You are on page 1of 246

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 4
2008

CNCM
Chişinău 2008
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 4

NBCM
Chişinău 2008
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 4

CNCM
Chişinău 2008
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Tatiana LIVANDOVSCHI
Nina MICHERIN
Fevronia PASCARI
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ;
alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.]
; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac.
– Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550
Nr 4, 2008. – 2008. – 246 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. stră-
ine
50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2008
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
APRILIE NR 4 APRIL
(574-879)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
574. Gremalschi, Anatol
Informatică : manual pentru cl. a 7-a / Anatol Gremalschi, Grigore
Vasilache, Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare : Grigore Secrieru [et al.] ;
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 127, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
50000 ex.
ISBN 978-9975-67-348-8
[2008-564]
- - 1. Informatică.
004(075.3)
575. Idem în lb. rusă : Информатика : Учеб. для 7 кл. / trad. din lb.
rom. : Arcadie Malearovici. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). –
131, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-67-437-9
[2008-565]
- - 1. Informatică (rusă).
004(075.3)
576. "Securitatea informaţională 2008", conf. intern. (2008 ; Chiş i-
nău). "Securitatea informaţională 2008" : Conf. intern., 16-17 apr., 2008, (ed. a 5-a
jubiliară) / com. org. : Grigore Belostecinic [et al.]. – Ch. : ASEM, 2008. – 76 p. :
diagr. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Lab. de Securitate Informaţio-
nală. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-402-6
[2008-732]

5
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

- - 1. Securitate informaţională. 2. Tehnologii informaţionale – Asigurarea


protecţiei.
004.056(082)=135.1=161.1
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
577. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-
dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Note muz. Publ. artă plasti-
că. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii
din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci
[et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; des. : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţională a Cărţii, 2007 ("Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1875-0550.
Nr 12, 2007. – 2007. – 390 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [2008-733] (2272 tit.)
015(478)
578. Catalogul publicaţiilor statistice … = Каталог статистических
публикаций … / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 12 x 17 cm. – (Statistica Moldovei).
… 2008. – 2008. – 40 p. : fig. – Text paral.: lb. rom., rusă. – [2008-698]
- - 1. Publicaţii statistice – Cataloage.
017:311=135.1=161.1
02 BIBLIOTECONOMIE
579. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Symposia
professorum : Materialele sesiunii şt. din 13 oct. 2007 / Univ. Liberă Intern. din Mol-
dova ; dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Mihai Şleahtiţchi ; col. red. : Ana Guţu
[et al.]. – Ch. : ULIM, 2008. – 20 cm. – (ULIM–15 ani de ascensiune).
Ser. : Biblioteconomie. Informare. Documentare / red. resp. : Ludmila
Corghenci. – 2008. – 83 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. – ISBN 978-
9975-920-71-1. – [2008-844]
- - 1. Biblioteconomie.
02:378.4(478)(082)
06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPO-
ZIŢII. MUZEE

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


580. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii : Ed. a 12-a: Teatrul
Rep. de Păpuşi "Licurici", 16-19 apr. 2008: Program. Catalog / Secţia Naţ. a Consi-
liului Intern. al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), Min. Culturii şi Turismului al Rep.
Moldova, Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova [et al.] ; des. :

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Vitalie Coroban. – Ch. : "Cartier" SRL, 2008 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 96 p.


; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., engl.
[2008-764]
- - 1. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, 2008, Chişinău.
061.4:02=135.1=111
069 Muzee
581. Postică, Gheorghe
Orheiul Vechi : Museum complex in the open air. Hearth of old civilizations
and millenary history : tourist guide / Gheorghe Postică ; transl. : Iulia Postică; fot. :
Gheorghe Postică [et al.]. – Ch. : Museum Complex "Orheiul Vechi", 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [24] p. : fot. color ; 15 x 21 cm.
[2008-660]
- - 1. Orheiul Vechi – Republica Moldova – Complex muzeal – Ghiduri
(engl.).
069(478)(036)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
582. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific",
conf. şt. interuniv. (2008 ; Chişinău). Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehni-
co-ştiinţific : Conf. şt. interuniv. : Materialele comunic. şt., 4 apr. 2008 / col. red. :
Mihai Braga [et al.] . – Ch. : UTM, 2008. – 227 p. ; 20 cm.
Antetit. : Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socio-umane. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-066-9
[2008-652]
082:378.4(478)
583. "Tineretul de azi – viitorul de mâine", conf. şt. studenţească
(2008 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tineretul de azi – viitorul de
mâine" : dedicată aniversării 62 de la fondarea USM, 14-18 apr. 2008 : Rez. comu-
nic. / com. org. : Andrei Prohin (preş.) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 338 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 230 ex.
ISBN 978-9975-70-560-8
[2008-783]
082:378(082)=00

7
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori


584. America de Nord : [animale : carte-puzzle] : 20 piese / text : Ghe-
orghe Postolache ; pict. : Eugeniu Verebceanu. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis
Grafica" SRL). – [12] p. : il. color ; 21 cm. – (Fauna continentelor) (Carte puzzle :
colorează imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-24-1 (cartonată)
[2008-604]
- - 1. Carte puzzle.
087.5:591.5
585. America de Sud : [animale : carte puzzle] : 20 piese / text : Ghe-
orghe Postolache ; pict. : Eugeniu Verebceanu. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis
Grafica" SRL). – [12] p. : il. color ; 21 cm. – (Fauna continentelor) (Carte puzzle :
colorează imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-23-4 (cartonată)
[2008-606]
- - 1. Carte puzzle.
087.5:591.5
586. Animale : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iu-
nie Prim, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9993-9-5 (eronat) (cartonată)
[2008-611]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:636
587. Ghiozdanul preşcolarului : Abecedar. – Ch. : Carusel, 2008
(Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 30 cm. – (Învăţăm alfabetul). – 8 broşuri cu încă 14
într-o cutie comună. – ISBN 978-9975-9754-8-3.
Lecţia Nr 1. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. – ISBN
978-9975-9754-9-0. – [2008-582]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1
588. Lecţia Nr 2. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-00-5. – [2008-583]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1
589. Lecţia Nr 3. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-01-2. – [2008-584]

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Abecedare pentru preşcolari..


087.5:811.135.1
590. Lecţia Nr 4. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-02-9. – [2008-585]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1
591. Lecţia Nr 5. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-03-6. – [2008-586]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1
592. Lecţia Nr 6. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-04-3. – [2008-587]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1
593. Lecţia Nr 7. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-05-0. – [2008-588]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1
594. Lecţia Nr 8. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-06-7. – [2008-589]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1
595. Ghiozdanul preşcolarului : Învăţăm adunarea. – Ch. : Carusel,
2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 30 cm. – 7 broşuri cu încă 15 într-o cutie co-
mună. – ISBN 978-9975-104-07-4.
Lecţia Nr 1. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. – ISBN
978-9975-104-08-1. – [2008-590]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
596. Lecţia Nr 2. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-09-8 – [2008-591]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
597. Lecţia Nr 3. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-10-4. – [2008-592]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

9
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

598. Lecţia Nr 4. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-11-1. – [2008-593]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
599. Lecţia Nr 5. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-12-8. – [2008-594]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
600. Lecţia Nr 6. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-13-5. – [2008-595]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
601. Lecţia Nr 7. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-14-2. – [2008-596]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
602. Ghiozdanul preşcolarului : Învăţăm scăderea. – Ch. : Carusel,
2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 30 cm. – 7 broşuri cu încă 15 într-o cutie co-
mună. – ISBN 978-9975-104-15-9.
Lecţia Nr 1. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. – ISBN
978-9975-104-16-6. – [2008-597]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
603. Lecţia Nr 2. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-17-3. – [2008-598]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
604. Lecţia Nr 3. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-18-0. – [2008-599]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
605. Lecţia Nr 4. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-19-7. – [2008-600]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
606. Lecţia Nr 5. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-20-3. – [2008-601]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

087.5:51
607. Lecţia Nr 6. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-21-0. – [2008-602]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
608. Lecţia Nr 7. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-22-7. – [2008-603]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
609. Fructe : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie
Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9993-2-8 (cartonată)
[2008-608]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:634
610. Jucării : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie
Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-4004-0-4 (cartonată)
[2008-607]
- - 1. Carte jucărie.
087.5
611. Legume : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iu-
nie Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9993-7-3 (cartonată)
[2008-609]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:635
612. Moldovanu, Victoria
Engleza pentru copii / Victoria Moldovanu, Rodica Ţîbîrnă. – Ch. :
Lyceum, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-48-030-7
[2008-637]
- - 1. Limba engleză pentru copii.
087.5:811.111

11
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

613. Păsări : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie


Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9993-9-7 (cartonată)
[2008-610]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:636
614. Rase de câini : [carte puzzle] / texte : Gheorghe Postolache ; prez.
graf. : Ion Buza. – Ch. : Carusel, 2008 ("Sibis Grafica" SRL). – [12] p. : il. color ; 21
cm. – (Carte-puzzle : colorează imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex
ISBN 978-9975-104-25-8 (cartonată)
[2008-605]
- - 1. Carte puzzle.
087.5:599.742.1
615. Ursache, Silvia
Ce creşte în grădină-1 : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius
Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. –
(Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-103-30-5
[2008-576]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
616. Ursache, Silvia
Ce creşte în grădină-2 : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius
Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. –
(Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-103-31-2
[2008-577]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
617. Ursache, Silvia
Ce creşte în livadă : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius Libris
("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. – (Bu-
nă ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-103-28-2 (eronat)
[2008-578]

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
618. Ursache, Silvia
Ghici cine-i ? : Carte de colorat / Silvia Ursache ; des. : Radu Diordiev. –
Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – 24 cm. –
(Doiniţa pictoriţa).
Vol. 1 : [Elefantul. Ariciul. Veveriţa]. – [2008]. – [18] p. : il., il. color. – F. f.
de tit. – ISBN 978-9975-9816-5-1 (eronat). – [2008-579]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
619. Vol. 2 : [Girafa. Maimuţa. Câinele Dingo]. – [2008]. – [18] p. : il., il.
color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-9816-6-8 (eronat). – [2008-580]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
620. Vol. 3 : [Bufniţa. Pelicanul. Condorul]. – [2008]. – [18] p. : il., il. co-
lor. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-103-22-0 (eronat). – [2008-581]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
621. Vol. 4. – 2008. – [18] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 3000 ex. –
ISBN 978-9975-103-23-7. – [2008-571]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
622. Ursache, Silvia
Stratul de zarzavaturi : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius
Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. –
(Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-103-32-9 (eronat)
[2008-575]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
623. Моите корени : Учеб. за 1-2 клас : История, култура и тради-
ции на българския народ / Елена Рацеева, Николай Червенков, Екатерина
Дериволкова [и др.]. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 159, [1] p. : il. color ; 24 cm.
2500 ex.
ISBN 978-9975-48-047-5
[2008-802]
- - 1. Bulgaria – Istorie – Cultură – Tradiţii (bulg.).

13
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

087.5:908(497.2)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
624. Labandara : [Восход Нового Начала] : Посвящается человече-
ству / Fiorm, Higzot, Suntern [et al.]. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
520 p. : il. ; 18 cm. – (Вселенский Воин Света : Римлихар).
Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea
Veaceslav [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-583-9 (în cop. tare)
[2008-644]
- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).
1/13
625. Saxon : [Триумф Воинов Света] : Посвящается человечеству /
Fiorm, Higzot, Suntern [et al.]. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 256 p.
: il. ; 18 cm. – (Вселенский Воин Света : Римлихар).
Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea
Veaceslav [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-584-6 (în cop. tare)
[2008-645]
- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).
1/13
626. ZahamaziZ : [Начало Конца. Начало Света] : Посвящается
человечеству / Fiorm, Higzot, Suntern. – Ed. a 2-a. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 460 p. : il. ; 18 cm. – (Вселенский Воин Света : Римлихар).
Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea
Veaceslav. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-582-2 (în cop. tare)
[2008-643]
- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).
1/13
627. Древний Сион : Посвящается человечеству / Fiorm, Higzot,
Suntern [et al.]. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 416 p. : il. ; 18 cm. –
(Вселенский Воин Света : Римлихар).
Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea
Veaceslav [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-585-3 (în cop. tare)
[2008-646]
- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).
1/13

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

628. Морару, Вячеслав


Гадание на картах : в шутку и всерьез / Вячеслав Морару. – [К. : Б. и. ;
Дублин : Б. и.], 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 11, [102] p. : il. ; 13 x 17 cm. –
(Торговая марка "Черо").
3000 ex.
ISBN 978-9975-78-616-4
[2008-640]
- - 1. Percepţie ocultă – Ghicitul în cărţi (rusă).
133.3
2 RELIGIE. TEOLOGIE
22 BIBLIA
629. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri /
Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesio-
nală din Rep. Moldova, 2003 (Tipogr. Soc. Biblice din Coreea). – 1223 p. ; 27 cm.
Prezentare în teacă de piele. – 900 ex.
ISBN 9975-909-15-9
[2008-741]
- - 1. Biblia.
222/225
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
630. Cojocaru, Viorel
Voluntariatul în biserica ortodoxă / Viorel Cojocaru ; com. red. : Ioan Mutu
[et al.] ; Misiunea Socială "Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei". – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 78 p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol
[2008-570]
- - 1. Voluntariat creştin.
266.3
631. Locaşurile sfinte din Protopopiatul Municipiului Chişinău / ed. în-
grijită de Protoiereul Mitrofor Zosima Toia ; des.-fot. : Ion Niţă. – [Ch. : S. n., 2008
(Combinatul Poligr.)]. – 40, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2008-763]
- - 1. Biserici creştine – Municipiul Chişinău – Istorie.
26/28(478-21)(091)
632. Tipicon : [rânduieli şi indicaţii pentru slujbele bisericeşti]. – Ch. : S.
n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 692 p. ; 30 cm.

15
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

1000 ex.
ISBN 978-9975-80-064-8 (în cop. tare)
[2008-831]
- - 1. Tipicon.
26/28
29 RELIGII NECREŞTINE
633. Rubinstein, Revecca
Miturile Egiptului Antic / Revecca Rubinstein ; trad. de V. Mândâcanu ;
cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 125, [1] p. :
il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-450-4
[2008-621]
- - 1. Mituri – Egiptul Antic.
292(32)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
634. Plugaru, Lilia
Capitalul uman în contextul transformărilor sociale : [studiu] / Lilia Plugaru
; sub red. şt. a lui Timuş Andrei. – Ch. : S. n., 2008 (Centrul Ed. al UASM). – 198 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 181-197 (282 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-112-8
[2008-573]
- - 1. Schimbări sociale.
316.42
635. Rusnac, Svetlana
Particularităţile orientărilor valorice şi trebuinţelor de bază ale tinerilor din
comunitatea LGBT / Svetlana Rusnac, Svetlana Clivadă ; Centrul de Informaţii
"GenderDoc-M". – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 198 p. : fig., tab. ;
20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 97, 198 şi în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului "Cordaid", conducerea şt. a Inst. de
Formare şi Cercet. Socială, ULIM. – 350 ex.
ISBN 978-9975-78-631-7

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-863]
- - 1. Orientare homosexuală.
316.346.2-055.3=135.1=161.1
316.6 Psihologie socială
636. Руснак, Светлана
Сексуальные меньшинства : социальные установки и информирован-
ность общества / Светлана Руснак, Светлана Кливадэ ; Центр информ. "Ген-
дерДок-М". – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 172 p. : fig., tab., diagr.;
20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Изд. при фин. поддержке Фонда
"Кордайд", OSI (Open Society Inst.), ILGA-Europe. – 200 ex.
ISBN 978-9975-78-594-5 (eronat)
[2008-630]
- - 1. Atitudini sociale – Minorităţi sexuale.
316.64:613.885
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
637. Comunicarea publică : concepte şi interpretări : Culeg. de texte-
prelegeri / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunic.,
Catedra Comunicare ; coord. : Valentin Dorogan. – Ch. : CEP USM, 2007. – 21 cm.
– (Colecţia "Comunicare”). – ISBN 978-9975-70-392-5.
Vol. 4. – 2007. – 95 p. : il., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşi-
tul art. şi în notele de subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-70-394-9. – [2008-781]
- - 1. Comunicare publică.
316.77(075.8)=135.1=161.1
32 POLITICĂ
638. Cornea, Sergiu
Introducere în politologie : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Cornea ; Univ.
de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi"
SRL). – 265 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9839-4-5
[2008-701]
- - 1. Politologie.
32(075.8)
639. Ţîrdea, Bogdan
Politologie : Curs de prelegeri / Bogdan Ţîrdea, Larisa Noroc ; resp. de ed.
: Valentin Rusnac. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugată. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 288 p. : fig., tab. ; 21 cm.

17
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Bibliogr.: p. 285-286 şi în notele de subsol. – 500 ex.


ISBN 978-9975-66-065-5
[2008-656]
- - 1. Politologie.
32(075.8)
323/324 Politică internă
640. Biroul Relaţii Interetnice = Бюро межэтнических отношений =
Bureau of Interethnic Relations / Biroul Relaţii Interetnice al Rep. Moldova ; alcăt. :
Tatiana Levandovskaia, Sofia Torlac ; trad. : Lidia Mantorova, Victoria Zavulan. –
Ch. : "Baştina-Radog" SRL, 2008. – 13, [2] p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.
[2008-881]
- - 1. Biroul Relaţii Interetnice al Republicii Moldova.
323.1(478)=135.1=111=161.1
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
641. 100 of the most pressing issues in the Republic of Moldova in 2007
: [situaţia social-politică] / Ion Marandici, Dumitru Lazur, Ion Guzun [et al.] ; coord. :
Ghenadie Mocanu ; The Inst. for Development and Social Initiatives (IDSI) "Viitorul".
– Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 236 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Friedrich Ebert Foundation. – 50 ex.
ISBN 978-9975-80-133-1
[2008-818]
- - 1. Situaţie social-politică – Republica Moldova (engl.).
323/324(478)
Statul moldovenesc : continuitatea devenirii şi consolidării. – Vezi Nr 852.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


642. Mareş, Nicolae
Încă Polonia… : [prezenţe culturale româno-polone, raporturi bilaterale /
Nicolae Mareş. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 403,
[5] p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-69-966-2 (Prut Internaţional). – ISBN 978-973-9047-07-4
(Colosseum)
[2008-853]
- - 1. Polonia – Relaţii culturale – România. 2. România – Relaţii culturale
– Polonia. 3. Literatură poloneză – Critică şi interpretare.
327(438+498)+821.162.1.09

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


643. Moldova şi UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate. Rea-
lizarea Planului de Acţiuni UE – Moldova : (febr. 2005 – ian. 2008) / Asoc. pentru
Democraţie Participativă ADEPT şi Expert-Grup ; ed. de Sergiu Buşcaneanu. – Ch. :
Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 179 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-61-454-2
[2008-625]
- - 1. Politică externă – Uniunea Europeană – Republica Moldova. 2. Uni-
unea Europeană – Republica Moldova – Relaţii externe.
327(478)+061.1EU
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
644. Capaţina, Grigori
Geo-economie : [pentru uzul studenţilor] / Grigori Capaţina ; Acad. de
Administrare Publică pe Lângă Preş. Rep. Moldova, Catedra Econ. şi Management
Public. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. ÎI "Alina Scorohodova"). – 290 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 289-290 (20 tit.). – F. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9688-1-2
[2008-651]
- - 1. Geo-economie.
33(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
645. Ardeleanu, Dorina
Munca neremunerată în folosul comunităţii : Ghidul primarului / Dorina
Ardeleanu, Xenofon Ulianovschi ; coord. : Olga Lunev ; Inst. de Reforme Penale. –
Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 55, [1] p. ; 10 x 15 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei
Soros Moldova. – 1300 ex.
ISBN 978-9975-80-126-3
Gratuit. – [2008-826]
- - 1. Muncă neplătită.
331.314:35.08(036)
336 Finanţe
646. Banca Comercială "Energbank" Societate pe Acţiuni. Raportul
anual = Годовой отчет = Activity report ... / Banca Comercială "Energbank" Socie-
tate pe Acţiuni. – [Ch. : S. n., 2008] (Combinatul Poligr.). – 30 cm.

19
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

... 2007. – 2007. – 39 p. : diagr. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f.
de tit. – [2008-810]
- - 1. Banca Comercială "Energbank" Societate pe Acţiuni – Raport, 2007.
336.71(478)(047)=135.1=111=161.1
647. Casian, Angela
Gestiunea finanţelor publice : Note de curs / Angela Casian ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova, Catedra "Finanţe şi Asigurări". – Ch. : ASEM, 2008. – 163
p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 160-163 (53 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-392-0
[2008-876]
- - 1. Finanţe publice.
336.1/.5(075.8)
648. Cobzari, Ludmila
Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar : monogr. / Ludmila Cobzari,
Mariana Cucu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Finanţe", Catedra "Finanţe
şi Asigurări". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 224 p. : scheme, tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 194-221 (283 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-398-2
[2008-879]
- - 1. Sistem bancar.
336.71
649. Cociug, Victoria
Control şi audit intern bancar : Curs universitar / Victoria Cociug, Olga
Timofei ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Bănci şi Activitatea Bancară".
– Ch. : ASEM, 2008. – 118 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 117-118 (25 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-391-3
[2008-875]
- - 1. Bănci – audit intern. 2. Audit intern bancar.
336.71(075.8)
650. Cociug, Victoria
Management bancar : Culegeri de probleme / Victoria Cociug, Liliana Ci-
nic, Olga Timoftei ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Bănci şi activitate
bancară". – Ch. : ASEM, 2008. – 137 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 136-137 (23 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-393-7
[2008-877]
- - 1. Bănci – Management – Culegere de probleme.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

336.7(076.5)
651. Graur, Anatol
Practicum la contabilitatea impozitelor / Anatol Graur, Maria Ratcov ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Contabilitate şi Audit". – Ch. : ASEM,
2008. – 270 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 269-270. – În red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-75-386-9
[2008-846]
- - 1. Contabilitatea impozitelor.
336.226:657(076.5)
652. Taxation in Moldova : Information for companies operating inter-
nationally … – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 29 cm.
… 2008. – 2008. – 33 p. : tab. – [2008-699]
- - 1. Taxe – Republica Moldova (engl.).
336.22(478)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.
653. Republic of Moldova … : State of the Country Report / Centru
Analitic Independent "Expert Grup" ; general coord. : Valeriu Prohniţchi ; acad.
coord. : Alex Oprunenco ; transl. : Veaceslav Musteaţa, Marin Şalaru. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
… 2007. – 2008. – 273 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 272-273 (46 tit.). – 300
ex. – ISBN 978-9975-80-132-4. – [2008-817]
- - 1. Situaţie economică, social-politică – Republica Moldova (engl.).
338:316(478)(082)
338.48 Turism
654. Roco Tour : [Agenţie turistică]. – [Ch. : S. n.,] 2008 (Combinatul
Poligr.). – 99 p. : fot. color ; 31 cm.
Text: lb. rusă. – F. f. de tit. – În cop. tare
[2008-789]
- - 1. Turism – Imagini.
338.48(084.1)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
655. Пойсик, Михаил
Промышленность Молдовы : вчера, сегодня, завтра / Михаил Пойсик
; Акад. Наук Молдовы, Ин-т Экон., Финансов и Статистики. – К. : Б. и., 2008
(Complexul Ed.-poligr. al IEFS). – 75 p. : diagr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74-75 (44 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.

21
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-9562-7-7
[2008-647]
- - 1. Industria Republicii Moldova – Economie (rusă).
338.45:66(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
656. Berzan, V.
Piaţa liberalizată de energie electrică. Structura, mecanismul de formare a
preţurilor şi instrumente de management a riscului / V. Berzan, S. Rimschi ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Energetică. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. AŞM). – 88 p.
: fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 80-82 (43 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-220-2
[2008-747]
- - 1. Piaţă de energie electrică – Liberalizare.
339.13:620.9
657. Jamba, Afinoghent
Merceologia produselor agricole : [pentru uzul studenţilor] / Afinoghent
Jamba ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 256 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 248-251 (61 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-425-2 (în cop. tare)
[2008-856]
- - 1. Merceologie – Produse agricole. 2. Produse agricole – Merceologie.
339.166.8(075)
658. Иовв, Татьяна
Сущность и техника спекулятивных операций на рынке капитала /
Татьяна Иовв ; Молд. Экон. Акад., Фак. "Финансы", Каф. "Инвестиции и рынки
капитала". – К. : ASEM, 2008. – 269 p. : graf., tab., [25] p. diagr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 262-269 (70 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-395-1
[2008-878]
- - 1. Comerţ speculativ (rusă).
339.163.4(075)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
659. Baciu, Gheorghe

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Expertiza medico-legală a cadavrului şi persoanei : (Ghid practic) / Ghe-


orghe Baciu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra
Medicină Legală. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 178 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 175-176 (17 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-915-35-9
[2008-807]
- - 1. Expertiză medico-legală.
340.66(076.5)
341 Drept internaţional
660. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Hotărârile şi deciziile
Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti / resp. de ed. : Vlad
Gribincea. – Ch. : Cartier, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm. – (Colecţia
"Cartier juridic" / coord. de Viorel Frunză). – ISBN 978-9975-79-445-9.
Vol. 4 : 1 ian. 2006 – 31 dec. 2006. – 2007. – 437, [3] p. – Bibliogr. în no-
tele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Comitetului Helsinki pentru Drepturile
Omului din Suedia. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-79-455-8 (în cop. tare). – [2008-
619]
- - 1. Drepturile omului – Hotărâri – Decizii. 2. Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului – Hotărâri – Decizii.
341.64(094):342.72/.73(478)
661. Normele CPT : [Com. European pentru Prevenirea Torturii şi a
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante] : Capitole din Rapoartele
Generale ale CPT / Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor
sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT), Biroul de Informare al Consiliu-
lui Europei în Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87 p. ; 20
cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-78-591-4
Gratuit. – [2008-854]
- - 1. Drepturile omului – Prevenirea pedepsei.
341.231.14:343.81
662. Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale în Republica Moldo-
va : St. şt. / colectiv de aut. : Victoria Arhiliuc, Natalia Chirtoacă, Cristina Ceban [et
al.] ; red. şt. : Victoria Arhiliuc ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Secţ. Drept Intern. şi Relaţii Intern. – Ch. : CEP USM, 2008. – 266 p. :
tab. ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-481-6
[2008-785]
- - 1. Organizaţii internaţionale – Republica Moldova.

23
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

341.12
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
663. Республика Молдова. Конституция (1994). Конституция Рес-
публики Молдова : Принята 29 июля 1994 г. : (с изменениями и доп. внесенны-
ми до 20 сент. 2006 г.). – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – 56 p.
; 11 x 14 cm.
500 ex.
ISBN 9975-922-80-5 (eronat)
[2008-560]
- - 1. Constituţia Republicii Moldova (rusă).
342.4(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
664. Echitate şi siguranţă = Equity and safety : Raport de activitate : [a
Inst. de Reforme Penale] / Inst. de Reforme Penale. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 36, [1] p. : fot. color ; 29 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Agen-
ţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern., Fundaţia Soros Moldova
[2008-849]
- - 1. Pedepse penale – Reforme.
343.8(047)
665. Golubenco, Gheorghe
Criminalistică : obiect, sistem, istorie : St. monogr. : [pentru uzul studenţi-
lor] / Gheorghe Golubenco ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 215 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-597-6 (în cop. tare)
[2008-620]
- - 1. Criminalistică.
343.98(075.8)
666. Macari, Nadejda
Soluţii practice şi legale pentru victimele violenţei în familie / Nadejda
Macari ; Asoc. Avocaţilor Americani/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, AO "Refugiul
Casa Mărioarei". – [Ch. : S. n.,] 2008. – 27 p. ; 20 cm. – (Cunoaşte-ţi drepturile).
Apare cu sprijinul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID)
[2008-806]
- - 1. Violenţă în familie – Prevenire – Sfaturi practice.
343.54(083.132)
667. Pareniuc, Alexandru

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Prevenirea şi descoperirea escrocheriilor : [pentru uzul studenţilor] / Ale-


xandru Pareniuc, Alexei Pungă ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad.
"Ştefan cel Mare". – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2008. – 64 p. : tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 64 (23 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-34-5
[2008-649]
- - 1. Escrocherii – Prevenire – Descoperire.
343.71(075)
668. "Tendinţe globale şi regionale ale terorismului la etapa con-
temporană. Probleme de cooperare a poliţiei în contracararea terorismului",
conf. şt.-practică intern. (2007 ; Chişinău). Tendinţe globale şi regionale ale tero-
rismului la etapa contemporană. Probleme de cooperare a poliţiei în contracararea
terorismului = Мировые и региональные тенденции современного терроризма.
Проблемы сотрудничества правоохранительных органов в сфере антитерро-
ристической деятельности = Gegenwärtige globale und regionale Tendenzen des
Terrorismus : Probleme der polizeilichen zusammenarbeite im bereich der antiterro-
ristischen Tätigkeit : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 28 iun. 2007 / col. red. :
Igor Bodorin (preş.) [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI a RM, 2007. –
163, [1] p. ; 24 cm.
Antetit.: Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare",
Fundaţia Hanns Seidel (Germania). – Texte lb.: rom., germ., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-23-9 (eronat)
[2008-650]
- - 1. Terorism – Contracarare.
343.326:351.74(082)=135.1=112.2=161.1
669. Белый, Н. А.
Методическое пособие для изучения специального курса "Пенитен-
циарное право Республики Молдова" / Н. А. Белый ; под ред. Трофима Карпо-
ва, Оксаны Ротару ; Междунар. независ. ун-т Молдовы, Фак. права, Каф. Уго-
лов. права. – К. : Б. и., 2008 (Тип. Изд. Центра ULIM). – 115 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 9-12 (48 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-920-67-4
[2008-842]
- - 1. Pedeapsă (drept penal) – Republica Moldova (rusă).
343.81(478)(076.5)
670. Белый, Н. А.
Некоторые проблемы правоприменительной деятельности в Респуб-
лике Молдова / Н. А. Белый ; под ред. Оксаны Ротару ; Междунар. независи-

25
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

мый ун-т Молдовы (ULIM), Фак. права. – К. : Б. и., 2008 (Тип. Изд. Центра
ULIM). – 72 p. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-920-56-8
[2008-843]
- - 1. Acţiune penală – Republica Moldova (rusă).
343.1(478)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
671. Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (CBEA). Instrucţiuni pri-
vind brevetele la CBEA / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. – Ch. : S.
n., 2008 (Tipogr. AGEPI). – 96 p. ; 21 cm.
[2008-612]
- - 1. Convenţia Eurasiatică privind Brevetele. 2. Brevete – Protecţie.
347.77(094.2)
672. Idem în lb. rusă : Евразийская патентная конвенция (ЕАПК). Па-
тентная инструкция к ЕАПК. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. AGEPI). – 116 p. ; 21 cm.
[2008-613]
- - 1. Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (rusă). 2. Brevete – Protecţie
(rusă).
347.77(094.2)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
673. Clima, Nicolae
Commentaries on Judicial Code of Ethics / Nicolae Clima, Steven Plotkin,
Cristina Malai. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipografia Sirius" SRL). – 87 p. ; 20 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-9936-7-8
[2008-798]
- - 1. Codul eticii judecătoreşti – Comentarii (engl.).
347.962(0.072)
674. Idem în lb. rusă : Комментарии к Кодексу Судейской Этики. – К.
: Б. и., 2008 ("Tipografia Sirius" SRL). – 88 p. ; 20 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-9936-8-5
[2008-799]
- - 1. Codul eticii judecătoreşti (rusă).
347.962(0.072)

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


675. Platon, Mihail
Etica şi eticheta funcţionarului public / Mihail Platon ; col. red. : Alexandru
Roman [et al.] ; Acad. de Administrare Publică pe Lângă Preş. Rep. Moldova. – Ch.
: AAP, 2008. – 48 p. ; 21 cm. – (Mica bibliotecă : 15 ani de la fondarea Academiei).
Bibliogr.: p. 49 (6 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9688-6-7
[2008-748]
- - 1. Funcţionari publici – Etică profesională.
35.083:174
351/354 Administraţie publică
676. Ghidul facilitatorului : Suport metodic pentru sesiunea de orientare
a aleşilor locali / Corneliu Popovici, Alexandru Roman, Tudor Deliu [et al.] ; coord.
ed. : Corneliu Popovici ; Acad. de Administrare Publică pe Lângă Preş. Rep. Moldo-
va. – Ch. : S. n., 2007. – 61, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Progr. Integrat de Dezvoltare Locală (PNUD)
şi a Fundaţiei Soros Moldova. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9885-8-2
[2008-709]
- - 1. Administraţie locală – Îndrumare.
352(036)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
677. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi / Aurelia Racu, Doru
Vlad Popovici, Verginia Creţu [et al.] ; Asoc. pentru Persoane cu Dizabilităţi de Inte-
lect, Humanitas din Moldova. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
297 p. : scheme, tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 278-279 (27 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Biroului de Co-
operare Tehn. al Germaniei (GTZ). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-102-74-2 (în cop. tare)
[2008-623]
- - 1. Asistenţă socială – Persoane cu dizabilităţi.
364.4
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
678. Budevici, Anatolie

27
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Aspecte din managementul educaţional şi învăţământul deschis la distan-


ţă / Anatolie Budevici, Artur Cărăuş ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch.
: "Valinex" SA, 2008. – 156 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 143-149 (110 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-079-0
[2008-730]
- - 1. Management educaţional. 2. Învăţământ la distanţă.
37.014+37.018.43
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
679. Citind învăţ să fiu : Auxiliar didactic pentru psihologi şcolari, diri-
ginţi, profesori / Centrul Educaţional "Pro Didactica" ; grupul de lucr. : Violeta
Dumitraşcu (coord.), Elena Cartaleanu, Tatiana Cartaleanu [et al.]. – Ch. : Centrul
Educaţional "Pro Didactica”, 2008 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. : fig. ; 26 cm. –
(Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : "Aici şi acum").
Bibliogr.: p. 143-144 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Liechtensteini-
scher entwicklungs-dienst, Schaaf / Fondul Servicii pentru dezvoltare. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9763-0-5
[2008-738]
- - 1. Educaţie.
37.091
680. Cojocaru, Ion
Şcoala naţională şi învăţământul matematic în concepţia pedagogilor au-
tohtoni : (material didactic pentru activitatea extraşc.) / Ion Cojocaru ; Univ. de Stat
din Tiraspol, Catedra Geometrie şi Metodica Predării Matematicii. – Ch. : Univers
Pedagogic, 2007. – 81 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 79-81 (36 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-48-035-2
[2008-648]
- - 1. Organizarea învăţământului matematic.
37.091:51
681. Liceul Teoretic "Gaudeamus" : [oraşul Chişinău] : 20 de ani de ac-
tivitate / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova, Dir. Gen. Educaţie Tineret şi
Sport, mun. Chişinău ; manager : Svetlana Beleaeva ; coord. de proiect : Pavel
Cerbuşcă. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 64 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Asoc. Obşteşti în Sprijinul Învăţ.
"Gaudeamus". – 500 ex.
ISBN 978-9975-937-81-8
[2008-719]
- - 1. Liceul Teoretic "Gaudeamus"– Chişinău – Republica Moldova – Isto-
rie.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37.091(478)(091)
682. Sarabaş, E.
Lumina vieţii – frumuseţea sufletului : Proiecte la orele de dirigenţie / E.
Sarabaş, M. Braghiş, N. Sarabaş. – Ch. : Interprint, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 180 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Literatură pentru pedagogi).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9619-3-6
[2008-858]
- - 1. Educaţie.
37.091
683. Лицейский научно-методический вестник / Рус. теорет. лицей
им. Петра Великого, Теорет. лицей им. А. С. Пушкина ; сост. : Г. А. Райко, Б. А.
Шаповалов ; ред. совет : Б. А. Шаповалов [и др.] – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 21 cm.
Nr 10 : Материалы межлицейской научно-практической конференции
"Создание ситуации успеха на уроке", 11 янв. 2008. – 2007. – 145 p. : fig., tab. –
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-66-066-
2. – [2008-655]
- - 1. Organizarea învăţământului (rusă).
37.091(082)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
684. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-
7 ani) în Republica Moldova / Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Eugen Coroi [et
al.] ; expert intern. : Mihaela Ionescu, Regina Rimkiene ; Min. Educaţiei şi Tineretu-
lui al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe al Educaţiei. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Cartier (educa-
ţional), 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 96 p. : tab. ; 24 cm. – (Ajută-l să creas-
că om mare).
Bibliogr.: p. 91-96 (77 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF Moldova.
– 3400 ex.
ISBN 978-9975-79-479-4
[2008-812]
- - 1. Educaţie preşcolară – Curriculum-uri.
373.2(478)(073)
685. Idem în lb. rusă : Куррикулум по воспитанию детей раннего и
дошкольного возраста (1-7 лет) в Республике Молдова. – [Изд. 2-ое]. – Ch. :
Cartier (educaţional), 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 108 p. : tab. ; 24 cm. –
(Ajută-l să crească om mare).
Bibliogr.: p. 102-107. – Изд. при фин. поддержке UNICEF Молдова. –
1600 ex.

29
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-79-480-0
[2008-813]
- - 1. Educaţie preşcolară – Curriculum-uri (rusă).
373.2(478)(073)
686. Experienţe şi realizări în învăţământul preuniversitar / Dir. Gen.
Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chişinău, Liceul teoretic "Orizont" ; coord. :
Larisa Şofron. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 87 p. : fig., tab. ;
30 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-062-4
[2008-653]
- - 1. Învăţământ preuniversitar – Experienţe.
373(478)
687. Goldenberg, Svetlana
Pagini alese de la "Făguraş" culese : [activităţi pentru preşcolari] /
Svetlana Goldenberg, Tatiana Buza, Olga Barbalat. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Moldpres" ÎS). – 80 p. ; 22 cm.
ISBN 978-9975-9982-2-2
300 ex. – [2008-615]
- - 1. Activităţi preşcolare.
373.2
688. Postolachi, Viorelia
Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru copiii de 5-6 ani / Viorelia
Postolachi ; pict. : Aliona Timuţa. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 36 p. : il. ; 28
cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-80-134-8
[2008-819]
- - 1. Abecedare.
373.2.016
689. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 5-7 ani.
Standarde profesionale naţionale ale cadrului didactic / Min. Educaţiei şi Tineretului
al Rep. Moldova ; colab. : Larisa Vîrtosu [et al.] ; experţi naţ. : Aglaida Bolboceanu,
Cornelia Cincilei ; expert intern. : Mihaela Ionescu. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. –
100 p. : tab. ; 22 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Bibliogr.: p. 40 (7 tit.). – F. f. de tit. – 2712 ex.
ISBN 978-9975-100-42-7 (broşată)
[2008-568]
- - 1. Educaţia preşcolarilor – Standarde.
373.2(083.7)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

690. Idem în lb. rusă : Стандарты обучения и развития детей 5-7 лет
: Национальные профессиональные стандарты для воспитателей / нац. экс-
перт : Аглаида Болбочяну, Корнелия Чинчлей ; междунар. эксперты : Михаела
Ионеску. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. – 108 p. : tab. ; 22 x 30 cm. – (Ajută-l să
crească om mare).
Bibliogr.: p. 40 (7 tit.). – F. f. de tit. – 1288 ex.
ISBN 978-9975-100-43-4 (broşată)
[2008-569]
- - 1. Educaţia preşcolarilor – Standarde (rusă).
373.2(083.7)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
691. Braşoveanu, Eudochia
Metodologia formării abilităţilor de percepţie auditivă la elevii cu deficienţe
de auz : Ghid metodic / Eudochia Braşoveanu ; coord. : Aglaida Bolboceanu ; Inst.
de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 93, [1] p. : il.
color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 36-37 (31 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Biroului de Coo-
perare Tehn. al Germaniei (GTZ). – 100 ex.
ISBN 978-9975-72-032-8
[2008-800]
- - 1. Educaţia elevilor cu deficienţe de auz.
376.353(036)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
692. Suport metodic la Practica de licenţă : Specialitatea "Manager de
personal" / Univ. Pedagogică de Stat "I. Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopeda-
gogie Spec., Catedra Psihologie Aplicată şi Asistenţă Soc. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 60 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 13-16 (87 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-921-62-6
[2008-767]
- - 1. Învăţământ superior – Practică de licenţă.
378.147(075)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
398 Folclor
398(=161.2) Folclor ucrainean
693. Попович, Костянтин

31
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови /


Костянтин Попович ; Ін-т культурної спадщини Акад. Наук Молд. Респ. – К. :
Business-Elita SRL, 2007. – 609 p.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9606-7-0
[2008-834]
- - 1. Folclor ucrainean din Republica Moldova (ucr.). 2. Literatură română
din Republica Moldova – Critică şi interpretare (ucr.).
398(=161.2)(478)+821.135.1(478).09
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
694. Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională
în Republica Moldova / A. Andreev, I. Talmaci, G. Şabanova [et al.] ; fot. : V.
Derjanschi, A. Bondarenco, V. Ţurcanu [et al.] ; Soc. Ecologică "Biotica". – Ch. : S.
n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. : fot., h. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 54-56 (76 tit.). – Apare cu
sprijinul financ. al Fondului Ramsar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-612-6
[2008-857]
- - 1. Mediul apelor – Republica Moldova – Protecţie.
504.4(478)
51 MATEMATICĂ
695. Cimpoieş, Valentina
Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. 1-a / Valentina Cimpoieş ;
imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. :
il. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-65-035-9 (eronat)
[2008-838]
51(075.2)
696. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Caietul elevului : cl. a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini :
Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL) – 56 p. : il., tab. ;
24 cm.
ISBN 978-9975-65-032-8 (eronat)
[2008-839]
51(075.2)
697. Cimpoieş, Valentina

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. a 3-a / Valentina Cimpoieş ;


imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. :
il., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-043-4 (eronat)
[2008-840]
51(075.2)
698. Cimpoieş, Valentina
Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ;
imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 52 p. :
il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-071-7
[2008-820]
51(075.3)
699. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Teste pentru clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini :
Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24
cm.
ISBN 978-9975-65-234-6 (eronat)
[2008-836]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
700. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Teste pentru clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; pict. : Aliona
Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9975-65-211-5 (eronat)
[2008-837]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
701. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Teste pentru cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini : Aliona
Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-078-6
[2008-821]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
702. Cimpoieş, Valentina

33
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Matematică : Teste şi fişe pentru activitate independentă : cl. 1-a /


Valentina Cimpoieş, Valeriu Plângău ; imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-65-232-8 (eronat)
[2008-835]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
703. Curtescu, Tamara
Matematica : Examenele de absolvire a gimnaziului : Subiecte rezolvate şi
comentate, 2007-2000 / Tamara Curtescu, Aliona Moloşniuc, Zinaida Raileanu. –
Ch. : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 80 (4 tit.). – În red. aut. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9928-5-5
[2008-859]
- - 1. Matematică.
51:37.091
704. Curtescu, Tamara
Matematica : Examenele de bacalaureat : Subiecte rezolvate şi comenta-
te, 2008-1999 / Tamara Curtescu. – Ch. : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 123, [4] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 123 (8 tit.). – În red. aut. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9928-6-2
[2008-860]
- - 1. Matematică.
51:37.091
705. Spinei, Ion
Matematică : Modele de teste pentru cl. a 9-a / Ion Spinei, Lidia Costiuc ;
Agenţia de Evaluare a Calităţii în Educaţie "Probatio". – Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 52 p. : fig. ; 20 cm.
[2008-661]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
512 Algebră
706. Plângău, V.
Strategii algoritmice şi euristice pentru rezolvarea problemelor matematice
în ciclul primar / V. Plângău ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi Me-
todice Învăţ. Primar. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 30 p. : diagr.
; 20 cm.
Bibliogr.: p. 29 (7 tit.). – 100 ex.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-921-64-0
[2008-774]
- - 1. Algebră.
512(076.5)
514 Geometrie
707. Zabolotnîi, Pavel
Geometrie analitică şi algebră superioară : Material didactic pentru stu-
denţii Fac. de Fizică / Pavel Zabolotnîi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matema-
tică şi Informatică, Catedra Algebră şi Geometrie. – Ch. : CEP USM, 2007. – 59 p. :
fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 6 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-356-7
[2008-787]
- - 1. Geometrie analitică. 2. Algebră.
514.12+512(076.5)
517 Analiză
708. Popa, M. N.
Algebre Lie şi sisteme diferenţiale : (Curs opţional pentru masterat) / M. N.
Popa ; red. resp. : N. I. Vulpe ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
AŞM). – 163 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 160-163 (34 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-219-6
[2008-746]
- - 1. Ecuaţii diferenţiale.
517.9(075.8)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
709. Taranovschi, Constantin
Urmărirea comportării construcţiilor : Curs de prelegeri / Constantin
Tarnovschi ; red. resp. : Constantin Tarnovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Ca-
dastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ch. :
UTM, 2008. – 77 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 75 ex.
ISBN 978-9975-45-078-2
[2008-792]
- - 1. Geodezie.
528(075.8)

35
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

53 FIZICĂ
710. Fizică : Culegere de probleme : cl. 10-12 / Mihai Marinciuc, Spiri-
don Rusu, Ion Scutelnic [et al.]. – Ed. rev. şi compl. – Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 249, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-48-018-5
[2007-659]
- - 1. Fizică – Culegere de probleme.
53(076.5)
711. Topor, Radu
Rezumate la fizică : pentru cl. 6-12 / Radu Topor. – Ch. : Teo-Educaţional,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p. : fig., tab. ; 10 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9686-0-7 (eronat)
[2008-743]
- - 1. Fizică.
53(075.3)
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
712. Mecanica : Lucrări de laborator : (Îndrumări metodice) / Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Fizică, Catedra Fizică Aplicată şi Informatică ; alcăt. : Ion
Andronic, Petru Chetruş, Marin Russu [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 111 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lucr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-556-1
[2008-778]
- - 1. Mecanică.
531(076.5)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
547 Chimie organică
713. Filip, Grigore
Chimie organică : Probleme şi exerciţii / Grigore Filip, Alexandru Ciocârlan
; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2008. – 216 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit.
[2008-742]
- - 1. Chimie organică – Probleme şi exerciţii.
547(076.5)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


553 Geologie economică. Zăcăminte minerale
714. Zăcăminte şi materiale de construcţii : Ciclu de prelegeri / Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Ca-
dastru şi Geotehnică ; elab. : Constantin Tarnovschi, Nina Corlăteanu ; red. resp. :
Constantin Tarnovschi. – Ch. : UTM, 2008. – 184 p. : fig., tab. ; 21 cm.
75 ex.
ISBN 978-9975-45-077-5
[2008-791]
- - 1. Zăcăminte minerale. 2. Materiale de construcţii.
553+69(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
715. Dencicov-Cristea, Lidia
Biologia : Teste pentru evaluare formativă şi sumativă : cl. a 9-a : / Lidia
Dencicov-Cristea, Valentina Marchitan, Eugenia Buruian. – Ch. : Cartdidact, 2007
(Tipogr. "Reclama" SA). – 24 cm.
Varianta "A". – 2007. – 32 p. : fig. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-940-33-7.
– [2008-706]
- - 1. Biologie – Teste
57(079)
716. Varianta "B". – 2007. – 32 p. : fig. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-
940-34-4. – [2008-707]
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
717. Ghid pentru elaborarea şi promovarea proiectelor CDM de reduce-
re a emisiilor de gaze cu efect de seră : [pentru uzul studenţilor] / Arcadie Capcelea,
Valentin Arion, Stela Drucioc [et al.] ; red. şt. : D. Galupa. – Ch. : Universul, 2007
[(F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 88 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 64-65 (44 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Băncii Mondiale. – 500 ex.
ISBN 9975-944-65-5
[2008-880]
- - 1. Ecologie – Emisii de gaze – Reducere.
574(036
58 BOTANICĂ
718. Teleuţă, A.

37
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Grădina Botanică / A. Teleuţă, E. Alexandrov ; au contribuit : A. Ciubotaru,


I. Comanci, G. Postolache [et al.] ; Grădina Botanică (Inst.) a AŞM. – [Ch. : S. n.,
2008] (Combinatul Poligr.). – 15 p. : il. color ; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit.
[2008-558]
- - 1. Grădina Botanică – Republica Moldova.
58(478)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
719. Culegere de probleme : pentru metoda de instruire bazată pe ana-
liza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru
consultanţi / A. Saulea, V. Vovc, Svetlana Lozovanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 153 p. ; 20
cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEM-
PUS JEP 25195-2004. – 75 ex.
ISBN 978-9975-945-68-4
[2008-755]
- - 1. Fiziologia omului.
612(076.5)=135.1=161.1
720. Culegere de probleme : pentru metoda de instruire bazată pe ana-
liza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru
studenţi / Aurel Saulea, Victor Vovc, Svetlana Lozovanu [et al.] ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 63 p. ;
20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEM-
PUS JEP 25195-2004. – 150 ex.
ISBN 978-9975-915-26-7
[2008-750]
- - 1. Fiziologia omului.
612(076.5)=135.1=161.1
721. Culegere de probleme : pentru metoda de instruire bazată pe ana-
liza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru
studenţi şi profesori / Aurel Saulea, Victor Vovc, Svetlana Lozovanu [et al.] ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina",
2008. – 93, [1] p. ; 20 cm.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEM-
PUS JEP 25195-2004. – 100 ex.
ISBN 978-9975-915-25-0
[2008-749]
- - 1. Fiziologia omului.
612(076.5)=135.1=161.1
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn
722. Мельник, Надежда
Самоучитель тренировки мышц, лица и шеи на DVD, а также упраж-
нения для лимфодренажа / Надежда Мельник. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 30, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 30 (8 tit.)
[2008-711]
- - 1. Gimnastică – Faţă (rusă).
613.71:611.92
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
723. Cum să protejăm copilul de drogo-dependenţă? : (Îndrumar pentru
părinţi, pedagogi şi psihologi) / M. Revenco, An. Nacu, V. Oprea [et al.] ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008.
– 42, [1] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 40-41 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-28-1
[2008-752]
- - 1. Narcomanie – Protecţie.
613.83(036)
724. Idem în lb. rusă : Как уберечь своего ребенка от наркотического
соблазна : (Руководство для родителей, педагогов и психологов). – К. : Изд.-
Полигр. Центр "Medicina", 2008. – 54, [1] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 52-43 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-30-4
[2008-754]
- - 1. Narcomanie – Protecţie (rusă).
613.83(036)
725. Cunoşti oare tu în ce constă pericolul narcomaniei? : (Îndrumar
pentru adolescenţi) / M. Revenco, An. Nacu, V. Oprea [et al.] ; Univ. de Stat de Me-
dicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 45, [1] p.
; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 43-44 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.

