You are on page 1of 244

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 9
2008

CNCM
Chişinău 2008
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles. The bibliographical ma-
terials. Review

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 9

NBCM
Chişinău 2008
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Re-
cenzii

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 9

CNCM
Chişinău 2008
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography


of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed.
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Mol-
dova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Co-
zonac [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA).
– ISSN 1857-0550
Nr 9, 2008. – 2008. – 242 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine
50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1
 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2008
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
SEPTEMBRIE NR 9 SEPTEMBER
(1635-1864)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1635. "Science & Education Policies", intern. conf. (2008 ; Chişi-
nău). Science & Education Policies : Intern. Conf. for the Central and Eastern
Europe, Balkans, Caucasus and Baltic States, Chisinau, Rep. of Moldova, 18-21
Sept., 2008 : Abstracts. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 44 p. ; 30 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-62-236-3
[2008-1783]
- - 1. "Science & Education Policies" – International Conference.
001+37.0(4)(082) = 00
1636. Ţapoc, Vasile
Cercetarea ştiinţifică : Man. pentru fac. socio-umanistice / Vasile Ţapoc,
Valeriu Chiriţă. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală). – 310, [1] p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Alma Mater").
Bibliogr.: p. 281-285 (90 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-494-8
[2008-1708]
- - 1. Cercetare ştiinţifică.
001.89
1637. Дука, Георге
На пути к обществу, основанному на знаниях. (Knowledge Society) :
[речи, докл., лекции, сообщ., ст., интервью, 1977-2006] / Георге Дука ; trad. din
lb. rom. : Rodica Cujbă. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 303, [1]
p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Strategia schimbării).
Text: lb. engl., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-67-014-2
[2008-1607]

5
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

- - 1. Cercetare ştiinţifică.
001.1
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1638. Informatica : man. pentru cl. a 12-a / Mihail Botoşanu, Ion
Covalenco, Andrei Sacara [et al.]. – Ch. : Epigraf, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 215 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 215 (15 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-947-10-7
[2008-1720]
- - 1. Informatică.
004(075.3)
Mathematics & Information Technologies. – Vezi Nr 1727

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1639. Dănilă, Aurelian
Răscrucea întâmplărilor predestinate : Dialoguri benevole, neobligatorii,
[versuri] / Aurelian Dănilă, Iulian Filip ; fot. : Mihai Potârniche, Iurie Foca ; des. :
Iulian Filip. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 182, [2] p :
des., fot. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-69-928-0 (în cop. tare)
[2008-1793]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova. 2. Cultură.
008+821.135.1(478)-1 Filip
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1640. Academicianul Ion Druţă : prozatorul, dramaturgul, eseistul : Bio-
bibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt. :
Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva [et al.] ; coord., red. şt. : Mihail
Dolgan ; red. şt. şi bibliogr. : Claudia Slutu-Grama. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 423, [1] p. : fot., [1] f. portr. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-644-7
[2008-1700]
- - 1. Druţă, Ion, 1928-…, scriitor – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Druţă]
1641. Alexei Colâbneac : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ;
alcăt. : Svetlana Miron ; dir. gen. : Alexei Rău. – Ch. : BNRM, 2008. – 115 p. : fot., il.
; 21 cm. – (Colecţia "Moldavica" : Seria "Plasticienii Moldovei").

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

100 ex.
ISBN 978-9975-9968-1-5
[2008-1729]
- - 1. Colâbneac Alexei, 1943-, artist plastic – Biobibliografie.
016:[73/75+929 Colâbneac]
1642. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă
; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Tipogr. "Valinex"
SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550.
Nr 5, 2008. – 2008. – 223 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [2008-1693]
015(478)
1643. Moldpresa : Abonarea la ziare şi reviste : Catalog. – Ch. :
"Moldpresa" SA, 2007 (Tipogr. "Nica Grafic Print"). – 30 cm. – ISSN1857-176.
2007. – 2008. – 80 p. : tab., [11] p. fig. color – Text: lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9920-2-2. – [2008-1683]
- - 1. Moldpresa, 2008 – Cataloage. 2. Abonare, 2008 – Cataloage. 3. Zia-
re – Abonare, 2008 – Cataloage. 4. Reviste – Abonare, 2008 – Cataloage.
017:050
02 BIBLIOTECONOMIE
1644. Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Naţionale ale României şi
Republicii Moldova : vol. de lucrări şt. / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Bibl. Naţ. a Ro-
mâniei ; trad. abstracte : Anca Moraru, Dina Paladi, Nicoleta Rahme. – Ch. : BNRM
; Bucureşti : BNR, 2008 (Tipogr. Bibl. Naţ. a României). – 172 p. : fot. color, tab. ; 24
cm.
Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 171-172 (33 tit.), la sfârşitul
art. şi în notele de subsol. – 15 ex.
ISBN 978-9975-9968-2-2 (BNRM). – ISBN 978-973-8366-08-4 (BNR)
[2008-1730]
- - 1. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Cercetare şi dezvoltare.
2. Biblioteca Naţională a României – Cercetare şi dezvoltare.
027.54(498+478)(082)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1645. "Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte fi-
losofico-metodologice", conf. intern. (2008 ; Chişinău). Materialele conferinţei
internaţionale "Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosofico-

7
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

metodologice", 23-24 noiembrie 2007 / coord. : Vasile Ţapoc, Eudochia


Saharneanu. – Ch. : CEP USM, 2008. – 305 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Asistenţă Socială, Sociologie şi
Filozofie, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, AŞM, Fac. De Filosofie a
Univ. "Al. I. Cuza" din Iaşi [et al.]. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 40 ex.
ISBN 978-9975-70-738-1
[2008-1642]
- - 1. "Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosofico-
metodologice" – Conferinţă internaţională. 2. Învăţământ universitar – Integrare
europeană.
082:378 = 135.1 = 111 = 161.1
1646. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (6 ; 2008 ;
Chişinău). Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a 6-a, (18-19 apr.
2008) / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.), Eugenia Feuraş, Rodica Hâncu [et al.]. –
Ch. : ASEM, 2008. – 28 cm. – (2008 – Anul Tineretului în Rep. Moldova). – ISBN
978-9975-75-414-9. – Antetit. : Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Acad.
de Studii Econ. din Moldova.
Vol. 1. – 2008. – 356 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 40 ex.– ISBN 978-9975-75-415-6. – [2008-
1775]
082+378.4(478)(082) = 135.1 = 161.1
1647. Vol. 2. – 2008. – 146 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 40 ex.– ISBN 978-9975-75-416-3
(în cop. tare). – [2008-1776]
082+378.4(478)(082) = 135.1 = 111 = 161.1
1648. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Univer-
sităţii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco
(red. şef), Larisa Daragancea (red. coord.), Tamara Fornea [et al.]. – Ch. : CEP
USM, 2008. – 21 cm. – ISSN 1857-2588.
Seria "Lucrări Studenţeşti": Ştiinţe socio-umanistice. – 2008. – 466 p. –
Texte: lb. rom., engl., it., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-9975-
70-740-4. – [2008-1666]
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale.
082+378.4(478) = 00
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1649. Bartalozzi, Giulia
Cartea despre… invenţii şi descoperiri / Giulia Bartalozzi ; trad. din it. :
Gabriela Dima. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). – 57, [4] p. : il. color ; 24 cm.

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Tit. orig.: Il libro… Invenzioni e scoperte. – Aut. pe cop. nu este indicat. –


Ind. de cuvinte: p. 60-61. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-490-0 (în cop. tare)
[2008-1656]
- - 1. Invenţii – Carte pentru copii.
087.5:001.894
1650. Cemârtan-Spânu, Margareta
Dragoste de porumbei : Carte despre păsări, oameni şi animale / Marga-
reta Cemârtan-Spânu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 140 p. : fot. ; 20
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-937-92-4
[2008-1758]
- - 1. Păsări – Carte pentru copii.
087.5:59
1651. Giromini, Margherita
Cartea de… engleză cu Dick Rabbit : [istorie, limbă, curiozităţi] /
Margherita Giromini, Albertina Guglielmetti ; trad. din it. : Gabriela Dima. – Ch. : Arc,
2008 (Imprimat în Ungaria). – 59, [2] p. : il. color ; 24 cm.
Tit. orig.: Il libro di… Inglese con Dick Rabbit. – Aut. pe cop. nu sunt indi-
caţi. – Ind. de cuvinte: p. 60-61. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-493-1 (în cop. tare)
[2008-1659]
- - 1. Limba engleză – Carte pentru copii.
087.5:811.111
1652. Gori, Claudia
Cartea despre… bărbaţi şi femei în istorie : [din Antichitate până în zilele
noastre] / Claudia Gori ; trad. din it. : Gabriela Dima. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în
Ungaria). – 59, [2] p. : il. color ; 24 cm.
Tit. orig.: Il libro… uomini e donne nella Storia. – Aut. pe cop. nu este in-
dicat. – Ind. de nume: p. 60-61. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-492-4 (în cop. tare)
[2008-1658]
- - 1. Bărbaţi în istorie – Carte pentru copii. 2. Femei în istorie – Carte
pentru copii.
087.5:94-055.1/.2
1653. Malofeeva, N. N.
Enciclopedia preşcolarului / N. N. Malofeeva ; trad. din lb. rusă : Vsevolod
Cernei. – Ch. : SC "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combi-
natul Poligr., or. Tveri, Rusia). – 199 p. : il. color ; 29 cm. – (Billion).

9
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Ind.: p.198-199. – 3000 ex.


ISBN 978-9975-9739-8-4 (în cop. tare)
[2008-1734]
- - 1. Preşcolari – Enciclopedie. 2. Enciclopedii – Preşcolari.
087.5:373.2
1654. Prati, Elisa
Cartea despre animale / Elisa Prati ; trad. din it. : Gabriela Dima. – Ch. :
Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). – 59, [4] p. : il. color ; 24 cm.
Tit. orig.: Il libro degli animali. – Aut. pe cop. nu este indicat. – Ind. de
nume: p. 60-61. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-491-7 (în cop. tare)
[2008-1657]
- - 1. Animale – Carte pentru copii.
087.5:59
1655. Şlapac, Mariana
Cetăţi din Ţara Moldovei : Mică enciclopedie ilustrată / Mariana Şlapac ;
red. şt. : Eugen Nicolae ; il. : Vladimir Melnic ; fot. : Iurie Foca, Vitalie Roşca, Ana
Komarniţkaia. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). – 55, [1] p. : il., fot. color ; 29
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-496-2 (în cop. tare)
[2008-1660]
- - 1. Republica Moldova – Istorie – Enciclopedii pentru copii. 2. Enciclo-
pedii pentru copii – Istorie.
087.5:94(478)(031)
1656. Австралия : [животные : кн. puzzle] : 20 элементов / авт. тек-
ста : Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель, 2008
(Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия "Животный
мир") (Книга puzzle : Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-36-4 (cartonată)
[2008-1687]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5
1657. Азия : [животные : кн. puzzle] : 20 элементов / авт. текста :
Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель, 2008 (Tipogr.
"Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия "Животный мир")
(Книга puzzle : Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-37-1 (cartonată)

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1688]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5
1658. Алфавит в кубиках / худож. : Семён Коадэ. – К. : Карусель,
2008 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – [31] f. : il., il. color ; 23 cm. – (Серия
"Волшебный кубик").
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-33-3
[2008-1684]
- - 1. Carte jucărie (rusă).
087.5:373.2
1659. Африка : [животные : кн. puzzle] : 20 элементов / авт. текста :
Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель, 2008 ("Sibis-
Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия "Животный мир") (Книга
puzzle : Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-39-5 (cartonată)
[2008-1690]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5
1660. Европа : [животные : кн. puzzle] : 20 элементов / авт. текста :
Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель, 2008 ("Sibis-
Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия "Животный мир") (Книга
puzzle : Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-38-8 (cartonată)
[2008-1689]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5
1661. Северная Америка : [животные : кн. puzzle] : 20 элементов /
авт. текста : Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель,
2008 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия
"Животный мир") (Книга puzzle : Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-35-7 (cartonată)
[2008-1686]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5

11
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
1662. Burian, Alexandru
Geopolitica lumii contemporane : Curs de lecţii / Alexandru Burian ; Inst.
de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. de Drept Intern. din
Rep. Moldova. – Ed. a 2-a (rev. şi adăug.). – Ch. : CEP USM, 2008. – 409 p. ; 21
cm. – (Alma mater).
Bibliogr.: p. 355-409 (1056 tit.), la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-70-733-6
[2008-1738]
- - 1. Geopolitica lumii contemporane.
32(075.8)
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1663. Chaudet, Didier
Imperiul în oglindă : Strategii de mare putere în Statele Unite şi în Rusia /
Didier Chaudet, Florent Parmentier, Benoît Pélopidas ; trad. din fr. de Gabriela
Şiclovan. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 336 p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Cartier istoric" / coord. de Sorina Dănăilă).
Tit. orig.: L’empire au miroir. Stratégies de puissance aux Etats-Unis et en
Russie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 610 ex.
ISBN 978-9975-79-509-8 (în cop. tare)
[2008-1637]
- - 1. Geopolitică – Statele Unite ale Americii – Rusia.
321(73+470)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1664. Beniuc, Valentin
Factorul confesional în relaţiile internaţionale : Monografie / Valentin
Beniuc, Victor Juc ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. –
116 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 110-115. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9764-3-5
[2008-1741]
- - 1. Relaţii internaţionale. 2. Confesie.
327:2
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
1665. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova = International studies.
Views from Moldova : Publ. periodică şt.-metodică / Univ. de Stat din Moldova ; col.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

red. : V. Teosa (red.-şef), E. Ciobu, C. Eşanu [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007. – 24
cm. – ISSN 1857-1336. – ISBN 978-9975-70-011-5.
Vol. 3 : Nr 2, 2007. – 2007. – 220 p. : tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu suportul Proiectului Intern.
INTAS. – 200 ex. – ISBN 978-9975-70-524-0. – [2008-1736]
- - 1. Relaţii internaţionale.
327(478)(082) = 135.1 = 111 = 161.1
1666. Vol. 5 : Nr 4, 2007. – 2007. – 208 p. : tab. – Texte: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu suportul Centrului
de Inf. Şi Doc. Privind NATO din Moldova. – 200 ex. – ISBN 978-9975-70-532-5. –
[2008-1737]
- - 1. Relaţii internaţionale.
327(478+4)(082) = 135.1 = 111 = 161.1
329 Partide şi mişcări politice
1667. Certan, Ion
Stânga politică în Republica Moldova, 1989-2001 : Monografie / Ion
Certan ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Ch. : CEP USM, 2008. – 280, [1]
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 218-235 şi în note: p. 189-217. – Ind.
de nume: p. 274-280. – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-703-9
[2008-1667]
- - 1. Partide politice de stânga – Republica Moldova.
329(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
1668. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academi-
ei de Studii Economice din Moldova : Ed. a 6-a / Acad. de Studii Econ. din Moldova,
Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; col. red. : Grigore Belostecinic (preş.), Gheorghe
Mişcoi, Ion Petrescu [et al.]. – Ch. : ASEM, 2008. – 401 p. : fig., graf., tab. ; 29 cm. –
ISSN 1857-1433.
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în no-
tele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-405-7
[2008-1769]
- - 1. Economie. 2. Academia de Studii Economice din Moldova – Anale.
[33+378.6](478)(082) = 135.1 = 161.1
1669. "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere", conf. şt. intern. (2007 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţiona-
lă "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere" (28-29

13
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

sept. 2007) / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.), Eugenia Feuraş, Vasile Bucur [et
al.]. – Ch. : ASEM, 2008. – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-399-9.
Vol. 1. – 2008. – 420 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi
în notele de subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-75-400-2. – [2008-1765]
- - 1. Economie. 2. "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere" – Conferinţă ştiinţifică internaţională.
33(082) = 135.1 = 111 = 161.1
1670. Vol. 2. – 2008. – 426 p. : fig., graf., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte: lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.
– ISBN 978-9975-75-401-9. – [2008-1766]
- - 1. Economie. 2. "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere" – Conferinţa ştiinţifică internaţională.
33(082) = 135.1 = 111 = 161.1
1671. Patraş, Mihai
Dicţionar economic şi financiar-bancar : englez-român = Economic and
financial-banking : english-romanian dictionary : peste 130 000 de cuv. şi expresii /
Mihai Patraş, Corina Patraş. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Arc : Gunivas, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 778 p. ; 27 cm. – (Dicţionarele Arc, Gunivas).
Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 777-778 (84 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-495-5 (Arc). – ISBN 978-9975-908-71-9 (Gunivas) (în
cop. tare şi supracop.)
[2008-1609]
- - 1. Economie – Dicţionare. 2. Finanţe – Dicţionare. 3. Dicţionare – Eco-
nomie – Finanţe.
33(038) = 135.1 = 111
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1672. Forţa de muncă în Republica Moldova : ocupare şi şomaj = Labour
force in the Republic of Moldova : employment and unemployment 2008 / Biroul
Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 24 cm. – (Statistica Moldovei).
… 2008. – 2008. – 317 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., engl. – 300 ex. –
ISBN 978-9975-9786-6-8. – [2008-1722]
- - 1. Piaţa muncii – Republica Moldova – Date statistice.
331.55/57+316.42(478)(083.41) = 135.1 = 111
1673. Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în … = Labour Market
in the Republic of Moldova in 2007 : culeg. statistică / Biroul Naţ. de Statistică al

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – (Sta-
tistica Moldovei).
… 2007. – 2008. – 124 p. : diagr. color, tab. – Text paral.: lb. rom., engl. –
300 ex. – ISBN 978-9975-9594-8-3. – [2008-1717]
- - 1. Piaţa forţei de muncă – Republica Moldova – Date statistice.
331.5(478)(083.41) = 135.1 = 111
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1674. "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret – Prut – Nistru:
realizări şi perspective", conf. şt. intern. (2008 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret – Prut – Nistru: realizări
şi perspective", 3-4 oct. 2008, Chişinău / col. red.: Simion Certan (preş.), Marian
Jalencu, Valentina Postolachi [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 266 p. : fig., sche-
me, tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Şt. Econ., Catedra Manage-
ment. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 75
ex.
ISBN 978-9975-70-750-3
[2008-1740]
- - 1. Afaceri – Europa. 2. "Dezvoltarea afacerilor in Euroregiunea Siret –
Prut – Nistru: realizări şi perspective" – Conferinţa ştiinţifică internaţională.
334.7(4)(082) = 135.1 = 161.1
1675. Gorobievschi, Svetlana
Cum să reuşim în afaceri? : Ghid didactico-practic, pentru tineretul studi-
os şi întreprinzătorii începători / Svetlana Gorobievschi ; resp. ed. : Irina Martîniuc ;
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Centrul Colaborare şi Parteneriat. – Ch. : Pontos,
2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 136 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 105-111 (130 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Municipalităţii or. Viena (City of Vienna). – 300 ex.
ISBN 978-9975-72-130-1
[2008-1759]
- - 1. Afaceri – Ghid. 2. Business propriu – Ghid.
334.012.4(075)
1676. Registrul membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 247, [2] p. ; 21 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9680-4-1
[2008-1633]
- - 1. Antreprenoriat – Republica Moldova – Întreprinderi. 2. Camera de
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
334.788(478)(083)

15
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

1677. Сырбу, И. М.
Системы планирования в бизнесе : (обзор) / И. М. Сырбу ; Молд.
Экон. Акад. – К. : МЭА, 2008. – 377 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la începutul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-397-5
[2008-1764]
- - 1. Planificare – Business (rusă). 2. Business – Planificare (rusă).
334.7.02
336 Finanţe
1678. Cociug, Victoria
Gestiunea riscurilor bancare : Curs univ. / Victoria Cociug, Liliana Cinic ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Bănci şi activitatea bancară". – Ch. :
ASEM, 2008. – 214 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 212-214 (59 tit.) şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-396-8
[2008-1763]
- - 1. Riscuri bancare – Gestiune.
336.7(075.8)
1679. Finanţarea educaţiei preuniversitare : costurile unei mari iluzii :
Policy brief / IDIS "Viitorul". – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 46 p. : tab., diagr. ;
30 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 40 ex.
ISBN 978-9975-80-171-3
[2008-1806]
- - 1. Finanţe publice – Învăţământ preuniversitar.
336.1:37.0
1680. Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatoare municipale –
direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova / Oleg
Stratulat, Veaceslav Guţuţui, Alexandru Armeanic [et al.] ; coord. şt.: Oleg Stratulat ;
Inst. de rezolvare a conflictelor, Fundaţia Soros Moldova, Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Ch. : "Cu Drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 112 p. : tab. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 89-92 (61 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Progr. Administra-
ţie Publică şi Buna Guvernare, Fundaţia Soros Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9627-7-3
[2008-1799]
- - 1. Împrumut obligatoriu municipal. 2. Descentralizare fiscală.
336.27(478)
Vulpe, Ana. Dicţionar de termeni comerciali şi financiari. – Vezi Nr 1684

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1681. Мингазов, М.
Совершенствование финансового инжиниринга в разработке техно-
логий финансового управления и минимизации рисков : [монография] / М. Мин-
газов ; под ред. : Л. Кобзарь. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM).
– 186 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 178-184 (103 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-422-4
[2008-1779]
- - 1. Finanţele întreprinderii (rusă).
336.64.664.1
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1682. Автономно-Территориальное Образование Гагаузия : Анализ
экономического положения и потенциала развития / авт. коллектив : Валериу
Прохницки (координатор), Анна Попа, Александр Опруненко [и др.] ; пер. с рум.
: Лучия Ботнарюк ; Expert Grup Centrul Analitic independent. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2008. – 247 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 247 (10 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-161-4
[2008-1802]
- - 1. Автономно-Территориальное Образование Гагаузия.
338(478-29)(082)
1683. Шишкан, Надежда
Новая экономика и современные особенности рынка : (методолог.
аспект) / Надежда Шишкан, Александр Косс ; Молд. Экон. Акад., Каф. "Экон.
теория и Экон. доктрины". – К. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 176 p. : graf.,
scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 175-176 (48 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-404-0
[2008-1768]
- - 1. Economie de piaţă (rusă).
338.242(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
1684. Vulpe, Ana
Dicţionar de termeni comerciali şi financiari : Partea 1 : rus-rom.-engl. ;
Partea a 2-a : rom.-rus / Ana Vulpe, Dumitru Popovici ; trad. în engl. : Vera Caba. –
Ed. a 2-a. – Ch. : CEP USM, 2008. – 208 p. ; 25 cm.

17
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Apare cu sprijinul financ. al SA "Moldreclama"


ISBN 9975-70-320-8 (eronat)
[2008-1643]
- - 1. Comerţ – Dicţionare. 2. Finanţe – Dicţionare. 3. Dicţionare – Comerţ.
4. Dicţionare – Finanţe.
339+336(038) = 135.1 = 111 = 161.1
339.1 Probleme generale. Piaţă
1685. Belostecinic, Grigore
Metode şi tehnici de scalare în cercetările de marketing / Grigore
Belostecinic ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 88 p. : tab.
; 20 cm.
Bibliogr.: p. 80-81 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-406-4
[2008-1770]
- - 1. Marketing.
339.138
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială
1686. Galaju, Ion
Organizaţii economice internaţionale / Ion Galaju ; Acad. de Studii Econ.
din Rep. Moldova, Catedra "Relaţii Econ. Intern.". – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală",
2008. – 322 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-656-0
[2008-1699]
- - 1. Organizaţii economice internaţionale.
339.923
1687. Lobanov, Natalia
Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de construire a econo-
miei globale postindustriale : [monografie] / Natalia Lobanov ; Acad. de Studii Econ.
din Moldova. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 325 p. : diagr., fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 293-302 (161 tit.) în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-403-3
[2008-1767]
- - 1. Tranzacţii comerciale internaţionale. 2 Economie globală.
339.9

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1688. Lozovanu, Constantin
Filosofia dreptului : Curs de prelegeri / Constantin Lozovanu ; Univ. Tehn.
a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. –
Ch. : UTM, 2008. – 154 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 153-154 (39 tit.) şi în notele de subsol. – 75 ex.
ISBN 978-9975-45-091-1
[2008-1677]
- - 1. Filosofia dreptului.
340.12(075.8)
1689. Rotaru, Mihail
Istoria dreptului românesc : Curs univ. / Mihail Rotaru ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova, Fac. Econ. Gen. şi Drept, Catedra Drept Public. – Ch. : ASEM,
2008. – 331 p. 20 cm.
Bibliogr.: p. 328-331 (53 tit.), la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. –
300 ex.
ISBN 978-9975-75-407-1
[2008-1771]
- - 1. Drept românesc – Istorie.
340(498)(091)(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Mol-
dova
1690. Republica Moldova. Curtea Constituţională.
Culegere de hotărâri şi decizii … / Curtea Constituţională a Rep. Moldova
; resp. ed. : Dumitru Pulbere, Nina Pârţac. – Ch. : "Cu Drag" SRL, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 26 cm. – ISBN 978-9975-9627-2-8.
…2007. – 2008. – 280 p. – Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele
de subsol. – Index alf. al principalelor noţiuni, al art. din Constituţie, al tratatelor
intern.: p. 276-280. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9627-3-5 (în cop. tare). – [2008-
1800]
- - 1. Curtea Constituţională – Republica Moldova.
342.565.2(478)(094.9)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1691. Borşevski, Andrei
Bazele de contracarare a corupţiei = Основы противодействия
коррупции : Recomandări metodice / Andrei Borşevski, Andrei Istrati ; coord. ed. :

19
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Serghei Iachimov ; Inst. pentru Democraţie. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama"
SA). – 191 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 178-191 (188 tit.) şi la sfârşitul
temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare
Intern. (USAID), Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Intern.
(Sida/Asdi). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-72-098-4
[2008-1755]
- - 1. Corupţie – Contracarare.
343.352(049.3) = 135.1 = 161.1
1692. Modele de acte judecătoreşti în procesul penal : Sentinţe, decizii,
încheieri / aut. : Raisa Botezatu, Sergiu Furdui, Constantin Gurschi [et al.] ; colab. :
Cristina Malai, Regina Griciuc, Natalia Vîlcu [et al.] ; Milenium-IP3 Partners, LLC,
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID), Consiliul Superior al Ma-
gistraturii din Rep. Moldova [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "T-Par" SRL). – 376
p. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Corporaţiei "Millennium Challenge
Corproration" (MCC). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9959-0-0
[2008-1782]
- - 1. Procese penale – Modele de acte.
343.13(082)
1693. Sîli, Vitalie
Finanţarea terorismului : aspecte privind particularităţile contracarării /
Vitalie Sîli, Ruslana Pleşca. – Ch. : "Garamond-Studio" SRL, 2008. – 124 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34-37 (79 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9962-3-5
[2008-1733]
- - 1. Terorism – Contracarare.
343.326
347 Drept civil
1694. Овчинникова, О. В.
Практикум по гражданскому праву : Учеб. пособие / О. В. Овчиннико-
ва ; Славян. ун-т Респ. Молдова, Каф. Част. права. – К. : "Valinex" SA, 2008. –
20 cm. – ISBN 978-9975-68-085-1.
Ч. 1-я. – 2008. – 112 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex. – ISBN
978-9975-68-086-8. – [2008-1651]
- - 1. Drept civil (rusă).
347(075.8)

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

347.7 Drept comercial


1695. Baza legislativă şi normativă a Republicii Moldova în domeniul şti-
inţei şi inovării = The legal and normative basis of Republic of Moldova in scientific
and innovation field = Основы законодательства Республики Молдова в области
науки и инноваций / Acad. de Şt. al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
AŞM). – 333, [1] p. ; 22 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-234-9
[2008-1612]
- - 1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova.
347.77:001.89(478)(094.4) = 135.1 = 111 = 161.1
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1696. Creştem mari în Republica Moldova : [situaţia copiilor cu probleme
specifice] / coord. : Angela Munteanu ; Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii
(UNICEF). – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 48 p. : fot., diagr.
color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 46-48 (43 tit.) şi în notele de subsol. – 700 ex.
ISBN 978-9975-79-503-6
[2008-1804]
- - 1. Copii – Republica Moldova – Probleme sociale.
364.2(478)-053.2(047)
1697. Idem în lb. engl. : Growing up in the Republic of Moldova. – Ch. :
Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 48 p. : fot., diagr. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 46-48 (43 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-504-3
[2008-1805]
- - 1. Copii – Republica Moldova – Probleme sociale (engl.).
364.2(478)-053.2(047)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
Science & Education Policies. – Vezi Nr 1635

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


1698. Borşevski, Andrei

21
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Educaţia anticorupţie = Антикоррупционное образование : Recoman-


dări metodice / Andrei Borşevski ; Inst. pentru Democraţie. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 191 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 178 (201 tit.) şi la sfârşitul teme-
lor. – Apare cu suportul Partnership for Transparency Fund (PFT). – 2500 ex.
ISBN 978-9975-72-147-9
[2008-1756]
- - 1. Anticorupţie. 2. Educaţia anticorupţie.
37.015:343.352
1699. Familia noastră : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ;
coord. ed. : Adela Scutaru-Guţu, Mariana Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 16 p. : des. ; 29 cm. – (ABC Economic).
Apare cu sprijinul financ. al Moldova Agroindbank. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-72-117-2
[2008-1754]
37.015(075)
1700. Oraşul nostru : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ;
coord. ed. : Adela Scutaru-Guţu, Mariana Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 20 p. : fig. ; 29 cm. – (ABC Economic).
Apare cu sprijinul financ. al Moldova Agroindbank. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-72-128-8
[2008-1753]
37.015(075)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1701. Bulgac, Emilia
Guide pédagogique : Le français en 10-e / Emilia Bulgac, Iulia Atanasov,
Zinaida Ciobanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Interna-
ţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87, [9] p. : tab. ; 26 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-984-6
[2008-1713]
- - 1. Limba franceză – Metodica predării (fr.).
37.016.046:811.133.1
1702. Odoleanu, Natalia
Geografia fizică a Republicii Moldova : Cl. a 8-a : Ghidul profesorului /
Natalia Odoleanu, Vitalie Sochircă ; comisia de evaluare : Mihai Hachi, Nina
Mihalache, Iordan Casapu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. :
Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 96 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 96 (20 tit.). – 13200 ex.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-579-6
[2008-1608]
- - 1. Geografie fizică – Republica Moldova – Metodica predării.
37.016.046:911.2(478)
1703. Rusu, Mihai
Eminescu interactiv : Studiu metodologic. Şapte metode interactive de
predare în şcoală / Mihai Rusu ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 232 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-72-112-7
[2008-1703]
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare – Metodica predării.
37.016.046 : 821.135.1.09
1704. Ştiinţe : Cl. a 3-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Zinaida Gal-
ben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros [et al.] ; comisia de evaluare : Angela
Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldo-
va. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 162 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 160-162 (71 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-69-978-5
[2008-1796]
- - 1. Ştiinţele naturii – Metodica predării.
37.016.046:502
1705. Ştiinţe : Cl. a 4-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Zinaida Gal-
ben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros [et al.] ; comisia de evaluare : Angela
Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldo-
va. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 171, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 170-172 (79 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-69-982-2
[2008-1789]
- - 1. Ştiinţele naturii – Metodica predării.
37.016.046:502
1706. Ursu, Ludmila
Matematică : Ghid pentru învăţători şi părinţi : cl. a 4-a / Ludmila Ursu, Ilie
Lupu, Iulia Iasinschi ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina
Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţio-
nal, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 104 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-69-974-7
[2008-1794]
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51

23
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

1707. Idem în lb. rusă : Математика : 4 класс. – Ch. : Prut Internaţional,


2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 104 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-69-975-4
[2008-1795]
- - 1. Matematică – Metodica predării (rusă).
37.016.046:51
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1708. Mazilu, Valentina
Răsărit continuu : Scenarii (cartea a patra) pentru activitatea educaţională
extraşcolară / Valentina Mazilu. – Ch. : Labirint, 2008. – 195 p. : n. muz. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-943-70-3
[2008-1744]
- - 1. Activităţi extraşcolare.
37.091:821
1709. Raischi, Tudoriţa
Matematică. Limba română, ştiinţe, istorie : Cl. a 4-a : Teste / Tudoriţa
Raischi. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 67 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9846-0-7
[2008-1719]
37.091:[5+811.135.1+94]
1710. Raischi, Tudoriţa
Matematică, limba română şi ştiinţe : Cl. a 3-a : Teste / Tudoriţa Raischi.
– [Ed. a 2-a]. – Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 92 p. : fig., tab. ;
24 cm.
ISBN 9975-9635-8-7
[2008-1725]
37.091:[5+821.135.1]
1711. Мустяцэ, Сержиу
Как составляются и анализируются школьные учебники / Сержиу
Мустяцэ ; пер. на рус. яз. : Люба Петренко. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Recla-
ma" SA). – 135 p. : diagr., fig. ; 24 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 105-132 şi în notele de subsol. – Указ. имен:
p.133-135. – 300 ex.
ISBN 978-9975-72-109-7
[2008-1752]
- - 1. Manuale şcolare – Alcătuire (rusă).

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1712. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi preşcolară /
experţi naţ. : Maria Baranov, Valentina Botnari, Maria Vrânceanu ; experţi intern. :
Mihaela Ionescu ; ed. şt. : Vladimir Guţu. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL)]. – 248 p. : fig. color ; 21 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Bibliogr.: p. 234-236. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tine-
retului, Bir. UNICEF din Moldova. – 2712 ex.
ISBN 978-9975-66-079-2 (broşată)
[2008-1615]
- - 1. Educaţie timpurie şi preşcolară – Ghid.
373.2(072)
1713. Jelescu, Petru
Matematică : grupa pregătitoare / Petru Jelescu, Raisa Jelescu, Inesa
Tăutu ; imagini : Timuţa Aliona. – Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2008. – 80 p. : il.
color ; 28 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9537-7-1
[2008-1665]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
373.2
1714. Suceveanu, Arcadie
Acasă : [pentru preşcolari] / Arcadie Suceveanu, Valentina Lungu ; au co-
laborat : Maria Baranov, Tatiana Bostan, Natalia Carabet [et al.] ; pict. : Olga Taran-
co. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [20] p. : il. color ; 21 x 30 cm. –
(Ajută-l să crească om mare).
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova, UNICEF. – 2712 ex.
ISBN 978-9975-100-49-6 (cartonată)
Gratuit. – [2008-1627]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
1715. Idem în lb. rusă : Мой дом / пер. : Юрий Греков. – К. : Б. и., 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – [20] p. : il. color ; 21 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om
mare).
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova, UNICEF. – 1288 ex.
ISBN 978-9975-100-50-2 (cartonată)
Gratuit. – [2008-1628]

25
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

- - 1. Învăţământ preşcolar (rusă).


373.2
1716. Suceveanu, Arcadie
Delia merge la şcoală / Arcadie Suceveanu ; consultant: Valentina Lungu
; colab.: Maria Baranov, Tatiana Bostan, Natalia Carabet ; pict. : Olga Taranco,
Sergiu Mîndru. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [38] p. : il. color ; 42 x
60 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova,
UNICEF. – 2712 ex.
ISBN 978-9975-100-47-2 (cartonată)
Gratuit. – [2008-1625]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
1717. Idem în lb. rusă : Делия идёт в школу / пер. : Юрий Греков. – К. :
Б. и., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [38] p. : il. color ; 42 x 60 cm. – (Ajută-l să
crească om mare).
Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova,
UNICEF. – 1288 ex.
ISBN 978-9975-100-48-9 (cartonată)
Gratuit. – [2008-1626]
- - 1. Învăţământ preşcolar (rusă).
373.2
1718. Портфель для дошколят : Изучаем цифры. Изучаем буквы.
Раскрашиваем рисунки. – К. : Карусель, 2008 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – 16
f. il., il. color ; 23 x 31 cm. – (Портфельчик знаний ; 1).
Apar într-o cutie comună. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-34-0
[2008-1685]
- - 1. Învăţământ preşcolar (rusă).
373.2
1719. Раннее воспитание : Метод. пособие для воспитателей / нац.
эксперты : Мария Баранов, Валентина Ботнарь, Мария Врынчану ; междунар.
эксперт : Михаела Ионеску ; науч. ред. : Владимир Гуцу ; М-во просвещения и
молодежи Респ. Молдова. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 248
p. : fig. color ; 21 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Bibliogr.: p. 234-236. – Изд. при поддержке представительства ЮНИ-
СЕФ в Молдове. – 1288 ex.
ISBN 978-9975-66-080-8 (broşată)
[2008-1616]
- - 1. Educaţie timpurie şi preşcolară – Ghid (rusă).

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

373.2(072)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1720. Navoloacă, Zinaida
Motricitatea – mediatorul important în integrarea vorbirii şi limbajului :
Lucr. metodică pentru conferirea gradului superior : Învăţământul special / Zinaida
Navoloacă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Dir. Gen. Educaţie, Tine-
ret şi Sport. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 75, [1] p. : fig., scheme,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 50-51 (24 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Misiunea OSCE
în Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-72-093-9
[2008-1757]
- - 1. Educaţie specială.
376.36
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători. – Vezi Nr 1646-47

Universitatea de Stat din Moldova. Anale ştiinţifice. – Vezi Nr 1648, 1722

Academia de Studii Economice din Moldova. Anale. – Vezi Nr 1668

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
398 Folclor
1721. Iarovoi, Valentina
Sărbătorile de Paşti : tradiţii şi bucate / Valentina Iarovoi ; Muzeul Naţ. de
Etnografie şi Ist. Naturală. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2007 (Tipogr. "Riso"). –
48 p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 47 (22 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-922-18-0
[2008-1611]
- - 1. Paşti – Obiceiuri – Tradiţii. 2. Bucate – Preparare.
398.332.12+641.5
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
1722. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Univer-
sităţii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco

27
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

(red. şef), Tatiana Bulimaga (red. coord.), Daniela Ciumac [et al.]. – Ch. : CEP USM,
2008. – 21 cm. – ISSN 1857-2588.
Seria "Lucrări studenţeşti": Ştiinţe naturale şi exacte. – 2008. – 136 p. –
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex. – ISBN 978-9975-70-
741-1. – [2008-1669]
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale. 2. Ştiinţele naturii. 3. Şti-
inţe exacte.
5+378.4(478)(082) = 135.1 = 111 = 161.1
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1723. Galben-Panciuc, Zinaida
Ştiinţe : Caietul elevului : Cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Svetlana Galben. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Ch. : Prut Internaţional,
2006 (Combinatul Poligr.). – 63, [1] p. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-860-3 (eronat)
[2008-1639]
502(075.2)
1724. Idem în lb. rusă : Познание мира / trad. din rom. : Lora Mititelu. –
Изд. 3, испр. и доп. – Ch. : Prut Internaţional, 2006 (Combinatul Poligr.). – 63, [1] p.
: il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-861-0 (eronat)
[2008-1640]
502(075.2)
1725. Познание мира : Учеб. для 4 кл. / Зинаида Галбен-Панчук,
Стела Диакону, Светлана Галбен [и др.] ; trad. din lb. rom. : Diana Coşcodan ;
comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; М-во
просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 120 p. : fig. color ; 26 cm.
12000 ex.
ISBN 978-9975-69-981-5
[2008-1624]
- - 1. Ştiinţele naturii (rusă).
502(075.2)
51 MATEMATICĂ
1726. Braghiş, Maria
Matematica : cl. 1 : Teste de evaluare iniţială, formativă, sumativă : Exer-
ciţii aplicative / Maria Braghiş, Angela Cutasevici. – Ch. : Interprint, 2008 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 52 p. : fig. ; 23 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-9619-9-8

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1618]
- - 1. Matematică – Teste – Exerciţii.
51(079)
1727. "Mathematics & Information Technologies: Research and
Education", conf. (2008 ; Chişinău). Conference "Mathematics & Information
Technologies: research and education" (MITRE-2008), Chişinău, October 1-4, 2008
: Abstracts / org. com. : Ciocanu Gheorghe, Perjan Andrei, Damian Florin [et al.]. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 90 p. ; 21 cm.
Antetit.: Moldova State Univ., Fac. of Mathematics and Computer Sci-
ence, Centre of Education and Research in Mathematics and Computer Science. –
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 130 ex.
ISBN 978-9975-70-753-4
[2008-1739]
- - 1. Matematică (engl.). 2. Tehnologii informaţionale (engl.). 3. "Mathe-
matics & Information Technologies: Research and Education" – Conference.
[51+004]:37.0(082) = 135.1 = 111 = 161.1
1728. Ursu, Ludmila
Matematică : Caietul elevului : Cl. a 2-a : Semestrul 2 / Ludmila Ursu. –
Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56 p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-970-9
[2008-1791]
51(075.2)
1729. Брагиш, Мария
Математика : Курс по выбору : Кл. 1 / Мария Брагиш, Татьяна Рас-
сказова. – К. : Interprint, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 39, [1] p. : fig. ; 23
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9874-6-2
[2008-1619]
- - 1. Matematică (rusă).
51(075.2)
1730. Урсу, Людмила
Математика : Тетрадь ученика : 2-й кл. : 1-е полугодие / Людмила Ур-
су ; trad. din lb. rom. : Tatiana Rusu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 48 p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-969-3
[2008-1792]
51(075.2)

29
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

512 Algebră
1731. Райский, Виктор
Математика : Тетрадь по алгебре для 8 кл. / Виктор Райский. – Ch. :
"Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 291, [1] p. : fig. ; 24 cm. – (Litera
educaţional).
3000 ex.
ISBN 978-9975-904-70-4
[2008-1761]
512(075.3)
514 Geometrie
1732. Райский, Виктор
Математика : Тетрадь по геометрии для 8 кл. / Виктор Райский. – Ch.
: "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 231, [1] p. : fig. ; 24 cm. – (Lite-
ra educaţional).
3000 ex.
ISBN 978-9975-904-64-3
[2008-1760]
514.1(075.3)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
1733. Poştaru, Andrei
Teoria probabilităţilor : [pentru uzul studenţilor] / Andrei Poştaru ; Univ. de
Stat din Moldova, Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 366 p. : fig. ; 25 cm. – (Seria Manuale şi monografii ; vol.
2).
Bibliogr.: p. 362 (18 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-70-474-8
[2008-1735]
- - 1. Teoria probabilităţilor.
519.2(075.8)
53 FIZICĂ
1734. Colpajiu, Mircea
Fizică : Man. pentru cl. a 10-a / Mircea Colpajiu, Gheorghe Ţurcanu, Vic-
tor Păgînu ; red. şef : Elena Stati ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. –
Ch. : Univers Pedagogic, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 175 p. : fig., tab. ; 24
cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-48-050-5
[2008-1710]

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Fizică.
53(075.3)
1735. Teste la fizică. Mecanica : pentru cl. a 10-a, profil real / Gheorghe
Ţurcanu, Teodor Moraru, Valentina Lungu [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2008. – 100 p. : fig., tab. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-48-053-6
[2008-1620]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)
1736. Потлог, Тамара
Физика : Рабочая тетрадь для 6-го кл. / Тамара Потлог, Мирон
Потлог, Михай Маринчук ; пер. с молд. : К. Ф. Шербан. – Изд. 2-е, пересмотр. и
доп. – К. : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 96 p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9928-8-6
[2008-1718]
53(075.3)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
1737. Mediul geografic al Republicii Moldova : [col. în 4 vol.] / Min. Eco-
logiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Serviciul Hidrometeorologic de Stat ;
com. naţ. pentru ed.: Violeta Ivanov (preş.), Tatiana Constantinov, Andrei Ursu [et
al.]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 27 cm. – ISBN 978-9975-
67-585-7.
Vol. 3 : Hazardurile naturale / aut. coord. : Valeriu Cazac, Ilie Boian, Nina
Volontir ; coord. resp. : Valeriu Cazac ; red. şt. coord. : Ilie Boian. – 2008. – 208 p. :
fig., tab. color. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul
financ. al Fondului Ecologic Naţ. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-67-565-9 (în cop.
tare). – [2008-1762]
- - 1. Hazarduri naturale – Republica Moldova.
550/551+556
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1738. Bernaz-Sicorschi, Nina
Bio+Logica : Cl. a 8-a : Set didactic / Nina Bernaz-Sicorschi, Gheorghe
Rudic. – Ch. : "Vector V-N" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 104 p. : fig.,
tab. ; 29 cm.
Supl.: Teste (18 p.). – 2000 ex.

31
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

ISBN 978-9975-9857-5-8
[2008-1716]
- - 1. Biologie.
57(075.3)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1739. Bumbu, Iacob
Ecologia microorganismelor : (Curs de prelegeri la disciplina "Biologie şi
microbiologie") / Iacob Bumbu ; Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Ecotehnie,
Management Ecologic şi Ingineria Apelor, UNESCO/Cousteau. – Ch. : UTM, 2008.
– 139, [2] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 137-139 (30 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-45-090-4
[2008-1676]
- - 1. Ecologie – Microorganisme. 2. Microorganisme.
574+573.4(075.8)
59 ZOOLOGIE
1740. Cozari, Tudor
Fluturii : Mică enciclopedie / Tudor Cozari ; red. : Ana Corcodel, Eugen
Lungu ; fot. : Tudor Cozari. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). – 158, [1] p. :
fot. color ; 20 cm. – (Enciclopediile Arc).
Ind. în lb. rom., lat., engl., rusă: p. 154-159. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-482-5 (în cop. tare)
[2008-1655]
- - 1. Fluturi – Enciclopedii.
595.78(031)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
1741. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Republica Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele
Univ., 15-17 oct. 2008, Ed. a 9-a : [în 5 vol.] / Univ. de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu" din Republica Moldova ; col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel
Prisacari, Victor Popescu [et al.]. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 25 cm. – ISSN
1857-1719. – ISBN 978-9975-918-81-7.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological
and pharmaceutical problems. – 2008. – 344 p. : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-918-81-7 (eronat). – [2008-1654]

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae


Testemiţanu" din Republica Moldova – Anale. 2. Farmaceutică. 3. Biologie medica-
lă.
61+615(082)
1742. Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management =
Present-day public health and management problems. – 2008. – 257 p. : fig., tab. –
Texte: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN
978-9975-915-48-9. – [2008-1787]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Republica Moldova – Anale. 2. Sănătate publică – Management.
614:005(082) = 135.1 = 111
1743. Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Present-day prob-
lems of unternal medicine. – 2008. – 554 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-915-51-9. – [2008-
1788]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Republica Moldova – Anale. 2. Medicină internă.
616.1/.8(082) = 135.1 = 111
611 Anatomie. Anatomie comparată
1744. Lucrări practice la Anatomia Omului: pentru fac. medicină gen. / T.
Lupaşcu, I. Catereniuc, D. Batâr [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. –
29 cm. – ISBN 978-9975-915-41-0.
[Partea] 1-a : Aparatul locomotor. – 2008. – 240 p. : fig., tab. – F. f. de tit.
– Bibliogr.: p. 240. – 600 ex. – ISBN 978-9975-915-42-7. – [2008-1653]
- - 1. Anatomia omului.
611.7(076.5)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
1745. Sturza, Rodica
Carenţa de fier în alimentaţie şi modalităţi de eradicare : monografie / Ro-
dica Sturza, Olga Deseatnicova, Valentin Gudumac ; coord. : Pavel Tatarov ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. :
UTM, 2008. – 233 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 202-233 (369 tit.). – 80 ex.
ISBN 978-9975-45-071-3
[2008-1672]
- - 1. Alimentaţie – Fierul.

