You are on page 1of 209

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 10
2009

CNCM
Chişinău 2009
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2009
Nr 10

NBCM
Chişinău 2009
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională
a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2009
Nr 10

CNCM
Chişinău 2009
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Iolanta CUŢCHI
Tatiana CIUPERCĂ

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-
9730-3-8.
Nr 10, 2009. – 2009. – 209 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-49-013-9

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2009
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(1594-1809)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
003 Sisteme de scriere şi notare
1594. Терехов, Б. М.
Быстрописание : (Умный алфавит) : Самоучитель / Б. М. Терехов. – Изд. 2-ое
(перераб. и упрощ.). – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Alina Scorohodova" ÎI). – 88 p. : fig. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 88 (6 tit.). – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9957-8-8.
[2009-1682].
003.3(075)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1595. Braicov, Andrei
Borland C++ Builder : Ghid de iniţiere / Andrei Braicov, Silviu Gîncu. – [Ch. : S. n.,
2009] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 194 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 192 (6 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-814-4.
[2009-1624].
- - 1. Borland C++ Builder – Program de calculator.
004.42 Borland C++ Builder (036)
Conference "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MI-
TRE-2009), Chişinău, October 8-9, 2009. – Vezi Nr 1677.

1596. "Microelectronics and Computer Science", intern. conf. (6 ; 2009 ; Chişi-


nău). Proceeding of the 6th International Conference on "Microelectronics and Computer
Science", oct. 1-3, 2009, Chişinău, Moldova / intern. advisory com. : Bostan Ion, Duca
Gheorghe, Hartnagel Hans [et al.] – Ch. : UTM, 2009. – 29 cm. – ISBN 978-9975-45-045-4.

5
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Vol. 1. – 2009. – 524 p. : fig., scheme, tab. – Antetit.: Techn. Univ. of. Moldova, Acad.
of Sciences of Moldova, RENAM Public Assoc. [et al.]. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-45-122-2. – [2009-
1699].
- - 1. "Microelectronics and Computer Science" – International Conference.
004(082)=00
Мардаре, И. Функционально-структурное моделирование мозга. – Vezi Nr 1598.

005 Conducere şi organizare. Management


Anale ştiinţifice = Scientific Annals. – Vezi Nr 1691.

1597. Paraschivescu, Andrei Octavian


Managementul excelenţei / Andrei Octavian Paraschivescu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" ;
Iaşi : Tehnopress, 2009. – 337 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 331-337 (153 tit.). – Ind.: p. 326-329. – 200 ex.
ISBN 978-9975-67-624-3 (Î.E.-P. "Ştiinţa"). – ISBN 978-973-702-609-9 (Tehnopress,
Iaşi).
[2009-1703].
- - 1. Management.
005
007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general (c i-
bernetică)
1598. Мардаре, И.
Функционально-структурное моделирование мозга : Учеб. для студентов высш.
учеб. заведений / И. Мардаре ; Техн. ун-т Молдовы. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009
(Tipogr. "PIM", or. Iaşi). – 190 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 184-190 (135 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-63-275-1.
[2009-1681].
- - 1. Inteligenţa artificială (rusă). 2.Creierul uman (rusă).
007.52+004.8(075.8)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1599. Pawljuk, Konstantin
Wir jenen uns lernen : 10-jähriges bestehen des "Kulturvereins Moldova", 1998-2008 /
Konstantin Pawljuk ; Übersetzung aus dem russisch von Marina Raţuşneac. – [Ch. : "Arta-
Sol" AO] ; Berlin : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – 251 p. : fot., fot. color ; 30 cm.
Bibliogr. în note: p. 245-249 (86 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4035-2-8 (în cop. tare).

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1652].
- - 1. Asociaţia "Kulturverein Moldova" (germ.). 2. Relaţii culturale – Moldova – Germa-
nia (germ.).
008+327(=112.2+135.2)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1600. Academicianul Dumitru Matcovschi : [la 70 de ani de la naştere] : Biobibliogra-
fie / alcăt.: Lilia Bodarev, Eugenia Creul ; consultant şt.: Nicolae Bileţchi ; red. şt. şi bibliogr.:
Tatiana Luchian ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 218 p. ; 22 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-67-642-7.
[2009-1666].
- - 1. Dumitru Matcovschi, 1939-…, scriitor.
016:[821.135.1(478).09+929 Matcovschi]
1601. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata
Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-
0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 6, 2009. – 2009. – 245 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-009-2. – [2009-1337].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare –
Materiale bibliografice – Recenzii.
015(478)
1602. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et
al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-
9730-3-8.
Nr 7, 2009. – 2009. – 169 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-010-8. – [2009-1336].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1603. Nr 8, 2009. – 2009. – 147 p. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-49-011-5. – [2009-1693].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)

7
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

1604. Gleb Ciaicovschi-Mereşanu (1919-1999) : Biobibliografie / Acad. de Muzică,


Teatru şi Arte Plastice, Bibl. ; alcăt.: Vasilisa Nechiforeac, Svetlana Teodor, Irina Scorpan. –
Ch. : AMTAP, 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 274 p. : fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9634-9-7.
[2009-1695].
- - 1. Gleb Ciacovschi-Mereşanu, 1919-1999, muzicolog.
016:[78.072+929 Ciaicovschi-Mereşanu]
02 BIBLIOTECONOMIE
1605. Corghenci, Ludmila
Bibliotecarul şi Biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale / Ludmila Corghenci ;
Asoc. Bibl. din Rep. Moldova, Şc. de Biblioteconomie, Univ. Liberă Intern. din Moldova [et
al.]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 109, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Progr. Inform. al Fundaţiei Soros Moldova.
ISBN 978-9975-947-83-1.
[2009-1622].
- - 1. Biblioteconomie.
02
030 Lucrări de referinţă generale
1606. Republica Moldova : ed. consacrată împlinirii a 650 de ani de la întemeierea
statului moldovenesc : ed. encicl. / col. red.: Gh. Duca (preş.), A. Andrieş, A. Atanassov [et
al.] ; red. şt.: Bujor O., Cebotariov O., Cocier V. [et al.] ; comisia naţ.: Mariana Şlapac
(preş.), Ion Jarcuţchi, Mircea Bologa [et al.] ; concepţie graf.: Colîbneac, Vl., Melnic Vl.,
Oprea V. [et al.] ; fot. şi h.: Bâzgu E., Borziac I., Bostan I. [et al.]. – Ch. : "Enciclopedia Mol-
dovei" ÎP, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 734, [2] p. : diagr., fig., fot., tab. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 721-729. – Personalităţi din ist. Moldovei: p. 730-734. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-9520-0-2 (în cop. tare).
[2009-1724].
- - 1. Republica Moldova – Enciclopedie.
031:94(478)"1359/2009"
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1607. International Conference of Young Researchers (7 ; 2009 ; Chişinău).
International Conference of Young Researchers, nov. 5-6, 2009 Chişinău, Moldova, 7 ed. :
Scientific abstracts / scientific com. : Badiceanu Dumitru, Elenciuc Daniela, Prodius Denis
[et al.] ; org. com.: Ciorba Valeriu (pres.), Badiceanu Dumitru, Ciumac Daniela [et al.]. – Ch.
: CEP USM, 2009. – 157, [1] p. : fig. ; 21 cm.

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Antetit.: Moldovan Assoc. of Young Researchers "PRO-Science", Min. of Young and


Sport, Rep. of Moldova. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind.
aut.: p. 155-158. – 150 ex.
ISBN 978-9975-70-901-9.
[2009-1734].
- - 1. International Conference of Young Researchers.
082:001.32=00
1608. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Anuarul Catedrei Discipline
socio-umanistice … / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Drept, Catedra Discipline
Socio-umanistice ; col. red.: Gheorghe Neagu, Nicolae Enciu, Igor Cojocaru. – Bălţi : Presa
univ. bălţeană, 2009. – 21 cm.
… 2007/2008. – 2009. – 169 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-931-18-2. – [2009-1688].
- - 1. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi – Anuare.
082:378.4(478)=135.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1609. Abecedar cu abţibilduri / adapt. de Claudia Partole ; pict.: N. Jigulina. – Ch. :
"Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL 2009 (Combinatul Poligraf or. Tveri, Ru-
sia). – 31 p. : il. color, [2] p. abţibilduri ; 22 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Букварь с наклейками. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-09-3.
[2009-1576].
- - 1. Abecedare.
087.5
1610. Alfabet cu abţibilduri / adapt. de Claudia Partole ; pict.: N. Jigulina. – Ch. :
"Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL 2009 (Combinatul Poligraf or. Tveri, Ru-
sia). – [32] p. : il. color, [2] p. abţibilduri ; 22 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Азбука с наклейками. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-10-9.
[2009-1577].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
1611. Colorăm păsări : [carte de colorat] / des., il.: Simion Coadă. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-271-0.
[2009-1599].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

9
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

1612. Descoperă universul unei Europe Mari : Povestea unei aventuri : [despre Con-
siliul Europei] : [trad. din lb. fr.] / Council of Europe ; ed.: Sophie Jeleff ; il.: Aurélie Guillerey.
– Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 27 p. : il. color ; 24 cm.
[2009-1559].
- - 1. Consiliul Europei – Cărţi pentru copii.
087.5:327(4)
1613. Ferro, Marc
Căderea Zidului din Berlin şi a comunismului pe înţelesul nepoţelei mele Soazig /
Marc Ferro ; trad. din fr. de Adrian Ciubotaru ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009
(Combinatul Poligr.). – 102, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Le mur de Berlin et la chute du communisme expliqués à ma petite-fille
Soazig. – Bibliogr. în notele de subsol. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-602-6.
[2009-1690].
- - 1. Democraţie – Cărţi pentru copii.
087.5:321.74
1614. Gheţoi, Petru
Animale : carte de colorat / Petru Gheţoi. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). –
[20] p. : il., il. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4059-0-4.
[2009-1594].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1615. Gheţoi, Petru
Cavaleri : carte de colorat / Petru Gheţoi. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). –
[20] p. : il., il. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-901-99-4.
[2009-1597].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1616. Gheţoi, Petru
Poveşti : carte de colorat / Petru Gheţoi. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – [20]
p. : il., il. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-901-89-5.
[2009-1596].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1617. Gheţoi, Petru


Regine : carte de colorat / Petru Gheţoi. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – [20]
p. : il., il. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4059-1-1.
[2009-1595].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1618. Prietenii mei : [versuri, teste] / text: Ala Bujor ; des.: Estela Răileanu. – Ch. :
"Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh"). – [44] p. : il., il. color ; 20 x 24 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-947-76-3.
[2009-1722].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
1619. Stepanov, V.
Alfabet de caligrafie cu abţibilduri : [carte de colorat] / V. Stepanov ; pict. I. Prihodkin. –
Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2009 (Combinatul Poligraf or. Tveri.
Rusia). – 16 p. : il., [2] p. abţibilduri ; 26 cm. – (Billion).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-06-2.
[2009-1575].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1620. Stepanov, Vladimir
Calculare adunare şi scădere cu abţibilduri : [carte de colorat] / Vladimir Stepanov ;
trad. din lb. rusă: Claudia Partole ; pict.: I. Prihodkin. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Ru-
sia) : "Integral" SRL, 2009 (Combinatul Poligraf or. Tveri. Rusia). – [16] p. : il., [2] p. abţibil-
duri ; 26 cm. – (Billion).
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-05-5.
[2009-1574].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:51
1621. Stepanov, Vladimir
Calculare numerică şi de ordine cu abţibilduri : [carte de colorat] / Vladimir Stepanov ;
trad. din lb. rusă: Claudia Partole ; pict.: I. Prihodkin. – Ch. : : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Ru-
sia) : "Integral" SRL, 2009 (Combinatul Poligraf or. Tveri. Rusia). – [16] p. : il., [2] p. abţibil-
duri ; 26 cm. – (Billion).
Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – 5000 ex.

11
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

ISBN 978-9975-112-04-8.
[2009-1573].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:51

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1622. Breton, David le
Antropologia corpului şi modernitatea / David le Breton ; trad. din lb. fr. de Liliana Rusu
; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 426, [1] p. ; 21 cm. –
(Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Tit. orig.: Anthropologie du corps et modernité. – Bibliogr. în notele de subsol. – 610
ex.
ISBN 978-9975-79-599-9 (în cop. tare).
[2009-1648].
- - 1. Antropologia corpului.
13
1623. Шатов, Геннадий
Жизнь вне зла : Рациональный опыт религиозно-философского познания добра /
Геннадий Шатов. – [Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL)]. – 151 p. ; 12 x 17 cm.
Bibliogr.: p. 149-151 şi în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9971-3-3.
[2009-1710].
- - 1. Filosofia spiritului.
13

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1624. Mănăstirea de Maici Înălţarea Domnului din Japca : [raionul Soroca]. – [Ch. : S.
n., 2009]. – 14 p. : fot., fot. color ; 11 x 21 cm.
F. f. de tit.
[2009-1683].
- - 1. Mănăstirea de Maici Înălţarea Domnului din Japca.
27-29+726.71(478-22)
1625. Idem în lb. rusă : Свято-Вознесенский женский монастырь Жабка. – [Ch. : S.
n., 2009]. – 14 p. : fot., fot. color ; 11 x 21 cm.
F. f. de tit.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1684].
- - 1. Mănăstirea de Maici Înălţarea Domnului din Japca (rusă).
27-29+726.71(478-22)
1626. O lume în criză : [profeţii biblice]. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 75 p. : il. ; 21 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-78-802-1.
Gratuit. – [2009-1623].
27
1627. Ştiu în cine cred : Bazele învăţăturilor doctrinare ale creştinilor Adventişti de Zi-
ua a Şaptea pentru adolescenţi şi tineri / Departamentul Slujirii Tineretului Uniunea de Bise-
rici din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 400 p. ; 21 cm.
Tit. pe cop.: Eu … – 1300 ex.
ISBN 978-9975-78-805-2.
[2009-1612].
276.11
1628. Idem în lb. rusă : Я знаю, в кого я верю : Основы вероучения Христиан Ад-
вентистов Седьмого Дня для подростков и молодежи. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 351 p. ; 21 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-78-806-9.
[2009-1613].
276.11

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
1629. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat
din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red. şef), Larisa
Daragancea (red. coord.), Antonina Dembiţchi [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 21 cm. –
ISSN 1857-2588.
Seria "Lucrări studenţeşti" : Ştiinţe socio-umanistice. – 2009. – 267 p. : tab. – Texte: lb.
rom., engl., fr., span., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 75 ex. –
ISBN 978-9975-70-880-7. – [2009-1630].
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale.
30+378(478-25)(082)=00

13
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1630. Sakovici, Vasili
Globalistica : Man. pentru inst. de învăţ. sup. şi postuniv. / Vasili Sakovici, Alexandru
Roman ; Acad. de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Rep. Moldova. – Ch. :
AAP, 2009. – 494, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 452-489 (380 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9637-2-5.
[2009-1539].
- - 1. Globalistică. 2. Globalizare.
316.42(075.8)
316.6 Psihologie socială
1631. Mahu-Poleacov, Violeta
Psihologia relaţiilor personale : Suport de curs / Violeta Mahu-Poleacov ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Psihologie. – Ch. : CEP
USM, 2009. – 82 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 78-81 (45 tit.). – 100+50 ex.
ISBN 978-9975-70-886-9.
[2009-1657].
- - 1. Relaţii personale – Psihologie. 2. Psihologia relaţiilor personale.
316.6(075.8)
32 POLITICĂ
323 Politică internă
1632. Durandin, Catherine
Statele Unite şi lumea moştenite de Obama / Catherine Durandin ; trad. din fr. de
Corina Iftimia ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 173, [1] p.
; 21 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Tit. orig.: Les États-Units et le monde hérités par Obama. – Bibliogr. în notele de
subsol. – 610 ex.
ISBN 978-9975-79-598-2 (în cop. tare).
[2009-1651].
- - 1. Statele Unite ale Americii – Politică internă. 2. Politica internă a Statelor Unite ale
Americii.
323(73)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
Pawljuk, Konstantin. Wir jenen uns lernen. – Vezi Nr 1599.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1633. Verluise, Pierre


După douăzeci de ani de la căderea Zidului : Europa reconfigurată / Pierre Verluise ;
trad. din fr. de Gabriela Şiclovan ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul
Poligr.). – 239, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Tit. orig.: 20 ans après la chute du mur. L'Europe recomposée. – Bibliogr.: p. 231-236
şi în notele de subsol. – 610 ex.
ISBN 978-9975-79-597-5 (în cop. tare).
[2009-1650].
- - 1. Politică externă – Uniunea Europeană.
327(4)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
1634. Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008) / Asoc. pentru Poli-
tică Externă ; au contribuit: Victor Chirilă, Andrei Popov, Ion Stăvilă [et al.]. – Ch. :
Cartdidact, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 191, [1] p. ; 25 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Friedrich Ebert. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-4001-6-9 (în cop. tare).
[2009-1543].
- - 1. Politica externă a Republicii Moldova – Evoluţie, 1998-2008.
327(478)"1998/2008"
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1635. Albu, Svetlana
Valoarea patrimoniului. Problemele aprecierii şi gestiunii : (monografie) / Svetlana Albu
; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi
Managementul Imobilului. – Ch. : UTM, 2009. – 183 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 171-183 (128 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-120-8.
[2009-1698].
- - 1. Patrimoniul public.
330.52:332
1636. Сорочан, О. П.
Экономическая теория : (курс лекций) / О. П. Сорочан. – 2-ое изд., перераб. и
доп. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. AŞM). – 22 cm. – ISBN 978-9975-62-263-9.
Ч. 1. – 2009. – 326, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 326-327 (22 tit.). – 300 ex. – ISBN
978-9975-62-264-6 (în cop. tare). – [2009-1568].
- - 1. Teorie economică (rusă).
330.1(075.8)

15
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1637. Romandaş, Nicolai
Ghidul specialistul în sfera resurselor umane / Nicolai Romandaş, Eduard Boişteanu. –
Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 220 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 218-220 (65 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-105-25-5.
[2009-1720].
- - 1. Resurse umane – Ghiduri.
331.101.262:349.2
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1638. Gorobievschi, Svetlana
Antreprenoriatul – aspecte fundamentale manageriale : [monografie] / Svetlana
Gorobievschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţie de
Maşini, Catedra Econ. şi Management în Sisteme de Producţie. – Ch. : UTM, 2009. – 327 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 263-271 (151 tit.) şi în notele de
subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-45-119-2.
[2009-1697].
- - 1. Antreprenoriat.
334.012.4:005
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
Transport: economie, inginerie şi management. – Vezi Nr 1721.

Рубель, О. Е. Эконология ветландов. – Vezi Nr 1685.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1639. Armonizarea mecanismelor economice, financiare şi sociale ale Republicii
Moldova în procesul integrării europene : (prima etapă) / aut.: Al. Caraganciu, D. Clihici, N.
Percinschi, [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică. – Ch. :
IEFS, 2009. – 248 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 227-232 (86 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9823-7-5.
[2009-1551].
- - 1. Situaţie economică – Republica Moldova. 2. Uniunea Europeană – Situaţie eco-
nomică.
338(478):333.923:061EU

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1640. Realizări şi perspective ale agriculturii de valoare înaltă din Moldova : [raport] /
Agenţia SUA pentru Dezvoltare Intern. (USAID), Proiectul de Dezvoltare a Businessului
Agricol PDBA ; red. ed.: Ion Grosu. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 27 p.
: fot. color ; 30 cm.
[2009-1582].
338.43(478)
1641. Ţurcanu, Petru
Restructurare, dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar / Petru Ţurcanu,
Natalia Mocanu, Anatolie Spivacenco ; Inst. Nistrean de Econ. şi Drept, Univ. Agrară de
Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2009. – 244 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 213-224 (206 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-64-166-1 (în cop. tare).
[2009-1639].
- - 1. Economie agrară.
338.43
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
1642. Budacia, Elisabeta Andreea
Marketing : Concepte, studii de caz, teste de evaluare / Elisabeta Andreea Budacia. –
Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr. "Ericon" SRL). – 157 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 155-157 (74 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-947-82-4.
[2009-1723].
- - 1. Marketing.
339.138(075.9)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1643. Ghid pentru brokerul vamal privind reglementarea importului/exportului sub-
stanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin
asemenea substanţe / aut.: Marina Mândru, Anatolie Tărâţă, Ala Cojocaru [et al.] ; Min.
Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Oficiul Ozon. – [Ch. : "Ericon" SRL,
2009]. – 130 p. : fig. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 89 (10 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9796-4-1.
[2009-1642].
- - 1. Reglementarea importului/exportului substanţelor nocive.
339.543

17
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1644. Гвидиани, Алин
Правоведение : Курс лекций / Алин Гвидиани. – Ch. : "Adriga-Vis" SRL, 2009. – 305
p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 40 ex.
ISBN 978-9975-9536-2-7.
[2009-1673].
- - 1. Jurisprudenţă (rusă).
340.12(075.8)
341 Drept internaţional
1645. Broşură informativă pentru solicitanţii de azil, refugiaţii, beneficiarii de protecţie
umanitară şi temporară în Republica Moldova = Information brochure for asylum seekers,
refugees, beneficiaries of humanitarian and temporary protection in the Republic of Moldova
= Информационная брошюра для лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища,
беженцев, лиц, пользующихся гуманитарной и временной защитой в Республике
Молдова. – [Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 242 p. ; 11 x 15 cm.
Tit., text: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. de Dezvoltare So-
cială (MATA) din Olanda, Min. Afacerilor Interne.
[2009-1606].
341.43
1646. McBride, Jeremy
Drepturile omului şi procedura penală : Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului / Jeremy McBride. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 323 p. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Consiliului Europei. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-803-8.
[2009-1610].
- - 1. Drepturile omului – Procedură penală. 2. Drept penal internaţional. 3. Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.
341.4+341.231.14(4)
1647. Международное и национальное законодательство о правах женщин =
Legislaţia internaţională şi naţională cu privire la drepturile femeilor / Нац. ин-т женщин
Молдовы "Равноправие" ; сост.: Богатая Л. К., Ротару И. А. – Ch. : Pontos, 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 79 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-51-046-2.
[2009-1589].
- - 1. Drepturile femeilor (rom., rusă). 2. Femei – Drepturi (rom., rusă).
341.231.14-055.2=135.1=161.1

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1648. Accesul la informaţie: pas cu pas : Întrebări şi răspunsuri : Ghid pentru toţi /
Centrul "Acces-info" ; dir. de proiect: Vasile Spinei ; colab.: Elena Vacarciuc, Alexandru
Postică, Mihail Guzun [et al.]. – Ch. : "Serebia" SRL, 2009. – 83 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 82-83. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4005-3-4.
Gratuit. – [2009-1544].
- - 1. Accesul la informaţie. 2. Libertatea presei.
342.732(036)
1649. Drepturile Omului în Republica Moldova anii … = Права человека в Молдове
2007-2008 = The Human Rights in Moldova 2007-2008 : Raport : Retrospectiva anului /
Asoc. Promo-Lex, Centrul de Resurse şi Dezvoltare pentru Transnistria ; contribuit: Ion
Manole, Alexandru Postică, Pavel Postica [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL).
– 24 cm.
… 2007-2008. – 2009. – 374 p. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în
notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Asoc. Avocaţilor Americani. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9705-5-6.
[2009-1677].
- - 1. Drepturile omului în Republica Moldova (rom., engl., rusă).
342.7(478)(047)=135.1=111=161.1
1650. Electorala 2009, 29 iulie : Doc. şi cifre cu privire la alegerile Parlamentului Rep.
Moldova de legislatura a XVIII-a / Comisia Electorală Centrală. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 703 p. : tab. ; 20 cm.
2500 ex.
ISBN 978-9975-78-808-3.
[2009-1618].
- - 1. Electorala, 2009 – Republica Moldova – Documente. 2. Alegeri parlamentare –
Republica Moldova – Documente.
342.8:324(478)
1651. Informarea activă a publicului : Ghidul funcţionarului / Centrul "Acces-info" ; dir.
de proiect: Vasile Spinei ; colab.: Elena Vacarciuc, Alexandru Postica, Mihail Guzun [et al.].
– Ch. : "Serebia" SRL, 2009. – 83, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 83-84 (36 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. –
800 ex.
ISBN 978-9975-4005-4-1.
Gratuit. – [2009-1545].
- - 1. Informarea activă a publicului. 2. Libertatea presei.
342.732(036)

19
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

1652. O persoană activă este una bine informată : Ghidul cetăţeanului / Centrul "Ac-
ces-info" ; dir. de proiect: Vasile Spinei ; colab.: Elena Vacarciuc, Alexandru Postica, Mihail
Guzun [et al.]. – Ch. : "Serebia" SRL, 2009. – 60 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 60 (33 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 4000
ex.
ISBN 978-9975-4005-5-8.
Gratuit. – [2009-1546].
- - 1. Accesul la informaţie.
342.732(036)
1653. Panov, Dionis
Codul Contravenţional. Competenţa constatării şi soluţionării cauzelor contravenţionale
: (îndrumător practic) / Dionis Panov. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 103 p.
: tab. ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-057-8.
[2009-1643].
- - 1. Codul contravenţional.
342.9(036)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1654. Acte procedurale întocmite în faza de urmărire penală / Iurie Odagiu, Anatol
Andronachi, Natalia Popuşoi [et al.]. – Ed. rev. şi adăug. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Acad.
"Ştefan cel Mare" a MAI). – 311 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 311 (16 tit.). – 800 ex.
ISBN 978-9975-930-49-9 (eronat)
[2009-1678]
- - 1. Acte procedurale penale. 2. Urmărire penală.
343.1(094.7)
1655. Bejan, Octavian
Explicaţie criminologică a comportamentului criminal / Octavian Bejan ; Centrul de
Prevenire şi Asistenţă Criminologică. – Ch. : "Ericon" SRL, 2009. – 136 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 132-135 şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9805-0-0.
[2009-1638].
- - 1. Criminologie. 2. Comportament criminal.
343.9
1656. Legea cu privire la combaterea terorismului nr. 539-XV din 12.10.2001 : Co-
mentariu : (cu modif. şi compl. pînă la 21.01.2009) / elab.: Ruslana Pleşca, Vitalie Sîli. – Ch.
: "Garomond-Studio" SRL, 2009. – 98 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 89-94 (120 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4031-5-3.
[2009-1626].
- - 1. Legea cu privire la combaterea terorismului.
343.326(0.072)
1657. Rusu, Vitalie
Examinarea cauzelor penale cu privire la minori în instanţa de judecată / Vitalie Rusu,
Octavian Pop. – [Ch. : Ruxanda, 2009] (Tipogr. "Dinamo" SA). – 108 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 92-105 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-72-293-3.
[2009-1689].
- - 1. Minori – Cauze penale.
343.234.1
1658. Годунов, И. В.
Организованная преступность : от расцвета до заката : Учеб. пособие для вузов /
И. В. Годунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – [К. : "Cuşnir & Co" SRL], 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 636, [4] p. : tab. ; 24 cm. – (Gaudeamus).
Bibliogr.: p. 322-338 (400 tit.) şi în note la sfârşitul cap. – 30000 ex.
ISBN 978-9975-9946-4-4 (în cop. tare).
[2009-1540].
- - 1. Организованная преступность.
343.23(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1659. Darii, Iurii
Caiet de pregătire profesională al [funcţionarilor de poliţie al Min. Afacerilor Interne a
Rep. Moldova] / Iurii Darii ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Comisariatul de Poliţie
al Raionului (sector.). – [Ch. : S. n., 2009] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 279 p. : fig. ; 25 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-711-6 (în cop. tare).
[2009-1625].
351.74(075)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1660. "Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o
personalitate integrală", conf. şt. intern. (2009 ; Chişinău). "Modernizarea standardelor
şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală" : Materialele Conf. Şt.
Intern. 22-23 oct. 2009 / coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun ; red. şt.: Aglaida
Bolboceanu, Stela Cemortan, Nelu Vicol [et al.]. – Ch. : Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009

21
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

(Tipogr. CE UASM). – 21 cm. – ISBN 978-9975-64-179-1. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Mol-


dovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF Moldova.
Pt. 1. – 2009. – 242 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex. – ISBN 978-9975-64-180-7. – [2009-1646].
- - 1. "Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o
personalitate integrală" – Conferinţa ştiinţifică internaţională.
37.0:006.44(082)=135.1=161.1
1661. Pt. 2. – 2009. – 324 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-181-4. – [2009-1647].
- - 1. "Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o
personalitate integrală" – Conferinţa ştiinţifică internaţională.
37.0:006.44(082)=135.1=161.1
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1662. Bernaz-Sicorschi, Nina
Biologie : Ghid pentru profesor : cl. a 7-a / Nina Bernaz-Sichorschi, Violeta Copil, Ghe-
orghe Rudic ; comisia de experţi: Zinaida Dolinţă, Ion Dolgater, Nina Jalbă ; Min. Educaţiei
şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
127, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-67-242-9.
[2009-1705].
- - 1. Biologie – Ghiduri.
37.016.046:57
1663. Бородаева, О. Ф.
Русское слово : Рус. яз. и лит. : 8 кл. : Кн. для учителя : Для молд. шк. с обучени-
ем на рум. яз. / О. Ф. Бородаева, Г. Д. Дрозд, А. Г. Скурту ; эксперт. комиссия: Раиса
Капацинэ, Анна Ивлев, Людмила Цуркан ; М-во просвещения и молодежи Респ. Мол-
дова. – К. : "Vector V-N" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79 p. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9811-1-8.
[2009-1615].
- - 1. Limba rusă – Metodica predării.
37.016.046:811.161.1
1664. Европейская интеграция для тебя : Метод. пособие для учителя /
Виорика Гораш-Постика (коорд.), Родика Ешану, Лия Склифос [и др.] ; сотрудничали:
Руслан Тэнасэ, Григоре Василеску, Виталие Гросу ; пер. с рум.: Татьяна Зайковски ;
Образоват. центр "Pro Didactica". – К. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2009 (Combi-
natul Poligr.). – 120 p. : fig., scheme, tab. ; 27 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica" :
Seria "Auxilia").
Bibliogr.: p. 118-120. – Изд. при фин. поддержке Фонда Сорос Молдова. – 500 ex.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9745-8-5.
[2009-1701].
- - 1. Integrare europeană – Metodica predării (rusă).
37.016.046:327(4)
1665. Чолану, Людмила
Уроки народознавства в 1-4 класах / Людмила Чолану ; наук. керiвник
Воробченко В. I. – Бельцi : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 208 p. ; 21 cm.
Изд. при поддержке Посольства Украϊни в Респ. Молдова. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-152-2.
[2009-1632].
- - 1. Limba ucraineană – Metodica predării (ucr.).
37.016.046:811.161.2(075.2)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1666. Baranov, Maria
Prietenii mei : suntem la fel – suntem diferiţi / Maria Baranov ; colab.: Svetlana Borţoi,
Tatiana Bostan, Galina Bulat [et al.] ; il.: Violeta Dabija. – Ch. : "Balacron" SRL, 2009. – [32]
p. : il. color ; 21 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, UNICEF,
Băncii Mondială. – 3772 ex.
ISBN 978-9975-9759-6-4 (cartonată).
Gratuit. – [2009-1547].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2.046
1667. Idem în lb. rusă : Мои друзья : Мы равны – мы разные / пер.: Татьяна
Зайковский. – Ch. : "Balacron" SRL, 2009. – 32 p. : il. color. ; 21 x 30 cm. – (Ajută-l să
crească om mare).
Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, UNICEF,
Băncii Mondială. – 1038 ex.
ISBN 978-9975-9759-7-1 (cartonată).
Gratuit. – [2009-1548].
- - 1. Învăţământ preşcolar (rusă).
373.2.046
1668. Lungu, Valentina
Căsuţa din copac / Valentina Lungu ; colab.: Svetlana Borţoi, Tatiana Bostan, Galina
Bulat [et al.] ; il.: Olga Taranco. – Ch. : "Balacron" SRL, 2009. – [32] p. : il. color ; 36 x 46. –
(Ajută-l să crească om mare).
Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, UNICEF,
Băncii Mondială. – 3772 ex.
ISBN 978-9975-9759-8-8.

23
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Gratuit. – [2009-1549].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2.046
1669. Idem în lb. rusă : Кто живёт на дереве? / пер.: Татьяна Зайковская. – Ch. :
"Balacron" SRL, 2009. – [32] p. : il. color ; 36 x 46 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, UNICEF,
Băncii Mondială. – 1038 ex.
ISBN 978-9975-9759-9-5.
Gratuit. – [2009-1550].
- - 1. Învăţământ preşcolar (rusă).
373.2.046
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. – Vezi Nr 1629, 1676.

1670. Botnari, Elena


Îndrumări metodice privind elaborarea tezelor de an de către studenţii Facultăţii de
Drept / Elena Botnari ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Drept. – Bălţi : Presa
univ. bălţeană, 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 27, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-22 (78 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-931-65-6.
[2009-1686].
378:34(076.5)
1671. Modalităţi de integrare a procesului de studii, cercetărilor ştiinţifice şi practicii
în educarea antreprenorilor competenţi şi performanţi : [materialele conf. şt., 30-31 oct.
2009, Chişinău] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Administrarea Afa-
cerilor ; coord. Simion Certan ; col. red.: Simion Certan, Marian Jalencu, Dinu Gavrelescu
(România) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 316 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-895-1.
[2009-1733].
- - 1. Învăţământ superior pentru antreprenori.
378:334(082)=135.1=161.1
1672. Nesterenco, Constantin
Managementul instituţiilor învăţământului agrar : Problemele manageriale ale gestiunii
inst. cu profil agrar în perioada europenizării economice / Constantin Nesterenco ; Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2009. – 224 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 185-199 (290 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-175-3.
[2009-1645].

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Învăţământ agrar – Management.


378.663(478):005(075.8)
1673. Popa, Iulius
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
(1954-2009) / text, il. Iulius Popa ; prez. graf. Alexandru Burdila. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.
Reclama" SA). – 344 p. : fot., fot. color ; 24 cm.
Texte: lb. rom., fr. – Rez.: lb. rom., engl., germ., span. – Bibliogr. în text. – 500 ex.
ISBN 978-9975-105-30-9.
[2009-1721].
- - 1. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi (1954-2009).
378.4(478-21)(091):80/82=135.1=133.1
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
1674. Радова-Каранастас, О. К.
Путь к себе: Аспекты истории, культуры, демографии, этнографии, этногенеза га-
гаузов / О. К. Радова-Каранастас. – 2-ое доп. изд. – К. : CEP USM, 2009. – 371 p. : fig.,
fot., tab. ; 25 cm.
Texte: lb. rom., engl., găgăuză, turcă, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de
subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-873-9.
[2009-1731].
- - 1. Găgăuzi – Republica Moldova – Istorie – Etnologie (rusă).
39(478=512.165)+94(478=512.165)=00
396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
1675. "Sporirea prestigiului şi a rolului femei în sport", seminar metodico-şt. re-
gional (2009 ; Chişinău). Sporirea prestigiului şi a rolului femei în sport : Seminar metodi-
co-şt. regional, 21-22 oct. 2009. – Ch. : USEFS, 2009. – 111 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Com. Naţ. Olimpic al Rep. Moldova, Acad. Olimpică, Asoc. "Sportul şi
Femeia" [et al.]. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9597-7-3.
[2009-1707].
- - 1. "Sporirea prestigiului şi a rolului femei în sport" – Seminar metodico-ştiinţific
regional.
396.5:796.034.2(082)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


1676. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat
din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red. şef), Galina
Dragalina, Igor Evtodiev [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 21 cm. – ISSN 1857-2588.

25
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Seria "Lucrări studenţeşti" : Ştiinţe reale şi exacte. – 2009. – 141, [1] p. : fig., tab. –
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 35 ex. – ISBN 978-9975-
70-881-4. – [2009-1627].
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale.
5+378(478-25)(082)=135.1=161.1
51 MATEMATICĂ
1677. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MI-
TRE-2009), conf. (2009 ; Chişinău). Conference "Mathematics & Information Technolo-
gies: Research and Education" (MITRE-2009), Chişinău, October 8-9, 2009 : Abstracts /
org. com. : Ciocanu Gheorghe (chair), Perjan Andrei, Damian Florin [et al.]. – Ch. : CEP
USM, 2009. – 99 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Moldova State Univ., Fac. of Mathematics and Computer Science, Centre of
Education and Research in Mathematics and Computer Science (CECMI) [et al.]. – Texte:
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-70-891-3.
[2009-1629].
- - 1. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE-
2009) – Conference (rom., engl., rusă).
[51+004]:37.0(082)=135.1=111=161.1
1678. Mathématiques : Man. pour la cl. de 5-e / Gabriela Selivestru, Maria Sucevea-
nu, Larisa Avram [et al.] ; trad. de Larisa Avram, Gabriela Selivestru ; Min. de L'Éducation et
de la Jeunesse de la Rép. de Moldova. – Ch. : Lumina, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
239, [1] p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-115-8.
[2009-1608].
- - 1. Matematică (fr.).
51(075.3)=133.1
1679. Selivestru, Gabriela
Mathématiques : Man. pour la cl. de 6-e / Gabriela Selivestru, Maria Suceveanu,
Larisa Avram ; trad. de Gabriela Selivestru, Larisa Avram ; Min. de L'Éducation et de la
Jeunesse de la Rép. de Moldova. – Ch. : Lumina, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 222,
[2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-116-5.
[2009-1621].
- - 1. Matematică (fr.).
51(075.3)=133.1

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

512 Algebră
1680. Райский, Виктор
Математика : Тетрадь по алгебре для 9 кл. / Виктор Райский. – Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 264 p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-811-3.
[2009-1609].
- - 1. Matematică (rusă).
512(075.3)
515.1 Topologie
1681. Cioban, Mitrofan
Extensii compacte ale spaţiilor topologice : [pentru uzul studenţilor] / Mitrofan Cioban,
Laurenţiu Calmuţchi. – Ch. : UST, 2009. – 230 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 219-230 (133 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-76-017-1.
[2009-1713].
- - 1. Spaţii topologice.
515.122(075.8)
519.7 Cibernetică matematică
1682. Мишкой, Георгий
Обобщенные приоритетные системы / Георгий Мишкой ; Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Univ. Liberă Intern. din Moldova. – [Ch.] : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Tipogr. "Elena-V.I."
SRL). – 200 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 194-200 (152 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-67-638-0.
[2009-1665].
- - 1. Cibernetică matematică (rusă).
519.7
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
1683. "Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări", conf. şt. intern.
(2009 ; Bălţi). "Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări" : Tezele comunic. la
Conf. şt. intern., 9-10 oct. 2009, Bălţi / col. red.: Alexandru Balanici (red. resp.), Pavel
Topală, Valeriu Guţan [et al.]. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2009 (Tipogr. Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex.
ISBN 978-9975-931-66-3.
[2009-1687].

27
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

- - 1. "Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări" – Conferinţă ştiinţifică


internaţională.
544(082)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
1684. Атлас карт интенсивности землетрясений Молдовы (XVIII-XXI вв.) / А. В.
Друмя, Н. Я. Степаненко, Н. А. Симонова [и др.]. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I."
SRL). – 153, [1] p. : fig., tab., [4] p. împăturite : fig. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 49-52 (49 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-106-45-0.
[2009-1664].
- - 1. Cutremure de pământ – Republica Moldova – Atlase (rusă).
550.348.436(478)(084.42)(091)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1685. Рубель, О. Е.
Эконология ветландов / О. Е. Рубель ; Междунар. экол. ассоц. хранителей реки
Eco-TIRAS. – К. : Eco-TIRAS, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 252 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 221-234 (200 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-151-5.
[2009-1570].
- - 1. Водно-болотные угодья (ветланды) – Экология. 2. Водно-болотные
угодья (ветланды) – Экономика.
574+338.45
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
Fenilcetonuria : consultul medico-genetic, dietoterapia, integrarea socială. – Vezi Nr
1707.
579 Microbiologie
1686. "Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei", conf. şt. naţ.
(2009 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională consacrată
celei de-a 50 aniversării de la fondarea Secţiei de Microbiologie "Probleme actuale ale mi-
crobiologiei şi biotehnologiei" = The National Scientific Conference with International
Participation "Current Problems in Microbiology and Biotechnology", Chişinău, 5-6 oct.
2009 / com. şt. intern. Duca Gheorghe (preş.), Furdui Teodor, Zveaghinţev D. G. [et al.] ;

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

com. org. Rudic Valeriu, Cepoi Liliana, Usatâi Agafia [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"Elena-V.I." SRL). – 201 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie, Soc. Mi-
crobiologilor din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100
ex.
ISBN 978-9975-106-41-2.
[2009-1662].
- - 1. "Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei" – Conferinţa ştiinţifică na-
ţională (rom., engl., rusă).
579+60(082)=135.1=111=161.1
59 ZOOLOGIE
1687. Melnic, Maria
Şcoala fitonematologică în Republica Moldova : (în memoria profesorului Petru
Nesterov) / Maria Melnic, Dumitru Erhan, Larisa Poiras ; red. şt.: Valeriu Derjanschi ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de zoologie, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch.
: S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 177 p. : fot., [2] p. il. color ; 21 cm.
Lista monogr. prof. Petru Nesterov: p. 49-67 (146 tit.). – Lista lucr. şt. publ. de colab.
Lab. de Fitohelmintologie (anii 1962-2008): p. 75-146 (566 tit.). – Bibliogr.: p. 147 (2 tit.). –
100 ex.
ISBN 978-9975-106-38-2 (în cop. tare).
[2009-1660].
- - 1. Petru Nesterov, 1924-2003, fitonematolog.
595.1
1688. Peştii – sistematica, biologia, ecologia : Lucr. metodico-didactică / Ion Melian,
Ion Toderaş, Andrei Silitrari [et al.] ; Inst. de Zoologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Catedra Biologie Umană şi Animală. –
Ch. : CEP USM, 2009. – 207 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 207 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-869-2.
[2009-1730].
- - 1. Peşti.
597.2/.5(075.8)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


60 BIOTEHNOLOGIE
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională consacrată celei de-a 50
aniversării de la fondarea Secţiei de Microbiologie "Probleme actuale ale microbiologiei şi
biotehnologiei" = The National Scientific Conference with International Participation "Current
Problems in Microbiology and Biotechnology", Chişinău, 5-6 oct. 200. – Vezi Nr 1686.

29
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

61 MEDICINĂ
1689. Biofizica medicală : Lucr. practice. Demonstraţii. Exerciţii / Dumitru Croitoru,
Roman Croitor, Ştefan Gaţcan [et al.] ; colab.: E. Aramă, S. Bajurea, E. Bordeniuc [et al.] ;
sub red. Victor Vovc. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 258 p. : fig., fig. color,
tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 256-257 (18 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-106-40-5.
[2009-1667].
- - 1. Ştiinţe medicale. 2. Biofizica medicală.
61:577.3(076.5)
1690. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Rep. Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., 21-23 oct. 2009, Ed. a 10-a
: [în 5 vol.] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova
; col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel Prisacari, Victor Popescu [et al.]. – Ch. : USMF, 2009
(CEP "Medicina"). – 26 cm. – ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-918-81-7.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological and
pharmaceutical problems. – 2009. – 401 p. : fig., tab. – Tit., texte: lb. rom., engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-915-86-1. – [2009-1668].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Repu-
blica Moldova – Anale (rom., engl.).
61+615(082)=135.1=111
1691. Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Present-Day
Public Health and Management Problems. – 2009. – 459 p. : fig., tab. – Tit., texte: lb. rom.,
engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-9975-915-87-8.
– [2009-1669].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Repu-
blica Moldova – Anale (rom., engl.).
[614.2+005]:378.661(478)(082)=135.1=111
1692. Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Present-Day Problems of
Internal Medicine. – 2009. – 486 p. : fig., tab. – Tit., texte: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-9975-915-88-5. – [2009-1670].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Repu-
blica Moldova – Anale (rom., engl.).
616.1/.9:378.661(478)(082)=135.1=111
1693. Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-Surgical Problems. – 2009. –
552 p. : fig., tab. – Tit., texte: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– 150 ex. – ISBN 978-9975-915-89-2. – [2009-1671].

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Repu-


blica Moldova – Anale (rom., engl.).
616/617:378.661(478)(082)=135.1=111
1694. Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current Problems of
Mother and Child's Health. – 2009. – 392 p. : fig., tab. – Tit., texte: lb. rom., engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-915-90-8. – [2009-1672].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Repu-
blica Moldova – Anale (rom., engl.).
618:378.661(478)(082)=135.1=111
611 Anatomie. Anatomie comparată
1695. Lucrări practice la Anatomia Omului : Ghid pentru autoinstruire / T. Lupaşcu, I.
Catereniuc, D. Batâr [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 29 cm. – ISBN 978-
9975-9705-2-5.
Vol. 1 : Aparatul locomotor. – 2009. – 240 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 239. – 300 ex. –
ISBN 978-9975-9705-3-2. – [2009-1711].
- - 1. Anatomia omului. 2. Aparatul locomotor.
611.7(076.5)
1696. Vol. 3 : Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoria-
le. – 2009. – 382 p. : fig. – Bibliogr.: p. 380 (35 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-9705-4-9. –
[2009-1712].
- - 1. Anatomia Omului. 2. Sistem cardiovascular. 3. Sistem limfatic. 4. Sistem nervos
periferic. 5. Organe senzoriale.
611.1/.8(076.5)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1697. Saulea, Aurel
Fiziologia sistemului stomatognat : [monogr.] / Aurel Saulea ; Univ. de Stat de Medici-
nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Chişinău, Catedra de fiziologie şi reabilitare medi-
cală. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 207, [1] p. : fig. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 208. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-540-6.
[2009-1704].
- - 1. Fiziologia sistemului stomatognat.
612.31
Scripnic, Vitalie. Posibilităţile de creştere a adaptabilităţii organismului sub acţiunea
vibraţiilor rezonante induse şi în condiţiile hipoxiei hipobarice naturale. – Vezi Nr 1708.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii

31
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

1698. "Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie",


conf. naţ. (2009 ; Chişinău). "Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radio-
biologie" : Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare Intern., 17 oct. 2009, Chişinău. –
Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 157 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă, Centrul de Radioprotecţie şi
Igiena Radiaţiilor. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-78-812-0.
[2009-1620].
- - 1. "Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie" – Conferinţa
naţională (jubiliară) (rom., engl., rusă).
613.648(082)=135.1=111=161.1
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1699. Guşovschi, Vasile
Din amintirile unui medic de la sat : [Bulboaca, raionul Anenii Noi] / Vasile Guşovschi.
– Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 493 p. : fig., fot., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 487 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-050-9.
[2009-1591].
- - 1. Guşovschi, Vasile, 1934-…, medic de familie – Autobiografie.
614.25(092)
1700. Republica Moldova. Ministerul Sănătăţii. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 85
din 30.03.2009 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de Asistenţe Medicală
Urgenţă din Republica Moldova / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 325 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-78-813-7.
[2009-1617].
- - 1. Ocrotirea sănătăţii – Republica Moldova.
614.2(478)
1701. Sănătatea publică în Moldova anul … : [date statistice] / Centrul Naţ. de Mana-
gement în Sănătate ; red. şef Mihai Ciocanu ; col. red. Petru Crudu (coord. şi resp. de ed.),
Silvia Russu, Valentina Guţul [et al]. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29
cm.
… 2008. – 2009. – 333 p. : diagr., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – [2009-1566].
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Date statistice.
614(478)(083.41)=135.1=161.1
Supravegherea rezistenţei antituberculoase Republica Moldova : Anul … = Anti-
tuberculosis drug resistance surveillance Republic of Moldova 2006 Year = Эпидемиологи-

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ческий надзор за лекарственной устойчивости к противотуберкулёзным препаратам


Республика Молдова – 2006 г. – Vezi Nr 1710.

1702. Ţurcanu, A.
Sanatoriul "Bucuria-Sind" : (trecut, prezent, viitor) / A. Ţurcanu, A. Sineriuc, N.
Ostapciuc. – Ch. ; Vadul lui Vodă : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 60 p. : fot. color ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 60 (10 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9705-7-0.
[2009-1674].
- - 1. Sanatoriul "Bucuria-Sind" – Republica Moldova – Istorie.
614.2(478-21)
1703. Idem în lb. rusă : Санаторий "Букурия-Синд" : (вчера, сегодня, завтра). – К. :
S. n. ; Vadul lui Vodă : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 60 p. : fot. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 60 (10 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9705-8-7.
[2009-1675].
- - 1. Sanatoriul "Bucuria-Sind" – Republica Moldova – Istorie (rusă).
614.2(478-21)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
Anale ştiinţifice = Scientific Annals. – Vezi Nr 1690.

1704. Harchevici, D. A.
Farmacologie : Man. pentru inst. de învăţ. sup. / D. A. Harchevici. – Ed. a 9-a, rev.,
compl., şi corectată. – Ch. : [CEP "Medicina"], 2008. – 774 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Indicatorul preparatelor: p. 751-774. – 400 ex.
ISBN 978-9975-915-71-7 (în cop. tare).
[2009-1567].
- - 1. Farmacologie.
615(075.8)
1705. Resursele şi activitatea sistemului farmaceutic al Republicii Moldova : Anuarul
statistic … / Agenţia medicamentului ; au colab.: Angela Buzu, Elena Păun, Cristina
Ciobanu [et al.] ; red. resp.: Vladimir Safta. – Ch. : S. n., 2009. – 29 cm.
… 2008. – 2009. – 62 p. : fig., tab. – [2009-1565].
- - 1. Farmaceutică – Date statistice.
615(083.41)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
1706. "Fizioterapia şi balneologia în tratament, reabilitare medicală, profilaxie",
congr. (2 ; 2009 ; Chişinău). "Fizioterapia şi balneologia în tratament, reabilitare medicală,

33
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

profilaxie" : Materialele congresului II al Fizioterapeuţilor din Rep. Moldova cu Participare


Intern., 1-2 oct. 2009 / col. red.: Rusu M. (red. resp.), Groppa L., Sineriuc A. [et al.]. – Ch. ;
Vadul lui Vodă : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 320 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. Republ.
Practico-Şt. "Fizioterapie", Holding Moldsindbalneotur. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 250 ex.
ISBN 978-9975-9705-9-4.
[2009-1676].
- - 1. "Fizioterapia şi balneologia în tratament, reabilitare medicală, profilaxie" – Con-
gresul al Fizioterapeuţilor din Republica Moldova cu Participare Internaţională.
615.8(082)
616 Patologie. Medicină clinică
1707. Fenilcetonuria : consultul medico-genetic, dietoterapia, integrarea socială :
Ghid practic / Natalia Uşurelu, Valentin Ţurea, Octavian Uşurelu [et al.] ; Centrul Naţ. de
Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N.
Testemiţanu", Asoc. pentru Caritate şi Asistenţă Soc. "Acasă", Moldova [et al.]. – Ch. :
"Policolor" SRL, 2008. – 88 p. : diagr., fig., fot. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 80-84 (145 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-9956-0-3.
[2009-1725].
- - 1. Fenilcetonuria – Patologie.
616-008.9-053.2+575(036)
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1708. Scripnic, Vitalie
Posibilităţile de creştere a adaptabilităţii organismului sub acţiunea vibraţiilor rezonante
induse şi în condiţiile hipoxiei hipobarice naturale / Vitalie Scripnic. – Ch. : Pontos, 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 136 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 127-136 (103 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-046-2 (eronat).
[2009-1585].
- - 1. Circulaţie sanguină. 2. Tensiune sanguină.
616.1-008.818+612.14
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1709. Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" : 50 de ani de la fondare /
Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; au participat: Ion Haidarlî,
Eugen Cuniţchi ; red. coord.: Elena Tudor. – Ch. : Inst. de Ftiziopneumologie "Chiril
Draganiuc", 2009 (Combinatul Poligr.). – 371, [1] p. : fig., fot., fot. color, tab. ; 22 cm.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financ. al Fondului Global de combaterea a SIDA, Tuberculozei şi


Malariei în R. Moldova.
În cop. tare.
[2009-1563].
- - 1. Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc".
616.24-002
1710. Supravegherea rezistenţei antituberculoase Republica Moldova : Anul … =
Anti-tuberculosis drug resistance surveillance Republic of Moldova 2006 Year = Эпидемио-
логический надзор за лекарственной устойчивости к противотуберкулёзным препара-
там Республика Молдова – 2006 г. : Studiu naţ. / aut.: Valeriu Crudu, Viorel Soltan, Victor
Bucinschi [et al.] ; coord. şt.: Valeriu Crudu ; IMSP Inst. Ftiziopneumologie "Chiril
Draganiuc", Progr. Naţ. de Control şi Profilaxie a Tuberculozei, Centrul pentru Politici şi
Analize în Sănătate. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 24 cm.
… 2006. – 2009. – 141 p. : diagr., tab. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Global de combatere a
SIDA, Tuberculozei şi Malariei. – 500 ex. – ISBN 978-9975-106-39-9. – [2009-1661].
- - 1. Rezistenţă antituberculoasă – Supraveghere – Republica Moldova (rom., engl.,
rusă).
616.24-002.5+614.2=135.1=111=161.1
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1711. Facultatea Stomatologie : [Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu"] la 50 de ani, 1959-2009 : (istorie, prezent şi năzuinţe) / aut.: P. Godoroja, A.
Guţan, Sîrbu Sofia [et al.] ; resp. ed.: Arseni Guţan ; red.-coord.: Pavel Godoroja ; col. red.:
Burlacu Valeriu, Gnatiuc Pavel, Lupan Ion [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 342, [1] p. : fot.,
fot. color ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul catedrelor. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-143-0.
[2009-1571].
- - 1. Facultatea Stomatologie – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu".
616.31:378.661(478-25)(093)
1712. Nicolau, Gheorghe
Bazele endodonţiei : Practice moderne / Gheorghe Nicolau, Valentina Nicolaiciuc,
Corneliu Năstase. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 191, [1] p. : fig., tab., [2] p. fig. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 190-192 (112 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9811-7-0.
[200-1538].
- - 1. Endodonţie.