39
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-915-27-4
[2008-751]
- - 1. Narcomanie.
613.83(036)
726. Idem în lb. rusă : Знаешь ли ты в чем опасность наркомании? –
К. : Изд.-Полигр. Центр "Medicina", 2008. – 45, [1] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 43-44 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-29-8
[2008-753]
- -1. Narcomanie (rusă).
613.83(036)
727. Planul strategic al activităţii : [Centrului de informaţii "GenderDoc-
M"] : pentru perioada … / Centrul de informaţii "GenderDoc-M". – [Ch. : S. n., 2006
(Combinatul Poligr.)]. – 11 x 19 cm.
… 2007-2010. – 2006. – 61, [1] p. – Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl.,
rusă. – [2008-561]
- - 1. Centrul de informaţii "GenderDoc-M".
613.885:061.23=135.1=111=161.1
728. Recomandări metodice pentru lucrătorii medicali privind terapia
de substituţie / Tudor Vasiliev, Mihai Oprea, Liubovi Andreeva [et al.] ; IMSP Dis-
pensarul Rep. de Narcologie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 25, [1] p. : tab. ;
21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Global HIV/SIDA, TB şi malarie,
Băncii Mondială şi Fundaţiei Soros Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-222-6
[2008-796]
- - 1. Narcomanie – Terapie de substituţie.
613.83(049.3)
729. Морару, Вячеслав
Мужчинам о мужчинах, или O том, о чём не принято говорить вслух /
Вячеслав Морару (Черо). – [К. : Б. и. ; Дублин : Б. и.], 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală"). – 174 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-592-1
[2008-667]
- - 1. Educaţie sexuală (rusă).
613.88
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
730. Rusnac, Boris

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Актуальные вопросы гигиены водоснабжения и санитарной охраны


водоемов : (Alocaţiune aniversară) : 75 [ani de la naşterea lui B. Rusnac] / Boris
Rusnac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP
"Medicina", 2008. – 51 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Savanţi-medici iluştri)
Tit. pe cop.: Boris Rusnac. – Texte: lb. rom., rusă. – Lista lucr. publ. de
doctorul în medicină Boris Rusnac: p. 46-51.
[2008-614]
- - 1. Igiena apei (rusă). 2. Rusnac, Boris, 1933 - …, medic igienist – Bio-
grafie.
614.777(092)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
731. Кэрэушу, Бенедикт
Рейки : руководство по третьей ступени / Бенедикт Кэрэушу. – К. : Б.
и., 2008 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 27, [1] p. : des. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-617-1
[2008-638]
- - 1. Psihoterapie (rusă).
615.851:159.964.2
616 Patologie. Medicină clinică
732. Terapia intensivă. Medicina de urgenţă. Sângele şi
hemotransfuzia : Cursul 3 : [pentru uzul studenţilor] / Iurie Acalovschi, Leonard
Ayamfirei, Ruslan Baltaga [et al.] ; sub red. : Sergiu Şandru, Adrian Belîi ; Soc.
Anesteziologie şi Reanimatologie din Rep. Moldova, Fundaţia Europeană pentru
Educare în Anestezie. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 344 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Texte: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-626-3
[2008-636]
- - 1. Terapie intensivă. 2. Medicină de urgenţă. 3. Transfuzie de sânge.
616-083.986+615.38(075)
616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
733. Botnaru, Victor

41
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Medicina internă. Breviar : modulul Pneumologie / Victor Botnaru ; coaut. :


Alexandru Corlăteanu, Gleb Cuzminîh, Alexandru Gavriliuc [et al.]. – Ch. : S. n.,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 208, [2] p., [6] p. fot. color ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-101-5 (în cop. tare)
[2008-642]
- - 1. Pneumologie. 2. Boli pulmonare.
616.24(075.8)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
734. Botnaru, Victor
Medicina internă. Breviar. Modulul gastroenterologie/hepatologie / Victor
Botnaru ; coaut. : Gleb Cuzminîh, Alexandru Gavriliuc, Stela Petraşişin. – Ch. : S.
n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 162, [1] p., [8] p. fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 160-162 (67 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-082-7 (în cop. tare)
[2008-618]
- - 1. Medicină internă. 2. Gastroenterologie. 3. Hepatologie.
616.33/.36(075.8)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
735. "Actualităţi în neuroştiinţe", conf. (2008 ; Chişinău). Actualităţi
în neuroştiinţe : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea
acad. Diomid Gherman / col. red. : M. Gavriliuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
AŞM). – 313 p. : fig., tab., [1] f. port. ; 22 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu", Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 240 ex.
ISBN 978-9975-62-218-9 (în cop. tare)
[2008-745]
- - 1. Neurologie. 2. Gherman, Diomid, 1928 - …, medic neurolog.
616.8(082)=135.1=161.1
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
736. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile : eoliană, solară,
hidraulică : [pentru uzul studenţilor] / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor [et al.] ; red.
resp. : Ion Bostan. – Ch. : Tehnica-Info SRL, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
592 p. : fig., tab. color ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 1000 ex.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-63-076-4 (în cop. tare)


[2008-828]
- - 1. Energii regenerabile.
620.9(075.8)
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren
737. Поросятковский, В.
Автомобили : Основы конструкции : Учебник / В. Поросятковский, Т.
Руссу. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 520 p. : des., tab. ; 30 cm. –
(Высшее профессиональное образование).
Bibliogr.: p. 517 (8 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-436-8 (în cop. tare)
[2008-632]
- - 1. Automobile – Principii constructive (rusă).
629.331.01(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
738. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru luna … anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor /
Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pen-
tru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
... aprilie 2008. – 2008. – 77 p. : diagr., tab., [18] p. : il. color. – Text paral.:
lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [2008-559]
- - 1. Dăunători – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Dău-
nători – Boli – Combatere. 3. Boli – Plante agricole – Combatere.
632.914(478)(083.13)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
739. Carte de telefoane. Raionul Floreşti : la situaţia de 1 dec. 2007 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. SA "Mitra-Grup" SA). – 275 p., [10] p. fig.
color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9509-6-1

43
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

[2008-737]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Floreşti – Republica Moldova – Carte de te-
lefoane. 2. Carte de telefoane – Raionul Floreşti – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
657 Contabilitate
740. Bulbocean, Olesea
Ghid practic la Contabilitatea fiscală : pentru studenţii altor fac. în afară de
fac. "Contabilitate" / Olesea Bulbocean, Stela Pleşca ; Acad. de Studii Econ. din
Moldova, Catedra "Contabilitate". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 160 p. :
fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 159-160 (39 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-388-3
[2008-874]
- - 1. Contabilitate fiscală.
657.1:336.22(036)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
741. Попа, Андрей Михайлович
Производственный менеджмент : учеб. пособие / Андрей Михайлович
Попа ; Кахул. гос. ун-т им. Б. П. Хашдеу. – Кахул : Б. и., 2007 (Tipogr. "Turnul
Vechi" SRL). – 273 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 272-273 (35 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9834-7-1
[2008-703]
- - 1. Întreprinderi – Organizare – Management (rusă).
658:005(075.8)
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
742. Budevici, Anatolie
Managementul relaţiilor publice şi mass-media : Curs universitar : ciclul 2
master / Anatolie Budevici, Stanislav Armanov ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 188 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 182-186 (88 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-081-3
[2008-765]
- - 1. Relaţii publice – Management.
659.3/.4:005(075.8)

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-


STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
Zăcăminte şi materiale de construcţii. – Vezi Nr 715.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
743. Chicu, Aurelia
Educaţia plastică în clasa 1-a / Aurelia Chicu, Tamara Lenţa. – Ch. :
Cartdidact, 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 48 p. : il. color ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-940-32-0
[2008-705]
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075.2)
741/744 Desen
744. Elaborarea şi îndeplinirea desenelor tehnice : (Indicaţii metodice
pentru studenţii an. 2) / alcăt. : Veronica Răileanu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă", Fac. de Arte Plastice şi Design, Catedra "Desen şi Metodica Predării". –
Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 73 p. : des. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 13. – 30 ex.
ISBN 978-9975-921-17-6
[2008-766]
- - 1. Desen tehnic.
744(076.5)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
745. Emil Loteanu – destin de viaţă lungă : Dialoguri. Portrete. Studii /
text : Emil Loteanu ; cop., macheta fot. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 295, [1] p., [80] p. fot. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. [lucr. regizorului Emil Loteanu]: p. 293 şi
în notele de subsol. – 700 ex.
ISBN 978-9975-60-144-3
[2008-574]
- - 1. Loteanu, Emil, 1936-2003, regizor.
791.44.071(092)(082)=135.1=161.1

45
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

792 Teatru. Artă scenică


746. Cemortan, Leonid
Valeriu Cupcea – actor şi regizor : [viaţa şi activitatea] / Leonid Cemortan ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Business-Elita" SRL). – 242 p., [28] p. fot., facs. ; 21 cm.
Text parţial: lb. rusă. – Bibliogr. în text. – 330 ex.
ISBN 978-9975-9519-8-2
[2008-832]
- - 1. Cupcea, Valeriu, 1929-1989, actor şi regizor – Biografie.
792.071.2.028
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans
747. Curbet, Vladimir
Ţara horelor şi a doinelor : [50 de ani de activitate a coregrafului V. Curbet
în Ansamblul Naţ. Academic de Dansuri Populare “Joc”] / Vladimir Curbet ; cop. :
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 267 p. : il.,
40 p. fot., fot. color ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-102-83-4 (în cop. tare)
[2008-617]
- - 1. Dansuri populare moldoveneşti. 2. Curbet, Vladimir, 1930 - …, core-
graf.
793.31
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
748. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf.
şt. intern. studenţească (2008 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească : "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", 17 apr. 2008,
Chişinău, Ed. a 12-a / col. red. : Danail Sergiu (red. resp.) [et al.]. – Ch. : "Valinex"
SA, 2008. – 326 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Texte: lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-080-6
[2008-731]
- - 1. Educaţie fizică.
796/799(082)=135.1=161.1
749. Şcoala Federală de Antrenori : [din Chişinău] / Federaţia Moldo-
venească de Fotbal ; echipa red. : Ghenadie Scurtul [et al.]. – Ch. : S. n., 2008
(Combinatul Poligr.). – 83, [1] p. : tab., diagr., fot. color. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – În cop. tare
[2008-809]

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Şcoala Federală de Antrenori – Chişinău.


796.332(478)=135.1=111=161.1
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE

750. Mic dicţionar : român-francez-englez-rus-italian : An. la cărţile din


col. "Piciul Poliglot" / text : Ala Bujor, Eugenia Papuc, Tatiana Porumb. – Ch. : "Epi-
graf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 16 p. ; 26 cm.
Text: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – F. f. de tit.
[2008-712]
- - 1. Dicţionare multilingve.
81'374.82=00
751. Ţau, Elena
Limbajul operei literare : Material didactic / Elena Ţau ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Litere, Catedra de Lit. Rom. şi Teorie Literară. – Ch. : CEP USM,
2007. – 72 p. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-464-9
[2008-841]
- - 1. Limbajul operei literare.
81'276:821.135.109(075.8)
752. "Traducerea între normă, uz şi necesitate", conf. şt.-practică
intern. (2007 ; Chişinău). Traducerea între normă, uz şi necesitate = Translation
between the norm, usage and necessity = Übersetzung zwischen norm, gebrauch
und bedarf : Materialele Conf. şt.-practice intern., 31 mart. 2007 / col. red. : Valentin
Beniuc (preş.) [et al.]. – Ch. : IRIM, 2008 (CEP USM). – 299 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., alte lb.
străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-547-9
[2008-779]
- - 1. Teoria traducerii.
81'25(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
753. Arakin, V. D.
Suport de curs la manualul "Practical English course" : (anul III) : Spec. :
Lb. şi lit. engl.; lb. şi lit. engl./fr./germ./it. / V. D. Arakin ; trad. din lb. rusă în lb. rom. :

47
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Usatîi Larisa, Ciobanu Lilia, Cazacu Daniela ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Crean-
gă", Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. UPS
"Ion Creangă"). – 20 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-921-53-4
[2008-770]
- - 1. Limba engleză.
811.111(076.5)
754. Arakin, V. D.
Suport de curs la manualul "Practical English course" : (anul IV) : Spec. :
Lb. şi lit. engl.; lb. şi lit. engl./fr./germ./it. / V. D. Arakin ; trad. din lb. rusă în lb. rom. :
Caracaş Olimpia, Strişcă Lilia ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Lb. şi
Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. UPS "Ion Creangă").
– 14 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-921-54-1
[2008-771]
- - 1. Limba engleză.
811.111(076.5)
755. Arakin, V. D.
Suport de curs la manualul "Practical English course" : (anul V) : Spec. :
Lb. şi lit. engl.; lb. şi lit. engl./fr./germ./it. / V. D. Arakin ; trad. din lb. rusă în lb. rom. :
Budnic Ana, Capmaru Svetlana, Lazo Olesea ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă". Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr.
UPS "Ion Creangă"). – 7 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-921-55-8
[2008-772]
- - 1. Limba engleză.
811.111(076.5)
756. Plescenco, G.
Guide to Short Story Analysis / G. Plescenco, O. Smochin, E. Babara. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 58 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 1. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-921-56-5
[2008-773]
- - 1. Limba engleză – Stilistică.
811.111’38

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

811.13 Limbi romanice


757. Roşca, Petru
Dialectele romanice – studiu geo-lingvistic / Petru Roşca ; red. şt. : Ion
Manoli ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale.
– Ch. : ULIM, 2007. – 135 p. : tab., [25] p. : h. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 121-132 (251 tit.). – 100 ex.
[2008-845]
- - 1. Dialecte romanice.
811.13'28
811.133.1 Limba franceză
758. Antimir, Maria
Atelier de savoir-faire et de faire savoir le français de spécialité : (recueil
d’exercices) / Maria Antimir, Ecaterina Zlatin ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din
Cahul. – Cahul : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 94 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74-76 (68 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9721-0-9
[2008-702]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(076.5)
811.135.1 Limba română
759. Apostol-Ciubară, Galina
Limba română : (şcoala auxiliară) : cl. a 8-a / Galina Apostol-Ciubară, Irina
Gantea. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007. – 160 p. : il. ; 24 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-48-049-9
[2008-803]
- - 1. Limba română – Şcoala auxiliară.
811.135.1:376(075.3)
760. Dicţionar român-francez şi francez-român. – Ed. a 4-a, prelucr. şi
compl. – Ch. : Ghianăia, [2007] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 691 p. ; 18 cm.
ISBN 978-9975-78-137-4 (eronat) (în cop. tare)
[2008-710]
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Limba franceză – Dicţionare. 3. Dicţi-
onar român-francez şi francez-român.
811.135.1’374.822=133.1+811.133.1’374.822=135.1
761. Lazăr, Oana
Rezumate la Limba şi Literatura Română : pentru BAC – Concepte opera-
ţionale şi funcţionale / Oana Lazăr. – Ch. : Teo-Educaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 96 p. : tab. ; 10 x 13 cm.

49
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

3000 ex.
ISBN 978-9975-9703-4-1
[2008-793]
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
762. Pohilă, Vlad
Şi totuşi, limba română : (art., eseuri, prefeţe, recenzii) / Vlad Pohilă ;
coord. proiect : Lidia Kulikovski, Genoveva Scobioală, Vasile Şoimaru. – Ch. :
Prometeu, 2008 (Combinatul Poligr.). – 496 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-919-69-2 (în cop. tare)
[2008-873]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
811.135.1-9
763. Porumb, Tatiana
Ghid de conversaţie român-italian-rus / Tatiana Porumb, Cezaria
Vasilache. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 183, [1] p. : il.,
tab. ; 14 x 17 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-903-63-9
[2008-624]
- - 1. Limba română – Ghid de conversaţie român-italian-rus. 2. Ghid de
conversaţie român-italian-rus.
811.135.1-25=131.1=161.1
764. Savin-Zgardan, Angela
Motivaţia locuţiunilor verbale româneşti : Probleme ale aspectualităţii / An-
gela Savin-Zgardan. – Ch. : Inst. de Filologie al AŞM, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 124 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 118-124 (56 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9582-0-2
[2008-657]
- - 1. Limba română – Locuţiuni.
811.135.1'367.4
765. Ungureanu, Violeta
Verbele tranzitive în limba română : [studiu] / Violeta Ungureanu ; Acad.
de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Ch. : Inst. de Filologie al AŞM, 2007
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 188 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 174-184. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9582-5-7
[2008-658]

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba română – Verbe.


811.135.1’367.625.1
811.161.2 Limba ucraineană
766. Кожухар, К. С.
Рідна мова : Підручник для 3 кл. / К. С. Кожухар, А. О. Люшнiвська ;
comisia de evaluare : Oxana Medvedenko [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 234, [1] p. : il.
color, tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-373-0
[2008-757]
- - 1. Limba ucraineană.
811.161.2(075.2)
767. Кожухар, К. С.
Рідна мова : Підручник для 4 кл. / К. С. Кожухар, А. О. Люшнiвська ;
comisia de evaluare : Oxana Medvedenko [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 234, [2] p. : il.
color, tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-377-8
[2008-758]
- - 1. Limba ucraineană.
811.161.2(075.2)
768. Туницька, М. В.
Українська мова i література : Підручник для 8 кл. / М. В. Туницька, К.
С. Кожухар, А. I. Нiкiтченко [и др.] ; comisia de evaluare : Oxana Medvedenko [et
al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 297 p. : fig., [4] p. il. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-378-5
[2008-567]
- - 1. Limba ucraineană. 2. Literatură ucraineană – Critică şi interpretare
(ucr.).
811.161.2+821.161.2.09(075.3)
811.512.165 Limba găgăuză
769. Gagauz dili hem literatura : 8 kl. / I. I. Boboglu, I. D. Bankova, K. K.
Vasilioglu [et al.] ; comisia de evaluare : Lilia Pavilio [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tine-
retului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). –
303, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.

51
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

2700 ex.
ISBN 978-9975-67-361-7
[2008-566]
- - 1. Limba găgăuză. 2. Literatură găgăuză – Critică şi interpretare (găgă-
uză).
811.512.165+821.512.165.09(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
770. Istrati, Panait
Chira Chiralina : [povestire] / Panait Istrati ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier clasic / coord. de
Dorin Onofrei).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-475-6 (în cop. tare şi supracop.)
[2008-784]
- - 1. Literatură română – Povestiri.
821.135.1-31 Istrati
771. Nichita [Marius Tărîţă]
Ferestre (şi trepte) de ieri spre azi : [povestiri] / Nichita [Marius Tărîţă]. –
Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 251 p., [8] p. fot. color ; 20 cm.
Datele de pe cop. cu caractere chiril. – Bibliogr. în notele de subsol. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-615-7
[2008-635]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1-3 Nichita
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
772. Borovskaia, Natalia
…Şi tot al meu vei fi : [versuri] / Natalia Borovskaia. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. AŞM). – 110, [1] p. : fig. ; 11 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-62-221-9
[2008-794]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Borovskaia
773. Botezatu, Petru

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

A fi… : [versuri] / Petru Botezatu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 64


p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-128-7
[2008-823]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Botezatu
774. Busuioc, Aureliu
Când bunicul era nepot… : Aventuri / Aureliu Busuioc ; il. de Lilia Popa ;
cop. : Rodica Sandu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 101, [2]
p. : il. ; 19 cm. – (Cartea adolescentului).
ISBN 978-9975-69-963-1
[2008-729]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova - Povestiri.
821.135.1(478)-34 Busuioc
775. Busuioc, Aureliu
Singur în faţa dragostei : Roman. Versuri / Aureliu Busuioc ; il. de
Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 254,
[4] p. : il., [32] p. fot. ; 20 cm. – (Colecţia pentru elevi, studenţi).
Bibliogr.: p. 252-254 (47 tit.). – 4000 ex.
ISBN 978-9975-60-151-1
[2008-679]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Roman – Poezie.
821.135.1(478)-31+821.135.1(478)-1 Busuioc
776. Cântece şi poezii orheiene / [aut. de sel.] : Gheorghe Maxian
Deladolna ; notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Tatiana Grigoriev. – Ch. :
Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 222 p. : fig., n. muz. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Apare cu sprijinul dnei Lucia Palii-Păduraru. –
200 ex.
ISBN 978-9975-102-87-2
[2008-718]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192(082)
777. Codru, Jana
Viaţa totuşi, are rost : [versuri] / Jana Codru ; cop. : Ruxanda Romanciuc.
– Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Dinamo"). – 28 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-938-98-3
[2008-736]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

53
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

821.135.1(478)-1 Codru
778. Covalciuc, Victoria
Stropi de dimineaţă : [versuri] / Victoria Covalciuc ; pref. : Galina Furdui ;
graf. : Ion Puiu ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Recla-
ma" SA). – 57, [3] p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-938-85-3
[2008-717]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Covalciuc
779. Donici, Alexandru
Fabule / Alexandru Donici ; sel. : Corneliu Năstase ; comentarii : Lida
Pocitarenco ; des., cop. : Vitalie Leca ; pict. : Iurie Bejenari. – Ch. : "Vector V-N"
SRL ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9789-8-9
[2008-628]
- - 1. Literatură română – Fabule. 2. Fabule.
821.135.1(478)-342 Donici
780. Donici, Alexandru
Traduceri : [versuri, povestiri] ; Epigrame / Alexandru Donici ; sel., comen-
tarii : Corneliu Năstase ; cop. : Iurie Bejenari. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi :
Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : il. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9789-7-2
[2008-627]
- - 1. Literatură română.
821.135.1(478)-3 Donici
781. Druţă, Ion
Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare : epopee istorică în
unsprezece tablouri, cu epilog / Ion Druţă ; des., cop. : Radu Modîrcă ; fot. de Ilie
Grecu. – Ch. : Universul, 2008. – 95, [1] p. : fot., fot. color ; 29 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-47-011-7 (în cop. tare)
[2008-762]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.
821.135.1(478)-2 Druţă
782. Filimon, Liliana

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Icoana sentimentului frumos : [versuri] / Liliana Filimon. – Ch. : "Bons


Offices" SRL, 2008. – 152 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-124-9 (în cop. tare)
[2008-824]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Filimon
783. Filip, Iulian
Noroc polyglot : [versuri, picturi] / Iulian Filip ; fot. : Iurie Foca ; concepţie
graf. : Dorian Conea. – Ch. : Princeps, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 202, [2]
p. : fot., n. muz. ; 23 x 25 cm.
Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9533-2-0
[2008-680]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1+75=00 Filip
784. Gondiu, Anatolie
Teatru / Anatolie Gondiu ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 193, [2] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-79-477-0
[2008-866]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.
821.135.1(478)-2 Gondiu
785. Jora, Mirela
Pod : [versuri] / Mirela Jora ; cuv. înainte : Galina Furdui ; graf. : Ion Puiu.
– Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 45, [3] p. : il. ; 20 cm.
Tit. pe cop.: Podul. – 100 ex.
ISBN 978-9975-938-79-2
[2008-715]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Jora
786. Maleca, Maria
Lacrimă de dor : [versuri] / Maria Maleca. – Ch. : CEP USM, 2008. – 222
p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-70-561-5
[2008-782]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Maleca

55
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

787. Marin, Gheorghe


Misiuni şi destine : Proză documentară cu fot. / Gheorghe Marin. – Ch. :
Pontos, 2008 (Combinatul Poligr.). – 245, [2] p. : fig. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-102-98-8 (în cop. tare)
[2008-872]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Proză documentară.
821.135.1(478)-3 Marin
788. Prohin, Victor
S-a copt frunza : Roman. Nuvele / Victor Prohin ; il. de Eudochia Zavtur. –
Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 173 p. : il., [16] p. fot. ;
20 cm. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
Bibliogr.: p. 173. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-60-150-4
[2008-622]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Roman – Nuvele.
821.135.1(478)-3 Prohin
789. Racoviţă, Daniel
Enigme în negru-alb : [versuri] / Daniel Racoviţă ; colab. : Nicoleta Chistol
[et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 255 p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-80-127-0
[2008-814]
821.135.1(478)-1 Racoviţă
790. Suceveanu, Arcadie
Arca dies : Versuri / Arcadie Suceveanu ; il. de Eudochia Zavtur. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 278, [2] p. : il., [28] p. fot. ; 20
cm. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
Bibliogr.: p. 270-272. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-60-156-6
[2008-629]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Suceveanu
791. Suceveanu, Arcadie
Vocale – Portocale : Cine-nvaţă o vocală, Va primi o portocală : [versuri
melodice] / text : Arcadie Suceveanu ; melodii Ada Zaporojanu ; red. şi îngrijire muz.
: Andrei Tamazlâcaru ; notografiere : Roman Romanciuc ; il., cop. : Petru Gheţoi. –
Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 38, [1] p. : il., n. muz., [1] f. portr. ; 24
cm.
1000 ex.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-927-30-7
[2008-713]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Suceveanu
792. Timonu, Dominte
Scară din umbră şi lumină : [nuvele, cronici, corespondenţă] / Dominte
Timonu ; prez. graf. : Lică Sainciuc. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
– 294 p. : fot. ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
[2008-829]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Timonu
793. Ţurcanu, Andrei
Plânsul centaurului : Poeme / Andrei Ţurcanu ; cop. : Vitalie Coroban. –
Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 380 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-79-476-3
[2008-816]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Ţurcanu
821.161.1 Literatură rusă
794. Verşovski, Mihail
Planeta proştilor, sau Nu aveţi cumva un alt glob : [povestiri] / Mihail
Verşovski ; trad. de Dorin Onufrei ; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 431, [2] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-457-3
[2008-616]
- - 1. Literatură rusă.
821.161.1-3 Verşovski
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
795. Осипов, Федор
Страницы из книги жизни : Повесть / Федор Осипов. – К. : Б. и., 2008
(Tipogr. AŞM). – 118 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-62-217-2 (în cop. tare)
[2008-744]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri (rusă).
821.161.1(478)-34 Осипов

57
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

796. Руссо, Мариэтта


Храм : [стихи] / Мариэтта Руссо ; облож. : Руксанда Романчук. – Ch. :
Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 104, [4] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-938-84-6
[2008-716]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Руссо
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
797. Făguraş de poezie : Versuri-licurici pentru dragii pici / il. : Elena
Revuţchi [et al.]. – Ed. a 2-a, compl. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 80 p. : des. color ; 25 cm. – (Colecţia "Cărţile copilăriei").
Cuprins : Păpuşa vorbitoare / Vasile Romanciuc. Cea mai scumpă de pe
lume / Nichita Stănescu. Măicuţă ; Tu, iarbă, tot ai mamă? ; Cum se spală ariciorii ;
Greieraşul ; Culorile anului ; Primăvara ; Ploaia ; Am un plai ca din poveste ; Fru-
moasă-i limba noastră / Grigore Vieru. Cloşca / Elena Farago. Furnica ; Puişorul
cafeniu ; De pe-o "bună dimineaţă" ; Nani pui ; Vulpea cizmăriţă ; Ninge / Otilia
Cazimir. Pupăza ; Lăcrămioare ; Umbreluţe / Passionaria Stoicescu. Cântec de
dimineaţă pentru Martinel / Dumitru Matcovschi. Poveste cu pitic ; Clonc şi piu ;
Fulgul / Ioana Tatu. Fluturaşul / Dimitrie Bolintineanu. În ospeţie cu paraşuta / Arca-
die Suceveanu. Are mama o fetiţă / I. D. Pietrari. Somnoroase păsărele / Mihai Emi-
nescu. Noapte buna! / Constantin Dragomir. Cântec de leagăn / Vitalie Filip. Noapte
bună! / Aureliu Busuioc. Ene / Vasile Galaicu. Păsările domestice ; Pluguşorul ;
Sorcova ; Jocul caprei : Din folclor. Cu-cu ; Ce anotimp? ; Mărţişor / Anatol Ciocanu.
Melcul / Liviu Damian. Bobocul ; Greieraşul / Paul Anghel. Un gândac ; Buburuza ;
Furnica ; Trandafirul / Leonida Lari. Să-nvăţăm de la furnici / Florin Costinescu.
Greierul şi furnica / Alexandru Donici. Şoarecii ; Ţara / Vasile Alecsandri. Miaunica ;
Toamna / Demostene Botez. Povestea şoricelului prostuţ / Samuel Marşak. Arpagic
; Motoşel şi botoşel / Ana Blandiana. Peştişorii ; Leneşa ; Aventura micuţei raze /
Rodica Marin. Pisicii / Serghei Mihalkov. Albina / Petru Cărare. Lecţie de zbor / Ele-
na Dragoş. Chiţ-chichiţ / L. Carol. Vine primăvara. Ghicitoare / Iulian Filip. Căciuliţa
albă ; Ţurţurul / Nina Cassian. Săniuţa ; Vine ploaia / George Coşbuc. Curcubeul /
Efimi Tarlapan. Cântecul rândunicii / A. de Montgolfier. Pe o pernă cu verdeaţă /
Elia David. Căpşuna nemulţămită / Daniela Crăsnaru. Du-mă, cărăruie, du-mă… /
Aurel Ciocanu. Mioriţa : Baladă populară / prelucr. de Vasile Alecsandri. Ştefan cel
Mare. Îngeraşii. Învaţă tu, copile.
3000 ex.
ISBN 978-9975-903-51-6 (în cop. tare)
[2008-740]

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821-93(082)
798. Hora luminilor : Carte despre prietenie şi bună înţelegere / ed. în-
grijită de Ala Bujor ; des. : Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 79, [1] p. : il. color ; 27 cm. – (Colecţia "Cărţile copilăriei").
Cuprins : Proverbe şi zicători româneşti. Hai să tragem hora mare : cântec
; Hora de copii / Aurel Ciocanu. Fluturaşul / Dimitrie Bolintineanu. De ce? ; Peştişo-
rul ; Pomul / Grigore Vieru. Casa iepurelui ; Leul şi şoarecele ; Ciocârlia, vulpea şi
ogarul : poveste populară. Pisicuţa : Din folclor. Vrăbiile ; Gândăcelul ; Licuriciul :
Pedeapsa mâţei ; Motanul pedepsit ; Sfatul degetelor / Elena Farago. Mărinimie /
Emil Gîrleanu. Inimă de câine ; Paza bună ; De profundis ; Poveste cu oi ; Zdreanţă
/ Tudor Arghezi. Căţelul şi furnica / Constantin Scripcă. Cine e mai mare? ; Ochiul
lui Dumnezeu ; De vorbă cu puiul / Rodica Marin. Piţigoiul / Valentin Roşca. Prietenii
omului : legendă. Lupul / Marcel Aymé. Trei răţuşte ; Bunica / Otilia Cazimir. Grămă-
joara / Ion Druţă. Nepoţica şi bunica / Ioana Tatu. Portocale pentru fiecare / Daiga
Zake. Doi prieteni ; Tata şi feciorii/ Lev Tolstoi. Ridichea : poveste populară rusă.
Racul, broasca şi ştiuca / Alexandru Donici. Glasul pădurii ; Ramul tău e ram de
pace / Passionaria Stoicescu. Bunicul cireş ; Bunicul prun / Gheorghe Vodă. Bunica-
mi spune / Alexandru Andriţoi. Trandafirul moşului / Iulia Haşdeu. Cuvintele vrăjite /
Pierre Gamarra. …Nu-i o pasăre, cu zborul / Ion Vieru. Ţara noastră / Leonida Lari.
Bambi / Felix Zalten. Şase pui şi-o biată mamă / Vasile Militaru. Albina şi porumbiţa
; Bradul : Legendă. Povestea ursului cafeniu / Vladimir Colin. Micul prinţ / Antoine
de Saint-Exupéry. Somnoroase păsărele / Mihai Eminescu. Un pisoi şi-un şoricel /
George Topîrceanu. Bătrâna care hrăneşte păsări / Pamela L. Travers. Canarii /
Samuil Marşak. Crăiasa broască / Alexei Tolstoi.
3000 ex.
ISBN 978-9975-903-50-9 (în cop. tare)
[2008-739]
821-93(082)
799. Spicuşorul de cuvinte : Carte de lectură pentru copii / sel. şi pre-
lucrare : Ala Bujor. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 479 p.
: il. ; 25 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-903-85-1 (în cop. tare)
[2008-855]
- - 1. Literatură pentru copii.
821-93
821.112.2-93 Literatură germană
800. Grimm, Wilhelm

59
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Hansel şi Gretel : [poveste : trad. din germ.] / Wilhelm şi Jacobi Grimm ; il.
de Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 14, [1]
p. : il. color ; 28 cm. – (Colecţia "Cheiţa de aur").
ISBN 978-9975-69-960-0
[2008-726]
- - 1. Literatură germană pentru copii. 2. Poveşti.
821.112.2-93 Fraţii Grimm
821.133.1-93 Literatură franceză
801. Perrault, Charles
Degeţel : [poveste : trad. din fr.] / Charles Perrault ; il. de Serghei
Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 16 p. ; 28 cm. –
(Colecţia "Cheiţa de aur").
ISBN 978-9975-69-958-7
[2008-724]
- - 1. Literatură franceză pentru copii. 2. Poveşti.
821.133.1-93 Perrault
802. Perrault, Charles
Frumoasa din pădurea adormită : [poveste : trad. din fr.] / Charles Perrault
; il. de Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). –
14, [1] p. : il. color ; 28 cm. – (Colecţia "Cheiţa de aur").
ISBN 978-9975-69-959-4
[2008-725]
- - 1. Literatură franceză pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.133.1-93 Perrault
821.135.1-93 Literatură română
803. Alistar Făt-Frumos : [poveste]. – Ch. : Ghianăia, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 64 p. : il. color ; 13 x 17 cm.
3500 ex.
ISBN 978-9975-78-599-0 (în cop. tare)
[2008-864]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93
804. Idem în lb. rusă : Алистар Фэт-Фрумос. – К. : Гианэя, 2008 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : il. color ; 13 x 17 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-78-600-3 (în cop. tare)
[2008-865]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă).2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

805. Alistar Făt-Frumos : [poveste]. – Ch. : Ghianăia, [2008] (F.E.-P.


"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-598-3
[2008-668]
- - 1.Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93
806. Idem în lb. rusă : Алистар Фэт-Фрумос. – К. : Гианэя, [2008]
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-601-0
[2008-669]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93
807. Busuioc Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana : [poveste]. – Ch. :
Ghianăia, [2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-602-7
[2008-670]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93
808. Idem în lb. rusă : Базилик Фэт-Фрумос и Иляна-Косынзяна. – К. :
Гианэя, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-603-4
[2008-867]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă).
821.135.1-93
809. Creangă, Ion
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia, 2008 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-604-1
[2008-868]
- - 1.Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
810. Idem în lb. rusă : Коза и трое козлят. – К. : Гианэя, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.

61
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-78-605-8
[2008-869]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti.
821.135.1-93 Крянгэ
811. Creangă, Ion
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Alexei Colâbneac. – Ch.
: Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 14, [2] p. : il. color ; 28 cm. – (Co-
lecţia "Cheiţa de aur").
ISBN 978-9975-69-877-1
[2008-722]
- - 1. Literatură română pentru copii. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
812. Creangă, Ion
Dănilă Prepeleac : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia, [2008] (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-619-5
[2008-675]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
813. Idem în lb. rusă : Данила Препеляк. – К. : Гианэя, [2008] (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-620-1
[2008-676]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93 Крянгэ
814. Creangă, Ion
Fata babei şi fata moşneagului : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Alexei
Colâbneac. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 15 p. : il. color ;
28 cm. – (Colecţia "Cheiţa de aur").
ISBN 978-9975-69-879-5
[2008-723]
- - 1. Literatură română pentru copii. 2. Poveşti.
821.135.2-93 Creangă
815. Creangă, Ion
Ivan Turbincă : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia, [2008] (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-78-610-2
[2008-673]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
816. Idem în lb. rusă : Иван Турбинка. – К. : Гианэя, [2008] (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-611-9
[2008-674]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93 Крянгэ
817. Creangă, Ion
Povestea lui Stan Păţitul : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia,
[2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-621-8
[2008-677]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
818. Idem în lb. rusă : Сказка про Стана, виды видавшего / Ион
Крянгэ. – К. : Гианэя, [2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17
cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-622-5
[2008-678]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93 Creangă
819. Creangă, Ion
Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-608-9
[2008-870]
- - 1.Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
820. Idem în lb. rusă : Кошелек с двумя денежками / Ион Крянгэ. – К.
: Гианэя, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-609-6

63
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

[2008-871]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93 Крянгэ
821. Creangă, Ion
Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă ; des. de Lică Sainciuc. –
Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – [19] p. : il.
color ; 24 cm. – (Turbinca cu poveşti).
5000 ex.
ISBN 978-9975-103-67-1
[2008-760]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
822. Creangă, Ion
Ursul păcălit de vulpe : [poveste] / Ion Creangă ; des. : Lică Sainciuc. –
Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – [20] p. : il.
color ; 24 cm. – (Turbinca cu poveşti).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-103-57-2
[2008-759]
- - 1.Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
823. Făt-Frumos şi soarele : [poveste]. – Ch. : Ghianăia, [2008] (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-606-5
[2008-671]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93
824. Idem în lb. rusă : Фэт-Фрумос и солнце. – К. : Гианэя, [2008]
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-607-2
[2008-672]
- -1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
825. Afanasiu, Sergiu

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Abeceluş : [poezii pentru copii] / Sergiu Afanasiu ; il. : Violeta Diordiev,


Radu Diordiev. – [Ch.] : Abeceluş, [2008] (Combinatul Poligr.). – [23] p. : il. color, n.
muz. ; 26 cm.
5 000 ex.
ISBN 9975-9707-7-X (eronat)
[2008-734]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Afanasiu
826. Afanasiu, Sergiu
Alfabetul : în poezii şi desene / Sergiu Afanasiu ; prez. graf. : Petru Gheţoi.
– [Ed. a 4-a]. – [Ch.] : "Abeceluş", 2008 (Combinatul Poligr.). – 16 p. : il. color ; 29
cm. – (Colecţia "Învăţăm să citim”).
ISBN 9975-9556-0-6 (eronat)
[2008-735]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Afanasiu
827. Căţeluş cu părul creţ. Pisicuţă, pis-pis-pis … . Vine raţa de la baltă
: [carte de citit şi colorat] / il. : Aurel Guţu. – Ch. : Dragodor, 2008 (Tipogr. "Recla-
ma" SA). – [15] p. : il. ; 29 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9687-1-3
[2008-720]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93
828. Cocoşel cu gâtul gol : [poezii pentru copii] / il. : Violeta Diordiev. –
Ch. : Dragodor, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 15 p. : il. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9687-2-0
[2008-721]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93
829. Miron, Iurie
Ţara mea privată din stele : [povestire pentru copii] / Iurie Miron, Claudia
Partole ; pict. : Anatol Slobozianu ; fot. : Constantin Grigoriţă ; cop. : Silvia Ţugui. –
Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 40 p. : il., fot. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al reprezentanţei UNESCO din Rep. Moldova. –
2000 ex.
ISBN 978-9975-48-052-9
[2008-633]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii..

65
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

821.135.1(478)-93 Miron
830. Ţurcanu, Ianoş
O girafă supărată : [poezii pentru copii] / Ianoş Ţurcanu ; il. de Sergiu Pui-
că. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p. : il. color ; 28
cm.
ISBN 978-9975-69-962-4
[2008-728]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ţurcanu
831. Vieru, Grigore
Soare, soare, domn frumos! : [poezii pentru copii] / Grigore Vieru ; il. de
Olga Cazacu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p. : il.
color ; 28 cm.
ISBN 978-9975-69-961-7
[2008-727]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vieru
832. Ursache, Silvia
ABC-ul celor mici cu broscuţe şi arici / Silvia Ursache ; prez. graf. : Olga
Coronovschi. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2008 (Tipogr. Ed. "Universul").
– [31] p. : des. color ; 29 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-103-69-5 (în cop. tare)
[2008-761]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru preşcolari.
821.135.1(478)-93:373.2 Ursache
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară
821.112.2.09 Literatură germană
833. Scurtu, Veronica
Geschichte der deutschen Literatur : Lehrbuch für Fremdsprachenfakultät
der pädagogischen Hochschulen / Veronica Scurtu ; Staatliche Pädagogische Uni-
versität "Ion Creangă", Lehrstuhl Deutsche Philologie, Kursbuch für Fremdsprachen
Fakultäten der pädagogischen Hochschulen. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. UPS "Ion
Creangă"). – 81 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 81 (11 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-921-20-6
[2008-776]
- - 1. Literatură germană – Critică şi interpretare (germ.)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.112.2.09(075.8)
821.135.1.09 Literatură română
834. Savca, Elena
Elemente de teorie literară : [în lit. rom. : abordări teoretice, aplicaţii, su-
gestii de interpretare : pentru gimnaziu, liceu] / Elena Savca. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 100 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 97 (15 tit.) şi în notele de subsol. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-77-084-2
[2008-704]
- - 1. Literatură română – Teorie literară.
821.135.1.09
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
835. Dolgan, Mihail
Poezia de opoziţie din Republica Moldova în perioada de "stagnare" :
(Studii critice de hermeneutică a imaginarului) / Mihail Dolgan ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit. Rom. şi Teorie Lit. – Ch. : CEP USM, 2008. –
388 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 50+25 ex.
ISBN 978-9975-70-544-8
[2008-780]
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
Попович, Костянтин. Нариси українського фольклору та художньої
літератури Молдови. – Vezi Nr 693

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
836. Pruteni. Un centru de olărie dacic din epoca romană : (cercetările
din 2001 şi 2003) : [monografie] / Vlad Vornic, Nicolai Telnov, Valeriu Bubulici [et al.]
; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheologie. –
Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Business-Elita" SRL). – 247 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Bibli-
oteca de Arheologie ; 1).
Bibliogr.: p. 124-133 şi în notele de subsol. – Ind. gen.: p. 242-247. – 200
ex.
ISBN 978-9975-9519-9-9
[2008-833]
- - 1. Arheologie – Pruteni – Republica Moldova.
902/904(478-22)

67
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

908 Monografii ale localităţilor


837. Ladaniuc, Victor
Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic il. / Victor
Ladaniuc, Tudor Ţopa, Vladimir Nicu ; coord. şt. : Vlad Ciubucciu, Anatol Eremia,
Anton Moraru ; red.-şef : Iurie Colesnic ; Fundaţia "Draghiştea". – Ch. : Fundaţia
"Draghiştea", 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 25 cm. – ISBN 978-9975-9700-
3-7.
Vol. 8 : Li-M. – 2008. – 654 p. : il., fot. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-9868-7-8 (în cop. tare). –
[2008-827]
- - 1. Localităţi – Republica Moldova – Istorie. 2. Republica Moldova – Lo-
calităţi – Istorie.
908(478)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
838. Axînti, Sergiu
Geografie : Modele de teste pentru cl. a 9-a / Sergiu Axînti, Svetlana
Axînti ; Agenţia de Evaluare a Calităţii în educaţie "Probatio". – Ch. : Lyceum, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 52 p. : fig. ; 20 cm. – (Absolvire).
[2008-662]
- - 1. Geografie – Teste.
911(079)
839. Календа, Анна
Географический словарь-справочник : Для учащихся гимназий, лице-
ев и колледжей / Анна Календа, Валентин Колца, Екатерина Медведева. – К. :
Лабиринт, 2008. – 55 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 54 (18 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-943-64-2
[2008-795]
- - 1. Geografie – Dicţionare (rusă).
911(038)

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor
geografice)
840. Chişinău = Кишинэу : Harta oraşului / Inst. de Geodezie, Pros-
pecţiuni Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – Scara 1 : 12 500. – Ch. : "Ingeocad" ÎS,
2008 (Combinatul Poligr.). – 1 h. ; 110 x 65 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-901-77-2
[2008-562]
- - 1. Chişinău – Hărţi.
912.43(478-25)=135.1=161.1
841. Free City Map of Chisinau 2008 : Map of Moldova. Chisinau guide.
Sights / Inst. de Geodezie, Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru. – Ch. : "Îngeocad" ÎS,
2008 (Combinatul Poligr.). – 1 h. ; 60 x 60 cm.
[2008-563]
- - 1. Chişinău – Hărţi
912.43(478-25)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
842. 25 de personalităţi contemporane din raionul Leova / Cuvântul Li-
ber ; text : Ion Mititelu. – [Ch. : CEP USM], 2008. – 80 p. : fot. ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-70-536-3
[2008-788]
- - 1. Personalităţi – Republica Moldova – Biografii.
929(478-21/-22)
843. Arborele genealogic al neamului Vitiu / alcăt. : Ana Melnic ; con-
cepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
104 p. : facs., tab. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-906-28-9
[2008-822]
- - 1. Neamul Vitiu – Republica Moldova – Arbore genealogic.
929.52(478)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
844. Veveriţă, Maria

69
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Istorie : clasa a 6-a : (şc. auxiliară) / Maria Veveriţă, Igor Veveriţă,


Valentina Fărâmă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Univers
Pedagogic, 2007. – 97, [2] p. : fig. color ; 24 cm.
650 ex.
ISBN 978-9975-48-042-0
[2008-801]
- - 1. Istorie – Şcoala auxiliară.
94:376(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
845. Zimmermann, Michel
O cronologie a Evului Mediu :[date importante din istoria Europei] / Michel
Zimmermann ; trad. din fr. de Gabriela Şiclovan ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 255, [1] p. ; 18 cm. – (Colecţia "Cartier
dicţionar" / coord. de Valentin Guţu).
Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: Chronologie du Moyen Âge. –
Bibliogr.: p. 251-252. – 610 ex.
ISBN 978-9975-79-471-8 (în cop. tare)
[2008-825]
- - 1. Istoria Europei – Evul mediu – Date cronologice.
94(4)"375-1492"(038)
94(478) Istoria Republicii Moldova
846. Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova. Analele
Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova / Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din
Moldova ; red.-şef : Sergiu Musteaţă. – Ch. : "Pontos" SRL, 2008 (Tipogr. "Recla-
ma" SA). – 26 cm. – ISBN 978-9975-938-73-0.
[Vol.] 8 : Anuar istoric. – 2008. – 276, [3] p. : fig., tab. – Texte: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Ambasadei SUA în Rep. Moldova. – 300 ex. – ISBN 978-9975-938-73-0
(eronat). – [2008-714]
- - 1. Istorie.
94(478)(058)=135.1=111=161.1
847. Cazacu, Ion Arion
Istoria satului Carabetovca (Carabeţeni), r-nul Basarabeasca, 1833-2008 :
La 175 de ani de la întemeiere şi 1900 de ani de la cea de a doua aşezare de pe
teritoriul satului / Ion Arion Cazacu, Pavel Ion Răcilă. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 173 p. : facs., fot., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 170-171 (41 tit.) şi în note p. 172 (36 tit.). – Apare cu sprijinul
financ. al Consiliului sătesc Carabetovca şi a Consiliului raional Basarabeasca. –
700 ex.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-77-082-8
[2008-786]
- - 1. Carabetovca – Sate – Raionul Basarabeasca – Republica Moldova –
Istorie.
94(478-22)
848. Eremia, Anatol
Cahulul în timp şi spaţiu : Meleaguri străbune : Istorie, geografie, toponi-
mie / Anatol Eremia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 311, [1] p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-66-027-3
[2008-654]
- - 1. Raionul Cahul – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21/-22)
849. Golub, Valentin
Jorile : Monogr. satelor Jora de Jos, Jora de Mijloc, Jora de Sus şi
Lopatna : [raionul Orhei] / Valentin Golub, Tudor Golub ; fot. : Leonid Ţulan. – Ch. :
S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 206 p., [40] p. fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr. în note: p. 165-181 şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-415-3 (în cop. tare)
[2008-666]
- - 1. Jora de Jos – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie. 2.
Jora de Mijloc – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie. 3. Jora de Sus
– Sate Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie. 4. Lopatna – Sate – Raionul
Orhei – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
850. Levit, Izeaslav
Moldova dintre Prut şi Nistru, 1917 : Mişcarea pentru autonomia Rep.
Moldoveneşti : [monografie] / Levit Izeaslav ; trad. : Angela Munteanu ; st. Introd.,
red. şt. : Vasile Stati ; cop. : Ia. Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 365, [1] p. ; 24 cm.
Bibliogr. în note p.: 317-341. – Ind. onomastic, toponimic, etnonimic: p.
342-366. – 700 ex.
ISBN 978-9975-60-144-3 (eronat)
[2008-626]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
851. Opincă, Mihai
Amintiri din Valea Răutului / Mihai Opincă. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 127, [1] p. : il., fot. ; 20 cm.

71
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

500 ex.
ISBN 978-9975-78-579-2
[2008-631]
94(478)
852. Stati, Vasile
Istoria Moldovei în date / Vasile Stati ; cop. : Iaroslav Oliinîk. – Ed. rev.,
red. şi compl. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 622, [2]
p.: tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 548-550 (46 tit.). – Ind. onomastic, toponimic: p. 554-623 /
alcăt. : Petru Ivanov, Natalia Ivanov.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-141-2 (în cop. tare)
[2008-639]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
853. "Statul moldovenesc : continuitatea devenirii şi consolidării",
conf. şt.-practică intern. (2007 ; Chişinău). Statul moldovenesc : continuitatea
devenirii şi consolidării : Materialele Conf. şt.-practice intern., consacrată aniversării
a 90 de ani de la proclamarea RDM şi 15 ani de la recunoaşterea intern. a Rep.
Moldova, 19 noiemb. 2007. – Ch. : IRIM, 2008 (CEP USM). – 187 p. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte: lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-554-7
[2008-777]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)+323/324(478)(082)=135.1=161.1
854. Trofăilă, Vasile
Comuna Vădeni : [raionul Soroca] : File de istorie / Vasile Trofăilă, Natalia
Palamarciuc-Vrancean ; trad. : Valentina Trofăilă (lb. rusă), Irina Dubovic (lb. engl.),
Lucia Costin (lb. it.). – Ch. : "Vast-M" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 199, [1]
p. : fot., fot. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9539-8-6 (în cop. tare)
[2008-797]
- - 1. Vădeni – Sate – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
94(498) Istoria României
855. Mileniul românesc : 1000 de ani de istorie în imagini / texte :
Georgeta Filitti, Dorin Matei ; pref. : Virgil Cândea. – Ed. a 3-a. – [Ch. : Litera] ; Bu-

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

cureşti : Litera Internaţional, 2006 (Combinatul Poligr.). – 943 p. : il. il. color, I-XXII ;
15 x 16 cm.
Ind.: p. I-XXII. – Apare cu sprijinul financ. al Băncii Comerc. Române, Dep.
pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni, Inst. Cultural Român
ISBN 973-675-296-8 (eronat) (în cop. tare)
[2008-811]
- - 1. România în imagini – Istorie.
94(498)
856. Pădure, Constantin
Silvanii : memorial : [din istoria românilor din Bucovina] / Constantin Pădu-
re ; coord. : Vlad Pohilă, Lidia Hlib, Mihaela Paucă-Comănescu. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 291 p. : fot. ; 24 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-131-7
[2008-815]
- - 1. Bucovina – Istorie.
94(498.6)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
857. Bernic, Jana
Infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative la copil. Aspecte clinico-
paraclinice şi medico-chirurgicale : 14.00.40 – urologie, 14.00.35 – chirurgie pedia-
trică : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină / Jana Bernic ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 54 p. : fig., fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 48-51 (61 tit.)
[2008-96 Teze]
616.6-022-053.2-07-08(043.2)
858. Ganea, Mihail
Insuficienţa vasculară cerebrală la invalizii după traumatisme cranio-
cerebrale : (aspecte neurologice şi medico-sociale) : 14.00.13 – Neurologie :
14.00.33 – Medicina socială şi management : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
medicină / Mihail Ganea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 42, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-39
[2008-77 Teze]
616.831-001(043.2)
859. Şofransky, Zina

73
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Geneza şi evoluţia cromaticii tradiţionale în spaţiul carpato-danubiano-


pontic : Spec. 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică : Autoref. şt. al
tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice / Zina Şofransky ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2008. – 47 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-38 (25 tit.)
[2008-90 Teze]
39(478+498)(043.2)
860. Topala, Pavel. A.
Studiul fundamental şi aplicativ al efectelor electroerozive în tehnologiile
neconvenţionale : Spec. 05.03.01 – Procedee şi Utilaje de prelucrare Mecanică şi
Fizico-tehnică : Autoref. al tezei de doctor habilitat în ştiinţe tehn. / Pavel A. Topala ;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 54 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 44-50 (77 tit.)
80 ex. – [2008-76 Teze]
621.9.048(043.2)
Pentru titlul de doctor
861. Ababii, Polina
Optimizarea tratamentului chirurgical endoscopic al sinuzitelor paranazale
recidivante şi cronice la copii : 14.00.04 – Otorinolaringologie : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Polina Ababii ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (8 tit.)
[2008-88 Teze]
616.216-002-089-053.2(043.2)
862. Anton, Elena
Acţiunea cardioprotectoare a statinelor la pacienţii cu risc cardiovascular
important aflaţi sub tratament cu antracicline : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatolo-
gie (cardiologie) : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Elena Anton ; IMSP Inst.
de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2008. – 22, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (9 tit.)
[2008-94 Teze]
616.12-085:615.27.4(043.2)
863. Babără, Otilia
Tendinţe şi valori ale învăţământului modern în lucrările şi activitatea pe-
dagogică a lui Gh. Asachi, I. Creangă şi M. Eminescu : 13.00.01 – Pedagogie gen. :
Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Otilia Babără ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţi-
ei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Univ. de Stat de Medicină "Nicolae Testemiţanu"). –
24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (7 tit.)

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

60 ex. – [2008-95 Teze]


37.091(043.2)
857. Bargan, Petru
Managementul inovaţional în funcţionarea asociaţiilor ştiinţifice de produ-
cere din Republica Moldova : Spec. 08.00.05 – Econ. şi Management : (în activita-
tea inovaţională) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Petru Bargan ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). –
28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (8 tit.)
50 ex. – [2008-73 Teze]
005:001.891:061.22(478)(043.2)
864. Cangea, Petru
Conducerea strategică a procesului de dezvoltare a şcolii : Spec. :
13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Petru
Cangea; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (9 tit.)
[2008-89 Teze]
37.014(043.2)
865. Căldare, Liliana
Variantele de evoluţie clinică şi pronostic al pacienţilor cu cardiopatie is-
chemică după eveniment coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST :
14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Liliana Căldare ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (15 tit.)
[2008-91 Teze]
616.12-005.4-036.11-07(043.2)
866. Ciumac, Daniela
Studiul modificării componenţei biochimice a cianobacteriei Spirulina
platensis la cultivarea în prezenţa compuşilor coordinativi ai CR(III) : 03.00.07 –
Microbiologie : Autoref. al tezei de doctor în biologie / Daniela Ciumac ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elena – V.I." SRL). – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (23 tit.)
100 ex. – [2008-92 Teze]
582.232.2:579.222(043.2)
858. Gogu, George Dan
Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale : Spec. : 12.00.10
– Drept intern. public : Autoref. al tezei de doctor în drept / George Dan Gogu ;

75
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Centrul Stat şi Drept. –
Ch. : S. n., 2008. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (12 tit.) şi în notele de subsol
[2008-74 Teze]
341.1/.8(043.2)
867. Graur, Ioan
Contribuţii la studiul pedepsei : Spec. : 12.00.08 – Drept Penal (drept pe-
nal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Ioan Graur ; Univ. de Stat din Moldova. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (7 tit.)
50 ex. – [2008-83 Teze]
343.8(043.2)
868. Ilaşcu, Iurie
Problematizarea în procesul de predare a istoriei, în contextul universali-
zării învăţământului : Spec. : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (istorie) :
Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Iurie Ilaşcu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău. Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creangă"). – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (15 tit.)
50 ex. – [2008-97 Teze]
37.016:94(043.2)
869. Manolache, Gabriel Marian
Efectele aplicării mijloacelor stretching în antrenamentul precompetiţional
al fotbaliştilor juniori, 16-18 ani : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei
fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de
doctor în pedagogie / Gabriel Marian Manolache ; Univ. de Stat de educaţie Fizică şi
Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (15 tit.)
[2008-80 Teze]
796.332.015(043.2)
870. Maxim, Victoria
Analiza computaţională a corespondenţei de afaceri : Spec. 01.05.04 –
Modelare matematică, metode matematice, produse program : Autoref. al tezei de
doctor în informatică / Victoria Maxim ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Mate-
matică şi Informatică. – Ch. : UTM, 2008. – 26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (11 tit.)
60 ex. – [2008-81 Teze]
004.912(043.2)
871. Mirza, Elena

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Educaţia culturologică a studenţilor în instituţia de învăţământ superior :


Spec. 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie /
Elena Mirza ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 24 (7 tit.)
[2008-87 Teze]
37.01(043.2)
872. Pereteatcu, Pavel
Contribuţii privind intensificarea alierii prin scântei electrice la acţiunea cu
surse energetice din exterior : Spec. 05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare
mecanică şi fizico-tehnică : Autoref. al tezei de doctor în tehn. / Pavel Pereteatcu ;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo" din
Bălţi). – 18, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 14-16 (23 tit.)
50 ex. – [2008-82 Teze]
621.9.048(043.2)
873. Pruteanu, Maria
Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii
alolingvi : (în contextul curriculumului la lb. rom. pentru învăţ. univ.) : Spec. :
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (lb. rom.) : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Maria Pruteanu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din or. Chişi-
nău. – Ch. : S. n., 2008. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (15 tit.)
65 ex. – [2008-93 Teze]
81'276.6:61(043.2)
874. Puiu, Ivan
Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenţie timpurie pen-
tru copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova : 14.00.33 – Medicină socială şi mana-
gement : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Ivan Puiu ; Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 26
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (11 tit.)
[2008-86 Teze]
616-053.2-007.1-082(043.2)
875. Roşca, Diana
Strategii de marketing în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în Re-
publica Moldova : Spec. 08.00.06 – Marketing; logistică : Autoref. al tezei de doctor
în econ. / Diana Roşca ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(PressPrint-SD). – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (6 tit.)

