You are on page 1of 256

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 10
2008

CNCM
Chişinău 2008
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 10

NBCM
Chişinău 2008
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 10

CNCM
Chişinău 2008
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-
9975-9730-3-8
Nr 10, 2008. – 2008. – 256 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-49-000-9

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2008
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(1865-2156)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1865. Realizări inovative în domeniul viti-viniciol : Ed. specială a Conf. Intern.
consacrate comemorării m. c. AŞM Petru Ungurean (1894-1975), 18-19 sept. 2008 : Lucr.
şt. / Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie din Rep. Moldova ; col. red. : Constantin Dadu
(red. şef), Nicolae Taran, Emil Rusu [et al.]. – Ch. : UASM, 2008. – 258 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-64-124-1
[2008-1829]
- - 1. Inovaţii – Viticultură – Vinificaţie. 2. Viticultură – Inovaţii. 3. Vinificaţie – Ino-
vaţii.
001.891:[634.8+663.2/.3](082)=135.1=111=161.1
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1866. Andronati, Nicolae
Fiabilitatea calculatoarelor : [pentru uzul studenţilor] / Nicolae Andronati, Oleg V.
Şcerbakov. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 169, [1] p. : fig., tab. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 169-170 (31 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-67-463-8
[2008-1961]
- - 1. Calculatoare – Fiabilitate. 2. Fiabilitatea calculatoarelor.
004(075.8)
1867. Cotelea, Vitalie
Microsoft SQL Server 2005 : Lucr. practice la cursul "Baze de date" / Vitalie Cote-
lea, Marian Cotelea ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Cibernetică şi Informatică
Economică". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 175 p. : fig., tab. ; 28 cm.
150 ex.

5
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

ISBN 978-9975-75-389-0
46,50 lei. – [2008-2045]
- - 1. Baze de date – Sistemul SQL.
004.6(076.5)
1868. Popov, Lidia
Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice pentru lucrări de laborator la
disciplina "Tehnologii informaţionale de comunicare" : Modulul Procesorul Microsoft Excel
2002(XP) : (pentru studenţii fac. de Econ. şi Ştiinţe ale Naturii şi Agro-ecologie) / Lidia
Popov. – Bălţi : USP "Alecu Russo", 2006. – 157, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 158 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9555-4-6
[2008-1854]
- - 1. Tehnologii informaţionale de comunicare.
004.7(076.5)
1869. Popov, Lidia
Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice pentru lucrări de laborator la
disciplina "Tehnologii informaţionale de comunicare" : Modulul Procesorul textual Word
2002(XP) : (pentru studenţii fac. de Econ. şi Şt. ale Naturii şi Agro-ecologie) / Lidia Popov. –
Bălţi : USP "Alecu Russo", 2006. – 151, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 151 (18 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-016-6
[2008-1853]
- - 1. Tehnologii informaţionale de comunicare.
004.7(076.5)
1870. Ţapcov, Varvara
Excel and Access : (tutorial) / Varvara Ţapcov ; Acad. of Economic Studies of
Rep. Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 263 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 262-263 (28 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-426-2
[2008-2084]
- - 1. Excel – Program de sistem. 2. Acces – Program de sistem.
004.45(075.8)
005 Management
1871. Carp, Iurie
Comunicare managerială : Curs univ. / Iurie Carp, Anatolie Budevici ; Univ. de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 176 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 170-171 (56 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-082-0
[2008-1991]

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Comunicare managerială.
005:796.062(075.8)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1872. Aniversări culturale ... / alcăt. : Lilia Tcaci, Maria Harea, Tamara Croitoru
[et al.] ; Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă". – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA).
– 20 cm.
... 2009. – 2008. – 190, [2] p. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – 1000 ex. – ISBN
978-9975-72-168-4. – [2008-1883]
- - 1. Aniversări culturale, 2009. 2. Cultură – Aniversări, 2009.
008(058)
1873. "De la diversitatea lingvistică spre educaţia multilingvistică şi mult i-
culturală", conf. intern. (2006 ; Chişinău). De la diversitatea lingvistică spre educaţia
multilingvistică şi multiculturală = От языкового многообразия к полиязычному и мульти-
культурному образованию = From cultural and linguistic diversity to multilingual and multi-
cultural education : Materialele conf. intern., 5-6 dec. 2006, Chişinău / под общ. ред. :
Атанасии/Татьяны Стояновой. – К. : "Vector V-N" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 239, [1] p. ; 20 cm.
Antetit.: Centrul pentru Problemele Minorităţilor. – Text paral.: lb. rom., engl., ru-
să. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9977-3-7
[2008-1932]
- - 1. "De la diversitate lingvistică spre educaţia multilingvistică şi multiculturală" –
Conferinţă internaţională.
008:323.15(082)=135.1=111=161.1
1874. Dialogul culturilor în paginile revistei "Kultura" = Dialog kultur na łamach
paryskiej "Kultury", 26 sept. 2008 : materialele conf. / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi,
Centrul de Lb. şi Cultură Poloneză, Inst. Polonez din Bucureşti ; trad. în lb. rom. : Lucia
Ţurcanu. – Bălţi : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 23, [7] ; 23, [7] p. : fot. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., polonă. – F. f. de tit. – Pag. paral. – Carte-valet
("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Pomoc Polakom na Wschodzie,
din fondurile Senatului Rep. Polone
[2008-2009]
- - 1. Cultură.
008(082)=135.1=162.1
1875. Белорусские криницы Молдовы : Летопись Белорус. общины Рес-
публики Молдова / Белор. Община в РМ ; текст : И. А. Кец ; редкол. : А. А. Коркина, Н.
И. Шляпо, А. В. Плешка [и др.]. – К. : "Grafic Desing" SRL, 2008. – 182 p., [54] p. : fot. ; 20
cm.
ISBN 978-9975-9897-1-8

7
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

[2008-1867]
- - 1. Cultură – Bieloruşi – Republica Moldova (rusă). 2. Comunitatea bielorusă
din Republica Moldova (rusă).
[008:323.13](478=161.3)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1876. Alexandru Abramciuc : [inginer, profesor univ.] : Biobibliografie / alcăt. :
Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. coord. : Elena Harconiţă, Margareta Curtescu ; Univ. de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2006. – 169 p. : des.,
fot. ; 25 cm. – (Personalităţi universitare bălţene).
Texte: lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-931-96-0
[2008-1858]
- - 1. Abramciuc, Alexandru, 1952-2001, profesor universitar, inginer – Biobiblio-
grafie.
016:[62+929 Abramciuc]
1877. Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi
specializate din Republica Moldova / alcăt.: Dora Caduc, Elena Stratan, Lina Mihaluţa [et
al.] ; red. resp.: Elena Harconiţă ; red. bibliogr.: Galina Mostovic. – Bălţi : [Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi], 2008. – 234, [1] p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-931-18-2
[2008-2028]
- - 1. Biblioteci – Lucrări elaborate – Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:027.7(478)
1878. Galina Furdui : [poetă] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu",
Centrul Academic Intern. "Eminescu" ; alcăt.: Vladimir Furdui ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ;
ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 308, [3] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-030-0
[2008-1844]
- - 1. Furdui, Galina, 1946-…, poetă – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Furdui]
1879. Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869-1888) : [scriitoare română] : Biobi-
bliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Centrul Naţ. de Hasdeulogie ; elab.: Cristina
Decusară-Bocşan ; coord. : Clara Balmuş şi Pavel Balmuş ; red. bibliogr. : Ludmila Pânzari
; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 52 p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-032-4
[2008-1838]
- - 1. Hasdeu, Iulia, 1869-1888, scriitoare română – Biobibliografie.

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

016:[821.135.1.09+929Hasdeu]
1880. Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa", ed. (Chişinău). Î.E.-P.
"Ştiinţa" : Catalogul colecţiilor. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 27 p. : il.
color. ; 25 x 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit.
[2008-2077]
- - 1. Cataloage de edituri – Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa" – Chişi-
nău.
017.4(478-25)
1881. Moldpresa : Abonarea la ediţii periodice … : Cat. – Ch. : "Moldpresa" SA,
2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. – ISSN 1857-176.
… 2009. – 2008. – 106 p. : tab. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – F. f. de tit.
– 1000 ex. – ISBN 978-9975-9920-3-9. – [2008-1889]
- - 1. Moldpresa, 2009 – Cataloage. 2. Abonare, 2009 – Cataloage. 3. Ziare –
Abonare, 2009 – Cataloage. 4. Reviste – Abonare, 2009 – Cataloage.
017:050
1882. O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama, Dumitru C.
Grama, Steliana Grama : Triptic biobiliogr. / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Bibl. Publică
"Ovidius" ; alcăt. : Ion Madan, Elena Butucel, Margareta Cebotari [et al.] ; red. bibliogr. :
Margareta Cebotari, Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : "Grafema Libris"
SRL, 2008. – 304 p. il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-031-7
[2008-1841]
- - 1. Slutu-Grama, Claudia, 1947- …, bibliolog, poetă – Biobibliografie. 2. Grama,
Dumitru, 1943- …, jurist – Biobibliografie. 3. Grama, Steliana, 1974-2006, poetă – Biobiblio-
grafie.
016:[821.135.1(478).09+34+929Grama]
1883. Petru Galeţchi (1938-2004) : [microbiolog, profesor univ.] : Biobibliografie
/ Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibl. Şt. Medicală ; alcăt. :
Stela Prohniţchi. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 46 p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-915-37-3
[2008-2050]
- - 1. Galeţchi, Petru, 1938-2004, microbiolog – Biobibliografie.
016:[579.61+929Galeţchi]
1884. Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului – Veaceslav Manolachi : Bi-
obibliografie / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Biblioteca ; alcăt. : Ana Ciumaşi ;
trad. în lb. rusă : Nina Narschina. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 142 p. : fot. ; 21 cm.

9
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Texte: lb. rom., rusă. – 500 ex.


ISBN 978-9975-68-074-5
[2008-1947]
- - 1. Manolachi, Veaceslav, 1958-…, maestru în sport la lupta Judo şi Sambo –
Biobibliografie.
016:[796/799+929Manolachi]
1885. Zinaida Radu : La porţile înţelepciunii : Studium in honoris / Univ. Liberă
Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic ; [alcăt.]: Natalia Ghimpu, Svetlana Cârlan
; red. biblioteconomică-şt. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă ; red. şi
trad. textului în lb. fr. : Ghenadie Râbacov ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM,
2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 89 p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 21 cm. – (Colecţia
"Universitaria" ; Fascicula a 34-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-41-1
[2008-1975]
- - 1. Radu, Zinaida, 1938-…, filolog – Biobibliografie.
016:[811.133.1+929 Radu]
1886. Украïнци в культурi Молдови = Ucrainenii în cultura Moldovei : Bibliogr.
tematică / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Bibl. Publică "Lesea Ukrainka" ; сост : Людмила
Заимова, Віктор Кожухар ; видповидальна за вып. : Лiдiя Кулiковська. – Ch. : "Grafema
Libris" SRL, 2008. – 80 p. : imagini ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-033-1
[2008-1840]
- - 1. Cultură – Ucraineni – Indici bibliografici.
016:008(478=161.2)
02 BIBLIOTECONOMIE
1887. Concursul "Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţe-
lor informării", 2004-2007 / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat
"Alecu Russo" ; alcăt.: Elena Harconiţă ; red. bibliogr.: Irina Zalîgaev. – Bălţi : [Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi], 2008. – 39 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-931-21-2
[2008-2027]
- - 1. Biblioteconomie. 2. Bibliografie.
02+016
1888. "Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare:
concepte, experienţe, orientări", conf. şt. intern. (2007 ; Chişinău). Dimensiuni manage-
riale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, orientări : Materialele

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

conf. şt. intern. din 17 oct. 2007, Chişinău / dir. publ.: Andrei Galben ; coord. şt.: Mihai
Şleahtiţchi ; abstracte în lb. engl.: Ana Tomşa ; red. resp.: Ludmila Corghenci, Hermina
Anghelescu. – Ch. : ULIM, 2008. – 93, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – ULIM – 15 ani de ascensi-
une.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic. – Texte:
lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-934-40-4
[2008-2044]
- - 1. "Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte,
experienţe, orientări" – Conferinţă ştiinţifică internaţională.
02(082)=135.1=111
1889. Ordonarea notiţelor bibliografice în bibliografii bazată pe Clasificarea Ze-
cimală Universală : Tabele de clasificare / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; elab. :
Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ed a 2-a, modificată şi compl. – Ch. :
CNC, 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). – 93 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9730-2-1
[2008-1990]
- - 1. Clasificare Zecimală Universală.
025.45
1890. Plan de acţiuni pentru realizarea primei etape (2008-2012) a Strategiei … /
elab. : Lidia Kulikovski, Larisa Câşlaru, Tatiana Coşeriu [et al.] ; Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu". – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 22 cm.
… 2008-2017. – 2008. – 13 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-52-028-7. – [2008-
1842]
- - 1. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – Chişinău – Plan.
027.52(478-25)
1891. Plan strategic de dezvoltare pentru perioada … / elab. : Lidia Kulikovski,
Larisa Câşlaru, Tatiana Coşeriu [et al.] ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Ch. : "Grafema
Libris" SRL, 2008. – 28 cm.
… 2008-2017. – 2008. – 32 p. : fot. – 100 ex. – ISBN 978-9975-52-029-4. –
[2008-1843]
- - 1. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – Chişinău – Strategie.
027.52(478-25)
030 Lucrări de referinţă generale
1892. Curiozităţi de ieri şi de azi : între legendă şi realitate pentru cititorii cu vâr-
sta între 9 şi 99 de ani / coord. : Ala Bujor. – Ed. a 2-a, revăz. şi compl. – Ch. : "Epigraf"
SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 303, [1] p. : il. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 302 (17 tit.). – 2000 ex.

11
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

ISBN 978-9975-947-40-4
[2008-1906]
- - 1. Curiozităţi.
030
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1893. "International Conference of Young Researches", intern. conf. (6 ;
2008 ; Chişinău). International Conference of Young Researchers, nov. 6-7, 2008 Chisi-
nău, Moldova, 6 ed. : Scientific abstracts / org. com. : Ciorbă Valeriu, Ciumac Daniela,
Prodius Denis [et al.] ; scientific com. : Ciorbă Valeriu (chairman), Badicean Dumitru,
Elenciuc Daniela [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 235 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Moldovan Assoc. of Young Researchers "Pro-Science", Min. of Education
and Youth, Rep. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-769-5
[2008-2049]
082:001.32=135.1=111=161.1
1894. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele Ştiinţifice
ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-
Comerc. din Moldova ; col. red. : Tudor Maleca (red.-şef), S. Petrovici, V. Botnariuc [et al.].
– Ch. : CEP USM, 2008. – 303, [1] p. : fig., scheme, tab. ; 29 cm. – ISSN 1857-1239.
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 85 ex.
ISBN 978-9975-70-726-8
[2008-1828]
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Anale.
082+378.633.9(478-25)=135.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1895. Bacharan, Nicole
Dragostea pe înţelesul copiilor noştri : cu Isabelle, Caroline, Johanna, Antonin şi
Celia / Nicole Bacharan, Dominique Simonnet ; trad. din fr. de Georgeta Barbu-Anghel ;
cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 94, [2] p. ; 20 cm. – (Co-
lecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: L‘amour expliqué à nos enfants. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-529-6
[2008-2059]
- - 1. Dragostea pe înţelesul copiilor.
087.5:177.61
1896. Ben Jelloun, Tahar

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Islamul pe înţelesul copiilor / Tahar Ben Jelloun ; trad. din fr. : Iona-Crina Coroi. –
Ch. : "Cartier" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 94, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" /
coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: L'Islam expliqué aux enfants. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-524-1
[2008-1944]
- - 1. Islamul pe înţelesul copiilor.
087.5:28
1897. De la 1 la 10. Cumpărăturile Emiliei / trad. din fr. : Gheorghe Chiriţă ; il. :
Debbie Clark. – Ch. : Arc, 2007 [(Tipărit în China)]. – 20 p. : il. color ; 16 cm. – (Colecţia
"Învăţăm să numărăm").
Prez. cartonat. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-436-8 (Arc). – ISBN 978-973-88647-1-9 (Casteea)
[2008-1848]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
087.5:373.2
1898. De la 1 la 10. Emilia la fermă / trad. din fr. : Gheorghe Chiriţă ; des. :
Debbie Clark. – Ch. : Arc, 2007 [(Tipărit în China)]. – 20 p. : il. color. ; 16 cm. – (Colecţia
"Învăţăm să numărăm").
Prez. cartonat. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-434-4 (Arc). – ISBN 978-973-88647-0-2 (Casteea)
[2008-1846]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
087.5:373.2
1899. De la 1 la 10. Jucăriile lui Nicolae / trad. din fr. : Gheorghe Chiriţă ; il. :
Debbie Clark. – Ch. : Arc, 2007 [(Tipărit în China)]. – 20 p. : il. color ; 16 cm. – (Colecţia
"Învăţăm să numărăm").
Prez. cartonat. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-435-1 (Arc). – ISBN 978-973-88637-9-8 (Casteea)
[2008-1847]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
087.5:373.2
1900. De la 1 la 10. Nicolae şi puii de animal / trad. din fr. : Gheorghe Chiriţă ; il. :
Debbie Clark. – Ch. : Arc, 2007 [(Tipărit în China)]. – 20 p. : il. color. ; 16 cm. – (Colecţia
"Învăţăm să numărăm").
Prez. cartonat. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-433-7 (Arc). – ISBN 978-973-88637-8-1 (Casteea)
[2008-1845]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
087.5:373.2

13
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

1901. Duquesne, Jacques


Dumnezeu pe înţelesul nepoţilor mei / Jacques Duquesne ; trad. din fr. de Adrian
Ciubotaru ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 86 p. ; 20
cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Dieu expliqué à mes petits-enfants. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-526-5
[2008-2058]
- - 1. Dumnezeu pe înţelesul copiilor.
087.5:231
1902. Învaţă şi colorează : [carte de colorat] / pict. : Alexei Gurschi. – Ch. : "Con-
tinental Grup" SRL, 2008. – 60 p. : des. ; 20 cm. – (Bunicuţa pentru copii).
F. f. de tit. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-9979-3-5
[2008-1905]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1903. Le Goff, Jacques
Evul mediu pe înţelesul copiilor / Jacques Le Goff ; în colab. cu Jean-Louis
Schlegel ; trad. din fr. : Nicoleta Loredana Moroşan ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier,
2008 (Combinatul Poligr.). – 124, [2] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde"/ coord. de Vitalie
Coroban).
Tit. orig.: Le moyen âge expliqué aux enfants. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-398-8
[2008-1943]
- - 1. Istoria pe înţelesul copiilor.
087.5:94
1904. Lucas, Patricia
Divorţul pe înţelesul copiilor / Patricia Lucas, Stephane Leroy ; trad. din lb. fr. :
Raluca-Nicoleta Balaţchi ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.).
– 93, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Le divorce expliqué à nos enfants. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-397-1
[2008-1942]
- - 1. Divorţul pe înţelesul copiilor.
087.5:173.1
1905. Nouă poveşti : [carte pentru cei mici] / trad. şi adapt. : Anatolie Rotari. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – 52 p. : des. ; 15 cm. – (Bunicuţa pentru
copii).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9843-6-2 (eronat)

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1904]
- - 1. Poveşti.
087.5:821-93
1906. [Patru poveşti] : [carte pentru cei mici] / aut. : Anatol Rotari. – Ch. : ÎI "Ro-
tari-Xenia", 2007 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – 24 p. : des. ; 15 cm. – (Bunicuţa pen-
tru copii).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9843-0-0
[2008-1903]
- - 1. Poveşti.
087.5:821-93
1907. Sârbu, Ilie
Învăţăm să desenăm / Ilie Sârbu ; pict. : Ana Babiuc şi Stanislav Babiuc. – Ch. :
"Balacron" SRL. – 32 p. : il. ; 22 cm. – (Începe şcoală).
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-100-53-3
[2008-1997]
- - 1. Carte de colorat.
087.5
1908. Vehicule : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : "Iunie
Prim" SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9993-7-3 (cartonată)
[2008-2034]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:656.1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1909. Şaptefraţi, Silvia
Filosofia modernă : (Material didactic) / Silvia Şaptefraţi ; Acad. "Ştefan cel Mare"
a MAI, Catedra "Ştiinţe socio-umane". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a
MAI al Rep. Moldova). – 152 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-22-2
[2008-1977]
- - 1. Filozofie.
1/14(075.8)

15
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

2 RELIGIE. TEOLOGIE
22 BIBLIA
1910. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc.
Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova, 2008 (Soc. Biblică din Korea). – 1223 p. ; 13 x 19 cm.
3500 ex.
ISBN 978-9975-909-25-9 (în cop. tare)
[2008-2029]
- - 1. Biblia.
222/225
1911. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc.
Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova, 2008 (Soc. Biblică din Korea). – 1223 p. ; 13 x 20 cm.
Prezentare în teacă de piele. – 1100 ex.
ISBN 978-9975-909-26-6
[2008-2030]
- - 1. Biblia.
222/225
1912. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc.
Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova, 2008 (Soc. Biblică din Korea). – 1223 p. ; 11 x 17 cm.
Prezentare în teacă de piele. – 1100 ex.
ISBN 978-9975-909-27-3
[2008-2031]
- - 1. Biblia.
222/225
1913. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc.
Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova, 2008 (Soc. Biblică din Korea). – 1223 p. ; 26 cm.
Prezentare în teacă de piele. – 600 ex.
ISBN 978-9975-909-28-0
[2008-2032]
- - 1. Biblia.
222/225
1914. Biblia

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc.


Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova, 2008 (Soc. Biblică din Korea). – 1223 p. ; 11 x 16 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-909-29-7 (în cop. tare)
[2008-2033]
- - 1. Biblia.
222/225
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1915. Evaluarea şi diagnosticarea conflictelor dintre APC şi APL de ambele ni-
vele şi dintre APL de nivelul doi şi APL de nivelul unu : St. de cercet. / Agenţia pentru Susţi-
nerea Învăţ. Juridic şi a Organelor de Drept "Ex Lege" ; experţi : Valeriu Zubco, Ion Crean-
gă, Corneliu Gurin. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 96 p. ; 30 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 95-96 (32 tit.). – Apare cu
sprijinul Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-162-1
[2008-1811]
- - 1. Cercetare socială – Conflicte – Administraţie publică.
[303:352/354+316.48](082)=135.1=161.1
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
1916. Булат, Г. Ф.
Статистика : Курс лекций : Для студентов экон. спец. / Г. Ф. Булат, И. В. Зе-
ленцева. – Bălţi : Univ. de Stat "Alecu Russo", 2006. – 231, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 231 (30 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-011-1
[2008-1857]
- - 1. Statistică (rusă).
311(075.8)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1917. Bugetul sensibil la dimensiunea de gen în practică : Man. de instruire /
Unifem Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 70 p. ; 24 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-164-5 (broşat)

17
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

[2008-1810]
- - 1. Egalitate de gen.
316.346.2(075)
1918. Bugetul sensibil la dimensiunea de gen şi drepturile reproductive ale fe-
meilor : Pachet de resurse / UNFPA, UNIFEM. – Ch. : "Bons Office" SRL, 2008. – 92 p. ; 24
cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-023-5 (broşat)
[2008-1809]
- - 1. Egalitate de gen.
316.346.2-055.2(075)
1919. Proiectul "Sacul de Rufe murdare" – inegalităţile de gen care nu sunt doar
la suprafaţă : [studiu] / UNIFEM Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-32 (18 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-011-2
[2008-1808]
- - 1. Egalitate de gen.
316.346.2
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
1920. Să comunicăm fără bariere : Spre o asistenţă soc. de azi şi de mâine : Ma-
teriale didactice : Nivel avansat – utilizator profesionist / Liuba Petrenco, Sabina Corniciuc,
Ala Zavadschi [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). – Ch. :
"Trigraf-tipar" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9600-7-6
[2008-1919]
- - 1. Comunicare.
316.77(075)
1921. Să comunicăm fără bariere : Spre o creştere econ. premisă a dezvoltării
durabile : Materiale didactice : Nivel avansat – utilizator profesionist / Sabina Corniciuc, Ala
Zavadschi, Liuba Petrenco, [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova
(ANTEM). – Ch. : "Trigraf-tipar" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87 p. : il. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9600-2-1
[2008-1930]
- - 1. Comunicare.
316.77(075)

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1922. К генезису ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии = On the origins
of the situation around Abkhazia and South Ossetia = Le genèse de la situation autour de
l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud / Посольство Рос. Федерации в Респ. Молдова. – К. : Б.
и., 2008. – 35 p. : il. ; 24 cm.
Text paral.: lb. engl., fr., rusă
[2008-2006]
- - 1. Republica Abhazia – Conflicte politice (rusă, engl., fr.). 2. Regiunea auto-
nomă Yugo-Osetină – Conflicte politice (rusă, engl., fr.).
321/323(479.224+479.225)=161.1=111=133.1
323/324 Politică internă
1923. Iluzia anticomunismului : Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu /
coord.: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Ciprian Şiulea [et al.]. – Ch. : Cartier, 2008 (Combina-
tul Poligr.). – 275, [4] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Bibliogr. în notele de subsol. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-202-8 (în cop. tare)
[2008-1941]
- - 1. Anticomunism.
323/324(082)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1924. "Procesul integrării europene : istorie, prezent şi perspective", conf.
şt. interuniv. (2007 ; Chişinău). Procesul integrării europene : istorie, prezent şi perspecti-
ve : Materialele Conf. şt. interuniv. : Anul de studii 2006-2007 / coord. : Arina Kraijdan, An-
ton Moraru ; red. şt. : Anton Moraru. – Ch. : Perspectiva, 2008 (ÎI "Alina Scorohodova"). –
196, [4] p. : il. ; 30 cm.
Antetit.: Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ. "Perspectiva-INT". –
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9986-3-5
[2008-1955]
- - 1. "Procesul integrării europene : istorie, prezent şi perspective" – Conferinţă
ştiinţifică inter-universitară.
327(4):327(478)(082)=135.1=111=161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1925. Filip, Nelly

19
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Teoria economică : (curs universitar) / Filip Nelly, Olga Sorocean ; Acad. de Studii
Econ. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 404 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 404-406 (41 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-9999-0-8
[2008-1824]
- - 1. Teorie economică.
330.1(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1926. Casiadi, Oleg
Migraţia: subiecte şi subiecţi / Oleg Casiadi, Sergiu Porcescu. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova). – 338 p. : graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 278-293 (207 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-930-50-5
[2008-1980]
- - 1. Migraţie.
331.556
1927. Catalogul formării sindicale / Inst. Muncii ; elab.: Liliana Poştan, Dumitru
Şandru, Mihai Dutca [et al.]. – Ed. a 3-a. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. SA "CRIO"). – 54 p. ;
25 cm.
300 ex.
[2008-2076]
- - 1. Sindicate – Instruire.
331.105.42
1928. Copii mici cu griji mari : Broşură pentru părinţi despre munca copilului în
Moldova / Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii ; Org. Intern. a Muncii, Progr.
Intern. pentru Eliminarea Muncii Copilului ; coord. ed. : Svetlana Haraz. – Ed. a 2-a. – Ch. :
"Casa Imago" SRL, 2007. – 8 p. : il. color ; 21 x 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Dep. Muncii al Statelor Unite ale Americii
(USDOL) şi Guvernului Rep. Federale Germania. – 8000 ex.
ISBN 978-9975-9845-7-7
[2008-2071]
- - 1. Munca copilului – Republica Moldova.
331.526-053.2(478)
1929. Este bine să muncesc ? : Broşură despre munca copilului în Moldova :
pentru adolescenţi de la 13 la 18 ani / Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii,
Org. Intern. a Muncii, Progr. Intern. pentru Eliminarea Muncii Copilului ; coord. ed. :
Svetlana Haraz. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Casa Imago" SRL, 2007. – 12 p. : il. color ; 21 x 21 cm.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Dep. Muncii al Statelor Unite ale Americii
(USDOL) şi a Guvernului Rep. Federale Germania. – 8000 ex.
ISBN 978-9975-9845-9-1
[2008-2073]
- - 1. Munca copilului – Republica Moldova.
331.526-053.2(478)
1930. Este bine să munceşti ? : Broşură despre munca copilului în Moldova :
pentru copii de la 7 la 12 ani / Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Org. In-
tern. a Muncii, Progr. Intern. pentru Eliminarea Muncii Copilului ; coord. ed. : Svetlana
Haraz. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Casa Imago" SRL, 2007. – 12, [1] p. : il. color ; 21 x 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Dep. Muncii al Statelor Unite ale Americii
(USDOL) şi a Guvernului German. – 8000 ex.
ISBN 978-9975-9845-8-4
[2008-2072]
- - 1. Munca copilului – Republica Moldova.
331.526-053.2(478)
331.105.44 Sindicate
1931. Benu, Victor
Istoria Sindicatului "Sănătatea" / Victor Benu, Anton Moraru ; col. red. : Mihail
Dutca, Tatiana Melnic, Ion Cucu [et al.] ; Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova. – Ch. : S.
n., 2008 (Tipogr. "CRIO" SA). – 327 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-9507-8-7
[2008-2062]
- - 1. Sindicatul "Sănătatea" – Republica Moldova – Istorie.
331.105.44(478)(091)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
Cadastru, organizarea teritoriului şi ingineria mediului. – Vezi Nr 2041

336 Finanţe
1932. Кожокарь, Г. Г.
Налогообложение в Республике Молдова : Учеб. пособие / Г. Г. Кожокарь ;
Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti. – 4-ое изд. – Ch. : ACAP, 2008 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 307 p. : tab. ; 29 cm. – (Библиотека сертифицированного бухгалтера).
Bibliogr.: p. 299-307 (191 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9547-5-4
[2008-1950]
- - 1. Impozite – Republica Moldova (rusă).
336.22(478)(075)

21
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

1933. Суворова, Ю.
Влияние финансового механизма на процессы регулирования финансовой
устойчивости промышленных предприятий Республики Молдова : [pentru uzul studenţi-
lor] / Ю. Суворова. – К. : МЭА, 2008. – 212 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 149-157 (112 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-424-8
[2008-2083]
- - 1. Finanţele întreprinderii (rusă).
336.64(478)(075.8)
1934. Суворова, Ю. К.
Применения механизма регулирования финансовой устойчивости промыш-
ленных предприятий / Ю. К. Суворова. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2008. – 155 p. : sche-
me, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 142-148 (81 tit.). – 35 ex.
ISBN 978-9975-9999-2-2 (broşată)
[2008-1825]
- - 1. Finanţele întreprinderii (rusă).
336.64
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1935. Agriculture and the Agro-Food Industry of the Republic of Moldova / Min.
of Agriculture and Food Industry ; ed. coord. : Emilia Cainarean. – Ch. : S. n., 2008 (Combi-
natul Poligr.). – 116 p. : fig., fot. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Relations and Marketing Division of the
Min. of Agriculture and Food Industry
[2008-2008]
- - 1. Industrie agrară – Republica Moldova (engl.).
338.43(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1936. Chivriga, Viorel
Potenţialul de export al complexului agro-industrial : St. diagnostic / Viorel
Chivriga, Carolina Simaşco ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul". – Ch. :
IDIS "Viitorul", 2008 ("Adriga-Vis" SRL). – 69 p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 68 (44 tit.). – F. f. de tit. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9553-6-2
[2008-1954]

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Export – Produse agroalimentare.


339.564:338.43
1937. Furdui, Viorel
Reglementarea exportului de produse agricole în Republica Moldova : Evoluţii şi
probleme actuale / Viorel Furdui ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul". – Ch.
: IDIS "Viitorul", 2008 ("Adriga-Vis" SRL). – 59 p. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 57-59 (92 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9553-5-5
[2008-1953]
- - 1. Export – Produse agricole – Republica Moldova.
339.564:338.43(478)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
1938. Gribincea, Alexandru
Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare economică : [monogr a-
fie] / Alexandru Gribincea, Svetlana Gorobievschi, Florin Iordache ; Inst. de Relaţii Intern.
din Moldova, Catedra Relaţii Econ. Intern. – Ch. : IRIM, 2008 (Tipogr. "Iunie Prim" SRL). –
203 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164-169 (148 tit.) şi în notele de subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9764-1-1
[2008-1831]
- - 1. Integrare economică internaţională.
339.92
1939. Грибинча, Александр
Основы проведения внешнеэкономической деятельности : [монография] / А.
Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий ; Ин-т Междунар. отношений Молдовы. – К. : IRIM,
2008 (Tipogr. "Iunie Prim" SRL). – 365 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 354-356 (30 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9764-2-8
[2008-1832]
- - 1. Relaţii economice internaţionale (rusă).
339.9
1940. Пармакли, Д. М.
Международные экономические отношения : Учеб. пособие / Д. М. Пармак-
ли, А. З. Онофрей. – Cahul : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 188 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 185-186 (20 tit.). – În red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4014-0-1
[2008-2013]
- - 1. Relaţii economice internaţională (rusă).
339.9(075.8)

23
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1941. Carrocci, Amedeo
2
Occhio giuridico  1 / Amedeo Carrocci ; ed. : Rodica Ermelinda Telembici. –
Ch. : "Graficart" SRL, 2008 (Tipogr. "Socogen", Italia). – [120] p. : fot. ; 23 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9698-1-9 (în cop. tare). – ISBN 978-88-87973-28-8 (Italia)
[2008-1852]
- - 1. Drepturile omului în imagini (comentate) (it.).
34
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1942. Grecu, Raisa
Stere-juristul : [despre opera juridică a lui Constantin Stere] / Raisa Grecu ; red.
şt.: Gheorghe Avornic ; rec. şt.: Elena Aramă, Boris Negru. – Ch. : Universul, 2008. – 248 p.
; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-944-72-4 (în cop. tare)
[2008-2068]
- - 1. Stere, Constantin, 1865-1936, jurist, om politic, scriitor.
340(092)
341 Drept internaţional
1943. Declaraţia universală a drepturilor omului = Всеобщая декларация прав
человека : demnitate şi dreptate pentru toţi : 1948-2008 / Org. Naţiunilor Unite ; resp. de
ed. : Larisa Vârtosu. – Ed. jubiliară. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Business-Elita" SRL). – 15,
[1] ; 16 p. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – 9350 ex.
ISBN 978-9975-4002-4-4
[2008-1945]
- - 1. Drepturile omului.
341.231.14=135.1=161.1
1944. "Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului in-
tegraţionist european", conf. intern. şt.-practică (2008 ; Chişinău). Conferinţa internaţi-
onală ştiinţifico-practică "Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului
integraţionist european" : consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin
Florea / col. red. : Iurie Sedleţchi (preş.), Valeriu Cuşnir, Alexandru Burian [et al.]. – Ch. :
CEP USM, 2008. – 370, [1] p. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-732-9
[2008-1827]

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. "Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţio-


nist european" – Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică.
341+340(478)(082)=135.1=161.1
1945. Буриан, Александр
Введение в дипломатическую практику : [учебник] / Александр Буриан ; Ин-т
истории, гос-ва и права АН Молдовы, Молд. ун-т европ. знаний, Ассоц. Междунар.
права Респ. Молдова. – Изд. 2-ое, доп. и перераб. – К. : CEP USM, 2008. – 415 p. ; 21
cm. – (Alma Mater).
Bibliogr.: p. 395-414 şi în notele de subsol. – Изд. при поддержке Ассоц. меж-
дунар. права Респ. Молдова. – 500 ex.
ISBN 978-9975-70-735-0
[2008-2037]
- - 1. Drept diplomatic (rusă). 2. Diplomaţie (rusă).
341.7/.8(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1946. Republica Moldova. Constituţia (1994). Constituţia Republicii Moldova :
adoptată la 29.07.94 : Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1 din 12.08 1994. – Ch. : "Lavilat-
Info" SRL, 2008 (Tipogr. din Leova). – 61, [1] p. ; 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4016-5-4
[2008-1899]
- - 1. Constituţia Republicii Moldova.
342.4(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1947. Carp, Simion
Prevenirea criminalităţii penitenciare : [monografie] / Simion Carp. – Ch. : S. n.,
2004 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova). – 213 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 175-184 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 9975-9681-6-3
[2008-1989]
- - 1. Infracţiuni penitenciare – Prevenire.
343.8/.9
1948. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi
complet., sept. 2008 : Nr. 985-XV din 18.04.2002 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 128-
129/1012 din 13.03.2002. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 231, [1] p.
; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4013-1-9
[2008-1891]

25
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.


343.13(478)(094.4)
1949. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări
sept. 2008 : Nr. 122-XV din 14.03.2003 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 104-110/447 din
07.06.2003. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 119, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4013-0-2
[2008-1890]
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
1950. Idem în lb. rusă : Уголовный кодекс Республики Молдова : с последни-
ми изменениями и доп. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 131, [1] p. ;
20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4013-2-6
[2008-1892]
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova (rusă).
343(478)(094.4)
1951. Copilul maltratat : intervenţii multidisciplinare : Studii de caz din experienţa
Centrului de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei AMICUL / Centrul Naţ. de prevenire
a Abuzului faţă de Copii ; alcăt. : Natalia Dinu, Alina Ţurcanu, Victoria Gonţa [et al.]. – Ch. :
"Casa Imago" SRL, 2007. – 26 p. : fot. color ; 20 x 20 cm.
F. f. de tit. – Apare cu suportul Reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – 5000
ex.
ISBN 978-9975-9847-0-6
[2008-2074]
- - 1. Infracţiuni împotriva copiilor – Asistenţă psihosocială.
343.62:159.922.7
1952. Gârla, Lilia
Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii medicale : (Suport de curs) / Lilia Gârla ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Ch. : CEP
USM, 2008. – 51, [1] p. : diagr. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 47-51 (86 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-739-8
[2008-1826]
- - 1. Infracţiuni împotriva sănătăţii publice.
343.347(075.8)
1953. Георгицэ, Михаил

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Возможности судебных экспертиз : криминалистическое обеспечение : На-


уч.-практ. пособие / Михаил Георгицэ ; Междунар. независимый ун-т Молдовы. – К. : Б.
и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 198, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-654-6
[2008-1924]
- - 1. Criminalistică – Expertize (rusă).
343.98:340.6(075)
347 Drept civil
1954. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.
Analele ştiinţifice / Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne, Catedra Drept civil ;
coord. şt. : Andrei Guştiuc ; col. red. : Igor Trofimov, Vasile Zavatin, Vladimir Poleacov. –
Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne, 2007. – 21 cm. – ISBN 978-9975-
930-24-6. – ISSN 1857-2421.
Seria: "Drept privat", Nr 6. – 2007. – 197 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-930-27-7. – [2008-1979]
- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova – Anale. 2. Drept civil.
347:378.635.5(478)(082)
1955. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări,
sept. 2008 : Nr. 1107-XV din 06.06.2002 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 82-86/661 din
22.06.2002. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 320, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4016-1-6
[2008-1897]
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
1956. Idem în lb. rusă : Гражданский кодекс Республики Молдова : с послед-
ними изменениями и доп. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 343, [1]
p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4016-2-3
[2008-1898]
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova (rusă).
347(478)(094.4)
347.7 Drept comercial
1957. ABC-ul proprietăţii intelectuale : [Rep. Moldova] / Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală ; alcăt. : Ştefan Gajim. – Ch. : AGEPI, 2008. – 36 p. ; 21 cm. –
(Biblioteca de proprietate intelectuală).

27
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

200 ex.
ISBN 978-9975-9539-2-4 (eronat)
[2008-2005]
- - 1. Proprietate intelectuală – Republica Moldova – Protecţie.
347.77(478)
1958. Demerji, Ilie
Le droit des affaires : Cours universitaire / Ilie Demerji ; Acad. d'Etudes Econ. de
Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 184 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 178-184. – În red. aut. – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-411-8
[2008-2079]
- - 1. Dreptul afacerilor (fr.).
347.7(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1959. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi
completări, sept. 2008 : Nr. 225-XV din 30.05.2003 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 111-
112/451 din 12.06.2003. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 163, [1] p. ;
20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4016-0-9
[2008-1896]
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
1960. Idem în lb. rusă : Гражданско-процессуальный кодекс Республики
Молдова. – Ch. : "Lavilat-Info", 2008 (Tipogr. din Leova). – 191, [1] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4015-9-3
[2008-1895]
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (rusă).
347.91/.95(478)(094.4)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
1961. Cocîrţă, Petru
Legislaţia ecologică a Republicii Moldova : Cat. doc. / Petru Cocîrţă, Carolina Cli-
pa ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie, Asoc. Obştească
"Pronatura". – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 62, [1] p. : tab. ; 26
cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-67-615-1

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1965]
- - 1. Ecologie – Republica Moldova – Legislaţie – Liste.
349.6(478)(083)
1962. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi complet.,
sept. 2008 : Nr. 154-XV din 28.03.2003 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 159-162/648 din
29.07.2003. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 115, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4015-7-9
[2008-1893]
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
1963. Idem în lb. rusă : Трудовой кодекс Республики Молдова : с последними
изменениями и доп. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 126, [1] p. ; 20
cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4015-8-6
[2008-1894]
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova (rusă).
349.2(478)(094.4)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1964. "Administraţia publică şi buna guvernare", sesiune de comunic. şt.
(2008 ; Chişinău). Administraţia publică şi buna guvernare : Materiale ale sesiunii de co-
munic. şt., 27-28 oct., 2008 / secretar gen. red. : Liliana Belecciu. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 24 cm. – ISSN 1875-2286.
Caietul Ştiinţific 2/2007. – 2008. – 464 p. – Antetit.: Inst. de Ştiinţe Administrative
din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. –
500 ex. – ISBN 978-9975-9674-4-0. – [2008-1967]
- - 1. "Administraţia publică şi buna guvernare" – Sesiune de comunicări ştiinţifi-
ce.
352/354(082)=135.1=161.1
1965. Papuc, Gheorghe
Menţinerea ordinii publice şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii / Gheor-
ghe Papuc ; Min. Afacerilor Interne. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a
MAI al RM). – 120 p., [12] p. fot. color ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9681-0-2 (eronat) (în cop. tare)
[2008-1978]
- - 1. Poliţie – Combaterea criminalităţii.

29
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

351.74:343.3/.7
1966. Pareniuc, Alexandru
Activităţile subdiviziunilor MAI realizate în timpul desfăşurării operaţiunilor specia-
le de eliberare a ostaticilor : [monografie] / Alexandru Pareniuc, Alexei Pungă. – Ch. : Acad.
"Ştefan cel Mare" a MAI, 2008. – 59 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 59 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-57-4
[2008-1823]
- - 1. Poliţie – Operaţiuni speciale.
351.749
1967. Pareniuc, Alexandru
Combinaţia operativă : concept şi caracterizare : [monografie] / Alexandru
Pareniuc, Mihai Ciupac ; Acad. "Ştefan cel Mare" al MAI. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" al
MAI, 2008. – 94 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 94 (22 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-45-1
[2008-1822]
- - 1. Poliţie – Combinaţie operativă.
351.74
Sănătatea populaţiei şi situaţia sanitaro-epidemiologică în municipiul Chişinău. –
Vezi Nr 2020

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1968. "Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări", conf. şt. intern. (2008 ;
Chişinău). Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări : Materialele conf. intern., 30-31 oct.
2008, Chişinău / coord. şt. : Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun. – Ch. : CEP USM, 2008. – 21 cm.
– ISBN 978-9975-9685-5-3. – Antetit.: Inst. de Ştiinţe al Educaţiei.
Partea 1-a. – 2008. – 300 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9685-6-0. – [2008-2042]
- - 1. "Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări" – Conferinţă ştiinţifică internaţi-
onală.
37.0(082)=135.1=161.1
1969. Partea a 2-a. – 2008. – 416 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9685-7-7. – [2008-2043]
- - 1. "Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări" – Conferinţă ştiinţifică interna-
ţională.
37.0(082)=135.1=161.1

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


1970. Comunitatea noastră : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ;
coord. : Adela Scutaru, Mariana Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). –
20 p. : des. ; 28 cm. – (ABC economic).
Apare cu sprijinul financ. al BC Moldova Agroindbank. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-72-154-7
[2008-1885]
37.015(075)
1971. Noi înşine : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ; coord. : Adela
Scutaru, Mariana Sevacov ; trad. din lb. engl. : Mariana Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 29, [3] p. : des. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financ. al BC Moldova Agroindbank. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-72-148-6
[2008-1884]
37.015(075)
1972. Tricolici, Olga
Proiecte didactice la educaţia artistico-plastică : Tehnici de lucru : Cl. 1-a : Ghid
metodologic pentru învăţători, părinţi şi elevi / Olga Tricolici, Maria Braghiş. – Ch. :
Interprint, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 67, [1] p. : des. color, tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 94 (7 tit). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9874-7-9
[2008-1819]
- - 1. Educaţie artistico-plastică.
37.015.31
1973. Tricolici, Olga
Proiecte didactice la educaţia artistico-plastică : Tehnici de lucru : Cl. a 2-a : Ghid
metodologic pentru învăţători, părinţi şi elevi / Olga Tricolici, Maria Braghiş. – Ch. :
Interprint, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 64, [1] p. : des. color, tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 92 (7 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9874-8-6
[2008-1820]
- - 1. Educaţie artistico-plastică.
37.015.31
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1974. Cozaru, Nelly
Imaginaţia în procesul formării aptitudinilor scenice ale personalităţii studentului-
actor, de la primele noţiuni până la crearea personajului scenic : Ghid metodico-didactic
pentru profesori şi studenţi la disciplina "Arta actorului" (anul I) / Nelly Cozaru ; red. şt. :
Angelina Roşca ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. "Arte dramatice şi mana-

31
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

gement artistic", Catedra "Arta actorului". – Ch. : AMTAP, 2008 (Tipogr. "Primex-Com"
SRL). – 32 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 30-31 (76 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9501-2-1
[2008-1957]
- - 1. Arta actorului – Metodica predării.
37.016:792
1975. Puică-Vasilache, Eliza
Educaţie plastică : cl. 5-6 : Ghidul profesorului / Eliza Puică-Vasilache, Zinaida
Ursu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Litera (educaţional), 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 80 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 78 (29 tit.)
ISBN 978-9975-74-017-3
[2008-2063]
- - 1. Educaţie plastică – Metodica predării.
37.016.046:73/75(075.3)
1976. Sarabaş, Eugenia
Proiecte didactice la limba română : cl. a 3-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi /
Eugenia Sarabaş, Nicoleta Sarabaş. – Ch. : Interprint, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
21 cm. – ISBN 978-9975-4017-1-5.
Partea 1-a. – 2008. – 136, [1] p. : tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4017-2-2. –
[2008-1917]
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
1977. Одоляну, Наталья
Физическая география Республики Молдова : 8 кл. : Пособие для учителя /
Наталья Одоляну, Виталие Сокиркэ ; comisia de evaluare : Mihail Hachi, Nina Mihalache,
Iordan Casapu [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2008 (Combinatul Poligr.). – 101, [3] p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 103 (20 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-605-2
[2008-1837]
- - 1. Geografie fizică – Republica Moldova – Metodica predării (rusă).
37.016.046:911.2(478)
1978. Познание мира : Пособие для учителей и родителей : 4-й кл. / Зинаи-
да Галбен-Панчук, Стела Диакону, Ион Ботгрос ; trad. din lb. rom. : Diana Coşcodan ;
comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu. – Ch. : Prut Internaţio-
nal, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 171, [1] p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 170-172 (75 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-983-9

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1918]
- - 1. Ştiinţele naturii – Metodica predării (rusă).
37.016.046:502
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1979. Activitatea Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport din municipiul Chi-
şinău în anul de studii 2007-2008 / Primăria mun. Chişinău. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.
Sirius" SRL). – 304 p. : fig., tab. ; 21 cm.
[2008-2021]
- - 1. Direcţia generală educaţie, tineret şi sport – Municipiul Chişinău.
37.091(478-21)
1980. Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента : Universităţi. Cole-
gii. Cursuri. – Ch. : "Analytique Moldpresa PP" SRL, 2008 (Tipogr. "Nica Grafic Print" SRL).
– 64 p. ; 30 cm. – ISSN 1857-1581.
Texte: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 15000 ex.
ISBN 978-9975-9716-3-8
[2008-1887]
- - 1. Admitere – Universităţi – Colegii – Cursuri. 2. Universităţi – Admitere. 3. Co-
legii – Admitere. 4. Cursuri – Admitere.
37.091(478)(036)=135.1=161.1
1981. Pedagogul anului 2008 : [din Chişinău] / Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi
Sport ; coord. principal: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb ; idee şi realizare: Valentina Cujba.
– Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 24 p. : fot. ; 30 cm.
Texte: lb. rom., rusă
[2008-2023]
- - 1. Pedagogi – Chişinău – Biografii.
37.091(478-25)(092)
1982. Transplant de seve pentru tânărul dascăl : [pedagogi eminenţi din mun.
Chişinău / Primăria mun. Chişinău, Dir. gen. educaţie, tineret şi sport ; idee şi realizare:
Livia Puşcaş ; coord.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb (coord. principal), Zinaida Popescu,
Valentina Cujba [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 103, [4] p. : fot., fot.
color ; 24 cm.
Texte: lb. rom., rusă
[2008-2022]
- - 1. Pedagogi – Municipiul Chişinău – Biografii.
37.091(478-21)(092)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1983. Bojescu, Oltiţa
Sub Aripile Îngeraşilor : Amintiri. Atitudini. Aprecieri / Oltiţa Bojescu ; cop.: Nicolae
Sârbu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 59, [16] p. : fot. ; 13 x 17 cm.

33
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

500 ex.
ISBN 978-9975-937-98-6
[2008-2066]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
1984. Cemortan, Stela
Fructe, legume : Set de tablouri : [pentru preşcolari] / Stela Cemortan, Elvira
Voloşin ; pict. : Nina Tescari, Inga Goncearuc, Elvira Cemortan-Voloşin. – Ch. : "Stelpart"
SRL, 2008 (Tipogr. Orhei). – 32 f. : des. ; 30 cm.
Apar într-o învelitoare comună. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9923-0-5 (eronat)
[2008-1914]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
1985. Cemortan, Stela
Lumea animalelor : Set de tablouri : [pentru preşcolari] / Stela Cemortan, Elvira
Voloşin ; pict. : Nina Tescari, Inga Goncearuc, Elvira Cemortan-Voloşin. – Ch. : "Stelpart"
SRL, 2008 (Tipogr. Orhei). – 32 f. : des. ; 30 cm.
Apar într-o învelitoare comună. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9923-0-5 (eronat)
[2008-1910]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
1986. Cemortan, Stela
Obiecte de uz casnic : Set de tablouri : [pentru preşcolari] / Stela Cemortan, Elvi-
ra Voloşin. – Ch. : "Stelpart" SRL, 2008 (Tipogr. Orhei). – 32 f. : des. ; 30 cm.
Apar într-o învelitoare comună. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9923-0-5 (eronat)
[2008-1912]
- - 1. Învăţământ preşcolari.
373.2
1987. Cemortan, Stela
Păsări : Set de tablouri : [pentru preşcolari] / Stela Cemortan, Elvira Voloşin ; pict.
: Nina Tescari, Inga Goncearuc, Elvira Cemortan-Voloşin. – Ch. : "Stelpart" SRL, 2008
(Tipogr. Orhei). – 32 f. : des. ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9923-0-5 (eronat)
[2008-1911]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1988. Cemortan, Stela


Transport, vestimentaţie : Set de tablouri : [pentru preşcolari] / Stela Cemortan,
Elvira Voloşin ; pict. : Nina Tescari, Inga Goncearuc, Elvira Cemortan-Voloşin. – Ch. :
"Stelpart" SRL, 2008 (Tipogr. Orhei). – 32 f. : des. ; 30 cm.
Apar într-o învelitoare comună. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9923-0-5 (eronat)
[2008-1913]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1989. "Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de
specialitate", conf. şt. (2008 ; Bălţi). Experienţa de cercetare – componentă indispensabi-
lă a formării de specialitate : Materialele conf. şt. a studenţilor, 31 oct. 2007, Bălţi / col. red. :
Ion Gagim, Lia Ciobanu, Ion Nicorici [et al.]. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2008. – 21 cm.
Vol. 1. – 2008. – 315, [1] p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-931-15-1.
– [2008-1855]
- - 1. "Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specia-
litate" – Conferinţă ştiinţifică a studenţilor.
378(082)=135.1=111=161.1
1990. Vol. 2. – 2008. – 317, [1] p. : tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-931-14-4.
– [2008-1856]
- - 1. "Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de speciali-
tate" – Conferinţă ştiinţifică a studenţilor.
378(082)=135.1=111=161.1
1991. "Instruirea şi cercetarea: modalităţi de integrare", conf. intern. (2008 ;
Chişinău). Conferinţa Internaţională "Instruirea şi cercetarea: modalităţi de integrare", (16
apr. 2008), Chişinău / com. org.: Nadejda Şişcan (preş.), Eugenia Feuraş. – Ch. : ASEM,
2008. – 314 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 40
ex.
ISBN 978-9975-75-419-4
[2008-2080]
- - 1. "Instruirea şi cercetarea: modalităţi de integrare" – Conferinţă internaţională.
378:001.891(082)=135.1=111=161.1
1992. Turiţă, Sava

35
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Profesorii universitari ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 1933-2008 :


Dicţ. istorico-biogr. / Sava Turiţă ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : CE UASM,
2008. – 192 p. : fot., fot. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 192 şi la sfârşitul fişierelor biogr. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-122-7 (în cop. tare)
[2008-1988]
- - 1. Profesori universitari – Biografii. 2. Universitatea Agrară de Stat din Moldo-
va.
378.663(478)(092)(038)
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Anale ştiinţifice. – Vezi Nr
1894

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


1993. Гургуров, Д. И.
Язык поменяем, но веру сохраним!, или Истина о происхождении гагаузов /
Д. И. Гургуров. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 128 p. : il., imagini ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 122-126 (79 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-661-4
[2008-1931]
- - 1. Găgăuzi – Origine (rusă).
39(478=512.165)
398 Folclor
1994. Ghicitori / sel. : Nona Vrabie ; il. : Alex Dimitrov ; cop. : Mihai Bacinschi. –
Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 69, [3] p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-500-6
[2008-1938]
- - 1. Ghicitori.
398.6
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
Cadastru, organizarea teritoriului şi ingineria mediului. – Vezi Nr 2041

1995. Poluarea şi dezvoltarea plantelor lemnoase : [studiu] / A. Teleuţă, A.


Palancean, E. Alexandrov [et al.] ; au contribuit: Carabet M., Covali V., Cumanova A. [et al.]
; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : "Iunie Prim" SRL, 2008. – 53
p. : fig., tab. ; 21 cm.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 30 (17 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţ. al


Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9780-9-5
[2008-2069]
- - 1. Poluare – Plante lemnoase.
504.05/.06:630
1996. Познание мира : Учеб. для 3 кл. / Зинаида Галбен-Панчук, Стела Диа-
кону, Светлана Галбен [и др.] ; trad. din lb. rom. : Diana Coşcodan, Ludmila Perciuleac ;
comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; М-во просвещения и
молодежи Респ. Молдова. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 127,
[1] p. : fig. color ; 26 cm.
11000 ex.
ISBN 978-9975-69-977-8
[2008-1998]
- - 1. Ştiinţele naturii (rusă).
502(075.2)
51 MATEMATICĂ
1997. Braghiş, Maria
Teste de evaluare : iniţială, formativă, sumativă : Exerciţii aplicative : Matematică
: Cl. a 2-a / Maria Braghiş, Angela Cutasevici. – Ch. : Interprint, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 47, [1] p. : fig. ; 23 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4017-0-8
[2008-2015]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1998. Ursu, Ludmila
Matematică : Teste de evaluare sumativă : pentru cl. a 4-a / Ludmila Ursu. – Ch. :
Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-992-1
[2008-1875]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1999. Idem în lb. rusă : Математика / trad. din lb. rom.: Tatiana Rusu. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 63 p. : fig., tab.
; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-993-8

37
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

[2008-2057]
- - 1. Matematică – Teste (rusă).
51(079)
512 Algebră
2000. Райский, Виктор
Тетрадь по алгебре : для 7-го кл. / Виктор Райский ; пер. : Н. Лаки. – К. : Б. и.,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 274, [2] p. ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-665-2
[2008-1927]
512(075.3)
519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică
2001. Рыбакин, Борис
Численные методы для многопроцессорных ЭВМ : монография / Борис Ры-
бакин ; Centrul de Educaţie şi Cercet. în Matematică şi Informatică al USM. – Ch. : CEP
USM, 2008. – 338 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Серия монографий и учебников ; том 3).
Bibliogr.: p. 336-338 (36 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-70-700-8
[2008-2036]
- - 1. Matematică calculatorie (rusă).
519.6
2002. Щукин, Красарм
Латинские n x n-квадраты : информация … and computer / Красарм Щукин ;
Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Educaţie şi Cercet. în Matematică şi Informatică. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 93, [4] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 94 (20 tit.). – Изд. осуществлено при поддержке научно-образ.
центра CECMI. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-711-4
[2008-1834]
- - 1. Matematică calculatorie (rusă).
519.6
53 FIZICĂ
2003. Bocancea, Viorel
Memorator de fizică : Cl. 6-9 / Viorel Bocancea. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 48 p. ; 14 cm.
Bibliogr.: p. 47 (4 tit.). – Ind. alf.: p. 41-46. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-79-502-9
[2008-1940]

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Fizică.
53(075.3)
2004. Bocancea, Viorel
Vreau să ştiu ce am reuşit să învăţ la fizică : Teste de autoevaluare pentru elevii
cl. a 6-a – 7-a / Viorel Bocancea, Victor Ciuvaga. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 64 p. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
1600 ex.
ISBN 978-9975-79-511-1
[2008-1814]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)
2005. Bocancea, Viorel
Vreau să ştiu ce am reuşit să învăţ la fizică : Teste de autoevaluare pentru elevii
cl. a 8-a – 9-a / Viorel Bocancea, Victor Ciuvaga. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 64 p. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
1600 ex.
ISBN 978-9975-79-512-8
[2008-1813]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)
2006. "Materials science and condensed matter physics", intern. conf. (4 ;
2008 ; Chişinău). 4th International Conference on "Materials science and condensed matter
physics", Sept. 23-26, 2008, Chişinău : Abstracts / org. com. : L. Kulyuk (chairman), D.
Gitsu, I. Filippova [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 257 p. : fig., tab. ; 24
cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de aut.: p. 251-257
[2008-2011]
- - 1. "Materials science and condensed matter physics" – International confer-
ence.
53(082)
2007. Ţurcanu, Gheorghe
Teste la fizică : pentru cl. a 10-a, profil umanist : Mecanica. Fizica moleculară
termodinamică / Gheorghe Ţurcanu, Teodor Moraru, Valentina Lungu [et al.]. – Ch. : Uni-
vers Pedagogic, 2008. – 88 p. : tab. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-48-054-3
[2008-1817]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)

39
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2008. Serviciul Hidrometeorologic de Stat = State Hydrometeorological Service :
[din istoria instituţiei] / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale ; elab. : Valeriu Cazac (coord.
principal), Ilie Boian, Lidia Treşcilo [et al.] ; trad. : Natalia Prepeliţa. – Ch. : Estetica în publi-
citate, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 67, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului
Ecologic Naţ.
[2008-2007]
- - 1. Serviciul Hidrometeorologic de Stat – Republica Moldova – Istorie.
551.5(478)(091)=135.1=111
552 Petrografie
2009. Ciobotaru, Valerian
Mineralogie. Curs special : (Prelegeri) / Valerian Ciobotaru ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Catedra Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 182 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 181-182 (23 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-694-0
[2008-2035]
- - 1. Mineralogie.
552/553(075.8)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2010. "Managementul bazinului transfrontalier al Fl. Nistru şi directiva-
cadru a apelor a Uniunii Europene", conf. intern. (2008 ; Chişinău). Managementul
bazinului transfrontalier al Fl. Nistru şi directiva cadru a apelor a Uniunii Europene = Управ-
ление бассейном трансграничной реки Днестр и водная рамочная директива Евро-
пейского Союза = Transboundary Dniester River Basin Management and the EU Water
Framework Directive : Materiale Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău / col. red. : Serghei A.
Andronati, Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu [et al.]. – Ch. : Eco-Tiras, 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 392 p. : diagr., fig., imagini, tab. ; 30 cm.
Antetit.: Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Râului "Eco-Tiras", Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Filiala Sud a Acad. Naţ. de Ştiinţe a Ucrainei. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-089-1
[2008-2016]
- - 1. "Managementul bazinului transfrontalier al Fl. Nistru şi directiva-cadru a ape-
lor a Uniunii Europene" – Conferinţă internaţională.
556.53(282.247.314):504.453(082)=135.1=111=161.1

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
2011. Deliège, Robert
Introducere în antropologia structurală. Lèvi-Strauss astăzi / Robert Deliège ;
trad. din fr. de Ioan T. Biţa. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 188 p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Tit. orig.: Introduction à l’anthropologie structurale. Lévi-Strauss aujourd'hui. – Bi-
bliogr. în note la sfârşitul cap. – Index de nume. – 610 ex.
ISBN 978-9975-79-514-2 (în cop. tare)
[2008-1874]
- - 1. Antropologie structurală.
572.9
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
Agronomie şi ecologie. – Vezi Nr 2039

2012. "Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă bi o-


geografică", simpoz. intern. (2008 ; Chişinău). Structura şi funcţionarea ecosistemelor în
zona de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern. consacrat jubileului de 60 de ani al
acad. Ilion Toderaş / col. red. : Andrei Munteanu, Laurenţia Ungureanu, Mircea Vicol [et al.].
– Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 221, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe biologice, chimice şi ecolo-
gie, Inst. de Zoologie. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 250 ex.
ISBN 978-9975-67-604-5 (în cop. tare)
[2008-1962]
- - 1. "Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografi-
că" – Simpozion internaţional.
574.4(082)
2013. Памужак, Н. Г.
Сохраним биоразнообразие! / Н. Г. Памужак, А. А. Пойрас, Б. В. Верещагин ;
под. ред. : Б. В. Верещагина. – К. : "Elena-VI" SRL, 2008. – 79, [1] p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 63 (10 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-9645-1-7
[2008-1958]
- - 1. Biodiversitate (rusă).
574

41
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


2014. Investigaţii biochimice : (elab. metodică) / Valentin Gudumac, Vasile
Niguleanu, Svetlana Caragia [et al.]. – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2008. – 71, [1] p. : fig., tab. ; 20
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 72 (16 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9643-8-8
[2008-1959]
- - 1. Biochimie.
577.1(076.5)
2015. "Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor",
conf. naţ. (2008 ; Chişinău). Materialele Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională
"Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor" = "Current Problems of
Plant Genetics, Physiology and Breeding", 9-10 oct., 2008 / com. red. : Anatolie Jacotă (red.
resp.), Nicolae Barbacar, Gheorghe Şişcanu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 638, [1] p. tab. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecolo-
gice, Soc. Şt. a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Rep. Moldova [et al.]. – Texte: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-667-6 (în cop. tare)
[2008-1928]
- - 1. Genetica plantelor. 2. Fiziologia plantelor. 2. "Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor" – Conferinţă naţională.
577.21+581/582(082)=135.1=111=161.1
59 ZOOLOGIE
2016. Wetter, Bernard de
Regnul animal : [encicl. il.] / Bernard de Wetter ; trad. : Andrei-Paul Corescu. –
Ch. : Arc ; Braşov : Casteea, 2008 (Tipogr. din Belgia). – 301 p. : fot. ; 30 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – Tit. orig.: Le règne animal. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-453-5 (Arc). – ISBN 978-973-88647-5-7 (Casteea) (în cop. ta-
re)
[2008-1849]
- - 1. Regnul animal – Enciclopedii ilustrate.
59(031)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
2017. Doctor : Cat. instituţiilor medicale, farmaciilor şi medicilor cu practică pri-
vată din Rep. Moldova, mun. Chişinău. – Ch. : "Profoliuplus" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 106 ; 86, [1] p. : il. color ; 27 cm. – (Catalog pentru toată familia).

