You are on page 1of 406

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 12
2008

CNCM
Chişinău 2009
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 12

NBCM
Chişinău 2009
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Re-
cenzii

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 12

CNCM
Chişinău 2009
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography


of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed.
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Mol-
dova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design
: Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA).
– ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8
Nr 12, 2008. – 2008. – 291 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-003-0

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2009
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(2400-2794)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2400. Aplicaţii Microsoft Access în sistemul organelor afacerilor interne :
[pentru uzul studenţilor] / Rodica Bulai, Serghei Maftea, Nicolae Ploteanu [et al.] ;
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, Catedra Ştiinţe Reale şi Tehnologii
Informaţionale. – Ch. : Acad. Ştefan cel Mare a MAI, 2008. – 98 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 96 (10 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-930-80-2
[2008-2457]
- - 1. Microsoft Access.
004.45(075)
2401. Balan, V.
Mathcad : Ghid de utilizare / V. Balan, V. Marina ; red. resp.: V. Marina ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini,
Catedra Rezistenţa Materialelor. – Ch. : UTM, 2008. – 90, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 90 (10 tit.). – 200 ex.
[2008-2417]
- - 1. Mathcad.
004.4(075)
2402. Балина, И. В.
Защита информации в экономических информационных системах :
Региональные и международные аспекты : [монография] / И. В. Балина, З. Н.
Гулка ; ред.-изд. совет: Бабенко О. А., Млечко Т. П., Репида В. Б. [и др.] ; Сла-
вян. ун-т Респ. Молдова. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 136 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 125-126 (26 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-088-2
[2008-2340]

5
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

- - 1. Tehnologii informaţionale – Protecţie (rusă).


004.056:33
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
2403. Dergaciov, V.
Institutul Patrimoniului Cultural = Institute of Cultural Heritage : [al Acad.
de Ştiinţe a Moldovei : istorie] / V. Dergaciov, T. Stăvilă ; fot. : Vladimir Colos ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – 124, [4] p. :
fot. color ; 17 x 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la
sfârşitul cap. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-947-56-5
[2008-2679]
- - 1. Institutul Patrimoniului Cultural al Acad. de Ştiinţe a Moldovei – Isto-
rie.
008:001.32(091)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2404. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografice. Recen-
zii : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ;
alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a
Cărţii, 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550.
Nr 9, 2008. – 2008. – 244 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [2008-2495]
015(478)
2405. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă
; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – 20
cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 10, 2008. – 2008. – 199 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – ISBN 978-9975-9730-4-5. – [2008-2681]
015(478)
2406. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice
a UASM / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.:
Ludmila Babâră ; resp. ed.: Ludmila Costin. – Ch. : Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM,
2008 (Centrul Ed. al UASM). – 20 cm. – (Seria: "Publicaţii ale cadrelor didactice şi
ştiinţifice ale UASM"). – ISBN 978-9975-64-137-1.

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Vol. 5 : Facultatea Economie : (anii 1966-1995). – 2008. – 212 p. – Texte:


lb. rom., rusă. – 10 ex. – ISBN 978-9975-64-138-8. – [2008-2616]
016:[378.663+33]
2407. Vol. 8 : Ediţie cumulativă : (anii 1996-2005). – 2008. – 348 p. –
Text: lb. rom., rusă. – 10 ex. – ISBN 978-9975-64-139-5. – [2008-2617]
016:378.663
2408. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – 175 de ani : Bibliogra-
fie : (2002-2007) / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt. : Elizaveta Scripnic, Prascovia
Caleva. – Ch. : BNRM, 2008. – 74 p. ; 20 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-9968-0-8
[2008-2651]
016:027.54(478)
02 BIBLIOTECONOMIE
2409. "Secolul XXI – secolul comunicării: aspecte etico-morale",
conf. şt.-practică (2007 ; Chişinău). Secolul XXI – secolul comunicării: aspecte
etico-morale : Materialele conf. şt.-practică din 29 noiemb. 2007 / dir. publ. : Valeriu
Pelivan ; red. resp. : Ludmila Corghenci, Tatiana Ambroci. – Ch. : CE UASM, 2008.
– 86 p. : fig., fot. color ; 21 cm.
Antetit.: Colegiul de Construcţii din Chişinău, Bibl., Asoc. Bibliotecarilor
din Rep. Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic ULIM. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-135-7
[2008-2325]
- - 1. Biblioteconomie.
027(082)
030 Lucrări de referinţă generale
2410. Almanah universal : evenimente şi cifre … / aut. şi realizatorul pro-
iectului: Boris Postovan. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 20 cm.
… 2008. – 2009. – 324 p. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-100-58-8. – [2008-
2443]
- - 1. Evenimente şi cifre.
030
050 Publicaţii periodice şi seriale
2411. Calendar Naţional ... / Valeria Matvei, Maria Şveţ, Madlena
Puşcaşu ; colab.: Vlad Pohilă, Elizaveta Scripnic, Ludmila Popovici [et al.] ; col. red.
: Petru Soltan (preş.), Andrei Eşanu, Aurel Marinciuc [et al.] ; Bibl. Naţ. a Rep. Mol-
dova. – Ch. : S. n., 2008 (Imprimeria BNRM). – 29 cm. – ISSN 1857-1549.

7
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

... 2009. – 2008. – 298 p. : il. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – Ind. alf. al datelor memorabile documentate: p. 294-295. – 300 ex.
– ISBN 978-9975-9968-3-9. – [2008-2652]
- - 1. Calendare – Date memorabile – Aniversări.
050.9
070 Ziaristică. Presă
2412. Afanasiev, Vlad
Tribunalul conştiinţei : Amintiri. Memorii. Confesiuni. Predilecţi. Versuri
[ale jurnalistului V. Afanasiev] / Vlad Afanasiev. – Ch. : CEP USM, 2009. – 137, [8]
p. : fot. ; 13 x 17 cm.
ISBN 978-9975-70-463-2 (eronat)
[2008-2362]
070(092)
2413. Ciocan, Iulian
Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă / Iulian Ciocan ; Radio "Europa
Liberă". – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – ISBN 978-9975-
61-512-9.
Vol. 2. – 2008. – 82, [1] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-61-513-6. – [2008-
2593]
- - 1. Mass-media. 2. Radio "Europa Liberă".
[070+654]:323/324(478)
2414. Jurnalismul de investigaţie : Manual / Petru Bogatu, Ion
Bunduchi, Arcadie Gherasim [et al.] ; red.-coord.: Constantin Marin ; Transparency
Intern. Moldova. – Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 236 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 232-236 şi la sfârşitul temelor. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-188-1
Gratuit. – [2008-2517]
- - 1. Jurnalism.
070(075)
2415. Распопова, С. Л.
Средства массовой информации Приднестровья = Pridnestrovian
mass-media : история, особенности функционирования, типология / С. Л. Рас-
попова ; Приднестр. oтд. Рос. акад. естеств. наук, Придинестр. гос. ун-т им. Т.
Г. Шевченко, Центр соц. и полит. исслед. "Перспектива", Каф. журналистики. –
Тирасполь : ЦСПИ "Перспектива", 2006 (Тип. ООО "Литера"). – 279, [1] p. : tab. ;
21 cm.
Text: lb. rusă. – Bibliogr.: p. 218-223 şi în note: p. 214-217. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9917-2-8

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-2392]
- - 1. Mass-media – Transnistria – Istorie (rusă).
070+659.3(478-24)(091)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
2416. Institutul de Stat de Relaţii Intern. din Moldova. Anuar ştiinţific /
Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova ; col. red.: Valentin Beniuc (red.-şef),
Mihail Bârgău. – Ch. : IRIM, 2007 (CEP USM). – 25 cm. – ISBN 978-9975-9699-1-8.
– ISSN 1857-1840.
Vol. 5. – 2007. – 352, [1] p. : diagr., tab. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă,
ucr. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9764-1-1
(eronat). – [2008-2558]
- - 1. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova – Anuare.
082+378.4(478)=00
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
2417. ABC-ul animalelor / trad. din lb. engl.: Zinaida Plămădeală ; il. de
Fiammetta Dogi ; il.: Marina Andruhina. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). –
[41] p. : il. color ; 22 cm. – (Şcoala cuvintelor).
Tit. orig.: My First ABC of Animals. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-505-1 (în cop. tare)
[2008-2621]
- - 1. Cărţi pentru preşcolari.
087.5:373.2
2418. Alfabetul în cubuleţe / pict. : Simion Coadă. – Ed. a 2-a. – Ch. :
Carusel, 2008 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – 31 f. il., il. color. ; 18 x 23 cm. – (Cu-
buleţul Magic).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-40-1
[2008-2631]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:373.2
2419. Animale de lângă noi = Животные рядом с нами : Setul pentru
creativitatea copiilor. – Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL).
– [5] f. : il. ; 30 cm. – (Kirigami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-155-3
[2008-2573]
- - 1. Kirigame pentru copii.
087.5:59

9
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

2420. [Animale domestice : carte de colorat] / idee : Ilie Sârbu ; pict. :


Ana Babiuc. – Ch. : "Libresco" SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [18] p. : il., il.
color ; 22 cm. – (Priveşte şi colorează).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-6-6
[2008-2635]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:59
2421. Animale exotice = Экзотические животные : Setul pentru creativi-
tatea copiilor. – Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [5] f.
: il. ; 30 cm. – (Kirigami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-154-6
[2008-2572]
- - 1. Kirigame pentru copii.
087.5:59
2422. [Animale sălbatice : carte de colorat] / idee : Ilie Sârbu ; pict. : Ana
Babiuc. – Ch. : "Libresco" SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [18] p. : il., il. color
; 21 cm. – (Priveşte şi colorează).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-5-9
[2008-2634]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:59
2423. Arctica = Арктика : Setul pentru creativitatea copiilor. – Ch. :
"Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [10] f. : il. ; 30 cm. –
(Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-151-5
[2008-2569]
- - 1. Origame pentru copii.
087.5:913
2424. Aviamodele = Авиамодели : Setul pentru creativitatea copiilor. –
Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [10] f. : il. ; 30 cm. –
(Kirigami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-152-2
[2008-2570]
- - 1. Kirigame pentru copii.
087.5:629.7

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2425. Aviamodele = Авиамодели : Setul pentru creativitatea copiilor. –


Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [10] f. : il. ; 30 cm. –
(Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-149-2
[2008-2567]
- - 1. Origame pentru copii.
087.5:629.7
2426. Becker, Geneviève de
Recordurile animalelor / Geneviève de Becker ; trad. din lb. fr.: Andrei-
Paul Corescu ; il.: Graziella Antonini ; cop. : Cécile Marbehant. – Ch. : Arc, 2008
(Tipogr. din Ungaria). – 43, [1] p. : il. color ; 31 cm.
Tit. orig.: Les Records des animaux. – Indice: p. 44. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-499-3 (în cop. tare)
[2008-2619]
- - 1. Animale – Recorduri – Carte pentru copii.
087.5:821.133.1(493)-93 Becker
2427. Carte de antonime / trad. din engl.: Zinaida Plămădeală ; il. de
Fiammetta Dogi, Paola Ravaglia şi Matteo Chesi. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în
Ungaria). – [40] p. : il. color ; 22 cm. – (Şcoala cuvintelor).
Tit. orig.: My First Book of Opposites. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-506-8 (în cop. tare)
[2008-2622]
- - 1. Cărţi pentru preşcolari.
087.5:373.2
2428. [Fructe : carte de colorat] / pict.: Ana Babiuc. – Ch. : "Libresco"
SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [18] p. : il., il. color ; 22 cm. – (Priveşte şi
colorează).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-3-5
[2008-2632]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:58
2429. Gabie. Dansuri = Танцы : [carte pentru decupare]. – Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [16] p. : il. color ; 22 cm. –
(Seria "Îmbracă păpuşa = Одень куклу").
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-73-156-0
[2008-2574]
- - 1. Cărţi pentru decupare.

11
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

087.5
2430. Gabie. Glamour = Гламур : [carte pentru decupare]. – Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [16] p. : il. color ; 22 cm. –
(Seria "Îmbracă păpuşa = Одень куклу").
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-73-157-7
[2008-2575]
- - 1. Cărţi pentru decupare.
087.5
2431. Gabie. Plimbare = Прогулка : [carte pentru decupare]. – Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [16] p. : il. color ; 22 cm. –
(Seria "Îmbracă păpuşa = Одень куклу").
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-73-159-1
[2008-2577]
- - 1. Cărţi pentru decupare.
087.5
2432. Gabie. Regina balului = Королева бала : [carte pentru decupare].
– Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [16] p. : il. color ;
22 cm. – (Seria "Îmbracă păpuşa = Одень куклу").
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-73-158-4
[2008-2576]
- - 1. Cărţi pentru decupare.
087.5
2433. În pădure = В лесу : Setul pentru creativitatea copiilor. – Ch. :
"Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [10] f. : il. ; 30 cm. –
(Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-147-8
[2008-2565]
- - 1. Origame pentru copii.
087.5
2434. Kadaş, T. V.
Astronomia şi cosmosul : [carte pentru copii] / T. V. Kadaş ; trad. din lb.
rusă: Vsevolod Cernei. – Ch. : "Biblion "SRL, 2008 (Combinatul Poligr. or. Tveri,
Rusia). – 95, [1] p. : il. color ; 22 cm. – (Enciclopedia pentru copii "Micul Erudit"). –
(Billion).
Tit. orig.: Астрономия и космос. – Indice: p. 94-95. – 4000 ex.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9964-7-1 (în cop. tare)


[2008-2449]
- - 1. Astronomia şi cosmosul – Carte pentru copii.
087.5:52
2435. La ţară = В деревне : Setul pentru creativitatea copiilor. – Ch. :
"Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [10] f. : il. ; 30 cm. –
(Kirigami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-153-9
[2008-2571]
- - 1. Kirigame pentru copii.
087.5
2436. [Legume : carte de colorat] / pict.: Ana Babiuc. – Ch. : "Libresco"
SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [18] p. : il., il. color ; 22 cm. – (Priveşte şi
colorează).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-4-2
[2008-2633]
- - 1 Cărţi de colorat.
087.5:58
2437. Luchian, Maria
Engleza : dicţ. pentru copii / Maria Luchian ; des. : Mariana Rotaru. – Ch.
: Lyceum, 2000. – 76, [2] p. : des., tab. ; 21 cm.
ISBN 9975-939-37-6
[2008-2492]
- - 1. Limba engleză pentru copii.
087.5:811.111
2438. Meesukhon, Patcharee
De ce multe animale drăguţe se poartă ciudat? / Patcharee Meesukhon,
Suppalak Phoonsinbooranakul ; trad. : Gabriela Dima ; il. : Threeroj
Rungrojanasirawat. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în India). – 24 p. : il. color ; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. a 4-a a cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-474-0 (în cop. tare)
[2008-2690]
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
2439. Meesukhon, Patcharee

13
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

De ce unele animale au corpul atât de ciudat? / Patcharee Meesukhon,


Suppalak Phoonsinbooranakul ; trad. : Gabriela Dima ; il. : Threeroj
Rungrojanasirawat. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în India). – 24 p. : il. color ; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. a 4-a cop. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-475-7 (în cop. tare)
[2008-2691]
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
2440. Misterele junglei : Carte distractivă cu autocolante : Învaţă cum
arată animalele / trad. : Gabriela Dima ; il. : Jitpachuen Musikanonta, Ladda
Mookchaeng. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în India). – 24 p. : il. color, [2] f. autocolan-
te color ; 26 x 26 cm. – (Carte cu autocolante).
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-483-2
[2008-2694]
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5:59
2441. [Păsări : carte de colorat] / idee : Ilie Sîrbu ; pict. : Ana Babiuc. –
Ch. : "Libresco" SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [18] p. : il., il. color ; 22 cm. –
(Priveşte şi colorează).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-7-3
[2008-2636]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:59
2442. Pentru băieţei = Для мальчиков : Setul pentru creativitatea copii-
lor. – Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [10] f. : il. ; 30
cm. – (Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-150-8
[2008-2568]
- - 1. Origame pentru copii.
087.5
2443. Pentru fetiţe = Для девочек : Setul pentru creativitatea copiilor. –
Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [10] f. : il. ; 30 cm. –
(Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-146-1
[2008-2564]
- - 1. Origame pentru copii.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

087.5
2444. Planeta Pământ : [carte pentru copii] / G. M. Abakumova, G. S.
Ananiev, A. M. Berliant [et al.] ; trad. din lb. rusă : Vsevolod Cernei. – Ch. : "Biblion"
SRL, 2008 (Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia). – 95, [1] p. : il. color ; 22 cm. – (En-
ciclopedia pentru copii "Micul Erudit")(Billion).
Tit. orig.: Планета земля. – Indice: p. 94-95. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-9964-8-8 (în cop. tare)
[2008-2450]
- - 1. Planeta Pământ – Carte pentru copii.
087.5:523.31
2445. Prima mea carte de învăţătură / trad. din lb. fr.: Andrei-Paul
Corescu ; concepţia : Galia Lami Dozo ; il.: Terry Burton. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat
în Ungaria). – 144 p. : il. color ; 25 cm. – (Cele dintâi noţiuni).
[Tit. orig.: Mon premier livre d'apprentissage]. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-501-3 (în cop. tare)
[2008-2620]
- - 1. Cărţi pentru preşcolari.
087.5:373.2
2446. Safari = Сафари : Setul pentru creativitatea copiilor. – Ch. :
"Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [10] f. : il. ; 30 cm. –
(Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-148-5
[2008-2566]
- - 1. Origame pentru copii.
087.5
2447. Sîrbu, Ilie
Abecedarul viu : Colorăm şi desenăm pe pătrăţele / Ilie Sârbu ; pict. : Ana
Şepelevici. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Libresco" SRL, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). –
[32] p. : il. ; 22 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-0-4
[2008-2444]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
2448. Ursache, Silvia
Numărătoarea spiriduşilor : [poezii pentru copii] / Silvia Ursache ; pict. :
Marina Andruhina. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), [2009] (Tipogr. Ed. "Uni-
versul"). – [14] p. : il. color ; 30 cm.

15
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

ISBN 978-9975-103-03-9 (eronat)


[2008-2707]
- - 1. Poezii pentru copii.
087.5:821.135.1(478)-1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
2449. Briceag, Silvia
Fundamente psihologice de dezvoltare a aptitudinilor speciale / Silvia Bri-
ceag ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Ch. : Univers Pedagogic, 2008. – 98,
[2] p. : tab. ; 24 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 91-98 (155 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-48-055-0
[2008-2700]
- - 1. Psihologia dezvoltării – Aptitudini speciale.
159.92
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
2450. Дорган, Виорел
Эпистемология : Учеб. пособие для подготовки магистров / Виорел
Дорган, Анатолий Будевич ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ. Молдова.
– К. : "Valinex" SA, 2009. – 216 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 210-212 (46 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-103-2
[2008-2487]
- - 1. Epistemologie (rusă).
16(075)
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
2451. Zanette, Marco
Bunele maniere : galateo / Marco Zanette. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 99 p. ; 19 cm.
În red. aut. – 170 ex.
ISBN 978-9975-9927-5-6
[2008-2366]
- - 1. Bune maniere.
177.1
2452. Биоэтика и образование : Вспомогат. материалы для класс-
ных руководителей и административно-педагог. кадров лицейского образова-
ния / Нелу Викол, Луминица Друмя, Виорика Качук [и др.] ; пер. и ред.: Татьяна

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Зайковская ; ред.-коорд.: Влад Пыслару ; Comisia Naţ. a Rep. Moldova, Centrul


"Dialog intercultural". – Ch. : ["Proart" SRL], 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). –
168 p. : scheme, tab. ; 19 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9722-7-7
[2008-2678]
- - 1. Bioetică (rusă). 2. Organizarea învăţământului (rusă).
17+37.091
2453. Хулио, Мелара
Есть ли у вас время на успех : [в жизни, на работе] / Мелара Хулио. –
[Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 24 p. ; 21 cm.
F. f. de tit.
[2008-2426]
- - 1. Succes (rusă).
174
2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE
2454. Rusnac, Eugen
În căutarea propriei identităţi : (Tradiţii, obiceiuri şi datini mitologice în cul-
tura tradiţională) / Eugen Rusnac, Valentin Cuşcă, Vitalie Malcoci ; Univ. Pedagogi-
că de Stat "Ion Creangă". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 158, [1]
p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-46-025-5
[2008-2643]
- - 1. Mitologie – Tradiţii – Datini.
25:398.3
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2455. Fuştei, Nicolae
Creştinismul pe înţelesul tuturor / Nicolae Fuştei. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 379, [3] p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 380-382 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
dlui Pavel Borşevschi. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-684-3
[2008-2463]
- - 1. Creştinism.
27

17
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

2456. Munteanu, Ambrozie


Sfânta Mănăstire Frumoasa : Istoria Mănăstirii "Sfânta Treime" de la Fru-
moasa, Călăraşi / Arhimandritul Ambrozie Munteanu, Egumena Benedicta. – Ch. :
S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 82 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 81-82 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Camerei de Comerţ şi Industriei a Rep. Moldova. – 120 ex.
ISBN 978-9975-9976-0-7
[2008-2596]
- - 1. Mănăstirea "Sfânta Treime" de la Frumoasa, Călăraşi – Republica
Moldova – Istorie.
271(478)(091)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
2457. Malcoci, Ludmila
Studiul serviciilor publice locale : (în baza cercet. sociologice efectuate în
raioanele din Regiunea de Dezvoltare Centru a Rep. Moldova) / Ludmila Malcoci ;
Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Progr. Dezvoltare Locală Integrată. – Ch. :
S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 248 p. : diagr. color, tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-105-8
[2008-2374]
- - 1. Cercetări sociologice – Administraţie locală – Republica Moldova. 2.
Administraţie locală – Republica Moldova – Cercetări sociologice.
303:352(478)
2458. Măsurăm corupţia: de la sondaj la sondaj / Ianina Spinei, Lilia
Caraşciuc, Efim Obreja [et al.] ; Transparency Intern. Moldova. – Ch. : Transparency
Intern. Moldova, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 20 cm. – ISBN 978-9975-80-
105-8.
[Partea] a 3-a. – 2008. – 104 p. : fig., tab. – Bibliogr. în notele de subsol. –
500 ex. – ISBN 978-9975-80-190-4. – [2008-2521]
- - 1. Sondaje – Corupţie. 2. Corupţie – Sondaje.
303.4:343.352
2459. Situaţia femeilor pe piaţa muncii din Republica Moldova : [cercet.
sociologice] / Alic Bîrcă, Dorin Vaculovschi, Lidia Cojocaru [et al.] ; coord.: Alic
Bîrcă, Dorin Vaculovschi ; Acad. de Studii Econ. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep.
Ed.-poligr. al ASEM). – 120 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – În red. aut. – 25 ex.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-75-432-3
[2008-2404]
- - 1. Cercetări sociologice – Piaţa muncii – Femei – Republica Moldova.
2. Piaţa muncii – Femei – Republica Moldova – Cercetări sociologice.
303:331.5(478)-055.2
2460. Situaţia forţei de muncă în mediul rural din Republica Moldova :
[cercet. sociologice] / Alic Bîrcă, Dorin Vaculovschi, Marcela Ţârdea [et al.] ; coord.:
Alic Bîrcă, Dorin Vaculovschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 88 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – În red. aut. – 25 ex.
ISBN 978-9975-75-431-6
[2008-2403]
- - 1. Cercetări sociologice – Piaţa muncii – Republica Moldova. 2. Piaţa
muncii – Republica Moldova – Cercetări sociologice.
303:331.5(478)
2461. Situaţia persoanelor defavorizate pe piaţa muncii din Republica
Moldova : [cercet. sociologice] / Alic Bîrcă, Dorin Vaculovschi, Lidia Cojocaru [et al.]
; coord.: Alic Bîrcă, Dorin Vaculovschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 122 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – În red. aut. – 25 ex.
ISBN 978-9975-75-430-9
[2008-2402]
- - 1. Cercetări sociologice – Piaţa muncii – Republica Moldova. 2. Piaţa
muncii – Republica Moldova – Cercetări sociologice.
303:331.5(478)
2462. Situaţia tinerilor pe piaţa muncii din Republica Moldova : [cercet.
sociale] / Alic Bîrcă, Dorin Vaculovschi, Lidia Cojocaru [et al.] ; coord. : Alic Bîrcă,
Dorin Vaculovschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 153 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – În red. aut. – 25 ex.
ISBN 978-9975-75-433-0
[2008-2405]
- - 1. Cercetări sociologice – Piaţa muncii – Republica Moldova. 2. Piaţa
muncii – Republica Moldova – Cercetări sociologice.
303:331.5(478)-053.6
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate

19
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

314 Demografie. Studiul populaţiei


2463. Populaţia şi procesele demografice în Republica Moldova =
Население и демографические процессы в Республике Молдова = Population
and demographic processes in the Republic of Moldova : Culeg. statistică / Biroul
Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red.: Vladimir Golovatiuc, Nina Cesnocova,
Jana Mazur. – Ch. : Statistica, 2008 (Tipogr. SA "CRIO"). – 76 p. : diagr. color, tab. ;
25 cm. – (Statistica Moldovei).
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu suportul financ. al UNFPA
Moldova. – 400 ex.
ISBN 978-9975-9786-7-5
[2008-2601]
- - 1. Demografie – Republica Moldova – Date statistice.
314(478)(083.41)=135.1=111=161.1
2464. Tendinţe şi Politici Migraţioniste în Regiunea Mării Negre: cazurile
R. Moldova, României şi Ucrainei / Inst. pentru Politici Publice (Bucureşti), Inst.
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Soc. "Viitorul" (Chişinău), Centrul Intern. pentru Studii
de Politici (Kiev) ; coord. proiect: Mihail Şalvir. – Ch. : [IDIS Viitorul], 2008 [(Tipogr.
"Adriga Vis" SRL)]. – 75 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 63-66 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9922-3-7
[2008-2382]
- - 1. Migraţie – Politici.
314.7(478+498+477)
316 Sociologie
2465. Anuarul statistic al Republicii Moldova … = Статистический
ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova
/ Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – (Statistica Moldovei).
… 2008. – 2008. – 578 p. : diagr. color, tab. – Text paral.: lb. rom., engl.,
rusă. – 550 ex. – ISBN 978-9975-9786-8-2 (în cop. tare). – [2008-2481]
- - 1. Dezvoltare socială, 2008 – Republica Moldova – Date statistice. 2.
Dezvoltare economică, 2008 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1
2466. Bulmagă, Leonid
Moldova în a doua jumătate a sec. al XX-lea : Aspecte ale vieţii social-
econ. / Leonid Bulmagă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept.
– Ch. : CEP USM, 2008. – 282 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – 50 ex.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-70-781-7
[2008-2656]
- - 1. Republica Moldova – Viaţă social-economică, sec. XX.
316+338(478):94(478)"19"
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
2467. Să comunicăm fără bariere : Spre o asistenţă juridică de calitate :
Materiale didactice : Nivel avansat – utilizator profesionist / Alexandra Barbăneagră,
Ala Zavadschi, Sabina Corniciuc [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Mol-
dova (ANTEM). – Ch. : "Trigraf-tipar" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 88 p.
: fig., tab. ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4000-3-9
[2008-2675]
- - 1. Comunicare socială.
316.77(075)
32 POLITICĂ
2468. Alberto, Alesina
Viitorul Europei: reformă sau declin / Alesina Alberto, Francesco Giavazzi
; trad.: Vasile Leviţchi. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 180 p. : fig.,
tab. ; 24 cm. – (Europa: prezent şi viitor).
Tit. orig.: The Future of Europe: Reform or Decline. – Bibliogr. în notele
de subsol. – Indice: p. 165-180. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-511-2
[2008-2477]
- - 1. Europa – Reforme politice – Reforme economice.
32+33(4)
2469. "Cultura politică şi politica culturală în relaţiile internaţionale:
dimensiunea est-europeană", conf. şt. intern. (2008 ; Chişinău). Cultura politică
şi politica culturală în relaţiile internaţionale: dimensiunea est-europeană = Political
Culture and Cultural Policy in International relations: East-European Dimension :
Materialele Conf. şt. intern., 11 apr. 2008 / col. red.: Valentin Beniuc (preş.), Mihail
Bîrgău. – Ch. : "Iunie Prim" SRL, 2008 (Centrul Ed. al UASM). – 151 p. : tab. ; 20
cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4004-6-6
[2008-2397]
- - 1. "Cultura politică şi politica culturală în relaţiile internaţionale: dimen-
siunea est-europeană" – Conferinţă ştiinţifică internaţională.

21
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

32(082)=135.1=111=161.1
2470. Varzari, Pantelimon
Elita politică din Republica Moldova: realităţi şi perspective / Pantelimon
Varzari ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Admi-
nistrative, Catedra Ştiinţe Politice. – Ch. : CEP USM, 2008. – 135, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132-135 şi în notele de subsol. – 75 ex.
ISBN 978-9975-70-793-0
[2008-2499]
- - 1. Elita politică – Republica Moldova.
32(478)
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2471. Dungaciu, Dan
Cine suntem noi? : Cronici de la Est de Vest : [identitatea şi independenţa
Rep. Moldova] / Dan Dungaciu ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Com-
binatul Poligr.). – 580, [4] p. : tab. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de
Inga Druţă).
Bibliogr. în notele de subsol. – 610 ex.
ISBN 978-9975-79-539-5 (în cop. tare)
[2008-2496]
- - 1. Republica Moldova – Politică internă.
323(478)
2472. RO-MD / Moldova în două scenarii : [aspecte social-politice] / Cen-
trul pentru Artă Contemporană-[KSA:K], Chişinău ; trad.: Svetlana Chiriţă, Natalia
Vindereu, Marin Turea ; ed.: Ştefan Rusu ; des.: Andrei Ichim. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 228, [2] p. : fot. color ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financ. al Inst. Cultural Ro-
mân în cadrul Progr. Cantemir, Erste Stiftung, Mondriaan Stichting
[2008-2560]
- - 1. Republica Moldova – Aspecte social-politice. 2. România – Aspecte
social-politice.
323(478+498):7(082)=135.1=111
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2473. Burian, Alexandru
Teoria relaţiilor internaţionale : Curs de lecţii / Alexandru Burian ; Inst. de
Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Studii Europene din
Moldova, Asoc. de Drept Intern. din Rep. Moldova. – Ed. a 3-a (rev. şi adăugită). –
Ch. : CEP USM, 2008. – 618 p. ; 20 cm.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 561-617 (1026 tit.), la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. –


1000 ex.
ISBN 978-9975-70-760-2
[2008-2556]
- - 1. Relaţii internaţionale.
327(075.8)
2474. Grabbe, Heather
Puterea de transformare a UE : Europenizarea prin intermediul condiţiilor
de aderare în Europa Centrală şi de Est / Heather Grabbe ; trad.: Aurelia Pîrliţanu. –
Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 246, [1] p. : tab. ; 24 cm. –
(Europa: prezent şi viitor).
Tit. orig.: The EU’s transformative Power. Europeanization through condi-
tionality in Central and Eastern Europe. – Bibliogr.: p. 227-241. – Indice: p. 242-246.
– Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-947-60-2
[2008-2582]
- - 1. Europa – Relaţii internaţionale. 2. Uniunea Europeană.
327(4)
2475. Буриан, Александр
Введение в теорию международных отношений : Курс лекций / Алек-
сандр Буриан ; Ин-т истории, государства и права Акад. Наук Молдовы, Европ.
ун-т Молдовы, Ассоц. междунар. права Респ. Молдова. – Изд. 3-е, перераб. и
доп. – К. : CEP USM, 2008. – 285 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 233-283 (985 tit.) şi la sfârşitul cap. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-70-756-5
[2008-2659]
- - 1. Relaţii internaţionale (rusă).
327(075.8)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
Alberto, Alesina. Viitorul Europei. – Vezi Nr 2469

2476. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele Şti-


inţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova / MOLDCOOP, Univ.
Cooperatist-Comerc. din Moldova ; col. red. : Tudor Maleca (red.-şef), Sergiu
Petrovici, Vasile Botnarciuc [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 441 p. : fig., scheme,
tab. ; 30 cm. – ISSN 1857-1239.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
120 ex.
ISBN 978-9975-905-10-7

23
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

[2008-2660]
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Anale.
33:378.6(478)(082)=135.1=111=161.1
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
2477. Гагаузия : возможности для инвестиций / Игорь Мунтяну, Влад
Катлабуга, Михаил Шалвир [et al.] ; коорд. : Любомир Кирияк ; Inst. for
Development and Social Initiatives (IDSI) "Viitorul", Open Soc. Inst. Local
Government and Public Service Reform Initiative (LGI-OSI), Soros Foundation Mol-
dova [et al.]. – [Ch. : IDIS "Viitorul", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 101 p. : il.
color, tab. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – F. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке
Ин-та Открыт. Об-ва Мест. Самоуправления и Инициатив по Реформированию
Обществ. Услуг (LGI/OSI) и Фонда Сорос Молдова. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9922-1-3
[2008-2381]
- - 1. Gagauzia – Republica Moldova – Dezvoltare economică (rusă).
332.146(478-29)
2478. Idem în lb. engl.: Gagauzia : opportunities for investment. – [Ch. :
IDIS "Viitorul", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 107 p. : il. color, tab. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova, Open Soc. Inst. Local Government and Public Service
Reform Initiative (LGI/OSI). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9922-1-3
[2008-2380]
- - 1. Gagauzia – Republica Moldova – Dezvoltare economică (engl.).
332.146(478-29)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2479. Catalog al producătorilor de mărfuri şi servicii din raioanele
Soroca, Drochia, Floreşti = Каталог производителей товаров и услуг из районов
Сорока, Дрокия, Флорешть / Camera de Comerţ şi Industrie a Rep. Moldova, Filia-
la Soroca. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 92 p. ; 24 cm.
Descr. după cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-194-2
[2008-2516]
- - 1. Producători de mărfuri şi servicii – Republica Moldova – Cataloage.
334.7(478-21)(085)
2480. Eficienţă şi risc în gestiunea afacerilor : (probleme metodologice şi
teoretico-practice) / Elena Timofti, Ghenadie Timofti, Petru Catan [et al.] ; Inst. Nis-

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

trean de Econ. şi Drept, mun. Bălţi. – Ch. : ["Iunie Prim" SRL], 2008 (Centrul Ed. al
UASM). – 307 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 283-289 (203 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4004-7-3 (în cop. tare)
[2008-2506]
- - 1. Afaceri – Întreprinderi agricole.
334.734:631.115.8
2481. Ghidul Asociaţiilor de Afaceri din Republica Moldova / Inst. pentru
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – [Ch. : IDIS "Viitorul", 2008 (Tipogr.
"Adriga-Vis" SRL)]. – 31 p. : il., scheme ; 29 cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9922-2-0
[2008-2344]
- - 1. Afaceri – Asociaţii – Republica Moldova. 2. Asociaţiile de Afaceri din
Republica Moldova.
334(478)
2482. Goian, Ion
Curs de antreprenoriat / Ion Goian, Diana Senic, Ala Gasnaş ; Min. Edu-
caţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugată. – Ch. : S. n.,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 227 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 222-227 (61 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-695-9
[2008-2458]
- - 1. Antreprenoriat.
334.012(075)
2483. Гулка, З.
По лабиринтам эффективного общения : Бизнес психология или уро-
ки для бизнесмена / З. Гулка ; Славян. ун-т Респ. Молдова. – К. : "Valinex" SA,
2008. – 180 p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-68-087-5
[2008-2482]
- - 1. Afaceri – Comunicare (rusă).
334.012.2(075.8)
336 Finanţe
2484. Codul fiscal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi com-
pl., sept. 2008 : Nr. 1163-XIII din 24.04.97 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr.
62/522 din 18.09.1997. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (SA "Tipogr. din Leova"). –
211, [1] p. : tab. ; 20 cm.

25
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

500 ex.
ISBN 978-9975-4013-4-0
[2008-2430]
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
2485. Idem în lb. rusă : Налоговый кодекс Республики Молдова : с
последними изм. и доп. : Nr. 1163-XIII от 24.04.97 : Monitorul Oficial al Rep. Mol-
dova Nr 62/522 din 18.09.1997. – К. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (АО Тип. Леова). –
227, [1] p. : tab. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4013-3-3
[2008-2429]
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova (rusă).
336.22(478)(094.4)
2486. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS ®) … :
Incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASs) şi Interpretările lor la 1
ian. 2007 / Fundaţia Com. pentru Standarde Intern. de Contabilitate (IASCF). – Ed.
spec. – Ch. : Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 25 cm. – (Monitorul Oficial, ediţie specială, 30 decembrie 2008 ; anul 15).
… 2007. – 2008. – 734 p. : fig., tab. – 500 ex. – ISBN 978-9975-78-704-8
(în cop. tare). – [2008-2595]
- - 1. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS®).
336:006.44
2487. Taran, Irina
Finanţele întreprinderii : (Îndrumar metodic) / Irina Taran, Svetlana
Gherjavca, Evelina Scripliuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Ca-
tedra Finanţe şi Bănci. – Ch. : CEP USM, 2008. – 75 p. : graf., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 75 (13 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-761-9
[2008-2358]
- - 1. Finanţele întreprinderii.
336.64(076.5)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
2488. Babii, Leonid
Economia regională : Ciclu de lecţii / Leonid Babii. – Ch. : "Baştina-
Radog" SRL, 2008. – 260 p. : scheme, tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 245-247 (52 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9768-3-1

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-2452]
- - 1. Economie regională.
338(075.8)
2489. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice /
Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red.-şef : Gh. Cimpoieş, V. Starodub. – Ch. : CE
UASM, 2008. – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 22 : Economie / col red. : P. Tomiţa, P. Movileanu, S. Gangan [et al.].
– 2008. – 278 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex. – ISBN 978-9975-64-133-3. – [2008-2324]
- - 1. Economie.
338:378.6(478)(082)=135.1=161.1
2490. "Тенденции развития соврем. экон. систем и информ.
безопасность", междунар. научно-практ. конф. (2008 ; Кишинэу). Тенден-
ции развития современных экономических систем и информационная безо-
пасность : Материалы и тезисы участников междунар. научно-практ. конф., 18-
19 марта 2008 г. / редкол.: Катан П. И. (гл. ред.), Александрова Г. А., Компане-
ец М. В. [и др.] ; пер. на англ. яз. Бучкова О. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 215 p. :
des., tab.; 29 cm.
Antetit.: Славян. ун-т Респ. Молдова, М-во сел. хоз-ва и пищевой
пром-сти РМ, Белорус. Ин-т Правоведения (г. Минск) [и др.]. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. –
80 ex.
ISBN 978-9975-68-096-7
[2008-2484]
- - 1. Economie – Sisteme (rusă).
338.2(082)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Anuarul statistic al Republicii Moldova. – Vezi Nr 2465

2491. Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în ... = Aspects of the


living standard of population in 2007 : (Rezultatele cercet. bugetelor gospodăriilor
casnice) / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – (Statistica Moldovei).
... 2007. – 2008. – 120 p. : diagr. color, tab. – Text paral.: lb. rom., engl. –
200 ex. – ISBN 978-9975-4034-3-6. – [2008-2667]
- - 1. Dezvoltare social-economică – Gospodării casnice – Republica Mol-
dova – Date statistice.
338+316.344(478)(083.41)=135.1=111

27
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Bulmagă, Leonid. Moldova în a doua jumătate a sec. al XX-lea. – Vezi Nr


2466

2492. Moldovan Presidency. Report of the Moldovan Presidency to the


Central European Initiative … / Central European Initiative, Moldovan Presidency. –
Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 30 cm.
… 2008. – 2008. – 54 p. : fot. color. – 500 ex. – ISBN 978-9975-80-193-5.
– [2008-2519]
- - 1. Moldovan Presidency.
338(478)(047)
338.48 Turism. Economia turismului
2493. Camarda, Adina Liana
Comportamentul consumatorului de servicii turistice / Adina Liana
Camarda. – Ch. : UTM, 2008. – 147 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 145-147 (27 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-096-6
[2008-2408]
- - 1. Turism – Servicii.
338.48:366
2494. Житнигор, Б. С.
Индустрия туризма / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов ; Укр. акад. наук,
Акад. cоврем. искусства. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 21 cm. – (Серия
научно-публицистических изданий Академии современного искусства). – ISBN
978-9975-9974-8-5.
Кн. 1-я : Искусство удивлять. – 2008. – 199, [1] p. – Texte: lb. rusă, ucr.
– Bibliogr.: p. 192-200 (256 tit.). – 2000 ex. – ISBN 978-9975-9974-9-2 (în cop. ta-
re). – [2008-2529]
- - 1. Turism (rusă, ucr.).
338.48
2495. Кн. 2-я : Конкуренция в мире путешественников. – 2008. – 240
p. : graf., tab. – Bibliogr.: p. 233-240 (256 tit.). – 2000 ex. – ISBN 978-9975-4025-0-
7 (în cop. tare). – [2008-2530]
- - 1. Turism (rusă, ucr.).
338.48
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2496. Comerţul exterior al Republicii Moldova = External Trade of the
Republic of Moldova, 2006-2007 : Anuar statistic / Biroul Naţ. de Statistică al Rep.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Moldova. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – (Statistica


Moldovei).
2006-2007. – 2008. – 505 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., engl. – 150 ex. –
ISBN 978-9975-4034-1-2. – [2008-2583]
- - 1. Comerţ exterior – Republica Moldova – Date statistice.
339.5(478)(083.41)=135.1=111
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială
2497. Popa, Adriana
Strategii financiare la nivel microeconomic în condiţiile integrării pieţelor /
Adriana Popa ; ref. şt. : Marin Păuna. – Ch. : UTM, 2008. – 242 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 236-242 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-101-7
[2008-2412]
- - 1. Economie globală.
339.9:330.101.54
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
2498. Executarea hotărârilor Curţii Europene a drepturilor omului / Biroul
de Inform. al Consiliului Europei în Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poli-
graf" SRL). – 14 p. ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit.
Gratuit. – [2008-2680]
- - 1. Drepturile omului.
341.231.14
2499. Procedura şi practica CEDO şi alte tratate obligatorii pentru Re-
publica Moldova. Drept comunitar : [pentru uzul studenţilor] / Inst. Naţ. al Justiţiei ;
Elena Muraru (coord. principal), Liubovi Brînză, Lidia Marin. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 25 cm. – (Seria : Suporturi de curs). – ISBN 978-
9975-66-093-8.
Cartea a 5-a. – 2008. – 295 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst.
Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-098-3 (în cop. tare). – [2008-2677]
- - 1. Drept comunitar. 2. Procedură civilă.
341.2:347.91/.95(075.8)
2500. Sârcu-Scobioală, Diana

29
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Jurisdicţia internaţională penală : [studiu] / Diana Sârcu-Scobioală, Irina


Lupuşor, Eugenia Goncearova ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – Ch. : CEP USM, 2008. – 287 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 283-287 şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-721-3
[2008-2354]
- - 1. Drept penal internaţional.
341.4
2501. Буриан, Александр
Дипломатическое и консульское право : [учебник] / Александр Буриан
; Ин-т истории, государства и права Акад. Наук Молдовы, Европ. ун-т Молдо-
вы, Ассоц. междунар. права Респ. Молдова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – К. :
CEP USM, 2008. – 431 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 401-430 şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-70-770-1
[2008-2557]
- - 1. Drept diplomatic (rusă). 2. Drept consular (rusă).
341.7/.8 (075.8)
2502. Житнигор, Б. С.
Нравственно-правовые аспекты проблем войны и наёмничества / Б.
С. Житнигор, В. В. Павлов ; Укр. акад. наук, Акад. cоврем. искусства. – Бенде-
ры : Полиграфист, 2008. – 231 p. ; 21 cm. – (Серия научно-публицистических
изданий Академии современного искусства).
Bibliogr.: p. 223-231 (198 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4025-1-4 (în cop. tare)
[2008-2531]
- - 1. Voluntariat – Război (rusă). 2. Război – Voluntariat (rusă).
341.3+355.216
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2503. Culegere de acte legislative şi normative cu privire la veterani =
Сборник законодательных и нормативных актов о ветеранах / resp. de ed.:
Mihai Mocan, Ion Creangă. – Ch. : TISH, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 280 p.
: tab. ; 22 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4032-0-7
[2008-2587]
- - 1. Drepturile omului – Veterani – Legislaţie.
342.72/.73:364(094.4)=135.1=161.1
2504. Cuşmir, Marcel

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sisteme constituţionale Europene / Marcel Cuşmir. – Ch. : "Adriga-Vis"


SRL, 2008. – 262 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 240-262 (283 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9798-4-9
[2008-2383]
- - 1. Sisteme constituţionale Europene.
342.4(4)
2505. Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al birou-
lui electoral al secţiei de votare / Comisia Electorală Centrală. – Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 223 p. : tab. ; 29 cm. – (Alegerile Parlamentului Re-
publicii Moldova 2009).
Text paral.: lb. rom., rusă. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-705-5
[2008-2590]
- - 1. Alegeri parlamentare – Republica Moldova.
342.8:324(478)=135.1=161.1
2506. Postica, Alexandru
Organizarea şi Desfăşurarea Întrunirilor : Aspecte legislative : Ghid / Ale-
xandru Postica, Vasile Spinei, Sergiu Ostaf ; Asoc. "Promo-Lex", Centrul de Resur-
se pentru Drepturile Omului (CREDO), Centrul "Acces-Info". – Ch. : "Depol Promo"
SRL, 2008. – 82 p. ; 11 x 15 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Su-
edeze de Dezvoltare şi Coop. Intern. (Sida) şi al Fundaţiei Soros Moldova (FSM)
ISBN 978-9975-4029-0-3
Gratuit. – [2008-2391]
- - 1. Dreptul la întruniri.
342.729
2507. Республика Молдова. Конституция (1994). Конституция Рес-
публики Молдова : принята 29.07.1994 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 1
din 12.08.1994. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (SA "Tipogr. din Leova"). – 61 p. ;
10 x 15 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4016-4-7
[2008-2434]
- - 1. Constituţia Republicii Moldova (rusă).
342.4(478)
2508. Славянский университет Республики Молдова. Вестник
Славянского университета / Славян. ун-т Респ. Молдова ; редкол.: Милушев Д.
В., Скорцеску К. Ф., Овчинникова О. В. [и др.] ; ред.-изд. совет: Бабенко О. А.,

31
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Млечко Т. П., Репида В. Б. [и др.]. – К. : "Valinex" SA, 2008. – 20 cm. – ISBN 978-
9975-9628-8-9. – ISSN 1857-162X.
Вып. 14 : Серия "Право". – 2008. – 407 p. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex. – ISBN 978-9975-68-097-4. – [2008-2485]
- - 1. Drepturile omului.
342.72/.73(082)=135.1=111=161.1
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Mol-
dova
2509. Codul de executare al Republicii Moldova : Nr. 443-XV din
24.12.2004 Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr. 34-35/112 din 03.03.2005. – Ch. :
["Lavilat-Info" SRL], 2008 (SA "Tipogr. din Leova"). – 108 p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4015-2-4
[2008-2433]
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
342.518(478)(094.4)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2510. Botnaru, Gheorghe
Caracterizare criminologică şi juridico-penală a traficului de fiinţe umane :
[studiu] / Gheorghe Botnaru, Valeriu Bujor, Octavian Bejan ; Centrul de Prevenire şi
Asistenţă Criminologică, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Ch. : "Ericon" SRL,
2008. – 159, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 149-158 şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9679-7-6
[2008-2498]
- - 1. Trafic de fiinţe umane.
343.54
2511. Carp, Simion
Criminalitatea penitenciară / Simion Carp. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova). – 190 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 174-183 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-67-3
[2008-2335]
- - 1. Criminalitate penitenciară.
343.9
2512. Drept penal : [pentru uzul studenţilor] / Inst. Naţ. al Justiţiei ; coord.
principal : Elena Muraru ; resp. de ed. : Eugenia Fistican. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs). – ISBN 978-9975-66-
093-8.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cartea 1-a. – 2008. – 215 p. : scheme, tab. – Bibliogr. la sfârşitul temelor.


– Apare cu sprijinul financ. al proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţio-
nale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-095-2 (în cop. tare). –
[2008-2708]
- - 1. Drept penal.
343(075.8)
2513. Cartea a 2-a. – 2008. – 199 p. : scheme, tab. – Bibliogr. la sfârşitul
temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii
instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-094-5 (în cop.
tare). – [2008-2709]
- - 1. Drept procesual penal.
343.123(075.8)
2514. Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei : raport naţ. / Cen-
trul pentru Combaterea Crimelor Econ. şi Corupţiei. – Ch. : "Bons Offices" SRL,
2008. – 62 p. : diagr., fot. color ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene, Agenţiei Suedeze pentru
Cooperare şi Dezvoltare Intern. şi Consiliului Europei. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-191-1
[2008-2559]
- - 1. Corupţie – Combatere.
343.352(047)
2515. Strulea, Maria
Delincvenţa juvenilă : Suport de curs / Maria Strulea ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Ch. : CEP USM,
2008. – 223 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-783-1
[2008-2360]
- - 1. Delincvenţa juvenilă.
343.22(075.8)
2516. Traficul de fiinţe umane şi egalitatea genurilor în Moldova =
Торговля людьми и равенство полов в Молдове : Convenţii. Legi. Hotărîri de
Guvern : Acte normative actualizate / Centrul de Drept Căuşeni ; resp. de ed.: Ion
Oboroceanu, Veaceslav Balan, Irina Ilieş ; coord. ed.: Judith Hale. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2008. – 148 ; 164 p. : tab. ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). –
Apare cu sprijinul financ. al Progr. Antitrafic şi Gender al Misiunii OSCE în Moldova.
– 500 ex.
ISBN 978-9975-80-180-5
[2008-2513]

33
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

- - 1. Trafic de fiinţe umane – Republica Moldova. 2. Egalitate de gen –


Republica Moldova.
[343.54+316.346.2](478)(094)=135.1=161.1
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
2517. Регистрация предприятий : (нормат. акты по состоянию на
18.11.2008 г.). – К. : "Vivar-Editor" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 200 p. :
tab. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-9706-6-2
[2008-2475]
- - 1. Întreprinderi – Creare – Acte normative.
346.241(478)(094)
347 Drept civil
2518. Drept civil. Drept succesoral. Drept funciar. Dreptul muncii. Dreptul
familiei : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Băieşu, Nicolae Roşca, Ana Climova [et
al.] ; coord. principal : Elena Muraru ; coord. Liubovi Brînză, Lidia Marin ; Inst. Naţ. a
Justiţiei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 25 cm. – (Seria : Supor-
turi de curs). – ISBN 978-9975-66-093-8.
Cartea a 3-a. – 2008. – 376 p. : scheme, tab. – Aut. pe cop. nu sunt indi-
caţi. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD
"Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. – ISBN
978-9975-66-097-6 (în cop. tare). – [2008-2676]
- - 1. Drept civil. 2. Drept funiciar. 3. Dreptul muncii.
347+349.2+349.4(075.8)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
2519. Codul familiei al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi
compl. : Nr. 1316-XIV din 26.10.2000 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr. 47-
48/210 din 26.04.2001. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (SA "Tipogr. din Leova"). –
78 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4013-8-8
[2008-2432]
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)
347.7 Drept comercial
2520. Chivriga, Viorel

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Studiu comparativ al legislaţiei în materie de comerţ exterior : (conform si-


tuaţiei la 01.07.2008) / Viorel Chivriga ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale
"Viitorul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2008 ("Adriga-Vis" SRL). – 91 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 89-91 (72 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9553-9-3
[2008-2547]
- - 1. Drept comercial.
347.7
2521. Lecturi AGEPI : Comunic. prez. la simpoz. anual şt.-practic privind
protecţia proprietăţii intelectuale : (ed. a 11-a, 17-18 apr. 2008) / Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală ; consiliul ed.: Dorian Chiroşca (preş.), Ion Daniliuc,
Maria Rojnevschi [et al.]. – Ch. : AGEPI, 2008. – 312 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 77
ex.
ISBN 978-9975-911-14-6
[2008-2437]
- - 1. Proprietate intelectuală.
347.77(082)=135.1=161.1
2522. Житнигор, Б. С.
Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридиче-
ской защиты их оборота от противоправных посягательств / Б. С. Житнигор, В.
В. Павлов ; Укр. акад. наук, Акад. cоврем. искусства. – Изд. 2-е, доп. – Бендеры
: Полиграфист, 2008. – 230, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 221-231. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9974-6-1 (în cop. tare)
[2008-2527]
- - 1. Drept financiar (rusă).
347.73
2523. "Защита прав хозяйствующих субъектов при осуществле-
нии предпринимат. деятельности", научно-практ. конф. (2006 ; Тирас-
поль). Научно-практическая конференция "Защита прав хозяйствующих субъ-
ектов при осуществлении предпринимательской деятельности", Тирасполь, 21-
22 сент. 2006. – Тирасполь : Б. и., 2006 (Тип. ГУИПП "Типар"). – 136, [4] p., [4] p.
fot. color ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
[2008-2424]
- - 1. "Защита прав хозяйствующих субъектов при осуществлении
предпринимательской деятельности" – Научно-практическая конференция.
347.7(082)
2524. Каленик, А. В.

35
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Коммерческое (предпринимательское) право : Учебник : Посвящает-


ся 200-летию введения в действие Торгового кодекса Франции / А. В. Каленик ;
Молд. гос. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Б. и., 2008 ("Tipogr. din Bălţi"
SRL). – 351 p. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9701-9-8
[2008-2552]
- - 1. Drept comercial (rusă).
347.7(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2525. Culegere de practică judiciară a Colegiului civil şi de contencios
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie (2007) / resp. ed., coord.: Mihai
Poalelungi ; col. red.: Mihai Poalelungi (preş.), Vasile Pascari, Dumitru Visternicean
[et al.]. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 892 p. ; 25 cm. – (Colec-
ţia "Cartier juridic" / coord. de Oleg Efrim).
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-534-0 (în cop. tare)
[2008-2671]
- - 1. Curtea Supremă de Justiţie – Republica Moldova.
347.991(478):342.9
2526. Republica Moldova. Curtea Supremă de Justiţie. Curtea Su-
premă de Justiţie a Republicii Moldova = The Supreme Court of Justice of the Re-
public of Moldova : [istorie] / Curtea Supremă de Justiţie a Rep. Moldova, USAID,
Millennium-IP3 [et al.] ; red.: Alexei Palii, Aliona Roşca ; trad.: Liliana Ursu ; imagini:
Iurie Raileanu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "T-Par" SRL). – 120 p. : imagini color ; 25
cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9959-1-7 (în cop. tare)
[2008-2630]
- - 1. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova – Istorie.
347.991(478)(091)=135.1=111
2527. Drept procesual civil. Intentarea, pregătirea şi examinarea în fond
a pricinilor civile. Proceduri necontencioase în procesul civil : [pentru uzul studenţi-
lor] / Inst. Naţ. al Justiţiei ; coord. principal : Elena Muraru ; coord. Liubovi Brînză,
Lidia Marin. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 24 cm. – (Seria "Su-
porturi de curs"). – ISBN 978-9975-66-093-8.
Cartea a 4-a. – 2008. – 156, [4] p. : tab. – Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în
notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea
capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-096-
9 (în cop. tare). – [2008-2373]

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Drept civil.
347.91/.95(075.8)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
Drept civil. Drept succesorial. Drept funciar. Dreptul muncii. Dreptul famili-
ei. – Vezi Nr 2518

349.4 Drept funciar. Drept agrar


2528. Codul funciar al Republicii Moldova = Земельный кодекс
Республики Молдова : cu ultimele modificări şi compl. : Nr. 828-XII din 25.12.91. –
Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (SA "Tipogr. din Leova"). – 88, [1] p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4013-5-7
[2008-2431]
- - 1. Codul funciar al Republicii Moldova (rom., rusă).
349.4(478)(094.4)=135.1=161.1
Drept civil. Drept succesorial. Drept funciar. Dreptul muncii. Dreptul famili-
ei. – Vezi Nr 2518

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


2529. Экологическое законодательство Республики Молдова : [în 3
vol.] / Междунар. экол. ассоц. хранителей реки "Eco-TIRAS". – К. : Eco-TIRAS,
2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – Изд. при поддержке Фонда Розы
Люксембург, Берлин, Германия. – ISBN 978-9975-66-100-3.
Т. 1. – 2008. – 320 p. : tab. – 500 ex. – ISBN 978-9975-66-101-0. –
[2008-2371]
- - 1. Dreptul ocrotirii mediului înconjurător – Republica Moldova – Legis-
laţie (rusă).
349.6(478)(094)
2530. Т. 2. – 2008. – 416 p. : tab. – 500 ex. – ISBN 978-9975-66-102-7.
– [2008-2372]
- - 1. Dreptul ocrotirii mediului înconjurător – Republica Moldova Legislaţie
(rusă).
349.6(478)(094)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
2531. Spinei, Ianina

37
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Tratarea conflictului de interese în serviciul public: reglementări şi percep-


ţii / Ianina Spinei, Efim Obreja ; Transparency Intern. Moldova. – Ch. : Transparency
Intern. Moldova, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 98 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al NOVIB. – 500
ex.
ISBN 978-9975-80-196-6
Gratuit. – [2008-2515]
- - 1. Serviciul public – Conflicte de interese.
35.08:316.628
351/354 Administraţie publică
Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului
public din Republica Moldova. – Vezi Nr 2567-68.

2532. Analiza Impactului de Reglementare : [a costurilor şi beneficiilor :


man.] / Angela Popovici, Corneliu Popovici, Veronica Butnaru [et al.] ; Acad. de
Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 255, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 139-140 (22 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Unităţii de Im-
plementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii din cadrul
Min. Econ. şi Comerţului al Rep. Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-107-2
[2008-2369]
- - 1. Finanţe publice – Analiză a costurilor.
351.72:338.5(075)
2533. Idem în lb. rusă : Анализ последствий регулирования : [затрат и
выгод : учеб.]. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 255, [1] p. : graf.,
tab. ; 22 cm.
Изд. при фин. поддержке подразделения по внедрению проекта Все-
мир. Банка по Повышению Конкурентоспособности (М-во экон. и торговли
Респ. Молдова). – 350 ex.
ISBN 978-9975-66-114-0
[2008-2711]
- - 1. Finanţe publice – Analiză a costurilor (rusă).
351.72:338.5(075)
2534. Ghidul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice locale / coord. ed.:
Olesea Cruc ; consultanţi: Svetlana Arionescu, Constantin Nunu. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 262 p.
Apare cu sprijinul financ. al Consiliului Europei şi al Guvernului Slovaciei.
– 800 ex.
ISBN 978-9975-100-55-7

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-2640]
- - 1. Administraţie publică locală – Practici.
352
2535. Ghidul facilitatorului : Suport metodic pentru instruirea în domeniul
Analizei Impactului de Reglementare (AIR) / Angela Popovici, Corneliu Popovici,
Veronica Butnaru [et al.] ; Acad. de Administrare Publică pe Lângă Preş. Rep. Mol-
dova. – Ch. : AAP, 2008. – 159 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 155-156 (22 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Unităţii de Im-
plementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii din cadrul
Min. Econ. şi Comerţului al Rep. Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9960-2-0
[2008-2343]
- - 1. Administraţie publică.
351/354(075)
2536. Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Interne. Ministerul
Afacerilor Interne al Republicii Moldova = Ministry of Internal Affairs of the Republic
of Moldova = Министерство Внутренних Дел Республики Молдова : [album] /
grupul de lucru: Valeriu Oprea, Iurie Larii, Ruslan Condrat [et al.] ; trad.: Victoria
Jitari, Gheorghe Berbecaru ; col. red.: Gheorghe Papuc, Valentin Zubic, Andrei
Pogurschi [et al.] ; fot.: Mihai Potârniche, Valeriu Corcimari, Andrei Mardari [et al.]. –
Ch. : Princeps, 2008 (Combinatul Poligr.). – 208 p. : fot. color ; 31 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9533-0-6 (în cop. tare)
[2008-2351]
- - 1. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova – Albume.
354.31(478)(084)=135.1=111=161.1
2537. Житнигор, Б. С.
Правоохранительная деятельность: вопросы теории и проблемы ча-
стной инициативы / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов ; Укр. акад. наук, Акад.
cоврем. искусства. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 271 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 260-269 (158 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9974-5-4 (în cop. tare)
[2008-2526]
- - 1. Poliţie particulară (rusă).
351.74
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
Житнигор, Б. С. Нравственно-правовые аспекты проблем войны и
наёмничества. – Vezi Nr 2502

39
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2538. Departamentul Informare şi Relaţii cu Publicul al Asociaţiei
pentru Caritate şi Asistenţă Socială "ACASĂ". Raport = Report : Vizite de studiu
în Olanda, 2-12 noiemb. 2007, 17 mart. – 12 apr. 2008 / Dep. Inform. şi Relaţii cu
Publicul al Asoc. pentru Caritate şi Asistenţă Soc. "ACASĂ" ; coord.: Ioana Canţâr ;
design: Oleg Zaharciuc. – [Ch. : S. n., 2008] (Tipogr. "Policolor" SRL). – 10 ; 10 p. :
fot. ; 28 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). –
F. f. de tit. – 1000 ex.
[2008-2427]
- - 1. Persoane cu dizabilităţi – Republica Moldova – Olanda – Asistenţă
Socială.
364.26(478+492.6)=135.1=111
2539. Inclusiv Eu : (din experienţa practicienilor în incluziune educaţio-
nală) / Centrul de Zi "Speranţa", Centrul de integrare socială a copiilor cu dizabilităţi,
Chişinău, Centrul de Resurse "Inclusiv EU" ; coord.: Valentina Chicu. – Ch. : S. n.,
2008 (Combinatul Poligr.). – 112 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Austrian
Development Cooperation, Hilfswerk Austria, ERSTE Foundation
[2008-2348]
- - 1. Copii cu dizabilităţi – Integrare socială.
364.26(082)
368 Asigurări
2540. Страхование на автотранспорте : пособие для междунар. ав-
топеревозчиков Респ. Молдова / Центр подготовки Междунар. перевозчиков
"CIPTI" ; разраб. С. Таран, В. Кондратьев. – К. : Б. и., 2008 ("Tipogr. din Bălţi"
SRL). – 64 p. : tab. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9542-0-4
[2008-2549]
- - 1. Asigurări pentru transport.
368.2(075)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2541. Alfabetizarea persoanelor din penitenciare : Programe şi reco-
mandări metodice pentru cadrele didactice şi educatori / Nicolae Bucun, Irina
Gantea, Galina Ciubară [et al.] ; Min. Justiţiei al Rep. Moldova, Dep. Instituţiilor Pe-

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

nitenciare, Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţi-
ei. – Ch. : "Garomond Studio" SRL, 2008. – 165 p. : il., tab. ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 164-165 (52 tit.). – Apare cu
sprijinul Org. Intern. pentru Migraţiune, misiunea din Rep. Moldova. – 17 ex.
ISBN 978-9975-4031-0-8
[2008-2533]
- - 1. Educaţia persoanelor din penitenciare – Recomandări.
37.018.3:343.82(076.5)
2542. Evaluarea performanţelor copiilor/tinerilor din penitenciare : Re-
comandări metodice pentru cadrele didactice şi educatori / Nicolae Bucun, Galina
Ciubară, Irina Gantea [et al.] ; Min. Justiţiei al Rep. Moldova, Dep. Instituţiilor Peni-
tenciare, Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei.
– Ch. : "Garomond Studio" SRL, 2008. – 38 p. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Apare cu sprijinul Org. Intern. pentru Mi-
graţiune, misiunea din Rep. Moldova. – 17 ex.
ISBN 978-9975-4031-2-2
[2008-2535]
- - 1. Educaţia copiilor deţinuţi.
37.018.3:343.811(076.5)
2543. Învăţământ la distanţă: Concept şi terminologie : (Ghid de iniţiere)
/ Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Informatică
Aplicată ; coord. Tudor Bragaru ; red. şt.: Gheorghe Căpăţână. – Ch. : CEP USM,
2008. – 101, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 100-101 (20 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-764-0
[2008-2555]
- - 1. Învăţământ la distanţă.
37.018.43:004(075)
2544. Organizarea procesului educaţional pentru persoanele deţinute în
penitenciarele din Republica Moldova în scopul asigurării accesului la învăţământul
de bază : Plan de învăţământ. Standarde educaţionale la discipline şcolare / Min.
Justiţiei al Rep. Moldova, Dep. Instituţiilor Penitenciare, Min. Educaţiei şi Tineretului
al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ; coord., elab. Nicolae Bucun,
Nadejda Velişco. – Ch. : "Garomond Studio" SRL, 2008. – 46 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46 (11 tit.). – Apare cu sprijinul Org. Intern. pentru Migraţiune,
misiunea din Rep. Moldova. – 17 ex.
ISBN 978-9975-9962-9-7
[2008-2538]
- - 1. Educaţia copiilor deţinuţi.
37.018.3:343.82(478)(084.7)

41
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

2545. Tehnologii educaţionale moderne în contextul formării culturii în-


văţării / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Lab. "Bazele tehnologiei şi măies-
triei pedagogiei" ; coord. : Virgil Mândâcanu. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. UPS "Ion
Creangă"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-902-86-1.
Vol. 9. – 2008. – 441 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-902-91-5 (eronat). –
[2008-2493]
- - 1. Educaţie – Tehnologii moderne.
37.0(082)
2546. Ţvircun, Victor
Acreditarea în învăţământ = Аккредитация в образовании =
Accreditation in education : Ghid metodologic / Victor Ţvircun ; Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 ("Tipogr. Reclama"
SA). – 87 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 87 (15 tit.)
ISBN 978-9975-74-003-6
[2008-2650]
- - 1. Organizarea învăţământului – Acreditare.
37.0
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2547. Alături de adolescentul aflat în conflict cu legea : Ghid metodolo-
gic pentru asigurarea serviciului psihologic în instituţiile penitenciare / Aglaida
Bolboceanu, Nicolae Bucun, Lilia Pavlenko [et al.] ; Min. Justiţiei al Rep. Moldova,
Dep. Instituţiilor Penitenciare, Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Inst. de
Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : "Garomond Studio" SRL, 2008. – 80 p. : des., tab. ; 21
cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 79-80 (38 tit.). – Apare cu spri-
jinul Org. Intern. pentru Migraţiune, misiunea din Rep. Moldova. – 17 ex.
ISBN 978-9975-4031-1-5
[2008-2534]
- - 1. Psihologie pedagogică – Instituţii penitenciare.
37.015.3:343.811
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2548. Chirchin, Olga
Metodica predării informaticii / Olga Chirchin, Galina Dragan ; Univ. Pe-
dagogică de Stat "Ion Creangă". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). –
29 cm. – ISBN 978-9975-921-42-8.
Partea a 2-a. – 2008. – 318 p. : diagr., graf., tab. – Bibliogr. la sfârşitul
cap. – 100 ex. – ISBN 978-9975-921-43-5. – [2008-2637]

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Informatică – Metodica predării.


37.016.046:004
2549. Costriţchi, Marta
Canto academic : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în
învăţământul liceal / Marta Costriţchi ; coord.: Onisim Cazacu ; Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova, Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Proiectul
"Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova". – Ch. : CEP USM, 2008. – 118 p.
: fig., n. muz., tab. ; 25 cm. – (Canto academic).
Bibliogr.: p. 99-105 (90 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-710-7
[2008-2554]
- - 1. Muzică vocală – Metodica predării.
37.016.046:784
2550. Kudriţcaia, Svetlana
Chimie : cl. a 8-a : Ghidul profesorului / Svetlana Kudriţcaia, Boris
Pasecnic ; comisia de evaluare: Petru Bulmaga, Ecaterina Şoitu, Alina Buga [et al.] ;
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 93 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 91 (6 tit.). – 2100 ex.
ISBN 978-9975-61-487-0
[2008-2470]
- - 1. Chimie – Metodica predării.
37.016.046:54
2551. Idem în lb. rusă : Химия : 8-й кл. : Гид для учителя. – [Изд. 2-е].
– Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 93 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 91 (6 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-488-7
[2008-2471]
- - 1. Chimie – Metodica predării (rusă).
37.016.046:54
2552. Maevschi-Iordăchescu, Iulia
Viaţa şi activitatea scriitorilor: Ce? Cât? Cum? : Auxiliar didactic pentru
elevi şi profesori de lb. şi lit. rom. / Iulia Maevschi-Iordăcheschu. – [Ed. a 2-a]. – Ch.
: Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 95, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 96 (15 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-514-3
[2008-2589]
- - 1. Literatură – Metodica predării.
37.016:821.0

43
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

2553. Mereuţă, Claudiu


Educaţia fizică şcolară : abordări metodice / Claudiu Mereuţă. – Ch. :
"Valinex" SA, 2008. – 256 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 234-256. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-101-8
[2008-2339]
- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.
37.016:796.01
2554. Romanciuc, Silvia
Drepturile omului: la lecţii şi în viaţă : Ghidul dirigintelui / Silvia Romanciuc
; Asoc. Regională din Stânga Nistrului pentru Drepturile Omului. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2008. – 80 p. 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Misiunii OSCE în Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-189-8
[2008-2518]
- - 1. Drepturile omului – Metodica predării.
37.016.046:342.7
2555. Пуйкэ-Василаке, Элиза
Художественное воспитание : 5-6 кл. : Гид для учителя / Элиза Пуй-
кэ-Василаке, Зинаида Урсу ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. –
Ch. : Litera (educaţional), 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 78 (29 tit.)
ISBN 978-9975-74-017-3 (eronat)
[2008-2706]
- - 1. Educaţie plastică – Metodica predării (rusă).
37.016.046:73/75(075.3)
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2556. Acte normative ce reglementează activitatea Centrelor Metodice
din instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar ale municipiului Chişinău /
Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, Centrul Metodic Mun., Secţ. Inform. şi Relaţii cu
Comunitatea. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 44 p. : tab. ; 21 cm.
[2008-2610]
- - 1. Organizarea învăţământului – Acte normative.
37.091(083)
2557. Carauş, Diana
Şedinţe cu părinţii : Eficiente şi antrenante! / Diana Carauş, Valentina
Lungu. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 135 p. : il., tab. ; 26 cm. –
(Colecţia "Didactica").

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 135. – 1000 ex.


ISBN 978-9975-61-510-5
[2008-2476]
- - 1. Organizarea educaţiei.
37.091
2558. Saranciuc-Gordea, Liliana
Ghid pentru învăţători : Cl. 1-2-a : 12 proiecte educative originale, realiza-
bile şi eficiente. Tehnologii educaţionale moderne / Liliana Saranciuc-Gordea ; Univ.
Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Lab. Şt. Ecoeducaţie. – Ch. : "Garomond Studio"
SRL, 2008. – [74] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 75 ex.
ISBN 978-9975-9962-5-9
[2008-2536]
- - 1. Organizarea educaţiei.
37.091:502
2559. Sănătatea copilului în şcoală : Ghid de lucru cu copiii în grupul de
risc / coord.: Lucia Savca. – Ch. : Univers Pedagogic, 2008. – 160 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-48-058-1
[2008-2701]
- - 1. Educaţie – Sănătatea copilului.
37.091
2560. Studierea experienţei avansate a Centrului metodic din Liceul Te-
oretic "Ion Creangă" : (Aprobat prin decizia Consiliului Metodic mun. nr. 5 din
29.05.08) / Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, Secţ. Inform. şi Relaţii cu Comunita-
te, Liceul Teoretic "Ion Creangă". – Ch. : S. n., 2008. – 39 p. : fig., tab. ; 22 cm.
[2008-2611]
- - 1. Organizarea învăţământului – Licee.
37.091
Биоэтика и образование. – Vezi Nr 2452

2561. Ераняк, Сагоян


Развитие коммуникативной культуры педагога : Учеб.-метод. пособие
/ Сагоян Ераняк, Татьяна Туркот. – К. : "Garomond Studio" SRL, 2007. – 189 p. :
fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 168-182 (177 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 30 ex.
ISBN 978-9975-9962-6-6
[2008-2321]
- - 1. Cultura comunicării – Învăţământ (rusă).

45
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

37.091
2562. Подгородный, Сергей
История Яблонской средней школы : (1895-2008 гг.) : [район Глодень]
/ Сергей Подгородный. – Бельцы : Б. и., 2008 ("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 87 p. :
fot. ; 21 cm.
420 ex.
ISBN 978-9975-9865-8-8
[2008-2544]
- - 1. Şcoala medie din Iablona – Raionul Glodeni – Republica Moldova –
Istorie (rusă).
37.091(091)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2563. Ghidul directorului instituţiei preşcolare / Maria Coman, Efimia
Mustaţă, Viorica Pelivan [et al.]. – [Ch. : S. n., 2009] ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 100 p.
: tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 97 (7 tit.)
[2008-2608]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2564. Sârbu, Ilie
Agenda preşcolarului : Învăţăm jucându-ne / Ilie Sârbu ; pict.: Ana
Şepelevici. – Ch. : "Libresco" SRL, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 32 p. : il. ; 22
cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-1-1
[2008-2445]
373.2
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
2565. Bucun, Nicolae
Instrumentar psihodiagnostic pentru cercetarea copiilor/adolescenţilor cu
tulburări de comportament / Nicolae Bucun, Virginia Rusnac, Angela Cucer ; Min.
Justiţiei al Rep. Moldova, Dep. Instituţiilor Penitenciare, Min. Educaţiei şi Tineretului
al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : "Garomond Studio" SRL,
2008. – 116 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 81-84 (72 tit.) şi în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul Org. Intern. pentru Migraţiune, misiunea din Rep. Mol-
dova. – 17 ex.
ISBN 978-9975-9962-8-0
[2008-2537]

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaţie – Copii cu tulburări de comportament.


376.58
2566. Educaţia copiilor/tinerilor aflaţi în penitenciare : Programe şi reco-
mandări metodice pentru angajaţii din penitenciare / Nicolae Bucun, Aglaida
Bolboceanu, Violeta Mija [et al.] ; Min. Justiţiei al Rep. Moldova, Dep. Instituţiilor
Penitenciare, Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Edu-
caţiei. – Ch. : "Garomond Studio" SRL, 2008. – 96 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 96 (27 tit.). – 17 ex.
ISBN 978-9975-9962-7-3
[2008-2548]
- - 1. Educaţia persoanelor din penitenciare.
376.58:343.815(076.5)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2567. "Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a
serviciului public din Republica Moldova", conf. intern. şt.-practică (2008 ;
Chişinău). Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului
public din Republica Moldova : Materiale ale conf. intern. şt.-practice, 21 mai 2008 /
col. red.: Victor Stepaniuc, Igor Vremea, Alexandru Roman [et al.]. – Ch. : AAP,
2008. – 30 cm. – ISBN 978-9975-9960-3-7. – Antetit.: Acad. de Administrare Publi-
că pe lângă Preş. Rep. Moldova.
Vol. 1. – 2008. – 333 p. – Texte: lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 250 ex. – ISBN 978-9975-9960-4-4. – [2008-2453]
- - 1. "Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a servi-
ciului public din Republica Moldova" – Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică.
378.6(478-25)+351(082)=135.1=133=161.1
2568. Vol. 2. – 2008. – 291 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 250 ex. – ISBN 978-9975-9960-5-1. – [2008-2454]
- - 1. "Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a servi-
ciului public din Republica Moldova" – Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică.
378.6(478-25)+351(082)=135.1=111=161.1
2569. Calmuţchi, Laurenţiu
Evoluţia învăţământului matematic în Moldova : (sec. XV – începutul sec.
al XX-lea) / Laurenţiu Calmuţchi, Ion Cojocaru. – Ch. : [Univ. de Stat din Tiraspol],
2008. – 45 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-45 (246 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9859-1-8
[2008-2628]
- - 1. Învăţământ matematic – Istorie.
378:51(478)(091)

47
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Institutul de Stat de Relaţii Intern. din Moldova. Anuar ştiinţific. – Vezi


Nr 2416

2570. Maleca, Tudor


Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova = Кооперативно-
Торговый Университет Молдовы : [din istoria univ.] / Tudor Maleca, Raisa Moro-
şan ; trad. în lb. rusă: Angela Şcolnîi ; fot.: Pavel Pavalache ; MOLDCOOP, Univ.
Cooperatist-Comerc. din Moldova. – Ch. : UCCM, 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 30 ; 30 p. : fot. color. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral.
– Carte-valet ("перевертыш"). – F. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-905-12-1
[2008-2546]
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Istorie.
378.633.9(478-25)(091)=135.1=161.1
2571. Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor : [Univ. de Stat din
Tiraspol] / Univ. de Stat din Tiraspol ; com. org. : Mitrofan Cioban (preş.), Laurenţiu
Calmuţchi, Lora Moşanu-Şupac [et al.]. – Ch. : UST, 2008. – 152 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9777-5-3
[2008-2523]
378(082)=135.1=161.1
2572. Materialele conferinţei ştiinţifice anuale – 2007 : [a colectivului şt.-
didactic a Univ. de Stat din Tiraspol] / Univ. de Stat din Tiraspol ; com. org. :
Mitrofan Cioban (preş.), Laurenţiu Calmuţchi, Lora Moşanu-Şupac. – Ch. : UST,
2008. – 150 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol.
– 150 ex.
ISBN 978-9975-9777-2-2
[2008-2522]
378.4(478)(082)=00
2573. "Probleme actuale ale învăţământului universitar în contextul
Procesului de la Bologna", conf. şt. a tinerilor cercetători (2008 ; Chişinău).
Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători "Probleme actuale ale învăţământului uni-
versitar în contextul Procesului de la Bologna" / com. org. : Mitrofan Cioban (preş.)
[et al.]. – Ch. : UST, 2008. – 86 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat don Tiraspol. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 80 ex.
ISBN 978-9975-9777-1-5

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-2524]
- - 1. "Probleme actuale ale învăţământului universitar în contextul Proce-
sului de la Bologna" – Conferinţă ştiinţifică a tinerilor cercetători.
378(082)=135.1=161.1
2574. Profesorii Academiei = Professors of the Academy = Les profes-
seurs de l'Académie = Преподователи Академии : [de Administrare Publică pe
lângă Preş. Rep. Moldova] / Acad. de Administrare Publică pe lângă Preş. Rep.
Moldova ; versiune engl. : Ana Gorea ; versiune fr. : Vlad Canţîr, Leonid Frumin ;
versiune rusă : Vlad Ciobanu ; coord. ed. : Alexandru Roman. – Ch. : AAP, 2008. –
228 p. : fot. ; 29 cm. – 15 ani de la fondare.
Text paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogra-
fice. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9688-7-4
[2008-2455]
- - 1. Profesori – Învăţământ superior – Republica Moldova – Biografii.
378.12(478)(092)
2575. Repere conceptuale privind implementarea şi îmbunătăţirea sis-
temului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior din Republi-
ca Moldova / experţi naţ. : Ana Guţu, Elena Muraru, Petru Todos ; Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova, Oficiul Tempus în Rep. Moldova. – Ch. : UTM, 2008. –
32 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (7 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-100-0
[2008-2411]
- - 1. Învăţământ superior – Management al calităţii.
378(478):005
2576. Sadovei, Larisa
Competenţa de comunicare didactică. Repere epistemologice şi metodo-
logice / Larisa Sadovei ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 172 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 164-172 (183 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-026-2
[2008-2363]
- - 1. Învăţământ superior – Competenţe de comunicare.
378
2577. Ириней (Тафуня)
История Кишиневской Духовной Семинарии / Игумен Ириней
(Тафуня). – [Noul-Neamţ] : Ново-Нямец. монастырь, 2008. – 21 cm. – ISBN 978-
9975-9550-3-4.