33
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

613.2:546.72
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1746. Sănătatea publică în Moldova, anul … : [date statistice] / Min. Să-
nătăţii, Centrul Naţ. de Management în Sănătate ; red. şef : Mihai Ciocanu. – Ch. :
S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
… 2007. – 2008. – 322 p. : diagr., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
[2008-1726]
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Date statistice.
614(478)(083.41) = 135.1 = 161.1
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
1747. Общая рецептура : (учебник) / Вячеслав Иванович Гончар,
Иван Сергеевич Чекман, Эдуард Борисович Кептя [и др.] ; Гос. ун-т медицины
и фармации им. Николая Тестемицану. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 162 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 162 (6 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-647-8
[2008-1712]
- - 1. Medicamente – Reţete – Alcătuire (rusă).
615.3/.4(075.8)
616 Patologie. Medicină clinică
1748. "MoldMEDIZIN & MoldDENT", expoz. intern. specializată (14 ;
2008 ; Chişinău). Expoziţie Internaţională Specializată de tehnică medicală, farma-
ceutică, stomatologie şi utilaje pentru instituţii medicale "MoldNEDIZIN &
MoldDENT", ed. a 14-a, 9-12.09.2008, Chişinău : Cat. Oficial / org. expoziţiei: Cen-
trul Intern. de Expoz. "Moldexpo" SA. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 56, [8] p. : il. color. ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Sănă-
tăţii al Rep. Moldova, Asoc. Medicale din Moldova.
[2008-1614]
- - 1. "MoldMEDIZIN & MoldDENT" – Expoziţie internaţională specializată,
2008 – Tehnică medicală.
616-71
1749. Profesor universitar Petru Moroz. Profilaxia chirurgicală în ortope-
dia şi traumatologia pediatrică : 70 [ani de la naşterea medicului ortoped, prof. univ.
P. Moroz] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
CEP "Medicina", 2008. – 59, [1] p. ; 21 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Petru Moroz. – Lista lucr. şt. publ. de profesorul univ. Petru
Moroz: p. 43-60.
[2008-1661]

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Ortopedie pediatrică. 2. Traumatologie pediatrică. 3. Moroz, Petru,


1938-…, medic ortoped – Biografie.
616-089.23-001-053.3(092)
1750. Conferenţiar universitar Ştefan Plugaru. Enzimoindicaţia entero-
bacteriilor cu ajutorul unor metode şi procedee rapide : 70 [ani de la naşterea medi-
cului infecţionist, prof. univ. Ş. Plugaru] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 33, [1] p. ; 21 cm. – (Sa-
vanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Ştefan Plugaru. – Lista lucr. şt. publ. de profesorul univ. Şte-
fan Plugaru: p. 32-34.
[2008-1663]
- - 1. Microbiologie medicală. 2. Plugaru, Ştefan, 1938-…, medic infecţio-
nist – Biografie.
616-078:579.61(092)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1751. Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi trata-
mentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : [culeg. de] articole / Min.
Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Medico-Sanitară Publi-
că Inst. de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" ; resp. ed. : Elena Tudor. – Ed. şt. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 238 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120
ex.
ISBN 978-9975-62-235-6
[2008-1613]
- - 1. Tuberculoză – Diagnostic – Tratament.
616.24-002.5-07/08(082) = 135.1 = 161.1
616.8 Neuropatologie. Neurologie
1752. Revenco, Mircea
Strategii de diagnostic şi tratament în depresii : (elab. metodică) :
14.00.18 – psihiatrie / Mircea Revenco, Igor Nastas ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Psihiatrie şi Narcologie, Fac. de per-
fecţionare a medicilor. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 39, [1] p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 37-39 (23 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-657-7
[2008-1698]
- -1. Depresii – Diagnostic – Tratament.
616.895.4-07/-08(076.5)

35
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1753. Profesorul universitar Petru Galeţchi. Particularităţile evoluţiei în
experienţă a procesului infecţios cauzat de stafilococi antibiorezistenţi şi influenţa lui
asupra penicilinoterapiei : 70 [ani de la naşterea medicului infecţionist P. Galeţchi] /
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medici-
na", 2008. – 45 p. ; 21 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Petru Galeţchi. – Lista lucr. şt. de specialitate, brevete de in-
venţii, participări la expoziţii intern. publ. de profesorul univ. Petru Galeţchi: p. 30-45.
[2008-1662]
- - 1. Patologie infecţioasă. 2. Galeţchi, Petru, 1938-2004, medic infecţio-
nist – Biografie.
616.9-022(092)
1754. Îngrijirea paliativă a pacienţilor cu HIV/SIDA : Standard / Ştefan
Gheorghiţă, Silvia Stratulat, Elena Stempovschi [et al.] ; Centrul Naţ. Şt.-Practic de
Medicină Preventivă, Centrul SIDA. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). –
135 p. : tab. ; 24 cm.
Tit pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 134-135. – Apare cu
sprijinul Fundaţiei Soros Moldova. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-65-089-2
[2008-1751]
- - 1. Bolnavi – HIV/SIDA – Îngrijire paliativă. 2. HIV/SIDA.
[616.98:578.828HIV]-082 = 135.1 = 161.1
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
1755. Spânu, Anaton
Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală : [pentru uzul studenţilor] /
Anton Spânu ; în colab. : Iurie Acalovschi, Nicolae Angelescu, Eugen Târcoveanu
[et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Ni-
colae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 590 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 585-590 (130 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-915-45-8 (în cop. tare)
[2008-1694]
- - 1. Chirurgie generală. 2. Semiologie chirurgicală.
617(075.8)
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
1756. Lupan, Dumitru
Oftalmoendocrinologie / Dumitru Lupan ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova,
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 83, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 83-84 (27 tit.). – 500 ex.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-78-641-6
[2008-1715]
- - 1. Oftalmoendocrinologie.
617.7:616.43
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
1757. Agricultural Atlas / alcăt. : Aureliu Overcenco. – Ch. : S. n., 2006
(Tipogr. "Copitec-Plus"). – 47, [1] p. : h. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 48. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9825-3-5
[2008-1644]
- - 1. Agricultură – Republica Moldova – Atlase (engl.).
631(478)(084.4)
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
1758. Calchei, Elena
Tehnologia de cultivare a tutunului în Republica Moldova : (recomandări) /
Elena Calchei ; coord. : Anatol Meleca ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al
Rep. Moldova, Inst. de Fitotehnie "Porumbeni". – Paşcani : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 51, [1] p. : tab. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-78-655-3
[2008-1714]
- - 1. Tutun – Cultivare.
633.71(478)(049.3)
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
Iarovoi, Valentina. Sărbătorile de Paşti. – Vezi Nr 1721

37
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1759. Carte de telefoane. Raionul Basarabeasca : la data de 28 iulie
2008 / Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 120 p.,
[10] p. fig. color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9604-7-2
[2008-1785]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Basarabeasca – Republica Moldova – Car-
te de telefoane. 2. Raionul Basarabeasca – Republica Moldova – Carte de telefoa-
ne.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1760. Carte de telefoane. Raionul Cantemir : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 232 p., [8] p. fig.
color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9631-2-1
[2008-1742]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Cantemir – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Cantemir – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1761. Carte de telefoane. Raionul Glodeni : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 264 p., [8] p. fig.
color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9631-8-3
[2008-1646]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Glodeni – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
1762. Carte de telefoane. Raionul Leova : la data de 28 iulie 2008 / S.A.
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 216 p., [10] p. fig.
color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9631-9-0
[2008-1743]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Leova – Republica Moldova – Carte de te-
lefoane. 2. Raionul Leova – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1763. Carte de telefoane. Raionul Orhei : la data de 28 iulie 2008 /


Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 488 p., [12] p. fig.
color ; 20 ex.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9565-9-8
[2008-1645]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Orhei – Republica Moldova – Carte de tele-
foane. 2. Raionul Orhei – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
1764. Технология офсетной печати : Курс лекций / Техн. ун-т Мол-
довы, Фак. легкой промышл., Каф. дизайна и полиграф. технологий ; сост. :
Наталья Марченко. – К. : ТУМ, 2008. – 21 cm.
Ч. 1-я. – 2008. – 80 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 80 (11 tit.). – 100 ex. –
[2008-1680]
- - 1. Tipărire offset (rusă).
655.3.022.6(076.5)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
1765. Tezec, I.
Proiectarea sistemelor de transport în transportul de marfă : [pentru uzul
studenţilor] / I. Tezec, S. Kant, S. Mîrza ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi
Management în Mecanică, Catedra Inginerie şi Management în Transport. – Ch. :
UTM, 2008. – 48 p. : des., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 47 (7 tit.). – 100 ex.
[2008-1678]
- - 1. Transport de mărfuri – Sisteme – Proiectare.
656.125.02(076.5)
657 Contabilitate
1766. Ţurcanu, Viorel
Contabilitatea internaţională : [pentru uzul studenţilor] / Viorel Ţurcanu,
Irina Golocealova, Ada Stahovschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
ASEM, 2008. – 274 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 274 (7 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-75-418-7
[2008-1778]
- - 1. Contabilitate internaţională.
657(075.8)
1767. Дима, Марчела

39
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Аудит : обзорные вопросы, ситуации, тесты / Марчела Дима, Лилия


Григорой ; Молд. Экон. Акад., Фак. Бухгалт. учета, Каф. Бухгалт. учет. – К. : Б.
и., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 112, [2] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 113-114 (27 tit.). – 350 ex.
ISBN 978-9975-75-409-5
[2008-1773]
- - 1. Audit (rusă).
657.01(076.5)
1768. Лапицкая, Людмила
Аудит / Людмила Лапицкая. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 221 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 200-201 (45 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-78-649-2
[2008-1704]
- - 1. Audit (rusă).
657.63
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1769. Oprean, Camelia
Tendinţe actuale în managementul capitalurilor organizaţiilor moderne /
Camelia Oprean. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 276 p. : fig., tab. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 267-272 şi în notele de subsol. – În red. aut. – 130 ex.
ISBN 978-9975-75-408-8
[2008-1772]
- - 1. Managementul capitalurilor – Organizaţii. 2. Organizaţii – Capital –
Management.
658.1:005.1
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
1770. Bazele de calcul şi de proiectare ale utilajului tehnologic din indus-
tria alimentară : [pentru uzul studenţilor] / Grigore Ganea, Anatolii Antonovici, Mircea
Bernic [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică,
Catedra Utilaj Tehnologic Industrial. – Ch. : UTM, 2008. – 20 cm.
Partea a 2-a : Probleme şi metode de rezolvare. – 2008. – 38 p. : fig., tab.
– Bibliogr.: p. 75 (5 tit.). – 100 ex. – [2008-1679]
- - 1. Utilaj tehnologic industrial – Proiectare.
663/664(076.5)
664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1771. Ţislinscaia, Natalia


Metode de uscare a măceşului : [monografie] / Natalia Ţislinscaia ; Inst.
de Tehn. Alimentare. – Ch. : ITA, 2007. – 92 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 78-92 (163 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9970-1-0
[2008-1732]
- - 1. Măceş – Metode de uscare.
664.854:633.88
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică
1772. Bodean, Ghenadie
Proiectarea aparatajului electronic implementat cu dispozitive logice pro-
gramabile : [man. pentru uzul studenţilor] / Ghenadie Bodean. – Ch. : UTM, 2008. –
228 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 217 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-087-4
[2008-1674]
- - 1. Aparataj electronic – Proiectare.
681.5:004.415.2(075.8)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-
STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

1773. Строительство & Оборудование : Производители, оптовые


базы, строит. компании Молдовы : Информ. справ. / информ. и реклама : Лу-
чия Визитиу, Ольга Грек, Марина Машник [и др.]. – Ch. : "Victoria Gomon" ÎI,
2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 30 cm. – ISSN 1857-0194. – ISBN 978-9975-
9867-6-2.
Nr 2 : Oсень 2008. – 2008. – 291, [1] p. : il., [78] p. il. color. – Text: lb.
rom., rusă. – F. f. de tit. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-9867-7-9. – [2008-1621]
- - 1. Materiale de construcţie – Republica Moldova – Îndrumare (rusă).
69(478)(036)
693 Lucrări de zidărie şi meserii înrudite
1774. Andrievschi, Serghei
Intensificarea procesului de amestecare în malaxoarele cu organe de lu-
cru în formă de bare : [monografie] / Serghei Andrievschi ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch. : UTM,
2008. – 175 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 172-174 (58 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-088-1

41
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

[2008-1675]
- - 1. Malaxoare de beton.
693.542.5
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
1775. Жилой дом средней этажности : Метод. указ. по проектирова-
нию : для студентов 4 курса спец. "Архитектура" 581.1 по дисциплине "Архи-
тектурное проектирование" / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градостроительства и
архитектуры, Каф. архитектуры ; сост. : Богнибов Евгений Антонович, Богни-
бов Анатолий Яковлевич, Гайдаш Владимир Михайлович [и др.]. – К. : ТУМ,
2008. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (11 tit.). – 100 ex.
[2008-1681]
- - 1. Case de locuit – Proiectare (rusă).
728.3.012(076.5)
1776. Индивидуальный жилой дом усадебного типа : Учеб. пособие
по выпол. курсов. проекта по дисциплине "Архитектурное проектирование" для
специальности "Архитектура" 581.1 / Техн. ун-т Молдвы, Фак. градостроитель-
ства и архитектуры, Каф. архитектуры ; сост. : Евгений Антонович Богнибов,
Анатолий Яковлевич Богнибов, Владимир Михайлович Гайдаш [и др.] ; отв.
ред. : В. М. Гайдаш. – К. : ТУМ, 2008. – 159 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 156-157 (25 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-085-0
[2008-1673]
- - 1. Case de locuit – Arhitectură (rusă).
728.3(075.8)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
1777. Пуйкэ-Василаке, Элиза
Художественное воспитание : учеб. для 5-6 кл. / Елиза Пуйкэ-
Василаке, Зинаида Урсу ; пер. : Александр Димитров ; М-во просвещения и
молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Univer-
sul"). – 175, [1] p. : fig. color ; 26 cm. – (Litera educaţional).
ISBN 978-9975-74-016-6
[2008-1786]
- - 1. Educaţie plastică (rusă).
73/75(075.3)

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
1778. Blajinu, Dumitru
Alină, dorule, alină : Cîntice şi melodii populare din Moldova şi Bucovina /
aut.-alcăt.: Dumitru Blajinu ; pref., îngrijirea textelor : A. Graur ; notografie : Cristian
Şarban ; pict. : Vasile Movileanu ; cop. : Vasile Movileanu ; Min. Culturii şi Turismu-
lui al Rep. Moldova, Centrul Naţ. de Creaţie Populară. – Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2008. – 325 p. : n. muz. ; 30 cm.
Ind. de tit. ale cântecelor, pieselor instrumentale, nume, localităţi: p. 339-
350.
ISBN 978-9975-52-025-6
ISMN M-3480-0045-9
[2008-1630]
- - 1. Muzică populară – Republica Moldova – Bucovina.
784.4(478+477.8)
1779. Ciuhrii, Serghei
Melodii de pe coline : Partituri pentru orchestre de muzică populară /
Serghei Ciuhrii ; notografie : Cristian Şarban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2008. – 29 cm. – ISBN 978-9975-9680-5-8. – ISMN M-3480-
0022-0.
Vol. 2. – 2008. – 151 p. : n. muz. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9680-6-5. –
[2008-1634]
- - 1. Muzică pentru orchestră.
785.1
1780. Creangă, Victor
Eu mă duc, codrul rămâne… : [piese corale] / Victor Creangă ; notografie
: Cristian Şarban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2008. – 136 p. : fot., n. muz. ; 29 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-52-024-9
ISMN M-3480-0042-8
[2008-1629]
- - 1. Muzică corală.
783.8
1781. Invită Maria Bieşu : Festival intern. al vedetelor de operă şi balet,
Chişinău, 20-28 sept. 2008 / Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Uniunea
Muzicienilor, Teatrul Naţ. de Operă şi Balet. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.).
– 32, [1] p. : il. color. ; 30 cm.

43
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – Sponsori: BC SA Moldova


Agroindbank, Într. de Stat Compania Aeriană AIR Moldova, Moldavian Airlines [et
al.]
[2008-1610]
- - 1. Festivalul internaţional al vedetelor de operă şi balet, 2008 – Chişi-
nău.
782.091.4
1782. Mamot, Eugen
Ţine-mă, dorule, lin… : piese corale / Eugen Mamot ; notografie : Cristian
Şarban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 115 p. : n.
muz. ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-027-0
ISMN M-3480-0028-2
[2008-1632]
- - 1. Muzică corală.
783.8
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1783. Дэнилэ, Аурелиан
Опера Молдовы, XX век / Аурелиан Дэнилэ ; пер. с рум.: Юрий Гре-
ков ; координатор проекта Николае Ага ; фот.-сост. Михай Потырнике ; Акад.
Наук Респ. Молдова, Ин-т культур. наследия. – Ch. : Prut Internaţional, 2008
(Combinatul Poligr.). – 479 p. : fot. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 476-478 (84 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-69-121-5 (în cop. tare)
[2008-1648]
- - 1. Opera – Republica Moldova – Istorie (rusă).
792.54(478-25)(091)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1784. Columban, Elena Maria
Exerciţiul fizic şi sănătatea / Elena Maria Columban ; colab. : Petru Filian
Columban. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 184 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 180-182 (39 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-77-090-3
[2008-1670]
- - 1. Sport – Sănătate.
796.035:613.71

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1785. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legis-


lative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", congres şt. in-
tern. (2008 ; Chişinău). Congres ştiinţific internaţional "Strategii de dezvoltare a
sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în
ţările CSI" = Международный научный конгресс "Стратегия развития спорта для
всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ",
24-25 sept. 2008, Chişinău : Culeg. materialelor şt. / col. red. : Sergiu Danail (red.
resp.), Constantin Ciorbă, Teodor Grimalschi [et al.]. – Ch. : USEFS, 2008 (Tipogr.
"Valinex" SA). – 624 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Confederaţia Intern. a Organizaţiilor Sportive, Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova, Agenţia Sportului din Rep. Moldova [et al.]. – Text: lb.
rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-68-093-6
[2008-1652]
- - 1. Sport – Legislaţie. 2. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi
bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI" – Congres
ştiinţific internaţional.
796/799(094)(082) = 135.1 = 161.1
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1786. Burdujan, Radu
Indicaţii metodice la gramatica limbii engleze / Radu Burdujan ; Univ. de
Stat din Tiraspol. – Ch. : Universul ÎI, 2008. – 138 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 138 (6 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-47-018-6
[2008-1622]
- - 1. Limbă engleză – Gramatică.
811.111'36(076.5)
1787. English for you : Workbook : Form 5 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca [et al.] ; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch.
: Prut Internaţional, 2006 (Combinatul Poligr.). – 96 p. : fig. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-828-3 (eronat)
[2008-1650]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)

45
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

1788. Grosul, Ludmila


Academic English : [man. pentru doctoranzi şi competitori] / Ludmila Gro-
sul. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 528 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 526-528 (77 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-651-5 (în cop. tare)
[2008-1691]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.8)
1789. Magic english : Work book : 2-nd form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca [et al.]. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 99 p. :
il. ; 26 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-989-1
[2008-1747]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1790. Pascarel, Ion
Dicţionar englez-român, român-englez / Ion Pascarel, Virginia Iastremschi,
Andrei Prohin. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 736 p. ; 13 x 17 cm.
Bibliogr.: p. 736 (7 tit.). – Apare cu sprijinul dlor: Vadim Molodeanu, Corne-
liu Pascarel. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-102-89-6 (în cop. tare)
[2008-1623]
- - 1. Limba engleză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3. Dicţio-
nar englez-român, român-englez.
811.111’374.822 = 135.1+811.135.1’374.822 = 111
1791. Stoianova, I.
English exercise book = Caiet de exerciţii la limba engleză : pentru cl. pri-
mare / I. Stoianova, R. Volentir. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 100 p. :
fig. ; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 100
(20 tit.). – 10000 ex.
ISBN 978-9975-77-092-7
[2008-1671]
- - 1. Limba engleză pentru clasele primare.
811.111'36:373.3(075.2)
1792. Talpă, A.
English reader : [pentru uzul studenţilor] / A. Talpă, N. Gîsca, I. Leanca ;
Acad. of Econ. Studies of Moldova, Chair of Applied Modern Languages. – Ch. : S.
n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 184 p. ; 20 cm.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 184 (11 tit.). – 100 ex.


ISBN 978-9975-75-410-1
[2008-1774]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.8)
811.124 Limba latină
1793. Hanganu, Aurelia
Lexic latin şi modern : derivate, maxime, expresii : Material didactic / Au-
relia Hanganu, Elena Varzari. – Ch. : CEP USM, 2008. – 113 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-748-0
[2008-1668]
- - 1. Limba latină – Lexicologie.
811.124'373(075.8)
811.133.1 Limba franceză
1794. Bejenaru, Galina
Dictionnaire des synonymes de la langue française / Galina Bejenaru,
Loreta Gafton. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 373, [3] p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 376. – 1600 ex.
ISBN 978-9975-78-658-4
[2008-1702]
- - 1. Limba franceză – Sinonime – Dicţionare.
811.133.1'373.421
1795. Bejenaru, Galina
Verbes français et leurs particularités / Galina Bejenaru, Tamara Andriuţă.
– [Ch. : S. n.] ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 55 p. : tab. ; 20
cm.
ISBN 973-85826-3-6 (Iaşi : Nasticor)
[2008-1727]
- - 1. Limba franceză – Verbe. 2. Verbe – Limba franceză – Particularităţi.
811.133.1(075)
1796. Cotlău, Maria
Français : Sciences humaines / Maria Cotlău ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Lb. Străine Aplicate. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 180 p. : tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-723-7
[2008-1641]
- - 1. Limba franceză.

47
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

811.133.1(076.5)
811.135.1 Limba română
1797. Cazacu, Tamara
Cheia comunicării: Utilizarea verbelor în vorbire: 3 000 de verbe / Tamara
Cazacu, Iulia Iordăchescu. – Ch. : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
256 p. ; 20 cm. – (Româna pentru toţi).
Bibliogr.: p. 256 (8 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9928-7-9
[2008-1721]
- - 1. Limba română – Verbe. 2. Verbe – Limba română.
811.135.1'367.625(075)
1798. Marin, Mariana
Limba română : Cl. a 4-a : Carte de lectură / Mariana Marin, Tatiana
Niculcea. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 124, [4] p. : fig., tab. ;
24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
17000 ex.
ISBN 978-9975-79-506-7
[2008-1706]
- - 1. Limba română – Texte literare.
811.135.1:821.09(075.2)
1799. Marin, Mariana
Limba română : Teste de evaluare : Cl. a 4-a / Mariana Marin, Tatiana
Niculcea. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 36 p. : fig. ; 24 cm. –
(Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
17000 ex.
ISBN 978-9975-79-507-4
[2008-1707]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
811.161.1 Limba rusă
1800. Бородаева, О. Ф.
Русское слово. Русский язык и литература : 8 кл. : Учеб. для молд.
шк. с обучением на рум. яз : 4 год обучения / О. Ф. Бородаева, Г. Д. Дрозд, А. Г.
Скурту ; эксперт. комиссия : Раиса Капацынэ, Анна Ивлев, Людмила Цуркан ;
М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Vector V-N" SRL, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 182, [1] p. : fig. ; 24 cm.
50200 ex.
ISBN 978-9975-9811-0-1
[2008-1635]

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba rusă. 2. Literatură rusă – Critică şi interpretare.


811.161.1+821.161.1.09'243(075.3)
1801. Русская школа. Новаторство и традиции / Конгр. Рус. Общин
Респ. Молдова, Рус. Интеллект. Центр ; редкол. : Н. Ф. Донцу, О. В. Думитраш,
Е. М. Буракова. – К. : Инесса, 2008 (Тип. Акад. наук РМ). – 22 cm. – ISBN 978-
9975-62-237-0.
Вып. 4. – 2008. – 315 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de
subsol. – Изд. при фин. поддержке: Конгр. рус. общин Респ. Молдова, Кишин.
общины россиян, Общественно-полит. движения "Равноправие". – 500 ex. –
ISBN 978-9975-62-238-7. – [2008-1784]
- - 1. Limba rusă – Studiere – Metodica predării.
811.161.1:37.016(082)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
1802. Aglaia : Roman anonim din secolul al XIX-lea / coord., îngrijirea
textului, notă asupra ed., glosar : Pavel Balmuş ; cop. : Mihai Bacinschi. – Ed. a 2-a.
– Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 201, [2] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-498-6
[2008-1696]
- - 1. Literatură română.
821.135.1-31
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1803. Bajan, Vasile
La margine de vremi : [versuri, omagii in memoriam artistului Andrei
Suruceanu] / Vasile Bajan ; notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 59, [1] p. : fot., n. muz. ;
20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-72-099-1
ISMN M-3480-0046-6
[2008-1749]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-192 Bajan
1804. Benea, Marcela

49
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Evadare din frescă : Poeme / Marcela Benea ; cop. : Iaroslav Oliinîc ;


reprod. : Andrei Sârbu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
141, [3] p. ; 22 cm.
Ref. critice: p.140-141. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-200-6
[2008-1697]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Benea
1805. Butnaru, Leo
Din sens opus : poeme / Leo Butnaru ; cop. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Car-
tea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 272 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-201-3
[2008-1705]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Butnaru
1806. Cantemir, Dimitrie
Maxime şi poveţe de Dimitrie Cantemir / Dimitrie Cantemir ; sel. de Ion
Hanganu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 31 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-47-019-3
[2008-1682]
- - 1. Literatură română – Maxime. 2. Maxime.
821.135.1(478)-84 Cantemir
1807. Chifiac, Tudor
Moartea procurorului : [povestiri] / Tudor Chifiac ; prez. grafică : Tudor
Chirtoacă, Ludmila Chirtoacă. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 229,
[1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-650-8
[2008-1709]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-34 Chifiac
1808. Ciobanu, Mircea V.
Plăcerea interpretării : [eseuri] / Mircea V. Ciobanu ; cop. : Mihai
Bacinschi. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 281, [2] p. ; 20 cm.
– (Scriitori contemporani).
Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-69-986-0
[2008-1692]

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.


821.135.1(478)-4 Ciobanu
Danilă, Aurelian. Răscrucea întâmplărilor predestinate. – Vezi Nr 1639

1809. Donici, Iurie


Marginalii la timp : versuri / Iurie Donici. – Ch. : "Inversia-Dub" ÎI, 2008. –
197, [2] p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9998-2-3
[2009-1781]
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1(478)-1 Donici
1810. Le français fleurit à Sipoteni : [culeg. de versuri] / Lycée
Théorique "Mihai Eminescu" village Sipoteni district Călăraşi, Rép. de Moldova ;
coord. al ed. : Antonina Diaconu. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
84 p. : il. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al administraţiei publice locale a comunei
Sipoteni, r-nul Călăraşi, Rep. Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-648-5
[2008-1711]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie (fr.).
821.135.1(478)-1 (082) = 133.1
1811. Moraru, Anatol
Turnătorul de medalii : [roman] / Anatol Moraru ; cop. : Adrian Ciubotaru.
– Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 279, [2] p. ; 21 cm. – (Scriitori
contemporani).
500 ex.
ISBN 978-9975-69-988-4 (în cop. tare)
[2008-1638]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Roman.
821.135.1(478)-31 Moraru
1812. Popovici-Paraschiv, Radmila
Mi-s : [versuri] / Radmila Popovici-Paraschiv ; cop. : Rodica Sandu. – Ch.
: Prut Internaţională, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 95, [4] p. ; 20 cm. – (La
steaua).
500 ex.
ISBN 978-9975-69-985-3
[2008-1695]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Popovici-Paraschiv

51
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

1813. Ţâra, Dumitru


Străin : [versuri] / Dumitru Ţâra ; fot.: Mihai Potârniche. – Ch. : Fundaţia
"Draghiştea", 2008. – 79, [8] p. : fot., [1] f. portr. ; 11 x 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9986-9-7
[2008-1647]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Ţâra
1814. Vulpe, Sergiu Iurie
Facerea : [versuri] / Sergiu Iurie Vulpe. – Ch. : S. n, 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 19 p. ; 19 cm.
[2008-1724]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vulpe
821.161.1 Literatură rusă
1815. Гершенович, Марина
В поисках ангела : [стихи] / Марина Гершенович ; ил. : Т. Миллер. – К.
: "Depozit en Gros" PP SA, 2008 (Combinatul Poligr.). – 141, [1] p. : il. ; 13 x 17 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9880-3-2
[2008-1636]
- - 1. Literatură rusă – Poezie (rusă).
821.161.1-1 Гершенович
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1816. Карапуз, Яков
Собрание. Повести. Очерки / Яков Карапуз. – К. : Изд.-полигр.
предпр. "Парагон", 2008. – 269 p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-916-56-1
[2008-1731]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-31 Карапуз
1817. Луганов, Леонид
Унесенные перестройкой : роман / Леонид Луганов ; худож. : Михаил
Рэчила ; облож. : Елена Горяну. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). –
174, [5] p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-926-04-1
[2008-1750]

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.


821.161.1(478)-31 Луганов
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821.133.1-93 Literatură franceză
1818. Poveştile lui Tom Degeţel istorisite în lumea întreagă / de Morel
Fabienne şi Gilles Birzouerne ; trad. din fr. de Ioana Dănăilă ; il. de Émilie Harel. –
Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : il. color ; 27 cm. – (Înconjurul
lumii cu o poveste) (Cartier codobelc / col. coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Les histories du Petit Poucet racontées dans le monde. – Inclu-
de şi: Tom Degeţel / Charles Perrault. – 1600 ex.
ISBN 978-9975-79-508-1 (în cop. tare)
[2008-1748]
- - 1. Literatură franceză pentru copii.
821.133.1-93
821.135.1-93 Literatură română
1819. Creangă, Ion
Poveşti. Povestiri. Amintiri / Ion Creangă ; il. de Alexei Colâbneac ; cop. :
Pavel Zmeev. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). –
316, [3] p. : il. ; 20 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
ISBN 978-9975-69-934-1 (în cop. tare)
[2008-1745]
- - 1. Literatură română pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
1820. Eftimiu, Victor
Păunaşul-Codrilor : [basme şi poveşti] / Victor Eftimiu ; antol. de Constan-
tin Mohanu-Lovişteanu ; il. de Olga Cazacu ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Inter-
naţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 212, [3] p. : il. ; 20 cm. – (Biblioteca pentru toţi
copiii).
ISBN 978-9975-69-937-2 (în cop. tare)
[2008-1746]
- - 1. Literatură română pentru copii.
821.135.1-93 Eftimiu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1821. Rusu, Nicolae
Facă-se voia noastră! : Piese. Scenete. Dialoguri / Nicolae Rusu ; il. de
Lilia Popa. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 105, [3] p. ; 24
cm. – (Teatru pentru copii).
1000 ex.

53
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

ISBN 978-9975-69-930-3 (în cop. tare)


[2008-1797]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-2-93 Rusu
1822. Ţurcanu, Ianoş
Alfabetul vesel : [poezii pentru copii] / Ianoş Ţurcanu ; des. : Vasile
Movileanu. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – [62] p. : il. color ; 13 x 14 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-52-026-3 (broşată)
[2008-1631]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ţurcanu
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.09 Literatură română
1823. Şchiopu, Constantin
Literatura română : Man. pentru cl. a 11-a, liceu / Constantin Şchiopu,
Marcela Vâlcu-Şchiopu. – Ch. : Litera (educaţional), 2006 (Combinatul Poligr.). –
276 p. : il. ; 26 cm.
ISBN 9975-74-647-0 (eronat)
[2008-1780]
- - 1. Literatura română – Critică literară.
821.135.1.09+821.135.1(478).09(075.3)
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
1824. Dimitrie Cantemir : Dimensiuni ale universalităţii : Studii. Sinteze.
Eseuri / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi ;
coord. şt. : Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. – Ch. : Gunivas, 2008. – 288 p. : fig.
; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-908-68-9
[2008-1649]
- - 1. Cantemir Dimitrie, domnitorul Moldovei, 1673-1723.
821.135.1(478).09+94(478)(082)
821.161.1.09 Literatură rusă
1825. Пынзару, Савва
…И след "человека человечества…" : Статьи о Льве Толстом / Савва
Пынзару. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 208 p. : fot. ; 11 x 17 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-66-084-6

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1617]
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare (rusă).
821.161.1.09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
1826. Soroca : Almanah anual / ONG "Pro-Cultura" ; col. red. : Nicolae
Bulat, Nina Neculce, Viorica Ciaicovschi-Popovici [et al.] ; dir. Ana Bejan. – [Ed. a 2-
a]. – Ch. : "Cu Drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
… 2008. – 2008. – 160 p. : fot., fot. color. – Apare cu sprijinul financ. al
Consiliului Raional şi Primăria Soroca, dlor Arcadie Suru ("Tiras" SRL), Iurie Tănase
("Magt-Vest" SRL), [et al.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9627-6-6
[2008-1801]
- - 1. Soroca – Oraşe – Republica Moldova – Istorie – Cultură.
908(478-21)(059)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
1827. Codreanu, Igor
Geografia mediului : Man. pentru cl. a 12-a / Igor Codreanu, Serafima
Roşcovan. – Ch. : "Cu Drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 192 p. : fig.
; 24 cm.
Bibliogr.: p. 190 (30 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9627-5-9
[2008-1798]
- - 1. Geografia mediului.
911:504(075.3)
1828. Pedagogul şi savantul Matei Mâtcu : (la 75 de ani) : [de la naşte-
rea geografului M. Mâtcu] / Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008.
– 51 p. : fot. ; 20 cm.
Publ. semnate de profesorul univ. M. Mâtcu: p. 39-51. – 35 ex.
ISBN 978-9975-75-417-0
[2008-1777]
- - 1. Mâtcu, Matei, 1933-…, geograf – Biografie.
911:378(092)(082)

55
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

1829. Рабочая тетрадь по общей географии: ученика/цы 5 кл. / Анна


Календа, Галина Соколова, Екатерина Медведева [и др.]. – К. : Лабиринт,
2008. – 48 p. : fig., tab. ; 28 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-943-69-7
[2008-1728]
911.2(478)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Academicianul Ion Druţă. – Vezi Nr 1640

Alexei Colâbneac. – Vezi Nr 1641

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1830. Agachi, Alexei
Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă (1806-
1812) / Alexei Agachi ; pref.: Dumitru Vitcu ; Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Inst. de
Istorie, Stat şi Drept. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 386 p. : tab. ; 22 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 370-377 şi în notele de subsol. –
Sponsori: Vasile. V. Ţepordei, Vice President Scientis Emeritus Virginia (USA),
Justin P. Liuba, preş. Al Fund. "Iuliu Maniu", New York (USA). – 500 ex.
ISBN 978-9975-72-087-8 (în cop. tare)
[2008-1723]
- - 1. Ţara Moldovei, 1806-1812 – Istorie. 2. Ţara Românească – Istorie,
1806-1812.
94(478+498)"1806/1812"
1831. Golub, Valentin
Susleni : File de istorie / Valentin Golub, Tudor Golub ; fot. : Leonid Ţulan,
Evgheni Kulikovski. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 174 p., [48] p.
fot., fot. color ; 22 cm.
Text parţial şi în lb. rusă. – Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Apare cu
sprijinul financ. al susleneanului Iurie Chirtoacă, dir. gen. al SRL "Dita Estfarm",
Chişinău. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-652-2 (în cop. tare)
[2008-1701]
- - 1. Susleni – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1832. Nicu, Dan


Copiii vitregi ai istoriei, sau Se caută o revoluţie pentru Basarabia / Dan
Nicu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 90, [2] p. ; 20
cm. – (La steaua).
500 ex.
ISBN 978-9975-69-987-7
[2008-1790]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
1833. Ţopa, Tudor
Horeşti pe Botna : (File de istorie) / Tudor Ţopa, Alexandru Ganenco ;
consultant ştiinţific : Vlad Ciubucciu ; fot. : Tudor Ţopa, Iacob Iovu, Dorin Cazacu. –
Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 251, [1] p. ; 22 cm.
Pref. paral.: lb. rom., engl., fr., germ., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9986-5-9 (în cop. tare)
[2008-1803]
- - 1. Horeşti – Sate – Raionul Ialoveni – Istorie.
94(478-22)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1834. Croitor, Gheorghe
Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare al bolnavilor cu coxar-
troze : 14.00.22 – ortopedie şi traumatologie : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
medicină / Gheorghe Croitoru ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 50 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 42-48 (63 tit.)
[2008-158 Teze]
616.718-007-089(043.2)
1835. Lobanov, Natalia
Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a econo-
miei globale postindustriale : 08.00.14 – Economie mondială ; relaţii econ. intern. :
Autoref. al tezei de doctor habilitat în econ. / Natalia Lobanov ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 43 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-39 (46 tit.)
[2008-176 Teze]
339.56(043.2)
1836. Mardare, Igor

57
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru


restabilirea imaginilor : Spec. 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele
informaţionale : Autoref. al tezei de doctor habilitat în tehn. / Igor Mardare ; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 37 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-34 (76 tit.)
[2008-171 Teze]
004.89(043.2)
1837. Moldovanu, Gheorghe
Politică şi planificare lingvistică : abordare teoretică şi aplicativă : (în baza
materialului din Rep. Moldova şi din alte state) : Spec. 10.02.19 – Lingvistică gen.
(sociologică) : Autoref. al tezei de doctor habilitat în filologie / Gheorghe Moldovanu
; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). –
40 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-36 (25 tit.)
[2008-154 Teze]
81'272:316.77(043.2)
1838. Perjan, Andrei
Probleme la limită singular perturbale pentru ecuaţii diferenţiale de evolu-
ţie : 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale : Autoref. al tezei de doctor habilitat în ştiinţe
fizico-matematice / Andrei Perjan ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. –
29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (25 tit.)
[2008-177 Teze]
517.956(043.2)
1839. Rojnoveanu, Gheorghe
Traumatismele abdominale în cadrul politraumatismelor: particularităţi
etiopatogenetice, algoritm de diagnostic şi management medico-chirurgical :
14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină / Gheorghe
Rojnoveanu ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 52 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 45-49 (58 tit.)
[2008-150 Teze]
617.55-001-07-089(043.2)
1840. Stepanov, Veaceslav
Ucrainenii din Moldova : dinamica identităţilor etnice şi civice (anii 1989-
2005) : Spec. : 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică DH
22.07.00.07 – 02* : Autoref. al tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice / Veaceslav
Stepanov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n.,
2008. – 59 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 52-55 (32 tit.)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-165 Teze]
39( = 161.2)+94(478)"1989/2008"(043.2)
Pentru titlul de doctor
1841. Adela, Manoli
Căile de pătrundere a elementelor de origine greacă în limba română :
10.02.01 – Lb. rom. : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Manoli Adela ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (15 tit.)
[2008-175 Teze]
811.135.1'0(043.2)
1842. Avornic, Lucia
Evaluarea afecţiunilor parodontale în tratamentul ortodontic complex al
anomaliilor dento-maxilare : 14.00.21 Stomatologie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Lucia Avornic ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (7 tit.)
[2008-170 Teze]
616.314-007-089.23(043.2)
1843. Bîşca, Vasilina
Cercetarea şi elaborarea tehnologiei vinurilor roze cu indici cromatici sta-
bili : Spec. 05.18.07 "Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice" : Autoref. al
tezei de doctor în tehn. / Vasilina Bîşca ; Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie. –
Ch. : S. n., 2008. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (11 tit.)
[2008-155 Teze]
663.21(478)(043.2)
1844. Chetraru, Aliona
Perfecţionarea metodelor de determinare a valorii estimative a acţiunilor în
Republica Moldova : Spec.: 08.00.10 – Finanţe, monedă, credit : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Aliona Chetraru ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,
2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (10 tit.)
[2008-157 Teze]
336.763(478)(043.2)
1845. Corcinschi, Nina
Eseistica literară a lui Nicolae Dabija : Spec. 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref.
al tezei de doctor în filologie / Nina Corcinschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Filologie, Centrul de Lit. şi Folclor. – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (10 tit.) şi în notele de subsol

59
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

[2008-151 Teze]
821.135.1(478).09(043.2)
1846. Daradur, Natalia Afanasie
Retrospectiva şi evoluţia familiei şi natalităţii la găgăuzii din Moldova din
secolul al XIX-lea pînă la începutul celui de-al XXI-lea în contextul tendinţelor de-
mografice ale contemporaneităţii : Spec. 07.00.01 – Istoria Moldovei : Autoref. tezei
pentru obţinerea titlului şt. de doctor în istorie / Natalia Afanasie Daradur ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (10 tit.)
[2008-160 Teze]
94(478 = 512.165):314(043.2)
1847. Idem în lb. rusă : Ретроспектива и эволюция семьи и рождае-
мости у гагаузов Молдовы начала вв. в контексте демографических тенденций
современности : Спец. 07.00.01 – История Молдовы : Автореф. дис. на соиск.
ученой степ. д-ра исторических наук. – К. : Б. и., 2008. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.)
[2008-161 Teze]
94(478 = 512.165):314(043.2)
1848. Grinico, Galina
Transferul deprinderilor de identificare a mijloacelor expresive ale textului
artistic (în predarea a două limbi străine : spaniolă/engleză) : Spec. : 13.00.02 –
Teoria şi metodologia instruirii (lb. engl.) : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie /
Galina Grinico ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din or. Chişinău. – Ch. : S.
n., 2008. – 22 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (12 tit.)
[2008-149 Teze]
37.016:[811.134.2+811.111](043.2)
1849. Gudima, Alexandru Pavel
Sinteza şi cercetarea compuşilor optic activi din α-pinen : 02.00.03 – chi-
mie organică : Autoref. al tezei de doctor în chimie / Alexandru Pavel Gudima ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-V.I."
SRL). – 22 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-20 (19 tit.)
[2008-168 Teze]
547.598.05(043.2)
1850. Idem în lb. rusă : Синтез и исследование оптически активных
веществ из α-пинена : 02.00.03 – органическая химия : Авотреф. дис. на соиск.
ученой степ. д-ра хим. наук. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 22 p. :
scheme ; 21 cm.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 18-20 (19 tit.)


[2008-169 Teze]
547.598.05(043.2)
1851. Hămuraru, Maria
Specificul antrenării Republicii Moldova în procesul creării noii economii :
Spec. 08.00.01 – Econ. politică ; doctrine econ. : Autoref. al tezei de doctor în econ.
/ Maria Hămuraru ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(PressPrint-SD). – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (14 tit.)
[2008-159 Teze]
330.101(478)(043.2)
1852. Iliadi-Tulbure, Corina
Retardul de dezvoltare intrauterină (RDIU) al fătului: aspecte contempora-
ne de diagnostic şi metoda optimă de finalizare a sarcinii : 14.00.01 – Obstetrică şi
Ginecologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Corina Iliadi-Tulbure ; Instituţia
Medico-Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Mamei şi Copilu-
lui. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (14 tit.)
[2008-173 Teze]
618.33-073+618.5-089.888.61(043.2)
1853. Lepădat, Elena-Doina
Capacitatea juridică în dreptul privat românesc : Aspecte istorico-juridice,
teoretice şi legislative : 12.00.01 – Teoria generală a dreptului ; Istoria statului şi
dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept /
Elena-Doina Lepădat ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. –
Ch. : S. n., 2008. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (11 tit.)
[2008-178 Teze]
341.9(498)(043.2) = 135/1
1854. Morari, Galina
Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţie farmaceutică
: Spec. 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză economică : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Galina Morari ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n.,
2008. – 27 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (10 tit.)
[2008-163 Teze]
657.47:615.12(043.2)
1855. Moroi, Tamara

61
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Cultura politică şi comportamentul electoral în condiţiile modernizării soci-


etăţii : (cazul Republicii Moldova) : Spec. : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria
politologiei ; inst. şi procese politice : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe politice /
Tamara Moroi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – Ch. : CEP USM, 2008. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (5 tit.)
[2008-172 Teze]
328:321.6/.8(478)(043.2)
1856. Nedova, Irina
Structura glicozidelor steroidice din seminţe de Hyoscyamus Niger L. şi
activitatea lor biologică : 02.00.10 – chimia bioorganică, chimia compuşilor naturali
şi fiziologic activi : Autoref. al tezei de doctor în chimie / Irina Nedova ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (12 tit.)
[2008-166 Teze]
581.19:547.918(043.2)
1857. Idem în lb. rusă : Структура стероидных гликозидов из семян
Hyoscyamus Niger L. и их биологическая активность : 02.00.10 – биоорганиче-
ская химия, химия природных и физиологически активных веществ : Автореф.
диссертации на сосиск. ученой степ. д-ра хим. наук. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr.
"Elena-VI" SRL). – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (12 tit.)
[2008-167 Teze]
581.19:547.918(043.2)
1858. Oineagra, Vasile
Aspecte contemporane clinico-funcţionale de reabilitare ocluzală la trata-
mentul cu punţi dentare : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Vasile Oineagra ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-20 (16 tit.)
[2008-174 Teze]
616.314.26(043.2)
1859. Potîng, Tatiana
Punctul de vedere în romanul românesc interbelic : 10.01.01 – Lit. română
: Autoref. al tezei de doctor în filologie / Tatiana Potîng. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (9 tit.)
[2008-153 Teze]
821.135.1.09(043.2)

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1860. Sajin, Iurie


Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale : Spec. 08.00.12 – Conta-
bilitate ; audit ; analiză economică : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Iurie Sajin ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al
ASEM). – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit)
[2008-162 Teze]
657.2.016(043.2)
1861. Sclifos, Aliona
Studiul utilizării ingredientelor din arealul Moldovei la fabricarea băuturilor
tari : Spec. 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. al
tezei de doctor în tehn. / Aliona Sclifos ; Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie. –
Ch. : S. n., 2008. – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (13 tit.)
[2008-156 Teze]
663.837.1:633.88(478)(043.2)
1862. Ţîmbaliuc, Nina
Studiul proceselor de sorbţie a unor substanţe nocive şi elaborarea sche-
melor tehnologice de epurare a apelor reziduale : 11.00.11 – protecţia mediului
ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref. al tezei de doctor în
chimie / Nina Ţîmbaliuc ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Elena-V.I." SRL). – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23 (32 tit.)
[2008-164 Teze]
661.183.2:628.5(043.2)
1863. Ursachi, Eugeniu
Cercetarea problemelor politicii economice regionale în Republica Moldo-
va : Spec. 08.00.01 – Economie politică ; Doctrine economice : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Eugeniu Ursachi ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "PrepressPrint-SD"). – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (11 tit.)
[2008-152 Teze]
338.23(478)(043.2)
1864. Zgârcibabă, Elena
Problema predicatului verbal compus cu semiauxiliare modale în limba
română actuală : 10.02.01 – Lb. rom. : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Elena
Zgârcibabă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere. – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit.)
[2008-179 Teze]

63
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

811.135.1'367.332.7(043.2)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 9-2008


Botgros, Ion 1704-05
A Botnari, Valentina (expert) 1712
Ababii, Ion (red.) 1741-43 Botoşanu, Mihail 1638
Acalovschi, Iurie (alcăt.) 1755 Braghiş, Maria 1726
Adela, Manoli 1841 Bucur, Vasile (red.) 1669-70
Agachi, Alexei 1830 Bulat, Nicolae (red.) 1826
Aladin, Lara 1787, 1789 Bulgac, Emilia 1701
Andrievschi, Serghei 1774 Bulimaga, Tatiana (red.) 1722
Andriuţă, Tamara 1795 Bumbu, Iacob 1739
Andronic, Gabriel (notografiere) 1803 Burdujan, Radu 1786
Angelescu, Nicolae (alcăt.) 1755 Burian, Alexandru 1662
Antonovici, Anatolii 1770 Butnaru, Leo 1805
Armeanic, Alexandru 1680 C
Atanasov, Iulia 1701
Avornic, Lucia 1842 Caba, Vera (trad.) 1684
Avram, Maria (expert) 1704-07, 1725 Calchei, Elena 1758
Cantemir, Dimitrie 1806; (1824)
B Cara, Angela (expert) 1704-07, 1725
Bacinschi, Mihai (pict.) 1802, 1808 Carabet, Natalia (alcăt.) 1714-17
Bajan, Vasile 1803 Casapu, Iordan (expert) 1702
Balmuş, Pavel (coord.) 1802, 1824 Catereniuc, I. 1744
Baranceanu, Nina (expert) 1704-07, Cazac, Valeriu 1737
1725 Cazacu, Dorin (fot.) 1833
Baranov, Maria (expert) 1712; (alcăt.) Cazacu, Olga (pict.) 1820
1714-17 Cazacu, Tamara 1797
Bartalozzi, Giulia 1649 Cemârtan-Spânu, Margareta 1650
Batâr, D. 1744 Cernei, Vsevolod (trad.) 1653
Bejan, Ana 1826 Certan, Ion 1667
Bejenaru, Galina 1794-95 Certan, Simion (red.) 1674
Belostecinic, Grigore (red.) 1668; 1685 Chaudet, Didier 1663
Benea, Marcela 1804 Chetraru, Aliona 1844
Beniuc, Valentin 1664 Chifiac, Tudor 1807
Bernaz-Sicorschi, Nina 1738 Chiriţă, Valeriu 1636
Bernic, Mircea 1770 Chirtoacă, Ludmila (pict.) 1807
Birzouerne, Gilles 1818 Chirtoacă, Tudor (pict.) 1807
Bîşca, Vasilina 1843 Chitoroagă, Valentina (alcăt., red.,
Blajinu, Dumitru 1778 coord.) 1642
Bodarev, Lilia (alcăt.) 1640 Ciaicovschi-Popovici, Viorica (red.) 1826
Bodean, Ghenadie 1772 Cimpoi, Mihai (pref.) 1824
Boian, Ilie 1737 Cinic, Liliana 1678
Borşevski, Andrei 1691, 1698 Ciobanu, Mircea V. 1808
Bostan, Alexandru (pict.) 1779-80, 1782 Ciobanu, Zinaida 1701
Bostan, Tatiana (alcăt.) 1714-17 Ciobu, E. (red.) 1665-66
Botezatu, Raisa 1692 Ciocanu, Gheorghe (organizator) 1727

65
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Ciocanu, Mihai (red.) 1746 E


Ciorbă, Constantin (red.) 1785
Ciubotaru, Adrian (pict.) 1811 Eftimiu, Victor 1820
Ciubucciu, Vlad (consultant) 1833 Eşanu, C. (red.) 1665-66
Ciuhrii, Serghei 1779 F
Ciumac, Daniela (red.) 1722
Cociug, Victoria 1678 Fabienne, Morel 1818
Codreanu, Igor 1827 Feuraş, Eugenia (red.) 1646-47, 1669-70
Cojocaru, Vadim (red.) 1646-47, 1669-70 Filip, Iulian 1639
Colâbneac, Alexei (1641); (pict.) 1819 Foca, Iurie (fot.) 1639, 1655
Colpajiu, Mircea 1734 Foca, Ludmila 1787, 1789
Columban, Elena Maria 1784 Fornea, Tamara (red.) 1648
Columban, Petru Filian (alcăt.) 1784 Furdui, Sergiu 1692
Constantinov, Tatiana (organizator) 1737 G
Corcinschi, Nina 1845
Corcodel, Ana (red.) 1740 Gafton, Loreta 1794
Coroban, Vitalie (col. ser.) 1818 Galaju, Ion 1686
Coşcodan, Diana (trad.) 1725 Galben, Svetlana 1723-24
Cotlău, Maria 1795 Galben-Panciuc, Zinaida 1704-05, 1723-
Covalenco, Ion 1638 24
Cozari, Tudor 1740 Galeţchi, Petru (1753)
Cozonac, Renata (alcăt., design) 1642 Ganea, Grigore 1770
Creangă, Ion 1819 Ganenco, Alexandru 1833
Creangă, Victor 1780 Gheorghiţă, Ştefan 1754
Croitor, Gheorghe 1834 Giromini, Margherita 1651
Cujbă, Rodica (trad.) 1637 Gîsca, N. 1792
Cutasevici, Angela 1726 Golocealova, Irina 1766
Golub, Tudor 1831
D Golub, Valentin 1831
Damian, Florin (organizator) 1727 Gori, Claudia 1652
Danail, Sergiu (red.) 1785 Gorobievschi, Svetlana 1675
Daradur, Natalia Afanasie 1846-47 Graur, A. (pref.) 1778
Daragancea, Larisa (red.) 1648 Griciuc, Regina (alcăt.) 1692
Dănăilă, Ioana (trad.) 1818 Grimalschi, Teodor (red.) 1785
Dănăilă, Sorina (coord.) 1663 Grinico, Galina 1848
Dănilă, Aurelian 1639 Grosul, Ludmila 1788
Deseatnicova, Olga 1745 Gudima, Alexandru Pavel 1849-50
Diaconu, Stela 1704-05, 1723-24 Gudumac, Valentin 1745
Diaconu, Antonina (îngrijire ed.) 1810 Guglielmetti, Albertina 1651
Dima, Gabriela (trad.) 1649, 1651-52, Guriev, Valentina (alcăt.) 1640
1654 Gurschi, Constantin 1692
Dolgan, Mihail (coord., red.) 1640 Guţu, Vladimir (îngrijire ed.) 1712
Donici, Iurie 1809 Guţuţui, Veaceslav 1680
Druţă, Ion (1640) H
Hachi, Mihai (expert) 1702

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Hanganu, Aurelia 1793 M


Hanganu, Ion (alcăt.) 1806
Harel, Émilie (pict.) 1818 Malai, Cristina (alcăt.) 1692
Hămuraru, Maria 1851 Malofeeva, N. N. 1653
Hâncu, Rodica (red.) 1646-47 Mamot, Eugen 1782
Mardare, Igor 1836
I Marin, Mariana 1798-99
Martîniuc, Irina (îngrijire ed.) 1675
Iachimov, Serghei (coord.) 1691 Mazilu, Valentina 1708
Iarovoi, Valentina 1721 Mâtcu, Matei (1828)
Iasinschi, Iulia 1706-07 Meleca, Anatol (coord.) 1758
Iastremschi, Virginia 1790 Melnic, Vladimir (pict.) 1655
Ignatiuc, Iulia 1787, 1789 Mihalache, Nina (expert) 1702
Iliadi-Tulbure, Corina 1852 Miron, Svetlana (alcăt.) 1641
Ionescu, Mihaela (expert) 1712 Mişcoi, Gheorghe (red.) 1668
Iordăchescu, Iulia 1797 Mititelu, Lora (trad.) 1724
Iovu, Iacob (fot.) 1833 Mîndru, Sergiu (pict.) 1716-17
Istrati, Andrei 1691 Mîrza, S. 1765
Ivanov, Violeta (organizator) 1737 Mohanu-Lovişteanu, Constantin (alcăt.)
J 1820
Moldovanu, Gheorghe 1837
Jalencu, Marian (red.) 1674 Morari, Galina 1854
Jelescu, Petru 1713 Moraru, Anatol 1811
Jelescu, Raisa 1713 Moraru, Anca (trad.) 1644
Juc, Victor 1664 Moraru, Teodor 1735
Moroi, Tamara 1855
K Moroz, Petru (1749)
Movileanu, Vasile (pict.) 1778, 1822
Kant, S. 1765 Munteanu, Angela (coord.) 1696-97
Komarniţkaia, Ana (fot.) 1655
Korolevski, Svetlana (coord.) 1824 N
Kulikovski, Evgheni (fot.) 1831 Nastas, Igor 1752
L Navoloacă, Zinaida 1720
Neculce, Nina (red.) 1826
Leanca, I. 1792 Nedova, Irina 1856-57
Lepădat, Elena-Doina 1853 Nicolae, Eugen (red.) 1655
Lobanov, Natalia 1687, 1835 Nicolaescu-Onofrei, Liliana (coord.)
Lozovanu, Constantin 1688 1798-99
Lungu, Eugen (red.) 1740 Nicu, Dan 1832
Lungu, Valentina 1714-15; (consultant) Niculcea, Tatiana 1798-99
1716-17; 1735 Nikolaeva, Janna (alcăt.) 1640
Lupan, Dumitru 1756
Lupaşcu, T. 1744 O
Lupu, Ilie 1706-07 Odoleanu, Natalia 1702
Oineagra, Vasile 1858
Oliinîk, Iaroslav (pict.) 1804-05

67
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Oprean, Camelia 1769 S


Overcenco, Aureliu (alcăt.) 1757
Sacara, Andrei 1638
P Saharneanu, Eudochia (coord.) 1645
Sajin, Iurie 1860
Paladi, Dina (trad.) 1644 Sandu, Rodica (pict.) 1812
Parmentier, Florent 1663 Sârbu, Andrei (pict.) 1804
Pascarel, Ion 1790 Sclifos, Aliona 1861
Patraş, Corina 1671 Scutaru-Guţu, Adela (coord.) 1699
Patraş, Mihai 1671 Sevacov, Mariana (coord.) 1699-1700
Păgînu, Victor 1734 Sîli, Vitalie 1693
Pârţac, Nina (îngrijire ed.) 1690 Slutu-Grama, Claudia (red.) 1640
Pélopidas, Benoît 1663 Sochircă, Vitalie 1702
Perjan, Andrei (organizator) 1727; 1838 Spânu, Anaton 1755
Petrescu, Ion (red.) 1668 Stahovschi, Ada 1766
Pleşca, Ruslana 1693 Stati, Elena (red.) 1734
Plugaru, Ştefan (1750) Stempovschi, Elena 1754
Popa, Lilia (pict.) 1821 Stepanov, Veaceslav 1840
Popescu, Victor (red.) 1741-43 Stoianova, I. 1791
Popovici, Dumitru 1684 Stratulat, Oleg 1680
Popovici-Paraschiv, Radmila 1812 Stratulat, Silvia 1754
Postolachi, Valentina (red.) 1674 Sturza, Rodica 1745
Poştaru, Andrei 1733 Suceveanu, Arcadie 1714-17
Potârniche, Mihai (fot.) 1639, 1813
Potîng, Tatiana 1859 Ş
Prati, Elisa 1654
Prisacari, Viorel (red.) 1741-43 Şarban, Cristian (notografie) 1778-70,
Prohin, Andrei 1790 1782
Pulbere, Dumitru (îngrijire ed.) 1690 Şchiopu, Constantin 1823
Şiclovan, Gabriela (trad.) 1663
R Şlapac, Mariana 1655
Rahme, Nicoleta (trad.) 1644 T
Raischi, Tudoriţa 1709-10
Rău, Alexei 1641 Talpă, A. 1792
Revenco, Mihail (red.) 1648, 1722 Taranco, Olga (pict.) 1714-17
Revenco, Mircea 1752 Tatarov, Pavel (coord.) 1745
Rojnoveanu, Gheorghe 1839 Tăutu, Inesa 1713
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 1703, 1803 Târcoveanu, Eugen (alcăt.) 1755
Roşca, Vitalie (fot.) 1655 Teosa, V. (red.) 1665-66
Roşcovan, Serafima 1827 Tezec, I. 1765
Rotaru, Mihail 1689 Timuţa, Aliona (pict.) 1713
Rudic, Gheorghe 1738 Tudor, Elena (îngrijire ed.) 1751
Rusu, Mihai 1703 Ţ
Rusu, Nicolae 1821
Rusu, Tatiana (trad.) 1730 Ţapoc, Vasile 1636; (coord.) 1645
Ţâra, Dumitru 1813
Ţislinscaia, Natalia 1771

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ţîmbaliuc, Nina 1862 В


Ţopa, Tudor 1833
Ţulan, Leonid (fot.) 1831 Веребчан, Евгений (худож.) 1656-57,
Ţurcanu, Gheorghe 1734-35 1659-61
Ţurcanu, Ianoş 1822 Визитиу, Лучия (сост.) 1773
Ţurcanu, Viorel 1766 Врынчану, Мария (эксперт) 1719

