респ. Молдова ГИА "Молдпрес"
// Независимая Молдова. – 2009. – 4 авг.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4229. Иванов, Сергей. Победит ли политика "старикоборства"? : [по поводу
пенсион. обеспечения] / Сергей Иванов // Коммерсант plus. – 2009. – 21 авг. – Р.
10.

368 Asigurări
4230. Cernica, Veaceslav. Evoluţia pieţei asigurărilor este mai bună decât mă
aşteptam : [interviu cu V. Cernica, vicepreş. al Asoc. de protecţie a Drepturilor Asiguraţi-
lor] // Economist. – 2009. – 19 aug. – P. 4.

4231. Коваленко, Ирина. Финансовые риски соцстраха : [аспекты фин. ста-


бильности системы соц. страхования] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. –
2009. – 21 авг. – Р. 17.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4232. Botnaru, Oleg. Trebuie să o luăm de la capăt; să începem cu educaţia :
[despre reforma sistemului educaţional] / Oleg Botnaru // Univers pedagogic pro. –
2009. – 20 aug. – P. 3.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4233. Leu, Ion. O contribuţie la educaţia spirituală a tinerei generaţii : [pe margi-
nea cărţii "Educaţie. Credinţă. Umanism" de Virgil Mândâcanu] / Ion Leu // Săptămîna. –
2009. – 14 aug. – P. 12.

4234. Rusu, Tudor. După desovietizare, ce alte reforme îşi poate propune edu-
caţia? / Tudor Rusu // Făclia. – 2009. – 22 aug. – P. 12.

4235. Şavga, Larisa. Felicitare : [adresată de către ministrul Educaţiei şi Tinere-


tului elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi manageriale cu prilejul noului an de învă-
ţământ] / Larisa Şavga // Univers pedagogic pro. – 2009. – 27 aug. – P. 1.

4236. Никорич, Ирина. Когда мечты сбываются : [интервью с коорд. культ.-


образоват. программы обмена для старшеклассников "FLEX" в Респ. Молдова И.
Никорич] / интервью вела Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2009. – 1 авг. –
Р. 9.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


4237. Bragoi, Petru. Dezvoltarea creativităţii la lecţiile de compoziţie de şevalet
şi compoziţie decorativă : [din experienţa prof. Liceului teoretic "Mihai Eminescu"
Sipoteni, raionul Călăraşi] / Petru Bragoi // Univers pedagogic pro. – 2009. – 20 aug. –
P. 5.

4238. Bragoi, Petru. Să dezvoltăm gândirea critică : [din experienţa prof. de


educaţie plastică a Liceului Teoretic "M. Eminescu", satul Sipoteni, raionul Călăraşi] /
Petru Bragoi // Univers pedagogic pro. – 2009. – 27 aug. – P. 7.

4239. Câşlari, Liliana. Audiţia muzicală – act de educare a sensibilităţii auditive,


act de cultură : [din experienţa prof. Liceului "Victor Coţofană", s. Chetrosu, raionul
Drochia] / Liliana Câşlari // Univers pedagogic pro. – 2009. – 20 aug. – P. 5.

4240. Colesnic, Ala. Mecanismul imaginaţiei creative a copilului la educaţia plas-


tică : [din experienţa prof. Liceului Teoretic "M. Costin", Floreşti] / Ala Colesnic // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 13 aug. – P. 7.

4241. Enii, Ana. Conştientizarea responsabilităţilor şi colaborarea reciprocă :


[experienţa prof. de chimie Tatiana Vrabie de la Liceul teoretic "Ştefan cel Mare", s.
Carabetovca, raionul Basarabeasca] / Ana Enii // Univers pedagogic pro. – 2009. – 20
aug. – P. 6.

107
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4242. Marcov, Maria. Cum îl dezvoltă pe elev activităţile artistice-plastice? : [din


experienţa prof. Liceului "Miguel de Cervantes", mun. Chişinău] / Maria Marcov // Făclia.
– 2009. – 29 aug. – P. 6.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4243. Axânti, Sergiu. Un început promiţător de noi începuturi : [din experienţa
Liceului teoretic "Ştefan cel Mare", mun. Chişinău] / Sergiu Axânti // Capitala. – 2009. –
20 aug. – P. 7.

4244. Bortă, M. Focar de educaţie estetică : [despre activitatea Şc. de Arte Plas-
tice din Nisporeni] / M. Bortă // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 6.

4245. Dor, Teo. De ce-i mai trebuie şcolii minister? : [pe marginea conf. din aug.
ale cadrelor didactice] / Teo Dor // Făclia. – 2009. – 29 aug. – P. 2.

4246. Galamaga, Olga. Un Spiru Haret al timpurilor moderne : [despre activitatea


Liceului "Spiru Haret" din mun. Chişinău] / Olga Calamaga // Făclia. – 2009. – 22 aug. –
P. 10.

4247. Galben-Panciuc, Zinaida. Şcoala şi cartea – cununa vieţii Galinei Apostol-


Ciubară : [75 de ani de la naşterea pedagogului şi cercetătorului şt.] / Zinaida Galben-
Panciuc // Făclia. – 2009. – 22 aug. – P. 11.

4248. Gangan, Zinaida. Parteneriat pentru dialog social în beneficiul comunităţii /


Zinaida Gangan // Univers pedagogic pro. – 2009. – 27 aug. – P. 5.

4249. Godoroja, Olga. Psihologie aplicată: Ce vorbeşte pomul despre om? : [pe
marginea experienţei Liceului teoretic "Mihai Eminescu", Căuşeni] / Olga Godoroja,
Ludmila Nemerenco // Univers pedagogic pro. – 2009. – 20 aug. – P. 4.

4250. Iachim, Ion. Sebastian Voinu, sau Despre spaţiul privilegiat : [despre acti-
vitatea dir. Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir" din Cantemir] / Ion Iachim // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 27 aug. – P. 7.

4251. Mocanu, Elena. "Pas cu Pas" – un program netradiţional : [din experienţa


Liceului teoretic "Mihai Eminescu", or. Făleşti] / Elena Mocanu, Emilia Burlacu // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 13 aug. – P. 7.

4252. Moraru, Angela. Patria – spaţiu congenital al naţiunii : [oră de dirigenţie în


cl. a 6-a : din experienţa şc. medii nr. 1 din or. Edineţ] / Angela Moraru // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 20 aug. – P. 2.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4253. Muntean, Angela. Cu dor de Patrie trăiesc : oră de dirigenţie în ciclul gim-
nazial / Angela Muntean // Univers pedagogic pro. – 2009. – 27 aug. – P. 3.

4254. Muntean, Angela. Parteneriate de perspectivă : [din experienţa Liceului


Teoretic "Univers Lions", mun. Chişinău] / Angela Muntean // Capitala. – 2009. – 20
aug. – P. 6.

4255. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. "Formarea cetăţeanului activ şi respon-


sabil – misiunea sistemului de învăţământ" : secvenţe din raportul prezentat de T.
Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, la Conf. an. a
cadrelor didactice din mun. Chişinău, 20 aug. 2009 // Univers pedagogic pro. – 2009. –
27 aug. – P. 4-5.

4256. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Învăţământul de calitate necesită inves-


tiţii umane şi materiale : secvenţe din rap. de activitate al DGETS în anul de studii 2008-
2009, prez. de dir. gen. / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Capitala. – 2009. – 20 aug. –
P. 3-5; Столица = Capitala. – 2009. – 20 авг. – P. 3-5.

4257. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb : "Tinerii


şi aspiraţiile lor civice se vor afla în centrul atenţiei cadrelor didactice în noul an de stu-
dii" : [interviu cu dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municip.
Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 13 aug. – P. 4.

4258. Nicoară, Maria. Educaţia din perspectiva profesor – elev – părinte : [din
experienţa Liceului Teoretic "Al. I. Cuza", mun. Chişinău] / Maria Nicoară // Capitala. –
2009. – 20 aug. – P. 8.

4259. Pădureanu, Raisa. Graiul – un crez, garant al verticalităţii : [din experienţa


cultivării lb. rom. la Liceul "Lucian Blaga" din Tiraspol"] / Raisa Pădureanu // Capitala. –
2009. – 31 aug. – P. 3.

4260. Raileanu, A. Întrunirea pedagogilor din raionul Drochia : [aug. 2009] / A.


Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 27 aug. – P. 1, 6.

4261. Rusu, Tudor. Chişinău – oraş cu un manager modern : [pe marginea lucr.
conf. cadrelor didactice din mun. Chişinău, 20 aug. 2009] / Tudor Rusu // Făclia. – 2009.
– 29 aug. – P. 4.

4262. Rusu, Tudor. În ce stare de spirit începe anul şcolar pedagogul? / Tudor
Rusu // Făclia. – 2009. – 29 aug. – P. 8.

109
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4263. Scutelniciuc, Ion. Fizician şi director cu har : [Ion Jigău, dir. al Liceului
"Mihai Eminescu" din Sângerei] / Ion Scutelniciuc, Gheorghe Jigău // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 13 aug. – P. 3.