35
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

616.314
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.22 Energie hidraulică. Maşini hidraulice
1713. Axinti, Gavril
Acţionări hidraulice şi pneumatice : [în vol.] / Gavril Axinti, Adrian Sorin Axinti ; ref. şt.:
Polidor Bratu, Aurelian Ghinea, Vladimir Kolumban. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009. – 24
cm. – ISBN 978-9975-63-186-0.
Vol. 3 : Baze de calcul, proiectare, exploatare, şi scheme de acţionare. – 2009. – 327
p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 311-315 (76 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-63-188-4. – [2009-
1680].
- - 1. Maşini hidraulice. 2. Utilaj pneumatic.
621.22+621.57
621.3 Electrotehnică
1714. Bazele teoretice ale electrotehnicii : Îndrumar pentru lucr. de lab. / Univ. Tehn.
a Moldovei, Fac. Energetică, Catedra Bazele teoretice ale electrotehnicii ; colab.: Mihail
Chiorsac, Ghenadie Tertea, Arhip Potâng [et al.] ; red. resp.: Ilie Macovei. – Ch. : UTM,
2009. – 21 cm.
Pt. 2-a : Circuite electrice trifazate, procese tranzitorii, circuite electrice neliniare şi teo-
ria câmpului electromagnetic. – 2009. – 134 , [2] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 134 (10 tit.). –
100 ex. – [2009-1561].
- - 1. Electrotehnică – Baze teoretice.
621.3(076.5)
621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură

Axinti, Gavril. Acţionări hidraulice şi pneumatice. – Vezi Nr 1713.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


1715. Попа, Василе
Допуски и контроль размеров : Учеб. пособие / Василе Попа, Андрей Настас ;
Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в машиностроении, Каф. "Проек-
тирование и производство с.-х. машин". – К. : ТУМ, 2009. – 20 cm.
Ч. 1. – 2009. – 228, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 227-229 (33 tit.). – 100 ex. – [2009-
1562].
- - 1. Construcţie de maşini – Calibre (rusă).
621.713.3(075.8)
1716. Ч. 2. – 2009. – 168, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 167-169 (33 tit.). – 100 ex. –
ISBN 978-9975-45-112-5 (eronat). – [2009-1728].

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Construcţie de maşini – Calibre (rusă).


621.713.3(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ.
EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.2 Clădiri, construcţii şi instalaţii agricole
1717. Todiraş, V.
Protecţia integrată şi asigurarea calităţii produselor agroalimentare depozitate / V.
Todiraş, T. Tretiacov, Iu. Balan. – Ch. : "Mediul Ambiant" PP SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 130 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 112-118 (89 tit.). – Glosar: p. 119-121. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9774-4-0 (eronat).
[2009-1635].
- - 1. Produse agroalimentare depozitate – Protecţie integrată.
631.24+631.6
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1718. Чербарь, В. В.
Почвы Западного Памира / В. В. Чербарь. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama"
SRL). – 20 cm. – ISBN 978-9975-51-048-6.
Ч. 1. Особенности почвообразования в аридных горных условиях, генезис и
классификация почв. – 2009. – 261 p. : fig., tab., I-IV p. fot., fot. color. – Bibliogr.: p. 246-
261 (204 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-51-049-3. – [2009-1716].
- - 1. Почвы Западного Памира.
631.4(235.211)
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
Todiraş, V. Protecţia integrată şi asigurarea calităţii produselor agroalimentare depozi-
tate. – Vezi Nr 1717.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1719. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pen-
tru perioada de ... şi recomandări de combatere a lor = Прогноз распространения глав-
нейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в осенний период и
рекомендации по борьбе с ними / Min. Agriculturii şi ind. alimentare al Rep. Moldova,
Inspectoratul Gen. de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer. – Ch. : S. n., 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 20 cm.

37
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

... toamnă [2009]. – 2009. – 49 p. : tab., [7] p. : il. color. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă.
– F. f. de tit. – [2009-1560].
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere (rom., rusă). 2. Plante agricole – Boli – Com-
batere (rom., rusă).
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
1720. "Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective", simpoz. şt. intern. (2009 ;
Chişinău). Simpozionul Ştiinţific Internaţional "Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective"
= "Защита растений – достижения и перспективы", 19-22 oct. 2009, Chişinău / редкол.
М. Батко, В. Тодираш, В. Войняк [и др.]. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). –
375 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Информационный бюллетень ВПРС МОББ ; 40).
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricultură
Ecologică, Inst. Org. for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants. –
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-106-44-3.
[2009-1663].
- - 1. "Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective" – Simpozion ştiinţific internaţional
(rom., engl., rusă).
632(082)=135.1=111=161.1
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
1721. "Transport: economie, inginerie şi management", conf. şt. intern. (2009 ;
Chişinău). "Transport: economie, inginerie şi management" : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. /
com. org.: Valentin Amariei, Alexandru Grebincea, Vasile Cartofeanu [et al.]. – Ch. : UTM,
2009. – 264 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică,
Catedrele: Inginerie şi Management în Transport, Transport Auto. – Texte: lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-123-9.
[2009-1700].
- - 1. "Transport: economie, inginerie şi management" – Conferinţă ştiinţifică
internaţională (rom., engl., rusă).
[656+338.47]:005(082)=135.1=111=161.1
656.1 Transport rutier
1722. Тетюшев, А. Ф.
Курсантам Автошкол для сдачи экзамена по безопасности автодорожного движ е-
ния : Учеб. пособие / А. Ф. Тетюшев, Н. М. Раду. – Изд. 3-е. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr.
"Adriga-Vis" SRL). – 354 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 353-354 (14 tit.). – 300 ex.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9536-1-0.
[2009-1592].
- - 1. Şcoli auto. 2. Examene auto.
656.11.02:614.8
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
1723. Savin, Alexandru
Utilizarea separărilor membranare în industrii alimentare : curs : [pentru studenţi] / Ale-
xandru Savin ; ref. şt.: Popa Ionel Marcel ; Univ. Tehn. "Gh. Asachi" din Iaşi. – Ch. : "Tehni-
ca-Info" SRL. – 166 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 165-166 (46 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-63-177-8.
[2009-1679].
- - 1. Industrii alimentare.
663/664(075.8)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
1724. Hadji-Bandalac, M.
Portret : Studiul formei : Studierea capului uman – craniu, cap pe suprafeţe, cap cu
muşchi, elementele feţei : Îndrumat metodic / M. Hadji-Bandalac ; red. resp.: Vladimir
Gaidaş ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Arhitectură. – Ch. :
UTM, 2009. – 65 p. : il. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: 55 (9 tit.). – 100 ex.
[2009-1558].
- - 1. Portrete. 2. Capul uman.
7.041.5(076.5)
72 ARHITECTURĂ
Mănăstirea de Maici Înălţarea Domnului din Japca. – Vezi Nr 1624.

1725. Munteanu, Angela


Studiul formei. Peisaje arhitectonic : Indicaţii metodice / Angela Munteanu ; red. resp.:
Vladimir Gaidaş ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Arhitectu-
ră. – Ch. : UTM, 2009. – 56 p. : il. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 56 (7 tit.). – 100 ex.
[2009-1557].
- - 1. Peisaj arhitectonic.
72(076.5)

39
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1726. Eugen Oseredciuc : Cinci pagini de viaţa = Евген Осередчук : П'ять сторiнок
життя / C. Popovici, A. Hioară, V. Cojuhari [et al.]. – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2009. – 271,
[1] p. : fot., fot. color, il. ; 24 cm.
Tit. paral., text parţial paral.: lb. rom., ucr. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Afacerilor
Externe al Ucrainei şi al Ambasadei Ucrainei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4047-0-9 (în cop. tare şi supracop.).
[2009-1633].
- - 1. Eugen Oseredciuc, 1945-…, pictor (rom., ucr.).
75/76.071.1(092)=135.1=161.2
1727. Melnic, Svetlana
Natura statică : Arte aplicate. Pictura : Îndrumar metodic / Svetlana Melnic ; red. resp.:
Vladimir Gaidaş ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Arhitectu-
ră. – Ch. : UTM, 2009. – 40 p. : il. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 38 (6 tit.). – 100 ex.
[2009-1556].
- - 1. Natura statică. 2. Arte aplicate. 3. Pictură.
75(076.5)
78 MUZICĂ
1728. Beleaev, Vladimir
Zâna viselor = Фея снов : Piese pentru pian / Vladimir Beleaev ; sel. şi îngrijire Irina
Stolear ; notogr.: Roman Romanciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). – 32 p. : n. muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-073-8.
ISMN 979-0-3480-0073-2.
[2009-1735].
- - 1. Muzică pentru pian (rom., rusă).
786.2=135.1=161.1
1729. Rotaru, Parascovia
Muzica pentru instrumente de suflat în creaţia compozitorilor din Republica Moldova :
(a doua jumătate a sec. XX) / Parascovia Rotaru ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 158, [1] p. : fig., n. muz. ; 20
cm.
Rez.: lb. engl., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 112-123 (174 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-068-4.
ISMN 979-0-3480-0072-5.
[2009-1590].
- - 1. Muzică pentru instrumente de suflat.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

788
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1730. Caranfil, Ninela
Nebănuita forţă a scenei : [schiţe autobiogr., interviuri, dedicaţii, versuri ale aut. rom.] /
Ninela Caranfil. – Ch. : Prometeu, 2009 (Combinatul Poligr.). – 304 p. : il., fot., [1] f. portr. ;
20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al familiei Daneo Cadoppi şi Nina Gorincioi-Cadoppi. – 500
ex.
ISBN 978-9975-919-75-3.
[2009-1552].
- - 1. Artă scenică. 2. Caranfil, Ninela, 1947-…, artistă emerită.
792.071.2
1731. Proca, Pavel
O mască tremură-n oglindă… : Monoloage împrăştiate / Pavel Proca ; ed. îngrijită de
Ion Diviza ; Teatrul Satiricus "Ion Luca Caragiale". – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 99 p.
: fot. ; 20 cm. – (Colecţia "Teatrul Satiricus" ; 12).
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-272-7.
[2009-1600].
- - 1. Teatrul Satiricus "Ion Luca Caragiale".
792.071.2.028
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1732. "Cultura fizică: Probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului", conf.
şt. intern a doctoranzilor (6 ; 2009 ; Chişinău). Cultura fizică: Probleme ştiinţifice ale învă-
ţământului şi sportului : Materialele conf. şt. intern. a doctoranzilor, Ed. a 6-a, 8-9 oct. 2009 /
col. red.: Soloviev Victor, Luca Aliona, Lesnic Maria [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
USEFS). – 372 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul de Cercetări Şt. al USEFS,
Acad. Naţ. Olimpică. – Texte: lb. rom., engl., rusă, ucr. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9597-4-2.
[2009-1706].
- - 1. "Cultura fizică: Probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului" – Conferinţă
ştiinţifică internaţională (rom., engl., rusă, ucr.).
796.01:378.1(082)=00

41
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1733. Grossu, Silvia
Retorica : note de curs / Silvia Grosu ; red. şt.: Constantin Şchiopu ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunic., Catedra Comunic. – Ed. a 2-a. – Ch. : CEP
USM, 2009. – 209 p. : il. ; 21 cm.
Rez.: lb. fr. – Bibliogr.: p. 204-208. – 500 ex.
ISBN 978-9975-70-885-2.
[2009-1628].
- - 1. Retorica.
808.5(075.8)
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1734. Şaganean, Gabriela
A Guide to Translation from English into Romanian : Suport de curs / Gabriela
Şaganean, Tamara Matei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra
Interpretare şi Lingvistică Aplicată, Catedra Lb. Engl. – Ch. : CEP USM, 2009. – 67 p. ; 21
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-884-5.
[2009-1658].
- - 1. Limba engleză – Traduceri. 2. Limba română – Traduceri.
811.111'255+811.135.1'255(075.8)
1735. Şapa, Elena
An Introduction in Phonetics and Phonology : Suport la cursul de Masterat / Elena Şa-
pa ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. :
CEP USM, 2009. – 145 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-862-3.
[2009-1729].
- - 1. Limba engleză – Fonetică (engl.).
811.111'34(075.8)
811.124 Limba latină
1736. Varzari, Elena
Sermo latinus : Suport didactic : [pentru studenţi] / Elena Varzari ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Litere, Catedra de Filologie Clasică. – Ch. : CEP USM, 2009. – 55 p. ; 21
cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 50 ex.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-70-875-3.
[2009-1659].
- - 1. Limba latină.
811.124(075.8)
811.135.1 Limba română
1737. Bărbuţă, Ion
Limba română : prin exerciţii / Ion Bărbuţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Filologie. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – 231 p. : fig., tab. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-901-98-7.
[2009-1553].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.3)
1738. Niculcea, Tatiana
Limba română : Caietul elevului : Cl. a 3-a / Tatiana Niculcea, Mariana Marin. – Ed. a
2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 75, [1] p. : il. ; 24 cm. – (Colecţia
"Cartier educaţional").
2000 ex.
ISBN 978-9975-79-450-3.
[2009-1634].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
Şaganean, Gabriela. A Guide to Translation from English into Romanian. – Vezi Nr
1734.

1739. Tolocenco, Petru


Aspecte controversate de sintaxă / Petru Tolocenco ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. :
UST, 2009. – 154 p. : scheme ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN978-9975-76-021-8.
[2009-1637].
- - 1. Sintaxă.
811.135.1'367(075.8)
811.161.1 Limba rusă
Горшкова, Р. Ф. Русская литература. Русский язык. – Vezi Nr 1775.

43
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1740. Aforisme hazlii şi nu prea / sel. adaptată din presa rusă de la Chişinău de Ţâra
Dumitru. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2009. – 11 x 15 cm. – ISBN 978-9975-9633-5-0.
[Vol.] 5. – 2009. – 56 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4030-1-6. – [2009-1653].
- - 1. Aforisme.
821-84
1741. [Vol.] 6. – 2009. – 56 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4030-2-3. – [2009-1654].
- - 1. Aforisme.
821-84
1742. Bancuri / sel. adaptată din presa rusă de la Chişinău de Dumitru Ţâra. – Ch. :
Fundaţia "Draghiştea", 2009. – 11 x 15 cm. – ISBN 978-9975-9633-3-6.
[Vol.] 5. – 2009. – 84 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4030-3-0. – [2009-1655].
- - 1. Bancuri.
821-36
1743. [Vol.] 6. – 2009. – 84 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4030-4-7. – [2009-1656].
- - 1. Bancuri.
821-36
821.124 Literatura în limba latină
1744. Varzari, Elena
Orbis Latinus : [maxime şi expresii latine] / Elena Varzari, Aurelia Hanganu. – Ch. : S.
n., 2009 (Tipogr. AŞM). – 161, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-62-265-3.
[2009-1569].
- - 1. Literatură în limba latină.
821.124-84 Varzari
821.133.1 Literatură franceză
1745. Grainville, Patrick
Fortăreţele negre : Roman / Patrick Grainville ; trad. din fr. de Iolanda Vasiliu ; cop.:
Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 338, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Biblioteca deschisă" / coord. de Dorin Onofrei).
Tit. orig.: Les forteresses noires. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-596-8 (în cop. şi supracop.).
[2009-1593].
- - 1. Literatură franceză – Romane.
821.133.1-311.6 Grainville

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1746. Cheianu, Constantin
Sex & Perestroika : [scrieri polemice] / Constantin Cheianu ; cop.: Vitalie Coroban. –
Ch. : Cartier, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 189 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" /
coord. de Em. Galaicu-Păun).
340 ex.
ISBN 978-9975-79-588-3.
[2009-1605].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Scrieri polemice.
821.135.1(478)-92 Cheianu
1747. Cuzuioc, Ion
Dragoste şi credinţă : meditaţii poetice / Ion Cuzuioc ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 479 p., I-XXVIII p. fot. ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-051-6.
[2009-1587].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Cuzuioc
Dumitru Matcovschi – poet şi om al cetăţii. – Vezi Nr 1774.

1748. Florea-Dascăl, Valeria


Arde gheaţa de pe gură : Roman psihologic / Valeria Florea-Dascăl ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 411 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-064-6.
[2009-1717].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-311.1 Florea-Dascăl
1749. Frişcu, Alexandru Horaţiu
File negre de istorie roşie : Scurtă antologie de obrăznicie, demagogie şi de prostie :
[proză satirică] / Alexandru Horaţiu Frişcu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 222, [2] p. ; 11 x 19 cm.
Ind. de nume, de ziare şi rev.: p. 200-223. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-040-0.
[2009-1588].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Satiră.
821.135.1(478)-7 Frişcu
1750. Hadârcă, Ion

45
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Pianul din abator : poeme / Ion Hadârcă. – Ch. : "Garuda-Art" SRL, 2009 ("Tipogr.-
Sirius" SRL). – 96 p. ; 11 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9976-3-8.
[2009-1709].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Hadârcă
1751. Ionaş, Valeriu
Cuvinte despre tăceri : versuri / Valeriu Ionaş. – Ch. : CCRE "Presa", 2009 ("Tipogr.-
Sirius" SRL). – 78, [1] p. ; 11 x 21 cm.
În red. aut. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9705-6-3.
[2009-1708].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Ionaş
1752. Jemnă, Natalia
Dincolo de… : proze / Natalia Jemnă ; il.: Ana Manole ; cop.: Nicolae Sârbu. – Ch. :
"Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 47 p. : il. ; 11 x 20 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole").9
500 ex.
ISBN 978-9975-105-19-4.
[2009-1715].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Proză.
821.135.1(478)-3 Jemnă
1753. Madan-Barbăneagră, Claudia
Ruga copilului : Versuri / Claudia Madan-Barbăneagră ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Ch. : Pontos SRL, 2009 (Tipogr. "Dinamo"). – 58, [2] p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-072-1.
[2009-1542].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Madan-Barbăneagră
1754. Marin, Gheorghe
Neamul prin Fii săi : proză doc. cu fot. / Gheorghe Marin ; cop.: Ruxanda Romanciuc ;
pref.: Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 413, [2] p. : il.,
[4] p. fot. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-063-9 (în cop. tare).
[2009-1616].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Proză.
821.135.1(478)-3 Marin

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1755. Matei, Daniela


Iubeşte-mă… : poeme / Daniela Matei ; il.: Ana Manole ; cop.: Nicolae Sârbu. – Ch. :
"Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 95 p. : il. ; 11 x 20 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole").
500 ex.
ISBN 978-9975-105-28-6.
[2009-1714].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-14 Matei
1756. Maxian Deladolna, Gheorghe
Divertisment melodic / Gheorghe Maxian Deladolna ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 143 p. : n. muz. ; 21
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-022-6.
ISMN 979-0-3480-0066-4.
[2009-1718].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Maxian Deladolna
1757. Oprea-Roşca, Valentina
Cămaşă de botez : [povestiri doc.] / Valentina Oprea-Roşca ; cuv. înainte : Galina
Furdui ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 218, [2]
p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-047-9.
[2009-1586]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri documentare.
821.135.1(478)-9 Oprea-Roşca
1758. Oprea-Roşca, Valentina
Preludiul tăcerii : [versuri] / Valentina Oprea-Roşca ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch.
: Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 128, [12] p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-037-0.
[2009-1583].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Oprea-Roşca
821.161.1 Literatură rusă
1759. Папкин, Александр
Мои апрели : Поэт. сб. / Александр Папкин. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 65, [3] p. ; 12 x 20 cm.

47
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова, Кишин. общ. рос. –
500 ex.
ISBN 978-9975-78-816-8.
[2009-1614].
- - 1. Literatură rusă – Poezie (rusă).
821.161.1-1 Папкин
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1760. Рудягина, Олеся
Свет в ладонях – Кишинёв / Олеся Рудягина ; оформ.: С. Сулин. – К. : Б. и., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 120 p. : il. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке: Конгр. рус. общ. Респ. Молдова, Кишин. общ. рос., Ас-
соц. рус. писателей Респ. Молдова. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-809-0.
[2009-1611].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Рудягина
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
1761. Лозiнська, Світлана
Шляхами людського болю i радості : [povestiri] / Світлана Лозiнська. – К. : Б. и.,
2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 158, [2] p. : il. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9517-5-3.
[2009-1696].
- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Povestiri.
821.161.2(478)-3 Лозiнська
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.133.1-93 Literatură franceză
1762. Capra şi cei trei iezi : [poveste] / trad. din fr. de Galina Bejenaru. – [Ch. : S. n.,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [20] p. : il. color ; 21 cm.
[2009-1636].
- - 1. Literatură franceză pentru copii – Poveşti.
821.133.1-93
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1763. Corsac, Valeria
Am venit pe-acest pământ… : [povestiri pentru copii] / Valeria Corsac ; il.: Ludmila
Furdui ; des.: Simion Coadă, Mihai Sava. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 100 p. : il.
color ; 29 cm.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1000 ex.
ISBN 978-9975-80-263-5 (în cop. tare).
[2009-1601].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Corsac
1764. Mama şi puii : [poezii pentru copii] / pict.: A. Melnic. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"Continental Grup" SRL). – [16] p. : il. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9810-2-6.
[2009-1581].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93
1765. Moşneaga-Mitrofan, Valentina
Ruga pentru ploaie : Poezioare şi istorioare pentru frăţiori şi surioare / Valentina
Moşneaga-Mitrofan ; il., cop.: Tatiana Varvariuc. – Ch. : Dragodor, 2009 (Tipogr. "Vite-jesc"
SRL). – [20] p. : il. color ; 27 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9921-1-4.
[2009-1692].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Moşneaga-Mitrofan
1766. Raţuc, Nelly
Iepuraşul albastru şi Ştefăniţa din Mălăieşti : povestiri / Nelly Raţuc ; il., cop.: Tatiana
Varvariuc. – Ed. a 2-a revăz. şi compl. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – 32, [3] p. : il. color ;
27 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9921-0-7.
[2009-1691].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Raţuc
1767. Ştirbu, Titus
Bunicuţa melcilor : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu ; pict.: Ala Stăvilă. – [Ed. a 2-a]. –
Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [16] p. : il. color ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9731-7-5.
[2009-1578].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
1768. Ştirbu, Titus

49
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Maşinica mea : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu ; pict.: Ala Stăvilă, Anastasia
Timukhina. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [16] p. : il. color ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9731-9-9.
[2009-1580].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
1769. Ştirbu, Titus
Puişorii mamei : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu ; pict.: Ala Stăvilă. – [Ed. a 2-a]. –
Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [16] p. : il. color ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9731-8-2.
[2009-1579].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
1770. Ţopa, Efimia
Scrisoare cu flori pentru Dinu : [versuri] / Efimia Ţopa ; il.: Valeria Triboi. – Ch. :
"Dragobete" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 23 p. : il. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4009-0-9.
[2009-1631].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ţopa
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1771. Ciocoi, Tatiana
De litteris: comentarii, sinteze, note şi elzevire : Suport de curs pentru studenţii fac. de
Lb. şi Lit. Străine / Tatiana Ciocoi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine,
Catedra de Lit. univ. – Ch. : CEP USM, 2009. – 308 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-892-0.
[2009-1732].
- - 1. Critică literară.
821.09(075.8)
821(100).09 Literatura universală
1772. Pavlicenco, Sergiu
Literatura universală : Man. pentru licee, cl. 10, 11, 12 : cu profil umanistic / Sergiu
Pavlicenco. – Ch. : Litera ("Litera AVN" SRL), 2009 (Combinatul Poligr.). – 481 p. : fot. ; 27
cm. – (Litera educaţional).
ISBN 978-9975-74-054-8.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1555].
- - 1. Literatura universală – Critică şi interpretare.
821(100).09
821.135.1.09 Literatură română
1773. Şchiopu, Constantin
Literatura română : Man. pentru cl. 11-a, liceu / Constantin Şchiopu, Marcela Vâlcu-
Şchiopu. – Ch. : Litera ("Litera AVN" SRL), 2009 (Combinatul Poligr.). – 276 p. : il., tab. ; 26
cm. – (Litera educaţional).
ISBN 978-9975-74-058-6.
[2009-1554].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09(075.3)
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
1774. Dumitru Matcovschi – poet şi om al cetăţii : [analize, interpretări, evocări, de-
dicaţii poetice, ref. critice ; versuri, povestiri, interviuri ale scriitorului] / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Filologie ; resp. ed.: Mihai Papuc ; col. red.: Mihai Cimpoi, Nicolae
Bileţchi, Alexandru Burlacu [et al.] ; concepţia graf., cop.: Romeo Şveţ. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiin-
ţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 327 p. : fot., il. ; 22 cm. – (Personalităţi Notorii).
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-640-3 (în cop. tare).
[2009-1702].
- - 1. Dumitru Matcovschi, 1939-…, scriitor. 2. Literatură română din Republica
Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09+821.135.1(478)-82
821.161.1.09 Literatură rusă
1775. Горшкова, Р. Ф.
Русская литература. Русский язык : 11 кл. : Учеб. для лицеев с рус. яз. обучения /
Р. Ф. Горшкова, Л. И. Демченко, Т. Ч. Черных ; comisia de evaluare: Volkovskaea Maria,
Gorbaciova Nina, Murzina Natalia [et al.] ; М-во просвещения и молодежи Респ.
Молдова. – Ch. : Lumina, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 368 p. : il., tab. ; 24 cm.
6500 ex.
ISBN 978-9975-65-107-3.
[2009-1619].
- - 1. Literatură rusă. 2. Limba rusă.
821.161.1.09+811.161.1(075.3)
1776. Цвик, Ирина
Краткие очерки из истории русской литературы XX века : Учеб. пособие / Ирина
Цвик. – К. : [US Tiraspol], 2009. – 432 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

51
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

ISBN 978-9975-76-023-2.
[2009-1694].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare (rusă).
821.161.1.09(075.8)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1777. Gagauziya : Moldova Respulikasιnda Gagauz Yeri Avtonom Bölgesi =
Автономно-Территориальное Образование Гагаузия (Гагаузия Ери) : fotoalbom kiyadι /
авт. и сост.: Степан Булгар ; Gagauziyanιn Bakannιk Komiteti. – К. : Proart ; Комрат : Б.
и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 325 p. : fot., fot. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – Изд. при фин. поддержке Исполкома Гагаузии.
În cop. tare.
[2009-1564].
- - 1. Găgăuzia – Republica Moldova – Albume (găgăuză, rusă).
908(478-24)+94(=512.165)=161.1=512.165
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
1778. Odoleanu, Natalia
Geografia : Subiecte pentru Olimpiadele republicane şi bacalaureat : Cl. a 10-a a 12-a
/ Natalia Odoleanu ; ref. şt.: Vitalie Sochircă, Nicolae Boboc, Lidia Tanasov [et al.] ; Inst. de
Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Arc, 2007 (F.E.-P. "Tipogr Centrală"). – 24 cm. – ISBN 978-
9975-61-395-8.
Pt. 2-a. – 2009. – 110, [2] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 110-111 (32 tit.). – [2009-1607].
- - 1. Geografie.
91:37.091
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geogr a-
fie teoretică
1779. Plămădeală, Gheorghe
Geografia economică mondială : (Note de curs pentru studenţii Fac. Economie) / Ghe-
orghe Plămădeală ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Catedra de Econ. şi Manage-
ment. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). –
252 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 251-252 (43 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-931-54-0.
[2009-1685].
- - 1. Geografie economică mondială.
911.2(100):339.9(075.8)
1780. Roşcovan, Serafima

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Geografia fizică generală : Teste de autoevaluare / Serafima Roşcovan, Igor


Codreanu, Elena Beregoi. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
77, [3] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
Bibliogr.: p. 77 (23 tit.). – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-595-1.
[2009-1602].
- - 1. Geografie fizică – Teste.
911.2(079.1)
1781. Рабочая тетрадь по общей физической географии учащегося 10-го кл. /
Анна Календа, Галина Соколова, Екатерина Медведева [et al.]. – К. : Изд. "Лабиринт",
2009. – 60, [1] p. : fig., tab. ; 28 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-943-88-8.
[2009-1640].
- - 1. Geografie fizică (rusă).
911.3(075.3)
1782. Экономическая и социальная география мира : раб. тетрадь учащегося
11-го кл. / Анна Календа, Наталья Ильина, Галина Соколова [et al.]. – К. : Изд. "Лаби-
ринт", 2009. – 60 p. : fig., tab. ; 29 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-943-89-5.
[2009-1641].
- - 1. Geografie economică (rusă). 2. Geografie socială (rusă).
911.3:[33+316](075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Academicianul Dumitru Matcovschi. – Vezi Nr 1600.

Ciobanu, Constantin Gh. Constantin Mimi : viaţă consacrată Basarabiei. – Vezi Nr


1785.

Gleb Ciaicovschi-Mereşanu (1919-1999). – Vezi Nr 1604.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1783. Negrei, Viorica
Hărţi de contur la istorie. Epoca medievală : Caiet de lucru al elevului : cl. a 6-a /
Viorica Negrei, Ion Negrei. – Ch. : Civitas, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 24 p.
300 ex.

53
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

ISBN 978-9975-912-27-3.
[2009-1604].
- - 1. Istorie – Epoca medievală – Hărţi-conturi.
94"0/03"(084.3)(075.3)
1784. Negrei, Viorica
Hărţi de contur la Istorie. Epoca străveche şi cea antică : Caiet de lucru al elevului : cl.
a 5-a / Viorica Negrei, Ion Negrei. – Ch. : Civitas, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 23,
[1] p. : h. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-912-02-0.
[2009-1603].
- - 1. Istorie – Epoca străveche şi cea antică – Hărţi-conturi.
94"0/03"(084.3)(075.3)
94(478) Istoria Republicii Moldova
1785. Ciobanu, Constantin Gh.
Constantin Mimi : viaţă consacrată Basarabiei / Constantin Gh. Ciobanu, Maria
Godorozea, Mihai Ursu ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch. : "Cartdidact"
SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 176 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 162-176 (396 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4001-8-3.
[2009-1719].
- - 1. Constantin Mimi, 1868-1935, consilier al Zemvstvei Guberniei Basarabia,
director al Băncii Naţionale Române – Biografie.
94(478)+929 Ciobanu
1786. Grosu, Vasile
Talmaza : Localitate străveche de pe Valea Nistrului de Jos : [monogr.] / Vasile Grosu ;
Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. – Ch. : "Elan Inc" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poli-
graf" SRL). – 24 cm. – ISBN 978-9975-4047-2-3.
Vol. 1 : sec. XVI – anii 1940. – 2009. – 461 p. : fig., tab. – 300 ex. – Bibliogr.: p. 428-
457 (997 tit.). – ISBN 978-9975-4047-3-0 (în cop. tare). – [2009-1572].
- - 1. Talmaza – Sate – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1787. Ladaniuc, Victor
La Mitoc, pe Vatra Iazului : [din istoria satului, raionul Orhei] / Victor Ladaniuc, Gheor-
ghe Maxian Deladolna ; red. şt. Anton Moraru ; fot. Victor Ladaniuc. – Ch. : Fundaţia
"Draghiştea", 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 207 p. : fot., fot. color ; 20 cm. – (Localităţi
basarabene).
Bibliogr.: p. 205 (17 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4030-5-4.
[2009-1584].

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Mitoc – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie.


94(478-22)
1788. Probleme actuale de istorie naţională : Studii în onoarea prof. Pavel Parasca /
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice ; ed.: Andrei Galben, Ghe-
orghe Postică. – Ch. : ULIM, 2009. – 356 p. : fig., tab., [1] f. portr. color ; 24 cm.
Texte: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. şt. a prof. Pavel Parasca / Gheorghe Postică,
Ludmila Corghenci: p. 15-20 (68 tit.). – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – În
red. aut. – 150 ex.
ISBN 978-9975-934-80-0.
[2009-1644].
- - 1. Istoria Republicii Moldova. 2. Parasca, Pavel, 1939-…, istoric.
94(478):378(082)
94(=411.16) Istoria evreilor
1789. Dumitru, Diana
Holocaustul: texte, teorii, memorii : Note de curs / Diana Dumitru ; Univ. Pedagogică
de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). – 82 p. ; 22
cm.
Bibliogr.: p. 78-82 (52 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-067-7.
[2009-1541].
- - 1. Istoria evreilor. 2. Holocaust.
94(=411.16)
94(=512.165) Istoria găgăuzilor
Gagauziya : Moldova Respulikasιnda Gagauz Yeri Avtonom Bölgesi = Автономно-
Территориальное Образование Гагаузия (Гагаузия Ери). – Vezi Nr 1777.

Радова-Каранастас, О. К. Путь к себе: Аспекты истории, культуры, демографии,


этнографии, этногенеза гагаузов. – Vezi Nr 1674.

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1790. Plămădeală, Ion
Operă şi texte în teoria literară modernă : 10.01.08 - Teoria literaturii : Autoref. tz. de
doct. habilitat în filologie / Ion Plămădeală ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie,
Centrul de Lit. şi folclor. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Primex-com" SRL). – 43 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-40 (34 tit.). – 50 ex.
[2009-186 Teze].
821.0(043.2)

55
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

1791. Timofti, Elena


Eficienţa economică a producţiei agricole în condiţiile economiei concurenţiale : (în ba-
za materialelor unităţilor agricole ale Rep. Moldova) : Spec. 08.00.05 – Econ. şi manage-
ment (în agricultură) : Autoref. tz. de doct. habilitat în econ. / Elena Timofti ; Univ. Agrară de
Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 48 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42-46 (41 tit.). – 50 ex.
[2009-183 Teze].
338.43:631.15(478)(043.2)
1792. Ustian, Ivan
Evoluţia concepţiilor teoretice ale liberalismului economic clasic în operele lui Byron,
Puşkin şi Eminescu : Spec. 08.00.01 Econ. politică ; doctrine econ. : Ref. şt. al tz. de doct.
habilitat în econ. în baza lucr. publ. / Ivan Ustian ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.
: S. n., 2009 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 60 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 54-55 (25 tit.), 59 (12 tit.). – 60 ex.
[2009-191 Teze].
330.82:821.02/.09(043.2)
Pentru titlul doctor
1793. Butorov, Serghei
Aspectele clinico-farmacologice ale fenspiridului în tratamentul bronhopneumopatiei
cronice obstructive : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. al tz. de doct.
în medicină / Serghei Butorov ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (29 tit.). – 60 ex.
[2009-198 Teze].
616.24-08+615.23(043.2)
1794. Guţu, Luminiţa
Aspecte epidemiologice şi sociale ale infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova :
14.00.30 – Epidemiologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Luminiţa Guţu ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : Centrul ed. al
UASM, 2009. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (16 tit.). – 60 ex.
[2009-184 Teze].
[616.98:578.828+616-036.22](478)(043.2)
1795. Harea, Dumitru
Aspecte clinico-patogenetice şi opţiuni de tratament al tireotoxicozei la pacienţii cu
guşă toxică difuză primar depistată : 14.00.03 – Endocrinologie : Autoref. al tz. de doctr. în
medicină / Dumitru Harea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 29 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (6 tit.). – 50 ex.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-189 Teze].
616.441-008.61-08(043.2)
1796. Leu, Elena
Epidemiologia şi prevenirea infecţiilor nosocomiale în staţionarele neurochirurgicale :
14.00.30 – Epidemiologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Elena Leu ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : Centrul ed. al UASM,
2009. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (9 tit.). – 60 ex.
[2009-185 Teze].
616.9-036.22-084:616.8-089(043.2)
1797. Lundgren, Ted
Migraţia forţei de muncă în condiţiile economiei de piaţă : Spec.: 08.00.14 – Econ.
mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Ted Lundgren ; Univ. Liberă
Intern. din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 27 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (15 tit.). – 50 ex.
[2009-193 Teze].
331.556:338.242(4)(043.2)
1798. Idem în lb. engl. : Labour Migration Under Market Conditions : Spec.: 08.00.14
– World Econ. ; Intern. Econ. Realtions : Abstract of thesis for doctor in econ. – Ch. : CEP
USM, 2009. – 27 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (15 tit.). – 50 ex.
[2009-194 Teze].
331.556:330.43(4)(043.2)
1799. Lungu, Valeriu
Optimizarea funcţională şi constructivă a malaxoarelor cu acţiune continuă cu organe
de amestecare în formă de bare : 05.05.04 – Maşini pentru construcţii, drumuri şi mine :
Autoref. tz. de doct. în tehn. / Valeriu Lungu ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2009. –
30 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26. – 60 ex.
[2009-200 Teze].
693.542.5(043.2)
1800. Neicuţescu, Ovidiu
Obiectivitate şi subiectivism în expertiza criminalistică : Spec.: 12.00.08 – Drept penal
(criminalistică, expertiză judiciară) : Autoref. tz. de doct. în drept / Ovidiu Neicuţescu ; Univ.
de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (7 tit.). – 50 ex.
[2009-201 Teze].
343.98:340.6(043.2)
1801. Pavel, Dorin

57
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Aplicaţii aproape periodice pe spaţii topologice : 01.01.04 – Geometrie şi topologie :


Autoref. al tz. de doct. în şt. fizico-matematice / Dorin Pavel ; Inst. de Matematică şi Infor-
matică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 22
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-19 (30 tit.). – 70 ex.
[2009-187 Teze].
514+515.1(043.2)
1802. Podlesnîi, Igor
Proprietăţile optice şi tranziţiile cuantice cu participarea excitonilor magnetici bidimen-
sionali : 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-
matematice / Igor Podlesnîi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. :
Inst. de Fizică Aplicată, 2009. – 27 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (33 tit.), p. 23 (13 tit.). – 30 ex.
[2009-202 Teze].
537.632/.636(043.2)
1803. Ponomariova, Irina
Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza studiului propri-
etăţilor de spumare : 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. al
tz. de doct. în tehnică / Irina Ponomariova ; Inst. Publică "Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi
Tehnologii Alimentare". – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Univ. de Stat Tiraspol). – 29 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (22 tit.). – 70 ex.
[2009-196 Teze].
663.223/.252(043.2)
1804. Rotaru, Lilia
Egalizarea veniturilor bugetare în structurile administrativ-teritoriale în Republica Mol-
dova : Spec. 08.00.10 – Finanţe ; Monedă ; Credit : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Lilia
Rotaru ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (13 tit.). – 50 ex.
[2009-197 Teze].
336.14:352(478)(043.2)
1805. Sakizlian, Robert
Sporirea capacităţii de efort fizic a baschetbaliştilor începători prin aplicarea jocurilor
pregătire : Spec.: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv
şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tz. de doct. în pedagogie / Robert Sakizlian ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 30 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (12 tit.). – 50 ex.
[2009-192 Teze].
796.012.11:796.323(043.2)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1806. Taran, Natalia


Unele particularităţi clinico-paraclinice în hepatitele cronice virale în dependenţă de
conţinutul nitriţilor şi nitraţilor în organism : 14.00.05 – Boli interne (hepatologie) : Autoref. tz.
de doct. în medicină / Natalia Taran ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (20 tit.). – 70 ex.
[2009-190 Teze].
616.36-002-036.12:[546.173+546.175](043.2)
1807. Ţveatcov, Nicolai
Problema soluţionării conflictelor politice în Republica Moldova (cazul UTA "Gagauz-
Yeri" şi Transnistriei) : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; Inst. şi
procese politice : Autoref. tz. de doct. în şt. politice / Nicolai Ţveatcov ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Politice. – Ch.
: CEP USM, 2009. – 20 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17 (7 tit.). – 50 ex.
[2009-195 Teze].
323.15(478)(043.2)
1808. Vetrilă, Snejana
Aspecte clinico-paraclinice ale miopatiilor inflamatorii idiopatice : 14.00.06 – Cardiolo-
gie şi reumatologie (reumatologie) : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Snejana Vetrilă ;
IMPS Inst. de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Primex-com" SRL). – 27 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (13 tit.). – 100 ex.
[2009-188 Teze].
616.74-002-018-07(043.2)
1809. Vozian, Ludmila
Metodologia receptării de către studenţi a timpului şi a spaţiului în pictură : Spec.
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (arte plastice) : Autoref. tz. de doct. în pedagogie /
Ludmila Vozian ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (8 tit.). – 60 ex.
[2009-199 Teze].
37.013.77-057.87:75(043.2)

59
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 10-2009


Bucinschi, Victor 1710
A Bucun, Nicolae 1660-61
Ababii, Ion 1690-94 Budacia, Elisabeta Andreea 1642
Albu, Svetlana 1635 Bujor, Ala 1618
Amariei, Valentin 1721 Bujor, O. 1606
Andrieş, A. 1606 Bulat, Galina 1666-69
Andronache, Anatol 1654 Burdila, Alexandru 1673, 1774
Andronic, Gabriel 1728-29, 1756 Burlacu, Alexandru 51
Aramă, E. 1689 Burlacu, Valeriu 1711
Atanassov, A. 1606 Butorov, Serghei 1793
Avram, Larisa 1678-79 Buzu, Angela 1705
Axinti, Adrian Sorin 1713 C
Axinti, Gavril 1713
Calmuţchi, Laurenţiu 1681
B Caraganciu, Al. 1639
Badiceanu, Dumitru 1607 Caranfil, Ninela 1730
Bajurea, S. 1689 Cartofeanu, Vasile 1721
Balan, Iu. 1717 Catereniuc, I. 1695-96
Balanici, Alexandru 1683 Cebotariov, O. 1606
Baranov, Maria 1666-67 Cemortan, Stela 1660-61
Batâr, D. 1695-96 Cepoi, Liliana 1686
Bâzgu, E. 1606 Certan, Simion 1671
Bărbuţă, Ion 1737 Cheianu, Constantin 1746
Bejan, Octavian 1655 Chiorsac, Mihail 1714
Bejenaru, Galina 1762 Chirilă, Victor 1634
Beleaev, Vladimir 1728 Chitoroagă, Valentina 1601-03
Beregoi, Elena 1780 Ciaicovschi-Mereşanu, Gleb (1604)
Bernaz-Sicorschi, Nina 1662 Cimpoi, Mihai 1774
Bileţchi, Nicolae 1600, 1774 Cioban, Mitrofan 1681
Boboc, Nicolae 1778 Ciobanu, Constantin Gh. 1785
Bodarev, Lilia 1600 Ciobanu, Cristina 1705
Boişteanu, Eduard 1637 Ciocanu, Gheorghe 1677
Bolboceanu, Aglaida 1660-61 Ciocanu, Mihai 1701
Bologa, Mircea 1606 Ciocoi, Tatiana 1771
Bordeniuc, E. 1689 Ciorba, Valeriu 1607
Borţoi, Svetlana 1666-68 Ciubotaru, Adrian 1613
Borziac, I. 1606 Ciumac, Daniela1607
Bostan, I. 1606 Clihici, D. 1639
Bostan, Ion 1596 Coadă, Simion 1611, 1763
Bostan, Tatiana 1666-69 Cocier, V. 1606
Botnari, Elena 1670 Codreanu, Igor 1780
Braicov, Andrei 1595 Cojocaru, Ala 1643
Bratu, Polidor 1713 Cojocaru, Igor 1608
Breton, David le 1622 Cojuhari, V. 1726

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Colîbneac, Vl. 1606 G


Copil, Violeta 1662
Corghenci, Ludmila 1605, 1788 Gaidaş, Vladimir 1724-25, 1727
Coroban, Vitalie 1613, 1622, 1632-33, 1745- Galaicu-Păun, Em. 1746
46 Galben, Andrei 1788
Corsac, Valeria 1763 Gaţcan, Ştefan 1689
Cozonac, Renata 1601-03 Gavrelescu, Dinu 1671
Creul, Eugenia 1600 Gheţoi, Petru 1614-17
Croitor, Roman 1689 Ghinea, Aurelian 1713
Croitoru, Dumitru 1689 Gîncu, Silviu 1595
Crudu, Petru 1701 Gnatiuc, Pavel 1711
Crudu, Valeriu 1710 Godoroja, P. 1711
Cuniţchi, Eugen 1709 Godoroja, Pavel 1711
Cuzuioc, Ion 1747 Godorozea, Maria 1785
Gorbaciova, Nina 1775
D Gorobievschi, Svetalana 1638
Grainville, Patrick 1745
Dabija, Violeta 1666-67 Grebincea, Alexandru 1721
Damian, Florin 1677 Groppa, L. 1706
Daragancea, Larisa 1629 Grosu, Ion 1640
Darii, Iurii 1659 Grossu, Silvia 1733
Dembiţchi, Antonina 1629 Grosu, Vasile 1786
Derjanschi, Valeriu 1687 Guillerey, Aurélie 1612
Diviza, Ion 1731 Guşovschi, Vasile 1699
Dolgater, Ion 1662 Guţan, A. 1711
Dolinţă, Zinaida 1662 Guţan, Arseni 1711
Dragalina, Galina 1676 Guţan, Valeriu 1683
Druţă, Inga 1622, 1632-33 Guţu, Luminiţa 1794
Duca, Gh. 1606 Guţul, Valentina 1701
Duca, Gheorghe 1596, 1686 Guzun, Mihail 1648, 1651-52
Dumitru, Diana 1789
Durandin, Catherine 1632 H
E Hadârcă, Ion 1750
Hadji-Bandalac, M. 1724
Elenciuc, Daniela 1607 Haidarlî, Ion 1709
Enciu, Nicolae 1608 Hanganu, Aurelia 1744
Erhan, Dumitru 1687 Harchevici, D. A. 1704
Evtodiev, Igor 1676 Harea, Dumitru 1795
F Hartnagel, Hans 1596
Hioară, A. 1726
Ferro, Marc 1613
Florea-Dascăl, Valeria 1748 I
Frişcu, Alexandru Horaţiu 1749 Iftimia, Corina 1632
Furdui, Galina 1757 Ionaş, Valeriu 1751
Furdui, Ludmila 1763
Furdui, Teodor 1686

61
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

J Moşneaga-Mitrofan, Valentina 1765


Munteanu, Angela 1725
Jalbă, Nina 1662 Murzina, Natalia 1775
Jalencu, Marian 1671
Jarcuţchi, Ion 1606 N
Jeleff, Sophie 1612
Jemnă, Natalia 1752 Năstase, Corneliu 1712
Jigulina, N. 1609-10 Neagu, Gheorghe 1608
Nechiforeac, Vasilisa 1604
K Negrei, Ion 1783-84
Negrei, Viorica 1783-84
Kolumban, Vladimir 1713 Neicuţescu, Ovidiu 1800
L Nesterenco, Constantin 1672
Nesterov, Petru (1687)
Ladaniuc, Victor 1787 Nicolaiciuc, Valentina 1712
Lesnic, Maria 1732 Nicolau, Gheorghe 1712
Leu, Elena 1796 Niculcea, Tatiana 1738
Luca, Aliona 1732
Luchian, Tatiana 1600 O
Lundgren, Ted 1797-98 Odagiu, Iurie 1654
Lungu, Valentina 1668-69 Odoleanu, Natalia 1778
Lungu, Valeriu 1799 Onofrei, Dorin 1745
Lupan, Ion 1711 Oprea, V. 1606
Lupaşcu, T. 1695-96 Oprea-Roşca, Valentina 1757-58
M Oseredciuc, Eugen (1726)
Ostapciuc, N. 1702-03
Macovei, Ilie 1714
Madan-Barbăneagră, Claudia 1753 P
Mahu-Poleacov, Violeta 1631 Panov, Dionis 1653
Manole, Ana 1752, 1755 Papuc, Mihai 1774
Manole, Ion 1649 Parasca, Pavel (1788)
Mardare, Marcela 1754 Paraschivescu, Andrei Octavian 1597
Marin, Gheorghe 1754 Partole, Claudia 1609-10, 1620-21
Marin, Mariana 1738 Pavel, Dorin 1801
Matcovschi, Dumitru (1600), (1774) Pavlicenco, Sergiu 1772
Matei, Daniela 1755 Pawljuk, Konstantin 1599
Matei, Tamara 1734 Păun, Elena 1705
Maxian Deladolna, Gheorghe 1756, 1787 Percinschi, N. 1639
McBride, Jeremy 1646 Perjan, Andrei 1677
Melian, Ion 1688 Plămădeală, Gheorghe 1779
Melnic, A. 1764 Plămădeală, Ion 1790
Melnic, Maria 1687 Pleşca, Ruslana 1656
Melnic, Svetlana 1727 Podlesnîi, Igor 1802
Melnic, Vl. 1606 Pogolşa, Lilia 1660-61
Mîndru, Marina 1643 Poiras, Larisa 1687
Mocanu, Natalia 1641 Ponomariova, Irina 1803
Moraru, Anton 1787

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pop, Octavian 1657 Scorpan, Irina 1604