U Г

Ursachi, Eugeniu 1863 Гайдаш, В. М. (ред.) 1776


Ursu, Andrei (organizator) 1737 Гайдаш, Владимир Михайлович (сост.)
Ursu, Ludmila 1706-07, 1728 1775-76
Галбен, Светлана 1725
V Галбен-Панчук, Зинаида 1725
Гершенович, Марина 1815
Vâlcu-Şchiopu, Marcela 1823 Гончар, Вячеслав Иванович 1747
Varzari, Elena 1793 Горяну, Елена (худож.) 1817
Vitcu, Dumitru (pref.) 1830 Грек, Ольга (сост.) 1773
Vîlcu, Natalia (alcăt.) 1692 Греков, Юрий (пер.) 1715, 1717, 1783
Volentir, R. 1791 Григорой, Лилия 1767
Volontir, Nina 1737 Гуцу, Владимир (эксперт) 1719
Vrînceanu, Maria (expert) 1712
Vulpe, Ana 1684 Д
Vulpe, Sergiu Iurie 1814
Диакону, Стела 1725
Z Дима, Марчела 1767
Димитров, Александр (пер.) 1777
Zabiaco, Olesea (alcăt.) 1642 Донцу, Н. Ф. (ред.) 1801
Zgârcibabă, Elena 1864 Дрозд, Г. Д. 1800
Zmeev, Pavel (pict.) 1819-20 Дука, Георге 1637
А Думитраш, О. В. (ред.) 1801
Дэнилэ, Аурелиан 1783
Ага, Николае (коорд.) 1783
Антонович, Богнибов Евгений 40 И

Б Ивлев, Анна (эксперт) 1800


Ионеску, Михаела (эксперт) 1719
Баранов, Мария (эксперт) 1719
Богнибов, Анатолий Яковлевич (сост.) К
1775-76 Календа, Анна 1829
Богнибов, Евгений Антонович (сост.) Капацынэ, Раиса (эксперт) 1800
1775-76 Карапуз, Яков 1816
Бородаева, О. Ф. 1800 Кептя, Эдуард Борисович 1747
Ботнарь, Валентина (эксперт) 1719 Коадэ, Семён (худож.) 1658
Ботнарюк, Лучия (пер.) 1682 Кобзарь, Л. (ред.) 1681
Брагиш, Мария 1729 Косс, Александр 1683
Буракова, Е. М. (ред.) 1801

69
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Л Пынзару, Савва 1825


Лапицкая, Людмила 1768 Р
Луганов, Леонид 1817
Райский, Виктор 1731-32
М Рассказова, Татьяна 1729
Рэчила, Михаил (худож.) 1817
Маринчук, Михай 1736
Марченко, Наталья (сост.) 1764 С
Машник, Марина (сост.) 1773
Медведева, Екатерина 1829 Скурту, А. Г. 1800
Миллер, Т. (худож.) 1815 Соколова, Галина 1829
Мингазов, М. 1681 Сырбу, И. М. 1677
Мустяцэ, Сержиу 1711 Т
Н Толстой, Лев (1825)
Носаченко, Лариса 1656-57, 1659-61 У
О Урсу, Зинаида 1777
Овчинникова, О. В. 1694 Урсу, Людмила 1730
Опруненко, Александр 1682 Ц
П Цуркан, Людмила (эксперт) 1800
Петренко, Люба (пер.) 1711 Ч
Попа, Анна 1682
Потлог, Мирон 1736 Чекман, Иван Сергеевич 1747
Потлог, Тамара 1736 Ш
Потырнике, Михай (фот.) 1783
Прохницки, Валериу (коорд.) 1682 Шербан, К. Ф. (пер.) 1736
Пуйкэ-Василаке, Элиза 1777 Шишкан, Надежда 1683

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 9-2008

Academicianul Ion Druţă 1640 economiei bazate pe cunoaştere" (28-


Actualităţi în etiologia, patogenia, profila- 29 sept. 2007) 1669-70
xia, diagnosticul şi tratamentul tuber- Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Dez-
culozei şi afecţiunilor pulmonare nes- voltarea afacerilor în Euroregiunea
pecifice 1751 Siret – Prut – Nistru: realizări şi per-
Aglaia : Roman anonim din secolul al spective", 3-4 oct. 2008, Chişinău
XIX-lea 1802 1674
Agricultural Atlas 1757 Congres ştiinţific internaţional "Strategii
Alexei Colâbneac 1641 de dezvoltare a sportului pentru toţi şi
Anale ştiinţifice 1741-43 bazele legislative ale domeniului cultu-
Analele Academiei de Studii Economice rii fizice şi sportului în ţările CSI", 24-
din Moldova 1668 25 sept. 2008, Chişinău 1785
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat Creştem mari în Republica Moldova
din Moldova 1648 1696
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat Culegere de hotărâri şi decizii 2007 1690
din Moldova 1722 Dimitrie Cantemir : Dimensiuni ale uni-
Baza legislativă şi normativă a Republicii versităţii 1824
Moldova în domeniul ştiinţei şi inovării English for you 1787
1695 Expoziţie Internaţională Specializată de
Bazele de calcul şi de proiectare ale tehnică medicală, farmaceutică, sto-
utilajului tehnologic din industria ali- matologie şi utilaje pentru instituţii
mentară 1770 medicale "MoldNEDIZIN &
Bibliografia Naţională a Moldovei 1642 MoldDENT", ed. a 14-a, 9-12.09.2008,
Carte de telefoane. Chişinău 1748
- Raionul Basarabeasca 1759 Familia noastră 1699
- Raionul Cantemir 1760 Finanţarea educaţiei preuniversitare :
- Raionul Glodeni 1761 costurile unei mari iluzii 1679
- Raionul Leova 1762 Forţa de muncă în Republica Moldova :
- Raionul Orhei 1763 ocupare şi şomaj 2008 1672
Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia
Naţionale ale României şi Republicii timpurie şi preşcolară 1712
Moldova 1644 Growing up in the Republic of Moldova
Conference "Mathematics & Information 1697
Technologies: research and Informatica 1638
education" (MITRE-2008), Chişinău, International studies. Views from Moldo-
October 1-4, 2008 1727 va 1665-66
Conferenţiar universitar Ştefan Plugaru. Invită Maria Bieşu 1781
Enzimoindicaţia enterobacteriilor cu Îngrijirea paliativă a pacienţilor cu
ajutorul unor metode şi procedee ra- HIV/SIDA 1754
pide 1750 Labour force in the Republic of Moldova :
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Creş- employment and unemployment 2008
terea competitivităţii şi dezvoltarea 1672

71
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Labour Market in the Republic of Moldo- Simpozionul internaţional al tinerilor


va in 2007 1673 cercetători 1646-47
Le français fleurit à Sipoteni 1810 Soroca 1826
Lucrări practice la Anatomia Omului Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova
1744 1665-66
Magic english 1789 Ştiinţe 1704-05
Materialele conferinţei internaţionale Teste la fizică. Mecanica 1735
"Integrarea europeană şi învăţământul The legal and normative basis of Repub-
universitar: aspecte filosofico- lic of Moldova in scientific and innova-
metodologice", 23-24 noiembrie 2007 tion field 1695
1645 Австралия 1656
Mediul geografic al Republicii Moldova Автономно-Территориальное Образо-
1737 вание Гагаузия 1682
Modele de acte judecătoreşti în procesul Азия 1657
penal 1692 Алфавит в кубиках 1658
Moldpresa 1643 Африка 1659
National Bibliography of Moldova 1642 Европа 1660
Oraşul nostru 1700 Жилой дом средней этажности 1775
Pedagogul şi savantul Matei Mîtcu 1828 Индивидуальный жилой дом усадеб-
Piaţa forţei de muncă în Republica Mol- ного типа 1776
dova în 2007 1673 Международный научный конгресс
Poveştile lui Tom Degeţel istorisite în "Стратегия развития спорта для
lumea întreagă 1818 всех и законодательных основ фи-
Profesor universitar Petru Galeţchi. Par- зической культуры и спорта в стра-
ticularităţile evoluţiei în experienţă a нах СНГ", 24-25 sept. 2008, Chişinău
procesului infecţios cauzat de stafilo- 1785
coci antibiorezistenţi şi influenşa lui Общая рецептура 1747
asupra penicilinoterapiei 1753 Основы законодательства Республики
Profesor universitar Petru Moroz. Profila- Молдова в области науки и иннова-
xia chirurgicală în ortopedia şi trauma- ций 1695
tologia pediatrică 1749 Познание мира 1725
Registrul membrilor Camerei de Comerţ Портфель для дошколят 1718
şi Industrie a Republicii Moldova 1676 Рабочая тетрадь по общей географии
Reglementarea juridică a împrumuturilor 1829
obligatoare municipale – direcţie de Раннее воспитание 1719
aprofundare a descentralizării fiscale Русская школа. Новаторство и тради-
în Republica Moldova 1680 ции : Вып. 4 1801
Sănătatea publică în Moldova, anul 2007 Северная Америка 1661
1746 Строительство & Оборудование 1773
Science & Education Policies 1635 Технология офсетной печати 1764
Scientific Annals 1741-43

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de subiecte

Abonare, 2008 – Cataloage 1643 Colâbneac Alexei, 1943-…, artist plastic


Academia de Studii Economice din Mol- – Biobibliografie 1641
dova – Anale 1668 Comerţ – Dicţionare 1684
Activităţi extraşcolare 1708 Confesie 1664
Afaceri – Europa 1674 Contabilitate internaţională 1766
Afaceri – Ghid 1675 Copii – Republica Moldova – Probleme
Agricultură – Republica Moldova – Atlase sociale (engl.) 1697
(engl.) 1757 Copii – Republica Moldova – Probleme
Alimentaţie – Fierul 1745 sociale 1696
Anatomia omului 1744 Corupţie – Contracarare 1691
Animale – Crate pentru copii 1654 Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea
Anticorupţie 1698 economiei bazate pe cunoaştere –
Antreprenoriat – Republica Moldova – Conferinţă ştiinţifică internaţională
Întreprinderi 1676 1669-70
Aparataj electronic – Proiectare 1772 Cultură 1639
Audit (rusă) 1767-68 Curtea Constituţională – Republica Mol-
Bărbaţi în istorie – Carte pentru copii dova 1690
1652 Depresii – Diagnostic – Tratament 1752
Biblioteca Naţională a Republicii Moldo- Descentralizare fiscală 1680
va – Cercetare şi dezvoltare 1644 Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea
Biblioteca Naţională a României – Cerce- Siret – Prut – Nistru: realizări şi per-
tare şi dezvoltare 1644 spective - Conferinţa ştiinţifică interna-
Biologie 1738 ţională 1674
Biologie medicală 1741 Dicţionar englez-română, român-englez
Bolnavi – HIV/SIDA – Îngrijire paliativă 1790
1754 Dicţionare – Comerţ 1684
Bucate – Preparare 1721 Dicţionare – Economie – Finanţe 1671
Business – Planificare (rusă) 1677 Dicţionare – Finanţe 1684
Business propriu – Ghid 1675 Drept civil (rusă) 1694
Camera de Comerţ şi Industrie a Repu- Drept românesc – Istorie 1689
blicii Moldova 1676 Druţă, Ion, 1928-…, scriitori – Biobiblio-
Cantemir Dimitrie, domnitorul Moldovei, grafie 1640
1673-1723, 1824 Ecologie – Microorganisme 1739
Carte jucărie (rusă) 1658 Economie – Dicţionare 1671
Carte puzzle (rusă) 1656-57, 1659-61 Economie 1668-70
Case de locuit – Arhitectură (rusă) 1776 Economie de piaţă (rusă) 1683
Case de locuit – Proiectare (rusă) 1775 Economie globală 1687
Cercetare ştiinţifică 1636-37 Educaţia anticorupţie 1698
Chirurgie generală 1755 Educaţie plastică (rusă) 1777
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Educaţie specială 1720
Republicii Moldova 1695 Educaţie timpurie şi preşcolară – Ghid
(rusă) 1719

73
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Educaţie timpurie şi preşcolară – Ghid Limba engleză pentru clasele primare


1712 1791
Enciclopedii – Preşcolari 1653 Limba franceză – Metodica predării (fr.)
Enciclopedii pentru copii – Istorie 1655 1701
Farmaceutică 1741 Limba franceză – Sinonime – Dicţionare
Femei în istorie – Carte pentru copii 1794
1652 Limba franceză – Verbe 1795
Festivalul internaţional al vedetelor de Limba franceză 1796
operă şi balet, 2008 – Chişinău 1781 Limba latină – Lexicologie 1793
Filosofia dreptului 1688 Limba română – Dicţionare 1790
Finanţe – Dicţionare 1671, 1684 Limba română – Teste 1799
Finanţe întreprinderii (rusă) 1681 Limba română – Texte literare 1798
Finanţe publice – Învăţământ preuniver- Limba română – Verbe 1797
sitar 1679 Limba rusă – Studiere – Metodica predă-
Fizică – Teste 1735 rii 1801
Fizică 1734 Limba rusă 1800
Fluturi – Enciclopedii 1740 Linii telefonice – Raionul Basarabeasca
Galeţchi, Petru, 1938-2004, medic infec- – Republica Moldova – Carte de tele-
ţionist – Biografie 1753 foane 1759-63
Geografia mediului 1827 Literatură franceză pentru copii 1818
Geografie fizică – Republica Moldova – Literatură română – Critică literară 1823
Metodica predării 1702 Literatură română – Critică şi interpretare
Geopolitica lumii contemporane 1662 – Metodica predării 1703
Geopolitică – Statele Unite ale Americii – Literatură română – Maxime 1806
Rusia 1663 Literatură română – Poezie 1809
Hazarduri naturale – Republica Moldova Literatură română 1802
1737 Literatură română din Republica Moldova
HIV/SIDA 1754 – Poezie (fr.) 1810
Horeşti – Sate – Raionul Ialoveni – Isto- Literatură română din Republica Moldova
rie 1833 – Poezie 1804-05, 1812-14
Informatică 1638 Literatură română din Republica Moldova
Integrarea europeană şi învăţământul – Roman 1811
universitar: aspecte filosofico- Literatură română din Republica Moldova
metodologice – Conferinţă internaţio- 1639, 1803, 1807-08
nală 1645 Literatură română din Republica Moldova
Invenţii – Carte pentru copii 1649 pentru copii 1821-22
Împrumutul obligatoriu municipal 1680 Literatură română pentru copii 1819-20
Învăţământ preşcolar (rusă) 1715, 1717- Literatură rusă – Critică şi interpretare
18 (rusă) 1825
Învăţământ preşcolar 1714, 1716 Literatură rusă – Critică şi interpretare
Învăţământ universitar – Integrare euro- 1800
peană 1645 Literatură rusă – Poezie (rusă) 1815
Limba engleză – Carte pentru copii 1651 Literatură rusă din Republica Moldova
Limba engleză – Dicţionare 1790 (rusă) 1816
Limba engleză – Gramatică 1786 Literatură rusă din Republica Moldova
Limba engleză 1887-89, 1792 1817

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Malaxoare de beton 1774 Paşti – Obiceiuri – Tradiţii 1721


Managementul capitalurilor – Organizaţii Patologie infecţioasă 1753
1769 Păsări – Carte pentru copii 1650
Manuale şcolare – Alcătuire (rusă) 1711 Piaţa forţei de muncă – Republica Mol-
Marketing 1685 dova – Date statistice 1673
Matematică – Metodica predării (rusă) Piaţa muncii – Republica Moldova – Date
1707 statistice 1672
Matematică – Metodica predării 1706 Planificare – Business (rusă) 1677
Matematică – Teste – Exerciţii 1726 Plugaru, Ştefan, 1938-…, medic infecţio-
Matematică (rusă) 1729 nist – Biografie 1750
Matematică (engl.) 1727 Preşcolari – Enciclopedie 1653
Matematică pentru preşcolari 1713 Procese penale – Modele de acte 1692
Matematics & Information Technologies: Raionul Basarabeasca – Republica Mol-
Research and Education (MITRE- dova – Carte de telefoane 1759
2008) – Conference 1727 Raionul Cantemir – Republica Moldova –
Materiale de construcţie – Republica Carte de telefoane 1760
Moldova – Îndrumare (rusă) 1773 Raionul Glodeni – Republica Moldova –
Maxime 1806 Carte de telefoane 1761
Măceş – Metode de uscare 1771 Raionul Leova – Republica Moldova –
Mâtcu, Matei, 1933-…, geograf – Biogra- Carte de telefoane 1762
fie 1828 Raionul Orhei – Republica Moldova –
Medicamente – Reţete – Alcătuire (rusă) Carte de telefoane 1763
1747 Relaţii internaţionale 1664-66
Medicină internă 1743 Republica Moldova – Istorie – Enciclo-
Microbiologie medicală 1750 pedii pentru copii 1655
Microorganisme 1739 Republica Moldova – Istorie 1832
MoldMEDIZIN & MoldDENT – Expoziţie Reviste – Abonare, 2008 – Cataloage
internaţională specializată, 2008 – 1643
Tehnică medicală 1748 Riscuri bancare – Gestiune 1678
Moldpresa, 2008 – Cataloage 1643 Sănătate publică – Management 1742
Moroz, Petru, 1938-…, medic ortoped – Sănătate publică – Republica Moldova –
Biografie 1749 Date statistice 1746
Muzică corală 1780, 1782 Science & Education Policies –
Muzică pentru orchestră 1779 International Conference 1635
Muzică populară – Republica Moldova – Semiologie chirurgicală 1755
Bucovina 1778 Soroca – Oraşe – Republica Moldova –
Oftalmoendocrinologie 1756 Istorie – Cultură 1826
Opera – Republica Moldova – Istorie Sport – Legislaţie 1785
(rusă) 1783 Sport – Sănătate 1784
Organizaţii – Capital – Management Strategii de dezvoltare a sportului pentru
1769 toţi şi bazele legislative ale domeniului
Organizaţii economice internaţionale culturii fizice şi sportului în ţările CSI –
1686 Congres ştiinţific internaţional 1785
Ortopedie pediatrică 1749 Susleni – Sate – Raionul Orhei – Repu-
Partide politice de stânga – Republica blica Moldova – Istorie 1831
Moldova 1667 Ştiinţe exacte 1722

75
Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Ştiinţele naturii – Metodica predării 1704- Ţara Românească – Istorie, 1806-1812


05 1830
Ştiinţele naturii (rusă) 1725 Universitatea de Stat de Medicină şi
Ştiinţele naturii 1722 Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Tehnologii informaţionale (engl.) 1727 Republica Moldova – Anale 1741-43
Teoria probabilităţilor 1733 Universitatea de Stat din Moldova –
Terorism – Contracarare 1693 Anale 1648, 1722
Tipărire offset (rusă) 1764 Utilaj tehnologic industrial – Proiectare
Transport de mărfuri – Sisteme – Proiec- 1770
tare 1765 Verbe – Limba franceză – Particularităţi
Tranzacţii comerciale internaţionale 1687 1795
Traumatologie pediatrică 1749 Verbe – Limba română 1797
Tuberculoză – Diagnostic – Tratament Ziare – Abonare, 2008 – Cataloage 1643
1751 Автономно-Территориальное Образо-
Tutun – Cultivare 1758 вание Гагаузия 1682
Ţara Moldovei, 1806-1812 – Istorie 1830

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de editori
Arc 1636, 1649, 1651-52, 1654-55, 1671, Medicina CEP 1741-44, 1749-50, 1753,
1740, 1802 1755
ASEM 1646-47, 1668-70, 1678, 1683, Moldpresa SA 1643
1685, 1687, 1689, 1766, 1769, 1828 Nasticor : Iaşi 1795
Biblion SRL 1653 Poligraf-Design SRL 1713
BNR : Bucureşti 1644 Pontos 1675, 1698, 1703, 1711, 1720,
BNRM 1641, 1644 1790, 1803, 1718, 1830, 1691
Bons Offices SRL 1679, 1682 Prut Internaţional 1639, 1701, 1704-07,
Camera Naţ. a Cărţii 1642 1723-25, 1728-29, 1783, 1787, 1789,
Cartea Moldovei 1804-05 1808, 1811-12, 1819-21, 1832
Cartier 1663, 1696-97, 1798-99, 1818 Ruxanda 1699-1700
Cu Drag SRL 1680, 1690, 1826-27 Statistica 1672-73
Depozit en Gros PP SA 1815 Ştiinţa Î.E.-P. 1637, 1702, 1737
Draghiştea, Fundaţia 1813, 1833 Tipogr. Centrală F.E.-P. 1686
Epigraf 1638 Univers Pedagogic 1734-35
Garamond-Studio SRL 1693 Universul ÎS 1786
Grafema Libris SRL 1676, 1778-80, USEFS 1785
1782, 1822 USM CEP 1645, 1648, 1662, 1664-67,
Gunivas 1671, 1824 1674, 1684, 1722, 1727, 1733, 1793,
Integral SRL : Pereslavli (Rusia) 1653 1796, 1844, 1855
Integritas 1736, 1797 UTM 1688, 1739, 1745, 1765, 1770,
Interprint 1726, 1730 1772, 1774, 1836
Inversia-Dub ÎI 1809 Valinex SA 1694
ITA 1771 Vector V-N SRL 1738, 1800
Iulian (Edit-Prest SRL) 1721 Victoria Gomon ÎI 1773
Labirint 1708 Инесса 1801
Litera (educaţional) 1823 Карусель 1565-611, 1718
Litera AVN SRL 1731-32, 1777 Лабиринт 1829
Lumina 1754 МЭА 1677
Lyceum 1709-10 Парагон Изд.-полигр. предпр. 1816
ТУМ 1764, 1775-76

Index ISBN eronate

ISBN 9975-70-320-8 1684 ISBN 978-9975-918-81-7 1741


ISBN 978-9975-69-860-3 1723 ISBN 978-9975-69-828-3 1787
ISBN 978-9975-69-861-0 1724 ISBN 9975-74-647-0 1823

77
Prefaţă ≡ Preface

INDICE "MATERIALE BIBLIO- INDEX "THE BIBLIOGRAPHI-


GRAFICE" CAL MATERIALS"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2008
IULIE-SEPTEMBRIE NR 3 JULY-SEPTEMBER
(508-720)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
___________________

508. Rău, Alexe. Protoscrierea / Alexe Rău // Magazin bibliologic. –


2007. – Nr 3/4. – P. 53-66. (44 tit.).

509. Ţapoc, Vasile. Cercetarea ştiinţifică / Vasile Ţapoc, Valeriu


Chiriţă. – Ch., 2008. – P. 281-285. (90 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-1708]

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


___________________

510. Conferinţa Internaţională BIT+ "Tehnologii Informaţionale", ed. a


7-a, 24-26 apr., 2007 ; Conferinţa Internaţională BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008", ed. a 8-a, 15-17 apr., 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – [2008-1528]
Vol. 7. – 2008. – 70 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
Vol. 8. – 2008. – 161 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).

511. Mardare, Igor. Concepţia cognitiv-structurală de creare a sisteme-


lor intelectuale pentru restabilirea imaginilor : Spec. 05.13.13 – Calculatoare, siste-
me de calcul şi reţele informaţionale : Autoref. al tezei de doctor habilitat în tehn. /
Igor Mardare. – Ch., 2008. – P. 28-34. (76 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., ru-
să). – [2008-171 Teze]

512. Seiciuc, Eleonora. Rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor integrale


cu instrumentar Software inteligent : 01.01.09 – Cibernetică Matematică şi Cercetări

78
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

Operaţionale : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Elelonora


Seiciuc. – Ch., 2008. – P. 23-24. (20 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-135 Teze]

513. Моложен, Владимир. Базовые законы, рекомендуемых к ис-


пользованию при построении Национальной информационной системы Рес-
публики Молдова / Владимир Моложен, Владимир Фотенко // BIT+"Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 130-131.
(27 tit.). – [2008-1528]

005 Management
___________________
514. Graur, Elena. Management / Elena Graur. – Ch., 2008. – P. 217-
227. (209 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1600]

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
515. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliogr. Recenzii :
Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Cozonac [et al. ; red. resp. şi coord. :
Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008
(Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550.
Nr 3, 2008. – 2008. – 292 p. (1647 tit.). – [2008-1251]
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", Materiale bibliografice, "Cronica
art. de rev.", Indice "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor". – An. : Ind. de
nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

516. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-


dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Efimia
Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; de-
sign : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). –
20 cm. – ISSN 1857-0550.
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art.
de gaz.". – An. : Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
Nr 4, 2008. – 2008. – 247 p. (1381 tit.). – [2008-1525]

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

517. Nr 5, 2008. – 2008. – 223 p. (1235 tit.). – [2008-1693]

02 BIBLIOTECONOMIE
___________________

518. Biblioteca "Alba Iulia", un deceniu de prezenţă în comunitate /


alcăt. : Elena Roşca ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Ch., 2008. – P. 168-178. (105
tit.). – [2008-1562]

519. Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Naţionale ale României şi


Republicii Moldova / trad. abstracte : Anca Moraru, Dina Paladi, Nicoleta Rahme. –
Ch.; Bucureşti, 2008. – P. 171-172. (33 tit. în lb. rom., engl.) la sfârşitul art. – [2008-
1730]

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


___________________

520. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep.


Moldova. Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova : Ştiinţe socio-umane, Ed. a 8-a / col. red. : Iurie Larii,
Vasilie Florea, Andrei Guştiuc [et al.]. – Ch., 2008. – 181 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1566]

521. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Univer-


sităţii de Stat din Moldova : Seria "Lucrări Studenţeşti" : Ştiinţe socio-umanistice /
col. red. : Mihail Revenco (red. şef), Larisa Daragancea (red. coord.), Tamara
Fornea [et al.]. – Ch., 2008. – 466 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1666]

522. Materialele conferinţei internaţionale "Integrarea europeană şi în-


văţământul universitar: aspecte filosofico-metodologice", 23-24 noiembrie 2007 /
coord. : Vasile Ţapoc, Eudochia Saharneanu. – Ch., 2008. – 305 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-1642]

523. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a 6-a, 18-19


apr. 2008 / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.), Eugenia Feuraş, Rodica Hâncu [et
al.]. – Ch., 2008.
Vol. 1. – 2008. – 356 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1775]

79
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

524. Vol. 2. – 2008. – 146 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1776]

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
___________________
525. Tacu, Valentina. Spiritualitatea şi dezvoltarea durabilă / Valentina
Tacu // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 150-158. (37 tit.).

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


___________________
526. Mereuţă, Ion. Virtuţile spiritului şi umanismul : Divinitatea, Morali-
tatea, Biosferohomocentrismul – paradigmă contemporană a progresului şi supravi-
eţuirii / Ion Mereuţă. – Ch., 2008. – P. 244-248. (131 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2008-1492]

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
___________________
527. Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – impera-
tivul timpului = Усиление гражданской активности и самоутверждения молодежи
– императив времени / sub red. şt. a lui A. I. Timuş. – Ch., 2008. – 414 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2008-1276]

528. Şaragov, Natalia. Abordarea problemelor familiei monoparentale:


aspecte sociale / Natalia Şaragov ; sub red. şt. : A. I. Timuş. – Ch., 2008. – P. 167-
177. (241 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1413]

32 POLITICĂ
___________________
529. Beniuc, Valentin. Factorul confesional în relaţiile internaţionale /
Valentin Beniuc, Victor Juc. – Ch., 2008. – P. 110-115. (130 tit. în lb. rom., engl., fr.).
– [2008-1741]

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

530. Burian, Alexandru. Geopolitica lumii contemporane / Alexandru


Burian. – Ch., 2008. – P. 355-409. (1056 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi la sfârşitul
cap. – [2008-1738]

531. Buruian, Alexandru. Perspectivele geopolitice ale statalităţii mol-


doveneşti (II) / Alexandru Buruian // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P.
41-42. (21 tit. în lb. rom., it., rusă).

532. Certan, Ion. Stânga politică în Republica Moldova, 1989-2001 /


Ion Certan. – Ch., 2008. – P. 218-235. (295 tit.). – [2008-1667]

533. Pîrţac, Grigore. Ştiinţe politice / Grigore Pîrţac, Oleg Casiadi, Ser-
giu Porcescu. – Ch., 2008. – 348 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1257]

534. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova = International studies.


Views from Moldova / col. red. : V. Teosa (red.-şef), E. Ciobu, C. Eşanu [et al.]. –
Ch., 2007.
Vol. 3 : Nr 2, 2007. – 2007. – 220 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-
1736]

535. Vol. 5 : Nr 4, 2007. – 2007. – 208 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –


[2008-1737]

536. Политология / коорд. : Валерий Мошняга, Георгий Руснак, Ва-


силий Сакович [и др.]. – К., 2008.
Том 1. – 2008. – 519 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-1391]

537. Том 2. – 2008. – 465 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-


1392]

538. Соломон, К. А. Внешняя политика Молдовы / К. А. Соломон. –


Ch., 2008. – 129 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-1262]

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


___________________

539. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academi-


ei de Studii Economice din Moldova / col. red. : Grigore Belostecinic (preş.), Gheor-

81
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

ghe Mişcoi, Ion Petrescu [et al.]. – Ch., 2008. – 401 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-1769]

540. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Creşterea competitivităţii şi


dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere", 28-29 sept. 2007 / col. red. : Vadim
Cojocaru (preş.), Eugenia Feuraş, Vasile Bucur [et al.]. – Ch., 2008.
Vol. 1. – 2008. – 420 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1765]

541. Vol. 2. – 2008. – 426 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1766]

542. Econometrie / Dionis Lica, Gheorghe Mişcoi, Dragoş Cimpoieş [et


al.]. – Ch., 2008. – P. 306-310. (64 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1529]

543. Patraş, Mihai. Dicţionar economic şi financiar-bancar : englez-


român = Economic and financial-banking : english-romanian dictionary / Mihai
Patraş, Corina Patraş. – Ch., 2008. – P. 777-778. (84 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-1609]

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


___________________
544. Femei şi Bărbaţi pe piaţa muncii în Republica Moldova / Victoria
Trofimov, Elena Vâtcărău, Elena Basarab [et al.]. – Ch., 2008. – P. 93-94. (28 tit. în
lb. rom., engl.). – [2008-1375]

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


___________________
545. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Dezvoltarea afacerilor în Eu-
roregiunea Siret – Prut – Nistru : realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008, Chişinău /
col. red.: Simion Certan (preş.), Marian Jalencu, Valentina Postolachi [et al.]. – Ch.,
2008. – 266 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1740]

546. Gorobievschi, Svetlana. Cum să reuşim în afaceri? / Svetlana


Gorobievschi. – Ch., 2008. – P. 105-111. (130 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2008-1759]

547. Graur, Elena. Note de curs la disciplina "Istoria şi teoria cooperaţi-


ei de consum" / Elena Graur. – Ch., 2008. – P. 141-143. (30 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-1526]

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

548. Сырбу, И. М. Системы планирования в бизнесе / И. М. Сырбу.


– К., 2008. – 377 p. (Bibliogr. la începutul cap.). – [2008-1764]

336 Finanţe
___________________
549. Botnari, Nadejda. Finanţele întreprinderii / Nadejda Botnari. – Ch.,
2008. – P. 236-238. (54 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1303]

550. Cociug, Victoria. Gestiunea riscurilor bancare / Victoria Cociug,


Liliana Cinic. – Ch., 2008. – P. 212-214. (59 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi la sfârşitul
cap. – [2008-1763]

551. Enicov, Igor. Evaluarea riscurilor financiare în banca comercială /


Igor Enicov. – Ch., 2007. – P. 206-221. (303 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-
1389]

552. Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatare municipale –


direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova / Oleg
Stratulat, Veaceslav Guţuţui, Alexandru Armeanic [et al.] ; coord. şt.: Oleg Stratulat.
– Ch., 2008. – P. 89-92. (61 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1799]

553. Мингазов, М. Совершенствование финансового инжиниринга


в разработке технологий финансового управления и минимизации рисков / М.
Мингазов ; под ред. : Л. Кобзарь. – К., 2008. – P. 178-184. (103 tit.). – [2008-1779]

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________
554. Blanovschi, Andrei. Economia sectorului public / Andrei
Blanovschi. – Ch., 2008. – P. 179-180. (31 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-1243]

555. Parteneriate de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldo-


va / Miron Viorel, Guţuţui Veaceslav, Mărgineanu Gabriel [et al.]. – Ch., 2008. – P.
73-74. (49 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1378]

556. Sverdlic, Valentin. Impactul managementului calităţii asupra efici-


enţei întreprinderilor de confecţii din Republica Moldova / Valentin Sverdlic, Vera
Cupcea. – Ch. – P. 112-118. (137 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1416]

83
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

557. Пармакли, Д. М. Аграрная экономика / Д. М. Пармакли, Л. И.


Бабий. – Ch., 2008. – P. 373-375. (45 tit.). – [2008-1326]

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


___________________
558. Galaju, Ion. Organizaţii economice internaţionale / Ion Galaju. –
Ch., 2008. – 322 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1699]

559. Liberalizarea comerţului dintre Republica Moldova şi Uniunea Eu-


ropeană. – Ch., 2005. – P. 77-78. (39 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1279]

560. Lobanov, Natalia. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţi-


ile de construire a economiei globale postindustriale / Natalia Lobanov. – Ch., 2008.
– P. 293-302. (161 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-1767]

561. Lobanov, Natalia. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţi-


ile de constituire a economiei globale postindustriale : 08.00.14 – Economie mondia-
lă ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tezei de doctor habilitat în econ. / Natalia
Lobanov. – Ch., 2008. – P. 36-39. (46 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2008-
176 Teze]

562. Perspectivele relaţiilor economice UE şi Moldova / Maria


Cernobrovciuc, Małgorzata Jakubiak, Joanna Koneiczna [et al.]. – Ch., 2007. – P.
121-122. (38 tit. în lb. engl.). – [2008-1280]

563. Шишкан, Надежда. Новая экономика и современные особен-


ности рынка / Надежда Шишкан, Александр Косс. – К., 2008. – P. 175-176. (48
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1768]

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
564. Portretul unui Om al faptelor = The portrait of a Man of deeds :
Profesorul Sergiu Cobăneanu la 60 de ani : [de la naştere : biobibliogr.] / Univ. de
Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 49 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-70-713-8
[2008-1372]
Omagii. – Publ. şt. şi didactice (cărţi, art.) semnate de juristul S.
Cobâneanu, 47 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa 1980-2008. – An.: Ind. de nume, tit.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

___________________
565. Borşevski, Andrei. Bazele de contracarare a corupţiei = Основы
противодействия коррупции / Andrei Borşevski, Andrei Istrati ; coord. ed. : Serghei
Iachimov. – Ch., 2008. – P. 178-191. (188 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul temelor.
– [2008-1755]

566. Burian, Alexandru. Introducere în practica diplomatică şi procedu-


ra internaţională / Alexandru Burian. – Ch., 2008. – P. 439-460. (486 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-1266]

567. Chirtoacă, Leonid. Drept civil : Partea generală / Leonid


Chirtoacă. – Ch., 2008. – P. 165-166. (36 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1431]

568. Cuşmir, Marcel. Teoria sistemelor constituţionale contemporane /


Marcel Cuşmir. – Ch., 2008. – P. 199-214. (160 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2008-1502]

569. Dogaru, Mihai. Aspecte procedurale privind sancţionarea persoa-


nei juridice / Mihai Dogaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 42. (21 tit. în lb.
rom., fr.).

570. Hadîrcă, Igor. Răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite


în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor
acestora / Igor Hadîrcă. – Ch., 2008. – P. 260-279. (294 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-1336]

571. Lozovanu, Constantin. Filosofia dreptului / Constantin Lozovanu.


– Ch., 2008. – P. 153-154. (39 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1677]

572. Lungeanu, Neculai. Delegarea legislativă-negare a separaţiei pu-


terilor, sau Consecinţă a colaborării puterilor în Stat / Neculai Lungeanu, Victor Bal-
muş // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 37. (22 tit. în lb. rom., fr., rusă).

573. Lungeanu, Neculai. Metodele delegării legislative / Neculai


Lungeanu, Balmuş Victor // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 13-14. (23 tit. în lb.
rom., engl., rusă.).

574. Moscalciuc, Irina. Analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite


în sfera consumului de produse şi servicii : Spec. : 12.00.08 – Drept penal (drept

85
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Irina Moscalciuc. – Ch., 2008. – P. 19-
20. (21 tit. de lucr. ale aut.). – [2008-127 Teze]

575. Negru, Boris. Domeniul şi limitele dreptului / Boris Negru // Admi-


nistrarea Publică. – 2008. – Nr 3/4. – P. 78-87. (24 tit.).

576. Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii criminalităţii : an. şt.,


ed. a 8-a / col. red. : Iurie Larii (red. coord.), Vasile Florea, Andrei Guştiuc [et al.]. –
Ch., 2008. – 299 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1568]

577. Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii crimi-


nalităţii juvenile la etapa contemporană = Межотраслевые проблемы
предупреждения и борьбы против преступности в среде несовершеннолетних
на современном этапе = Die interdisziplinäre probleme der Vorbeugung und
Bekämpfung von Jugendkriminalität in der aktuellen zeit : Materiale ale Conf. şt.-
practice intern., 5 oct. 2007 / col. red. : Ion Guceac (preş.), Rainer Gepperth,
Serghei Zagornîi [et al.]. – Ch., 2008. – 268 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-
1567]

578. Rotaru, Mihail. Istoria dreptului românesc / Mihail Rotaru. – Ch.,


2008. – P. 328-331. (53 tit.) la sfârşitul temelor. – [2008-1771]

579. Sîli, Vitalie. Finanţarea terorismului / Vitalie Sîli, Ruslana Pleşca. –


Ch., 2008. – P. 34-37. (79 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1733]

580. Tanasă, Ruslan. Sistemele electorale contemporane / Ruslan


Tanasă. – Ch., 2008. – P. 64-81. (243 tit. în lb. rom., engl., fr., span., rusă). – [2008-
1436]

581. Ţarălungă, Victoria. Definiţia noţiunii de "copil" în lumina prevede-


rilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului / Victoria Ţarălungă // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 49-50. (31 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă.).

582. Vasiloi, Djulieta. Obiectul şi latura obiectivă – determinante ale


gradului de pericol social al infracţiunii / Djulieta Vasiloi // Legea şi viaţa. – 2008. –
Nr 9. – P. 21. (21 tit. în lb. rom.).

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


___________________
583. Fortificarea guvernării locale din Moldova prin sporirea transpa-
renţei bugetelor locale = Strengthening the local governance in Moldova through
improved transparency of local budgets / Andrius Tamosiunas, Eugen Hristev, Ro-
man Laduş [et al.]. – Ch., 2007. – P. 54-55. (26 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-
1373]

584. Platon, Mihail. Administraţia publică / Mihail Platon ; red. gen. :


Vasile Trofăilă. – Ch., 2008. – 736 p. (Bibliogr. la sfârşitul lecţiilor). – [2008-1456]

585. Popa, Victor. Efectele descentralizării : rolul reprezentantului gu-


vernului în unităţile administrativ-teritoriale / Victor Popa. – Ch., 2008. – P. 61-62.
(31 tit.). – [2008-1337]

586. Sîmboteanu, Aurel. Teoria administraţiei publice / Aurel


Sîmboteanu. – Ch., 2008. – P. 201-208 (110 tit.) la sfârşitul cap. – [2008-1437]

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


___________________
587. Asistenţa Socială în contextul transformărilor din Republica Mol-
dova / aut. : Maria Bulgaru, Nicolae Sali, Tatiana Gribincea [et al.] ; coord. : Marcela
Dilion, Valentina Prişcan ; consultant şt. : Maria Bulgaru. – Ch., 2008. – 439 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1480]

588. Creştem mari în Republica Moldova / coord. : Angela Munteanu. –


Ch., 2008. – P. 46-48. (43 tit.). – [2008-1804]

589. Harnău, Silvia. Protecţia consumatorului / Silvia Harnău. – Ch.,


2008. – P. 105-113. (189 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1307]

590. Protecţia consumatorului / Galina Gavriliţă, Silvia Harnău, Angela


Cara [et al.]. – Ch., 2007. – P. 9-10. (26 tit.). – [2008-1305]

87
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


___________________
591. Boguş, Boris. Învăţarea motrică / Boris Boguş. – Ch., 2008. – P.
68-70. (43 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-1265]

592. Borşevski, Andrei. Educaţia anticorupţie = Антикоррупционное


образование / Andrei Borşevski. – Ch., 2008. – P. 178. (201 tit. în lb. rom., rusă) şi
la sfârşitul temelor. – [2008-1756]

593. Budevici, Anatolie. Managementul învăţării independente şi rapi-


de / Anatolie Budevici, Ghenadie Dumanschi, Nicolae Platon. – Ch., 2008. – P. 157-
159. (48 tit. în lb. rom., fr.). – [2008-1560]

594. Citind învăţ să fiu / grupul de lucru : Violeta Dumitraşcu (coord.),


Elena Cartaleanu, Tatiana Cartaleanu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 143-144. (43 tit. în
lb. rom., engl., rusă). – [2008-1325]

595. Cuzneţov, Larisa. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia


familiei / Larisa Cuzneţov. – Ch., 2008. – P. 607-624. (285 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă). – [2008-1525]

596. Dulamă, Maria Eliza. Didactica geografiei / Maria Eliza Dulamă,


Serafima Roşcovan. – Ch., 2008. – P. 506-511. (115 tit. în lb. rom., engl., fr.). –
[2008-1374]

597. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi preşcolară /


experţi naţ. : Maria Baranov, Valentina Botnari, Maria Vrînceanu ; experţi intern. :
Mihaela Ionescu ; ed. şt. : Vladimir Guţu. – Ch., 2008. – P. 234-236. (59 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2008-1615]

598. Gremalschi, Anatol. Informatică / Anatol Gremalschi, Irina


Ciobanu, Ludmila Gremalschi. – Ch., 2008. – P. 88. (26 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-1549]

599. Melinte, Diana. Aprobarea şi dezaprobarea în educaţia familială /


Diana Melinte. – Ch., 2008. – P. 144-156. (176 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2008-1434]

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

600. Navoloacă, Zinaida. Motricitatea – mediatorul important în inte-


grarea vorbirii şi limbajului / Zinaida Navoloacă. – Ch., 2008. – P. 50-51. (24 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-1757]

601. Niculcea, Tatiana. Limba română : cl. a 4-a / Tatiana Niculcea,


Mariana Marin. – Ch., 2008. – P. 80. (34 tit.). – [2008-1361]

602. Odoleanu, Natalia. Geografia fizică a Republicii Moldova / Natalia


Odoleanu, Vitalie Sochircă. – Ch., 2008. – P. 96 (20 tit.). – [2008-1608]

603. Ştiinţe : Cl. a 3-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion


Botgros [et al.]. – Ch., 2008. – P. 160-162. (71 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-
1796]

604. Ştiinţe : Cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion


Botgros [et al.]. – Ch., 2008. – P. 170-172. (79 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1789]

605. Мустяцэ, Сержиу. Как составляются и анализируются


школьные учебники / Сержиу Мустяцэ ; пер. на рус. яз. : Люба Петренко. – Ch.,
2008. – P. 105-132. (609 tit. în lb. rom., engl., engl., germ., rusă). – [2008-1752]

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
___________________
606. Hanganu, Lilia. Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic
al românilor şi bulgarilor / Lilia Hanganu. – Ch., 2008. – P. 105-113. (208 tit. tit. în lb.
rom., bulgară, rusă). – [2008-1461]

607. Iarovoi, Valentina. Sărbătorile de Paşti : tradiţii şi bucate /


Valentina Iarovoi. – Ch., 2007. – P. 47. (22 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1611]

608. Stepanov, Veaceslav. Ucrainenii din Moldova : dinamica identită-


ţilor etnice şi civice (anii 1989-2005) : Spec. : 07.00.07 – Etnologie, antropologie
culturală şi istorică DH 22.07.00.07 – 02* : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
ştiinţe istorice / Veaceslav Stepanov. – Ch., 2008. – P. 52-55. (32 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., germ., ucr., rusă). – [2008-165 Teze]

89
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


___________________
609. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Univer-
sităţii de Stat din Moldova : Seria "Lucrări studenţeşti" : Ştiinţe naturale şi exacte /
col. red. : Mihail Revenco (red. şef), Tatiana Bulimaga (red. coord.), Daniela Ciumac
[et al.]. – Ch., 2008. – 136 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1669]

610. Educaţia ecologică în contextul dezvoltării / Isidor Doctoreanu


(coord.), P. Cocîrţă, I. Codreanu [et al.]. – Ch., 2008. – 104 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1498]

611. Шалару, В. В. Некоторые аспекты инженерной защиты окру-


жающей среды / В. В. Шалару, Т. И. Дудниченко. – К., 2008. – P. 79-81. (34 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-1435]

51 MATEMATICĂ
___________________
612. Andreescu, Titu. Problems from the Book / Titu Andreescu, Ga-
briel Dospinescu. – Ch., 2008. – P. 547-552. (76 tit.). – [2008-1347]

613. Conference "Matematics & Information Technologies: research


and education" (MITRE-2008), Chişinău, October 1-4, 2008 / org. com. : Ciocanu
Gheorghe, Perjan Andrei, Damian Florin [et al.]. – Ch., 2008. – 90 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-1739]

614. Omul şi asteroidul Grebenicov / concepţie şi realizare : Dumitru


Păsat. – Ch., 2008. – P. 152-156. (57 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1400]

615. Perjan, Andrei. Probleme la limită singular perturbale pentru


ecuaţii diferenţiale de evoluţie : 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice / Andrei Perjan. – Ch., 2008. – P. 23-26.
(25 tit. de lucr. ale aut. în lb. engl.). – [2008-177 Teze]

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

53 FIZICĂ
___________________
616. Andriesh, A. Diffraction optical elements for fabrication of fiber-
optic communication accessories / A. Andriesh // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 8-9. (22 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-1528]

617. Influence of the composition and Sun impurity on optical proper-


ties of light-sensitive amorphous As100-xSex, As2Se3 and Sb2Se3 thin films / Diana
Harea, Mihail Iovu, Eduard Colomeico, Ion Cojocaru [et al.] // BIT+ "Tehnologii in-
formaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 72. (33 tit.).
– [2008-1528]

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


___________________
618. Gheţiu, Mihail. Lignina – componentă principală a lemnului / Miha-
il Gheţiu. – Ch., 2008. – P. 105-107. (35 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1500]

619. Şepeli, Diana. Analiza şi standardizarea unor noi preparate medi-


camentoase cu aplicarea metodelor spectrale şi cromatografice : 02.00.02 – Chimia
analitică : Autoref. al tezei de doctor în chimie / Diana Şepeli. – Ch., 2008. – P. 17-
19. (26 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-147 Teze]

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


___________________
620. Mediul geografic al Republicii Moldova : [col. în 4 vol.] : Vol. 3 :
Hazardurile naturale / aut. coord. : Valeriu Cazac, Ilie Boian, Nina Volontir ; coord.
resp. : Valeriu Cazac ; red. şt. coord. : Ilie Boian. – Ch., 2008. – 208 p. (Bibliogr. la
sfârşitul cap.). – [2008-1762]

91
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
___________________
621. Bumbu, Iacob. Ecologia microorganismelor / Iacob Bumbu. – Ch.,
2008. – P. 137-139. (30 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1676]

622. Cauş, Maria. Izo-enzimele glutaminsintezei ale sistemului simbio-


tic glycine maxl-dradyrhizobium japonicum / Maria Cauş // Agrobiodiversitatea vege-
tală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ.
Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 347-349. (25 tit. în lb. engl., rusă). –
[2008-1487]

623. Чебан, А. Н. Современные проблемы протеомики в характе-


ристике биологического разнообразия растений IN SITU и в коллекциях / А. Н.
Чебан // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi
utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ. Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 55-
62. (98 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-1487]

58 BOTANICĂ
___________________
624. Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materialele simpoz. naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – 471 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1487]

59 ZOOLOGIE
___________________
625. Cozari, Tudor. Problema interacţiunii partenerilor conjugali al am-
fibienilor ecaudaţi în procesul comunicaţiei acustice / Tudor Cozari // Mediul ambi-
ant. – 2008. – Nr 3. – P. 33. (21 tit. în lb. rom., engl.).

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
___________________
626. Minciună, Vitalie. Aplicarea tremurometriei accelerometrice în
scopul estimării caracteristicilor funcţionale de vârstă în activitatea sistemului nervos
/ Vitalie Minciună. – Ch., 2008. – P. 94-100. (76 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-
1263]

627. Minciună, Vitalie. Aspecte neuro-biologice şi sociale ale senes-


cenţei şi rolul suprasolicitării alostatice în derularea şi menţinerea proceselor de
îmbătrânire : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în biologie / Vitalie Minciună. – Ch., 2008. – P. 40-44. (39 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-121 Teze]

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


___________________
628. Sturza, Rodica. Carenţa de fier în alimentaţie şi modalităţi de era-
dicare / Rodica Sturza, Olga Deseatnicova, Valentin Gudumac ; coord. : Pavel
Tatarov. – Ch., 2008. – P. 202-233. (369 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1672]

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


___________________
629. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Republica Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele
Univ., 15-17 oct. 2008, Ed. a 9-a : [în 5 vol.] / col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel
Prisacari, Victor Popescu [et al.]. – Ch., 2008.
Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Present-
day public health and management problems. – 2008. – 257 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1787]

630. Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Present-day


problems of unternal medicine. – 2008. – 554 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-
1788]

93
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

631. Nemerenco, Ala. Optimizarea serviciilor de asistenţă medicală


primară prin implementarea metodelor manageriale contemporane : 14.00.33 –
Medicina socială şi management : Autoref. şt. al tezei de doctor în medicină / Ala
Nemerenco. – Ch., 2008. – P. 16-17. (20 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). –
[2008-120 Teze]

632. Pânzaru, I. Caracteristica particularităţilor igienei muncii ţăranilor


împroprietăriţi (fermierilor) / I. Pânzaru, G. Friptuleac // Curierul medical. – 2008. –
Nr 4. – P. 64-70. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă).

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


___________________
633. Curocichin, Ghenadie. Adipocitokinele : rolul în insulino-
rezistenţă / Ghenadie Curocichin // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 253-254. (60 tit. în lb. engl.).

634. Gonciar, Veaceslav. Optimizarea farmacologică şi utilizarea raţio-


nală a enterosorbţiei : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. al
tezei de doctor habilitat în medicină / Veaceslav Goncear. – Ch., 2008. – P. 37-41.
(79 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-146 Teze]

616 Patologie. Medicină clinică


635. Lista lucrărilor ştiinţifice de specialitate, brevete de invenţii publica-
te de profesorul universitar Petru Galeţchi // Profesorul universitar Petru Galeţchi.
Particularităţile evoluţiei în experienţă a procesului infecţios cauzat de stafilococi
antibiorezistenţi şi influenţa lui asupra penicilinoterapiei. – Ch., 2008. – P. 30-44. –
[2008-1662]
Include 100 tit. man., materiale didactice, art. în culeg., rev. în lb. rom.,
engl., rusă, publ. în aa 1969-2004.

636. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Petru


Moroz // Profesor universitar Petru Moroz. Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi
traumatologia pediatrică. – Ch., 2008. – P. 43-60. – [2008-1661]
Include 186 tit. art. în culeg., rev., anale în lb. rom., rusă, publ. în aa 1961-
2007.

637. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Ştefan


Plugaru // Conferenţiar universitar Ştefan Plugaru. Enzimoindicaţia enterobacteriilor
cu ajutorul unor metode şi procedee rapide. – Ch., 2008. – P. 32-34. – [2008-1663]

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Include 37 tit. man., lucrări metodice, art. în culeg., rev., publ. în aa 1973-
2007.
__________________

638. Bîtca, Angela. Alterarea celulară în şocul hemoragic şi proprietăţi-


le acidului hialuronic / Angela Bîtca, Vasile Lutan // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Ştiinţe Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 55-56. (23 tit. în lb. engl.).

639. Cojocaru, Doriana. Optimizarea diagnosticului precoce şi trata-


mentului la bolnavii cu leziune pulmonară acută/sindrom de detresă respiratorie
acută (LPA/SIDA) : 14.00.37 – anesteziologie şi reanimatologie : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Doriana Cojocaru. – Ch., 2008. – P. 19-20. (20 tit. de lucr. ale
aut.). – [2008-117 Teze]

640. Condraţchi, Ludmila. Managementul pacientului cu encefalopatie


hepatică / Ludmila Condraţchi // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 48-50. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă.).

641. Corcea, Vasile. Particularităţile tratamentului chirurgical al defec-


tului septal atrial la adulţi : 14.00.44 – chirurgie cardiovasculară : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Vasile Corcea. – Ch., 2008. – P. 16-18. (23 tit. de lucr. ale aut.
în lb. rom., rusă). – [2008-124 Teze]

642. Croitor, Gheorghe. Tratamentul chirurgical în complexul de recu-


perare al bolnavilor cu coxartroze : 14.00.22 – ortopedie şi traumatologie : Autoref.
al tezei de doctor habilitat în medicină / Gheorghe Croitoru. – Ch., 2008. – P. 42-48.
(63 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2008-158 Teze]

643. Dolghii, Andrei. Eficacitatea hemostazei endoscopice primare şi


repetate în hemoragiile digestive superioare non-variceale : 14.00.27 – chirurgie :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Andrei Dolghiii. – Ch., 2008. – P. 20-22. (31
tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-119]

644. Hadjiu, Svetlana. Opţiuni diagnostice ale crizelor non-epileptice la


copii / Svetlana Hadjiu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr
2. – P. 164-171. (41 tit. în lb. rom., engl., germ.).

645. Pascal, Oleg. Tulburările posturale la bolnavii cu accident vascular


cerebral / Oleg Pascal. – Ch., 2008. – P. 113-134. (215 tit. în lb. engl., fr., rusă). –
[2008-1569]

95
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

646. Postolachi, Roman. Katatraumatismele craniocerebrale asociate :


14.00.28 – neurochirurgia : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Roman
Postolachi. – Ch., 2008. – P. 20-22. (30 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă,
ucr.). – [2008-123 Teze]

647. Revenco, Mircea. Strategii de diagnostic şi tratament în depresii /


Mircea Revenco, Igor Nastas. – Ch., 2008. – P. 37-39. (23 tit. în lb. rom., engl., ru-
să). – [2008-1698]

648. Miron, Anna. Depistarea precoce a afectărilor inflamatorii, ische-


mice şi hemoragice la nou-născuţii prematuri şi la termen prin intermediul citokinelor
pro-inflamatorii / Anna Miron // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2008. – Nr 3. – P. 51-58. (50 tit. în lb. engl.).