4264. Secu, Victoria. Împrejurări favorabile pentru schimbare : [pe marginea


funcţionării serviciului psiho-pedagogic regional de la Criuleni] / Victoria Secu // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 20 aug. – P. 7.

4265. Sicinschi, Nina. Moldova – ţara mea străbună : oră de dirigenţie, cl. a 6-a /
Nina Sicinschi // Făclia. – 2009. – 29 aug. – P. 3.

4266. Simonescu, Dumitru. Pot aştepta pedagogii nişte şedinţe din august mai
pline de vervă? / Dumitru Simonescu // Făclia. – 2009. – 22 aug. – P. 13.

4267. Şavga, Larisa. Prima lecţie în noul an şcolar : [cu genericul "Moldova – va-
tra mea străbună": art. ministrului Educaţiei şi Tineretului] / Larisa Şavga // Univers pe-
dagogic pro. – 2009. – 27 aug. – P. 2.

4268. Ţurcan, Raisa. Ora de dirigenţie: "Tipul de personalitate şi alegerea profe-


siei" / Raisa Ţurcan, Tatiana Ţurcan // Făclia. – 2009. – 29 aug. – P. 6.

4269. Vlas, Lidia. Fiecare copil pe care îl instruim este un Om pe care îl câşti-
găm / Lidia Vlas // Univers pedagogic pro. – 2009. – 27 aug. – P. 5.

4270. Volosatâi, Boris. Cercetarea ca modalitate de învăţare : [din experienţa


Liceului Teoretic "Gh. Asachi", mun. Chişinău] / Boris Volosatâi // Capitala. – 2009. – 20
aug. – P. 7.

4271. Апроцкая, Т. И. Традиции учебного заведения и их воспитательный


потенциал : [из опыта Теорет. Лицея им. Д. Кантемира, мун. Кишинэу] / Т. И. Ап-
роцкая, М. И. Цветаева // Столица = Capitala. – 2009. – 20 авг. – P. 1.

4272. Берекет, Л. К. Воспитать гражданина своей страны : [из опыта сред.


рус. шк. nr. 47 им. А. П. Чехова, мун. Кишинэу] / Л. К. Берекет // Столица = Capitala.
– 2009. – 20 авг. – P. 6.

4273. Выползова, И. Формируя ценности нового поколения : [из опыта Тео-


рет. Лицея "В. Лупу", мун. Кишинэу] / И. Выползова // Столица = Capitala. – 2009. –
20 авг. – P. 6.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4274. Глотова, С. Н. Гуманизация образования – основной принцип работы


в теоретическом лицее "М. Греку" : [из мун. Кишинэу] / С. Н. Глотова // Столица =
Capitala. – 2009. – 20 авг. – P. 8.

4275. Катранжиу, Е. А. Лицей дает старт новым традициям : [из опыта Тео-
рет. Лицея им. Б. П. Хашдеу, мун. Кишинэу] / Е. А. Катранжиу, С. В. Пичугова //
Столица = Capitala. – 2009. – 20 авг. – P. 6.

4276. Кирилкова, Е. М. Обрести нравственную точку опоры :[об опыте Тео-


рет. Лицея "Т. Майореску", мун. Кишинэу] / Е. М. Кирилкова // Столица = Capitala. –
2009. – 20 авг. – P. 7.

4277. Халус, Евгения. Евгения Халус : "Вера в объединение Молдовы при-


дает нам силы" : [интервью с дир. теорет. лицея "Эврика" из Рыбницы] / записал
Александр Бушинский // Независимая Молдова. – 2009. – 5 авг.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4278. Musteaţă, Efimia. Temelia educaţiei este grădiniţa / Efimia Musteaţă //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 27 aug. – P. 5.

4279. Rusu, Avramia. Natura – izvor de inspiraţie pentru creaţia muzicală : [din
experienţa grădiniţei nr. 227, mun. Chişinău] / Avramia Rusu // Făclia. – 2009. – 22 aug.
– P. 3.

4280. Ţâbuleac, Elena. Educaţia pentru sănătate în ciclul primar; Pas cu pas:
poezie şi joc : [din experienţa Liceului teoretic "Mihai Eminescu", or. Făleşti] / Elena
Ţâbuleac // Univers pedagogic pro. – 2009. – 20 aug. – P. 4.

4281. Король, Н. Вырастить творческую личность : [из опыта дет. сада nr. 8,
мун. Кишинэу] / Н. Король // Столица = Capitala. – 2009. – 20 авг. – P. 6.

4282. Прохватилов, Л. Любовь к Родине : [из опыта дет. сада nr. 118, мун.
Кишинэу] / Л. Прохватилов // Столица = Capitala. – 2009. – 20 авг. – P. 6.

376 Educaţia şi instrurea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


4283. Cristea, Nadia. Fiecare copil este unic : [din experienţa gimnaziului "Pro
Succes", mun. Chişinău pentru elevii/copiii cu deficienţe] / Nadia Cristea // Univers pe-
dagogic pro. – 2009. – 13 aug. – P. 5.

111
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, colegii


profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4284. Bendas, Mihai. Colegiul Tehnic – în pas cu industria modernă : [din mun.
Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2009. – 22 aug. – P. 6-7.

4285. Bulat, Galina. De ce 4 colegii pedagogice nu au mai avut admitere în


2009? : [răspuns al viceministrului educaţiei şi tineretului la demersul cadrelor didactice]
/ Galina Bulat // Făclia. – 2009. – 22 aug. – P. 16.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4286. Cizek, Alexandru. 2. Săptămâna de greve şi proteste ale tineretului studi-
os din Germania : [situaţia în sistemul de învăţământ superior] / Alexandri Cizek //
Săptămîna. – 2009. – 7 aug. – P. 3. – Art. 1 : 31 iul.

4287. Jelescu, Petru. Tezele de an, de licenţă şi de masterat – de ce batem pa-


sul pe loc? / Petru Jelescu // Făclia. – 2009. – 29 aug. – P. 7.

4288. Planul de admitere la studii prin doctorat şi post-doctorat pentru anul de


studii 2009-2010 : [la Acad. de Ştiinţe a Moldovei] // Făclia. – 2009. – 22 aug. – P. 8-9.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4289. Curchi, Lilia. O speranţă pentru stepa sudului / Lilia Curchi // Natura. –
2009. – Aug. (Nr 8). – P. 3.

4290. Iosip, George. Apa din circa 97 la sută din fântâni este poluată : [pe mar-
ginea rap. UNICEF, lansat cu ocazia Săpt. Mondiale a Apei] / George Iosip // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2009. – 21 aug. – P. 6.

4291. Isac, Andrei. Râul Cubolta: un alt viitor : [pe marginea proiectului Planului
de Management a bazinului râului Cubolta pentru anii 2009-2015] / Andrei Isac // Natu-
ra. – 2009. – Aug. (Nr 8). – P. 2.

4292. Melnicenco, Ecaterina. Decontaminarea : [pe marginea proiectului "Re-


medierea suprafeţelor poluate cu pesticide POP şi curăţirea uleiurilor contaminate cu
PCB în echipamentul electroenergetic"] / Ecaterina Melnicenco, Lidia Bezniţchi // Natu-
ra. – 2009. – Aug. (Nr 8). – P. 2.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4293. Tarhon, Petru. Parcul moşieresc din Corestăuţi : [raionul Ocniţa] / Petru
Tarhon // Natura. – 2009. – Aug. (Nr 8). – P. 3.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
4294. Хаас, Ричард. Реальное положение вещей с изменением климата : ст.
президента Совета по междунар. Отношениям / Ричард Хаас // Экон. обозрение. –
2009. – 27 авг. – Р. 21.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
(Vezi Nr 4158)

616 Patologie. Medicină clinică


4295. Consiliile primare teritoriale de expertiză medicală a vitalităţii // Dreptul. –
2009. – 21aug. – P. 6.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie meca-
nică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electri-
ce. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
4296. Марченко, Ольга. Миграция к NGN : [по материалам Регион. форума
развития Междунар. союза электросвязи для стран Европы и СНГ, авг. 2009, Ки-
шинэу] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2009. – 27 авг. – Р. 8.

4297. Моисеев, Сергей. Форум международного союза электросвязи в Ки-


шиневе : [по материалам регион. форума для стран Европы и СНГ "Сети после-
дующего поколения и широкополосная связь, возможности и задачи", 24-26 авг.
2009, Кишинэу] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. – 27 авг. – Р. 12.

113
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
4298. Valerian Cerbari, savantul moldovean care a studiat învelişul de sol al
Pamirului de Vest, elaborând clasificarea şi harta solurilor la scara 1.10000 a acestei
regiuni muntoase din Tadjikistan / Serafim Andrieş, Tamara Leah, Olga Arhip [et al.] //
Moldova suverană. – 2009. – 11 aug.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
4299. Cheianu, Constantin. Încă o dată despre televiziunea lui Todercan : [des-
pre activitatea Companiei "Teleradio Moldova"] / Constantin Cheianu // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 28 aug. – P. 6.

4300. Gherasim, Arcadie. Reforma minţii : [reformarea IPNA "Teleradio-


Moldova"] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 aug. – P. 6.