49
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Ч. 1-я. – 2008. – 74 p. – Bibliogr.: p. 72-73 (17 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-
9975-9550-4-1. – [2008-2365]
- - 1. Seminarul Duhovnicesc din Chişinău – Istorie (rusă).
378.627(478-25)(091)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
398 Folclor
2578. Astă seară-i seara mare : Caiet de Colinde / culeg., sel., notare,
îngrijire Andrei Tamazlâcaru ; imagini Marin Iliuţ ; Uniunea Muzicienilor din Rep.
Moldova, Soc. de Etnologie din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius"
SRL). – 146 p. : fot. color, n. muz. ; 22 cm. – (Seria "Aprindeţi Luminile").
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Chi-
şinău, d-lui Victor Talmaci. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9976-2-1
[2008-2597]
- - 1. Colinde.
398:783.65
2579. Marţ, Viorica
Folclor pentru copii / Viorica Marţ, Ecaterina Enciu. – Ch. : Univers Peda-
gogic, 2008. – 47 p. : fig., tab. ; 21 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-48-059-8
[2008-2702]
- - 1. Folclor pentru copii.
398+821.135.1(478)-93
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2580. Balan-Maftei, Svetlana
Teste la ştiinţe : cl. a 2-a / Svetlana Balan-Maftei. – Ch. : Univers Peda-
gogic, 2008. – 15 p. : il. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-48-027-7
[2008-2698]
- - 1. Ştiinţe ale naturii – Teste.
502(079)
2581. Balan-Maftei, Svetlana

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Teste la ştiinţe : cl. a 3-a / Svetlana Balan-Maftei. – Ch. : Univers Peda-


gogic, 2008. – 19 p. : fig. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-48-063-5
[2008-2703]
- - 1. Ştiinţe ale naturii – Teste.
502(079)
2582. Galben-Panciuc, Zinaida
Ştiinţe : Caietul elevului : Cl. a 3-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Svetlana Galben. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). –
93, [2] p. : il. ; 26 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-69-251-9
[2008-2328]
502(075.2)
2583. Galben-Panciuc, Zinaida
Ştiinţe : Caietul elevului : Cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Svetlana Galben. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). –
85, [2] p. : il. ; 26 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-69-359-2
[2008-2329]
502(075.2)
2584. Profilul Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în
Republica Moldova / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, SAICM, UNEP ; echipa
proiectului: Valentin Pleşca, Tatiana Ţugui, Tatiana Echim ; coord. : Ion Apostol. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 378 p. : fig., fig. color, tab. ; 29 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 177, 366 (34 tit.). –
400 ex.
ISBN 978-9975-62-241-7
[2008-2578]
- - 1. Protecţia mediului înconjurător – Republica Moldova – Management.
504.06:005=135.1=111
51 MATEMATICĂ
2585. Braghiş, Maria
Matematică : Cl. a 3-a : Teste de evaluare : iniţială, formativă, sumativă :
Exerciţii aplicative / Maria Braghiş, Elena Popa. – Ch. : Interprint, 2008 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 47, [1] p. : fig., tab. ; 23 cm.
2000 ex.

51
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

ISBN 978-9975-4017-3-9
[2008-2368]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
511 Teoria numerelor
2586. Caşu, Alexei
Sisteme numerice : [pentru uzul studenţilor] / Alexei Caşu, Ion Goian,
Parascovia Sârbu ; Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică al
USM (CECMI). – Ch. : CEP USM, 2008. – 165 p. ; 21 cm. – (Serie de monografii şi
manuale ; vol.4).
Bibliogr.: p. 162-163 (28 tit.). – Indice: p. 164-165. – 300 ex.
ISBN 978-9975-70-742-8
[2008-2355]
- - 1. Sisteme numerice.
511.11(075.8)
512 Algebră
2587. Балтаг, Инокентие
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : [pentru uzul
studenţilor] / Инокентие Балтаг, Юрий Балтаг ; под. ред. Д. И. Соломона ; Акад.
транспорта, информатики и коммуникаций. – К. : Evrica, 2008 (Tipogr. AŞM). –
134, [4] p. : fig. ; 22 cm. – (Серия : Экономическая теория, Математика, Инфор-
матика).
Bibliogr.: p. 135 (8 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-941-26-6
[2008-2607]
- - 1. Algebră liniară (rusă). 2. Geometrie analitică (rusă).
512.64+514.12(075.8)
514 Geometrie
2588. Райский, Виктор
Тетрадь по геометрии : для 7 кл. / Виктор Райский ; пер.: Н. Лаки. – К.
: Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 136 p. : fig., tab. ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-666-9
[2008-2673]
514.1(075.3)
53 FIZICĂ
2589. Marinciuc, Mihai

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Fizică : Man. pentru cl. a 11-a / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu ; Min.
Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul
Poligr.). – 252, [3] p. : fig., tab. ; 24 cm.
23000 ex.
ISBN 978-9975-67-620-5
[2008-2641]
- - 1. Fizică.
53(075.3)
2590. Idem în lb. rusă : Физика : Учеб. для 11 кл. / trad.: Anatolie
Homenco, Claudia Şerban. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 255,
[3] p. : fig., tab. ; 24 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-67-621-2
[2008-2642]
- - 1. Fizică (rusă).
53(075.3)
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
2591. Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de produc-
ţie : Album : Material didactic pentru curs, lucr. practice, lucr. de an şi de diplomă /
C. Chiriţă, V. Javgureanu, P. Stoicev [et al.]. – Ch. : UTM, 2008. – 181 p. : fig., tab. ;
21 x 30 cm.
Bibliogr.: p. 181 (18 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-095-9 (în cop. tare)
[2008-2407]
- - 1. Acţionări hidraulice. 2. Acţionări pneumatice.
532+62-82+62-85(076.5)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
2592. Kudriţcaia, Svetlana
Chimie : man. pentru cl. a 8-a / Svetlana Kudriţcaia, Boris Pasecnic,
Galina Dragalina ; comisia de evaluare : Petru Bulmaga, Ecaterina Şoitu, Alina
Buga [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a, rev. şi
adăug.]. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 159 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
51000 ex.
ISBN 978-9975-61-485-6
[2008-2349]
- - 1. Chimie.
54(075.3)

53
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

2593. Idem în lb. rusă : Химия : учеб. для 8 кл. – [Изд. 2-е, доп. и
перераб.]. – Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). – 159, [1] p. : fig., tab. color ; 24
cm.
13000 ex.
ISBN 978-9975-61-486-3
[2008-2350]
- - 1. Chimie (rusă).
54(075.3)
547 Chimie organică
2594. Barbă, Nicanor
Compuşi hidroxilici : Compuşi organici cu sulf, azot, fosfor : Indicaţii me-
todice / Nicanor Barbă, Galina Dragalina, Pavel Vlad ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie Analitică şi Organică. – Ch. :
CEP USM, 2008. – 153 p. : tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-780-0
[2008-2658]
- - 1. Compuşi hidroxilici.
547.1(076.5)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2595. Constantinov, T.
Republica Moldova. Clima: factorii de risc = Republic of Moldova. Climate:
Risk Factors = Республика Молдова. Климат: Факторы риска : [hartă] / T.
Constantinov, M. Nedealcov, V. Răileanu ; au participat: G. Mleavaia, R. Cojocari,
O. Crivova ; Inst. de Ecologie şi Geogr. al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. – Scara
1 : 2 000 000. – Ch. : "Ştrih" SRL, 2008 [(Combinatul Poligr.)]. – 1 h. color ; 70 x 99
cm.
Text: paral.: lb. rom., engl., rusă
[2008-2353]
- - 1. Climă – Republica Moldova – Hărţi.
551.58(478)(084.3)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2596. Romanescu, Gheorghe
Dicţionar de hidrologie generală, hidrogeologie şi hidrofizica solurilor /
Gheorghe Romanescu, Gheorghe Jigău. – Ch. : "Phoenix" SRL, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 263 p. : fig. ; 29 cm.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 262-263. – 500 ex.


ISBN 978-9975-9934-2-5 (eronat)
[2008-2451]
- - 1. Hidrologie – Dicţionare.
556.18(038)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
2597. Biologie : procese şi sisteme vitale : man. pentru cl. a 11-a : Profil
real. Profil umanist / Maria Duca, Valeriu Rudic, Lidia Dencicov [et al.] ; comisia de
evaluare: Teodor Furdui, Varvara Chicu, Mihai Leşanu [et al.] ; Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Univer-
sul" ÎS). – 155 p. : fig., tab. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financ. din sursele Fondului Special pentru Manuale. –
20000 ex.
ISBN 978-9975-9801-7-3
[2008-2605]
- - 1. Biologie.
57(075.3)
2598. Idem în lb. rusă : Биология : Системы и процессы жиз-
необеспечения : учеб. для 11 кл. : Реал. профиль. Гуманит. профиль. – Ch. :
"Editerra Prim" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 155 p. : fig., tab. color ; 26
cm.
Изд. при фин. поддержке Внебюджет. фонда. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-9801-8-0
[2008-2606]
- - 1. Biologie (rusă).
57(075.3)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
2599. Neamţu, Mariana
Procedee fotochimice şi catalitice în protecţia mediului / Mariana Neamţu
; ref. şt.: Gheorghe Duca, Gelu Bourceanu. – Ch. : Cartdidact ; Iaşi : PIM, 2008. –
146 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 126-146. – 200 ex.
ISBN 978-9975-940-88-7 (Cartdidact, Chişinău). – ISBN 978-606-520-
215-3 (PIM, Iaşi)
[2008-2627]
- - 1. Mediul înconjurător – Protecţie.
574

55
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie


576.8 Parazitologie
2600. Bumbu, Ion
Patogeneza şi combaterea fitonematodozelor : [pentru uzul studenţilor] /
Ion Bumbu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra
Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor, UNESCO/Cousteau. – Ch. :
UTM, 2008. – 164 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 135-162 (332 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-099-7
[2008-2410]
- - 1. Nematozi fitoparaziţi – Combatere.
576.88:502.75(075.8)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
2601. Lîsîi, Leonid
Biochimie : Teste / Leonid Lîsîi ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm. – ISBN 978-9975-918-86-2.
Test minim. – 2008. – 301 p. – Bibliogr.: p. 301 (23 tit.). – 250 ex. – ISBN
978-9975-918-87-9 (eronat) (în cop. tare). – [2008-2490]
- - 1. Biochimie – Teste.
577.1(079)
2602. Борончук, Г. В.
Структурно-функциональные и биохимические изменения в биологи-
ческих системах при криоконсервации / Г. В. Борончук, И. В. Балан ; Акад. наук
Молдовы, Ин-т Физиологии и Санокреатологии. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. AŞM).
– 630 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Text parţial: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-243-1 (în cop. tare)
[2008-2579]
- - 1. Biologie moleculară (rusă).
577.2:636
59 ZOOLOGIE
2603. Сбор, определение и поддержание живых культур видов рода
Trichogramma Westw. (Hymenoptera, Trichogrammatidae) : (Метод. руководство)
/ Акад. наук Молдовы, Ин-т защиты растений и экол. земледелия ; подгот. :
Дюрич Ф. Г. – К. : CEP "Chişinău-Prim", 2008. – 35 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34 (5 tit.). – 107 ex.
ISBN 978-9975-9684-9-2

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-2655]
- - 1. Hymenoptera (rusă).
595.79(076.5)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
2604. Cojocari, Lidia
Sisteme de reglare. Sisteme senzoriale : Suport didactic la Anatomia
omului / Lidia Cojocari, Diana Coşcodan ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Biologie şi
Chimie, Catedra Biologia animală. – Ch. : CEP USM, 2009. – 80 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 80 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-804-3
[2008-2500]
- - 1. Anatomie sistematică.
611.1/.8(075.8)
2605. Culegere de scheme la anatomia omului = Сборник схем по
анатомии человека = Collection of schemes for human anatomy / I. Catereniuc, M.
Ştefaneţ, T. Lupaşcu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Ch. : S. n., 2008 [(F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă")]. – 141, [3] p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă
ISBN 9975-945-45-7 (eronat)
[2008-2491]
- - 1. Anatomia omului.
611.9(075)=135.1=111=161.1
2606. Vascularizaţia şi inervaţia muşchilor scheletici ai corpului uman :
[pentru uzul studenţilor] / V. Andrieş, T. Iastrebova, S. Neghina [et al.] ; trad.: T.
Lupaşcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 483 p. : fig. ; 25 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-918-77-0 (eronat) (în cop. tare)
[2008-2479]
- - 1. Sistem muscular. 2. Inervaţia muşchilor. 3. Vascularizaţia muşchilor.
611.73+612.748(075.8)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
2607. Fiziologie experimentală : Culeg. de lucr. practice la fiziologie /
Saulea Aurel, Vovc Victor, Bolocan Nicolae [et al.] ; sub red. : Aurel Saulea, Victor

57
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Vovc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP


"Medicina", 2008. – 237, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al proiectului Tempus Jep 25195-2004. – 650
ex.
ISBN 978-9975-915-46-5
[2008-2436]
- - 1. Fiziologie experimentală.
612.1/.8(076.5)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
2608. Motroi, Aliona
Apostoli ai minciunii…, Sau cine astăzi manipulează opinia publică : Privi-
re generală asupra materialelor care reflectă tematica LGBT [comunitatea
lesbienelor] apărute în mass-media moldovenească în anii 2006-2007 / Aliona
Motroi ; trad. din lb. rusă: Nadine Chilianu ; sub red. lui Alexei Marcicov ; Centrul de
informaţii "GenderDoc-M". – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – 149 p. : tab. ;
20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl.,
rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki din Suedia şi Agenţiei de Dezvol-
tare Intern. "SIDA"
[2008-2352]
- - 1. Homosexualitate.
613.885
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2609. Evaluarea securităţii sănătăţii şi capacităţilor de management al
crizelor : Rep. Moldova / Org. Mondială a Sănătăţii, Biroul Regional pentru Europa.
– Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 106 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 91-92 (36 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Comisiei Europene, Directoratului Gen. pentru Sănătate şi Consumatori
[2008-2561]
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Securitate.
614(478)
2610. Idem în lb. engl. : Assessment of health security and crises mana-
gement capacity, 24 Febr. – 5 March 2008 : Rep. of Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 104 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 89-90 (36 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Comisiei Europene, Directoratului Gen. pentru Sănătate şi Consumatori
[2008-2562]
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Securitate (engl.).

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

614(478)
2611. Petru Clocuşneanu. Specialist de forţă al serviciului de dezinfec-
ţie : 70 [ani de la naşterea profesorului univ. P. Clocuşneanu] / Serviciul Sanitaro-
Epidemiologic de Stat al mun. Chişinău, Centrul de Medicină Preventivă mun. Chi-
şinău. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 52 p. : fot. ; 21 cm. – (Notorietăţi
ale Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat al municipiului Chişinău).
Lista publ. profesorului univ. Petru Clocuşneanu: p. 52.
[2008-2609]
- - 1. Clocuşneanu, Petru, 1938- …, medic epidemiolog.
614.4(092)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
2612. Gonciar, Veaceslav
Farmacotoxicologie : [manual] / Veaceslav Gonciar, Vasile Cazacu, Edu-
ard Cheptea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
C.E.-P. "Medicina", 2008. – 264 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 264 (13 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-918-77-0 (în cop. tare)
[2008-2472]
- - 1. Farmacotoxicologie.
615(075.8)
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2613. Junghietu, Grigore
Chimie farmaceutică : (Chimia medicamentelor) : [pentru uzul studenţilor]
/ Grigore Junghietu, Olga Ashby ; red. şt.: Ion Caşcaval. – Ed. a 5-a, rev., compl. şi
actualizată. – Ch. : CEP USM, 2008. – 340 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 334-335 (36 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-747-3
[2008-2357]
- - 1. Chimie farmaceutică.
615.1(075.8)
2614. Бальбах, Альфонс
Овощи и зелень в природной медицине / Альфонс Бальбах, Даниель
Боарим ; пер. на рус. яз. : С. Солон. – 2-е изд. на рус. яз. – Ch. : "Sănătate şi
educaţie" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 203 p. : fig. ; 22 cm.
2500 ex.
ISBN 978-9975-9879-8-1
[2008-2591]

59
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

- - 1. Medicină populară – Substanţe vegetale (rusă). 2. Substanţe vegeta-


le – Medicină populară (rusă).
615.322:615.89
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
2615. Schultz, Ian
Farmacia lui Dumnezeu / Ian Schultz, Edithe Uberhuber ; trad. din lb. ru-
să: Romaşco L. ; red. resp.: Zamostean Gh. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 304 p. : il. color., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 289-293 (93 tit.). – Ind. alf. rom.-latin al denum. de plante, de
materii: p. 278-288. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-696-6 (în cop. tare)
[2008-2594]
- - 1. Tratamente nemedicale.
615.8
2616. Idem în lb. rusă : Лекарства из Божьей аптеки / пер. с пол. С. Н.
Гульянц. – К. : Б. и., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 296 p. : fig. color, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 285-288 (93 tit.). – Ind. alf. rom.-latin al denum. de plante, de
materii: p. 272-284. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-697-3 (în cop. tare)
[2008-2588]
- - 1.Tratamente nemedicale (rusă).
615.8
2617. Леммо, Паскуале
Здоровье для миллионов / Леммо Паскуале. – Ch. : "Sănătate şi Edu-
caţie" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 376 p. : fig., fot. color ; 22 cm.
Tit. orig.: Saúde para Milhões. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9879-7-4 (în cop. tare)
[2008-2473]
- - 1. Naturoterapie (rusă).
615.83
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2618. Botnaru, Victor
Medicina internă. Breviar : modulul cardiologie / Victor Botnaru ; coaut.:
Alexandru Corlăteanu, Dumitru Chesov, Gleb Cuzminîh. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 219, [2] p. : fig. ; 25 cm.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 220-221. – 1000 ex.


ISBN 978-9975-78-676-8 (în cop. tare)
[2008-2672]
- - 1. Medicină internă.
616.1(075.8)
2619. Grosu, Aurel
Sincopa : diagnosticare şi tratament : [pentru uzul studenţilor] / Aurel
Grosu ; au colab.: Vitale Lisnic, Aurelia Raducan, Cornelia Grosu. – Ch. : Universul,
2008. – 304 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-022-3 (în cop. tare)
[2008-2389]
- - 1. Sincopa – Diagnostic – Tratament.
616.1-079-08(075.8)
2620. Stamati, Adela
Souffle cardiaque chez l'enfant. Rappel des bases : (Recommandation
méthodique pour les étudiants en médicine des groupes francophones et médecins
internes) / Adela Stamati, Marcu Rudi ; L'Univ. D'Etat de Médicine et Pharmacie
"Nicolae Testemiţanu", Chaire de Pédiatrie nr. 1. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 23
p. : fig., imagini, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (13 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-58-8
[2008-2435]
- - 1. Boli cardiace – Copii (fr.).
616.12-053.2(076.5)
2621. Steclari, Tatiana
Malformaţii congenitale cardiace : [pentru uzul studenţilor] / Tatiana
Steclari ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – ISBN 978-9975-78-700-0.
Vol. 2 : Sindroame congenitale : Profilaxie. Diagnostic prenatal. – 2008. –
264 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 249-264 (277 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-78-
701-7. – [2008-2459]
- - 1. Malformaţii congenitale cardiace – Profilaxie – Diagnostic.
616.1-007-084-07(075.8)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2622. Mătasă, Claude G.
Orthodontic biomaterials : [pentru uzul studenţilor] / Claude G. Mătasă,
Mihai Chiriţă. – Ch. : Tehnica Info, 2009. – 204 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – F. f. de tit. – 250 ex.

61
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

ISBN 978-9975-63-123-5
[2008-2614]
- - 1. Ortodontie (engl.).
616.314(075.8)
2623. Николау, Г. Ю.
Основы практической кариесологии : [pentru uzul studenţilor] / Г. Ю.
Николау, А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra Stomatologie terapeutică. – Ch.
: "Vector V-N" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 176 p. : fig., scheme, tab. ;
24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9857-7-2
[2008-2674]
- - 1. Carii dentare (rusă).
616.314-002(075.8)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
2624. Matcovschi, S.
Imagistica clinică a colagenozelor şi spondiloartropatiilor seronegative :
(Ghid diagnostic clinico-radioimagistic) / S. Matcovschi, E. Volcovschi, A. Obadă ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medici-
na", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 273, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 251-267 (201 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-915-59-5 (în cop. tare)
[2008-2585]
- - 1. Artrită reumatoidă – Diagnostic.
616.72-002.77-079
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie. –
Vezi Nr 2591

2625. Ciocan, Ovidiu Dumitru


Acţionări hidraulice şi pneumatice : [pentru uzul studenţilor] / Ovidiu Dumi-
tru Ciocan ; ref. şt.: Emil Constantin, Ştefan Mitu. – Ch. : Tehnica Info, 2008 (Tipogr.
or. Iaşi). – 198 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 197-198 (55 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-149-5
[2008-2615]
- - 1. Acţionări hidraulice. 2. Acţionări pneumatice.
[62-82+62-85]:532(075.8)

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale


energetice. Economie energetică
2626. Analiza situaţiei din complexul energetic al Republicii Moldova şi
asigurarea securităţii energetice = Анализ состояния энергетического комплекса
Республики Молдова и пути обеспечения энергетической безопасности = The
analysis of a condition the energy complex of the Republic of Moldova and the way
to maintenance the energy safety / Акад. наук Молдовы, Ин-т энергетики, Гос.
Предпр. "Молдэлектрика" ; сост. В. М. Постолатий, К. И. Гылка, М. И. Новак [и
др.]. – К. : Б. и., 2001 (Tipogr. AŞM). – 30 cm.
Кн. 1-я. – 2001. – 170 p. : diagr., fig., tab. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – [2008-2612]
- - 1. Energetică – Republica Moldova (rusă).
620.9(478)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
2627. Ознакомительная практика : [общеинженер. подготовки] :
Учеб.-метод. пособие / А. Янакевич, Ю. Софу, Н. Трифан [и др.] ; под общей
ред. Ю. Чофу ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в машино-
строении, Каф. "Материаловедение и технология конструкционных материа-
лов". – К. : ТУМ, 2008. – 20 cm.
(Ч. 1). – 2008. – 135 p. : tab., des. – Bibliogr.: p. 135 (10 tit.). – 200 ex. –
[2008-2423]
- - 1. Inginerie (rusă).
621(076.5)
621.3 Electrotehnică
2628. Ambros, Tudor
Convertizoare electrice şi electromecanice speciale : [pentru uzul studen-
ţilor] / Tudor Ambros. – Ch. : Tehnica Info, 2008. – 288 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-910-95-8
[2008-2438]
- - 1. Convertizoare electrice.
621.314(075.8)
2629. Melnic, Tudor
Electronica : Îndrumar metodic pentru lucr. de lab. / Tudor Melnic, Oleg
Lupan ; red. resp.: Victor Şontea ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Infor-
matică şi Microelectronică, Catedra Microelectronica şi Dispozitive Semiconductoa-
re. – Ch. : UTM, 2008. – 21 cm.

63
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Partea 1-a. – 2008. – 67 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 300 ex. – [2008-2418]
- - 1. Electronică.
621.38(076.5)
2630. Быкова, Е. В.
Мониторинг индикаторов энергетической безопасности :
[монография] / Е. В. Быкова ; под ред. Постолатия В. М. ; АН Респ. Молдова,
Ин-т энергетики. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. AŞM). – 30 cm. – (Серия
"Энергетическая безопасность"). – ISBN 978-9975-62-245-5.
Кн. 4-я. – 2008. – 164 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 146-148. – 200 ex. –
ISBN 978-9975-62-246-2 (în cop. tare). – [2008-2580]
- - 1. Energetică (rusă).
621.311
2631. Волновые явления в неоднородных структурах :
[монография] / В. К. Римский, В. П. Берзан, В. И. Пацюк [и др.] ; Акад. наук
Молдовы, Ин-т энергетики. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. AŞM). – 21 cm. – ISBN 978-
9975-62-075-8.
Т. 5 : Теория и методы расчета электрических цепей,
электромагнитных полей и защитных оболочек АЭС. – 2008. – 663 p. : fig., tab.
– Bibliogr.: p. 639-656 (189 tit.). – 200 ex. – ISBN 978-9975-62-248-6 (în cop. tare).
– [2008-2581]
- - 1. Transportul curentului electric (rusă).
621.31
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
2632. Organization of water users for irrigation purposes : The path to-
wards efficient and rational use of water resources in Moldovan agriculture : Infor-
mational Guide / Iurie Hurmuzachi, Anton Stepanov, Mihai Mustea [et al.] ; coord.:
Aureliu Overcenco ; consultants: Veaceslav Iordan, Mihail Pencov, Ion Cucenic. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 44 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 44. – Apare cu sprijinul
financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID)
ISBN 978-9975-9825-6-6 (eronat)
[2008-2428]
- - 1. Irigaţii – Alimentare cu apă (engl.).

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

631.67(075)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
2633. Viermele vestic al rădăcinilor de porumb Diabrotica virgifera
vigifera Le Conte / Voineac V., Covaliov B., Voloşciuc L. [et al.] ; Min. Agriculturii şi
Industriei Alimentare, Dep. Carantinei Fitosanitare, Inst. Protecţie a Plantelor şi
Agricultură Ecologică. – Ch. : CEP "Chişinău-Prim", 2008. – 22 p. : fig., fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (28 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9684-7-8
[2008-2653]
- - 1. Dăunători – Viermele vestic – Porumb – Protecţie. 2. Viermele vestic
– Porumb – Protecţie.
632.93:595.76:633.15
2634. Idem în lb. rusă : Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera
vigifera Le Conte. – К. : CEP "Chişinău-Prim", 2008. – 23 p. : fig., fig. color, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (28 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9684-8-5
[2008-2654]
- - 1. Dăunători – Viermele vestic – Porumb – Protecţie (rusă). 2. Viermele
vestic – Porumb – Protecţie (rusă).
632.93:595.76:633.15
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
2635. Gonceariuc, Maria
Plante medicinale şi aromatice cultivate : Descriere, biologie, componenţa
chimică, utilizare, soiuri, tehnologii de cultivare / Maria Gonceariuc ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Inst. de Genetică şi Fizi-
ologie a Plantelor. – Ch. : S. n., 2008 (CE UASM). – 226 p. : fig., tab., [8] p. fot. color
; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9814-2-2
[2008-2326]
- - 1. Plante medicinale.
633.8

65
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


2636. Бонарь, Фёдор
Откровение пчеловода / Фёдор Бонарь. – К. : Изд.-полигр. предпр.
"Парагон", 2008. – 151 p., [8] p. fot. color ; 21 сm.
100 ex.
ISBN 978-9975-916-58-5
[2008-2625]
- - 1. Apicultură (rusă).
638.1
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2637. Bucate moldoveneşti : 500 de reţete vechi şi moderne / aut.-aclăt.:
S. Donica ; imagini foto: V. Corcimari. – Ch. : "Biblion" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr. or. Tveri, Rusia). – 359, [1] p. : fot. color ; 27 cm. – (Billion).
3000 ex.
ISBN 978-9975-9964-4-0 (în cop. tare)
[2008-2447]
- - 1. Bucate moldoveneşti.
641.5(478)
2638. Idem în lb. rusă : Молдавская кухня : 500 стар. и соврем.
рецептов / пер. с молд.: М. Поторак. – К. : "Biblion" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.
or. Tveri, Rusia). – 359, [1] p. : fot. color ; 27 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9964-5-7 (în cop. tare)
[2008-2448]
- - 1. Bucate moldoveneşti (rusă).
641.5(478)
2639. Пискорская, Евгения
Как похудеть, сидя в кресле, или Кулинария для худеющих / Евгения
Пискорская. – Бельцы : Б. и., 2008 ("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 235 p. : fot., [8] p.
fot. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9865-7-1
[2008-2543]
- - 1. Dietă (rusă). 2. Cură de slăbire (rusă).
641.561:613.24

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2640. Carte de telefoane. Raionul Cimişlia : la data de 22 sept. 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 256 p., [10] p. :
fig. color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-3-7 (eronat)
[2008-2511]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Cimişlia – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Cimişlia – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
2641. Carte de telefoane. Raionul Criuleni : la data de 18 sept. 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 280 p., [10] p. :
fig. color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-4-4 (eronat)
[2008-2512]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Criuleni – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Criuleni – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
2642. Carte de telefoane. Raionul Donduşeni : la data de 08 oct. 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 200 p., [12] p. :
fig. color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-2-0 (eronat)
[2008-2510]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Donduşeni – Republica Moldova – Carte
de telefoane. 2. Raionul Donduşeni – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
2643. Carte de telefoane. Raionul Ialoveni : la data de 08 oct. 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 384 p., [10] p. : fig.
color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-9-1
[2008-2508]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Ialoveni – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Ialoveni – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

67
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

2644. Carte de telefoane. Raionul Sângerei : la data de 09 oct. 2008 /


Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 352 p., [10] p. :
fig. color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-1-3 (eronat)
[2008-2509]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Sângerei – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Sângerei – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
2645. Ghidul şoferului pentru transporturi internaţionale de mărfuri /
Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Intern. "CIPTI", Asoc. Intern.
a Transporturilor Auto din Moldova "AITA" ; [alcăt.] Taran S., Bernavschi G.,
Pendiurin V. – Ch. : CIPTI, 2008 ("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 48 p. : fot. color, tab. ;
21 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9865-5-7
[2008-2541]
- - 1. Transport internaţional de mărfuri.
656.025.4(036)
2646. Idem în lb. rusă : Памятка водителя по международным грузо-
вым перевозкам. – К. : AITA, 2008 ("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 48 p. : fot. color, tab.
; 21 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9865-6-4
[2008-2542]
- - 1. Transport internaţional de mărfuri (rusă).
656.025.4(036)
2647. Harta drumurilor Republicii Moldova / Inst. de Geodezie, Prospec-
ţiuni Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – Scara 1 : 250 000. – Ch. : Ingeocad, 2009
(Combinatul Poligr.). – 1 h. împăturită în 18 părţi.
5000 ex.
ISBN 978-9975-901-78-9 (eronat)
[2008-2379]
- - 1. Trasee auto – Republica Moldova – Hărţi.
656.022(478)(084.3-14)
2648. Onceanu, Vasile Petru
Bazele comportamentului în conducerea autovehiculului şi siguranţa trafi-
cului rutier : [manual] / Vasile Petru Onceanu, Anatolie Tudor Bulgac ; ref. şt.: Dumi-

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tru Novorojdin, Vladimir Ene, Gheorghe Ciobanu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei
M.E.T. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). – 237 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 235-237 (35 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4012-0-3
[2008-2337]
- - 1. Automobil – Conducere – Protecţie personală.
656.05:614.8(075)
656.1 Transport rutier
2649. Iedu, Mihai
Automobilul şi întreţinerea lui : [pentru uzul elevilor, studenţilor] / Mihai
Iedu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 212 p. : fig., tab. ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-62-240-0
[2008-2384]
- - 1. Automobil – Întreţinere tehnică.
656.13(075)
657 Contabilitate
2650. Balan, Igor
Contabilitatea activelor materiale pe termen lung / Igor Balan, Andrei
Romanciuc. – Ch. : S. n., 2008 (Centrul Ed. al UASM). – 91 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62-63 (27 tit.) – 200 ex.
ISBN 978-9975-64-143-2
[2008-2502]
- - 1. Contabilitatea activelor materiale.
657.2:63(075)
2651. Balan, Igor
Dicţionar explicativ de audit financiar = Толковый словарь по
финансовому аудиту / Igor Balan, Andrei Romanciuc. – Ch. : S. n., 2008 (Centrul
Ed. al UASM). – 79 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 77-79 (50 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-64-144-9
[2008-2396]
- - 1. Audit financiar – Dicţionare.
657.62/.63(038)=135.1=161.1
2652. Budacia, Lucian Constantin Gabriel
Tehnica operaţiunilor contabile în tranzacţiile internaţionale de export cu
mărfuri : [studiu] / Lucian Constantin Gabriel Budacia. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008
(Tipogr. "Ericon" SRL). – 119 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 113-119 şi în notele de subsol. – 2000 ex.

69
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

ISBN 978-9975-947-59-6
[2008-2378]
- - 1. Operaţiuni contabile – Export.
657.2:339.564
2653. Frecăuţeanu, Alexandru
Ghid la contabilitate financiară şi contabilitate de gestiune / Alexandru
Frecăuţeanu. – Ch. : S. n., 2009 (Centrul Ed. al UASM). – 62, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 51 (6 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-148-7
[2008-2504]
- - 1. Contabilitate financiară.
657.15(076.5)
2654. Idem în lb. rusă : Справочник по финансовому и управленче-
скому учету. – К. : Б. и., 2009 (Centrul Ed. al UASM). – 62 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 60 (6 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-149-4
[2008-2505]
- - 1. Contabilitate financiară (rusă).
657.15(076.5)
2655. Frecăuţeanu, Alexandru
Ghid la contabilitatea pasivelor, veniturilor, cheltuielilor şi consumurilor de
producţie / Alexandru Frecăuţeanu. – Ch. : UASM, 2009. – 60 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 58 (6 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-150-0
[2008-2501]
- - 1. Contabilitate.
657(076.5)
2656. Idem în lb. rusă : Справочник по учету пассивов, доходов, рас-
ходов и затрат на производство. – К. : Б. и., 2009 (Centrul Ed. al UASM). – 61 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 59 (6 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-151-7
[2008-2503]
- - 1. Contabilitate (rusă).
657(076.5)
2657. Manual de audit intern / Min. Finanţelor, Dir. de armonizare a sis-
temului de control financ. public intern, Serviciul control financ. şi revizie. – Ed. 1-a.
– Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – ISBN 978-9975-78-706-2.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Partea 1-a : Cadrul normativ. – 2009. – 275 p. : fig., tab. – 500 ex. – ISBN
978-9975-78-707-9. – [2008-2586]
- - 1. Audit intern.
657.01(075)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
2658. Gheorghiţă, Maria
Rolul managementului resurselor umane în creşterea eficienţei întreprin-
derilor de confecţii : (Monografie) / Maria Gheorghiţă, Margareta Vârcolici. – Ch. :
CEP USM, 2008. – 203 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 172-181 (190 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-771-8
[2008-2359]
- - 1. Resurse umane – Management.
658.3:005
2659. Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi … = Результаты
структурного обследования предприятий, 2008 / Biroul Naţ. de Statistică al Rep.
Moldova. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – (Statistica
Moldovei).
… 2008. – 2008. – 136 p. : diagr., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – 100
ex. – ISBN 978-9975-4034-4-3. – [2008-2584]
- - 1. Întreprinderi – Organizare – Date statistice.
658(478)(083.41)=135.1=161.1
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
2660. Bugaian, Larisa
Managementul producţiei la întreprinderile industriei alimentare / Larisa
Bugaian. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 284 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 282-284 (61 tit.). – Apare cu sprijinul financ. parţial al într. din
Rep. Moldova: SA "Romaneşti", SRL "Lion Gri", ÎM "Glass Container Company" SA
[et al.]. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-244-8 (în cop. tare)
[2008-2386]
- - 1. Întreprinderi industriale alimentare – Management.
664:005(075)
664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
2661. Tatarov, P.
Chimia produselor alimentare : Ciclu de prelegeri / P. Tatarov, L.
Sandulachi ; red. resp.: P. Tatarov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehn. şi Manage-

71
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

ment în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia conservării. – Ch. : UTM, 2008. –


20 cm.
Partea a 2-a. – 2008. – 128, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f.
de tit. – Bibliogr.: p. 129 (7 tit.). – 250 ex. – [2008-2421]
- - 1. Tehnologia conservării alimentelor.
664.8/.9(075)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-
STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
2662. Tarnovschi, Constantin
Prepararea substanţelor minerale utile : Ciclu de prelegeri / Constantin
Tarnovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cate-
dra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ch. : UTM, 2008. – 75, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 76 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-098-0
[2008-2409]
- - 1. Substanţe minerale.
691.22:553.62(075.8)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2663. Nesterov, Tamara
Studiu privind situaţia oraşelor istorice din Republica Moldova / Tamara
Nesterov. – Ch. : Asoc. "Plai Resurse", 2008 (Tipogr. "Europres" SRL). – 159 p. :
fot., fot. color ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr.: p. 156-159. – 400 ex.
ISBN 978-9975-9978-0-5
[2008-2599]
- - 1. Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
711.4(478-21)(091)
72 ARHITECTURĂ
2664. Ciocanu, Sergius
Revitalizarea Centrului Istoric al Chişinăului : Ghid practic privind inter-
venţiile la edificiile istorice / Sergius Ciocanu ; coord. : Ghenadie Ivaşcenco. – Ch. :
Asoc. "Plai Resurse", 2008. – 28 p. ; 20 cm.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financ. al Dir. patrimoniului Cultural şi Resurse Turistice


a Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Primăriei mun. Chişinău. – 400 ex.
ISBN 978-9975-9978-3-6
[2008-2598]
- - 1. Chişinău – Edificii istorice. 2. Edificii istorice – Chişinău.
725(478-25)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
2665. Condraticova, Liliana
Arta giuvaiergeriei: pietre preţioase şi metale nobile / Liliana Condraticova
; red. şt.: Tudor Stavilă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural,
Centrul Studiul Artelor. – Ch. : "Grafic Design" SRL, 2008. – 258 p. : fig., fig. color,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 248-252 (120 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9897-6-3
[2008-2629]
- - 1. Bijuterii – Arta prelucrării.
739.2
2666. Tehnologia educaţiei artistice plastice / Univ. Pedagogică de Stat
"Ion Creangă", Acad. Intern. de Drept Econ. [et al.] ; coord.: Ion Ţâgulea. – Ch. : S.
n., 1999 (CRIC "Informcom" a MIC RM). – 24 cm.
[Vol.] 1 : Obiective educaţionale. – 1999. – 102 p. : fig., tab. – Texte: lb.
rom., rusă. – Bibliogr.: p. 101-102 (27 tit.) şi la sfârşitul art. – F. f. de tit. – 300 ex. –
[2008-2331]
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075)=135.1=161.1
2667. [Vol.] 2 : Cercetarea pedagogică. – 2000. – 105 p. : fig., tab. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 300 ex. – [2008-2332]
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075)
2668. [Vol.] 3 : Tehnici didactice / Ion. P. Guţu, Virgil Mândâcanu, Ion
Ţâgulea [et al.]. – 2001. – 206 p. : des., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 300 ex. –
[2008-2333]
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075)=135.1=161.1
2669. [Vol.] 4 : Materiale didactice / Virgil Mândâcanu, Ion Ţâgulea, Ale-
xandru Vatavu [et al.]. – 2003. – 128 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit.

73
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

– Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN
9975-921-34-5 (eronat). – 300 ex. – [2008-2334]
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075)=135.1=161.1
2670. Tehnologia educaţiei artistico-plastice / Ion Ţâgulea, Vitalie
Malcoci, Maria Tereşcenco [et al.] ; coord.: Ion Ţâgulea ; Univ. Liberă Intern. din
Moldova, Lab. "Tehnologia educaţiei artistico-plastice". – Ch. : ULIM, 2008 (CE
UASM). – 25 cm. – ISBN 978-9975-920-59-9.
Vol. 6 : Mijloace didactice. – 2008. – 119 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi
la: p. 4. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Rez.: lb. engl. – 100 ex.
– ISBN 978-9975-934-49-7. – [2008-2398]
- - 1. Educaţie artistică-plastică.
73/76(075)=135.1=161.1
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2671. Pötr Vlah. Gagauziya için balada : [album] / сост.: Влах Василий
Петрович ; пер. на гагауз. яз.: Ивана Банкова ; пер. на англ. яз.: Диана
Кроитору ; пер. на молд. яз.: Диана Кроитору. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 90, [1] p. : il. ; 20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. găgăuză, rom., engl., rusă
[2008-2425]
- - 1. Vlah, Piotr, 1945- …, pictor-grafician găgăuz.
75/76(084.11)
78 MUZICĂ
2672. Anton, Pavel
Mioriţa : Baladă populară moldovenească : în prelucr. pentru declamatori,
solist şi cor mixt de Pavel Anton. – Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 7,
[8] p. : n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0053-4
ISBN 978-9975-72-256-8
[2008-2416]
- - 1. Muzică corală.
783.8
2673. Gagim, Ion
Dicţionar de muzică / Ion Gagim ; notaţie muz.: Igor Polişciuk ; cop., fot.:
Romeo Şveţ. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 210, [1] p., [8] p.
fot. color ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
Bibliogr.: p. 211 (24 tit.). – 3000 ex.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-544-4
[2008-2330]
- - 1. Muzică – Dicţionare. 2. Dicţionar de muzică.
78(038)
2674. Gagim, Ion
Dicţionar de muzică / Ion Gagim ; notaţie muz.: Igor Polişciuk ; cop. şi fot.:
Romeo Şveţ. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 210, [1] p., [8] p.
fot. color ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
Bibliogr.: p. 211 (24 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-67-617-5 (în cop. tare)
[2008-2377]
- - 1. Muzică – Dicţionare. 2. Dicţionar de muzică.
78(038)
2675. Ion Suruceanu. Ţara mea de dor : [despre viaţa şi activitatea in-
terpretului de muzică uşoară I. Suruceanu] / aut. proiect : Nicolae Roşca. – Ch. :
PresStar, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 399 p., [16] p. fot. ; 24 cm. – (Colecţia
Augurii = Авгуры ; 2).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Sponsor: Moldasig (Vitalie
Bodea), "Petrom-Moldova" (Vlad Plahotniuc), SA "Jolli Alon" (Vladimir
Colesnicenco) [et al.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-688-1
[2008-2460]
- - 1. Suruceanu, Ion, 1949-…, interpret de muzică uşoară.
78.071.2(092)
79 DIVERTISMENT. RECREARE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
2676. De la "Moţoc" la "Caligula" : Scenarii şi dramatizări de Alexandru
Grecu / Teatrul "Satiricus Ion Luca Caragiale" ; ed. îngrijită de Ion Diviza. – Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2008. – 331 p. : fot. color ; 20 cm. – (Colecţia : Teatrul
"Satiricus I. L. Caragiale" ; 10).
Apare cu sprijinul financ. al Teatrului "Satiricus I. L. Caragiale" şi al dlui
Victor Alerguş. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-195-9
[2008-2514]
- - 1. Scenarii de teatru. 2. Dramatizări de teatru.
792.08
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2677. Boguş, Boris

75
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Fotbalul în contextul transformărilor democratice din Europa de Est : Ca-


zul Ucrainei, României şi Rep. Moldova / Boris Boguş, Octavian Ţîcu. – Ch. :
Cartdidact, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 144 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 132-136 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Federaţiei Intern. de Fotbal, Asoc. (FIFA) şi Centrului Intern. de Studiere a Sportului
(CIES). – 100 ex.
ISBN 978-9975-940-77-1 (în cop. tare)
[2008-2638]
- - 1. Fotbal.
796.332
2678. Dorgan, Viorel
Semnificaţia caracteristicilor morfologice în sportul de performanţă : [mo-
nografie] / Viorel Dorgan ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : "Valinex"
SA, 2008. – 261 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 241-253 (243 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-090-5
[2008-2483]
- - 1. Sport – Tendinţe de dezvoltare.
796.01
2679. "Federaţia Moldovenească de Fotbal", congres ordinar (8 ;
2009 ; Chişinău). Al VIII-lea congres ordinar, 6 febr. 2009, Chişinău : rezumate /
echipa red. : Victor Daghi, Boris Harcenco. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poli-
graf" SRL). – 102, [1] p. : tab., fot. color ; 30 cm.
Antetit.: Federaţia Moldovenească de Fotbal. – Sponsori: Orange,
Valexchimp, Rusnac [et al.]
[2008-2697]
- - 1. Federaţia Moldovenească de Fotbal.
796.332(478)
2680. Manolache, Gabriel Marian
Fotbal : Antrenament şi joc / Gabriel Marian Manolache. – Ch. : "Valinex"
SA, 2008. – 223 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 197-223 (289 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-099-8
[2008-2342]
- - 1. Fotbal.
796.332.015
2681. Oneţ, Ioan
Optimizarea pregătirii fizice profesional aplicative a viitorilor ingineri navali
prin implementarea în lecţiile de educaţie fizică a mijloacelor din înot şi baschet :

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(monografie) / Ioan Oneţ, Sergiu Danail ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). – 124 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 112-124 (140 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-070-7
[2008-2494]
- - 1. Educaţie fizică.
796.01
2682. Robu, Ion
Luptători intraţi în istorie : [sportivi din Rep. Moldova] / Ion Robu, Anatol
Guidea. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 190 p. : fot., [16] p. fot.
color ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-901-90-1 (în cop. tare) (Combinatul Poligr.)
[2008-2478]
- - 1. Sporturi de luptă – Republica Moldova – Biografii – Istorie.
796.81/82(478)(092)
2683. Sandu, Ion
Mierea şi fierea sportului : [art., dialoguri cu personalităţi din domeniul
sportului] / Ion Sandu. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 216 p. : fot. ;
24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlui Vladimir Colesnicenco, preş. Asoc. Presei
Sportive din Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-692-8
[2008-2592]
- - 1. Sport.
796/799
2684. Talaghir, Laurenţiu-Gabriel
Gimnastica independentă în educaţia fizică şcolară / Laurenţiu-Gabriel
Talaghir. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 232 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 207-232 (294 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-100-1
[2008-2338]
- - 1. Educaţie fizică – Gimnastică independentă.
796.4:37.091
2685. Vezetiu, Sava
AFA : Autoapărarea fără armă : (Reflecţii teoretice, recomandări practice)
/ Sava Vezetiu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Acad. Ştefan cel Mare a MAI al RM). –
190 p. : fig. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 189-190 (35 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-79-6

77
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

[2008-2439]
- - 1. Sporturi de luptă şi autoapărare.
796.85(075)
2686. Визитей, Николай
Введение в теорию физической культуры : (Учеб. пособие) / Николай
Визитей ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ. Молдова. – К. : "Valinex" SA,
2008. – 210 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-102-5 (în cop. tare)
[2008-2486]
- - 1. Educaţie fizică şi sport (rusă).
796.01(075.8)
2687. Кушнерёв, А. Г.
Совершенствование управления профильной спортивной федераци-
ей : (монография) / А. Г. Кушнерёв ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ.
Молдова. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 141 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 137-141 (46 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9999-6-0
[2008-2603]
- - 1. Sporturi de luptă – Organizare (rusă).
796.85.062
2688. Кушнерёв, А. Г.
Управление персоналом физкультурно-спортивной организации :
(учеб. пособие) / А. Г. Кушнерёв ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ.
Молдова. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 152 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 151-152 (36 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9999-5-3
[2008-2602]
- - 1. Educaţie fizică – Organizare – Management (rusă).
796.062(075.8)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

2689. Apetri, Dumitru


Arta re-plăsmuirii artistice : [traducere literară] / Dumitru Apetri ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 20 cm.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[Vol.] 1. – 2008. – 278, [1]. – Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor şi în notele


de subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-78-702-4. – [2008-2670]
- - 1. Traducere literară – Critică şi interpretare.
81'255.4
2690. Ciobanu, Valerian
Nume şi Lume : creionări / Valerian Ciobanu. – Ch. : Pontos, 2008
("Tipogr. Reclama" SRL). – 165, [2] p. : fot. ; 20 cm.
Indice: p. 161-165. – Apare cu sprijinul financ. al dlor Iurie Borş, Valeriu
Măciucă, Mihai Doncilă [et al.]. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-102-56-8
[2008-2413]
- - 1. Nume de persoane.
81'373.2
2691. Limbaje Specializate : Anuar şt. / Univ. Tehn. din Moldova, Cate-
dra Lb. Moderne. – Ch. : UTM, 2008. – 21 cm. – ISSN 1857-1379. – ISBN 978-
9975-45-008-9.
Nr 2. – 2008. – 54 p. – Tit. pe cop.: Grupul Observare. Limbaje Specializa-
te. – Texte: lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-45-097-
3. – [20406]
- - 1. Limbaj tehnic.
81'276.6:62(082)=135.1=133.1
2692. Melenciuc, Dumitru
The Concepts of Comparative Study of Languages : Suport de curs / Du-
mitru Melenciuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra
Filologie Engl. – Ch. : CEP USM, 2008. – 188 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 187-188 (37 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-803-6
[2008-2657]
Concepţii de cercetare comparativă a limbilor.
- - 1. Limbi – Cercetare comparativă (engl.).
81'2(075.8)
2693. Лингвистическое образование в контексте современных под-
ходов : (темат. сб.) / Славян. ун-т ; ред.-изд. совет: Бабенко О. А., Млечко Т. П.,
Репида В. Б. [и др.] ; редкол.: Музалевская В. М., Лысяк Т. И., Батыр Т. Б. [и
др.]. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 164 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.
ISBN 978-9975-68-092-9
[2008-2341]
- - 1. Lingvistică (rusă).
81'1(082)=135.1=111=161.1

79
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

811 Limbi individuale


2694. Termeni şi sintagme : dicţionar rus-român : administraţie, drept,
economie, comerţ, transporturi / Inga Druţă, Mariana Vlas, Albina Dumbrăveanu [et
al.] ; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Naţ. de Terminologie.
– Ed. 1-a. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 248 p. ; 22 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-682-9
[2008-2347]
- - 1. Frazeologie – Administraţie – Drept – Economie – Comerţ – Trans-
port – Dicţionare.
811'373.7'374.822=135.1=161.1
811.111 Limba engleză
2695. English : for pedagogy, psychology and social assistance students
/ Elena Varzari, Micaela Ţaulean, Lidia Alexanchin [et al.]. – Bălţi : S. n., 2008
("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 311 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9865-9-5
[2008-2545]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
2696. English as a second foreign language : 11th form / E. Onofreiciuc,
S. Rotaru, S. A. Legcobit [et al.] ; comisia de evaluare: Olga Morozan, Eugenia
Grigoreţ, Nina Moraru ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.S.
F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2008. – 159, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
12200 ex.
ISBN 978-9975-78-677-5
[2008-2461]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
2697. Maxim, Olga
Rezumate la Limba Engleză : (gramatica, civilizaţia, creativitatea) / Olga
Maxim. – Ch. : TEO-Educaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 128 p. : tab. ;
10 x 13 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9686-7-6
[2008-2399]
- - 1. Limba engleză.
811.111'36(075.3)
811.112.2 Limba germană

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2698. Babin-Rusu, Tatiana


Einführung in die funktionelle Didaktik der deutschen spräche : als
Fremdsprache / Tatiana Babin-Rusu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit.
Străine, Catedra Lb. Germanice. – Ch. : CEP USM, 2008. – 137 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-789-3
[2008-2361]
Introducere în didactica funcţională a limbii germane ca limbă străină.
- - 1. Limba germană.
811.112.2(075)
811.133.1 Limba franceză
2699. Botnaru, Viorica
Orthographe française : Signes diacritiques : (Rectifications) / Viorica
Botnaru, Raisa Botnaru. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 70 p. :
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 70 (10 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-672-0
[2008-2462]
- - 1. Limba franceză – Ortografie.
811.133.1'342
2700. Guţu, Ana
Introduction a la traductologie française : Support didactique à l'intention
des étudiants en filière traduction / Ana Guţu ; Univ. Libre Intern. de Moldova, Fac.
Langues Etrangeres Dep. Philologie Fr., Inst. de Recherches Philologiques et
Interculturelles. – Ch. : ULIM, 2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 335 p. : des., tab. ; 21
cm.
Texte: lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 100
ex.
ISBN 978-9975-920-73-5
[2008-2323]
- - 1. Limba franceză – Teoria traducerii (fr.).
811.133.1'25(075.8)
2701. Manuel de français : 8 [classe] / Dep. de l'enseignement de la jeu-
nesse et du sport, Lycée A. S. Pouschkine, Lycée Pierre le Grand ; compilateurs:
Chélékhova G. N., Mikhaïloutsa A. A., Chévéliova S. P. [et al.]. – [Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 168 p. : tab. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-66-111-9
[2008-2710]
- - 1. Limba franceză.

81
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

811.133.1(075.3)
2702. Ungureanu, Valentina
Rezumate la Limba Franceză : (gramatica, creativitatea şi civilizaţia) /
Valentina Ungureanu. – Ch. : TEO-Educaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
112 p. : tab. ; 10 x 13 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-9715-0-8
[2008-2400]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1'36(075.3)
811.135.1 Limba română
2703. Dicţionar de cuvinte şi expresii ilustrate / Cecilia Hamza, Cezara
Faighel, Ady Cristian Mihailov [et al.]. – [Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2008] (Tipogr.
"Kolos Group" SRL, Iaşi). – 494 p. : il. color ; 29 cm.
Sponsor: Min. Educaţiei, Cercet. şi Tineretului, Asoc. "Il Chicco" Iaşi, SC
Inter-Doga SRL Iaşi, [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-910-92-7
[2008-2336]
- - 1. Limba română – Frazeologie – Dicţionare.
811.135.1'374.2'373.7
2704. Limba şi literatura română : man. pentru cl. a 11-a a şc. alolingve /
Larisa Guza, Mihai Olenschi, Tamara Cazacu [et al.] ; comisia de experţi: Elena
Sikorski, Ştefania Isac ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Carti-
er, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 287 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier
educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
6500 ex.
ISBN 978-9975-79-537-1
[2008-2469]
- - 1. Limba română pentru alolingvi. 2. Literatură română pentru alolingvi.
811.135.1+821.135.1.09'243(075.3)
2705. Nicolaescu-Onofrei, Liliana
Albinuţe : Limba română : cl. a 3-a a şc. alolingve : Caietul elevului /
Liliana Nicolaescu-Onofrei. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-
Onofrei). – ISBN 978-9975-79-515-9.
Partea 1-a. – 2008. – 48 p. : il., tab. – 1200 ex. – ISBN 978-9975-79-516-
6. – [2008-2661]
811.135.1'243(075.2)

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2706. Partea a 2-a. – 2008. – 32 p. : il., tab. – 1200 ex. – ISBN 978-
9975-79-517-3. – [2008-2662]
811.135.1'243(075.2)
2707. Nicolaescu-Onofrei, Liliana
Făguraş : Limba română : cl. a 4-a a şc. alolingve : Caietul elevului /
Liliana Nicolaescu Onofrei. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-
Onofrei). – ISBN 978-9975-79-518-0.
Partea 1-a. – 2008. – 43 p. : il., tab. – 1200 ex. – ISBN 978-9975-79-519-
7. – [2008-2663]
811.135.1'243(075.2)
2708. Partea a 2-a. – 2008. – 44 p. : il., tab. – 1200 ex. – ISBN 978-
9975-79-520-3. – [2008-2664]
811.135.1'243(075.2)
2709. Palii, Alexei
Dicţionar de dificultăţi şi surprize ale limbii române / Alexei Palii ; pref. de
Dumitru Irima. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 247 p. ; 21
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-947-55-8 (în cop. tare)
[2008-2474]
- - 1. Limba română – Lexicologie – Dicţionare.
811.135.1'374
2710. Raileanu, Viorica
Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, compo-
nenţa lexicală, structura derivaţională / Viorica Raileanu ; coord. şt.: Anatol Eremia ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 168 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 153-164 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-78-674-4
[2008-2669]
- - 1. Toponimie – Transnistria.
811.135.1'373.21(478-24)
2711. Spînu, Stela
Terminologia vitivinicolă în graiurile româneşti : (Studiu etimologic şi
lingvo-geografic) / Stela Spînu ; red. şt.: Vasile Pavel ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Mol-
dova, Inst. de Filologie, Sectorul Istoria limbii, Dialectologie şi Onomastică. – Ch. :
S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 183 p. : h., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 168-173 (112 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.

83
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

ISBN 978-9975-78-690-4
[2008-2467]
- - 1. Limba română – Dialecte – Terminologie vitivinicolă.
811.135.1'282:[634.8+663.2]
2712. Vizitiu, Angela
Culegere de texte = Сборник текстов : (material didactic pentru studierea
lb. rom. la Facultatea de Drept) / Angela Vizitiu ; Univ. de Studii Aplicate din Moldo-
va. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 125 p. : tab. ; 20 cm.
Text: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-689-8
[2008-2466]
- - 1. Texte juridice.
811.135.1:34(075.8)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2713. Butnaru, Val
Cum Eclesiastul discuta cu Proverbele : [piese] / Val Butnaru ; cop.: Mihai
Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 351 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-61-508-2
[2008-2480]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.
821.135.1(478)-2 Butnaru
2714. Ciobanu, Anatol
La un pas de fericire : [povestire] / Anatol Ciobanu. – Ch. : S. n., 2008
("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 144 p. ; 12 x 18 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9865-4-0
[2008-2540]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Ciobanu
2715. Druţă, Ion
Opere în 8 volume / Ion Druţă ; critică literară: Haralambie Corbu, Mhail
Dolgan, Ion Rotaru ; cop.: Radu Modîrcă, Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei,
2008 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 25 cm. – ISBN 978-9975-60-218-1.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Vol. 1. – 2008. – 431, [44] p. : fot., fot. color, [1] f. port. – 4000 ex. – În
cop. tare şi supracop. – [2008-2388]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Druţă2
2716. Fabian-Pleşca, Tina
Rădăcinile mă cheamă : [versuri] / Tina Fabian-Roşca ; cop.: I. Dogotari.
– Bălţi : S. n., 2008 ("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 70 p. : fot. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9849-3-5
[2008-2553]
821.135.1(478)-1 Fabian-Pleşca
2717. Filipov, Nicoleta
Clipe cu vis de mugur : Versuri / Nicoleta Filipov ; cop. : Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 47, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-72-266-7
[2008-2649]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Filipov
2718. Guţu, Aneta
Fascination : [versuri] / Aneta Guţu ; ed. îngrijită de: Ludmila Hometkovski
; cop. şi graf.: Ion Ţâgulea. – Ch. : ULIM, 2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 52 p. : il. ;
24 cm.
Text paral.: lb rom., fr. – 250 ex.
ISBN 978-9975-920-74-2
[2008-2322]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1=135.1=133.1 Guţu
2719. Macari, Ana
Silaba sufletului : [versuri] / Ana Macari ; pref.: Veronica Postolache ;
graf.: Vera Suraţel. – Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 88, [3] p. : il. ; 20
cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-72-263-6
[2008-2648]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Macari
2720. Severin, Vasile

85
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Pajura de foc : [schiţe documentare] / Vasile Severin. – Ch. : Labirint,


2008. – 123 p. : fot., [1] f. portr. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-943-63-5
[2008-2532]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-94 Severin
2721. Slivca, Roman
Fragmentele memoriei : [povestiri] / Roman Slivca. – Bălţi : S. n., 2008
("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 142, [1] p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9542-3-5
[2008-2550]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Slivca
2722. Soltan, Mitică
Gâdilit cu parul : strofe glumeţe sau umbrite de tristeţe / Mitică Soltan. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 77, [1] p. ; 10 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-100-54-0
[2008-2441]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie satirică.
821.135.1(478)-17 Soltan
2723. Vulpe, Sergiu Iurie
Când înţeles-am : [versuri] / Sergiu Iurie Vulpe. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 21 p. ; 19 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Sindical al Uniunii Scriitorilor din
Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-710-9
[2008-2666]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vulpe
2724. Vulpe, Sergiu Iurie
Facerea : [versuri] / Sergiu Iurie Vulpe. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 19 p. ; 19 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Sindical al Uniunii Scriitorilor din
Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-709-3
[2008-2665]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-1 Vulpe
2725. Zbârciog, Vlad
Ceasul al doisprezecelea… : [eseuri] / Vlad Zbârciog ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 211, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-262-9
[2008-2647]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-4 Zbârciog
821.161.1 Literatură rusă
2726. Ahmatova, Anna
[Versuri] / Anna Ahmatova. [Versuri] / Ivan Bunin ; tălmăcire de Traianus.
– [Ch. : S. n., 2008] (Tipogr. AŞM). – 142 p. ; 11 x 17 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Guvernului Moscovei, Congr. Comunităţii Ru-
se din Rep. Moldova, Mişcării soc.-politice "Ravnopravie". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-62-242-4
[2008-2385]
- - 1. Literatură rusă – Poezie.
821.161.1-1[Ahmatova+Bunin]
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2727. Балан, Еф.
Книги стихов / Еф. Балан. – Ch. : Lyceum, 2008 (Tipogr. "Vite-Jesc"
SRL). – 464 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9635-1-0
[2008-2705]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Балан
2728. Евстратьев, Сергей
Сократ и кушмарики : [рассказы, пословицы, поговорки, стихи] / Сер-
гей Евстратьев ; худож. А. Смышляев. – Ch. : Universul, 2008. – 272 p. : des. ; 21
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-47-023-0 (în cop. tare)
[2008-2390]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-9 Евстратьев
2729. Карапуз, Яков

87
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Судьбы людские : Роман в 2-х ч. / Яков Карапуз. – К. : Изд.-полигр.


предпр. "Парагон", 2009. – 193 p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-916-59-2
[2008-2626]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-31 Карапуз
2730. Рубан, Сергей
Мои первые… : стихи / Сергей Рубан. – [Ch. : "Grafic Design" SRL,
2008]. – 96 p. ; 11 x 15 cm.
Texte: lb. rom., engl. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9897-8-7
[2008-2364]
- - 1. Literatrură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Рубан
2731. Трескова, Клавдия
Поющая скала : [стихи] / Клавдия Трескова ; худож. О. Трескова-
Галяс. – [Бендеры : Б. и., 2008] ("Бендер. тип. "Полиграфист"). – 132 p. : il., [1] f.
portr. ; 13 x 18 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9974-7-8 (în cop. tare)
[2008-2528]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Трескова
2732. Чевдарь, Валериан
Наследникам престола : [поэма] / Валериан Чевдарь. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Crio" SA). – 33 p. ; 10 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9507-9-4
[2008-2600]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-1 Чевдарь
2733. Чепуренко, Алла
Созерцая невидимое : Стихи / Алла Чепуренко. – К. : Б. и., 2008
("Бендер. тип. "Полиграфист"). – 255, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9974-3-0 (eronat)
[2008-2525]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-1 Чепуренко

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


2734. Alice în Ţara Minunilor : Poveste. Activităţi. Autocolante / trad. :
Gabriela Dima ; il. : Sitthiporn Poungsuk. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în India). – 16
p. : il., il. color, [2] f. autocolante color ; 29 cm. – (Autocolante în interior).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-462-7
[2008-2685]
- - 1. Poveşti.
821-93
2735. De ce stârcul stă pe spatele bivolului? : O col. de poveşti incredibi-
le cu animale / trad. : Gabriela Dima ; il. : Kosol Thongduang, Vinit Yeesman,
Chompoonuch Sripinij [et al.]. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în India). – 24 p. : il. color
; 26 x 26 cm. – (Poveşti cu animale).
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-467-2
[2008-2689]
- - 1. Poveşti.
821-93
2736. De ce şerpii boa nu au venin? : O col. de poveşti incredibile cu
animale / trad. : Gabriela Dima ; il. : Kosol Thongduang, Chansil Kittichotpanich,
Chompoonuch Sripinij [et al.]. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în India). – 24 p. : il. color
; 26 x 26 cm. – (Poveşti cu animale).
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-466-5
[2008-2688]
821-93
2737. Hansel şi Gretel : Poveste. Activităţi. Autocolante / trad. : Gabriela
Dima ; il. : Veerasak Jirakunchaivong. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în India). – 16, [1]
p. : il., il. color, [2] f. autocolante color ; 29 cm. – (Autocolante în interior).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-461-0
[2008-2684]
- - 1. Poveşti.
821-93
2738. Kotchanart, Rattana
101 poveşti cu animale : Fabulele lui Esop / Rattana Kotchanart ; trad. :
Zinaida Plămădeală ; il. : Veerasak Jirakunchaivong, Narong Pullngern, Pattheera
Chantarasarojana. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în India). – 123, [9] p. : il. color ; 21 x
21 cm.

89
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Aut. este indicat pe p. a 4-a a cop. – 3000 ex.


ISBN 978-9975-61-484-9 (în cop. tare)
[2008-2695]
- - 1. Poveşti.
821-93
2739. Meesukhon, Patcharee
Poveşti despre Leu : 8 poveşti după fabulele lui Esop / Patcharee
Meesukhon ; trad.: Zinaida Plămădeală ; il. : Veerasak Jirakunchaivong, Saka
Nakbamrung. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în India). – 32, [2] p. : il color ; 28 cm.
Aut. este indicat pe p. a 4-a a cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-459-7
[2008-2683]
- - 1. Poveşti.
821-93 Meesukhon
2740. Meesukhon, Patcharee
Poveşti despre Vulpe : 8 poveşti după fabulele lui Esop / Patcharee
Meesukhon ; trad.: Zinaida Plămădeală ; il.: Varapong Pongjedpong. – Ch. : Arc,
2008 (Imprimat în India). – 32, [2] p. : il. color ; 28 cm.
Aut. este indicat pe p. a 4-a a cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-458-0
[2008-2682]
- - 1. Poveşti.
821-93 Meesukhon
2741. Poveşti de noapte bună : Cei trei purceluşi ; Muzicanţii din
Bremen ; Jack şi Vrejul de fasole / trad. : Gabriela Dima ; il. : Sitthiporn Poungsuk. –
Ch. : Arc, 2008 [(Imprimat în India)]. – 48 p. : il. color ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-476-4 (în cop. tare)
[2008-2692]
- - 1. Poveşti.
821-93
2742. Poveşti pentru copii : Bucle de aur şi cei trei urşi ; Găinuşa roşie ;
Cei trei ţapi tropa-tropa / trad. : Gabriela Dima ; il. : Veerasak Jirakunchaivong. –
Ch. : Arc, 2008 [(Imprimat în India)]. – 48 p. : il. color ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-477-1 (în cop. tare)
[2008-2693]
- - 1. Poveşti.
821-93

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2743. Răţuşca cea urâtă : Poveste. Activităţi. Autocolante / trad. : Gabri-


ela Dima ; il. : Pratheep Paisannun. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în India). – 16, [1] p.
: il., il. color, [2] f. autocolante color ; 29 cm. – (Autocolante în interior).
F. f. de tit. – 3000 ex.
[2008-2687]
ISBN 978-9975-61-464-1
- - 1. Poveşti.
821-93
2744. Şoarecele de la oraş şi Şoarecele de la ţară : Poveste. Activităţi.
Autocolante / trad. : Gabriela Dima ; il. : Sitthiporn Poungsuk. – Ch. : Arc, 2008 (Im-
primat în India). – 16, [1] p. : il., il. color, [2] f. autocolante color ; 29 cm. – (Autoco-
lante în interior).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-463-4
[2008-2686]
- - 1. Poveşti.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
2745. Creangă, Ion
Amintiri din copilărie = Souvenirs d'enfance / Ion Creangă ; pref. şi îngriji-
re: Valentin Sângereanu Junior, Valentin Pumnul-Blaga ; cop.: Ala Stăvilă, Valentin
Sângereanu Junior. – Ch. : "Continental Grup" SRL, 2008. – 159, [1] p. : il. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., fr. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9979-1-1
[2008-2623]
- - 1. Literatură română pentru copii. 2.Poveşti.
821.135.1-93=135.1=133.1 Creangă
2746. Creangă, Ion
Poveşti / Ion Creangă ; cop.: Ala Stăvilă, Valentin Sângereanu Junior. –
Ch. : "Continental Grup" SRL, 2008. – 159 p. : il. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9979-2-8
[2008-2624]
- - 1. Literatură română pentru copii. 2 Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2747. Ghimpu, Simion

91
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Ia să-mi spui tu, spui : Dialoguri în versuri pentru copii / Simion Ghimpu ;
des.: Ingrid Renate, Sven Cristian ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008
("Tipogr. Reclama" SA). – 38 p. : des. color, fot. color ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-72-261-2
[2008-2646]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ghimpu
Marţ, Viorica. Folclor pentru copii. – Vezi Nr 2579

2748. Maxian Deladolna, Gheorghe


Floricica soarelui : Cântece pentru copii / [versuri şi muz.] : Gheorghe
Maxian Deladolna, Mariana Maxian-Cazanoi ; versuri de aut. moldoveni ;
notografiere: Gheorghe Trifăuţan, Gabriel Andronic ; cop.: Tatiana Grigoriev. – Ch. :
Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 85, [2] p. : n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0051-0
ISBN 978-9975-72-253-7
[2008-2414]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Versuri me-
lodice.
821.135.1(478)-93 Maxian Deladolna
2749. Maxian Deladolna, Gheorghe
Răsai, soare… : Cântece pentru copii / [versuri şi muz.] : Gheorghe
Maxian Deladolna, Mariana Maxian-Cazanoi ; versuri de aut. moldoveni ;
notografiere: Gheorghe Trifăuţan, Gabriel Andronic ; cop.: Tatiana Grigoriev. – Ch. :
Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 86, [2] p. : n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0050-3
ISBN 978-9975-72-252-0
[2008-2415]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Versuri me-
lodice.
821.135.1(478)-93 Maxian Deladolna
2750. Oprea-Roşca, Valentina
Cabrioleta copilăriei : [versuri pentru copii] / Valentina Oprea-Roşca ;
des.: Ion Guriev. – Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 143, [4] p. : fot.,
fot. color ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-902-63-2

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-2644]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Oprea-Roşca
2751. Oprea-Roşca, Valentina
Căpriorii-crăişori : Poem dramatizat în versuri în patru părţi : [pentru copii]
/ Valentina Oprea-Roşca ; des.: Ion Guriev ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 54, [1] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-926-46-1
[2008-2645]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Oprea-Roşca
2752. "Perle" de-ale elevilor : [maxime, aforisme] / [aut. de sel.] : Gheor-
ghe Postolache. – Ch. : "Inversia-Dub" ÎI, 2008. – 16 p. ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9504-0-4
[2008-2456]
- - 1. Maxime. 2. Aforisme.
821.135.1(478)-84-93
2753. Podrea, Valentina
Legende şi ghicitori / Valentina Podrea ; des. de Valentina Podrea şi Ina
Sandin. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – [30] p. : des. color ; 30
cm.
Apare cu sprijinul financ. al conducerii SRL "Taras-SCOP-Angro", dnei
Păvăleanu Albina. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-106-5
[2008-2370]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii. 2. Legende.
3. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Podrea
2754. Schiţco, Boris
Cu iarna în prag : Poezii pentru copii / Boris Schiţco ; pict. Romeo
Schiţco. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM)]. – 18 p. : il. ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-62-247-9
[2008-2387]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Schiţco
2755. Trandafir, Olga

93
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Cartea visurilor mele : [povestioară pentru copii] / Olga Trandafir. – Ch. :


S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [17] p. : il., fot. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-100-57-1
[2008-2442]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Trandafir
821.161.1-93 Literatură rusă
2756. Cehov, Anton
Kaştanka : [povestire pentru copii] / Anton Cehov ; trad.: Aureliu Busuioc ;
il.: Serghei Samsonov ; concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat
în Ungaria). – 38, [1] p. : il. color ; 22 cm.
Tit. orig.: Каштанка. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-427-6 (în cop. tare)
[2008-2618]
- - 1. Literatură rusă pentru copii.
821.161.1-93 Cehov
821.161.2-93 Literatură ucraineană
2757. Norocosul : poveste populară ucr. / trad. din lb. ucr. de S.
Ursache ; pict.: O. Tiseeva. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL),
2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 10 p. : il. color ; 29 cm. – (Seria "Poveşti de peste
mări şi ţări").
F. f. de tit. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-103-74-9
[2008-2604]
- - 1. Literatură ucraineană pentru copii. 2. Poveşti.
821.161.2-93
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
2758. Botezatu, Eliza
Critică literară : [lit. rom. din Rep. Moldova] / Eliza Botezatu ; cop. Iaroslav
Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 187, [1] p. ; 20
cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-181-8
[2008-2468]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică literară.
821.135.1(478).09

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2759. Burlacu, Alexandru


Texistenţe / Alexandru Burlacu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filo-
logie. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm. – ISBN 978-9975-78-
693-5.
[Vol.] 2 : Scara lui Osiris. – 2008. – 232 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-78-
694-2. – [2008-2465]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
2760. Ciocanu, Ion
Salahorind… : Articole, cronici, portrete şi medalioane literare. Eseuri răz-
leţe / Ion Ciocanu; concepţie graf. : Adrian Grigorescu. – Ch. : "Phoenix" SRL
(Tipogr. "Balacron" SRL), 2008. – 283 p. ; 22 cm.
350 ex.
ISBN 978-9975-9759-4-0
[2008-2440]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
821.161.1.09 Literatură rusă
2761. История русской литературной критики : Хрестоматия / Молд.
гос. ун-т, Филолог. фак., Каф. рус. филологии ; сост.: В. Н. Носов, И. В. Реми-
зова. – К. : CEP USM, 2008. – 251 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-745-9
[2008-2356]
- - 1. Literatură rusă – Istorie şi critică literară (rusă).
821.161.1.09(075.8)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2762. Studii de muzeologie : Volum dedicat aniversării a 15-a a Muzeu-
lui Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei (I) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul
Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei ; resp. ed.: Elena Ploşniţă. – Ch. : Muzeul
Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 194 p.
: diagr., fig., tab. ; 25 cm. – (Biblioteca "Tyragetia" ; 16 / coord. ser.: Eugen Sava,
Aurel Zanoci).
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele
de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-185-0 (în cop. tare)
[2008-2520]
- - 1. Muzeologie – Studii.

95
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

902/904+94(478)(082)=135.1=161.1
2763. Щербакова, Т. А.
Кочевнические древности Нижнего Поднестровья : (по материалам
раскопок кургана у г. Слободзея) / Т. А. Щербакова, Е. Ф. Тащи, Н. П. Тельнов ;
отв. ред. В. С. Синика ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т культур. наследия,
Центр археологии. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 137 p. : des.,
tab. ; 30 cm. – (Археологическая библиотека ; 4).
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 93-104. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-105-8 (eronat)
[2008-2375]
- - 1. Arheologie – Republica Moldova (rusă).
902/904(478-21)
908 Monografii ale localităţilor
2764. Moldova : [album] / photos : Barrister Amedeo Carrocci ; text:
Michael Cimpoi ; transl. : Maria Crescenza Carrocci (engl.), Jutta Cardillo (germ.),
Graziella Rizzi (fr.) [et al.] ; supervisor : Valentina Chitoroagă. – [Ed. a 5-a]. – Ch. :
"Graficart" SRL, 2008 (Tipogr. "Socogen", Italia). – 137, [6] p. : fot. color ; 30 x 30
cm.
Text paral.: lb. rom., engl., alte lb. străine. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9543-7-2 ("Graficart" SRL, Moldova). – ISBN 978-88-
87973-29-6 (Socogen, Italy) (în cop. tare)
[2008-2488]
- - 1. Republica Moldova – Albume.
908(478)=00
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
2765. Geografie : Modele de teste pentru cl. a 9-a / Svetlana Axînti, Vita-
lii Sochircă, Sergiu Axînti [et al.] ; Agenţia de Evaluare a Calităţii în Educaţie
"PROBATIO". – Ch. : Lyceum, 2008. – 56 p. : diagr., h., tab. ; 20 cm. – (Absolvire).
Bibliogr.: p. 5 (9 tit.)
[2008-2704]
- - 1. Geografie – Teste.
911(079)
2766. Topor, Radu
Rezumate la Geografie : pentru cl. 10-12 : pregătire pentru examenele de
Bacalaureat / Radu Topor. – Ed. a 2-a. – Ch. : TEO-Educaţional, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 136 p. : tab. ; 10 x 13 cm.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3000 ex.
ISBN 978-9975-9715-2-2
[2008-2401]
- - 1. Geografie.
911(075.3)
2767. Чубарэ, Сезонт
Экономическая и социальная география мира : Учеб. для 11 кл. : Ре-
ал. и гуманит. профили / Сезонт Чубарэ, Зинаида Каланда, Мария Применчук ;
trad. de Raisa Lazari, Larisa Şveţ ; comisia de evaluare: Camelia Marian, Raisa
Calmâş, Galina Gavriliţă ; М-во просвещения и молодёжи Респ. Молдова. – Ch. :
Lumina, 2008 (Combinatul Poligr.). – 231, [1] p. : fig., h., tab. color ; 26 cm.
6400 ex.
ISBN 978-9975-65-093-9
[2008-2346]
- - 1. Geografie economică (rusă). 2. Geografie socială (rusă).
911.3:[33+30](075.3)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
2768. Camous, Thierry
Orienturi/Occidenturi, 25 de secole de războaie / Thierry Camous ; trad.
din fr. de Mira-Maria Cucinschi ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Com-
binatul Poligr.). – 511, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga
Druţă).
Tit. orig.: Orients/Occidents, 25 siécles de guerres. – Bibliogr. în notele de
subsol. – Ind. de nume: p. 499-512. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-536-4 (în cop. tare)
[2008-2327]
- - 1. Orient – Istorie. 2. Occident – Istorie.
94(1-11)+94(1-15)
2769. Попович, Корнелиу
История : Учеб. для 10 кл. / Корнелиу Попович, Анжела Попович ;
trad. de Ruslan Mihalevschi ; comisia de evaluare: Mihail Sîmboteanu, Ludmila
Guranda, Natalia Robu ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. :
Lumina, 2008 (Combinatul Poligr.). – 255, [1] p. : fig., h. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 256. – 5850 ex.
ISBN 978-9975-65-092-2
[2008-2345]
- - 1. Istorie.
94"0/14"(075.3)

97
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(4) Istoria Europei
2770. Istoria modernă a Europei şi Americii : sec. XV – anii '60 ai sec.
XIX / Eugeniu Certan, Mihai Cojocariu, Vasile Cristian [et al.] ; coord.: Eugeniu
Certan, Vasile Cristian, Rodica Odinets. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Univers
Pedagogic, 2008. – 376 p. : h. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 358-365 (288 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-48-032-1
[2008-2699]
- - 1. Europa – Sec. XV-XIX – Istorie modernă. 2. Statele Unite ale Ameri-
cii – Sec. XV-XIX – Istorie modernă.
94(4)+94(73)"15/18"(075.3)
94(47+57) Istoria Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (Fostă URSS)
2771. Большая ложь о Великом голоде в СССР в 1932-1933 годах =
The Big Lie about the 1932-1933 Great Famine in the USSR & Stern Truth /
Посольство Рос. Федерации в Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 19 p. : fot. ; 24 cm.
Text paral.: lb. engl., rusă
[2008-2489]
- - 1. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste – 1932-1933 – Istorie (ru-
să, engl).
94(47+57)"1932/1933"=165.1=111
94(477) Istoria Ucrainei
2772. Varta, Ion
Bătălia pentru Bucovina în ajunul Unirii cu România : (1913-1917) : Doc.
inedite din arhivele din Federaţia Rusă şi Rep. Moldova / Ion Varta. – Ch. :
Cartdidact, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 207, [1] p. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. fr. – 200 ex.
ISBN 978-9975-940-93-1
[2008-2639]
- - 1. Bucovina – Istorie.
94(477.85)=135.1=161.1
94(478) Istoria Republicii Moldova
2773. Furtună, Alexandru
Şaptebani : Crâmpeie din istoria satului : [raionul Glodeni] / Alexandru
Furtună, Rodion Bogdan. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 536 p. :
fot., tab., facs. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 504-514. – 500 ex.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-78-687-4
[2008-2668]
- - 1. Şaptebani – Sate – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2774. Ojovanu, Vitalie
Pivniceni : [raionul Donduşeni] : File de istorie / Vitalie Ojovanu. – Ch. :
"Cu drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 95 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 84-85 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9927-0-1
[2008-2367]
- - 1. Pivniceni – Sate – Raionul Donduşeni – Republica Moldova – Isto-
rie.
94(478-22)
Studii de muzeologie. – Vezi Nr 2762

2775. Подгородный, Сергей


Неиссякаемый родник : (Из истории развития культуры в селе Ябло-
на) : [район Глодень] / Сергей Подгородный. – Бэлць : Б. и., 2008 ("Tipogr. din
Bălţi" SRL). – 55 p. : fot. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9542-4-2
[2008-2551]
- - 1. Iablona – Sate – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Istorie (ru-
să).
94(478-22)
2776. Цвиркун, В. И.
Эпистолярное наследие Димитрия Кантемира : Жизнь и судьба в
письмах и бумагах / В. И. Цвиркун ; cop., concepţie graf.: Andrei Iachim ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Com-
binatul Poligr.). – 358 p. : il., facs. ; 22 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în text şi în note: p. 71-86. – Ind. de nume: p.
338-349. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-619-9 (în cop. tare)
[2008-2376]
- - 1. Cantemir, Dimitrie, 1673-1723, cărturar român, domn al Moldovei
(rusă).
94(478):821.135.1(478).09

99
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2777. Curocichin, Ghenadie
Complexul dereglărilor metabolice la pacienţii hipertensivi: caracteristica
clinico-genetică : 14.00.05 – Medicina internă : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
medicină / Ghenadie Curocichin ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-40 (38 tit.)
[2008-250 Teze]
616.12-008.331.1(043.2)
Pentru titlul de doctor
2778. Achiri-Badicean, Irina
Efecte fiziologice ale tratării soiei : (Glycine max L) cu vanadiu şi metabo-
liţi de streptomicete la etapa de germinare : 03.00.12 – fiziologia plantelor : Autoref.
al tezei de doctor în ştiinţe biologice / Irina Achiri-Badicean ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. de Genetică a Fiziologie a Plantelor. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-22 (25 tit.)
[2008-235 Teze]
581.1:579.873(043.2)
2779. Badicean, Dumitru
Aspecte genetico-moleculare ale rezistenţei porumbului (zea mays) la se-
cetă : 03.00.15 – Genetică : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe biologice / Dumitru
Badicean ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologice a Plantelor.
– Ch. : S. n., 2009. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (13 tit.)
[2008-236 Teze]
577.2:633.15(043.2)
2780. Cabac, Eugeniu
Influenţa factorilor contextuali asupra randamentului elevilor la matematică
: (clasele a 4-a şi a 8-a) : Spec. 13.00.02 – teoria şi metodologia instruirii (matemati-
ca) : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Eugeniu Cabac ; Univ. de Stat din
Tiraspol. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 25 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (8 tit.)
[2008-247 Teze]
37.016:51(043.2)
2781. Ciocoiu, Dana Lucica

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pregătirea tehnică a studenţilor din cadrul Facultăţii de Educaţie fizică şi


sport la disciplina "Baschet" curs de bază prin aplicarea analizei video : Spec.
13.00.04 – Teorie şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii
de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Dana Lucia Ciocoiu ; Univ.
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (14 tit.)
[2008-238 Teze]
796.323:378(043.2)
2782. Erhan, Valeriu
Problemele finanţării micului business : Spec. 08.00.10 – Finanţe ; mone-
dă ; credit : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe econ. / Valeriu Erhan ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (PrepressPrint-SD). – 26 p. : diagr.,
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (7 tit.)
[2008-239 Teze]
334.713:658.14/.17(478)(043.2)
2783. Garaeva, Olga
Caracterul modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge şi urină la
sportivii înotători în condiţii stresogene : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor :
Autoref. al tezei de doctor în biologie / Olga Garaeva ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL).
– 25 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21
[2008-240 Teze]
612.014:797.2(043.2)
2784. Josan, Silvia
Particularităţile fiziologice ale aplicării reglatorilor de creştere de natură
steroidală la plantele de orz de toamnă : 03.00.12 – Fiziologie vegetală : Autoref. al
tezei de doctor în biologie / Silvia Josan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ge-
netică şi Fiziologie a Plantelor. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2009. – 24 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-21 (28 tit.)
[2008-241 Teze]
581.132.7:633.16 (043.2)
2785. Marin, Mariana
Principii de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de opera literară : Spec.
13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Mariana Ma-
rin ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Univers-Prim",
"Cavaioli" SRL). – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.