649. Pneumonitele interstiţiale idiopatice / V. Botnaru, D. Rusu, V. Va-


taman, O. Munteanu // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 59-64. (20 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

650. Sindromul antifosfolipidic catastrofal asherson / N. Costin, D.


Mihu, Carmen Mihaela Mihu, [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2008. – Nr 2. – P. 79-90. (62 tit. în lb. engl.).

651. Suveica, Luminiţa. Tratamentul pacienţilor cu hipertensiune arte-


rială asociată diabetului zaharat tip 2 cu preparatul lisinopril-lopril (Bosnalijek) / Lu-
miniţa Suveica, Ghenadie Curocichin, Nicolae Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 176-183. (21 tit. în lb. engl., rusă.).

652. Tîbîrnă, Ion. Pancreatita cronică. Actualitate, etiologie şi patogenie


(I) / Ion Tîbîrnă, Rodica Bugai // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P.144-150. (37 tit. în lb. engl., rusă.).

653. Анестиади, В. Патоморфоз атеросклероза / В. Анестиади, В.


Нагорнев, Е. Зота. – К., 2008. – P. 288-318. (564 tit. în lb. engl., trusă). – [2008-
1474]

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


___________________
654. Lupan, Dumitru. Oftalmoendocrinologie / Dumitru Lupan. – Ch.,
2008. – P. 83-84. (27 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1715]

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

655. Rojnoveanu, Gheorghe. Traumatismele abdominale în cadrul


politraumatismelor: particularităţi etiopatogenetice, algoritm de diagnostic şi mana-
gement medico-chirurgical : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în medicină / Gheorghe Rojnoveanu. – Ch., 2008. – P. 45-49. (58 tit. de
lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). – [2008-150 Teze]

656. Spânu, Anton. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală / An-


ton Spânu ; în colab. : Iurie Acalovschi, Nicolae Angelescu, Eugen Târcoveanu [et
al.]. – Ch., 2008. – P. 585-590. (130 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1694]

618 Ginecologie. Obstetrică


___________________
657. Cerneţchi, Olga. Obstetrică. Ginecologie / Olga Cerneţchi, Taisia
Eşanu, Zinaida Sârbu. – Ch., 2008. – P. 268-272. (78 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).
– [2008-1483]

658. Paladi, Gheorghe. Obstetrica patologică : Vol. 2 / Gheorghe


Paladi, Olga Cerneţchi, Taisia Eşanu [et al.]. – Ch., 2007. – 744 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul cap.). – [2008-1315]

659. Paladi, Gheorghe. Sarcina oprită în evoluţie : Aspecte Medico-


Sociale. Reviul Literaturii / Gheorghe Paladi, Luminiţa Mihalcean // Bul. Acad. de Şt.
a Moldovei. Şt. Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 39-41. (31 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă).

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
___________________
660. Плешка, Е. Д. Железные покрытия из многокомпонентного ме-
тилсульфатно-хлористого электролита / Е. Д. Плешка // Электронная обработ-
ка материалов. – 2008. – Nr 4. – P. 24. (20 tit. în lb. engl., rusă).

97
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

629 Tehnica mijloacelor de transport


___________________
661. Lăcustă, Ion. Diagnosticarea automobilelor / Ion Lăcustă, Boris
Rusu, Eduard Antoci. – Ch., 2008. – P. 115-116. (24 tit. în lb. rom., germ., rusă). –
[2008-1455]

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
662. Repere bibliografice [ale savantului în agricultură Mihail Lupaşcu]
// Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii. – Ch., 2008. – P.
358-378. – [2008-1505]
Include 307 tit. carte, art. şt. din culeg., ed. periodice în lb. rom., rusă.,
publ. în aa 1956-2006.

663. Библиография печатных работ И. А. Крупенникова //


Крупеников И. А. Черноземы. – Ch., 2008. – P. 201-245. – [2008-1462]
Include 602 tit. carte, art. şt. din culeg., ed. periodice în lb. rusă, engl.,
publ. în aa 1938-2006.
___________________
664. Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii /
alcăt. : Eugeniu Revenco, Valeriu Lupaşcu, Asea Timuş. – Ch., 2008. – P. 358-379.
(255 tit.). – [2008-1505]

665. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra


plantelor de cultură / col. red. : Simion Toma (red. şt.), Larisa Andronic, Tatiana
Constantinov [et al.]. – Ch., 2008. – 340 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1504]

666. Ursu, A. Variabilitatea texturală a solurilor cenuşii tipice / A. Ursu //


Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 10. (21 tit. în lb. rom., rusă).

667. Букур, Василе. Учет биологических активов / Василе Букур,


Людмила Тодорова. – К., 2008. – P. 209-216. (114 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
1274]

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

668. Крупеников, И. А. Черноземы : Возникновение, совершенст-


во, трагедия деградации, пути охраны и возрождения / И. А. Крупеников ; отв.
за изд. кн. : Д. М. Балтянский. – Ch., 2008. – P. 280-282. (29 tit.) şi la sfârşitul cap.
– [2008-1462]

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
___________________
669. 9th International HCH and Pesticides Forum for CEECCA
Countries "Obsolete Pesticides in Central and Eastern European, Caucasus and
Central Asia Region : Start of Clean Up", 20-22 Sept. 2007 Chisinau, Rep. of Mol-
dova : Proceedings / ed. by : John Vigen, Valentin Pleşca, Valeriu Moşanu [et al.]. –
Ch., 2008. – 326 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1300]

633/635 Horticultură
___________________
670. Catan, Petru. Managementul, eficienţa şi factorii de risc în viticul-
tură / Petru Catan, Elena Efros, Sergiu Ţurcanu. – Ch., 2008. – P. 219-229 (187 tit.
în lb. rom., rusă). – [2008-1275]

671. Cercetări în pomicultură : Vol. 7 / col. red. : Mihail Rapcea (red.-


şef), Ilie Donica, Ion Caraman [et al.]. – Ch., 2008. – 276 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1348]

672. Ganea, Anatol. Withania somnifera (L.) dunal – specie medicinală


valoroasă. Particularităţile biologice şi utilizarea / Anatol Ganea, Nina Ciorchină //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ. Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 469-471. (37 tit.
în lb. engl., rusă). – [2008-1487]

673. Gonceariuc, Maria. Chimionul – carum carvi L. / Maria


Gonceariuc // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conserva-
rea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ. Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. –
P. 126-128. (29 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1487]

674. Musteaţă, Grigore. Procedee de regenerarea a plantaţiilor de la-


vandă / Grigore Musteaţă, Ion Brânzilă, Nina Roşca [et al.] // Agrobiodiversitatea

99
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz.


Naţ. Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 250-251. (21 tit. în lb. rom., rusă).
– [2008-1487]

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţi-


rea animalelor domestice
___________________
675. Enciu, Valeriu. Afecţiunile septice ale acropodiilor la bovine / Va-
leriu Enciu. – Ch., 2008. – P. 132-143. (175 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-
1273]

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
___________________

676. Fiber optic sensors for industrial and telecommunication applica-


tion / A. M. Andriesh, I. P. Culeac, M. S. Iovu, Iu. H. Nistor // BIT+ "Tehnologii infor-
maţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 35-36. (22 tit. în
lb. engl., rusă). – [2008-1528]

657 Contabilitate
___________________
677. Дима, Марчела. Аудит / Марчела Дима, Лилия Григорой. – К.,
2008. – P. 113-114. (27 tit.). – [2008-1773]

678. Лапицкая, Людмила. Аудит / Людмила Лапицкая. – К., 2008. –


P. 200-201. (45 tit.). – [2008-1704]

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


___________________
679. Oprean, Camelia. Tendinţe actuale în managementul capitalurilor
organizaţiilor moderne / Camelia Oprean. – Ch., 2008. – P. 267-273. (116 tit. în lb.
rom., engl.). – [2008-1772]

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


___________________
680. Ţislinscaia, Natalia. Metode de uscare a măceşului / Natalia
Ţislinscaia. – Ch., 2007. – P. 78-92. (163 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-1732]

681. Ţîmbaliuc, Nina. Studiul proceselor de sorbţie a unor substanţe


nocive şi elaborarea schemelor tehnologice de epurare a apelor reziduale : 11.00.11
– protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref. al
tezei de doctor în chimie / Nina Ţîmbaliuc. – Ch., 2008. – P. 20-23. (32 tit. de lucr.
ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-164 Teze]

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


___________________
682. Производство легированной стали и катанки сварочного на-
значения / Бабичев А. К., Белитченко А. К., Буряк А. И. [и др.]. – Бендеры, 2008.
– P. 115-119. (68 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-1351]

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-


STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

___________________
683. Andrievschi, Serghei. Intensificarea procesului de amestecare în
malaxoarele cu organe de lucru în formă de bare / Serghei Andrievschi. – Ch.,
2008. – P. 172-174. (58 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1675]

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
___________________
684. Индивидуальный жилой дом усадебного типа / сост. : Евге-
ний Антонович Богнибов, Анатолий Яковлевич Богнибов, Владимир Михайло-
вич Гайдаш [и др.] ; отв. ред. : В. М. Гайдаш. – К., 2008. – P. 156-157. (25 tit.). –
[2008-1673]

101
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


685. Alexei Colâbneac : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ;
alcăt. : Svetlana Miron ; dir. gen. : Alexei Rău. – Ch. : BNRM, 2008. – 115 p. : fot., il.
; 21 cm. – (Colecţia "Moldavica" : Seria "Plasticienii Moldovei").
100 ex.
ISBN 978-9975-9968-1-5
[2008-1729]
Aprecieri. – Tabel cronologic. – Publ. (studii, art. în ed. periodice, intervi-
uri, dialoguri) semnate de pictorul A. Colâbneac, 73 tit. în lb. rom., rusă, ucr., publ.
în a. 1976-2008. – An. : Ind. de nume, tit.

78 MUZICĂ
___________________
686. Александр Львович Соковнин : 1912-1993 / авт.-сост. : Ирина
Столяр ; обл. : Руксанда Романчук. – Ch., 2008. – P. 275-277. (52 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-1245]

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


___________________
687. Columban, Elena Maria. Exerciţiul fizic şi sănătatea / Elena Maria
Columban ; colab. : Petru Filian Columban. – Ch., 2008. – P. 180-182. (39 tit.). –
[2008-1670]

688. Congres ştiinţific internaţional "Strategii de dezvoltare a sportului


pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI"
= Международный научный конгресс "Стратегия развития спорта для всех и
законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ", 24-25
sept. 2008, Chişinău / col. red. : Sergiu Danail (red. resp.), Constantin Ciorbă, Teo-
dor Grimalschi [et al.]. – Ch., 2008. – 624 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1652]

689. Дэнилэ, Аурелиан. Опера Молдовы, XX век / Аурелиан


Дэнилэ ; пер. с рум.: Юрий Греков. – Ch., 2008. – P. 476-478. (84 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-1648]

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

___________________
690. Actele Colocviului Ştiinţific Internaţional "Probleme de lingvistică
generală şi romanică", Chişinău, 1 dec. 2007, ed. a 2-a / com. şt. : Ion Guţu (preş.),
Anatol Lenţa, Cornelia Cincilei [et al.]. – Ch., 2008. – 262 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1268]

691. Gherasim, Alexandra. Teoria textului / Alexandra Gherasim,


Nadejda Cara. – Ch., 2008. – 292 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-1267]

692. Moldovanu, Gheorghe. Politică şi planificare lingvistică : abordare


teoretică şi aplicativă : (în baza materialului din Rep. Moldova şi din alte state) :
Spec. 10.02.19 – Lingvistică gen. (sociologică) : Autoref. al tezei de doctor habilitat
în filologie / Gheorghe Moldovanu. – Ch., 2008. – P. 35-36. (25 tit. de lucr. ale aut.).
– [2008-154 Teze]

693. Монастырская, А. К. Практикум по литературному редактиро-


ванию / А. К. Монастырская. – Ch., 2007. – P. 168-170. (54 tit.). – [2008-1264]

694. Druţă, Inga. Metafora terminologică / Inga Druţă // Limba Română.


– 2008. – Nr 5/6. – P. 27. (20 tit. în lb. rom., engl., fr.).

811 Limbi individuale


___________________

695. Axenti, Victor. L.R.C. Morfologia / Victor Axenti. – Cahul, 2008. –


P. 210-212. (50 tit.). – [2008-1327]

696. Babin-Rusu, Tatiana. Corelaţia câmpurilor lexico-semantice în


limbile germană şi română / Tatiana Babin-Rusu ; sub red. lui Ion Dumbrăveanu. –
Ch., 2008. – P. 160-175. (231 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., rusă). – [2008-1438]

697. Grosul, Ludmila. Academic English / Ludmila Grosul. – Ch., 2008.


– P. 526-528. (77 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-1691]

103
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

698. Lifari, Viorica. Câmpul funcţional semantic al categoriei de diate-


ză în limba engleză / Viorica Lifari. – Ch., 2008. – P. 242-261. (232 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-1603]

699. Stati, Vasile. Pentru limba noastră moldovenească / Vasile Stati. –


Ch., 2008. – P. 240-256. (415 tit.). – [2008-1310]

700. Stoianova, I. English exercise book = Caiet de exerciţii la limba


engleză pentru clasele primare / I. Stoianova, R. Volentir. – Ch., 2008. – P. 100. (20
tit. în lb. engl.). – [2008-1671]

701. Русская школа. Новаторство и традиции : Вып. 4 / ред. кол. :


Н. Ф. Донцу, О. В. Думитраш, Е. М. Буракова. – К., 2008. – 315 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-1784]

82 LITERATURĂ
702. Academicianul Ion Druţă : prozatorul, dramaturgul, eseistul : Bio-
bibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt. :
Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva [et al.] ; coord., red. şt. : Mihail
Dolgan ; red. şt. şi bibliogr. : Claudia Slutu-Grama. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 423, [1] p. : fot., [1] f. portr. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-644-7
[2008-1700]
Curriculum vitae. – Opera (cărţi, art., interviuri, lucrări în culeg., rev., ziare,
red., trad.) scriitorului Ion Druţă, 1104 tit. în lb. rom., rusă, alte lb străine, publ. în aa
1953-2007. – Referinţe despre viaţa şi activitatea scriitorului, versuri dedicate 1987
tit. – Ion Druţă în ed. electronice, 94 tit. – An. : Ind de nume, tit., al limbilor de editare
a operei.

703. Andrei Burac : Biobibliografie : [scriitor] / Bibl. Municipală "B. P.


Hasdeu", Bibl. Publică "Târgu-Mureş" ; alcăt. : Maria Tasmalî, Tatiana Şatravca ;
coord. : Claudia Şatravca. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 128 p.
; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-80-157-7
[2008-1379]
Studii introd. – Tabel cronologic. – Opera (cărţi, versuri, piese, tablete în
culeg. şi publ. periodice, trad.) scriitorului A. Burac, 379 tit. în lb. rom., rusă, alte lb.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

străine, publ. în aa 1965-2007. – Despre viaţa şi activitate scriitorului, 12 tit. – An.:


Ind. de nume, tit., trad., publ. periodice.

704. Bibliografie a lucrărilor scriitorului George Meniuc / Meniuc Geor-


ge. Delfinul. – Ch., 2008. – P. 191-193. – [2008-1477]
Include 45 tit. carte în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. 1955-2002.
___________________

705. Dimitrie Cantemir : Dimensiuni ale universalităţii / cuv. înainte :


Mihai Cimpoi ; coord. şt. : Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. – Ch., 2008. – 288 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1649]

706. Dolgan, Mihai. Eminesciene, Druţiene, Vierene / Mihai Dolgan. –


Ch., 2008. – 416 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-1601]

707. Meniuc, George. Delfinul / George Meniuc. – Ch., 2008. – P. 191-


193. (44 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1477]

708. Vasilenco, Ion. Reîntoarcerea valorilor / Ion Vasilenco. – Ch.,


2008. – 220 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1370]

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
709. Ilie Borziac la 60 de ani : Biobibliografie / Univ. Liberă Intern. din
Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic, Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice ; alcăt. :
Ludmila Corghenci, Valentina Chitoroagă, Victoria Corcodel [et al.] ; trad. în lb. fr. :
Ghenadie Rîbacov ; red. şt. : Gheorghe Postică. – Ch. : ULIM, 2008. – 114 p. : fot.,
fot. color ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 32-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-920-91-9
[2008-1335]
Curriculum vitae. – Omagii. – Publ. (monogr., art. şt. în culeg., rev., rec.)
ale savantului arheolog I. Borziac, 310 tit. în lb. rom., fr., rusă, publ. în aa 1978-
2008. – Ref. despre aut., 67 tit. – Cărţi din colecţia personală, 27 tit. – An.: Ind. de
nume, tit.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


710. Publicaţiile profesorului universitar Matei Mâtcu // Pedagogul şi
savantul Matei Mâtcu. – Ch., 2008. – P. 39-51. – [2008-1777]

105
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

Include 127 tit. monogr., man., lucr. metodico-didactice, art. în rev., ziare,
h. geografice în lb. rom., rusă, publ. în aa 1965-2008.
___________________
711. Bârdan, Veaceslav D. Geografia economică mondială / Veaceslav
D. Bârdan. – Ch., 2008. – P. 333-335. (56 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1246]

712. Codreanu, Igor. Geografia mediului / Igor Codreanu, Serafima


Roşcovan. – Ch., 2008. – P. 190. (30 tit. în lb. rom., rusă ). – [2008-1798]

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


___________________
713. Prezenţe Basarabene în spiritualitatea Românească : (sec. al XIX-
lea – prima jumătate a sec. al XX-lea) / alcăt. : Gheorghe Bobână, Lidia Troianowski
; pref. : Demir Dragnev. – Ch., 2007. – P. 294-307. (287 tit. în lb. rom., fr., rusă) şi la
sfârşitul fişierelor biografice. – [2008-1573]

93/94 ISTORIE
___________________
714. Agachi, Alexei. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia
militară rusă (1806-1812) / Alexei Agachi ; pref.: Dumitru Vitcu. – Ch., 2008. – P.
370-377. (139 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-1723]

715. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadre-


lor didactice. Secţia Istorie şi limbi moderne, 20 aprilie 2007 / coord. ed. : Cornea
Sergiu. – Cahul, 2007. – 140 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.) – [2008-1328]

716. Golub, Valentin. Susleni / Valentin Golub, Tudor Golub. – Ch.,


2008. – 222 p. (Bibliogr. în note la sfârşitul cap.). – [2008-1701]

717. Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia /


Stefan Ihrig, Vasile Dumbravă, Dietmar Müller [et al.]. – Ch., 2008. – P. 193-207.
(296 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă). – [2008-1346]

718. Madan, Gheorghe V. Un sat basarabean de codru : Truşenii :


[mun. Chişinău] / Gheorghe V. Madan ; ed. îngrijită de Grigore Botezatu, Tamara
Apostol-Macovei ; st. biografic de Iurie Colesnic. – Ch., 2008. – P. 308-317. (277
tit.). – [2008-1564]

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

719. Negru, Nina. De la Neamţ la Noul Neamţ : secularizarea ca prilej


pentru înstrăinarea de valori patrimoniale româneşti / Nina Negru // Magazin biblio-
logic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 50. (25 tit. în lb. rom., rusă).

720. Popovici, Corneliu. Istorie / Corneliu Popovici, Angela Popovici. –


Ch., 2008. – P. 256. (52 tit.). – [2008-1333]

107
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

Index de nume la "Materialele bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3 -2008

Bulgaru, Maria 587


A Bulimaga, Tatiana (red.) 609
Ababii, Ion (red.) 629-30 Bumbu, Iacob 621
Acalovschi, Iurie (alcăt.) 656 Burac, Andrei (703)
Agachi, Alexei 714 Burian, Alexandru 530, 566
Andreescu, Titu 612 Buruian, Alexandru 531
Andriesh, A. 616 C
Andriesh, A. M. 616, 676
Andrievschi, Serghei 683 Cantemir, Dimitrie (705)
Andronic, Larisa (red.) 665 Cara, Angela 590
Angelescu, Nicolae (alcăt.) 656 Cara, Nadejda 691
Antoci, Eduard 661 Caraman, Ion (red.) 671
Apostol-Macovei, Tamara (îngrijire ed.) Cartaleanu, Elena (aclăt.) 594
718 Cartaleanu, Tatiana (aclăt.) 594
Armeanic, Alexandru 552 Casiadi, Oleg 533
Axenti, Victor 695 Catan, Petru 670
Cauş, Maria 622
B Cazac, Valeriu 620
Babin-Rusu, Tatiana 696 Cerneţchi, Olga 657-58
Balmuş, Pavel (coord.) 705 Cernobrovciuc, Maria 562
Balmuş, Victor 572-73 Certan, Ion 532
Baranov, Maria (expert) 597 Certan, Simion (red.) 545
Basarab, Elena 544 Chiriţă, Valeriu 509
Bârdan, Veaceslav D. 711 Chirtoacă, Leonid 567
Belostecinic, Grigore (red.) 539 Chitoroagă, Valentina (alcăt., red.,
Beniuc, Valentin 529 coord.) 515-17; (alcăt.) 709
Bîtca, Angela 638 Cimpoi, Mihai (pref.) 705
Blanovschi, Andrei 554 Cimpoieş, Dragoş 542
Bobână, Gheorghe (alcăt.) 713 Cincilei, Cornelia (organizator) 690
Bodarev, Lilia (alcăt.) 702 Cinic, Liliana 550
Boguş, Boris 591 Ciobanu, Irina 598
Boian, Ilie 620 Ciobanu, Nicolae 651
Borşevski, Andrei 565, 592 Ciobu, E. (red.) 534-35
Borziac, Ilie (709) Ciocanu, Gheorghe (organizator) 613
Botezatu, Grigore (îngrijire ed.) 718 Ciorbă, Constantin (red.) 688
Botgros, Ion 603-04 Ciorchină, Nina 672
Botnari, Nadejda 549 Ciumac, Daniela (red.) 609
Botnari, Valentina (expert) 597 Cobăneanu, Sergiu (564)
Botnaru, V. 649 Cociug, Victoria 550
Brânzilă, Ion 674 Cocîrţă, P. 610
Bucur, Vasile (red.) 540-41 Codreanu, I. 610
Budevici, Anatolie 593 Codreanu, Igor 712
Bugai, Rodica 652 Cojocaru, Doriana 639

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cojocaru, Ion 617 E


Cojocaru, Vadim (red.) 523-24, 540-41
Colesnic, Iurie (alcăt.) 718 Efros, Elena 670
Colâbneac, Alexei (685) Enciu, Valeriu 675
Colomeico, Eduard 617 Enicov, Igor 551
Columban, Elena Maria 687 Eşanu, C. (red.) 534-35
Columban, Petru Filian (alcăt.) 687 Eşanu, Taisia 657-58
Condraţchi, Ludmila 640 F
Constantinov, Tatiana (red.) 665
Corcea, Vasile 641 Feuraş, Eugenia (red.) 523-24, 540-41
Corcodel, Victoria (alcăt.) 709 Florea, Vasilie (red.) 520, 576
Corghenci, Ludmila (alcăt.) 709 Florin, Damian (organizator) 613
Cornea, Sergiu (coord.) 715 Foiu, Taisia (red.) 518
Costin, N. 650 Fornea, Tamara (red.) 521
Cozari, Tudor 625 Friptuleac, G. 632
Cozonac, Renata (alcăt., design) 515-17 G
Croitor, Gheorghe 642
Culeac, I. P. 676 Galaju, Ion 558
Cupcea, Vera 556 Galben-Panciuc, Zinaida 603-04
Curocichin, Ghenadie 633, 651 Galeţchi, Petru (635)
Cuşmir, Marcel 568 Ganea, Anatol 672
Cuzneţov, Larisa 595 Gavriliţă, Galina 590
Gepperth, Rainer (red.) 577
D Gherasim, Alexandra 691
Danail, Sergiu (red.) 688 Gheţiu, Mihail 618
Daragancea, Larisa (red.) 521 Golub, Tudor 716
Deseatnicova, Olga 628 Golub, Valentin 716
Diaconu, Stela 603-04 Gonceariuc, Maria 673
Dilion, Marcela (coord.) 587 Gonciar, Veaceslav 634
Doctoreanu, Isidor (coord.) 610 Gorobievschi, Svetlana 546
Dogaru, Mihai 569 Graur, Elena 514, 547
Dolgan, Mihail (coord., red.) 702; 706 Gremalschi, Anatol 598
Dolghii, Andrei 643 Gremalschi, Ludmila 598
Donica, Ilie (red.) 671 Gribincea, Tatiana 587
Dospinescu, Gabriel 612 Grimalschi, Teodor (red.) 688
Dragnev, Demir (pref.) 713 Grosul, Ludmila 697
Druţă, Inga 694 Guceac, Ion (red.) 577
Druţă, Ion (702) Gudumac, Valentin 628
Dulamă, Maria Eliza 596 Guriev, Valentina (alcăt.) 702
Dumanschi, Ghenadie 593 Guştiuc, Andrei (red.) 520, 576
Dumbravă, Vasile 717 Guţu, Ion (organizator) 690
Dumbrăveanu, Ion (red.) 696 Guţu, Vladimir (îngrijire ed.) 597
Dumitraşcu, Violeta (alcăt., coord.) 594 Guţuţui, Veaceslav 552, 555
H
Hadîrcă, Igor 570

109
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

Hadjiu, Svetlana 644 Mâtcu, Matei (710)


Hâncu, Rodica (red.) 523-24 Mărgineanu, Gabriel 555
Hanganu, Lilia 606 Melinte, Diana 599
Harea, Diana 617 Meniuc, George 704, 707
Harnău, Silvia 589-90 Mereuţă, Ion 526
Hristev, Eugen 583 Mihalcean, Luminiţa 659
Mihu, Carmen Mihaela 650
I Mihu, D. 650
Iachimov, Serghei (îngrijire ed.) 565 Minciună, Vitalie 626-27
Iarovoi, Valentina 607 Miron, Anna 648
Ihrig, Stefan 717 Miron, Svetlana (alcăt.) 685
Ionescu, Mihaela (expert) 597 Miron, Viorel 555
Iovu, Mihail 617 Mişcoi, Gheorghe (red.) 539; 542
Iovu, M. S. 676 Moldovanu, Gheorghe 692
Istrati, Andrei 565 Moraru, Anca (trad.) 519
Moroz, Petru (636)
J Moscalciuc, Irina 574
Jakubiak, Małgorzata 562 Moşanu, Valeriu (îngrijire ed.) 669
Jalencu, Marian (red.) 545 Müller, Dietmar 717
Juc, Victor 529 Munteanu, Angela (coord.) 588
Munteanu, O. 649
K Musteaţă, Grigore 674
Koneiczna, Joanna 562 N
Korolevski, Svetlana (coord.) 705
Nastas, Igor 647
L Navoloacă, Zinaida 600
Negru, Boris 575
Laduş, Roman 583
Negru, Nina 719
Larii, Iurie (red.) 520, 576
Nemerenco, Ala 631
Lăcustă, Ion 661
Niculcea, Tatiana 601
Lenţa, Anatol (organizator) 690
Nikolaeva, Janna (alcăt.) 702
Lica, Dionis 542
Nistor, Iu. H. 676
Lifari, Viorica 698
Lobanov, Natalia 560-61 O
Lozovanu, Constantin 571
Lungeanu, Neculai 572-73 Odoleanu, Natalia 602
Lupan, Dumitru 654 Oprean, Camelia 679
Lupaşcu, Mihail (662), (664) P
Lupaşcu, Valeriu (alcăt.) 664
Lutan, Vasile 638 Paladi, Dina (trad.) 519
Paladi, Gheorghe 658-59
M Pascal, Oleg 645
Macrinici, Efimia (alcăt.) 515-17 Patraş, Corina 543
Madan, Gheorghe V. 718 Patraş, Mihai 543
Mardare, Igor 511 Pânzaru, I. 632
Marin, Mariana 601 Păsat, Dumitru (alcăt.) 614

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Perjan, Andrei (organizator) 613; 615 Spânu, Anton 656


Petrescu, Ion (red.) 539 Stati, Vasile 699
Pîrţac, Grigore 533 Stepanov, Veaceslav 608
Platon, Mihail 584 Stoianova, I. 700
Platon, Nicolae 593 Stratulat, Oleg 552
Pleşca, Ruslana 579 Sturza, Rodica 628
Pleşca, Valentin (îngrijire ed.) 669 Suveica, Luminiţa 651
Plugaru, Ştefan (637) Sverdlic, Valentin 556
Popa, Victor 585
Popescu, Victor (red.) 629-30 Ş
Popovici, Angela 720 Şaragov, Natalia 528
Popovici, Corneliu 720 Şatravca, Claudia (coord.) 703
Porcescu, Sergiu 533 Şatravca, Tatiana (alcăt.) 703
Postică, Gheorghe (red.) 709 Şepeli, Diana 619
Postolachi, Roman 646
Postolachi, Valentina (red.) 545 T
Prisacari, Viorel (red.) 629-30 Tacu, Valentina 525
Prişcan, Valentina (coord.) 587 Tamosiunas, Andrius 583
R Tanasă, Ruslan 580
Tasmalî, Maria (alcăt.) 703
Rahme, Nicoleta (trad.) 519 Tatarov, Pavel (coord.) 628
Rapcea, Mihail (red.) 671 Târcoveanu, Eugen (alcăt.) 656
Rău, Alexe 508 Teosa, V. (red.) 534-35
Rău, Alexei 685 Timuş, A. I. (red.) 527-28
Revenco, Eugeniu (alcăt.) 664 Timuş, Asea (alcăt.) 664
Revenco, Mihail (red.) 521, 609 Tîbîrnă, Ion 652
Revenco, Mircea 647 Toma, Simion (red.) 665
Rîbacov, Ghenadie (trad.) 709 Trofăilă, Vasile (red.) 584
Rojnoveanu, Gheorghe 655 Trofimov, Victoria 544
Roşca, Elena (alcăt.) 518 Troianowski, Lidia (alcăt.) 713
Roşca, Nina 674
Roşcovan, Serafima 596, 712 Ţ
Rotaru, Mihail 578 Ţapoc, Vasile 509; (coord.) 522
Rusu, Boris 661 Ţarălungă, Victoria 581
Rusu, D. 649 Ţislinscaia, Natalia 680
S Ţîmbaliuc, Nina 681
Ţurcanu, Sergiu 670
Saharneanu, Eudochia (coord.) 522
Sali, Nicolae 587 U
Sârbu, Zinaida 657 Ursu, A. 666
Seiciuc, Eleonora 512
Sîli, Vitalie 579 V
Sîmboteanu, Aurel 586
Vasilenco, Ion 708
Slutu-Grama, Claudia (red.) 702
Vasiloi, Djulieta 582
Sochircă, Vitalie 602
Vataman, V. 649

111
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

Vâtcărău, Elena 544 Косс, Александр 563


Vigen, John (îngrijire ed.) 669 Крупеников, И. А. 663, 668
Vitcu, Dumitru (pref.) 714
Volentir, R. 700 Л
Volontir, Nina 620 Лапицкая, Людмила 678
Vrînceanu, Maria (expert) 597
М
Z
Мингазов, М. 553
Zagornîi, Serghei (red.) 577 Моложен, Владимир 513
А Монастырская, А. К. 693
Мошняга, Валерий (коорд.) 536-37
Анестиади, В. 653 Мустяцэ, Сержиу 605
Б Н
Бабий, Л. И. 557 Нагорнев, В. 653
Бабичев, А. К. 682
Балтянский, Д. М. (сост.) 668 П
Белитченко, А. К. 682 Пармакли, Д. М. 557
Богнибов, Анатолий Яковлевич (сост.) Петренко, Люба (пер.) 605
684 Плешка, Е. Д. 660
Богнибов, Евгений Антонович (сост.)
684 Р
Букур, Василе 667 Романчук, Руксанда (худож.) 686
Буракова, Е. М. (ред.) 701 Руснак, Георгий (коорд.) 536-37
Буряк, А. И. 682
С
Г
Сакович, Василий (коорд.) 536-37
Гайдаш, В. М. (ред.) 684 Соковнин, Александр Львович (686)
Гайдаш, Владимир Михайлович (сост.) Соломон, К. А. 538
684 Столяр, Ирина 686
Греков, Юрий (пер.) 689 Сырбу, И. М. 548
Григорой, Лилия 677
Т
Д
Тодорова, Людмила 667
Дима, Марчела 677
Донцу, Н. Ф. (ред.) 701 Ф
Дудниченко, Т. И. 611
Фотенко, Владимир 513
Думитраш, О. В. (ред.) 701
Дэнилэ, Аурелиан 689 Ч
З Чебан, А. Н. 623
Зота, Е. 653 Ш
К Шалару, В. В. 611
Шишкан, Надежда 563
Кобзарь, Л. (ред.) 553

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-2008

Academicianul Ion Druţă : prozatorul, dramaturgul, eseistul 702


Alexei Colâbneac 685
Andrei Burac 703
Bibliografia Naţională a Moldovei 515-17
Bibliografie a lucrărilor scriitorului George Meniuc 704
Ilie Borziac la 60 de ani 709
Lista lucrărilor ştiinţifice de specialitate, brevete de invenţii publicate de profesorul universitar
Petru Galeţchi 635
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Petru Moroz 636
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Ştefan Plugaru 637
National Bibliography of Moldova 515-17
Portretul unui Om al faptelor 564
Publicaţiile profesorului universitar Matei Mâtcu 710
Repere bibliografice ale savantului în agricultură Mihail Lupaşcu 662
The portrait of a Man of deeds 564
Библиография печатных работ И. А. Крупенникова 663

113
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 3
IULIE-SEPTEMBRIE 2008 JULY-SEPTEMBER
(125-158)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
125. Judt, Tony. Reappraisals. Reflections on the Forgotten Twentieth
Century. – London : Penguin Books, 2008. – 448 p.
Platon Alexandru-Florin. Trecutul uitat // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9).
– P. 4.
323 Politică internă
126. Tismăneanu, Vladimir. Cortina de ceaţă / Vladimir Tismăneanu,
Mircea, Mihăieş. – Iaşi : Polirom, 2007. – 312 p.
Bernaz Oleg. "Cortina de ceaţă", sau Faţa nevoalată a politicii româneşti //
Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 6.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
127. Stere, Constantin. Introducere în studiul dreptului constituţional :
Partea I-a : (1903) – tratat clasic despre stat. – Iaşi : Dacia, 1903. – 247 p.
Grecu Raisa. Lucrarea lui Constantin Stere "Introducere în studiului drep-
tului constituţional// Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 9-13.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
398 Folclor
128. Pozne cu alde Păcală / îngrijire de Victor Cirimpei. – Ch. : Grafema
Libris, 2007. – 140 p.
Apetri Dumitru. O preţioasă realizare folcloristică // Lit. şi arta. – 2008. – 3
iul. – P. 4.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
129. Diomid, Gherman. Aşa a fost să fie. – Ch., 2008 (Tipogr. AŞM). –
372 p.
Matcovschi Dumitru. O carte rară // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 6.
Păduraru Pavel. O carte care divulgă taina Testemiţanu // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 4 iul. – P. 16.

130. Stici, Ion. "Nicolae Testemiţanu – un viguros stejar al neamului". –


Ch., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 650 p.
Palladi Tudor. Să-i dăm Stejarului ce-i al Stejarului // Lit. şi arta. – 2008. –
18 sept. – P. 7.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


131. Belâi, Liviu. Gornul : povestea unui fiu din Ţara de Sus a Moldo-
vei". – Ch., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 192 p.
Stici Ion. O bibliografie concrescută în monografie // Lit. şi arta. – 2008. –
4 sept. – P. 6; ProFarmacia. – 2008. – Iul.-Sept. (Nr 7/9). – P. 3.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini
132. Diaconu, Mădălina. Despre miresme şi duhori. O interpretare fe-
nomenologică a olfacţiei. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 240 p.
Ciubotaru Adrian. Fenomenologia mirosului // Semn. – 2008. – Nr 2. – P.
37-38.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
133. Iancu, Marcel. Urban route – The beginnings of modern architec-
ture in Bucharest, 1929-1938. – Bucureşti : Simetria, 2008.
Mocanu Igor. Un alt fel de hartă turistică // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr
9). – P. 8.

115
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

78 MUZICĂ
134. Столяр, Ирина. Александр Львович Соковнин : 1912-1993. –
Ch. Pontos, 2008. – 288 p.
Няга, Лариса. Дорогами творчества // Независимая Молдова. – 2008.
– 26 авг. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
135. Grosul, Ludmila. Academic English. – Ch., 2008 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 528 p.
Bădărău Dionisie. Bine aţi venit în Odiseea intelectuală! // Moldova suve-
rană. – 2008. – 25 sept. – P. 2.

811.135.1 Limba română


136. Crijanovschi, Andrei. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române. –
Ch. : Arc : Museum, 2000. – 437 p.
Crijanovschi Andrei. Un dicţionar al limbii române corecte // Limba Româ-
nă. – 2008. – Nr 5/6. – P. 149-151.

137. Stati, Vasile. Dicţionar moldovenesc-românesc. – Ch., 2003 (F.E.-


P. "Tipografia Centrală"). – 347 p.
Bojoga Eugenia. Limba "moldovenească" şi dicţionarul lui V. Stati // Con-
trafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 3. – Bibliogr.: 10 tit.

138. Pohilă, Vlad. Şi totuşi limba română. – Ch. : Prometeu, 2008. –


496 p.
Doroşenco Ludmila. Vlad Pohilă ajuns la vremea secerişului // Glasul. –
2008. – 28 aug. – P. 7.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
139. Bernhard, Schlink. Întoarcerea acasă. – Iaşi : Polirom, 2007. –
395 p.

Năstase Răzvan Mihai. Odisee germană // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug.


(Nr 7/8). – P. 22.

140. Wagner, Richard. "Catrafuse". – Iaşi, Polirom, 2006. – 272 p.


Gârneţ Vasile. Richard Wagner, romancierul // Contrafort. – 2008. – Sept.
(Nr 9). – P. 22-23.
821.133.1 Literatură franceză
141. Cohen, Albert. Cartea Mamei / Albert Cohen ; trad. din lb. fr. : Iri-
na Mavrodin. – Bucureşti : Est, 1995. – 144 p.
Leahu Nicolae. Bocet, imn, spovedanie // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 20-
21.

142. Todorov, Tzvetan. La littérature en péril. – Paris : Flammarion,


2007. – 95 p.
Sprânceană Vitalie. Despre un trecut viitor al literaturii // Contrafort. –
2008. – Sept. (Nr 9). – P. 8-9.

821.135.1 Literatură română


143. Chivu, Adrian. Caiet de desen. – Bucureşti : Curtea Veche, 2008.
– 192 p.
Mocanu Igor. Copacul din curte şi caietul de desen // Contrafort. – 2008. –
Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 9.
Watt Sanda. Înapoi şi de la capăt – Caiet de desen expresionist // Contra-
fort. – 2008. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 9.

144. Manolescu, Nicolae. Cititul şi scrisul. – Iaşi : Polirom, 2002. – 352


p.
Lungu Eugen. Ateliere // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 11-13.

117
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

145. Stan, Mihai. Ieşirea din paradis. – Bucureşti : Muzeul Lit. Române,
2007. – 296 p.
Filip Iulian. Ieşirea din paradis la priveghi // Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. –
P. 8.

146. Codruţ, Mariana. Ultima patrie : Versuri. – Iaşi : Paralela 45, 2007.
– 56 p.
Chiper Grigore. "răsare curând întunericul" // Contrafort. – 2008. – Iul. –
Aug. (Nr 7/8). – P. 5.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


147. Busuioc, Aureliu. Punct : [versuri]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007. –
139 p.
Lungu Ion. Acul şi balonul // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 25 iul. –
P. 10.

148. Cazacu-Istrati, Iacob. Florile speranţei. – Toronto, 2008.


Andrei R. Florile speranţei // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 7.

149. Garaz, Mihail. Semnele şarpelui. – Ch. : Pontos, 2008. – 223 p.


Bătrânu Nicolae. Semnele dăinuirii în timp // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P.
13.

150. Proca, Ion. Poiana cu heruvimi. – Ch. : Grafema Libris, 2007. –


247 p.
Calotă Gheorghe. Poiana cu heruvimi // Glasul. – 2008. – 3 iul. – P. 14.

151. Todică, Dumitru. Viu sunt eu : [poezii]. – Ch. : Pontos, 2008. – 88


p.
Vartic Andrei. "...Nu-ţi ascunde în lacrimi..." // Glasul. – 2008. – 31 iul. – P.
7.

821.162.1 Literatură poloneză


152. Stasiuk, Andrzej. Călătorind spre Babadag / Andrzej Stasiuk ;
trad. din polon. de Cristina Godun. – Bucureşti : RAO, 2007. – 316 p.
Ţurcanu Lucia. Unde se află Babadagul? // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 23-
33.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
153. Dolgan, Mihail. Poezia de opoziţie din Republica Moldova în pe-
rioada de "stagnare". – Ch. : CEP USM, 2008. – 388 p.
Pasat Angela. O carte nouă a acad. Mihail Dolgan // Făclia. – 2008. – 5
iul. – P. 14.

821.161.1.0 Literatură rusă


154. Cirkova, Zinaida. "Maria Cantemir – Prokleatie vizirea". – M. :
AST, 2006. – 525 p.
155. David Eugenia. Maria, fiica principelui Dimitrie // Săptămîna. –
2008. – 8 aug. – P. 13.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
156. Condea, Larisa. Corjova, leagăn de dor. – Ch. : Universul, 2007. –
306 p.
Nagacevschi Igor. Corjova şi corjovenii // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26
aug. – P. 9.

157. Turea, Larisa. Cartea foametei. – Bucureşti : Curtea Veche, 2008.


– 478 p.
Ciobanu Raisa. Încă o dată despre ceea ce nu avem dreptul să uităm nici-
când // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 6.

158. Beşleagă, Vladimir. Conştiinţa naţională sub regimul comunist to-


talitar (RSSM: 1965-1963). – Ch. : Cartier, 2008. – 104 p.
Cosmescu Alex. O lecţie de autenticitate // Destin românesc. – 2008. – Nr
1, an III. – P. 147-160.

119
Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

Index de nume la ″Cronica recenziilor″ Nr 2-2008


Grecu, Raisa 127
A Grosul, Ludmila 135
Andrei, R. 148 I
Apetri, Dumitru 128
Iancu, Marcel 133
B
J
Bădărău, Dionisie 135
Bătrânu, Nicolae 149 Judt, Tony 125
Bârlădeanu, Lucreţia 109
Belâi, Liviu 131 L
Beşleagă, Vladimir 158 Leahu, Nicolae 141
Bernaz, Oleg 126 Lungu, Eugen 144
Bojoga, Eugenia 137 Lungu, Ion 147
Busuioc, Aureliu 147
M
C
Manolescu, Nicolae 144
Calotă, Gheorghe 150 Mocanu, Igor 133, 143
Cazacu-Istrati, Iacob 148
Chiper, Grigore 146 N
Chivu, Adrian 143 Nagacevschi, Igor 156
Ciobanu, Raisa 157 Năstase, Răzvan Mihai 139
Cirimpei, Victor 128
Cirkova, Zinaida 154 P
Ciubotaru, Adrian 132
Palladi, Tudor 130
Codruţ, Mariana 146
Pasat, Angela 153
Cohen, Albert 141
Păduraru, Pavel 129
Condrea, Larisa 156
Petrencu, Anatol 123
Cosmescu, Alex 158
Platon, Alexandru-Florin 125
Crijanovschi, Andrei 136
Pohilă, Vlad 138
D Proca, Ion 150
David, Eugenia 155 S
Diaconu, Mădălina 132
Schlink, Bernard 139
Dolgan, Mihail 153
Sprînceană, Vitalie 142
Doroşenco, Ludmila 138
Stasiuk, Andrzej 152
F Stati, Vasile 137
Stan, Mihai 145
Filip, Iulian 145 Stere, Constantin 127
G Stici, Ion 130-31

Garaz, Mihail 149 T


Gârneţ, Vasile 140 Tismăneanu, Vladimir 126
Gherman, Diomid 129 Todică, Dumitru 151

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Todorov, Tzvetan 142


Turea, Larisa 157
Ţ
Ţurcanu, Lucia 152
V
Vartic, Andrei 151
W
Wagner, Richard 140
Watt, Sanda 143
Н
Няга, Лариса 134
С
Столяр, Ирина 134

121
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINES ARTICLE


REVISTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 9
SEPTEMBRIE 2008 SEPTEMBER
(3776-3943)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
070 Ziaristică. Presă
3776. Pop-Luca, Vasile. Revista "Luminătorul" la o sută de ani / Vasile
Pop-Luca // Luminătorul. – 2008. – Nr 3. – P. 8-14.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
3777. Buburuz, Petru. Notiţe din studiul 1508, Târgovişte : 500 de ani
de la tipărirea primului Liturghier românesc de către Macarie Ieromon ahul (1508-
2008) / Prot. Petru Buburuz // Luminătorul. – 2008. – Nr 3. – P. 15-16.

3778. Cojocaru, Viorel. Sfântul închisorilor – Mărturii despre Valeriu


Gafencu, adunate şi adnotate de monahul Moise / Viorel Cojocaru // Luminătorul. –
2008. – Nr 3. – P. 42-47 : fot. – Bibliogr. în note, p. 47 (5 tit.).

3779. Negru, Vasile. Mutaţii religioase în Basarabia (1988-2008) / Vasile


Negru // Luminătorul. – 2008. – Nr 3. – P. 48-58.

3780. Popovici, Constantin. Înălţarea Domnului : Însemnătatea învăţă-


turilor bisericeşti : [Reluare din Luminătorul, nr. 10, 15 mai 1931, p. 511-516] / Con-
stantin Popovici // Luminătorul. – 2008. – Nr 3. – P. 3-7.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
323 (478) Politica internă a Republicii Moldova
(Vezi Nr 3814, 3841)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


(Vezi Nr 3834)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


331.105.44 Sindicate
3781. Foca, Marian. Dreptul la liberă asociere în sindicate prin prisma
Cărţii Europene / Marian Foca // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 36-38. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
336 Finanţe
3782. Sochircă, Alexei. Unele aspecte privind utilizarea terminalelor
POS : [despre sistemul de plăţi cu carduri bancuri] / Alexei Sochircă // Contabilitate
şi audit. – 2008. – Nr 9. – P. 26-27.

3783. Кауш-Цапу, Лилия. О санкциях в случае неудержания налога


у источника выплаты при предоставлении беспроцентного займа / Лилия Ка-
уш-Цапу // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9. – P. 17-18. – Bibliogr. în notele de
subsol.

3784. Коларь, Ольга. Госбюджет сохранит социальный характер /


Ольга Коларь // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 43-44 : fig.

3785. Республика Молдова. Парламент. Закон о валютном


регулировании : [21.03.08, Nr 62-XVI : Monitorul Oficial al Rep. Moldova, Nr
127/130 от 18 июля 2008, ч. I, ст. 496] // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9. – P.
80-107.

3786. Тостоган, Павел. О новых проблемах налогообложения рас-


ходов на благотворительность и спонсорствo ; Излишек в денежном ящике
ККМ и налоговые штрафы / Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr
9. – P. 14-15. – Bibliogr. în notele de subsol.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

336 Finanţe
3787. Сокирка, Алексей. О служебных операциях по внесению в
ККМ [контрольно-кассовая машина] суммы разменной монеты и купюр для
сдачи / Алексей Сокирка // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9. – P. 28-29.
(Vezi de asemenea Nr 3821, 3835)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.3 Comerţ interior
3788. Butnaru, Cristina. Am un respect deosebit pentru haine : [interviu
cu C. Butnaru, dir. comercial la magazinul de lux Gianfranco Ferré din Chişinău] /
interlocutor : Ileana Braşoveanu ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P.
20-25.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
(Vezi Nr 3856)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3789. Balacci, Veaceslav. Controlul originii mărfurilor la import /
Veaceslav Balacci // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 35-37 : fot.

3790. Calotescu, Marinela. Taxele vamale – instrument principal al poli-


ticii vamale a statului / Marinela Calotescu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 22-
24. – Rez. în lb. fr.

3791. Ciumacenco, Natalia. Sarcina bugetară a fost majorată : [privitor


la reglementările tarifar-vamale] / Natalia Ciumacenco // Vama. – 2008. – Nr 4. – P.
50 : tab.

3792. Exportul e în creştere : [despre exportul producţiei alcoolice şi bă-


uturilor nealcoolice în 7 luni] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5. –
P. 7-8 : tab. – Idem în lb. rusă.

3793. Lupta cu contrabanda – unul din obiectivele primordiale ale orga-


nelor vamale / Virgiliu Mîţu, Veaceslav Boboc, Vadim Dmitraşco [et al.] // Vama. –
2008. – Nr 4. – P. 6-9 : fig., fot.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3794. Mîţu, Gheorghe. Unele consideraţiuni teoretice şi practice privind


intermedierea în domeniul activităţii vamale / Gheorghe Mîţu // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 9. – P. 32-38 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (11 tit.).

3795. Oglinda, Vadim. Regimul vamal de perfecţionare activă / Vadim


Oglinda // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 38-42 : fig., fot.

3796. Sîrbu, Eduard. Licenţierea activităţii brokerilor – mai multe minu-


suri decît plusuri : [considerente referitoare la statutul brokerului vamal] / Eduard
Sîrbu // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 29-31 : fot.; Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9.
– P. 72-79.

3797. Vdovîi, Alexandru. Asistenţa administrativă internaţională : [com-


petenţele serviciilor vamale] / Alexandru Vdovîi // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 10-13 :
fig., fot.

3798. Бэтрынча, Николае. "Таможенной службой предпринимаются


действенные меры по усилению подразделений по борьбе с контрабандой и
таможенным правонарушениями" : [интервью с зам. ген. дир. Тамож. службы
Молдовы, полк. ТС, Н. Бэтрынча] / interlocutoare : Tatiana Smeşnaia // Vama. –
2008. – Nr 4. – P. 3-5 : fot.

3799. Каленик, Наталья. Роль таможенных органов в борьбе с


"интеллектуальной контрабандой" / Наталья Каленик // Vama. – 2008. – Nr 4. –
P. 23-28 : fot.

3800. Руссу, Евгений. Физический таможенный досмотр почты - са-


мый эффективный / Евгений Руссу // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 32-34 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3819)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3801. Chicu, Oleg. Aspecte istorico-teoretice privind răspunderea juridi-
că / Oleg Chicu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 39-43. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 43 (15 tit.).

3802. Федоров, Г. Право и власть и их соотношение / Г. Федоров //


Закон и жизни. – 2008. – Nr 9. – P. 4-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


(Vezi Nr 3824)

341 Drept internaţional


3803. Bobaru, Ana Daniela. Încălcarea unei cerinţe procedurale esenţi-
ale – cauză de anulare a unui act comunitar / Ana Daniela Bobaru // Legea şi viaţa.
– 2008. – Nr 9. – P. 50-52. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit.

3804. Tutuianu, Ion. Ordinea juridică comunitară / Ion Tutuianu // Rev.


Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 65-71 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 71 (15 tit.).

3805. Ţarălungă, Victoria. Definiţia noţiunii de "copil" în lumina prevede-


rilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului / Victoria Ţarălungă // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 46-49. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 31 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3828)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3806. Cuhal, Ion. Naţiunea : [ca concept al dreptului constituţional] / Ion
Cuhal // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 14-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15
tit.

3807. Grecu, Raisa. Lucrarea lui Constantin Stere Introducere în studiu-


lui dreptului constituţional. Partea I (1903) – tratat clasic despre stat / Raisa Grecu //
Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 9-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 13 (19 tit.).

3808. Hlipca, Adriana. Membrii Guvernului : între răspundere şi respon-


sabilitate / Adriana Hlipca // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 72-75. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 75 (17 tit.).

3809. Hlipca, Petru. Activitatea legislativă a statului : esenţă şi particula-


rităţi / Petru Hlipca // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 56-58. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 7 tit.

3810. Lungeanu, Neculai. Metodele delegării legislative / Neculai


Lungeanu, Balmuş Victor // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 10-19. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 23 tit.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3811. Raicu, Ecaterina. Categoriile de legi în sistemele constituţionale


contemporane / Ecaterina Raicu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 57-60 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 60 (5 tit.).

3812. Димитров, Юрий. Права человека в Молдове – миф или


реальность? / Юрий Димитров // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 8/9. – P. 29-32.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3813. Костаки, Г. Роль Конституции в построении демократической


государственности / Г. Костаки // Закон и жизни. – 2008. – Nr 9. – P. 17-20. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3814. Ротару, И. Разделение властей в системе молдавской поли-


тики / И. Ротару, Я. Касым // Закон и жизни. – 2008. – Nr 9. – P. 33-39. – Rez. în
lb. engl.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3815. Brînză, Sergiu. Răspunderea penală pentru omorul săvârşit cu
premeditare : teorie şi practică / Sergiu Brînză // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9.
– P. 2-8 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 8 (53 tit.).

3816. Butnaru, Gheorghe. Consideraţii asupra obiectului infracţiunii de


trafic de fiinţe umane, prevăzută în art. 165 din Codul Penal al Republicii Moldova /
Gheorghe Butnaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 29-32. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 17 tit.

3817. Ciobanu, Igor A. Tendinţele criminalităţii în Republica Moldova /


Igor A. Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 4-5. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.

3818. Dogaru, Mihai. Aspecte procedurale privind sancţionarea persoa-


nei juridice / Mihai Dogaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 38-42. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 21 tit.

3819. Erban, Ianuş. Încriminarea infracţiunilor vamale în legislaţia Mol-


dovei / Ianuş Erban // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 14-16 : fot..

3820. Manea, Vladislav. Analiză de drept comparat a reglementărilor


privitoare la acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor / Vladislav
Manea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 44-56. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 56 (24 tit.).