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Carte-valet ("перевертыш"). – Text paral.: lb. rom., rusă. – 4000 ex.


ISBN 978-9975-4019-0-6
[2008-1992]
- - 1. Instituţii medicale – Municipiul Chişinău.
61(478-21)(085)=135.1=161.1
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
2018. Cercetări ale sistemului de hemostază : (elab. metodică) / Valentin
Gudumac, Vasile Niguleanu, Ion Corcimaru [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2008. – 87, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 85 (49 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9643-9-5
[2008-1960]
- - 1. Sistemul de hemostază.
612.1(076.5)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2019. Alexandru Cărăuş. Activitate îndelungată şi prodigioasă în serviciul sani-
taro-epidemiologic al municipiului Chişinău : [medic epidemiolog] / Alexandru Cărăuş ; Ser-
viciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun. Chişinău, Centrul de Medicină Preventivă
mun. Chişinău. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 32 p. : fot., tab. ; 22 cm.
Lista lucr. şt.-practice publ.: p. 31-32. – Bibliogr.: p. 24 (10 tit.).
[2008-2025]
- - 1. Cărăuş, Alexandru, 1948- …, medic epidemiolog – Biografie.
614.4(092)
2020. Sănătatea populaţiei şi situaţia sanitaro-epidemiologică în municipiului
Chişinău în anul … : [raport] / Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun. Chişinău ;
elab.: Gheorghe Curecheru, Ludmila Antosii, Tudor Puiu [et al.] ; red. şef : Iurie Pânzaru. –
Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 30 cm.
... 2007. – 2008. – 80 p. : fig., tab. – [2008-2024]
- - 1. Situaţie sanitaro-epidemiologică – Municipiul Chişinău.
614.3./.4+351.77(478-25)(047)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
2021. Managementul calităţii în laboratoarele medicale : Ghid în domeniul asi-
gurării calităţii şi controlului calităţii în laboratoare medicale / Proiectul USAID "Prevenirea
HIV/SIDA şi hepatitelor B şi C" (PHH). – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2008. – 125 p. : fig., tab. ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 124-125 (48 tit.). – Apare cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru
Dezvoltare Intern. (USAID). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9643-7-1
[2008-1966]

43
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

- - 1. Laboratoare medicale.
615.47:614.2
616 Patologie. Medicină clinică
2022. Cerempei, Ludmila
Curs de lecţii la Pediatrie / Ludmila Cerempei, Elena Cucieru [et al.] ; Colegiul
Naţ. de Medicină şi Farmacie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 387 p. : fig., fig.
color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 376 (49 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-77-091-0
[2008-1862]
- - 1. Pediatrie.
616-053.2(075.8)
2023. Hangan, Corneliu
Fiziopatologie : Curs teoretic cu elemente de "Problem Based Learning" : (Pentru
spec. Stomatologie) / Corneliu Hangan, Eleonora Borş, Tatiana Zorkina ; sub red. lui Vasile
Lutan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medici-
na", 2008. – 317, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 305 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEMPUS JEP
25195-2004. – 200 ex.
ISBN 978-9975-915-47-2
[2008-2051]
- - 1. Fiziopatologie.
616-092(075.8)
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2024. Investigaţii hematologice : (Recomandări metodice) / Vasile Niguleanu,
Ion Corcimaru, Valentin Gudumac [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 81 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 81 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-915-55-7
[2008-2055]
- - 1. Hematologie – Investigaţii.
616.15-07(076.5)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
2025. Sofronie, Silviu
Ghid clinic de patologie chirurgicală toracică : [pentru uzul studenţilor] / Silviu So-
fronie ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Inst. de
Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc". – Ch. : USMF, 2008 (Tipogr. AŞM). – 175, [1] p. : il.
color ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 173-175 (35 tit.). – 300 ex.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-915-57-1 (în cop. tare)


[2008-1915]
- - 1. Patologie toracică. 2. Cutie toracică – Patologie chirurgicală.
616.23/.25-089(075)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2026. Николау, Г. Ю.
Основы практической эндодонтии : [pentru uzul studenţilor] / Г. Ю. Николау, В.
В. Николайчук, К. И. Нэстасе ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra Stomatologie terapeutică. – Ch. : "Vector V-N"
SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 207, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 205-208 (112 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9857-6-5
[2008-1920]
- - 1. Odontologie (rusă).
616.314-089.23(075.8)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
2027. Profesor universitar Mircea Revenco. Actualităţi şi perspective în depresii
: (Alocuţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea medicului psihiatru M. Revenco] / Mircea
Revenco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Me-
dicina", 2008. – 57 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Mircea Revenco. – Lista publ. doctorului habilitat în medicină, profe-
sorul univ. Mircea Revenco: p. 37-57. – Bibliogr.: p. 34-35 (15 tit.)
[2008-2075]
- - 1. Psihiatrie. 2. Revenco, Mircea, 1938-…, medic psihiatru – Biografie.
616.89(092)
2028. Ţurea, Valentin
Retardul psihomotor şi problemele comportamentale în epilepsie la copii de vâr-
stă fragedă : (Indicaţie metodică) / Valentin Ţurea, Adrian Rotari ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Pediatrie nr. 2. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. –
36, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 34-36 (30 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-56-4
[2008-2056]
- - 1. Epilepsie – Copii.
616.853-053.2(076.5)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
2029. Beţiu, Mircea
Sifilis: diagnosticul şi definiţiile de caz, interpretarea testelor serologice şi trata-
mentul : Suport metodic pentru studenţi, rezidenţi, medici dermatovenerologi / Mircea Beţiu ;

45
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Dermatovenerologie.


– Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 27, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 27 (3 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-915-53-3
[2008-2052]
- - 1. Sifilis – Diagnostic – Tratament.
616.972-07(076.5)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
2030. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
din Republica Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., 15-17 oct. 2008,
Ed. a 9-a : [în 5 vol.] / Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica
Moldova ; col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel Prisacari, Victor Popescu [et al.]. – Ch. :
CEP "Medicina", 2008. – 25 cm. – ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-918-81-7.
Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. – 2008. – 451
p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150
ex. – ISBN 978-9975-915-54-0. – [2008-2053]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Republica Moldova – Anale. 2. Chirurgie.
617:616(082)=135.1=161.1
2031. Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current prob-
lems of mother and child's health. – 2008. – 255 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl. – Rez.:
lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex. – ISBN 978-9975-915-49-6. – [2008-2054]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"din
Republica Moldova – Anale. 2. Obstetrică. 3. Ginecologie. 4. Pediatrie.
618.1/.5:616-053.2(082)=135.1=111
618 Ginecologie. Obstetrică
2032. "Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor
organelor reproductive la femei", simpoz. naţ. (2008 ; Chişinău). Actualităţi în diagnos-
ticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei : simpoz. naţ.
dedicat memoriei prof. I. V. Bohman / col. red. : Dumitru Sofroni, Nadejda Godoroja, Ale-
xandru Gudima [et al.]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 270, [2] p. :
tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Inst. de On-
cologie. – Texte lb.: rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 250 ex.
ISBN 978-9975-67-022-7 (în cop. tare)
[2008-1963]
- - 1. "Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor
reproductive la femei" – Simpozion naţional.
618.1-006-07(082)=135.1=161.1

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
2033. "Radio electronics, Informatics and Technology", intern. conf. (1 ;
2008 ; Chişinău). Proceeding of the 1st International Conference "Radio electronics, Infor-
matics and Technology" = Culegerea lucrărilor Conferinţei Internaţionale "Radioelectronică,
Informatică şi Tehnologii moderne" = Сборник статей 1-ой Международной научно-
технической конференции "Радиоэлектроника, Информатика и Современные техноло-
гии", 15-16 Oct., 2008, Chişinău, Moldova / ed. : P. Kosenko, A. Dorogan, M. Rotaru. – Ch.
: UTM, 2008. – 310 p. fig. ; 29 cm.
Antetit.: SA Într. mixtă uzina "Topaz", Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Tehn. a
Moldovei. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-092-8
[2008-1951]
- - 1. "Radioelectronică, Informatică şi Tehnologii moderne" – Conferinţă ştiinţifică
internaţională.
621.37/.38:004(082)=135.1=111=161.1
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
2034. Şalaru, Victor
Metode de determinare a calităţii apei : Îndrumar metodic / Victor Şalaru, Vasile
Şalaru, Tatiana Dudnicenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Ca-
tedra Ecologie, Botanică şi Silvicultură. – Ch. : CEP USM, 2008. – 114, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 114 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-744-2
[2008-1833]
- - 1. Ape reziduale – Calitate.
628.35(076.5)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-
COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
2035. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agra-
ră de Stat din Moldova ; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch. : CE UASM, 2008. – 26 cm. – ISBN
978-9975-64-125-8.
Vol. 16 : Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor / col. red. : V.
Balan, G. Grădinariu, M. Barbaroş [et al.]. – 2008. – 454 p. : fig., fot., tab. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-127-2. –
[2008-1981]
- - 1. Horticultură. 2. Viticultură. 3. Silvicultură. 4. Protecţia plantelor.
631/635:378.6(478)(082)=135.1=161.1

47
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

2036. Vol. 17 : Contabilitate / col. red. : A. Frecăuţeanu, V. Ţurcanu, Veronica


Prisăcaru. – 2008. – 110 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-128-9. – [2008-1982]
- - 1. Contabilitate.
657:378.6(478)(082)=135.1=161.1
2037. Vol. 18 : Zootehnie şi biotehnologii / col. red. : N. Eremia, B. Păsărin, Şt.
Ţurcanu [et al.]. – 2008. – 253 p. : diagr., fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-129-6. – [2008-1983]
- - 1. Zootehnie. 2. Biotehnologii.
[636+631.147]:378.6(478)(082)=135.1=161.1
2038. Vol. 19 : Medicină veterinară / col. red. : G. Donica, G. Grădinariu, M.
Barbaroş [et al.]. – 2008. – 197 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-130-2. – [2008-1984]
- - 1. Medicină veterinară.
619:378.6(478)(082)=135.1=161.1
2039. Vol. 20 : Agronomie şi ecologie / col. red. : V. Burdujan, V. Ungurean, A.
Palii [et al.]. – 2008. – 148 p. : fig., fot., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-131-9. – [2008-1985]
- - 1. Agronomie. 2. Ecologie.
[631/635+574]:378.6(478)(082)=135.1=111=161.1
2040. Vol. 21 : Inginerie agrară şi transport auto / col. red. : Gr. Marian, V.
Gorobeţ, V. Pobedinschi [et al.]. – 2008. – 261 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-132-6. – [2008-1986]
- - 1. Inginerie agrară.
631.171:378.6(478)(082)=135.1=111=161.1
2041. Vol. 23 : Cadastru, organizarea teritoriului şi ingineria mediului / col. red. :
T. Moraru, G. Grădinariu, M. Barbaroş [et al.]. – 2008. – 94 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-134-0.
– [2008-1987]
- - 1. Cadastru. 2. Ingineria mediului.
[332+504]:378.6(478)(082)=135.1=111=161.1
631 Agricultură în general
2042. "Moldagrotech" ; "Farmer" ; "Moldeco", expoz. intern. specializată
(16 ; 11 ; 8 ; 2008 ; Chişinău). Expoziţie internaţională specializată "Moldagrotech", ed. a
16-a ; "Farmer", ed. a 11-a ; "Moldeco", ed a 8-a, 22-26.10.2008 : Cat. oficial. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 168, [7] p. : il. color ; 30 cm.
Antetit.: Centrul Intern. de Expoziţii "Moldexpo" SA, Min. Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Rep. Moldova, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova [et al.].
– Text paral.: lb. rom., engl., rusă

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-2018]
- - 1. "Moldagrotech" – Expoziţie internaţională. 2. "Farmer" – Expoziţie internaţi-
onală. 3. "Moldeco" – Expoziţie internaţională.
631:069.9=135.1=111=161.1
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
2043. Asocierea utilizatorilor de apă pentru irigaţii : Ghid informativ / Iurie
Hurmuzachi, Anton Stepanov, Mihai Mustea [et al.] ; coord. : Aureliu Overcenco ; consul-
tanţi : Veaceslav Iordan, Mihail Pencov, Ivan Cucenic ; AGRO inform, Agenţia Apele Moldo-
vei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 48 p. ; fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 48 (19 tit.). – Apare cu sprijinul
financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9825-6-6
[2008-1818]
- - 1. Irigaţii – Alimentare cu apă.
631.67(075)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţirea ani-
malelor domestice
Medicină veterinară. – Vezi Nr 2038

2044. Степурин, Г. Ф.
Питание и кормление животных : [учебник] / Г. Ф. Степурин, В. Г. Вранчан ;
Гос. Аграр. Ун-т Молдовы. – К. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 398, [1] p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 392-394 (59 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-120-3
[2008-1830]
- - 1. Animale domestice – Hrănire (rusă).
636.084(075.8)
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2045. Produse tradiţionale locale din Moldova / Fondul de Asistenţă Poloneză,
Agenţia pentru Dezvoltare Regională "Habitat" ; echipa de lucru : Svetlana Rusu, Jacek
Weiserski, Grazyna Jankowska ; fot. : Iurie Cumpătă, Valeriu Rusu. – Ch. : "Cu Drag" SRL,
2008 [Tipogr. "Bons Offices" SRL]. – 44 p. : il. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9627-8-0
[2008-1836]
- - 1. Produse – Preparare – Republica Moldova.
641(478)

49
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2046. Carte de telefoane. Raionul Căuşeni : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. SA "Mitra-Grup" SA). – 344 p. ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9631-3-8
[2008-1860]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Căuşeni – Republica Moldova – Carte de telefoa-
ne. 2. Carte de telefoane – Raionul Căuşeni – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
2047. Carte de telefoane. Raionul Ştefan Vodă : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 272 p. ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9631-5-2
[2008-1861]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova – Carte de tele-
foane. 2. Carte de telefoane – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
2048. Auto-Info : сделано в Молдове : Ежегод. справ. : [информ. о предпр.] /
сбор информ. : Светлана Попова, Марина Цуркан, Наталья Гресева [и др.] ; гл. ред. :
Елена Cвистун. – Ch. : "APEO-Media" SRL, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 28 cm. –
ISBN 978-9975-66-005-1. – ISSN 1857-0356.
2008-2009. – 2008. – 181, [7] p. : fig., [20] p. fig. color. – Text: lb. rom., rusă. – F.
f. de tit. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-66-005-1 (eronat). – [2008-2014]
- - 1. Autovehicule – Anuare (rusă). 2. Transport – Anuare (rusă).
656.13(478)(058)=135.1=161.1
657 Contabilitate
2049. Bajerean, Eudochia
Contabilitate în comerţ : Aplicaţii şi teste / Eudochia Bajerean, Georgeta Melnic,
Iuliana Ţugulschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Contabilitate şi audit". – Ch.
: ASEM, 2008. – 216 p. : tab. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-75-423-1
[2008-2082]
- - 1. Contabilitate – Comerţ – Teste.
657:339.1(079)

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2050. Bucur, Vasile


Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto : [pentru uzul studenţilor] / Vasile
Bucur. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 165, [3] p. : tab. ; 24 cm. – (Co-
lecţia "Cartier educaţional").
Bibliogr.: p. 167-168 (22 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-510-4
[2008-1812]
- - 1. Contabilitate – Transport auto.
657.1:656.1(075.8)
Contabilitate. – Vezi Nr 2036

2051. Lazari, Liliana


Particularităţile contabilităţii în societăţile de asigurări : (lucr. didactică şi practico-
aplicativă în domeniul contabilităţii din activitatea de asigurare) / Liliana Lazari ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 359 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-75-420-0
[2008-2081]
- - 1. Contabilitate – Asigurări.
657.1:368(478)(075.8)
2052. Sajin, Iurie
Comptabilité de l’entreprise : [pentru uzul studenţilor] / Iurie Sajin, Rodica Chiriac,
Maria Agafiţă ; Acad. d’Etudes Econ. de Moldova, Chaire de Comptabilité. – Ch. : ASEM,
2008. – 372 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 371-372 (33 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-394-4
[2008-2078]
- - 1. Contabilitate (fr.).
657(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
2053. Reguli de securitate în ramura gazificării : NRS 35-04-09:2002 / Dep.
"Moldova-Standard" ; elab. : Nicolae Şuprovici (preş.), Elena Pintilie, Tamara Neagră [et al.].
– Ed. oficială. – Ch. : Moldova-Standard, 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 213 p. : tab. ; 21
cm. – (Reglementare tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă
[2008-2012]
- - 1. Gazificare – Reglementare tehnică.
662.98(083)

51
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2054. Academicianul Gheorghe Cozub la frumosul jubileu de 70 ani : [oenolog] /
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – 127, [1] p. : fig., fot.,
tab. ; 22 cm.
Lista lucr. şt. şi metodico-didactice, brevete de invenţie ale domnului Cozub Ghe-
orghe: p. 104-127. – 200 ex.
ISBN 978-9975-901-16-1 (în cop. tare)
[2008-1866]
- - 1. Cozub, Gheorghe, 1938-…, oenolog.
663.2:001.891(092)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2055. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", conf.
tehn.-şt. intern. (4 ; 2008 ; Chişinău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţională "Proble-
me actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului" : Culeg. de art., 13-14 noiemb. 2008 /
com. org. : Sergiu Calos (preş.), Petru Dumitraşcu, Valeriu Lungu [et al.]. – Ch. : CEP USM,
2008. – 25 cm. – ISBN 978-9975-70-774-9. – Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urba-
nism şi Arhitectura, Inst. de Inginerie şi Management Urban, Asoc. Inginerilor de Instalaţii
din Rep. Moldova.
Vol. 1 : Secţiile: Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabili-
tarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – 2008.
– 228 p.: fig., tab. – Texte lb.: rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex. – ISBN
978-9975-70-775-6. – [2008-2046]
- - 1. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului" – Conferinţă
tehnico-ştiinţifică internaţională.
71(082)=135.1=133.1=161.1
2056. Vol. 2 : Secţiile: Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimen-
tări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – 2008. – 176 p.: fig., tab. – Texte lb.:
rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex. – ISBN 978-9975-70-776-3. – [2008-
2047]
- - 1. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului" – Conferinţă
tehnico-ştiinţifică internaţională.
71:628(082)=135.1=111=161.1
2057. Şlapac, Mariana
Arta urbanismului în Republica Moldova : privire de ansamblu / Mariana Şlapac ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 271, [1] p. : fig. ; 26 cm.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-239-4 (în cop. tare)
[2008-1916]
- - 1. Urbanism – Republica Moldova – Istorie.
711.4(478)(091)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
2058. Graffiti Adventure, 2007 : The Book! / aut. final coordinator: Frédéric
Duret-Nauche ; pref.: Michael Raphael ; Centrul Media Pentru Tineri. – [Ch. : S. n., 2008]
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 95, [2] p. : fot. color ; 21 x 31 cm.
Apare cu sprijinul financ. al European Youth Foundation grant
[2008-2019]
- - 1. Grafică – Albume.
76(084)
2059. Saloanele Moldovei, ed. a 17-a, 2007, Chişinău – Bacău : cat. : [lucrări de
pict., sculptură] / Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Min. Culturii şi Cultelor, Româ-
nia, Uniunea Artiştilor Plastici, Rep. Moldova [et al.] ; coord. : Tudor Braga ; fot. : Iurie Foca,
Dumitru Ili, Sorin Sorin. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 20 p. : fot. ; 30
cm.
Apare cu suportul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, Chişinău. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-009-9
[2008-1821]
- - 1. Pictură. 2. Sculptură.
75/76(084)
77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
2060. Intervenţii3 = Interventions3 : Intervenţii artistice în spaţiul public, 20 iulie
– 31 august, 2008 : [fot. : catalog] / texte : Natalia Bodrojic ; trad. : Alexandru Cosmescu ;
fot. : Cristian Azov, Natalia Bodrojic, Michele Bressan [et al.] ; Asoc. Tinerilor Plasticieni din
Moldova "Oberliht". – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 36 p. : fot. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – 600 ex.
ISBN 978-9975-78-663-8
[2008-1929]
- - 1. Fotografii.
77.03/.08(084.12)=135.1=111
78 MUZICĂ
2061. Morari, Marina
Teoria muzicii : (elemente de limbaj muzical) : curs universitar / Marina Morari ;
ref. şt. : Eugen Coroi, Alexandru Borş, Ala Stângă ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi,

53
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Catedra Instrumente Muz. şi Metodică. – Ch. : Presa univ. bălţeană, 2007. – 140, [2] p. :
fig., il., n. muz. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 141 (22 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-018-0
[2008-1859]
- - 1. Teoria muzicii.
781(075.8)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
2062. Скрипченко, Фёдор
100-клеточные шахматы. Молдавский вариант = Chess on 100 squares board.
Moldavian version / Фёдор Скрипченко ; гл. pед. : Наира Агабабян. – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 96 p. : fot., il. ; 21 cm.
Text parţial: lb. engl. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-662-1 (în cop. tare)
[2008-1939]
- - 1. Şah (rusă).
794.1
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2063. Levcenco, Petru
Atletism : Instruirea tehnicii săriturii în înălţime prin procedeul "Fosbury-Flor" :
(exerciţii pregătitoare şi speciale) / Petru Levcenco ; Liceul-Internat Rep. cu Profil Sportiv. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). – 36 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 35 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-089-9
[2008-1948]
- - 1. Atletism.
796.431.3(076.5)
2064. Manolachi, Veaceslav
Managementul culturii fizice : man. univ. clasic / Veaceslav Manolachi, Anatolie
Budevici ; consultant şt. : Serghei Seiranov ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Acad. Olimpică a Rep. Moldova. – Ch. : USEFS, 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). – 479 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 477-479 (39 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-68-043-1
[2008-1946]
- - 1. Educaţie fizică şi sport – Management.
796/799:005(075)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2065. Oglindă, Emilia
Lingvistica generală. Compendiu : (Suport didactic destinat studenţilor de la mas-
terat) / Emilia Oglindă, Galina Cerches ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra
Lb. Rom., Lingvistică Gen. şi Romanică. – Ch. : CEP USM, 2008. – 285 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 275-282 şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-728-2
[2008-2040]
- - 1. Lingvistică generală.
81'1(075.8)
2066. Pamfil, Carmen-Gabriela
Alexandru Phillipide : [lingvist român] / Carmen-Gabriela Pamfil. – Ch. : "Litera
AVN" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 205 p. : facs. ; 20 cm.
Operele lui Alexandru Phillipide: p. 195-204. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-74-018-0
[2008-1876]
- - 1. Phillipide, Alexandru, 1859-1933, lingvist român.
80/81(092)
2067. Славянский университет Республики Молдова. Вестник Славянского
Университета / Славян. ун-т Респ. Молдова ; редкол. : И. А. Ионова, Л. Н. Руднева, С.
М. Бойко [и др.] ; пер. Н. Сдвижкова. – К. : "Valinex" SA, 2008. – 20 сm. – ISBN 978-
9975-9628-8-9. – ISSN 1857-162X.
Вып. 15 : Серия "Филология" – 2008. – 144 p. : fig. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
80 ex. – ISBN 978-9975-68-094-3. – [2008-1949]
- - 1. Filologie (rusă).
80/81(082)
811 Limbi individuale
2068. Papuc, Mihai
Dicţionar de expresii şi locuţiuni străine / Mihai Papuc. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2008 (Combinatul Poligr.). – 317, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
Bibliogr.: p. 319 (17 tit.) şi în notele de subsol. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-567-3 (broşată)
[2008-2060]
- - 1. Locuţiuni străine – Dicţionare. 2. Dicţionar de locuţiuni străine.
811'374.2'373.7
2069. Papuc, Mihai

55
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Dicţionar de expresii şi locuţiuni străine / Mihai Papuc. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",


2008 (Combinatul Poligr.). – 317, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
Bibliogr.: p. 319 (17 tit.) şi în notele de subsol. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-568-0 (în cop. tare)
[2008-2061]
- - 1. Locuţiuni străine – Dicţionare. 2. Dicţionar de locuţiuni străine.
811'374.2'373.7
811.111 Limba engleză
2070. Gogu, Tamara
A Course in Modern English Lexicology : [pentru uzul studenţilor] / Tamara Gogu
; "Ion Creangă" State Pedagogical Univ. of Chisinau. – Ch. : "Garamond-Studio" SRL, 2008.
– 196 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 45 ex.
ISBN 978-9975-9962-4-2
[2008-2085]
- - 1. Limba engleză – Lexicologie.
811.111'373(075.8)
2071. Gogu, Tamara.
Lexical and textual studies : [pentru uzul studenţilor] / Tamara Gogu, Olimpiada
Caracaş, Laurenţia Dutova ; "Ion Creangă" State Pedagogical Univ. of Chisinau. – Ch. :
"Edit Prest" SRL, 2008. – 21 cm. – ISBN 978-9975-46-021-7.
Book 1. – 2008. – 256 p. – 60 ex. – ISBN 978-9975-46-022-4. – [2008-1900]
- - 1. Limba engleză – Lexicologie.
811.111'374 (075.8)
2072. Book 2. – 2008. – 304 p. – 60 ex. – ISBN 978-9975-46-023-1. – [2008-
1901]
- - 1. Limba engleză – Lexicologie.
811.111'374 (075.8)
811.133.1 Limba franceză
2073. Grădinaru, Angela
Cours pratique de lexicologie française : (suport de curs) / Angela Grădinaru ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Trad., Interpretare şi Lingvis-
tică Aplicată. – Ch. : CEP USM, 2008. – 64 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 63 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-767-1
[2008-2041]
- - 1. Limba franceză – Lexicologie.
811.133.1'373(075.8)
2074. Moloşniuc, Viorica

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Éléments de morphosyntaxe française / Viorica Moloşniuc. – Ch. : CEP USM,


2008. – 77 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 76 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-766-4
[2008-2039]
- - 1. Limba franceză – Morfologie.
811.133.1'366/'367(075.8)
811.135.1 Limba română
2075. Colţun, Gheorghe
Părţile secundare ale propoziţiei şi expansiunile lor în limba română : Material di-
dactic la sintaxă / Gheorghe Colţun ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Moldpres, 2008. –
190 p. ; 21 cm.
CZU trecut eronat pe carte. – Bibliogr.: p. 188 (21 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9669-9-3
[2008-1976]
- - 1. Limba română – Sintaxă.
811.135.1'367(075.8)
2076. Palii, Alexei
Cultura comunicării : [pentru uzul studenţilor] / Alexei Palii. – Ed. a 5-a, revăz. şi
compl. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 277, [1] p. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 274 (30 tit.) şi în notele de subsol. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-947-50-3
[2008-1909]
- - 1. Limba română – Comunicare. 2. Cultura comunicării.
811.135.1'271(075.8)
2077. Panas, Mariana
Limba română : Caietul elevului : cl. a 8-a / Mariana Panas. – Ch. : "Integritas"
SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. ; 26 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9928-9-3
[2008-1908]
811.135.1(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
2078. Eminescu, Mihai

57
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Opera poetică / Eminescu ; ed. îngrijită, alcăt. notelor, dicţ. de nume proprii, glo-
sar, bibliogr. de Horia Zava ; cop. : Anatol Tomoianu ; colab. : Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". –
Ch. : Gunivas, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 987, [4] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Aethra" /
cop. : Anatol Tomoianu).
Bibliogr.: p. 972-973 (31 tit.) şi în note: p. 799-920. – Dicţ. de nume proprii: p.
921-951. – Ind. alf. al poeziilor: p. 974-978. – 500 ex.
ISBN 978-9975-908-69-6 (în cop. tare)
[2008-1995]
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 Eminescu
2079. Legenda Luceafărului / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Centrul Acad. In-
tern. "Eminescu" ; il. : Teodor Buzu. – Ed. omagială. – Ch. : Gunivas, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 69, [3] p. ; 10 x 16 cm. – Cuprins: Fata din grădina de aur : basm versifi-
cat / Richard Kunisch ; trad. : D. Caracostea. Luceafărul / Mihai Eminescu.
Bibliogr.: p. 71 (4 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-908-70-2 (în cop. tare)
[2008-1996]
- - 1. Literatură română – Poezie. 2. Literatură germană – Poezie.
821.135.1-1+821.112.2-1[Eminescu+Kunisch]
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2080. Bulat, Eugenia
Venita ca un dat = Venezia ti fu data : Jurnalul unui evadat din Est : poeme / Eu-
genia Bulat ; trad. în it. de Gabriella Molcsan ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 192 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., it. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – 160 ex.
ISBN 978-9975-79-513-5
[2008-1933]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Bulat =135.1=133.1
2081. Busuioc, Aureliu
O sumă de cuvinte : istorioare intre grate / Aureliu Busuioc ; cop. : Andrei Ichim. –
Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 75, [3] p. : il. ; 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-158-1 (în cop. tare)
[2008-1935]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Busuioc
2082. Codrea-Boj, Vally

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Filomena, eşti româncă! : Roman de dragoste / Vally Codrea-Boj ; cop., il. Caroli-
na Naconecinâi. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 140 p. : il. ; 20 cm.
1012 ex.
ISBN 978-9975-105-00-2
[2008-2067]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-31 Codrea-Boj
2083. Dumbrăveanu, Victor
Îngerii de ceaţă : Romanul unui licean singuratic / Victor Dumbrăveanu ; cop. :
Simion Coadă. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 183 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-160-7
[2008-1816]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Dumbrăveanu
2084. Gonţa, Cristina
Ochiul timpului : [eseuri] / Cristina Gonţa. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2007 (Tipogr.
"Ericon" SRL). – 47, [1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-924-93-1
[2008-1868]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-4 Gonţa
2085. Madan, Gheorghe
Lebăda neagră : Roman / Gheorghe Madan ; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Car-
tea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 391, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-175-7
[2008-1936]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-31 Madan
2086. Micu, Vasile
Pe ruina inimii : Poeme / Vasile Micu ; cuv. înainte : Anatol Codru. – Ch. : Pontos,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 213, [7] p. ; 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-72-150-9
[2008-1934]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Micu

59
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

2087. Moldovanu, Dumitru


Haiducul Tobultoc : [roman] / Dumitru Moldovanu ; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. :
Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 221, [3] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-497-9
[2008-1923]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-311.6 Moldovanu
2088. Negru, Ada
Lumini de nufăr peste ape : Versuri / Ada Negru ; des. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. :
Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 113, [3] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-72-237-7
[2008-1878]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Negru
2089. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie
România atacată : Tragedie istorică naţ. în trei părţi : [piesă] / Vitalie Pastuh-
Cubolteanu. – Ch. : Labirint, 2008. – 72, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-943-71-0
[2008-1956]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.
821.135.1(478)-21 Pastuh-Cubolteanu
2090. Pântea, Vasile
Dor pe val de verde : Versuri / Vasile Pântea. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Re-
clama" SA). – 84, [4] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-72-172-1
[2008-1879]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Pântea
2091. Postică, Eugenia
Destin : Versuri şi cântece noi / Eugenia Postică ; sel. şi îngrijirea textelor : Vasile
Malaneţchi ; muz. : Ion Melnic ; red. muz. : Marius Malaneţchi ; notografie : Alexei Şarcov ;
cop. : Vasile Cojocaru. – Ch. : Atelier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 54, [1] p. : n.
muz. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9558-5-0
ISMN 979-0-3480-0047-3

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1807]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-192 Postică
2092. Roşca, Agnesa
Corabia de dor : Poezii / Agnesa Roşca ; des. de Vladimir Rusnac. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 239, [9] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-216-7
[2008-1937]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Roşca
2093. Roşca, Nicolae
Amprentele gândirii : [art., dialoguri] / Nicolae Roşca ; cop.: Mariana Andruhin. –
Ch. : PresStar, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 318, [1] p. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-664-5
[2008-1922]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Roşca
2094. Rotaru, Vladimir
Cea mai mare minune! = Чудо из чудес! / Vladimir Rotaru. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 110 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-093-4
[2008-1863]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9=135.1=161.1 Rotaru
2095. Socinschi-Plăcintă, Eudochia
Hânceşteanca : Versuri / Eudochia Socinschi-Plăcintă ; cuv. înainte : Marcela
Mardare. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 57, [3] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-72-193-6
[2008-1880]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Socinschi-Plăcintă
2096. Stoianov, Maria
Şi îngerii ca omul plâng : [versuri melodice] / Maria Stoianov ; notografie : Mihai
Păun ; cop. : Alexandru Bostan. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 189 p. : n. muz. ; 20
cm.

61
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Apare cu suportul Lilianei Cernăuţeanu şi restaurantului "Vatra Neamului". – 500


ex.
ISBN 978-9975-9680-7-2
ISMN 979-0-3480-0048-0
[2008-1839]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Stoianov
821.161.1 Literatură rusă
2097. Tolstoi, Lev
Război şi pace : [roman] / Lev Tolstoi ; trad. din lb. rusă : Ion Frunzetti, N.
Parocescu ; pref. de Sorina Bălănescu ; cop. : Anatol Tomoianu. – Ch. : Gunivas, 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 1337, [6] p. ; 21 cm. – (Colecţia : "Aethra" / coord. col. : Andrei
Ţurcanu).
Ind. de nume: p. 1331-1338
ISBN 9975-908-15-2 (eronat) (în cop.)
1000 ex. – [2006-1412]
- - 1. Literatură rusă.
821.161.1-31 Tolstoi
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2098. Гудумак, Юрий
Песнь чибиса : [стихи] / Юрий Гудумак. – Ch. : "Policadran" SRL, 2008 (Combi-
natul Poligr.). – 229, [3] p. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-9545-7-0 (în cop. tare)
[2008-1952]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Гудумак
2099. Люлeнов, Петр
Несчастная любовь : Роман в 2-х кн. : [кн. 1, 2] / Петр Люлeнов ; облож. : V.
Leca. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 406, [2] p. ; 25 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlor Гургуров Н. Н., Aтанасов Д. Г., Панаитов Ф. В.
[et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-659-1 (în cop. tare)
[2008-1926]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-31 Люлонов
2100. Орлова, Татьяна
Рисунки акварелью : [рассказы] / Татьяна Орлова. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 74 p. : il. ; 20 cm.
100 ex.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-937-91-7
[2008-2065]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-3 Орлова
2101. Янаки, Сергей
Совершенно секретно : Хроника "Империя зла" : [стихи] / Сергей Янаки. –
Ch. : "Inversia-Dub" ÎI, 2008. – 236 p. ; 20 cm.
Изд. при содействии Центра рус. культуры в РМ. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9998-4-7 (în cop. tare)
[2008-2070]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Янаки
821.511.113 Literatură estonă
2102. Promet, Lilli
Cine răspândeşte anecdote : [mini-roman : trad. din estonă] / Lilli Promet ; trad. şi
pref. : Vlad Pohilă ; cop. : Vladimir Siniţki. – Ch. : "Prometeu" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 150, [2] p. ; 19 cm.
Tit. orig.: Kes levitab anekdoote? – 1000 ex.
ISBN 978-9975-919-70-8
[2008-1865]
- - 1. Literatură estonă.
821.511.113-31 Promet=135.1
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
2103. Angeli, Tudor
Çiçeklär açtii zaman : [versuri] / Tudor Angeli. – K. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 352 p. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-653-9 (în cop. tare)
[2008-1907]
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Poezie.
821.512.165(478)-1 Angeli
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
2104. Antologie de basme, legende şi povestiri / sel. : Ala Bujor ; des. : V. Rusu.
– Ed. a 2-a. – Ch. : Epigraf, 2007 (F.E.-P. "Tipogr Centrală"). – 318, [2] p., [8] p. : il. color ;
25 cm.
ISBN 978-9975-9535-7-3 (în cop. tare)
[2008-1869]
- - 1. Basme. 2. Legende.
821-343-93+398-21(082)

63
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

2105. Cenuşăreasa ; Croitoraşul cel viteaz ; Broasca ţestoasă şi raţele sălbatice


: [poveşti] / il. şi adapt. text : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica"
SRL). – 16 p. ; 30 cm. – (Colecţia "3 Poveşti").
2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-9-4
[2008-1864]
- - 1. Poveşti.
821-93
2106. Poveşti minunate / basme repovestite de Constantin Dragomir ; pict. :
Carlos Busquets. – Ch. : SC "Biblion" SRL, 2008 (Combinatul Poligraf or. Tveri. Rusia). –
320 p. : il. color ; 30 cm. – (Billion).
3000 ex.
ISBN 978-9975-9964-2-6 (în cop. tare)
[2008-1969]
- - 1. Poveşti.
821-93
821.133.1-93 Literatură franceză
2107. Poveşti adevărate / trad. şi adaptare din lb. fr. : Ala Bujor ; il. : Estela
Răileanu. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 159 p. : il. color ; 27 cm. –
(40 de poveşti).
Tit. orig.: Histoires réelles. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-924-83-2 (în cop. tare)
[2008-1994]
- - 1. Literatură franceză pentru copii. 2. Poveşti.
821.133.1-93=135.1
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2108. Grama, Steliana
Curcubeul viselor : Versuri pentru copii / Steliana Grama ; concepţie, sel. şi îngriji-
re: Claudia Slutu-Grama ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Recla-
ma" SA). – 170, [6] p. : il. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al familiei Badrajan (Silvia, Mina, Stelian) şi familiei
Colesnic (Silvia şi Ion). – 500 ex.
ISBN 978-9975-72-114-1
[2008-2064]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Grama
2109. Mardare, Marcela
Curiosul : Versuri pentru copii / Marcela Mardare ; il. : Ruxanda Romanciuc. – Ch.
: Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 42, [2] p. : des. ; 22 cm.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2000 ex.
ISBN 978-9975-72-090-8
[2008-1882]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Mardare
2110. Pitlik-Zacon, Alexandra
Pe sub Roua Cerului… : Carte de suflet şi cuget pentru bunici, părinţi şi copii :
[poezii] / Alexandra Pitlik-Zacon ; concepţie şi realizare : Ana Manole ; cop., il. color : Nico-
lae Sârbu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 59 p. : il. color ; 22 cm. – (Biblioteca
"Meşterul Manole").
1000 ex.
ISBN 978-9975-937-97-9
[2008-1877]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Pitik-Zacon
821.161.1-93 Literatură rusă
2111. Gurina, Irina
Coşuleţul cu vise fermecate : [poveste : trad. din rusă] / Irina Gurina ; trad. şi
adaptare : Claudia Partole ; pict. : Iulia Scetinkina. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) :
"Integral" SRL, 2008 (Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il. color ; 22 cm. –
(Billion).
5000 ex.
ISBN 978-9975-9964-1-9
[2008-1968]
- - 1. Literatură rusă. 2. Poveşti.
821.161.1-93 Gurina
2112. Gurina, Irina
Ineluşul vrăjit : [poveste] / Irina Gurina ; trad. şi adaptare : Claudia Partole ; pict. :
Iulia Scetinkina. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr. or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).
Aut. pe cop. nu este indicat. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9964-0-2
[2008-1972]
- - 1. Literatură rusă pentru copii. 2. Poveşti.
821.161.1-93 Gurina
2113. Gurina, Irina
Peştera aurită : [poveste] / Irina Gurina ; trad. şi adaptare : Claudia Partole ; pict. :
Iulia Scetinkina. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr. or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).

65
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Aut. pe cop nu este indicat. – 5000 ex.


ISBN 978-9975-9773-8-8
[2008-1970]
- - 1. Literatură rusă. 2. Poveşti.
821.161.1-93 Gurina
2114. Gurina, Irina
Vrăjitorie zglobie : [poveste] / Irina Gurina ; trad. şi adaptare : Claudia Partole ;
pict. : Iulia Scetinkina. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2008
(Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).
Aut. pe cop nu este indicat. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9773-9-5
[2008-1971]
- - 1. Literatură rusă pentru copii. 2. Poveşti.
821.161.1-93 Gurina
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.09 Literatură română
2115. Postu, Marin
Lectura romanului românesc modern : (esEUri) / Marin Postu. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 154, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 150-154 (84 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-937-95-5
[2008-1881]
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
2116. Fenomenul artistic Ion Druţă : [monogr. colectivă intern.] / Acad. de Ştiinţe
a Moldovei ; concepţie, întocmire, coord., red. şt., coaut. şi resp. ed. : M. Dolgan ; trad. din
lb. rusă în lb. rom.: Irina Condrea, Sava Pânzaru ; fot. : Nicolae Răileanu, Mihai Potârniche,
Boris Balan [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 756 p. : fot., fot. color,
facs. ; 25 cm. – (Colecţia "Academica" / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.), Ion Bos-
tan, Valeriu Canţer [et al.], ISBN 978-9975-67-572-7 ; [Vol.] 4).
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Index
de nume: p. 735-744. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-645-4 (în cop. tare)
[2008-1925]
- - 1. Druţă, Ion, 1928-…, scriitor – Biografie. 2. Literatură română din Republica
Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09(092)(082)
821.163.2.09 Literatură bulgară

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2117. Симеонов, Иван


Митологично-легендарното в българската белетристика за деца и юноши
(1918-1945) / Иван Симеонов. – Ch. : SŞB, 2008 (Tipogr. "Business Elita" SRL). – 206 p. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 203-206 şi în note la sfârşitul cap. – Ind. de nume: p. 195-202. – 600
ex.
ISBN 978-9975-9569-1-8
[2008-1973]
- - 1. Literatură bulgară – Critică şi interpretare (bulg.).
821.163.2.09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2118. Musteaţă, Sergiu
Protecţia patrimoniului arheologic : St. comparativ : Legislaţia Rep. Moldova şi
Statelor Unite ale Americii / Sergiu Musteaţă ; pref. : Octavian Munteanu ; fot. : Adrian Mus-
teaţă ; Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova – ANTIM. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 215, [1] p. : fot. ; 25 cm.
Rez.: lb engl. – Bibliogr.: p. 120-156 (1548 tit.) şi în notele de subsol. – Index: p.
212-215. – Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei SUA în Rep. Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-72-106-6 (în cop. tare)
[2008-1921]
- - 1. Arheologie – Republica Moldova – Legislaţie. 2. Arheologie – Statele Unite
ale Americii – Legislaţie.
902/904(478+73)(094)=135.1=111
908 Monografii ale localităţilor
2119. Iaşi : album / pref. : Valentin Ciucă ; dir. imagine : Mihai Potârniche ; fot. :
Mihai Potârniche, Eugen Harasim, Bogdan Onofrei. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Com-
binatul Poligr.). – 233, [7] p. : fot ; 21 cm. – (Oraşele Patriei).
Text paral.: lb. rom., engl. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-74-038-8 (în cop. tare)
[2008-1873]
- - 1. Iaşi – Albume.
908(498.3)(084)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geogr a-
fie teoretică
2120. Ciubară, Sezont

67
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Geografia umană a lumii : Man. pentru cl. a 11-a : Profil real. Profil umanist /
Sezont Ciubară, Zinaida Calanda, Maria Primeniuc; comisia de evaluare : Camelia Marian,
Raisa Galmâş, Galina Gavriliţă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumi-
na, 2008 (Combinatul Poligr.). – 231, [1] p. : fig., tab. color ; 26 cm.
21800 ex.
ISBN 978-9975-65-091-5
[2008-1993]
- - 1. Geografie umană a lumii.
911.3(100)(075.3)
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
2121. Brănici, Daniela
Geografia continentelor extra-europene : Cl. a 7-a : Caiet de lucru pentru elevi /
Daniela Brănici, Cătălin Roşu ; ref. şt. : Marian Ene. – [Ch.] : Iulian ("Edit Prest" SRL), 2008.
– 48 p. : hărţi ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 45 (7 tit.). – 5000 ex.
ISBN 978-9975-922-31-9
[2008-1872]
913(075.3)
2122. Brănici, Daniela
Geografia Europei : Cl. a 6-a : Caiet de lucru pentru elevi / Daniela Brănici, Cătă-
lin Roşu ; ref. şt. : Marian Ene. – [Ch.] : Iulian ("Edit Prest" SRL), 2008. – 28 p. : hărţi ; 29
cm.
Bibliogr.: p. 27 (7 tit.). – 5000 ex.
ISBN 978-9975-922-26-5
[2008-1871]
913(4)(075.3)
2123. Brănici, Daniela
Geografia României : Teste de evaluare pentru teza cu subiect unic / Daniela
Brănici, Cătălin Roşu. – [Ch.] : Iulian ("Edit Prest" SRL), 2008. – 128 p. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-922-25-8
[2008-1870]
- - 1. Geografia României – Teste.
913(498)(079)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Alexandru Abramciuc. – Vezi Nr 1876

Galina Furdui. – Vezi Nr 1878

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Iulia Hasdeu. – Vezi Nr 1879

O familie de intelectuali basarabenii. – Vezi Nr 1882

Petru Galeţchi. – Vezi Nr 1883

Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului. – Vezi Nr 1884

Zinaida Radu. – Vezi Nr 1885

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
2124. Enciu, Nicolae
Istorie : epoca contemporană : Materiale didactice la Istoria universală şi a româ-
nilor : Cl. a 12-a / Nicolae Enciu, Tatiana Mistreanu, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb. – Ch. :
Civitas, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 366 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 365-366 (67 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-912-01-3
[2008-1815]
- - 1. Istorie universală.
94(100)(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2125. Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1787-
1800) : /Cărţi domneşti şi zapise/ / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept ;
alcăt. : Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bociarov ; coord. : Demir Dragnev, Va-
lentin Constantinov. – Ch. : CEP USM, 2008. – 512 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Moldova în epo-
ca feudalismului" ; Vol. 11).
250 ex.
ISBN 978-9975-70-749-7
[2008-2038]
- - 1. Istoria Ţării Moldovei – Documente, sec. XVIII-lea. 2.Ţara Moldovei – Istorie
– Documente, sec. XVIII-lea.
94(478)"17"(093)
94(=163.2) Istoria bulgarilor
2126. Безсмъртието на Васил Левски : (Сб. с доклади от Междунар. научна
конф., проведена на 12 юни 2007 г. в ТДУ по случай 170-годишнината от рождението

69
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

на Апостола) / Таракл. Държавен Ун-т, Общобълг. ком. "Васил Левски", Научно Дру-
жество на българистите в РМ ; редкол. : Иван Забунов, Стоян Джавезов, Иван Симео-
нов [и др.]. – К. : SŞB, 2008 (Tipogr. "Business Elita" SRL). – 167 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9569-6-3
[2008-1974]
- - 1. Васил Левски, 1837-1873, български революционер.
94(=163.2)(092)(082)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2127. Bahnaru, Vasile
Bazele lingvistice pentru o teorie generală a lexicografiei româneşti : 10.02.01 –
Limba română : Autoref. al tezei de doctor habilitat în filologie / Vasile Bahnaru ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 39, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-33 (36 tit.)
[2008-188 Teze]
811.135.1'374(043.2)
2128. Dorgan, Viorel
Fundamente ştiinţifico-metodice ale semnificaţiei caracteristicilor morfologice în
sportul de performanţă : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului
sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor habilitat în pedagogie /
Viorel Dorgan ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008. – 50 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 45 (13 tit.)
[2008-197 Teze]
796.015.8(043.2)
2129. Guţuleac, Emilian
Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin reţele petri stocastice descrip-
tiv-restructurabile : 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale :
Autoref. şt. al tezei de doctor habilitat în tehn. / Emilian Guţuleac ; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Ch. : S. n., 2008. – 42, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-40 (60 tit.)
[2008-187 Teze]
004.03:004.7(043.2)
2130. Pascal, Oleg
Tulburări ale controlului postural la bolnavii cu accident vascular cerebral : Aspec-
te neurofiziologice, clinice şi de recuperare : 14.00.13 – Neurologie : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în medicină / Oleg Pascal ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 39 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 32-34 (25 tit.)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-180 Teze]
616.831-005.1-07-08(043.2)
2131. Sturza, Rodica
Principii teoretice şi practice de fortificare a alimentelor cu micronutrimente: iod,
fier, calciu : 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare cu specializările: Tehnologia ule-
iurilor şi grăsimilor; Tehnologia produselor de panificaţie, paste făinoase şi produselor de
patiserie : Autoref. al tezei de doctor habilitat în tehn. / Rodica Sturza ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei. – Ch. : S. n., 2008. – 52 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 41-46 (48 tit.)
[2008-193 Teze]
663.3/.8(043.2)
Pentru titlul de doctor
2132. Ambrosie, Ionel
Formarea calităţilor psihofizice şi motrice la elevele din învăţământul liceal cu pro-
fil industrial în baza programei cu conţinut adaptat : 13.00.04 – Teoria şi metodologia edu-
caţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doc-
tor în pedagogie / Ionel Ambrosie ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldo-
va. – Ch. : S. n., 2008. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27 (9 tit.)
[2008-183 Teze]
37.016:796(043.2)
2133. Baranov, Arcadie
Aplicarea conceptelor moderne manageriale în atragerea investiţiilor internaţiona-
le în economia Republicii Moldova : Spec. : 08.00.05 Economia şi management (activitatea
antreprenorială) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Arcadie Baranov ; Univ. Liberă Intern.
din Moldova. – Ch. : CE UASM, 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (10 tit.)
[2008-204 Teze]
339.727.22(478)(043.2)
2134. Bostan, Ludmila
Securitatea în procesele de dezvoltare: analiză filosofico-metodologică : 09.00.08.
– Filosofia şi metodologia ştiinţei : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe filosofice / Ludmila
Bostan ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-19 (13 tit.)
[2008-201 Teze]
101.1(043.2)
2135. Buşmachiu, Ion

71
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Tratamentul anomaliilor Clasa II/1 Angle : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref. al te-


zei de doctor în medicină / Ion Buşmachiu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-19 (13 tit.)
[2008-208 Teze]
616.314-089.23(043.2)
2136. Cerba, Valeriu
Mecanism organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne:
analiza sistemico-juridică : Spec.: 12.00.02 – drept public (administrativ) ; organizarea şi
funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Valeriu Cerba ; Min.
Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. de Poliţie "Ştefan cel Mare". – Ch. : Centrul Ed. a
UASM, 2008. – 21, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18 (7 tit.)
[2008-209 Teze]
351.74+342.98(043.2)
2137. Deliu, Angela
Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei la întreprinderile indus-
triei de tutun : 08.00.05 – Econ. şi management (în industria tutunului) : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Angela Deliu ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 26, [1] p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.)
[2008-186 Teze]
338.57:663.97(043.2)
2138. Casian, Neonila
Mola hidatiformă în Republica Moldova : Aspecte epidemiologice, de monitoring şi
reabilitare : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. al tezei de doctor în medicină /
Neonila Casian ; IMSP Inst. Oncologic din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 30 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (16 tit.)
[2008-198 Teze]
618.32-006-036.3-08(043.2)
2139. Ciungu, Petre
Managementul aderării procesului educaţional preuniversitar al României la exi-
genţele Uniunii Europene : Spec. : 08.00.04 – Econ. şi management (în procesul educaţio-
nal) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Petre Ciungu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (32 tit.)
[2008-205 Teze]
373:005(498+4)(043.2)

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2140. Graneţkaia, Lilia


Tehnologii didactice de analiză interpretativă a imaginii muzicale în procesul for-
mării pianistice a profesorului de muzică : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (muzi-
ca) : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Lilia Graneţkaia ; Univ. de Stat Alecu Russo
din Bălţi. – Ch. : S. n., 2008. – 23, [1] p. : fig., histogr. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42-42 (6 tit.).
[2008-181 Teze]
78.01(043.2)
2141. Hotineanu, Alina
Infertilitatea tubară : particularităţile clinico-imunologice şi tratamentul prin repro-
ducerea asistată : 14.00.01 – Obstetrică şi Ginecologie : Autoref. al tezei de doctor în medi-
cină / Alina Hotineanu ; Inst. Medico-Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (14 tit.)
[2008-206 Teze]
618.177-089.888.11(043.2)
2142. Ioniţă, Irina
Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor : 08.00.06 – Marketing ; logistică :
Autoref. al tezei de doctor în econ. / Irina Ioniţă ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
S. n., 2008. – 27, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 24 (7 tit.)
[2008-190 Teze]
339.138(043.2)
2143. Ioviţă, Alexandrina
Unele probleme de aplicare a principiului distincţiei în dreptul internaţional umani-
tar : 12.00.10. – Drept internaţional public : Autoref. al tezei de doctor în drept / Alexandrina
Ioviţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2008. – 23 p.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (11 tit.)
[2008-199 Teze]
341.1/.8(043.2)
2144. Mateş, Raluca-Aurora
Simbolistica romanului sadovenian. O viziune arhetipală : 10.01.01 – Literatura
română : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Raluca-Aurora Mateş ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Filologie, Centrul de Literatură şi Folclor. – Ch. : S. n., 2008. – 22, [1] p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (16 tit.)
[2008-185 Teze]
821.135.1.09(043.2)

73
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

2145. Porumb, Tatiana


Problema delimitării polisemiei de omonimia lexicală în limba italiană modernă :
10.02.05 – Limbi romanice : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Tatiana Porumb ; Univ.
de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 22, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (8 tit.)
[2008-184 Teze]
811.131.1'374(043.2)
2146. Puţuntică, Anatolie
Fenomenele metodologiei de risc de pe teritoriul Republicii Moldova : 11.00.09. –
Meteorologie, climatologie, agrometeorologie : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe geogr. /
Anatolie Puţuntică ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Ecologie şi Geogr. – Ch. : S.
n., 2008. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (21 tit.)
[2008-200 Teze]
551.5(478)(043.2)
2147. Rusu, Djulieta
Dimensiuni persuasive ale comunicării cu impact în activitatea managerială :
08.00.05 – Economie şi management (în industrie) : Autoref. al tezei de doctor în econ. /
Djulieta Rusu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 21 (10 tit.)
[2008-191 Teze]
005:316.772 (043.2)
2148. Sava, Lilia
Managementul instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului din întreprinderile
de telecomunicaţii din Republica Moldova : 08.00.05 – Economie şi management (în tele-
comunicaţii) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Lilia Sava ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch.
: S. n., 2008. – 26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.)
[2008-189 Teze]
331.36: 621.39(478)(043.2)
2149. Sîrbu, Dumitru
Osteosinteza mandibulei prin acces endooral : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref.
al tezei de doctor în medicină / Dumitru Sîrbu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 26, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (17 tit.)
[2008-207 Teze]
616.716.4-001.5-089(043.2)
2150. Sochirean, Anatolie

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Contribuţii la cercetarea dinamicii transmisiilor planetare precesionale : 05.02.02 –


Teoria maşinilor şi organelor de maşini : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe tehn. / Anatolie
Sochirean ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 20, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-17 (22 tit.)
[2008-196 Teze]
621.833.6(043.2)
2151. Stati, Gabriel
Comerţul mondial cu produse petroliere : Spec. : 08.00.14 – Econ. mondială ; rela-
ţii econ. intern. : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Gabriel Stati ; Univ. Liberă Intern. din
Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (22 tit.)
[2008-203 Teze]
339.5:622.323(043.2)
2152. Stegăroiu, Valentin
Asigurările sociale din România în contextul integrării în structurile Europene :
Spec. : 08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tezei de doctor în econ.
/ Valentin Stegăroiu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 26 p. : fig.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (12 tit.)
[2008-202 Teze]
364.3(498)(043.2)
2153. Şufaru, Constantin
Metodologia programării antrenamentului sportiv al handbaliştilor juniori II pe bază
de obiective operaţionale : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentu-
lui sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Constan-
tin Şufaru ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. –
30, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (13 tit.)
[2008-182 Teze]
796.332.015(043.2)
2154. Taranenco, Anatolie
Calculul structurilor din bare în domeniul post-elastic : 05.23.01 – Elemente de
construcţii şi edificii : Autoref. al tezei de doctor în tehn. / Anatolie Taranenco ; Univ. Tehn. a
Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 22, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 20 (11 tit.)
[2008-195 Teze]
624.04/.07(043.2)
2155. Ursu, Lucia

75
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Modelul sadovenian şi proza basarabeană : 10.01.01 – Literatura română :


Autoref. al tezei de doctor în filologie / Lucia Ursu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
filologie, Centrul de literatură şi folclor. – Ch. : S. n., 2008. – 26, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 24 (9 tit.)
[2008-192 Teze]
821.135.1.09(043.2)
2156. Vaculenco, Maxim
Contribuţii la studiul preciziei de prelucrare a danturilor angrenajului precesional :
05.02.02 – Teoria maşinilor şi organelor de maşini : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe
tehn. / Maxim Vaculenco ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 20, [1] p. : fig., tab.
; 20 cm.
Bibliogr.: p. 17-18 (23 tit.)
[2008-194 Teze]
621.833.6(043.2)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 10-2008


