You are on page 1of 191

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 11
2009

CNCM
Chişinău 2009
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2009
Nr 11

NBCM
Chişinău 2009
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională
a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2009
Nr 11

CNCM
Chişinău 2009
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Iolanta CUŢCHI
Tatiana CIUPERCĂ

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-
9730-3-8.
Nr 11, 2009. – 2009. – 222 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-49-014-6.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2009
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(1810-2058)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1810. Şişcan, Zorina
Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului str ategic şi cros-
cultural în contextul megatendinţelor socio-economice / Zorina Şişcan ; red. şt.: Ala Cotelnic
; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Management", Catedra "Relaţii Econ. In-
tern.". – Ch. : ASEM, 2009. – 350 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 329-350 (364 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-470-5.
[2009-1839].
- - 1. Metodologie ştiinţifică. 2. Sistem socio-economic.
001.8:005:339.9
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1811. Balcănuţă, Nicolae
Note de curs la disciplina "Limbajul de programare Turbo Pascal" / Nicolae Balcănuţă ;
Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2008
[(Tipogr. "Turnul Vechi" SRL)]. – 90 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 88-90 (36 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9721-4-7.
[2009-1867].
- - 1. Limbajul de programare Turbo Pascal.
004.43 Turbo Pascal (075.8)
1812. Braicov, Andrei
Borland Delphi : Ghid de iniţiere / Andrei Braicov. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 203 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 201 (4 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-818-2.

5
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

[2009-1795].
- - 1. Borland Delphi – Sistem visual de programare.
004.45 Borlan Deplhi (076.5)
1813. Păduraru, Serghiu
Programarea orientată pe obiect : [pentru uzul studenţilor] / Serghiu Păduraru ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 244 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 242-244 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-934-83-1.
[2009-2050].
- - 1. Programare.
004.4(075.8)
1814. Котеля, Виталие
Microsoft SQL Server 2008 : Лаб. практикум Базы данных / Виталие Котеля,
Марианн Котеля, Александра Чабан ; Молд. Экон. Акад., Каф. "Кибернетики и Экон.
Информатики". – К. : ASEM, 2009. – 207 p. : fig., tab. ; 29 cm.
În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-479-8.
[2009-1846].
- - 1. Microsoft SQL Server 2008 (rusă).
004.6 Microsoft SQL Server (076.5)
005 Conducere şi organizare. Management
1815. Borcoman, Raisa
Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de afaceri / Raisa
Borcoman, Djulieta Rusu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2009. – 347 p.
: fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 266-282 (186 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-467-5.
[2009-1838].
- - 1. Comunicare persuasivă în afaceri.
005:316.77:334
005.91 Organizarea şi practica muncii de birou
1816. Сборник законодательных и нормативных документов Республики Мол-
дова по делопроизводству и архивному делу : С учетом доп. и изменений по состоя-
нию на 01.09.2009 г. – К. : "Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
186 p. : tab. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9965-7-0.
[2009-1801].
- - 1. Arhivistică (rusă). 2. Munca de birou (rusă).

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

005.91+930.25(478)(094)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1817. Actele normative şi legislative ale Republicii Moldova în domeniul protejării pa-
trimoniului cultural = Законодательные и нормативные акты Республики Молдова в
области охраны национального культурного наследия = Normative and legislative acts
of the Republic of Moldova in the field of cultural heritage protection : Raport analitic / Min.
Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Comisia Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO ; aut.
raportului: Railean Nicolae ; consultanţi: Cebotari Silvia, Nicolăescu Tatiana, Ciocanu
Sergius [et al.] ; trad.: Nicolăescu Tatiana (rusă), Badiu Larisa (engl.). – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Magna-Princeps" SRL). – 127, [1] p. ; 14 x 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Biroului UNESCO
din or. Moscova pentru Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Rep. Moldova şi Federaţia Rusă. –
300 ex.
ISBN 978-9975-9881-4-8.
Gratuit. – [2009-1869].
- - 1. Patrimoniul cultural – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
008(478)(094.5)=135.1=161.1=111
1818. Gheţivu, Oxana
Culture et Civilisation du français : Support de cours / Oxana Gheţivu ; Univ. d'Etat "B.
P. Hasdeu" de Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr.
"Centrografic" SRL)]. – 284 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 277-284 şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-914-11-6.
[2009-1868].
- - 1. Cultură – Franţa. 2. Civilizaţie – Franţa.
008(44):811.133.1(075.8)
1819. Noroc, Larisa
Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940) / Larisa Noroc ; red. şt.: Valeria
Cozma ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Lab. "Probleme Actuale de Istorie în Sis-
temul Învăţ. Univ.". – Ch. : [UPS "Ion Creangă"], 2009. – 191 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 156-164 şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-043-9.
[2009-2045].
- - 1. Cultură – Basarabia, 1918-1940.
008(478)"1918/1940"
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1820. Moldpresa : Abonarea la ediţii periodice : Cat. – Ch. : Moldpresa SA, 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. – ISSN 1857-176X.

7
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

2010. – 2009. – 96 p. : tab., [6] p. fot. color. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9920-5-3. – [2009-1783].
- - 1. Moldpresa, 2010 – Cataloage. 2. Abonare, 2010 – Cataloage. 3. Ziare – Abona-
re, 2010 – Cataloage. 4. Reviste – Abonare, 2010 – Cataloage.
017:050
02 BIBLIOTECONOMIE
1821. Ghinculov, Silvia
Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar / Silvia
Ghinculov ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2009. – 304 p. : fig., fot., tab.
; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Publicaţii: p. 233-241 (83 tit.). – Apare cu sprijinul financ.
al rectorului ASEM, dlui Grigore Belostecinic. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-478-1.
[2009-1840].
- - 1. Biblioteci – Management infodocumentar.
027.7(478-25)(01)+929
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
1822. Salonul Internaţional de Carte 2009 : Ed. a 18-a, 31 aug. – 3 sept. : program :
cat. / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Biroul de Inform. al Consiliului Europei în Moldova ; elab. :
Raisa Melnic. – [Ch. : BNRM], 2009. – 40 p. ; 21 cm. – In memoriam Grigore Vieru.
[2009-1883].
- - 1. Salonul Internaţional de Carte, 2009.
061.41:655
070 Ziaristică. Presă
1823. Jurnaliştii contra corupţiei : [în Rep. Moldova] / Transparency Intern. Moldova ;
caricaturi : Ion Mâţu. – Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 20 cm. – ISBN 978-9975-80-108-9.
[Pt.] a 6-a. – 2009. – 336 p. : tab. – Text: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al
NOVIB. – 500 ex. – ISBN 978-9975-80-285-7. – Gratuit. – [2009-1785].
- - 1. Jurnaliştii – Corupţie – Republica Moldova – Combatere (rom., rusă).
070:343.352(082)=135.1=161.1
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1824. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.
Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republi-
cii Moldova : Ed. a 9-a / Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova ;

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

col. red. : Iurie Larii (red.-şef), Gheorghe Costachi, Gheorghe Gladchi [et al.]. – Ch. : Acad.
"Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2009. – 29 cm. – ISSN 1857-0976.
Ştiinţe socio-umane. – 2009. – 254 p. – Texte: lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-930-94-9. – [2009-2008].
- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldo-
va – Anale (rom., fr., rusă).
082+378.635.5(478)=135.1=133.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1825. Colorăm animale domestice : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. –
Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-277-2.
[2009-1792].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1826. Colorăm animale sălbatice : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. – Ch.
: "Bons Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-276-5.
[2009-1791].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1827. Colorăm cifrele : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-278-9.
[2009-1793].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1828. Colorăm fructe : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-275-8.
[2009-1790].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1829. Colorăm legume : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.

9
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

ISBN 978-9975-80-274-1.
[2009-1789].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1830. Drewett, Jim
Cum să fii cel mai bun la Fotbal / Jim Drewett ; trad. din engl.: Gabriela Dima ; il. by Bill
Bond. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 49 p. : il., fot. color ; 23 cm.
Tit. orig.: How to Improve at Football. – Ind.: p. 49. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-61-523-5 (în cop. tare).
[2009-1767].
- - 1. Cărţi pentru copii – Fotbal.
087.5:796.332
1831. Drewett, Jim
Cum să fii cel mai bun la Tenis / Jim Drewett ; trad. din engl.: Gabriela Dima ; il. by
John Alston. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 49 p. : fot., il. color ; 23 cm.
Tit. orig.: How to Improve at Tennis. – Ind.: p. 49. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-61-522-8 (în cop. tare).
[2009-1766].
- - 1. Cărţi pentru copii – Tenis.
087.5:796.342
1832. Mason, Paul
Cum să fii cel mai bun la Înot / Paul Mason ; trad. din engl.: Gabriela Dima ; il. by John
Alston. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 49 p. : il., fot. color ; 23 cm.
Tit. orig.: How to Improve at Simming. – Ind.: p. 49. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-61-524-2 (în cop. tare).
[2009-1768].
- - 1. Cărţi pentru copii – Înot.
087.5:797.21
1833. Petrea, George
Iepuraşul Lulu = Le lapereau Loulou : [carte de colorat] / George Petrea ; trad. din
rom.: Gheorghe Chiriţă. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – [16] p. : il. ; 10 x 14 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-922-58-6.
[2009-1759].
- - 1. Cărţi de colorat (rom., fr.).
087.5=135.1=133.1

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1834. Marcenaro, Pier Franco
SANT şi alţi instructori : Caracteristicile şi misiunea unui Maestru autentic / Pier Franco
Marcenaro. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 39, [4] p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-076-9.
[2009-2038].
- - 1. Maestru spiritual.
13:2

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1835. Благослови венец лета благости Твоея, Господи : [calendar]. – [Ch.] : Изд.
Отдел Православной Церкви Молдовы, [2009] (Combinatul Poligr.). – 26 cm.
2010. – 2009. – 178, [2] p. : fot., tab., [52] p. fot. color. – Tit. pe cop.: Православный
церковный календарь. – [2009-1771]
- - 1. Calendare bisericeşti ortodoxe, 2010 (rusă).
27-29(059)
1836. Мир в кризисе : Есть ли еще надежда? – К. : Изд. "Вестник Реформации",
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 82 p. : il. ; 20 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-78-819-9.
Gratuit. – [2009-1802].
27

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1837. Capacităţi şi abilităţi de reintegrare socială a deţinuţilor : Cercet. sociologică /
Inst. de Reforme Penale ; sociolog: Ion Jigău ; experţi: Igor Dolea, Victor Zaharia, Dorina
Ardeleanu [et al.]. – Ch. : IRP, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : diagr. color, tab.
; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova şi al Agenţiei Suedeze pentru
Dezvoltare şi Coop. Intern. (Sida). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-273-4.

11
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

[2009-1788].
- - 1. Deţinuţi – Integrare socială – Cercetare sociologică.
303.4:343.848
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
1838. Capcelea, Valeriu
Filozofia socială : Introducere în istoria filozofiei sociale şi în studiul problemelor ei fun-
damentale : [pentru uzul studenţilor] / Valeriu Capcelea ; ref. şt.: Vasile Ţapoc, Vitalie
Ojovanu. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 538 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Alma
Mater").
Bibliogr.: p. 526-533 (152 tit.), la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-540-2.
[2009-1815].
- - 1. Filozofie socială.
316:1(075.8)
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1839. Iurchevici, Iulia
Problematica familiei studenţeşti / Iulia Iurchevici ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu". – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic"
SRL)]. – 181, [40] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 168-181 (175 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4014-9-4.
[2009-1860].
- - 1. Familia studenţească.
316.356.2-057.87
32 POLITICĂ
1840. Efremov, Valeriu
Politologie : Teste la cursul universitar / Valeriu Efremov ; Univ. "Perspectiva – INT",
Catedra Relaţii intern. şi ştiinţe umanistice. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). –
100 p. ; 22 cm. – (Seria "Politologie").
Bibliogr.: p. 91-100 (161 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-078-3.
[2009-1857].
- - 1. Politologie – Teste.
32(079)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1841. Rotaru, Ilie
Viaţa politică în Moldova = Политическая жизнь в Молдове : Culeg. de legi / aut.-
alcăt.: Rotaru Ilie ; coord. ed.: Iachimov Serghei ; Inst. pentru Democraţie. – Ch. : Pontos,
2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 266 p. ; 21 cm.
Aut. nu este indicat pe f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul
financ. al Black Sea Trust for Regional Coop. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-51-066-0.
[2009-2039].
- - 1. Politică internă – Republica Moldova (rom., rusă).
323(478)(094.5)=135.1=161.1
1842. Sub acoperirea impunităţii : Raport despre reacţia autorităţilor moldoveneşti la
violenţa poliţiei în timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009 = Entrenching Impunity:
Moldova's Response to Police Violence During the April 2009 Post-Election Demonstrations
: Raport : oct. 2009 / Fundaţia Soros Moldova, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Coop.
Intern. ; întocmit de Clarisa Bencomo. – Ch. : Cartier, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
168 p. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-600-2.
[2009-1779].
- - 1. Republica Moldova – Evenimentele din aprilie 2009 (rom., engl.). 2. Politică
internă – Republica Moldova (rom., engl.).
323(478)(047)=135.1=111
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1843. Căldare, Gheorghe
Diplomaţia practică : Curs de lecţii : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Căldare ;
Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova). – 211, [1]
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 209-211 (38 tit.) şi în note: p. 157-159 (46 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9637-1-8.
[2009-1777].
- - 1. Diplomaţie practică.
327:341.781(075.8)
1844. Spaţiul libertăţii, securităţii şi justiţiei în Europa lărgită / coord. Karen
Henderson ; trad. din lb. engl.: Marin Turea. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul
Poligr.). – 133 p. : tab. ; 24 cm. – (Europa : prezent şi viitor).

13
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Tit. orig.: The area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe. –
Bibliogr.: p. 128-133 şi în note la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-67-646-5.
[2009-1968].
- - 1. Politica externă – Europa.
327(4):341.23
1845. Европейская интеграция для тебя : Факультат. курс для лицеев :
Практикум для учащихся / авт.: Григоре Василкэу, Виорика Гораш-Постикэ (корд.),
Виталие Гросу [и др.] ; сотрудничали: Руслан Тэнасэ ; пер. с рум.: Татьяна Зайковски ;
Образоват. центр "Pro Didactica". – Изд. 1. – К. : Centrul Educaţional "Pro Didactica",
2009 (Combinatul Poligr.). – 148 p. : fig., tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica"
: Seria "Auxilia").
Изд. при фин. поддержке Фонда Сорос Молдова. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9745-9-2.
[2009-1770].
- - 1. Integrarea europeană (rusă).
327(4)(075.3)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
1846. Cojocaru, Cristina
Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie : în contextul Planului de Acţiuni UE-RM /
Cristina Cojocaru ; Asoc. pentru Democraţie Participativă ADEPT. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 121 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 120-121 (30 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova. – 400 ex.
ISBN 978-9975-61-542-6.
[2009-1819].
- - 1. Corupţie – Combatere. 2. Politici anticorupţie.
328.185+343.352
1847. Eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii proiectelor de
acte legislative şi alte acte normative în Republica Moldova între anii 2006 şi 2009 : Studiu /
aut.: Bostan Galina, Cojocaru Cristina, Gurin Corneliu [et al.] ; experţi: Apostol Lilian,
Armeanic Alexandru, Baeş Sergiu [et al.]. – [Ch. : S. n., 2009]. – 117 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză
pentru Coop. şi Dezvoltare Intern. şi Consiliul Europei.
[2009-1884].
- - 1. Coruptibilitate – Acte legislative – Republica Moldova.
328.185+343.352

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1848. Idem în lb. engl. : Efficiency of the Corruption Proofing Methodology on Draft
Laws and Normative Acts Adopted by the Parliament of Republic of Moldova between 2006
and 2009 : Research study : July 2009. – [Ch. : S. n., 2009]. – 117 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Co-financed by the European Commission, the Swedish
Intern. Development Coop. Agency (SIDA) and the Council of Europe.
[2009-1886].
- - 1. Coruptibilitate – Acte legislative – Republica Moldova (engl.).
328.185+343.352
1849. Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative şi normative în Republica
Moldova : Culeg. de texte şi bune practici în implementarea metodologiei expertizei antico-
rupţie de către autorităţile publice şi societatea civilă / aut. Mariana Kalughin, Maria
Popescu, Radu Cotici [et al.]. – [Ch. : S. n., 2009]. – 79 p. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză
pentru Coop. şi Dezvoltare Intern. şi Consiliul Europei.
[2009-1885].
- - 1. Coruptibilitate – Acte legislative – Republica Moldova.
328.185+343.352
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
1850. Leahu, Tudor
Organizarea, structurarea şi transformarea informaţiilor sistemului managerial
economic : (integrarea aspectelor funcţional şi informatic) : Monografie / Tudor Leahu ;
MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova, Catedra "Sisteme informatice
economice". – Ch. : CEP USM, 2009. – 430, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 407-423. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-876-0.
[2009-1823].
- - 1. Sistem manageriale economic.
33:004.75
1851. Simpozionul intern. al tinerilor cercetători (7 ; 2009 ; Chişinău). Simpozio-
nul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a 7-a, (10-11 apr. 2009) / col. red. Vadim
Cojocaru (preş.), Corneliu Guţu, Eugenia Feuraş [et al.]. – Ch. : ASEM, 2009. – 28 cm. –
ISBN 978-9975-75-471-2. – Antetit. : Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Vol. 1. – 2009. – 458 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.– ISBN 978-9975-75-472-9. – [2009-
1844].
- - 1. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (rom., engl., rusă).
33:657:004(082)=135.1=111=161.1

15
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

1852. Vol. 2. – 2009. – 149 p. : diagr., scheme, tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 40 ex.– ISBN 978-
9975-75-473-6. – [2009-1843].
- - 1. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (rom., engl., rusă).
33:001.891(082)=135.1=111=161.1
330 Economie în general. Economie politică
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1853. Blanovschi, Andrei
Piaţa forţei de muncă şi politicile sociale / Andrei Blanovschi, Veronica Butnaru ; Acad.
de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 2009. – 163
p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 156-157 (35 tit.) şi în note: p. 158-162 (93 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9637-7-0.
[2009-1764].
- - 1. Piaţa forţei de muncă – Republica Moldova. 2. Politici sociale – Republica
Moldova.
331.5+364(478)(075)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
1854. Cadastrul bunurilor imobile în Republica Moldova = The real estate cadastre in
Republic of Moldova = Кадастр недвижимости в Республике Молдова : 10 ani / ÎS "Ca-
dastru" ; resp. ed.: Mircea Ciobanu ; trad. din lb. engl. şi rusă: Elena Cartaleanu. – Ch. : Î.E.-
P. "Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : diagr., fig., fot. color ; 26 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-67-639-7.
[2009-1879].
- - 1. Cadastrul bunurilor imobile – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
332(478)=135.1=111=161.1
1855. Guţu, Olga
Impactul social-economic al implementării noului sistem de impozitare a bunurilor imo-
bile bazat pe valoarea de piaţă : (Rezultatele investigaţiilor econ.-sociol.) : Monogr. / Olga
Guţu. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Ch. : CEP USM, 2009. – 331 p. : diagr., fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 161-163 (36 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-900-2.
[2009-1952].
- - 1. Bunuri imobiliare – Impozitare. 2. Piaţa imobilelor – Impozitare. 3. Impozit pe ave-
rea imobiliară.
332.72:336.226.212.1

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1856. Carp, Terentie
Personalitatea, element de bază al procesului managerial : tinerilor antreprenori /
Terentie Carp. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 59 p. : fig. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 57-59 (33 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-935-18-0.
[2009-1854].
- - 1. Antreprenori – Management.
334:005.9
1857. Minifirma şcolară : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ; trad. şi
red.: Elena Cartaleanu. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 48 p. : tab. ; 28
cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-80-279-6.
[2009-1781].
334(075.3)
336 Finanţe
1858. Achiziţiile publice: transparenţă sau opacitate? : Raport de monitorizare /
Asoc. Obştească Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare a Accesului la Informaţie
"Acces-info" ; colab.: Elena Vacarciuc, Angela Danilescu, Mihail Guzun [et al.]. – Ch. :
"Serebia" SRL, 2009. – 255 p. : diagr., tab. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4005-8-9.
Gratuit. – [2009-2014].
- - 1. Achiziţii publice.
336.5
1859. Lungu, Rita
Finanţele întreprinderii : Note de curs la disciplina / Lungu Rita, Ciobănică Ion ; Univ.
de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2008
[(Tipogr. "Turnul Vechi" SRL)]. – 125 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 124-125 (19 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9659-8-9.
[2009-1861].
- - 1. Finanţele întreprinderii.
336.64(075.8)
1860. Monedă şi credit : (Note de curs) / Corina Staicu, Oxana Miron, Mîrzac Mariana
[et al.] ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, Catedra "Finanţe şi Evidenţă Contabilă". –

17
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. – 197
p. : fig., scheme ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 194-197 şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4014-7-0.
[2009-1858].
- - 1. Monedă şi credit.
336.7(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
1861. "Soluţii pentru managementul riscurilor în agricultură: cercetare, dezvol-
tare tehnologică, asigurare", simp. şt.-practic (2009 ; Chişinău). Materialele simpozio-
nului ştiinţifico-practic "Soluţii pentru managementul riscurilor în agricultură: cercetare, dez-
voltare tehnologică, asigurare" / red. şt. Lungu Vasile. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Print-
Caro" SRL). – 81 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Soc. Intern. de Asigurări "Moldasig", Soc. Naţ. de Agroecologie din Moldova,
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9930-6-7.
[2009-1946].
- - 1. "Soluţii pentru managementul riscurilor în agricultură : cercetare, dezvoltare teh-
nologică, asigurare" – Simpozion ştiinţifico-practic (rom., rusă).
338.43:330.331.7(082)=135.1=161.1
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1862. Пармакли, Д.
Аграрная экономика Республики Молдова: состояние и пути реструктуризации /
Д. Пармакли, Н. Мокану. – К. : Б. и., 2009 (Тип. "Centrografic" SRL). – 332 p. : fig., tab. ;
20 cm.
În red. aut. – Bibliogr.: p. 323-324 (31 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4051-3-3.
[2009-1778].
- - 1. Economie agrară – Republica Moldova (rusă).
338.43(478)
338.48 Turism. Economia turismului
1863. Turcov, Elena
Plan de valorificare turistică: Complexul istorico-natural Orheiul Vechi : (St. de caz) :
Proiect pentru pregătirea dosarului de patrimoniu Landşaft Cultural Orheiul Vechi pentru
nominalizare în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO / Elena Turcov. – Ch. : ASEM, 2009.
– 78 p. : diagr., fot. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 78 (6 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-480-4.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1837].
- - 1. Complexul istorico-natural Orheiul Vechi.
338.48:908(478-21/-22)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
1864. Negru, Ion
Managementul aprovizionării şi vânzărilor (desfacerii) : (note de curs) / Ion Negru ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Business şi Administrarea afacerilor", Catedra
"Management". – Ch. : ASEM, 2009. – 146 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 145-146 (29 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-475-0.
[2009-1836].
- - 1. Aprovizionări – Management. 2. Vânzări – Management.
339.138(075.8)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1865. Loghin, Petru C.
Bazele dreptului : Texte prelegeri : [pentru uzul studenţilor] / Petru C. Loghin. – Ch. :
Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 368 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-061-5.
[2009-1881].
- - 1. Bazele dreptului.
340(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1866. Administrarea cauzelor de contencios administrativ. Administrarea cauzelor
contravenţionale : [pentru uzul studenţilor] / Eugenia Fistican, Anastasia Pascari, Ala
Climova [et al.] ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan INC"
SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 161, [7] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de
curs ; Cartea a 8-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al proiec-
tului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-154-6 (în cop. tare).
[2009-1842].
- - 1. Contenciosul administrativ. 2. Contravenţii administrative.
342.9(075.8)
1867. Drepturile Omului şi Instituţiile democratice în perioada post-electorală în Mol-
dova = Human Rights and Democratic Institutions in the post election period in Moldova : 6

19
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

apr. – 1 iul. 2009 / Alexandru Postica, Ion Manole, Nadine Gogu [et al.] ; au contribuit: Ser-
giu Ostaf, Alexandru Zubco, Petru Macovei [et al.] ; trad. Lucia Aprodu ; Asoc. Proomo-Lex,
Centrul de Resurse şi Dezvoltare pentru Transnistria. – Ch. : "Depol Promo" SRL, 2009. –
231 p. : diagr. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Black Sea Trust for Regional Coop. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4029-2-7.
[2009-1874].
- - 1. Drepturile omului (rom., engl.). 2. Instituţii democratice (rom., engl.).
342.7:342.8(478)=135.1=111
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
1868. Obreja, Efim
Studiu privind executarea hotărârilor Curţii de Conturi şi integritatea auditorilor acesteia
/ Efim Obreja ; Transparency Intern. Moldova. – Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 82 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al NOVIB. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-282-6.
Gratuit. – [2009-1784].
- - 1. Curtea de Conturi – Republica Moldova.
342.56(478)(094)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
Cojocaru, Cristina. Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie. – Vezi Nr 1846.

Eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii proiectelor de acte le-


gislative şi alte acte normative în Republica Moldova între anii 2006 şi 2009. – Vezi Nr
1847.

Efficiency of the Corruption Proofing Methodology on Draft Laws and Normative Acts
Adopted by the Parliament of Republic of Moldova between 2006 and 2009. – Vezi Nr 1848.

1869. Eşanu, Adriana


Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea le-
gislaţiei penale contemporane : Monografie / Adriana Eşanu ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie – Ch. : CEP USM, 2009. – 251 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 221-238 (199 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-907-1.
[2009-1986].
- - 1. Infracţiuni împotriva sănătăţii publice.
343.347

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative şi normative în Republica Moldo-


va. – Vezi Nr 1849.

1870. "Monitorizarea politicilor anticorupţie în Rep. Moldova", conf. (2009 ; Chi-


şinău). Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova : Materialele conf., 4
noiemb. 2009, Chişinău / Transparency Intern. Moldova. – Ch. : Transparency Intern. Mol-
dova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 176 p. : tab. ; 20 cm.
Text: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Oxfam Novib. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-286-4.
Gratuit. – [2009-1786].
- - 1. "Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova" – Conferinţă (rom.,
engl., rusă).
343.352:323(478)(082)=135.1=111=161.1
1871. Nestor, Sergiu
Metodica investigării infracţiunii de viol : Material didactic / Sergiu Nestor, Constantin
Rusnac ; Acad. MAI "Ştefan cel Mare". – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2009. – 70 p.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 69-70 (19 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-96-3.
[2009-2007].
- - 1. Viol.
343.541(076.5)
1872. Nestor, Sergiu
Metodica investigării infracţiunii din domeniul traficului ilicit de droguri : (material
didactic) / Sergiu Nestor, Constantin Rusnac ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova,
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2009. – 54 p. : tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 42-43 (11 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-935-06-7.
[2009-2005].
- - 1. Trafic ilicit de droguri.
343.575(076.5)
1873. Nou sistem de sancţionare a încălcărilor în domeniul circulaţiei rutiere = Новая
система наказаний за правонарушения в области дорожного движения : Extrase din
Codul contravenţional şi Codul Penal al Rep. Moldova / Combinatul Republican de Instruire
Auto. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. Tipogr. Centrală). – 29 ; 31 p. : tab. ; 11 x 16 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – F. f. de tit.
– 3000 ex.
[2009-1847].

21
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

343.346.2(094):656.11.05=135.1=161.1
1874. Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii / Acad. "Ştefan cel
Mare" a MAI al Rep. Moldova ; col. red. : Iurie Larii (red.-şef), Gheorghe Costachi, Gheor-
ghe Gladchi [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2009 – 358 p. ;
21 cm. – (Anuar ştiinţific ; ediţia a 9-a). – ISSN 1857-0984.
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-935-08-1.
[2009-2004].
- - 1. Criminalitate – Prevenire – Combatere (rom., rusă).
343.9(478)(082)=135.1=161.1
1875. "Образование и коррупция", междунар. науч.-практ. конф. (2009 ; Та-
раклия ; Кишинев). "Образование и коррупция" : Междунар. науч.-практ. конф., 16
сент. 2009 г., Тараклия-Кишинев / редкол.: Смокинэ А., Червенков Н., Кожокарь Е. [и
др.]. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). – 196 p.
Antetit.: Фонд партнерства для прозрачности (США), Ин-т демократии (Молдова).
– Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Partnership for Transparency Fund (PFT). – 2500 ex.
ISBN 978-9975-72-294-0.
[2009-2019].
- - 1. "Образование и коррупция" – Международная научно-практическая
конференция (rom., engl., rusă).
343.352:37.0(082)=135.1=111=161.1
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
1876. Сборник основных форм отчетов, представляемых хозяйствующими
субъектами государственным органам Республики Молдова, и инструкций по их за-
полнению. – К. : "Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 329 p. : tab. ;
20 x 29 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9965-8-7.
[2009-1806].
- - 1. Drept economic (rusă).
346(478)=135.1=161.1
1877. Сборник типовых форм первичной учетной документации и инструкций по
их заполнению в Республике Молдова : с учетом доп. и изменений по состоянию на
01.09.2009 г. – К. : "Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 172 p. :
tab. ; 20 x 29 cm.
Tit. pe cop.: Сборник основных типовых форм первичных, учетных документов, и
инструкций по их заполнению, необходимых для оформления хозяйственно-

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

финансовых операций по законодательству Республики Молдова. – Text parţial paral.:


lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9965-9-4.
[2009-1807].
- - 1. Drept economic (rusă).
346(478)=135.1=161.1
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
1878. "Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii şi recomandări",
conf. intern. şt.-practică (2009 ; Chişinău). Persoanele dispărute fără veste: constatări,
concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică "Promovarea drepturilor omului în con-
textul integrării europene: teorie şi practică", 9-10 iun. 2009 / col. red.: Victor Popa, Serghei
Ţurcan, Andrei Covrig [et al.]. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – 453 p. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. Cercet. în Domeniul Protecţiei Drepturi-
lor Omului (ICDPDO). – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşi-
tul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-52-067-6.
[2009-1940].
- - 1. "Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii şi recomandări" – Confe-
rinţă internaţională ştiinţifico-practică.
347.172:341.215.4(042)=00
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
1879. Ţîgănaş, Ion
Drept civil : Contracte speciale : (scheme) : [pentru uzul studenţilor] / Ion Ţîgănaş. –
Ch. : AGEPI, 2009. – 108 p. : scheme ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-911-62-7.
[2009-2043].
- - 1. Contracte speciale – Drept civil.
347.45/.47(084.29)(075.8)
347.7 Drept comercial
1880. Bloşenco, Magda
Note de curs la dreptul afacerilor / Magda Bloşenco ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu" din Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr.
"Centrografic" SRL)]. – 100 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9721-2-3.
[2009-1866].
- - 1. Dreptul afacerilor – Note de curs.

23
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

347.7(075.8)
1881. Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii industriale / Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt.: Dorian Chiroşca, Simion
Leviţchi. – Ch. : AGEPI, 2009. – 25 cm. – ISBN 978-9975-911-60-3.
Vol. 1 : Desene şi modele industriale. – 2009. – 257, [1] p. – Bibliogr. în notele de
subsol. – 250 ex. – ISBN 978-9975-911-61-0. – [2009-1740].
- - 1. Proprietate industrială – Acte normative.
347.773(094)
1882. Vol. 2 : Soiuri de plante. – 2009. – 240 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 250
ex. – ISBN 978-9975-911-63-4. – [2009-1969].
- - 1. Proprietate industrială – Acte normative.
347.77+581.1
1883. eIFL-IP Advocacy pentru accesul la cunoştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile :
Man. cu privire la dreptul de aut. şi alte probleme juridice conexe bibliotecilor / ed. îngrijită
Mariana Harjevschi ; trad. din lb. engl. Svetlana Boincean. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2009. –
88 p. ; 21 cm.
Tit. orig.: eIFL-IP Advocacy for Access to Knowledge: Copyright and Libraries.
Handbook on Copyright and Related Issues for Libraries. – Bibliogr. la sfârşitul
compartimentelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova şi Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Coop. Intern. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4069-0-1.
[2009-2029].
- - 1. Dreptul de autor. 2. Biblioteci.
347.77:02
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
1884. Cornea, Sergiu
Politica de personal în administraţia publică : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Cornea,
Ina Filipov ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu"
din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. – 300 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4051-0-2.
[2009-1864].
- - 1. Administraţia publică – Politica de personal.
35.08(075.8)
1885. Cornea, Valentina
Deontologia funcţiei publice : Note de curs / Valentina Cornea. – Cahul : [Univ. de Stat
"B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. – 110 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9683-8-6.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1862].
- - 1. Funcţionarul public – Deontologie.
35.08:174
1886. Ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs : Recomandări metodice / Eca-
terina Doicov, Tamara Gheorghiţa, Aurelia Ţepordei [et al.] ; Cancelaria de Stat a Rep. Mol-
dova, Dir. politica de cadre. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 80 p. : tab. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 31 (12 tit.). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-106-42-9.
[2009-1958].
- - 1. Funcţie publică.
35.08:328(076.5)
351/354 Administraţie publică
1887. Chivriga, Andrian
Organizarea şi funcţionarea APL în Republica Moldova: competenţe, structura şi re-
surse / Andrian Chivriga, Viorel Furdui ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS)
"Viitorul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2009 ("MS Logo" SRL). – 39, [1] p. : tab. ; 30 cm. – (Politici
Publice ; Nr 6).
Bibliogr.: p. 31-32 (46 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9625-2-0.
[2009-1820].
- - 1. Administraţie publică locală.
352(478)
1888. Ghid metodologic privind luarea deciziilor în mod participativ la nivel local :
Elab. şi implementat în cadrul proiectului "Eu votez pentru că…" / Lia Sclifos, Veronica
Creţu, Dorian Furtună [et al.] ; resp. ed.: Anatol Bucatca, Victor Koroli ; Hilfswerk Austria în
Moldova, Centrul de Trening "CMB". – Ch. : Hilfswerk Austria în Moldova, 2009 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 40 p. : fot. color ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al European Union, co-financ. Austrian Development Coop.
– 500 ex.
ISBN 978-9975-80-281-9.
[2009-1780].
352.9:[314.15+324](036)
1889. "Statul Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice –
consolidare, dezvoltare, prosperare", conf. intern. şt.-practică (2009 ; Chişinău). Statul
Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice – consolidare, dezvoltare,
prosperare : Materiale ale conf. intern. şt.-practice / col. red.: Alexandru Roman (preş.),
Alexandru Burian, Vasili Sakovici [et al.]. – Ch. : AAP, 2009. – 474 p. : fig., scheme, tab. ; 25
cm.

25
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Antetit.: Acad. de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Rep. Moldova. – Tex-


te: lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
120 ex.
ISBN 978-9975-9637-3-2.
[2009-2036].
- - 1. "Statul Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice – consolida-
re, dezvoltare, prosperare" – Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (rom., engl., rusă).
[351/354+94(478)]:327(082)=135.1=111=161.1
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1890. Instrucţia focului : Material didactic / Univ. de Stat din Moldova, Catedra Milita-
ră ; elab. de A. Ulinici. – Ch. : CEP USM, 2009. – 169 p. : fig., tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-868-5.
[2009-1822].
- -1. Instrucţie cu arme de foc.
355.232:355.541.1(075.8)
1891. Кимерчук, Николай Иванович
Военная подготовка / Николай Иванович Кимерчук ; Гос. Ун-т Физ. Воспитания и
Спорта, Воен. Каф. – К. : "Valinex" SRL, 2009. – 104 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 100 (13 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-130-8.
[2009-1834].
- - 1. Instruire militară (rusă).
355.232(075.8)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
Blanovschi, Andrei. Piaţa forţei de muncă şi politicile sociale. – Vezi Nr 1853.

1892. Ghid de implementare a mecanismului de supervizare profesională în asistenţa


socială = Руководство по внедрению механизма профессиональной супервизии в
работе по социальной поддержке : Aprob. prin ordinul Min. Muncii Protecţiei Sociale şi
Familiei Nr. 15 din 10 noiemb. 2009 / OPM/EveryChild Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"Elena-V.I." SRL). – 40, [1] ; 46, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Bibliogr.:
p. 40, 46 (7 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al DFID/SIDA. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-106-47-4.
[2009-1957].
364.07/.08:331.108=135.1=161.1

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1893. Ghid informaţional pentru tinerii pensionari / Org. Veteranilor din raionul
Ialoveni ; resp. ed.: Valentina Carchelan. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 24 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova şi al Agenţiei Suedeze pentru
Dezvoltare şi Coop. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-287-1.
[2009-1787].
364.013(036)
1894. Managementul de caz = Работа с делом бенефициария : Ghidul asistentului
social : Aprob. prin Ordinul Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr. 71 din 3 oct. 2008
/ OPM/EveryChild Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 30, [2] ; 32 p. :
tab. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевртыш"). – Apare cu
sprijinul financ. al DFID/SIDA. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-106-46-7.
[2009-1956].
364.62(036)=134.1=161.1
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1895. Manual de pedagogie : [pentru uzul studenţilor] / Lidia Stupacenco, Elena
Zolotariov, Maria Mihailov [et al.] ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Pedagogie,
Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra Pedagogie, Învăţ. primar şi educaţie preşc. – Bălţi :
Presa univ. bălţeană, 2008. – 21 cm. – ISBN 978-9975-931-07-6. – Tit. pe cop.: Pedagogie.
Vol. 1. – 2008. – 279, [1] p. : tab. – Bibliogr.: p. 5 (20 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-
931-11-3. – [2009-1947].
- - 1. Pedagogie.
37.01(075.8)
1896. Vol. 2. – 2008. – 171 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-931-12-0. – [2009-1948].
- - 1. Pedagogie.
37.01(075.8)
1897. Vol. 3. – 2008. – 189 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-931-13-7. – [2009-1949].
- - 1. Pedagogie.
37.01(075.8)
1898. "Modernizarea învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul i n-
tegrării europene", conf. şt. (2009 ; Chişinău). "Modernizarea învăţământului preuniversi-
tar şi universitar în contextul integrării europene" : Materialele conf. şt., Chişinău, noiemb.
2009 / com. org.: Laurenţiu Calmuţchi, Petru Donţoi, Petru Guzun. – Ch. : Univ. de Stat din
Tiraspol, 2009. – 343 p. : fig., tab. ; 21 cm.