127
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3821. Stati, Vitalie. Analiză de drept penal a abuzurilor în activitatea par-


ticipanţilor la piaţa valorilor mobiliare, infracţiune prevăzută la art. 245¹ C. pen. RM /
Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 14-21 : fot. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 21 (29 tit.).

3822. Tăbîrţă, Adrian. Delimitarea violului de alte infracţiuni privind viaţa


sexuală / Adrian Tăbîrţă // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 8/9. – P. 7-10. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3823. Vasiloi, Djulieta. Obiectul şi latura obiectivă – determinante ale


gradului de pericol social al infracţiunii / Djulieta Vasiloi // Legea şi viaţa. – 2008. –
Nr 9. – P. 17-21. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

3824. Георгицэ, М. Специальное знания и формы их использования


в судопроизводстве Республике Молдова : [ст. из учеб. пособия "Возможности
судебных экспертиз: криминологическое обеспечения"] / М. Георгицэ // Закон и
жизни. – 2008. – Nr 9. – P. 21-28.

3825. Истрати, А. Борьба с коррупцией в Республике Молдова / А.


Истрати, Л. Боршевская // Закон и жизни. – 2008. – Nr 9. – P. 42-47. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 6 tit.

3826. Флоря, В. Криминологическая характеристика преступности


несовершеннолетних / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 9. – P. 29-33 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3793, 3798, 3837)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 3880)

347 Drept civil


3827. Chibac, Gheorghe. Codul civil al Republicii Moldova la cinci ani
de aplicare : probleme, realizări şi perspective / Gheorghe Chibac // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 76.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


3828. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Protecţia drepturilor copiilor lip-
siţi de mediul lor familial / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2008. –
Nr 9. – P. 6-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3829. Некит, Е. Договор доверительного управления имуществом


подопечного сравнительный анализ законодательства Республики Молдова,
Украины и Российской Федерации / Е. Некит // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 9. –
P.48-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3805)

347.7 Drept comercial


3830. Chiriac, Cătălin. Procedura falimentului / Cătălin Chiriac // Legea
şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 33-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit. +336

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3831. Ciobanu, Igor. Noul sistem de asistenţă juridică garantată de stat
în Republica Moldova – etape şi perspective / Igor Ciobanu, Nadejda Hriptievschi //
Avocatul poporului. – 2008. – Nr 8/9. – P. 4-6. – Bibliogr. în notele de subsol.

3832. Ion, Păduraru. Colecţionarul de amintiri : [interviu cu avocatul I.


Păduraru] / interlocutoare : Viorica Mija ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008. – Nr
21/22. – P. 84-87 : fot.

3833. Vîrtosu, Doina. Medierea – o metodă alternativă de soluţionare a


litigiilor / Doina Vîrtosu // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 8/9. – P. 10-12 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3799)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3834. Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre privind carnetul de mun-
că : [24.12.07, Nr 1449 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova, Nr 5/7 din 11 ian. 2008,
partea II, art. 23] // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9. – P. 108-116 : tab. – An. :
Regulament privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă ; Lista
hotărârilor Guvernului care se abrogă.

3835. Присакар, Татьяна. Договорные отношения с работниками в


НПО и особенности налогообложения / Татьяна Присакар, Снежана Тимофее-
ва, Наталья Исюмбели // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9. – P. 19-25 : fot.,
tab.

3836. Сосна, Борис. Новое в законодательстве о труде / Борис Со-


сна, Илья Ротару // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 22-31. – Rez. în lb.
engl.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3837. Boncu, Viorel. Necesitatea cercetării ştiinţifice în accidentele de
trafic rutier / Viorel Boncu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 43-45. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 13 tit.

3838. Potînga, Alexei. Rolul autonomiei locale sub aspect financiar /


Alexei Potînga, Stela Botnaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 53-55. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3839. Пыркэлаб, Каролина. Нарушил – отвечай! : [об ответственно-


сти за нарушения правил дорожного движения] / Каролина Пыркэлаб //
Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 118.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
(Vezi Nr 3893)

368 Asigurări
3840. Lungu, Marina. Asigurarea – un instrument de protecţie financiară
/ Marina Lungu // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 21-22 : fot.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
3841. Мыца, Снежана. Роль женщин в политической жизни Молдо-
вы / Снежана Мыца, Степан Касым // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 61-
64. – Rez. în lb. engl.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


53 FIZICĂ
533 Mecanica gazelor. Aeromecanică. Fizica plasmei
(Vezi Nr 3853)

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
579 Microbiologie
3842. Антимикробная активность стрептомицетов почвы централь-
ной зоны Молдовы / С. Бурцева, Т. Сырбу, В. Сланина [et al.] // Ştiinţa Agricolă.
– 2008. – Nr 1. – P. 20-24 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

59 ZOOLOGIE
3843. Яниш, Юрий. Его королевское величество – вяхирь / Юрий
Яниш // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 9. – P. 8-11 : fot.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613.2 Dietică
3844. Анестиади, Зинаида. Еще раз о калориях. Мифы и реаль-
ность : [интервью с зав. каф. эндокринологии ГУМФ З. Анестиади, д-р хабили-
тат медицины, профессор] / interlocutoare : Lirina Vanovscaia // Aquarelle. –
2008. – Nr 9. – P. 68-69 : fot.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
3845. Casian, Dumitru. Vara varicelor : [interviu cu D. Casian, dr. în
medicină] // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 98-99 : fot.

3846. Таран, Анатолий. Варикоз / Анатолий Таран // Aquarelle. –


2008. – Nr 9. – P.64-65.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


3847. Рейнгольд, Сергей. Ночная симфония : [синдром обструктив-
ного апноэ сна] / Сергей Рейнгольд // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 74-75 : fot.

616.3 Patologie sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3848. Radu, Adrian. Trabucomedia lumii : [interviu cu A. Radu, dir. Evi-
dent Dental Studio] / interlocutoare : Viorica Mija ; fot. : Roman Rîbaliov // Punkt. –
2008. – Nr 21/22. – P. 74-76 : fot.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3849. Сухан, Сергей. Имплантация – лучший способ вернуть улыбку


/ Сергей Сухан // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 63 : fot.

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


3850. Цуркан, Ольга. Дермабразия : [интервью с О. Цуркан, врач
косметолог] / interlocutoare : Olga Crotevici // Aquarelle. – 2008. – Nr 9 – P. 76.

618 Ginecologie. Obstetrică


3851. Попушой, Ольга. Восстановление после родов : [интервью с
врачом каф. акушерства и гинекологии ГУМФ О. Попушой, канд. мед. наук] /
interlocutoare : Lirina Vanovscaia // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 66-67 : fot.

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


(Vezi Nr 3875, 3878)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice.
Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
3852. Erhan, F. Principiile de elaborare a algoritmelor de optimizare a fi-
abilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor /
F. Erhan, Irina Lupuşor, Elena Lukianenko // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P.
61-67 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3853. Болога, М. К. Характеристики электрогидродинамического на-


соса при различных параметрах межэлектродного промежутка / М. К. Болога ,
И. В. Кожевников // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 4. – P. 42-
44 fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.

621.35 Tehnică electrochimică


3854. Гологан, В. Ф. Особенности осаждения хрома при использо-
вании индуктивно-емкостного устройства / В. Ф. Гологан, Ж. И. Бобанова, С. Х.
Ивашку // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 4. – P. 9-16 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3855. Плешка, Е. Д. Железные покрытия из многокомпонентного ме-


тилсульфатно-хлористого электролита / Е. Д. Плешка // Электронная обработ-
ка материалов. – 2008. – Nr 4. – P. 17-24 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
3856. Perju, I. Utilizarea metodelor neparametrice la determinarea pro-
ductivităţii şi eficienţei gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) / I. Perju, D. Popa // Ştiinţa
Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 78-82 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole


3857. Marian, Gr. Aspecte privind renovarea cuplelor tribologice cu joc
exploatate în condiţii de frecare limită / Gr. Marian, V. Ţapu // Ştiinţa Agricolă. –
2008. – Nr 1. – P. 52-56 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3858. Indoitu, D. Dinamica conţinutului de humus în sol sub influenţa di-
feritor sisteme de fertilizare folosite timp îndelungat / D. Indoitu, Diana Indoitu //
Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 11-14 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3842, 3861)

631. 5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 3867)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Sti-


mulente pentru plante
(Vezi Nr 3864)

631.9 Alte întrebări


3859. Bucur, Gh. Tehnici de producţie în agricultura ecologică / Gh. Bu-
cur // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 8-11 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
4 tit.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3860. Вакуленко, А. Горит стерня : [пробл. экологии с.-х. земель] / А.


Вакуленко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 9. – P. 5.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
3861. Schimbările în complexul microbian al solului la aplicarea erbici-
delor / S. Tolocichina, A. Cincilei, L. Sireţanu, V. Mamaliga // Ştiinţa Agricolă. –
2008. – Nr 1. – P. 14-17 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3865, 3868)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
3862. Ţîgănaş, V. Ameliorarea calităţii bobului la porumb prin sporirea
conţinutului amilopectinei în amidon / V. Ţîgănaş, Domnica Ţîgănaş // Ştiinţa Agrico-
lă. – 2008. – Nr 1. – P. 17-20 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

3863. Дерендовская, Антонина. Хлорофильные показатели и их


связь с продуктивностью растений озимого ячменя / Антонина Дерендовская,
Сильвия Жосан // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 3-7 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

634 Horticultură în general


3864. Balan, V. Influenţa fertilizărilor foliare asupra creşterii şi productivi-
tăţii mărului / V. Balan, R. Şaganean // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 32-35 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3865. Bădărău, S. Noi aspecte privind morfologia, biologia, patogragia şi


combaterea entităţilor parazite care produc filostictoza frunzelor de măr / S.
Bădărău // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 35-39 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 3 tit.

3866. Ghiţă, Alina. Cercetări privind influenţa tăierilor în verde asupra


formaţiunilor de rod şi diferenţierii mugurilor la cais / Alina Ghiţă, E. Drăgănescu //
Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 43-45 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

634.8 Viticultură
3867. Cercetări privind capacitatea de refacere a butucilor la unele soiuri
de struguri pentru masă în cazul unor accidente climatice repetate / A. Dobrei, M.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Mustea, Mihaela Mălăescu [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 40-43 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3868. Gaina, Boris. Toxina periculoasă în sucul bobiţelor viţei de vie


atacate de micomicete / Boris Gaina, Rodica Sturza, Violeta Bejan // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 23. – Bibliogr. : 3 tit. – Idem în lb. ru-
să.+632

3869. Nicolaescu, Gheorghe. Sfaturi practice pentru viticultori şi pepini-


erişti în vederea îndeplinirii lucrărilor în vii şi pepiniere în lunile noiembrie şi decem-
brie / Gheorghe Nicolaescu, Andrei Ştirbu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2008. – Nr 5. – P. 14 : fig. – Idem în lb. rusă.

3870. Optimizarea elementelor agrotehnice la cultivarea clonelor euro-


pene de viţă de vie / Mihail Cuharschi, Vitalie Cebanu, Simion Ungureanu [et al.] //
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 9-11 : fot., tab. – Rez. în lb.
engl. – Idem în lb. rusă.

3871. Regiunile principale de cultivare a viţei de vie // Viticultura şi Vini-


ficaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 5 : fot. – Idem în lb. rusă.

3872. Soiuri de viţă de vie cultivate în Moldova // Viticultura şi Vinificaţia


în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 6 : tab. – Idem în lb. rusă.

3873. Specificul cultivării viţei de vie în regiunea transnistreană / O.


Baev, G. Polzikova, S. Makeeva [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2008. – Nr 5. – P. 12-13 : fot. – Contin. Începutul : Nr 3. – Bibliogr. : 7 tit. – Idem în
lb. rusă.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-


ţirea animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
3874. Chilimar, S. Renovarea producerii laptelui în perspectiva integrării
europene / S. Chilimar // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 46-48 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

3875. Enciu, V. Reactivitatea patului vascular arterial în afecţiunile septi-


ce ale degetelor la bovine / V. Enciu // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 68-70 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

636.4 Porci. Porcine


3876. Influenţa preparatului BioR asupra sănătăţii şi indicilor productivi
la tineretul porcin alimentaţi cu raţii carenţate / V. Macari, Ig. Petcu, A. Donica [et
al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 74-77 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
13 tit.

636.5/.6 Păsări
3877. Scripnic, Elena. Câmpul electromagnetic continuu utilizat în teh-
nologia prelucrării preincubabile al ouălor / Elena Scripnic // Ştiinţa Agricolă. – 2008.
– Nr 1. – P. 49-51 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

636.7./.9 Alte animale crescute de om


3878. Cercetări privind eficienţa norfloxacinei în tratamentul nefritelor la
câine / N. Starciuc, V. Macrii, N. Osadci [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. –
P. 7173 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit. +619

639.1 Vânătoare
3879. Чокой, О. Заседание Республиканского Совета : [О-ва охотни-
ков и рыболовов Молдовы] / О. Чокой // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008.
– Nr 9. – P. 2-3 : fot.

3880. Шевчишин, Г. Материалы ревизионной комиссии : [О-ва


охотников и рыболов Молдовы] / Г. Шевчишин // Охотник и рыболов Молдовы.
– 2008. – Nr 9. – P. 4.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


3881. Колак, Т. В. Ловля рыбы на искусственных червей / Т. В. Ко-
лак // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 9. – P. 25-28 : fig.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
3882. Петрашку, Николай. Николай Петрашку настоящий хозяин :
[интервью с дир. AO Casa Nunţii Noroc] / записала : Илона Целихова //
Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 24-28 : fot.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

643/645 Locuinţa. Dotări şi mobilier casnic


3883. Delev, Irina. Casa cyberetnică : [destre casa-muzeu a d-lui Victor
Borşevici din Butuceni, locul de odihnă a profesorului univ. în domeniul ciberneticii] /
Irina Delev ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 78-82.

3884. Демидов, Дмитрий. Геометрия пространства : [о дизайне и


комфорте дома] / Дмитрий Демидов, Ольга Спасова // Aquarelle. – 2008. – Nr 9.
– P. 124-125 : fot.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


3885. Целихова, Илона. Олеся Кайряк : [телеведущая программы
Curier телеканала NIT] / Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 53-55 :
fot.
657 Contabilitate
3886. Şevciuc, Tatiana. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor de
decopertare a resurselor naturale / Tatiana Şevciuc // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr
1. – P. 82-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3887. Недерица, Александр. Бухгалтерский цикл: основные этапы и


порядок их осуществления / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 9. – P. 60-66. – Bibliogr. în notele de subsol.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3888. Compoziţia fizico-chimică a vinurilor din regiunea vitivinicolă Sud
:(III) / Emil Rusu, Leonora Obadă, Anatol Mândru [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în
Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 20-22 : tab. – Bibliogr. : 6 tit. – Idem în lb. rusă. Art. 1
: Nr 3

3889. Etape din istoria vinificaţiei din Moldova // Viticultura şi Vinificaţia


în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 4 : fot. – Idem în lb. rusă.

3890. Influenţa tratărilor tehnologice asupra proprietăţilor de spumare a


vinurilor / Nicolae Taran, Eugenia Soldatenco, Irina Ponomariova, Victoria Adajuc //
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 18 : fot. – Bibliogr. : 5 tit. –
Contin. Începutul : Nr 4. – Idem în lb. rusă.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3891. Vacarciuc, Liviu. Cercetări biotehnologice la fabricarea vinurilor


roze ecologice / Liviu Vacarciuc // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr
5. – P. 24-25 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3792)
664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
3892. Кротевич, Ольга. Сладкие женщины : [о самых лучших конди-
теров Молдовы] / Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 32-35 : fot. –
Содерж. : Алена Агеева – шеф-кондитер Te Maki ; Татьяна Демидова – конди-
тер-фигурант AO Franzeluţa ; Анжела Ткач – директор кондитерского цеха CO-
LIBRI фирмы UNGAR SRL ; Марьяна Бурдужа – шеф-кондитер Bisquit.

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


3893. Коларь, Ольга. В Молдове растет культура потребления под-
солнечного масла / Ольга Коларь // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 45-47.

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


665.1/.3 Fabricarea uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate
3894. Берил, И. И. К теории электропроводности диэлектрической
жидкости в поле инжектирующих электродов (концентрационная зависимость)
: [пробл. рафинации подсолнечного масла] / И. И. Берил, М. К. Болога, С. И.
Берил // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 4. – P. 55-59. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea
generală
(Vezi Nr 3788)

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică


3895. Рейнгольд, Сергей. В поисках мастера : [парикмахерского де-
ла] / Сергей Рейнгольд // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 58-59 : fot.

3896. Сэу, Екатерина. Катя Сэу : Молдавская Наоми Кэмпбелл :


[интервью с моделью] / interlocutoare : Olga Crotevici // Aquarelle. – 2008. – Nr 9.
– P. 12-16 : fot.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


73 ARTE PLASTICE
3897. Grecu, Ioan. Înainte spre Brâncuşi, înapoi la Brâncuşi : [interviu cu
sculptorul I. Grecu] / interlocutoare : Emilia Gheţu ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008.
– Nr 21/22. – P. 48-52 : fot.
78 MUZICĂ
3898. Антон, Зацепин. В постели… с Антоном Зацепиным :
[интервью с певцом] / interlocutoare : Ecaterina Bîbzina // Aquarelle. – 2008. – Nr
9. – P. 90-92 : fot.

3899. Суручану, Ион. Про life : [интервью с певцом И. Суручану] / in-


terlocutoare : Svetlana Platon // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 110-115 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3900. Turea, Larisa. Cancan la Cannes : [file din istoria Festivalului
mondial de cinema] / Larisa Turea // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 26-34.

3901. Turea, Marin. Doi fraţi : cronică personală : [despre regizorii amer.
Joel şi Ethan Coen] / Marin Turea // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 44-47.

3902. Смит, Уилл. Уилл Смит и Шарлиз Терон : Когда-нибудь мы


побываем с премьерой нового фильма и в Молдове! : [интервью с
киноактёрами] / interlocutoare : Ecaterina Bîbzina // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P.
18-22 : fot.

3903. Целихова, Илона. Скромное обаяние таланта : [о режиссере


киностудии "Молдова-фильм" Николаe Гибу] / Илона Целихова // Aquarelle. –
2008. – Nr 9. – P. 146-149 : fot.

792 Teatru. Artă scenică


3904. Fusu, Mihai. Mihai Fusu întors pe faţă : [interviu cu actorul şi regi-
zorul mold.] / consemnare : Ina Jeltov ; fot. : Roman Rîbaliov // Punkt. – 2008. – Nr
21/22. – P. 16-19.

3905. Hermanis, Alvis. Loviţi cu tandreţe! : [din istoria artei teatrale


mondiale] / Alvis Hermanis; trad. din lb. letonă de Marcel Gherman // Sud-Est cultu-
ral. – 2008. – Nr 3. – P. 122-125.

139
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3906. Iuncu, Rodica. Opera Naţională la jumătate de veac / Rodica


Iuncu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 142-150 : fot.

3907. Linnauvuori, Matti. Suferinţa ca divertisment : [despre violenţa în


teatrul contemporan] / Matti Linnavuori; trad. din lb. finlandeză de Marcel Gherman
// Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 126-131.

3908. Sarrazac, Jean-Pierre. Partea mea de utopie : [discurs rostit la


Congr. al 24-lea al Asoc. Int. a Criticilor de Teatru (Sofia, Bulgaria) , 14/19 apr.
2008] / Jean-Pierre Sarrazac; trad. din lb. fr. de Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est
cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 113-121.

3909. Stanciu, Carmen. Victime colaterale : [ale violenţei scenice : as-


pecte critice] / Carmen Stanciu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 132-136.

3910. Stefanova, Aglica. Violenţa în teatrul contemporan: efecte retorice


şi etice / Aglica Stefanova ; trad. din lb. fr. de Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultu-
ral. – 2008. – Nr 3. – P. 137-141.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

3911. Ciobanu, Mircea V. Lumea ca intertext / Mircea V. Ciobanu //


Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 14-19.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord
3912. Leviţchi, Vasile. Adaos la cartea de vise : [versuri] / Vasile
Leviţchi // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 62-79. – Cuprins : Paşi spre începu-
turi ; Măceşul ; Mai târziu cu o viaţă ; Cântec de inimă ; Unghiul optic ; Peste creste
de munţi ; Adaos la cartea de vise ; Parabolă ; Ţară de sus ; Baladă ; Vale a
Cosminului ; Sfidare ; Nimic altceva ; Descântec de credinţă.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3913. Anton, Ion. Năzdrăvan de la Ghelăuza : [povestire] / Ion Anton ;
des. : Isai Cîrmu // Alunelul. – 2008. – Nr 9. – P. 11 : fot.

3914. Butnaru, Leo. Ruleta românească : [povestiri din vol. omonim în


curs de pregătire] / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 92-110. –
Cuprins : Euforia ; O singură pagină ; Eu, Ea…; Virtual-sex ; Vizita ; Crisalida. Alelu-
ia! ; Hă-hă-hă -hăul…; Nesărutata.

3915. Cioclea, Eugen. "Orice pasăre e ca o cauză ce fîlfăie…" : [versuri]


/ Eugen Cioclea // Noi. – 2008. – Nr 9. – P. 9.

3916. Marin, Gheorghe. Vulpea şi Bursucul : [povestire] / Gheorghe Ma-


rin ; des. : Violeta Diordiev // Alunelul. – 2008. – Nr 9. – P. 6-7 : fot., il.

3917. Micleuşanu, Mitoş. Baba Globală, sau Nekrotitanium : [roman


cyberpunkt mold.] / Mitoş Micleuşanu, Florian Braghiş ; fot. : Roman Rîbaliov //
Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 54-71 : fot.

3918. Vîrţanu, Mihail. Televizorul ; Un caş pe imaş ; La pescuit ; Recu-


noştinţă ; Pietrarul Petre ; Telefonul ; Eu ştiu un băieţel : [versuri] / Mihail Vîrţanu ;
des. : Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 9. – P. 8-9.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3919. Kun, N. A. Zeii / N. A. Kun ; des. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2008.
– Nr 9. – P. 33-40. – Contin. Începutul : Nr 5.

3920. Lungu, Eugen. Ateliere : [critice] / Eugen Lungu // Sud-Est cultu-


ral. – 2008. – Nr 3. – P. 11-13.
(Vezi de asemenea Nr 3905, 3907-10)

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord


3921. Suceveanu, Arcadie. Vasile Leviţchi – poetul, prea-târziului :
(15.XI.1921- 21.X.1997) / Arcadie Suceveanu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. –
P. 54-61.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3922. Beşleagă, Vladimir. Imperativul lucidităţii (II) : [despre creaţia poe-
tului Andrei Ţurcanu] / Vladimir Beşleagă // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 21-
52. – Art. 1 : Nr 2.

141
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3923. Beşleagă, Vladimir. Licitaţie de epitete pentru trecut : ["masa ro-


tundă" la Europa Liberă (mai 2008) cu scriitorii mold. : V. Beşleagă şi Vasile Vasila-
che] / consemnare : Vasile Botnaru // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 11-12 : fot.

3924. Lungu, Eugen. Pictorul Gheorghe Asachi : [eseu despre scriitorul,


omul de cultură (1788-1869)] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P.
5-13.

3925. Saka, Serafim. "Atunci – partidul, acum – gaşca" : [dialog cu scrii-


torul S. Saka] / consemnare de Alexandru Donos // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3.
– P. 80-91.

821.16.0 Literatură în limbi slave


821.161.1.0 Literatură rusă
3926. Tăzlăuanu, Valentina. Intelectualul şi puterea : [despre creaţia
scriitorului rus Alexandr Soljeniţîn : in memoriam] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est
cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 3-4.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3927. Agulnicov, Serghei. Complexe funerare tumulare din zona Prutu-
lui Inferior / Serghei Agulnicov, Ion Ursu // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008.
– Nr 1. – P. 61-79 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 79.

3928. Bogataia, Larisa. Activitatea ştiinţifică a Centrului de Arheologie


în anul 2007 / Larisa Bogataia // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. –
P. 239-241 : fig.

3929. Borziac, Ilie. Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica
Moldova / Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic // Revista Arheologică : ser. nouă.
– 2008. – Nr 1. – P. 40-60 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 59-60
şi în notele de subsol.

3930. Leviţki, Oleg. Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în


aşezarea Trinca "Izvorul lui Luca" / Oleg Leviţki // Revista Arheologică : ser. nouă. –
2008. – Nr 1. – P. 5-30 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 26-30.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3931. Sondajul în obiectivul arheologic de la Ialoveni – Marginea de sud


a oraşului / Vlad Vornic, Sergiu Tabuncic, Larisa Ciobanu [et al.] // Revista Arheolo-
gică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 186-208 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 206-208 şi în notele de subsol.

3932. Кройтор, Роман. Костные остатки диких и домашних


животных из трипольского поселения Хородка Х / Роман Кройтор, Сергей
Бодян // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 216-224 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 224.

3933. Кройтор, Роман. О находке нижней челности бизона из


третьего слоя позднепалеолитической стоянки Косэуць / Роман Кройтор // Re-
vista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 209-215 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 214-215.

3934. Курчатов, Сергей. Новые находки клинкового оружия эпохи


великого переселения народов в Днестровско-Прутском междуречье / Сергей
Курчатов // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 180-185 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 184-185.

3935. Попович, Сергей. Исследования кургана у г. Орхей / Сергей


Попович // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 93-99 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 99 şi în notele de subsol.

3936. Рябцева, Светлана. О Византийских лунницевидных серьгах


VI-VII вв. / Светлана Рябцева // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. –
P. 31-39 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 39.

3937. Тельнов, Николай. Полевые исследования у с. Дойбань-2


Дубэссарского района в 2007 г. / Николай Тельнов, Игорь Четвериков, Виталий
Синика // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 80-92 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 92.

908 Monografii ale localităţilor


3938. Nicolaescu, Liliana. Kyrgyzstanul explicat în şapte trepte / Liliana
Nicolaescu // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 88-92 : fot.

3939. Кротевич, Ольга. Андалузия – территория страсти : [знаком-


ство с Испанией] / Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 142-144 : fot.

143
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

93/94 ISTORIE
94(498) Istoria Republicii Moldova
(Vezi Nr 3779)

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2008

Ciobanu, Igor 3817, 3831


A Ciobanu, Larisa 3931
Adajuc, Victoria 3890 Ciobanu, Mircea V. 3911
Agulnicov, Serghei 3927 Cioclea, Eugen 3915
Anton, Ion 3913 Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 3828
Asachi, Gheorghe 3924 Cîrmu, Isai 3913
Cojocaru, Viorel 3778
B Colîbneac, Alexei 3919
Baev, O. 3873 Crotevici, Olga 3850, 3896
Balacci, Veaceslav 3789 Cuhal, Ion 3806
Balan, V. 3864 Cuharschi, Mihail 3870
Balmuş, Victor 3810 D
Bădărău, S. 3865
Bejan, Violeta 3868 Delev, Irina 3883
Beşleagă, Vladimir 3922-23 Dmitraşco, Vadim 3793
Bîbzina, Ecaterina 3898, 3902 Dobrei, A. 3867
Bobaru, Ana Daniela 3803 Dogaru, Mihai 3818
Boboc, Veaceslav 3793 Donica, A. 3876
Bogataia, Larisa 3928 Donos, Alexandru 3925
Boncu, Viorel 3837 Drăgănescu, E. 3866
Borşevici, Victor 3883 E
Borziac, Ilie 3929
Botnaru, Stela 3838 Enciu, V. 3875
Botnaru, Vasile 3923 Erban, Ianuş 3819
Braghiş, Florian 3917 Erhan, F. 3852
Braşoveanu, Ileana 3788
Brînză, Sergiu 3815 F
Buburuz, Petru 3777 Foca, Marian 3781
Bucur, Gh. 3859 Fusu, Mihai 3904
Burlacu, Vitalie 3929
Butnaru, Cristina 3788 G
Butnaru, Gheorghe 3816 Gafencu, Valeriu 3778
Butnaru, Leo 3914 Gaina, Boris 3868
C Gherman, Marcel 3905
Gheţu, Emilia 3897
Calotescu, Marinela 3790 Ghiţă, Alina 3866
Casian, Dumitru 3845 Grecu, Ioan 3897
Cebanu, Vitalie 3870 Grecu, Raisa 3807
Chibac, Gheorghe 3827
Chicu, Oleg 3801 H
Chilimar, S. 3874 Hermanis, Alvis 3905
Chiriac, Cătălin 3830 Hlipca, Adriana 3808
Cincilei, A. 3861 Hlipca, Petru 3809

145
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

Hriptievschi, Nadejda 3831 O


I Obadă, Leonora 3888
Oglinda, Vadim 3795
Indoitu, D. 3858 Osadci, N. 3878
Indoitu, Diana 3858
Iuncu, Rodica 3906 P
J Păduraru, Ion 3832
Perju, I. 3856
Jeltov, Ina 3904 Petcu, Ig. 3876
K Platon, Svetlana 3899
Polzikova, G. 3873
Kun, N. A. 3919 Ponomariova, Irina 3890
L Popa, D. 3856
Pop-Luca, Vasile 3776
Leviţchi, Vasile 3912, 3921 Popovici, Constantin 3780
Leviţki, Oleg 3930 Potînga, Alexei 3838
Linnauvuori, Matti 3907 Puică, Sergiu 3918
Lukianenko, Elena 3852
Lungeanu, Neculai 3810 R
Lungu, Eugen 3920, 3924 Radu, Adrian 3848
Lungu, Marina 3840 Raicu, Ecaterina 3811
Lupuşor, Irina 3852 Rîbaliov, Roman 3848, 3904, 3917
M Rotari, Igor 3788, 3883, 3897
Rusu, Emil 3888
Macari, V. 3876
Macrii, V. 3878 S
Makeeva, S. 3873 Saka, Serafim 3925
Mamaliga, V. 3861 Sarrazac, Jean-Pierre 3908
Manea, Vladislav 3820 Scripnic, Elena 3877
Marian, Gr. 3857 Sireţanu, L. 3861
Marin, Gheorghe 3916 Sîrbu, Eduard 3796
Mălăescu, Mihaela 3867 Smeşnaia, Tatiana 3798
Micleuşanu, Mitoş 3917 Sochircă, Alexei 3782
Mija, Viorica 3832, 3848 Soldatenco, Eugenia 3890
Mîndru, Anatol 3888 Stanciu, Carmen 3909
Mîţu, Gheorghe 3794 Starciuc, N. 3878
Mîţu, Virgiliu 3793 Stati, Vitalie 3821
Mustea, M. 3867 Stefanova, Aglica 3910
N Stere, Constantin 3807
Sturza, Rodica 3868
Negru, Vasile 3779 Suceveanu, Arcadie 3921
Nicolaescu, Gheorghe 3869 Şaganean, R. 3864
Nicolaescu, Liliana 3938 Şevciuc, Tatiana 3886
Ştirbu, Andrei 3869

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

T Гологан, В. Ф. 3854
Tabuncic, Sergiu 3931 Д
Taran, Nicolae 3890
Tăbîrţă, Adrian 3822 Демидов, Дмитрий 3884
Tăzlăuanu, Valentina 3908, 3910, 3926 Дерендовская, Антонина 3863
Tolocichina, S. 3861 Димитров, Юрий 3812
Turea, Larisa 3900 З
Turea, Marin 3901
Tutuianu, Ion 3804 Зацепин, Антон 3898
Ţapu, V. 3857 И
Ţarălungă, Victoria 3805
Ţîgănaş, Domnica 3862 Истрати, А. 3825
Ţîgănaş, V. 3862 Исюмбели, Наталья 3835
Ungureanu, Simion 3870
К
Ursu, Ion 3927
Каленик, Наталья 3799
V
Касым, Степан 3841
Vacarciuc, Liviu 3891 Касым, Я. 3814
Vanovscaia, Lirina 3844, 3851 Кауш-Цапу, Лилия 3783
Vartic, Ion 3929 Кожевников, И. В. 3853
Vasilache, Vasile 3923 Колак, Т. В. 3881
Vasiloi, Djulieta 3823 Коларь, Ольга 3784, 3893
Vdovîi, Alexandru 3797 Костаки, Г. 3813
Vîrtosu, Doina 3833 Кройтор, Роман 3932-33
Vîrţanu, Mihail 3918 Кротевич, Ольга 3892, 3939
Vornic, Vlad 3931 Курчатов, Сергей 3934
А М
Анестиади, Зинаида 3844 Мыца, Снежана 3841
Б Н
Берил, И. И. 3894 Недерица, Александр 3887
Берил, С. И. 3894 Некит, Е. 3829
Бодян, Сергей 3932
П
Болога, М. К. 3853, 3894
Боршевская, Л. 3825 Петрашку, Николай 3882
Бурцева, С. 3842 Плешка, Е. Д. 3855
Бэтрынча, Николае 3798 Попович, Сергей 3935
Попушой, Ольга 3851
В
Присакар, Татьяна 3835
Вакуленко, А. 3860 Пчелкин, Евгений 2
Пыркэлаб, Каролина 3839
Г
Георгицэ, М. 3824

147
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

Р
Рейнгольд, Сергей 3847, 3895
Ротару, И. 3814
Ротару, Илья 3836
Руссу, Евгений 3800
Рябцева, Светлана 3936
С
Синика, Виталий 3937
Сланина, В. 3842
Смит, Уилл 3902
Сокирка, Алексей 3787
Сосна, Борис 3836
Спасова, Ольга 3884
Суручану, Ион 3899
Сухан, Сергей 3849
Сырбу, Т. 3842
Сэу, Екатерина 3896
Т
Таран, Анатолий 3846
Тельнов, Николай 3937
Тимофеева, Снежана 3835
Тостоган, Павел 3786
Ф
Федоров, Г. 3802
Флоря, В. 3826
Ц
Целихова, Илона 3882, 3885, 3903
Цуркан, Ольга 3850
Ч
Четвериков, Игорь 3937
Чокой, О. 3879
Ш
Шевчишин, Г. 3880
Я
Яниш, Юрий 3843

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt


fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2008

1. Alunelul. – 2008. – Nr 9.
2. Avocatul poporului. – 2008. – Nr 8/9.
3. Aquarelle. – 2008. – Nr 9.
4. Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9.
5. Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. (lb. rom., rusă).
6. Luminătorul. – 2008. – Nr 3.
7. Noi. – 2008. – Nr 9.
8. Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1.
9. Revista Naţională de Drept. – 2008. – Nr 9.
10. Sud-Est Cultural. – 2008. – Nr 3.
11. Ştiinţa agricolă. – 2008. – Nr 1.
12. Vama. – 2008. – Nr 4.Punkt. – 2008. – Nr 21/22.
13. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5.
14. Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 9.
15. Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 4.

149
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 9
SEPTEMBRIE 2008 SEPTEMBER
(4330-4989)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţa şi cunoaştere în general
4330. Găină, Boris. Boris Găină : "Pregătim o conferinţă internaţională
în domeniul ştiinţei şi educaţiei" : [între 19-21 sept. la Chişinău : interviu cu secreta-
rul gen. al AŞM] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17
sept. – P. 8.

4331. Noi politici naţionale şi internaţionale în domeniile ştiinţei şi educa-


ţiei : [materiale ale Conf. Intern. "Politici în domeniile ştiinţei şi educaţiei", 19-21
sept. 2008, Chişinău] / consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008.
– 26 sept. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 26 сент. – Р. 5. – Cuprins : O bombă cu
efect întârziat : [text presc. al comunic. lui Gilbert Fayl, secretar în domeniul relaţiilor
intern. la Acad. Europeană de Ştiinţe]; Declaraţie a Conferinţei Internaţionale pentru
statele Europei Centrale şi de Sud – Est, Caucaziene, CSI, Ţărilor Balcanice şi celor
Baltice "Politici în domeniile ştiinţei şi educaţiei".
(Vezi de asemenea Nr 4611, 4646)

003 Sisteme de scriere şi notare


4332. Тарлева, Екатерина. Тайная жизнь символов : [об архетипике]
/ Екатерина Тарлева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 13 сент. – Р. 20.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4333. Джеймс, Гарольд. Войны браузеров II : [google : ст. проф. ис-
тории и междунар. отношений в Принстон. ун-те] / Гарольд Джеймс // Экон.
обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 44.

4334. Моисеев, Сергей. Свободный Интернет / Сергей Моисеев //


Экон. обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 12.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4335. Сытник, Серджиу. Высокоскоростной Интернет может разви-


ваться динамичнее : [интервью с дир. Нац. Агентства по регулированию в об-
ласти электрон коммуникаций и информ. технологий С. Сытником] / записала
Анна Янина // Независимая Молдова. – 2008. – 18 сент.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


4336. Cojocaru, Sergiu. Autorităţile cenzurează donaţiile de carte din
România : [interviu cu S. Cojocaru, şef secţie cultură, raionul Călăraşi] / interviu
realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 23 sept. – P. 5.

4337. Culev, Lucia. Lucia Culev : "În perspectiva alegerilor comuniştii au


indigestii" : [interviu cu şeful Dir. Cultură a mun. Chişinău] / interviu realizat de Mari-
ana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 16 sept. – P. 4.

4338. Culev, Lucia. Un kilogram de macaroane în schimbul viitorului? :


interviu cu L. Culev, şefa Dir. Cultură din cadrul Primăriei Chişinău // Ziarul de gar-
dă. – 2008. – 25 sept. – P. 5.

4339. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţia PLDM cu pri-


vire la situaţia critică din domeniul culturii // Stejarul. – 2008. – Sept. (Nr 1). – P. 13.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
4340. Kulikovski, Lidia. … Îmi pare bine să ştiu că ai vrea să mă ştii.
Biobibliografie Iulian Filip, Ch., Princeps, 2008. – 176 p. : [recenzie] / Lidia
Kulikovski // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 8-9.

02 BIBLITECONOMIE
4341. Bomaistruc, Ala. Formarea permanentă a beneficiarilor bibliotecii
– chezăşia realizării dreptului de acces la informaţie : [rolul bibl. şcolare] / Ala
Bomaistruc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 11 sept. – P. 5.

4342. Botezat, Ana. Biblioteca copiilor bălţeni : [pe marginea activităţii


Bibl. pentru Copii "Ion Creangă", mun. Bălţi] / Ana Botezat // Gazeta bibliotecarului.
– 2008. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 7-8.

4343. Brăiescu, Ana. Lectura – parte componentă a culturii / Ana


Brăiescu // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 7-6.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4344. Ciobanu, Veronica. Gândurile unui bibliotecar / Veronica Ciobanu


// Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 8-9.

4345. Corghenci, Ludmila. Perfecţiunea nu este o singură acţiune : (re-


zultatele Concursului Naţ. "Cel mai bun bibliotecar al anului 2007") / Ludmila
Corghenci // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 3.

4346. Harconiţă, Elena. Demersuri ştiinţifice sub semnul pasiunii şi pro-


fesionalismului : concursul "Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi
ştiinţei informării, 2007" / Elena Harconiţă // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Mart.
(Nr 3). – P.4-7.

4347. Mihăilă, Vlad. "Cuvântul are semnificaţie materială şi spirituală …"


: [lectura şi rolul bibl.. :interviu cu V. Mihăilă, preot la Biserica "Sfânta Teodora de la
Sihla"] / consemnare : Raisa Plăieşu // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr
4/5). – P. 1-2.

4348. Osoianiu, Vera. Anul Bibliologic 2007 : [pe marginea lucr. simpoz.
Naţ., mart. 2008] / Vera Osoianu // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Mart. (Nr 3). –
P. 2.

4349. Osoianu, Vera. Acces deschis : explorarea comunicării ştiinţifice :


[pe marginea lucr. seminarului cu acelaşi tit., 23-24 iun. 2008] / Vera Osoianu //
Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 9-10.

4350. Osoianu, Vera. Proiectul FUMAGABA : [pe marginea întrunirii re-


prezentanţilor bibl. naţ. – membri ai Bibl. Europene, 26-28 mart. 2008, Olanda] /
Vera Osoianu // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 4.

4351. Pereteatcu, Tamara. Copilul şi cartea : [pe marginea Concursului


"Cititor-model", organizat de Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"] / Tamara
Pereteatcu // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 5-6.

4352. Plăieşu, Raisa. "Cartea este un miracol al lumii …" : ("masa ro-
tundă" "Suntem şi noi un neam al cărţii?") / Raisa Plăieşu // Gazeta bibliotecarului. –
2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 5-7.

4353. Popa, Victoria. Biblioteca Publică "Onisifor Ghibu" – prima biblio-


tecă de carte românească la Chişinău / Victoria Popa // Natura. – 2008. – Sept. (Nr
9). – P. 6.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4354. Strătilă, Silvia. Biblioteca "Alba-Iulia" – cetate a cărţii la un dece-


niu de activitate / Silvia Strătilă // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 4.

4355. Tcaci, Lilia. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii : (ed. a 12-
a, 16-19 apr. 2008) / Lilia Tcaci // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5).
– P. 2-3.

050 Publicaţii periodice şi seriale


4356. Naniev, Alexandr. Jubileu cu raze de bucurii şi umbre de tristeţe :
[40 de ani de la apariţia primului număr al rev. "Кодры"] / Alexandr Naniev // Comu-
nistul. – 2008. – 19 sept. – P. 18-19.

061 Organizaţii. Asociaţii (în general)


4357. Mustea, Gheorghe. Formula "AS" a Premiului de stat : interviu cu
Gh. Mustea, preş. al Consiliului Naţ. de decernare a Premiului de Stat / consemnare
: Elena Istrati // Cultura. – 2008. – 4 iul. – P. 4.

070 Ziaristică. Presă


4358. Dabija, Nicolae. O voce unită în Europa : [discurs ţinut la Forumul
European al Rev. Literare, Balcic, 4 sept. 2008] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2008. – 11 sept. – P. 1.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
4359. Plăieşu, Raisa. Valori Bibliofile – 2008 : : [pe marginea lucr.
simpoz., ed. a 17-a, 13-15 iun. 2008] / Raisa Plăieşu // Gazeta bibliotecarului. –
2008. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 1-3.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4360. Braga, Mihai. Ontologie filosofică în creaţia lui Mihai Eminescu /
Mihai Braga // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 3.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
4361. Fuştei, Nicolae. Sfânta taină a preoţiei / Nicolae Fuştei // Curierul
ortodox. – 2008. – 9 sept. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 38).

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4362. Parascovia (Egumenă). Un interviu cu Egumena Parascovia, ma-


ica stareţă : [la Mănăstirea Hâncu] / p. realizată de Tatiana Ţărnă // Cultura. – 2008.
– 7 aug. – P. 12.

4363. Petrescu, Nicolae. Dreapta învăţătură despre cinstirea sfintei


cruci / preot Nicolae Petrescu // Curierul ortodox. – 2008. – 9 sept. – P. 4-6. – Cu-
prins : 1. Imnul ortodox,despre închinarea dreptcredincioşilor la sfânta Cruce; 2.
Mărturii sfinte despre prezenţa Crucii în planul divin al mântuirii neamului omenesc;
3. Hristos, Pace, Cruce; 4. Temeiuri noutestamentare, pentru îndatorirea
dreptcredincişilor, de a cinsti sfânta Cruce; 5. Despre însemnarea feţei cu semnul
sfintei Cruci; 6. Tâlcuirea mişcărilor mâinii, pentru însemnarea feţei cu semnul Cru-
cii; 7. Învăţături.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
4364. Ciobanu, Steliana. Republica Moldova rămîne în topul celor mai
corupte ţări : [pe marginea Indicelui Percepţiei Corupţiei] / Steliana Ciobanu // Drep-
tul. – 2008. – 26 sept. – P. 3.

4365. Strelciuc, Ioan. Moldovenii se tem cel mai mult de majorarea pre-
ţurilor şi de şomaj : [pe marginea rezultatelor sondajului Asoc. Sociologilor şi Demo-
grafilor] / Ioan Strelciuc // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 24 sept. – P. 2; Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 26 sept. – P. 4.

4366. Сергеев, Валентин. Русский язык в Молдове : по результатам


опроса амер. социол. службы Gallup, 2006-2007 гг. / Валентин Сергеев // Молд.
ведомости. – 2008. – 12 сент. – Р. 3.

314 Demografie. Studiul populaţiei


4367. Sainsus, Valeriu. "Autorităţile neagă originea fenomenelor migra-
ţiei şi depopulării" : [interviu cu drul V. Sainsus, demograf] / consemnare : Angelina
Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 sept. – P. 18.

316.6 Psihologie socială


4368. Şleahtiţchi, Mihai. Mihai Şleahtiţchi : "Cu cât mai săracă e socie-
tatea, cu atăt mai uşor poate fi manipulată" : [interviu cu prof. univ. la Univ. Liberă

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Intern. din Moldova] / moderator : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. –


26 sept. – P. 8-9.

32 POLITICĂ
4369. Platon, Alexandru-Florin. Trecutul uitat : [pe marginea cărţii
"Reappraisals. Reflections on the Forgotten Twentieth Century" de Tony Judt,
London, Penguin Books, 2008] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2008. –
Sept. (Nr 9). – P. 4.

4370. Косарев, Валерий. Человек примерил шкуру : хамелеониза-


ция как способ демократизации / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2008.
– 12 сент. – Р. 4.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


4371. Waung, Ruth. Existenţa ulterioară a comunismului trebuie pusă la
îndoială : [în China] / Ruth Waung // Ziarul de gardă. – 2008. – 11 sept. – P. 5.

323 Politică internă


4372. Bernaz, Oleg. "Cortina de ceaţă", sau Faţa nevoalată a politicii
româneşti : [pe marginea cărţii "Cortina de ceaţă" de Vladimir Tismăneanu şi Mircea
Mihăieş, Iaşi, ed. Polirom, 2007] / Oleg Bernaz // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9).
– P. 6.

4373. Bukovski, Vladimir. "Nu puteţi merge mai departe până nu des-
curcaţi iţele istoriei" : interviu cu disidentul V. Bukovski / interviu realizat de Constan-
ţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 sept. – P. 9.

4374. Bukovski, Vladimir. Vladimir Bukovski : "Roşca a devenit un ca-


davru politic" : [interviu cu desidentul sovietic] / consemnare : Natalia Hadârcă //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 sept. – P. 5.
4375. Cristal, Oleg. Rada a "îngropat" oficial coaliţia : [pe marginea cri-
zei politice din Ucraina] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 17 sept.

4376. Cristal, Oleg. Ucraina a rămas fără coaliţie de guvernămînt / Oleg


Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 5 sept.

4377. Dulgheru, Valeriu. Simpozionul "Cucuteni 5000 REDIVIVUS" – un


eveniment ştiinţific, cultural şi spiritual de vârf : [pe marginea lucr. ed. a 3-a, Chişi-
nău, 11-13 sept. 2008] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 3.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4378. Gorgan, Ion. Un mare prieten al Basarabiei – Alexandru


Budişteanu : [80 de ani de la naşterea ambasadorului spiritual al Basarabiei] / Ion
Gorgan // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 2.

4379. Hadârcă, Natalia. Oportunităţi egale pentru romi : [pe marginea


lucr. Summitului European consacrat romilor, 16 sept. 2008, Bruxelles] / Natalia
Hadârcă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Sept. (Nr 6). – P. 16. –
(Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

4380. Păduraru, Pavel. Cine sunt "Prietenii Rusiei"? : [pe marginea con-
stituirii noii asoc. obşteşti] / Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5 sept.
– P. 5, 7.

4381. Viacorka, Nicolae. Opoziţia din Belarus face o nouă tentativă de a


înlătura dictatura Lukaşenko : [interviu cu reprezentanţii Frontului Popular din
Belarus : N. Viacorka, Ekaterina Marcouskaia şi Anton Calinovsky] / a consemnat
Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 26 sept. – P. 9.

4382. Горькавый, Николай. Николай Горькавый : "Как были вла-


столюбивы и свирепы альфа-самцы в обезьяньей стае, а сегодня они носят
пиджаки и лебезят перед избирателями" : [интервью рос. писателя газ.
"Взгляд"] / записала Юлия Бурмистрова // Analytique Moldpresa. – 2008. – 27
сент. – Р. 8, 17.

4383. Очеретный, Владимир. Что спасет Грузию? : [коммент. рос.


журналиста, писателя] / Владимир Очеретный // Новое время. – 2008. – 5 сент.
– Р. 6.

4384. Савостин, Николай. "Мы долго молча отступали …" : [об-


ществ.-полит. аспекты] / Николай Савостин // Коммерсант plus. – 2008. – 12
сент. – Р. 16.
4385. Стешенко, Анна. Украинский передел и три сценария даль-
нейших событий / Анна Стешенко // Analytique Moldpresa. – 2008. – 6 сент. – Р.
18-19.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


4386. Bukovsky, Vladimir. Rusia nu poate accepta o înfrângere şi vrea
o revanşă : [interviu al fostului desident sovietic V. Bukovsky acordat agenţiei Info-
Prim neo : var. presc.] // Capitala. – 2008. – 12 sept. – P. 7; Столица = Capitala. –
2008. – 12 сент. – P. 7.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4387. Rupnik, Jacques. 2-3. Cele două primăveri, 1968 : [pe marginea
evenimentelor din Praga] / Jacques Rupnik // Săptămîna. – 2008. – 5, 12 sept. – P.
3. – Art. 1 : 29 aug.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


4388. Aramă, Angela. Angela Aramă : va fi o campanie dură pentru că
şi situaţia geopolitică a R. Moldova este una crucială : [interviu cu deputatul în Par-
lament] / a consemnat Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 19
sept. – P. 9.

4389. Beşleagă, Vladimir. Vladimir Beşleagă : "RM e un stat parazitar,


format conform unui plan al Moscovei" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu scriitorul] /
consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 sept. – P. 4-5.

4390. Caranfil, N. Patriotul luptător Alexandru Şoltoianu la 75 de ani :


[participant la mişcarea de Eliberare Naţ.] / N. Caranfil // Lit. şi arta. – 2008. – 18
sept. – P. 3.

4391. Cheianu, Constantin. "Îţi dau interviu după alegeri !..." : [aspecte
soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 6.

4392. Cheianu, Constantin. Sentimentul patriotic la Dragoş-Vodă şi Igor


Smirnov : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
26 sept. – P. 6.

4393. Ciobanu, Vitalie. Fructele toamnei în Moldova : [aspecte soc.-pol.]


/ Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 3.

4394. Ciornei, Vsevolod. Balcanism subcarpatin : [aspecte soc.-pol.] /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 19 sept. – P. 2.

4395. Ciornei, Vsevolod. Priorităţile nu se suprapun : [aspecte soc.-pol.]


/ Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 16 sept. – P. 2.

4396. Corobceanu, Svetlana. Minciuna ce durează 18 ani : [pe margi-


nea conflictului transnistrean] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 5 sept. – P. 3.

4397. Cristal, Oleg. Doar trei partide au şanse clare de a intra în viitorul
parlament / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 23 sept.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4398. Cubreacov, Vlad. "Ceea ce s-a făcut este o operă de pionierat" :


[discursul deputatului V. Cubreacov în cadrul conf. de la Hânceşti, prilejuită de lan-
sarea proiectului transfrontalier "Îmbunătăţirea situaţiei social-economice şi majora-
rea atractivităţii investiţionale a localităţilor dezavantajate din lunca râului de frontie-
ră Prut a raionului Hânceşti prin renovarea drumului Ivanovca – Obileni – Cotul Mo-
rii"] // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 19 sept. – P. 6.

4399. Dabija, Nicolae. Independenţa în genunchi : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 1.

4400. Gherasim, Arcadie. Falimentul : [situţia soc.-pol. în UTA "Gagauz-


Yeri"] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 sept. – P. 6.

4401. Gherasim, Arcadie. Moldoveanul în căutarea de sine : [aspecte


soc.-pol.] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 sept. – P. 6.

4402. Greceanîi, Zinaida. Zinaida Greceanîi : "Urmează să facem încă


foarte multe" : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova : reluat din publ. "Puls"] /
consemnare : Olga Siniţaru // Comunistul. – 2008. – 19 sept. – P. 5; Коммунист. –
2008. – 19 сент. – Р. 3.

4403. Hîncu, Maria. PCRM – ruşinea noastră : [aspecte soc.-pol.] / Ma-


ria Hîncu // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 8.

4404. Matcovschi, Dumitru. Abandonaţi : [aspecte soc.-pol.] / Dumitru


Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 6.

4405. Mazilu, Gheorghe. Dragostea de ţară e un arhaism? : [publ. cu


unele presc.] / Gheorghe Mazilu // Moldova Mare. – 2008. – 2 sept.

4406. Mihăieş, Roman. Cine va forma coaliţia de guvernământ în 2009?


/ Roman Mihăieş // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 3.

4407. Moraru, Haralambie. Dintr-un destin : [aspecte soc.-pol.] /


Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 sept. – P. 8.

4408. Moraru, Haralambie. Imperiul trecutului : [aspecte soc.-pol.] /


Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P. 8.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4409. Moraru, Haralambie. Piedică şi rival : [aspecte soc.-pol.] /


Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 sept. – P. 8.

4410. Moraru, Haralambie. Trâmbiţele comuniştilor : [apecte preelecto-


rale ] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 sept. – P. 8.

4411. Moraru, Haralambie. Vitalie Nagacevschi - o piesă grea pentru o


echipă promiţătoare : [care a aderat la PLDM] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chi-
şinău. – 2008. – 19 sept. – P. 8.

4412. Moraru, Ion. Un atac în grup ca probă a anchilozei intelectuale,


sau De ce scuipă venin foştii fruntaşi ai vieţii publice : [aspecte soc.-pol.] / Ion
Moraru // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. – P. 6.

4413. Moşanu, Alexandru. Populaţia, cu excepţia nomenclaturii de toate


rangurile, este egalată în sărăcie : interviu cu A. Moşanu, preş. Parlamentului R.
Moldova în perioada 1990-1993 / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de
gardă. – 2008. – 4 sept. – P. 5.

4414. Negru, Nicolae. Frica : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jur-


nal de Chişinău. – 2008. – 19 sept. – P. 6.

4415. Negru, Nicolae. Lucinschi, Tarlev, Stepaniuc … : [aspecte soc.-


pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 sept. – P. 6.