4301. Helmis, Mihaela. "Te uiţi în ochii omului şi te întrebi al cui agent este" : in-
terviu cu M. Helmis, coord. al secţiei Cultură, civilizaţie la Radio România Actualităţi /
interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 7 aug. – P. 22.

4302. Josanu, Efim. Cu ochii pe TVM : [ reformărea televiziunii mold.] / Efim


Josanu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 aug. – P. 7.

4303. Тодеркан, Валентин. Говорит и показывает "Телерадио-Молдова" :


интервью с пред. обществ. телерадиокомпании "Телерадио-Молдова" В. Тодеркан
/ записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 14 авг. – Р. 18.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
4304. Дацко, Григорий. Григорий Дацко : "Перемены необходимы, чтобы
обрести новую силу" : [интервью с генер. дир. исполн. дир. Союза транспортников
и дорожников] / записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2009. –
27 авг. – Р. 7.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

656.7 Transport aerian


4305. Моисеев, Сергей. Доминирующая авиация : [проблемы развития
авиац. транспорта] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. – 7 авг. – Р. 14.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun
4306. Филипп, Павел. Своя стратегия : [интервью с генер. дир. Кишин. та-
бач. комбината П. Филипп] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. –
2009. – 27 авг. – Р. 5.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


4307. Бежан, Раиса. Нам не нужны новые потрясения : [интервью Р. Бежан,
исполн. дир. Союза сахаропроизводителей Респ. Молдова] // Экон. обозрение. –
2009. – 21 авг. – Р. 15.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea
generală
4308. Micuşa, Dumitru. Dumitru Micuşa : "Aş vrea să pot schimba atitudinea fe-
telor faţă de modă" : [interviu cu stilistul] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european :
ed. de vineri. – 2009. – 21 aug. – P. 12.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUC-


ŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
4309. Избындэ, Анатолий. Научный центр строительного комплекса : [ин-
тервью с дир. Науч.-исслед. ин-та стр-ва "Incercom" А. Избындэ] / записала Татья-
на Глазова // Экон. обозрение. – 2009. – 21 авг. – Р. 36.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
4310. Cristea, Maria. Maria Cristea : "Pentru că nu întotdeauna pot face rost de
materie primă calitativă, meşterii noştri mai improvizează" : interviu cu vicepreş. Uniunii

115
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

Meşterilor Populari din Rep. Moldova / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed.
de vineri. – 2009. – 28 aug. – P. 8.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4311. Buzu, Teodor. Între acasă şi acasă : [interviu cu T. Buzu, pictor moldo-
vean, stabilit în Cehia] / consemnare : Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2009. – 31 aug. –
P. 8 ; Столица = Capitala. – 2009. – 31 авг. – P. 8.

4312. Ciobanu, Vitalie. Ion Severin. Un artist basarabean în Europa : [despre


creaţia graficianului] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 18.

4313. Codruţ, Mariana. Jeno Bartoş, lumi paralele : [despre creaţia pictorului
român] / Mariana Codruţ // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 29.

4314. Cojocaru-Vrabie, Dorina. "Succesul artistului plastic iconar este condiţio-


nat de credinţa în puterea lui Dumnezeu" : (interviu cu D. Cojocaru-Vrabie, artist plastic)
/ pentru conformitate : Gheorghe Pleşca // Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 6.

4315. Daghi, Ion. Ion Daghi : "Nu mă las furat de senzaţii, mi le subordonez
gândirii" : [reflecţii ale artistului plastic] / consemnare : Valeriu Babansky // Vocea popo-
rului. – 2009. – 14 aug. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

4316. Druţă, Ion. Lumina de pe strada Cronicarilor : [despre creaţia lui Glebus
Sainciuc, artist plastic] / Ion Druţă // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 6.

4317. Pohilă, Vlad. Glebus Sainciuc şi faţetele fericirii : [despre creaţia artistului
plastic] / Vlad Pohilă // Vocea poporului. – 2009. – 7 aug. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

4318. Popa Popa’s, Ştefan. Ştefan Popa Popa’s, regele caricaturii : [interviu cu
caricaturistul român] // Timpul satiric. – 2009. – 14 aug. – P. 20. – (Supl. al ziarului
"Timpul de dimineaţă").

4319. Vrabie, Gheorghe. Acasă la autorul leului : [interviu cu Gh. Vrabie, artist
plastic] / consemnare : Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2009. – 14 aug. – P. 6.

4320. Друцэ, Ион. Свет с улицы Летописцев : [к 90-летию со дня рождения


худож. Глебуса Саинчук] / Ион Друцэ; пер. на рус. яз. Всеволод Черней // Незави-
симая Молдова. – 2009. – 7 авг. – Р. 7.

4321. Мигулина, Татьяна. Искрометное искусство Светланы Пасечной : [о


творчестве худож.] / Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2009. – 27 авг. – Р. 30.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
4322. Conunov, Alexandra. Alexandra Conunov : "Eu am posibilitatea să fac
muzică, şi asta este minunat" : [interviu cu solista Filarmonicii Naţ. "Serghei Lunchevici"]
/ interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 7 aug. – P. 8.

4323. Goia, Vasile. Vasile Goia : "Preconizăm să organizăm o sărbătoare a mu-


zicii violoniste, nu o competiţie" : [ prima ed. a Festivalului Intern. de muzică violonistică
"Regina Vioară", 27 sept. – 3 oct. 2009, Chişinău : interviu cu dirijorul] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 21 aug. – P. 8.

4324. Tomaşenco, Rodica. Tatiana Stepa: sunetul în formă de suflet : [in memo-
riam interpretei de muzică folk din România] / Rodica Tomaşenco // Capitala. – 2009. –
31 aug. – P. 8.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4325. Babără, Otilia. Aşa se produce un "Covor" de şase minute ... : [interviu cu
O. Babără, cineastă] / interviu realizat de Daniela Guţu // Ziarul de gardă. – 2009. – 14
aug. – P. 24.

4326. Sitaru, Adrian. Pescuit sportiv – un film despre manipulare şi decizii : dia-
log cu regizorul A. Sitaru şi actriţa Ioana Flora despre filmul "Pescuit sportiv" / consem-
nare : Vlad Bolocan // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 27.

792 Teatru. Artă scenică


4327. Paulencu, Ioan. Omul de alături : [Andrei Donos, solist al Operei Naţ.] /
Ioan Paulencu // Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 6.

4328. Paulencu, Ioan. Un adevărat Artist al Poporului : [Andrei Donos, interpret


de operă la Opera Naţ.] / Ioan Paulencu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 aug. – P.
5.

4329. Хармелин, Юрий. Блеск и нищета молодежного театра : [интервью с


руководителем молодеж. драм. театра "С улицы Роз" Ю. Хармелиным] / записала
Нелли Торня // Кишин. новости. – 2009. – 14 авг. – Р. 3.

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4330. Kasparov, Garri. Magnifica înfruntare 1975-1985 : [pref. la cartea cu ace-


laşi tit.] / Garri Kasparov ; trad. din lb. rusă de Viorel Ciobanu // Sport plus. – 2009. – 25
aug. – P. 10.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4331. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu : "Victoria obţinută de Sheriff Tiraspol era
previzibilă" : interviu cu preş. Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal // Flux european : ed.
de vineri. – 2009. – 7 aug. – P. 10.

4332. Ciornîi, Nicolae. Preşedintele Onorific al clubului Zimbru Chişinău Nicolae


Ciornîi: "Atunci când spunem "Zimbru" – avem în vedere tot fotbalul moldovenesc" :
[interviu cu preş. onorific al clubului "Zimbru", Chişinău] / a consemnat : Vladimir Panuş
// Sport plus. – 2009. – 25 aug. – P. 8.

4333. Funk, Iosif. Iosif Funk : "Dacă nu vrem să trăim într-o ţară fără sport, ade-
vărurile trebuie privite în faţă" // Sport plus. – 2009. – 25 aug. – P. 6-7. – Cuprins : O
privire de ansamblu dezolantă ; Talentul se cere descoperit şi desăvârşit ; Fără ştiinţă
nu există sport de performanţă ; Întregul sistem de valori a fost buliversat ; Sportivul –
plătit pe măsura succeselor obţinute.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLO-
GIE

4334. Bojoga, Eugenia. Bilingvism, semilingvism şi planificare lingvistică / Euge-


nia Bojoga // Contrafort. – 2009. – Iul. - Aug. (Nr 7/8). – P. 9, 11.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
4335. Bahnaru, Vasile. Limba română în Republica Moldova: 20 de ani de agita-
ţie şi de incertitudine / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 3.

4336. Codreanca, Lidia. În Basarabia, la 1862, era utilizat alfabetul latin / Lidia
Codreanca // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 10.

4337. Condrea, Irina. Irina Condrea: Limba română se află în competiţie cu rusa
// Capitala. – 2009. – 31 aug. – P. 2. – Cuprins: Cei care ne conduc, nu cunosc limba
acestui stat ; Figuri de stil, argouri şi libertinaj ; Radioteleviziunea a sistat emisiunile de
cultivare a limbii (?!).

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4338. Dumbrăveanu, Albina. 31 august este cu adevărat o sărbătoare naţiona-


lă? : [ rolul şi locul lb. rom.] / Albina Dumbrăveanu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25
aug. – P. 11.