Bociarov, Eugenia (alcăt.) 2125
A Bodrojic, Natalia 2060
Ababii, Ion (red.) 2030-31 Boian, Ilie (elab.) 2008
Abramciuc, Alexandru (1876) Bojescu, Oltiţa 1983
Agafiţă, Maria 2052 Borş, Alexandru (expert) 2061
Alexandrov, E. 1995 Borş, Eleonora 2023
Ambrosie, Ionel 2132 Bostan , Ludmila 2134
Andronati, Nicolae 1866 Bostan, Alexandru (pict.) 2096
Andronati, Serghei A. (red.) 2010 Bostan, Ion (coord.) 2116
Andruhin, Mariana (pict.) 2093 Botnariuc, V. (red.) 1894
Angeli, Tudor 2103 Braga, Tudor (coord.) 2059
Anghelescu, Hermina (red.) 1888 Braghiş, Maria 1972-73, 1997
Antosii, Ludmila (elab.) 2020 Brănici, Daniela 2121-23
Aramă, Elena (expert) 1942 Bressan, Michele (fot.) 2060
Armand, Camille → Vezi Iulia Hasdeu Bucun, Nicolae (coord.) 1968-69
Avornic, Gheorghe (red.) 1942 Bucur, Vasile 2050
Avram, Maria (expert) 1978, 1996 Budevici, Anatolie 1871, 2064
Azov, Cristian (fot.) 2060 Bujor, Ala (coord.) 1892; (alcăt.) 2104;
(alcăt., trad.) 2107
B Bulat, Eugenia 2080
Babiuc, Ana (pict.) 1907 Burdujan, V. (red.) 2039
Babiuc, Stanislav (pict.) 1907 Burian, Alexandru (red.) 1944
Bacharan, Nicole 1895 Busquets, Carlos (pict.) 2106
Bacinschi, Mihai (pict.) 1994, 2087 Busuioc, Aureliu 2081
Badicean, Dumitru (organizator) 1893 Buşmachiu, Ion 2135
Bahnaru, Vasile 2127 Butucel, Elena (alcăt.) 1882
Bajerean, Eudochia 2049 Buzu, Teodor (pict.) 2079
Balan, Boris (fot.) 2116 C
Balan, V. (red.) 2035
Balaţchi, Raluca-Nicoleta (trad.) 1904 Caduc, Dora (alcăt.) 1877
Balmuş, Clara (coord.) 1879 Cainarean, Emilia (îngrijire ed.) 1935
Balmuş, Pavel (coord.) 1879 Calanda, Zinaida 2120
Baranceanu, Nina (expert) 1978, 1996 Calos, Sergiu (organizator) 2055-56
Baranov, Arcadie 2133 Canţer, Valeriu (coord.) 2116
Barbacar, Nicolae (red.) 2015 Cara, Angela (expert) 1978, 1996
Barbaroş, M. (red.) 2035, 2038, 2041 Carabet, M. (alcăt.) 1995
Barbu-Anghel, Georgeta (trad.) 1895 Caracaş, Olimpiada 2071-72
Bălănescu, Sorina (pref.) 2097 Caragia, Svetlana 2014
Belecciu, Liliana (red.) 1964 Carp, Iurie 1871
Ben Jelloun, Tahar 1896 Carp, Simion 1947
Benu, Victor 1931 Carrocci, Amedeo 1941
Beţiu, Mircea 2029 Casapu, Iordan (expert) 1977
Biţa, Ioan T. (trad.) 2011 Casiadi, Oleg 1926
Bocancea, Viorel 2003-05 Casian, Neonila 2138

77
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Cazac, Valeriu (elab.) 2008 Cosmescu, Alexandru (trad.) 2060


Cărăuş, Alexandru (2019) Coşcodan, Diana (trad.) 1978, 1996
Cârlan, Svetlana (alcăt.) 1885 Coşeriu, Tatiana (elab.) 1890-91
Câşlaru, Larisa (elab.) 1890-91 Cotelea, Marian 1867
Cebotari, Margareta (alcăt., red.) 1882 Cotelea, Vitalie 1867
Cemortan, Stela 1984-88 Covali, V. (alcăt.) 1995
Cemortan-Voloşin, Elvira (pict.) 1984-85, Cozaru, Nelly 1974
1987-88 Cozonac, Renata (design) 1889
Cerba, Valeriu 2136 Cozub, Gheorghe (2054)
Cerches, Galina 2065 Creangă, Ion (expert) 1915
Cerempei, Ludmila 2022 Croitoru, Tamara (alcăt.) 1872
Chiriac, Rodica 2052 Cucenic, Ivan (consultant) 2043
Chiriţă, Gheorghe (trad.) 1897-1900 Cucieru, Elena 2022
Chitoroagă, Valentina (red.) 1885; (elab.) Cucu, Ion (red.) 1931
1889 Cujba, Valentina (alcăt.) 1981; (coord.) 1982
Chivriga, Viorel 1936 Cumanova, A. (alcăt.) 1995
Cimpoieş, Gh. (red.) 2035-41 Cumpătă, Iurie (fot.) 2045
Ciobanu, Lia (red.) 1989-90 Curecheru, Gheorghe (elab.) 2020
Ciobotaru, Valerian 2009 Curtescu, Margareta (red.) 1876
Ciorbă, Valeriu (organizator) 1893 Cuşnir, Valeriu (red.) 1944
Ciubară, Sezont 2120 Cutasevici, Angela 1997
Ciubotaru, Adrian (trad.) 1901
Ciucă, Valentin (pref.) 2119 D
Ciumac, Daniela (organizator) 1893 Dadu, Constantin (red.) 1865
Ciumaşi, Ana (alcăt.) 1884 Decusară-Bocşan, Cristina (elab.) 1879
Ciungu, Petre 2139 Deliège, Robert 2011
Ciupac, Mihai 1967 Deliu, Angela 2137
Ciuvaga, Victor 2004-05 Demerji, Ilie 1958
Clark, Debbie (pict.) 1897-1900 Dimitrov, Alex (pict.) 1994
Clipa, Carolina 1961 Dinu, Natalia (alcăt.) 1951
Coadă, Simion (pict.) 2083 Dolgan, M. (alcăt., coord., red., îngrijire ed.)
Cocîrţă, Petru 1961 2116
Codrea-Boj, Vally 2082 Donica, G. (red.) 2038
Codru, Anatol (pref.) 2086 Dorgan, Viorel 2128
Cojocaru, Vasile (pict.) 2091 Dorogan, A. (îngrijire ed.) 2033
Colţun, Gheorghe 2075 Dragnev, Demir (alcăt., coord.) 2125
Condrea, Irina (trad.) 2116 Dragomir, Constantin (alcăt.) 2106
Constantinov, Valentin (coord.) 2125 Druţă, Inga (coord.) 1923, 2011
Corcimaru, Ion 2018, 2024 Druţă, Ion (2116)
Corescu, Andrei-Paul (trad.) 2016 Duca, Gheorghe (red.) 2010; (coord.) 2116
Corghenci, Ludmila (red.) 1885, 1888 Dudnicenco, Tatiana 2034
Corniciuc, Sabina 1920-21 Dumbrăveanu, Victor 2083
Coroban, Vitalie (coord., pict.) 1895, 1901, Dumitraşcu, Petru (organizator) 2055-56
1903-04; (coord.) 1896; (pict.) 2080 Duquesne, Jacques 1901
Coroi, Eugen (expert) 2061 Duret-Nauche, Frédéric (coord.) 2058
Coroi, Iona-Crina (trad.) 1896 Dutca, Mihai (elab.) 1927

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dutca, Mihail (red.) 1931 Grădinaru, Angela 2073


Dutova, Laurenţia 2071-72 Grecu, Raisa 1942
Gribincea, Alexandru 1938
E Gudima, Alexandru (red.) 2032
Elenciuc, Daniela (organizator) 1893 Gudumac, Valentin 2014, 2018, 2024
Eminescu, Mihai 2078 Gurin, Corneliu (expert) 1915
Enciu, Nicolae 2124 Gurina, Irina 2111-14
Ene, Marian (expert) 2121-22 Gurschi, Alexei (pict.) 1902
Eremia, N. (red.) 2037 Guştiuc, Andrei (coord.) 1954
Ernu, Vasile (coord.) 1923 Guţuleac, Emilian 2129

F H

Feuraş, Eugenia (organizator) 1991 Hachi, Mihail (expert) 1977


Filip, Nelly 1925 Hangan, Corneliu 2023
Filippova, I. (organizator) 2006 Harasim, Eugen (fot.) 2119
Foca, Iurie (fot.) 2059 Haraz, Svetlana (coord.) 1928-30
Foiu, Taisia (red.) 1878, 1882 Harconiţă, Elena (red.) 1876-77; (alcăt.) 1887
Fotescu, Maria (alcăt.) 1876 Harea, Maria (alcăt.) 1872
Frecăuţeanu, A. (red.) 2036 Hasdeu, Iulia (1879)
Frunzetti, Ion (trad.) 2097 Hotineanu, Alina 2141
Furdui, Galina (1878) Hurmuzachi, Iurie 2043
Furdui, Viorel 1937 I
Furdui, Vladimir (alcăt.) 1878
Ichim, Andrei (pict.) 2081
G Ili, Dumitru (fot.) 2059
Gagim, Ion (red.) 1989-90 Ioniţă, Irina 2142
Gajim, Ştefan (alcăt.) 1957 Iordache, Florin 1938
Galben, Andrei 1888 Iordan, Veaceslav (consultant) 2043
Galeţchi, Petru (1883) Ioviţă, Alexandrina 2143
Galmâş, Raisa (expert) 2120 J
Gavriliţă, Galina (expert) 2120
Ghimpu, Natalia (alcăt.) 1885 Jacotă, Anatolie (red.) 2015
Gitsu, D. (organizator) 2006 Jankowska, Grazyna (alcăt.) 2045
Gârla, Lilia 1952
Godoroja, Nadejda (red.) 2032 K
Gogu, Tamara 2070-72 Kosenko, P. (îngrijire ed.) 2033
Goncearuc, Inga (pict.) 1984-85, 1987-88 Kraijdan, Arina (coord.) 1924
Gonţa, Cristina 2084 Kulikovski, Lidia (îngrijire ed.) 1878-79, 1882;
Gonţa, Victoria (alcăt.) 1951 (elab.) 1890-91
Gorobeţ, V. (red.) 2040 Kulyuk, L. (organizator) 2006
Gorobievschi, Svetlana 1938 Kunisch, Richard 2079
Grama, Dumitru C. (1882)
Grama, Steliana (1882); 2108 L
Graneţkaia, Lilia 2140 Lazari, Liliana 2051
Grădinariu, G. (red.) 2035, 2038, 2041 Le Goff, Jacques 1903

79
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Leca, V. (худож.) 2099 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana (coord.)


Leroy, Stephane 1904 1981-82; 2124
Levcenco, Petru 2063 Narschina, Nina (trad.) 1884
Lucas, Patricia 1904 Neagră, Tamara (elab.) 2053
Lungu, Valentina 2007 Nedelcu, Cătălin (pict.) 2105
Lungu, Valeriu (organizator) 2055-56 Negru, Ada 2088
Lupaşcu, Tudor (red.) 2010 Negru, Boris (expert) 1942
Lutan, Vasile (red.) 2023 Nicorici, Ion (red.) 1989-90
Niguleanu, Vasile 2014, 2018, 2024
M
O
Madan, Gheorghe 2085
Madan, Ion (alcăt.) 1882 Oglindă, Emilia 2065
Malaneţchi, Marius (red.) 2091 Oliinâk, Iaroslav (pict.) 2085, 2088
Malaneţchi, Vasile (alcăt.) 2091 Onofrei, Bogdan (fot.) 2119
Maleca, Tudor (red.) 1894 Overcenco, Aureliu (coord.) 2043
Manolachi, Veaceslav (1884); 2064
Manole, Ana (alcăt.) 2110 P
Mardare, Marcela (pref.) 2095; 2109 Palancean, A. 1995
Marian, Camelia (expert) 2120 Palii, A. (red.) 2039
Marian, Gr. (red.) 2040 Palii, Alexei 2076
Mateş, Raluca-Aurora 2144 Pamfil, Carmen-Gabriela 2066
Mânăscurtă, Svetlana (pict.) 1908 Panas, Mariana 2077
Melnic, Georgeta 2049 Papuc, Gheorghe 1965
Melnic, Ion 2091 Papuc, Mihai 2068-69
Melnic, Tatiana (red.) 1931 Pareniuc, Alexandru 1966-67
Micu, Vasile 2086 Parocescu, N. (trad.) 2097
Mihalache, Nina (expert) 1977 Partole, Claudia (alcăt., trad.) 2111-14
Mihaluţa, Lina (alcăt.) 1877 Pascal, Oleg 2130
Mistreanu, Tatiana 2124 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2089
Molcsan, Gabriella (trad.) 2080 Păsărin, B. (red.) 2037
Moldovanu, Dumitru 2087 Păun, Mihai (notografie) 2096
Moloşniuc, Viorica 2074 Pântea, Vasile 2090
Morari, Marina 2061 Pânzari, Lumdila (red.) 1879
Moraru, Anton (red., coord.) 1924; 1931 Pânzaru, Iurie (red.) 2020
Moraru, T. (red.) 2041 Pânzaru, Sava (red.) 2020; (trad.) 2116
Moraru, Teodor 2007 Pencov, Mihail (consultant) 2043
Moroşan, Nicoleta Loredana (trad.) 1903 Perciuleac, Liudmila (trad.) 1996
Mostovic, Galina (red.) 1877 Petrenco, Liuba 1920-21
Munteanu, Andrei (red.) 2012 Petrovici, S. (red.) 1894
Munteanu, Octavian (pref.) 2118 Pintilie, Elena (elab.) 2053
Musteaţă, Adrian (fot.) 2118 Pitlik-Zacon, Alexandra 2110
Mustea, Mihai 2043 Pobedinschi, V. (red.) 2040
Musteaţă, Sergiu 2118 Pogolşa, Lilia (coord.) 1968-69
N Pohilă, Vlad (trad., pref.) 2102
Poleacov, Vladimir (red.) 1954
Naconecinâi, Carolina (pict.) 2082 Popescu, Victor (red.) 2030-31

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Popescu, Zinaida (coord.) 1982 S


Popov, Lidia 1868-69
Porcescu, Sergiu 1926 Sajin, Iurie 2052
Porumb, Tatiana 2145 Sarabaş, Eugenia 1976
Postică, Eugenia 2091 Sarabaş, Nicoleta 1976
Postu, Marin 2115 Sava, Lilia 2148
Poştan, Liliana (elab.) 1927 Sârbu, Nicolae 1907; (pict.) 1983, 2110
Potârniche, Mihai (fot.) 2116, 2119 Scetinkina, Iulia (pict.) 2111-14
Prepeliţa, Natalia (trad.) 2008 Schlegel, Jean-Louis (alcăt.) 1903
Primeniuc, Maria 2120 Scurtu, Elena (alcăt.) 1876
Prisacari, Viorel (red.) 2030-31 Scutaru, Adela (coord.) 1970-71
Prisăcaru, Veronica (red.) 2036 Sedleţchi, Iurie (red.) 1944
Prodius, Denis (organizator) 1893 Seiranov, Serghei (consultan) 2064
Prohniţchi, Stela (alcăt.) 1883 Sevacov, Mariana (coord.) 1970-71; (trad.)
Promet, Lilli 2102 1971
Puică-Vasilache, Eliza 1975 Simaşco, Carolina 1936
Puiu, Tudor (elab.) 2020 Simonnet, Dominique 1895
Pungă, Alexei 1966 Siniţki, Vladimir (pict.) 2102
Puşcaş, Livia (alcăt.) 1982 Sîrbu, Dumitru 2149
Puţuntică, Anatolie 2146 Slutu-Grama, Claudia (1882); (alcăt., îngrijire
ed.) 2108
R Sochircă, Zinaida (îngrijire ed.) 1885
Sochirean, Anatolie 2150
Radu, Zinaida (1885) Socinschi-Plăcintă, Eudochia 2095
Raphael, Michael (pref.) 2058 Sofroni, Dumitru (red.) 2032
Răileanu, Estela (pict.) 2107 Sofronie, Silviu 2025
Răileanu, Nicolae (fot.) 2116 Sorin, Sorin (fot.) 2059
Râbacov, Ghenadie (red., trad.) 1885 Sorocean, Olga 1925
Revenco, Mircea (2027) Stati, Gabriel 2151
Rogozanu, Costi (coord.) 1923 Stegăroiu, Valentin 2152
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 2108-09 Stepanov, Anton 2043
Roşca, Agnesa 2092 Stere, Constantin (1942)
Roşca, Angelina (red.) 1974 Stângă, Ala (expert) 2061
Roşca, Nicolae 2093 Stoianov, Maria 2096
Roşu, Cătălin 2121-23 Stratan, Elena (alcăt.) 1877
Rotari, Adrian 2028 Sturza, Rodica 2131
Rotari, Anatol 1906 Svetlicinâi, Larisa (alcăt.) 2125
Rotari, Anatolie (alcăt., trad.) 1905
Rotaru, M. (îngrijire ed.) 2033 Ş
Rotaru, Vladimir 2094
Rusnac, Vladimir (pict.) 2092 Şalaru, Vasile 2034
Rusu, Djulieta 2147 Şalaru, Victor 2034
Rusu, Emil (red.) 1865 Şandru, Dumitru (elab.) 1927
Rusu, Svetlana (alcăt.) 2045 Şaptefraţi, Silvia 1909
Rusu, Tatiana (trad.) 1999 Şarcov, Alexei (notografie) 2091
Rusu, V. (pict.) 2104 Şcerbakov, Oleg V. 1866
Rusu, Valeriu (fot.) 2045 Şişcan, Nadejda (organizator) 1991

81
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Şişcanu, Gheorghe (red.) 2015 Voloşin, Elvira 1984-88


Şiulea, Ciprian (coord.) 1923 Vrabie, Nona (alcăt.) 1994
Şlapac, Mariana 2057
Şleahtiţchi, Mihai (coord.) 1888 W
Şufaru, Constantin 2153 Weiserski, Jacek (alcăt.) 2045
Şuprovici, Nicolae (elab.) 2053 Wetter, Bernard de 2016
T Z
Taran, Nicolae (red.) 1865 Zalîgaev, Irina (red.) 1887
Taranenco, Anatolie 2154 Zava, Horia (alcăt., îngrijire ed.) 2078
Tcaci, Lilia (alcăt.) 1872 Zavadschi, Ala 1920-21
Telembici, Rodica Ermelinda (îngrijire ed.) Zavatin, Vasile (red.) 1954
1941 Zorkina, Tatiana 2023
Teleuţă, A. 1995 Zubco, Valeriu (expert) 1915
Tescari, Nina (pict.) 1984-85, 1987-88
Tolstoi, Lev 2097 А
Tomoianu, Anatol (pict.) 2078, 2097 Агабабян, Наира (ред.) 2062
Tomşa, Ana 1888
Treşcilo, Lidia (elab.) 2008 Б
Tricolici, Olga 1972-73
Бойко, С. М. (ред.) 2067
Trofimov, Igor (red.) 1954
Ботгрос, Ион 1978
Turiţă, Sava 1992
Булат, Г. Ф. 1916
Ţ Буриан, Александр 1945
Ţapcov, Varvara 1870 В
Ţugulschi, Iuliana 2049
Верещагин, Б. В. 2013
Ţurcanu, Alina (alcăt.) 1951
Вранчан, В. Г. 2044
Ţurcanu, Andrei (coord.) 2097
Ţurcanu, Gheorghe 2007 Г
Ţurcanu, Lucia (trad.) 1874
Ţurcanu, Şt. (red.) 2037 Галбен, Светлана 1996
Ţurcanu, V. (red.) 2036 Галбен-Панчук, Зинаида 1978, 1996
Ţurea, Valentin 2028 Георгицэ, Михаил 1953
Гресева, Наталья (сост.) 2048
U Грибинча, А. 1939
Гудумак, Юрий 2098
Ungurean, V. (red.) 2039
Гургуров, Д. И. 1993
Ungureanu, Laurenţia (red.) 2012
Ursu, Lucia 2155 Д
Ursu, Ludmila 1998
Ursu, Zinaida 1975 Джавезов, Стоян (ред.) 2126
Диакону, Стела 1978, 1996
V Долгий, К. 1939
Vaculenco, Maxim 2156 Е
Vârtosu, Larisa (îngrijire ed.) 1943
Vicol, Mircea (red.) 2012 Евсюкова, Р. 1939

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

З Плешка, А. В. (ред.) 1875


Пойрас, А. А. 2013
Забунов, Иван (ред.) 2126 Попова, Светлана (сост.) 2048
Заимова, Людмила (сост.) 1886
Зеленцева, И. В. 1916 Р
И Райский, Виктор 2000
Руднева, Л. Н. (ред.) 2067
Ионова, И. А. (ред.) 2067 Рыбакин, Борис 2001
К С
Кец, И. А. 1875 Cвистун, Елена (ред.) 2048
Кожокарь, Г. Г. 1932 Сдвижкова, Н. (пер.) 2067
Кожухар, Вiктор (сост.) 1886 Симеонов, Иван 2117; (ред.) 2126
Коркина, А. А. (ред.) 1875 Скрипченко, Фёдор 2062
Кулiковська, Лiдiя (отв. за вып.) 1886 Сокиркэ, Виталие 1977
Л Степурин, Г. Ф. 2044
Стоянова, Атанасии/Татьяны (ред.) 1873
Лаки, Н. (пер.) 2000 Суворова, Ю. 1933
Левски, Васил (2126) Суворова, Ю. К. 1934
Люлeнов, Петр 2099
Ц
Н
Цуркан, Марина (сост.) 2048
Николайчук, В. В. 2026
Николау, Г. Ю. 2026 Ш
Нэстасе, К. И. 2026 Шляпо, Н. И. (ред.) 1875
О Щ
Одоляну, Наталья 1977 Щукин, Красарм 2002
Онофрей, А. З. 1940
Орлова, Татьяна 2100 Я
П Янаки, Сергей 2101
Памужак, Н. Г. 2013
Пармакли, Д. М. 1940

83
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 10-2008


4th International Conference on Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi
"Materials science and condesed Noului Testament 1910-14
matter physics", Sept. 23-26, 2008, Broasca ţestoasă şi raţele sălbatice 2105
Chişinău 2006 Bugetul sensibil la dimensiunea de gen
ABC-ul proprietăţii intelectuale 1957 în practică 1917
Academicianul Gheorghe Cozub la fru- Bugetul sensibil la dimensiunea de gen
mosul jubileu de 70 ani 2054 şi drepturile reproductive ale femeilor
Activitatea Direcţiei generale educaţie, 1918
tineret şi sport din municipiul Chişinău Cadastru, organizarea teritoriului şi ingi-
în anul de studii 2007-2008 1979 neria mediului 2041
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul Calitatea educaţiei: teorii, principii, reali-
contemporan al tumorilor organelor zări : Materialele conf. intern., 30-31
reproductive la femei : simpoz. naţ. oct. 2008, Chişinău 1968-69
2032 Carte de telefoane.
Administraţia publică şi buna guvernare : - Raionul Căuşeni 2046
Materiale ale sesiunii de comunic. şt., - Raionul Ştefan Vodă 2047
27-28 oct., 2008 1964 Catalogul formării sindicale 1927
Agriculture and the Agro-Food Industry Catalogul publicaţiilor elaborate de biblio-
of the Republic of Moldova 1935 tecile academice, universitare şi spe-
Agronomie şi ecologie 2039 cializate din Republica Moldova 1877
Alexandru Abramciuc 1876 Cenuşăreasa 2105
Alexandru Cărăuş. Activitate îndelungată Cercetări ale sistemului de hemostază
şi prodigioasă în serviciul sanitaro- 2018
epidemiologic al municipiului Chişinău Clinico-surgical problems 2030
2019 Codul civil al Republicii Moldova 1955
Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia Codul de procedură civilă al Republicii
mediului. Alimentări cu căldură şi ga- Moldova 1959
ze, ventilare şi protecţia aerului 2056 Codul de procedură penală al Republicii
Anale ştiinţifice [ale Universităţii de Stat Moldova 1948
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Codul muncii al Republicii Moldova 1962
Testemiţanu" din Republica Moldova] Codul penal al Republicii Moldova 1949
2030-31 Comunitatea noastră 1970
Analele ştiinţifice [ale Academiei "Ştefan Concursul "Cele mai reuşite lucrări în
cel Mare" a Minesterului Afacerilor In- domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor
terne al Republicii Moldova] 1954 informării", 2004-2007 1887
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Conferinţa Internaţională "Instruirea şi
Cooperatis-Comerciale din Moldova cercetarea: modalităţi de inegrare",
1894 (16 apr. 2008), Chişinău 1991
Aniversări culturale 2009 1872 Conferinţa internaţională ştiinţifico-
Antologie de basme, legende şi povestiri practică "Probleme actuale ale legisla-
2104 ţiei naţionale în contextul procesului
Asocierea utilizatorilor de apă pentru integraţionist european" 1944
irigaţii 2043 Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţiona-
Auto-Info 2008-2009 2048 lă "Probleme actuale ale urbanismului

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

şi amenajării teritoriului" : Culeg. de dintre APL de nivelul doi şi APL la ni-


art., 13-14 noiemb. 2008 2055-56 velul unu 1915
Constituţia Republicii Moldova 1946 Experienţa de cercetare – componentă
Contabilitate 2036 indispensabilă a formării de specialita-
Copii mici cu griji mari 1928 te : Materialele conf. şt. a studenţilor,
Copilul maltrat 1951 31 oct. 2007, Bălţi 1989-90
Croitoraşul cel viteaz 2105 Expoziţie internaţională specializată
Culegerea lucrărilor Conferinţei Internaţi- "Farmer", ed. a 11-a, 22-26.10.2008
onale "Radielectronică, Informatică şi 2042
Tehnologii moderne", 15-16 Oct., Expoziţie internaţională specializată
2008, Chişinău, Moldova 2033 "Moldagrotech", ed. a 16-a, 22-
Curiozităţi de ieri şi de azi : între legendă 26.10.2008 2042
şi realitate pentru cititorii cu vârsta în- Expoziţie internaţională specializată
tre 9 şi 99 de ani 1892 "Moldeco", ed. a 8-a, 22-26.10.2008
Current problems of mother and child's 2042
health 2031 Fenomenul artistic Ion Druţă 2116
De la 1 la 10. Cumpărăturile Emiliei 1897 From cultural and linguistic diversity to
De la 1 la 10. Emilia la fermă 1898 multilingual and multicultural educa-
De la 1 la 10. Jucăriile lui Nicolae 1899 tion : Materialele conf. intern., 5-6 dec.
De la 1 la 10. Nicolae şi puii de animal 2006, Chişinău 1873
1900 Galina Furdui 1878
De la diversitatea lingvistică spre educa- Ghicitori 1994
ţia multilingvistică şi multicultutală : Graffiti Adventure, 2007 2058
Materialele conf. intern., 5-6 dec. Horticultură, viticultură, silvicultură şi
2006, Chişinău 1873 protecţia plantelor 2035
Declaraţia universală a drepturilor omului Iaşi : album 2119
1943 Iluzia anticomunismului 1923
Dialog kultur na łamach paryskiej Inginerie agrară şi transport auto 2040
"Kultury", 26 sept. 2008 : materialele International Conference of Young
conf. 1874 Researchers, nov. 6-7, 2008 Chisinău,
Dialoguri culturilor în paginile revistei Moldova, 6 ed. 1893
"Kultura", 26 sept. 2008 : materialele Interventions3 2060
conf. 1874 Intervenţii3 2060
Dimensiuni manageriale în activitatea Investigaţii biochimice 2014
instituţiei info-bibliotecare: concepte, Investigaţii hematologice 2024
experienţe, orientări : Materialele conf. Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869-
şt. intern. din 17 oct. 2007, Chişinău 1888) 1879
1888 Î.E.-P. "Ştiinţa" 1880
Doctor 2017 Îndrumarul abiturientului 1980
Documente privitoare la istoria Ţării Învaţă şi colorează 1902
Moldovei în secolul al XVIII-lea (1787- Le genèse de la situation autour de
1800) 2125 l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud 1922
Este bine să muncesc? 1929 Legenda Luceafărului 2079
Este bine să munceşti? 1930 Lucrări ştiinţifice [ale Universităţii Agrare
Evaluarea şi diagnosticarea conflictelor de Stat din Moldova] 2035-2041
dintre APC şi APL de ambele nivele şi

85
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Managementul bazinului transfrontalier al Procesul integrării europene : istorie,


Fl. Nistru şi directiva cadru a apelor a prezent şi perspective : Materialele
Uniunii Europene : Materiale Conf. In- Conf. şt. interuniv. 1924
tern., 2-3 oct. 2008, Chişinău 2010 Produse tradiţionale locale din Moldova
Managementul calităţii în laboratoarele 2045
medicale 2021 Profesor universitar Mircea Revenco.
Materialele Conferinţei Naţionale cu Actualităţi şi perspective în depresii
participare Internaţională "Probleme 2027
actuale ale geneticii, fiziologiei şi ame- Proiectul "Sacul de Rufe murdare" –
liorării plantelor", 9-10 oct. 2008 2015 inegalităţile de gen care nu sunt doar
Materialele Conferinţei Naţionale cu la suprafaţă 1919
participare Internaţională "Current Realizări inovative în domeniul viti-vinicol
Problems of Plant Genetics, : Conf. Intern. 1865
Physiology and Breeding", 9-10 oct., Reguli de securitate în ramura gazificării
2008 2015 2053
Medicină vererinară 2038 Saloanele Moldovei, ed. a 17-a, 2007,
Moldpresa 2009 1881 Chişinău – Bacău 2059
Noi înşine 1971 Să comunicăm fără bariere 1920-21
Nouă poveşti 1905 Sănătatea populaţiei şi situaţia sanitaro-
O familie de intelectuali basarabeni : epidemiologică în municipiului Chişi-
Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. nău în anul 2007 2020
Grama, Steliana Grama 1882 Scientific Annals [ale Universităţii de Stat
On the origins of the situation around de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Abkhazia and South Ossetia 1922 Testemiţnu" din Republica Moldova]
Ordonarea notiţelor bibliografice în bibli- 2030-31
ografii bazată pe Clasificarea Zecima- Serviciul Hidrometeorologic de Stat 2008
lă Universală 1889 State Hydrometeorological Service 2008
Patru poveşti 1906 Structura şi funcţionarea ecosistemelor
Pedagogul anului 2008 1981 în zona de inferenţă biogeografică :
Petru Galeţchi (1938-2004) 1883 Simpoz. intern. 2012
Plan de acţiuni pentru realizarea primei Teoria şi practica arhitecturii şi urbanis-
etape (2008-2012) a Strategii 2008- mului. Proiectarea, reabilitarea şi con-
2017 1890 solidarea construcţiilor. Drumuri, ma-
Plan strategic de dezvoltare pentru pe- teriale şi mecanizarea construcţiilor
rioada 2008-2017 1891 2055
Poluarea şi dezvoltarea plantelor lem- Transboundary Dniester River Basin
noase 1995 Management and the UE Water
Poveşti adevărate 2107 Framework Directive : Materiale Conf.
Poveşti minunate 2106 Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău 2010
Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi Transplant de seve pentru tânărul dascăl
copilului 2031 1982
Probleme clinico-chirurgicale 2030 Ucrainenii în cultura Moldovei 1886
Proceeding of the 1st International Un promotor consecvent al ştiinţei şi
Conference "Radio electronics, sportului – Veaceslav Manolachi 1884
Informatics and Technology", 15-16 Vehicule 1908
Oct., 2008, Chişinău, Moldova 2033 Zinaida Radu 1885

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Zootehnie şi biotehnologii 2037 "Радиоэлектроника, Информатика и


Безсмъртието на Васил Левски 2126 Современные технологии", 15-16
Белорусские криницы Молдовы 1875 Oct., 2008, Chişinău, Moldova 2033
Всеобщая декларация прав человека Славянский университет Республики
1943 Молдова. Вестник Славянского Уни-
Гражданский кодекс Республики Мол- верситета 2067
дова 1956 Справочник абитуриента 1980
Гражданско-процессуальный кодекс Трудовой кодекс Республики Молдова
Республики Молдова 1960 1963
К генезису ситуации вокруг Абхазии и Уголовный кодекс Республики Молдо-
Южной Осетии 1922 ва 1950
От языков многообразия к полиязыч- Украïнци в культурі Молдови 1886
ному и мультикультурному образо- Управление бассейном трансгранич-
ванию : Materialele conf. intern., 5-6 ной реки Днестр и водная рамочная
dec. 2006, Chişinău 1873 директива Европейского Союза :
Познание мира 1978, 1996 Materiale Conf. Intern., 2-3 oct. 2008,
Сборник статей 1-ой Международной Chişinău 2010
научно-технической конференции

87
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Index de subiecte
Abonare, 2009 – Cataloage 1881 Cadastru 2041
Abramciuc, Alexandru, 1952-2001, pro- Calculatoare – Fiabilitate 1867
fesor universitar, inginer – Biobiblio- Calitatea educaţiei: teorii, principii, reali-
grafie 1876 zări – Conferinţă ştiinţifică internaţio-
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministeru- nală 1968-69
lui Afacerilor Interne al Republicii Mol- Carte de colorat 1907
dova – Anale 1954 Carte de telefoane – Raionul Căuşeni –
Acces – Program de sistem 1870 Republica Moldova 2046
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul Carte de telefoane – Raionul Ştefan
contemporan al tumorilor organelor Vodă – Republica Moldova 2047
reproductive la femei – Simpozion na- Carte jucărie 1908
ţional 2032 Cataloage de edituri – Întreprinderea
Administraţia publică şi buna guvernare Editorial-Poligrafică "Ştiinţa" – Chişi-
– Sesiune de comunicări ştiinţifice nău 1880
1964 Cărăuş, Alexandru, 1948-…, medic
Admitere – Universităţi – Colegii – Cur- epoidemiolog – Biografie 2019
suri 1980 Cărţi de colorat 1902
Agronomie 2039 Cercetare socială – Conflicte – Adminis-
Animale domestice – Hrănire (rusă) 2044 traţie publică 1915
Aniversări culturale, 2009 1872 Chirurgie 2030
Anticomunism 1923 Clasificare Zecimală Universală 1889
Antropologie structurală 2011 Codul civil al Republicii Moldova (rusă)
Ape reziduale – Calitate 2034 1956
Arheologie – Republica Moldova – Legis- Codul civil al Republicii Moldova 1955
laţie 2118 Codul de procedură civilă al Republicii
Arheologie – Statele Unite ale Americii – Moldova (rusă) 1960
Legislaţie 2118 Codul de procedură civilă al Republicii
Arta actorului – Metodica predării 1974 Moldova 1959
Atletism 2063 Codul de procedură penală al Republicii
Autovehicule – Anuare (rusă) 2048 Moldova 1948
Basme 2104 Codul muncii al Republicii Moldova (ru-
Baze de date – Sistemul SQL 1867 să) 1963
Biblia 1910-14 Codul muncii al Republicii Moldova 1962
Bibliografie 1887 Codul penal al Republicii Moldova (rusă)
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – 1950
Chişinău – Plan 1890 Codul penal al Republicii Moldova 1949
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – Colegii – Admitere 1980
Chişinău – Strategie 1891 Comunicare 1920-21
Biblioteci – Lucrări elaborate – Republica Comunicare managerială 1871
Moldova – Indici bibliografici 1877 Comunitatea bielorusă din Republica
Biblioteconomie 1887 Moldova (rusă) 1875
Biochimie 2014 Constituţia Republicii Moldova 1946
Biodiversitate (rusă) 2013 Contabilitate – Asigurări 2051
Biotehnologii 2037 Contabilitate – Comerţ – Teste 2049

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Contabilitate – Transport auto 2050 Educaţie plastică – Metodica predării


Contabilitate (fr.) 2052 1975
Contabilitate 2036 Egalitate de gen 1917-19
Cozub, Gheorghe, 1938-…, oenolog Epilepsie – Copii 2028
2054 Excel – Program de sistem 1870
Criminalistică – Expertize (rusă) 1953 Experienţa de cercetare – componentă
Cultura comunicării 2076 indispensabilă a formării de specialita-
Cultură – Aniversări, 2009 1872 te – Conferinţă ştiinţifică a studenţilor
Cultură – Bieloruşi – Republica Moldova 1989-90
(rusă) 1875 Export – Produse agricole – Republica
Cultură – Ucraineni – Indici bibliografici Moldova 1937
1886 Export – Produse agroalimentare 1936
Cultură 1874 Fabilitatea calculatoarelor 1866
Curiozităţi 1892 Farmer – Expoziţie internaţională 2042
Cursuri – Admitere 1980 Filologie (rusă) 2067
Cutie toracică – Patologie chirurgicală Filozofie 1909
2025 Finanţele întreprinderii (rusă) 1933-34
De la diversitate lingvistică spre educaţia Fizică – Teste 2004-05, 2007
multilingvistică şi multiculturală – Con- Fizică 2003
ferinţă internaţională 1873 Fiziologia plantelor 2015
Dicşionar de locuţiuni străine 2068-69 Fiziopatologie 2023
Dimensiuni manageriale în activitatea Fotografii 2060
instituţiei info-bibliotecare: concepte, Furdui, Galina, 1946-…, poetă – Biobi-
experienţe, orientări – Conferinţă ştiin- bliografie 1878
ţifică internaţională 1888 Galeţchi, Petru, 1938-2004, microbiolog
Diplomaţie (rusă) 1945 – Biobibliografie 1883
Direcţia generală educaţie, tineret şi Gazificare – Reglementare tehnică 2053
sport – Municipiul Chişinău 1979 Găgăuzi – Origine (rusă) 1993
Divorţul pe înţelesul copiilor 1904 Genetica plantelor 2015
Dragostea pe înţelesul copiilor 1895 Geografia României – Teste 2123
Drept civil 1954 Geografie fizică – Republica Moldova –
Drept diplomatic (rusă) 1945 Metodica predării (rusă) 1977
Dreptul afacerilor (fr.) 1958 Geografie umană a lumii 2120
Drepturile omului 1943 Ghicitori 1994
Drepturile omului în imagini (comentate) Ginecologie 3
(it.) 1941 Grafică – Albume 2058
Druţă, Ion, 1928-…, scriitor – Biografie Grama, Dumitru, 1943-…, jurist – Biobi-
2116 bliografie 1882
Dumnezeu pe înţelesul copiilor 1901 Grama, Steliana, 1947-2006, poetă –
Ecologie – Republica Moldova – Legisla- Biobibliografie 1882
ţie – Liste 1961 Hasdeu, Iulia, 1869-1888, scriitoare
Ecologie 2039 română – Biobibliografie 1879
Educaţie artistico-plastică 1972-73 Hematologie – Investigaţii 2024
Educaţie fizică şi sport – Management Horticultură 2035
2064 Iaşi – Albume 2119

89
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Impozite – Republica Moldova (rusă) Literatură germană – Poezie 2079


1932 Literatură română – Critică şi interpretare
Industrie agrară – Republica Moldova 2115
(engl.) 1935 Literatură română – Poezie 2078-79
Infracţiuni împotriva copiilor – Asistenţp Literatură română din Republica Moldova
psihosocială 1951 – Critică interpretare 2016
Infracţiuni împotriva sănătăţii publice Literatură română din Republica Moldova
1952 – Piese 2089
Infracţiuni penitenciare – prevenire 1947 Literatură română din Republica Moldova
Ingineria mediului 2041 – Poezie 2080, 2086, 2088, 2090-92,
Inginerie agrară 2040 2095-96
Inovaţii – Viticultură – Vinifacţie 1865 Literatură română din Republica Moldova
Instituţii medicale – Municipiul Chişinău 2081-85, 2087, 2093-94
2017 Literatură română din Republica Moldova
Instruirea şi cercetarea: modalităţi de pentru copii – Poezie 2108-10
integrare – Conferinţă internaţională Literatură rusă 2097, 2111, 2113
1991 Literatură rusă din din Republica Moldo-
Integrare economică internaţională 1938 va – Poezie 2098, 2101
Irigaţii – Alimentare cu apă 2043 Literatură rusă din Republica Moldova
Islamul pe înţelesul copiilor 1896 (rusă) 2099
Istoria pe înţelesul copiilor 1903 Literatură rusă din Republica Moldova
Istoria Ţării Moldovei – Documente, sec. 2100
XVIII-lea 2125 Literatură rusă pentru copii 2112, 2114
Istorie universală 2124 Locuţiuni străine – Dicţionare 2068-69
Învăţământ preşcolar 1983-88 Managementul bazinului transfrontalier al
Laboratoare medicale 2021 Fl. Nistru şi directiva-cadru a apelor a
Legende 2104 Uniunii Europene – Conferinţă interna-
Limba engleză – Lexicologie 2070-72 ţională 2010
Limba franceză – Lexicologie 2073 Manolachi, Veaceslav, 1958-…, maestru
Limba franceză – Morfologie 2074 în sport la lupta Judo şi Sambo – Bio-
Limba română – Comunicare 2076 bibliografie 1884
Limba română – Metodica predării 1976 Matematică – Teste (rusă) 1999
Limba română – Sintaxă 2075 Matematică – Teste 1997-98
Lingvistică generală 2065 Matematică calculatorie (rusă) 2001-02
Linii telefonice – Raionul Căuşeni – Re- Matematică pentru preşcolari 1897-1900
publica Moldova – Carte de telefoane Materials science and condensed matter
2046 physics – International conference
Linii telefonice – raionul Ştefan Vodă – 2006
Republica Moldova – Carte de tele- Medicină veterinară 2038
foane 2047 Migraţiune 1926
Literatură bulgară – Critică şi interpretare Mineralogie 2009
(bulg.) 2117 Moldagrotech – Expoziţie internaţională
Literatură estonă 2102 2042
Literatură franceză pentru copii 2107 Moldeco – Expoziţie internaţională 2042
Literatură găgăuză din Republica Moldo- Moldpresa, 2009 – Cataloage 1881
va – Poezie 2103

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Munca copilului – Republica Moldova Regnul animal – Encicliopedii ilustrate


1928-30 2016
Obstetrică 2031 Relaţii economice internaţională (rusă)
Odontologie (rusă) 2026 1939-40
Patologie toracică 2025 Republica Abhazia – Conflicte politice
Pedagogi – Chişinău – Biografii 1981 (rusă, engl., fr.) 1922
Pedagogi – Municipiul Chişinău – Biogra- Revenco, Mircea, 1938-…, medic psihia-
fii 1982 tru – Biografie 2027
Pediatrie 2022, 2031 Reviste – Abonare, 2009 – Cataloage
Phillipide, Alexandru, 1859-1933, lingvist 1881
român 2066 Sculptură 2059
Pictură 2059 Serviciul Hidrometeorologic de Stat –
Poliţie – Combaterea criminalităţii 1965 Republica Moldova – Istorie 2008
Poliţie – Combinaţie operativă 1967 Sifilis – Diagnostic – Tratament 2029
Poliţie – Operaţiuni speciale 1966 Silvicultură 2035
Poluare – Plante lemnoase 1995 Sindicate – Instruire 1927
Poveşti 1905-06, 2105-07, 2111-14 Sindicatul "Sănătatea" – Republica Mol-
Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei dova – Istorie 1931
şi ameliorării plantelor – Conferinţă Sistemul de hemostază 2018
naţională 2015 Situaţie sanitaro-epidemiologică – Muni-
Probleme actuale ale legislaţiei naţionale cipiul Chişinău 2020
în contextul procesului integraţionist Slutu-Grama, Claudia, 1947-…, bibliolog,
european – Conferinţă internaţională poetă – Biobibluiografie 1882
ştiinţifico-practică 1944 Statistică (rusă) 1916
Probleme actuale ale urbanismului şi Stere, Constantin, 1865-1936, jurist, om
amenajării teritoriului – Conferinţă politric, scriitor 1942
tehnico-ştiinşifică internaţională 2055- Structura şi funcţionarea ecosistemelor
56 în zona de interferenţă biogeografică
Procesul integrăii europene : istorie, – Simpozion internaţional 2012
prezent şi perspective – Conferinţă Şah (rusă) 2062
ştiinşifică inter-universitară 1924 Ştiinţele naturii – Metodica predării (rusă)
Produse – Preparare – Republica Mol- 1978
dova 2045 Ştiinţele naturii (rusă) 1996
Profesori universitari – Biografii 1992 Tehnologii informaţionale de comunicare
Proprietate intelectuală – Republicii 1868-69
Moldova – protecţie 1957 Teoria muzicii 2061
Protecţia plantelor 2035 Teorie economică 1925
Psihiatrie 2027 Transport – Anuare (rusă) 2048
Radioelectronică, Informatică şi Tehno- Ţara Moldovei – Istorie – Documente,
logii moderne – Conferinţă ştiinţifică sec. XVIII-lea 2125
internaţională 2033 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Radu, Zinaida, 1938-…, filolog – Biobi- 1992
bliografie 1885 Universitatea Cooperatist-Comercială din
Regiunea autonomă Yugo-Osetină – Moldova – Anale 1894
Conflicte politice (rusă, engl., fr.) 1922

91
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

Universitatea de Stat de Medicină şi Viticultură – Inovaţii 1865


Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Viticultură 2035
Republica Moldova – Anale 2030-31 Ziare – Abonare, 2009 – Cataloage 1881
Universităţi – Admitere 1980 Zootehnie 2037
Urbanism – Republica Moldova – Istorie Васил Левски, 1837-1873, български
2057 революционер 2126
Vinificaţie – Inovaţii 1865

Index de editori
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 1954, IDIS "Viitorul" 1936-37
1966-67 Integral SRL : Pereslavli (Rusia) 2111-14
ACAP 1932 Integritas SRL 2077
AGEPI 1957 Interprint 1973, 1976, 1997
AMTAP 1974 Inversia-Dub ÎI 2101
Analytique Moldpresa PP SRL 1980 IRIM 1938-39
APEO-Media SRL 2048 Iulian (Edit-Prest SRL) 2121-23
Arc 1897-1900, 1994, 2016, 2087 Iunie Prim SRL 1908, 1995
ASEM 1867, 1870, 1958, 1991, 2049, Labirint 2089
2051-52 Lavilat-Info SRL 1946, 1948-50, 1955-
Atelier 2091 56, 1959-60, 1962-63
Balacron SRL 1907 Litera (educaţional) 1975
Biblion SRL 2106, 2111-14 Litera AVN SRL 2066, 2119
Bons Offices SRL 1915, 1917-18, 2083 Lumina 2120
Cartea Moldovei 2085, 2092 Medicina CEP 1883, 2023-24, 2027-31
Cartier 1895-96, 1901, 1903-04, 1923, Moldova-Standard 2053
2003-05, 2011, 2050, 2080 Moldpres 2075
Casa Imago SRL 1928-30, 1951 Moldpresa SA 1881
Casteea : Braşov 2016 Perspectiva 1924
Civitas 2124 Policadran SRL 2098
CNC 1889 Pontos 1872, 2086, 2088, 2090, 2095,
Continental Grup SRL 1902 2108, 2118
Cu Drag SRL 2045 Presa univ. bălţeană 1876, 1989-90,
Eco-Tiras 2010 2061
Edit-Prest SRL 2071-72 PresStar 2093
Elena-VI SRL 2013-14, 2018, 2021 Primex-Com SRL 1934
Epigraf SRL 1892, 2076, 2084, 2104, Profoliuplus SRL 2017
2107 Prometeu SRL 2102
Estetica în publicitate 2008 Prut Internaţional 1978, 1996, 1998-99,
Garamond-Studio SRL 2070 2081
Grafema Libris SRL 1878-79, 1882, Rotari-Xenia ÎI 1906
1886, 1890-91, 2096 Ruxanda 1970-71, 2109
Graficart SRL 1941 Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Grafic-Design SRL 1875 Moldova 1910-14
Gunivas 2078-79, 2097 SŞB 2117, 2126

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Stelpart SRL 1984-88 USM CEP 1893-94, 1944-45, 1952,


Ştiinţa Î.E.-P. 1866, 1880, 1961, 1977, 1968-69, 2001-02, 2009, 2034, 2055-
2012, 2032, 2068-69 56, 2065, 2073-74, 2125, 2139, 2151-
Trei Pitici (Everest-Impex SRL) 2105 52
Trigraf-tipar SRL 1920-21 USMF 2025
UASM 1865, 1992, 2035-41, 2044, 2133, USP "Alecu Russo" 1868-69, 1877,
2136 1887, 1916
ULIM 1885, 1888 UTM 2033
Univers Pedagogic 2007 Valinex SA 1871, 1884, 2067
Universul ÎS 1942 Vector V-N SRL 1873, 2026
USEFS 2064 МЭА 1933

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-9843-6-2 1905


ISBN 978-9975-9539-2-4 1957
ISBN 978-9975-9681-0-2 1965
ISBN 978-9975-9923-0-5 1984-88
ISBN 978-9975-66-005-1 2048
ISBN 9975-908-15-2 2097

93
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 10
OCTOMBRIE 2008 OCTOBER
(3944-4447)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3944. Savant, inventator şi manager : (60 de ani de la naşterea acad.
Ion Toderaş) / Gh. Duca, V. Rudic, A. Chirilov [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 181-185.
(Vezi de asemenea Nr 4041)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 4025, 4028)
005 Conducere şi organizare. Management
(Vezi Nr 3993, 4095)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
(Vezi Nr 4276)
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 4155)
09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
3945. Cereteu, Igor. Cărţi vechi româneşti călătoare în Basarabia / Igor
Cereteu // Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 42-48 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4150)

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3946. Şestov, Lev. Faima : [fragm. din lucr. "Apoteoza lipsei de teme-
iuri", Ch., 1995] / Lev Şestov // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 15 : fot.

3947. Trifan, Călina. Filozoful răzvrătit : [despre filozoful rus Lev Şestov
(1866-1938)] / Călina Trifan // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 14-15. – 2008.
– Nr 10. – P. 58-59 : fot. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4102, 4112)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE
3948. Ciobanu, Constantin Gh. Rolul facultăţii de teologie din Chişinău
în redresarea vieţii spirituale şi a educaţiei teologice în Basarabia / Constantin Gh.
Ciobanu // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7.
– P. 131-169 : il. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. în note, p. 165-168 (57 tit.).

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


3949. Bejan, Serghei. Însemnătatea femeii cuviincioase şi cu purtare
bună pentru familie şi societate : (Cuvânt la sărbătoarea Sfânta Maria Magdalena :
predică) / Serghei Bejan // Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 10-12.

3950. Buburuz, Petru. Hristos este înscris în sângele basarabenilor : [in-


terviu cu Prot. P. Buburuz, Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Chişinău : Relua-
re din Formula AS – anul XVIII, Nr 835, aug. 2008] / interlocutor : Claudia Târziu //
Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 2-9 : fot.

3951. Busuioc, Andrei. "… şi vor fi amândoi un trup" : (Geneza 2 : 24) /


Andrei Busuioc // Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 15-27. – Bibliogr. în note, p. 26-
27 (23 tit.).

3952. Cij, Marin. Locul Consistoriului Duhovnicesc din Chişinău şi a insti-


tuţiei blagocinilor în sistemul de administrare a Eparhiei Chişinăului şi Hotinului /
Marin Cij // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7.
– P. 122-130. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 126-130 (37 tit.).

95
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

3953. Melinte, Maxim. Prezenţa românească în Sfântul Munte : (sec.


XV- XVIII) / Maxim Melinte // Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 49-64 : fot. – Bibliogr.
în note, p. 63-64 (25 tit.).

3954. Pânzaru, Igor. Lăcaşul Maicii Domnului de la Curchi / Igor


Pânzaru // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 124-125 : fot.

3955. Podlesnaia, Natalia. Tipologia icoanei "Chipul Nefăcut de mână" /


Natalia Podlesnaia // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – Nr 7. – P. 170-176. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 175-176
(22 tit.).

3956. Pruteanu, Petru. Petru Pruteanu : "Pictarea icoanelor este o sluji-


re duhovnicească" = Иконопись – это духовное служение = Painting icons is a
sacred service : [interviu cu decanul Fac. de Teologie de la Edineţ] / interlocutor :
Igor Pânzaru // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 22-24 : fot. – Text paral. :
lb. rom., engl., rusă.

3957. Rugăciunea unui soţ pentru soţia sa; Rugăciunea unei soţii pentru
soţul ei // Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 13-14 ; 28.

3958. Sănduţă, Valeriu. Călătorie în Saharna : [la mănăstirea din r-nul


Rezina] / Valeriu Sănduţă // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 104-105 : fot. –
Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3959. Sineavscaia, Natalia. Fiecare piatră din Saharna este istorie : lo-
curi sfinte / Natalia Sineavscaia; fot. : Serghei Sedleţki // Moldova Turistică. – 2008.
– Nr 3. – P. 6-16 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3960. Stănciulescu-Bârda, Al. Câteva comentarii la Regulamentul de


organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române / Al. Stănciulescu-Bârda //
Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 30-41.
(Vezi de asemenea Nr 3964)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICA. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
3961. Costandachi, Gheorghe. Bazele de date informaţional-statistice –
fundamentul analizei comparative a sistemelor de indicatori / Gheorghe

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Costandachi // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 47-54. – Rez. în lb. engl.


– Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4014)

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3962. Caraman, Petru. Românitatea Basarabiei văzută de ştiinţa oficială
sovietică / Petru Caraman // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie :
ser. nouă. – Nr 7. – P. 14-33. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. în note, p. 30-33 (55
tit.).

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
3963. Crudu, Cristina. Caracteristicile fenomenului violenţei intrafamilia-
le în aspect social / Cristina Crudu // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P.
110-122. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

32 POLITICĂ
322 Relaţii dintre biserică şi stat
3964. Gumenâi, Ion. Aspecte privind politica confesională a Imperiului
Rus la hotarele sale vestice : (Cazul Basarabiei) / Ion Gumenâi // Revistă de Etno-
grafie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 114-121. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 120-121 (25 tit.).

323 Politică internă


3965. Cuhal, Ion. Fenomenul separatismului / Ion Cuhal // Legea şi via-
ţa. – 2008. – Nr 10. – P. 32-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (3 tit.).

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


3966. Dumbrăveanu, Victor. Apele şi… aproapele = Испытание водой
: [despre ajutorul acordat localităţilor sinistrate de inundaţii] / Victor Dumbrăveanu //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 10-11 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

3967. Duminică, Ion. Romii curteni din satul Ciocâlteni : (raionul Orhei) /
Ion Duminică // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
Nr 7. – P. 195-207. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. : 20 tit. şi în note, p. 206 (15 tit.).

97
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

3968. Golea, Anatol. Regrupări preelectorale : [pentru mandatele din


Parlamentul Moldovei] / Anatol Golea // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 4-6 : fot. – Idem
în lb. rusă.

3969. Golea, Anatol. Un nou progres? : [despre problemele reglementă-


rii conflictului transnistrean] / Anatol Golea // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 4-6 : fot. –
Idem în lb. rusă.

3970. Marian, Boris. Moldoveni din toate ţările, uniţi-vă! = Moldovans


from all the countries, come together! = Молдаване всех стран, соединяйтесь! :
[despre Congr. ordinar al diasporei moldoveneşti; Chişinău, 2008] / Boris Marian //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 5-7 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

3971. Marian, Boris. Ţară, Limbă, Libertate = Родина, Язык, Свобода /


Boris Marian // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 4-6 : fot. – Text paral. : lb.
rom., rusă.

3972. Vâşcu, Vasile. Destăinuiri după 20 de ani de dureri şi speranţă :


[interviu cu V. Vâşcu, doctor în economie] / interlocutor : Rodica Trofimov // VIP
magazin. – 2008. – Nr 6. – P. 26-32 : fot.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3973. Graf Lambsdorff, Nicolaus. Tur-retur pentru a rămâne : [interviu
cu N. Graf Lambsdorff, ambasadorul Germaniei în Rep. Moldova şi cu soţia sa
Marcie Gräfin Lambsdorff] / interlocutor : Viorica Mija; fot. : Doru Dumitru // Punkt. –
2008. – Nr 23. – P. 6-12 : fot.

3974. Grosu, Ruslana. Direcţii prioritare ale politicii externe a Turciei ca


fenomen de nouă orientare în comunitatea internaţională / Ruslana Grosu // Revista
Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 89-93. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 93 (15 tit.).

3975. Immonen, Kaarina. Kaarina Immonen : "Moldova merită să fie


promovată mai mult" : [interviu cu coord. rezident al ONU, reprezentant rezident al
PNUD la Chişinău] / interlocutor : Irina Tribusean; fot. : Cristina Puţintică // VIP ma-
gazin. – 2008. – Nr 4. – P. 36-40 : fot.

3976. Ioviţa, Alexandrina. Problema participării directe la ostilităţi în


contextul conflictelor de generaţia a IV / Alexandrina Ioviţa // Revista Moldoveneas-
că de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 110-117. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. în note, p. 116-117 (30 tit.).

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3977. Montis, Cesare de. "Sunt surprins că tinerii moldoveni absolvesc


economia, dar nu-şi lansează o afacere" : [interviu cu C. de Montis, seful delegaţiei
Comisiei Europene în Moldova] / interlocutor : Irina Tribusean; fot. : Andrei Mardare
// VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 50-54 : fot.

3978. Nicu, Dan. Pacificatori şi civilizatori? : [despre politica externă a


Rusiei] / Dan Nicu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 4-6 : fot.

3979. Vagabzade, Isfandiar. Axa Baku – Chişinău este trainică şi de


nădejde = Ось Баку – Кишинев крепка и надежна = Baku – Kishinau axis is strong
and reliable : [interviu cu I. Vagabzade, ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Rep. Azerbaidjan în Moldova] / interlocutor : Victor Voscoboinic // Moldova : ser.
nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 18-21 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3980. Назария, Сергей. О некоторых возможных последствиях ве-


роятного признания независимости Косово / Сергей Назария // Revista Moldo-
venească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 130-131. – Rez. în lb. engl.

3981. Сакович, Василий. Становление нового мирового порядка /


Василий Сакович // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr
1. – P. 118-129 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 30 tit.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3982. Vrabie, Radu. "Integrarea europeană – o şansă pentru reglemen-
tarea transnistreană" : [interviu cu R. Vrabie, coord. de progr. în cadrul Asoc. de
politică externă] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 8-11 : fot.
– Idem în lb. rusă.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3983. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu : "Sunt în politică nu pentru a acu-
mula avere" : [interviu cu liderul Partidului Liberal din Moldova] / interlocutor : rep.
rev. // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 8-12 : fot. – Idem în lb. rusă.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3984. Iachim, Alexandru. Evoluţia coraportului de proprietate în sfera
socială / Alexandru Iachim // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 87-92.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit. şi în note, p. 92 (9 tit.).

3985. Zbârciog, Valeriu. Dezvoltarea societăţii umane în trepte / Valeriu


Zbârciog, Vitalie Zbârciog // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 5-10. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. în note, p. 10 (17 tit.).

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3986. Costandachi, Gheorghe. Salariul – principala categorie economi-
că a impactului financiar asupra sferei sociale / Gheorghe Costandachi // Rev. eco-
nomică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 11-23 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12
tit.

3987. Moraru, Gheorghe. Influenţa condiţiilor de muncă şi a procesului


tehnologic asupra sănătăţii muncitorilor din ramura de prelucrare a cerealelor /
Gheorghe Moraru, Dumitru Petrov, Raisa Russu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 43-48 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 22 tit.

3988. Sava, Lilia. Elaborarea şi implementarea unui sistem integrat de


instruire profesională a personalului / Lilia Sava // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 :
ed. spec. – P. 70-78 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3989. Sava, Lilia. Investiţiile în capitalul uman – sursă a asigurării instrui-


rii şi dezvoltării personalului / Lilia Sava // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. –
P. 30-39 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4175-76)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
3990. Popescu, Silvia. Analiza valorii şi preţului de piaţă a pământului
agricol / Silviu Popescu // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 55-61 : tab. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3991. Bilaş, Ludmila. Cultura organizaţională – factor al avantajului
concurenţial al întreprinderii / Ludmila Bilaş, Irina Dorogaia // Economica. – 2008. –
Nr 2. – P. 31-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3992. Grigore, Ana-Maria. Legătura dintre managementul resurselor


umane şi performanta întreprinderilor mici şi mijlocii / Ana-Maria Grigore // Rev.
economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 59-69 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
6 tit.

3993. Ioncu, Oleg. Posibilităţi de utilizare e rezultatelor chestionării spe-


cialiştilor în fundamentarea deciziilor de marketing : [la întreprinderile micului busi-
ness] / Oleg Ioncu // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 116-119 : fig. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4035, 4285)

336 Finanţe
3994. Balaban, Sergiu. BNM nu va frâna aprecierea leului / Sergiu Ba-
laban // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 17 : fot. – Idem în lb. rusă.

3995. Balaban, Sergiu. Ratingul siguranţei băncilor după semestrul I


2008 / Sergiu Balaban // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 48-52 : tab. – Idem în lb. rusă.

3996. Condiţii de plasare a depozitelor de către persoanele fizice : in-


formaţii, prognoze // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 12-13 : tab. – Idem în lb. rusă.

3997. Covaliu, Margarita. Aspecte de gestiune a riscului creditar în ca-


drul auditului bancar intern / Margarita Covaliu // Economica. – 2008. – Nr 2. – P.
60-62. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3998. Cuhal, Radu. Rolul cursului de schimb în promovarea politicii mo-


netare cu regim de ţintire directă a inflaţiei / Radu Cuhal // Economica. – 2008. – Nr
2. – P. 49-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3999. Frunză, Ion. Repetiţie generală : [interviu cu I. Frunză, şef al dir.


anti-fraudă fiscală şi contestări la IFPS] / interlocutor : Maria Trifan // Profit. – 2008.
– Nr 9. – P. 28-29 : fot. – Idem în lb. rusă.

4000. Luchian, Ivan. Unele reflecţii asupra nivelului ratelor dobânzilor la


depozitele bancare în Republica Moldova / Ivan Luchian, Stela Ciobu // Rev. eco-

101
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

nomică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 24-30 : graf., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.