77
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

50 ex. – [2008-75 Teze]


339.138:338.48(478)(043.2)
876. Sârbu, Florin
Prescripţia în dreptul penal : Spec. : 12.00.08 – Drept Penal (drept penal) :
Autoref. al tezei de doctor în drept / Florin Sârbu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :
CEP USM, 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (7 tit.)
50 ex. – [2008-84 Teze]
343.1(043.2)
877. Spoială, Alexandru
Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor supuşi probaţiunii : pro-
bleme criminologice şi de drept execuţional penal : Spec. : 12.00.08 – Drept penal :
(drept penal, criminologie, drept execuţional penal) : Autoref. al tezei de doctor în
drept / Alexandru Spoială ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 28 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (17 tit.)
50 ex. – [2008-78 Teze]
343.84(043.2)
878. Talaghir, Laurenţiu-Gabriel
Metodica organizării lucrului independent cu elevii treptei gimnaziale la
obiectul "Educaţia fizică" : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Laurenţiu-Gabriel Talaghir ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (16 tit.)
[2008-79 Teze]
796.077.5(043.2)
879. Vidaicu, Mihaela
Aspectele juridico-penale ale Eutanasiei : Spec. : 12.00.08 – Drept Penal
(drept penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Mihaela Vidaicu ; Univ. de Stat
din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (11 tit.)
50 ex. – [2008-85 Teze]
340.62(043.2)

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 4-2008

Berzan, V. 656
A Blandiana, Ana 797
Ababii, Polina 861 Boboglu, I. I. 769
Acalovschi, Iurie 732 Bodorin, Igor (red.) 668
Afanasiu, Sergiu 825-26 Bolboceanu, Aglaida 684; (expert) 689;
Alecsandri, Vasile 797 (coord.) 691
Alexandrov, E. 718 Bolintineanu, Dimitrie 797-98
Andreev, A. 694 Bondarenco, A. (fot.) 694
Andriţoi, Alexandru 798 Borovskaia, Natalia 772
Andronic, Gabriel (notografiere) 776 Bostan, Ion 736
Andronic, Ion (alcăt.) 712 Botez, Demostene 797
Anghel, Paul 797 Botezatu, Petru 773
Antimir, Maria 758 Botnaru, Victor 734
Anton, Elena 862 Braga, Mihai (red.) 582
Apostol-Ciubară, Galina 759 Braghiş, M. 68225
Arakin, V. D. 753-55 Braşoveanu, Eudochia 691
Ardeleanu, Dorina 645 Bubulici,Valeriu 836
Arghezi, Tudor 798 Budevici, Anatolie 742
Arhiliuc, Victoria 662 Budnic, Ana (trad.) 755
Arion, Valentin 717 Bujor, Ala 750, 798; (alcăt.) 799
Armanov, Stanislav 742 Bulbocean, Olesea 740
Axînti, Sergiu 838 Buruian, Eugenia 715
Axînti, Svetlana 838 Busuioc, Aureliu 774-75, 797
Ayamfirei, Leonard 732 Buşcaneanu, Sergiu (coord.) 643
Aymé, Marcel 798 Buza, Ion (pict.) 614
Buza, Tatiana 687
B
C
Babara, E. 756
Babără, Otilia 863 Cândea, Virgil (pref.) 855
Bacinschi, Mihai (pict.) 633,794 Cangea, Petru 864
Baciu, Gheorghe 659 Capaţina, Grigori 644
Bâgu, Claudia (alcăt.) 577 Capcelea, Arcadie 717
Baltaga, Ruslan 732 Capmaru, Svetlana (trad.) 755
Bankova, I. D. 769 Caracaş Olimpia (trad.) 754
Barbalat Olga 687 Carol, L. 797
Bargan, Petru 857 Cartaleanu, Elena (alcăt.) 679
Bejenari, Iurie (pict) 779-80 Cartaleanu, Tatiana (alcăt.) 679
Beleaeva, Svetlana (alcăt.) 681 Casian, Angela 647
Belîi, Adrian (red.)732 Cassian, Nina 797
Belostecinic, Grigore (organizator) 576 Cazacu, Daniela 753
Beniuc, Valentin (red.) 752 Cazacu, Ion Arion 847
Bernic, Jana 857 Cazacu, Olga (pict.) 831

79
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Cazimir, Otilia 797-98 Costinescu, Florin 797


Căldare, Liliana 865 Costiuc, Lidia 705
Cărare, Petru 797 Coşbuc, George 797
Cărăuş, Artur 678 Covalciuc, Victoria 778
Ceban, Cristina 662 Cozonac, Renata (pict.) 577
Cemortan, Leonid 746 Crăsnaru, Daniela 797
Cemortan, Stela 684 Creangă, Ion 809-22
Cerbuşcă, Pavel (coord.) 681 Creţu, Verginia 677
Chetruş, Petru (alcăt.) 712 Cupcea, Valeriu (746)
Chicu, Aurelia 743 Cucu, Mariana 648
Chirtoacă, Natalia 662 Curbet, Vladimir 747
Chistol, Nicoleta 789 Curtescu, Tamara 703-04
Chitoroagă, Valentina (alcăt., red., Cuzminîh, Gleb 733-34
coord.) 577
Cimpoieş, Valentina 695-702 D
Cincilei, Cornelia (expert) 689 Damian, Liviu 797
Cinic, Liliana 650 David, Elia 797
Ciobanu, Lilia 753 Deladolna, Gheorghe Maxian 776
Ciocanu, Anatol 797 Deliu, Tudor 676
Ciocanu, Aurel 797-98 Dencicov-Cristea, Lidia 715
Ciocârlan, Alexandru 713 Derjanschi, V. (fot.) 694
Ciubotaru, A. 718 Dimcea, Veaceslav → Vezi Suntern
Ciubucciu, Vlad (coord.) 837 Diordiev, Violeta (pict.) 618-21, 825, 828
Ciumac, Daniela 866 Diordiev, Radu (pict.) 825
Clima, Nicolae 673 Dolgan, Mihail 835
Clivadă, Svetlana 635 Donici, Alexandru 779-80, 797
Cobzari, Ludmila 648 Dorogan, Valentin (coord.) 637
Cociug, Victoria 649-50 Dragomir, Constantin 797
Codru, Jana 777 Dragoş,Elena 797
Cojocaru, Ion 680 Drucioc, Stela 717
Cojocaru, Viorel 630 Druţă, Ion 781, 798
Colâbneac, Alexei (pict.) 811,814 Dubovic, Irina (trad.) 854
Colesnic, Iurie (red.) 837 Dulgheru, V. 736
Colin, Vladimir 798 Dumitraşcu, Violeta (alcăt.) 679
Comanci, I. 718
Conea, Dorian (pict.) 783 E
Corghenci, Ludmila (alcăt.) 577; (red.) Eminescu, Mihai 797-98
579 Eremia, Anatol (coord.) 837; 848
Corlăteanu, Alexandru 733
Corlăteanu, Nina (elab.) 714 F
Cornea, Sergiu 638
Farago, Elena 797-98
Coroban, Vitalie (pict.) 580, 770,784,
Fărâmă, Valentina 844
793, 845
Filimon, Liliana 782
Coroi, Eugen 684
Filip, Grigore 713
Coronovschi, Olga (pict.) 832
Filip, Iulian 783, 797
Costin, Lucia (trad.) 854

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Filitti, Georgeta 855


Fiorm 624-27
Foca, Iurie (fot.) 783 J
Furdui, Galina (pref.) 778, 785
Jamba, Afinoghent 657
G Jora, Mirela 785
Galben, Andrei 579 K
Galupa, D. (red.) 717
Kulikovski, Lidia (coord.) 762
Gamarţ, Andrei (pict.) 843
Ganea, Mihail 858 L
Gantea, Irina 759
Gavriliuc, Alexandru 733-34 Ladaniuc, Victor 837
Gavriliuc, M. (red.) 735 Lari, Leonida 797-98
Gherman, Diomid (735) Lazăr, Oana 761
Gheţoi, Petru (pict.) 791, 826 Lazo, Olesea (trad.) 755
Gîrleanu, Emil 798 Lazur, Dumitru 641
Gogu, George Dan 858 Leca, Vitalie (pict.) 779
Goldenberg, Svetlana 687 Lenţa, Tamara 743
Golub, Tudor 849 Levandovskaia, Tatiana (alcăt.) 640
Golub, Valentin 849 Levit, Izeaslav 850
Golubenco, Gheorghe 665 Loteanu, Emil (745)
Gondiu, Anatolie 784 Lozovanu, Svetlana 719-20
Graur, Anatol 651 Lunev, Olga (coord.) 645
Graur, Ioan 867 M
Grecu, Ilie (fot.) 781
Gremalschi, Anatol 574 Macari, Nadejda 666
Gremalschi, Ludmila 574 Malearovici, Arcadie (trad.) 575
Gribincea,Vlad (coord.) 660 Maleca, Maria 786
Grigoriev, Tatiana (pict.) 776 Mânăscurtă, Svetlana (pict.) 586, 609-
Grigoriţă, Constantin (fot.) 829 11, 613
Grimm, Wilhelm 800 Mândâcanu, V. (trad.) 633
Grimm, Jacob 800 Manolache, Gabriel Marian 869
Guşevatii, Victor → Vezi Higzot Manoli, Ion (red.) 757
Guţu, Ana (red.) 579 Mantorova, Lidia (trad.) 640
Guţu, Aurel (pict.) 827 Marandici, Ion 641
Guzun, Ion 641 Marchitan, Valentina 715
Hasdeu,Iulia 798 Mareş, Nicolae 642
Higzot 624-27 Marin, Gheorghe 787
Hlib, Lidia (coord.) 856 Marin, Rodica 797-98
Marinciuc, Mihai 710
I Mariţ, Veronica (pict.) 798
Ilaşcu, Iurie 868 Marşak, Samuel 797-98
Ionescu, Mihaela (expert) 684, 689 Matcovschi, Dumitru 797
Istrati, Panait 770 Matei, Dorin 855
Maxim, Victoria 870
Medvedenko,Oxana (expert) 766-68

81
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Melnic, Ana (alcăt.) 843 Pietrari, I. D. 797


Mihalkov, Serghei 797 Plângău, V. 706
Militaru, Vasile 798 Plângău, Valeriu 702
Miron, Iurie 829 Platon, Mihail 675
Mirza, Elena 871 Plescenco, G. 756
Mititelu, Ion 842 Pleşca, Stela 740
Mocanu, Ghenadie (coord.) 641 Plotkin, Steven 673
Modîrcă, Radu (pict.) 781 Plugaru, Lilia 634
Moldovanu, Victoria 612 Pocitarenco, Lida (comentarii) 779
Moloşniuc, Aliona 703 Pohilă, Vlad 762; (coord.) 856
Montgolfier, A. de 797 Popa, Lilia (pict.) 774
Moraru, Anton (coord.) 837 Popa, M. N. 708
Munteanu, Angela (trad.) 850 Popovici, Corneliu 676
Musteaţa, Veaceslav (trad.) 653 Popovici, Doru Vlad 677
Musteaţă, Sergiu (red.) 846 Porumb, Tatiana 750
Mutu, Ioan (red.) 630 Postică, Gheorghe 581
Postică, Iulia (trad.) 581
N Postolache, G. 718
Nacu, An. 723-25 Postolache, Gheorghe 584-85, 614
Năstase, Corneliu (alcăt.) 779-80 Postolachi, Viorelia 688
Nichita [Marius Tărîţă] 771 Prohin, Andrei 788
Prohin, Victor (organizator) 583
Prohniţchi, Valeriu (coord.) 653
Nicu, Vladimir 837
Pruteanu, Maria 873
Niţa Ion (pict.) 631
Pruteanu, Tudor → Vezi Fiorm
Noroc, Larisa 639
Puică, Sergiu (pict.) 830
O Puiu, Ion (pict.) 778, 785
Puiu, Ivan 874
Oliinîk, Iaroslav (pict.) 745,850, 852 Pungă, Alexei 667
Onufrei, Dorin 794
Opincă, Mihai 851 R
Oprea, Mihai 36
Racoviţă, Daniel 789
Oprea, V. 723-25
Racu, Aurelia 677
Oprunenco, Alex (coord.) 653
Raileanu, Zinaida 703
P Ratcov, Maria 651
Răcilă, Pavel Ion 847
Palamarciuc-Vrancean, Natalia 854 Răileanu,Veronica (alcăt.) 744
Papuc, Eugenia 750 Revenco, M. 723-25
Pareniuc, Alexandru 667 Revuţchi, Elena (pict.) 797
Partole, Claudia 829 Rimkiene,Regina (expert) 684
Paucă-Comănescu, Mihaela (coord.) 856 Rimschi, S. 656
Pavilio, Lilia (expert) 769 Roman, Alexandru 676
Pădure, Constantin 856 Romanciuc, Roman (notagrafiere) 791
Pereteatcu, Pavel 872 Romanciuc, Ruxanda (pict.) 747, 777-78
Perrault, Charles 801-02 Romanciuc, Vasile 797
Petraşişin, Stela 734 Roşca, Diana 875

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Roşca, Petru 757 T


Roşca, Valentin 798
Rubinstein, Revecca 633 Talaghir, Laurenţiu-Gabriel 878
Rusnac, Boris 730 Talmaci, I. 694
Rusnac, Svetlana 635 Tamazlâcaru, Andrei (îngrijire muz.) 791
Rusnac, Valentin (coord.) 639 Tarlapan, Efimi 797
Russu, Marin (alcăt.) 712 Tarnovschi, Constantin (elab.) 714
Rusu, Spiridon 710 Tatu, Ioana 797-98
Teleuţă, A. 718
S Telnov, Nicolai 836
Timofei, Olga 649-50
Sainciuc, Lică (pict.) 821-22 Timonu, Andrei 793
Sain-Exupéry, Antoine 798 Timuş, Andrei (red.) 634
Samsonov, Serghei 800-02 Timuţa, Aliona (pict.) 688, 695-702
Sandu, Rodica (pict.) 774 Toia, Mitrofor Zosima (îngrijire ed.) 631
Sarabaş, E. 682 Tolstoi, Alexei 798
Sarabaş, N. 682 Topala, Pavel. A. 860
Sârbu, Florin 876 Topîrceanu, George 798
Saulea, Aurel 719-21 Topor, Radu 711
Savca, Elena 834 Torlac, Sofia (alcăt.) 640
Savin-Zgardan, Angela 764 Trofăilă, Valentina (trad.) 854
Scripcă, Constantin 798 Trofăilă, Vasile 854
Scurtu, Veronica 833
Scurtul, Ghenadie (red.) 749 Ţ
Scutelnic. Ion 710
Secrieru, Grigore (expert) 574 Ţau, Elena 751
Slobozianu, Anatol (pict.) 829 Ţîbîrnă, Rodica 612
Smochin, O. 756 Ţîrdea, Bogdan 639
Sobor, I. 736 Ţopa, Tudor 837
Spinei, Ion 705 Ţugui, Silvia (pict.) 829
Spoială, Alexandru 877 Ţulan, Leonid (fot.) 849
Stati, Vasile (red.) 850; 852 Ţurcanu, Ianoş 830
Stănescu, Nichita 797 Ţurcanu, V. (fot.) 694
Stoicescu,Passionaria 798 U
Strişcă, Lilia (trad.) 754
Suceveanu, Arcadie 790-91, 797 Ulianovschi, Xenofon 645
Suntern 624-27 Ungureanu, Violeta 765
Ursache, Silvia 615-22, 832
Ş Usatîi, Larisa (trad.) 753
Şabanova, G. 694 V
Şalaru, Marin (trad.) 653
Şandru, Sergiu (red.) Vasilache, Cezaria 763
Şiclovan, Gabriela (trad.) 845 Vasilache, Grigore 574
Şleahtiţchi, Mihai (coord.) 579 Vasilioglu, K. K. 769
Şofransky, Zina 859 Verebceanu,Eugeniu (pict.) 584-85
Şofron, Larisa (coord.) 686 Verşovski, Mihail 794
Veveriţă, Igor 844

83
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Veveriţă, Maria 844 М


Vidaicu, Mihaela 879
Vieru, Grigore 797-98, 831 Медведева, Екатерина 839
Vieru, Ion 798 Мельник, Надежда 722
Vîrtosu, Larisa (elab.) 689 Морару, Вячеслав 729
Vodă, Gheorghe 798 Н
Vornic, Vlad 836
Vovc, V. 719-21 Нiкiтченко, А. I. 768
Vulpe, N. I. (red.) 708 О
Z Осипов, Федор 795
Zabolotnîi, Pavel 707 П
Zake, Daiga 798
Zalten, Felix 798 Пойсик, Михаил 655
Zaporojanu, Ada (muz.) 791 Попа, Андрей Михайлович 741
Zavtur, Eudochia (pict.) 775, 788, 790 Попович, Костянтин 693
Zavulan, Victoria (trad.) 640 Поросятковский, В. 737
Zimmermann, Michel 845
Р
Zlatin, Ecaterina 758
Рацеева, Елена 623
Б
Райко, Г. А. 683
Белый, Н. А. 669-70 Романчук, Руксанда (худож.) 796
Ротару, Оксаны (red.) 669-70
Д Руссо, Мариэтта 796
Дериволкова, Екатерина 623 Руссу, Т. 737

И Т

Иовв, Татьяна 658 Туницька, М. В. 768

К Ч

Календа, Анна 839 Червенков, Николай 623


Карпова, Трофима (red.) 669 Ш
Кожухар, К. С. 766-68
Колца, Валентин 839 Шаповалов, Б. А. 683
Кэрэушу, Бенедикт 731
Люшнiвська, А. О. 766-67

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 4-2008

100 of the most pressing issues in the Cum să protejăm copilul de drogo-
Republic of Moldova in 2007 641 dependenţă? 723
25 de personalităţi contemporane din Cunoşti oare tu în ce constă pericolul
raionul Leova 842 narcomaniei? 725
Activity report : 2007 646 Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă
Actualităţi în neuroştiinţe 735 timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Re-
Alistar Făt-Frumos 803,805 publica Moldova 684
America de Nord 584 der polizeilichen zusammenarbeite im
America de Sud 585 bereich der antiterroristischen
Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Echitate şi siguranţă 664
Istorici din Moldova 846 Elaborarea şi îndeplinirea desenelor
Animale 586 tehnice 744
Arborele genealogic al neamului Vitiu Emil Loteanu – destin de viaţă lungă 745
843 Equity and safety 664
Asistenţa socială a persoanelor cu Experienţe şi realizări în învăţământul
dizabilităţi 677 preuniversitar 666
Biblia 629 Făguraş de poezie 797
Bibliografia Naţională a Moldovei 577 Făt-Frumos şi soarele 823
Biroul Relaţii Interetnice 640 Fizică 710
Bureau of Interethnic Relations 640 Free City Map of Chisinau 2008 841
Busuioc Făt-Frumos şi Ileana Cosân- Fructe 609
zeana 807 Gagauz dili hem literatura : 8 kl. 769
Cântece şi poezii orheiene 776 Gegenwärtige globale und regionale
Carte de telefoane. Raionul Floreşti 739 Tendenzen des Terrorismus :
Catalogul publicaţiilor statistice 578 Ghid pentru elaborarea şi promovarea
Căţeluş cu părul creţ 827 proiectelor CDM de reducere a emisii-
Chişinău 840 lor de gaze cu efect de seră 717
Citind învăţ să fiu 679 Ghidul facilitatorului 676
Cocoşel cu gâtul gol 828 Ghiozdanul preşcolarului 587-608
Comunicarea publică 637 Hora luminilor 798
Conferinţa ştiinţifică internaţională stu- Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a
denţească : "Probleme actuale ale te- Drepturilor Omului în cauzele moldo-
oriei şi practicii culturii fizice", 17 apr. veneşti 660
2008, Chişinău 748 Jucării 610
Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tine- Labandara 624
retul de azi – viitorul de mâine", 14-18 Legume 611
apr. 2008 583 Liceul Teoretic „Gaudeamus” 681
Convenţia Eurasiatică privind Brevetele Locaşurile sfinte din Protopopiatul Muni-
(CBEA) 671 cipiului Chişinău 631
Convenţia Ramsar şi zonele umede de Mecanica 712
importanţă internaţională în Republica Mic dicţionar : român-francez-englez-rus-
Moldova 694 italian 750
Culegere de probleme 719-21 Mileniul românesc 855

85
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Moldova şi UE în contextul Politicii Euro- Symposia professorum : Materialele


pene de Vecinătate. Realizarea Pla- sesiunii şt. din 13 oct. 2007 579
nului de Acţiuni UE – Moldova 643 Şcoala Federală de Antrenori 749
National Bibliography of Moldova 577 Ştiinţele socio-umanistice şi progresul
Normele CPT 661 tehnico-ştiinţific : Materialele comunic.
Păsări 613 şt., 4 apr. 2008 582
Planul strategic al activităţii 727 Tätigkeit 668
Pronosticul răspândirii dăunătorilor prin- Taxation in Moldova 652
cipali şi a bolilor plantelor agricole Tendinţe globale şi regionale ale teroris-
pentru luna aprilie anul 2008 şi reco- mului la etapa contemporană. Pro-
mandări de combatere a lor şi a buru- bleme de cooperare a poliţiei în con-
ienilor 738 tracararea terorismului : Materiale ale
Pruteni 836 Conf. şt.-practice intern., 28 iun. 2007
Raportul anual : 2007 646 668
Rase de câini 614 Terapia intensivă 732
Recomandări metodice pentru lucrătorii Tipicon 632
medicali privind terapia de substituţie Traducerea între normă, uz şi necesitate
728 : Materialele Conf. şt.-practice intern.,
Reprezentanţele organizaţiilor internaţio- 31 mart. 2007 752
nale în Republica Moldova 662 Translation between the norm, usage
Republic of Moldova, 2007 653 and necessity 752
Roco Tour 654 Übersetzung zwischen norm, gebrauch
Salonul Internaţional de Carte pentru und bedarf 752
Copii 580 ZahamaziZ 626
Saxon 625 Zăcăminte şi materiale de construcţii 714
Securitatea informaţională 2008 : Conf. Бюро межэтнических отношений 640
intern., 16-17 apr., 2008 576 Годовой отчет : 2007 646
Sisteme de conversie a energiilor rege- Древний Сион 627
nerabile : eoliană, solară, hidraulică Кишинэу 840
736 Конституция Республики Молдова 663
Spicuşorul de cuvinte 799 Лицейский научно-методический вест-
Standarde de învăţare şi dezvoltare ник 683
pentru copilul de 5-7 ani 689 Мировые и региональные тенденции
Statul moldovenesc : continuitatea deve- современного терроризма.
nirii şi consolidării : Materialele Conf. Моите корени 623
şt.-practice intern.,19 noiemb. 2007 Проблемы сотрудничества правоох-
689, 853 ранительных органов в сфере анти-
Suport metodic la Practica de licenţă 692 террористической деятельности
668

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de subiecte
Abecedare 688 Chişinău – Hărţi 840-41
Abecedare pentru preşcolari 587-95 Codul eticii judecătoreşti – Comentarii
Activităţi preşcolare 687 (engl.) 673
Acţiune penală – Republica Moldova Comerţ speculativ (rusă) 658
(rusă) 670 Comunicare socială 637
Administraţie locală – Îndrumare 676 Constituţia Republicii Moldova (rusă) 663
Algebră 706-07 Contabilitate fiscală 740
Arheologie – Pruteni – Republica Moldo- Contabilitatea impozitelor 651
va 836 Convenţia Eurasiatică privind Brevetele
Aritmetica pentru preşcolari 595- 608 671
Asistenţă socială – Persoane cu Criminalistică 665
dizabilităţi 677 Cupcea, Valeriu, 1929-1989, actor şi
Atitudini sociale – Minorităţi sexuale 636 regizor – Biografie 746
Audit intern bancar 649 Curbet, Vladimir, 1930 - …, coregraf 747
Automobile – Principii constructive (rusă) Curtea Europeană a Drepturilor omului –
737 Hotărâri – Decizii 661
Banca Comercială "Energbank" Societa- Dansuri populare moldoveneşti 747
te pe Acţiuni 646 Dăunători – Plante agricole– Combatere
Bănci – Audit intern 649 738
Bănci – Management – Culegere de Desen tehnic 744
probleme 650 Dialecte romanice 757
Biblia 629 Dicţionar român-francez şi francez-
Biblioteconomie 579 român 760
Biologie – Teste 715-16 Dicţionare multilingve 750
Biroul Relaţii Interetnice al Republicii Drepturile omului – Hotărâri – Decizii 660
Moldova 640 Drepturile omului – Prevenirea pedepsei
Biserici creştine – Municipiul Chişinău – 661
Istorie 632 Ecologie – Emisii de gaze – Reducere
Boli pulmonare 733 717
Brevete – Protecţie 671 Ecuaţii diferenţiale 708
Bucovina – Istorie 856 Educaţia elevilor cu deficienţe de auz
Bulgaria – Istorie – Cultură – Tradiţii 691
(bulg.) 623 Educaţie 679, 858
Carabetovca – Sate – Raionul Educaţie fizică 748
Basarabeasca – Republica Moldova – Educaţie plastică 743
Istorie 847 Educaţie preşcolară 684-85, 689
Carte de telefoane – Raionul Floreşti – Educaţie sexuală (rusă) 729
Republica Moldova 739 Energii regenerabile 736
Carte jucărie 586, 609-11, 610 Escrocherii – Prevenire – Descoperire
Carte puzzle 584-86, 614 666
Cărţi de colorat 615-22 Expertiză medico-legală 659
Centrul de informaţii "GenderDoc-M" 727 Filosofia vieţii spirituale (rusă) 644-46
Chimie organică – Probleme şi exerciţii Finanţe publice 647
713 Fizică – Culegere de probleme 710

87
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Fizică 711 Limba ucraineană 766-68


Fiziologia omului 719-21 Limbajul operei literare 751
Folclor ucrainean din Republica Moldova Linii telefonice – Raionul Floreşti – Re-
(ucr.) 693 publica Moldova – Carte de telefoane
Funcţionari publici – Etică profesională 739
675 Literatură franceză pentru copii 801-02
Gastroenterologie 734 Literatură găgăuză – Critică şi interpreta-
Geodezie 709 re 769
Geo-economie 644 Literatură germană – Critică şi interpreta-
Geografie – Dicţionare 839 re (germ.) 833
Geografie – Teste 838 Literatură pentru copii 799
Geometrie analitică 707 Literatură poloneză – Critică şi interpre-
Gherman, Diomid, 1928 - …, medic tare 642
neurolog 735 Literatură română – Critică şi interpretare
Gimnastică – Faţă 722 761, 834
Grădina Botanică – Republica Moldova Literatură română – Povestiri 770
718 Literatură română din Republica Moldova
Hepatologie 734 – Critică şi interpretare (ucr.) 693, 835
Igiena apei (rusă) 730 Literatură română din Republica Moldova
Industria Republicii Moldova – Economie – Piese 781, 784
(rusă) 655 Literatură română din Republica Moldova
Informatică 574 – Poezie 772-73, 775-79, 782-86,
Istoria Europei – Evul Mediu – Date 790-91
cronologice 845 Literatură română din Republica Moldova
Istorie 844, 846 – Povestiri – Nuvele 774, 779, 787-89,
Întreprinderi – Organizare – Manage- 792
ment (rusă) 741 Literatură română pentru copii 803-24
Învăţământ la distanţă 678 Literatură română pentru copii din Repu-
Învăţământ superior – Practică de licenţă blica Moldova 825-32
692 Literatură rusă 794
Jora de Jos – Sate – Raionul Orhei – Literatură rusă din Republica Moldova –
Republica Moldova – Istorie 849 Poezie 795
Jora de Mijloc – Sate – Raionul Orhei – Literatură rusă din Republica Moldova –
Republica Moldova – Istorie 849 Povestiri 795
Jora de Sus – Sate – Raionul Orhei – Literatură ucraineană – Critică şi inter-
Republica Moldova – Istorie 849 pretare 768
Liceul Teoretic "Gaudeamus" – Chişinău Localităţi – Republica Moldova – Istorie
– Republica Moldova – Istorie 681 836
Limba engleză 753-56 Lopatna – Sate – Raionul Orhei – Repu-
Limba engleză pentru copii 612 blica Moldova – Istorie 849
Limba franceză – Dicţionare 760 Loteanu, Emil, 1936-2003, regizor 745
Limba franceză 758 Management educaţional 67
Limba găgăuză 769 Matematică – Teste 699-705
Limba română – Dicţionare 760 Materiale de construcţii 714
Limba română – Şcoala auxiliară 759 Mecanică 712
Limba română 761, 764-65 Medicină de urgenţă 732

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Medicină internă 734 Raionul Cahul – Republica Moldova –


Mediul apelor – Republica Moldova – Istorie 848
Protecţie 694 Relaţii publice – Management 742
Merceologie – Produse agricole 657 Republica Moldova – Istorie 850-53
Mituri – Egiptul Antic 633 Republica Moldova – Localităţi – Istorie
Muncă neplătită 645 837
Narcomanie – Protecţie (rusă) 723-226 România – Relaţii culturale – Polonia
Narcomanie – Terapie de substituţie 728 642
Neurologie 735 România în imagini – Istorie 855
Organizarea învăţământului 683 Rusnac, Boris, 1933 - …, medic igienist
Organizarea învăţământului matematic – Biografie 730
680 Salonul Internaţional de Carte pentru
Organizaţii internaţionale – Republica copii, 2008, Chişinău 580
Moldova 662 Schimbări sociale 634
Orheiul Vechi – Republica Moldova – Securitate informaţională 576
Complex muzeal – Ghiduri (engl.) 581 Sistem bancar 648
Orientare homosexuală 635 Situaţie economică, social-politică –
Pedeapsă (drept penal) – Republica Republica Moldova (engl.) 653
Moldova (rusă) – 669 Situaţie social-politică – Republica Mol-
Pedepse penale – Reforme 664 dova (engl.) 641
Percepţie ocultă – Ghicitul în cărţi (rusă) Şcoala Federală de Antrenori – Chişinău
628 749
Personalităţi – Republica Moldova – Taxe – Republica Moldova 652
Arbore genealogic 843 Tehnologii informaţionale – Asigurarea
Piaţa de energie electrică – Liberalizare protecţiei 576
656 Teoria traducerii 752
Plante agricole – Dăunători – Boli – Terapie intensivă 732
Combatere 738 Terorism – Contracarare 668
Pneumologie 733 Tipicon 632
Politică externă – Uniunea Europeană – Transfuzie de sânge 732
Republica Moldova 643 Turism – Imagini 654
Politologie 638-39 Uniunea Europeană – Republica Moldo-
Polonia – Relaţii culturale – România va – Relaţii externe 643
642 Vădeni – Sate – Raionul Soroca Repu-
Poveşti 803-24 blica Moldova – Istorie 854
Produse agricole – Merceologie 657 Violenţă în familie – Prevenire – Sfaturi
Psihoterapie (rusă) 731 practice 666
Publicaţii statistice – Cataloage 578 Voluntariat creştin 630
Zăcăminte minerale 714

89
Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Index de editori
AAP 675 Lyceum 612, 705, 710, 829, 838
Abeceluş 825-26 Medicina 659, 719-21, 723-26, 730
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 667-68 Museum 843
Arc 633, 643, 794 Museum Complex "Orheiul Vechi" 581
ASEM 576, 647-51, 658, 740 Nasticor 779-80
Balacron SRL 689-90 Pontos 677, 691, 747, 776-78, 785, 787,
Baştina-Radog SRL 640 791, 796, 846
Bons Offices SRL 645, 688, 773, 782, Princeps 783
789 Prometeu 762
Business-Elita SRL 693 Prut Internaţional 642, 774, 800-02, 811,
Camera Naţională a Cărţii 577 814, 830-31
Cartdidact 715-16, 743 Reclama SA 681
Cartea Moldovei 745, 775, 788, 790, Sica & V SRL → Silvius Libris
850, 852 Silvius Libris 615-22, 821-22, 832
Cartier SRL 580, 660, 684-85, 770, 784, Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
793, 845 Moldova 629
Carusel 584-85, 587-608, 614 Ştiinţa Î.E.-P. 574-75, 766-69
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 679 Tehnica-Info SRL 736
Dragodor 827-28 Teo-Educaţional 711, 761
Epigraf SRL 750, 763, 797-99 ULIM 579, 757
Fundaţia "Draghiştea" 837 Univers Pedagogic 623, 680, 759, 844
Ghianăia 760, 803, 805, 807, 809, 812, Universul 717, 781
815, 817, 819, 823 USM 583, 637, 662, 707, 712, 751, 786,
Ingeocad ÎS 840-41 835, 842, 867, 876, 879
Inst. de Filologie al AŞM 764-65 UTM 582, 709, 714, 860, 870
Integritas 703-04 Valinex SA 678, 742, 748
Interprint 682 Vast-M SRL 854
IRIM 752, 853 Vector V-N SRL 779-80
Iunie Prim 586, 609-11, 613 Гианэя 804, 806, 808, 810, 813, 816,
Litera 855 818, 820, 824
Litera Internaţional 855 Лабиринт 839
Lumina 695-702

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-9993-9-5 586 ISBN 978-9975-65-043-4 697


ISBN 978-9975-103-28-2 617 ISBN 978-9975-65-234-6 699
ISBN 978-9975-9816-5-1 618 ISBN 9975-65-211-5 700
ISBN 978-9975-9816-6-8 619 ISBN 978-9975-65-232-8 702
ISBN 978-9975-103-22-0 620 ISBN 978-9975-9686-0-7 711
ISBN 978-9975-103-32-9 622 ISBN 978-9975-78-137-4 760
ISBN 978-9975-78-594-5 636 ISBN 9975-9707-7-X 825
ISBN 9975-922-80-5 663 ISBN 9975-9556-0-6 826
ISBN 978-9975-930-23-9 668 ISBN 978-9975-938-73-0 846
ISBN 978-9975-65-035-9 695 ISBN 978-9975-60-144-3 850
ISBN 978-9975-65-032-8 696 ISBN 973-675-296-8 855

91
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINES ARTICLE


REVISTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2008
APRILIE NR 4 APRIL
(1727-2201)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1727. Cuciureanu, Ghenadie. Aspecte ale promovării cooperării ştiinţifi-
ce internaţionale la nivel european / Ghenadie Cuciureanu // Economie şi Sociolo-
gie. – 2007. – Nr 2. – P. 53-61. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1828, 1951, 1991)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 1763, 1900)

005 Management
1728. Sârbu, Ion. Evoluţia sistemelor de management în procesul globa-
lizării / Ion Sârbu, Djoni Popa // Colaborarea economică – factor de bază al integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 79-82.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1840, 1917, 1962)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1729. Pânzaru, Ludmila. Breviar bibliografic : [pe marginea lucrării ″Cărţi
cu dedicaţii : (din col. Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu"), ed. îngrijită de Lidia Kulikovski,
Ch., 2007] / Ludmila Pânzaru // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 81.

1730. Şpac, Ion. Dinastie de cărturari bibliografiaţi : [pe marginea lucrării


″Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău – Hasdeu în bibliotecile

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

chişinăuiene : catalog-bibliografie″, alcăt. : Clara Balmuş, Pavel Balmuş, Ch., 2007] /


Ion Şpac // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 82-84.

02 BIBLIOTECONOMIE
1731. Bulat, Larisa. Încă o bibliotecară împătimită de ştiinţă : [Tatiana
Luchian de la Bibl. Naţ.] / Larisa Bulat, Ludmila Bulat // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. –
P. 96-97 : fot.

1732. Butucel, Elena. Publicul cititor şi potenţial al bibliotecilor // Biblio


Polis. – 2007. – Nr 3/4. – P. 20-22.

1733. Cebotari, Elena. Biblioteca ″Liviu Rebreanu″ - deschiderea către


întreaga comunitate municipală : [fil. Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu"] / Elena Cebotari //
Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 28-30 : fot.

1734. Fiodoruc, Tatiana. Chişinăul citeşte mereu cărţi noi / Tatiana


Fiodoruc // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 24-28 : fot.

1735. Frişcu, Alexandru Horaţiu. ″Hibridizarea″ bibliotecii – rod al vieţii


ori ″Sâmbure-al pieirii″? / Alexandru Horaţiu Frişcu // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. –
P. 22-23.

1736. Kulikovski Lidia. Rigorile internaţionale actuale ale organizării bi-


bliotecilor publice : [pe marginea lucrării cu acelaşi tit., ed. îngrijită de Vera Osoianu,
Ch., BNMR, 2007] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 79-81.

1737. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală ″B. P. Hasdeu″ a marcat


130 de ani. Evenimentul s-a consumat. Ce a rămas? : Dialog post-aniversar cu dna
dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, dir. gen. al Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu" / consemnare :
Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 10-14 : fot.

1738. Kulikovski, Lidia. Paradis ar putea fi şi titlul unei vizite de docu-


mentare … : [din experienţa Bibl. Judeţene "O. Goga" din Cluj] / Lidia Kulikovski //
Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 60-63

1739. Nedzelschi, Ecaterina. Biblioteca ″Adam Mickiewicz″ vă aşteaptă


: [fil. Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu"] / Ecaterina Nedzelschi // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4.
– P. 32-34 : fot.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1740. Pohilă, Vlad. Arta de a scrie pentru cititori / Vlad Pohilă // Biblio
Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 5-9.

1741. Prisăcaru, Vl. Trec anii, însă contribuţiile rămîn : [aniversarea a


130-a de la fondarea Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu"] / Vl. Prisăcaru // Biblio Polis. –
2007. – Nr 4. – P. 17-19.

1742. Scobioală, Genoveva. Două concursuri inedite, mai mulţi lauri


pentru tinere talente : [despre Concursul de ex-libris şi cel de caligrafie : Crinii latini
de la Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu"] / Genoveva Scobioală // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4.
– P. 15-17.

1743. Спицына, Ирина. Читающие дети – читающая нация / Ирина


Спицына // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 34-36 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1747,1757)

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPO-


ZIŢII. MUZEE

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


1744. Бабич, Ион. Многосекторное партнерство – условие долго-
срочных успехов. Разбор конкретного примера : Центр ресурсов для молодежи
″Дачия″, гор. Сорока / Ион Бабич // Развитие местных сообществ в Республике
Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006.
– P. 103-109.

1745. Грэждиан, Александра. Местные услуги с точки зрения пере-


мен на уровне восприятия, участия и отношения : [об обществ. орг.] / Алексан-
дра Грэждиан // Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии
и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 84-88 : fot.

1746. Мелинте, Юрие. Механизмы гражданского участия в местном


развитии, или Предпринимательский дух молодежи : [об обществ. орг. ″Junior
Achievement″] / Юрие Мелинте // Развитие местных сообществ в Республике
Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006.
– P. 139-142 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 1969)

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
1747. Cereteu, Igor. Valori bibliofile din colecţia bibliotecii Universităţii de
Stat din Moldova (1753-1918) / Igor Cereteu // Edificarea statului de drept şi pune-
rea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context inter-
naţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 37-60.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1748. Trifan, Călina. Pe înălţimile sterpe ale înţelepciunii : [despre filozo-
ful engl. Ludwig Wittgehstein (1889-1951)] / Călina Trifan // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 2. – P. 12.

1749. Wittgehstein, Ludwig. Însemnări postume, 1914-1951 : (fragm.) /


Ludwig Wittgehstein; trad. : M. Flonta, Adrian-Paul Iliescu // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 2. – P. 13 : fot.

159.9 Psihologie
1750. Dumitrana, Magdalena. Sugestologia – fundament neuropsiholo-
gic al învăţării accelerate / Magdalena Dumitrana // Psihologie. Pedagogie spec.
Asistenţă soc. – 2008. – Nr 1. – P. 1-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1751. Losîi, Elena. Aspecte psihologice ale instruirii şi asistenţei psiho-


logice a colaboratorilor din penitenciare / Elena Losîi, Natalia Antonevici // Psiholo-
gie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 1. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

1752. Losîi, Elena. Stimularea atenţiei ca factor psihologic decizional al


mesajului public / Elena Losîi // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008.
– Nr 1. – P. 15-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [12] tit.

1753. Mutu-Strulea, Maria. Studiu privind personalitatea delicventului


minor : (coordonate bio-psihologice) : Partea I / Maria Mutu-Strulea // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 25-28. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 28 (14 tit.).

1754. Racu, Iulia. Teorii explicative ale anxietăţii / Iulia Racu // Psiholo-
gie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 1. – P. 36-40. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 16 tit.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1755. Sava, Lucia. Moral şi imoral în societatea chişinăueană la începu-


tul secolului al XX-lea (1900-1918) / Lucia Sava // Destin românesc : ser. nouă. –
2007. – Nr 3/4. – P. 193-208 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 206-207
(55 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1942, 1962)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1756. Danion, Vasile. Danion Vasile : "Centrul Evangheliei este iubirea "
: [interviu cu scriitorul despre Mesajul Sfintei Scripturi] / interlocutor : Igor Pînzaru //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – P. 6-8 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

1757. Melinti, Maxim. Arhimandritul Andronic Popovici, bibliotecar al


mănăstirilor Neamţ şi Secul / Maxim Melinti // Destin românesc : ser. nouă. – 2007.
– Nr 3/4. – P. 84-90. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [9] tit.

1758. Mocanu, Ghenadie. Aspecte ale activităţii lui Gurie Grosu din pri-
mele decenii ale sec. al XX : [despre viaţa şi activitatea mitropolitului] / Ghenadie
Mocanu // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural,
istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cerce-
tători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 67-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele
de subsol.

1759. Serbaniuc, Elena. Edificii publice şi lăcaşuri de cult în capitala


Basarabiei în a doua jumătate a secolului XIX / Elena Serbaniuc // Edificarea statu-
lui de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldo-
vei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch.,
2007. – P. 97-106. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
1760. Burian, Cristina. La migración, la emigración y la inmigración
humana / Cristina Burian // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a pa-
trimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt.
an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 229-234. – Bibliogr. : 10
tit.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1761. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Analiza evoluţiei resurselor umane ale


Moldovei în contextul mondial : [studiu demogr.] / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Colabora-
rea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 308-313 : diagr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5
tit.

1762. Дарадур, Н. А. Перепись населения 2004 г. в Республике


Молдова как источник исследования возрастно-половой структуры населения
Гагаузии : итоги и демографические перспективы / Н. А. Дарадур // Rev. de
Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 139-143 : diagr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 143 (8 tit.).

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1763. Bicherschi, Tatiana. Rolul dezvoltării societăţii informaţionale în
contextul globalizării / Tatiana Bicherschi // Edificarea statului de drept şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional
: Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 261-269. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit. şi în notele de subsol.

1764. Guslicova, Natalia. Calitatea vieţii în cadrul politicii sociale /


Natalia Guslicova // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 113-118. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1765. Motili, Natalia. Poverty as an infringement of human rights /


Natalia Motili // Rev. economică. – 2008. – Nr 2. – P. 22-26. – Rez. în lb. rom. –
Bibliogr. : 4 tit.

1766. Корня, Валентина. Социальные инновации на уровне мест-


ных сообществ / Валентина Корня // Развитие местных сообществ в Республи-
ке Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К.,
2006. – P. 110-115.

1767. Остаф, Сергей. Развитие социального капитала в обществе


через укрепление человеческого капитала / Сергей Остаф // Развитие местных
сообществ в Республике Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац.
конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 60-67.
(Vezi de asemenea Nr 1802, 1873, 1930)

316.6 Psihologie socială

97
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1768. Sava, Lucia. Moral şi imoral în societatea chişinăueană la începu-


tul secolului al XX-lea (1900-1918) / Lucia Sava // Destin românesc : ser. nouă. –
2007. – Nr 3/4. – P. 193-208 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 206-207
(55 tit.).

1769. Şleahtiţchi, Mihai. Bariere în calea transformării reprezentării so-


ciale. Cuadrinomul lui A. Neculau / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie spec.
Asistenţă soc. – 2008. – Nr 1. – P. 50-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


1770. Crăciun, Claudia. Comunicarea politică – component intrinsec al
vieţii sociale contemporane / Claudia Crăciun // Administrarea Publică. – 2008. – Nr
1. – P. 34-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1771. Patapievici, Horia Roman. Chto delat'. What's to be done. Dom-
nule Patapievici? : [referitor la democraţie : interviu cu H. R. Patapievici, filozof,
fizician rom., preş. Inst. Cultural Român : Reluat de la "Radio Europa Liberă"] / inter-
locutor : Vasile Botnaru // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 4-7 : fot.

323/324 Politică internă


(Vezi Nr 1770)

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


1772. Chamberlain-Creangă, Rebeca. Puterea de a visa : [interviu cu
doctoranda amer. R. Chamberlain-Creangă despre situaţia actuală din Transnistria]
/ interlocutor : Petru Negură; fot. : Doru Dumitru // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 14-18
: fot.

1773. Moşanu, Alexandru. O independenţă subminată : [27 august


1991 Proclamarea Independenţei Rep. Moldova] / Alexandru Moşanu // Destin ro-
mânesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 10-18. – Rez. în lb, engl.
(Vezi de asemenea Nr 1784)

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1774. Grosu, Ruslana. Formarea profesională ca element al manage-
mentului relaţiilor internaţionale / Ruslana Grosu // Edificarea statului de drept şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context
internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P.
253-260. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit. şi în notele de subsol.

1775. Kypr, Petr. "Banii trebuie investiţi în afaceri" : [interviu cu P. Kypr,


Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Cehiei în Moldova] / Agenţia
"INFOTAG" : rep. spec. // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 52-54 : fot. – Idem şi în lb.
rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1774)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1776. Bragari, Nicolae. Aspecte ale politicii de integrare a Republicii
Moldova în structurile Uniunii Europene / Nicolae Bragari // Colaborarea economică
– factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr.
2007. – Ch., 2008. – P. 121-124. – Bibliogr. : 7 tit.

1777. Chirtoacă, Natalia. Integrarea europeană a Republicii Moldova :


avantaje şi dezavantaje / Natalia Chirtoacă // Edificarea statului de drept şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţi-
onal : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 185-195. –
Rez. în bl. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1778. Druţă, Natalia. Rolul administraţiei publice centrale a Republicii


Moldova în pregătirea societăţii moldoveneşti pentru aderarea la Uniunea Europea-
nă / Natalia Druţă // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tineri-
lor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 167-175. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

1779. Ţurcan, Rina. Republica Moldova – Uniunea Europeană : proble-


matica şi rezultatele integrării / Rina Ţurcan, Iuliu Ţurcan // Colaborarea economică
– factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr.
2007. – Ch., 2008. – P. 223-226. – Rez. în lb. engl.

1780. Cernenchi, Eugen. Un diplomat moldovean din secolul al XVI-lea


– Nicolae Burlă / Eugen Cernenchi // Edificarea statului de drept şi punerea în va-
loare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional :

99
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 11-18 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : în notele de subsol.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1781. Димитров, Ю. Политическая коррупция в Молдове / Ю. Ди-
митров // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 4. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1782. Certan, Ion. Consideraţii privind repunerea în drepturi a Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova / Ion Certan // Destin românesc : ser. nouă. –
2007. – Nr 3/4. – P. 19-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33-34 (79 tit.).

1783. Golea, Anatolie. Cursul spre alegeri : [al PCRM] / Anatolie Golea
// Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 4-6 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

1784. Mocanu, Sergiu. "În Moldova e necesară schimbarea clasei politi-


ce" : [interviu cu S. Mocanu, lider al Mişcării soc.-pol. "Acţiunea Populară"] / interlo-
cutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 7-10 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1785. Iliadi, Gheorghe. Bazele metodologice ale cercetării problemelor
economiei de piaţă / Gheorghe Iliadi // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P.
3-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1786. Macari, Vadim. Caracteristica generală a sistemelor economice şi


elementele lor structurale / Vadim Macari // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1.
– P. 20-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1787. Macari, Vadim. Aprecierea şi menţinerea stabilităţii sistemelor


economice / Vadim Macari // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 15-22. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1788. Cazacu, Vitalie. Investiţiile în factorul uman – o direcţie spre dez-
voltarea ţării / Vitalie Cazacu // Colaborarea economică – factor de bază al integrării

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 212-
214.

1789. Cornea, Sergiu. Consideraţii metodice privind elaborarea fişelor


de post pentru funcţionarii din administraţia publică locală / Sergiu Cornea // Admi-
nistrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 51-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

1790. Gamanjii, A. Evaluarea funcţiei de prevenire a managementului


securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul economiei naţionale / A. Gamanjii // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 45-53 : fig., tab. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. :
6 tit.

1791. Rojco, Anatolii. Formarea mecanismului de indexare a salariului /


Anatolii Rojco // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 22-31 : tab. – Rez. în
lb. engl.

1792. Роман, Александру. Человеческие ресурсы в развитии мест-


ного сообщества : настоящее, проблемы и решения / Александру Роман //
Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии и перспективы :
Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 44-59. – Bibliogr. : 15 tit. şi în
note.
(Vezi de asemenea Nr 1760, 2052)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
1793. Grigoriev, Igor. Privatizarea : realizări şi perspective : De vorbă cu
I. Grigoriev, dir. gen. al Agenţiei Proprietăţii Publ.] / consemnare : Ion Sandu // Mol-
dova : ser. nouă. – 2008. – P. 9-11 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1794. Gorobievschi, Svetlana. Întreprinzătorul – promotor al afacerilor /
Svetlana Gorobievschi // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 109-121. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

1795. Platonov, Tamara. Parteneriat reciproc avantajos : [dintre busi-


ness şi stat] / Tamara Platonov // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 72-74. – Idem şi în lb.
rusă.

1796. Stati, Gabriel. Elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor


de firmă / Gabriel Stati // Colaborarea economică – factor de bază al integrării euro-

101
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

pene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 154-161 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1797. Чубара, Алексей. Местные партнерства : механизмы / Алек-


сей Чубара // Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии и
перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 116-122.
(Vezi de asemenea Nr 2064)

336 Finanţe
1798. Babii,Veaceslav. Bazele juridico-constituţionale ale tranziţiei în
sistemul financiar-bancar / Veaceslav Babii // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. –
P. 86-88. – Rez. în lb. engl.

1799. Bodiu, Victor. Victor Bodiu : "În viaţă nu există drumuri uşoare" :
[interviu cu dir. "Raiffeisen Leasing" Moldova : 77 de întrebări în 20 de minute] /
interlocutor : rep. rev. // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 30-34 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

1800. Buruiana, Ion. L’utilisation de l’acquis europeen pour l’introduction


de la TVA en Moldavie / Ion Buruiana // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 170-174. – Bibliogr. : 7 tit.

1801. Chicu, Tatiana. Politica valutară. Liberalizarea fluxului de capital /


Tatiana Chicu // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 227-231.

1802. Costandachi, Gheorghe. Impactul financiar al cursului de schimb


al leului moldovenesc asupra sferei sociale în condiţiile relaţiilor de piaţă în Republi-
ca Moldova / Gheorghe Costandachi // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P.
91-97 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1803. Cuhal, Radu. Aspecte conceptuale ale politicii monetare a Băncii


Naţionale a Moldovei / Radu Cuhal // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 44-48.

1804. Graur, Eleonora. Sistemul fiscal al Republicii Moldova şi contribu-


ţiile lui la acumularea resurselor financiare / Eleonora Graur, Rodica Burbulea //
Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf.
şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 166-169 : fig. – Rez. în lb. engl.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1805. Herciu, Mihaela. The financial management of the future firm –


challenges in the context of knowledge / Mihaela Herciu // Rev. economică. – 2008.
– Nr 2. – P. 70-82. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1806. Hristiuc, Liubovi. Indicele inflaţiei de bază şi metodele lui de cal-


cul / Liubovi Hristiuc // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P. 46-47. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1807. Mărgineanu, Aureliu. Aspecte ale situaţiei sistemului bancar din


Republica Moldova / Aureliu Mărgineanu // Colaborarea economică – factor de bază
al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008.
– P. 303-307.

1808. Oloinic, Corina. Estimarea modului de utilizare a activelor curente


în condiţii inflaţioniste / Corina Oloinic // Rev. economică. – 2008. – Nr 2. – P. 57-61
: tab. – Rez. în lb. fr.

1809. Rojco, Anatolie. Principiile metodice de bază ale indexării venituri-


lor băneşti ale populaţiei / Anatolie Rojco // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1.
– P. 27-35. – Rez. în lb. engl.

1810. Russov, Serghei. Rentabilitatea capitalului acoperă inflaţia : [des-


pre activitatea băncilor pe 12 luni ale anului 2007] / Serghei Russov, Victoria Soroca
// Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 26-29 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

1811. Tanas, Alexandru. Ratele BNM determină preţul banilor / Alexan-


dru Tanas // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 22-23. – Idem şi în lb. rusă.

1812. Tănase, Alexandru. "Numărul partenerilor BERD în Moldova va


creşte, la sigur": [interviu cu A. Tănase, senior banker la BERD] / consemnare de
Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 24-25 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

1813. Ursu, Dumitru. Accesul la bani ieftini : [interviu cu D. Ursu, preş. al


Comisiei Naţ. a valorilor mobiliare şi al Asoc. băncilor şi cu financiarul Veaceslav
Negruţa despre creditarea businessului din Moldova] / interlocutor : Alla Russu //
Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 78-80 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

1814. Volniţchi, Igor. Statul nu este gata de măsuri radicale? : [despre


sistemul de impozitare a persoanelor fizice] / Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 4. –
P. 44-45. – Idem şi în lb. rusă.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1815. Vrabie, Natalia. Puterea unui brand local : Interviu cu Preş. băncii
"Moldova Agroindbank", N. Vrabie / interlocutor : rep. rev. // Profit. – 2008. – Nr 4. –
P. 61-63 : fot., tab. – Idem şi în lb. rusă.

1816. Дима, Марчела. О последствиях нарушений правил оформ-


ления первичных документов / Марчела Дима, Наталья Цирюльникова // Con-
tabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 12-16 : tab.

1817. Евсюкова, Раиса. Банковский процент в условиях европей-


ской интеграции / Раиса Евсюкова // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 206-208. – Rez. în lb. engl.

1818. Петров, Олег. Экономическая эффективность инвестиций в


электрификацию железной дороги Республики Молдова / Олег Петров, Татья-
на Коваленок // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 191-200 : fig.

1819. Старицына, Людмила. Роль банков в трансформации сбере-


жений и инвестиций / Людмила Старицына, Людмила Христюк // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 181-185.

1820. Стурзу, Ион. Новое в порядке возмещения НДС из бюджета /


Ион Стурзу, Алла Литовченко // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 20-22.

1821. Цуркану, Игорь. Налог на недвижимое имущество в 2008 году


/ Игорь Цуркану, Людмила Гропа // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 17-
19 : tab.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
1822. Costandachi, Gheorghe. Aspectele social-economice şi impactul
procesului inovaţional în condiţiile ″Noii economii″ / Gheorghe Costandachi // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 69-73. – Rez. în lb. engl.

1823. Maxim, Vasile. Dezvoltarea economică şi procesele integraţioniste


din cadrul Republicii Moldova / Vasile Maxim // Colaborarea economică – factor de
bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch.,
2008. – P. 209-211 : des. – Rez. în lb. engl.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1824. Popescu, Dan. Semne de întrebare pentru secolul XXI. Petrolul :


perspective îngrijorătoare / Dan Popescu // Rev. economică. – 2008. – Nr 2. – P. 3-
6.

1825. Stratan, Alexandru. Criterii de selectare a politicii agricole / Ale-


xandru Stratan // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 82-89 : fig. – Rez. în
lb. engl.

1826. Stratan, Alexandru. Evoluţia mecanismelor economice în agricul-


tură : experienţa ţărilor Uniunii Europene / Alexandru Stratan // Colaborarea econo-
mică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23
febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 146-150 : fig.

1827. Stratan, Alexandru. Mecanisme de gestionare a proceselor eco-


nomice în agricultură / Alexandru Stratan // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1.
– P. 35-45 : fig., schemă. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1828. Ţăruş, Didina. Competitivitate şi creştere economică prin inovare :


aspecte privind evaluarea progresului / Didina Ţăruş // Economie şi Sociologie. –
2007. – Nr 2. – P. 31-44 : an. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1829. Герчиу, Виорел. Опыт DFID в развитии местных сообществ.


Проект ″Поддержка Проекту инвестиций и услуг для сельской местности″ /
Виорел Герчиу // Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии
и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 78-80 : sche-
me.

1830. Данильченко, Леонид. О нормировании рентабельности про-


даж и оборачиваемости оборотных средств / Леонид Данильченко // Colabora-
rea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 176-180. – Rez. în lb. engl.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1831. Bajura, Tudor. Perspectivele integrării europene a complexului
agroalimentar republican / Tudor Bajura // Colaborarea economică – factor de bază
al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008.
– P. 59-61.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1832. Bolbocean, Corneliu. Regional distribution of poverty in Moldova /


Corneliu Bolbocean // Rev. economică. – 2008. – Nr 2. – P. 27-33. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1833. Bulmaga, Leonid. Experimentul moldovenesc – cooperare inter-


gospodărească în agricultură / Leonid Bulmaga // Rev. de Istorie a Moldovei. –
2008. – Nr 1. – P. 3-17 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16-17 (62 tit.).

1834. Capaţina, Grigori. Repere orientative ale politicilor agricole comu-


nitare / Grigori Capaţina // Colaborarea economică – factor de bază al integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 129-
132. – Rez. în lb. engl.

1835. Cazacu, Vitalie. Elementele unei agriculturi de succes în procesul


integrării europene / Vitalie Cazacu // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 151-153.