27
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-025-6. – 130 p.
ISBN 978-9975-76-025-6.
[2009-1875].
- - 1. "Modernizarea învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul integrării
europene" – Conferinţă ştiinţifică.
37.0:378.637.0(478-25)(082)=00
1899. Psihopedagogia integrării / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Danii [et
al.] ; coord. şt.: Doru-Vlad Popovici ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : "Universul" ÎS,
2009. – 173, [1] p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 158-162. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-031-5.
[2009-2053].
- - 1. Psihopedagogie. 2. Pedagogie specială.
37.015.3:376
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1900. Axenti, Victor
Metodica predării limbii şi literaturii române : (în gimnaziu şi liceu) : Suport de curs /
Victor Axenti, Maria Verşina ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Catedra
de Filologie Română. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr.
"Centrografic" SRL)]. – 265 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9683-9-3.
[2009-1863].
- - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatura română – Metodica predării.
37.016:811.135.1:821.135.1.09
1901. Heinonen, Saija
Stratul de ozon : Ghid pentru profesori şcolilor medii / Saija Heinonen ; coord.:
Rajemdra M. Shende ; coord. inform.: James Curlin. – Ch. : "Ericon" SRL, 2009. – 73 p. : il.
color, tab. ; 30 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9805-2-4.
[2009-2046].
- - 1. Mediul înconjurător – Metodica predării.
37.016.504.3.054(036)
1902. Minifirma şcolară : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Junior Achievement
Moldova ; trad. şi red.: Elena Cartaleanu. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
40 p. : tab. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-280-2.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1782].
37.016.046:334
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1903. Rusuleac, Tatiana
EcoMatematică : educaţie ecologică în probleme de matematică : cl. 1-4 / Tatiana
Rusuleac, Ludmila Ursu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Lab. Şt. Ecoeducaţie. –
Ch. : UPS "Ion Creangă", 2009 (Tipogr. "Garomond-Studio" SRL). – 60 p. : fig., tab. ; 21 cm.
37 ex.
ISBN 978-9975-4031-9-1.
[2009-2025].
- - 1. Educaţie ecologică. 2. Educaţie matematică.
37.091:[51+502/504](075.2)
1904. Saranciuc-Gordea, Liliana
12 proiecte educative originale, realizabile şi eficiente tehnologii educaţionale moderne
: Ghid pentru învăţători : cl. 3-4 / Liliana Saranciuc-Gordea ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău, Lab. Şt. Ecoeducaţie. – Ch. : UPS "Ion Creangă", 2009 (Tipogr.
"Garomond-Studio" SRL). – 105 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 37 ex.
ISBN 978-9975-4031-7-7.
[2009-2023].
- - 1. Educaţie şcolară.
37.091:502(072)
1905. Сикур, П. И.
Вокально-методическая подготовка учителя музыки общеобразовательной шко-
лы. Современные технологии : Учеб. пособие / П. И. Сикур. – Бэлць : Univ. de Stat
"Alecu Russo", 2009. – 250, [1] p. : n. muz., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-931-53-3.
[2009-2052].
- - 1. Formarea profesională a profesorului de muzică (rusă).
37.091.12(072)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1906. Andriţchi, Viorica
Metodologia managementului resurselor umane în instituţia şcolară / Viorica Andriţchi
; coord. şt.: Bucun Nicolae ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch.
: Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 133 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 109-110 (51 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-64-178-4.
[2009-1755].

29
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

- - 1. Instituţii şcolare – Resurse umane – Management.


373:331.101.262
1907. Cazacu, Tamara
Ghid de implementare a curriculumului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcola-
ră în Republica Moldova : Lb. rom. pentru copiii alolingvi / Tamara Cazacu ; Centrul pentru
problemele Minorităţilor. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – 35 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 35 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al
org. intern. Cordaid.
Gratuit. – [2009-1742].
- - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Limba română pentru alolingvi.
373.2:811.135.1'243
1908. Cernauţan, Mariana
Diminuarea insuccesului şcolar : Strategii didactice : Teză de master în pedagogie /
Mariana Cernauţan ; conducător şt.: Didina Rogojină ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. :
"Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 79, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 62-64 (60 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-105-31-6.
[2009-2041].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3:37.091
1909. Jelescu, Raisa
Dezvoltarea şi adaptarea copiilor la grădiniţă / Raisa Jelescu ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009 (Tipogr.
"Print-Caro" SRL). – 107 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 104-107 (60 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9930-5-0.
[2009-1945].
- - 1. Copii la grădiniţe.
373.22
1910. Демирева, Кирилка
Гид за приложение на базовия курикулум за възпитаване не деца от предучи-
лищна възраст в Република Молдова : За детски градини с деца, принадлежащи към
българския етнос / Кирилка Демирева, Елена Рацеева, Надежда Кара ; Център по
проблемите на малцинствата. – К. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – 45, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al org. intern. Cordaid.
Gratuit. – [2009-1743].
- - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Limba bulgară pentru alolingvi.
373.2:811.163.2'243
1911. Кожухар, Катерина

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Гід да базового курiкулума для дошкільних навчальних закладів Республіки Мол-


дова : для дитячих садків з контингентом дітей – етнічних украϊнцiв / Катерина Кожухар
; Центр з проблем меншин. – К. : "Vite-jesc" SRL, 2009. – 38 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al org. intern. Cordaid.
Gratuit. – [2009-1743].
- - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Limba ucraineană pentru alolingvi.
373.2:811.161.2'243
1912. Лицейские записки : 10-летию лицея "Светоч" посвящается / М-во про-
свещения Респ. Молдова, Лицей "Светоч" ; редкол.: Бабенко О. А., Барбус Л. Ф., Си-
ницару Л. А. [и др.]. – К. : Славян. ун-т Респ. Молдова, 2009 (Tipogr. "Valinex" SRL). –
20 cm. – ISSN 1857-4238. – ISBN 978-9975-9628-0-3.
Вып. 1. – 2009. – 125 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9628-1-0. – [2009-2021].
- - 1. Лицей "Светоч" – Кишинэу.
373.6
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1913. Racu, Aurelia
Educaţia incluzivă : Ghid pentru cadrele didactice şi manageriale / Aurelia Racu, Do-
ru-Vlad Popovici, Anatol Danii ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : "Universul" ÎS, 2009. –
150 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: 94-98. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-47-032-2.
[2009-2054].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova. – Vezi Nr 1824.

1914. Avornic, Gh.


Facultatea de Drept la 50 de ani : [a Univ. de Stat din Moldova] / Gh. Avornic, E. Ara-
mă, V. Coptileţ. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 463, [1] p. : fot., fot. color,
tab.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Lucr. reprezentative din activitatea şt. a Fac. de
Drept: p. 120-133. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-768-0 (în cop. tare).
[2009-1812].
- - 1. Facultate de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.
378.4(478-25):340
1915. Dragan, Elena

31
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine : [al Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] : Ghidul
studentului / Elena Dragan, Eugenia Proţiuc, Lidia Alexanchin ; Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2009. – 103, [1] p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-008-1.
[2009-1950].
- - 1. Facultatea Limbi şi Literaturi Străine al Universităţii de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi.
378:811'243
1916. "Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de spe-
cialitate", conf. şt. (4 ; 2008 ; Bălţi). Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă
a formării de specialitate : Materialele Conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor, 30-31 oct.
2008, Bălţi : Ed. a 4-a / col. red. : Ion Gagim, Olga Procofiev, Olesea Nica [et al.]. – Bălţi :
Presa univ. bălţeană, 2008. – 175, [1] p. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte: lb. rom., engl.,fr., rusă. – Rez.:
lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-931-15-1 (eronat).
[2009-1951].
- - 1. Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate" –
Conferinţă ştiinţifică.
378(082)=00
1917. Focşa-Semionov, Svetlana
Învăţarea academică independentă şi autoreglată : Suport Teoretic şi Aplicaţie Practi-
că : Ghid pentru Studenţi / Svetlana Focşa-Semionov ; coord. şt.: Vladimir Guţu ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei,
Centrul de Cercet. Şt. [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 285 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-901-9 (eronat).
[2009-1987].
- - 1. Învăţământ academic.
378(075.8)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
1918. Ghicitori / sel. concepţie, pref. şi îngrijire: Valentin Sângereanu Junior ; cop.:
Iurie şi Sergiu Dumitraşcu. – Ed. a 2-a, rev. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – 48 p. : il. ;
20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-52-065-2.
[2009-1831].

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Ghicitori.
398.6

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


1919. Галбен-Панчук, Зинаида
Познание мира : Тетрадь ученика : 3 кл. / Зинаида Галбен-Панчук, Стела
Диакону, Светлана Галбен ; trad. din lb. rom.: Diana Coşcodan. – Ch. : Prut Internaţional,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 93, [2] p. : il. ; 26 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-325-7.
[2009-1752].
5(075.2)
1920. Галбен-Панчук, Зинаида
Познание мира : Тетрадь ученика : 4 кл. / Зинаида Галбен-Панчук, Стела
Диакону, Светлана Галбен ; trad. din lb. rom.: Diana Coşcodan. – Ch. : Prut Internaţional,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 85, [3] p. : il. ; 26 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-360-8.
[2009-1753].
5(075.2)
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1921. "Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale", simp. in-
tern. (2009 ; Chişinău). "Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale" :
Simp. intern. consacrat cele de-a 70-a aniversări din ziua naşterii prof. univ. Andrei
Munteanu / col. red.: Ion Toderaş (red. coord.), Laurenţia Ungureanu, Livia Calestru. – Ch. :
Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 303 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe Naturale şi ale Vieţii, Inst. de Zoo-
logie. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-67-611-3 (în cop. tare).
[2009-1959].
- - 1. "Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale" – Simpozion inter-
naţional (rom., engl., rusă).
502.74(082)=135.1=111=161.1
1922. Gânju, Stela
Activităţi experenţiale : Ştiinţe : cl. 2-4 / Stela Gânju ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă", Lab. Şt. Ecoeducaţie. – Ch. : UPS "Ion Creangă", 2009 (Tipogr. "Garomond-
Studio" SRL). – 105 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 101 (13 tit.). – 37 ex.
ISBN 978-9975-4031-8-4.
[2009-2024].

33
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

- - 1. Activităţi experenţiale la ştiinţe.


502(072)
1923. Iaţco, Parascovia
Geografia mediului înconjurător : Caietul elevului : cl. 12-a / Parascovia Iaţco. – Ch. :
"Valinex" SRL, 2009. – 66, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 66 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-124-7.
[2009-1738].
- - 1. Mediul înconjurător – Geografie.
502/504:911(075.3)
51 MATEMATICĂ
1924. Ursu, Ludmila
Matematică : Culegere de probleme şi exerciţii : cl. 1 / Ludmila Ursu. – Ch. : Prut Inter-
naţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 88 p. : il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-305-9.
[2009-1754].
51(075.2)
514 Geometrie
1925. Райский, Виктор
Математика : Тетрадь по геометрии для 9 кл. / Виктор Райский. – Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 212 p. : fig. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-810-6.
[2009-1799].
514.1(075.3)
515.1 Topologie
1926. Ипате, Д. М.
Отображения и пространства : Монография / Д. М. Ипате ; Приднестр. гос. ун-т
им. Т. Г. Шевченко, Каф. алгебры и геометрии. – Тирасполь : ПГУ им. Т. Г. Шевченко,
2009 (Tipogr. "Litera" SRL). – 136 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132-134 (53 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-9917-9-7.
[2009-1961].
- - 1. Spaţii topologice (rusă). 2. Topologie – Spaţii (rusă).
515.1(075.8)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
1927. Hariton, Andrei

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Teoria probabilităţilor şi statistică matematică : (pentru studenţi, profesori din licee şi


colegii) / Andrei Hariton ; Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău). – Ch. : UST,
2009. – 68 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 67 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-022-5.
[2009-1739].
- - 1. Teoria probabilităţilor. 2. Statistică matematică.
519.2(075)
519.8 Cercetări operaţionale
1928. Solonari, Sergiu
Modele matematice : [pentru uzul studenţilor] / Solonari Sergiu ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei, Fac. de Urbanism şi Arhitectură. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. "GEVI-S",
Iaşi). – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46 (3 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-63-300-0.
[2009-1953].
- - 1. Modele matematice.
519.87(075.8)
1929. Шор, Н. З.
Методы минимизации негладких функций и матричные задачи оптимизации : Сб.
избр. тр. / Н. З. Шор ; редкол.: И. В. Сергиенок, Д. И. Соломон, П. И. Стецюк [и др.] ;
Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова, Акад. Транспорта,
Информатики и Коммуникаций. – К. : Эврика, 2009 (Tipogr. AŞM). – 239, [1] p. : tab. ; 22
cm.
Texte: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-62-267-7 (în cop. tare).
[2009-1964].
- - 1. Cercetări operaţionale (engl., rusă). 2. Programare matematică (engl., rusă).
519.8=135.1=111
53 FIZICĂ
1930. Muşinschi, V.
Îndrumar de laborator la Fizică / V. Muşinschi ; Univ. Liberă Intern. din Rep. Moldova.
– Ch. : ULIM, 2009. – 295 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lucr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-934-61-9 (eronat).
[2009-2051].
- - 1. Fizică.
53(076.5)

35
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide


1931. Gamurari, Visarion
Culegere de probleme la mecanica teoretică / Visarion Gamurari, Cazbec Cabisov,
Alisa Curlicovshi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Fizică, Catedra Fizică Teoretică. – Ch.
: CEP USM, 2009. – 20 cm. – ISBN 978-9975-70-889-0.
Pt. 1. Cinematica. – 2009. – 142 p. : fig. – Bibliogr.: p. 3 (11 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-
9975-70-890-6. – [2009-1824].
- - 1. Mecanică teoretică. 2. Cinematica.
531.1(076.5)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
547 Chimie organică
1932. Cheptănaru, Constantin
Compendiu de lucrări practice şi de laborator la chimia organică : (pentru studenţii fa c.
Farmacie) / Constantin Cheptănaru, Ion Şanţevoi, Natalia Bejenaru ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chimie Generală. – Ch. : CEP
"Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 347 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 343-344 (18 tit.). – 120 ex.
ISBN 978-9975-915-93-9 (în cop. tare).
[2009-1817].
- - 1. Chimie organică.
547:615(076.5)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1933. Biologie : Caietul elevului pentru cl. a 10-a / Oleg Botnaru, Maria Cotruţă, Eu-
genia Calac [et al.]. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
56 p. : fig., tab. ; 26 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-81-7.
[2009-1798].
57(075.3)
1934. Cerguţa, Ludmila
Biologia : în scheme şi tabele : Suport pentru elevii de liceu şi colegii / Ludmila
Cerguţa, Tudor Cozari, Aliona Bîcu. – Ch. : "Valinex" SRL, 2009. – 170 p. : scheme, tab. ;
26 cm.
Bibliogr.: p. 170 (25 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-129-2.
[2009-1833].
- - 1. Biologie.
57(075.3)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1935. Ţâganaş, Odetta


Teste de biologie / Odetta Ţâganaş. – Ch. : AGEPI, 2009. – 126 p. : fig., tab. ; 29 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-911-23-8.
[2009-2042].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1936. Extinderea UE şi protecţia mediului : Schimbări instituţionale şi politici de me-
diu în Europa Centrală şi de Est / coord.: JoAnn Carmin, Stacy VanDeveer ; trad.: Nicoleta
Toma. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 328 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Europa:
prezent şi viitor).
Tit. orig.: EU Enlargement and the Environment. Institutional Change and Environ-
mental Policy in Central and Eastern Europe. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind.: p. 317-328. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 750 ex.
ISBN 978-9975-61-543-3.
[2009-1809].
- - 1. Protecţia mediului. 2. Politici de mediu.
574:[339.924+327](4)
1937. "Геоэкологические и биоэкол. проблемы север. Причерноморья",
междунар. нуач.-практ. конф. (3 ; 2009 ; Тирасполь). Геоэкологические и биоэколо-
гические проблемы северного Причерноморья : Материалы 3 Междунар. науч.-практ.
конф., 22-23 окт. 2009 г., Тирасполь / оргком.: Берилл С. И., Калякин О. А., Тодераш И.
К. [и др.] ; отв. ред.: С. И. Филиппенко, В. Г. Фоменко, В. Ф. Хлебников [и др.]. – Тирас-
поль : Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, 2009. – 255, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm. –
80-летию ПГУ посвящается.
Antetit.: Приднестр. отд-ние Рос. Акад. естественных наук, Приднестр. гос. ун-т
им. Т. Г. Шевченко, Естеств.-геогр. фак., Науч.-исслед. ин-т биол. исслед. ПГУ [и др.].
– Texte: lb. engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4062-0-8.
[2009-1970].
- - 1. Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного
Причерноморья – Международная научно-практическая конференция.
574.2/-9:[502.6/-7+504.3/-7](082)=161.1=111
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
1938. Grigorcea, Pavel
Biochimie : Compendiu, lucr. de lab., teste / Pavel Grigorcea, Aliona Glijin, Ala
Cherdivară ; red. şt.: Veaceslav Reva ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi

37
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Pedologie, Catedra Biologie Vegetală. – Ch. : CEP USM, 2009. – 75, [1] p. : fig., tab. ; 21 x
30 cm.
Bibliogr.: p. 76 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-897-5.
[2009-1826].
- - 1. Biochimie.
577.1(075)
58 BOTANICĂ
Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii industriale. – Vezi Nr 1882.

59 ZOOLOGIE
1939. Pelin, Ana
Zoologia nevertebratelor : Lucr. practice : (Spec. – Biologie, biologie şi chimie, ecolo-
gie, chimie şi biologie, geografie şi biologie) / Ana Pelin, Viorica Coadă, Natalia Tulbure ;
Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Biologie animală. – Ch. : S. n., 2009 [Tipogr. UPS "I.
Creangă"]. – 21 cm. – ISBN 978-9975-9859-7-0.
Fasc. 3 : Subregnul metazoa. – 2009. – 100 p. : fig. – Bibliogr.: 99-100 (22 tit.). – 200
ex. – ISBN 978-9975-46-040-8. – [2009-2044].
- - 1. Zoologia nevertebratelor.
592(076.5)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1940. Holban, Ala
Sistemul cardiovascular la copii: particularităţi morfo-fiziologice, semiologie şi metode
de examinare : (Recomandare metodică) / Ala Holban, Ninel Revenco, Lilia Romanciuc ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicină",
2009. – 39, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 35 (8 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-915-85-4.
[2009-1849].
- - 1. Sistemul cardiovascular la copii.
612.1-053.2:616.1-053.2(076.5)
1941. Saulea, Aurel
Gerontologie / Aurel Saulea. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
335 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 331-333 (33 tit.). – 300 ex.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-947-61-9.
[2009-1816].
- - 1. Gerontologie.
612.68
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1942. CMP [Centrul de Medicină Preventivă] Chişinău : trecut, prezent şi viitor = ЦПМ
Кишинёва : прошлое, настоящее и будущее : 65 [de ani] / Min. Sănătăţii, Centrul de Me-
dicină Preventivă municipal Chişinău ; col. red.: Vasile Guştiuc, Eudochia Tcaci, Nicolae
Furtună [et al.] ; trad. Paulina Postoroncă. – Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. – 166 p. : fot.
color ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 164 (7 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-9941-2-5.
[2009-1983].
- - 1. Centrul de Medicină Preventivă municipal Chişinău (rom., rusă).
614.88(478-25)(082)=135.1=161.1
1943. "CMP Chişinău : trecut, prezent şi viitor", conf. şt. practică (2009 ; Chişi-
nău). Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională "CMP [Centrul
de Medicină Preventivă] Chişinău : trecut, prezent şi viitor", 23 oct. 2009 / col. red.: Iurie
Pînzaru (red.-şef), Eudochia Tcaci, Vasile Guştiuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-
Sirius" SRL). – 272 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Min. Sănătăţii, Serviciul Sanitaro-Epidemiologice de Stat al Municipiului
Chişinău. – Texte: lb. rom., rusă. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9941-4-9.
[2009-1984].
- - 1. "CMP [Centrul de Medicină Preventivă] Chişinău : trecut, prezent şi viitor" –
Conferinţă ştiinţifico-practică (rom., rusă).
614.88(478-25)(082)=135.1=161.1
1944. Cotelea, Adrian
Epidemiologia în situaţii excepţionale : Manual / Adrian Cotelea, Viorel Prisăcaru ; sub
red. Viorel Prisăcaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Cate-
dra Epidemiologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 215, [1] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-915-73-1 (în cop. tare).
[2009-1814].
- - 1. Epidemiologie.
614.8:616.9(075.8)

39
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

616 Patologie. Medicină clinică


1945. Crivceanschii, Lev D.
Urgenţe medicale : Ghid practic / Lev D. Crivceanschii. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. –
Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. AŞM). – 509, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 505-509 (79 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-62-266-0.
[2009-1963].
- - 1. Medicină de urgenţă.
616-083.98(075)
1946. Evaluarea paraclinică în pediatrie : Îndrumar practic / Valentin Ţurea, Ludmila
Bologa, Galina Eşanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
– Ch. : "Premier Pres" SRL, 2009. – 120 p. : fig., tab., [10] p. fig. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Bibliogr.: p. 120 (37 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4063-0-7.
[2009-1960].
- - 1. Pediatrie – Evaluare paraclinică.
616-053.2(036)
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1947. Scripnic, Vitalie
Sistemul cardiovascular şi capacităţile adaptive ale organismului uman odată cu înain-
tarea în vârstă / Vitalie Scripnic. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 168 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 154-168 (181 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-72-257-5.
[2009-2018].
- - 1. Sistem cardiovascular. 2. Influenţa vârstei asupra proceselor fiziologice.
616.1:612.66/.67
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
1948. Compendiu de reumatologie = Справочник по ревматологии / col. de aut.
Liliana Groppa, Lealea Chiaburu, Alexandru Izvoreanu [et al.] ; sub red.: Liliana Groppa. –
Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. – 152 ; 152 p. : fig., tab., [12] p. fot. color ; 31 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("первертыш"). – Apare cu
sprijinul financ. al Reprezentanţei din Rep. Moldova "Hoffmann La-Roche Ltd". – 600 ex.
ISBN 978-9975-9941-1-8 (în cop. tare).
[2009-1982].
- - 1. Reumatologie.
616.72-002.77(075)=135.1=161.1

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1949. Prevenirea HIV/ SIDA/ ITS în cadrul serviciilor purtătoare de uniformă : Curri-
culum-ul şi Ghidul profesorului pentru inst. de învăţ. sup. / Min. Apărării al Rep. Moldova,
Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova ; elab.: Maria Vrânceanu, Lucia Pârţână ; grupul
consultativ: Tudor Bezer, Ion Codreanu, Sergiu Soroceanu [et al.]. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Magna-Princeps" SRL). – 75 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 74-75 (28 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al UNDP Moldova. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9881-7-9.
[2009-1870].
- - 1. HIV/SIDA/ITS.
616.98:578.828-HIV(073.8)(072)
1950. Prevenirea HIV/ SIDA/ ITS în cadrul serviciilor purtătoare de uniformă : Ghidul
studentului pentru inst. de învăţ. sup. / PNUD Moldova ; text: Maria Vrânceanu, Lucia
Pîrţînă. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Magna-Princeps" SRL). – 44 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 44 (21 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Guvernului Austriei. – 250 ex.
ISBN 978-9975-9881-8-6.
[2009-1871].
- - 1. HIV/SIDA/ITS.
616.98:578.828-HIV(036)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
1951. Chirurgie : curs selectiv / col. de aut.: Vladimir Hotineanu, Vasile Jovmir, Ana-
tol Ciubotaru [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
CEP "Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 847 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-915-69-4 (în cop. tare).
[2009-1852].
- - 1. Chirurgie.
617.5(075.8)
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
1952. Paduca, Ala
Noţiuni de oftalmologie practică : Recomandare metodică / Ala Paduca, Angela
Corduneanu, Eugen Bendelic ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra Oftalmologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 36 p. : fig., fot., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 36 (4 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-97-7.
[2009-1851].
- - 1. Oftalmologie practică.

41
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

617.7(075.8)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.5 Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţie de bărci şi de nave
1953. Фрипту, Ион
Кораблестроение в средневековой Молдове : Крат. ист. / Ион Фрипту. – Ch. : Arc,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 85-86 (30 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-544-0.
[2009-1765].
- - 1. Tehnică navală – Republica Moldova (rusă).
629.5(478)(091)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ.
EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
1954. "Moldagrotech" ; "Farmer", expoz. intern. specializate (17 ; 12 ; 2009 ;
Chişinău). Expoziţiile internaţionale specializate "Moldagrotech", ed. a 17-a ; "Farmer", ed.
a 12-a, 21-25.10.2009 : Cat. ofic. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 130, [6]
p. : il. color ; 29 cm.
Antetit.: Centrul Intern. de Expoziţii "Moldexpo" SA, Min. Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare al Rep. Moldova, Federaţia Naţ. a Fermierilor din Moldova [et al.]. – Text paral.: lb.
rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul Min. Econ. al Rep. Moldova.
[2009-1887].
- - 1. "Moldagrotech" – Expoziţie internaţională (rom., engl., rusă). 2. "Farmer" – Expo-
ziţie internaţională (rom., engl., rusă).
631:069.9=135.1=111=161.1
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
1955. Ştirbu, I. G.
Tehnologii logistice în organizarea transportului auto de mărfuri : Ghidul tehnicianului
în transport auto / I. G. Ştirbu ; Colegiul de Transporturi din Chişinău, Catedra Econ. şi Ma-
nagement. – Ch. : "Moldpres" AÎS, 2009. – 159 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 158-159 (21 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9982-4-6.
[2009-2031].

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Transport auto – Tehnologii logistice.


656.025.4(072)
656.1 Transport rutier
1956. Губер, Ю. Е.
Менеджмент гуманитарных ресурсов : Учеб. пособие / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан,
Н. В. Старцева ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в механике,
Каф. Инженерии и менеджмента на транспорте. – К. : ТУМ, 2009. – 20 cm. – ISBN 978-
9975-45-079-9.
Ч. 4 : Стратегия руководства людьми. – 2009. – 102 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 99 (7
tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-45-117-8. – [2009-1971].
- - 1. Transport rutier – Resurse umane – Management (rusă).
656.1:005(075.8)
657 Contabilitate
1957. Dolghi, Cristina
Particularităţi ale contabilităţii în activitatea de asigurări : [pentru uzul studenţilor] / Cris-
tina Dolghi. – Ch. : "Somersbi" SRL, 2009. – 166 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 125-127. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9961-5-0.
[2009-1853].
- - 1. Contabilitate. 2. Asigurări.
657.1:368(075.8)
1958. Grigoroi, Lilia
Ghid de contabilitate a întreprinderii / Lilia Grigoroi, Aliona Bîrcă. – Ch. : ASEM, 2009.
– 152 p. : fig., tab. ; 29 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-75-476-7.
[2009-1845].
- - 1. Contabilitate. 2. Întreprinderi.
657(036)
1959. Rusu, D.
Généralités sur la comptabilité : [pentru uzul studenţilor] / D. Rusu, I. Corduneanu ;
Acad. D'Etudes Econ. de Moldavie, Chaire de Langues Modernes Appliquées. – Ch. :
ASEM, 2009. – 223 p. : fig., tab. ; 20 cm.
În red. aut. – Bibliogr.: p. 223 (16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-468-2.
[2009-1835].
- - 1. Contabilitate (fr.)
657(075.8)
1960. Ризов, И. В.

43
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Основы бухгалтерского учета в Молдове : (для молодых специалистов, студен-


тов и начинающих бухгалтеров) / И. В. Ризов ; под общ. ред. Д. П. Манолова. – К. :
"Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 254, [3] p. : tab. ; 21 cm.
Tit. pe cop.: Основы бухучета в Молдове. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9601-4-4.
[2009-1757].
- - 1. Evidenţa contabilă în Republica Moldova (rusă).
657(478)(075)
1961. Справочно-Практический Бухгалтерский Учет. – Изд. 5-е, доп. и изм. – К. :
"Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 661 p. : tab. ; 29 cm.
Tit. paral., text parţial paral.: rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9932-0-3.
[2009-1808].
- - 1. Contabilitate (rusă). 2. Evidenţă contabilă (rusă).
657.01(036)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
1962. Памятники русской культуры и истории в Молдове : [фотоальбом] / авт.-
коорд. Бабенко Олег ; авт.-сост.: Млечко Татьяна, Чащина Лариса, Барбус Людмила [и
др.] ; фот.: Д. А. Топал ; Фонд "Русский мир", Славян. ун-т Респ. Молдова. – К. :
"Valinex" SRL, 2009. – 77, [3] p. : fot. color ; 31 cm.
Bibliogr.: p. 76. – 500 ex.
ISBN 978-9975-68-128-5 (în cop. tare).
[2009-2020].
- - 1. Monumente de istorie şi cultură rusă în Moldova.
719(081.12)
72 ARHITECTURĂ
Trifan, Călina. Aleea clasicilor. – Vezi Nr 2020.

1963. Ţarălungă, Antip


Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din parohia Redi-Cereşnovăţ raionul Soroca /
Antip Ţarălungă ; foto: Antip Ţarălunga. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – 28 p. : fot.,
fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (13 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-52-061-4.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1829].
- - 1. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din parohia Redi-Cereşnovăţ – Raionul
Soroca – Republica Moldova.
726.54(478-22):271
741/744 Desen
1964. Postolache, Gheorghe
Artiom Daghi – plastic artist cari-ca-turist : Din viaţa şi activitatea artistului plastic / text:
Gheorghe Postolache. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – 84, [1] p. : des., il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-922-63-0.
[2009-1761].
- - 1. Daghi, Artiom, 1939-…, artist plastic.
741.5.071.1
78 MUZICĂ
1965. Anton, Pavel
Împărăţia visului : Cântece pe versurile elevilor din Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" –
Chişinău / Pavel Anton ; notogr.: Roman Romanciuc ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo – M. A." ÎS). – 82 p. : fot., n. muz. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-077-6.
ISMN 979-0-3480-0076-3.
[2009-1855].
- - 1. Cântece. 2. Versuri melodice.
784.12
1966. Anton, Pavel
Romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu şi Veronica Micle / Pavel Anton ; notogr.:
Roman Romanciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009
(Tipogr. "Dinamo – M. A." ÎS). – 70 p. : n. muz. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-081-3.
ISMN 979-0-3480-0078-7.
[2009-1856].
- - 1. Romanţe. 2. Versuri melodice.
78:821.135.1-14
1967. Ciolac, Nicolae
Piese pentru pian / Nicolae Ciolac. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" ÎS). – 65,
[2] p. : n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-085-1.

45
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

ISMN 979-0-3480-0081-7.
[2009-2047].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2
1968. Transcrieri pentru pian = Фортепианные транскрипции / sel. şi îngrijire Irina
Stolear ; notogr.: Roman Roamnciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). – 43 p. : fot., n. muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-074-5.
ISMN 979-0-3480-0074-9.
[2009-1736].
- - 1. Muzică pentru pian (rom., rusă).
786.2=135.1=161.1
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1969. Jucov, Titus
Potecile unui regizor / Titus Jucov ; il.: Ion Puiu ; pref. şi postf.: Pavel Proca. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127 p. : il., [96] p. fot., fot. color ; 21
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-60-230-3 (în cop. tare).
[2009-1796].
- - 1. Teatru. 2. Regie.
792

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1970. Balţatu, Ludmila
Traducerea artistică şi literatura comparată : (în baza experienţei traducătorilor din
Rep. Moldova) : Monogr. / Ludmila Balţatu ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul. – Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic"
SRL)]. – 152 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 128-135 (135 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4051-1-9.
[2009-1865].
- - 1. Literatură comparată. 2. Traducere artistică.
81'255(075.8)

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1971. "Parcours féminins. L'intellectuelle", colloque intern. (2009 ; Chişinău).


Parcours féminins. L'intellectuelle : En hommage à Elena Prus : Colloque intern., Chişinău,
ULIM, 18 nov. 2009 / coord. şt.: Pierre Morel ; consultanţi şt.: Ion Manoli, Ana Guţu. – Ch. :
ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 359 p. ; 24 cm. – (Colecţia "Parcours" ; Fascicula a 2-
a).
Antetit.: Univ. Libere Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale.
– Texte: lb. rom., fr., engl., germ. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare
cu sprijinul financ. al Univ. Liberă Intern. din Moldova, Agence Univ. de la Francophonie,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). – 100 ex.
ISBN 978-9975-934-61-9.
[2009-2016].
- - 1. Parcours féminins. L'intellectuelle – Colloque international.
80/81+929=00
1972. Prus, Elena
Po(ϊ)etosfere şi proiecţii hermeneutice : [studiu] / Elena Prus ; Univ. Liberă Intern. din
Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot"
SRL). – 161 p. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-101-18-9.
[2009-2017].
- - 1. Limba franceză. 2. Limba română. 3. Hermeneutică.
801.73:[811.133.1+811.135.1]
1973. Universitatea Liberă Intern. din Moldova. Symposia Masterandum et
Studentium : Materialele ses. şt. din 29 apr. 2009 / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; dir.
publ. Andrei Galben. – Ch. : ULIM, 2009. – 20 cm.
Seria : Filologie / coord. şt.: Elena Prus ; red. ed.: Andrei Bolfosu ; col. red.: Inga
Stoianov, Zinaida Radu, Zinaida Camenev [et al.]. – 2009. – 253 p. : fig. – Texte: lb. rom.,
engl., fr., germ. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-934-84-8. – [2009-
2015].
- - 1. Symposia Masterandum et Studentium – Sesiune ştiinţifică. 2. Filologie.
80/81:378.4(478-25)(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1974. Cernenco, Elena
Banking : Thematic Unit : [pentru uzul studenţilor] / Elena Cernenco, Inna Colenciuc ;
coord. Olga Dimo ; Free Intern. Univ. of Moldova, Chair of Applied Modern Languages. –
Ch. : ULIM, 2009. – 70 p. : fig., tab. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-101-15-8.