4001. Marianciuc, Aurelia. Premise şi condiţii de dezvoltare a pieţii de


capital în Republica Moldova / Aurelia Marianciuc // Economica. – 2008. – Nr 2. – P.
46-48. – Rez. în lb. engl.

4002. Myard, Jean-François. Moldova nu este o ţară "simplă" : [interviu


cu J.-F. Myard, Preş. băncii comerciale "Mobiasbancă – Groupe Société Générale"
S. A.] / interlocutor : Irina Tribusean // VIP magazin. – 2008. – Nr 9. – P. 42-46 : fot.

4003. Volniţchi, Igor. Guvern nou – buget vechi : [despre structura bu-
getului de stat pentru anul 2009] / Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 19-21.
– Idem în lb. rusă.

4004. Volniţchi, Igor. Paradoxurile pieţei valutare : moneda naţională se


apreciază, preţurile cresc, iar economia are de suferit / Igor Volniţchi // Profit. –
2008. – Nr 9. – P. 20-21. – Idem în lb. rusă.

4005. Zambiţchi, Dumitru. Costul creditului. Dobânda simplă şi dobânda


compusă. Alegerea optimă a unei investiţii / Dumitru Zambiţchi // Delta. – 2008. – Nr
1. – P. 33-39 : tab.

4006. Zubic, Aliona. Specificul pieţei creditului din Republica Moldova şi


modalităţile de recuperare a creditelor neperformante / Aliona Zubic // Rev. econo-
mică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 45-51 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4007. Шпак, Галина. О налогообложении расходов на благотвори-


тельность и спонсорство / Галина Шпак, Петру Гричук // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 10. – P. 9-16 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4075)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
4008. Deliu, Angela. Utilizarea metodelor de corelaţie şi regresie în ana-
liza costurilor la întreprinderile de tutun / Angela Deliu // Rev. economică. – 2008. –
Nr 5 : ed. spec. – P. 109-116 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4009. Gorobievschi, Svetlana. Deciziile manageriale în funcţionarea


complexurilor industriale : aspecte metodologice / Svetlana Gorobievschi // Econo-
mica. – 2008. – Nr 2. – P. 25-30 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4010. Prisăcaru, Daniela. Conţinutul economic al analizei cheltuielilor


perioadei / Daniela Prisăcaru // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 70-52 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4011. Şevciuc, Tatiana. Noţiuni privind resursele naturale, componenţa


şi clasificarea acestora / Tatiana Şevciuc // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 62-65 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


4012. Belostecinic, Grigore. Competitivitatea economică în contextul
dezvoltării durabile a Republicii Moldova / Grigore Belostecinic, Corneliu Guţu //
Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 73-87 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

4013. Chistruga, Marcel. Marcel Chistruga : "Inflaţia va creşte cu ritmuri


accelerate" : [interviu cu expertul econ. al Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Socia-
le(IDIS) "Viitorul"] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 22-25 :
fot. – Idem în lb. rusă.

4014. Ciubotaru, Victoria. Impactul inflaţiei asupra costului produselor


fabricate de întreprinderile din Republica Moldova / Victoria Ciubotaru // Rev. eco-
nomică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 38-44 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4
tit. şi în note, p. 44 (13 tit.).

4015. Cojuhari, Andrei. Unele aspecte privind nivelul de trai în Republi-


ca Moldova / Andrei Cojuhari // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 4-10
: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4016. Cucirevii, Vladimir. Orientarea politicii structurale spre creşterea


economică în sectorul industrial : [al Rep. Moldova] / Vladimir Cucirevii // Economi-
ca. – 2008. – Nr 2. – P. 10-14 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4017. Gorodenco, Anatolie. Anatolie Gorodenco : "Pentru Moldova


agricultura este businessul viitorului" : [interviu cu min. Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare] / interlocutor : rep. rev. // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. a 2-a a
cop.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4018. Lazăr, Valeriu. Ministrul din preajmă : [interviu cu V. Lazăr, ex-


ministru al Economiei şi Comerţului (2005-2006), dir. Grupului de companii "BIS-
Group"] / interlocutor : Rodica Trofimov // VIP magazin. – 2008. – Nr 10. – P. 44-50 :
fot.

4019. Macari, Vadim. Identificarea priorităţilor social-economice actuale


ale dezvoltării Republicii Moldova / Vadim Macari // Economie şi sociologie. – 2008.
– Nr 1. – P. 10-17 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4020. Morari, Nicolae. Un om = A happy person = Счастливый человек


fericit : [dialog cu N. Morari, dir. gospodăriei agricole "Roşiori - Lux" din s.
Chişcăreni, raionul Sângerei] / consemnare : Nicolae Usturoi // Moldova : ser. nouă.
– 2008. – Nr 10. – P. 33-35 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4021. Oberşt, Ala. Sistemul de siguranţă alimentară în Republica Mol-


dova / Ala Oberşt // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 104-108 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4042)

338.48 Turism. Economia turismului


4022. Рошка, Петру. Проблемы устойчивого развития туризма в
Молдове / Петру Рошка, Игорь Баркарь // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1.
– P. 140-148 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3958-59)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
4023. Cinatti, Florentin. Tendinţele contemporane ale intermedierii co-
merciale / Florentin Cinatti // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 38-40. – Rez. în lb.
engl.

4024. Moraru, Iurie. NEW generation : [interviu cu Iu. Moraru, Preş. Ca-
merei de Comerţ şi Industrie Moldova-Elveţia] / interlocutor : Marcel Toma // VIP
magazin. – 2008. – Nr 6. – P. 70-74 : fot.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


4025. Bolun, Ion. Conceptul Portarului Afaceri Moldova / Ion Bolun, Ion
Amarfii, Sergiu Gafton // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 101-107 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4026. Ciobanu, Octavian. Rolul normelor deontologice în ridicarea auto-


rităţii colaboratorilor vamali / Octavian Ciobanu, Tatiana Ciobanu // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 69-72. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 72 (13 tit.).

4027. Cornea, Ion. Noul sistem de preferinţe tarifare la importul mărfuri-


lor autohtone în statele Uniunii Europene / Ion Cornea // Economica. – 2008. – Nr 2.
– P. 95-98 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4028. Internet-magazinele în Moldova : mit şi realitate? // Profit. – 2008.


– Nr 10. – P. 53-55 : fot. – Idem în lb. rusă.

4029. Lefart, Cyril. Sfaturi de la Cyril Lefart : [interviu cu sommelierul din


Franţa privind metodele progresiste de marketing al vinurilor] / consemnare : Ale-
xandru Tanas // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 39-41 : fig., fot. – Idem în lb. rusă.

4030. Sîrbu, Eduard. Privind condiţiile utilizării regimului de perfecţiona-


re activă; Privind termenul de depunere a declaraţiei vamale după finalizarea tranzi-
tului / Eduard Sîrbu // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 64-68 : fot.

4031. Tanas, Alexandru. BC studiază posibilităţile de vânzare a busi-


nessului vinificatorilor / Alexandru Tanas // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 28-35 : fot. –
Idem în lb. rusă.

4032. Гербановская, Людмила. Участие Молдовы в международ-


ной торговле услугами и повышение её конкурентоспособности / Людмила
Гербановская // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 18-29 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.

4033. Республика Молдова. Правительства. Положение о дея-


тельности таможенного брокера и специалиста по таможенному оформлению :
[Постановление, Nr 1290 от 9 дек. 2005 г. : с послед. изм. и доп.] // Contabilitate
şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 106-118 : tab.

339.7 Finanţe internaţionale


4034. Ciobu, Stela. Managementul datoriei externe în contextul politicii
monetar-creditare a ţărilor în curs de dezvoltare / Stela Ciobu, Ivan Luchian // Eco-
nomica. – 2008. – Nr 2. – P. 41-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4035. Poloz, Irina. Infrastructura economiei de piaţă şi cheltuielilor tran-


zacţionale / Irina Poloz // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 19-21 : tab. – Rez. în lb.
engl.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4036. Sava, Elena. Determinarea variaţiilor eficienţei economice a inves-


tiţiilor în contextul globalizării / Elena Sava, Alexandru Gribincea // Economica. –
2008. – Nr 2. – P. 44-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

4037. Timofei, Olga. Moldova and the European Union – rapprochement


of financial systems through harmonizing legislation in the banking sector / Olga
Timofei // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 52-58. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 3 tit.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
4038. Artaza, Ignacio. Ignacio Artaza : "M-aş întoarce pentru prieteni" :
[interviu cu reprezentantul permanent adjunct al PNUD] / interlocutor : Irina
Tribusean, Andrei Mardare // VIP magazin. – 2008. – Nr 6. – P. 60-64 : fot.

4039. Boiţă, Marius. România şi şocul globalizării / Marius Boiţă, Emilia


Constantin // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 98-100. – Rez. în lb. engl.

4040. Craevscaia, Cristina. Instrumente de cooperare economică a sta-


telor riverane şi neriverane Mării Negre / Cristina Craevscaia // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 10. – P. 36-40. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 39-40 (19 tit.).

4041. Cuciureanu, Gheorghe. Internaţionalizarea cercetării-dezvoltării :


Republica Moldova ca piaţă de externalizare / Gheorghe Cuciureanu // Economica.
– 2008. – Nr 2. – P. 88-92. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4042. Pisaniuc, Maia. Economia globalizată şi implicaţiile acesteia asu-


pra economiei Republicii Moldova / Maia Pisaniuc // Economica. – 2008. – Nr 2. – P.
92-95 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4012)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
4043. Bicherschi, Tatiana. Reglementarea relaţiilor informaţionale :
[analiza legislaţiei privind securitatea informaţională] / Tatiana Bicherschi // Revista
Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 83-88. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 88 (10 tit.).

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4044. Bobaru, Ana Daniela. Faza administrativă a acţiunii în constata-


rea neîndeplinirii de către statele-membre a obligaţiilor ce le revin conform tratatului
/ Ana Daniela Bobaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 40-44. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 10 tit. şi în note, p. 44 (7 tit.).

4045. Burian, Alexandru. Modificările geopolitice şi noile forme de acti-


vitate diplomatică / Alexandru Burian // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Re-
laţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 61-67. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 67
(30 tit.).

4046. Cârnaţ, Teodor. Aspecte teoretice şi practice ale protejării dreptu-


rilor omului şi eliminarea discriminării prin intermediul organizaţiilor obşteşti / Teodor
Cârnaţ // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 21-24 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 24 (7 tit.).

4047. Cucoş, Diana. Shanghai Cooperation Organisation – a Multilateral


Instrument in Central Asia / Diana Cucoş // Revista Moldovenească de Drept Int. şi
Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 19-22. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. în note, p.
22 (6 tit.).

4048. Dorul, Olga. Conceptul de securitate colectivă în dreptul internaţi-


onal contemporan / Olga Dorul // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int.
– 2008. – Nr 1. – P. 68-73. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 73 (10 tit.).

4049. Gamurari, Vitalie. ONU şi rolul ei în codificarea normelor cutumia-


re şi a practicii judiciare internaţionale în domeniul răspunderii penale pentru crime
de război / Vitalie Gamurari // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. –
2008. – Nr 1. – P. 23-32. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 31-32 (21
tit.).

4050. Humă, Ioan. Cronică târzie la un eşec previzibil : Tratatul de insti-


tuire a unei Constituţii pentru Europa / Ioan Humă // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 10. – P. 2-4. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 4 (7 tit.).

4051. Ioviţă, Alexandrina. Esenţa principiului distincţiei prin prisma core-


laţiei cu alte principii ale DIU (Drept Intern. Umanitar) / Alexandrina Ioviţă // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 57-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58 (11
tit.).

4052. Lazăr, Tudor. Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii


Moldova în procese cu element de extraneitate / Tudor Lazăr // Revista Moldove-

107
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

nească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 56-60. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. în note, p. 60 (5 tit.).

4053. Sacagiu, Vladimir. Jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale în raport


cu suveranitatea de stat / Vladimir Sacagiu // Revista Moldovenească de Drept Int.
şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 94-98. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note,
p. 98 (9 tit.).

4054. Киртоакэ, Леонид. Европейская интеграция Республики Мол-


дова. Европейское право – новая юридическая отрасль / Леонид Киртоакэ,
Наталия Киртоакэ // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. –
Nr 1. – P. 33-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 36 (7 tit.).

4055. Харуца, Анна. О международно-правовых режимах и пробле-


мах безопасности в современных условиях мирового развития / Анна Харуца //
Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 79-82. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 82 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3974, 4059-60, 4079, 4089)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4056. Cazan, Roman. Aspecte juridice ale descentralizării unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale în Republica Moldova / Roman Cazan // Revista Moldoveneas-
că de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 99-102. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. în note, p. 102 (6 tit.).

4057. Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova : Proiect :


[Aprob. prin Hot. Parlamentului Rep. Moldova , Nr 445-XII din 15 mai 1995] // Revis-
ta Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 132-148.

4058. Costachi, Gheorghe. Instituţionalizarea principiului răspunderii


constituţionale a membrilor Guvernului / Gheorghe Costachi, Adriana Hlipca // Le-
gea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 4-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 7 (8
tit.). – Idem şi în lb. rusă.

4059. Lungeanu, Neculai. Etimologia delegării legislative / Neculai


Lungeanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 34-36. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 35-36 (19 tit.).

4060. Popescu, Dumitru. Participarea Republicii Moldova la tratate şi


organizaţii internaţionale – expresie a consolidării suveranităţii şi independenţei de

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

stat / Dumitru Popescu // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008.
– Nr 1. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 14 (11 tit.).

4061. Republica Moldova. Parlamentul. Hotărâre pe marginea audieri-


lor privind hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica
Moldova, executarea acestora şi prevenirea încălcării drepturilor omului şi a libertăţi-
lor fundamentale Nr 72-XVI din 28.03.2008 : [retip. din Monitorul Oficial al Rep. Mol-
dova, Nr 76-77/256 din 15.04.2008] // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 7. – P. 1-3.

4062. Гуцуляк, В. Административно-деликтные взыскания. Понятие


и цели административно-деликтного взыскания / В. Гуцуляк // Закон и жизнь. –
2008. – Nr 10. – P. 4-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4063. Мыца, О. Избирательные права граждан в демократическом


государстве / О. Мыца, Я. Касым // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 10. – P. 38-42. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4064. Brânză, Sergiu. Răspunderea penală pentru omorul săvârşit din
interes material (lit. b) alin. (2) art. 145 C. pen. RM) : examinarea unor aspecte co n-
troversate / Sergiu Brânză // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 5-11 : fot. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 11 (31 tit.).

4065. Butnaru, Gheorghe. Consideraţii din perspectiva criminologică şi


juridico-penală asupra obiectului infracţiunii de trafic de copii, prevăzute de art. 206
din Codul Penal al Republicii Moldova / Gheorghe Butnaru // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr 10. – P. 49-52. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 51-52 (15 tit.).

4066. Ciobanu, Igor. Psihologia privării de libertate şi a re-socializării


condamnaţilor / Igor Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 8-9. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 9 (5 tit.).

4067. Cuciurcă, Angela. Participarea reprezentanţilor legali la examina-


rea cauzelor penale privind minorii / Angela Cuciurcă, Victor Gori // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 10. – P. 15-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16 (8 tit.).
4068. Dogaru, Mihai. Sancţiuni aplicabile persoanelor juridice / Mihai
Dogaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 45-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 48-49 (30 tit.).

4069. Dolea, Igor. Referinţă privind interpretarea unor prevederi ale art.
326 CPP al RM / Igor Dolea // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 7. – P. 11-12.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4070. Furdui. Sergiu. Concluzii la examenul jurisprudenţei Curţii Supre-


me de Justiţie în cauzele penale privind infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi trafic
de copii / Sergiu Furdui // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 9-13.

4071. Manea, Vladislav. Obiectul infracţiunii prevăzute la art. 286 C.


pen. RM / Vladislav Manea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 42-52. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 51-52 (70 tit.).

4072. Nastas, Ion. Persoana cu funcţie de răspundere – subiect special


al infracţiunilor de corupţie / Ion Nastas // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P.
66-68. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 68 (12 tit.).

4073. Sosna, Alexandru. Corupţia în Moldova şi lupta contra ei / Ale-


xandru Sosna, Stepan Casîm // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 21-24. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 24 (5 tit.).

4074. Stamatin, Ştefan. Corelaţia dintre mobilul infracţiunii, răspunderea


penală şi imputabilitatea penală / Ştefan Stamatin, Marius-Ioan Mureşan // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 52-56. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 56 (15 tit.).

4075. Stati, Vitalie. Analiză de drept penal a infracţiunilor prevăzute la


art. 245² "Încălcarea legislaţiei la efectuarea înscrierilor în registrul deţinătorilor de
valori mobiliare" din Codul penal / Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10.
– P. 25-31 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31 (17 tit.).

4076. Истрати, А. Объективная сторона и характеристика взяточни-


чества как составного элемента коррупции / А. Истрати, С. Касым // Закон и
жизнь. – 2008. – Nr 10. – P. 42-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4077. Коновалов, Е. Ложное алиби как способ противодействия


раскрытию и расследованию преступлений / Е. Коновалов // Закон и жизнь. –
2008. – Nr 10. – P. 22-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4078. Файгер, А. Условия правомерности обоснованного риска / А.


Файгер // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 10. – P. 48-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
30 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4083)

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
4079. Puică, Paul Robert. Tacita relocaţiune în reglementarea europea-
nă şi naţională / Paul Robert Puică // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 56-
58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58 (10 tit.).

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


4080. Duţă, Maria Magdalena. Răspunderea asociaţiilor din societatea
in nume colectiv faţă de societate / Maria Magdalena Duţă // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr 10. – P. 28-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31 (3 tit.).

4081. Сосна, Борис. О некоторых особенностях заключения догово-


ра купли-продажи жилых помещений / Борис Сосна, Алла Доментий // Contabi-
litate şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 73-76 : fot.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


4082. Крецу, Василий. Признание наследства выморочным / Васи-
лий Крецу // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 32-41 : fot. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 41 (14 tit.).

347.7 Drept comercial


4083. Barbăneagră, Alexei. Comentariu asupra încălcărilor dreptului de
autor şi a drepturilor conexe prin prisma noilor prevederi penale / Alexei
Barbăneagră; Victor Volcinschi // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 12-20 :
fot. – Rez. în lb. engl.

4084. Chiroşca, Dorian. Sistemul naţional de proprietate intelectuală es-


te în plină ascensiune : [dialog cu D. Chiroşca, dir. gen. al AGEPI] = AGEPI in
ascent = Государственное агентство по интеллектуальной собственности / con-
semnare : Ion Sandu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 14-15 : fot. – Text
şi în lb. engl., rusă.

4085. Ciocârlan, Aliona. Ce valoare are marca în relaţiile de afaceri /


Aliona Ciocârlan // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 17-20 : fig., tab. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. : 14 tit. şi în note, p. 20 (3 tit.).

4086. Mîţu, Gheorghe. Aspecte teoretice şi practice privind reprezenta-


rea societăţilor comerciale / Gheorghe Mîţu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. –
P. 59-65 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 65 (21 tit.). – Va urma.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4087. Radu, Ghenadie. Lés règles moldave sen matière d´origine des
marchandises : une incitation pour des investisseurs / Ghenadie Radu // Revista
Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 51-55. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 54-55 (28 tit.).

347.8 Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului


4088. Mihalache, Iurie. Unele aspecte referitoare la declararea valorii
încărcăturii la încheierea contractelor de transport aerian de mărfuri şi pasageri /
Iurie Mihalache // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 53-55 : fot. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. în note, p. 55 (17 tit.).

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


4089. Barbăneagră, Alexei. Dreptul la un proces echitabil : incompatibi-
litate a standardelor? / Alexei Barbăneagră // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 7. –
P. 3-6.

4090. Colodrovschi, Vitalie. Consideraţii privind drepturile părţilor în


proces în cadrul dispunerii şi efectuării expertizei judiciare / Vitalie Colodrovschi //
Avocatul poporului. – 2008. – Nr 7. – P. 12-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4091. Capşa, Tudor. Privind evidenţa carnetelor de muncă : [în confor-
mitate cu Codul muncii RM] / Tudor Capşa // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 10.
– P. 69-72 : fot.

4092. Сосна, Б. Увольнение в связи с сокращением численности или


штата работников предприятия (пункт c) части (1) ст. 86 ТК РМ ) / Б. Сосна, А.
Доментий, И. Ротару // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 10. – P. 15-20. – Bibliogr. : 7
tit.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4093. Bucur, Maria Carmen. Tipologia deciziilor de management public
în instituţiile administrativ locale / Maria Carmen Bucur // Economie şi sociologie. –
2008. – Nr 1. – P. 40-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4094. Cornea, Valentina. Studiu privind problemele locale şi capacitatea


filantropică a populaţiei : cazul oraşului Cahul / Valentina Cornea // Economie şi
sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 133-140. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4095. Paraschivescu, Andrei Octavian. Empowerment şi management


participativ în instituţiile publice / Andrei Octavian Paraschivescu // Economica. –
2008. – Nr 2. – P. 22-25. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4056, 4066, 4072)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4096. Liviţchi, Oxana. Direcţii de perfecţionare a scalelor de echivalenţă
utilizate la analiza sărăciei în Republica Moldova / Oxana Liviţchi // Economica. –
2008. – Nr 2. – P. 14-18 fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4097. Liviţchi, Oxana. Esenţa, conţinutului şi funcţiile indicatorilor sără-


ciei / Oxana Liviţchi // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 62-72. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4098)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


4098. Виноградова, Валентина. Методические подходы к опреде-
лению потребительской корзины пенсионеров / Валентина Виноградова // Eco-
nomie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 73-78. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

368 Asigurări
4099. Balaban, Sergiu. Ratingul siguranţei companiilor de asigurări con-
form bilanţului semestrului I 2008 / Sergiu Balaban // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 42-
46 : tab. – Idem în lb. rusă.

4100. Tabuncic, Mariana. "Donaris Group" la a 10-a aniversare : [des-


pre societatea de asigurări-reasigurări din Moldova] / Mariana Tabuncic // Profit. –
2008. – Nr 10. – P. 58-59

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4101. Bujor, Nicolae. Un apologet al identităţii spirituale = An apologet
of spiritual identity = Защитник духовной идентичности : [interviu cu magistrul în

113
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

filozofie N. Bujor, fond. Centrului Municipal al Educaţiei Moral – Spirituale "Arta de a


deveni Om" şi legificarea predării în şcoli] / interlocutor : Leo Bordeianu // Moldova :
ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 19-21 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4102. Cobzac, Iosif. Tineretul şi societatea : conexiuni spirituale / Iosif


Cobzac // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 93-105. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

4103. Cristea, Sorin. Calitatea în educaţie / educaţia de calitate / Sorin


Cristea // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 107-112.

4104. Cuzneţov, Larisa. Relaţia pedagog – elev – părinte : tendinţe,


perspective, cultură şi optim educaţional / Larisa Cuzneţov // Didactica Pro… –
2008. – Nr 4/5. – P. 48-52 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.

4105. Dandara, Otilia. Dimensiuni şi preocupări ale unui învăţământ de


calitate / Otilia Dandara // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 22-25. – Bibliogr. :
4 tit.

4106. Ghicov, Adrian. Rolul evaluării în claviatura modernă a calităţii


educaţiei / Adrian Ghicov // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 25-27. – Bibliogr.
: 5 tit.

4107. Guzgan, Valentin. Influenţe secvenţiale ale culturii organizaţionale


asupra calităţii în educaţie / Valentin Guzgan // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. –
P. 45-47 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

4108. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb


: "Rămân întâi de toate pedagog" = Прежде всего – педагог : [interviu cu şefa Dir.
Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău] / interlocutor : Marcela Gafton //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 7-9 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.

4109. Pâslaru, Vlad. Dimensiuni conceptuale ale calităţii educaţiei / Vlad


Pâslaru // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 18-22. – Bibliogr. : 16 tit.

4110. Saranciuc-Gordea, Liliana. Conexiuni ale educaţiei ecologice şi


educaţiei axiologice / Liliana Saranciuc-Gordea // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5.
– P. 79-82. – Bibliogr . : 14 tit.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4111. Velişco, Nadejda. Modernizarea multiaspectuală şi consecventă a


sistemului de educaţie – asigurarea dezvoltării şi bunăstării cetăţeanului / Nadejda
Velişco // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 27-29.

4112. Роговая, Галина. Социальные аспекты формировании мо-


рального облика современной молодежи / Галина Роговая // Economie şi socio-
logie. – 2008. – Nr 1. – P. 123-132. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


4113. Albu, Gheorghe. Rigla radicalilor : [în ajutorul liceenilor] / Gheor-
ghe Albu // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 55-56 : fig.

4114. Bernaz, Nina. Formarea de competenţe la lecţiile de biologie : de


la cadrul general la cel particular / Nina Bernaz // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5.
– P. 90-94 : fig., tab. – Bibliogr . : 5 tit.

4115. Boldişor, Maria. Experienţe didactice : literatura de frontieră :


[studierea operei lui Mircea Eliade în cl. a IX-a] / Maria Boldişor // Didactica Pro… –
2008. – Nr 4/5. – P. 88-89 : tab.

4116. Braicov, Andrei. Iniţiere în HTML : lecţia 3. Imagini. Tabele / An-


drei Braicov, Ala Hasnaş // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 77-80 : tab.

4117. Ciobanu, Irina. Calculatorul – un instrument trans-disciplinar / Irina


Ciobanu // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 82-84.

4118. Efros, Maria. Curbe remarcabile de ordinul trei : [în ajutorul licee-
nilor] / Maria Efros, Irina Jardan // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 9-13 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl.

4119. Grecu, Mircea. Gimnastică istorică : [studierea istoriei în cl. a X-a]


/ Mircea Grecu // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 96-99. – Bibliogr . : 5 tit.

4120. Lachi, Nicolae. Sugestii metodologice pentru predarea temei


"Inegalităţi şi inecuaţii" / Nicolae Lachi // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 49-54.

4121. Rusu, Djulieta. Rolul exerciţiilor în învăţarea limbilor străine /


Djulieta Rusu, Angela Munteanu // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 120-124. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. : 4 tit.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4122. Sali, Larisa. Procedee de compunere a sarcinilor cu caracter cap-


tivant la matematică / Larisa Sali // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 40-49 : fig., tab – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4123. Tocan, Lucia. O oră de chimie : (cl. a XII-a) / Lucia Tocan // Di-
dactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 94-96 : tab.

4124. Tomiţă, Angela. Lectura între necesitate, obligaţie şi plăcere :


[formarea culturii literar-artistice la lecţiile de Lit. univ. şi Lit. rom. : în ajutorul elevilor
din cl. a XII-a] / Angela Tomiţă // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 86-88 : fig. –
Bibliogr . : 4 tit.

4125. Ursu, Ludmila. Educaţia pentru timpul liber prin rezolvarea de


probleme : [pentru cl. a IV-a] / Ludmila Ursu, Tatiana Rusuleac // Delta. – 2008. – Nr
1. – P. 59-65 : fig., tab.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4126. Achiri, Ion. Testarea la matematică în Ucraina / Ion Achiri, Olga
Şpuntenco // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 69-73 : fig., tab.

4127. Callo, Tatiana. Calitatea cadrului didactic ca intensiune / Tatiana


Callo // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 38-41. – Bibliogr. : 4 tit.

4128. Examenul de bacalaureat-2008 în România : [la informatică şi ma-


tematică] // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 66-69 : fig.

4129. Guţu, Vladimir. Curriculumul de o nouă generaţie / Vladimir Guţu


// Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 30-34 : fig., tab. – Bibliogr. : 10 tit.

4130. Hadârcă, Maria. Competenţele : miza instruirii şi evaluării autenti-


ce / Maria Hadârcă // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 35-38. – Bibliogr . : 6 tit.

4131. Olimpiada municipală de Informatică : (Etapa a II-a, Chişinău,


24.02.2008) / Svetlana Golubev, Vera Vanovschi, Ludmila Ţurcan, Laura Decusar //
Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 14-20 : fig.

4132. Topală, Anatolie. A 52-a Olimpiadă de Matematică a Republicii


Moldova : (prima zi de concurs, 03.03.2008) / Anatolie Topală, Valeriu Baltag,
Valentina Ceapa // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 21-30 : fig.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4133. Ţvircun, Victor. Capacitatea dinamică a cadrului didactic şi calita-


tea / Victor Ţvircun // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 41-44. – Bibliogr . : 6 tit.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ ce cultură generală


4134. Calistru, Tatiana. Parfum de femeie : [interviu cu T. Calistru, dir.
liceului "ELITEX" pentru copiii de vârstă preşcolară] / interlocutor : rep. rev. // VIP
magazin. – 2008. – Nr 9. – P. 48-50 : fot.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


4135. Cojocaru, Viorica. Calitatea şi cantitatea în educaţia incluzivă /
Viorica Cojocaru // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 57-58 : fot.

4136. Filip. Galina. Dificultăţi de învăţare şi oportunităţi de intervenţie


educaţională în şcolile incluzive / Galina Filip // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. –
P. 64-68 : fot., tab. – Bibliogr. : 7 tit.

4137. Jalbă, Tatiana. Rolul cadrului didactic de sprijin în şcoala cu prac-


tici incluzive / Tatiana Jalbă // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 68-70 : fot., tab.
– Bibliogr. : 6 tit.

4138. Solovei, Rodica. Sugestii metodologice de promovare a educaţiei


în domeniul drepturilor omului : [în cazul copiilor cu dizabilităţi] / Rodica Solovei //
Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 71-72. – Bibliogr. : 4 tit.

4139. Vrăşmaş, Ecaterina. Dimensiuni şi particularităţi care definesc


parteneriatul educaţional : [al copiilor cu dizabilităţi] / Ecaterina Vrăşmaş // Didactica
Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 59-64 : fot. – Bibliogr. : 7 tit. – Contin. Începutul : Nr 2.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4140. Burdujan,Victor. Istoria Facultăţii de agronomie : [a UASM] / Vic-
tor Burdujan // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 14-16.

4141. Cimpoeş, Gheorghe. Universitatea Agrară de Stat din Moldova la


75 de ani / Gheorghe Cimpoeş // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 11-13.

4142. Ciungu, Petre. Planificarea strategică instituţională şi exigenţele


proiectării pedagogice / Petre Ciungu, Nicolae Ţâu // Economica. – 2008. – Nr 2. –
P. 33-37 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4143. Eremia, Nicolae. Învăţământul superior în zootehnie şi


biotehnologii / Nicolae Eremia // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 20-23 :
fot.

4144. Iliadi, Gheorghe. Particularităţile cercetărilor disertaţiilor de magis-


tru şi cerinţele de bază faţă de ele / Gheorghe Iliadi // Economie şi sociologie. –
2008. – Nr 1. – P. 5-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.

4145. Marian, Grigore. Prima facultate inginerească în Moldova / Grigo-


re Marian // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 16-20 : des.
(Vezi de asemenea Nr 3948)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


4146. Tamazlâcaru, Andrei. Fiinţele lor sunt doldora de folclor : [interviu
cu etnomuzicologul A. Tamazlâcaru despre Ansamblul Etnofolcloric "Tălăncuţa"] //
interlocutor : Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 30-
31 : fot.

391/395 Etnografie
4147. Bâzgu, Eugen. Coliba mortului în contextul imaginarului tradiţional
/ Eugen Bâzgu, Varvara Buzilă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeolo-
gie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 104-113. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p.
112-113 (30 tit.).

4148. Buşilă, Angela. Pomul pomenilor – element al comunicării simbo-


lice în cadrul riturilor funerare / Angela Buşilă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Na-
turii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 93-103. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. în note, p. 99-103 (114 tit.).

4149. Buzilă, Varvara. Cultura tradiţională – obiect de studiu în secolul


XXI / Varvara Buzilă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – Nr 7. – P. 5-12. – Bibliogr. în note, p. 11 (25 tit.).

4150. Buzilă, Varvara. Manuscrise inedite din sec. al XIX-lea privind eti-
cheta vestimentară populară / Varvara Buzilă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Na-
turii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 45-65. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
în note, p. 62-65 (65 tit.).

4151. Cegarovscaia, Liubovi. Generos şi spiritual : in stil ucrainean! :


[despre sărbătorile populare ale ucrainenilor originari din Moldova] / Liubovi

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cegarovscaia; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 80-87 :


fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4152. Chiriţa, Olga. Purtatul tradiţional al greutăţilor / Olga Chiriţa // Re-


vistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 242-248.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 247-248 (28 tit.).

4153. Ciocanu, Maria. Element de port popular reflectate în creaţia orală


/ Maria Ciocanu // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă.
– Nr 7. – P. 66-85. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 81-85 (173 tit.).

4154. Hulubaş, Adina. Credinţe şi practici magice din ciclul obiceiurilor


de naştere cercetate de Simeon Florea Marian şi continuitatea lor / Adina Hulubaş //
Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 86-92.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 90-92 (53 tit.).

4155. Pană, Sergiu. Participarea Muzeului Naţional de Etnografie şi Isto-


rie Naturală a Moldovei la Programul de Urgenţă pentru Muzee :[pentru statele Eu-
ropei de Sud-Est] / Sergiu Pană, Ion Ştefăniţă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 288-296 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 11 tit.

4156. Postolachi, Elena. Casa mare – funcţii şi decor / Elena Postolachi


// Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 34-
44. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 43-44 (20 tit.).

4157. Sandu, Ion. Sărbătoare, născută din mit ! = Holiday, born in a


myth = Праздник, рожденный мифом : [Sărbătoarea Vinului-2008] / Ion Sandu; fot.
: Denis Chicu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 11-13 : fot. – Text şi în lb.
engl., rusă.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


4158. Mâţa, Snejana. Participarea femeilor din Moldova la viaţa politică
a statului / Snejana Mâţa // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 25-27. – Rez. în lb.
engl.
(Vezi de asemenea Nr 3949)

119
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4159. Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raionul Nisporeni / A. Tă-
râţă, Maria Sandu, Raisa Lozan [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 164-170 : fig., tab. – Bibliogr. : 12 tit.

4160. Ceban, Cristina. Dezvoltarea economică durabilă şi protecţia me-


diului înconjurător : probleme globale ale umanităţii / Cristina Ceban, Alexandru
Burian // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 15-
18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 17-18 (12 tit.).

4161. Идентификация "референтных" зон мун. Кишинэу по количе-


ственным показателям биогенных веществ (азота и фосфора) в воде, донных
отложениях и почвенном слое парковых зон / Ион Дедю, Татьяна Белоус,
Дмитрий Друмя, Родика Бойку // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2008. – Nr 1. – P. 159-163 : tab. – Bibliogr. : 3 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


546 Chimie anorganică
4162. Boldescu, Veaceslav. Compuşi complecşi de incluziune ai
amantadinelor antivirale cu ciclodextrine / Veaceslav Boldescu // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 146-149 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
4163. Stratan, Maria. Caracteristica complexului enzimatic sintetizat de
tulpina Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A în cultura submersă / Maria Stratan //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 142-146 : tab. –
Bibliogr. : 14 tit.

4164. Ефремова, Надежда. Изучение активности супероксиддисму-


тазы в биомассе цианобактерии Spirulina platensis, культивируемой в присутст-
вии координационных соединений некоторых металлов / Надежда Ефремова //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 137-142 : fig. –
Bibliogr. : 13 tit.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

579 Microbiologie
4165. Aprecierea inofensivităţii şi calităţii produselor lactate, inclusiv ce-
lor ce conţin flora probiotică pe parcursul fabricării, păstrării şi realizării după indicii
microbiologici / Svetlana Prudnicionoc, Ştefan Plugaru, Olga Coteţ [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 92-99 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

59 ZOOLOGIE
4166. Munteanu, Andrei. Migration of the Water-Wading of birds from
the Republic of Moldova / Andrei Munteanu, Nicolae Zubcov, Serghei Jurminschii //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 15-36 : fig., tab.
– Bibliogr. : 48 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3944, 4287-88)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
4167. Sârbu, Zinaida. Conferinţa ştiinţifico-practică "Sănătatea repro-
ductivă a familiei" : [pe marginea materialelor conf., 09.09.2008, Chişinău] / Zinaida
Sârbu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 78-79.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.2 Dietetică
4168. Pantea, Valeriu. Structura alimentaţiei copiilor de la şcolile-
internat din Republica Moldova / Valeriu Pantea, Cătălina Croitoru, Ludmila
Ceauşciuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P.
102-106 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4169. Целихова, Илона. Гемодиета : (питание по группе крови) /


Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 90-92 : fot.

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


4170. Analiza morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a opera-
torilor CC şi SI din telecomunicaţii / Gheorghe Ostrofeţ, Aliona Tihon, Cătălin
Croitoru, Elena Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 3. – P. 18-22 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4171. Condiţiile de muncă şi morbiditatea lucrătorilor din echipele de


asistenţă medicală urgentă / Vasile Iachim, Vladimir Bebîh, Victor Băbălău [et al.] //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P.13-18. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4172. Friptuleac, Grigore. Consideraţii referitor la grupele de risc major


la angajaţii de la întreprinderile vinicole / Grigore Friptuleac, Victor Meşină // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 8-13. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3987)

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătatea şi etică


4173. Poovola, Meri. School – Based Smooching Prevention Programs /
Meri Poovola // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. –
P. 54-65. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 60-64.

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


4174. Friptuleac, Grigore. Evaluarea igienică a factorilor socio-
demografici în formarea stării de sănătate a elevilor din localităţile rurale / Grigore
Friptuleac, Vladimir Bernic // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 3. – P. 22-27 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4020)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


4175. Arapu, Valentin. Sănătatea şi starea mediului de existenţă / Va-
lentin Arapu // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 106-110. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4176. Bucov, Victoria. Unele probleme etice în realizarea programelor


de vaccinare / Victoria Bucov, Constantin Spânu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 107-110. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
13 tit.

4177. Busuioc, Ecaterina. Situaţia epidemiologică privind infecţiile


nosocomiale în Republica Moldova / Ecaterina Busuioc, Ştefan Gheorghiţă,
Valentina Livandovschi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008.
– Nr 3. – P. 139-145 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4178. Grejdianu, Tudor. Managementul calităţii serviciilor de sănătate în


practica medicală / Tudor Grejdianu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe me-
dicale. – 2008. – Nr 3. – P. 240-247. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4179. Guţul, Vera. Calitatea potenţialului uman în Republica Moldova /


Vera Guţul, Tatiana Buzdugan // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 55-59 . –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

4180. Mocanu, Victor. Situaţia actuală din domeniul sănătăţii : analiza


opiniei publice / Victor Mocanu // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 79-93.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

4181. Particularităţile sistemelor de sănătate în ţările europene / Dumi-


tru Tintiuc, Tudor Grejdianu, Alexandru Lavric, Iurii Lupacescu // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 229-239 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4182. Persistă pericolul apariţiei unei pandemii de gripă / Constantin


Spânu, Petru Scoferţa, Damian Ciobanu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 167-171. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8
tit.

4183. Promovarea sănătăţii – o strategie prioritară pentru sistemul sănă-


tăţii / Varfolomei Calmîc, Ion Bahnarel, Constantin Eţco [et al.] // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 88-91. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 10 tit.

4184. Russu, Raisa. Profesionalismul – atribut de bază al ascensiunii


performanţei serviciului sanitaro-epidemiologic de stat din Republica Moldova şi al
integrării în Uniunea Europeană / Raisa Russu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 220-229 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 40 tit.

4185. Гигиеническая оценка применения стойких хлорорганических


пестицидов за последние тридцать лет в Республике Молдова / Анна Волнян-
ская, Татьяна Стратулат, Раиса Сырку [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 38-42 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

4186. Целихова, Илона. Люди в белом : [о главных врачах частных


медицинских центров Кишинева] / Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 10.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

– P. 28-30 : fot. – Содерж. : Михаил Ивась – гинеколог; Анатолий Наку – психи-


атр-психоаналитик; Александр Булат – озонотерапевт.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
4187. Berdos, Dorian. Un filosof al afacerilor : [interviu cu businessma-
nul D. Berdos privind conceptul de farmacii din Moldova] / interlocutor : Rodica
Trofimov; fot. : Roman Rîbaliov // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 12-26 : fot.

4188. Glicozidele steroidice – substanţe biologic active de origine vege-


tală / Pavel Chintea, Constantin Spânu, Anatol Jacotă [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 197-203. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 14 tit.

4189. Performante în implementarea metodelor de tratament şi profila-


xie a infecţiilor virale cu diminuarea impactului radiaţiilor ionizante / Constantin
Spânu, Ion Bahnarel, Pavel Chintea [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 188-192. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit.

4190. Popa, Vl. Tratamentul anginelor cu Aksef şi profilaxia tonsilitei


cronice prin vaccinoterapie / Vl. Popa, Ofelia Ivasi, Rodion Cuşneriuc // Arta Medica.
– 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 42-45 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4191. Popa, Vl. Tratamentul rino-sinuzitelor acute / Vl. Popa, Ofelia


Ivasi, Lilia Damaschin // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 40-42. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


4192. Aspecte primordiale de radioprotecţiei în cadrul iradierii medicale
în Republica Moldova / Ion Ursulean, Elena Coban, Vasile Bălănel, Valentin Şargu //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 32-37 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4193. Contribuţii la studierea polimorfismului ADN la populaţia expusă


la radiaţii ionizate / Liubovi Coreţchi, Ion Bahnarel, Veaceslav Moşin, Victoria Seca-
ră // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 183-188
: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4194. Opţiuni de recuperare a sănătăţii populaţiei expuse la factori


radiostresogeni prin utilizarea "Pacovirinei-plus" / Constantin Spânu, Ion Bahnarel,
Liubovi Coreţchi [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008.
– Nr 3. – P. 192-197 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


4195. Pantea, Valeriu. Nivelul şi structura intoxicaţiilor habituale acute
de origine chimică în rândul populaţiei / Valeriu Pantea, Cătălina Croitoru, Ludmila
Ceauşciuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P.
99-102 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
4196. Stamati, Adela. Impactul tahicardiei ventriculare în miocardita
acută la copii : (prezentare de caz) / Adela Stamati // Bul. de perinatologie. – 2008.
– Nr 3. – P. 46-55 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4241)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


4197. Butorov, Serghei. Tratamentul cu Fenspirid – o nouă ţintă în
bronhopneumopatie cronică obstructivă = Fenspirid Treatment – the new Target in
Chronic Obstructive Pulmonary Disease / Serghei Butorov // Arta Medica. – 2008. –
Nr 4. – P. 42-46 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4198. Danilov, L. Tratamentul conservator al tonsilitei cronice la copii =


Conservative Treatment of Chronic Tonsillitis in Children's / L. Danilov, M. Maniuc //
Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 18-20 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

4199. Despre cauzele dezvoltării "maladiei urechii operate" = About the


Causes of Evolution of the "Operated Ear's Disease" / S. Verticean, A. Antohi, A.
Bajureanu [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 53-56 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4200. Etiologia formelor severe de otită externă / Luminiţa Rădulescu,


Corina Butnaru, Aurelian Curcă, Dan Mârţu // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed.
spec. – P. 45-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4201. Gudumac, Eva. Etiopatogenia şi diagnosticul herniilor diafragma-


tice la copii : actualităţi şi perspective : (revista literaturii) / Eva Gudumac, V. Babuci,
Aliona Bârsan // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 70-75. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 48 tit.

4202. Mârţu, D. V. Sforăitul şi apneea în somn = Snoring and Sleep Ap-


noea / D. V. Mârţu , C. M. Mârţu, Luminiţa Rădulescu // Arta Medica. – 2008. – Nr 4
: ed. spec. – P. 28-30. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4203. Microchirurgia endoscopica în afecţiunile benigne ale corzilor vo-


cale utilizând instrumente "reci" sau laserul CO² / I. Ababii, V. Popa, V. Osman, V.
Cabac // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 5-7 : fig., tab. – Bibliogr. : 5 tit.

4204. Polipoza rinosinuzală asociată cu astmul bronşic : aspecte


morfopatologice = Rhinosinusal Polyposis Associated With Bronchial Asthma : Mor-
phopathological Aspects / Ion Ababii, Elena Tudor, Alexandru Sandul, Anatol Cernîi
// Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 7-11. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

4205. Sandul, A. Amigdalita cronică asociata cu artrită reactivă = The


Chronic Amygdalate Associated with Reactive Arthritis / A. Sandul, L. Groppa, C.
Andronachi // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 47-48 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4206. Tonsilita : trecutul, prezentul şi viitorul ei / V. Popa, D. Ababii, Iu.


Gafenco [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 34-37 : fig. – Bibliogr.
: 6 tit.

4207. Tonsilofaringita / Vl. Popa, D. Ababii, T. Mologhin [et al.] // Arta


Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 38-40. – Bibliogr. : 14 tit.

4208. Variantele otitelor medii acute la copii = Different Variants of Acute


Otitis Media in Children / Svetlana Diacova, Ion Ababii, Mihail Maniuc [et al.] // Arta
Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 20-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6
tit.

4209. Vasilos, Liubov. Protocol de management al astmului bronşic la


copii / Liubov Vasilos, Ala Cojocaru, Marina Aramă // Bul. de perinatologie. – 2008.
– Nr 3. – P. 60-67 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 17 tit.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4210. Концепция о санокреатологии респираторной системы / Ф. И.


Фурдуй, В. К. Чокинэ, В. Ф. Фурдуй [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 4-14. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4191)

616.3 Patologie sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


4211. Boala Randu-Osler – afectare gastrică : caz clinic = Randu-Osler
dieses – gastric affection : Clinical case / V. Hotineanu, A. Hotineanu, V. Bogdan [et
al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 57-59 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 18 tit.

4212. Feghiu, Nicolae. Influenţa electrostimulării transcraniale asupra


proceselor cognitive în endocrinopatii autoimune = Influence of Electric Transcranial
Stimulation on Cognitive Processes in Autoimmune Endocrinopathy / Nicolae
Feghiu, Lidia Cojocari // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 47-52 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 32 tit.

4213. Rezultatele combaterii hepatitelor virale B, C şi D în Republica


Moldova / Petru Iarovoi, Maria Isac, Constantin Rîmiş [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 171-182 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4214. Ратушняк, Т. В. Состояние местного иммунитета у детей с га-


строинтестинальной патологией аллергического характера / Т. В. Ратушняк //
Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 32-35 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4242)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


4215. Revenco, Ninel. Particularităţile clinico-evolutive ale artritei croni-
ce juvenile forma oligoarticulară / Ninel Revenco // Bul. de perinatologie. – 2008. –
Nr 3. – P. 21-25 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

4216. Sofronie, Silviu. Posibilităţi de prelevare a lamboului


osteomusculocutanat în corecţia defectelor cutiei toracice = Possibilities of Desing
and Utilization of a new Osteomusculocutaneous Flap in a Correcting of Defects of
a Thorax / Silviu Sofronie // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 53-56 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4217. Şavga, N. Imagistica afecţiunilor displastice ale regiunii


lombosacrale la copii şi adolescenţi / N. Şavga // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr
3. – P. 39-41 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4239)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


4218. Andronache, Victor. Ameliorarea rezultatelor tratamentului chi-
rurgical al aneurizmelor cerebrale supratentoriale, aspecte tehnice şi strategii curen-
te = Improvement of Treatment of Supratentorial Cerebral Aneurysms, Technical
Issues and Modern Strategies / Victor Andronachi // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. –
P. 32-35 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4219. Buianina, Tatiana. Stresul din viaţa noastră / Tatiana Buianina //


VIP magazin. – 2008. – Nr 4. – P. 110-111.

4220. Minciună, Vitalie. Aspecte ale tremorului fiziologic la tineri şi


vârstnici / Vitalie Minciună // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008.
– Nr 1. – P. 37-45 : fig., tab. – Bibliogr. : 15 tit.

4221. Parpauţ, Vladimir. Tratamentul endovascular al malformaţiilor


arterio-venoase cerebrale şi fistulelor carotido-cavernoase = Endovascular Treat-
ment of Cerebral Arterio-Venous Malformations and Carotido-Cavernous Fistulae /
Vladimir Parpauţ // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 13-17 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 22 tit.

4222. Pascal, Oleg. Actualităţi în problema fenomenului de "împingere"


la bolnavii cu accident vascular cerebral = Up-To-Dateness Regarding The Pushing
Phenomenon In Stroke Patients / Oleg Pascal // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P.
36-41 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4223. Turchină, Tatiana. Pentru a face faţă stresului… / Tatiana Turchi-


nă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 46.

4224. Zapuhlîh, Grigore. Dacă salvez viaţa unui copil, sper că Dumne-
zeu îmi iartă alte păcate… : [interviu cu Gr. Zapuhlîh, neurochirurg din Moldova] /
interlocutor : Angela Braşoveanu // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 40-43 : fot.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


4225. Analiza particularităţilor epidemiei de oreion în Republica Moldova
din anii 2007-2008 / Anatolie Melnic, Victoria Bucov, Natalia Caterinciuc, Vasile

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sohoţchi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P.


125-129 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4226. Aspecte privind epidemiologia echinococozei / hidatiozei umane în


Republica Moldovei / Vera Lungu, Petru Iarovoi, Svetlana Neaga, Alexandru
Colofiţchi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P.
163-167 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4227. Bucov, Victoria. Posibilităţile de pronosticare a nivelului de mor-


biditate prin unele maladii transmisibile / Victoria Bucov // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 28-31. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 13 tit.

4228. Caterinciuc, Natalia. Caracteristica generală a procesului epide-


mic la oreion în Republica Moldova în diferite perioade / Natalia Caterinciuc // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 129-135 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4229. Crauciuc, Eduard. Toxoplasmoza – istoric, actualităţi şi riscuri /


Eduard Crauciuc, Cristina Negură, Ovidiu Toma // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 145-149. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
15 tit.

4230. Guriev, Vladimir. Aspecte epidemiologice ale infecţiei HIV asocia-


te cu hepatitele virale B şi C / Vladimir Guriev // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 156-163 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 17 tit.

4231. Realizări în tratamentul infecţiei cu HIV / Constantin Spânu, Victor


Pântea, Lucia Luca [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 3. – P. 208-211 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4232. Spânu, Constantin. Asocierea infecţiei HIV cu hepatitele virale B


şi C. Aspecte epidemiologice, imunologice şi de profilaxie / Constantin Spânu, Vla-
dimir Guriev // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. –
P. 110-118. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 33 tit.

4233. Sliusari, Vladimir. Particularităţi ale procesului epidemic al sal-


monelozelor în Republica Moldova în anii 1992-2007 / Vladimir Sliusari // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 149-152. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4234. Supravegherea serologică şi epidemiologică a infecţiei HIV în Re-


publica Moldova / Ştefan Gheorghiţă, Valeria Dmitrienco, Ecaterina Rotaru [et al.] //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 153-156. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4235. Unele particularităţi epidemiologice ale evoluţiei morbidităţii prin


leptospiroze în Republica Moldova / Valeriu Chicu, Arcadie Guţu, Stela Gheorghiţă
[et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 119-
124 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

4236. Вакцины как средство иммунокоррекции при герпетических


вирусных инфекциях / И. Ф. Баринский, А. А. Каспаров, М. А. Самгин [et al.] //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 135-139. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

4237. Дятишек, Виктор. Взрослая "ветрянка" / Виктор Дятишек; На-


талья Гроссу // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 88-89 : fot.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie
4238. Aspecte metabolice ale Coxa valga la copii / G. Rusanovschi, P.
Moroz, Olga Tagadiuc [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 67-69 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

4239. Cirimpei, Octavian. Actualităţi în tratamentul cicatricelor post-


combustionale la locomotor = Modern Treatment of the Postburn Scar Deformities
of Locomotors Apparatus / Octavian Cirimpei // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 25-
31. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 35 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4005)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


4240. Casian, Dumitru. Fenomenul de neovascularizare – un nou as-
pect al problemei maladiei varicoase recurente = Phenomenon of Neovascularisa-
tion – a new Aspect of Recurrent Varicose Veins Problem / Dumitru Casian // Arta
Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 21-24. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.

4241. Corcea, V. Evaluarea clinică a rezultatelor de durată la pacienţii


maturi operaţi cu defect septal atrial = Clinical Length Evaluation Results of Surgical

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Treatment in Patients With Atrial Septal Defects / V. Corcea // Arta Medica. – 2008.
– Nr 4. – P. 8-12 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

4242. Pisarenco, Sergiu. Analiza comparativă a eficacităţii hemostatice-


lor locale (adezivului fibrinic şi tachocombului) în cadrului ţesutului hepatic cirotic :
(studiu experimental) / Sergiu Pisarenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 211-219 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7
tit.

4243. Sofronie, Silviu. Tratamentul chirurgical al sternomediastinitei


cronice postoperatorii = Surgical Treatment of Chronic Postoperative Sternomedi-
astinitis / Silviu Sofronie // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 3-7 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


4244. Ciobanu, Angela. Prevalenţa anemiei la femeile gravide înainte
de naştere în municipiul Chişinău / Angela Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 49-54 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 19 tit.

4245. Dereglarea reactivităţii imunologice la nou-născuţii cu malformaţii


congenitale de dezvoltare / G. Boian, A. Vahrameev, M. Bacalîm [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 35-38 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
16 tit.

4246. Garaba, Angela. Dinamica indicilor refractometrici la femeile gra-


vide cu miopie în timpul sarcinii şi în perioada postnatală = The Dynamic of Refrac-
tometric Changes at Pregnant Miopic Women During Pregnancy and Postnatal Pe-
riod / Angela Garaba, Eugen Bendelic, Valentin Friptu // Arta Medica. – 2008. – Nr
4. – P. 18-20 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4247. Îngrijirea nou-născutului prematur. Protecţia termică a prematuru-


lui // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 75-77.

4248. Jitarciuc, A. Asfixia şi acidoza drept cauză importanţă în morbidi-


tatea copiilor cu retard de dezvoltare intrauterin / A. Jitarciuc // Bul. de perinatologie.
– 2008. – Nr 3. – P. 26-32 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

4249. Moşin, V. Tratamentul infertilităţii tubare prin reproducere asistată


/ V. Moşin, Alina Hotineanu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 10-14 : tab.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4250. Ostrofeţ, Constantin. Controverse privind rolul intervenţiilor chi-


rurgicale în instalarea sterilităţii peritoneal-tubare / Constantin Ostrofeţ // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 18-21. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

4251. Paladi, Gh. Este oare justificată lărgirea indicaţiilor pentru operaţia
cezariană în prezentaţia pelviană a fătului? / Gh. Paladi, Uliana Tabuica, Ana Ioviţă
// Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 6-9 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 18 tit.

4252. Sârbu, Zinaida. Posibilităţi noi ale terapiei hormonale de substitu-


ţie / Zinaida Sârbu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 14-18 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

4253. Siniţîna, Lilia. Aspecte morfologice ale unor imunodeficienţe con-


genitale / Lilia Siniţîna, I. Fuior, A. Cernîi // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P.
42-45 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit.

4254. Tratamentul antiretroviral profilactic la gravide cu infecţia HIV – o


profilaxie de referinţă / Victor Pîntea, Constantin Spânu, Lucia Luca [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 203-208. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 23 tit.

4255. Быдзина, Екатерина. Боюсь рожать : 13 заблуждений о бе-


ременности и родах / Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 120-
122 : fot.

4256. Тихон, Стела. Дисменорея / Стела Тихон, Наталья Гросу //


Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 78-79 : fot.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
621.3.0 Studii generale ale electrotehnicii
4257. Берил, И. И. К теории электропроводности слабо-проводящей
жидкости в поле инжектирующих электродов : (зависимость подвижности) / И.
И. Берилл, М. К. Болога, С. И. Берил // Электронная обработка материалов. –
2008. – Nr 5. – P. 37-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

621.35 Tehnică electrochimică


4258. Гологан, В. Ф. Влияние индуктивно-емкостного устройства на
структуру и износостойкость электролитических покрытий хрома / В. Ф. Голо-
ган, Ж. И. Бобанова, С. Х. Ивашку // Электронная обработка материалов. –
2008. – Nr 5. – P. 15-21 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


4259. Высокоскоростное анодное растворение в хлоридных рас-
творах стали после ее электрохимико-термической обработки / С. А. Силкин,
Е. А. Пасинковский, В. И. Петренко, А. И. Дикусар // Электронная обработка
материалов. – 2008. – Nr 5. – P. 4-14 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4260. Михайлюк, А. И. Особенности механизма пластической де-


формации электроискровых покрытий и пути повышения их прочностных ха-
рактеристик при трении / А. И. Михайлюк, Р. П. Житару // Электронная обра-
ботка материалов. – 2008. – Nr 5. – P. 49-56 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 28 tit.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


4261. Bulimaga, Constantin. Evaluarea deşeurilor periculoase cu impli-
carea indicilor Convenţiei BASEL / Constantin Bulimaga // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 170-177 : fig., tab. – Bibliogr. : 11 tit.

4262. Solcan, Angela. Calitatea serviciilor publice comunale de alimen-


tare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor casnici : (studiu de caz – or.
Cahul) / Angela Solcan, Irina Todos // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 110-116 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
4263. Cuza, P. Determinarea proceselor de reparare a frunzelor la
Quercus Robur L. după aplicarea şocului termic / P. Cuza, L. Ţîcu, Al. Dascaliuc //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 51-58 : fig. –
Bibliogr. : 12 tit.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
4264. Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al ştiinţelor agri-
cole şi agriculturii contemporane autohtone / Gh. Duca, T. Furdui, A. Gorodenco [et
al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 177-181.

4265. Distinct savant şi organizator al ştiinţei agrare : [Vasile Micu la 70


de ani] / Simion Toma, Anatolie Spivacenco, Petru Patron, Andrei Palii // Agricultura
Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 34-35 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4140)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


4266. Ursu, A. Solurile vertice – fenomen pedogenetic intrazonal / A.
Ursu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 150-156
: fig., tab. – Bibliogr. : 24 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3998)

631.5 Lucrări agricole


4267. Слабое засоление как фактор усиления теплового стресса :
[растений] / О. А. Харчук, А. Ф. Кириллов, О. Ф. Болотин [et al.] // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 67-75 : fig., tab. – Bibliogr. :
24 tit.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
(Vezi Nr 4189)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
4268. Badicean, Dumitru. Evaluation of genes expression in maize
genotypes with different degrees of drought tolerance, at the first stages of devel-
opment / Dumitru Badicean // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2008. – Nr 1. – P. 89-94 : fig., tab. – Bibliogr. : 15 tit.

4269. Dudnicenco, Nicolae. Cultivarea cerealelor în oraşele Moldovei :


(sec. XVI – începutul sec. XIX) / Nicolae Dudnicenco // Revistă de Etnografie, Ştiin-

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 257-264. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. în note, p. 262-264 (50 tit.).

633.5 Plante textile şi fibroase


4270. Acţiunea lupoaiei (Orobanche cumana Wallr.) asupra componenţi-
lor proteici la diverse genotipuri de floarea-soarelui / Maria Duca, Angela Port, Ana
Bârsan, Victoria Popescu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008.
– Nr 1. – P. 58-67 : fig. – Bibliogr. : 19 tit.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
4271. Creating and evaluating new Ocimum basilicum L. genotypes :
[Note I] / Maria Goncearuc, Elvira Gille, Cristina Florea [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 94-100 : fig., tab. – Bibliogr. : 8 tit.

4272. Gurez, Lilia. Fără perspective, sau De ce rapiţa nu mai este mina
de aur a Moldovei? / Lilia Gurez // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 60-61 : fot. – Idem în
lb. rusă.

4273. Studiul modificărilor calitative ale fracţiilor de proteine la tutunul


transgenic sub acţiunea erbicidului Basta / Maria Duca, Aliona Glijin, Victor
Lupaşcu, Martha L. Orozco-Cardenas // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 45-51 : fig., tab. – Bibliogr. : 30 tit.

634 Horticultură în general


4274. Babuc, V. Recuperarea investiţiilor capitale în livada super-
intensivă de măr / V. Babuc, I. Chilianu, A. Croitoru // Agricultura Moldovei. – 2008.
– Nr 9. – P. 30-32 : tab.

634.8 Viticultură
4275. Găină, Boris. "Pentru mine viţa-de-vie rămâne pâinea cea de toa-
te zilele" = Academician Boris Gaina : [interviu cu acad. B. Găină] / interlocutor :
Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 27 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl.

4276. Iarovoi, Valentina. Viţa-de-vie în cultura moldovenilor / Valentina


Iarovoi // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. –
P. 208-217. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. în note, p. 216-217 (28 tit.).

135
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4277. Timofti, Elena. Rezerve de sporire a eficienţei economice a stru-


gurilor / Elena Timofti // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 117-124 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
4278. Botnari, Vasile. Revitalizarea legumiculturii – o necesitate strin-
gentă / Vasile Botnari // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 28-30. – Bibliogr. :
3 tit.

4279. Duca, Maria. Polimorfismul RAPD-PCR la plantele de Cucumis


Sativus L . / Maria Duca, Angela Port, Tatiana Homenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 81-88 : fig., tab. – Bibliogr. : 19 tit.