101
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Bibliogr.: p. 20-21
[2008-234 Teze]
37.0(043.2)
2786. Neagu, Mihaela
Teoria şi metodologia evaluării curriculumului şcolar proiectat : Spec.
13.00.01 – pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Mihaela
Neagu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (12 tit.)
[2008-237 Teze]
37.091(043.2)
2787. Nemerenco, Valeriu
Modele şi sisteme de administraţie publică a municipiilor capitală : Spec.:
12.00.02 – Drept public (administrativ) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de
drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Valeriu Nemerenco ; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (5 tit.)
[2008-233 Teze]
342.9(043.2)
2788. Panuţa, Sergiu
Viespea seminţelor de prun (Eurytoma schreineri SCHR.): biologie, ecolo-
gie, daune şi combatere în condiţiile Republicii Moldova : Spec. 06.01.11 – Protecţia
Plantelor : Autoref. al tezei de doctor în biologie / Sergiu Panuţa ; Acad. de Ştiinţe a
Rep. Moldova, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică. – Ch. : CE al
UASM, 2009. – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit.)
[2008-244 Teze]
632.7:634.22(478)(043.2)
2789. Popovici, Cristina
Cercetări privind fortificarea cu iod a uleiurilor vegetale pentru obţinerea
produselor alimentare : 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia
produselor alimentaţiei publice) : Autoref. al tezei de doctor în tehn. / Cristina
Popovici ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2009. – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-21
[2008-245 Teze]
665.347.8:546.15(043.2)
2790. Rotea, Nicolaie
Termenele şi actele procedurale în procesul penal : Spec. 12.00.08 –
Drept penal (drept procesual penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Nicolaie
Rotea ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 23 p. ; 21 cm.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 21 (7 tit.)
[2008-242 Teze]
343.1(043.2)
2791. Tipa, Lazăr
Dirijarea strategică a organizaţiilor sportive cu specific în sporturi de lupte
prin consolidare inovaţională : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei
fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de
doctor în pedagogie / Lazăr Tipa ; Univ. de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova.
– Ch. : S. n., 2009. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (7 tit.)
[2008-248 Teze]
796.8.06(043.2)
2792. Ţurcan, Stela
Tehnologii moderne în tratamentul chirurgical al melanomului malign cu-
tanat : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. al tezei de doctor în medicină /
Stela Ţurcan ; IMSP Inst. Oncologic din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 26, [1] p. :
fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (22 tit.)
[2008-246 Teze]
616.5-006.81-089(043.2)
2793. Vrânceanu-Beneş, Angela
Contribuţii la evaluarea şi optimizarea imunizării împotriva Hepatitei Virale
B : 14.00.30 – Epidemiologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Angela
Vrânceanu-Beneş ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul Naţ. Şt.-Practic de Me-
dicină Preventivă. – Ch. : S. n., 2009. – 19 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 12-13 (15 tit.)
[2008-243 Teze]
616.36-002-036.22-097(043.2)
2794. Рышняк, Эвелина Борисовна
Совершенствование физического воспитании 6-7 летних детей сред-
ствами аэробики : Спец. 13.00.04 – Теория и методология физ. воспитания,
спорт. тренировки и оздоровит. физ. культуры : Автореф. дис. на соиск. ученой
степ. д-ра пед. наук / Эвелина Борисовна Рышняк ; Гос. ун-т физ. воспитания и
спорта Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2009. – 29 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (10 tit)
[2008-249 Teze]
796.412:373.2(043.2)

103
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 12-2008

Berliant, A. M. 2444
A Bernavschi, G. (alcăt.) 2645-46
Abakumova, G. M. 2444 Bîrcă, Alic 2459-62
Achiri-Badicean, Irina 2778 Bârgău, Mihail (red.) 2416, 2469
Afanasiev, Vlad 2412 Bogatu, Petru 2414
Ahmatova, Anna 2726 Bogdan, Rodion 2773
Alberto, Alesina 2468 Boguş, Boris 2677
Alexanchin, Lidia 2695 Bolboceanu, Aglaida 2547, 2566
Ambroci, Tatiana (red.) 2409 Bolocan, Nicolae 2607
Ambros, Tudor 2628 Botezatu, Eliza 2758
Ananiev, G. S. 2444 Botnarciuc, Vasile (red.) 2476
Andrieş, V. 2606 Botnaru, Gheorghe 2510
Andronic, Gabriel (notografie) 2748-49 Botnaru, Raisa 2699
Andruhina, Marina (pict.) 2417, 2448 Botnaru, Victor 2618
Anton, Pavel 2672 Botnaru, Viorica 2699
Apetri, Dumitru 2689 Bourceanu, Gelu (expert) 2599
Apostol, Ion (coord.) 2584 Bragaru, Tudor (coord.) 2543
Arionescu, Svetlana (consultant) 2534 Braghiş, Maria 2585
Ashby, Olga 2613 Briceag, Silvia 2449
Axînti, Sergiu 2765 Brînză, Liubovi 2499; (coord.) 2518,
Axînti, Svetlana 2765 2527
Bucun, Nicolae 2541-42; (coord., elab.)
B 2544, 2547; 2565-66
Babâră, Ludmila (alcăt.) 2406-07 Budacia, Lucian Constantin Gabriel 2652
Babii, Leonid 2488 Buga, Alina (expert) 2550-51, 2592-93
Babin-Rusu, Tatiana 2698 Bugaian, Larisa 2660
Babiuc, Ana (pict.) 2420, 2422, 2428, Bujor, Valeriu 2510
2436, 2441 Bulai, Rodica 2400
Bacinschi, Mihai (pict.) 2713, 2756 Bulgac, Anatolie Tudor 2648
Badicean, Dumitru 2779 Bulmaga, Petru (expert) 2550-51, 2592-
Balan, Igor 2650-51 93
Balan, V. 2401 Bulmagă, Leonid 2466
Balan, Veaceslav (îngrijire ed.) 2516 Bumbu, Ion 2600
Balan-Maftei, Svetlana 2580-81 Bunduchi, Ion 2414
Barbă, Nicanor 2594 Bunin, Ivan 2726
Barbăneagră, Alexandra 2467 Burian, Alexandru 2473
Băieşu, Sergiu 2518 Burlacu, Alexandru 2759
Becker, Geneviève de 2426 Burton, Terry (pict.) 2445
Bejan, Octavian 2510 Busuioc, Aureliu (trad.) 2756
Benedicta (egumena) 2456 Butnaru, Val 2713
Beniuc, Valentin (red.) 2416, 2469 Butnaru, Veronica 2532-33, 2535
Berbecaru, Gheorghe (trad.) 2536

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

C Cimpoi, Michael 2764


Cimpoieş, Gh. (red.) 2489
Cabac, Eugeniu 2780 Cioban, Mitrofan (organizator) 2571-73
Caleva, Prascovia (alcăt.) 2408 Ciobanu, Anatol 2714
Calmâş, Raisa (expert) 2767 Ciobanu, Gheorghe (expert) 2648
Calmuţchi, Laurenţiu 2569; (organizator) Ciobanu, Valerian 2690
2571-72 Ciobanu, Vlad (trad.) 2574
Camarda, Adina Liana 2493 Ciocan, Iulian 2413
Camous, Thierry 2768 Ciocan, Ovidiu Dumitru 2625
Canţâr, Ioana (coord.) 2538 Ciocanu, Ion 2760
Canţîr, Vlad (trad.) 2574 Ciocanu, Sergius 2664
Caraşciuc, Lilia 2458 Ciocoiu, Dana Lucica 2781
Carauş, Diana 2557 Ciubară, Galina 2541-42
Cardillo, Jutta (trad.) 2764 Climova, Ana 2518
Carp, Simion 2511 Clocuşneanu, Petru (2611)
Carrocci, Barrister Amedeo (fot.) 2764 Coadă, Simion (pict.) 2418
Carrocci, Maria Crescenza (trad.) 2764 Cojocari, Lidia 2604
Caşcaval, Ion (red.) 2613 Cojocari, R. (alcăt.) 2595
Caşu, Alexei 2586 Cojocariu, Mihai 2770
Catan, Petru 2480 Cojocaru, Ion 2569
Catereniuc, I. 2605 Cojocaru, Lidia 2459, 2461-62
Cazacu, Onisim (coord.) 2549 Colos, Vladimir (fot.) 2403
Cazacu, Tamara 2704 Coman, Maria 2563
Cazacu, Vasile 2612 Condrat, Ruslan (alcăt.) 2536
Căpăţână, Gheorghe (red.) 2543 Condraticova, Liliana 2665
Cehov, Anton 2756 Constantin, Emil (expert) 2625
Cernei, Vsevolod (trad.) 2434, 2444 Constantinov, T. 2595
Certan, Eugeniu 2770 Corbu, Haralambie (critic lit.) 2715
Cesnocova, Nina (red.) 2463 Corcimari, V. (fot.) 2637-38
Chantarasarojana, Pattheera (pict.) 2738 Corcimari, Valeriu (fot.) 2536
Chélékhova, G. N. (alcăt.) 2701 Corescu, Andrei-Paul (trad.) 2426, 2445
Cheptea, Eduard 2612 Corghenci, Ludmila (red.) 2409
Chesi, Matteo (pict.) 2427 Corlăteanu, Alexandru 2618
Chesov, Dumitru 2618 Corniciuc, Sabina 2467
Chévéliova, S. P. (alcăt.) 2701 Coroban, Vitalie (pict.) 2471, 2768
Chicu, Valentina (coord.) 2539 Costin, Ludmila (îngrijire ed.) 2406-07
Chicu, Varvara (expert) 2597-98 Costriţchi, Marta 2549
Chilianu, Nadine (trad.) 2608 Coşcodan, Diana 2604
Chirchin, Olga 2548 Covaliov, B. 2633-34
Chiriţă, C. 2591 Cozonac, Renata (alcăt., design) 2404-
Chiriţă, Mihai 2622 05
Chiriţă, Svetlana (trad.) 2472 Creangă, Ion (îngrijire ed.) 2503; 2745-
Chiroşca, Dorian (expert) 2521 46
Chitoroagă, Valentina (alcăt., red., Crescenza Carrocci, Maria 92
coord.) 2404-05; (red.) 2764 Cristian, Vasile 2770
Chivriga, Viorel 2520 Crivova, O. (alcăt.) 2595

105
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Cruc, Olesea (coord.) 2534 Faighel, Cezara 2703


Cucenic, Ion (consultant) 2632 Filipov, Nicoleta 2717
Cucer, Angela 2565 Fistican, Eugenia (îngrijire ed.) 2512-13
Cucinschi, Mira-Maria (trad.) 2768 Frecăuţeanu, Alexandru 2653-56
Curocichin, Ghenadie 2777 Frumin, Leonid (trad.) 2574
Cuşcă, Valentin 2454 Furdui, Teodor (expert) 2597-98
Cuşmir, Marcel 2504 Furtună, Alexandru 2773
Cuzminîh, Gleb 2618 Fuştei, Nicolae 2455
D G
Daghi, Victor (red.) 2679 Gagim, Ion 2673-74
Danail, Sergiu 2681 Galben, Svetlana 2582-83
Daniliuc, Ion (expert) 2521 Galben-Panciuc, Zinaida 2582-83
Dencicov, Lidia 2597-98 Gangan, S. (red.) 2489
Dergaciov, V. 2403 Gantea, Irina 2541-42
Diaconu, Stela 2582-83 Garaeva, Olga 2783
Dima, Gabriela (trad.) 2438-40, 2734-37, Gasnaş, Ala 2482
2741-44 Gavriliţă, Galina (expert) 2767
Diviza, Ion (îngrijire ed.) 2676 Gheorghiţă, Maria 2658
Dogi, Fiammetta (pict.) 2417, 2427 Gherasim, Arcadie 2414
Dogotari, I. (pict.) 2716 Gherjavca, Svetlana 2487
Dolgan, Mhail (critic lit.) 2715 Ghimpu, Simion 2747
Donica, S. 2637-38 Giavazzi, Francesco 2468
Dorgan, Viorel 2678 Goian, Ion 2482, 2586
Dozo, Galia Lami (pict.) 2445 Golovatiuc, Vladimir (red.) 2463
Dragalina, Galina 2592-94 Gonceariuc, Maria 2635
Dragan, Galina 2548 Goncearova, Eugenia 2500
Druţă, Inga (coord.) 2471, 2768; 2694 Gonciar, Veaceslav 2612
Druţă, Ion 2715 Gorea, Ana (trad.) 2574
Duca, Gheorghe (expert) 2599 Grabbe, Heather 2474
Duca, Maria 2597-98 Graziella, Antonini (pict.) 2426
Dumbrăveanu, Albina 2694 Grigorescu, Adrian (pict.) 2760
Dungaciu, Dan 2471 Grigoreţ, Eugenia (expert) 2696
Grigoriev, Tatiana (pict.) 2748-49
E Grosu, Aurel 2619
Echim, Tatiana (alcăt.) 2584 Grosu, Cornelia (alcăt.) 2619
Efrim, Oleg (coord.) 2525 Guidea, Anatol 2682
Enciu, Ecaterina 2579 Guranda, Ludmila (expert) 2769
Ene, Vladimir (expert) 2648 Guriev, Ion (pict.) 2750-51
Eremia, Anatol (coord.) 2710 Guţu, Ana (expert) 2575; 2700
Erhan, Valeriu 2782 Guţu, Aneta 2718
Eşanu, Andrei (red.) 2411 Guţu, Ion. P. 2668
Guza, Larisa 2704
F
Fabian-Pleşca, Tina 2716

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

H Luchian, Maria 2437


Lungu, Valentina 2557
Hale, Judith (coord.) 2516 Lupan, Oleg 2629
Hamza, Cecilia 2703 Lupaşcu, T. 2605; (trad.) 2606
Harcenco, Boris (red.) 2679 Lupuşor, Irina 2500
Homenco, Anatolie (trad.) 2590
Hometkovski, Ludmila (îngrijire ed.) 2718 M
Hurmuzachi, Iurie 2632
Macari, Ana 2719
I Maevschi-Iordăchescu, Iulia 2552
Maftea, Serghei 2400
Iachim, Andrei (pict.) 2776 Malcoci, Ludmila 2457
Iastrebova, T. 2606 Malcoci, Vitalie 2454, 2670
Ichim, Andrei (pict.) 2472 Maleca, Tudor (red.) 2476; 2570
Iedu, Mihai 2649 Manolache, Gabriel Marian 2680
Ilieş, Irina (îngrijire ed.) 2516 Marbehant, Cécile (pict.) 2426
Iliuţ, Marin (pict.) 2578 Marcicov, Alexei (red.) 2608
Ingrid, Renate (pict.) 2747 Mardari, Andrei (fot.) 2536
Iordan, Veaceslav (consultant) 2632 Marian, Camelia (expert) 2767
Irima, Dumitru (pref.) 2709 Marin, Constantin (red.) 2414
Isac, Ştefania (expert) 2704 Marin, Lidia 2499; (coord.) 2518, 2527
Ivaşcenco, Ghenadie (coord.) 2664 Marin, Mariana 2785
J Marina, V. 2401
Marinciuc, Aurel (red.) 2411
Javgureanu, V. 2591 Marinciuc, Mihai 2589-90
Jigău, Gheorghe 2596 Marţ, Viorica 2579
Jirakunchaivong, Veerasak (pict.) 2737- Matcovschi, S. 2624
39, 2742 Matvei, Valeria 2411
Jitari, Victoria (trad.) 2536 Maxian Deladolna, Gheorghe 2748-49
Josan, Silvia 2784 Maxian-Cazanoi, Mariana 2748-49
Junghietu, Grigore 2613 Maxim, Olga 2697
K Mazur, Jana (red.) 2463
Mătasă, Claude G. 2622
Kadaş, T. V. 2434 Mândâcanu, Virgil (coord.) 2545; 2668-
Kittichotpanich, Chansil (pict.) 2736 69
Kotchanart, Rattana 2738 Meesukhon, Patcharee 2438-39, 2739-
Kudriţcaia, Svetlana 2550-51, 2592 40
Melenciuc, Dumitru 2692
L
Melnic, Tudor 2629
Larii, Iurie (alcăt.) 2536 Mereuţă, Claudiu 2553
Lazari, Raisa (trad.) 2767 Mihailov, Ady Cristian 2703
Legcobit, S. A. 2696 Mihalevschi, Ruslan (trad.) 2769
Leşanu, Mihai (expert) 2597-98 Mija, Violeta 2566
Leviţchi, Vasile (trad.) 2468 Mikhaïloutsa, A. A. (alcăt.) 2701
Lisnic, Vitale (alcăt.) 2619 Mitu, Ştefan (expert) 2625
Lîsîi, Leonid 2601 Mleavaia, G. (alcăt.) 2595
Mocan, Mihai (îngrijire ed.) 2503

107
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Modîrcă, Radu (pict.) 2715 P


Mookchaeng, Ladda (pict.) 2440
Moraru, Nina (expert) 2696 Paisannun, Pratheep (pict.) 2743
Moroşan, Raisa 2570 Palii, Alexei (red.) 2526; 2709
Morozan, Olga (expert) 2696 Panuţa, Sergiu 2788
Moşanu-Şupac, Lora (organizator) 2571- Papuc, Gheorghe (red.) 2536
72 Pascari, Vasile (red.) 2525
Motroi, Aliona 2608 Pasecnic, Boris 2550-51, 2592-93
Movileanu, P. (red.) 2489 Pavalache, Pavel (fot.) 2570
Munteanu, Ambrozie (arhimandritul) Pavel, Vasile (red.) 2711
2456 Pavlenko, Lilia 2547
Muraru, Elena (coord.) 2499, 2512-13, Păuna, Marin (expert) 2497
2518, 2527; (expert) 2575 Pelivan, Valeriu 2409
Musikanonta, Jitpachuen (pict.) 2440 Pelivan, Viorica 2563
Mustaţă, Efimia 2563 Pencov, Mihail (consultant) 2632
Mustea, Mihai 2632 Pendiurin, V. (alcăt.) 2645-46
Petrovici, Sergiu (red.) 2476
N Phoonsinbooranakul, Suppalak 2438-39
Pîrliţanu, Aurelia (trad.) 2474
Nakbamrung, Saka (pict.) 2739 Plămădeală, Zinaida (trad.) 2417, 2427,
Neagu, Mihaela 2786 2738-40
Neamţu, Mariana 2599 Pleşca, Valentin (alcăt.) 2584
Nedealcov, M. 2595 Ploşniţă, Elena (îngrijire ed.) 2762
Neghina, S. 2606 Ploteanu, Nicolae 2400
Nemerenco, Valeriu 2787 Poalelungi, Mihai (îngrijire ed., coord.,
Nesterov, Tamara 2663 red.) 2525
Nicolaescu-Onofrei, Liliana (coord.) Podrea, Valentina 2753
2704-08; 2705-08 Pogurschi, Andrei (red.) 2536
Novorojdin, Dumitru (expert) 2648 Pohilă, Vlad (alcăt.) 2411
Nunu, Constantin (consultant) 2534 Polişciuk, Igor 2673-74
O Pongjedpong, Varapong (pict.) 2740
Popa, Adriana 2497
Obadă, A. 2624 Popa, Elena 2585
Oboroceanu, Ion (îngrijire ed.) 2516 Popovici, Angela 2532-33, 2535
Obreja, Efim 2458, 2531 Popovici, Corneliu 2532-33, 2535
Odinets, Rodica (coord.) 2770 Popovici, Cristina 2789
Ojovanu, Vitalie 2774 Popovici, Ludmila (alcăt.) 2411
Olenschi, Mihai 2704 Postica, Alexandru 2506
Oliinâc, Iaroslav (pict.) 2715, 2758 Postolache, Gheorghe 2752
Onceanu, Vasile Petru 2648 Postolache, Veronica (pref.) 2719
Oneţ, Ioan 2681 Postovan, Boris 2410
Onofreiciuc, E. 2696 Potârniche, Mihai (fot.) 2536
Oprea, Valeriu (alcăt.) 2536 Poungsuk, Sitthiporn (pict.) 2734, 2741,
Oprea-Roşca, Valentina 2750-51 2744
Ostaf, Sergiu 2506 Pullngern, Narong (pict.) 2738
Overcenco, Aureliu (coord.) 2632

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pumnul-Blaga, Valentin (pref., îngrijire Sava, Eugen (col. ser.) 2762


ed.) 2745 Savca, Lucia (coord.) 2559
Puşcaşu, Madlena 2411 Sârbu, Ilie (alcăt.) 2420, 2422, 2441;
2447, 2564
R Sârbu, Parascovia 2586
Raducan, Aurelia (alcăt.) 2619 Sârcu-Scobioală, Diana 2500
Raileanu, Iurie (pict.) 2526 Schiţco, Boris 2754
Raileanu, Viorica 2710 Schiţco, Romeo (pict.) 2754
Ravaglia, Paola (pict.) 2427 Schultz, Ian 2615-16
Răileanu, V. 2595 Scripliuc, Evelina 2487
Rizzi, Graziella (trad.) 2764 Scripnic, Elizaveta (alcăt.) 2408, 2411
Robu, Ion 2682 Senic, Diana 2482
Robu, Natalia (expert) 2769 Severin, Vasile 2720
Rojnevschi, Maria (expert) 2521 Sikorski, Elena (expert) 2704
Roman, Alexandru (red.) 2567-68; Sîmboteanu, Mihail (expert) 2769
(coord.) 2574 Sângereanu Junior, Valentin (pref.,
Romanciuc, Andrei 2650-51 îngrijire ed., pict.) 2745; (pict.) 2746
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 2717, 2725, Slivca, Roman 2721
2747, 2751 Sochircă, Vitalii 2765
Romanciuc, Silvia 2554 Soltan, Mitică 2722
Romanescu, Gheorghe 2596 Soltan, Petru (red.) 2411
Romaşco, L. (trad.) 2615 Spinei, Ianina 2458, 2531
Roşca, Aliona (red.) 2526 Spinei, Vasile 2506
Roşca, Nicolae 2518, 2675 Spînu, Stela 2711
Rotaru, Ion (critic lit.) 2715 Sripinij, Chompoonuch (pict.) 2735-36
Rotaru, Mariana (pict.) 2437 Stamati, Adela 2620
Rotaru, S. 2696 Starodub, V. (red.) 2489
Rotea, Nicolaie 2790 Stavilă, Tudor (red.) 2665
Rudi, Marcu 2620 Stăvilă, Ala (pict.) 2745-46
Rudic, Valeriu 2597-98 Stăvilă, T. 2403
Rungrojanasirawat, Threeroj (pict.) 2438- Steclari, Tatiana 2621
39 Stepaniuc, Victor (red.) 2567-68
Rusnac, Eugen 2454 Stepanov, Anton 2632
Rusnac, Virginia 2565 Stoicev, P. 2591
Rusu, Spiridon 2589-90 Strulea, Maria 2515
Rusu, Ştefan (îngrijire ed.) 2472 Suraţel, Vera (pict.) 2719
Suruceanu, Ion (2675)
S Sven, Cristian (pict.) 2747
Sadovei, Larisa 2576 Ş
Samsonov, Serghei (pict.) 2756
Sandin, Ina (pict.) 2753 Şalvir, Mihail (coord.) 2464
Sandu, Ion 2683 Şcolnîi, Angela (trad.) 2570
Sandulachi, L. 2661 Şepelevici, Ana (pict.) 2447, 2564
Saranciuc-Gordea, Liliana 2558 Şerban, Claudia (trad.) 2590
Saulea, Aurel 2607 Şoitu, Ecaterina (expert) 2550-51, 2592-
93

109
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Şontea, Victor (red.) 2629 V


Ştefaneţ, M. 2605
Şveţ, Larisa (trad.) 2767 Vaculovschi, Dorin 2459-62
Şveţ, Maria 2411 Varta, Ion 2772
Şveţ, Romeo (pict.) 2673-74 Varzari, Elena 2695
Varzari, Pantelimon 2470
T Vatavu, Alexandru 2669
Velişco, Nadejda (coord., elab.) 2544
Talaghir, Laurenţiu-Gabriel 2684 Vezetiu, Sava 2685
Tamazlâcaru, Andrei (alcăt., îngrijire ed.) Vindereu, Natalia (trad.) 2472
2578 Visternicean, Dumitru (red.) 2525
Taran, Irina 2487 Vizitiu, Angela 2712
Taran, S. (alcăt.) 2645-46 Vîrcolici, Margareta 2658
Tarnovschi, Constantin 2662 Vlad, Pavel 2594
Tatarov, P. 2661 Vlah, Pötr 2671
Tereşcenco, Maria 2670 Vlas, Mariana 2694
Thongduang, Kosol (pict.) 2735-36 Voineac, V. 2633-34
Timofti, Elena 2480 Volcovschi, E. 2624
Timofti, Ghenadie 2480 Voloşciuc, L. 2633-34
Tipa, Lazăr 2791 Vovc, Victor 2607
Tiseeva, O. (pict.) 2757 Vrânceanu-Beneş, Angela 2793
Todos, Petru (expert) 2575 Vremea, Igor (red.) 2567-68
Tomiţa, P. (red.) 2489 Vulpe, Sergiu Iurie 2723-24
Topor, Radu 2766
Traianus 2726 Y
Trandafir, Olga 2755
Trifăuţan, Gheorghe (notografie) 2748-49 Yeesman, Vinit (pict.) 2735
Turea, Marin (trad.) 2472 Z
Ţ Zabiaco, Olesea (alcăt.) 2404-05
Ţâgulea, Ion (coord.) 2666-70; 2668-70; Zaharciuc, Oleg (design) 2538
(pict.) 2718 Zamostean, Gh. (red.) 2615-16
Ţaulean, Micaela 2695 Zanette, Marco 2451
Ţârdea, Marcela 2460 Zanoci, Aurel (col. ser.) 2762
Ţîcu, Octavian 2677 Zavadschi, Ala 2467
Ţugui, Tatiana (alcăt.) 2584 Zbârciog, Vlad 2725
Ţurcan, Stela 2792 Zubic, Valentin (red.) 2536
Ţvircun, Victor 2546 А
U Александрова, Г. А. (ред.) 2490
Uberhuber, Edithe 2615-16 Б
Ungureanu, Valentina 2702
Ursache, S. (trad.) 2757 Бабенко, О. А. (ред.) 2402, 2508, 2693
Ursache, Silvia 2448 Балан, Еф. 2727
Ursu, Liliana (trad.) 2526 Балан, И. В. 2602
Балина, И. В. 2402
Балтаг, Инокентие 2587

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Балтаг, Юрий 2587 К


Бальбах, Альфонс 2614
Банкова, Ивана (пер.) 2671 Каланда, Зинаида 2767
Батыр, Т. Б. (ред.) 2693 Каленик, А. В. 2524
Берзан, В. П. 2631 Карапуз, Яков 2729
Боарим, Даниель 2614 Катан, П. И. (ред.) 2490
Бонарь, Фёдор 2636 Катлабуга, Влад 2477-78
Борончук, Г. В. 2602 Качук, Виорика 2452
Будевич, Анатолий 2450 Кирияк, Любомир (коорд.) 2477-78
Буриан, Александр 2475, 2501 Компанеец, М. В. (ред.) 2490
Бучкова, О. (пер.) 2490 Кондратьев, В. (сост.) 2540
Быкова, Е. В. 2630 Кроитору, Диана (пер.) 2671
Кушнерёв, А. Г. 2687-88
В
Л
Визитей, Николай 2686
Викол, Нелу 2452 Лаки, Н. (пер.) 2588
Влах, Василий Петрович (сост.) 2671 Леммо, Паскуале 2617
Лысяк, Т. И. (ред.) 2693
Г
М
Гулка, З. 2483
Гулка, З. Н. 2402 Милушев, Д. В. (ред.) 2508
Гульянц, С. Н. (пер.) 2616 Млечко, Т. П. (ред.) 2402, 2508, 2693
Гылка, К. И. (сост.) 2626 Музалевская, В. М. (ред.) 2693
Мунтяну, Игорь 2477-78
Д
Н
Дорган, Виорел 2450
Друмя, Луминица 2452 Николау, Г. Ю. 2623
Дюрич, Ф. Г. (сост.) 2603 Новак, М. И. (сост.) 2626
Носов, В. Н. (сост.) 2761
Е Нэстасе, К. И. 2623
Евстратьев, Сергей 2728 О
Ераняк, Сагоян 2561
Овчинникова, О. В. (ред.) 2508
Ж
П
Житнигор, Б. С. 2494-95, 2502, 2522,
2537 Павлов, В. В. 2494-95, 2502, 2522,
2537
З Пацюк, В. И. 2631
Пискорская, Евгения 2639
Зайковская, Татьяна (пер., ред.) 2452 Подгородный, Сергей 2562, 2775
И Попович, Анжела 2769
Попович, Корнелиу 2769
Ириней (Тафуня) (игумен) 2577 Постолатий, В. М. (сост.) 2626; (ред.)
2630
Поторак, М. (пер.) 2638

111
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Применчук, Мария 2767 Трифан, Н. 2627


Пуйкэ-Василаке, Элиза 2555 Туркот, Татьяна 2561
Пыслару, Влад (ред.) 2452
У
Р
Урсу, Зинаида 2555
Райский, Виктор 2588
Распопова, С. Л. 2415 Х
Ремизова, И. В. (сост.) 2761 Хулио, Мелара 2453
Репида, В. Б. (ред.) 2402, 2508, 2693
Римский, В. К. 2631 Ц
Рубан, Сергей 2730 Цвиркун, В. И. 2776
Рышняк, Эвелина Борисовна 2794
Ч
С
Чевдарь, Валериан 2732
Синика, В. С. (ред.) 2763 Чепуренко, Алла 2733
Смышляев, А. (худож.) 2728 Чофу, Ю. (ред.) 2627
Скорцеску, К. Ф. (ред.) 2508 Чубарэ, Сезонт 2767
Соломона, Д. И. (ред.) 2587
Солон, С. (пер.) 2614 Ш
Софу, Ю. 2627
Шалвир, Михаил 2477-78
Т
Щ
Таран, С. (сост.) 2540
Щербакова, Т. А. 2763
Тащи, Е. Ф. 2763
Тельнов, Н. П. 2763 Я
Терехов, А. Б. 2623
Трескова, Клавдия 2731 Янакевич, А. 2627
Трескова-Галяс, О. (худож.) 2731

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 12-2008

ABC-ul animalelor 2417 Aspects of the living standard of


Academia de Administrare Publică – 15 population in 2007 2491
ani de modernizare a serviciului public Assessment of health security and crises
din Republica Moldova : Materiale ale management capacity, 24 Febr. – 5
conf. intern. şt.-practice, 21 mai 2008 March 2008 2610
2567-68 Astă seară-i seara mare 2578
Acte normative ce reglementează activi- Aviamodele 2424-25
tatea Centrelor Metodice din instituţiile Bibliografia Naţională a Moldovei 2404-
de învăţământ preşcolar şi preuniver- 05
sitar ale municipiului Chişinău 2556 Bibliografie selectivă a publicaţiilor ca-
Acţionări hidraulice şi pneumatice în drelor didactice şi ştiinţifice a UASM
maşini şi sisteme de producţie 2591 2406-07
Al VIII-lea congres ordinar, 6 febr. 2009, Biblioteca Naţională a Republicii Moldo-
Chişinău 2679 va – 175 de ani 2408
Alături de adolescentul aflat în conflict cu Biologie 2597
legea 2547 Bucate moldoveneşti 2637
Alfabetizarea persoanelor din penitencia- Calendar Naţional 2009 2411
re 2541 Carte de antonime 2427
Alfabetul în cubuleţe 2418 Carte de telefoane
Alice în Ţara Minunilor 2734 - Raionul Cimişlia 2640
Almanah universal : evenimente şi cifre - Raionul Criuleni 2641
2008 2410 - Raionul Donduşeni 2642
Analele ştiinţifice ale Universităţii Coope- - Raionul Ialoveni 2643
ratist-Comerciale din Moldova 2476 - Raionul Sângerei 2644
Analiza Impactului de Reglementare Catalog al producătorilor de mărfuri şi
2532 servicii din raioanele Soroca, Drochia,
Analiza situaţiei din complexul energetic Floreşti 2479
al Republicii Moldova şi asigurarea Codul de executare al Republicii Moldo-
securităţii energetice 2626 va 2509
Animale de lângă noi 2419 Codul familiei al Republicii Moldova 2519
Animale domestice 2420 Codul fiscal al Republicii Moldova 2484
Animale exotice 2421 Codul funciar al Republicii Moldova 2528
Animale sălbatice 2422 Collection of schemes for human anat-
Anuar ştiinţific 2416 omy 2605
Anuarul statistic al Republicii Moldova Comerţul exterior al Republicii Moldova,
2008 2465 2006-2007 2496
Aplicaţii Microsoft Access în sistemul Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători
organelor afacerilor interne 2400 "Probleme actuale ale învăţământului
Arctica 2423 universitar în contextul Procesului de
Aspecte privind nivelul de trai al popula- la Bologna" 2573
ţiei în 2007 2491 Culegere de acte legislative şi normative
cu privire la veterani 2503

113
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Culegere de practică juridică a Colegiului Gabie. Regina balului 2432


civil şi de contencios administrativ al Gagauzia : opportunities for investment
Curţii Supreme de Justiţie (2007) 2478
2525 Geografie 2765
Culegere de scheme la anatomia omului Ghidul Asociaţiilor de Afaceri din republi-
2605 ca Moldova 2481
Cultura politică şi politica culturală în Ghidul Bunelor Practici ale Autorităţilor
relaţiile internaţionale: dimensiunea Publice locale 2534
est-europeană : Materialele Conf. şt. Ghidul directorului instituţiei preşcolare
intern., 11 apr. 2008 2469 2563
Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Ghidul facilitatorului 2535
Moldova 2526 Ghidul membrului consiliului electoral de
De ce stârcul stă pe spatele bivolului? circumscripţie şi al biroului electoral al
2735 secţiei de votare 2505
De ce şerpii boa nu au venin? 2736 Ghidul şoferului pentru transporturi inter-
De la "Moţoc" la "Caligula" 2676 naţionale de mărfuri 2645
Dicţionar de cuvinte şi expresii ilustrate Hansel şi Gretel 2737
2703 Harta drumurilor Republicii Moldova
Drept civil. Drept succesoral. Drept fun- 2647
ciar. Dreptul muncii. Dreptul familiei Inclusiv Eu 2539
2518 Ion Suruceanu. Ţara mea de dor 2675
Drept penal 2512-13 Istoria modernă a Europei şi Americii :
Drept procesual civil. Intentarea, pregăti- sec. XV – anii '60 ai sec. XIX 2770
rea şi examinarea în fond a pricinilor În pădure 2433
civile. Proceduri necontencioase în Învăţământ la distanţă: Concept şi termi-
procesul civil 2527 nologie 2543
Educaţia copiilor/tinerilor aflaţi în peni- Jurnalismul de investigaţie 2414
tenciare 2566 La ţară 2435
Eficienţo şi risc în gestiunea afacerilor Lecturi AGEPI 2521
2480 Legume 2436
English 2695 Les professeurs de l'Académie 2574
English as a second foreign language Limba şi literatura română 2704
2696 Limbaje Specializate 2691
Evaluarea performanţelor copiilor/tinerilor Lucrări ştiinţifice 2489
din penitenciare 2542 Manual de audit intern 2657
Evaluarea securităţii sănătăţii şi capaci- Manuel de français 2701
tăţilor de management al crizelor 2609 Materialele conferenţei ştiinţifice anuale
Executarea hotărârilor Curţii Europene a – 2007 2572
drepturilor omului 2498 Materialele conferinţei ştiinţifice a stu-
External Trade of the Republic of Moldo- denţilor 2571
va, 2006-2007 2496 Măsurăm corupţia: de la sondaj la sondaj
Fiziologie experimentală 2607 2458
Fructe 2428 Ministerul Afacerilor Interne al Republicii
Gabie. Dansuri 2429 Moldova 2536
Gabie. Glamur 2430 Ministry of Internal Affairs of the Republic
Gabie. Plimbare 2431 of Moldova 2536

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Misterele junglei 2440 de învăţământ superior din Republica


Moldova 2764 Moldova 2575
National Bibliography of Moldova 2404- Report 2538
05 Report of the Moldovan Presidency to
Norocosul 2757 the Central European Initiative 2008
Organizarea procesului educaţional 2492
pentru persoanelor deţinute în peni- Rezultatele anchetei structurale în între-
tenciarele din Republica Moldova în prinderi 2008 2659
scopul asigurării accesului la învăţă- RO/MD / Moldova în două scenarii 2472
mântul de bază 2544 Safari 2446
Organization of water users for irrigation Să comunicăm fără bariere 2467
purposes 2632 Sănătatea copilului în şcoală 2559
Păsări 2441 Secolul XXI – secolul comunicării: aspec-
Pentru băieţei 2442 te etico-morale : Materialele conf. şt.-
Pentru fetiţe 2443 practică din 29 noiemb. 2007 2409
"Perle" de-ale elevilor 2752 Situaţia femeilor pe piaţa muncii din
Petru Clocuşneanu. Specialist de forţă al Republica Moldova 2459
serviciului de dezinfecţie 2611 Situaţia forţei de muncă în mediul rural
Planeta Pământ 2444 din Republica Moldova 2460
Political Culture and Cultural Policy in Situaţia persoanelor defavorizate pe
International relations: East-European piaţa muncii din Republica Moldova
Dimension : Materialele Conf. şt. in- 2461
tern., 11 apr. 2008 2469 Situaţia tinerilor pe piaţa muncii din Re-
Population and demographic processes publica Moldova 2462
in the Republic of Moldova 2463 Standardele Internaţionale de Raportare
Populaţia şi procesele demografice în Financiară (IFRS®) 2007 2486
Republica Moldova 2463 Statistical Yearbook of the Republic of
Pötr Vlah. Gagauziya için balada 2671 Moldova 2008 2465
Poveşti de noapte bună 2741 Studierea experienţei avansate Centrul
Poveşti pentru copii 2742 metodic din Liceul Teoretic "Ion
Prima mea carte de învăţătură 2445 Creangă" 2560
Procedura şi practica CEDO şi alte trata- Studii de muzeologie 2762
te obligatorii pentru Republica Moldo- Şoarecele de la oraş şi Şoarecele de la
va. Drept comunitar 2499 ţară 2744
Profesorii Academiei 2574 Tehnologia educaţiei artistice plastice
Professors of the Academy 2574 2666-69
Profilul Naţional privind Managementul Tehnologia educaţiei artistico-plastice
Substanţelor Chimice în Republica 2670
Moldova 2584 Tehnologii educaţionale moderne în
Progrese şi perspective în reprimarea contextul formării culturii învăţării 2545
corupţiei 2514 Tendinţe şi Politici Migraţioniste în Regi-
Raport 2538 unea Mării Negre: cazurile R. Moldo-
Răţuşca cea urâtă 2743 va, României şi Ucrainei 2464
Repere conceptuale privind implementa- Termeni şi sintagme 2694
rea şi îmbunătăţirea sistemului de The analysis of a condition the energy
management al calităţii în instituţiile complex of the Republic of Moldova

115
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

and the way to maintenance the en- Каталог производителей товаров и


ergy safety 2626 услуг из районов Сорока, Дрокия,
The Big Lie about the 1932-1933 Great Флорешть 2479
Famine in the USSR & Stern Truth Конституция Республики Молдова
2771 2507
The Supreme Court of Justice of the Королева бала 2432
Republic of Moldova 2526 Лингвистическое образование в кон-
Traficul de fiinţe umane şi egalitatea тексте современных подходов 2693
genurilor în Moldova 2516 Министерство Внутренних Дел Рес-
Vascularizaţia şi inervaţia muşchilor публики Молдова 2536
scheletici ai corpului uman 2606 Молдавская кухня 2638
Viermele vestic al rădăcinilor de porumb Налоговый кодекс Республики Молдо-
Diabrotica virgifera vigifera Le Conte ва 2485
2633 Население и демографические про-
Авиамодели 2424-25 цессы в Республике Молдова 2463
Анализ последствий регулирования Научно-практическая конференция
2533 "Защита прав хозяйствующих субъ-
Анализ состояния энергетического ектов при осуществлении предпри-
комплекса Республики Молдова и нимательской деятельности", Ти-
пути обеспечения энергетической располь, 21-22 сент. 2006 2523
безопасности 2626 Ознакомительная практика 2627
Арктика 2423 Памятка водителя по международным
Биология 2598 грузовым перевозкам 2646
Биоэтика и образование 2452 Преподаватели Академии 2574
Большая ложь о Великом голоде в Прогулка 2431
СССР в 1932-1933 годах 2771 Регистрация предприятий 2517
В деревне 2435 Результаты структурного обследова-
В лесу 2433 ния предприятий, 2008 2659
Вестник Славянского университета Сафари 2446
2508 Сбор, определение и поддержание
Волновые явления в неоднородных живых культур видов рода Tricho-
структурах 2631 gramma Westw. (Hymenoptera,
Гагаузия : возможности для инвести- Trichogrammatidae) 2603
ций 2477 Сборник законодательных и норма-
Гламур 2430 тивных актов о ветеранах 2503
Для девочек 2443 Сборник схем по анатомии человека
Для мальчиков 2442 2605
Животные рядом с нами 2419 Статистический ежегодник Республики
Западный кукурузный жук Diabrotica Молдова 2008 2465
virgifera vigifera Le Conte 2634 Страхование на автотранспорте 2540
Земельный кодекс Республики Мол- Танцы 2429
дова 2528 Тенденции развития современных
История русской литературной крити- экономических систем и информа-
ки 2761 ционная безопасность : Материалы
и тезисы участников Междунар. на-

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

учно-практ. кон., 18-19 марта 2008 г. Экзотические животные 2421


2490 Экологическое законодательство Рес-
Торговля людьми и равенство полов в публики Молдова 2529-30
Молдове 2516

Index de subiecte

"Academia de Administrare Publică – 15 Automobil – Conducere – Protecţie per-


ani de modernizare a serviciului public sonală 2648
din Republica Moldova" – Conferinţă Automobil – Întreţinere tehnică 2649
internaţională ştiinţifico-practică 2567- Biblioteconomie 2409
68 Bijuterii – Arta prelucrării 2665
Acţionări hidraulice 2591, 2625 Biochimie – Teste 2601
Acţionări pneumatice 2591, 2625 Bioetică (rusă) 2452
Administraţie locală – Republica Moldova Biologie 2597
– Cercetări sociologice 2457 Biologie (rusă) 2598
Administraţie publică 2535 Biologie moleculară (rusă) 2602
Administraţie publică locală – Practici Boli cardiace – Copii (fr.) 2620
2534 Bucate moldoveneşti 2637
Afaceri – Asociaţii – Republica Moldova Bucate moldoveneşti (rusă) 2638
2481 Bucovina – Istorie 2772
Afaceri – Comunicare (rusă) 2483 Bune maniere 2451
Afaceri – Întreprinderi agricole 2480 Calendare – Date memorabile – Aniver-
Aforisme 2752 sări 2411
Alegeri parlamentare – Republica Mol- Cantemir, Dimitrie, 1673-1723, cărturar
dova 2505 român, domn al Moldovei (rusă) 2776
Algebră liniară (rusă) 2587 Carii dentare (rusă) 2623
Anatomia omului 2605 Carte jucărie 2418
Anatomie sistematică 2604 Cărţi de colorat 2420, 2422, 2428, 2436,
Animale – Recorduri – Carte pentru copii 2441, 2447
2426 Cărţi pentru copii 2438-40
Antreprenoriat 2482 Cărţi pentru decupare 2429-32
Apicultură (rusă) 2636 Cărţi pentru preşcolari 2417, 2427, 2445
Arheologie – Republica Moldova (rusă) Cercetări sociologice – Administraţie
2763 locală – Republica Moldova 2457
Artrită reumatoidă – Diagnostic 2624 Cercetări sociologice – Piaţa muncii –
Asigurări pentru transport 2540 Femei – Republica Moldova 2459
Asociaţiile de Afaceri din Republica Mol- Cercetări sociologice – Piaţa muncii –
dova 2481 Republica Moldova 2460-62
Astronomia şi cosmosul – Carte pentru Chimie – Metodica predării 2550
copii 2434 Chimie – Metodica predării (rusă) 2551
Audit financiar – Dicţionare 2651 Chimie 2592
Audit intern 2657 Chimie (rusă) 2593

117
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Chimie farmaceutică 2613 Dăunători – Viermele vestic – Porumb –


Chişinău – Edificii istorice 2664 Protecţie (rusă) 2634
Climă – Republica Moldova – Hărţi 2595 Delincvenţa juvenilă 2515
Clocuşneanu, Petru, 1938-…., medic Demografie – Republica Moldova – Date
epidemiolog 2611 statistice 2463
Codul de executare al Republicii Moldo- Dezvoltare economică, 2008 – Republica
va 2509 Moldova – Date statistice 2465
Codul familiei al Republicii Moldova 2519 Dezvoltare socială, 2008 – Republica
Codul fiscal al Republicii Moldova 2484 Moldova – Date statistice 2465
Codul fiscal al Republicii Moldova (rusă) Dezvoltare social-economică – Gospodă-
2485 rii casnice – Republica Moldova – Da-
Codul funciar al Republicii Moldova te statistice 2491
(rom., rusă) 2528 Dicţionar de muzică 2673-74
Colinde 2578 Dietă (rusă) 2639
Comerţ exterior – Republica Moldova – Dramatizări de teatru 2676
Date statistice 2496 Drept civil 2518, 2527
Compuşi hidroxilici 2594 Drept comercial 2520
Comunicare socială 2467 Drept comercial (rusă) 2524
Constituţia Republicii Moldova (rusă) Drept comunitar 2499
2507 Drept consular (rusă) 2501
Contabilitate 2655 Drept diplomatic (rusă) 2501
Contabilitate (rusă) 2656 Drept financiar (rusă) 2522
Contabilitate financiară 2653 Drept funciar 2518
Contabilitate financiară (rusă) 2654 Drept penal 2512
Contabilitatea activelor materiale 2650 Drept penal internaţional 2500
Convertizoare electrice 2628 Drept procesual penal 2513
Copii cu dizabilităţi – Integrare socială Dreptul la întruniri 2506
2539 Dreptul muncii 2518
Corupţie – Combatere 2514 Dreptul ocrotirii mediului înconjurător –
Corupţie – Sondaje 2458 Republica Moldova – Legislaţie (rusă)
Creştinism 2455 2529-30
Criminalitate penitenciară 2511 Drepturile omului – Veterani – Legislaţie
Cultura comunicării – Învăţământ (rusă) 2503
2561 Drepturile omului 2498, 2508
"Cultura politică şi politica culturală în Economie – Sisteme (rusă) 2490
relaţiile internaţionale: dimensiunea Economie 2489
est-europeană" – Conferinţă ştiinţifică Economie globală 2497
internaţională 2469 Economie regională 2488
Cură de slăbire (rusă) 2639 Edificii istorice – Chişinău 2664
Curtea Supremă de Justiţie – Republica Educaţia copiilor deţinuţi 2542, 2544
Moldova 2525 Educaţia persoanelor din penitenciare –
Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Recomandări 2541
Moldova – istorie 2526 Educaţia persoanelor din penitenciare
Dăunători – Viermele vestic – Porumb – 2566
Protecţie 2633 Educaţie – Copii cu tulburări de compor-
tament 2565

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Educaţie – Sănătatea copilului 2559 Gagauzia – Republica Moldova – Dez-


Educaţie – Tehnologii moderne 2545 voltare economică (rusă) 2477
Educaţie artistică-plastică 2670 Gagauzia – Republica Moldova – Dez-
Educaţie fizică – Gimnastică indepen- voltare economică (engl.) 2478
dentă 2684 Geografie – Teste 2765
Educaţie fizică – Metodica predării 2553 Geografie 2766
Educaţie fizică – Organizare – Manage- Geografie economică (rusă) 2767
ment (rusă) 2688 Geografie socială (rusă) 2767
Educaţie fizică 2681 Geometrie analitică (rusă) 2587
Educaţie fizică şi sport (rusă) 2686 Ghicitori 2753
Educaţie omului – Metodica predării Hidrologie – Dicţionare 2596
2554 Homosexualitate 2608
Educaţie plastică – Metodica predării Hymenoptera (rusă) 2603
(rusă) 2555 Iablona – Sate – Raionul Glodeni – Re-
Educaţie plastică 2666-69 publica Moldova – Istorie (rusă) 2775
Egalitate de gen – Republica Moldova Inervaţia muşchilor 2606
2516 Informatică – Metodica predării 2548
Electronică 2629 Inginerie (rusă) 2627
Elita politică – Republica Moldova 2470 Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale
Energetică – Republica Moldova (rusă) din Moldova – Anuare 2416
2626 Institutul Patrimoniului Cultural al Acad.
Energetică (rusă) 2630 de Ştiinţe a Moldovei – Istorie 2403
Epistemologie (rusă) 2450 Irigaţii – Alimentare cu apă (engl.) 2632
Europa – Reforme politice – Reforme Istorie 2769
economice 2468 Întreprinderi – Creare – Acte normative
Europa – Relaţii internaţionale 2474 2517
Europa – Sec. XV-XIX – Istorie modernă Întreprinderi – Organizare – Date statisti-
2770 ce 2659
Evenimente şi cifre 2410 Întreprinderi industriale alimentare –
Farmacotoxicologie 2612 Management 2660
Federaţia Moldovenească de Fotbal Învăţământ la distanţă 2543
2679 Învăţământ matematic – Istorie 2569
Finanţe publice – Analiză a costurilor Învăţământ preşcolar 2563
2532 Învăţământ superior – Management al
Finanţe publice – Analiză a costurilor calităţii 2575
(rusă) 2533 Învăţământul superior – Competenţe de
Finanţele întreprinderii 2487 comunicare 2576
Fizică 2589 Jurnalism 2414
Fizică (rusă) 2590 Kirigame pentru copii 2419, 2421, 2424,
Fiziologie experimentală 2607 2435
Folclor pentru copii 2579 Legende 2753
Fotbal 2677, 2680 Limba engleză 2695-97
Frazeologie – Administraţie – Drept – Limba engleză pentru copii 2437
Economie – Comerţ – Transport – Dic- Limba franceză – Ortografie 2699
ţionare 2694 Limba franceză – Teoria traducerii (fr.)
2700

119
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Limba franceză 2701-02 Literatură română pentru alolingvi 2704


Limba germană 2698 Literatură română pentru copii 2745
Limba română – Dialecte – Terminologie Literatură rusă – Istorie şi critică literară
vitivinicolă 2711 (rusă) 2761
Limba română – Frazeologie – Dicţiona- Literatură rusă – Poezie 2726
re 2703 Literatură rusă din Republica Moldova –
Limba română – Lexicologie – Dicţionare Poezie (rusă) 2727, 2731
2709 Literatură rusă din Republica Moldova –
Limba română pentru alolingvi 2704 Poezie 2730
Limbaj tehnic 2691 Literatură rusă din Republica Moldova
Limbi – Cercetare comparativă (engl.) 2728, 2732-33
2692 Literatură rusă pentru copii 2756
Lingvistică (rusă) 2693 Literatură ucraineană pentru copii 2757
Linii telefonice – Raionul Cimişlia – Re- Malformaţii congenitale cardiace – Profi-
publica Moldova – Carte de telefoane laxie – Diagnostic 2621
2640 Mass-media – Transnistria – Istorie (ru-
Linii telefonice – Raionul Criuleni – Re- să) 2415
publica Moldova – Carte de telefoane Mass-media 2413
2641 Matematică – Teste 2585
Linii telefonice – Raionul Donduşeni – Mathcad 2401
Republica Moldova – Carte de tele- Maxime 2752
foane 2642 Mănăstirea "Sfânta Treime" de la Fru-
Linii telefonice – Raionul Ialoveni – Re- moasa, Călăraşi – Republica Moldova
publica Moldova – Carte de telefoane – Istorie 2456
2643 Medicină internă 2618
Linii telefonice – Raionul Sângerei – Medicină populară – Substanţe vegetale
Republica Moldova – Carte de tele- (rusă) 2614
foane 2644 Mediul înconjurător – Protecţie 2599
Literatură – Metodica predării 2552 Microsoft Access 2400
Literatură română din Republica Moldova Migraţiune – Politici 2464
– Critică literară 2758 Ministerul Afacerilor Interne al Republicii
Literatură română din Republica Moldova Moldova – Albume 2536
– Critică şi interpretare 2759-60 Mitologie – Tradiţii – Datini 2454
Literatură română din Republica Moldova Moldovan Presidency 2492
– Piese 2713 Muzeologie – Studii 2762
Literatură română din Republica Moldova Muzică – Dicţionare 2673-74
– Poezie 2717-19, 2723-24 Muzică corală 2672
Literatură română din Republica Moldova Muzică vocală – Metodica predării 2549
– Poezie satirică 2722 Naturoterapie (rusă) 2617
Literatură română din Republica Moldova Nematozi fitoparaziţi – Combatere 2600
2714-15, 2720-21, 2725 Nume de persoane 2690
Literatură română din Republica Moldova Occident – Istorie 2768
pentru copii – Versuri melodice 2748- Operaţiuni contabile – Export 2652
49 Oraşe – Republica Moldova – Istorie
Literatură română din Republica Moldova 2663
pentru copii 2747, 2750-51, 2753-55 Organizarea educaţiei 2557-58

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Organizarea învăţământului – Acreditare Raionul Donduşeni – Republica Moldova


2546 – Carte de telefoane 2642
Organizarea învăţământului – Acte nor- Raionul Ialoveni – Republica Moldova –
mative 2556 Carte de telefoane 2643
Organizarea învăţământului – Licee 2560 Război – Voluntariat (rusă) 2502
Organizarea învăţământului (rusă) 2452 Relaţii internaţionale (rusă) 2475
Orient – Istorie 2768 Relaţii internaţionale 2473
Origame pentru copii 2423, 2425, 2433, Republica Moldova – Albume 2764
2442-43, 2446 Republica Moldova – Aspecte social-
Ortodontie (engl.) 2622 politice 2472
Persoane cu dizabilităţi – Republica Republica Moldova – Politică internă
Moldova – Olanda – Asistenţă Socială 2471
2538 Republica Moldova – Viaţa social-
Piaţa muncii – Femei – Republica Mol- economică, sec. XX 2466
dova – Cercetări sociologice 2459 Resurse umane – Management 2658
Piaţa muncii – Republica Moldova – România – Aspecte social-politice 2472
Cercetări sociologice 2460-62 Sănătate publică – Republica Moldova –
Pivniceni – Sate – Raionul Donduşeni – Securitate 2609
Republica Moldova – Istorie 2774 Sănătate publică – Republica Moldova –
Planeta Pământ – Carte pentru copii Securitate (engl.) 2610
2444 Scenarii de teatru 2676
Plante medicinale 2635 Seminarul Duhovnicesc din Chişinău –
Poezii pentru copii 2448 Istorie (rusă) 2577
Poliţie particulară (rusă) 2537 Serviciul public – Conflicte de interese
Poveşti 2734-35, 2737-45, 2757 2531
"Probleme actuale ale învăţământului Sincopa – Diagnostic – Tratament 2619
universitar în contextul Procesului de Sistem muscular 2606
la Bologna" – Conferinţă ştiinţifică a Sisteme constituţionale Europene 2504
tinerilor cercetători 2573 Sisteme numerice 2586
Procedură civilă 2499 Sondaje – Corupţie 2458
Producători de mărfuri şi servicii – Repu- Sport – Tendinţe de dezvoltare 2678
blica Moldova – Cataloage 2479 Sport 2683
Profesori – Învăţământ superior – Repu- Sporturi de luptă – Organizare (rusă)
blica Moldova – Biografii 2574 2687
Proprietate intelectuală 2521 Sporturi de luptă – Republica Moldova –
Protecţia mediului înconjurător – Repu- Biografii – Istorie 2682
blica Moldova – management 2584 Sporturi de luptă şi autoapărare 2685
Psihologia dezvoltării – Aptitudini specia- Standardele Internaţionale de Raportare
le 2449 Financiară (IFRS®) 2486
Psihologie pedagogică – Instituţii peni- Statele Unite ale Americii – Sec. XV-XIX
tenciare 2547 – Istorie modernă 2770
Radio "Europa Liberă" 2413 Substanţe minerale 2662
Raionul Cimişlia – Republica Moldova – Substanţe vegetale – Medicină populară
Carte de telefoane 2640 (rusă) 2614
Raionul Criuleni – Republica Moldova – Succes (rusă) 2453
Carte de telefoane 2641

121
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Suruceanu, Ion, 1949-…, interpret de Tratamente nemedicale 2615


muzică uşoară 2675 Tratamente nemedicale (rusă) 2616
Şaptebani – Sate – Raionul Glodeni – Turism – Servicii 2493
Republica Moldova – Istorie 2773 Turism (rusă) 2494
Şcoala medie din Iablona – Raionul Turism (ucr.) 2495
Glodeni – Republica Moldova – Istorie Uniunea Europeană 2474
(rusă) 2562 Uniunea Republicilor Sovieticilor Socia-
Ştiinţe ale naturii – Teste 2580-81 liste – 1932-1933 – Istorie (rusă,
Tehnologia conservării alimentelor 2661 engl.) 2771
Tehnologii informaţionale – Protecţie Universitatea Cooperatist-Comercială din
(rusă) 2402 Moldova – Anale 2476
Texte juridice 2712 Universitatea Cooperatist-Comercială din
Toponimie – Transnistria 2710 Moldova – Istorie 2570
Traducere literară – Critică şi interpretare Vascularizaţia muşchilor 2606
2689 Viermele vestic – Porumb – Protecţie
Trafic de fiinţe umane – Republica Mol- 2633
dova 2516 Viermele vestic – Porumb – Protecţie
Trafic de fiinţe umane 2510 (rusă) 2634
Transport internaţional de mărfuri 2645 Vlah, Piotr, 1945-…, pictor-grafician
Transport internaţional de mărfuri (rusă) găgăuz 2671
2646 Voluntariat – Război (rusă) 2502
Transportul curentului electric (rusă) "Защита прав хозяйствующих субъек-
2631 тов при осуществлении предприни-
Trasee auto – Republica Moldova – Hărţi мательской деятельности" – Науч-
2647 но-практическая конференция 2523

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de editori

AAP 2535, 2567-68, 2574 IDIS Viitorul 2464, 2477-78, 2481, 2520
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 2400 Ingeocad 2647
Adriga-Vis SRL 2504 Interprint 2585
Agenţia Informaţională de Stat IRIM 2416
"Moldpres" 2486 Iunie Prim SRL 2469, 2480
AGEPI 2521 Inversia-Dub ÎI 2752
AITA 2646 Labirint 2720
Arc 2413, 2417, 2426-27, 2438-40, 2445, Lavilat-Info SRL 2484-85, 2507, 2509,
2468, 2550-52, 2557, 2592-93, 2713, 2519, 2528
2734-44, 2756 Libresco SRL 2420, 2422, 2428, 2436,
Asoc. "Plai Resurse" 2663-64 2441, 2447, 2564
Baştina-Radog SRL 2488 Litera AVN SRL 2546
Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM 2406-07 Litera (educaţional) 2555
Biblion SRL 2434, 2444, 2637-38 Lumina 2767, 2769
BNRM 2408 Lyceum 2437, 2727, 2765
Bons Offices SRL 2479, 2492, 2514, Mediamagnat grup SRL 2419, 2421,
2516, 2554, 2676 2423-25, 2429-33, 2435, 2442-43,
Camera Naţională a Cărţii 2404-05 2446
Cartdidact 2599, 2677, 2772 Medicina CEP 2601, 2606-07, 2612,
Cartea Moldovei 2715, 2758 2620, 2624
Cartier 2471, 2525, 2704-08, 2768 Muzeul Naţ de Arheologie şi Istorie a
Carusel 2418 Moldovei 2762
CE UASM 2409, 2489, 2655, 2784, Phoenix SRL 2596, 2760
2787-88 PIM : Iaşi 2599
CEP USM 2412, 2466, 2470, 2473, Pontos 2545, 2672, 2690, 2717, 2719,
2475-76, 2487, 2500-01, 2515, 2543, 2725, 2747-51
2549, 2586, 2594, 2604, 2613, 2658, PresStar 2675
2692, 2698, 2761, 2790 Princeps 2536
Chişinău-Prim SRL 2603, 2633-34 Proart SRL 2452
CIPTI 2645 Prut Internaţional 2582-83
Continental Grup SRL 2745-46 Sănătate şi educaţie SRL 2614, 2617
Cu drag SRL 2451, 2774 Silvius Libris ("Sica & V" SRL) 2448,
Depol Promo SRL 2506 2757
Eco-TIRAS 2529-30 Statistica 2463, 2465, 2491, 2496, 2659
Editerra Prim SRL 2597-98 Ştiinţa Î.E.-P. 2589-90, 2673-74, 2776
Epigraf SRL 2403, 2474, 2652, 2709 Ştrih SRL 2595
Ericon SRL 2510 Tehnica-Info 2622, 2625, 2628, 2703
Evrica 2587 TEO-Educaţional 2697, 2702, 2766
Garomond Studio SRL 2541-42, 2544, Tipogr. Centrală F.E.-P. 2696
2547, 2558, 2561, 2565-66 TISH 2503
Grafic-Design SRL 2665, 2730 Transparency Intern. Moldova 2414,
Graficart SRL 2764 2458, 2531

123
Cronica cărţii Nr 12-2008 ≡ Book annals Nr 12-2008

Trigraf-tipar SRL 2467 Vector V-N SRL 2623


UCCM 2570 Vivar-Editor SRL 2517
ULIM 2670, 2700, 2718 Изд.-полигр. предпр. "Парагон" 2636,
UST 2569, 2571-73 2729
Universul ÎS 2619, 2728 Ново-Нямец. монастырь 2577
Univers Pedagogic 2449, 2559, 2579-81, Полиграфист 2494-95, 2502, 2522,
2770 2537
UTM 2401, 2493, 2497, 2575, 2591, ТУМ 2627
2600, 2629, 2661-62, 2691, 2789 ЦСПИ "Перспектива" 2415
Valinex SA 2402, 2450, 2483, 2490,
2508, 2553, 2678, 2680, 2684, 2686,
2693

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-70-463-2 2412


ISBN 978-9975-9764-1-1 2416
ISBN 978-9975-902-91-5 2545
ISBN 978-9975-74-017-3 2555
ISBN 978-9975-9934-2-5 2597
ISBN978-9975-918-87-9 2601
ISBN 9975-945-45-7 2605
ISBN 978-9975-918-77-0 2606
ISBN 978-9975-9825-6-6 2632
ISBN 978-9975-9524-3-7 2640
ISBN 978-9975-9524-4-4 2641
ISBN 978-9975-9524-2-0 2642
ISBN 978-9975-9524-1-3 2644
ISBN 978-9975-901-78-9 2647
ISBN 978-9975-9974-3-0 2733
ISBN 978-9975-66-105-8 2763

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE BIBLIO- INDEX "THE BIBLIOGRAPHI-


GRAFICE " CAL MATERIALS "

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 4
OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2008 OCTOMBER-DECEMBER
(721-1128)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
721. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice ale domnului Cozub
Gheorghe, doctor habilitat în tehnică // Academicianul Gheorghe Cozub la frumosul
jubileu de 70 ani. – Ch., 2008. – P. 104-127. – [2008-1866]
Include 187 tit. cărţi, art. din culeg., ed. periodice, brevete de invenţie în
lb. rom., rusă, publ. în aa 1967-2006.
___________________
722. Realizări inovative în domeniul viti-vinicol : Ed. specială a Conf. In-
tern. consacrate comemorării m. c. AŞM Petru Ungurean (1894-1975), 18-19 sept.
2008 / col. red. : Constantin Dadu (red. şef), Nicolae Taran, Emil Rusu [et al.]. – Ch.,
2008. – 258 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1829]

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


___________________
723. Andronati, Nicolae. Fiabilitatea calculatoarelor / Nicolae
Andronati, Oleg V. Şcerbakov. – Ch., 2008. – P. 169-170. (31 tit. în lb. rusă). –
[2008-1961]

724. Guţuleac, Emilian. Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul


prin reţele petri stocastice descriptiv-restructurabile : 05.13.13 – Calculatoare, sis-
teme de calcul şi reţele informaţionale : Autoref. şt. al tezei de doctor habilitat în
tehn. / Emilian Guţuleac. – Ch., 2008. – P. 33-40. (60 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
engl.). – [2008-187 Teze]

125
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

725. Ţapcov, Varvara. Excel and Access : (tutorial) / Varvara Ţapcov. –


Ch., 2008. – P. 262-263. (28 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-2084]

726. Балина, И. В. Защита информации в экономических инфор-


мационных системах : Региональные и международные аспекты / И. В. Бали-
на, З. Н. Гулка ; ред.-изд. совет: Бабенко О. А., Млечко Т. П., Репида В. Б. [и
др.]. – Ch., 2008. – P. 125-126. (26 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-2340]

005 Management
___________________
727. Carp, Iurie. Comunicare managerială / Iurie Carp, Anatolie
Budevici. – Ch., 2008. – P. 170-171. (56 tit.). – [2008-1991]

728. Левитская, А. П. Деловые культуры в международном ме-


неджменте / А. П. Левитская, С. С. Кураксина. – Комрат, 2008. – P. 73-75. (43
tit.). – [2008-2251]

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


729. Украïнци в культурi Молдови = Ucrainenii în cultura Moldovei :
Bibliogr. tematică / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Bibl. Publică "Lesea Ukrainka" ;
сост : Людмила Заимова, Вiктор Кожухар ; видповидальна за вып. : Лiдiя
Кулiковська – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 80 p. : imagini ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-033-1
[2008-1840]
Sistematizat, include publ. despre ucrainenii din Republica Moldova, 784
tit. în lb. rom., rusă, ucr., publ. în aa 1991-2007. – An.: Ind. de nume, tit.
___________________
730. Aniversări culturale, 2009 / alcăt. : Lilia Tcaci, Maria Harea,
Tamara Croitoru [et al.]. – Ch., 2008. – 192 p. (Bibliogr. la sfârşitul lucr.). – [2008-
1883]

731. "De la diversitatea lingvistică spre educaţia multilingvistică şi multi-


culturală" = "От языкового многообразия к полиязычному и мульткультурному
образованию" = "From cultural and linguistic diversity to multilingual and multicultu-
ral education" : Materialele conf. intern., 5-6 dec. 2006, Chişinău / под общ. ред. :

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Атанасии/Татьяны Стояновой. – К., 2008. – 240 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –


[2008-1932]

732. Dergaciov, V. Institutul Patrimoniului Cultural = Institute of Cultural


Heritage : [al Acad. de Ştiinţe a Moldovei : istorie] / V. Dergaciov, T. Stăvilă ; fot. :
Vladimir Colos. – Ch., 2008. – 128 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-2679]

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
733. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Note muz. Publ.
artă plastică. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ.
a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozo-
nac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN
1857-0550.
Nr 6, 2008. – 2008. – 275 p. (1583 tit.). – [2008-2087]
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica
art. de gazetă", Indice "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica n.
muz.", "Cronica publicaţiilor de artă". – An.: Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale
căror art. au fost fişate.

734. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-


dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, ,
Renata Cozonac [et al.], Olesea Zabiaco ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă
; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN
1857-0550.
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica
art. de gazetă". – An.: Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişa-
te.
Nr 7, 2008. – 2008. – 203 p. (1178 tit.). – [2008-2220]

735. Nr 8, 2008. – 2008. – 199 p. (1081 tit.) – [2008-2255]

736. Nr 10, 2008. – 2008. – 199 p. (1440 tit.) – [2008-2681]

737. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-


dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliogr. Recenzii :

127
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al. ; red. resp. şi coord. :
Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008
(Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550.
Nr 9, 2008. – 2008. – 244 p. (1300 tit.). – [2008-2495]
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica
art. de gazetă", Indice "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor". – An.: Ind. de
nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

738. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice


a UASM / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; resp.
de ed.: Ludmila Costin. – Ch. : Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM, 2008 (Centrul Ed. al
UASM). – 20 cm. – (Seria: "Publicaţii ale cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM").
– ISBN 978-9975-64-137-1.
Vol. 5 : Facultatea Economie : (anii 1966-1995) / alcăt.: Ludmila Babâră. –
2008. – 212 p. – Texte: lb. rom., rusă. – Index de nume: p. 192-210. – 10 ex. – ISBN
978-9975-64-138-8. – [2008-2616]
Include 1695 tit. publ. (monogr., lucrări didactice, studii, autoref., art. în cu-
leg., rev.) în lb. rom., rusă, ucr., publ. în aa1966-1995. – An.: Ind. de nume.

739. Vol. 8 : Ediţie cumulativă : (anii 1996-2005) / alcăt.: Iulia Tătărescu.


– 2008. – 348 p. – Text: lb. rom., rusă. – Index de nume: p. 311-347. – 10 ex. –
ISBN 978-9975-64-139-5. – [2008-2617]
Include 1887 tit. publ. (monogr., lucrări didactice, studii, autoref., art. în cu-
legeri., rev.) în lb. rom., engl., rusă, publ. în aa 1996-2005. – An.: Ind. de nume.

740. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – 175 de ani : Bibliogra-


fie : (2002-2007) / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt. : Elizaveta Scripnic, Parascovia
Caleva. – Ch. : BNRM, 2008. – 74 p. ; 20 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-9968-0-8
[2008-2651]
Include 481 tit. publ. (cărţi, art. din rev. şi ziare, calendare) despre activita-
tea Bibl. Naţ., în lb. rom., fr., rusă, publ. în aa 2002-2007. – An.: Ind. de nume.

741. Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, univer-


sitare şi specializate din Republica Moldova / alcăt.: Dora Caduc, Elena Stratan,
Lina Mihaluţa [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţă ; red. bibliogr.: Galina Mostovic. –
Bălţi : [Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi], 2008. – 234, [1] p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-931-18-2

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-2028]
Include 588 tit. cărţi, rev., anuare, caiete metodice, buletine, resurse elec-
tronice cu adnot. în lb. rom., rusă, publ. în aa 1957-2008. – An.: Ind. de nume, tit.,
publ. periodice, anuare, col.

742. Publicaţii ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic :


(1992-2008) : Bibliografie / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional
Biblioteconomic ; alcăt. : Ludmila Corghenci, Tatiana Kalguşkin ; ed. îngrijită de
Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2008. – 43 p. : fig. ; 21 cm. – (Colecţia
"BiblioLautus" ; Fascicula a 2-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-39-8
[2008-2135]
Include 134 tit. publ. (monogr., lucrări de referinţe, art. din culeg., rev. şi
ziare) în lb. rom., engl., fr., publ. în aa 1992-2008. – An.: Ind. de nume.

02 BIBLIOTECONOMIE
___________________
743. "Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare:
concepte, experienţe, orientări" : Materialele conf. şt. intern. din 17 oct. 2007, Chişi-
nău / dir. publ.: Andrei Galben ; coord. şt.: Mihai Şleahtiţchi ; abstracte în lb. engl. :
Ana Tomşa ; red. resp.: Ludmila Corghenci, Hermina Anghelescu. – Ch., 2008. – 94
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2044]

744. Secolul XXI – secolul comunicării: aspecte etico-morale : Materia-


lele conf. şt.-practică din 29 noiemb. 2007 / dir. publ. : Valeriu Pelivan ; red. resp. :
Ludmila Corghenci, Tatiana Ambroci. – Ch., 2008. – 86 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2008-2325]

050 Publicaţii periodice şi seriale


___________________
745. Calendar Naţional, 2009 / Valeria Matvei, Maria Şveţ, Madlena
Puşcaşu ; colab.: Vlad Pohilă, Elizaveta Scripnic, Ludmila Popovici [et al.] ; col. red.
: Petru Soltan (preş.), Andrei Eşanu, Aurel Marinciuc [et al.]. – Ch., 2008. – 298 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2652]

070 Ziaristica
___________________

129
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

746. Jurnalismul de investigaţie / Petru Bogatu, Ion Bunduchi, Arcadie


Gherasim [et al.] ; red.-coord.: Constantin Marin. – Ch., 2008. – P. 232-236. (73 tit.
în lb. rom., engl., fr., rusă) şi la sfârşitul temelor. – [2008-2517]

747. Распопова, С. Л. Средства массовой информации Приднест-


ровья = Pridnestrovian mass-media : история, особенности функционирования,
типология / Л. С. Распопова. – Тирасполь, 2006. – P. 218-233. (146 tit.). – [2008-
2392]

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


___________________
748. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. Anuar
ştiinţific : Vol. 5 / col. red.: Valentin Beniuc (red.-şef), Mihail Bîrgău. – Ch., 2007. –
353 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2558]

749. International Conference of Young Researchers, nov. 6-7, 2008


Chisinău, Moldova, 6 ed. : Scientific abstracts / org. com. : Ciorbă Valeriu, Ciumac
Daniela, Prodius Denis [et al.] ; scientific com. : Ciorbă Valeriu (chairman), Badicean
Dumitru, Elenciuc Daniela [et al.]. – Ch., 2008. – 235 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-2049]

750. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele Şti-


inţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova / col. red. : Tudor
Maleca (red.-şef), S. Petrovici, V. Botnariuc [et al.] – Ch., 2008. – 304 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-1828]

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
___________________
751. Ababii, Petru. Trans(multi)culturalismul monoteist, sau Transcen-
denţă şi creştinism / Petru Ababii. – Ch., 2008. – 425 p. (Bibliogr. în text). – [2008-
2206]

752. Materialele conferinţei ştiinţifice "Filozofia antică şi importanţa


acesteia în lumea contemporană" = "Древнегреческая философия и ее значение
в современном мире" / red. şi consultant şt. : Gheorghe Iliadi. – Ch., 2008. – 91 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2137]

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

753. Spinei, Angela. Efecte ale educaţiei schismogenetice asupra for-


mării personalităţii sau pentru o "societate a democraţilor anonimi" / Angela Spinei //
Integrarea europeană şi învăţământul universitar : aspecte filosofico-metodologice :
Materialele Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. – Ch., 2008. – P. 154-155. (26 tit. în
lb. rom.,engl.,fr.).

754. Şaptefraţi, Silvia. Filosofia modernă / Silvia Şaptefraţi. – Ch.,


2008. – 152 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1977]

159.9 Psihologie
___________________
755. Briceag, Silvia. Fundamente psihologice de dezvoltare a aptitudi-
nilor speciale / Silvia Briceag. – Ch., 2008. – P. 91-98. (155 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2008-2700]

756. Актуальные социально-психологические проблемы развития


личности : Материалы межвуз. науч.-практ. конф., 20 марта 2008, г. Кишинэу /
редкол. : Жигэу Е. И., Болбочану А. А., Власова З. И. [и др.]. – К., 2008. – 135 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2257]

757. Каунова, Н. Г. Особенности личностного самоопределения


старших школьников / Н. Г. Каунова // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială. – 2008. – Nr 3. – P. 11-12. (22 tit.).