47
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

[2009-2049].
- - 1. Limba engleză – Finanţe (engl.).
811.11:336.71(075.8)
1975. Stoyanova, Inga
The World of Beauty: English for Estheticians : [pentru uzul studenţilor] / Inga Stoy-
anova ; Free Intern. Univ. of Moldova, Fac. of Foreign Languages and Sciences of Commu-
nication, Applied Foreign Languages Dep. – Ch. : ULIM, 2009. – 119, [1] p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 120 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-101-14-1.
[2009-2048].
- - 1. Limba engleză pentru cosmetologi (engl.).
811.111:687.55(075.8)
1976. Test your English / Cazacu Angela, Sajina Irina, Cheptene Valentina [et al.]. –
Ch. : Lyceum, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – ISBN 978-9975-939-06-5.
Pt. 1. – 2009. – 171 p. – Bibliogr.: p. 170 (17 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-939-
09-6. – [2009-1813].
- - 1. Limba engleză – Teste (engl.).
811.111(079)
811.135.1 Limba română
1977. Bahnaru, Vasile
Elemente de semasiologie română / Vasile Bahnaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Filologie. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 285, [1] p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 266-286. – 200 ex.
ISBN 978-9975-67-641-0.
[2009-1797].
- - 1. Limba română – Semasiologie.
811.135.1'37
1978. Clichici, Ludmila
Limba franceză : (nivel intermediar / nivel avansat) : [pentru uzul studenţilor] / Ludmila
Clichin, Eugenia Ziadeh ; coord. principal : Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan
Inc" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 205, [2] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi
de curs ; Cartea a 18-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Text parţial: lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al pro-
iectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-140-9 (în cop. tare).
[2009-1841].
- - 1. Limba franceză.
811.135.1(075.8)

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1979. Ghid de conversaţie : român-englez : Pentru turişti şi oameni de afaceri / text:


Gianăia. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 103 p. ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-820-5.
[2009-1818].
- - 1. Ghid de conversaţie român-englez.
811.135.1-25:338.48=111
1980. Zbârcibabă-Bogdan, Elena
Problema predicatului verbal compus cu semiauxiliare modale în limba română actuală
: Monografie / Elena Zbârcibabă-Bogdan ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul. – Ch. : CEP USM, 2009. – 312 p. ; 21 cm.
Bibliogr la sfârşitul temelor. – 200 ex.
ISBN 978-9975-914-10-9 (Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul).
[2009-1827].
- - 1. Limba română – Predicat verbal compus cu semiauxiliare modale.
811.135.1'367.332.7
811.161.1 Limba rusă
1981. Терехов, Б. М.
Краткопечатание и краткописание : (Абракадабра) : (варианты мас. слух.
скорописи на базе традиц. алфавита) : Самоучитель / Б. М. Терехов. – К. : Б. и., 2009
(Tipogr. "Alina Scorohodova" ÎI). – 68, [1] p. ; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 67-68 (11 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4061-1-6.
[2009-1962].
811.161.1(075)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1982. Mic dicţionar de cuvinte şi expresii celebre / conceput de Anton Borş ; Inst. de
Filologie al AŞM. – Ch. : "T-Par" SRL, 2009. – 214 p. ; 21 cm.
Ind. tematic: p. 205-214. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9959-8-6.
[2009-1828].
- - 1. Cuvinte şi expresii celebre – Dicţionare.
821-84'374.82(100)
821.133.1 Literatură franceză
1983. Morand, Paul

49
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Jurnal inutil / Paul Morand ; text stabilit şi adnotat de Laurent şi Véronique Boyer ; trad.
din fr. de Sorina Dănăilă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). –
20 cm. – (Colecţia "Biblioteca deschisă" / coord. de Dorin Onofrei). – Tit. orig.: Journal inuti-
le (1968-1972). – ISBN 978-9975-79-606-4.
Vol. 1 : 1968-1972. – 2009. – 1019, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 610 ex. –
ISBN 978-9975-79-607-1 (în cop. tare şi supracop.). – [2009-1985].
- - 1. Literatură franceză.
821.133.1-92 Morand
821.135.1 Literatură română
1984. Foarţă, Şerban
Nu ştiu alţii cum sunt… : Poeme bătrâneşti / Şerban Foarţă ; cop.: Vitalie Coroban. –
Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 75, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord.
de Em. Galaicu-Păun).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-605-7.
[2009-1878].
- - 1. Literatură română – Poeme.
821.135.1-14 Foarţă
1985. Hasdeu, Bogdan Petriceicu
Scrieri : în 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Stancu Ilin şi I. Oprişan
; concepţia graf.: Isai Cârmu ; cop.: Romeo Şveţ. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" : Bibl. Municipală
"B. P. Hasdeu", 2009 (Combinatul Poligr.). – 22 cm. – (Moştenire). – ISBN 978-9975-67-
396-9.
Vol. 4 : Studii şi articole literare filosofice şi culturale / text sel., st. introductiv, note şi
comentarii de Stancu Ilin. – 2009. – 535 p. : il., n. muz. – Note şi comentarii: p. 507-532. –
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-67-622-9 (în cop. tare). – [2009-
1966].
- - 1. Literatură română – Scrieri.
821.135.1-9 Hasdeu
1986. Ivănescu, Mircea
Poesii alese / Mircea Ivănescu ; cop. şi concepţia graf.: Andrei Ichim. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2009 (Combinatul Poligr.). – 126, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia Antologia unui autor).
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-631-1.
[2009-1769].
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 Ivănescu
1987. În jurul bradului : poezii pentru copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă / alcăt. de
Arina Ursache ; prez. graf.: Alexei Gurschii. – Ch. : "Silvius Libris" SRL ("Sica & V" SRL),
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p. : des. ; 28 cm. – Cuprins: Iarnă, bine ai venit!:

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Iarna ; Miezul iernii / Vasile Alecsandri. Iarna Blajină / Tudor Arghezi. Iarna / Ion Luca
Caragiale. Iarna ; Iarna / Virgil Carianopol. Noapte de iarnă ; Baba iarnă întră-n sat / Otilia
Cazimir. Iarna ; Iarna pe uliţă / George Coşbuc. Ninge ; Vine iarna ; Lupta de iarnă / Liviu
Deleanu. Februarie / Petre Ghelmez. Poveste de iarnă ; Râde iarna ; Iarna ; Vis de iarnă /
Tincuţa Horonceanu Bernevic. Iarna / Elisaveta Novac. Iarna / Tiberiu Jugănaru. Iarna /
Nicolae Labiş. Iarna / Ion Pillat. Iarna / Natalia Poşa. Pregătiri pentru iarnă / Passionaria
Stoicescu. Darurile iernii / Irimie Străuţ. Noapte de iarnă (fragment) / George Topârceanu.
Alba iarnă dunăreană / François Villon. Iarna / Virginia Anitescu. Gerilă / Efim Tarlapan.
Vine Iarna / Victor Pânzaru. Iarna / Demostene Botez. Nine, ninge, ninge: Fulgii / Ion Bar-
bu. Fulgul de zăpadă / C. Radeş. Căciuliţa albă / Nina Cassian. Ninsoarea / Otilia Cazimir.
Zăpada / T. Constantinescu. Fulgul de nea / Elia David. Prima zăpadă / Tincuţa
Horonceanu Bernevic. Fulgul / Nicolae Labiş. Fulg de zăpadă / Dumitru Mazilu. Poveste cu
un fulg / Ivo Muncian. În ţara zăpezilor: Viscolul ; Gerul / Vasile Alecsandri. Omul de zăpa-
dă ; Sania / Virgil Carianopol. Poveste de omăt / Otilia Cazimir. La cules nămeţi / Elia David.
Mesteacănul / Serghei Esenin. Ţara zăpezilor ; Vrăbiuţa ; Clopoţelul fermecat / Tincuţa
Horonceanu Bernevic. Omul de zăpadă / Iustian Sebastian. Anul Nou / Vasile Militaru. Omul
de zăpadă / Rusalim Mureşan. În seara de crăciun: Bradul / Vasile Alecsandri. Naşterea
mântuitorului / Ion Creangă. Moş ajun / Teodor Duţescu-Duţu. De ajunul Crăciunui / Elena
Farago. Crăciunul copiilor / Octavian Goga. Bradul / Bogdan Petriceicu Hasdeu. Brăduţul /
Tincuţa Horonceanu Bernevic. Brăduţul / Nicolae Nasta. Brad de munte / Ion Gheroghiţă.
Brădul de Crăciun. Mag bătrân din vremuri bune: Uite, vine Moş Crăciun ; La drum ; Moş
Crăciun / Otilia Cazimir. Omul Crăciunului / George Coşbuc. Moş Crăciun / T. Delacrainici.
Moş Crăciun / Mircea Dem. Rădulescu. Tristeţea lui Moş Crăciun / Elia David. Scrisoare lui
Moş Crăciun / Elena Farago. Moş Crăciun / Octavian Goga. Moş Crăciun / Radu Gyr. Bilet
pentru Moş Crăciun ; Darul lui Moş Crăciun ; Moş Crăciun vine-n pădure ; Noaptea lui Moş
Crăciun ; Spiriduşul ; Scrisoare către Moş Crăciun / Tincuţa Horonceanu Bernevic. Scrisoa-
rea unui copil către Moş Crăciun / G. Păsulescu-Orlea. Moşul cel cu daruri / Natalia Poşa.
Omul de zăpadă ; Săniuţa. E vremea colindelor: Colindătorii / George Coşbuc ; Magii ; În
ţara de peste veac / Nichifor Crainic. Colinde, colinde / Mihai Eminescu. Colind ceresc /
Radu Gyr. Colindul copiilor / Tincuţa Horonceanu Bernevic. Colind de Crăciun / Victor Potra.
Cu steaua / Moş Grigore Sfătosul. Colind / Passionaria Stoicescu. Leru-i velerim / Ion
Hadârcă. Colind ; Pluguşorul.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-17-4.
[2009-2034].
- - 1. Literatură română – Poezie. 2. Literatură română din Republica Moldova –
Poezie.
821.135.1-14+821.135.1(478)-14
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1988. Anul Nou la uşă bate : Scenete de iarnă pentru copii ale scriitorilor români din
Basarabia / ed.: Silvia Ursache ; prez. graf.: Estela Răileanu. – Ch. : "Silvius Libris" SRL

51
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

("Sica & V" SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. : des. ; 28 cm. – Cuprins:
Moş Crăciun îşi scoate barba / Liviu Deleanu. Nedumeririle lui Tândală în prima zi a Anului
Nou / Iulian Filip. Piticii / Vitalie Filip. Moş Crăciun şi Talpa Iadului / Lidia Hlib. Toiagul lui
Moş Crăciun / Ştefan Melnic. Palma fermecată / Valentin Roşca. Ţurţurica / Nicolae Rusu.
Fragment din piesa "Această copilărie îndepărtată" / Serafim Saca. O întâmplare de Anul
Nou ; Creşterea în pădure un brad / Titus Ştirbu.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-16-7.
[2009-2033].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Scenete pentru copii.
821.135.1(478)-254
1989. Babansky, Valeriu
Mojud : [roman] / Valeriu Babansky. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 356 p. ; 13 x 17 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-78-821-2 (în cop. tare).
[2009-1803].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-311.6 Babansky
1990. Băluţă, Dumitru
Sensul circumferinţei : [versuri] / Dumitru Băluţă. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Re-
clama" SA). – 104, [4] p. ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-079-0.
[2009-2037].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-14 Băluţa
1991. Chiriac, Teo
Monstrul Sacru : (Scările lui Teo) : [versuri] / Teo Chiriac ; cop. şi concepţie graf.: Mi-
hai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 94, [2] p. : il. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-61-546-4.
[2009-1880].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-14 Chiriac
1992. Fabian, Nicolae
Tainele nescrise ale Bibliei : Fulguraţii mistice : [aforisme] / Nicolae Fabian ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Grafema-Libris" SRL). – 133, [2] p.,
[10] p. fot. ; 20 cm.
500 ex.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-51-023-3.
[2009-1832].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Aforisme.
821.135.1(478)-84 Fabian
1993. Galaicu-Păun, Emilian
Arme grăitoare : Poeme / Emilian Galaicu-Păun ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Carti-
er, 2009 (Combinatul Poligr.). – 87, [1] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em.
Galaicu-Păun).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-603-3.
[2009-1877].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Galaicu-Păun
1994. Iosipoi, Petru
Am rîs… : [versuri umoristice] / Petru Iosipoi ; sel.: Efim Bivol. – Ch. : "Grafic-Design"
SRL, 2009. – 80 p. ; 11 x 19 cm.
Tit. pe cop.: Am rîs… şi punctum. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4049-2-1.
[2009-1763].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Umor (rusă).
821.135.1(478)-7 Iosipoi
În jurul bradului. – Vezi Nr 1987.

1995. Popovici, Lia


Liricul polen : [versuri] / Lia Popovici ; concepţie graf.: Dorian Conea. – Ch. : "Magna-
Princeps" SRL, 2009. – 111 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9881-9-3.
[2009-1941].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Popovici
1996. Russu, Veaceslav
Papyruss : [versuri] / Veaceslav Russu ; cop.: Veaceslav Popescu. – Ch. : "Moldpres"
AÎS, 2009. – 52 p. ; 11 x 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9982-6-0.
[2009-2032].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Russu
821.161.1 Literatură rusă

53
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

1997. Мадиевский, Самсон


Публицистика (1998-2007) / Самсон Мадиевский ; cocт. Л. С. Авербух. – К. :
"Preprintiva" SRL, 2009. – 336 p. : fot. color, tab. ; 21 cm.
Перечень работ 1998-2007 с указанием СМИ, опубл. их: p. 267-279 (232 tit.). –
Bibliogr.: p. 280-286 (69 tit.), la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9732-7-4 (în cop. tare).
[2009-2030].
- - 1. Literatură rusă – Publicistică.
821.161.1-94+94(092)
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1998. Бардачев, Анатолий
Выбор : Стихи разных лет / Анатолий Бардачев. – К. : "Inversia-Dub" ÎI, 2009. –
126, [4] p. ; 21 cm.
Изд. при содействии Союза творческой интеллигенции Респ. Молдова. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9601-7-5.
[2009-2035].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Бардачев
1999. Дьячук, Иван
Стихи и поэмы о гагаузах : [стихи] / Иван Дьячук ; худож. Дмитрий Савастин. –
Комрат : Б. и., 2009 (Tipogr. "Corolpoligraf" ("Coroleac Alexandra" ÎI). – 162, [1] p. : il. ; 21
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9733-1-1.
[2009-1848].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Дьячук
2000. Кириченко (Греку), Жанна
Стихи, переводы / Жанна Кириченко (Греку) ; худож. Елена Греку. – К. :
"Garomond-Studio" SRL, 2009. – 60 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4031-6-0.
[2009-1794].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie – Traduceri (rusă).
821.161.1(478)-14 Кириченко
2001. Кичигина, Ольга
Каштаны в цвету : (Стихи, пожелания, эссе) / Ольга Кичигина. – К. : "Inversia-Dub"
ÎI, 2009. – 94, [6] p. : il. ; 20 cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-9601-6-8.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-1758].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Кичигина
2002. Пахомов, Борис
Дурная карма : Сб. : Повесть, поэма, рассказ, пьеса, стихи / Борис Пахомов. – К. :
"Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 238 p. : il. ; 20 cm.
Изд. при содействии Центра рус. культуры в РМ. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9601-5-1.
[2009-1756].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-34 Пахомов
2003. Пивоварова, Раиса
Люблю я жизнь во всём её обличии : [стихи] / Раиса Пивоварова. – К. : "Print-
Caro" SRL, 2009. – 111 p. : fot., il. color, [1] f. portr. ; 10 x 14 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9930-3-6.
[2009-1821].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Пивоварова
2004. Ремизова, Ирина
Неловкий ангел : Кн. стихов / Ирина Ремизова ; облож.: Виорел Попа. – К. : Б. и.,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 214 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-817-5 (în cop. tare).
[2009-1800].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-14 Ремизова
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2005. Agachi, Ştefan
Şapte duminici : Versuri pentru copii / Ştefan Agachi ; cuv. înainte: Manole Neagu ; il.:
Ştefan Agachi ; cop.: Petru Gheţoi. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 59, [1] p.
: il. color ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-080-6.
[2009-2009].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Agachi

55
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

2006. Beşleaga, Vladimir


Dirimaga : [povestiri pentru copii] / Vladimir Beşleaga ; il. de Olga Cazacu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-399-8.
[2009-1747].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Beşleaga
2007. Copilul cu chip de înger : [culeg. de versuri, povestiri] / [sel.] Valentina
Moşneaga-Mitrofan ; cop.: Tatiana Varvariuc ; des. de Vlăduţ Moşneagu-Maştaler şi Lidia
Ungureanu. – Ch. : Dragodor, 2009 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). – 118 p., [34] p. : fot., fot., il.,
il. color ; 22 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-9921-2-1.
[2009-1939].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93
2008. Filip, Iulian
Rochiţa leneşă : [versuri pentru copii] / Iulian Filip ; il. de Lilia Popa. – Ch. : Prut Inter-
naţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-385-1.
[2009-1748].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Filip
2009. Hadârcă, Ion
Grăuncioare de lumină : Basme zmeieplasme / Ion Hadârcă ; il. de Lilia Popa. – Ch. :
Prut Internaţional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-405-6.
[2009-1745].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Basme.
821.135.1(478)-93 Hadârcă
2010. Hadârcă, Ion
Ionuţ cel Nou-Nouţ : [versuri pentru copii] / Ion Hadârcă ; sel.: Vasile Romanciuc ; il. de
Tatiana Cemis. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il.
color ; 28 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-285-4.
[2009-1751].

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.


821.135.1(478)-93 Hadârcă
2011. Romanciuc, Vasile
De ce plânge clovnul? : [versuri pentru copii] / Vasile Romanciuc ; il. de Victoria Raţă. –
Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-404-9.
[2009-1746].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Romanciuc
2012. Roşca, Valentin
Câte sunt pe lumea asta : [versuri pentru copii] / Valentin Roşca ; sel.: Arcadie
Suceveanu ; il. de Olga Cazacu. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-384-4.
[2009-1749].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Roşca
2013. Tomescu, Taviana
Alfabetul calităţilor umane : [versuri, povestiri] / Taviana Tomescu ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 37, [3] p. : il. color ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-51-065-3.
[2009-2040].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Tomescu
2014. Trandafir, Olga
Carte-cadou : pentru viitorii cavaleri şi viitoarele domniţe : [povestiri] / Olga Trandafir. –
Ch. : "Serebia" SRL, 2009. – [16] p. : il. color ; 30 cm. – (Cartea visurilor mele).
5000 ex.
ISBN 978-9975-4005-7-2.
[2009-2013].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Trandafir
2015. Ţurcanu, Ianoş
Un elefant în vagonul-restaurant : [versuri pentru copii] / Ianoş Ţurcanu , il. de Olga
Cazacu. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ;
28 cm.

57
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

3000 ex.
ISBN 978-9975-69-378-3.
[2009-1750].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ţurcanu
821.161.3-93 Literatură bielorusă pentru copii
2016. Baba-Hârca : Poveste populară belorusă / trad. din lb. rusă de S. Ursache ;
pict. : O. Ramodin. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2008 ("Sibis-
Grafica" SRL). – 6 p. : il. color. ; 29 cm. – (Seria "Poveşti de peste mări şi ţări" / concepţia
ser. : S. Ursache).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-103-46-6.
[2009-1882].
- - 1. Literatură bielorusă – Poveşti.
821.161.3-93:398.2
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.09 Literatură română
2017. Cimpoi, Mihai
Mari scriitori români: medalioane literare / Mihai Cimpoi ; prez. graf.: Iurie Oprea. – Ed.
a 3-a, reactualizată. – Ch. : "Silvius Libris" SRL (Sica & V SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 168 p. : il., [1] f. portr., [32] p. fot. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-13-6.
[2009-1804].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09(092)
2018. Idem în lb. rusă : Великие румынские писатели: литературные медальоны /
пер. на рус. яз.: Юрий Греков, Сильвия Урсаке. – Ch. : "Silvius Libris" SRL (Sica & V
SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 184 p. : il., [1] f. portr., [32] p. fot. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-14-3.
[2009-1805].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare (rusă).
821.135.1.09+821.135.1(478).09(092)
2019. Şimonca, Ovidiu
Pot să vă mai enervez cu ceva? : Interviuri între vehemenţă şi emoţie / Ovidiu Şimonca
; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 420, [3] p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun).
800 ex.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-79-604-0.
[2009-1876].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.0-83
2020. Trifan, Călina
Aleea clasicilor / Călina Trifan ; cop., fot., prez. graf.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 86 p. : fot. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-61-541-9.
[2009-1811].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Aleea clasicilor.
821.135.1.09+72(092)
2021. Voicu, Laura
Rezumate la Literatura Română pentru BAC – Dramaturgia / Laura Voicu. – Ch. : Teo-
Educaţional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. ; 10 x 13 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9715-3-9.
[2009-1942].
- - 1. Literatură română – Dramaturgie – Critică şi interpretare.
821.135.1.09:37.091
2022. Voicu, Laura
Rezumate la Literatura Română pentru BAC – Poezia / Laura Voicu. – Ch. : Teo-
Educaţional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Centrală"). – 120 p. ; 10 x 13 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9715-4-6.
[2009-1943].
- - 1. Literatură română – Poezie – Critică şi interpretare.
821.135.1.09:37.091
2023. Voicu, Laura
Rezumate la Literatura Română pentru BAC – Proza / Laura Voicu. – Ch. : Teo-
Educaţional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Centrală"). – 184 p.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9715-5-3.
[2009-1944].
- - 1. Literatură română – Proza – Critică şi interpretare.
821.135.1.09:37.091
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
Cimpoi, Mihai. Mari scriitori români: medalioane literare. – Vezi Nr 2017.

59
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Чимпой, Михай. Великие румынские писатели: литературные медальоны. – Vezi


Nr 2018

821.163.2.09 Literatură bulgară


2024. Симеонов, Иван
Българската литературна приказка / Иван Симеонов ; Тараклийски държавен ун-
т, Научно дружество на българистите в Реп. Молдова. – К. : SŞB, 2009 (Tipogr.
"Бизнес-Элита" SRL). – 304 p. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 297-303 şi în note la sfârşitul cap. – Ind. de nume:
p. 291-296. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9569-8-7.
[2009-2055].
- - 1. Literatură bulgară – Critică şi interpretare (bulg.).
821.163.2.09

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2025. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Sesiunea ştiinţifică a
Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ed. a 19-a), 15-16 octombrie 2009 :
Rez. comunic. : Progr. / Muz. Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Ch. : CEP USM,
2009. – 77 p. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-894-4.
[2009-1825].
- - 1. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
902/904+94(478)(082)=135.1=161.1
908 Monografii ale localităţilor
2026. Apostol, Anatolie
Leuşeni : [raionul] (Teleneşti) : Pagini de ist. / Anatolie Apostol ; au contribuit: Vladimir
Hotineanu, Victor Savin, Valeriu Lazarenco [et al.]. – Ch. : "Integritas" SRL, 2009 (Tipogr.
AŞM). – 128 p. : fig., fot., fot. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 98-100 (47 tit.) şi în note la sfârşitul cap. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4045-7-0.
[2009-1872].
- - 1. Leuşeni – Sate – Raionul Teleneşti – Republica Moldova – Istorie.
908(478-21)
2027. Eremia, Anatol
Localităţile Republicii Moldova : Ghid informativ doc. : ist.-geogr., administrativ-
teritorial, normativ-ortografic / Anatol Eremia, Viorica Răileanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Inst. de Filologie. – Ch. : Litera ("Litera AVN" SRL), 2009 (Combinatul Poligr.). – 255 p. : fig.,
h., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 245 (15 tit.).
ISBN 978-9975-74-064-7.
[2009-1967].
- - 1. Localităţile Republicii Moldova – Ghiduri.
908(478)
2028. Perciun, Ion
Saharna încă necunoscută / Ion Perciun. – Rezina : S. n., 2009 ("Tipogr. Rezina" SA).
– 36 p. : fot., [2] p. fot. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9652-9-3.
[2009-2022].
- - 1. Saharna – Sate – Raionul Rezina – Republica Moldova.
908(478-22)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geogr a-
fie teoretică
2029. Iaţco, Parascovia
Geografia fizică generală : Caietul elevului : pentru cl. a 10-a a şc. de cultură gen. şi cl.
10-a de liceu / Parascovia Iaţco. – Ch. : "Valinex" SRL, 2009. – 80 p. : h., tab. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-68-123-0.
[2009-1737].
- - 1. Geografie fizică.
911.3(075.3)
2030. Roşcovan, Serafima
Geografia umană a Republicii Moldova : Caiet pentru elevi : cl. a 9-a / Serafima
Roşcovan, Iurie Melnic. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – 144 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 143 (17 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-922-65-4.
[2009-1762].
911.3(478)(075.3)

61
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri
(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
2031. Chişinău = Кишинэу : Schema turistică : Inform. valabilă la data de 01.07.2005
/ "Ştrih" SRL ; consultanţi : Mariana Şlapac, Dmitrii Ceban, Tamara Dodi [et al.] ; des.: Dina
Timofeeva. – Ch. : "Ştrih" SRL, [2009]. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fot. ; 24 x 14
cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă
ISBN 978-9975-9566-8-0.
[2009-1775].
- - 1. Oraşe – Chişinău – Moldova – Hărţi turistice (rom., engl., rusă).
912:338.48(478-25)=135.1=111=161.1
2032. Chişinău = Кишинэу : Schema turistică : Inform. valabilă la data de 01.01.2008
/ "Ştrih" SRL ; consultanţi : Mariana Şlapac, Olga Kojuhari, Igor Arnaut [et al.]. – Ch. : "Ştrih"
SRL, [2009]. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fot. ; 24 x 14 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă
ISBN 978-9975-9566-5-9.
[2009-1772].
- - 1. Oraşe – Chişinău – Moldova – Hărţi turistice (rom., engl., rusă).
912:338.48(478-25)=135.1=111=161.1
2033. Harta politică a lumii / consultant : Valeriu Botnaru ; red. cartograf : Maria
Mucilo ; red. denum. geografice : Anatol Eremia. – Scara 1 : 40 000 000. – Ch. : "Edit-Prest"
SRL, 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 64 x 91 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-922-59-3.
[2009-1760].
Hotare de state, cu evidenţierea denum. ţărilor, capitalelor şi oraşelor mari. Împărţirea
politică – suprafeţele nuanţate.
912.43(100)(084.3-14)
2034. Republica Moldova : Harta turistică : Inform. valabilă la data de 01.01.2004 /
"Ştrih" SRL ; consultanţi : Mariana Şlapac, Svetlana Ghenciu. – Ch. : "Ştrih" SRL, [2009]. –
1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fot. ; 24 x 14 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă
ISBN 978-9975-9566-9-7.
[2009-1776].
- - 1. Oraşe – Chişinău – Moldova – Hărţi turistice (rom., engl., rusă).
912:338.48(478)=135.1=111=161.1

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2035. Rezina = Резина : Schema turistică : Inform. valabilă la data de 01.01.2003 /


"Ştrih" SRL ; consultanţi: Eugen Bâzgu, Alexandra Chindraciuc, Svetlana Ghenciu [et al.] ;
des. Artiom Kuşci, Dina Timofeeva-Terioşchina, Cristina Cazanji. – Ch. : "Ştrih" SRL,
[2009]. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fot. ; 24 x 14 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă.
ISBN 978-9975-9566-6-6.
[2009-1773].
- - 1. Oraşe – Rezina – Moldova – Hărţi turistice (rom., engl., rusă).
912:338.48(478-21)=135.1=111=161.1
2036. Рыбница = Rybnitsa : Туристическая схема : Информ. дана на 01.01.2003 /
"Ştrih" SRL ; консультанты: Антосяк П. П., Басюк И. В., Верещагина С. Л. [и др.]. – Ch. :
"Ştrih" SRL, [2009]. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fot. ; 24 x 14 cm.
Text paral.: lb. engl., rusă.
ISBN 978-9975-9566-7-3.
[2009-1774].
- - 1. Oraşe – Râbniţa – Moldova – Hărţi turistice (rom., engl.).
912:338.48(478-21)=161.1=111
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ghinculov, Silvia. Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul
infodocumentar. – Vezi Nr 1821.

Parcours féminins. L'intellectuelle. – Vezi Nr 1971.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.25 Arhivistică. Arhive
Сборник законодательных и нормативных документов Республики Молдова по
делопроизводству и архивному делу. – Vezi Nr 1816.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


Мадиевский, Самсон. Публицистика (1998-2007). – Vezi Nr 1997.

94(100) Istorie universală


Caşu, Igor. Istoria Românilor. Istoria Universală. – Vezi Nr 2042.

Istoria Românilor. Istoria Universală. – Vezi Nr 2043.

63
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
2037. Gîrbu, Ecaterina
O excursie în codrii Tigheciului : [din ist. satului Tigheci, raionul Leova] / Ecaterina
Gîrbu, Terentie Carp ; concepţie şi prez. graf.: Ruslan Condrat. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 93 p. : il., fot., [3] p. fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 90-92 (43 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Asoc.
pentru Protecţia Bunurilor Culturale din Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-935-15-9.
[2009-2006].
- - 1. Tigheci – Sate – Raionul Leova – Republica Moldova – Istorie. 2. Turism –
Republica Moldova.
94(478-22):338.48(478)
2038. Parasca, Pavel
Moldovlahica : Studii / Pavel Parasca ; îngrijire de Igor Şarov, Igor Ojog. – Ch. :
Cartdidact, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 384 p. ; 25 cm. – (Colecţia Studium / coord.
Igor Şarov).
Rez.: lb. fr. – Bibliogr. în note la sfârşitul temelor. – Ind. de nume: p. 376-384. – Apare
cu sprijinul Asoc. Syllabus. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4001-4-5 (în cop. tare).
[2009-2010].
- - 1. Istoria Moldovei. 2. Istoria României.
94(478)+94(498)(091)
2039. Port, Anton
Popeasca : [din ist. satului, raionul Ştefan-Vodă] / Anton Port, Chiril Cojocaru, Salvina
Zbîrnea. – Ch. : "Foxtrot" SRL, 2009. – 21 cm. – ISBN 978-9975-9884-3-8.
Vol. 1. – 2009. – 209 p. : fot., n. muz., [2] p. fot. color. – Doc. prez. cronol. referitoare la
ist. satului: p. 198-204 (66 tit.). – Ref.: p. 205-209 (61 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-9884-
5-2. – [2009-1981].
- - 1. Popeasca – Sate – Raionul Ştefan-Vodă – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2040. Raionul Ştefan Vodă : [aspect ist.] / concept realizat de Leonid Ardeleanu. –
Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – [52] p. : fot. color ; 15 x 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-52-062-1.
[2009-1830].
- - 1. Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ed. a 19-


a), 15-16 octombrie 2009. – Vezi Nr 2025.

Statul Moldovenesc la 650 de ani: proprietăţile administraţiei publice – consolidare,


dezvoltare, prosperare. – Vezi Nr 1889.

2041. Новаков, С. З.
Село Кортен. Времена и судьбы / Новаков С. З., Гугуров Н. Н. ; Акад. наук Респ.
Молдова, Центр Этнологии Ин-та культур. наследия. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 533, [1] p. : h., tab., [24] p. fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr. în note: p. 517-534. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-815-1 (în cop. tare).
[2009-1810].
- - 1. Korten – Sate – Raionul Taraclia – Republica Moldova – Istorie (rusă). 2. Korten
– Sate – Bulgaria – Istorie (rusă).
94(478-22)+94(=163.2)
94(498) Istoria României
Parasca, Pavel. Moldovlahica. – Vezi Nr 2038.

94(=135.1) Istoria românilor


2042. Caşu, Igor
Istoria Românilor. Istoria Universală : Epoca Contemporană : man. pentru cl. a 9-a /
Igor Caşu, Gheorghe Palade, Igor Şarov ; aparatul metodic: Elena Muraru, Pavel Cerbuşcă,
Tatiana Mistreanu [et al.]. – Ed. a 2-a, rev. – Ch. : Cartdidact : Civitas, 2009 (Tipogr.
"Serebia" SRL). – 240 p. : h., il., tab. ; 26 cm. – (Istorie).
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4005-6-5 (Serebia). – ISBN 978-9975-936-09-5 (Civitas).
[2009-2012].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)"1918/2005"(075.3)
2043. Istoria Românilor. Istoria Universală : Epoca modernă : Man. pentru cl. a 8-a /
Ion Vatra, Igor Şarov, Igor Ojoga [et al.] ; aparatul metodic: Tatiana Varta, Elena Muraru. –
Ch. : Cartdidact, 2009 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 256 p. : h., il., tab. ; 26 cm. – (Istorie).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4001-7-6.
[2009-2011].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)"1918/2005"(075.3)
94(=163.2) Istoria bulgarilor

65
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Новаков, С. З. Село Кортен. Времена и судьбы. – Vezi Nr 2041.

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2044. Verega, Grigore
Lambourile insulate în tratamentul defectelor tisulare ale membrului pelvin : 14.00.22 –
Traumatologie-ortopedie : Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină / Grigore Verega ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : Iulian, 2009. – 40 p. : tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 29-34. – 75 ex.
[2009-204 Teze].
617.58-089.844(043.2)
Pentru titlul doctor
2045. Chicu, Oleg
Legităţile evoluţiei instituţiei răspunderii juridice : (aspecte istorice, teoretice, practice) :
12.00.01 – Teoria gen. a dreptului ; istoria statului şi dreptului ; istoria doctrinelor politice şi
de drept : Autoref. al tz. de doct. în drept / Chicu Oleg ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :
CEP USM, 2009. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit.). – 50 ex.
[2009-208 Teze].
340.111.5(478)(043.2)
2046. Corlăteanu, Alexandru
Particularităţi clinice şi evaluarea multidimensională a bronhopneumopatiei cronice ob-
structive la vârstnici : 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. tz. de doct. în medi-
cină / Corlăteanu Alexandru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
– Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (25 tit.). – 70 ex.
[2009-210 Teze].
616.233-002+616.24-007.63(043.2)
2047. Croitor, Alexandr
Productivitatea pomilor de măr, altoiţi pe M 9, în funcţie de metoda formării coroanei de
tip fus zvelt ameliorat : 06.01.07 – Pomicultură : Autoref. tz. de doct. în agricultură /
Alexandr Croitor ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2009. –
22 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17 (9 tit.), p. 18 (28 tit.). – 50 ex.
[2009-216 Teze].
634.11:631.543.83(043.2)
2048. Gruia, George

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Coraportul dintre dreptul naţional şi dreptul comunitar în procesul de integrare eur o-


peană : Spec.: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; istoria
doctrinelor politice şi de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / George Gruia ; Univ. de Stat
din Moldova, Catedra de Teoria şi Istoria Dreptului. – Ch. : S. n., 2009. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (11 tit.). – 40 ex.
[2009-203 Teze].
340.15:341.2(478+498)(043.2)
2049. Guţu-Chetruşca, Corina
Studiul caracteristicilor radiaţiei solare în condiţiile Republicii Moldova şi elaborarea
metodelor de calcul şi optimizare a instalaţiilor helioenergetice : Spec.: 05.14.08 – surse noi
şu regenerabile de energie : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Guţu-Chetruşca Corina. – Ch. :
S. n., 2009 (Tipogr. AŞM). – 29, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (15 tit.). – 50 ex.
[2009-214 Teze].
551.52:621.31.57:697.7(043.2)
2050. Haj Assaf Mahmoud
Factori organizaţionali de perfecţionare a managementului instituţiilor medicale din Re-
publica Moldova : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management : (în sistemul de ocrotire a sănă-
tăţii) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Haj Assaf Mahmoud ; Acad. de Studii Econ. din Moldo-
va. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (6 tit.), p. 22 (16 tit.). – 30 ex.
[2009-212 Teze].
61:005(478)(043.2)
2051. Idem în lb. rusă : Организационные факторы совершенствования менедж-
мента медицинских учреждений в Республике Молдова : Спец. 08.00.05 – Экон. и ме-
неджмент : (в охране здравоохранения) : Автореф. к дис. на соиск. учен. степ. д-ра
экон. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 29, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (6 tit.), p. 24 (16 tit.). – 50 ex.
[2009-213 Teze].
61:005(478)(043.2)
2052. Nichita, Svetlana
Gastropatiile în boala cronică obstructivă a plămânilor: criteriile clinice şi de diagnostic :
14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. tz. de doct. în medicină / Svetlana Nichita ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina",
2009. – 26 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (10 tit.). – 70 ex.
[2009-211 Teze].
616.24-007.272-036.12:616.33(043.2)
2053. Pantea, Oleg

67
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Contractul normativ ca izvor de drept : 12.00.01 Teoria generală a dreptului ; istoria


statului şi dreptului : istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. tz. de doct. în drept /
Pantea Oleg ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (7 tit.), p. 24-25 (22 tit.). – 50 ex.
[2009-207 Teze].
340.11(043.2)
2054. Răducan, Aurica
Sincopa neurocardiogenă: mecanisme fiziopatologice de producere, diagnostic şi tra-
tament : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. tz. de doct. în medi-
cină / Aurica Răducan ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Ch. : "Digital Hardware" SRL, 2009. –
26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (13 tit.). – 50 ex.
[2009-206 Teze].
616.12-009.81-07-08(043.2)
2055. Sudacevschi, Viorica
Sinteza structurilor de procesare concurentă a datelor : 05.13.13. – calculatoare, sis-
teme de calcul şi reţele informaţionale : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Viorica Sudacevschi ;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2009. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-30 (26 tit.). – 50 ex.
[2009-215 Teze].
004.03:004.7(043.2)
2056. Todos, Irina
Particularităţile managementului calităţii serviciilor publice locale de aprovizionare cu
apă potabilă şi canalizare : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management : (în activitatea de
antreprenoriat) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Todos Irina ; Acad. de Studii Econ. din Mol-
dova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Centrografic" SRL). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (9 tit.), p. 23-24 (26 tit.). – 50 ex.
[2009-209 Teze].
351.778.3:005(478)(043.2)
2057. Urban, Violeta
Particularităţile ale culturii în managementul organizaţiilor din România, în perioada
post-aderării la Uniunea Europeană : Spec. 08.00.05: Econ. şi management (în activitatea
de antreprenoriat) : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Violeta Urban ; Univ. Liberă Intern. din
Moldova. – Ch. : "Prin Caro" SRL, 2009. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (17 tit.). – 50 ex.
[2009-205 Teze].
061:005(498)(043.2)
2058. Viorescu, Răzvan

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Reglementarea juridică a funcţiei publice în statele europene : Spec.: 12.00.02 – Drept


public : (drept administrativ) ; organizarea şi funcţionarea inst. de drept : Autoref. tz. de doct.
în drept / Răzvan Viorescu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2009.
– 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (19 tit.). – 100 ex.
[2009-217 Teze].
342(4)(043.2)

69
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 11-2009


Bolfosu, Andrei 1973
A Bologa, Ludmila 1946
Agachi, Ştefan 2005 Bond, Bill 1830
Alecsandri, Vasile 1987 Borcoman, Raisa 1815
Alexanchin, Lidia 1915 Borş, Anton 1982
Alston, John 1831-32 Bostan, Galina 1847-48
Andriţchi, Viorica 1906 Botez, Demostene 1987
Andronic, Gabriel 1966, 1968 Botnaru, Oleg 1933
Anitescu, Virginia 1987 Botnaru, Valeriu 2033
Anton, Pavel 1965-66 Boyer, Véronique 1983
Apostol, Anatolie 2026 Boyer, Laurent 1983
Apostol, Lilian 1847-48 Braicov, Andrei 1812
Aprodu, Lucia 1867 Bucatca, Anatol 1888
Aramă, E. 1914 Bucun, Nicolae 1906
Ardeleanu, Dorina 1837 Burian, Alexandru 1889
Ardeleanu, Leonid 2040 Butnaru, Veronica 1853
Arghezi, Tudor 1987 C
Armeanic, Alexandru 1847-48
Arnaut, Igor 2032 Cabisov, Cazbec 1931
Avornic, Gh. 1914 Calac, Eugenia 1933
Axenti, Victor 1900 Calestru, Livia 1921
Calmuţchi, Laurenţiu 1898
B Camenev, Zinaida 1973
Babansky, Valeriu 1989 Capcelea, Valeriu 1838
Bacinschi, Mihai 1991, 2020 Caragiale, Ion Luca 51
Badiu, Larisa 1817 Carchelan, Valentina 1893
Baeş, Sergiu 1847-48 Carianopol, Virgil 1987
Bahnaru, Vasile 1977 Carmin, JoAnn 1936
Balcănuţă, Nicolae 1811 Carp, Terentie 1856, 2037
Balţatu, Ludmila 1970 Cartaleanu, Elena 1854, 1857, 1902
Barbu, Ion 1987 Cassian, Nina 1987
Bâzgu, Eugen 2035 Caşu, Igor 2042
Băluţă, Dumitru 1990 Cazacu, Angela 1976
Bejenaru, Natalia 1932 Cazacu, Olga 2006, 2012, 2015
Bencomo, Clarisa 1842 Cazacu, Tamara 1907
Bendelic, Eugen 1952 Cazanji, Cristina 2035
Beşleaga, Vladimir 2006 Cazimir, Otilia 1987
Bezer, Tudor 1949 Căldare, Gheorghe 1843
Bivol, Efim 1994 Cârmu, Isai 1985
Bîcu, Aliona 1934 Ceban, Dmitrii 2031
Bîrcă, Aliona 1958 Cebotari, Silvia 1817
Blanovschi, Andrei 1853 Cemis, Tatiana 2010
Bloşenco, Magda 1880 Cerbuşcă, Pavel 2042
Boincean, Svetlana 1883 Cerguţa, Ludmila 1934