1836. Cărbune, Diana. Transportul Republicii Moldova după 15 ani de


independenţă / Diana Cărbune // Colaborarea economică – factor de bază al inte-
grării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P.
255-260 : graf. – Rez. în lb. fr.

1837. Chistruga, Boris. Moldova şi provocarea integrării postindustriale


/ Boris Chistruga // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 56-58. – Rez. în
lb. engl.

1838. Corobceanu, Stela. Formele suportului acordat pentru creşterea


competitivităţii sectorului agrar / Stela Corobceanu // Colaborarea economică – fac-
tor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007.
– Ch., 2008. – P. 272-278 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

1839. Moroi, Elena. Căile de reducere a costului de producţie a seminţe-


lor de floarea-soarelui / Elena Moroi // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 18-
19 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1840. Petelca, Oleg. Criza managementului – obstacol în dezvoltarea


economică a Republicii Moldova / Oleg Petelca // Economie şi Sociologie. – 2007. –
Nr 1. – P. 70-76. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1841. Tărâţă, Marius. Aspecte economice ale evoluţiei restructurării în


RSSM, 1985-1991 / Marius Tărâţă // Edificarea statului de drept şi punerea în valoa-
re a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional :
Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 119-127 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1793, 1795, 2066)

338.48 Turism
1842. Lariuşina, Tatiana. Infrastructura din contul turiştilor? : [despre in-
dustria turismului din Moldova] / Tatiana Lariuşina // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 46-
47 : fot., tab. – Idem şi în lb. rusă.

1843. Lazăr, Svetlana. O invitaţie la pensiunea Frapat : [din Criuleni] =


Приглашение в пансионат "Фрапат" = An invitation to the "Frapat" pension /
Svetlana Lazăr // Moldova : ser. nouă. – 2008. – P. 42-43 : fot. – Text şi în lb. engl.,
rusă.

1844. Грибинча, Александр. Генеральная Ассамблея – высший ор-


ган всемирной туристкой организации / Александр Грибинча, Юрий Кротенко //
Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf.
şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 86-89.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
1845. Gangan, Svetlana. Dezvoltarea pieţii agricole în condiţiile actuale
/ Svetlana Gangan // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene
: Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 232-234.

1846. Strechi, Maria. ″Leasing″-ul şi rolul lui în activitatea economică ex-


ternă / Maria Strechi // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europe-
ne : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 219-222 : fig.

1847. Арикова, Зинаида. Источники конкурентоспособности в усло-


виях глобализации экономики / Зинаида Арикова // Colaborarea economică –
factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr.
2007. – Ch., 2008. – P. 71-73.

1848. Головатая, Людмила. Бенчмаркинг – современный фактор


эффективного предпринимательства / Людмила Головатая // Colaborarea eco-

107
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

nomică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23


febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 101-106 : des., tab.

1849. Кисиль, С. М. Атрибутивная конкуренция плодово-


виноградной продукции на рынке Молдовы / С. М. Кисиль // Agricultura Moldo-
vei. – 2008. – Nr 4. – P. 15 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1799)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1850. Burbulea, Rodica. Activitatea de comerţ exterior a Republicii Mol-
dova şi acţiunile de redresare / Rodica Burbulea, Eleonora Graur // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 133-138 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8
tit.

1851. Corobca, Vladimir. Disconfort financiar cauzat de circumstanţe


neprielnice : Dialog cu V. Corobca, dr. în şt. agricole, vicedir. gen. al ÎM moldo-
amer. "Sălcuţa" SRL : [despre exportul produselor vinicole] / interlocutor : Ion
Bătrînu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 22 : fot.

1852. Emilciuc, Andrei. Instituirea regimului de porto-franco în Odesa şi


Galaţi în prima jumătate a secolului al XIX-lea / Andrei Emilciuc // Edificarea statului
de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei
în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch.,
2007. – P. 71-79 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1853. Gorobievschi, Svetlana. Reforma serviciului vamal în contextul


integrării / Svetlana Gorobievschi // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 279-283. – Rez. în lb. engl.

1854. Litvin, Aurelia. Actualitatea politicii şi măsurilor promoţionale pen-


tru economia R. Moldova. Rolul Organizaţiei de Promovare a Exportului din Moldo-
va (OPEM) / Aurelia Litvin // Colaborarea economică – factor de bază al integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 125-
128.
(Vezi de asemenea Nr 1907)

339.7 Finanţe internaţionale

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1855. Chircă, Sergiu. Dolarul post-criză şi perspectivele acestuia : [pe


pieţele valutare mondiale] / Sergiu Chircă // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 69-70 : fig. –
Idem şi în lb. rusă.

1856. Iliadi, Gheorghe. Premisele şi direcţiile de perfecţionare a politicii


investiţionale în RM / Gheorghe Iliadi // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 31-34.

1857. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Investiţiile străine directe – promotor al


dezvoltării economice a statelor / Aurelia Şuşu-Ţurcan, Antonina Petreanu // Cola-
borarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-
practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 186-190 : tab. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 7 tit.

1858. Timuş, Angela. Estimarea impactului reformelor economice asu-


pra climatului investiţional în Republica Moldova / Angela Timuş, Ivan Luchian //
Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 74-81 : graf., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.

1859. Алказ, Тудор. Транспортные связи – важная и непременная


составляющая функционирования международных отношений / Тудор Алказ //
Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf.
şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 201-205. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1938)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
1860. Bâzgu, Tatiana. Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu
statele vecine (1991-2006) / Tatiana Bâzgu // Edificarea statului de drept şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţi-
onal : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 129-134. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1861. Capsîzu, Valeriu. Unele probleme ale Republicii Moldova în con-


textul lărgirii comunităţii europene / Valeriu Capsîzu, Aneta Grădinaru // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 62-66. – Rez. în lb. engl.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1862. Ciobanu, Ghenadie. Economia valorii – teorie valabilă în căile şi


modalităţile de integrare economică europeană a Republicii Moldova / Ghenadie
Ciobanu // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materia-
lele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 20-22.

1863. Maximilian, Silvestru. Unele tendinţe în relaţiile economice exter-


ne / Silvestru Maximilian, Alexandru Gribincea, Victoria Trofimov // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 12-14 : fig.

1864. Patraş, Mihai. Avantajele integrării Republicii Moldova în UE şi


dezavantajele rămânerii ei în CSI : [aspecte econ.] / Mihai Patraş // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 107-114 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.

1865. Roşca, Petru. Cooperarea internaţională prin întreprinderile mixte


: experienţa mondială / Petru Roşca // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 67-70 : tab.

1866. Ştahovschi, Ada. Globalizarea relaţiilor economice şi financiare


internaţionale / Ada Ştahovschi, Ion Borş, Olesea Bucuci // Colaborarea economică
– factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr.
2007. – Ch., 2008. – P. 291-298. – Rez. în lb. engl.

1867. Ţâu, Nicolae. Rolul relaţiilor economice internaţional în integrarea


regională / Nicolae Ţâu // Colaborarea economică – factor de bază al integrării eu-
ropene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 38-43. –
Bibliogr. : 13 tit.

1868. Варбан, Степан. Актуальная проблема экономических инте-


грационных процессов в Республике Молдова / Степан Варбан // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 75-78.

1869. Онофрей, Александр. Прогнозирование социально-


экономического развития при интеграции / Александр Онофрей // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 83-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1728)

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1870. Bontea, Oleg. Soluţionarea paşnică a diferendelor în cadrul ONU /
Oleg Bontea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 44-46. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 46 (6 tit.).

1871. Ceban, Cristina. Regimul juridic de protecţie a mediului înconjură-


tor în dreptul internaţional public / Cristina Ceban // Edificarea statului de drept şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context
internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P.
221-228. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1872. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Dreptul copilului la identitate.


Aspecte de drept internaţional / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 4. – P. 45-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1873. Cucoş, Diana. Drepturile omului şi sărăcia : [aspect int.] / Diana


Cucoş // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 35-37. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 37 (13 tit.).

1874. Cucoş, Diana. Politica Uniunii Europene în domeniul drogurilor /


Diana Cucoş // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tineri-
lor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 213-219. – Rez. în lb. engl.

1875. Cuşmir, Marcel. Considerente asupra sistemului constituţional în


statele Europei Centrale şi de Est : interpretări teoretice / Marcel Cuşmir, Carolina
Cuşmir // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 74-80. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 15 tit.

1876. Suceveanu, Natalia. Protecţia drepturilor omului în cadrul jurisdic-


ţiei europene / Natalia Suceveanu, Veronica Mihailov // Edificarea statului de drept
şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în con-
text internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. –
P. 197-203. – Rez. în lb. engl – Bibliogr. : 14 tit.

1877. Vrabie, Corneliu. Numele persoanei fizice în dreptul internaţional


privat / Corneliu Vrabie // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 75-77. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 77 (23 tit.).

111
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1878. Zmeu, Vadim. Evoluţia procesului de reformare a Consiliului de


Securitate : [în cadrul ONU] / Vadim Zmeu // Edificarea statului de drept şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţi-
onal : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 245-252. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1908)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1879. Bantuş, Natalia. Unele consideraţiuni privind legătura indisolubilă
între elementele constitutive ale statului / Natalia Bantuş // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 4. – P. 62-67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 67 (26 tit.).

1880. Buruian, Alexandru. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova


cu Acquis-ul Comunitar. Aspectele politice / Alexandru Buruian // Edificarea statului
de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei
în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch.,
2007. – P. 159-166. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1881. Panduru, Petru. Instaurarea monarhiei constituţionale şi a regimu-


lui parlamentar în România de la 1866 / Petru Panduru // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 4. – P. 81-58. – Rez. în lb. fr.

1882. Pogoneţ, Galina. Cadrul legal privind promovarea şi asigurarea


principiului transparenţii / Galina Pogoneţ // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. –
P. 90-99. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

1883. Pulbere, Dumitru. Mecanismele de protecţie a drepturilor omului


în Republica Moldova / Dumitru Pulbere // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. –
P. 62-73. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

1884. Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind modificarea şi


completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative Nr 14-XVI din
15.02.2008 : [Monitorul Oficial Nr 47-48/143 din 07.03.2008] // Avocatul poporului. –
2008. – Nr 3. – P. 27-29.

1885. Urechean, Vitalie. Dreptul constituţional al cetăţeanului la informa-


ţie : între proclamare şi realitate / Vitalie Urechean // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 4. – P. 78-80. – Rez. în lb. engl.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1886. Urechean, Vitalie. Protecţia drepturilor omului – condiţie a integră-


rii comunitare / Vitalie Urechean // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P. 55-58. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1887. Гуцуляк, В. Правовое принуждение как метод деятельности


органов публичного управления в сфере обеспечения правопорядка / В. Гуцу-
ляк, Ш. Захария // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 4. – P. 4-12. – Rez. în lb. engl. – Va
urma.
(Vezi de asemenea Nr 1782, 1893-94)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1888. Alecu, Gheorghe. Aspecte de practică judiciară privind infracţiu-
nea de ucidere din cuplă în cazul accidentelor de trafic rutier / Gheorghe Alecu //
Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 68-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 70 (11 tit.).

1889. Brînză, Sergiu. Săvârşirea infracţiunii de două sau mai multe per-
soane ca presupusă formă a participaţiei penale : demitizarea unei concepţii com-
promise / Sergiu Brînză, Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 2-17.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16-17 (83 tit.).

1890. Chirtoacă, Leonid. Terorismul – risc major la începutul mileniului


trei / Leonid Chirtoacă, Natalia Chirtoacă // Edificarea statului de drept şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional
: Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 205-212. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1891. Ciobanu, Igor. Modelul represiv de reacţie socială împotriva crimi-


nalităţii / Igor Ciobanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 21-24. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 24 (21 tit.).

1892. Gugu, Aurel. Algoritmul procesului de cercetare a locului faptei


privind furturile din apartamente / Aurel Gugu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P.
50-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 55 ( 4 tit.).

1893. Hadârcă, Igor. Delimitarea infracţiunilor prevăzute la art. 217,


2171-2176, 218 şi 219 C. pen. RM de contravenţiile administrative similare / Igor
Hadârcă // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 38-43. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 43 (13 tit.).

113
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1894. Iacuboi, Veronica. Delimitarea infracţiunii prevăzute la art. 241


"Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător" din Codul penal de faptele prevă-
zute la art. 162 "Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător" din Codul cu
privire la contravenţiile administrative / Veronica Iacuboi // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 4. – P. 56-61. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 61 (15 tit.).

1895. Reşetnicov, Artur. Metodele de falsificare a documentului : studiu


de drept penal / Artur Reşetnicov // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 47-52. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 52 (26 tit.).

1896. Ursu, Nicolae. Dreptul procurorului de a schimba competenţa ma-


terială a organelor de urmărire penală : probleme şi idei / Nicolae Ursu, Gheorghe
Malic // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 3. – P. 11-16.

1897. Ursu, Nicolae. Termenul de procedură – o garanţie a exercitării


operative a urmăririi şi examinării obiective a cauzelor penale / Nicolae Ursu // Rev.
Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 18-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : (6 tit.).

1898. Vacarov, Nadejda. Infracţiuni în domeniul informaticii / Nadejda


Vacarov // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 143-149. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

1899. Айрапетян, А. Приговор в случае с соглашением о признании


вины в уголовном процессе Республики Молдова / А. Айрапетян // Закон и
жизнь. – 2008. – Nr 4. – P. 15-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1900. Бирюков, Святослав. Интернет-мошенничество, как новый


развивающийся вид мошенничества в процессе интеграции Республике Мол-
дова в Европейскую экономику / Святослав Бирюков, Ульяна Додон // Colabora-
rea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 162-165.

1901. Файгер, А. Регламентация обоснованного риска в националь-


ном и зарубежном уголовном законодательстве : (Сравн.-прав. анализ) / А.
Файгер // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 4. – P. 33-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1751, 1753)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


1902. Bîrgău, Mihail. Unele aspecte privind cadrul juridic internaţional
de activitate a pieţii de capital / Mihail Bîrgău // Colaborarea economică – factor de

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch.,
2008. – P. 15-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1798)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
1903. Coban, Igor. Perspectivele dezvoltării instituţiei revizuirii în contex-
tul continuării reformei justiţiei civile în Republica Moldova / Igor Coban // Edificarea
statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al
Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007.
– Ch., 2007. – P. 143-148. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1877)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


1904. Dandara, Liliana. Valenţe privind problematica definirii obiectului
dreptului de uzufruct / Liliana Dandara // Edificarea statului de drept şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional
: Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 149-157. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 157 (15 tit.) şi în notele de subsol.

1905. Ţuţuianu, Ion. Reglementarea juridică a persoanelor şi bunurilor


în Legiuirea Caragea : [codul de legi al domnitorului Ion Vodă Caragea, (1812-1818)
/ Ion Ţuţuianu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 71-74. – Rez. în lb. engl.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


1906. Cebotari, Serghei. Natura juridică a acordurilor încheiate de soţi
la desfacerea căsătoriei / Serghei Cebotari // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. –
P. 53-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 55 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1872)

347.7 Drept comercial


1907. Bivol, Sergiu. Răspunderea părţilor în cadrul negocierii contracte-
lor comerciale internaţionale / Sergiu Bivol // Edificarea statului de drept şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţi-
onal : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 135-141. –
Rez. în lb. engl.

1908. Ţîganaş, Ion. Convenţiile internaţionale ce reglementează dreptul


de autor şi drepturile conexe şi implementarea acestora în sistemul naţional de

115
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

drept / Ion Ţîganaş // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniu-


lui cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a
tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 135-244. – Rez. în lb. engl.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1909. Băieşu, Sergiu. Raport privind activitatea Comisiei de Licenţiere a
profesiei de avocat : (anul 2007) / Sergiu Băieşu // Avocatul poporului. – 2008. – Nr
3. – P. 9-10 : fot.

1910. Puşcaş, Victor. Precedentul judiciar, practica judiciară şi jurispru-


denţă : (similitudini şi deosebiri) / Victor Puşcaş, Veaceslav Zaporojan // Rev. Naţ.
de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 29-34. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 34 (19
tit.).

1911. Republica Moldova. Baroul Avocaţilor. Raportul Consiliului Ba-


roului Avocaţilor din Republica Moldova prezentat Congresului Avocaţilor la 28 mar-
tie 2008 // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 3. – P. 1-9.

1912. Republica Moldova. Parlamentul. Lege pentru modificarea şi


completarea Legii Nr 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură Nr 7-XVI din
14.02.2008 : [Monitorul Oficial Nr 55-56/180 din 18.03.2008] // Avocatul poporului. –
2008. – Nr 3. – P. 26.

1913. Tănase, Alexandru. Raport privind activitatea Comisiei pentru Eti-


că şi Disciplină a Baroului Avocaţilor din Moldova pentru perioada 1 iunie 2007 – 1
martie 2008 / Alexandru Tănase // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 3. – P. 10-11 :
fot.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1914. Grecu, Viorica. Specificul probaţiunii în litigiile individuale de
muncă / Viorica Grecu // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 3. – P. 16-18. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 18 (16 tit.).

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


1915. Costachi, Gheorghe. Protecţia mediului înconjurător – concept şi
esenţă / Gheorghe Costachi, Alina Rotaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P. 40-
45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 26 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1871)

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1916. Coadă, Ludmila. Adunările zemstvei basarabene : mecanisme şi
mandate / Ludmila Coadă // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a pa-
trimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt.
an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 81-89. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în notele de subsol.

1917. Cojocaru, Svetlana. Impactul ″noului management public″ asupra


administraţiei publice din Republica Moldova / Svetlana Cojocaru // Administrarea
Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 101-108. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1918. Guceac, Ion. Factori care influenţează activitatea organelor aface-


rilor interne / Ion Guceac, Valeriu Cerba // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P. 34-39.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

1919. Morari, Maria. Cu privire la concepţia dezvoltării profesionale a


personalului din administraţia publică / Maria Morari // Administrarea Publică. –
2008. – Nr 1. – P. 151-157. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1920. Prodan-Şestacova, Liubovi. Managementul schimbării : unele


aspecte în sectorul public / Liubovi Prodan-Şestacova // Administrarea Publică. –
2008. – Nr 1. – P. 158-164. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1921. Şaptefraţi, Tatiana. Evoluţia teoriei administraţiei publice în ţările


europene / Tatiana Şaptefraţi // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 42-50. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

1922. Usturoi, Nicolae. Calaraş al Drochiei : [despre Vladimir Calaraş,


preş. raionului] / Nicolae Usturoi // Moldova : ser. nouă. – 2008. – P. 18-19 : fot. –
Tit., text şi în lb. engl.

1923. Василеску, Григоре. ″Процветающие сообщества – процве-


тающая нация″ : ознакомительная поездка в г. Унгень / Григоре Василеску //
Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии и перспективы :
Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 159-163.

1924. Влах, И. Государственная служба векторы и технологии ее


взаимодействия с институтами гражданского общества / И. Влах // Закон и
жизнь. – 2008. – Nr 4. – P. 12-15.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1925. Калараш, Владимир. Активная жизненная позиция : [диалог с


В. Калараш, пред. района Дрокия] / беседовал Николай Устурой // Moldova :
ser. nouă. – 2008. – P. 20-21 : fot.

1926. Малкоч, Людмила. Развитие местных сообществ в Республи-


ке Молдова : факторы, модели, результаты, вызовы / Людмила Малкоч // Раз-
витие местных сообществ в Республике Молдова : реалии и перспективы :
Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 25-36.

1927. Порумбеску, Аурелия. Формирование бюджетов администра-


тивно-территориальных единиц и роль финансовых средств в развитии мест-
ных сообществ / Аурелия Порумбеску // Развитие местных сообществ в Рес-
публике Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. –
К., 2006. – P. 68-73 : diagr., scheme.

1928. Шалару, Георге. Эффективное местное управление и граж-


данское участие / Георге Шалару // Развитие местных сообществ в Республике
Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006.
– P. 37-43.
(Vezi de asemenea Nr 1789, 1887)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1929. Rojco, Anatolii. Perfecţionarea aspectelor metodice de calculare
a mărimii valorice minimului de existenţă / Anatolii Rojco // Economie şi Sociologie.
– 2007. – Nr 1. – P. 82-90 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

1930. Rojco, Anatolii. Perfecţionarea mecanismului de indexare a pen-


siilor în Republica Moldova / Anatolii Rojco, Zoia Stremenovscaia // Economie şi
Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 62-69 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5
tit.

1931. Рожко, Анатолий. Модели социальной защиты в странах ЕС и


использование опыта их функционирования в Молдове / Анатолий Рожко //
Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf.
şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 49-55 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 1928)

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

368 Asigurări
1932. Costandachi, Gheorghe. The analysis of healtm maintenance
restructure from the vision of the obligatory medical insurance / Gheorghe
Costandachi // Rev. economică. – 2008. – Nr 2. – P. 34-45. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

1933. Dolghi, Cristina. Integrarea sistemului naţional de asigurări cu pi-


aţa internaţională de asigurări / Cristina Dolghi // Colaborarea economică – factor de
bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch.,
2008. – P. 235-238. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1934. Petrov, Viorica. "Vom fi deosebiţi prin corectitudine şi siguranţă fi-


nanciară" : [interviu cu V. Petrov, dir. gen. al companiei "IPB Delta Asigurări"] / inter-
locutor : rep. rev. // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 42. – Idem şi în lb. rusă.

1935. Сырбу, Виктория. Международное регулирование предпри-


нимательской страховой деятельности, как активный фактор глобализации /
Виктория Сырбу // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 94-97. – Rez. în
lb. engl.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1936. Plugaru, Lidia. Accesul tinerilor la educaţie şi calitatea învăţămân-
tului în Republica Moldova / Lidia Plugaru // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1.
– P. 109-117 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit

1937. Иовчу, Михаил. Перспективы развития дистанционного


образования в рамках интеграции национальной образовательной системы в
европейскую / Михаил Иовчу // Colaborarea economică – factor de bază al inte-
grării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P.
215-218.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1938. Şchiopu, Constantin. Compoziţiile şcolare : paralela şi sinteza /
Constantin Şchiopu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 13-17.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1939. Şchiopu, Constantin. Studierea elementelor de versificaţie : [lit.


rom. în cl. a 5-6-a] / Constantin Şchiopu // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P.
201-206.

1940. Vornic, Roxana Antoinette. Studiul literaturii şi dezvoltarea inteli-


genţei emoţionale : [la lecţiile de lit. rom.] / Roxana Antoinette Vornic // Limba Ro-
mână. – 2008. – Nr 3/4. – P. 8-12. – Bibliogr. : 4 tit.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară


1941. Patraşcu, Dumitru. Evaluarea performanţelor cadrelor didactice şi
managerilor educaţionali / Dumitru Patraşcu, Valentin Crudu // Administrarea Publi-
că. – 2008. – Nr 1. – P. 130-142 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1942. Синицару, Лариса. Особенности ролевой игры современных
дошкольников / Лариса Синицару // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. –
2008. – Nr 1. – P. 45-49 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1943. Eţco, Diana. Bursieri români la Seminarul Teologic din Chişinău şi
reflectarea unor aspecte din cadrul activităţii acestei instituţii / Diana Eţco // Edifica-
rea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual
al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart.
2007. – Ch., 2007. – P. 107-113. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1944. Fisticanu, Tatiana. O frumoasă tradiţie academică : [Conf. şt. stu-


denţească sub genericul "Tineretul de azi – viitorul de mâine" la USM, Fac. de Lite-
re] / Tatiana Fisticanu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 18-19.

1945. Spătaru, Tatiana. Analiza cantitativ-calitativă a tezelor de doctorat


în domeniul dreptului, confirmate în anul 2007 de către Consiliul Naţional de Acredi-
tare şi Atestare / Tatiana Spătaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P. 4-33. – An. :
Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliu-
lui Naţional pentru Acreditare şi Atestare din anul 2007.

1946. Universitatea din Cernăuţi : (studiu retrospectiv) / Serafim Florea,


Vasile Pavel, Nicolae Bileţchi [et al.] // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr
3/4. – P. 91-101. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
391/395 Etnografie
1947. Квилинкова, Е. Н. Исторические и этнографические источники
по традиционной духовной культуре гагаузов / Е. Н. Квилинкова // Rev. de Isto-
rie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 76-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
84-85 (34 tit.).

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1948. Arapu, Valentin. Mediul şi sănătatea / Valentin Arapu // Economie
şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 109-113. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.

1949. Sîrodoev, Igor G. Vulnerability to water scarcity in Moldova : iden-


tification of the regions / Igor G. Sîrodoev, C. Gregory Knight // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 159-166 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2023)

53 FIZICĂ
536 Căldură. Termodinamică
1950. Гросу, Ф. П. Электроизотермическая конвекция и ее роль в
процессе теплообмена / Ф. П. Гроссу, М. К. Болога // Электронная обработка
материалов. – 2008. – Nr 3. – P. 25-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 31 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1951. Pohilă, Vlad. Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a so-
cietăţii : [pe marginea cărţii ″Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere″ de Ghe-
orghe Duca, Ch., Ştiinţa, 2007] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 101-
105.

544 Chimie fizică


1952. Зеленцов, В. И. Влияние температуры на равновесие и кине-
тику адсорбции фторид-ионов термообработанными оксигидратами Al / В. И.
Зеленцов, Т. Я. Дацко, Е. Е. Дворникова // Электронная обработка материалов.
– 2008. – Nr 3. – P. 50-58 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 23 tit.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
1953. Puţuntică, Anatolie. Utilizarea indicelui pluviometric Angot în stu-
diul regimului precipitaţiilor atmosferice de pe teritoriul Republicii Moldova / Anatolie
Puţuntică // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 174-
178 : fig., tab. – Bibliogr. : 4 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1954. Miroliubov, Trifan. Valoarea omului : (Academicianul Boris Melnic
la 80 de ani) / Trifan Miroliubov // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2008. – Nr 1. – P. 191.

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


1955. Baitchorov, Vladimir. Ecological risk value assessment as an in-
dex of water quality : (on the example of Dnepr river) / Vladimir Baitchorov, Ion
Toderaş, Adriana Miron // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. –
Nr 3. – P. 75-82 : fig., tab. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1949)

576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie


576.8 Parazitologie
1956. Свойства экзополисахаридов ризосферных флуоресцирую-
щих бактерий рода Pseudomonas / Е. Е. Еминова, Л. Д. Варбанец, В. Н.
Васильев [et al] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. –
P. 121-127 : tab. – Bibliogr. : 16 tit.

579 Microbiologie
1957. Братухина, Антонина. Влияние лиофилизации на биосинте-
тическую активность Stretomyces massasporeus CNMN-36 // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 117-121 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2059)

58 BOTANICĂ
1958. Dascaliuc, Al. Determinarea termotoleranţei la Quercus robur L.
cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor / Al. Dascaliuc, P. Cuza, L. Ţîcu //

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 40-47 : fig. –


Bibliogr. : 10 tit.

1959. Dascaliuc, Alexandru. Change of apple (Malus domestica Brokh)


seed germination capacity during stratification / Alexandru Dascaliuc // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 17-26. – Bibliogr. : 28 tit.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1960. Гараева, О. И. Особенности экскреции продуктов азотистого
метаболизма у пловцов при интенсивных физических нагрузках и эмоциональ-
ном стрессе соревнований / О. И. Гараева // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 10-17 : tab. – Bibliogr. : 22 tit.

1961. Шептицкий, В. А. Гормональная регуляция мембранного пи-


щеварения углеводов / В. А. Шептицкий // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 4-9. – Bibliogr. : 48 tit.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii
1962. Graur, E. Monitorizarea factorilor de stres şi impactul acestora
asupra sănătăţii şi crizelor conducătorului / E. Graur // Economie şi Sociologie. –
2007. – Nr 1. – P. 102-108. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1963. Friptuleac, Grigore. Nicolae Opopol – savant, medic-igienist de
performanţă / Grigore Friptuleac // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2008. – Nr 1. – P. 189-190.
(Vezi de asemenea Nr 1948)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 2012)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

123
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1964. Croitor, Gheorghe. Importanţa studiului radiologic în planningul


pre-operator şi evaluarea postoperatorie în endoprotezarea şoldului / Gheorghe
Croitor // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 73-76 : tab
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2001)

616 Patologie. Medicină clinică


1965. Boleac, Diana. Anestezia combinată spinală peridurală în trata-
mentul chirurgical al urgenţelor traumatologice / Diana Boleac, Serghei Şandru,
Serghei Cobîleţchi // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P.
64-67 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1966. Ciobanu, Gheorghe. Managementul calităţii şi evaluarea servicii-


lor asistenţă medicală urgentă / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 159-174 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
23 tit.

1967. Ciobanu, Gheorghe. Scorurile de severitate în managementul


bolnavului poli-traumatizat critic / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 27-33 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
13 tit.

1968. Criteriile de diagnostic precoce şi prognostice a evoluţiei maladii-


lor alergice la copii / Liubov Vasilos, Ala Cojocaru, Marina Aramă [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 21-24 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 8 tit.

1969. Stratulat, P. Congresul V Mondial de Medicină Critică Pediatrică –


ameliorarea calităţii terapiei intensive pediatrice şi neonatale prin schimb de experi-
enţă / P. Stratulat, Ala Curteanu, Ana Miron // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1.
– P. 59-64.

1970. Studierea prezenţei granulelor neurosecretorii prin microscopia


electronică a cancerului endometrial / L. Guţu, D. Sofroni, A. Cernîi [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 50-53 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7
tit.
(Vezi de asemenea Nr 2000, 2006-07)

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1971. Crivceanschi, Lev. Variabilitatea intervalelor ″R-R″ şi ″Q-T″ ca


predictori ai riscului înalt de moarte subită cardiacă la pacienţii cu contuzia cordului /
Lev Crivceanschi // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P.
86-87 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1972. Grosu, Aurel. Sincopa la adulţi : terminologie, clasificare, strategie


diagnostică / Aurel Grosu, Aurelia Răducanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 88-98 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
28 tit.

1973. Stamati, Adela. Strategia actuală a tratamentului de durată cu SS-


blocante în cardiomiopatia dilatativă la copii / Adela Stamati // Bul. de perinatologie.
– 2008. – Nr 1. – P. 39-42 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1999, 2008)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1974. Aramă, Marina. Optimizarea terapiei imunomodulatoare în astmul
bronşic la copii / Marina Aramă // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 33-35 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

1975. Losîi, Oleg. Recuperarea copiilor cu hipoacuzie neurosenzorială


profundă bilaterală prin implantul cohlear / Oleg Losîi // Psihologie. Pedagogie spec.
Asistenţă soc. – 2008. – Nr 1. – P. 30-35 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1976. Accidente şi complicaţiile traumatismelor regiunii faciale / Dumitru
Hiţu, Dumitru Şcerbatiuc, Oxana Moraru, Afanasie Hâţu // Bul. Acad. de Şt. a Mol-
dovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 183-187 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 15 tit.

1977. Dolghii, Andrei. Rolul hemostazei endoscopice în tratamentul


hemoragiilor nonvariceale ale tractului digestiv superior / Andrei Dolghii // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 41-46 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1978. Topalo, Valentin. Metodă miniinvazivă de instalare a implantelor


dentare endoosoase / Valentin Topalo, Oleg Dobrovolschi // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 153-156. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1979. Tratamentul non-operator al traumatismelor hepatice închise –


oportunitate chirurgicală / Gheorghe Rojnoveanu, Gheorghe Ghidirim, Radu Gurghiş
[et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 130-135 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 25 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2011)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


1980. Managementul pacienţilor cu trauma renală în condiţiile secţiei
Urologie a CNŞPMU / Alin Axenti, Ion Dumbrăveanu, Dumitru Poneatenco [et al.] //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 34-36 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1981. Nefrostomia percutană ecoghidată în tratamentul urgenţelor uro-


logice / Ion Dumbraveanu, Adrian Tanase, Dorin Tanase [et al.] // Bul. Acad. de Şt.
a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 60-62. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

1982. Negru-Mihalachi, Rodica. Tulburări ale metabolismului calciului-


fosfor la pacienţii trataţi prin hemodializă cronică / Rodica Negru-Mihalachi, Dumitru
Mastak, Liliana Groppa // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1.
– P. 102-104. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1983. Particularităţi în tratamentul anemiei renale cu eritropoietină / Ro-


dica Negru-Mihalachi, Dumitru Mastak, Andrei Vasilev, Rodica Cazacu // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 135-138 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 12 tit.

1984. Rezneac, Larisa. Managementul insuficienţii renale acute / Larisa


Rezneac // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 175-183.
– Rez. în bl. rom., engl. – Bibliogr. : 30 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


1985. Covalciuc, Gr. Actualizarea algoritmului clinico-terapeutic
spondiloartritelor seronegative la copii / Gr. Covalciuc // Bul. de perinatologie. –
2008. – Nr 1. – P. 43-45 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

1986. Darciuc, Mihail. Problema decimentării şi mobilizării


endoprotezelor de şold / Mihail Darciuc // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale.
– 2008. – Nr 1. – P. 106-111. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1987. Gornea, Filip. Fractura bilaterală de gambă în cadrul polifracturilor


la pacienţii geriatrici / Filip Gornea, Victor Zelenschi, Valeriu Andronic // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 156-158. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1988. Revenco, Ninel. Influenţa factorilor clinici şi genetici asupra pro-


gresiei modificărilor radiologice în artrita cronică juvenilă / Ninel Revenco // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 36-39 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8
tit.

1989. Tehnologii moderne în artroplastia totală de genunchi / Mihail


Darciuc, Gheorghe Croitoru, Filip Gornea [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 55-60. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1964, 2005, 2010)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1990. Ciobanu, Gheorghe. Managementul organizatoric şi terapeutic al
accidentelor vasculare cerebrale / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldo-
vei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 7-19 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

1991. Ciobanu, Ludmila. Patriarhul neurologiei autohtone : (Acad.


Diomid Gherman la 80 de ani) / Ludmila Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 192.

1992. Coropceanu, Diana. Particularităţile clinico-evolutive şi terapeuti-


ce în epilepsia mioclonică severă / Diana Coropceanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldo-
vei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 62-64. – Rez. în lb. rom., engl.

1993. Dutca, Grigore. Corecţia hiperhomocisteinemiei cu preparatul


combinat ferro-folgamma la pacienţii cu AVC ischemic / Grigore Dutca // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 83-85. – Rez. în bl rom., engl. –
Bibliogr : 9 tit.

1994. Ganea, Mihail. Evoluarea consecinţelor tardive ale traumatismelor


craniocerebrale / Mihail Ganea // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008.
– Nr 1. – P. 111-115 : diagr. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1995. Grigor, Viorel. Evaluarea tratamentului intensiv cu insulină în ca-


drul managementului acut al AVC ischemic / Viorel Grigor // Bul. Acad. de Şt. a

127
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 143-147 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

1996. Grosu, Aurel. Aspecte epidemiologice ale pierderii tranzitorii de


conştienţă/sincopelor / Aurel Grosu, Aurelia Răducanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldo-
vei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 50-55. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20
tit.

1997. More, Valeriu. Unele particularităţi statistice ale pacienţilor cu ac-


cidente vasculare cerebrale trataţi conservativ în secţia neurologie BCV a Centrului
Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgenţă / Valeriu More, Viorel Grigor // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 147-150 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl.

1998. Railean, Gh. Caracteristica dereglărilor vegetative la copii cu miş-


cări involuntare organice şi funcţionale, preponderent motorii / Gh. Railean // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 25-28 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
10 tit.

1999. Zota, Eremei. Accidentele vasculare cerebrale în municipiul Chişi-


nău : realizări şi probleme / Eremei Zota, Stanislav Groppa, Diana Manea // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 46-49 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1754)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


2000. Şandru, Serghei. Particularităţile anesteziei la pacientul vârstnic
în urgenţa ortopedică / Serghei Şandru // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale.
– 2008. – Nr 1. – P. 104-106 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

617.3 Ortopedie
2001. Podometria computerizată în examinarea biomecanică a patolo-
giei plantei / Gheorghe Croitor, Alexandru Beţişor, Liviu Volentir, Pavel Lavrentiev //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 76-79. – Rez. în lb.
rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 1987)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


2002. Chele, Nicolae. Metoda de fixare şi menţinere a dimensiunii verti-
cale de ocluzie la accidentaţii cu fracturi de mandibulă şi edentaţii extinse / Nicolae

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Chele // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 123-126. –


Rez. în lb. rom., engl.

2003. Croitor, Petru. Unele aspecte ale tratamentului contemporan al


fracturilor de acetabul / Petru Croitor // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2008. – Nr 1. – P. 126-130 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2004. Gornea, Filip. Tratamentul chirurgical al fracturilor metaepifizei


distale de radius / Filip Gornea, Alina Glavan // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 79-83 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2005. Pascari, Vasile. Unele aspecte ale tratamentului chirurgical al pa-


cienţilor cu fracturi închise ale membrelor / Vasile Pascari // Bul. Acad. de Şt. a Mol-
dovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 150-153 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

2006. Priorităţi direcţionale de pregătire preoperatorie a copiilor operaţi


pentru malformaţii colorectoanale şi perinatale agravate de colostază cronică / G.
Boian, T. Pasicovskaia, V. Boian, A. Garbi // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. –
P. 13-20 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

2007. Rezecţii şi anastomoze primare în condiţii de ocluzie tumorală


completă a colonului stâng – studiu pilot / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Ion
Gagauz [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 20-
24 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2008. Şandru, Sergiu. Măsurile specifice de profilaxie intraoperatorie a


complicaţiilor trombembolice în colecistectomiile laparascopice urgente / Sergiu
Şandru, Vitalie Casian, Oleg Codreanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale.
– 2008. – Nr 1. – P. 98-102 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 30 tit.

2009. Şcerbatiuc, Dumitru. Consecinţele traumelor regiunii maxilo-


faciale şi metodele de tratament, cu utilizarea unor căi moderne în scopul optimizării
regenerării tegumentare / Dumitru Şcerbatiuc, Natalia Rusu, Mihai Cebotari // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 119-123. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

2010. Tratamentul leziunilor vaselor magistrale ale membrelor / Anatolie


Calistru, Igor Şapovalov, Ion Oloer [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medi-
cale. – 2008. – Nr 1. – P. 37-41 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2011. Utilizarea vacuum aspiraţiei (V.A.C.) în tratamentul chirurgical al


pancreatitei acute severe infectate / Gheorghe Ghidirim, Ion Gagauz, Igor Mişin [et
al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 24-27. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1979)

618 Ginecologie. Obstetrică


2012. Acidul folic : influenţa asupra sarcinii şi lactaţiei / V. Friptu, M.
Aldiabat, Corina Cardaniuc, M. Surguci // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P.
57-59. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

2013. Gladun, S. Particularităţile modificărilor histologice ale mucoasei


vaginului în funcţie de metoda de pregătire preoperatorie aplicată femeilor cu pr o-
laps genital în postmenopauză / S. Gladun // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. –
P. 45-50 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

2014. Iavorschi, Ana. Ruperea prematură a membranelor – studiu clinic


/ Ana Iavorschi // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 53-56 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

2015. Miron, Anna. Nivelele serice ale citokinelor proinflamatorii IL-1α,


IL-1β, IL-6, TNF-α la nou-născuţii prematuri şi la termen în depistarea procesului
inflamator şi sechelelor neurologice / Anna Miron, P. Stratulat, Larisa Spinei // Bul.
de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 28-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 23 tit.

2016. Stratulat, P. Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul ocrotirii


sănătăţii mamei şi copilului în Republica Moldova timp de 20 ani : realizări şi per-
spective / P. Stratulat // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 3-13 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 1970)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
2017. Evoluţia pieţei energiei electrice în anul 2007 // Energia. – 2008. –
Nr 1. – P. 10-12 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

2018. Republica Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementare în


Energetică. Privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice şi de

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

livrare a energiei termice consumatorilor finali : Hotărârea Nr 276 din 18.01.2008 :


[Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 13 (3106) din 19.01.2008] // Energia. – 2008. –
Nr 1. – P. 8 : tab. – An. 1-3 : Tarifele la energia electrică; Tarifele plafon la energia
termică; Tarifele la apa de adaos tratată chimic. – Idem şi în lb. rusă.

2019. Republica Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementare în


Energetică. Privind tarifele la energia electrică : Hotărârea Nr 277 din 18. 01. 2008 :
[Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 13 (3106) din 19. 01. 2008] // Energia. – 2008.
– Nr 1. – P. 9 : tab. – An. : Tarifele plafon la energia electrică. – Idem şi în lb. rusă.

2020. Roşca, Petru. Nivelul asigurării ţărilor UE cu resurse energetice /


Petru Roşca, Leonid Roşca, Gabriel Stati // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1.
– P. 14-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
621.3 Electrotehnică
621.35 Tehnică electrochimică
2021. Борцой, Т. В. Упрочняющие и разупрочняющие процессы в
гальванических железных осадках при изнашивании трением / Т. В. Борцой //
Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 3. – P. 11-16 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Accelera-


toare de particule. Tuburi cu raze X
2022. Баранов, С. А. Экспериментальное измерение остаточных
напряжений в микропроводе / С. А. Баранов, С. С. Стоянов // Электронная
обработка материалов. – 2008. – Nr 3. – P. 97-98 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


2023. Bulimaga, Constantin. Elaborarea schemei conceptuale de ges-
tionare şi aplicarea unor criterii de evaluare a deşeurilor toxice / Constantin
Bulimaga // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 145-
151 : tab. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1952, 2018)

131
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
2024. Boboc, Nicolae. Consideraţii cu privire la evoluţia peisajelor silvice
pe teritoriul Republicii Moldova / Nicolae Boboc, Iurie Bejan, Pavel Ţîţu // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 137-144 : fig. – Bibliogr. :
16 tit.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2025. Coronovschi, A. Impactul regimurilor de umiditate a solului asupra
direcţiei procesului de solificare a cernoziomului tipic moderat humifer / A.
Coronovschi, A. Tărîţă, V. Jabin // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2007. – Nr 3. – P. 166-174 : fig., tab. – Bibliogr. : 18 tit.

2026. Lungu, Marina. Starea de calitate a solurilor cenuşii luto-argiloase


din Moldova Centrală / Marina Lungu // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 4-
12 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

631.5 Lucrări agricole


2027. Barbacar, Nicolae. Aspecte genetice şi moleculare la unele plante
superioare : Eficienţa marcherilor moleculari din sistemul de reproducere al plantelor
/ Nicolae Barbacar // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3.
– P. 60-67 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

2028. Соотношение селена и серосодержащих аминокислот в


сельскохозяйственных растениях / Семен Тома, Марина Капитальчук, Надеж-
да Голубкина, Галина Постолатий // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 33-39 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
2029. Combaterea bolilor şi dăunătorilor la clonele de viţă nobilă din viile
ÎM "VISMOS" SA / Vitalie Cebanu, Mihail Cuharschi, Petru Lucic [et al.] // Viticultura
şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 9-11 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2030. Timuş, Asea. Studiul bioecologiei gândacului vestic al porumbului


/ Asea Timuş, Pavel Covali // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 19-21 : fot.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
2031. Bondarenco, Ecaterina. Molecular characterization of some
resistance (R) genes maize genotypes under pathogenic attack / Ecaterina
Bondarenco, Nicolae Barbacar // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2007. – Nr 3. – P. 68-74 : fig., tab. – Bibliogr. : 21 tit.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
2032. Acţiunea erbicidului Basta asupra proteosintezei la tutunul
transgenic / Maria Duca, Aliona Glijin, Victor Lupaşcu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 26-33 : fig. – Bibliogr. : 31 tit.

2033. Expresia genelor CsLFY şi bar la nivel de transcripţi / Maria Duca,


Aliona Glijin, Marta L. Orozco-Cardenas [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 55-60 : fig. – Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1839)

634 Horticultură în general


2034. Куликова, Людмила. Особенности структуры акарокомплек-
сов фруктовых насаждений / Людмила Куликова // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 92-97 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1849)

634.8 Viticultură
2035. Ciobanu, Tudor. Producem numai soiuri solicitate pe piaţă : [des-
pre realizarea viţelor altoite din ÎM "Sauron"] / Tudor Ciobanu // Viticultura şi Vinifica-
ţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 5,8. – Idem şi în lb. rusă.

2036. Nicolaescu, Gheorghe. Lucrările principale în plantaţiile viticole şi


pepiniere în lunile mai-iunie / Gheorghe Nicolaescu, Andrei Ştirbu // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 14-15 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2037. Panuţa, Marta. Influenţa gradului şi termenului de executare a pli-


vitului asupra cantităţii şi calităţii recoltei la soiul Sauvignon / Marta Panuţa, Vera
Ciobanu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 25-26 : tab. –
Bibliogr. : 7 tit. – Idem şi în lb. rusă.

2038. Perstniov, Nicolae. Îngrijirea viilor tinere de soiuri pentru masă /


Nicolae Perstniov, Elizaveta Moroşan // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008.
– Nr 2. – P. 6-8 : fig. – Bibliogr. : 18 tit. – Sfârşit. Începutul : Nr 1, 2008. – Idem şi în
lb. rusă.

2039. Topală, Ştefan. Sterilitatea polenului viţei de vie şi metodele de


restabilire a fertilităţii acesteia / Ştefan Topală, Eugen Alexandrov // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 12-13 : fig. – Rez. în lb. engl. – Idem şi în
lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1849, 2029, 2060)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2040. Jacota, A. Genotypic correlations and some peculiar features of
cold resistance trait inheritance at different ontogenetic stages in tomato / A. Jacota,
L. Polesskaya, M. German // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007.
– Nr 3. – P. 48-55 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.

2041. Stepanov, V. Producerea industrială a ciupercilor în Republica


Moldova : realizări şi perspective / V. Stepanov, A. Dvornina, V. Rudic // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 112-117 : fig. – Bibliogr. :
12 tit.

2042. Stepanov, V. Tulpini noi comerciale ale ciupercii Pleurotus


ostreatus (Jacq. : Fr) Kumm – obiecte biotehnologice de perspectivă / V. Stepanov,
V. Rudic // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 97-
105 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţi-


rea animalelor domestice
2043. Шуманский, А. Современные технологии реконструкции
животноводческих помещений / А. Шуманский, В. Радионов // Agricultura Mol-
dovei. – 2008. – Nr 4. – P. 22-25 : fig.

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2044. Москалик, Рамон. Иммунно-ферментный анализ повышает


уровень диагностики и эффективность оздоровления крупного рогатого скота
от лейкоза / Рамон Москалик, Светлана Балов // Agricultura Moldovei. – 2008. –
Nr 4. – P. 25-27 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2045. Albot, Nata. Nata şi natalitatea : [de vorbă cu N. Albot, prezenta-
toare, dir. la "PRO FM" Chişinău] / consemnare de Ina Jeltov; fot. : Roman Rîbaliov
// Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 20-29 : fot.

2046. Бугаян, Каролина. План моего успеха, или Успеть все! : [ин-
тервью с фин. дир. компании "Moldcell" К. Бугаян] / беседовала Ольга Короте-
вич // Aquarelle. – 2008. – Nr 4. – P. 16-20 : fot.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


(Vezi Nr 1818, 1859)

656.1 Transport rutier


2047. Spînu, Veronica. Convenţia relativă la contractul de transport in-
ternaţional de mărfuri pe şosele / Veronica Spînu // Edificarea statului de drept şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context
internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P.
177-184. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

656.6 Transport pe apă, transport naval


2048. Bârdan, Veaceslav. Evoluţia transporturilor navale de mărfuri din
ultimul secol / Veaceslav Bârdan // Colaborarea economică – factor de bază al inte-
grării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P.
318-322. – Rez. în bl. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

657 Contabilitate
2049. Bucur, Vasile. Modificarea provizioanelor pentru reparaţia mijloa-
celor fixe şi contabilitatea acestora / Vasile Bucur // Contabilitate şi audit. – 2008. –
Nr 4. – P. 67-72 : tab.

2050. Nederiţa, Alexandru. Cum să implementăm noua Lege a contabi-


lităţii / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 23-35 : tab.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2051. Ursu, Veronica. Aspecte conceptuale ale monitorizării şi evaluării


/ Veronica Ursu // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P. 77-81. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. : 6 tit.

2052. Захарченко, Ирина. Об особенностях бухгалтерского учета


заработной платы / Ирина Захарченко // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P.
56-66 : tab.

2053. Недерица, Александр. Некоторые вопросы, связанные с со-


ставлением и применением первичных документов / Александр Недерица //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 9-11.

2054. Обзор законодательных и нормативных документов : (янв.-


апр. 2008 г.) : [бух. учет и налогообложение] / обзор. подгот. : Геннадий Бежан
// Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 75-78.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2055. Beşliu, Iurie. Impactul structurii capitalului asupra valorii întreprin-
derilor / Iurie Beşliu // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P. 57-69 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


(Vezi Nr 1752)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
2056. Piaţa produselor petroliere a Moldovei în anul 2007 // Energia. –
2008. – Nr 1. – P. 24-29 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

2057. Republica Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementare în


Energetică. Privind tarifele la gazele naturale : Hotărârea Nr 275 din 18 ian. 2008 :
[Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 13 (3106) din 19.01.2008] // Energia. – 2008. –
Nr 1. – P. 7 : tab. – An. : Tarifele la gazele naturale. – Idem şi în lb. rusă.

2058. Republica Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementare în


Energetică. Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a
gazelor naturale în scopuri comerciale : Hotărârea Nr 259 din 23. 08. 2007 : [Moni-
torul Oficial al Rep. Moldova Nr 28-29/71 din 08. 02. 2008] // Energia. – 2008. – Nr

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1. – P. 17-23 : tab. – An. : Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor


naturale în scopuri comerciale. – Idem şi în lb. rusă.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.1 Industrii microbilogice
2059. Screeningul drojdiilor de perspectivă pentru biotehnologii de pro-
ducere a sterolilor / Agafia Usatîi, Elena Molodoi, Elena Chiriţă [et al.] // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 106-111 : fig., tab. –
Bibliogr. : 11 tit.

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului


2060. Aprecierea tehnologică a unor clone de struguri utilizate la produ-
cerea vinurilor – materie primă pentru spumante / Nicolae Taran, Eugenia
Soldatenco, Pavel Glavan [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr
2. – P. 20-21 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

2061. Compoziţia fizico-chimică a vinurilor din regiunea vitivinicolă Sud /


Emil Rusu, Leonora Obadă, Anatol Mîndru [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Mol-
dova. – 2008. – Nr 2. – P. 18-19 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

2062. Gaina, Boris. Problema calităţii mediului şi a produselor


vitivinicole / Boris Gaina, Gheorghe Arpentin, Rodica Sturza // Agricultura Moldovei.
– 2008. – Nr 4. – P. 12-14 : fot.

2063. Netreba, Ludmila. O necesitate stringentă :: Dialog cu L. Netreba,


şef Direcţie politici tehnologice în complexul vitivinicol al Agenţia "Moldova-Vin",
doctor în şt. tehn. : [despre profesia de somelier] / consemnare de Vasile Odoleanu
// Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 27-28 : fot. – Idem şi în lb.
rusă.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


2064. Lisnic, Ala. Pîinea cea de toate zilele … : [interviu cu A. Lisnic, dir.
firmei "Testor" SRL din Soroca] / interlocutor : Ignat Berbeci // Moldova : ser. nouă.
– 2008. – P. 22-23 : fot. – Tit., text şi în lb. engl.

2065. Бербечь, Игнат. Рождение вкусного хлеба : [об Алле Лисник,


дир. фирмы "Testor" SRL, Сорока] / Игнат Бербечь // Moldova : ser. nouă. –
2008. – P. 24 : fot.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
2066. Russu, Alla. "Zorile" SA : Fabrica are potenţial! / Alla Russu // Pro-
fit. – 2008. – Nr 4. – P. 64-65. – Idem şi în lb. rusă.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
2067. Şlapac, Mariana. The new comparative discipline : [despre
castelologie – domeniu al arhitecturii] / Mariana Şlapac // Rev. de Istorie a Moldovei.
– 2008. – Nr 1. – P. 68-75. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 26 tit.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2068. Cauş, Doina. Tudor Zbârnea, sau Confesiunea culorilor : [file des-
pre creaţia pictorului] / Doina Cauş // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 21 : fot.

2069. Cojocaru, Aurelia. Klimt … nod gordian cu lesa libertăţii : [despre


Gustav Klimt (1862-1918), pictor austriac] / Aurelia Cojocaru // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 2. – P. 24-25 : fot.

2070. Guţu, Leonardo. Baştina – axa identitară : [interviu cu pictorul L.


Guţu] / interlocutor : rep. rev. // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 160-162 :
reprod. color.

2071. Romanescu, Eleonora. ″Mi-a fost foarte greu să mă acomodez la


nouă viaţă. Am trecut printr-o criză sufletească imensă. Totul mi se părea pierdut.
M-a salvat pictura″ : [interviu cu pictoriţa E. Romanescu] / consemnare : Calina
Trifan // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 35-45. – Rez. în lb.
engl.

78 MUZICĂ
2072. Aldea-Teodorovici, Cristi. Cristo funk : [file din biogr. interpretului]
/ Cristi Aldea-Teodorovici; fot. : Roman Rîbaliov // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 36-
41 : fot.

2073. Borş, Iurie. Businessman şi mecena : [interviu cu Iu. Borş, creator


de mobilă şi fondatorul Orchestrei "Creator-Art"] / interlocutor : Irina Ropot // Moldo-
va : ser. nouă. – 2008. – P. 15-17 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2074. Cociarov, Galina. Ilian Gîrneţ – un violonist-minune / Galina


Cociarov // Moldova : ser. nouă. – 2008. – P. 52-53 : fot. – Tit., text şi în lb. engl.,
rusă.

2075. Mahu-Choffel, Victoria. Fata care apare şi … dispare : [interviu cu


V. Mahu-Choffel, interpretă de muz. uşoară, în prezent stabilită în Franţa] / interlo-
cutor : Victoria Cuşnir // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 46-49 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2076. Арнтгольц, Татьяна. Татьяна Арнтгольц : Я жила на деньги от
продажи щенков : [интервью с рос. киноактрисой] / записала Екатерина Быдзи-
на // Aquarelle. – 2008. – Nr 4. – P. 22-26 : fot.

2077. Тимуш, А. Установление обратной связи между кинематогра-


фом и зрителем / А. Тимуш // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P. 98-101.

792 Teatru. Artă scenică


2078. Маркова, Александра. Думитру Фусу. Человек идет за Солн-
цем : [к 70-летию театр. актера, кавалера Ордена Республики] / Александра
Маркова // Aquarelle. – 2008. – Nr 4. – P. 142-145 : fot.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


(Vezi Nr 1960)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
2079. Bahnaru, Vasile. Motivaţia etimologică şi cea referenţial-
pragmatică a semnelor lexicale / Vasile Bahnaru, Viorica Păcuraru // Limba Româ-
nă. – 2008. – Nr 1/2. – P. 150-157. – Bibliogr. : 8 tit.

2080. Constantinov, Valentin. Originea şi semnificaţia titlului de ″ţar″ în


cronicile slavo-române / Valentin Constantinov // Edificarea statului de drept şi pu-
nerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context
internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 5-
10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
139
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2081. Găină, Uliana. Simbolurile verbale şi nonverbale în discursul poli-


tic actual / Uliana Găină // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 23-26.

2082. Munteanu, Cristinel. O problemă de lingvistică ″financiară″ : ana-


logia cuvinte-bani / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 137-
149. – Bibliogr. în note, p. 147-149 (61 tit.).