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


___________________
758. Дорган, Виорел. Эпистемология / Виорел Дорган, Анатолий
Будевич. – К., 2009. – P. 210-212. (46 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-2487]

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


___________________
759. Биоэтика и образование : Вспомогательные материалы для
класс. руководителей и административно-педагог. кадров лицей. образования /
Нелу Викол, Луминица Друмя, Виорика Качук [и др.] ; пер. и ред.: Татьяна Зай-
ковская ; ред.-коорд.: Влад Пыслару. – Ch., 2008. – 168 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-2678]

131
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________
760. Fuştei, Nicolae. Creştinismul pe înţelesul tuturor / Nicolae Fuştei.
– Ch., 2008. – P. 380-382. (78 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-2463]

761. Geografia sacră : O enciclopedie a locurilor de putere / alcăt.: Д.


Громов ; trad. de Marina Vraciu ; design : К. Иванов, А. Касьяненко. – Ch., 2008. –
607 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-2186]

762. Munteanu, Ambrozie. Sfânta Mănăstire Frumoasa : Istoria Mă-


năstirii "Sfânta Treime" de la Frumoasa, Călăraşi / Arhimandritul Ambrozie
Munteanu, Egumena Benedicta. – Ch., 2008. – P. 81-82. (27 tit.). – [2008-2596]

763. Rusnac, Eugen. În căutarea propriei identităţi / Eugen Rusnac,


Valentin Cuşcă, Vitalie Malcoci. – Ch., 2008. – 159 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). –
[2008-2643]

764. Suceveanu, Angelina. Introducere în mitologie / Anghelina


Suceveanu. – Ch., 2008. – P. 68-71. (105 tit. în lb. rom., it., rusă). – [2008-2131]

765. Ириней (Тафуня). Что общего между Православием и Като-


лицизмом? / Иеромонах Ириней (Тафуня). – Noul-Neamţ, 2008. – P. 182-192.
(185 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2306]

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
___________________
766. Evaluarea şi diagnosticarea conflictelor dintre APC şi APL de am-
bele nivele şi dintre APL de nivelul doi şi APL de nivelul unu / experţi : Valeriu
Zubco, Ion Creangă, Corneliu Gurin. – Ch., 2008. – P. 95-96. (32 tit.). – [2008-1811]

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


___________________

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

767. Lozan-Tîrşu, Carolina. Comunicare pentru schimbare comporta-


mentală / Carolina Lozan-Tîrşu, Luminiţa Guţu, Radu Cojocaru ; red. şt. : Oleg
Lozan. – Ch., 2008. – P. 188-191. (85 tit.). – [2008-2172]

768. Mâtcu, Matei. Populaţia rurală a Republicii Moldova: cercetări


geodemografice / Matei Mâtcu, Mihai Hachi. – Ch., 2008. – P. 236-243. (112 tit. în
lb. rom., fr., germ., rusă). – [2008-2258]

769. Tendinţe şi Politici Migraţioniste în Regiunea Mării Negre: cazurile


R. Moldova, României şi Ucrainei / coord. proiect: Mihail Şalvir. – Ch., 2008. – P.
63-66. (72 tit. în lb. rom., engl., ucr.). – [2008-2382]

770. Un an de eforturi pentru cooperare = A Year of Collaborative


Efforts, 2007 : [în dezvoltarea social-econ. a populaţiei : raport] / text Angela Stene ;
coord. Ludmila Tiganu, Svetlana Alexandrova ; trad. din engl. Igor Guzun. – Ch.,
2008. – P. 42. (23 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-2118]

771. Булат, Г. Ф. Статистика / Г. Ф. Булат, И. В. Зеленцева. – Bălţi,


2006. – P. 231. (30 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1857]

32 POLITICĂ
___________________
772. Burian, Alexandru. Teoria relaţiilor internaţionale / Alexandru Bu-
ruian. – Ch., 2008. – P. 561-617. (1026 tit. în lb. rom., engl.,fr., rusă) la sfârşitul cap.
– [2008-2556]

773. Cebotari, S. Politica externă a Republicii Moldova în contextul


proceselor integraţioniste / S. Cebotari, V. Saca, I. Coropcean ; red. şt. : V. Saca. –
Ch., 2008. – P. 158-177. (320 tit. în lb. rom., engl., fr., span., rusă) şi la sfârşitul cap.
– [2008-2228]

774. Cultura politică şi politica culturală în relaţiile internaţionale: di-


mensiunea est-europeană = Political Culture and Cultural Policy in International
relations: East-European Dimension : Materialele Conf. şt. intern., 11 apr. 2008 /
col. red.: Valentin Beniuc (preş.), Mihail Bîrgău. – Ch., 2008. – 151 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-2397]

133
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

775. Dandis, Nicolae. Extinderea şi politica de vecinătate a Uniunii Eu-


ropene / Nicolae Dandis ; red. şt.: Victor Saca. – Ch., 2008. – P. 362-394. (372 tit. în
lb. rom., engl., fr.). – [2008-2291]

776. Duminică, Ion. Romii curteni din satul Ciocâlteni : (raionul Orhei) /
Ion Duminică // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
Nr 7. – P. 195-207. (20 tit.).

777. Grabbe, Heather. Puterea de transformare a UE : Europenizarea


prin intermediul condiţiilor de aderare în Europa Centrală şi de Est / Heather Grabbe
; trad.: Aurelia Pîrliţanu. – Ch., 2008. – P. 227-241. (247 tit. lb. rom., engl.). – [2008-
2582]

778. Lisnic, Angela. Informatorii şi agenţi din Principatele Dunărene –


actori în acţiunile militaro-diplomatice din deceniile II-III ale secolului al XVIII-lea în
Sud-Estul Europei / Angela Lisnic // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene :
Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 500-501. (28 tit. în lb.
rom., fr., rusă).

779. Procesul integrării europene : istorie, prezent şi perspective : Ma-


terialele Conf. şt. interuniv. : Anul de studii 2006-2007 / coord. : Arina Kraijdan, An-
ton Moraru ; red. şt. : Anton Moraru. – Ch., 2008. – 200 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2008-1955]

780. Snegur, Mircea. Labirintul destinului : Memorii : Vol. 2 : Indepen-


denţa: între euforie şi zbucium / Mircea Snegur ; dir.-ed., red. şef: Dumitru Ţâra ;
fot.: arhiva aut., Mihai Potârniche, Tudor Iovu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 887-888. (30
tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2138]

781. Varzari, Pantelimon. Elita politică din Republica Moldova: realităţi


şi perspective / Pantelimon Varzari. – Ch., 2008. – P. 132-135. (77 tit. în lb. rom.,
engl., rusă, ucr.). – [2008-2499]

782. Буриан, Александр. Введение в теорию международных от-


ношений / Александр Буриан. – К., 2008. – P. 233-283. (985 tit. în lb. rom., engl.,
fr., it., rusă) şi la sfârşitul cap. – [2008-2659]

783. Гросул, В. Дипломатическая деятельность Антиоха Кантеми-


ра / В. Гросул // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 70-72. (69 tit.).

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

784. Сакович, Василий. Становление нового мирового порядка /


Василий Сакович // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr
1. – P. 129. (30 tit. în lb. engl., rusă).

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


___________________
785. Filip, Nelly. Teoria economică / Filip Nelly, Olga Sorocean. – Ch.,
2008. – P. 404-406. (41 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1824]

786. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele Şti-


inţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova / col. red. : Tudor
Maleca (red.-şef), Sergiu Petrovici, Vasile Botnarciuc [et al.]. – Ch., 2008. – 441 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2660]

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


___________________
787. Casiadi, Oleg. Migraţia: subiecte şi subiecţi / Oleg Casiadi, Sergiu
Porcescu. – Ch., 2008. – P. 278-293. (207 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1980]

788. Moraru, Gheorghe. Influenţa condiţiilor de muncă şi a procesului


tehnologic asupra sănătăţii muncitorilor din ramura de prelucrare a cerealelor /
Gheorghe Moraru, Dumitru Petrov, Raisa Russu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 47-48. (22 tit. în lb. rom., rusă).

789. Postolachi, Valentina. Piaţa muncii / Valentina Postolachi, Ale-


xandru Scutaru. – Ch., 2008. – 191 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-2215]

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
___________________
790. Popa, Andrei. Dezvoltarea regională în contextul integrării în spa-
ţiul european / Andrei Popa. – Cahul, 2008. – P. 177-191. (283 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2008-2238]

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


___________________

135
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

791. Certan, Simion. Teoria administrării afacerilor / Simion Certan. –


Ch., 2008. – P. 203-207. (144 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-2132]

792. Eficienţă şi risc în gestiunea afacerilor / Elena Timofti, Ghenadie


Timofti, Petru Catan [et al.]. – Ch., 2008. – P. 283-289. (203 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2008-2506]

793. Goian, Ion. Curs de antreprenoriat / Ion Goian, Diana Senic, Ala
Gasnaş. – Ch., 2008. – P. 222-227. (61 tit.). – [2008-2458]

336 Finanţe
___________________
794. Кожокарь, Г. Г. Налогообложение в Республике Молдова / Г.
Г. Кожокарь. – Ch., 2008. – P. 299-307. (191 tit.). – [2008-1950]

795. Суворова, Ю. Влияние финансового механизма на процессы


регулирования финансовой устойчивости промышленных предприятий Рес-
публики Молдова / Ю. Суворова. – К., 2008. – P. 149-157. (112 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-2083]

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________
796. Argumentarea tehnico-economică a afacerilor profitabile în secto-
rul agrar şi agroalimentare : (businessul mic şi mijlociu) : Proiect: Ferma-model (tip)
: Creşterea porcinelor. Carne de porc / A. Muravschi, V. Doga, T. Bajura [et al.]. –
Ch., 2008. – P. 53-54. (38 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-2242]

797. Babii, Leonid. Economia regională : Ciclu de lecţii / Leonid Babii.


– Ch., 2008. – P. 245-247. (52 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-2452]

798. Bugaian, Larisa. Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii


producţiei întreprinderilor industriei de zahăr / Larisa Bugaian, Ina Gumeniuc. – Ch.,
2008. – P. 148-159. (199 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-2213]

799. Camarda, Adina Liana. Comportamentul consumatorului de ser-


vicii turistice / Adina Liana Camarda. – Ch., 2008. – P. 145-147. (27 tit. în lb. rom.,
engl., fr.). – [2008-2408]

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

800. Popa, Andrei. Dezvoltarea regională în contextul integrării în spa-


ţiul european : (metodologii de planificare strategică) / Andrei Popa. – Cahul, 2008.
– P. 177-191. (283 tit.). – [2008-2238]

801. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice :


Vol. 22 : Economie / red.-şef : Gh. Cimpoieş, V. Starodub. – Ch., 2008. – 2008. –
278 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2324]

802. Житнигор, Б. С. Индустрия туризма / Б. С. Житнигор, В. В.


Павлов. – Бендеры, 2008.
Кн. 1-я : Искусство удивлять. – 2008. – P. 192-200. (256 tit. în lb. engl.,
rusă, ucr.). – [2008-2529]

803. Кн. 2-я : Конкуренция в мире путешественников. – 2008. – P.


233-240. (256 tit. engl., rusă). – [2008-2530]

804. Кротенко, Юрий. Международный туризм Молдовы и


пробелмы его развития / Юрий Кротенко. – К., 2008. – P. 165-182. (210 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2008-2231]

805. Тенденции развития современных экономических систем и


информационная безопасность : Материалы и тезисы участников междунар.
научно-практ. конф., 18-19 марта 2008 г. / редкол.: Катан П. И. (гл. ред.), Алек-
сандрова Г. А., Компанеец М. В. [и др.] ; пер. на англ. яз. Бучкова О. – Ch.,
2008. – 215 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2484]

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


___________________
806. Chivriga, Viorel. Potenţialul de export al complexului agro-
industrial / Viorel Chivriga, Carolina Simaşco. – Ch., 2008. – P. 68. (44 tit.). – [2008-
1954]

807. Furdui, Viorel. Reglementarea exportului de produse agricole în


Republica Moldova / Viorel Furdui. – Ch., 2008. – P. 57-59. (92 tit.). – [2008-1953]

808. Gribincea, Alexandru. Rolul corporaţiilor transnaţionale în proce-


sele de integrare economică / Alexandru Gribincea, Svetlana Gorobievschi, Florin
Iordache. – Ch., 2008. – P. 164-169. (148 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1831]

137
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

809. Maimescu, Sava. Problemele aplicării sancţiunilor vamale şi pena-


le la calificarea infracţiunii de contrabandă comisă de persoanele juridice pe teritori-
ul vamal naţional al Republicii Moldova / Sava Maimescu // Probleme actuale ale
legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-
practică, 15 dec. 2007. – Ch., 2008. – P. 145-146. (20 tit.).

810. Pituşcan, Feodosie. Baza material-tehnică a întreprinderilor co-


merciale / Feodosie Pituşcan, Alexandru Scutaru. – Ch., 2008. – P. 288-289. (21 tit.
în lb. rom., rusă). – [2008-2214]

811. Popa, Adriana. Strategii financiare la nivel microeconomic în con-


diţiile integrării pieţelor / Adriana Popa ; ref. şt. : Marin Păuna. – Ch., 2008. – P. 23-
242. (99 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-2412]

812. Stati, Gabriel. Comerţul mondial cu produse petroliere : Spec. :


08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tezei de doctor în econ.
/ Gabriel Stati. – Ch., 2008. – P. 24-25. (22 tit. de lucr. ale aut.). – [2008-203 Teze]

813. Грибинча, А. Основы проведения внешнеэкономической дея-


тельности / А. Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий. – К., 2008. – P. 354-356. (30
tit.). – [2008-1832]

814. Пармакли, Д. М. Международные экономические отношения /


Д. М. Пармакли, А. З. Онофрей. – Cahul, 2008. – P. 185-186. (20 tit.). – [2008-
2013]

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
___________________
815. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep.
Moldova. Analele ştiinţifice : Seria: "Drept privat", Nr 6 / coord. şt. : Andrei Guştiuc ;
col. red. : Igor Trofimov, Vasile Zavatin, Vladimir Poleacov. – Ch., 2007. – 197 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1979]

816. Ailoaiei, Angela. Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă


/ Angela Ailoaie. – Ch., 2008. – P. 91-98. (106 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-
2196]

817. Armeanic, Alexandru. Drept financiar / Alexandru Armeanic. –


Ch., 2008. – P. 295-300. (87 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-2259]

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

818. Botnaru, Gheorghe. Caracterizare criminologică şi juridico-penală


a traficului de fiinţe umane / Gheorghe Butnaru, Valeriu Bujor, Octavian Bejan. –
Ch., 2008. – P. 149-158. (143 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2498]

819. Carp, Simion. Criminalitatea penitenciară / Simion Carp. – Ch.,


2008. – P. 174-183. (150 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-2335]

820. Carp, Simion. Prevenirea criminalităţii penitenciare / Simion Carp.


– Ch., 2004. – P. 175-184. (121 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1989]

821. Cârnaţ, Teodor. Mecanisme naţionale specializate în promovarea


şi protecţia drepturilor omului şi excluderea discriminărilor / Teodor Cârnaţ // Justiţia
Constituţională în Rep. Moldova. – 2008. – Nr 4. – P. 30. (28 tit.).

822. Chivriga, Viorel. Studiu comparativ al legislaţiei în materie de co-


merţ exterior / Viorel Chivriga. – Ch., 2008. – P. 89-91. (72 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă). – [2008-2547]

823. Ciocârlan, Aliona. Limitele speciale ale drepturilor subiective asu-


pra obiectelor de proprietate industrială / Aliona Ciocârlan // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr 11. – P. 15. (34 tit. în lb. rom., rusă).

824. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Probleme actuale ale


legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european" / col. red. : Iurie
Sedleţchi (preş.), Valeriu Cuşnir, Alexandru Burian [et al.]. – Ch., 2008. – 371 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1827]

825. Cuşmir, Marcel. Sisteme constituţionale Europene / Marcel


Cuşmir. – Ch., 2008. – P. 240-262. (283 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-
2383]

826. Cuşmir, Marcel. Sisteme constituţionale Europene : (concepte şi


practică juridico-politică) : Spec.: 12.00.02 – drept public (constituţional) ; organiza-
rea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept /
Marcel Cuşmir. – Ch., 2008. – P. 43-45. (31 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). –
[2008-232 Teze]

827. Demerji, Ilie. Le droit des affaires / Ilie Demerji. – Ch., 2008. – P.
178-184. (102 tit. în lb. rom., fr., rusă ). – [2008-2079]

139
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

828. Drept civil. Drept succesoral. Drept funciar. Dreptul muncii. Dreptul
familiei : Cartea a 3-a / Sergiu Băieşu, Nicolae Roşca, Ana Climova [et al.] ; resp.
ed. Eugenia Fistican ; coord. principal : Elena Muraru ; coord. Liubovi Brînză, Lidia
Marin. – Ch., 2008. – 376 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-2676]

829. Drept penal / coord. principal : Elena Muraru ; resp. de ed. : Euge-
nia Fistican. – Ch., 2008.
Cartea 1-a. – 2008. – 215 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-2708]

830. Cartea a 2-a. – 2008. – 199 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). –


[2008-2709]

831. Drept procesual civil. Intentarea, pregătirea şi examinarea în fond


a pricinilor civile. Proceduri necontencioase în procesul civil : Cartea a 4-a / resp.
ed. : Eugenia Fistican ; coord. principal : Elena Muraru ; coord. Liubovi Brînză, Lidia
Marin. – Ch., 2008. – 160 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-2373]

832. Frontierele spaţiului românesc în context european / Bodo Edith,


Mircea Brie, Teodor Candu [et al.] ; cuv. înainte de Ioan-Aurel Pop ; coord. : Sorin
Şipoş, Mircea Brie, Florin Sferengeu [et al.]. – Ch., 2008. – 483 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul cap.). – [2008-2158]

833. Gîrla, Lilia. Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii medicale / Lilia


Gîrla. – Ch., 2008. – P. 47-51. (86 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1826]

834. Gladchi, Gheorghe. Vinovăţia şi răspunderea penală / Gheorghe


Gladchi, Constantin Greu // Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul
procesului integraţionist european : Conf. intern. şt.-practică, 15 dec. 2007. – Ch.,
2008. – P. 125-126. (22 tit. În lb. rom., rusă).

835. Grecu, Raisa. Stere-juristul / Raisa Grecu ; red. şt.: Gheorghe


Avornic ; rec. şt.: Elena Aramă, Boris Negru. – Ch., 2008. – 248 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul cap.). – [2008-2068]

836. Lecturi AGEPI : Comunic. prez. la simpoz. anual şt.-practic privind


protecţia proprietăţii intelectuale : (ed. a 11-a, 17-18 apr. 2008) / consiliul ed.: Dorian
Chiroşca (preş.), Ion Daniliuc, Maria Rojnevschi [et al.]. – Ch., 2008. – 312 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2437]

837. Reşetnicov, Artur. Documentul fals ca obiect material, produs şi


mijloc de săvârşire a infracţiunii : Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) :

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Autoref. al tezei de doctor în drept / Artur Reşetnicov. – Ch., 2008. – P. 18-20 (24 tit.
de lucr. ale aut.). – [2008-211 Teze]

838. Sârcu-Scobioală, Diana. Jurisdicţia internaţională penală / Diana


Sârcu-Scobioală, Irina Lupuşor, Eugenia Goncearova. – Ch., 2008. – P. 283-287.
(86 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., rusă). – [2008-2354]

839. Strulea, Maria. Delincvenţa juvenilă / Maria Strulea. – Ch., 2008. –


223 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-2360]

840. Zaharia, Victor. Accesul la justiţie: concept, exigenţe, realizări şi


perspective / Victor Zaharia. – Ch., 2008. – P. 132-158. (424 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2008-2108]

841. Буриан, Александр. Введение в дипломатическую практику /


Александр Буриан. – К., 2008. – P. 395-414. (441 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-2037]

842. Буриан, Александр. Дипломатическое и консульское право /


Александр Буриан. – К., 2008. – P. 401-430. (473 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2008-2557]

843. Житнигор, Б. С. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и


механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств
/ Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. – Бендеры, 2008. – P. 221-231. (187 tit. în lb.
rusă, ucr.). – [2008-2527]

844. Житнигор, Б. С. Нравственно-правовые аспекты проблем


войны и наёмничества / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. – Бендеры, 2008. – P.
223-231. (198 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă, ucr.). – [2008-2531]

845. Научно-практическая конференция "Защита прав хозяйст-


вующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности",
Тирасполь, 21-22 сент. 2006. – Тирасполь, 2006. – 144 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-2424]

846. Славянский университет Республики Молдова. Вестник


Славянского университета : Вып. 14 : Серия "Право" / редкол.: Милушев Д. В.,
Скорцеску К. Ф., Овчинникова О. В. [и др.] ; ред.-изд. совет: Бабенко О. А., Млеч-
ко Т. П., Репида В. Б. [и др.]. – К., 2008. – 407 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-
2485]

141
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

847. Файгер, А. Условия правомерности обоснованного риска / А.


Файгер // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 10. – P. 58. (30 tit.).

848. Халабуденко, О. Договор как юридическая конструкция в фо-


кусе предмета гражданского права / О. Халабуденко // Закон и жизнь. – 2008. –
Nr 11. – P. 28. (41 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


___________________
849. Administraţia publică şi buna guvernare : Materiale ale sesiunii de
comunic. şt., 27-28 oct., 2008 : Caietul Ştiinţific 2/2007 / secretar gen. red. : Liliana
Belecciu. – Ch., 2008. – 464 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1967]

850. Analiza Impactului de Reglementare / Angela Popovici, Corneliu


Popovici, Veronica Butnaru [et al.]. – Ch., 2008. – P. 139-140. (22 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2008-2369]

851. Chirtoagă, Ion. Evoluţia situaţiei administrative şi etnodemografice


în stânga Nistrului : (sec. XIV-XVIII) // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europe-
ne : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 420-421. (32 tit. în
lb. rom., fr., rusă).

852. Dicţionar Explicativ al Funcţionarului Public / alcăt. de Mihail Pla-


ton ; consultanţi şt. : Aurel Sâmboteanu, Andrei Blanovschi, Claudia Crăciun [et al.].
– Ch., 2008. – P. 340-342. (58 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-2222]

853. Ghidul facilitatorului : Suport metodic pentru instruirea în domeniul


Analizei Impactului de Reglementare (AIR) / Angela Popovici, Corneliu Popovici,
Veronica Butnaru [et al.]. – Ch., 2008. – P. 155-156. (22 tit. în lb. rom., engl.). –
[2008-2343]

854. Pareniuc, Alexandru. Combinaţia operativă : concept şi caracteri-


zare / Alexandru Pareniuc, Mihai Ciupac. – Ch., 2008. – P. 94. (22 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-1822]

855. Житнигор, Б. С. Правоохранительная деятельность: вопросы


теории и проблемы частной инициативы / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. – Бен-
деры, 2008. – P. 260-269. (158 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă, ucr.). – [2008-
2526]

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


___________________
856. Inclusiv Eu : (din experienţa practicienilor în incluziune educaţio-
nală) / coord.: Valentina Chicu. – Ch., 2008. – 112 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-2348]

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


___________________
857. Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a ser-
viciului public din Republica Moldova : Materiale ale conf. intern. Şt.-practice, 21 mai
2008 / col. red.: Victor Stepaniuc, Igor Vremea, Alexandru Roman [et al.]. – Ch.,
2008.
Vol. 1. – 2008. – 333 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2453]

858. Vol. 2. – 2008. – 291 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – ISBN 978-


9975-9960-5-1. – [2008-2454]

859. Alături de adolescentul aflat în conflict cu legea / Aglaida


Bolboceanu, Nicolae Bucun, Lilia Pavlenko [et al.]. – Ch., 2008. – P. 79-80. (38 tit.
în lb. rom., rusă). – [2008-2534]

860. Alfabetizarea persoanelor din penitenciare / Nicolae Bucun, Irina


Gantea, Galina Ciubară [et al.]. – Ch., 2008. – P. 164-165. (52 tit.). – [2008-2533]

861. Bucun, Nicolae. Instrumentar psihodiagnostic pentru cercetarea


copiilor/adolescenţilor cu tulburări de comportament / Nicolae Bucun, Virginia
Rusnac, Angela Cucer. – Ch., 2008. – P. 81-84. (72 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
2537]

862. Bularga, Tatiana. Psihopedagogia interesului pentru muzică / Ta-


tiana Bularga ; red. şt. : Silvia Briceag. – Ch., 2008. – P. 82-88. (100 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-2164]

863. Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări : Materialele conf. in-


tern., 30-31 oct. 2008, Chişinău / coord. şt. : Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun. – Ch.,
2008.

143
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

Partea 1-a. – 2008. – 300 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –[2008-2042]

864. Partea a 2-a. – 2008. – 416 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-


2043]

865. Carauş, Diana. Şedinţe cu părinţii / Diana Carauş, Valentina


Lungu. – Ch., 2008. – P. 135. (29 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2476]

866. Chirchin, Olga. Metodica predării informaticii : Partea a 2-a / Olga


Chirchin, Galina Dragan. – Ch., 2008. – 318 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-
2637]

867. Ciungu, Petre. Managementul aderării procesului educaţional


preuniversitar al României la exigenţele Uniunii Europene : Spec. : 08.00.04 – Econ.
şi management (în procesul educaţional) : Autoref. al tezei de doctor în econ. /
Petre Ciungu. – Ch., 2008. – P. 27-29. (32 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). –
[2008-205 Teze]

868. Conferinţa Internaţională "Instruirea şi cercetarea: modalităţi de


integrare", (16 apr. 2008), Chişinău / com. org. Nadejda Şişcan (preş.), Eugenia
Feuraş. – Ch., 2008. – 314 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2080]

869. Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători "Probleme actuale ale


învăţământului universitar în contextul Procesului de la Bologna" / com. org. :
Mitrofan Cioban (preş.) [et al.]. – Ch., 2008. – 86 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-2524]

870. Costriţchi, Marta. Canto academic / Marta Costriţchi ; coord.:


Onisim Cazacu. – Ch., 2008. – P. 99-105. (90 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-
2554]

871. Cozaru, Nelly. Imaginaţia în procesul formării aptitudinilor scenice


ale personalităţii studentului-actor, de la primele noţiuni până la crearea personajului
scenic / Nelly Cozaru ; red. şt. : Angelina Roşca. – Ch., 2008. – P. 30-31. (76 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-1957]

872. Educaţia copiilor/tinerilor aflaţi în penitenciare : Programe şi reco-


mandări metodice pentru angajaţii din penitenciare / Nicolae Bucun, Aglaida
Bolboceanu, Violeta Mija [et al.]. – Ch., 2008. – P. 96. (27 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-2548]

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

873. Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării


de specialitate : Materialele conf. şt. a studenţilor, 31 oct. 2007, Bălţi / col. red. : Ion
Gagim, Lia Ciobanu, Ion Nicorici [et al.]. – Bălţi, 2008.
Vol. 1. – 2008. – 316 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1855]

874. Vol. 2. – 2008. – 318 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1856]

875. Învăţământ la distanţă: Concept şi terminologie / coord. Tudor


Bragaru ; red. şt.: Gheorghe Căpăţână. – Ch., 2008. – P. 100-101. (20 tit. în lb.
rom., engl.). – [2008-2555]

876. Lapoşina, E. Programa de educaţie preşcolară specială pentru


copiii cu deficienţă mintală / E. Lapoşina. V. Stratan. – Ch., 2005. – P. 403-407. (65
tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2169]

877. Marin, Mariana. Principii de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de


opera literară : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Mariana Marin. – Ch., 2008. – P. 20-21. (25 tit. de lucr. ale aut.). –
[2008-234 Teze]

878. Materialele conferinţei ştiinţifice anuale – 2007 : [a colectivului şt.-


didactic a Univ. de Stat din Tiraspol] / com. org. : Mitrofan Cioban (preş.), Laurenţiu
Calmuţchi, Lora Moşanu-Şupac. – Ch., 2008. – 150 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor).
– [2008-2522]

879. Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor : [a Univ. de Stat din


Tiraspol] / com. org. : Mitrofan Cioban (preş.), Laurenţiu Calmuţchi, Lora Moşanu-
Şupac [et al.]. – Ch., 2008. – 152 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-2523]

880. Mereuţă, Claudiu. Educaţia fizică şcolară / Claudiu Mereuţă. –


Ch., 2008. – P. 234-256. (325 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-2339]

881. Obiective Bologna: Proces de implementare / resp. de ed. : Mihail


Grosu, Roza Dumbrăveanu. – Ch., 2008. – 267 p. (Bibliogr. la sfârşitul paragrafe-
lor). – [2008-2167]

882. Profesorii Academiei = Professors of the Academy = Les profes-


seurs de l'Académie = Преподаватели Академии : [de Administrare Publică pe
lângă Preş. Rep. Moldova] / versiune engl. : Ana Gorea ; versiune fr. : Vlad Canţîr,
Leonid Frumin ; versiune rusă : Vlad Ciobanu ; coord. ed. : Alexandru Roman. –
Ch., 2008. – 228 p. (Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biografice). – [2008-2455]

145
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

883. Puică-Vasilache, Eliza. Educaţie plastică : cl. 5-6 / Eliza Puică-


Vasilache, Zinaida Ursu. – Ch., 2008. – P. 78. (29 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
2063]

884. Sadovei, Larisa. Competenţa de comunicare didactică. Repere


epistemologice şi metodologice / Larisa Sadovei. – Ch., 2008. – P. 164-172. (183 tit.
în lb. rom., rusă). – [2008-2363]

885. Saranciuc-Gordea, Liliana. Ghid pentru învăţători : Cl. 1-2-a : 12


proiecte educative originale, realizabile şi eficiente. Tehnologii educaţionale moder-
ne / Liliana Saranciuc-Gordea. – Ch., 2008. – 74 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). –
[2008-2536]

886. Sănătatea copilului în şcoală / coord.: Lucia Savca. – Ch., 2008. –


160 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2701]

887. Stan, Victor V. Metodica predării chimiei / Victor V. Stan. – Ch.,


2008. – P. 399-404. (115 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2127]

888. Şleahtiţchi, Mihai. ULIM ca factor de asigurare a echilibrului dintre


învăţământ şi cercetare / Mihai Şleahtiţchi, Ludmila Hometkovski // Instruirea şi cer-
cetarea : modalităţi de integrare : Conf. Intern.,16 apr. 2008, Chişinău. – Ch., 2008.
– P. 43-44. (20 tit. în lb. rom., engl.).

889. Tehnologii educaţionale moderne în contextul formării culturii în-


văţării : Vol. 9 / coord. : Virgil Mândâcanu. – Ch., 2008. – 441 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-2493]

890. Turiţă, Sava. Profesorii universitari ai Universităţii Agrare de Stat


din Moldova, 1933-2008 : Dicţ. istorico-biogr. / Sava Turiţă. – Ch., 2008. – 192 p.
(Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr.). – [2008-1988]

891. Ераняк, Сагоян. Развитие коммуникативной культуры педаго-


га / Сагоян Ераняк, Татьяна Туркот. – К., 2007. – P. 168-182. (177 tit. în lb. rom.,
rusă) şi la sfârşitul temelor. – [2008-2321]

892. Одоляну, Наталья. Физическая география Республики


Молдова / Наталья Одоляну, Виталие Сокиркэ ; comisia de evaluare : Mihail
Hachi, Nina Mihalache, Iordan Casapu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 103. (20 tit. în lb.
rom., rusă). – [2008-1837]

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

893. Познание мира / Зинаида Галбен-Панчук, Стела Диакону, Ион


Ботгрос ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; trad.
din lb. rom. : Diana Coşcodan. – Ch., 2008. – P. 170-172. (75 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-1918]

894. Пуйкэ-Василаке, Элиза. Художественное воспитание : 5-6 кл.


: Гид для учителя / Элиза Пуйкэ-Василаке, Зинаида Урсу. – Ch., 2008. – P. 78.
(29 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2706]

895. Рацеева, Елена. От этноцентризма к диалогу культур:


эволюция дискурса изучения родной словесности бессарабскими болгарами /
Елена Рацеева // De la diversitatea lingvistică spre educaţia multilingvistică şi
multiculturală : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec. 2006, Chişinău. – Ch., 2008. – P.
164-165. (25 tit. în lb. bulgară, rusă).

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
___________________
896. Гургуров, Д. И. "Язык поменяем, но веру сохраним!", или
Истина о происхождении гагузов / Д. И. Гургуров. – К., 2008. – P. 122-126. (79
tit. în lb. rusă, găgăuză, bulg.). – [2008-1931]

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


___________________
897. Aşevschi, Valentin. Inginerie ambientală / Valentin Aşevschi, Ta-
tiana Dudnicenco ; red. şt. : Aurelia Crivoi. – Ch., 2008. – P. 408-410. (57 tit. în lb.
rom. rusă). – [2008-2262]

898. Profilul Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în


Republica Moldova / echipa proiectului: Valentin Plşeca, Tatiana Ţugui, Tatiana
Echim ; coord. : Ion Apostol. – Ch., 2008. – P. 177, 366. (34 tit.). – [2008-2578]

899. Кишлярук, В. М. Экологическая катастрофа на территории


Юга Днестровско-Прутского междуречья как результат военного похода Дария
на Скифию / В. М. Кишлярук // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru

147
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct.


2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 167-168. (37 tit. în lb. engl., rusă).

51 MATEMATICĂ
___________________
900. Calmuţchi, Laurenţiu. Evoluţia învăţământului matematic în Mol-
dova : (sec. XV – începutul sec. al XX-lea) / Laurenţiu Calmuţchi, Ion Cojocaru. –
Ch., 2008. – P. 30-45. (246 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2628]

901. Caşu, Alexei. Sisteme numerice / Alexei Caşu, Ion Goian,


Parascovia Sârbu. – Ch., 2008. – P. 162-163. (28 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-2355]

902. Cauteş, Gh. Matematici speciale : Teorie. Aplicaţii / Gh. Cauteş. –


Ch., 2008. – 554 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-2240]

903. Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton. Aplicaţii / Dumi-


tru Bagrin, Natalia Macriţchi, Ion Cojocaru [et al.]. – Cahul, 2008. – P. 67-68. (21 tit.
în lb. rom., rusă). – [2008-2236]

904. Port, S. Geometrie diferenţială / S. Port, N. Dodon. – Ch., 2008. –


P. 147-148. (20 tit. în lb. rusă). – [2008-2248]

905. Рыбакин, Борис. Численные методы для многопроцессорных


ЭВМ монография / Борис Рыбакин. – Ch., 2008. – P. 336-338. (36 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2008-2036]

906. Щукин, Красарм. Латинские n x n – квадраты : информация …


and computer / Красарм Щукин. – Ch., 2008. – P. 94. (20 tit. în lb. engl., rusă). –
[2008-1834]

53 FIZICĂ
___________________
907. 4th International Conference on "Materials science and
condensed matter physics", Sept. 23-26, 2008, Chişinău / org. com. : L. Kulyuk
(chairman), D. Gitsu, I. Filippova [et al.]. – Ch., 2008. – 257 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-2011]

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

908. Axinti, Gavril. Acţionări hidraulice şi pneumatice : Dinamica Echi-


pamentelor şi Sistemelor / Gavril Axinti, Andrian Sorin Axinti ; ref. şt. : Cristea
Arghirescu, George Bălan. – Ch., 2008. – P. 287-290. (53 tit. în lb. rom., engl.,
germ.). – [2008-2241]

909. Dumanov, Evghenii. Proprietăţile colective ale excitonilor magne-


tici bidimensionali care interacţionează cu plasmonii : 01.04.02 – Fizica Teoretica şi
Matematica : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Evghenii
Dumanov. – Ch., 2008. – P. 16-17. (25 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-218 Teze]

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


___________________
910. Gonţa, Maria. Transformarea nitraţilor,nitriţilor, formarea n-
nitrozaminelor şi utilizarea inhibitorilor în procese redox : Spec.: 02.00.04 – chimia
fizică ; 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor natu-
rale : Autoref. al tezei de doctor habilitat în ştiinţe chimice / Maria Gonţa. – Ch.,
2008. – P. 36-41. (80 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-226 Teze]

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


___________________
911. Ciobotaru, Valerian. Mineralogie. Curs special / Valerian
Ciobotaru. – Ch., 2008. – P. 181-182. (23 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2035]

912. Managementul bazinului transfrontalier al Fl. Nistru şi directiva


cadru a apelor a Uniunii Europene = Управление бассейном трансграничной реки
Днестр и водная рамочная директива Европейского Союза = Transboundary
Dniester River Basin Management and the EU Water Framework Directive : Mate-
riale Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău / col. red. : Serghei A. Andronati, Gheor-
ghe Duca, Tudor Lupaşcu [et al.]. – Ch., 2008. – 392 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-2016]

913. Puţuntică, Anatolie. Fenomenele metodologiei de risc de pe teri-


toriul Republicii Moldova : 11.00.09. – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
: Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe geogr. / Anatolie Puţuntică. – Ch., 2008. – P.
22-24. (21 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-200 Teze]

149
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

914. Romanescu, Gheorghe. Dicţionar de hidrologie generală, hidro-


geologie şi hidrofizica solurilor / Gheorghe Romanescu, Gheorghe Jigău. – Ch.,
2008. – P. 262-263. (53 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-2451]

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
915. Petru Galeţchi (1938-2004) : [microbiolog, profesor univ.] : Biobi-
bliografie / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibl. Şt.
Medicală ; alcăt. : Stela Prohniţchi. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 46 p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-915-37-3
[2008-2050]
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări şt. de specialitate (monogr., mate-
riale didactice, art. în culeg., rev., brevete de invenţii) ale microbiologului P.
Galeţchi, 105 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în aa 1969-2004. – Publ. dedicate lui
P. Galeţchi, 11 tit. – An. : Ind. de nume, tit.
___________________
916. Bumbu, Ion. Patogeneza şi combaterea fitonematodozelor : [pen-
tru uzul studenţilor] / Ion Bumbu. – Ch., 2008. – P. 135-162. (332 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-2410]

917. Ecologie, spirit… şi mai mult decât atât : anului intern. al Planetei
Pământ, 2008-2009 / Isidor Doctoreanu (aut. coord.), Zinaida Ambroci, Rodica
Barbaraş [et al.]. – Ch., 2008. – 120 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2103]

918. Lîsîi, Leonid. Biochimie / Leonid Lîsîi. – Ch., 2008. – p. 301. (23
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-2490]

919. Materialele Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională


"Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor" = "Current
Problems of Plant Genetics, Physiology and Breeding", 9-10 oct., 2008 / com. red. :
Anatolie Jacotă (red. resp.), Nicolae Barbacar, Gheorghe Şişcanu [et al.]. – Ch.,
2008. – 639 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1928]

920. Neamţu, Mariana. Procedee fotochimice şi catalitice în protecţia


mediului / Mariana Neamţu ; ref. şt.: Gheorghe Duca, Gelu Bourceanu. – Ch., 2008.
– P. 126-146. (350 tit. în lb. rom., engl., germ.). – [2008-2627]

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

921. Port, Angela. Tehnici şi cerinţe privind securitatea biologică / An-


gela Port, Maria Duca, Angela Lozan. – Ch., 2008. – P. 142-143. (31 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2008-2110]

922. Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă bi-


ogeografică : Simpoz. intern. consacrat jubileului de 60 de ani al acad. Ilion Toderaş
/ col. red. : Andrei Munteanu, Laurenţia Ungureanu, Mircea Vicol [et al.]. – Ch.,
2008. – 222 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1962]

923. Борончук, Г. В. Структурно-функциональные и биохимические


изменения в биологических системах при криоконсервации / Г. В. Борончук, И.
В. Балан. – К., 2008. – 630 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-2579]

924. Соколов, Василий. Процессы перекисного окисления липи-


дов в норме и патологии / Василий Соколов, Людмила Соколова // Noosfera. –
2008. – Nr 1. – P. 30-31. (56 tit. în lb. engl., rusă).

925. Шабанова, Г. А. Эколого-географическая характеристика зла-


ков Республики Молдова / Г. А. Шабанова // Managementul Bazinului Transfron-
talier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf.
Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 275-276. (25 tit. în lb. rom., rusă).

58 BOTANICĂ
___________________
926. Achiri-Badicean, Irina. Efecte fiziologice ale tratării soiei :
(Glycine max L) cu vanadiu şi metaboliţi de streptomicete la etapa de germinare :
03.00.12 – fiziologia plantelor : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe biologice / Irina
Achiri-Badicean. – Ch., 2008. – P. 19-22. (25 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2008-235 Teze]

927. Josan, Silvia. Particularităţile fiziologice ale aplicării reglatorilor de


creştere de natură steroidală la plantele de orz de toamnă : 03.00.12 – Fiziologie
vegetală : Autoref. al tezei de doctor în biologie / Silvia Josan. – Ch., 2009. – P. 19-
21. (28 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă, ucr.). – [2008-241 Teze]

59 ZOOLOGIE
___________________

151
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

928. Cozari, T. Specificul dezvoltării embrionare şi larvare a speciei


Triturus cristatus Laur. în Codrii Centrali / T. Cozari, Liliana Jalbă // Structura şi
funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern.,
2008. – Ch., 2008. – P. 61. (20 tit. în lb. rom.,engl., it., rusă).

929. Melnic, Maria. Nematoda ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857)


Filipjev, 1936 la culturile gen. Allium / Maria Melnic ; red. şt. : Valeriu Deranjanschi.
– Ch., 2008. – P. 126-166. (519 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă). – [2008-2283]

930. Munteanu, Andrei. Migration of the Water-Wading of birds from


the Republic of Moldova / Andrei Munteanu, Nicolae Zubcov, Serghei Jurminschii //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 34-36. (48 tit. în
lb. rom., engl., rusă).

931. Poiras, Larisa. Terrestrial and freshwater nematodes of order


Dorylaimida : current research and perspectives / Larisa Poiras, James G. Baldwin,
Ion Toderaş // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă bioge-
ografică : Simpoz. intern., 2008. – Ch., 2008. – P. 119-120. (20 tit.).

932. Tălămbuţă, Nina. Zooparazitologie / Nina Tălămbuţă, Oleg Chihai


; red. resp.: Eugen Zgardan, Andrei Munteanu. – Ch., 2008. – P. 254-257. (121 tit.
în lb. rom., rusă). – [2008-2207]

933. Toderaş, I. Biogeochimia ecofiziologică a animalelor. Realizări şi


perspective întru depăşirea provocărilor mileniului / I. Toderaş // Structura şi funcţio-
narea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern., 2008. –
Ch., 2008. – P. 37-38. (40 tit. în lb. rom., engl., rusă et al.).

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
___________________
934. Cojocari, Lidia. Sisteme de reglare. Sisteme senzoriale : Suport
didactic la Anatomia omului / Lidia Cojocari, Diana Coşcodan. – Ch., 2009. – P. 80.
(24 tit.). – [2008-2500]

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


___________________

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

935. Cercetări ale sistemului de hemostază / Valentin Gudumac, Vasile


Niguleanu, Ion Corcimaru [et al.]. – Ch., 2008. – P. 85. (49 tit. în lb. rom., fr., rusă). –
[2008-1960]

936. Papp, I. Eva-Maria. Starea funcţională a sistemului cardiovascular


la influenţa factorilor-stres / I. Eva-Maria Papp // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 39-
40. (30 tit. în lb. rom., engl., rusă).

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


___________________
937. Paavola, Meri. School – Based Smooching Prevention Programs /
Meri Paavola // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. –
P. 60-64. (98 tit.).

938. Şciuca, Svetlana. Esenţialul în medicina copilului sănătos /


Svetlana Şciuca ; colab.: Nina Bâzgu, Oxana Turcu. – Ch., 2008. – P. 319-320. (57
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-2174]

939. Tarcea, Monica. Comportamentul alimentar şi cunoştinţele stu-


denţilor din România legate de aditivii alimentari / Monica Tarcea, Ana-Maria Farr,
Luminiţa Suveică // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 74-75. (30 tit. în lb. rom., engl.).

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


940. Lista lucrărilor ştiinţifico-practice publicate de medicul epidemiolo-
gul Alexandru Cărăuş // Alexandru Cărăuş. Activitate îndelungată şi prodigioasă în
serviciul sanitaro-epidemiologic al municipiului Chişinău. – Ch., 2008. – P. 31-32. –
[2008-2025]
Include 16 tit. de art. în culeg., rev., publ. în aa 1997-2007.

941. Lista publicaţiilor profesorului universitar Petru Clocuşneanu // Pe-


tru Clocuşneanu. Specialist al serviciului de dezinfecţie. – Ch., 2008. – P. 52. –
[2008-2609]
Include 14 tit. de art. în culeg., rev., publ. în aa 1973-2006.
___________________
942. Evaluarea securităţii sănătăţii şi capacităţilor de management al
crizelor, 24 febr. – 5 martie 2008 : Rep. Moldova. – Ch., 2008. – P. 91-92. (36 tit. în
lb. engl.). – [2008-2561]

153
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

943. Russu, Raisa. Profesionalismul – atribut de bază al ascensiunii


performanţei Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat din Republica Moldova şi al
integrării în Uniunea Europeană / Raisa Russu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 227-228. (40 tit. în lb. rom., engl., rusă).

944. Şcoala de Management în Sănătate Publică / col. red.: Ion Ababii,


Oleg Lozan, Oleg Galbur [et al.]. – Ch., 2008. – P. 29-30. (20 tit.). – [2008-2179]

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


___________________
945. Junghietu, Grigore. Chimie farmaceutică / Grigore Junghietu, Ol-
ga Ashby ; red. şt.: Ion Caşcaval. – Ch., 2008. – P. 334-335. (36 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-2357]

946. Managementul calităţii în laboratoarele medicale. – Ch., 2008. –


P. 124-125. (48 tit. în lb. engl.). – [2008-1966]

947. Schultz, Ian. Farmacia lui Dumnezeu / Ian Schultz, Edithe


Uberhuber ; trad. din lb. rusă: Romaşco L. ; red. resp.: Zamostean Gh. – Ch., 2008.
– P. 289-293. (93 tit. în lb. engl., germ., polonă). – [2008-2594]

616 Patologie. Medicină clinică


948. Lista publicaţiilor doctorului habilitat în medicină, profesorului uni-
versitar Mircea Revenco // Mircea Revenco. Actualităţi şi perspective în depresii. –
Ch., 2008. – P. 37-57. – [2008-2075]
Include 203 tit. cărţi, materiale didactice, art. în culeg., rev. în lb. rom.,
engl., rusă., publ. în aa 1976-2008.
___________________
949. Aspecte clinico-hemodinamice în evaluarea copiilor cu cardiomio-
patie dilatativă / Adela Stamati, Nicolae Ciobanu, Mihail Popovici, Veronique
Gournay // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P.
129-131. (44 tit. în lb. engl.).

950. Bălan, Greta. Elaborarea şi evaluarea metodelor rapide pentru di-


agnosticul de laborator al infecţiilor tractusului urinar : 03.00.07 – Microbiologie :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Greta Bălan. – Ch., 2008. – P. 20-21. (21 tit.
de lucr. ale aut.). – [2008-227 Teze]

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

951. Boala Randu-Osler – afectare gastrică : caz clinic = Randu-Osler


dieses – gastric affection : Clinical case / V. Hotineanu, A. Hotineanu, V. Bogdan [et
al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 59. (22 tit. în lb. engl., fr., rusă).

952. Botnaru, Victor. Medicina internă. Breviar / Victor Botnaru ;


coaut.: Alexandru Corlăteanu, Dumitru Chesov, Gleb Cuzminîh. – Ch., 2008. – P.
220-221. (40 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2672]

953. Bujac, Mariana. Diagnosticul imagistic al tumorilor suprarenale :


(rev. lit.) / Mariana Bujac // Arta Medica. – 2008. – Nr 5. – P. 22. (45 tit. în lb. engl.,
rusă).

954. Carauş, Alexandru. Hipertensiunea arterială şi profilaxia primară


a accidentului vascular cerebral / Alexandru Carauş, Ludmila Untură // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 85-86. (23 tit. în lb. engl.,
rusă).

955. Cerempei, Ludmila. Curs de lecţii la pediatrie / Ludmila Cerempei,


Elena Cucieru [et al.]. – Ch., 2008. – P. 376. (49 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1862]

956. Ciobanu, Lucia. Determinarea biomarcherilor de citoliză miocardi-


că – o oportunitate pentru diagnosticul rapid al IMA / Lucia Ciobanu // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 273-275. (48 tit. în lb.
engl.).

957. Ciobanu, Lucia. Noi oportunităţi pentru diagnosticul IMA / Lucia


Ciobanu // Arta Medica. – 2008. – Nr 5. – P. 26-27. (48 tit. în lb. engl.).

958. Ciobanu, Nicolae. Rigiditatea arterială : indicii relevanţi şi metodo-


logia de determinare / Nicolae Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 264-267. (84 tit. în lb. engl., rusă).

959. Curocichin, Ghenadie. Complexul dereglărilor metabolice la paci-


enţii hipertensivi: caracteristica clinico-genetică : 14.00.05 – Medicina internă :
Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină / Ghenadie Curocichin. – Ch., 2009.
– P. 38-40. (38 tit. de lucr. ale aut.). – [2008-250 Teze]

960. Diagnosticul şi tratamentul rupturii anevrismului aortei abdominale


: Ghid practic bazat pe evidenţa clinică / E. Maloman, N. Gladun, D. Tabac [et al.] //
Arta Medica. – 2008. – Nr 5. – P. 61-63. (117 tit. în lb. engl.).

155
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

961. Elasticitatea arterială : mecanisme de afectare şi indicii ei în pato-


logia cardiovasculară / Mihail Popovici, Nicolae Ciobanu, Valeriu Cobeţ [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 38-40. (52 tit. în
lb. engl.).

962. Feghiu, Nicolae. Influenţa electrostimulării transcraniale asupra


proceselor cognitive în endocrinopatii autoimune = Influence of Electric Transcranial
Stimulation on Cognitive Processes in Autoimmune Endocrinopathy / Nicolae
Feghiu, Lidia Cojocari // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 52. (32 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

963. Grosu, Aurel. Sincopa : diagnosticare şi tratament / Aurel Grosu ;


au colab.: Vitale Lisnic, Aurelia Raducan, Cornelia Grosu. – Ch., 2008. – 304 p.
(Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-2389]

964. Gudumac, Eva. Etiopatogenia şi diagnosticul herniilor diafragma-


tice la copii : actualităţi şi perspective / Eva Gudumac, V. Babuci, Aliona Bârsan //
Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 73-75. (48 tit. în lb. engl., rusă).

965. Guranda, Viorel. Atitudinea chirurgicală asupra focarului de con-


tuzie cerebrală gravă de lob frontal şi temporal / Viorel Guranda // Arta Medica. –
2008. – Nr 5. – P. 11. (28 tit. în lb. engl., germ., fr., rusă).

966. Conferinţa naţională cu participare internaţională "Mucoviscidoza


la copii", 21 noiemb. 2008 / col. de red. Svetlana Şciuca (red. resp.), Petru Stratulat,
Maria Ţăruş [et al.]. – Ch., 2008. – 112 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2182]

967. Manifestări morfofuncţionale ale cardiotoxicităţii Doxorubicinei /


Mihail Popovici, Iurie Chelea, Lucia Guzun [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 237-239. (38 tit. în lb. engl.).

968. Matcovschi, S. Imagistica clinică a colagenozelor şi


spondiloartropatiilor seronegative / S. Matcovschi, E. Volcovschi, A. Obadă ; red.:
Sofia Fleştor. – Ch., 2008. – P. 251-267. (201 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-
2585]

969. Mătasă, Claude G. Orthodontic biomaterials / Claude G. Mătasă,


Mihai Chiriţă. – Ch., 2009. – 204 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-2614]

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

970. Miocardita acută la copii : aspect diagnostic şi formule terapeutice


/ Neli Mătrăgună, Tamara Guţu, Svetlana Cojocaru [et al.] // Arta Medica. – 2008. –
Nr 5. – P. 16. (20 tit. în lb. engl., rusă).

971. Oineagra, Vasile. Aspecte contemporane clinico-funcţionale de


reabilitare ocluzală la tratamentul cu punţi dentare : 14.00.21 – Stomatologie :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Vasile Oineagra. – Ch., 2008. – 18-20. (20
tit. de lucr. ale aut.). – [2008-210 Teze]

972. Oportunităţi de reglare a perfuziei coronariene / Mihail Popovici,


Valeriu Cobeţ, Ion Popovici [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2008. – Nr 4. – P. 251-255. (116 tit. în lb. engl., rusă).

973. Parpauţ, Vladimir. Tratamentul endovascular al malformaţiilor


arterio-venoase cerebrale şi fistulelor carotido-cavernoase = Endovascular Treat-
ment of Cerebral Arterio-Venous Malformations and Carotido-Cavernous Fistulae /
Vladimir Parpauţ // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 17. (22 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

974. Pascal, Oleg. Tulburări ale controlului postural la bolnavii cu acci-


dent vascular cerebral : Aspecte neurofiziologice, clinice şi de recuperare : 14.00.13
– Neurologie : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină / Oleg Pascal. – Ch.,
2008. – P. 32-34. (25 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-180 Teze]

975. Perfuzia coronariană şi stresul miocardic : relaţii reciproce / Mihail


Popovici, Valeriu Cobeţ, Ion Popovici [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 30-32. (58 tit. în lb. rom., engl., rusă).

976. Scaleţchi, Valentina. Starea funcţională a barierelor aerohematice


şi histohematice la pacienţii cu tuberculoză pulmonară, boli obstructive cronice şi
diseminate pulmonare : 14.00.26 – Fiziopneumologie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Valentina Scaleţchi. – Ch., 2008. – P. 17, 19. (20 tit. de lucr. ale aut. în
lb. rom., rusă). – [2008-230 Teze]

977. Sofronie, Silviu. Ghid clinic de patologie chirurgicală toracică /


Silviu Sofronie. – Ch., 2008. – P. 173-175. (35 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1915]

978. Spânu, Constantin. Asocierea infecţiei HIV cu hepatitele virale B


şi C. Aspecte epidemiologice, imunologice şi de profilaxie / Constantin Spânu, Vla-
dimir Guriev // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. –
P. 110-118. (33 tit. în lb. rom., engl., rusă).

157
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

979. Steclari, Tatiana. Malformaţii congenitale cardiace : Vol. 2 : Sin-


droame congenitale : Profilaxie. Diagnostic prenatal / Tatiana Steclari. – Ch., 2008.
– P. 249-264. (277 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-2459]

980. Strategii didactice pentru predarea cursului "Terapie ocupaţională


şi reabilitare psihosocială" / elab. : Valentina Priţcan, Larisa Boderscova, Jana
Chihai. – Ch., 2008. – P. 176-178. (34 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-2149]

981. Suveică, Luminiţa. Modificarea stilului de viaţă în prevenţia neu-


ropatiei diabetice / Luminiţa Suveică, Aurelia Crivoi // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P.
69-70. (21 tit. în lb. rom., engl.).

982. Tălămbuţă, Nina. Biosistemul parazitar Plasmodium spp – Homo


sapiens : relaţia parazit – hepatocit / Nina Tălămbuţă, Angela Pleşca, Natalia
Rulevschi // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 23. (28 tit. în lb. rom., engl., rusă).

983. Ţurcan, Stela. Tehnologii moderne în tratamentul chirurgical al


melanomului malign cutanat : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. al tezei
de doctor în medicină / Stela Ţurcan. – Ch., 2009. – P. 22-23. (22 tit. de lucr. ale
aut.). – [2008-246 Teze]

984. Ţurea, Valentin. Retardul psihomotor şi problemele comportamen-


tale în epilepsie la copii de vârstă fragedă / Valentin Ţurea, Adrian Rotari. – Ch.,
2008. – P. 34-36. (30 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-2056]

985. Unele semnificaţii ale reactivităţii coronariene în insuficienţa cardi-


acă / Mihail Popovici, Valeriu Cobeţ, Ion Popovici [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 4. – P. 51-57. (132 tit. în lb. engl.).

986. Николау, Г. Ю. Основы практической эндодонтии / Г. Ю.


Николау, В. В. Николайчук, К. И. Нэстасе. – Ch., 2008. – P. 205-208. (112 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-1920]

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


___________________
987. Casian, Dumitru. Fenomenul de neovascularizare – un nou as-
pect al problemei maladiei varicoase recurente = Phenomenon of Neovascularisa-
tion – a new Aspect of Recurrent Varicose Veins Problem / Dumitru Casian // Arta
Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 23-24. (20 tit. în lb. engl.).

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

988. Ciobanu, V. Asuplte etiopatogenetice ale procesului aderenţial în


operaţiile ginecologice interactive / V. Ciobanu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr
4. – P. 67-68. (41 tit. în lb. engl., rusă).

989. Cirimpei, Octavian. Actualităţi în tratamentul cicatricelor post-


combustionale la locomotor = Modern Treatment of the Postburn Scar Deformities
of Locomotors Apparatus / Octavian Cirimpei // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 31.
(35 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

990. Galearschi, Vasile. Premisele implimentării navigării


ultrasonografice în neurochirurgie / Vasile Galearschi // Arta Medica. – 2008. – Nr 5.
– P. 36. (20 tit. în lb. engl.).

991. Guţu, E. Posibilităţi contemporane şi rezultate ale hemostazei en-


doscopice în hemoragiile digestive superioare nonvariceale / E. Guţu, A. Dolghii, E.
Cerneţchi // Curierul medical. – 2008. – Nr 5. – P. 63. (20 tit. în lb. engl., rusă).

992. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae


Testemiţanu" din Republica Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele
Univ., 15-17 oct. 2008, Ed. a 9-a : [în 5 vol.] / col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel
Prisacari, Victor Popescu [et al.]. – Ch., 2008.
Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. – 2008.
– 451 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2053]

993. Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current


problems of mother and child's health. – 2008. – 255 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-2054]

618 Ginecologie. Obstetrică


___________________
994. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemoporan al tumorilor
organelor reproductive la femei : simpoz. naţ. dedicat memoriei prof. I. V. Bohman /
col. red. : Dumitru Sofroni, Nadejda Godoroja, Alexandru Gudima [et al.]. – Ch.,
2008. – 272 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1963]

995. Siniţîna, Lilia. Aspecte morfologice ale unor imunodeficienţe con-


genitale / Lilia Siniţîna, I. Fuior, A. Cernîi // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P.
42-45. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă).

159
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

996. Tratamentul antiretroviral profilactic la gravide cu infecţia HIV – o


profilaxie de referinţă / Victor Pîntea, Constantin Spânu, Lucia Luca [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 207-208. (23 tit.
în lb. engl.).

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


997. Alexandru Abramciuc : [profesor univ., inginer] : Biobibliogr. /
alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. coord. : Elena Harconiţă, Margareta
Curtescu / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. – Bălţi : Presa univ.
bălţeană, 2006. – 169 p. : des., fot. ; 25 cm. – (Personalităţi universitare bălţene).
Texte : lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-931-96-0
[2008-1858]
Omagii. – Evocări. – Publicaţii şt. (man., materiale didactice, art. în culeg.,
rev., brevete), 143 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în aa 1983-2001. – An. : Ind. de
nume, tit.
___________________
998. Ciocan, Ovidiu Dumitru. Acţionări hidraulice şi pneumatice / Ovi-
diu Dumitru Ciocan ; ref. şt.: Emil Constantin, Ştefan Mitu. – Ch., 2008. – P. 197-
198. (55 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-2615]

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
___________________
999. Ambros, Tudor. Convertizoare electrice şi electromecanice speci-
ale / Tudor Ambros. – Ch., 2008. – 288 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-2438]

1000. Bodean, Ghennady. Constrained random generation for micro-


processors verification / Ghennady Bodean, Diana Bodean // Radioelectronică, In-
formatică şi Tehnologii moderne : Conf. Intern.,15-16 oct. 2008, Chişinău. – Ch.,
2008. – P. 167. (32 tit. în lb. engl.).

1001. Cathodoluminescence emission study of nanostructured SnO²


films deposited by spray pyrolysis / G. Korotcenkov, S.-D. Han, M. Nazarov, D.Y.
Noh // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 54. (27 tit.).

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1002. Melnic, Tudor. Electronica : Partea 1-a / Tudor Melnic, Oleg Lu-
pan ; red. resp.: Victor Şontea. – Ch., 2008. – 67 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). –
[2008-2418]

1003. Nazarov, M. Multi-excited phosphors in UV and LED devices / M.


Nazarov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Nr 1. – P. 84-85.
(29 tit.).

1004. Proceedind of the 1st International Conference "Radio electronics,


Infotmatics anf Technology" = Culegerea lucrărilor Conferinţei Internaţionale "Radi-
oelectronică, Informatică şi Tehnologii moderne" = Сборник статей 1-ой
Международной научно-технической конференции "Радиоэлектроника,
Информатика и Современные технологии", 15-16 Oct., 2008, Chişinău, Moldova
/ ed. : P. Kosenko, A. Dorogan, M. Rotaru. – Ch., 2008. – 310 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2008-1951]

1005. Sochirean, Anatolie. Contribuţii la cercetarea dinamicii transmisii-


lor planetare precesionale : 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organelor de maşini :
Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe tehn. / Anatolie Sochirean. – Ch., 2008. – P. 16-
17. (22 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). – [2008-196 Teze]

1006. Vaculenco, Maxim. Contribuţii la studiul preciziei de prelucrare a


danturilor angrenajului precesional : 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organelor de
maşini : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe tehn. / Maxim Vaculenco. – Ch. : S. n.,
2008. – P. 17-18. (23 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). – [2008-194 Teze]

1007. Быкова, Е. В. Мониторинг индикаторов энергетической безо-


пасности : Кн. 4-я / Е. В. Быкова ; под ред. Постолатия В. М. – К., 2008. – P.
146-148. (50 tit.). – [2008-2580]

1008. Влияние условий электроосаждения на морфологию, состав и


физико-механические свойства сплавов Co-Mo-P / С. П. Сидельникова, А. И.
Дикусар, Н. И. Цынцару [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2008. –
Nr 6. – P. 14-15. (20 tit. în lb. engl., rusă).

1009. Волновые явления в неоднородных структурах : Т. 5 : Теория


и методы расчета электрических цепей, электромагнитных полей и защитных
оболочек АЭС / В. К. Римский, В. П. Берзан, В. И. Пацюк [и др.]. – К., 2008. – P.
639-656. (189 tit.). – [2008-2581]

161
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

1010. Ковалева, О. В. Технология и экологическая безопасность


гальванотехники / О. В. Ковалева. – К., 2008. – P. 371-373. (35 tit.). – [2008-
2128]

1011. Михайлюк, А. И. Особенности механизма пластической де-


формации электроискровых покрытий и пути повышения их прочностных ха-
рактеристик при трении / А. И. Михайлюк, Р. П. Житару // Электронная обра-
ботка материалов. – 2008. – Nr 5. – P. 55-56. (28 tit. în lb. engl., rusă).

1012. Паршутин, В. В. Коррозионное и электрохимическое поведе-


ние псевдосплавов на основе вольфрама и их компонентов / В. В. Паршутин //
Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 6. – P. 44-45. (30 tit. în lb.
engl., rusă).

1013. Повышение пропускной способности и управляемости элек-


тропередач переменного тока / В. М. Постолатий, Е. В. Быкова, Л. В. Тимашова
[et al.] // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 3. – P. 20-21. (22 tit.).

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


___________________
1014. Calos, Sergiu. Reţele de distribuţie a apei. Polietilenă / Sergiu Ca-
los, Mihaela Anca Contaşel ; red. resp.: Sergiu Calos. – Ch., 2008. – P. 669. (21
tit.). – [2008-2266]

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
___________________
1015. Кишлярук, В. М. Сведение пойменных лесов в окрестностях
поселения Чобручи как следствие их использования для производства железа
/ В. М. Кишлярук, А. И. Шульман // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl.
Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3
oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 171. (22 tit. în lb. engl., rusă).

631 Agricultură în general


___________________

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1016. Organization of water users for irrigation purposes : The path to-
wards efficient and rational use of water resources in Moldovan agriculture : Infor-
mational Guide / Iurie Hurmuzachi, Anton Stepanov, Mihai Mustea [et al.] ; coord.:
Aureliu Overcenco ; consultants: Veaceslav Iordan, Mihail Pencov, Ion Cucenic. –
Ch., 2008. – P. 44. (33 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-2428]

1017. Palii, Andrei. Studiul şi utilizarea variabilităţii genetice în ameliora-


rea calităţii bobului la specia Zea mays L. / Andrei Palii // Akademos. – 2008. – Nr 4.
– P. 71. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1018. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice /


red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch., 2008.
Vol. 16 : Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor / col. red.
: V. Balan, G. Grădinariu, M. Barbaroş [et al.]. – 2008. – 454 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1981]

1019. Vol. 17 : Contabilitate / col. red. : A. Frecăuţeanu, V. Ţurcanu, Ve-


ronica Prisăcaru. – 2008. – 110 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1982]

1020. Vol. 18 : Zootehnie şi biotehnologii / col red. : N. Eremia, B.


Păsărin, Şt. Ţurcanu [et al.]. – 2008. – 253 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-
1983]

1021. Vol. 19 : Medicină veterinară / col red. : G. Donica, G. Grădinariu,


M. Barbaroş [et al.]. – 2008. – 197 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1984]

1022. Vol. 20 : Agronomie şi ecologie / col red. : V. Burdujan, V. Ungu-


rean, A. Palii [et al.]. – 2008. – 148 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1985]

1023. Vol. 21 : Inginerie agrară şi transport auto / col red. : Gr. Marian, V.
Gorobeţ, V. Pobedinschi [et al.]. – 2008. – 261 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-
1986]

1024. Vol. 23 : Cadastru, organizarea teritoriului şi ingineria mediului / col


red. : T. Moraru, G. Grădinariu, M. Barbaroş [et al.]. – 2008. – 94 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-1987]

1025. Ursu, A. Solurile vertice – fenomen pedogenetic intrazonal / A.


Ursu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 155-156.
(24 tit. în lb. rom., engl., rusă).

163
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

1026. Слабое засоление как фактор усиления теплового стресса :


[растений] / О. А. Харчук, А. Ф. Кириллов, О. Ф. Болотин [et al.] // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 74-75. (24 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
___________________
1027. Viermele vestic al rădăcinilor de porumb Diabrotica virgifera
vigifera Le Conte / Voineac V., Covaliov B., Voloşciuc L. [et al.]. – Ch., 2008. – P.
20-21. (28 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-2653]

633/635 Horticultură
___________________
1028. Gonceariuc, Maria. Plante medicinale şi aromatice cultivate :
Descriere, biologie, componenţa chimică, utilizare, soiuri, tehnologii de cultivare /
Maria Gonceariuc. – Ch., 2008. – 226 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2326]

1029. Jacotă, A. Cultura in vitro a speciei medicinale Silybum Marianum


L. / A. Jacotă, Alina Andrieş // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării
plantelor : Materiale Conf. Naţ. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. –
Ch., 2008. – P. 370-371. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1030. Studiul modificărilor calitative ale fracţiilor de proteine la tutunul


transgenic sub acţiunea erbicidului Basta / Maria Duca, Aliona Glijin, Victor
Lupaşcu, Martha L. Orozco-Cardenas // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 49-51. (30 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1031. Topală, S. Muscat cannon hall ploidy. New data / S. Topală // Pro-
bleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor : Materiale Conf. Naţ.
cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 613-614. (21 tit. în
lb. rom., engl., rusă).

1032. Topală, S. Gh. Muscat Cannon hall ploidy, new contributions to


solution of the problem / S. Gh. Topală // Realizări inovative în domeniul viti vinicol :
Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. – Ch., 2008. – P. 148. (20 tit. În lb. engl., fr., rusă).

1033. Topală, Ştefan. Sinteza genomului nou al viţei de vie – mijloc efi-
cient de învingere a filoxerei (Viteus Vitifolii Shimer (Fitch)) / Ştefan Topală, Con-

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

stantin Dadu // Realizări inovative în domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept.
2008. – Ch., 2008. – P. 19-20. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă).

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-


ţirea animalelor domestice
___________________
1034. Степурин, Г. Ф. Питание и кормление животных / Г. Ф. Степу-
рин, В. Г. Вранчан. – К., 2008. – P. 392-394. (59 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-
1830]

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


___________________
1035. Moshu, Alexander Ja. Sphaerospora Zingeli sp.n. (Myxozoa :
Myxosporea), kidney parasite of zingel zingel (Linnaeus, 1766) (Percidae) from the
Dniester river / Alexander Ja. Moshu, Ilya D. Trombitsky // Managementul Bazinului
Transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materia-
lele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 208. (22 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
___________________
1036. Onceanu, Vasile Petru. Bazele comportamentului în conducerea
autovehiculului şi siguranţa traficului rutier / Vasile Petru Onceanu, Anatolie Tudor
Bulgac ; ref. şt.: Dumitru Novorojdin, Vladimir Ene, Gheorghe Ciobanu. – Ch., 2008.
– P. 235-237. (35 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2337]

657 Contabilitate
___________________
1037. Balan, Igor. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung /
Igor Balan, Andrei Romanciuc. – Ch., 2008. – P. 62-63. (27 tit. în lb. rom., rusă) –
[2008-2502]

165
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

1038. Balan, Igor. Dicţionar explicativ de audit financiar = Толковый


словарь по финансовому аудиту / Igor Balan, Andrei Romanciuc. – Ch., 2008. –
P. 77-79. (50 tit.). – [2008-2396]

1039. Bucur, Vasile. Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto :


[pentru uzul studenţilor] / Vasile Bucur. – Ch., 2008. – P. 167-168. (22 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-1812]

1040. Budacia, Lucian Constantin Gabriel. Tehnica operaţiunilor con-


tabile în tranzacţiile internaţionale de export cu mărfuri / Lucian Constantin Gabriel
Budacia. – Ch., 2008. – P. 113-119. (121 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-2378]

1041. Gabroveanu, Emilia. Organizarea contabilităţii de gestiune şi cal-


culaţia costurilor în industria mobilei / Emilia Gabroveanu. – Ch., 2007. – P. 253-
258. (80 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-2288]

1042. Sajin, Iurie. Comptabilite de l’entreprise / Iurie Sajin, Rodica


Chiriac, Maria Agafiţă. – Ch., 2008. – P. 371-372. (33 tit. în lb. rom., fr., rusă). –
[2008-2078]

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


___________________
1043. Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de
creştere a competitivităţii întreprinderilor : Conf. intern. (11-12 apr. 2008). – Ch.,
2008. – 254 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2261]

1044. Gheorghiţă, Maria. Rolul managementului resurselor umane în


creşterea eficienţei întreprinderilor de confecţii / Maria Gheorghiţă, Margareta
Vîrcolici. – Ch., 2008. – P. 172-181. (190 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-
2359]

1045. Левитская, А. П. Менеджмент Производства и Качества / А. П.


Левитская, С. С. Кураксина. – Комрат, 2008. – P. 115-117. (31 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-2252]

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


___________________

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1046. Pîrţac, Olivia. Evoluţia libertăţilor mass-mediei în contextul imple-


mentării planului de acţiuni UE – Moldova / Olivia Pîrţac, Eugeniu Rîbca. – Ch.,
2008. – P. 98-103. (104 tit.). – [2008-2161]

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
___________________
1047. Acumularea acizilor arahidonic şi eicosapentaenoic de către
Porphyridium cruentum CNM-AR-01 sub influenţa cobaltului / L. Rudi, L. Cepoi, A.
Cojocari [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. –
P. 131. (21 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1048. Bugaian, Larisa. Managementul producţiei la întreprinderile indus-


triei alimentare / Larisa Bugaian. – Ch., 2008. – P. 282-284. (61 tit. în lb. rom., rusă).
– [2008-2386]

1049. Sturza, Rodica. Principii teoretice şi practice de fortificare a ali-


mentelor cu micronutrimente: iod, fier, calciu : 05.18.01 – Tehnologia produselor
alimentare cu specializările: Tehnologia uleiurilor şi grăsimilor ; Tehnologia produse-
lor de panificaţie, paste făinoase şi produselor de patiserie : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în tehn. / Rodica Sturza. – Ch., 2008. – P. 41-46. (48 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-193 Teze]

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


___________________
1050. Popovici, Cristina. Cercetări privind fortificarea cu iod a uleiurilor
vegetale pentru obţinerea produselor alimentare : 05.18.01 – Tehnologia produselor
alimentare (Tehnologia produselor alimentaţiei publice) : Autoref. al tezei de doctor
în tehn. / Cristina Popovici. – Ch., 2009. – P. 18-21. (29 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., engl., fr., rusă). – [2008-245 Teze]

1051. Попович, К. М. Влияние натуральных антиоксидантов на


окислительную стабильность обогащенного йодом подсолнечного масла в
процессе хранения / К. М. Попович // Электронная обработка материалов. –
2008. – Nr 5. – P. 91-92. (36 tit. în lb. rom., engl., rusă).

167
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


___________________
1052. Формирование оптимальных свойств окалины на поверхно-
сти катанки / А. Б. Сычков, М. А. Жигарев, С. Ю. Жукова [и др.]. – Бендеры,
2008. – P. 280-284. (81 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-2096]

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
___________________
1053. Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţională "Probleme actuale ale
urbanismului şi amenajării teritoriului" : Culeg. de art., 13-14 noiemb. 2008 / com.
org. : Sergiu Calos (preş.), Petru Dumitraşcu, Valeriu Lungu [et al.]. – Ch., 2008.
Vol. 1 : Secţiile : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea,
reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea con-
strucţiilor. – 2008. – 228 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2046]

1054. Vol. 2 : Secţiile : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediu-


lui. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – 2008. – 176 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2047]

1055. Nesterov, Tamara. Studiu privind situaţia oraşelor istorice din Re-
publica Moldova / Tamara Nesterov. – Ch., 2008. – P. 156-159. (105 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-2599]

1056. Şlapac, Mariana. Arta urbanismului în Republica Moldova / Maria-


na Şlapac. – Ch., 2008. – 272 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1916]

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


___________________
1057. Condraticova, Liliana. Arta giuvaiergeriei: pietre preţioase şi me-
tale nobile / Liliana Condraticova ; red. şt.: Tudor Stavilă. – Ch., 2008. – P. 248-252.
(120 tit. în lb. rom., engl., germ., gr.). – [2008-2629]

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1058. Tehnologia educaţiei artistice plastice / coord.: Ion Ţâgulea. – Ch.,


1999.
[Vol.] 1 : Obiective educaţionale. – 1999. – P. 101-102. (27 tit. în lb. rom.,
rusă) şi la sfârşitul art. – [2008-2331]

1059. [Vol.] 2 : Cercetarea pedagogică. – 2000. – 105 p. (Bibliogr. la


sfârşitul art.). – [2008-2332]

1060. [Vol.] 3 : Tehnici didactice / Ion. P. Guţu, Virgil Măndăcanu, Ion


Ţâgulea [et al.]. – 2001. – 206 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2333]

1061. [Vol.] 4 : Materiale didactice / Virgil Mândâcanu, Ion Ţâgulea, Ale-


xandru Vatavu [et al.]. – 2003. – 128 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2334]

1062. Vol. 6 : Mijloace didactice. – 2008. – 119 p. (Bibliogr. la sfârşitul


cap.). – [2008-2398]

78 MUZICĂ
___________________
1063. Gagim, Ion. Dicţionar de muzică / Ion Gagim ; notaţie muz.: Igor
Polişciuk ; cop., fot.: Romeo Şveţ. – Ch., 2008. – P. 211. (24 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2008-2330]

1064. Morari, Marina. Teoria muzicii / Marina Morari ; ref. şt. : Eugen
Coroi, Alexandru Borş, Ala Stîngă. – Ch., 2007. – P. 141. (22 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-1859]

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


1065. Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului – Veaceslav
Manolachi : Biobibliografie / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Biblioteca;
alcăt. : Ana Ciumaşi ; trad. în lb. rusă : Nina Narschina. – Ch. : "Valinex" SA, 2008.
– 142 p. : fot. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-68-074-5
[2008-1947]
Aprecieri. – Curriculum vitae. – Lucrări (monogr., materiale didactice, art.
şt. în culeg. şi rev., interviuri, invenţii, brevete) ale sportivului V. Manolachi, 176 tit.

169
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

în lb. rom., rusă, publ. în aa 1990-2008. – Ref. privind activitatea lui V. Manolachi,
16 tit. – An. : Ind. de nume, tit.
___________________
1066. Boguş, Boris. Fotbalul în contextul transformărilor democratice
din Europa de Est : Cazul Ucrainei, României şi Rep. Moldova / Boris Boguş, Octa-
vian Ţîcu. – Ch., 2008. – P. 132-136. (128 tit. în lb. rom., engl., ucr.). – [2008-2638]

1067. Boguş, Boris. Introducere în domeniul activităţilor corporale şi şti-


inţa lor / Boris Boguş, Mihail Zabulică. – Ch., 2008. – P. 36-38. (24 tit. în lb. rom.,
engl., fr.). – [2008-2130]

1068. Dorgan, Viorel. Semnificaţia caracteristicilor morfologice în sportul


de performanţă / Viorel Dorgan. – Ch., 2008. – P. 241-253. (243 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-2483]

1069. Fotbal : Pregătirea echipei reprezentative şcolare / Lorand Balint,


Vasile Oancea, Gabriel Simion [et al.]. – Ch., 2008. – P. 251-256. (72 tit.). – [2008-
2256]

1070. Manolache, Gabriel Marian. Fotbal : Antrenament şi joc / Gabriel


Marian Manolache. – Ch., 2008. – P. 197-223. (289 tit. în lb. rom., engl., fr., ucr.,
rusă). – [2008-2342]

1071. Manolachi Veaceslav. Managementul culturii fizice / Veaceslav


Manolachi, Anatolie Budevici ; consultant şt. : Serghei Seiranov. – Ch., 2007. – P.
477-479. (39 tit.). – [2008-1946]

1072. Oneţ, Ioan. Optimizarea pregătirii fizice profesional aplicative a vii-


torilor ingineri navali prin implementarea în lecţiile de educaţie fizică a mijloacelor
din înot şi baschet / Ioan Oneţ, Sergiu Danail. – Ch., 2007. – P. 112-124. (140 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-2494]

1073. Talaghir, Laurenţiu-Gabriel. Gimnastica independentă în educa-


ţia fizică şcolară / Laurenţiu-Gabriel Talaghir. – Ch., 2008. – P. 207-232. (294 tit.). –
[2008-2338]

1074. Vezetiu, Sava. AFA : Autoapărarea fără armă / Sava Vezetiu. –


Ch., 2008. – P. 189-190. (35 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2439]

1075. Визитей, Николай. Введение в теорию физической культуры /


Николай Визитей. – К., 2008. – 210 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2486]

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1076. Кушнерёв, А. Г. Совершенствование управления профильной


спортивной федерацией / А. Г. Кушнерёв. – К., 2008. – P. 137-141. (46 tit. în lb.
rom., rusă). – [2008-2603]

1077. Кушнерёв, А. Г. Управление персоналом физкультурно-


спортивной организации / А. Г. Кушнерёв. – К., 2008. – P. 151-152. (36 tit.). –
[2008-2602]

1078. Маловата, Евгений. Исследование показателей общедвига-


тельной подготовленности футболистов разного пола, высокой квалификации
в подготовительном периоде тренировки / Евгений Маловата, Павел Побудный
// Congres Şt. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legisla-
tive ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI ", 24-25 sept. 2008. – Ch.,
2008. – P. 349-350. (21 tit.).