4416. Negru, Nicolae. Un cadavru politic încearcă să sară în înălţime? :


[pe marginea coment. disidentului regimului comunist Vladimir Bukovski] / Nicolae
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 16 sept. – P. 6.

4417. Ostapciuc, Eugenia. Eugenia Ostapciuc : "Noi vom activa ca şi


pînă acum: în mod constructiv şi concret" : cuv. conducătorului fracţiunii parlamenta-
re a PCRM la deschiderea sesiunii de toamnă-iarnă 2008 a Parlamentuuli Rep.
Moldova (25 sept. 2008) // Comunistul. – 2008. – 26 sept. – P. 2.

4418. Ostapciuc, Eugenia. Împreună, orice calamitate poate fi înfruntată


: [pe marginea acţiunilor deputaţilor comunişti în sprijinul sinistraţilor] / Eugenia
Ostapciuc // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 4. ; Коммунист. – 2008. – 12 сент. –
P. 4

4419. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţii ale Partidului


Liberal Democrat din Moldova : [rez.] // Stejarul. – 2008. – Sept. (Nr 1). – P. 8-10. –

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Cuprins : Cu privire la situaţia economică şi socială din Republica Moldova : [difuza-


tă la 4 iun. 2008]; Cu privire la situaţia victimelor deportărilor operate de către regi-
mul comunist pe teritoriul Republicii Moldova : [difuzată la 4 iul. 2008]; Guvernul
Greceanîi – instrument electoral al Partidului Comuniştilor : [difuzată la 9 iul. 2008];
Cu privire la modul netransparent şi ilegal de administrare a ajutoarelor umanitare
oferite republicii Moldova pentru diminuarea efectelor secetei din anul 2007 : [difu-
zată la 18 iul. 2008]; Cu privire la situaţia din învăţământ : [difuzată la 2 aug. 2008];
Cu privre la politica tarifară în sectorul energetic : [difuzată la 11 aug. 2008].

4420. Proca, Ion. Un muzeu pe cale de dispariţie : [Muzeul Comemorativ


al Victimelor Totalitarismului "Gheorghe Ghimpu"] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 18
sept. – P. 3.

4421. Roşca, Iurie. Faliţii faţă cu Independenţa, sau Cum rataţii cad în
plasa ruşilor : [pe marginea interviului cu scriitorul Vladimir Beşleagă "RM e un stat
parazitar, format conform unui plan al Moscovei", publ. în ziarul "Timpul de diminea-
ţă", 1 sept. 2008] / Iurie Roşca // Flux continuu: ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. – P.
3.

4422. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Este nevoie să însuşim, la modul сel
mai serios şi matur, istoria dramatică pe care am trăit-o : fragm. din declaraţiile preş.
PPCD, făcute în cadrul emisiunii la postul de televiziune EU TV, 31 aug. 2008 //
Flux continuu: ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. – P. 4.

4423. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (2) : [fragm.
din vol.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 5, 12, 19, 26 sept.
– P. 5. – Contin. Începutul : 2 mart., 2007

4424. Urechean, Serafim. "Trebuie să anulăm legile care au înrăutăţit


climatul democratic !" : alocuţiunea preş. fracţiunii AMN la deschiderea sesiunii de
toamnă-iarnă / Serafim Urechean // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 26 sept. –
P. 2; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 26 сент. – P. 2.

4425. Voronin, Vladimir. Pentru ca să devii o ţară bogată trebuie să fii o


ţară democratică : alocuţiunea preş. Rep. Moldova V. Voronin, rostită la recepţia
oficială cu ocazia Zilei Rep. // Moldova suverană. – 2008. – 2 sept. – P. 1, 3. ; Co-
munistul. – 2008. – 5 sept. – P. 2.

4426. Боцан, Игорь. Тезис, антитезис и синтез : обществ.-полит.


aспекты : интервью с политологом И. Боцан / записала Татьяна Кропанцева //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 13 сент. – Р. 6, 23.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4427. Булига, Валентина. Вымирающая страна : [интервью с пред.


парламент. Комис. по соц. защите, здравоохранению и семье В. Булига] / запи-
сала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 12 сент. – Р. 2.

4428. Гаврилуца, Валерий. Объединение Молдовы, а не Румынии :


[обществ.-полит. аспекты] / Валерий Гаврилуца // Независимая Молдова. –
2008. – 3 сент.

4429. Грек, Иван. Иван Грек : "Геополитический фактор здесь рабо-


тает настолько мощно, что купить любого из политиков или убрать его, ничего
не стоит" : интервью с д-ром истории / записала Наталья Узун // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 6 сент. – Р. 8, 17.

4430. "Единая Молдова" - за здоровую политическую конкуренцию :


[обращение по поводу соблюдения норм демократии] // Молд. ведомости. –
2008. – 24 сент.

4431. Западинский, Роберт. Эффективный путь самоограбления :


[обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. –
26 сент. – Р. 3.

4432. Калинина, Дарья. Молдавский язык не прижился в левобере-


жье / Дарья Калинина // Молд. ведомости. – 2008. – 24 сент.

4433. Ткач, Анна. Анна Ткач : "Мы выступаем за здоровую, честную,


открытую политическую конкуренцию" : [по материалам пресс-конф. пред. пар-
тии "Moldova Unită"] // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 4.

4434. Цеслюк, Владимир. Последнее доказательство бессилия :


Молдова после грузино-южноосетинского воен. конфликта / Владимир Цеслюк
// Коммерсант plus. – 2008. – 5 сент. – Р.12.

4435. Цеслюк, Владимир. Родина лжет : [о приднестров.


конфликте] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 19 сент. – Р. 6.

4436. Чубашенко, Дмитрий. Независимую и целостную Молдову


еще предстоит создать / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2008. – 3
сент.
(Vezi de asemenea Nr 4521, 4525)

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

324 Alegeri
4437. Baciu, Valentina. Cine ne va reprezenta în Parlamentul Români-
ei? : [pe marginea alegerilor parlamentare din România] / Valentina Baciu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 8.

4438. Боцан, Игорь. О коалициях и суперменах : [о предстоящих


параламент. выборах : интервью с политологом И. Боцан] / записала Татьяна
Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 20 сент. – Р. 6.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4439. Berlincki, Ion. Politica României faţă de R. Moldova nu e dictată
de politicieni, ci de Ambasada şi serviciile secrete româneşti / Ion Berlinschi, Mihai
Conţiu // Moldova suverană. – 2008. – 2 sept. – P. 5.

4440. Bogatu, Petru. De ce se ascunde Voronin în spatele premierului


Greceanâi? : [pe marginea conflictului ruso-georgian] / Petru Bogatu // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 2 sept. – P. 7.

4441. Bogatu, Petru. Marele război al Rusiei împotriva lumii libere / Pe-
tru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P. 7.

4442. Bogatu, Petru. Moscova împăciuitoare? Un mare bluf : [conflictul


transnistrean în context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5
sept. – P. 7.

4443. Bogatu, Petru. Se coace un nou conflict : [conflictul transnistrean


în context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 sept. – P. 7.

4444. Bogatu, Petru. Tiraspolul în schimbul Sevastopolului? : [conflictul


transnistrean în context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30
sept. – P. 7.

4445. Budeanu, Gheorghe. Căşti albastre cu misiune de cotropitor :


[conflictul transnistrean în context intern.] / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 10 sept. – P. 6.
4446. Budeanu, Gheorghe. Politică făcută cu tancul şi minciuna : [pe
marginea relaţiilor ruso-georgiene] / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 9 sept. – P. 6.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4447. Ciornei, Vsevolod. Compromisul dintre Vodă şi Hîncu : [conflictul


transnistrean în context intern.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 12 sept.
– P. 2.

4448. Ciornei, Vsevolod. Geopolitica felinelor : [pe marginea evenimen-


telor din Georgia] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 5 sept. – P. 2.

4449. Corlăţean, Titus. Titus Corlăţean : "RM trebuie susţinută şi îndru-


mată, ca să nu deraieze de pe drumul spre UE" : [interviu cu europarlamentarul
român] / consemnare : Alina Ţurcanu // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. –
Sept. (Nr 6). – P. 15. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

4450. Cristal, Oleg. Moldova tot mai prezentă pe agenda europeană :


[pe marginea lucr. summit-ului informal al miniştrilor de externe din UE, Avignon,
Franţa] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 9 sept.

4451. Cristal, Oleg. Negocierile în format "5+2" ar putea fi reluate în oc-


tombrie : [conflictul transnistrean în context intern.] / Oleg Cristal // Moldova suvera-
nă. – 2008. – 10 sept.

4452. Cristal, Oleg. UE se prununţă pentru un rol mai activ în reglemen-


tarea transnistreană / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 30 sept.

4453. Cubreacov, Vlad. Ar fi prea naiv să credem că Rusia va renunţa


la interesele ei geopolitice expansioniste de dragul Republicii Moldova : discursul
preş. Gr. parlamentar al PPCD, V. Cubreacov, cu ocazia începerii sesiunii de toam-
nă-iarnă a Parlamentului // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 26 sept. – P. 2.

4454. Dulgheru, Valeriu. Drama georgiană : [pe marginea conflictului


ruso-georgian] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 3.

4455. Fati, Sabina. Insula Şerpilor, instrucţiuni de folosire : [pe marginea


procesului de la Haga] / Sabina Fati // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 sept. – P. 6.

4456. Federiuc, Nicolae. UE îşi va intensifica prezenţa în Georgia, Ucra-


ina şi Moldova / Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. –
P. 2.

4457. Federiuc, Nicolae. UE respinge categoric posibilitatea revenirii la


Memorandumul Kozak : [pe marginea declaraţiilor lui Kalman Mizsei, reprezentant

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

special al UE pentru Moldova] / Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. –


2008. – 5 sept. – P. 2.

4458. Gherasim, Arcadie. Georgia, mai democrată : [pe marginea dis-


cursului secretarului gen. NATO Jaap de Hoop Scheffer la Univ. din Tbilisi] / Arcadie
Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18, 22 sept. – P. 6.

4459. Marinescu, Marian Jean. Marian Jean Marinescu : "Integrarea eu-


ropeană a R. Moldova depinde de moldoveni" : [interviu cu politicianul român : var.
presc.] / consemnare : Olesea Hâncu // Timpul de dimineaţă. – 2008. –10sept. – P.
5.

4460. Negru, Nicolae. Va plesni răbdarea? : [conflictul transnistrean în


context intern.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 2 sept. – P. 6.

4461. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Apelul Partidului Liberal


Democrat din Moldova către statele-membre şi instituţiile UE vizavi de implicarea lor
în procesul de democratizare a ţării : [22 iul. 2008] // Stejarul. – 2008. – Sept. (Nr 1).
– P. 6.

4462. Socor, Vladimir. Seria paşilor propuşi de Kremlin ridică mari sem-
ne de întrebare : [pe marginea conflictului transnistrean] / Vladimir Socor // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 19 sept. – P. 9.

4463. Strelciuc, Ioan. Rusia vrea să joace cartea transnistreană în fa-


voarea Moldovei? / Ioan Strelciuc // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 23 sept. – P.
2.

4464. Talat-Kelpsa, Laimonas. Evenimentele din Georgia : adevăr şi


pseudoadevăr : [art. secretarului Min. Afacerilor Externe al Lituaniei] / Laimonas
Talat-Kelpsa // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Sept. (Nr 6). – P. 13,18.
– (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

4465. Ursu, Silvia. "Eurojargonul" tradus în română / Silvia Ursu // Inte-


grarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Sept. (Nr 6). – P. 17. – (Supl. al ziarului
"Timpul de dimineaţă").

4466. Vartic, Andrei. Pretenţii imperiale : [ale Rusiei] / Andrei Vartic //


Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 sept. – P. 6.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4467. Vrabie, Radu. Radu Vrabie : Un plan rusesc nu va duce la obţine-


rea unei soluţii viabile şi durabile pentru conflictul transnistrean : [interviu cu coord.
de progr. a Asoc. pentru Politică Externă] / dialog susţinut de Angela Chisnenco //
Capitala. – 2008. – 10 sept. – P. 2; Столица = Capitala. – 2008. – 10 сент. – P. 2.

4468. Well, Ralph. Europenizarea, globalizarea şi regiunile : [reluat din


"Courier Intern.] / Ralph Well // Săptămîna. – 2008. – 19 sept. – P. 14.

4469. Wiegand, Gunnar. Gunnar Wiegand : "Sper ca negocierile să aibă


loc la începutul anului viitor" : [interviu cu dir. pentru Europa de Est, Caucazul de
Sud şi Asia Centrală din cadrul Directoratului gen. Relaţii Externe a Comisiei Euro-
pene] / consemnare : Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 30 sept. –
P. 3.

4470. Бойко, Юрий. Потеря России грозит Украине катастрофой :


ст. депутата Верховной Рады / Юрий Бойко // Экон. обозрение. – 2008. – 12
сент. – Р. 20.

4471. Варга, Дьордя. Единый центр для 10 стран : интервью Посла


Венгрии в Молдове Д. Варга агентству "Инфотаг" / записала Лилия Гурез //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 2.

4472. Годорожа, Дмитрий. Дмитрий Годорожа : "Войну начинают те


политики, которым не хватает ума" : [о конфликте между Грузией и Россией :
интервью агентству "Ника-пресс" депутата молд. парламента] // Коммерсант
plus. – 2008. – 19 сент. – Р. 8.

4473. Западинский, Роберт. Подходящий формат для новых меж-


дународных реалий : [приднестров. конфликт в междунар. контексте] / Роберт
Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 12 сент. – Р. 3.

4474. Как возник конфликт между Грузией и Южной Осетией //


Moldova Mare. – 2008. – 2 sept.

4475. Киселев, Дмитрий. Русофобия : история и современность /


Дмитрий Киселев // Молд. ведомости. – 2008. – 3 сент.

4476. Клима, Павел. Приоритеты Чешской Республики в политике


восточного соседства ЕС : [интервью с советником Посольства Чеш. Респ. в
Респ. Молдова П. Клима] / записал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2008. – 24 сент.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4477. Лавров, С. В. Из комментария министра иностранных дел


России С. В. Лаврова на выступление министра иностранных дел Великобри-
тании Д. Милибэнда в Киеве, 27 августа 2008 года / С. В. Лавров // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 21.

4478. Лавров, С. В. О кавказском кризисе и украинской политике


России : [из ст. министра иностр. дел России, опубл. в еженед. "2000", 19/25
сент. 2008, Киев] / С. В. Лавров // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 14.

4479. Лавров, Сергей. Сергей Лавров : "Евросоюз станет гарантом


неприменения силы …" : из выступления и ответов на вопр. СМИ министра
иностр. дел России на совмест. пресс-конф. с Президентом Респ. Южная Осе-
тия Э. Д. Кокойты, Цхинвал, 15 сент. 2008 // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент.
– Р. 15.

4480. Лукьянов, Федор. После кавказской войны : предваритель-


ные итоги / Федор Лукьянов // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 9.

4481. Лукьянов, Федор. Федор Лукьянов : "Мы вступили в период


деградации мирового устройства" : [интервью агентству РИА Новости гл. ред.
журн. "Россия в глобальной политике"] // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 12
сент. – P. 7.

4482. Масленников, Владимир. Владимир Масленников : "Я услы-


шал то, о чем не пишут газеты" : [о конфликте между Грузией и Россией : ин-
тервью агентству "Ника-пресс" пред. приднестров. Союза журналистов] // Ком-
мерсант plus. – 2008. – 19 сент. – Р. 8.

4483. Медведев, Дмитрий. Президент России Дмитрий Медведев :


"Полицентричный мир – это единственный способ его сохранения на годы
вперед …" : [выступление на заседании дискус. клуба "Валдай"] // Коммерсант
plus. – 2008. – 19 сент. – Р. 14-15.

4484. Милибэнд, Дэвид. Украина, Россия и европейская стабиль-


ность : [ст. министра иностр. дел Великобритании] / Дэвид Милибэнд // Экон.
обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 21.

4485. Молдова в новых геополитических реалиях // Коммерсант


plus. – 2008. – 5 сент. – Р. 14-15. – Содерж.: Из интервью председателя прави-

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

тельства РФ В. В. Путина; Приднестровье – ключ к Новороссии; Момент исти-


ны для президента Воронина; Бэсеску предлагает Украине обмен.

4486. Мун, Пан Ги. Состояние мира : [ст. генер. секретаря ООН] /
Пан Ги Мун // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 44.

4487. Новосадюк, Владимир. О прилагательных словах, отражаю-


щих главный смысл : [приднестр. конфликт в междунар. контексте] / Владимир
Новосадюк // Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 3.

4488. Осетинский прецедент : по результатам внеочеред. саммита


Евросоюза // Analytique Moldpresa. – 2008. – 6 сент. – Р. 7, 23.

4489. Приднестровское урегулирование : ущербность позиций ОБ-


СЕ, ЕС и США очевидна // Moldova Mare. – 2008. – 23 sept.

4490. Семенова (Юдович), Юлия. Время разбрасывать камни :


[приднестр. конфликт в междунар. контексте] / Юлия Семенова (Юдович) //
Независимая Молдова. – 2008. – 18 сент. ; 19 сент. – P. 8.

4491. Сорочану, Тудор. Дала ли дипломатия трещину? или Почему


в диалог вступает "тяжелая артиллерия" … : [по поводу кавказ. событий] / Ту-
дор Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 3.

4492. Стюарт, Девин. Развенчивание мифа о государстве-нации :


[ст. дир. отд. инноваций в глобал. политике Консультатив. совета Карнеги по
вопр. этики в междунар. отношениях] / Девин Стюарт // Экон. обозрение. –
2008. – 5 сент. – Р. 20.

4493. Узун, Наталья. Базовый аргумент : [о конфликте между Рос-


сией и Грузией] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 20 сент. – Р. 7.

4494. Узун, Наталья. Россия поручила Кавказ Европе : по поводу


рос.-груз. отношений / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 13 сент. –
Р. 7, 23.

4495. Цеслюк, Владимир. Формат "пять плюс два" и другие форма-


ты. Встречи стали опасны : [об урегулировании приднестров. конфликта] /
Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 6.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


4496. Chirilă, Victor. Statutul de ţară candidată, un obiectiv realist? :
[aspecte ale eurointegrării] / Victor Chirilâ // Integrarea europeană, pas cu pas. –
2008. – Sept. (Nr 6). – P. 19. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

4497. Ciobu, Emil. Afirmarea internaţională a Republicii Moldova: viziuni


şi interese politice : [din cuvîntarea la Conf. şt.-practică intern., 19 noiemb. 2007] /
Emil Ciobu // Moldova Mare. – 2008. – 9, 16 sept.

4498. Cristal, Oleg. Cu privire la susţinerea opţiunii europene a Moldo-


vei : [pe marginea lucr. şedinţei extraordinare a Delegaţiei pentru Moldova a Parla-
mentului European din cadrul Comitetului de Cooperare parlamentară RM-UE, 9
sept. 2008, Bruxelles] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 11 sept.

4499. Cristal, Oleg. Moldova între rubla rusească şi priza europeană /


Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 12 sept.

4500. Damian, George. Basarabia : de la fapte la cuvinte : [perspective


europene : reluat din "Ziua"] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15
sept. – P. 6.

4501. Negru, Nicolae. Medvedev se supără în sinea lui : [conflictul


transnistrean în context intern.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5
sept. – P. 6.

4502. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţie : Partidul Li-


beral Democrat din Moldova sprijină candidatura lui Tudor Panţâru la alegerile pen-
tru Parlamentul României : [11 sept. 2008] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 sept.
– P. 7.
4503. Popescu, Nicu. Pericolul reintegrării virtuale a Moldovei : [prece-
dente ist. relevante pentru Moldova] / Nicu Popescu // Flux continuu : ed. de vineri.
– 2008. – 5 sept. – P. 3.

4504. Republica Moldova. Guvernul. Declaraţia Guvernului Republicii


Moldova privind evoluţia situaţiei legate de Osetia de Sud şi Abhazia // Flux conti-
nuu : Economic. – 2008. – 1 sept. – P. 6.

4505. Боцан, Игорь. Игорь Боцан : "Приднестровская проблема


требует откровенных и открытых дебатов" : [интервью дир. Кишин. социол.
исслед. орг. ADEPT агентству Ника-прес] // Коммерсант plus. – 2008. – 12 сент.
– Р. 6.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4506. Дьяков, Дмитрий. Дмитрий Дьяков: "Я сочувствую Грузии, а


не Саакашвили" : [интервью с пред. Демократ. партии Молдовы] // Новое вре-
мя. – 2008. – 5 сент. – Р. 1.

4507. Партия "Единая Молдова". Внешняя политика властей Рес-


публики Молдова и ее последствия для будущего страны : заявление Партии
"Единая Молдова" относительно внеш. политики властей Респ. Молдова //
Молд. ведомости. – 2008. – 5 сент. – Р. 2.

4508. Республика Молдова. Правительство. Действовать на осно-


ве принципов международного права : заявление правительства Респ. Молдо-
ва в связи с ситуацией в Южной Осетии и Абхазии // Независимая Молдова. –
2008. – 2 сент.

4509. Стратан, Андрей. Андрей Стратан : У нас есть четкая страте-


гия урегулирования приднестровского конфликта : эксклюзив. интервью агент-
ству Молдпрес вице-премьера, министра иностр. дел и европ. Интеграции //
Независимая Молдова. – 2008. – 24 сент.

4510. Стратулат, Вадим. Будущее Молдовы после войны на Кавка-


зе / Вадим Стратулат // Moldova Mare. – 2008. – 16 sept.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


4511. Грек, Иван. Государственники Молдовы : политический пась-
янс / Иван Грек // Кишин. обозреватель. – 2008. – 4 сент. – Р. 6-7.

329 Partide şi mişcări politice


4512. Chicu, Anastasia. De fiecare dintre noi depinde viitorul pe care îl
construim azi : [pe marginea participării la Forumul Intern. al Tinerilor Lideri , New
York] / Anastasia Chicu, Adriana Solovei, Ana Efros [et al.] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 5 sept. – P. 22.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


4513. Bogatu, Petru. Marile mici partide / Petru Bogatu // Jurnal de Chi-
şinău. – 2008. – 26 sept. – P. 7.

4514. Bogatu, Petru. Sprijinul Occidentului, ultima şansă pentru PCRM /


Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 16 sept. – P. 7.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4515. Diacov, Dumitru. PDM apără interesele cetăţenilor şi ale producă-


torilor autohtoni, iar demisia guvernatorului BNM nu este un scop în sine : [interviu
cu D. Diacov, preş. Partidului Democrat din Moldova] / a dialogat Victor Pînzaru //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 sept. – P. 16.

4516. Nagacevschi, Vitalie. Vitalie Nagacevschi : "Am aderat la un par-


tid capabil să preia puterea şi să guverneze" : [interviu cu preş. Org. "Juriştii pentru
Drepturile Omului"] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
19 sept. – P. 5.

4517. Nagacevschi, Vitalie. Vitalie Nagacevschi : "PPCD şi-a schimbat


radical traiectoria" : [aderarea la PLDM : interviu cu avocatul] / interviu realizat de
Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 sept. – P. 8.

4518. Negru, Nicolae. Şanse mai mari pentru Tarlev, decât pentru
Chirtoacă : [pe marginea alegerii lui Vasile Tarlev în calitate de preş. al Uniunii Cen-
triste] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 sept. – P. 6.

4519. Tănase, Constantin. De ce nu se unesc partidele? / Constantin


Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15 sept. – P. 6.

4520. Tănase, Constantin. Partide fără echipe / Constantin Tănase //


Timpul de dimineaţă. – 2008. – 26 sept. – P. 3.

4521. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "AMN va întruni 50+1 din


voturi în alegerile parlamentare din 2009" : [pe marginea conf. de presă a preş. Ali-
anţei "Moldova Noastră", 3 sept. 2008] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 5 sept.
– P. 4; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 5 сент. – P. 4.

4522. Западинский, Роберт. Больше партий хороших и разных /


Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 5 сент. – Р. 3.

4523. Рэйдер, Стивен. Партийная школа роста : интервью с дир.


программ Междунар. Респ. Ин-та в Молдове С. Рэйдер / записала Наталья
Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 6 сент. – Р. 5, 23.

4524. Цеслюк, Владимир. "Троянские кони" ПКРМ, или Вариация на


тему "Состоится ли объединение социал-демократической и демократической
партий"? / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 12 сент. – Р. 8.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4525. Цеслюк, Владимир. Меченые : роль молд. партий и обществ.


орг. в приднестров. урегулировании. К истории вопроса / Владимир Цеслюк //
Коммерсант plus. – 2008. – 12 сент. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4397)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
4526. Скидельски, Роберт. Прощальное слово неоклассической ре-
волюции : [ст. проф. политэкономии в Ун-те Уорика] / Роберт Скидельски //
Экон. обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 45.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


4527. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Declaraţie a
Biroului Executiv al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova : [privind
redresarea politicilor salariale, 24 sept. 2008] // Vocea poporului. – 2008. – 26 sept.
– P. 1; Голос народа. – 2008. – 26 сент. – Р. 1.

4528. Padalko, Olga. Oare sîntem egali în posibilitatea de a munci? :


[aspecte ale plasării în câmpul muncii] / Olga Padalko // Comunistul. – 2008. – 26
sept. – P. 4.

4529. Коваленко, Ирина. Трудовая миграция под контролем : [по


поводу закона "О трудовой миграции"] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. –
2008. – 5 сент. – Р. 17.

4530. Республика Молдова. Парламент. О трудовой миграции : за-


кон nr. 180-XVI от 10 июля 2008 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 45-
48.
(Vezi de asemenea Nr 4365, 4645)

331.105.44 Sindicate
4531. Laşcu, Mihail. Cu actualul guvern se poate negocia şi fără greve :
[interviu cu M. Laşcu, preş. Sindicatului angajaţilor din învăţământ şi educaţie "Viito-
rul"] / consemnare : Ion Grecu // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 13.

4532. Talai, Galina. "Nu cerem Luna de pe cer, ci doar dreptul de a ne


simţi oameni" : [interviu cu G. Talai, preş. Sindicatului Educaţiei din mun. Chişinău] /
a dialogat Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 12 sept. – P. 3; Столица = Capi-
tala. – 2008. – 12 сент. – P. 3.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4533. Vrem să fim mai aproape de oameni : [pe marginea protecţiei


drepturilor lucrătorilor migranţi] consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. –
2008. – 26 sept. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 26 сент. – Р. 4. – Cuprins : Tim-
puri noi, cerinţe noi / Victor Talmaci; O lege sumară / Oleg Mîrleanu; Membrii de
sindicat din rândul migranţilor sunt protejaţi / Valerii Popkov; Vrem să devenim mai
atractivi / Valerii Laptev; Atenţie la angajare ! / Valerii Bâstrov; Noi perfectăm actele
de legalizare a migrantului / Vladimir Kvasov.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
4534. Martin, Vasile. Prin voluntariatul de afaceri, practicile agricole
americane prind rădăcini în fertilul sol moldovenesc : [pe marginea progr. "De la
fermier la fermier"] / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2008. – 10 sept.

4535. Беженару, Елена. Елена Беженару : "Создание государствен-


ной жилищной инспекции позволит иметь четкое представление о том, что на
самом деле происходит в жилом фонде" : интервью с нач. упр. жилья М-ва стр-
ва и развития территории / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. –
2008. – 13 сент. – Р. 8, 17.

4536. Ли, Кристиан. Ипотека : новый этап : [о законе "Об ипотеке"] /


Кристиан Ли // Analytique Moldpresa. – 2008. – 20 сент. – Р. 18.

4537. Новиков, Кирилл. Подряд особого назначения : [жилищ. во-


прос во Франции : ист. аспекты] / Кирилл Новиков // Новое время. – 2008. – 26
сент. – Р. 6.

4538. Подолян, Елена. Парадоксы рынка недвижимости / Елена


Подолян // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 7.

4539. Республика Молдова. Парламент. Об ипотеке : закон nr. 142-


XVI от 26 июня 2008 года // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 42-44.

4540. Святченко, Иван. Старт ипотечного законодательства / Иван


Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 16.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


4541. Korsowezki, Serghei. Personalul şi succesul afacerii : interviu cu
S. Korsowezki, expert german, colaborator al Camerei de Ind. şi Comerţ a Moldovei
/ consemnare : Lia Cazacu // Dezvoltarea. – 2008. – 26 sept. – P. 6.

4542. Бряхнэ, Ливиу. "Рынок консалтинговых услуг в Молдове толь-


ко формируется" : интервью с генер. дир. Центра производительности и конку-
рентноспособности Молдовы Л. Бряхнэ / записала Татьяна Смешная // Экон.
обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 18.

4543. Олару, Федор. Бизнес-сообщество : новый этап развития :


[интервью с вице-президентом Торгово-Пром. Палаты Молдовы Ф. Олару и
дир. фил. Палаты по Гагаузии Петром Пашалы] / записал : Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 7.

336 Finanţe
4544. Ioniţă, Veaceslav. Politica bugetară în an electoral / Veaceslav
Ioniţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17 sept. – P. 5.

4545. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţia PLDM cu pri-


vire la situaţia critică de pe piaţa financiară internă // Stejarul. – 2008. – Sept. (Nr 1).
– P. 23.

4546. Ильина, Ксения. Бюджетная миссия – 2009 / Ксения Ильина //


Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 3.

4547. Коваленко, Ирина. Социальные налоги : надо менять систему


/ Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 17.

4548. Лазэр, Валериу. Что делает молдаванин, когда у него конча-


ются деньги? : [по поводу исслед. компании BIS Group об инвестиц. процессах
: презентация генер. дир. кампании В. Лазэр] / записала Ирина Астахова //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 9.

4549. Марченко, Ольга. Этот загадочный ИПЦ : [по материалам


междунар. семинара по методологии расчета индекса потреб. цен, Кишинэу,
сент. 2008] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 25 сент. – Р. 8.

4550. Негруца, Вячеслав. Вячеслав Негруца : "Кризис неизбежен,


но его можно контролировать" : [о фин. рынке Молдовы : интервью с экономи-

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

стом] / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 20 сент. – Р. 8,


17.

4551. Прасад, Эсвар. Уроки кризиса : [о кризисе амер. финансов.


системы : ст. проф. экономики в ун-те Корнелл] / Эсвар Прасад // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 44.

4552. Такий, Александр. Акции банков на фондовом рынке / Алек-


сандр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 4.

4553. Такий, Александр. Зачем кредитовать иностранцев втрое


дешевле чем они кредитуют нас : [пробл. инфляции] / Александр Такий // Экон.
обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 16.

4554. Шикирлийская, Марина. Основная функция государства : о


проекте закона о гос. бюджете на 2009 г. / Марина Шикирлийская // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 7.

4555. Шикирлийская, Марина. Прогноз расходов в условиях фи-


нансового кризиса : [по поводу проекта прогноза на среднесроч. период 2009-
2011] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 7.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
4556. Пинструп-Андерсен, Пер. Налаживание пищевой цепи :
кризис миров. прод. системы : ст. проф. политики в обл. продовольствия в ун-
те Корнелл / Пер Пинструп-Андерсен // Экон. обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р.
21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


4557. Belostecinic, Grigore. Mesaj de felicitare : [adresat de către preş.
Asoc. Economiştilor din Moldova cu prilejul Zilei Economistului] / Grigore
Belostecinic // Moldova suverană. – 2008. – 26 sept.

4558. Chisnenco, Angela. Pesimismul depăşeşte optimismul : [pe mar-


ginea evaluării Indicelui Sentimentului Economic pentru luna aug. 2008 de către
experţii IDIS "Viitorul"] / Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 5 sept. – P. 7;
Столица = Capitala. – 2008. – 5 сент. – P. 7.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4559. Draghişteanu, Ion. Falimentul Strategiei Energetice / Ion


Draghişteanu // Eco. – 2008. – 17 sept. – P. 4.

4560. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Economia poate fi asanată doar într-o
Moldovă fără comunişti" : [interviu cu liderul Partidului Liberal-Democrat] / consem-
nare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5 sept. – P. 9.

4561. Iacob, Mihaela. N-avem puţin, dar tindem spre mai mult : [interviu
cu M. Iacob, dir. Dir. Gen. Economie, Reforme şi Relaţii Patrimoniale, mun. Chişi-
nău] / interviu realizat de Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 19 sept. – P. 3;
Столица = Capitala. – 2008. – 19 сент. – P. 3.

4562. Ioniţă, Veaceslav. Miliardele care vin să sărăcească ţara : [inter-


viu cu V. Ioniţă, expert în probleme economice la IDIS "Viitorul"] / consemnare :
Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 19 sept. – P. 5; Голос народа. – 2008.
– 19 сент. – Р. 5.

4563. Olteanu, Constantin. Un an bogat cu oameni săraci / Constantin


Olteanu // Săptămîna. – 2008. – 5 sept. – P. 6.

4564. Voronin, Vladimir. Republica Moldova – stat dezvoltat de harta


economică a Europei : alocuţiunea preş. V. Voronin cu prilejul sărbătorii profesiona-
le – Ziua economistului // Moldova suverană. – 2008. – 30 sept.

4565. Калинина, Дарья. Прожиточный уровень в Приднестровье /


Дарья Калинина // Молд. ведомости. – 2008. – 19 сент. – Р. 2.

4566. Киструга, Зинаида. Единое окно без единых условий : [ком-


мент. генер. дир. Лиценз. палаты З. Киструги] / записала Ирина Коваленко //
Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 16.

4567. Коваленко, Ирина. О кооперации бизнеса и власти / Ирина


Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 17.

4568. Рылеев, Денис. Сдержанный оптимизм молдавской экономи-


ки : [по август. показателям] / Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. – 2008. –
4 сент. – Р. 8.

4569. Самойлов, Игорь. Что такое энергетическая безопасность и с


чем ее едят / Игорь Самойлов // Коммерсант plus. – 2008. – 5 сент. – Р. 8. –
(Прил. "Энергетика" ; Nr 31/32).

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4570. Саракуца, Анатолий. Инвестиционный минимум : [интервью с


нач. упр. аудита Нац. агентства по регулированию в энергетике А. Саракуца] /
записал Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 17.

4571. Свекловодство Молдовы : плоды модернизации и отсутствия


субсидий // Независимая Молдова. – 2008. – 9 сент.

4572. Тимофти, Игорь. Способна ли Молдова преодолеть бед-


ность? / Игорь Тимофти // Коммерсант plus. – 2008. – 5 сент. – Р. 11.

4573. Унтилэ, Вячеслав. "Прыжок тигра" в молдавском варианте : [о


экон. программе АМН "Восточноевропейский прыжок тигра" : интервью перв.
вице-пред. АМН В. Унтилэ журналу "Банки и финансы"] / записал Игорь Вол-
ницкий // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 5 сент. – P. 6.

4574. Янчева, Анна. Экономист : работа по расчету : [по поводу


проф. праздника экономистов] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008.
– 30 сент.
(Vezi de asemenea Nr 4419)

338.48 Turism. Economia turismului


4575. Roşcovan, Mihai. Studiu de fezabilitate pentru proiecte investiţio-
nale în turismul rural / Mihai Roşcovan // Eco. – 2008. – 24 sept. – P. 12-13.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
4576. Антонович, Татьяна. Общие правила и схемы сертификации /
Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 26.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ inetrnaţional


4577. Melnic, Viorel. Viorel Melnic : "Mizăm pe colaboratorii tineri, apţi
de a promova noi procedee şi tehnici de lucru, deschişi pentru schimbări şi reforme
moderne" : interviu acordat Agenţiei Moldpres de către dir. gen. al Serviciului Vamal
// Moldova suverană. – 2008. – 10 sept.

4578. Мельник, Виорел. Виорел Мельник : Наша ставка – на обра-


зованную молодежь, которая не боится реформ : [интервью ГИА "Молдпрес"
генер. дир. Таможен. службы] // Независимая Молдова. – 2008. – 10 сент.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4579. Мельник, Виорел. Евроинтеграция таможни : [о присоедине-


нии Респ. Молдова к междунар. Конвенции о согласовании условий проведе-
ния контроля грузов на границах : интервью с генер. дир. Таможен. службы В.
Мельник] // Экон. обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 8.

4580. Мельник, Виорел. На таможне должен быть порядок : [по ма-


териалам встречи с журналистами ген. дир. Таможенной службы В. Мельник] /
записала Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2008. – 19 сент. – Р. 2.

4581. Милидович, Игорь. Товаропроводящие сети – из Белоруссии


в Молдову : [интервью с советником по торгово-экон. вопр. Посольства Бело-
руссии в Молдове И. Милидович] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение.
– 2008. – 5 сент. – Р. 8.

339.7 Finanţe internaţionale


4582. Делонг, Дж. Бредфорд. Действительно ли стоит бороться
именно с инфляцией? : [ст. проф. экономики в Калифорн. ун-те в Беркли] / Дж.
Бредфорд Делонг // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 20.

4583. Трише, Жан-Клод. "Мы остаемся в состоянии повышенной го-


товности" : [интервью Евроньюс президента Европ. Центр. Банка Ж.-К. Трише]
// Analytique Moldpresa. – 2008. – 27 сент. – Р. 6.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
4584. Васильев, Александр. Балтийское единство "на троих" :
[экон. сотрудничество стран Балтии] / Александр Васильев // Независимая
Молдова. – 2008. – 17 сент.

4585. Калак, Дмитрий. Doing Business : Молдова во второй сотне :


по поводу ежегод. докл. Всемир. банка и Междунар. Фин. Корпорации о каче-
стве гос. регулирования и его воздействии на бизнес / Дмитрий Калак // Экон.
обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 8.

4586. Лазэр, Валериу. Качество и структура инвестиции вызывают


вопросы : [о выводах агентства BIS Group по поводу комплексн. анализа инве-
стиц. процессов в Молдове сквозь призму реализации Стратегии привлечения
инвестиций и продвижения экспорта на 2006-2017 г.г. : презентация руководи-

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

теля агентства В. Лазэр] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. –


26 сент. – Р. 8.

4587. Путин, Владимир. Владимир Путин : "Основные причины фи-


нансового кризиса лежат на рынках США и Европы" : [по поводу выступления
премьер-министра России на встрече с представителями иностр. бизнеса,
Сочи] // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 15.

4588. Родрик, Дэни. Рост, стимулируемый экспортом? : [ст. проф.


полит. экономии на фак. Упр. им. Джона Ф. Кеннеди] / Дэни Родрик // Экон.
обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 44.

4589. Швейкина, Ольга. Европейские дилеммы : [по материалам


18-го междунар. экон. форума, Крыница, Польша] / Ольга Швейкина // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 9.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
4590. Lazăr, Constantin. De ce republicile secesioniste nu pot fi recu-
noscute / Constantin Lazăr // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 23.

4591. Niculescu, Luca. România-Ucraina : procesul : [de la Curtea In-


tern. de Justiţie de la Haga, privind Insula Şerpilor] / Luca Niculescu // Săptămîna. –
2008. – 5 sept. – P. 13.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4592. Cristal, Oleg. Parlamentul moldovean se aliniază la legislativele
europene : [pe marginea proiectului de tip Twinning] / Oleg Cristal // Moldova suve-
rană. – 2008. – 18 sept.

4593. Dabija, Nicolae. De ce moldovenii îi iubesc pe ruşi? : [pe margi-


nea obţinerii cetăţeniei ruse şi române] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 25
sept. – P. 1.

4594. Dubrovschi, Anatol. Integrare europeană cu normative civilizate,


legitime şi reformatoare : [pe marginea adoptării Regulamentului Parlamentului :
Marian Lupu, preş. al Parlamentului, Maria Postoico şi Iurie Roşca, vicepreş. ai
Parlamentului] / Anatol Dubrovschi, Ion Berlinski, Mihai Conţiu // Moldova suverană.
– 2008. – 25 sept. – P. 3.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4595. Filat, Vlad. Campania pentru iniţierea referendumului privind modi-


ficarea Constituţiei : [art. preş. Partidului Liberal Democrat din Moldova] / Vlad Filat
// Stejarul. – 2008. – Sept. (Nr 1). – P. 5.

4596. Hadârcă, Natalia. Discuţii publice pentru combaterea discriminării


: [pe marginea lucr. "mesei rotunde" privind proiectul Legii de prevenire şi combate-
re a discriminării] / Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 sept. – P.
4.

4597. Spinei, Vasile. Vasile Spinei : "O persoană bine informată este
mult mai activă" : [dreptul cetăţenilor la inf. : interviu cu preş. Centrului "Acces-Info"]
/ consemnare : Irina Codrean // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 sept. – P. 8.

4598. Taşcă, Mihai. Mihai Taşcă : "De ce SIS-ul ascunde crimele altui
stat?" : [respectarea dreptului privind accesul la informaţie : interviu cu dr. în drept] /
consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 sept. – P. 5.

4599. Volosiuc Vasile Mihail : [ex-ministru al justiţiei (1922-2008) : ne-


crolog] // Moldova suverană. – 2008. – 24 sept. – Semnat : Vladimir Voronin, Marian
Lupu, Zinaida Greceanîi.

4600. Zaharia, Victor. Asistenţa juridică garantată de stat / Victor Zaha-


ria // Moldova suverană. – 2008. – 12 sept.

4601. Zimina, Larisa. "Statul ce doreşte să devină un membru al Uniunii


Europene e obligat să-şi respecte proprii săi cetăţeni" : [interviu cu L. Zimina, mem-
bru al Comisiei pentru Drepturile Omului a Parlamentului Rep. Moldova] / consem-
nare : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2008. – 26 sept. – P. 5; Коммунист. –
2008. – 26 сент. – Р. 10.

4602. Фурдуй, Виорел. Хорошие законы есть, но они не действуют.


Почему? : [интервью с экспертами-юристами IDIS Viitorul В. Фурдуй и Ионом
Бескиеру] / беседовала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 5 сент. –
Р. 3.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4603. Cristal, Oleg. La combaterea corupţiei progresăm cu paşi mici /
Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 24 sept.

4604. Pogurschi, Andrei. Andrei Pogurschi : "Suntem conştienţi că sala-


riul mic stimulează corupţia în organele afacerilor interne" : [interviu cu viceministrul

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Afacerilor Interne] / interviu de Galina Munteanu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12


sept. – P. 13. – (Supl. "Obiectiv"; Nr 9).

4605. Poiată, Petru. Republica Moldova: mic progres în clasamentul


Transparency International : [pe marginea conf. de presă a Asoc. obşteşti
Transparency International Moldova privind Indicele Percepţiei Corupţiei, 23 sept.
2008] / Petru Poiată // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 25 sept. – P. 4.

4606. Петрович, Виктор. Конфискация товаров : мнения раздели-


лись : [по поводу конфискации товаров в случае экон. преступлений] / Виктор
Петрович // Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 17.

4607. Тхоров, Александр. "Околпаченная" страна : [по поводу про-


екта поправок в уголов. законодательство : создание ин-та осведомителей
спецслужб] / Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 12.

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


4608. Nivelul criminalităţii în Forţele Armate // Dreptul. – 2008. – 5 sept.
– P. 2.

347 Drept civil


4609. Chibac, Gh. Codul civil al Republicii Moldova la cinci ani de aplica-
re: probleme, realizări şi perspective : [pe marginea lucr. conf. intern. şt.-practică cu
acelaşi generic, 18-19 sept. 2008, Chişinău] / Gh. Chibac // Dreptul. – 2008. – 26
sept. – P. 3.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


4610. Republica Moldova. Parlamentul. Legea nr. 134 din 14.06.2007
cu privire la mediere // Dreptul. – 2008. – 26 sept. – P. 4-5.

347.7 Drept comercial


4611. Odainic, Ioan. Modestie, vocaţie, pasiune : [despre Ion Daniliuc,
prim-vicedir. gen. al Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale] / Ioan
Odainic // Săptămîna. – 2008. – 19 sept. – P. 10.

4612. Республика Молдова. Парламент. О частно-


государственном партнерстве : закон Nr 179-XVI от 10 июля 2008 г. // Экон.
обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 44-46.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


4613. Постован, Думитру. Думитру Постован : возраст свершений и
достижений : [60 лет со дня рождения пред. Междунар. коммерч. арбитража
при Торгово-пром. палате Респ. Молдова] // Независимая Молдова. – 2008. –
18 сент.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.3 Drept social
4614. Modalităţi de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigu-
rări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat // Dreptul. – 2008. – 5 sept. – P. 6.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


4615. Козак, Игорь. Земельный кодекс поступит в парламент : [о
разработке проекта] / Игорь Козак // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. –
Р. 4.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4616. Catan, Victor. Victor Catan : "Statul trebuie să susţină sectorul
neguvernamental" : [interviu cu preş. Asoc. Intern. a ofiţerilor organelor de drept] /
consemnare : Irina Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 sept. – P. 4.

4617. Chirtoacă, Dorin. Dorin Chirtoacă : "Preocuparea de a construi o


relaţie pozitivă cu cetăţenii dă roade oriunde în lume" : [pe marginea participării la
lucr. conf. intern. "Rolul primarului în îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor urbei",
Ierusalim, 14-18 sept. 2008 : interviu cu primarul gen. de Chişinău] / interviu realizat
de Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2008. – 24 sept. – P. 3; Столица = Capitala. –
2008. – 24 сент. – P. 3.

4618. Cojocari, Victor. În R. Moldova, civilii sunt mai înarmaţi ca poliţia


şi armata : [interviu cu V. Cojocari, preş. Asoc. patronale a pirotehniştilor şi armurie-
rilor din Rep. Moldova "Armurierul"] / interviu realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P. 3.

4619. Furtună, Mihai. Mihai Furtună : "Muşuc nu va rezista prea mult în


tabăra comuniştilor" : [interviu cu viceprimarul mun. Chişinău] / consemnare : Andrei
Matuşenco // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 19 sept. – P. 3, 6; Альянс Moldo-
va Noastră. – 2008. – 19 сент. – P. 3, 6.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4620. Mangir, Ştefan. Ştefan Mangir : În al doilea mandat în satul său


de baştină : [interviu cu primarul de Negrea, raionul Hânceşti] / consemnare : Paula
Stratulat // Comunistul. – 2008. – 19 sept. – P. 7.

4621. Panciuc, Vasile. V. Panciuc : "Pentru ca oamenii să te urmeze, nu


trebuie să baţi pasul pe loc" : [pe marginea conf. de presă a primarului mun. Bălţi] /
consemnare : Victor Staric // Comunist. – 2008. – 12 sept. – P. 6; Коммунист. –
2008. – 12 сент. – Р. 6.

4622. Reşetnicov, Artur. Patriot şi promotor al valorilor democratice şi al


intereselor naţionale : interviu cu A. Reşetnicov, dir. al Serviciului de Inf. şi Securita-
te al Rep. Moldova // Moldova suverană. – 2008. – 9 sept.

4623. Robu, Nicolae. Nicolae Robu : "De ziua oraşului, Străşeniul va


avea apă !" : [interviu cu preş. raionului Srăşeni] / consemnare : Andrei Matuşenco //
Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 19 sept. – P. 1, 9; Альянс Moldova Noastră. –
2008. – 19 сент. – P. 1, 9.

4624. Rusu, Victor. Victor Rusu : "Cartea noastră de vizită sunt locurile
şi oamenii deosebiţi" : [interviu cu consilierul raional, fost primar de Nisporeni] / con-
semnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 sept. – P. 10.

4625. Vacarciuc, Gheorghe. Javgur : un sat luminat de gutui şi de oa-


meni : [interviu cu G. Vacarciuc, primar de Javgur. raionul Cimişlia] / consemnare :
Constantin Olteanu // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 26 sept. – P. 4.

4626. Бобров, Игорь. Видеонаблюдение : для галочки или для


пользы? : [охрана фин. учреждений : интервью с президентом группы компа-
ний ALLAS И. Бобровым] // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 40.

4627. Козак, Игорь. Реформа дорожной полиции / Игорь Козак //


Кишин. обозреватель. – 2008. – 4 сент. – Р. 15.

4628. Козак, Игорь. Служба со специальным статусом : [17-я годов-


щина деятельности Службы информ. и безопасности Молдовы] / Игорь Козак //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 4.

4629. Мунтян, Демьян. Демьян Мунтян : "Ни одна страна не может


обойтись без специальных служб и в ближайшем будущем вряд ли откажется

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

от них" : [интервью с ветераном спецслужб Респ. Молдова] / записал Олег


Малышев // Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 5.

4630. Решетников, Артур. СИБ : главные приоритеты остаются не-


изменными : [интервью дир. Службы информ. и безопасности Респ. Молдова
А. Решетникова] // Независимая Молдова. – 2008. – 9 сент.
(Vezi de asemenea Nr 4694)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4631. Врабие, Виталие. Профессию военного надлежит чтить : об-
ращение министра обороны В. Врабие по поводу 17-й годовщины Нац. армии
// Независимая Молдова. – 2008. – 3 сент.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4632. Balmoş, Galina. Galina Balmoş : "Noul tip de prestaţii sociale vor
fi adresate familiilor în funcţie de venitul acestora" : interviu acordat Agenţiei Inf. de
Stat "Moldpres" de către ministrul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului] // Moldova
suverană. – 2008. – 18 sept.

4633. Балмош, Галина. Галина Балмош : "Новый вид социальной


помощи будет предоставляться семьям в зависимости от их доходов" : интер-
вью агентству "Молдпрес" министра соц. защиты, семьи и ребенка // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 17 сент.
(Vezi de asemenea Nr 4547)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


4634. Fochin, Iurie. Apărător al Consumatorului : interviu cu Iu. Fochin,
şeful Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi
Protecţie a Consumatorilor / a dialogat Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. –
4 sept.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4635. Apelul membrilor Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului
către toate cadrele didactice şi manageriale din sistemul educaţional : [privind inten-
ţiile de a sabota începutul noului an şcolar] // Moldova suverană. – 2008. – 2 sept. –
P. 2.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4636. AŞM face revoluţie în sistemul de învăţământ din Republica Mol-


dova : [pe marginea creării Liceului şi Univ. în cadrul Acad. de Ştiinţe] / p. pregătite
de Elena Vorotneac // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 8-9.

4637. Dinvis, Vicu. Pe seama cui e lăsată educaţia patriotică? / Vicu


Dinvis // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 1-2.

4638. Dubrovschi, Anatol. Învăţămîntul moldovenesc la răscrucea din-


tre moralitate şi profesionalism : dialog cu prof. A. Dubrovschi, istoric, ex-
viceministru al Educaţiei / a consemnat Minai Conţiu // Moldova suverană. – 2008. –
17 sept.

4639. Ivanov, Dumitru. Statul comite o crimă rămînînd surd şi orb la ne-
cesităţile învăţămîntului : [interviu cu D. Ivanov, parlamentar] / a dialogat Natalia
Porubin // Democraţia. – 2008. – 9 sept. – P. 3.

4640. Moraru, Haralambie. Învăţătorii pe baricade : [pe marginea consti-


tuirii Asoc. pedagogilor liberal-democraţi] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău.
– 2008. – 23 sept. – P. 9.

4641. Muntean, Angela. Parteneriatul familie – şcoală - comunitate –


cheia succesului educaţional / Angela Muntean // Univers pedagogic pro. – 2008. –
11 sept. – P. 5.

4642. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Reformarea sistemului


de învăţământ nu poate fi făcută de dragul dividendelor electorale : declaraţia
PLDM, 25 sept. 2008 // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 26 sept. – P. 2.

4643. Voronin, Vladimir. Cu actualul salariu al cadrelor didactice putem


rămâne şi fără cadre, şi fără şcoală : discursul dlui V. Voronin, preş. Rep. Moldova,
în cadrul Conf. Intern. "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei" // Făclia. – 2008. – 27
sept. – P. 3.

4644. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Învăţământul în Moldova va


fi, în următorul deceniu, principala prioritate a dezvoltării" : discursul preş. Rep. Mol-
dova în cadrul Conf. Intern. "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei", Chişinău, sept.
2008 // Moldova suverană. – 2008. – 23 sept.

4645. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : Începând cu anul 2009, sa-


lariul mediu al pedagogilor trebuie să fie egal cu salariul mediu pe economie : din

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

discursul Preş. Rep. Moldova în cadrul Conf. Intern. "Politici în domeniile ştiinţei şi
educaţiei", 19 sept. 2008 // Vocea poporului. – 2008. – 26 sept. – P. 2; Голос
народа. – 2008. – 26 сент. – Р. 2.

4646. Воронин. Владимир. Владимир Воронин : Мы заинтересова-


ны в сотрудничестве по реформе образования : [из выступления президента
Респ. Молдова на междунар. конф. по вопросам политики в обл. науки и обра-
зования, Кишинэу, 19-21 сент. 2008] // Независимая Молдова. – 2008. – 23
сент.
(Vezi de asemenea Nr 4419)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


4647. Bivol, Vera. Metode matematice în fizică / Vera Bivol // Făclia. –
2008. – 27 sept. – P. 8.

4648. Cazac, Valeriu. Influenţa hazardurilor naturale asupra mediului :


material pentru ora ecologică din 30 sept. "Fenomenele naturale extreme în Rep.
Moldova" / Valeriu Cazac, Ilie Boian // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P. 6.

4649. Cibota, Eugen. Activizarea elevilor la orele de fizică / Eugen


Cibota // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P. 4.

4650. Duca, Maria. Confecţionarea unor materiale didactice la fizică cu


mijloace proprii / Maria Duca // Univers pedagogic pro. – 2008. – 18 sept. – P. 7.

4651. Gavriliţă, Raisa. Valenţele stilistice ale creaţiei eminesciene /


Raisa Gavriliţă // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 4.

4652. Jalbă, Tatiana. Instituţiile medievale în Ţările Române : (sugestii


la predarea temei în cl. a 10-a) / Tatiana Jalbă // Univers pedagogic pro. – 2008. –
18 sept. – P. 8.

4653. Prodan, Fedora. Evaluation des competences langagieres et


choix des textes / Fedora Prodan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. – P. 6.

4654. Prodan, Fedora. La dificulte des textes / Fedora Prodan // Univers


pedagogic pro. – 2008. – 11 sept. – P. 6.