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cernauţan, Mariana 1908 Cozari, Tudor 1934


Cernenco, Elena 1974 Cozma, Valeria 1819
Cheptănaru, Constantin 1932 Crainic, Nichifor 1987
Cheptene, Valentina 1976 Creangă, Ion 1987
Cherdivară, Ala 1938 Creţu, Veronica 1888
Chiaburu, Lealea 1948 Cristina, Cojocaru 1847
Chicu, Oleg 2045 Crivceanschii, Lev D. 1945
Chindraciuc, Alexandra 2035 Croitor, Alexandr 2047
Chiriac, Teo 1991 Curlicovshi, Alisa 1931
Chiriţă, Gheorghe 1833 Curlin, James 1901
Chiroşca, Dorian 1881-82
Chitoroagă, Valentina 4 D
Chivriga, Andrian 1887 Danii, Anatol 1899, 1913
Cimpoi, Mihai 2017-18 Danilescu, Angela 1858
Ciobanu, Mircea 1854 David, Elia 1987
Ciobănică, Ion 1859 Dănăilă, Sorina 1983
Ciocanu, Sergius 1817 Delacrainici, T. 1987
Ciolac, Nicolae 1967 Deleanu, Liviu 1987-88
Ciubotaru, Anatol 1951 Dima, Gabriela 1830-32
Clichici, Ludmila 1978 Dimo, Olga 1974
Climova, Ala 1866 Dodi, Tamara 2031
Coadă, Simion 1825-29 Doicov, Ecaterina 1886
Coadă, Viorica 1939 Dolea, Igor 1837
Codreanu, Ion 1949 Dolghi, Cristina 1957
Cojocaru, Chiril 2039 Donţoi, Petru 1898
Cojocaru, Cristina 1846-48 Dragan, Elena 1915
Cojocaru, Vadim 1851-52 Drewett, Jim 1830-31
Colenciuc, Inna 1974 Dumitraşcu, Iurie 1918
Condrat, Ruslan 2037 Dumitraşcu, Sergiu 1918
Conea, Dorian 1995 Duţescu-Duţu, Teodor 1987
Constantinescu, T. 1987
Coptileţ, V. 1914 E
Corduneanu, Angela 1952 Efremov, Valeriu 1840
Corduneanu, I. 1959 Eminescu, Mihai 1987
Corlăteanu, Alexandru 2046 Eremia, Anatol 2027, 2033
Cornea, Sergiu 1884 Esenin, Serghei 1987
Cornea, Valentina 1885 Eşanu, Adriana 1869
Coroban, Vitalie 1983, 1984, 1993, 2019 Eşanu, Galina 1946
Costachi, Gheorghe 1824, 1874
Coşbuc, George 1987 F
Coşcodan, Diana 1919-20
Fabian, Nicolae 1992
Cotelea, Adrian 1944
Farago, Elena 1987
Cotelnic, Ala 1810
Feuraş, Eugenia 1851-52
Cotici, Radu 1849
Filip, Iulian 1988, 2008
Cotruţă, Maria 1933
Filip, Vitalie 1988
Covrig, Andrei 1878

71
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Filipov, Ina 1884 Haj Assaf Mahmoud 2050-51


Fistican, Eugenia 1866 Hariton, Andrei 1927
Foarţă, Şerban 1984 Harjevschi, Mariana 1883
Focşa-Semionov, Svetala 1917 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 1985, 1987
Furdui, Viorel 1887 Heinonen, Saija 1901
Furtună, Dorian 1888 Henderson, Karen 1844
Furtună, Nicolae 1942 Hlib, Lidia 1988
Holban, Ala 1940
G Horonceanu Bernevic, Tincuţa 1987
Gagim, Ion 1916 Hotineanu, Vladimir 1951, 2026
Galaicu-Păun, Em. 1984, 1993, 2019 I
Galaicu-Păun, Emilian 1993
Galben, Andrei 1973 Iachimov, Serghei 1841
Gamurari, Visarion 1931 Iaţco, Parascovia 1923, 2029
Gânju, Stela 1922 Ichim, Andrei 1986
Ghelmez, Petre 1987 Ilin, Stancu 1985
Ghenciu, Svetlana 2034-35 Iosipoi, Petru 1994
Gheorghiţa, Tamara 1886 Iurchevici, Iulia 1839
Gheroghiţă, Ion 1987 Ivănescu, Mircea 1986
Gheţivu, Oxana 1818 Izvoreanu, Alexandru 1948
Gheţoi, Petru 2005
Ghinculov, Silvia 1821 J
Gîrbu, Ecaterina 2037 Jelescu, Raisa 1909
Gladchi, Gheorghe 1824, 1874 Jigău, Ion 1837
Glijin, Aliona 1938 Jovmir, Vasile 1951
Goga, Octavian 1987 Jucov, Titus 1969
Gogu, Nadine 1867 Jugănaru, Tiberiu 1987
Grigorcea, Pavel 1938
Grigoroi, Lilia 1958 K
Groppa, Liliana 1948 Kalughin, Mariana 1849
Gruia, George 2048 Kojuhari, Olga 2032
Gurin, Corneliu 1847-48 Koroli, Victor 1888
Gurschii, Alexei 1987 Kuşci, Artiom 2035
Guştiuc, Vasile 1942-43
Guţu, Ana 1971 L
Guţu, Corneliu 1851-52
Labiş, Nicolae 1987
Guţu, Olga 1855
Larii, Iurie 1824, 1874
Guţu, Vladimir 1917
Lazarenco, Valeriu 2026
Guţu-Chetruşca, Corina 2049
Leahu, Tudor 1850
Guzun, Mihail 1858
Leviţchi, Simion 1881-82
Guzun, Petru 1898
Loghin, Petru C. 1865
Gyr, Radu 1987
Luca, Ion 1987
H Lungu, Vasile 1861
Lungu, Rita 1859
Hadârcă, Ion 1987, 2009-10

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

M Oprea, Iurie 2017-18


Oprişan, I. 1985
Macovei, Petru 1867 Ostaf, Sergiu 1867
Manole, Ion 1867
Manoli, Ion 1971 P
Marcenaro, Pier Franco 1834
Mason, Paul 1832 Paduca, Ala 1952
Mazilu, Dumitru 1987 Palade, Gheorghe 2042
Mâţu, Ion 1823 Pantea, Oleg 2053
Melnic, Iurie 2030 Parasca, Pavel 2038
Melnic, Raisa 1822 Pascari, Anastasia 1866
Melnic, Ştefan 1988 Păduraru, Serghiu 1813
Mihailov, Maria 1895-97 Păsulescu-Orlea, G. 1987
Militaru, Vasile 1987 Pânzaru, Victor 1987
Miron, Oxana 1860 Pârţână, Lucia 1949
Mistreanu, Tatiana 2042 Pelin, Ana 1939
Mîrzac, Mariana 1860 Perciun, Ion 2028
Morand, Paul 1983 Petrea, George 1833
Morel, Pierre 1971 Pillat, Ion 1987
Moş Sfătosul Grigore 1987 Pînzaru, Iurie 1943
Moşneaga-Mitrofan, Valentina 2007 Pîrţînă, Lucia 1950
Moşneagu-Maştaler, Vlăduţ 2007 Popa, Lilia 2008-09
Mucilo, Maria 2033 Popa, Victor 1878
Muncian, Ivo 1987 Popescu, Maria 1849
Munteanu, Andrei (1921) Popescu, Veaceslav 1996
Muraru, Elena 1866, 1978, 2042-43 Popovici, Doru-Vlad 1899, 1913
Mureşan, Rusalim 1987 Popovici, Lia 1995
Muşinschi, V. 1930 Port, Anton 2039
Postica, Alexandru 1867
N Postolache, Gheorghe 1964
Postoroncă, Paulina 1942
Nasta, Nicolae 1987 Poşa, Natalia 1987
Neagu, Manole 2005 Potra, Victor 1987
Negru, Ion 1864 Prisăcaru, Viorel 1944
Nestor, Sergiu 1871-72 Proca, Pavel 1969
Nica, Olesea 1916 Procofiev, Olga 1916
Nichita, Svetlana 2052 Proţiuc, Eugenia 1915
Nicolăescu, Tatiana 1817 Prus, Elena (1971), 1972-73
Noroc, Larisa 1819 Puiu, Ion 1969
Novac, Elisaveta 1987
R
O
Racu, Aurelia 1899, 1913
Obreja, Efim 1868 Radeş, C. 1987
Ojog, Igor 2038 Radu, Zinaida 1973
Ojoga, Igor 2043 Railean, Nicolae 1817
Ojovanu, Vitalie 1838 Ramodin, O. 2016
Onofrei, Dorin 1983

73
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Raţă, Victoria 2011 Sudacevschi, Viorica 2055


Răducan, Aurica 2054
Rădulescu, Mircea Dim. 1987 Ş
Răileanu, Estela 1988 Şanţevoi, Ion 1932
Răileanu, Viorica 2027 Şarov, Igor 2038, 2042-43
Reva, Veaceslav 1938 Şimonca, Ovidiu 2019
Revenco, Ninel 1940 Şişcan, Zorina 1810
Rogojină, Didina 1908 Şlapac, Mariana 2031-32, 2034
Roman, Alexandru 1889 Ştirbu, I. G. 1955
Romanciuc, Lilia 1940 Ştirbu, Titus 1988
Romanciuc, Roman 1965-66, 1968 Şveţ, Romeo 1985
Romanciuc, Ruxanda 1966, 1968, 1992,
2013 T
Romanciuc, Vasile 2010-11 Tarlapan, Efim 1987
Roşca, Valentin 1988, 2012 Tcaci, Eudochia 1942-43
Roşcovan, Serafima 2030 Timofeeva, Dina 2031
Rotaru, Ilie 1841 Timofeeva-Terioşchina, Dina 2035
Rusnac, Constantin 1871-72 Toderaş, Ion 1921
Russu, Viaceslav 1996 Todos, Irina 2056
Rusu, D. 1959 Toma, Nicoleta 1936
Rusu, Djulieta 1815 Tomescu, Taviana 2013
Rusu, Nicolae 1988 Topârceanu, George 1987
Rusuleac, Tatiana 1903 Trandafir, Olga 2014
S Trifan, Călina 2020
Tulbure, Natalia 1939
Saca, Serafim 1988 Turcov, Elena 1863
Sajina, Irina 1976 Turea, Marin 1844
Sakovici, Vasili 1889
Saranciuc-Gordea, Liliana 1904 Ţ
Saulea, Aurel 1941 Ţapoc, Vasile 1838
Savin, Victor 2026 Ţarălunga, Antip 1963
Sclifos, Lia 1888 Ţâganaş, Odetta 1935
Scripnic, Vitalie 1947 Ţepordei, Aurelia 1886
Sebastian, Iustian 1987 Ţîgănaş, Ion 1879
Shende, Rajemdra M. 1901 Ţurcan, Serghei 1878
Sîngereanu Junior, Valentin 1918 Ţurcanu, Ianoş 2015
Solonari, Sergiu 1928 Ţurea, Valentin 1946
Soroceanu, Sergiu 1949
Staicu, Corina 1860 U
Stoianov, Inga 1973
Ulinici, A. 1890
Stoicescu, Passionaria 1987
Ungureanu, Laurenţia 1921
Stolear, Irina 1968
Ungureanu, Lidia 2007
Stoyanova, Inga 1975
Urban, Violeta 2057
Străuţ, Irimie 1987
Ursache, Arina 1987
Stupacenco, Lidia 1895-97
Ursache, S. 2016
Suceveanu, Arcadie 2012

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ursache, Silvia 1988 Греков, Юрий 2018


Ursu, Ludmila 1903, 1924 Греку, Елена 2000
Гросу, Виталие 1845
V Губер, Ю. Е. 1956
Vacarciuc, Elena 1858 Гугуров, Н. Н. 2041
VanDeveer, Stacy 1936 Д
Varta, Tatiana 2043
Varvariuc, Tatiana 2007 Демирева, Кирилка 1910
Vatra, Ion 2043 Диакону, Стела 1919-20
Verega, Grigore 2044 Дьячук, Иван 1999
Verşina, Maria 1900
Villon, François 1987 Е
Viorescu, Răzvan 2058 Зайковски, Татьяна 1845
Voicu, Laura 2021-22
Vrânceanu, Maria 1949-50 И

Z Ипате, Д. М. 1926

Zaharia, Victor 1837 К


Zbârcibabă-Bogdan, Elena 1980 Калякин, О. А. 1937
Zbîrnea, Salvina 2039 Кара, Надежда 1910
Ziadeh, Eugenia 1978 Кимерчук, Николай Иванович 1891
Zolotariov, Elena 1895-97 Кириченко (Греку), Жанна 2000
Zubco, Alexandru 1867 Кичигина, Ольга 2001
А Кожокарь, Е. 1875
Кожухар, Катерина 1911
Авербух, Л. С. 1997 Котеля, Виталие 1814
Антосяк, П. П. 2036 Котеля, Марианн 1814
Б М
Бабенко, О. А. 1912 Мадиевский, Самсон 1997
Бабенко, Олег 1962 Манолова, Д. П. 1960
Барбус, Л. Ф. 1912 Млечко, Татьяна 1962
Барбус, Людмила 1962 Мокану, Н. 1862
Бардачев, Анатолий 1998
Басюк, И. В. 2036 Н
Берилл, С. И. 1937 Новаков, С. З. 2041
В П
Василкэу, Григоре 1845 Пармакли, Д. 1862
Верещагина, С. Л. 2036 Пахомов, Борис 2002
Г Пивоварова, Раиса 2003
Попа, Виорел 2004
Галбен, Светлана 1919-20
Галбен-Панчук, Зинаида 1919-20
Гораш-Постикэ, Виорика 1845

75
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Р Тэнасэ, Руслан 1845


Райский, Виктор 1925 Урсаке, Сильвия 2018
Рацеева, Елена 1910
Ремизова, Ирина 2004 Ф
Ризов, И. В. 1960
Филиппенко, С. И. 1937
С Фоменко, В. Г. 1937
Фрипту, Ион 1953
Савастин, Дмитрий 1999
Сергиенок, И. В. 1929 Х
Сикур, П. И. 1905
Симеонов, Иван 2024 Хлебников, В. Ф. 1937
Синицару, Л. А. 1912 Ч
Смокинэ, А. 1875
Соломон, Д. И. 1929 Чабан, Александра 1814
Старцева, Н. В. 1956 Чащина, Лариса 1962
Стецюк, П. И. 1929 Чебан, В. Ф. 1956
Червенков, Н. 1875
Т
Ш
Терехов, Б. М. 1981
Тодераш, И. К. 1937 Шор, Н. З. 1929
Топал, Д. А. 1962

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2009


Achiziţiile publice: transparenţă sau opa- ment of Republic of Moldova between
citate? 1858 2006 and 2009 1849
Actele normative şi legislative ale Repu- Eficienţa mecanismului de efectuare a
blicii Moldova în domeniul protejării expertizei coruptibilităţii proiectelor de
patrimoniului cultural 1817 acte legislative şi alte acte normative
Administrarea cauzelor de contencios în Republica Moldova între anii 2006
administrativ. Administrarea cauzelor şi 2009 1847
contravenţionale 1866 eIFL-IP Advocacy pentru accesul la cu-
Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan noştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile
cel Mare" a Ministerului Afacerilor In- 1883
terne al Republicii Moldova 1824 Entrenching Impunity 1842
Anul Nou la uşă bate 1988 Evaluarea paraclinică în pediatrie 1946
Baba-Hârca 2016 Experienţa de cercetare – componentă
Biologie 1933 indispensabilă a formării de specialita-
Cadastrul bunurilor imobile în Republica te 1916
Moldova 1854 Expertiza coruptibilităţii proiectelor acte-
Capacităţi şi abilităţi de reintegrare so- lor legislative şi normative în Republi-
cială a deţinuţilor 1837 ca Moldova 1849
Chirurgie 1951 Expoziţiile internaţionale specializate
Chişinău 2031-32 "Farmer", ed a 12-a 1954
CMP [Centrul de Medicină Preventivă] Expoziţiile internaţionale specializate
Chişinău : trecut, prezent şi viitor 1942 "Moldagrotech", ed a 17-a 1954
Colorăm animale domestice 1825 Extinderea UE şi protecţia mediului 1936
Colorăm animale sălbatice 1826 Ghicitori 1918
Colorăm cifrele 1827 Ghid de conversaţie : roman-englez
Colorăm fructe 1828 1979
Colorăm legume 1829 Ghid de implementare a mecanismului
Compendiu de reumatologie 1948 de supervizare profesională în asis-
Copilul cu chip de înger 2007 tenţa socială 1892
Culegere de acte normative în domeniul Ghid informaţional pentru tinerii pensio-
proprietăţii industriale 1881-82 nari 1893
Diversitatea, valorificarea raţională şi Ghid metodologic privind luarea deciziilor
protecţia lumii animale 1921 în mod participativ la nivel local 1888
Drepturile Omului şi Instituţiilor democra- Harta politică a lumii 2033
tice în perioada post-electorală în Human Rights and Democratic Institu-
Moldova 1867 tions in the post election period in
Efficiency of the Corruption Proofing Moldova 1867
Methodology on Draft Laws and Nor- În jurul bradului 1987
mative Acts Adopted by the Parlia- Instrucţie focului 1890

77
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Istoria Românilor. Istoria Universală Raionul Ştefan Vodă 2040


2043 Republica Moldova 2034
Jurnaliştii contra corupţiei 1823 Rezina 2035
Managementul de caz 1894 Rybnitsa 2036
Manual de pedagogie 1895-97 Salonul Internaţional de Carte 2009 1822
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional
cu participare internaţională "CMP de Arheologie şi Istorie a Moldovei
[Centrul de Medicină Preventivă] Chi- (ed. a 19-a), 15-16 octombrie 2009
şinău : trecut, prezent şi viitor", 23 oct. 2025
2009 1943 Simpozionul internaţional al tinerilor
Materialele simpozionului ştiinţifico- cercetători, Ed. a 7-a, (10-11 apr.
practic "Soluţii pentru managementul 2009) 1851-52
riscurilor în agricultură: cercetare, Spaţiul libertăţii, securităţii şi justiţiei în
dezvoltare tehnologică, asigurare" Europa lărgită 1844
1861 Statul Moldovenesc la 650 de ani: priori-
Mic dicţionar de cuvinte şi expresii cele- tăţile administraţiei publice – consoli-
bre 1982 dare, dezvoltare, prosperare 1889
Minifirma şcolară 1857, 1902 Sub acoperirea impunităţii 1842
Modernizarea învăţământului preuniver- Symposia Masterandum et Studentium
sitar şi universitar în contextul integră- 1973
rii europene 1898 Test your English 1976
Moldpres 1820 The real estate cadastre in Republic of
Monedă şi credit 1860 Moldova 1854
Monitorizarea politicilor anticorupţiei în Transcrieri pentru pian 1968
Republica Moldova 1870 Благослови венец лета благости
Normative and legislative acts of the Твоея, Господи 1835
Republic of Moldova in the field of cul- Геоэкологические и биоэкологические
tural heritage protection 1817 проблемы северного Причерномо-
Nou sistem de sancţionare a încălcărilor рья 1937
în domeniul circulaţiei rutiere 1873 Европейская интеграция для тебя
Ocuparea funcţiei publice vacante prin 1845
concurs 1886 Законодательные и нормативные
Parcours féminins. L'intellectuelle 1971 акты Республики Молдова в облас-
Persoanele dispărute fără veste: consta- ти охраны национального культур-
tări, concluzii şi recomandări 1878 ного наследия 1817
Prevenirea HIV/ SIDA/ ITS în cadrul Кадастр недвижимости в Республике
serviciilor purtătoare de uniformă Молдова 1854
1949-50 Кишинэу 2031-32
Probleme actuale de prevenire şi comba- Лицейские записки 1912
tere a criminalităţii 1874 Мир в кризисе 1836
Psihopedagogia integrării 1899

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Новая система наказаний за правона- Сборник основных форм отчетов,


рушения в области дорожного дви- представляемых хозяйствующими
жения 1873 субъектами государственным орга-
Образование и коррупция 1875 нам Республики Молдова, и инст-
Памятники русской культуры и исто- рукций по их заполнению 1876
рии в Молдове 1962 Сборник типовых форм первичной
Работа с делом бенефициария 1894 учетной документации и инструкций
Резина 2035 по их заполнению в Республике
Руководство по внедрению механизма Молдова 1877
профессиональной супервизии в Справочник по ревматологии 1948
работе по социальной поддержке Справочно-Практический
1892 Бухгалтерский Учет 1961
Рыбница 2036 Фортепианные транскрипции 1968
Сборник законодательных и норма- ЦПМ Кишинёва : прошлое, настоящее
тивных документов республики и будущее 1942
Молдова по делопроизводству и
архивному делу 1816

Index subiecte
"Monitorizarea politicilor anticorupţie în Biochimie 1938
Republica Moldova" – Conferinţă Biologia 1934
(rom., engl., rusă) 1870 Biologie – Teste 1935
Abonare, 2010 – Cataloage 1820 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministeru- parohia Redi-Cereşnovăţ – Raionul
lui Afacerilor Interne al Republica Mol- Soroca – Republica Moldova 1963
dova – Anale (rom., fr., rusă) 1824 Borland Delphi – Sistem visual de pro-
Achiziţii publice 1858 gramare 1812
Activităţi experenţiale la ştiinţe 1922 Bunuri imobiliare – Impozitare 1855
Administraţia publică – Politica de per- Cadastrul bunurilor imobile – Republica
sonal 1884 Moldova (rom., engl., rusă) 1854
Administraţie publică locală 1887 Calendare bisericeşti ortodoxe, 2010
Aleea clasicilor 2020 (rusă) 1835
Antreprenori – Management 1856 Cântece 1965
Aprovizionări – Management 1864 Cărţi de colorat (rom., fr.) 1833
Arhivistică (rusă) 1816 Cărţi de colorat 1825-29
Asigurări 1957 Cărţi pentru copii – Fotbal 1830
Bazele dreptului 1865 Cărţi pentru copii – Înot 1832
Biblioteci – Management infodocumentar Cărţi pentru copii – Tenis 1831
1821 Centrul de Medicină Preventivă
Biblioteci 1883 municipal Chişinău (rom., rusă) 1942

79
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Cercetări operaţionale (engl., rusă) 1929 Dreptul afacerilor – Note de curs 1880
Chimie organică 1932 Dreptul de autor 1883
Chirurgie 1951 Drepturile omului (rom., engl.) 1867
Cinematica 1931 Economie agrară – Republica Moldova
Civilizaţie – Franţa 1818 (rusă) 1862
CMP [Centrul de Medicină Preventivă] Educaţie ecologică 1903
Chişinău : trecut, prezent şi viitor" – Educaţie incluzivă 1913
Conferinţă ştiinţifico-practică (rom., Educaţie matematică 1903
rusă) 1943 Educaţie şcolară 1904
Complexul istorico-natural Orhei Vechi Epidemiologie 1944
1865 Evidenţa contabilă în Republica Moldova
Comunicare presuasivă în afaceri 1815 (rusă) 1960
Contabilitate (fr.) 1959 Evidenţă contabilă (rusă) 1961
Contabilitate (rusă) 1961 Experienţa de cercetare – componentă
Contabilitate 1957-58 indispensabilă a formării de specialita-
Contacte speciale – Drept civil 1879 te" – Conferinţă ştiinţifică 1916
Contenciosul administrativ 1866 Facultate de Drept a Universităţii de Stat
Contravenţii administrative 1866 din Moldova 1914
Copii la grădiniţe 1909 Facultatea Limbi şi Literaturi Străine al
Coruptibilitate – Acte legislative – Repu- Universităţii de Stat "Alecu Russo" din
blica Moldova (engl.) 1848 Bălţi 1915
Coruptibilitate – Acte legislative – Repu- Familia studenţească 1839
blica Moldova 1847, 1849 Farmer" – Expoziţie internaţională (rom.,
Corupţie – Combatere 1846 engl., rusă) 1954
Criminalitate – Prevenire – Combatere Filologie 1973
(rom., rusă) 1874 Filozofie socială 1838
Cultură – Basarabia, 1918-1940 1819 Finanţele întreprinderii 1859
Cultură – Franţa 1818 Fizică 1930
Curtea de Conturi – Republica Moldova Formarea profesională a profesorului de
1868 muzică (rusă) 1905
Cuvinte şi expresii celebre – Dicţionare Funcţie publică 1886
1982 Funcţionarul public – Deontologie 1885
Daghi, Artiom, 1939-…, artist plastic Geografie fizică 2029
1964 Gerontologie 1941
Deţinuţi – Integrare socială – Cercetare Ghicitori 1918
sociologică 1837 Ghid de conversaţie român-englez 1979
Diplomaţie practică 1843 Hermeneutică 1972
Diversitatea, valorificarea raţională şi HIV/SIDA/ITS 1949-50
protecţia lumii animale" – Simpozion Impozit pe averea imobiliară 1855
internaţional (rom., engl., rusă) 1921 Influenţa vârstei asupra proceselor
Drept economic (rusă) 1876-77 fiziologice 1947

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Infracţiuni împotriva sănătăţii publice Limbajul de programare Turbo Pascal


1869 1811
Instituţii democratice (rom., engl.) 1867 Literatura română – Metodica predării
Instituţii şcolare – Resurse umane – 1900
Management 1906 Literatura română – Proza – Critică şi
Instrucţie cu arme de foc 1890 interpretare 2023
Instruire militară (rusă) 1891 Literatură bielorusă – Poveşti 2016
Integrarea europeană (rusă) 1845 Literatură bulgară – Critică şi interpretare
Istoria Moldovei 2038 (bulg.) 2024
Istoria României 2038 Literatură comparată 1970
Istoria românilor 2042-43 Literatură franceză 1983
Istorie universală 2042-43 Literatură română – Critică şi interpretare
Întreprinderi 1958 (rusă) 2018
Învăţământ academic 1917 Literatură română – Critică şi interpretare
Învăţământ preşcolar 1907 2017, 2019-20
Învăţământ preşcolar 1910-11 Literatură română – Dramaturgie –
Învăţământ primar 1908 Critică şi interpretare 2021
Jurnaliştii – Corupţie – Republica Moldo- Literatură română – Poeme 1984
va – Combatere (rom., rusă) 1823 Literatură română – Poezie – Critică şi
Korten – Sate – Bulgaria – Istorie (rusă) interpretare 2022
2041 Literatură română – Poezie 1986-87
Korten – Sate – Raionul Taraclia – Literatură română – Scrieri 1985
Republica Moldova – Istorie (rusă) Literatură română din Republica
2041 Moldova – Aforisme 1992
Leuşeni – Sate – Raionul Teleneşti – Literatură română din Republica
Republica Moldova – Istorie 2026 Moldova – Poeme 1993
Limba bulgară pentru alolingvi 1910 Literatură română din Republica
Limba engleză – Finanţe (engl.) 1974 Moldova – Poezie 1987, 1990-91,
Limba engleză – Teste (engl.) 1976 1995-96
Limba engleză pentru cosmetologi Literatură română din Republica
(engl.) 1975 Moldova – Romane 1989
Limba franceză 1972 Literatură română din Republica
Limba franceză 1978 Moldova – Scenete pentru copii 1988
Limba română – Metodica predării 1900 Literatură română din Republica
Limba română – Predicat verbal compus Moldova – Umor (rusă) 1994
cu semiauxiliare modale 1980 Literatură română din Republica
Limba română – Semasiologie 1977 Moldova pentru copii – Basme 2009
Limba română 1972 Literatură română din Republica
Limba română pentru alolingvi 1907 Moldova pentru copii – Poezie 2005,
Limba ucraineană pentru alolingvi 1911 2008, 2010-13, 2015

81
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Literatură română din Republica Oraşe – Chişinău – Moldova – Hărţi


Moldova pentru copii – Povestiri 2006, turistice (rom., engl., rusă) 2031-32,
2014 2034
Literatură rusă – Publicistică 1997 Oraşe – Râbniţa – Moldova – Hărţi
Literatură rusă din Republica Moldova – turistice (rom., engl.) 2036
Poezie – Traduceri (rusă) 2000 Oraşe – Rezina – Moldova – Hărţi
Literatură rusă din Republica Moldova – turistice (rom., engl., rusă) 2035
Poezie (rusă) 1998-99, 2001, 2003-04 Parcours féminins. L'intellectuelle –
Literatură rusă din Republica Moldova – Colloque international 1971
Povestiri – Poezie (rusă) 2002 Patrimoniul cultural – Republica Moldova
Literatură rusă din Republica Moldova (rom., engl., rusă) 1817
pentru copii 2007 Pedagogie 1895-97
Localităţile Republicii Moldova – Ghiduri Pedagogie specială 1899
2027 Pediatrie – Evaluare paraclinică 1946
Maestru spiritual 1834 Persoanele dispărute fără veste: consta-
Mecanică teoretică 1931 tări, concluzii şi recomandări" – Confe-
Medicină de urgenţă 1945 rinţă internaţională ştiinţifico-practică
Mediul înconjurător – Geografie 1923 1878
Mediului înconjurător – Metodica predării Piaţa forţei de muncă – Republica Mol-
1901 dova 1853
Metodologie ştiinţifică 1810 Piaţa imobilelor – Impozitare 1855
Microsoft SQL Server 2008 (rusă) 1814 Politica externă – Europa 1844
Modele matematice 1928 Politică internă – Republica Moldova
Modernizarea învăţământului preuniver- (rom., engl.) 1842
sitar şi universitar în contextul integră- Politică internă – Republica Moldova
rii europene" – Conferinţă ştiinţifică (rom., rusă) 1841
1898 Politici anticorupţie 1846
Moldagrotech" – Expoziţie internaţională Politici de mediu 1936
(rom., engl., rusă) 1954 Politici sociale – Republica Moldova
Moldpresa, 2010 – Cataloage 1820 1853
Monedă şi credit 1860 Politologie – Teste 1840
Monumente de istorie şi cultură rusă în Popeasca – Sate – Raionul Ştefan-Vodă
Moldova 1962 – Republica Moldova – Istorie 2039
Munca de birou (rusă) 1816 Programare 1813
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istoria Programare matematică (engl., rusă)
a Moldovei 2025 1929
Muzică pentru pian (rom., rusă) 1968 Proprietate industrială – Acte normative
Muzică pentru pian 1967 1881-82
Oftalmologie practică 1952 Protecţia mediului 1936
Psihopedagogie 1899

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Raionul Ştefan Vodă – Republica Symposia Masterandum et Studentium –


Moldova – Istorie 2040 Sesiune ştiinţifică 1973
Regie 1969 Teatru 1969
Republica Moldova – Evenimentele din Tehnică navală – Republica Moldova
aprilie 2009 (rom., engl.) 1842 (rusă) 1953
Reumatologie 1948 Teoria probabilităţilor 1927
Reviste – Abonare, 2010 – Cataloage Tigheci – Sate – Raionul Leova –
1820 Republica Moldova – Istorie 2037
Romanţe 1966 Topologie – Spaţii (rusă) 1926
Saharna – Sate – Raionul Rezina – Traducere artistică 1970
Republica Moldova 2028 Trafic ilicit de droguri 1872
Salonul Internaţional de Carte, 2009 Transport auto – Tehnologii logistice
1822 1955
Simpozionul internaţional al tinerilor Transport rutier – Resurse umane –
cercetători (rom., engl., rusă) 1851-52 Management (rusă) 1956
Sistem cardiovascular 1947 Turism – Republica Moldova 2037
Sistem manageriale economic 1850 Vânzări – Management 1864
Sistem socio-economic 1810 Versuri melodice 1965
Sistemul cardiovascular la copii 1940 Versuri melodice 1966
Soluţii pentru managementul riscurilor în Viol 1871
agricultură : cercetare, dezvoltare teh- Ziare – Abonare, 2010 – Cataloage 1820
nologică, asigurare" – Simpozion ştiin- Zoologia nevertebratelor 1939
ţifico-practic (rom., rusă) 1861 Геоэкологические и биоэкологические
Spaţii topologice (rusă) 1926 проблемы северного
Statistică matematică 1927 Причерноморья – Международная
Statul Moldovenesc la 650 de ani: priori- научно-практическая конференция
tăţile administraţiei publice – consoli- 1937
dare, dezvoltare, prosperare" – Confe- Лицей "Светоч" – Кишинэу 1912
rinţă internaţională ştiinţifico-practică Образование и коррупция" – Между-
(rom., engl., rusă) 1889 народная научно-практическая
конференция (rom., engl., rusă) 1875

Index editori

AAP 1853, 1889 ASEM 1810, 1814-15, 1821, 1851-52, 1863-


Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Mol- 64, 1958-59
dova 1824, 1871-72, 1874 Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu" 1985
AGEPI 1879, 1881-82, 1935 BNRM 1822
Arc 1830-32, 1838, 1846, 1936, 1953, 1991, Bons Offices SRL 1825-29, 1893
2020 Cartdidact SRL 2038, 2042-43

83
Cronica cărţii Nr 11-2009 ≡ Book annals Nr 11-2009

Catea Moldovei 1969 Silvius Libris SRL ("Sica & V" SRL) 1987-88,
Cartier 1842, 1983-84, 1993, 2019 2016-18
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1845 Somersbi SRL 1957
Depol Promo SRL 1867 SŞB 2024
Digital Hardware SRL 2054 Ştiinţa Î.E.-P. 1844, 1854, 1921, 1977, 1985,
Dragodor 2007 1986
Elan INC SRL 1866, 1978 Ştrih SRL 2031-32, 2034-36
Epigraf SRL 1873, 1933, 1941 T-Par SRL 1982
Ericon SRL 1901 Tehnica-Info SRL 1928
Foxtrot SRL 2039 Teo-Educaţional 2021-23
Garamond-Studio SRL 2000 Tipogr. Reclama SA 1908
Grafema Libris SRL 1878, 1918, 1963, 2040 Tipogr.-Sirius SRL 1942, 1948
Grafic-Design SRL 1994 Transparency Intern. Moldova 1823, 1868,
Hilfswerk Austria în Moldova 1888 1870
Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei 1906, 1909 UASM 2047, 2058
Integritas SRL 2026 ULIM 1813, 1930, 1971-75
Inversia-Dub ÎI 1960, 1998, 2001-02 Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul 1811,
IRP 1837 1818, 1839, 1859-60, 1880, 1884-85,
Iulian ("Edit-Prest" SRL) 1833, 1964, 2030, 1900, 1970
2033, 2044 Universul ÎS 1899, 1913
Litera ("Litera AVN" SRL) 2027 UPS "Ion Creangă" 1819, 1903-04, 1922
Lyceum 1976 USM CEP 1850, 1855, 1869, 1890, 1917,
Magna-Princeps SRL 1989, 1995 1931, 1938, 1980, 2025, 2045, 2053
Medicina CEP 1932, 1940, 1944, 1951-52, Univ. de Stat "Alecu Russo" 1905
2046, 2052 Univ. de Stat din Tiraspol 1898 , 1927
Moldpres AÎS 1955, 1996 UTM 2055
Moldpresa SA 1820 Valinex SRL 1891, 1923, 1934, 1962, 2029
Pontos 1834, 1840-41, 1865, 1875, 1947, Viitorul IDIS 1887
1965-68, 1990, 1992, 2005, 2013 Vite-jesc SRL 1907, 1910-11
Premier Pres SRL 1946 Vivar-Editor-Com SRL 1816, 1876-77, 1961
Preprentiva SRL 1997 Изд. "Вестник Реформации" 1836
Presa univ. bălţeană 1895-97, 1915-16 Изд. Отдел Православной Церкви Молдо-
Print-Caro SRL 1883, 2003, 2057 вы 1835
Prut Internaţional 1919-20, 1924, 2006, 2008- ПГУ им. Т. Г. Шевченко 1926, 1937
12, 2015 Славян. ун-т Респ. Молдова 1912
Serebia SRL 1858, 2014 ТУМ 1956
Эврика 1929

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-931-15-1 1916
ISBN 978-9975-70-901-9 1917
ISBN 978-9975-934-61-9 1930

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINES ARTICLE


VISTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(3574-3824)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3574. Cuciureanu, Gheorghe. Evoluţia modelului de coordonare a sistemului naţio-
nal de cercetare-dezvoltare / Gheorghe Cuciureanu // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr
3. – P. 60-66. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3575. Ganea, Victoria. Finanţarea inovaţiilor în conjuctura implementării noilor meto-


de de cercetare ştiinţifică / Victoria Ganea, Tatiana Lîsîi // Rev. economică. – 2009. – Nr 2.
– P. 81-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3576. Ganea, Victoria. Problemele intensificării activităţii inovaţionale în Comunitatea


Statelor Independente / Victoria Ganea, Tatiana Lîsîi // Economie şi Sociologie. – 2009. –
Nr 3. – P. 52-60 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3577. Percinschi, Natalia. Posibilităţi de creare a sistemului naţional de inovare în


Republica Moldova / Natalia Percinschi // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 95-
104. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3578. Sofroni, Ana. AGEPI – promotor al creativităţii şi inovării / Ana Sofroni //


BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 55-57. – Bibliogr. : 5 tit.

3579. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Problema riscului în evaluarea dezvoltării inovaţionale /


Aurelia Şuşu-Ţurcan, Elena Moscalu // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 73-80 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3580. Lepădatu, Leonard. Măsuri derivate ale tehnologiilor contemporane, de poziti-
vare a abordărilor proceselor proprii Site Managementului / Leonard Lepădatu // Economie
şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 131-139 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3581. Гербановская, Людмила. Интеграционные процессы в информационных


пространствах Молдовы и ЕС / Людмила Гербановская, Светлана Захаров // Economie
şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 105-116. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

02 BIBLIOTECONOMIE
3582. Arion, Liuba. Colaborare în avantajul beneficiarilor : [din experienţa bibl. şcola-
re] / Liuba Arion // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 69-70.

3583. Cebotari, Elena. Imaginea bibliotecii se consolidează prin relaţiile de partene-


riat / Elena Cebotari // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 52-54.