4339. Dumeniuk, Ion. ... Limba română pe scările Parlamentului : [interviu cu I.


Dumeniuk, preş. Dep. pentru asigurarea funcţionării limbilor : reluat din ziarul "Sfatul
Ţării", 1992, aug.] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 31 aug. – P. 3.

4340. Hanganu, Aurelia. Şi iarăşi despre ... limba noastră / Aurelia Hanganu //
Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 3.

4341. Melniciuc, Ion. Întru binele limbii române : dialog cu mine însumi / Ion
Melniciuc // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 4.

4342. Moraru, Anton. Problemele limbii române în Republica Moldova : [20 de


ani de la adoptarea legislaţiei lingvistice] / Anton Moraru, Gheorghe Cernea // Lit. şi arta.
– 2009. – 27 aug. – P. 10.

4343. Pohilă, Vlad. "Întâiul mare poem al unui popor ..." : [omagiu lb. rom.] / Vlad
Pohilă // Capitala. – 2009. – 31 aug. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4043, 4056)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.134.3(81) Literatură braziliană
4344. Coelho, Paolo. Ce este Dumnezeu? Jurnal inexistent : [povestiri] / Paolo
Coelho // Săptămîna. – 2009. – 14 aug. – P. 14.

4345. Coelho, Paolo. Dumnezeu şi multele sale nume; Dintr-un jurnal inexistent :
[povestiri] / Paolo Coelho // Săptămîna. – 2009. – 7 aug. – P. 14. – Cuprins : Diferenţa
dintre bine şi rău ; Nevoia de perfecţiune ; Mă mişc, deci exist ; Şoarecele şi cărţile ; Pe
aeroportul din Tallin, Estonia ; Prietenul şi cerşetorul.

4346. Coelho, Paulo. Creionul : [povestire] / Paulo Coelho // Tribuna copiilor. –


2009. – 20 aug. – P. 7.

821.135.1 Literatură română


4347. Arghezi, Tudor. Târlă : [versuri] / Tudor Arghezi // Lit. şi arta. – 2009. – 6
aug. – P. 1.

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4348. Baltag, Cezar. Păsări în amurg : [versuri] / Cezar Baltag // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 14 aug. – P. 32.

4349. Bârseanu, Andrei. Pe-al nostru steag e scris Unire : [versuri] / Andrei
Bârseanu // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 6.

4350. Clenciu, Alexandru. Definiţia epigramei ; Servilul ; Culesul viilor Credo ;


Întoarcerea eschimosului ; Uneia : [epigrame] / Alexandru Clenciu // Timpul satiric. –
2009. – 14 aug. – P. 18. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

4351. Eftimiu, Victor. Odă limbii române : [versuri] / Victor Eftimiu // Capitala. –
2009. – 31 aug. – P. 6.

4352. Petrea, George. Limba mamei : [versuri] / George Petrea // Lit. şi arta. –
2009. – 27 aug. – P. 7.

4353. Sion, Gheorghe. Limba Românească : [versuri] / Gheorghe Sion // Timpul


de dimineaţă. – 2009. – 28 aug. – P. 24.

4354. Sorescu, Marin. Şarpele casei : [versuri] / Marin Sorescu // Timpul de di-
mineaţă. – 2009. – 21 aug. – P. 24.

4355. Стэнеску, Никита. "И солнце взорвало над миром темень …" : [стихи]
/ Никита Стэнеску ; пер. Антоси Дарки // Столица = Capitala. – 2009. – 31 авг. – P. 1,
7. – Содерж. : Моя Родина ; Купить собаку ; Сентиментальная сказка о любви ;
Поэма ; Молитва ; Автопортрет ; Что за поезд ; Грустная песня о любви ; Эстамп ;
Затухание.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


4356. Prepeliţă, Mihai. Limba sfântă cea română : (oratoriu pentru trei voci de
copii) / Mihai Prepeliţă // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 10.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4357. Bâlici,Gheorghe. Asumarea responsabilităţii; Responsabilitatea pe timp
de criză : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 21 aug. – P. 24.

4358. Bâlici, Gheorghe. Carieră în "democraţie" ; Lozincă comunistă : [epigra-


me] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14 aug. – P. 24.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4359. Bâlici, Gheorghe. Consecinţă ; Comunistul cu şcoală de partid : [epigra-


me] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 aug. – P. 16.

4360. Bâlici, Gheorghe. Deziluzia celui fără funcţie ; Iresponsabilitate : [epigra-


me] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 aug. – P. 16.

4361. Bâlici, Gheorghe. Epitaful reformei ; Epitaful tranziţiei ; Soţia infidelă ; Di-
ferenţă : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 aug. – P. 16; 7
aug. – P. 24.

4362. Bâlici, Gheorghe. Mita de jos în sus ; Miting de protest ; Ai noştri în Italia :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Timpul satiric. – 2009. – 14 aug. – P. 14-15, 19. – (Supl.
al ziarului "Timpul de dimineaţă").

4363. Bâlici, Gheorghe. Stomatologică ; Trădarea în politică : [epigrame] / Ghe-


orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 aug. – P. 16.

4364. Beşleagă, Vladimir. Voci 2, sau Misterioasele sfere : (pt. a 4-a) / Vladimir
Beşleagă // Contrafort. – 2009. – Iul. - Aug. (Nr 7/8). – P. 28-29. – Pt. 1-a : Ian. – Febr.
(Nr 1/2).

4365. Burov, Ştefan. Musca şi gândacul : (fabulă) / Ştefan Burov // Lit. şi arta. –
2009. – 27 aug. – P. 12.

4366. Butnaru, Leo. Never say never again : cosmograme / Leo Butnaru // Con-
trafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 8.

4367. Calamanciuc, Gheorghe. Crăpat dublu : [epigramă] / Gheorghe


Calamanciuc // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 12.

4368. Calamanciuc, Gheorghe. Criza şi zacusca ; De-ale mâncatului : [epigra-


me] / Gheorghe Calamanciuc // Timpul satiric. – 2009. – 14 aug. – P. 16, 18. – (Supl. al
ziarului "Timpul de dimineaţă").

4369. Cheianu, Constantin. Creşte tata un Pavlik Morozov la casă! : (fragm. din
cartea "Sex & Perestroika"în curs de apariţie) / Constantin Cheianu // Contrafort. –
2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 16-17.

4370. Cojocaru, Sergiu. Constatare ; Bastardul bolşevic : [epigrame] / Sergiu


Cojocaru // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 12.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4371. Cosmescu, Alex. (se lipeşte de corp, ca liniştea) ; (altfel mă blochez) ;


(ceva numai pentru mine) : [versuri] / Alex Cosmescu // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug.
(Nr 7/8). – P. 24.

4372. Cucu, Viorel. Ţării mele ; Poeţii : [versuri] / Viorel Cucu // Lit. şi arta. –
2009. – 27 aug. – P. 11.

4373. Cuzuioc, Ion. Prostul ; Fraternitate : [epigrame] / Ion Cuzuioc // Timpul sa-
tiric. – 2009. – 14 aug. – P. 16-17. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

4374. Dabija, Doina. Geografică ; În inima mea ... ; Ai plecat ... ; Lume nepăsă-
toare ; Un înger ; Duminica ; Daruri Gutui ; Singuri ... ; La râu : [versuri] / Doina Dabija //
Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 5.

4375. Diviza, Ion. Criza economică ; Unei absolvente drăguţe : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17, 18 aug. – P. 8.

4376. Diviza, Ion. La înmormântarea unui actor; Comuniştii : [epigrame] / Ion Di-
viza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24, 25 aug. – P. 8.

4377. Diviza, Ion. Liderul politic la TV ; Sărăcia şi criza : [epigrame] / Ion Diviza //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10, 11 aug. – P. 8.

4378. Diviza, Ion. Lupul cu trei iezi : poveste post-electorală ; Opriţi războiul poli-
tic! : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul satiric. – 2009. – 14 aug. – P. 16, 20. - (Supl. al
ziarului "Timpul de dimineaţă"). – Va urma.

4379. Diviza, Ion. Modestul conducător ; Perspicacitate politică : [epigrame] / Ion


Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 12, 13 aug. – P. 8.

4380. Diviza, Ion. Termen pentru preşedinte : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul
satiric. – 2009. – 14 aug. – P. 13. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

4381. Diviza, Ion. Vicepremierului Iurie Roşca ; Unui lider cunoscut : [epigrame] /
Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19, 20 aug. – P. 8.

4382. Frişcu-Horaţiu, Alexandru. Atât de ager ... : [versuri satirice după Mihai
Eminescu] / Alexandru Frişcu-Horaţiu // Timpul satiric. – 2009. – 14 aug. – P. 17. –
(Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4383. Hadârcă, Ion. La ce bun? ; Dosoftei acum ; Sentonet eminescian ; Plus-


minus zece clopote-gigant : [versuri] / Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P.
5.

4384. Hadârcă, Ion. Sunt lucruri ; Miezul ; Mai întâi a fost ; În quadriga a(e)riană ;
Miza haosului ; Şcoala presocratică ; Pavajul iluzionist ; Cuvânt peste cuvânt ; Numă-
rând psalmii ; A trebuit ; Sub coperta dicţionarului : [versuri] / Ion Hadârcă // Contrafort.
– 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 7.