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

1079. Operele lui Alexandru Philippide : [lingvist român] // Pamfil Car-


men-Gagriela. Alexandru Philippide. – Ch., 2008. – [2008-1876]
Include 57 tit. cărţi, art. în ed. periodice, publ. în aa 1881-2006.
___________________
1080. Apetri, Dumitru. Arta replăsmuirii artistice : Vol. 1 / Dumitru Apetri.
– Ch., 2008. – 279 p. (Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor). – [2008-2670]

1081. Limbaje Specializate : Anuar şt. : Nr 2. – Ch., 2008. – 54 p.


(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2406]

1082. Melenciuc, Dumitru. The Concepts of Comparative Study of


Languages / Dumitru Melenciuc. – Ch., 2008. – P. 187-188. (37 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2008-2657]

1083. Oglindă, Emilia. Lingvistica generală. Compendiu / Emilia Oglin-


dă, Galina Cerches. – Ch., 2008. – P. 275-282. (130 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşi-
tul cap. – [2008-2040]

171
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

1084. Габинский, М. А. Балканский инфинитив – очередной этап


дискуссии / М. А. Габинский. – К., 2008. – P. 361-384. (473 tit. în lb. rom., engl.,
fr., germ., rusă). – [2008-2187]

1085. Лингвистическое образование в контексте современных


подходов : (темат. сборник) / ред.-изд. совет: Бабенко О. А., Млечко Т. П.,
Репида В. Б. [и др.] ; редкол.: Музалевская В. М., Лысяк Т. И., Батыр Т. Б. [и
др.]. – Ch., 2008. – 164 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2341]

1086. Славянский университет Республики Молдова. Вестник


Славянского Университета : Вып. 15 : Серия "Филология" / редкол. : И. А.
Ионова, Л. Н. Руднева, С. М. Бойко [и др.] ; пер. Н. Сдвижкова. – К., 2008. – 144
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1949]

811 Limbi individuale


1087. Zinaida Radu : La porţile înţelepciunii : Studium in honoris / Univ.
Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic ; [alcăt.]: Natalia Ghimpu,
Svetlana Cârlan ; red. biblioteconomică-şt. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. :
Valentina Chitoroagă ; red. şi trad. textului în lb. fr. : Ghenadie Râbacov ; ed. îngriji-
tă de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 89 p. : fot., fot.
color, [1] f. port. ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 34-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-41-1
[2008-1975]
Omagii. – Curriculum vitae. – Lucrări (studii, materiale didactice, art. în cu-
leg., rev.) semnate de filologul Z. Radu, 114 tit. în lb. rom., fr., rusă, publ. în aa
1974-2007. – Ref. la adresa Z. Radu, 12 tit. – Cărţi din colecţia personală, 14 tit. –
An.: Ind. de nume.
___________________
1088. Babin-Rusu, Tatiana. Einführung in die funktionelle didaktik der
deutschen sprache : als fremdsprache / Tatiana Babin-Rusu. – Ch., 2008. – 137 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-2361]

1089. Bahnaru, Vasile. Bazele lingvistice pentru o teorie generală a le-


xicografiei româneşti : 10.02.01 – Limba română : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în filologie / Vasile Bahnaru. – Ch., 2008. – P. 31-33. (36 tit. de lucr. ale
aut.). – [2008-188 Teze]

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1090. Colţun, Gheorghe. Părţile secundare ale propoziţiei şi expansiuni-


le lor în limba română / Gheorghe Colţun. – Ch., 2008. – P. 188. (21 tit.). – [2008-
1976]

1091. Curriculum de Français pour les classes bilingues : 1-4-ième cl.,


5-9- ième cl., 10-12-ième cl. / Ion Guţu, Maia Cotelea, Silvia Voroniuc [et al.] ; coord.
Ion Guţu, Eugenia Brînză, Claudia Vişan ; experts sc. : Claude Le Ninan, Hélène
Vanthier, Marilu Soria-Borg. – Ch., 2008. – P. 429-433. (198 tit.). – [2008-2217]

1092. Grădinaru, Angela. Cours pratique de lexicologie française / An-


gela Grădinaru. – Ch., 2008. – P. 63. (22 tit.). – [2008-2041]

1093. Guţu, Ana. Introduction a la traductologie française / Ana Guţu. –


Ch., 2008. – 335 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-2323]

1094. Melenciuc, Dumitru. Comparative grammar / Dumitru Melenciuc.


– Ch., 2008. – P. 152-155. (89 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-2129]

1095. Palii, Alexei. Cultura comunicării / Alexei Palii. – Ch., 2008. – P.


274. (30 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1909]

1096. Raileanu, Viorica. Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului


onimic românesc, componenţa lexicală, structura derivaţională / Viorica Raileanu ;
coord. şt.: Anatol Eremia. – Ch., 2008. – P. 153-164. (230 tit. în lb. rom., rusă, ucr.).
– [2008-2669]

1097. Spînu, Stela. Terminologia vitivinicolă în graiurile româneşti / Stela


Spînu ; red. şt.: Vasile Pavel. – Ch., 2008. – P. 168-173. (112 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-2467]

82 LITERATURĂ
1098. Galina Furdui : [poetă] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu", Centrul Academic Intern. "Eminescu" ; alcăt. : Vladimir Furdui ; red.
bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrigită de Lidia Kulikovski. – Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2008. – 308, [3] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-030-0
[2008-1844]
Studiu introd. – Tabel cronologic. – Opera (ed. aparte cu adnot., publ. în
culeg. şi ed. periodice, alcăt., interviuri) poetei G. Furdui, 455 tit. în lb. rom., rusă,

173
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

publ. în aa 1987-2008. – Despre creaţia G. Furdui, 280 tit. – Cântece pe versurile


poetei, 309 tit. – Dedicaţii, 10 tit. – An.: Ind. alf. de nume, tit.

1099. Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869-1888) : [scriitoare română] :


Biobibliogr. / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Centrul Naţ. de Hasdeulogie ; elab.:
Cristina Decusară-Bocşan ; coord. : Clara Balmuş şi Pavel Balmuş ; red. bibliogr. :
Lumdila Pânzari ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2008. – 52 p. : il. ; 20 cm.
Index de nume. – 300 ex.
ISBN 978-9975-52-032-4
[2008-1838]
Repere. – Opera literară (volume, lucrări în culeg., seriale, periodice, red.)
a scriitoarei I. Hasdeu, 98 tit. în lb. rom., fr., rusă, publ. în aa 1881-2006. – Despre
viaţa şi creaţia I. Hasdeu, 254 tit. – Bibliogr. afectivă, 35 tit. – An.: Ind. de nume,
periodicelor bibliografiate.

1100. O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama, Dumi-


tru C. Grama, Steliana Grama : Triptic biobiliogr. / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu",
Bibl. Publică Ovidius ; alcăt. : Ion Madan, Elena Butucel, Margareta Cebotari [et al.]
; red. bibliogr. : Margareta Cebotari, Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. –
Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 304 p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-031-7
[2008-1841]
Tabel cronologic. – Aprecieri. – Publicaţii şt., didactice şi literare (monogr.,
volume, art., lucr. în culeg., ed. periodice) ale bibliologului, poetei Claudia Slutu-
Grama, juristului Dumitru C. Grama, poetei Steliana Grama, 1087 tit. în lb. rom.,
rusă, publ. în aa 1981-2008. – An.: Ind. de nume, seriale şi ed. periodice.
___________________
1101. Corcinschi, Nina. Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor /
Nina Corcinschi. – Ch., 2008. – P. 115-121. (99 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-
2176]

1102. Eminescu, Mihai. Opera poetică / Eminescu ; ed. îngrijită, alcăt.


notelor, dicţ. de nume proprii, glosar, bibliogr. de Horia Zava ; cop. : Anatol
Tomoianu. – Ch., 2008. – P. 972-973. (31 tit.). – [2008-1995]

1103. Eşanu, Andrei. Opera lui Dimitrie Cantemir în manuscrise şi ediţii


princeps. Repertoriu / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Rev. de Istorie a Moldovei.
– 2008. – Nr 4. – P. 54-55. (26 tit. în lb. engl., rusă).

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1104. Fenomenul artistic Ion Druţă : Vol. 4 / concepţie, întocmire, coord.,


red. şt., coaut. şi resp. ed. : M. Dolgan ; trad. din lb. rusă în lb. rom.: Irina Condrea,
Sava Pânzaru ; fot. : Nicolae Răileanu, Mihai Potârniche, Boris Balan [et al.]. – Ch.,
2008. – 756 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1925]

1105. Ghid de descrieri poetice : 2500 de modele literare… 10 teme,


220 de noţiuni / sel. : Ala Bujor ; il. graf.: Daniel Racoviţă ; cop.: Veronica Mariţ. –
Ch., 2008. – P. 266-267. (44 tit.). – [2008-2190]

1106. Pătăranii folclorice ale românilor sovietici din Basarabia, stânga


Nistrului, nordul Bucovinei, nordul Transilvaniei, Caucazul de vest / st. introd., sel. şi
îngrijirea şt. a textelor: Victor Cirimpei. – Ch., 2008. – P. 19-24. (53 tit. în lb. rom.,
pol., rusă). – [2008-2177]

1107. Pânzaru, Sava. Itinerar arhivistic : Interpretări istorico-literare,


schiţe şi portrete scriitoriceşti / Sava Pânzaru. – Ch., 2008. – 236 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-2175]

1108. Postu, Marin. Lectura romanului românesc modern / Marin Postu.


– Ch., 2008. – P. 150-154. (84 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-1881]

1109. Симеонов, Иван. Митологично-легендарното в българската


белетристика за деца и юноши (1918-1945) / Иван Симеонов. – Ch., 2008. – P.
203-206. (59 tit. în lb. bulg., engl., rusă). – [2008-1973]

1110. Шишкан, Константин. В поисках параллельных миров : Рус.


подростково-юнош. проза Молдовы конца XX-го столетия – начала эры
интернет-поколения / Константин Шишкан. – К., 2008. – 292 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul cap.). – [2008-2219]

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
___________________
1111. Borziac, Ilie. Paleoliticul superior din spaţiul Carpato-Nistrean :
(cronostratigrafie, cronologie şi periodizare culturală) : Spec.: 07.00.06 – Arheologie
: Autoref. al tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice / Ilie Borziac. – Ch., 2008. – P.
42-48. (98 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-224 Teze]

175
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

1112. Buga, Ion. Cultura Cucuteni pe moşia Hăsnăşeni : [de pe valea


râului Cubolta, ţinutul Soroca] / Ion Buga // Cucuteni – 5000 Redivivus : Ştiinţe exac-
te şi mai puţin exacte : Simpoz. Intern, 11-12 sept. 2008 : Comunic. – Ch., 2008. –
P. 76-77. (22 tit. în lb. rom., fr., rusă).

1113. Musteaţă, Sergiu. Protecţia patrimoniului arheologic / Sergiu Mus-


teaţă ; pref. : Octavian Munteanu ; fot. : Adrian Mustaţă. – Ch., 2008. – P. 120-156.
(1548 tit.). – [2008-1921]

1114. Studii de muzeologie : Volum dedicat aniversării a 15-a a Muzeu-


lui Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei (I) / resp. ed.: Elena Ploşniţă. – Ch.,
2008. – 194 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-2520]

1115. Щербакова, Т. А. Кочевнические древности Нижнего Подне-


стровья : (по материалам раскопок кургана у г. Слободзея) / Т. А. Щербакова,
Е. Ф. Тащи, Н. П. Тельнов ; отв. ред. В. С. Синика. – К., 2008. – P. 93-104. (174
tit. în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [2008-2375]

93/94 ISTORIE
___________________
1116. Comunicări prezentate la Simpozionul Internaţional "Cucuteni –
5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", (11-12 sept. 2008) / consiliul ed.
: Valeriu Dorogan (preş.), Lorin Cantemir, Valeriu Dulgheru. – Ch., 2008. – 336 p.
(Bibliogr la sfârşitul art.). – [2008-2194]

1117. Enciu, Nicolae. Istorie : epoca contemporană / Nicolae Enciu, Ta-


tiana Mistreanu, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb. – Ch., 2008. – P. 365-366. (67 tit.).
– [2008-1815]

1118. Istoria modernă a Europei şi Americii : sec. XV – anii '60 ai sec.


XIX / Eugeniu Certan, Mihai Cojocariu, Vasile Cristian [et al.] ; coord.: Eugeniu
Certan, Vasile Cristian, Rodica Odinets. – Ch., 2008. – P. 358-365. (288 tit. în lb.
rom., rusă, alte lb. străine). – [2008-2699]

1119. Eremia, Ion. Politica rusofilă a lui Dimitrie Cantemir – mit şi realita-
te / Ion Eremia // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele
Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 60-62. (37 tit. în lb. rom., rusă).

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1120. Furtună, Alexandru. Şaptebani : Crîmpeie din istoria satului : [ra-


ionul Glodeni] / Alexandru Furtună, Rodion Bogdan. – Ch., 2008. – P. 504-514. (243
tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2668]

1121. Ojovanu, Vitalie. Pivniceni : [raionul Donduşeni] : File de istorie /


Vitalie Ojovanu. – Ch., 2008. – P. 84-85. (45 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-2367]

1122. Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele


Simpoz. Intern., noiemb. 2008, Chişinău / col. red. : Demir Dragnev (red. şef), Nico-
lae Chicuş, Pavel Parasca [et al.]. – Ch., 2008. – 768 p., I-XVI p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2008-2090]

1123. Безсмъртието на Васил Левски : (Сб. с доклади от Междунар.


научна конф., проведена на 12 юни 2007 г. в ТДУ по случай 170-годишнината
от рождението на Апостола) / редкол. : Иван Забунов, Стоян Джавезов, Иван
Симеонов [и др.]. – К., 2008. – 167 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1974]

1124. История : Древний мир и Средние Века : 10 кл. / авт.: Емил


Дрангев, Вирджил Пысларюк, Георге Постикэ [и др.]. – К., 2008. – P. 248. (65
tit.). – [2008-2111]

1125. Паламарчук, С. В. Хантемир и Буджакская орда / С. В.


Паламарчук // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 101-102. (36 tit. în lb.
rusă, ucr.).

1126. Попович, Корнелиу. История / Корнелиу Попович, Анжела


Попович ; trad. de Ruslan Mihalevschi ; comisia de evaluare: Mihail Sîmboteanu,
Ludmila Guranda, Natalia Robu. – Ch., 2008. – P. 256. (38 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-2345]

1127. Руссев, Николай Д. Реформа монетного дела в Молдавии


середины XV века: причины и результаты / Николай Д. Руссев // Ţara Moldovei
în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch.,
2008. – P. 178-179. (21 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

1128. Цвиркун, В. И. Эпистолярное наследие Димитрия Кантемира :


Жизнь и судьба в письмах и бумагах / В. И. Цвиркун ; cop., concepţie graf.: An-
drei Iachim. – Ch., 2008. – 358 p. (Bibliogr. în text). – [2008-2376]

177
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

Index de nume la "Materiale bibliografice" Nr 4-2008


Balmuş, Pavel (coord.) 1099
A Baranceanu, Nina (expert) 893
Ababii, Ion (red.) 944, 992-93 Barbacar, Nicolae (red.) 919
Ababii, Petru 751 Barbaraş, Rodica 917
Abramciuc, Alexandru (997) Barbaroş, M. (red.) 1018, 1021, 1024
Achiri-Badicean, Irina 926 Băieşu, Sergiu 828
Agafiţă, Maria 1042 Bălan, George (expert) 908
Ailoaiei, Angela 816 Bălan, Greta 950
Alexandrova, Svetlana (coord.) 770 Bârsan, Aliona 964
Ambroci, Tatiana (red.) 744 Bâzgu, Nina (alcăt.) 938
Ambroci, Zinaida 917 Bejan, Octavian 818
Ambros, Tudor 999 Belecciu, Liliana (red.) 849
Andrieş, Alina 1029 Benedicta (egumena) 762
Andronati, Nicolae 723 Beniuc, Valentin (red.) 748, 774
Andronati, Serghei A. (red.) 912 Bîrgău, Mihail (red.) 748, 774
Anghelescu, Hermina (red.) 743 Blanovschi, Andrei (consultant) 852
Apetri, Dumitru 1080 Bodean, Diana 1000
Apostol, Ion (coord.) 898 Bodean, Ghennady 1000
Aramă, Elena (expert) 835 Boderscova, Larisa (elab.) 980
Arghirescu, Cristea (expert) 908 Bogatu, Petru 746
Armand, Camille → Vezi Iulia Hasdeu Bogdan, Rodion 1120
Armeanic, Alexandru 817 Bogdan, V. 951
Ashby, Olga 945 Boguş, Boris 1066-67
Aşevschi, Valentin 897 Bohman, I. V. (994)
Avornic, Gheorghe (red.) 835 Bolboceanu, Aglaida 859, 872
Avram, Maria (expert) 893 Borş, Alexandru (expert) 1064
Axinti, Andrian Sorin 908 Borziac, Ilie 1111
Axinti, Gavril 908 Botnarciuc, Vasile (red.) 786
Botnariuc, V. (red.) 750
B Botnaru, Gheorghe 818
Babâră, Ludmila (alcăt.) 738 Botnaru, Victor 952
Babii, Leonid 797 Bourceanu, Gelu (expert) 920
Babin-Rusu, Tatiana 1088 Bragaru, Tudor (coord.) 875
Babuci, V. 964 Briceag, Silvia 755; (red.) 862
Badicean, Dumitru (organizator) 749 Brie, Mircea 832
Bagrin, Dumitru 903 Brînză, Eugenia (coord.) 1091
Bahnaru, Vasile 1089 Brînză, Liubovi (coord.) 828, 831
Bajura, T. 796 Bucun, Nicolae 859-61, 872; (coord.)
Balan, Boris (fot.) 1104 863-64
Balan, Igor 1037-38 Bucur, Vasile 1039
Balan, V. (red.) 1018 Budacia, Lucian Constantin Gabriel 1040
Baldwin, James G. 931 Budevici, Anatolie 727, 1071
Balint, Lorand 1069 Buga, Ion 1112
Balmuş, Clara (coord.) 1099 Bugaian, Larisa 798, 1048

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bujac, Mariana 953 Cerneţchi, E. 991


Bujor, Ala (alcăt.) 1105 Cernîi, A. 995
Bujor, Valeriu 818 Certan, Eugeniu 1118
Bularga, Tatiana 862 Certan, Simion 791
Bulgac, Anatolie Tudor 1036 Chelea, Iurie 967
Bumbu, Ion 916 Chesov, Dumitru 952
Bunduchi, Ion 746 Chicu, Valentina (coord.) 856
Burdujan, V. (red.) 1022 Chicuş, Nicolae (red.) 1122
Burian, Alexandru 772; (red.) 824 Chihai, Jana (elab.) 980
Butnaru, Veronica 850, 853 Chihai, Oleg 932
Butucel, Elena (alcăt.) 1100 Chirchin, Olga 866
Chiriac, Rodica 1042
C Chiriţă, Mihai 969
Caduc, Dora (alcăt.) 741 Chiroşca, Dorian (expert) 836
Caleva, Prascovia (alcăt.) 740 Chirtoagă, Ion 851
Calmuţchi, Laurenţiu (organizator) 878- Chitoroagă, Valentina (alcăt., red.,
79; 900 coord.) 733-37; (red.) 1087
Calos, Sergiu 1014; (organizator) 1053- Chivriga, Viorel 806, 822
54 Cimpoieş, Gh. (red.) 801, 1018-24
Camarda, Adina Liana 799 Cioban, Mitrofan (organizator) 869, 878-
Candu, Teodor 832 79
Cantemir, Dimitrie 1103, 1119 Ciobanu, Gheorghe (expert) 1036
Cantemir, Lorin (expert) 1116 Ciobanu, Lia (red.) 873-74
Canţîr, Vlad (trad.) 882 Ciobanu, Lucia 956-57
Cara, Angela (expert) 893 Ciobanu, Nicolae 949, 958, 961
Carauş, Alexandru 954 Ciobanu, V. 988
Carauş, Diana 865 Ciobanu, Vlad (trad.) 882
Carp, Iurie 727 Ciobotaru, Valerian 911
Carp, Simion 819-20 Ciocan, Ovidiu Dumitru 998
Casapu, Iordan (expert) 892 Ciocârlan, Aliona 823
Casiadi, Oleg 787 Ciorbă, Valeriu (organizator, chairman)
Casian, Dumitru 987 749
Caşcaval, Ion (red.) 945 Cirimpei, Octavian 989
Caşu, Alexei 901 Cirimpei, Victor (pref., alcăt.) 1106
Catan, Petru 792 Ciubară, Galina 860
Cauteş, Gh. 902 Ciumac, Daniela (organizator) 749
Cazacu, Onisim (coord.) 870 Ciumaşi, Ana (alcăt.) 1065
Căpăţână, Gheorghe (red.) 875 Ciungu, Petre 867
Cărăuş, Alexandru 940 Ciupac, Mihai 854
Cârlan, Svetlana (alcăt.) 1087 Climova, Ana 828
Cârnaţ, Teodor 821 Clocuşneanu, Petru 941
Cebotari, Margareta (alcăt., red.) 1100 Cobeţ, Valeriu 961, 972, 975
Cebotari, S. 773 Cojocari, A. 1047
Cepoi, L. 1047 Cojocari, Lidia 934, 962
Cerches, Galina 1083 Cojocariu, Mihai 1118
Cerempei, Ludmila 955 Cojocaru, Ion 900, 903

179
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

Cojocaru, Radu 767 Deranjanschi, Valeriu (red.) 929


Cojocaru, Svetlana 970 Dergaciov, V. 732
Colos, Vladimir (fot.) 732 Doctoreanu, Isidor 917
Colţun, Gheorghe 1090 Dodon, N. 904
Condraticova, Liliana 1057 Doga, V. 796
Condrea, Irina (trad.) 1104 Dolgan, M. (alcăt., coord., red., îngrijire
Constantin, Emil (expert) 998 ed.) 1104
Contaşel, Mihaela Anca 1014 Dolghii, A. 991
Corcimaru, Ion 935 Donica, G. (red.) 1021
Corcinschi, Nina 1101 Dorgan, Viorel 1068
Corghenci, Ludmila (alcăt.) 742; (red.) Dorogan, A. 1004
743-44, 1087 Dorogan, Valeriu (expert) 1116
Corlăteanu, Alexandru 952 Dragan, Galina 866
Coroi, Eugen (expert) 1064 Dragnev, Demir (red.) 1122
Coropcean, I. 773 Duca, Gheorghe (red.) 912; (expert) 920
Costin, Ludmila (îngrijire ed.) 738-39 Duca, Maria 921, 1030
Costriţchi, Marta 870 Dudnicenco, Tatiana 897
Coşcodan, Diana (trad.) 893; 934 Dulgheru, Valeriu (expert) 1116
Cotelea, Maia 1091 Dumanov, Evghenii 909
Covaliov, B. 1027 Dumbrăveanu, Roza (îngrijire ed.) 881
Cozari, T. 928 Duminică, Ion 776
Cozaru, Nelly 871 Dumitraşcu, Petru (organizator) 1053-54
Cozonac, Renata (alcăt., design) 733-37
Cozub, Gheorghe 721 E
Crăciun, Claudia (consultant) 852 Echim, Tatiana (alcăt.) 898
Creangă, Ion (expert) 766 Edith, Bodo 832
Cristian, Vasile 1118 Elenciuc, Daniela (organizator) 749
Crivoi, Aurelia (red.) 897, 981 Eminescu, Mihai 1102
Croitoru, Tamara (alcăt.) 730 Enciu, Nicolae 1117
Cucenic, Ion (consultant) 1016 Ene, Vladimir (expert) 1036
Cucer, Angela 861 Eremia, Anatol (coord.) 1096
Cucieru, Elena 955 Eremia, Ion 1119
Curocichin, Ghenadie 959 Eremia, N. (red.) 1020
Curtescu, Margareta (red.) 997 Eşanu, Andrei (red.) 745; 1103
Cuşcă, Valentin 763 Eşanu, Valentina 1103
Cuşmir, Marcel 825-26
Cuşnir, Valeriu (red.) 824 F
Cuzminîh, Gleb 952 Farr, Anna-Maria 939
D Feghiu, Nicolaie 962
Feuraş, Eugenia (organizator) 868
Dadu, Constantin (red.) 722, 1033 Filip, Nelly 785
Danail, Sergiu 1072 Filippova, I. (organizator) 907
Dandis, Nicolae 775 Fistican, Eugenia (îngrijire ed.) 828-31
Daniliuc, Ion (expert) 836 Fleştor, Sofia (red.) 968
Decusară-Bocşan, Cristina (elab.) 1099 Foiu, Taisia (red.) 1098, 1100
Demerji, Ilie 827

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Fotescu, Maria (alcăt.) 997 Grosu, Mihail (îngrijire ed.) 881


Frecăuţeanu, A. (red.) 1019 Gudima, Alexandru (red.) 994
Frumin, Leonid (trad.) 882 Gudumac, Eva 964
Fuior, I. 995 Gudumac, Valentin 935
Furdui, Galina (1098) Gumeniuc, Ina 798
Furdui, Viorel 807 Guranda, Ludmila (expert) 1126
Furdui, Vladimir (alcăt.) 1098 Guranda, Viorel 965
Furtună, Alexandru 1120 Guriev, Vladimir 978
Fuştei, Nicolae 760 Gurin, Corneliu (expert) 766
Guştiuc, Andrei (coord.) 815
G Guţu, Ana 1093
Gabroveanu, Emilia 1041 Guţu, E. 991
Gagim, Ion (red.) 873-74; 1063 Guţu, Ion 1091
Galben, Andrei 743 Guţu, Ion P. 1060
Galbur, Oleg (red.) 944 Guţu, Luminiţa 767
Galearschi, Vasile 990 Guţu, Tamara 970
Galeţchi, Petru (915) Guţuleac, Emilian 724
Gantea, Irina 860 Guzun, Igor (trad.) 770
Gasnaş, Ala 793 Guzun, Lucia 967
Gheorghiţă, Maria 1044 H
Gherasim, Arcadie 746
Ghimpu, Natalia (alcăt.) 1087 Hachi, Mihai 768; (expert) 892
Gitsu, D. (organizator) 907 Han, S.-D. 1001
Gîrla, Lilia 833 Harconiţă, Elena (red.) 741, 997
Gladchi, Gheorghe 834 Harea, Maria (alcăt.) 730
Gladun, N. 960 Hasdeu, Iulia (1099)
Glijin, Aliona 1030 Hometkovski, Ludmila 888
Godoroja, Nadejda (red.) 994 Hotineanu, A. 951
Goian, Ion 793, 901 Hotineanu, V. 951
Gonceariuc, Maria 1028 Hurmuzachi, Iurie 1016
Goncearova, Eugenia 838
Gonţa, Maria 910 I
Gorea, Ana (trad.) 882 Iachim, Andrei (pict.) 1128
Gorobeţ, V. (red.) 1023 Iliadi, Gheorghe (red., consultant) 752
Gorobievschi, Svetlana 808 Iordache, Florin 808
Gournay, Veronique 949 Iordan, Veaceslav (consultant) 1016
Grabbe, Heather 777 Iovu, Tudor (fot.) 780
Grama, Dumitru C. (1100)
Grama, Steliana (1100) J
Grădinariu, G. (red.) 1018, 1021, 1024 Jacotă, A. 1029
Grădinaru, Angela 1092 Jacotă, Anatolie (red.) 919
Grecu, Raisa 835 Jalbă, Liliana 928
Greu, Constantin 834 Jigău, Gheorghe 914
Gribincea, Alexandru 808 Josan, Silvia 927
Grosu, Aurel 963 Junghietu, Grigore 945
Grosu, Cornelia (alcăt.) 963

181
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

Jurminschii, Serghei 930 Mândâcanu, Virgil (coord.) 889; 1060-61


Mâtcu, Matei 768
K Melenciuc, Dumitru 1082, 1094
Kalguşkin, Tatiana (alcăt.) 742 Melnic, Maria 929
Korotcenkov, G. 1001 Melnic, Tudor 1002
Kosenko, P. (îngrijire ed.) 1004 Mereuţă, Claudiu 880
Kraijdan, Arina (coord.) 779 Mihalache, Nina (expert) 892
Kulikovski, Lidia (îngrijire ed.) 1098-1100 Mihalevschi, Ruslan (trad.) 1126
Kulyuk, L. (organizator) 907 Mihaluţa, Lina (alcăt.) 741
Mija, Violeta 872
L Mistreanu, Tatiana 1117
Lapoşina, E. 876 Mitu, Ştefan (expert) 998
Lisnic, Angela 778 Morari, Marina 1064
Lisnic, Vitale (elab.) 963 Moraru, Anton (coord., red.) 779
Lîsîi, Leonid 918 Moraru, Gheorghe 788
Lozan, Angela 921 Moraru, T. (red.) 1024
Lozan, Oleg (red.) 767, 944 Moshu, Alexander Ja. 1035
Lozan-Tîrşu, Carolina 767 Mostovic, Galina (red.) 741
Luca, Lucia 996 Moşanu-Şupac, Lora (organizator) 878-
Lungu, Valentina 865 79
Lungu, Valeriu (organizator) 1053-54 Munteanu, Ambrozie (arhimandrit) 762
Lupan, Oleg 1002 Munteanu, Andrei (red.) 922, 932; 930
Lupaşcu, Tudor (red.) 912 Munteanu, Octavian (pref.) 1113
Lupaşcu, Victor 1030 Muraru, Elena (coord.) 828-31
Lupuşor, Irina 838 Muravschi, A. 796
Mustaţă, Adrian (fot.) 1113
M Mustea, Mihai 1016
Musteaţă, Sergiu 1113
Macriţchi, Natalia 903
Madan, Ion (alcăt.) 1100 N
Maimescu, Sava 809
Malcoci, Vitalie 763 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1117
Maleca, Tudor (red.) 750, 786 Narschina, Nina (trad.) 1065
Maloman, E. 960 Nazarov, M. 1001, 1003
Manolache, Gabriel Marian 1070 Neamţu, Mariana 920
Manolachi, Veaceslav (1065); 1071 Negru, Boris (expert) 835
Marian, Gr. (red.) 1023 Nesterov, Tamara 1055
Marin, Constantin (red.) 746 Nicorici, Ion (red.) 873-74
Marin, Lidia (coord.) 828, 831 Niguleanu, Vasile 935
Marin, Mariana 877 Ninan, Claude Le (expert) 1091
Marinciuc, Aurel (red.) 745 Noh, D. Y. 1001
Mariţ, Veronica (pict.) 1105 Novorojdin, Dumitru (expert) 1036
Matcovschi, S. 968 O
Matvei, Valeria 745
Mătasă, Claude G. 969 Oancea, Vasile 1069
Mătrăgună, Neli 970 Obadă, A. 968

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Odinets, Rodica (coord.) 1118 Popa, Adriana 811


Oglindă, Emilia 1083 Popa, Andrei 790, 800
Oineagra, Vasile 971 Popescu, Victor (red.) 992-93
Ojovanu, Vitalie 1121 Popovici, Angela 850, 853
Onceanu, Vasile Petru 1036 Popovici, Corneliu 850, 853
Oneţ, Ioan 1072 Popovici, Cristina 1050
Orozco-Cardenas, Martha L. 1030 Popovici, Ion 972, 975
Overcenco, Aureliu (coord.) 1016 Popovici, Ludmila (alcăt.) 745
Popovici, Mihail 949, 961, 967, 972, 975,
P 985
Paavola, Meri 937 Porcescu, Sergiu 787
Palii, A. (red.) 1022 Port, Angela 921
Palii, Alexei 1095 Port, S. 904
Palii, Andrei 1017 Postolachi, Valentina 789
Pamfil, Carmen-Gagriela 1079 Postu, Marin 1108
Pânzari, Lumdila (red.) 1099 Potârniche, Mihai (fot.) 780, 1104
Papp, I. Eva-Maria 936 Prisacari, Viorel (red.) 992-93
Parasca, Pavel (red.) 1122 Prisăcaru, Veronica (red.) 1019
Pareniuc, Alexandru 854 Priţcan, Valentina (elab.) 980
Parpauţ, Vladimir 973 Prodius, Denis (organizator) 749
Pascal, Oleg 974 Prohniţchi, Stela (alcăt.) 915
Pavel, Vasile (red.) 1097 Puică-Vasilache, Eliza 883
Pavlenko, Lilia 859 Puşcaşu, Madlena 745
Păsărin, B. (red.) 1020 Puţuntică, Anatolie 913
Păuna, Marin (expert) 811 R
Pânzaru, Sava (trad.) 1104; 1107
Pelivan, Valeriu 744 Racoviţă, Daniel (pict.) 1105
Pencov, Mihail (consultant) 1016 Radu, Zinaida (1087)
Petrov, Dumitru 788 Raducan, Aurelia (alcăt.) 963
Petrovici, S. (red.) 750 Raileanu, Viorica 1096
Petrovici, Sergiu (red.) 786 Răileanu, Nicolae (fot.) 1104
Philippide, Alexandru 1079 Râbacov, Ghenadie (red., trad.) 1087
Pituşcan, Feodosie 810 Reşetnicov, Artur 837
Pîntea, Victor 996 Revenco, Mircea 948
Pîrliţanu, Aurelia (trad.) 777 Rîbca, Eugeniu 1046
Pîrţac, Olivia 1046 Robu, Natalia (expert) 1126
Platon, Mihail (alcăt.) 852 Rojnevschi, Maria (expert) 836
Pleşca, Angela (alcăt.) 898; 982 Roman, Alexandru (red.) 857-58;
Ploşniţă, Elena (îngrijire ed.) 1114 (coord.) 882
Pobedinschi, V. (red.) 1023 Romanciuc, Andrei 1037-38
Pogolşa, Lilia (coord.) 863-64 Romanescu, Gheorghe 914
Pohilă, Vlad (alcăt.) 745 Romaşco, L. (trad.) 947
Poiras, Larisa 931 Roşca, Angelina (red.) 871
Poleacov, Vladimir (red.) 815 Roşca, Nicolae 828
Polişciuk, Igor 1063 Rotari, Adrian 984
Pop, Ioan-Aurel (pref.) 832 Rotaru, M. 1004

183
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

Rudi, L. 1047 Stati, Gabriel 812


Rulevschi, Natalia 982 Stavilă, Tudor (red.) 1057
Rusnac, Eugen 763 Stăvilă, T. 732
Rusnac, Virginia 861 Steclari, Tatiana 979
Russu, Raisa 788, 943 Stene, Angela 770
Rusu, Emil (red.) 722 Stepaniuc, Victor (red.) 857-58
Stepanov, Anton 1016
S Stîngă, Ala (expert) 1064
Saca, V. 773 Stratan, Elena (alcăt.) 741
Saca, Victor (red.) 775 Stratan, V. 876
Sadovei, Larisa 884 Stratulat, Petru (red.) 966
Sajin, Iurie 1042 Strulea, Maria 839
Saranciuc-Gordea, Liliana 885 Sturza, Rodica 1049
Savca, Lucia (coord.) 886 Suceveanu, Angelina 764
Sâmboteanu, Aurel (consultant) 852 Suveică, Luminiţa 939, 981
Sârbu, Parascovia 901 Ş
Sârcu-Scobioală, Diana 838
Scaleţchi, Valentina 976 Şalvir, Mihail (coord.) 769
Schultz, Ian 947 Şaptefraţi, Silvcia 754
Scripnic, Elizaveta (alcăt.) 740, 745 Şcerbakov, Oleg V. 723
Scurtu, Elena (alcăt.) 997 Şciuca, Svetlana 938; (red.) 966
Scutaru, Alexandru 789, 810 Şipoş, Sorin (coord.) 832
Sedleţchi, Iurie (red.) 824 Şişcan, Nadejda (organizator) 868
Seiranov, Serghei (consultant) 1071 Şişcanu, Gheorghe (red.) 919
Senic, Diana 793 Şlapac, Mariana 1056
Sferengeu, Florin (coord.) 832 Şleahtiţchi, Mihai (coord.) 743; 888
Simaşco, Carolina 806 Şontea, Victor (red.) 1002
Simion, Gabriel 1069 Şveţ, Maria 745
Siniţîna, Lilia 995 Şveţ, Romeo (pict., fot.) 1063
Sîmboteanu, Mihail (expert) 1126
Slutu-Grama, Claudia (1100) T
Snegur, Mircea 780 Tabac, D. 960
Sochircă, Zinaida (îngrijire ed.) 742, Talaghir, Laurenţiu-Gabriel 1073
1087 Taran, Nicolae (red.) 722
Sochirean, Anatolie 1005 Tarcea, Monica 939
Sofroni, Dumitru (red.) 994 Tălămbuţă, Nina 932, 982
Sofronie, Silviu 977 Tătărescu, Iulia (alcăt.) 739
Soltan, Petru (red.) 745 Tcaci, Lilia (alcăt.) 730
Soria-Borg, Marilu (expert) 1091 Tiganu, Ludmila (coord.) 770
Sorocean, Olga 785 Timofti, Elena 792
Spinei, Angela 753 Timofti, Ghenadie 792
Spânu, Constantin 978, 996 Toderaş, I. 933
Spînu, Stela 1097 Toderaş, Ion 931
Stamati, Adela 949 Tomoianu, Anatol (pict.) 1102
Stan, Victor V. 887 Tomşa, Ana (trad.) 743
Starodub, V. (red.) 801

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Topală, S. 1031 Z
Topală, S. Gh. 1032
Topală, Ştefan 1033 Zabiaco, Olesea (alcăt.) 733-37
Trofimov, Igor (red.) 815 Zabulică, Mihail 1067
Trombitsky, Ilya D. 1035 Zaharia, Victor 840
Turcu, Oxana (alcăt.) 938 Zamostean, Gh. (red.) 947
Turiţă, Sava 890 Zava, Horia (îngrijire ed., alcăt.) 1102
Zavatin, Vasile (red.) 815
Ţ Zgardan, Eugen (red.) 932
Zubco, Valeriu (expert) 766
Ţapcov, Varvara 725 Zubcov, Nicolae 930
Ţâgulea, Ion (coord.) 1058-62; 1060-61
Ţâra, Dumitru (îngrijire ed., red.) 780 А
Ţăruş, Maria (red.) 966
Ţîcu, Octavian 1066 Александрова, Г. А. (ред.) 805
Ţugui, Tatiana (alcăt.) 898 Б
Ţurcan, Stela 983
Ţurcanu, Şt. (red.) 1020 Бабенко, О. А. (ред.) 726, 846, 1085
Ţurcanu, V. (red.) 1019 Балан, И. В. 923
Ţurea, Valentin 984 Балина, И. В. 726
Батыр, Т. Б. (ред.) 1085
U Берзан, В. П. 1009
Uberhuber, Edithe 947 Бойко, С. М. (ред.) 1086
Ungurean, V. (red.) 1022 Болбочану, А. А. (ред.) 756
Ungureanu, Laurenţia (red.) 922 Болотин, О. Ф. 1026
Untură, Ludmila 954 Борончук, Г. В. 923
Ursu, A. 1025 Ботгрос, Ион 893
Ursu, Zinaida 883 Будевич, Анатолий 758
Булат, Г. Ф. 771
V Буриан, Александр 782, 841-42
Бучкова, О. (пер.) 805
Vaculenco, Maxim 1006 Быкова, Е. В. 1007, 1013
Vanthier, Hélène (expert) 1091
Varzari, Pantelimon 781 В
Vatavu, Alexandru 1061
Vezetiu, Sava 1074 Визитей, Николай 1075
Vicol, Mircea (red.) 922 Викол, Нелу 759
Vişan, Claudia (coord.) 1091 Власова, З. И. (ред.) 756
Vîrcolici, Margareta 1044 Вранчан, В. Г. 1034
Voineac, V. 1027 Г
Volcovschi, E. 968
Voloşciuc, L. 1027 Габинский, М. А. 1084
Voroniuc, Silvia 1091 Галбен-Панчук, Зинаида 893
Vraciu, Marina (trad.) 761 Грибинча, А. 813
Vremea, Igor (red.) 857-58 Громов, Д. (alcăt.) 761
Гросул, В. 783
Гулка, З. Н. 726

185
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

Гургуров, Д. И. 896 Кротенко, Юрий 804


Кулiковська, Лiдiя (отв. за вып.) 729
Д Кураксина, С. С. 728, 1045
Джавезов, Стоян (ред.) 1123 Кушнерёв, А. Г. 1076-77
Диакону, Стела 893 Л
Дикусар, А. И. 1008
Долгий, К. 813 Левитская, А. П. 728, 1045
Дорган, Виорел 758 Левски, Васил (1123)
Дрангев, Емил 1124 Лысяк, Т. И. (ред.) 1085
Друмя, Луминица 759
М
Е
Маловата, Евгений 1078
Евсюкова, Р. 813 Милушев, Д. В. (ред.) 846
Ераняк, Сагоян 891 Михайлюк, А. И. 1011
Млечко, Т. П. (ред.) 726, 846, 1085
Ж Музалевская, В. М. (ред.) 1085
Жигарев, М. А. 1052 Н
Жигэу, Е. И. (ред.) 756
Житару, Р. П. 1011 Николайчук, В. В. 986
Житнигор, Б. С. 802-03, 843, 855 Николау, Г. Ю. 986
Жукова, С. Ю. 1052 Нэстасе, К. И. 986
З О
Забунов, Иван (ред.) 1123 Овчинникова, О. В. (ред.) 846
Заимова, Людмила (сост.) 729 Одоляну, Наталья 892
Зайковская, Татьяна (пер., ред.) 759 Онофрей, А. З. 814
Зеленцева, И. В. 771
П
И
Павлов, В. В. 802-03, 843-44, 855
Иванов, К. (design) 761 Паламарчук, С. В. 1125
Ионова, И. А. (ред.) 1086 Пармакли, Д. М. 814
Ириней (Тафуня) (иеромонах) 765 Паршутин, В. В. 1012
Пацюк, В. И. 1009
К Побудный, Павел 1078
Кантемир, Антиох (783) Попович, Анжела 1126
Касьяненко, А. (design) 761 Попович, К. М. 1051
Катан, П. И. (ред.) 805 Попович, Корнелиу 1126
Каунова, Н. Г. 757 Постикэ, Георге 1124
Качук, Виорика 759 Постолатий, В. М. (ред.) 1007; 1013
Кириллов, А. Ф. 1026 Пуйкэ-Василаке, Элиза 894
Кишлярук, В. М. 899, 1015 Пыслару, Влад (ред.) 759
Ковалева, О. В. 1010 Пысларюк, Вирджил 1124
Кожокарь, Г. Г. 794 Р
Кожухар, Вiктор (сост.) 729
Компанеец, М. В. (ред.) 805 Распопова, С. Л. 747

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Рацеева, Елена 895 Шишкан, Константин 1110


Репида, В. Б. (ред.) 726, 846, 1085 Шульман, А. И. 1015
Римский, В. К. 1009
Руднева, Л. Н. (ред.) 1086 Щ
Руссев, Николай Д. 1127 Щербакова, Т. А. 1115
Рыбакин, Борис 905 Щукин, Красарм 906
С
Сакович, Василий 784
Сдвижкова, Н. (пер.) 1086
Сидельникова, С. П. 1008
Симеонов, Иван 1109; (ред.) 1123
Синика, В. С. (ред.) 1115
Скорцеску, К. Ф. (ред.) 846
Сокиркэ, Виталие 892
Соколов, Василий 924
Соколова, Людмила 924
Степурин, Г. Ф. 1034
Стояновой, Атанасии/Татьяны (ред.)
731
Суворова, Ю. 795
Сычков, А. Б. 1052
Т
Тащи, Е. Ф. 1115
Тельнов, Н. П. 1115
Тимашова, Л. В. 1013
Туркот, Татьяна 891
У
Урсу, Зинаида 894
Ф
Файгер, А. 847
Х
Халабуденко, О. 848
Харчук, О. А. 1026
Ц
Цвиркун, В. И. 1128
Цынцару, Н. И. 1008
Ш
Шабанова, Г. А. 925

187
Materiale bibliografice Nr 4-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2008

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 4-2008

Alexandru Abramciuc 997 Lista publicaţiilor doctorului habilitat în


Bibliografia Naţională a Moldovei 733-37 medicină, profesorului universitar
Bibliografie selectivă a publicaţiilor ca- Mircea Revenco 948
drelor didactice şi ştiinţifice a UASM Lista publicaţiilor profesorului universitar
738-39 Petru Clocuşneanu 941
Biblioteca Naţională a Republicii Moldo- National Bibliography of Moldova 733-37
va – 175 de ani 740 O familie de intelectuali basarabeni :
Catalogul publicaţiilor elaborate de biblio- Claudia Slutu-Grama, Dumitru C.
tecile academice, universitare şi Grama, Steliana Grama 1100
specializate din Republica Moldova Operele lui Alexandru Philippide 1079
741 Petru Galeţchi (1938-2004) 915
Galina Furdui 1098 Publicaţii ale Departamentului Informaţi-
Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869- onal Biblioteconomic : (1992-2008)
1888) 1099 742
Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico- Ucrainenii în cultura Moldovei 729
didactice ale domnului Cozub Ghe- Un promotor consecvent al ştiinţei şi
orghe, doctor habilitat în tehnică sportului – Veaceslav Manolachi
721 1065
Lista lucrărilor ştiinţifico-practice publica- Zinaida Radu : La porţile înţelepciunii
te de medicul epidemiologul Ale- 1087
xandru Cărăuş 940 Украïнци в культурі Молдови 729

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 4
OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2008 OCTOBER-DECEMBER
(159-192)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
159. Mămăligă, Dumitru. Umbre şu lumini : din viaţa oamenilor de ge-
niu. – Ch. : Ancestrala, 2008. – 276 p.
Ciocanu Ion. Iniţiere în tainele genialităţii // Florile dalbe. – 2008. – 13
noiemb. – P. 7.

160. Riccardi, Andrea. Despre civilizaţia convieţuirii / Andrea Riccardi ;


trad. şi note de Geanina Tivdă. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 196 p.
Platon Alexandru-Florin. O utopie contemporană // Contrafort. – 2008. –
Oct. (Nr 10). – P. 6.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
323(478) Politică internă a Republicii Moldova
161. Ouatu, Alexandru. Istoria vieţii mele. – Ch., 2007. – 146, [1] p.
Bobeică Constantin. O carte monument // Lit. şi arta. – 2008. – 13
noiemb. – P. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


336 Finanţe
162. Patraş, Mihai. Dicţionar economic financiar-bancar englez-român /
Mihai Patraş, Corina Patraş. – Ch. : Arc : Gunivas, 2008. – 778 p.
Bahnaru Vasile. Un dicţionar de excepţie // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. –
P. 5.

189
Cronica recenziilor Nr 4-2008 ≡ Review annals Nr 4-2008

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


53 FIZICĂ
163. Colpagiu, Mircea. Fizica : man. pentru cl. a 10-a / Mircea
Colpagiu, Gheorghe Ţurcanu, Victor Păgânu. – Ch. : Univers pedagogic, 2008. –
175 p.
Donţu Mihai. Un manual de fizică adecvat Curriculumului // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 18 dec. – P. 5.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


164. Gherman, Diomid. Aşa a fost să fie …. – Ch., 2008. – 372 p.
Movilă Boris. O rază de lumină // Lit. şi arta. – 2008. – 11 dec. – P. 5.
Pastuh-Cubolteanu Vitalie. Frica de Testemiţanu // Lit. şi arta. – 2008. –
18 dec. – P. 7.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


79 DIVERTISMENT. RECREARE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
165. Olărescu, Dumitru. Filmul la răspântie de veacuri. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2008. – 196, [2] p.
Soltan Petru. Cineastul Dumitru Olărescu la maturitatea omului de ştiinţă
// Lit. şi arta. – 2008. – 11 dec. – P. 7.

792 Teatru. Artă scenică


166. Argint viu pe scândura scenei : [despre actorul Mihai Curagău]. –
Ch. : Casa Ed.-poligr. "Bons Offices", 2008. – 137 p.
Nechit Irina. Mihai Curagău şi bucuria de a trăi // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 4 noiemb. – P. 10.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă


(jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
167. Скрипченко, Фёдор. 100-клеточные шахматы. Молдавский
вариант = Chess on 100 squares board. Moldavian version. – Ch. : S. n., 2008. –
96 p.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Что делает ракета на шахматной доске // Независимая Молдова. –


2008. – 7 нояб. – Р. 29.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
168. Grosul, Ludmila. Academic English : [man. pentru doctoranzi şi
competitori]. – Ch., 2008. – 528 p.
Şemanovskaia Marina. Carte nouă pentru cei ce învaţă limba engleză //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

811.135.1 Limba română


169. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. – Ch. : Arc : Gunivas,
2007. – 2240 p.
Jitaru Valentin. După un an în compania Dicţionarului Explicativ Ilustrat /
Valentin Jitaru, Lucian Jitaru // Făclia. – 2008. – 20 dec. – P. 14.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
170. Muller, Herta. Regele se-nclină şi ucide : [proză]. – Iaşi : Polirom,
2005. – 232 p.
Sprânceană Vitalie. Despre straturile subversive ale limbii // Contrafort. –
2008. – Oct. (Nr 10). – P. 16.
821.135.1 Literatură română
171. Dinescu, Viorel. Eros – Anteros : [poeme]. – Ch. : Ed. pentru Lit.
şi Artă, 2008. – 86 p.
Pădure Ludmila. Viorel Dinescu – Eros şi Anteros // Lit. şi arta. – 2008. –
9 oct. – P. 5.

191
Cronica recenziilor Nr 4-2008 ≡ Review annals Nr 4-2008

172. Ilis, Florina. Chemarea lui Matei : roman. – Bucureşti : Cartea


Românească, 2008. – 408 p.
Creţu Bogdan. Et in Virtualia ego ... // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). –
P. 4.

173. Micleuşanu, Mitoş. Kasa Poporului : roman. – Iaşi : Polirom,


2008. – 280 p.
Chiper Grigore. Necrosofia sau Însemnări din Kasa Morţii // Contrafort. –
2008. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 5.

174. Negoiţescu, Ion. De la "elanul juvenil" la "visatul Euphorion. – Bu-


cureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008. – 502 p.
Creţu Bogdan. Nego avant Nego // Contrafort. – 2008. – Noiemb.-Dec.
(Nr 11/12). – P. 11.

175. Vrabie, Diana. Cunoaştere şi autenticitate: drama cunoaşterii şi


tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică. – Timişoara : Augusta,
2008. – 124 p.
Grati Aliona. Formula autenticităţii în literatura românească interbelică //
Contrafort. – 2008. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 10.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


176. Benea, Marcela. Evadare din frescă : [versuri]. – Ch.: Cartea Mol-
dovei, 2008. – 141, [3] p.
Gârneţ Vasile. Puterea poeziei – note la Marcela Benea // Contrafort. –
2008. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 4.

177. Bulat, Eugenia. Veneţia ca un dat = Venezia ti fu data : Jurnalul


unui evadat din Est : poeme. – Ch. : Cartier, 2008. – 192 p.
Ciocanu Ion. Victoria de după înfrângere // Florile dalbe. – 2008. – 27
noiemb. – P. 7.

178. Busuioc, Aureliu. Hronicul Găinarilor : [roman]. – Ch.: Prut Inter-


naţional, 2006. – 195, [2] p.
Ţurcanu Andrei. "Hronicul Găinarilor" de Aureliu Busuioc : (un roman care
trebuie citit) // Lit. şi arta. – 2008. – 4 dec. – P. 4.

179. Ciobanu, Mircea V. Plăcerea interpretării : eseuri. – Ch. : Prut In-


ternaţional, 2008. – 281, [2] p.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Urian Tudorel. Tudorel Urian : Strategii de lectură // Jurnal de Chişinău. –


2008. – 18 noiemb. – P. 10.

180. Distant, Jorj. Pisica siameză: nuvelă satirică. – Ch. : Labirint,


2002. – 127 p.
Vornicu Ion. Enigma disconfortului (sau "Pisica siameză") // Lit. şi arta. –
2008. – 18 dec. – P. 5.

181. Dumbrăveanu, Victor. Îngerii de ceaţă : romanul unui licean sin-


guratic. – Ch.: "Bons Offices" SRL, 2008. – 183 p.
Ciocanu Ion. Roman despre un ... roman // Florile dalbe. – 2008. – 30 oct.
– P. 7.

182. Moraru, Anatol. Turnătorul de medalii : [roman] / Anatol Moraru ;


pref. de Nicolae Leahu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008. – 279, [2] p.
Chiper Grigore. Dialog, naraţiune şi strategii narative non-stop // Contra-
fort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 5.

183. Pâslaru, Vlad. Celălalt obraz : [poeme]. – Ch. : Princeps, 2007. –


95 p.
Răileanu Vitalie. Vlad Pâslaru, poetul şi profesorul - poet // Lit. şi arta. –
2008. – 18 dec. – P. 4.

184. Plăieşu, Raisa. Poetul cântă : 15 psalmi de azi. – Ch. : Atelier,


2007. – 68 p.
Tamazlâcaru Andrei. Dăruitul poartă patima sau De ce, totuşi, poetul cân-
tă? // Lit. şi arta. – 2008. – 25 dec. – P. 3.

185. Slutu-Grama, Claudia. Cometele din sânge : [versuri]. – Ch. :


Phoenix, 2007. – 124 p.
Calo Antonina. Valenţele unui cosmos liric // Lit. şi arta. – 2008. – 18 dec.
– P. 4.

821.21/.22.0 Literatură în limbi indo-iraniene


186. Rushdie, Salman. Grimus : roman / Salman Rushdie ; trad. din
engl. şi note de Daniela Rogobete. – Iaşi : Polirom, 2008. – 376 p.
Năstase Răzvan Mihai. Tinereţe fără bătrâneţe // Contrafort. – 2008. –
Noiemb. – Dec. (Nr 11/12). – P. 29.

193
Cronica recenziilor Nr 4-2008 ≡ Review annals Nr 4-2008

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


187. Postolachi, Veronica. Noţiuni de teorie literară : ghid pentru elevi.
– Ch. . Prometeu, 2008. – 227 p.
Ţurcanu Andrei. Un ghid util de termeni literari // Capitala. – 2008. – 26
dec. – P. 7 ; Столица = Capitala. – 2008. – 26 дек. – P. 6.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


188. Postolachi, Veronica. Cuvântul ca instrument al magicului în po-
ezia lui L. Blaga şi Gr. Vieru : studiu comparat. – Ch. : Pontos, 2007. – 262, [1] p.
Iachim Ion. Tăcerile lui Blaga şi ploile lui Vieru // Univers pedagogic pro. –
2008. – 25 dec. – P. 8.

189. Şleahtiţchi, Maria. Cerc deschis. Literatura română din Basarabia


în postcomunism. – Iaşi : Timpul, 2007. – 216 p.
Ciobanu Vitalie. Noua literatură din Basarabia – exigenţe fertile // Contra-
fort. – 2008. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 25.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii
geografice. Călătorii
190. Cazac, Valeriu. Hazardurile naturale / Valeriu Cazac, Ilie Boian,
Nina Volontir. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008. – 208 p. – (Col. "Mediul Geografic al
Republicii Moldova").
Codreanu Igor. O carte pentru toţi // Făclia. – 2008. – 6 dec. – P. 12.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
191. Dinastia Cantemireştilor / coord. şi red. şt. Andrei Eşanu. – Ch.:
Ştiinţa, 2008. – 604 p. – (Colecţia "Academica").
Papuc Mihai. // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 12 dec. – P. 8.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

94(=135.1) Istoria românilor


192. Românii din afara graniţelor Ţării: 90 de ani de la întregirea Rega-
tului României / coord. : Iulian Pruteanu-Isăcescu, Irina Ioniţă. – Iaşi : Casa Ed.
"Demiurg", 2008. – 140 p.
Buga Ion. Marea Unire – realizarea visului tuturor românilor // Lit. şi arta.
– 2008. – 20 noiemb. – P. 3.

195
Cronica recenziilor Nr 4-2008 ≡ Review annals Nr 4-2008

Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 4-2008

B J
Bahnaru, Vasile 162 Jitaru, Lucian 169
Benea, Marcela 176 Jitaru, Valentin 169
Blaga, L. 188
Bobeică Constantin 161 L
Boian, Ilie 190 Leahu, Nicolae 182
Buga, Ion 192
Bulat, Eugenia 177 M
Busuioc, Aureliu 178 Mămăligă, Dumitru 159
C Micleuşanu, Mitoş 173
Moraru, Anatol 182
Calo, Antonina 185 Movilă, Boris 164
Cazac, Valeriu 190 Muller, Herta 170
Chiper, Grigore 173, 182
Ciobanu, Mircea V. 179 N
Ciobanu, Vitalie 189 Năstase, Răzvan Mihai 186
Ciocanu, Ion 159, 177, 181 Nechit, Irina 166
Colpagiu, Mircea 163 Negoiţescu, Ion 174
Creţu, Bogdan 172, 174
Curagău, Mihai 166 O
D Olărescu, Dumitru 165
Ouatu, Alexandru 161
Dinescu, Viorel 171
Distant, Jorj 180 P
Donţu, Mihai 163
Papuc, Mihai, 191
Dumbrăveanu, Victor 181
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 164
E Patraş, Corina 162
Patraş, Mihai 162
Eşanu, Andrei 191 Pădure, Ludmila 171
G Păgânu, Victor 163
Pâslaru, Vlad 183
Gârneţ, Vasile 176 Platon, Alexandru-Florin 160
Gherman, Diomid 164 Plăieşu, Raisa 184
Grati, Aliona 175 Postolachi, Veronica 187, 188
Grosul, Ludmila 168 Pruteanu-Isăcescu, Iulian 192
I R
Iachim, Ion 188 Răileanu, Vitalie 183
Ilis, Florina 172 Riccardi, Andrea 160
Ioniţă, Irina 192 Rogobete, Daniela 186

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Rushdie, Salman 186 Ţurcanu, Gheorghe 163


S
U
Slutu-Grama, Claudia 185
Soltan, Petru 165 Urian, Tudorel 179
Sprânceană, Vitalie 170
V
Ş
Vieru, Gr. 188
Şemanovskaia, Marina 168 Volontir, Nina 190
Şleahtiţchi, Maria 189 Vornicu, Ion 180
Vrabie, Diana 175
T
С
Tamazlâcaru, Andrei 184
Tivdă,Geanina 160 Скрипченко, Фёдор 167
Ţ
Ţurcanu Andrei 178, 187

197
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE FINEARTS PUBLICATIONS


ARTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 2
IULIE-DECEMBRIE 2008 JULY-DECEMBER
(106-322)

1 PLACARDE. CZU 084.5


106. Animale domestice şi sălbatice : [placardă]. – Ch. : Avit, 2008
[(Tipogr. "Continental Grup" SRL)]. – Ofset color.; 45 x 67 cm. – 5000 ex. – [A 2008-
121]

107. Excursii în Moldova : [placardă] / design : Veaceslav Popovschi. –


Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 69 x 47 cm. – [A 2008-117]

108. Excursii în Moldova : [placardă] / fot. : Vadim Pappe; design :


Veaceslav Popovschi. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 69 x 47 cm. – [A 2008-118]

109. Legume şi fructe : [placardă]. – Ch. : Avit, 2008 [(Tipogr. "Conti-


nental Grup" SRL)] – Ofset color.; 45 x 67 cm. – 5000 ex. – [A 2008-119]

110. Numărătoare : [placardă]. – Ch. : Avit, 2008 [(Tipogr. "Continental


Grup" SRL)]. – Ofset color.; 67 x 45 cm. – 5000 ex. – [A 2008-122]

111. Păsările lumii : [placardă]. – Ch. : Avit, 2008 [(Tipogr. "Continental


Grup" SRL)] – Ofset color.; 45 x 67 cm. – 5000 ex. – [A 2008-120]

3 REPRODUCERI. CZU 084.1:7.026


112. 33 гадания на картах / "Mediamagnat Grup" SRL. – Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2009 ("Poliart" SRL). – Ofset color.; 21 x 16 x 5 cm. –
(Cod DS CR 002). – Conţine: 1. Ghid de utilizare. 2. 54 cărţi. – [A 2008-183]

113. Типография "Vite-Jesc" : [cărţi de jucat]. – Ch. : "Vite-Jesc" SRL,


2008. – 32 f. roşate. – Ofset color.; 9 x 7 cm. – [2008-134]

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3


114. [8 martie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod
TO17). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4018-8-3. – [A 2008-207]

115. [8 martie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod 8M
03). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4018-5-2. – [A 2008-215]

116. Atât de singură… : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 11 x 15 cm. –
ISBN 978-9975-73-127-0 : 1000 ex. – [A 2008-236]

117. [Bradul de La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup"


SRL, 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţio-
nate manual ; Cod PW-AN 025). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-154]

118. [Bradul de La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL,


2008 (Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imagina-
ţiei! ; Cod AN_E10). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4018-0-7. – [A 2008-132]

119. [Bradul de La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup"


SRL, 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţio-
nate manual ; Cod PW-AN 022). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-151]

120. Cel mai frumos cadou de Crăciun pentru noi sunt părinţii noştri
care au revenit acasă! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – [A 2008-197]

121. Comisia naţională a pieţei financiare = National commission of


financial market : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). –
Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!). – 1000 ex. – [A
2008-201]

122. Crăciun fericit! . La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela"


SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul
Imaginaţiei! ; Cod AN_E05). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4011-5-9. – [A 2008-127]

123. [Cu ocazia naşterii copilului : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela"


SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 20 x 15 cm. –

199
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

(Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod NC 03). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4011-


2-8.– [A 2008-112]

124. [Cu ocazia naşterii copilului : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela"


SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 15 x 20 cm. –
(Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod NC 02). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4011-
1-1.– [A 2008-113]

125. De ziua ta! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. : "Mediamagnat


Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 11 x 15 cm. – ISBN 978-9975-
73-120-1 : 1000 ex. – [A 2008-225]

126. Din suflet pentru tine! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 11 x 15 cm. –
ISBN 978-9975-73-123-2 : 1000 ex. – [A 2008-232]

127. Din suflet pentru tine! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 11 x 15 cm. –
ISBN 978-9975-73-118-8 : 1000 ex. – [A 2008-227]

128. [Floricele : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod
TO18). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4018-9-0. – [A 2008-205]

129. [Floricele : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!;
Cod TO22). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9749-0-5. – [A 2008-213]

130. [Gerbere : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod TO
14). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4018-4-5. – [A 2008-199]

131. [Ghiocei : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod
TO19). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9505-0-3. – [A 2008-208]

132. [Hristos a înviat! : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!;
Cod PO7). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9505-9-6. – [A 2008-204]

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

133. [Hristos a înviat! : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!;
Cod PO8). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9648-8-3. – [A 2008-209]

134. Hristos a înviat! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!;
Cod PO9). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9648-9-0. – [A 2008-211]

135. [Iarna : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr. "Si-
rius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ; Cod
AN_E08). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4011-8-0. – [A 2008-130]

136. [Jucării de La Mulţi Ani : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL,


2008 (Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imagina-
ţiei! ; Cod AN_E07). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4011-7-3. – [A 2008-129]

137. La Mulţi Ani şi Crăciun Fericit! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp


Grup" SRL, 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi
confecţionate manual ; Cod PW-AN 015). – Descr. după datele editorului. – [A
2008-144]

138. La Mulţi Ani şi Crăciun Fericit! = С Новым Годом и Рождеством!


= Joyeux Noët et Bonne Nouvelle Année! = Merry Christmas and Happy New Year!
: [vedere poştală]. – Ch. : S. n., 2008 ("Cosmolabirint" SRL). – 1 f. împăturită în 2
părţi : Ofset color.; 30 x 21 cm. – 5000 ex. – [A 2008-179]

139. [La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-AN 017). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-146]

140. [La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-AN 011). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-141]

141. [La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-AN 019). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-148]

142. [La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda

201
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

: Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN_E 02). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4011-0-4.– [A


2008-111]

143. La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ;
Cod AN_E09). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4011-9-7. – [A 2008-131]

144. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ;
Cod PW-AN 012). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-142]

145. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ;
Cod PW-AN 013). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-143]

146. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ;
Cod PW-AN 010). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-140]

147. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008. –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual ;
Cod PW-AN 016). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-145]

148. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-AN 018). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-147]

149. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-AN 023). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-152]

150. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-AN 024). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-153]

151. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-AN 026). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-155]

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

152. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-AN 027). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-156]

153. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate manual
; Cod PW-AN 029). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-158]

154. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ;
Cod AN_E06). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4011-6-6. – [A 2008-128]

155. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda
: Farmecul Imaginaţiei!; Cod AN_E 01). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9873-9-4.– [A
2008-109]

156. La Mulţi Ani! = Merry Christmas! : [vedere poştală] / foto : A.


Mardare. – Ch. : "Poşta Moldovei" ÎS, 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.;
15 x 43 cm. – 2000 ex. – [A 2008-168]

157. La Mulţi Ani! = С Новым Годом! = Happy New Year! : [vedere


poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh").
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 22 x 19 cm. – (Cod AN0010). – ISBN 978-
9975-73-066-2 : 1000 ex. – [A 2008-216]

158. [Lăcrimioare : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!;
Cod TO20). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9505-2-7. – [A 2008-214]

159. Merry Christmas and Happy New Year : [vedere poştală]. – Ch. :
Design.md, 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 27 x 19 cm. – [A 2008-
172]

160. Merry Christmas! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL,


2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate
manual ; Cod PW-AN 020). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-149]

161. Moldova : [vederi]. – Ch. : Graficart & Socogen Edizioni, 2008. –


16 f. într-o învelitoare comună. : Ofset color.; 12 x 17 cm. – Cuprins : Catedra Naş-
terea Domnului, sec. XIX 2 ; Muzeul Naţional de Artă ; Monumentul lui Ştefan cel

203
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

Mare şi Sfânt ; Memorialul Maica Îndurerată ; Memorialul Eternitate ; Mănăstirea


Sfintei Înălţări Noul Neamţ ; Orheiul Vechi ; Mănăstirea Sf. Treime Rudi, 1777 ;
Catedrala episcopală Sf. Teodor Tiron ; Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului,
Căpriana ; Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei ; Vinăria Mileştii Mici ; Mănăstirea
Sf. Mucenică Paraschiva. Hâncu ; Memorialul Capul de Pod Şerpeni ; Muzeul de
Istorie a Oraşului Chişinău ; Cetatea Sorocii, sec. XVI. – [A 2008-178]

162. [Narcişi : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.


"Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod
TO21). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9505-3-4. – [A 2008-210]

163. Pentru început nu-i rău! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 15 x 11 cm. –
ISBN 978-9975-73-126-3 : 1000 ex. – [A 2008-235]

164. Profesorului drag : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL,


2008 (Tipogr. "Sirius"). – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 20 x 21 cm. –
(Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod SP 06). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9873-
8-7.– [A 2008-108]

165. Profesorului meu : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL,


2008 (Tipogr. "Sirius"). – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 20 x 21 cm. –
(Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod SP 04). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9651-
6-3.– [A 2008-110]

166. Romaniţă : [vedere poştală] / "Dilen Art" SRL. – Ch. : "Dilen


Art"SRL, 2009. – 15 x 10 cm. – [A2008-243]

167. Să creşti mare şi voinic! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 15 x 11 cm. –
ISBN 978-9975-73-129-4 : 1000 ex. – [A 2008-238]

168. Sărbători fericite : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda
: Farmecul Imaginaţiei!). – 1000 ex.– [A 2008-114]

169. Sărbători fericite : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ;
Cod AN_E04). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4011-4-2. – [A 2008-126]

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

170. Sărbători fericite! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL,


2008 (Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imagina-
ţiei! ; Cod AN_E11). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4018-1-4. – [A 2008-133]

171. Sărbători fericite = Season's greetings = Счастливых праздников


: [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 21
x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ; E03). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-
4011-3-5. – [A 2008-125]

172. Scumpului BOSS! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 11 x 15 cm. –
ISBN 978-9975-73-128-7 : 1000 ex. – [A 2008-237]

173. Scumpului Profesor! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 11 x 15 cm. –
ISBN 978-9975-73-137-9 : 1000 ex. – [A 2008-230]

174. Scumpului profesor! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL,


2008 (Tipogr. "Sirius"). – 1 f. împăturită în 2 părţi. – Ofset color.; 20 x 21 cm. –
(Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!; Cod SP 05). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9873-
7-0.– [A 2008-107]

175. Sincere felicitări! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 11 x 15 cm. –
ISBN 978-9975-73-124-9 : 1000 ex. – [A 2008-233]

176. Sincere felicitări! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 15 x 11 cm. –
ISBN 978-9975-73-130-0 : 1000 ex. – [A 2008-239]

177. Sincere felicitări! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 11 x 15 cm. –
ISBN 978-9975-73-119-5 : 1000 ex. – [A 2008-226]

178. Sincere felicitări! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!;
Cod AL08). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4018-6-9. – [A 2008-212]

179. Te aştept..! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 15 x 11 cm. –
ISBN 978-9975-73-121-8 : 1000 ex. – [A 2008-231]

205
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

180. [Trandafiri : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!;
Cod TO 15). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4018-3-8. – [A 2008-200]

181. [Trandafiri : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!;
Cod TO16). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4018-7-6. – [A 2008-206]

182. Uite aşa aş vrea să stăm… : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela"


SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). – Ofset color.; 20 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul
Imaginaţiei!; Cod ZI 05). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4018-2-1. – [A 2008-198]

183. Давай с тобой займемся этим… День Рождения отметим! :


[vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr.
"Monarh"). – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 22 x 19 cm. – (Cod 0011). –
ISBN 978-9975-73-112-6 : 1000 ex. – [A 2008-219]

184. Дорогому Другу С Днем Рождения! : [vedere poştală] / "Poliart"


SRL. – Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 11
x 15 cm. – ISBN 978-9975-73-122-5 : 1000 ex. – [A 2008-224]

185. Как только я тебя увижу – Так сразу голову теряю… : [vedere
poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh").
– 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 22 x 19 cm. – ISBN 978-9975-73-110-2 :
1000 ex. – [A 2008-217]

186. Нашему сыну : С Днем Рождения! : [vedere poştală] / "Poliart"


SRL. – Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 15
x 11 cm. – ISBN 978-9975-73-116-4 : 1000 ex. – [A 2008-229]

187. Нелегко рассказать, как тебя : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. –


Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – 1 f. împăturită în 2 părţi :
Ofset color.; 22 x 19 cm. – ISBN 978-9975-73-115-7 : 1000 ex. – [A 2008-222]

188. Ой держите меня трое – Я сейчас скажу Такое! : [vedere poşta-


lă] / "Poliart" SRL. – Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – 1 f.
împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 19 x 22 cm. – ISBN 978-9975-73-114-0 : 1000 ex.
– [A 2008-221]

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

189. Пожалуйста… Прости меня… : [vedere poştală] / "Poliart" SRL.


– Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – 1 f. împăturită în 2
părţi : Ofset color.; 22 x 19 cm. – ISBN 978-9975-73-111-9 : 1000 ex. – [A 2008-
218]

190. …Поздравит… Не поздравит… Поздравит! : 8 Марта День


любимой! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008
(Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 15 x 11 cm. – ISBN 978-9975-73-117-1 : 1000
ex. – [A 2008-228]

191. Приглашение : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – 1 f. împăturită în 2 părţi :
Ofset color.; 42 x 10 cm. – (Cod P-0007). – ISBN 978-9975-73-139-3 : 1000 ex. – [A
2008-223]

192. Сколько-сколько тебе стукнуло? : Ушам своим не верю! : С


Днем Рождения! : [vedere poştală] / "Poliart" SRL. – Ch. : "Mediamagnat Grup"
SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – Ofset color.; 15 x 11 cm. – ISBN 978-9975-73-125-
6 : 1000 ex. – [A 2008-234]

193. С Новым Годом и Рождеством! : [vedere poştală]. – Ch. :


"Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. –
(Vederi confecţionate manual ; Cod PW-AN 021). – Descr. după datele editorului. –
[A 2008-150]

194. С Новым Годом и Рождеством! : [vedere poştală]. – Ch. :


"Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. –
(Vederi confecţionate manual ; Cod PW-AN 028). – Descr. după datele editorului. –
[A 2008-157]

195. С Новым Годом и Рождеством! : [vedere poştală]. – Ch. :


"Ansalp Grup" SRL, 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. –
(Vederi confecţionate manual ; Cod PW-AN 008). – Descr. după datele editorului. –
[A 2008-138]

196. С Новым Годом! : [vedere poştală]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL,


2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 21 x 20 cm. – (Vederi confecţionate
manual ; Cod PW-AN 009). – Descr. după datele editorului. – [A 2008-139]

197. Я точно знаю, что ты Настоящий Друг! : [vedere poştală] /


"Poliart" SRL. – Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). – 1 f.

207
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 22 x 19 cm. – ISBN 978-9975-73-113-3 : 1000 ex.


– [A 2008-220]

7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9


198. 2007 : Centrul Academic Internaţional Eminescu : [calendar]. – Ch.
: S. n., 2008. – Ofset color.; 30 x 21 cm. – [A 2008-137]

199. 2008 : Liga biblică : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.;
49 x 34 cm. – [A 2008-116]

200. 2008 : Liga biblică : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.;
49 x 34 cm. – [A 2008-116]

201. 2008-2009 : Eu TV : Eu sunt ca tine! : [calendar]. – Ch. : Prag-3,


2008. – Ofset color.; 74 x 33 cm. – [A 2008-189]

202. 2008-2009 : Noi asigurăm liniştea Dumneavoastră : [calendar] /


"Donaris Group" Soc. de Asigurări-Reasigurări . – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.;
70 x 30 cm. – [A 2008-170]

203. 2009 : Aici banii prosperă = Здесь живут деньги / Universal Bank :
[calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-246]

204. 2009 : Altavista computer center : Oferte speciale pentru întreg


anul : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 30 x 21 cm. – [A 2008-167]

205. 2009 : Calendar creştin ortodox 2009. – Ch. : Mitropolia Basarabiei


Autonomă şi de stil vechi, 2008. – Ofset color.; 53 x 67 cm. – [A 2008-159]

206. 2009 : Calendar creştin ortodox : Dumnezeu să binecuvânteze


Republica Moldova!. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 51 x 69 cm. – [A 2008-190]

207. 2009 : Casa Mobilei : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.;
15 x 29 cm. – [A 2008-184]

208. 2009 : Casa Părintească nu se Vinde… : (Grigore Vieru) : [calen-


dar]. – Ch. : S. n., Tipogr. "Reclama", 2008. – Ofset color.; 60 x 42 cm. – [A 2008-
241]

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

209. 2009 : Consiliul Naţinal al Tineretului din Moldova = National Youth


Council of Moldova : [calendar]. – Ch. : "Epigraf"SRL, 2008. – Ofset color.; 66 x 100
cm. – [A 2008-202]

210. 2009 : Contabilitate şi audit : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – 1 f.


împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 28 x 20 cm. – [A 2008-182]

211. 2009 : Eu TV : Eu sunt ca tine! : [calendar]. – Ch. : Prag-3, 2008. –


Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-187]

212. 2009 : Eu TV : Eu sunt ca tine! : [calendar]. – Ch. : Prag-3, 2008. –


Ofset color.; 12 x 21 cm. – [A 2008-188]

213. 2009 : I.Î.P. Liceul "Elitex" : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset
color.; 30 x 21 cm. – [A 2008-196]

214. 2009 : Întreprindere editorial-poligrafică "Ştiinţa" = Publishing and


printing enterprise "Ştiinţa" : fondată în 1959 [calendar]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2008. – 12 f. broşate. – Ofset color.; 22 x 60 cm. – [A 2008-135]

215. 2009 : Linella : Zîmbeşte, eşti în centrul atenţiei! : [calendar]. – Ch.


: S. n., 2008. – Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-174]

216. 2009 : Meriţi să trăieşti mai bine : Partidul Democrat din Moldova :
[calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 6 x 9 cm. – [A 2008-240]

217. 2009 : Mitologia greacă : [calendar] / "Donaris Group" Soc. de Asi-


gurări-Reasigurări– Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 40 x 15 cm. – [A 2008-169]

218. 2009 : Mitologia greacă : [calendar / "Donaris Group" Soc. de Asi-


gurări-Reasigurări]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 85 x 42 cm. – [A 2008-171]

219. 2009 : Moldindconbank : 50 ani de responsabilitate : [calendar]. –


Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-195]

220. 2009 : Moldindconbank : 50 ani de responsabilitate : [calendar]. –


Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-193]

221. 2009 : Moldova la 650 de ani : 1359-2009 : [calendar] / fot. : Vadim


Pappe, Sergiu Gârbu ; design : Veaceslav Popovschi. – Ch. : "Visin-Tur" SRL, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – Ofset color. ; 70 x 47 cm. – [A 2008-124]

209
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

222. 2009 : My travel : 100% натуральный отдых : [calendar]. – Ch. :


S. n., 2008. – Ofset color.; 30 x 21 cm. – [A 2008-164]

223. 2009 : Nescafe : Каждое утро – доброе! : [calendar]. – Ch. : S. n.,


2008. – Ofset color.; 60 x 52 cm. – [A 2008-173]

224. 2009 : OP "Tehnograda" SRL : [calendar] /. – Ch. : S. n., 2008. –


Ofset color.; 12 x 24 cm. – [A 2008-185]

225. 2009 : Partidul Liberal : Schimbarea în bine cu partidul liberal vine!


: [calendar]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-203]

226. 2009 : Partidul Popular Creştin Democrat : Dumnezeu să binecu-


vânteze Rep. Moldova! : [calendar] / Partidul Popular Creştin Democrat. – Ch. : S.
n., 2008. – Ofset color.; 60 x 42 cm. – [A 2008-192]

227. 2009 : "Poşta Veche" SA : Torte la comandă = Торты на заказ :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-245]

228. 2009 : Plaiul moldovenesc la 650 de ani : [calendar] / fot. : Vadim


Pappe, Sergiu Gârbu ; design : Veaceslav Popovschi. – Ch. : Visin-Tur SRL, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – Ofset color. ; 70 x 47 cm. – [A 2008-123]

229. 2009 : Prag-3 : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 50 x


69 cm. – [A 2008-186]

230. 2009 : Pro Noi : Cadouri care rezistă în timp : La Mulţi Ani! : [ca-
lendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-175]

231. 2009 : Pro Noi : Cadouri care rezistă în timp : [calendar]. – Ch. : S.
n., 2008. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-176]

232. 2009 : Pro Noi : Cadouri care rezistă în timp : La Mulţi Ani! : [ca-
lendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 30 x 21 cm. – [A 2008-177]

233. 2009 : Schimbarea în bine cu Partidul Liberal vine / Partidul Liberal


din Moldova : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 7 x 10 cm. – [A 2008-
244]

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

234. 2009 : Supraten : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 10


x 7 cm. – [A 2008-166]

235. 2009 : Ţepeş Premium : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset co-
lor.; 7 x 10 cm. – [A 2008-163]

236. 2009 : Universitatea de Stat din Moldova : [calendar]. – Ch. : S. n.,


2008. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-180]

237. 2009 : Universitatea de Stat din Moldova : [calendar]. – Ch. : S. n.,


2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color.; 22 x 20 cm. – [A 2008-181]

238. 2009 : Universul luminilor : [calendar]. – Ch. : "Epidavr" SRL, 2008.


– Ofset color.; 10 x 7 cm. – [A 2008-194]

239. 2009 : В Год Быка с газетой "СП" : [calendar]. – Bălţi : "Cerere şi


oferta PP" SRL, 2008. – Ofset color.; 60 x 42 cm. – [A 2008-242]

240. 2009 : Мы делаем Ваш бизнес успешным! : Весь год с нами! :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – Ofset color.; 30 x 21
cm. – [A 2008-165]

241. 2009-2010 : ИТС (информационно-техническое


сопровождение) : [calendar]. – Ch. : S. n., 2008. – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset
color.; 16 x 21 cm. – [A 2008-191]

10 MATERIAL ILUSTRATIV DE INFORMAŢIE ŞI RECLAMĂ. CZU 084.5:659


242. 5 aprilie 2009 : Alegeri parlamentare : Votarea pas cu pas : [mate-
rial educaţional]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color.; 30 x 42 cm. – [A 2008-247]

243. "Bibliografia Naţională: 50 ani de la apariţia primului număr al "Cro-


nicii Presei", conf. şt.-practică (2008, Chişinău). Materiale promoţionale consacrate confe-
rinţei ştiinţifico-practice "Bibliografia Naţională: 50 ani de la apariţia primului număr al "Cronicii
Presei" / Camera Naţ. a Cărţii ; dir. gen. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : CNC, 2008. – Ofset
color ; 30 cm. – Conţine : 1. Invitaţie-program ; 2. Informaţie generală : Ghidul utilizatorului ;
3. Lista publicaţiilor Camerei Naţionale a Cărţii propuse spre realizare ; 4. "Bibliografia Naţio-
nală a Moldovei" : etape de dezvoltare şi perspective : [art.] / Valentina Chitoroagă ; 5. Noi
traiectorii informaţional-manageriale ale dezvoltării şi accesului la serviciile CNC / Renata
Cozonac ; 6. Depozitul Legal de documente – suport în elaborarea Bibliografiei Naţionale :
(Aspecte statistice şi de logistică) / Efimia Macrinici ; 7. Mesaj de felicitare al comitetului direc-

211
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

tor al BNRM ; Carnet de note. – Apar într-o mapă comună. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9532-
7-6. – [A 2008-161]

244. Camera Naţională a Cărţii – 50 ani : [Materiale promoţionale con-


sacrate jubileului de 50 ani de la fondarea Camerei Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova] /
Camera Naţ. a Cărţii ; dir. gen. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii,
2007. – Ofset color ; 30 cm. – Conţine : 1. Magazin bibliologic, Nr 1-2007 – Ediţie
jubiliară; 2. Invitaţie ; 3. Invitaţie-Program ; 4. Camera Naţională a Cărţii – 50 ani :
[calendar]. – Apar într-o mapă comună. – 100 ex. – [A 2008-160]

245. Iubiţi Bibliotecari! : [pliant]. – Ch. : S. n, 2008. – 1 f. împăturită în 3


părţi. – Ofset color.; 30 x 22 cm.– [A 2008-115]

246. Sindicatul Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova : [pliant].


– Ch. : S. n., 2008. – 1 f. împăturită în 3 parţi. – Ofset color.; 21 x 10 cm. – [A 2008-
136]

247. Un salut la debut : Revistei "Ars Assecurationum" : Arta Asigurări-


lor : [mesaj de felicitare] / aut. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : CNC, 2008. – Ofset
color.; 30 x 22 cm. – [A 2008-162]

11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI EDIŢII PERIODICE. CZU


084.1:050
248. Bacinschi, Mihai. Scenă din spectacol : [pict.] // Sud - Est cultural. –
2008. – Nr 4. – P. 1-a a cop.