3584. Contribuţie însemnată la dezvoltarea patrimoniului pedagogic : [despre lansa-


rea la Bibl. "O. Ghibu" a vol. : Metodica predării literaturii române de C. Şchiopu, Chişinău :
Combinatului Poligr., 2009, 332 p.] // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 96-97 : fot.

3585. Coşeriu, Tatiana. Bibliotecarul – balansatorul culturii instituţionale şi model al


imaginii structurilor infodocumentare / Tatiana Coşeriu // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 15-
17. – Bibliogr. : 5 tit.

3586. Foiu, Taisia. Ziua Bibliotecarului la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" /


Taisia Foiu // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 18-20 : fot.

3587. Guzun, Iuliana. Activitatea extramuros – stimulare, cultivare, ascensiune : [din


experienţa BP "Târgu Mureş" din Chişinău] / Iuliana Guzun // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. –
P. 20-23 : fot.

3588. Harjevschi, Mariana. Bibliotecarii – promotori ai accesului la informaţie / Mari-


ana Harjevschi // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 23-25.

3589. Importantă manifestare dedicată cărţii : [despre Salonul Itern. de Carte, con-
sacrat memoriei lui Grigore Vieru ; Ed. a 18-a, 31. 08. 2009] // Limba Română. – 2009. – Nr
9/10. – P. 11-13 : fot.

3590. Kulikovski, Lidia. Imaginea Bibliotecarului BM : responsabilitate personală şi


instituţională / Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 45-48.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3591. Kulikovski, Lidia. Revista BiblioPolis, subiectul unei teze de licenţă / Lidia
Kulikovski // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 11-14 : fot. – Bibliogr. : 3 tit.

3592. Moraru, Viorica. Biblioteca Publică "Ovidius" – izvor de valori culturale perene
/ Viorica Moraru // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 26-30 : fot.

3593. Pohilă, Vlad. O şansă sigură pentru formarea intelectului : biblioteca / Vlad
Pohilă // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 5-10.

3594. Scobioală, Genoveva. Publicitatea, un mijloc eficient de implicare promoţiona-


lă : [în activitatea bibliotecilor]/ Genoveva Scobioala // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 48-
51.

3595. Strătilă, Silvia. Lectura ca necesitate / Silvia Strătilă // Luminătorul. – 2009. –


Nr 4. – P. 33-36.

3596. Tataru, Maria. Bibliotecarul şcolar – generator de valori pentru tînăra generaţie
/ Maria Tataru // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 71-72.

3597. Стратиевская, Н. Социокультурная и культурно-досуговая деятельность


школьной библиотеки сегодня / Н. Стратиевская // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 73-
75.

070 Ziaristică. Presă


3598. Prisacaru, Vl. Publicistul potrivit la timpul potrivit : [Constantin Tănase, doctor
în filologie] / Vl. Prisacaru // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 111-113 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3745)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
3599. Antoci, Arina. Valoare şi personalitate / Arina Antoci // Rev. de Filozofie, Soci-
ologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P. 14-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
21-22 (15 tit.).

3600. Bobână, Gheorghe. Conceptul de "toleranţă" în viziunea lui Alexandru Sturza :


[gânditor basarabean (1791-1854)] / Gheorghe Bobână // Rev. de Filozofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P. 23-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 25 (4 tit.).

87
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

3601. Perciune, Andrei. Excursul conceptului de "putere" asupra condiţiei umane /


Andrei Perciun // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P. 188-
193. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 193 (5 tit.).

3602. Sîmbotin, Dan Gabriel. Posibilităţile de reprezentare matricială a ştiinţei : [stu-


diu filosofic] / Dan Gabriel Sîmbotin // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2009. – Nr 2. – P. 7-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 13 (8 tit.).

3603. Кочетков, Владимир. Глобализация и мировой кризис : философско-


политический аспект / Владимир Кочетков, Людмила Кочеткова // Rev. de Filozofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P. 148-161. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 160-161 (30 tit.).

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM
3604. Buburuz, Petru. De Ziua Limbii Române : [interviu cu prot. P. Buburuz de la
Biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Chişinău] / interlocutor : Rodica Tomaşenco //
Luminătorul. – 2009. – Nr 4. – P. 37-44 : fot.

3605. Ciobanu, Petru. Mitropolitul Visarion Puiu, lumină vie a neamului românesc din
Basarabia / Petru Ciobanu // Luminătorul. – 2009. – Nr 4. – P. 3-17 : fot. – Bibliogr. : 9 tit. şi
în note, p. 16-17 (37 tit.).

3606. Cojocaru, Viorel. E un mare păcat să uiţi de martirii lui Hristos / Viorel
Cojocaru // Luminătorul. – 2009. – Nr 4. – P. 52-61 : tab. – Bibliogr. în note, p. 56 (11 tit.).

3607. Prună, Eugen. O nouă diversiune în istoria Bisericii Ortodoxe de Răsărit / Eu-
gen Prună // Luminătorul. – 2009. – Nr 4. – P. 62-64.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
(Vezi Nr 3623)
304 Probleme sociale. Mod de viaţă
(Vezi Nr 3648, 3697)

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3608. Buciuceanu-Vrabie, Mariana. Abordarea factorială a comportamentului repro-
ductiv : aspecte teoretico-metodologice şi empirice : [situaţia demografică din Moldova] /
Mariana Buciuceanu-Vrabie // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr
2. – P. 26-35 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 35 (6 tit.).

3609. Cruc, Olesea. Migraţia populaţiei şi evoluţia căsătoriilor mixte în cazul Repu-
blicii Moldova / Olesea Cruc // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr
2. – P. 178-187 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 186-187 (16 tit.).

3610. Sînchevici, Inga. Stabilitatea familiilor tinere în contextul liberalizării valorilor


familiale / Inga Sînchevici // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. –
P. 168-177 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 177 (12 tit.).

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
3611. Costandachi, Gheorghe. Cercetări metodologice în baza abordărilor sistemice
privind influenţa impactului financiar asupra sferei sociale / Gheorghe Costandachi // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 18-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit. ; Rev.
economică. – 2009. – Nr 2. – P. 69-74. – Text în lb. engl.

3612. Gagauz, Olga. Unele aspecte ale perfecţionării politicilor de protecţie socială a
familiei / Olga Gagauz // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P.
36-47 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 47 (15 tit.).

3613. Рустанович, Людмила. Домохозяйство и семья : социально-


демографические аспекты современной структуры / Людмила Рустанович // Rev. de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P. 66-73 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 73 (4 tit.).

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
3614. Varzari, Pantelimon. Democraţie şi birocraţie : problema corelării / Pantelimon
Varzari // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P. 97-109. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 107-709 (17 tit.).

89
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

323 Politică internă


3615. Galiman, Simona. Identificarea grupurilor minoritare / Simona Galiman // Per-
soanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică,
9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 354-361. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 15 tit. şi în notele
de subsol

3616. Gribineţ, Lilia. Considerente privind corelaţia dintre conceptele etnie şi naţiune
/ Lilia Gribineţ // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P. 162-
167. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 166-167 (24 tit.).

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


3617. Cozma, Artur. Construirea diplomaţiei parlamentare în Republica Moldova :
aspecte istorico-politologice / Artur Cozma // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice.
– 2009. – Nr 2. – P. 110-128. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 119-121 (36 tit.).

3618. Formuzal, Mihail. Cel mai mare găgăuz : [interviu cu M. Formuzal, Başcanul
Găgăuziei] / interlocutor : Rodica Bileţchi // VIP magazin. – 2009. – Nr 11. – P. 28-36 : fot.

3619. Juc, Victor. Fundamentarea şi evoluţia conceptului de interes naţional : [Rep.


Moldova] / Victor Juc // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P.
122-136. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 135-136 (36 tit.).

3620. Leahu, Nicolae. Pirotehnia marxist-leninistă în "Letopiseţul de la Condriţa" :


[despre evenimentele din 7 şi 8 apr. 2009] / Nicolae Leahu // Semn. – 2009. – Nr 3. – P. 2.

3621. Sandu, Ion. Ziua Naţională a Vinului – 2009 = The National day of Wine - 2009
= Национальный день вина : [Chişinău, 10-11. 10. 2009] // Moldova : ser. nouă. – 2009. –
Nr 10/11. – P. 11-12 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

3622. Stăvilă, Ion. Evoluţia reglementării conflictului transnistrean în anii 1992-2009 /


Ion Stăvilă // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P. 74-96. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 92-96 (42 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3604, 3812)

324 Alegeri
3623. Мокану, Виктор. Международный опыт социологического обеспечения
избирательного процесса / Виктор Мокану // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P.
140-145 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3672)

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3624. Capitala Moldovei a găzduit Summitul CSI = Moldovan Capital Hosted the CIS
Summit = Столица Молдовы принимала Саммит СНГ : [Chişinău, 8-9 oct. 2009] // Mol-
dova : ser. nouă. – 2009. – Nr 10/11. – P. 5-7 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3576, 3669)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


3625. Vasilescu, Grigore. Tranziţia spre democraţie a Republicii Moldova. Rolul di-
mensiunii internaţionale / Grigore Vasilescu, Vitalie Grosu // Rev. de Filozofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P. 137-147. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 146-
147 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3624)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


3626. Ilea, Eugen Sorin. Controlul direct si indirect al Parlamentului asupra activităţii
Guvernului / Eugen Sorin Ilea // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi
recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 372-377. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 13 tit. şi în notele de subsol

3627. Ţurcan, Serghei. Unele consideraţii teoretico-practice privind remanierea gu-


vernamentală / Serghei Ţurcan // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi
recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 232-237. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3617, 3677)

329 Partide şi mişcări politice


3628. Moldoveanu, Dan. Legitimitatea puterii din perspectiva partidelor politice / Dan
Moldoveanu // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf.
intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 303-308. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
10 tit. şi în notele de subsol.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
3629. Macari, Vadim. Principii metodologice ale elaborării politicii de creştere eco-
nomică în baza reformelor structurale / Vadim Macari // Economie şi Sociologie. – 2009. –
Nr 3. – P. 9-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

3630. Dumitraşco, Marica. Economic crisis : it is time a deep modernization of ma-


croeconomic science / Marica Dumitraşco // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P.
122-130. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


(Vezi Nr 3688)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe

3631. Melnic, Stela. Regional policy – development factor / Stela Melnic // Rev. eco-
nomică. – 2009. – Nr 2. – P. 33-39 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 3680)

336 Finanţe
3632. Bîrlea, Svetlana. Modalităţi de eficientizare a mecanismului de gestiune a pie-
ţei valorilor mobiliare în Republica Moldova / Svetlana Bîrlea // Economie şi Sociologie. –
2009. – Nr 3. – P. 117-121. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3633. Griciuc, Petru. Privind aplicarea prevederilor art. 234 alin. (4) din Codul fiscal
la depunerea contestaţiilor / Petru Griciuc, Valeriu Severin // Contabilitate şi audit. – 2009. –
Nr 11. – P. 32-33 : fot.

3634. Griciuc, Petru. Privind tratamentul fiscal al veniturilor obţinute sub formă de
dobândă în anul 2009 / Petru Griciuc, Ion Sturzu // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 11. –
P. 34 : fot.

3635. Mîrzac, Veronica. Microcredit interest rates applyng in microfinance institutions


/ Veronica Mîrzac // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 63-68. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

3636. Stariţîna, Ludmila. Simbioza modelelor matematice ale băncii / Ludmila


Stariţîna // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 86-91. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3637. Zubic, Aliona. Activitatea pieţei ipotecare din Republica Moldova şi reflecţii
asupra posibilităţilor de extindere : [credite bancare] / Aliona Zubic // Rev. economică. –
2009. – Nr 2. – P. 99-106 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3638. Герман, Екатерина. Обеспечение налоговой безопасности при оптимиза-


ционном налоговом планировании / Екатерина Герман // Rev. economică. – 2009. – Nr
2. – P. 118-122 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3639. Караганчю, Анатолий. Влияние мирового финансового кризиса на фи-


нансово-банковскую и монетарную систему РМ / Анатолий Караганчю, Людмила Ста-
рицына // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 5-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3640. Караганчю, Анатолий. Мировой финансовый кризис : причины возникно-


вения и особенности его проявления в Молдове / Анатолий Караганчю, Людмила Ста-
рицына // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 56-62. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3641. Кацел, Майя. О налогообложении дарения недвижимого имущества граж-


дан Молдовы и граждан России / Майя Кацел, Алла Пожога // Contabilitate şi audit. –
2009. – Nr 11. – P. 38-39 : fot.

3642. Ткач-Кравченко, Марина. О налогообложении продажи доли в уставном


капитале / Марина Ткач-Кравченко // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 11. – P. 35-36 :
fot.
(Vezi de asemenea Nr 3575, 3611, 3739, 3747, 3750)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3643. Stratan, Alexandru. Estimarea potenţialului economic al unităţii agricole / Ale-
xandru Stratan // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 188-195 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.

3644. Şonţu, Natalia. Cercetarea comparată ale unor aspecte ale sărăciei în Repu-
blica Moldova şi Israel / Natalia Şonţu // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 162-
170. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3645. Балануцэ, Владимир. О применении агрегированных показателей в


практике оценки эффективности использования факторов производства / Владимир
Балануцэ // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 11. – P. 61-64 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 3629)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3646. Bordeianu, Diana. Corelarea unor indicatori ai creşterii economice la nivel na-
ţional şi în industria prelucrătoare / Diana Bordeianu // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr
3. – P. 66-73 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

3647. Robu, Tudor. Unele aspecte ale realizării principiilor economiei de piaţă în Re-
publica Moldova / Tudor Robu // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 80-85 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3648. Spivacenco, Anatol. Mecanismul vectorilor de acţiune asupra majorării efici-


enţei economice a agriculturii şi a asigurării securităţii alimentare naţionale / Anatol
Spivacenco // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 181-187: fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

3649. Timuş, Andrei. Factorii sociali-economici privind creşterea producţiei agricole


şi calitatea vieţii sătenilor / Andrei Timuş // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 145-
156 : tab. – Bibliogr. : 2 tit.

3650. Фадеева, Ирина. Значение рейтингов деловой и инвестиционной среды


для характеристики состояния экономики страны / Ирина Фадеева // Economie şi So-
ciologie. – 2009. – Nr 3. – P. 26-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3651)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3651. Cucirevii, Vladimir. Liberalizarea comerţului exterior în procesul transformări-
lor economice în Republica Moldova / Vladimir Cucirevii // Economie şi Sociologie. – 2009.
– Nr 3. – P. 33-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3652. Verhoveţchi, Irina. Înstrăinarea bunurilor importate cu drepturi vamale zero şi


depuse în capital social / Irina Verhoveţchi // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 11. – P. 56-
60 : fot. – Bibliogr. în notele de subsol.

339.7 Finanţe internaţionale


3653. Bujor, Tatiana. Abordări privind atragerea investiţiilor străine directe în vede-
rea creşterii potenţialului economic al Republicii Moldova / Tatiana Bujor, Aurelia Şuşu-
Ţurcan // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 44-52 : diagr. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

3654. Clichici, Dorina. The impact and possible implications of the current financial
crisis for the global FDI flows / Dorina Clichici // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 15-25
: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3655. Timuş, Victoria. Management of international financial flows : restrictive


measures and ways of control / Victoria Timuş // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 40-
46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3630, 3639-40, 3650, 3656)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3656. Lîsîi, Tatiana. Motivaţii economico-financiare ale corporaţiilor integrate în eco-
nomia globală / Tatiana Lîsîi, Natalia Palii // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 26-32. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3657. Palii, Natalia. Motivaţiile decizionale şi strategiile expansioniste ale corporaţiilor


transnaţionale / Natalia Palii // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 47-55. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3658. Baltag, Dumitru. Unele aspecte metodologice ale teoriei răspunderii juridice /
Dumitru Baltag // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări :
Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 198-204. - Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 5 tit.

3659. Postu, Ion. Codificarea şi sistematizarea ca procedee de tehnică legislativă /


Ion Postu // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf.
intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 238-244. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în notele de subsol.

3660. Rusescu, Ion. Consideraţii privind eficienţa actului legislativ / Ion Rusescu //
Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-
practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 321-325. - Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3784)

341 Drept internaţional


3661. Badea, Nelu. Garanţiile pluralismului politic şi a transparenţei / Nelu Badea //
Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-
practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 426-431. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 9 tit. şi în
notele de subsol.

3662. Cauia, Alexandru. Regulamentarea juridică a Statutului de "terorist" în cadrul


dreptului internaţional umanitar / Alexandru Cauia // Persoanele dispărute fără veste : con-

95
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

statări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P.
120-126. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit. şi în notele de subsol.

3663. Dorul, Olga. Statutul juridic al statului neutru pe timp de război / Olga Doru //
Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-
practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 106-112. – Rez. în. lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

3664. Gamurari, Vitalie. Compatibilitatea prevederilor Statutului Curţii Penale Inter-


naţionale şi Constituţiei Republicii Moldova / Vitalie Gamurari // Persoanele dispărute fără
veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch.,
2009. – P. 61-75. – Rez. în. lb. fr. – Bibliogr. în notele de subsol.

3665. Gamurari, Vitalie. Studiu privind Statutul persoanelor dispărute fără veste şi al
persoanelor dispărute forţat conform dreptului internaţional contemporan / Vitalie Gamurari
// Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-
practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 24-33. – Rez. în. lb. fr. – Bibliogr. în notele de
subsol.

3666. Osmochescu, Nicolae. Consideraţii generale privind azilul politic / Nicolae


Osmochescu, Alin Gvidian // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi reco-
mandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 205-217. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3667. Şerban, Dragoş. Reglementări internaţionale privind drepturile omului / Dragoş


Şerban // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. in-
tern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 378-385. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
11 tit. şi în notele de subsol.

3668. Tilichi, Liana. Accesului liber la justiţie şi prezumţia nevinovăţiei – garanţii ale
demnităţii şi libertăţii umane / Liana Tilichi // Persoanele dispărute fără veste : constatări,
concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 393-
398. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 14 tit. şi în notele de subsol.

3669. Кулик, Елена. Как предотвратитъ исчезновения людей во время войны? /


Елена Кулик // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf.
intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 113-119. – Bibliogr. în notele de sub-
sol.

3670. Осояну, Наталия. Особенности правового положения Физических лиц в


международном частном праве / Наталия Осояну // Persoanele dispărute fără veste :

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009.
– P. 267-271. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr.: 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3615, 3679, 3687, 3689)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3671. Armaşu, Sergiu. Esenţa conceptului de fenomen administrativ / Sergiu
Armaşu // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. in-
tern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 290-295. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
12 tit. şi în notele de subsol.

3672. Bădîngă, Constantin. Dreptul la vot şi dreptul de a fi ales / Constantin Bădîngă


// Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-
practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 342-353. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 9 tit. şi în
notele de subsol

3673. Cătălin, Dumitru. Unele consideraţiuni teoretice privind statul de drept / Dumi-
tru Cătălin // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf.
intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 407-413. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
13 tit. şi în notele de subsol.

3674. Ciocârlan, Gheorghe, Consideraţiuni generale privind instituţia cetăţeniei /


Gheorghe Ciocârlan // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări
: Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 339-345. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 16 tit. şi în notele de subsol

3675. Moraru, Daniel Costin. Dreptul la insurecţie în contextul asigurării supremaţiei


constituţiei / Daniel Costin Moraru // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi
recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 367-371 – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 13 tit. şi în notele de subsol.

3676. Postolache, Ionel Neculai. Principii constituţionale în organizarea statului de


drept / Ionel Neculai Postolache // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi
recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 386-392. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit. şi în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3661, 3664, 3695, 3763)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
3677. Popa, Victor. Sfidări constituţionale în activitatea noului Parlament / Victor Po-
pa // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-
practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 218-231. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 16 tit.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3678. Barbăneagră, Alexei. Teze din pledoaria susţinută în instanţa de judecată în
cauza penală de învinuire a M. I. în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 328 alin. (1),
332 alin. (1) şi art. 329 CP RM / Alexei Barbăneagră // Persoanele dispărute fără veste :
constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009.
– P. 432-443.

3679. Ulianovschi, Xenofon. Compatibilitatea legislaţiei Republicii Moldova cu pre-


vederile Statutului Curţii Penale Internaţionale (CPI) / Xenofon Ulianovschi // Persoanele
dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10
iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 76-86. – Rez. în. lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
3680. Martin, Vasile. Concetăţenii dispăruţi fără veste se află în vizorul societăţii civi-
le / Vasile Martin // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări :
Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 9-10.

3681. Rotaru, Gabriela. Drepturi exercitate colectiv / Gabriela Rotaru // Persoanele


dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10
iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 362-366 – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 10 tit. şi în notele de
subsol.

3682. Ковриг, Андрей. В объективе гражданского общества и госструктур –


лица, пропавшие без вести / Андрей Ковриг // Persoanele dispărute fără veste : consta-
tări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P.
20-23.
(Vezi de asemenea Nr 3665, 3669-70)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


3683. Baeşu, Valeriu. Atributele dreptului de proprietate reieşind din prevederile le-
gale ale Republicii Moldova / Valeriu Baeşu // Persoanele dispărute fără veste : constatări,
concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 283-
289. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3684. Mărgineanu, Lilia. Asigurarea si garantarea constituţională a dreptului persoa-


nei la activitatea de întreprinzător / Lilia Mărgineanu // Persoanele dispărute fără veste :
constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009.
– P. 245-253. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3637)

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


3685. Nicolae, Ioana. Regimurile matrimoniale în Proiectul noului Cod civil / Ioana
Nicolae // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 154-161. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

3686. Rotaru, Oxana. Rolul şi locul medierii în soluţionarea conflictelor de familie /


Oxana Rotaru, Tatiana Ciaglic // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi
recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 262-266. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3609, 3689)

347.7 Drept Comercial


(Vezi Nr 3578)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3687. Grama, Dumitru C. Din istoria constituirii instituţiei ombudsmanului în ţările eu-
ropene / Dumitru C. Grama, Veronica Bădescu Şerbănoiu // Persoanele dispărute fără ves-
te : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch.,
2009. – P. 254-261. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 25 tit.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3688. Капша, Тудор. О режимах работы на условиях сокращенного и неполного
рабочего времени / Тудор Капша // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 11. – P. 65-69 : fot.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3689. Rapotan, Adrian. Protecţia copilului prin prisma implicării administraţiei publice
centrale / Adrian Rapotan // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi reco-
mandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 326-330. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 6 tit.

3690. Bordei, Lilia. Unele aspecte ale descentralizării financiare : [reforma adminis-
traţiei publ. locale] / Lilia Bordei // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi
recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 309-320. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr.: 19 tit.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

3691. Bratu, Daniel. Standarde şi principii în organizarea administraţiei publice locale


/ Daniel Bratu // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări :
Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 296-302. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 15 tit. şi în notele de subsol.

3692. Cârjaliu, Cristian. Sistemul şi clasificarea autorităţilor publice / Cristian Cârjaliu


// Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-
practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 414-419. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit. şi în
notele de subsol.

3693. Rotaru, Marian. Dreptul colectivităţilor locale la administraţia propriilor interese


/ Marian Rotaru // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări :
Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 399-406. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 14 tit. şi in notele de subsol.

3694. Tofan, Tatiana. Management public – condiţie primordială în ridicarea eficien-


ţei administrative / Tatiana Tofan // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 41-44. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit.

3695. Topolov, Gianina Ionela. Regimul juridic al funcţiei publice / Gianina Ionela
Topolov // Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf.
intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – P. 420-425. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.:
11 tit. şi în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3674, 3678)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3696. Rojco, Anatolii. Scopuri şi sarcini ale monitorizării sistemului protecţiei sociale
a populaţiei Moldovei / Anatolii Rojco, Valentina Vinogradova // Economie şi Sociologie. –
2009. – Nr 3. – P. 156-162. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 2 tit.

3697. Rojco, Anatolii. Evaluarea veniturilor disponibile ale gospodăriilor casnice cu


pensionari / Anatolii Rojco // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 171-178 : tab. –
Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3612)

365 Aspiraţii legate de locuinţă şi realizarea lor. Siguranţa locuinţei


3698. Călcăi, Gheorghe. Condiţiile de locuit din mediul rural : realităţi şi aşteptări /
Gheorghe Călcăi // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2. – P. 58-
65 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 65 (15 tit.).

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

368 Asigurări
3699. Companii de asigurări : 5 istorii de succes : [interviuri cu Vitalie Bodea, dir. ge-
neral al SIA "Moldasig", cu Peter Kasyk, dir. general al companiei "Grawe Carat Asigurări"
SA, cu Boris Gherasim, dir. general al Soc. de Asigurări "Moldcargo" [et al.] / consemnare :
Irina Tribusean // VIP magazin. – 2009. – Nr 11. – P. 55-65 : fot.

3700. Costandachi, Gheorghe. Definirea şi impactul sistemului de asigurări în medi-


cină / Gheorghe Costandachi // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 127-135 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
3701. Armaşu-Canţâr, Ludmila. Metodica predării creative a literaturii române :
[pentru cl. a IX-XII-a] / Ludmila Armaşu-Canţâr // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P.
103-104 : fot.

3702. Fonari, Victoria. Aport inovator la metodica predării literaturii române : [pe
marginea cărţii Metodica predării literaturii române de C. Şchiopu, Chişinău, 2009, 332 p.] /
Victoria Fonari // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 100-102.

3703. Handrabura, Loretta. Învaţă-mă cum să învăţ şi să-i învăţ! : [pe marginea apa-
riţiei lucrării Metodica predării literaturii române de C. Şchiopu, Chişinău, 2009, 332 p.] /
Loretta Handrabura // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 98-99.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3704. Codreanu, Lina. Casa – centru existenţial : [datini şi obiceiuri privitor la locuin-
ţele rurale rom.] / Lina Codreanu // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 109-112.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
519.8 Cercetări operaţionale
(Vezi Nr 3636)

101
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
3705. Corcodel, Diana. Profilul mortalităţii populaţiei în vârstă aptă de muncă din
Republica Moldova / Diana Corcodel // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2009. – Nr 2. – P. 48-57 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 57 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3608, 3706-07)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
3706. Vişnevschi, Anatolie. Alcoolul, metabolismul şi imunitatea / Anatolie
Vişnevschi // Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 43-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
39 tit.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


(Vezi Nr 3700)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceu-
tice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 3710, 3717, 3729)

616 Patologie. Medicină clinică


3707. Sindromul de disfuncţie multiplă de organe (MODS) de etiologie non-septică
pe fondalul sindromul de CID (sindromul de coagulare intravascular diseminat) decompe n-
sat. Caz clinic / Victor Cojocaru, Vladimir Hotineanu, Adrian Tănase [et al.] // Arta Medica. –
2009. – Nr 4. – P. 59-63 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3734-35)

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


3708. Corecţia univentriculară a viciilor cardiace congenitale complexe / Oleg Repin,
Liviu Maniuc, Vasile Corcea [et al.] // Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 12-16 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

3709. Endrocarditele protezelor valvulare : (art. de sinteză) / Aureliu Batrînac, Andrei


Ureche, Vitalie Moscalu [et al.] // Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 29-34. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 25 tit.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3710. Ghicavîi, Nelli. Difeturul (inhibitor al NO-sintetazei) în stabilizarea şi menţine-


rea hemodinamicii la pacienţii cardiochirurgicali / Nelli Ghicavîi // Arta Medica. – 2009. – Nr
4. – P. 53-58 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 25 tit.

3711. Ghicev, Oxana. Evaluarea modificărilor hemodinamicii centrale sub influenţa


izoturonului în comparaţie cu dopamina la pacienţii cu hipotensiune arterială / Oxana
Ghicev // Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 48-52 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
4 tit.

3712. Moscalu, Vitalie. Recurenţa insuficienţei tricuspide după o corecţie reconstruc-


tivă – problema tehnicii operatorii ori a funcţiei de ventricul drept? / Vitalie Moscalu // Arta
Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 7-11 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 24 tit.

3713. Sapojnic, Nadejda. Funcţia diastolică a ventricului stâng şi rolul ei în


performarea cardiacă / Nadejda Sapojnic // Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 35-38. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


3714. Aspectele clinice, morfopatologice şi microbiologice ale "maladiei urechii ope-
rate" / S. Vetricean, A. Antohi, A. Bajureanu [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P.
33-35 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

3715. Diacova, S. Evoluţia otitei medii exsudative în funcţie de tratament / S. Diacova


// Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 26-28. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 6 tit.

3716. Factorii de risc în maxiloetmoidita recivantă la copiii de vârstă precoce / V.


Gavriluţa, L. Danilov, D. Chirtoca [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 31-33 : tab.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 6 tit.

3717. Funcţia respiratorie la copii cu fibroză chistică, asociată cu astmul bronşic şi cu


afecţiuni otorinolaringolice / S. Şciuca, M. Maniuc, A. Cotoman [et al.] // Curierul medical. –
2009. – Nr 5. – P. 18-21. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 18 tit.

3718. Pneumoniile comunitare cu evoluţie nefavorabilă : aspecte clinico-morfologice


/ T. Dumitraş, S. Matcovschi, V. Vatamanu [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P.
66-71 fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 6 tit.

3719. Rinosinuzitele recidivante şi cronice la copii : aspecte imunohistochimice / M.


Maniuc, L. Şaptefraţi, P. Ababii [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 11-15 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 9 tit.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

3720. Rolul rinometriei acustice în evaluarea postoperatorie a copiilor cu rinosinuzite


recidivante şi cronice / M. Maniuc, D. Chirtoca, P. Ababii [et al.] // Curierul medical. – 2009.
– Nr 5. – P. 7-10 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 9 tit.

3721. Selevestru, R. Fenotipul astmului bronşic la copii de vârstă şcolară / R.


Selevestru // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 36-39. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr.: 5 tit.

3722. Surditatea la copii / A. Chiaburu, D. Chitoca, S. Diacova [et al.] // Curierul me-
dical. – 2009. – Nr 5. – P. 29-31 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 5 tit.

3723. Surditate mixtă la copii cu otită medie exsudativă / I. Ababii, S. Diacova, A.


Chiaburu [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 5-7. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr.: 6 tit.

3724. Şciuca, S. Evaluarea factorilor atopici la copiii cu wheezing recurent în infecţia


micoplasmică / S. Şciuca, L. Neamţu // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 21-23 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 8 tit.

3725. Tratamentul etiopatogenetic al amigdalitei cronice la copii / L. Danilov, I.


Ababii, M. Maniuc [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 15-17. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr.: 7 tit.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3726. David, L. Eficienţa hepatoprotectorilor în tratamentul steatohepatitelor / L. Da-
vid // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 52-56 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.:
6 tit.

3727. Metoda sclerozării endoscopice paravazale a varicelor esofagiene cu


Aethoxysklerol / L. Cazacu, A. Bour, G. Lisnic [et al.] // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P.
62-65 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.

3728. Uncuţa, D. Vigilenţa stomatologului în raport cu manifestările orale ale infecţiei


HIV / D. Uncuţa // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 77-79 : fot., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr.: 15 tit.

3729. Vişnevschi, A. Difetur-ul atenuează leziunile hepatice induse de şocul hemo-


ragic / A. Vişnevschi // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 57-59 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr.: 9 tit.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


3730. Harea, Dumitru. Dinamica manifestărilor clinice şi indicilor hormonali la pacien-
ţii cu guşă toxică difuză depistată primar pe parcursul tratamentului / Harea Dumitru // Arta
Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 17-23 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 23 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


3731. Marin, Ion. Aspecte de regenerare, consolidare şi restructurare a alogrefelor
osoase, implantate în defecte restante post-tumorale ale aparatului locomotor / Ion Marin //
Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 3-6 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 20 tit.

3732. Şavga, Nicolae. Modelul conceptual al genezei proceselor displastice din


segmentul lombosacral al coloanei vertebrale : [studiu analitic] / Nicolae Şavga, Nicolae
Şavga jr., V. A. Kuţenko // Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 39-42 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 22 tit.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3733. Ivanov, Marcel. Nevralgia de trigemen. Abordare modernă a tehnicei
percutane clasice / Marcel Ivanov, Ion Poiată // Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 24-28 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 17 tit.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


(Vezi Nr 3706-07)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
3734. Ботезату, А. Хирургическое лечение бедренных грыж / А. Ботезату, А.
Коцюруба, Е. Маракуца // Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 71-74 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 10 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


3735. Вартичан, А. И. Содержание кальция, хлорид-ионов и тиоцианата в
сыворотке крови и слюне больных с опухолями молочной железы / А. И. Вартичан //
Curierul medical. – 2009. – Nr 5. – P. 60-62. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 12 tit.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-


COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 3643)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
636.5/.6 Păsări
3736. Явтушенко, С. Обыкновенный гоголь о нырковой утке / С. Явтушенко //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 10. – P. 10-11 : fot.

636.7 Câini
3737. Жуковский, И. А. IV межрайонная экстерьерная выставка охотничьих со-
бак / И. А. Жуковский // Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 10. – P. 18-19 : fot.,
tab.

3738. Карпова, Е. О родословной собаки / Е. Карпова // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2009. – Nr 10. – P. 12-13 : tab.

636.7/.9 Alte animale crescute de om


3739. Zbancă, Andrei. Argumentarea economică a investiţiei pentru creşterea iepuri-
lor de casă / Andrei Zbancă // Rev. economică. – 2009. – Nr 2. – P. 196-203 : tab . – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

639.1 Vânătoare
3740. Бешляга, Ф. О порядке ведения охоты на фазана в 2009 г. / Ф. Бешляга //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 10. – P. 2-3 : tab.

3741. Вакуленко, А. Правила коллективной охоты с легавой / А. Вакуленко //


Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 10. – P. 17 : fot.

3742. Явтушенко, С. День охотника / С. Явтушенко // Охотник и рыболов Мол-


довы. – 2009. – Nr 10. – P. 4-5 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3737)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3743. Прищепов, А. Спиннинговая джиг-проводка ; Чтобы не слетел с крючка


"живец" / А. Прищепов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 10. – P. 25-28 : fot.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
3744. Дережовский, Сергей. Сергей Дережовский : Институтов по котлетам я не
оканчивал : [интервью с ресторатором Casa Vinului и Casa Sărbătorii] / записала Ека-
терина Быдзина // Aquarelle. – 2009. – Nr 11. – P. 24-27 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3613)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


3745. Morari, Natalia. Natalia Morari : "I am back ACASĂ" : [interviu cu rep. spec. de
la "Europa Liberă" din Chişinău, fostă jurnalistă de la "The New Times"] / interlocutor : Rodi-
ca Trofimov ; fot. : Slava Filipov // VIP magazin. – 2009. – Nr 11. – P. 42-52 : fot.

657 Contabilitate
3746. Bucur, Vasile. Contabilitatea provizioanelor pentru plata concediilor / Vasile
Bucur // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 11. – P. 18-23 : fot., tab.

3747. Morozniuc, Ion. Standarde de aplicare în efectuarea auditului finanţelor publi-


ce în Republica Moldova / Ion Morozniuc // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 86-
95. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 2 tit.

3748. Ţugulschi, Iuliana. Elaborarea şi aprobarea procedeelor interne ale contabili-


tăţii manageriale / Iuliana Ţugulschi // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 11. – P. 51-55 :
fot., tab.

3749. Недерица, Александр. Об изменении сроков перехода на МСФО / Алек-


сандр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 11. – P. 6-7 : fot.

3750. Недерица, Александр. Учет и налогообложение неденежных вкладов,


внесенных в уставный капитал ООО / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. –
2009. – Nr 11. – P. 8-17 : fot., tab.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


(Vezi Nr 3646)
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
(Vezi Nr 3621)

107
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
3751. Muraru, Bogdan. Bogdan Muraru : "Am avut norocul să prind trenul din gara
Avon" : [interviu cu Country Manager Avon Moldova] / consemnare : Rodica Trofimov ; fot. :
Florin Tăbîrţă // VIP magazin. – 2009. – Nr 11. – P. 22-27 : fot.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


73 ARTE PLASTICE
3752. Buzu, Teodor. Un popor cult trebuie să-şi păstreze rădăcinile : [interviu cu T.
Buzu, artist plastic mold., stabilit în Cehia] / interlocutor : Alexandru Bantoş // Limba Româ-
nă. – 2009. – Nr 9/10. – P. 113-116 : fot.

3753. Partole, Claudia. Un pictor cu viza de reşedinţă pretutindeni… : [artistul plastic


Teodor Buzu] / Claudia Partole // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 117-118 : fot.

3754. Prisacaru, Vl. Un artist plastic al întregului popor : [ Maestrul Glebus Sainciuc]
/ Vl. Prisacaru // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 98-100 : fot.

3755. Rusu-Haraba, Anastasia. Aşteptatul unui artist = Iurie Canashin = Он не


остался в долгу : [despre creaţia sculptorului Iurie Canaşin, Maestru Emerit în Artă] / Anas-
tasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 10/11. – P. 28-31 : fot. – Text şi în
lb. engl., rusă.

3756. Tudose, Corina. Sub lacrimi, licărea surâsul… : [despre creaţia pictorului Teo-
dor Buzu] / Corina Tudose // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 119-120 : fot.

78 MUZICĂ
3757. Cocearova, Galina. Magia muzicii de cameră = The National Chamber Or-
chestra = Магия камерной музыки : [despre Orchestra de Cameră a Sălii de Orgă din Chi-
şinău] / Galina Cocearova // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 10/11. – P. 42-44 : fot. – Text
şi în lb. engl., rusă.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3758. Crulicovschi, Nina. Dorul e ca o durere = Nina Crulicovski = Нина


Круликовская : [interviu cu interpreta de muzică uşoară] / interlocutor : Anatol Caciuc //
Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 10/11. – P. 39-41 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
3759. Vizitiu, Svetlana. Maria Cebotari : sentimentele trec dincolo de cuvinte… : [file
din biografia cântăreţei (1910-1948)] / Svetlana Vizitiu // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P.
122-124 : fot.