4655. Şevciuc, Natalia. Welcome to London ! : lesson project for the


12th grade / Natalia Şevciuc // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 3.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4656. Spînu, Silvia. Educaţia fizică – mijloc eficient de fortificare a sănă-


tăţii preşcolarilor : proiect didactic / Silvia Spînu // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 4.
4657. Ungureanu, Ludmila. Dezvoltarea capacităţilor creative ale elevi-
lor în cadrul orelor de fizică / Ludmila Ungureanu // Univers pedagogic pro. – 2008.
– 18 sept. – P. 8.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4658. Barbaroş, Aurelia. Prin ei veşnicia se naşte la sat : [omagiu pro-
fesorilor de la ţară] / Aurelia Barbaroş // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 1.

4659. Bendas, Mihai. Cinci limbaje ale dragostei : [experienţe reprezen-


tative la Şc. Primară nr. 82, mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2008. – 20
sept. – P. 7.

4660. Căpiţă, Ionel. Cu sufletul în palmă : [elogiu învăţătorilor] / Ionel


Căpiţă // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 6.

4661. Chiperi, Varvara. Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" la vârsta ado-


lescenţei : [din mun. Orhei] / Varvara Chiperi // Univers pedagogic pro. – 2008. – 18
sept. – P. 5.

4662. Cibotaru, Anatolie. Ce lipseşte în spaţiul dintre logică şi raţiune? :


[funcţionarea IQ-ului în mediul educaţional] / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 6
sept. – P. 4.

4663. Comarniţchi, Daniela. Rolul directorului adjunct în realizarea acti-


vităţilor de consolidare a ideii de calitate / Daniela Comarniţchi // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 11 sept. – P. 3.

4664. Corjeuţi : conlucrare strânsă cu instituţiile din comunitate : [raionul


Briceni] // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 10-11. – Cuprins : Primarul Victor Andronic
: "Pentru tineri pedagogi, timp de trei ani, 100% supliment la salariu"; Şcoala unde
elevii vin bucuroşi, iar părinţii – fără teama deziluziei / Zinaida Antoci; Calitatea învă-
ţământului primar / Elena Cuzneţ; Omul se formează prin educaţie / Galina Lavric;
Pasiune şi dragoste / Aliona Mivovan; Cuvinte calde despre gimnaziu şi colegi /
Maria Zosim.

4665. Curtescu-Marinciuc, Tamara. Reflecţii noi la probleme vechi :


[despre prof. Anatolie Cibotaru, din Făleşti] / Tamara Curtescu-Marinciuc // Făclia. –
2008. – 6 sept. – P. 5.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4666. Curtescu-Marinciuc, Tamara. Un adevăr spus pe jumătate nu


poate fi adevăr (sau Alte reflecţii noi la probleme vechi) : [rolul şi locul evaluării în
procesul educaţional] / Tamara Curtescu-Marinciuc // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P.
5.

4667. Dodon, Ion. Ion Dodon : "Cred că în curând învăţământul nostru


va avea un brand excelent" : [interviu cu I. Dodon, dir. Companiei
"Tridimensionaltec"] / consemnare : Veronica Rusu // Univers pedagogic pro. –
2008. – 11 sept. – P. 5.

4668. Eremei, Ana. Temelia devenirii – educaţia estetică; Ciclul estetic –


la fel de important ca şi cel real : [activităţi reprezentative la Liceul Teoretic cu profil
de Arte "M. Berezovschi", mun. Chişinău] / Ana Eremei // Făclia. – 2008. – 27 sept.
– P. 8, 13.

4669. Grâu, Elvira. Portret autumnal : [interviu cu E. Grâu, managerul


Liceului teoretic "Mircea Eliade", mun. Chişinău] / pentru conformitate : Anatol
Răileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 11 sept. – P. 7.

4670. Hăbăşescu, Tamara. Calitatea de părinte trebuie învăţată şi per-


fecţionată / Tamara Hăbăşescu // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 4.

4671. Hadârcă, Natalia. Şcolile nu pot exista fără susţinerea financiară a


părinţilor / Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 sept. – P. 4.

4672. Iachim, Ion. Ion Dombrov – octogenar : [despre activitatea peda-


gogului din Ştefan Vodă] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. –
P. 4.

4673. Iachim, Ion. Liceul de pe cea mai înaltă colină a municipiului : [li-
ceul Univers Lions, mun. Chişinău] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. –
18 sept. – P. 4.

4674. Izbeştschi, Iosif. Cu copoiul pe director : [amintiri despre şc. din


Străşeni] / Iosif Izbeştschi // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 7.

4675. Jalbă, Tatiana. Mai adâncă decât marea doar femeia poate fi :
[scenariu pentru activitatea extracurs] / Tatiana Jalbă // Univers pedagogic pro. –
2008. – 11 sept. – P. 6.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4676. Larga : gimnaziu şi liceu orientate în viitor : [raionul Briceni] / ma-


terial realizat de Gheorghe Doni // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 6-7. – Cuprins :
Roadele bunei gestionări / Lidia Voloşciuc; Educaţia – operă decisivă / Lidia Rîhlea;
"Din anul 1995 …" / Vitalie Ştirbu; Educaţia corectă a copiilor azi – baza societăţii
sănătoase de mâine / Elena Bejenaru; Dacă un om ştie spre ce ţărm vâsleşte,
atunci nici un vânt nu-i pare periculos / Eleonora Ivanova; Primii paşi / Ana Rîhlea;
Biblioteca – bogăţia spirituală a neamului / Tatiana Tabarcea.

4677. Marinciuc, Mihai. Vocaţie de netăgăduit : [prof. Ion Scutelnic din


Făleşti la 60 de ani de la naştere] / Mihai Marinciuc // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P.
6.

4678. Melega, Mariana. Călătorie într-un timp regăsit : [interviu cu Mari-


ana Melega, prof. de lb. şi lit. rom. la liceul "Spiru Haret", mun. Chişinău] / consem-
nare : Mariana Jitari // Univers pedagogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 3.

4679. Mistreanu, Tatiana. Accente importante în organizarea procesului


educaţional : [pentru anul de studii 2008/2009] / Tatiana Mistreanu // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 5.

4680. Perciuleac, Ludmila. Educaţie academică : [interviu cu L.


Perciuleac, dir. Liceului Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Valeriu Ciocoi //
Vocea poporului. – 2008. – 19 sept. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 19 сент. – Р.
5.

4681. Pojoga, Silvia. Să nu ne temem de o disciplină obligatorie – Reli-


gia / Silvia Pojoga // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 14.

4682. Rotaru, Noie. Şcolile serale continuă să vină în ajutor tinerilor /


Noie Rotaru // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 6.

4683. Rusu, Veronica. Simplitate ori simplism? : [reflecţii pe marginea


conf. cadrelor didactice din mun. Chişinău, aug. 2008] / Veronica Rusu // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. – P. 5.

4684. Rusu, Veronica. Tabla Interactivă – model performant de imple-


mentare a noilor tehnologii informaţionale în şcoală / Veronica Rusu // Univers pe-
dagogic pro. – 2008. – 11 sept. – P. 4.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4685. Silvestru, Aurelian. Transplant de seve pentru tânărul dascăl :


[pledoarie pentru pedagog: reluat din vol. cu acelaşi tit.] / Aurelian Silvestru // Uni-
vers pedagogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 5.

4686. Sîrbu, Lilia. Valorile neamului – desing instrucţional pentru desfă-


şurarea orei de dirigenţie / Lilia Sîrbu // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 14.

4687. Stoica, Valentina. Accentul pe modelarea civică a tineretului stu-


dios : [pe marginea lucr. conf. pedagogilor din raionul Cahul, aug. 2008] / Valentina
Stoica // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 6.

4688. Televca, Nicolae. Raionul Edineţ face totalurile / Nicolae Televca


// Univers pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. – P. 7. – Cuprins: 1.Conferinţa pedago-
gică la început de an şcolar; 2. Unele date statistice şi aspecte ale învăţământului;
3. Alimentarea elevilor în anul de studii 2007-2008.

4689. Varta, Ion. Un liceu cu performanţe a ajuns în dizgraţia ministeru-


lui de resort : [Liceul Teoretic Republ. cu Profil Real : interviu cu I. Varta, membru al
Comisiei parlamentare pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace
de inf. în masă] / a dialogat Petru Poiată // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 4 sept.
– P. 3.

4690. Vorotneac, Elena. Un pas cu dreptul : [pe marginea activităţii Li-


ceului "Natalia Dadiani", mun. Chişinău] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2008. – 13
sept. – P. 3.

4691. Zugrav, Elena. File de istorie. Personalităţi cu nume de Aur din


Cuza-Vodă : [pedagogul Vasile Diacoglo] / Elena Zugrav // Lit. şi arta. – 2008. – 25
sept. – P. 1.

4692. Домущу, Олег. Олег Домущу : "Каждого ребенка надо безмер-


но уважать" : [интервью с дир. Теорет. Лицея, Брэтушень, Единец] / записал
Николай Устурой // Независимая Молдова. – 2008. – 2 сент.

4693. Тарнакин, Владимир. Другой путь : [о Любови Белюговой,


дир. перв. 7-кл. жен. гимназии в Бессарабии] / Владимир Тарнакин, Татьяна
Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 21.

4694. Cerevatîi, Victor. Diriginţi răsplătiţi cu un salariu dublu : [suport fin.


: interviu cu V. Cerevatîi, preş. raionului Briceni] / interviu realizat de Gheorghe Doni
// Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 9.

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ ce cultură generală


4695. Bendas, Mihai. Temerarii din Dealul Ciocanei : [despre activitatea
Şc. Primare nr. 12, mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P.
5.

4696. Roman, Elena. Sărbătoarea "Bunica mea" în instituţia preşcolară


nr. 123 / Elena Roman // Univers pedagogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 4.

4697. Spînu, Silvia. Dezvoltarea emoţională la vârsta preşcolară / Silvia


Spînu // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P. 4.

4698. Папурова, Татьяна. Игра в жизни ребенка : [о развитии муз.-


творч. способностей детей в дет. саду] / Татьяна Папурова // Făclia. – 2008. – 6
sept. – P. 6.

4699. Папурова, Татьяна. Как песня входит в жизнь ребенка : [из


опыта дет. сада Nr 1, с. Твардица, Тараклия] / Татьяна Папурова // Făclia. –
2008. – 13 sept. – P. 15.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


4700. Cernelea, Steliana. Popas la Centrul de Creaţie al copiilor din
Briceni / Steliana Cernelea // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 11.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


4701. Dorofeeva, Ala. Sfaturile logopedului / Ala Dorofeeva // Făclia. –
2008. – 13 sept. – P. 14.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-


tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4702. Boguşevschi, Iuliana. Un nume emblematic în transporturile auto:
Boris Rusu : [50 de ani de la naşterea dir. Colegiului de Transporturi din Chişinău] /
Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P. 3.

4703. Corsoveţchi, Serghei. Sistemul dual – o şansă reală a Moldovei


de a spori calitatea instruirii profesionale : [interviu cu S. Corsoveţchi, expert german
în domeniul instruirii profesionale pe lângă Camera de Comerţ şi Ind. a Moldovei] /
consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008. – 5 sept. – P. 4; Голос
народа. – 2008. – 5 сент. – Р. 4.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4704. Palade, Gabriel. Colegiul Financiar-Bancar : patru decenii în ser-


viciul societăţii : [interviu cu dir. colegiului] / pentru conformitate : Anatol Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 6-7.

4705. Raileanu, Anatol. Şcoala Profesională Nr 2 din Bălţi – un centru


atractiv / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 18 sept. – P. 6.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4706. Ababii, Ion. Profesorul universitar Zinaida Anestiadi, la 70 de ani /
Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 sept. – P. 7.

4707. Berzoi, Ludmila. Faptele întotdeauna îşi găsesc cuvintele : [des-


pre Vladimir Zagaevschi, prof. la catedra de lb. rom. de la Univ. de Stat din Moldo-
va] / Ludmila Berzoi // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 12.

4708. Cimpoieş, Gh. Universitatea Agrară de Stat din Moldova la 75 de


ani : [art. rectorului UASM] / Gh. Cimpoieş // Moldova suverană. – 2008. – 25 sept. –
P. 5.

4709. Cuşmir, Toma. Savant bălţean, proaspăt deţinător al titlului de


academician : [Petru Catan, decan al Fac. de Economie, Inst. Nistrean de Economie
şi Drept, Bălţi] / Toma Cuşmir // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P. 1.

4710. Gavriliţă, Raisa. Profesoară cu sânge albastru : [Tatiana


Cartaleanu, prof. la Univ. de Stat "I. Creangă"] / Raisa Gavriliţă // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 4 sept. – P. 4.

4711. Ghidirim, Gheorghe. A fost o fericire şi, totodată, o mândrie să


activezi alături de acest minunat Om : [in memoriam prim-vicerectorului Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Petru Galeţchi] / Gheorghe
Ghidirim // ProFarmacia. – 2008. – Iul.-Sept. (Nr 7/9). – P. 2.

4712. Guţu, Ana. Andrei Galben – fiul risipitor de înţelepciune şi lumină :


[60 de ani de la naşterea rectorului Univ. Libere Intern. din Moldova] / Ana Guţu //
Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 7.

4713. Ivanov, Anatol. Omul împătimit de sport şi de tot ce e frumos :


[Boris Piscilanicov, lector de educaţie fizică la Univ. Agrară de Stat din Moldova] /
Anatol Ivanov // Sport plus. – 2008. – 9 sept. – P. 3.

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4714. Mândâcanu, Virgil. Dă, Doamne, mintea moldovanului cea de pe


urmă! : [pe marginea pregătirii specialiştilor în pedagogie] / Virgil Mândâcanu // Fă-
clia. – 2008. – 27 sept. – P. 9.

4715. Moroşanu, Mihai. Mihai Moroşanu : "Sunt preocupat de formarea


noilor generaţii de medici …" : [interviu cu drul în medicină, catedra "Economie,
management şi psihopedagogie", USMF "Nicolae Testemiţanu"] / consemnare :
Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 sept. – P. 8.

4716. Mulstimate domnule Andrei Galben : [mesaj de felicitare, adresat


rectorului Univ. Libere Intern. din Moldova, cu prilejul consemnării a 60 de ani de la
naştere, din partea Consiliului de Administraţie a Uniunii Juriştilor] // Dreptul. – 2008.
– 5 sept. – P. 1.

4717. Scutelniciuc, Ion. Omul îşi face numele : [despre Andrei Galben,
rector al Univ. Libere Intern. din Moldova, la 60 de ani de la naştere] / Ion
Scutelniciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. – P. 4.

4718. Spânu, A. Petru Galeţchi ar fi împlinit 70 de ani : [in memoriam


prim-vicerectorului Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] /
A. Spânu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5 sept. – P. 17.
(Vezi de asemenea Nr 4377)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
4719. Sărănuţă, Silvia. Silvia Sărănuţă : Statornicia duce spre izbândă :
[interviu cu etnograful] / a dialogat Antonina Sârbu // Capitala. – 2008. – 26 sept. –
P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 26 сент. – P. 7.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4720. Dermenji, Veaceslav. Vrem un aer mai curat : [art. şefului Inspec-
toratului Ecologic de Stat] / Veaceslav Dermenji // Moldova suverană. – 2008. – 16
sept. ; Comunistul. – 2008. – 19 sept. – P. 17.

4721. Frunză, Eugeniu. Nistrul s-a transformat într-o bombă ecologică /


Eugeniu Frunză // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 sept. – P. 15.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4722. Garaba, Vladimir. O capitală cu miasme ca de la grajdurile lui


Augias : [interviu cu V. Garaba, preş. Mişcării Ecologiste din Moldova] / interviu
realizat de Andrei Matuşenco // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 26 sept. – P. 3,
8; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 26 сент. – P. 3, 8.

4723. Gheorghiţă, Nadina. Un prim pas spre recuperarea râului Bâc :


[aspecte ecologice] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 5 sept. – P. 6;
Столица = Capitala. – 2008. – 5 сент. – P. 6.

4724. Gnatiuc, Lucia. Situaţia ecologică a râului Bâc este dezastruoasă


/ Lucia Gnatiuc // Flux continuu Anchetă. – 2008. – 4 sept. – P. 5.

4725. "Un aer curat pentru toţi"; Caravana apelor a pornit la drum / p.
realizată de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 24 sept. – P. 5; Столица =
Capitala. – 2008. – 24 сент. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 4728)

53 FIZICĂ
4726. Rotaru, Tatiana. Fenomenul fraţilor gemeni cu mari performanţe
în ştiinţa naţională : [despre fizicienii Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco] / Tatiana
Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 26 sept.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie genearlă. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie
551.2/.3 Geodinamică
4727. Panfil, Vasile. Statul se face a uita de alunecările de teren : [inter-
viu cu V. Panfil, dir. Dir. Construcţii Capitale] / consemnare : Viorica Chirilov // Capi-
tala. – 2008. – 24 sept. – P. 4; Столица = Capitala. – 2008. – 24 сент. – P.4.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


4728. Porubin, Diana. Apa, condiţia supremă de existenţă a vieţii / Dia-
na Porubin, Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 11 sept.

4729. Reniţă, Alecu. Calamităţi "naturale"? : sugestii pentru proiectul de


strategie naţ. cu privire la riscuri naturale / Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Sept.
(Nr 9). – P. 3.

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4730. Олексич, Виталие. Уроки водной стихии, или Последствия


наводнений могли бы быть менее ощутимыми : [интервью с экс-министром
мелиорации и вод. хоз-ва Молд. ССР В. Олексичем] / записал Дмитрий Сидо-
ров // Независимая Молдова. – 2008. – 2 сент.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
4731. Vasile Anestiade : [după rev. "Contrafort" apr., 2003] //
Săptămîna. – 2008. – 26 sept. – P. 8-9. – Cuprins : Despre sentimentul împlinirii;
Despre vârstă ca despre o etapă existenţială; Despre "rugina vieţii"; Despre discre-
ditarea ştiinţei; Despre conferirea de grade ştiinţifice; Despre discipoli şi Cenuşărea-
să; Despre Moldova ca ţară; Despre sistemul defectuos de gestionare a ţării; Des-
pre recunoştinţă, despre fraţi şi surori; Despre instinctul demnităţii autohtone; Des-
pre creştinism, genealogie şi înţelepciunea greacă; Despre religie şi despre ştiinţă;
Despre medicină ca despre artă.

59 ZOOLOGIE
4732. David, Anatolie. Mamutul – un uriaş al epocii glaciare / Anatolie
David // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
4733. Antohi, Eleonora. Eleonora Antohi : "Facem tot posibilul ca să
creştem copii sănătoşi" : [interviu cu şefa Secţiei diagnostică şi malnutriţie de la
Spitalul rep. "Emil Coţaga"] / consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă.
– 2008. – 29 sept. – P. 8.

4734. Burea, Irina. "O simplă atingere îţi poate salva viaţa" : [pe margi-
nea campaniei naţ. "Mergi la control acum. Numai aşa poţi afla că eşti bine"] / Irina
Burea // Dreptul. – 2008. – 12 sept. – P. 5.

4735. Palladi, Tudor. Să-i dăm Stejarului ce-i al Stejarului : [pe marginea
monogr. "Nicolae Testemiţeanu – un viguros stejar al neamului" de Ion Stici] / Tudor
Palladi // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 7.

4736. Катринич, Лариса. "Я не сторонница запретительных норм" :


интервью министра здравоохранения Респ. Молдова Л. Катринич / записала
Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 5.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4737. Катринич, Лариса. Лариса Катринич : "Труд, честность и же-


лание помочь – вот с чем идем сегодня к людям" : интервью с министром
здравоохранения Респ. Молдова / записала Марина Цуркан // Коммунист. –
2008. – 26 сент. – Р. 3.

4738. Немеренко, Алла. Плюсы и минусы семейной медицины : [ин-


тервью с гл. специалистом Минздрава Респ. Молдова А. Немеренко] / записа-
ла Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 19.

4739. Чобану, Георгий. Помочь скорой помощи : [интервью с зав.


каф. Скорой помощи Кишин. Гос. Ун-та Медицины и Фармации им. Н. Тесте-
мицану Г. Чобану] / записала Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008.
– 18 сент. – Р. 19.

4740. Чокану, Михаил. Михаил Чокану : "Акцент высокотехнологи-


ческих медицинских исследований будет поставлен на региональные больни-
цы в Кишиневе, Бельцах и Кагуле" : [интервью с дир. Нац. центра менеджмен-
та здравоохранения / записала Светлана Шалберова] // Молд. ведомости. –
2008. – 26 сент. – Р. 6.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


4741. Ciobanu, Ala. O privire … în anul 2020, sau Cum vom face faţă
provocărilor timpului : [art. preş. Asoc. Farmaciştilor din Rep. Moldova] / Ala
Ciobanu // ProFarmacia. – 2008. – Iul.- Sept. (Nr 7/9). – P. 4.

4742. Stici, Ion. O bibliografie concrescută în monografie : [pe marginea


cărţii "Vladimir Safta : biobibliogr. :Gorunul : povestea unui fiu din Ţara de Sus a
Moldovei" de Liviu Belâi, Ch., 2008] / Ion Stici // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 6;
ProFarmacia. – 2008. – Iul.- Sept. (Nr 7/9). – P. 3.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
4743. Safta, Vladimir. Să fim atenţi ce medicamente procurăm : interviu
cu prof. V. Safta, prim-vicedir. al Agenţiei Medicamentului / a intervievat Aneta
Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 12 sept.

4744. Дербенцев, Александр. "Гедеон Рихтер" : Итоги, новинки,


перспективы : [интервью с дир. представительства "Гедеон Рихтер" в Респ.

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Молдова А. Дербенцевым] // Независимая Молдова. – 2008. – 9 сент.; Кишин.


обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 13.

616 Patologie. Medicină clinică


4745. Halabudenco, Elena. Cea mai frecventă anomalie cromozomială
– sindromul Down : [interviu cu E. Halabudenco, şef secţie Genetică Medicală a
Centrului Naţ. al Sănătăţii Reproducerii şi Genetică Medicală] / consemnare : Victo-
ria Babin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 3 sept. – P. 3.

4746. Василос, Любовь. Не простудись ! : [интервью с зав. науч.


отд. педиатрии НИИ охраны здоровья матери и ребенка Л. Василос] / записала
Ольга Власова // Новое время. – 2008. – 26 сент. – Р. 4.

616.3 Patologie sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


4747. Vântu, Ana. Ciroza – boală incurabilă a ficatului : [interviu cu A.
Vântu, medic hepatolog din cadrul Spitalului republican de copii "Emil Coţaga"] /
consemnare : Victoria Babin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 10 sept. – P. 3.

4748. Панченко, Анатолий. Кому по зубам стоматология? : [интер-


вью с дир. Муницип. стоматол. центра, Кишинэу, А. Панченко] / записала Анна
Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 4 сент. – Р. 19.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


4749. Şavga, Nicolae. Scolioza – maladie comună a multor copii : [inter-
viu cu N. Şavga, medic-ortoped din cadrul Inst. de Cercetări Şt. în domeniul Ocrotiri
Mamei şi Copilului] / consemnare : Victoria Babin // Flux continuu. Sănătate. – 2008.
– 17 sept. – P. 3.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
4750. Belîi, Liviu. Neurochirurgul Iulian Glavan la o crestătură jubiliară
pe răbojul vieţii : [de la Spitalul de Urgenţă] / Liviu Belîi // Făclia. – 2008. – 27 sept. –
P. 16.

618 Ginecologie. Obstetrică


4751. Макидон, Виталий. Рак груди – не приговор : [интервью со ст.
науч. сотрудником отд-ния опухолей молоч. железы Онкол. ин-та В. Макидон] /
записала Ольга Власова // Новое время. – 2008. – 12 сент. – Р. 4.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
4752. Янчева, Анна. Сбережем лес для потомков : [пробл. лесн. хоз-
ва ] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 25 сент.

633/635 Horticultură
(Vezi Nr 4571)

634 Horticultură în general


4753. Jolondcovschi, Alexandru. Nucul – simbol al belşugului şi longe-
vităţii : [interviu cu A. Jolondcovschi, preş. al Uniunii Asoc. producătorilor de Culturi
Nucifere din Moldova] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 26 sept. – P.16.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


4754. Gorgos, Violeta. Violeta Gorgos : "Viaţa este o sinusoidă care-ţi
oferă mereu surprize" : [interviu cu reporterul la TVR Iaşi] / consemnare : Irina
Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 sept. – P. 8.

4755. Marcu, Tatiana. Moldcell primul lansează serviciile mobile de ge-


neraţia a treia – 3,5G / Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 24 sept. – P. 7.

4756. Un post cu personalitate, cu o nouă imagine şi cu o echipă ambi-


ţioasă şi profesionistă : [un an de la fondarea postului Eu TV] / consemnare : Liliana
Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 19 sept. – P. 12. – Cuprins : "Une-
le posturi de televiziune încearcă să ne copieze" / Svetlana Frumusachi; "Televiziu-
nea este locul unde merg cu plăcere" / Iurie Gologan; EU TV e mai mult decât o
familie" / Natalia Catan; "EU TV are un viitor frumos, pentru că are o echipă care
lucrează cu suflet" / Lia Bejenaru; "Noi lucrăm pentru oamenii de acasă" / Mihaela
Gherasim; "Colectivul este foarte unit şi prietenos, colegii sunt deschişi şi veseli" /
Stas Blagoslovitu; Cel mai mult contează oamenii / Zina Cerchez; "Eu TV este jumă-
tate din viaţa mea" / Victoria Dorgan; "EU TV este televiziunea în care domină prie-
tenia" / Olesea Şaptefraţi.

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


4757. Ciobanu, Mircea. Comic versus dramatic despre editarea de carte
/ Mircea Ciobanu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 12 sept. – P. 8.

4758. Statul instituie cenzura şi nimiceşte iniţiativa privată : [pe marginea


lucr. "mesei rotunde" privind modificările la Legea despre activitatea edit. cu partici-
parea : Gheorghe Erizanu, dir. Ed. "Cartier", Iurie Bârsa, dir. Ed. ARC, Mircea
Ciobanu, red. şef al Ed. "Ştiinţa" [et al.] / consemnare : Tatiana Corai // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 12 sept. – P. 4-5.

4759. Vidraşcu, Anatol. Anatol Vidraşcu . "Numai prin cultură putem


scăpa de sărăcie" : [apariţii edit. 2008 : interviu cu dir. Ed. "Litera"] / consemnare :
Tatiana Corai // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 sept. – P.8.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
4760. Morgoci, Gheorghe. Unde lipsesc finanţele, pune umărul iscusin-
ţa : [interviu cu Gh. Morgoci, dir. Regiei Transport Electric Chişinău] / p. realizată de
Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 19 sept. – P. 4; Столица = Capitala. – 2008. –
19 сент. – P. 4.

4761. Флоря, Владимир. Владимир Флоря : "Бюрократические


барьеры – вот главные препятствия, с которыми мы сталкиваемся" : [интервью
с президентом Ассоц. Междунар. автоперевозчиков – AITA] / записала Наталья
Силицкая // Новое время. – 2008. – 26 сент. – Р. 3.

656.6 Transport pe apă, transport naval


4762. Gheorghiţă, Nadina. Renaşterea transportului fluvial autohton.
Pro şi contra / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 17 sept. – P. 5; Столица =
Capitala. – 2008. – 17 сент. – P. 5.

656.7 Transport aerian


4763. Ботнарь, Василий. "Государственные вложения в развитие
компании уже окупаются" : интервью с генер. дир. AIR Moldova В. Ботнарь /
записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 18.

4764. Зиду, Юрий. Юрий Зиду : "В авиации мелочей нет" : [интервью
с и.о. генер. дир. Гос. администрации граждан. авиации] / записала Анна Янче-
ва // Независимая Молдова. – 2008. – 19 сент. – Р. 6.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4765. Янчева, Анна. "AIR Moldova" : ориентир на безопасность : [о


деятельности кампании "AIR Moldova"] / Анна Янчева // Независимая Молдова.
– 2008. – 19 сент. – Р. 7.
657 Contabilitate
4766. Бодарев, Павел. С аудитом по жизни : [интервью с генер. дир.
аудит. компании "Moldauditing" П. Бодаревым] / записал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 17 сент.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
4767. Сидоров, Дмитрий. Отрасль, устремленная в завтра : [интер-
вью с пред. Правл. АО "Молдова-газ" А. Гусевым] / записал Дмитрий Сидоров
// Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 6.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4768. Сырги, Константин. Константин Сырги : "Мы хотим быть
сильными" : [интервью с генер. дир. АО "Romaneşti"] / записала Ангелина
Таран // Экон. обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 23.

67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale


678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria
materialelor plastice
4769. Plăcintă, Mircea. Cea mai performantă întreprindere de producere
a ţevilor din masă plastică din Moldova : interviu cu M. Plăcintă, dir. gen. al ÎM
"Palplast" / consemnare : Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 9 sept.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-


STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
4770. Baldovici, Vladimir. O ţară în schele este o ţară prosperă : inter-
viu cu V. Baldovici, ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului / interviu realizat
de Vladimir Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 25 sept. – P. 2.

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4771. Балдович, Владимир. Владимир Балдович : Новое жилье бу-


дет сдано в эксплуатацию, только если оно застраховано : эксклюзив. интер-
вью ГИА "Молдпрес" министра стр-ва и развития территории // Независимая
Молдова. – 2008. – 26 сент. – Р. 6.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
4772. Boiangiu, Magdalena. Departe de manualele şcolare : [arta în
context teoretico-ist.] / Magdalena Boiangiu // Săptămîna. – 2008. – 19 sept. – P. 3.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞU RURALĂ.


URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
4773. Свидерский, Алексей. "Мы хотим, чтобы наш микрорайон
был живым" : [по поводу стр-ва нового столич. микрорайона : интервью с руко-
водителем проекта А. Свидерским] / записала Татьяна Смешная // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 38.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


4774. Istrate, Liliana. O perlă a Moldovei – Orheiul Vechi / Liliana Istrate
// Cultura. – 2008. – 7 aug. – P. 9.

72 ARHITECTURĂ
4775. Mocanu, Igor. Un alt fel de hartă turistică : [pe marginea cărţii "Ur-
ban route. Marcel Iancu – The beginnings of modern architecture in Bucharest,
1929-1938", ed. Simetria, 2008] / Igor Mocanu // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). –
P. 8.

73 ARTE PLASTICE
4776. Sârbu, Antonina. Raiul, de unde nu putem fi izgoniţi : [120 de ani
de la naşterea sculptorului Alexandru Plămădeală] / Antonina Sârbu // Capitala. –
2008. – 17 sept. – P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 17 сент. – P. 7.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


4777. Bălteanu, Ion. Revenire la tradiţii : interviu cu I. Bălteanu, preş.
Uniunii Meşterilor Populari din Moldova / consemnare : Pavel Bujor // Cultura. –
2008. – 22 aug. – P. 13.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4778. Botin, Tudor. Pictorul Tudor Botin, omul ce ţine la neam : [interviu
cu pictorul] / consemnare : Aleksandr Koifman // Cultura. – 2008. – 22 aug. – P. 11.

4779. Bucov, Andrieş. Întoarcerea acasă : [interviu cu A. Bucov, pictor


moldovean, stabilit în SUA] / consemnare : Aleksandr Koifman // Cultura. – 2008. –
4 iul. – P. 6.

4780. Perjovschi, Dan. "Trebuie să cunoşti regulile artei, dacă vrei s-o
înţelegi" : [interviu cu D. Perjovschi, artist plastic din România] / interviu realizat de
Constanţa Popa // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 20-21.

4781. Preda Sânc, Marilena. "Am găsit aici oameni care mi-au devenit
în câteva ore prieteni" : [interviu cu M. Preda Sânc, artist plastic din România] / in-
terviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 sept. – P. 10.

4782. Rotaru, Anatol. "Tatăl meu a fost rotar la Gânceşti" : interviu cu


artistul plastic A. Rotaru (Kiev) / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 2 sept. – P. 10.

4783. Rurac, Anatol. Anatol Rurac : E uimitor altruismul de care dă do-


vadă artistul de la noi : [interviu cu preş. Uniunii Artiştilor Plastici din Rep. Moldova] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 26 sept. – P. 8.

4784. Ţăruş, Mihai. Mihai Ţăruş : "Timpul comprimat este un adevăr


prezent în artă, pentru că arta exprimă, prin formule artistice, o nouă realitate" :
[interviu cu artistul plastic] / interviu de Elena Mihai // Capitala. – 2008. – 17 sept. –
P.8; Столица = Capitala. – 2008. – 17 сент. – P. 8.

4785. Vrabie, Gheorghe. Câte ceva despre Triunghiul Bermude, Stăpâ-


nul şi câinele său, Alte lucruri … : interviu cu Gh. Vrabie, artist plastic / consemnare
: Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008. – 12 sept. – P. 6; Голос народа. –
2008. – 12 сент. – Р. 6.

4786. Галкина, Аксиния. Заочная близость : [о творчестве худож.


Аллы Руссу] / Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2008. – 18 сент.

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4787. Силицкий, Анатолий. Жизнь коротка. Искусство – вечно : [ин-


тервью с пред. Ассоц. пол. худож. Молдовы А. Силицким] / записала Наталья
Ординат // Новое время. – 2008. – 19 сент. – Р. 5.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


4788. Denisov, Alexandr. Fotografia care te face să cazi pe gânduri :
[pe marginea vernisajului de fotogr. mold., Moghiliov, Belarus, 31 iul. 2008 : interviu
cu A. Denisov, fotograf] / consemnare : Natalia Markidonova // Cultura. – 2008. – 7
aug. – P. 15.

78 MUZICĂ
4789. Budurin, Mihai. De două ori Catharsis : [interviu cu membrii for-
maţiei "Catharsis" M. Budurin şi Ion Raţă] / consemnare : Aleksandr Koifman // Cul-
tura. – 2008. – 7 aug. – P. 6.

4790. Ciobanu, Ghenadie. "Poporul nostru este capabil să creeze valori


culturale, apreciate la nivel universal" : interviu cu Gh. Ciobanu, preş. al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova / consemnare : Elena Istrati // Cultura. –
2008. – 10 iul. – P. 4-5.

4791. Cristea, Ioana. Festivalul Internaţional "Cerbul de aur" : [din ist.


Festivalului] / Ioana Cristea // Cultura. – 2008. – 24 iul. – P. 6.

4792. Doga, Eugen. Eugen Doga : "Viaţa mea este o serie de nuvele" :
[interviu cu compozitorul] / consemnare : Ana Lucaş // Cultura. – 2008. – 24 iul. – P.
8-9.

4793. Frumusachi, Svetlana. "Cerbul de Aur" s-a transformat într-un


concurs naţional : [pe marginea ed. a 40-a a Festivalului Intern. de Muz. uşoară, 3-8
sept. 2008, Braşov : interviu cu Sv. Frumusachi, regizor TV] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 12 sept. – P. 12.

4794. Gheorghiţă, Lenuţa. Lenuţa Gheorghiţă : "Plec în Coreea să re-


prezint R. Moldova" : [interviu cu interpreta de muz. populară] / consemnare : Irina
Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 30 sept. – P. 8.

4795. Gherman, Galina. Galina Gherman : "Talentul ţi se dă gratis. Po-


pularitatea o cumperi pe bani grei" : [interviu cu interpreta de muz. uşoară] / con-
semnare : Elena Istrati // Cultura. – 2008. – 4 iul. – P. 5.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4796. Gherman, Marcel. Viktor Ţoi – un simbol al Perestroikăi : [in me-


moriam interpretului de muz. rock] / Marcel Gherman // Contrafort. – 2008. – Sept.
(Nr 9). – P. 17.

4797. Iovu, Vasile. Vasile Iovu : "Voi avea un master class în Elveţia" :
[interviu cu naistul] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
22 sept. – P. 8.

4798. Marinciuc, Aurel. Fanfara celebră din Soroca : [fanfara Liceului


Teoretic de băieţi "A. D. Xenopol", anii 1930-1940] / Aurel Marinciuc // Făclia. –
2008. – 6 sept. – P.7.

4799. Marulea, Alexei. La 5 ani de la plecarea la Domnul a lui Nicolae


Sulac : [in memoriam artistului poporului] / Alexei Marulea // Lit. şi arta. – 2008. – 18
sept. – P. 6.

4800. Mocanu, Maria. Maria Mocanu : "Încerc să împac valorile timpului


cu cele tradiţionale" : [interviu cu interpret] / consemnare : Irina Codrean // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 8 sept. – P. 8.

4801. Neamţu, Petre. Petre Neamţu : "Ne pregătim de cea de-a 40-a
aniversare a Orchestrei Folclor" : [interviu cu dir. artistic al orchestrei] / consemnare
: Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 sept. – P. 8.

4802. Negruţă, Eugen. Eugen Negruţă între Est şi Vest : [interviu cu


conducătorul ansamblului "Concertino"] / consemnare : Aleksandr Koifman // Cultu-
ra. – 2008. – 24 iul. – P. 7.

4803. Paladi, Victor. Victor Paladi, cantautorul care pune punctul pe "i" :
[interviu] / consemnare : Svetlana Vizitiu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 sept. – P.
22.

4804. Pojar, Serghei. Maica muzicii corale moldoveneşti a împlinit 85 de


ani : [Lidia Axionova, maestru în dirijatul coral] / Serghei Pojar // Cultura. – 2008. –
24 iul. – P. 3.

4805. Pojar, Serghei. Ştiinţe ale naturii plus muzică, sau Cum un comu-
nist în ilegalitate familiariza tineretul cu arta : [despre dirijorul şi pedagogul Fiodor
Lujanschi (1887-1967)] / Serghei Pojar // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 16;
Коммунист. – 2008. – 5 сент. – Р. 16.

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4806. Pojar, Serghei. Un moştenitor al tradiţiilor lăutăreşti : [Serghei


Ciuhrii, dirijor şi compozitor] / Serghei Pojar // Cultura. – 2008. – 7 aug. – P. 5.

4807. Samoilă, Alexandru. Dirijorul Alexandru Samoilă : "Sunt gata să


onorez invitaţia Operei Naţionale" : [interviu cu dir. artistic al Teatrului de Operă din
Antalya] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23 sept. –
P. 8.

4808. Sava, Andrei. "Spune-mi ce muzică asculţi şi-ţi voi spune cine
eşti" : [interviu cu A. Sava, compozitor] / consemnare : Rodica Luca // Cultura. –
2008. – 10 iul. – P. 8.

4809. Tamazlâcaru, Elena. Festivalul "Vă invită Maria Bieşu", ediţia a


XVI-a / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 6.

4810. Trăistariu, Mihai. Mihai Trăistariu cucereşte noi înălţimi : [interviu


cu interpretul român] / interviu realizat de Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. –
12 sept. – P.8; Столица = Capitala. – 2008. – 12 сент. – P. 8.

4811. Zgureanu, Teodor. Vivat "Renaissance !" : [20 de ani de la consti-


tuirea Corului feminin "Renaissance" al Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice] /
Teodor Zgureanu // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 6.

4812. Бодюл, Светлана. Праздник музыки стартовал : [интервью с


орган. Св. Бодюл] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008.
– 18 сент.

4813. Бурлаку, Дорел. Дорел Бурлаку : "Каждый профессиональный


музыкант должен быть чуть-чуть барабанщиком !" : [интервью с организатором
фестиваля барабанщиков и перкуссионистов "Chşinău Drum Day"] // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 22.

4814. Сухих, Артур. Артур Сухих : "Случайных пассажиров в этой


схеме уже нет" : [интервью с представителем компании "Bis concert"] / записа-
ла Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 23.

4815. Штефанец, Наталья. Традиции качественной музыки : интер-


вью с продюсером междунар. фестиваля Ethno-Jazz Н. Штефанец / записала
Марина Цимблер // Analytique Moldpresa. – 2008. – 13 сент. – Р. 21.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4816. Muntean, Radu. "Pentru mine, filmul e şi meserie şi hobby" : [in-
terviu cu R. Muntean, regizor de film] / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux
continuu. Studentul. – 2008. – 23 sept. – P. 6.

4817. Vizitiu, Svetlana. Emil Loteanu : "M-am logodit cu cea mai depăr-
tată stea …" : [in memoriam actorului şi regizorului] / Svetlana Vizitiu // Cultura. –
2008. – 7 aug. – P. 3.

4818. Vizitiu, Svetlana. Grigore Grigoriu : "Zilele din palmă-n cer îmi
zboară" : in memoriam actorului / Svetlana Vizitiu // Cultura. – 2008. – 22 aug. – P.
5.

4819. Андон, Виктор. Как Ион Друцэ стал сценаристом / Виктор Ан-
дон // Независимая Молдова. – 2008. – 3 сент.

792 Teatru. Artă scenică


4820. A murit actorul Ilarion Ciobanu : [in memoriam actorului român] /
Mediafax // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P. 10.

4821. Bulat, Eugenia. Dan Puric, un vals la Goldoni, sau Reabilitarea


poporului român : [omagiu actorului român] / Eugenia Bulat // Lit. şi arta. – 2008. –
25 sept. – P. 6.

4822. Filip, Felicia. Soprana Felicia Filip : "Moldova este pământul cre-
dinţei în Dumnezeu" : [interviu cu prima solistă a Operei Naţ. din Bucureşti] /
cnsemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 sept. – P. 4-5.

4823. Focşa, Boris. Schimbarea la faţă a Luceafărului : interviu cu B.


Focşa, dir. Teatrului Republ. "Luceafărul" / consemnare : Rodica Luca // Cultura. –
2008. – 4 iul. – P. 7.

4824. Fusu, Mihai. Mihai Fusu : Vara asta, Teatrul Unui Actor a lucrat în
condiţii de underground : [interviu cu regizorul] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. – P. 8.

4825. In memoriam, Ştefan Iordache : [actor român (1941-2008) : reluat


din "Jurnal Naţ."] // Capitala. – 2008. – 19 sept. – P. 8; Столица = Capitala. – 2008.
– 19 сент. – P. 8.

205
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4826. Mariancic, Vera. O cafea teatrală cu Vera Mariancic : [interviu cu


actriţa Teatrului rus "A. P. Cehov"] / consemnare : Aleksandr Koifman // Cultura. –
2008. – 10 iul. – P. 9.

4827. Pojar, Serghei. O voce dramatică şi un suflet imens : [Mihai


Munteanu, interpret de operă, la 65 de ani de la naştere] / Serghei Pojar // Cultura. –
2008. – 22 aug. – P. 1-2.

4828. Sănduţă, Galina. Artistul care nu-şi simte vârsta : [Valeriu Cazacu,
actor al Teatrului Municipal "Satiricus"] / Galina Sănduţă // Cultura. – 2008. – 22
aug. – P. 7.

4829. Sănduţă, Galina. Omul care dă viaţă păpuşii : [Victor Ştefaniuc,


dir. al Teatrului "Guguţă"] / Galina Sănduţă // Cultura. – 2008. – 7 aug. – P. 7.

4830. Vasilache, Sandu. Sandu Vasilache : Limbajul teatrului nu recu-


noaşte frontiere etnice, politice sau geografice : [interviu cu regizorul-şef al Teatrului
Dramatic Rus de Stat "A. P. Cehov"] / pentru conformitate : Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2008. – 26 sept. – P. 8; Столица = Capitala. – 2008. – 26 сент. – P. 8.

4831. Verebceanu, Stela. Stela Verebceanu : "Cultul teatrului este ca o


trăsătură de caracter care lipseşte potenţialului nostru spectator" : [interviu cu sce-
nograful şi pictorul de costume] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 12 sept. – P. 8.

4832. Zavtoni-Haret, Paulina. Secretele măiestriei şi nu numai … : [in-


terviu cu actriţa P. Zavtoni] / interviu realizat de Svetlana Vizitiu // Cultura. – 2008. –
7 aug. – P. 11.

4833. Zavtoni-Haret, Paulina. Cu dragoste de Patrie : [interviu cu P.


Zavtoni-Haret, actriţă la Teatrul "Luceafărul"] / consemnare : Elena Maţievschi //
Moldova Mare. – 2008. – 16 sept.
(Vezi de asemenea Nr 4949)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4834. Andronic, Oleg. Oleg Andronic : "Datoria mea pe teren este să
marchez" : [interviu cu atacantul formaţiei "Zimbru Chişinău"] / a dialogat Vladimir
Maftei // Sport plus. – 2008. – 30 sept. – P. 10.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4835. Caduc, Petru. Petru Caduc : "Eu trăiesc la fel de intensiv ca şi


discipolii mei momentele din ring" : [interviu cu antrenorul de box] / a consemnat
Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008. – 9 sept. – P. 8-9.

4836. Casandra, Cristina. Cristina Casandra : "Este plăcut să ştim că


avem români pretutindeni care se bucură din suflet de succesele noastre" : [interviu
cu atleta din România] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008. – 2
sept. – P. 4.

4837. Hadei, Vitalie. A alergat peste 70 mii de km, dar nu vrea să se


oprescă : [atletul Ion Luchianov] / Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26
sept. – P. 21.

4838. Leşco, Anatol. Moldovanul Alexei Butovschi – la originea mişcării


olimpice / Anatol Leşco // Moldova Mare. – 2008. – 30 sept.

4839. Musteaţă, Traian. Nicolae Coştei, sexagenar : [secretar gen. al


Federaţiei Moldoveneşti de volei] / Traian Musteaţă // Sport plus. – 2008. – 30 sept.
– P. 7.

4840. Musteaţă, Traian. Voleiul, pasiunea sa dintotdeauna : [Constantin


Cerne, antrenor emerit al Rep. Moldova, la 75 de ani de la naştere] / Traian Mustea-
ţă // Sport plus. – 2008. – 30 sept. – P. 7.

4841. Oanţa, Gheorghe. Valentin Guţu, legenda sportului nostru, ar fi


împlinit 66 de ani : [in memoriam atletului] / Gheorghe Oanţa // Sport plus. – 2008. –
16 sept. – P. 8.

4842. Şerban, Florentin. Florentin Şerban : "Divizia Naţională este o


rampă de lansare către echipele din Rusia şi Ucraina" : [interviu cu atacantul forma-
ţiei Iskra-Stal Râbniţa] / consemnare : Vladimir Maftei // Sport plus. – 2008. – 23
sept. – P. 10.

4843. Добровольский, Игорь. В добрый путь, сборная ! : интервью


с наставником сборной Молдовы по футболу И. Добровольским / записал Мак-
сим Кожокарь // Молд. ведомости. – 2008. – 5 сент. – Р. 5.

4844. Капацына, Елена. Уровень молдавских боулеров значительно


возрос : [интервью с президентом Нац. Федерации спорт. боулинга Е. Капацы-
на] / записал Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 18.

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4845. Крецул, Олег. Молдавское государство скупится на помощь


спортсменам : [интервью с паралимпийским чемпионом по борьбе дзюдо для
слабовидящих О. Крецул] / интервью записал Александр Вискалов // Коммер-
сант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 17.

4846. Лащенков, Сергей. "Результаты сборной не заставят себя


долго ждать" : [интервью с защитником команды "Олимпик", Баку] / записал
Игорь Вардунов // Молд. ведомости. – 2008. – 26 сент. – Р. 5.

4847. Санду, Ион. Китайское чудо : об Олимпийских играх 2008-го г.


/ Ион Санду // Молд. ведомости. – 2008. – 5 сент. – Р. 5.

4848. Семипядный, Владимир. Увлеченные "пинг-понгом" : [интер-


вью с лидером молд. настольн. тенниса В. Семипядным] / записал Иван Кап-
самун // Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 18.

4849. Суручану, Ион. Ион Суручану : "Футбол – это мечта всей моей
жизни !" : [интервью с певцом] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. –
2008. – 19 сент. – Р. 5.

4850. Функ, Иосиф. Молдавский спорт : все познается в сравнении :


по итогам выступления сбор. Молдовы на Олимп. играх в Пекине, 2008 : ин-
тервью с засл. тренером Молдовы И. Функ / записал Андрей Сырбу // Молд.
ведомости. – 2008. – 12 сент. – Р. 5.

4851. Чобану, Эдуард. Пекин-2008 стал достоянием истории : [о ре-


зультатах участия сбор. Молдовы в Олимп. играх 2008 г. в Пекине] / Эдуард
Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 4 сент. – Р. 17.

4852. Чобану, Эдуард. Тяжелая атлетика – стратегический вид


спорта для Молдовы / Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18
сент. – Р.18.
4853. "Шесть миллионов безупречно натренированных тел" : [по
докл. д-ра Ханса Крауса "Мускульная сила и здороье" опубл. в 1953 г.] / Ханс
Краус // Новое время. – 2008. – 19 сент. – Р. 7.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

4854. Colţun, Gheorghe. În lumea miraculoasă a scrisului : [pe margi-


nea lucr. "Scrisul, ca o taină" de Nicolae Georgescu, Bucureşti, ed. "Floare Albas-
tră", 2007] / Gheorghe Colţun // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 7.

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
4855. Bădărău, Dionisie. Bine aţi venit în Odiseea intelectuală! : [pe
marginea man. "Academic English" de Ludmila Grosul] / Dionisie Bădărău, Simion
Petrov // Moldova suverană. – 2008. – 25 sept. – P. 2.

811.135.1 Limba română


4856. Cantemir, Dimitrie. Despre limba moldovenilor / Dimitrie Cantemir
// Moldova Mare. – 2008. – 16 sept.

4857. Codreanca, Lidia. Nume proprii româneşti în context basarabean


/ Lidia Codreanca // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 8.

4858. Mândâcanu, Valentin. "… Dar morţi numai o dăm !" : [personalităţi
marcante în apărarea lb. rom.] / Valentin Mândâcanu // Flux continuu : ed. de vineri.
– 2008. – 5 sept. – P. 9.

4859. Pohilă, Vlad. "Nu mă mai satur de bogăţia limbii române" : interviu
cu V. Pohilă, filolog, jurnalist / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 12 sept. – P. 22.
(Vezi de asemenea Nr 4465)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.133.1 Literatură franceză
4860. Gide, Andre. Andre Gide, Jurnal. Ediţie integrală : fragm. din vol. 4
/ Andre Gide // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 18-19.

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

821.135.1 Literatură română


4861. Barbu, Eugen. File de jurnal / Eugen Barbu // Glasul. – 2008. – 18
sept. – P. 6.

4862. Coşbuc, George. Graiul neamului; Lupta vieţii : [versuri] / George


Coşbuc // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 16.

4863. Eminescu, Mihai. Doina : [versuri] / Mihai Eminescu //


ProFarmacia. – 2008. – Iul.- Sept. (Nr 7/9). – P. 24.

4864. Goga, Octavian. Bătrâni : [versuri] / Octavian Goga // Timpul de


dimineaţă. – 2008. – 26 sept. – P. 24.

4865. Iosip, Şt. O. Bunica : [versuri] / Şt. O. Iosip // Florile dalbe. – 2008.
– 25 sept. – P. 1.

4866. Melinescu, Gabriela. Aprilie : [versuri] / Gabriela Melinescu //


Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 sept. – P. 24.

4867. Monciu-Sudinski, Alexandru. Gulliver : [nuvelă] / Alexandru


Monciu-Sudinski // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 24, 28.

4868. Păunescu, Adrian. Un gând de iarnă : [versuri] / Adrian Păunescu


// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5 sept. – P. 24.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4869. Anton, Ion. De la Dragoş Vodă pornire (I); Vânătoarea decisivă
(2); Simbolul heraldic al ţării (3); Anul deplinei victorii (4) : [fragm. din povestirea ist.
"Zodia zimbrului"] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2008. – 4, 11,18, 25 sept. – P. 3. –
Va urma.

4870. Anton, Ion. Tema şi teama poetului : [versuri] / Ion Anton // Florile
dalbe. – 2008. – 11 sept. – P. 5.

4871. Bâlci, Gheorghe. Ameninţarea şefului cel mare; Transportul în


comun : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P.
16.

4872. Bâlici, Gheorghe. "Cloşca cu pui"; Surprizele Occidentului : [epi-


grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 2 sept. – P. 16.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4873. Bâlici, Gheorghe. Atenţie, bărbaţi !; Neşansa umoristului : [epi-


grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 sept. – P. 24.

4874. Bâlici, Gheorghe. Omul adevărat; Unui şef principial : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 sept. – P. 24.

4875. Bâlici, Gheorghe. Oricărui juriu; Reciprocitate : [epigrame] / Ghe-


orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 sept. – P. 24.

4876. Bâlici, Gheorghe. Plagiatorul norocos; Supraomul : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 16 sept. – P. 16.

4877. Bâlici, Gheorghe. Prietenul meu literat; Măgarul filozof : [epigra-


me] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 sept. – P. 24.

4878. Bâlici, Gheorghe. Sinceritate; Bărbatul e stimat după felul cum îşi
îmbracă soţia : [epigarme] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30
sept. – P. 16.

4879. Bâlici, Gheorghe. Unui epigramist; Ginerele fericit : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 23 sept. – P. 16.

4880. Bivol, Efim. Frămînt de diriginte : [reflecţii] / Efim Bivol // Făclia. –


2008. – 27 sept. – P. 14.

4881. Butnaru, Leo. De neînţeles; Prolog; S.F. Extraoriental; Mongolia,


1989; Chi, Chi !!...; Rezoluţie; Un flaut; Economia în iad; Pasărea ra(i)ului; Apoi
apăru obişnuitul; În curmezişul jumătăţii de palmă; Între secole; Unele de altele; În
ceruri; Mult, foarte mult; Pustiu : [versuri] / Leo Butnaru // Contrafort. – 2008. – Sept.
(Nr 9). – P. 7.

4882. Butnaru, Leo. Pasăre bătându-se de geam : cosmogramă / Leo


Butnaru // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 9.

4883. Cibotaru, Arhip Simion. Fără voi se pierde ţara : [versuri] / Arhip
Simion Cibotaru // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 1.