2083. Starostina, Anastasia. Îngerul meu păzitor (II) : [memorii despre


Nicolae Romanenco, destins romanist, trad. din lb. rom. (1906-2000)] / Anastasia
Starostina // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 168-192. – Rez. în
lb. engl. – Art. 1 : Nr 1/2.

2084. Uruşciuc, Ion. Natura semiotico-gramaticală a limbajului virtual


scris al SMS-urilor / Ion Uruşciuc // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 113-118.
– Bibliogr. : 12 tit. şi în note, p. 117-118 (21 tit.).

2085. Zbanţ, Cristina. Aspecte ale paratextualităţii în traducere / Cristina


Zbanţ // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 119-123. – Bibliogr. : 6 tit.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
2086. Bahnaru, Vasile. Consideraţii privind tipologia dicţionarelor : [lb.
rom.] / Vasile Bahnaru // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 104-112. – Bibliogr.
în note, p. 112 (33 tit.).

2087. Bantoş, Alexandru. Limba română şi ″suma de adevăruri ştiinţifi-


ce″ / Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 70-74.

2088. Cojocaru, Cristina. Semiotica şi pragmatica salutului : [în lb. rom.]


/ Cristina Cojocaru // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 20-22. – Bibliogr. : 3 tit.

2089. Condrea, Irina. Lingvistul şi omul George Pruteanu / Irina


Condrea // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 163-168.

2090. Druţă, Inga. Aventurile unor cuvinte româneşti / Inga Druţă // Clipa
: ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 30-31 : tab.

2091. Eremia, Anatol. Reglementarea şi ocrotirea toponimiei naţionale /


Anatol Eremia // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 158-162.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2092. Felecan, Daiana. Nume noi pentru năravuri vechi : [poreclele la


români] / Daiana Felecan // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 91-99. – Bibliogr.
: 14 tit.

2093. Irimia, Dumitru. Unitatea limbii şi literaturii românilor / Dumitru


Irimia // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 14-27 : fot.

2094. Miţco, Aurelia. Modalităţi de elaborare a textului : [în lb. rom.] /


Aurelia Miţco // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 30-33.

2095. Munteanu, Cristinel. Rudolf Windisci – ad maiorem linguae


nostrae gloriam : [pe marginea vol. "Studii de lingvistică şi filologie românească",
Iaşi, Ed. Univ. "Al. I. Cuza", 2006] / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2008. –
Nr 3/4. – P. 175-181.

2096. Pamfil, Carmen-Gabriela. Timofei Cipariu, primul filolog român /


Carmen-Gabriela Pamfil // Limba română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 185-200. – Bibliogr.
în note, p. 198-200 (50 tit.).

2097. Pruteanu, George. Intelectualul şi politica : [discurs rostit la Conf.


"Probleme actuale de cultivare a limbii şi comunicare în viziunea senatorului George
Pruteanu" la USM din 10-11 mai 1999] / George Pruteanu // Limba Română. –
2008. – Nr 3/4. – P. 169-174.

2098. Rusnac, George. Originea românescului teafăr (I) / George


Rusnac // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 100-103. – Bibliogr. : 12 tit.

2099. Suceveanu, Arcadie. Despre limba română / Arcadie Suceveanu


// Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 6.

2100. Verdeş, Tatiana. Adevăruri în numele dragostei de neam şi patrie


: [pe marginea cărţii ″Limba română – adevărata mea patrie″, ed. îngrijită de A.
Ciobanu, Ch., Litera Internaţional, 2005] / Tatiana Verdeş // Biblio Polis. – 2007. –
Nr 4. – P. 98-100.

2101. Zagaevschi, Vladimir. Sextil Puşcariu, profesor ilustru şi lingvist


român de vocaţie europeană : (60 de ani de la trecerea în nefiinţă [1877-1948]) /
Vladimir Zagaevschi // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 153-159. – Bibliogr. : 8
tit.

141
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

Lingvistul Dumitru Irimia – promotor al identităţii românilor


2102. Cifor, Lucia. Un profesor iubit şi respectat : [Dumitru Irimia] / Lucia
Cifor // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 62-65 : fot.

2103. Ciobanu, Anatol. Profesorul Dumitru Irimia – înainte-mergătorul :


[filolog, savant, Doctor Honoris Causa] / Anatol Ciobanu // Limba Română. – 2008.
– Nr 1/2. – P. 10-13 : fot.

2104. Condrea, Irina. Dumitru Irimia la Chişinău : [la Conf. Naţ. de filolo-
gie "Limba română azi" , 2007] / Irina Condrea // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. –
P. 52-55.

2105. Guţu Romalo, Valeria. Tradiţie şi modernitate în cercetările gra-


maticianului : [Dumitru Irimia] / Valeria Guţu Romalo // Limba Română. – 2008. – Nr
1/2. – P. 49-51 : fot.

2106. Irimia, Dumitru. Dumitru Irimia : ″Basarabia a ajuns să se aşeze


definitiv într-un strat al fiinţei mele″: [interviu cu lingvistul] / consemnare : Cristina
Hermeziu // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 28-41 : fot.

2107. Kozak, Mioara. Erudiţie, talent şi dăruire : [Dumitru Irimia] / Mioara


Kozak // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 60-61 : fot.

2108. Marcus, Solomon. Omagiu unui cercetător pasionat al limbii ro-


mâne : [Dumitru Irimia] / Solomon Marcus // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P.
42.

2109. Marian, Rodica. Eminescolog consacrat : [Dumitru Irimia] / Rodica


Marian // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 43-48 : fot. – Bibliogr. în note, p. 47-
48 (11 tit.).

2110. Vrabie, Diana. O figură emblematică a culturii româneşti : [Dumitru


Irimia] / Diana Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 66-69 : fot.

2111. Vukovic, Adina. Exigenţa şi nobleţea dascălului : [Dumitru Irimia] /


Adina Vukovic // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 56-59. – Bibliogr. în note, p.
59 (6 tit.).

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.113.4 Literatură daneză
2112. Andersen, Hans Christian. Povestea vieţii mele / Hans Christian
Andersen; trad. : Teodora Popa-Mazilu; des. : Alexei Colîbneac // Noi. – 2008. – Nr
4. – P. 81-88. – Sfârşit. Începutul : Nr 5, 2007.

821.131.1 Literatură italiană


2113. Papini, Giovanni. Un milion de cărţi : [fragm. din romanul "Un om
sfârşit", Bucureşti,1969] / Giovanni Papini; trad. : Ştefan Augustin Doinaş // Clipa :
ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 16-17 : fot.

821.135.1 Literatură română


2114. Au venit Sărbătorile Sfinte : [versuri] // "a" MIC. – 2008. – Nr 4. –
Supl. – Cuprins : Hristos a înviat / Aurelia Pop; De Paşti / Ion Pilat; În ziua de Paşti /
Elena Farago; La Paşti / George Coşbuc; Hristos a înviat! / Vasile Militaru.

2115. Botez, Demostene. Îndemn : [versuri] / Demostene Botez // Alune-


lul. – 2008. – Nr 4. – P. 6.

2116. Corneliu, Mitru. Sunt creştin : [versuri] / Mitru Corneliu // Alunelul.


– 2008. – Nr 4. – P. 6.

2117. Creţu, Ana-Maria. În loc de alint; Ambient nocturn : [versuri] / Ana-


Maria Creţu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 38.

2118. Delavrancea, Barbu. Domnul Vucea : [fragm. de nuvelă] / Barbu


Delavrancea // "a" MIC. – Nr 4. – Supl.

2119. Enigmatici şi cuminţi … [versuri] / des. : Violeta Zabulică // Noi. –


2008. - Nr 4. – P. 8-9. – Cuprins : Rugă pentru părinţi / Adrian Păunescu; Părinţii
mei – piscuri de munţi / Lorina Bălteanu; Părinţii / Liviu Damian; "Înfloresc copacii-n
cimitire …" / Andrei Langa; Bătrîni / Octavian Goga; Colind / Arcadie Suceveanu;
Părinţii / Lucian Blaga; Azi / Leo Bordeianu; Părinţii / Ana Blandiana.

143
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2120. Negruzzi, Costache. Cer şi mare, şi pământ : [versuri] / Constan-


tin Negruzzi // Alunelul. – 2008. – Nr 4. – P. 6.

2121. Negruzzi, Costache. Istoria unei plăcinte / Costache Negruzzi //


"a" MIC. – Nr 4. – Supl.

2122. Pleşu, Andrei. Despre frumuseţea uitată a vieţii / Andrei Pleşu //


Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 11.

2123. Popuţoaia, Ruxandra. Timpul din afara timpului; Bucuria suferin-


ţei; Gânduri despre somnul cel mai lung; Darul lui Dumnezeu : [versuri] / Ruxandra
Popuţoaia // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 37.

2124. Stănescu, Nichita. Ars poetica : [versuri] / Nichita Stănescu // Cli-


pa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 2.

2125. Şunei, Ella-Maria. Zmeu din făşii de prosop : [povestire] / Ella-


Maria Şunei // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 41.

2126. Tobi, Saint. Înălţare : [povestire] / Saint Tobi // Limba Română. –


2008. – Nr 1/2. – P. 234-238.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2127. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul … fanteziilor (II) / Leo
Butnaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 18-19. – Contin. Începutul : Nr 1.

2128. Dumbravă, Tatiana. Lecţie; Nu vreau nimic; "Ruj în colţ de icoană


…"; Pană de baterie : [versuri] / Tatiana Dumbravă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr
2. – P. 8-9 : fot.

2129. Iordăchescu, Mihaela. Libertatea umană : mit sau realitate? :


[eseu filozofic] / Mihaela Iordăchescu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 6-7 :
fot.

2130. Mânăscurtă, Ioan. Artefact : [fragm. de roman] / Ioan Mânăscurtă


// "a" MIC. – 2008. – Nr 4. – Supl.

2131. Romanciuc, Vasile. Despre frumuseţea poemului; Olimpul de


plastic; În noaptea adâncă, o inimă; Lumea văzută prin vocala O; Cântec de paiaţă;
Un poem care să nu regrete; Temă (teamă) basarabeană; Abia la sfârşitul zilei …;
Sentiment; Tristă constatare; Expoziţie Andrei Mudrea; Singur; Soartă; Derută; Cân-

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tecul; Vulcani; Recitind Doina, 2005; Curcubeul; Secunde; Clepsidra; Secolul vite-
zei; Un ochi; Biserica de peste Prut; Tăcerea; Ochiul de gheaţă; Un izvor însetat;
Cuvintele; Fum : [versuri] / Vasile Romanciuc // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. –
P. 98-109.

2132. Rusu, Nicolae. Fericire de cobai : [povestire] / Nicolae Rusu // Cli-


pa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 14-15, 28-29 : fot.

2133. Suceveanu, Arcadie. Mioriţa : [versuri] / Arcadie Suceveanu //


Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 7.

2134. Suceveanu, Arcadie. Suceveni; Viziuni la Cernăuţi (II); Vae victis;


Foarfecele eretic; Psalm; Arca Dies (I); Mic tratat despre sensul vieţii; Anamnesis;
Paharul cu golul din el; Arca Dies (II); Mâna care scrie : [versuri] / Arcadie
Suceveanu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 81-90 : fot.

2135. Tudor, Ştefan. Ajutor; Cearta; Fără măsură; Lacrimi; Aoleu!; Gu-
ma; Om vestit; Atenţie! : [versuri] / Ştefan Tudor; des. : Anatolie Smîşleaev // Alune-
lul. – 2008. – Nr 4. – P. 11.

821.161.1 Literatură rusă


2136. Prişvin, Mihail. Lumina muguraşilor; Prima floare; Păsăruica: O
primăvară întârziată : [fragm. de povestiri] / Mihail Prişvin; trad. : Şt. Tudor; des. de
Violeta Diordiev // Alunelul. – 2008. – Nr 4. – P. 4-5.

821.521 Literatură japoneză


2137. Omul care nu voia să moară : (poveste japoneză) // Limba Româ-
nă. – 2008. – Nr 3/4. – P. 186-190.

82.09 Critică literară. Studii literare


82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
2138. Lazari, Victoria. Titlul – carte de vizită a textului : [literar] / Victoria
Lazari // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 27-29. – Bibliogr. : 3 tit.

2139. Vrabie, Diana. Diferenţieri tipologice între discursul autobiografic


şi cel biografic / Diana Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 222-225. –
Bibliogr. în note, p. 225 (13 tit.).

821.111(73).09 Literatură americană în limba engleză

145
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2140. Ciorici, Alex. Bătrânul şi marea – în afara ariei de existenţă :


[despre nuvela cu acelaşi tit. a scriitorului amer. Hemingway Ernest Miller (1899-
1961)] / Alex Ciorici // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 26.

821.135.1.09 Literatură română


2141. Armaşu, Liliana. Andrei Pleşu, dilematicul seducător / Liliana
Armaşu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 10-11.

2142. Balmuş, Dorina. Relaţia tradiţie – modernitate în opera lui Mihai


Eminescu // Dorina Balmuş // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 173-177. –
Bibliogr. : 9 tit.

2143. Boldea, Iulian. Bacovia. Reprezentările eului poetic // Limba Ro-


mână. – 2008. – Nr 1/2. – P. 209-221. – Bibliogr. : 14 tit.

2144. Buzatu, Alina. Narativul poetic. Studiu de caz : Zenobia de Gellu


Naum / Alina Buzatu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 124-135.

2145. Caraman, Viorica-Ela. Orizonturi eminesciene succesive în ime-


diata noastră vecinătate : [pe marginea cărţii ″Eminescu. Orizonturi succesive″ de
Aurelia Rusu, Cluj, ed. Clusium, 2006] / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. –
2008. – Nr 1/2. – P. 110-112.

2146. Caraman, Viorica-Ela. Poeţi români postmoderni de Iulian Boldea


sau grup din individualităţi : [pe marginea cărţii ″Poeţi români postmoderni″ de Iulian
Boldea, Târgu-Mureş, ed. Ardealul, 2006] / Viorica-Ela Caraman // Limba Română.
– 2008. – Nr 1/2. – P. 113-117.

2147. Ciobanu, Inga. Gabriela Melinescu în dialog cu alteritatea (II) / In-


ga Ciobanu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 149-152. – Bibliogr. : 3 tit. –
Art. : Nr 1/2.

2148. Codreanu, Theodor. Reacţionarul Eminescu / Theodor Codreanu


// Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 178-184. – Bibliogr. în note, p. 184 (10 tit.).

2149. Cojocaru, Dina. Valorificări ale mitului grecesc în poezia lui Ştefan
Augustin Doinaş / Dina Cojocaru // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 142-148.
– Bibliogr. : 8 tit.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2150. Creţu, Constantin. Introducere la Eliade, Ionesco şi Cioran : [2008


– Anul Naţional Mircea Eliade] / Constantin Creţu // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P.
46-51. – Bibliogr. în note, p. 51 (47 tit.).

2151. Kozak, Mioara. Discurs liric eminescian. Reţele lingvistice & câmp
semantic / Mioara Kozak // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 163-172. –
Bibliogr. în note, p. 172 (15 tit.).

2152. Mănucă, Dan. Structuri narative în Amintiri din copilărie : [de Ion
Creangă : fragm.] / Dan Mănucă // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 75-80 : fot.

2153. Necula, Gina. Asumarea clişeului ideologic în discursul literar /


Gina Necula // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 125-136. – Bibliogr. : 23 tit.

2154. Stoica, Petre. Naufragiu sub pavilion românesc : [interviu cu P.


Stoica, scriitor român] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 30-
34 : fot.

2155. Vrabie, Diana. Mircea Eliade sau contradicţiile unui spirit / Diana
Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 136-141.
(Vezi de asemenea Nr 2093)

CRITICUL ŞI ISTORICUL LITERAR DAN MĂNUCĂ – LA 70 DE ANI DE LA NAŞTERE


2156. Anghelescu, Mircea. Spirit neliniştit şi curios : [D. Mănucă] / Mir-
cea Anghelescu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 51-55 : fot.

2157. Caraman, Viorica-Ela. Claritate şi exhaustivitate în restituirea pro-


cesului literar : [D. Mănucă] / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. – 2008. – Nr
3/4. – P. 72-74.

2158. Cimpoi, Mihai. Fenomenologia "adevăratului" junimism / Mihai


Cimpoi : [D. Mănucă] // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 64-67 : fot.

2159. Ciopraga, Constantin. Exeget exemplar : [D. Mănucă] / Constan-


tin Ciopraga // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 61-63 : fot.

2160. Holban, Ioan. Dan Mănucă în contra Poncifelor din istoria literaturii
/ Ioan Holban // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 44-50.

147
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2161. Mănucă, Dan. Dan Mănucă : "O valoare artistică poate fi compara-
tă cu un poliedru" : [interviu cu criticul şi istoricul literar] / interlocutor : Alexandru
Bantoş // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 34-43 : fot. – Bibliogr. în note, p. 43
(37 tit.).

2162. Ruja, Alexandru. Hermeneut în lumea clasicilor : [D. Mănucă] /


Alexandru Ruja // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 56-60 : fot.

2163. Vrabie, Diana. Virtuţile unui spirit consecvent : [D. Mănucă] / Dia-
na Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 68-71 : fot.

821.135.1 (477.85).09 Literatură română din Bucovina de Nord


2164. Pohilă, Vlad. Un dor numit al Bucovinei Nord (I) / Vlad Pohilă //
Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 84-92.

821.135.1(478).09 Literatura română din Republica Moldova


2165. Balmuş, Pavel. Membrii dinastiei de scriitori Hâjdeu-Hasdeu apre-
ciaţi în timpul vieţii / Pavel Balmuş // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 226-233.
– Bibliogr. : 8 tit.

2166. Dobre, Ana. Mitul, existenţa : între real şi supra-realitate : [pe mar-
ginea cărţii ″Ultima călătorie a lui Ulysses″ de Leo Botnaru, Bucureşti, Ed. "Muzeul
Literaturii Române", 2006] / Ana Dobre // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P.
118-121.

2167. Fedorenco, Victoria. Balada ″Mioriţa″ ca model al lumii / Victoria


Fedorenco // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 154-167. – Rez. în
lb. engl.

2168. Hadârcă, Ion. Gheorghe Marin – translatorul memoriei : [pe mar-


ginea vol. : "Închinare memoriei – Celebrului cuplu – Doina şi Ion"; Ch., S. n., 2006]
/ Ion Hadârcă // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 182-185.

2169. Hadârcă, Ion. Poezia lui Vasile Romanciuc ca ipostaziere a imagi-


narului lectorial / Ion Hadârcă // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 93-97.

2170. Tofan, Alina. Personalitatea lui Dimitrie Cantemir în discursul


identitar basarabean din perioada interbelică / Alina Tofan // Limba Română. –
2008. – Nr 1/2. – P. 75-83. Bibliogr. : 18 tit. şi Bibliogr. în note, p. 82 (15 tit.).

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.161.1.09 Literatură rusă


2171. Cogut, Sergiu. Mihail Bahtin, savant de talie universală : [critic şi
teoretician literar rus (1895-1975)] / Sergiu Cogut // // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. –
P. 109-113. – Bibliogr. : 8 tit.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
2172. Dumbrăveanu, Victor. Veneţia nordică = Северная Венеция =
Northern Venice : [Sankt-Petersburg] / Victor Dubrăveanu // Moldova : ser. nouă. –
2008. – P. 28-31 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

2173. Felea, Alina. Ocolul, hotarul şi vatra oraşului Soroca / Alina Felea
// Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 47-54. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 52-54 (88 tit.).

2174. Zatushevschi, Nataly. Thailanda. Scufundare în zâmbet / Nataly


Zatushevschi; fot. : Lilian Dolghi // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 86-89 : fot.

2175. Кротевич, Ольга. Лас-Вегас. Там, где всегда праздник / Ольга


Кротевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 4. – P. 146-148 : fot.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


913(478) Geografia Republicii Moldova
2176. Методологические основы оценки гидроклиматического
потенциала ландшафта / Н. А. Бобок, Т. С. Константинова, О. Н. Мельничук, М.
И. Недялкова // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P.
127-137 : fig., tab. – Bibliogr. : 15 tit.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


(Vezi Nr 1954, 2089, 2165, 2189)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2177. Ciobanu, Tudor. Menţiuni ale satului Bălăureşti [raionul Nisporeni]
în documentele medievale / Tudor Ciobanu // Edificarea statului de drept şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţi-
149
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

onal : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 19-24 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2178. Constantinov, Valentin. Planşa ″Ţara Moldovei în timpul domniei


lui Ştefan cel Mare şi Sfânt″ : [pe marginea planşei cu acelaşi tit.; autori : Sergiu
Tabuncic, Gheorghe Nicolaev, Ch. : Integritas, 2008] / Valentin Constantinov // Rev.
de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 175-176.

2179. Danilov, Maria. Circulaţia presei româneşti în Basarabia şi cenzu-


ra ţaristă, 1858-1868 / Maria Danilov // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr
3/4. – P. 64-83. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 82-83 (63 tit.).

2180. Eţco, Diana. Confruntări politice în Basarabia la început de secol


XX / Diana Eţco // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 104-112. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 112 (38 tit.).

2181. Felea, Alina. Câteva consideraţii asupra preambulului testamentar


în Moldova în sec. XVII – începutul sec. XIX / Alina Felea // Edificarea statului de
drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în
context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007.
– P. 25-29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

2182. Felea, Alina. Căpitanii de margine de la Soroca (sec. XVII – înc.


sec. XIX) / Alina Felea // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 133-
142. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 140-142 (86 tit.).

2183. Gumenâi, Ion. Unele consideraţii privind proprietatea musulmană


din Basarabia după încheierea păcii de la Bucureşti, (29 mai 1812) / Ion Gumenâi //
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi
spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29
mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 61-66. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de sub-
sol.

2184. Negru, Gheorghe. Anarhie şi violenţă în Basarabia în 1917. Asa-


sinarea lui Simion Murafa şi Andrei Hodorogea / Gheorghe Negru // Destin româ-
nesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 209-222. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 222 (8 tit.).

2185. Olaru-Cemârtan, Viorica. În memoria victimelor represiunilor poli-


tice : [pe marginea cărţii ″Calvarul : Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS
Moldoveneşti 1940-1950″ de Valeriu Pasat, ed. Rosspen, 2006] / Viorica Olaru-

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cemârtan // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 238-244. – Bibliogr.


în note, p. 244 (18 tit.).

2186. Olaru-Cemârtan, Viorica. Operaţia ″Sever″ (1 aprilie 1951) – ulti-


mul val de deportare masivă a populaţiei din R.S.S.M. / Viorica Olaru-Cemârtan //
Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 46-63. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 62-63 (35 tit.).

2187. Petrencu, Anatol. Unirea Basarabiei cu România : 90 de ani /


Anatol Petrencu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 22-23.

2188. Popovici, Corneliu. Tradiţia instituţională bizantină în Moldova


medievală / Corneliu Popovici, Angela Popovici // Administrarea Publică. – 2008. –
Nr 1. – P. 23-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

2189. Poştarencu, Dinu. Simion Murafa – 120 de ani de la naştere şi 90


de ani de la moarte : [patriot basarabean, avocat (1887-1917)] / Dinu Poştarencu //
Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 103-114. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 113-114 (51 tit.).

2190. Prilipcean-Andreeva, Alexandra. ″Bâtu’ Toader Haruţu ştia cum


să se păzească – era hâtru tare! …″ : [dialog cu A. Prilipcean-Andreeva despre
răscoala antibolşevică din Mălăieşti în a. 1919 şi deportările ulterioare] / consemna-
re : Vladimir Beşleagă // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 223-
237. – Rez. în lb. engl.

2191. Roman, Alexandru. Formarea statului moldovenesc şi constituirea


sistemului tradiţional de administrare (II) / Alexandru Roman // Administrarea Publi-
că. – 2008. – Nr 1. – P. 12-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit. – Art. 1 : Nr 4,
2007.

2192. Scutelnic, Valeriu. Migraţiunea ţăranilor din Basarabia în Caucaz,


Kuban, Siberia şi Extremul Orient : (a două jumătate a sec. al XIX-lea – începutul
sec. XX-lea) / Valeriu Scutelnic // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. –
P. 115-132 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 131-132 (87 tit.).

2193. Solovei, Rodica. Lichidând petele albe ale istoriei : [pe marginea
cărţii ″Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945)″ de Anatol
Petrencu, Ch., ed. Prut Internaţional, 2006] / Rodica Solovei // Destin românesc :
ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 245-248.

151
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2194. Soltan, Gheorghe. Răzeşii moşiei Drăsliceni : un studiu cronologic


/ Gheorghe Soltan // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 86-103. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 102-103 (61 tit.).

2195. Svetlicinâi, Larisa. Documente inedite de la sfârşitul sec. al XVII-


lea privitoare la târgul Vadul Raşcov din judeţul Soroca / Larisa Svetlicinâi // Rev. de
Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 152-169.

2196. Tabuncic, Sergiu. O carte despre părinţii Marelui Ştefan Vodă,


scrisă la o margine de Ţară : [pe marginea cărţii ″Bogdan al II-lea şi Maria-Oltea –
părinţii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt″ de Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Ch., ed. Prut
Internaţional, 2007] / Sergiu Tabuncic // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr
3/4. – P. 249-252.

2197. Timohin, Natalia. Clasificarea prestaţiilor extraordinare impuse de


administraţia rusă populaţiei din Basarabia în anii războiului Crimeii (1853-1856) /
Natalia Timohin // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tineri-
lor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 91-96 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : în notele de subsol.

2198. Негрей, Ион. Восстание 1671-1672 гг. в Молдове. Причины и


движущие силы / Ион Негрей // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P.
130-138. – Bibliogr. în note, p. 137-138 (53 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1855, 1768, 1773, 1916, 2170, 2173)

94(498) Istoria României


2199. Ghimpu, Vlad. Mărturii inedite de istorie, onomastică şi toponimie
românească nord-dunăreană în izvoarele scrise din secolele IX-XII / Vlad Ghimpu //
Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 143-153. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 142-153 (34 tit.).

2200. Lisnic, Angela. Locul Principatelor Dunărene în acţiunile politico-


militare ale Marilor Puteri în războiul austro-ruso-turc din 1735-1739 / Angela Lisnic
// Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 113-129. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 126-129 (132 tit.).

2201. Zabolotnaia, Lilia. Consideraţii privind divorţul lui Alexandru cel


Bun cu Ryngalla-Anna / Lilia Zabolotnaia // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr
1. – P. 144-151 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 151 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2178-79, 2196, 2198)

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDICE DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 4-2008

Bîrgău, Mihail 1902


A Blaga, Lucian 2119
Albot, Nata 2045 Blandiana, Ana 2119
Aldea-Teodorovici,Cristi 2072 Boboc, Nicolae 2024
Aldiabat, M. 2012 Bodiu, Victor 1799
Alecu, Gheorghe 1888 Boian, G. 2006
Alexandrov, Eugen 2039 Boian, V. 2006
Andersen, Hans Christian 2112 Bolbocean, Corneliu 1832
Andronic, Valeriu 1987 Boldea, Iulian 2143, 2146
Anghelescu, Mircea 2156 Boleac, Diana 1965
Antonevici, Natalia 1751 Bondarenco, Ecaterina 2031
Aramă, Marina 1968, 1974 Bontea, Oleg 1870
Arapu, Valentin 1948 Bordeianu, Leo 2119
Armaşu, Liliana 2141 Borş, Ion 1866
Arpentin, Gheorghe 2062 Borş, Iurie 2073
Axenti, Alin 1980 Botez, Demostene 2115
Botnaru, Leo 2166
B Botnaru, Vasile 1771
Babii,Veaceslav 1798 Bragari, Nicolae 1776
Bahnaru, Vasile 2079, 2086 Brînză, Sergiu 1889
Bahtin, Mihail 2171 Bucuci, Olesea 1866
Baitchorov, Vladimir 1955 Bucur, Vasile 2049
Bajura, Tudor 1831 Bulat, Larisa 1731
Balmuş, Dorina 2142 Bulat, Ludmila 1731
Balmuş, Pavel 2165 Bulimaga, Constantin 2023
Bantoş, Alexandru 2087, 2161 Bulmaga, Leonid 1833
Bantuş, Natalia 1879 Burbulea, Rodica 1804, 1850
Barbacar, Nicolae 2027, 2031 Burian, Cristina 1760
Băieşu, Sergiu 1909 Burlă, Nicolae 1780
Bălteanu, Lorina 2119 Buruian, Alexandru 1880
Bătrînu, Ion 1851 Buruiana, Ion 1800
Bârdan, Veaceslav 2048 Butnaru, Leo 2127
Bâzgu, Tatiana 1860 Butucel, Elena 1732
Bejan, Iurie 2024 Buzatu, Alina 2144
Berbeci, Ignat 2064 C
Beşleagă, Vladimir 2190
Beşliu, Iurie 2055 Calaraş, Vladimir 1922
Beţişor, Alexandru 2001 Calistru, Anatolie 2010
Bicherschi, Tatiana 1763 Cantemir, Dimitrie 2170
Bileţchi, Nicolae 1946 Capaţina, Grigori 1834
Bivol, Sergiu 1907 Capsîzu, Valeriu 1861

153
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

Caraman, Viorica-Ela 2145-46, 2157 Cogut, Sergiu 2171


Cardaniuc, Corina 2012 Cojocaru, Ala 1968
Casian, Vitalie 2008 Cojocaru, Aurelia 2069
Cauş, Doina 2068 Cojocaru, Cristina 2088
Cazacu, Rodica 1983 Cojocaru, Dina 2149
Cazacu, Vitalie 1788, 1835 Cojocaru, Svetlana 1917
Cărbune, Diana 1836 Colîbneac, Alexei 2112
Ceban, Cristina 1871 Condrea, Irina 2089, 2104
Cebanu, Vitalie 2029 Constantinov, Valentin 2080, 2178
Cebotari, Elena 1733 Cornea, Sergiu 1789
Cebotari, Mihai 2009 Corneliu, Mitru 2116
Cebotari, Serghei 1906 Corobca, Vladimir 1851
Cerba, Valeriu 1918 Corobceanu, Stela 1838
Cereteu, Igor 1747 Coronovschi, A. 2025
Cernenchi, Eugen 1780 Coropceanu, Diana 1992
Cernîi, A. 1970 Costachi, Gheorghe 1915
Certan, Ion 1782 Costandachi, Gheorghe 1802, 1822,
Chamberlain-Creangă, Rebeca 1772 1932
Chele, Nicolae 2002 Coşbuc, George 2114
Chicu, Tatiana 1801 Covalciuc, Gr. 1985
Chircă, Sergiu 1855 Covali, Pavel 2030
Chiriţă, Elena 2059 Crăciun, Claudia 1770
Chirtoacă, Leonid 1890 Creangă, Ion 2152
Chirtoacă, Natalia 1777, 1890 Creţu, Ana-Maria 2117
Chistruga, Boris 1837 Creţu, Constantin 2150
Cifor, Lucia 2102 Crivceanschi, Lev 1971
Cimpoi, Mihai 2158 Croitor, Gheorghe 1964, 2001
Ciobanu, A. 2100 Croitor, Petru 2003
Ciobanu, Anatol 2103 Croitoru, Gheorghe 1989
Ciobanu, Ghenadie 1862 Crudu, Valentin 1941
Ciobanu, Gheorghe 1966-67, 1990 Cuciureanu, Ghenadie 1727
Ciobanu, Igor 1891 Cucoş, Diana 1873-74
Ciobanu, Inga 2147 Cuhal, Radu 1803
Ciobanu, Ludmila 1991 Cuharschi, Mihail 2029
Ciobanu, Tudor 2035, 2177 Curteanu, Ala 1969
Ciobanu, Vera 2037 Cuşmir, Carolina 1875
Ciopraga, Constantin 2159 Cuşmir, Marcel 1875
Ciorici, Alex 2140 Cuşnir, Victoria 2075
Cipariu, Timofei 2096 Cuza, P. 1858
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 1872
Coadă, Ludmila 1916 D
Coban, Igor 1903 Damian, Liviu 2119
Cobîleţchi, Serghei 1965 Dandara, Liliana 1904
Cociarov, Galina 2074 Danilov, Maria 2179
Codreanu, Oleg 2008 Danion, Vasile 1756
Codreanu, Theodor 2148 Darciuc, Mihail 1986, 1989

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dascaliuc, Al. 1958 G


Dascaliuc, Alexandru 1959
Delavrancea, Barbu 2118 Gagauz, Ion 2007, 2011
Diordiev, Violeta 2136 Gaina, Boris 2062
Dobre, Ana 2166 Gamanjii, A. 1790
Dobrovolschi, Oleg 1978 Ganea, Mihail 1994
Doinaş, Ştefan Augustin 2113, 2149 Gangan, Svetlana 1845
Dolghi, Cristina 1933 Garbi, A. 2006
Dolghi, Lilian 2174 Găină, Uliana 2081
Dolghii, Andrei 1977 German, M. 2040
Druţă, Inga 2090 Gherman, Diomid 1991
Druţă, Natalia 1778 Ghidirim, Gheorghe 1979, 2007, 2011
Duca, Gheorghe 1951 Ghimpu, Vlad. 2199
Duca, Maria 2032-33 Gîrneţ, Ilian 2074
Dumbravă, Tatiana 2128 Gladun, S. 2013
Dumbrăveanu, Ion 1980-81 Glavan, Alina 2004
Dumbrăveanu, Victor 2172 Glavan, Pavel 2060
Dumitrana, Magdalena 1750 Glijin, Aliona 2032-33
Dumitru, Doru 1772 Goga, Octavian 2119
Dutca, Grigore 1993 Golea, Anatolie 1783
Dvornina, A. 2041 Gornea, Filip 1987, 1989, 2004
Gorobievschi, Svetlana 1794, 1853
E Grădinaru, Aneta 1861
Graur, E. 1962
Eliade, Mircea 2155 Graur, Eleonora 1804, 1850
Emilciuc, Andrei 1852 Grecu, Viorica 1914
Eminescu, Mihai 2142 Gregory Knight, C.27
Eremia, Anatol 2091 Gribincea, Alexandru 1863
Eşanu, Andrei 2196 Grigor, Viorel 1995, 1997
Eşanu, Valentina 2196 Grigoriev, Igor 1793
Eţco, Diana 1943, 2180 Groppa, Liliana 1982
F Groppa, Stanislav 1999
Grosu, Aurel 1972, 1996
Farago, Elena 2114 Grosu, Gurie 1758
Fedorenco, Victoria 2167 Grosu, Ruslana 1774
Felea, Alina 2173, 2181-82 Guceac, Ion 1918
Felecan, Daiana 2092 Gugu, Aurel 1892
Fiodoruc, Tatiana 1734 Gumenâi, Ion 2183
Fisticanu, Tatiana 1944 Gurghiş, Radu 1979
Flonta, M. 1749 Guslicova, Natalia 1764
Florea, Serafim 1946 Guţu Romalo, Valeria 2105
Friptu, V. 2012 Guţu, L. 1970
Friptuleac, Grigore 1963 Guţu, Leonardo 2070
Frişcu, Alexandru Horaţiu 1735
H
Hadârcă, Ion 1893, 2168-69

155
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

Hadîrcă, Igor 21 M
Hâţu, Afanasie 1976
Herciu, Mihaela 1805 Macari, Vadim 1786-87
Hermeziu, Cristina 2106 Mahu-Choffel, Victoria 2075
Hiţu, Dumitru 1976 Malic, Gheorghe 1896
Hodorogea, Andrei 2184 Manea, Diana 1999
Holban, Ioan 2160 Marcus, Solomon 2108
Hristiuc, Liubovi 1806 Marian, Rodica 2109
Marin, Gheorghe 2168
I Mastak, Dumitru 1982-83
Maxim, Vasile 1823
Iacuboi, Veronica 1894 Maximilian, Silvestru 1863
Iavorschi, Ana 2014 Mănucă, Dan 2152, 2156-63
Iliadi, Gheorghe 1785, 1856 Mărgineanu, Aureliu 1807
Iliescu, Adrian-Paul 1749 Mânăscurtă, Ioan 2130
Iordăchescu, Mihaela 2129 Melinescu, Gabriela 2147
Irimia, Dumitru 2093, 2102-11 Melinti, Maxim 1757
J Melnic, Boris 1954
Mihailov, Veronica 1876
Jabin, V. 2025 Militaru, Vasile 2114
Jacota, A. 2040 Miroliubov, Trifan 1954
Jeltov, Ina 2045 Miron, Adriana 1955
K Miron, Ana 1969
Miron, Anna 2015
Klimt, Gustav 2069 Mişin, Igor 2007, 2011
Knight, Gregory C. 1949 Miţco, Aurelia 2094
Kozak, Mioara 2107, 2151 Mîndru, Anatol 2061
Kulikovski, Lidia 1729, 1736-38 Mocanu, Ghenadie 1758
Kypr, Petr 1775 Mocanu, Sergiu 1784
Molodoi, Elena 2059
L
Morari, Maria 1919
Langa, Andrei 2119 Moraru, Oxana 1976
Lariuşina, Tatiana 1842 More, Valeriu 1997
Lavrentiev, Pavel 2001 Moroi, Elena 1839
Lazari, Victoria 2138 Moroşan, Elizaveta 2038
Lazăr, Svetlana 1843 Moşanu, Alexandru 1773
Lisnic, Ala 2064 Motili, Natalia 1765
Lisnic, Angela 2200 Munteanu, Cristinel 2082, 2095
Litvin, Aurelia 1854 Murafa, Simion 2184, 2189
Losîi, Elena 1751-52 Mutu-Strulea, Maria 1753
Losîi, Oleg 1975
N
Luchian, Ivan 11858
Luchian, Tatiana 1731 Naum, Gellu 51
Lucic, Petru 2029 Necula, Gina 2153
Lungu, Marina 2026 Nederiţa, Alexandru 2050
Lupaşcu, Victor 2032 Nedzelschi, Ecaterina 1739

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Negru, Gheorghe 55 Polesskaya, L. 2040


Negru-Mihalachi, Rodica 1982-83 Poneatenco, Dumitru 1980
Negru, Nicolae 2184 Pop, Aurelia 2114
Negruzzi, Costache 2120-21 Popa, Djoni 1728
Negură, Petru 1772 Popa-Mazilu, Teodora 2112
Netreba, Ludmila 2063 Popescu, Dan 1824
Nicolaescu, Gheorghe 2036 Popovici, Angela 2188
Nicolaev, Gheorghe 2178 Popovici, Corneliu 2188
Popuţoaia, Ruxandra 2123
O Poştarencu, Dinu 2189
Obadă, Leonora 2061 Prilipcean-Andreeva, Alexandra 2190
Odoleanu, Vasile 2063 Prisăcaru, Vl. 1741
Olaru-Cemârtan, Viorica 2185-86 Prişvin, Mihail 2136
Oloer, Ion 2010 Prodan-Şestacova, Liubovi 1920
Oloinic, Corina 1808 Pruteanu, George 2089, 2097
Orozco-Cardenas, Marta L. 2033 Pulbere, Dumitru 1883
Osoianu, Vera 1736 Puşcariu, Sextil 2101
Puşcaş, Victor 1910
P Puţuntică, Anatolie 1953
Pamfil, Carmen-Gabriela 2096 R
Panduru, Petru 1881
Panuţa, Marta 2037 Racu, Iulia 1754
Papini, Giovanni 2113 Railean, Gh. 1998
Pasat, Valeriu 2185 Răducanu, Aurelia 1972, 1996
Pascari, Vasile 2005 Reşetnicov, Artur 1895
Pasicovskaia, T. 2006 Revenco, Ninel 1988
Patapievici, Horia Roman 1771 Rezneac, Larisa 1984
Patraş, Mihai 1864 Rîbaliov, Roman 2045, 2072
Patraşcu, Dumitru 1941 Rojco, Anatolie 1809
Pavel, Vasile 1946 Rojco, Anatolii 1791, 1929-30
Păcuraru, Viorica 2079 Rojnoveanu, Gheorghe 1979
Păunescu, Adrian 2119 Roman, Alexandru 2191
Pânzaru, Ludmila 1729 Romanciuc, Vasile 2131, 2169
Perstniov, Nicolae 2038 Romanenco, Nicolae 2083
Petelca, Oleg 1840 Romanescu, Eleonora 2071
Petrencu, Anatol 2187, 2193 Ropot, Irina 2073
Petreanu, Antonina 1857 Roşca, Leonid 2020
Petrov, Viorica 1934 Roşca, Petru 1865, 2020
Pilat, Ion 2114 Rotaru, Alina 1915
Pînzaru, Igor 1756 Rudic, V. 2041-42
Platonov, Tamara 1795 Ruja, Alexandru 2162
Pleşu, Andrei 2122 Rusnac, George 2098
Plugaru, Lidia 1936 Russov, Serghei 1810
Pogoneţ, Galina 1882 Russu, Alla 1813, 2066
Pohilă, Vlad 1737, 1740, 1951, 2164 Rusu, Aurelia 2145
Rusu, Emil 2061
157
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

Rusu, Natalia 2009 Şchiopu, Constantin 1938-39


Rusu, Nicolae 2132 Şlapac, Mariana 2067
Şleahtiţchi, Mihai 1769
S Şpac, Ion 1730
Sandu, Ion 1793 Ştahovschi, Ada 1866
Sava, Lucia 1755, 1768 Ştirbu, Andrei 2036
Sârbu, Ion 1728 Şunei, Ella-Maria 2125
Scobioală, Genoveva 1742 Şuşu-Ţurcan, Aurelia 1761, 1857
Scutelnic, Valeriu 2192 T
Serbaniuc, Elena 1759
Sîrodoev, Igor G. 1949 Tabuncic, Sergiu 2178, 2196
Smîşleaev, Anatolie 2135 Tanas, Alexandru 1811
Sofroni, D. 1970 Tanase, Adrian 1981
Soldatenco, Eugenia 2060 Tanase, Dorin 1981
Solovei, Rodica 2193 Taran, Nicolae 2060
Soltan, Gheorghe 2194 Tănase, Alexandru 1812, 1913
Soroca, Victoria 1810 Tărâţă, Marius 1841
Spătaru, Tatiana 1945 Tărîţă, A. 2025
Spinei, Larisa 2015 Timohin, Natalia 2197
Spînu, Veronica 2047 Timuş, Angela 1858
Stamati, Adela 1973 Timuş, Asea 2030
Starostina, Anastasia 2083 Tobi, Saint 2126
Stati, Gabriel 1796, 2020 Toderaş, Ion 1955
Stati, Vitalie 1889 Tofan, Alina 2170
Stănescu, Nichita 2124 Topală, Ştefan 2039
Stepanov, V. 2041-42 Topalo, Valentin 1978
Stoica, Petre 2154 Trifan, Calina 1748, 2071
Stratan, Alexandru 1825-27 Trofimov, Victoria 1863
Stratulat, P. 1969, 2015-16 Tudor, Şt. 2136
Strechi, Maria 1846 Tudor, Ştefan 2135
Stremenovscaia, Zoia 1929
Sturza, Rodica 2062 Ţ
Suceveanu, Arcadie 2099, 2119, 2133-
34
Suceveanu, Natalia 1876 Ţâu, Nicolae 1867
Surguci, M. 2012 Ţăruş, Didina 1828
Svetlicinâi, Larisa 2195 Ţîcu, L. 1958
Ţîganaş, Ion 1908
Ţîţu, Pavel 2024
Ş Ţurcan, Iuliu 1779
Ţurcan, Rina 1779
Şandru, Serghei 1965, 2000 Ţuţuianu, Ion 1905
Şandru, Sergiu 2008
Şapovalov, Igor 2010 U
Şaptefraţi, Tatiana 1921 Urechean, Vitalie 1885-86
Şcerbatiuc, Dumitru 1976, 2009 Ursu, Dumitru 1813

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ursu, Nicolae 1896-97 Баранов, С. А. 2022


Ursu, Veronica 2051 Бежан, Геннадий 2054
Uruşciuc, Ion 2084 Бербечь, Игнат 2065
Usatîi, Agafia 2059 Бирюков, Святослав 1900
Usturoi, Nicolae 1922 Бобок, Н. А. 2176
Болога, М. К. 1950
V Борцой, Т. В. 2021
Vacarov, Nadejda 1898 Братухина, Антонина 1957
Vasileiev, Andrei 1983 Бугаян, Каролина 2046
Vasilos, Liubov 1968 Быдзина, Екатерина 2076
Verdeş, Tatiana 2100 В
Volentir, Liviu 2001
Volniţchi, Igor 1784, 1812, 1814 Варбан, Степан 1868
Vornic, Roxana Antoinette 1940 Варбанец, Л. Д. 1956
Vrabie, Corneliu 1877 Василеску, Григоре 1923
Vrabie, Diana 2110, 2139, 2155, 2163 Васильев, В. Н. 1956
Vrabie, Natalia 1815 Влах, И. 1924
Vukovic, Adina 2111
Г
W
Гараева, О. И. 1960
Windisci, Rudolf 2095 Герчиу, Виорел 1829
Wittgehstein, Ludwig 1749 Головатая, Людмила 1848
Голубкина, Надежда 2028
Z Грибинча, Александр 1844
Zabolotnaia, Lilia 2201 Гропа, Людмила 1821
Гросу, Ф. П. 1950
Грэждиан, Александра 1745
Zabulică, Violeta 2119
Гуцуляк, В. 1887
Zagaevschi, Vladimir 2101
Zaporojan, Veaceslav 1910 Д
Zatushevschi, Nataly 2174
Zbanţ, Cristina 2085 Данильченко, Леонид 1830
Zbârnea, Tudor 2068 Дарадур, Н. А. 1762
Zelenschi, Victor 1987 Дацко, Т. Я. 1952
Zmeu, Vadim 1878 Дворникова, Е. Е. 1952
Zota, Eremei 1999 Дима, Марчела 1816
Димитров, Ю. 1781
А Додон, Ульяна 1900
Айрапетян, А. 1899 Е
Алказ, Тудор 1859
Арикова, Зинаида 1847 Евсюково, Раиса 1817
Арнтгольц, Татьяна 2076 Еминова, Е. Е. 1956

Б З

Бабич, Ион 1744 Захария, Ш. 1887


Балов, Светлана 2044 Захарченко, Ирина 2052

159
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

Зеленцов, В. И. 1952 Р
И Радионов, В. 2043
Рожко, Анатолий 1931
Иовчу, Михаил 1937 Роман, Александру 1792
К С
Калараш, Владимир 1925 Синицару, Лариса 1942
Капитальчук, Марина 2028 Спицына, Ирина 1743
Квилинкова, Е. Н. 1947 Старицына, Людмила 1819
Кисиль, С. М. 1849 Стоянов, С. С. 2022
Константинова, Т. С. 2176 Стурзу, Ион 1820
Корня, Валентина 1766 Сырбу, Виктория 1935
Коротевич, Ольга 2046
Кротевич, Ольга 2175 Т
Кротенко, Юрий 1844
Куликова, Людмила 2034 Тимуш, А. 2077
Тома, Семен 2028
Л
Лисник, Аллa 2065
Литовченко, Алла 1820 У

М Устурой, Николай 1925

Малкоч, Людмила 1926 Ф


Маркова, Александра 2078 Файгер, А. 1901
Мелинте, Юрие 1746 Фусу, Думитру 2078
Мельничук, О. Н. 2176
Москалик, Рамон 2044
Х
Н
Негрей, Ион 2198 Христюк, Людмила 1819
Недерица, Александр 2053 Ц
Недялкова, М. И. 2176
Цирюльникова, Наталья 1816
О Цуркану, Игорь 1821
Онофрей, Александр 1869 Ч
Остаф, Сергей 1767
Чубара, Алексей 1797
П
Ш
Петров, Олег 1818
Порумбеску, Аурелия 1927 Шалару, Георге 1928
Постолатий, Галина 2028 Шептицкий, В. А. 1961
Шуманский, А. 2043

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt


fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2008

1. ″a"Mic. – 2008. – Nr 4. (lb. rom., tori, 29 mart. 2007. – Ch., 2007.


rusă). – [2008-286].
2. Administrarea Publică. – 2008. – Nr 16. Energia. – 2008. – Nr 1. (lb. rom.,
1. rusă).
3. Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 17. Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4.
4. 18. Limba română. – 2008. – Nr 1/2;
4. Alunelul. – 2008. – Nr 4. 3/4.
5. Aquarelle. – 2008. – Nr 4. 19. Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr
6. Avocatul poporului. – 2007. – Nr 3. 4.
7. Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. 20. Noi. – 2008. – Nr 4.
8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a 21. Profit. – 2008. – Nr 4. (lb. rom.,
Moldovei. Ştiinţe medicale. – rusă).
2008. – Nr 1. 22. Psihologie. Pedagogie specială.
9. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Asistenţă socială. – 2008. – Nr 1.
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. 23. Punkt. – 2008. – Nr 18.
– Nr 3 24. Revista economică. – 2008. – Nr 2.
10. Buletinul de perinatologie. – 2008. 25. Revista de istorie a Moldovei. –
– Nr 1 2008. – Nr 1.
11. Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. 26. Revista Naţională de Drept. – 2008.
12. Colaborarea economică – factor de – Nr 4.
bază al integrării europene : Ma- 27. Viticultura şi Vinificaţia în
terialele Conf. şt.-practice int., 23 Moldova. – 2008. – Nr 2.
febr. 2007. – Ch., 2008. – [2008- 28. Виноградарство и Виноде-
287]. лие в Молдове. – 2008. – Nr 2.
13. Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 29. Закон и жизнь. – 2008. – Nr 4.
4. 30. Развитие местных сообществ в
14. Economie şi sociologie. – 2007. – Республике Молдова : реалии
Nr 1;2. и перспективы : Материалы
15. Edificarea statului de drept şi pune- Нац. конф., 24-26 окт. – К.,
rea în valoare a patrimoniului 2006. – [2008-203].
cultural, istoric şi spiritual al Mol- 31. Электронная обработка
dovei în context internaţional : материалов. – 2008. – Nr 3.
Conf. şt. an. a tinerilor cercetă-

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2007
APRILIE NR 4 APRIL
(1825-2427)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1825. Eşanu, Vitalie. Despre traficul pe Internet pe înţelesul începători-
lor / Vitalie Eşanu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 13.

1826. Învingătorii concursului WEBTOP 2007 // Dezvoltarea. – 2008. –


25 apr. – P. 6.

1827. Моисеев, Сергей. Домен высшего уровня : [об использовании


домена md.] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 15.

1828. Янчева, Анна. Реальные проблемы е-общества : [по мате-


риалам междунар. конф. BIT+″Информ. Технологии – 2008″, апр. 2008, Киши-
нэу] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 18 апр. – Р. 6.

006 Standardizare şi standarde


1829. Andrieş, Ala. Sistemul SIBID : [standarde în biblioteconomie, inf.
şi docum.] / Ala Andrieş // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P.
18-19.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1830. Duckers, Tanja. Cosmopolitism în Transilvania : [art. scriitoarei din
Germania] / Tanja Duckers; trad. din germ. de Corina Gîrlă // Contrafort. – 2008. –
Apr. (Nr 4). – P. 15.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1831. Sauerbrey, Franziska. Moldova Camping. Arta şi cultura Republi-


cii Moldova la Berlin : [proiect elaborat în cadrul Inst. Goethe din Bucureşti ş Mobile
European Trailer Theatre din Chişinău] / Franciska Sauerbrey, Isabel Raabe; trad. şi
adapt. : Corina Gîrlă // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 15.

02 BIBLIOTECONOMIE
1832. Bălan, Victoria. Biblioteca Publică ″Ovidius″ : [despre activitatea
bibl.] / Victoria Bălan // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 4.

1833. chelea, Angela. Bibliotecarul şi accesul liber la raft / Angela Che-


lea // Univers pedagogic pro. – 2008. – 17 apr. – P. 5.

1834. Dabija, Elena. Atelier profesional : ″Pasiunea lecturii şi a cunoaş-


terii la tineri : rolul bibliotecarului în formarea deprinderilor de lectură şi cunoaştere
din plăcere″ : [14-18 ian. 2008, Chişinău] / Elena Dabija // Gazeta bibliotecarului. –
2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 7.

1835. Gudima, Aliona. Filiala de carte românească ″Piatra Neamţ″,


Orhei – 16 ani de activitate / Aliona Gudima // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Ian.-
Febr. (Nr 1/2). – P. 10.

1836. Larii, Tamara. Biblioteca – şcoala : tendinţe de colaborare : [expe-


rienţe reprezentative ale Bibl. Publ. Cricova, mun. Chişinău] / Tamara Larii // Făclia.
– 2008. – 26 apr. – P. 7.

1837. vartic, Andrei. Cărţi valoroase ale anului 2007 / Andrei Vartic //
Gazeta bibliotecarului½ 2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 11-13.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPO-


ZIŢII. MUZEE

1838. Codruţ, Mariana. O punte între ″aici″ şi ″acolo″ : [pe marginea ac-
tivităţi Fundaţiei pentru Sănătatea Familiei şi Comunităţii în România] / Mariana
Codruţ // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 8.

1839. Sălcuţan, Mihai. Fundaţia de cultură patriotică ″Mărăşeşti–


Mărăşti-Oltuz″ / Mihai Sălcuţan // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 6.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1840. Билибан, Вера. Благие дела – на все времена : [о деятельно-


сти благотворит. о-в в Бессарабии в XIX-нач. XX еяв.] / Вера Билибан // Кишин.
новости. – 2008. – 25 апр. – Р. 9.

070 Ziaristică. Presă


1841. Belîi, Liviu. Întreaga viaţă în serviciul şcolii : [Tudor Rusu, ziarist,
red. şef. al ziarului "Făclia"] / Liviu Belîi // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 12.

1842. Cigoreanu, Tatiana. Lucia Bacalu – jurnalista ce ″mişcă″ cititorul


la adevăr : [dir. al ziarului ″Expresul de Ungheni″] / Tatiana Cigoreanu // Lit. şi arta. –
2008. – 24 apr. – P. 8.

1843. Conţiu, Mihai. Libertatea presei din R. Moldova / Mihai Conţiu //


Moldova suverană. – 2008. – 10 apr.

1844. Sudau, Michael Wiersing. Republica Moldova şi libertatea presei


: [art. ziaristului din Germania, stabilit în Moldova din anul 2005] / Michael Wiersing
Sudau // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 5.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1845. Forster, Fr. W. Stăpînirea de sine. 1. La ce ne trebuie stăpînire de
sine; 2. Lupta împotriva limbii : [fragm. din ″Cartea vieţii] / Fr. W. Forster // Făclia. –
2008. – 19, 26 apr. – P. 15.

1846. Voroniuc, Ina. Particularităţi psihologice la elevi / Ina Voroniuc //


Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 5.

17 ETICA. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 1848)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE
1847. Ciornei, Vsevolod. Între uitare şi încercare : [credinţă şi schimba-
re] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 25 apr. – P. 2.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


1848. Adaşan, Tamara. Voluntariatul, un domeniu neexplorat pe deplin :
interviu cu T. Adaşan, managerul proiectului Home Care, şef Dep. Medical al Misiu-
nii Religioase Catolice Caritas Moldova / p. pregătită de Valentina Găluşcă // Moldo-
va suverană. – 2008. – 9 apr. – P. 4.

1849. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Pastorala PS


Părinte patriarh Daniel la sărbătoarea Învierii Domnului / Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 apr. – P. 4.

1850. Fuştei, Nicolae. Sf. Liturghie şi cele Şapte Laude, sau Serviciul
divin zilnic al Bisericii / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2008. – 17 apr. – P. 7. –
(Lecţii de catehizare; Lecţia 33).