4280. Efectele genetice implicate în formarea şi transmiterea unor carac-


tere cantitative la tomate / Ludmila Rotaru, Galina Lupaşcu, Anatol Jacotă, Nadejda
Mihnea // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 75-80
: fig., tab. – Bibliogr. : 3 tit.

4281. Димитренко, Ем. Основной бизнес жителей села Пырыта : [р-


н Дубэссарь. – овощеводство] / Ем. Димитренко // Agricultura Moldovei. – 2008.
– Nr 9. – P. 30.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-


ţirea animalelor domestice
(Vezi Nr 4143)

636.1 Cabaline domestice. Cai


4282. Топалэ, Штефан. Сколько хромосом у мула? : Исследование
стерильности растений и животных сулит большие перспективы в селекции /
Штефан Топалэ // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 32-33. – Bibliogr. : 4
tit.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vântului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
4283. Болога, М. К. Выделение лактулозного продукта и белково-
минерального концентрата / М. К. Болога, Е. Г. Спринчан, Ал. М. Болога //

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 5. – P. 79-84 : fig., tab. – Rez.


în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie


4284. Câşlaru, Anatol. Jurnalul unui director care nu se desparte de
Carnegie : [interviu cu A. Câşlaru, dir. întreprinderii "Carmez" din Chişinău] / interlo-
cutor : rep. rev. // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 44-48 : fot.

4285. Engelen, Luc. Luc Engelen : "Sânt, practic, moldovean" : [interviu


cu managerul gen. al companiilor "Group GL Moldova" şi consilier economic al Min.
Afacerilor Externe din Belgia pentru Rep. Moldova] / interlocutor : Irina Tribusean //
VIP magazin. – 2008. – Nr 10. – P. 52-57 : fot.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


4286. Bujor, Ilie. Brăilă, prisăcarul = Пчеловод Брэилэ = Braila, the
beekeeper : [despre Vladimir Brăilă din satul Mileştii Mici, raionul Ialoveni] / Ilie Bujor
// Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 36-37 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.

639.1 Vânătoare
4287. Zarija, Diana. Universul armelor cu pene – şoimăritul / Diana
Zarija // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. –
P. 218-231 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 227-228 (56 tit.).

4288. Вакуленко, А. Аисты / А. Вакуленко // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2008. – Nr 10. – P. 10-11 : fot.

4289. Явтушенко, С. Ложа : [оружие и снаряжение для охотника] / С.


Явтушенко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 10. – P. 12-14 : fig., tab.

4290. Явтушенко, С. День охотника 2008 : [27-28 сент. - традицион-


ный респ. праздник] / С. Явтушенко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. –
Nr 10. – P. 4-6 : fot.
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
4291. Belova, Olga. Despre crapul imposibil de prins şi Federaţia naţio-
nală de pescuit sportiv / Olga Belova // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 42-47
: fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4292. Cultivarea speciei melcului viţei-de-vie Helix romatia L . în melcării


de tip deschis / Nadejda Andreev, Ion Toderaş, Andrei Munteanu, Ala Rotaru // Bul.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 108-114 : fig., tab. –


Bibliogr. : 3 tit.

4293. Денисов, П. Карповые рыбы : Чехонь; Ловля чехони; Осенние


окуневые котлы / П. Денисов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 10. –
P. 25-28 : fig.

4294. Содержание металлов в рыбе из Дубэссарского и Кучурган-


ского водохранилищ / Н. Н. Зубкова, Д. Шленк, Е. И. Зубкова [et al.] // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 115-121 : fig., tab. –
Bibliogr. : 13 tit.

4295. Сравнительная характеристика суммарных легко раствори-


мых белков у подвидов Carassius auratus gibelio и Carassius auratus вида
Carassius auratus (L) / И. К. Тодераш, Т. М. Оборок, Лучия Чобану, М. В. Дука //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 100-107 : fig.,
tab.. – Bibliogr. : 12 tit.

4296. Фулга, Н. Изменения в развитии гонад у самок Sander


lucioperca в антропогенно-модифицированных условиях Дубэссарского водо-
хранилища / Н. Фулга, М. Усатый // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vie-
ţii. – 2008. – Nr 1. – P. 121-125 : fig. – Bibliogr. : 12 tit.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
4297. Cegarovscaia, Liubovi. Lăsaţi totul baltă şi gătiţi peşte cu mujdei!
: [farmecul bucatelor naţionale] / Liubovi Cegarovscaia ; fot. : Vadim Putinţev // Mol-
dova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 106-112 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


4298. Baykan. Yusuf. Yusuf Baykan : "Ospitalieri, sinceri şi sârguincioşi,
aşa aş caracteriza moldovenii" : [interviu cu dir. gen. Moldcell] / interlocutor : Irina
Tribusean // VIP magazin. – 2008. – Nr 7/8. – P. 36-40 : fot.

4299. Crudu, Rodica. Rolul investiţiilor în dezvoltarea sectorului Tehno-


logiilor Informaţionale şi de Comunicaţii în Republica Moldova / Rodica Crudu //
Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 107-109 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4300. Frumusachi, Valeriu. Doamna de fier şi generalul din umbră : [in-


terviu cu Svetlana şi Valeriu Frumusachi, file din viaţa crainicilor TV] / interlocutor :
Rodica Trofimov // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 36-43 : fot.

4301. Sandu, Flaviu. Flavy Deejay la Kiss FM : [interviu cu F. Sandu, Dj


Kiss FM] / interlocutor : Lilia Lozan // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 78-79 : fot.

4302. Tabuică, Andrei. Andrei Tabuica : [interviu cu A. Tabuică, aut.


emisiunii "Auto Expert" la PRO TV Chişinău] / interlocutor : Marcel Toma // VIP ma-
gazin. – 2008. – Nr 7/8. – P. 42-46 : fot.

4303. Terentiev, Vera. Caii putere ai Verei : [interviu cu V. Terentiev,


prezentatoare TV] / interlocutor : rep. rev.; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr
23. – P. 56-66 : fot.

4304. Verbeniuc, Rodica. Parfum de femeie : : [interviu cu R.


Verbaniuc, şefa secţiei Comunicări Corporative "Moldcell"] / interlocutor : Rodica
Ciorănică; fot. : Roman Rîbaliov // VIP magazin. – 2008. – Nr 4. – P. 50-53 : fot.

4305. Букэтару, Виктория. Вдвоем : Виктория и Сорин Букэтару :


[интервью с дир. радио Fresh FM и с ген. продюсером Муз ТВ] / записала Тать-
яна Чеботарь // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 114-116 : fot.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


4306. Dudnicenco, Nicolae. Mijloacele de transport în Moldova : (Sec.
XVIII – începutul sec. XX) / Nicolae Dudnicenco // Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 232-241. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. în note, p. 240-241 (47 tit.).

656.1 Transport rutier


4307. Eşanu, Tamara. AITA : calitate înaltă şi profesionalism = AITA :
high quality and professionalism = AITA : высокое качество и профессионализм :
[despre succesele întreprinderii şi a preş. Vladimir Florea] / Tamara Eşanu // Moldo-
va : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 36-37 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

139
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

656.7 Transport aerian


(Vezi Nr 4088)
657 Contabilitate
4308. Balanuţă, Vladimir. Analiza rentabilităţii generale a întreprinderii
sub aspectul eficienţei utilizării factorilor de producţie / Vladimir Balanuţă // Contabi-
litate şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 77-79 : tab.

4309. Dobre, Elena. Comitetul de audit – formă de aplicare a principiilor


guvernării corporative / Elena Dobre // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 56-59. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 3 tit.

4310. Graur, Anatol. Particularităţile contabilităţii operaţiunilor de vânza-


re a produselor petroliere în baza de tichete / Anatol Graur, Ghenadie Negară //
Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 52-55 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4311. Mihaila, Svetlana. Metode moderne de calculaţie a costurilor şi


avantajele acestora / Svetlana Mihaila // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 66-70 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4312. Morozniuc, Ion. Evoluţia şi particularităţile auditului financiar ex-


tern de stat în Rep. Moldova / Ion Morozniuc // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed.
spec. – P. 31-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4313. Prisăcaru, Veronica. Nu există economie fără contabilitate / Ve-


ronica Prisăcaru // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 23-26.

4314. Ţurcanu, Viorel. Direcţii de perfecţionare a contabilităţii consumu-


rilor de producţie / Viorel Ţurcanu, Galina Morari // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 :
ed. spec. – P. 93-96 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4315. Vitiuc, Ana. Deprecierea activelor : o eventuală anticipare a eve-


nimentelor : reforma contabilităţii / Ana Vitiuc, Nicoleta Rusu // Contabilitate şi audit.
– 2008. – Nr 10. – P. 60-63 : fot.

4316. Букур, Василий. О капитализации затрат на ремонт основных


средств / Василий Букур // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 25-34 : tab.

4317. Лапицкая, Людмила. Реорганизация предприятия в вопросах


и ответах : [в помощь бухгалтеру] / Людмила Лапицкая // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 10. – P. 17-24 : tab.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4318. Недерица, Александр. О проекте Национальной стратегии


развития бухгалтерского учета и аудита на 2008-2011 годы / Александр Неде-
рица // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 56-59 : fot.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.1 Industrii microbiologice
4319. Acumularea acizilor arahidonic şi eicosapentaenoic de către
Porphyridium cruentum CNM-AR-01 sub influenţa cobaltului / L. Rudi, L. Cepoi, A.
Cojocari [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. –
P. 126-131 : fig. – Bibliogr. : 21 tit.

4320. Componenţa biochimică a drojdiilor din sedimente vinicole / Oleg


Chiseliţa, Agafia Usatîi, Elena Chiriţa [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Şti-
inţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 132-137 : fig., tab. – Bibliogr. : 16 tit.

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului


4321. Tribusean, Irina. "Vinăria Purcari" – descoperă legenda… / Irina
Tribusean // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 116-117 : fot.

4322. Un week-end de neuitat în Purcari : [din raionul Ştefan - Vodă] //


Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 28-30 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4157)

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


(Vezi Nr 4021)

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


4323. Попович, К. М. Влияние натуральных антиоксидантов на
окислительную стабильность обогащенного йодом подсолнечного масла в
процессе хранения / К. М. Попович // Электронная обработка материалов. –
2008. – Nr 5. – P. 85-92 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 36 tit.

141
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie
4324. Gargaliuc, Lada. Parfum de femeie : [interviu cu L. Gargaliuc, dir.
Salonului de mobilă "Euroasia" din Chişinău] / interlocutor : Rodica Trofimov // VIP
magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 56-59 : fot.

685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
4325. Bodarev, Eugen. NEW generation : [interviu cu E. Bodarev, dir.
gen. al Campaniei "Cristina" din Chişinău] / interlocutor : Marcel Toma; fot. : Andrei
Mardare // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 60-64 : fot.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT, SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
4326. Pânzaru, Anatol. Grădina privată : Ce trebuie să cunoască un
proprietar de teren / Anatol Pânzaru // VIP magazin. – 2008. – Nr 9. – P. 122-123 :
fot.

4327. Pânzaru, Anatol. În căutarea raiului pierdut : Scurt istoric al arhi-


tecturii peisajului / Anatol Pânzaru // VIP magazin. – 2008. – Nr 7/8. – P. 120-122 :
fot.

72 ARHITECTURĂ
4328. Carpov, Ion. Lumea lor înseamnă casa şi baştina = Ось мира
проходит через Кишинев = Aurelia and Ivan Carpov : [interviu cu I. Carpov şi soţia
sa Aurelia Carpov, întreprinzători la firma AXIS MUNDI SRL din Chişinău] / interlo-
cutor : Tamara Eşanu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 33-35 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

4329. Sineavscaia, Natalia. Moştenirea din Chişinău a arhitectului


Şciusev / Natalia Sineavscaia ; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2008. –
Nr 3. – P. 32-40 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
4330. Cojocaru, Aurelia. Alexander Calder, dresorul materiei : [file des-
pre creaţia sculptorului american (1898-1976)] / Aurelia Cojocaru // Clipa : ser. no-
uă. – 2008. – Nr 5. – P. 24-25 : fot.

4331. Cuporiţchi, Boris. Un destin artistic singular = Anatolie Silitski =


Ожигают кувшины не боги : [despre creaţia lui Anatolie Siliţchi, artist plastic din
Rep. Moldova] / Boris Cuporiţchi // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 42-45
: fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4332. Rusu-Haraba, Anastasia. Şi noi suntem buni de lucruri bune… =


Europe appreciates us = Любовь к делу – большое дело… : [despre muzeograful
Valeria Suruceanu şi albumul său "Galeria de sculptură contemporană din colecţia
Muzeului Naţional de Artă al Moldovei", Chişinău, 2008] / Anastasia Rusu-Haraba //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 47-49 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


4333. Cojocaru, Aurelia. Schimbarea la (f)aţă a moştenirii : [despre
creaţia populară din Moldova] / Aurelia Cojocaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4.
– P. 24-25 : fig.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4334. Coşel, Olga. Cu roata olarului, la Palanca = В Паланке на пленэ-
ре = International Ceramics Atelier plein-air / Olga Coşel // Moldova : ser. nouă. –
2008. – Nr 9. – P. 42-44 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4335. Gafton, Marcela. "Iscălitura de lumină" a lui Valeriu Herţa = Под-


пись светом Валериу Херцы = Valeriu Herţa : [despre expoziţia graficianului în
incinta Bibl. Naţ. a Moldovei] / Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr
9. – P. 45-47 : il. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4336. Iorga, Cristina. Arta care "trebuie să vibreze" = Cristina Iorga =


Вибрирующее творчество Кристины Йорги : [despre creaţia tinerei artistei] / Cris-
tina Iorga // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 48-49 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

143
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4337. Perjovschi, Dan. Pus la perete : [interviu cu D. Perjovschi, pictor


rom.] / interlocutor : Alex Cosmescu ; fot. : Vladimir Us // Punkt. – 2008. – Nr 23. –
P. 44-48 : il.

4338. Şatohin, Elena. 100 de picturi ale lui Samson Flexor : [pictor
evreu, originar din Soroca (1907-1971)] / Elena Şatohin ; fot. : Cezara Colesnic,
Nicolae Bulat // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 62-67 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

4339. Vlah, Svetlana. Lutul ascultător în mâinile Olgăi Coşeli : [meşter


popular] / Svetlana Vlah ; fot. : Vadim Putinţev // Moldova turistică. – 2008. – Nr 3. –
P. 98-103 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

78 MUZICĂ
4340. Chiseliţă, Vasile. Factorii evoluţiei muzicii tradiţionale de dans din
Moldova (Basarabia) şi Bucovina / Vasile Chiseliţă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 177-194. – Rez. în lb. rom., fr. –
Bibliogr. în note, p. 191-193 (60 tit.).

4341. Ciobanu, Mihai. Artistul mereu în căutare : [interviu cu M.


Ciobanu, interpret de muzică populară] / interlocutor : Marcel Toma // VIP magazin.
– 2008. – Nr 7/8. – P. 76-82 : fot.

4342. Ciobanu, Nelly. Nelly Ciobanu : Diva muzicii uşoare moldoveneşti


= The diva of Moldovan pop music = Королева молдавской эстрады : [interviu cu
interpreta] / interlocutoare : Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10.
– P. 27-29 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4343. Ciorănică, Rodica. Ultimul an cu Mihai Dolgan : [40 de ani ai for-


maţiei "Noroc" : In memoriam (1943-2008)] / Rodica Ciorănică // VIP magazin. –
2008. – Nr 4. – P. 9-10 : fot.

4344. Cravcenco, Vasile. În iureşul ameţitor al "Şatriţei" = Цыганское


искусство в Молдове = In dizzy whirlwind of "Shatritsa" / Vasile Cravcenco // Mol-
dova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 39-41 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4345. Petrache, Ştefan. Ştefan Petrache : Confidente între două pauze


de ţigară, fumate simfonic pe muzică de Bach : [interviu cu cântăreţul, compozitorul]
/ interlocutor : Rodica Ciorănică // VIP magazin. – 2008. – Nr 4. – P. 24-34 : fot.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4346. Pojar, Serghei. De la "Mărţişor" – la "Fluieraş" = Serghey Chiuhrii


= От "Мэрцишора" – к "Флуерашу" : [Artistul Poporului Serghei Ciuhrii la 70 de ani]
/ Serghei Pojar // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 50-52 : fot. – Text şi în
lb. engl., rusă.

4347. Sineavscaia, Natalia. "Eurovizion - 2008" : Moldova a cucerit Eu-


ropa ! / Natalia Sineavscaia ; fot. : Natalia Sineavscaia, Corina Caireac, Angela
Braşoveanu // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 74-78 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

4348. Sineavscaia, Natalia. Sandu Şura. Solo la ţambale / Natalia


Sineavscaia ; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 48-53 :
fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4349. Stratan, Pavel. Stratan. Pavel Stratan : [interviu cu cântăreţul şi


compozitorul] / interlocutor : Rodica Ciorănică // VIP magazin. – 2008. – Nr 9. – P.
32-40 : fot.

4350. Zubcu, Larisa. În acest locaş dăinuie adevărata artă = Обитель


подлинного искусства = The Organ hall : [Sala cu Orgă din Chişinău] / Larisa
Zubcu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 15-17 : fot. – Text paral. : lb. rom.,
engl., rusă.

4351. Биешу, Мария. Академия "Тэлэнкуца " = "Talancutsa" Academy


/ Мария Биешу // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 32 : fot. – Text paral. :
lb. engl., rusă.

4352. Иванов, Александр. Александр Иванов : Слишком положи-


тельный я никому не интересен : [интервью с рок- музыкантом, лидером груп-
пы "Рондо"] / записала Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 18-
20 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4353. Nicolaescu, Sergiu. Sergiu Nicolaescu : "Filmul meu bate orice " :
[interviu cu celebrul regizor rom.] / interlocutor : Igor Mocanu ; fot. : Andrei Ailenei //
VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 94-96 : fot.

145
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4354. Şpac-Curelaru, Natalia. Cortina finală : [In memoriam actorului


Colea Răutu] / Natalia Şpac-Curelaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 22-23
: fot.
792 Teatru. Artă scenică
4355. Bulat, Eugenia. Dan Puric, un vals la Goldoni, sau Reabilitarea
poporului român / Eugenia Bulat // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 18-19 : fot.

4356. Dumbrăveanu, Victor. Întrebarea ce m-a făcut celebru = Вопрос,


который принес мне известность = Mihai Munteanu : [cântăreţ de operă] / Victor
Dumbrăveanu ; fot. : Mihai Potârniche // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P.
28-29 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4357. Terentiev, Alexei. Pas de deux : [interviu cu Alexei şi Cristina


Terentiev, prim şi prima ai Teatrului de Operă şi Balet din Chişinău] / interlocutor :
rep. rev. ; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 14-21 : fot.

4358. Turea, Larisa. Iarna geloziei universale : [despre turneul teatrului


nipon Ryutopia la Chişinău] / Larisa Turea // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 68-69 : fot.

4359. Yoshihiro Kurita. Dirijorul de lumini : [interviu cu Yoshihiri Kurita,


dir. Centrului de Artă Teatrală Ryutopia din Niigata, Japonia] / consemnare de Vale-
riu Turea // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 70-73 : fot.

4360. Zubcu-Codreanu, Vasile. De vorbă cu Eminescu : [interviu cu


maestrul V. Zubcu-Codreanu] / interlocutor : Marcel Toma // VIP magazin. – 2008. –
Nr 9. – P. 52-57 : fot.

4361. Дручек, Виталие. Виталие Дручек : Теперь я знаю "Вкус меда"


: [интервью с актером и режиссером театра "Eugene Ionesco"] / записала Ольга
Кротевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 22-24 : fot.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4362. Ambrosi, Nicolae. Activitatea economică a organizaţilor sportive
din Republica Moldova în condiţiile internaţionalizării / Nicolae Ambrossi // Rev.
economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 79-86. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4363. Carp, Ion. NEW generation : [interviu cu I. Carp, impresarul mold.


în domeniul fotbalistic] / interlocutor : Marcel Toma // VIP magazin. – 2008. – Nr 10.
– P. 58-62 : fot.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4364. Obskaia, Ana. Prin Moldova, pe biciclete : [Traseul "Chişinău-


Bubuieci – Mereni – Bulboaca – Gura Bâcului – Chişinău"] / Ana Obskaia ; fot. :
Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 22-27 : fot. – Text paral. :
lb. rom., engl., rusă.

4365. Sandu, Ion. Veaceslav Gojan, un as al ringului = Veacheslav


Gojan, ace of the ring = Ас ринга Вячеслав Гожан : [medalia de bronz la Olimpiada
de la Beijing] / Ion Sandu ; fot. : Nicolae Buceaţchi // Moldova : ser. nouă. – 2008. –
Nr 10. – P. 54-56 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
4366. Tabuncic, Mariana. Businessul de traduceri – în ascensiune / Ma-
riana Tabuncic // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 53-55. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4121)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
4367. Druţă, Inga. Puterea cuvintelor : [cultivarea limbii] / Inga Druţă //
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 44.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
4368. Thomas, Dylan. Să nu te pierzi în vraja acestei nopţi uşor : [ver-
suri] / Dylan Thomas; trad. : Ştefan Aug. Doinaş // VIP magazin. – 2008. – Nr 4. – P.
148 : fot.

821.112.2 Literatură germană


4369. Benn, Gottfried. Expresul : [versuri] / Gottfried Benn; trad. : Ştefan
Aug. Doinaş, Virgil Nemoianu // VIP magazin. – 2008. – Nr 7/8. – P. 144 : fot.

821.113 Literatură în limbi germanice de nord (nordice)


4370. Södergran, Edith. Ţara ce nu e : [versuri] / Edith Södergran; trad.
: Veronica Porumbacu // VIP magazin. – 2008. – Nr 10. – P. 148 : fot.

147
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

821.131.1 Literatură italiană


4371. Papini, Giovanni. Fraţii morţi; Nu sunt sfârşit : [fragm. din vol. "Un
om sfârşit", Bucureşti,1969] / Giovanni Papini ; trad. : Ştefan Augustin Doinaş //
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 26-28 : fot.; Nr 5. – P. 21-23 : fot.

821.133.1 Literatură franceză


4372. Apollinaire, Guillaume. Podul Mirabeau : [versuri] / Guillaume
Apollinaire ; trad. : Ştefan Aug. Doinaş // VIP magazin. – 2008. – Nr 6. – P. 144 : fot.

821.134.2 Literatură spaniolă


4373. Vallejo, Cesar. O piatră albă pe o piatră neagră : [versuri] / Cesar
Vallejo ; trad. : Mihai Cantuniari // VIP magazin. – 2008. – Nr 9. – P. 144 : fot.

821.135.1 Literatură română


4374. Botez, Demostene. Toamna : [versuri] / Demostene Botez ; des. :
Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 10. – P. 2.

4375. Delavrancea, Barbu Şt. Pledoarea lui Delavrancea înaintea Curţii


cu Juraţi din judeţul Ilfov, în şedinţa de la 11 martie 1902 : [în apărarea lui Ion Luca
Caragiale (1885-1936) : fragm. : Reprod. după Biblioteca marilor procese, Bucu-
reşti,1924] / Barbu Şt. Delavrancea // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 41 : fot.

4376. Emanuel, Mihai. Dialog între un Peugeot şi o Dacie 1310 : [nuve-


lă] / Mihai Emanuel // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 35.

4377. Gafiţa, Luana. Dragi oameni buni : [nuvelă] / Luana Gafiţa // Clipa
: ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 37.

4378. Greadcenco, Oxana. Scrisoare; Ego; Solitudine; Zâmbet călător;


Adolescenţă : [versuri] / Oxana Greadcenco // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P.
30.

4379. Mălăncioiu, Ileana. Rugă; Asemenea ielelor; În creierul meu; Nu


pot să mă plâng : [versuri] / Ileana Mălăncioiu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. –
P. 15.

4380. Mircea, Ion. Violoncelul : [versuri] / Ion Mircea // Clipa : ser. nouă.
– 2008. – Nr 5. – P. 2.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4381. Nuţu, Irina. Inundaţie; Dragoste şi război; Pierduta; Tu,secretul


meu; Calea stelelor : [versuri] / Irina Nuţu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P.
37.

4382. Ojică, Oana. Insistenţă; Poveri; Îngerul meu păzitor; O viaţă luată
cu chirie; Să nu uiţi : [versuri] / Oana Ojică // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P.
36 : fot.

4383. Pann, Anton. Nevoia învaţă pe om; Despre vorbire; Scumpul


(Zgârcitul) : [versuri] / Anton Pann // "a" MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4384. Stanciu, Bogdan. Argumente pentru a fi : [nuvelă] / Bogdan


Stanciu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 31.

4385. Stoicescu, Passionaria. Ramul tău e ram de pace : [versuri] /


Passionaria Stoicescu; des. : Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 10. – P. 2.

4386. Vişniec, Matei. Voi, colecţionarii; O dimineaţă în parc; Era; Eu şi


tu : [versuri] / Matei Vişniec // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 13 : fot.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4387. Bargan, Ecaterina. Sunt mai tristă decât acest poem; Sunt mâinile
mele doar obosite; Amu ce fac; Despre închideri; E duminică am uitat; Şi chiar am
strigat; Poem : [versuri] / Ecaterina Bargan // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P.
7-8 : fot.

4388. Blaga, Amyr. Azi; Protest : [versuri] / Amyr Blaga // Clipa : ser. no-
uă. – 2008. – Nr 4. – P. 41.

4389. Bordeianu, Leo. "Îţi dezaureolezi chipul…"; "… Bate - te-aş cu


trandafiri"; "Mă tem că voi muri subit…"; "Ai dispărut deodată sperioasă…"; "Chiar şi
marea s-a schimbat la faţă…"; "Iată şi ploaia cea de ieri…"; "Te-am confundat cu
trandafirul chinezesc…"; "Când se părea că nu mai vii…"; "Oraşul ne oferă tranda-
firi…"; "Salcâmul s-anroşit adio vară…"; "Garoafele de – un roşu enigmatic…"; "Aleg
atât de dureros parfumul…"; "Dintr-un nor luminos te desprinzi…"; "Pe faţa ta plu-
teşte luna…"; "Am ieşit din trup…" : [versuri] / Leo Bordeianu ; il. : Violeta Zabulică //
Noi. – 2008. – Nr 10. – P. 8-9 : fot.

4390. Borzin, Aurelia. Lumi paralele : [nuvelă] / Aurelia Borzin // Clipa :


ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 1 : fot.

149
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

4391. Braga, Elena. Resemnare; Luptă; Valuri; Deznodământ : [versuri] /


Elena Braga // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 33 : fot.

4392. Busuioc, Aureliu. Când bunicul era nepot : [fragm. din cartea cu
acelaşi tit.] / Aureliu Busuioc // "a" MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4393. Busuioc, Aureliu. Drumul; După furtună; Iepuraşul; Păsărica; Lu-


pul : [versuri] / Aureliu Busuioc ; des. de Violeta Diordiev // Alunelul. – 2008. – Nr 10.
– P. 12-13 : fot.

4394. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul… fanteziilor : (debutul peste


timpuri) / Leo Butnaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 20-21; Nr 5. – P. 16-
18.

4395. Cazacu, Irina. Îngerul fără aripi; Parcul somnambul; Dresată;


Război de cuvinte; Simt; Tablou edenic : [versuri] / Irina Cazacu // Clipa : ser. nouă.
– 2008. – Nr 4. – P. 8-9 : fot.

4396. Ciobanu, Veronica. Imposibilitate; Pasărea călătoare : [versuri] /


Veronica Ciobanu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 40.

4397. Damian, Liviu. Învăţătorii de la sate : [versuri] / Liviu Damian // "a"


MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4398. Esinencu, Nicolae. Joc; Mărturisiri; Migraţiune; Cenuşă; Poem;


Lumină; Sita; Ocrotire copiilor; Ajutor; Viitorul rănit; Calul; Apel; Echilibru; Groapa :
[versuri] / Nicolae Esinencu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 19-20 : fot.

4399. Gârneţ, Vasile. Urme : [versuri] / Vasile Gârneţ // Clipa : ser. nouă.
– 2008. – Nr 4. – P. 2.

4400. Hadârcă, Ion. Planeta lui Heraclit; Artera Zen; Vin stările; Poemul
cronofag : [versuri] / Ion Hadârcă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 16-17 : fot.

4401. Minciună, Nicolae. Floarea de pe perdea; Crucea iubirii; Inconşti-


ent; Doi; Mimesis : [versuri] / Nicolae Minciună // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. –
P. 34.

4402. Miron, Mariana. Somn; "Te vei întoarce totuşi…" : [versuri] / Mari-
ana Miron // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 41.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4403. Mischevca, Ion. Frământările unui absolvent de liceu : [povestire]


/ Ion Mischevca // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 38-39 : fot.

4404. Mogâldea, Cristina. "Nisipul,…"; Sărutul nopţii; Ploaie cu îngeri;


"Târziul,…"; Ploaie de timp : [versuri] / Cristina Mogâldea // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 5. – P. 32 : fot.

4405. Roman, Mihail. Învăţătoarea : [versuri] / Mihail Roman // "a" MIC".


– 2008. – Nr 10. – Supl.

4406. Roşca, Agnesa. Învăţătorii mei : [versuri] / Agnesa Roşca // "a"


MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4407. Rusnac, Vladimir. Învăţătorilor : [versuri] / Vladimir Rusnac // "a"


MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4408. Traianus. Povestea frunzei; Luna; Rândunica; Lebăda; Albina :


[versuri] / Traian Vasilcău; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 10. – P. 2.

4409. Turtureanu, Alina. Aş zbura; Aparent : [versuri] / Alina Turtureanu


// Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 40.

4410. Ţurcanu, Ianoş. O girafă supărată; "Paralelele"; Robotul; Lectură;


Ploaia : [versuri] / Ianoş Ţurcanu // "a" MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4411. Vârţeanu, Mihail. Învăţătorii mei : [versuri] / Mihail Vârţeanu // "a"


MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4412. Vasilache, Vasile. Scrisoare către un adolescent / Vasile


Vasilache // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 28 : fot.

4413. Zadâc, Alina. Plouă; Probabilitate; Unul în tot; Trecere : [versuri] /


Alina Zadâc // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 36.

821.14 Literatură greacă (elenă)


4414. Kavafis, Konstantin. Mormântul lui Lanis : [versuri] / Konstantin
Kavafis ; trad. : Aurel Rău // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 144 : fot.

151
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

821.161.1 Literatură rusă


4415. Сысоев, Всеволод. Заворотень : [рассказ] / Всеволод Сысоев
// Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 10. – P. 7-9 : fot.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


4416. Пасько, Семен. Живоглот : [рассказ] / Семен Пасько // Охот-
ник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 10. – P. 22-24.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4417. Galaicu-Păun, Emilian. Carte la pachet : [trecere în revistă] /
Emilian Galaicu-Păun // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 3. – Cuprins : Man-
sardă la Paris cu vedere spre moarte / Matei Vişniec; Cercul Poeţilor Dispăruţi /
Nancy H. Kleinbaum.

4418. Galaicu-Păun, Emilian. Carte la pachet : [trecere în revistă] /


Emilian Galaicu-Păun // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 3. – Cuprins : Feres-
trele zidite / Alexandru Vona; Ai toată viaţa înainte / Romain Gary.

4419. Kun, N. A. Zeii / N. A. Kun ; il. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2008. –


Nr 10. – P.43-46. – Contin. Începutul : Nr 5.

821.135.1.0 Literatură română


4420. Armaşu, Liliana. E sufletul aici, între noi : [despre Ileana
Mălăncioiu, poetă rom.] / Liliana Armaşu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 14-
15 .

4421. Armaşu, Liliana. Matei Vişniec, colecţionarul de piane // Clipa :


ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 12.

4422. Blandiana, Ana. Lupta cu singurătate : [interviu cu A. Blandiana,


poetesă rom.] / interlocutor : Daniela Dermenji // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. –
P. 10-11 : fot.

4423. Hadârcă, Ion. Un ideal carismatic, Iulia Hasdeu / Ion Hadârcă //


Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 12-13 : fot.

4424. Iordăchescu, Iulia. Nume sinonim cu lupta pentru Unire : [despre


scriitorul şi istoricul rom. Mihail Kogălniceanu (1817-1891)] / Iulia Iordăchescu //
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 42.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4425. Iordăchescu, Iulia. Prin puterea talentului : [file despre scriitorul,


avocatul şi omul politic rom. Barbu Şt. Delavrancea (1858-1918)] / Iulia Iordăchescu
// Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 40.

4426. Ştefănescu, Alex. Cine mai are nevoie de literatură : (fragm. din
Conf. susţinută în cadrul Salonului de Carte organizat la Chişinău, în cadrul sărbăto-
rii "Limba Română") / Alex Ştefănescu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 9-11
: fot.

4427. Vişniec, Matei. Lucid în faţa sirenelor : [interviu cu M. Vişniec, po-


et, dramaturg şi radio-jurnalist de la France Int., originar din România] / interlocutor :
Vasile Botnaru ; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 24-29 : fot.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4428. Dumbrăveanu, Victor. Maestrul dintr-un leat cu tata : [file despre
prozatorul Vasile Vasilache : In memoriam] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser.
nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 38 : fot.

4429. Dumbrăveanu, Victor. Rostul pocăinţei noastre : [omagiu scriito-


rului Ion Druţă la 80 de ani] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2008. –
Nr 10. – P. 4 : fot.

4430. Dumbrăveanu, Victor. Toamna lui primăvăratică : Aureliu Busuioc


– octogenar = Aureliu Busuioc – 80 = Осень патриарха / Victor Dumbrăveanu //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 30-31 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

821.16.0 Literatură
821.161.1.(478).0 Literatură rusă
4431. Kaiurov, Gheorghi. Pentru scriitorul rus Gheorghi Kaiurov şi pen-
tru familia sa, Moldova este casa natală : [interviu cu scriitorul şi membrii familiei] /
consemnare : rep. rev. // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 90-97 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

4432. Сато-Абаби, Арина. Жизнь в зазеркалье двух культур : [ин-


тервью с писательницей А. Сато-Абаби] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle.
– 2008. – Nr 10. – P. 10-14 : fot.

153
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

821.162.3.0 Literatură cehă


4433. Dumbravă, Tatiana. L-am servit pe regele Angliei – omul porum-
beilor : [pe marginea vol. "L-am servit pe regele Angliei" de Bohumil Hrabal, Bucu-
reşti, 2004] / Tatiana Dumbravă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 26-27 : fig.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
4434. Dorde, Sorin. Kenya : Turnul Babel din coasta Africii / Sorin Dorde
// Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 86-91 : fot.

4435. Toma, Marcel. Turcia de astăzi / Marcel Toma // VIP magazin. –


2008. – Nr 6. – P. 96-101 : fot.

4436. Кротевич, Ольга. Венеция. В гостях у Казановы / Ольга Кро-


тевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 144-146 : fot.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


929.5 Genealogie
4437. Dergaci, Nicolae. Un vlăstar din arborele genealogic al
Cantemireştilor / Nicolae Dergaci // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeo-
logie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 249-256 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în
note, p. 255-256 (16 tit.).

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
4438. Chirtoagă, Ion. Cetatea Tighina = Тигинская крепость = Tighina
fortress / Ion Chirtoagă // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 12-13 : fot. –
Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4439. Steţiuc, Alina. 90 de ani în căutarea identităţii pierdute : [eseu ist.


despre Basarabia] / Alina Steţiuc // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 34-35.

4440. Şlapac, Mariana. Interferenţe cu istoria medievală = The


fortresses of Moldovan State = Нам есть чем гордиться : [interviu cu doctorul
habilitat M. Şlapac despre lansarea enciclopediei "Cetăţi din Ţara Moldovei"] / inter-

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

locutoare : Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 16-


18 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4441. Ţvircun, Victor. Dimitrie Cantemir : [domnitor al Moldovei (mart.-


apr. 1693; 1710-1711), cărturar rom. (1673-1723) : fragm. din cartea "Vitralii"] / Vic-
tor Ţvircun // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 68-73 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

4442. Voscoboinic, Victor. A tăiat o fereastră înspre Europa … =


Collector Peotr Kostin = В Европу прорубил окно… : [despre colecţionarul Petru
Costin şi colecţia sa din piese vechi de muzeu despre istoria Moldovei] / Victor
Voscoboinic // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 39-41 : fot. – Text şi în lb.
engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3967)

94(498) Istoria României


4443. Kogălniceanu, Mihail. [Declaraţie în Adunarea Deputaţilor privind
Proclamarea Independenţei României], Bucureşti, 9 mai 1877 : [fragm.] / Mihail
Kogălniceanu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 43.

155
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" NR 10-2008


Berdos, Dorian 4187
A Bernaz, Nina 4114
Ababii, D. 4206-07 Bernic, Vladimir 4174
Ababii, Ion 4203-04, 4208 Bicherschi, Tatiana 4043
Achiri, Ion 4126 Bilaş, Ludmila 3991
Adronache, Victor 4218 Bîrsan, Ana 4270
Ailenei, Andrei 4353 Blaga, Amyr 4388
Albu, Gheorghe 4113 Blandiana, Ana 4422
Amarfii, Ion 4025 Bobaru, Ana Daniela 4044
Ambrosi, Nicolae 4362 Bodarev, Eugen 4325
Andreev, Nadejda 4292 Bogdan, V. 4211
Andronachi, C. 4205 Boian, G. 4245
Andronachi, Victor 4218 Boiţă, Marius 4039
Antohi, A. 4199 Boldescu, Veaceslav 4162
Apollinaire, Guillaume 4372 Boldişor, Maria 4115
Aramă, Marina 4209 Bolun, Ion 4025
Arapu, Valentin 4175 Bordeianu, Leo 4101, 4389
Armaşu, Liliana 4420-21 Borzin, Aurelia 4390
Artaza, Ignacio 4038 Botez, Demostene 4374
Botnari, Vasile 4278
B Botnaru, Vasile 4427
Babuci, V. 4201 Braga, Elena 4391
Babuc, V. 4274 Braicov, Andrei 4116
Bacalîm, M. 4245 Braşoveanu, Angela 4224, 4347
Badicean, Dumitru 4268 Brăilă, Vladimir 4286
Bahnarel, Ion 4183, 4189, 4193-94 Brînză, Sergiu 4064
Bajureanu, A. 4199 Buburuz, Petru 3950
Balaban, Sergiu 3994-95, 4099 Buceaţchi, Nicolae 4365
Balanuţă, Vladimir 4308 Bucov, Victoria 4176, 4225, 4227
Baltag, Valeriu 4132 Bucur, Maria Carmen 4093
Barbăneagră, Alexei 4083, 4089 Buianina, Tatiana 4219
Bargan, Ecaterina 4387 Bujor, Ilie 4286
Baykan. Yusuf 4298 Bujor, Nicolae 4101
Bârsan, Aliona 4201 Bulat, Eugenia 4355
Bârsan, Ana 4270 Bulat, Nicolae 4338
Bâzgu, Eugen 4147 Bulimaga, Constantin 4261
Băbălău, Victor 4171 Burdujan, Victor 4140
Bălănel, Vasile 4192 Burian, Alexandru 4045, 4160
Bebîh, Vladimir 4171 Busuioc, Andrei 3951
Bejan, Serghei 3949 Busuioc, Aureliu 4392-93, 4430
Belostecinic, Grigore 4012 Busuioc, Ecaterina 4177
Belova, Olga 4291 Buşilă, Angela 4148
Bendelic, Eugen 4246 Butnaru, Corina 4200
Benn, Gottfried 4369 Butnaru, Gheorghe 4065

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Butnaru, Leo 4394 Cij, Marin 3952


Butorov, Serghei 4197 Cimpoeş, Gheorghe 4141
Buzdugan, Tatiana 4179 Cinatti, Florentin 4023
Buzilă, Varvara 4147, 4149-50 Ciobanu, Angela 4244
Ciobanu, Constantin Gh. 3948
C Ciobanu, Damian 4182
Cabac, V. 4203 Ciobanu, Elena 4170
Caireac, Corina 4347 Ciobanu, Igor 4066
Calder, Alexander 4330 Ciobanu, Irina 4117
Calistru, Tatiana 4134 Ciobanu, Mihai 4341
Callo, Tatiana 4127 Ciobanu, Nelly 4342
Calmîc, Varfolomei 4183 Ciobanu, Octavian 4026
Cantemir, Dimitrie 4441 Ciobanu, Tatiana 4026
Cantuniari, Mihai 4373 Ciobanu, Veronica 4396
Capşa, Tudor 4091 Ciobu, Stela 4000, 4034
Caragiale, Ion Luca 4375 Ciocanu, Maria 4153
Caraman, Petru 3962 Ciocîrlan, Aliona 4085
Carp, Ion 4363 Ciorănică, Rodica 4304, 4343, 4345,
Carpov, Aurelia 4328 4349
Carpov, Ion 4328 Cirimpei, Octavian 4239
Casian, Dumitru 4240 Ciubotaru, Victoria 4014
Casîm, Stepan 4073 Ciuhrii, Serghei 4346
Caterinciuc, Natalia 4225, 4228 Ciungu, Petre 4142
Cazacu, Irina 4395 Coban, Elena 4192
Cazan, Roman 4056 Cobzac, Iosif 4102
Cârnaţ, Teodor 4046 Cojocari, A. 4319
Câşlaru, Anatol 4284 Cojocari, Lidia 4212
Ceapa, Valentina 4132 Cojocaru, Ala 4209
Ceauşciuc, Ludmila 4168, 4195 Cojocaru, Aurelia 4330, 4333
Ceban, Cristina 4160 Cojocaru, Viorica 4135
Cegarovscaia, Liubovi 4151, 4297 Cojuhari, Andrei 4015
Cepoi, L. 4319 Colesnic, Cezara 4338
Cereteu, Igor 3945 Colîbneac, Alexei 4419
Cernîi, Anatol 4204, 4253 Colodrovschi, Vitalie 4090
Chicu, Denis 4157 Colofiţchi, Alexandru 4226
Chicu, Valeriu 4235 Constantin, Emilia 4039
Chilianu, I. 4274 Corcea, V. 4241
Chintea, Pavel 4188-89 Coreţchi, Liubovi 4193-94
Chirilov, A. 3944 Cornea, Ion 4027
Chiriţa, Elena 4320 Cornea, Valentina 4094
Chiriţa, Olga 4152 Cosmescu, Alex 4337
Chiroşca, Dorian 4084 Costachi, Gheorghe 4058
Chirtoagă, Ion 4438 Costandachi, Gheorghe 3961, 3986
Chiseliţa, Oleg 4320 Costin, Petru 4442
Chiseliţă, Vasile 4340 Coşel, Olga 4334
Chistruga, Marcel 4013 Coteţ, Olga 4165

157
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

Covaliu, Margarita 3997 Druţă, Ion 4429


Craevscaia, Cristina 4040 Duca, Gh. 3944, 4264
Crauciuc, Eduard 4229 Duca, Maria 4270, 4273, 4279
Cravcenco, Vasile 4344 Dudnicenco, Nicolae 4269, 4306
Cristea, Sorin 4103 Dumbravă, Tatiana 4433
Croitoru, A. 4274 Dumbrăveanu, Victor 3966, 4356, 4428-
Croitoru, Cătălin 4170 30
Croitoru, Cătălina 4168, 4195 Duminică, Ion 3967
Crudu, Cristina 3963 Dumitru, Doru 3973
Crudu, Rodica 4299 Duţă, Maria Magdalena 4080
Cucirevii, Vladimir 4016
Cuciurcă, Angela 4067 E
Cuciureanu, Gheorghe 4041 Efros, Maria 4118
Cucoş, Diana 4047 Eliade, Mircea 4115
Cuhal, Ion 3965 Emanuel, Mihai 4376
Cuhal, Radu 3998 Engelen, Luc 4285
Cuporiţchi, Boris 4331 Eremia, Nicolae 4143
Curcă, Aurelian 4200 Esinencu, Nicolae 4398
Cuşneriuc, Rodion 4190 Eşanu, Tamara 4307, 4328
Cuza, P. 4263 Eţco, Constantin 4183
Cuzneţov, Larisa 4104
F
D
Feghiu, Nicolaie 4212
Damaschin, Lilia 4191 Filip, Galina 4136
Damian, Liviu 4397 Flexor, Samson 4338
Dandara, Otilia 4105 Florea Marian, Simeon 4154
Danilov, L. 4198 Florea, Cristina 4271
Dascaliuc, Al. 4263 Florea, Vladimir 4307
Decusar, Laura 4131 Friptu, Valentin 4246
Delavrancea, Barbu Şt. 4375, 4425 Friptuleac, Grigore 4172, 4174
Deliu, Angela 4008 Frumusachi, Svetlana 4300
Dergaci, Nicolae 4437 Frumusachi, Valeriu 4300
Dermengi, Daniela 4422 Frunză, Ion 3999
Diacova, Svetlana 4208 Fuior, I. 4253
Diordiev, Violeta 4393 Furdui, T. 4264
Dmitrienco, Valeria 4234 Furdui, Sergiu 4070
Dobre, Elena 4309
Dogaru, Mihai 4068 G
Doinaş, Ştefan Augustin 4368-69, 4371- Gafenco, Iu. 4206
72 Gafiţa, Luana 4377
Dolea, Igor 4069 Gafton, Marcela 4108, 4275, 4335, 4342
Dolgan, Mihai 4343 Gafton, Sergiu 4025
Dorde, Sorin 4434 Galaicu-Păun, Emilian 4417, 4418
Dorogaia, Irina 3991 Gamurari, Vitalie 4049
Dorul, Olga 4048 Garaba, Angela 4246
Druţă, Inga 4367

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Gargaliuc, Lada 4324 Hotineanu, Alina 4249


Gary, Romain 4418 Hotineanu, V. 4211
Gârneţ, Vasile 4399 Hulubaş, Adina 4154
Găină, Boris 4275 Humă, Ioan 4050
Gheorghiţă, Stela 4235
Gheorghiţă, Ştefan 4177, 4234 I
Ghicov, Adrian 4106 Iachim, Alexandru 3984
Ghimpu, Mihai 3983 Iachim, Vasile 4171
Gille, Elvira 4271 Iarovoi, Petru 4213, 4226
Glijin, Aliona 4273 Iarovoi, Valentina 4276
Gojan, Veaceslav 4365 Iliadi, Gheorghe 4144
Golea, Anatol 3968-69 Immonen, Kaarina 3975
Golubev, Svetlana 4131 Ioncu, Oleg 3993
Gonceariuc, Maria 4271 Iordăchescu, Iulia 4424-25
Gori, Victor 4067 Iorga, Cristina 4336
Gorobievschi, Svetlana 4009 Ioviţă, Alexandrina 3976, 4051
Gorodenco, A. 4264 Ioviţă, Ana 4251
Gorodenco, Anatolie 4017 Isac, Maria 4213
Graf Lambsdorff, Nicolaus 3973 Ivasi, Ofelia 4190-91
Gräfin Lambsdorff, Marcie 3973
Graur, Anatol 4310 J
Greadcenco, Oxana 4378 Jacotă, Anatol 4188, 4280
Grecu, Mircea 4119 Jalbă, Tatiana 4137
Grejdianu, Tudor 4178, 4181 Jardan, Irina 4118
Gribincea, Alexandru 4036 Jitarciuc, A. 4248
Grigore, Ana-Maria 3992 Jurminschii, Serghei 4166
Groppa, L. 4205
Grosu, Ruslana 3974 K
Gudumac, Eva 4201
Kaiurov, Gheorghi 4431
Gumenâi, Ion 3964
Kavafis, Konstantin 4414
Gurez, Lilia 4272
Kleinbaum, Nancy H. 4417
Guriev, Vladimir 4230, 4232
Kogălniceanu, Mihail 4424, 4443
Guţu, Arcadie 4235
Kun, N. A. 4419
Guţu, Corneliu 4012
Guţu, Vladimir 4129 L
Guţul, Vera 4179
Guzgan, Valentin 4107 Lachi, Nicolae 4120
Lavric, Alexandru 4181
H Lazăr, Tudor 4052, 4052
Lazăr, Valeriu 4018
Hadârcă, Ion 4400, 4423
Lefart, Cyril 4029
Hadîrcă, Maria 4130
Livandovschi, Valentina 4177
Hasdeu, Iulia 4423
Liviţchi, Oxana 4096-97
Hasnaş, Ala 4116
Lozan, Lilia 4301
Hlipca, Adriana 4058
Lozan, Raisa 4159
Homenco, Tatiana 4279
Luca, Lucia 4231, 4254
Hotineanu, A. 4211

159
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

Luchian, Ivan 4000, 4034 Morozniuc, Ion 4312


Lungeanu, Neculai 4059 Moşin, V. 4249
Lungu, Vera 4226 Moşin, Veaceslav 4193
Lupacescu, Iurii 4181 Munteanu, Andrei 4166, 4292
Lupaşcu, Galina 4280 Munteanu, Angela 4121
Lupaşcu, Mihail 4264 Munteanu, Mihai 4356
Lupaşcu, Victor 4273 Mureşan, Marius-Ioan 4074
Myard, Jean-François 4002
M
N
Macari, Vadim 4019
Manea, Vladislav 4071 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 4108
Maniuc, M. 4198 Nastas, Ion 4072
Maniuc, Mihail 4208 Neaga, Svetlana 4226
Mardare, Andrei 3977, 4038, 4325 Negară, Ghenadie 4310
Marian, Boris 3970-71 Negură, Cristina 4229
Marian, Grigore 4145 Nemoianu, Virgil 4369
Marianciuc, Aurelia 4001 Nicolaescu, Sergiu 4353
Mârţu, C. M. 4202 Nicu, Dan 3978
Mârţu, Dan 4200 Nuţu, Irina 4381
Mârţu, D. V. 4202
Mălăncioiu, Ileana 4379, 4420 O
Melinte, Maxim 3953 Oberşt, Ala 4021
Melnic, Anatolie 4225 Obskaia, 4364
Meşină, Victor 4172 Ojică, Oana 4382
Micu, Vasile 4265 Orozco-Cardenas, Martha L. 4273
Mihaila, Svetlana 4311 Osman, V. 4203
Mihalache, Iurie 4088 Ostrofeţ, Constantin 4250
Mihnea, Nadejda 4280 Ostrofeţ, Gheorghe 4170
Mija, Viorica 3973
Minciună, Nicolae 4401 P
Minciună, Vitalie 4220 Paladi, Gh. 4251
Mircea, Ion 4380 Palii, Andrei 4265
Miron, Mariana 4402 Pană, Sergiu 4155
Mischevca, Ion 4403 Pann, Anton 4383
Mîţa, Snejana 4158 Pantea, Valeriu 4168, 4195
Mîţu, Gheorghe 4086 Papini, Giovanni 4371
Mocanu, Igor 4353 Paraschivescu, Andrei Octavian 4095
Mocanu, Victor 4180 Parpauţ, Vladimir 4221
Mogâldea, Cristina 4404 Pascal, Oleg 4222
Mologhin, T. 4207 Patron, Petru 4265
Montis, Cesare de. 3977 Pântea, Victor 4254
Morari, Galina 4314 Pânzaru, Anatol 4326-27
Morari, Nicolae 4020 Pânzaru, Igor 3954, 3956
Moraru, Gheorghe 3987 Pâslaru, Vlad 4109
Moraru, Iurie 4024 Perjovschi, Dan 4337
Moroz, P. 4238

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Petrache, Ştefan 4345 Rusanovschi, G. 4238


Petrov, Dumitru 3987 Rusnac, Vladimir 4407
Pisaniuc, Maia 4042 Russu, Raisa 3987, 4184
Pisarenco, Sergiu 4242 Rusu, Djulieta 4121
Pîntea, Victor 4231 Rusu, Nicoleta 4315
Pînzaru, Anatol 55 Rusu-Haraba, Anastasia 4146, 4332,
Plugaru, Ştefan 4165 4440
Podlesnaia, Natalia 3955 Rusuleac, Tatiana 4125
Pojar, Serghei 4346
Poloz, Irina 4035 S
Poovola, Meri 4173 Sacagiu, Vladimir 4053
Popa, V. 4203, 4206 Sacară, Victoria 34
Popa, V. l. 4190-91, 4207 Sali, Larisa 4122
Popescu, Dumitru 4060 Sandu, Flaviu 4301
Popescu, Silvia 3990 Sandu, Ion 4084, 4157, 4365
Popescu, Victoria 4270 Sandu, Maria 4159
Port, Angela 4270, 4279 Sandul, Alexandru 4204-05
Porumbacu, Veronica 4370 Saranciuc-Gordea, Liliana 4110
Postolachi, Elena 4156 Sava, Elena 4036
Potîrniche, Mihai 4356 Sava, Lilia 3988-89
Prisăcaru, Daniela 4010 Sârbu, Zinaida 4167, 4252
Prisăcaru, Veronica 4313 Sănduţă, Valeriu 3958
Prudnicionoc, Svetlana 4165 Scoferţa, Petru 4182
Pruteanu, Petru 3956 Secară, Victoria 4193
Puică, Paul Robert 4079 Sedleţki, Serghei 3959
Puică, Sergiu 4374, 4385, 4408 Siliţchi, Anatolie 4331
Puric, Dan 4355 Sineavscaia, Natalia 3959, 4329, 4347-
Putinţev, Vadim 4151, 4297, 4329, 4339, 48
4348, 4364 Siniţîna, Lilia 4253
Puţintică, Cristina 3975 Sîrbu, Eduard 4030
R Sliusari, Vladimir 4233
Södergran, Edith 4370
Radu, Ghenadie 4087 Sofronie, Silviu 4216, 4243
Rădulescu, Luminiţa 4200, 4202 Sohoţchi, Vasile 4225
Rău, Aurel 4414 Solcan, Angela 4262
Răutu, Colea 4354 Solovei, Rodica 4138
Revenco, Ninel 4215 Sosna, Alexandru 4073
Rîbaliov, Roman 4187, 4304 Spivacenco, Anatolie 4265
Rîmiş, Constantin 4213 Spânu, Constantin 4176, 4182, 4188-89,
Roman, Mihail 4405 4194, 4231-32, 4254
Roşca, Agnesa 4406 Stamati, Adela 4196
Rotaru, Ala 4292 Stamatin, Ştefan 4074
Rotaru, Ecaterina 4234 Stanciu, Bogdan 4384
Rotaru, Ludmila 4280 Stati, Vitalie 4075
Rudic, V. 3944 Stănciulescu-Bârda, Al. 3960
Rudi, L. 4319 Steţiuc, Alina 4439

161
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

Stoicescu, Passionaria 4385 Tribusean, Irina 3975, 3977, 4002, 4038,


Stratan, Maria 4163 4285, 4298, 4321
Stratan, Pavel 4349 Trifan, Călina 3947
Trifan, Maria 3999
Trofimov, Rodica 3972, 4018, 4187,
Ş
4300, 4324
Tudor, Elena 4204
Şargu, Valentin 4192
Turchină, Tatiana 4223
Şatohin, Elena 4338
Turea, Larisa 4358
Şavga, N. 4217
Turea, Valeriu 4359
Şestov, Lev 3946-47
Turtureanu, Alina 4409
Şevciuc, Tatiana 4011
Şlapac, Mariana 4440 Ţ
Şpac-Curelaru, Natalia 4354
Şpuntenco, Olga 4126 Ţâu, Nicolae 4142
Ştefănescu, Alex 4426 Ţîcu, L. 4263
Ştefăniţă, Ion 4155 Ţurcan, Ludmila 4131
Şura, Sandu 4348 Ţurcanu, Ianoş 4410
Ţurcanu, Viorel 4314
T Ţvircun, Victor 4133, 4441
Tabuica, Uliana 4251 U
Tabuică, Andrei 4302
Tabuncic, Mariana 4100, 4366 Ursu, A. 4266
Tagadiuc, Olga 4238 Ursu, Ludmila 4125
Tamazlîcaru, Andrei 4146 Ursulean, Ion 4192
Tanas, Alexandru 4029, 4031 Us, Vladimir 4337
Târziu, Claudia 3950 Usatîi, Agafia 4320
Tăbîrţă, Florin 4303, 4357, 4427 Usturoi, Nicolae 4020
Tărîţă, A. 4159 V
Terentiev, Alexei 4357
Terentiev, Cristina 4357 Vagabzade, Isfandiar 3979
Terentiev, Vera 4303 Vahrameev, A. 4245
Thomas, Dylan 4368 Vallejo, Cesar 4373
Tihon, Aliona 4170 Vanovschi, Vera 4131
Timofei, Olga 4037 Vasilache, Vasile 4412, 4428
Timofti, Elena 4277 Vasilcău, Traian 4408
Tintiuc, Dumitru 4181 Vasilos, Liubov 4209
Tocan, Lucia 4123 Vârţeanu, Mihail 4411
Toderaş, Ion 3944, 4292 Velişco, Nadejda 4111
Todos, Irina 4262 Verbeniuc, Rodica 4304
Toma, Marcel 4024, 4302, 4325, 4341, Verticean, S. 4199
4360, 4363, 4435 Vişniec, Matei 4386, 4417, 4421, 4427
Toma, Ovidiu 4229 Vitiuc, Ana 4315
Toma, Simion 4265 Vîşcu, Vasile 3972
Tomiţă, Angela 4124 Vlah, Svetlana 4339
Topală, Anatolie 4132 Volcinschi, Victor 4013

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Volniţchi, Igor 3982, 4003-04, 4083 Г


Vona, Alexandru 4418
Voscoboinic, Victor 3979, 4442 Гербановская, Людмила 4032
Vrabie, Radu 3982 Гологан, В. Ф. 4258
Vrasmaş, Ecaterina 4139 Гричук, Петру 4007
Гроссу, Наталья 4237
Y Гросу, Наталья 4256
Гуцуляк, В. 4062
Yoshihiro Kurita 4359
Д
Z
Дедю, Ион 4161
Zabulică, Violeta 4389 Денисов, П. 4293
Zadâc, Alina 4413 Дикусар, А. И. 4259
Zambiţchi, Dumitru 4005 Димитренко, Ем. 4281
Zapuhlîn, Grigore 4224 Доментий, Алла 4081, 4092
Zarija, Diana 4287 Друмя, Дмитрий 4161
Zbârciog, Valeriu 3985 Дручек, Виталие 4361
Zbârciog, Vitalie 3985 Дука, М. В. 4295
Zubcov, Nicolae 4166 Дятишек, Виктор 4237
Zubcu, Larisa 4350
Zubcu-Codreanu, Vasile 4360 Е
Zubic, Aliona 4006
Ефремова, Надежда 4164
Б
Ж
Баринский, И. Ф. 4236
Баркарь, Игорь 4022 Житару, Р. П. 4260
Белоус, Татьяна 4161 З
Берил, И. И. 4257
Берил, С. И. 4257 Зубкова, Е. И. 4294
Биешу, Мария 4351 Зубкова, Н. Н. 4294
Бобанова, Ж. И. 4258
И
Богданова, Анна 51
Бойку, Родика 4161 Иванов, Александр 4352
Болога, Ал. М. 4283 Ивась, Михаил 4186
Болога, М. К. 4257, 4283 Ивашку, С. Х. 4258
Болотин, О. Ф. 4267 Истрати, А. 4076
Букур, Василий 4316
Букэтару, Виктория 4305 К
Букэтару, Сорин 4305 Каспаров, А. А. 4236
Булат, Александр 4186 Касым, С. 4063, 4076
Быдзина, Екатерина 4255, 4352 Кириллов, А. Ф. 4267
В Киртоакэ, Леонид 4054
Киртоакэ, Наталия 4054
Вакуленко, А. 4288 Коновалов, Е. 4077
Виноградова, Валентина 4098 Крецу, Василий 4082
Волнянская, Анна 4185 Кротевич, Ольга 4361, 4432, 4436

163
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

Л Т
Лапицкая, Людмила 4317 Тихон, Стела 4256
М
Тодераш, И. К. 4295
Михайлюк, А. И. 4260 Топалэ, Штефан 4282
Мыца, О. 4063
Н У
Назария, Сергей 3980 Усатый, М. 4296
Наку, Анатолий 4186
Недерица, Александр 4318 Ф

О Файгер, А. 4078
Фулга, Н. 4296
Оборок, Т. М. 4295 Фурдуй, В. Ф. 4210
П Фурдуй, Ф. И. 4210

Пасинковский, Е. А. 4259 Х
Пасько, Семен 4416 Харуца, Анна 4055
Петренко, В. И. 4259 Харчук, О. А. 4267
Попович, К. М. 4323
Ц
Р
Целихова, Илона 4169, 4186
Ратушняк, Т. В. 4214
Роговая, Галина 4112 Ч
Ротару, И. 4092
Чеботарь, Татьяна 4305
Рошка, Петру 4022
Чобану, Лучия 4295
С Чокинэ, В. К. 4210
Сакович, Василий 3981 Ш
Самгин, М. А. 4236
Шленк, Д. 4294
Сато-Абаби, Арина 4432
Шпак, Галина 4007
Силкин, С. А. 4259
Сосна, Борис 4081, 4092 Я
Спринчан, Е. Г. 4283
Стратулат, Татьяна 4185 Явтушенко, С. 4289-90
Сырку, Раиса 4185
Сысоев, Всеволод 4415

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" NR 10-2008
1. "a" Mic. – 2008. – Nr 10 (lb. rom., rusă).
2. Agr. Moldovei. – 2008. – Nr 9.
3. Alunelul. – 2008. – Nr 10.
4. Arta Medica. – 2008. – Nr 4, 4-spec.
5. Aquarelle. – 2008. – Nr. 10.
6. Avocatul poporului. – 2008. – Nr 7.
7. Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3.
8. Bul. AŞM. Şt. vieţii. – 2008. – Nr 1.
9. Bul. AŞM. Şt. med. – 2008. – Nr 3.
10. Clipa : Ser. nouă. – 2008. – Nr 4, 5.
11. Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 10.
12. Delta. – 2008. – Nr 1.
13. Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5.
14. Economica. – 2008. – Nr 2.
15. Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1.
16. Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10.
17. Luminătorul. – 2008. – Nr 4.
18. Moldova : Ser. nouă. – 2008. – Nr 9, 10.
19. Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3.
20. Noi. – 2008. – Nr 10.
21. Profit. – 2008. – Nr 9, 10 (lb. rom., rusă).
22. Punkt. – 2008. – Nr 23.
23. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : Ser. nouă. – 2008. – Nr 7.
24. Revista economică. – 2008. – Nr 10 : ed. spec.
25. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2008. – Nr 1.
26. Revista Naţională de Drept. – 2008. – Nr 10.
27. VIP magazin. – 2008. – Nr 4, 5, 6, 7/8, 9, 10.
28. Закон и жизнь. – 2008. – Nr 10.
29. Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 10.
30. Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 5.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 10
OCTOMBRIE 2008 OCTOBER
(4990-5636)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4990. Canţer, Valeriu. Pe baricadele tranziţiei, în apărarea Cetăţii ştiinţei
: [despre Acad. de Şt. a Rep. Moldova] / Valeriu Canţer, Leonid Culic // Săptămîna.
– 2008. – 24 oct. – P. 11.