4385. Mateevici, Alexei. Basarabenilor : [versuri] / Alexei Mateevici // Lit. şi arta.


– 2009. – 27 aug. – P. 1.

4386. Mărgineanu, Ion. Floarea minţii : [versuri] / Ion Mărgineanu // Lit. şi arta. –
2009. – 27 aug. – P. 9.

4387. Plăieşu, Raisa. Rugă pentru Moldova : [versuri] / Raisa Plăieşu // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 27 aug. – P. 7.

4388. Pogor, Lidia. 1 septembrie : [versuri] / Lidia Pogor // Făclia. – 2009. – 29


aug. – P. 7.

4389. Popovici, Teodor. Vis ; Ghicitoare comunistă ; Noi suntem totul : [epigra-
me] / Teodor Popovici // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 12.

4390. Portas, Valentin. Cucul de lemn : fabulă ; Stabilitate comunistă : [epigra-


mă] / Valentin Portas // Timpul satiric. – 2009. – 14 aug. – P. 16-17. – (Supl. al ziarului
"Timpul de dimineaţă").

4391. Rusnac, Anatol. Să ne trezim! : [versuri] / Anatol Rusnac // Lit. şi arta. –


2009. – 27 aug. – P. 11.

4392. Sălcuţan, Mihai. Mare viitor ; Variantă : [epigrame] / Mihai Sălcuţan // Lit.
şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 12.

4393. Toma, Vasile. Acasă : [versuri] / Vasile Toma // Lit. şi arta. – 2009. – 27
aug. – P. 4.

4394. Urschi, Gheorghe. Principialitate : [versuri] / Gheorghe Urschi // Lit. şi ar-


ta. – 2009. – 27 aug. – P. 12.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4395. Zbârciog, Vlad. Străini la noi acasă : [versuri] / Vlad Zbârciog // Lit. şi arta.
– 2009. – 27 aug. – P. 8.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.112.2.0 Literatură germană
4396. Bernd Lichtenberg şi "lumile paralele" ale personajelor sale : [pe margi-
nea creaţiei scriitorului şi scenaristului german] / prez. şi trad. din germ. de Olga
Coreţchi // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 31-32.

4397. Kruger, Michael. Michael Kruger despre cărţi, lectură şi scrisul de mână :
[interviu oferit de către scriitorul german ziarului "Die Zeit"] // Contrafort. – 2009. – Iul.-
Aug. (Nr 7/8). – P. 30.

4398. Poezia sub cer deschis : [pe marginea creaţiei scriitorului Michael Kruger :
din vol. "Wettervorhersage", Resident Verlag, Salzburg, 1998] / trad. de Marcel
Gherman // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 30.

821.112.28(478).0 Literatură în limba idiş din Republica Moldova


4399. Alerguş, Olga. Un pas spre nemurire : omagiu scriitorului Ihil Şraibman /
Olga Alerguş // Săptămîna. – 2009. – 21 aug. – P. 10.

821.133.1.0 Literatură franceză


4400. Negură, Petru. Rostirea indicibilului sau Visul orfic al scriitorului fără litera-
tură : [pe marginea cărţii "Jurnal de doliu" de Roland Barthes, Ch., ed. Cartier, 2009] /
Petru Negură // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 11.

821.135.1.0 Literatură română


4401. Brumaru, Emil. "Trebuia să ajung un genial portar de fotbal" : [fragm. din
interviul cu E. Brumaru, poet ieşean : preluat din rev. "Dilema veche"] / consemnare :
Roxana Călinescu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 aug. – P. 10.

4402. Ciobanu, Vitalie. Romanul-thriller sau Viaţa la ruleta rusească : [pe margi-
nea romanului "Vitali" de Adrian Sângeorzan, Bucureşti, ed. Curtea veche, 2008] /
Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 4.

4403. Codreanu, Theodor. Istoria "canonică" a literaturii române (1) : [pe margi-
nea vol. "Istoria critică a literaturii române" de Nicolae Manolescu, Piteşti, ed. Paralela
45, 2008] / Theodor Codreanu // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 4.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4404. De ce îşi pune omul întrebări? : [chestionar "Contrafort" cu scriitorii şi oa-


menii de cultură : Mircea Cărtărescu, Ioana Ieronim, Irina Nechit [et al.] // Contrafort. –
2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 12-15.

4405. Pohilă, Vlad. Mistuit de dor, el trece mereu Prutul ... : [pe marginea cule-
gerii "Cu epigrama trecem Prutul" de Victor Macarevici, Bucureşti, ed. Univers Şt., 2006]
/ Vlad Pohilă // Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 4.

4406. Rotaru, Tatiana. Mitropolitul Dosoftei şi opera sa în interpretarea ingineru-


lui, teologului şi istoricului Nicolae Fuştei : [pe marginea monogr. "Opera Mitropolitului
Dosoftei în contextul culturii spirituale sud-est şi est-europene" de Nicolae Fuştei] / Tati-
ana Rotaru // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 11; Univers pedagogic pro. – 2009. – 20
aug. – P. 8.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4407. Chiper, Grigore. Câteva personaje în căutarea unui autor : [pe marginea
cărţii "Viaţa unei nopţi sau Tolentanz. Jurnalul menajerei" de Claudia Partole, Ch., ed.
Pontos, 2009] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2009. – Iul. - Aug. (Nr 7/8). – P. 5.

4408. Ciocanu, Ion. Perfectul jinduit : [pe marginea creaţiei poetului Ion Hadârcă]
/ Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 5.

4409. Codru, Anatol. Binecuvântare pentru poeta Doina Dabija / Anatol Codru //
Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 5.

4410. Colesnic, Iurie. Un om al cetăţii, un cavaler al demnităţii : [60 de ani de la


naşterea poetului Ion Hadârcă] / Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 5.

4411. Cristea, Traian Gh. Tristeţea din felinar : [pe marginea vol. de poezii "Tris-
teţea din felinar" de Doina Dabija, Râmnicul Sărat, ed. "Rafet", 2008 : reluat din rev.
"Vitralii", 2009, nr. 33/35] / Traian Gh. Cristea // Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 5.

4412. Dabija, Nicolae. Poetul ispitit de veşnicii : [60 de ani de la naşterea poetu-
lui Ion Hadârcă] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 5.

4413. Dinescu, Viorel. Confesiuni în şoaptă : [pe marginea vol. de poezii "Triste-
ţea din felinar" de Doina Dabija, Râmnicul Sărat, ed. "Rafet", 2008] / Viorel Dinescu //
Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 5.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

4414. Diviza, Ion. Umor cu rădăcini de ... cleşte : (pref. la cartea "Măseaua de
minte" a lui Teodor Popovici) / Ion Diviza // Timpul satiric. – 2009. – 14 aug. – P. 15. –
(Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

4415. [In memoriam Andrei Vartic, scriitor şi regizor] // Lit. şi arta. – 2009. – 6
aug. – P. 7. – Cuprins : Despărţirea de Andrei Vartic / Nicolae Dabija ; Pomenirea unui
mare patriot / Ioan Neacşu ; Andrei Vartic a fost comemorat la Mănăstirea Diaconeşti
din Agaş / Viorel Cucu; Omagiu lui Andrei Vartic / Ştefan Plugaru.

4416. Josanu, Efim. Între politică şi poezie : [60 de ani de la naşterea poetului
Ion Hadârcă] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 5.

4417. Marafet, Constantin. În loc de prefaţă : [pe marginea vol. de poezii "Triste-
ţea din felinar" de Doina Dabija, Râmnicul Sărat, ed. "Rafet", 2008] / Constantin Marafet
// Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 5.

4418. Neagu, Manole. Debordarea din Sine în scenă şi-n Cuvânt : [pe marginea
vol. "Arc întins" de Emil Nicula, ed. Pontos, 2009] / Manole Neagu // Lit. şi arta. – 2009.
– 6 aug. – P. 4.

4419. Nicolau, Felix. Cremenal ot Chişinău : [pe marginea romanului "Avionul


mirosea a peşte" de Nicolae Popa, Ch., Ed. Arc, 2008 : reluat din rev. "Luceafărul",
2009, nr. 9] / Felix Nicolau // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 aug. – P. 10.

4420. Păduraru, Anatol. Anatol Păduraru: "Fratele meu a pus problema opririi
masacrului limbii române în Basarabia" : [in memoriam scriitorului Nicolae Costenco :
interviu cu fratele scriitorului, reluat din "Ziarul de gardă", apr. 2008] / consemnare :
Antonina Sârbu // Capitala. – 2009. – 31 aug. – P. 4-5; Столица = Capitala. – 2009. –
31 авг. – P. 4-5.

4421. Popovici, Teodor. Teodor Popovici : "Ne-aşteaptă viitorul luminos / Şi


dracu’ ştie ce ne mai aşteaptă! ..." : [interviu cu epigramistul] / consemnare : Ion Diviza //
Timpul satiric. – 2009. – 14 aug. – P. 15. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

4422. Roibu, Nicolae. Omul care ştie totul despre P. P. Hasdeu : [Pavel Balmuş,
cercetător şt. la Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Nicolae Roibu // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 18 aug. – P. 8.