1851. Iordan, Gheorghe. Învierea lui Hristos sens al bucuriei şi existen-


ţei umane / Gheorghe Iordan // Curierul ortodox. – 2008. – 17 apr. – P. 1, 3.

1852. Lisnic, Ioan. Misiunea ortodoxă din Japonia : Arhimandritul


Anatolie (Chihai) - unul dintre "apostolii" încreştinării Japoniei / prot. Ioan Lisnic //
Altarul credinţei. – 2008. – 17 apr. – P. 6.

1853. Marchel (episcop de Bălţi şi Făleşti). Patriarhia română a contri-


buit şi contribuie la dezmembrarea Moldovei : convorbire cu Sfinţia sa Marchel,
episcop de Bălţi şi Făleşti al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldovei // Moldova
Mare. – 2008. – 8 apr.

1854. Mihăilă, Vlad. ″Sărbătoarea Învierii este cea mai mare sărbătoare
pe care o are creştinul″ : interviu cu părintele V. Mihăilă, preot la Catedrala ″Sf.
Teodora de la Sihla şi Sf. Mc. Tiron″ din cadrul Mitropoliei Basarabiei / pentru con-
formitate : Eleonora Lisnic // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 11.

1855. Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor). Să-l avem


pe Hristos în inimile noastre : pastorala ÎPS Mitropolit şi Exarh Petru la sărbătoarea
Învierii Domnului // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 apr. – P. 4.

1856. Pruteanu, Petru. Buna-Vestire, momentul începutului mântuirii


noastre : interviu cu Ieromonahul P. Pruteanu, decanul Fac. de Teologie din Edineţ /
consemnare : Sergiu Praporşcic // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 apr. –
P. 4.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1857. Săptămâna patimilor şi învierea lui Hristos // Curierul ortodox. –


2008. – 17 apr. – P. 4-5. – Cuprins : Învierea lui Lazăr; Săptămâna Patimilor; Dumi-
nica Floriilor; Lunea Mare; Hristos Mirele; Sinaxar; Marţea Mare; Sinaxarul zilei de
Marţi; Miercurea Mare; Joia Mare; Vinerea Mare; Sâmbăta Mare; Învierea Domnului.

1858. Sîrbu, Otilia. Împarte bucata de pâine ... : o scurtă evaluare istori-
că a activităţii Misiunii Religioase Catolice Caritas Moldova (1991-2004) / Otilia
Sîrbu; p. pregătită de Valentina Găluşcă // Moldova suverană. – 2008. – 9 apr. – P.
4.

1859. Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove). Hris-


tos a înviat! / Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove // Moldova su-
verană. – 2008. – 25 apr. – P. 1; Curierul ortodox. – 2008. – 17 apr. – P. 1-2.

1860. Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove). Mitro-


politul Vladimir : ″Pacea din biserica R. Moldova poate fi adusă de o gramotă″ : [in-
terviu cu ÎPS Vladimir] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 4 apr. – P. 10, 15.

1861. Владимир (Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы).


Христос воскрес! : [пасха Христова 2008 г.] / Митрополит Кишиневский и Всея
Молдовы Владимир // Деловая Молдова. – 2008. – 25 апр. – Р. 2.

1862. Тарнакин, Владимир. Серафимовский крест : [об епископе


Кишин. и Хотин., архиепископе Серафиме] / Владимир Тарнакин, Татьяна Со-
ловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 3 апр. – Р. 21.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1863. Cristal, Oleg. În viitorul Parlament ar putea intra cinci partide : [pe
marginea rezultatelor Barometrului de opinie publică, realizat de Inst. de Politici
Publice] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 24 apr.

1864. Cristal, Oleg. Moldovenii au efectuat plăţi neoficiale în valoare de


900 milioane de lei : [pe marginea sondajului realizat de ″Trasparency International
Moldova″ în cadrul proiectului ″Monitorizarea implementării Planului Preliminar pe
Ţară în sistemul fiscal″] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 23 apr.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1865. Tănase, Constantin. Sondaj cu mesaj : [pe marginea rezultatelor


Barometrului de opinie publică, realizat de Inst. de Politici Publice] / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 apr. – P. 7.

1866. Timuş, A. Transnistria – lacrima noastră, cu vame şi posturi de


grăniceri : [pe marginea rezultatelor sondajului realizat în satul Molovata Nouă, raio-
nul Dubăsari] / A. Timuş // Moldova suverană. – 2008. – 3 apr.

1867. Tofan, Eugenia. Suntem săraci pentru că suntem corupţi, sau


suntem corupţi pentru că suntem săraci ... : [pe marginea sondajului realizat de
"Transparency International – Moldova"] / Eugenia Tofan // Dreptul. – 2008. – 25
apr. – P. 3.

1868. Ţurcanu, Alina. Barometrul de Paşti : [pe marginea rezultatelor


Barometrului de opinie publică, realizat de Inst. de Politici Publice] / Alina Ţurcanu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 apr. – P. 1-2; 25 apr. – P. 8.

1869. Янчева, Анна. Общемировая проблема : [о результатах ис-


след. коррупции в Молдове, провед. ″Transparency International Moldova″] / Ан-
на Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 23 апр.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
1870. Белая, Татьяна. Молдова переживает процесс ускоренного
старения / Татьяна Белая // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 апр. – Р. 14.

1871. Северин, Ирина. От гастарбайтеров к мигрантам, от мигран-


тов к диаспоре : [по материалам семинара ″Диаспора и развитие Родины″, апр.
2008, Кишинэу] / Ирина Северин // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 апр. – Р.
15.

316 Sociologie
1872. Jigău, Ion. Dumnezeu îţi dă, dar în buzunar nu-ţi pune : interviu cu
I. Jigău, specialist în sociologie / a dialogat Svetlana Cara // Democraţia. - - 2008. –
8 apr. – P. 15.

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1873. Buliga, Valentina. În curând Moldova s-ar putea muta în Canada :


[aspecte soc. : discurs rostit în Parlament de deputatul PDM V. Buliga] // Democra-
ţia. – 2008. – 15 apr. – P. 13.

1874. Josu, Iuliana. Globalizarea în raport cu religia / Iuliana Josu //


Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 1, 5.

316.6 Psihologie socială


1875. Пасечник, Виктория. ″Как слово наше отзовется …″ : о дея-
тельности ″Лаборатории имиджа″ : [интервью с д-ром наук В. Пасечником] /
записала Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2008. – 4 апр. – Р. 9.

32 POLITICĂ
1876. Nantoi, Oazu. Politica este o competiţie dură."Trebuie să ne trăim
viaţa aşa, încât să nu ne fie ruşine atunci când ne privim în oglindă" : interviu cu O.
Nantoi, vice-preş. al Partidului Democrat din Moldova / a dialogat Svetlana Cara //
Democraţia. – 2008. – 15 apr. – P. 15.

1877. Serebrian, Oleg. Antarctica în proiectele geopolitice germane din


1895-1945 : mituri şi adevăr / Oleg Serebrian // Democraţia. – 2008. – 22 apr. – P.
4-5.

1878. Ройбу, Зиновий. Кто такие русофобы и почему они настраи-


вают весь мир против России / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2008. – 25
апр. – Р. 14-15.

1879. Ройбу, Зиновий. Что объединяет Ватикан и Вашингтон? / Зи-


новий Ройбу // Коммерсант plus. – 2008. – 18 апр. – Р. 17.

322 Relaţii dintre biserică şi stat

1880. Заявление Службы коммуникации Отдела внешних церков-


ных связей Московского Патриархата об аргументах представителей Румын-
ской Православной Церкви, оправдывающих решение об учреждении епархий
″Бессарабской митрополии″ // Молд. ведомости. – 2008. – 4 апр. – Р. 3; 18 апр.
– Р. 4. – Продолж. Нач.: 28 марта.

323/323(100-87) Politică internă


1881. Cambarov, Ala. Ala Cambarov : Statul trebuie să ofere condiţii ca-
re să-i încurajeze pe imigranţi : [interviu cu preş. ″Ligii femeilor din Moldova″ din

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Roma, Italia] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008.
– 4 apr. – P. 4.

1882. Dorogan, Valerian. Unde ne e demnitatea? Unde-i limba noastră


cea română? / Valerian Dorogan // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 3.

1883. Kassie, Neou. 1-2. Moştenirea lui Pol Pot : [interviu cu N. Kassie,
fost secretar de stat al Min. Justiţiei din Cambodgia] // Săptămîna. – 2008. – 4, 11
apr. – P. 3.

1884. Mihail, Dinu. De ce românii se tem de masoni? / Dinu Mihail //


Moldova mare. – 2008. – 15 apr.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


1885. Mandaji, Afanasii. Afanasii Mandaji : ″Politic autonomia e formată,
iar economic ea cam şchiopătă″ : [pe marginea rezultatelor alegerilor în Adunarea
Populară a Găgăuziei : interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / con-
semnare : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2008. – 4 apr. – P. 3; Коммунист. –
2008. – 4 апр. – Р. 3.

1886. Benea, Radu. Istoria trăită : adunările naţionale / Radu Benea //


Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 2, 4.

1887. Bogatu, Petru. De ce îi omorâm pe românii din noi? / Petru


Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 apr. – P. 7.

1888. Bogatu, Petru. În provincie există viaţă după comunism / Petru


Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 7.

1889. Bogatu, Petru. Se vor uni separatiştii cu ″agresorii români″? : [pe


marginea conflictului transnistrean] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
15 apr. – P. 7.

1890. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : ″Nu putem avea preţuri la ni-
vel european, iar salarii şi pensii mizere ...″ : [pe marginea Platformei Electorale a
Partidului Social Democrat : interviu cu preş. PSD] // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
25 apr. – P. 10.

1891. Cerari, Artur. Baronul romilor din Moldova : ″Vrem să ne simţim


cetăţeni cu drepturi depline″ : [interviu cu A. Cerari, baron al romilor din Moldova] / a
consemnat Tatiana Potângă // Flux continuu. Anchetă – 2008. – 3 apr. – P. 3.
169
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1892. Cheianu, Constantin. Heroină în fasole : [aspecte soc.-pol.] /


Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 apr. – P. 6.

1893. Ciornei, Vsevolod. Sloganuri vechi, programe vaste : [aspecte


soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 4 apr. – P. 2.

1894. Crangaci, Vitalie. ″Eu vin să construiesc!″ : interviu cu V.


Crangaci, candidat la funcţia de primar al comunei Chirca, raionul Anenii Noi // De-
mocraţia. – 2008. – 22 apr. – P. 3.

1895. Dungaciu, Dan. Modernizarea Basarabiei (2) / Dan Dungaciu //


Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 4 apr. – P. 2. – Art. 1 : 28 mart.

1896. Felea, Aurelia. Mark Tkaciuk şi negocierile în problema


Transnistriei / Aurelia Felea, Aurelian Rus // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. –
P. 10, 15.

1897. Godea, Mihai. Un referendum necesar : [pe marginea modificării


Constituţiei la compartimentul modul de alegere a preş. Rep. Moldova] / Mihai
Godea // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 apr. – P. 9.

1898. Grosul, Vladislav. Despre termenii "norod moldovenesc" şi "limba


moldovenească" / Vladislav Grosul // Moldova Mare. – 2008. – 15 apr.

1899. Hadjiu, Victor. ″Tot binele pe care-l fac, prefer să rămână fără ca-
reva publicitate″ : [interviu cu V. Hadjiu, candidat la postul de primar al comunei
Chirca, raionul Anenii Noi] / a dialogat Petru Poiată // Flux continuu. Anchetă. –
2008. – 24 apr. – P. 3.

1900. Matcovschi, Dumitru. Adevărul ca lumina : [aspecte soc.-pol.] /


Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 1.

1901. Mişin, Vadim. A început un proces real de unificare : [perspective-


le reglementării transnistrene : pe marginea participării deputatului V. Mişin în cadrul
programului ″Maxima″ de la canalul NIT] // Comunistul. - 2008. – 18 apr. – P. 2-3;
Коммунист. – 2008. – 18 апр. – Р. 2-3.

1902. Moraru, Haralambie. Alfabetul Basarabiei : [aspecte soc.-pol.] /


Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 1 apr. – P. 9.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1903. Negru, Nicolae. Alegerile parlamentare din RM, un test pentru


Occident : [viitoarele alegeri parlamentare din 2009] / Nicolae Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 11 apr. – P. 6.

1904. Negru, Nicolae. Soarta opoziţiei e în mâna PCRM / Nicolae Negru


// Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 6.

1905. Onceanu, Anatol. Anatol Onceanu : ″De fapt, PPCD promisese să


treacă la proteste ...″ : [votul în parlament din 4 apr. 2005 : interviu cu fostul şef al
staffului electoral al Blocului ″Moldova Democrată″] / consemnare : Nicolae Roibu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 apr. – P. 5.

1906. Ostaf, Sergiu. Pentru a se încadra în societate, minorităţile etnice


ar trebui să înţeleagă că studierea limbii române reprezintă o prioritate : [interviu cu
S. Ostaf, dir. executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului] / a con-
semnat : Victor Tănase // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 17 apr. – P. 3.

1907. Partidul Naţional Liberal. ″În Republica Moldova s-a instaurat un


regim politic autoritar″ : declaraţia Delegaţiei Politice Naţ. a Partidului Naţ. Liberal cu
privire la situaţia politică din Rep. Moldova : [12 apr. 2008] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 18 apr. – P. 8.

1908. Peiu, Toma. Luxemburg de Est : [aspecte soc.-pol.] / Toma Peiu //


Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 10.

1909. Politicienii condamnă regretele legate de votul din 4 aprilie 2005 //


Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 apr. – P. 9. – Cuprins : Regretele sunt un
truc foarte ieftin / Dumitru Diacov; Există pericolul ca destabilizarea situaţiei politice
în Republica Moldova să fie anume la îndemâna Federaţiei Ruse / Oleg Serebrian;
Starea de spirit, la 4 aprilie 2005, a fost puternic influenţată de implicarea occidentu-
lui / Vladimir Filat; A-ţi rupe părul din cap pentru ceea ce s-a făcut este un maso-
chism politic inacceptabil pentru un politician serios / Vladimir Ţurcanu.

1910. Poporul trebuie să participe direct la alegerea conducătorului său


// Săptămîna. – 2008. – 11 apr. – P. 8-9. – Cuprins : ... Şi Parlamentul va arăta altfel
/ Mihai Godea; Libertatea politică generează libertatea de creaţie / Ghenadie
Ciobanu.

1911. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Solidaritatea de la 4 aprilie era necesa-


ră nu lui Roşca, nu PPCD-ului şi nici lui Voronin. Era necesară Republicii Moldova :
[interviu cu liderul creştin-democrat] / consemnare : Nicolae Federiuc // Flux conti-

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

nuu. Economic. – 2008. – 7 apr. – P. 6; Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11


apr. – P. 9.

1912. Sperăm că Moldova nu va abandona vectorul european : declara-


ţia Fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat la investirea Gu-
vernului Zinaida Greceanîi : [din 31 mart. 2008] // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 4 apr. – P. 7.

1913. Stati, Vasile. ″Viitorul nostru e Moldova întregită, cu relaţii tradiţio-


nale″ : interviu cu V. Stati, unul din liderii mişcării soc.-pol. ″Patrioţii Moldovei″ / in-
terviu realizat de Felicia Roşca // Moldova Mare. – 2008. – 1 apr.

1914. Tănase, Constantin. Guvernul Greceanâi : imposibila schimbare /


Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 apr. – P. 6.

1915. Tănase, Constantin. R. Moldova : cod roşu! : [aspecte soc.-pol.] /


Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 8 apr. – P. 6.

1916. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) : [fragm.
din vol. cu acelaşi tit.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 4, 11,
18, 25 apr. – P. 5. - Contin. Începutul : 2 mart. 2007.

1917. Viitorul în Republica Moldova // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr.


(Nr 4). – P. 3. – Cuprins : ... Moldova ar putea se devină în viitor o ″Elveţie de Est″ /
Marin Boboc; Republica Moldova, o văd ca pe un animal bătrân, lipsit de vlagă, care
abia respiră şi stăpânului casei nu-i mai pasă ... / Ala Bantea; Nu cred că în câţiva
ani vom avea parte de altă imagine / Ana Butnariuc; Moldova, vrem sau nu vrem, va
fi o parte a României / Ivi Iordan.

1918. Банарь, Сергей. Пять источников и составных частей нынеш-


него режима / Сергей Банарь // Коммерсант plus. – 2008. – 4 апр. – Р. 17.

1919. Брагиш, Дмитрий. Дмитрий Брагиш : ″Надо сместить нынеш-


нюю власть″ : [о предвыбор. платформе Социал-демократ. партии : интервью с
лидером СДП] / записал Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2008. – 25
апр. – Р. 2.

1920. Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Мол-


дова и Приднестровской Молдавской Республикой : проект // Коммерсант plus.
– 2008. – 18 апр. – Р. 5.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1921. Западинский, Роберт. Развеется ли туман таинственности? :


[обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. –
18 апр. – Р. 3.

1922. Клипий, Игорь. Игорь Клипий : ″Нам следует быть прагматич-


ными, целенаправленными и выносливыми с политической точки зрения″ :
[обществ.-полит. аспекты : интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова]
/ беседовал Никита Башкуров // Новое время. – 2008. - 4 апр. – Р. 2.

1923. Косарев, Валерий. Трясина в пустыне. Молдову засосала по-


литическая ложь власти : [обществ.-полит. аспекты] / Валерий Косарев // Ком-
мерсант plus. – 2008. – 18 апр. – Р. 4.

1924. Крангачь, Виталий. Виталий Крангачь : ″Иду, чтобы строить″ :


[интервью с кандидатом на пост примара в коммуне Кирка, р-н Анений Ной] //
Новое время. – 2008. – 25 апр. – Р. 2.

1925. Лицкай, Валерий. Валерий Лицкай : ″Приднестровью с Мол-


довой обсуждать пока нечего″ : [по материалам пресс-конф. ″министра иностр.
дел″ Приднестровья] // Коммерсант plus. – 2008. – 4 апр. – Р. 7.

1926. Мокану, Серджиу. ″Молдове нужна ″третья″ политическая си-


ла″ : [интервью с лидером движения ″Нар. действие″ С. Мокану] / записала
Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 25 апр. – Р. 8.

1927. Новосадюк, Владимир. Воронин и Смирнов преодолели лед-


никовый период : [аспекты приднестр. конфликта] / Владимир Новосадюк //
Деловая Молдова. – 2008. – 18 апр. – Р. 4.

1928. Политико-правовое обоснование договора о дружбе и со-


трудничестве между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской
Республикой // Коммерсант plus. – 2008. – 18 апр. – Р. 6-7.

1929. Рылеев, Денис. ″Независимая″ Гагаузия : [по итогам выборов


в Нар. собp. Гагауз. автономии] / Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. –
2008. – 3 апр. – Р. 3.

1930. Скачко, Владимир. После Косово все возможно : [по резуль-


татам выборов в Нац. собрание Гагаузии] / Владимир Скачко // Коммерсант
plus. – 2008. – 25 апр. – Р. 6.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1931. Соин, Дмитрий. ″Переход от холодной войны к диалогу рав-


ных сторон должен быть осознанным″ : [приднестр. конфликт : интервью агент-
ству ″Ника-пресс″ создателя Междунар. молодеж. корпорации ″Прорыв″ Д.
Соина] // Коммерсант plus. – 2008. – 25 апр. – Р. 13.
(Vezi deasemenea Nr 1865,1866,1868)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1932. Balan, Eduard. Dialogul facilitează soluţionarea diferendului
transnistrean : [pe marginea lucr. celei de-a 2- a conf. int. ″Reglementarea conflictu-
lui transnistrean în contextul europenizării Moldovei″, 26-27 mart. 2008, Chişinău] /
Eduard Balan // Democraţia. - 2008. – 8 apr. – P. 2.

1933. Bogatu, Petru. Spectrul confederaţiei Moldova – Pridnestrovie :


[context int.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11 apr. – P. 7.

1934. Budeanu, Gheorghe. Aderarea Ucrainei la NATO – o şansă pen-


tru moldoveni / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 apr. – P. 6.

1935. Ciobanu, Nicolae. Georgia şi Ucraina la interferenţa intereselor


Rusiei şi SUA / Nicolae Ciobanu // Democraţia. – 2008. – 15 apr. – P. 8.

1936. Corlăţean, Titus. Titus Corlăţean : ″Interesul României este de a


plasa RM pe agenda prioritară a UE″ : [interviu cu politicianul şi diplomatul român] /
consemnare : Alina Ţurcanu, Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23
apr. – P. 5.

1937. Corlăţean, Titus. Titus Corlăţean : Relaţiile fireşti dintre România


şi Republica Moldova nu pot fi oprite, indiferent de ce iluzii îşi fac unii : [pe marginea
participării euro-parlamentarului român în cadrul emisiunii Epicentru, postul Euro
TV, 18 apr. 2008] / consemnare : Nicolae Federiuc // Flux continuu. Economic. –
2008. – 21 apr. – P. 6.

1938. Cristal, Oleg. Comisia Europeană a dat o notă pozitivă implemen-


tării Planului de Acţiuni RM – UE : [pe marginea Rap. de Progres al Comisiei Euro-
pene] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 4 apr.

1939. Experţii constată că Rusia nu doreşte să soluţioneze problema


transnistreană / p. realizată de Virginia Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 18 apr. – P. 7. – Cuprins : În problema transnistreană, Vladimir Voronin
trebuie să fie principial / Victor Doraş; Tiraspolul doreşte să arunce negocierile în

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

situaţia în care erau acum 10 ani / Vladimir Socor; Până la alegerile din 2009 nu poţi
ajunge la o situaţie echitabilă şi durabilă în problema transnistreană / Ştefan
Secăreanu; Rusia nu-şi poate permite să procedeze în cazul Transnistriei, aşa cum
a procedat Uniunea Europeană şi SUA în Kosovo / Igor Boţan.

1940. Fruntaşi, Iulian. Iulian Fruntaşu: ″Guvernarea comunistă-PPCD-


istă ţine ostatici peste un milion de cetăţeni din raioanele limitrofe″ : [pe marginea
proiectului Acordului cu privire la micul trafic de frontieră între România şi Rep. Mol-
dova : interviu cu vicepreş. Partidului Naţ. Liberal] / interviu realizat de Mariana Raţă
// Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 9.

1941. Litra, Leonid. Rusia şi UE, spre un nou acord / Leonid Litra // De-
mocraţia. - - 2008. – 8 apr. – P. 2.

1942. Matache, Răduţa. Răduţa Matache : ″Procesul de reglementare a


conflictului transnistrean trebuie să fie transparent″ : interviu cu secretarul de stat
pentru afaceri europene în cadrul Min. de Externe al României / interviu realizat de
Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 1 apr. – P. 8.

1943. Negru, Nicolae. Micul trafic de frontieră cu RSSM : [pe marginea


unui tratat româno-moldovenesc] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18
apr. – P. 6.

1944. Rusia loveşte NATO, recunoscând ″economic″ independenţa se-


paratiştilor din Georgia : declaraţia Secretarului Gen. NATO cu privire la Abhazia şi
Osetia de Sud // Democraţia. – 2008. – 22 apr. – P. 6.

1945. Socor, Vlad. Tiraspolul doreşte să arunce negocierile în situaţia în


care erau acum 10 ani : [conflictul transnistrean în context int.: pe marginea inter-
venţiei lui V. Socor, analist politic, la emisiunea POST FACTUM de la Euro TV] /
consemnare : Nicolae Federiuc // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 16 apr. – P. 2.

1946. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Rusia încearcă să impună Re-


publicii Moldova, inclusiv cu forţa, prin menţinerea trupelor în stânga Nistrului, o
reglementare a conflictului transnistrean : interviu acordat de analistul politic postului
de televiziune Euro TV, în cadrul emisiunii Epicentru // Flux continuu : ed. de vineri.
– 2008. – 4 apr. – P. 6-7.

1947. Solana, Javier. Javier Solana : ″Guvernul de la Chişinău trebuie


să ocupe locul şoferului″ : [interviu cu Secretarul Gen. al Consiliului Uniunii Europe-

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

ne : preluat cu presc. din ″Evenimentul zilei″] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16


apr. – P. 6.

1948. Ştefârţă, Sorina. ″Suntem gata să începem să reflectăm ...″ : [pe


marginea Rap. de Progres pentru 17 ţări din cadrul PEV, prez. de Benita Ferrero-
Waldner, Comisar european pentru Politica Europeană de Vecinătate] / Sorina
Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 apr. – P. 3.

1949. Вискалов, Александр. Хамелеон, или Никогда не говори


″никогда″ : [приднестр. конфликт в междунар. контексте] / Александр Вискалов
// Коммерсант plus. – 2008. – 11 апр. – Р. 14-15.

1950. Диалог : Россия – Молдова // Moldova Mare. – 2008. – 8 apr. –


Cuprins : Востребованность объективной информации : из выступления зам.
нач. Упр. по работе с соотечественниками стран СНГ и Прибалтики Рос. Зару-
беж. Центра при МИД Рос. Федерации Ю. Головина; Энергия добра : из высту-
пления дир. регион. проектов Фонда содействия развитию регион. связей и
соц. систем Ю. Московского; ″Эта идея обсуждается с середины 90-х …″ : из
выступления доц. Гос. Ин-та междунар. отношений Молдовы Сергея Назария.

1951. Западинский, Роберт. Ложь массового поражения : [стратегии


НАТО] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 11 апр. – Р. 3, 13.

1952. Калак, Дмитрий. График решения первоочередных вопросов :


[молдо - укр. отношения] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 18 апр.
– Р. 8.

1953. Мижей, Калман. Калман Мижей : ″Мы не хотим унизить Прид-


нестровье″ : [интервью со спец. представителем Европ. Союза по Молдове] /
записал Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2008. – 25 апр. – Р. 1, 4.

1954. Топчуоглу, Фатма Фырат. Фатма Фырат Топчуоглу :


″Молдаване – одни из самых открытых, творческих и отзывчивых народов
Земли″ : [интервью с Чрезв. и Полномоч. послом Турции в Респ. Молдова] /
записала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 11 апр. – Р. 2.

Summit-ul NATO, 2-4 apr. 2008, Bucureşti


1955. Bogatu, Petru. Vocea României în corul NATO : [pe marginea
summit-ului NATO, 2-4 apr. 2008, Bucureşti] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 1 apr. – P. 7.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1956. Conţiu, Mihai. Probă de logistică între Vest şi Est : [pe marginea
lucr. summit-ului NATO, 2-4 apr. 2008, Bucureşti] / Mihai Conţiu // Moldova suvera-
nă. – 2008. – 3 apr.
1957. Cristal, Oleg. Eşec, remiză sau victorie? : summit-ul NATO de la
Bucureşti, 2-4 apr. 2008 / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 8 apr.

1958. Cristal, Oleg. Ucraina şi Georgia divizează NATO : [pe marginea


lucr. summit-ului de la Bucureşti, 2-4 apr. 2008] / Oleg Cristal // Moldova suverană.
– 2008. – 2 apr. – P. 5

1959. Dungaciu, Dan. Şi totuşi, NATO : [pe marginea lucr. summit-ului


NATO, 2-4 apr. 2008, Bucureşti] / Dan Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 4 apr. – P. 1-2.
1960. Palii, Alexandra. Cel mai mare summit desfăşurat vreodată : [2-4
apr. 2008, Bucureşti] / Alexandra Palii // Democraţia. - - 2008. – 8 apr. – P. 6-7.

1961. Рылеев, Денис. Саммит НАТО в Бухаресте : надежды. проти-


воречия и разочарования : [2-4 апр. 2008] / Денис Рылеев // Кишин. обозрева-
тель. – 2008. – 10 апр. – Р. 2.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1962. Chirilă, Victor. Neutralitatea în cazul nostru înseamnă autoizolare
: [interviu cu V. Chirilă, analist politic, dir. de programe la Asoc. de Politică Externă]
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 apr. – P. 5.

1963. Negru, Nicolae. Morcovi pentru moldoveni : [pe marginea relaţiilor


moldo-ruse] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 apr. – P. 6.

1964. Negru, Nicolae. RM, rolul unui tampon inutil : [orientarea Rep.
Moldova pentru integrarea europeană] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 4 apr. – P. 6.

1965. Воронин, Владимир. Молдова хочет признания своего кон-


ституционного нейтралитета : выступление президента Респ. Молдова В. Во-
ронина в рамках саммита НАТО (Бухарест, 3 апр. 2008 г.) // Кишин. новости. –
2008. – 4 апр. – Р. 1.

1966. Гиска, Елена. Молдова-Евросоюз : результаты и перспективы


: [по материалам пресс-конф. министра иностр. дел Респ. Молдова Андрея
Стратан, 10 апр. 2008] / Елена Гиска // Независимая Молдова. – 2008. – 11 апр.
– Р. 3.
177
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1967. Узун, Наталья. Молдавский аргумент : [по поводу выступле-


ния президента Респ. Молдова Владимира Воронина на саммите НАТО в Бу-
харесте, 2-4 апр. 2008] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 5 апр. –
Р. 7.

328 Parlamente.Reprezentarea poporului.Guverne


1968. Nicolenco, Olga. Helen Clark : [portret politic al prim-ministrului
din Noua Zeelandă] / Olga Nicolenco // Democraţia. – 2008. – 15 apr. – P. 13.

1969. Nicolenco, Olga. Nino Burdjanadze : [portret politic al preş. Par-


lamentului Georgiei] / Olga Nicolenco // Democraţia. – 2008. – 8 apr. – P. 5.

1970. Республика Молдова. Правительство. Программа деятель-


ности Правительства Республики Молдова ″Прогресс и интеграция″ // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 3 апр. – Р. 12-14. Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р.
43-45.

1971. Члены нового правительства Молдовы : [биогр. справка] //


Кишин. новости. – 2008. – 4 апр. – Р. 3.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1972. Cheianu, Constantin. ″Schimbarea la faţă″ a PPCD : modelul
2002 versus modelul 2008 / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
18 apr. – P. 6-7.

1973. Poleanschi, Mihai. Fenomen politic : activismul tineretului comu-


nist / Mihai Poleanschi // Comunistul. – 2008. – 11 apr. – P. 3; Коммунист. – 2008.
– 11 апр. – Р. 3.

1974. Tinerii creştin-democraţi pledează pentru schimbarea situaţiei din


R. Moldova : [pe marginea lucr. conf. naţ. a Org. de Tineret a PPCD ″Noua Genera-
ţie″, 30 mart. 2008] // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 4 apr. – P. 9. – Cuprins
: Pentru a reuşi este insuficient să avem dreptate, credinţă, să împărtăşim idealuri şi
să fim motivaţi / Iurie Roşca; ″Noua Generaţie″ reprezintă viitorul, permanenţa şi
continuitatea spiritului creştin-democrat / Ştefan Secăreanu; În ultimii doi ani, ″Noua
Generaţie″ a fost suplinită cu două mii de membri noi / Victor Ciobanu; Noi suntem
cei care prin energia şi prin cunoştinţele noastre avem şansa să schimbăm viitorul

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

acestei ţări / Sergiu Rabei; Cu privire la situaţia social-economică a tinerilor şi stra-


tegia naţională în domeniul tineretului din Republica Moldova : [rezoluţie].

1975. Ţulea, Oleg. Moldova nu trebuie să fie o ţară izolată, ci să fie des-
chisă dialogului cu Europa : [interviu cu O. Ţulea, secretar gen. al Partidului Demo-
crat din Moldova] / interviu realizat de Svetlana Cara // Democraţia. – 2008. – 1 apr.
– P. 15.

1976. Ткач, Анна. ″Единая Молдова″ - единая семья : [интервью с


лидером партии ″Единая Молдова″ А. Ткач] // Новое время. – 2008. – 25 апр. –
Р. 5.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


1977. Gates, Bill. 1-2. Capitalism creativ / Biil Gates // Săptămîna. –
2008. – 18, 25 apr. – P. 3.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1978. Рынок труда – дисбаланс спроса и предложения // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 16.

331.105.44 Sindicate
1979. Budza, Oleg. Parte integrantă a responsabilităţii sociale a sindica-
telor : [interviu cu O. Budza, vicepreş. al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Mol-
dova] // Vocea poporului. – 2008. – 4 apr. – P. 3; Голос народа. – 2008. – 4 апр. –
Р. 3.

1980. De la inimă la inimă : [pe marginea lucr. seminarului pentru tinerii


membri de sindicat] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 4
apr. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 4 апр. – Р. 5. – Cuprins : Tinerii se înscriu în
sindicat / Tudor Rusu; Cei mai defavorizaţi / Veronica Mocanu; Vrem un plan de
acţiuni mai concret / Elena Harabaci; Prieten fidel al sindicatelor / Natalia Pascal; La
cârma sindicatelor aş vrea să văd tineri / Daniel Cecan.

1981. Gotca, Margareta. Pârghii lucrative : [aspecte de parteneriat între


sindicat, administraţia publică locală şi Dir. de Învăţământ din raionul Orhei] / Marga-
reta Gotca // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 2; Голос народа. – 2008. – 30
апр. – Р. 2. – (Supl. ″Lumina″; Nr 4).

1982. Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei. Plenara. Plenara Sindicatului


Educaţiei şi Ştiinţei : bilanţ şi perspective // Făclia. – 2008. – 5 apr. – P. 10-13.
179
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1983. Sistemul de sănătate – prioritate naţională : [pe marginea materia-


lelor şedinţei în plen a Consiliului Rep. al Sindicatului ″Sănătatea″, apr. 2008] / con-
semnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2008. – 11 apr. – P. 4; Голос
народа – 2008. – 4 апр. - Р. 4. – Cuprins : Fluctuaţia masivă a cadrelor ne dă dureri
de cap / Aurel Popovici; Sănătatea costă / Valentina Buligă; Dacă ne dorim calitate
– să beneficiem şi de finanţare pe potrivă / Svetlana Iurcenco.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
1984. Laţanovschi, Pavel. S.R.L. ″Lara″ – partenerul dumneavoastră de
nădejde în lumea afacerilor : interviu cu P. Laţanovschi, dir. Bursei Imobiliare ″Lara″
SRL / interviu realizat de Rodica Malic // Dezvoltarea. – 2008. – 11 apr. – P. 8.

1985. Глазова, Татьяна. Зачем строителю маркетинг? : [пробл. рын-


ка недвижимости] / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р.
36.

1986. Глазова, Татьяна. Национальная служба по жилью в процес-


се роспуска / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2008. – 11 апр. – Р. 36.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1987. Investiţiile în zonele de antreprenoriat liber au ajuns la 16 mil.
USD, în 2007 : activitatea zonelor economice libere în a. 2007, rap. al Min. Econo-
miei şi Comerţului // Eco. – 2008. – 2 apr. – P. 13-14.

1988. Roşcovanu, Eugen. Micul business şi responsabilitatea socială :


[interviu cu E. Roşcovanu, preş. Asoc. Micului Business din Rep. Moldova] / con-
semnare : Marina Vinocurov // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 3; Голос
народа. – 2008. – 30 апр. – Р. 3.

1989. Калинина, Дарья. Большие проблемы малого бизнеса в


Приднестровье / Дарья Калинина // Молд. ведомости. – 2008. – 23 апр.

1990. Шикирлийская, Татьяна. Что еще предстоит понять молдав-


скому бизнесу : [пробл. функционирования предпринимат. ассоц.] / Татьяна
Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 5 апр. – Р. 6.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
1991. Efectul inflaţiei : băncile au început să majoreze dobânzile :
[coment. econ. al agenţiei "Info-Prim Neo"] // Eco. – 2008. – 16 apr. – P. 8.

1992. Огородников, Михаил. Есть ли в Молдове рантье? : [интер-


вью с чл. совета КБ ″Энергбанк″ АО , д-ром экон. наук М. Огородниковым] /
записала Елена Подолян // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 апр. – Р. 8.

1993. Огородников, Михаил. Лей, доллар, евро – кто более для нас
ценен? : [интервью с д-ром экон. наук М. Огородниковым] / записал Сергей
Евстратьев // Независимая Молдова. – 2008. – 4 апр. – Р. 3.

1994. Предиус, Дмитрий. Стратегия на базе синергии, или Почему


″Мобиасбанк″ не повышает ставки : [интервью с корпорат. атив. дир. АО
″Мобиасбанк″ Дм. Предиусом] / записала Александр Такий // Экон. обозрение.
– 2008. – 25 апр. – Р. 14.

1995. Росетти, Илинка. Procredit Bank – новый международный банк


на финансовом рынке Молдовы : [интервью с гл. менеджером ″Procredit bank″
в Молдове И. Росетти] / интервью провел Александр Такий // Экон. обозрение.
– 2008. – 4 апр. – Р. 18.

1996. Такий, Александр. Ставки нацелены на рост : [пробл. сокра-


щения объема кредит. вложений] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008.
– 4 апр. – Р. 4.

1997. Шикирлийская, Марина. Налогообложение без границ :


[пробл. двойн. налогообложения] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. –
2008. – 11 апр. – Р. 7.

1998. Шикирлийская, Марина. Непростое товарищество : [пробл.


учета и налогообложения] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008.
– 4 апр. – Р. 7.

1999. Шикирлийская, Марина. Политика равных условий : [аспекты


подоход. налога] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 18 апр.
– Р. 7.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
2000. Рубин, Нуриэль. Форма американской рецессии : [ст. проф.
экономики в Нью-Йорк. ун-те] / Нуриэль Рубин // Экон. обозрение. – 2008. – 18
апр. – Р. 46.

2001. Стиглиц, Джозеф Е. Подорванная войной американская эко-


номика : [ст. проф. экономики Колумб. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 11 апр. – Р. 43.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2002. Chisnenco, Angela. Optimism rezervat : [perspectivele dezvoltării
Rep. Moldova în anul 2008 în viziunea experţilor IDIS ″Viitorul″] / Angela Chisnenco
// Capitala. – 2008. – 25 apr. – P. 4; Столица=Capitala. – 2008. – 25 апр. – P. 4.

2003. Chişinău – Tiraspol : consolidarea încrederii în plan economic va


fi la fel de complicată ca şi cea politică : coment. ″Info-Prim Neo″ // Alianţa Moldova
Noastră. – 2008. – 25 apr. – P. 5.

2004. Chivriga, Viorel. Agricultura Moldovei – la nivelul celei din Europa


din anii 70 : [interviu cu V. Chivriga, expert în management agricol din cadrul IDIS
″Viitorul″] / consemnare : Ioan Strelciuc // Flux continuu. Economic. – 2008. – 14
apr. – P. 4.

2005. Ioniţă, Veaceslav. Primele acţiuni importante elaborate de Guver-


nul Greceanâi au o tendinţă binevenită pentru Republica Moldova : [interviu V. Ioni-
ţă, analist economic] / consemnare : Alex Luca // Flux continuu. Economic. – 2008.
– 7 apr. – P. 3.

2006. Strelciuc, Ioan. Valoarea pieţei serviciilor de comunicaţii electro-


nice constituie 10,1 la sută din PIB / Ioana Strelciuc // Flux continuu. Economic. –
2008. – 21 apr. – P. 6.

2007. Şelari, Galina. Două mici economii : de ce ele se află în pagubă :


[interviu cu G. Şelari, dir. executiv al Centrului de Cercetări Strategice şi Reforme] /
consemnare : Andrei Vedutenco // Comunistul. – 2008. – 18 apr. – P. 4; Коммунист.
– 2008. – 18 апр. – Р. 4.

2008. Бодюл, Иван. Гидроузел Костешты-Стынка и другие : [интер-


вью с б. перв. секретарем ЦК Компартии Молдовы И. Бодюл и экс-министром

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

мелиорации и водн. хоз-ва Виталием Олексич] / записал Дмитрий Сидоров //


Независимая Молдова. – 2008. – 24 апр. – Р. 2.

2009. Додон, Игорь. О приоритетах и перспективах : [интервью


перв. вице-премьер министра, министра экономики и торговли Респ. Молдова
И. Додон агентству ″Новости-Молдова″] / записал Вадим Дрелинский // Дело-
вая Молдова. – 2008. – 11 апр. – Р. 4-5.

2010. Ионица, Вячеслав. Состояние и перспективы экономики Мол-


довы / Вячеслав Ионица // Деловая Молдова. – 2008. – 25 апр. – Р. 4-5.

2011. Карпов, Борис. Инстинкт самовыражения : [интервью с руко-


водителем Молдэнерго Б. Карповым] // Коммерсант plus. – 2008. – 11 апр. – Р.
9. – (Прил. ″Энергетика″; Nr 14).

2012. Реализация генерального плана развития муниципия Киши-


нэу? : [пробл. улучшения публ. услуг по водоснабжению : материал АО ″Apă-
Canal Chişinău″] // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 38.

2013. Рылеев, Денис. Голодная Молдова? : [пробл. прод. кризиса] /


Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 апр. – Р. 3.

2014. Шикирлийская, Татьяна. Что происходит с ценами : [пробл.


ценообразования] / Татьяна Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 26
апр. – Р. 1, 6.

338.48 Turismul din punct de vedere economic


2015. Iuga, Mariana. România vede în Republica Moldova un partener
de nădejde în promovarea şi dezvoltarea turismului : [interviu cu M. Iuga, dir. Birou-
lui de Promovare Turistică a României la Chişinău] / consemnare : Alex Luca // Flux
continuu. Economic. – 2008. – 14 apr. – P. 3.

2016. Miron, Viorel. Turismul moldovenesc necesită proiecte de anver-


gură / Viorel Mihail // Eco. – 2008. – 9 apr. – P. 1. – (Supl. ″Eco Turism″; Nr 1).

2017. Raionul Hânceşti deschis pentru investiţii în turism : cartea de vi-


zită // Eco. – 2008. – 9 apr. – P. 2-3. – (Supl. ″Eco Turism″; Nr 1).

2018. Rotaru, Anastasia. Proiectul ″Dezvoltarea capacităţilor investiţio-


nale în zona turistică Hânceşti – Leuşeni″ : retrospectivă şi perspective / Anastasia
Rotaru // Eco. – 2008. – 9 apr. – P. 4. – (Supl. ″Eco Turism″; Nr 1).
183
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2019. Ce cred economiştii? : [pe marginea Acordului privind micul trafic
de frontieră cu România] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 22 apr. – P. 5. – Cuprins : ″A refuza să semnezi acordul e ca şi cum ţi-ai
scuipa în ochi″ / Veaceslav Ioniţă; ″Un plus de libertate pentru un milion de moldo-
veni″ / Vasile Şoimaru; ″Acordul e menit să ne menţină în mediul european de relaţii
economice ...″ / Veaceslav Negruţă.

2020. Chivriga, Viorel. Strategia naţională de export : [interviu cu V.


Chivriga, coord. de programe din cadrul IDIS ″Viitorul″] // Dezvoltarea. – 2008. – 18
apr. – P. 2.

2021. Броксхолм, Кристофер. Кристофер Броксхолм : ″Для Молдо-


вы важно из страны-импортера трансформироваться в страну-экспортера, и
для этого у нее есть все предпосылки″ : [интервью с экспертом проекта TACIS
″Дополнительные меры поддержки внедрения Плана действий РМ – ЕС″] /
записала Ирина Северин // Analytique Moldpresa. – 2008. – 26 апр. – Р. 8, 17.

339.7 Finanţe internaţionale


2022. Neguţă, Andrei. Republica Moldova : 10 ani în Banca de Dezvol-
tare a Consiliului Europei : [art. reprezentantului permanent al Rep. Moldova pe
lângă Consiliul Europei] / Andrei Neguţă // Moldova suverană. – 2008. – 1 apr.

2023. Soros, George. George Soros : Criza financiară este mult mai
gravă decât spun autorităţile şi nu se va termina curând // Eco. – 2008. – 16 apr. –
P. 10. -

2024. Минаев, Сергей. Евро против Европы : [валют. интервенции] /


Сергей Минаев // Новое время. – 2008. - 4 апр. – Р. 3.

2025. Рогофф, Кеннет. Прощай, доллар? : [ст. проф. экономики и


гос. политики Гарвард. ун-та] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2008. – 11
апр. – Р. 43.

2026. Родрик, Дэни. Оружие, медикаменты и финансовые рынки :


[ст. проф. политэкономии Шк. упр. им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвард. ун-те] /
Дэни Родрик // Экон. обозрение. – 2008. – 18 апр. – Р. 46.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
2027. Фомин, Игорь. Эффективность японского проекта : [япон.
грант в поддержке малого и сред. бизнеса] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. –
2008. – 4 апр. – Р. 17.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2028. Aspecte legale generale referitoare la protecţia drepturilor omului
prin institutul avocatului parlamentar // Dreptul. – 2008. – 25 apr. – P. 6.

2029. Biografiile membrilor Guvernului Republicii Moldova // Moldova


suverană. – 2008. – 2 apr. – P. 4

2030. Burian, Alexandru. Perspectivele geopolitice ale statalităţii mol-


doveneşti / Alexandru Burian // Moldova suverană. – 2008. – 9 apr. – P. 3; 10, 11
apr.

2031. Hanganu, Janeta. Janeta Hanganu : ″Legile moldoveneşti sunt,


aparent, foarte democratice ...″ : [interviu cu avocatul] / consemnare : Nicolae Roibu
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 apr. – P. 5-6.

2032. Marandici, Ion. Pragul Fricii : [pe marginea modificărilor legislaţiei


electorale] / Ion Marandici // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 apr. – P. 7.

2033. Денис, Борис. Ах, меня за ушко? теперь деньги давай! : [3 мая
– Всемир. день свободы печати] / Борис Денис // Независимая Молдова. –
2008. – 25 апр. – Р. 6-7.

2034. Пэдурару, Ион. Ион Пэдурару : ″Наше правосудие не всегда


срабатывает″ : [интервью с вице-пред. Совета Коллегии адвокатов Респ. Мол-
дова] / записала : Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 19 апр.
– Р. 7, 23.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2035. Burea, Irina. Combaterea exploatării sexuale a copilului – încă un
pas înainte : [pe marginea lucrărilor seminarului, organizat de Min. Afacerilor Inter-
ne, 21-25 apr. 2008] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 25 apr. – P. 4.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2036. Burea, Irina. Consolidarea eforturilor în reformarea sistemului pe-


nitenciar din RM : [pe marginea seminarului-training ″Condiţiile detenţiei preventive
în Rep. Moldova″] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 25 apr. – P. 2.

2037. Cara, Svetlana. Cel mai des, oamenii s-au plâns pe profesori şi
poliţişti : [pe marginea rap. ″Apelul cetăţenilor la linia fierbinte anticorupţie : respon-
sabilitate civică sau curaj″, lansat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei] /
Svetlana Cara // Democraţia. – 2008. – 1 apr. – P. 7.

2038. Mecanismul de soluţionare a actelor de violenţă în familie // Drep-


tul. – 2008. – 11 apr. – P. 6.

2039. Poiată, Boris. ″Este dificil să convingi instanţa de judecată să-l


priveze real de libertate pe un funcţionar corupt″ : [interviu cu B. Poiată, conducăto-
rul Procuraturii Anticorupţie] / interviu de Dumitru Lazur // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 4 apr. – P. 14; Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 3. – (Supl. ″Obiectiv″; Nr 4).

2040. Tofan, Eugenia. Reformarea politicii penale cu accent pe valoarea


umană : [pe marginea conf. ″Politica Penală în Tranziţie către Standardele Europe-
ne″] / Eugenia Tofan, Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 18 apr. – P. 4.

2041. Urmărirea penală a judecătorilor va fi iniţiată doar cu informarea


Consiliului Superior al Magistraturii : [pe marginea modificărilor legislative : interviu
cu : Nicolae Clima, preş. Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Puşcaş, judecă-
tor la Curtea Constituţională a Rep. Moldova, Alexei Barbăneagră, dir. Centrului de
Drept al Avocaţilor, ...] // Dreptul. – 2008. – 4 apr. – P. 4.

2042. Мелека, Анна. Мы можем остановить коррупцию? : [о нац.


кампании ″Ты можешь остановить коррупцию!″] / Анна Мелека // Независимая
Молдова. – 2008. – 23 апр.
(Vezi de asemenea Nr 1867,1869)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


2043. Aspecte legale generale referitoare la înfiinţarea cooperativei de
producţie // Dreptul. – 2008. – 4 apr. – P. 6.
347 Drept civil
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2044. Tofan, Eugenia. ″În grădina justiţiei avocatul este o floare″ : [pe
marginea lucr. Congr. ordinar al Avocaţilor din Rep. Moldova, 28 mart. 2008, Chişi-
nău] / Eugenia Tofan // Dreptul. – 2008. – 4 apr. – P. 3.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2045. Денис, Борис. Специальные вопросы, интересные и неспе-


циалистам : [по материалам очеред. съезда адвокатов Респ. Молдова, 28 мар-
та 2008, Кишинэу] / Борис Денис // Независимая Молдова. – 2008. – 1 апр.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.3 Drept social
2046. Aspecte generale ale dreptului de asistenţă socială // Dreptul. –
2008. – 18 apr. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2047. Afonin, Alim. Funcţionarul de stat şi raporturi în exclusivitate de
serviciu : [interviu cu A. Afonin, vicepreş. al Comisiei parlamentare pentru adminis-
traţia publică, ecologie şi dezvoltare a teritoriului şi Alexandru Roman, rector al
Acad. de Administrare Publică pe lângă preş. rep. Moldova] / p. realizată de Ludmila
Borisova // Comunistul. – 2008. – 11 apr. – P. 4; Коммунист. – 2008. – 11 апр. – Р.
4.

2048. Bârlădeanu, Nicolae. Colaborarea cu localităţile din România ar


soluţiona majoritatea problemelor raionului Căuşeni : [interviu cu N. Bârlădeanu,
vicepreş. raionului Căuşeni] / interviu realizat de Virginia Roşca // Flux continuu : ed.
de vineri. – 2008. – 11 apr. – P. 6.

2049. Berilă, Valeriu. În Ştefan-Vodă, prin implicre şi cooperare, sunt


realizate lucruri frumoase : [interviu cu V. Berilă, preş. raionului Ştefan-Vodă] / inter-
viu realizat de Virginia Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 apr. – P.
6.

2050. Boaghie, Dionisie. Mai multă claritate – mai multă ordine : [pe
marginea vizitei la Timişoara, România : interviu cu D. Boaghie, dir. Dir. Gen. Loca-
tiv-Comunale şi Amenajare, mun. Chişinău] / consemnare : Viorica Chirilov // Capi-
tala. – 2008. – 11 apr. – P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 11 апр. – P. 7.

2051. Cardona, Francisco. ″Republica Moldova trebuie să-şi aleagă


propria cale pentru reformarea şi profesionalizarea serviciului public″ : interviu cu F.
Cardona, expert al programului SIGMA // Moldova suverană. – 2008. – 1 apr.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2052. Chirtoacă, Dorin. Traian Băsescu i-a propus lui Dorin Chirtoacă
avionul prezidenţial : [pe marginea vizitei la Bucureşti : interviu cu D. Chirtoacă,
primar gen. de Chişinău] / interviu realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău.
– 2008. – 1 apr. – P. 4.

2053. Cojuşneanu, Vadim. Pe ultima sută de metri : [salubrizarea


cimiririlor : interviu cu V. Cojuşneanu, dir. Combinatului Servicii Funerare, mun.
Chişinău] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 25 apr. – P. 11;
Столица = Capitala. – 2008. – 25 апр. – P. 11.

2054. Coteţ, Vlad. Vlad Coteţ : Reieşim din realităţile existente : [interviu
cu viceprimarul mun. Chişinău] / a dialogat Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. –
18 apr. – P. 4; Столица = Capitala. – 2008. – 18 апр. – P. 4.

2055. Donos, Vladimir. Întru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos :


[interviu cu V. Donos, specialist principal la Dir. Socio-Ecologică din mun. Chişinău]
/ consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 25 apr. – P. 10; Столица =
Capitala. – 2008. – 25 апр. – P. 10.

2056. Golub, Tudor. Eu nu am duşmani, ci doar oponenţi de idei : inter-


viu cu T. Golub, consilier la Consiliul raional Orhei / interviu realizat de Svetlana
Cara // Democraţia. – 2008. – 22 apr. – P. 15.

2057. Panfil, Vasile. Vasile Panfil : Să nu arătăm cu degetul. Să îndrep-


tăm şi să mergem înainte : [interviu cu dir. Dir. Construcţii Capitale, mun. Chişinău] /
consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 11 apr. – P. 6; Столица = Capi-
tala. – 2008. – 11 апр. – P. 6.

2058. Tinică, Alexandru. Noi ştim cum să rezolvăm problemele oraşului


Şoldăneşti şi este necesar doar să fim susţinuţi : [interviu cu A. Tinică, primar de
Şoldăneşti] / consemnare : George Iosip // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 18
apr. – P. 9.

2059. Гуцу, Семен. Семен Гуцу : ″Пусть дети возвращаются домой″ :


[интервью с пред. р-на Единец] / записала Наталья Устюгова // Независимая
Молдова. – 2008. – 22 апр.

2060. Поличинский, Григорий. Дубоссарский район : имеем право


быть и мы это докажем! : интервью с пред. р-на Дубэсарь Г. Поличинским /
записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 15 апр.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2061. Стамати, Всеволод. Санитарно-ветеринарный контроль уси-


лят : [интервью с руководителем сан.-вет. инспекции В. Стамати] / записала
Елена Подолян // Кишин. обозреватель. – 2008. – 3 апр. – Р. 8.

2062. Улучшение эффективности правительства путем создания


профессиональной и мотивированной госслужбы : [по материалам междунар.
конф. ″Совершенствование работы гос. службы путем эффективного управле-
ния человеческими ресурсами″, апр. 2008, Кишинэу] // Экон. обозрение. – 2008.
– 11 апр. – Р. 38.

2063. Череватый, Виктор. Бричанский район : цветущая провинция


: [интервью с пред. р-на Бричень В. Череватым] / записала Наталья Устюгова //
Независимая Молдова. – 2008. – 17 апр.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2064. Sârbu, Otilia. Promovăm solidaritatea umană : interviu cu O.
Sârbu, dir. al Misiunii Religioase Catolice Caritas Moldova / consemnare : Serafima
Voinovan // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 18 apr. – P. 4.

2065. Кропанцева, Татьяна. Революция в пользу бедных : об изм.


системы соц. помощи / Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. –
19 апр. – Р. 1, 3.
368 Asigurări
2066. Ulahanova, Svetlana. SA ″Carat″ – o companie respectată de par-
teneri şi clienţi : [interviu cu Sv. Ulahanova, dir. gen. al Companiei de Asigurări S.A.
″Carat″] / consemnare : Pavel Codreanu // Dezvoltarea. – 2008. – 11 apr. – P. 9.

2067. Борта, Мария. Мария Борта : ″На работников аграрного секто-


ра приходится 55% выплат Нацкассы, при этом в селе формируется лишь 7%
доходной части нашего бюджета″ : [интервью с пред. Нац. кассы соц. страхо-
вания] / записали: Наталья Узун, Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. –
2008. – 5 апр. – Р. 8, 17.

2068. Положение о порядке исчисления пенсий государственного


социального страхования : утв. постановлением Правительства Респ. Молдова
nr. 328 от 19 марта 2008 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 46-48.

2069. Тафуни, Николай. Николай Тафуни : ″Это небо и земля по


сравнению с тем, что было″ : [интервью с дир. террит. агентства мун. Кишинэу
189
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

Нац. компании ОМС] / записала Светлана Шалберова // Молд. ведомости. –


2008. – 18 апр. – Р. 6.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2070. Botnaru, Oleg. De ce avem nevoie de o reformă şcolară comple-
xă? / Oleg Botnaru // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 6.