249. Balla, Giacomo. Fată alergând pe o minge : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr


1. – P. a 3-a a cop.

250. Barîşev, Roman. Dialog mut : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 10. – P. 11.

251. Barîşev, Roman. Supărată : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 5. – P. a 2-a a


cop.

252. Bartolomeo, Fra. Madona şi copilul : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 10. –


P. a 3-a a cop.

253. Bernard, Emile. Muzicanţi spanioli : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 11. – P.


a 3-a a cop.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

254. Bruegel, Pieter. Vânătorii în zăpadă : [pict .] // Noi. – 2008. – Nr 12. –


P. a 3-a a cop.

255. Catrinici, Nicu. Cad frunze… : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 11. – P. 1-a
a cop.

256. Cioroi, Mihai. Narcise : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 4. – P. 1-a a cop.

257. Derain, André. Masă şi scaune : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 2. – P. a 3-


a a cop.

258. Fiodorov, Valentina. Păpădii : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 5. – P. 1-a a


cop.

259. Foca, Iurie. A nins la Butuceni : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 1. – P. a 2-a


a cop.

260. Gaidaş, Vladimir. Imaş cu cai : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 2. – P. 11.

261. Gorean, Eugen. Apocalipsa : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 3. – P. 1-a a


cop.

262. Gorean, Eugeniu. Cochilia vieţii : [fot .] // Noi. – 2008. – Nr 9. – P. 1-a


a cop.

263. Grecu, Mihai. Istoria unei vieţi : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 12. – P. 15-
16.

264. Gustav, Klimt. Portretul Madei Primavesi : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr


6. – P. a 3-a a cop.

265. Guţu, Leonardo. Motiv : [pict.] // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. –


P. a 4-a a cop.

266. Guţu, Leonardo. Paparudă – Rudă : [pict.] // Limba Română. – 2008.


– Nr 3/4. – P. 1-a a cop.

267. Jawlensky, Alexei. Femeie spaniolă pe fundal gri : [pict.] // Noi. –


2008. – Nr 9. – P. a 3-a a cop.

268. Jebeleanu, Tudor. Fără nume :[pict.] // Destin românesc : ser. nouă.
– 2008. – Nr 1. – P. 1-a a cop.

213
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

269. Jebeleanu, Tudor. Îngerii : [pict.] // Destin românesc : ser. nouă. –


2008. – Nr 3/4. – P. 1-a a cop.

270. Juc, Andrei. Cartier nou : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 6. – P. 1-a a cop.

271. Jurjiu, Ana. Vază cu flori : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 7. – P. 1-a a cop.

272. Luchian, Ştefan. Lorica : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 7. – P. a 3-a a


cop.

273. Magritte, René. Condiţia umană : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 3. – P. a


3-a a cop.

274. Miniuc, Nicolae. Aromoterapie : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 5. – P. a 4-a


a cop.

275. Miniuc, Nicolae. Balerine : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 9. – P. a 4-a a


cop.

276. Miniuc, Nicolae. Galaxie : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 7. – P. a 2-a a


cop.

277. Miniuc, Nicolae. Joc de fum : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 8. – P. a 4-a a


cop.

278. Miniuc, Nicolae. Reflectare : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 4. – P. a 4-a a


cop.

279. Monet, Claude. Nuferi albaştri : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 8. – P. a 3-a


a cop.

280. Moraru, Nicolae. Duet : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 11. – P. a 2-a a cop.

281. Murillo, Bartolome Estebon. Băiat cu un cîine : [pict.] // Noi. – 2008.


– Nr 5. – P. a 3-a a cop.

282. Negură, Andrei. Arcadie : [ pict.] // Limba Română. – 2008. – Nr


11/12. – P. 1-a a cop.

283. Negură, Andrei. Coline : [pict.] // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12.


– P. a 4-a a cop.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

284. Ostahi, Mihai. La cabană : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 10. – P. 1-a a


cop.

285. Putrenco, Dana. Miez de iarnă : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 1. – P. 1-a


a cop.

286. Rouault, Georges. Rege bătrân : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 4. – P. a


3-a a cop.

287. Rurac, Anatol. Compoziţie : [pict.] // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6.


– P. 1-a a cop.

288. Rurac, Anatol. Fără nume : [pict.] // Sud – Est cultural. – 2008. – Nr 2.
– P. 1- a a cop.

289. Rurac, Anatol. Obiect : [pict.] // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P.


a 4-a a cop.

290. Sasu, Daniel. La moară : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 1. – P. 1-a a cop.

291. Scutaru, Iuliana. Amurg violet : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 10. – P. a 4-a
a cop.

292. Tonofrei, Marina. Ultima lună de iarnă : [pict.] // Noi. – 2008. – Nr 2. –


P. 1-a a cop.

293. Tricolici, Olga. Dintre sute de catarge : [pict.] // Limba Română. –


2008. – Nr 7/8. – P. a 4-a a cop.

294. Tudor, Valerie. Joc cu coarda : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 7. – P. 11.

295. Tudor, Valerie. Ochi căprui : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 2. – P. a 2-a a


cop.

296. Turtureanu, Oxana. Oraş maritim ; Două maluri : [pict.] // Noi. – 2008.
– Nr 8. – P. 1-a a cop.

297. Ţăruş, Mihai. Formulă, realitate : [pict.] // Limba Română. – 2008. –


Nr 9/10. – P. 1-a a cop.

298. Ţăruş, Mihai. Timp comprimat : [pict.] // Limba Română. – 2008. – Nr


9/ 10. – P. a 4-a a cop.

215
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

299. Vieru, Galina. Relieful sufletului meu : [pict.] // Limba Română. –


2008. – Nr 7/8. – P. 1-a a cop.

300. Volontir, Valerie. Buhă cu pui ; Laleaua sălbatică : [fot.] // Noi. –


2008. – Nr 7. – P. 18.

301. Volontir, Valerie. Capătul drumului : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 2. – P. a


4-a a cop.

302. Volontir, Valerie. Casă părăsită ; Trecut şi prezent : [fot.] // Noi. –


2008. – Nr 5. – P. 22.

303. Volontir, Valerie. Chişinău : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 9. – P. 18.

304. Volontir, Valerie. Colegii : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 7. – P. a 4-a a


cop.

305. Volontir, Valerie. Fata cu talisman : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 8. – P. a


2-a a cop.

306. Volontir, Valerie. Floare de leurdă : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 6. – P. a


4-a a cop.

307. Volontir, Valerie. Flori pentru profesori : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 10.
– P. a 2-a a cop.

308. Volontir, Valerie. Hidrocentrala Căzăneşti ; Turnul lui Ovaliu : [fot.] //


Noi. – 2008. – Nr 8. – P. 23.

309. Volontir, Valerie. Întârzie… : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 9. – P. a 2-a a


cop.

310. Volontir, Valerie. Luncă matinală : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 6. – P. a


2-a a cop.

311. Volontir, Valerie. Mireasa : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 3. – P. a 2-a a


cop.

312. Volontir, Valerie. Pânză de promoroacă : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 12.


– P. a 2-a a cop.

313. Volontir, Valerie. Pod peste Răut ; Popas : [fot .] // Noi. – 2008. – Nr
8. – P. 11.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

314. Volontir, Valerie. Popas : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 11. – P. 11.

315. Volontir, Valerie. Sărutul : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 4. – P. a 2-a a


cop.

316. Volontir, Valerie. Sub zero grade : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 1. – P. a


4-a a cop.

317. Volontir, Valerie. Valsul damelor : [fot.] // Noi. – 2008. – Nr 3. – P. a


4-a a cop.

318. Wyeth, Andrew. Lumea Cristinei : [pict.] // Viaţa Basarabiei. – 2007. –


Nr 4 / 2008. – Nr 1. – P. 1- a a cop.

319. Zamşa, Simion. Fiesta : [pict.] // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. –


P. a 4-a a cop.

320. Zamşa, Simion. Pasărea măiastră şi luna africană : [pict.] // Sud – Est
cultural. – 2008. – Nr 1. – P. 1-a a cop.

321. Zamşa, Simion. Serialul "Bucovina" : [pict.] // Limba Română. – 2008.


– Nr 1/2. – P. 1-a a cop.

322. Zenin, Igor. Aseară a viscolit : [fot .] // Noi. – 2008. – Nr 12. – P. a 4-a
a cop.

217
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

Index de nume la "Cronica publicaţiilor de artă" Nr 2-2008


Miniuc, Nicolae 274-78
B Monet, Claude 279
Bacinschi, Mihai 248 Moraru, Nicolae 280
Balla, Giacomo 249 Murillo, Bartolome Estebon 281
Barîşev, Roman 250-51 N
Bartolomeo, Fra 252
Bernard, Emile, 253 Negură, Andrei 282-83
Bruegel, Pieter 254
O
C
Ostahi, Mihai 284
Catrinici, Nicu 255
Chitoroagă, Valentina 243-44, 247 P
Cioroi, Mihai 256 Pappe, Vadim 108, 221, 228
Cozonac, Renata 243 Popovschi, Veaceslav 107-08, 221, 228
D Putrenco, Dana 285

Derain, André 257 R

F Rouault, Georges 286


Rurac, Anatol 287-89
Fiodorov, Valentina 258
Foca, Iurie 259 S

G Sasu, Daniel 290


Scutaru, Iuliana 291
Gaidaş, Vladimir 260
Gârbu, Sergiu 221, 228 T
Gorean, Eugen 261 Ţăruş, Mihai 297-98
Gorean, Eugeniu 262 Tonofrei, Marina 292
Grecu, Mihai 263 Tricolici, Olga 293
Gustav, Klimt 264 Tudor, Valerie 294-95
Guţu, Leonardo 265-66 Turtureanu, Oxana 296
J V
Jawlensky, Alexei 267 Vieru, Galina 299
Jebeleanu, Tudor 268-69 Vieru, Grigore 208
Juc, Andrei 270 Volontir, Valerie 301-17
Jurjiu, Ana 271
W
L
Wyeth, Andrew 318
Luchian, Ştefan 272
Z
M
Zamşa, Simion 319-21
Macrinici, Efimia 243 Zenin, Igor 322
Magritte, René 273

218
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE MUSIC PUBLICATIONS


NOTE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2008
IULIE-DECEMBRIE NR 2 JULY-DECEMBER
(26-51)

1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL


26. Anton, Pavel
Mioriţa : Baladă populară moldovenească / în prelucr. pentru declamatori,
solist şi cor mixt: Pavel Anton. – Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 7, [8]
p. : n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0053-4
ISBN 978-9975-72-256-8
[2008-2416]
.
27. Astă seară-i seara mare : Caiet de Colinde / culeg., sel., notare, în-
grijire : Andrei Tamazlâcaru ; imagini : Marin Iliuţ ; Uniunea Muzicienilor din Rep.
Moldova, Soc. de Etnogolie din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius"
SRL). – 146 p. : fot. color, n. muz. ; 22 cm. – (Seria "Aprindeţi Luminile").
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Chi-
şinău, d-lui Victor Talmaci. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9976-2-1
[2008-2597]

28. Blajinu, Dumitru


Alină, dorule, alină : Cîntece şi melodii populare din Moldova şi Bucovina /
aut.-alcăt.: Dumitru Blajinu ; pref., îngrijirea textelor : A. Graur ; notografie : Cristian
Şarban ; pict. : Vasile Movileanu ; cop. : Vasile Movileanu ; Min. Culturii şi Turismului
al Rep. Moldova, Centrul Naţ. de Creaţie Populară. – Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2008. – 325 p. : n. muz. ; 30 cm.
Ind. de tit. ale cântecelor, pieselor instrumentale, nume, localităţi: p. 339-
350
ISBN 978-9975-52-025-6
ISMN M-3480-0045-9

219
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

[2008-1630]

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ


29. Ciolac, Nicolae
Imnuri bisericeşti : Pentru cor mixt / Nicolae Ciolac. – Ch. : S. n., 2008
("Primex-Com" SRL). – 55, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
F. f. de tit. – 105 ex.
ISBN 978-9975-9926-9-5
ISMN M-3480-0040-4
[2008- 1296]

30. Creangă, Victor


Eu mă duc, codrul rămâne… : [piese corale] / Victor Creangă ; notografie :
Cristian Şarban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2008. – 136 p. : fot., n. muz. ; 29 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-52-024-9
ISMN M-3480-0042-8
[2008-1629]

31. Creaţii corale ale compozitorilor din Moldova : [antologie] / alcăt. :


Teodor Zgureanu, Margareta Belâh ; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei,
2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 140, [3] p. : n. muz. ; 29 cm.
ISBN 978-9975-60-135-1
ISMN M-3480-0035-0
1000 ex. – [2008-1439]

32. Mamot, Eugen


Ţine-mă, dorule, lin… : piese corale / Eugen Mamot ; notografie : Cristian
Şarban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 115 p. : n.
muz. ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-027-0
ISMN M-3480-0028-2
[2008-1632]

33. Maxian Deladolna, Gheorghe


Floricica soarelui : Cântece pentru copii / [versuri şi muz.] : Gheorghe
Maxian Deladolna, Mariana Maxian-Cazanoi ; versuri de aut. moldoveni ;

220
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

notografiere: Gheorghe Trifăuţan, Gabriel Andronic ; cop.: Tatiana Grigoriev. – Ch. :


Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). – 85, [2] p. : n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0051-0
ISBN 978-9975-72-253-7
[2008-2414]

34. Postică, Eugenia


Destin : Versuri şi cântece noi / Eugenia Postică ; sel. şi îngrijire textelor :
Vasile Malaneţchi ; muz. : Ion Melnic ; red. muz. : Marius Malaneţchi ; notografie :
Alexei Şarcov ; cop.: Vasile Cojocaru. – Ch. : Atelier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 54, [1] p. : n. muz. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9558-5-0
ISMN 979-0-3480-0047-3
[2008-1807]

35. Sofronovici, Ştefan


Basarabie română : [versuri, versuri melodice, povestiri memoralistice] /
Ştefan Sofronovici ; notografie: Veaceslav Adam ; graf.: Ion Puiu ; cop.: Andrei Dăni-
lă. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2008 ("Bons Offices" SRL). – 264 p. : il., fot., n. muz. ; 20
cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9627-2-8
[2008-2301]

36. Stoianov, Maria


Şi îngerii ca omul plâng : [versuri melodice] / Maria Stoianov ; notografie :
Mihai Păun ; cop.: Alexandru Bostan. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 189 p. :
n. muz. ; 20 cm.
Apare cu suportul Lilianei Cernăuţeanu şi restaurantului "Vatra Neamului".
– 500 ex.
ISBN 978-9975-9680-7-2
ISMN 979-0-3480-0048-0
[2008-1839]

3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ


37. Ciuhrii, Serghei
Melodii de pe coline : Partituri pentru orchestre de muzică populară /
Serghei Ciuhrii ; notografie : Cristian Şarban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ch. :

221
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

"Grafema Libris" SRL, 2008. – 29 cm. – ISBN 978-9975-9680-5-8. – ISMN M-3480-


0022-0.
Vol. 2. – 2008. – 151 p. : n. muz. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9680-6-5. –
[2008-1634]

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-


ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE
ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE
38. Costriţchi, Marta
Canto academic : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în
învăţământul liceal / Marta Costriţchi ; coord.: Onisim Cazacu ; Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova, Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Proiectul
"Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova". – Ch. : CEP USM, 2008. – 118 p.
: fig., n. muz., tab. ; 25 cm. – (Canto academic).
Bibliogr.: p. 99-105 (90 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-710-7
[2008-2554]

39. Morari, Marina


Teoria muzicii : (elemente de limbaj muzical) : curs universitar / Marina
Morari ; ref. şt. : Eugen Coroi, Alexandru Borş, Ala Stîngă ; Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi, Catedra Instrumente Muz. şi Metodică. – Ch. : Presa univ.
bălţeană, 2007. – 140, [2] p. : n. muz., fig., il. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 141 (22 tit. în lb. rom., rusă). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-018-0
[2008-1859]

40. Аксенова, Л. В.
Молдавские композиторы детям : Метод. очерк по спец. "хоровое ди-
рижирование" / Л. В. Аксенова ; отв. ред.: Галина Кочарова ; Акад. музыки, те-
атра и изобр. искусств, Каф. Хоров. дирижирования. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr.
"Primex Com" SRL). – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30 (6 tit.). – 55 ex.
ISBN 978-9975-9999-4-6
[2008-2160]

222
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN CĂRŢI ŞI SERIALE


41. A cui sunt aceste curţi? : [colindă] / informator : Ion Pavalencu ; cu-
leasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; note : Gheorghe Trifăuţan // Noi. – 2008. –
Nr 12. – P. 8.

42. Astă seară-i seara mare : [colindă] / informator : Elena-Domnica


Tiron ; culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; note : Gheorghe Trifăuţan // Noi.
– 2008. – Nr 12. – P. 8.

43. Brediceanu, Tiberiu. Iată vin colindători ! / după Tiberiu Brediceanu


// Florile dalbe. – 2008. – 11 dec. – P. 4.

44. Ce-a născut şi ce-a crescut : [colindă] / culeasă şi îngrijită : Andrei


Tamazlâcaru ; note : Gheorghe Trifăuţan // Noi. – 2008. – Nr 12. – P. 9.

45. Dalbe zori de ziuă : [colindă] / culeasă şi îngrijită : Andrei


Tamazlâcaru ; note : Gheorghe Trifăuţan // Noi. – 2008. – Nr 12. – P. 9.

46. Hristos se naşte, slăviţi-l, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-l // Florile


dalbe. – 2008. – 18 dec. – P. 5. – Cuprins : Naşterea ta, Hristoase ; Ian, sculaţi,
boieri, sculaţi; Sorcova ; Florile dalbe ; Într-o zi de sărbătoare ; Sculaţi, sculaţi, boieri
mari ; Vicleimul.

47. Noi în seara de Crăciun : [colindă] / informator : Arcadie Culea ; cu-


leasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; note : Gheorghe Trifăuţan // Noi. – 2008. –
Nr 12. – P. 9.

48. Radu, D. Ce visezi, Brăduţule ? / muz. D. Radu // Florile dalbe. –


2008. – 4 dec. – P. 4.

49. Plăieşu, Raisa. Rugaţi-vă, creştini ; Rugă pentru Limba Română /


versuri şi melodie de Raisa Plăieşu // Lit. şi arta. – 2008. – 25 dec. – P. 3.

50. Steaua sus răsare : [colindă] / informator : Arhip Golovati ; culeasă şi


îngrijită : Andrei Tamazlâcaru ; note : Gheorghe Trifăuţan // Noi. – 2008. – Nr 12. –
P. 8.

51. Trei Crai : [colindă] / informator : Arhip Golovati ; culeasă şi îngrijită :


Andrei Tamazlâcaru ; note : Gheorghe Trifăuţan // Noi. – 2008. – Nr 12. – P. 9.

223
Cronica publicaţiilor artă Nr 2-2008 ≡ Finearts publications annals Nr 2-2008

Index de nume la "Cronica publicaţiilor de note" Nr 2-2008

Movileanu, Vasile 28
A
O
Adam, Veaceslav 35
Andronic, Gabriel 33 Oliinâk, Iaroslav 31
Anton, Pavel 26
P
B
Pavalencu, Ion 41
Belâh, Margareta 31 Păun, Mihai 36
Blajinu, Dumitru 28 Plăieşu, Raisa 49
Borş, Alexandru 39 Postică, Eugenia 34
Bostan, Alexandru 30, 32, 36-37 Puiu, Ion 35
Brediceanu, Tiberiu 43
R
C
Radu, D. 48
Cazacu, Onisim 38
Ciolac, Nicolae 29 S
Ciuhrii, Serghei 37 Sofronovici, Ştefan 35
Cojocaru, Vasile 34 Stîngă, Ala 39
Coroi, Eugen 39 Stoianov, Maria 36
Costriţchi, Marta 38
Creangă, Victor 30 Ş
Culea, Arcadie 47 Şarban, Cristian 28, 30, 32, 37
D Şarcov, Alexei 34

Dănilă, Andrei 35 T

G Tamazlâcaru, Andrei 27, 41-42, 44-45,


47, 50-51
Golovati, Arhip 50-51 Tiron, Elena-Domnica 42
Graur, A. 28 Trifăuţan, Gheorghe 33, 41-42, 44-45,
Grigoriev, Tatiana 33 47, 50-51
I Z
Iliuţ, Marin 27 Zgureanu, Teodor 31
M А
Malaneţchi, Marius 34 Аксенова, Л. В. 40
Malaneţchi, Vasile 34
Mamot, Eugen 32 К
Maxian Deladolna, Gheorghe 33 Кочарова, Галина 40
Maxian-Cazanoi, Mariana 33
Melnic, Ion 34
Morari, Marina 39

224
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 12
DECEMBRIE 2008 DECEMBER
(5506-6174)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
5506. Comunicat final. Declaraţie : [pe marginea Conf. Intern. pentru
statele Europei Centrale şi de Sud-Est, Caucaziene, CSI, Ţările Balcanice şi cele
Baltice cu genericul Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei, Chişinău, 18-21 sept.
2008] // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 4-5 : fot.

5507. Costandachi, Gheorghe. Fundamentele formării sistemului de fi-


nanţare a ştiinţei, inovării şi transferului tehnologic / Gheorghe Costandachi // Rev.
economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 2. – P. 111-120 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

5508. Ganea, Victoria. Investiţiile de risc – prerogativă de finanţare a


proiectelor inovaţionale / Victoria Ganea // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol.
2. – P. 70-78 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5509. Stancic, Zoran. Spaţiul de cercetare al UE, deschis ţărilor vecine :


[discurs rostit în cadrul Conf. Intern."Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei", Chişi-
nău, 19.09. 2008] / Zoran Stancic ; trad. de Natalia Rusu // Akademos. – 2008. – Nr
4. – P. 6-8 : fot. – Rez. în lb. engl.

5510. "Ştiinţa şi educaţia sunt ca şi apele unui râu care trebuie să curgă
împreună" : [pe marginea Conf. Intern. "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţi-
ei",Chişinău, 18-21 sept. 2008] // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 3.

225
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5511. Timuş, Angela. Dimensionarea cercetării ştiinţifice la etapa actua-


lă / Angela Timuş, Tatiana Gaitur // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 3. – P.
15-22. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit.

5512. Voronin, Vladimir. Ştiinţa şi educaţia, priorităţi pe termen lung :


[discurs rostit în cadrul Conf. Intern. Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei, Chişi-
nău, 19.09.2008] / Vladimir Voronin // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 9-10. – Rez.
în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 5607, 5760)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 5518, 5634)

005 Management
5513. Cotelnic, Ala. Schimbările organizaţionale şi gestiunea eficientă a
acestora: aspect teoretic / Ala Cotelnic, Ludmila Negruţă // Gestiunea eficientă a
schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor :
Conf. intern., 11-12 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 8-17 : fig. – Bibliogr.: 14 tit.

5514. Covaş, Lilia. Sensibilitatea socială a unităţii economice : / Lilia


Covaş // Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a
competitivităţii întreprinderilor : Conf. intern., 11-12 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 30-
37 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 5900)

006 Standardizare şi standarde


(Vezi Nr 5795)

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în ge-


neral (cibernetică)
(Vezi Nr 6146)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


5515. Bochmann, Klaus. Dimitrie Cantemir – reprezentant al culturii eu-
ropene / Klaus Bochmann // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 18-26.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 25-26 (17 tit.).

226
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5516. Duca, Gheorghe. Neamul Cantemireştilor – figuri notorii ale cultu-


rii naţionale şi universale : [discurs la Conf. Intern. "Cantemireştii – o celebră dinas-
tie din secolele XVII- XVIII," Chişinău, 28-29. 11. 2008] / Gheorghe Duca // Rev. de
Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 8-9.

5517. Filip, Florin G. Economia culturii în societatea informaţională ba-


zată pe cunoaştere / Florin G. Filip, Igor Cojocaru // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P.
11-18 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: p. 18 [37 tit.]

5518. Tăzlăuanu, Valentina. Politici (a)culturale : avantext / Valentina


Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 3-4.

02 BIBLIOTECONOMIE
5519. Brăiescu, Ana. Cultura lecturii la copii / Ana Brăiescu // Rev. de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 2. – P. 135-137. – Bibliogr. : 3
tit.
030 Lucrări de referinţă generale
5520. Греков, Юрий. А дело было так… : [из "Энциклопедии Ю. Гре-
кова от А до Я"] / Юрий Греков // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr
3/4. – P. 183-231.

070 Ziaristică. Presă


5521. Danilov, Maria. Presa românească în colecţii de patrimoniu : (cu o
prez. spec. a Nr 40 al ziarului Basarabia, 1906) / Maria Danilov // Presa scrie istoria
: Primul simpoz. naţ. de jurnalism, 11-12 mai 2006. – Ch. ; Ploieşti, 2008. – P. 63-
83. – Bibliogr. în notele de subsol.

5522. Dediu, Ion. De ce "Noosfera"? : [o nouă rev. şt. de educaţie, spiri-


tualitate şi cultură ecologică] / Ion Dediu // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 1-4. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr., p. 3-4.

5523. Grossu, Silvia. Dimensiunea iluminist-culturalizatoare a presei cu


profil religios / Silvia Grossu // Presa scrie istoria : Primul simpoz. naţ. de jurnalism,
11-12 mai 2006. – Ch. ; Ploieşti, 2008. – P. 130-147. – Bibliogr. în notele de subsol.

5524. Negru, Gheorghe. Ziarul "Basarabia" (1906-1907) : informaţii ine-


dite / Gheorghe Negru // Presa scrie istoria : Primul simpoz. naţ. de jurnalism, 11-12
mai 2006. – Ch. ; Ploieşti, 2008. – P. 40-55. – Bibliogr. în notele de subsol.

227
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5525. Palade, Gheorghe. Presa culturală din Basarabia, în primul dece-


niu după Unire : (1918-1928) / Gheorghe Palade // Presa scrie istoria : Primul
simpoz. naţ. de jurnalism, 11-12 mai 2006. – Ch. ; Ploieşti, 2008. – P. 121-129. –
Bibliogr. în notele de subsol.

5526. Petrencu, Anatol. Presa – sursă istoriografică / Anatol Petrencu //


Presa scrie istoria : Primul simpoz. naţ. de jurnalism, 11-12 mai 2006. – Ch. ; Plo-
ieşti, 2008. – P. 11-13. – Bibliogr. în notele de subsol.

5527. Ploşniţă, Elena. Revista muzeelor, o constantă provocare pentru


muzeografia din Moldova / Elena Ploşniţă // Presa scrie istoria : Primul simpoz. naţ.
de jurnalism, 11-12 mai 2006. – Ch. ; Ploieşti, 2008. – P. 180-183. – Bibliogr. în
notele de subsol.

5528. Poştarencu, Maria. Romulus Cioflec şi ziarul Sfatul Ţării / Maria


Poştarencu // Presa scrie istoria : Primul simpoz. naţ. de jurnalism, 11-12 mai 2006.
– Ch. ; Ploieşti, 2008. – P. 116-120. – Bibliogr. în notele de subsol.

5529. Ungureanu, Teodor. Este timpul unei publicaţii de specialitate :


[rev. "ARS Assecuratiorum" : editorial] / Teodor Ungureanu // ARS Assecuratiorum.
– 2008. – Nr 1. – P. 4-6 : fot.

5530. Varta, Ion. Presa românească din Basarabia la începuturile sale /


Ion Varta // Presa scrie istoria : Primul simpoz. naţ. de jurnalism, 11-12 mai 2006. –
Ch. ; Ploieşti, 2008. – P. 23-39. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 5585)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 5521)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
5531. Casiadi, Felicia. Cetatea şi statul în filosofia greacă / Felicia
Casiadi, Oleg Casiadi // Filozofia antică şi importanţa acesteia în lumea contempo-
rană : Materialele conf. şt. – Ch., 2008. – P. 74-81. – Bibliogr. : 6 tit.

5532. Costandachi, Gheorghe. Originalitatea unor filozofi din Grecia


Antică pentru filozofia contemporană / Gheorghe Costandachi // Filozofia antică şi

228
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

importanţa acesteia în lumea contemporană : Materiale conf. şt.. – Ch., 2008. – P.


44-57. – Bibliogr. : 6 tit.

5533. Donţu, Zaharia. Revelaţia Eminescu – enigmă şi realitate : [aspec-


te filosof.] / Zaharia Donţu // Cucuteni – 5000 Redivivus : Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte : Simpoz. Intern., 11-12 sept. 2008 : Comunic. – Ch., 2008. – P. 316-324. –
Bibliogr. : 5 tit.

5534. Felecan, Nicolae. Limbajul religios-filozofic în scrierile lui Andrei


Pleşu : [pe marginea eseului filozofic Despre îngeri] / Nicolae Felecan // Limba Ro-
mână. – 2008. – Nr 9/10. – P. 135-142. – Bibliogr. în note, p. 142 (20 tit.).

5535. Pascaru, Ana. Semnificaţia condiţionării valorilor pentru Republica


Moldova / Ana Pascaru // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. –
Nr 2. – P. 20-30 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

5536. Sîmbotin, Dan. Este transdisciplinaritatea o soluţie viabilă la pro-


blema unităţii ştiinţei? / Dan Sîmbotin // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politi-
ce. – 2008. – Nr 2. – P. 31-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit. şi în note, p. 37
(15 tit.).

5537. Troianowski, Lidia. Universul estetic în sistemul filozofic platonian


/ Lidia Troianowski // Filozofia antică şi importanţa acesteia în lumea contemporană
: Materialele conf. şt. – Ch., 2008. – P. 58-67.

5538. Илиади, Георгий. Древнегреческая демократия как предпо-


сылка возникновения античной диалектики познания / Георгий Илиади // Filozo-
fia antică şi importanţa acesteia în lumea contemporană : Materialele conf. şt. – Ch.,
2008. – P. 13-19. – Bibliogr. în notele de subsol.

5539. Урсул, Аркадий. Сюрприз "темной материи" : новая картина


мироздания / Аркадий Урсул // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2008. – Nr 2. – P. 5-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (20 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5546, 5579, 6087)

159.9 Psihologie
5540. Bolocan, Lilia. Sunt geniu, miliardar şi semăn cu George Clooney.
Tu cine eşti? : [interviu cu L. Bolocan, doctor în psihologie] / consemnare : Angela
Braşoveanu ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008. – Nr 24. – P. 54-58 : fot.

229
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5541. Olărescu, V. Specificul copiilor cu sindromul hiperactivităţii şi defi-


citului de atenţie / V. Olărescu, M. Trancalan // Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2008. – Nr 3. – 85-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit. şi în
notele de subsol.

5542. Pleşca, M. Afectivitatea adolescenţilor din familii social-vulnerabile


: [evaluarea stresului] / M. Pleşca // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă so-
cială. – 2008. – Nr 3. – 24-30 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5543. Pleşca, Maria. Comportamente agresive ale elevilor mici / Maria


Pleşca, Maria Sârbu // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2008. –
Nr 3. – 31-36 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5544. Racu, Igor. Apariţia şi dezvoltarea formelor iniţiale a conştiinţei de


sine în ontogeneză / Igor Racu // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.
– 2008. – Nr 3. – 37-52 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5545. Каунова, Н. Г. Особенности личностного самоопределения


старших школьников : [психология возрастных кризисов] / Н. Г. Каунова // Psi-
hologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2008. – Nr 3. – P. 1-12 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22 tit.

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


5546. Bobână, Gheorghe. Metode de cunoaştere în gândirea antică /
Gheorghe Bobână // Filozofia antică şi importanţa acesteia în lumea contemporană :
Materialele conf. şt. – Ch., 2008. – P. 8-12.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


5547. Cobzac, Iosif. Protejarea moralităţii – problema cheie a contempo-
raneităţii / Iosif Cobzac // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. –
Nr 2. – P. 53-62. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5548. Cojocari, Eugenia. Unele aspecte ale conceptului privind etica ju-
ridică în activitatea de antreprenoriat în contextul integrării europene / Eugenia Co-
jocari // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 3/4. – P. 85-92. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 14 tit. şi în notele de subsol.

230
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
5549. Bădărău, Dorimedond. Moştenirea culturală şi spirituală a Părin-
telui Andronic Popovici, stareţul mănăstirii Noul-Neamţ : [1820-1893] / Dorimedond
Bădărău // Luminătorul. – 2008. – Nr 5. – P. 61-64. – Bibliogr. în note, p. 64 (12 tit.).

5550. Mitropolia Basarabiei – investitura şi instalarea Întâiului ei titular,


ÎPS Mitropolit Gurie : [reluare din Luminătorul, 1928, Nr 10. P. 1-4] // Luminătorul. –
2008. – Nr 5. – P. 2-8.

5551. Rusnac, Mircea. Isihasmul – desecularizarea omului contemporan


/ Mircea Rusnac // Luminătorul. – 2008. – Nr 5. – P. 35-43. – Bibliogr. în note, p. 42-
43 (29 tit.).

5552. Rusu, Elena M. Contribuţia Părintelui Profesor Doctor Ioan G.


Coman la studiul istoriei religiei, în mod special al celei a Geto-Dacilor / Elena M.
Rusu // Luminătorul. – 2008. – Nr 5. – P. 44-53 : fot. – Bibliogr. în note, p. 52-53 (33
tit.).

5553. Stănilă, Iurie. Biserica Dumnezeului celui viu / Iurie Stănilă // Lu-
minătorul. – 2008. – Nr 5. – P. 28-33. – Bibliogr. în note, p. 33 (5 tit.).

5554. Ţăranu, Mariana. Unele aspecte ale politicii religioase din Basara-
bia în timpul primului an de ocupaţie sovietică / Mariana Ţăranu // Destin românesc :
ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 10-18 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 18 (28 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5919, 6136, 6142)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
5555. Caraman, Iurie. Unele consideraţii privind devianta juvenilă : [son-
daj sociologic a. 1990, 2006, 2007] / Iurie Caraman, Mariana Buciuceanu // Rev. de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 2. – P. 63-67. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 4 tit.

5556. Mocanu, Victor. Corupţia în Republica Moldova şi impactul ei


asupra societăţii : analiză sociologică / Victor Mocanu, Valeriu Mândru, Ion Rusandu

231
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

// Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 2. – P. 43-52 : diagr. –


Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
5557. Novac, Alexandra. Importanţa calităţii datelor ca factor de reflec-
tare obiectivă a realităţii : [în statistica oficială] / Alexandra Novac // Rev. economică
: ed. supl. – 2008. – Vol. 2. – P. 136-140. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 3 tit.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
5558. Ciobanu, Tudor. Cu privire la aşezarea sârbilor în Basarabia în
prima treime a sec. al XIX-a : (noi inform. doc.) / Tudor Ciobanu, Tatiana Cechina //
Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern.,
Noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 592-601. – Bibliogr. în notele de subsol. – Text şi
în lb. rusă.

5559. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. Consideraţii cu privire la migraţia


populaţiei din spaţiul sud-est european în zona Pruto-Nistreană la cumpăna secole-
lor XVIII-XIX. Surse demografice / Silvia Corlăteanu-Granciuc // Ţara Moldovei în
contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch.,
2008. – P. 528-538. – Bibliogr. în notele de subsol.

5560. Dragnev, Demir. Evoluţia situaţiei demografice şi circulaţia umană


în spaţiul Românesc în secolul al XVIII-lea / Demir Dragnev // Ţara Moldovei în con-
textul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008.
– P. 503-527 : tab. – Bibliogr. în notele de subsol.

5561. Jarcuţchi, Ion. Cu privire la popularea Basarabiei cu locuitori de


origine balcanică şi evoluţia lor socio-demografică şi educativă în secolul al XIX-lea /
Ion Jarcuţchi // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz.
Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 669-688 : tab. – Bibliogr. în note, p. 687-
688 (36 tit.). +323(478)

5562. Poştarencu, Dinu. Structura etnică a populaţiei Basarabiei în pe-


rioada ţaristă : [aspect demografic] / Dinu Poştarencu // Destin românesc : ser. no-
uă. – 2008. – Nr 4. – P. 121-136. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 133-136
(95 tit.).

232
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5563. Rojco, Anatol. Evaluarea nivelului şi condiţiilor de trai ale gospo-


dăriilor casnice migraţioniste a Moldovei / Anatol Rojco // Rev. economică : ed. supl.
– 2008. – Vol. 1. – P. 110-124 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5564. Rojco, Anatolii. Îmbătrânirea populaţiei Moldovei şi poziţia orga-


nizaţiilor internaţionale faţă de problemele persoanelor în etate / Anatolie Rojco //
Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 3. – P. 5-15 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

5565. Unele abordări ale dezvoltării demografice la etapa actuală /


Galina Savelieva, Raisa Taragan, Ana Tomceac [et al.] // Rev. economică : ed. supl.
– 2008. – Vol. 2. – P. 121-135 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5719)

316 Sociologie
316.1/.2 Obiectul şi scopul sociologiei. Puncte de vedere şi curente în sociologie
5566. Şleahtiţchi, Mihai. Bariere în calea transformării reprezentării so-
ciale. Octonomul lui G. Watson / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2008. – Nr 3. – 13-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit. şi în
notele de subsol.

5567. Timiş, Andrei. Cunoaşterea sintetică complexă a omului – unele


aspecte sociale / Andrei Timiş // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2008. – Nr 2. – P. 39-42.

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale


5568. Cioban, Dumitru. Mecanismele perfecţionării comportamentelor
interumane în condiţiile transformării societăţii / Dumitru Cioban // Rev. de Filozofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 2. – P. 131-134. – Bibliogr. în note, p. 134
(5 tit.).

5569. Gagauz, Olga. Modificarea structurii populaţiei şi dezvoltarea so-


cială / Olga Gagauz, Olga Penina // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2008. – Nr 2. – P. 68-75 : fig., tab.. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5570. Luchian, Andrei. Unele probleme sociale privind sporirea eficien-


ţei dezvoltării economice a Republicii Moldova / Andrei Luchian // Rev. de Filozofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 2. – P. 153-156 : tab. – Rez. în lb. engl.

233
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5571. Pancu, Adelina. Impactul subculturii stradale asupra socializării


adolescenţilor / Adelina Pancu // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2008. – Nr 2. – P. 145-152 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5572. Rusu, Oleg. Statutul juridic al persoanelor liberate din locurile de


detenţie în contextul re-socializării lor / Oleg Rusu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 12. – P. 71-75. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 75 (18 tit.).

5573. Sava, Alexandru. Conştiinţa juridică, sau Dobândirea stabilităţii


legislative prin înţelegerea schimbărilor în atitudinea morală / Alexandru Sava //
Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 3/4. – P. 20-26. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

5574. Sinchevici, Inga. Unele aspecte de adaptare socioeconomică a


familiei tinere din Republica Moldova la condiţiile actuale / Inga Sinchevici // Rev. de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 2. – P. 138-144 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5575. Varzari, Pantelimon. Politica socială. în sfera muncii din perspec-


tiva integrării europene a Republicii Moldova / Pantelimon Varzari, Igor Cojocaru //
Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 2. – P. 82-88. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 87-88 (11 tit.).

5576. Блажко, Владимир. Молодежная субкультура в условиях гло-


бализации : изменения и тенденции / Владимир Блажко // Economie şi sociolo-
gie. – 2008. – Nr 3. – P. 132-138. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5577. Тимуш, Андрей. Солидарность народа, интеграция рыночных


и государственных механизмов регулирования – решающие факторы повыше-
ния экономической эффективности / Андрей Тимуш // Economie şi sociologie. –
2008. – Nr 3. – P. 122-132 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 5555, 5558)

316.6 Psihologie socială


5578. Кауненко, Ирина. Взаимосвязь удовлетворённости браком и
осуществлением смысла жизни : психол. аспект / Ирина Кауненко, Наталия
Каунова, Лучия Гашпер // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. –
Nr 2. – P. 76-81 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

234
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

32 POLITICÂ
5579. Аникин, Владимир. Труды Платона и Аристотеля как методо-
логическая основа современной политической науки / Владимир Аникин // Filo-
zofia antică şi importanţa acesteia în lumea contemporană : Materialele conf. şt. –
Ch., 2008. – P. 34-43. – Bibliogr. : 10 tit.

5580. Брага, Лилия. Политическая культура : концептуально-


методологический аспект / Лилия Брага // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2008. – Nr 2. – P. 123-130. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 130 (8
tit.).

322 Relaţii dintre biserică şi stat


5581. Beniuc, Valentin. Reactualizarea factorului confesional în relaţiile
internaţionale post-război rece : [religie şi putere] / Valentin Beniuc, Victor Juc //
Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 2. – P. 89-100. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 99-100 (28 tit.).

5582. Gumenâi, Ion. Ponderea populaţiei din Europa Central-


Răsăriteană şi de Sud-Est în componenţă confesională a Basarabiei la 1828 / Ion
Gumenâi // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz.
Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 548-554. – Bibliogr. în notele de subsol.

323 Politică internă


(Vezi Nr 5559)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
5583. Balan, Elena. Conştiinţa de sine şi conştiinţa etnică – premise
pentru libertate şi autodeterminare naţională / Elena Balan // Rev. de Filozofie, So-
ciologie şi Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 2. – P. 101-108 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 108 (4 tit.).

5584. Lupan, Vlad. "Aproape la sigur, Moldova va fi guvernată de o coa-


liţie": aspecte preelectorale [interviu cu V. Lupan, analist politic] / interlocutor : Igor
Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 12. – P. 12-15 : fot. – Idem în lb. rusă.

5585. Negru, Gheorghe. Gheorghe Madan – cenzor al Imperiului Rus în


Basarabia / Gheorghe Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P.
63-68. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 68 (28 tit.). +070
(Vezi de asemenea Nr 5562, 5985)

235
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

324 Alegeri
5586. Bădîngă, Constantin. Alegerile din anul 1990 / Constantin
Bădîngă // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 12. – P. 15-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 19 (5 tit.).

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


5587. Bolduma, Viorel. Contribuţii la relaţiile Ţării Moldovei cu centrele
Ortodoxe de la Lvov şi Kiev : (mijlocul sec. XVI – prima jum. a sec. XVII) / Viorel
Bolduma // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz.
Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 308-355. – Bibliogr. în notele de subsol.

5588. Fabian, Denis. Nicolae Titulescu şi relaţiile politice româno – en-


gleze / Denis Fabian // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 81-87. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 87 (32 tit.).

5589. Haidarlî, Dan. Contextul relaţiilor politice dintre reprezentanţii fami-


liei Cantemireştilor şi conducătorii Hanatului din Crimeea / Dan Haidarlî // Rev. de
Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 176-179. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 178-179 (15 tit.).

5590. Lisnic, Angela. Informatorii şi agenţi din Principatele Dunărene –


actori în acţiunile militaro-diplomatice din deceniile II-III ale secolului al XVIII-lea în
Sud-Estul Europei / Angela Lisnic // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene :
Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 493-502. – Bibliogr., p.
500-501 şi în notele de subsol.

5591. Mischevca, Vlad. Rolul diplomatic al familiei Moruzi în problema


basarabeană / Vlad Mischevca, Ion Mischevca // Ţara Moldovei în contextul civiliza-
ţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 555-
591. – Bibliogr. în notele de subsol.

5592. Гросул, В. Дипломатическая деятельность Антиоха Кантеми-


ра / В. Гросул // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 56-72. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 69 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5581, 5593, 5596, 6165)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


5593. Cernenchi, Eugen. Aspecte privind relaţiile moldo-ruse la începu-
tul secolului XVI / Eugen Cernenchi // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europe-

236
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ne : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 246-258. –


Bibliogr. în notele de subsol.

5594. Chicu-Dimitriu, Silvia. Raporturile Ţării Moldovei cu slavii de ră-


sărit în a doua jumătate a secolului al XVI-lea / Silvia Chicu-Dimitriu, Gheorghe
Gonţa // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. In-
tern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 356-369. – Bibliogr. în notele de subsol.

5595. Parasca, Pavel. "Diplomaţia asimetrică" în politica externă a dom-


nilor Moldovei până la Ştefan cel Mare : (12 apr. 1457) / Pavel Parasca // Ţara Mol-
dovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008.
– Ch., 2008. – P. 180-198. – Bibliogr. în notele de subsol.

5596. Pogolşa, Lilia. Dimitrie Cantemir şi dialogul politico-diplomatic


moldo-rus / Lilia Pogolşa // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materia-
lele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 82-101. – Bibliogr. în notele
de subsol.
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
5597. Cristian, Irina. O problemă cheie a întreprinderilor de astăzi –
creşterea productivităţii personalului prin motivare / Irina Cristian // Rev. economică :
ed. supl. – 2008. – Vol. 1. – P. 140-149 : fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 8 tit.

5598. Liviţchi, Oxana. Inegalitatea salariilor ca factor generator al sără-


ciei / Oxana Liviţchi // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 3. – P. 131-143 :
diagr., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5652, 5901)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
5599. Panov, Aleksandr. Trendul de preţ al locuinţelor : [pentru anul
2009 : interviu cu A. Panov, dir. general al "CTI-Capital"] / consemnare de Alexan-
dru Tanas // Profit. – 2008. – Nr 12. – P. 35-39 : fot. – Idem în lb. rusă.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


5600. Belostecinic, Marina. Concurenţa între angajaţi ca factor de influ-
enţă a competitivităţii : [firmei] / Marina Belostecinic,Mariana Şendrea // Gestiunea

237
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii între-


prinderilor : Conf. intern., 11-12 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 18-23 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 5698, 5704, 5906)

336 Finanţe
5601. Balaban, Sergiu. Ratingul siguranţei băncilor după trimestrul trei
2008 / Sergiu Balaban // Profit. – 2008. – Nr 12. – P. 43-47 : fot. – Idem în lb. rusă.

5602. Berliba, Viorel V. Tipologii de delicte fiscale şi răspunderea juridi-


că pentru acestea / Viorel V. Berliba // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr
3/4. – P. 35-52 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

5603. Ciobanu, Veaceslav. Privind legalitatea reţinerii impozitului pe ve-


nit la sursa de plată în cazul majorării capitalului social / Veaceslav Ciobanu // Con-
tabilitate şi audit. – 2008. – Nr 12. – P. 70-72.

5604. Clichici, Dorina. Necesitatea evaluării climatului investiţional al


Republicii Moldova în procesul integrării economice europene / Dorina Clichici //
Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 1. – P. 171-184 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

5605. Costandachi, Gheorghe. Abordări privind "default-ul" economico-


financiar şi consecinţele acestuia / Gheorghe Costandachi // Economie şi sociologie.
– 2008. – Nr 3. – P. 33-45 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5606. Costandachi, Gheorghe. Sursele de finanţare a ştiinţei şi meca-


nismul de distribuire a lor / Gheorghe Costandachi // Rev. economică : ed. supl. –
2008. – Vol. 1. – P. 78-88. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5607. Erhan, Valeriu. Dinamica micro-finanţării în economia naţională /


Valeriu Erhan // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 3. – P. 111-121 : diagr. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5608. Ganciucov, Valentina. Investiţiile în capital fix : progrese, defici-


enţe şi perspective / Valentina Ganciucov, Zahar Olarescu // Rev. economică : ed.
supl. – 2008. – Vol. 3. – P. 70-75 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5609. Griciuc, Petru. Impozitul pe venit în anul 2008 / Petru Griciuc //


Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 12. – P. 39-42.

238
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5610. Luchian, Ivan. "Semaforul" investiţional al valorilor mobiliare / Ivan


Luchian, Stela Ciobu // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 3. – P. 87-94 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit. şi în notele de subsol.

5611. Metode de determinare a nivelului inflaţiei / Gheorghe Iliadi, Ghe-


orghe Costandachi, Ion Ocrain [et al.] // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 3.
– P. 60-69 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5612. Morozniuc, Ion. Politica fiscală a Republicii Moldova în realizarea


finanţelor publice / Ion Morozniuc // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 2. – P.
79-86 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

5613. Sevastre, Cătălin. Analiza comparativă a impactului impozitelor


indirecte în formarea veniturilor fiscale ale statului / Cătălin Sevastre // Economie şi
sociologie. – 2008. – Nr 3. – P. 61-68 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5614. Илиади, Георге. Сбалансирование товарно-денежных отно-


шений - важный фактор стабилизации экономики / Gheorghe Iliadi // Rev. eco-
nomică : ed. supl. – 2008. – Vol. 2. – P. 52-57. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5615. Литовченко, Алла. Новое в порядке использования налого-


вых накладных / Алла Литовченко // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 12. – P.
46-47.

5616. Пашалы, Пётр. Оценка инвестиционного потенциала страны /


Пётр Пашалы // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 1. – P. 93-. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5617. Республика Молдова. М-во финансов. Информация о по-


рядке зачисления и учета платежей в Национальный публичный бюджет по-
средством Государственного казначейства Министерства финансов в 2009
году : [Nr 07/1-1-6/160 от 09.12. 2008 г.] // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 12. –
P. 84-91.

5618. Цуркану, Игорь. О некоторых особенностях исчисления и уп-


латы сбора за пользование автомобильными дорогами / Игорь Цуркану, Люд-
мила Гропа, Николай Хынку // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 12. – P. 48-52.

5619. Шпак, Галина. О налоговых последствиях ликвидации части


производственного здания / Галина Шпак, Петру Гричук // Contabilitate şi audit.
– 2008. – Nr 12. – P. 56-59 : tab.

239
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

(Vezi de asemenea Nr 5644, 5676)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
5620. Macari, Vadim. Patru principii conceptual-metodologice de bază
ale includerii elementelor structurale în modelul de creştere economică / Vadim
Macari // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 2. – P. 12-22. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 7 tit.

5621. Maxim, Ion. Eşecul de piaţă – temei pentru acordarea ajutorului


de stat :[intervenţie economică]/ Ion Maxim, Mirela Chiriac // Rev. economică : ed.
supl. – 2008. – Vol. 1. – P. 19-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5622. Timofti, Elena. Metodologia aprecierii eficienţei economice a pro-


ducţiei agricole în condiţiile economiei concurenţiale / Elena Timofti // Gestiunea
eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii între-
prinderilor : Conf. intern., 11-12 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 92-103 : tab. – Rez. în
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 5893)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


5623. Cucirevii, Vladimir. Caracteristica creşterii economice recente şi
instrumentele asigurării ei : [în Rep. Moldova] / Vladimir Cucirevii // Rev. economică
: ed. supl. – 2008. – Vol.1. – P. 9-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5624. Doga, Valeriu. Consideraţii generale privind activităţi agricole şi


neagricole în spaţiul rural / Valeriu Doga, Rodica Burbulea // Rev. economică : ed.
supl. – 2008. – Vol. 3. – P. 9-14 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5625. Ganciucov, Valentina. Estimarea prognozei principalilor indicato-


rilor macroeconomici şi analiza comparativă cu prognoza efectuată de FMI /
Valentina Ganciucov, Zinovia Toacă // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 2. –
P. 58-61 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5626. Olărescu, Zahar. Moldova în contextul ţărilor CSI în perioada


transformărilor economice / Zahar Olărescu // Rev. economică : ed. supl. – 2008. –
Vol. 3. – P. 157-159 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

240
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5627. Spivacenco, A. Tendinţele eficientizării agriculturii naţionale şi di-


recţiile prioritare de dezvoltare / A. Spivacenco // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. –
P. 82-86 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

5628. Timofti, Elena. Agricultura intensivă şi eficientă bazată pe valorifi-


carea raţională a potenţialului de resurse : [în întreprinderile agricole din Rep. Mol-
dova] / Elena Timofti // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 96-100 : tab. – Rez. în
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 5641, 5649-50, 6776)

338.48 Turism. Economia turismului


5629. Crotenco, Iurii. Проблемы повышения конкурентоспособности
международного туризма Республики Молдова / Iurii Crotenco // Gestiunea efici-
entă a schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii întreprin-
derilor : Conf. intern., 11-12 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 80-92 : tab.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
5630. Babin, Lilia. Modificarea fenomenului de concurenţă în economia
globală / Lilia Babin // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 2. – P. 46-51 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5631. Gaitur, Tatiana. Reglementarea şi organizarea pieţei produselor


agroalimentare în Republica Moldova / Tatiana Gaitur, Victoria Clipa // Rev. econo-
mică : ed. supl. – 2008. – Vol. 1. – P. 58-69. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5632. Timuş, Angela. Semnificaţia şi aplicarea marketingului în cerceta-


rea ştiinţifică / Angela Timuş, Olga Timofei // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 3.
– P. 46-54 : fig. – Rez. în lb. engl.

5633. Ţurcanu, P. Reglementarea de către stat a pieţii tutunului / P.


Ţurcanu, Cristina Murzac // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 86-88 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


5634. Bulgac, Adela. Rolul informaţiei în dezvoltarea activităţii de export
a ÎMM : conştientizarea importanţei şi problemele privind accesarea informaţiei în
Republica Moldova / Adela Bulgac // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 1. –
P. 25-37 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

241
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5635. Clipa, Victoria. Armonizarea tehnică în contextul facilitării comer-


ţului exterior al Republicii Moldova / Victoria Clipa // Rev. economică : ed. supl. –
2008. – Vol. 3. – P. 36-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5636. Costin, Petru. Paza frontierelor şi a vămilor Moldovei cu ţările din


Europa de Est şi Centrală : (sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea) / Petru
Costin // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. In-
tern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 539-546. – Bibliogr. în note, p. 544-546 (54
tit.).

5637. Gherbanovscaia, Ludmila. Impactul proceselor de integrare asu-


pra schimbărilor structurale în comerţ şi rolul producţiei finite / Ludmila
Gherbanovscaia, Maria Islentiev // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 2. – P.
179-188 : tab. – Rez. în lb. engl.

5638. Roşca, Gheorghe. Funcţionarea serviciului vamal în cadrul UE şi


premisele creării tarifului vamal unificat (TVU) / Gheorghe Roşca // Rev. economică
: ed. supl. – 2008. – Vol. 3. – P. 169-175. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5639. Roşca, Gheorghe. Perspective europene prin implementarea Pro-


gramului informaţional vamal "ASYCUDA WORLD" / Gheorghe Roşca // Rev. eco-
nomică : ed. supl. – 2008. – Vol. 1. – P. 185-189 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.
5640. Tomuleţ, Valentin. Rolul porturilor Ismail şi Reni în comerţul exte-
rior al Basarabiei prin Marea Neagră : (1812-1856) / Valentin Tomuleţ // Ţara Mol-
dovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008.
– Ch., 2008. – P. 689-721. – Bibliogr. în notele de subsol.

5641. Volcu, Ilie. Analiza importului şi exportului pe piaţa produselor


agroalimentare din Republica Moldova / Ilie Volcu // Rev. economică : ed. supl.–
2008. – Vol. 3. – P. 44-59 : fig., tab. – Rez. în lb. fr.

339.7 Finanţe internaţionale


5642. Babin, Adrian. Experienţa internaţională în utilizarea politicii mo-
netare de ţintire a inflaţiei / Adrian Babin // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol.
3. – P. 103-111 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit. şi în notele de subsol.

5643. Caraganciu, Alexandrin. Оценка результатов процесса финан-


совой евроинтеграции : некоторые подходы / Аlexandrin Caraganciu, Ludmila
Stariţîna // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 3. – P. 144-156 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

242
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5644. Cociug, Victoria. Direcţii de armonizare a sistemului financiar al


Republicii Moldova cu cel al Uniunii Europene / Victoria Cociug, Olga Timofei // Rev.
economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 1. – P. 158-170. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
5 tit.

5645. Cociug, Victoria. Rolul formării anticipaţiilor inflaţioniste în conce-


perea şi implementarea politicilor monetare / Victoria Cociug // Rev. economică : ed.
supl. – 2008. – Vol. 2. – P. 62-69. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 7 tit. şi în notele de
subsol.

5646. Petrova, Tatiana. Instrumentele suportului financiar din partea


Uniunii Europene ţărilor vecine / Tatiana Petrova, Valentina Posoşina // Rev. eco-
nomică : ed. supl. – 2008. – Vol. 2. – P. 169-178 : tab. – Rez. în lb. engl.

5647. Pisaniuc, Maia. Criza financiară şi influenţa ei asupra economiilor


ţărilor lumii / Maia Pisaniuc, Natalia Palii // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol.
3. – P. 82-86. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

5648. Şeptelici, Viorica. Investiţii străine directe – factor de creştere a


competitivităţii economiei Moldovei din perspectiva integrării în UE / Viorica
Şeptelici, Alexandru Fală // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 2. – P. 97-110.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5649. Tofan, Tatiana. Utilizarea strategiilor de atragere a investiţiilor


străine pentru redresarea economiei Republicii Moldova / Tatiana Tofan // Rev.
economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 1. – P. 89-92. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3
tit.
5650. Ţurcanu, Adrian. Criza financiară internaţională : impactul asupra
economiei Moldovei / Adrian Ţurcanu, Petru Roşca // Economie şi sociologie. –
2008. – Nr 3. – P. 25-33 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5653)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
5651. Pîşchina, Tatiana. Priorităţile structurale şi competitivitatea eco-
nomiei naţionale în condiţiile globalizării / Tatiana Pîşchina // Rev. economică : ed.
supl. – 2008. – Vol. 1. – P. 150-157. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit. şi în notele
de subsol.

243
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5652. Stihi, Ludmila. Asigurarea competitivităţii companiei prin interme-


diul capitalului uman în contextul schimbărilor economice globale / Ludmila Stihi //
Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a competiti-
vităţii întreprinderilor : Conf. intern., 11-12 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 23-30.

5653. Timuş, Victoria. Fundamentarea teoretică a conceptului de inte-


grare economică şi financiară / Victoria Timuş // Rev. economică : ed. supl. – 2008.
– Vol. 3. – P. 160-168. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5905)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
5654. Chicuş, Nicolae. Promovarea valorilor occidentale în estul Euro-
pei prin procesul de codificare a legislaţiei moldoveneşti în Basarabia la începutul
sec. al XIX-lea : (Reflecţii istoriografice) / Nicolae Chicuş, Lucia Argint // Ţara Mol-
dovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008.
– Ch., 2008. – P. 635-653. – Bibliogr. în note, p. 650-653 (99 tit.).

5655. Raicu, Ecaterina. Sistemul doctrinelor ştiinţifice cu privire la lege /


Ecaterina Raicu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 91-92. – Rez. în lb. fr.
(Vezi de asemenea Nr 5683)

341 Drept internaţional


5656. Popescu, Mihaela. Izvoarele nescrise ale dreptului comunitar eu-
ropean / Mihaela Popescu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 86-88. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 88 (13 tit.).

5657. Roşca, Valentin. Consideraţii generale asupra evaluării credibilită-


ţii în procedura de azil : [în Statutul de refugiat] / Valentin Roşca, Eugen
Osmochescu // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 11. – P. 28-30. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

5658. Tipa, Ion. Modalităţi ale liberării de pedeapsa penală în unele state
europene / Ion Tipa // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 81-82. – Rez. în lb.
engl.

5659. Vrabie, Corneliu. Probleme de drept internaţional privat cu referire


la domiciliul persoanei fizice / Corneliu Vrabie // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12.
– P. 43-47. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 45-47 (35 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5713)

244
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


5660. Avornic, Gheorghe. Anteproiect de Constituţie – un ipotetic apo-
geu al realizării practice a viziunilor ştiinţifice ale lui Constantin Stere / Gheorghe
Avornic, Raisa Grecu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 2-6. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 6 (29 tit.).

5661. Bădîngă, Constantin. Dreptul electoral şi noţiunea de alegeri de-


mocratice în România / Constantin Badînga // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 11. –
P. 25-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5662. Costache, Gheorghe. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale


omului – o problemă pentru trecutul, prezentul şi viitorul omenirii / Gheorghe Costa-
che // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 3/4. – P. 65-71. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 10 tit. şi în notele de subsol.

5663. Costachi, Gheorghe. Edificarea statului de drept în Republica


Moldova trebuie să constituie o preocupare permanentă a organismelor de condu-
cere din ţară / Gheorghe Costachi // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 3/4.
– P. 27-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

5664. Grama, Dumitru C. Unele deziderate ale lui Dimitrie Cantemir re-
feritoare la evoluţia statutului juridic al Moldovei după 1711 / Dumitru C. Grama //
Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 125-140. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 138-140 (78 tit.).

5665. Grecu, Raisa. Curs de Drept Constituţional – opera fundamentală


juridică a lui Constantin Stere / Raisa Grecu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12.
– P. 24-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 28 (35 tit.).

5666. Guceac, Ion. Originea şi dimensiunea conceptului "contract admi-


nistrativ" / Ion Guceac, Victor Balmuş // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 7-
12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 12 (46 tit.).

5667. Mămăligă, Ilie. Aspecte de implementare a dreptului comunitar în


sistemul de drept al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană / Ilie
Mămăligă // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 3/4. – P. 53-64. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

5668. Pleşu, Tiberiu. Controlul constituţionalităţii legilor / Tiberiu Pleşu //


Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 12. – P. 13-14. – Rez. în lb. rom.

245
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5669. Sabiescu, Bianca Luciana. Scurtă privire asupra teoriilor care in-
terpretează drepturile omului / Bianca Luciana Sabiescu // Legea şi viaţa. – 2008. –
Nr 12. – P. 22-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 24 (18 tit.).

5670. Trofimov, Rodica. Horst Köhler. Preşedintele basarabean al


Germaniei : [file din biografia Preş. Rep. Federale Germane] / Rodica Trofimov //
Vip magazin. – 2008. – Nr 11. – P. 36-42 : fot.

5671. Гуцуляк, В. Административно-деликтные взыскания как мера


государственного принуждения / В. Гуцуляк // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 12. –
P. 4-8. – Rez. în lb engl.– Bibliogr. în note, p. 8 (6 tit.).

5672. Димитров, Юрий. Правосудие в Молдове : некоторые момен-


ты функционирования / Юрий Димитров // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 11. –
P. 31-32. – Bibliogr. : 6 tit.

5673. Мыца, С. Равенство мужчин и женщин : национальное законо-


дательство Республики Молдова / С. Мыца, С. Касым // Закон и жизнь. – 2008.
– Nr 12. – P. 40-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 42 (7 tit.).

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Mol-
dova
5674. Костаки, Г. Необходим ли в Республике Молдова институт
превентивного судебного конституционного контроля / Г. Костаки, И. Бацалай //
Закон и жизнь. – 2008. – Nr 12. – P. 43-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
47 (6 tit.).

5675. Пулбере, Д. Судебный прецедент в Конституционном суде


Республики Молдова / Д. Пулбере // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 12. – P. 9-16. –
Rez. în. lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16 (42 tit.).

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


5676. Agafiţă, Constantin. Particularităţilor evaziunilor fiscale în econo-
miile de tranziţie / Constantin Agafiţă // Rev. economică : ed. specială. – 2008. – Nr
1. – P. 103-109. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5677. Berliba, Viorel. Sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice


sau psihotrope / Viorel Berliba, Vitalie Spatari // Probleme de politică penală în do-
meniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului şt.-

246
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

practic intern., 14 apr. 2006. – Ch., 2007. – P. 91-100. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în notele de subsol.

5678. Brînză, Sergiu. Analiza de drept penal a circumstanţelor agravan-


te ale omorului, suplificate la lit. d) alin. (2) şi la lit. e) alin. (3) art. 145 C. pen. RM /
Sergiu Brînză // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 13-23. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 22-23 (43 tit.).

5679. Ciobanu, Igor. Istoria dreptului penal roman şi francez – sursă


pentru definitivarea subiectului special al infracţiunilor de corupţie / Igor Ciobanu,
Ion Nastas // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 39-42. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. în note, p. 42 (14 tit.).

5680. Cuşnir, Valeriu. Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psiho-


trope sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare / Valeriu Cuşnir, Alexandru
Zosim // Probleme de politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului
ilicit de droguri : Materialele Seminarului şt.-practic intern., 14 apr. 2006. – Ch.,
2007. – P. 61-73 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

5681. Florea, Vasile. Problema responsabilităţii pentru infracţiunile co-


mise în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică / Vasile Florea // Probleme de
politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri : Materia-
lele Seminarului şt.-practic intern., 14 apr. 2006. – Ch., 2007. – P. 130-134. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

5682. Glavan, Boris. Aspecte juridico-penale privind liberarea de răs-


pundere penală a minorilor (art. 54 CP al RM) / Boris Glavan // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 12. – P. 34-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 44 (21 tit.).

5683. Golubenco, Gheorghe. Expertiza mijloacelor narcotice şi locul ei


în sistemul de clasificare al expertizelor judiciare / Gheorghe Golubenco // Probleme
de politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri : Ma-
terialele Seminarului şt.-practic intern., 14 apr. 2006. – Ch., 2007. – P. 170-179. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

5684. Hotoboc, Mircea. Concepţie privind corelaţia dintre fapta ilicită şi


autor / Mircea Hotoboc // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 12. – P. 31-34. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 34 (9 tit.).

247
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5685. Hulea, Vasile. Dimensiunile conceptuale ale furtului ca obiect de


studiu al criminologiei / Vasile Hulea, Sergiu Cernomoreţ // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 12. – P. 76-80. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 80 (37 tit.).

5686. Lungu, Vasile. Particularităţile începerii efectuării urmăririi penale


a infracţiunilor din domeniul drogurilor / Vasile Lungu // Probleme de politică penală
în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminaru-
lui şt.-practic intern., 14 apr. 2006. – Ch., 2007. – P. 152-158. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

5687. Lungu, Vasile. Procedura în cazurile infracţiunilor flagrante de


droguri / Vasile Lungu // Probleme de politică penală în domeniul prevenirii şi com-
baterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului şt.-practic intern., 14 apr.
2006. – Ch., 2007. – P. 158-163. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

5688. Manea, Vladislav. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.


286 C. pen. RM : modalitatea de terorizare a condamnaţilor porniţi pe calea corectă-
rii / Vladislav Manea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 56-66. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 65-66 (49 tit.).

5689. Nour, Valeriu. Proiect de Hotărâre a Plenumului Curţii Supreme


de Justiţie a Republicii Moldova "Cu privire la practica judiciară a instanţelor judecă-
toreşti legate de hotărârile pronunţate în privinţa traficului şi consumului ilicit de
droguri" / Valeriu Nour // Probleme de politică penală în domeniul prevenirii şi com-
baterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului şt.-practic intern., 14 apr.
2006. – Ch., 2007. – P. 183-194. – Rez. în lb. engl.

5690. Satamatin, Ştefan. Conceptul şi caracterizarea generală a extră-


dării ca instituţie a dreptului penal / Ştefan Satamatin, Mircea-Laurenţiu David //
Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 12. – P. 4-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 7-8
(21 tit.).

5691. Simion, Lenuţa. Principiile răspunderii penale / Lenuţa Simion //


Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 12. – P. 25-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5692. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru infracţiunea de concu-


renţă neloială (art. 246′ C. pen. RM) / Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr
12. – P. 29-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (48 tit.).

5693. Zosim, Alexandru. Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psi-


hotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare / Alexandru Zosim // Probleme

248
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

de politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri : Ma-


terialele Seminarului şt.-practic intern., 14 apr. 2006. – Ch., 2007. – P. 78-82. – Rez.
în lb. engl. +351/354

5694. Zosim, Alexandru. Unele consideraţiuni vizând obiectul material


al infracţiunilor legate de droguri / Alexandru Zosim, Adrian Tuluc // Probleme de
politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri : Materia-
lele Seminarului şt.-practic intern., 14 apr. 2006. – Ch., 2007. – P. 55-61. – Rez. în
lb. engl.

5695. Карпов, Н. К вопросу о средствах и методах борьбы с пре-


ступностью / Н. Карпов, Е. Александренко // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 12. – P.
22-24. – Bibliogr. : 7 tit.

5696. Ротару, И. Принудительный труд как элeмент нарушения прав


человека и форма трафика / И. Ротару, Л. Боршевская // Закон и жизнь. – 2008.
– Nr 12. – P. 31-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5697. Флоря, В. Научные исследования проблем уголовного права /


В. Флоря // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 12. – P. 20-22. – Bibliogr. în note, p. 22
(13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5603)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


5698. Игнатьев, Василий. Разработка контуров новой теории госу-
дарственно-правового регулирования и саморегулирования предприниматель-
ской деятельности в Республике Молдова в перспективе европейской интегра-
ции / Василий Игнатьев // Rev. de St. şi Cercet. Juridice. – 2008. – Nr 3/4. – P. 93-
104. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
5699. Mănuc, Liliana Marilena. Reflecţii privind capacitatea de folosinţă
a persoanei fizice / Liliana Marilena Mănuc // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 12. – P.
27-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31 (17 tit.).

5700. Савицкий, О. Развитие института неосновательного обогаще-


ния в Республике Молдова : [гражданско-правовой] / О. Савицкий // Закон и
жизнь. – 2008. – Nr 12. – P. 35-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22 tit. P. 39 (22
tit.).

249
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


5701. Ghencea, Flavia. Consideraţii referitoare la exercitarea dreptului
de proprietate asupra bunurilor domeniului privat al statului şi unităţilor administrativ
teritoriale / Flavia Ghencea, Ana Maria Ţigănescu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 12.
– P. 48-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 50 (11 tit.).

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


5702. Пыркэлаб, Каролина. Наём квартиры по правилам / Кароли-
на Пыркэлаб, Анна Богданова // Aquarelle. – 2008. – Nr 12. – P.142-143 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 5573)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


5703. Заболотная, Лилия. Расторжение брака в средневековой
Молдове. Правовое положение женщины : (XVI-XVII вв.) / Лилия Заболотная //
Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern.,
noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 370-383. – Bibliogr. în notele de subsol.

347.7 Drept comercial


5704. Novac, Alexandra. Proprietatea intelectuală – instrument strategic
în serviciul întreprinderilor / Alexandra Novac // Rev. economică : ed. specială. –
2008. – Nr 3. – P. 29-35 : tab. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 3 tit.

5705. Televca, Oleg. Principiile finanţelor publice locale : concept şi ca-


dru legal / Oleg Televca // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 48-50. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 50 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5736)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


5706. Ciobanu, Tatiana. Reglementarea activităţii organelor de drept
prin deontologia juridică / Tatiana Ciobanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. –
P. 51-55. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 55 (29 tit.).

5707. Purici, Dumitru. Discreţia procurorului la limitele legii, moralei şi


raţionamentului / Dumitru Purici // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 83-85. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 85 (20 tit.).

250
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5708. Smochină, Andrei. Strategie de reformă a dreptului execuţional


contemporan / Andrei Smochină, Lionela Madescu // Rev. de St. şi Cercetări Juridi-
ce. – 2008. – Nr 3/4. – P. 4-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

5709. Tănase, Alexandru. Alexandru Tănase : "Politicienii trebuie să


ofere soluţii şi să nu mintă" : [interviu cu avocatul, consilierul municipal, prim-
vicepreş. al Partidului Liberal Democrat din Moldova] / interlocutor : Mariana
Tabuncic // Profit. – 2008. – Nr 12. – P. 48-51 : fot. – Idem în lb. rusă.

5710. Захария, С. К. Суд присяжных в Бессарабии : сущность, черты


и характеристика / С. К. Захария // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene
: Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 760-767. – Bibliogr.
în notele de subsol.

5711. Сосна, Б. Рассмотрение споров экономическими судебными


инстанциями / Б. Сосна, А. Коленко // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 12. – P. 17-20.
– Bibliogr. : 4 tit.

349.2 Dreptul muncii


5712. Mîrzac, Didina. Principiile dreptului muncii / Didina Mîrzac // Legea
şi viaţa. – 2008. – Nr 12. – P. 45-47. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 47 (7 tit.)
.
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
5713. Aşevschi, Valentin. Probleme stringente în reglementarea juridică
a protecţiei mediului şi securităţii ecologice în Uniunea Europeană : (Aspect compa-
rativ–analitic cu legislaţia naţ. a Rep. Moldova) / Valentin Aşevschi, Iulia Reaboi //
Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 59-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5714. Solomon, Mircea. Cauzele care exclud răspunderea civilă pentru


daunele ecologice / Mircea Solomon // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 12. – P. 89-
90. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 89-90 (14 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
5715. Armaşu, Sergiu. Autorităţile publice în asigurarea securităţii la tra-
fic / Sergiu Armaşu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 12. – P. 8-13. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

251
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5716. Bucur (Andruşca), Maria-Carmen. Evoluţia problemelor teoreti-


co-conceptuale privind funcţia publică / Maria-Carmen Bucur (Andruşca) // Econo-
mie şi sociologie. – 2008. – Nr 3. – P. 83-93. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5717. Călcâi, Gheorghe. Puterea locală în imaginea publică / Gheorghe


Călcâi // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 3. – P. 145-154. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 3 tit.

5718. Chirtoacă, Dorin. Vânătorul de stafii : [interviu cu D. Chirtoacă,


primar general al mun. Chişinău] / consemnare : Angela Braşoveanu ; fot. : Igor
Rotari // Punkt. – 2008. – Nr 24. – P. 28-35 : fot.

5719. Chirtoagă, Ion. Evoluţia situaţiei administrative şi etnodemografice


în stânga Nistrului : (sec. XIV-XVIII) // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europe-
ne : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 405-421. –
Bibliogr.: 32 tit.

5720. Voscoboinic, Victor. Dubăsari. Un raion de importanţă strategică


= The district of strategic importance = Район стратегического значения / Victor
Voscoboinic ; fot. : Veaceslav Cernat // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 11/12. –
P.18-21 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 5612, 5680, 5705, 6139)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
5721. Movileanu, Tudor. Obligaţiile orăşenilor la oaste în Ţara Moldovei
până la începutul sec. al XVII-lea / Tudor Movileanu // Ţara Moldovei în contextul
civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P.
422-430. – Bibliogr. în note, p. 428-430 (49 tit.).

5722. Vrabie, Vitalie. Vitalie Vrabie : "Suntem pe calea cea dreaptă" :


[interviu cu Ministrul Apărării despre Concepţia Reformei militare în Rep. Moldova] /
interlocutor : rep. rev. // Profit. – 2008. – Nr 12. – P. 28-31 : fot. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 6157)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare social
5723. Guslicova, Natalia. Analiza comparativă a programelor de asigu-
rări de şomaj şi asigurări împotriva traumatismelor în producţie în ţările membre UE
/ Natalia Guslicova, Irina Marcova // Rev. economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 3. –
P. 123-130 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

252
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5724. Luchian, Andrei. Unele aspecte de evaluare ale sistemului de


protecţie socială / Andrei Luchian // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 3. – P.
139-145. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5725. Manole, Tatiana. Strategia de implementare a politicii sociale simi-


lare celei din Uniunea Europeană în Republica Moldova / Tatiana Manole // Rev.
economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 2. – P. 141-164 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.
5726. Savelieva, Galina. Principiile de reformare a sistemului de servicii
sociale de tip european / Galina Savelieva, Ana Tomceac, Raisa Taragan // Rev.
economică : ed. supl. – 2008. – Vol. 1. – P. 125-139. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
6 tit.

368 Asigurări
5727. Bodea, Vitalie. Liderul pieţei ridică ştacheta : [interviu cu V.
Bodea, dir. general al Companiei "Moldasig"] / consemnare : Sergiu Balaban // Pro-
fit. – 2008. – Nr 12. – P. 52-54 : fot. – Idem în lb. rusă.

5728. Cernica, Veaceslav. Asigurările de viaţă în Republica Moldova :


creştere în topul preferinţelor populaţiei / Veaceslav Cernica // ARS Assecuratiorum.
– 2008. – Nr 1. – P. 14-16 : fig., fot.

5729. Codul Etic al Asiguratorului // ARS Assecuratiorum. – 2008. – Nr


1. – P. 32-33 : fot.

5730. Doina, Aurica. Piaţa asigurărilor : perspective de dezvoltare / Au-


rica Doina // ARS Assecuratiorum. – 2008. – Nr 1. – P. 9-10 : fot.

5731. Dolghi, Cristina. Reglementarea şi organizarea activităţii de audit,


unele particularităţi ale acesteia în activitatea de asigurări / Cristina Dolghi // ARS
Assecuratiorum. – 2008. – Nr 1. – P. 20-23 : fot.

5732. Gămurari, Veaceslav. Piaţa brokerilor de asigurare : Quo vadis? /


Veaceslav Gamurari // ARS Assecuratiorum. – 2008. – Nr 1. – P. 38-39 : fot.

5733. Ungureanu, Alexandru. Esenţa pieţelor de reasigurare / Alexan-


dru Ungureanu // ARS Assecuratiorum. – 2008. – Nr 1. – P. 18-19 : fot. – Rez. în lb.
rom.

253
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5734. Ungureanu, Teodor. Unele aspecte de evoluţie instituţională a


asigurărilor în R. Moldova / Teodor Ungureanu, Alexandru Ungureanu // ARS
Assecuratiorum. – 2008. – Nr 1. – P. 10-13. – Rez. în lb. rom.

5735. Verejan, Oleg. Actuariatul în Moldova / Oleg Verejan // ARS


Assecuratiorum. – 2008. – Nr 1. – P. 34-37 : fot.

5736. Verejan, Oleg. Asigurarea RCA : între transformări şi perspective :


[răspundere civilă auto] / Oleg Verejan // ARS Assecuratiorum. – 2008. – Nr 1. – P.
26-31 : fig., fot.

37. EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
5737. Balmuş, Victor. Ajustarea proiectului Codului învăţământului la ri-
gorile europene şi internaţionale / Victor Balmuş // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P.
19-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

5738. Botgros, Ion. Retrospecţia Curriculumului şcolar în Republica


Moldova şi strategia dezvoltării lui / Ion Botgros, Ludmila Franţuzan // Univers Pe-
dagogic. – 2008. – Nr 1. – P. 29-36 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

5739. Dandara, Otilia. Argumente socioculturale pentru o strategie edu-


caţională apropiată elevului / Otilia Dandara, Daniela Pascaru // Didactica Pro… –
2008. – Nr 6. – P. 32-33 : fot. – Bibliogr. : 6 tit.

5740. Handrabura, Loretta. Se regăseşte educaţia de gen în şcoala pri-


etenoasă copilului? / // Didactica Pro… – 2008. – Nr 6. – P. 8-11 : fig.

5741. Implicarea părinţilor în activitatea şcolii / Viorica Goraş-Postică,


Valentina Chicu, Diana Cheianu [et al.] // Didactica Pro… – 2008. – Nr 6. – P. 4-8 :
diagr.

5742. Mocanu, Angela. Orientarea profesională a elevilor din instituţiile


medii de învăţământ : aspecte sociale / Angela Mocanu // Economie şi sociologie. –
2008. – Nr 3. – P. 154-158. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5743. Sclifos, Lia. O şcoală pentru toţi, o şcoală pentru fiecare : [refor-
ma în învăţ.] / Lia Sclifos // Didactica Pro… – 2008. – Nr 6. – P. 42-45 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 5506, 5509-10, 5512)

254
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


5744. Boldişor, Maria. Textul meta-literar – căi de abordare : [lit. rom. în
cl. a 12-a] / Maria Boldişor // Didactica Pro… – 2008. – Nr 6. – P. 40-41 : fig.

5745. Munteanu, Cristinel. Eminescu în dezbatere cu caracter…


sumativ : [pentru cl. a 12-a] / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2008. – Nr
9/10. – P. 199-202. – Bibliogr. în note, p. 202 (7 tit.).

5746. Şchiopu, Constantin. Caracterizarea personajului literar din per-


spectivă estetică : [în procesul studierii lit. rom. în şcoală] / Constantin Şchiopu //
Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 45-51.