4423. Ţopa, Efimia. Petru Zadnipru, regăsit în arhivă : [despre creaţia scriitorului]
/ Efimia Ţopa // Contrafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 22-23.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4424. Vieru, Grigore. Testamentul : (fragm. din discursul, rostit de poetul Gr.
Vieru pe 30 aug. 2007, la încununarea sa cu tit. de Doctor Honoris Causa al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 28 aug. – P. 9; // Capitala. – 2009.
– 31 aug. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 4404)

821.162.1.0 Literatură poloneză


4425. Cosmescu, Alex. Piotr Bednarski. Identităţi construite : [pe marginea ro-
manului " Zăpezile albastre", Bucureşti, ed. Humanitas, 2008] / Alex Cosmescu // Con-
trafort. – 2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 20.

821.163.4 Literatură în limba sârbo-croată


4426. Galaicu-Păun, Emilian. Danilo Kis, Enciclopedia morţilor : [pe marginea
vol. de povestiri cu acelaşi tit., Polirom, 2008] / Emilian Galaicu-Păun // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 18 aug. – P. 10.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4427. Obadă, Teodor. Posibil, ultima comunitate de mamuţi din Europa a sfârşit
la Valea Morilor : [interviu cu T. Obadă, arheolog] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux
european : ed. de vineri. – 2009. – 14 aug. – P. 8.

908 Monografii ale localităţilor


4428. Sprânceană, Vitalie. Jurnal cu turci sau Despre cum nu trebuie să vizitezi
o ţară : [impresii de călătorie în Turcia] / Vitalie Sprânceană // Contrafort. – 2009. – Iul. -
Aug. (Nr 7/8). – P. 19.

4429. Семенова (Юдович), Юлия. Путешествие из Кишинева в Стамбул-2 /


Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2009. – 21 авг. – Р. 12.

4430. Cеменова (Юдович), Юлия. Путешествие из Кишинева в Стамбул – 3


/ Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2009. – 28 авг. – Р. 17. –
Art. 1.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


4431. Bobeică, Constantin. Noi, orheienii : [pe marginea vol. "Personalităţi
orheiene" de Andrei Calcea, Ch., ed. Pontos, 2003] / Constantin Bobeică // Făclia. –
2009. – 29 aug. – P. 7.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
4432. Caşu, Igor. 70 de ani de la semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop / Igor
Caşu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21 aug. – P. 17.

4433. Platon, Alexandru-Florin. Sinteza culturală cantemiriană : [pe marginea


vol. "Les Cantemir: l’aventure européenne d’une famille princière au 18 siècle" de Şte-
fan Lemny, Paris, ed. Complexe, 2009] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2009. –
Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 6.

4434. Varta, Ion. Două date fatidice din cadrul unui scenariu odios : [pe marginea
Tratatului de neagresiune dintre Germania şi URSS, 23 aug. 1939] / Ion Varta // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 21 aug. – P. 17.

4435. Сафонов, Андрей. Пакт 23 августа – поражение : [по поводу 70-летия


заключения Договора о ненападении между СССР и Германией] / Андрей Сафо-
нов // Независимая Молдова. – 2009. – 20 авг.
(Vezi de asemenea Nr 4023)

94(478) Istoria Republicii Moldova


4436. Baciu, Valentina. O jumătate de viaţă trăită printre morminte : [despre
cercet. istoricului Evgheni Rumeanţev] / Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 14 aug. – P. 9.

4437. Ciobanu, Petru. Petru Ciobanu : "Favoriţii autorităţilor sunt veteranii Arma-
tei Sovietice" : [interviu cu preş. Asoc. veteranilor de război ai Armatei Române] / con-
semnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 aug. – P. 5.

4438. Musteaţă, Sergiu. Atenţie: ei ne vor trăda tot timpul : interviu cu S. Mus-
teaţă, preş. Asoc. Istoricilor din Rep. Moldova / pentru conformitate : Aneta Grosu //
Ziarul de gardă. – 2009. – 20 aug. – P. 16-17.

4439. Olaru-Cemârtan, Viorica. Basarabie, trecută prin foc şi prin sabie ... : 60
de ani de la al doilea val de deportări comuniste / Viorica Olaru-Cemârtan // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 14 aug. – P. 27.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4440. Taşcă, Mihai. Rămânem ancoraţi în trecutul sovietic? / Mihai Taşcă // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 21 aug. – P. 7.

4441. Вискалов, Александр. Бессарабия и Румыния – освобождение : [65


лет со дня освобождения Кишинэу от нем.-рум. захватчиков] / Александр Вискалов
// Коммерсант plus. – 2009. – 21 авг. – Р. 14-15.

4442. Воронин, Владимир. "Мы смогли соединить разорванную нить вре-


мен" : выступление президента Респ. Молдова по случаю 65-й годовщины осво-
бождения Молдовы от фашист. оккупации / Владимир Воронин // Независимая
Молдова. – 2009. – 25 авг.

4443. Грамма, Анна. Дудка крысолова зазвучала снова! : [интервью с исто-


риком, пред. культ.-ист. фонда "Eneada" А. Грамма] / интервью вела Нелли Торня
// Кишин. новости. – 2009. – 7 авг. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4336)

94(498) Istoria României


4444. Cărăuş, Tamara. Memoriile între cerere şi ofertă : [pe marginea vol. "Me-
morii" de Valeriu Anania, Iaşi, ed. Polirom, 2008] / Tamara Cărăuş // Contrafort. – 2009.
– Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 10-11.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2009

Budeanu,Gheorghe 4080
A Bulat, Galina 4285
Alerguş, Olga 4399 Bulat,Toma G. 4013
Anania, Valeriu 4444 Bulat, Veaceslav 4100
Andrieş, Serafim 4298 Burea, Irina 4156
Apostol-Ciubară, Galina 4247 Burlacu, Emilia 4251
Arghezi, Tudor 4347 Burov, Ştefan 4365
Arhip, Olga 4298 Butnaru, Leo 4366
Armaşu, Dinu 4177 Buzu, Teodor 4311
Axânti, Sergiu 4243 C
B Calamanciuc, Gheorghe 4367, 4368
Babansky, Valeriu 4053, 4315 Calcea, Andrei 4431
Babără, Otilia 4325 Catrinescu, Natalia 4141
Baciu, Valentina 4436 Caşu, Igor 4432
Bahnaru, Vasile 4335 Călinescu, Roxana 4401
Balmuş, Pavel (4422) Căpiţă, Ionel 4005
Baltag, Cezar 4348 Cărăuş, Tamara 4444
Banfi, Ferenc 4121 Cărtărescu,Mircea 4404
Bantoş, Ana 4056 Câşlari, Liliana 4239
Barthes, Roland 4400 Câşlaru, Anatol 4171
Bartoş, Jeno 4313 Cenuşă, Denis 4124
Bădărău, Vasile 4009 Cerbari,Valerian 4298
Bădicu, Iurie 4008 Cernea,Gheorghe 4342
Bâlici, Gheorghe 4357, 4358, 4359, 4360, Cernica, Veaceslav 4230
4361, 4362, 4363 Cheianu, Constantin 4040, 4299, 4369
Bârseanu, Andrei 4349 Chiper, Grigore 4407
Bendas, Mihai 4284 Chircă, Sergiu 4125
Bernaz, Oleg 4099 Chiriac, Petru 4163
Bernd Lichtenberg 4396 Chirtoacă, Dorin 4041, 4101
Beşleagă, Vladimir 4364 Chiţanu, Andrei 4177
Bezniţchi, Lidia 4292 Chivriga, Viorel 4164
Bobeică, Constantin 4431 Ciobanu, Pavel 4331
Bogatu, Petru 4037, 4038, 4039, 4122, Ciobanu, Petru 4437
4123 Ciobanu, Stelina 4102
Bojoga, Eugenia 4334 Ciobanu,Viorel 4330
Bolocan, Vlad 4326 Ciobanu, Vitalie 4312, 4402
Bortă, M. 4009, 4244 Ciocanu, Ion 4043, 4408
Botnaru, Oleg 4232 Ciornei, Vsevolod 4044, 4045, 4046, 4103
Bragoi, Petru 4237, 4238 Ciornîi, Nicolae 4332
Braşoveanu, Dumitru 4213 Ciuntu, Ioan (protoiereu mitrofor) 4047
Brumaru, Emil 4401 Cizek, Alexandru 4286
Buburuz, Petru 4010, 4011 Clenciu, Alexandru 4350