3760. Стрымбяну, Михаела. Багира на сцене и в жизни : [интервью с актрисой


Нац. театра им. М. Эминеску М. Стрымбяну] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2009. – Nr 11. – P. 16-19 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3789)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3761. Munteanu, Cristinel. O antologie Coşeriu de referinţă : [pe marginea vol. :
Omul şi limbajul. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală de
Eugeniu Coşeriu, Iaşi : Ed. Univ."A.I. Cuza", 2009. – 460 p.] / Cristinel Munteanu // Limba
Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 14-16. – Bibliogr. în note, p. 16 (6 tit.).

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
3762. Felecan, Nicolae. Noţiunea drum în limba română / Nicolae Felecan // Limba
Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 193-200. – Bibliogr.: 27 tit. şi în note, p. 199-200 (17 tit.).

3763. Limba Română în Republica Moldova. Dreptul la normalitate : [despre Simpoz.


cu acelaşi tit. desfăşurat la Casa Limbii Române "Nichita Stănescu" din Chişinău,
29.08.2009] // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 8-10 : fot.

3764. Munteanu, Cristinel. Frazeologia în primele texte literare româneşti / Cristinel


Munteanu // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 184-192. – Bibliogr.: 10 tit. şi în note, p.
190-192 (21 tit.).

3765. Pohilă, Vlad. Irina Condrea – o prezenţă meritorie în lingvistica noastră / Vlad
Pohilă // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 162-165. – Bibliogr.: 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3598)

109
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale

821.133.1 Literatură franceză

3766. Voltaire. Coridorul ispitei : [fragm. din romanul Zadig] / Voltaire ; trad. de D.
Mărăcineanu // "a" MIC ". – 2009. – Nr 11. – Supl.

821.135.1 Literatură română


3767. Blaga, Lucian. Hronicul şi cântecul vârstelor / Lucian Blaga ; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2009. – Nr 11. – P. 81-88 : fot. – Sfârşit. Începutul : Nr 1, 2009.

3768. Hasdeu, Iulia. Trandafirul moşului : [poveste] / Iulia Hasdeu // "a" MIC". – 2009.
– Nr 11. – Supl.

3769. Mierla şi sturzul ; Raţa ; Porcul : [din folclorul rom.] // Alunelul. – 2009. – Nr 11.
– P. 3.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


3770. Popescu, Titu. Risipirea – o "cronică bucovineană" : [pe marginea vol. cu ace-
laşi tit. de Dumitru Pădeanu, apărut la Bucureşti : Ed. Aletheia, 2009] / Titu Popescu // Lim-
ba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 26-28.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3771. Buruiană, Alexandru. De cealaltă parte a biroului : [piesă] / Alexandru Buruia-
nă // Semn. – 2009. – Nr 3. – P. 32-36.

3772. Cotoviţchi, Ion. Ruşinosul ; Temă de acasă ; Refuz ; Ramul ; Problemele ; Po-
jar ; Coada ; Gândul Papucilor : [versuri] / Ion Cotoviţchi ; des. : Olga Cazacu // Alunelul. –
2009. – Nr 11. – P. 4-5.

3773. Dragoş, Elena. Cu tata… : [versuri] / Elena Dragoş // Alunelul. – 2009. – Nr 11.
– P. 2.

3774. Frunză, Eugenia. Când mămica mă priveşte : [versuri] / Eugenia Frunză //


Alunelul. – 2009. – Nr 11. – P. 2.

3775. Galaicu-Păun, Emilian. Pur pură : [versuri] / Emilian Galaicu-Păun // Semn. –


2009. – Nr 3. – P. 21 : fot.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3776. Hadârcă, Ion. Despre limbă, poezie, literatură : autograf / Ion Hadârcă // Limba
Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 6.

3777. Hadârcă, Ion. Doină : [versuri] / Ion Hadârcă // Limba Română. – 2009. – Nr
9/10. – P. 7.

3778. Hadârcă, Ion. Suntem într-o părere ; Dosoftei acum ; Procuratorul Iudei; Din
structura delirului ; Nici într-o limbă poemul ; Musca lui Abama ; Ochiul de veghe ; Agon ;
Alte noime (1) ; Alte noime (2) ; Păianjenul al treilea Benedict : [versuri] / Ion Hadârcă //
Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 47-55 : fot.

3779. Lari, Leonida. Cerc ; Artă ; Stare ; Dragoste ; Orfică ; Dulcele foc ; Ce zi fru-
moasă… : [versuri] / Leonida Lari ; il. : Violeta Zabulică // Noi. – 2009. – Nr 11. – P. 8-9 : fot.

3780. Lari, Leonida. Ploaia : [povestire] / Leonida Lari // "a" MIC ". – 2009. – Nr 11. –
Supl.

3781. Matcovschi, Dumitru. Greieraşul Puiu : [fragm din cartea cu acelaşi tit.] / Du-
mitru Matcovschi // "a" MIC ". – 2009. – Nr 11. – Supl.

3782. Portnoi, Anatol. Frăţiorul Ionel : [versuri] / Anatol Portnoi // Alunelul. – 2009. –
Nr 11. – P. 2.

3783. Rusnac, V. O zi cu cel mai bun pescar ; Şalăul : [povestiri] / V. Rusnac //


Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 10. – P. 22-24 : fot.

3784. Stere, Constantin. Prin lumină ne va veni mântuirea : [o seamă de idei culese
din opera scriitorului] / Constantin Stere ; sel. : Raisa Grecu // Moldova : ser. nouă. – 2009.
– Nr 10/11. – P. 25-27 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

821.161.1 Literatură rusă


3785. Ghilyarovskiy, Vladimir. Publicul teatral : [povestire] / Vladimir Ghilayrovskiy ;
trad. : Dumitru Baciu // Semn. – 2009. – Nr 3. – P. 22-23 : fot.

3786. Вишня, О. С крякухой на озере : [отр. из рассказа] / О. Вишня // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 10. – P. 7-9 : des.

821.172 Literatură lituaniană


3787. Păsat fiert : [din folclorul lituanian] / trad. : Aurel Ciocanu // Alunelul. – 2009. –
Nr 11. – P. 3.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

821.19 Literatură armeană


3788. Vrăbiile : [din folclorul armean] / trad. : Aurel Ciocanu ; des. : Aurel Guţu // Alu-
nelul. – 2009. – Nr 11. – P. 3.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3789. Ciobanu, Mircea V. Cenuşăreasa la balul simultaneităţii, sau Coana dramatur-
gia faţă cu teatrul / Mircea V. Ciobanu // Semn. – 2009. – Nr 3. – P. 3-10 : fot.

821.133.1.0 Literatură franceză


3790. Lungu, Eugen. Jurnal de doliu, sau Cartea iubirii : [pe marginea vol. cu acelaşi
tit. de Roland Barthes, Chişinău : Cartier, 2009] / Eugen Lungu // Semn. – 2009. – Nr 3. – P.
28-31 : fot.

821.135.1.0 Literatură română

3791. Bodişteanu, Florica. Propuneri pentru o clasificare modală a liricului : [eseu] /


Florica Bodişteanu // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 72-78. – Bibliogr. în note, p. 78
(11 tit.).

3792. Boldea, Iulian. Ion Heliade Rădulescu. Roluri şi măşti ale poeziei / Iulian
Bodea // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 89-95. – Bibliogr.: 12 tit.

3793. Caraman, Viorica-Ela. Temporalitatea – criteriu de definire a imaginarului poe-


tic (contemporan) : [postmodernismul românesc : eseu] / Viorica-Ela Caraman // Limba
Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 56-71. – Bibliogr.: 14 tit.

3794. Codreanu, Theodor. Constantin Virgil Negoiţă şi logica Raiuliu : [analiza pro-
zei] / Theodor Codreanu // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 79-88.

3795. Dabija, Elena. Mihai Eminescu, poetul visător / Elena Dabija // BiblioPolis. –
2009. – Nr 2. – P. 58-60 : fig.

3796. Leahu, Nicolae. Trei ţepe, un guturai geopolitic şi celelalte : [despre creaţia
scriitorului rom. Marin Sorescu] / Nicolae Leahu // Semn. – 2009. – Nr 3. – P. 13-15 : fot.

3797. Rachieru, Adrian Dinu. Eminescu şi Basarabia / Adrian Dinu Rachieru // Lim-
ba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 130-139. – Bibliogr.: 10 tit.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3798. Rachieru, Adrian Dinu. În literatură contează soliştii, nu coriştii : [interviu cu


scriitorul rom. A. D. Rachieru] / consemnare de Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2009.
– Nr 9/10. – P. 122-129 : fot. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3701-03)

Scriitorul Adrian Rachieru la 60 de ani


3799. Almăjan, Ion Marin. Adrian Dinu Rachieru – cărturar de elită / Ion Marin
Almăjan // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 121 : fot.

3800. Bantoş, Ana. Adrian Dinu Rachieru. Modernism – postmodernism, un dialog


continuu / Ana Bantoş // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 147-151. – Bibliogr.: 4 tit.

3801. Beşleagă, Vladimir. Varegul călător, sau Omul cu o sută de… ochi / Vladimir
Beşleagă // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 158-159.

3802. Cimpoi, Mihai. Deţinătorul de busolă valorică / Mihai Cimpoi // Limba Română.
– 2009. – Nr 9/10. – P. 144-146.

3803. Referinţe critice / Gheorghe I. Tohăneanu, M. Ungureanu, Dan Culcer [et al.] //
Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 160-161.

3804. Tăicuţu, Valeria Manta. Necesitatea semnalării şi condamnării lui Homo


zappiens / Valeria Manta Tăicuţu // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 152-153.

3805. Vrabie, Diana. Despre Legea conservării scaunului, sau Din nou în căutarea
personajului / Diana Vrabie // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 154-157.

821.135.1(477).0 Literatură română din Ucraina


3806. Rachieru, Adrian Dinu. Alexandru Lungu şi "povara umbrei" : [despre creaţia
poetului rom., originar din Ucraina] / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2009. – Nr
9/10. – P. 140-143.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3807. Cernica, Doina. Copil la ruşi de Leo Butnaru. Literatură cu majusculă : [pe
marginea cărţii, apărute la Bucureşti : Ed. Ideea Europeană, 2008] / Doina Cernica // Limba
Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 21-25 : fot.

3808. Ciubotaru, Adrian. Radu Ştefan – întâia şi ultima? : [despre opera lit. a lui Au-
reliu Busuioc] / Adrian Ciubotaru // Semn. – 2009. – Nr 3. – P. 11-12 : fot.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

3809. Codreanu, Teodor. O breşă în mentalitatea generaţiei 2000 : [pe marginea


cărţii Ante-Scriptum de Viorica-Ela Caraman, Chişinău : Ed. Limbii Română PP SRL, 2009] /
Teodor Codreanu // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 17-20 : fot.

3810. De ce scrieţi dramaturgie? : O întrebare a revistei Semn : [scriitorilor mold. :


Constantin Cheianu, Irina Nechit, Val Butnaru [et al.] // Semn. – 2009. – Nr 3. – P. 16-20 :
fot.

3811. Dumbrăveanu, Victor. Neîmpăcat cu toţi şi cu sine = Dumitru Matcovschi – 70


= Поэт, драматург и прозаик / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr
10/11. – P. 22-24 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

3812. Hadârcă, Ion. Să valorificăm şansa pe care ne-o oferă istoria : [discursul scrii-
torului, rostit în cadrul Mitingului festiv al deputaţilor din primul Parlament al Moldovei, Chi-
şinău, 27.08. 2009] / Ion Hadârcă // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 30-35 : fot.

3813. Ionescu, V. Continua revenire la baştină a scriitorului M. Gh. Cibotaru / V.


Ionescu // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 106-108 : fot.

3814. Proca, Pavel. Golanii dramaturgiei moldave : [problema debutului în dramatur-


gie] / Pavel Proca // Semn. – 2009. – Nr 3. – P. 24-27.

Scriitorul Ion Hadârcă la 60 de ani


3815. Bantoş, Alexandru. Drept şi neînvins : Lui Ion Hadârcă la 60 de ani / Alexan-
dru Bantoş // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 29.

3816. Bantoş, Ana. Ion Hadârcă : mai spre cer, biblioteca / Ana Bantoş // Limba Ro-
mână. – 2009. – Nr 9/10. – P. 36-39. – Bibliogr.: 3 tit.

3817. Ciopraga, Constantin. Sonetele lui Ion Hadârcă / Constantin Ciopraga // Lim-
ba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 40-41.

3818. Referinţe critice / Cassian Maria Spiridon, Nichita Danilov, Daniel Corbu [et al.]
// Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 45-46.

3819. Urian, Tudorel. Tranziţia dincolo de Prut / Tudorel Urian // Limba Română. –
2009. – Nr 9/10. – P. 42-44.

821.511.113.0 Literatură estoniană

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3820. Pohilă, Vlad. Ralf Parve, un longeviv al literelor estone / Vlad Pohilă //
BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 100-103 : fot.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3821. Романчук, А. А. Древнекитайский миф о Стрелке И : Чу или Чжоу? / А. А.
Романчук, Е. Б. Пантелеева // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 4 : Полевой дневник :
Римское время = Field Journal : Roman Time. – P. 431-445 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 41 tit.
908 Monografii ale localităţilor
3822. Кротевич, Ольга. Один день в Милане / Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2009. – Nr 11. – P. 132-136 : fot.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Ciobanu, Petru. Mitropolitul Visarion Puiu, lumină vie a neamului românesc din Basarabia.
– Vezi Nr 3605
93/94 ISTORIE
94(478) Istoria Republicii Moldova
3823. Botnaru, Victor. Reformele lui Vasile Lupu = The ruler Vasile Lupu =
Господарь Василе Лупу : [Domnitorul Ţării Moldovei (1634-1653)] / Victor Botnaru // Mol-
dova : ser. nouă. – 2009. – Nr 10/11. – P. 13-15 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

3824. Eşanu, Andrei. Întemeierea Ţării Moldovei. Voievozi din sec. al XIV –lea :
(abordări şi interpretări noi) / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Limba Română. – 2009. – Nr
9/10. – P. 166-183 : tab. – Bibliogr. în note, p.181-183 (58 tit.).

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 3823-24)

115
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2009

Butnaru, Leo 3807


A Butnaru, Val 3810
Ababii, I. 3723, 3725 Buzu, Teodor 3752-53, 3756
Ababii, P. 3719-20 C
Almăjan, Ion Marin 3799
Antoci, Arina 3599 Caciuc, Anatol 3758
Antohi, A. 3714 Canaşin, Iurie 3755
Arion, Liuba 3582 Caraman, Viorica-Ela 3793, 3809
Armaşu, Sergiu 3671 Cauia, Alexandru 3662
Armaşu-Canţâr, Ludmila 3701 Cazacu, L. 3727
Cazacu, Olga 3772
B Călcăi, Gheorghe 3698
Baciu, Dumitru 3785 Cătălin, Dumitru 3673
Badea, Nelu 3661 Cârjaliu, Cristian 3692
Baeşu, Valeriu 3683 Cebotari, Elena 3583
Bajureanu, A. 3714 Cebotari, Maria 3759
Baltag, Dumitru 3658 Cernica, Doina 3807
Bantoş, Alexandru 3752, 3798, 3815 Cheianu, Constantin 3810
Bantoş, Ana 3800, 3816 Chiaburu, A. 3722-23
Barbăneagră, Alexei 3678 Chirtoca, D. 3716, 3720, 3722
Barthes, Roland 3790 Ciaglic, Tatiana 3686
Batrînac, Aureliu 3709 Cibotaru, M. Gh. 3813
Bădescu-Şerbănoiu, Veronica 3687 Cimpoi, Mihai 3802
Bădîngă, Constantin 3672 Ciobanu, Mircea V. 3789
Beşleagă, Vladimir 3801 Ciobanu, Petru 3605
Bileţchi, Rodica 3618 Ciocanu, Aurel 3787-88
Bîrlea, Svetlana 3632 Ciocârlan, Gheorghe 3674
Blaga, Lucian 3767 Ciopraga, Constantin 3817
Bobână, Gheorghe 3600 Ciubotaru, Adrian 3808
Bodea, Vitalie 3699 Clichici, Dorina 3654
Bodişteanu, Florica 3791 Cocearova, Galina 3757
Boldea, Iulian 3792 Codreanu, Lina 3704
Bordei, Lilia 3690 Codreanu, Teodor 3794, 3809
Bordeianu, Diana 3646 Cojocaru, Victor 3707
Botnaru, Victor 3823 Cojocaru, Viorel 3606
Bour, A. 3727 Colîbneac, Alexei 3767
Bratu, Daniel 3691 Corbu, Daniel 3818
Buburuz, Petru 3604 Corcea, Vasile 3708
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 3608 Corcodel, Diana 3705
Bucur, Vasile 3746 Costandachi, Gheorghe 3611, 3700
Bujor, Tatiana 3653 Coşeriu, Eugeniu 3761
Buruiană, Alexandru 3771 Coşeriu, Tatiana 3585
Busuioc, Aureliu 3808 Cotoman, A. 3717

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cotoviţchi, Ion 3772 Grecu, Raisa 3784


Cozma, Artur 3617 Gribineţ, Lilia 3616
Cruc, Olesea 3609 Griciuc, Petru 3633-34
Crulicovschi, Nina 3758 Grosu, Vitalie 3625
Cucirevii, Vladimir 3651 Guţu, Aurel 3788
Cuciureanu, Gheorghe 3574 Guzun, Iuliana 3587
Culcer, Dan 3803 Gvidian, Alin 3666
D H
Dabija, Elena 3795 Hadârcă, Ion 3776-78, 3812, 3815-19
Danilov, L. 3716, 3725 Handrabura, Loretta 3703
Danilov, Nichita 3818 Harea, Dumitru 3730
David, L. 3726 Harjevschi, Mariana 3588
Diacova, S. 3715, 3722-23 Hasdeu, Iulia 3768
Dorul, Olga 3663 Hotineanu, Vladimir 3707
Dragoş, Elena 3773
Dumbrăveanu, Victor 3811 I
Dumitraş, T. 3718 Ilea, Eugen Sorin 3626
Dumitraşco, Marica 3630 Ionescu, V. 3813
E Ivanov, Marcel 3733

Eminescu, Mihai 3795 J


Eşanu, Andrei 3824 Juc, Victor 3619
Eşanu, Valentina 3824
K
F
Kasyk, Peter 3699
Felecan, Nicolae 3762 Kulikovski, Lidia 3590-91
Filipov, Slava 3745 Kuţenko, V. A. 3732
Foiu, Taisia 3585
Fonari, Victoria 3702 L
Formuzal, Mihail 3618 Lari, Leonida 3779-80
Frunză, Eugenia 3774 Leahu, Nicolae 3620, 3796
G Lepădatu, Leonard 3580
Lisnic, G. 3727
Gagauz, Olga 3612 Lîsîi, Tatiana 3575-76, 3656
Galaicu-Păun, Emilian 3775 Lungu, Eugen 3790
Galiman, Simona 3615 Lupu, Vasile 3823
Gamurari, Vitalie 3664-65
Ganea, Victoria 3575-76 M
Gavriluţa, V. 3716 Macari, Vadim 3629
Gherasim, Boris 3699 Maniuc, Liviu 3708
Ghicavîi, Nelli 3710 Maniuc, M. 3717, 3719-20, 3725
Ghicev, Oxana 3711 Marin, Ion 3731
Ghilyarovskiy, Vladimir 3785 Martin, Vasile 3680
Grama, Dumitru C 3687 Matcovschi, Dumitru 3781, 3811

117
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

Matcovschi, S. 3718 Rapotan, Adrian 3689


Mărăcineanu, D. 3766 Rădulescu, Ion Heliade 3792
Mărgineanu, Lilia 3684 Repin, Oleg 3708
Melnic, Stela 3631 Robu, Tudor 3647
Mîrzac, Veronica 3635 Rojco, Anatolii 3696-97
Moldoveanu, Dan 3628 Rotaru, Gabriela 3681
Morari, Natalia 3745 Rotaru, Marian 3693
Moraru, Daniel Costin 3675 Rotaru, Oxana 3686
Moraru, Viorica 3592 Rusescu, Ion 3660
Morozniuc, Ion 3747 Rusnac, V. 3783
Moscalu, Elena 3579 Rusu-Haraba, Anastasia 3755
Moscalu, Vitalie 3709, 3712
Munteanu, Cristinel 3761, 3764 S
Muraru, Bogdan 3751 Sainciuc, Glebus 3754
N Sandu, Ion 3621
Sapojnic, Nadejda 3713
Neamţu, L. 3724 Scobioală, Genoveva 3594
Nechit, Irina 3810 Selevestru, R. 3721
Negoiţă, Constantin Virgil 3794 Severin, Valeriu 3633
Nicolae, Ioana 3685 Sîmbotin, Dan Gabriel 73602
Sînchevici, Inga 3610
O Sofroni, Ana 3578
Osmochescu, Nicolae 3666 Sorescu, Marin 3796
Spiridon Cassian Maria 3818
P Spivacenco, Anatol 3648
Palii, Natalia 3656-57 Stariţîna, Ludmila 3636
Partole, Claudia 3753 Stăvilă, Ion 3622
Parve, Ralf 3820 Stere, Constantin 3784
Pădeanu, Dumitru 3770 Stratan, Alexandru 3643
Percinschi, Natalia 3577 Strătilă, Silvia 3595
Perciune, Andrei 3601 Sturza, Alexandru 3600
Pohilă, Vlad 3593, 3765, 3820 Sturzu, Ion 3634
Poiată, Ion 3733 Ş
Popa, Victor 3677
Popescu, Titu 3770 Şaptefraţi, L. 3719
Portnoi, Anatol 3782 Şavga, Nicolae 3732
Postolache, Ionel Neculai 3676 Şavga, Nicolae jr 3732
Postu, Ion 3659 Şchiopu, C. 3584, 3702-03
Prisacaru, Vl. 3598, 3754 Şciuca, S. 3717, 3724
Proca, Pavel 3814 Şciuca, S. 719
Prună, Eugen 3607 Şerban, Dragoş 3667
Puiu, Visarion 3605 Şonţu, Natalia 3644
Şuşu-Ţurcan, Aurelia 3579, 3653
R
Rachieru, Adrian Dinu 3797-00, 3806

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

T Zubic, Aliona 3637


Tataru, Maria 3596 Б
Tăbîrţă, Florin 3751
Tăicuţu, Valeria Manta 3804 Балануцэ, Владимир 3645
Tănase, Adrian 3707 Бешляга, Ф. 3740
Tănase, Constantin 3598 Ботезату, А. 3734
Tilichi, Liana 3668 Быдзина, Екатерина 3744
Timuş, Andrei 3649 В
Timuş, Victoria 3655
Tofan, Tatiana 3694 Вакуленко, А. 3741
Tohăneanu, Gheorghe I. 3803 Вартичан, А. И. 3735
Tomaşenco, Rodica 3604 Вишня, О. 3786
Topolov, Gianina Ionela 3695 Г
Tribusean, Irina 3699
Trofimov, Rodica 3745, 3751 Гербановская, Людмила 3581
Tudose, Corina 3756 Герман, Екатерина 3638
Ţ Д
Ţugulschi, Iuliana 3748 Дережовский, Сергей 3744
Ţurcan, Serghei 3627
Ж
U
Жуковский, И. А. 3737
Ulianovschi, Xenofon 3679
З
Uncuţa, D. 3728
Ungureanu, M. 3803 Захарова, Светлана 3581
Ureche, Andrei 3709
Urian, Tudorel 3819 К

V Капша, Тудор 3688


Караганчю, Анатолий 3639-40
Varzari, Pantelimon 3614 Карпова, Е. 3738
Vasilescu, Grigore 3625 Кацел, Майя 3641
Vatamanu, V. 3718 Ковриг, Андрей 3682
Verhoveţchi, Irina 3652 Коцюруба, А. 3734
Vetricean, S. 3714 Кочетков, Владимир 3603
Vieru, Grigore 3589 Кочеткова, Людмила 3603
Vinogradova, Valentina 3696 Кротевич, Ольга 3760, 3822
Vişnevschi, Anatolie 3706, 3729 Кулик, Елена 3669
Vizitiu, Svetlana 3759
Voltaire 3766 М
Vrabie, Diana 3805 Маракуца, Е. 3734
Z Мокану, Виктор 3623

Zabulică, Violeta 3779 Н


Zbancă, Andrei 3739 Недерица, Александр 3749-50

119
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2009 ≡ Magazine article annals Nr 11-2009

О
Осояну, Наталия 3670
П
Пантелеева, Е. Б. 3821
Пожога, Алла 3641
Прищепов, А. 3743
Р
Романчук, А. А. 3821
Рустанович, Людмила 3613
С
Старицына, Людмила 3639-40
Стратиевская, Н. 3597
Стрымбяну, Михаела 3760
Т
Ткач-Кравченко, Марина 3642
Ф
Фадеева, Ирина 3650
Я
Явтушенко, С. 3736, 3742

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2009

1. "a" MIC". – 2009. – Nr 11(lb. rom., rusă).


2. Alunelul. – 2009. – Nr 11.
3. Arta Medica. – 2009. – Nr 4.
4. Aquarelle. – 2009. – Nr 11.
5. BiblioPolis. – 2009. – Nr 2.
6. Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 11.
7. Curierul medical. – 2009. – Nr 5.
8. Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3.
9. Limba Română. – 2009. – Nr 9/10.
10. Luminătorul. – 2009. – Nr 4.
11. Moldova : ser. nouă. – Nr 10/11.
12. Noi. – 2009. – Nr 11.
13. Persoanele dispărute fără veste : constatări, concluzii şi recomandări : Conf. Intern. şt.-
practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. – [2009-1940].
14. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 2.
15. Revista economică. – 2009. – Nr 2.
16. Semn : ser. nouă. – 2009. – Nr. 3.
17. Stratum plus. – 2005/2009. – Nr. 4.
18. VIP magazin. – 2009. – Nr 11.
19. Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 10.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE GA- NEWSPAPER ARTICLE


ZETĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 11
NOIEMBRIE 2009 NOVEMBER
(5613-6137)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

5613. Afanasiev, Veaceslav. Cum a "reformat" ştiinţa Academia de Ştiinţe : o nece-


sitate vitală – reforma managementului ştiinţei şi inovării / Veaceslav Afanasiev // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 6 noiemb. – P. 10, 23.

5614. Belâi, Liviu. Fizicianul care face glorie patriei sale : [Anatol Rotaru, şef al Dir.
politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Suprem pentru
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, la 60 de ani] / Liviu Belâi //
Pro farmacia. – 2009. – Noiemb. – Dec. (Nr 11/12). – P. 12.

5615. Duca, Gheorghe. "Academia de Ştiinţe a fost întotdeauna principială în pro-


blema limbii române" : dialog cu Gh. Duca, preş. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei / interlocutor
: Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 7.

5616. Фомин, Игорь. В спорах рождается технопарк : [о стратег. плане развития


науч.-технол. парка в области интенсив. и экол. сел. хоз-ва "Inagro" на 2009-2016 гг.] /
Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2009. – 13 нояб. – Р. 14.

005 Conducere şi organizare. Management


5617. Нисенбойм, Ольга. Чемпионат по управленческой борьбе – тест на биз-
нес-пригодность : [интервью с пред. Совета Федерации упр. искусства О. Нисенбойм]
// Экон. обозрение. – 2009. – 6 нояб. – Р. 11.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


5618. Cantemir, Lorin. Manifest către toţi intelectualii de bună-credinţă indiferent de
domeniul de formare şi preocupare pentru abolirea schismei intelectuale / Lorin Cantemir //
Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 1.

5619. Культурный фонд : революция в головах // Экон. обозрение. – 2009. – 20


нояб. – Р. 30.

5620. Ляхова. Ирина. Фонд культуры, как альтернатива минкульта / Ирина Ля-
хова // Кишин. обозреватель. – 2009. – 19 нояб. – Р. 15.

02 BIBLIOTECONOMIE
5621. Ciobanu, Valentina. Biblioteca şcolară – servicii şi facilităţi : [despre activitatea
bibl. Liceului Teoretic "Dante Alighieri", mun. Chişinău] / Valentina Ciobanu // Făclia. – 2009.
– 21 noiemb. – P. 14.

5622. Maruşceac, Irina. Crearea Serviciului împrumut la domiciliu – prioritate a Bibli-


otecii Publice de Drept / Irina Maruşceac // Dreptul. – 2009. – 13 noiemb. – P. 6.

070 Ziaristică. Presă


5623. Pohilă, Vlad. 55 de ani de rezistenţă prin cultură : [a rev. "Lit. şi arta"] / Vlad
Pohilă // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 4.

Ziaristul Alecu Reniţă la 55 de ani


5624. Căpiţă, Ionel. Tămăduitorul durerii / Ionel Căpiţă // Natura. – 2009. – Noiemb.
(Nr 11). – P. 8.

5625. Dabija, Nicolae. Un om care şi-a învins destinul / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2009. – 5 noiemb. – P. 1; Natura. – 2009. – Noiemb. (Nr 11). – P. 9.

5626. Longin Popescu, Ion. Fratele nostru / Ion Longin Popescu Căpiţă // Natura. –
2009. – Noiemb. (Nr 11). – P. 8.

5627. Moraru, Haralambie. O iubire sfântă / Haralambie Moraru // Lit. şi arta. – 2009.
– 5 noiemb. – P. 6.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
5628. Гурова, Каролина. Как воспитывать ребенка? : [интервью с практ. психо-
логом центра диагностики и реабилитации "Гармония" К. Гуровой] / записала Анна
Диордиева // Эксперт новостей. – 2009. – 13 нояб. – Р. 19.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM
5629. Fuştei, Nicolae. Calendarul creştin / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2009.
– 16 noiemb. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 49). – Contin. Începutul : 15 oct. -- Cu-
prins : Anul liturgic şi subdiviziunile lui; Ziua liturgică; Săptămâna liturgică; Luna liturgică.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
5630. Цырдя, Богдан. Лупу, Воронин и Филат – лидеры социологических опро-
сов : [ результаты соц. исслед. IMAS] / Богдан Цырдя // Эксперт новостей. – 2009. – 13
нояб. – Р. 6.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
5631. Racu, Octavian. Populaţia Moldovei este pe cale de dispariţie? : [pe marginea
studiului Inst. Demografic din Viena] / Octavian Racu // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 27 noiemb. – P. 6.

5632. Sainsus, Valeriu. Radiografia demografică a neamului : [interviu cu V.


Sainsus, doct.-conf. la ASEM] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2009. – 6
noiemb. – P. 5. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 5853)

32 POLITICĂ
5633. Everac, Pavel. Tirania liberalismului : [reluat din "Cronica română"] / Paul
Everac // Săptămîna. – 2009. – 20 noiemb. – P. 14.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5634. Rocard, Michel. Recompensarea speranţei : [art. omului politic din Franţa] /
Michel Rocard // Săptămîna. – 2009. – 13 noiemb. – P. 3.

5635. Бурума, Ян. Что осталось после 1989 года? : [ст. проф. по вопр. демокра-
тии, правам человека и журналистики при Bard College] / Ян Бурума // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 6 нояб. – Р. 21.

5636. Горбачев, Михаил. Еще остались стены, которые надо разрушить : [по
поводу 20-летия падения Берлин. стены : ст. бывш. президента Сов. Союза] / Михаил
Горбачев // Экон. обозрение. – 2009. – 13 нояб. – Р. 21.

5637. Калак, Дмитрий. Молдавская политика в зарубежных СМИ / Дмитрий Ка-


лак // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. – Р. 8.

5638. Квасневский, Александр.Выработка европейского мировоззрения : [ст.


президента Польши в 1995-2005 гг.] / Александр Квасневский // Экон. обозрение. –
2009. – 20 нояб. – Р. 21.

5639. Шатохина, Елена. Мозг либерала или Homo politicus / Елена Шатохина //
Эксперт новостей. – 2009. – 20 нояб. – Р. 6. – Содерж. : Либерализм – это наследст-
венное …; Поэты-либералы и прозаики – коммунисты; Черный ящик электората; Ам-
бициозные демократы.

5640. Юсуновский, Александр. Что это такое – новый социализм? Призрак


бродит, но все делают вид, что не замечают его… / Александр Юсуновский // Коммер-
сант plus. – 2009. – 27 нояб. – Р.16.

323 Politică internă


5641. Boia, Lucian. România ţară de frontieră a Europei : [reluat din cartea cu ace-
laşi tit., Bucureşti, Humanitas, 2009] / Lucian Boia // Săptămîna. – 2009. – 20 noiemb. – P.
14.

5642. Geoană, Mircea. Interviu cu dl Mircea Geoană, preşedinte al PSD, candidat la


alegerile prezidenţiale din România // Lit. şi arta. – 2009. – 19 noiemb. – P. 3.

5643. Mareş, Doru. "Simţul civic s-a dus pe apa sâmbetei" : interviu cu D. Mareş,
scriitor, traducător, Bucureşti, realizat în cadrul proiectului "De ce Republica Moldova rămâ-
ne o terra incognita pentru România?" / pentru conformitate : Irina Nechit // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 27 noiemb. – P. 17.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5644. Musteaţă, Sergiu. "Guvernul RM ar putea scoate sârma ghimpată de la Prut" :


[20 de ani de la căderea Zidului Berlinului : interviu cu S. Musteaţă, preş. Asoc. Istoricilor
din Rep. Moldova] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20
noiemb. – P. 26.

5645. Paraschivescu, Radu. Scepticul privit cu scepticism : [preluat din ziarul "Ade-
vărul"] / Radu Paraschivescu // Săptămîna. – 2009. – 13 noiemb. – P. 14.

5646. Patapievici, Horia-Roman. Captivi în irealitatea imediată : [aspecte soc.-pol.] /


Horia-Roman Patapievici // Capitala. – 2009. – 20 noiemb. – P. 7.

5647. Pleşu, Andrei. Speranţa : [art. omului de cultură şi politic din România] / Andrei
Pleşu // Săptămîna. – 2009. – 6 noiemb. – P. 3.

5648. Колесниченко, Вадим. Безальтернативная альтернатива развития укра-


инского государства : [ст. нар. депутата Украины] / Вадим Колесниченко // Коммерсант
plus. – 2009. – 6 нояб. – Р. 15 ; Коммерсант plus. – 2009. – 20 нояб. – Р. 13.

5649. Паттен, Кри. Сварливые старики : [обществ.-полит. аспекты : ст. ректора


Оксфорд. ун-та] / Кри Паттен // Экон. обозрение. – 2009. – 6 нояб. – Р. 22.

5650. Сорман, Гай. Сумерки республиканской аристократии Франции : [об-


ществ.-полит. аспекты : ст. фр. философа и экономиста] / Гай Сорман // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 20 нояб. – Р. 21.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


5651. Busuioc, Aureliu. Ce facem cu IQ? : [aspecte soc.-pol.] / Aureliu Busuioc //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 20 noiemb. – P. 9.

5652. Busuioc, Aureliu. Idei fixe : [aspecte soc.-pol.] / Aureliu Busuioc // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 13 noiemb. – P. 9.

5653. Busuioc, Aureliu. Îngheţarea civilizaţiei : [aspecte soc.-pol.] / Aureliu Busuioc


// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 noiemb. – P. 5.

5654. Cheianu, Constantin. Despre Voronin, fără mânie : [aspecte soc.-pol.] / Con-
stantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 noiemb. – P. 7.

5655. Ciornei, Vsevolod. Munţii şi pisicile : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2009. – 27 noiemb. – P. 2.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5656. Ciornei, Vsevolod. Necesităţi şi eventualităţi : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod


Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 13 noiemb. – P. 2.

5657. Ciornei, Vsevolod. Vectorul bobârnacului : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Cior-


nei // Săptămîna. – 2009. – 20 noiemb. – P. 2.

5658. Ciornei, Vsevolod. Viroza şi politicoza : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei


// Săptămîna. – 2009. – 6 noiemb. – P. 2.

5659. Dabija, Nicolae. Despre demnitate : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 1.

5660. Dulgheru, Valeriu. Imoralitate comunistă : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu


Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 3.

5661. Dungaciu, Dan. Se acumulează tensiuni etnice în R. Moldova? (2) / Dan


Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 noiemb. – P. 6. – Art. 1 : 30 oct.

5662. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Indiferent ce se va întâmpla, Moldova va fi guvernată în


interesul cetăţenilor" : [interviu oferit de către prim-ministrul Rep. Moldova postului Radio
Europa Liberă] / consemnare : Valentina Ursu // Săptămîna. – 2009. – 6 noiemb. – P. 14.

5663. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Vom administra responsabil ţara şi cetăţenii vor simţi
diferenţa" : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova : preluat de la Radio "Europa Liberă"] /
interlocutor : Vasile Botnaru // Săptămîna. – 2009. – 13 noiemb. – P. 14.

5664. Filat, Vlad. Vlad Filat : Ne-am asumat o guvernare responsabilă, având la bază
pragmatismul : [interviu oferit de către prim-ministrul Rep. Moldova : reluat din ziarul "Ade-
vărul"] / consemnare : George Rădulescu // Săptămîna. – 2009. – 20 noiemb. – P. 6-7.

5665. Gherasim, Arcadie. Străini de noi : [aspecte soc.-pol.] / Arcadie Gherasim //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 noiemb. – P. 6.

5666. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova


şi Preşedinte Interimar al Republicii Moldova: "Românofobia nu are puterea să înăbuşe
iubirea dintre fraţi" : [interviu cu preş. Parlamentului Rep. Moldova : preluat din "Formula
AS", 17-23 oct. 2009] / interlocutor : Alecu Reniţă // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 3.

5667. Josanu, Efim. Îngândurări, sau De unde începe Patria : [aspecte soc.-pol.] /
Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 3.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5668. Lisnic, Eleonora. Ce formă de guvernare doreşte AIE? / Eleonora Lisnic // Ca-
pitala. – 2009. – 20 noiemb. – P. 4; Столица=Capitala. – 2009. – 20 нояб. – P. 4.

5669. Lupu, Marian. Cetăţenii au valoare egală – acesta este principiul de care mă
voi conduce : discursul rezumativ al candidatului la funcţia de preş. al Rep. Moldova, rostit
în şedinţa Parlamentului din 10 noiemb. 2009 / Marian Lupu // Vocea poporului. – 2009. –
20 noiemb. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

5670. Lupu, Marian. Marian Lupu : "Voronin nu mi-a cerut să-i demitem pe Filat şi
Ghimpu" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu candidatul la funcţia de preş. al Rep. Moldova] /
consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 3 noiemb. – P. 5.