5747. Şchiopu, Constantin. Compoziţii şcolare cu caracter publicistic :


recenzia şi cronica dramatică : [pentru cl. a 5-9-a] / Constantin Şchiopu // Limba
Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 193-198.

5748. Ţigănaş, Odetta. Creativitatea – o reală provocare la lecţiile de bi-


ologie : [cl. a 7-a – 9-a] / Odetta Ţigănaş, Tatiana Platon // Didactica Pro… – 2008.
– Nr 6. – P. 46-48 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


5749. Vicol, Nelu. Tehnica apriorismului limbajului : transfer de experien-
ţă comunicativă interpersonală : [formarea profilului axiologic al elevului] / Nelu
Vicol, Tatiana Ialăi // Univers Pedagogic. – 2008. – Nr 1. – P. 37-44. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 9 tit.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


5750. Cemortan, Stela. Asigurarea didactică – modalitate de implemen-
tare a Curriculumului şi realizare a obiectivelor educaţionale în instituţiile preşcolare
/ Stela Cemortan // Univers Pedagogic. – 2008. – Nr 1. – P. 24-28. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

5751. Coroi, Olga. Problema reglării emoţionale în activitatea educaţio-


nală : [a educatorului] / Olga Coroi // Univers Pedagogic. – 2008. – Nr 1. – P. 56-58.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

5752. Ursu, Ludmila. Utilizarea tehnicilor LSDGC în cadrul activităţilor


experenţiale de educaţie ecologică : [în cl. primare] / Ludmila Ursu, Stela Gînju //
Didactica Pro… – 2008. – Nr 6. – P. 51-54 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

255
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5753. Voloşin, Elvira. Jocul didactic în educaţia pentru inteligenţă, pre-


gătirea pentru desen, scrierea şi formarea priceperilor de orientare în spaţiu / Elvira
Voloşin // Univers Pedagogic. – 2008. – Nr 1. – P. 59-64 : fig. – Rez. în lb. engl.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


5754. Concepţia educaţiei incluzive : proiect / Nicolae Bucun, Domnica
Gînu, Nadejda Velişco [et al.] // Univers Pedagogic. – 2008. – Nr 1. – P. 6-23.

5755. Curilov, Svetlana. Intervenţia specializată şi echipa de intervenţie


: [în cazul incluziunii] / Svetlana Curilov // Didactica Pro… – 2008. – Nr 6. – P. 22-
24. – Bibliogr. : 3 tit.

5756. Leahu, Ana. Adaptări curriculare în clasa incluzivă / Ana Leahu //


Didactica Pro… – 2008. – Nr 6. – P. 25-26 : tab.

5757. Pânzaru, Igor. Ana Nimerenco – omul care aduce pacea = Ana
Nimerenco = Анна Нимеренко – человек, приносящий мир : [despre dir. Şcolii-
Internat pentru Copii cu Dizabilităţi din com. Popeasca, Ştefan-Vodă] / Igor Pânzaru
// Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 11/12. – P. 32-34 : fot. – Text şi în lb. engl.,
rusă.

5758. Şişcanu, Svetlana. Tehnici de învăţare şi relaxare : [în cl. incluzi-


ve] / Svetlana Şişcanu // Didactica Pro… – 2008. – Nr 6. – P. 26-28 : fig. – Bibliogr. :
6 tit.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


Universitatea Agrară de Stat din Moldova la 75 de ani
5759. Balan, V. Învăţământul horticol superior din Republica Moldova la
75 de ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova / V. Balan // Ştiinţa Agricolă. –
2008. – Nr 2. – P. 22-25.

5760. Burdujan, V. Cercetările ştiinţifice la Facultatea de Agronomie în


decursul a 75 ani / V. Burdujan // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 11-14.

5761. Cimpoieş, Gh. Universitatea Agrară de Stat din Moldova la 75 de


ani / Gh. Cimpoieş // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 3-6.

256
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5762. Donica, Gh. Facultatea de Medicină Veterinară la cea de-a 75-a


aniversare a Universităţii Agrare de Stat din Moldova / Gh. Donica // Ştiinţa Agricolă.
– 2008. – Nr 2. – P. 61-63.

5763. Marian, Gr. Prima Facultate Inginerească din Moldova în preajma


celor 75 ani ai U.A.S.M. / Gr. Marian // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 47-51.

5764. Moraru, T. Facultatea de Cadastru şi Drept în ajunul aniversării a


75 de ani de la fondarea U.A.S.M. / T. Moraru // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P.
70-72 : tab.

5765. Prisăcaru, Veronica. Facultatea de Contabilitate în prag de jubi-


leu : [75 ani UASM] / Veronica Prisăcaru // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 89-
92.

5766. Tomiţa, P. Facultatea de Economie către 75 ani ai UASM / P.


Tomiţa // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 80-82.

5767. Zacon, E. Contribuţia Universităţii Agrare de Stat din Moldova la


integrarea învăţământului superior din Republica Moldova în spaţiul european co-
mun educaţional / E. Zacon // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 7-10.
(Vezi de asemenea Nr 5787,5842, 5880)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
5768. Verbiţcaia, Larisa. Familia, tradiţiile şi credinţa – trei piloni ai cul-
turii poloneze în Moldova = Family, Traditions and Faith Are Three Whales of the
Polish Culture in Moldova = Семья, традиции и вера – три кита польской
культуры в Молдове / Larisa Verbiţcaia ; fot. : Eduard Iaroşevski, Vadim Putinţev //
Moldova Turistică. – 2008. – Nr 2. – P. 82-87 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
5769. Aşevschi, Valentin. Managementul ecologic şi dezvoltarea dura-
bilă la etapa actuală în Republica Moldova : probleme şi perspective / Valentin
Aşevschi, Aurelia Crivoi, Andrei Croitoru // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 55-58. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

257
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5770. Aşevschi, Valentin. Managementul riscului ecologic în contextul


dezvoltării durabile în Republica Moldova / Valentin Aşevschi // Noosfera. – 2008. –
Nr 1. – P. 61-63 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5771. Guslicova, Natalia. Protecţia mediului înconjurător în contextul ri-


dicării calităţii vieţii populaţiei / Natalia Guslicova // Economie şi sociologie. – 2008.
– Nr 3. – P. 76-83 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism
(Vezi Nr 5797)

539 Structura fizică a materiei


5772. Culiuc, Leonid. Cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice inter-
naţionale Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP – 2008) : [pe
marginea materialelor Conf., Chişinău, 23-26 sept. 2008] / Leonid Culiuc //
Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 24.

539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară


5773. Ялтыченко, О. В. Перенос электрона в молекулярном ком-
плексе типа донор-полимер-акцептор / О. В. Ялтыченко, Е. Ю. Канаровский //
Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 6. – P. 63-65 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


5774. Gonţa, Maria. Rolul chimiei ecologice în cercetarea poluării şi
dezvoltarea durabilă / Maria Gonţa // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 26.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
5775. Aşevschi, Valentin. Studiul complex al impactului ecotoxicologic
în ecosistemele acvatice din municipiul Chişinău : probleme şi perspective / Valentin
Aşevschi // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 64-66 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
6 tit.
5776. Dediu, Ion. Valenţele, dimensiunile şi reperele ecologice ale dez-
voltării durabile : un studiu critic de sinteză / Ion Dediu // Noosfera. – 2008. – Nr 1. –
P. 5-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr., p. 11-12.

258
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5777. Micronutrienţii şi problemele alimentării raţionale a organismului :


[aspecte ecologice] / Aurelia Crivoi, Valentin Aşevschi, Aliona Balan [et al.] // Noos-
fera. – 2008. – Nr 1. – P. 41-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


5778. Соколов, Василий. Исследование антиоксидантной защиты
лабораторных животных при воздействии йодбензола и м-йодтолуола в раз-
ных концентрациях / Василий Соколов, Людмила Соколова // Noosfera. – 2008.
– Nr 1. – P. 24-26 : tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 3 tit.

5779. Соколов, Василий. Процессы перекисного окисления липи-


дов в норме и патологии / Василий Соколов, Людмила Соколова // Noosfera. –
2008. – Nr 1. – P. 29-31. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 56 tit.

579 Microbiologie
(Vezi Nr 5864)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
5780. Ghidirim, Gh. Săptămâna Uniunii Medicale Balcanice la Chişinău
– eveniment de valoare internaţională : [16-18.09.2008] / Gh. Ghidirim, Gh.
Ciobanu, Minodora Mazur // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 23.

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


5781. Crivoi, Aurelia. Impactul stresului emoţional asupra ritmului cardi-
ac / Aurelia Crivoi, Lidia Cojocari, I. Eva-Maria Papp // Noosfera. – 2008.– Nr 1. – P.
35-37.– Rez. în lb. engl. – Bibliogr., p. 36-37.

5782. Frunze, Rodica. Fiziologia şi sanocreatologia : realizări şi aprecieri


/ Rodica Frunze // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 25.

5783. Guzgan, Iurie. Dinamica mortalităţii generale în rândurile populaţi-


ei Republicii Moldova (2003-2007) / Iurie Guzgan, Zina Cobâleanu // Sănătate pu-
blică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 4. – P. 21-23 : fig. – Rez.
în lb. engl.

259
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5784. Iziumov, Nina. Starea funcţională a sistemului circulator la ado-


lescenţii de 15-18 ani / Nina Iziumov // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 44-45 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5785. Papp, I. Eva-Maria. Starea funcţională a sistemului cardiovascular


la influenţa factorilor-stres / I. Eva-Maria Popp // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 38-
40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 30 tit.

613.2 Dietetică
5786. Maximenco, E. Deprinderi alimentare la adolescenţii din mediile
urban şi rural / E. Maximenco // Curierul medical. – 2008. – Nr 6. – P. 73-77 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

5787. Tarcea, Monica. Comportamentul alimentar şi cunoştinţele stu-


denţilor din România legate de aditivii alimentari / Monica Tarcea, Anna-Maria Farr,
Luminiţa Suveică // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 71-75 : tab. – Bibliogr. : 30 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5827)
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
5788. Кондратюк, Светлана. Анализ факторов риска, способствую-
щих употреблению психоактивных веществ (ПАВ), выявленных у подростков /
Светлана Кондратюк // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2008. – Nr 4. – P. 14-20 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


5789. Iziumov, Nina. Posibilităţile funcţionale ale organismului şi impor-
tanţa lor în aprecierea potenţialului de adaptare a adolescenţilor de 15-18 ani / Nina
Iziumov // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 46-48 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6
tit.
(Vezi de asemenea Nr 5786)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


5790. Cerneţchi, Olga. Formarea cadrelor – factor decisiv în asistenţa
medicală acordată mamei şi copilului / Olga Cerneţchi // Bul. de perinatologie. –
2008. – Nr 4. – P. 22-24. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

5791. Friptuleac, Grigore. Istoria dezvoltării igienei mediului / Grigore


Friptuleac // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 4.
– P. 27-37 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

260
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5792. Notre, Benoit. Francezul îndrăgostit de Leova : [interviu cu B.


Notre, consilierul Ministrului sănătăţii din Moldova, managerul grupului spitalicesc
"Sfântul Augustin", Malastroit, Franţa] / consemnare : Irina Tribusean ; fot. : Andrei
Mardare // Vip magazin. – 2008. – Nr 11.– P. 48-49 : fot.

5793. Руссу, Георге. Реформирование здравоохранения в Респуб-


лике Молдова / Георге Руссу // Sănătate publ., economie şi management în medi-
cină. – 2008. – Nr 4. – P. 4-7 : tab. – Rez. în lb. engl.

5794. Совершенствование политики формирования здорового об-


раза жизни на основе мониторинга поведенческих факторов риска / Т. С. Хай-
дарова, А. Акимбаева, М. А. Даришева [et al.] // Sănătate publ., economie şi ma-
nagement în medicină. – 2008. – Nr 4. – P. 7-9 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
3 tit.

5795. Соколов, Василий. Обоснование предельно допустимой кон-


центрации йодбензола в воздухе рабочей зоны / Василий Соколов, Людмила
Соколов // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 27-28. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 6 tit.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
5796. Усенко, В. П. Установка для стерилизации изделий медицин-
ского назначения плазменной обработкой / В. П. Усенко, М. К. Болога, Ф. П.
Гросу // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 6. – P. 87-88 : des. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5847-48)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


5797. Rotaru, Anatol. Metamorfozele utilizării undelor electromagnetice
milimetrice în medicină. Mit sau realitate / Anatol Rotaru // Akademos. – 2008. – Nr
4. – P. 57-59. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 5829)

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


5798. Соколов, Василий. Токсикологическая характеристика йод-
бензола и м-йодтолуола / Василий Соколов, Людмила Соколова // Noosfera. –
2008. – Nr 1. – P. 32-34 : tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 8 tit.

261
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

616 Patologie. Medicină clinică


5799. Belîi, A. Evaluarea calităţii în analgezia postoperatorie : care ne
sunt performanţele? / A. Belîi // Curierul medical. – 2008. – Nr 6. – P. 77-81 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

5800. Boala Bruton la copii / Svetlana Şciuca, Liliana Vişnevschi-


Rusnac, Liuba Neamţu [et al.] // Mucoviscidoza la copii : Conf. naţ. cu participare
intern., 21 noiemb. 2008 – Ch., 2008. – P. 87-91. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
: 6 tit.

5801. Celac, S. Managementul preanestezic în pediatrie / S. Celac // Cu-


rierul medical. – 2008. – Nr 6. – P. 24-26. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

5802. Managementul căilor aeriene în anestezia pediatrică / S. Şandru,


R. Baltaga, S. Celac [et al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 6. – P. 10-13. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

5803. Noi tehnologii în combaterea cancerului : [despre laureaţii Premiu-


lui de Stat al Rep. Moldova pentru a. 2008 : savanţii de la Inst. Oncologic – acad.
Gheorghe Ţîbîrnă, prof. Ion Corcimari, prof. Dumitru Sofroni, doctorul habilitat în şt.
med. Nicolae Ghidirim, prof. Anatolie Cernîi] // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 51-
56. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5804. Rudi, M. Obezitatea la copii ca factor de risc al hipertensiunii arte-


riale cu debut în copilărie / M. Rudi, Lucia Pîrţu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr
4. – P. 45-49 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 16 tit.

5805. Voloc, Alexandru. Particularităţile clinice, de diagnostic şi trata-


ment a stărilor hipocalcemice la copii / Alexandru Voloc, Valentin Ţurea, Adrian
Rotari // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 4. – P. 39-44 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5826, 5845)

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


5806. Ciobanu, Lucia. Noi oportunităţi pentru diagnosticul IMA : [infarct
miocardic acut] / Lucia Ciobanu // Arta Medica. – 2008. – Nr 5. – P. 23-27 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 48 tit.

262
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5807. Miocardita acută la copii : aspect diagnostic şi formule terapeutice


/ Neli Mătrăgună, Tamara Guţu, Svetlana Cojocaru [et al.] // Arta Medica. – 2008. –
Nr 5. – P. 12-16 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.

5808. Palii, Ina. Concepte noi ale insuficienţei cardiace congestive se-
cundară cardiopatiilor congenitale la copii / Ina Palii, Marcu Rudi, Petru Stratulat //
Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 4. – P. 49-52 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă.

5809. Prevalenţa sindromului metabolic şi a componentelor acestuia la


pacienţi din instituţiile de asistenţă medicală primară / L. Suveica, I. Codreanu, R.
Ignat [et al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 6. – P. 62-66. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 18 tit.

5810. Romanciuc, L. Aprecierea asigurării vegetative a ritmului cardiac


la pacienţii cu prolaps de valvă mitrală / L. Romanciuc, N. Revenco // Curierul medi-
cal. – 2008. – Nr 6. – P. 13-16 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

5811. Stamati, Adela. Cardiomiopatia dilatativă primară familială la copii


– aspecte de diagnostic şi pronostic / Adela Stamati, Lilia Romanciuc, M. Rudi //
Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 4. – P. 61-64 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 16 tit.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


5812. Barbova, Natalia. Aspecte genetice ale mucoviscidozei / Natalia
Barbova, Vladimir Egorov // Mucoviscidoza la copii : Conf. naţ. cu participare intern.,
21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. – P. 11-15 : des., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 13 tit.

5813. Cuşnir, Olga. Optimizarea diagnosticului şi tratamentul multimodal


al trombemboliei arterei pulmonare la pacienţi chirurgicali / Olga Cuşnir // Arta Medi-
ca. – 2008. – Nr 5. – P. 28-30. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5814. Diacova, S. Tratamentul otitelor medii cronice exsudative la copii /


S. Diacova // Curierul medical. – 2008. – Nr 6. – P. 16-18. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 7 tit.

5815. Guţu, E. Hernia Morgagni : raportare de caz clinic şi revista litera-


turii / E. Guţu, V. Iacub, V. Culiuc // Curierul medical. – 2008. – Nr 6. – P. 84-87 : fig.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

263
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5816. Impactul factorilor habituali asupra gradului de severitate a astmu-


lui bronşic la elevi / S. Şciuca, R. Selevestru, G. Friptuleac [et al.] // Curierul medi-
cal. – 2008. – Nr 6. – P. 46-50 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

5817. Infecţia pulmonara cronică în mucoviscidoză la copii / Svetlana


Şciuca, Elvira Chioroglo, Oxana Turcu [et al.] // Mucoviscidoza la copii : Conf. naţ.
cu participare intern., 21 noiemb. 2008 – Ch., 2008. – P. 27-30 : des. – Rez. în lb.
rom., engl.

5818. Kulciţkaia, Stela. Diagnosticul diferenţial al tuberculozei şi


mucoviscidozei la copii / Stela Kulciţkaia, Valentina Vilc // Mucoviscidoza la copii :
Conf. naţ. cu participare intern., 21 noiemb. 2008 – Ch., 2008. – P. 46-50. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5819. Prognozarea în cronicizarea maxiloetmoiditei recidivante la copii


de vârstă precoce / V. Gavriliţa, M. Maniuc, V. Maniuc [et al.] // Curierul medical. –
2008. – Nr 6. – P. 19-20 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

5820. Никита, С. В. Использование озонотерапии при гастропатиях у


больных хронической обструктивной болезнью легких / С. В. Никита // Curierul
medical. – 2008. – Nr 6. – P. 58-61 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


5821. Ciroza biliară primitivă şi sindromul lupic la copii. Caz clinic / T.
Raba, N. Revenco, V. Petrovici [et al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 6. – P. 50-55
: fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

5822. Diagnosticul şi tratamentul rupturii anevrismului aortei abdominale


: Ghid practic bazat pe evidenţa clinică / E. Maloman, N. Gladun, D. Tabac [et al.] //
Arta Medica. – 2008. – Nr 5. – P. 53-63 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
117 tit.

5823. Modificările sistemului digestiv la copii cu mucuviscidoză /


Svetlana Şciuca, Oxana Turcu, Elvira Chioroglo [et al.] // Mucoviscidoza la copii :
Conf. naţ. cu participare intern., 21 noiemb. 2008 – Ch., 2008. – P. 68-71. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5824. Petrovici, V. Diagnosticul intravital al modificărilor


morfofuncţionale ale ficatului în hidatidoza hepatică la copii / V. Petrovici // Curierul
medical. – 2008. – Nr 6. – P. 39-43 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

264
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5825. Suveică, Luminiţa. Modificarea stilului de viaţă în prevenţia neu-


ropatiei diabetice / Luminiţa Suveică, Aurelia Crivoi // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P.
67-70 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemo-poetice (hemato-poetice) şi endocri-


ne
5826. Bujac, Mariana. Diagnosticul imagistic al tumorilor suprarenale :
(rev. lit.) / Mariana Bujac // Arta Medica. – 2008. – Nr 5. – P. 17-22. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 22 tit.

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


5827. Gorelco, Tatiana. Dietoterapia copiilor sugari cu dermatită atopică
/ Tatiana Gorelco, Tatiana Culeşin, E. Gherman // Bul. de perinatologie. – 2008. –
Nr 4. – P. 56-58 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


5828. Covalciuc, Grigore. Spondiloartropatiile seronegative la copii : di-
agnostica, tratamentul / Grigore Covalciuc // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 4. –
P. 53-56 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 3 tit.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


5829. Covalciuc, Diana. Reflexul miotatic şi importanţa evaluării lui în
recuperarea copiilor cu paralizie cerebrală infantilă / Diana Covalciuc // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 4. – P. 59-61. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

5830. Guranda, Viorel. Atitudinea chirurgicală asupra focarului de con-


tuzie cerebrală gravă de lob frontal şi temporal / Viorel Guranda // Arta Medica. –
2008. – Nr 5. – P. 9-11 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 28 tit.

5831. Maxian, Viorel. Experienţa noastră în tratamentul neurochirurgical


şi conservator al pacienţilor cu accident vascular cerebral hemoragic / Viorel Maxian
// Arta Medica. – 2008. – Nr 5. – P. 37-39 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
16 tit.

5832. Sindromul convulsiv în pediatrie / V. Diaconu, E. Podubnâi, M.


Goţonoagă [et al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 6. – P. 81-84. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

265
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


5833. Iarovoi, Petru. Combaterea malariei în Republica Moldova / Petru
Iarovoi // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 4. – P.
38-40 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

5834. Tălămbuţă, Nina. Biosistemul parazitar Plasmodium spp – Homo


sapiens : relaţia parazit – hepatocit / Nina Tălămbuţă, Angela Pleşca, Natalia
Rulevschi // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 20-23 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
28 tit.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


5835. Gudumac, E. Rolul chirurgiei pediatrice în ameliorarea calităţii vie-
ţii copiilor din Republica Moldova / E. Gudumac // Curierul medical. – 2008. – Nr 6. –
P. 6-10. – Rez. în lb. engl., rusă.

5836. Hotineanu, Vladimir. Calul, puşca şi nevasta : [interviu cu V.


Hotineanu, şeful Cat. Chirurgie a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N.
Testemiţanu"] / interlocutor : Viorica Mija ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008. – Nr 24.
– P. 20-26 : fot.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


5837. Ciobanu, V. Aspecte etiopatogenetice ale procesului aderenţial în
operaţiile ginecologice interactive / V. Ciobanu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr
4. – P. 65-68. – Bibliogr. : 41 tit.

5838. Galearschi, Vasile. Premisele implementării navigării


ultrasonografice în neurochirurgie / Vasile Galearschi // Arta Medica. – 2008. – Nr 5.
– P. 31-36 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.

5839. Nacu, V. Recuperarea defectului de dimensiune critică al osului


parietal la iepure prin grefe compozite / V. Nacu // Curierul medical. – 2008. – Nr 6.
– P. 66-72 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

5840. Şavga, N. Hernie de disc intervertebral regiunii lombo-sacrale la


copii / N. Şavga // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 4. – P. 36-39 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5815)

266
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


5841. Evaluarea indicilor acuităţii vizuale la femeile gravide cu miopie pe
parcursul sarcinii şi în perioada postnatală / Angela Garaba, Eugen Bendelic, Valen-
tin Friptu [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 5. – P. 6-8 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


5842. Eţco, Ludmila. Revista tezelor ştiinţifice susţinute la Consiliile Şti-
inţifice Specializate din cadrul IMSP ICŞDOSMŞIC : (anii 1998-2007) : [instituţia
rep. şt. şi curativ-profilactică în domeniile obstetricii, ginecologiei, neonatologiei şi
pediatriei] / Ludmila Eţco // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 4. – P. 15-21 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă.

5843. Friptu, Valentin. Mortalitatea maternă în Republica Moldova :


[Rap. la şedinţa Societăţii. de obstetricieni-ginecologi al Rep. Moldova, 31.10.2008] /
Valentin Friptu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 4. – P. 12-15 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă.

5844. Moşin, Veaceslav. Rolul reproducerii asistate în tratamentul infer-


tilităţii / Veaceslav Moşin // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 4. – P. 25-27. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

5845. Rolul circulaţiei feto-placentare în evoluţia postnatală în herniile


diafragmatice congenitale la copil / Eva Gudumac, I. Fuior, V. Babuci [et al.] // Bul.
de perinatologie. – 2008. – Nr 4. – P. 28-35 : fig., tab.– Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 14 tit.

5846. Stratulat, P. Situaţia în asistenţa perinatală şi problemele existen-


te în asistenţa mamei şi copilului / P. Stratulat // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr
4. – P. 3-11 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă.

5847. Сравнительная оценка эффективности вагинальных суппози-


ториев Кетоконазол (Farmaprim SRL) и Низорал (Janssen Pharmaceutica) в ле-
чении вагинального кандидоза / Валентин Фрипту, Юрий Рощин, Александр
Дикусар [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 5. – P. 45-48 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 16 tit.

5848. Сравнительная оценка эффективности лечения атрофиче-


ских урогенитальных расстройств у женщин в период постменопаузы лекарст-
венным средством Эстриол или Овестин / Надежда Кодряну, Наталья Барбэ-

267
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

рошие, Мария Щербина [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 5. – P. 49-52 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5837, 5841)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică nuclea-
ră în general
5849. Buzatu, Adrian. Cât de mult a costat LHC-ul? : [accelerator de
hadroni] / Adrian Buzatu // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 62. – Rez. în lb. engl.

5850. Gudima, Constantin. Marele accelerator de hadroni : (Large Ha-


dron Collider -LHC) / Constantin Gudima // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 60-61 :
fot. – Rez. în lb. engl.

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice.


Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
5851. Berzan, V. Modelul matematic al elementului rezistiv din microfire
a divizorului de tensiune înaltă / V. Berzan // Problemele energeticii regionale. –
2008. – Nr 3. – P. 21-34 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

5852. Kalinin, L. Racordarea regulatorului parametric de putere cu linia


de transport a energiei electrice / L. Kalinin, D. Zaiţev, M. Tîrşu // Problemele ener-
geticii regionale. – 2008. – Nr 3. – P. 60-64 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.

5853. Merenco, V. Modelul matematic "Linie electrică – instalaţie eolia-


nă" / V. Merenco // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 3. – P. 121-124 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

5854. Высоковольтный резистивный делитель на базе литого мик-


ропровода в стеклянной изоляции на рабочие напряжения 6-24 кВ переменно-
го тока промышленной частоты / А. А. Журавлев, М. Л. Шит, Ю. И. Колпакович
[et al.] // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 3. – P. 110-121 : des., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

5855. Пацюк, В. И. Несинусоидальные напряжения при синусои-


дальном токе на входе разомкнутой линии с потерями / В. И. Пацюк // Proble-

268
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

mele energeticii regionale. – 2008. – Nr 3. – P. 47-60 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : 3 tit.

5856. Пацюк, В. И. Разряд движущегося конденсатора на длинную


линию / В. И. Пацюк // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 3. – P. 85-
100 : des. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.

5857. Повышение пропускной способности и управляемости элек-


тропередач переменного тока / В. М. Постолатий, Е. В. Быкова, Л. В. Тимашова
[et al.] // Problemele energeticii regionale. – 2008. – Nr 3. – P. 7-21 : des., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 22 tit.

5858. Римский, В. К. Аварийные режимы в нагруженной полуволно-


вой электропередаче / В. К. Римский, В. П. Берзан, В. И. Пацюк // Problemele
energeticii regionale. – 2008. – Nr 3. – P. 34-47 : des., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : 13 tit.

5859. Технология восстановления и упрочнения цилиндров двига-


телей износостойкими покрытиями / Д. М. Кроитору, Г. В. Гурьянов, Ж. И.
Бобановa [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 6. – P. 16-
26 : des., fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

621.35 Tehnică electrochimică


5860. Влияние условий электроосаждения на морфологию, состав и
физико-механические свойства сплавов Co-Mo-P / С. П. Сидельникова, А. И.
Дикусар, Н. И. Цынцару [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2008. –
Nr 6. – P. 7-15 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

5861. Паршутин, В. В. Коррозионное и электрохимическое поведе-


ние псевдосплавов на основе вольфрама и их компонентов / В. В. Паршутин //
Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 6. – P. 27-45 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 30 tit.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Accelera-


toare de particule. Tuburi cu raze X
5862. Popa, Veaceslav. Noi tehnologii de nanostructurare a materialelor
semiconductoare pentru dispozitive electronice / Veaceslav Popa, Olesea Volciuc //
Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 84-85 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

269
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

621.51/.54 Aplicaţii tehnice ale energiei pneumatice


(Vezi Nr 5853-54)
621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor
5863. Шит, М. Л. Определение динамических характеристик газоох-
ладителя теплового насоса на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле /
М. Л. Шит, А. А. Журавлев, Б. М. Шит // Problemele energeticii regionale. – 2008.
– Nr 3. – P. 73-80 : des., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/634 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 5628)
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
5864. Samoil, V. Testarea unor tulpini noi de Rhizobium japonicum pen-
tru fixarea simbiotrofă a azotului atmosferic : [în sol] / V. Samoil, Tatiana Mohova, L.
Onofraş [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 18-21 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 11 tit.

5865. Ursu, Andrei. Problema degradării solurilor / Andrei Ursu //


Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 63-65 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 5869, 5879)
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
5866. Coşuleanu, T. Principii majore de dezvoltare a irigaţiei în Republi-
ca Moldova / T. Coşuleanu // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 76-79 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

631.9 Alte întrebări


5867. Voloşciuc, L. Promovarea strategiei tehnologice şi de cercetare a
agriculturii ecologice / L. Voloşciuc // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 26-29 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

270
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
(Vezi Nr 5870)
633/635 Horticultură
631.1 Cereale. Recolte de grâne
5868. Palii, Andrei. Studiul şi utilizarea variabilităţii genetice în ameliora-
rea calităţii bobului la specia Zea mays L. / Andrei Palii // Akademos. – 2008. – Nr 4.
– P. 66-71 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

634 Horticultură în general


5869. Zagorneanu, Eudochia. Structura microscopică a aparatului su-
perficial la fructele unor soiuri noi de măr / Eudochia Zagorneanu, Nicolae
Bujoreanu, Laurenţia Artemov // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 13-15 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

634.8 Viticultură
5870. Cebanu, Vitalie. Eficienţa economică a măsurilor de combatere a
bolilor viţei de vie, aplicate prin metode specifice agriculturii ecologice / Vitalie
Cebanu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 6. – P.14-15 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Idem în lb. rusă.

5871. Derendovski, Antonina. Activitatea procesului de rizogeneză la


butaşii de viţă de vie şi metodele de reglare a ei / Antonina Derendovsk, Olga
Tcaciuc, Elizaveta Moroşan // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 14-18 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

5872. Gaina, Boris. Importanţa studiilor uvologice în omologarea soiuri-


lor de viţă de vie / Boris Gaina // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 72-73. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5873. Gaina, Boris. Problemele culesului mecanizat al strugurilor / Boris


Gaina // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 6. – P. 18 : fot. – Bibliogr. :
5 tit. –Idem în lb. rusă.

5874. Netreba, Natalia. Caracteristica comparativă a compoziţiei fizico-


chimice a strugurilor proaspeţi şi uscaţi de soiuri apirene autohtone / Natalia
Netreba // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 6. – P. 12-13 : fot., tab. –
Bibliogr. : 10 tit. – Idem în lb. rusă.

271
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5875. Nicolaescu, Gheorghe. Sfaturi practice pentru viticultori şi pepini-


erişti în vederea executării lucrărilor în vii şi pepiniere în lunile ianuarie - februarie /
Gheorghe Nicolaescu, Andrei Ştirbu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. –
Nr 6. – P. 19-20 : fig. – Idem în lb. rusă.

5876. Obadă, Leonora. Noi aspecte ale cercetărilor ştiinţifice în domeni-


ul vitivinicol / Leonora Obadă // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 6. –
P. 21-22 : fot. – Idem în lb. rusă.

5877. Produse parafinice noi : [pentru materialul săditor viticol] / Simion


Ungureanu, Vitalie Cebanu, Lidia Supostat [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Mol-
dova. – 2008. – Nr 6. – P. 9-10 : fot. – Bibliogr. : 4 tit. – Idem în lb. rusă.

5878. Topală, Ştefan. Canada – microraion al viticulturii şi vinificaţiei


mondiale / Ştefan Topală // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 6. – P.
29-30 : fig. – Contin. Începutul : Nr 1. – Idem în lb. rusă.

635 Plante de grădină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
5879. Zubcov, Iulia. Diversitatea şi structura submicroscopică a calusu-
lui carpogen la tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) / Iulia Zubcov, Eudochia
Zagorneanu // Noosfera. – 2008. – Nr 1. – P. 16-19 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 10 tit.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-


ţirea animalelor domestice
5880. Eremia, N. Perfecţionarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a
animalelor domestice : [cercet. şt. a savanţilor de la Univ. Agrară de Stat din Moldo-
va] / N. Eremia // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 33-36.

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi


(Vezi Nr 5899)
636.4 Porci. Porcine
5881. Movileanu, G. Optimizarea caracterelor supuse selecţiei într-o po-
pulaţie de porcine din Linia Sintetică Peris 345 / G. Movileanu // Ştiinţa Agricolă. –
2008. – Nr 2. – P. 42-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

272
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5882. Кайсын, Лариса. Влияние ферментных препаратов на


переваримость питательных веществ молодняком свиней / Лариса Кайсын //
Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 37-42 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9
tit.

636.5/.6 Păsări
5883. Starciuc, N. Variaţia indexului bursei Fabricius la puii vaccinaţi
contra bursitei infecţioase în combinaţie cu biomasa de streptomicete / N. Starciuc //
Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 67-69 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

636.7 Câini
5884. Elemente de profil hematologic la câine – rasa Ciobănesc german
/ Iuliana Codreanu, Mihai Codreanu, Iuliana Uluitu [et al.] // Noosfera. – 2008. – Nr
1. – P. 49-51 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

5885. Studiu privind profilul biochimic sanguin la câine – rasa Ciobănesc


german / Iuliana Codreanu, Mihail Codreanu, Iuliana Uluitu [et al.] // Noosfera. –
2008. – Nr 1. – P. 52-54 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit. +636.7

637 Produse ale animalelor domestice(de curte) şi ale vânatului


5886. Побединский, В. Методы и прибор для оценки работоспособ-
ности доильных аппаратов / В. Побединский, А. Гончар, А. Иойшер // Ştiinţa
Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 55-60 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
5887. Vlah, Svetlana. Zeama – eroina zilei = Zama – the Hero of the
Day = Зама – героиня дня / Svetlana Vlah // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 2. – P.
106-113 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


5888. Bălan, Ludmila. Emisiunea pentru copii mi-a încununat cariera :
[interviu cu L. Bălan, prezentatoare a postului de televiziune Romantica] / interviu
realizat de Gheorghe Budeanu // Noi. – 2008. – Nr 12. – P. 6-7 : fot.

5889. Климок, Людмила. Людмила Климок : Вместе достигнем


большего! : [интервью с ген. дир. Orange] / записала : Наталья Гросу //
Aquarelle. – 2008. – Nr 12. – P.28-32 : fot.

273
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5890. Попенко, Анна. Девушка – виденье : [интервью с А. Попенко,


ведущая телеканала Муз ТВ–Молдова] / записала : Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2008. – Nr 12. – P.18-20 : fot.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
5891. Obskaia, Anna. Experienţa multiseculară a serviciului poştal =
Several Centuries Experience of the Post = Многовековой опыт почтовой службы
: [în Basarabia,anii 1400-1993] / Anna Obskaia // Moldova Turistică. – 2008. –Nr 1. -
P.87-89; Nr 2. – P. 102-105 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

657 Contabilitate
5892. Agachi, Alexei. Situaţia economică a mănăstirii Hâncu (1918-
1940, 1941-1944) : [veniturile şi cheltuielile] / Alexei Agachi // Destin românesc : ser.
nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 56-62 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 62
(24 tit.).

5893. Albu, Svetlana. Aplicarea metodelor de evaluare în procesul ges-


tiunii valorii patrimoniului / Svetlana Albul // Gestiunea eficientă a schimbărilor orga-
nizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor : Conf. intern., 11-
12 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 103-115 : fig., tab. – Bibliogr. : 6 tit.

5894. Frecăuţeanu, A. Sistemul contabil din Republica Moldova : reali-


zări, probleme şi perspective de dezvoltare / A. Frecăuţeanu // Ştiinţa Agricolă. –
2008. – Nr 2. – P. 92-95. – Rez. în lb. engl.

5895. Nederiţa, Alexandru. Aspecte noi privind întocmirea şi prezenta-


rea raportului financiar pe anul 2008 / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 12. – P. 10-19 : tab. – Bibliogr. în notele de subsol.

5896. Недерица, Александр. Как списать отсроченные активы и


обязательства по подоходному налогу / Александр Недерица, Лидия Фоаля //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 12. – P. 25-27 : tab. – Bibliogr. în notele de sub-
sol.

5897. Недерица, Александр. Об учете налога от сумм превышения


допустимых нормативов расходов на благотворительность и спонсорство /
Александр Недерица, Лидия Фоаля // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 12. – P.
28-29. – Bibliogr. în notele de subsol.

274
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5898. Недерица, Александр. Особенности формирования и утвер-


ждения учетной политики на 2009 год / Александр Недерица // Contabilitate şi
audit. – 2008. – Nr 12. – P. 20-24. – Bibliogr. în notele de subsol.

5899. Тодорова, Людмила. Об особенностях учета убоя животных /


Людмила Тодорова // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 12. – P. 73-76 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 5731, 5941)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


5900. Bilaş, Ludmila. Менеджмент изменений и задачи конкуренто-
способности организации / Ludmila Bilaş // Gestiunea eficientă a schimbărilor
organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor : Conf. intern.,
11-12 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 38-45 : des. – Bibliogr. : 8 tit.

5901. Crudu, Petru. Importanţa condiţiilor de muncă pentru activitatea


întreprinderii / Petru Crudu, Ion Negru // Gestiunea eficientă a schimbărilor organi-
zaţionale ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor : Conf. intern., 11-12
apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 64-73.

5902. Dorogaia, Irina. Модель "конкурентных сил" как методика про-


ведения изменений : [на предприятии] / Irina Dorogaia // Gestiunea eficientă a
schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor :
Conf. intern., 11-12 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 52-58 : tab.

5903. Şavga, Ghenadie. Dezvoltarea instrumentarului managementului


calităţii / Ghenadie Şavga, Alexandru Alexeev // Gestiunea eficientă a schimbărilor
organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor : Conf. intern.,
11-12 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 58-64.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


5904. Cisteakov, Iurii. Publicitatea este motorul… Cum funcţionează
acesta în Moldova? / Iurii Cisteakov // Profit. – 2008. – Nr 12. – P. 73-77 : fot. –
Idem în lb. rusă.

5905. Ghiţiu, Lilia. Mesajul publicitar în contextul globalizării socio-


economice / Lilia Ghiţiu // Rev. economică : ed. specială. – 2008. – Nr 1. – P. 38-47.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

275
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5906. Lucinschi, Chiril. Lordul zilelor noastre : [interviu cu Ch.


Lucinschi, preş. Consiliului de directori "Analitic Media-Grup" SA, businessman] /
interlocutor : Marcel Toma // Vip magazin. – 2008. – Nr 11. – P. 24-33 : fot.

5907. Scripnic, Mariana. Fixarea obiectivelor publicitare – punct de ple-


care pentru evaluarea efectelor / Mariana Scripnic // Rev. economică : ed. specială.
– 2008. – Nr 1. – P. 48-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5992)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
5908. Carp, Iurie. Complexul vitivinicol păşeşte într-o nouă etapă de
dezvoltare : [dialog cu Iu. Carp, dir. gen. al AA "Moldova-Vin"] / consemnare : Vasile
Odoleanu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 6. – P. 3-4 : fot. – Idem
în lb. rusă.

5909. Darii, Tatiana. Aspecte manageriale în domeniul industriei vinicole


din Republica Moldova / Tatiana Darii // Rev. economică : ed. specială. – 2008. – Nr
2. – P. 39-45 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5910. Impactul organoleptic al lemnului de stejar cu provenienţă geogra-


fică diferită asupra băuturilor alcoolice / Anatol Balanuţa, Andrei Prida, Constantin
Căldare [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 6. – P. 23-24 : fig.
– Bibliogr. : 4 tit. – Idem în lb. rusă.

5911. Vacarciuc, Liviu. Potenţialul biotehnologic la producerea vinurilor


roze ecologice în Moldova / Liviu Vacarciuc // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2008. – Nr 6. – P. 25-26 : tab. – Bibliogr. : 7 tit. – Idem în lb. rusă.

5912. Козуб, Г. И. Молдавские, украинские и российские вина : про-


шлое, настоящее и будущее / Г. И. Козуб // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 74-
77. – Rez. în lb. engl.

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


5913. Instalaţie pentru obţinerea alcoolului deshidratat / Mihail Stîţiuc,
Boris Gaina, Constantin Olaru [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. –
Nr 6. – P. 26-27: fig. – Bibliogr. : 5 tit. – Idem în lb. rusă.

276
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea, ceai. Tutun


(Vezi Nr 5633)
664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit
5914. Burcin, Kilicoglu. Moldova e ţara noastră, trebuie să avem grijă
de ea : [interviu cu B. Kilicoglu, dir. general "Nefis", manager specializat în cofetărie]
/ interlocutor : Irina Tribusean ; fot. : Andrei Mardare // Vip magazin. – 2008. – Nr 11.
– P. 43-48 : fot.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


5915. Ţislinscaia, Natalia. Optimizarea compoziţiei din culturi legumi-
noase şi cerealiere pentru fabricarea produselor extrudate / Natalia Ţislinscaia, Ma-
rina Podogova, Zinaida Rotarenco // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 78-80 : diagr.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

669.2/.8 Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase


(Vezi Nr 5860)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
5916. Ghilaş, Victor. Artele vizuale în preocupările familiei Cantemir /
Victor Ghilaş // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 164-170. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 169-170 (21 tit.).

5917. Nicolaev, Gheorghe. Finanţarea artei în RSSM : (anii′ 60-′80 ai


sec. XX) / Gheorghe Nicolaev // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P.
69-80 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 79-80 (25 tit.).

5918. Stavilă, Tudor. Xilogravura religioasă în Moldova medievală : in-


terferenţe occidentale şi regionale / Tudor Stăvilă // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P.
41-44 : fot.– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

72 ARHITECTURĂ
5919. Agachi, Alexei. Din istoria Mănăstirii Hâncu / Alexei Agachi, Lidia
Molodevean // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz.
Intern., Noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 722-759. – Bibliogr. în note, p. 755-759
(127 tit.).
5920. Bordeianu, Leo. Tinda Raiului din inima Codrilor = Hincu
monastery = Монастырь – легенда : [Mănăstirea Hâncu – 330 de ani] / Leo

277
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

Bordeianu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 11/12. – P. 22-25 : fot. – Text şi în lb.
engl., rusă.

5921. Kovarskaia, Brigitte. În căutarea lucrărilor arhitecţilor Ţâganco =


In Search of Works Made by Architecs Tsiganko = И поисках работ архитекторов
Цыганко : [basarabeni : Vladimir N. Ţâganco (1834?-1919) şi Nicolae V.Ţâganco
(1882-1934) : retip. din "Chişinăul de seară", 1989, 16 oct.] / Brigitte Kovarskaia ;
fot. : Vadim Putinţev ; il. : Aurel Ciobanu // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 2. – P.
50-60 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

5922. Marinescu, Florin. Mănăstirea Mira de lângă Foşcani, metoh al


mănăstirii athonite Vatoped / Florin Marinescu // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008.
– Nr 4. – P. 82-87. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 86-87 (25 tit.).

5923. Sineavscaia, Natalia. Mănăstirea Hârjauca."Atât de simplu şi atât


de extraordinar" = Hirjauca Monastery : "Everything Is so Simple and so Beautiful" =
Гыржавский монастырь. "Все так просто, и все так прекрасно" / Natalia
Sineavscaia ; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 2. – P. 22-32 :
fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
5924. Musteaţă, Sergiu. Salz macht geschichte: monedă fără comerţ şi
comerţ fără monedă în Transilvania în secolele VIII-IX / Sergiu Mustaţă // Ţara Mol-
dovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008.
– Ch., 2008. – P. 140-157 : hărţi. – Bibliogr., p. 149-154 şi în notele de subsol.

5925. Rusu-Haraba, Anastasia. Faţă-n faţă cu un vrednic predecesor =


Alexandru Plamadeala = Господарь был его любимым историческим героем :
[Sculptorul A. Plămădeală (1888-1940) – 120 de ani : in memoriam] / Anastasia
Rusu-Haraba ; fot. : Iurie Foca // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 11/12. – P. 26-
29 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 6153)

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


5926. Bulat, Vladimir. Andrei Negură. Cheia gramaticii pentru artele
plastice : [arta ţesutului] / Vladimir Bulat // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P.
94-97 : fot.

278
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5927. Starck, Philippe. Artistul cu trei picioare : [interviu cu Ph. Starck,


designer francez] / interlocutor : Fernando Eichemberg // Punkt. – 2008. – Nr 24. –
P. 42-53 : fot.

5928. Vlah, Svetlana. Operele vii ale lui Victor Pelin = The Lively Works
by Victor Pelin = Живые работы Виктора Пелина : [despre meşterul popular în
prelucrarea artistică a lemnului] / Svetlana Vlah // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 2.
– P. 94-101 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


5929. Braga, Tudor. Valentina Rusu-Ciobanu, pe măsura marilor săi
dascăli : [artist plastic al poporului din Rep. Moldova] / Tudor Braga // Akademos. –
2008. – Nr 4. – P. 103-104 : fot.

5930. Mardare, Gheorghe. Senzaţii vizualizate ale timpului : [despre


creaţia pictorului Mihai Ţăruş] / Gheorghe Mardare // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr
4. – P. 120-124.

5931. Rusu-Haraba, Anastasia. Mihai Ţăruş. O liberă expresie a Timpu-


lui = Mihai Tarus = Сжатое время Михая Цэруша : [file despre creaţia pictorului] /
Anastasia Rusu-Haraba, Janet Louise Maile // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr
11/12. – P. 63-67 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

5932. Ţăruş, Mihai. În pictură vin de aici, de acasă… : [interviu cu picto-


rul M. Ţăruş] / interlocutor : Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10.
– P. 188-192 : fot. – Bibliogr. în note, p. 192.

5933. Zabulica-Diordiev, Violeta. O pasăre elegantă în toamnă = Viole-


ta Zabulica-Diordiev = Изящная птица в осеннем небе : [interviu cu pictoriţa] /
interlocutor : Tamara Pereteatcu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 11/12. – P. 40-
42 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

78 MUZICĂ
5934. Burlacu, Geta. "Eurovizion-2008". Interpreta moldoveană Geta
Burlacu cântă despre dragoste = "Eurovision-2008". The Moldavian Singer Geta
Burlacu Sings about Love = "Евровидение-2008". Молдавская певица Жета
Бурлаку поет о любви : [interviu cu cântăreaţa] / interlocutor : Inna Jeltova // Mol-
dova Turistică. – 2008. – Nr 2. – P. 74-81 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

279
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5935. Popa, Constanţa. Ethno Jazz puzzle : [ed. a 7-a a Festivalului de


muzică Ethno Jazz, Chişinău,11-14 sept. 2008] / Constanţa Popa // Sud-Est cultu-
ral. – 2008. – Nr 4. – P. 131-133.

79 DIVERTISMENT. RECREARE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
5936. Morari, Inna. Bienala Teatrului "Eugene Ionesco" : Un forum tea-
tral în prag de vară = The Theatre Forum at the Beginning of Summer =
Театральный форум на пороге лета : [Festivalul Int. BITEI, Chişinău, 24. 05 – 01.
06. 2008] / Inna Morari // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 2. – P. 36-42 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

5937. Strâmbeanu, Mihaela. Gura de rai din preajma iadului : [interviu


cu M. Strâmbeanu, actriţă la Teatrul Naţ. "M. Eminescu" şi cu scriitorul Leo Butnaru]
/ interlocutor : Vasile Botnaru ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008. – Nr 24. – P. 6-10.

5938. Tăzlăuanu, Valentina. Shakespeare forever : [pe marginea mate-


rialelor Festivalului Shakespeare, Craiova, 2008] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est
cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 66-73.

5939. Turea, Larisa. Shakespeare pe timp de ciumă : [pe marginea


spectacolului Hamlet montat de Alexandru Vasilache, Teatrul Naţ. "Mihai Emines-
cu", Chişinău] / Larisa Turea // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 74-78.

5940. Warlikowski, Krzysztof. "Sunt polonez, pentru mine teatrul este


revoltă" : [interviu cu regizorul K. Warlikowski] / interlocutor : Larisa Turea // Sud-Est
cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 79-91.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


5941. Ambrosi, Nicolae. Resursele financiare – componentă indispen-
sabilă în gestionarea organizaţiilor sportive / Nicolae Ambrosi // Rev. economică :
ed. specială. – 2008. – Nr 3. – P. 95-102. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

5942. Caduc, Petru. Pepiniera de campioni olimpici : [interviu cu P. Ca-


duc, antrenor sportiv] / interlocutor : Viorica Mija ; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. –
2008. – Nr 24. – P. 12-19 : fot.

5943. Cegarovscaia, Liubov. Serghei Marcoci a adus faima sportivă ţă-


rii noastre = Sergei Markoch Brought Sport-Glory in Moldova = Сергей Маркоч
принес Молдове спортивную славу : [file din biografia maestrului emerit în sport] /

280
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Liubovi Cegarovscaia // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 2. – P. 62-67 : fot. – Text


paral. : lb. rom., engl., rusă.

5944. Juravschi, Nicolae. Particularităţile mediului operaţional al orga-


nizaţiilor sportive olimpice / Nicolae Juravschi // Rev. economică : ed. specială. –
2008. – Nr 3. – P. 116-122. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit. şi în notele de sub-
sol.

5945. Vasilieva, Galina. În însorita Moldovă se joacă hochei pe gheaţă =


People Play Hockey in Sunny Moldova = В солнечной Молдове играют в хоккей
на льду / Galina Vasilieva ; fot. : Andrei Mardari // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 2.
– P. 44-49 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

5946. Bahnaru, Vasile. Gest de înaltă preţuire; Semiotica în contextul


hermeneuticii moderne / Vasile Bahnaru // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P.
156-164. – Bibliogr. : 11 tit.

5947. Ciobanu, Inga. Deschideri spre o propedeutică a alterităţii / Inga


Ciobanu // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 86-89. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12
tit.

5948. Ciulei, Tomiţă. Hermeneutica sofistă. De la comunicare la persua-


siune / Tomiţă Ciulei // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 157-168. – Bibliogr.
în note, p. 167-168 (20 tit.).

5949. Condrea, Irina. Repere semiotice în analiza numelor de personaje


din "Istoria ieroglifică" de Dimitrie Cantemir / Irina Condrea // Rev. de Istorie a Mol-
dovei. – 2008. – Nr 4. – P. 171-175. – Rez. în lb. fr.

5950. Gavrilov, Anatol. Un cuvânt despre cuvântul nostru latino - român


: [fragm. Dialogismul comunicării literare] / Anatol Gavrilov // Limba Română. –
2008. – Nr 11/12. – P. 36-44. – Bibliogr. : 12 tit.

5951. Munteanu, Eugen. Eugen Munteanu : "O lectură integrală şi aten-


tă, "cu creionul în mână", a scrierilor lui Coşeriu este calea cea mai directă şi mai
sigură către profesionalizare" : [interviu cu filologul ieşean E. Munteanu despre Eu-

281
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

genio Coseriu şi lingvistica integrală] / interlocutor : Cristinel Munteanu // Limba


Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 55-66. – Bibliogr. în note, p. 66 (6 tit.).

5952. Rusu, Valeriu. Crâmpeie dintr-o viaţă zbuciumată : (fragm. din


memorii) / Valeriu Rusu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 114.

5953. S-a stins din viaţă ilustrul om de ştiinţă, basarabeanul Valeriu Rusu
: [dir. al Dep. Lingvistică Comparată al Limbilor Romanice şi Română de la Univ.
Provence, Franţa, doctor în filologie, profesor univ. (09.09.1935-04.11.2008)] / Mihai
Cimpoi, Grigore Vieru, Anatol Codru [et al.] // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. –
P. 97-99 : fot.

5954. Vrabie, Diana. Aventura conceptului de autenticitate : exerciţii de


interpretare hermeneutică / Diana Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P.
143-150. – Bibliogr. : 7 tit. şi în note, p. 149-150 (18 tit.).

În memoriam lingvistului Silviu Berejan (30.07.1927-10.11.2007)


5955. Bahnaru, Vasile. Acad. Silviu Berejan s-a evidenţiat prin onestita-
te umană şi probitate ştiinţifică / Vasile Bahnaru // Limba Română. – 2008. – Nr
9/10. – P. 93-95.

5956. Bantoş, Alexandru. Silviu Berejan, cel mai de seamă lingvist al


nostru : [(30.07.1927-10.11.2007) : in memoriam] / Alexandru Berejan // Limba Ro-
mână. – 2008. – Nr 9/10. – P. 67-69 : fot.

5957. Bantoş, Ana. Condiţia omului de ştiinţă basarabean : [in memori-


am Silviu Berejan] / Ana Bantoş // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 84-85.

5958. Ciocanu, Ion. Sociolingvist redutabil : [acad. Silviu Berejan : in


memoriam] / Ion Ciocanu // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 110-112 : fot.

5959. Condrea, Irina. A ştiut să formeze competente, să solidarizeze


oamenii : [în memoriam Silviu Berejan] / Irina Condrea / Limba Română. – 2008. –
Nr 9/10. – P. 90-92 : fot.

5960. Cosniceanu, Maria. Veritabil slujitor al ştiinţei : [acad. Silviu


Berejan : in memoriam] / Maria Cosniceanu // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. –
P. 96-99.

282
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5961. Dârul, Alexandru. Cercetător cu o solidă pregătire ştiinţifică : [in


memoriam Silviu Berejan] / Alexandru Dârul // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. –
P. 116-118.

5962. Dumistrăcel, Stelian. O conştiinţă a lingvisticii româneşti contem-


porane : [in memoriam Silviu Berejan] / Stelian Dumistrăcel // Limba Română. –
2008. – Nr 9/10. – P. 79-83.

5963. Eremia, Anatol. Promotor al ştiinţei filologice : [acad. Silviu


Berejan : in memoriam] / Anatol Eremia // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P.
100-101.

5964. Felecan, Nicolae. "Limba şi neamul mi-au insuflat energie şi pute-


re de rezistenţă" : [mărturisirea savantului Silviu Berejan : in memoriam] / Nicolae
Felecan // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 119-122.

5965. Marin, Vitalie. Distins savant şi mare patriot al neamului : [acad.


Silviu Berejan : in memoriam] / Vitalie Marin // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. –
P. 102-103 : fot.

5966. Mătcaş, Nicolae. Plecăciunile noastre, adevărat bărbat al neamu-


lui! : [in memoriam lingvistului Silviu Berejan] / Nicolae Mătcaş // Limba Română. –
2008. – Nr 9/10. – P. 70-78.

5967. Mihăilă, Gheorghe. Reprezentant marcant al lingvisticii româneşti


: [acad. Silviu Berejan : in memoriam] / Gheorghe Mihăilă // Limba Română. – 2008.
– Nr 9/10. – P. 123-126.

5968. Munteanu, Cristinel. Apreciat profesor, cercetător şi manager :


[acad. Silviu Berejan : in memoriam] / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2008.
– Nr 9/10. – P. 104-106 : fot.

5969. Pavel, Vasile. L-am admirat pentru eleganţa stilului şi deschiderea


spre comunicare : [in memoriam Silviu Berejan] / Vasile Pavel // Limba Română. –
2008. – Nr 9/10. – P. 86-89 : fot.

5970. Popa, Gheorghe. Model de rectitudine şi de etică ştiinţifică :


[acad. Silviu Berejan : in memoriam] / Gheorghe Popa // Limba Română. – 2008. –
Nr 9/10. – P. 107-109.

283
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5971. Zagaevschi, Vladimir. A fost om bun, simplu şi modest : [acad.


Silviu Berejan : in memoriam] / Vladimir Zagaevschi // Limba Română. – 2008. – Nr
9/10. – P. 113-115.

În memoriam lingvistului Valeriu Rusu (09.09.1935-04.11.2008)


5972. Bantoş, Alexandru. Icoana cu numele tău : [in memoriam Valeriu
Rusu] / Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 100-102.
+811.135.1

5973. Bantoş, Ana. Lou souleu me fai canta : [in memoriam Valeriu
Rusu] / Ana Bantoş // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 124-126 : fot.

5974. Bouvier, Jean-Claude. Adieu à Valeriu : [in memoriam Valeriu


Rusu] / Jean-Claude Bouvier // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 117-118.
+811.135.1

5975. Cimpoi, Mihai. Multiculturalul : [in memoriam Valeriu Rusu] / Mihai


Cimpoi // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 127-128 : fot.

5976. Ciobanu, Anatol. Împătimit cercetător al limbii şi culturii române :


[in memoriam Valeriu Rusu] / Anatol Ciobanu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12.
– P. 133-134.

5977. Codreanu, Theodor. Plecarea lui Valeriu Rusu : [in memoriam] /


Theodor Codreanu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 119-121.

5978. Filip, Iulian. Urmele luminoase ale lui Valeriu Rusu : [in memori-
am] / Iulian Filip // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 131-132.

5979. Hadârcă, Ion. Schiţă de requiem pentru Valeriu Rusu : [in memo-
riam] / Ion Hadârcă // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 129-130.

5980. Romanciuc, Vasile. Patru noiembrie cel trist : [in memoriam Vale-
riu Rusu] / Vasile Romanciuc // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 122-123 :
fot.

5981. Rusu, Aurelia. Către Valeriu : [in memoriam Valeriu Rusu] / Aure-
lia Rusu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 115.

5982. Rusu, Romaniţa. A mon père : [in memoriam Valeriu Rusu] / Ro-
maniţa Rusu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 116.

284
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


811.133.1 Limba franceză
5983. Clichici, Ludmila. Funcţiile semantico-pragmatice ale frazei tauto-
logice simple în limba franceză / Ludmila Clichici // Limba Română. – 2008. – Nr
9/10. – P. 208-213. – Bibliogr. : 6 tit.

811.135.1 Limba română


5984. Anca, Sorin. Despre identitate sau fluturi : [odă lb. rom.] / Sorin
Anca // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 6.

5985. Bantoş, Alexandru. Situaţia limbii de stat În Republica Moldova :


de jure şi de facto : [interviu cu A. Bantoş, dir. al Casei Limbii Române] / interlocutor
: rep. rev. // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 42-46.

5986. Cartaleanu, Tatiana. Extremele unui câmp semantic : a analiza /


Tatiana Cartaleanu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 170-175. – Bibliogr.
în note, p. 175 (6 tit.).

5987. Chivu, Gheorghe. Didahiile lui Antim Ivireanul şi înnoirea limbaju-


lui predicii româneşti : [file din istoria lb. rom. literare] / Gheorghe Chivu // Limba
Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 203-207. – Bibliogr. : 6 tit. şi în note, p. 207 (16
tit.).
5988. Ciocanu, Ion. Fructul publicisticii lingvistice : [pe marginea vol. Şi
totuşi, limba română!, Chişinău, 2008] / Ion Ciocanu // Limba Română. – 2008. – Nr
11/12. – P. 203-206.

5989. Crudu, Violeta. Să învăţăm cu plăcere şi uşurinţă limba română :


[pe marginea man. Româna cu sau fără profesor de Liana Pop] / Violeta Crudu //
Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 172-173 : fot.

5990. Faur, Elena. Limba română în Suedia : Colocviul Internaţional de


la Marstrand dedicat culturii române / Elena Faur // Limba Română. – 2008. – Nr
11/12. – P. 80-83. – Bibliogr. în note, p. 83 (3 tit.).

5991. Mătcaş, Nicolae. O limbă – o naţiune : [fragm. din lucrarea "O lim-
bă – o naţiune, în Limba română este patria mea", Chişinău, 2007] / Nicolae Mătcaş
// Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 6.

285
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

5992. Mucerschi, Natalia. Conţinuturi implicite în discursul publicitar :


[ca domeniu de folosire a limbii] / Natalia Mucerschi // Limba Română. – 2008. – Nr
11/12. – P. 181-184. – Bibliogr. : 6 tit.

5993. Pavel, Vasile. Limba română – unitate în diversitate / Vasile Pavel


// Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 45-50 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit. ;
Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 33-41. – Bibliogr. : 12 tit.

5994. Pădureţ, Ludmila. Casa Limbii Române e numai suflet / Ludmila


Pădureţ // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 171.

5995. Rusu, Valeriu. Inima mea tremură pentru Basarabia : [fragm. din
lucrarea Limba română. Limbă, literatură, civilizaţie şi Limba română. Cuvinte şi
imagini, Chişinău, 1997] / Valeriu Rusu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P.
112-113.

5996. Rusu, Valeriu. În scopul aceloraşi idealuri : [despre editarea ma-


nualelor de lb. rom. în Basarabia] / Valeriu Rusu // Limba Română. – 2008. – Nr
11/12. – P. 103-104 : fot.

5997. Rusu, Valeriu. Limba – cea mai profundă creaţie / Valeriu Rusu //
Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 108-109 : fot.

5998. Rusu, Valeriu. Limba română – hartă credincioasă şi mereu vie a


sufletului nostru / Valeriu Rusu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 110-111.

5999. Rusu, Valeriu. Purtând recunoştinţă oraşului Aix-en-Provence :


[scrisoare adresată Dir. Dep. de Limbă Română şi a Seminarului de trad. "M. Emi-
nescu" în legătură cu aniversatea a 30-a a Dep.] / Valeriu Rusu // Limba Română. –
2008. – Nr 11/12. – P. 105.

6000. Un deceniu în serviciul limbii şi culturii naţionale : [Casa Limbii


Române la 10 ani] // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 169-170 : fot.

6001. Ungureanu, Violeta. Restricţii semantice privind transformările


diateziale : [în lb. rom.] / Violeta Ungureanu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. –
P. 176-180. – Bibliogr. : 9 tit.

6002. Vasilescu, Florin. Dicţionarul limbii române, între tradiţie şi mo-


dernitate / Florin Vasilescu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 165-169.
(Vezi de asemenea Nr 5949-50, 5953, 5962, 5977, 5981-82, 6002, 6092)

286
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

811.161.1 Limba rusă


6003. Cerches, Galina. Analiza contrastiv-tipologică a obiectivului gra-
matical în limbile rusă şi română / Galina Cerches // Limba Română. – 2008. – Nr
11/12. – P. 88-93. – Bibliogr. în note, p. 93 (13 tit.).

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.131.1 Literatură italiană
6004. Papini, Giovanni. Apariţia : [din vol. Un om sfârşit, Bucureşti,
1969] / Giovanni Papinni ; trad. de Ştefan-Augustin Doinaş // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 6. – P. 20-21.

821.133.1 Literatură franceză


6005. Gaál, Áron. Închis într-o piatră vie : [versuri] / Áron Gaál ; trad. :
Nicolas Eberlein, Vasile Dan // Semn. – 2008. – Nr 4. – P. 45-46 : fot. – Cuprins :
Transformări ; Strămoşul meu din Neanderthal ; Patruzeci şi cinci de rânduri ; La
spargerea pieţei din Paris ; Călător ; Trebuie să o iubeşti…! ; Marea germană.

821.134.2 Literatură spaniolă


6006. Guzman, Patricia. Nunta : [versuri] / Patricia Guzman ; trad. de
Cristian Sabău // Semn. – 2008. – Nr 4. – P. 28-29 : fot.

821.135.1 Literatură română


6007. Anca, Sorin. Invenţia mea ; Amprente blestemate ; Cu ochii în-
chişi ; Aruncarea în trup a veninului ; Cine vine cine pleacă ; Două feţe pentru un
singur chip ; Gesturi domesticite ; Despre geometria golului care se umple : [versuri]
/ Sorin Anca // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 52-61. – Bibliogr. în note, p.
61.

6008. Anca, Sorin. Nu orice poeme : [versuri] / Sorin Anca // Limba Ro-
mână. – 2008. – Nr 11/12. – P. 7.

6009. Coşbuc, George. Colindătorii : [versuri] / George Coşbic // "a"


MIC". – 2008. – Nr 12. – Supl.

287
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

6010. Cracană, Marina-Evelina. 24 de ore ; Orfeu pe contrasens ; Fă-


când abstracţie de simţurile carnale ; Poem-giulgiu ; Ommm… ; Strigăt mut : [ver-
suri] / Marina – Evelina Cracană // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 4-5 : fot.

6011. Danion, Vasile. Ultimul nivel... : [povestire] / Vasile Danion ; des.


de Marina Andruhin // Noi. – 2008. – Nr 12. – P. 18-19.

6012. Dinescu, Mircea. Sunt tânăr doamnă… : [versuri] / Mircea


Dinescu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 2.

6013. Eminescu, Mihai. Colinde, colinde : [versuri] / Mihai Eminescu //


"a" MIC ". – 2008. – Nr 12. – Supl.

6014. Farago, Elena. De ajunul Crăciunului : [versuri] / Elena Farago //


"a" MIC ". – 2008. – Nr 12. – Supl.

6015. Farago, Elena. Scrisoare lui Moş Crăciun ; Colindiţă ; Pluguşorul ;


Sorcova : [versuri] / Elena Farago ; des. de Aurel Guţu // Alunelul. – 2008. – Nr 12. –
P. 2-3.

6016. Gyr, Radu. Colind ; Colind ceresc : [versuri] / Radu Gуr // "a" MIC".
– 2008. – Nr 12. – Supl.

6017. Ispirescu, Petre. Un basm mitologic / Petre Ispirescu // "a" MIC". –


2008. – Nr 12. – Supl.

6018. La Anul şi la Mulţi Ani! : [folclor rom.] // "a" MIC ". – 2008. – Nr 12.
– Supl. – Cuprins : Pluguşor cu patru boi ; Pluguşor cu şase Boi ; Pluguşorul vesel ;
Pluguşorul românesc.

6019. Moraru, Oana-Maria. Ca şi cuvântul "capac" : [povestire] / Oana-


Maria Moraru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 28-29.

6020. Sorescu, Marin. Scară la cer : [versuri] / Marin Sorescu // Sud-Est


cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 64.

6021. Stanca, Radu. Toast ; Ars doloris : [versuri] / Radu Stanca // Clipa
: ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 15.

288
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6022. Stoie, Sânziana-Maria. Alpha helix ; Specus mundi ; Infinit ;


Initiating voyage ; De-a lungul unei vitrine ; Travelling : [versuri] / Sânziana-Maria
Stoie // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 31-32 : fot.

6023. Стэнеску, Никита. Песнь ; Приземление ; Окно ; На каменном


поле ; Орел, провалившийся в человека ; Наблюдая и медитируя ; Близкое
далекое ; Диалог с одной в античном метре ; Нет, не говорю вам! ; Никогда не
существовало ; Защитительная речь : [стихи] / Никита Стэнеску ; пер. : Антось
Дарка // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 142-148.
(Vezi de asemenea Nr 5534)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


6024. Bujor, Drăgostiţa. Visul lui Ştefănel : [povestire] / Drăgostiţa Bujor
; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 12. – P. 6-7.

6025. Buruiană, Alexandru. În pod : [piesă] / Alexandru Buruiană //


Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 92-115.

6026. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul… fanteziilor : (debutul peste


timpuri) / Leo Butnaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 18-19.

6027. Butnaru, Leo. Promenada ; Roşiile, vinetele… ; SST! – în săgeata


albastră : [povestiri din vol. în curs de pregătire Ruleta românească] / Leo Butnaru //
Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 135-146.

6028. Butnaru, Val. Avant de mourir : [piesă] / Val Butnaru // Semn. –


2008. – Nr 4. – P. 33-42 : fot.

6029. Ciocanu, Anatol. Tot pe drum : [versuri] / Anatol Ciocanu ; des. de


Aurel Guţu // Alunelul. – 2008. – Nr 12. – P. 3.

6030. Colesnic, Victoria. Argumente pentru a fi : [povestire] / Victoria


Colesnic // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 29-30 : fot.

6031. Cutasevici, Gheorghe. Ghici, ce fel de nucă am ; "Cu salvarea" :


(fragm. din poemul "Cântece pentru delfini"); Hora fulgilor ; Am să prind a zi de vară
: [versuri] / Gheorghe Cutasevici ; des. de Tatiana Cemis // Alunelul. – 2008. – Nr
12. – P. 12-13.

289
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

6032. Dragomir, Constantin. Noapte de iarnă : [versuri] / Constantin


Dragomir // "a" MIC ". – 2008. – Nr 12. – Supl.

6033. Filip, Iulian. Colind ; Urători : [versuri] / Iulian Filip // "a" MIC ". –
2008. – Nr 12. – Supl.

6034. Filip, Iulian. Urători : [versuri] / Iulian Filip // "a" MIC ". – 2008. – Nr
12. – Supl.

6035. Gheorghiţă, Ion. Friguşor : [versuri] / Ion Gheorghiţă // "a" MIC ". –
2008. – Nr 12. – Supl.

6036. Gugel, Anatol. An Nou : [versuri] / Anatol Gugel // "a" MIC ". –
2008. – Nr 12. – Supl.

6037. Mătcaş, Nicolae. În limba română : [versuri] / Nicolae Mătcaş //


Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 7.

6038. Mătcaş, Nicolae. Quam cito tranzit, fratre Mozart, fama mundi ; O,
veacul nostru grabnic cu apă nu ne-mbată ; Şi eu, ca şi Leandru, tălăzuit, pe mare ;
Doar când efemeride se mut din floare-n floare ; Când voi pleca, de Paşte, să-mi
omeneşti strămoşii ; Căci vine, iată, Eva, credinţa să mi-o ieie ; Este ştiut că Moise,
în lungul său periplu ; Pădurea mea, mireasă cu boiul bucălai ; Stă-n colivie şoimul
ca-n cálcar nautilii? ; Devastator, finalul. El e şi astăzi viu ; Mai circ şi decât circul e
însăşi viaţa noastră ; Ce scurt e firul vieţii să le cunoşti pe toate : [versuri] / Nicolae
Mătcaş // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 127-134 : fot. – Bibliogr. în note,
p. 134.

6039. Vasilov, Camelia. Omul cu oglindă : [povestire] / Camelia Vasilov


// Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 35-37 : fot.

6040. Vieru, Ion. Au trecut şi ploile : [versuri] / Ion Vieru // "a" MIC ". –
2008. – Nr 12. – Specială.

6041. Zbârciog, Vlad. Timp răstignit : (fragm.) / Vlad Zbârciog // Clipa :


ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 22-23 : fot.

6042. Бабогло, Николай. Звезда творчества : [стихи] / Николай Ба-


богло // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 4.

290
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6043. Ватаману, Ион. Быть честным : [стихи : пер. с рум. яз.] / Ион
Ватаману // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 5-6.

6044. Вережану, Рената. Весна молодых : [стихи : пер. с рум. яз.] /


Рената Вережану // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 6-7.

6045. Виеру, Ион. Мир вам… : [стихи : пер. с рум. яз.] / Ион Виеру //
Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 7.

6046. Водэ, Георге. "Темень в дороге застала…" : [стихи : пер. с


рум. яз.] / Георге Водэ // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 8.

6047. Георгицэ, Ион. Пишу я просто : [стихи : пер. с рум. яз.] / Ион
Георгицэ // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 8.

6048. Крученюк, Петря. Моему критику : [стихи : пер. с рум. яз.] /


Петря Крученюк // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 13-14.

6049. Кэпэцынэ, Василе. Отчего? : [стихи : пер. с рум. яз.] / Василе


Кэпэцынэ // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 14.

6050. Лари, Леонида. В миг рождения мира : [стихи : пер. с рум. яз.]
/ Леонида Лари // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 15-16.

6051. Лупан, Андрей. Иной финал : [стихи : пер. с рум. яз.] / Андрей
Лупан // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 16-17.

6052. Поята, Владимир. "Давно не был я в Молдове…" : [стихи :


пер. с рум. яз.] / Владимир Поята // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr
3/4. – P. 19-20.

6053. Рукан, Лора. Я жизнь люблю : [стихи : пер. с рум. яз.] / Лора
Рукан // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 20.

6054. Сучевяну, Аркадие. Поэту : [стихи : пер. с рум. яз.] / Аркадие


Сучевяну // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 22.

6055. Фурдуй, Галина. Возраст : [стихи : пер. с рум. яз.] / Галина


Фурдуй // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 23-24.

291
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

6056. Якимов, Ион. Песня : [стихи : пер. с рум. яз.] / Ион Якимов //
Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 25.

821.161.1 Literatură rusă


6057. Щебнев, Александр. Прилив ; Неотению ; Темная марка ;
День праздника ; Власть : [рассказы] / Александр Щебнев // Кодры. Молдова
литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 133-141.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


6058. Вангелий, Марина. Дилемма : [стихи] / Марина Вангелий //
Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 5.

6059. Голков, Виктор. Толчея : [стихи] / Виктор Голков // Кодры.


Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 9.

6060. Гудумак, Юрий. Кирпицкий селитебный ландшафт : [отр. из


кн. "Песнь чибиса"] / Юрий Гудумак // Кодры. Молдова литературная. – 2008. –
Nr 3/4. – P. 122-132.

6061. Дорошкова, Людмила. Родство : [стихи] / Людмила Дорошко-


ва // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 9-10.

6062. Каплан, Наум. Переход по льду : [стихи] / Наум Каплан // Код-


ры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 10-11.

6063. Касымова, Людмила. "Душа за теплом улетела…" : [стихи] /


Людмила Касымова // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 11.

6064. Кирияк, Полина. Стремление : [стихи] / Полина Кирияк // Код-


ры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 12-13.

6065. Кривой, Жан. Боже! Укрепи душу мою силой, сердце – отвагой
: [автобиогр. рассказы] / Жан Кривой // Кодры. Молдова литературная. – 2008.
– Nr 3/4. – P. 26-46.

6066. Мариан, Борис. Наедине со всеми : [стихи] / Борис Мариан //


Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 17-18.

292
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6067. Ольшевский, Рудольф. Мы не бываем одиноки : [стихи] /


Рудольф Ольшевский // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P.
18-19.

6068. Павлов, Юрий. Времена перемен ; Н.Е. ; Март ; Я обхожусь


без саун ; Хандра ; Мартовские стансы ; По дороге в Стецканы ; "Отчего-то мне
жаль постаревших актеров…" ; Одинокие души блуждают по городу…; Мне б
уловитъ строкой хотя бы миг…; Что за манера? Часто невпопад…; Надежда ;
Лицейский дневник ; Прошли времена стихотворцев ; Теряю себя, теряю…;
Надписи на открытках ; Покуда время властвуетнад нами…; Шестистишья :
[стихи] / Юрий Павлов // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P.
149-162.

6069. Сичинский, Константин. Маме : [стихи] / Константин


Сичинский // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 20-21.

6070. Сундеев, Николай. Вина : [стихи] / Николай Сундеев // Кодры.


Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 21.

6071. Фельдшер, Любовь. "Шелестение капель ночных…" : [стихи] /


Любовь Фельдшер // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 22-
23.

6072. Филатова, Ирина. Из новых стихов / Ирина Филатова // Код-


ры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 47-105. – Содерж.: Накипь ;
Причал ; Мой Вавилон ; Выход ; Русская рулетка ; Доза ; Сурдо ; Шоколад ;
Детское ; Знамения ; Билет ; Над пропастью. Во лжи ; В отставке ; Вчера ;
Одиночка ; Вахтер. Ру ; Кома ; Сигарета ; Я так тебя люблю ; Фантомные боли
; Тебе ; Любовь? ; Безвременье ; Запятая ; Транс ; Лестница ; Новолуние ; Мое
сердце ; Кофе ; Свобода ; Точка отсчета ; Анафема ; Меня не было ; Stop ;
Вместо басни ; Ступени ; Виток спирали ; Город Х ; Сиртаки ; Бабочка ; Капли
дождя ; Лучшая ; Сумерки ; Бег по спирали ; Паутина ; Мегаполис. Не липика ;
The mood ; Карты.

6073. Ходова, Ольга. Ночное : [стихи] / Ольга Ходова // Кодры.


Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 24-25.

821.172 Literatură lituaniană


6074. Braziunas, Vladas. "Noapte luminoasă, caldă şi gingaşă…" : [ver-
suri] / Vladas Braziunas ; trad. din lb. rusă de Irina Nechit // Sud-Est cultural. – 2008.
– Nr 4. – P. 118.

293
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

6075. Cepauskaite, Daiva. Poezia / Daiva Cepauskaite ; trad. din lb.


rusă de Irina Nechit // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 119.

6076. Geda, Sigitas. 20 de mărturisiri : [versuri] / Sigitas Geda ; trad. din


lb. rusă de Irina Nechit // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 116-117.

821.512.161 Literatură turcă


6077. Pamuk, Orhan. Eu sunt un Copac : (fragm. din romanul Mă nu-
mesc Roşu, 1998) / Orhan Pamuk ; trad. de Luminiţa Munteanu // Clipa : ser. nouă.
– 2008. – Nr 6. – P. 13 : fot.

821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova


6078. Кара Чобан, Дмитрий. Детство : [стихи] / Дмитрий Кара Чобан
// Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 11-12.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


6079. Caraman, Viorica-Ela. Poezia ca domeniu ştiinţific : (despre moti-
varea lit.) / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 22-28.

6080. Felecan, Daiana. Din nou despre roman : [pe marginea vol. Ro-
manul – aventura spirituală a unei forme literare proteice, Bucureşti, 2007] / Daiana
Felecan // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 196-202.

6081. Firică, Jean. Structura şi semnificaţiile odei triumfale / Jean Firică,


Cristian Manuel Firică, Camelia Firică // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P.
151-156. – Bibliogr. : 19 tit.

6082. Nechit, Irina. La Vilenica am trăit fără televizor : [despre lucrările


Festivalul Int. de Lit. Vilenica, Slovenia, 3-7 sept. 2008] / Irina Nechit // Sud-Est cul-
tural. – 2008. – Nr 4. – P. 125-130.

821.111.0 Literatură engleză


(Vezi Nr 3938)
821.112.2(437.1/.2) Literatură cehă de limbă germană
6083. Dumbravă, Tatiana. Pe urmele lui Kafka : [Franz (1883-1924),
scriitor ceh de lb. germ.] / Tatiana Dumbravă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. –
P. 10-11 : fig.

294
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.131.1.0 Literatură italiană


6084. Dulea, Valentina. Numele trandafirului : [pe marginea romanului
cu acelaşi tit. de Umberto Eco, Iaşi : Polirom, 2007] / Valentina Dulea // Clipa : ser.
nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 17.

821.135.1.09 Literatură română


6085. Armaşu, Liliana. Radu Stanca şi Cerul Literar de la Sibiu / Liliana
Armaşu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 14-15.

6086. Boldea, Iulian. Ludic şi ironie în proza optzecistă : [românească] /


Iulian Boldea // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 29-35. – Bibliogr. : 7 tit.

6087. Braga, Mihai. Ontologie filozofică în creaţia lui Mihai Eminescu /


Mihai Braga // Cucuteni – 5000 Redivivus : Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte :
Simpoz. Intern., 11-12 sept. 2008 : Comunic. – Ch., 2008. – P. 288-292. – Bibliogr.
în notele de subsol.

6088. Caraman, Viorica-Ela. Iluziile literaturii române. O carte a lui Eu-


gen Negrici care nu trebuie tabuizată / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. –
2008. – Nr 9/10. – P. 184-187.

6089. Caraman, Viorica-Ela. Literatura – document (autentic) al imagi-


narului : [despre lucrările de critică lit. a Dianei Vrabie] / Viorica-Ela Caraman // Lim-
ba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 176-177.

6090. Codreanu, Theodor. Reabilitarea obiectivităţii : [despre opera lui


Nicolae Breban] / Theodor Codreanu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 16-
21.

6091. Irimia, Dumitru. Direcţii de semnificare ale semnului poetic aer în


creaţia poetică eminesciană / Dumitru Irimia // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. –
P. 21-32. – Bibliogr. : 3 tit.

6092. Irimia, Dumitru. Panait Istrati faţă cu limba de lemn / Dumitru


Irimia // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 65-79. – Bibliogr. : 4 tit.