Popa, Ionel Marcel 1723 Scripnic, Vitalie 1708
Popa, Iulius 1673 Selivestru, Gabriela 1678-79
Popescu, Victor 1690-94 Silitrari, Andrei 1688
Popov, Andrei 1634 Sineriuc, A. 1702-03, 1706
Popovici, C. 1726 Sîli, Vitalie 1656
Popuşoi, Natalia 1654 Sîrbu, Sofia 1711
Postica, Pavel 1649 Sochircă, Vitalie 1778
Postica, Alexandru 1649, 1651-52 Soloviev, Victor 1732
Postică, Alexandru 1648 Soltan, Viorel 1710
Postică, Gheorghe 1788 Spinei, Vasile 1648, 1651-52
Potâng, Arhip 1714 Spivacenco, Anatolie 1641
Prihodkin, I. 1619-21 Stăvilă, Ala 1767-69
Prisacari, Viorel 1690-94 Stăvilă, Ion 1634
Proca, Pavel 1731 Stepanov, V. 1619
Prodius, Denis 1607 Stepanov, Vladimir 1620-21
Stolear, Irina 1728
R Suceveanu, Maria 1678-79
Raţuc, Nelly 1766 Ş
Raţuşneac, Marina 1599
Răileanu, Estela 1618 Şaganean, Gabriela 1734
Revenco, Mihail 1629, 1676 Şapa, Elena 1735
Roman, Alexandru 1630 Şchiopu, Constantin 1733, 1773
Romanciuc, Roman 1728 Şiclovan, Gabriela 1633
Romanciuc, Ruxanda 1728-29, 1747-49, Şlapac, Mariana 1606
1753-54, 1756-58 Ştirbu, Titus 1767-69
Romandaş, Nicolai 1637 Şveţ, Romeo 1774
Roşcovan, Serafima 1780
Rotaru, Lilia 1804 T
Rotaru, Parascovia 1729 Tanasov, Lidia 1778
Rudic, Gheorghe 1662 Taran, Natalia 1806
Rudic, Valeriu 1686 Taranco, Olga 1668-69
Russu, Silvia 1701 Tărâţă, Anatolie 1643
Rusu, Liliana 1622 Teodor, Svetlana 1604
Rusu, M. 1706 Tertea, Ghenadie 1714
Rusu, Vitalie 1657 Timofti, Elena 1791
S Timukhina, Anastasia 1768
Toderaş, Ion 1688
Safta, Vladimir 1705 Todiraş, V. 1717
Sakizlian, Robert 1805 Tolocenco, Petru 1739
Sakovici, Vasili 1630 Topală, Pavel 1683
Sârbu, Nicolae 1752, 1755 Tretiacov, T. 1717
Saulea, Aurel 1697 Triboi, Valeria 1770
Sava, Mihai 1763 Tudor, Elena 1709
Savin, Alexandru 1723

63
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Ţ Г
Ţâra, Dumitru 1740-43 Гвидиани, Алин 1644
Ţopa, Efimia 1770 Годунов, И. В. 1658
Ţurcanu, A. 1702 Гораш-Постика, Виорика 1664
Ţurcanu, Petru 1641 Горшкова, Р. Ф. 1775
Ţurea, Valentin 1707 Гросу, Виталие 1664
Ţveatcov, Nicolai 1807
Е
U
Ешану, Родика 1664
Ursu, Mihai 1785
Usatâi, Agafia 1686 Д
Ustian, Ivan 1792 Демченко, Л. И. 1775
Uşurelu, Natalia 1707 Дрозд, Г. Д. 1663
Uşurelu, Octavian 1707 Друмя, А. В. 1684
V Е
Vacarciuc, Elena 1648, 1651-52 Зайковская, Татьяна 1669
Vâlcu-Şchiopu, Marcela 1773 Зайковски, Татьяна 1664
Varvariuc, Tatiana 1765-66 Зайковский, Татьяна 1667
Varzari, Elena 1736, 1744
Vasiliu, Iolanda 1745 И
Verluise, Pierre 1633 Ивлев, Анна 1663
Vetrilă, Snejana 1808 Ильина, Наталья 1782
Vicol, Nelu 1660-61
Volkovskaea, Maria 1775 К
Vovc, Victor 1689
Календа, Анна 1781-82
Vozian, Ludmila 1809
Капацинэ, Раиса 1663
Z
Л
Zabiaco, Olesea 1601-03
Лозiнська, Світлана 1761
Zveaghinţev, D. G. 1686
М
Б
Мардаре, И. 1598
Батко, М. 1720
Медведева, Екатерина 1781
Богатая, Л. К. 1647
Мишкой, Георгий 1682
Бородаева, О. Ф. 1663
Булгар, Степан 1777 Н
В Настас, Андрей 1715-16
Василеску, Григоре 1664 О
Войняк, В. 1720
Воробченко, В. I. 1665 Осередчук, Евген (1726)
П
Папкин, Александр 1759

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Попа, Василе 1715-16 Т


Р Терехов, Б. М. 1594
Тетюшев, А. Ф. 1722
Радова-Каранастас, О. К. 1674 Тодираш, В. 1720
Раду, Н. М. 1722 Тэнасэ, Руслан 1664
Райский, Виктор 1680
Ротару, И. А. 1647 Ц
Рубель, О. Е. 1685
Рудягина, Олеся 1760 Цвик, Ирина 1776
Цуркан, Людмила 1663
С
Ч
Симонова, Н. А. 1684
Склифос, Лиф 1664 Чербарь, В. В. 1718
Скурту, А. Г. 1663 Черных, Т. Ч. 1775
Соколова, Галина 1781-82 Чолану, Людмила 1665
Сорочан, О. П. 1636 Ш
Степаненко, Н. Я. 1684
Сулин, С. 1760 Шатов, Геннадий 1623

65
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 10-2009


Abecedar cu abţibilduri 1609 Dumitru Matcovschi – poet şi om al cetăţii
Academicianul Dumitru Matcovschi 1600 1774
Accesul la informaţie: pas cu pas 1648 Electorala 2009, 29 iulie 1650
Acte procedurale întocmite în faza de urmări- Eugen Oseredciuc 1726
re penală 1654 Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova
Aforisme hazlii şi nu prea 1740-41 (1998-2008) 1634
Alfabet cu abţibilduri 1610 Facultatea Stomatologie 1711
Analele ştiinţifice 1690-94 Fenilcetonuria 1707
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Fizioterapia şi balneologia în tratament, re-
Moldova 1629 abilitare medicală, profilaxie 1706
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Gagauziya : Moldova Respulikasιnda
Moldova 1676 Gagauz Yeri Avtonom Bölgesi 1777
Anit-tubercolosis drug resistance surveillance Ghid pentru brokerul vamal privind reglemen-
Republic of Moldova 2006 Year 1710 tarea importului/exportului substanţelor ca-
Anuarul Catedrei Discipline socioumanistice re distrug de ozon, precum şi al echipa-
2007/2008 1608 mentelor şi produselor ce conţin aseme-
Armonizarea mecanismelor economice, fi- nea substanţe 1643
nanciare şi sociale ale Republicii Moldova Gleb Ciaicovschi-Mereşanu (1919-1999)
în procesul integrării europene 1639 1604
Bancuri 1742-43 Informarea activă a publicului 1651
Bazele teoretice ale electrotehnicii 1714 Information brochure for asylum seekers,
Bibliografia Naţională a Moldove 1601-03 refugees, beneficiaries of humanitarian
Biofizica medicală 1689 and temporary protection in the Republic
Broşură informativă pentru solicitanţii de azil, of Moldova 1645
refugiaţii, beneficiarii de protecţie umanita- Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril
ră şi temporară în Republica Moldova Draganiuc" 1709
1645 International Conference of Young Re-
Capra cu trei iezi 1762 searchers, nov. 5-6, 2009 Chişinău,
Colorăm păsări 1611 Moldova, 7 ed. 1607
Conference "Mathematics & Information Legea cu privire la combaterea terorismului
Technologies: Research and Education" nr. 539-XV din 12.10.2001 1656
(MITRE-2009), Chişinău, October 8-9, Legislaţia internaţională şi naţională cu privire
2009 1677 la drepturile femeilor 1647
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare Lucrări practice la Anatomia Omului 1695-96
internaţională consacrată celei de-a 50 Mama şi puii 1764
aniversării de la fondarea Secţiei de Mi- Mănăstirea de Maici Înălţarea Domnului din
crobiologie "Probleme actuale ale microbi- Japca 1624
ologiei şi biotehnologiei", Chişinău, 5-6 oct. Mathématiques 1678
2009 1686 Modalităţi de integrare a procesului de studii,
Cultura fizica: Probleme ştiinţifice ale învăţă- cercetărilor ştiinţifice şi practicii în educa-
mântului şi sportului 1732 rea antreprenorilor competenţi şi perfor-
Descoperă universul unei Europe Mari 1612 manţi 1671
Drepturile Omului în Republica Moldova anii
2007-2008 1649

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Modernizarea standardelor şi curricula edu- Ştiu în cine cred 1627


caţionale – deschidere spre o personalita- Supravegherea rezistenţei antituberculoase
te integrală 1660-61 Republica Moldova 1710
National Bibliography of Moldova 1601-03 The Human Rights in Moldova 2007-2008
O lume în criză 1626 1649
O persoană activă este una bine informată The National Scientific Conference with In-
1652 ternational Participation "Current Problems
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 85 din in Microbiology and Biotechnology", Chişi-
30.03.2009 cu privire la organizarea şi nău, 5-6 oct. 2009 1686
funcţionarea Serviciului de Asistenţe Me- Transport: economie, inginerie şi manage-
dicală Urgenţă din Republica Moldova ment 1721
1700 Автономно-Территориальное Образование
Peştii – sistematica, biologia, ecologia 1688 Гагаузия (Гагаузия Ери) 1777
Prietenii mei 1618 Атлас карт интенсивности землетрясений
Probleme actuale de istorie naţională 1788 Молдовы (XVIII-XXI вв.) 1684
Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radio- Евген Осередчук 1726
protecţie şi radiobiologie 1698 Европейская интеграция для тебя 1664
Proceeding of the 6th International Confer- Информационная брошюра для лиц,
ence on "Microelectronics and Computer ходатайствующих о предоставлении
Science", oct. 1-3, 2009 Chişihău, Moldo- убежища, беженцев, лиц, пользующихся
va 1596 гуманитарной и временной защитой в
Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali Республике Молдова 1645
şi a bolilor plantelor agricole pentru pe- Международное и национальное законо-
rioada de toamnă şi recomandări de com- дательство о правах женщин 1647
batere a lor 1719 Права человека в Молдове 2007-2008
Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse 1649
stări 1683 Прогноз распространения главнейших
Realizări şi perspective ale agriculturii de вредителей и болезней
valoare înaltă din Moldova 1640 сельскохозяйственных культур в
Republica Moldova 1606 осенний период и рекомендации по
Resursele şi activitatea sistemului farmaceu- борьбе с ними 1719
tic al Republicii Moldova 1705 Рабочая тетрадь по общей физической
Sănătatea publică în Moldova anul 2008 географии учащегося 10-го кл. 1781
1701 Свято-Вознесенский женский монастырь
Scientific Annals 1690-94 Жабка 1625
Simpozionul Ştiinţific Internaţional "Protecţia Экономическая и социальная география
Plantelor – Realizări şi Perspective", 19- мира 1782
221 oct. 2009, Chişinău 1720 Эпидемиологический надзор за лекарст-
Simpozionul Ştiinţific Internaţional "Защита венной устойчивости к противотуберку-
растений – достижения и перспективы", лёзным перпаратам Республика Мол-
19-22 oct. 2009, Chişinău 1720 дова – 2006 г. 1710
Sporirea prestigiului şi a rolului femei în sport Я знаю, в кого я верю 1628
1675

67
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Index subiecte
Abecedare 1609 Creierul uman (rusă) 1598
Accesul la informaţie 1648 Criminologie 1655
Accesul la informaţie 1652 Critică literară 1771
Acte procedurale penale 1654 Cultura fizică: Probleme ştiinţifice ale învăţă-
Aforisme 1740-41 mântului şi sportului – Conferinţă ştiinţifică
Alegeri parlamentare – Republica Moldova – internaţională (rom., engl., rusă, ucr.) 1732
Documente 1650 Curtea Europeană a Drepturilor Omului 1646
Anatomia omului 1695 Cutremure de pământ – Republica Moldova –
Anatomia Omului 1696 Atlase (rusă) 1684
Antreprenoriat 1638 Democraţie – Cărţi pentru copii 1613
Antropologia corpului 1622 Drept penal internaţional 1646
Aparatul locomotor 1695 Drepturile femeilor (rom., rusă) 1647
Artă scenică 1730 Drepturile omului – Procedură penală 1646
Arte aplicate 1727 Drepturile omului în Republica Moldova
Asocialia "Kulturverein Moldova" (germ.) (rom., engl., rusă) 1649
1599 Dumitru Matcovschi, 1939-…, sciitor 1600
Bancuri 1742-43 Dumitru Matcovschi, 1939-…, scriitor 1774
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Economie agrară 1641
Teze – Articole din reviste şi ziare – mate- Electorala, 2009 – Republica Moldova –
riale bibliografice – Recenzii 1601 Documente 1650
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Electrotehnică – Baze teoretice 1714
Teze – Articole din reviste şi ziare 1602-03 Endodonţie 1712
Biblioteconomie 1605 Eugen Oseredciuc, 1945-…, pictor (rom.,
Biofizica medicală 1689 ucr.) 1726
Biologie – Ghiduri 1662 Examene auto 1722
Boli – Plante agricole – Combatere (rom., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a
rusă) 1719 Universităţii de Stat "Alecu Russo" din
Borland C++ Builder – Program de calculator Bălţi (1954-2009) 1673
1595 Facultatea Stomatologie – Universitatea de
Capul uman 1724 Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Caranfil, Ninela, 1947-…, artistă emerită Testemiţanu" 1711
1730 Farmaceutică – Date statistice 1705
Cărţi de colorat 1611, 1614-17, 1619-21 Farmacologie 1704
Cărţi pentru copii 1610, 1618 Femei – Drepturi (rom., rusă) 1647
Cibernetică matematică (rusă) 1682 Fenilcetonuria – Patologie 1707
Circulaţie sanguină 1708 Filosofia spiritului 1623
Codul contravenţional 1653 Fiziologia sistemului stomatognat 1697
Comportament criminal 1655 Fizioterapia şi balneologia în tratament, re-
Consiliul Europei – Cărţi pentru copii 1612 abilitare medicală, profilaxie – Congresul
Constantin Mimi, 1868-1935, consilier al al Fizioterapeuţilor din Republica Moldova
Zemstvei Guberniei Basarabia, director al cu Participare Internaţională 1706
Băncii Naţionale Române – Biografie 1785 Găgăuzi – Republica Moldova – Istorie –
Construcţie de maşini – Calibre (rusă) 1715- Etnologie (rusă) 1674
16

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Găgăuzia – Republica Moldova – Albume Limba ucraineană – Metodica predării (ucr.)


(găgăuzia, rusă) 1777 1665
Geografie 1778 Literatură franceză – Romane 1745
Geografie economică (rusă) 1782 Literatură franceză pentru copii – Poveşti
Geografie economică mondială 1779 1762
Geografie fizică – Teste 1780 Literatură în limba latină 1744
Geografie socială (rusă) 1782 Literatură română – Critică şi interpretare
Gleb Ciacovschi-Mereşanu, 1919-1999, 1773
muzicolog 1604 Literatură română din Republica Moldova –
Globalistică 1630 Critică şi interpretare 1774
Globalizare 1630 Literatură română din Republica Moldova –
Guşovschi, Vasile, 1934-…, medic de familie Poeme 1750, 1755
– Autobiografie 1699 Literatură română din Republica Moldova –
Holocaust 1789 Poezie 1747, 1751, 1753-54, 1758
Industrii alimentare 1723 Literatură română din Republica Moldova –
Informarea activă a publicului 1651 Povestiri documentare 1757
Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Literatură română din Republica Moldova –
Draganiuc" 1709 Proză 1751, 1754
Integrare europeană – Metodica predării Literatură română din Republica Moldova –
(rusă) 1664 Romane 1748
Inteligenţa artificială (rusă) 1598 Literatură română din Republica Moldova –
International Conference of Young Satiră 1749
Researchers 1607 Literatură română din Republica Moldova –
Istoria evreilor 1789 Scrieri polemice 1746
Istoria Republicii Moldova 1788 Literatură română din Republica Moldova –
Istorie – Epoca medievală – Hărţi-conturi Versuri melodice 1756
1783 Literatură română din Republica Moldova
Istorie – Epoca străveche şi cea antică – pentru copii – Poezie 1764-65, 1767-70
Hărţi-conturi 1784 Literatură română din Republica Moldova
Învăţământ agrar – Management 1672 pentru copii – Poveşti 1766
Învăţământ preşcolar (rusă) 1667, 1669 Literatură română din Republica Moldova
Învăţământ preşcolar 1666, 1668 pentru copii 1763
Învăţământ superior pentru antreprenori 1671 Literatură rusă – Critică şi interpretare (rusă)
Jurisprudenţă (rusă) 1644 1776
Legea cu privire la combaterea terorismului Literatură rusă – Poezie (rusă) 1759
1656 Literatură rusă 1775
Libertatea presei 1648 Literatură rusă din Republica Moldova –
Libertatea presei 1651 Poezie (rusă) 1760
Limba engleză – Fonetică (engl.) 1735 Literatură ucraineană din Republica Moldova
Limba engleză – Traduceri 1734 – Povestiri 1761
Limba latină 1736 Literatură universală – Critică şi interpretare
Limba română – Traduceri 1734 1772
Limba română 1737-38 Management 1597
Limba rusă – Metodica predării 1663 Marketing 1642
Limba rusă 1775 Maşini hidraulice 1713
Matematică (fr.) 1678-79

69
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Matematică (rusă) 1680 Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse


Mathematics & Information Technologies: stări" – Conferinţă ştiinţifică internaţională
Research and Education (MITRE-2009) – 1683
Conference (rom., engl., rusă) 1677 Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective
Mănăstirea de Maici Înălţarea Domnului din – Simpozion ştiinţific internaţional (rom.,
Japca (rusă) 1625 engl., rusă) 1720
Mănăstirea de Maici Înălţarea Domnului din Psihologia relaţiilor personale 1631
Japca 1624 Reglementarea importului/exportului substan-
Microelectronics and Computer Science – ţelor nocive 1643
International Conference 1596 Relaţii culturale – Moldova – Germania
Minori – Cauze penale 1657 (germ.) 1599
Mitoc – Sate – Raionul Orhei – Republica Relaţii personale – Psihologie 1631
Moldova – Istorie 1787 Republica Moldova – Enciclopedie 1606
Modernizarea standardelor şi curricula edu- Resurse umane – Ghiduri 1637
caţionale – deschiderea spre o personali- Retorica 1733
tate integrală – Conferinţa ştiinţifică inter- Rezistenţă antituberculoasă – Supraveghere
naţională 1660-61 – Republica Moldova (rom., engl., rusă)
Muzică pentru instrumente de suflat 1729 1710
Muzică pentru pian (rom., rusă) 1728 Sanatoriul "Bucuria-Sind" – Republica Mol-
Natura statică 1727 dova – Istorie (rusă) 1703
Ocrotirea sănătăţii – Republica Moldova 1700 Sănătate publică – Republica Moldova –
Organe senzoriale 1696 Date statistice 1701
Parasca, Pavel, 1939-…, istoric 1788 Sintaxă 1739
Patrimoniul public 1635 Sistem cardiovascular 1696
Peisaj arhitectonic 1725 Sistem limfatic 1696
Peşti 1688 Sistem nervos periferic 1696
Petru Nesterov, 1924-2003, fitonematolog Situaţie economică – Republica Moldova
1687 1639
Pictură 1727 Spaţii topologice 1681
Plante agricole – Boli – Combatere (rom., Sporirea prestigiului şi a rolului femei în sport
rusă) 1719 – Seminar metodico-ştiinţific regional 1675
Politica externă a Republicii Moldova – Evo- Statele Unite ale Americii – Politică internă
luţie, 1998-2008 1634 1632
Politica internă a Statelor Unite ale Americii Şcoli auto 1722
1632 Ştiinţe medicale 1689
Politică externă – Uniunea Europeană 1633 Talmaza – Sate – raionul Ştefan Vodă –
Portrete 1724 Republica Moldova – Istorie 1786
Probleme actuale ale microbiologiei şi Teatrul Satiricus "Ion Luce Caragiale" 1731
biotehnologiei – Conferinţa ştiinţifică naţio- Tensiune sanguină 1708
nală (rom., engl., rusă) 1686 Teorie economică (rusă) 1636
Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radio- Transport: economie, inginerie şi manage-
protecţie şi radiobiologie – Conferinţa naţi- ment – Conferinţă ştiinţifică internaţională
onală (jubiliară) (rom., engl., rusă) 1698 (rom., engl., rusă) 1721
Produse agroalimentare depozitate – Protec- Uniunea Europeană – Situaţie economică
ţie integrată 1717 1639

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi Urmărire penală 1654


– Anuare 1608 Utilaj pneumatic 1713
Universitatea de Stat de Medicină şi Farma- Водно-болотные (ветланды) – Экономика
cie "Nicolae Testemiţanu" din Republica 1685
Moldova – Anale (rom., engl.) 1690-94 Водно-болотные угодья (ветланды) – Эко-
Universitatea de Stat din Moldova – Anale логия 1685
1629 Организованная преступность 1658
Universitatea de Stat din Moldova – Anale Почвы Западного Памира 1718
1676

71
Cronica cărţii Nr 10-2009 ≡ Book annals Nr 10-2009

Index editori
AAP 1630 Litera ("Litera AVN" SRL) 1772-73
Adriga-Vis SRL 1644 Lumina 1678-79, 1775
AMTAP 1604 Medicina CEP 1704, 1793, 1795, 1806
Arc 1778 Mediul Ambiant PP SRL 1717
Arta-Sol AO 1599 Nasticor (Iaşi) 1712
Balacron SRL 1666-69 Policolor SRL 1707
Biblion SRL 1609-10, 1619-21 Pontos 1647, 1653, 1699, 1708, 1718, 1728-
Bons Offices SRL 1611, 1731, 1763 29, 1747-49, 1753-54, 1756-58, 1789
Camera Naţ. a Cărţii 1601-03 Presa CCRE 1751
Cartdidact SRL 1634, 1785 Presa univ. bălţeană 1608, 1670, 1683, 1779
Cartier 1613, 1622, 1632-33, 1738, 1745-46, Proart SRL 1777
1780 Prometeu 1730
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1664 Ruxanda 1657
Civitas 1783-84 Serebia SRL 1648, 1651-52
Cuşnir & Co SRL 1658 Ştiinţa Î.E.-P. 1597, 1600, 1662, 1682, 1697,
Dragobete SRL 1770 1774
Dragodor 1765 Tehnica-Info SRL 1598, 1713, 1723
Eco-TIRAS 1685 Tipogr. Reclama SA 1637, 1752, 1755
Elan Inc SRL 1786 UASM 1641, 1672, 1794, 1796
Elan Poligraf SRL 1726 ULIM 1788
Enciclopedia Moldovei ÎP 1606 USEFS 1675
Epigraf SRL 1605, 1618, 1642 USM CEP 1607, 1629, 1631, 1671, 1674,
Ericon SRL 1643, 1655 1676-77, 1688, 1733-36, 1771, 1797-
Fundaţia "Draghiştea" 1740-43, 1787 98, 1800, 1804, 1807
Garamond-Studio SRL 1656 USMF 1690-94
Garuda-Art SRL 1750 UST 1681, 1739, 1776
IEFS 1639 UTM 1596, 1635, 1638, 1714, 1721, 1724-
Inst. de Fizică Aplicată 1802 25, 1727, 1799
Inst. de Ftizioneumologie "Chiril Draganiuc" Vector V-N SRL 1663, 1712
1709 Vite-jesc SRL 1766
Inst. de Ştiinşe ale Educaţiei 1660-61 Лабирин 1781-82
Integral SRL : Pereslavli (Rusia) 1609-10, ТУМ 1715-16
1619-21

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-930-49-9 1654
ISBN 978-9975-51-046-2 1708
ISBN 978-9975-45-112-5 1716
ISBN 978-9975-9774-4-0 1717

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINES


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
OCTOMBRIE NR 10 OCTOMBER
(3253-3573)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3253. Luchian, Ivan. Atragerea capitalului de risc în scopul promovării procesului
inovaţional în Republica Moldova / Ivan Luchian // Intellectus. – 2009. – Nr 3. – P. 55-63. –
Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

3254. Тимонин, Александр. Из истории развития изобретательского дела в


Республике Молдова / Александр Тимонин // Intellectus. – 2009. – Nr 3. – P. 25-30. –
Rez. în lb. rom., engl. şi rusă. – Bibliogr. în notele de subsol.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3255. Ababii, Victor. Organizarea transferului de Date Concurent în Baza Modelelor
RPH / Victor Ababii, Viorica Sudacevschi // Microelectronics and Computer Science :
Proceeding of the 6th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 221-223 : fig. – Bibliogr.
în note, p. 223 (10 tit.).

3256. Bilevici, Veaceslav. Strategii de informatizare a întreprinderii de transport /


Veaceslav Bilevici, Tudor Alcaz // Transport : economie, inginerie şi management : Conf. Şt.
Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 250-255 : fig., tab. – Bibliogr. în note , p. 254-255
(27 tit. în lb. rom., engl.,fr.)

3257. Ciorbă, Dumitru. Clasificări şi formalizări pentru şabloane de proiectare / Du-


mitru Ciorbă, Victor Beşliu // Microelectronics and Computer Science : Proceeding of the 6 th
Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 332-334 : fig. – Bibliogr. în note, p. 334 (18
tit.)

73
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

3258. Racoviţă, Vasile. Generator de Sisteme Informatice WEB Orientate Utilizator /


Vasile Racoviţă, Gheorghe Căpăţână // Microelectronics and Computer Science :
Proceeding of the 6th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 298-301 : fig.

3259. Rusu, Aurel. Software web pentru monitorizarea de la distanţă a analizatorului


de gaze / Aurel Guţu, Sergiu Şişianu // Microelectronics and Computer Science :
Proceeding of the 6th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 423-426 : fig.

3260. Sudacevschi, Viorica. Proiectarea Sistemelor de Transfer Bidirecţional de Da-


te în Baza Reţelelor Petri Hard / Viorica Sudacevschi, Victor Ababii // Microelectronics and
Computer Science : Proceeding of the 6 th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 224-
226 : fig. – Bibliogr. în note, p. 226 (6 tit.).

3261. Ţurcanu, Iurie. PN Studio –Toolkit de Simulare Animată a reţelelor Petri Hibri-
de Reconfigurabile / Iurie Ţurcanu, Artiom Ciumac, Emilian Guţuleac // Microelectronics and
Computer Science : Proceeding of the 6th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 287-
292 : fig. – Bibliogr. în note, p. 292 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3304, 3347)

005 Conducere şi organizare. Management


(Vezi Nr 3504)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
3262. Мосионжник, Л. А. Платон и его идеальные миры / Л. А. Мосионжник //
Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 3 : Скифские интерпретации = Scythian interpretations. –
P. 377-408. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 25 tit. P. 407-408 (25 tit. în lb. fr., rusă).

159.9 Psihologie
3263. Gonţa, Victoria. Psychological consequences in Paediatric Intensive Care Unit
survivors : the neglected outcome / Victoria Gonţa, Mahdi Tarabeih // Psihologie. – 2009. –
Nr 3. – P. 28-34 : tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 18 tit.

3264. Roşca, Angela. Comportamentul adulţilor – model evident pentru copil / Ange-
la Roşca // Psihologie. – 2009. – Nr 3. – P. 67-73 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3265. Жигэу, Елена. Эмоционально-личностные особенности курящих юношей


и девушек / Елена Жигэу // Psihologie. – 2009. – Nr 3. – P. 23-27 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3334, 3361)

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 3264, 3301, 3326)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3266. Сосунова, И. Население Молдовы и проблемы экологии некоторые выво-
ды социологического исследования / И. Сосунова, К. Манолаке, И. Вырцану // Mediul
Ambiant. – 2009. – Nr 4. – P. 30-35 : fot. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3385)

316.6Psihologie sociala
(Vezi Nr 3307, 3310)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politica. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 3262)
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3267. Filat, Vlad. Nu sunt un kamikadze, iar Guvernul nu e unul de sacrificiu : [inter-
viu cu V. Filat, prim-ministrul RM] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2009. – Nr 10. – P.
52-56 : fot.

3268. Filat, Vlad. Profile of Moldova's new Prime Minister Vlad Filat : [interviu] / inter-
locutor : Anatol Golea // Profit. – 2009. – Nr 10. – P. 78-81 : fot.

3269. Голя, Анатолий. Правительство хочет. Сможет ли? : [о формировании


нового Правительства Респ. Молдова и предстоящих реформах] / Анатолий Голя //
Profit. – 2009. – Nr 10. – P. 3-5 : fot.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3270. Варга, Дьордя. В отношениях с ЕС мяч на поле РМ : [интервью посла
Венгрии в Молдове Д. Варга] / записал спец. кор. журн. // Profit. – 2009. – Nr 10. – P. 8-
9 : fot.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 3267, 3269)
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3271. Moldoveanu, Dan. Dimensiunea politică în evoluţia partidelor politice în Repu-
blica Moldova şi România / Dan Moldoveanu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 10. – P. 46-49.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 49 (14 tit.).

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


(Vezi Nr 3270)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
(Vezi Nr 3494)
336 Finanţe
3272. Dalpiaz, Sergio. Sergio Dalpiaz : Sistemul bancar moldovenesc are nevoie de
puţină flexibilitate : [interviu cu reprezentantul Gruppo Veneto Banca] / a dialogat : Margare-
ta Mocreac // Profit. – 2009. – Nr 10. – P. 57-62 : fot.

3273. Griciuc, Petru. Obligaţiile fiscale ale agenţilor economici în cazul vânzării părţi-
lor sociale / Petru Griciuc, Ion Sturzu // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 10. – P. 27-29.

3274. Sidorenco, Diana. Unele aspecte fiscale privind contractele de societatea civi-
lă / Diana Sidorenco // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 10. – P. 25-27.

3275. State securities – a state pyramid or a tool to deal with crisis? : [dynamics of
monetary policy instruments] // Profit. – 2009. – Nr 10. – P. 88-89 : tab.

3276. Tcaci-Cravcenco, Marina. Privind impozitarea salariului reţinut pentru absenţa


forţată de la lucru / Marina Tcaci-Cravcenco // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 10. – P.
37-39.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3277. Молдовану, Ион. Зачем мы платим налоги? / Ион Молдовану // Profit. –


2009. – Nr 10. – P. 21 : fot. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 3509)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3278. Ceban, Victor. Problemele actuale şi tendinţele dezvoltării logisticii în condiţiile
economiei de criză / Victor Ceban // Transport : economie, inginerie şi management : Conf.
Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 73-76.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3279. Dodu, Aliona. Caracteristica generală a sectorului ÎMM-lor din Republica Mol-
dova / Aliona Dodu, Svetlana Gorobievschi // Transport : economie, inginerie şi manage-
ment : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 94-96 : fig. – Rez. în lb. engl.

3280. Киркэ, Сергей. Экономический рост без развития страны / Сергей Киркэ //
Profit. – 2009. – Nr 10. – P. 36-39 : fot.

3281. Улятовский, Виктор. Эффективность Зоны Свободного Предпринима-


тельства (ЗСП) проверяет кризис / Виктор Улятовский // Profit. – 2009. – Nr 10. – P. 28-
29 : fot.

3282. Шеларь, Галина. Какой рецепт полезнее экономике – стабильная дикта-


тура или нестабильная демократия? : [интервью с Г. Шеларь, дир. Цетра стратег. ис-
след. и реформ Молдовы] / записал спец. кор. журн. // Profit. – 2009. – Nr 10. – P. 22-24
: fot.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3283. Roşca, Petru. Inovarea şi cercetarea – factori cheie în sporirea competitivităţii
produselor pe piaţa internaţională / Petru Roşca, Ilian Galben // Transport : economie, ingi-
nerie şi management : Conf. Şt. Intern.,16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 33-41 : scheme,
tab. – Rez. în lb. rom.,engl. – Bibliogr. : 11tit.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

339.3 Comerţ interior


(Vezi Nr 3511)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3284. Albul, Elena. Restructurarea sistemului vamal al Republicii Moldova în proce-
sul de preaderare la Uniunea Europeană / Elena Albul // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 10. –
P. 29-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (12 tit.).
(Vezi Nr 3500)

339.7 Finanţe internaţionale


3285. Armaşu, Dinu. Investiţii cu restricţii : [interviu cu D. Armaşu, dir. executiv al
Asoc. Investitorilor Străini din Moldova] / interlocutor : Mariana Tabuncic // Profit. – 2009. –
Nr 10. – P. 63-65 : fot.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3286. Боршевский, А. Фонды Национального архива РМ как источник исследо-
вания деятельности мировой юстиции Бессарабии : (вторая половина XIX в.) / А.
Боршевский // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 1. – P. 39-43 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 42-43 (42 tit.).

3287. Костаки, Г. Право и общество / Г. Костаки, О. Арсени // Закон и жизнь. –


2009. – Nr 1. – P. 4-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

3288. Флоря, В. Ненадлежащее оказание кардиологической (кардиохирургиче-


ской) помощи : [правовые аспекты] / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 1. – P. 28-
32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

341 Drept internaţional


3289. Alecu, Gheorghe. Cauzele justificative şi cauzele care înlătură caracterul pe-
nal al faptei în contextul adoptării Constituţiei Europene / Gheorghe Alecu // Rev. de Ştiinţe
Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 5-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3290. Chicu, Mariana. Justifying legal aid in non-criminal matters through the glance
of the human rights rationale / Mariana Chicu // Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed.
spec. – P. 146-163. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 54 tit. şi în notele de subsol. P. 161-163
(54 tit.).

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3291. Ciobanu, Igor A. Preocupările Consiliului Europei în domeniul identificării di-


recţiilor principale de organizare a luptei contra criminalităţii / Igor A. Ciobanu // Rev. de
Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 28-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele
de subsol.

3292. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Reglementarea internaţională a dreptului


copilului la protecţie împotriva torturii, pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau
degradante / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 10. – P. 9-13. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 12-13 (16 tit.).

3293. Dolea, Igor. Reflecţii asupra dreptului la apărarea şi egalităţii armelor : [sub
aspectul dreptului intern.] / Igor Dolea // Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. –
P. 37-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 65 tit. P. 47-49 (65 tit. în lb. rom., rusă).

3294. Dumitrescu, Irina. Cooperarea internaţională a organelor de drept în preveni-


rea şi combaterea criminalităţii transnaţionale / Irina Dumitrescu // Legea şi viaţa. – 2009. –
Nr 10. P. 23-25 – Bibliogr. în note, p. 25 (10 tit.).

3295. Groza, Daniela. Dreptul de a nu fi urmărit sau judecat de două ori pentru ace-
eaşi faptă. Garanţia unui proces echitabil : [în dreptul intern.] / Daniela Groza // Rev. de
Ştiinţe Penale : an. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 226-232. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
notele de subsol.

3296. Mutu-Strulea, Maria. Cadrul legal internaţional privind delincvenţa juvenilă /


Maria Mutu-Strulea // Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 70-78. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. : 14 tit.

3297. Vanica, Aliona. Regula minimă – criteriu determinant la identificarea existenţei


actelor de tortură, tratament inuman sau degradant : [ în dreptul intern.]/ Aliona Vanica //
Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 241-250. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în notele de subsol.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3298. Bratu, Daniel. Garantarea constituţională a autonomiei locale / Daniel Bratu //
Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 10. – P. 13-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 17 (10
tit.).

3299. Costachi, Gheorghe. Abordarea terminologică a răspunderii constituţionale şi


sursele acesteia / Gheorghe Costachi, Oleg Arseni // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 10. – P. 4-
8. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 8 (28 tit.).

79
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

3300. Гуцуляк, В. Административный процесс и административно-


процессуальное право : состояние и перспектива их развития / В. Гуцуляк, Е. Комар-
ницкая // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 1. – P. 9-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3301. Мишин, С. Выбор общечеловеческих ценностей и выбор форм правления


/ С. Мишин // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 1. – P. 43-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3302. Berliba, Viorel V. Semne obiective ale infracţiunii de practicare ilegală a activi-
tăţii de întreprinzător / Viorel V. Berliba, Radion Cojocaru // Rev. de Ştiinţe Penale : an. –
2008/2009. – Ed. spec. – P. 11-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3303. Ciupac, Mihai. Prevenirea furturilor obiectelor de înaltă valoare estetică şi isto-
rică / Mihai Ciupac // Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 179-185. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3304. Croitor, Elena. Administrarea probei electronice prin percheziţia calculatorului


în probatoriul procesual-penal / Elena Croitor // Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed.
spec. – P. 137-145. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3305. Cuşnir, Sergiu. Admisibilitatea probelor în procesul penal / Sergiu Cuşnir //


Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 186-189. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 6 tit. şi în notele de subsol.

3306. Dinu, Dumitru. Apariţia şi evoluţia interceptărilor / Dumitru Dinu // Legea şi via-
ţa. – 2009. – Nr 10. – P. 18-22. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 22 (17 tit.).

3307. Florian, Gheorghe. Avem criminalitatea pe care nu vrem să o prevenim / Ghe-


orghe Florian // Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 50-53 .

3308. Grumeza, Mihai. Modelarea – metodă a cunoaşterii în cercetarea criminalistică


/ Mihai Grumeza // Rev. de Ştiinţe Penale . – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 190-195. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3309. Mariţ, Alexandru. Analiza măsurile de constrângere cu caracter educativ din


perspectiva vechii şi noii legislaţii penale a Republicii Moldova / Alexandru Mariţ // Rev. de
Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 54-69 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
notele de subsol.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3310. Mutu-Strulea, Maria. Incursiuni privind personalitatea delincventului minor /


Maria Mutu-Strulea // Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 79-85. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. în notele de subsol.

3311. Osoianu, Tudor. Consacrarea doctrinară şi normativă a dreptului la apărare /


Tudor Osoianu // Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 86-98. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3312. Paladii, Andrian. Violul, aspecte de drept penal comparat / Andrian Paladii //
Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 196-211. – Rez. în lb. engl.

3313. Parii, Ivan. Aspecte teoretico-practice a procedurii de revizuire a hotărârilor


irevocabile în proces penal / Ivan Parii // Rev. de Ştiinţe Penal. – 2008/2009. – Ed. spec. –
P. 233-240. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit. şi în notele de subsol.

3314. Rotaru, Ana. Controlul legalităţii etapei prejudiciale – actualitate şi oportunitate


/ Ana Rotaru // Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 212-221. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3315. Sârbu, Florin. Prescripţia răspunderii penale în cazul încălcării drepturilor de


autor şi a drepturilor conexe în România / Florin Sârbu // Intellectus. – 2009. – Nr 3. – P. 39-
42. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 2 tit.

3316. Spalatu, Veaceslav. Delimitarea practicării ilegale a activităţii de întreprinzător


(art.241 C.P.) şi escrocheriei (art.190 C.P.) / Veaceslav Spalatu // Legea şi viaţa. – 2009. –
Nr 10. – P. 54-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58 (12 tit.).

3317. Talos, Constantin. Delimitarea concursului de infracţiuni de unele forme ale


unităţii infracţionale / Constantin Talos // Rev. de Ştiinţe Penal. – 2008/2009. – Ed. spec. –
P. 164-178. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3318. Фундаментальное исследование проблем функционального назначения


оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве / М. Быргэу, М.
Когамов, И. Басецкий [et al.] // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 1. – P. 54-58. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3284)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
3319. Guigov, Alexandru. Problematica reparării prejudiciului moral / Alexandru
Guigov, Vladimir Balan // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 10. – P. 25-28. – Rez. în lb. engl.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


(Vezi Nr 3274)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
(Vezi Nr 3292, 3322, 3328)
347.7 Drept Comercial
3320. Munteanu, Svetlana. Protecţia indicaţiilor geografice în Republica Moldova /
Svetlana Munteanu // Intellectus. – 2009. – Nr 3. – P. 15-24 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

3321. Pascal, Rodica. Aspecte ale protecţiei mărcilor din domeniul farmaceutic / Ro-
dica Pascal // Intellectus. – 2009. – Nr 3. – P. 31-38 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
: 13 tit.

3322. Rotaru, Sergiu. Regimul juridic al succesiunii în dreptul de autor / Sergiu


Rotaru // Intellectus. – 2009. – Nr 3. – P. 10-14 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9
tit.

3323. Rusanovschi, Vitalie. Depunerea documentelor în format electronic la AGEPI


/ Vitalie Rusanovschi, Octavian Beico // Intellectus. – 2009. – Nr 3. – P. 5-9 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3324. Zavalistîi, Ana. Practica judiciară în domeniul PI / Ana Zavalistîi // Intellectus. –


2009. – Nr 3. – P. 46-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3315)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.4 Drept funciar. Drept agrar
3325. Ищенко, Д. Сравнительная характеристика приобретательной давности
на земельный участок в законодательствах Украины и Республики Молдова / Д.
Ищенко // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 1. – P. 48-53. – Bibliogr. : 13 tit.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


(Vezi Nr 3390)

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3326. Влах, И. Принципы служебного поведения государственного служащего /
И. Влах // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 1. – P. 24-28. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3298, 3490, 3495-96)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3327. Dilion, Marcela. Opinii şi atitudini privind formarea asistenţilor sociali / Marcela
Dilion // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personali-
tate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P.159-
164. – Rez. în lb. engl.
368 Asigurări
3328. Балабан, Сергей. Рейтинг надежности страховых компаний / Сергей Ба-
лабан // Profit. – 2009. – Nr 10. – P. 16-20 : tab.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3329. Babii, Vladimir. Principiul educaţiei personalităţii proactive / Vladimir Babii //
Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate inte-
grală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P. 302-307. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 307(6 tit.)

3330. Bolboceanu, Aglaia. Implicaţii sociale şi psihologice ale standardelor educaţi-


onale / Aglaia Bolboceanu // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschi-
dere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt.1. –
Ch., 2009. – P. 40-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 47( 8 tit.).

3331. Bucun, Nicolae. Percepţiile cadrelor didactice privind schimbarea curriculumu-


lui educaţional / Nicolae Bucun, Violeta Mija, Oxana Paladi // Modernizarea standardelor şi
curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt.
Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt.1. – Ch., 2009. – P. 14-26 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4
tit.

3332. Cara, Angela. Modernizarea curriculumului de bază din perspectiva tendinţelor


moderne în domeniul dezvoltării curriculare / Angela Cara // Modernizarea standardelor şi
curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P. 96-102. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 101-102 (5 tit.)

3333. Cosovan, Olga. Competenţe şi obiective transdisciplinare / Olga Cosovan //


Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate inte-
grală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P.132-138.

3334. Jelescu, Raisa. Profilaxia şi terapia stresului şcolar / Raisa Jelescu, Lucia
Savca // Psihologie. – 2009. – Nr 3. – P. 55-66 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

3335. Pogolşa, Lilia. Managementul evaluării curriculumului educaţional în învăţă-


mântul preuniversitar / Lilia Pogolşa // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale –
deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 :
Pt.1. – Ch., 2009. – P. 5-14. – Rez. în lb. engl.

3336. Savca, Lucia. Cunoaşterea multiaspectuală a elevului – o prerogativă a zilei /


Lucia Savca // Psihologie. – 2009. – Nr 3. – P. 3-12 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3337. Vârlan, Maria. Factorii adaptării preadolescenţilor la treapta gimnazială / Maria


Vîrlan, Marina Bejenaru // Psihologie. – 2009. – Nr 3. – P. 13-22 : fig.,tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 7 tit.

3338. Zaharia, Victor. Cadrul normativ-juridic şi strategic al educaţiei în domeniul


drepturilor omului în şcoală / Victor Zaharia // Rev. de Ştiinţe Penale : an. – 2008/ 2009. –
Ed. spec. – P. 118-136. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3339. Букун, Николай. Концептуальные подходы при определении содержания


образования по биоэтике / Николай Букун, Лилия Поголша, Виолета Мижа // Moderni-
zarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală :
Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P. 5-10. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 9-10 (6 tit.)

3340. Гуров, Каролина. Некоторые аспекты психологического консультирова-


ния в школе / Каролина Гуров, Лучия Улману // Psihologie. – 2009. – Nr 3. – P. 45-54 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3341. Ожога, Наталья. Эффективный метод для развития мышления у млад-


ших школьников / Наталья Ожога // Psihologie. – 2009. – Nr 3. – P. 35-44. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 21 tit. P. 44 (21 tit.).

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3342. Botgros, Ion. Conceptualizarea integrată în dezvoltarea curricula şcolare la


aria "Matematică şi ştiinţe" / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Victor Păgînu // Modernizarea
standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materia-
lele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 1. – Ch., 2009. – P. 121-127. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 127 (5 tit.).

3343. Cara, Angela. Revizuirea curriculumului la disciplina Educaţia moral-spirituală /


Angela Cara, Larisa Prisacaru // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – des-
chidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 1.
– Ch., 2009. – P. 172-177. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 177(5 tit.).

3344. Conţinuturile curriculare şi canonul literar / Tatiana Cartaleanu, Adrian Ghicov,


Olga Cosovan [et al.] // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere
spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 1. – Ch.,
2009. – P. 85-91.

3345. Curriculumul la limba şi literatura română, alolingvi. Perspective de moderni-


zare / Tamara Cazacu, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Elena Sicorschi [et al.] // Modernizarea
standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materia-
lele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 1. – Ch., 2009. – P. 91-100.

3346. Evaluarea curriculumului şcolar la biologie // Mihai Leşanu, Nina Bernaz, Stela
Gînu [et al.] // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o per-
sonalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 1. – Ch., 2009. – P.
142-148. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 148 (7 tit.).

3347. 0 nouă viziune asupra curriculumului şi standardelor la informatică / Lilia


Ivanov, Anatol Gremalschi, Ludmila Gremalschi [et al.] // Modernizarea standardelor şi
curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt.
Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 1. – Ch., 2009. – P. 148-156. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 156 (5 tit.).

3348. Pâslaru, Vlad. Principii de modernizare a curriculumului de limba şi literatura


română (EL/ELA) / Vlad Pâslaru // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale –
deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt.
2. – Ch., 2009. – P. 76-81. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 81(4 tit.)

3349. Stângă, Ala. Evaluarea curriculumului de educaţie muzicală : retro- şi perspec-


tive / Ala Stângă, Marina Morari // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale –
deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt.
1. – Ch., 2009. – P. 185-192. – Rez. în lb. engl.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

3350. Zbîrnea, Alexandra. Sugestii asupra unor componente ale curriculumului la


educaţia plastică / Alexandra Zbîrnea, Teodora Hubenco, Veronica Ranga // Modernizarea
standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materia-
lele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt.1. – Ch., 2009. – P. 193-198. – Rez. în lb. engl.

3351. Куррикулум по русскому языку и литературе : анализ и методические


рекомендации по усовершенствованию / Анна Пригорская, Елена Бурачёва, Эмилия
Лука [et al.] // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o per-
sonalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 1. – Ch., 2009. – P.
100-107. – Bibliogr. în note, p. 107(5 tit.)

3352. Оценивание школьного куррикулума по русскому языку и литературе /


Раиса Горшкова, Нина Горбачева, Татьяна Черных [et al.] // Modernizarea standardelor
şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt.
Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 1. – Ch., 2009. – P. 107--114. – Bibliogr. în note, p. 114 (3 tit.)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3353. Achiri, Ion. Metodologia elaborării standardelor de competenţă / Ion Achiri,
Aglaia Bolboceanu, Maria Hadârcă // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale –
deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 :
Pt.1. – Ch., 2009. – P. 47-54. – Rez. în lb. engl.

3354. Dandara, Otilia. Proiectarea carierei, reper conceptual şi strategic al dezvoltării


curriculare / Otilia Dandara // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschi-
dere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 2. –
Ch., 2009. – P. 223-225. – Rez. în lb. engl. - Bibliogr. în note, p. 225 (4 tit.).

3355. Rusnac, Svetlana. Influenţa în comunicarea didactică profesor – student : cer-


cetare experimentală / Svetlana Rusnac, Ruslan Russu // Psihologie. – 2009. – Nr 3. – P.
74-82 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

3356. Vicol, Nelu. Formarea profesională iniţială şi continuă Per valorem / Nelu Vicol
// Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate
integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P.164-171. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 170-171(8 tit.).

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3357. Cemortan, Stela. Problema şi reperele dezvoltării curriculumului preşcolar /
Stela Cemortan // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt.1. – Ch., 2009. –
P. 66-73. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 73 (5 tit.)

3358. Jelescu, Raisa. Trăirile emoţionale ale elevilor de vârstă şcolară mică şi valori-
le lor atitudinale în procesul de evaluare / Raisa Jelescu, Aglaida Bolboceanu // Moderniza-
rea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Ma-
terialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P. 234-237. – Rez. în lb.
engl.

3359. Pascaru, Valentina. Relevarea eficienţei organizării integrate a curriculumului


preşcolar / Valentina Pascaru // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – des-
chidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 2.
– Ch., 2009. – P.102-106. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 106 (5 tit.)

3360. Perspective de modernizare a standardelor şi a curriculumului şcolar în învă-


ţământul primar / Irina Gantea, Mariana Marin, Eugenia Marin [et al.] // Modernizarea stan-
dardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materialele
Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 1. – Ch., 2009. – P. 73-85. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 85 (5 tit.)

3361. Раку, Жана. Психологические аспекты гражданского воспитания в


дошкольном возрасте / Жанна Раку // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale
– deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 :
Pt. 2. – Ch., 2009. – P. 268-271. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 271(5 tit.)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3362. Bucun, Nicolae. Curriculumul recuperatoriu pentru pregătirea către şcoală a
copiilor cu tulburări de limbaj / Nicolae Bucun, Ala Nosatîi // Modernizarea standardelor şi
curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt.
Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P. 249-255. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 255 (7 tit.)

3363. Bucun, Nicolae. Educaţia incluzivă – condiţie pentru dezvoltarea curriculumu-


lui şcolar / Nicolae Bucun, Domnica Dînu // Modernizarea standardelor şi curricula educaţi-
onale – deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct.
2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P. 219-223. – Rez. în lb. engl.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
(Vezi Nr 3327)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
3364. Silistraru, Nicolae. Strategii didactice interactive de învăţare prin cooperare în
învăţământul universitar / Nicolae Silistraru // Modernizarea standardelor şi curricula educa-
ţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct.
2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P. 34-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (5 tit.)

3365. Гуцу, Владимир. Компетентностный подход в системе высшего


образования : традиции и инновации / Владимир Гуцу // Modernizarea standardelor şi
curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt.
Intern., 22-23 oct. 2009 : Pt.1. – Ch., 2009. – P. 26-36 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7
tit.

3366. Кер, Людмила. Особенности самоуважения личности современного


студента / Людмила Керр, Жанна Раку // Modernizarea standardelor şi curricula educaţio-
nale – deschidere spre o personalitate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern., 22-23 oct.
2009 : Pt. 2. – Ch., 2009. – P. 271-273. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 273 (5 tit.)

391/395 Etnologie
(Vezi Nr 3568)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 3339, 3442)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


548 Cristalografie
3367. Gheorghiţă, Eugen. Relaxarea de spin în monocristalele de antimon de galiu
dopate cu fier / Eugen Gheorghiţă, Felicia Ermalai, Valeriu Canţer // Microelectronics and
Computer Science : Proceeding of the 6 th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 42.
– Rez. în lb. engl.

3368. Gheorghiţă, Eugen. Structura Spectrelor de Iradiere ale Antimonidului de Ga-


liu Dopat cu Fier pentru Diapazonul Spectral (0,8-:-0.812) Ev / Eugen Gheorghiţă, Leonid

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Guţuleac, Victoria Melinte // Microelectronics and Computer Science : Proceeding of the 6th
Intern. Conf.,oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 42. – Rez. în lb. engl.