5671. Martin, Vasile. Dacă dialog şi echilibru politic nu e – nimic nu e, sau De ce într-
un exerciţiu democratic nu este deloc bine ca majoritatea să fie arogantă / Vasile Martin //
Moldova suverană. – 2009. – 4 noiemb.

5672. Moraru, Anton. Stafiile comuniste în ştiinţa istorică (1-2) / Anton Moraru // Lit.
şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 3; 19 noiemb. – P. 2.

5673. Movilă, Boris. Să ne salvăm fiinţa! : [pe marginea statutului lb. rom. : apel că-
tre liderii Parlamentului şi ai Guvernului] // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 2.

5674. Negru, Nicolae. Marian Lupu, Vladimir Voronin, rivalitate mai veche : [pe mar-
ginea alegerii preş. Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 6
noiemb. – P. 6.

5675. Negru, Nicolae. Moscova vrea să fie simpatică? : [stabilitatea politică în Rep.
Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 3 noiemb. – P. 6.

5676. Negru, Nicolae. Patriotismul şi patriotismul statal : [pe marginea declaraţiei lui
Marian Lupu, candidat la postul de preş. al Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chi-
şinău. – 2009. – 27 noiemb. – P. 6.

5677. Negură, Lilian. Comuniştii şi ipocrizia propagandistică în privinţa minorităţilor


etnice / Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 13 noiemb. – P. 7.

5678. Negură, Lilian. Românizarea ori rusificarea societăţii moldoveneşti / Lilian Ne-
gură // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 noiemb. – P. 7.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5679. Negură, Lilian. Elogiu unei toleranţe inexistente / Lilian Negură // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 6 noiemb. – P. 7. – Cuprins : Ce este toleranţa?; Ce nu este toleranţa?;
Anomalia socială; Confuzia moldovenilor.

5680. Nicolau, Felix. "Basarabenilor le place să se victimizeze" : interviu cu F. Nico-


lau, prozator şi critic literar din România / pentru conformitate : Irina Nechit // Jurnal de Chi-
şinău. – 2009. – 17 noiemb. – P. 10.

5681. Olaru, Angelina. Romii, între lux şi degradare extremă / Angelina Olaru // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 13 noiemb. – P. 26.

5682. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Lumea a Patra. Caput! [aspecte soc.-pol.] / Vitalie


Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 15.

5683. Popa, Nicolae. Opoziţie constructivă sau distructivă? : [aspecte soc.-pol.] / Ni-
colae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 10 noiemb. – P. 10.

5684. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Coaliţia guvernamentală urmăreşte fragmentarea


PCRM pentru a putea alege preşedintele : [interviu cu liderul Partidului Popular Creştin
Democrat] / interviu realizat de Sergiu Praporşcic // Flux european : ed. de vineri. – 2009. –
6 noiemb. – P. 2.

5685. Roşca, Iurie. Iurie Roşca, cu încredere şi fără regrete : [interviu acordat de că-
tre preş. Partidului Popular Creştin Democrat postului PRO TV] // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 27 noiemb. – P. 3.

5686. Roşcovanu, Eugen. Eugen Roşcovanu : "Echipa AMN a salvat de sărăcie


peste 150 mii de deţinători de patente şi pe membrii familiilor lor" : [interviu cu consilierul
municipal, Chişinău] // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 6 noiemb. – P. 4; Альянс Moldo-
va Noastră. – 2009. – 6 нояб. – P. 4.

5687. Secăreanu, Ştefan. Punct şi de la capăt : [aspecte soc.-pol. : interviu cu Şt.


Secăreanu, ex-deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Sergiu Praporşcic //
Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 13 noiemb. – P. 4.

5688. Socor, Vladimir. Ucrainizarea Moldovei avantajează Rusia : [art. analistului in-
tern.] / Vladimir Socor // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 13 noiemb. – P. 3.

5689. Sofroni, Ana. Remedii contra moştenirii nefaste pe care o avem : [aspecte
soc.-pol.] / Ana Sofroni // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 2.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5690. Stepaniuc, Victor. Decizia aparţine poporului moldovenesc. Nici politicienii,


nici savanţii, nici România nu trebuie să decidă ce istorie şi ce literatură trebuie să studiem
şi cum să se numească limba de stat a Moldovei : [interviu cu V. Stepaniuc, deputat în Par-
lamentul Rep. Moldova] / consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2009. – 20
noiemb. – P. 10.

5691. Surdu, Ion. Comuniştii vor analiza propunerile? : [propuse de Alianţa pentru In-
tegrare Europeană privitor la alegerea preş. Rep. Moldova] / Ion Surdu // Timpul de dim i-
neaţă. – 2009. – 27 noiemb. – P. 2.

5692. Tănase, Constantin. Marian Lupu înroşeşte Alianţa : [despre propunerile


adresate Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova pentru votarea preş. ţării] / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 noiemb. – P. 6.

5693. Tănase, Constantin. Miniştrii i-am schimbat. Dar sistemul? : [aspecte soc.-
pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 noiemb. – P. 7.

5694. Tănase, Constantin. Ne va învinge sistemul? : [aspecte soc.-pol.] / Constantin


Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20 noiemb. – P. 9.

5695. Tănase, Constantin. Scena politică moldoveană: lideri, partide, alianţe / Con-
stantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 noiemb. – P. 6.

5696. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "O alianţă de centru-stânga este ca o


decolare fără aterizare" : [interviu oferit de către prim-vicepreş. Parlamentului Rep. Moldova
postului de radio "Europa Liberă"] / interlocutor : Valentina Ursu // Alianţa Moldova Noastră.
– 2009. – 20 noiemb. – P. 5.

5697. Urechean, Serafim. Serafim Urechean dă sfaturi tânărului primar şi mulţumeş-


te ex-preşedintelui pentru compliment : [aspecte soc.-pol. : interviu cu vice-preş. Parlamen-
tului Rep. Moldova] / consemnare : Oleg Daşevski // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 13
noiemb. – P. 3, 5, 7; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 13 нояб. – P. 3, 5-6.

5698. Voronin, Vladimir. PCRM este deschis pentru negocieri în interesul poporului :
cuv. introd. al preş. PCRM, V. Voronin, la conf. de presă din 12 noiemb. 2009 // Comunistul.
– 2009. – 13 noiemb. – P. 2; Коммунист. – 2009. – 13 нояб. – Р. 2.

5699. Андриевский, Виталий. Исторический шанс для Молдовы : [о тандеме


перспектив. политиков Мариан Лупу – Владимир Филат] / Виталий Андриевский //
Коммерсант plus. – 2009. – 20 нояб. – Р. 5.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5700. Белякова, Елена. "Я пришла в политику из бизнеса и знаю, что деловые
люди ждут изменений" : интервью с генер. дир. Бюро межэтн. отношений Е. Беляк о-
вой / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 20 нояб. – Р. 18.

5701. Брагиш, Дмитрий. Дмитрий Брагиш : "Эффективно только то, что спра-
ведливо" : [интервью с пред. Соц. Демократ. партии] / записала Лариса Веверица //
Эксперт новостей. – 2009. – 6 нояб. – Р. 5, 19.

5702. Воронин, Владимир. Чем не нравится нынешняя власть? : из выступле-


ния пред. Партии Коммунистов Респ. Молдова В. Воронина на пресс-конф. 12 нояб.
2009 г. // Экон. обозрение. – 2009. – 13 нояб. – Р. 17.

5703. Западинский, Роберт. А есть ли альтернатива? : [обществ.-полит. аспек-


ты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 6 нояб. – Р. 3.

5704. Западинский, Роберт. Когда одни не могут, а другие не хотят … : [по по-
воду выбора президента Респ. Молдова] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. –
2009. – 13 нояб. – Р. 3.

5705. Западинский, Роберт. Момент истины, или Затишье перед бурей : [об-
ществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 20 нояб. –
Р. 3.

5706. Лупу, Мариан. "Левоцентристкая коалиция" нереализуема : [интервью газ.


"Ъ" претендента на пост президента Респ. Молдова М. Лупу] / записал Владимир Со-
ловьев // Столица=Capitala. – 2009. – 6 нояб. – P. 6.

5707. Лупу, Мариан. От мира и согласия в обществе – к национальной идее :


[интервью агентству "Ника-пресс" пред. Демокр. партии Молдовы М. Лупу] // Коммер-
сант plus. – 2009. – 20 нояб. – Р. 4.

5708. Мунтяну, Константин. На краю нашего безмолвия : [обществ.-полит. ас-


пекты : интервью с публицистом К. Мунтяну] // Коммерсант plus. – 2009. – 13 нояб. – Р.
8.

5709. Смирнов, Эдуард. Первые шаги новой власти : [ст. пред. Партии социа-
листов Молдовы] / Эдуард Смирнов // Эксперт новостей. – 2009. – 6 нояб. – Р. 3.

5710. Сорочану, Тудор. Владимир Воронин : "Мы готовы только к такому ком-
промиссу, в основе которого будет радикальное изменение политики в молдавском
государстве" : [по материалам пресс-конф. пред. Партии коммунистов Респ. Молдова,

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

12 нояб. 2009 г.] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. – 13 нояб. – Р. 1-


2.

5711. Тодуа, Зураб. У коалиции АЕИ нет серьезных аргументов против ПКРМ :
[ст. эксперта по проблемам постсовет. пространства : обществ.-полит. ] / Зураб Тодуа
// Независимая Молдова. – 2009. – 20 нояб. – Р. 2.

5712. Урекян, Серафим. Серафим Урекян : "Молдова отказалась от коммуниз-


ма" : интервью с перв. вице-пред. парламента Респ. Молдова / записалa Лариса Ве-
верица // Эксперт новостей. – 2009. – 13 нояб. – Р. 4.

5713. Цеслюк, Владимир. К выборам главы молдавского государства. Дейст-


вие первое … / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2009. – 13 нояб. – Р. 5.

5714. Цеслюк, Владимир. Пузырь : [обществ.-полит. аспекты] / Владимир Цес-


люк // Коммерсант plus. – 2009. – 20 нояб. – Р. 5.

5715. Цырдя, Богдан. Кто управляет хаосом в Молдове? / Богдан Цырдя //


Коммерсант plus. – 2009. – 27 нояб. – Р. 6 ; Эксперт новостей. – 2009. – 27 нояб. – Р.
6.

5716. Шатохина, Елена. Злонамеренное добро : [полит. памфлет] / Елена Ша-


тохина // Эксперт новостей. – 2009. – 6 нояб. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5630, 5863, 5874)

324 Alegeri
5717. Băsescu, Traian. Mesajul preşedintelui României, Traian Băsescu, adresat ce-
tăţenilor români din Republica Moldova : [pe marginea celui de-al doilea tur al alegerilor
prezidenţiale, 6 dec. 2009] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 noiemb. – P. 5.

5718. Băsescu, Traian. Traian Băsescu : "Mă simt preşedintele tuturor românilor!" :
[mesaj al preş. României privitor la alegerile prezidenţiale, 6 dec. 2009] // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 30 noiemb. – P. 4.

5719. Băsescu, Traian. Traian Băsescu se adresează alegătorilor din R. Moldova :


[mesajul preş. României privind alegerile prezidenţiale din România, 22 noiemb. 2009] //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 19 noiemb. – P. 5; Lit. şi arta. – 2009. – 19 noiemb. – P. 1.

5720. Bogatu, Petru. Alegeri româneşti cu parfum de libertate pentru moldoveni :


[despre rezultatele alegerilor prezidenţiale din România, 22 noiemb. 2009] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 24 noiemb. – P. 7.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5721. Bogatu, Petru. Geoană sau Băsescu? Nu, Johannis sau Marele Necunoscut! :
[pe marginea celui de-al doilea tur de scrutin prezidenţial din România] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 noiemb. – P. 7.

5722. Negru, Nicolae. Nimeni nu este fericit : [despre rezultatele alegerilor preziden-
ţiale din România, 22 noiemb. 2009] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 24
noiemb. – P. 6.

5723. Negru, Nicolae. Toţi împotriva lui Băsescu : [pe marginea campaniei electorale
pentru alegerea preş. României] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 20
noiemb. – P. 6.

5724. Scarlat, George. Importanţa votului din Basarabia : [pe marginea alegerilor
prezidenţiale din România] / George Scarlat // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 noiemb. –
P. 6.

5725. Шевченко, Руслан. Выборы президента и его полномочия в разных стра-


нах мира / Руслан Шевченко // Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 20 нояб. – P. 6-7.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


5726. Bodu, Sebastian. Europa este datoare să susţină trecerea de la comunism la
democraţie, iar moldovenii să-şi facă temele : interviu Info-Prim Neo cu europarlamentarul
român S. Bodu // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 13 noiemb. – P. 10; Альянс Moldova
Noastră. – 2009. – 13 нояб. – P. 10.

5727. Chifu, Iulian. În România, începând din 1996, nici un preşedinte nu a putut să-
şi păstreze un al doilea mandat : interviu cu Iu. Chifu, analist român de politică externă /
interlocutor : Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 27 noiemb. – P. 3.

5728. Corlăţean, Titus. Titus Corlăţean : "Echipa lui Mircea Geoană a pregătit un
program ambiţios pentru susţinerea R. Moldova" : [interviu cu Secretarul Gen. al PSD Ro-
mânia / consemnare : Andreea Ştefan // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20 noiemb. – P. 1,
5.

5729. Dungaciu, Dan. Filat vine la Bucureşti şi pune Moscova pe gânduri / Dan
Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20 noiemb. – P. 8.

5730. Dungaciu, Dan. Proiectul 2014 pentru R. Moldova / Dan Dungaciu // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 27 noiemb. – P. 6.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5731. Dungaciu, Dan. Tratatul de la Lisabona şi R. Moldova / Dan Dungaciu // Tim-


pul de dimineaţă. – 2009. – 13 noiemb. – P. 6.

5732. Ferrero-Waldner, Benita. Benita Ferrero-Waldner : "E dreptul cetăţenilor să


aibă un premier, un spicher, un preşedinte" : [blitz-interviu cu Comisarul European pentru
Relaţii Externe şi Politica Europeană de Vecinătate] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 30 noiemb. – P. 3.

5733. Geoană, Mircea. "Moldova are nevoie, în primul rând, de prieteni, iar România
va fi în prima linie" : interviu cu M. Geoană, candidatul Alianţei PSD+PC la la preşedinţia
României // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 20 noiemb. – P. 1, 3.

5734. Geoană, Mircea. Micea Geoană : "Obiectivul meu principal este viitoarea ade-
rare a R. Moldova la UE" : [interviu cu candidatul la Preşedinţia României] / consemnare :
Andreea Ştefan // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 noiemb. – P. 1, 3.

5735. Lellouche, Pierre. Pierre Lellouche : "Trebuie să avansăm spre o simplificare a


regimului de vize" : [interviu cu Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene în cadrul Min.
Afacerilor Externe al Franţei] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 12 noiemb. – P. 5.

5736. Mitzei, Kalman. Kalman Mitzei : "Ne aşteaptă un viitor promiţător şi provocări
importante pe termen scurt" : [art. Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Rep.
Moldova] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 noiemb. – P. 5.

5737. Provocări interne şi perspective de integrare euroatlantică : [parteneriat dintre


Rep. Moldova – NATO : pe marginea Rap. special "R. Moldova: provocări interne, perspec-
tive de integrare euro-atlantică"] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 noiemb. – P. 6.

5738. Vieru, Vadim. Uniunea Europeană prin prisma Tratatului de la Lisabona şi co-
notaţiile asupra Politicii de Vecinătate / Vadim Vieru // Dreptul. – 2009. – 13 noiemb. – P. 5.

5739. Галин, Александр. Необоснованные требования, Или Зачем НАТО на-


ступает на старые грабли : [о роли НАТО в приднестов. конфликте] / Александр Галин
// Коммерсант plus. – 2009. – 6 нояб. – Р. 7.

5740. Гурская, Зинаида. Уважать врагов и не предавать друзей : послесловие к


визиту в Молдову секретаря Совета безопасности и обороны Украины / Зинаида Гур-
ская // Независимая Молдова. – 2009. – 20 нояб. – Р. 7.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5741. Гуцу, Штефан. Друзья и враги российских миротворцев на берегах Дне-


стра : [приднестров. конфликт в междунар. контексте] / Штефан Гуцу // Коммерсант
plus. – 2009. – 20 нояб. – Р. 8.

5742. Кузьмин, Валерий. Валерий Кузьмин : "Главным приоритетом российско-


молдавского сотрудничества должна стать модернизация общества в обеих странах" :
тез. выступления Посла России в Молдове на 3-ем заседании Науч.-обществ. "кругл.
стола" "Россия – Молдова: диалог во имя будущего", Кишинэу, 23 нояб. 2009 г. //
Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 27 нояб. – P. 8.

5743. Макарычев, Андрей. Интересы и "мягкая сила": Россия и Молдова в по-


иске общего языка / Андрей Макарычев // Молд. ведомости. – 2009. – 3, 4 нояб.

5744. Мижеи, Кальман. Европейский Союз заинтересован в том, чтобы Молдо-


ва была стабильным, демократическим и процветающим государством : [ст. спец.
представителя ЕС в Молдове] / Кальман Мижеи // Коммерсант plus. – 2009. – 6 нояб. –
Р. 5.

5745. Паттен, Крис. Европейское видение свободного лидерства : [ст. ректора


Оксфорд. ун-та] / Крис Паттен // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. – Р. 21.

5746. Хаас, Ричард. Уроки холодной войны : [ст. президента Совета по между-
нар. отношениям] / Ричард Хаас // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 5748, 5755)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


5747. Bogatu, Petru. Între acasă şi acasă : [pe marginea relaţiilor moldo-române] /
Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 noiemb. – P. 7.

5748. Cubreacov, Vlad. Răni în trupul Republicii Moldova : [relaţiile dintre Rep. Mol-
dova şi Ucraina] / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 20 noiemb. –
P. 3.

5749. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Ne-am axat pe procesul de integrare europeană" : [in-
terviu cu prim-ministrul Rep. Moldova : după "Cotidianul"] // Săptămîna. – 2009. – 27
noiemb. – P. 14.

5750. Gherman, Natalia. Natalia Gherman : "Acesta va fi un Acord de Asociere" : [pe


marginea Acordului de colaborare dintre Rep. Moldova şi Uniunea Europeană : spicuiri din
interviul oferit de către viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cadrul emi-
siunii "Dezbateri şi sinteze pe politică externă" la Radio "Vocea Basarabiei"] / interlocutor :

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

Corneliu Rusnac // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – Noiemb. (Nr 8). – P. 15-16.
– (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

5751. Leancă, Iurie. România este călăuza integrării Republicii Moldova în UE : in-
terviu acordat Agenţiei "Inforusia" de către Iu. Leancă, ministru al Afacerilor Externe şi Inte-
grării Europene / a consemnat Lucia Beiu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 noiemb. – P.
3.

5752. Lupan, Vlad. Sfârşit de an – început de integrare europeană : [art. expertului


independent] / Vlad Lupan // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – Noiemb. (Nr 8). –
P. 19. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

5753. Lupu, Marian. Marian Lupu : România poate să ajute enorm de mult la apropi-
erea R. Moldova de UE : interviu realizat pentru agenţia InfoRusia cu candidatul la funcţia
de preş. al Rep. Moldova : preluat de la rev. "Acum" // Economist. – 2009. – 3 noiemb. – P.
8.

5754. Negru, Nicolae. România nu este străinătate : [pe marginea vizitei prim-
ministrului Rep. Moldova, Vlad Filat, în România, 13-14 noiemb. 2009] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 noiemb. – P. 6.

5755. Panţa, Svetlana. Au fost relansate relaţiile dintre R. Moldova şi România : [pe
marginea semnării Convenţiei privind micul trafic de frontieră] / Svetlana Panţa // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 17 noiemb. – P. 7.

5756. Лупу, Мариан. Мариан Лупу : "Россия была и остается стратегическим


партнером Молдовы" : [интервью кандидата в президента Молдовы радиостанции
"Эхо Москвы"] / записал И. Землер // Коммерсант plus. – 2009. – 27 нояб. – Р. 4-5.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


5757. Шикирлийская, Марина. Система Министерства финансов / Марина Ши-
кирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 20 нояб. – Р. 7.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
5758. Diacov, Dumitru. Avem 1001 de probleme : interviu cu D. Diacov, preş. de
onoare al Partidului Democrat din Moldova, parlamentar / pentru conformitate : Aneta Grosu
// Ziarul de gardă. – 2009. – 26 noiemb. – P. 16-17.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5759. Urechean, Serafim. "Alianţa "Moldova Noastră" este un partid care participă la
conducerea ţării şi-şi asumă responsabilitatea" : [art. preş. Alianţei "Moldova Noastră"] /
Serafim Urechean // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 27 noiemb. – P. 1-2; Альянс Mol-
dova Noastră. – 2009. – 27 нояб. – P. 1-2.

5760. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "AIE nu face nici un târg. Eu personal
nu fac târg. Eu propun dialogul politic şi un compromis raţional" : interviu acordat de preş.
Alianţei "Moldova Noastră", prim-vicepreş. al Parlamentului, agenţiei de ştiri "Omega / inter-
locutor : Vladimir Petcov // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 20 noiemb. – P. 3, 7; Альянс
Moldova Noastră. – 2009. – 20 нояб. – P. 3, 7.

5761. Западинский, Роберт. Кругом одни враги … : [по поводу полит. изоляции
Партии коммунистов Респ. Молдова] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009.
– 27 нояб. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 5698, 5710)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
5762. Toderaşcu, Ştefan. Factori de succes în activitatea antreprenorială : [fragm.
din cartea "Afacerea proprie : de la vis la realitate" de acelaşi aut.] / Ştefan Toderaşcu //
Făclia. – 2009. – 21, 28 noiemb. – P. 6. – Va urma.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


5763. Burbulea, Gheorghe. Avem nevoie de atestarea locurilor de muncă : din in-
form. prezentată de şeful dep. protecţia Muncii al CNSM la şedinţa din 29 oct. 2009 a Com.
Confederal / Gheorghe Burbulea // Vocea poporului. – 2009. – 13 noiemb. – P. 4. – Idem în
lb. rusă.

5764. Кризис обесценивает реальную заработную плату : [о "Глобальном док-


ладе о заработной плате за 2009 год" Междунар. орг. труда] // Экон. обозрение. –
2009. – 6 нояб. – Р. 17.

331.105.44 Sindicate
5765. Chiriac, Petru. Acţiunile sindicatelor în condiţiile crizei economice : raportul
rez. al vicepreş. Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova la şedinţa Consiliului Gen. al
CNSM din 5 noiemb. 2009 / Petru Chiriac // Vocea poporului. – 2009. – 6 noiemb. – P. 3. –
Idem în lb. rusă.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5766. Ciornîi, Margareta. Margareta Ciornîi : Sindicatele sunt veriga forte a colecti-
velor de muncă : [interviu cu ex-preş. Consiliului raional Hânceşti al Sindicatului Educaţiei şi
Ştiinţei] / consemnare : Elena Zaiţev // Vocea poporului. – 2009. – 27 noiemb. – P. 4. –
(Supl. "Lumina", Nr 4). – Idem în lb. rusă.

5767. Mrost, Andrei. Dialogul social în condiţii de criză : din inform. prezentată de A.
Mrost, dir. oficiului din Moscova al Confederaţiei Intern. a Sindicatelor, la întâlnirea cu acti-
vul Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova, 6 noiemb. 2009 // Vocea poporului. –
2009. – 20 noiemb. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

5768. Будза, Олег. "Бизнес-план" профсоюзного движение : [интервью с пред.


Нац. конфедерации профсоюзов Молдовы О. Будза] / записала Ирина Коваленко //
Экон. обозрение. – 2009. – 20 нояб. – Р. 14.

5769. Будза, Олег. Олег Будза : "Профсоюзы – это не школа коммунизма" : [ин-
тервью с пред. Нац. конфедерации профсоюзов Молдовы] / записал Владимир Тхорик
// Молд. ведомости. – 2009. – 13 нояб. – Р. 3.

5770. Национальная Конфедерация профсоюзов Молдовы. Генеральный


Совет. Обращение Генерального Совета Национальной Конфедерации профсоюзов
Молдовы к депутатам Парламента : [по поводу обществ.-полит. ситуации, Кишинэу, 5
нояб. 2009 г.] // Экон. обозрение. – 2009. – 6 нояб. – Р. 17.

5771. Сидоров, Дмитрий. От "карманных" профсоюзов – к новой модели : [по


поводу ситуации в Нац. Kонфедерации профсоюзов Молдовы] / Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2009. – 4 нояб.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


5772. Камнеедов, Михаил. Рынок недвижимости : реалии и перспективы : [по
поводу 4-й специализир. выставки-ярмарки недвижимости "Все виды услуг на рынке
недвижимости. Ипотека. Страхование. Строительство жилых объектов", окт. 2009,
Кишинэу] / Михаил Камнеедов // Молд. ведомости. – 2009. – 10 нояб.

5773. Руссу, Алла. Земля : продавать или нет иностранцам? / Алла Руссу // Ки-
шин. обозреватель. – 2009. – 19 нояб. – Р. 9.

5774. Тэрэбуркэ, Дмитрий. Дмитрий Тэрэбуркэ : "Нужно строить то, что нравит-
ся и продается, а не продавать то, что строится" : [интервью с генер. дир. кампании
Gofma Consulting] // Кишин. обозреватель. – 2009. – 26 нояб. – Р. 10 ; Экон. обозрение.
– 2009. – 13 нояб. – Р. 13.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


5775. Стурза, Ион. Ион Стурза : "Для Молдовы – я зарубежный инвестор" : ин-
тервью с экс-премьером Молдовы, бывш. зам. ген. дир. Rompetrol Group / записала
Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. – Р. 18.

336 Finanţe
5776. Drăguţanu, Dorin. "Ne vom strădui să menţinem cursul de schimb valutar" : in-
terviu cu D. Drăguţanu, guvernatorul Băncii Naţ. / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal
de Chişinău. – 2009. – 10 noiemb. – P. 7.

5777. Loghin, Vlad. Cel mai mare deficit din istoria ţării : [pe marginea proiectului
Legii bugetului de stat] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 20 noiemb.

5778. Savin, Nina. Scopul BNM : revitalizarea procesului de creditare e economiei


naţionale : interviu cu N. Savin, dir. Dep. operaţiuni de piaţă al Băncii Naţ. a Moldovei //
Economist. – 2009. – 25 noiemb. – P. 5.

5779. Savva, Alexandru. De ce băncile se abţin să acorde împrumuturi agenţilor


economici? : [interviu cu A. Savva, dir. al Centrului Consulting şi Instruire al Asoc. Băncilor
din Moldova] / interviu de Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 25 noiemb.

5780. Калисеева, Марина. Главная задача BC Comertbank SA. – обеспечение


финансового комфорта клиентов / Марина Калисеева // Экон. обозрение. – 2009. – 13
нояб. – Р. 6.

5781. Святченко, Иван. Репутация и опыт работы президента Нацбанка : [по


поводу назначения нов. президента – Дорина Дрэгуцану] / Иван Святченко // Экон.
обозрение. – 2009. – 13 нояб. – Р. 15.

5782. Такий, Александр. Кредитование пробуксовывает : [в банков. системы] /


Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. – Р. 4.

5783. Такий, Александр. Нестабильность сжирает рентабельность : [аспекты


рентабельности банков. системы] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 13
нояб. – Р. 4.

5784. Чебан, Лилия. Инкассо – эффективный способ расчетов в международ-


ной торговле / Лилия Чебан // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. – Р. 7.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5785. Шикирлийская, Марина. Бюджет – 2009 : работа над ошибками / Марина


Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. – Р. 6.

5786. Шикирлийская, Марина. НДС : сельхозпроизводители против : [по поводу


поправок в 3-й разд. Налог. кодекса] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. –
2009. – 13 нояб. – Р. 7.

5787. Шикирлийская, Марина. Подоходный налог – 2010 : [по поводу изм. и


доп. в проектe Налог. кодекса Респ. Молдова] / Марина Шикирлийская // Экон. обозре-
ние. – 2009. – 6 нояб. – Р. 7.

5788. Ябанжи, Юлия. Инструменты рынка микрофинансирования : [выступле-


ние генер. дир. Орг. по развитию мал. бизнеса на конф. "Возможности для финанси-
рования мал. и сред. предприятий . реальность и перспективы"] / Юлия Ябанжи; запи-
сал Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2009. – 20 нояб. – Р. 12.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
5789. Nye, Joseph S. Coreea de Sud. Dezvoltarea puterii soft : [art. prof. de la Univ.
Harvard] / Joseph S. Nye // Săptămîna. – 2009. – 27 noiemb. – P. 3.

5790. Делонг, Дж. Брэдфорд. Нелегкий путь к благоразумию : [проблемы эко-


номики США : ст. проф. Калифорн. ун-та в Беркли] / Дж. Брэдфорд Делонг // Экон.
обозрение. – 2009. – 13 нояб. – Р. 20.

5791. Калак, Дмитрий. Северный Кипр: открытая экономика "закрытой" страны /


Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 20 нояб. – Р. 8.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


5792. Burdilă, Ion. Ion Burdilă : "Majorarea tarifelor la apă a fost un imperativ al tim-
pului" : [interviu cu dir. economic al SA "Apă-Canal Chişinău"] // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 4 noiemb. – P. 6.

5793. Ceşuiev, Visarion. Moldova intră din nou într-o perioadă de grea cumpănă :
(interviu cu V. Ceşuiev, analist economic independent) / a dialogat Vlad Loghin // Moldova
suverană. – 2009. – 20 noiemb.

5794. Chivriga, Viorel. Securitatea alimentară a ţării : [interviu cu V. Chivriga, coord.


de programe la IDIS "Viitorul"] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2009. –
13 noiemb. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5795. Hadei, Vitalie. Piaţa locală a zahărului rămâne stabilă, iar zahărul nu se va
scumpi / Vitalia Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 6 noiemb. – P. 9.

5796. Lazăr, Valeriu. Despre produsele alimentare toată lumea are ceva de spus : in-
terviu cu V. Lazăr, ministrul Economiei Rep. Moldova // Săptămîna. – 2009. – 20 noiemb. –
P. 10.

5797. Lazăr, Valeriu. Valeriu Lazăr : Nu am atins pragul de jos al crizei : [interviu cu
ministrul economiei şi comerţului al Rep. Moldova] // Economist. – 2009. – 25 noiemb. – P.
6-7.

5798. Lazăr, Valeriu. Valeriu Lazăr : Vom ieşi greu din criză, nu va fi o revenire brus-
că : [interviu cu ministrul Economiei şi Comerţului al Rep. Moldova : după "Economistul"] //
Săptămîna. – 2009. – 27 noiemb. – P. 12.

5799. Olaru, Angelina. "Facem investiţii în viitorul unei ramuri de prim-plan" : [per-
spectivele de dezvoltare a industriei zahărului] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 3 noiemb. – P. 4.

5800. Olteanu, Constantin. Cota TVA pentru sectorul agrar rezultă dintr-un dialog
constructiv între guvernare şi fermieri / Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2009. – 20
noiemb. – P. 12.

5801. Preaşcă, Ion. Liberalizarea pieţelor de energie şi gaze : ne integrăm în Europa


cu Gazprom / Ion Preaşcă // Economist. – 2009. – 25 noiemb. – P. 4.

5802. Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii


2009-2011 // Săptămîna. – 2009. – 20 noiemb. – P. 11.

5803. Косарчук, Валериу. Валериу Косарчук : "Мы намерены развивать эффек-


тивное сельское хозяйство" : [интервью с министром сел. хоз-ва и пищ. пром-сти Мол-
довы] / записал Владимир Тхорик // Молд. ведомости. – 2009. – 6 нояб. – Р. 6.

5804. Косарчук, Валериу. Валериу Косарчук : "Пришла пора либерализовать


земельный рынок" : [интервью с министром сел. хоз-ва и пищ. пром-сти Респ. Молдо-
ва] / записал Владимир Тхорик // Молд. ведомости. – 2009. – 11 нояб.

5805. Крылов, Валентин. Нужна ли нам такая антикризисная программа? : [по


поводу "Программы стабилизации и экон. подъема Респ. Молдова на 2009-2011 гг."] /
Валентин Крылов // Эксперт новостей. – 2009. – 27 нояб. – Р. 7.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5806. Лазэр, Валерий. Валерий Лазэр : "Эту систему мы будем ломать" : [по
поводу либерализации молд. рынка : интервью с перв. вице-премьером Респ. Молдо-
ва] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2009. – 19 нояб. – Р. 1, 5.

5807. Филат, Владимир. Владимир Филат о бизнесе и монополии : интервью с


премьер-министром Респ. Молдова / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. –
2009. – 6 нояб. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 5813)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.3 Comerţ interior

5808. Charles, Arif Franck. "... măsura de asigurare aplicată este abuzivă, prejudici-
abilă şi imprevizibilă" : scrisoare deschisă a dlui A. F. Charels, investitor fr., proprietar al ÎCS
Le Bridje Corporation Limited SRL, către dl Mihai Ghimpu, preş. interimar al Rep. Moldova //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 noiemb. – P. 2; Timpul de dimineaţă. – 2009. – 26 noiemb.
– P. 5.

5809. Пинчевский, Александр. Оптовый бизнес набирает оборот : о развитии


оптов. бизнеса в условиях кризиса : интервью с президентом холдинга "Elita-5" А.
Пинчевским / записала Ирина Кодряну // Экон. обозрение. – 2009. – 20 нояб. – Р. 13.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


5810. Frunză, Vlad. Încotro merge piaţa strugurilor? / Vlad Frunză // Economist. –
2009. – 25 noiemb. – P. 10.

5811. Внешняя торговля в январе-сентябре 2009 года : [информ. Нац. бюро ста-
тистики Респ. Молдова] // Экон. обозрение. – 2009. – 13 нояб. – Р. 28.

5812. Лами, Паскаль. На пути выхода из кризиса : [ст. ген. дир. Всемир. торг.
орг.] / Паскаль Лами // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. – Р. 20.

339.7 Finanţe internaţionale


5813. Krkoşka, Libor. Majorarea tarifelor a fost recomandată?! În sectorul transpor-
turilor, energetic şi municipal se vor implementa proiecte noi : [interviu cu L. Krkoşka, con-
ducător al reprezentanţei mold. a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare] /
consemnare : Marina Ţurcan // Comunistul. – 2009. – 6 noiemb. – P. 10.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5814. Джеймс, Гарольд. Новый денежно-кредитный беспорядок : [ст. проф. в


Принстон. ун-те] / Гарольд Джеймс // Экон. обозрение. – 2009. – 13 нояб. – Р. 20.

5815. Огородников, Михаил. Мы и мировая финансовая система / Михаил


Огородников // Кишин. обозреватель. – 2009. – 12 нояб. – Р. 6.

5816. Рогофф, Кеннет. Великое сокращение 2008-2009 годов : [аспекты миров.


фин. кризиса : ст. проф. Гарвард. ун-та] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2009. –
6 нояб. – Р. 20.

5817. Родрик, Дэни. МВФ нуждается в новых идеях относительно контроля ка-
питалов : [ст. проф. в Шк. гос. упр. им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвард. ун-те] / Дэни
Родрик // Экон. обозрение. – 2009. – 20 нояб. – Р. 20.

5818. Стросс-Кан, Доминик. Советы от МВФ : [по поводу обращения главы Ме-
ждунар. Валют. фонда к его членам] / Доминик Стросс-Кан // Экон. обозрение. – 2009.
– 27 нояб. – Р. 17.

5819. Такий, Александр. Необходимая поддержка МВФ : [по поводу использо-


вания кредитов Междунар. Валют. Фонда] / Александр Такий // Экон. обозрение. –
2009. – 6 нояб. – Р. 4.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


5820. Preaşcă, Ion. Datoriile Transnistriei – subiect de discuţii între guvernul Moldo-
vei şi Gazprom / Ion Preaşcă, Ludmila Kovali // Economist. – 2009. – 25 noiemb. – P. 11.

5821. Берглоф, Эрик. Переходный период во время кризиса? : [ст. ст. экономи-
ста Европ. банка реконструкции и развития] / Эрик Берглоф // Экон. обозрение. – 2009.
– 6 нояб. – Р. 20.

5822. Калак, Дмитрий. Сальдо меньше, проблем больше : [по поводу итогов
внеш. торговли Молдовы за 9 мес. 2009 г.] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009.
– 13 нояб. – Р. 8.

5823. Обухович, Александр. Чем чревато близкое будущее? : [по поводу гло-
бал. кризиса : перепеч. из "Промышленных ведомостей", Минск] / Александр Обухо-
вич // Коммерсант plus. – 2009. – 13 нояб. – Р. 15.

5824. Сорос, Джордж. Новая мировая архитектура : [ст. пред. Фонда Сороса и
Ин-та "Свободное общество"] / Джордж Сорос // Экон. обозрение. – 2009. – 13 нояб. –
Р. 21.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5825. Спенс, Майкл. Как избежать ловушки с ископаемым топливом : [ст. проф.
Стэнфорд. ун-та] / Майкл Спенс // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. – Р. 20.

5826. Шиллер, Роберт. А было ли выздоровление : [проблемы развития миров.


экономики : ст. проф. Йел. ун-та] / Роберт Шиллер // Экон. обозрение. – 2009. – 20
нояб. – Р. 20.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
5827. Allen, Steven. "Vorbind la general, drepturile copilului sînt respectate în RM" :
[interviu cu S. Allen, Dir. Regional UNICEF pentru Europa Centrală şi est, şi CSI] / consem-
nare : Inga Lachi // Moldova suverană. – 2009. – 27 noiemb.

5828. Allen, Steven. Respectarea drepturilor copilului ar putea apropia Republica


Moldova de UE : interviu cu S. Allen, Dir. Regional UNICEF pentru Europa Centrală şi de
Est şi statele CSI // Săptămîna. – 2009. – 27 noiemb. – P. 10.