4991. Rotaru, Tatiana. Interacţiunea sferei ştiinţei şi educaţiei – impera-


tiv al zilei : [pe marginea lucr. conf. intern. "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei",
2008, Chişinău] / Tatiana Rotaru // Dreptul. – 2008. – 3 oct. – P. 5.

4992. Святченко, Иван. Структурные изменения в Академии наук :


[по материалам 8-го заседания Ассамблеи АН Респ. Молдова, окт. 2008] / Иван
Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 16.

4993. Халал, Уильям. Научный футуризм : [интервью проф. Ун-та


Джорджа Вашингтона У. Халала журналу "Washington Profile"] // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 4 окт. – Р. 20.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4994. Fişer, Anatol. IBM (International Business Machines Corporation)
– lider mondial în domeniul tehnologiilor şi reorganizarea afacerilor : [pe marginea
lucr. seminarului "Zilele soluţiilor IBM", Chişinău] / Anatol Fişer // Moldova suverană.
– 2008. – 15 oct.

4995. Şmîgaliov, Serghei. Serghei Şmîgaliov : "Acum produsele softwa-


re licenţiate sunt accesibile pentru toţi" : [interviu cu reprezentantul oficial Microsoft

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

în Rep. Moldova] // Eco. – 2008. – 8 oct. – P. 12; Timpul de dimineaţă. – 2008. – 2


oct. – P. 5.

4996. Руссу, Владимир. Владимир Руссу : "Все упирается в финан-


сы" : [интервью с президентом компании Accent Elecronic] / записала Татьяна
Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 18.

4997. Шмыгалев, Сергей. Сергей Шмыгалев : "Легальное про-


граммное обеспечение доступно каждому" : [интервью с представителем Mi-
crosoft в Молдове] // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 41; Кишин.
обозреватель. – 2008. – 9 окт. – Р. 12.

006 Standardizare şi standarde


4998. Мунтян, Юрие. Инфраструктура качества: европейские ориен-
тиры достижимы : [о реорганизации службы стандартизации и метрологии :
интервью с зам. министра экономики и торговли Ю. Мунтян] / записала Галина
Варикаш // Независимая Молдова. – 2008. – 24 окт. – Р. 6.

4999. Тарлажану, Александр. Стандарты – не прихоть, но необхо-


димость : [интервью с дир. Нац. ин-та стандартизации и метрологии Респ.
Молдова А. Тарлажану] / записала Ирина Александрова // Кишин. новости. –
2008. – 10 окт. – Р. 4.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


5000. Colesnic, Iurie. Un om ca o constantă a conştiinţei noastre : [Boris
Movilă, deschizător al culturii mold.] / Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. –
P. 1.

5001. Platon, Alexandru-Florin. O utopie contemporană : [pe marginea


cărţii "Despre civilizaţia convieţuirii" de Andrea Riccardi, trad. din it. şi note de
Geanina Tivdă, Bucureşti, Humanitas, 2008] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort.
– 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 6.

5002. Sayn-Wittgenstein-Sayn, Alexander. "A nu investi în cultură este


o greşeală gravă" : [interviu cu principele A. Sayn-Wittgenstein-Sayn, vicepreş. Fe-
deraţiei Pan-Europene pentru patrimoniu Europa Nostra] / interviu realizat de Con-
stanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 7 oct. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 5047)

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

02 BIBLIOTECONOMIE
5003. Gajim, Valentina. Cetate a cărţilor : [pe marginea activităţii Bib.
Naţ. a Rep. Moldova] / Valentina Gajim // Capitala. – 2008. – 22 oct. – P. 5;
Столица=Capitala. – 2008. – 22 окт. – P. 5.

5004. Granaci, Valentina. "Praful este una dintre cauzele principale de


distrugere chimică, fizică şi biologică a cărţilor" : interviu cu V. Granaci, şefa Centru-
lui naţ. tehnic de conservare şi restaurare a documentelor de la Bibl. Naţ. a Rep.
Moldova / consemnare : Raisa Plăieşu // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 8.

5005. Harconiţă, Elena. Biblioteca ştiinţifică a Universităţii bălţene în


context educaţional, ştiinţific şi cultural / Elena Harconiţă // Univers pedagogic pro. –
2008. – 2 oct. – P. 7.

5006. Кожокару, Мария. Всегда открыта дверь библиотеки : [о дея-


тельности гор. б-ки им. М. В. Ломоносова, Кишинэу] / Мария Кожокару // Неза-
висимая Молдова. – 2008. – 31 окт. – Р. 12.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


5007. Nicolae (Mitropolit al Ardealului). Poziţia Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne faţă de masonerie : studiu asupra francmasoneriei întocmit de P.S. Mitropolit
dr. Nicolae al Ardealului şi votat de Sfântul Sinod în şedinţa sa de la 11 mart. 1937 //
Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 15-18.

070 Ziaristică. Presă


5008. Budeanu, Gheorghe. Încă nu avem o concurenţă corectă pe piaţa
mass-media : [pe marginea rezultatelor proiectului "Relaţiile dintre presă şi autorită-
ţile de stat – spre transparenţă şi responsabilitate" al Centrului Independent de Jur-
nalism] / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 2 oct. – P. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
5009. Alexandru Zavtur : [filosof, politolog (1929-2008) : necrolog] //
Moldova suverană. – 2008. – 14 oct. – P. 6; Dreptul. – 2008. – 17 oct. – P. 2. –
Semnat : V. Voronin, V. Stepaniuc, P. Lucinschi [et al.].

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5010. Gluksmann, Andre. Dumnezeu a murit a treia oară : [interviu cu


A. Gluksman, filosof francez : reluat din Ell Messaggero] // Săptămîna. – 2008. – 10
oct. – P. 14.

5011. Păsat, Dumitru. Cultura populară în viziunea filosofică a lui D.


Cantemir / Dumitru Păsat // Făclia. – 2008. – 25 oct. – P. 7.

159.9 Psihologie
5012. Cârlig, Ela. Dezvoltarea senzorială a preşcolarului mic / Ela Cârlig
// Univers pedagogic pro. – 2008. – 23 oct. – P. 4.

5013. Cernea, Gheorghe. Dr. Vitalie Pastuh-Cubolteanu, un teoretician


remarcabil al psihopedagogiei / Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. –
P. 6.

5014. Goncear, Valeria. Influenţa valorilor asupra dezvoltării adolescen-


ţilor / Valeria Goncear // Univers pedagogic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 3.

5015. Piscunov, Alexandrina. Caracterul este pentru oameni geniul lor


bun sau rău : [interviu cu A. Piscunov, psiholog la Colegiul Industrial Ped., Cahul] /
consemnare : Valentina Stoica // Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 8.

5016. Стаматина, Отилия. Отилия Стаматина : "Мы перенимаем за-


падную демократию, стремясь дать людям более комфортную жизнь, но не
учимся у запада способам реализации потенциала" : [интервью с зав. каф.
приклад. психологии Гос. Пед. Ун-та им. И. Крянгэ] / записала Наталья Узун //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 4 окт. – Р. 8, 17.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
5017. Dabija, Nicolae. Contemporani cu noi înşine : [discurs rostit în ca-
drul Congresului pan-ortodox "Dialogul dintre religie şi ştiinţă", 25-28 sept. 2008,
Bucureşti] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 1.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


5018. Ardeleanul, Nicolae. Relaţiile mitropolitului Andrei Şaguna cu ie-
rarhii din Ţara Românească şi Moldova şi cu episcopul Hasman al Bucovinei / Nico-
lae Ardeleanul // Curierul ortodox. – 2008. – 14 oct. – P. 6.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5019. Baştovoi, Savatie. Mănăstirea Noul Neamţ – o temă tabu pentru


istoriografia romănească / Savatie Baştovoi // Capitala. – 2008. – 29, 31 oct. – P. 7;
Столица=Capitala. – 2008. – 29, 31 окт. – Р. 7. – Va urma.

5020. Buburuz, Petru. Părintele Petru Buburuz : "Hristos este înscris în


sângele basarabenilor" : [interviu cu părintele : reluat din "Formula AS", 29 aug.-5
sept. 2008] / consemnare : Claudiu Târziu // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 7.

5021. Colesnic, Iurie. Un vrednic fiu al Basarabiei : [Iosif Naniescu, Mi-


tropolit al Moldovei şi Sucevei (1820-1902)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2008.
– 30 oct. – P. 7.

5022. Fuştei, Nicolae. Sfânta taină a nunţii, sau cununia / Nicolae Fuştei
// Curierul ortodox. – 2008. – 14 oct. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 40).

5023. Fuştei, Nicolae. Sfânta taină a preoţiei / Nicolae Fuştei // Curierul


ortodox. – 2008. – 16 oct. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 39).

5024. Păduraru, Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Ba-


sarabiei şi Exarh al Plaiurilor). De ce unii lovesc în Mitropolia Basarabiei : interviu
cu ÎPS Mitropolit P. Păduraru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi
Exarh al Plaiurilor // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 5; Flux european : ed. de vineri. –
2008. – 24 oct. – P. 4.

5025. Potoroacă, Valeriu. Cum sărbătoreşte un bun creştin hramul ora-


şului : interviu cu părintele V. Potoroacă, paroh al Bisericii "Sfântul Pantelemon" din
Chişinău // Curierul ortodox. – 2008. – 16 oct. – P. 3.

5026. Pruteanu, Petru. "Pictarea icoanelor este o slujire duhovnicească


..." : interviu cu ieromonahul P. Pruteanu / consemnare : Igor Pânzaru // Curierul
ortodox. – 2008. – 16 oct. – P. 5.

5027. Roibu, Nicolae. "Seminarul" de la Păuleşti : [despre protoiereul


Ioan Ciuntu, parohul Bisericii "Sfânta Teodora de la Sihla] / Nicolae Roibu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 17 oct. – P. 15.

5028. Sfânta Parascheva // Curierul ortodox. – 2008. – 16 oct. – P. 4.


(Vezi de asemenea Nr 5631)

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

29 CURENTE CONTEMPORANE RELIGIOASE


5029. Сорочану, Тудор. Сезон охоты на … верующих, или О духов-
ном насилии проповедников / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2008. – 8 окт.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
5030. Constantin, Mihai. Avem cel mai optimist sondaj din ultimii opt ani
: [aspecte preelectorale : pe marginea rezultatelor Barometrului de opinie publică al
Inst. de Politici Publice] / Mihai Constantin // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 31 oct. –
P. 8.

5031. Cristal, Oleg. PCRM le-a lăsat hăt în urmă pe celelalte partide :
[pe marginea rezultatelor Barometrului de Opinie Publică] / Oleg Cristal // Moldova
suverană. – 2008. – 29 oct.

5032. Сорочану, Тудор. За ПКРМ проголосовало бы 47,2 % граждан


: [по результатам социолог. опроса, провед. Ин-том обществ. политик] / Тудор
Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 29 окт.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
5033. Sainsus, Valeriu. Îmbătrânirea populaţiei: impact social şi econo-
mic : [interviu cu V. Sainsus, conf., Acad. de Studii Economice din Moldova] / con-
semnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 17 oct. – P. 4; Голос народа.
– 2008. – 17 окт. – Р. 4.

5034. Şcerbov, Serghei. Fără prognoze nu există economie : [art. ex-


pertului la Inst. pentru cercetări Demografice, Viena] / Serghei Şcerbov // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 10 oct. – P.18.

5035. Wyss, Martin. Martin Wyss : "Moldova suferă pe nedrept de pe


urma subestimării" : [interviu cu şeful Misiunii Org. Intern. pentru Migraţie în Rep.
Moldova] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 6 oct. –
P. 5.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
5036. Cameron, Paul. Dr. Paul Cameron : Voi aveţi şansa de a salva
Occidentul de problema homosexualităţii : [interviu cu drul în şt. sociologice şi filoso-
fice din SUA] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed, de vineri. – 2008. –
24 oct. – P.10.

5037. Şleahtiţchi, Mihai. "Înlăturarea de pe scena politică a baronilor ro-


şii va decurge extrem de anevoios" : interviu cu M. Şleahtiţchi, prof. la Catedra Psi-
hosociologie şi Asistenţă Socială a Univ. Libere Intern. din Moldova / interviu realizat
de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 10 oct. – P. 22.

32 POLITICĂ
5038. Ciornei, Vsevolod. Pe toloaca eşichierului : [aspecte ale pluralis-
mului politic] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 17 oct. – P. 2.

5039. Codiţă, Cornel. Populismul : [reluat din "Cronica română"] / Cornel


Codiţă // Săptămîna. – 2008. – 17 oct. – P. 14.

5040. Ghidirim, Gherasim. Nudismul – fenomen rarisim pe plaja politică


românească / Gherasim Ghidirim // Moldova Mare. – 2008. – 1 oct.

5041. Дугин, Александр. Александр Дугин : Интересы и ценности


после Цхинвала : [по итогам вооруж. конфликта между Россией и Грузией] //
Коммерсант plus. – 2008. – 10 окт. – Р. 17.

5042. Западинский, Роберт. Третьего не дано, или О дружбе и це-


лесообразности в молдавской политике / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2008. – 24 окт. – Р. 3.

323 Politică internă


5043. Boiangiu, Magdalena. Mânia alegătorilor / Magdalena Boiangiu //
Săptămîna. – 2008. – 17 oct. – P. 3.

5044. Corai, Tatiana. Lituania ne aşteaptă în UE. După patru ani de la


aderare, lituanienii sunt cei mai optimişti europeni / Tatiana Corai // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 31 oct. – P. 1, 10, 23.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5045. Cubreacov, Vlad. Vlah înseamnă Român, după cum Deutch,


Tedesco, Neamţ, Allemand înseamnă German : intervenţia creştin-democratului V.
Cubreacov, Rep. Moldova, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 10 oct. – P. 3.

5046. Druţă, Ion. Cel de-al treilea mileniu : discurs rostit în cadrul
Simpoz. Intern. cu genericul "Ion Druţă – umanism şi contemporaneitate" / Ion Druţă
// Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 8.

5047. Fetescu, Anatol. Moldovenii din Ucraina : [art. preş. Asoc. Moldo-
venilor din Ucraina] / Anatol Fetescu // Moldova Mare. – 2008. – 21 oct.

5048. Landsbergis, Vytautas. "Noi am contribuit la "marea tragedie" de


distrugere a închisorii" : discursul lui V. Landsbergis la cea de-a 20-a aniversare de
la crearea Frontului Popular Leton, 11 oct. 2008, Riga // Flux european : ed. de
vineri. – 2008. – 31 oct. – P. 8.

5049. Rusu, Ştefan. RO – MD / Moldova în două scenarii : [pe marginea


proiectului cu acelaşi tit.] / Ştefan Rusu // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P.18-
19.

5050. Weber, Renate. 1-2. Romii, ca dilemă europeană / Renate Weber


// Săptămîna. – 2008. – 3, 10 oct. – P. 3.

5051. Андриянов, Виктор. Виктор Андриянов, Гусейнбала


Мираламов : "Еще Чингиз Айтматов назвал Ильхама Алиева эталоном лидера
в глобальном мире" : интервью с публицистами, авт. кн. "Ильхам Алиев" /
записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 25 окт. – Р. 8, 17.

5052. Мокан, Михаил. Михаил Мокан : "Наша основная задача –


достойная встреча 20-летия вывода советских войск из Афганистана" : [по
поводу участия в форуме руководителей ветеран. орг. СНГ, 25=27 сент. 2008,
Калининград] // Независимая Молдова. – 2008. – 3 окт. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 5134)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


5053. Bogatu, Petru. De ce PCRM taie picioarele fotoliului prezidenţial ?
: [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 oct. – P. 7.

5054. Bogatu, Petru. Din 2009 vom avea un Parlament fără opoziţie ? /
Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 10 oct. – P. 7.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5055. Bogatu, Petru. Putinizarea Basarabiei cu muci plini de sânge :


[aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 oct. – P. 7.

5056. Buga, Ion. O limbă maternă – un alfabet : [expozeu al apelului :


reluat din ""Învăţământul public", 1988, 19 oct.] / Ion Buga // Făclia. – 2008. – 18 oct.
– P. 7.

5057. Ciornei, Vsevolod. Berea fără alcool şi partidele fără politică :


[aspecte sc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 24 oct. – P. 2.

5058. Cojocaru, Nicolae. Pocăirea nu e ceva anormal, sau Opriţi-vă în


degradarea voastră, făpturi cu chip de om : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Cojocaru //
Lit. şi arta. – 2008. – 16, 30 oct. – P. 3.

5059. Covrig, Andrei. Soluţii există : [aspecte preelectorale] / Andrei


Covrig // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 3.

5060. Cristal, Oleg. Chişinăul propune din nou Tiraspolului să scăpăm


de arme : [despre demilitarizarea întreg teritoriu al Rep. Moldova] / Oleg Cristal //
Moldova suverană. – 2008. – 16 oct.

5061. Cristal, Oleg. De eşecul opoziţiei moldoveneşti sunt de vină extra-


tereştrii / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 30 oct.

5062. Cristal, Oleg. Separatism, şantaj sau incompetenţă ? : [situaţia


soc.-pol. în UTA Găgăuzia] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 3 oct.

5063. Dabija, Nicolae. "Politica" noastră este limba română" : [interviu


cu scriitorul şi omul politic N. Dabija : reluat din "Formula AS", 5-12 sept. 2008] /
interviu realizat de Claudiu Târziu // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 7.

5064. Druţă, Ion. Moldova şi moldovenii / Ion Druţă // Moldova Mare. –


2008. – 21 oct.

5065. Ecologia spirituală. Şansele de integrare europeană a Republicii


Moldova : [materiale prez. în cadrul conf. şt. "Ecologia spirituală", 14 oct. 2008, Chi-
şinău] / consemnare : Eugenia Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 6-7. –
Aut. : Nicolae Dabija, Petru Soltan, Ion Dediu, Anatol Ciobanu, Anatol Codru, Vla-
dimir Braga, Andrei Strâmbeanu, Diomid Gherman, Anatol Petrencu, Ion
Ungureanu, Nicolae Cojocaru, Ion Buga, Anton Moraru.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5066. Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova. Apel al


Consiliului Director al Forului Democrat al Românilor din RM către toată clasa politi-
că din opoziţie : [30 sept. 2008] // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 2.

5067. Gherasim, Arcadie. Prutul ca semn de întrebare : [aspecte ale


identităţii naţ.] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23 oct. – P. 6.

5068. Holban, Eugen. Eugen Holban : "Deschideţi televizorul şi veţi ve-


dea cum arată Basarabia" : [interviu cu scriitorul şi publicistul din Basarabia, stabilit
la Paris] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 oct. – P.
5.

5069. Matcovschi, Dumitru. Apoteoza : [aspecte soc.-pol.] / Dumitru


Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 3.

5070. Matcovschi, Dumitru. Cine răspunde ?! : [aspecte soc.-pol.] /


Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 3.

5071. Mihail, Dinu. Etica pentru poporul meu : [contest soc.-politic] / Di-
nu Mihail // Moldova Mare. – 2008. – 28 oct.

5072. Moraru, Haralambie. Înainte de şi după : [aspecte preelectorale] /


Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17 oct. – P.15.

5073. Moraru, Haralambie. O, Revoluţie ! (spre un pas istoric) : [aspecte


preelectorale] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 oct. – P. 9.

5074. Pavlicenco, Vitalia. Vitalia Pavlicenco : "Viaţa nu merită a fi trăită


decât în demnitate" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu preş. Partidului Naţ. Liberal] /
consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 oct. – P. 4-5.

5075. Romanciuc, Marina. Cucuteni 5000 Redivivus – ştiinţe exacte şi


mai puţin exacte : [pe marginea lucr. ed. a 3-a a Simpoz. Intern. cu acelaşi generic,
11-13 oct. 2008, Chişinău] / Marina Romanciuc // Făclia. – 2008. – 25 oct. – P. 6.

5076. Roşca, Nicolae. Între Rusia şi Europa, între sărăcie şi bunăstare :


[aspecte soc.-pol.] / Nicolae Roşca // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 oct. – P. 9.

5077. Rusu, Nicolae. Parte a societăţii civile : [aspecte preelectorale] /


Nicolae Rusu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 7 oct. – P. 5.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5078. Tarlev, Vasile. Jurnaliştii m-au confundat cu Arkadi Raikin : inter-


viu cu ex-premierul V. Tarlev, preş. Uniunii Centriste din Rep. Moldova // Ziarul de
gardă. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

5079. Tănase, Constantin. De ce e nevoie de dialog, sau Cine şi cum


va guverna R. Moldova după 2008 / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 14 oct. – P. 6.

5080. Tănase, Constantin. Povara rugurilor noastre : [aspecte soc.-pol.]


/ Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 31 oct. – P. 7.

5081. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (2) : [fragm.
din vol.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 3,10, 17, 24 oct. –
P. 5. – Contin. Începutul : 2 mart.

5082. Vâşcu, Vasile. Izvorul demnităţii noastre naţionale / Vasile Vâşcu


// Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 3.

5083. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Ar fi de dorit ca alegătorul


nostru să înţeleagă : nu trebuie de schimbat priorităţile la momentul de cotitură, la
etapa de influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării statului nostru" : [interviu acordat
de către preş. Rep. Moldova postului de radio "Ăho Moskvî" şi telecanalului RTVi] //
Comunistul. – 2008. – 10 oct. – P. 2; Коммунист. – 2008. – 3 окт. – Р. 2.

5084. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : Există un câmp larg pentru


compromisuri cu Tiraspolul : [despre reglementarea conflictului transnistrean : inter-
viu acordat reprezentanţei RIA Novosti în Moldova de către preş. Rep. Moldova] /
consemnare : Vladimir Novosadiuc // Moldova suverană. – 2008. – 8 oct.

5085. Вискалов, Александр. Левая, правая где сторона ? : [об-


ществ.-полит. аспекты] / Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2008. – 24
окт. – Р. 13.

5086. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Есть огромное по-


ле для компромиссов с Тирасполем : [интервью президента Респ. Молдова
РИА Новости] / записал Владимир Новосадюк // Независимая Молдова. – 2008.
– 7 окт.

5087. Воронин, Владимир. Воронин о переговорах со Смирновым :


"Не просто быть оптимистом" : [о приднестров. конфликте : интервью прези-

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

дента Респ. Молдова РИА "Новости"] / записал Владимир Новосадюк // Молд.


ведомости. – 2008. – 8 окт. – Р. 2.

5088. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Политически и


юридически Молдова – одно государство" : интервью президента Респ. Мол-
дова рос. журналисту Владимиру Соловьеву // Независимая Молдова. – 2008.
– 24 окт. – Р. 2.

5089. Жосу, Виктор. Про детские игры в политике / Виктор Жосу //


Молд. ведомости. – 2008. – 29 окт.

5090. Смирнов, Игорь. "Кого соединять – ежа с ужом ?" : [интервью


"президента Приднестров. Респ." И. Смирнова газ. "Московский комсомолец"] //
Коммерсант plus. – 2008. – 10 окт. – Р. 7.

5091. Сорочану, Тудор. Лава или лавина. Что страшнее ?! ,..или О


грязевых потоках молдавской оппозиции / Тудор Сорочану // Независимая
Молдова. – 2008. – 3 окт. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 5030, 5242)

324 Alegeri
5092. Bogatu, Petru. Cum poate triumfa o subdezvoltată formă de via-
ţă? : [aspecte preelectorale] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 3 oct. –
P. 7.

5093. Bujor, Leonid. Capcanele electorale din hăţişul politic : interviu cu


L. Bujor, parlamentar, Alianţa Moldova Noastră / pentru conformitate : Aneta Grosu
// Ziarul de gardă. – 2008. – 23 oct. – P. 5.

5094. Conţiu, Mihai. Fraudarea alegerilor de către Opoziţie / Mihai


Conţiu // Moldova suverană. – 2008. – 31 oct.

5095. Cristal, Oleg. Campania electorală – false-start? / Oleg Cristal //


Moldova suverană. – 2008. – 7 oct.

5096. Vartic, Andrei. Politici româneşti în toamna electorală / Andrei


Vartic // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 4.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


5097. Banfi, Ferenc. Ferenc Banfi : EUBAM trebuie să existe pînă la so-
luţionarea conflictului transnistrean : interviu acordat de către şeful Misiunii Uniunii
Europene de Asistenţă la frontiera Moldovei şi Ucrainei / interviu realizat de Oleg
Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 15 oct.

5098. Bogatu, Petru. Încă o dată despre un posibil schimb Crimeea con-
tra Transnistria / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 oct. – P. 7.

5099. Bogatu, Petru. România reintră în jocul pentru Republica Moldova


: [aspecte ale integrării europene] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17
oct. – P. 7.

5100. Bogatu, Petru. Rusia a ajuns la mâna României / Petru Bogatu //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 7.

5101. Cristal, Oleg. Parteneriat româno-maghiar pentru susţinerea inte-


grării noastre europene / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 23 oct.

5102. Cristal, Oleg. SUA susţin propunerea Chişinăului privind demilita-


rizarea Moldovei / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 9 oct. – P. 1.

5103. Gentvilas, Eugenijus. Eugenijus Gentvilas : "Promovarea UE prin


intermediul primăriilor e mult mai eficientă ..." : [interviu cu eurodeputatul lituanian] /
consemnare : Sorina Ştefârţă, Valentina Basiul // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 8
oct. – P. 5.

5104. Krichbaum, Gunther. Gunther Krichbaum : "Împreună, vom face


paşi importanţi pentru integrarea Republicii Moldova în structurile europene" : [inter-
viu în cadrul emisiunii "Epicentru", postul EURO TV, cu secretarul grupului creştin-
democrat din Bundestag şi Manfred Grund, preş. al fracţiunii Uniunii Creştin-
Democrate în Bundestag] / a consemnat Alex Luca // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 10 oct. – P. 9.

5105. Lozinschi, Raisa. Lituania în UE, R. Moldova la coada Europei /


Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17 oct. – P. 9.

5106. Negru, Nicolae. Jocul dublu al lui Medvedev ? : [pe marginea im-
plicaţiilor preş. Rusiei în soluţionarea conflictului transnistrean] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 6.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5107. Praporşcic, Sergiu. Preşedintele Vladimir Voronin exclude soluţi-


onarea problemei transnistrene pe la spatele Uniunii Europene : [pe marginea lucr.
reuniunii Consiliului Afaceri Gen. şi Relaţii Externe al Uniunii Europene] / Sergiu
Praporşcic // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 17 oct. – P. 3.

5108. Wenge Graf Lambsdorff, Nikolaus von der. Ambasadorul


Nikolaus von der Wenge Graf Lambsdorff : "Prin reunificarea Germaniei s-a reuşit
unificarea Europei" : [interviu cu ambasadorul Germaniei în Rep. Moldova] / con-
semnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 oct. – P. 9.

5109. Дымарский, Виталий. Два берега у одной реки : [приднест-


ров. конфликт в междунар. контексте : перепеч. из "Рос. Газеты", 9 окт. 2008] /
Виталий Дымарский // Независимая Молдова. – 2008. – 10 окт. – Р. 5.

5110. Жумабаев, Амангельды. От Казахстана – 1990 до Казахстана


– 2030 : [интервью с Чрезв. и Полномоч. послом Респ. Казахстан в Украине и
Респ. Молдова А. Жумабаевым] / записала Светлана Савицки // Независимая
Молдова. – 2008. – 28 окт.

5111. Западинский, Роберт. Равнодушие на фоне "искреннего ин-


тереса" : [по поводу интереса Запада к Респ. Молдова] / Роберт Западинский //
Коммерсант plus. – 2008. – 3 окт. – Р. 3.

5112. Калак, Дмитрий. Болгария в единой Европе, но без нацио-


нальной идеи : [европ. интеграция Болгарии] / Дмитрий Калак // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 17 окт. – Р. 44.

5113. Караваев, Александр. Послесловие к саммиту СНГ без пес-


симизма / Александр Караваев // Независимая Молдова. – 2008. – 16 окт. – Р.
5.

5114. Лавров, С. "Архитектура безопасности" в Европе не выдержа-


ла испытания временем : выступление министра иностр. дел России С. Лавро-
ва на 63-й сессии Генер. Ассамблеи ООН, Нью Йорк, 27 сент. 2008 года //
Коммерсант plus. – 2008. – 3 окт. – Р. 15.

5115. Лавров, С. В. "Истина должна быть установлена. И установ-


лена до конца" : из ответов на вопр. представителей СМИ министра иностр.
дел России С. В. Лаврова по итогам визита в Армению // Коммерсант plus. –
2008. – 10 окт. – Р. 15.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5116. Лавров, С. В. Лицом к лицу с Америкой: между неконфронта-


цией и конвергенцией : [ст. министра иностр. дел России : перепеч. из журнала
"Профиль"] / С. В. Лавров // Коммерсант plus. – 2008. – 31 окт. – Р. 14.

5117. Медведев, Дмитрий. Дмитрий Медведев : "Россия открыта


для сотрудничества и намерена действовать ответственно и прагматично" :
[выступление президента России на конф. по миров. политике, 8 окт. 2008,
Париж] // Коммерсант plus. – 2008. – 24 окт. – Р. 14-15.

5118. Мижеи, Кальман. Кальман Мижеи : "Молдова страна, которая


заслуживает лучшей жизни" : [интервью со спец. представителем Европ. Сою-
за в Молдове] / записал Георгий Каюров // Коммерсант plus. – 2008. – 31 окт. –
Р. 8-9.

5119. Микко, Марианне. Марианне Микко : "Молдаване заслужива-


ют свободного въезда в Европу" : [интервью с пред. комис. Европ. Парламента
по Респ. Молдова] // Независимая Молдова. – 2008. – 9 окт.

5120. Никонов, Вячеслав. Война и мир : [по поводу отношений ме-


жду Россией и Грузией] / Вячеслав Никонов // Молд. ведомости. – 2008. – 15
окт.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


5121. Bogatu, Petru. Cu Putin în Uniunea Europeană ? : [aspecte ale in-
tegrării europene] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 31 oct. – P. 7.

5122. Ciobanu, Vitalie. Schimbare şi imobilism : [rolul soc. civile în eva-


luarea procesului de integrare europeană : pe marginea lucr. conf. intern. "Bridging
Moldova – "Poduri către Moldova", 20-22 oct. 2008, Chişinău] / Vitalie Ciobanu //
Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 3.

5123. Ciornei, Vsevolod. Graba şi rutina : [aspecte ale integrării euro-


pene a Rep. Moldova] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 3 oct. – P. 2.

5124. Cristal, Oleg. Moldova tot mai prezentă în UE / Oleg Cristal //


Moldova suverană. – 2008. – 21 oct.

5125. Filat, Vlad. Semnarea Convenţiei înseamnă respect pentru cetă-


ţeni : [pe marginea Convenţiei privind micul trafic la frontieră : din discursul lui V.
Filat, preş. PLDM, rostit în şedinţa plenară a legislativului din 16 oct.] // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 17 oct. – P. 4; Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17 oct. – P. 8.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5126. Forul Democrat al Românilor din Moldova. Declaraţia Forului


Democrat al Românilor din Moldova privind integrarea Republicii Moldova în Uniu-
nea Europeană : [din 1 oct. 2008] // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 2.

5127. Stratan, Andrei. Andrei Stratan : Moldova mizează pe sprijinul


ONU în soluţionarea conflictului transnistrean : discursul ministrului Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene al Rep. Moldova în cadrul sesiunii a 63-a a Adunării Gen. a
ONU (New York, 29 sept. 2008) // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct. – P.
2.

5128. Stratan, Andrei. Moldova şi-a expus viziunea privind reglementa-


rea transnistreană : [pe marginea alocuţiunii vicepremierului A. Stratan în cadrul
celei de-a 63-a sesiune a Adunării Gen. a ONU, New-York, 29 sept. 2008] consem-
nare : Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 1 oct.

5129. Tănase, Constantin. Chişinău-Bucureşti : fără surprize : [pe mar-


ginea vizitei de lucru a prim-ministrului Rep. Moldova la Bucureşti, oct. 2008] / Con-
stantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23 oct. – P. 6.

5130. Воронин, Владимир. Президент Молдовы Владимир Воронин


: "Я готов ехать в Тирасполь" : [об урегулировании приднестров. кризиса
:интервью президента Респ. Молдова газ. "Известия"] / записал Владимир
Бабкин // Независимая Молдова. – 2008. – 14 окт. – Р. 1.

5131. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп : "Наша финальная


цель – вступление в Евросоюз. И мы ее добиваемся" : [аспекты отношений
между Респ. Молдова и Европ. Союзом : интервью с зам. министра иностр.
дел и европ. интеграции Респ. Молдова] / записала Юлия Семенова (Юдович)
// Независимая Молдова. – 2008. – 1 окт. – Р. 2.

5132. Северин, Ирина. Европейская интеграция Молдовы : два в


одном : [приднестров. конфликт в междунар. контексте] / Ирина Северин //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 11 окт. – Р. 6.

5133. Сорочану, Тудор. Звенья одной цепи, или О приднестровском


урегулировании в контексте европейской интеграции Республики Молдова /
Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 15 окт. – Р. 1.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


5134. Cristal, Oleg. Parlamentul Ucrainei : termen de garanţie – 1 an /
Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 10 oct. – P. 1, 5.

5135. Greceanâi, Zinaida. "Nu vom permite nici o abatere de la linia sta-
bilităţii" : [pe marginea conf. de presă a prim-ministrului Rep. Moldova privind activi-
tatea Guvernului în ultimele trei luni] / Zinaida Greceanâi // Comunistul. – 2008. – 3
oct. – P. 2, 4; Коммунист. – 2008. – 3 окт. – Р. 3.

5136. Greceanâi, Zinaida. Zinaida Greceanâi : “Noi nu putem să con-


sumăm mai mult decât producem şi acest credo este sfânt pentru echipa pe care o
conduc" : [pe marginea conf. de presă a prim-ministrului Rep. Moldova privind activi-
tatea noului Cabinet de Miniştri pentru 6 luni] // Moldova suverană. – 2008. – 1 oct.

5137. Ильина, Ксения. Привал на половине пути : [об итогах дея-


тельности правительства Респ. Молдова за перв. полугодие 2008-го г. : по
материалам пресс-конф. премьер-министра Зинаиды Гречаной] / Ксения Иль-
ина // Кишин. обозреватель. – 2008. – 2 окт. – Р. 3.

5138. Ройтбурд, Елена. Задача – стабильность общества : [об ито-


гах деятельности правительства Респ. Молдова за перв. полугодие 2008-го г. :
по материалам пресс-конф. премьер-министра Зинаиды Гречаной] / Елена
Ройтбурд // Кишин. новости. – 2008. – 3 окт. – Р. 2.

329 Partide şi mişcări politice


5139. Григорчук, Павел. Европейский социальный форум 2008 : [по
материалам 5-го Европ. соц. форума, 17-21 сент. 2008, Мальме, Швеция] /
Павел Григорчук // Коммунист. – 2008. – 17 окт. – Р. 2.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


5140. Membrii "Noii Generaţii" a PPCD, îngrijoraţi de situaţia social-
economică a tinerilor din Moldova : [materiale prez. în cadrul Conf. naţ., 28 sept.
2008] / consemnare : Victor Tănase // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct.
– P. 4. – Cuprins : "În Noua Generaţie sunt cei mai viguroşi tineri care se implică în
viaţa social-economică şi politică a ţării" / Victor Ciobanu; "Noua Generaţie a fost
cea mai tăioasă şi cea mai elegantă replică dată de PPCD detractorilor şi nepriete-
nilor" / Ştefan Secăreanu; Viitorul Republicii Moldova depinde de voi" / Norbert
Neuhaus; "Tinerii creştin-democraţi au demonstrat că pot face lucruri de valoare" /
Nina Ungureanu; "În PPCD, niciodată nu a existat antagonismul dintre generaţii" /

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Monica Babuc; "Tinerii basarabeni din România mereu au fost alături de PPCD" /
Sergiu Răcilă.

5141. Neguţă, Andrei. Să mergem mai departe, să facem mai mult : [15
ani de la crearea PCRM : interviu cu A. Neguţă, reprezentant permanent al Rep.
Moldova pe lângă Consiliul Europei] / confirmare : Ludmila Borisova // Comunistul. –
2008. – 3 oct. – P. 9-10; Коммунист. – 2008. – 3 окт. – Р. 6.

5142. Tarlev, Vasile. Teze din cuvântarea d-lui Vasile Tarlev la Congre-
sul IV extraordinar al Uniunii Centriste din Moldova, 27 sept. 2008 // Centrum. –
2008. – Oct. – Idem şi în lb. rusă.

5143. Tarlev, Vasile. Zece întrebări pentru Vasile Tarlev, liderul Uniunii
Centriste din Moldova // Centrum. – 2008. – Oct. – Idem şi în lb. rusă.

5144. Uniunea Centristă din Moldova. Cine suntem şi care sunt scopu-
rile noastre? // Centrum. – 2008. – Oct. – Idem şi în lb. rusă.

5145. Voronin, Vladimir. Raportul Preşedintelui PCRM, Vladimir


Voronin, la adunarea festivă consacrată aniversării a 15-a a PCRM // Comunistul. –
2008. – 31 oct. – P. 2-6; Коммунист. – 2008. – 31 окт. – Р. 2, 4-7, 10-11.

5146. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Unica alternativă a guver-


nării PCRM poate deveni doar reîntoarcerea ţării la ruinare, la mizerie, la dezmăţ, la
izolare de comunitatea mondială" : [pe marginea rap. preş. PCRM la Plenara a 3-a a
CC al PCRM, 4 oct. 2008] / consemnare : Alexandr Isaev // Comunistul. – 2008. –
17 oct. – P. 3-4.

5147. Вискалов, Александр. Анна Ткач, лидер партии "Единая


Молдова" :"Мы полны решимости бороться за мандат доверия нашего народа"
: [по материалам 3-го съезда партии "Единая Молдова", 25 окт. 2008, Кишинэу]
/ Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2008. – 31 окт. – Р. 5.

5148. Сорочану, Тудор. Прошлое – это наша жизнь : штрихи к 15-


летию Партии коммунистов Респ. Молдова / Тудор Сорочану // Независимая
Молдова. – 2008. – 24 окт. – Р. 3.

5149. Тарлев, Василе. Василе Тарлев : Мы предлагаем вместе


строить будущее нашей страны : [интервью с пред. Центрист. Союза Молдовы]
// Коммерсант plus. – 2008. – 24 окт. – Р. 8-9.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5150. Тарлев, Василе. Тарлев не собирается бороться с президен-


том Ворониным : [интервью с пред. партии Центрист. Союз Молдовы В. Тар-
левым] / записал Сергей Ефремов // Экон. обозрение. – 2008. – 17 окт. – Р. 16.

5151. Ткач, Анна. "Молдова нуждается в свежем политическом ды-


хании" : из доклада пред. партии "Единая Молдова" А. Ткач на 3-м съезде пар-
тии // Молд. ведомости. – 2008. – 29 окт.

5152. Филат, Влад. Закат ПКРМ начнется на севере : [интервью ли-


дера ЛДПМ В. Филат агентству "Дека-пресс", Бэлць] // Коммерсант plus. – 2008.
– 3 окт. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 5031)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
5153. Устиян, Иван. Иван Устиян : "Политэкономия – это и есть го-
сударственное мышление" : [интервью с экономистом] / записала Александра
Юнко // Независимая Молдова. – 2008. – 24 окт. – Р. 7.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


5154. Declaraţie a Fracţiunii parlamentare a PCRM privind politica sala-
rială în sectorul real al economiei, adusă la cunoştinţa deputaţilor de Larisa Zimin,
deputat din partea PCRM // Comunistul. – 2008. – 10 oct. – P. 3; Коммунист. –
2008. – 17 окт. – Р. 7.

5155. Mămăligă, Vasile. Lucrăm cu îndrăzneală, mâncăm cu socoteală :


[pe marginea organizării muncii decente în agricultură : interviu cu V. Mămăligă,
vicepreş. Federaţiei Naţ. a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie "Agroindsind"] /
consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2008. – 3 oct. – P. 4; Голос
народа. – 2008. – 3 окт. – Р. 4.

5156. Ocuparea forţei de muncă: realităţi şi prognoze : (analize şi esti-


mări ale experţilor IDIS "Viitorul") // Vocea poporului. – 2008. – 31 oct. – P. 7; Голос
народа. – 2008. – 31 окт. – Р. 7.

5157. Preguza, Ion. Munca decentă : reglementări naţionale şi internaţi-


onale / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2008. – 3 oct. – P. 7; Голос народа. –
2008. – 3 окт. – Р. 7. +349.2

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5158. Доклад "Мир труда в 2008 году": неравенство доходов в мире


огромное и продолжает расти : [по поводу исслед. Междунар. орг. труда] //
Экон. обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р. 49.

5159. Коваленко, Ирина. Прогнозы рынка труда : [о молд.-швед.


проекте "Оказание поддержки государственным службам занятости в Молдо-
ве"] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 49.

5160. Коваленко, Ирина. Прожиточный минимум или уровень нуж-


даемости ? : [по поводу Всемир. дня действий за достойный труд] / Ирина Ко-
валенко // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 16.

5161. Саинчук, Сергей. Сергей Саинчук :"Зарплата в 300 долларов


– не миф, а реальность" : [интервью с зам. министра экономики и торговли] /
записала Марина Цуркан // Коммунист. – 2008. – 17 окт. – Р. 3.

331.105.44 Sindicate
5162. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Declaraţia
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în legătură cu Ziua mondială a
acţiunilor pentru o muncă decentă : [din 7 oct. 2008] // Vocea poporului. – 2008. –
10 oct. – P.1; Голос народа. – 2008. – 10 окт. – Р. 1.

5163. Daniliuc, Olga. Cărăruşa spre inima fiecărui membru de sindicat :


[interviu cu O. Daniliuc, preş. com. sindical de la Dir. Municipală Telecomunicaţii,
Chişinău] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 24 oct. – P. 5;
Голос народа. – 2008. – 24 окт. – Р. 5.

5164. Gridina, Tamara. "Plasat pe orbita europeană, colectivul nostru se


simte bine" : interviu cu T. Gridina, preş. com. sindical de la Într. Mixtă "STAG" SA /
consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 3 oct. – P. 5; Голос
народа. – 2008. – 3 окт. – Р. 5.

5165. Pavliuc, Victor. Organizaţia primară – temelia mişcării sindicale :


[pe marginea implementării progr.-pilot în raionul Anenii Noi] / Victor Pavliuc // Vo-
cea poporului. – 2008. – 24 oct. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 24 окт. – Р. 4.

5166. Petcu, Marius. Să ne ţinem de neamuri : din alocuţiunea rostită de


preş. CNSLR-Frăţia la ceremonia de semnare a Acordului de colaborare şi partene-
riat între Confederaţia Naţ. a Sindicatelor din Moldova şi Confederaţia Naţ. a Sindi-

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

catelor Libere din România – Frăţia / Marius Petcu // Vocea poporului. – 2008. – 10
oct. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 10 окт. – Р. 4.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
5167. Сафонов, Олег. Молдове ипотечный кризис не грозит / Олег
Сафонов // Молд. ведомости. – 2008. – 17 окт. – Р. 3.

5168. Тэрэбуркэ, Дмитрий. Дмитрий Тэрэбуркэ : "Рынок недвижи-


мости, хоть и предоставлен самому себе, все-таки зависит от верхов" : [интер-
вью с дир. риэлтерской компании Gofma Consulting] / записала Татьяна Шикир-
лийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 18 окт. – Р. 8, 17.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


5169. Babără, Ion. Lider se poate considera acel conducător în care
oamenii au încredere deplină : [interviu cu I. Babără, dir. al SRL "Valea Sofiei"] /
consemnare : Nicolae Usturoi // Moldova suverană. – 2008. – 3 oct.

5170. Стурза, Ион. Социальная ответственность на фоне кризиса :


[по поводу лекции на тему "Частный бизнес и социальная ответственность" в
Экон. акад. Молдовы зам. генер. дир. междунар. компании Rompetrol Group И.
Стурзы] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р.
17.

336 Finanţe
5171. Bahnaru, Vasile. Un dicţionar de excepţie : [pe marginea "Dicţio-
narului economic financiar-bancar englez-român" de Mihai Patraş şi Corina Patraş,
Chişinău, ed. Arc şi ed. Gunivas, 2008] / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta. – 2008. – 2
oct. – P. 5.

5172. Este imună la criza financiară Republica Moldova? : coment. eco-


nomic Info-Prim Neo // Capitala. – 2008. – 29 oct. – P. 4; Столица=Capitala. –
2008. – 29 окт. – Р. 4.

5173. Filat, Vlad. Discursul deputatului Vlad Filat, preşedintele PLDM, în


şedinţa plenară a Legislativului din 30 octombrie : [pe marginea proiectului bugetului
de stat 2009] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 31 oct. – P. 8.

5174. Hadârcă, Sorin. Leul moldovenesc – o senzaţie "răsuflată" ? / So-


rin Hadârcă // Eco. – 2008. – 1 oct. – P. 4-5.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5175. Ioniţă, Veaceslav. Crahul financiar ca un bilanţ al "epocii PCRM" :


[interviu cu V. Ioniţă, expert al IDIS "Viitorul"] / consemnare : Andrei Matuşenco //
Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 3 oct. – P.3, 8; Альянс Moldova Noastră. –
2008. – 3 окт. – P. 3, 8.

5176. Ioniţă, Veaceslav. Duşmanul nostru numărul unu nu este criza fi-
nanciară, dar panica : interviu Info-Prim Neo cu expertul economic V. Ioniţă // Eco. –
2008. – 29 oct. – P. 8.

5177. Ioniţă, Veaceslav. Leul nostru-i cel mai tare ? / Veaceslav Ioniţă //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 oct. – P. 5.

5178. Myard, Jean-Francois. Jean-Francois Myard : "Mobiasbancă" nu


se opreşte la actualele rezultate – dezvoltarea va fi continuă : [interviu cu preş.
Mobiasbancă] // Eco. – 2008. – 29 oct. – P. 5.

5179. Popa, Dan. Scurtă privire asupra băncilor europene / Dan Popa //
Eco. – 2008. – 1 oct. – P. 9.

5180. Proiectul bugetului de stat pe 2009 este unul clientelar şi străin de


priorităţile de dezvoltare a ţării : declaraţie de poziţie a AMN faţă de proiectul Buge-
tului de stat pe 2009 // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 31 oct. – P. 2.

5181. Raţă, Mariana. Bugetul 2009 – electoral şi poliţienesc / Mariana


Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 31 oct. – P. 5.

5182. Republica Moldova – o ţară de succes : proiectul Bugetului de


stat pe anul 2009 : punctul de vedere al Fracţiunii PPCD, 30 oct. 2008 // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2008. – 31 oct. – P. 3, 8.

5183. Şarova, Natalia. Cum să plătiţi mai puţin pentru necesităţile cotidi-
ene : interviu cu N. Şarova, şefa secţiei Dezvoltare Business la Victoriabank // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct. – P. 5.

5184. Şarova, Natalia. "Victoriabank" vă invită la VictoriaShopping : [in-


terviu cu N. Şarova, dir. adjunct, Dir. Analiză şi Dezvoltare a "Victoriabank"] // Tim-
pul de dimineaţă. – 2008. – 3 oct. – P. 5.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5185. Tofan, Victoria. Mobiasbancă oferă siguranţă şi stabilitate : [inter-


viu cu V. Tofan, şefa Dep. Trezorerie a "Mobiasbancă"] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 31 oct. – P. 15.

5186. Гуриев, Сергей. Русские идут – с наличными :[об инвестициях


рос. правительства] / Сергей Гуриев, Олег Цывинский // Экон. обозрение. –
2008. – 17 окт. – Р. 42.

5187. Мунтяну, Александр. Александр Мунтяну: "Молдове удастся


избежать крупных финансовых потрясений" : [интервью с упр. дир. По прямым
инвестициям "Dragon Asset Management"] / записала Татьяна Смешная // Экон.
обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 18.

5188. Рогофф, Кеннет. Мнимый выход из кризиса : [по поводу фин.


кризиса в США : ст. проф. экономики и обществ. порядка в Гарвард. ун-те] /
Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 46.

5189. Сапир, Жак. Финансовая буря над Россией ? : [ст. вед. науч.
сотрудника Высш. шк. соц. наук] / Жак Сапир // Кишин. обозреватель. – 2008. –
2 окт. – Р. 14.

5190. Такий, Александр. Банкиры говорили о миграции и единой


мировой валюте : [по материалам 6-й Кишин. межбанков. конф., 22-24 окт.
2008] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 4.

5191. Такий, Александр. В Молдове все спокойно : [отражение ми-


ров. фин. кризиса на фин.-банков. сферу Молдовы] / Александр Такий // Экон.
обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р. 4.

5192. Такий, Александр. Несокрушимая стабильность : [по поводу


состояния фин.-банков. сектора Молдовы] / Александр Такий // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 10 окт. – Р. 4.

5193. Такий, Александр. Обратный ход :[пробл. роста инфляции в


Респ. Молдова] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 4.

5194. Такий, Александр. Учесть горький опыт соседей : [пробл.


фин. рынка Молдовы] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 17 окт. –
Р. 4.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5195. Талмач, Леонид. Леонид Талмач : "Финансовая ситуация под


контролем" : [по поводу заявления президента Нац. Банка Молдовы в рамках
"кругл. стола" "Банковская система Молдовы и мировой финансовый кризис"] //
Независимая Молдова. – 2008. – 23 окт.

5196. Талмач, Леонид. Леонид Талмач : Не держите яйца в одной


корзине" : [по материалам встречи главы Нац. Банка Молдовы с
журналистами] / записал Лев Горохов // Молд. ведомости. – 2008. – 24 окт. – Р.
3.

5197. Уткин, Анатолий. Анатолий Уткин : "Американцы большие


деньги вложили в то, чего не заработали" : [о фин. кризисе в США : интервью
телеканалу "Вести" дир. Центра междунар. исллед. Ин-та США и Канады] //
Analytiqie Moldpresa. – 2008. – 4 окт. – Р. 21.

5198. Шикирлийская, Марина. Бланки строгой отчетности / Марина


Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 7.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
5199. Балахнова, Вера. Финансовый армагедон : [о миров. фин.
кризисе] / Вера Балахнова // Коммунист. – 2008. – 17 окт. – Р. 6-7.

5200. Додон, Игорь. Ложка меда в бочке дегтя : [пробл. миров. фин.
кризиса : интервью с министром экономики и торговли Респ. Молдова И.
Додон] / записала Ксения Ильина // Кишин. обозреватель. – 2008. – 9 окт. – Р.
5.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


5201. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : "Pentru a minimaliza efectele
crizei, trebuie să optăm pentru modelul de economie social orientată" : [interviu cu
deputatul în Parlament] // Săptămîna. – 2008. – 24 oct. – P. 14.

5202. Braghiş, Dumitru. Privatizarea celor mai mari întreprinderi ale


Moldovei trebuie amânată : (declaraţia în Parlament a lui D. Braghiş, preş. al Parti-
dului Social Democrat, 23 oct. 2008) // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 oct. – P.
8.

5203. Braghiş, Dumitru. Statul trebuie să-şi asume responsabilitatea şi


să joace un rol mai activ în dezvoltarea economiei : declaraţie în Parlament a lui D.

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

Braghiş, preş. al Partidului Social Democrat, 23 oct. 2008 // Jurnal de Chişinău. –


2008. – 24 oct. – P.15.

5204. Gotişan, Iurie. Dinamica economiei : adevăr sau provocare / Iurie


Gotişan // Eco. – 2008. – 8 oct. – P. 4.

5205. Greceanâi, Zinaida. Zinaida Greceanâi : "Până la sfârşitul anului,


investiţiile în economia Moldovei vor atinge suma de două miliarde de dolari" : [in-
terviu cu prim-ministrul Rep. Moldova] // Comunistul. – 2008. – 17 oct. – P. 2-3;
Коммунист. – 2008. – 10 окт. – Р. 2-3; Коммунист. – 2008. – 10 окт. – P. 2-3.

5206. Monitorul economic – ultimele evoluţii din economia naţională :


analiză trim. a Centrului de Politici Economice a IDIS "Viitorul" // Eco. – 2008. – 22
oct. – P. 10-11.

5207. Брагиш, Думитру. Приватизацию крупнейших предприятий


Молдовы необходимо приостановить ! : парламент. заявление Д. Брагиша,
пред. Соц.-демократ. Партии, депутата парламента // Коммерсант plus. – 2008.
– 24 окт. – Р. 5; Молд. ведомости. – 2008. – 24 окт. – Р. 2; Экон. обозрение. –
2008. – 24 окт. – Р. 16.

5208. Бырлэдяну, Руслан. Руслан Бырлэдяну : Социальная эконо-


мика приходит на смену либеральным догмам : [пробл. экон. среды Респ.
Молдова : интервью с пред. совета компании "Locuinţe pentru toţi"] // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 17.

5209. Воронин, Владимир. Из выступления президента РМ Влади-


мира Воронина по случаю дня экономиста, 26 сентября 2008 г. // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 3 окт. – Р. 17.

5210. Могоряну, Николае. Энергетическая эффективность – форма


инвестирования в энергетический сектор / Николае Могоряну // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 10 окт. – Р. 40.

5211. Мокряк, Владимир. Снова о воде, или Борьба с должниками


продолжается … : [интервью с дир. отд. клиентов предприятия "Апэ-Канал" В.
Мокряк] / записала Ольга Власова // Новое время. – 2008. – 24 окт. – Р. 5.

5212. Тимуш, А. Интеграция рыночных и государственных механиз-


мов : старые формы в новом осмыслении / А. Тимуш // Независимая Молдова.
– 2008. – 8 окт.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

338.48 Turism. Economia turismului


5213. Марченко, Ольга. Бизнес без конкуренции : [пробл. турист.
бизнеса] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 2 окт. – Р. 8.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
5214. Кропанцева, Татьяна. "Болезни роста" молдавского рынка
роскоши / Татьяна Кропанцева // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 18.

5215. Маценко, Ирина. Плюсы и минусы дисконтного проекта / Ири-


на Маценко // Экон. обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р. 24.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ inetrnaţional


5216. Открытое обращение Союза Импортеров РМ к премьер-
министру РМ Зинаиде Гречаной // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 41. –
Подписано: Ольга Бузаджи.

5217. Пушкуцэ, Сергей. На таможне не все спокойно : [по материа-


лам пресс-конф. дир. Центра по борьбе с экон. преступлениями и коррупцией
С. Пушкуцэ] / записала Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 21 окт.

339.7 Finanţe internaţionale


5218. Lang, John. Trei experţi britanici explică impactul crizei bancare
globale : [interviu cu J. Lang, dir. al Tower Hill Associates Limited din Londra, Ed
Bowsher, expert financiar şi Sean O’Grady, ed. economic] // Eco. – 2008. – 8 oct. –
P. 10-11.

5219. Джеймс, Гарольд. Искусство финансов : [ст. проф. истории и


междунар. отношений в шк. Вудро Вильсона в Принстон. ун-те] / Гарольд
Джеймс // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 42.

5220. Зеллик, Роберт Б. "Модернизация многосторонних механиз-


мов и рынков" : [ст. президента Группы орг. Всемир. банка] / Роберт Б. Зеллик
// Экон. обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р. 20.

5221. Палли, Томас. Сокращения – сейчас, сбережения – позже : [о


глоб. фин. кризисе : ст. гл. экономиста комис. по анализу отношений в обл.

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

экономики и безопасности] / Томас Пали // Экон. обозрение. – 2008. – 17 окт. –


Р. 42.

5222. Торрес, Гектор Р. Спящий пожарник : [об использовании ре-


сурсов Междунар. Валют. Фонда : ст. альтернатив. исполн. дир. МВФ] / Гектор
Р. Торрес // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 46.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
5223. Fişer, Anatol. John Beyer : "Visul meu este ca peste doi ani să
stau în Marea Britanie şi să servesc la dejun omletă moldovenească" : [pe marginea
materialelor Forumului Naţ. "Exportul Preferenţial : oportunităţi de afaceri cu ţările
UE", 1-2 oct., Chişinău] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2008. – 3 oct.

5224. Fişer, Anatol. Timp de două zile, în Moldova a fost pusă la cale
economia Europei : [pe marginea lucr. celui de-al 11-lea Forum Economic al ţărilor
membre ale Iniţiativei Central Europene, 8-9 oct. 2008, Chişinău] / Anatol Fişer //
Moldova suverană. – 2008. – 10 oct. – P. 2.

5225. Альмуния, Хоакин. "Нужно быть реалистами" : [интервью Ев-


рокомиссара по вопр. экономики и финансам Х. Альмуния инф. агентству Ев-
роньюс] // Analytique Moldpresa. – 2008. – 18 окт. – Р. 6.

5226. Гузенбауэр, Альфред. "Ла Страда" на Уолл-стрит : [ст. фе-


дер. канцлера Австрии] / Альфред Гузенбауэр // Экон. обозрение. – 2008. – 10
окт. – Р. 42.

5227. Додон, Игорь. Игорь Додон : "Благодаря экономическим фо-


румам Молдовы посещают сотни иностранных инвесторов : [по поводу 11-го
Саммита экон. форума Центр.-Европ. Инициативы, 8-9 окт. 2008, Кишинэу :
интервью с министром экономики и торговли Респ. Молдова] // Независимая
Молдова. – 2008. – 3 окт. – Р. 7.

5228. Калак, Дмитрий. ЕС сблизил Молдову с Румынией : [o торго-


во-экон. сотрудничеству] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 24 окт. –
Р. 8.

5229. Калак, Дмитрий. Российские инвестиции на условиях аутсор-


синга : [по поводу молдо-рос. внешнеэкон. связях] / Дмитрий Калак // Экон.
обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 8.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5230. Калак, Дмитрий. Форум Центрально-Европейской Инициати-


вы : издержки формата : [по материалам 9-го экон. форума, 8-9 окт. 2008] /
Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 8.

5231. Кркошка, Либор. Либор Кркошка : "Экономический форум


ЦЕИ в Кишиневе соберет более шести сотен персон высокого статуса – биз-
несменов и политиков" : [по поводу проведения в Кишинэу 9-го Экон. форума
стран Центр. Европ. Инициативы, окт. 2008 : интервью руководителя офиса
Европ. Банка Реконструкции и Развития в Кишинэу] // Экон. обозрение. – 2008.
– 3 окт. – Р. 47.

5232. Никонов, Вячеслав. Вячеслав Никонов : Глобальный кризис:


риски взаимозависимости // Коммерсант plus. – 2008. – 24 окт. – Р. 15.

5233. Сакс, Джеффри Д. Подъем, спад и выход из кризиса в миро-


вой экономике : [ст. проф. экономики и дир. Ин-та земли при Колумб. ун-те] /
Джеффри Д. Сакс // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 28.