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Codreanca, Lidia 4336 E


Codreanu, Theodor 4403
Codru, Anatol 4409 Eftimiu, Victor 4351
Codruţ, Mariana 4313 Enii, Ana 4241
Coelho, Paulo 4344, 4345, 4346 F
Cojocaru, Sergiu 4370
Cojocaru-Vrabie, Dorina 4314 Filat, Vlad 4042, 4049, 4057, 4058, 4059,
Colesnic, Ala 4240 4105, 4150
Colesnic, Iurie 4410 Fişer, Anatol 4003
Condrea, Irina 4337 Flora, Ioana 4326
Conunov, Alexandra 4322 Florian D. 4032
Coreţchi,Olga 4396 Frişcu-Horaţiu, Alexandru 4382
Cosmescu, Alex 4371, 4425 Frunză, Vlad 4165
Costaş, Natalia 4002 Funk, Iosif 4333
Costenco, Nicolae 4420 Fuştei, Nicolae 4014, 4406
Covrig, Andrei 4126 G
Cristea, Maria 4310
Cristea, Nadia 4283 Galaicu-Păun, Emilian 4426
Cristea, Traian Gh. 4411 Galamaga, Olga 4246
Cubreacov, Vlad 4031 Galben-Panciuc, Zinaida 4247
Cucu,Viorel 4372, 4415 Gane, Zina 4060
Curchi, Lilia 4289 Gangan, Zinaida 4248
Cuzuioc, Ion 4373 Garaz, Nicolae 4161
Garofeanu, Ruxandra 4033
D Gherasim, Arcadie 4052, 4061, 4300
Dabija, Doina 4374, 4411, 4413, 4417 Gherman, Marcel 4006, 4398
Dabija, Nicolae 4048, 4412, 4415 Ghimpu, Mihai 4042, 4049, 4150
Daghi, Ion 4315 Ghinea, Cristian 4062
Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Godoroja, Olga 4249
Române) 4012 Goia, Vasile 4323
Deleu, Ecaterina 4013 Gorincioi,Tamara 4339
Diacov, Dumitru 4051 Gremalschi, Anatol 4002
Dinescu, Viorel 4413 Grosu, Aneta 4223, 4438
Diviza,Ion 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, Grozavu, Vasile 4129, 4134
4380, 4381, 4414, 4421 Gurău, Victor 4063
Dogaru, Anton 4127 Guţu, Daniela 4325
Dolganiuc, Valentin 4052, 4053 H
Donos, Andrei 4327
Dor, Teo 4245 Hadârcă, Ion 4056, 4383, 4384
Druţă, Ion 4316 Hadârcă, Natalia 4437
Dulgheru, Valeriu 4054, 4104 Hadârcă,Sorin 4177
Dumbrăveanu, Albina 4338 Hanganu, Aurelia 4340
Dumeniuk, Ion 4339 Haraszti, Miklos 4215
Dungaciu, Dan 4023, 4024, 4025, 4055, Hasdeu, P. P. 4005
4128 Helmis, Mihaela 4301

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

I Melnicenco, Ecaterina 4292


Melniciuc, Ion 4341
Iachim, Ion 4250 Michnik, Adam 4028
Ieronim,Ioana 4404 Micuşa, Dumitru 4308
Ioniţă, Veaceslav 4178, 4179 Mizsei, Kalman 4130, 4131, 4132
Iosip, George 4290 Mîndîcanu, Virgil 4233
Isac, Andrei 4291 Mocanu, Elena 4251
Ivăniţă, Stanislav 4166 Moraru, Angela 4252
Ivanov, Dina 4071 Moraru, Anton 4107, 4342
J Moşanu, Alexandru 4066
Moşneag, Victor 4319
Jelescu, Petru 4287 Movileanu, Ala 4032
Jigău,Gheorghe 733 Mrost, Andrei 4162
Josanu, Efim 4064, 4302, 4416 Muntean, Angela 4253, 4254
K Munteanu, Igor 4050
Muravschi, Maria 4015
Kasparov, Garri 4330 Musteaţă, Efimia 4278
Kis, Danilo 4426 Musteaţă, Sergiu 4438
Kruger, Michael 4397, 4398
Kulikovski, Lidia (4005) N

L Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana, 4255,


4256, 4257
Lariuşin, Tatiana 4157 Nani, Anastasia 4106, 4121
Lazăr, Valeriu 4180 Neacşu, Ioan 4415
Leah, Tamara 4298 Neagu, Manole 4418
Leu, Ion4233 Nechit, Irina 4032, 4033, 4404
Loghin, Vlad 4190 Nectarie (părinte) 4016
Luca, Marius 4032 Negru, Nicolae 4067, 4068
Lungu, Eugen 4056 Negură, Lilian 4069
Lupaşcu, Tatiana 4311 Negură, Petru 4146, 4400, 4400
Lupu, Marian 4042, 4049, 4150 Nemerenco, Ludmila 4249
Lupuşor, Adrian 4191 Nicoară, Maria 4258
Nicula, Emil 4418
M
Nicolau, Felix 4419
Macarevici, Victor 4405
O
Macovei, Artur 4100
Mahu, Rodica 4101 Obadă, Teodor 4427
Manole, Ion 4050 Olaru-Cemârtan, Viorica 4439
Manolescu, Nicolae 4403 Olteanu,Constantin 4225
Marafet, Constantin 4417 Oprunenco, Alex 4108
Marcov, Maria 4242 Osoianu, Ion 4147
Marcu, Tatiana 4170 Ostaf, Sergiu 4050
Martin, Vasile 4202, 4216
Mateevici, Alexei 4385 P
Mărgineanu, Ion 4386 Paladi, Mihai 4161
Mecacci, Matteo 4106 Palii, Ghenadie 4225

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Palii, Leonard 4161, 4163 Roşca, Iurie 4038, 4077, 4078


Panţâru, Victor 4223 Roşca, Virginia 4112, 4181, 4186
Panuş, Vladimir 4332 Rotaru, Oleg 4003
Partole, Claudia 4407 Rotaru, Tatiana 4406
Pavliuc,Victor 4158, 4161 Rradov, Mariana 4004
Paulencu, Ioan 4327, 4328 Rumeanţev, Evgheni 4436
Păduraru, Pavel 4026, 4057 Rusnac, Anatol 4391
Păduraru, Anatol 4420 Rusu, Avramia 4279
Păduraru, Pavel 4086 Rusu, Dinu 4018
Pădureanu, Raisa 4259 Rusu, Tudor 4234, 4261, 4262
Pârgaru, Ion 4158
Petrea, George 4352 S
Petrencu, Anatol 4071 Sainciuc,Glebus 4316
Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Sandulachi, Pantelei 4079
Plaiurilor) 4017 Sălcuţan, Mihai 4392
Pirojkov, Serghei 4133, 4134 Sângeorzan, Adrian4402
Platon, Alexandru-Florin 4433 Sârbu, Antonina 4420
Plăieşu, Raisa 4387 Scarlat, George 4135
Pleşca,Gheorghe 4314 Scutelniciuc, Ion 4263
Plugaru, Anatol 4072, 4073, 4074, 4111 Secu, Victoria 4264
Plugaru, Ştefan 4415 Sicinschi, Nina 4265
Pogor, Lidia 4388 Simonescu, Dumitru 4266
Pohilă, Vlad 4056, 4317, 4343, 4405 Sion, Gheorghe 4353
Popa, Igor 4171 Sitaru, Adrian 4326
Popa, Nicolae 4419 Slusari, Alexandru 4167
Popa Popa’s, Ştefan 4318 Snegur, Mircea 4080
Popescu, Nicu 4027, 4140 Sobor, Eugen 4161
Popovici, Teodor 4389, 4421 Sorescu, Marin 4354
Popuşoi, Liliana 4222, 4308, 4310, 4322, Spânu,Vlad 4177
4323, 4427 Sprânceană, Vitalie 4028, 4428
Portas, Valentin 4390 Stepa,Tatiana 4324
Postan, Liliana 4163 Stewart, John Todd 4217
Praporşcic,Sergiu 4051, 4063, 4152 Strelciuc, Ioan 4168
Preaşcă, Ion 4203, 4204 Sturza, Ion 4142
Prepeliţă, Mihai 4356
Prohniţchi, Valeriu 4141, 4177 Ş
Puiu,Visarion 4019 Şandru, Dumitru 4163
R Şavga, Larisa 4235, 4267
Şoimaru, Vasile 4034
Racu, Octavian 4112 Şraibman,Ihil 4399
Raileanu, A. 4260
Reniţă, Alecu 4075, 4076 T
Rocard, Michel 4155 Tarhon, Petru 4293
Roibu, Nicolae 4079, 4422 Taşcă, Mihai 4440
Roncea,Victor 4078 Tănase, Constantin 4081, 4082, 4083,
Roşca, Eduard 4168 4084, 4085, 4153, 4154