3369. Muntyanu, F. M. Supraconductibilitate şi feromagnetism în bicristale şi


tricristale ale aliajelor Bi-Sb / F. M. Muntyanu, V. Chistol // Microelectronics and Computer
Science : Proceeding of the 6th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 111-114 : fig. –
Bibliogr. în note, p. 114 (8 tit.).

3370. Sinteza şi proprietăţile optice ale soluţiilor coloidale de nanocristalele de PbS /


Anatolie Miotioglo, Anatolie Gavriluţă, Renata Lascova [et al.] // Microelectronics and Com-
puter Science : Proceeding of the 6th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 167-170
: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 170 (17 tit.).

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
3371. Boian, Ilie. Condiţiile meteorologice din vara anului 2009 / Ilie Boian, Tatiana
Stamatov // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 4. – P. 43-45 : fot.

3372. Cazac, Valeriu. Serviciul Hidrologic de Stat al Republicii Moldova la aniversa-


rea de 65 ani / Valeriu Cazac // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 4. – P. 46-48 : fig.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
579 Microbiologie
3373. Biomasa de spirulină – sursă de preparate antioxidative şi antiradicalice /
Ludmila Rudi, Liliana Cepoi, Angela Cepoi [et al.] // Probleme actuale ale microbiologiei şi
biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 105-106.

3374. Bulimaga, Valentina. Elaborarea metodei de determinare a iodului în biomasa


algală / Valentina Bulimaga, Victoria Voloc // Probleme actuale ale microbiologiei şi
biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 38-39. –
Bibliogr. în note, p. 39 (4 tit.).

3375. Burţeva, S. Selectarea mediilor de protecţie şi regenerare pentru liofilizarea


tulpinilor de streptomicete / S. Burţeva, O. Postolachi // Probleme actuale ale microbiologiei
şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 35-36.

3376. Ficobilinogeneza la cianobacteria Spirulina Platensis la cultivare în prezenţa


compuşilor coordinativi ai CO(II) şi NI(II) / Liliana Zosim, Nadejda Efremova, Daniela

89
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

Elenciuc [et al.] // Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu
participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 54-55. – Bibliogr. în note, p. 55 ( 6tit.).

3377. Onofraş, L. Biodiversitatea agenţilor fitopatogeni ce cauzează bolile


traheomicotice la plante şi agresivitatea lor în procesul de patogeneză / L. Onofraş // Pro-
tecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. –
P. 75-76.

3378. Procedee noi de obţinere a biomasei de spirulină fiero- şi cromocomponente /


Daniela Elenciuc, Liliana Zosim, Valentina Bulimaga [et al.] // Probleme actuale ale microbi-
ologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P.
39-41. – Bibliogr. în note, p. 39-41(6 tit.).

3379. Realizări şi perspective de dezvoltare a ficobiotehnologiei în Republica Moldo-


va / Valeriu Rudic, Angela Cojocari, Liliana Cepoi // Probleme actuale ale microbiologiei şi
biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 93-95.

3380. Rudic, V. File din istoria dezvoltării microbiologiei în Moldova / V. Rudic, L. O


nofraş // Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare
intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 3-18.

3381. Schimbările algoflorei edafice după o perioadă îndelungată de păstrare în


condiţii de laborator / Victor Şalaru, Vasile Şalaru, Victor Melnic [et al.] // Probleme actuale
ale microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch.,
2009. – P. 73-74.

3382. Studiul productivităţii cianobacteriei Spirulina Plantensis şi a capacităţii de


acumulare a cuprului în biomasă la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II) /
Ludmila Batîr, Valeriu Rudic, Liliana Zosim [et al. ] // Probleme actuale ale microbiologiei şi
biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 41-43 :
tab. – Bibliogr. în note, p. 43(4 tit.).

3383. Микромицет из рода Aspergillus – продуцент гидролитического


ферментного комплекса целлюлазного и ксиланазного действия / А. А. Десятник, Ж.
П. Тюрина, С. Ф. Клапко [et al.] // Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei :
Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 114-116 : tab.

58 BOTANICA
(Vezi Nr 3443)

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

59 ZOOLOGIE
3384. Об энтомофауне как компоненте биоразнообразия в Республике Молдова
/ Борис Верещагин, Ливия Калестру, Наталья Мунтяну [et al.] // Mediul Ambiant. – 2009.
– Nr 4. – P. 5-8 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
3385. Stratulat, R. Evoluţia situaţiei demografice în Republica Moldova : structură,
factorii de risc, tendinţe şi perspective : [probl. natalităţii, mortalitatea populaţiei] / R.
Stratulat // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 8-17 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3411)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.1 Factori climaterici
3386. Cojocaru, Ala. Vulnerabilitatea sănătăţii copiilor în mediul ambiant rural / Ala
Cojocaru // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 137-342 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3385)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3387. Bahnarel, Ion. Activitatea Secţiei Igiena Radiaţiilor în perioada a. 1980-1994 /
Ion Bahnarel // Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie : Materi-
alele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare Intern., 17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 7-17 : fot.

3388. Bahnarel, Ion. Evenimentele post-Cernobâl în Republica Moldova în primul an


după accident / Ion Bahnarel // Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radio-
biologie : Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare Intern., 17 oct. 2009. – Ch., 2009. –
P. 34-39 : tab. – Bibliogr. în note, p. 38-39(7 tit.).

3389. Bălan, Ionel. Asigurarea calităţii instalaţiilor şi echipamentului în medicina nu-


cleară / Ionel Bălan // Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie :
Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare Intern., 17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 83-89.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p.89 (3 tit.).

91
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

3390. Cercetări privind cartarea naţională a radonului (în interior şi în diferiţi factori
de mediu) pentru protecţia populaţiei în conformitate cu cerinţele normelor internaţionale şi
ale UE / Liubov Coreţchi, I. Bahnarel, Iu. Chiruţa [et al.] // Probleme actuale în igiena radia-
ţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie : Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare Intern.,
17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 44-51 : fig.,tab. –Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note,
p.51(3 tit.).

3391. Coreţchi, Liubov. Realizările ştiinţifice ale Laboratorului Ştiinţific Igiena Radia-
ţiilor, Centrul de Radioprotecţie şi Igiena Radiaţiilor (CRPIR) în perioada a.a.1996-2009 /
Liubov Coreţchi // Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie :
Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare Intern., 17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 29-33.

3392. Monitorizarea radioecologică a factorilor de mediu în Republica Moldova /


Liubov Coreţchi, Alexandra Cornescu, Lilia Coreţchi [et al.] // Probleme actuale în igiena
radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie : Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare
Intern., 17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 89-95 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în
note, p.95 (5 tit.).

3393. Riscul pentru sănătate asociat radiaţiilor ionizante / Liubov Coreţchi, Adela
Cucereanu, I. Bahnarel [et al.] // Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radi-
obiologie : Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare Intern., 17 oct. 2009. – Ch., 2009.
– P. 51-60 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p.60 (3 tit.).

3394. Оценка отдаленных последствий аварии на ЧАЭС. Состояние здоровья


детей, рожденных в семьях ликвидаторов после участия в ликвидации последствий
аварии / Л.С.Корецкая, М. Молдовану, Е. Е. Самотыя [et al.] // Probleme actuale în igie-
na radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie : Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare
Intern., 17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P.129-139 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
în note, 138-139 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3396-97)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
(Vezi Nr 3321)

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Prepara-
te farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 3419, 3434, 3436)

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


3395. Dispozitiv pentru terapia fotodinamică anti–microbiană / Iurie Nica, Leonid
Pogoreliski, Evgheny Maximov [et al.] // Microelectronics and Computer Science :
Proceeding of the 6th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 82-84 : des. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 84 (8 tit.).

3396. Ursulean, Ion. Aspecte primordiale ale activităţii Centrului de Radioprotecţie şi


Igiena Radiaţiilor al CNŞPMP în perioada a. 1995-2009 / Ion Ursulean, Elena Coban // Pro-
bleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie : Materialele Conf. Naţ.
(jubiliară) cu participare Intern., 17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 21-28 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3428)

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvirilor (intoxicaţiilor)


(Vezi Nr 3406, 3432)

616 Patologie. Medicină clinică


3397. Coreţchi, Liubov. Estimarea statutului sanitaro-igienic al populaţiei determinat
de nivelul de morbiditate prin cancer / Liubov Coreţchi, Adela Cucereanu // Probleme actua-
le în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie : Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu
participare Intern., 17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 122-129. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. în note, p.128-129 (18 tit.).

3398. Determinarea individualizării tratamentului dereglărilor metabolismului


Fenilalaninei / Natalia Uşurelu, S. Garaeva, L. Lîsîi [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. –
Nr 3. – P. 219-228 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

3399. Frecvenţa variantelor alelei C677T în gena 5.10-metilentetrahidrofolatreduc-


taza ca factor genetic predispozant în apariţia defectelor tubului neural şi a malformaţiilor
congenitale dependente de acid folic în populaţia Republicii Moldova / Victoria Sacară, Ele-
na Scvorţova, M. Duca [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 215-219 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

3400. Selevestru, Rodica. Particularităţile stasului alergologic la elevii cu astm


bronşic din diferite condiţii habituale / Rodica Selevestru // Bul. de perinatologie. – 2009. –
Nr 3. – P. 175-180 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

3401. Caz clinic de hipertensiune arterială secundară malignă / Ludmila Cerempei, V.


Cojocaru, Tatiana Covalschi [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 193-199 :
fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

3402. Dimitriu, A. G. Bazele fiziopatologice ale tratamentului insuficienţei cardiace la


copii / A. G. Dimitriu, N. Nistor // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 62-67 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

3403. Dimitriu, A. G. Malformaţii congenitale de cord cu manifestări severe neonata-


le / A. G. Dimitriu, Maria Stamatin, N. Nistor // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 21-
26 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

3404. Impactul greutăţii mici la naştere şi a obezităţii asupra valorilor tensiunii arteria-
le în copilărie / M. Rudi, Lucia Pîrţu, Ina Palii [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3.
– P. 100-104 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

3405. Iordache, C. Factori predictivi de pronostic nefavorabil în insuficienţa cardiacă


a copilului / C. Iordache, A. C. Luca, Ş. M. Moisa // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. –
P. 104-108 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

3406. Iordache, C. Intoxicaţii acute sau supradozări ale medicaţiei folosite în terapia
bolilor cardio-vasculare la copii / C. Iordache, A.C. Luca, Ş. M. Moisa // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 36-42. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

3407. Oportunităţi diagnostice ale hipertensiunii arteriale la copiii cu obezitate şi su-


praponderali / Svetlana Cojocari, Nelea Mătrăgună, Ninel Revenco [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 112-115 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
14 tit.

3408. Palii, Ina. Valoarea diagnostică şi prognostică a ecocardiografiei transtoracice


în hipertensiunea pulmonară secundară malformaţiilor cardiace congenitale cu şunt sistemi-
co-pulmonară / Ina Palii // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 129-133 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

3409. Romanciuc, Lilia. Particularităţile clinico-paraclinice şi vegetative la copii cu


prolaps de valvă mitrală şi tulburări funcţionale cardiace / Lilia Romanciuc, Ninel Revenco //
Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 133-137 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.
: 4 tit.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3410. Sindromul coagulării intravasculare diseminate (CID) la copii. Diagnostic şi tra-


tament / Liubov Vasilos, Ana Savciuc, Elena Păpădie [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009.
– Nr 3. – P. 27-31 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

3411. Utilizarea metodelor biochimice şi molecular-genetice în diagnosticul hemofiliei


în Republica Moldova / Natalia Şirocova, M. Vicol, N. Barbacaru [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 228-232 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
13 tit.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


3412. Aramă, Marina. Terapia antileucotrienică : efectul clinic la copii cu astm
bronşic moderat persistent / Marina Aramă, Adela Horodişteanu-Banuh // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 168-173 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

3413. Şciuca, Svetlana. Saturaţia cu O² şi gradul de rezistenţă la efort fizic al copiilor


cu fibroză chistică / Svetlana Şciuca, Aliona Cotoman, Oxana Turcu // Bul. de perinatologie.
– 2009. – Nr 3. – P. 173-175 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

3414. Tuberculoza la copii – o problemă a pediatriei moderne / C. Iavorschi,


Valentina Bolotnicov, Ecaterina Axenti [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P.
165-168 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3400, 3418)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3415. Managementul diagnostic şi terapeutic al copiilor cu sindromul vomei ciclice în
condiţiile secţiei de reanimare şi terapie intensivă / Ludmila Cerempei, Viorica Moroianu,
Tatiana Covalschi [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 72-77 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 19 tit.

3416. Raba, Tatiana. Aspecte epidemiologice de management diagnostic şi terapeu-


tic în hepatitele cronice virale la copiii născuţi de mame infectate cu VHB, VHD şi VHC /
Tatiana Raba // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 181-185 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.

3417. Timoşco, Maria. Unele căi de menţinere a bacteriocenozei intestinale la nivel


sanogen / Maria Timoşco // Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt.
naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 82-84.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

3418. Ţurcanu, Tamara. Diagnosticul infecţiilor hepatice la copii în secţia de boli res-
piratorii acute / Tamara Ţurcanu, Ludmila Cerempei // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3.
– P. 189-193 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

3419. Влияние препарата BioR на эффективность иммунореабилиции больных


парадонтозом / В. Оуату, С. Гинда, В. Рудик [et al.] // Probleme actuale ale microbiologiei
şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 153-
154.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


3420. Caracteristica hemodinamicii renale la copiii cu diferite grade de reflux vezico-
ureteral / Natalia Zaicova, A. Caraman, P. Stratulat [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. –
Nr 3. – P. 148-153 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

3421. Ciuhrii, Veaceslav. Preparat entomologic pentru tratarea hiperplaziei benigme


şi a proceselor inflamatoare în prostată / Veaceslav Ciuhrii, Valeriu Rudic // Probleme ac-
tuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009.
– Ch., 2009. – P. 162-163.

3422. Infecţiile tractului urinar la copii de vârstă 0-1 an – pielonefrita : factorii de risc
şi particularităţile clinico-evolutive / Svetlana Beniş-Dumitraş, Angela Ciuntu, Jana Bernic [et
al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 142-145 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 10 tit.

3423. Pielonefrita la copiii de vârstă 1-3 ani – factorii de risc şi particularităţile clinico-
evolutive / Svetlana Beniş-Dumitraş, Angela Ciuntu, P. Martalog [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 145-148 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

3424. Rotaru, Valentina. Particularităţile epidemiologice şi legităţile apariţiei malfor-


maţiilor reno-urinare la copii / Valentina Rotaru // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P.
159-165. – Bibliogr. : 40 tit. P.163-165 (40 tit. în lb. rom., engl., rusă).

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


3425. Covalciuc, Gr. Managementul spondiloartritelor seronegative la copii / Gr.
Covalciuc // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 127-129 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

3426. Modificările articulare şi activitatea paraclinică în artrita juvenilă idiopatică /


Ninel Revenco, Angela Druşcă, S. Foca [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P.
121-125 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3427. Revenco, Ninel. Rolul superoxidismutazei în patogenia artritei juvenile idiopa-


tice / Ninel Revenco, Angela Druşcă // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 125-127 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3428. Caraman, A. Utilizarea ultrasonografiei în diagnosticul patologiei cerebrale la
nou-născuţii prematuri şi cei născuţi în asfixie / A. Caraman, A. Magulcaie // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 57-62 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12
tit.

3429. Covalciuc, Diana. Abordări moderne de recuperare funcţională a copiilor cu


paralizie cerebrală / Diana Covalciuc // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 199-202 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

3430. Evoluţia neuromotorie a nou-născuţilor prematuri diagnosticaţi cu hemoragie


intraventriculară / Georgeta Diaconu, Ioana Grigore, C. Iordache [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 209-211 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

3431. Opţiuni terapeutice ale spasticităţii la copii cu paralizie cerebrală / Ioana Grigo-
re, Georgeta Diaconu, M. Burlea [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 206-
209. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 29 tit. P. 207-208 (29 tit. în lb. engl.).
(Vezi de asemenea Nr 3398)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


3432. Intoxicaţiile acute cu droguri ilicite / N. Nistor, C. Iordache, Alina Luca [et al.] //
Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 42-45 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
15 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


3433. Aspectele obstetricale ale decesului perinatal / P. Stratulat, V. Popov, Tatiana
Carauş [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 95-100 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

3434. Eficacitatea terapiei antenatale cu corticosteroizi asupra structurii morbidităţii


şi mortalităţii copiilor prematuri în secţia de reanimare şi terapie intensivă a IMSP ICŞOSM
şi C / P. Stratulat, Larisa Crivceanscaia, Dorina Rotaru [et al.] // Bul. de perinatologie. –
2009. – Nr 3. – P. 77-84 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

3435. Insuficienţa organică multisistemică la nou-născuţii prematuri / Marcela Şoitu,


Ludmila Cocârlă, Galina Şcerbacova [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 53-
57 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

3436. Parametrii hematologici la nou-născuţii cu greutate foarte mică la naştere sub


tratament cu eritropoietina exogenă / Marcela Şoitu, Ludmila Ciocârla, Galina Şcerbacova
[et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 91-94 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 12 tit.

3437. Stratulat, P. Percepţiile mamelor în legătură cu serviciile acordate în asistenţa


primară şi maternitate / P. Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carauş // Bul. de perinatologie. –
2009. – Nr 3. – P. 84-91 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3403)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general
3438. Структурное построение и конструкция молдавского студенческого
микроспутника / Ион Бостан, Валерий Блинов, Валерий Блажа [et al.] // Microelectronics
and Computer Science : Proceeding of the 6 th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P.
468-473 : fig., scheme.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule.


Tuburi cu raze X
3439. Aramă, E. Structura spectrelor de iradiere a politipului la 80 K / E. Aramă, E.
Gheorghiţă, V. Pântea // Microelectronics and Computer Science : Proceeding of the 6 th
Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 51-52. – Rez. în lb. engl.

3440. Nastas, Vitalie. Măsurarea impedanţei în coordonate Carteziene prin metoda


rezonanţei simulate / Vitalie Nastas, Pavel Nicolaev // Microelectronics and Computer
Science : Proceeding of the 6th Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 65-68. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 68 (4 tit.).

3441. Электронные датчики для измерения давления и температуры в


автоматизированных системах / Владимир Смыслов, Владимир Якунин, Игорь
Белоцерковский [et al.] // Microelectronics and Computer Science : Proceeding of the 6th
Intern. Conf., oct.1-2, 2009. – Ch., 2009. – P. 452-455 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 455 (12 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3367, 3368, 3369, 3395)

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3442. Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din bazinul hidrografic al râului Prut : (ra-
ioanele Briceni, Edineţ, Râşcani) / Maria Sandu, E. Sergentu, A. Tărîţă [et al.] // Mediul Am-
biant. – 2009. – Nr 4. – P. 36-40 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

3443. Trofim, Alina. Rolul algelor Cylindrospermum Licheniforme F. Alatosporum


(Kondrat) şi Anabaenopsis Sp. în procesul de epurare a apelor reziduale de la complexele
zootehnice / Alina Trofim, Vasile Şalaru, Sergiu Dobrojan // Probleme actuale ale microbio-
logiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P.
178-179.

629 Tehnica mijloacelor de transport


3444. Поросятковский, Владимир. Оптимизация системы технического обслу-
живания автомобильного транспорта / Владимир Поросятковский // Transport : econo-
mie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern.,16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 211-214 :
fig.

3445. Поросятковский, Владимир. Показатели повышения эффективности ис-


пользования материальной базы СТО / Владимир Поросятковский // Transport : eco-
nomie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 215-
218.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
3446. Cuza, Petru. Particularităţile procesului de răsărire şi supravieţuire a puieţilor
de stejar pedunculat dererminate de epoca semănatului şi tipul populaţiei / Petru Cuza //
Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 4. – P. 1-4 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3447. Postolache, Gheorghe. Rezervaţia naturală Rosoşeni : [ecosistemă forestieră


de stejar pedunculat] / Gheorghe Postolache, Dragoş Postolache // Mediul Ambiant. – 2009.
– Nr 4. – P. 18-25 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
3448. Boboc, Nicolae. Evaluarea potenţialului de pretabilitate agricolă a terenurilor în
bazinul râului Bălţata / Nicolae Boboc, Iurie Bejan, Ana Tănase // Mediul Ambiant. – 2009. –
Nr 4. – P. 30-35 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

3449. Boincean, B. Sănătatea solului – veriga de bază în asigurarea sănătăţii plante-


lor / B. Boincean // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22
oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 7-19 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (15 tit.).

3450. Видовой состав водорослей почв ксерофито-лесного чернозёма / Виктор


Шалару, Василе Шалару, Наталья Визитеу [et al.] // Probleme actuale ale microbiologiei
şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 71-73.

3451. Меренюк, Г. В. Деградация почв, вовлеченных в сельскохозяйственный


оборот, и решение проблемы с микробиологических позиций // Probleme actuale ale
microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch.,
2009. – P. 61-63.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
3452. Bureţ, Ion. Vitavax 200 FF produs universal pentru tratamentul seminţelor / Ion
Bureţ // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. –
Ch., 2009. – P. 350-353 : tab. – Rez. în lb. engl.

3453. Gorban, V. Elemente de mecanizare a proceselor de producere în masă a


agenţilor biologici pentru agricultura ecologică / V. Gorban, A. Abaşchin // Protecţia Plante-
lor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 257-259 :
tab. – Rez. în lb. engl.

3454. Итоги и перспективы применения БАВ в системах интегрированной


зашиты растений / В. И. Войняк, В. А. Брадовская, М. Г. Батко [et al.] // Protecţia Plante-
lor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 212-217.
– Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3484)

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 3371, 3453)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
3455. Batco,A. Studiul asupra patogenităţii nematozilor entomoparaziţi Steinernema
feltiae şi Heterorhabditis bacteriophora la combaterea dăunătorului Helicoverpa armigera /
A. Batco // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009.
– Ch., 2009. – P.166-167. – Rez. în lb. engl.

3456. Cecan, A. Influenţa preparatului melangozidă – o asupra creşterii vegetative,


activităţii enzimatice, conţinutului glucidelor şi rodire la pomii de măr / A. Cecan, Gh.
Şişcanu // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. –
Ch., 2009. – P.132-133. – Rez. în lb. engl.

3457. Croitoru, N. Testarea noului insecticid succesor, 400 EC pentru diminuarea


densităţii numerice a populaţiilor de insecte dăunătoare a culturii de rapiţă / N. Croitoru, A.
Timuş, S. Panuţa // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22
oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 284-288 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 288 (3
tit.)

3458. Eficacitatea unor produse cu conţinut de valsaciper 250 EC în combaterea dă-


unătorilor mazării pentru conservat / N. Croitoru, A. Timuş, S. Panuţa // Protecţia Plantelor –
Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 280-283 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 283 (3 tit.)

3459. Gavriliţa, L. Metode ecologic inofensive de protecţie a plantelor prin utilizarea


entomofagului Trichogramma SPP / L. Gavriliţă // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspec-
tive : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 250-252 : : tab. – Rez. în lb. engl.

3460. Harghel, P. Sinteza feromonilor sexuali a unor dăunători a culturilor agricole /


P. Harghel, G. Roşca // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-
22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 179-180. – Rez. în lb. engl.

3461. Magher, M.G. Influenţa focului bacterian asupra stării fitosanitare a culturilor
pomicole / M.G. Magher // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. In-
tern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 311-312 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 312 (4 tit.)

3462. Roşca, G. Sinteza tranc-8, trans-10- dodecadienilacetatului – componentul princi-


pal al feromonului sexual al viermelui perelor / G.Roşca, P. Harghel, V. Voineac // Protecţia

101
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P.
203. – Rez. în lb. engl.

3463. Todiraş, V. Evaluarea metodelor de calculare a sumei temperaturilor efective


pentru prognoza viermelui mărului (Cydia pomonella I.) / V. Todiraş, T. Tretiacov // Protecţia
Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P.117-
120 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

3464. Utilizarea tehnologiilor GIS şi GPS în elaborarea modelelor de dezvoltare a bo-


lilor şi dăunătorilor / V. Todiraş, T. Tretiacov, V. Beh [et al.] // Protecţia Plantelor – Realizări
şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P.122-123. – Rez. în lb.
engl.

3465. Voloşciuc, L. IPPAE – între istorie şi perspective / L. Voloşciuc // Protecţia


Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 30-
35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 35 (6 tit.).

3466. Voloşciuc, Leonid. Biotehnologia producerii şi aplicării mijloacelor biologice de


protecţie a plantelor în agricultura ecologică / Leonid Voloşciuc // Probleme actuale ale mi-
crobiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009.
– P. 103-104. – Bibliogr. în note, p. 104 (6 tit.).

3467. Вронских, М. Д. Некоторые риски с./х. производства Молдовы и пробле-


мы защиты растений / М. Д. Вронских // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective :
Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 36-49 : fig.,tab. – Rez. în lb. engl.

3468. Магер, М. Marinero 35 % S.C. – надежная защита насаждений яблони от


важнейших вредителей / М. Магер, В. Магер, Ю. Думитраш // Protecţia Plantelor – Rea-
lizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 304-306. – Rez. în
lb. engl.

3469. Магер, М. Малообъемное опрыскивание в интенсивных садах Молдовы /


М. Магер, Ю. Думитраш, В. Магер // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp.
Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 307-309 : tab. – Rez. în lb. engl.

3470. Мунтян, Е. М. Резистентность вредителей овощных культур защищеного


грунта к некоторым пестицидам / Е. М. Мунтян // Protecţia Plantelor – Realizări şi Per-
spective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 191-192. – Rez. în lb. engl.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3471. Памужак, Н. Г. О пороге вредоносности некоторых листогрызущих


вредителей кукурузы / Н.Г. Памужак // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective :
Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 317-320 : tab. – Rez. în lb. engl.

3472. Перспективное направление развития экологизированной системы


защиты гороха от вредных организмов / В. А. Брадовский, Н. П. Брадовская, Л. Ф.
Волошук [et al.] // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct.
2009. – Ch., 2009. – P. 234-237 : tab. – Rez. în lb. engl.

3473. Суменкова, В. В. Чувствительность к Омайту растительноядных клещей в


связи с диапаузой / В. В Суменкова // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp.
Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 328-330 : tab. – Rez. în lb. engl.

3474. Щербакова, Т. И. Влияние антагонистических грибов на патогенны


Sclerotina scerotiorum и Fusarium Sp. на посевах сои / Т. И. Щербакова // Protecţia Plan-
telor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P.157-159.
– Rez. în lb. engl.

3475. Эффективность препаративных форм феромонов Изомате в


дезориентации чешуекрылых вредителей яблони / В.И. Войняк, В.А. Шляхтич, В. М.
Сырбу [et al.] // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct.
2009. – Ch., 2009. – P. 347-348 : tab. – Rez. în lb. engl.

3476. Язловецкий И. Г. Устойчивость садовых популяций яблонной плодожорки


к основным классам инсектицидов / И. Г. Язловецкий, А. П. Якимчук // Protecţia Plante-
lor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 181-182.
– Rez. în lb. engl.

3477. Якимчук, А. П. Потенциальная возможность полезной фауны в регулиро-


вание численности яблонной плодожорки при альтернативной стратегии защиты яб-
лоневого сада / А. П. Якимчук, М. Г. Батко, В. П. Маевская // Protecţia Plantelor – Reali-
zări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 62-64 : fig. – Rez. în
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3377, 3449)

633 Cultura plantelor de câmp


3478. Попушой, И. С. Антифунгальный потенциал стрептомицетов почв
Молдовы и перспективы их использования в растениеводстве / И. С. Попушой, С. А.
Бурцева // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009.
– Ch., 2009. – P. 198-200. – Rez. în lb. engl.+631.4

103
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
3479. Biodiversitatea comunităţilor de fitonematode la cultura rapiţei de toamnă în
zonele de Centru şi Sud R. Moldova / L. Poiras, E. Iurcu, A. Bivol [et al.] // Protecţia Plante-
lor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 77-79. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 79 (7 tit.).

3480. Daraban, Oxana. Aprecierea activităţii potenţiale levansucrazice şi invertazice


în solul rizosferic al soiei în funcţie de factorii agroecologici / Oxana Daraban // Probleme
actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct.
2009. – Ch., 2009. – P. 77-79 : tab.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări industriale
3481. Calchei, E. Evaluarea fito-sanitară a soiurilor noi de tutun / E. Calchei, A.
Timuş // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. –
Ch., 2009. – P. 277-280 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 280 (3 tit.)

3482. Şuşu, Gh. Centaurea Cyanus L. – o buruiană cu însuşiri medicinale / Gh.


Şuşu, T. Chiru // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simp. Şt. Intern., 19-22 oct.
2009. – Ch., 2009. – P. 113-117. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 116-117 (19 tit.)

633.1 Cereale. Recolte de grâne


(Vezi Nr 3452, 3471)

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
(Vezi Nr 3457-58, 3472, 3474)

634 Horticultură în general


3483. Buşmachiu, G. Contribuţii la cunoaşterea colembolelor edafice din plantaţiile
pomicole şi cele viticole / G. Buşmachiu // Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective :
Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 83-84. – Rez. în lb. engl.

3484. Русу, М. М. Влияние регулятора роста стереоидного типа на адаптацию


яблони к засухе / М. М. Руссу, Г. В. Шишкану, Г. Е. Балмуш // Protecţia Plantelor – Reali-
zări şi Perspective : Simp. Şt. Intern.,19-22 oct. 2009. – Ch., 2009. – P.151-153.
(Vezi de asemenea Nr 3456, 3461-63, 3468-69, 3473, 3475-77)

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat


(Vezi Nr 3470)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor,a şeptelului. Înmulţirea
animalelor domestice
(Vezi Nr 3443, 3484)

636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


(Vezi Nr 3485-86)
636.5/.6 Păsări
3485. Erhan, Dumitru. Modificările hematologice la puii poliparazitaţi cu ectoparaziţi
în faza iniţială şi după tratamentul antiparazitar / Dumitru Erhan, Maria Zamornea // Mediul
Ambiant. – 2009. – Nr 4. – P. 14-17 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

3486. Zamornea, Maria. Infestarea găinilor cu ectoparaziţi în funcţie de tehnologiile


de întreţinere / Maria Zamornea // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 4. – P. 9-13 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

637 Produse ale animalelor domestice(de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
3487. Ţurcan, Natalia. Alba e natural că-ţi place : [interviu cu N. Ţurcan, dir. general
ÎCS Compania "Lactalis-Alba" SRL] / pentru conformitate Irina Tribusean // VIP magazin. –
2009. – Nr 76-77 : fot.

3488. Пищевая ценность комбинированной сметаны выработанной с


использованием местных штаммов молочнокислых бактерий / С. Швец, С. Бурцева, С.
Гараева [et al.] // Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu
participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 148-150.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese.
3489. Sineavscaia, Natalia. Ospăţul non Kosher = Non Kosher feat = Некошерный
пир / Natalia Sineavscaia // Open Skies. – 2009. – Nr 9/10. – P. 94-98 : fot. – Text paral. :
lb. rom., engl., rusă.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


3490. Bogza, Lorena. Lorena Bogza - Dorin Chirtoacă : [interviu cu prezentatoarea
de la PRO TV şi cu primarul general al mun. Chişinău] / interlocutor : Rodica Ciorănică //
VIP magazin. – 2009. – Nr 10. – P. 22-34 : fot. +351/354

3491. Davidovici, Natalia. Creatoarea de ştiri = Neus maker = Создатель новостей


: [interviu cu N. Davidovici, prezentatoare la TV7] / consemnare : Inna Jeltova // Open
Skies. – 2009. – Nr 9/10. – P. 112-120 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3492. Lozovan, Dan. Dan Lozovan : După 10 ani, NIT FM e postul nr.1 : [dir. general
"Dixi Media"] / interlocutor : Irina Tribusean ; fot. : Igor Schimbător // VIP magazin. – 2009. –
Nr 10. – P. 64-66 : fot.

3493. Гырдя, Ливия. Ливия Гырдя. Ведущая, редактор телеканала TV7 : [ин-
тервью] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2009. – Nr 10. – P. 48-50 : fot.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
3494. Hotineanu, Alexandra. Analiza segmentării strategice a afacerii întreprinderii
de transport / Alexandra Hotineanu, Tudor Alcaz // Transport : economie, inginerie şi mana-
gement : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 92-93. – Bibliogr. : 5 tit.

3495. Plămădeală, Vasile. Problemele principale a ecologiei transportului auto şi căi-


le de soluţionare a lor în Republica Moldova / Vasile Plămădeală, Vladimir Poroseatcovschi
// Transport : economie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch.,
2009. – P. 235-237 : tab.

3496. Poroseatcovschi, Vladimir. Problemele principale de securitate ecologică a


transportului auto în oraşe / Vladimir Poroseatcovschi, Vasile Plămădeală, // Transport :
economie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P.
238-240 : tab.

3497. Slanina, Andrei. Atribute logistice ale transportului / Andrei Slanina, Tudor
Alcaz // Transport : economie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009.
– Ch., 2009. – P. 174-179 : fig. – Bibliogr. în note, p. 179 (5 tit.)

3498. Slanina, Andrei. Platforme logistice – soluţii eficiente pentru economisirea de


resurse şi reducerea efectelor poluante : [din transport] / Andrei Slanina, Tudor Alcaz //
Transport : economie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern.,16-17 oct. 2009. – Ch.,
2009. – P. 170-173 : fig. – Bibliogr. în note, p. 173 (5 tit.).

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3499. Vatamaniuc, Sergiu. Costurile referitoare la calitatea serviciilor de transport /


Sergiu Vatamaniuc, Tudor Alcaz // Transport : economie, inginerie şi management : Conf.
Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 163-169 : tab.– Bibliogr. în note, p. 169 (8 tit.)

3500. Гарштя, Нина. Выбор автомобилей для грузовых перевозок / Нина


Гарштя, Юрий Губер // Transport : economie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern.,
16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 204-210 : fig., tab. – Bibliogr. în note, p. 210 (5 tit.)

3501. Губер, Ю. К вопросу об экономических результатах обновления грузового


подвижного состава автотранспортных предприятий / Ю. Губер, Г. Волощенко //
Transport : economie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch.,
2009. – P. 84-88 : tab. – Bibliogr. : 3 tit.

3502. Тезек, Юрие. Создание современного сервисного обслуживания грузового


и пассажирского автомобильного транспорта – основа обеспечения надёжности
транспортных систем / Юрие Тезек, Сергей Кант // Transport : economie, inginerie şi
management : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch.,2009. – P. 79-80. – Bibliogr. : 3 tit.

3503. Чебан, Виктор. Роль конкуренции на рынке транспортно-логистических


услуг / Виктор Чебан, Сергей Чебан // Transport : economie, inginerie şi management :
Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 89-91. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3444-45)

656.1 Transport rutier


3504. Barbarov, Dumitru. Tehnici şi instrumente ale managementului calităţii la în-
treprinderile de transport auto / Dumitru Barbarov, Tudor Alcaz // Transport : economie,
inginerie şi management : Conf. Şt. Intern.,16-17oct. 2009.– Ch.,2009. – P. 157-159. –
Bibliogr. în note, p. 159(5 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 3256)

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


3505. Ceban, Dumitru. Propunerile pentru ridicarea nivelului de deservire la
Î.S."Calea Ferată din Moldova" / Dumitru Ceban, Ion Cotruţă // Transport : economie, ingi-
nerie şi management : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 127-131.

3506. Dănescu, Emil. Interoperabilitatea feroviară – prioritate economică a Uniunii


Europene. Implicaţii asupra României / Emil Dănescu, Alexandru Gribincea // Transport :
economie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P.
10-14. – Rez. în lb. engl.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

656.6 Transport pe apă, transport naval


3507. Rusu, Mihail. Starea actuală a transportului naval în Republica Moldova / Mi-
hail Rusu, Dumitru Ceban // Transport : economie, inginerie şi management : Conf. Şt. In-
tern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 102-105.

656.7 Transport aerian


3508. Jardan, Petru. Aeroportul Internaţional Chişinău – confort şi siguranţă : [inter-
viu cu P. Jardan, dir. al Dep. Operaţiuni la Sol] / consemnare de Constantin Bogdănaş //
VIP magazin. – 2009. – Nr 10. – P. 74-75 : fot.

657 Contabilitate
3509. Кауш-Цапу, Лилия. Об учете и налогообложении вынужденного выбытия
объекта лизинга / Лилия Кауш-Цапу // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 10. – P. 40-43 :
tab. – Bibliogr. în notele de subsol.

3510. Недерица, Александр. Виды бухгалтерских ошибок и порядок их


исправления / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 10. – P. 11-24 :
tab. – Bibliogr. în notele de subsol.

3511. Стратулат, Наталья. Организация учета на предприятиях розничной


торговли / Наталья Стратулат // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 10. – P. 58-69 : tab. –
Bibliogr. în notele de subsol.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 3259)

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.1 Industrii microbiologice
3512. Chiseliţa, Oleg. Particularităţi de acumulare a carbohidraţilor în celulele drojdii-
lor de vin în funcţie de condiţiile de cultivare / Oleg Chiseliţa // Probleme actuale ale micro-
biologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. –
P. 167-168.

3513. Intensificarea procesului de obţinere a carbohidraţilor din drojdiile sedimente-


lor vinicole / Oleg Chiseliţă, Natalia Chiseliţa, Agafia Usatîi [et al.] // Probleme actuale ale

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch.,
2009. – P. 157-158.

3514. Usatîi, Agafia. Biotehnologii de obţinere a produselor pe bază de drojdii /


Agafia Usatîi // Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. şt. naţ. cu parti-
cipare intern., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 99-103.
(Vezi de asemenea Nr 3383)

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului


3515. Chiseliţa, Oleg. Studii privind izolarea din microflora sedimentelor vinicole a
unor tulpini de drojdii cu potenţial sporit de biosinteză a carbohidraţilor / Oleg Chiseliţa //
Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 4. – P. 26-29 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

3516. Морар, Аурел. Аурел Морар : Maurt – частица солнца каждому : [интер-
вью с ген. дир. компании-производителя алкогольной продукции] / записала Екатери-
на Быдзина // Aquarelle. – 2009. – Nr 10. – P. 20-23 : fot.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
3517. Cegarovschi, Liubovi. E izvorul dăinuirii neamului… = Long live to water
spring! = Живи, родник, живи! : [ despre fântânile tradiţionale basarabene] / Liubovi
Cegarovschi // Open Skies. – 2009. – Nr 9/10. – P. 70-74 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.

72 ARHITECTURĂ
3518. Degteariova, Nadejda. Saharna = Сахарна : [Mănăstire din raionul Rezina] /
Nadejda Degteariova // Open Skies. – 2009. – Nr 9/10. – P. 32-36 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

73 ARTE PLASTICE
3519. Degteariova, Nadejda. Muzeul Naţional de Arte = National Art Museum =
Национальный художественный музей : [or. Chişinău] / Nadejda Degteariova // Open
Skies. – 2009. – Nr 9/10. – P. 88-90 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3350)

109
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3520. Mudrea, Andrei. Mudrea cel înţelept : [interviu cu pictorul] / interlocutor : Rodi-
ca Trofimov ; fot. : Florin Tăbîrţă // VIP magazin. – 2009. – Nr 10. – P. 68-72 : fot.

78 MUZICĂ
3521. Bodolica, Slava. Eu sunt din Moldova = I am from Moldova = Я из Молдовы :
[interviu cu S. Bodolica, solist al formaţiei "Premier Ministr"] / interlocutor : Leonid Reabkov
// Open Skies. – 2009. – Nr 9/10. – P. 60-66 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3522. Milosavlevici, Inga. Pe unda muzicală = Art Music Summit = На музыкальной


высоте : [Festivalul Intern. pentru Pian şi Orchestră "Nopţile pianistice din Moldova – Marea
Neagră 2009"] / Inga Milosavlevici // Open Skies. – 2009. – Nr 9/10. – P. 92-93 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

3523. Сулак, Дойна. Дойна Сулак : Каждой принцессе нужен принц : [интервью с
певицей] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2009. – Nr 10. – P.12-15 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3349)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
3524. Ungureanu, Ion. Destinul limbii române într-un spaţiu căzut din istorie : [fragm.
din comunicarea prezentată la AŞM la 31 aug. 2009] / Ion Ungureanu // Clipa : ser. nouă. –
2009. – Nr 5. – P. 18-19 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3345, 3348)

811.161.1 Limba rusă


(Vezi Nr 3351-52)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
3525. Ballard, Elizabeth. Scrisorile lui Teddy…/ Elizabeth Ballard // "a" MIC". – 2009.
– Nr 10. – Supl.

821.135.1 Literatură română

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3526. Albulescu, Synthia. Fantezie ; Addenda la Castelul lui Kafka ; Târziu ; Pietre
pentru niciun templu : [versuri] / Synthia Albulescu // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 5
: fot.

3527. Arghezi, Tudor. Niciodată toamna… : [versuri] / Tudor Arghezi // VIP magazin.
– 2009. – Nr 10. – P. 140 : fot.

3528. Blaga, Lucian. Hronicul şi cântecul vârstelor / Lucian Blaga ; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2009. – Nr 10. – P. 73-80 : fot. – Contin. Începutul : Nr 1, 2008.

3529. Cassian, Nina. Văduva ; Sângele ; Dialogul meu cu dictatura : [versuri] / Nina
Cassian // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 13 : fot.

3530. Delavrancea, Barbu. Domnul Vucea : [povestire : fragm.] / Barbu Delavrancea


// "a" MIC". – 2009. – Nr 10. – Supl.

3531. Ionescu, Theodora Ilinca. Lumi paralele ; Primăvară ; Buletin meteo ; Să nu


cazi ; Învăţătură : [versuri] / Theodora Ilinca Ionescu // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P.
31 : fot.

3532. Mazilescu, Virgil. Prefaţă : [versuri] / Virgil Mazilescu // Clipa : ser. nouă. –
2009. – Nr 5. – P. 2.

3533. Pantazi, Cristiana Berenice. Viaţă ; Prea repede ; Icoana ; Sentiment necu-
noscut ; Defecte ; Lacrimi : [versuri] / Cristiana Berenice Pantazi // Clipa : ser. nouă. – 2009.
– Nr 5. – P. 33 : fot.

3534. Petreu, Marta. Tată gloria ; Căderile nopţii ; Rugăciunea de dimineaţă : [ver-
suri] / Marta Petreu // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 15 : fot.

3535. Yancu, Radu. Viaţa de proximitate ; Seara : [versuri] / Radu Yancu // Clipa :
ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 7 : fot.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3536. Bouroşu, Ştefan. Ultima (non) poezie pentru tine… ; Oglinzile umede : [ver-
suri] / Ştefan Bouroşu // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 23.

3537. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul… fanteziilor : [debutul peste timpuri] /
Leo Butnaru // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 20-21.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

3538. Canţâr, Victoria. Învăţătoarea : [versuri] / Victoria Canţâr // "a" MIC". – 2009. –
Nr 10. – Supl.

3539. Carabet, Anastasia. O istorie familială ; Toamnă urbană ; Flori de mac ; Exis-
tenţă : [nuvele,versuri] / Anastasia Carabet // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 26 : fot.

3540. Colesnic, Victoria. Dragostea nu durează mai mult decât îi este dat : [povesti-
re] / Victoria Colesnic // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 27-28 : fot.

3541. Damian, Liviu. Cupa cu lumini : [versuri] / Liviu Damian // "a" MIC". – 2009. –
Nr 10. – Supl.

3542. Filip, Iulian. Pechinezul Yuqhy ; Bibilică mititică ; Curcanul şi bostanul ; Bosta-
nul şi curcanul ; Vestea ni s-a dus în lume ; Jocul în creşterea iezilor : [versuri] / Iulian Filip ;
des. : Iulia Popa // Alunelul. – 2009. – Nr 10. – P. 10-11.

3543. Maximenco, Victoria. Inspir aerul unei dimineţi : [povestire] / Victoria


Maximenco // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 3-4.

3544. Pereu, Ion. Publicitate : [versuri] / Ion Pereu // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5.
– P. 22.

3545. Rodideal, Parascovia. Noapte eternă : [nuvelă] / Parascovia Rodideal // Clipa :


ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 22.

3546. Roman, Mihail. Învăţătoarea : [versuri] / Mihail Roman // "a" MIC". – 2009. – Nr
10. – Supl.

3547. Romanciuc, Vasile. Învăţătorii : [versuri] / Vasile Romanciuc // "a" MIC". –


2009. – Nr 10. – Supl.

3548. Roşca, Agnesa. Iar pădurea de mătase… ; Cartea ; Răţuştele : [versuri] /


Agnesa Roşca ; des. : Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2009. – Nr 10. – P. 4-5 : fot.

3549. Silvestru, Aurelian. Vameşii lui Dumnezeu : [povestire] / Aurelian Silvestru //


"a" MIC". – 2009. – Nr 10. – Supl.

3550. Tcaci, Alina. Dincolo de eul meu pământesc ; Contrast ; Nu mă vor ascunde,
nu mă vor salva ; Fluturi de cenuşă : [versuri] / Alina Tcaci // Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr
5. – P. 29 : fot.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3551. Teleucă, Victor. Aş putea să ştiu ; Ninge la o margine a existenţei ; Timpul ca


o metaforă? : [versuri] / Victor Teleucă ; il. : Violeta Zabulică // Noi. – 2009. – Nr 10. – P. 8-9
: fot.

3552. Tudor, Ştefan. Învăţătoarea : [versuri] / Ştefan Tudor // "a" MIC". – 2009. – Nr
10. – Supl.

3553. Ungureanu, Doina. Credinţă : [versuri] / Doina Ungureanu // Clipa : ser. nouă.
– 2009. – Nr 5. – P. 22.

3554. Vârţanu, Mihail. Învăţătorii mei : [versuri] / Mihail Vârţanu // "a" MIC". – 2009. –
Nr 10. – Supl.

821.161.1 Literatură rusă


3555. Даровских-Волкова, Елена. Дюша в ночном городе, или Спичечный ко-
робок для кузнечика : [повесть для детей] / Елена Даровских-Волкова // Наше поколе-
ние. – 2009. – Nr 10. – P. 92-94 : fot. – Contin. Începutul : Nr 6.

3556. Королева, Любовь. Роман : [повесть] / Любовь Королева // Наше поколе-


ние. – 2009. – Nr 10. – P. 30-39.

3557. Переяслова, Марина. Донская природа ; В гостях у детства ; Станице Ко-


четовской ; У родных могил ; Солнце святоруссов ; Виталий Закруткин ; Русские : [сти-
хи] / Марина Переяслова // Наше поколение. – 2009. – Nr 10. – P. 20-21.

3558. Попов, Михаил. Ларочка : [повесть] / Михаил Попов // Наше поколение. –


2009. – Nr 10. – P. 40-73 : fot. – Contin. Începutul : Nr 7.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3559. Греков, Александр. "Пыл…" ; Собачка ; "Холодный ветер…" : [стихи] /
Александр Греков // Наше поколение. – 2009. – Nr 10. – P. 84-85 : fot.

3560. Каюров, Георгий. Выдра : [рассказ] / Георгий Каюров // Наше поколение.


– 2009. – Nr 10. – P. 22-29.

3561. Титушкина, Татьяна. "Любил он вечер…" ; "Все мы когда-то уйдём…" ;


"Ночь опустилась на город…" ; Розовое дерево : [стихи] / Татьяна Титушкина // Наше
поколение. – 2009. – Nr 10. – P. 86-87 : fot.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

3562. Хантя, Виктор. "Душа догола раздета…" ; "Рви гитарные струны…" ; "Что
же положено мне…" ; "От бессонницы некуда деться…" ; Обида : [стихи] / Виктор Хан-
тя // Наше поколение. – 2009. – Nr 10. – P. 79-81 : fot.

821.163.2 Literatură bulgară


3563. Няголова, Елка. Песня дельфина ; Дикий пляж ; Ноябрь ; Предсказание ;
Дерево над ущельем ; Монолог иллюзионистки ; Знаки : [стихи] / Елка Няголова ; пер. :
Николай Переяслов // Наше поколение. – 2009. – Nr 10. – P. 82-83 : fot.

821.21 Literatură indiană


3564. Negustorul şi papagalul : [poveste indiană] / trad. : Grigore Botezatu ; des. :
Alex Dimitrov // Alunelul. – 2009. – Nr 10. – P. 12-13.

821.512.122 Literatură cazahă


3565. Vulpea albastră : [poveste kazahă] / trad. : Nina Ischimji ; des. : Alex Dimitrov //
Alunelul. – 2009. – Nr 10. – P. 13.

821.581 Literatură chineză


3566. Cine-i cel mai puternic : [poveste chineză] / des. : Alex Dimitrov // Alunelul. –
2009. – Nr 10. – P. 12.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
3567. Galaicu-Păun, Emilian. A fi Yancu – în numele tatălui, pentru Cami : [pe mar-
ginea vol. "Monstrul fericit" de Radu Yancu, Chişinău : Cartier, 2009] / Emilian Galaicu-Păun
// Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3345, 3348)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


(Vezi Nr 3344-45)
821.161.1.0 Literatură rusă
(Vezi Nr 3350, 3352)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3568. Ливинский, А. Н. К вопросу о погребальном обряде и обрядности у гетов
Днестровско-Прутского междуречья : ( VI-IV вв. до н.э.) / А. Н. Левинский // Stratum

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

plus. – 2005/2009. – Nr 3 : Скифские интерпретации = Scythian interpretations. – P. 162-


175 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 30 tit. P. 174-175 (30 tit. în lb. rom., fr., rusă).

3569. Романчук, А. А. Басарабский импульс и финал культуры Сахарна-


Солончень / А. А. Романчук // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 3 : Скифские
интерпретации = Scythian interpretations. – P. 297-307 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
37 tit. P. 306-307 (37 tit. în lb. rom., germ., rusă).

3570. Сапожников И. В. Аллювиальный кремень долины Нижнего Днестра :


геологический, петрографический и археологический аспекты исследований / И. В.
Сапожников, А. Марко, Ж. Н. Матвиишина // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 1 : Средний
палеолит : в поисках динамики = Middle paleolit : in search for dynamics. – P. 276-287 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 40 tit. P. 286-287 (40 tit. în lb. engl., rusă, ucr.).

3571. Сапожников, И. В. Позднепалеолитическая стоянка в степях Нижнего


Приднестровья / И. В. Сапожников // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 1 : Средний
палеолит : в поисках динамики = Middle paleolit : in search for dynamics. – P. 253-275 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 62 tit. P. 274-275 (62 tit. în lb. engl., rusă, ucr.).