5234. Шикирилйская, Татьяна. Игорь Додон : "Некоторые крупные


инвестиционные проекты могут быть приостановлены" : [по материалам 11-го
Экон. форума стран-участниц Орг. Центрально-Европейской Инициативы] /
Татьяна Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 11 окт. – Р. 5.

5235. Янчева, Анна. Амбициозные планы : [по поводу 11-го Экон.


саммита стран-членов Центрально-Европ. Инициативы, 8-9 окт. 2008,
Кишинэу] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 10 окт. – Р. 3.

5236. Янчева, Анна. Реальные перспективы для Молдовы : [по ма-


териалам 11-го Экон. саммита стран-членов Центрально-Европ. Инициативы,
8-9 окт. 2008, Кишинэу] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 9 окт.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
(Vezi Nr 5314)

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


341 Drept internaţional
5237. Imbert, Pierre. 1-2. Memorie, Europa, Drepturile Omului / Pierre
Imbert // Săptămîna. – 2008. – 24, 31 oct. – P. 3.

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5238. Поалелунжь, Михаил. Михаил Поалелунжь: "Адвокаты впра-


ве зарабатывать на судебных ошибках" : [интервью с судьей Европ. суда по
правам человека] / записал А. М. // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 42.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


5239. [Mesaje de felicitare cu prilejul Zilei Juristului] // Dreptul. – 2008. –
17 oct. – P. 3. – Cuprins : Mesajul Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova cu prile-
jul Zilei Juristului / Vitalie Pîrlog; Mesajul Procurorului General al Republicii Moldova
cu prilejul Zilei Juristului / Valeriu Gurbulea; Mesaj de Ziua Juristului / Dumitru Pul-
bere; Mesaj de felicitare / Ion Muruianu.

5240. Avornic, Gheorghe. "Justiţia este adevăr în acţiune" : [19 oct. –


Ziua Juristului : art. preş. Consiliului de Administraţie al Uniunii Juriştilor din Moldo-
va] / Gheorghe Avornic // Dreptul. – 2008. – 17 oct. – P. 1.

5241. Burea, Irina. Juriştii la straja demnităţii umane : [pe marginea lucr.
conf. intern. "Rolul juristului în apărarea Drepturilor Omului", 17-18 oct. 2008, Chişi-
nău] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 24 oct. – P. 3.

5242. Burea, Irina. Recomandări privind politica antidiscriminare : [pe


marginea proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării în
soc.] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 10 oct. – P. 5.

5243. Ciobanu, Stelina. Accesul la informaţie s-a îmbunătăţit : [pe mar-


ginea evaluării trim. de către Centrul "Acces-Info" a situaţiei privind accesul la inf.
oficială] / Stelina Ciobanu // Dreptul. – 2008. – 17 oct. – P. 4.

5244. Dreptul cetăţenilor la serviciul civil (de alternativă) // Dreptul. –


2008. – 10 oct. – P. 6.

5245. Gulca, Lilia. Legea şi petiţiile cetăţenilor : [pe marginea legii "Cu
privire la petiţionare nr. 190" din 19 iul. 1994] / Lilia Gulca // Ziarul de gardă. – 2008.
– 2 oct. – P. 6.

5246. Rotaru, Ala. "Dorim ca într-o zi să putem afirma : Drepturile copii-


lor în RM sunt respectate. Toţi copiii au familii în care sunt iubiţi, frecventează şcoa-
la, sunt încadraţi în diverse activităţi care îi ajută să-şi petreacă timpul în mod util" :
[interviu cu A. Rotaru, participantă la Şedinţa Com. pentru Drepturile Copilului de la
Geneva] / consemnare : Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 8.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5247. Susarenco, Gheorghe. Gheorghe Susarenco : "Şeful statului a


uzurpat puterea parlamentului, sfidând Constituţia" : [declaraţie despre situaţia în
organele de drept şi de justiţie din Rep. Moldova în şedinţa plenară a Parlamentului,
23 oct. 2008] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 24 oct. – P. 6.

5248. Шаповалов, Борис. Толерантность в языковом режиме – за-


лог межнационального согласия / Борис Шаповалов // Независимая Молдова.
– 2008. – 31 окт. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 5280)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


5249. Cârnaţ, Teodor. Raport cu privire la încălcările drepturilor omului
stabilite din analiza cantitativă şi calitativă a petiţiilor parvenite de la persoanele
private de libertate din IP-13 / Teodor Cârnaţ // Dreptul. – 2008. – 10 oct. – P. 4.

5250. Ciobanu, Stelina. Numărul infracţiunilor înregistrate în Republica


Moldova este în creştere / Stelina Ciobanu // Dreptul. – 2008. – 24 oct. – P. 4.

5251. Dumbravă, Laura. CCCEC luptă cu corupţia : [pe marginea activi-


tăţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în anul 2008] /
Laura Dumbravă // Dreptul. – 2008. – 31 oct. – P. 4.

5252. Modul de examinare şi prezentare pentru liberarea de la executa-


rea pedepsei a condamnaţilor grav bolnavi // Dreptul. – 2008. – 31 oct. – P. 6.

5253. Obreja, Efim. Despre cumetrism, nănăşism şi mărimea donaţiilor


care pot fi făcute partidelor politice : [interviu cu E. Obreja, expert la "Transparency
International-Moldova"] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. –
10 oct. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 10 окт. – Р. 5.

5254. Pîrlog, Vitalie. Codul penal se umanizează : interviu cu ministrul


Justiţiei V. Pîrlog // Moldova suverană. – 2008. – 24 oct.

5255. Пырлог, Виталие. В Молдове сокращается количество осуж-


денных : [интервью министра юстиции В. Пырлог агентству "Инфотаг"] / запи-
сал Игорь Волницкий // Кишин. обозреватель. – 2008. – 30 окт. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 5260)

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
5256. Республика Молдова. Парламент. О порядке ввоза в Рес-
публику Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами :
закон nr. 1569-XV от 20 дек. 2002 г., с учетом послед. изм. и доп. по состоянию
на 4 июля 2008 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 17 окт. – Р. 48-49.

347.5 Drepturi şi obligaţii în afara contractelor


5257. Aspecte legale referitoare la taxa şi cheltuielile pentru efectuarea
actelor de executare // Dreptul. – 2008. – 17 oct. – P. 6.

347.7 Drept comercial


5258. Chiroşca, Dorian. Capitalul intelectual este o sursă reală de îm-
bogăţire : interviu cu D. Chiroşca, dir. gen. AGEPI / consemnare : Anatol Fişer //
Moldova suverană. – 2008. – 17 oct.

5259. Ţîgănaş, Ion. Pirateria – veriga slabă a drepturilor de autor : [art.


dir. adjunct al Dep. Drept de Autor şi Drepturi Conexe, AGEPI] / Ion Ţigănaş // Vo-
cea poporului. – 2008. – 10 oct. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 10 окт. – Р. 6.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


5260. Balaban, Valeriu. Oamenii dau mită din disperare : [pe marginea
Progr. "Provocările Mileniului" : interviu cu V. Balaban, consilier prezidenţial în pro-
bleme de finanţare externă] // Ziarul de gardă. – 2008. – 16 oct. – P. 5.

5261. Gurbulea, Valeriu. Mesajul Procurorului General al Republicii


Moldova cu prilejul Zilei Juristului – 19 octombrie 2008 / Valeriu Gurbulea // Moldova
suverană. – 2008. – 17 oct.

5262. Pîrlog, Vitalie. Mesajul Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova


cu prilejul Zilei Juristului / Vitalie Pîrlog // Moldova suverană. – 2008. – 17 oct.

5263. Базаоки, Андрей. Тщательно и беспристрастно :[интервью с


част. нотариусом А. Базаоки] / подготовила Елена Литовцева // Кишин. ново-
сти. – 2008. – 17 окт. – Р. 3.

5264. Ботнарь, Валерий. Мои права страна бережет : [интервью с


зам. генер. прокурора Респ. Молдова В. Ботнарь] / записал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 1 окт. – Р. 3.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5265. Крамаренко, Валентина. Чувствую все изменения, происхо-


дящие в государстве : [интервью с нотариусом В. Крамаренко] / подготовила
Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2008. – 17 окт. – Р. 3.

5266. Кырлиг, Сергей. К нам приходят с проблемами, а уйти долж-


ны без них : [интервью с зав. Ассоциир. бюро адвокатов сектора Буюкань, мун.
Кишинэу С. Кырлиг] / подготовила Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2008.
– 17 окт. – Р. 3.

5267. Петрович, Виктор. Реформа прокуратуры : практика и реаль-


ность : [по материалам "кругл. стола" в Нац. ин-те юстиции] / Виктор Петрович
// Кишин. обозреватель. – 2008. – 9 окт. – Р. 17.

5268. Попеску, Михаил. Защищая интересы граждан : [интервью с


руководителем Объед. адвокат. бюро сектора Ботаника, мун. Кишинэу, М. П о-
песку] / подготовила Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2008. – 17 окт. – Р.
3.
(Vezi de asemenea Nr 5238)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
5269. Burbulea, Gheorghe. O jumătate de an într-un vacuum legal : [pe
marginea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă] / Gheorghe Burbulea // Vocea popo-
rului. – 2008. – 10 oct. – P. 3; Голос народа. – 2008. – 10 окт. – Р. 3.

349.3 Drept social


5270. Республика Молдова. Парламент. О социальном пособии :
закон Респ. Молдова nr. 133-XVI от 13 июня 2008 года // Экон. обозрение. –
2008. – 3 окт. – Р. 48.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
5271. Adauge, Mihai. Hramul oraşului Chişinău trebuie sărbătorit creşti-
neşte : interviu cu istoricul M. Adauge / a dialogat Sergiu Praporşcic // Flux euro-
pean. – 2008. – 14 oct. – P. 3.

5272. Chisnenco, Angela. Modernizarea administraţiei municipale : [pe


marginea proiectului "Edificarea unei administraţii Eficiente pentru Dezvoltarea Ur-

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

bană Modernă pe baza experienţelor avansate"] / Angela Chisnenco // Capitala. –


2008. – 29 oct. – P. 4; Столица=Capitala. – 2008. – 29 окт. – Р. 4.

5273. Robu, Nicolae. Nicolae Robu : "Libertatea este cea mai sfântă
pentru mine" : [interviu cu preş. raionului Străşeni] / a consemnat Nicolae Roibu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 oct. – P. 8.

5274. Statutul municipiului Chişinău: îl vrem mai bun / consemnare : An-


gela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 31 oct. – P. 3; Столица=Capitala. – 2008. –
31 окт. – Р. 3. – Cuprins : Muntele a născut un şoarece / Alexandru Tănase; Statu-
tul să stipuleze şi alegerea primarului general de către CMC / Alexandru
Corduneanu.

5275. Urechean, Serafim. Legea cu privire la statutul Chişinăului va pre-


judicia activitatea primăriei : [interviul ex-primarului mun. Chişinău S. Urechean
agenţiei "Info Prim Neo"] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 31 oct. – P. 5;
Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 31 окт. – P. 3.

5276. Бобров, Игорь. Игорь Бобров : Современные тенденции ох-


ранного бизнеса на рынке Молдовы : [интервью с президентом компании
"Allas"] // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 38.

5277. Коваленко, Ирина. Когда начнется региональное развитие ? /


Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 42.

5278. Молчанов, Сергей. Тараклийский синдром : о патологиях в


коалициях мест. райсовета / Сергей Молчанов // Молд. ведомости. – 2008. – 10
окт. – Р. 2.

5279. Молчанов, Сергей. Тараклийский синдром-2 : [о ситуации в


мест. райсовете] / Сергей Молчанов // Молд. ведомости. – 2008. – 15 окт.

5280. Сусаренко, Георге. Кризис назрел : заявление фракции АМН


"О ситуации, сложившейся в правоохранительных органах и органах юстиции",
представл. в пленар. заседании парламента депутатом Г. Сусаренко // Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 31 окт. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 5103 )

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


5281. Крамник, Илья. Черное море: южный щит России : [пробл.
Черномор. флота России] / Илья Крамник // Независимая Молдова. – 2008. –
24 окт. – Р. 2. – (Прил. "Рос. вестник" ; Nr 20).

5282. Тхоров, Александр. Нужна ли Молдове армия ? / Александр


Тхоров // Коммерсант plus. – 2008. – 31 окт. – Р. 10.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
5283. Balmoş, Galina. Mesajul Galinei Balmoş, ministrul Protecţiei Soci-
ale, Familiei şi Copilului adresat cu prilejul Zilei Internaţionale a Oamenilor în Vîrstă
// Moldova suverană. – 2008. – 1 oct.

5284. Ciobanu, Stelina. "Tu faci viitorul" – campanie de ajutorare a gim-


naziului-internat din Cahul / Stelina Ciobanu // Dreptul. – 2008. – 31 oct. – P. 4.

5285. Croitoru, Vasile. În RM funcţionează 99 de cantine sociale / Vasi-


le Croitoru // Vocea poporului. – 2008. – 17 oct. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 17
окт. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5270)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


5286. Plotnic, Olesea. Cum să facem cumpărături şi să nu fim învîrtiţi pe
degete : [interviu cu O. Plotnic, şef adjunct al Inspectoratului Principal de Stat pentru
Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorului] / a intervievat Vlad
Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 16 oct.
(Vezi de asemenea Nr 5424)

368 Asigurări
5287. Ciobanu, Stelina. A fost majorat pachetul serviciilor medicale din
Fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală / Stelina Ciobanu // Dreptul. –
2008. – 10 oct. – P. 3

5288. Loghin, Vlad. Ineficienţă ... asigurată : [probleme ale pieţei de asi-
gurări] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 7 oct.

5289. Катринич, Лариса. Чего ждать от медицинского страхования в


следующем году : [по материалам встречи министра здравоохранения Респ.

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

Молдова Ларисы Катринич и пред. страхов. компании Георгия Руссу с журна-


листами] / записала Татьяна Иванова // Analytique Moldpresa. – 2008. – 11 окт.
– Р. 19.

5290. Профессия – организатор : [генер. дир. Нац. компании мед.


страхования Респ. Молдова о Георгие Руссу] / кор. ИА "Новости-Молдова" //
Независимая Молдова. – 2008. – 22 окт.

5291. Республика Молдова. Парламент. О размере, порядке и сро-


ках уплаты взносов обязательного медицинского страхования : закон nr. 1593-
XV от 26 дек. 2002 г., с учетом послед. изм. и доп. по состоянию на 25 июля
2008 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 17 окт. – Р. 46-47.

5292. Руссу, Георгий. Все о медицинском страховании : [интервью с


генер. дир. Нац. компании мед. страхования Г. Руссу] / записала Ольга Власо-
ва // Новое время. – 2008. – 31 окт. – Р. 3.

5293. Руссу, Георгий. Страховая медицина меняет ориентиры : [ин-


тервью с генер. дир. Нац. компании мед. страхования Г. Руссу] / записала
Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 17.

5294. Чертан, Сержиу. Страхование – жизненная необходимость,


или второстепенная потребность ? : [интервью с гл. менеджером страх. компа-
нии "Sigur-Asigur" С. Чертан] / записала Людмила Продан // Кишин. обозрева-
тель. – 2008. – 23 окт. – Р. 15.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
5295. Bivol, Efim. Exemplul pozitiv – ca mod de educaţie / Efim Bivol //
Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 16.

5296. Cerbuşcă, Pavel. Reflecţii privind proiectul Codului Învăţămîntului,


dimensiunea preuniversitară : [interviu cu P. Cerbuşcă, dr. în pedagogie] / Pavel
Cerbuşcă // Moldova suverană. – 2008. – 24 oct.

5297. Codul Învăţămîntului – Prima Constituţie a Şcolii : [extrase din pro-


iect] // Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 1, 4.

5298. Duca, Gheorghe. Gheorghe Duca : Investiţiile în învăţămînt vor


transforma sistemul educaţional într-un producător de cadre calificate : [pe margi-

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

nea proiectului Codului Învăţămîntului : interviu acordat Agenţiei Moldpres de preş.


Acad. de Şt. A Moldovei] // Moldova suverană. – 2008. – 7 oct.; Făclia. – 2008. – 11
oct. – P. 7.

5299. Hanganu, Ioan. Paradigma prospectivă a Codului reformei învă-


ţământului din Moldova / Ioan Hanganu // Capitala. – 2008. – 24 oct. – P. 3;
Столица=Capitala. – 2008. – 24 окт. – P. 3.

5300. Leaşco, Ion. Baza cunoştinţelor viabile se pune în clasele primare


: [pe marginea proiectului Codului învăţămîntului] / Ion Leaşco // Făclia. – 2008. – 25
oct. – P. 1.
5301. Perciuleac, Ludmila. Proiectul Codului învăţămîntului: o şansă
reală pentru copii dotaţi / Ludmila Perciuleac // Moldova suverană. – 2008. – 31 oct.

5302. Republica Moldova. Parlamentul. Codul Învăţămîntului : proiect //


Moldova suverană. – 2008. – 9,10, 14 oct. – P. 3-4.

5303. Şavga, Larisa. Mesajul de felicitare al dnei Larisa Şavga, ministrul


Educaţiei şi Tineretului, cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorilor din învăţă-
mânt // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 1.

5304. Şavga, Larisa. Modernizarea şi asigurarea calităţii sistemuuli edu-


caţional : [art. ministrului Educaţiei şi Tineretului] / Larisa Şavga // Moldova suvera-
nă. – 2008. – 2 oct.

5305. Voronin, Vladimir. Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir


Voronin, îi felicită pe pedagogi cu prilejul Zilei Învăţătorului // Comunistul. – 2008. –
3 oct. – P. 1; Коммунист. – 2008. – 3 окт. – Р. 1.

5306. Voronin, Vladimir. Prosperarea ţării depinde de calitatea educaţi-


ei : expozeu al alocuţiunii preş. Rep. Moldova V. Voroni, la festivitatea consacrată
sărbătorii profesionale a lucrătorilor din învăţămînt, 2 oct. 2008 // Făclia. – 2008. –
11 oct. – P. 7; Moldova suverană. – 2008. – 3 oct.

5307. Воронин, Владимир. Вы – и наставники детей, и их друзья :


[поздравление президента Респ. Молдова по поводу Дня учителя] / Владимир
Воронин // Независимая Молдова. – 2008. – 2 окт.

5308. Воронин, Владимир. Поднять престиж профессии : выступ-


ление Президента Респ. Молдова на торжеств. мероприятии, посвящ. проф.

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

празднику работников образования, 2 окт. 2008 / Владимир Воронин // Незави-


симая Молдова. – 2008. – 3 окт. – Р. 2.

5309. Дука, Георге. Хорошо образованные люди – это развитая эко-


номика страны : [по поводу проекта Кодекса об образовании : интервью агент-
ству Молдпрес президента Акад. Наук Молдовы Г. Дука] // Независимая Мол-
дова. – 2008. – 7 окт.

5310. Ильина, Ксения. Дождались, или новое решение старых про-


блем : [по поводу проекта Кодекса об образовании] / Ксения Ильина // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 16 окт. – Р. 20.

5311. Млечко, Татьяна. "… В просвещении быть с веком наравне" :


[по поводу проекта Кодекса об образовании : интервью с Т. Млечко, Президен-
том Славян. ун-та и Еленой Мурару, проректором по учеб. работе Молд. гос.
ун-та] / беседу вела Нелли Торня // Кишин. новости. – 2008. – 24 окт. – Р. 2.

5312. Республика Молдова. Парламент. Кодекс об образовании :


проект // Независимая Молдова. – 2008. – 14, 15, 16 окт. – Р. 3-4; 17 окт. – Р. 8-
10.
(Vezi de asemenea Nr 4991)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


5313. Barbaroş, Claudia. Cercetarea – metodă eficientă de învăţământ
la lecţia de istorie / Claudia Barbaroş // Univers pedagogic pro. – 2008. – 16 oct. –
P. 2.

5314. Barbăroş, Claudia. Cetăţenie şi responsabilitate : (proiect didactic


la disciplina "Noi şi legea") / Claudia Barbăroş // Univers pedagogic pro. – 2008. –
23 oct. – P. 7.

5315. Bârlădeanu, Ala. Lecţia de istorie în cabinetul de istorie / Ala


Bârlădeanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 23 oct. – P. 4.

5316. Boian, I. Aspecte praxeologice de formare la elevi a competenţelor


în cadrul lecţiilor de educaţie fizică / I. Boian // Univers pedagogic pro. – 2008. – 9
oct. – P. 3.

5317. Ciobanu, Veronica. Necesitatea predării literaturii române în in-


teracţiune cu alte arte / Veronica Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct.
– P. 5.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5318. Cocieru, Natalia. Abordarea analizei contrastive ca principiu de


bază al intercomprehensiunii : [predarea lb. inrudite] / Natalia Cocieru // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 23 oct. – P. 5.

5319. Cocieru, Natalia. Transfer şi fosilizare în procesul predării unei


limbi străine / Natalia Cocieru // Univers pedagogic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 6.

5320. Grabari, Olga. Test de evaluare în clasa a 11-a la tema : "Derivata


funcţiei" / Olga Grabari // Univers pedagogic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 8.

5321. Ouş, Margareta. Substanţele radioactive şi pericolul afectării vieţii


pe Terra : (proiect didactic, cl. a 8-a) / Margareta Ouş // Univers pedagogic pro. –
2008. – 30 oct. – P. 6.

5322. Sorocean, Margareta. Descoperirea undelor electromagnetice (J.


Maxwell, H. Hertz) : [la orele de fizică] / Margareta Sorocean // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 30 oct. – P. 6.

5323. Tofănică, Maria. Moduri de definire a funcţiei : proiect didactic, cl.


a 7-a / Maria Tofănică // Făclia. – 2008. – 4 oct. – P. 3.

5324. Ungureanu, Ludmila. Efectul rotaţiei pământului asupra accelera-


ţiei gravitaţionale : (curs extracurricular) / Ludmila Ungureanu // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 9 oct. – P. 4.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


5325. Berlinski, Ion. Un iluminist rural : Ilie Şchiopu : [in memoriam pe-
dagogului] / Ion Berlinski // Moldova suverană. – 2008. – 28 oct.

5326. Bogdan, Tudor. Profesorul – factorul principal în asigurarea calită-


ţii educaţiei / Tudor Bogdan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 4.

5327. Bujoreanu, Raisa. Concursurile – un mod eficient de afirmare a


personalităţii copilului / Raisa Bujoreanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 16 oct.
– P. 8.

5328. Butucea, Raisa. Educaţia fizică şi specificul ei / Raisa Butucea //


Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 4.

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5329. Cabac, Valeriu. Formarea profesorilor şcolari din perspectiva


competenţelor profesionale / Valeriu Cabac // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2
oct. – P. 2.

5330. Cerbuşcă, Pavel. Ne pronunţăm pentru liceele de tip clasic : [pe


marginea proiectului Codului învăţămîntului] / Pavel Cerbuşcă // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 30 oct. – P. 2.

5331. Ciobanu, Gheorghe. Etapele degradării şcolii în R. Moldova /


Gheorghe Ciobanu // Făclia. – 2008. – 4 oct. – P. 7; 11 oct. – P. 4.

5332. Ciobanu, Gheorghe. Profesorul – cal de bătaie în toate timpurile :


(treptele degradării învăţământului preuniveristar din R. Moldova) / Gheorghe
Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 oct. – P. 9.

5333. Cioca, Nina. Temerara de la Vasilcău : dialog cu N. Cioca, învin-


gătoare în concursul "pedagogul Anului – 2008" / interlocutor : Tudor Rusu // Făclia.
– 2008. – 25 oct. – P. 4-5.

5334. Dedver, Daniela. "Provocare la duel" – un concurs al cititorilor /


Daniela Dedver // Făclia. – 2008. – 25 oct. – P. 7.

5335. Diordiev, Ion. Şcoala trebuie să crească oameni, nu roboţi / Ion


Diordiev // Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 6.

5336. Doni, Gheorghe. Treptele unui urcuş continuu : [activităţi repre-


zentative la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Orhei] / Gheorghe Doni // Făclia. –
2008. – 11 oct. – P. 11.

5337. Dragomir, Vladimir. Mihail Benu – un exemplu de directorie : [in


memoriam fostului dir. al şc. medii din satul Baimaclia, raionul Căuşeni] / Vladimir
Dragomir // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 6.

5338. Globu, Maria. Eu sînt dascăl ... / Maria Globu // Făclia. – 2008. –
18 oct. – P. 3.

5339. Gratii, Iulia. Ne străduim ca uscăturile să fie cât mai puţine, iar
pădurea cât mai frumoasă : (dialog cu Iu. Gratii, şef-interimar DÎTS Bălţi) / pentru
conformitate : Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 6.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5340. Grâu, Natalia. A cuceri încrederea elevului / Natalia Grâu // Uni-


vers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 4.

5341. Grîu, Elvira. [Interviu cu Ellvira Grîu, director al Liceului Teoretic


"Mircea Eliade"] / p. realizată de Elena Vorotneac // Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 5.

5342. Iachim, Ion. În şcoală principalul e munca intelectuală : [pe margi-


nea activităţii Liceului Teoretic "Lucian Blaga", mun. Bălţi] / Ion Iachim // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 6.

5343. Iachim, Ion. Noţiuni noi în vocabular pedagogic : [pe marginea ac-
tivităţii gimnaziului din satul Gradişte, raionul Cimişlia] / Ion Iachim // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 4.
5344. Iachim, Ion. Simţul datoriei : [despre activitatea Liceului Teoretic
Cetireni, raionul Ungheni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 30 oct. –
P. 4.

5345. Izbeştschi, Iosif. Era şi timpul ... : [pe marginea standardelor de


formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul secundar gen.] / Iosif
Izbeştschi // Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 4.

5346. Liceul român-francez "Gheorghe Asachi" – şcoala care scrie isto-


rie / consemnare : George Iosip // Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 13. – Cu-
prins : "Profesorul trebuie să fie, în primul rând, un bun actor, să-şi cunoască foarte
bine materia pe care o predă elevilor şi să iubească copiii" / Maria Stratan; "La lecţia
mea, în ziua în care a murit Leonid Brejnev, Marian Lupu şi-a fracturat piciorul" /
Vladimir Lungu; "Din cauza că au apărut computerele şi alte distracţii, copiii se de-
taşează tot mai mult de carte" / Alexandra Babin; "Mulţi profesori vin să predea în
şcoli doar pentru că nu au în altă parte unde să lucreze" / Doina Bogdănaş.

5347. Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" din Orhei – primii ani, primele
performanţe // Făclia. – 2008. – 11 oct. – P.12-13. – Cuprins : În loc de argument /
Maria Chişlaru; Suflete ce dăruiesc stropi de soare / Ana Saharnean; Ne împlinim
ca profesori prin discipolii noştri / Galina Melenciuc; Secvenţe din activitatea meto-
dică / Zinaida Ochincă; Cheia unei comori / Angela Gurău; Cuvînt despre colegi /
Svetlana Ucrainschi.

5348. Nagbibeda-Tverdohleb, Tatiana. Şcoala şi societatea : dialog cu


T. Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport / a dialo-
gat Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 3 oct. – P. 4; Столица=Capitala. –
2008. – 3 окт. – P. 4.

205
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5349. Pancu, Iulia. În permanentă căutare : [reţeaua inst. de învăţământ


preuniv. din raionul Ungheni] / Iulia Pancu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 23
oct. – P. 2.

5350. Paraşciuc, Oxana. "Dăruiţi-vă sufletul generaţiei pe care o creş-


teţi" : [pe marginea activităţii inst. de educaţie şi învăţământ din raionul Briceni] /
Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 5.

5351. Paraşciuc, Oxana. Viaţa şcolară continuă : [pe marginea activităţii


gimnaziului din satul Hârtop, raionul Cimişlia] / Oxana Paraşciuc // Univers pedago-
gic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 5.

5352. Perciuleac, Ludmila. Ludmila Perciuleac : "Educaţia superdotaţi-


lor este o chestiune de prim-plan" : [interviu cu dir. Liceului Academic al AŞM] / con-
semnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23 oct. – P. 5.

5353. Poştaru, Igor. Imaginea frumuseţii intelectuale : [pe marginea ac-


tivităţii Liceului Teoretic "Lucian Blaga", mun. Bălţi] / Igor Poştaru // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 6.

5354. Raileanu, Anatol. Succese care impun noi realizări : [experienţe


reprezentative la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", mun. Bălţi] / Anatol Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 7.

5355. Rotaru, Noie. Şcolile serale în trecut, prezent şi viitor / Noie


Rotaru // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 8.

5356. Rusnac, Ludmila. Lumină dăruită mereu copiilor : interviu cu L.


Rusnac, şefa Dir. raionale Învăţământ, Tineret şi Sport, Briceni / interviu de Gheor-
ghe Doni // Făclia. – 2008. – 4 oct. – P. 5.

5357. Rusu, Liliana. Simple meditaţii : [priivnd statutul social şi profesio-


nal al pedagogului] / Liliana Rusu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 7.

5358. Rusu, Veronica. Să ne păstrăm rădăcinile : [pe marginea activităţii


Gimnaziului din satul Manoileşti, raionul Ungheni] / Veronica Rusu // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 23 oct. – P. 3.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5359. Sedat Hasan, Karagaoglu. "Creative methods of teaching


science" / Karagaoglu Sedat Hasan, Igor Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2008.
– 16 oct. – P. 7.

5360. Strătilă, Silvia. Înainte de toate, profesorul trebuie să dăruiască


dragoste / Silvia Strătilă // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 8.

5361. Tverdohleb, Tatiana. Este un noroc să ai parte de dascăli adevă-


raţi : [interviu cu T. Tverdohleb, şef Dir. educaţie, şt., tineret şi sport din mun. Chişi-
nău] / consemnare : Lilia Curchi // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 5.

5362. Volosatâi, Boris. "Cum este şcoala astăzi, aşa va fi ţara mâine" :
[interviu cu B. Volosatâi, dir. Liceului "Gheorghe Asachi"] / consemnare : George
Iosip // Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 12.

5363. Vorotneac, Elena. Itinerarul vieţii unui pedagog şi director :


[Elizaveta Onu, ex-dir. al Liceului Teoretic "Gheorghe Asachi", la 80 de ani] / Elena
Vorotneac // Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 14.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ ce cultură generală


5364. Apolschi, Inga. Aşteptări şi temeri : [rolul educaţiei în cl. primare] /
Inga Apolschi // Univers pedagogic pro. – 2008. – 30 oct. – P. 7.

5365. Bendas, Mihai. La "Poieniţa Veselă" descoperi miracolul devenirii


: [pe marginea activităţii inst. preşcolare nr. 33 din Cricova] / Mihai Bendas // Făclia.
– 2008. – 11 oct. – P. 9.

5366. Bodnari, Eugenia. A noastră "Cheiţă de aur" : [despre activitatea


grădiniţei-creşă nr. 17 din oraşul Soroca] / Eugenia Bodnari // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 2 oct. – P. 8.

5367. Cârlig, Ela. Dezvoltarea creativităţii verbale a preşcolarilor / Ela


Cârlig // Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 4.

5368. Cotelea, Eudochia. Printre firele albe ... : [despre Liuba Curilov,
pedagog la cl. primare] / Eudochia Cotelea // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2
oct. – P. 7.

5369. Gaugaş, Nina. Vine toamna cea bogată, de toată lumea lăudată –
activitate literar-muzicală pentru copiii de 4-5 ani / Nina Gaugaş // Făclia. – 2008. –
25 oct. – P. 3.

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5370. Iachim, Ion. Empatie educaţională exemplară : [pe marginea acti-


vităţii Şc. Primare "Spiridon Vangheli" din oraşul Bălţi] / Ion Iachim // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 2.

5371. Paraşciuc, Oxana. "Steluţa" – Grădiniţă de cinci stele : [grădiniţa


nr. 9 din oraşul Ungheni] / Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 30
oct. – P. 5.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


5372. Ioviţă, Ana. Ajutaţi-ne să comunicăm : [din experienţa procesului
educaţional recuperatoriu a Şc. Speciale nr. 12, mun. Chişinău] / Ana Ioviţă // Uni-
vers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-


tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
5373. O ţară în schele – o ţară prosperă : [pe marginea activităţii Cole-
giului de Construcţii din Hînceşti] / p. pregătită de Adrian Rusu // Făclia. – 2008. –
11 oct. – P. 10.

5374. Petruşan, Ludmila. Şcoala Profesională din Hînceşti : [interviu cu


L. Petruşan, dir. Şc. Profesionale din Hînceşti] / consemnare : Elena Vorotneac //
Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 15.

5375. Raileanu, Anatol. Colegiul de Industrie Uşoară – în parteneriat cu


viitorul : [din mun. Bălţi] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 23
oct. – P. 8.

5376. Рашкулев, Юрий. Мы не краснеем за своих выпускников : [ин-


тервью с дир. проф. лицея nr. 2 Ю. Рашкулевым] / записала Елена Литовцева
// Кишин. новости. – 2008. – 3 окт. – Р. 5.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


5377. Bostan, Ion. Ion Bostan: "Proiectul Codului învăţămîntului este un
document binevenit şi multaşteptat" : [privind învăţ. superior : pe marginea declara-
ţiei preş. Consiliului Rectorilor] / consemnare : Inga Lachi // Moldova suverană. –
2008. – 22 oct.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5378. Calin, I. P. Centru al ştiinţei agricole a Moldovei : aniversarea a


75-a de la fondarea Univ. Agrare de Stat din Moldova / I. P. Calin // Moldova suve-
rană. – 2008. – 2 oct.

5379. Cosovan, Olga. Modernizarea învăţământului superior : proces şi


expectaţie / Olga Cosovan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 1-2.

5380. Dumbravă, Costică. Studii umaniste în Toscana : [interviu cu C.


Dumbravă, doctorand în şt. politice şi sociale, Inst. Universitar European din Floren-
ţa] / interlocutor : Oleg Bernaz // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 14.

5381. Munteanu, Parascovia. "Intenţionăm să îmbunătăţim viaţa tineri-


lor" : interviu cu consultantul în politici de tineret din cadrul Min. Educaţiei şi Tinere-
tului, P. Munteanu / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 7 oct. – P. 9.

5382. Белостечник, Григоре. Инвестиции в образование : [интер-


вью с ректором Акад. Экон. Знаний Молдовы Гр. Белостечник] / записал Иван
Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р.16-17.

5383. Чимпоеш, Г. Путеводный огонек молдавского землепашца :


[75 лет создания Гос. аграр. ун-та Молдовы : ст. ректора] / Г. Чимпоеш // Неза-
висимая Молдова. – 2008. – 17 окт. – Р. 1.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
5384. Булига, Валентина. Женщина-политик – не слабый пол ! : [ин-
тервью с пред. жен. орг. Демократ. партии Молдовы В. Булига] / материал под-
готовила Марина Гильен // Новое время. – 2008. – 24 окт. – Р. 3.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
5385. Garaba, Vladimir. Transportul şi mediul / Vladimir Garaba // Natu-
ra. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 3.

5386. Ivanov, Violeta. Patru decenii de perseverenţă şi fermitate în


abordarea problemelor de protecţie a mediului : interviu cu V. Ivanov, ministru al
Ecologiei şi Resurselor Naturale, cu ocazia jubileului de 40 de ani de la fondarea

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

autorităţii centrale de mediu în Moldova / consemnare : Anatol Fişer // Moldova su-


verană. – 2008. – 14 oct. – P. 1-2.

5387. Peţan, Aurora. Miracolul de la Ţâpova : [despre compledul rupes-


tru de pe malul Nistrului] / Aurora Peţan // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 8-9.

5388. Răileanu, Ion. Vrem să transformăm Moldova într-o casă mare :


interviu cu I. Răileanu, expert al Proiectului Controlul Poluării în Agricultură] / con-
semnare : Lilia Curchi // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 1-2. – (Supl.
"Lăpuşniţa").

5389. Иванова, Виолета. Путь длиною в сорок лет : [40 лет со дня
создания М-ва экологии и природ. ресурсов : интервью с министром экологии и
природ. ресурсов В. Ивановой] // Независимая Молдова. – 2008. – 15 окт. – Р.
2.
(Vezi de asemenea Nr 5429)

51 MATEMATICĂ
(Vezi Nr 5320, 5323)

53 FIZICĂ
5390. Canţer, Valeriu. Fraţii Moscalenco în căutarea Pasării Măiestre :
[contribuţii şt. ale fizicienilor academicieni Sveatoslav şi Vsevolod Moscalenco] /
Valeriu Canţer, Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

5391. Dulgheru, Valeriu. Patru vieţi – trei destine : [ale fraţilor Vsevolod
şi Sveatoslav Moscalenco şi a fraţilor Gleb şi Boris Drăgan] / Valeriu Dulgheru // Lit.
şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 3.

5392. Бычков, Виктор. "Мир" благодарен нашим землякам : [интер-


вью с зав. лаб. Всерос. НИИ физико-техн. и радиотехн. измерений В. Бычко-
вым] / записал Михаил Дрейзлер // Независимая Молдова. – 2008. – 29 окт.
(Vezi de asemenea Nr 5322, 5324)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


5393. Lupaşcu, Tudor. Tudor Lupaşcu : "Testăm preparatul Enoxil, ela-
borat de noi" : [interviu cu dir. Inst. de Chimie al AŞM] / consemnare : Nicolae Roibu
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 oct. – P. 8.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
5394. Мороз, Виктор. Не засуха, так потоп : о Стратегии снижения
природных рисков и изменения климата : [интервью с менеджером по исслед.
проекта Business Consulting Institute В. Мороз] / записала Галина Варикаш //
Независимая Молдова. – 2008. – 2 окт.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
5395. Alberoni, Francesco. Creativitatea şi altruismul vor salva omul vii-
torului : [reluat din "Corriere della sera"] / Francesco Alberoni // Săptămîna. – 2008.
– 17 oct. – P. 14.

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


5396. Ciubotaru, Alexandru. Academicianul Vasile Micu merită cele mai
înalte aprecieri : [la 70 de ani de la naştere] / Alexandru Ciubotaru // Lit. şi arta. –
2008. – 16 oct. – P. 6.

5397. Dediu, Ion. Gânduri despre un mare savant, despre un Mare Micu
: [academicianul Vasile Micu la 70 de ani de la naştere] / Ion Dediu // Lit. şi arta. –
2008. – 16 oct. – P. 6.

58 BOTANICĂ
5398. Teleuţă, Alexandru. Grădina Botanică dincolo de privelişte : inter-
viu cu A. Teleuţă, dir. Grădinii Botanice a AŞM / consemnare : Valeriu Babansky //
Vocea poporului. – 2008. – 3 oct. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 3 окт. – Р. 6.

59 ZOOLOGIE
5399. Lazarenco, Eleonora. Timpuri grele şi la menajerie : [interviu cu
E. Lazarenco, vicedir. al Inst. Şt. de Culturalizare şi Instruire "Grădina Zoologică"] /
consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 17 oct. – P. 6;
Столица=Capitala. – 2008. – 17 окт. – P. 6.

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
5400. Ciochină, Valentina. Chişinău va găzdui forul internaţional al fizio-
logilor din CSI : [pe marginea lucr. Congresului 2 Intern. al fiziologilor din ţările CSI
cu genericul "Fiziologia şi sănătatea omului" 29-31 oct. : interviu cu V. Ciochină, dir.
Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM] / interviu realizat de Tatiana Rotaru //
Moldova suverană. – 2008. – 29 oct.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


5401. Beneş, Oleg. Obiectivul major al medicinei preventive : interviu cu
O. Beneş, dir. gen. al Centrului Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă / a intervie-
vat Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 23 oct.

5402. Bodnarenco, Elena. Elena Bodnarenco : "Păcat că politica se fa-


ce pe seama sănătăţii şi vieţii" : [declaraţia deputatului Parlamentului privind promo-
varea politicii de stat în domeniul ocrotirii sănătăţii] // Comunistul. – 2008. – 17 oct. –
P. 5; Коммунист. – 2008. – 17 окт. – Р. 12.

5403. Catrinici, Larisa. Doctorul nr. 1 al ţării : [interviu cu L. Catrinici,


ministru al Sănătăţii] / interlocutor : Olga Alerguş // Săptămîna. – 2008. – 17 oct. –
P. 8-9.

5404. Catrinici, Larisa. Larisa Catrinici : "Muncă, onestitate şi dorinţă de


a le ajuta – iată cu ce mergem astăzi la oameni" : [interviu cu ministrul Sănătăţii] /
consemnare : Marina Ţircan // Comunistul. – 2008. – 3 oct. – P. 6.

5405. Hotineanu, Vladimir. Vladimir Hotineanu : "Reforma din medicină


– blocată de ineficienţa puterii" : [interviu cu şeful Catedrei Chirurgie a Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / consemnare : Angelina Olaru //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 31 oct. – P. 6.

5406. Palanciuc, Mihail. Manager de vocaţie, pedagog iscusit : [Mihai


Ciocanu, dir. Centrului Naţ. de Management în Sănătate al Min. Sănătăţii din Rep.
Moldova, la 50 de ani de la naştere] / Mihail Palanciuc, Tudor Grejdian // Lit. şi arta.
– 2008. – 23 oct. – P. 6.

5407. Reniţă, Lucian. Lunga noapte a Cernobâlului (1) : [catastrofa nu-


cleară] / Lucian Reniţă // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 6. – Va urma.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5408. Sinigur, Natalia. Viroza – satelitul "fidel" al omului / Natalia Sinigur


// Capitala. – 2008. – 17 oct. – P. 5; Столица=Capitala. – 2008. – 17 окт. – P. 5.

5409. Soluţii concrete pentru problemele ce afectează sistemul ocrotirii


sănătăţii : rezoluţia Adunării de constituire a Asoc. Medicilor şi Farmaciştilor Liberal
Democraţi // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 oct. – P. 4.

5410. Катринич, Лариса. Лариса Катринич : "Оплата за лечение


должна быть после выписки" : [интервью с министром здравоохранения Респ.
Молдова] / записала Светлана Герман // Молд. ведомости. – 2008. – 10 окт. –
Р. 6.

5411. Чеботарь, Ион. В мире животных : [интервью с зам. гл. врача


Кишин. Центра Превент. Медицины по эпидемиол. вопр. И. Чеботарь] / запи-
сала Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 9 окт. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 5287, 5289-90, 5292)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
5412. Шуляк, Раду. Раду Шуляк : "Энергетическая очистка открыва-
ет потенциал, который позволяет добиться успехов во всем" : [интервью с
биоэнергетом] // Независимая Молдова. – 2008. – 31 окт. – Р. 8.

616 Patologie. Medicină clinică


5413. Modul de adresare la Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii şi
procedura de efectuare a expertizei medicale // Dreptul. – 2008. – 24 oct. – P. 6.

5414. Sofroni, Mircea. Făuritoare a propriului destin : [Nadejda


Gherman, medic-laborant, la Inst. Oncologic] / Mircea Sofroni // Lit. şi arta. – 2008. –
2 oct. – P. 6.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


5415. Ватаман, Элеонора. Желание и труд – все перетрут … : [кар-
диол. служба Молдовы : интервью с гл. специалистом-кардиологом Мин. здра-
воохранения Респ. Молдова Э. Ватаман] / записал Никита Любимов // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 23 окт.

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

616.4 Patologia. tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocri-


ne
5416. Zota, Larisa. Pacientul cu deficit de creştere se poate dezvolta
normal : [interviu cu L. Zota, medic endocrinolog] / consemnare : Victoria Babin //
Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 27.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


5417. Russu, Eugen. Oamenii activi despre substanţe active : [în artrita
reumatoidă : interviu cu E. Russu, asistent univ. la Catedra de medicină internă nr.
1] // Săptămîna. – 2008. – 10 oct. – P. 22.

5418. Russu, Eugeniu. "Roche" oferă şanse noi în artrita reumatoidă :


[despre medicamentele firmei elveţiene "Hofman-La Roche Ltd": interviu cu E.
Russu, asistent la USMF "N. Testemiţanu"] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 14 oct. – P. 4.

5419. Гроппа, Лилиана. Стрептококк продолжает войну, и ревмато-


логи Молдовы к ней готовы : [интервью с д-ром мед. наук Л. Гроппа] / записала
Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 2 окт.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


5420. Dabija, Nicolae. Ozea Rusu – întruchiparea Omeniei : [dir. al Inst.
de Neurologie şi Neurochirurgie] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P.
1.

5421. Молдовану, Ион. Ион Молдовану : "Желающий излечить свой


сон должен излечить свой день" : [интервью с зав. каф. неврологии Кишин. гос.
Ун-та медицины и фармации им. Н. Тестемицану] / записала Анна Дорошенко
// Кишин. обозреватель. – 2008. – 23 окт. – Р. 19.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
5422. Antocel, Dionisie. Contraste de temperaturi şi atitudini în prag de
iarnă : [interviu cu D. Antocel, administrator al SA "Termocom"] / consemnare : Vlad
Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 9 oct. – P. 2.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5423. Cernei, Oleg. Oleg Cernei : "Ne aşteptăm de la "Termocom" şi la


alte surprize" : [interviu cu consilierul municipal] / consemnare : Natalia Hadârcă //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20 oct. – P. 5.

5424. Могоряну, Николае. Подключение к электрическим сетям :


[ст. пред. Ассоц. потребителей энергии Молдовы] / Николае Могоряну // Экон.
обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 41.

5425. Савин, Игорь. На пороге зимы : [интервью с дир.-менеджером


АО "Ред-Норд" И. Савиным] / беседовал Виктор Старик // Коммунист. – 2008. –
3 окт. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 5211)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
5426. Красковская, Антонина. Богатств лесных хранители : [45 лет
со дня основания лесхоза Глодень] / Антонина Красковская // Кишин. новости.
– 2008. – 3 окт. – Р. 4.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 5169)

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole


5427. Гражданская позиция – на всю жизнь : [о П. И. Пояна, генер.
дир. ГП "Молдагротех"] // Независимая Молдова. – 2008. – 21 окт.

631.5 Lucrări agricole


5428. Gumovschi, Andrei. Suprafeţele cu plante modificate genetic
(transgenice) se extind într-un ritm rapid / Andrei Gumovschi // Eco. – 2008. – 1 oct.
– P. 12-13.

631.9 Alte întrebări


5429. Voloşciuc, Leonid. Cum am putea împăca agricultura cu ecologia
? : interviu cu L. Voloşciuc, consultant local al Proiectului Controlul Poluării în Agri-
cultură] / consemnare : Lilia Curchi // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 3-4. –
(Supl. "Lăpuşniţa").

215
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
5430. Distins savant şi organizator al ştiinţei agrare : [Vasile Micu, dir. al
ÎS Inst. de Fitotehnie "Porumbeni" la 70 de ani de la naştere] // Moldova suverană. –
2008. – 17 oct.

634 Horticultură în general


5431. Jolondcovschi, Alexandru. Nucul şi viaţa / Alexandru
Jolondcovschi // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 14.

5432. Адэскэлицей, Михай. Какие деревья вы хотите видеть в сво-


ем саду ? / Михай Адэскэлицей // Независимая Молдова. – 2008. – 9 окт.

634.8 Viticultură
5433. Ladaniuc, Victor. Împătimit de viţa de vie : [savantul Ştefan
Topală, septuagenar] / Victor Ladaniuc // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 8.

639.1 Vânătoare
5434. Георгиу, Георгий. Как обуздать браконьеров, или Сказ о
крупной и мелкой рыбе : [интервью с пред. Совета АО "Piscicol Nord" Г.
Георгиу] / записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 15
окт. – Р. 2.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


5435. Borş, Ion. Din miile de unde : [pe marginea dezvoltării radioului
mold.] / Ion Borş // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 3.

5436. Cine totuşi stă în spatele PRO TV ? : declaraţia grupului parlamen-


tar al PPCD // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 31 oct. – P. 3.

5437. Vartic, Andrei. PRO TV-ul şi recesiunea / Andrei Vartic // Timpul


de dimineaţă. – 2008. – 27 oct. – P. 6.

5438. Солонцова, Ольга. "Евросеть" : что дальше ? :[интервью с


упр. дир. представительства "Евросеть" в Молдове О. Солонцовой] / записал
Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 28.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5439. Янина, Анна. Стимулирующий фактор для развития конкурен-


ции : [по материалам "кругл. стола" "Упрощение доступа потенциал. поставщи-
ков на рынок сетей и услуг в обл. электр. коммуникаций и инф. технологий", 1
окт. 2008, Кишинэу] / Анна Янина // Независимая Молдова. – 2008. – 2 окт.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


5440. Bulat, Ludmila. O doamnă a cărţii : [Lidia Serghienco-Ciobanu,
red. la ed. "Lumina"] / Ludmila Bulat // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 7.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


5441. Ботнарь, Василий. Наземный + речной + воздушный : [интер-
вью с дир. Агентства транспорта В. Ботнарь] / записала Алла Руссу // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 23 окт. – Р. 9.

656.1 Transport rutier


5442. Ботнару, Стелла. Гарантия – во всем ! : [интервью с дир.
фирмы "Danatol Trans" С. Ботнару] / материал подготовила Елена Литовцева //
Кишин. новости. – 2008. – 24 окт. – Р. 5.

5443. Руссу, Алла. Проблемы молдавского "извоза" / Алла Руссу //


Кишин. обозреватель. – 2008. – 23 окт. – Р. 12.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


5444. Gagauz, Miron. Principala magistrală a Moldovei – căile ferate :
[interviu cu M. Gagauz, dir. gen. al ÎS "Căile ferate ale Moldovei"] / consemnare :
Valerii Strelcov; fotogr.: Iurie Cozlov // Comunistul. – 2008. – 10 oct. – P. 6-7;
Коммунист. – 2008. – 10 окт. – Р. 6-7.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


5445. Визант, Валентин. "Poşta Moldovei" – надежный связной :
[интервью с генер. дир. ГП. "Poşta Moldovei" В. Визант] // Независимая Молдо-
ва. – 2008. – 10 окт. – Р. 6.

5446. Визант, Валентин. "Почта Молдовы" – 15 лет становления /


Валентин Визант // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 26.

5447. Визант, Валентин. Структура, открытая людям и миру, или


Что такое современная почта : [интервью с генер. дир. ГП "Poşta Moldovei" В.
Визант] / записала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 10 окт. – Р. 1, 3.

217
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5448. Руссу, Алла. Марочное происшествие : [по поводу вып. в об-


ращении нов. серии марок "Comemorarea dinastiei Cantemireştilor"] / Алла Руссу
// Кишин. обозреватель. – 2008. – 30 окт. – Р. 15.

657 Contabilitate
5449. Шикирлийская, Марина. Цена развития бухучета и аудита : [о
проекте Нац. стратегии развития бухучета и аудита на 2008-2011 гг.] / Марина
Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 7.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


5450. Сидоренко, Павел. Миссия компании AGD Media : история со-
творения : [интервью с генер. дир. реклам. агентства AGD Media П. Сидоренко]
/ беседу вела Инна Желтова // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 29.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
5451. Исаев, Фейруз. Фейруз Исаев : "В Молдове для иностранных
инвесторов созданы все условия" : [интервью с руководителем укр.-молд.
межрегион. об-ния "Лукойл"] / записал Сергей Евстратьев // Независимая Мол-
дова. – 2008. – 10 окт. – Р. 7.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
5452. Нетреба, Людмила. Система организации рынка и прослежи-
ваемости : [интервью с нач. упр. технол. политики в виногр.-винодел. комплек-
се агентства "Молдова-вин" Л. Нетреба] / записала Ангелина Таран // Экон.
обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р. 23.

5453. Пеллиссард, Матиас. Винодел с душой странника : [интервью


с фр. виноделом-консультантом М. Пеллиссард] / записала Ангелина Таран //
Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 23.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
5454. Mocan, Iurii. Iurii Mocan : Importurile din China distrug piaţa inter-
nă : [interviu cu dir. companiei de producere a genţilor Avateh-Pro SRL] / interviu
realizat de Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 1 oct. – P. 6.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

688 Galanterie şi articole mărunte de modă. Articole decorative


5455. Манолов, Сергей. Жизненный цикл игрушки : интервью с дир.
компании Media Magnat Grup, специализирующейся на пр-ве дет. настол. раз-
вивающих игр, С. Маноловым / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение.
– 2008. – 17 окт. – Р.18.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-


STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
5456. Bodean, Valeriu. "Eu garantez calitatea oricărei construcţii înălţa-
te autorizat sub supravegherea inspecţiei de stat în construcţii" : [interviu cu V.
Bodean, şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii] / interviu realizat de Vlad Loghin //
Moldova suverană. – 2008. – 22 oct.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT, SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
5457. Узун, Наталья. Новый образ Кишинева в масштабах одного
района : об организации столич. р-на "Alpina Sud" / Наталья Узун // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 25 окт. – Р. 5.

73 ARTE PLASTICE
5458. Cucuietu, Iurie. Taina pământului întotdeauna în pământ se va în-
toarce : [olăritul – un vechi meşteşug] / Iurie Cucuietu // Făclia. – 2008. – 25 oct. –
P. 6.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


5459. Marcu, Tatiana. Casa Cristea – prima întreprindere meşteşugă-
rească din R. Moldova / Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 22 oct. – P. 12-13.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


5460. Gherman, Marcel. H. R. Giger, un explorator al tenebrelor : [pe
marginea activităţii artistului plastic de origine austriacă] / Marcel Gherman // Con-
trafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 15.

219
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5461. Glinca, Larisa. Nimic nu poate înlocui mâna mamei pe creştetul


copilului : interviu cu L. Glinca, pictor de desen animat / interviu de Liliana Popuşoi //
Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 22.

5462. Negură, Andrei. O lume, visându-se îndrăgostită de sine însăşi :


interviu cu pictorul A. Negură / consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. –
2008. – 31 oct. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 31 окт. – Р. 6.

5463. Partole, Claudia. Cu dragoste de Chişinău ... : [pe marginea crea-


ţiei artistului plastic Vasile Movileanu] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2008. – 30
oct. – P. 8.

5464. Галкина, Аксиния. В силках достижения : [творчество худож.


Виктора Завьялова] / Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2008. – 24
окт. – Р. 25.

78 MUZICĂ
5465. Bălan, Dan. Dan Bălan a sărbătorit la Chişinău : [interviu cu inter-
pretul basarabean] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 17 oct. – P. 12.

5466. Bivol, Svetlana. Svetlana Bivol : "Educăm o generaţie nouă de


spectatori de care avem foarte mare nevoie acum" : [interviu cu dir. Filarmonicii
Naţ.] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct. –
P. 8.

5467. Ciobanu, Nelly. "Visez să-mi lansez cât mai curând noul album" :
[interviu cu N. Ciobanu, interpretă de muz. uşoară] / a consemnat Angelina Olaru //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 oct. – P. 8.

5468. Constantinidi, Richard. Live. No lies : [interviu cu R.


Constantinidi, organizatorul festivalului "Live. No lies" de la Chişinău] / consemnare :
Mihai Vakulovski // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 17 oct. – P. 8.

5469. Conţiu, Mihai. "Caravela Culturii" – unul dintre fantasticele patro-


naje spirituale ale preşedintelui Vladimir Voronin / Mihai Conţiu // Moldova suverană.
– 2008. – 30 oct.

220
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5470. Filip, Felicia. Festivalul Internaţional "Invită Maria Bieşu" : [interviu


cu F. Filip, soprană, România] / a dialogat Raia Rogac // Glasul. – 2008. – 30 oct. –
P. 7, 9.

5471. Ghost, Andy. "Managementul în România este la pământ, pentru


muzica rock" : interviu cu A. Ghost, solistul trupei clujene "Altar" / consemnare :
Veronica D. Niculescu // Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 23.

5472. Moscovici, Constantin. Festivalul "Cântecele lumii" trezeşte un


interes foarte mare pentru cultura noastră în lume : [interviu cu C. Moscovici, com-
pozitor] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 10 oct.
– P. 8.

5473. Neamţu, Petre. "Sunt state bogate care ar da milioane să-şi recu-
pereze măcar o mică parte din folclorul lor" : [interviu cu P. Neamţu, dirijorul orches-
trei "Folclor"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2008. –
24 oct. – P. 8.

5474. Tamazlâcaru, Elena. Ecouri ale Festivalului : [sinteză pe marginea


celei de-a 16-a ed. a Festivalului "Vă invită Maria Bieşu"] / Elena Tamazlâcaru // Lit.
şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 6.

5475. Vieru, Grigore. Scurta lor viaţă, o litanie : [in memoriam interpreţi-
lor Doina şi Ion Aldea-Teodorovici : reprodus din "Jurnalul Naţ."] / Grigore Vieru //
Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 4.

5476. Zamfir, Gheorghe. "Când trebuie să vin la Chişinău, mă pregătesc


foarte serios" : [interviu cu Gh. Zamfir, naist] / interviu realizat de Irina Nechit // Jur-
nal de Chişinău. – 2008. – 17 oct. – P. 22.

5477. Zamfir, Gheorghe. Gheorghe Zamfir : "Sistemul nu mă iubeşte şi


nu mă vrea" : [interviu cu naistul român] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 17 oct. – P. 10.

5478. Максимов, Александр. Филармонические проспекты : [интер-


вью с зам. дир. Нац. Филармонии А. Максимовым] / записала Елена Узун //
Молд. ведомости. – 2008. – 17 окт. – Р. 6.

221
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

În memoriam compozitorului Anatol Roşcovan


5479. Druţă, Boris. Omul care a cules muzica din stele / Boris Druţă //
Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 8.

5480. In memoriam Anatol Roşcovan / consemnare : Liliana Popuşoi //


Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 24 oct. – P. 12. – Cuprins : "Pomul vieţii lui
a dat roade bogate, care vor dăinui multă vreme" / Vlad Mircos; Modestia ca haină
de gală a Artistului / Traianus; "A fost un om cu literă mare" / Natalia Gordienco;
"Anatol Roşcovan a avut un rol foarte mare în viaţa mea" / Lina.

5481. Ne-a părăsit Anatol Roşcovan // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 7.

5482. Traianus. Modestia ca haină de gală a Artistului / Traianus // Capi-


tala. – 2008. – 29 oct. – P. 8; Столица = Capitala. – 2008. – 29 окт. – Р. 8; Lit. şi
arta. – 2008. – 30 oct. – P. 8.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
5483. Bechet, Boris. Boris Bechet : "Loteanu era ca un izvor ce mereu
nu dormitează" : [in memoriam regizorului Emil Loteanu : interviu cu actorul] / inter-
locutor : Ion Proca // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 10.

5484. Mocanu, Maria. WALL-E: Robotul care salvează umanismul : [pe


marginea filmului companiei de animaţie "Pixar"] / Maria Mocanu // Contrafort. –
2008. – Oct. (Nr 10). – P. 21.

5485. Андон, Виктор. А время не терпит : [пробл. молд. кинемато-


графа] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2008. – 10 окт. – Р. 25.

5486. Трояновская, Лидия. Единственный государственный : [про-


паганда и продвижение нац. кино : интервью с менеджером Культ. центра
"Одеон", мун. Кишинэу, Л. Трояновской] / подготовила Нелли Сливенко // Ки-
шин. новости. – 2008. – 17 окт. – Р. 2.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

792 Teatru. Artă scenică


5487. Cozub, Alexandru. "Pentru meseria asta e important să existe di-
versitate" : [interviu cu A. Cozub, dir. artistic al Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu"] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 17 oct. – P. 8.

5488. Curagău, Mihai. Mihai Curagău : "Teatrul e o boală frumoasă de


care nu trebuie să ne lecuim" : [interviu cu actorul Teatrului Municipal "Satiricus I. L.
Caragiale"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 31
oct. – P. 10.

5489. Diaconu, Mircea. "Ar trebui să facem mult mai mult pentru contac-
tele reciproce" : interviu cu actorul M. Diaconu, dir. al Teatrului Nottara din Bucureşti
/ interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 oct. – P. 10.

5490. Grecu, Sandu. O repetiţie cu maestrul Mihai Curagău : [65 de ani


de la naşterea actorului] / Sandu Grecu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 30 oct. –
P. 5.

5491. Grecu, Sandu. Sandu Grecu : "Curagău este actorul la care vi-
sează orice regizor" : [despre actorul Mihai Curagău] // Flux european : ed. de vi-
neri. – 2008. – 31 oct. – P. 10.

5492. Josanu, Valeriu. Teatrul de Marionete municipal la 15 ani : [inter-


viu cu V. Josanu, fondator al Teatrului şi Angela Josanu, specialist în design vesti-
mentar] / consemnare : Elena Maţievschi // Moldova Mare. – 2008. – 28 oct.

5493. Tăzlăuanu, Valentina. Libertatea, nelimitată de creaţie este privită


adesea ca o rampă de lansare a veleitarilor ... : dialog cu V. Tăzlăuanu, critic de
teatru / consemnare : Dina Ghimpu // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 10-11.

5494. Ungureanu, Ion. Cu Puşkin – împotriva cenzurii : [creaţia druţiană


şi teatrul] / Ion Ungureanu // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 10.