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

Terescenco, Petre 4032 А


Tiulea, Flori 4087
Tkaciuk, Mark 4086 Апроцкая, Т. И. 4271
Toderică, Cristina 4133 Астахова, Ирина 4306
Toma, Vasile 4393 Б
Tomac, Eugen 702
Tomaşenco, Rodica 4010, 4324 Бежан, Раиса 4307
Tuşcanu, Florin 4019 Березовская,Ольга 4236
Берекет, Л. К. 4271
Ţ Бушинский, Александр 4277
Ţâbuleac, Elena 4280 В
Ţâgănaş, Ion 4222
Ţopa, Efimia 4423 Вискалов, Александр 4441
Ţurcan, Tatiana 4268 Воронин, Анжела 4172
Ţurcan, Raisa 4268 Воронин, Владимир 4098, 4169, 4442
Врабие, Виталие 4228
U Выползова, И. 4273
Ungureanu, Ion 4087 Г
Urechean, Serafim 4042, 4049, 4150
Urschi, Gheorghe 4394 Галин, Александр 4089
Ursu, Valentina 4105 Глазова,Татьяна 4309
Глотова, С. Н. 4274
V Грамма, Анна 4443
Varta, Ion 4434 Гречаная, Зинаида 4169
Vartic, Andrei 4415 Грозаву, Василе 4136
Velimirovici, Nicolae (sfânt) 4020 Д
Vieru, Grigore 4424
Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Даркa, Антосий 4355
Întregii Moldove) 4021 Дацко, Григорий 4304
Vlas, Lidia 4269 Додон, Игорь 4169
Voinu,Sevastian 4250 Друцэ, Ион 4320
Volosatâi, Boris 4270 Дуллин, Себастьян 4205
Voronin, Vladimir 4039, 4088 Дурлештяну, Мариана 4173
Vrabie, Gheorghe 4319 Дэвис, Горвард 4192
Vrabie,Tatiana 4241
Ж
Vrabie, Vitalie 4227
Жумабаев, Амангельды 4137
W
З
Wolton, Thierry 4326
Западинский, Роберт 4090, 4113
Z
И
Zadnipru, Petru 4423
Zatonschih, Raisa 4161 Иванов, Сергей 4229
Zbârciog, Vlad 4395 Избындэ, Анатолий 4309
Ильина, Ксения 4091

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

К Родрик, Дэни 4197


Рокар, Мишель 4189
Калак, Дмитрий 4187, 4206, 4207 Руссу, Алла 4185
Караганов, Сергей 4029
Катранжиу, Е. А. 4275 С
Кирилкова, Е. М. 4276
Кирилэ, Виктор 4143 Саинчук ,Глебус 4320
Киртоакэ, Дорин 4226 Сакс, Джеффри Д. 4198
Коваленко, Ирина 4231 Сафонов, Андрей 4435
Косташ, Наталья 4022 Святченко, Иван 4094, 4116, 4148, 4183,
Король, Н. 4281 4219
Кортак, Вадим 4022 Семенова (Юдович), Юлия 4429, 4430
Смешная,Татьяна 4182, 4218
Л Совантю, Карл П. 4199
Сорочану,Тудор 4095, 4117, 4118, 4119,
Лагута, Майя 4114 4144
Лазар, Валериу 4182 Стеклов, Александр 4209
Ли, Джон 4208 Стиглиц, Джозеф Е. 4200
М Стэнеску, Никита 4355

Марченко, Ольга 4296 Т


Матисен, Йохан 4193 Такий, Александр 4174, 4175, 4176, 4193
Мигулина, Татьяна 4321 Тодеркан, Валентин 4303
Мижей, Кальман 4138 Торня, Нелли 4329, 4443
Мироу, Томас 4194 Тулбуре, Алексей 4148
Млечко, Татьяна 4092
Моисеев, Сергей 4297, 4305 У
Моспанов, Андрей 4139
Муази, Доминик 4195 Устюгова, Наталья 4007
Муравский, Александр 4148, 4188 Ф
Мяло, Ксения 4139
Филипп, Павел 4306
Н
Х
Никорич, Ирина 4236
Новосадюк, Владимир 4115 Хаас, Ричард 4294
Хагер, Томас 4210
П Халус, Евгения 4277
Пасечная, Светлана 4321 Хармелин, Юрий 4329
Петрович, Виктор 4220 Ц
Пичугова, С. В. 4275
Попеску, Алла 4218 Цветаева, М. И. 4271
Прохватилов, Л. 4282 Цырдя, Богдан 4096
Пулбере, Думитру 4149 Цэрану, Анатолий 4030

Р Ч

Рахманов, Валентин 4035 Челлани, Брахма 4211


Рогофф, Кеннет 4196 Черней, Всеволод 4320

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2009

Черный, Николай 4184 Шелл, Орвилл 4212


Чиботару, Виорел 4119, 4144 Шикирлийская, Марина 4172
Шимановская, Людмила 4304
Ш
Ю
Шаларь, Виктор 4145
Шалимов, Эдуард 4097, 4120 Юнко, Александра 4184
Шварцер, Даниэла 4205
Швейкина, Ольга 4226

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"


Nr 8-2009

1. Apropo magazin
2. Capitala
3. Contrafort Nr 7/8
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Făclia
8. Flux european . ed. de vineri
9. Jurnal de Chişinău
10. Literatura şi arta
11. Moldova suverană
12. Natura Nr 8
13. Săptămîna
14. Sport plus
15. Timpul de dimineaţă
16. Timpul satiric (supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă")
17. Tribuna copiilor
18. Univers pedagogic pro
19. Vocea poporului
20. Ziarul de gardă
21. Кишиневские новости
22. Кишиневский обозреватель
23. Коммерсант plus
24. Независимая Молдова
25. Столица = Capitala
26. Экономическое обозрение

137
Cuprins

CRONICA CĂRŢII................................ ................................ ................................ ........5

0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ ...........5


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................. 5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ..5
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................ 5
08 Poligrafii. Lucrări colective ..................................................................... 6
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ................................ 6
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ............................. 7
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................. 7
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ........8
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 8
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................... 9
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 12
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................. 13
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ........15
502/504 .................................................................................................... 15
51 Matematică .......................................................................................... 15
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................... 16
59 Zoologie ............................................................................................... 17
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ..17
61 Medicină .............................................................................................. 17
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură.Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice ...................................................................................... 19
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ...................... 19
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ................................ 19
78 Muzică ................................................................................................. 19

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...................................................... 20


8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ....20
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......... 20
82 Literatură ............................................................................................. 22
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ..............26
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ......26
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................ 26
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică................................ ................................ ..................26
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului.
Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca
reprezentare a cunoştinţelor geografice) ................................ .................26
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne .........27
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ .....27
93/94 Istorie .............................................................................................. 27
94 Istorie generală. Istorie universală.......................................................... 27
Autoreferate ................................ ................................ ................................ ....28
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2009 ................................ .................31
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2009 ................................ .................34
Index subiecte ................................ ................................ ................................ .35
Index editori................................ ................................ ................................ ....36
Index ISBN eronate ................................ ................................ ........................ 36

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ................................ ............................. 37

0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ...37


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................ 37
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ 37
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ......................... 37
005 Conducere şi organizare. Management ................................ .................... 37
02 Biblioteconomie .................................................................................... 37

139
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ........................ 38
09 Manuscrise. Bibliofilie ........................................................................... 38
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ ..38
27 Creştinism ............................................................................................ 38
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ......38
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 38
32 Politică ................................................................................................ 39
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................. 40
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................. 46
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 49
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ......................................................... 49
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................. 50
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ......................... 50
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ........51
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................ 51
56 Paleontologie ....................................................................................... 51
57 Ştiinţe biologice .................................................................................... 51
58 Botanică ............................................................................................... 51
59 Zoologie ............................................................................................... 52
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ ..52
61 Medicină .............................................................................................. 52
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................. 58
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice ................................................................................. 59
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............................ 63
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ...................... 64
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ...................... 65
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 65

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................... 66


72 Arhitectură ........................................................................................... 66
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................. 66
73 Arte plastice ......................................................................................... 66
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .............................................. 66
78 Muzică ................................................................................................. 67
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...................................................... 67
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ....68
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......... 68
82 Literatură ............................................................................................. 69
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ..............73
91 Geografie. Exploatarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .............. 73
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne .........73
913(478) Geografia Republicii Moldova................................ ........................ 73
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ .....73
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ .............73
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2009 ......................... 75
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole
sunt fişate în "Сronica articolelor de revistă" Nr 8-2009 ........................ 81

CRONICA ARTICOLELOR DE ZIARE ................................ ................................ ..82

0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ...82


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................ 82
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ......................... 82
005 Conducere şi organizare. Management ................................ .................... 82
02 Biblioteconomie .................................................................................... 82
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ........................... 82
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ..82
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ............................................... 83
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ ..83

141
27 CREŞTINISM ................................ ................................ ................................ ...........83
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ......84
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 84
311 Statistică ................................ ................................ ................................ ..84
32 Politică ................................................................................................ 84
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................. 97
34 Drept. Jurisprudenţă ........................................................................... 104
35 Administraţie publică. Artă militară ...................................................... 105
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ....................................................... 106
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 106
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ......112
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................. 113
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ 113
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................ 113
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice ............................................................................... 114
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .................... 114
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .................................... 115
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................... 115
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ...................................................... 115
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................. 115
73/76 Arte plastice. Arte decorative ........................................................... 115
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................ 116
78 Muzică ............................................................................................... 117
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .................................................... 117
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ..118
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....... 118
82 Literatură ........................................................................................... 119

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ............127


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ....................... 127
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ....127
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ...127
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ ...........128
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări ................................ ...............128
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2009........................ 130
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 8-2009................................ ................................ .............................. 137

143
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 8,37
Coli ed. 6,22
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 11/09

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com


ISSN.Moldova@gmail.com ISMN_Moldova@gmail.com

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Valinex" SRL

str. Florilor 30/1A, of. 26B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

144