908 Monografii ale localităţilor


3572. Horis, Liuba. Norway printre fiorduri… = Among fjords = Норвегия между
фьордами / Liuba Horis // Open Skies. – 2009. – Nr 9/10. – P. 48-56 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

3573. Sineavscaia, Natalia. Kalmar. Fantomele castelelor suedeze = Ghosts of


swedish castle = Кальмар. Призраки шведского замка / Natalia Sineavscaia // Open
Skies. – 2009. – Nr 9/10. – P. 20-26 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI


913(478) Geografia Republicii Moldova
(Vezi Nr 3320)
93/94 ISTORIE
930.25 Arhivistică. Arhive
(Vezi Nr 3286)

115
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 10-2009

Boian, Ilie 3371


A Boincean, B. 3449
Bolboceanu, Aglaia 3330, 3353, 3358
Ababii, Victor 3255, 3260 Bolotnicov, Valentina 3414
Abaşchin, A. 3453 Botezatu, Grigore 3564
Achiri, Ion 3353 Botgros, Ion 3342
Albul, Elena 3284 Bouroşu, Ştefan 3536
Albulescu, Synthia 3526 Bratu, Daniel 3298
Alcaz, Tudor 3256, 3494, 3497-99, 3504 Bucun, Nicolae 3331, 3362-63
Alecu, Gheorghe 3289 Bulimaga, Valentina 3374, 3378
Aramă, E. 3439 Bureţ, Ion 3452
Aramă, Marina 3412 Burlea, M. 3431
Arghezi, Tudor 3527 Burţeva, S. 3375
Armaşu, Dinu 3285 Buşmachiu, G. 3483
Arseni, Oleg 3299 Butnaru, Leo 3537
Axenti, Ecaterina 3414 C
B Calchei, E. 3481
Babii, Vladimir 3329 Canţâr, Victoria 3538
Bahnarel, I. 3387-88, 3390, 3393 Canţer, Valeriu 3367
Balan, Vladimir 3319 Cara, Angela 3332, 3343
Ballard, Elizabeth 3525 Carabet, Anastasia 3539
Barbacaru, N. 3411 Caraman, A. 3420, 3428
Barbarov, Dumitru 3504 Carauş, Tatiana 3433, 3437
Batco, A. 3455 Cartaleanu, Tatiana 3344
Batîr, Ludmila 3382 Cassian, Nina 3529
Bălan, Ionel 3389 Cazac, Valeriu 3372
Beh, V. 3464 Cazacu, Tamara 3345
Beico, Octavian 3323 Căpăţână, Gheorghe 3258
Bejan, Iurie 3448 Ceban, Dumitru 3505, 3507
Bejenaru, Marina 3337 Ceban, Victor 3278
Beniş-Dumitraş, Svetlana 3422-23 Cecan, A. 3456
Berliba, Viorel V. 3302 Cegarovschi, Liubovi 3517
Bernaz, Nina 3346 Cemortan, Stela 3357
Bernic, Jana 3422 Cepoi, Angela 3373
Beşliu, Victor 3257 Cepoi, Liliana 3373, 3379
Bilevici, Veaceslav 3256 Cerempei, Ludmila 3401, 3415, 3418
Bivol, A. 3479 Chicu, Mariana 3290
Blaga, Lucian 3528 Chirtoacă Dorin 3490
Boboc, Nicolae 3448 Chiru, T. 3482
Bocancea, Viorel 3342 Chiruţa, Iu. 3390
Bodolica, Slava 3521 Chiseliţa, Natalia 3513
Bogza, Lorena 3490 Chiseliţa, Oleg 3512-13

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Chistol, V. 3369 Dilion, Marcela 3327


Ciobanu, Igor A. 3291 Dimitriu, A. G. 3402-03
Ciorănică, Rodica 3490 Dimitrov, Alex 3564-66
Ciorbă, Dumitru 3257 Dinu, Dumitru 3306
Ciocârlă, Ludmila 3435-36 Dînu, Domnica 3363
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 3292 Dobrojan, Sergiu 3443
Ciuhrii, Veaceslav 3420 Dodu, Aliona 3279
Ciumac, Artiom 3261 Dolea, Igor 3293
Ciuntu, Angela 3422-23 Druşcă, Angela 3426-27
Ciupac, Mihai 3303 Duca, M. 3399
Coban, Elena 3396 Dumitrescu, Irina 3294
Cojocari, Angela 3379
Cojocari, Svetlana 3407 E
Cojocaru, Ala 3386 Efremova, Nadejda 3376
Cojocaru, Radion 3302 Elenciuc, Daniela 3376, 3378
Cojocaru, V. 3401 Erhan, Dumitru 3485
Colesnic, Victoria 3540 Ermalai, Felicia 3367
Colîbneac, Alexei 3528 Evtuşenco, Ana 3548
Coreţchi, Lilia 3392
Coreţchi, Liubov 3390-91, 3393, 3397 F
Cornescu, Alexandra 3392 Filat, Vlad 3267-68
Cosovan, Olga 3333, 3344 Filip, Iulian 3542
Costachi, Gheorghe 3299 Florian, Gheorghe 3307
Cotoman, Aliona 3413 Foca, S. 3426
Cotruţă, Ion 3505
Covalciuc, Diana 3429 G
Covalciuc, Gr.3425
Galaicu-Păun, Emilian 3567
Covalschi,Tatiana 3401, 3415
Galben, Ilian 3283
Crivceanscaia, Larisa 3434
Gantea, Irina 3360
Croitor, Elena 3304
Garaeva, S. 3398
Croitoru, N. 3457
Gavriliţa, L. 3459
Cucereanu, Adela 3393, 3397
Gavriluţă, Anatolie 3370
Curteanu, Ala 3437
Gheorghiţă, E. 3439
Cuşnir, Sergiu 3305
Gheorghiţă, Eugen 3367-68
Cuza, Petru 3446
Ghicov, Adrian 3344
D Gînu, Stela 3346
Golea, Anatol 3268
Dalpiaz, Sergio 3272 Gonţa, Victoria 3263
Damian, Liviu 3541 Gorban, V. 3453
Dandara, Otilia 3354 Gorobievschi, Svetlana 3279
Daraban, Oxana 3480 Gremalschi, Anatol 3347
Davidovici, Natalia 3491 Gremalschi, Ludmila 3347
Dănescu, Emil 3506 Gribincea, Alexandru 3506
Degteariova, Nadejda 3518-19 Griciuc, Petru 3273
Delavrancea, Barbu 3530 Grigore, Ioana 3430, 3431
Diaconu, Georgeta 3430-31

117
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

Groza, Daniela 3295 Mazilescu, Virgil 3532


Grumeza, Mihai 3308 Mătrăgună, Nelea 3407
Guigov, Alexandru 3319 Melinte, Victoria 3368
Guţuleac, Emilian 3261 Melnic, Victor 3381
Guţuleac, Leonid 3368 Mija, Violeta 3331
Milosavlevici, Inga 3522
H Miotioglu, Anatolie 3370
Hadârcă, Maria 3353 Mocreac, Margareta 3272
Harghel, P. 3460, 3462 Moisa, Ş. M. 3405-06
Horis, Liuba 3572 Moldoveanu, Dan 3271
Horodişteanu-Banuh, Adela 3412 Morari, Marina 3349
Hotineanu, Alexandra 3494 Moroianu, Viorica 3415
Hubenco, Teodora 3350 Mudrea, Andrei 3520
Munteanu, Svetlana 3320
I Muntyanu, F. M. 3369
Iavorschi, C. 3414 Mutu-Strulea, Maria 3296, 3310
Ionescu, Theodora Ilinca 3531 N
Iordache, C. 3405-06, 3430, 3432
Ischimji, Nina 3565 Nastas, Vitalie 3440
Iurcu, E. 3479 Nica, Iurie 3395
Ivanov, Lilia 3347 Nicolaescu-Onofrei, Liliana 3345
Nicolaev, Pavel 3440
J Nistor, N. 3403, 3432
Jardan, Petru 3508 Nosatîi, Ala 3362
Jelescu, Raisa 3334, 3358 O
Jeltova, Inna 3491
Onofraş, L. 3377, 3380
L Osoianu, Tudor 3311
Lascova, Renata 3370 P
Leşanu, Mihai 3346
Lîsîi, L. 3398 Paladi, Oxana 3331
Lozovan, Dan 3492 Paladii, Andrian 3312
Luca, Alina 3432 Palii, Ina 3404, 3408
Luca, A. C. 3405-06 Pantazi, Cristiana Berenice 3533
Luchian, Ivan 3253 Panuţa, S. 3457-58
Parii, Ivan 3313
M Pascal, Rodica 3321
Magher, M. G. 3461 Pascaru, Valentina 3359
Magulcaie, A. 3428 Păgînu, Victor 3342
Marin, Eugenia 3360 Păpădie, Elena 3410
Marin, Mariana 3360 Pâslaru, Vlad 3348
Mariţ, Alexandru 3309 Pereu, Ion 3544
Martalog, P. 3423 Petreu, Marta 3534
Maximenco, Victoria 3543 Pântea, V. 3439
Maximov, Evgheny 3395 Pîrţu, Lucia 3404

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Plămădeală, Vasile 3495-96 Schimbător, Igor 3492


Pogolşa, Lilia 3335 Scvorţova, Elena 3399
Pogoreliski, Leonid 3395 Selevestru, Rodica 3400
Poiras, L. 3479 Sergentu, E. 3442
Popa, Iulia 3542 Sicorschi, Elena 3345
Popov, V. 3433 Sidorenco, Diana 3274
Poroseatcovschii, Vladim 3495-96 Silistraru, Nicolae 3364
Postolache, Dragoş 3447 Silvestru, Aurelian 3549
Postolache, Gheorghe 3447 Sineavscaia, Natalia 3489, 3573
Postolachi,O. 3375 Slanina, Andrei 3497, 3498
Prisacaru, Larisa 3343 Spalatu, Veaceslav 3316
Stamatin, Maria 3403
R Stamatov,Tatiana 3371
Raba, Tatiana 3416 Stîngă, Ala 3349
Racoviţă, Vasile 3258 Stratulat, P. 3420, 3433-34, 3437
Ranga, Veronica 3350 Stratulat, R. 3385
Reabkov, Leonid 3521 Sturzu,Ion 3273
Revenco, Ninel 3407, 3409, 3426-27 Sudacevschi, Viorica 3260
Rodideal, Parascovia 3545 Ş
Roman, Mihail 3546
Romanciuc, Lilia 3409 Şalaru, Vasile 3381, 3443
Romanciuc, Vasile 3547 Şalaru, Victor 3381
Roşca, Agnesa 3548 Şcerbacova, Galina 3435-36
Roşca, Angela 3264 Şciuca, Svetlana 3413
Roşca, G. 3460, 3462 Şirocova, Natalia 3411
Roşca, Petru 3283 Şişcanu, Gh. 3456
Rotaru, Ana 3314 Şişianu,Sergiu 3259
Rotaru, Dorina 3434 Şoitu, Marcela 3435-36
Rotaru, Sergiu 3322 Şuşu, Gh. 3482
Rotaru, Valentina 3424
Rudi, Ludmila 3373 T
Rudi, M. 3404 Tabuncic, Mariana 3285
Rudic, Valeriu 3379-80, 3382, 3421 Talos, Constantin 3317
Rusanovschi, Vitalie 3323 Tarabeih, Mahdi 3263
Rusnac, Svetlana 3355 Tăbîrţă, Florin 3520
Russu, Ruslan 3355 Tănase, Ana 3448
Rusu, Aurel 702 Tărîţă, A. 3442
Rusu, Mihail 3507 Tcaci, Alina 3550
S Tcaci-Cravcenco, Marina 3276
Teleucă, Victor 3551
Sacară, Victoria 3399 Timoşco, Maria 3417
Sandu, Maria 3442 Timuş, A. 3457-58, 3481
Savca, Lucia 3334, 3336 Todiraş, V. 3463-64
Savciuc, Ana 3410 Tretiacov, T. 3463-64
Sârbu, Florin 3315 Tribusean ,Irina 3487, 3492

119
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

Trofim, Alina 3443 Б


Trofimov, Rodica 3520
Tudor, Ştefan 3552 Балабан, Сергей 3328
Turcu, Oxana 3413 Балмуш, Г. Е. 3484
Басецкий, И. 3318
Ţ Батко, М. Г. 3477
Белоцерковский, Игорь 3441
Ţurcan, Natalia 3487 Блажа, Валерий 3438
Ţurcanu, Iurie 3261 Блинов, Валерий 3438
Ţurcanu, Tamara 3418 Боршевский, А. 3286
U Бостан, Ион 3438
Брадовская, Н. П. 3472
Ungureanu, Doina 3553 Брадовский, В. А. 3472
Ungureanu, Ion 3524 Букун, Николай 3339
Ursulean, Ion 3396 Бурачёва, Елена 3351
Usatîi, Agafia 3513-14 Бурцева, С. А. 3478, 3488
Uşurelu, Natalia 3398 Быдзина, Екатерина 3516
V Быргэу,М. 3318

Vanica, Aliona 3297 В


Vasilos, Liubov 3401 Варга, Дьордя, 3270
Vârţanu, Mihail 3554 Верещагин, Борис 3384
Vatamaniuc, Sergiu 3499 Визитеу, Наталья 3450
Vicol, M. 3411 Влах, И. 3326
Vicol, Nelu 3356 Войняк, В. И. 3475
Vîrlan, Maria 3337 Волошук, Л. Ф. 3472
Voineac, V. 3462 Волощенко, Г. 3501
Volniţchi, Igor 3267 Вронских, М. Д. 3467
Voloc, Victoria 3374 Вырцану,И. 3266
Voloşciuc, Leonid 3465-66
Г
Y
Гараева, С. 3488
Yancu, Radu 3535 Гарштя, Нина 3500
Z Гинда, С. 3419
Голя, Анатолий 3269
Zabulică, Violeta 3551 Горбачева, Нина 3352
Zaharia, Victor 3338 Горшкова, Раиса 3352
Zaicova, Natalia 3420 Греков, Александр 3559
Zamornea, Maria 3485-86 Губер, Ю. 3500-01
Zavalistîi, Ana 3324 Гуров, Каролина 3340
Zbîrnea, Alexandra 3350 Гуцу, Владимир 3365
Zosim, Liliana 3376, 3378, 3382 Гуцуляк, В. 3300
Гырдя, Ливия 3493
А
Д
Арсени,О. 3287
Даровских-Волкова, Елена 3555

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Десятник, А. А. 3383 Мунтян, Е. М. 3470


Думитраш, Ю. 3468, 3469 Мунтяну, Наталья 3384
Ж Н
Жигэу, Елена 3265 Недерица, Александр 3510
Няголова, Елка 3563
З
О
Закруткин, Виталий 3557
Ожога, Наталья 3341
И Оуату, В. 3419
Ищенко, Д. 3325 П
К Памужак, Н. Г. 3471
Калестру, Ливия 3384 Переяслов, Николай 3563
Кант, Сергей 3502 Переяслова, Марина 3557
Кауш-Цапу, Лилия 3509 Поголша, Лилия 3339
Каюров, Георгий 3560 Попов, Михаил 3558
Кер, Людмила 3366 Попушой, И. С. 3478
Киркэ, Сергей 3280 Поросятковский, Владимир 3444-45
Клапко, С. Ф. 3383 Пригорская, Анна 3351
Когамов,М 3318 Р
Комарницкая,Е. 3300
Корецкая, Л.С. 3394 Раку, Жанна 3361, 3366
Королева, Любовь 3556 Романчук, А. А. 3569
Костаки, Г. 3287 Рудик, В. 3419
Кротевич, Ольга 3493, 3523 Русу, М. М. 3484
Л С
Ливинский, А. Н. 3568 Самотыя, Е.Е. 3394
Лука, Эмилия 3351 Сапожников И. В. 3570-71
Смыслов, Владимир 3441
М Сосунова, И. 3266
Магер, В. 3468-69 Стратулат, Наталья 3511
Магер, М. 3468-69 Сулак, Дойна 3523
Маевская, В. П. 3477 Суменкова, В. В. 3473
Манолаке, К. 3266 Сырбу, В. М. 3475
Марко, А. 3570 Т
Матвиишина, Ж. Н.3570
Меренюк, Г. В. 3451 Тезек, Юрие 3502
Мижа, Виолета 3339 Тимонин, Александр 3254
Мишин, С. 3301 Титушкина, Татьяна 3561
Молдовану, Ион 3277 Тюрина, Ж. П. 3383
Молдовану, М. 3394
Морар, Аурел 3516 У
Мосионжник, Л. А. 3262 Улману, Лучия 3340

121
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2009 ≡ Magazine article annals Nr 10-2009

Улятовский, Виктор 3281


Ф
Флоря, В. 3288
Х
Хантя, Виктор 3562
Ч
Чебан, Виктор 3503
Чебан,Сергей 3503
Черных,Татьяна 3352
Ш
Шалару, Василе 3450
Шалару, Виктор 3450
Швец, С. 3488
Шеларь, Галина 3282
Шишкану, Г. В. 3484
Шляхтич, В. А. 3475
Щ
Щербакова, Т. И. 3474
Я
Язловецкий И. Г 3476
Якимчук, А. П. 3476-77
Якунин, Владимир 3441

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 10 – 2009

1. "a" MIC". – 2009. – Nr 10 (în lb. rom., rusă).


2. Aquarelle. – 2009. – Nr 10.
3. Alunelul. – 2009. – Nr 10.
4. Buletin de perinatologie. – 2009. – Nr 3.
5. Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 10.
6. Clipa : ser. nouă. – 2009. – Nr 5.
7. Intellectus. – 2009. – Nr 3.
8. Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 10.
9. Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 4.
10. Microelectronics and Computer Science : Proceeding of the 6th Intern. conf., oct. 1-3, 2009. –
Ch., 2009. – [2009-1699].
11. Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală
: Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Vol. 1. – Ch., 2009. – [2009-1646].
12. Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală
: Conf. Şt. Intern., 22-23 oct. 2009 : Vol. 2. – Ch., 2009. – [2009-1647].
13. Noi. – 2009. – Nr 10.
14. Open Skies. – 2009. – Nr 9/10.
15. Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : Conf. Şt. naţ., 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009.
– [2009-1662].
16. Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie : Conf. naţ., 17 oct. 2009. –
[2009-1620].
17. Profit. – 2009. – Nr 10.
18. Psihologie. – 2009. – Nr 3.
19. Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective : Simpoz. şt. intern., 19-20 oct. 2009. – Ch., 2009.
– [2009- 1663].
20. Revista de Ştiinţe Penale : an. – 2008/2009. – Ed. spec.
21. Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 1, 3.
22. Transport : economie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009.
– [2009-1700].
23. VIP magazin. – 2009. – Nr 10.
24. Закон и жизнь. – 2009. – Nr 10.
25. Наше поколение. – 2009. – Nr 10.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 10
OCTOMBRIE 2009 OCTOBER
(4949-5612)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţa şi cunoaştere în general
4949. Andrieş, Andrei. Reţeaua Naţională Ştiinţifico-Educaţională din Moldova : [10
ani de activitate a Asoc. Naţ. Şt.-Educativă – RENAM] / Andrei Andrieş // Moldova suvera-
nă. – 2009. – 22 oct.

4950. Bahnaru, Vasile. Academia şi rolul ei în depăşirea crizei spirituale a societăţii :


(discurs ţinut la Ses. a 11-a extraordinară a AŞM din 15 sept. 2009) / Vasile Bahnaru // Lit.
şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 7.

4951. Belâi, Liviu. Fizicianul care face glorie Patriei sale : [Anatol Rotaru, şef al Dir.
politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Suprem pentru
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Liviu Belâi // Lit. şi arta. –
2009. – 15 oct. – P. 7.

4952. Leu, Ion. Contribuţie la educaţia spirituală a tinerei generaţii : [pe marginea căr-
ţii "Umbre şi lumini : din viaţa oamenilor de geniu" de Dumitru Mămăligă] / Ion Leu // Lit. şi
arta. – 2009. – 15 oct. – P. 4.

4953. Teslaru, Grigore. Omul care a privatizat soarele şi vântul : [inovaţii ale prof.,
Anton Port din satul Popeasca, raionul Ştefan Vodă] / Grigore Teslaru // Făclia. – 2009. – 24
oct. – P. 1.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


4954. Apel al uniunilor de creaţie către guvernarea liberal-democrată : [privind renaş-
terea culturii naţ.] // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 1.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4955. Focşa, Boris. Boris Focşa : "Sunt disponibil şi deschis dialogului" : [interviu cu
ministrul Culturii al Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 16 oct. – P. 12.

4956. Tănase, Constantin. Moldovenii şi cultura, sau Cum ieşim din criză? (1, 2) /
Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19, 20 oct. – P. 6.

4957. Костыркин, Николай. Форум стран СНГ: предложения и перспективы : [по


материалам Форума творч. и науч. интеллигенции стран СНГ, сент. 2009, Кишинэу] /
Николай Костыркин // Молд. ведомости. – 2009. – 2 окт. – Р. 6.

4958. Фокша, Борис. "Я – человек действия" : [интервью с министром культуры


Респ. Молдова] / записала Елена Узун // Молд. ведомости. – 2009. – 30 окт. – Р. 6.

02 BIBLITECONOMIE
4959. Ardelean, Teodor. Descălecatul cărţilor româneşti din Maramureş : interviu cu
T. Ardelean, dir. Bibl. "Petre Dulfu" din Baia Mare / consemnare : Tamara Gorincioi // Capi-
tala. – 2009. – 9 oct. – P. 8.

4960. Armaşu, Liliana. Note pe marginea unui eveniment despre care aş fi vrut să
vorbesc altfel : [despre Salonul Intern. de Carte, ed. a 18-a, Chişinău, 31 aug. – 3 sept.
2009] / Liliana Armaşu // Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 2.

4961. Kulikovski, Lidia. Mesaj de suflet de Ziua bibliotecarului / Lidia Kulikovski //


Capitala. – 2009. – 2 oct. – P. 8.

4962. Timuş, Angela. Mai avem nevoie de bibliotecari? : [interviu cu A. Timuş, dir. al
Bibl. publ "Ştefan cel Mare", filială a Bibl. municipale "B. P. Hasdeu"] / consemnare : Ecate-
rina Deleu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 16 oct. – P. 10.

030 Lucrări de referinţă generale


4963. Ciocanu, Ion. Imbold spre cugetare : [pe marginea lucrării "Enciclopedia curio-
şilor", Ch., ed. "Silvius Libris"] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2009. – 29 oct. – P. 7.

070 Ziaristică. Presă


4964. Belostecinic, Grigore. Literatura şi arta la 55 de ani / Grigore Belostecinic //
Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 3.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

4965. Bogatu, Petru. Legendele Jurnalului : [10 ani de la fondarea ziar. "Jurnal de
Chişinău"] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 29 oct. – P. 11.

4966. Butnaru, Val. "Ziarul e primul copil din numeroasa familie a Jurnalului" : inter-
viu cu V. Butnaru, preş. "Jurnal Trust Media" / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 29 oct. – P. 3.

4967. Chirtoacă, Dorin. [Mesajul primarului general al municipiului Chişinău cu prile-


jul consemnării a 55 de ani de la fondarea publicaţiei "Literatura şi arta"] / Dorin Chirtoacă //
Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 1.

4968. Filat, Vlad. Către colectivul redacţional al săptămânalului Literatura şi arta :


[mesajul preş. Partidului Liberal –Democrat din Moldova] / Vlad Filat // Lit. şi arta. – 2009. –
1 oct. – P. 1.

4969. Gârneţ, Vasile. Marginalii la o aniversare : [15 ani de la lansarea rev. "Contra-
fort"] / Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 3.

4970. Ghimpu, Mihai. 55 de ani de activitate rodnică pentru propăşirea limbii române
: [mesaj adresat de către Preş. Parlamentului Rep. Moldova săpt. "Lit. şi arta"] / Mihai
Ghimpu // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 1.

4971. Grosu, Lidia. Inspiraţi rămân stej(g)arii : [acrostih : 55 de ani de la fondarea


săpt. "Lit. şi arta"] / Lidia Grosu // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 2.

4972. Hertzberg, Hendrik. Hendrik Hertzberg : Fiecare jurnalist se aseamănă cu un


orb încercând să pună mâinile pe o mică parte a unui elefant imens, care e adevărul : [in-
terviu acordat de către coment. politic de la publ. amer. "The New Yorker" postului de radio
"Europa Liberă"] / interlocutor : Lucian Ştefănescu // Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr
9/10). – P. 31-32.

4973. Jurnalistul pedagog Vasile Odoleanu la 70 de ani // Făclia. – 2009. – 10 oct. –


P. 7.

4974. Lucinschi, Petru. O publicaţie care a încurajat ... : [55 de ani de la fondarea
săpt. "Lit. şi arta" : mesajul ex-preş. Rep. Moldova] / Petru Lucinschi // Lit. şi arta. – 2009. –
1 oct. – P. 1.

4975. Madan, Vlad. Jurnaliştii în slujba Ortodoxiei : [interviu cu V. Madan, jurnalist] /


interviu realizat de Nicolae Cârlig // Altarul credinţei. – 2009. – 13 oct. – P. 7.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4976. Snegur, Mircea. Literatura şi arta noastră : [55 de ani de la fondarea săpt. "Lit.
şi arta" : mesajul prim. Preş. al Rep. Moldova] / Mircea Snegur // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct.
– P. 1.

4977. Тхоров, Александр. Пресса под прессом / Александр Тхоров // Коммер-


сант plus. – 2009. – 30 окт. – Р. 14.

55 de ani de la Fondarea Ziarului "Făclia"


4978. Ciocoi, Gheorghe. Lumina dintotdeauna vie a "Făcliei" / Gheorghe Ciocoi //
Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 7.

4979. Donos, Alexandru. Românism la "Cultura Moldovei" / Alexandru Donos // Fă-


clia. – 2009. – 3 oct. – P. 3.

4980. Mândâcanu, Virgil. "Făclia", animator şi promotor al noii mentalităţi pedagogi-


ce / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 15.

4981. Sava, Panfil. "Făclia" – la vârsta maturităţii / Panfil Sava // Făclia. – 2009. – 3
oct. – P. 7.

55 de ani de la fondarea săptămânalului "Literatura şi Arta"


4982. Bantoş, Alexandru. Asumându-şi soarta acestui pământ ... / Alexandru Bantoş
// Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 2.

4983. Bantoş, Ana. O politică a culturii / Ana Bantoş // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. –
P. 6.

4984. Belicov, Serafim. Pentru dăinuirea neamului românesc / Serafim Belicov // Lit.
şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 4.

4985. Boldişor, Veronica. Facultatea Literatura şi arta / Veronica Boldişor // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 1 oct. – P. 6.

4986. Buburuz, P. (paroh). Literatura şi arta la ceas aniversar / P. Buburuz, paroh //


Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 6.

4987. Buga, Ion. Tribuna "Basarabiei, ajunsă-n ziua de apoi" ... / Ion Buga // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 1 oct. – P. 3.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

4988. Cârlan, Florin. Drama Basarabiei în formă scrisă / Florin Cârlan // Lit. şi arta. –
2009. – 1 oct. – P. 7.

4989. Ciobanu, Anatol. Literatura şi arta – un hebdomadar-lumină / Anatol Ciobanu


// Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 4.

4990. Codreanca, Lidia. Fereastra prin care strig / Lidia Codreanca // Lit. şi arta. –
2009. – 1 oct. – P. 7.

4991. Codreanu, Theodor. Un rol de prim-plan în renaşterea limbii / Theodor


Codreanu // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 4.

4992. Codru, Anatol. Manual de istorie contemporană / Anatol Codru // Lit. şi arta. –
2009. – 1 oct. – P. 2.

4993. Cosniceanu, Maria. O busolă / Maria Cosniceanu // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct.
– P. 6.

4994. Cuzuioc, Ion. Templul spiritual al neamului / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2009.
– 1 oct. – P. 7.

4995. Dulgheru, Valeriu. Coordonator spiritual al Mişcării de Eliberare Naţională /


Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 2.

4996. Galben, Andrei. Piramida Basarabiei, Literatura şi arta, la vârsta împlinirilor /


Andrei Galben // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 6.

4997. Găină, Ion. Literatura şi arta – arhivă a istoriei noastre zbuciumate / Ion Găină
// Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 6.

4998. Hadârcă, Ion. Pe "L.A" cei cin’ze’cincei / Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2009. – 1
oct. – P. 1.

4999. Josanu, Efim. "Zile bune din trecut" / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct.
– P. 3.

5000. Melniciuc, Ion. Un portdrapel / Ion Melniciuc // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P.
7.

5001. Moraru, Anton. Vârsta frumoasă a maturităţii / Anton Moraru // Lit. şi arta. –
2009. – 1 oct. – P. 3.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5002. Morăraş, Mihai. Săptămânalul deşteptării / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2009.
– 1 oct. – P. 7.

5003. Moşanu, Alexandru. O istorie glorioasă / Alexandru Moşanu // Lit. şi arta. –


2009. – 1 oct. – P. 2.

5004. Pohilă, Vlad. O epocă însemnată în istoria presei româneşti din Basarabia /
Vlad Pohilă // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 7.

5005. Popa, Iulius. O carte pentru viitorul jubileu, cu acelaşi redactor-şef / Iulius Po-
pa // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 7.

5006. Rusu, Nicolae. Caracter de luptător / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2009. – 1
oct. – P. 4.

5007. Spătaru, Tudor. Cuvântul / Tudor Spătaru // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 4.

5008. Strâmbeanu, Andrei. Parcă a fost mai ieri ... / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta.
– 2009. – 1 oct. – P. 2.

5009. Tamazlâcaru, Andrei. "Fii tare ca piatra, iute ca săgeata!!!" / Andrei


Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 6.

5010. Ungureanu, Ion. De-ale toamnei ... / Ion Ungureanu // Lit. şi arta. – 2009. – 1
oct. – P. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
5011. Dodille, Norbert. "Este bun? Este rău?" : [aspecte filosofice] / Norbert Dodille //
Săptămîna. – 2009. – 2 oct. – P. 3.

5012. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Ce este mentalitatea umanistă? (1-2) / Vitalie


Pastuh-Cubolteanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 15, 22 oct. – P. 4.

5013. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Contextul epocii Renaşterii : [despre umanism] /


Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2009. – 31 oct. – P. 11.

5014. Галбен, Андрей. О Чести в Республике Молдова : [ст. ректора Междунар.


Независ. Ун-та Молдовы] / Андерй Галбен // Молд. ведомости. – 2009. – 7 окт. – Р. 5.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

159.9 Psihologie
5015. Ruşti, Lena. Copii cu lacrimi de sânge : [art. psihologului român] / Lena Ruşti //
Săptămîna. – 2009. – 9 oct. – P. 3.

5016. Savca, Lucia. Mesaj de ziua profesională a Psihologului : adresat colegilor şi


învăţăceilor de către dr., conf. univ. Lucia Savca, şefa CDR "Armonie" a DGETS, mun. Chi-
şinău // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 10.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
5017. Armstrong, Karen. Dumnezeu : [idei şi sugestii : art. publicistului engl.] / Karen
Armstrong // Săptămîna. – 2009. – 30 oct. – P. 3.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


5018. Bortă, Mihail. Cea mai marcantă personalitate a Basarabiei prerevoluţionare :
părintele Inochentie de la Balta (24 febr. 1975 – 30 dec. 1917) / Mihail Bortă // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2009. – 2, 9 oct. – P. 9. - Sfârşit. Începutul :18 sept.

5019. Cibotaru, Valentina. O carte de o profundă respiraţie creştină : [pe marginea


cărţii "Dăinuie credinţa în veacuri" de Vitalie Zagaievschi] / Valentina Cibotaru // Lit. şi arta.
– 2009. – 15 oct. – P. 8.

5020. Dobzeu, Mina. Mina Dobzeu : "Comuniştii m-au izgonit de două ori din mănăs-
tire ..." : [interviu cu Părintele Arhimandrit] / pentru conformitate : Antonina Sârbu // Capitala.
– 2009. – 23 oct. – P. 7.

5021. Fuştei, Nicolae. Calendarul creştin / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2009.
– 15 oct. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 48). – Cuprins : Noţiuni de astronomie; Des-
pre era creştină. – Contin. Începutul : 14 aug.

5022. Mitropolitul Basarabiei, Petru Păduraru, la 63 de ani // Flux european : ed. de


vineri. – 2009. – 30 oct. – P. 9.

5023. Stefanov, Anatolie. "Cea mai frumoasă e viaţa cu, şi întru Hristos" : [interviu
cu protoiereul A. Stefanov, protopop de Ialoveni] / consemnare : Aurica Plăcintă // Curierul
ortodox. – 2009. – 15 oct. – P. 5.

5024. Tihai, Anatolie. Jurnalul Cuviosului român Anatolie Tihai, misionar ortodox în
Japonia secolului XIX (1-2). (Descrierea călătoriilor misionare la Morioka, Kooriyama,

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Yamanoma, Itsinoseki, Kannari, Karissuki şi Izuno) / prez. de Vlad Cubreacov // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2009. – 16 oct. – P. 4; 30 oct. – P. 9. – Va urma.

5025. Voticov, Gheorghe. Egalitate în societate şi în biserică : [interviu cu protoiereul


Gh. Voticov] / consemnare : Ana Casian // Curierul ortodox. – 2009. – 15 oct. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 4975)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICA. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
5026. Ştefănescu, Daniela. Daniela Ştefănescu : Statistica din R. Moldova înregis-
trează progrese semnificative : [interviu cu dir. Dir. de Afaceri Europene şi Cooperare Intern.
a Inst. Naţ. de Statistică al României] / interviu realizat de Natalia Costaş // Economist. –
2009. – 7 oct. – P. 13.
(Vezi de asemenea Nr 5166)

314 Demografie. Studiul populaţiei


5027. Olaru, Angelina. Criza demografică şi costurile ei : [pe marginea lucr. conf. in-
tern., organizată de UNFPA şi Inst. de Integrare Europ. şi Ştiinţe Politice] / Angelina Olaru //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 oct. – P. 26.

5028. Коваленко, Ирина. Молдове нужна демографическая политика : [о реали-


зации каир. соглашений по народонаселению и развитию] / Ирина Коваленко // Экон.
обозрение. – 2009. – 23 окт. – Р. 15.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
5029. Bărbaţii cu facultate, tot mai puţini : [date statistice] // Ziarul de gardă. – 2009.
– 15 oct. – P. 20.

5030. Calistru, Iustin. Tineretul pe itinerarul istoriei :, 1989-2009 / Iustin Calistru //


Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 16.

32 POLITICĂ
5031. Dungaciu, Dan. 19 ani de Germanie mare : [privind reunificarea Germaniei] /
Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 oct. – P. 6.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5032. Platon, Alexandru-Florin. Istorie şi jurnalism : [pe marginea cărţii "Facts are
Subversive. Political Writing from a Decade Without Name" de Timothy Garton Ash,
London, Atlantic Books, 2009] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct.
(Nr 9/10). – P. 9.

5033. Soros, Daniela. Toamna se numără eşecurile în politica dâmboviţeană : [art.


vicepreş. Fundaţiei Naţ. pentru Românii de pretutindeni : preluat cu presc. din "Romanian
Global News"] / Daniela Soros // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 7 oct. – P. 5.

5034. Джеймс, Гарольд. Празднование торжества немецкой модели : [ст. проф.


в шк. Вудро Вильсона в Принстон. ун-те] / Гарольд Джеймс // Экон. обозрение. – 2009.
– 9 окт. – Р. 21.

5035. Муази, Доминик. Прошлое никогда не проходит бесследно : [геополит.


аспекты : ст. проф. в Гарвард. ун-те] / Доминик Муази // Экон. обозрение. – 2009. – 23
окт. – Р. 21.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


5036. Varzari, Pantelimon. Tipurile şi funcţionalitatea regimurilor politice /
Pantelimon Varzari, Victor Juc // Săptămîna. – 2009. – 23 oct. – P. 8-9.

323 Politică internă


5037. Gorincioi, Tamara. Moldovanca – un sat de români în Caucazul de Sud /
Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 16 oct. – P. 5.

5038. Panţâru, Tudor. De ce durează ani de zile ca să-ţi redobândeşti cetăţenia ... :
declaraţia politică a deputatului T. Panţâru cu privire la redobândirea cetăţeniei române //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 7 oct. – P. 6; Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 9 oct.
– P. 5.

5039. Păunescu, Adrian. Adrian Păunescu : "Mi-e frică de iarna care urmează, mi-e
frică de preţul combustibilului ..." : [aspecte soc.-pol. : interviu cu poetul român] // Alianţa
Moldova Noastră. – 2009. – 9 oct. – P. 5-6; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 9 окт. – P.
6, 10.

5040. Păunescu, Adrian. Adrian Păunescu : Interesul naţional trebuie să fie mai pre-
sus decât cel partinic sau ambiţiile personale : [interviu acordat de către poetul român Agen-
ţiei Info-Prim-Neo] // Vocea poporului. – 2009. – 9 oct. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5041. Pleşu, Andrei. 3-6. Andrei Pleşu : "N-am să mai apuc un alt chip al acestei
ţări" : [interviu cu omul politic din România : reluat din ziarul "Adevărul"] / consemnare : Ge-
orge Rădulescu // Săptămîna. – 2009. – 2, 9, 16, 23 oct. – P. 14. – Art. 1 : 18 sept.

5042. Ţupa, Răzvan. "Patetismul basarabenilor e mai autentic" : [de ce Rep. Moldova
rămâne o terra incognita pentru România : interviu cu R. Ţupa, poet şi Florin Dumitrescu,
specialist în domeniul publicităţii] / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 29 oct. – P. 14.

5043. Паттен, Крис. Китай председателя Мао через 60 лет : [ст. ректора Окс-
форд. ун-та] / Крис Паттен // Экон. обозрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 20.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


5044. Ajder, Teodor. Să schimbăm Imnul nostru naţional (1-2) / Teodor Ajder // Zia-
rul de gardă. – 2009. – 15, 22 oct. – P. 15.

5045. Apelul comunităţii ştiinţifice către partidele parlamentare din Republica Moldo-
va privind necesitatea alegerii şefului statului : [Chişinău, 27 oct. 2009] // Lit. şi arta. – 2009.
– 29 oct. – P. 8; Săptămîna. – 2009. – 30 oct. – P. 13. - Făclia. – 2009. – 31 oct. – P. 2. –
Au semnat . Ion Ababii, Grigore Belostecinic, Ion Bostan [et al.].

5046. Busuioc, Aureliu. Salvarea neamului : [aspecte soc.-pol.] / Aureliu Busuioc //


Jurnal de Chişinău. – 2009. – 23 oct. – P. 8.

5047. Chiorescu, Iurie. Perspectivele şi riscurile Alianţei pentru Integrare Europeană


/ Iurie Chiorescu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14 oct. – P. 6.

5048. Chirtoacă, Dorin. Dorin Chirtoacă : "Comuniştii vor vota pentru şeful statului
pentru că nu le convin anticipatele" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu primarul gen. al mun.
Chişinău] / interviu realizat de Elena Robu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 6 oct. – P. 7.

5049. Ciornei, Vsevolod. Aforisme francofone : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Cior-


nei // Săptămîna. – 2009. – 23 oct. – P. 2.

5050. Ciornei, Vsevolod. Între atracţie şi inerţie : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Cior-
nei // Săptămîna. – 2009. – 16 oct. – P. 2.

5051. Corobceanu, Svetlana. Jumătate de an de la protestele din 7 aprilie / Svetlana


Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 9 oct. – P. 3.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5052. Cubreacov, Vlad. Vom scoate minorităţile din umbra limbii ruse? : [pe margi-
nea ratificării Cartei Lb. regionale şi Minoritare] / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 9 oct. – P. 5.

5053. Dabija, Nicolae. Libertate cu belciug la nas : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae


Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 1.

5054. Dulgheru, Valeriu. Lichelele (2) : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi
arta. – 2009. – 8 oct. – P. 3. – Art. 1 :17 sept.

5055. Duminică, Gheorghe. Gheorghe Duminică : Dacă guvernarea nu întreprinde


nimic, cultura rromă riscă să dispară : [interviu cu reprezentantul minorităţii rrome] / a co n-
semnat : Ion Grib // Europeanul. – 2009. – 1 oct. – P. 3.

5056. Dungaciu, Dan. Dileme şi false dileme la Chişinău : [aspecte soc.-pol.] / Dan
Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 oct. – P. 6.

5057. Dungaciu, Dan. Se acumulează tensiuni etnice în R. Moldova? / Dan


Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 oct. – P. 6.

5058. Fetescu, A. Apelul Asociaţiei naţional-culturale a moldovenilor din Ucraina :


[privind situaţia soc.-pol. : apel adresat liderilor coaliţiei liberale din Rep. Moldova] / A.
Fetescu // Moldova suverană. – 2009. – 2 oct.

5059. Filat, Vlad. Premierul Vlad Filat: "Suntem sinceri în porniri, ceea ce ne va ajuta
să ne îndeplinim misiunea" : [interviu oferit de către prim-ministrul Rep. Moldova postului
Radio Europa Liberă] / interlocutor : Valentina Ursu // Săptămîna. – 2009. – 2 oct. – P. 13.

5060. Filat, Vlad. Vlad Filat : Sunt optimist! Am luptat pentru nişte valori şi le voi im-
plementa până la capăt : [interviu oferit de către prim-ministrul Rep. Moldova agenţiei
InfoRusia] / a intervievat : Lucia Beiu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 oct. – P. 5;
Săptămîna. – 2009. – 30 oct. – P. 14.

5061. Fusu, Corina. Lustraţia şi debarasarea de comunism : interviu cu C. Fusu,


preş. Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educaţie, Tineret, Sport şi Mass-media / pentru
conformitate : Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2009. – 1 oct. – P. 16-17.

5062. Lucinschi, Chiril. Chiril Lucinschi : "Am plecat când a venit Lupu" : [aspecte
soc.-pol. : interviu cu politicianul] / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 16 oct. – P. 8.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5063. Lupu, Marian. Marian Lupu : "Să revenim la alegerea directă a şefului statului"
: [interviu cu candidatul Alianţei pentru Integrarea Europeană la funcţia de şef al statului] /
pentru conformitate : Anastasia Nani // Ziarul de gardă. – 2009. – 22 oct. – P. 16-17.

5064. Mihăeş, Roman. R. Moldova compusă din câteva state? Transnistria: regiune
autonomă sau Republică? : [aspecte ale reintegrării ţării] / Roman Mihăeş // Europeanul. –
2009. – 1 oct. – P. 2.

5065. Mişcarea Acţiunea Europeană a înaintat premierului priorităţile pentru o guver-


nare democratică : [pe marginea lucr. "mesei rotunde" cu genericul "Priorităţi pentru Mold o-
va: măsuri pentru creşterea nivelului de trai", 22 sept. 2009, Chişinău] // Europeanul. –
2009. – 1 oct. – P. 4.

5066. Moţpan, Chiril. Durerea nu mă lasă să tac ... : [aspecte soc.-pol.] / Chiril Moţ-
pan // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 oct. – P. 7.

5067. Muravschi, Valeriu. Modelul cipriot, o soluţie pentru problema transnistreană :


interviu realizat de Info-Prim Neo cu prim. premier al Rep. Moldova V. Muravschi // Alianţa
Moldova Noastră. – 2009. – 23 oct. – P. 7; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 23 окт. – P.
7; // Vocea poporului. – 2009. – 23 oct. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

5068. Pânzaru, Victor. Între vendetă şi responsabilitate politică : [aspecte soc.-pol.] /


Victor Pânzaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 oct. – P. 10.

5069. Partidul Democrat din Moldova. Adresarea partidului Democrat din Moldova :
[pe marginea alegerii preş. ţării] // Săptămîna. – 2009. – 23 oct. – P. 5.

5070. Popa, Nicolae. Cum e să treci azi în opoziţie? / Nicolae Popa // Jurnal de Chi-
şinău. – 2009. – 6 oct. – P. 10.

5071. Soltan, Petru. Faceţi măcar o dată un gest omenesc! : [privind votarea candi-
daturii preş. Rep. Moldova : adresarea academicianului către comuniştii deputaţi] / Petru
Soltan // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21 oct. – P. 5.

5072. Soltan, Petru. Stop alegerilor anticipate! : [pe marginea alegerii preş. Rep.
Moldova] / Petru Soltan // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 oct. – P. 7; Lit. şi arta. – 2009.
– 29 oct. – P. 1.

5073. Sturza, Ion. "... nu a deschis noi orizonturi pentru ţara noastră" : [despre Gu-
vernul Filat : interviu cu I. Sturza, ex-premier al Rep. Moldova : după "Europa Liberă", 18
oct. 2009] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21 oct. – P. 6.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5074. Tănase, Constantin. Revoluţia din 7 aprilie 2009 / Constantin Tănase // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 7 oct. – P. 6.

5075. Андриевский, Виталий. Власть и обогащение – альфа и омега нынеш-


него политического класса Молдовы / Виталий Андриевский // Коммерсант plus. –
2009. – 30 окт. – Р. 5.

5076. Жосу, Виктор. Ошибка Альянса : [обществ.-полит. аспекты] / Виктор Жосу


// Молд. ведомости. – 2009. – 30 окт. – Р. 2.

5077. Жосу, Виктор. Пепел стучит в сердца : [обществ.-полит. аспекты] / Виктор


Жосу // Молд. ведомости. – 2009. – 7 окт. – Р. 1-2.

5078. Западинский, Роберт. Почему наши коммунисты – "пролетарии"? : [об-


ществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 2 окт. – Р.
3.

5079. Западинский, Роберт. Электоральный водоворот смертельно опасен для


нашей страны / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 9 окт. – Р. 3.

5080. Кожокару, Максим. Еще раз о досрочных выборах : [обществ.-полит. ас-


пекты : по поводу выбора президента Респ. Молдова] / Максим Кожокару // Молд. ве-
домости. – 2009. – 9 окт. – Р. 3.

5081. Косарев, Валерий. Новая власть и старые грабли : еще раз о необходи-
мости и возможности лев. коалиции / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2009. –
16 окт. – Р. 6.

5082. Косарев, Валерий. Однополюсный глобус Молдовы, или Левая, левая


где сторона? : [обществ.-полит. аспекты] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. –
2009. – 9 окт. – Р. 8-9.

5083. Мишин, Вадим. "Мы должны ответить обществу – что реально произош-
ло?" : [ст. чл. следств. Комис. по выявлению причин и последствий событий после 5
апр. 2009 г.] / Вадим Мишин // Коммунист. – 2009. – 30 окт. – Р. 3.

5084. Муравски, Валериу. Валериу Муравски : "Кипрская модель как возмож-


ное решение приднестровской проблемы" : интервью Info-Prim Neo с перв. премьер-
министром Молдовы // Эксперт новостей. – 2009. – 23 окт. – Р. 8.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5085. Новикова, Ирина. ПКРМ проиграет досрочные выборы : [обществ.-полит.


аспекты] / Ирина Новикова // Молд. ведомости. – 2009. – 16 окт. – Р. 2.

5086. О’Нил, Луис. Битва за политическое сердце Молдовы : [ст. экс-главы мис-
сии ОБСЕ в Молдавии] / Луис О’Нил // Коммерсант plus. – 2009. – 2 окт. – Р. 5.

5087. Обращение научного сообщества к парламентским партиям Республики


Молдова о необходимости избрания главы государства : [от 27 окт. 2009 г.] // Молд.
ведомости. – 2009. – 30 окт. – Р. 3. – Подписали: Ион Абабий, Григоре Белостечник,
Ион Бостан [et al.].

5088. Партия Коммунистов Респ. Молдова. Об итогах парламентских выборов


5 апреля и 29 июля 2009 г. и общественно-политической ситуации в стране : поста-
новление пленума ЦК ПКРМ от 26 сент. 2009 г. // Коммунист. – 2009. – 2 окт. – Р. 3.

5089. Ройбу, Зиновий. Зиновий Ройбу : "Кандидат в президенты ни в малейшей


степени не соответствует званию главы суверенного и независимого молдавского
государства" // Независимая Молдова. – 2009. – 16 окт. – Р. 4-5.

5090. Рошка, Юрий. Юрий Рошка : "Грезы и фантазии Мариана Лупу еще аук-
нутся Молдове" : [обществ.-полит. аспекты : интервью с лидером Христианской Демо-
крат. Нар. Партии] / записала Лариса Веверица // Эксперт новостей. – 2009. – 30 окт. –
Р. 2, 6.

5091. Филат, Влад. Влад Филат : "Нам нужно обеспечить дееспособность ин-
ститутов власти" : интервью премьер-министра Респ. Молдова Радио "Свобода" //
Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 2 окт. – P. 3.

5092. Филат, Влад. Стратегия и тактика Влада Филата : [интервью премьер-


министра Респ. Молдова радио "Свобода"] // Коммерсант plus. – 2009. – 2 окт. – Р. 8.

5093. Цеслюк, Владимир. Последняя попытка. Проблемы приднестровского


урегулирования и новые власти Молдовы / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. –
2009. – 9 окт. – Р. 6.

5094. Цырдя, Богдан. Когда в товарищах согласья нет … : [обществ.-полит. ас-


пекты] / Богдан Цырдя // Коммерсант plus. – 2009. – 9 окт. – Р. 4.

5095. Шорников, Петр. Хранитель молдавской традиции : [70 лет со дня рож-
дения Василия Стати, молд. ученого и политика] / Петр Шорников // Кишин. обозрева-
тель. – 2009. – 22 окт. – Р. 14.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

324 Alegeri
5096. Cozonac, Cornelia. Cât costă fotoliul de deputat? (1-2) : [despre cheltuielile
partidelor politice pentru campania electorală : investigaţii jurnalistice] / Cornelia Cozonac,
Ion Preaşcă // Vocea poporului. – 2009. – 2, 9 oct. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

5097. Ghinea, Cristian. Problema cu referendumul : [pe marginea exerciţiului refe-


rendumului] / Cristian Ghinea // Săptămîna. – 2009. – 23 oct. – P. 3.

5098. Tănase, Constantin. Alegerile anticipate : pro şi contra / Constantin Tănase //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 oct. – P. 7.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


5099. Bogatu, Petru. Interesele antiromâneşti ale Ucrainei în Republica Moldova /
Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 6 oct. – P. 7.

5100. Cenuşă, Denis. Parteneriatul Estic, ca o platformă pentru aderarea la UE /


Denis Cenuşă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – 30 oct. – P. 19.

5101. Dungaciu, Dan. Americanii, despre R. Moldova, la Bucureşti / Dan Dungaciu //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 oct. – P. 6.

5102. Dungaciu, Dan. România, cea mai mare provocare pentru R. Moldova : [as-
pecte ale integrării europene] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 oct. – P.
6.

5103. Lambsdorff, Nikolaus Graf. "Am încredere în noul guvern" : interviu cu amba-
sadorul Germaniei la Chişinău, Excelenţa Sa N. G. Lambsdorff / interviu realizat de Irina
Tribusean // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 2 oct. – P. 8.

5104. Lambsdorff, Nikolaus Graf. Nikolaus Graf Lambsdorff : "Republica Moldova


n-ar fi existat fără căderea Zidului Berlinului" : [interviu cu Ambasadorul Germaniei la Chişi-
nău] // Moldova suverană. – 2009. – 2 oct. – (Ed. spec.); Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2
oct. – P. 12.

5105. Macovei, Monica. Monica Macovei : "Am solicitat Comisiei Europene ca noul
acord cu R. Moldova să fie unul de asociere" : interviu cu preş. Delegaţiei Interparlamentare
PE – Moldova // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 30 oct. – P. 6.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5106. Mereuţă, Daniela. Totul despre Tratatul de la Lisabona / Daniela Mereuţă // In-
tegrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – 16, 30 oct. – P. 20.

5107. Moser, Stefanie. Fundaţia "Friedrich Ebert", pentru o Moldovă europeană : [in-
terviu cu S. Moser, reprezentanta Fundaţiei pentru România şi Rep. Moldova] / consemnare
: Natalia Hadârcă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – 16 oct. – P. 15.

5108. Naim, Moises. Europa, anul 2040 ... : [art. scriitorului şi cronicarului de origine
venezueliană] / Moises Naim // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – 30 oct. – P. 19.