2071. Ciobanu, Ion. Să presurăm cu flori pământul : [aspecte ale educa-


ţiei ecologice] / Ion Ciobanu // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 3.

2072. Darie, Teodor. Zâmbiţi la modul cel mai serios : rolul pedagogic al
umorului / Teodor Darie // Univers pedagogic pro. – 2008. – 17 apr. – P. 8.

2073. Găluşcă, Ion. Pedagogia haristică / Ion Găluşcă // Făclia. – 2008.


– 12 apr. – P. 6-7.

2074. Gheorghiţă, Nadina. Tinerii – taxa noastră pe viciu? : [pe margi-


nea lucr. ″mesei rotunde″, organizată de Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun.
Chişinău] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 18 apr. – P. 8;
Столица=Capitala. – 2008. – 18 апр. – P. 8.

2075. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Se apropie ora bilanţului ... : in-


terviu cu T. Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport,
mun. Chişinău / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 25 apr. – P.
8; Столица=Capitala. – 2008. – 25 апр. – P. 8.

2076. Prodaniuc, Marina. Abuzul şcolar – forme de prevenire / Marina


Prodaniuc // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 14.

2077. Profesorii creştin-democraţi semnalează criza din sistemul de în-


văţământ / consemnare de George Iosip şi Lucia Gnatiuc // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 18 apr. – P. 6. – Cuprins : Este absolut necesară asigurarea flexibi-
lităţii sistemului educaţional / Ion Varta; PPCD cunoaşte problemele pedagogilor /
Monica Babuc; PPCD este singura organizaţie politică din Republica Moldova care
a reuşit să construiască un nou tip de instituţie politică / Iurie Roşca.

2078. Răbdău, Parascovia. Modul de viaţă al animalelor sălbatice : [as-


pecte ale educaţiei ecologice] / Parascovia Răbdău // Făclia. – 2008. – 5 apr. – P. 7.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2079. Televca, Nicolae. Păstrând şcoala, păstrăm satul : [fragm. din dia-
logul cu N. Televca, şef al Dir. Gen. Învăţământ, Tineret şi Sport, Edineţ] / consem-
nare : Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 17 apr. – P. 4.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2080. Andon, Ludmila. Căile de adaptare la instrument, analizate în lite-
ratura metodică la specialitatea vioară / Ludmila Andon // Univers pedagogic pro. –
2008. – 3 apr. – P. 7.

2081. Aştifeni, Rodica. Pătratul. Perimetrul pătratului : proiect didactic /


Rodica Aştifeni // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 11.

2082. Buzu, Angela. Aplicarea metodelor activ-participative la lecţia de


istorie / Angela Buzu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 6.

2083. Cernei, Cristina. Metode expozitive de evaluare a comunicării


orale a performanţelor studenţilor la limba engleză / Cristina Cernei // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 7.

2084. Cucuruzneac, Iulia. Poliedre regulate. Rezolvarea problemelor de


calcul a ariei suprafeţei poliedrelor şi a volumului unor poliedre / Iulia Cucuruzneac //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 7.

2085. Golban, Maria. Lecţie ″Emisiune televizată″ de limba franceză :


proiect didactic-scenariu al orei, cl. a 4-a / Maria Golban // Univers pedagogic pro. –
2008. – 3 apr. – P. 6.

2086. Guzgan, Viorica. Jeux pédagogiques et créativité / Viorica Guz-


gan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10 apr. – P. 7.

2087. Istrati, Angela. Le jeu didactique – partie intègre de la classe du


FLE/ Angela Istrati // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 10.

2088. Istratii, Angela. Célébration de la Journée Internationale de la


Francophonie : (dans le cadre de la semaine de la langue française a l’école) / An-
gela Istratii // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 14.

2089. Moroşan, Liliana. SUA. Războiul de secesiune. Reconstrucţie :


[proiect didactic la orele de istorie] / Liliana Moroşan // Univers pedagogic pro. –
2008. – 10 apr. – P. 4.

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2090. Navoloaca, Dumitru. Rugby-ul în dezvoltarea calităţilor fizice ale


elevilor claselor a VII-a / Dumitru Navoloaca, Vasile Tăbârţă // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 24 apr. – P. 7.

2091. Peoglo-Tiron, Liliana. Iliada – epopee a antichităţii greceşti : [lec-


ţie mixtă pentru cl. a 10-a] / Liliana Peoglo-Tiron // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 6.

2092. Postolachi, P. Rolul ghicitorilor în stimularea interesului elevilor


pentru munca intelectuală în cadrul predării biologiei / P. Postolachi // Univers pe-
dagogic pro. – 2008. – 10 apr. – P. 6.

2093. Roşca, Haralampie. Lecţii interactive multimedia de geografie /


Haralampie Roşca // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10 apr. – P. 6.

2094. Surugiu, Agafia. Aspecte ale istoriei naţionale, reflectate artistic în


operele scriitorilor români / Agafia Surugiu // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 6.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară


2095. Alexei-Braşovanu, Natalia. Sugestii de evaluare la orele de ştiin-
ţe în clasa a III-a / Natalia Alexei-Braşovanu // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 7.

2096. Bălan-Popa, Victoria. Un liceu de elită – ″Mircea Eliade″: [liceul


rom.-engl. din Chişinău] / Victoria Bălan-Popa // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P.
5.

2097. Bendas, Mihai. O colaborare sănătoasă, permanentă, negreşit va


da roadele aşteptate : [pe marginea activităţii şc. medii din Cojuşna, Străşeni] / Mi-
hai Bendas // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 8-9.

2098. Bendas, Mihai. Şcoala şi familia – pilonii viitorului : [activităţi re-


prezentative la şc. nr. 88 din Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2008. – 5 apr. – P.
5.

2099. Binele prin frumos va salva omenirea // Făclia. – 2008. – 12 apr. –


P. 8-9. – Cuprins : O carte de vizită a Liceului Teoretic ″A. S. Puşkin″ din Chişinău :
[interviu cu Lidia Şutca, dir., O. Abramova, dir. adjunct şi L. Ivasiuc, dir. adjunct al
liceului]; Liceul este casa mea ... / A. Gavriş; Am revenit ″la izvoare″ / N. Capbătut;
Catedra de dirigenţie ... / E. Diordiev; Comitetul sindical – un sprijin concret în activi-
tatea liceului / N. Nicolaeva.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2100. Bogatu, Ludmila. În goana după metode să nu uităm de conţinut /


Ludmila Bogatu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10 apr. – P. 6.

2101. Cercavschi, Eleonora. Eleonora Cercavschi . ″Îmi este ruşine de


manualele de istorie integrată″ : [interviu cu dir. Liceului Teoretic ″Ştefan cel Mare″
din or. Grigoriopol] / consemnare : Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 22 apr. – P. 4.

2102. Cibotaru, Anatolie. Şcoala naţională : ″Enigma grea″ a prosperă-


rii, sau Drumul lung al nopţii către ziuă ... / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 5
apr. – P. 3.

2103. Florea, Margareta. Concursul raional "Cel mai eficient Cabinet


Metodic" : [experienţe reprezentative în raionul Călăraşi] / Margareta Florea // Uni-
vers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 4.

2104. ″Gaudeamus″, cutezător, după 20 de ani : [20 de ani de la fonda-


rea Liceului Teoretic ″Gaudeamus″, mun. Chişinău] // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P.
8-9. – Cuprins : Нам 20 лет! / С. Беляева; Cooperarea clubului de dezbateri
″Gaudeamus″ şi LNDP / Iulia Moldovan; Activitatea ştiinţifică şi metodică în liceu /
Pavel Cerbuşcă; ″Democraţia este atunci cînd oamenii dirijează cu oamenii pentru
binele lor comun″ / Angela Ciorici; Asociaţia obştească pentru susţinerea învăţă-
mântului ″Gaudeamus″ / Mariana Pîrţac; Educaţia are nevoie de trei lucruri : sacrifi-
ciu, ştiinţă şi exersare / Zinaida Gangan.

2105. Gherman, Timofei. Optimizarea reţelei şcolare : pro sau contra? :


[din raionul Orhei] / Timofei Gherman // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 3;
Голос народа. – 2008. – 30 апр. – Р. 3. – (Supl. ″Lumina″; Nr 4).

2106. Hăbăşescu, Tamara. Regizor în activitatea educativă : [rolul şi lo-


cul dirigintelui în procesul educaţional] / Tamara Hăbăşescu // Făclia. – 2008. – 26
apr. – P. 5.
2107. Iovcev, Ion. Ion Iovcev : ″Tiraspolul nu va depune benevol armele″
: [interviu cu dir. Liceului ″Lucian Blaga″ din Tiraspol] / consemnare : Alina Ţurcanu
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 apr. – P. 8.

2108. Josanu, Tamara. ″Pomul de la răscruce″ : conf. şt.-literară dedica-


tă scriitorului Ion Druţă / Tamara Josanu // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 10.

2109. Liceul Teoretic ″Mihail Sadoveanu″ din Călăraşi – identitate şi spe-


ranţă / materiale pregătite de Raia Rogac // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 112-13. –

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

Cuprins : Doar prin muncă te poţi afirma / Eugenia Burcă; Motivaţia învăţării – factor
de bază al succesului şcolar / Tudor Enachi; Nostalgia acelor ani încă nu s-a stins /
Doina Chicu; Un buchet de crizanteme / Raisa Gavriliţă; Participarea la programe
internaţionale în baza e-comunicării.

2110. Lupuşor, Alexandru. Notiţe pe margini de test în perioada pretes-


tărilor examenelor de bacalaureat – 2008 / Alexandru Lupuşor // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 10 apr. – P. 3.

2111. Marin, Mariana. Conferinţă de presă simulată : Natura – prietena


mea! : [la ora de dirigenţie] / Mariana Marin // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 3.

2112. Marinciuc, Aurel. O fotografie de Adio : [din istoria Şcolii Normale


″Petru Maior″ din Soroca] / Aurel Marinciuc // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 15.

2113. Moroşan, Liliana. Hai cu toţii la şezătoare : [activitate extraşcola-


ră] / Liliana Moroşan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 5.

2114. Moştenitori de perseverenţă : secvenţe de la Liceul Teoretic


Petrunea, Glodeni // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 12-13. – Cuprins : O bună familie
cu toate ale ei / Zinaida Lazăr; Fără imaginaţie nu poate exista învăţământ formativ /
Nina Baranceanu; Istoria la ea acasă / Daria Maican; Trebuie să cunoşti ca să fii
cunoscut / Dumitru Guţuleac; Un scop comun / Marina Rusu; Catalizatorii şi luminile
rampei.

2115. Pâslă, Olga. Profesorul eficient : un posibil model / Olga Pâslă //


Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 7.

2116. Plămădeală, Lora. Marea Înviere prevestitoare de lumină şi spe-


ranţă : [în sprijinul orei de dirigenţie] / Lora Plămădeală // Făclia. – 2008. – 19 apr. –
P. 3.

2117. Salii, Ana. Dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţi indepen-


dente / Ana Salii // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 7.

2118. Tcacencu, Dumitru. Vectori în întâmpinare : [interviu cu D.


Tcacencu, dir. Liceului Teoretic ″Liviu Damian″ şi Anatolie Vlascov, primar de
Râşcani″] / consemnare : Vlad Sărătilă // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 5.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2119. Ţurcan, Serafima. Integrarea tinerilor în sfera educaţională : reali-


zări şi lacune / Serafima Ţurcan // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 2; Голос
народа. – 2008. – 30 апр. – Р. 2. – (Supl. ″Lumina″; Nr 4).

2120. Ţurcanu, Nicolae. De ce plâng chitarele şi învăţătoarele? : [statu-


tul social şi profesional al pedagogului] / Nicolae Ţurcanu // Făclia. – 2008. – 26 apr.
– P. 4.

2121. Un liceu cu dorul revenirii : [pe marginea activităţii Liceului Teore-


tic din satul Răspopeni, raionul Şoldăneşti] // Făclia. – 2008. – 5 apr. – P. 8-9. –
Cuprins : Un arsenal secret ... cunoscut de toată lumea : [interviu cu Eugenia Jura,
dir. Liceului] / dialog susţinut de Vlad Sărătilă; E lucru mare să ai încredere în copii /
Valeria Marinescu; Ce şi cum investim? / Eugen Preadco; Cît de tînăr e acest
bătrîn! ... ; Să descoperim lumina micilor steluţe / Elena Roman; Dragostea pentru
meleagul natal nu este o figură de stil / Elena Cepraga; Să dai vina pe sărăcie e
comod, dar inutil / Pavel Drăguţă.

2122. Zelenco, Petru. Istoria şi edificarea societăţii democratice în Re-


publica Moldova : [rolul man. de ist.] / Petru Zelenco // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P.
7.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2123. Andronic, Silvia. Modalităţi de lucru cu familia în educarea şi in-
struirea copiilor supradotaţi : [în inst. preşcolare] / Silvia Andronic // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 4.

2124. Boghiu, Eugenia. O ″sinergie″ educaţională de succes : [pe mar-


ginea conf. didactico-metodice privind modalităţile de modernizare a tehnologiilor
didactice în învăţământul primar de la liceul "Mihai Viteazul" din Chişinău] / Eugenia
Boghiu // Făclia. – 2008. – 5 apr. – P. 7.

2125. Duplava, Maria. Metode active de predare : [în cl. primare] / Maria
Duplava // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 13.

2126. Leahu, Rodica. Ştiinţele prin intermediul jocului : [în cl. primare] /
Rodica Leahu // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 11.

2127. Nasu, Ilie. O cercetare de perspectivă pentru secolul al XXI-lea :


[PIRLS-2006 : Succesul copilului la citire] / Ilie Nasu // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P.
7.

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2128. Mîrzenco, S. Servicii psiho-pedagogice în cadrul instruirii la domi-
ciliu în Complexul Pilot de Pedagogie Curativă ″Orfeu″ / S. Mîrzenco // Făclia. –
2008. – 19 apr. – P. 7.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-


tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2129. Ciutac, Marina. Concursul de specialitate – o etapă de formare a
tehnicianului pentru industria materialelor de construcţii / Marina Ciutac // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 6.

2130. Manuil, Svetlana. ″Mă voi dedica profesiei cu acelaşi devotament


şi responsabilitate ca în prima zi″ : interviu cu Sv. Manuil, dir. adjunct pentru educa-
ţie la Colegiul Naţ. de Comerţ al ASEM / a intervievat Natalia Pîslaru // Univers pe-
dagogic pro. – 2008. – 10 apr. – P. 3.

2131. Калак, Дмитрий. ″Немецкое качество″ начинается с обучения :


[аспекты проф. обучения в Германии] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. –
2008. – 25 апр. – Р. 8.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2132. Bargan, Ion. Pentru a schimba lucrurile în bine, tinerii ar trebui să
fie uniţi, să studieze şi să se implice în mai multe activităţi : [interviu cu I. Bargan,
participant în cadrul proiectului Parlamentul Tinerilor] / consemnare : George Iosip //
Flux continuu. Studentul. – 2008. – 8 apr. – P. 5.

2133. Busuioc, Sergiu. Veaceslav Manolache la 50 de ani : [rector al


Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport] / Sergiu Busuioc, Vadim Iutiş // Sport plus.
– 2008. – 1 apr. – P. 4.
2134. Chiriţa, Ana. ″E nevoie să ne implicăm activ pentru a putea ajunge
în Uniunea Europeană″ : [interviu cu A. Chiriţa, preş. Alianţei Studenţilor din Moldo-
va] / a consemnat George Iosip // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 22 apr. – P. 3.

2135. Durnea, Vlad. Vlad Durnea : ″Tinerii basarabeni pot construi o


punte de trecere firească a Prutului″ : [interviu cu preş. Org. Studenţilor Basarabiei
din România] / consemnare : Antonina Sârbu // Ziarul de gardă. – 2008. – 24 apr. –
P. 7.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2136. Guţanu, Eugen. Formarea juridică – componenta educaţională


definitorie a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova / Eugen Guţanu // Mol-
dova suverană. – 2008. – 2 apr. – P. 3.

2137. Kinsky, Ferdinand. Nu există cădere continuă : [interviu cu F.


Kinsky, prof. la Inst. European de Înalte Studii Int.] / interlocutor : Oleg Serebrian //
Democraţia. – 2008. – 1 apr. – P. 3-4.

2138. Lavric, Nicolae. Vlada-Tatiana Dumbravă, Omul din Templul Ştiin-


ţei : [prof. la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie ″Nicolae Testemiţanu″] / Nicolae
Lavric // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 5.

2139. Mândâcanu, Virgil. Talent, Vocaţie, Măiestrie : [Ilie Lupu, prof.


univ., la 70 de ani de la naştere] / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P.
4.

2140. Moraru, A. Un luptător pentru cauza românească : [Teodor


Marşalcovschi, prof. la Univ. de Stat ″A. Russo″, Bălţi] / A. Moraru // Lit. şi arta. –
2008. – 17 apr. – P. 4.

2141. Neagu, Veronica. Educaţia lingvistică – prioritatea procesului de


instruire în cadrul IRIM : [5 ani de la fondarea Inst. de Relaţii Int. din Moldova] / Ve-
ronica Neagu // Moldova suverană. – 2008. – 3 apr.

2142. Reabţov, Gheorghe. Vasile Şoimaru, polivalentul (un alter ego) :


[dr. în economie, Acad. de Studii Economice] / Gheorghe Reabţov // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 6.

2143. Scutelniciuc, Ioan. Nasc şi la Colicăuţi oameni : [Ilie Lupu, prof


univ., la 70 de ani de la naştere] / Ioan Scutelniciuc // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. –
P. 8: Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 3.

2144. Solomon, Constantin. Remarcabil istoric şi pedagog : Valeriu


Cozma : [prof. la Univ. de Stat din Moldova] / Constantin Solomon, Pavel Cocârlă //
Făclia. – 2008. – 5 apr. – P. 4.

2145. Tofan, Eugenia. Tinerii nu sunt o problemă, ei sunt o soluţie : re-


flecţii de la masa rotundă ″Statutul social-juridic al tinerilor din Republica Moldova″,
12 apr. 2008 / Eugenia Tofan, Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 18 apr. – P. 1, 3.

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2146. Молдован-Батрынак, Виорелия. Виорелия Молдован-


Батрынак : ″Объективно сложилась тенденция к изменению качества высшего
образования. Сейчас оно не хуже, просто изменены акценты″ : [интервью с
советником президента по вопр. культуры, образования и науки] / записала
Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 19 апр. – Р. 8, 17.

2147. Сухомлинов, Владимир. ″Каждый студент – это целая плане-


та″ : [интервью с преп. каф. социокультур. деятельности и актер. искусства
Приднестр. ун-та В. Сухомлиновым] / записала Ольга Гарусова // Молд. ведо-
мости. – 2008. – 25 апр. – Р. 6.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.


FOLCLOR
398(=135.1) Folclor românesc
2148. Băieşu, Nicolae. Săptămâna patimilor : [tradiţii şi obiceiuri] / Nico-
lae Băieşu // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 7.

2149. Băieşu, Nicolae. Tradiţia populară Lăzărelul / Nicolae Băieşu //


Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 8.

2150. Tamazlâcaru, Elena. În aşteptarea Paştelui : [tradiţii şi obiceiuri] /


Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 6.

2151. Vasilache, Raisa. Floriile : [tradiţii şi obiceiuri] / Raisa Vasilache //


Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 7.

2152. Vasilache, Raisa. Paştele. Datini şi credinţe / Raisa Vasilache //


Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 8.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


2153. Guţu, Alina. Femeile pot reuşi. Dacă vor : [pe marginea proiectului
″Femeile pot reuşi″, implementat de către ″Clubul politic al Femeilor – 50/50″] / Alina
Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 17.

2154. Huitfeldt, Astrid. Astrid Huitfeldt : ″Trebuie să fiţi solidare″ : [inter-


viu formatorul norvegian în cadrul proiectului ″Femeile pot reuşi″] / consemnare :
Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 17.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2155. Mardarovici, Catinca. Catinca Mardarovici : ″Femeile sunt prea


puţin influente în politică″ : [interviu cu liderul proiectului ″Femeile pot reuşi″] / con-
semnare : Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 17.

2156. Боднаренко, Елена. Елена Боднаренко : ″Мы – нация немно-


гочисленная″ : интервью с зам. пред. Союза женщин Респ. Молдова / записала
Людмила Борисова // Коммунист. – 2008. – 25 апр. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1968-69)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2157. Garaba, Vladimir. Sistemul natural ″Valea Morilor″ se află într-un
dezastru ecologic : [interviu cu preş. Org. teritoriale Chişinău a Mişcării Ecologiste
din Moldova] / consemnare : Victor Tănase // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 17
apr. – P. 5.

2158. Isac, Andrei. Gestionarea Bifenililor Policloruraţi în Moldova : un


nou regulament : [pe marginea doc. reglator, elaborat de Min. Ecologiei şi Resurse-
lor Naturale] / Andrei Isac // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 2.

2159. Leahu, Galina. Anticipând sezonul estival : [interviu cu G. Leahu,


şef adjunct al Asoc. de Gospodărire a Spaţiilor Verzi] / consemnare : Viorica Chirilov
// Capitala. – 2008. – 18 apr. – P. 10; Столица = Capitala. – 2008. – 18 апр. – P.
10.

2160. Postică, Gheorghe. Va avea oare R. Moldova un monument în-


scris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO? : [pe marginea complexului natural-
cultural Orheiul Vechi : interviu cu savantul Gh. Postică] / pentru conformitate :
Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 3.

2161. Харуца, Елиферий. Разделит ли парк веселье и печали : [ин-


тервью с дир. Об-ния ″Зеленое хоз-во″, мун. Кишинэу, Е. Харуца] / записала
Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 апр. – Р. 16-17.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
2162. Сафонов, Игорь. Обсерватория, которую построил Николай
Донич : [о вкладе молд. астронома Николая Донич в развитие науки] / Игорь
Сафонов // Молд. ведомости. – 2008. – 11 апр. – Р. 4.

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
2163. Пушняк, Анатолий. Прорывные технологии : [интервью с д-
ром хим. наук, проф. Молд. Гос. Ун-та Молдовы А. Пушняком] / записал Дмит-
рий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 22 апр.

56 PALEONTOLOGIE
2164. Obadă, Theodor. Ravinele de la Taraclia impun prin bogăţia de
piese paleontologice / Theodor Obadă // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
2165. Сакарэ, Виктория. Как пройти естественный отбор : [интер-
вью с врачом-нейрогенетиком В. Сакарэ] / записала Анна Дорошенко // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 3 апр. – Р. 19.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
2166. Опря, Михаил. Окутанные дымом : [интервью с зам. гл. врача
респ. наркол. диспансера М. Опря] / записала Марина Вашина // Новое время.
– 2008. – 18 апр. – Р. 8.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2167. Colesnic, Iurie. Un ctitor al medicinii basarabene – Toma Ciorbă
[1864-1936] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2008. – 24 apr. – P. 7.

2168. Антонович, Татьяна. Экзамен на аккредитацию : [пробл. ак-


кредитации лечеб. учреждений] / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. –
2008. – 25 апр. – Р. 26.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


2169. Ciobanu, Nadejda. Doctorul-farmacist Constantin Iugulescu în
amintirea farmaciştilor din Republica Moldova : [fondator al Soc. de istoria Farmaciei

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

dintre Nistru şi Prut] / Nadejda Ciobanu // Pro Farmacia. – 2008. – Mart. – Apr. (Nr
3/4). – P. 15.

2170. Razborschi, Ludmila. Profesionistul în valoare : [interviu cu L.


Razborschi, dir. Centrului Farmaceutic ″Speranţa Farm″] / consemnare : R. Andrei //
Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 9.

616 Patologie. Medicină clinică


2171. Ababii, Ion. Omul care a susţinut şi a promovat pediatria naţională
: [Tudor Chiticari, savant-pediatru, la 80 de ani de la naştere] / Ion Ababii // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 8 apr. – P. 4.

2172. Duca, Gheorghe. O viaţă consacrată ştiinţei şi umanităţii : acade-


micianul în şt. medicale, Vasile Anestiadi la 80 de ani de la naştere / Gheorghe Du-
ca // Moldova suverană. – 2008. – 25 apr. – P. 2.

2173. Gorelco, Tatiana. Copilăria este perioada crucială în dezvoltarea


alergiilor : [interviu cu T. Gorelco, şefa secţiei Alergologie din cadrul Inst. de cerce-
tări Şt. în domeniul Ocrotirii Sănătăţii mamei şi Copilului] / consemnare : Rodica
Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 9 apr. – P. 3.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


2174. Ciubotaru, Anatol. Născut pentru a deveni chirurg de primă mă-
rime : interviu cu A. Ciubotaru, dir. al Centrului de chirurgie a Inimii / a intervievat
Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 24 apr.

2175. Ţurea, Valentin. Hemofilia – boală ce a măcinat regatele : [interviu


cu V. Ţurea, dr. hab. în ştiinţe medicale] / a consemnat Victoria Babin // Flux conti-
nuu. Sănătate. – 2008. – 23 apr. – P. 3.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2176. Parii, Sergiu. De ce hipoacuzia este o problemă? : [interviu cu S.
Parii, medic ORL-audiolog la Centurl Republ. Funcţional de audiologie, protezare
auditivă şi reabilitare medico-pedagogică a IMSP] / consemnare : Victoria Babin //
Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 2 apr. – P. 2.

2177. Stratan, Valentina. E cazul să devenim mai responsabili : luarea


de cuv. a V. Stratan, deputat în Parlament, pe marginea proiectului de lege nr. 4433
din 14.12.2007 cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei // Democraţia. - 2008.
– 8 apr. – P. 5.

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2178. Биотолерантные технологии в стоматологии : [интервью с :
гл. специалистом Мин-ва Здравоохранения в обл. стоматологии Ионом Лупан,
гл. врачом Респ. стоматол. поликлиники Светланой Симинович, зам. Респ.
стоматол. поликлиники Виктором Симинюк, …] / записала Татьяна Антонович //
Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 26.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


80 de ani de la naşterea academicianului Diomid Gherman - personalitate marcantă a
neurologiei moderne
2179. Ababii, Ion. Mereu pe prima linie a serviciului neurologic : acade-
micianul Diomid Gherman – octogenar / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
10 apr. – P. 4.

2180. Academicianul Diomid Gherman – personalitate marcantă a neu-


rologiei moderne / T. Furdui, V. Lacusta, O. Rusu, ... // Moldova suverană. – 2008. –
10 apr.

2181. Dabija, Nicolae. Proprietar de taină : [acad. Diomid Gherman –


octogenar] / Nicolae Dabija //// Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 7.

2182. Gavriliuc, Eugen. Academicianul Diomid Gherman – personalitate


marcantă a neurologiei moderne / Eugen Gavriliuc // Flux continuu. Sănătate. –
2008. – 9 apr. – P. 2.

2183. Matcovschi, Dumitru. Şi ale lui, durerile : [acad. Diomid Gherman


– octogenar] / Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 7.

2184. Patriarhul neurologiei autohtone : [acad. Diomid Gherman – octo-


genar] / Gheorghe Ghidirim, Petru Soltan, Ozea Rusu, ... // Lit. şi arta. – 2008. - 10
apr. – P. 7.

2185. Vieru, Grigore. Tinereţea unui savant : [acad. Diomid Gherman –


octogenar] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2008. – 10 apr. – P. 7.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2186. Alexeiciuc, Angela. Angela Alexeiciuc : ″Minorii sunt cei mai ex-
puşi riscului de îmbolnăvire cu HIV/SIDA″ : [interviu cu coord. UNFPA] / consemnare
: Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 apr. – P. 18.

2187. Iarovoi, Liviu. Hepatita ucide în tăcere : [interviu cu L. Iarovoi,


medic-infecţionist la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ″Toma Ciorbă″] / consemnare
: Rodica Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 16 apr. – P. 3.

618 Ginecologie. Obstetrică


2188. Постика, Мария. Нормальная беременность : [интервью с
врачом кабинета планирования семьи Центра охраны здоровья матери и ре-
бенка М. Постика] / записала Ольга Власова // Новое время. – 2008. - 4 апр. –
Р. 6.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Constucţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor
2189. Vlas, Mihai. Prin freamătul anilor făurim istoria întreprinderii : in-
terviu cu M. Vlas, dir. gen. al S.A. ″Moldavhidromaş″ din Chişinău / a dialogat Pavel
Bujor // Dezvoltarea. – 2008. – 11 apr. – P. 7.

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
2190. Ursu, Vasile. Amplitudinea lucrărilor de construcţie a drumurilor
depinde de sursele financiare care vor fi disponibile : [interviu cu V. Ursu, ministrul
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor] / a consemnat : Victor Tănase // Flux
continuu. Anchetă. – 2008. – 10 apr. – P. 3.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


2191. Cojocaru, Mihai. Apa cea de toate zilele : [filtrarea şi tratarea apei
potabile] / Mihai Cojocaru // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 7; Голос
народа. – 2008. – 30 апр. – Р. 7.

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului
637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie
2192. Scobioală, Silvia. ″Free Fisheries″ vă propune o masă gustoasă,
necostisitoare şi sănătoasă : [prelucrarea şi comercilizarea produselor din peşte :
interviu cu S. Scobioală, dir. gen. al companiei ″Free Fisheries″ SRL] / interviu reali-
zat de Cristina Paraschiv // Dezvoltarea. – 2008. – 18 apr. – P. 6.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
2193. Cebotari, Ion. Hotelul Codru – inima ospitalităţii chişinăuene : in-
terviu cu I. Cebotari, dir. complexului hotelier ″Codru″ / a dialogat Rodica Malic //
Dezvoltarea. – 2008. – 18 apr. – P. 7.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2194. Casian, Ion. Ion Casian : Orice formulă de privatizare a
Moldtelecom ar trebui să prevadă, la o primă etapă, reorganizare : [interviu cu mi-
nistrul Comunicaţiilor în anii 1992-1998] // Eco. – 2008. – 2 apr. – P. 7.

2195. Андрос, Тимофей. Говорит и показывает Кишинев : [50 лет


телевидению в Молдове] / Тимофей Андрос, Юрий Сверкунов // Независимая
Молдова. – 2008. – 25 апр. – Р. 12.

2196. Кожокару, Руслан. Как Eurotel превратился в Conect : [интер-


вью с ген. дир. компании Conect Р. Кожокару] / записал Сергей Замуруев //
Экон. обозрение. – 2008. – 25 апр. – Р. 18.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


2197. Dunin-Wasowicz, Pawel. Moravuri şi ″năravuri″ pe piaţa de carte
poloneză : interviu cu edit. P. Dunin-Wasowicz / consemnare : Teodor Ajder // Con-
trafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 21-22.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2198. Балла, Владимир. Дорога не приемлет нарушений : [интер-


вью с пред. Центр. совета Союза автоводителей Молдовы В. Балла] / записал
Владимир Александров // Независимая Молдова. – 2008. – 1 апр.

2199. Матей, Иван. Поездка в удовольствие : [интервью с генер.


дир. ГП ″Автовокзалы и автостанции″ Респ. Молдова И. Матей] / беседовал
Анатолий Гурницкий // Деловая Молдова. – 2008. – 11 апр. – Р. 1-2.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


2200. Павлов, Виталий. Отрасль, открытая миру : [беседа с управ-
ляющим ГП ″Пошта Молдовей″ В. Павловым] / беседовал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 1 апр.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


2201. Cebanu, Olga. Publicitatea online se apropie de vârsta pubertăţii /
Olga Cebanu // Eco. – 2008. – 16 apr. – P. 6.

2202. Ţâbuleac, Mariana. Impactul publicităţii TV asupra copiilor / Mari-


ana Ţâbuleac // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 17.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2203. Луцик, Николай. Николай Луцик : ″Интереснее работать в
развивающихся экономиках″ : [интервью с президентом винно-коньячного хол-
динга ″Vinimpex″] / интервью взяла Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2008.
– 25 апр. – Р. 23.

2204. Мудря, Юрие. Смена руководства в ″Молдова-Вин″ : [интер-


вью с нач. упр. анализа, прогнозирования и продвижения агентства ″Молдова-
Вин″ Ю. Мудря] / записала Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2008. – 11
апр. – Р. 23.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea
generală
2205. Новик, Виктория. Возьми в попутчики надежду : [о ф-ке инди-
видуал. пошива и ремонта одежды : интервью с генер. дир. АО ″Сперанца-
205
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

уник″ В. Новик] / интервью вела Нелли Сливенко // Кишин. новости. – 2008. - 11


апр. – Р. 4.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-


STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
2206. Nedelea, Ion. Modernizarea a avut un impact pozitiv asupra
″Fabricii de construcţii″ SA din Rîşcani : [interviu cu I. Nedelea, dir. executiv al
″Fabricii de construcţii″ SA, Rîşcani] / consemnare : Nicolae Usturoi // Moldova su-
verană. – 2008. – 22 apr.

2207. Каба, Павел. Павел Каба : ″Сложилась конфликтная ситуация


– нельзя строить в центре, и на окраинах тоже не разрешают″ : [интервью с
руководителем Ассоц. патроната строит.-монтаж. предприятий] / записала
Татьяна Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 12 апр. – Р. 8, 17.

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


2208. Дачин, Петр. Куда ведут молдавские дороги? : [интервью с
дир. компании ″Dromas-Cons″ П. Дачиным, производитель асфальтобетон.
материала ] // Новое время. – 2008. – 18 апр. – Р. 3.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2209. Grozavu, Nistor. Nistor Grozavu : Să nu-i dăm celui nevoiaş peş-
tele să-l mănânce, ci undiţa să-l prindă : [problemele şi perspectivele mun. Chişinău
în sectorul construcţiilor şi dezvoltării urbanistice : interviu cu viceprimarul mun.
Chişinău] / a intervievat Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 4 apr. – P. 3;
Столица = Capitala. – 2008. – 4 апр. – P. 3.

2210. Iurcu, Dorina. Planul general de dezvoltare a municipiului : mega-


planuri – mini-realizări / Dorina Iurcu // Capitala. – 2008. – 4 apr. – P. 8; Столица =
Capitala. – 2008. – 4 апр. – P. 8.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2211. Sărănuţă, Silvia. Covorul basarabean : [din istoria meşteşugului] /
Silvia Sărănuţă // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 6.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2212. Proca, Ion. Fideli urmaşi ai lui Mihai Grecu : [pe marginea creaţiei
pictorului] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 4.

2213. Rocaciuc, Victoria. Filimon Hămuraru : ″Pictez subiectele care-mi


sunt mai aproape de suflet″ : [in memoriam artistului plastic] / Victoria Rocaciuc //
Vocea poporului. – 2008. – 18 apr. – P. 7; Голос народа. – 2008. – 18 апр. – Р. 7.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


2214. Szajczyk, Dumitriţa. ″Voi inaugura la Pultusk o expoziţie cu ima-
gini ale Europei de azi″ : interviu cu D. Szajczyk, fotografă, Polonia, originară din
Rep. Moldova / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11
apr. – P. 23.

78 MUZICĂ
2215. Bivol, Anatol. Viaţa, de fapt, este o supravieţuire şi reuşesc doar
cei puternici : [interviu cu A. şi Irina Bivol, interpreţi] / a dialogat Angela Chisnenco //
Capitala. – 2008. – 18 apr. – P. 15; Столица=Capitala. – 2008. – 18 апр. – P. 15.

2216. Bjargo, Peter. ARCANA la Braşov : [interviu cu P. şi Cecilia


Bjargo, membri ai formaţiei suedeze ARCANA] / interviu realizat de Mihail
Vakulovski // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 22 apr. – P. 6.

2217. Burlacu, Geta. Geta Burlacu : ″Vă asigur că la Belgrad nu voi


avea emoţii″ : [interviu cu interpreta, participantă la "Eurovision" 2008] / moderator :
Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 apr. – P. 10,15.

2218. Chisnenco, Angela. Am avut noroc de ″Noroc″ : [in memoriam lui


Mihai Dolgan, compozitor şi interpret] / Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 4
apr. – P. 15; Столица=Capitala. – 2008. – 4 апр. – P. 15.

2219. Gherman, Marcel. Sound Art: limbajul conceptual al muzicii elec-


tronice / Marcel Gherman // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 22.

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2220. Godoroja, Mike. ″Acord întâietate inspiraţiei muzicale″ : [interviu


cu M. Godoroja, reprezentant al formaţiei Mike Godoroja & Blue Spirit] / interviu
realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 8 apr. – P. 6.

2221. Josan, Cătălin. ″Îmi venea să tai pianul cu toporul ...″ : [interviu cu
C. Josan, megastar din Basarabia] / consemnare : Silvia Ursu // Timpul de diminea-
ţă. – 2008. – 11 apr. – P. 17. – (Supl. ″Timpul sănătăţii″; Nr 4).

2222. Josan, Cătălin. ″La Chişinău găsesc liniştea pe care nu o am la


Bucureşti″ : [interviu cu C. Josan, interpret] / interviu realizat de Nina Juncă // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 15 apr. – P. 12.

2223. Josan, Cătălin. La Eurovision, Geta Burlacu va cânta despre dra-


gostea pe care o trăieşte″ : [fragm. din discuţia din cadrul talk-show-ului ″Epicentru″
de la Euro TV cu vedetele de estradă C. Josan şi Geta Burlacu] / moderator Sergiu
Praporşcic // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 apr. – P. 12.

2224. Mitriuc, Stela. Stela Mitriuc : Artistul este acelaşi Don Quijote care
luptă cu morile de vânt : [interviu cu interpreta] / consemnare : Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2008. – 25 apr. – P. 15; Столица = Capitala. – 2008. – 25 апр. – P. 15.

2225. Nico. Nico şi Vlad Miriţă promit că vor reveni la Chişinău după par-
ticiparea la Eurovision : [fragm. din emisiunea ″Epicentru″, postul EuTV, cu Nico şi
Vlad Miriţă, învingătorii finalei Eurovision România] / consemnare : Sergiu
Praporşcic, Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 18 apr. – P. 12.

2226. Nicolae Sulac – artist al generaţiilor noastre: [in memoriam : ale


oamenilor de cultură: Alexandru Rusu, Nicolae Dabija, Iurie Colesnic, ...] / consem-
nare : Gabriela Marulea // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 7.

2227. Proca, Ion. Ei nu-şi revendic dreptul la uitare ... : [in memoriam in-
terpretei de muz. populară Angela Păduraru] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 24 apr.
– P. 10.

2228. Roibu, Nicolae. Dor de Osoience : [despre ansamblul etno-


folcloric familial ″Surorile Osoianu″] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 11 apr. – P. 24.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2229. Rusu, Dinu. Primăvara chitarelor care plâng : [in memoriam lui
Mihai Dolgan, compozitor şi interpret] / Dinu Rusu // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). –
P. 4.

2230. Акиндинов, Вячеслав. Слух и дух : [интервью с пред. между-


нар. корпорации ″Арт Медиум Барокко″ В. Акиндиновым] / записала Аксиния
Галкина // Независимая Молдова. – 2008. – 25 апр. – Р. 22.

2231. Гвердцители, Тамара. ″Две звезды″ Тамары Гвердцители :


[интервью с певицей] / записала Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2008.
– 18 апр. – Р. 30.

2232. Гвердцители, Тамара. Тамара Гвердцители : ″Фонограмма –


не мой жанр″ : [интервью с нар. артисткой России и Грузии] / записала Алек-
сандра Юнко // Независимая Молдова. – 2008. – 18 апр. – Р. 23.

2233. Липчиу, Ион. ″Мэрцишор″ продолжается в апреле : [по поводу


фестиваля ″Весна друзей″ : интервью с постоян. представителем Парламента
Респ. Молдова в Межпарламент. Ассамблее СНГ И. Липчиу] // Независимая
Молдова. – 2008. – 3 апр.

2234. Петраке, Штефан. Высокая планка искусства : [интервью с


исполнителем эстрад. песни Ш. Петраке] / записала Елена Узун // Молд. ведо-
мости. – 2008. – 11 апр. – Р. 6.

2235. Турецкий, Михаил. Михаил Турецкий : ″Руководителю нужно


быть вожаком стаи″ : [интервью с руководителем ансамбля ″Хор Турецкого″] /
записала Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 30.

2236. Турецкий, Михаил. От любви к Богу до любви к женщине … :


[интервью с руководителем вокал. коллектива ″Хор Турецкого″ М. Турецким] /
записал Марианна Варшавская // Новое время. – 2008. - 4 апр. – Р. 8.

2237. Чухрий, Сергей. Фольклор – мой ангел-хранитель : [интервью


с дирижером и композитором С. Чухрий] / записала Елена Узун // Деловая
Молдова. – 2008. – 4 апр. – Р. 12.

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2238. Andon, Victor. ″Ivan Ivanovici se întoarce″ : rolul fostului activist
de partid Ivan Bodiul în dezvoltarea artei cinematografice] / Victor Andon // Comu-
nistul. – 2008. – 25 apr. – P. 10-11; Коммунист. – 2008. – 25 апр. – Р. 10-11.

2239. Andon, Victor. 35 ani ai filmului ″Dimitrie Cantemir″ / Victor Andon


// Comunistul. – 2008. – 11 apr. – P. 12; Коммунист. – 2008. – 11 апр. – Р. 12.

2240. Ciulei, Thomas. ″Podul de flori″ – un film despre Basarabia migra-


toare : interviu cu cineastul T. Ciulei / consemnare : Alexandra Sora // Contrafort. –
2008. – Apr. (Nr 4). – P. 18.

2241. ″Lupul marilor drumuri″ : [in memoriam regizorului Emil Loteanu] /


consemnare : Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 apr. – P.
8. – Cuprins : Pe cât era de deschis pentru noi, tot o taină a rămas / Sergiu Finiti;
″Îmi pare rău că a filmat foarte puţin în Republica Moldova″ / Mihai Curagău.

2242. Nicolaescu, Sergiu. ″Senzaţia, experienţa filmului vizionat la ci-


nematograf e alta, e diferită″ : interviu cu regizorul român S. Nicolaescu / interviu
realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 apr. – P. 8.

2243. Гажиу, Валерий. ″Чтобы выжить – надо действовать″ : [интер-


вью с худож. руководителем киностудии ″Молдова-филм″ В. Гажиу] / записал
Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2008. – 4 апр. – Р. 25.

2244. Жереги, Валериу. Ледниковый период : [интервью с руково-


дителем кинокомпании Prim-Plan Studio В. Жереги] / записала Аксиния Галкина
// Независимая Молдова. – 2008. – 11 апр. – Р. 6.

792 Teatru. Artă scenică


2245. Grecu, Alexandru. ″Dacă viitoarele guverne nu vor înţelege rolul
primordial al culturii în stat, situaţia va degenera în catastrofă naţională″ : interviu cu
A. Grecu, dir. artistic al Teatrului Municipal ″Satiricus – I.L. Caragiale″ / consemnare
: Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 4 apr. – P. 14; Столица = Capitala. –
2008. – 4 апр. – P. 14.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2246. Însurăţel, Tatiana. Poveşti de familie : [pe marginea spectacolului


de Mihai Fusu, montat la teatrul Mihai Eminescu] / Tatiana Însurăţel // Stare de ur-
genţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 18.

2247. Popa, Tania. Mi-ar plăcea oriunde în lumea asta să lucrez. Dar nu
aş pleca niciodată de aici ... : [interviu cu T. Popa, actriţă] / consemnare : Diana
Iepure // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 19.

2248. Sochircă, Andrei. ″Poezia lui Eugen Cioclea a fost o revelaţie


pentru publicul din Bacău″ : [interviu cu actorul A. Sochircă, premiant la festivalul
One Man Show "Gala Star 2008", apr., Bacău, Romînia] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 18 apr. – P. 23.

2249. Sochircă, Andrei. Andrei Sochircă . ″Nu-i normal ca un artist să


se vândă ...″ : [interviu cu actorul de la teatrul unui singur actor] / consemnare : Pa-
vel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 apr. – P. 5.

2250. Ştefaniuc, Victor. ″Mâine ar putea fi prea târziu″ : [interviu cu C.


Ştefaniuc, dir. artistic al Teatrului Municipal de Păpuşi ″Guguţă″] / consemnare :
Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 11 apr. – P. 14; Столица = Capitala. –
2008. – 11 апр. – P. 14.

2251. Ştefaniuc, Victor. Victor Ştefaniuc : ″N-aş vrea ca-n urma mea să
rămână vreo uşă nedeschisă ...″ : [interviu cu dir. artistic al Teatrului Municipal de
Păpuşi ″Guguţă″] / consemnare : Eleonora Stăncuţă // Flux continuu : ed. de vineri.
– 2008. – 4 apr. – P. 12.

2252. Turea, Larisa. Viaţa cu semnul minus : [Tadeusz Kantor, pictor şi


regizor de teatru polonez (1915-1990)] / Larisa Turea // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr.
– P. 6.

2253. Ungureanu, Ion. Setea de a cuceri publicul : [in memoriam actoru-


lui Ion Stratan] / Ion Ungureanu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 6.

2254. Вуткэрэу, Петру. И ветку сакуры в дорогу … : [интервью с гл.


режиссером Театра ″Е. Ионеско″ П. Вуткэрэу] / записала Раиса Казакова //
Независимая Молдова. – 2008. – 4 апр. – Р. 22.

2255. Торня, Нелли. Динозавры не вымерли : [Николай Андронати,


театр. худож.-сценарист] / Нелли Торня // Кишин. новости. – 2008. – 11 апр. –
Р. 7.

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2256. Хармелин, Юрий. От мечты до реальности : [интервью с гл.


режиссером театра ″С улицы Роз″ Ю. Хармелиным] / записала Наталья Орди-
нат // Новое время. – 2008. – 11 апр. – Р. 8.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
2257. Iordăchescu, Viorel. Şahul a fost viaţa sa : [in memoriam antreno-
rului Valerian Vasiloi] / Viorel Iordăchescu // Sport plus. – 2008. – 15 apr. – P. 5.

2258. Moga, Pavel. Pavel Moga : ″Şahul e un mijloc eficient de educaţie


a tinerei generaţi″ : [interviu cu pedagogul şi antrenorul de şah de la Liceul teoretic
″Mihai Sârghi″ din satul Cioburciu, raionul Ştefan Vodă] / consemnare : Viorel
Ciobanu // Sport plus. – 2008. – 8 apr. – P. 6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2259. Antoniuc, Alexandru. ″Visez să ajung să joc la Manchester
United″ : interviu cu jucătorul echipei "Zimbru" Chişinău, A. Antoniuc / consemnare :
Sergiu Danilov // Sport plus. – 2008. – 15 apr. – P. 11.

2260. Drăgan, Aurel. Adevăratele valori ale olimpismului şi educarea tâ-


nărului olimpic / Aurel Drăgan // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 23 apr. – P. 8.

2261. Gaugaş, Petru. Cadrele didactice promovează modul sănătos de


viaţă : [în inst. univ. : interviu cu P. Gaugaş, preş. Federaţiei Sportului Univ.] / a
dialogat Traian Musteaţă // Sport plus. – 2008. – 1 apr. – P. 6.

2262. Levcenkov, Natalia. ″Nu am preconizat să devin campioană eu-


ropeană″ : [pe marginea conf. de presă a biatlonistei N. Levcenkov] // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 18 apr. – P. 22.

2263. Marinescu, Alexandru. Istoria Campionatului European : [de fot-


bal] (1-2) / Alexandru Marinescu // Sport plus. – 2008. – 15, 22 apr. – P. 15.

2264. Mureşan, Iuliu. Iuliu Mureşan : ″Dacă Dedov ar fi rămas, juca


acum pentru noi″ : [interviu cu preş. clubului CFR Cluj, România] / consemnare :
Dumitru Chitoroagă // Sport plus. – 2008. – 8 apr. – P. 10.

2265. Panasiuc, Boris. Boris Panasiuc : ″Băieţii cu care mă mândresc″ :


[interviu cu antrenorul emerit al Rep. Moldova la lupte libere] / a consemnat Valeriu
Turtă // Sport plus. – 2008. – 15 apr. – P. 7.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2266. Виколаш, Андрей. Суровые реалии молдавского футзала /


Андрей Виколаш // Независимая Молдова. – 2008. – 11 апр. – Р. 29.

2267. Дерек, Александр. Александр Дерек : ″Динамо″ заиграет еще


убедительнее″ : [интервью с гл. тренером ФК ″Динамо″] / записал Эдуард Чо-
бану // Молд. ведомости. – 2008. – 4 апр. – Р. 5.

2268. Пащенко, Сергей. ″Только упорные и трудолюбивые футбо-


листы достигают своих целей″ : [интервью с молд. футболистом С. Пащенко] /
записал Максим Банару // Молд. ведомости. – 2008. – 25 апр. – Р. 5.

2269. Родригес, Луис Антонио. ″Лучио″ чувствует себя в Молдове


своим : [интервью с аргентин. легионером Л. А. Родригес] / записал Максим
Банару // Молд. ведомости. – 2008. – 11 апр. – Р. 5.

2270. Такот, Сергей. Второе ″золото″ Серегя Такота : [интервью с


молд. легионером, выступ. за футзал. клуб ″Парнассос″, Кипр] / записал Мак-
сим Банару // Молд. ведомости. – 2008. – 18 апр. – Р. 5.

2271. Чобану, Эдуард. Есть ли зимний спорт в Молдове? / Эдуард


Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 3 апр. – Р. 18.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2272. Ciobanu, Anatol. Limba română pentru alolingvi : curs incipient
(2007) : [pe marginea man. cu acelaşi tit. de Ludmila Berzoi, Ch., 2007] / Anatol
Ciobanu // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 11.

2273. Trinca, Lilia. O carte de certă valoare ştiinţifică : [pe marginea


monogr. ″Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române″ de Gheor-
ghe Popa, Ch., ed. Ştiinţa, 2007] / Lilia Trinca // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 4.

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2274. Ciobanu, Anatol. Lingvist remarcabil şi Om de omenie : [prof. şi


savantul Ion Eţcu la 75 de ani de la naştere] / Anatol Ciobanu, Vasile Botnarciuc //
Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 7.

2275. Cosniceanu, Maria. Profesorul Ion Eţcu la vârsta împlinirilor / Ma-


ria Cosniceanu, Elena Ungureanu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 7.

2276. Dumistrăcel, Stelian. Paştele în memoria limbii / Stelian


Dumistrăcel // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 16.
2277. Trinca, Lilia. O carte de certă valoare ştiinţifică : [pe marginea
monogr. ″Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române″ de Gheor-
ghe Popa, Ch., ed. Ştiinţa, 2007] / Lilia Trinca // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 4.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
2278. Lessing, Doris. O coborâre în infern : [povestire : fragm.] / Doris
Lessing // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 22.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză


2279. Flori alese din poezia americană / prez. şi trad. de Nicolae Dabija
// Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 5. – Cuprins : Părăsit; Iarba; Brâncuşi; Maree;
Ciocanul; Rondelul lunii / Carl Sandburg; Pasărea lui Brâncuşi; Într-o staţie de me-
trou; Alba / Ezra Pound; Tristesse / James Launghlin; Ariel / Sylvia Plath; Râul vi-
sează marea / Fred Chappel; Tatuaj; Martie / Wallace Stevens; Jazzonia / Langston
Hughes; Vulpea / Kenneth Patchen; Femeie tânără la fereastră; Jucărie chinezeas-
că / William Carlos Williams; Ars poetica / Archibald MacLeish; Lacrimi; Camera
obscură / Rand Brandes; Memoria perfectă / Jonh Michael Elynn; ″Vocea ta răsună
ca un clopoţel ...″; ″Ea vede şi ce e dincolo de orizont ...″; ″Când Olga intră într-o
încăpere ...″ / Rodney Maddox.

821.135.1 Literatură română


2280. Alecsandri, Vasile. Floriile : [versuri] / Vasile Alecsandri // Lit. şi
arta. – 2008. – 17 apr. – P. 1.

2281. Alexandru, Ioan. Lumină lină : [versuri] / Ioan Alexandru // Timpul


de dimineaţă. – 2008. – 25 apr. – P. 24.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2282. Arghezi, Tudor. Puţoiul : [versuri] / Tudor Arghezi // Timpul de di-


mineaţă. – 2008. – 11 apr. – P. 32.

2283. Berghia, Ion. Miraj : [epigramă] / Ion Berghia // Jurnal de Chişinău.


– 2008. – 15 apr. – P. 16.

2284. Bolea, Ştefan. draconic super-ego; poem psihotic; tumular : [ver-


suri] / Ştefan Bolea // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

2285. Crevedia, Nicolae. Poetul : [epigramă] / Nicolae Crevedia // Jurnal


de Chişinău. – 2008. – 22 apr. – P. 16.

2286. Ghiţescu, Nicolae. În goana vieţii : [epigramă] / Nicolae Ghiţecu //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 24.

2287. Gociu, Simion. Visul lui Pătrungel : [povestire] / Simion Gociu //


Florile dalbe. – 2008. – 3, 10, 17 apr. – P. 4. – Contin. Începutul : 27 mart.

2288. Goga, Octavian. Noi; Bătrâni : [versuri] / Octavian Goga // Natura.


– 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 16.

2289. Gyr, Radu. As’ noapte Iisus mi-a intrat în celulă ... : [versuri] / Ra-
du Gyr; prez. de Zaharia Marineasa // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 12. – Cuprins :
As noapte, Iisus ...; Început de primăvară; Şi-acolo sus, în văzduh ... .

2290. Ionescu-Quintus, Mircea. Dorinţa de pe urmă : [epigramă] / Mir-


cea Ionescu-Quintus // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 1 apr. – P. 16.

2291. Labiş, Nicolae. Sunt spiritul adâncurilor : [versuri] / Nicolae Labiş


// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 apr. – P. 24.

2292. Larco, Vasile. Recunoaştere : [epigramă] / Vasile Larco // Jurnal


de Chişinău. – 2008. – 4 apr. – P. 24.

2293. Marcu, Emilian. Grigore Vieru : [versuri] / Emilian Marcu // Lit. şi


arta. – 2008. – 10 apr. – P. 1.

2294. Pop, Ioan. Victoria socialismului : [epigramă] / Ioan Pop // Jurnal


de Chişinău. – 2008. – 8 apr. – P. 16.

215
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2295. Stancu, Zaharia. Vino mai repede, primăvară : [versuri] / Zaharia


Stancu // Florile dalbe. – 2008. – 17 apr. – P. 1.

2296. Stănescu, Nichita. Desigur; Placă stricată; Cântec : [versuri] / Ni-


chita Stănescu // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 8.

2297. Stănescu, Nichita. Linişte : [versuri] / Nichita Stănescu // Lit. şi ar-


ta. – 2008. – 3 apr. – P. 1.

2298. Teognoste, Mihai. Utilitate : [epigramă] / Mihai Teognoste // Jurnal


de Chişinău. – 2008. – 11 apr. – P. 24.

2299. Trifu, Mircea. Pe cărările Olimpului : [epigramă] / Mircea Trifu //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 24.

2300. Voiculescu, Vasile. Toiul primăverii : [versuri] / Vasile Voiculescu


// Florile dalbe. – 2008. – 10 apr. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2301. Ajder, Corina. Mam : [versuri] / Corina Ajder // Stare de urgenţă. –
2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

2302. Armaşu, Liliana. Williams : [versuri] / Liliana Armaşu // Stare de


urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

2303. Bâlici, Gheorghe. Dorinţă : [epigramă] / Gheorghe Bâlici // Jurnal


de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 24.