5495. Козаков, Михаил. Михаил Козаков : "Я или работаю, или ле-
чусь" : [интервью с рос. актером] / записала Татьяна Мигулина // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 31 окт. – Р. 30.

5496. Лозован, Андрей. Что предлагает Национальная Опера ? :


[интервью с дир. Нац. Театра Оперы и Балета А. Лозован] / записала Татьяна
Степанова // Молд. ведомости. – 2008. – 17 окт. – Р. 6.

223
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5497. Табаков, Олег. "Исхода у талантов не предвидится …" : [ин-


тервью с рос. актером О. Табаковым] / записала Раиса Казакова // Независи-
мая Молдова. – 2008. – 31 окт. – Р. 22.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
5498. Пехтерев, Виталий. Виталий Пехтерев : "Успехи теннисистов
из Бельц очевидны" : [интервью с руководителем спортив. клуба "Olimpicul"] /
записал Иван Капсамун // Молд. ведомости. – 2008. – 10 окт. – Р. 5.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


5499. Cebanu, Pavel. Pavel Cebanu : "Chişinăul trebuie să aibă un sta-
dion modern polivalent" : [interviu cu preş. Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] / a
consemnat Andrei Loghin // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28 oct. – P. 8.

5500. Funk, Iosif. Notiţe subiective ale unui reputat specialist : [pe mar-
ginea evoluţiei echipei Rep. Moldova la Olimpiada din China] / Iosif Funk // Sport
plus. – 2008. – 28 oct. – P. 4-5.

5501. Ioniţă, Artur. Artur Ioniţă : "Doar prin muncă poţi ajunge departe" :
[interviu cu căpitanul selecţionatei de fotbal, juniori, a Moldovei] / consemnare : Vla-
dimir Maftei // Sport plus. – 2008. – 14 oct. – P. 12.

5502. Jereghi, Alexei. Prima maratonistă din Republica Moldova : [Cla-


udia Bodrug, prof. de educaţie fizică la Şc. Primară nr. 12 din Chişinău] / Alexei
Jereghi // Sport plus. – 2008. – 28 oct. – P. 5.

5503. Juravschi, Nicolae. "Apreciez pozitiv evoluţia sportivilor noştri la


Olimpiadă" : interviu cu N. Juravschi, preş. Com. Naţ. Olimpic din Moldova / con-
semnare : Andrei Prodan // Moldova suverană. – 2008. – 2 oct.

5504. Reneischi, Victor. O întâlnire de suflet !!! : [interviu cu V.


Reneischi, canoist din Rep. Belarus şi Nicolae Juravschi, preş. al Com. Naţ. Olimpic
din Rep. Moldova] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008. – 7 oct. – P.
2-4.

5505. Гетманец, Александр. Бильярд – вид спорта, отдых или ис-


кусство ? : [интервью с президентом Нац. Федерации бильярда Молдовы] /
записал Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 16 окт. – Р. 18.

224
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5506. Горбан, Андрей. Андрей Горбан : "Хочу в Топ-20" : [интервью


с молд. теннисистом] / записала Жанна Тищенко // Независимая Молдова. –
2008. – 31 окт. – Р. 25.

5507. Данильянц, Иван. Лицензирование тренеров – важный этап в


развитии футбола : [интервью с дир. федер. шк. тренеров при Федерации фут-
бола Молдовы И. Данильянц] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. –
2008. – 3 окт. – Р. 5.

5508. Кличко, Виталий. Виталий Кличко : "Спорт – это тоже полити-


ка : [интервью с укр. боксером] / записал Анатолий Дашкевич // Независимая
Молдова. – 2008. – 14 окт. – Р. 6.

5509. Кожокарь, Максим. Доскакать до Лондона : [пробл. молд. кон.


спорта] / Максим Кожокарь // Кишин. обозреватель. – 2008. – 23 окт. – Р. 18.

5510. Куртиян, Александр. Тренерские амбиции Александра Кур-


тияна : [интервью с молд. полузащитником] / записал Владислав Кузовлев //
Молд. ведомости. – 2008. – 3 окт. – Р. 5.

5511. Ревенко, Василий. Регби достойно большего внимания : [ин-


тервью с президентом Федерации регби Молдовы В. Ревенко] / записал Эду-
ард Чобану // Молд. ведомости. – 2008. – 24 окт. – Р. 5.

5512. Тестимицану, Ион. Тестимицану мечтает о сборной : [интер-


вью с молд. защитником] / записал Максим Кожокарь // Молд. ведомости. –
2008. – 31 окт. – Р. 5.

5513. Чобану, Павел. Как живешь, сборная ? : [интервью с прези-


дентом Федерации футбола Молдовы П. Чобану] / записал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 10 окт. – Р. 29.

5514. Чобану, Эдуард. Кто поможет отечественному гандболу ? /


Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 9 окт. – Р. 18.
Vezi Nr 5316

225
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
5515. Колкер, Борис. "Благодаря знанию эсперанто, я начал гово-
рить по-молдавски" : [интервью с канд. филол. наук Б. Колкер] / записал Игорь
Мельник // Молд. ведомости. – 2008. – 24 окт. – Р. 4.

811 Limbi individuale


(Vezi Nr 5318-19)

811.1 Limbi indo-europene, în general


811.111 Limba engleză
5516. Şemanovskaia, Marina. Carte nouă pentru cei ce învaţă limba
engleză : [pe marginea man. "Academic English" de Ludmila Grosul] / Marina
Şemanovskaia // Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

811.13 Limbi romanice


811.135.1 Limba română
5517. Bojoga, Eugenia. Limba "moldovenească" – o română de stradă /
Eugenia Bojoga // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 12.

5518. Ciocanu, Ion. Savantul, ca piatră de temelie : [in memoriam lin-


gvistului Ion Dumeniuc (1936-1992)] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. –
P. 5.

5519. Pohilă, Vlad. Sărbătoarea limbii române în Basarabia : [interviu cu


V. Pohilă, filolog-cercetător : reluat din "Formula AS", 29 aug. - 5 sept., 2008] ] /
consemnare : Ion Loghin Popescu // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 5056)

226
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
5520. Cisneros, Sandra. Şolduri; Nu vorbeşte engleza : [proză scurtă] /
Sandra Cisneros; trad. şi adapt. de Miruna Andriescu // Contrafort. – 2008. – Oct.
(Nr 10). – P. 24.

821.111(411) Literatură scoţiană în limba engleză


5521. Burns, Robert. O, şuieră ...; Şi vânturi ...; Cântecul frunzei; Venind
prin lan : [versuri] / Robert Burns; trad. de Igor Creţu // Florile dalbe. – 2008. – 2 oct.
– P. 8.

821.135.1 Literatură română


5522. Andriescu, Radu. Apartenenţa politică; Cu uşa deschisă; Rădă-
cini luterane; Poliţia de proximitate : [versuri] / Radu Andriescu // Contrafort. – 2008.
– Oct. (Nr 10). – P. 7.

5523. Barbu, Eugen. File de jurnal : sinteze, doc., eseuri / Eugen Barbu
// Glasul. – 2008. – 9, 30 oct. – P. 6.

5524. Bogza, Geo. Coşmarul : [versuri] / Geo Bogza // Timpul de dimi-


neaţă. – 2008. – 3 oct. – P. 32.

5525. Cantemir, Dimitrie. Cântec : [versuri] / Dimitrie Cantemir // Lit. şi


arta. – 2008. – 30 oct. – P. 1.

5526. Dinescu, Viorel. Simţire românească : [versuri] / Viorel Dinescu //


Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 1.

5527. Drăgan, Daniel. Sus : [versuri] / Daniel Drăgan // Timpul de dimi-


neaţă. – 2008. – 31 oct. – P. 32.

5528. Eminescu, Mihai. Odă (în metru antic) : [versuri] / Mihai Eminescu
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17 oct. – P. 24.

227
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5529. Iorga, Nicolae. Locul cel mai bun : [eseu : din vol. "Pagini alese",
Bucureşti, 1965] / Nicolae Iorga // Capitala. – 2008. – 29 oct. – P. 8;
Столица=Capitala. – 2008. – 29 окт. – Р. 8.

5530. Macedonski, Alexandru M. Rondelul rozelor ce mor : [versuri] /


Alexandru M. Macedonski // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 oct. – P. 24.

5531. Stănescu, Nichita. Panta Rhei : [versuri] / Nichita Stănescu // Flo-


rile dalbe. – 2008. – 9 oct. – P. 1.

5532. Ştefănescu, Barbu Delavrancea. Bunica : povestire / Barbu


Ştefănescu Delavrancea // Florile dalbe. – 2008. – 9 oct. – P. 7.

5533. Topârceanu, George. Gelozie : [versuri] / George Topârceanu //


Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 oct. – P. 24.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


5534. Zegrea, Ilie. Anno domini 1408 : [versuri] / Ilie Zegrea // Lit. şi arta.
– 2008. – 16 oct. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


5535. Anton, Ion. Scutul catolic; Primul muşatin; "De la munte până la
mare"; Demnitate şi vitejie : [fragm. din povestirea ist. "Zodia zimbrului"] / Ion Anton
// Florile dalbe. – 2008. – 2 oct. – P. 3; 9 oct. – P. 2-3; 23, 30 oct. – P. 3. – Contin.
Începutul : 4 sept.

5536. Anton, Ion. Viziune autumnală : [versuri] / Ion Anton // Florile dal-
be. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

5537. Bâlici, Gheorghe. În aşteptarea cetăţeniei române; Aviz : [epi-


grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 oct. – P. 16.

5538. Bâlici, Gheorghe. Leafă la stat; Hoţii la teatru : [epigrame] / Ghe-


orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 3 oct. – P. 24.

5539. Bâlici, Gheorghe. Optimism; La judecată : [epigrame] / Gheorghe


Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 24.

228
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5540. Bâlici, Gheorghe. Sănătatea beţivilor; Efectele modei; Soluţie ba-


hică în ţara comunismului; La primirea lichelei într-un nou partid : [epigrame] / Ghe-
orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 oct. – P. 16; 17 oct. – P. 24.

5541. Bâlici, Gheorghe. Soţul către soaţa-i vorbăreaţă; Excursie în Ro-


mânia; Moldoveanca în Spania toreadorilor; Medicul inventator : [epigrame] / Ghe-
orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 7 oct. – P. 16; 10 oct. – P. 24.

5542. Bâlici, Gheorghe. Tristă constatare; Prieteni noi, prieteni vechi;


Cifra 13; Discordanţă : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
28 oct. – P. 16; 31 oct. – P. 24.

5543. Băcescu, Tatiana. Profesie ... : [versuri] / Tatiana Băcescu // Fă-


clia. – 2008. – 11 oct. – P.16.

5544. Busuioc, Aureliu. Despre dragul de mine ...: [reflecţii] / Aureliu


Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 5.

5545. Busuioc, Aureliu. Singur în faţa dragostei : (fragm. din roman) /


Aureliu Busuioc // Florile dalbe. – 2008. – 9 oct. – P. 8.

5546. Butnaru, Leo. Intrând pe sub unghii : cosmogramă / Leo Butnaru


// Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 9.

5547. Cibotaru, Arhip. Toamnă : [versuri] / Arhip Cibotaru // Florile dal-


be. – 2008. – 30 oct. – P. 1.

5548. Cojocaru, Sergiu. Epigrama; Despre noi; Fenomen basarabean;


"Pro" şi "contra"; Principiu relativ; O, iar femeia; Roma; Stare de război ...; Părinţi
biblici; Peisaj autumnal; Familială; Virtutea păcatului; Job : [epigrame] / Sergiu
Cojocaru // Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 4.

5549. Cosmescu, Alex. A spune durerea până la capăt : [reflecţii] / Alex


Cosmescu // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 13.

5550. Cristea, Anatol. Ridică-te, ţară ! : [versuri] / preot Anatol Cristea //


Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 3.

5551. Diordiev, Ion. Diferenţa; Dragoste părintească; Dragoste contem-


porană; Condiţie; Competiţie : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Făclia. – 2008. – 4
oct. – P. 8.

229
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5552. Esinencu, Nicolae. Moş Găbjilă Filozoful : [povestire] / Nicolae


Esinencu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 oct. – P. 7; 10,17, 24 oct. – P. 6. –
Contin. Începutul : 9 mai.

5553. Filip, Iulian. Gânduri răzleţe între cărţi luminoase : [versuri] / Iulian
Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 6.

5554. Galaicu, Vasile. Linuşatene : [povestire] / Vasile Galaicu // Florile


dalbe. – 2008. – 2 oct. – P. 7.

5555. Gavriliţă, Raisa. Vibrante nostalgii : [versuri] / Raisa Gavriliţă //


Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 8.

5556. Grama, Steliana. Postume : [versuri] / Steliana Grama // Lit. şi ar-


ta. – 2008. – 2 oct. – P. 4. – Cuprins : Istoria iubirii ce-a murit ...; Certificat de deces;
Veşnică eglogă; Febra aventurii; Iubirea ta-i cu termen expirat; În vogă sunt iubirile
sau ba ?; Stigmatele iubirilor trecute ... .

5557. Lari, Leonida. Pe greul chin al sufletului meu ... : [versuri] /


Leonida Lari // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 12. – Cuprins : Vântul; Ziuă albă; Vânt
de toamnă; Cai de aur pasc ceaţa ...; Fratelui român.

5558. Lari, Leonida. Populară; Vânt aspru; În lumina lunii; În această


seară; Testament; De Florii; Destinul iubitorilor de neam; Ploaie şi sânge; Vânt din-
spre tării; Pe Dâmboviţa – cocorul; Marea Adunare Naţională : [versuri] / Leonida
Lari // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 5.

5559. Loteanu, Emil. Nefertiti : [versuri] / Emil Loteanu // Glasul. – 2008.


– 9 oct. – P. 10.

5560. Marin, Gheorghe. Calculatorul meu a fost meliţa : [povestire] /


Gheorghe Marin // Florile dalbe. – 2008. – 23 oct. – P. 8.

5561. Matcovschi, Dumitru. Oare nu sunt eu, Moldovă ? : [versuri] /


Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 1.

5562. Micu, Vasile. Minune; Tribut; În ochii tăi să-mi prinzi lumina; Doar
ea; Dor de cer senin; Cântec luminii; Din cer cu o lumină; De-ar fi timpul pasăre; Ne
mistuie timpul; Firul mişcării : [versuri] / Vasile Micu // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. –
P. 6.

230
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5563. Morăraş, Mihai. Cernăuţi – cetatea mea de vis : [versuri] / Mihai


Morăraş // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 7.

5564. Petrescu-Redi, Nicolae. Oglinda; Ghicitoare; Pan Halippa; Amin-


tiri; La balul ierbii; Povara : [versuri] / Nicolae Petrescu-Redi // Lit. şi arta. – 2008. –
9 oct. – P. 5.

5565. Romanciuc, Vasile. Învăţătorii : [versuri] / Vasile Romanciuc //


Florile dalbe. – 2008. – 2 oct. – P. 1.

5566. Rusnac, Anatol. E toamnă şi e frig în Bucovina : [versuri] / Anatol


Rusnac // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 7.

5567. Rusnac, Anatol. Părinte drag, dascăl cuminte : [versuri] / Anatol


Rusnac // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 1.

5568. Rusnac, Ludmila. Cu tine ...; În lume nimeni; Bijuteria ...; Şi din
"Tu"; O femeie loveşte când iubeşte ... : [versuri] / Ludmila Rusnac // Făclia. – 2008.
– 4 oct. – P. 5.

5569. Rusnac, Vladimir. Învăţătorilor : [versuri] / Vladimir Rusnac // Mol-


dova Mare. – 2008. – 1 oct.

5570. Schiţco, Boris. Cu toate uraganele din inimă : [versuri] / Boris


Schiţco // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P.12. – Cuprins : Aproape tomnatecă; Flori de
dor; Continuitate; Vis; Am întrebat; Scrisoare de acasă; Codreancă.

5571. Sobieţchi, Ludmila. Frunzele curg – ape de foc la picioare : [ver-


suri] / Ludmila Sobieţchi // Florile dalbe. – 2008. – 23 oct. – P. 1.

5572. Sprânceană, Emanuela. Cristina : [povestire] / Emanuela Sprân-


ceană // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 20.

5573. Strâmbeanu, Andrei. Doina basarabeană : [versuri] / Andrei


Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 1.

5574. Şerban, Grigore. Bună ziua : [versuri] / Grigore Şerban // Univers


pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 8.

231
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5575. Teleucă, Victor. Apropo de uitare : [reflecţii] / Victor Teleucă // Flo-


rile dalbe. – 2008. – 9 oct. – P. 5. – Va urma.

5576. Tomozei, Gheorghe. Zbor : [versuri] / Gheorghe Tomozei // Florile


dalbe. – 2008. – 9 oct. – P. 4.

5577. Vodă, Gheorghe. "Odă oraşului Chişinău" : [versuri] / Gheorghe


Vodă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 13 oct. – P. 5.

5578. Ziua poeziei : [versuri] // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 5. – Cu-


prins : Roua cântecului / Grigore Vieru; Şi nefiind ... / Anatol Codru; Către Luceafăr /
Agnesa Roşca; Cântec în patru note / Vasile Toma; Simboluri eminesciene / Elena
Tamazlâcaru; Metamorfoză / Luminiţa Dumbrăveanu; Cartea vieţii / Efimia Ţopa;
Pronostic meteo de octombrie / Iulian Filip; Şi frunza toamnei cade-nlăcrimată /
Claudia Slutu-Grama; Cuvintele / Iurie Colesnic; Bătrânul drumeţ / Vladimir Rusnac;
Atât de simplu / Galina Furdui; Nostalgică / Lidia Codreanca; Poezia / Victoria
Fonari; Unei zile ... / Claudia Partole; Casa părintească / Lidia Grosu; Două mâini
crăpate / Boris Schiţco; Nu te-ntrista / Maria Tofan-Bâlici; Casa / Raisa Plăieşu.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


5579. Казакова, Раиса. У судьбы подсказок не бывает … : рассказ /
Раиса Казакова // Независимая Молдова. – 2008. – 17 окт. – Р. 22.

5580. Милях, Александр. Осень золотая : [стихи] / Александр Милях


// Независимая Молдова. – 2008. – 24 окт. – Р. 12.

5581. Савостин, Николай. Знак : [стихи] / Николай Савостин // Ком-


мерсант plus. – 2008. – 24 окт. – Р. 17. – Содерж. : То ущелье; Монолог Фауста;
Простая истина.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


5582. Mocanu, Igor. Avangard-scepticii şi avangard-optimiştii : [pe mar-
ginea lucr. simpoz. intern. "Text-Image, Perspectives on the History and Aesthetics
of Avant-garde Publications", 15-17 mai 2007, Sibiu, România] / Igor Mocanu //
Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 8.

821.112.2.0 Literatură germană


5583. Muller, Herta. Herta Muller: Un scriitor e rezultatul unei experienţe
: [fragm. din interviul cu scriitoarea germană : reluat din "Cotidianul", apr. 2008] /

232
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

consemnare : Alina Purcaru, sel. de Veronica Eşanu // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr
10). – P. 16-17.

5584. Sprânceană, Vitalie. Despre straturile subversive ale limbii : [pe


marginea culeg. de proză "Regele se-nclină şi ucide" de Herta Muller, Iaşi, Polirom,
2005] / Vitalie Sprânceană // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 16.

821.135.1.0 Literatură română


5585. Creţu, Bogdan. Et in Virtualia ego ... : [pe marginea romanului
"Chemarea lui Matei" de Florina Ilis, Bucureşti, ed. Cartea Românească, 2008] /
Bogdan Creţu // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 4.

5586. Dabija, Nicolae. Lecţia Goma : [pe marginea creaţiei scriitorului


Paul Goma] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 1.

5587. Manea, Norman. Norman Manea despre "cazul" Kundera şi moar-


tea lui Ioan Petru Culianu : [fragm. de interviu cu scriitorul român : reluat din "Eve-
nimentul zilei", oct. 2008] / consemnare : Traian Danciu // Contrafort. – 2008. – Oct.
(Nr 10). – P. 8.

5588. Pădureţ, Ludmila. Viorel Dinescu – Eros şi Anteros : [pe marginea


vol. "Eros-Anteros" de Viorel Dinescu, Ch., ed. pentru lit. şi artă, 2008] / Ludmila
Pădureţ // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

5589. Tamazlâcaru, Elena. Scriitorii Eugen Simion şi Nicolae Breban la


Iaşi / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 6.

5590. Vartic, Andrei. De la Mana la Paul Goma / Andrei Vartic // Lit. şi


arta. – 2008. – 9 oct. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5317)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


5591. Apetri, Dumitru. O interpretare ne-ordinară a baladei Mioriţa : [pu-
blicistul Vitalie Pastuh-Cubolteanu la 60 de ani de la naştere] / Dumitru Apetri // Lit.
şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 6.

5592. Belîi, Liviu. Publicistul Tudor Ţopa la întrecere cu timpul : [pe


marginea creaţiei publicistului] / Liviu Belîi // Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 3.

233
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5593. Busuioc, Aureliu. “Cartea care ar putea să-l facă împlinit pe un


scriitor este aceea care n-a fost scrisă niciodată ..." : interviu cu scriitorul A. Busuioc
cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la naştere / pentru conformitate : Călina Trifan //
Capitala. – 2008. – 17 oct. – P. 8; Столица = Capitala. – 2008. – 17 окт. – P. 8.

5594. Busuioc, Aureliu. Aureliu Busuioc : "Răspunsuri gata întotdeauna


au numai politicienii şi poliţiştii" : [interviu cu scriitorul] / consemnare : Sorina
Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 oct. – P.10, 15.

5595. Chiper, Grigore. Dialog, naraţiune şi strategii narative non-stop :


[pe marginea romanului "Turnătorul de medalii" de Anatol Moraru, Chişinău, ed.
Prut Intern., 2008] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 5.

5596. Ciocanu, Ion. Roman despre un ... roman : [pe marginea romanu-
lui "Îngerii de ceaţă" de Victor Dumbrăveanu, Ch.,"Bons Offices", 2008] / Ion
Ciocanu // Florile dalbe. – 2008. – 30 oct. – P. 7.

5597. Codru, Anatol. Monument de sinceritate : [pe marginea creaţiei


poetice a academicianului Vasile Micu] / Anatol Codru // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct.
– P. 6.

5598. Dabija, Nicolae. Născut să încurajeze ... : [pe marginea creaţiei


publicistice a lui Vitalie Pastuh-Cubolteanu] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. –
23 oct. – P. 6.

5599. Druţă, Ion. Cel de-al treilea mileniu : discurs rostit în cadrul
Simpoz. Intern. cu genericul "Ion Druţă – umanism şi contemporaneitate" / Ion Druţă
// Moldova suverană. – 2008. – 21 oct.

5600. Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Druţă – scriitorul care ne re-


prezintă neamul / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2008. – 10 oct. – P. 12.

5601. Duca, Gheorghe. Ion Druţă – scriitorul care ne reprezintă neamul :


[art. preş. AŞM] / Gheorghe Duca // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 1.

5602. Fonari, Victoria. Proza lui Aureliu Busuioc şi semiotica / Victoria


Fonari // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 4.

5603. Grosu, Lidia. Un zbor continuu per aspera ad astra / Lidia Grosu //
Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 1.

234
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5604. Olaru, Angelina. Mai aproape de Steliana Grama : [in memoriam


poetei] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 oct. – P. 5.

5605. Palladi, Tudor. Revelaţia albului sau Absoluitatea cunoaşterii altu-


lui : [creaţia poetică a lui Vasile Micu] / Tudor Palladi // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P.
4.

5606. Petru, Mariana. Când pe-nserate se aprinde o stea ... : [in memo-
riam poetei Steliana Grama] / Mariana Petru // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P.11.

5607. Voronin, Vladimir. Ion Druţă este omul care îi dă poporului său
şansa celei de-a doua respiraţii : alocuţiunea preş. V. Voronin rostită la manifesta-
rea consacrată aniversării a 80-a a scriitorului-academician Ion Druţă (Chişinău, 17
oct. 2008) // Moldova suverană. – 2008. – 21 oct.

80 de ani de la naşterea scriitorului Aureliu Busuioc


5608. Ciobanu, Mircea V. 80 de ani necesari / Mircea V. Ciobanu // Jur-
nal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 22.

5609. Leahu, Nicolae. Dalai-Lama plimbătorilor de purici / Nicolae Leahu


// Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 22.

5610. Şleahtiţchi, Maria. Aureliu Busuioc este / Maria Şleahtiţchi // Jur-


nal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 22.

5611. Ştefănescu, Alex. Un scriitor sceptic faţă de propriul lui succes /


Alex Ştefănescu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 5.

60 de ani de la naşterea scriitorului Andrei Vartic


5612. Caranfil, Ninela. Cavaler al Luminii / Ninela Caranfil // Lit. şi arta. –
2008. – 16 oct. – P. 4.

5613. Dabija, Nicolae. Bucuraţi-vă ! / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –


2008. – 16 oct. – P. 4.

5614. Dulgheru, Valeriu. Andrei Vartic la 60 de primăveri împlinite :


[scriitor şi cercetător] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 1.

5615. Hadârcă, Ion. Un ac de cojoc ... jubiliar : [pe marginea creaţiei


epigramistului Sergiu Cojocaru] / Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 4.

235
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5616. Pohilă, Vlad. Andrei Vartic, intelectualul-orchestră / Vlad Pohilă //


Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 4.

821.162.1.0 Literatură poloneză


5617. Maslowska, Dorota. Sfârşitul marilor naraţiuni : [fragm. din intervi-
ul cu D. Maslowska, scriitoare poloneză : reluat din rev. "Lampa"] / consemnare :
Agnieszka Drotkiewicz; trad., prez. şi adapt. : Teodor Ajder // Contrafort. – 2008. –
Oct. (Nr 10). – P. 22-23.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Roibu, Nicolae. "Seminarul" de la Păuleşti : [despre protoiereul Ioan
Ciuntu, parohul Bisericii "Sfânta Teodora de la Sihla"]. – Vezi Nr 5027

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


5618. Нестерюк, Андрей. Символика Молдовы / Андрей Нестерюк //
Moldova Mare. – 2008. – 1 oct. – Продолж. Нач.: 23 сент.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.25 Arhivistică. Arhive
5619. Moraru, Alexandru. Arhivele statului văzute din interior (2) : din
notiţele unui istoric-arhivist / Alexandru Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 3.
– Contin. Începutul : 26 iun.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


(Vezi Nr 5315)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


5620. Astăzi Germania sărbătoreşte 18 ani de la reunificarea ţării // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct. – P. 9. – Cuprins : Este nevoie ca în Moldo-
va să existe o majoritate care să-şi dorească reîntregirea ţării : [interviu cu Holger
Dix, dir. reprezentanţei din Bucureşti a Fundaţiei Konrad Adenauer]; Sper ca reîn-
tregirea Moldovei să nu dureze 40 de ani / Manfred Grund; Acea nedreptate, comisă
de regimul comunist, nu putea fi de lungă durată, fiindcă era lipsită de suflet /

236
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Norbert Neuhaus; În România şi R. Moldova nu există voinţă politică de a face pasul


pe care l-a făcut Germania / Mihai Retegan.

5621. Kulciţki, Stanislav. "De ce urmărea să ne distrugă ? : Stalin şi


Holodomorul ucrainean". Cap. 1. A fost sau nu genocid?; Cap. 2. Reconsiderarea
istoriei Uniunii Sovetice; Cap. 3. Posibilitatea genocidului în construcţia comunismu-
lui; Cap. 4. Conştientizarea genocidului; Cap. 5. Atitudinea "Partidului puterii" faţă
de Holodomor : [fragm. din cartea cu acelaşi tit.] / Stanislav Kulciţki; trad. în lb. rom.
de Tiberius Puiu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct. – P. 7; 10, 17, 24,
31 oct. – P. 4.

5622. Журавлев, Виталий. "Мюнхенский сговор" : причины и след-


ствия : [Мюнхен 1938 г. : перепеч. из "Россия и соотечественники"] / Виталий
Журавлев // Analytique Moldpresa. – 2008. – 18 окт. – Р. 20, 23.

5623. Dabija, Nicolae. Reportaj din Ţara de Sus : [600 de ani de la pri-
ma atestare a oraşului Cernăuţi] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P.
1.

94(478) Istoria Republicii Moldova


5624. Ancel, Jean. Transnistria sub ocupaţie românească : ( se publ. cu
unele presc.) / Jean Ancel // Moldova Mare. – 2008. – 1 oct. – Contin. Începutul : 23
sept.

5625. Colesnic, Iurie. Omul care a sădit stejarul unirii : [Alexandru


Botezatu, luptător pentru cauza naţ. (1847-1925)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2008.
– Oct. (Nr 10). – P. 10.

5626. File din istoria oraşului Chişinău // Flux european. – 2008. – 14


oct. – P. 3.

5627. Grosu, Vasile. Mereu arzândă, candela memoriei : [deportările din


anul 1949 din Moldova : interviu cu V. Grosu, dr. în ist.] / consemnare : Grigore
Teslaru // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 2.

5628. Ladaniuc, Victor. Molovata : [raionul Dubăsari, atestat la 10 mai


1574 : din lucrarea "Localităţile Rep. Moldova"] / Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa //
Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 10.

5629. Moraru, Irina. Tighina românească : [600 de ani de la fondarea


oraşului] / Irina Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 oct. – P. 10.

237
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

5630. Pantelimon Sinadino, masacrat de bolşevici pe cont propriu :


[deputat în Sfatul Ţării] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 oct. – P. 25.

5631. Preda, Sorin. Cruciada de la Răciula : [despre revolta ţăranilor


basarabeni privind închiderea Bisericii din Răciula, 1959] / Sorin Preda // Natura. –
2008. – Oct. (Nr 10). – P. 7.

5632. Rezachevici, Constantin. Petru Rareş, domn al Ţării Moldovei /


Constantin Rezachevici // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

5633. Taşcă, Mihai. Masacraţi în RASS Tătară : [pe marginea procesului


a 13 deputaţi în Sfatul Ţării] / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17 oct.
– P. 16-17.

5634. Гросул, Владислав. Традиции молдавской государственности


: (печатается с сокращ.) / Владислав Гросул // Moldova Mare. – 2008. – 1 oct. –
Продолж. Нач. : 23 сент.

5635. Стати, Василе. "Естественное право молдаван" : борьба за


молдавский язык / Василе Стати // Moldova Mare. – 2008. – 21 oct.

5636. Шорников, Петр. Без страха и упрека : [о Павле Ткаченко, ру-


ководителе бессараб. подполья] / Петр Шорников // Moldova Mare. – 2008. – 28
oct. – Продолж. следует.
(Vezi de asemenea Nr 5614)

238
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 10-2008

Berlinski, Ion 5325


A Bernaz, Oleg 5380
Adauge, Mihai 5271 Beyer, Jonh 5223
Ajder, Teodor 5617 Bivol, Efim 5295
Alberoni, Francesco 5395 Bivol, Svetlana 5466
Aldea-Teodorovici, Doina 5475 Bodean, Valeriu 5456
Aldea-Teodorovici, Ion 5475 Bodnarenco, Elena 5402
Alerguş, Olga 5403 Bodnari, Eugenia 5366
Ancel, Jean 5624 Bodrug, Claudia 5502
Andriescu, Miruna 5520 Bogatu, Petru 5053-55, 5092, 5098-
Andriescu, Radu 5522 5100, 5121
Antocel, Dionisie 5422 Bogdan, Tudor 5326
Anton, Ion 5535-36 Bogdănaş, Doina 5346
Apetri, Dumitru 5591 Bogza, Geo 5524
Apolschi, Inga 5364 Boian, I. 5316
Ardeleanul, Nicolae 5018 Boiangiu, Magdalena 5043
Avornic, Gheorghe 5240 Bojoga, Eugenia 5517
Bondarenco, Elena 5402
B Bondari, Eugenia 5366
Babansky, Valeriu 5398, 5462 Borisova, Ludmila 5141
Babără, Ion 5169 Borş, Ion 5435
Babin, Alexandra 5346 Bostan, Ion 5377
Babin, Victoria 5416 Botezatu, Alexandru 5625
Babuc, Monica 5140 Braga, Vladimir 5065
Bahnaru, Vasile 5171 Braghiş, Dumitru 5201-03
Balaban, Valeriu 5260 Brădescu, Pavel 5504
Bâlici, Gheorghe 5537-42 Breban, Nicolae 5589
Balmoş, Galina 5283 Brejnev, Leonid 5346
Banfi, Ferenc 5097 Buburuz, Petru 5020
Barbără, Ion 5169 Budeanu, Gheorghe 5008
Barbăroş, Claudia 5313-14 Buga, Ion 5056, 5065
Barbu, Eugen 5523 Bujor, Leonid 5093
Basiul, Valentina 5103 Bujoreanu, Raisa 5327
Baştovoi, Savatie 5019 Bulat, Ludmila 5440
Bârlădeanu, Ala 5315 Burbulea, Gheorghe 5269
Băcescu, Tatiana 5543 Burea, Irina 5241-42
Bălan, Dan 5465 Burns, Robert 5521
Bechet, Boris 5483 Busuioc, Aureliu 5544-45, 5593-94,
Belîi, Liviu 5592 5602, 5610
Butnaru, Leo 5546
Bendas, Mihai 5365 Butucea, Raisa 5328
Beneş, Oleg 5401
Benu, Mihail 5337

239
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

C Cojocaru, Nicolae 5058, 5065


Cojocaru, Sergiu 5548, 5615
Cabac, Valeriu 5329 Colesnic, Iurie 5000, 5021, 5578, 5625
Calin, I. P. 5378 Constantin, Mihai 5030
Cameron, Paul 5036 Constantinidi, Richard 5468
Cantemir, Dimitrie 5011, 5525 Conţiu, Mihai 5094, 5469
Canţer, Valeriu 4990, 5390 Corai, Tatiana 5044
Caranfil, Ninela 5612 Corduneanu, Alexandru 5274
Catrinici, Larisa 5403-04 Cosmescu, Alex 5549
Cazacu, Nicolae 53 Cosovan, Olga 5379
Cârlig, Ela 5012, 5367 Cotelea, Eudochia 5368
Cârnaţ, Teodor 5249 Covrig, Andrei 5059
Cebanu, Pavel 5499 Cozlov, Iurie 5444
Cerbuşcă, Pavel 5296, 5330 Cozub, Alexandru 5487
Cernea, Gheorghe 5013 Creţu, Bogdan 5585
Cernei, Oleg 5423 Creţu, Igor 5521
Chiper, Grigore 5595 Cristal, Oleg 5031, 5060-62, 5095, 5097,
Chirilov, Viorica 5399 5101-02, 5124, 5128, 5134
Chiroşca, Dorian 5258 Cristea, Anatol 5550
Chisnenco, Angela 5272 Croitoru, Vasile 5285
Chişlaru, Maria 5347 Cubreacov, Vlad 5045
Cibotaru, Arhip 5547 Cucuietu, Iurie 5458
Ciobanu, Anatol 5065 Culianu, Ioan Petru 5587
Ciobanu, Eugenia 5065 Culic, Leonid 4990
Ciobanu, Gheorghe 5331-32 Curagău, Mihai 5488, 5490-91
Ciobanu, Igor 5359 Curchi, Lilia 5361, 5388, 5429
Ciobanu, Mircea V. 5608 Curilov, Liuba 5368
Ciobanu, Nelly 5467
Ciobanu, Raisa 5246 D
Ciobanu, Stelina 5243, 5250, 5284, 5287
Ciobanu, Veronica 5317 Dabija, Nicolae 5017, 5063, 5065, 5420,
Ciobanu, Victor 5140 5586, 5598, 5613, 5623
Ciobanu, Vitalie 5122 Danciu, Traian 5587
Cioca, Nina 5333 Daniliuc, Olga 5163
Ciocanu, Ion 5518, 5596 Dediu, Ion 5065, 5397
Ciocanu, Mihai 5406 Dedver, Daniela 5334
Ciochină, Valentina 5400 Diaconu, Mircea 5489
Ciocoi, Valeriu 5033, 5163-64, 5253 Dinescu, Viorel 5526, 5588
Ciornei, Vsevolod 5038, 5057, 5123 Diordiev, Ion 5335, 5551
Cisneros, Sandra 5520 Dix, Holger 5620
Ciubotaru, Alexandru 5396 Doni, Gheorghe 5336, 5356
Ciuntu, Ioan 5027, 5618 Dragomir, Vladimir 5337
Cocieru, Natalia 5318-19 Drăgan, Boris 5391
Codiţă, Cornel 5039 Drăgan, Daniel 5527
Codreanca, Lidia 5578 Drăgan, Gleb 5391
Codru, Anatol 5065, 5578, 5597 Drotkiewicz, Agnieszka 5617
Druţă, Boris 5479

240
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Druţă, Ion 5046, 5064, 5599, 5600-01, Globu, Maria 5338


5607 Gluksmann, Andre 5010
Duca, Gheorghe 5298, 5600-01 Goma, Pavel 5586, 5590
Dulgheru, Valeriu 5391, 5614 Goncear, Valeria 5014
Dumbravă, Costică 5380 Gordienco, Natalia 5480
Dumbravă, Laura 5251 Gotişan, Iurie 5204
Dumbrăveanu, Luminiţa 5578 Grabari, Olga 5320
Dumbrăveanu, Victor 5596 Grama, Steliana 5556, 5604, 5606
Dumeniuc, Ion 5518 Granaci, Valentina 5004
Gratii, Iulia 5339
E Grâu, Natalia 5340
Eminescu, Mihai 5528 Greceanîi, Zinaida 5135-36, 5205
Esinencu, Nicolae 5552 Grecu, Sandu 5490-91
Eşanu, Veronica 5583 Grejdian, Tudor 5406
Gridina, Tamara 5164
F Grîu, Elvira 5341
Fetescu, Anatol 5047 Grosu, Aneta 5093
Filat, Vlad 5125, 5173 Grosu, Lidia 5578, 5603
Filip, Felicia 5470 Grosu, Vasile 5627
Filip, Iulian 5553, 5578 Grosul, Ludmila 5516
Fişer, Anatol 4994, 5223-24, 5258, 5386, Grund, Manfred 5104, 5620
54 Gulca, Lilia 5245
Fonari, Victoria 5578, 5602 Gumovschi, Andrei 5428
Funk, Iosif 5500 Gurău, Angela 5347
Furdui, Galina 5578 Gurbulea, Valeriu 5239, 5261
Fuştei, Nicolae 5022-23 H
G Hadârcă, Ion 5615
Gagauz, Miron 5444 Hadârcă, Natalia 5423
Gajim, Valentina 5003 Hadârcă, Sorin 5174
Galaicu, Vasile 5554 Hanganu, Ioan 5299
Garaba, Vladimir 5385 Harconiţă, Elena 5005
Gaugaş, Nina 5369 Hertz, H. 5322
Gavriliţă, Raisa 5555 Holban, Eugen 5068
Gentvilas, Eugenijus 5103 Hotineanu, Vladimir 5405
Gheorghiţă, Nadina 5348 I
Gherasim, Arcadie 5067
Gherman, Diomid 5065 Iachim, Ion 5339, 5342-44, 5370
Gherman, Marcel 5460 Imbert, Pierre 5237
Gherman, Nadejda 5414 Ioniţă, Artur 5501
Ghidirim, Gherasim 5040 Ioniţă, Veaceslav 5175-77
Ghimpu, Dina 5493 Iorga, Nicolae 5529
Ghost, Andy 5471 Iosip, George 5346, 5362
Giger, H. R. 5460 Ioviţă, Ana 5372
Glinca, Larisa 5461 Isaev, Alexandr 5146

241
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

Ivanov, Violeta 5386 Mămăligă, Vasile 5155


Izbeştschi, Iosif 5345 Melenciuc, Galina 5347
Micu, Vasile 5396-97, 5430, 5562, 5597,
J 5605
Jereghi, Alexei 5502 Mihail, Dinu 5071
Jolondcovschi, Alexandru 5431 Mircos, Vlad 5480
Josanu, Angela 5492 Mocan, Iurii 5454
Josanu, Valeriu 5492 Mocanu, Igor 5582
Juravschi, Nicolae 5503-04 Mocanu, Maria 5484
Moraru, Alexandru 5619
K Moraru, Anatol 5595
Karagaoglu, Sedat Hasan 5359 Moraru, Anton 5065
Krichbaum, Gunther 5104 Moraru, Haralambie 5072-73
Kulciţki, Stanislav 5621 Moraru, Irina 5630
Morăraş, Mihai 5563
L Moscalenco, Sveatoslav 5390-91
Moscalenco, Vsevolod 5390-91
Lachi, Inga 5377
Moscovici, Constantin 5472
Ladaniuc, Victor 5433, 5628
Movilă, Boris 5000
Landsbergis, Vytautas 5048
Movileanu, Vasile 5463
Lang, John 5218
Muller, Herta 5583
Lari, Leonida 5557-58
Munteanu, Parascovia 5381
Lazarenco, Eleonora 5399
Muruianu, Ion 5239
Leahu, Nicolae 5609
Myard, Jean-Francois 5178
Leaşco, Ion 5300
Loghin Popescu, Ion 5519 N
Loghin, Andrei 5499
Loghin, Vlad 5286, 5288, 5422, 5456 Nagbibeda-Tverdohleb, Tatiana 5348
Loteanu, Emil 5483, 5559 Naniescu, Iosif 5021
Lozinschi, Raisa 5105 Neamţu, Petre 5473
Luca, Alex 5104 Nechit, Irina 5037, 5476, 5489
Lungu, Vladimir 5346 Negru, Nicolae 5106
Lupaşcu, Tudor 5393 Negură, Andrei 5462
Lupu, Marian 5346 Neguţă, Andrei 5141
Neuhaus, Norbert 5140, 5620
M Nicolae (Mitropolit al Ardealului) 5007
Niculescu, Veronica D. 5471
Macedonski, Alexandru M. 5530
Novosadiuc, Vladimir 5084
Maftei, Vladimir 5501
Manea, Norman 5587 O
Marcu, Tatiana 5454, 5459
Marin, Gheorghe 5560 O’Grady, Sean 5218
Maslowska, Dorota 5617 Obreja, Efim 5253
Matcovschi, Dumitru 5069-70, 5561 Ochincă, Zinaida 5347
Matuşenco, Andrei 5175 Olaru, Angelina 5035, 5352, 5405, 5418,
Maţievschi, Elena 5492 5467, 5477, 5604
Maxwell, J. 5322 Onu, Elizaveta 5363

242
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ouş, Margareta 5321 Purcaru, Alina 5583


P R
Palanciuc, Mihail 5406 Raikin, Arkadi 5078
Palladi, Tudor 5605 Raileanu, Anatol 5354, 5375
Pancu, Iulia 5349 Rareş, Petru 5632
Pantelimon, Sinadino 5630 Raţă, Mariana 5181, 5381
Paraşciuc, Oxana 5350-51, 5371 Răcilă, Sergiu 5140
Partole, Claudia 5463, 5578 Răileanu, Ion 5388
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 5013, 5591, Reneischi, Victor 5504
5598 Reniţă, Lucian 5407
Patraş, Corina 5171 Retegan, Mihai 5620
Patraş, Mihai 5171 Rezachevici, Constantin 5632
Pavlicenco, Vitalia 5074 Riccardi, Andrea 5001
Pavliuc, Victor 5155, 5165 Robu, Nicolae 5273
Păduraru, Petru 5024 Rogac, Raia 5470
Pădureţ, Ludmila 5588 Roibu, Nicolae 5027, 5068, 5273, 5393,
Păsat, Dumitru 5011 5618
Perciuleac, Ludmila 5301, 5352 Romanciuc, Marina 5075
Petcu, Marius 5166 Romanciuc, Vasile 5565
Petrencu, Anatol 5065 Roşca, Agnesa 5578
Petrescu-Redi, Nicolae 5564 Roşca, Nicolae 5076
Petru, Mariana 5606 Roşcovan, Anatol 5480-81
Petruşan, Ludmila 5374 Rotaru, Ala 5246
Peţan, Aurora 5387 Rotaru, Noie 5355
Piscunov, Alexandrina 5015 Rotaru, Tatiana 4991, 5390, 5400
Pînzaru, Igor 5026 Rusnac, Anatol 5566-67
Pîrlog, Vitalie 5239, 5254, 5262 Rusnac, Ludmila 5356, 5568
Platon, Alexandru-Florin 5001 Rusnac, Vladimir 5569, 5578
Plăieşu, Raisa 5004, 5578 Russu, Eugen 5417-18
Plotnic, Olesea 5286 Rusu, Adrian 5373
Pohilă, Vlad 5519, 5616 Rusu, Liliana 5357
Popa, Constanţa 5002 Rusu, Nicolae 5077
Popa, Dan 5179 Rusu, Ştefan 5049
Popuşoi, Liliana 5036, 5461, 5465-66, Rusu, Tudor 5333
5472-73, 5480, 5487-88 Rusu, Veronica 5358
Poştaru, Igor 5353
Potoroacă, Valeriu 5025 S
Praporşcic, Sergiu 5107, 5271 Saharnean, Ana 5347
Preda, Sorin 5631 Sainsus, Valeriu 5033
Preguza, Ion 5157 Sayn-Wittgenstein-Sayn, Alexander 5002
Proca, Ion 5483 Schiţco, Boris 5570, 5578
Prodan, Andrei 5503 Secăreanu, Ştefan 5140
Pruteanu, Petru 5026 Serghienco-Ciobanu, Lidia 5440
Puiu, Tiberius 5621 Simion, Eugen 5589
Pulbere, Dumitru 5239

243
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

Sinigur, Natalia 5408 Tofan, Victoria 5185


Slutu-Grama, Claudia 5578 Tofan-Bâlici, Maria 5578
Sobieţchi, Ludmila 5571 Tofănică, Maria 5323
Sofroni, Mircea 5414 Toma, Vasile 5578
Soltan, Petru 5065 Tomozei, Gheorghe 5576
Sorocean, Margareta 5322 Topală, Ştefan 5433
Spînceană, Emanuela 5572 Topârceanu, George 5533
Sprânceană, Vitalie 5584 Traianus 5480, 5482
Stănescu, Nichita 5531 Trifan, Călina 5593
Stoica, Valentina 5015 Tverdohleb, Tatiana 5361
Strâmbeanu, Andrei 5065, 5573
Stratan, Andrei 5127-28 Ţ
Stratan, Maria 5346 Ţircan, Marina 5404
Strătilă, Silvia 5360 Ţîgănaş, Ion 5259
Strelcov, Valerii 5444 Ţopa, Efimia 5578
Susarenco, Gheorghe 5247 Ţopa, Tudor 5592, 5628
Ş U
Şaguna, Andrei 5018 Ucrainschi, Svetlana 5347
Şarova, Natalia 5183-84 Ungureanu, Ion 5065, 5494
Şavga, Larisa 5303-04 Ungureanu, Ludmila 5324
Şcerbov, Serghei 5034 Ungureanu, Nina 5140
Şchiopu, Ilie 5325 Untilă, Veaceslav 5081
Şemanovskaia, Marina 5516 Urechean, Serafim 5275
Şerban, Grigore 5574 Usturoi, Nicolae 5169
Şleahtiţchi, Maria 5610
Şleahtiţchi, Mihai 5037 V
Şmîgaliov, Serghei 4995 Vakulovski, Mihai 5468
Ştefârţă, Sorina 5074, 5103, 5108, 5594 Vartic, Andrei 5096, 5437, 5590, 5614,
Ştefănescu, Alex 5611 5616
Ştefănescu, Barbu Delavrancea 5532 Vâşcu, Vasile 5082
T Vieru, Grigore 5475, 5578
Vodă, Gheorghe 5577
Tamazlâcaru, Elena 5474, 5578, 5589 Voitun, Aneta 5401
Tarlev, Vasile 5078, 5142-43 Volosatâi, Boris 5362
Taşcă, Mihai 5633 Voloşciuc, Leonid 5429
Târziu, Claudiu 5020, 5063 Voronin, Vladimir 5083-84, 5107, 5145-
Tănase, Alexandru 5129, 5274 46, 5305-06, 5469, 5607
Tănase, Constantin 5079-80 Vorotneac, Elena 5341, 5363, 5374
Tănase, Victor 5140
Tăzlăuanu, Valentina 5493 W
Teleucă, Victor 5575 Weber, Renate 5050
Teleuţă, Alexandru 5398 Wenge Graf Lambsdorff, Nikolaus von
Teslaru, Grigore 5627 der 5108
Tivdă, Geanina 5001 Wyss, Martin 5035

244
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Z Георгиу, Георгий 5434


Герман, Светлана 5410
Zamfir, Gheorghe 5476-77 Гетманец, Александр 5505
Zavtur, Alexandru 5009 Гильен, Марина 5384
Zegrea, Ilie 5534 Горбан, Андрей 5506
Zimin, Larisa 23 Горохов, Лев 5196
Zota, Larisa 5416 Гречаная, Зинаида 5137-38, 5216
А Григорчук, Павел 5139
Гроппа, Лилиана 5419
Адэскэлицей, Михай 5432 Гросул, Владислав 5634
Айтматов, Чингиз 5051 Гузенбауэр, Альфред 5226
Александрова, Ирина 4999 Гуриев, Сергей 5186
Алиев, Ильхам 5051
Альмуния, Хоакин 5225 Д
Андон, Виктор 5485 Данильянц, Иван 5507
Андриянов, Виктор 5051 Дашкевич, Анатолий 5508
Антонович, Татьяна 5293 Джеймс, Гарольд 5219
Б Додон, Игорь 5200, 5227, 5234
Дорошенко, Анна 5411, 5421
Бабкин, Владимир 5130 Дрейзлер, Михаил 5392
Базаоки, Андрей 5263 Дугин, Александр 5041
Балахнова, Вера 5199 Дука, Георге 5309
Белостечник, Григоре 5382 Дымарский, Виталий 5109
Бобров, Игорь 5276
Ботнару, Стелла 5442 Е
Ботнарь, Валерий 5264 Евстратьев, Сергей 5451
Ботнарь, Василий 5441 Ефремов, Сергей 5150
Брагиш, Думитру 5207
Бузаджи, Ольга 31 Ж
Булига, Валентина 5384
Бырлэдяну, Руслан 5208 Желтова Инна 5450
Бычков, Виктор 5392 Жосу, Виктор 5089
Жумабаев, Амангельды 5110
В Журавлев, Виталий 5622
Варикаш, Галина 4998, 5394 З
Ватаман, Элеонора 5415
Визант, Валентин 5445-47 Замуруев, Сергей 5438
Вискалов, Александр 5085, 5147 Западинский, Роберт 5042, 5111
Власова, Ольга 5211, 5292 Зеллик, Роберт Б. 5220
Волницкий, Игорь 5255 И
Воронин, Владимир 5086-88, 5130,
5209, 5307-08 Иванова, Виолета 5389
Иванова, Татьяна 5289
Г Ильина, Ксения 5137, 5200, 5310
Галкина, Аксиния 5464 Исаев, Фейруз 5451

245
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

К Мокряк, Владимир 5211


Молдовану, Ион 5421
Казакова, Раиса 5497, 5579 Молчанов, Сергей 5278-79
Калак, Дмитрий 5112, 5228-30 Мороз, Виктор 5394
Капсамун, Иван 5498 Мунтян, Юрие 4998
Караваев, Александр 5113 Мунтяну, Александр 5187
Катринич, Лариса 5289, 5410 Мурару, Елена 5311
Каюров, Георгий 5118
Кличко, Виталий 5508 Н
Коваленко, Ирина 5159-60, 5277
Кожокару, Мария 5006 Нестерюк, Андрей 5618
Кожокарь, Максим 5509, 5512 Нетреба, Людмила 5452
Козаков, Михаил 5495 Никонов, Вячеслав 5120, 5232
Колкер, Борис 5515 Новосадюк, Владимир 5086-87
Крамаренко, Валентина 5265 О
Крамник, Илья 5281
Красковская, Антонина 5426 Осталеп, Валерий 5131
Кркошка, Либор 5231 П
Кропанцева, Татьяна 5214
Кузовлев, Владислав 5510 Палли, Томас 5221
Куртиян, Александр 5510 Пеллиссард, Матиас 5453
Кырлиг, Сергей 5266 Петрович, Виктор 5267
Пехтерев, Виталий 5498
Л Поалелунжь, Михаил 5238
Лавров, С. 5114 Попеску, Михаил 5268
Лавров, С. В. 5115-16 Пояна, П. И. 5427
Литовцева, Елена 5263, 5265, 5376, Продан, Людмила 5294
5442 Пушкуцэ, Сергей 5217
Лозован, Андрей 5496 Пырлог, Виталие 5255
Любимов, Никита 5415 Р
М Рашкулев, Юрий 5376
Максимов, Александр 5478 Ревенко, Василий 5511
Манолов, Сергей 5455 Рогофф, Кеннет 5188
Марченко, Ольга 5213 Ройтбурд, Елена 5138
Маценко, Ирина 5215 Руссу, Алла 5441, 5443, 5449
Медведев, Дмитрий 5117 Руссу, Владимир 4996
Мельник, Игорь 5515 Руссу, Георгии 5289-90, 5292-93
Мигулина, Татьяна 5495 С
Мижеи, Кальман 5118
Микко, Марианне 5119 Савин, Игорь 5425
Милях, Александр 5580 Савицки, Светлана 5110
Мираламов, Гусейнбала 5051 Савостин, Николай 5581
Млечко, Татьяна 5311 Саинчук, Сергей 5161
Могоряну, Николае 5210, 5424 Сакс, Джеффри Д. 5233
Мокан, Михаил 5052 Сапир, Жак 5189

246
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Сафонов, Олег 5167 Устиян, Иван 5153


Святченко, Иван 4992, 5382 Устюгова, Наталья 5419, 5434
Северин, Ирина 5132 Уткин, Анатолий 5197
Семенова (Юдович), Юлия 5131
Сидоренко, Павел 5450 Ф
Сидоров, Дмитрий 5264, 5513 Филат, Влад 5152
Силицкая, Наталья 5447
Сливенко, Нелли 5486 Х
Смешная, Татьяна 4996, 5170, 5187, Халал, Уильям 4993
5455
Смирнов, Игорь 5090 Ц
Соловьев, Владимир 5088
Цуркан, Марина 5161
Солонцова, Ольга 5438
Цывинский, Олег 5186
Сорочану, Тудор 5029, 5032, 5091,
5133, 5148 Ч
Стаматина, Отилия 5016
Старик, Виктор 5425 Чеботарь, Ион 5411
Стати, Василе 5635 Чертан, Сержиу 5294
Степанова, Татьяна 5496 Чимпоеш, Г. 5383
Стурза, Ион 5170 Чобану, Павел 5513
Сусаренко, Георге 5280 Чобану, Эдуард 5505, 5507, 5511, 5514

Т Ш

Табаков, Олег 5497 Шаповалов, Борис 5248


Такий, Александр 5190-94 Шикирилйская, Татьяна 5168, 5234
Талмач, Леонид 5195-96 Шикирлийская, Марина 5198, 5448
Таран, Ангелина 5452-53 Шмыгалев, Сергей 4997
Тарлажану, Александр 4999 Шорников, Петр 5636
Тарлев, Василе 5149-50 Шуляк, Раду 5412
Тестимицану, Ион 5512 Ю
Тимуш, А. 5212
Тищенко, Жанна 5506 Юнко, Александра 5153
Ткач, Анна 5147, 5151 Я
Ткаченко, Павел 5637
Торня, Нелли 5311 Янина, Анна 5439
Торрес, Гектор Р. 5222 Янчева, Анна 5217, 5235-36
Трояновская, Лидия 5486
Тхоров, Александр 5282
Тэрэбуркэ, Дмитрий 5168
У
Узун, Елена 5478
Узун, Наталья 5016, 5051, 5457

247
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

Lista gazetelor ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gaze-
tă" Nr 10-2008

1. Alianţa Moldova Noastră


2. Analytique Moldpresa
3. Capitala
4. Centrum
5. Comunistul
6. Contrafort
7. Curierul ortodox
8. Dezvoltarea
9. Dreptul
10. Eco
11. Făclia
12. Florile dalbe
13. Flux continuu : ed. de vineri
14. Flux european : ed. de vineri
15. Glasul
16. Jurnal de Chişinău
17. Literatura şi arta
18. Moldova Mare
19. Natura
20. Săptămâna
21. Sport plus
22. Timpul de dimineaţă
23. Univers pedagogic pro
24. Vocea poporului
25. Ziarul de gardă
26. Альянс Moldova Noastră
27. Голос народа
28. Кишиневские новости
29. Кишиневский обозреватель
30. Коммерсант plus
31. Коммунист
32. Молдавские ведомости
33. Независимая Молдова
34. Новое время
35. Право
36. Столица = Capitala
37. Экономическое обозрение

248
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII .................................................................................... 5

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii......................................5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ........................... 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 5
005 Management ................................ ................................ ....................... 6
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ 7
01 Bibliografie. Cataloage ..................................................................8
02 Biblioteconomie ............................................................................ 10
030 Lucrări de referinţă generale ................................ ............................. 11
08 Poligrafii. Lucrări colective ......................................................... 12
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ....................... 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................15
1/14 Filozofie................................ ................................ ........................... 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 16
22 Biblia ............................................................................................ 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 17
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ......................... 17
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................ 17
32 Politică ......................................................................................... 19
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 19
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ .....................................................................24
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 29
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................30
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor .......................................................................................... 36

249
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 36
51 Matematică ................................................................................... 37
53 Fizică ............................................................................................ 38
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ........................................40
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 41
59 Zoologie ........................................................................................ 42
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 42
61 Medicină ....................................................................................... 42
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................ 47
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 47
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .............. 49
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .......50
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 51
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 52
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini ............................................. 52
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 53
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ......................... 53
78 Muzică .......................................................................................... 53
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport........................................... 54
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................... 55
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie........................................................................................ 55
82 Literatură...................................................................................... 57
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................... 67
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ .................. 67
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................... 67

250
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii 67
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie
sistematică). Geografie teoretică................................ ...................... 67
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 68
93/94 Istorie....................................................................................... 69
94 Istorie generală. Istorie universală............................................... 69
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 10-2008 ................................ ........ 77
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 10-2008 ................................ ........ 84
Index de subiecte ................................ ................................ ..................... 88
Index de editori................................ ................................ ........................ 92
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 93

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ.......................................... 94

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 94
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii....................................94
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 94
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 94
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ............. 94
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ .............................. 94
06 Organizaţii (în general) ................................................................ 94
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ..................... 94
09 Manuscrise. Bibliofilie..................................................................94
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................95
1/14 Filozofie ..................................................................................... 95
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 95
21 Teologie naturală. Teodicee ......................................................... 95
23/28 Creştinism. Religie creştină ..................................................... 95
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 96
31 Statistica. Demografie. Sociologie................................................ 96

251
32 Politică ......................................................................................... 97
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 100
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................106
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 112
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 113
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 113
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........118
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 120
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................... 120
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 120
59 Zoologie ...................................................................................... 121
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 121
61 Medicină ..................................................................................... 121
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 132
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 133
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 138
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 141
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....142
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT, SPORT .......142
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini .......................................... 142
72 Arhitectură.................................................................................. 142
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 143
73 Arte plastice ................................................................................ 143
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 143
78 Muzică ........................................................................................ 144
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................145

252
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 147
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 147
82 Literatură.................................................................................... 147
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii ................................ ......... 152
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 154
93/94 Istorie..................................................................................... 154
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 154
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" NR 10-2008............. 156
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" NR 10-2008.................... 165

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.........................................166

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 166


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................166
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ....................... 166
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 166
006 Standardizare şi standarde................................ ............................... 167
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 167
02 Biblioteconomie .......................................................................... 168
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ..... 168
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 168
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................168
1/14 Filozofie................................................................................... 168
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 169
27 Creştinism. Religie creştină........................................................ 169
29 Curente contemporane religioase ............................................... 171
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 171
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................... 171

253
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................. 171
32 Politică ....................................................................................... 172
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 184
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................193
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 197
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 199
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 200
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........209
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 209
51 Matematică ................................................................................. 210
53 Fizică .......................................................................................... 210
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................... 210
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................211
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 211
58 Botanică...................................................................................... 211
59 Zoologie ...................................................................................... 211
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 212
61 Medicină ..................................................................................... 212
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 214
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 215
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 218
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....218
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de
construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii ...................... 219
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT, SPORT .......219
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini .......................................... 219

254
73 Arte plastice ................................................................................ 219
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 219
78 Muzică ........................................................................................ 220
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................222
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 226
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 226
82 Literatură.................................................................................... 227
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 236
93/94 Istorie..................................................................................... 236
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 236
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 10-2008............... 239
Lista gazetelor ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 10-2008 ................................ ................................ ........ 248

255
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 14,88
Coli ed. 11,50
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 14/08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md


ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
WWW.BOOKCHAMBER.MD

Tipografia "Valinex" SA

str. Florilor 30/1A, of. 26 B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

256