5109. Severin, Adrian. Integrare europeană şi integrare moldoveană / Adrian


Severin // Ziarul de gardă. – 2009. – 1 oct. – P. 1.

5110. 327 Sturdza, Marina. Prinţesa Marina Sturdza : "Există în mediile occidentale
un capital de bunăvoinţă pentru Moldova" : [interviu cu prinţesa, descendentă din fanarioţi şi
domnii Moldovei] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 12 oct. –
P. 4-5.

5111. Ulker, Ahmet Ferit. Azi e ziua naţională a Turciei : dialog cu A. F. Ulker, Am-
basador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rep. Turcia în Rep. Moldova / interlocutor : Efim
Josanu // Lit. şi arta. – 2009. – 29 oct. – P. 3.

5112. Кирилэ, Виктор. АЕИ остался единым : [по результатам саммита СНГ :
коммент. и. о. дир. Ассоц. по внеш. политике] / Виктор Кирилэ // Коммерсант plus. –
2009. – 16 окт. – Р. 9.

5113. Лавров, Сергей. "Мы хотим жить в безопасности, с добрыми соседями" :


из интервью главы МИД Рос. Федерации С. Лаврова радиостанции "Голос России",
телеканалу Russia Today и агентству "Новости" // Коммерсант plus. – 2009. – 30 окт. –
Р. 3.

5114. Левушкан, Павел. На пороге новой истории : [посткризис. ситуация в Ев-


ропе] / Павел Левушкан // Коммерсант plus. – 2009. – 30 окт. – Р. 16.

5115. Марчук, Алексей. ПАСЕ держит нейтралитет : [по поводу избрания нов.
генер. секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда] / Алексей Марчук // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 19.

5116. Мерит, Джейлс. Кому лучше стать президентом ЕС? : [ст. генер. секрета-
ря брюссел. исслед. центра "Друзья Европы"] / Джейлс Мерит // Экон. обозрение. –
2009. – 23 окт. – Р. 20.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5117. О’Бреннан, Джон. Ирландия опять решает : [по поводу принятия Лисса-
бон. Соглашения Европ. Союза : ст. лектора гос. ун-та Ирландии Maynooth] / Джон
О’Бреннан // Экон. обозрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 20.

5118. Пынзарь, Александр. В ожидании политической стабильности. Молдова


пребывает под самым длительным мониторингом Совета Европы : [по поводу докл.
Парламент. ассамблеи Совета Европы "Функционирование дем. институтов в Молдо-
ве"] / Александр Пынзарь // Кишин. обозреватель. – 2009. – 8 окт. – Р. 4.

5119. Сорочану, Тудор. Содружество: команда или отдельные игроки? : мощь и


слабость Содружества Независ. Государств / Тудор Сорочану // Независимая Молдо-
ва. – 2009. – 21 окт.

5120. Узун, Наталья. Европейская туманность, или Что остается под сукном пе-
реговоров с ЕС : [по поводу подготовки проекта Договора об ассоцииров. членстве
Респ. Молдова в ЕС] / Наталья Узун // Молд. ведомости. – 2009. – 20 окт.

5121. Цеслюк, Владимир. Проблемы приднестровского урегулирования и но-


вые власти Молдовы : междунар. контекст / Владимир Цеслюк // Столица = Capitala. –
2009. – 9 oct. – P. 6.

5122. Юлкер, Ферит. Ферит Юлкер: "Наши связи имеют огромный потенциал" :
[интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Респ. Турция в Молдове] / записала Лариса
Веверица // Эксперт новостей. – 2009. – 16 окт. – Р. 3.

Summit-ul CSI 8-9 oct. 2009, Chişinău


5123. Ciobanu, Nicolae. CSI – o haină prea mică pentru RM : [pe marginea summit-
ului Comunităţii Statelor Independente, 8-9 oct. 2009, Chişinău] / Nicolae Ciobanu // Lit. şi
arta. – 2009. – 15 oct. – P. 2.

5124. Ciornei, Vsevolod. Deocamdată şi mereu : [pe marginea lucr. summitului CSI,
Chişinău, oct. 2009] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 9 oct. – P. 2.

5125. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Se impune, probabil, nevoia reformării CSI" : [interviul
prim-ministrului Rep. Moldova difuzat la postul Radio Europa Liberă] // Săptămîna. – 2009.
– 16 oct. – P. 14.

5126. Saharneanu, Valeriu. Lagărul CSI-ist şi zidul care ne desparte de Europa :


[comentarii pe marginea summitului Comunităţii Statelor Independente, 8-9 oct. 2009, Chi-
şinău] / Valeriu Saharneanu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 oct. – P. 6.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5127. Ţugui, Eduard. Instabilitatea hegemonică sau Criza Comunităţii Statelor Inde-
pendente : [pe marginea summit-ului CSI de la Chişinău, 8-9 oct. 2009] / Eduard Ţugui //
Europeanul. – 2009. – 16 oct. – P. 6.

5128. Валиков, Игнат. Итоги саммита СНГ в Кишиневе : [8-9 окт., 2009] / Игнат
Валиков // Молд. ведомости. – 2009. – 13 окт.

5129. Западинский, Роберт. Осознание истины : [размышления под занавес


саммита СНГ, Кишинэу, окт. 2009] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. –
16 окт. – Р. 3.

5130. Калак, Дмитрий. Саммит в Кишиневе: что это было : [7-8 окт. 2009] /
Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 16 окт. – Р. 8.

5131. Сорочану, Тудор. Владимир Воронин: "Будущее Молдовы – за активным


и умелым совмещением двух интеграционных процессов: СНГ и Европы" : [по мате-
риалам конф. "Итоги саммита СНГ в Кишиневе и перспективы полит. и экон. развития
Респ. Молдова", 15 окт. 2009] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. – 16
окт. – Р. 2.

5132. Шикирлийская, Татьяна. Антикризисный саммит : [по поводу саммита


Содружества Независ. Государств, 8-9 окт. 2009, Кишинэу] / Татьяна Шикирилйская //
Кишин. обозреватель. – 2009. – 14 окт. – Р. 1, 7.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


5133. Chirilă, Victor. Integrarea Europeană a R. Moldova: Quo Vadis? : [opinii prez.
de către V. Chirilă, dir. executiv interimar şi Corneliu Ciurea, expert independent la Asoc.
pentru Politică Externă, în cadrul emisiunii "Dezbateri şi sinteze de politică externă", postul
de radio "Vocea Basarabiei", 18 oct. 2009] / moderator : Arcadie Gherasim // Integrarea
europeană, pas cu pas. – 2009. – 30 oct. – P. 18.

5134. Chirilă, Victor. Pragmatism sau o soluţie de moment? : [aspecte ale integrării
europene a Rep. Moldova : opinii prez. de către V. Chirilă, dir. executiv interimar şi Radu
Vrabie, coord. de programe la Asoc. pentru Politică Externă, în cadrul emisiunii "Dezbateri
şi sinteze de politică externă", postul de radio "Vocea Basarabiei", 11 oct. 2009] / moderator
: Arcadie Gherasim // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – 16 oct. – P. 18.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5135. Federiuc, Nicolae. Ipocrizia politică şi summit-ul CSI : [Rep. Moldova şi Co-
munitatea Statelor Independente] / Nicolae Federiuc // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 16 oct. – P. 3.

5136. Filat, Vlad. "Trebuie să avem relaţii previzibile cu toţi partenerii externi : interviu
cu prim-ministrul Rep. Moldova V. Filat / interviu realizat de Petru Bogatu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 6 oct. – P. 6.

5137. Filat, Vlad. Premierul Filat speră ca Acordul de asociere la UE să fie semnat în
2010 : [interviu cu prim ministrul Rep. Moldova] / consemnare : Valentina Ursu //
Săptămîna. – 2009. – 9 oct. – P. 14.

5138. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Prioritatea R. Moldova este UE, dar nu NATO. Vorbesc
limba română, deşi în Constituţie este scris "moldoveneasca" : [declaraţia prim-ministrului
Rep. Moldova publ. "Kommersant"] // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 16 oct. – P. 6;
Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 16 окт. – P. 6-7.

5139. Grâu, Lina. Evoluţia politicii externe a RM în anii 1998-2008 : [pe marginea vol.
cu acelaşi tit., elab. de experţii Asoc. pentru Politică externă elaborată în parteneriat cu
Fundaţia germană "Friedrich Ebert"] / Lina Grâu // Integrarea europeană, pas cu pas. –
2009. – 30 oct. – P. 15.

5140. Scarlat, George. Gogoaşa "integrării" europene a Moldovei / George Scarlat //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 oct. – P. 5. – Cuprins : Aderare, nu "integrare"; Chişinăul
n-a depus nici măcar cerere; Moldova balcanică; Cartoful fierbinte al lui Filat; Propaganda
comunistă şi minciuna "integrării"; Maroc şi Capul Verde înaintea Moldovei.

5141. Şevcenco, Ruslan. Ambasadorii Republicii Moldova în ţările lumii : [listă nomi-
nală] / Ruslan Şevcenco // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 23 oct. – P. 8-9; Альянс
Moldova Noastră. – 2009. – 23 окт. – P. 8-9.

5142. Калак, Дмитрий. Молдова – Румыния : перезагрузка : [по поводу заявле-


ний министра иностр. дел и европ. интеграции Респ. Молдова Юрия Лянкэ] / Дмитрий
Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 23 окт. – Р. 8.

5143. Кормaн, Игорь. Дипломатия новой власти : [интервью с пред. парламент.


комис. по внеш. политике и европ. интеграции И. Корман] / записал Дмитрий Калак //
Экон. обозрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 8; Коммерсант plus. – 2009. – 16 окт. – Р. 10.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5144. Филат, Влад. Влад Филат : "Говорят, что я жесткий и беру пример с Пути-
на". Премьер Молдовы об отношениях с Россией : [интервью премьер-министра Респ.
Молдова моск. газ. "Коммерсант"] // Молд. ведомости. – 2009. – 13 окт.

328 Parlamente. Reprezentarea Poporului. Guverne


5145. Guvernul Republicii Moldova : [date biogr.] // Alianţa Moldova Noastră. – 2009.
– 2 oct. – P. 8-9; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 2 окт. – P. 8-9.

5146. Şevcenco, Ruslan. Guvernul Moldovei , 1940-2009 : [componenţe nominale] /


Ruslan Şevcenco // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 9 oct. – P. 8-9; Альянс Moldova
Noastră. – 2009. – 9, 16 окт. – P. 8-9.

5147. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Istoria ne-a mai acordat o şansă de a
deveni un stat liber, democratic şi prosper" : [declaraţia preş. fracţiunii parlamentare AMN
cu privire la investirea în funcţie a noului Guvern] // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 2
oct. – P. 5.

5148. Состав Правительства Республики Молдова : (утв. 25 сент. 2009 г.) //


Экон. обозрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 28-29.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
5149. Bogatu, Petru. PCRM, în dilemă ingrată / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 9 oct. – P. 7.

5150. Bogatu, Petru. Se rupe PCRM? / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. –
23 oct. – P. 7.

5151. Chiorescu, Iurie. Naţional-bolşevismul contra democraţiei liberale / Iurie


Chiorescu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 oct. – P. 7.

5152. Damian, Alexandru. De doi ani, PLDM face istorie : [doi ani de la fondarea
Partidului Liberal Democrat din Moldova] / Alexandru Damian // Jurnal de Chişinău. – 2009.
– 9 oct. – P. 7.

5153. Negru, Nicolae. De ce trebuie interzis PCRM / Nicolae Negru // Jurnal de Chi-
şinău. – 2009. – 16 oct. – P. 6.

5154. Pavaloi, Andrei. Situaţia tineretului din Republica Moldova : [art. preş. Forului
Tineretului European] / Andrei Pavaloi // Europeanul. – 2009. – 1 oct. – P. 7.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5155. Scarlat, George. Corul robilor şi vopsirea comuniştilor : [ strategiile politice ale
Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / George Scarlat // Timpul de dimineaţă. – 2009. –
1 oct. – P. 6.

5156. Tănase, Constantin. Alianţa ameninţată din interior? : [pe marginea situaţiei
din cadrul Alianţa pentru Integrare Europeană] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă.
– 2009. – 23 oct. – P. 7.

5157. Тодуа, Зураб. Ложные советы молдавским коммунистам : [ст. эксперта по


проблемам пост-совет. пространства] / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2009.
– 23 окт. – Р. 4.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie in general. Economie politică
5158. Moldovan, Dumitru. "Misiunea" crizelor economice şi gândirea pozitivă / Du-
mitru Moldovan // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 27 oct. – P. 4; 28, 29 oct. – P. 5.

5159. Акерлоф, Джордж. Пусть расцветут сотни теорий : [формированиe нов.


экон. мышления : ст. проф. экономики в Калифорн. ун-те] / Джордж Акерлоф, Джозеф
Е. Стиглиц // Экон. обозрение. – 2009. – 30 окт. – Р. 20.

5160. Скидельский, Роберт. Кейнс против классиков: второй раунд : [по поводу
дискуссии между экономистами Полом Кругманом из Пристон. ун-та и Джоном Кох-
рейном из Чикаг. ун-та : ст. проф. политэкономии в Ун-те Уорика] / Роберт Скидель-
ский // Экон. обозрение. – 2009. – 30 окт. – Р. 21.

5161. Стиглиц, Джозеф Е. Борлоуг и банкиры : [стимулы развития экономики :


ст. проф. Калифорн. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон. обозрение. – 2009. – 9 окт. –
Р. 20.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


5162. Budza, Oleg. Munca decentă în condiţiile crizei economice : [discursul
vicepreş. Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova în cadrul "mesei rotunde" cu acelaşi
generic, 7 oct. 2009] / Oleg Budza // Vocea poporului. – 2009. – 16 oct. – P. 3. – Idem în lb.
rusă.

5163. Lariuşin, Tatiana. Criza economico-financiară istoveşte piaţa muncii : [art.


economistului superior la IDIS "Viitorul"] / Tatiana Lariuşin // Vocea poporului. – 2009. – 30
oct. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5164. Muncă decentă pentru o viaţă decentă : [7 oct. – Ziua mondială a acţiunilor
pentru o muncă decentă] // Vocea poporului. – 2009. – 2 oct. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

5165. Stihi, Ludmila. Piaţa forţei de muncă din R. Moldova : oferta depăşeşte cere-
rea / Ludmila Stihi // Economist. – 2009. – 7 oct. – P.10.
s
5166. Оплата труда в январе-августе 2009 года : [материалы Нац. бюро стати-
стики] // Экон. обозрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 6.

331.105.44 Sindicate
5167. Budza, Oleg. Oleg Budza : Reformarea sindicatelor este absolut necesară şi
inevitabilă : [interviu cu preş. interimar al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] /
consemnare : Gheorghe Copoţ // Vocea poporului. – 2009. – 30 oct. – P. 1, 3. – Idem în lb.
rusă.

5168. Budza, Oleg. Sindicatele sunt gata de o luptă dură pentru drepturile oamenilor
muncii din republică : interviu acordat agenţiei de ştiri "Novosti-Moldova" de către preş.
interimar al Confederaţiei naţ. a sindicatelor O. Budza // Moldova suverană. – 2009. – 27
oct. ; Săptămîna. – 2009. – 23 oct. – P. 12.

5169. Hanssen, Rolv Rynning. Calitatea ca prioritate : [comunicarea coord. Campa-


niei Mondiale PSI pentru servicii publ. de calitate în cadrul conf. "Servicii publ. de calitate în
Rep. Moldova", 13-15 oct. 2009, Chişinău] / Rolv Rynning Hanssen // Vocea poporului. –
2009. – 16 oct. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

5170. Ivanov, Dumitru. Învăţământul nostru este grav bolnav : interviu cu D. Ivanov,
preş. Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. –
2009. – 2 oct. – P. 1. – Idem în lb. rusă. – (Supl. "Lumina"; Nr 3).

5171. Laşcu, Mihai. E nevoie de intervenţii urgente : [adresarea preş. Sindicatului din
Învăţământ şi Educaţie către Guvernul Rep. Moldova : despre situaţia angajaţilor din siste-
mul educaţional] / Mihai Laşcu // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 1.

5172. Să depăşim formalismul în campania de dare de seamă şi alegeri : [rezumat al


concluziilor atelierului de lucru "Campania de dare de seamă şi alegeri: viziuni noi"] /
Leonard Palii, Tatiana Kolomoiţeva, Natalia Chirilova [et al.] // Vocea poporului. – 2009. – 2
oct. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5173. Stegari, Iurie. Termometrul sindical : interviu cu Iu. Stegari, preş. com. sindical
de la S.A. "Termocom / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2009. – 9 oct. –
P. 4. – Idem în lb. rusă.

5174. Şcerbakov, Vladimir. Acţiuni sindicale prioritare întru depăşirea crizei globale :
[teze ale comunicării secretarului gen. al Confederaţiei Gen. a Sindicatelor în cadrul întâlnirii
cu membrii Com. Confederal al al CNSM, 8 oct. 2009] / Vladimir Şcerbakov // Vocea popo-
rului. – 2009. – 16 oct. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

5175. Будза, Олег. Профсоюзы готовы к жесткой борьбе : [сокращ. вариант ин-
тервью ИА "Новости . Молдова" и.о. пред. нац. конфедерации профсоюзов Респ.
Молдова О. Будза] // Экон. обозрение. – 2009. – 23 окт. – Р. 17.

5176. Бурлак, С. Уйти, чтобы не "ушли" : [по поводу ситуации в Нац. Конфеде-
рации профсоюзов Респ. Молдова] / С. Бурак // Коммерсант plus. – 2009. – 30 окт. – Р.
12. – Продолж. следует.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


5177. Cernea, Gheorghe. Mereu îndrăgostit de ţară şi de neam : [[75 de ani de la
naşterea lui Dumitru Cernea, fost şef al Cadastrului Rep.] / Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. –
2009. – 8 oct. – P. 7.

5178. Strâmbeanu, Andrei. Gorbaciov, Reagan şi Dumitru Cernea : [75 de ani de la


naşterea lui D. Cernea, fost şef al Cadastrului Rep.] / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. –
2009. – 8 oct. – P. 7.

5179. Глазова, Татьяна. Земля как средство решения жилищного вопроса /


Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 36.

5180. Моисеев, Сергей. Географическая информация для экономического раз-


вития : [по материалам междунар. конф., посвящ. завершению молд.-норвеж. проекта
"Moldova Orthopphoto 2006-2009"] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. – 23
окт. – Р. 14.

5181. Пинчевский, Александр. Александр Пинчевский : "Молдавский рынок не-


движимости выдержал испытание кризисом" : интервью с президентом холдинга Elita-
5 / записала Татьяна Михайлова // Экон. обозрение. – 2009. – 9 окт. – Р. 18.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare in activitatea economica


5182. Minotti, Silvia. Camera de Comerţ şi Industrie Moldo-Italiană sprijină proiectele
SACE în Moldova : [interviu cu S. Minotti, reprezentant SACE SpA] / consemnare : Con-
stantin Olteanu // Săptămîna. – 2009. – 23 oct. – P. 7.

5183. Sugac, Sofia. Sofia Sugac : "Dacă nu puteţi, nu vreţi, nu ştiţi cum să ajutaţi
oamenii de afaceri, cel puţin nu le încurcaţi" : [interviu cu vicepreş. Clubului republ. al oa-
menilor de afaceri "Timpul"] // Eco. – 2009. – 28 oct. – P. 7.

336 Finanţe
5184. Damian, Oleg. Oleg Damian : Factoringul internaţional – soluţia pentru întârzi-
erile de plată din străinătate : [interviu cu dir. gen. al companiei NFC-Moldfactor] / interviu
realizat de Tatiana Marcu // Economist. – 2009. – 7 oct. – P. 5.

5185. Боскин, Майкл Дж. Негативные последствия госдолга : [ст. проф. Стэн-
форд. ун-та] / Майкл Дж. Боскин // Экон. обозрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 21.

5186. Внешний долг Республики Молдова : [по соcтоянию на 31 дек. 2008 г. :


информ. Нац. банка Молдовы] // Экон. обозрение. – 2009. – 9 окт. – Р. 6.

5187. Дэвис, Говард. Кризис доверия : [к банкам и банкирам : ст. дир. Лондон.
шк. экономики] / Говард Дэвис // Экон. обозрение. – 2009. – 16 окт. – Р. 21.

5188. Зинн, Ханс-Вернер. Американцы из Италии, европейцы из Японии : [ас-


пекты миров. инфляции : ст. проф. в Мюнхен. ун-те] / Ханс-Вернер Зинн // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 30 окт. – Р. 21.

5189. Негруца, Вячеслав. Вячеслав Негруца : "Деньги нужно сначала накопить,


а потом потратить" : [интервью с министром финансов Респ. Молдова] / записала
Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2009. – 29 окт. – Р. 8.

5190. Результаты финансового мониторинга государственных предприятий и


акционерных обществ с преобладающей долей государства : [1-е полугодие 2009 г.:
М-вa финансов Респ. Молдова] // Экон. обозрение. – 2009. – 16 окт. – Р. 6.

5191. Савва, Александр. Что делать с процедурой сквиз-фут? / Александр Сав-


ва // Экон. обозрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 15.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5192. Скрипник, Диана. Банкиры настаивают на изменениях : [о введении нало-


га на доходы от депозитов физ. лиц : интервью с советником Ассоц. банков Молдовы
Д. Скрипник] / записал Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 30 окт. – Р. 4.

5193. Такий, Александр. Банкам предписано снижение рисков : [по поводу вы-
дачи крупн. кредитов] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 9 окт. – Р. 4.

5194. Такий, Александр. Доход по осени считают : [о приросте собств. капитала


в банков. cистеме]/ Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 23 окт. – Р. 4.

5195. Фитусси, Жан-Поль. Мятеж "меритократов" : [по поводу устойчивости


фин. системы : ст. президента Фр. ин-та экон. конъюнктуры в Париже] / Жан-Поль
Фитусси // Экон. обозрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 21.

5196. Шикирлийская, Марина. Благоразумная налоговая политика : [o


программe деятелъности нов. правительства] / Марина Шикирлийская // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 2 окт. – Р. 7.

5197. Шикирлийская, Марина. Новая акцизная политика / Марина Шикирлий-


ская // Экон. обозрение. – 2009. – 9 окт. – Р. 7.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
5198. Skidelsky, Robert. Sînt necesare stimulentele economice? : [art. prof. de eco-
nomie politică de la Univ. din Warwick] / Robert Skidlsky // Săptămîna. – 2009. – 16 oct. –
P. 3.

5199. Бэкстрем, Урбан. Уроки Швеции по преодолению финансового кризиса :


[ст. генер. дир. Конфедерации швед. предприятий] / Урбан Бэкстрем // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 16 окт. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


5200. Belâi, Liviu. Omul care are ce spune : (reflecţii despre cartea "Atitudini în ani
de restrişte" şi aut. ei, Valeriu Muravschi) / Liviu Belâi // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 7.

5201. Bercu, Vlad. Criza loveşte şi întreprinderile de stat / Vlad Bercu // Săptămîna.
– 2009. – 16 oct. – P. 6.

5202. Câşlaru, Anatol. Economia trece pe aşteptări pozitive / Anatol Câşlaru // Eco-
nomist. – 2009. – 21 oct. – P. 3.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5203. Chircă, Sergiu. Un adevărat fiu al neamului : [interviu cu S. Chircă, savant


economist, la 75 de ani de la naştere] / pentru conformitate : Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. –
2009. – 8 oct. – P. 3.

5204. Dodon, Igor. Conduşi de ideea anticomunistă, ei neglijează viitorul ţării : decla-
raţie a lui I. Dodon, ex-vice-prim-ministru al Rep. Moldova, vizavi de programul de guverna-
re prez. de Guvernul Filat // Comunistul. – 2009. – 16 oct. – P. 10.

5205. Loghin, Vlad. Economia alunecă spre prăpastie / Vlad Loghin // Moldova suve-
rană. – 2009. – 29 oct.

5206. Manic, Stelian. De ce Moldova este o ţară săracă, iar Australia nu? / Stelian
Manic // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 oct. – P. 3.

5207. Moldovan, Dumitru. Profesorul universitar Sergiu Chircă la 75 de ani: [econo-


mist] / Dumitru Moldovan // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 3.

5208. Белостечник, Григорий. "В любой экономике должна быть реальная кон-
куренция" : [по поводу ст. "Игра в одни ворота", опубл. в "Кишин. обозревателе", 2009,
1, 8 окт. : ст. ректора Экон. акад.] / Григорий Белостечник // Кишин. обозреватель. –
2009. – 29 окт. – Р. 6-7.

5209. Диозу, Валерий. Проблемы развития рынка электронных коммуникаций :


интервью с дир. Нац. агентства по регулированию в обл. электр. коммуникаций и ин-
форм. технологий В. Диозу / беседовал Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. –
16 окт. – Р. 14.

5210. Западинский, Роберт. Экономическая война на фоне политического без-


властия / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 30 окт. – Р. 3.

5211. Кетрарь, Вадим. Не опровергнуть предначертанное, но исполнить : [об


улучшении ситуации в агропром. секторе Молдовы] / Вадим Кетрарь // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 2 окт. – Р. 22.

5212. Коваленко, Ирина. Обсуждая антикризисную программу : [о плане вос-


становления экономики] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2009. – 16 окт. – Р.
16.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5213. Кэраре, Виорика. Антикризисное развитие конкуренции : [интервью с ге-


нер. дир. Нац. агентства по защите конкуренции В. Кэраре] / записала Ирина Ковален-
ко // Экон. обозрение. – 2009. – 2 окт. – Р. 16.

5214. Маноле, Михаил. Чего хотим добиться и Что делать? : [по поводу ст. "Иг-
ра в одни ворота", опубл. в "Кишин. обозревателе", 2009, 1, 8 окт. : ст. экс-министра
финансов Молдовы] / Михаил Маноле // Кишин. обозреватель. – 2009. – 29 окт. – Р. 6.

5215. Муравский, Александр. "Деление мира на "белое" и "черное" давно себя


изжило" : [по поводу ст. "Игра в одни ворота", опубл. в "Кишин. обозревателе", 2009, 1,
8 окт. : ст. экс-министра экономики Молдовы] / Александр Муравский // Кишин. обо-
зреватель. – 2009. – 29 окт. – Р. 6-7.

5216. Чебан, Вадим. Новая методология расчета тарифов на природный газ :


[интервью с генер. дир. Нац. агентства по регулированию в энергетике В. Чебан] /
беседовал Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. – 9 окт. – Р. 16.

5217. Шелин, Виктор. "Только заимствование больших денег позволит обеспе-


чить развитие страны" : интервью с президентом концерна Unicon Grup В. Шелиным /
записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 30 окт. – Р. 18.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
5218. Colac, Valeriu. Compania CV Service oferă un sistem comod şi securizat de
comerţ on-line, capabil să stimuleze dezvoltarea afacerilor : [interviu cu dir. companiei CV
Service V. Colac] / consemnare : Tatiana Marcu // Economist. – 2009. – 21 oct. – P. 7.

339.3 Comerţ interior


5219. Запольский, Бобусь. Оптовый рынок : товара много, покупателей тоже /
Бобусь Запольский // Молд. ведомости. – 2009. – 16 окт. – Р. 3.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


5220. Liberalizarea importurilor ar aduce la sapă de lemn producătorii de carne //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 oct. – P. 4.

5221. Preaşcă, Ion. Importul de resurse energetice în Transnistria este mai mare de-
cât cel din restul R. Moldova / Ion Preaşcă // Economist. – 2009. – 7 oct. – P. 4.

5222. Калак, Дмитрий. Молдова – EС : выгоды и риски открытого рынка / Дмит-


рий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 30 окт. – Р. 8.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5223. Маценко, Ирина. Импортерам станет легче. Но не всем : [по поводу прак-
тики сертификации импорт. продукции] / Ирина Маценко // Экон. обозрение. – 2009. –
9 окт. – Р. 24.

339.7 Finanţe internaţionale


5224. Белка, Марек. Формирующиеся рынки: вызовы и вознаграждения : [ст.
дир. Европ. департамента Междунар. Валют. фонда] / Марек Белка // Кишин. обозре-
ватель. – 2009. – 8 окт. – Р. 9.

5225. Мельник, Александр. Игра в одни ворота, или О том, как мировая финан-
совая система влияет на развитие стран с переходными экономиками // Кишин. обо-
зреватель. – 2009. – 1, 8 окт. – Р. 6-7.

5226. Мирох, Томас. Нет времени для самоуспокоения : [ст. президента Европ.
банка реконструкции и развития] / Томас Мирох // Экон. обозрение. – 2009. – 9 окт. –
Р. 20.

5227. Рогофф, Кеннет. Долларовая проблема Китая : [ст. проф. в Гарвард. ун-
те] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2009. – 9 окт. – Р. 21.

5228. Филат, Владимир. Правительство ждет "зеленый свет" от внешних кре-


диторов : [по поводу переговоров с миссией Междунар. валют. фонда : интервью с
премьер-министром Респ. Молдова В. Филат] / записал Дмитрий Чубашенко // Молд.
ведомости. – 2009. – 14 окт.

5229. Шикирлийская, Марина. Глобальное потепление : [по поводу перегово-


ров молд. правительства с миссией Междунар. Валют. Фонда] / Марина Шикирлийская
// Экон. обозрение. – 2009. – 23 окт. – Р. 7.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


5230. Bafundi, Gian Franco. Gian Franco Bafundi : Republica Moldova, ţară priorita-
ră pentru investiţiile italiene : [interviu cu reprezentantul regiunii Lazio, Italia şi Roberto Pa-
ce, preş. Camerei de Comerţ şi Industrie moldo-ital.] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux
european : ed. de vineri. – 2009. – 2 oct. – P. 7.

5231. Behrendt, Wolfgang. Uniunea Europeană – Moldova : tactica apropierii : inter-


viu cu prim. secretar al Comisiei Europene în Moldova W. Behrendt / consemnare : Vladimir
Popov // Economist. – 2009. – 21 oct. – P. 5.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5232. Belka, Marek. Pieţele emergente: provocări şi recompense : [art. dir. Dep. Eu-
ropean al Fondului Monetar Intern.] / Marek Belka // Economist. – 2009. – 7 oct. – P. 3.

5233. Loghin, Vlad. Ţările mici s-au trezit faţă în faţă cu rechinii mondiali şi urgiile
globale : [aspecte ale crizei economice mondiale] / Vlad Loghin // Moldova suverană. –
2009. – 28 oct.

5234. Porcescu, Sergiu. Asistenţa FMI : mijloc de redresare economică sau un "rău
necesar" în condiţiile crizei financiar-economice / Sergiu Porcescu // Săptămîna. – 2009. – 9
oct. – P. 12-13.

5235. Родрик, Дэни. Миф о создании протекционистских барьеров : [аспекты


экон. кризиса : ст. проф. в Шк. гос. упр. им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвард. ун-те] /
Дэни Родрик // Экон. обозрение. – 2009. – 23 окт. – Р. 20.

5236. Спенс, Майкл. Перебалансировка мировой экономики : [ст. почет. проф.


Стэнфорд. ун-та] / Майкл Спенс // Экон. обозрение. – 2009. – 30 окт. – Р. 20.

5237. Цырдя, Богдан. Центр и периферия : борьба за выживание : [о междунар.


экон. структурах и экономике развив. cтран] / Богдан Цырдя // Кишин. обозреватель. –
2009. – 22 окт. – Р. 6-7.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
5238. Bînzari, Inga. Avocaţi parlamentari – la un an de activitate / Inga Bînzari //
Dreptul. – 2009. – 30 oct. – P. 4.

5239. Buzek, Jerzy. "Vom scrie istoria Europei împreună" : din interviul oferit de J.
Buzek, preş. Parlamentului European, pentru p. WEB a Legislativului de la Bruxelles // Inte-
grarea europeană, pas cu pas. – 2009. – 16 oct. – P. 14.

5240. Cubreacov, Vlad. Zece întrebări pe marginea legii privind sprijinul acordat ro-
mânilor de pretutindeni : [despre legea nr. 299/2007, adopt. de Parlamentul României] /
Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 2 oct. – P. 4-5.

5241. Zaporojan, Veaceslav. Alegerea preşedintelui ţării în lipsa candidaţilor de al-


ternativă / Veaceslav Zaporojan // Dreptul. – 2009. – 30 oct. – P. 3.

5242. Мунтяну, Анатолие. Молдавские омбудсмены: наши передовые законы


не исполняются : [интервью с парламент. адвокатами А. Мунтяну, Олегом Ефрим и

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Аурелией Григориу] / беседовал Станислав Лужанский // Молд. ведомости. – 2009. –


30 окт. – Р. 4.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


5243. Aspecte generale cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie //
Dreptul. – 2009. – 2 oct. – P. 6.

5244. Caraşciuc, Lilia. Când spunem că sângele apă nu se face, din păcate, nu ne
gândim la nobleţea strămoşilor noştri, dar mai degrabă la rude, care trebuie şi ele aranjate
în viaţă : [fenomenul corupţiei : interviu cu L. Caraşciuc, dir. executiv Transparency Intern.
Moldova] / a consemnat Ion Preaşcă // Europeanul. – 2009. – 16 oct. – P. 3.

5245. Kos, Drago. Europa luptă împotriva corupţiei : [art. preş. Grupului Statelor îm-
potriva Corupţiei al Consiliului Europei – GRECO] / Drago Kos // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 9 oct. – P. 10.

5246. Popescu, Daniela. Observaţi-mă! Auziţi-mă! Ajutaţi-mă! : [interviu cu D.


Popescu, preş. Centrului Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii] / consemnare : Natalia
Dinu // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 10; 31 oct.- P. 3. – Va urma.

5247. Sinteză privind starea criminalităţii şi rezultatele activităţii organelor Procuraturii


pe parcursul a 9 luni 2009 // Dreptul. – 2009. – 30 oct. – P. 2.

5248. Литвиненко, Анна. Столкновение реальностей : [о борьбе с употреблени-


ем наркотиков] / Анна Литвиненко // Молд. ведомости. – 2009. – 28 окт.

5249. Марчук, Алексей. GRECO рекомендует Молдове обратить внимание на


"бухгалтерские преступления" : [аспекты борьбы с коррупцией в рамках Совета Евро-
пы] / Алексей Марчук // Экон. обозрение. – 2009. – 9 окт. – Р. 19.

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
5250. Burea, Irina. Moment al bilanţurilor la Uniunea Juriştilor din Moldova : [pe mar-
ginea Congresului al 3-lea ordinar al UJM, 16 oct. 2009, Chişinău] / Irina Burea // Dreptul. –
2009. – 23 oct. – P. 4.

5251. Pasat, Valeriu. Valeriu Pasat : "Vreau ca ultimul cuvânt să-l spună justiţia" :
[scrisoare deschisă, adresată de către ex-dir. SIS procurorului gen. Valeriu Zubco] // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 13 oct. – P. 5.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5252. Tănase, Alexandru. Nu voi telefona niciunui judecător : interviu cu A. Tănase,


ministrul Justiţiei din Rep. Moldova / pentru conformitate : Alina Radu // Ziarul de gardă. –
2009. – 15 oct. – P. 16-17.

5253. Zubco, Valeriu. Valeriu Zubco : "O parte din organizatorii evenimentelor din 7
aprilie a fost identificată" : [interviu cu procurorul gen. al Rep. Moldova] / interviu realizat de
Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 20 oct. – P. 5.

5254. Ирода, Аурелия. Худой мир лучше доброй ссоры : интервью с дир. ком-
пании Protalix, юристом, медиатором А. Иродой // Экон. обозрение. – 2009. – 16 окт. –
Р. 11.

5255. Муруяну, Ион. "Забудем прошлое, уставим общий лад" : [по поводу об-
ращений граждан Молдовы в Европ. Суд : интервью с пред. Высш. судеб. палаты И.
Муруяну] // Кишин. новости. – 2009. – 30 окт. – Р. 4.

5256. Петрович, Виктор. Новая политика Минюста : [о реформировании молд.


юстиции] / Виктор Петрович // Кишин. обозреватель. – 2009. – 14 окт. – Р. 1, 4.

5257. Плешка, Валериу. "Реформа судебной системы в Молдове" через призму


PRISA : [интервью с руководителем Фонда содействия реформам в обл. юстиции В.
Плешка] / записал Петру Караман // Молд. ведомости. – 2009. – 14 окт.

5258. Тэнасе, Александру. Министр юстиции Александру Тэнасе : "Экономиче-


ские суды препятствуют нормальному функционированию экономики" : [о правов.
реформах : интервью с министром юстиции Респ. Молдова] // Экон. обозрение. –
2009. – 30 окт. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 5247)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
5259. Catan, Victor. "Poliţiştii spun că Papuc îi instiga la acţiuni în detrimentul servi-
ciului" : [interviu cu V. Catan, ministru de Interne al Rep. Moldova] / consemnare : Pavel
Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 oct. – P. 5, 8.

5260. Ciumac, Gabriela. Gabriela Ciumac : "Îmi place să mă implic în procesul de


schimbare a societăţii noastre" : [despre funcţionarea administraţiei publ. locale în SUA :
interviu cu şefa Dir. Relaţii Externe, Cooperare Regională şi Integrare Europeană a Primări-
ei mun. Chişinău] / consemnare : Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2009. – 23 oct. – P. 3;
Столица = Capitala. – 2009. – 23 окт. – P. 3.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5261. Ivaşcenco, Ghenadie. Este pregătit Chişinăul pentru reforme? / Ghenadie


Ivaşcenco // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 oct. – P. 19.

5262. Popovici, Corneliu. Politici publice înseamnă decizii eficiente la nivel de stat :
[pe marginea instruirii personalului Min. Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor : in-
terviu cu C. Popovici, conf. univ.] / interviu realizat de Natalia Costaş // Moldova suverană. –
2009. – 30 oct.

5263. Şarban, Vladimir. Vladimir Şarban : "Intelectualitatea dă tonul vieţii noastre


spirituale" : [interviu cu pretorul sectorului Centru, mun. Chişinău] / consemnare : Tatiana
Lupaşcu // Capitala. – 2009. – 14 oct. – P. 3; Столица = Capitala. – 2009. – 14 окт. – P. 3.

5264. Катан, Виктор. Виктор Катан : "Необходимо вернуть доверие граждан к


деятельности МВД и обеспечить верховенство закона" : [интервью с министром внутр.
дел Респ. Молдова] / записал Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 30
окт. – Р. 8.

5265. Тарнакин, Владимир. Товарищ городского головы : [об Антоне Мануйло-


ве, помощникe гор. головы Карла Шмидта (1844-1936)] / Владимир Тарнакин, Татяьна
Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2009. – 1 окт. – Р. 14.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


5266. Covrig, Andrei. Războiul ruso-georgian: mituri şi realităţi (2.1, 2.2) / Andrei
Covrig // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 oct. – P. 8; 29 oct. – P. 7. – Art. 1 : 14 aug.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
5267. Hadârcă, Sorin. Demistificarea sistemului de pensionare : [pe marginea refor-
mei sistemului de pensionare] / Sorin Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 oct. – P.
21.

5268. Sârbu, Otilia. Să fim solidari pentru a putea ajuta persoanele fără adăpost : in-
terviu cu O. Sârbu, dir. MRC Caritas Moldova / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2009. – 9 oct. – P. 9.

5269. Балмош, Галина. Откуда столько ненависти? : [по поводу заявления на


заседании Парламента Респ. Молдова депутата, б. министра соц. защиты, семьи и
ребенка] / Галина Балмош // Независимая Молдова. – 2009. – 7 окт.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5270. Коваленко, Ирина. Модернизация социальной политики : [по материалам


пресс-конф. министра труда, соц. защиты и семьи Валентины Булига, 26 окт. 2009 г.] /
Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2009. – 30 окт. – Р. 17.

368 Asigurări
5271. Asigurarea – o prioritate a zilei de azi : [despre activitatea companiei Moldasig]
// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 oct. – P. 8.

5272. Bahnari, Eugen. Underwritingul – "inima" asigurărilor : [interviu cu E. Bahnari,


dir. Underwriting la Compania Euroasig Grup SRL] / a dialogat Vlad Frunză // Economist. –
2009. – 21 oct. – P. 8.

5273. Мировский, Игорь. "Мы приходим, чтобы быть первыми" : [интервью с чл.
совета дир. ОАО "Росгосстрах" И. Мировским] // Экон. обозрение. – 2009. – 16 окт. – Р.
15.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
5274. Bujor, Leonid. "În perioada în care voi fi ministru, vreau să demonstrez că in-
stituţiile de învăţământ nu sunt corupte" : [interviu cu L. Bujor, ministru al Educaţiei] / con-
semnare : Dina Crudu // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 30 oct. – P. 2, 4; Альянс Mol-
dova Noastră. – 2009. – 30 окт. – P. 2, 4.

5275. Bujor, Leonid. Stimaţi colegi : [mesaj al ministrului Educaţiei al Rep. Moldova
cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ] / Leonid Bujor // Univers pedago-
gic pro. – 2009. – 2 oct. – P. 1; Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 1.

5276. Chisari, Liliana. Secretele artei psihologice : [din experienţa psihologului de la


Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", mun. Chişinău] / Liliana Chisari // Făclia. – 2009. – 24 oct. –
P. 10.

5277. Cojocaru, Tudor. Viziune de sistem (1-3) : [gândiri manageriale moderne în


sistemul educaţional] / Tudor Cojocaru // Univers pedagogic pro. – 2009. – 15, 22, 29 oct. –
P. 3. – Va urma.

5278. Guzun, Silvia. Experienţă utilă în europenizarea învăţământului : [pe marginea


lucr. Congresului al 30-lea al Asoc. Gen. a Învăţătorilor din România] / Silvia Guzun // Uni-
vers pedagogic pro. – 2009. – 22 oct. – P. 4.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5279. Hanganu, Ion. Pledoarie pentru elaborarea strategiei anti-criză în educaţia na-
ţională / Ion Hanganu // Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 14. – Contin. Începutul : 26 sept.

5280. Ignatie, Monahul. Despre creşterea copiilor : [educaţia copiilor în familie] /


Ignatie Monahul // Altarul credinţei. – 2009. – 26 oct. – P. 4.

5281. Ivanov, Dumitru. În condiţii extrem de grele, Guvernul porneşte cu bine la


drum : [scrisoare deschisă dlui Vlad Filat, prim-ministru al Rep. Moldova din partea activului
sindical din rep. : privind salarizarea pedagogilor] / Dumitru Ivanov // Făclia. – 2009. – 10
oct. – P. 2.

5282. Lupu, Marian. Dragi învăţători : [mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesiona-
le, adresat de către preş. Partidului Democrat din Moldova] / Marian Lupu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 2 oct. – P. 9; Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 oct. – P. 22.

5283. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Alienarea colonială în pedagogia Moldovei /


Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 15.

5284. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Ce este mentalitatea umanistă? (1-2) : [în dome-


niul educaţiei] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 15, 22 oct. –
P. 3.

5285. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Pedagogia umanistă a Renaşterii italiene / Vitalie


Pastuh-Cubolteanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 oct. – P. 6.

5286. Postovan, Galina. Flacăra veşnic arzândă : [omagiu cu prilejul Zilei profesio-
nale a lucrătorilor din învăţământ] / Galina Postovan // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2
oct. – P. 4.

5287. Savca, Lucia. Activitatea psihologică în şcoală / Lucia Savca // Făclia. – 2009.
– 31 oct. – P. 10.

5288. Ţurcanu, Ion. Despre punerea limbii române şi a limbii engleze la locul care li
se cuvine : [aspecte educaţionale] / Ion Ţurcanu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 23 oct. – P.
10.

5289. Urechean, Serafim. La mulţi ani, dragi profesori! : [mesaje de felicitare, adre-
sate cu prilejul Zilei Pedagogului, de către prim-vicepreş. Parlamentului Rep. Moldova şi
Ministrul Educaţiei] / Serafim Urechean, Leonid Bujor // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. –
2 oct. – P. 1.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5290. Степанюк, Виктор. Какую историю изучать, должен решать народ Молдо-
вы : [интервью с депутатом парламента В. Степанюк] / записала Людмила Борисова //
Коммунист. – 2009. – 16 окт. – Р. 10-11.
(Vezi de asemenea Nr 4949)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


5291. Balan, Anastasia. Writing – an important means of teaching English : [din ex-
perienţa prof. de la Gimnaziul "Ştefan cel Mare şi Sfânt", Cîrpeşti, Cantemir] / Anastasia
Balan // Făclia. – 2009. – 31 oct. – P. 10.

5292. Blajin, Dina. Ritmul la arta plastică : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic
"Gheorghe Asachi", mun. Chişinău] / Dina Blajin // Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 12.

5293. Buceaţchi, Iurie. Prin artă ... spre bine, nu numai spre frumos : [din experienţa
prof. de educaţie tehnologică de la Liceul Teoretic "Univers LIONS", mun. Chişinău] / Iurie
Buceaţchi // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 6.

5294. Chiosa, Zinaida. Studierea problematizată a chimiei organice : [din experienţa


prof. de la Liceul Teoretic "Liviu Deleanu", mun. Chişinău] / Zinaida Chiosa // Făclia. – 2009.
– 24 oct. – P. 6.

5295. Comarniţchi, Daniela. Foamea de carte : [din experienţa prof. de lb. rom. de la
Gimnaziul Târnova, raionul Edineţ] / Daniela Comarniţchi // Univers pedagogic pro. – 2009.
– 15 oct. – P. 5.

5296. Cucuietu, Iurie. Arta ceramică în şcoală : [din experienţa prof. de educaţie
tehnologică de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Drochia] / Iurie Cucuietu // Făclia. –
2009. – 17 oct. – P. 6.

5297. Gheţu, Maria. Evaluarea – dimensiune esenţială a procesului curricular la ma-


tematică : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "George Meniuc", mun. Chişinău] / Ma-
ria Gheţu // Făclia. – 2009. – 17 oct. – P. 6.

5298. Golban, Petru. Despre istoria integrată : [privind conţinutul man.] / Petru
Golban // Univers pedagogic pro. – 2009. – 29 oct. – P. 3.

5299. Golban, Petru. Istoria integrată : (obiect acceptat de unii, respins de alţii – de
ce?) / Petru Golban // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 13.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5300. Holban, Daniela. Tapiserie – tradiţie şi inovaţie : [din experienţa prof. de edu-
caţie art.-plastică şi de educaţie tehnologică de la Liceul Teoretic cu profil sportiv nr. 2 din
mun. Chişinău] / Daniela Holban // Univers pedagogic pro. – 2009. – 29 oct. – P. 6.

5301. Mariţoi, Elena. Ferice de cei ce sunt creativi ... : [din experienţa prof. de artă
plastică de la Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani", mun. Chişinău] / Elena Mariţoi //
Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 12.

5302. Negara, Tamara. Căile de eficientizare a procesului de predare-învăţare /


Tamara Negara // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 oct. – P. 5.

5303. Panfil, Nicolae. Imaginea muzicală – metode şi procedee de percepere : [din


experienţa prof. de la Liceul Teoretic "M. Viteazul", Hânceşti] / Nicolae Panfil // Făclia. –
2009. – 31 oct. – P. 12.

5304. Postolachi, Zinaida. Stimularea interesului pentru învăţare : [din experienţa


prof. de biologie de la Gimnaziul Drochia] / Zinaida Postolachi // Făclia. – 2009. – 24 oct. –
P. 6.

5305. Ranga, E. Metode complementare de evaluare – Portofoliul : [din experienţa


prof. de lb. şi lit. rom. de la Liceul Teoretic "Dacia", Chişinău] / E. Ranga // Făclia. – 2009. –
31 oct. – P. 13.

5306. Rusu, Cornelia. Rezistenţa basarabenilor faţă de politica de deznaţionalizare :


[lecţie de istorie în cl. a 8-a : din experienţa prof. din satul Târnova, raionul Edineţ] / Cornelia
Rusu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 22 oct. – P. 7.

5307. Scorpan, Nicu. Sarcina scenică – armonie între vorbire, mişcări, gest şi ţinută :
[din experienţa prof. de artă teatrală de la liceele teoretice "Al. I. Cuza" şi "Principesa
Natalia Dadiani", mun. Chişinău] / Nicu Scorpan, Asea Scorpan // Univers pedagogic pro. –
2009. – 15 oct. – P. 6.

5308. Scorpan, Nicu. Studiul personajelor prin metoda improvizaţiei : [din experienţa
prof. de artă teatrală de la liceele teoretice "Al. I. Cuza" şi "Principesa Natalia Dadiani", mun.
Chişinău] / Nicu Scorpan, Asea Scorpan // Univers pedagogic pro. – 2009. – 22 oct. – P. 6.

5309. Soltanici, Liuba. Elevii "computerizaţi" – viitorul ţării : [din experienţa prof. de
informatică de la Liceul Teoretic "B. Dânga", Criuleni] / Liuba Soltanici // Făclia. – 2009. – 3
oct. – P. 14.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5310. Strătilă, Silvia. Glossă de Mihai Eminescu ori sfatul cel mai important este ca
înţeleptul să nu se lase târât de tentaţiile vieţii, să nu cadă în capcana amăgitoare a lumii :
[din experienţa prof. de la Liceul "V. Alecsandri", mun. Chişinău] / Silvia Strătilă // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 29 oct. – P. 6.

5311. Ţanţuc, Svetlana. Metodele de predare la orele de informatică : [din experienţa


prof. De la Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Svetlana Ţanţuc // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 2 oct. – P. 7.

5312. Ungureanu, Zinaida. Aspecte metodice la studierea stării mediului ambiant în


cadrul orelor de chimie : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", mun.
Chişinău] / Zinaida Ungureanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 15 oct. – P. 6.

5313. Ungureanu, Zinaida. Calea magică a fosforului : [din experienţa prof. de la Li-
ceul Teoretic "Mihai Viteazul", mun. Chişinău] / Zinaida Ungureanu // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 22 oct. – P. 6.

5314. Zacon, Sergiu. Înainte de activarea sistemului Turbo Pascal : [din experienţa
prof. de la Gimnaziul "M. Sadoveanu", satul Pleşeni, raionul Cantemir] / Sergiu Zacon //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 22 oct. – P. 6.

5315. Zamfir, Stela. TVC : Boboceii navighează pe Internet : [din experienţa prof. de
la Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Stela Zamfir // Univers pedagogic pro. –
2009. – 2 oct. – P. 7.

5316. Зубак, Людмила. Молдавская народная сказка "Мельник" : дидакт. проект


урока по рус. яз. во 2-м кл. / Людмила Зубак // Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 10.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


5317. Bendas, Mihai. Ispita cunoaşterii : [despre activitatea Gimnaziului din satul
Caşunca, raionul Floreşti] / Mihai Bendas // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 8-9.

5318. Brunchi, Cristina. Motivarea elevilor pentru a învăţa : [din experienţa Liceului
de Creativitate şi Inventică "Prometeu-Prim", mun. Chişinău] / Cristina Brunchi // Făclia. –
2009. – 3 oct. – P. 7.

5319. Budişteanu, Alexandru. Satrapii culturii şi educaţiei : [din activitatea Liceului


Teoretic "Ion Creangă" din Bălţi] / Alexandru Budişteanu // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P.
6.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5320. Cel mai greu într-o balanţă, cântăreşte o speranţă : [despre Boris Bobotrin, dir.
Liceului Teoretic din satul Ciuciulea, raionul Glodeni, la 60 de ani de la naştere] // Făclia. –
2009. – 24 oct. – P. 11. – Cuprins : [Om al dragostei de carte şi al înţelepciunii] / Mariana
Ţîbuleac; Creionări de portret / Veronica Iaţcu; Entuziast neobosit; De la părinte la părinte;
la mulţi ani, dle profesor! / Cristina Gîlcă.