4884. Ciocanu, Anatol. Rămân în dor ...; Cedarea-ţi va fi şi căderea ...;


Ce faci, mamă, ce faci, tată ...; De-a pururea divin; Veşnica răstignire; Plătim dom-
nului chirie ...; Funia; Pedeapsa; De-acum; Noi am venit; Viaţa mea e viaţa voastră

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

...; Peste mările de sare ...; Amintire – frunză-n vânt; Sunt ostaş basarabean; Iarbă
pentru foametea mielului : [versuri] / Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept.
– P. 5.

4885. Dabija, Doina. Între vis şi realitate : [eseu] / Doina Dabija // Lit. şi
arta. – 2008. – 25 sept. – P. 4.

4886. Dabija, Nicolae. Moldova; Ochiul al treilea; Maica noastră …; Ca


şi cum; Mi-o teamă de o carte : [versuri] / Nicolae Dabija // Florile dalbe. – 2008. –
11 sept. – P. 1, 8.

4887. Dabija, Nicolae. Psalm; Privighetori împăiate; Frumuseţea; Sfinte


vremuri naive …; Arhanghel îmbătrânit …; Expoziţie de icoane; Psalm; Iertarea :
[versuri] / Nicolae Dabija // ProFarmacia. – 2008. – Iul.- Sept. (Nr 7/9). – P. 1, 22-23.

4888. Dascăl, Valeria. Fortuna : fragm. din romanul autobiogr.


"Invandabila"în curs de apariţie / Valeria Dascăl // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P.
5.

4889. Deleanu, Liviu. Grai străbun : [versuri] / Liviu Deleanu // Moldova


Mare. – 2008. – 16 sept.

4890. Doga, Alexandru. "Să uit c-am mai trăit murind odată …" : [ver-
suri] / Alexandru Doga // Glasul. – 2008. – 18 sept. – P. 8. – Cuprins : Lacrima ma-
mei; Doar cucuta; Din cele murite; Abia acum; Metaimagini; Respira-voi; Introspecti-
vă; Ah ce …; Ruga celui nenăscut; Dulcele amar; Captiv.

4891. Druţă, Ion. Frunze de dor : [povestire : fragm.] / Ion Druţă // Florile
dalbe. – 2008. – 4 sept. – P. 8.

4892. Druţă, Ion. Întoarcerea ţărînei în pămînt : (fragm. din roman) / Ion
Druţă // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 6-7.

4893. Druţă, Ion. Răscrucea celor proşti : [eseu] / Ion Druţă //


ProFarmacia. – 2008. – Iul.- Sept. (Nr 7/9). – P. 22-23.

4894. Esinencu, Nicolae. Moş Găbjilă Filozoful : [povestire] / Nicolae


Esinencu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5, 12, 19, 26 sept. – P. 6. – Contin. În-
ceputul : 9 mai.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4895. Filip, Iulian. Cântecul exodului căutătorilor de mai bine : [versuri] /


Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 8.

4896. Filip, Iulian. Peisaj : [versuri] / Iulian Filip // Florile dalbe. – 2008. –
18 sept. – P. 4.

4897. Filip, Iulian. Speranţa de pe alt mal : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi
arta. – 2008. – 4 sept. – P. 8.

4898. Filip, Iulian. Teatru : [versuri] / Iulian Fiip // Lit. şi arta. – 2008. –
18 sept. – P. 6.

4899. Gugel, Anatol. Şi longevivii …; Romanţă; Negru pe alb; Dedubla-


re; Puncte de suspensie; Regii goi; Închinare la maestru; Descoperirea unui credul;
Porunca, cea de-a unsprezecea; Paradigmă; Deci, într-un mâine; Lunecă turmele
albe; Recunoaştere : [versuri] / Anatol Gugel // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 5.

4900. Guţu, Sergiu. Bientot l’ecole : [versuri] / Sergiu Guţu // Florile dal-
be. – 2008. – 4 sept. – P. 3. – Text în lb. fr.

4901. Guţu, Sergiu. Făclia …; Bientot l’ecole : [versuri] / Sergiu Guţu //


Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 4.

4902. Hadârcă, Ion. Septembrie : [versuri] / Ion Hadârcă // Florile dalbe.


– 2008. – 18 sept. – P. 1.

4903. Hâncu, Maria. Condiţie umană; Marile iubiri; A fost odată o inimă
…; Lume de gheaţă; În ochii tăi; Celui care vrea să plece; Învăţăm prin tăcere : [ver-
suri] / Maria Hâncu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 5.

4904. Iepure, Diana. Antoneuca : [povestire] / Diana Iepure // Contrafort.


– 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 15.

4905. Lari, Leonida. Licheaua bolşevică : [versuri] / Leonida Lari // Tim-


pul de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 32.

4906. Leu, Ion. Lanul grâului : [versuri] / Ion Leu // Lit. şi arta. – 2008. –
18 sept. – P. 2.

4907. Lungu-Ploaie, Raisa. Zâna copilăriei : [proză scurtă] / Raisa


Lungu-Ploaie // Florile dalbe. – 2008. – 18 sept. – P. 8.

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4908. Marin, Gheorghe. Prima zi de şcoală : [povestire] / Gheorghe Ma-


rin // Florile dalbe. – 2008. – 11 sept. – P. 8.

4909. Matcovschi, Dumitru. Moldoveneşte : [versuri] / Dumitru


Matcovschi // Moldova Mare. – 2008. – 16 sept.

4910. Matei, Muşata. Depărtările; Frig; O altă lume; Imperiul fricii;


Cogito; Mioritică : [versuri] / Muşata Matei // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 5.

4911. Nucă, Sergiu. Răgăţanu : (povestire doc.) / Sergiu Nucă // Lit. şi


arta. – 2008. – 11 sept. – P. 4.

4912. Partole, Claudia. Lecţii în Septembrie : [reflecţii] / Claudia Partole


// Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 5.

4913. Popa, Nicolae. Terasele toamna : [eseu] / Nicolae Popa // Capita-


la. – 2008. – 19 sept. – P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 19 сент. – P. 7.

4914. Popovici, Angelina. Sihastru printre noi; La aniversarea a 93-a :


[versuri] / Angelina Popovici // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 2.

4915. Popovici, Vlad. Îţi propun mere domneşti din livada mea : [versuri]
/ Vlad Popovici // Univers pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. – P. 8. – Cuprins : Sursă
de gravitate; Poduri pentru trai din verde; Viaţă cu piscuri; Vorbă de bun augur; Re-
voluţii interioare; Zvâcnire în verbum; Întremare cu natural; Pasărea esenţelor; În-
tregul îmbrăţişat; Lărgimi pentru veşnicii.

4916. Postolache, Gheorghe. Vânătorul : [povestire] / Gheorghe


Postolache // Florile dalbe. – 2008. – 18 sept. – P. 5.

4917. Roşca, Agnesa. La ceas de taină : [versuri] / Agnesa Roşca // Lit.


şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 1.

4918. Rusu, Mihai. Stejarul ţării : [versuri] / Mihai Rusu // Lit. şi arta. –
2008. – 4 sept. – P. 8 ; Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 6.

4919. Ştirbu, Titus. Îndemnul doamnei învăţătoare : [versuri] / Titus


Ştirbu // Florile dalbe. – 2008. – 11 sept. – P. 4.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4920. Ştirbu, Titus. Întâi septembrie : [versuri] / Titus Ştirbu // Florile


dalbe. – 2008. – 4 sept. – P. 1.

4921. Strâmbeanu, Andrei. De parcă port o vină … : [versuri] / Andrei


Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 1.

4922. Suceveanu, Arcadie. Şcoala vacanţei : [versuri] / Arcadie


Suceveanu // Florile dalbe. – 2008. – 4 sept. – P. 4.

4923. Teleucă, Victor. Vorbind despre limbă : [eseu] / Victor Teleucă //


Florile dalbe. – 2008. – 11 sept. – P. 5. – Va urma.

4924. Tudor, Ştefan. Vântul şi muntele; Unu, doi : [versuri] / Ştefan Tu-
dor // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 12, 15.

4925. Văluţă, Galina. Oake : [povestire] / Galina Văluţă // Univers peda-


gogic pro. – 2008. – 11 sept. – P. 8.

4926. Vieru, Grigore. Urme pe nisipul auriu : [versuri] / Grigore Vieru //


Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 1.

4927. Vîlcu, Mihai. Încă o stea … : [versuri] / Mihai Vîlcu // ProFarmacia.


– 2008. – Iul.-Sept. (Nr 7/9). – P. 24.

821.161.1 Literatură rusă


4928. Брюсов, Валерий. Одному из братьев; К русской революции;
Серп и молот; Мир электрона : [стихи] / Валерий Брюсов // Коммерсант plus. –
2008. – 12 сент. – Р. 17.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


4929. Гурская, Зося. "Я придумала рай …"; "Маски-шоу …"; "Я сме-
юсь и грущу …"; "Подружитесь однажды …"; Епiтафiя : [стихи] / Зося Гурская //
Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 18.

4930. Диордиев, Ион. Мысли вслух : [maxime] / Ион Диордиев // Не-


зависимая Молдова. – 2008. – 19 сент. – Р. 18.

4931. Дуб, Иван. Вид на рай : [стихи] / Иван Дуб // Коммерсант plus.
– 2008. – 12 сент. – Р. 17. – Содерж. : Петрин цветок; Предприимчивая бабка,
или Кооператив на дому; Немного о стихах; Имею вид на рай.

215
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4932. Костишар, Валентина. С совестью, из жизни изгнанной : [сти-


хи] / Валентина Костишар // Коммерсант plus. – 2008. – 12 сент. – Р. 17. – Со-
держ. : Начало; Связи; Просьба.

4933. Мардарь, Ион. Тайна за семью замками : [рассказ] / Ион Мар-


дарь // Независимая Молдова. – 2008. – 26 сент. – Р. 12.

4934. Мардарь, Ион. Учитель : [рассказ] / Ион Мардарь // Независи-


мая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 8.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4935. Nechit, Irina. Am descoperit un confrate al Pegasului : [despre
Festivalul Intern. Literar Vilenica, 3-7 sept. 2008, Vilenica, Slovenia] / Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 sept. – P. 22.

4936. Sprânceană, Vitalie. Despre un trecut viitor al literaturii : [pe mar-


ginea vol. "La litterature en peril" de Tzvetan Todorov, Paris, Flammarion, 2007] /
Vitalie Sprânceană // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 8-9.

821.112.2.0 Literatură germană


4937. Gârneţ, Vasile. Richard Wagner, romancierul : [pe marginea ro-
manului "Catrafuse" de Richard Wagner, Iaşi, Polirom, 2006] / Vasile Gârneţ // Con-
trafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 22-23.

4938. Hoppe, Felicitas. Felicitas Hoppe : "Scriitorul trebuie ă fie în ace-


laşi timp deschis şi insistent, dar şi rezistent la compromisuri" : [interviu cu scriitoa-
rea germană] / consemnare : Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P.
23-24.

4939. Schlesak, Dieter. Dieter Schlesak – trilogia transilvană : [fragm.


din interviu cu scriitorul german] / consemnare : Simona Chiţan // Contrafort. – 2008.
– Sept. (Nr 9). – P. 22.

821.135.1.0 Literatură română


4940. Ciocanu, Ion. Nemurirea Iuliei Hasdeu : [pe marginea creaţiei lite-
rare a poetei] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 4.

4941. Codrescu, Andrei. Andrei Codrescu : "Nu avem nevoie de autori-


tăţi care să ne elibereze certificate pentru scris" : [interviu cu scriitorul român, stabilit

216
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

în SUA] / consemnare : Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 10-
14.

4942. Păduraru, Pavel. Alexandru, robul lui Dumnezeu : [pe marginea


creaţiei scriitorului român Alexandru Monciu-Sudinski] / Pavel Păduraru // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 12 sept. – P. 17.

4943. Păsat, Dumitru. Ion Heliade Rădulescu, un "Mit Adamic" al Culturii


Româneşti / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 8.

4944. Şalaru, Maria. Vasile Militaru, între români şi Dumnezeu : [despre


creaţia scriitorului] / Maria Şalaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 25.
(Vezi de asemenea Nr 4651)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4945. Chiper, Grigore. Cetatea din piatra de pe suflet : [pe marginea
cărţilor "Olimpul de plastic" (Chişinău, ed. Prut Intern., 2007) şi "Recitirea proverbe-
lor" (Chişinău, ed. Ştiinţa, 2007) de Vasile Romanciuc] // Grigore Chiper // Contra-
fort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 5.

4946. Cimpoi, Mihai. Andrei Ţurcanu : Destin întors : [60 de ani de la


naşterea scriitorului] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 4.

4947. Ciobanu, Ion C. Omul care a devenit conştiinţa Moldovei : [pref. la


vol. "Scrieri" de Ion Druţă] / Ion C. Ciobanu // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 6-7.

4948. Corbu, Haralambie. În gospodăria literară a lui Gheorghe Madan /


Haralambie Corbu // Moldova suverană. – 2008. – 3 sept.

4949. Crudu, Dumitru. Dumitru Crudu: "Va fi o stagiune foarte încinsă" :


[interviu cu scriitorul] / consemnare : Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 15 sept. – P. 4-5.

4950. Frişcu, Alexandru Horaţiu. Lazăr Ciobanu (1932-2008) : [in me-


moriam scriitorului] / Alexandru Horaţiu Frişcu // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 8.

4951. Gheorghiu, Gheorghe. Devotată cuvântului : [creaţia scriitoarei


Claudia Partole] / Gheorghe Gheorghiu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 4.

4952. Goci, Aureliu. Credinţă şi conştiinţă în poezia Leonidei Lari / Aure-


liu Goci // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 4.

217
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4953. Madan, Gheorghe. Gheorghe Madan : "Adesea mă simt mult mai


comod în casa strămoşilor …" : [interviu cu scriitorul] // Florile dalbe. – 2008. – 18
sept. – P. 2-3.

4954. Matcovschi, Dumitru. Lansarea : [pe marginea creaţiei literare] /


Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 6.

4955. Sălcuţan, Mihai. Datorii de suflet : (discurs la primirea premiului


"Relaţii culturale", acordat de Uniunea Scriitorilor din Rep. Moldova) / Mihai
Sălcuţan // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 7.

4956. Ştefănescu, Alex. Alex Ştefănescu : "Literatura din R. Moldova


este o literatură română" : [pe marginea comunic. scriitorului român în cadrul Atene-
ului Moldova, 1 sept. 2008] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 5 sept. – P. 7.

4957. Tamazlâcaru, Elena. Eugeniu Coşeriu, cântăreţul risipitului prin


lume sânge românesc … : [pe marginea creaţiei literare a lui Eugeniu Coşeriu] /
Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 7.

4958. Varticean, I. "Istoria ieroglifică" a lui Dimitrie Cantemir : [pe margi-


nea romanului] / I. Varticean // Moldova Mare. – 2008. – 2 sept. – Cu caract. chir.

4959. Vicol, Ion: "Am semănat cu nădejde şi acum secer cu nădejde …"
: [interviu cu I. Vicol, scriitor] / Cultura. – 2008. – 24 iul. – P. 8.

80 de ani de la naşterea scriitorului Ion Druţă


4960. Gherasim, Arcadie. Mi-e dor de Druţă / Arcadie Gherasim // Tim-
pul de dimineaţă. – 2008. – 11 sept. – P. 6.

4961. Ion Druţă la 80 de ani // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 8. – Cuprins


: Am fost dascălul lui Ion Druţă : [fragm. din cartea "Druţiana"] / Pavel Harabagiu;
Rege al prozei / Ştefan Tudor.

4962. Istrate, Elena. Cărţi frumoase, cinste cui v-a scris / Elena Istrate //
Cultura. – 2008. – 7 aug. – P. 4.

4963. Voronin, Vladimir. Mesaj de felicitare : [adresat de către preş.


Rep. Moldova scriitorului Ion Druţă cu prilejul consemnării a 80 de ani de la naştere]
/ Vladimir Voronin // Moldova suverană. – 2008. – 3 sept. ; Comunistul. – 2008. – 5
sept. – P. 1.; Moldova Mare. – 2008. – 9 sept.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4964. Воронин, Владимир. "Ваше творчество играет апостольскую


роль" : [поздравит. послание президента Респ. Молдова писателю Иону Друцэ
по случаю 80-летия] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2008. – 5
сент. – Р. 2.

4965. Воронин, Владимир. Истинно народный писатель : [послание


президента Респ. Молдова писателю Иону Друцэ по случаю 80-летия] / Вла-
димир Воронин // Кишин. новости. – 2008. – 5 сент. – Р. 1.

821.161.1.0 Literatură rusă


4966. Cirkova, Zinaida. Zinaida Cirkova : "Caut în istorie reverberaţiile
viitorului" : [interviu cu scriitoarea] / consemnare : Elena Istrati // Cultura. – 2008. –
22 aug. – P. 4.

4967. Казакова, Раиса. "И с вами снова я …" : [о творчестве рус. по-
эта Александра Пушкина] / Раиса Казакова // Независимая Молдова. – 2008. –
19 сент. – Р. 18.

4968. Полюхов, Николай. "В общей я пользе собственную чаю" : к


300-летию Антиоха Кантемира / Николай Полюхов, Юрий Максимов // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 24 сент.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4969. Borziac, Ilie. Secolele "sumbre" în istoria Greciei încep în zona
nord-pontică : [aspecte arheologice] / Ilie Borziac // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). –
P. 10.

908 Monografii ale localităţilor


4970. Bulat, Vladimir. De cealaltă parte a Dunării : Serbia creştină : jur-
nal / Vladimir Bulat // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 16-17.

4971. Mereuţă, Daniela. Ţara fiordurilor : [Norvegia] / Daniela Mereuţă //


Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Sept. (Nr 6). – P. 20. – (Supl. al ziaru-
lui "Timpul de dimineaţă").

4972. Vrednic, Nicu. Riga verde : jurnal de călătorie : [Riga, Letonia] /


Nicu Vrednic // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 2. – Contin. Începutul : 30 aug.

219
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Madan, Gheorghe. Gheorghe Madan : "Adesea mă simt mult mai comod
în casa strămoşilor"... – Vezi Nr 4953

Vizitiu, Svetlana. Emil Loteanu : "M-am logodit cu cea mai depărtată


stea"... – Vezi Nr 4817

Vizitiu, Svetlana. Grigore Grigoriu : "Zilele din palmă-n cer îmi zboară". –
Vezi Nr 4818

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


4973. Căinăreanu, Vasile. Stema şi drapelul Moldovei unice : [aspecte
ist.] / Vasile Căinăreanu // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 11.

4974. Нестерюк, Андрей. Символика Молдовы / Андрей Нестерюк //


Moldova Mare. – 2008. – 30 sept.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
4975. Europa de după moartea lui Stalin în viziunea istoricilor din Repu-
blica Moldova şi România : [materiale prez. în cadrul simpoz. şt. "Evoluţii politice
europene în perioada anilor 1953-1968"] / consemnare : Alex Luca // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 26 sept. – P. 6. – Cuprins : Fascismul a fost provocat de
comunism şi nu invers / Gheorghe Buzatu; Regimul Stalin a continuat expansionis-
mul rus / Mihai Retegan; Europa s-a unificat, dar nu şi-a găsit până astăzi o identita-
te geografică bine determinată / Gheorghe Cojocaru; Manualele de istorie integrată
din Republica Moldova compromit metodologia ştiinţifică democratică de predare a
istoriei / Anton Moraru.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


4976. Caşu, Igor. Igor Caşu : "Fronturile populare din fosta URSS s-au
aflat sub tutela KGB" : [interviu cu istoricul] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 8 sept. – P. 4-5.

4977. Червенков, Николай. Дипломатический гамбит : [100-летие


независимости Болгарии] / Николай Червенков // Analytique Moldpresa. – 2008.
– 20 сент. – Р. 20.

220
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

94(478) Istoria Republicii Moldova


4978. "Cartea foametei" : [din luările de cuv. în cadrul lansării cărţii (aut.
Larisa Turea, Bucureşti, ed. Curtea Veche, 2008) la Salonul Intern. de Carte, Chişi-
nău, 2008 : Spiridon Vangheli, Gheorghe Palade, Iuliana Gore-Costin [et al.] / con-
semnare : Eugenia Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 7.

4979. Ancel, Jean. Transnistria în perioada ocupaţiei româneşti : [fragm.


din lucrarea "Transnistria"] / Jean Ancel // Moldova Mare. – 2008. – 23, 30 sept. –
Va urma.

4980. Boldişor, Veronica. Anevoiosul drum al Unirii : [pe marginea căr-


ţii-album "Drumul Unirii" de Sergiu Nucă, Ch., ed. "Prut Intern.", 2008] / Veronica
Boldişor // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 4.

4981. Ciobanu, Raisa. Încă o dată despre ceea ce nu avem dreptul să


uităm nicicând : [pe marginea lucrării "Cartea foametei" de Larisa Turea, Bucu-
reşti,Curtea Veche, 2008] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 6.

4982. Colesnic, Iurie. Trei destine ca trei poveşti … : împlinirea lui Con-
stantin Stere (3) / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 7. – Art. 1 :
Iun. (Nr 6).

4983. Colesnic, Iurie. Un membru al Sfatului Ţării dispărut fără urmă în


gulag … : [Gheorghe Druţă] / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P.
10.

4984. Dabija, Nicolae. Prutul – un râu îngenuncheat? : (discurs în Aula


Acad. Române, cu prilejul aniversării a 90-a a Unirii Basarabiei cu Ţara) / Nicolae
Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 1.

4985. Halippa, Pantelimon. Unirea Basarabiei cu România (II) : [studiu


despre istoria constituirii şi activităţii Sfatului Ţării (1917-1918)] / Pantelimon
Halippa; text pus la dispoziţie de Ion Constantin şi Ion Negrei // Lit. şi arta. – 2008. –
4 sept. – P. 7. – Art. 1 : 28 aug.

4986. Negru, Nicolae. Despre pericolul consumului de troscot : [despre


foamea din anul 1947] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P.
6.

221
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4987. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Taina toponimicului Reni : [aspecte


istorice] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 8.

4988. Semeniuc, Tudor. Dăinuirea noastră în veacuri : [începuturi ale is-


toriei Ţării Moldovei] / Tudor Semeniuc // Comunistul. – 2008. – 19 sept. – P. 9-10,
15-16.

4989. Гросул, Владислав. Традиции молдавской государственности


/ Владислав Гросул // Moldova Mare. – 2008. – 30 sept. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 4958)

222
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 9-2008

Boian, Ilie 4648


A Boiangiu, Magdalena 4772
Ababii, Ion 4706 Boldişor, Veronica 4980
Ancel, Jean 4979 Bomaistruc, Ala 4341
Andronic, Oleg 4834 Borisova, Ludmila 4601
Andronic, Victor 4664 Borziac, Ilie 4969
Anestiade, Vasile 4731 Botezat, Ana 4342
Anestiadi, Zinaida 4706 Botin, Tudor 4778
Antoci, Zinaida 4664 Braga, Mihai 4360
Antohi, Eleonora 4733 Brădescu, Pavel 4835-36
Anton, Ion 4869-70 Brăiescu, Ana 4343
Aramă, Angela 4388 Bucov, Andrieş 4779
Axionova, Lidia 4804 Budeanu, Gheorghe 4445-46
Budişteanu, Alexandru 4378
B Budurin, Mihai 4789
Babansky, Valeriu 4331, 4785 Bujor, Pavel 4777
Babin, Victoria 4745, 4747, 4749 Bukovski, Vladimir 4373, 4374, 4386,
Baciu, Valentina 4437, 4469, 4949 4416
Bâlci, Gheorghe 4871 Bulat, Eugenia 4821
Baldovici, Vladimir 4770 Bulat, Vladimir 4970
Bâlici, Gheorghe 4872-79 Burea, Irina 4734
Balmoş, Galina 4632 Butnaru, Leo 4881-82
Barbaroş, Aurelia 4658 Butovschi, Alexei 4838
Barbu, Eugen 4861 Buzatu, Gheorghe 4975
Bârsa, Iurie 4758 C
Bâstrov, Valerii 4533
Bădărău, Dionisie 4855 Caduc, Petru 4835
Bălteanu, Ion 4777 Calinovsky, Anton 4381
Bejenaru, Elena 4676 Cantemir, Dimitrie 4856, 4958
Bejenaru, Lia 4756 Caranfil, N. 4390
Belâi, Liviu 4742 Cartaleanu, Tatiana 4710
Belîi, Liviu 4750 Casandra, Cristina 4836
Belostecinic, Grigore 4557 Caşu, Igor 4976
Bendas, Mihai 4659, 4695 Catan, Natalia 4756
Berlinski, Ion 4439, 4594 Catan, Petru 4709
Bernaz, Oleg 4372 Catan, Victor 4616
Berzoi, Ludmila 4707 Cazac, Valeriu 4648
Beşleagă, Vladimir 4389, 4421 Cazacu, Lia 4541
Bivol, Efim 4880 Cazacu, Valeriu 4828
Bivol, Vera 4647 Căinăreanu, Vasile 4973
Blagoslovitu, Stas 4756 Căpiţă, Ionel 4660
Bogatu, Petru 4440-44, 4513-14 Cerchez, Zina 4756
Boguşevschi, Iuliana 4702 Cerevatîi, Victor 4694

223
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Cerne, Constantin 4840 Conţiu, Mihai 4439, 4594, 4638


Cernelea, Steliana 4700 Corai, Tatiana 4758-59
Cheianu, Constantin 4391-92 Corbu, Haralambie 4948
Chibac, Gh. 4609 Corghenci, Ludmila 4345
Chicu, Anastasia 4512 Corlăţean, Titus 4449
Chiper, Grigore 4945 Corobceanu, Svetlana 4396
Chiperi, Varvara 4661 Corsoveţchi, Serghei 4703
Chirilă, Victor 4496 Coşbuc, George 4862
Chirilov, Viorica 4727, 4760 Coşeriu, Eugeniu 4957
Chirtoacă, Dorin 4617 Coştei, Nicolae 4839
Chisnenco, Angela 4467, 4558, 4561, Cristal, Oleg 4375-76, 4397, 4450-52,
4810 4498-99, 4592, 4603
Chiţan, Simona 4939 Cristea, Ioana 4791
Cibota, Eugen 4649 Crudu, Dumitru 4949
Cibotaru, Anatolie 4662, 4665 Cubreacov, Vlad 4398, 4453
Cibotaru, Arhip Simion 4882 Culev, Lucia 4337-38
Cimpoi, Mihai 4946 Curtescu-Marinciuc, Tamara 4665-66
Cimpoieş, Gh. 4708 Cuşmir, Toma 4709
Ciobanu, Ala 4741 Cuzneţ, Elena 4664
Ciobanu, Eugenia 4981
Ciobanu, Ghenadie 4790 D
Ciobanu, Ilarion 4820 Dabija, Doina 4885
Ciobanu, Ion C. 4947 Dabija, Nicolae 4358, 4399, 4593, 4886-
Ciobanu, Lazăr 788 87, 4984
Ciobanu, Mircea 4757-58 Damian, George 4500
Ciobanu, Raisa 4981 Daniliuc, Ion 4611
Ciobanu, Steliana 4364 Dascăl, Valeria 4888
Ciobanu, Veronica 4344 David, Anatolie 4732
Ciobanu, Vitalie 4393, 4941 Deleanu, Liviu 4889
Ciobu, Emil 4497 Denisov, Alexandr 4788
Ciocanu, Anatol 4884 Dermenji, Veaceslav 4720
Ciocanu, Ion 4940 Diacoglo, Vasile 4691
Ciocoi, Valeriu 4533, 4562, 4680 Diacov, Dumitru 4515
Ciornei, Vsevolod 4394-95, 4447-48 Dinvis, Vicu 4637
Cirkova, Zinaida 4966 Dodon, Ion 4667
Ciuhrii, Serghei 4806 Doga, Alexandru 4890
Codrean, Irina 4597, 4800 Doga, Eugen 4792
Codreanca, Lidia 4857 Dombrov, Ion 4672
Codrescu, Andrei 4941 Doni, Gheorghe 4676, 4694
Cojocari, Victor 4618 Dorgan, Victoria 4756
Cojocaru, Gheorghe 4975 Dorofeeva, Ala 4701
Cojocaru, Sergiu 4336 Draghişteanu, Ion 4559
Colesnic, Iurie 4982-83 Druţă, Gheorghe 4983
Colţun, Gheorghe 4854 Druţă, Ion 4891-93, 4947, 4961, 4963
Comarniţchi, Daniela 4663 Dubrovschi, Anatol 4594, 4638
Constantin, Ion 793 Duca, Maria 4650

224
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dulgheru, Valeriu 4377, 4454 Goci, Aureliu 4952


Goga, Octavian 4864
E Gologan, Iurie 4756
Efros, Ana 4512 Gore-Costin, Iuliana 4978
Eminescu, Mihai 4863, 778 Gorgan, Ion 4378
Eremei, Ana 4668 Gorgos, Violeta 4754
Erizanu, Gheorghe 4758 Grâu, Elvira 4669
Esinencu, Nicolae 4894 Greceanîi, Zinaida 4402, 4599
Grecu, Ion 4531
F Grigoriu, Grigore 4818
Fati, Sabina 4455 Grosu, Aneta 4413
Fayl, Gilbert 4331 Grosul, Ludmila 4855
Federiuc, Nicolae 4381, 4388, 4456-57 Gugel, Anatol 4899
Filat, Vlad 4560, 4595 Guţu, Ana 4712
Filip, Felicia 4822 Guţu, Sergiu 4900-01
Filip, Iulian 4340, 4895-98 Guţu, Valentin 4841
Fochin, Iurie 4634 H
Focşa, Boris 4823
Frişcu, Alexandru Horaţiu 4950 Hadârcă, Ion 4902
Frumusachi, Svetlana 4756, 4793 Hadârcă, Natalia 4374, 4379, 4596,
Frunză, Eugeniu 4721 4598, 4671, 4715, 4733
Furtună, Mihai 4619 Hadei, Vitalie 4837
Fusu, Mihai 4824 Halabudenco, Elena 4745
Fuştei, Nicolae 4361 Halippa, Pantelimon 4985
Hâncu, Maria 4403, 4903
G Hâncu, Olesea 4459
Galben, Andrei 4712, 4716, 4717 Harabagiu, Pavel 4961
Galeţchi, Petru 4711, 4718 Harconiţă, Elena 4346
Garaba, Vladimir 4722 Hasdeu, Iulia 4940
Gârneţ, Vasile 4937-38 Hăbăşescu, Tamara 4670
Gavriliţă, Raisa 4651, 4710 Hîncu, Maria 4403
Găină, Boris 4330 Hoppe, Felicitas 4938
Georgescu, Nicolae 4854 I
Gheorghiţă, Lenuţa 4794
Gheorghiţă, Nadina 4532, 4723, 4725, Iachim, Ion 4672-73
4762, 4830 Iacob, Mihaela 4561
Gheorghiu, Gheorghe 4951 Iancu, Marcel 4775
Gherasim, Arcadie 4400-01, 4458, 4960 Iepure, Diana 4904
Gherasim, Mihaela 4756 Ioniţă, Veaceslav 4544, 4562
Gherman, Galina 4795 Iordache, Ştefan 4825
Gherman, Marcel 4796 Iosip, Şt. O. 4865
Ghidrim, Gheorghe 4711 Iovu, Vasile 4797
Gide, Andre 4860 Istrate, Elena 4962
Glavan, Iulian 4750 Istrate, Liliana 4774
Gnatiuc, Lucia 4724 Istrati, Elena 4357, 4790, 4795, 4966

225
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Ivanov, Anatol 4713 Mariancic, Vera 4826


Ivanov, Dumitru 4639 Marin, Gheorghe 4908
Ivanova, Eleonora 4676 Marinciuc, Aurel 4798
Izbeştschi, Iosif 4674 Marinciuc, Mihai 4677
Marinescu, Marian Jean 4459
J Markidonova, Natalia 4788
Jalbă, Tatiana 4652, 4675 Martin, Vasile 4534
Jitari, Mariana 4678 Marulea, Alexei 4799
Jolondcovschi, Alexandru 4753 Matcovschi, Dumitru 4404, 4909, 4954
Matei, Muşata 4910
K Matuşenco, Andrei 4619, 4623, 4722
Koifman, Aleksandr 4778-79, 4789, Maţievschi, Elena 4833
4802, 4826 Mazilu, Gheorghe 4405
Korsowezki, Serghei 4541 Melega, Mariana 4678
Kulikovski, Lidia 4340 Melinescu, Gabriela 4866
Kvasov, Vladimir 4533 Melnic, Viorel 4575
Mereuţă, Daniela 4971
L Mihai, Elena 4784
Mihăieş, Mircea 4372
Laptev, Valerii 4533
Mihăieş, Roman 4406
Lari, Leonida 4905, 4952
Mihăilă, Vlad 4347
Laşcu, Mihail 4531
Militaru, Vasile 4944
Lavric, Galina 4664
Mistreanu, Tatiana 4679
Lazăr, Constantin 4590
Mivovan, Aliona 4664
Leşco, Anatol 4838
Mizsei, Kalman 4457
Leu, Ion 4906
Mîndîcanu, Virgil 4714
Loghin, Vlad 4634, 4769
Mîrleanu, Oleg 4533
Loghin, Vladimir 4770
Mocanu, Igor 4775
Loteanu, Emil 4817
Mocanu, Maria 4800
Lozinschi, Raisa 4336, 4517, 4618
Monciu-Sudinski, Alexandru 4867, 4942
Luca, Alex 4975
Moraru, Anton 4975
Luca, Rodica 4808, 4823
Moraru, Haralambie 4407-11, 4640
Lucaş, Ana 4792
Moraru, Ion 4412
Luchianov, Ion 4837
Moraru, Irina 4616, 4754, 4794
Lujanschi, Fiodor 4805
Morgoci, Gheorghe 4760
Lungu-Ploaie, Raisa 4907
Moroşanu, Mihai 4715
Lupaşcu, Tatiana 4617
Moscalenco, Sveatoslav 4726
Lupu, Marian 4594, 4599
Moscalenco, Vsevolod 4726
M Moşanu, Alexandru 4413
Muntean, Angela 4641
Madan, Gheorghe 4948, 4953, 4973 Muntean, Radu 4816
Maftei, Vladimir 4834, 4842 Munteanu, Galina 4604
Mândâcanu, Valentin 4858 Munteanu, Mihai 4827
Mangir, Ştefan 4620 Mustea, Gheorghe 4357
Marcouskaia, Ekaterina 4381 Musteaţă, Traian 4839-40
Marcu, Tatiana 4755

226
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

N Plăieşu, Raisa 4347, 4352, 4359


Plămădeală, Alexandru 4776
Nagacevschi, Vitalie 4411, 4516-17 Pogurschi, Andrei 4604
Naniev, Alexandr 4356 Pohilă, Vlad 4859
Neamţu, Petre 4801 Poiată, Petru 4605, 4689
Nechit, Irina 4781-82, 4859, 4935 Pojar, Serghei 4804-06, 4827
Negrei, Constantin 4985 Pojoga, Silvia 4681
Negrei, Ion 4985 Popa, Constanţa 4373, 4780
Negru, Nicolae 4414-16, 4460, 4501, Popa, Nicolae 4913
4518, 4986 Popa, Victoria 4353
Negruţă, Eugen 4802 Popescu, Nicu 4503
Niculescu, Luca 4591 Popkov, Valerii 4533
Nucă, Sergiu 4911, 4980 Popovici, Angelina 4914
O Popovici, Vlad 4915
Popuşoi, Liliana 4756, 4783, 4793, 4824,
Oanţa, Gheorghe 4841 4831
Odainic, Ioan 4611 Porubin, Diana 4728
Olaru, Angelina 4367, 4807, 4822, 4976 Porubin, Natalia 4639
Olteanu, Constantin 4563, 4625 Postoico, Maria 4594
Osoianu, Vera 4348-50 Postolache, Gheorghe 4916
Ostapciuc, Eugenia 4417-18 Preda Sânc, Marilena 4781
P Proca, Ion 4420
Prodan, Fedora 4653-54
Padalko, Olga 4528 Puric, Dan 4821
Palade, Gabriel 4704
Palade, Gheorghe 4978 R
Paladi, Victor 4803 Raileanu, Anatol 4704, 4705
Palladi, Tudor 4735 Raţă, Ion 4789
Panciuc, Vasile 4621 Raţă, Mariana 4337
Panfil, Vasile 4727 Rădulescu, Ion Heliade 4943
Panţâru, Tudor 4502 Răileanu, Anatol 4669
Parascovia, Egumena 4362 Reniţă, Alecu 4729
Partole, Claudia 4912, 4951 Reşetnicov, Artur 4622
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 4987 Retegan, Mihai 4975
Păduraru, Pavel 4380, 4389, 4942 Rîhlea, Ana 4676
Păsat, Dumitru 4943 Rîhlea, Lidia 4676
Păunescu, Adrian 4868 Robu, Nicolae 4623
Perciuleac, Ludmila 4680 Roibu, Nicolae 4330, 4753, 4797
Pereteatcu, Tamara 4351 Roman, Elena 4696
Perjovschi, Dan 4780 Romanciuc, Vasile 4945
Petrescu, Nicolae 4363 Roşca, Agnesa 4917
Petrov, Simion 4855 Roşca, Iurie 4421-22, 4594
Piscilanicov, Boris 4713 Roşcovan, Mihai 4575
Pînzaru, Victor 4515 Rotaru, Anatol 4782
Platon, Alexandru-Florin 4369 Rotaru, Noie 4682
Plăcintă, Mircea 4769 Rotaru, Tatiana 4726, 4728

227
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Rupnik, Jacques 4387 Şevciuc, Natalia 4655


Rurac, Anatol 4783 Şleahtiţchi, Mihai 4368
Rusu, Boris 4702 Şoltoianu, Alexandru 4390
Rusu, Mihai 4918 Ştefaniuc, Victor 4829
Rusu, Veronica 4667, 4683-84 Ştefârţă, Sorina 4368, 4516
Rusu, Victor 4624 Ştefănescu, Alex 4956
Ştirbu, Titus 4919-20
S Ştirbu, Vitalie 4676
Safta, Vladimir 4743 T
Sainsus, Valeriu 4367
Samoilă, Alexandru 4807 Tabarcea, Tatiana 4676
Sârbu, Antonina 4719, 4776 Talai, Galina 4532
Sava, Andrei 4808 Talat-Kelpsa, Laimonas 4464
Sălcuţan, Mihai 4955 Talmaci, Victor 4533
Sănduţă, Galina 4828-29 Tamazlâcaru, Elena 4809, 4957
Sărănuţă, Silvia 4719 Tarlev, Vasile 4518
Schlesak, Dieter 4939 Taşcă, Mihai 4598
Scutelniciuc, Ion 4677, 4717 Tănase, Constantin 4519-20
Semeniuc, Tudor 4988 Tcaci, Lilia 4355
Silvestru, Aurelian 4685 Teleucă, Victor 4923
Siniţaru, Olga 4402 Televca, Nicolae 4688
Sîrbu, Lilia 4686 Tismăneanu, Vladimir 4372
Smirnov, Igor 4392 Todorov, Tzvetan 4936
Socor, Vladimir 4462 Trăistariu, Mihai 4810
Solovei, Adriana 4512 Tudor, Ştefan 4924, 4961
Spânu, A. 4718 Turea, Larisa 4981
Spinei, Vasile 4597
Spînu, Silvia 4656, 4697 Ţ
Sprânceană, Vitalie 4936
Staric, Victor 4621 Ţărnă, Tatiana 4362
Stere, Constantin 4985 Ţăruş, Mihai 4784
Stici, Ion 4735, 4742 Ţurcanu, Alina 4449, 4560, 4624, 4801
Stoica, Valentina 4687 Ţurcanu, Andrei 4946
Strâmbeanu, Andrei 4921
Stratulat, Paula 4620 U
Strătilă, Silvia 4354
Ungureanu, Ludmila 4657
Strelciuc, Ioan 4365, 4463
Untilă, Veaceslav 4423
Suceveanu, Arcadie 4922
Urechean, Serafim 4424, 4521
Sulac, Nicolae 4799
Ursu, Silvia 4465
Ş
V
Şalaru, Maria 4944
Vacarciuc, Gheorghe 4625
Şaptefraţi, Olesea 4756
Vakulovski, Mihail 4816
Şavga, Nicolae 4749
Vangheli, Spiridon 4978
Şerban, Florentin 4842
Vântu, Ana 4747

228
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Varta, Ion 4689 Б


Vartic, Andrei 4466
Varticean, I. 4958 Балдович, Владимир 4771
Vasilache, Sandu 4830 Балмош, Галина 4633
Văluţă, Galina 4925 Беженару, Елена 4535
Verebceanu, Stela 4831 Бескиеру, Ион 4602
Viacorka, Nicolae 4381 Бобров, Игорь 4626
Vicol, Ion 4959 Бодарев, Павел 4766
Vidraşcu, Anatol 4759 Бодюл, Светлана 4812
Vieru, Grigore 4926 Бойко, Юрий 4470
Vizitiu, Svetlana 4803, 4817, 4818, 4832, Ботнарь, Василий 4763
4974-75 Боцан, Игорь 4426, 4438, 4505
Vîlcu, Mihai 4927 Брюсов, Валерий 4928
Voitun, Aneta 4743 Бряхнэ, Ливиу 4542
Volosiuc, Vasile Mihail 4599 Булига, Валентина 4427
Voloşciuc, Lidia 4676 Бурлаку, Дорел 4813
Voronin, Vladimir 4425, 4564, 4599, Бурмистрова, Юлия 4382
4643-45, 4963, 790 В
Vorotneac, Elena 4636, 4690
Vrabie, Gheorghe 4785 Варга, Дьордя 4471
Vrabie, Radu 4467 Вардунов, Игорь 4846
Vrednic, Nicu 4972 Василос, Любовь 4746
Васильев, Александр 4584
W Вискалов, Александр 4845
Wagner, Richard 4937 Власова, Ольга 4746, 4751
Waung, Ruth 4371 Волницкий, Игорь 4573
Well, Ralph 4468 Воронин, Владимир 4646, 4964-65
Wiegand, Gunnar 4469 Врабие, Виталие 4631

Z Г

Zagaevschi, Vladimir 4707 Гаврилуца, Валерий 4428


Zaharia, Victor 4600 Галкина, Аксиния 4786
Zavtoni, Paulina 4832 Годорожа, Дмитрий 4472
Zavtoni-Haret, Paulina 4832-33 Горькавый, Николай 4382
Zgureanu, Teodor 4811 Грек, Иван 4429, 4511
Zimina, Larisa 4601 Гросул, Владислав 4989
Zosim, Maria 4664 Гурез, Лилия 4471
Zugrav, Elena 4691 Гурская, Зося 4929

А Д

Андон, Виктор 4819 Делонг, Дж. Бредфорд 4582


Антонович, Татьяна 4576 Дербенцев, Александр 4744
Астахова, Ирина 4548 Джеймс, Гарольд 4333
Диордиев, Ион 4930
Добровольский, Игорь 4843
Домущу, Олег 4692

229
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Дорошенко, Анна 4736, 4738-39, 4748 Малышев, Олег 4629


Друцэ, Ион 4819, 4964-65 Мардарь, Ион 4933-34
Дуб, Иван 4931 Марченко, Ольга 4549
Дьяков, Дмитрий 4506 Масленников, Владимир 4482
Медведев, Дмитрий 4483
З Мельник, Виорел 4578-80
Западинский, Роберт 4431, 4473, 4522 Милибэнд, Дэвид 4477, 4484
Зиду, Юрий 4764 Милидович, Игорь 4581
Моисеев, Сергей 4334, 4570
И Мун, Пан Ги 4486
Ильина, Ксения 4546 Мунтян, Демьян 4629

К Н

Казакова, Раиса 4967 Негруца, Вячеслав 4550


Калак, Дмитрий 4581, 4585, 4586 Немеренко, Алла 4738
Калинина, Дарья 4432, 4565 Нестерюк, Андрей 4974
Кантемир, Антиох 4968 Новиков, Кирилл 4537
Новосадюк, Владимир 4487
Капацына, Елена 4824
Капсамун, Иван 4848 О
Катринич, Лариса 4736-37
Киселев, Дмитрий 4475 Олару, Федор 4543
Киструга, Зинаида 4566 Олексич, Виталие 4730
Клима, Павел 4476 Ординат, Наталья 4787
Коваленко, Ирина 4529, 4547, 4566-67 Очеретный, Владимир 4383
Кожокарь, Максим 4843 П
Козак, Игорь 4615, 4627-28
Кокойтa, Э. Д. 4479 Панченко, Анатолий 4748
Косарев, Валерий 4370 Папурова, Татьяна 4698-99
Костишар, Валентина 4932 Пашалы, Петр 4543
Краус, Ханс 4853 Петрович, Виктор 4606
Крецул, Олег 4845 Пинструп-Андерсен, Пер 4556
Кропанцева, Татьяна 4426, 4438 Подолян, Елена 4538
Полюхов, Николай 4968
Л Постован, Думитру 4613
Лавров, С. В. 4477-78 Прасад, Эсвар 4551
Лавров, Сергей 4479 Путин, В. В. 4485, 4587
Лазэр, Валериу 4548, 4586 Пушкин, Александр 4967
Лащенков, Сергей 4846 Р
Ли, Кристиан 4536
Лукьянов, Федор 4480-81 Решетников, Артур 4630
Ляхова, Ирина 4814 Родрик, Дэни 4588
Ройтбурд, Елена 4580
М Русу, Алла 4786
Макидон, Виталий 4751 Рылеев, Денис 4568
Максимов, Юрий 4968 Рэйдер, Стивен 4523

230
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

С Ф
Савостин, Николай 4384 Флоря, Владимир 4761
Самойлов, Игорь 4569 Функ, Иосиф 4850
Санду, Ион 4847 Фурдуй, Виорел 4602
Саракуца, Анатолий 4570
Свидерский, Алексей 4773 Ц
Святченко, Иван 4540 Цеслюк, Владимир 4434-35, 4495,
Семенова (Юдович), Юлия 4490 4524-25
Семипядный, Владимир 4848 Цимблер, Марина 4815
Сергеев, Валентин 4366 Цуркан, Марина 4737
Сидоров, Дмитрий 4543, 4730, 4766-
67, 4812 Ч
Силицкая, Наталья 4427, 4602, 4761 Червенков, Николай 4977
Силицкий, Анатолий 4787 Чобану, Георгий 4739
Скидельски, Роберт 4526 Чобану, Эдуард 4824, 4849, 4851-52
Смешная, Татьяна 4542, 4763, 4773 Чокану, Михаил 4740
Соловьева, Татьяна 4693 Чубашенко, Дмитрий 4436
Сорочану, Тудор 4476, 4491
Стешенко, Анна 4385 Ш
Стратан, Андрей 4509
Шалберова, Светлана 4740
Стратулат, Вадим 4510
Швейкина, Ольга 4589
Стюарт, Девин 4492
Шикирлийская, Марина 4554-55
Суручану, Ион 4849
Штефанец, Наталья 4815
Сухих, Артур 4814
Сырбу, Андрей 4850 Я
Сырги, Константин 4768
Сытник, Серджиу 4335 Янина, Анна 4335
Янчева, Анна 4574, 4752, 4764-65
Т
Такий, Александр 4552-53
Таран, Ангелина 4768
Тарлева, Екатерина 4332
Тарнакин, Владимир 4693
Тимофти, Игорь 4572
Ткач, Анна 4433
Трише, Жан-Клод 4583
Тхоров, Александр 4607
У
Узун, Наталья 4429, 4493-94, 4523,
4535, 4550
Унтилэ, Вячеслав 4573
Устурой, Николай 4692

231
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gaz e-
tă" Nr 9-2008

1. Alianţa Moldova Noastră 22. Moldova Mare


2. Analytique Moldpresa 23. Moldova suverană
3. Capitala 24. Natura
4. Comunistul 25. ProFarmacia
5. Contrafort 26. Săptămîna
6. Cultura 27. Sport plus
7. Curierul ortodox 28. Stejarul
8. Democraţia 29. Timpul de dimineaţa
9. Dezvoltarea 30. Univers pedagogic pro
10. Dreptul 31. Vocea poporului
11. Eco 32. Ziarul de gardă
12. Făclia 33. Альянс Moldova Noastră
13. Florile dalbe 34. Кишиневские новости
14. Flux continuu : ed. de vineri 35. Кишиневский обозреватель
15. Flux continuu. Anchetă 36. Коммерсант plus
16. Flux continuu. Sănătate 37. Коммунист
17. Gazeta bibliotecarului 38. Молдавские ведомости
18. Glasul 39. Независимая Молдова
19. Integrarea europeană, pas cu pas 40. Новое время
20. Jurnal de Chişinău 41. Экономическое обозрение
21. Literatura şi arta

232
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII .................................................................................... 5

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii......................................5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ........................... 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 6
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ 6
01 Bibliografie. Cataloage ..................................................................6
02 Biblioteconomie .............................................................................. 7
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................... 7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 8
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 12
32 Politică ......................................................................................... 12
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 13
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ .....................................................................19
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.............................................. 21
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................21
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor .......................................................................................... 27
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 27
51 Matematică ................................................................................... 28
53 Fizică ............................................................................................ 30
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ........................................31
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 31
59 Zoologie ........................................................................................ 32
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 32
61 Medicină ....................................................................................... 32

233
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 37
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .............. 37
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 40
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ......................... 41
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 42
72 Arhitectură.................................................................................... 42
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 42
78 Muzică .......................................................................................... 43
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport........................................... 44
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................... 45
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie........................................................................................ 45
82 Literatură...................................................................................... 49
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................... 55
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................... 55
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii 55
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie
sistematică). Geografie teoretică................................ ...................... 55
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 56
94 Istorie generală. Istorie universală............................................... 56
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 9-2008 ................................ .......... 65
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 9-2008 ................................ .......... 71
Index de subiecte ................................ ................................ ..................... 73
Index de editori................................ ................................ ........................ 77
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 77

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" .......................................78

234
0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 78
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii....................................78
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 78
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 78
005 Management ................................ ................................ ..................... 78
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................ 78
02 Biblioteconomie ............................................................................ 79
08 Poligrafii. Lucrări colective ......................................................... 79
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................80
1/14 Filozofie ..................................................................................... 80
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ...................................80
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 80
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................ 80
32 Politică ......................................................................................... 80
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 81
34 Drept. Jurisprudenţă.....................................................................84
35 Administraţie publică. Artă militară............................................. 87
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.............................................. 87
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................88
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor .......................................................................................... 89
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 90
51 Matematică ................................................................................... 90
53 Fizică ............................................................................................ 91
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................. 91
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ........................................91
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 92
58 Botanică........................................................................................ 92

235
59 Zoologie ........................................................................................ 92
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 93
61 Medicină ....................................................................................... 93
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................ 97
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 98
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .....100
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 101
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....101
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ....................... 101
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................101
72 Arhitectură.................................................................................. 101
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 102
78 Muzică ........................................................................................ 102
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................102
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 103
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 103
82 Literatură.................................................................................... 104
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 105
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 105
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii
....................................................................................................105
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ............................ 106
93/94 Istorie..................................................................................... 106
Index de nume la "Materialele bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-
2008 ................................ ................................ ............................... 108

236
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-
2008 ................................ ................................ ............................... 113

CRONICA RECENZIILOR ..................................................................114

3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 114


32 Politică ....................................................................................... 114
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................114
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ........................................................................................ 114
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 115
61 Medicină ..................................................................................... 115
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 115
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................115
72 Arhitectură.................................................................................. 115
78 Muzică ........................................................................................ 116
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 116
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 116
82 Literatură.................................................................................... 117
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 119
93/94 Istorie..................................................................................... 119
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 119
Index de nume la ″Cronica recenziilor″ Nr 2-2008................................ 120

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ........................................122

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 122


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................122
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 122

237
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 122
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă .....................................122
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 123
32 Politică ....................................................................................... 123
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 123
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................125
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 130
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 130
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........130
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 130
53 Fizică .......................................................................................... 130
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 131
59 Zoologie ...................................................................................... 131
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 131
61 Medicină ..................................................................................... 131
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 132
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 133
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 136
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 137
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....138
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......139
73 Arte plastice ................................................................................ 139
78 Muzică ........................................................................................ 139
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................139
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 140
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 140

238
82 Literatură.................................................................................... 140
82/821 Literatură artistică................................ ................................ ...... 140
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii ................................ ......... 141
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 142
93/94 Istorie..................................................................................... 144
94(498) Istoria Republicii Moldova................................ ....................... 144
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2008 ................ 145
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2008....................... 149

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.........................................150

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 150


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................150
001 Ştiinţa şi cunoaştere în general ................................ ....................... 150
003 Sisteme de scriere şi notare................................ ............................. 150
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 150
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 151
01 Bibliografie. Cataloage .............................................................. 151
02 Bibliteconomie ............................................................................ 151
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................ .......................... 153
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................... 153
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 153
09 Manuscrise. Bibliofilie................................................................ 153
1 FILOLOGIE. PSIHOLOGIE .....................................................................153
1/14 Filozofie ................................................................................... 153
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 153
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă .....................................153
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 154
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................... 154

239
32 Politică ....................................................................................... 155
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 171
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................178
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 181
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 183
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 183
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........192
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 192
53 Fizică .......................................................................................... 193
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................193
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 194
59 Zoologie ...................................................................................... 194
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 194
61 Medicină ..................................................................................... 194
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 197
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 199
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de
construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii ...................... 199
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......200
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şu rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini .......................................... 200
72 Arhitectură.................................................................................. 200
73 Arte plastice................................................................................ 200
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 202
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................... 202
78 Muzică ........................................................................................ 202
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................205

240
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 209
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 209
82 Literatură.................................................................................... 209
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 219
93/94 Istorie..................................................................................... 220
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 220
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 9-2008................. 223
Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 9-2008 ................................ ................................ .......... 232

241
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 14.07
Coli ed. 10.13
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 13/08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md


ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
WWW.BOOKCHAMBER.MD

Tipografia "Valinex" SA

str. Florilor 30/1A, of. 26 B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

242