2304. Bâlici, Gheorghe. Epigramistul; Vis : [epigrame] / Gheorghe Bâlici


// Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 apr. – P. 24; 1 apr. – P. 16.

2305. Bâlici, Gheorghe. Mene sana ... : [epigramă] / Gheorghe Bâlici //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 24.

2306. Bâlici, Gheorghe. Rememorări : [epigramă] / Gheorghe Bâlici //


Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 apr. – P. 16.

2307. Bâlici, Gheorghe. Revoluţie culturală; Primul succes; Proporţii :


[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 apr. – P. 16; 11 apr.
– P. 24; 15 apr. – P. 16.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2308. Beşleagă, Vladimir. Marea paradă a Personajelor (3) / Vladimir


Beşleagă // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 17-18. – Sfârşit. Începutul : Ian.-
Febr. (Nr 1/2).

2309. Bordeianu, Leo. Hristos a înviat! : [versuri] / Leo Bordeianu // Pro


Farmacia. – 2008. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 1.

2310. Borzin, Aurelia. ″Ai început să îmbătrâneşti ...″ : [versuri] / Aurelia


Borzin // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

2311. Burac, Andrei. Suflete la plimbare : [piesă] / Andrei Burac // Florile


dalbe. – 2008. – 10 apr. – P. 8.

2312. Burlacu, Iurie. ″Întotdeauna a visat să ajungă într-un loc ...″ : [ver-
suri] / Iurie Burlacu // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

2313. Butnaru, Leo. Epicurianul : [cosmogramă] / Leo Butnaru // Contra-


fort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 8.

2314. Butucel, Teodora. Floriile : [versuri] / Teodora Butucel // Altarul


credinţei. – 2008. – 17 apr. – P. 1.

2315. Cibotaru, Arhip Simion. Drumuri, drumuri ...; Rugăciune; Emi-


nescu; Sfătosului bunic din Humuleşti; Taina noastră; Teiul nostru singuratic; Rugă;
Populară; Rădăcina iubirii; Nectarul iubirii; Pastel : [versuri] / Arhip Simion Cibotaru
// Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 5.

2316. Ciobanu, Ion. Masă la recreaţia mare; Paznicul vigilent : [epigra-


me] / Ion Ciobanu // Florile dalbe. – 2008. – 24 apr. – P. 8.

2317. Ciobanu, Raisa. Legenda trandafirului / Raisa Ciobanu // Lit. şi ar-


ta. – 2008. – 17 apr. – P. 7.

2318. Ciocanu, Aurel. Şi-n cuvinte-i primăvară : [versuri] / Aurel Ciocanu


// Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 8.

2319. Cioclea, Eugen. Fragment 21/3 : [versuri] / Eugen Cioclea // Stare


de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 23.

2320. Cioclea, Eugen. Yes! : [poem] / Eugen Cioclea // Săptămâna. –


2008. – 4 apr. – P. 9.

217
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2321. Ciocoi, Gheorghe. Ghiocelul primăverii sau al învierii : [versuri] /


Gheorghe Ciocoi // Florile dalbe. – 2008. – 10 apr. – P. 5.

2322. Ciocoi, Gheorghe. Ghiocelul primăverii sau al învierii? : [versuri] /


Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 8.

2323. Cojocaru, Dinu. Despre sex…ul basarabean : [versuri] / Dinu


Cojocaru // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 8.

2324. Condrea, Constantin. În serile la Clubul Românesc; Early in the


Morning = În faptul dimineţii : [versuri] / Constantin Condrea // Lit. şi arta. – 2008. –
24 apr. – P. 4.

2325. Damian, Liviu. Idee fără de stăpân : [versuri] / Liviu Damian //


Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 apr. – P. 24.

2326. Doga, Alexandru. Introspectivă; Respira-voi; Ah ce ..., Între mine-


eu; Iuga celui nenăscut; Apoi sentinţa; Dulcele amar; Captiv; Din cele murite : [ver-
suri] / Alexandru Doga // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 4.

2327. Druţă, Ion. Tăcerea Mântuitorului : [fragm. din romanul ″Ora jertfi-
rii″] / Ion Druţă // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 1, 6-7.

2328. Esinencu, Nicolae. Să cântăm! : [povestire] / Nicolae Esinencu //


Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 apr. – P. 6.

2329. Filip, Iulian. Oglindă, oglinjoară : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta.
– 2008. – 24 apr. – P. 4.

2330. Gamarţ, Andrei. ″Şi numai lumina ...″: [versuri] / Andrei Gamarţ //
Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

2331. Hristov, Horia. Omul cu sâmburi : [povestire : fragm.] / Horia


Hristov // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 17.

2332. Iacob, Petru. Ce rost are? : [versuri] / Petru Iacob // Făclia. –


2008. – 26 apr. – P. 10.

2333. Ianuş, Marius. Căciula lui Guguţă : [versuri] / Marius Ianuş // Stare
de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 1.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2334. Langa, Andrei. Ai hotărât să nu ratezi nimic : [versuri] / Andrei


Langa // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 6.

2335. Mânăscurtă, Ioan. Prealuminatul Inorog, Întâiul : [eseu] / Ioan


Mânăscurtă // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 9-10.

2336. Marin, Gheorghe. La potcovit iepuri : [povestire] / Gheorghe Marin


// Florile dalbe. – 2008. – 3 apr. – P. 8.

2337. Mateevici, Alexe. Hristos a’nviat : [versuri] / Alexe Mateevici // Vo-


cea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 8; Голос народа. – 2008. – 30 апр. – Р. 8.

2338. Mateevici, Alexei. Limba noastră : [versuri] / Alexei Mateevici //


Ziarul de gardă. – 2008. – 3 apr. – P. 8.

2339. Mateevici, Alexei. Moldovenilor : [versuri] / Alexei Mateevici //


Moldova mare. – 2008. – 15 apr. – Cu caract. chir.

2340. Moraru, Anatol. Leo : [povestire] / Anatol Moraru, Dinu Cojocaru //


Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 19-21.

2341. Nanu, Dimitrie. Învierea : [versuri] / Dimitrie Nanu // Florile dalbe.


– 2008. – 24 apr. – P. 1.

2342. Păduraru, Pavel. Rotundă şi galbenă; Ursuleţul cel gras cu urechi


de fier : [versuri] / Pavel Păduraru // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

2343. Petrea, George. Ariceii; Cresc mare; Ţara mea; Meleagul meu;
Pacientul; Melcuşorul; Pictoriţa : [versuri] / George Petrea // Florile dalbe. – 2008. –
10 apr. – P. 8.

2344. Popovici, Teodor. Medicul; Dacă ...; Mă întreb ...; Dieta; Putana :
[epigrame] / Teodor Popovici // Pro Farmacia. – 2008. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P.
12.

2345. Popovici, Vlad. Şi eu să stau precum catargul ... : [versuri] / Vlad


Popovici // Univers pedagogic pro. – 2008. – 17 apr. – P. 8. – Cuprins: Marea în
vine; Zodie din flori; Rânduire-n sens; Îmbrăcare cu înălţimi; Paradisul în rinichi;
Sfârşit propriu; Semne sacre; Protejat de substanţa magică; Uitare cu peren.

219
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2346. Postică Ştefănescu, Ion. Cod : [versuri] / Ion Postică Ştefănescu


// Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 3.

2347. Romanciuc, Vasile. Primăvara la noi : [versuri] / Vasile


Romanciuc // Florile dalbe. – 2008. – 3 apr. – P. 1.

2348. Sprinceană, Emanuela. Fără tată : [amintiri] / Emanuela Sprin-


ceană // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 16.

2349. Suceveanu, Arcadie. Floriile; Sfintele Paşţi; Paştele Blajinilor;


Coarda fermecată; Cupa care se închide; Do-re-mi-fa-sol-la-cri; Duminica mare :
[versuri] / Arcadie Suceveanu // Florile dalbe. – 2008. – 3 apr. – P. 8.

2350. Ştirbu, Titus. Îndemn : [versuri] / Titus Ştirbu // Lit. şi arta. – 2008.
– 17 apr. – P. 3.

2351. Tamazlâcaru, Elena. Esenţe cu uriaşul Nichita : [versuri] / Elena


Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 4.

2352. Toma, Andreea. KITSChişinău : [versuri] / Andreea Toma // Stare


de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 2.

2353. Ţurcanu, Andrei. Oracol; Tabu; Deficit cronic; Fratele meu ... ;
Agon; Riduri; Soluţie; Odysseus în Ithaka; Clipită; Bulversări; Torpoare; Coteţ; Tră-
ind murind fără rest; Salt în realitate; Trecere; Zbor alb; Rost; Pârg; Gong; Crai-nou;
Străvezime : [versuri] / Andrei Ţurcanu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 5.

2354. Vakulovski, Alexandru. Invers; Pe drum : [versuri] / Alexandru


Vakulovski // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 8, 24.

2355. Vakulovski, Mihail. Car mine; Tată, vezi că nu mai avem aceeaşi
adresă : [versuri] / Mihail Vakulovski // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P.
5, 16.

2356. Vieru, Grigore. Floare de lumină : [cântec pascal] / Grigore Vieru


// Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 1.

2357. Vieru, Grigore. Legământ : [versuri] / Grigore Vieru // Gazeta bi-


bliotecarului. – 2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 1.

220
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2358. Vîlcu, Mihai. Pustie este casa ...; Canicula : [versuri] / Mihai Vîlcu
// Pro Farmacia. – 2008. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 13.

2359. Zadnipru, Petru. Basarabenii : [versuri] / Petru Zadnipru // Moldo-


va mare. – 2008. – 22 apr.

821.161.1 Literatură rusă


2360. Tarkovski, Andrei. Martirologul lui Andrei Tarkovski : [fragm. de
jurnal] / Andrei Tarkovski; prez. şi trad. de Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2008. – Apr.
(Nr 4). – P. 23-24.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2361. Cimpoi, Mihai. Strigătul bufniţei : [scriitorul Iuri Grecov la 70 de ani
de la naştere] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 5.

2362. Mardari, Ion. Un pur femeiesc reket : [detectiv : traducere] / Ion


Mardari // Comunistul. – 2008. – 25 apr. – P. 12.

2363. Panfil, Oleg. Chiar dacă iubim florile – ele mor : [povestire :
fragm.] / Oleg Panfil; trad. de Vadim Vasiliu // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr
4). – P. 21.

2364. Дуб, Иван. Хозяин торговой палатки : гл. из повести / Иван


Дуб // Коммерсант plus. – 2008. – 11 апр. – Р. 18.

2365. Зумбряну, Виктория. Цена одной амнистии : гл. из кн. / Вик-


тория Зумбряну // Независимая Молдова. – 2008. – 4,11,18, 25 апр. – Р. 11. –
Продолж. Нач. : 25 янв.

2366. Мардарь, Ион. У матросов нет вопросов : рассказ / Ион Мар-


дарь // Независимая Молдова. – 2008. – 18 апр. – Р. 12.

821.163.4 Literatură în limba sârbă-croată


2367. Năstase, Răzvan Mihai. Iubirea scrisă în stele : [pe marginea ro-
manului ″Mantia de stele″ de Milorad Pavic, Bucureşti, ed. Humanitas Fiction, 2008]
/ Răzvan Mihai Năstase // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 23.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2368. Cosmescu, Alex. Poezie / dialog : [reflecţii literare] / Alex
Cosmescu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 9.
221
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2369. Савостин, Николай. С кем вы, мастера политики? : [роль лит.


в обществе] / Николай Савостин // Коммерсант plus. – 2008. – 25 апр. – Р. 18.

821.112.2.0 Literatură germană


2370. Duckers, Tanja. Tanja Duckers : ″Mă consider o scriitoare care
afirmă autoritatea sensului şi a adevărului politic″ : [interviu cu scriitoarea germană] /
consemnare : Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 14-15.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


2371. Cărţi şi scriitori : [ancheta ″Contrafort″ cu scriitorii : Mircea A.
Diaconu, Mihai Ştefan Poiată, Lucian Vasiliu, ...] // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4).
– P. 10-12.09

2372. Ciobanu, Vitalie. Monica Lovinescu – la despărţire : [in memoriam


scriitoarei] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 3.

2373. Manea, Norman. Norman Manea în interviuri / selecţie de Veroni-


ca Eşanu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7. – Cuprins : ″Rămân, cel puţin
pentru această viaţă, scriitor român ...″ : [fragm. dintr-un interviu pentru ″Supl. de
cultură″, 2008, nr. 171] / realizat de George Onofrei; ″Exilul este o extraordinară
şcoală a reevaluării de sine ...″ : [fragm. dintr-un interviu pentru ″Adevărul literar şi
artistic″, 23 apr. 2008] / interlocutor : Cezar Paul-Bădescu.

2374. Mocanu, Igor. Chestia asta-i rece, şi am fugit afară din idei : [pe
marginea cărţii ″Fuck the cool. Spune-mi o poveste″ de Costi Rogozanu, Iaşi, ed.
Polirom, 2007] / Igor Mocanu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 6.

2375. Oprea, Marius. ″Ţi-e frică atunci când eşti încrâncenat″ : interviu
cu M. Oprea, poet, eseist / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu.
Studentul. – 2008. – 15 apr. – P. 6.

2376. Soviany, Octavian. Noua poezie feminină din România / Octavian


Soviany // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 15.

821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară


2377. Bâtcă, Veronica. Bucuria unei dureri divine : criticul-poet Ion
Ciocanu / Veronica Bâtcă // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 4.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2378. Belâi, Liviu. Teodor Popovici : Cel mai bun stomatolog printre scri-
itori şi cel mai bun printre stomatologi : [pe marginea creaţiei poetice satirice a lui
Teodor Popovici] / Liviu Belâi // Pro Farmacia. – 2008. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P.
12.

2379. Caranfil, Ninela. Un învăţător al cetăţii : [Vlad Pohilă, scriitor, pu-


blicist, lingvist] / Ninela Caranfil // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 8.

2380. Chiper, Grigore. Pacientul moldovean, sau În căutarea zăpezilor


de pe Kilimanjaro : [pe marginea romanului ″Avionul mirosea a peşte″ de Nicolae
Popa, Ch., ed. Arc, 2008] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 5.

2381. Condrea, Constantin. Ce mai face Constantin Condrea? : [inter-


viu cu scriitorul moldovean, stabilit în SUA] / interlocutor : Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2008. – 24 apr. – P. 4.

2382. Corbu, Haralambie. Epopeea Furnicii lui Ion Druţă : [pe marginea
creaţiei druţiene] / Haralambie Corbu // Săptămâna. – 2008. – 4 apr. – P. 14, 19.

2383. Cosmscu, Alex. Poezia este, în primul rând, o formă de comuni-


care, o parte a vieţii cotidiene : [interviu cu A. Cosmescu, scriitor, poet, eseist] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 4 apr. – P. 8.

2384. Crudu, Dumitru. Cine sunt şi ce vor tinerii poeţi azi din R. Moldo-
va? / Dumitru Crudu // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 6.

2385. Dolgan, Mihail. Cine dintre critici a susţinut în adevăr poezia de


opoziţie (II) / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 4. – Art. 1 : 10 ian.

2386. Fabian, Nicolae. Crisograful fascinaţiilor dintâi : [scriitorul Ioan


Mânăscurtă la 55 de ani de la naştere] / Nicolae Fabian // Glasul. – 2008. – 24 apr.
– P. 7; Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 4.

2387. Iachim, Ion. Un Recviem în care tragicul se împleteşte cu umorul :


[pe marginea cărţii ″Poiana cu heruvimi″ de Ion Proca, Ch., Grafema Libris, 2008] /
Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 8.

2388. Matcovschi, Dumitru. ″Adevăraţii oameni de cultură au rezistat,


au luptat, dar n-au îngenuncheat în faţa puterii ... ″ : [rolul lit. şi arta : dialog cu aca-
demicianul D. Matcovschi, scriitor al poporului] // a consemnat : Dina Chimpu // Lit.
şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 6.

223
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2389. Palladi, Tudor. Dorul nescris de poezie ... : [pe marginea creaţiei
poetului Arhip Simion Cibotaru] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 5.

2390. Păduraru, Anatol. Anatol Păduraru : ″Fratele meu a pus problema


opririi masacrului limbii române în Basarabia″: [interviu cu A. Păduraru, fratele scrii-
torului Nicolae Costenco] / consemnare : Antonina Sârbu // Ziarul de gardă. – 2008.
– 10 apr. – P. 5.

2391. Toniţa, A. Pedagogia firească a păsăretului : [pe marginea cărţii


″Cum am trăit într-un măr″ de Nina Slutu-Soroceanu, Ch., 2008] / A. Toniţa // Lit. şi
arta. – 2008. – 17 apr. – P. 8.

2392. Vieru, Boris. Pârcălabii geniului românesc : [Vlad Pohilă, publicist,


lingvist, la 55 de ani de la naştere] / Boris Vieru // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P.
16.
65 de ani de la naşterea poetului Aurel Ciocanu
2393. Ciocoi, Gheorghe. Pana ce iubeşte oceanul : [poetul Aurel
Ciocanu la 65 de ani de la naştere] / Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr.
– P. 4.

2394. Ciocoi, Gheorghe. Si cuvântul are respiraţie ... : [Aurel Ciocanu –


65] / Gheorghe Ciocoi // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 8.

2395. Proca, Ion. De ce evadează scriitorii? : [Aurel Ciocanu – 65] / Ion


Proca // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 8.

2396. Prohin, Victor. Un poet care urmează a fi redescoperit : [Aurel


Ciocanu – 65] / Victor Prohin // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 8.

2397. Ştirbu, Titus. Unui elev, participant la un concurs de creaţie : [Au-


rel Ciocanu – 65] / Titus Ştirbu // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 8.

2398. Vieru, Ion. Epigramă : [Aurel Ciocanu – 65] / Ion Vieru // Glasul. –
2008. – 24 apr. – P. 8.

224
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2399. Dergaciov, Valentin. Cultura Cucuteni în Basarabia : interviu cu
V. Dergaciov, doct. În arheologie, dir. Inst. Patrimoniului Cultural de la Acad. de Şt.
a Moldovei / consemnare : Boris Vieru // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 10.

908 Monografii ale localităţilor


2400. Rusu, Dinu. Edineţ : oraşul cu poveşti de ieri şi de azi / Dinu Rusu
// Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 14.

2401. Vieru, Boris. Pecetea, coroana şi sceptrul domnesc al Iaşiului /


Boris Vieru; fotogr. : Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 9.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
2402. Kinsky, Hedwig. Sînt un copil al ruinelor : interviu cu contesa H.
Kinsky / a dialogat Oleg Serebrian // Democraţia. – 2008. – 15 apr. – P. 3, 5.

2403. Platon, Alexandru-Florin. Cuvinte care ucid : [pe marginea cărţii


″Terorismul intelectual : din 1945 pînă în prezent″ de Jean Sevillia, Bucureşti,
Humanitas, 2007] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P.
4.

2404. Republica Moldova. Parlamentul. Hotărârea Parlamentului Re-


publicii Moldova cu privire la condamnarea marii Înfometări (Holodomor) din anii
1932-1933 din Ucraina : proiect // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 apr. –
P. 9.

2405. Roşca, Iurie. Libertatea de a cunoaşte trecutul : [genocidul în


Ucraina, anii 1932-1933 : art. vicepreş. Parlamentului Rep. Moldova] / Iurie Roşca //
Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 2.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2406. ″... Istoria să judece pe călăii Basarabiei″ : memorandumul unui
grup de senatori şi deputaţi basarabeni ai parlamentului către Regele României
Ferdinand I // Comunistul. – 2008. – 4 apr. – P. 5; Коммунист. – 2008. – 4 апр. – Р.
5. – Semnat : Pan Halippa, V. Cazacliu, I. Buzdugan, ... .
225
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2407. Cernea, Gheorghe. Din istoria ″mişcării de partizani″ în Republica


Moldova / Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 7.

2408. Colesnic, Iurie. Destinul lui Cantemir, ca o spirală nesfârşită ... /


Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

2409. Colesnic, Iurie. Un scriitor avocat – Titus T. Stoika : [perioada in-


terbelică (1893- ...)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 10.

2410. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. O nouă planşă dedicată Moldovei


ştefaniene : [pe marginea planşei ″Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt. Ţinuturi, oraşe, cetăţi, ctitori, aşezări rurale atestate documentar″ de
Gheorghe Nicolaev şi Sergiu Tabuncic, Ch. Integritas, 2008] / Silvia Corlăteanu-
Granciuc // Moldova suverană. – 2008. – 25 apr. – P. 6.

2411. Dabija, Nicolae. Deceniul Unirii : [90 de ani de la votarea Actului


Unirii Basarabiei cu România] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 1.

2412. Declaraţia Adunării Solemne consacrate împlinirii a 90 de ani de


la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918 : [27 mart. 2008,
Chişinău] // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 1.

2413. Dinescu, Viorel. Cu arcul încordat. Un ochi râde, altul plânge! :


[90 de ani de la actul Unirii Basarabiei cu România] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. –
2008. – 17 apr. – P. 1-2.

2414. Guţu, Victor. Satul Baraboi – izvor de înţelepciune : [din istoria lo-
calităţii, raionul Donduşeni] / Victor Guţu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr.
– P. 6.

2415. Moraru, Alexandru. 65 de primăveri ale domnului Gheorghe Cer-


nea : [profesor, istoric] / Alexandru Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 7.

2416. 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu ţara-mamă : secvenţe de la


Adunarea solemnă consacrată împlinirii a 90 de ani de la votarea de către Sfatul
Ţării a Actului Unirii Basarabiei cu România // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 2-3. –
Cuprins : [90 de ani de la momentul crucial ...] / Andrei Vartic; [Şansă unică a româ-
nilor din Basarabia] / Mihai Ghimpu; Despre foame, jandarmi şi tsunami / Grigore
Vieru; Onorat public, vă salut pe toţi cei care suntem de simţire românească! / Ghe-

226
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

orghe Palade; Toate forţele progresiste, unite în jurul FDRM! / Florin Cârlan, Tudor
Spătaru.

2417. Roşca, T. Vlad Ciubucciu : ″O istorie a neamului nostru cel mare″ :


[pe marginea cărţii ″Glăvăneşti pe apa Cobâleancăi : un pic de istorie naţională″ de
Vlad Ciubucciu, Ch., ed. Iulian, 2007] / T. Roşca // Univers pedagogic pro. – 2008. –
17 apr. – P. 6.

2418. Simon, Alexandru. Ştefan cel Mare şi Sfânt, un diplomat iscusit la


confluenţa Marilor Puteri din a doua jumătate a secolului al XV-lea : [interviu cu A.
Simon, istoric cercetător, Univ. ″Babeş-Bolyai″, Cluj-Napoca] / consemnare : Marius
Tărâţă // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 apr. – P. 4.

2419. Stati, Vasile. Destinul unui tezaur desconsiderat (2-4) : [aspecte


ist.] / Vasile Stati // Moldova mare. – 2008. – 1, 15,22 apr. – Art. 1 : 18 mart.

2420. Драгнев, Демир. Демир Драгнев : История – это факты, воль-


ная трактовка исторических событий – это уже политика : [интервью с акаде-
миком] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 апр. –
Р. 5.

2421. Меморандум группы бессарабских сенаторов и депутатов


парламента королю Румынии Фердинанду I // Moldova mare. – 2008. – 15, 22
apr.

2422. Мыцэ, А. Письмо бессарабского депутата А. Мыцэ премьер-


министру Румынии А. Вайда Воеводу : [25 дек. 1919, Бухарест] / А. Мыцэ //
Moldova mare. – 2008. – 1 apr.

2423. Тарнакин, Владимир. Первыми гусарами были молдаване.


Почти четыре десятилетия в Кишиневе стоял гусарский полк / Владимир Тар-
накин, Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 апр. – Р. 1, 20.

94(498) Istoria României


2424. Ghenghea, Mircea-Cristian. ″În Chişinău îmi plac locurile mai în-
cărcate de istorie″ : interviu cu istoricul M.-C. Ghenghea, preş. al Org. de Tineret a
Despărţământului ASTRA ″Mihail Kogălniceanu″, Iaşi / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 apr. – P. 10.

227
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2425. Пилипенко, Владислав. Трансильванский вопрос : история и


современность / Владислав Пилипенко // Moldova mare. – 2008. – 15 apr.

94(=135.1) Istoria românilor


2426. Dabija, Nicolae. O carte de zile mari : [pe marginea cărţii ″Românii
din jurul României în imagini″ de Vasile Şoimaru] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2008. – 17 apr. – P. 1.

94(=16) Istoria popoarelor slave


2427. Русев, Николай. Вблизи ″Руденских гор″. Карпаты - это не
только географическое понятие : [докл. на конф. ″Земля согласия : этнокульт.
взаимодействия в Карпато-Днестров. регионе. Чтения памяти И. А. Анцупова″]
/ Николай Русев // Analytique Moldpresa. – 2008. – 19, 26 апр. – Р. 20. – Про-
долж. Нач. : 12 янв.

228
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA ″CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ″ NR 4-2008

Berzoi, Ludmila 2272


A
Beşleagă, Vladimir 2308
Ababii, Ion 2171, 2179 Bivol, Anatol 2215
Abramova 2099 Bivol, Irina (2215)
Adaşan, Tamara 1848 Bjargo, Cecilia 2217
Afonin, Alim 2047 Bjargo, Peter 2216
Ajder, Corina 2301 Boaghie, Dionisie 2050
Ajder, Teodor 2197 Boboc, Marin 1917
Alecsandri, Vasile 2280 Bodiul, Ivan 2238
Alexandru, Ioan 2281 Bogatu, Ludmila 2100
Alexei-Braşovanu, Natalia 2095 Bogatu, Petru 1887-89, 1933, 1955
Alexeiciuc, Angela 2186 Boghiu, Eugenia 2124
Andon, Ludmila 2080 Bolea, Ştefan 2284
Andon, Victor 2238-39 Bordeianu, Leo 2309
Andrei, R. 2170 Borisova, Ludmila 2047
Andrieş, Ala 1829 Borzin, Aurelia 2310
Andronic, Silvia 2123 Botnarciuc, Vasile 2274
Anestiadi, Vasile 2172 Botnaru, Oleg 2070
Antoniuc, Alexandru 2259 Boţan, Igor 1939
Arghezi, Tudor 2282 Braghiş, Dumitru 1890
Armaşu, Liliana 2302 Budeanu, Gheorghe 1934
Aştifeni, Rodica 2081 Budza, Oleg 1979
Bujor, Pavel 2189
B Buliga, Valentina 1873
Babin, Victoria 2175-76 Buligă, Valentina 1983
Babuc, Monica 22077 Burac, Andrei 2311
Balan, Eduard 1932 Burcă, Eugenia 2109
Bâlici, Gheorghe 2303-07 Burea, Irina 2035-36
Bantea, Ala 1917 Burea, Irina 2040, 2145
Baranceanu, Nina 2114 Burian, Alexandru 2030
Barbăneagră, Alexei 2041 Burlacu, Geta 2217
Bargan, Ion 2132 Burlacu, Iurie 2312
Bârlădeanu, Nicolae 2048 Busuioc, Sergiu 2133
Bâtcă, Veronica 2377 Butnariuc, Ana 1917
Băieşu, Nicolae 2148-49 Butnaru, Leo 2313
Bălan, Victoria 1832 Butucel, Teodora 2314
Bălan-Popa, Victoria 2096 Buzu, Angela 2082
Belîi, Liviu 1841, 2378 C
Bendas, Mihai 2097-98
Benea, Radu 1886 Cambarov, Ala 1881
Berghia, Ion 2283 Capbătut, N. 2099
Berilă, Valeriu 2049 Cara, Svetlana 1872, 1876, 2037, 1975

229
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

Caranfil, Ninela 2379 Ciorbă, Toma (2167)


Cardona, Francisco 2051 Ciorici, Angela 2104
Cârlan, Florin 2416 Ciornei, Vsevolod 1847, 1893
Casian, Ion 2194 Ciubotaru, Anatol 2102
Cazacliu 2406 Ciubucciu, Vlad 2417
Cebanu, Olga 2201 Ciulei, Thomas 2240
Cebotari, Ion 2193 Ciutac, Marina 2129
Cecan, Daniel 1980 Clima, Nicolae 2041
Cepraga, Elena 2121 Cocîrlă, Pavel 2144
Cerari, Artur 1891 Codreanu, Pavel 2066
Cerbuşcă, Pavel 2104 Codruţ, Mariana 1838
Cercavschi, Eleonora 2101 Cojocaru, Dinu 2323
Cernea, Gheorghe 2407 Cojocaru, Mihai 2191
Cernea, Gheorghe 2415 Cojuşneanu, Vadim 2053
Cernei, Cristina 2083 Colesnic, Iurie 2167, 2226
Chappel, Fred 2279 Colesnic, Iurie 2408-09
Cheianu, Constantin 1892, 1972 Condrea, Constantin 2324, 2381
Chelea, Angela 1833 Conţiu, Mihai 1843, 1956
Chicu, Doina 2109 Corbu, Haralambie 2382
Chimpu, Dina 2388 Corlăteanu-Granciuc, Silvia 2410
Chiper, Grigore 2380 Corlăţean, Titus 1936-37
Chirilă, Victor 1962 Cosmescu, Alex 2368
Chirilov, Viorica 2049, 2053, 2055 Cosmscu, Alex 2383
Chiriţa, Ana 2134 Cosniceanu, Maria 2275
Chirtoacă, Dorin 2052 Costenco, Nicolae 2390
Chisnenco, Angela 2002, 2054, 2218, Coteţ, Vlad 2054
2209, 2215 Corobceanu, Svetlana 2101
Chiticari, Tudor (2171) Crangaci, Vitalie 1894
Chitoroagă, Dumitru 2264 Crevedia, Nicolae 2285
Chivriga, Viorel 2004, 2020 Cristal, Oleg 1863-64, 1938, 1957-58
Cibotaru, Anatolie 2102, 2174 Crudu, Dumitru 2384
Cibotaru, Arhip Simion 2315, 2389 Cucuruzneac, Iulia 2084
Cigoreanu, Tatiana 1842 Curagău, Mihai 2241
Cimpoi, Mihai 2361
D
Ciobanu, Anatol 2272, 2274
Ciobanu, Ghenadie 1910 Dabija, Elena 1834
Ciobanu, Ion 2071, 2316 Dabija, Nicolae 2181, 2226, 2411, 2426
Ciobanu, Nadejda 2169 Damian, Liviu 2325
Ciobanu, Nicolae 1935 Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Ciobanu, Raisa 2317 Române) 1849
Ciobanu, Victor 1974 Danilov, Sergiu 2259
Ciobanu, Vitalie 2372 Darie, Teodor 2072
Ciocanu, Aurel 2318 Deleu, Ecaterina 1881
Cioclea, Eugen 2319-20, (2248) Dergaciov, Valentin 2399
Ciocoi, Gheorghe 2321-22, 2393-94 Diaconu, Mircea A.2371
Ciocoi, Valeriu 1980 Diacov, Dumitru 1909

230
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dinescu, Viorel 2413 Gates, Bill 1977


Diordiev, E. 2099 Gaugaş, Petru 2261
Doga, Alexandru 2326 Gavriliţă, Raisa 2109
Dolgan, Mihail (2218), 2385 Gavriliuc, Eugen 2182
Donos, Vladimir 2055 Gavriş, A. 2099
Doraş, Victor 1939 Găluşcă, Ion 2073
Dorogan, Valerian 1882 Găluşcă, Valentina 1848, 1858
Drăgan, Aurel 2260 Ghenghea, Mircea-Cristian 2424
Drăguţă, Pavel 2121 Gheorghiţă, Nadina 2074-75, 2224,
Druţă, Ion 2327, 2382 2245, 2250
Duca, Gheorghe 2172 Gherman, Diomid (2179-85)
Duckers, Tanja 1830, 2370 Gherman, Marcel 2219
Dumistrăcel, Stelian 2276 Gherman, Timofei 2105
Dungaciu, Dan 1895, 1959 Ghidirim, Gheorghe 2184
Dunin-Wasowicz, Pawel 2197 Ghimpu, Mihai 2416
Duplava, Maria 2125 Ghiţescu, Nicolae 2286
Durnea, Vlad 2135 Gîrlă, Corina (1830-31)
Gociu, Simion 2287
E
Godea, Mihai 1897
Enachi, Tudor 2109 Godea, Mihai 1910
Esinencu, Nicolae 2328 Godoroja, Mike 2220
Eşanu, Veronica 52372 Goga, Octavian 2288
Eşanu, Vitalie 1825 Golban, Maria 2085
Eţcu, Ion 2274 Golub, Tudor 2056
Gorelco, Tatiana 2173
F Gotca, Margareta 1981
Fabian, Nicolae 2386 Greceanâi, Zinaida (1912)
Federiuc, Nicolae 1911, 1937, 1945 Grecov, Iuri 2361
Felea, Aurelia 1896 Grecu, Alexandru 2245
Filat, Vladimir 1909 Grecu, Mihai (2212)
Filimon Hămuraru, 2213 Grosul, Vladislav 1898
Filip, Iulian, 2329 Grozavu, Nistor 2209
Finiti, Sergiu 2241 Gudima, Aliona 1835
Florea, Margareta 2103 Guţanu, Eugen 2136
Forster, Fr. W. 1845 Guţu, Alina 2153
Fruntaşi, Iulian 1940 Guţu, Victor 2414
Furdui, 2180 Guţuleac, Dumitru 2114
Fusu, Mihai 2246 Guzgan, Viorica 2086
Fuştei, Nicolae 1850 Gyr, Radu 2289

G H

Gamarţ, Andrei 2330 Hadjiu, Victor 1899


Gangan, Zinaida 2104 Halippa, Pan 2406
Garaba, Vladimir 2157 Hanganu, Janeta 2031
Gârneţ, Vasile 2360 Harabaci, Elena 1980
Hăbăşescu, Tamara 2106
231
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

Hristov, Horia 2331 Larco, Vasile 2292


Hughes, Langston 2279 Larii, Tamara 1836
Huitfeldt, Astrid 2154 Laţanovschi, Pavel 1984
Launghlin, James 2279
I
Lavric, Nicolae 2138
Iachim, Ion 2079, 2387 Lazăr, Zinaida 2114
Iacob, Petru 2332 Lazur, Dumitru 2039
Ianuş, Marius 2333 Leahu, Galina 2159
Iarovoi, Liviu 2187 Leahu, Rodica 2126
Iepure, Diana 2247 Lessing, Doris 2278
Ionescu-Quintus, Mircea 2290 Levcenkov, Natalia 2262
Ioniţă, Veaceslav 2005 Lisnic, Eleonora 1854
Iordan, Gheorghe 1851, 2019 Lisnic, Ioan 1852
Iordan, Ivi 1917 Litra, Leonid 1941
Iordăchescu, Viorel 2257 Lovinescu, Monica 2372
Iosip, George 2058, 2132, 2134 Lozinschi, Raisa 22052
Iovcev, Ion 2170 Luca, Alex 2005, 2015
Isac, Andrei, 2158 Lupu, Ilie 2139
Istrati, Angela, 2087-88 Lupuşor, Alexandru 2110
Iuga, Mariana 2015 Lupuşor, Tamara 1983
Iurcu, Dorina 2210 M
Ivasiuc, L. 2099
Însurăţel, Tatiana 2246 MacLeish, Archibald 2279
Iurcenco, Svetlana 1983 Maddox, Rodney 2279
Iutiăţ, Vadim 2133 Maican, Daria 2114
Iugulescu, Constantin (2169) Malic, Rodica 1984, 2193
Mânăscurtă, Ioan 2335, 2387
J
Mandaji, Afanasii 1885, 2373
Jigău, Ion 1872 Manea, Norman 2373
Josan, Cătălin 2221-23 Manolache, Veaceslav 2133
Josanu, Tamara 2108 Manuil, Svetlana 2130
Josu, Iuliana 1874 Marandici, Ion 2032
Juncă, Nina 2222 Marchel (episcop de Bălţi şi Făleşti) 1853
Jura Eugenia 2121 Marcu, Emilian 2293
Mardari, Ion 52362
K Mardarovici, Catinca 2155
Kantor, Tadeus 2252 Marin, Gheorghe 2336
Kassie, Neou 1883 Marin, Mariana 2111
Kinsky, Ferdinand 2137 Marinciuc, Aurel 2112
Kinsky, Hedwig 2402 Marinescu, Alexandru 2263
Marinescu, Valeria 2121
L Marşalcovschi, Teodor 2140
Matache, Răduţa 1942
Labiş, Nicolae 2291
Matcovschi, Dumitru 1900, 2183, 2388
Lacusta, V.2180
Mateevici, Alexe 2337
Langa, Andrei 2334
Mateevici, Alexei 2338-39

232
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Marulea, Gabriela 2226 Onceanu, Anatol 1905


Mihail, Dinu, 1884 Onofrei, George 2372
Mihăilă, Vlad, 1854 Oprea, Marius 2375
Miriţă, Vlad (2225) Ostaf, Sergiu 1906
Miron, Viorel 2016
P
Mişin, Vadim 1901
Mitriuc, Stela 2224 Palade, Gheorghe 2416
Mîndîcanu, Virgil 2139 Palii, Alexandra 1960
Mîrzenco, S. 2128 Palladi, Tudor 2389
Mocanu, Igor 2374 Panasiuc, Boris 2265
Mocanu, Veronica 1980 Panfil, Oleg 2363
Moga, Pavel 2258 Panfil, Vasile 2057
Moldovan, Iulia 2104 Paraschiv, Cristina 2192
Moraru, A. 2140 Parii, Sergiu 2176
Moraru, Alexandru 2415 Pascal, Natalia 1980
Moraru, Anatol 2340 Pâslă, Olga 2115
Moraru, Haralambie 1902 Patchen, Kenneth 2279
Moroşan, Liliana 2089, 2113 Paul-Bădescu, Cezar 2373
Mureşan, Iuliu, 2264 Pavic, Milorad 2367
Musteaţă, Traian 2261 Păduraru, Anatol 2390
Mihail Viorel 2016 Păduraru, Angela 2227
N Păduraru, Pavel 1860, 2217, 2342, 2249
Peiu, Toma 1908
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2075 Peoglo-Tiron, Liliana 2091
Nantoi, Oazu 1876 Petrea, George 2343
Nanu, Dimitrie 2341 Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Nasu, Ilie 2127 Plaiurilor) 1855
Navoloaca, Dumitru 2090 Poiată,Petru 1899
Năstase, Răzvan Mihai 2367 Pîrţac, Mariana 2104
Neagu, Veronica 2141 Pîslaru, Natalia 2130
Nechit, Irina 2214, 2424 Plath, Sylvia 2279
Nedelea, Ion 2206 Platon, Alexandru-Florin 2403
Negru, Nicolae 1904, 1943, 1963-64 Plămădeală, Lora 2116
Negruţă, Veaceslav 2019 Pohilă, Vlad 2379
Neguţă, Andrei 2022 Poiată, Boris 2039
Nico 2225 Poiată, Mihai Ştefan 2370
Nicolae Sulac 2226 Poleanschi, Mihai 1973
Nicolaescu, Sergiu 2242 Pop, Ioan 2294
Nicolaev, Gheorghe 2410 Popa, Gheorghe 2273
Nicolaeva, N. 2099 Popa, Nicolae 2380
Nicolenco, Olga 1968-69 Popa, Tania 2247
Popovici, Aurel 1983
O
Popovici, Teodor 2344, 2378
Obadă, Theodor 2164 Popovici, Vlad 2345
Olaru, Angelina 2186 Popuşoi, Liliana 2225, 23830
Postică Ştefănescu, Ion 2346
233
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

Postică, Gheorghe 2160 Sârbu, Antonina 2135, 2390


Postolachi, P. 2092 Sârbu, Otilia 2064
Potângă, Tatiana 1891 Sauerbrey, Franziska. 1831
Pound, Ezra 2279 Sălcuţan, Mihai 1839
Praporşcic, Sergiu 1856, 2225 Sărănuţă, Silvia 2211
Preadco, Eugen 2121 Sărătilă, Vlad 2118, 2121
Proca, Ion 2212, 2227 Scobioală, Silvia 2192
Proca, Ion 2395 Scutelniciuc, Ioan 2143
Prodaniuc, Marina 2076 Secăreanu, Ştefan 1939, 1974
Prohin, Victor 2396 Serebrian, Oleg 1877, 1909, 2137
Pruteanu, Petru 1856 Sevillia, Jean 2403
Simon, Alexandru 2418
R
Sîrbu, Otilia 1858
Rabei, Sergiu 1974 Slutu-Soroceanu, Nina 2391
Raţă, Mariana 1939, 1942 Sochircă, Andrei 2248-49
Razborschi, Ludmila 2170 Socor, Vlad 1945-46
Răbdău, Parascovia 2078 Socor, Vladimir 1939
Reabţov, Gheorghe 2142 Solana, Javier 1947
Reniţă, Alecu 2160 Solomon, Constantin 2144
Rocaciuc, Victoria 2213 Soltan, Petru 2184
Rogac, Raia 2109 Soros, George 2023
Rogozanu, Costi 2374 Soviany, Octavian 2376
Roibu, Nicolae 1905, 2031, 2228 Spătaru, Tudor 2416
Roman, Alexandru (2047) Sprinceană, Emanuela 2348
Roman, Elena 2121 Stancu, Zaharia 2295
Romanciuc, Vasile 2347 Stati, Vasile 1913, 2419
Roşca, Felicia 1913 Stăncuţă, Eleonora 2251
Roşca, Haralampie 2093 Stănescu, Nichita 2296-97
Roşca, Iurie 1911, 1974, 2405 Stevens, Wallace 2279
Roşca, T. 2417 Stoika, Titus T.(2409)
Roşca, Virginia 1939, 2048 Stratan, Ion 2253
Roşcovanu, Eugen 1988 Stratan, Valentina 2177
Rotaru, Anastasia 2018 Strelciuc, Ioan 2004, 2006, 2143,
Rus, Aurelian 1896 Suceveanu, Arcadie 2349
Rusu, Alexandru 2226 Sudau, Michael Wiersing 1844
Rusu, Dinu 2229, 2400 Surugiu, Agafia 2094
Rusu, Marina 2114 Szajczyk, Dumitriţa 2214
Rusu, O. 2180 Şelari, Galina 2007
Rusu, Ozea 2184 Şoimaru, Vasile 2019, 2426
Rusu, Tudor (1841), 1980 Ştefaniuc, Victor 2250-51
Ştefârţă, Sorina 1948, 1936
S Ştirbu, Titus 2350, 2397
Sajin, Rodica 2173, 2187 Şutca, Lidia 2099
Salii, Ana 2117 T
Sandburg, Carl 2279
Tabuncic, Sergiu 2410

234
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Tamazlâcaru, Elena 2150, 2351 Vasiliu, Vadim 2363


Tarkovski, Andrei 2360 Vasiloi, Valerian 2257
Tăbârţă, Vasile 2090 Vedutenco, Andrei 20
Tănase, Constantin 1865, 1914-15 Vieru, Boris 2392, 2401
Tănase, Victor 1906, 2157, 2190 Vieru, Grigore 2185, 2356-57
Tărâţă, Marius 2418 Vieru, Ion 2398
Tcacencu, Dumitru 2118 Vinocurov, Marina 1988
Televca, Nicolae 2079 Viorel Ciobanu, 2257
Teognoste, Mihai 2298 Vîlcu, Mihai 2358
Timuş, A. 1866 Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al
Tinică, Alexandru 2058 Întregii Moldove) 1859-60
Tofan, Eugenia 1867, 2040, 2044, 2145 Vlas, Mihai 2189
Toma, Andreea 2352 Vlascov, Anatolie (2118)
Toniţa, A. 2391 Voiculescu, Vasile 2301
Trifu, Mircea 2299 Voinovan, Serafima 2064
Trinca, Lilia 2273, 2277 Voitun, Aneta 2174
Turea, Larisa 2252 Voronin, Vladimir (1939)
Turtă, Valeriu 2265 Voroniuc, Ina 1846
Ţâbuleac, Mariana 2203 Vedutenco Andrei 2007
Ţulea, Oleg 1975
W
Ţurcan, Serafima 2119
Ţurcanu, Alina 1868, 1936, 2019, 2107 Williams, William Carlos 2279
Ţurcanu, Andrei 2353
Ţurcanu, Nicolae 2120 Z
Ţurcanu, Vladimir 1909 Zadnipru, Petru 2359
Ţurea, Valentin 2175 Zelenco, Petru 2122
U А
Ulahanova, Svetlana 2066 Акиндинов, Вячеслав 2230
Ungureanu, Elena 2275 Александров, Владимир 2198
Ungureanu, Ion 2253 Андон, Виктор 2243
Untilă, Veaceslav 1916 Андронати, Николай (2255)
Ursu, Silvia 2221 Андрос, Тимофей 2195
Ursu, Vasile 2190 Антонович, Татьяна 2168, 2178
Usturoi, Nicolae 2206 Астахова, Ирина 2420
V Б
Vakulovski, Alexandru 2354 Балла, Владимир 2198
Vakulovski, Mihail 2216, 2355, 2220, Банару, Максим 2268-70
2242 Банарь, Сергей 1918
Varta, Ion 2077 Башкуров, Никита 1922
Vartic, Andrei 1837 Белая, Татьяна 1870
Беляева, С. 2104
Vasilache, Raisa 2151-52 Билибан, Вера 1840
Vasiliu, Lucian 2371 Боднаренко, Елена 2156

235
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

Бодюл, Иван 2008 З


Борисова, Людмила 2156
Борта, Мария 2067 Замуруев, Сергей 2196
Брагиш, Дмитрий 1919 Западинский, Роберт 1921, 1951
Броксхолм, Кристофер 2021 Зумбряну, Виктория 2365

В И

Варшавская, Марианна 2236 Ионица, Вячеслав 2010


Вашина, Марина 2165 К
Виколаш, Андрей 2266
Вискалов, Александр 1949 Каба, Павел 2207
Владимир (Митрополит Кишиневский Казакова Раиса 2254
и Всея Молдовы) 1861 Калак, Дмитрий 1952, 2131
Власова, Ольга 2188 Калинина, Дарья 1989
Воронин, Владимир 1965 Карпов, Борис 2011
Вуткэрэу, Петру 2254 Клипий, Игорь 1922
Борисова Людмила 2156 Кожокару, Руслан 2196
Косарев, Валерий 1923
Г Крангачь, Виталий 1924
Гажиу, Валерий 2243 Кропанцева, Татьяна 2034, 2065, 2067
Галкина, Аксиния 1875, 2230 Л
Гарусова, Ольга 2147
Гвердцители, Тамара 2231-32 Липчиу, Ион 2233
Гиска, Елена 1966 Лицкай, Валерий 1925
Глазова, Татьяна 1985-86 Лупан, Ионом (2178)
Гурницкий, Анатолий 2199 Луцик, Николай 2203
Гуцу, Семен 2059 М
Д Мардарь, Ион 2366
Дачин, Петр 2208 Матей, Иван 2199
Денис, Борис 2033, 2045 Мелека, Анна 2042
Дерек, Александр 2267 Мигулина, Татьяна 2231, 2235
Додон, Игорь 2009 Мижей, Калман 1953
Донич, Николая (2162) Минаев, Сергей 2024
Дорошенко, Анна 2165 Моисеев, Сергей 1827
Драгнев, Демир 2420 Мокану, Серджиу 1926
Дрелинский, Вадим 2009 Молдован-Батрынак, Виорелия 2146
Дуб, Иван, 2364 Мудря, Юрие 2204
Мыцэ, А. 2422
Е
Н
Евстратьев, Сергей 1993
Новик, Виктория 2205
Ж Новосадюк, Владимир 1927
Жереги, Валериу 2244

236
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

О Стратан, Андрея 1966


Сухомлинов, Владимир 2147
Огородников, Михаил 1992-93
Опря, Михаил 2166 Т
Ординат, Наталья 2256
Олексич, Виталии 2008 Такий, Александр 1994-96
Такот, Сергей 2270
П Таран, Ангелина 2203-04
Тарнакин, Владимир 1862, 2423
Павлов, Виталий 2200 Тафуни, Николай 2069
Пасечник, Виктория 1875 Ткач, Анна 1976
Пащенко, Сергей 2268 Топчуоглу, Фатма Фырат 1954
Петраке, Штефан 2234 Торня, Нелли 2255
Пилипенко, Владислав 2425 Турецкий, Михаил 2235-36
Подолян, Елена 1992, 2060-61
Поличинский, Григорий 2060 У
Постика, Мария 2188
Предиус, Дмитрий 1994 Узун, Елена2234, 2237
Пушняк, Анатолий 2163 Узун, Наталья 1967, 2067, 2146
Пэдурару, Ион 2034 Устюгова, Наталья 2059-60

Р Ф

Рогофф, Кеннет, 2025 Фомин, Игорь 2027


Родригес, Луис Антонио 2269 Х
Родрик, Дэни 2026
Ройбу, Зиновий 1878-79 Хармелин, Юрий 2256
Росетти, Илинка 1995 Харуца, Елиферий 2161
Рубин, Нуриэль 2000 Цеслюк, Владимир 1926
Русев, Николай 2427 Ч
Рылеев, Денис 1929, 1961, 2013
Череватый, Виктор 2063
С Чобану, Эдуард 2271, 2267
Савостин, Николай 2369 Чубашенко, Дмитрий 1919, 1953
Сакарэ, Виктория 2165 Чухрий, Сергей, 2237
Сафонов, Игорь 2162 Ш
Сверкунов, Юрий 2195
Северин, Ирина 1871, 2021 Шалберова, Светлана 2069
Сидоров, Дмитрий 2163, 2200 Шикирлийская, Марина 1997-99
Силицкая, Наталья 1954 Шикирлийская, Татьяна 1990, 2014,
Симинович, Светланa 2178 2207
Симинюк, Виктором 2178
Ю
Скачко, Владимир 1930
Сливенко, Нелли 2206 Юнко, Александра 2232
Соин, Дмитрий 1931
Соловьева, Татьяна 1862, 2161, 2423 Я
Стамати, Всеволод 2061 Янчева, Анна, 1828, 1869
Стиглиц, Джозеф Е. 2001
237
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"


Nr 4- 2008

1. Alianţa Moldova Noastră 24. Literatura şi arta


2. Altarul credinţei 25. Moldova Mare
3. Analytique Moldpresa 26. Moldova suverană
4. Capitala 27. Natura
5. Comunistul 28. Săptămâna
6. Contrafort (Nr 4) 29. Sport plus
7. Curierul ortodox 30. Stare de urgenţă
8. Democraţia 31. Timpul de dimineaţă
9. Dezvoltarea 32. Univers pedagogic pro
10. Dreptul 33. Vocea poporului
11. Dreptul meu 34. Ziarul de gardă
12. Eco 35. Альянс Moldova Noastră
13. Făclia 36. Голос народа
14. Florile dalbe 37. Деловая Молдова
15. Flux continuu. Anchetă 38. Кишиневские новости
16. Flux continuu. Economic 39. Кишиневский обозреватель
17. Flux continuu. Sănătate 40. Коммерсант plus
18. Flux continuu: cotid. naţ. 41. Коммунист
19. Flux continuu: ed. de vineri 42. Молдавские ведомости
20. Gazeta bibliotecarului (Ian.-Febr.) 43. Независимая Молдова
21. Glasul 44. Новое время
22. Integrarea europeană, pas cu pas 45. Право
(Dec.). 46. Столица = Capitala
23. Jurnal de Chişinău 47. Экономическое обозрение

238
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII .................................................................................... 5

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii......................................5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 5
01 Bibliografie. Cataloage ..................................................................6
02 Biblioteconomie .............................................................................. 6
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congr ese.
Expoziţii. Muzee.............................................................................. 6
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ......... 6
069 Muzee ................................ ................................ ................................ . 7
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................... 7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................14
1/14 Filozofie ..................................................................................... 14
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 15
22 Biblia ............................................................................................ 15
23/28 Creştinism. Religie creştină ..................................................... 15
29 Religii necreştine .......................................................................... 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 16
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................ 16
32 Politică ......................................................................................... 17
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 19
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ .....................................................................22
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 27
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.............................................. 27
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................27

239
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor .......................................................................................... 31
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 32
51 Matematică ................................................................................... 32
52 Astronomie. Geodezie ...................................................................35
53 Fizică ............................................................................................ 36
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................. 36
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ........................................37
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 37
58 Botanică........................................................................................ 37
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 38
61 Medicină ....................................................................................... 38
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................ 42
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 43
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .......43
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ......................... 45
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 45
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 45
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport........................................... 45
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................... 47
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie........................................................................................ 47
82 Literatură...................................................................................... 52
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................... 67
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ .................. 67
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................... 68

240
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii 68
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 69
93/94 Istorie....................................................................................... 69
94 Istorie generală. Istorie universală............................................... 69
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 4-2008 ...................................79
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 4-2008 ................................ .......... 85
Index de subiecte ................................ ................................ ..................... 87
Index de editori................................ ................................ ........................ 90
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 91

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ.......................................... 92

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 92
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii....................................92
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 92
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 92
005 Management ................................ ................................ ..................... 92
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................ 92
02 Biblioteconomie ............................................................................ 93
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese.
Expoziţii. Muzee............................................................................ 94
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ....... 94
09 Manuscrise. Bibliofilie..................................................................95
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................95
1/14 Filozofie ..................................................................................... 95
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 96
23/28 Creştinism. Religie creştină ..................................................... 96
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 96
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................ 96
32 Politică ......................................................................................... 98

241
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 100
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................111
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 117
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 118
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 119
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ........................................................................................ 121
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 121
53 Fizică .......................................................................................... 121
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................... 121
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................122
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 122
58 Botanică...................................................................................... 122
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 123
61 Medicină ..................................................................................... 123
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 130
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 132
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .....135
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 136
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....138
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................138
72 Arhitectură.................................................................................. 138
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 138
78 Muzică ........................................................................................ 138
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................139
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 139

242
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 139
82 Literatură.................................................................................... 143
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 149
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii
....................................................................................................149
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 149
Indice de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2008 .......153
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2008....................... 161

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.........................................162

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 162


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................162
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 162
006 Standardizare şi standarde................................ ............................... 162
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 162
02 Biblioteconomie .......................................................................... 163
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese.
Expoziţii. Muzee.......................................................................... 163
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 164
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................164
17 Etica. Filozofie morală. Filozofie practică .................................164
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 164
21 Teologie naturală. Teodicee ....................................................... 164
23/28 Creştinism. Religie creştină................................................... 165
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 166
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................... 166
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................. 167

243
32 Politică ....................................................................................... 168
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 179
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................185
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 187
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 189
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 190
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ........................................................................................ 198
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 199
52 Astronomie. Geodezie .................................................................199
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................... 200
56 Paleontologie.............................................................................. 200
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 200
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 200
61 Medicină ..................................................................................... 200
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 203
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 204
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 204
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 205
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....205
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ....................... 206
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................206
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini........................................... 206
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 207
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 207

244
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................... 207
78 Muzică ........................................................................................ 207
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................210
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 213
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 213
82 Literatură.................................................................................... 214
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 225
93/94 Istorie..................................................................................... 225
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 225

Index de nume la ″Cronica articolelor de gazetă″ Nr 4-2008 .........229

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de


gazetă" Nr 4-2008 ................................ ................................ .......... 238

245
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 14,3
Coli ed. 10,87
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 8-08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md


ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.iatp.md/cnc

Tipografia "Valinex" SA

str. Florilor 30/1A, of. 26 B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

246