5321. Cojocaru, Vasile. Directorul care învaţă produce schimbarea: [formarea conti-
nuă a cadrelor didactice] / Vasile Cojocaru // Făclia. – 2009. – 31 oct. – P. 1, 7.

5322. Condrea, Lilia. Idei biblice fundamentale : [stiluri de învăţare] / Lilia Condrea //
Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 10. – Contin. Începutul : 26 sept.

5323. Corai, Tatiana. Aurelian Silvestru, un director universal : [omagiu dir. Liceului
de Inventică şi Creativitate "Prometeu-Prim" din Chişinău] / Tatiana Corai // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5324. Cristea, Natalia. "Frunze, frunze, căderea voastră mă-ntristează" : (spectacol


teatralizat) / Natalaia Cristea // Făclia. – 2009. – 31 oct. – P. 13.

5325. Crivoi, Lidia. Lidia Crivoi : "Copiii pe care îi instruim şi îi educăm nu sunt ai
şcolii" : [interviu cu dir. gen. al Dir. Gen. Învăţământ, Tineret şi Sport, raionul Donduşeni] / a
intervievat Vlad Sărătilă // Făclia. – 2009. – 10 oct. – P. 4.

5326. Crivoi, Lidia. Pedagogul – flacăra care se consumă luminând pe alţii : [omagiu
cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ] / Lidia Crivoi // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 2 oct. – P. 4.

5327. Cucereanu, Radion. Simion Untu : pedagog şi patriot sadea : [in memoriam
pedagogului] / Radion Cucereanu // Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 5.

5328. Curtescu-Marinciuc, Tamara. Managementul conflictului: modă sau necesita-


te?! / Tamara Curtescu-Marinciuc // Făclia. – 2009. – 17, 24 oct. – P. 7.

5329. Dabija, Nicolae. Memoria viselor : [Aurelian Silvestru, pedagog şi scriitor, la 60


de ani de la naştere] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 1, 5.

5330. Dulgheru, Valeriu. Aurelian Silvestru ajuns la vârsta împlinirilor – 60 de ani :


[dir. al Liceului de Creativitate şi Inventică "Prometeu-Prim"] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta.
– 2009. – 1 oct. – P. 5.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5331. Dulgheru, Valeriu. Liceul de elită "Mircea Eliade" nu mai există : [despre activi-
tatea liceului] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 3.

5332. Godoroja, Olga. Empatia în prevenirea insuccesului şcolar / Olga Godoroja //


Făclia. – 2009. – 17 oct. – P. 6.

5333. Iachim, Ion. Comrat, eni casaba (Comrat, oraş nou) : [despre activitatea Liceu-
lui Teoretic "Mihai Eminescu" din Comrat] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2
oct. – P. 3.

5334. Iachim, Ion. O şcoală deosebită condusă de un Dascăl deosebit : [despre acti-
vitatea Şc. Waldorf din Chişinău] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 29 oct. –
P. 4.

5335. Iachim, Ion. Pe aceeaşi undă de idei : [despre activitatea Liceului Teoretic
"Constantin Negruzzi" din mun. Chişinău] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. –
29 oct. – P. 7.

5336. Liceul "Trinca", locul unde istoria naşte vise [raionul Edineţ] // Făclia. – 2009. –
17 oct. – P. 4-5. – Cuprins : Tatiana Zubov : "Familia presupune responsabilităţi" : [interviu
cu T. Zubov, dir. Liceului] / consemnare : Vlad Sărătilă; Scopul comun cere colaborare /
Elena Guţu; Accent pe comunicare / Ludmila Bîzdîga; Triumful imaginaţiei creatoare /
Valentina Pareniuc; Nu pot admite să fac ceva ordinar / Angela Lambarski; Ne avântăm în
lumea cunoştinţelor cu entuziasm şi curiozitate / Silvia Stângaci; Ataşamentul – condiţie
obligatorie / Natalia Gudumac; Afacerea proprie – un obiectiv al instruirii moderne / Zinaida
Gudumac; Veniţi la noi! / Nadejda Nistor; Moralitatea nu e o noţiune abstractă / Ludmila
Bîzdîga; Un deziderat al evaluării / Lilia Gherghelegiu.

5337. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" – 40 de ani înfloritori : [despre activitatea liceu-
lui din satul Burlacu, raionul Cahul] / consemnare : Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 3
oct. – P. 8-9. – Cuprins : Natalia Nichiforeac, directorul care-şi preţuieşte colegii; Copii –
viitorul nostru; Un colectiv tânăr şi ambiţios; La "Nicolae Iorga" elevii vin cu tragere de inimă.

5338. Liceul Teoretic Vasilcău – o lacrimă a lui Grigore Vieru [raionul Soroca] / con-
semnare : Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 31 oct. – P. 8-9. – Cuprins : Valentina Cioca
la cel de-al 13-lea an de directorie : [interviu cu V. Cioca, dir. al Liceului]; Grigore Ciobanu –
un primar veritabil şi un profesor cu vocaţie : [interviu cu Gr. Ciobanu, primarul com.
Vasilcău]; Despre Liceul Teoretic Vasilcău vorbesc faptele; Mici, dar poznaşi; Ce înseamnă
o zi petrecută la Vasilcău?

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5339. Lupu, Ilie. Cât va mai persista teama de participare? : interviu cu I. Lupu, preş.
Comisiei de Concurs "Pedagogul Anului", ed. 2009 / interviu de Tudor Rusu // Făclia. –
2009. – 17 oct. – P. 3.

5340. Marinciuc, Mihai. Liceul "Ion Creangă" din Bălţi trebuie să existe / Mihai
Marinciuc // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 14.

5341. Maxian, Valentina. Polemici în jurul concursului "Pedagogul anului", ediţia


2009 : [interviu cu V. Maxian, prof. la Liceul Teoretic "A. Agapie", Pepeni, Sângerei, Galina
Vremeş, învăţătoare la Şc. Primară nr. 21, Bălţi şi Olga Corbu, educatoare la Grădiniţa nr.
17, Soroca] / consemnare : Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 31 oct. – P. 2.

5342. Polemici în jurul concursului : [despre cea de-a III-a ed. a concursului "Peda-
gogul anului"] / Tatiana Cociu, Svetlana Secrieru, Ion Condrea [et al.]; consemnare : Elena
Vorotneac // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 3.

5343. Porubin, Natalia. Analfabetismul şi rădăcinile lui sociale : [şcolarizarea copiilor


: material al Centrului de Investigaţii Jurnalistice] / Natalia Porubin // Vocea poporului. –
2009. – 30 oct. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

5344. Sârbu, Antonina. Aurelian Silvestru şi vocaţia prieteniei : [omagiu dir. Liceului
Experimental de Creativitate şi Inventică, "Prometeu-Prim" mun. Chişinău] / Antonina Sârbu
// Capitala. – 2009. – 7 oct. – P. 8.

5345. Sava, Panfil. Un om pasionat de viaţă, prieteni şi sport : [60 de ani de la naşte-
rea lui Ion Butnaru, dir. Şc. sportive din or. Ialoveni] / Panfil Sava // Sport plus. – 2009. – 6
oct. – P. 8.

5346. Soltanici, Liuba. Efecte datorate utilizării mijloacelor informatice în educaţie /


Liuba Soltanici // Univers pedagogic pro. – 2009. – 15 oct. – P. 3.

5347. Soltanici, Vladimir. Cât de aproape ne este Europa? : [aspecte ale educaţiei
incluzive în România] / Vladimir Soltanici // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 12.

5348. Spinei, Ion. Mistificarea cronică a notelor – indiciu al decăderii generale a mo-
ralităţii : [interviu cu I. Spinei, prorector al Inst. de Formare Continuă] / interviu de Elena
Vorotneac // Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 11.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5349. Şchiopu, Constantin. Un pedagog stăpânit de fiorul creaţiei : [60 de ani de la


naşterea lui Aurelian Silvestru, dir. al Liceului de Creativitate şi Inventică "Prometeu-Prim"] /
Constantin Şchiopu // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 5.

5350. "Наша задача – улучшать нравы общества, в котором живем" : [о дея-


тельности Теорет. Лицея им. М. В. Ломоносова, г. Орхей] // Făclia. – 2009. – 31 oct. – P.
14. – Содерж. : Методика и обучение; [Интервью с дир. лицея Натальей Григораш] /
беседовал Адриан Руссу.

5351. Руссу, Наталья. Воспитание музыкой, или Ценно то, что ты умеешь де-
лать сам : [интервью с зам. дир. по учеб.-воспитат. работе лицея им. Б.П. Хаждеу Н.
Руссу] / записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2009. – 28 окт.
(Vezi de asemenea Nr 4953, 5606)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


5352. Antohi, Zinaida. Educaţia muzicală între dezvoltarea vocii şi perceperea fru-
mosului ...: [în cl. primare] / Zinaida Antohi // Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 12.

5353. Bătrînac, Marina. Distracţie literar-muzicală "Misterul primăverii" : [în grupa


mare 5-6 ani] / Marina Bătrînac, Valentina Amihalachioaie // Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 13.

5354. Ceban, Inga. Chişinău – oraşul meu : [proiect didactic pentru inst. preşcolare] /
Inga Ceban // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 oct. – P. 7.

5355. Cotorobai, Vladimir. Experimentul muzicalităţii : [pentru elevii din cl. a 3-a] /
Vladimir Cotorobai // Făclia. – 2009. – 10 oct. – P. 3.

5356. Furdui, Larisa. Vorbirea şi jocul didactic : [din experienţa inst. preşcolare nr.
150, mun. Chişinău] / Larisa Furdui // Făclia. – 2009. – 3 oct. – P. 13.

5357. Iachim, Ion. Sinergia parteneriatelor : [pe marginea activităţii Sc.-grădiniţei nr.
120 din mun. Chişinău] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 22 oct. – P. 7.

5358. Leahu, Galina. Nu distrugeţi casa, pământeni! : [divertisment ecologic : aspec-


te ale educaţiei ecologice în cl. primare] / Galina Leahu // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 7.

5359. Potîngă, Ecaterina. Educaţia morală în preşcolaritate / Ecaterina Potîngă //


Făclia. – 2009. – 10 oct. – P. 3.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii profesi-
onale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5360. Chirev, Svetlana. Utilizarea tehnicii "Jigsaw" : [din experienţa pedagogului so-
cial al Şc. de Meserii nr. 2, mun. Chişinău] / Svetlana Chirev // Făclia. – 2009. – 10 oct. – P.
3.

5361. Golban, Maria. Învăţământul profesional secundar de primă importanţă : [dia-


log cu M. Golban, şef-adjunct al Dir. formare şi dezvoltare profesională a Min. Educaţiei] /
consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2009. – 23 oct. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

5362. Ignat, Anatol. Partenerii sociali întind mâna şcolii profesionale : [art. expertului
local la HIFAB Intern.] / Anatol Ignat // Vocea poporului. – 2009. – 23 oct. – P. 5. – Idem în
lb. rusă.

5363. Pendus, Andrei. Pregătirea specialiştilor trebuie efectuată pe nou : [din expe-
rienţa Colegiului Tehnic al Univ. Tehnice din Moldova] / Andrei Pendus // Făclia. – 2009. –
31 oct. – P. 5.

5364. Ţîţu, Anatolie. Tehnologii educaţionale în învăţământul vocaţional / Anatolie


Ţîţu // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 12.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


5365. Abraham, Jan-Peter. Timp de 15 ani, DAAD a acordat 1100 burse pentru stu-
denţii moldoveni : [interviu cu J.-P. Abraham, şeful Biroului pentru Rep. Moldova al Serviciu-
lui German de Schimb Acad.] // Moldova suverană. – 2009. – 2 oct. – (Ed. spec.).

5366. Academicianul Ion Bostan – 60 de trepte, la 60 de ani : [rector al Univ. Tehni-


ce din Moldova] // Făclia. – 2009. – 10 oct. – P. 6. – Cuprins : Celebru savant, inventator,
pedagog şi manager / Grigore Musteaţă; Lumea, apreciindu-l ... / Teodor Furdui; Energia
unui singur om al Planetei Pămînt / Gheorghe Duca; O pasăre – nu cumva chiar de la inimă
la inimă – îşi afirmă zborul şi vocaţia superbă de a se înălţa? / Ion Giurma; Fenomenul Bos-
tan / Gheorghe Ghidirim; O concentrare a intelectului / Grigore Belostecinic; Bărbaţii nea-
mului şi Tainele omeniei / Gheorghe Ciocoi.

5367. Avornic, Gheorghe. "Prima datorie a unei societăţi este justiţia" : [50 de ani de
la fondarea Fac. de Drept din cadrul Univ. de Stat din Moldova] / Gheorghe Avornic // Drep-
tul. – 2009. – 16 oct. – P. 1.

5368. Avornic, Gheorghe. "Vreau să las nişte urme pe acest pământ şi asta îmi dă
speranţa în ziua de mâine" : interviu cu Gh. Avornic, decan al Fac. de Drept a Univ. de Stat
din Moldova / consemnare : Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 16 oct. – P. 3.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5369. Burea, Irina. "Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept" : [pe marginea
lucr. conf. intern. şt.-practică, prilejuită de cea de-a 50-a aniversare a Fac. de Drept a Univ.
de Stat din Moldova, Chişinău, oct. 2009] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 23 oct. – P. 3.

5370. Ciocoi, Gheorghe. Imaginaţia şi talentul sunt daruri divine : [Ion Bostan, rector
al Univ. Tehnice din Moldova, la 60 de ani de la naştere] / Gheorghe Ciocoi // Florile dalbe.
– 2009. – 1 oct. – P. 2-3.

5371. Cuciuc, Nina. Cea mai iubită dintre pământeni: Valentina Halitov : [omagiu fos-
tului prorector pentru ştiinţă al Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"]
/ Nina Cuciuc // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 6.

5372. Donica, Gheorghe. 35 de ani de învăţământ superior medical veterinar în Mol-


dova : [35 de ani de la fondarea Fac. de Medicină Veterinară din cadrul Univ. Agrare de Stat
din Moldova] / Gheorghe Donica // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 16 oct. – P. 9.

5373. Guţu, Vladimir. Un Centru de consultanţă psihologică la Chişinău : [interviu cu


V. Guţu, decan al Fac. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei de la Univ. de Stat din Moldova] /
consemnare : Tamara Ciobanu // Capitala. – 2009. – 23 oct. – P. 6.

5374. Mândâcanu, Virgil. Avem vreun folos de la Procesul de la Bologna? : [dialog


cu prof. univ. V. Mândâcanu] / interlocutor : Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2009. –
17 oct. – P. 7.

5375. Nicolae Eşanu : [in memoriam prorectorului pentru activitatea didactică a Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" (1941-2009)] // Timpul de dimineaţă.
– 2009. – 26 oct. – P. 5. – Semnat : V. Hotineanu, I. Ababii, Gh. Ghidirim [et al.].

5376. Pădureţ, Ludmila. Întru desăvârşirea Cuvântului ... : [omagiu pentru Irina
Condrea, şef al Catedrei Lb. rom., lingvistică gen. şi romanică de la Univ. de Stat din Mol-
dova] / Ludmila Pădureţ // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 7.

5377. Popa, Iulius. Un gând întârziat pentru Maria Iachim : [in memoriam prof.
bălţean] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 6.

5378. Tititca, Svetlana. Absolvenţi plus competitivitate : note critice despre calitatea
învăţământului superior din Rep. Moldova / Svetlana Tititca // Europeanul. – 2009. – 16 oct.
– P. 8.

5379. "Ziua juristului" pe fundalul jubileului de 50 de ani ai Facultăţii de Drept a USM


// Dreptul. – 2009. – 16 oct. – P.4-5. – Cuprins : la 19 octombrie comunitatea jutriştilor din

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Republica Moldova va celebra sărbătoarea profesională – "Ziua juristului" / Alexandru


Tănase; Mesaj de felicitare de "Ziua juristului" / Dumitru Pulbere; "Cu prilejul "Zilei juristu-
lui"…"/ Ion Muruianu; "Cu prilejul sărbătorii profesionale" / Anatolie Munteanu; Stimate
domnule preşedinte al UJM Gh. Avornic / Gavril Iosif Chiuzbaian; Colectivului Facultăţii de
Drept a Universităţii de Stat din Moldova / Nicolae Clima; Mesajul Procurorului General al
Republicii Moldova cu prilejul "Zilei juristului"; Mesajul Procurorului General al Republicii
Moldova cu prilejul aniversării a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a USM / Valeriu
Zubco; Stimaţi jurişti / Victor Suruceanu.

5380. Смешная, Татьяна. Сколько стоит бизнес-образование / Татьяна Смеш-


ная // Экон. обозрение. – 2009. – 23 окт. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 5207)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


5381. Buruiană, Ion. O personalitate remarcabilă – etnologul Efim Junghietu : [70 de
ani d la naştere (1939-1993)] / Ion Buruiană // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 oct. – P.
28.

5382. Lozovanu, Dorin. A apărut prima hartă a conştiinţei etnice a populaţiei Repu-
blicii Moldova : [interviuri cu aut. cărţii cu acelaşi tit. Thede Kahl, Dorin Lozovanu, ed. la
Viena de Acad. de Stiinţe a Austriei în 2009] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2009. – 30 oct. – P. 2.

5383. Сафонов, Игорь. Село русских староверов : [традиции и современность


села Покровка, р-нa Дондушень] / Игорь Сафонов, Александр Алтаев // Молд. ведомо-
сти. – 2009. – 27 окт.

391/395 Etnografie
5384. Lutic, Mircea. Muzeul mileniului trei : ştiinţă, cultură şi educaţie prin patrimoniu
: [interviu cu M. Lutic, reprezentant al Muzeului etnografic al Moldovei din Iaşi] / consemnare
: Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 28 oct. – P. 8.

5385. Лозовану, Дорин. Наглядная этнография : [об этн. карте Молдовы : ин-
тервью с президентом Ассоц. географов и этнологов Молдовы Д. Лозовану и дир.
Центра этнологии Ин-та культур. наследия Акад. наук Молдовы Вячеславом Степано-
вым] / записала Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2009. – 30 окт. – Р. 30.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5386. Garaba, Vladimir. Valea Morilor : dezastru provocat de guvernanţii comunişti /


Vladimir Garaba // Natura. – 2009. – Oct. (Nr 10). – P. 4.

5387. Radu, Anastasia. REC Moldova vine cu noi iniţiative : [pe marginea proiectului
"Îmbunătăţirea managementului deşeurilor menajere solide în raionul Slobozia din
Transnistria, Rep. Moldova"] / Anastasia Radu // Natura. – 2009. – Oct. (Nr 10). – P. 3.

5388. Şalaru, Gheorghe. Îmi propun ca Moldova să devină o ţară curată, verde şi
sănătoasă : interviu cu Gh. Şalaru, Ministrul Mediului / consemnare : Teo Basarab // Natura.
– 2009. – Oct. (Nr 10). – P. 3.

5389. Ломборг, Бьорн. Копенгагенская паника : [проблемы выброса углеродов


и изменения климата : ст. дир. Центра "Копенгаг. консенсус"] / Бьорн Ломборг // Экон.
обозрение. – 2009. – 16 окт. – Р. 21.

5390. Оуэн, Дэвид. Устойчиво развивающиеся большие города : [экол. аспекты


: ст. амер. писателя] / Дэвид Оуэн // Экон. обозрение. – 2009. – 16 окт. – Р. 20.

5391. Сингер, Питер. День для планетарной справедливости : [ст. проф. био-
этики в Принстон. ун-те / Питер Сингер] // Экон. обозрение. – 2009. – 23 окт. – Р. 21.

5392. Токарев, Денис. "Убийство" Днестра : по материалам междунар. конф.


"Междунар. сотрудничество и управление трансграничным бассейном для оздоровл е-
ния реки Днестр", 2009, Одесса] / Денис Токарев // Молд. ведомости. – 2009. – 16 окт.
– Р. 6.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
5393. Gumovschi, Andrei. Cum ne afectează schimbarea climei, sau De ce în Mol-
dova seceta e tot mai mare? / Andrei Gumovschi // Natura. – 2009. – Oct. (Nr 10). – P. 5.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
5394. Mediul de inspiraţie al unui savant : naturalistul Andrei Munteanu la 70 de ani /
Ion Toderaş, Laurenţia Ungureanu, Mircea Vicol [et al.] // Lit. şi arta. – 2009. – 29 oct. – P.
4.
572 Antropologie
5395. Omul: un miracol : [din cartea "Cum a apărut viaţa? Prin evoluţie sau prin crea-
ţie?", 1988] // Făclia. – 2009. – 3, 24, 31 oct. – P. 10. – Contin. Începutul : 19 sept.

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5396. Dediu, Ion. Iacob Bumbu – savant, pedagog de excelenţă : [75 de ani de la
naşterea academicianului] / Ion Dediu // Făclia. – 2009. – 10 oct. – P. 7.

58 BOTANICĂ
5397. Rotaru, Tatiana. Nicolae Balaur la 70 de ani : [biolog, cercetător în domeniul
fiziologiei plantelor] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. – 8 oct.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


612 Fiziologie. Fiziologie comparată
5398. Şabalin, Vladimir. Pentru a trăi mai mult, trebuie să lucrezi cu capul! : interviu
cu V. Şabalin, dir. al Centrului şt.-clinic de gerontologie din Federaţia Rusă] // Alianţa Mol-
dova Noastră. – 2009. – 23 oct. – P. 11; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 23 окт. – P.
11.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


5399. Friptuleac, Grigore. Aspecte igienice ale calităţii apei potabile şi ale sănătăţii
populaţiei / Grigore Friptuleac // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14 oct. – P. 4; Capitala. –
2009. – 16 oct. – P. 4; Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 16 oct. – P. 7.

5400. Фриптуляк, Григоре. Гигиенические аспекты качества питьевой воды и


здоровья населения / Григоре Фриптуляк // Молд. ведомости. – 2009. – 16 окт. – Р. 3;
Кишин. новости. – 2009. – 16 окт. – Р. 7; Экон. обозрение. – 2009. – 16 окт. – Р. 27.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


5401. Belicov, Serafim. A învăţa de la vulturi : [60 de ani de la naşterea lui Victor
Scorţescu, dir. al Policlinicii Asoc. Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Min. Sănătăţii al
Rep. Moldova] / Serafim Belicov // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 7.

5402. Scorţescu, Victor. Victor Scorţescu : "În medicină nu există recreaţie mare ..."
: [interviu cu dir. Policlinicii Asoc. Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Min. Sănătăţii al
Rep. Moldova] / interviu realizat de Ion Anton // Florile dalbe. – 2009. – 8 oct. – P. 2.

5403. Антонович, Татьяна. Частные медицинские услуги: тенденция к структу-


ризации / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2009. – 30 окт. – Р. 26.

616 Patologie. Medicină clinică


5404. Цеслюк, Мария. По долгу матери : [о творчестве ученого-педиатра Евы
Гудумак] / Мария Цеслюк // Эксперт новостей. – 2009. – 30 окт. – Р. 5.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


5405. Ciobanu, Raisa. Îndurerat azi clopotele bat : [[in memoriam medicului-
cardiolog Radu Vangheli, fiul scriitorului Spiridon Vangheli] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. –
2009. – 8 oct. – P. 8.

5406. Dabija, Nicolae. El a copilărit cu toţi copii planetei : [in memoriam medicului-
cardiolog Radu Vangheli, fiul scriitorului Spiridon Vangheli] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2009. – 8 oct. – P. 8.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.5 Lucrări agricole
5407. Пожога, Василий. Смотреть в завтра – с надеждой : [интервью с генер.
дир. Науч.-практ. Ин-та Растениеводства Молдовы В. Пожога] / записала Светлана
Рябинина // Кишин. новости. – 2009. – 30 окт. – Р. 4.

633.6 Plante de zahăr şi amidon


5408. Olteanu, Constantin. Fără sfecla de zahăr nordul Moldovei rămîne fără bani /
Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2009. – 30 oct. – P. 6-7.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


5409. Gorincioi, Gheorghe. Gheorghe Gorincioi : "Regret că TVR1 a fost lipsit de li-
cenţa de emisie" : [interviu cu preş. Consiliului Coord. al Audiovizualului] / interviu realizat
de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 23 oct. – P. 5.

5410. Тодеркан, Валентин. Валентин Тодеркан : "Не рой другому яму, сам в нее
попадешь …" : [интервью с президентом компании "Телерадио.Молдова"] / записал
Елена Шатохина // Эксперт новостей. – 2009. – 23 окт. – Р. 2-3.

5411. Юрку, Виталий. Капитализация "Молддтелекома" : [интервью с генер.


дир. АО "Молдтелеком" В. Юрку] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. –
2009. – 2 окт. – Р. 18.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5412. Rusu, Nicolae. Traducerea ca o tradiţie : [pe marginea participării la ed. a 3-a
a Forului traducătorilor şi editorilor, 7-11 oct. 2009, Armenia] / Nicolae Rusu // Europeanul. –
2009. – 16 oct. – P. 4.

5413. Vidraşcu, Anatol. "Timpul" şi "Litera" lansează cărţi valoroase la preţuri mici :
[interviu cu A. Vidraşcu, dir. Ed. Litera] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de diminea-
ţă. – 2009. – 2 oct. – P. 10, 19.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
5414. Gorincioi, Tamara. 60 de ani de la lansarea troleibuzului, 120 de ani de la pri-
mul tramvai / Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 14 oct. – P. 6; Столица = Capitala. –
2009. – 14 окт. – P. 6.

5415. Капчеля, Якоб. Традиции автобусного парка на новый лад : [интервью с


гл. менеджером "Гор. автобус. парка" Я. Капчеля] / записала Людмила Шимановская //
Кишин. обозреватель. – 2009. – 29 окт. – Р. 10.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


5416. Большаков, Дмитрий. "Cамый сложный период мы уже пережили …" :
интервью с владельцем компании Octopus Дм. Большаковым / записала Татьяна
Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 16 окт. – Р. 18.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentate
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
5417. Taran, Nicolae. De la embargoul rusesc ramura viti-vinicolă încă n-a revenit la
normal : [interviu cu N. Taran, vicedir.-gen. al Agenţiei Agroindustr. "Moldova-Vin" / con-
semnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2009. – 2 oct. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun.


5418. Кобец, Евгений. Philip Morris ставит на инновации : [в табач. отрасли : ин-
тервью с Главой Представительства "Philip Morris Management Services B. V." в Мол-
дове Е. Кобец] / записал Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2009. – 9 окт. – Р. 25.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


5419. Валиков, Игнат. Горькая осень сахарной отрасли Молдовы / Игнат Вали-
ков // Молд. ведомости. – 2009. – 28 окт.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5420. Руссу, Алла. Сахарные головоломки : [проблемы развития сахар.


отрасли] / Алла Руссу // Кишин. обозреватель. – 2009. – 29 окт. – Р. 9.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor
plastice
5421. Брестечко, Александр. Вертикаль жизни : [о руководстве предприятием :
интервью с генер. дир. АО "Aschim" А. Брестечко] / записал Дмитрий Сидоров // Неза-
висимая Молдова. – 2009. – 9 окт. – Р. 7.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
5422. Tarhon, Petru. Parcul moşieresc al lui Kazimir : satul Cernoleuca, Donduşeni /
Petru Tarhon // Natura. – 2009. – Oct. (Nr 10). – P. 4.

72 ARHITECTURĂ
5423. Старик, Виктор. Феномен Грицуника : [о деятельности гл. архитектора
мун. Бэлць Бориса Грицуникa / Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2009. – 2
окт. – Р. 25.

5424. Тихонова, Инна. Гений таланта : [о творчестве бразил. архитектора Ос-


каре Нимейере] / Инна Тихонова // Ars infinit. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 1). – P. 13.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
5425. Сафонов, Игорь. Творец медалей из Унген : [о творчестве художника
Петра Мельничук] / Игорь Сафонов, Александр Алтаев // Молд. ведомости. – 2009. –
30 окт. – Р. 6.

5426. Узун, Елена. Романтик мастерства скульптуры : [70 лет со дня рождения
скульптора Юрия Канашина] / Елена Узун // Молд. ведомости. – 2009. – 27 окт.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5427. Босенко, Григорий. Дизайнер – вне закона? : [интервью с пред. Союза


дизайнеров Респ. Молдова Гр. Босенко] / записала Татьяна Соловьева // Кишин. обо-
зреватель. – 2009. – 8 окт. – Р. 12.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


5428. Alerguş, Olga. 75 de ani, dintre care 50 în slujba artei : [despre creaţia artistu-
lui plastic Gheorghe Munteanu] / Olga Alerguş // Săptămîna. – 2009. – 30 oct. – P. 23.

5429. Mariţoi, Elena. Trandafirul – simbol în arta plastică / Elena Mariţoi // Făclia. –
2009. – 10 oct. – P. 3.

5430. Галкина, Аксиния. Обретенные крылья : [о творчестве молд. худож. Геор-


гия Врабие] / Аксиния Галкина // Эксперт новостей. – 2009. – 16 окт. – Р. 6.

78 MUZICĂ
5431. Burlacu, Dorel. Dorel Burlacu : "Nu facem artă de dragul artei, ne implicăm to-
tal" : [interviu cu compozitorul] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 2 oct. – P. 12.

5432. Gârneţ, Ilian. Ilian Gârneţ : Festivalul "Regina Vioară" este o sărbătoare a mu-
zicii la Chişinău : [interviu cu violonistul] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european :
ed. de vineri. – 2009. – 2 oct. – P. 8.

5433. Gheorghelaş, Vadim. Vadim Gheorghelaş : "Vreau să port prin lume cântecele
mele pe versurile lui Grigore Vieru" : [interviu cu interpretul de muzică populară] / consem-
nare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 oct. – P. 28.

5434. Kuzenkoff, Serj. Serj Kuzenkoff nu ezită să se implice în acţiuni de caritate :


[interviu cu interpretul moldovean] / consemnare : Natalia Dinu // Tribuna copiilor. – 2009. –
1 oct. – P. 4.

5435. Paladi, Ion. Ion Paladi: Nu voi uita de unde am pornit, oricât de sus voi ajunge :
[interviu cu interpretul de muzică populară] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. – 2009. –
Oct. (Nr 10). – P. 8.

5436. Şeicaru, Vasile. Vasile Şeicaru : "Nu mai pot merge nici măcar în vizită în Sta-
te, pentru că sunt "folk singer performer" : [interviu cu interpretul român de muzică folk] /
consemnare : Silvana Chiujdea // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 oct. – P. 29-30.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5437. Wallfisch, Lory. L-a cunoscut pe Enescu, omul din spatele geniului : [interviu
cu L. Wallfisch, preş. Soc. "Enescu" din SUA" : reluat din "Adevărul", 28 sept. 2009] / con-
semnare : Sebastian Secan // Capitala. – 2009. – 2 oct. – P. 7.

5438. Кац, Миша. Миша Кац : "Нельзя превращать музыку в рутину!" : [интервью
с фр. дирижером] // Экон. обозрение. – 2009. – 23 окт. – Р. 30.

5439. Кочарова, Галина. Турне в царстве великой музыки : [о 17-м вып. Между-
нар. фестиваля "Приглашает Мария Биешу"] / Галина Кочарова // Art infinit. – 2009. –
Sept.-Oct. (Nr 1). – P. 3-5.

5440. Чобану, Нелли. Нелли Чобану : игра стоила свеч : [интервью с певицей] /
записала Елена Узун // Молд. ведомости. – 2009. – 9 окт. – Р. 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
5441. Bejenaru, Olga. Un teatru în ascensiune : [despre activitatea Teatrului Rep.
"Luceafărul"] / Olga Bejenaru // Lit. şi arta. – 2009. – 29 oct. – P. 4.

5442. Mîţu, Maria. Boris Focşa : performanţe regizorale : [la teatrul "Luceafărul"] /
Maria Mîţu // Ars infinit. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 1). – P. 12.

5443. Oanţa, Gheorghe. Domnica Darienco – un nume de neuitat în arta teatrală na-
ţională / Gheorghe Oanţa // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 6.

5444. Roibu, Marcela. "Trustul MediaPro m-a primit cu braţele deschise" : [interviu
cu M. Roibu, actriţă de origine basarabeană] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 30 oct. – P. 32.

5445. Roşca, Angelina. Are nevoie teatrul de critică? : [interviu cu A. Roşca, şef de
catedră la Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux
european : ed. de vineri. – 2009. – 9 oct. – P. 8.

5446. Rusu, Vitalie. "Tache, Ianke şi Cadâr" – in memoriam Valeriu Cupcea : [inter-
viu cu actorul V. Rusu] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009.
– 16 oct. – P. 10.

5447. Şeican, Valeria. "Alexandru Lăpuşneanu", tradiţie şi inovaţie într-un subiect no-
toriu : [pe marginea operei muzicale a compozitorului Gheorghe Mustea, după nuvela cu

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

acelaşi tit. De Constantin Negruzzi relansată la Opera Naţ.] / Valeria Şeican // Art infinit. –
2009. – Sept.-Oct. (Nr 1). – P. 6-7.

5448. Turea, Larisa. Acoperă-mi inima cu un festival! : [pe marginea festivalului "Zile
şi nopţi de teatru european, Europa via Balcani", Brăila, stagiunea 2009-2010] / Larisa
Turea // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 oct. – P. 24.

5449. Андрющенко, Юрий. Есть дорога от души – к душе : [интервью с актером


Респ. Рус. театра им. А.П. Чехова Ю. Андрющенко] / записала Валентина Склярова //
Молд. ведомости. – 2009. – 14 окт.

5450. Казаченко, Виктор. Виктор Казаченко : "Люблю умных актеров" : [интер-


вью с актером и режиссером Респ. рус. театра им. А. П. Чехова] / интервью и фото
Александра Вискалова // Коммерсант plus. – 2009. – 9 окт. – Р. 15.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă


(jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
5451. Ciobanu, Viorel. O monografie magnifică : [pe marginea cărţii "The King’s In-
dian : a complete black repertoire" de Victor Bologan, Sofia(Bulgaria), ed. "Chess Stars",
2009] / Viorel Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 oct. – P. 30.

5452. Fischer, Bobby. Zece remarcabili maeştri din istoria şahului : [art. campionului
mondial în perioada 1972-1975] / Bobby Fischer; trad. din lb. rusă de Viorel Ciobanu //
Sport plus. – 2009. – 13 oct. – P. 7.

5453. Iordăchescu, Viorel. Viorel Iordăchescu : "În România am evoluat destoinic" :


[interviu cu şahistul moldovean] / a consemnat Viorel Ciobanu // Sport plus. – 2009. – 6 oct.
– P. 6.

5454. Скрипченко, Федор. Молдавские 100-клеточные шахматы пробивают се-


бе дорогу : [о респ. чемпионате 2009 г. по молд. шахматам на 100-клеточ. доске среди
мужчин и женщин : интервью с генер. секретарем Федерации шахмат Молдовы Ф.
Скрипченко] / записала Виктория Думбравэ // Молд. ведомости. – 2009. – 23 окт. – Р.
5.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
5455. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu : "Nu-l voi mai convinge pe Dobrovolski să ră-
mână, vom avea alt selecţioner" : [interviu cu preş. Federaţiei Mold. de Fotbal] / interviu
realizat de Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 16 oct. – P. 16.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5456. Funk, Iosif. Starea de lucruri din sport trebuie judecată în esenţă, în profunzi-
me / Iosif Funk // Sport plus. – 2009. – 6 oct. – P. 5.

5457. Juravschi, Nicolae. Decizii revoluţionare la Congresul Olimpic : [pe marginea


Ses. a 121-a a Com. Naţ. Olimpic şi ed. a 13-a a Congresului Olimpic din Copenhaga, oct.
2009 : art. preş. Com. Naţ. Olimpic din Rep. Moldova] / Nicolae Juravschi // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 16 oct. – P. 31.

5458. Panuş, Vladimir. Integrarea continentală a Ucrainei prin Euro-2012 : [pe mar-
ginea Campionatului European la fotbal, ed. 2012] / Vladimir Panuş // Sport plus. – 2009. –
13 oct. – P. 12.

5459. Prestigios for ştiinţific la Chişinău : [interviu cu participanţii la ed. a 6-a a Conf.
intern. a Doctoranzilor "Cultura Fizică: probleme şt. ale învăţământului şi sportului" : Victor
Semenenko, Suzana Marinescu, Paula Ivan, România [et al.] / consemnare : Vadim Iutiş //
Sport plus. – 2009. – 13 oct. – P. 6.

5460. Seminarul ştiinţific CNO(Comitetul Naţional Olimpic) şi-a atins obiectivele : [pe
marginea seminarului metodico-şt. "Sporirea prestigiului şi rolului femeii în sport"] / consem-
nare : Ion Alexandrescu; fot. : Nicolae Buceaţchi, Vadim Iutiş // Sport plus. – 2009. – 27 oct.
– P. 9.

5461. Statnic, Igor. Şcoala sportivă Floreşti la prag jubiliar : [50 de ani de la fondare]
/ Igor Statnic // Sport plus. – 2009. – 27 oct. – P. 4.

5462. Stegărescu, Gheorghe. Gheorghe Stegărescu, la 50 de ani! : [interviu cu an-


trenorul de lupte] / au consemnat : Pavel Brădescu, Sergiu Busuioc // Sport plus. – 2009. –
20 oct. – P. 6-7.

5463. Алексеев, Сергей. Швейцарский опыт Алексеева : [интервью с молд. ле-


гионером А. Алексеевым] / записал Мирон Гойхман // Молд. ведомости. – 2009. – 2
окт. – Р. 5.

5464. Богуш, Борис. Чемпионы тоже сдают сессии : [интервью с перв. вице-
президентом Федерации студ. спорта Молдовы Б. Богуш] / записала Анна Диордиева
// Эксперт новостей. – 2009. – 16 окт. – Р. 23.

5465. Гайдамащук, Владимир. Футбольный путь Владимира Гайдамащука :


[интервью с молд. футболистом] / записал Максим Новиков // Молд. ведомости. –
2009. – 30 окт. – Р. 5.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5466. Кожокару, Максим. ФК "Дачия" : десять лет неукротимой жажды побед /


Максим Кожокару // Молд. ведомости. – 2009. – 2 окт. – Р. 5.

5467. Попов, Алексей. Урожайная осень в спортивных танцах / Алексей Попов


// Молд. ведомости. – 2009. – 16 окт. – Р. 5.

5468. Терещенко, Михаил. Мечом и щитом : [интервью с руководителем и тре-


нером Клуба ист. фехтования и реконструкции "Ensifer" М. Терещенко] / записала
Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2009. – 29 окт. – Р. 14.

5469. Чобану, Ион. Ион Чобану : "О спорте должны говорить больше, чем о по-
литике" : [интервью с главой М-ва молодежи и спорта] / записал Эдуард Чобану //
Молд. ведомости. – 2009. – 30 окт. – Р. 5.

5470. Чобану, Эдуард. Женский футбол: все познается через труд : [по поводу
чемпионата Европы по футболу среди жен. сбор.] / Эдуард Чобану // Молд. ведомо-
сти. – 2009. – 23 окт. – Р. 5.

5471. Чобану, Эдуард. Тяжело, больно, обидно : [по поводу участия Нац. сбор-
ной Молдовы в отбороч. турнире чемпионата мира – 2010 по футболу] / Эдуард Чоба-
ну // Молд. ведомости. – 2009. – 16 окт. – Р. 5.

5472. Чобану, Эдуард. ЦСК "Динамо": достойное место в спортивной жизни


страны / Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2009. – 9 окт. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
5473. Первый остается лучшим : [15 лет со дня создания Междунар. центра
иностр. яз.] // Независимая Молдова. – 2009. – 9 окт. – Р. 5.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
5474. Berzoi, Ludmila. Reflecţii lingvistice: chemare spre adevăr şi cultură civică :
[pe marginea cărţii "Reflecţii lingvistice" de Anatol Ciobanu] / Ludmila Berzoi // Făclia. –
2009. – 3 oct. – P. 15.

5475. Cosniceanu, Maria. Hanganu : [aspecte de onomastică] / Maria Cosniceanu //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 oct. – P. 24.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5476. Păcuraru, Veronica. Vasile Bahnaru la 60 de ani de la naştere : [filolog şi lin-


gvist] / Veronica Păcuraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 oct. – P. 24.

5477. Pohilă, Vlad. O Doamnă a lingvisticii basarabene : [omagiu pentru Irina


Condrea] / Vlad Pohilă // Capitala. – 2009. – 16 oct. – P. 8.

5478. Vulpe, Ana. Vasile Bahnaru – sexagenar : [60 de ani de la naşterea lingvistu-
lui] / Ana Vulpe // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 5376)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
5479. Alexeev-Martin, Loghin. Unde dai şi unde crapă; Ruga basarabenilor; Califi-
cativ : [epigrame] / Loghin Alexeev-Martin // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5480. Andrieş, Alexandru. Fluture pe perdea : [versuri] / Alexandru Andrieş // Timpul


de dimineaţă. – 2009. – 2 oct. – P. 28.

5481. Bacovia, George. Rar : [versuri] / George Bacovia // Timpul de dimineaţă. –


2009. – 30 oct. – P. 32.

5482. Blaga, Lucian. Aforisme şi însemnări (1-4) / Lucian Blaga // Florile dalbe. –
2009. – 8, 15, 22, 29 oct. – P. 3.

5483. Blaga, Lucian. Elanul insulei (28) : [maxime] / Lucian Blaga //Florile dalbe. –
2009. – 1 oct. – P. 3.- Art. : 1 ian.

5484. Botta, Emil. La frumuseţea ei : [versuri] / Emil Botta // Timpul de dimineaţă. –


2009. – 9 oct. – P. 24.

5485. Codruţ, Mariana. Naveta în "Epoca de aur" : [jurnal] / Maria Codruţ // Contra-
fort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 11.

5486. Doinaş, Ştefan Augustin. Astăzi ne despărţim : [versuri] / Ştefan Augustin Do-
inaş // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 oct. – P. 32.

5487. Paler, Octavian. Avem timp : [versuri] / Octavian Paler // Florile dalbe. – 2009.
– 22 oct. – P. 1.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5488. Petrea, George. Îngrijorare; Au venit, dar nu se duc : [epigrame] / George


Petrea // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5489. Radu, Ion. Contemporană; Unui trădător de neam : [epigrame] / Ion Radu // Lit.
şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5490. Zarafu, George. Accident; Părerea lui; Amatorilor de copiat; Unei eleve negli-
jente; Unui corigent la geometrie : epigrame / George Zarafu // Florile dalbe. – 2009. – 29
oct. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 5522)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


5491. Agachi, Ştefan. Promisiune unui demnitar : [epigramă] / Ştefan Agachi // Lit. şi
arta. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5492. Anton, Ion. Lumea şi eu : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2009. – 8 oct.
– P. 5.

5493. Anton, Ion. Mănăstirea Saharna : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2009.
– 22 oct. – P. 5.

5494. Babansky, Valeriu. De-a lungul vieţii : [versuri] / Valeriu Babansky // Vocea
poporului. – 2009. – 2 oct. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

5495. Bâlici, Gheorghe. Bunăstare deplină; Drumul din Europa spre R. Moldova :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 oct. – P. 16.

5496. Bâlici, Gheorghe. De nota zece : [epigramă] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. –
2009. – 8 oct. – P. 2.

5497. Bâlici, Gheorghe. Măgarul învăţat; De ce iubesc epigrama : [epigrame] / Ghe-


orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 13 oct. – P. 16.

5498. Bâlici, Gheorghe. Monumentul tiranului; După o mică revoluţie : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 6 oct. – P. 16.

5499. Bâlici, Gheorghe. Orgoliu; Juriului USM : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jur-
nal de Chişinău. – 2009. – 2 oct. – P. 24.

5500. Bâlici, Gheorghe. Precizare; Ars poetica! : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jur-
nal de Chişinău. – 2009. – 20 oct. – P. 16.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5501. Bâlici, Gheorghe. Trezire istorică; Ţăranul basarabean; Speranţă; Paharul


umplut pe jumătate : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 16, 23
oct. – P. 24.

5502. Bâlici, Gheorghe. Unui conducător cunoscut; Tăceri şi tăceri : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 9 oct. – P. 24.

5503. Beşleagă, Vladimir. Voci 2, sau Misterioasele sfere : (p. a 5-a) / Vladimir Beş-
leagă // Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 29-30. – P. 1 : Ian. – Febr. (Nr 1/2).

5504. Bivol, Efim. Bine-i profesor la ţară : [versuri] / Efim Bivol // Făclia. – 2009. – 3
oct. – P. 15.

5505. Bivol, Efim. Cea mai tristă toamnă : [versuri] / Efim Bivol // Făclia. – 2009. – 24
oct. – P. 16.

5506. Bivol, Zinaida. Mi-e dor; Ca două stele; Clopotul dimineţii; Ca sirena; Ochii pă-
durii; Şoapta luminii; Inima hoinară : [versuri] / Zinaida Bivol // Florile dalbe. – 2009. – 8 oct.
– P. 8.

5507. Blanovschi, Axentie. Probe de început : [epigrame] / Axentie Blanovschi // Lit.


şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 8. – Cuprins : Pentru T. P.; Critică optimistă; La o recenzie de
S. C.; Lui Iu. B., poet calendaristic.

5508. Burov, Ştefan. Unde dai şi unde crapă : [epigramă] / Ştefan Burov // Lit. şi arta.
– 2009. – 1 oct. – P. 8.

5509. Butnaru, Leo. Iubirea noastră : cosmogramă / Leo Butnaru // Contrafort. –


2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 10.

5510. Condur-Mantea, Nina. Sub cerul Domnului : [povestire] / Nina Condur-Mantea


// Făclia. – 2009. – 31 oct. – P. 15.

5511. Corobceanu, Svetlana. Creatorul; ochiul din palmă; rozariu; drumuri în vitrină :
[versuri] / Svetlana Corobceanu // Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 17.

5512. Cristea, Viorel. Ce v-ar spune azi Vieru să se scoale din mormânt? : [versuri] /
Viorel Cristea // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 2.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5513. Curtescu, Margareta. Iubirea altfel : [versuri] / Margareta Curtescu // Contra-


fort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 7.

5514. Cuzuioc, Ion. Vizorul : [povestire]; Ecou din Basarabia; Medicul şi popa : [epi-
grame] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5515. Damian, Liviu. Învăţătorii de la sate : [versuri] / Liviu Damian // Florile dalbe. –
2009. – 1 oct. – P. 1.

5516. Diviza, Ion. Amintirea unui vameş; Măgarul şi stăpânul său : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14, 15 oct. – P. 8.

5517. Diviza, Ion. Darwin şi maimuţa; Sfat; Unui Mark Tkaciuk; Unor parveniţi : [epi-
grame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 12, 13, 19, 20 oct. – P. 8.

5518. Diviza, Ion. Existenţială; Reiterând porunca leninistă; Ginere în casa socrului;
Fabulă : [versuri] / Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5519. Diviza, Ion. Săptămânalului "Literatura şi arta" la 55 de ani : [versuri] / Ion Divi-
za // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 2.

5520. Diviza, Ion. Unui salariat; Lecţia vieţii : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de di-
mineaţă. – 2009. – 7, 8 oct. – P. 8.

5521. Diviza, Ion. Unui vânător "cu ochii albaştri"; Un vânător la vamă; Pomanagiul la
cimitir; Unei studente superbe; Aproape madrigal; Unui confrate : [epigrame] / Ion Diviza //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21, 22, 26, 27, 28, 29 oct. – P. 8.

5522. Festivalul Internaţional de Epigramă "Donici, cuib de-nţelepciune", ediţia a 5-a


: [epigrame] // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 8. – Cuprins : Programul european "Laptele
şi cornul" / Vasile Vajoga; Ajutoare postbelice / Eugen Albu; Uni tânăr poet / Ioan
Toderaşcu; Soaţei ; Sângele; Formule de învăţământ / Constantin Iuraşcu-Tataia; Soţia
necredincioasă / Nicolae Paul-Mihail; Invocaţie / Arcadie Chirşbaum; Îngăduinţă / Alexandru
Hanganu; Vecinul la nevoie se cunoaşte / Nichi Ursei; Vecinii / George Petroni; Miracol /
Vasile Plăcintă; Reaua vecinătate; Vecinul ideal; Vecinătatea originală (România – Rep.
Moldova) / George Corbu; Vecinul de la ţară / Iulian Bostan; Declin şi evaziune fiscală /
Vasile Larco; Mesaj către amantul şofer / Grigore Chitul; Paradox istoric / Vasile Mandric;
Prutul – piatră de hotar? / Valerian Lică; Simţ de observaţie / Florina Dinescu; Ţări învecina-
te / Dan Căpruciu; Voia Domnului / Elis Răpeanu; Ruga scriitorului / Mihai Frunză; Armonie
familială / Mihai Danilescu; Soţia epigramistului (Eminesciana) / Laurian Ionică; Vecini cu
fraţii / Nicolae Bunduri; Unde dai şi (peste ...) unde crapă / Petru-Ioan Gardă; Tematică /

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

Gheorghe Bălăcianu; Spusa vecinei / Vasile Moşneanu; Republica Moldova şi personajele


lui Ion Creangă / Victor Macarevici; Imigrant în America de Nord / Ovidiu Creangă; Sinceri-
tate; Vecinii despre vecină ... / Nic Petrescu; Ajutor reciproc / Ştefan Cornel Rodean, Vecin
cu notorietate / Mihai Salcuţan; Ruga şomerului basarabean / Marian Dobreanu; Coexisten-
ţă / Eugen Pop; Deziderat / Corneliu Costăchescu; Întrebare de 1000 de puncte / Eugen
Deutsh; Domnul Ţepeş / Cornelius Enescu; Vecina / Viorel Onica; Unui coleg basarabean /
Vasile Til Blidaru; Primarul Dorin Chirtoacă a fost agresat de unii membri ai partidului comu-
nist / Constanţa Apostol; Unui soţ becisnic / Maria Bâlici; Făptură în bronz / Titus Ştirbu;
Vecina fără soţ / Ana Ababii; Epitaful unui poet beţiv / Ion Diviza; Mahalagioaica / Ion
Echim; Noroc din senin / Filimon Dimcea; Ajutor umanitar / Vasile Ciolac; Îndreptăţire / Du-
mitru Popov; Proverbială / Ion Diordiev; Vecinul demnitar / Rodion Buciucci; Frumuseţi;
Împrumut / Teodor Popovici; Filozofică; Familistul / Dumitru Soltan; Anunţ / Ştefan Agachi.

5523. Iepure, Diana. Liftul : [povestire] / Diana Iepure // Contrafort. – 2009. – Sept.-
Oct. (Nr 9/10). – P. 23.

5524. Lari, Leonida. Dulcele foc; În alba bătaie de lună; Rugă de taină; Rugă pentru
proroc; Scrisoarea unui dac : [versuri] / Leonida Lari // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 1, 3.

5525. Lari, Leonida. S-a lăsat toamna; Lunaria; Testament; Cod : [versuri] / Leonida
Lari // Florile dalbe. – 2009. – 22 oct. – P. 8.

5526. Marin, Gheorghe. Isprăvile pisicuţei Chiti : povestire / Gheorghe Marin // Florile
dalbe. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5527. Matcovschi, Dumitru. Păsările; Acolo; Apără-mă, frunză de tei; Bucuraţi-vă;


Sărut, femeie, mâna ta; Dincolo : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Florile dalbe. – 2009. – 8
oct. – P. 1, 8.