6093. Marcu, Emilian. O călătorie de plăcere prin proza românească in-


terbelică : [efectuată de cercet. literară Diana Vrabie] / Emilian Marcu // Limba Ro-
mână. – 2008. – Nr 9/10. – P. 178-179.

295
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

6094. Rachieru, Adrian Dinu. "Problema Eminescu" – un război imago-


logic / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 8-20. –
Bibliogr. în note, p. 20 (14 tit.).

6095. Râpeanu, Elis. Gheorghe Bâlici – scriitorul cu limba de un hexa-


metru / Elis Râpeanu // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 191-195.

6096. Ştefănescu, Alex. Alex Ştefănescu, cititorul profesionist îndepărtat


de literatură : [interviu cu criticul literar rom.] / interlocutor : Daniela Dermengi // Cli-
pa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 16.

6097. Vrabie, Diana. Cunoaştere şi autenticitate în literatura româneas-


că interbelică / Diana Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 180-183.
(Vezi de asemenea Nr 5533, 6121)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


6098. Beşleagă, Vladimir. "De ce nu te-ai pocăit pe lume cât ai trăit?" :
[scriitorul V. Beşleagă în dialog cu Eudochia Ponomarencu, vecina sa din com.
Mălăieşti, raionul Grigoriopol] / Vladimir Beşleagă // Destin românesc : ser. nouă. –
2008. – Nr 4. – P. 177-202 : fot. – Rez. în lb. engl.

6099. Borbély, Ştefan. Vieţi paralele : [pe marginea cărţii Copil la ruşi de
Leo Butnaru, Bucureşti, 2008] / Ştefan Borbély // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. –
P. 60-63.

6100. Busuioc, Aureliu. "Cartea care ar putea să-l facă împlinit pe un


scriitor este aceea care n-a fost scrisă niciodată…" : [interviu cu scriitorul A. Busu-
ioc] / interlocutor : Călina Trifan // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P.
7-9 : fot.

6101. Butnaru, Leo. Leo Butnaru : "Libertatea scrisului o trăiesc ca pe o


revanşă" : [interviu cu scriitorul] / interlocutor : Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultu-
ral. – 2008. – Nr 4. – P. 48-59.

6102. Cimpoi, Mihai. "Postliminiumul" basarabean : [Postf. la ed. a 4-a a


monogr. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia în curs de apariţie] /
Mihai Cimpoi // Limba Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 8-15.

296
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6103. Colesnic, Iurie. O conştiinţă veritabilă de publicist–Constantin Ste-


re : [scriitor, jurist, om politic(1865-1936)] // Presa scrie istoria : Primul simpoz. naţ.
de jurnalism, 11-12 mai 2006. – Ch.; Ploieşti, 2008. – P. 56-59.

6104. Constantinov, Valentin. Ideologia puterii în opera lui Dimitrie


Cantemir / Valentin Constantinov // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene :
Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 102-117. – Bibliogr. în
notele de subsol.

6105. Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute


: (partea I) / Mihail Dolgan // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 32-36. – Rez. în lb.
engl.
6106. Druţă, Ion. Cel de-al treilea mileniu : [discurs rostit în cadrul
Simpoz. int. cu genericul Ion Druţă – umanism şi contemporaneitate, Chişinău,
16.10.2008] // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 27-29 : fot. – Rez. în lb. engl.

6107. Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Druţă – scriitor care reprezin-


tă neamul / Gheorghe Duca // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 30-31 : fot. – Rez. în
lb. engl.

6108. Dumbrăveanu, Victor. Ca un rebel trecea poetul… = Бунтарская


поступь поэта : [Nicolai Costenco – 95 de ani] / Victor Dumbrăveanu // Moldova :
ser. nouă. – 2008. – Nr 11/12. – P. 43-45 : fot. – Text şi în lb. rusă.

6109. Eşanu, Andrei. Opera lui Dimitrie Cantemir în manuscrise şi ediţii


princeps. Repertoriu / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Rev. de Istorie a Moldovei.
– 2008. – Nr 4. – P. 27-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 26 tit. şi în note, p. 31-32
(22 tit.).

6110. Felea, Alina. Câteva aspecte ale cotidianului şi mentalităţii în ope-


rele lui Dimitrie Cantemir / Alina Felea // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4.
– P. 108-113. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 111-112 (28 tit.).

6111. Fedorenco, Victoria. Membrii familiei Cantemir – personaje ale


piesei Druţiene : [pe marginea piesei "Maria Cantemir – ultima dragoste a lui Petru
cel Mare" de Ion Druţă] / Victoria Fedorenco // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. –
Nr 4. – P. 160-163. – Rez. în lb. engl.

6112. Pînzaru, Sava. Sergiu Victor Cujbă la Basarabia : [despre activita-


tea scriitorului] / Sava Pînzaru // Presa scrie istoria : Primul simpoz. naţ. de jurna-
lism, 11-12 mai 2006. – Ch.; Ploieşti, 2008. – P. 60-62.

297
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

6113. Stere, Constantin. Scrisori din Basarabia : [semnate cu pseudo-


nimul C. Şărcăleanu publ. în cotidianul bucureştean "L´Indépendance roumaine",
1906, 10/23 ian.] / Constantin Stere ; pref., trad. din lb. fr. : Victor Durnea // Limba
Română. – 2008. – Nr 9/10. – P. 47-54. – Bibliogr. în note, p. 54 (7 tit.) ; Nr 11/12. –
P. 147-155.
(Vezi de asemenea 3937, 5949)

80 de ani de la naşterea scriitorului Aureliu Busuioc


6114. Ciobanu, Mircea V. Melancolie, nostalgie, ironie : [în creaţia lui
Aureliu Busuioc] / Mircea V. Ciobanu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 15-22.

6115. Ciocanu, Ion. Dincolo de ironie şi zeflemea / Ion Ciocanu // Sud-


Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 31-42.

6116. Ciubotaru, Adrian. În exclusivitate pentru Aureliu Busuioc : De


rălele şi de şaga pisaniilor / Adrian Ciubotaru // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P.
28-30.

6117. Lungu, Eugen. După aniversare / Eugen Lungu // Sud-Est cultu-


ral. – 2008. – Nr 4. – P. 6-14 : fot.

6118. Mihail, Dinu. Aur şi Busuioc peste Moldova anului 2008 / Dinu Mi-
hail // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 43-47.

6119. Ştefănescu, Alex. Un scriitor sceptic faţă de propriul lui scris : Du-
pă "România lit.", 2008. – Nr 41 / Alex Ştefănescu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr
4. – P. 23-27.

821.161.1.0 Literatură rusă


6120. Батюшков, Константин. Вечер у Кантемира : [лит. очерк Ан-
тиохе Кантемир (1709-1744), рус. Писатель и дипломат] / Константин Батюш-
ков // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4. – P. 107-121.

6121. Чимпой, Михай. Достоевский в Румынии : (одиссея


восприятия) / Михай Чимпой // Кодры. Молдова литературная. – 2008. – Nr 3/4.
– P. 163-182.

821.512.161.0 Literatură turcă

298
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6122. Trifan, Călina. Eu, Orhan Pamuk : [scriitor turc, laureat a Premiului
Nobel, 2006] / Călina Trifan // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 6. – P. 12.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
6123. Buga, Ion. Cultura Cucuteni pe moşia Hăsnăşeni : [de pe valea
râului Cubolta, ţinutul Soroca] / Ion Buga // Cucuteni – 5000 Redivivus : Ştiinţe exac-
te şi mai puţin exacte : Simpoz. Intern, 11-12 sept. 2008 : Comunic. – Ch., 2008. –
P. 68-77 : fig. – Bibliogr. : 22 tit.

6124. Vasilache, Mariana. Sistemele simbolice decorative ale ceramicii


culturii Cucuteni-Tripolie : (etapa Cucuteni A -Tripolie BI) / Mariana Vasilache, Vale-
riu Paşa // Cucuteni – 5000 Redivivus : Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte : Simpoz.
Intern., 11-12 sept. 2008 : Comunic. – Ch., 2008. – P. 37-41. – Bibliogr. : 11 tit.

908 Monografii ale localităţilor


6125. Braşoveanu, Angela. În zori pe Azore : [note de călătorie în Lisa-
bona] / Angela Braşoveanu // Punkt. – 2008. – Nr 24. – P. 90-100 : fot.

6126. Chirtoagă, Ion. Chişinău : [capitala Rep. Moldova] / Ion Chirtoagă


// Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 137-153 : fot. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 151-153 (84 tit.).

6127. Sineavscaia, Natalia. Căuşeni. Oraşul de la intersecţia căilor co-


merciale = Causeni – the City at the Crossing of the Trade Routs = Каушаны.
Город на пересечении торговых путей / Natalia Sineavscaia ; fot. : Alexei Dziuba
// Moldova Turistică. – 2008. – Nr 2. – P. 8-21 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.

6128. Кротевич, Ольга. Как я открыла Америку / Ольга Кротевич //


Aquarelle. – 2008. – Nr 12. – P. 158-160 : fot.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Noi tehnologii în combaterea cancerului : [despre laureaţii Premiului de
Stat al Rep. Moldova pentru a. 2008 : savanţii de la Inst. Oncologic – acad. Gheor-
ghe Ţîbîrnă, prof. Ion Corcimari, prof. Dumitru Sofroni, doctorul habilitat în şt. med.
Nicolae Ghidirim, prof. Anatolie Cernîi]. – Vezi Nr 5803

299
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

Rusu, Valeriu. Crâmpeie dintr-o viaţă zbuciumată : (fragm. din memorii) /


Valeriu Rusu . – Vezi Nr 5952

929.5 Genealogie
6129. Bucuci, Galina. Influenţe greceşti în Moldova prin relaţii de rude-
nie : (Cantacuzinii, Stămăteştii) / Galina Bucuci // Ţara Moldovei în contextul civiliza-
ţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 481-
492. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 5516, 5591, 5670, 5916, 6147, 6163, 6166, 6171)

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


6130. Vrabie, Gheorghe. Din nou despre simboluri / Gheorghe Vrabie //
Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 92-102 : fot. – Rez. în lb. engl.

929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice


(Vezi Nr 6138)
93/ 94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 5526)
930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor
6131. Шлапак, Марьяна. Основные источники сравнительной кас-
теллологии : [новая ист. дисциплина] / Марьяна Шлапак // Filozofia antică şi
importanţa acesteia în lumea contemporană : Materialele conf. şt. – Ch., 2008. – P.
20-28.
(Vezi de asemenea Nr 6173)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
6132. Enciu, Nicolae. Reabilitarea "Evului Mediu întunecat" : [pe margi-
nea vol. Aureliei Felea Europa Est-Centrală în secolele IX-XII, Cluj-Napoca, 2008] /
Nicolae Enciu // Semn. – 2008. – Nr 4. – P. 43-44 : fot. – Bibliogr. : 6 tit.

6133. Червенков, Николай. Идеи дуализма в болгарском нацио-


нально-освободительном движении / Николай Червенков // Ţara Moldovei în

300
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008. – Ch.,


2008. – P. 654-668. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 5560, 6134, 6141, 6167, 6172 )

94(41/99) Istoria individuală a deferitelor ţări


94(398.2) Istoria Daciei
6134. Dorogan, Valerian. Traco-dacii – strămoşi ai popoarelor latine /
Valerian Dorogan, Valeriu Dulgheru // Cucuteni – 5000 Redivivus : Ştiinţe exacte şi
mai puţin exacte : Simpoz. Intern., 11-12 sept. 2008 : Comunic. – Ch., 2008. – P.
329-332.

6135. Vartic, Andrei. Paradoxul dacic / Andrei Vartic // Cucuteni – 5000


Redivivus : Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte : Simpoz. Intern., 11-12 sept. 2008 :
Comunic. – Ch., 2008. – P. 16-32 : fig. – Bibliogr. : 11 tit.

94(478) Istoria Republicii Moldova


6136. Bolduma, Viorel. Relaţii ale domnitorilor Ţării Moldovei cu Frăţia
Ortodoxă de la Lvov : (a doua jumătate a sec. XVI) / Viorel Bolduma // Destin româ-
nesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 50-55 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 55 (23 tit.).

6137. Chicu-Dimitriu, Silvia. Impactul acţiunilor pretendenţilor la domnie


asupra situaţiei politice a Ţării Moldovei : (anii 50 – începutul anilor 90 ai sec. al XVI-
lea) // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern.,
Noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 259-297. – Bibliogr. în notele de subsol.

6138. Ciubotaru, Nicolae. Consideraţii privind opoziţia nobilimii autohto-


ne în primii ani după anexarea Basarabiei de la 1812 / Nicolae Ciubotaru // Ţara
Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb.,
2008. – Ch., 2008. – P. 602-623. – Bibliogr. în notele de subsol.

6139. Coadă, Ludmila. Alexandru Cotruţă – fruntaş al Zemstvei basara-


bene / Ludmila Coadă // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 88-98 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 96-98 (59 tit.).

6140. Cocârlă, Pavel. Unele consideraţii privind dregătorii târgurilor Ţării


Moldovei în secolul al XV-lea – prima jumătate a secolului al XVII-lea / Pavel Cocâr-
lă // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern.,
Noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 384-404. – Bibliogr. în notele de subsol.

301
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

6141. Damian, Victor. Unele consideraţii privind domnia lui Gheorghe


Duca în Moldova şi Ucraina de pe malul drept al Niprului / Victor Damian // Ţara
Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb.,
2008. – Ch., 2008. – P. 459-472. – Bibliogr. în notele de subsol.

6142. Dragnev, Demir. Moldova lui Ştefan cel Mare – centru al creştină-
tăţii ortodoxe / Demir Dragnev // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P.
41-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 48-49 (40 tit.).

6143. Olaru-Cemârtan, Viorica. Dosarele secrete ale deportării din


1949 : (studiu de caz) / Viorica Olaru – Cemârtan // Destin românesc : ser. nouă. –
2008. – Nr 4. – P. 154-168 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 168
(12 tit.).

6144. Pavlenco, Raisa. Unele aspecte noi în dosarul logofătului Mihail


(Mihu) / Raisa Pavlenco // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materia-
lele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 205-224. – Bibliogr. în notele
de subsol.

6145. Popovschi, Valeriu. Procesele-verbale ale şedinţelor Biroului de


Organizare a Sfatului Ţării / Valeriu Popovschi // Destin românesc : ser. nouă. –
2008. – Nr 4. – P. 19-40 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38-40 (27
tit.).

6146. Poştarencu, Dinu. Activitatea publicistică a lui Gheorghe Tudor în


perioada ţaristă / Dinu Poştarencu // Presa scrie istoria : Primul simpoz. naţ. de
jurnalism, 11-12 mai 2006. – Ch.; Ploieşti, 2008. – P. 112-115. – Bibliogr. în notele
de subsol.

6147. Svetlicinaia, Larisa. "Cantemireştii" : fond de documente din Arhi-


va Centrală de Stat de Acte Vechi a Rusiei din Moscova / Larisa Svetlicinaia // Rev.
de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 88-92.

6148. Taşcă, Mihai. Pan Halipa – cronica unei condamnări / Mihai Taşcă
// Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 99-120 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 119-120 (19 tit.).

6149. Tudor, Laurenţiu. Basarabia, străvechi pământ românesc / Lau-


renţiu Tudor // Luminătorul. – 2008. – Nr 5. – P. 9-27.

302
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6150. Zabolotnaia, Lilia. "Descrierea Moldovei" – obiect de studiu al is-


toriei intelectuale / Lilia Zabolotnaia // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. –
P. 103-107. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 106-107 (12 tit.).

6151. Негрей, Ион. Восстание 1671-1672 гг. в Молдове / Ион Негрей


// Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern.,
noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 449-458. – Bibliogr. în note, p. 457-458 (53 tit.).

6152. Паламарчук, С. В. Kантемир и Буджакская орда / С. В.


Паламарчук // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 93-102. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 36 tit.

6153. Руссев, Николай Д. Реформа монетного дела в Молдавии


середины XV века: причины и результаты / Николай Д. Руссев // Ţara Moldovei
în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch.,
2008. – P. 169-179. – Bibliogr., p. 178-179.+73
(Vezi de asemenea Nr 5515-16,5520, 5525, 5528, 5530, 5549, 5552,
5563, 5640, 5654, 5664, 5721, 6098, 6169)

2008 – An al Dinastiei Cantemireştilor


6154. Eremia, Ion. Politica rusofilă a lui Dimitrie Cantemir – mit şi realita-
te / Ion Eremia // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele
Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 39-62. – Bibliogr. : 37 tit.

6155. Eşanu, Andrei. Dimitrie Cantemir şi Sud-Estul Europei după


Campania de la Prut : [din 1711] / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Rev. de Istorie
a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 114-118. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
117-118 (15 tit.).

6156. Eşanu, Andrei. Dinastia Cantemireştilor : (sec. XVII-XVIII) / Andrei


Eşanu, Valentina Eşanu // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 39-40. – Rez. în lb. engl.

6157. Leşcu, Anatol. Cantemireştii în istoria militară a Moldovei / Anatol


Leşcu // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 153-159. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 158 (26 tit).

6158. Maxim, Mihai. Dimitrie Cantemir şi epoca sa. Documente noi din
arhivele turceşti / Mihai Maxim // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 73-
81. – Bibliogr. în note, p. 79-81 (55 tit.).

303
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

6159. Pogolşa, Lilia. Doctrina politică a lui Dimitrie Cantemir reflectată în


Tratatul de la Luţk din 1711 / Lilia Pogolşa // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. –
Nr 4. – P. 141-152. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 150-151 (58 tit.).

6160. Ţvircun, Victor. Dimitrie Cantemir = Дмитрий Кантемир : [Domni-


tor al Moldovei, scriitor, filosof : fragm. din cartea "Vitralii", Chişinău, 2008] / Victor
Ţvircun // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 2. – P. 88-91 : fot. – Text paral. : lb. rom.,
engl., rusă. – Va urma. +94(948)

6161. Ţvircun, Victor. Dimitrie Cantemir şi anturajul lui Petru cel Mare /
Victor Ţvircun // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 119-124. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 122-124 (22 tit.).

6162. Ţvircun, Victor. Moştenirea istorică a lui Dimitrie Cantemir şi con-


temporaneitatea / Victor Ţvircun // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 37-38. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.; Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 10-13. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 12 (4 tit.).

6163. Voronin, Vladimir. Cantemireştii – o celebră dinastie din secolele


XVII-XVIII : [discurs rostit în cadrul Conf. Intern. cu acelaşi tit., Chişinău, 28-29. 11.
2008] / Vladimir Voronin // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 5-7.

6164. Цвиркун, Виктор. Взаимоотношения Д. Кантемира с


соотечественниками в период пребывания в России / Виктор Цвиркун // Ţara
Moldovei în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb.,
2008. – Ch., 2008. – P. 63-81. – Bibliogr. în note, p. 77-81 (75 tit.)

94(498) Istoria României


6165. Cojocaru, Viorel. Mică prezentare de carte – Ion C. Petrescu "Mi-
hai Viteazul şi arta diplomaţiei" / Viorel Cojocaru // Luminătorul. – 2008. – Nr 5. – P.
54-60.

6166. Eşanu, Andrei. Noi informaţii privind familia vistiernicului Ignatie


Iuga / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei euro-
pene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P. 199-204 : tab. –
Bibliogr. în notele de subsol.

6167. Ghimpu, Vlad. Românii participanţi în războaiele ruso-bizantine


din anii 911 şi 944 / Vlad Ghimpu // Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. –
P. 169-176 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 175-176.

304
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6168. Kyçyku, Kopi. Nicolae Iorga şi popoarele "născute într-o zodie fă-
ră noroc" / Kopi Kyçyku // Akademos. – 2008. – Nr 4. – P. 90-91 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

6169. Maxim, Mihai. O scrisoare inedită adresată de Sultana Valide


Domnului Moldovei Ieremia Movilă : (cca 1601-1602) / Mihai Maxim // Ţara Moldovei
în contextul civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch.,
2008. – P. 298-307 : fig. – Bibliogr. în notele de subsol.

6170. Rezachevici, Constantin. Constantin Cantemir (1627-1693), în-


temeietorul dinastiei Cantemireştilor / Constantin Rezachevici // Rev. de Istorie a
Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 14-17. – Rez. în lb. fr.

6171. Rezachevici, Constantin. Mircea cel Bătrân şi Ştefan I între


Sigismund de Liuxemburg şi Vladislav Jagiello în 1935 // Ţara Moldovei în contextul
civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P.
158-168. – Bibliogr. în notele de subsol.

6172. Ştefănescu, Ştefan. Imperiul Bizantin şi "Romaniile populare" de


la Est de Carpaţi : (sec. IX-XIV) / Ştefan Ştefănescu // Ţara Moldovei în contextul
civilizaţiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008. – Ch., 2008. – P.
119-131. – Bibliogr. în notele de subsol.

6173. Weiss, Hermann. Vestimentaţia romană până în epoca lui Con-


stantin cel Mare / Hermann Weiss ; trad. de Victor Constantin // Sud-Est cultural. –
2008. – Nr 4. – P. 134-143.
(Vezi de asemenea Nr 5561, 6147, 6149, 6152, 6154, 6156, 6158-60,
6164 )

305
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 12-2008

Berzan, V. 5851
A Beşleagă, Vladimir 6098
Agachi, Alexei 5892, 5919 Bilaş, Liudmila 5900
Agafiţă, Constantin 5676 Bobână, Gheorghe 5546
Albu, Svetlana 5893 Bochmann, Klaus 5515
Alexeev, Alexandru 5903 Bodea, Vitalie 5727
Ambrosi, Nicolae 5941 Boldea, Iulian 6086
Anca, Sorin 5984, 6007-08 Boldişor, Maria 5744
Andruhin, Marina 6011 Bolduma, Viorel 5587, 6136
Argint, Lucia 5654 Bolocan, Lilia 5540
Armaşu, Liliana 6085 Borbély, Ştefan 6099
Armaşu, Sergiu 5715 Bordeianu, Leo 5920
Artemov, Laurenţia 5869 Botgros, Ion 5738
Aşevschi, Valentin 5713,5769, 5770, Botnaru, Vasile 5937
5775, 5777 Bouvier, Jean-Claude 5974
Avornic, Gheorghe 5660 Braga, Mihai 6087
Braga, Tudor 5929
B Braşoveanu, Angela 5540, 5718,6125
Babin, Adrian 5642 Braziunas, Vladas 6074
Babin, Lilia 5630 Brăiescu, Ana 5519
Babuci, V. 5845 Breban, Nicolae (6090)
Bahnaru, Vasile 5946, 5955 Brînză, Sergiu 5678
Balaban, Sergiu 5601, 5727 Buciucianu, Mariana 708
Balan, Aliona 5777 Bucuci, Galina 6129
Balan, Elena 5583 Bucun, Nicolae 5754
Balan, V. 5759 Bucur (Andruşca), Maria-Carmen 5716
Balanuţa Anatol 5910 Budeanu,Gheorghe 5888
Balmuş, Victor 5666, 5737 Buga, Ion 6123
Baltaga, R. 5802 Bujac, Mariana 5826
Bantoş, Alexandru 5932, 5956, 5972, Bujor, Drăgostiţa 6024
5985 Bujoreanu, Nicolae 5869
Bantoş, Ana 5957, 5973 Bulat, Vladimir 5926
Barbova, Natalia 5812 Bulgac, Adela 5634
Bădărău, Dorimedond 5549 Burbulea, Rodica 5624
Bădîngă, Constantin 5586, 5661 Burcin, Kilioglu 5914
Bălan, Ludmila 5888 Burdujan, V. 5760
Bâlici, Gheorghe 6095 Burlacu, Geta 5934
Belîi, A. 5799 Buruiană, Alexandru 6025
Belostecinic, Marina 5600 Busuioc, Aureliu 6100, (6114-19)
Bendelic Eugen 5841 Butnaru, Leo 5937, 6026-27, 6099,6101
Beniuc, Valentin 5581 Butnaru, Val 6028
Berejan, Silviu (5955-71) Buzatu, Adrian 5849
Berliba, Viorel V. 5602, 5677

306
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

C Ciobanu, Lucia 5806


Ciobanu, Mircea V. 6114
Caduc, Petru 5942 Ciobanu, Tatiana 5706
Caraganciu, Alexandrin 5643 Ciobanu, Tudor 5558
Caraman, Iurie 555 Ciobanu, V. 5837
Caraman, Viorica-Ela 6070, 6088-89 Ciobanu, Veaceslav 5603
Carp, Iurie 5908 Ciobu, Stela 5610
Cartaleanu, Tatiana 5986 Ciocanu, Anatol 6029
Casiadi, Felicia 5531 Ciocanu, Ion 5958, 5988, 6115
Casiadi, Oleg 5531 Cisteakov, Iurii 5904
Cantemir, Constantin 6170 Ciubotaru, Adrian 6116
Cantemir Dimitrie 5515, 5949, 6104, Ciubotaru, Nicolae 6138
6109-11,( 6154-64) Ciulei, Tomiţă 5948
Călcâi, Gheorghe 5717 Clichici, Dorina 5604
Căldare,Constantin 5910 Clichici, Ludmila 5983
Cebanu, Vitalie 5870, 5877 Clipa, Victoria 5631, 5635
Cechina, Tatiana 5558 Clooney, George 5540
Cegarovscaia, Liubov 5943 Coadă, Ludmila 6139
Celac, S. 5801-02 Cobâleanu, Zina 5783
Cemis,Tatiana 6031 Cobzac, Iosif 5547
Cemortan, Stela 5750 Cocârlă, Pavel 6140
Cepauskaite, Daiva 6075 Cociug, Victoria 5644, 5645
Cerches, Galina 6003 Codreanu, I. 5809
Cernat, Veaceslav 5720 Codreanu, Iuliana 5884, 5885
Cernenchi, Eugen 5593 Codreanu, Mihai 5884, 5885
Cerneţchi, Olga 5790 Codreanu, Theodor 5977, 6090
Cernica, Veaceslav 5728 Codru, Anatol 5953
Cernîi, Anatolie (5803) Cojocari, Eugenia 5548
Cernomoreţ, Sergiu 5685 Cojocari, Lidia 5781
Cheianu, Diana 5741 Cojocaru, Igor 5517, 5575
Chicu-Dimitriu, Silvia 5594, 6137 Cojocaru, Svetlana 5807
Chicu, Valentina 5741 Cojocaru, Viorel 6165
Chicuş, Nicolae 5654 Colesnic, Iurie 6103
Chioroglo, Elvira 5817, 5823 Colesnic, Victoria 6030
Chiriac, Mirela 5621 Coman, Ioan G. 5552
Chirtoacă, Dorin 5718 Condrea, Irina 5949, 5959
Chirtoagă, Ion 5719, 6126 Constantin, Victor 6173
Chivu, Gheorghe 5987 Constantin cel Mare 6173
Cimpoi, Mihai 5953, 5975, 6102 Constantinov, Valentin 6104
Cimpoieş, Gh. 5761 Corcimari, Ion (5803)
Cioban, Dumitru 5568 Corlăteanu-Granciuc, Silvia 5559
Ciobanu, Anatol 5976 Coroi, Olga 5751
Ciobanu, Aurel 5921 Coseriu, Eugenio (5951)
Ciobanu, Gh. 5780 Cosniceanu, Maria 5960
Ciobanu, Igor 5679 Costache, Gheorghe 5662
Ciobanu, Inga 5947 Costachi, Gheorghe 5663

307
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

Costandachi,Gheorghe 5507,5532, Dolgan, Mihail 6105


5605-06, 5611 Dolghi, Cristina 5731
Costenco, Nicolai 6108 Donica, Gh. 5762
Costin, Petru, 5636 Donţu, Zaharia 5533
Coşbuc, George 6009 Dorogaia, Irina 5902
Coşuleanu, T. 5866 Dorogan, Valerian 6134
Cotelnic, Ala 5513 Dragnev, Demir 5560, 6142
Cotruţă, Alexandru 6139 Dragomir, Constantin 6032
Covalciuc, Diana 5829 Druţă, Ion 6105-07, 6111
Covalciuc, Grigore 5828 Duca, Gheorghe 5516, 6107
Covaş, Lilia 5514 Duca, Gheorghe (domnitor) 6141
Cracană, Marina-Evelina 6010 Dulgheru, Valeriu 6134
Cristian, Irina 5597 Dulea, Valentina 6084
Crivoi, Aurelia 5769, 5777, 5781, 5825 Dumbravă, Tatiana 772
Croitoru, Andrei 5769 Dumbrăveanu, Victor 6108
Crotenco, Iurii 5629 Dumistrăcel, Stelian 5962
Crudu, Petru 5901 Durnea, Victor 6113
Crudu, Violeta 5989 Dziuba, Alexei 6127
Cucirevii, Vladimir 5623
Cujbă, Sergiu Victor 6112 E
Culeşin, Tatiana 5827 Eberlein,Nicolas 6005
Culiuc, Leonid 5772 Eco, Umberto 6084
Culiuc,V. 5815 Egorov,Vladimir 5812
Curilov, Svetlana 5755 Eichemberg, Fernando 5927
Cuşnir, Olga 5813 Eminescu, Mihai 6013, 6087
Cuşnir, Valeriu 5680 Enciu, Nicolae 6132
Cutasevici, Gheorghe 6031 Eremia, Anatol 5963
D Eremia, Ion 6154
Eremia, N. 5880
Damian, Victor 6141 Erhan, Valeriu 5607
Dan, Vasile 6005 Eşanu, Andrei 6109, 6155-56, 6166
Dandara, Otilia 5739 Eşanu,Valentina 6109, 6155-56, 6166
Dermengi, Daniela 6096 Eţco, Ludmila 5842
Danilov, Maria 5521
Danion, Vasile 6011 F
Darii, Tatiana 5909 Fabian, Denis 5583
David, Mircea-Laurenţiu 5690 Fală, Alexandru 5648
Dârul, Alexandru 5961 Farago, Elena 6014-15
Dediu, Ion 5522, 5776 Farr, Anna-Maria 5787
Derendovski, Antonina 5871 Faur, Elena 5990
Diaconu,V. 5832 Fedorenco, Victoria 6111
Diacova, S. 5814 Felea, Alina 6110
Dinescu, Mircea 6012 Felea, Aurelia 6132
Doga, Valeriu 5624 Felecan, Daiana 6080
Doina, Aurica 5730 Felecan, Nicolae 5534, 5964
Doinaş, Ştefan-Augustin 6004

308
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Filip, Florin G. 5517 Grama, Dumitru C. 5664


Filip, Iulian 5978, 6033-34 Grecu, Raisa 5660, 5665
Firică, Camelia 6081 Griciuc, Petru 5609
Firică, Cristian Manuel 6081 Grossu, Silvia 5523
Firică, Jean 6081 Guceac, Ion 5665
Florea, Vasile 5681 Gudima, Constantin 5850
Foca, Iurie 5925 Gudumac, E. 5835, 5845
Franţuzan, Ludmila 5738 Gugel, Anatol 6036
Frecăuţeanu, A. 5894 Gumenâi, Ion 5582
Friptu, Valentin 5841, 5843 Guranda, Viorel 5830
Friptuleac, Grigore 5791, 5816 Gurie (Mitropolit) 5550
Frunze, Rodica 5782 Guslicova, Natalia 5723, 5771
Fuior, I. 5845 Guţu, Aurel 6015, 6029
Guţu, E. 5815
G Guţu, Tamara 5807
Gaál, Áron 6005 Guzgan, Iurie 5783
Gagauz, Olga 5569 Guzman, Patricia 600
Gaina, Boris 5872, 5873, 5913 Gyr, Radu 6016
Gaitur, Tatiana 5511, 5631 H
Galearschi, Vasile 5838
Ganciucov, Valentina 5608, 5625 Hadârcă, Ion 5979
Ganea, Victoria 5508 Haidarlî, Dan 5589
Garaba, Angela 5841 Halipa, Pan 6148
Gavriliţa,V. 5819 Handrabura, Loretta 5740
Gavrilov, Anatol 5950 Hotineanu, Vladimir 5836
Gămurari, Veaceslav 5732 Hotoboc, Mircea 5684
Geda, Sigitas 6076 Hulea, Vasile 5685
Ghencea, Flavia 5701
Gheorghiţă, Ion 6035 I
Gherbanovscaia, Liudmila 5637 Iacub, V. 5815
Gherman, E. 5827 Ialăi,Tatiana 5749
Ghidirim, Gh. 5780, Iaroşevschi, Eduard 5768
Ghidirim, Nicolae (5803) Iarovoi, Petru 5833
Ghilaş, Victor 5916 Ignat, R. 5809
Ghimpu, Vlad 6167 Iliadi,Gheorghe 5611
Ghiţiu, Lilia 5905 Iorga, Nicolae 6168
Gînju, Stela 5752 Irimia, Dumitru 6091-92
Gînu, Domnica 5754 Islentiev, Maria 5637
Gladun, N. 5822 Ispirescu, Petre 6017
Glavan, Boris 5682 Istrati, Panait 6092
Golubenco, Gheorghe 5683 Iziumov, Nina 5784, 5789
Gonţa, Gheorghe 5594
Gonţa, Maria 5774 Î
Goraş-Postică, Viorica 5741
Gorelco, Tatiana 5827
Goţonoagă, M. 5832

309
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

J Marinescu, Florin 5922


Maxian, Viorel 5831
Jagiello, Vladislav 6171 Maxim, Ion 5621
Jarcuţchi, Ion 5561 Maxim, Mihai 6158, 6169
Jeltova, Inna 5934 Maximenco, E. 5786
Juc, Victor 5581 Mazur, Minodora 5780
Juravschi, Nicolae 5944 Mămăligă, Ilie 5667
K Mănuc, Liliana Marilena 726
Mătcaş, Nicolae 5966, 5991, 6037-38
Kafka, Franz 6083 Mătrăgună, Neli 5807
Kalinin, L. 5852 Mândru, Valeriu 5556
Köhler, Horst 5670 Merenco, V. 5853
Kovarskaia, Brigitte 5921 Mihail, Dinu 6118
Kulciţkaia, Stela 5818 Mihail (Mihu), (logofăt) 6144
Kyçyku, Kopi 6168 Mihăilă, Gheorghe 5967
L Mija, Viorica 5836, 5942
Mircea cel Bătrân 6171
Leahu, Ana 5756 Mischevca, Ion 5591
Leşcu, Anatol 6157 Mischevca, Vlad 5591
Lisnic, Angela 5590 Mîrzac, Didina 5712
Liviţchi, Oxana 5598 Mocanu, Angela 5742
Luchian, Andrei 5570, 5724 Mocanu, Victor 5556
Luchian, Ivan 5610 Mohova,Tatiana 5864
Lucinschi, Chiril 5906 Molodevean, Lidia 707
Lungu, Eugen 6117 Morari, Inna 5936
Lungu, Vasile 5686, 5687 Moraru, Oana-Maria 6019
Lupan, Vlad 5584 Moraru, T. 5764
Moroşan, Elizaveta 5871
M
Morozniuc, Ion 5612
Macari, Vadim 5620 Moşin, Veaceslav 5844
Madan, Gheorghe 5585 Movilă, Ieremia 6169
Madescu, Lionela 5708 Movileanu, G. 5881
Maile, Janet Louise 5931 Movileanu, Tudor 5721
Maloman, E. 5822 Mucerschi, Natalia 5992
Manea, Vladislav 5688 Munteanu, Cristinel 5745,5951, 5968
Maniuc, M. 5819 Munteanu, Eugen 5950
Maniuc, V. 5819 Munteanu, Luminiţa 6077
Manole, Tatiana 5725 Murzac, Cristina 5633
Marcoci, Serghei (5943) Musteaţă, Sergiu 5924
Marcova, Irina 5723
N
Marcu, Emilian 6093
Mardare, Andrei 5792, 5914 Nacu, V. 5839
Mardare, Gheorghe 5930 Nastas, Ion 5679
Mardari, Andrei 5945 Neamţu, Liuba 5800
Marian, Gr. 5763 Nechit, Irina 6074, 6076, 6082
Marin, Vitalie 5965 Nederiţa, Alexandru 5895

310
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Negrici, Eugen 6088 Pereteatcu,Tamara 5933


Negru, Gheorghe 5524, 5585 Petrencu, Anatol 5526
Negru, Ion 5901 Petrescu, Ion C. 6165
Negruţă, Ludmila 5513 Petrova, Tatiana 5646
Negură, Andrei (5926) Petrovici, V. 5821, 5824
Netreba, Natalia 5874 Pisaniuc, Maia 5647
Nicolaescu, Gheorghe 5875 Pînzaru, Sava 6112
Nicolaev, Gheorghe 5917 Pîrţu, Lucia 5804
Nimerenco, Ana (5757) Pîşchina, Tatiana 5651
Notre, Benoit 5792 Platon, Tatiana 5748
Nour, Valeriu 5689 Plămădeală, A. (5925)
Novac, Alexandra 5557, 5704 Pleşca, Angela 5834
Pleşca, M. 5542
O Pleşca, Maria 5543
Obadă, Leonora 5876 Pleşu, Andrei 5534
Obskaia, Anna 5891 Pleşu, Tiberiu 5668
Ocrain, Ion 5611 Ploşniţă, Elena 5527
Odoleanu, Vasile 75908 Podogova, Marina 5915
Olaru,Constantin 5913 Podubnâi, E. 5832
Olaru-Cemârtan, Viorica 6143 Pogolşa, Lilia 5596, 6159
Olărescu, V. 5541 Ponomarencu, Eudochia 6098
Olărescu, Zahar 5608, 5626 Pop, Liana 5989
Onofraş, L. 5864 Popa, Constanţa 5935
Osmochescu, Eugen 5657 Popa, Gheorghe 5970
Popa, Veaceslav 5862
P Popescu, Mihaela 5656
Palade, Gheorghe 5525 Popovici, Andronic 5549
Palii, Andrei 5868 Popovschi, Valeriu 6145
Palii, Ina 5808 Posoşina,Valentina 5646
Palii, Natalia 5647 Poştarencu, Dinu 5562, 6146
Pamuk, Orhan 6077, 6122 Poştarencu, Maria 5528
Pancu, Adelina 5571 Prida, Andrei 5910
Panov, Aleksandr 5599 Prisăcaru, Veronica 5765
Papini, Giovanni 6004 Puică, Sergiu 6024
Papp, I. Eva-Maria 5781, 5785 Purici, Dumitru 5707
Parasca, Pavel 5595 Putinţev,Vadim 5768, 5923, 5921
Pascaru, Ana 5535 R
Pascaru, Daniela 5739
Paşa Valeriu 6124 Raba, T. 5821
Pavel, Vasile 5969, 5993 Rachieru, Adrian Dinu 6094
Pavlenco, Raisa 6144 Racu, Igor 5544
Pădureţ, Ludmila 5994 Raicu, Ecaterina 5655
Pânzaru, Igor 5757 Răcilă, Victoria 744
Pelin, Victor (5928) Râpeanu, Elis 6095
Penina, Olga 5569 Reaboi, Iulia 5713
Revenco, N. 5810, 5821

311
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

Rezachevici, Constantin 6170-71 Spatari, Vitalie 5677


Rojco, Anatol 5563, 5564 Spivacenco, A. 5627
Romanciuc, Lilia 5810-11 Stamati, Adela 5811
Romanciuc, Vasile 5980 Stanca, Radu 6021, 6085
Roşca, Gheorghe 5638-39 Stancic, Zoran 5509
Roşca, Petru 5650 Starciuc, N. 5883
Roşca, Valentin 5657 Starck, Philippe 5927
Rotarenco, Zinaida 5915 Stariţîna, Ludmila 5643
Rotari, Adrian 5805 Stati, Vitalie 5692
Rotari, Igor 5836, 5937 Stavilă, Tudor 5918
Rotaru, Anatol 5797 Stănilă, Iurie 5553
Rudi, M. 5804, 5808, 5811 Stere,Constantin 5660, 5665, 6103, 6113
Rulevschi, Natalia 5834 Stihi, Ludmila 5652
Rusandu, Ion 5556 Stîţiuc, Mihail 5913
Rusnac, Mircea 5551 Stoie, Sânziana-Maria 6022
Rusu, Aurelia 5981 Stratulat, Petru 5808, 5846
Rusu, Elena M. 5552 Strâmbeanu, Mihaela 5937
Rusu, Oleg 5572 Supostat, Lidia 5877
Rusu, Natalia 5509 Suveică, Luminiţa 5787 ,5809, 5825
Rusu, Romaniţa 5982 Svetlicinaia, Larisa 6147
Rusu, Valeriu 5952-53,(5972-82), 5995-
99 Ş
Rusu-Haraba, Anastasia 5925, 5931 Şandru, S. 5802
S Şavga, Ghenadie 5903
Şavga, N. 5840
Sabău, Cristian 6006 Şărcăleanu, C. 772
Sabiescu, Bianca Luciana 5669 Şciuca, Svetlana 5800, 5816-17, 5823
Samoil, V. 5864 Şchiopu, Constantin 5746-47
Satamatin, Ştefan 5690 Şendrea, Mariana 5600
Sava, Alexandru 5573 Şeptelici, Viorica 5648
Savelieva, Galina 5565, 5726 Şişcanu, Svetlana 5758
Sârbu, Maria 5543 Şleahtiţchi, Mihai 5566
Sclifos, Lia 5743 Ştefan cel Mare 6142
Scripnic, Mariana 5907 Ştefan I (domnitor) 6171
Selevestru, R. 5816 Ştefănescu, Alex 6096, 6119
Sevastre, Cătălin 5613 Ştefănescu, Ştefan 6172
Sigismund de Luxemburg 6171 Ştirbu, Andrei 5875
Simion, Lenuţa 5691
Sinchevici, Inga 5574 T
Sineavscaia, Natalia 5923, 6127 Tabac, D. 5822
Sîmbotin, Dan 5536 Tabuncic, Mariana 5709
Smochină, Andre 5708 Tanas, Alexandru 5599
Solomon, Mircea 5714 Taragan, Raisa 5565,5726
Sofroni, Dumitru (5803) Tarcea, Monica 5787
Sorescu, Marin 6020 Taşcă, Mihai 6148
Sorin, Anca 759, 762

312
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Tăbîrţă , Florin 5942 U


Tălămbuţă, Nina 5834
Tănase, Alexandru 5709 Uluitu, Iuliana 5884-85
Tăzlăuanu, Valentina 5518, 5938, 6101 Ungureanu, Alexandru 5733-34
Tcaciuc, Olga 5871 Ungureanu, Simion 5877
Televca, Oleg 5705 Ungureanu, Teodor 5529, 5734
Timiş, Andrei 5567 Ungureanu, Violeta 6001
Timofei, Olga 5632, 5644 Ursu, Andrei 5865
Timofti, Elena 5622, 5628 Ursu, Ludmila 5752
Timuş, Angela 5511, 5632 V
Timuş, Victoria 5653
Tipa, Ion 5658 Vacarciuc, Liviu 5911
Titulescu, Nicolae 5588 Valide, Sultana 6169
Tîrşu, M. 5852 Varta, Ion 5530
Toacă, Zinovia 5625 Vartic, Andrei 6135
Tofan, Tatiana 5649 Varzari, Pantelimon 5575
Toma, Marcel 5906 Vasilache, Alexandru 5939
Tomceac, Ana 5565, 5726 Vasilache, Mariana 6124
Tomiţa, P. 5766 Vasilescu, Florin 6002
Tomuleţ, Valentin 5640 Vasilieva, Galina 5945
Topală, Ştefan 5878 Vasilov, Camelia 6039
Trancalan, M. 5541 Velişco, Nadejda 5754
Tribusean, Irina 5792, 5914 Verbiţcaia, Larisa 5768
Trifan, Călina 6100, 6122 Verejan, Oleg 5735, 5736
Trofimov, Rodica 5670, Vicol, Nelu, 5749
Troianowski, Lidia 5537 Vieru, Grigore 5953
Tudor, Gheorghe 6146 Vieru, Ion 6040
Tudor, Laurenţiu 6149 Vilc,Valentina 5818
Tuluc, Adrian 5694 Vişnevschi-Rusnac, Liliana 5800
Turcu,Oxana 5817, 5823 Vlah, Svetlana 5887, 5928
Turea, Larisa 5939-40 Volciuc, Olesea 5862
Volcu, Ilie 5641
Ţ Volniţchi, Igor 5584
Ţăranu, Mariana 5554 Voloc, Alexandru 5805
Ţăruş, Mihai (5930-31), 5932 Voloşciuc, L. 5867
Ţâganco Nicolae V.(5921) Voloşin, Elvira 5753
Tâganco Vladimir N.(5921) Voronin, Vladimir 5512, 6163
Ţislinscaia, Natalia 5915 Voscoboinic, Victor 5720
Ţîbîrnă, Gheorghe (5803) Vrabie, Corneliu 5659
Ţîganaş, Odetta 5748 Vrabie, Diana 5954 ,(6089, 6093), 6097
Ţigănescu, Ana Maria 5701 Vrabie, Gheorghe 6130
Ţurcanu, Adrian 5650 Vrabie, Vitalie 5722
Ţurcanu, P. 5633 W
Ţurea, Valentin 5805
Ţvircun, Victor 6160-62 Warlikowski, Krzysztof 5940
Watson, G. 5566

313
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

Weiss, Hermann 6173 Гричук, Петру 5619


Гросу, Наталья 5889
Z Гросу, Ф. П. 5796
Zabolotnaia, Lilia 6150 Гросул, В. 5592
Zabulica-Diordiev, Violeta 5933 Гропа, Людмила 5618
Zacon, E. 5767 Гудумак, Юрий 6060
Zagaevschi, Vladimir 5971 Гурьянов, Г. В. 5859
Zagorneanu, Eudochia 5869, 5879 Гуцуляк, В. 5671
Zaiţev, D. 5852 Д
Zbârciog, Vlad 6041
Zosim, Alexandru 5680, 5693-94 Даришева, М. А. 5794
Zubcov, Iulia 5879 Дарка, Антось 6023
Дикусар, Александр 5847
А Дикусар, А. И. 5860
Акимбаева, А. 5794 Димитров, Юрий 5672
Александренко, Е. 5695 Дорошкова, Людмила 6061
Аникин, Владимир 5579 Достоевский Ф. 6121

Б Ж

Бабогло, Николай 6042 Журавлев, А. А. 5854, 5863


Барбэрошие, Наталья 5848 З
Батюшков, Константин 6120
Бацалай, И. 5674 Заболотная, Лилия 5703
Берзан, В. П. 5858 Захария, С. К. 5710
Блажко, Владимир 5576
Бобановa, Ж. И. 5859 И
Богданова, Анна 5702 Игнатьев, Василий 5698
Болога, М. К. 5796 Илиади, Георге 5614
Боршевская, Л. 5696 Илиади, Георгий 5538
Брага, Лилия 5580 Иойшер, А. 5886
Быкова, Е. В. 5857
К
В
Кайсын, Лариса 5882
Вангелий, Марина 6058 Канаровский, Е. Ю. 5773
Ватаману, Ион 6043 Кантемир, Антиох 5592, 6120
Вережану, Рената 6044 Каплан, Наум 6062
Виеру, Ион 6045 Кара Чобан, Дмитрий 6078
Водэ, Георге 6046 Карпов, Н. 5695
Г Касым, С. 5673
Касымова, Людмила 6063
Гашпер, Лучия 5578 Кауненко, Ирина 5578
Георгицэ, Ион 6047 Каунова, Н. Г. 5545, 5578
Голков, Виктор 6059 Кирияк, Полина 6064
Гончар, А. 5886 Климок, Людмила 5889
Греков, Юрий 5520 Кодряну, Надежда 5848

314
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Козуб, Г. И. 5912 Рукан, Лора 6053


Коленко, А. 5711 Руссев, Николай Д. 6153
Колпакович, Ю. И. 5854 Руссу, Георге 5793
Кондратюк, Светлана 5788
Костаки, Г. 5674 С
Кривой, Жан 6065 Савицкий, О. 5700
Кроитору, Д. М. 5859 Сидельникова, С. П. 5860
Кротевич, Ольга 5890, 6128 Сичинский, Константин 6069
Крученюк, Петря 6048 Соколов, Василий 5778-79, 5795, 5798
Кэпэцынэ, Василе 6049 Соколовa, Людмила 5778-79, 5795,
Л 5798
Сосна, Б. 5711
Лари, Леонида 6050 Стэнеску, Никита 6023
Литовченко, Алла 5615 Сундеев, Николай 6070
Лупан, Андрей 6051 Сучевяну, Аркадие 6054
М Т
Мариан, Борис 6066 Тимашова, Л. В. 5857
Мыца, С. 5673 Тимуш, Андрей 5577
Тодорова, Людмила 5899
Н
У
Негрей, Ион 6151
Недерица, Александр 5896-98 Урсул, Аркадий 5539
Никита, С. В. 5820 Усенко, В. П. 5796
О Ф
Ольшевский, Рудольф 6067 Фельдшер, Любовь 6071
Филатова, Ирина 6072
П Флоря, В. 5697
Павлов, Юрий 6068 Фоаля, Лидия 5896-97
Паламарчук, С. В. 6152 Фрипту, Валентин 5847
Паршутин, В. В. 5861 Фурдуй, Галина 6055
Пацюк, В. И. 5855-56, 5858 Х
Пашалы, Пётр 5616
Побединский, В. 5886 Хайдарова, Т. С. 5794
Попенко, Анна 5890 Ходова, Ольга 6073
Постолатий, В. М. 5857 Хынку, Николай 5618
Поята, Владимир 6052
Пулбере, Д. 5675 Ц
Пыркэлаб, Каролина 5702 Цвиркун, Виктор 6164
Р Цуркану, Игорь 5618
Цынцару, Н. И. 5860
Римский, В. К. 5858
Ротару, И. 5696 Ч
Рощин, Юрий 5847 Червенков, Николай 6133

315
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

Чимпой, Михай 6121


Ш
Шит, Б. М. 5863
Шит, М. Л. 5854, 5863
Шлапак, Марьяна 6131
Шпак, Галина 5619
Щ
Щебнев, Александр 6057
Щербина, Мария 5848
Я
Якимов, Ион 6056
Ялтыченко, О. В. 5773

316
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt


fişate în "Cronica articolelor de revistă” Nr 12-2008
20. Luminătorul. – 2008. – Nr 5.
21. Materialele conferinţei ştiinţifice
"Filosofia antică şi importanţa aces-
1. "a” Mic. – 2008. – Nr 12 (lb. rom., teia în lumea contemporană " =
rusă). "Материалы научной конферен-
2. Akademos. – 2008. – Nr 4. ции "Древнегреческая филосо-
3. Alunelul. – 2008. – Nr 12. фия и её значение в современ-
4. Aquarelle. – 2008. – Nr 12. ном мире”. – Ch., 2008. – [2008-
5. ARS Assecuratiorum. – 2008. – Nr 2137].
12. 22. Moldova : ser. nouă – 2008. – Nr
6. Arta Medica. – 2008. – Nr 5. 11/12.
7. Avocatul poporului. – 2008. – Nr 23. Moldova turistică. – 2008. – Nr 5/6.
11. 24. Noi. – 2008. – Nr 12.
8. Buletin de perinatologie. – 2008. – 25. Noosfera. – 2008. – Nr 1.
Nr 4. 26. Presa scrie istoria : Primul simpoz.
9. Clipa : ser. Nouă.– 2008. – Nr 6. naţ de jurnalism 11-12 mai 2006,
10. Comunicări prezentate la cel de-al Chişinău. – Ch.; Ploieşti, 2008. –
treilea simpozion "Cucuteni – 5000 [2008-2263]
Redivivis : Ştiinţe exacte şi mai pu- 27. Probleme de politică penală în
ţin exacte”, (11-12 sept. 2008 : ed. domeniul prevenirii şi combaterii
a 3-a) – Ch., 2008. – [2008-2194]. traficului ilicit de droguri : Materiale-
11. Conferinţa internaţională "Gestiu- le Seminarului şt.-practic intern.,
nea eficientă a schimbărilor organi- 14 apr. 2006. – Ch., 2007. – [2008-
zaţionale ca factor de creştere a 2205].
competitivităţii întreprinderilor”, (11- 28. Problemele Energeticii Regionale. –
12 apr. 2008). – Ch., 2008. – 2008. – Nr 3.
[2008-2261]. 29. Profit. – 2008. – Nr 12 (lb. rom.,
12. Conferinţa naţională cu participare rusă).
internaţională "Micoviscidoza la co- 30. Psihologie. Pedagogie specială.
pii”, 21 noiemb. 2008. – Ch., 2008. Asistenţă socială. – 2008. – Nr 3.
– [2008-2182]. 31. Punkt. – 2008. – Nr 24.
13. Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 32. Revista de Filosofie, Sociologie şi
12 Ştiinţe Politice. – 2008. – Nr 2.
14. Curierul medical. – 2008. – Nr 6. 33. Revista de Istorie a Moldovei. –
15. Destin românesc : ser. nouă. – 2008. – Nr 4.
2008. – Nr 4. 34. Revista de Studii şi Cercetări Juri-
16. Didactica Pro...- 2008. – Nr 6. dice. – 2008. – Nr ¾.
17. Economie şi sociologie. – 2008. – 35. Revista economică : ed.supl. -
Nr 3. 2008. – Vol.1-3.
18. Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 12. 36. Revista Naţională de Drept. – 2008.
19. Limba Română. – 2008. – Nr 9/10; – Nr 12.
Nr 12.

317
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2008 ≡ Magazine article annals Nr 12-2008

37. Sănătate publică, economie şi


management în medicină. – 2008.
– Nr 4.
38. Semn. – 2008. – Nr 4.
39. Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4.
40. Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2.
41. Ţara Moldovei în contextul civiliza-
ţiei europene : Materialele Simpoz.
Intern., noiemb., 2008. – [2008-
2090].
42. Univers Pedagogic. – 2008. – Nr 1.
43. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova.
– 2008. – Nr 6 (lb. Rom., rusă).
44. Vip magazin. – 2008. – Nr 11.
45. Закон и жизнь.– 2008.– Nr 12.
46. Кодры. Молдова литературная. –
2008 . – Nr 3/4.
47. Электронная обработка мате-
риалов.– 2008. – Nr 6

318
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 12
DECEMBRIE 2008 DECEMBER
(6272-6874)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
6272. Rotaru, Tatiana. Laureaţii Concursului Naţional de Susţinere a Şti-
inţei "Savantul anului-2008" – "Econom" / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. –
2008. – 24 dec. ; Dreptul. – 2008. – 26 dec. – P. 6.

6273. Ротару, Татьяна. Лауреаты национального конкурса в


поддержку науки "Ученый года – 2008" - "Econom" / Татьяна Ротару // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 25 дек.
(Vezi de asemenea Nr 6276)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


6274. Беркан, Риза. Поиск качества в сети : [аспекты семант. техно-
логии] / Риза Беркан // Экон. обозрение. – 2008. – 12 дек. – Р. 47.

006 Standardizare şi standarde


006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului
6275. Anul Nou de-a lungul timpului // Lit. şi arta. – 2008. – 25 dec. – P.
3. – Cuprins : 1. Tradiţii vechi şi noi ; 2. Calendare şi calendare ; 3. O istorie a ca-
lendarului ; 4. Zilele săptămânii ; 3. Anul 2008 va fi mai lung cu o secundă.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


6276. Дука, Георге. Молдо-украинские культурные и научные связи:
история и современность : [ст. президента Акад. наук Молдовы] / Георге Дука //
Независимая Молдова. – 2008. – 4 дек.

319
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2008

02 BIBLIOTECONOMIE
6277. Andrieş, Ala. Activitatea ecologică în bibliotecile republicii / Ala
Andrieş // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Aug. - Sept. (Nr 8/9). – P. 8-10.

6278. Bolgarina, Elina. Două ziare literare britanice în colecţia BNRM /


Elina Bolgarina // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Aug. - Sept. (Nr 8/9). – P. 4-5.

6279. Botezat, Ana. "Promovarea cărţii şi a lecturii la copii" : [pe margi-


nea lucr. seminarului cu acelaşi generic, 10-11 oct. 2008, Bălţi] / Ana Botezat //
Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 8.

6280. Dragota, Ioana. Un bun bibliotecar : disputele bibliotecarilor / Ioa-


na Dragota // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 6-7.

6281. Harconiţă, Elena. 75 de ani ai Bibliotecii Republicane Ştiinţifice


Agrare – un prilej de eficientă comunicare profesională pentru participanţi / Elena
Harconiţă // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 5-6.

6282. Mandea, Aliona. Şcoala fără de sfârşit : [pe marginea instruirii ti-
nerilor bibliotecari la Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] / Aliona Mandea // Gazeta bibliote-
carului. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 3.

6283. Ouş, Ludmila. Sociologia lecturii – un subiect pentru un atelier


profesional : [pe marginea lucr. atelierului profesional "Sociologia lecturii : aspecte
teoretice şi recomandări practice", 10 oct. 2008, Bălţi] / Ludmila Ouş // Gazeta bi-
bliotecarului. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 9.

6284. Plopa, Ludmila. Parteneriatul în activitatea Bibliotecii Publice


"Târgovişte" : [mun. Chişinău] / Ludmila Plopa // Gazeta bibliotecarului. – 2008. –
Aug. - Sept. (Nr 8/9). – P. 6-7.

6285. Safarov, A. Bibliotecari convocaţi în congres : [pe marginea lucr.


Congresului al VI-lea al Bibliotecarilor din Rep. Moldova, 3-4 noiemb. 2008, Chişi-
nău] / A. Safarov, E. Cortac // Făclia. – 2008. – 6 dec. – P. 13.

6286. Topalo, Valentina. Opt ani de (Re)Cunoaştere : [pe marginea


consemnării Zilei Bibliotecarului la Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] /
Valentina Topalo // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 4.

320
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6287. Ляхова, Ирина. Библиотека европейского типа : [10 лет соз-


дания нем. чит. зала муницип. б-ки им. Б. П. Хашдеу] / Ирина Ляхова // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 4 дек. – Р. 23.

06 ORGANIZAŢII
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
6288. Marco, Gian Luca del. Multe asociaţii apar pentru a acoperi acel
gol de valori din societatea modernă : [interviu cu G. L. del Marco, preş. Asoc. de
Promovare Socială Italia – Moldova Onlus] / consemnare :Ecaterina Deleu // Flux
european : ed. de marţi. – 2008. – 23 dec. – P. 4.

6289. Mişin, Vadim. Vadim Mişin : Uniunea Ofiţerilor s-a afirmat : [inter-
viu cu preş. Uniunii Ofiţerilor din Moldova] / consemnare : Olga Padalko // Comunis-
tul. – 2008. – 5 dec. – P. 6.

070 Ziaristică. Presă


6290. Corobca, Liliana. RSS Moldovenească şi cenzura românească :
[despre publ.interzise] / Liliana Corobca // Contrafort. – 2008. – Noiemb. – Dec. (Nr
11/12). – P. 24-25.

6291. Forger, Dirk. Dirk Forger : Cel mai important lucru pe care dorim
să-l promovăm în Moldova este comunicarea între jurnalişti : [interviu cu dir. Pro-
gramului Media pentru Europa de Sud-Est, Fundaţia "Konrad Adenauer"] / a con-
semnat George Iosip // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 12 dec. – P. 9.

6292. Fottorino, Eric. 1-2. În Franţa, nici un mare ziar nu e profitabil : in-
terviu cu E. Fottorino, dir. cotid. "Le Monde ”// Săptămîna. – 2008. – 5 dec. – P. 13;
12 dec. – P. 3.

6293. Tassinari, Federico. Ziar italian pentru imigranţi, unde muncesc şi


cetăţeni moldoveni : interviu cu ed. ziarului "Mondomigranti" F. Tassinari / consem-
nare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de marţi. – 2008. – 23 dec. – P. 4.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
6294. Garaz, Oleg. Despre filosofie, muzică şi orbi : eseu / Oleg Garaz //
Contrafort. – 2008. – Noiemb. – Dec. (Nr 11/12). – P. 27-29.

321
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2008

159.9 Psihologie
6295. Savca, Lucia. Programele şcolare nu trebuie să atenteze la sănă-
tatea generaţiei tinere : [opiniile psihologului] / Lucia Savca // Făclia. – 2008. – 6
dec. – P. 1-2.
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM
6296. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Naşterea Dom-
nului ne aduce putere şi speranţă ca să biruim încercările grele ale vieţii / Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române // Flux european : ed. de vineri – 2008. – 26
dec. – P. 2.

6297. Eţco, Diana. Preasfinţitul Arsenie : [mitropolitul Arsenie Stadniţchi,


slujitor al ortodoxismului (1862-1936)] / Diana Eţco // Moldova suverană. – 2008. –
11 dec. – P. 4.

6298. Fuştei, Nicolae. Piedici la primirea Sf. Taine a Cununiei / Nicolae


Fuştei // Curierul ortodox. – 2008. – 16 dec. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia
41). – Cuprins : Obstacole de ordin religios; Obstacole de ordin moral; Obstacole de
ordin fizic; Obstacole de ordin social.

6299. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi


Exarh al Plaiurilor). Activitatea mea de până acum a fost o slujire a Bisericii şi a
fraţilor mei români din acest spaţiu : interviu cu ÎPS Petru, Arhiepiscop al Chişinău-
lui, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor // Flux european : ed. de vineri. –
2008. – 5 dec. – P. 6.

6300. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi


Exarh al Plaiurilor). Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos – îndemn la dragoste şi
iertare : pastorală la Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos / Petru,
Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei, şi Exarh al Plaiurilor // Flux eu-
ropean : ed. de vineri – 2008. – 26 dec. – P. 4.

6301. Teofan (Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei). "Orice îndepărtare


de Hristos înseamnă îndepărtare de casă, de lumină, de adevărata semnificaţie a
vieţii" : interviu cu ÎPS Teofan, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei / a consemnat
Nicolae Federiuc // Flux european: ed. de vineri. – 2008. – 19 dec. – P. 6.

6302. Воронин, Владимир. С чувством глубокой скорби : [соболез-


нования президента Респ. Молдова по случаю кончины Святейшего патриарха

322
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Моск.. и всея Руси Алексия 2-го, направл. Священному синоду Рус. правосл.
церкви] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2008. – 9 дек.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
6303. Американцы изучили молдавский рынок труда : [по поводу
исслед. Амер. Торгов. Палаты] / материалы подготовила Ирина Коваленко //
Экон. обозрение. – 2008. – 12 дек. – Р. 45.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
6304. Colombani, Natalie. Emigranţi moldoveni în Grecia / Natalie
Colombani // Flux european : ed. marţi. – 2008. – 23 dec. – P. 5.

6305. Deleu, Ecaterina, Adevărul despre moldovenii din Italia / Ecateri-


na Deleu // Flux european : ed. de marţi. – 2008. – 23 dec. – P. 12-13.

6306. Gâlcă, Boris. Boris Gâlcă : "Trebuie instruite cadre naţionale pen-
tru studii demografice" : [interviu cu dir. Fondului ONU pentru Populaţie în Rep.
Moldova] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 dec. –
P. 23.

6307. Koroli, Marat. Generaţiile noi: ce le aşteaptă în viitor? / Marat


Koroli // Vocea poporului. – 2008. – 5 dec. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 5 дек. –
Р. 6.

6308. Martin, Vasile. Exploziile demografice nu se produc la comandă şi


nici prin înflăcărate îndemnuri patriotice : [aspecte ale crizei demografice din Rep.
Moldova] / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2008. – 16 dec.

6309. Коваленко, Ирина. Молдове грозит депопуляция : [пробл. де-


мограф. безопасности Респ. Молдова] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. –
2008. – 19 дек. – Р. 14.
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
6310. Лисневский, Ян. Что такое финансовое манипулирование / Ян
Лисневский // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 19 дек. – Р. 7.

323
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2008

6311. Марчков, Алексей. Не хотим о вас знать – значит, вас нет :


[интервью с пред. Центра инф. "ГендерДок – М" А. Марчковым] / записала Га-
лина Павлова // Независимая Молдова. – 2008. – 19 дек. – Р. 26.

32 POLITICĂ
6312. Burciu, Igor. Rusia şi războiul geopolitic împotriva Republicii Mol-
dova : [pe marginea interviului vicepreş. Parlamentului Rep. Moldova, Iurie Roşca,
Agenţiei de ştiri Newsin] / Igor Burciu // Flux european: ed. de vineri – 2008. – 26
dec. – P. 3.

6313. Deleaghin, Mihail. "Mainstream-ul global a cotit spre stânga" : [in-


terviu cu M. Deleaghin, politolog rus] / a dialogat Pavel Grigorciuc // Comunistul. –
2008. – 12 dec. – P. 7.

6314. Dungaciu, Dan. Vecinul "turmentat" şi politica externă de la televi-


zor : [aspecte geopolitice] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 dec.
– P. 7.

6315. Делягин, Михаил. Михаил Делягин : "Глобальный мейнстрим


повернул влево" : [интервью с рос. политологом] / беседовал Павел Григорчук
// Коммунист. – 2008. – 5 дек. – Р. 5.

6316. Цеслюк, Владимир. Президент и его дельтаплан : [по поводу


завершения второго мандата президента Владимира Воронина] / Владимир
Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 5 дек. – Р. 6.

323 Politică internă


323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
6317. Codrean, Irina. "Expresul Solidarităţii" poloneze : [25 de ani de la
decernarea premiului Nobel pentru Pace lui Lech Walesa, primul preş. necomunist
al Poloniei] / Irina Codrean // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Dec. (Nr
9). – P. 16. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

6318. Dulgheru, Valeriu. Despre originile românilor : (partea 1) / Valeriu


Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 4 dec. – P. 2.

6319. Negru, Nicolae. România pe termen lung : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 dec. – P. 6.

324
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6320. Raileanu, Sergiu. Votul ar fi împotriva Puterii : interviu cu S.


Raileanu, preş. Asoc. "Moldova Open to the World – Moldova deschisă lumii" / pen-
tru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2008. – 11 dec. – P. 5.

6321. Vlad, Corneliu. 1-2. De la decepţie la dreapta judecată : [aspecte


soc.-pol. : reluat din "Cronica română"] / Corneliu Vlad // Săptămîna. – 2008. – 12,
19 dec. – P. 14.

6322. Косарев, Валерий. Заблудившиеся во времени. Правящий


класс, килька по 25 леев и евромания / Валерий Косарев // Коммерсант plus. –
2008. – 12 дек. – Р. 4.

6323. Кулик, Виталий. Виталий Кулик : "На данный момент у В.


Ющенко и В. Януковича одна проблема - это Юлия Владимировна Тимошенко"
: [по поводу видео-онлайн- конф. дир. Центра исслед. проблем гражд. об-ва] //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 13 дек. – Р. 8, 17.

6324. Степанюк, Виктор. Живет русский язык в Молдове … : [по ма-


териалам « кругл. cтола» "Россия – Молдова : диалог во имя будущего" : ин-
тервью с вице-премьером Респ. Молдова В. Степанюком] / записала Людмила
Борисова // Коммунист. – 2008. – 26 дек. – Р. 14.

323(478) Politică internă a Republicii Moldova


6325. Baciu, Valentina. 2008 a fost un an nefavorabil pentru democraţia
din R. Moldova : [pe marginea rap. experţilor independenţi] / Valentina Baciu // Tim-
pul de dimineaţă. – 2008. – 23 dec. – P. 2.

6326. Bogatu, Petru. Ascendentul moral al opoziţiei : [aspecte preelec-


torale] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 dec. – P. 7.

6327. Bogatu, Petru. Ce ni s-a pregătit şi ce-a ieşit : [aspecte soc.-pol.] /


Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 dec. – P. 7.

6328. Bogatu, Petru. Opoziţia unită de un guvern din umbră comun? /


Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 23 dec. – P. 7.

6329. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : Criza a scos în evidenţă im-


perfecţiunea modelului liberal. Ideile social-democratice sunt unicul sprijin pentru
renovarea ţării : [interviu cu liderul PSD] / consemnare : Corneliu Sandu // Adevărul.
– 2008. – 5 dec. – P. 2-3. – Idem în lb. rusă.

325
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2008

6330. Bujor, Leonid. Leonid Bujor : "Comuniştii se tem de AMN, singurul


care îi va pune să răspundă pentru fărădelegi" : [secvenţe din dialogul deputatului
AMN din cadrul emisiunii "Puncte de reflecţie", postul de radio "Vocea Basarabiei"] //
Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 26 dec. – P. 4.

6331. Ciornei, Vsevolod. Înmulţirea amibelor în preajma catastrofei :


[aspecte preelectorale] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 12 dec. – P. 2.

6332. Ciornei, Vsevolod. Noile ritualuri ale folclorului politic : [aspecte


preelectorale] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 19 dec. – P. 2.

6333. Ciornei, Vsevolod. O doză sănătoasă de optimism istoric : [as-


pecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 26 dec. – P. 2.

6334. Dabija, Nicolae. Beţii cu apă rece : [aspecte preelectorale] / Nico-


lae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 25 dec. – P. 1.

6335. Dabija, Nicolae. Killerii Redeşteptării Naţionale : [fragm. din cartea


"Istoria noastră care sângeră desţăraţi", Craiova, ed. "Fundaţia "Scrisul Românesc",
2008] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 18 dec. – P. 2-3.

6336. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : "Sărăcia este principala pro-


blemă a societăţii noastre" : [art. preş. Partidului Democrat din Moldova] // Democra-
ţia. – 2008. – 6 dec. – P. 2.

6337. Diacov, Dumitru. Viitorul ţării – o sarcină actuală : [art. preş. parti-
dului Democrat din Moldova] / Dumitru Diacov // Democraţia. – 2008. – 20 dec. – P.
3.
6338. Dungaciu, Dan. Anul (geo)politic 2008 în R. Moldova / Dan
Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 26 dec. – P. 6.

6339. Filat, Vlad. Falimentul modelului comunist de guvernare : [spicuiri


din discursul în plenul parlamentului al liderului liberal-democrat pe marginea rap.
guvernului] / Vlad Filat // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17 dec. – P. 4.

6340. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Avem misiunea să reabilităm în ochii oa-
menilor noţiunile de reforme şi democraţie" : [interviu cu preş. Partidului Liberal De-
mocrat din Moldova] / consemnare : Elena Munteanu // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 12 dec. – P. 9.

326
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6341. Gherasim, Arcadie. Un popor de plecaţi : [aspecte soc.-pol.] / Ar-


cadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17 dec. – P. 6.

6342. Marinciuc, Aurel. Elita intelectuală din Soroca – 1933 / Aurel


Marinciuc // Făclia. – 2008. – 6 dec. – P. 14.

6343. Moraru, Haralambie. Electoratul din opoziţie şi opoziţia din Par-


lament / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 dec. – P. 8.

6344. Negru, Nicolae. Neoromânofobia, ultima şansă a comuniştilor? /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 dec. – P. 6.

6345. Nedelciuc, Boris. De ce anul 2009 va fi hotărâtor pentru viitorul


Republicii Moldova?! (1-3) / Boris Nedelciuc // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5, 12
dec. – P. 16; 19 dec. – P.15.

6346. Ostapciuc, Eugenia. Dificila artă de a învinge : [art. preş. Fracţiu-


nii PCRM în Parlamentul Rep. Moldova] / Eugenia Ostapciuc // Comunistul. – 2008.
– 12 dec. – P. 4-5.

6347. Patraş, Mihai. Despre Consiliul Naţional de Management şi Lista


candidaţilor de dreapta pentru alegerile parlamentare (din 2009) / Mihai Patraş // Lit.
şi arta. – 2008. – 25 dec. – P. 7.

6348. Plăcintă-Condraţchi, Rima. Discriminarea, un fenomen existent


în R. Moldova / Rima Plăcintă-Condraţchi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 dec. –
P. 8.
6349. Rusu, Tudor. Mintea ascuţită a lui Ion Druţă şi folosul pe care-l pot
avea din ea moldovenii / Tudor Rusu // Făclia. – 2008. – 6 dec. – P. 4.

6350. Tănase, Constantin. Anul 2009 : gândurile noastre, ca un stol de


păsări / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 26 dec. – P. 7.

6351. Tănase, Constantin. Opoziţia în pragul ultimului examen / Con-


stantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 dec. – P. 6.
6352. Ţîrdea, Bogdan. Moldova trebuie să-şi urmeze interesul naţional /
Bogdan Ţîrdea // Adevărul. – 2008. – Ed. spec. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

6353. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (2) : [fragm.
din vol.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 5, 12, 19, 26 dec. –
P. 5. – Contin. Începutul : 2 mart. 2007.

327
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2008

6354. Urecheanu Serafim. Răul din Republica Moldova are un nume


concret : Voronin : [aspecte soc.-pol. : interviu cu preş. AMN] / interviu realizat de
Vasile Grozavu // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 19 dec. – P. 4, 7 ; Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 26 дек. – Р. 4, 10.

6355. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : "În 2009, nu mai urcă


nimeni în "carul" lui Urecheanu ..." : [interviu cu preş. Alianţei "Moldova Noastră"] /
consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 8 dec. – P. 4-5; Alian-
ţa Moldova Noastră. – 2008. – 12 dec. – P. 4; Альянс Moldova Noastră. – 2008. –
12 дек. – P. 4.

6356. Андон, Виктор. Что у нас с кризисом? : [обществ.-полит. ас-


пекты] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2008. – 18 дек.

6357. Брагиш, Дмитрий. 2009 – год антикризисных решений : ин-


тервью с депутатом Парламента Респ. Молдова Дм. Брагиш // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 26 дек. – Р. 16.

6358. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Сегодня объеди-


нение страны по важности и по значимости стоит на первом плане" : [по пово-
ду выступления президента Респ. Молдовы в ток-шоу "Долой барьеры"] // Не-
зависимая Молдова. – 2008. – 12 дек. – Р. 2.

6359. Гречаная, Зинаида. Подведение итогов : [по материалам


пресс-конф. премьер-министра Респ. Молдова по итогам деятельности прави-
тельства в 2008 году] / Зинаида Гречаная // Экон. обозрение. – 2008. – 19 дек.
– Р. 17.

6360. Гречаная, Зинаида. Что оставляет нам год грядущий : по ито-


гам пресс-конф. премьер-министра Респ. Молдова З. Гречаной / записал Тудор
Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 18 дек.

6361. Дьяков, Дмитрий. Будущее страны – задача сегодняшняя :


[ст. пред. Демократ. партии Молдовы] / Дмитрий Дьяков // Новое время. – 2008.
– 12 дек. – Р. 1-2.

6362. Западинский, Роберт. "Королевские зайцы", или Нет в Отече-


стве своем порока, кроме оппозиции : обществ.-полит. аспекты / Роберт Запа-
динский // Коммерсант plus. – 2008. – 19 дек. – Р. 3.

328
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6363. Западинский, Роберт. Год прошел, как сон пустой : обществ.-


полит. аспекты / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 26 дек. – Р.
3.

6364. Западинский, Роберт. Хотели как лучше, а получилось как


всегда : [обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. –
2008. – 5 дек. – Р. 3.

6365. Новосадюк, Владимир. "Коммунистическая либерализация" в


Молдавии / Владимир Новосадюк // Независимая Молдова. – 2008. – 23 дек.

6366. Силицкая, Наталья. Кризис или национальная трагедия? :


соц. сиротство как молд. феномен / Наталья Силицкая, Ирина Пинегина, Луиза
Дорошенко // Новое время. – 2008. – 5 дек. – Р. 5.

6367. Унтилэ, Вячеслав. Вячеслав Унтилэ : "Коммунисты потерпели


фиаско в борьбе с коррупцией" : [заявление вице-пред. АМН на пленар. засе-
дании Парламента Респ. Молдова, 27 нояб. 2008] // Альянс Moldova Noastră. –
2008. – 5 дек. – P. 4.

6368. Цуркан, Владимир. "Если хочешь стать депутатом, будь гра-


жданином своего государства!" : эксклюзив. интервью пред. парламент. ком-
мис. по вопр. права, иммунитету и назначениям В. Цуркан / записал Тудор
Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 10 дек.

6369. Чубук, Ион. "Сложно работать без политической поддержки" :


[интервью с экс-премьером И. Чубук] / записала Татьяна Смешная // Экон.
обозрение. – 2008. – 12 дек. – Р. 18.

324 Alegeri
6370. Baciu, Valentina. Tudor Panţâru va reprezenta Basarabia în Par-
lamentul României : [după alegerile din 30 noiemb. 2008] / Valentina Baciu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 3 dec. – P. 3.

6371. Bogatu, Petru. Alegeri cu paralele inegale : [pe marginea rezulta-


telor alegerilor parlamentare din România, 30 noiemb. 2008] / Petru Bogatu // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 5 dec. – P. 7.

6372. Bogatu, Petru. Să trăieşti bine, România! : [pe marginea alegerilor


parlamentare din 30 noiemb. 2008] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 2
dec. – P. 7.

329
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2008

6373. Ciobanu, Vitalie. Între ruşi şi "români", sfâşiaţi mioritic : [pe margi-
nea rezultatelor alegerilor parlamentare din România, 30 noiemb. 2008] / Vitalie
Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Noiemb. – Dec. (Nr 11/12). – P. 3.

6374. Dabija, Nicolae. Discordia care ne uneşte : [pe marginea rezulta-


telor alegerilor parlamentare din 30 noiemb. 2008 din România] / Nicolae Dabija //
Lit. şi arta. – 2008. – 11 dec. – P. 1-2.

6375. Negru, Nicolae. România dezgustată sau relaxată? : [pe marginea


rezultatelor alegerilor parlamentare din 30 noiemb. 2008] / Nicolae Negru // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 2 dec. – P. 6.

6376. Popescu, Cristian Tudor. Ziua Marii Uniri? : [pe marginea rezulta-
telor alegerilor parlamentare din România, 30 noiemb. 2008 : reluat din "Gândul", 2
dec. 2008] / Cristian Tudor Popescu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 dec. – P. 6.

6377. Tănase, Constantin. Lecţiile scrutinului din România : [pe margi-


nea rezultatelor alegerilor parlamentare din România, 30 noiemb. 2008] / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 dec. – P. 6.

6378. Сорочану, Тудор. Молдавский провал румынских выборов –


начало конца молдавской оппозиции / Тудор Сорочану // Независимая Молдо-
ва. – 2008. – 2 дек.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


6379. Berbeca, Veaceslav. NATO vrea să deblocheze relaţiile cu Rusia
: [pe marginea summit-ului NATO, 2-3 dec. 2008, Bruxelles] / Veaceslav Berbeca //
Democraţia. – 2008. – 6 dec. – P. 7.

6380. Cenuşă, Denis. Bruxellesul, tot mai categoric în raport cu Moldova


/ Denis Cenuşă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Dec. (Nr 10). – P.
19.

6381. Ciornei, Vsevolod. Who is who în corida politică : [pe marginea


proiectului Parteneriatul Estic, lansat de Uniunea Europeană] / Vsevolod Ciornei //
Săptămîna. – 2008. – 5 dec. – P. 2.

6382. Gomart, Thomas. Thomas Gomart : "Moldova e percepută ca o


ţară mică şi asta ar putea fi şansa voastră" : [spicuiri din discuţia cu dir. Centrului

330
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Rusia/Noi state independente de la Inst. Francez de Relaţii Intern.] / consemnare :


Sorina Ştefârţă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Dec. (Nr 10). – P. 15.

6383. Minchev, Ognyan. Ognyan Minchev : "Calitatea de membru al


NATO e un certificat al securităţii ..." : [interviu cu dir. Inst. de Studii Regionale şi
Intern. din Sofia, Bulgaria] / pentru conformitate : Laura Bohanţov // Integrarea eu-
ropeană, pas cu pas. – 2008. – Dec. (Nr 9). – P. 15. – (Supl. al ziarului "Timpul de
dimineaţă").

6384. Negru, Nicolae. Rusia la noi acasă : cu armata sau fără armată? :
[pe marginea relaţiilor moldo-ruse] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5
dec. – P. 6.

6385. Popa, Stela. Priorităţile preşedinţiei cehe a UE / Stela Popa // In-


tegrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Dec. (Nr 10). – P. 16.- (Supl. al ziarului
"Timpul de dimineaţă”).

6386. Popescu, Nicu. Parteneriatul Estic şi vecinii UE /