5528. Matcovschi, Dumitru. Ţară de jale; Alb şi negru; Pomul materiei; Destin : [ver-
suri] / Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 1, 5.

5529. Moraru, Anatol. Un cal putere; SMS : [povestiri] / Anatol Moraru // Contrafort. –
2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 22.

5530. Moraru, Haralambie. Medicii noştri sunt bolnavi (1) : [reflecţii] / Haralambie
Moraru // Lit. şi arta. – 2009. – 29 oct. – P. 3.

5531. Plăieşu, Raisa. Bibliotecarul : [versuri] / Raisa Plăieşu // Lit. şi arta. – 2009. –
15 oct. – P. 8.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5532. Popovici, Teodor. În R. Moldova; Întrebare retorică : [epigrame] / Teodor


Popovici // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5533. Postolache, Gheorghe. Lecţie ad-hoc : [povestire satirică] / Gheorghe


Postolache // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5534. Procopii, Liuba. Măria-ta, iubite profesor : [versuri] / Liuba Procopii // Vocea
poporului. – 2009. – 2 oct. – P. 4. – Idem în lb. rusă. – (Supl. "Lumina", Nr 3).

5535. Roşca, Agnesa. Câte zări de suflet pline; Ţara mea de leagăn; Fapte mari; La
carte; Clipa dimineţii; Un suflu nou : [versuri] / Agnesa Roşca // Florile dalbe. – 2009. – 15
oct. – P. 1, 8.

5536. Roşca, Agnesa. Moldova; Un duh; Psalm : [versuri] / Agnesa Roşca //


Săptămîna. – 2009. – 16 oct. – P. 9.

5537. Rusnac, Anatol. Ploua mărunt pe Cernăuţi ...; Crescut din luturi şi ţărâne; E
toamnă şi e frig în Bucovina ...; Leagănul ţărânii mele, dulcele meu Cernăuţi ...; Parcă-i
drumul spre Ocniţa ...; La Ţeţina, lângă cetate; Ţara mea de dor; Ocrotească-mi Domnul
neamul : [versuri] / Anatol Rusnac // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 5.

5538. Rusnac, Vladimir. Rugă pentru Agnesa Roşca : [versuri] / Vladimir Rusnac //
Făclia. – 2009. – 10 oct. – P. 7.

5539. Sprânceană, Vitalie. Cicadele : jurnal american / Vitalie Sprânceană // Contra-


fort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 24. – Cuprins : Intro: cele două Americi; Fabulă;
Comunismul povestit altfel ...

5540. Strâmbeanu, Andrei. Umbre : [versuri] / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. –


2009. – 8 oct. – P. 1.

5541. Ştirbu, Titus. Drapelul unirii : [epigramăs] / Titus Ştirbu // Lit. şi arta. – 2009. –
8 oct. – P. 2.

5542. Ştirbu, Titus. În prag de alegeri : catrene satirice / Titus Ştirbu // Lit. şi arta. –
2009. – 1 oct. – P. 8.

5543. Tudor, Ştefan. Pomul fermecat : [povestire] / Ştefan Tudor // Florile dalbe. –
2009. – 15 oct. – P. 4. – Sfârşit. Începutul : 17 sept.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5544. Tudor, Ştefan. Pomul fermecat : [povestire] / Ştefan Tudor // Florile dalbe. –
2009. – 8, 15 oct. – P. 4. – Sfârşit. Începutul : 17 sept.

5545. Ţurcanu, Nicolae. Elogiu naturii : [versuri] / Nicolae Ţurcanu // Făclia. – 2009.
– 3 oct. – P. 5.

5546. Verejanu, Renata. Toţi bărbaţii; Ultima lumânare; Viaţa poetului; Sărut; Cei din
memoria mea; Logodnă; O lacrimă; Caut o ţară; La umbra toamnei; Bucurie, spice; În um-
bra tăcerii; Acuarelă : [versuri] / Renata Verejanu // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 6.

5547. Vieru, Grigore. 13 strofe despre mancurţi : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 1 oct. – P. 1.

5548. Vieru, Grigore. Formular = Formulario : [versuri] / Grigore Vieru; trad. din ital.
de Francesco Baldassi // Lit. şi arta. – 2009. – 29 oct. – P. 1, 5.

5549. Vieru, Grigore. Lumina toamnei : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. –
2009. – 29 oct. – P. 1.

5550. Боцу, Павел. Аритмия; Память; Образ : [стихи] / Павел Боцу; пер. Влади-
мир Солоухин // Коммерсант plus. – 2009. – 16 окт. – Р. 16.

5551. Мунтяну, Константин. Село мое – сказка моя : [рассказ] / Константин


Мунтяну // Эксперт новостей. – 2009. – 9,30 окт. – Р. 23.

5552. Чиботару, Архип. Ночное купание; Подснежник; Духи : [стихи] / Архип Чи-
ботару; пер. Владимир Солоухин // Коммерсант plus. – 2009. – 16 окт. – Р. 16.

821.161.1 Literatură rusă


5553. Цветаева, Марина. "Под лаской плюшевого пледа …"; Дикая воля; Кроме
любви : [стихи] / Марина Цветаева // Эксперт новостей. – 2009. – 16 окт. – Р. 21.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


5554. Кожухаров, Роман. Из цикла "Кана" : [стихи] / Роман Кожухаров // Ком-
мерсант plus. – 2009. – 16 окт. – Р. 16. – Содерж.: Виноград; Старый Орхей; Праздник
в селе.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
5555. De ce îşi pune omul întrebări? : [chestionar "Contrafort" cu scriitori şi oameni
de cultură : Carmen Muşat, Igor Mocanu, Aura Cristi [et al.] // Contrafort. – 2009. – Sept.-
Oct. (Nr 9/10). – P. 12-16.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.112.2.0 Literatură germană


5556. Josanu, Efim. Premiul Nobel – în vorbire română : [Herta Muller, scriitoare
germ. de origine rom.] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 1.

821.135.1.0 Literatură română


5557. Andriescu, Radu. Radu Andriescu: "Mă întrebam cât de adânc este drumul în
trecut pe care urma să-l străbat ... " : [interviu cu poetul român] / interviu realizat de Mariana
Codruţ // Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 20-21.

5558. Bulat, Eugenia. Nina Cassian : Popoarele fericite n-au istorie. Sunt eu un po-
por fericit? ... : [pe marginea creaţiei poetei române] / Eugenia Bulat // Contrafort. – 2009. –
Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 27-28.

5559. Chiper, Grigore. Poezia cu ecouri de amvon : [pe marginea vol. de versuri
"Casa teslarului" de Ioan Pintea, Bucureşti, ed. Cartea Românească, 2009] / Grigore Chiper
// Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 8.

5560. Deleu, Ecaterina. Paul Goma – un scriitor care nu uită şi nu tace : [74 de ani
de la naşterea scriitorului disident] / Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de vineri. – 2009.
– 2 oct. – P. 8.

5561. Şleahtiţchi, Maria. Lumini şi umbre. Eminescu în interpretarea lui Dumitru


Irimia : [in memoriam eminescologului] / Maria Şleahtiţchi // Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct.
(Nr 9/10). – P. 25-26.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


5562. Adamescu, Cezarina. Andrei Vartic, un voievod al scrisului : [in memoriam
scriitorului şi actorului] / Cezarina Adamescu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 oct. – P.
6.

5563. Baldassi, Francesco. Cronica unei călătorii în Moldova : [pe marginea vizitei
în Rep. Moldova a scriitorului ital., unul din traducătorii lui Grigore Vieru în ital., Francesco
Baldassi] // Lit. şi arta. – 2009. – 29 oct. – P. 5. – Cuprins : Preambul / Francesco Baldassi;
Întâlniri de suflet; Dialoguri: artă şi literatură; La Liceele "M. Eminescu" şi "D. Alighieri"; Pro-
za lui M. Eminescu în italiană.

5564. Beşleagă, Vladimir. Profesorul şi omul de spirit : [in memoriam Vasile


Coroban, cercetător şi critic literar] / Vladimir Beşleagă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30
oct. – P. 29.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5565. Chiper, Grigore. Poezia într-un cadru pătrat : [pe marginea cărţii "Ritmuri" de
Emil Loteanu, Ch., Cartea Moldovei, 2007] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2009. – Sept.-
Oct. (Nr 9/10). – P. 8.

5566. Cimpoi, Mihai. Leonida Lari "între îngeri şi demoni" : [despre creaţia poetei] /
Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 3.

5567. Ciobanu, Vitalie. "Comunismul domestic", o viziune a lui Iulian Ciocan : [pe
marginea vol. de proză "Înainte să moară Brejnev" de Iulian Ciocan, Polirom, 2007] / Vitalie
Ciobanu // Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 6, 8.

5568. Codreanu, Theodor. O breşă în mentalitatea generaţiei 2000 : [pe marginea


vol. "Ante-Scriptum : eseuri, note de lectură" de Viorica-Ela Caraman, Ch., ed. Limba Ro-
mână PP SRL, 2009] / Theodor Codreanu // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 7.

5569. Codreanu, Theodor. Zece argumente pentru intrarea în canonul literar a lui
Grigore Vieru / Theodor Codreanu // Lit. şi arta. – 2009. – 29 oct. – P. 7. – Bibliogr.: 12 tit.

5570. Dabija, Nicolae. O carte care acuză : [pe marginea vol. "Grigore Vieru – ponti-
ful limbii române" de Mihai Sultana Vicol, Iaşi, ed. "Princeps Edit", 2009] / Nicolae Dabija //
Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 1.

5571. David, Eugenia. Aerul vieţii – poezia : [in memoriam scriitoarei Agnesa Roşca]
/ Eugenia David // Săptămîna. – 2009. – 16 oct. – P. 9.

5572. Dinescu, Viorel. "Căci unde-ajunge nu-i hotar ..." : [in memoriam poetului Gri-
gore Vieru] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 4.

5573. Dinescu, Viorel. "Căci unde-ajunge nu-i hotar ..." : [omagiu poetului Grigore
Vieru] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. – 2009. – 29 oct. – P. 7.

5574. Ernu, Vasile. Eu nu fac divertisment : interviu cu V. Ernu, scriitor / consemnare


: Ovidiu Simoncă // Capitala. – 2009. – 30 oct. – P. 7.

5575. Ghidirm, Gheorghe. Gheorghe Marin, un mare erudit : [80 de ani de la naşte-
rea scriitorului] / Gheorghe Ghidirim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 oct. – P. 20.

5576. Grigore Vieru – purtător al valorilor naţionale româneşti : [luări de cuvânt în


cadrul Simp. Intern. "Ecologia Spirituală. Grigore Vieru – purtător al valorilor naţ. româneşti",
14 oct. 2009, Chişinău] / Nicolae Dabija, Boris Movilă, Anton Moraru [et al.] // Lit. şi arta. –
2009. – 29 oct. – P. 6-7.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5577. Josu, Nina. Simpozionul "Grigore Vieru, poet al spaţiului românesc" : [sinteză
pe marginea lucr. simp. din 10 oct. 2009, Chişinău] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2009. – 22
oct. – P. 4.

5578. Josu, Nina. Un fascinant Festival Internaţional de Poezie – Grigore Vieru : [9-
12 oct. 2009, Chişinău – Iaşi] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 4.

5579. Lupaşcu, Tatiana. Festivalul internaţional de poezie "Grigore Vieru" la prima


ediţie : [9-12 oct. 2009, Chişinău – Iaşi] / Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2009. – 14 oct. – P.
8; Столица = Capitala. – 2009. – 14 окт. – P. 8.

5580. Matcovschi, Dumitru. "Cu forţa omului nu i se poate da nimic. Vina noastră e
muţia" / Dumitru Matcovschi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 30 oct. – P. 8.

5581. Partole, Claudia. Reîntoarcere la izvoare : [omagiu scriitorului Gheorghe Ma-


rin] / la 80 de ani de la naştere Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 4.

5582. Podul de conştiinţă Grigore Vieru : [omagii poetului în cadrul Festivalului Intern.
de Poezie "Grigore Vieru", 9-12 oct. 2009, Chişinău – Iaşi] // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. –
P. 5. – Cuprins : Spectacole memoriale; Strada Grigore Vieru / Victor Crăciun; Semne de
Unire / Adrian Păunescu; Magia cuvântului şi cea a sufletului românesc / Lidia Grosu.

5583. Popa, Nicolae. Summit-ul Grigore Vieru : [pe marginea Festivalului Intern. de
Poezie în memoria poetului "Grigore Vieru", 9-12 oct. 2009] / Nicolae Popa // Jurnal de Chi-
şinău. – 2009. – 13 oct. – P. 10.

5584. Prohin, Victor. Aproape de copii şi de carte : [80 de ani de la naşterea lui
Gheorghe Marin, scriitor] / Victor Prohin // Florile dalbe. – 2009. – 1 oct. – P. 8.

5585. Rusnac, Vladimir. Părinte sfânt : [in memoriam scriitoarei Agnesa Roşca] /
Vladimir Rusnac // Făclia. – 2009. – 10 oct. – P. 7.

5586. Rusnac, Vladimir. Schimbarea ca o mărturisire creştină : [in memoriam scrii-


toarei Agnesa Roşca] / Vladimir Rusnac // Capitala. – 2009. – 16 oct. – P. 8.

5587. Stoica, Valentina. Călătorie în subconştient : [pe marginea cărţii "Îmblânzirea


câinilor" de Claudia Partole, Iaşi, ed. Princeps, 2009] / Valentina Stoica // Făclia. – 2009. –
24 oct. – P. 6.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

5588. Tamazlâcaru, Elena. Ion Cuzuioc: "În Europa! Înainte", dar şi "cu traista plină
cu plăcinte!" : [omagiu epigramistului] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. –
P. 6.

5589. Tamazlâcaru, Elena. Renata Verejanu : "sunt acea melodie ...": [despre crea-
ţia poetei] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 6.

5590. Verejanu, Renata. Un dialog cu Renata Verejanu în chiar ziua ei de naştere /


consemnare : Alina Ştirbu // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 6.

70 de ani de la naşterea poetului Dumitru Matcovschi


5591. Popa, Nicolae. Dumitru Matcovschi şi povara de a fi basarabean / Nicolae Po-
pa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 20 oct. – P. 10.

5592. Pruteanu, Ioana. Poetul faţă cu neamul lui Cain / Ioana Pruteanu // Capitala. –
2009. – 23 oct. – P. 8.

5593. Şpac, Ion. Dumitru Matcovschi la 70 de ani : poetul între imne şi blesteme / Ion
Şpac // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 16 oct. – P. 22.

5594. Ţurcanu, Andrei. Dumitru Matcovschi : o lume "mică" şi teroarea istoriei / An-
drei Ţurcanu // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 5.

821.161.1.0 Literatură rusă


5595. Корнилова, Екатерина. Последняя любовь великого Бунина : [о жизни и
творчестве рус. писателя Ивана Бунина] / Екатерина Корнилова // Эксперт новостей. –
2009. – 23 окт. – Р. 18.

5596. Млечко, Татьяна. Ваше высочество русская речь! : [по поводу Европ.
фестиваля рус. яз., Санкт-Петербург : ст. ректора Славян. Ун-та] / Татьяна Млечко //
Кишин. новости. – 2009. – 9 окт. – Р. 7.

5597. Тищенко, Юрий. Алмазный ларец истории : [памяти писательницы Зи-


наиды Чирковой] / Юрий Тищенко // Независимая Молдова. – 2009. – 2 окт. – Р. 7-9.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
5598. Galaicu-Păun, Emilian. Milarepa Air Lines : [pe marginea călătoriei în China] /
Emilian Galaicu-Păun // Contrafort. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 18-19.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(3) Istoria lumii antice
5599. Семенюк, Теодор. Предательство воссоединений : [из истории взаимоот-
ношений гетов и даков] / Теодор Семенюк // Независимая Молдова. – 2009. – 21 окт.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


5600. Бехтерев, Антон. Страшные тайны Карпат : [из истории замка Чахтице на
территории Словакии[ / Антон Бехтерев // Независимая Молдова. – 2009. – 30 окт. – Р.
18.
94(478) Istoria Republicii Moldova
5601. Conţiu, Mihai. Kitsch istoric sau neo-stalinizarea Istoriei Moldovei? / Mihai
Conţiu // Moldova suverană. – 2009. – 8 oct.

5602. Ghervas, Stella. Stella Ghervas : "RM este un concentrat de istorie europea-
nă" : [interviu cu istoricul, originară din Rep. Moldova] / consemnare : Angelina Olaru // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 26 oct. – P. 4-5.

5603. Moraru, Haralambie. Judecată dreaptă asupra basarabenilor : [pe marginea


cărţii "O călăuză veşnică a ţărănimii" de Iurie Colesnic] / Haralambie Moraru // Lit. şi arta. –
2009. – 29 oct. – P. 5.

5604. Pîrlea-Conovali, Veronica. Pe urmele istoriei deportaţilor :[din istoria familiei


Ion Gogu] / Veronica Pîrlea-Conovali // Europeanul. – 2009. – 16 oct. – P. 7.

5605. Rusnac, Iov. O micromonografie a raionului Briceni : [pe marginea cărţii


"Briceni : timpuri şi oameni" de Vlad Sărătilă, Ch., ed. Pontos, 2009] / Iov Rusnac // Lit. şi
arta. – 2009. – 15 oct. – P. 6.

5606. Şarov, Igor. Despre rusofobie în manualele de istorie / Igor Şarov // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 28 oct. – P. 6.

5607. Zahariuc, Paul. Repatrierea basarabenilor refugiaţi în judeţul Vaslui (1944-


1945) / Paul Zahariuc // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 oct. – P. 20. – Contin. Începutul :
18 sept. – Va urma.

5608. О трудностях перевода на русский : [к Декларации Ассоц. историков


Респ. Молдовы относительно заявления Посла России В. И. Кузьмина : материал

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

пресс-службы Посольства Рос. Федерации в Респ. Молдова] // Независимая Молдова.


– 2009. – 30 окт. – Р. 5.

5609. Тарнакин, Владимир. Дети Карла Шмидта : [о семье экс-градоначальника


Кишинэу] / Тарнакин Владимир, Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2009. –
14 окт. – Р. 14.
(Vezi de asemenea Nr 5018)

94(498) Istoria României


5610. Boia, Lucian. Lucian Boia : "După ’89, mi-am zis că nu o să mai mint" : [inter-
viu cu istoricul român : reluat din "România liberă", 12 iun. 2009] / consemnare : Laura To-
ma, Sidonia Silian // Săptămîna. – 2009. – 9 oct. – P. 9.

5611. Boia, Lucian. Mai corect spus, o Românie şi o Moldovă : [fragm. din lucr. "Ro-
mânia, ţară de frontieră a Europei", Bucureşti, Humanitas, 2002] / Lucian Boia // Săptămîna.
– 2009. – 9 oct. – P. 8.

5612. Moraru, Anton. România are dreptate (5) : [reflectarea în mass-media a ideei
de Unire a teritoriilor rom.: aspect istoric] / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P.
2. – Art. 1 : 15 ian.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 10-2009

Behrendt, Wolfgang 5231


A
Beiu, Lucia 5060
Ababii, Ana 5522 Bejenaru, Olga 5441
Ababii, Ion 5045,5375 Belâi, Liviu 4951, 5200
Abraham, Jan-Peter 5365 Belicov, Serafim 4984, 5401
Adamescu, Cezarina 5562 Belka, Marek 5232
Agachi, Ştefan 5491, 5522 Belostecinic, Grigore 4964, 5045, 5366
Albu, Eugen 5522 Bendas, Mihai 5317
Alerguş, Olga 5428 Bercu, Vlad 5291
Alexandrescu, Ion 5460 Berzoi, Ludmila 5474
Alexeev-Martin, Loghin 5479 Beşleagă, Vladimir 5503, 5564
Amihalachioaie, Valentina 5353 Bivol, Efim 5504-05
Andriescu, Radu 5557 Bivol, Zinaida 5506
Andrieş, Alexandru 5480 Bînzari, Inga 5238
Andrieş, Andrei 4949 Bîzdîga, Ludmila 5336
Antohi, Zinaida 5352 Blaga, Lucian 5483
Anton, Ion 5402, 5492-93 Blajin, Dina 5292
Apostol, Constanţa 5522 Blanovschi, Axentie 5507
Ardelean, Teodor 4959 Blidaru, Vasile Til 5522
Armaşu, Liliana 4960 Bobotrin, Boris 5320
Armstrong, Karen 5017 Bogatu, Petru 4965, 5099, 5136, 5149-
Avornic, Gheorghe 5367-68, 5379 50
B
Boia, Lucian 5610-11
Boldişor, Veronica 4985
Babansky, Valeriu 5494 Bologan, Victor 5451
Bacovia, George 5481 Bortă, Mihail 5018
Bafundi, Gian Franco 5230 Bostan, Ion 5045, 5366,5370
Bahnari, Eugen 5272 Bostan, Iulian 5522
Bahnaru, Vasile 4950,5476, 5478 Botta, Emil 5484
Balan, Anastasia 5291 Brădescu, Pavel 5462
Baldassi, Francesco 5563 Brunchi, Cristina 5318
Balaur, Nicolae 5397 Buburuz, P 4986
Bantoş, Alexandru 4982 Buceaţchi, Iurie 5293
Bantoş, Ana 4983 Buceaţchi, Nicolae 5460
Basarab, Teo 5388 Buciucci, Rodion 5522
Bălăcianu, Gheorghe 5522 Budişteanu, Alexandru 5319
Bătrînac, Marina 5353 Budza, Oleg 5162, 5167-68
Bâlici, Gheorghe 5495-02,5522 Buga, Ion 4987
Bâlici, Maria 5522 Bujor, Leonid 5274, 5275, 5289

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

Bulat, Eugenia 5558 Chiuzbaian, Gavriil Iosif 5379


Bumbu, Iacob 5396 Cibotaru, Valentina 5019
Bunduri, Nicolae 5522 Cimpoi, Mihai 5566
Burea, Irina 5250,5368-69 Ciobanu, Anatol 4989,5474
Burlacu, Dorel 5431 Ciobanu, Grigore 5338
Burov, Ştefan 5508 Ciobanu, Nicolae 5123
Buruiană, Ion 5381 Ciobanu, Pavel 5455
Busuioc, Aureliu 5046 Ciobanu, Raisa5203 5405
Busuioc, Sergiu 5462 Ciobanu, Tamara 5373
Butnaru, Ion 5345 Ciobanu, Viorel 5451-53
Butnaru, Leo 5509 Ciobanu, Vitalie 5567
Butnaru, Val 4966 Cioca, Valentina5338
Buzek, Jerzy 5239 Ciocan, Iulian 5567
Ciocanu, Ion 4963
C
Ciocoi, Gheorghe 4978, 5366, 5370
Calistru, Iustin 5030 Ciocoi, Valeriu 5173, 5361, 5417
Caraman, Viorica-Ela 5568 Ciolac, Vasile 5522
Caraşciuc, Lilia 5244 Ciornei, Vsevolod 5049-50, 5124
Cârlan, Florin 4988 Ciumac, Gabriela 5260
Cârlig, Nicolae 4975 Ciurea, Corneliu 5133
Casian, Ana 5025 Clima, Nicolae 5379
Cassian, Nina 5558 Cociu, Tatiana 5342
Câşlaru, Anatol 5202 Codreanca, Lidia 4990
Catan, Victor 5259 Codreanu, Theodor 4991, 5568-69
Căpruciu, Dan 5522 Codru, Anatol 4992
Ceban, Inga 5354 Codruţ, Mariana 5485, 5557
Cenuşă, Denis 5100 Cojocaru, Tudor 5277
Cernea, Dumitru 5177-78 Cojocaru, Vasile 5321
Cernea, Gheorghe 5177 Colac, Valeriu 5218
Chiorescu, Iurie 5047, 5151 Comarniţchi, Daniela 5295
Chiosa, Zinaida 5294 Condrea, Ion 5342
Chiper, Grigore 5559, 5565 Condrea, Irina 5477
Chircă, Sergiu 5203, 5207 Condrea, Lilia 5322
Chirev, Svetlana 5360 Condur-Mantea, Nina 5510
Chirilă, Victor 5133, 5134 Conţiu, Mihai 5601
Chirilova, Natalia 5172 Copoţ, Gheorghe 5167
Chirşbaum, Arcadie 5522 Corai, Tatiana 5323
Chirtoacă, Dorin 4966, 5048,5522 Corbu, George 5522
Chisari, Liliana 5276 Corbu, Olga 5341
Chitul, Grigore 5522 Coroban, Vasile 5564
Chiujdea, Silvana 5436 Corobceanu, Svetlana 5051, 5511

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cosniceanu, Maria 4993, 5475 Diviza, Ion 5516-22


Costaş, Natalia 5026, 5262 Dobreanu, Marian 5522
Costăchescu, Corneliu 5522 Dobzeu, Mina 5020
Cotorobai, Vladimir 5355 Dodille, Norbert 5011
Covrig, Andrei 5266 Dodon, Igor 5204
Cozonac, Cornelia 5096 Doinaş, Ştefan Augustin 5486
Crăciun, Victor 5582 Donica, Gheorghe 5372
Creangă, Ion 5522 Donos, Alexandru 4979
Creangă, Ovidiu 5522 Duca, Gheorghe 5366
Cristea, Natalia 5324 Dulgheru, Valeriu 4995, 5054, 5330-31
Cristea, Viorel 5512 Duminică, Gheorghe 5055
Cristi, Aura 5555 Dumitrescu, Florin 5042
Crivoi, Lidia 5325-26 Dungaciu, Dan 5101, 5102
Crudu, Dina 5274 E
Cubreacov, Vlad 5024, 5052, 5240
Cucereanu, Radion 5327 Echim, Ion 5522
Cuciuc, Nina 5371 Eminescu, Mihai 5310, 5561, 5563
Cucuietu, Iurie 5296 Enescu, Cornelius 5522
Cupcea, Valeriu 5446 Ernu, Vasile 5574
Curtescu, Margareta 5513 F
Curtescu-Marinciuc, Tamara 5328
Cuzuioc, Ion 4994, 5514, 5588 Federiuc, Nicolae 5135
Fetescu, A 5058
D Filat, Vlad 4968, 5059-60, 5125, 5136-
Dabija, Nicolae 5053, 5329, 5406, 5570, 38
5576 Fischer, Bobby 5452
Damian, Alexandru 5152 Focşa, Boris 4955, 5442
Damian, Liviu 5515 Friptuleac, Grigore 5399
Damian, Oleg 5184 Frunză, Mihai 5522
Danilescu, Mihai 5522 Frunză, Vlad 5272
Darienco, Domnica 5443 Funk, Iosif 5456
David, Eugenia 5571 Furdui, Larisa 5356
Dediu, Ion 5396 Furdui, Teodor 5366
Deleu, Ecaterina 4962, 5230, 5268, Fusu, Corina 5061
5382, 5433, 5445, 5560 Fuştei, Nicolae 5021
Deutsh, Eugen 5522 G
Dimcea, Filimon 5522
Dinescu, Florina 5522 Galaicu-Păun, Emilian 5598
Dinescu, Viorel 5572-73 Galben, Andrei 4996
Dinu, Natalia 5246, 5434 Garaba, Vladimir 5386
Diordiev, Ion 5522 Gardă, Petru-Ioan 5522

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

Gârneţ, Ilian 5432 Holban, Daniela 5300


Gârneţ, Vasile 4969 Hotineanu V. 5375
Găină, Ion 4997
I
Gheorghelaş, Vadim 5433
Gherasim, Arcadie 5133-34 Iachim, Ion 5333-35, 5357
Gherghelegiu, Lilia 5336 Iachim, Maria 5377
Ghervas, Stella 5602 Iaţcu, Veronica 5320
Gheţu, Maria 5297 Iepure, Diana 5523
Ghidirim, Gheorghe 5366, 5375, 5575 Ignat, Anatol 5362
Ghimpu, Mihai 4970 Ignatie Monahu 5280
Ghinea, Cristian 5097 Ionică, Laurian 5522
Giurma, Ion 5366 Iordăchescu, Viorel 5453
Gîlcă, Cristina 5320 Irimia, Dumitru 5561
Godoroja, Olga 5332 Iuraşcu-Tataia, Constantin 5522
Gogu, Ion 5604 Iutiş, Vadim 5459-60
Golban, Maria 5361 Ivan, Paula 5459
Golban, Petru 5298-99 Ivanov, Dumitru 5170, 5281
Goma, Paul 5560 Ivaşcenco, Ghenadie 5261
Gorincioi, Gheorghe 5409
J
Gorincioi, Tamara 4959, 5037, 5384,
5414 Josanu, Efim 4999, 5111, 5556
Grâu, Lina 5139 Josu, Nina 5577-78
Grib, Ion 5055 Juc, Victor 5036
Grosu, Lidia 4971, 5582 Junghietu, Efim 5381
Gudumac, Natalia 5336 Juravschi, Nicolae 5457
Gudumac, Zinaida 5336
K
Gumovschi, Andrei 5393
Guţu, Elena 5336
Guţu, Vladimir 5374 Kolomoiţeva, Tatiana 5172
Guzun, Silvia 5278 Kos, Drago 5245
Kulikovski, Lidia 4961
H
Kuzenkoff, Serj 5434
Hadârcă, Ion 4998
L
Hadârcă, Natalia 5107
Hadârcă, Sorin 5267 Lambarski, Angela 5336
Hadei, Vitalie 5455 Lambsdorff, Nikolaus Graf 5103-04
Halitov, Valentina 5371 Larco, Vasile 5522
Hanganu, Alexandru 5522 Lari, Leonida 5524-25, 5566
Hanganu, Ion 5279 Lariuşin, Tatiana 5163
Hanssen, Rolv Rynning 5169 Laşcu, Mihai 5171
Hertzberg, Hendrik 4972 Leahu, Galina 5358

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Leu, Ion 4952 Morăraş, Mihai 5002


Lică, Valerian 5522 Moser, Stefanie 5107
Loghin, Vlad 5205, 5233 Moşanu, Alexandru 5003
Loteanu, Emil 5565 Moşneanu, Vasile 5522
Lozovanu, Dorin 5382 Moţpan, Chiril 5066
Lucinschi, Chiril 5062 Movilă Boris 5576
Lucinschi, Petru 4974 Muller, Herta [5556]
Lupaşcu, Tatiana 5260,5263, 5579 Munteanu, Anatolie 5379
Lupu, Ilie 5339 Munteanu, Andrei 5394
Lupu, Marian 5063, 5282 Munteanu, Gheorghe 5428
Lupuşor, Tamara 5170 Muravschi, Valeriu 5067
Lutic, Mircea 5384 Muruianu, Ion 5379
Mustea, Gheorghe 5447
M
Musteaţă, Grigore 5366
Macarevici, Victor 5522 Muşat, Carmen 5555
Macovei, Monica 5105 N
Madan, Vlad 4975
Mandric, Vasile 5522 Naim, Moises 5108
Manic, Stelian 5206 Nani, Anastasia 5063
Marcu, Tatiana 5184, 5218 Nechit, Irina 5042
Marin, Gheorghe 5526, 5575, 5581, Negara, Tamara 5302
5584 Negru, Nicolae 5153
Marinciuc, Mihai 5340 Nichiforeac, Natalia 5337
Marinescu, Suzana 5459 Nicolae, Eşanu 5375
Mariţoi, Elena 5301, 5429 Nistor, Nadejda 5336
Matcovschi, Dumitru 5527-28, 5580, O
5593
Maxian, Valentina 5341 Oanţa, Gheorghe 5443
Mămăligă, Dumitru 4952 Odoleanu, Vasile 4973
Mândâcanu, Virgil 4980 Olaru, Angelina 5027, 5110, 5413, 5444,
Melniciuc, Ion 5000 5602
Mereuţă, Daniela 5106 Olteanu, Constantin 5182, 5408
Mihăeş, Roman 5064 Onica, Viorel 5522
Minotti, Silvia 5182 P
Mîndîcanu, Virgil 4980
Mîţu, Maria 5442 Pace, Roberto 5230
Mocanu, Igor 5555 Paladi, Ion 5435
Moldovan, Dumitru 5158, 5207 Paler, Octavian 5487
Moraru, Anatol 5529 Palii, Leonard 5172
Moraru, Anton 5001, 5576, 5612 Panfil, Nicolae 5303
Moraru, Haralambie 5530, 5603 Panţâru, Tudor 5038

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

Panuş, Vladimir 5458 Potîngă, Ecaterina 5359


Pareniuc, Valentina 5336 Preaşcă, Ion 5096, 5221,5244
Partole, Claudia 5581 Procopii, Liuba 5534
Pasat, Valeriu 5251 Prohin, Victor 5584
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 5012-13, Pruteanu, Ioana 5592
5283-85, 5374 Pulbere, Dumitru 5379
Paul-Mihail, Nicolae 5522
R
Pavaloi, Andrei 5154
Păcuraru, Veronica 5476 Radu, Alina 5061, 5252
Păduraru, Pavel 5259 Radu, Anastasia 5387
Păduraru, Petru 5022 Radu, Ion 5489
Pădureţ, Ludmila 5376 Ranga, E. 5305
Păpuşoi, Liliana 4955 Raţă, Mariana 4966, 5062, 5253, 5409
Păunescu, Adrian 5039-40, 5582 Rădulescu, George 5041
Pânzaru, Victor 5068 Răpeanu, Elis 5522
Pendus, Andrei 5363 Robu, Elena 5048
Petrea, George 5488 Rodean, Ştefan Cornel 5522
Petrescu, Nic 5522 Roibu, Marcela 5444
Petroni, George 5522 Roibu, Nicolae 5433
Pîrlea-Conovali, Veronica 5604 Roşca, Agnesa 5535-36, 5571, 5585-86
Platon, Alexandru-Florin 5032 Roşca, Angelina 5445
Plăcintă, Aurica 5023, 5522 Rotaru, Anatol 4951
Plăcintă, Vasile 5522 Rotaru, Tatiana 5397
Plăieşu, Raisa 5531 Rusnac, Anatol 5537
Pleşu, Andrei 5041 Rusnac, Iov 5605
Pohilă, Vlad 5004, 5477 Rusnac, Vladimir 5538, 5585-86
Pop, Eugen 5522 Rusu, Cornelia 5306
Popa, Iulius 5005, 5377 Rusu, Dinu 5435
Popa, Nicolae 5070, 5583, 5591 Rusu, Nicolae 5006, 5412
Popescu, Daniela 5246 Rusu, Tudor 5339
Popov, Dumitru 5522 Rusu, Vitalie 5446
Popov, Vladimir 5231 Ruşti, Lena 5015
Popovici, Corneliu 5262 S
Popovici, Teodor 5522, 5532
Popuşoi, Liliana 4955, 5431,5446 Saharneanu, Valeriu 5126
Porcescu, Sergiu 5234 Salcuţan, Mihai 5522
Port, Anton 4953 Sava, Panfil 4981, 5345
Porubin, Natalia 5343 Savca, Lucia 5016, 5287
Postolache, Gheorghe 5533 Sărătilă, Vlad 5325, 5336
Postolachi, Zinaida 5304 Sârbu, Antonina 5020, 5344
Postovan, Galina 5286 Sârbu, Otilia 5268

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Scarlat, George 5140, 5155 Şchiopu, Constantin 5349


Scorpan, Asea 5307 Şeican, Valeria 5447
Scorpan, Nicu 5307-08 Şeicaru, Vasile 5436
Scorţescu, Victor 5402 Şevcenco, Ruslan 5141, 5146
Secan, Sebastian 5437 Şleahtiţchi, Maria 5561
Secrieru, Svetlana 5342 Şpac, Ion 5593
Semenenko, Victor 5459 Ştefănescu, Daniela 5026
Severin, Adrian 5109 Ştefănescu, Lucian 4972
Silian, Sidonia 5610 Ştirbu, Alina 5590
Silvestru, Aurelian 5323, 5329-30, 5349 Ştirbu, Titus 5522, 5541-42
Simoncă, Ovidiu 5574
T
Skidelsky, Robert 5198
Snegur, Mircea 4976 Tamazlâcaru, Andrei 5009
Soltan, Dumitru 5522 Tamazlâcaru, Elena 5588-89
Soltan, Petru 5071, 5072 Taran, N. 5417
Soltanici, Liuba 5309, 5346 Taran, Nicolae 5417
Soltanici, Vladimir 5347 Tarhon, Petru 5422
Soros, Daniela 5033 Tănase, Alexandru 5252, 5379
Spătaru, Tudor 5007 Tănase, Constantin 5098, 5156
Spinei, Ion 5348 Teslaru, Grigore 4953
Sprânceană, Vitalie 5539 Tihai, Anatoli 5024
Statnic, Igor 5461 Tihai, Anatolie 5024
Stângaci, Silvia 5336 Timuş, Angela 4962
Stefanov, Anatolie 5023 Tititca, Svetlana 5378
Stegari, Iurie 5173 Tkaciuk, Mark 5517
Stegărescu, Gheorghe 5462 Toderaş, Ion 5394
Stihi, Ludmila 5165 Toderaşcu, Ioan 5522
Stoica, Valentina 5587 Toma, Laura 5610
Strămbeanu, Andrei 5008, 5178, 5540 Tribusean, Irina 5103
Strătilă, Silvia 5310 Tudor, Ştefan 5543-44
Sturdza, Marina 5110 Turea, Larisa 5448
Sturza, Ion 5073 Ţ
Sugac, Sofia 5183
Suruceanu, Victor 5379 Ţanţuc, Svetlana 5311
Ţîbuleac, Mariana 5320
Ş
Ţîţu, Anatolie 5364
Şabalin, Vladimir 5398 Ţugui, Eduard 5127
Şalaru, Gheorghe 5388 Ţupa, Răzvan 5042
Şarban, Vladimir 5263 Ţurcanu, Andrei 5594
Şarov, Igor 5606 Ţurcanu, Ion 5288
Şcerbakov, Vladimir 5174 Ţurcanu, Nicolae 5545

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

U Zubco, Valeriu 5251, 5253, 5379


Ulker, Ahmet Ferit 5111 Zubov, Tatiana 5336
Ungureanu, Ion 5010 А
Ungureanu, Laurenţia 5394
Абабий, Ион 5087
Ungureanu, Zinaida 5312-13
Акерлоф, Джордж 5159
Untilă, Veaceslav 5147
Алексеев, Сергей 5463
Untu, Simion 5327
Алтаев, Александр 5383, 5425
Urechean, Serafim 5289
Андриевский, Виталий 5075
Ursei, Nichi 5522
Андрющенко, Юри 5449
Ursu, Valentina 5059, 5137
Антонович, Татьяна 5403
V
Б
Vajoga, Vasile 5522
Балмош, Галина 5269
Vangheli, Radu 5405-06
Белка, Марек 5224
Vangheli, Spiridon 5405-06
Белостечник, Григоре 5087
Vartic, Andrei 5562
Белостечник, Григорий 5208
Varzari, Pantelimon 5036
Бехтерев, Антон 5600
Verejanu, Renata 5546, 5590
Биешу, Мария 760
Vicol, Mihai Sultana 5570
Богуш, Борис 5464
Vicol, Mircea 5394
Vidrascu, Anatol 5413
Большаков, Дмитрий 5416
Vieru, Grigore 5338, 5433, 5547-49, Борисова, Людмила 5290
5563, 5569-70, 5572-73, 5576, 5582- Босенко, Григорий 5427
83 Боскин, Майкл Дж. 5185
Vorotneac, Elena 5337-38,5341-42, Бостан, Ион 5087
5348 Боцу, Павел 5550
Voticov, Gheorghe 5025 Брестечко, Александр 5421
Vrabie, Radu 5134 Будза, Олег 5175
Vremeş, Galina 5341 Булига, Валентина 5270
Vulpe, Ana 5478 Бунин, Иван [5595]
Бурлак, С. 5176
W Бэкстрем, Урбан 5199
Wallfisch, Lory 5437 В
Z Валиков, Игнат 5128, 5419
Zacon, Sergiu 5314 Веверица, Лариса 5090, 5122
Zagaevschi, Vitalie 5019 Вискалов, Александр 5450
Zahariuc, Pau 5607 Воронин, Владимир 5131
Zamfir, Stela 5315 Врабие, Георгия 5430
Zaporojan, Veaceslav 5241
Zarafu, George 5490

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Г Катан, Виктор 5264


Гайдамащук, Владимир 5465 Кац, Миша 5438
Галбен, Андрей 5014 Кеннеди, Джона Ф. 734
Галкина, Аксиния 5430 Кетрарь, Вадим 5211
Глазова, Татьяна 5179 Кирилэ, Виктор 5112
Гойхман, Мирон 5463 Кобец, Евгений 5418
Григораш, Наталья 5350 Коваленко, Ирина 5028, 5212-13, 5270
Григориу, Аурелиа 5242 Кожокару, Максим 5080, 5466
Грицуник, Борис 5423 Кожухаров, Роман 5554
Гудумак, Ева 5404 Кормaн, Игорь 5143
Корнилова, Екатерина 5595
Д Косарев, Валерий 5081-82
Джеймс, Гарольд 5034 Костыркин, Николай 4957
Диозу, Валерий 5209 Кохрейн, Джон 5160
Диордиева, Анна 5464 Кочарова, Галина 5439
Думбравэ, Виктория 5454 Кузьмин, В.И. 5608
Дэвис, Говард 5187 Кэраре, Виорика 5213

Е Л

Ефрим, Олег 5242 Лавров, Сергей 5113


Левушкан, Павел 5114
Ж Литвиненко, Анна 5248
Жосу, Виктор 5076, 5077 Лозовану, Дорин 5385
Ломборг, Бьорн 5389
З Ломоносов , М. В. 748
Замуруев, Сергей 5418 Лужанский, Станислав 5242
Западинский, Роберт 5078-79, 5129, Лупу, Мариан 5090
5210, 5264 Лянкэ, Юрий 5142
Запольский, Бобусь 5219 М
Зинн, Ханс-Вернер 5188
Зубак, Людмила 5316 Маноле, Михаил 5214
Мануйлов, Антон 5265
И Марчук, Алексей 5115, 5249
Ирода, Аурелия 5254 Маценко, Ирина 5223
Мельник, Александр 5225
К Мельничук, Петра 759
Казаченко, Виктор 5450 Мерит, Джейлс 5116
Калак, Дмитрий 5130, 5142-43, 5222 Мигулина, Татьяна 5385
Канашин, Юрий 5426 Мировский, Игорь 5273
Капчеля, Якоб 5415 Мирох, Томас 5226
Караман, Петру 5257 Михайлова, Татьяна 5181

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

Мишин, Вадим 5083 С


Млечко, Татьяна 5596 Савва, Александр 5191
Моисеев, Сергей 5180, 5209, 5216 Сафонов, Игорь 5383, 5425
Муази, Доминик 5035 Семенюк, Теодор 5599
Мунтяну, Анатолие 5242 Сидоров, Дмитрий 5421
Мунтяну, Константин 5551 Сингер, Питер 5391
Муравски, Валериу 5084 Скидельский, Роберт 5160
Муравский, Александр 5215 Склярова, Валентина 5449
Муруяну, Ион 5255 Скрипник, Диана 5192
Н Скрипченко, Федор 5454
Смешная, Татьяна 5217, 5380, 5416
Негруца, Вячеслав 5189
Соловьева, Татьяна 5265, 5427, 5468,
Нимейер, Оскар 5424
5609
Новиков, Максим 5465
Солоухин, Владимир 5550, 5552
Новикова, Ирина 5085
Сорочану, Тудор 5119, 5131
О Спенс, Майкл 5236
Старик, Виктор 5423
О’Бреннан, Джон 5117
Стати, Василий 5095
О’Нил, Луис 5086
Степанов, Вячеслав 5385
Оуэн, Дэвид 5390 Степанюк, Виктор 52901
П Стиглиц, Джозеф Е. 5159, 5161
Паттен, Крис 5043 Т
Петрович, Виктор 5256 Такий, Александр 5192-94,
Пинчевский, Александр 5181 Тарнакин, Владимир 5265, 5609
Плешка, Валериу 5257
Tерещенко Михаил 5468
Пожога, Василий 5407 Тихонова, Инна 5424
Попов, Алексей 5467
Тищенко, Юрий 5597
Пынзарь, Александр 5118 Тодеркан, Валентин 5410
Р Тодуа, Зураб 5157
Токарев, Денис 5392
Рогофф, Кеннет 5227
Тхоров, Александр 4977
Родрик, Дэни 5235
Тэнасе, Александру 5258
Ройбу, Зиновий 5089
Рошка, Юрий 5090 У
Руссу, Адриан 5350
Узун, Елена 5958, 5426, 5440
Руссу, Алла 5420 Узун, Наталья 5120
Руссу, Наталья 5351
Устюгова, Наталья 5351
Рябинина, Светлана 5407
Ф
Филат, Влад 5091, 5092, 5144

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Филат, Владимир 5228


Фитусси, Жан-Поль 5195
Фокша, Борис 4958
Фриптуляк, Григоре 5400
Ц
Цветаева, Марина 5553
Цеслюк, Владимир 5093, 5121
Цеслюк, Мария 5404
Цырдя, Богдан 5094, 5237
Ч
Чебан, Вадим 5216
Чиботару, Архип 5552
Чиркова, Зинаида [5597]
Чобану, Ион 5469
Чобану, Нелли 5440
Чобану, Эдуард 5469-72
Чубашенко, Дмитрий 5228
Ш
Шатохина, Елена 5410
Швейкина, Ольга 5189
Шелин, Виктор 5217
Шикирлийская, Марина 5196-97, 5229
Шикирлийская, Татьяна 5132
Шимановская, Людмила 5415
Шмидт, Карл 5265, 5609
Шорников, Петр 5095
Ю
Юлкер, Ферит 5122
Юрку, Виталий 5411
Я
Ягланда, Турбьерн 5115

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2009

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 10-
2009

1. Adevărul. – Ed. spec.


2. Alianţa Moldova Noastră
3. Altarul credinţei
4. Ars infinit
5. Capitala
6. Comunistul
7. Contrafort Nr 9/10
8. Curierul ortodox
9. Dreptul
10. Economist
11. Europeanul
12. Făclia
13. Florile dalbe
14. Flux european : ed. de vineri
15. Jurnal de Chişinău
16. Literatura şi arta
17. Moldova suverană
18. Natura
19. Săptămâna
20. Sport plus
21. Timpul de dimineaţă
22. Tribuna copiilor
23. Univers pedagogic pro
24. Vocea poporului
25. Ziarul de gardă
26. Альянс Moldova Noastră
27. Кишиневские новости
28. Кишиневский обозреватель
29. Коммерсант plus
30. Коммунист
31. Молдавские ведомости
32. Независимая Молдова
33. Столица= Capitala
34. Экономическое обозрение
35. Эксперт новостей

202
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ............................................................................................... 5

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................. 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii................................................. 5
003 Sisteme de scriere şi notare................................ ................................ .............. 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor................................ . 5
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ............................ 6
007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general
(cibernetică) ................................ ................................ ................................ ........ 6
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ............. 6
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................. 7
02 Biblioteconomie ......................................................................................... 8
030 Lucrări de referinţă generale ................................ ................................ ............ 8
08 Poligrafii. Lucrări colective ...................................................................... 8
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ................................ ...... 9
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 12
1/14 Filozofie ................................................................................................ 12
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 12
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă .................................................. 12
27 Creştinism. Religie creştină..................................................................... 12
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 13
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale.................................... 13
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 14
32 Politică .................................................................................................... 14
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 15
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................ 18
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 21
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 21

203
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ..................... 25
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................... 25
51 Matematică .............................................................................................. 26
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 27
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................... 28
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................... 28
59 Zoologie ................................................................................................... 29
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 29
60 Biotehnologie........................................................................................... 29
61 Medicină .................................................................................................. 30
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 36
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice................................................................................. 37
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .................. 38
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................... 39
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 39
72 Arhitectură............................................................................................... 39
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................. 40
78 Muzică ..................................................................................................... 40
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................... 41
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 42
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ... 42
82 Literatură................................................................................................. 44
82/821.0 ................................ ................................ ................................ ................ 50
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ..................................................................... 52
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ............ 52
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ........... 52

204
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică................................ ................................ ............................ 52
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ........... 53
93/94 Istorie.................................................................................................. 53
94 Istorie generală. Istorie universală.......................................................... 53
Autoreferate ................................ ................................ ................................ .......... 55
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 10-2009 ................................ ..................... 60
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 10-2009 ................................ ..................... 66
Index subiecte ................................ ................................ ................................ ....... 68
Index editori................................ ................................ ................................ .......... 72
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 72

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ..................................................... 73

0 GENERALITĂŢI ........................................................................................... 73
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................... 73
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ...... 73
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 73
005 Conducere şi organizare. Management ................................ .......................... 74
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 74
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ........ 74
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .............................................. 75
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 75
32 Politică .................................................................................................... 75
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 76
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................ 78
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 83
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale......................................................... 83
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 83
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ....................................................... 88

205
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie ........................................................ 88
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................... 89
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................... 89
58 Botanica................................................................................................... 90
59 Zoologie ................................................................................................... 91
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 91
61 Medicină .................................................................................................. 91
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 98
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice................................................................................. 99
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................... 105
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 108
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .................. 109
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grădini....................................................................... 109
72 Arhitectură............................................................................................. 109
73 Arte plastice ........................................................................................... 109
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 110
78 Muzică ................................................................................................... 110
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 110
82 Literatură............................................................................................... 110
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 114
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 114
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări ......................... 115
913(478) Geografia Republicii Moldova ................................ ............................ 115
93/94 Istorie................................................................................................ 115
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 10-2009 ........................... 116
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 10-2009 ........................... 116

206
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole
sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 10 – 2009............................ 123

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.................................................... 124

0 GENERALITĂŢI .............................................................................................. 124


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................. 124
001 Ştiinţa şi cunoaştere în general ................................ ................................ .... 124
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ......... 124
02 Bibliteconomie ....................................................................................... 125
030 Lucrări de referinţă generale ................................ ................................ ........ 125
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............................ 125
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................. 129
1/14 Filozofie .............................................................................................. 129
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ . 130
2 RELIGIE. TEOLOGIE ....................................................................................... 130
27 Creştinism. Religie creştină................................................................... 130
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................... 131
31 Statistica. Demografie. Sociologie......................................................... 131
316 Sociologie ................................ ................................ ................................ .... 131
32 Politică .................................................................................................. 131
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................. 144
34 Drept. Jurisprudenţă.............................................................................. 152
35 Administraţie publică. Artă militară...................................................... 154
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale....................................................... 155
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................... 156
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................... 167
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................. 167
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................. 168
57 Ştiinţe biologice ..................................................................................... 168

207
58 Botanică................................................................................................. 169
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 169
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice............................................................................... 170
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 171
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale............... 172
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .................. 172
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini........................................................................ 172
72 Arhitectură............................................................................................. 172
73/76 Arte plastice. Arte decorative ........................................................... 172
73 Arte plastice ........................................................................................... 172
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 173
78 Muzică ................................................................................................... 173
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 174
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 177
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 177
82 Literatură............................................................................................... 178
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 188
93/94 Istorie................................................................................................ 189
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................ 189
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 10-2009............................ 191
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
10-2009................................ ................................ ................................ ........... 202

208
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,15
Coli ed. 9,63
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 2009/12-1

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com


ISSN.Moldova@gmail.com ISMN_Moldova@gmail.com

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Valinex" SRL


B
str. Florilor 30/1A, of. 26
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

209