5829. Surdu, Ion. Totul despre Micul Trafic la Frontieră : [pe marginea Acordului,
semnat la 13 noiemb. 2009] / Ion Surdu // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. –
Noiemb. (Nr 8). – P. 20. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


5830. Asociaţia Juriştilor Creştin Democraţi. Iniţiativele AIE pun în pericol funcţio-
narea instituţiilor democratice : apel al Asoc. Juriştilor Creştin Democraţi către inst. europe-
ne // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 6 noiemb. – P. 3. – Semnat : Radu Buzilă.

5831. Bogatu, Petru. O nouă constituţie sau o nouă republică? / Petru Bogatu // Jur-
nal de Chişinău. – 2009. – 20 noiemb. – P. 7.

5832. Cârlan, Gheorghe. La vremuri noi – legi noi (1) : modificarea actualei Constitu-
ţii sau adoptarea unei noi legi fundamentale : [art. fostului deputat în Parlamentul Rep. Mol-
dova] / Gheorghe Cârlan // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 noiemb. – P. 15.

5833. Efrim, Oleg. Oleg Efrim : "Avem mult de lucru fiindcă există multă nedreptate
în societate" : [interviu cu avocatul parlamentar] / consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 2 noiemb. – P. 4.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5834. Panţâru, Tudor. Cetăţenie română, în cinci luni : [pe marginea modificărilor
Legii cetăţeniei române : interviu cu T. Panţâru, deputat în Parlamentul României] / con-
semnare : Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 6 noiemb. – P. 10.

5835. Popa, Victor. IDIS "Viitorul": Doar reformarea constituţională poate stăvili criza
politică din Republica Moldova" : [pe marginea studiului "Reforma constituţională: imperativ
al timpului" : interviu cu V. Popa, prof. univ., aut. studiului] // Dreptul. – 2009. – 20 noiemb. –
P. 3.

5836. Strâmbeanu, Lilia. (ne)Respectarea drepturilor omului în perioada postelecto-


rală : (6 apr. – 1 iul. 2009) / Lilia Strâmbeanu // Dreptul. – 2009. – 13 noiemb. – P. 3.

5837. Strâmbeanu, Lilia. Respectarea drepturilor omului: fără progrese evidente :


[pe marginea rap. Asoc. Promo-Lex " Drepturile omului în Moldova 2007-2008"] / Lilia
Strâmbeanu // Dreptul. – 2009. – 27 noiemb. – P. 3.

5838. Vaculovschi, Ghenadie. De ce sunt puse în discuţie bazele statului? /


Ghenadie Vaculovschi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 20 noiemb. – P. 4.

5839. Гуцу, Анатолий. Анатолий Гуцу : "Политики забывают свои обещания,


пацифисты свои убуждения – никогда!" : [интервью с лидером Междунар. правозащит.
Ассоц. "Пацифизм без границ"] / записал Вячеслав Бородаев // Эксперт новостей. –
2009. – 6 нояб. – Р. 8.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


5840. Burea, Irina. Abordări privind fenomenul corupţiei în Republica Moldova : [pe
marginea "mesei rotunde" "Remedii penale pentru acţiuni de tortură sau alte tratamente şi
pedepse inumane şi degradante"] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 13 noiemb. – P. 5.

5841. Chetraru, Viorel. Corupţia la scanat : interviu cu V. Chetraru, dir. Centrului


pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei / pentru conformitate : Aneta Grosu //
Ziarul de gardă. – 2009. – 19 noiemb. – P. 16-17.

5842. Eţco, Tatiana. Corupţia : evoluţii sau involuţii? : [pe marginea studiului Asoc.
pentru Democraţie Participativă ADEPT, semnat de către Cristina Cojocaru] / Tatiana Eţco
// Ziarul de gardă. – 2009. – 5 noiemb. – P. 18.

5843. Investigarea dosarelor de tortură, în vizorul experţilor şi autorităţilor : [materiale


prez. în cadrul mesei rotunde "Remedii penale pentru acţiuni de tortură sau alte tratamente
şi pedepse inumane şi degradante", 29 oct. 2009, Chişinău] / consemnare : Valentina Baciu
// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 13 noiemb. – P. 12 ; Ziarul de gardă. – 2009. – 12 noiemb.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

– P. 12. – (Supl. "Obiectiv", nr. 30). – Cuprins : "Împreună vom găsi remedii pentru preveni-
rea şi eradicarea torturii" / Anatolie Munteanu; "În Marea Britanie în doar 3% din dosarele
Ombudsmanului s-a refuzat investigarea penală" / Doina Ioana Străisteanu; "Vom investiga
obiectiv fiecare caz de tortură" / Eduard Harunjen; "Ministrul de Interne doreşte să combată
tortura" / Valeriu Cerba; "Ar fi bine să ţinem cont de condamnările R. Moldova la CEDO" /
Raisa Botezatu; "Există suficiente argumente pentru a restructura procuratura" / Iulian
Rusu.

5844. Jitraş, Dinu. Spovedania martorului dispărut : [interviu cu D. Jitraş, martor-


cheie în dosarul pe marginea răpirii deputatului Vlad Cubreacov] / interviu realizat de Maria-
na Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 20 noiemb. – P. 4.

5845. Lupaşcu, Tatiana. Victimele torturii au nevoie de susţinerea comunităţii : [pe


marginea lucr. conf. intern. "Victimele torturii: documentarea medicală, accesul la justiţie şi
reabilitarea", 13 noiemb. 2009, Chişinău] / Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2009. – 18
noiemb. – P. 3.

5846. Melinti, Dumitru. Femeia ca actor principal într-o zonă a riscurilor : [despre tra-
ficul de fiinţe umane] / Dumitru Melinti // Moldova suverană. – 2009. – 19 noiemb.

5847. Nowak, Manfred. "R. Moldova are nevoie de un Plan Naţional de Prevenire a
Torturii" : interviu cu M. Nowak, Raportorul Special al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru
tortură şi alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă / interviu
de Irina Lazur // Ziarul de gardă. – 2009. – 12 noiemb. – P. 13; Jurnal de Chişinău. – 2009.
– 13 noiemb. – P. 13. – (Supl. "Obiectiv", nr. 30).

5848. Oboroceanu, Ion. În condiţiile asistenţei internaţionale, nu avem un mecanism


de aplicare a legii anti-violenţă în familie : [interviu cu I. Oboroceanu, preş. Centrului de
drept, Căuşeni] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 27 noiemb.
– P. 26.

5849. Olaru, Angelina. Abuzuri fizice şi sexuale ... cât vom tăcea? / Angelina Olaru //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 27 noiemb. – P. 26.

5850. Popovici, Ludmila. Din "Coridorul morţii" spre "Coridorul vieţii" : interviu cu L.
Popovici, dir. Centrului de reabilitare a victimelor Torturii "

5851. Strâmbeanu, Lilia. Corupţia – pe locul 5 în lista preocupărilor majore ale popu-
laţiei : [pe marginea studiului Asoc. pentru Democraţie Participativă ADEPT ""Eficienţa poli-
ticilor şi acţiunilor anticorupţie în contextul Planului de Acţiuni UE – Rep. Moldova"] / Lilia
Strâmbeanu // Dreptul. – 2009. – 6 noiemb. – P. 3.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5852. Strâmbeanu, Lilia. "Tortura – spaima ce zdruncină maşinăria omenească" :


[pe marginea lucr. forumului "Tortura – spaima care zdruncină maşinăria omenească"] / Lilia
Strâmbeanu // Dreptul. – 2009. – 20 noiemb. – P. 3.

5853. Литвиненко, Анна. На перекрестке двух дорог : нелегальная миграция и


торговля людьми / Анна Литвиненко // Молд. ведомости. – 2009. – 6 нояб. – Р. 4.

5854. Павленко, Татьяна. Потерпевшие должны знать свои права : [интервью с


прокурором службы поддержания обвинения в Аппелляц. палате Кишинэу Т. Павле н-
ко] / записала Анна Литвиненко // Молд. ведомости. – 2009. – 20 нояб. – Р. 4.

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
5855. Palamarciuc, Vladimir. Interdicţia judecătorilor, avocaţilor, notarilor, procurori-
lor şi executorilor judecătoreşti de a dobândi drepturi litigioase / Vladimir Palamarciuc //
Dreptul. – 2009. – 6 noiemb. – P. 4.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


5856. Nagacevschi, Vitalie. Dacă sunt urme de Papuc ...: [privind evenimentele din
7 apr. 2009 : interviu cu avocatul V. Nagacevschi, membru al Comisiei Juridice pentru Nu-
miri şi Imunităţi] / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2009. – 12 noiemb.
– P. 16-17.

5857. Козак, Игорь. Специализированное правосудие: за и против : [по поводу


приоритет. реформ в обл. юстиции] / Игорь Козак // Кишин. обозреватель. – 2009. – 19
нояб. – Р. 4.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
5858. Berilă, Valeriu. Cu cabinetul Filat avem o conlucrare mai bună decât cu fosta
guvernare : interviu cu V. Berilă, preş. raionului Ştefan Vodă / a consemnat Sergiu
Praporşcic // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 20 noiemb. – P. 4.

5859. Botnariuc, Gheorghe. Prin disciplină şi responsabilitate pot fi evitate situaţii


dintre cele mai dramatice : interviu cu Gh. Botnariuc, şef al Dir. Poliţiei Rutiere a Min. Aface-
rilor Interne din Rep. Moldova / consemnare : Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2009. –
13 noiemb. – P. 12.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5860. Formuzal, Mihail. "Este o adevărată ruşine pentru Moldova ca timp de 15 ani
să nu aloce nici un leu pentru studierea limbii de stat" : despre lb. rom. şi cea găgăuză :
interviu cu M. Formuzal, guvernator al UTA Găgăuzia / pentru conformitate : Vlad
Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 6 noiemb. – P. 4.

5861. Онофрийчук, Юрий. Человек не со стороны : [интервью с примаром г.


Вадул-луй Водэ Ю. Онофрийчук] / беседовала Елена Литовцева // Кишин. новости. –
2009. – 6 нояб. – Р. 4.

5862. Павлов, Валерий. Валерий Павлов : "Нас ждут трудные времена" : [ин-
тервью с пред. фракции коммунистов кишин. муницип. совета] / беседовала Ирина
Мазурян // Кишин. новости. – 2009. – 13 нояб. – Р. 4.

5863. Формузал, Михаил. 1000 дней : из докл. башкана АТО Гагаузия о продел.
работе Исполн. Ком. за период 1000 дней / Михаил Формузал // Экон. обозрение. –
2009. – 13 нояб. – Р. 18.

5864. Формузал, Михаил. Михаил Формузал : "Опасно принимать законы в ин-


тересах одной политической партии" : [интервью с башканом АТО Гагаузия] / записал
Игнат Валиков // Молд. ведомости. – 2009. – 27 нояб. – Р. 2.

5865. Харламенко, Анна. Анна Харламенко : "Парламенту Молдовы нужно


взять пример с Народного собрания Гагаузии" : [интервью с пред. Нар. Собрания Га-
гаузии] / записал Игнат Валиков // Молд. ведомости. – 2009. – 25 нояб.

5866. Яниогло, Валерий. Валерий Яниогло : "Дискуссии о сильной автономии


требуют практического воплощения" : [по поводу междунар. конф. "Пятнадцать лет
АТО Гагауз ЕРИ. Реалии и перспективы" : интервью перв. зам. главы гагауз. автоно-
мии агентству "Ника-пресс"] // Коммерсант plus. – 2009. – 20 нояб. – Р. 6.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


5867. Крамник, Илья. Александр Суворов – полководец, опередивший век : [280
лет со дня рождения рус. полководца] / Илья Крамник // Независимая Молдова. –
2009. – 26 нояб.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
5868. Buliga, Valentina. "Vom asigura creşterea pensiei medii" : interviu cu V.
Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei / interviu realizat de Liuba Şevciuc //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 6 noiemb. – P. 8.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5869. Siliţcaia, Natalia. Orfanii sociali – o tragedie naţională : [studiu efectuat în ca-
drul Centrului de Investigaţii Jurnalistice] / Natalia Siliţcaia // Vocea poporului. – 2009. – 13
noiemb. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

5870. Цеслюк, Мария. Трудно представить беду большую : по поводу Между-


нар. дня слепых / Мария Цеслюк // Независимая Молдова. – 2009. – 12 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 5946)

368 Asigurări
5871. Lăcătuş, Ion. Procesul de despăgubire este cartea de vizită a unui asigurător /
Ion Lăcătuş // Economist. – 2009. – 11 noiemb. – P. 9.

5872. Коваленко, Ирина. Запас прочности страховой медицины / Ирина Кова-


ленко // Экон. обозрение. – 2009. – 13 нояб. – Р. 16.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
5873. Bumbu, Ion. Ecologizarea sistemului educaţional : [pe marginea lucr. Congre-
sului Intern. al catedrelor UNESCO în cadrul Deceniului ONU (2005-2014) "Învăţământul în
scopul dezvoltării durabile", 17-19 sept. 2009, Hanti-Mansiisk, Federaţia Rusă] / Ion Bumbu
// Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 13; 21 noiemb. – P. 5.

5874. Calamanciuc, Gheorghe. Ce facem cu antiromânismul din şcoli, dle Guvern? /


Gheorghe Calamanciuc // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 2.

5875. Cojocaru, Tudor. Viziune de sistem (4-6) : [gândiri manageriale moderne în


sistemul educaţional] / Tudor Cojocaru // Univers pedagogic pro. – 2009. – 5, 12, 26
noiemb. – P. 2. – Contin. Începutul :15 oct.

5876. Curtescu, Tamara. Perspectiva europeană : prilej pentru meditaţie : [pe margi-
nea stagiului de formare, organizat de Consiliul Europei la Bad Wildbad, Germania] /
Tamara Curtescu // Făclia. – 2009. – 28 noiemb. – P. 3.

5877. Florea, Viorica. Laborator de formare a personalităţilor : [aspecte ale procesu-


lui educaţional în sistemul extraşcolar] / Viorica Florea // Univers pedagogic pro. – 2009. – 5
noiemb. – P. 5.

5878. Gorincioi, Valeriu. Câteva repere pentru optimizarea sistemului educaţional /


Valeriu Gorincioi // Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 6.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5879. Leu, Ion. Învăţământul şi valorile creştine : [pe marginea cărţii "Educaţie. Cre-
dinţă. Umanism" de Virgil Mândâcanu. – Ch. : S.n., 2009] / Ion Leu // Florile dalbe. – 2009. –
12 noiemb. – P. 2.

5880. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Contextul epocii Renaşterii : [aspecte educaţiona-


le] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 19 noiemb. – P. 2.

5881. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Umanismul renascentin din afara Italiei : [aspecte


educaţionale] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 26 noiemb. –
P. 4.

5882. Porubin, Natalia. O ţară care produce analfabeţi : [şcolarizarea copiilor : mate-
rial al Centrului de Investigaţii Jurnalistice] / Natalia Porubin // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 6 noiemb. – P. 24, 27.

5883. Republica Moldova. Guvernul. Hotărâre cu privire la Proiectul-pilot privind fi-


nanţarea în baza de formulă a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, finanţa-
te din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale // Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 2.

5884. Ţurcanu, Nicolae. Omul fără memorie : [aspecte educaţionale] / Nicolae


Ţurcanu // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 3.

5885. Порубин, Наталья. Система образования или генератор безграмотности?


: [проблемы охвата детей школ. образованием] / Наталья Порубин // Молд. ведомо-
сти. – 2009. – 17 нояб.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


5886. Achiruş, Maria. Teze semestriale : [din experienţa prof. de geografie de la Li-
ceul Teoretic "Ştefan cel Mare", Carabetovca, Basarabeasca] / Maria Achiruş // Făclia. –
2009. – 14 noiemb. – P. 10.

5887. Airini, Constantin. Evaluarea la fizică utilizând calculatorul : [din experienţa


prof. de la Liceul Teoretic Balatina, raionul Glodeni] / Constantin Airini // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 26 noiemb. – P. 6.

5888. Albu, Ion. De la teorie la practică : [din experienţa prof. de fizică de la Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu", Drochia] / Ion Albu // Făclia. – 2009. – 21 noiemb. – P. 12.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5889. Bejenari, Zinaida. Înflorirea şi polenizarea : [proiect didactic, cl. a 7-a : din ex-
perienţa prof. de la Liceul Teoretic Beleavinţi, Briceni] / Zinaida Bejenari // Univers pedago-
gic pro. – 2009. – 19 noiemb. – P. 6.

5890. Bejenari, Zinaida. Metode didactice folosite în cadrul orelor de biologie : [din
experienţa prof. de la Liceul Teoretic Beleavinţi, Briceni] / Zinaida Bejenari // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 5 noiemb. – P. 6.

5891. Bejenari, Zinaida. "Tinere talente" : [scenariu didactic : din experienţa prof. de
biologie de la Liceul Teoretic Beleavinţi, Briceni] / Zinaida Bejenari // Univers pedagogic pro.
– 2009. – 12 noiemb. – P. 4.

5892. Buceaţchi, Iurie. Dezvoltarea creativităţii la orele de educaţie tehnologică –


succesul zilei de mâine : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Univers LIONS", mun.
Chişinău] / Iurie Buceaţchi // Univers pedagogic pro. – 2009. – 12 noiemb. – P. 6.

5893. Cantemir, Grigore. Din metodologia însuşirii normelor ortoepice : [aprofunda-


rea cunoştinţelor lingvistice la elevi] / Grigore Cantemir // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P.
14.

5894. Comarniţchi, Daniela. Unităţile frazeologice – sclipiri stelare ale spiritualităţii


româneşti : [din experienţa prof. din satul Târnova, raionul Edineţ] / Daniela Comarniţchi //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 12 noiemb. – P. 4-5.

5895. Nicorici, Maria. Învăţarea eficientă la biologie / Maria Nicorici // Făclia. – 2009.
– 21 noiemb. – P. 10.

5896. Pascari, Tatiana. Evaluarea formativă – barometrul învăţării : [din experienţa


prof. de chimie şi biologie de la Liceul Teoretic "Alecu Russo", Cojuşna, Străşeni] / Tatiana
Pascari // Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 10.

5897. Pascari, Tatiana. Motivarea la chimie şi biologie : [din experienţa prof. de la Li-
ceul Teoretic "Alecu Russo", Cojuşna, Străşeni] / Tatiana Pascari // Făclia. – 2009. – 21
noiemb. – P. 12.

5898. Pavlov, Zinaida. Dezvoltarea memoriei vizuale şi a imaginaţiei creative a elevi-


lor : [din experienţa prof. de educaţie plastică de la Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun. Chi-
şinău] / Zinaida Pavlov // Univers pedagogic pro. – 2009. – 26 noiemb. – P. 5.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5899. Pavlov, Zinaida. Tehnici artistico-plastice netradiţionale : [din experienţa prof.


de la Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Zinaida Pavlov // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 19 noiemb. – P. 6.

5900. Scutaru, Victoria. Jocul de rol şi "Debate" la lecţiile de istorie : [din experienţa
prof. de la Liceul Republ. cu Profil Real, mun. Chişinău] / Victoria Scutaru // Făclia. – 2009.
– 14 noiemb. – P. 14.

5901. Vasiliu, Gheorghe. Triunghiul lui pascal : [din experienţa prof. de la Liceul Teo-
retic Horodişte, Călăraşi] / Gheorghe Vasiliu // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 15.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


5902. Babuc, Tatiana. Conotaţiile sintagmei "liceu de elită" sau ... Existenţa întru cul-
tură începe din anii de şcoală : [pe marginea art. "Liceul de elită "Mircea Eliade" nu mai
există" de Valeriu Dulgheru, publ. în "Lit. şi arta", 15 oct. 2009] / Tatiana Babuc, Veronica
Postolachi // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 8.

5903. Barbus, Ludmila. Liceul Teoretic "Svetoci" la 10 ani : [interviu cu L. Barbus,


dir. Liceului, mun. Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 19 noiemb. – P. 5.

5904. Bălţatu, Tamara. Sunteţi un profesor creativ? : [despre activitatea Liceului Teo-
retic "Liviu Deleanu", mun. Chişinău] / Tamara Bălţatu, Zinaida Chiosa // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 19 noiemb. – P. 7.

5905. Bendas, Mihai. Continuitatea între ciclul primar şi gimnazial – premisa succe-
sului întregului colectiv : [despre activitatea Liceului Teoretic "Miguel de Cervantes" din
mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 9.

5906. Blaja, Olga. Învăţăm să memorizăm corect : [proces valabil pentru mai multe
obicte] / Olga Blaja // Univers pedagogic pro. – 2009. – 26 noiemb. – P. 5.

5907. Brunchi, Cristina. Grupul şcolar – factor socio-educativ / Cristina Brunchi //


Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 7.

5908. Cazacu, Nicolae. Liceul "Ion Creangă", în faţa celei de-a treia desfiinţări ...:
[din oraşul Bălţi] / Nicolae Cazacu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 noiemb. – P. 26.

5909. Constantinov, Natalia. Liceul Teoretic Doroţcaia – promotorul educaţiei inclu-


zive: [r-nul Dubăsari] / Natalia Constantinov // Univers pedagogic pro. – 2009. – 26 noiemb.
– P. 7.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5910. Curtescu-Marinciuc, Tamara. Dimensiunea europeană a educaţiei : [pe mar-


ginea participării la trainingul "Educaţie, cultură, patrimoniu, tineret şi sport", secţia "Dimen-
siunea europeană a educaţiei" a Consiliului Europei, Bad Widbad, Germania] / Tamara
Curtescu-Marinciuc // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 1, 4.

5911. Filip, Elena. O experienţă avansată ne-o pot oferi numai profesioniştii : [interviu
cu E. Filip, dir. adjunct la Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare", oraşul Drochia] / consemnare :
Vera Flocea // Univers pedagogic pro. – 2009. – 19 noiemb. – P. 7.

5912. Gheorghiţă, Ana. Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" la 80 de ani : [in-
terviu cu A. Gheorghiţă, dir. liceului, mun. Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 19
noiemb. – P. 4.

5913. Gorincioi, Tamara. Liceul "Principesa Natalia Dadiani" la răscruce de milenii :


[din mun. Chişinău] / Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 6 noiemb. – P. 6.

5914. Guţu, Maia. "Liberate şi libertinism" : oră educativă, cl. a 10-a / Maia Guţu //
Făclia. – 2009. – 21 noiemb. – P. 7.

5915. Hodorogea, Maria. Batem clopotele pentru un mod de viaţă sănătos : [practi-
carea sportului] / Maria Hodorogea // Univers pedagogic pro. – 2009. – 5 noiemb. – P. 6.

5916. Iachim, Ion. Purtătorul de drapel nu capitulează : [despre activitatea Liceului


"Lucian Blaga" din Tiraspol] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 12 noiemb. – P.
3.

5917. Istrate, Svetlana. Povestea ghiocelului neînfricat : [scenariu de poveste pentru


cl. muzicale de la liceul "George Meniuc", Chişinău] / Svetlana Istrate // Făclia. – 2009. – 21
noiemb. – P. 13.

5918. Iurco, Valentina. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" la 20 de ani : [interviu cu V.


Iurco, dir. Liceului, mun. Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 19 noiemb. – P. 4.

5919. Malcoci, Virginia. Destăinuirile unui pedagog / Virginia Malcoci // Lit. şi arta. –
2009. – 19 noiemb. – P. 8.

5920. Ministerul Educaţiei a elaborat o nouă metodologie de desfăşurare a BAC-ului


// Făclia. – 2009. – 21 noiemb. – P. 2.

5921. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. "Gripa pune la încercare capacitatea noastră


de a ne concentra asupra esenţialului" : [în inst. de învăţământ preuniv. : interviu cu T.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău] //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 19 noiemb. – P. 5.

5922. Nasu, Ilie. Şcoli de circumscripţie? De ce nu? / Ilie Nasu // Făclia. – 2009. – 7
noiemb. – P. 5.

5923. Pavlov, Zinaida. Evaluarea în cadrul orelor de educaţie plastică : [din experi-
enţa prof. de la Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Zinaida Pavlov // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 12 noiemb. – P. 6.

5924. Petrov, Polina. Realizări şi probleme : [despre activitatea inst. de învăţământ


din raionul Basarabeasca : art. şefului Dir. Gen. Învăţământ, Tineret şi Sport] / Polina Petrov
// Univers pedagogic pro. – 2009. – 26 noiemb. – P. 2.

5925. Pîrnău, Ion. Teste sau examene? : [probe de evaluare] / Ion Pîrnău // Făclia. –
2009. – 7 noiemb. – P. 6.

5926. Primul înalt cavaler al şcolii : [despre activitatea lui Aurelian Silvestru, dir. al Li-
ceului de Creativitate şi Inventică "Prometeu – Prim"] / Viorel Mihail [et al.] // Făclia. – 2009.
– 14 noiemb. – P. 3.

5927. Raileanu, Anatol. Şcoala de pe Valea Cudacului : [despre activitatea Liceului


Teoretic "Mihai Eminescu" din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca] / Anatol Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 26 noiemb. – P. 1-2.

5928. Republica Moldova. Preşedintele interimar (2009 - ...; Mihai Ghimpu ). De-
cret privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Aurelian Silvestru : [dir. al Liceului de
Creativitate şi Inventică "Prometeu – Prim"] // Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 3.

5929. Stoica, Valentina. Această harnică albinuţă ... : [despre activitatea Larisei Ar-
gint, prof. de educaţie muz. la Gimnaziul din Cârpeşti, Cantemir] / Valentina Stoica // Făclia.
– 2009. – 14 noiemb. – P. 13.

5930. Toderaşcu, Ştefan. Instruirea antreprenorială – o necesitate sau un moft? : [pe


marginea proiectului realizat la Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" din or. Căuşeni] / Ştefan
Toderaşcu // Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 15.

5931. Tonu, Valentina. Tânărul specialist – model al educatorului pe care l-a preferat
/ Valentina Tonu // Făclia. – 2009. – 28 noiemb. – P. 1-2.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5932. Voinu, S. De ce liceu clasic? / S. Voinu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 12


noiemb. – P. 5.

5933. Vorotneac, Elena. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" – 20 de ani sub semnul cali-
tăţii : [din mun. Chişinău] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 11. – Cuprins
: Valentina Iurco – pedagog şi manager înnăscut; Talente tot unul şi unul; Uniţi prin credinţă
şi dragoste.

5934. Vorotneac, Elena. Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" la răscruce de


secole şi milenii : [mun. Chişinău] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 8.

5935. Vrânceanu, Ion. Schimb de experienţă între colegi : [pe marginea vizitei de
documentare în or. Braşov, România, a pedagogilor din mun. Chişinău] / Ion Vrânceanu,
Vera Pşeneac, Viorica Pelivan // Capitala. – 2009. – 18 noiemb. – P. 7.

5936. Яцко, Алла. Шаг за шагом к толерантности : [из опыта сред. шк. Nr. 15,
мун. Бэлць] / Алла Яцко // Făclia. – 2009. – 28 noiemb. – P. 7.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


5937. Batrîncea, Tatiana. Cum abordăm relaţiile cu familia? : [din experienţa şc. pri-
mare din Criuleni] / Tatiana Batrîncea // Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 14.

5938. Bendas, Mihai. Continuitatea în procesul de şcolarizare a copiilor : [ activitatea


inst. preşcolare nr. 210 "Spiriduş" din mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2009. – 28
noiemb. – P. 4-5.

5939. Bendas, Mihai. Dimensiunile educaţiei în contextul unui parteneriat extins :


[despre experienţa inst. de educaţie preşcolară nr. 183, mun. Chişinău] / Mihai Bendas //
Făclia. – 2009. – 21 noiemb. – P. 9.

5940. Burlacu, Emilia. Aspecte ale realizării conflictelor în lucrul cu elevii mici şi pă-
rinţii / Emilia Burlacu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 5 noiemb. – P. 6.

5941. Furdui, Larisa. Ajutor la matematică : [scenetă didactică : din experienţa edu-
catoarei de la grădiniţa nr. 150] / Larisa Furdui // Univers pedagogic pro. – 2009. – 5
noiemb. – P. 7.

5942. Hodorogea, Maria. Cultura fizică în clasele primare / Maria Hodorogea // Uni-
vers pedagogic pro. – 2009. – 12 noiemb. – P. 4.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5943. Istrate, Svetlana. Cântă copiii de vârstă şcolară mică : [jocul în procesul de in-
struire] / Svetlana Istrate // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 7.

5944. Leahu, Galina. Dintr-o lume minunată Fir cu fir – povestea toată : [concurs
"Popas în lumea poveştilor lui P. Ispirescu" : din experienţa prof. de la Şc. primară , or. Că-
lăraşi] / Galina Leahu // Făclia. – 2009. – 21 noiemb. – P. 11.

5945. Panaghiu, Aurelia. Educarea creativităţii în veriga primară / Aurelia Panaghiu


// Univers pedagogic pro. – 2009. – 12 noiemb. – P. 5.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


5946. Porubin, Natalia. Copiii cu dizabilităţi – departe de societate : [despre sistemul
educaţional] / Natalia Porubin // Ziarul de gardă. – 2009. – 26 noiemb. – P. 6-7.

5947. Porubin, Natalia. Drama copiilor cu dizabilităţi : [în sistemul educaţional : stu-
diu în cadrul Centrului de Investigaţii Jurnalistice] / Natalia Porubin // Vocea poporului. –
2009. – 20 noiemb. – P. 6. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 5909)

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, colegii profe-
sionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
5948. Bolboceanu, Ludmila. Ludmila Bolboceanu : "Contează nu fotoliul sau porto-
felul, ci demnitatea. Fotoliul îl schimbi, demnitatea îţi rămâne însă toată viaţa" : [dialog cu
dir. Colegiului de Informatică din mun. Chişinău] / interlocutor : Elena Vorotneac // Făclia. –
2009. – 14 noiemb. – P. 8-9.

5949. Profesor de vocaţie : [omagiu pentru Galina Mîrza, prof. de lb. fr. la Colegiul
Naţ. de Comerţ al ASEM] / Veronica Pîrlea-Conovali, Ludmila Spinei, Eugenia Ciorbă [et al.]
// Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 7.

5950. Raileanu, Anatol. Dreptul de a fi reformat : [despre activitatea Şcolii de meserii


nr. 8 din satul Todireşti, raionul Anenii Noi] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. –
2009. – 5 noiemb. – P. 8.

5951. Spătaru, Valentina. Omagiu unui Om întruchipat în profesia de pedagog : [Te-


odor Darie, dir. adjunct la Şc. profesională nr. 1, mun. Bălţi] / Valentina Spătaru // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 26 noiemb. – P. 6.

5952. Ştempliuc, Victoria. Şcoala auxiliară nr. 7 la 40 de ani : [interviu cu V.


Ştempliuc, dir. Şcolii, mun. Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 19 noiemb. – P. 4.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


5953. Bumbu, Ion. Ecologizarea sistemului educaţional : [cazul Univ. Tehnice din
Moldova] / Ion Bumbu // Făclia. – 2009. – 21 noiemb. – P. 5.

5954. Eţco, Constantin. A fost un om integru... : [in memoriam Leonid Cobâleanschi,


ex-rector al Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Constantin Eţco
// Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 7.

5955. Ghimpu, Andrei. Andrei Ghimpu, profesorul care seamănă lumină : [interviu cu
fostul decan al Fac. de Pedagogie a Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport] / consemnare
: Liliana Cotiujanschi, Mariana Cociu // Sport plus. – 2009. – 24 noiemb. – P. 5.

5956. Jelescu, Petru. Studentul : munca şi studiile. Cât efort îl costă? : [pe marginea
sondajului, realizat de Fac. de Pedagogie a Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă"] / Petru
Jelescu // Făclia. – 2009. – 28 noiemb. – P. 8.

5957. Jitaru, Valentin. Gheorghe Popa – al optulea rector al Universităţii bălţene /


Valentin Jitaru // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 3.

5958. Mândâcanu, V. De ce nu putem avea vreun folos de la procesul de la


Bologna? / V. Mândâcanu // Făclia. – 2009. – 28 noiemb. – P. 7.

5959. Soltan, Petru. Profesorul este Pigmalionul studenţilor : [pe marginea vol. "Pro-
fesorul – maestru" de Virgil Mândâcanu, Ch., Pontos, 2009] / Petru Soltan // Lit. şi arta. –
2009. – 19 noiemb. – P. 8.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
5960. Sărănuţă, Silvia. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală la 120 de
ani / Silvia Sărănuţă // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 7.

398 Folclor
5961. Băieşu, Nicolae. Talentatul folclorist Efim Junghietu : [70 de ani de la naştere]
/ Nicolae Băieşu // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 7.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
5962. Lupaşcu, Tudor. Îl aşteaptă Nistrul... : [in memoriam cercetătorului şi ecologis-
tului Valeriu Ropot] / Tudor Lupaşcu // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 7.

5963. Marin, Tatiana. Pledoarie pentru Parcul Naţional : [adresare prim-vice preş.
Parlamentului Rep. Moldova, Serafim Urecheanu, de către preş. org. teritoriale Ştefan Vo-
dă a Mişcării Ecologiste din Moldova] / Tatiana Marin // Natura. – 2009. – Noiemb. (Nr 11). –
P. 4.

5964. Tarhon, Petru. Parcul dendrologic din Pavlovca : [raionul Briceni] / Petru Tar-
hon // Natura. – 2009. – Noiemb. (Nr 11). – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5624, 5626)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


5965. Ciobanu, Anatol. O carte admirabilă a profesorului Dumitru Batâr – chimist
doctissimimus : [pe marginea vol. ""Anotimpul mărturisirilor: Avatarurile vieţii unui chimist
sau Despre drumul nesfârşit al cunoaşterii" de Dumitru Batâr, Ch., 2009] / Anatol Ciobanu //
Făclia. – 2009. – 21 noiemb. – P. 16.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
5966. Ştefan, Al. Cândva străbunii noştri tratau întâi sufletul şi apoi trupul ... : dialog
cu scriitorul Al. Ştefan, aut. cărţii "Taina venirii omului pe Pământ / interlocutor : Nicolae
Becciu // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 6.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
5967. Бондаренко, Тамара. Pадиационной службе Молдовы – полвека : [интер-
вью с д-ром мед. наук Т. Бондаренко] / беседовал Яков Гуревич // Кишин. новости. –
2009. – 6 нояб. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5872, 5921)

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceu-
tice. Materiale şi utilaje medicale
5968. Atudorei, Vania. Mafia industriei farmaceutice şi minciuna gripei porcine : [ex-
trase din interviul cu V. Atudorei, microbiolog român, dir. Companiei "Sterigen" din Canada,
acordat postului Radio Cluj] // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 27 noiemb. – P. 11.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


5969. Răzlog, Ion. ... o boală cu efecte devastatoare : discuţie cu psihoterapeutul Ion
Răzlog // Pro farmacia. – 2009. – Noiemb. – Dec. (Nr 11/12). – P. 10-11.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
5970. Arusoi, Mihail. "Termocom" ne dă căldură, dar nu ne-o aduce în apartament,
sau De ce locuinţa Dvs. se transformă în frigider, iar a vecinului în saună : [interviu cu M.
Arusoi, dir. comercial al SA "Termocom"] / a intervievat Vlad Loghin // Moldova suverană. –
2009. – 17 noiemb.

5971. Caşcaval, Ion. Apă pură şi plină de viaţă : [pentru aprovizionarea populaţiei
oraşelor cu apă potabilă] / Ion Caşcaval // Capitala. – 2009. – 20 noiemb. – P. 6.

5972. Morii, Vitalie. Vitalie Morii : O companie străină are soluţii pentru datoria de 2
miliarde lei a Termocom-ului : [interviu cu dir. economic al Termocom-ului] / interviu realizat
de Ion Preaşcă // Economist. – 2009. – 18 noiemb. – P. 6.

5973. Казимирович, В. Вопросы экономии тепловой энергии в муниципии Ки-


шиневе / В. Казимирович // Столица=Capitala. – 2009. – 18 нояб. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 5792)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


5974. Marin-Bănică, Andreea. Andreea Marin-Bănică: despre televiziune, familie şi
Republica Moldova : [interviu cu prezentatoarea TV din România] / consemnare : Stela
Dănilă // Apropo magazin. – 2009. – 19 noiemb. – P. 7.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


5975. Ciubotaru, Adrian. "Orice editor trebuie să vadă Frankfurter Buchmesse" :
[despre târgul Intern. de carte de la Frankfurt : interviu cu scriitorul A. Ciubotaru, editor la
ARC] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 6 noiemb. – P. 18.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5976. Roibu, Nicolae. Omul care mişcă lucrurile înainte : [Constantin Andreev, dir.
ed. "Universul", la 70 de ani de la naştere] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2009. –
30 noiemb. – P. 8.

5977. Ungureanu, Lidia. Un suflet bogat şi luminos : [omagiu pentru Galina Cotelea-
Chiorsac, şefă de red. a ed. ASEM] / Lidia Ungureanu // Făclia. – 2009. – 7 noiemb. – P. 7.

5978. Ursache, Silvia. Incursiuni în biografia Editurii "Silvius Libris" şi a fondatorului


acesteia, Silvia Ursache : [interviu cu dir. ed.] // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 4.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
5979. Моисеев, Сергей. Транспортный коллапс в Кишиневе : [по поводу
модификации в сети пассажир. транспорта] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. –
2009. – 13 нояб. – Р. 12.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


5980. Гагауз, Мирон. Железная дорога Молдовы – настоящее и будущее : [ст.
генер. дир. ГП "Ж. д. Молдовы"] / Мирон Гагауз // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. –
Р. 14.

5981. Герцен, Андрей. Метро вовсе не означает "подземка" : о строительстве в


Кишинэу метрополитена. Географические условия Кишинева и окрестностей позво-
ляют развить систему метро : [интервью с науч. сотрудником лаб. геогр. исслед. Ин-та
географии РАН А. Герценом] / записала Светлана Шалберова // Молд. ведомости. –
2009. – 4 нояб.

656.7 Transport aerian


5982. Podcorâtov, Roman. Afacerea "Aeroportul": vizată de Voronin : [interviu cu R.
Podcorâtov, dir. Aeroportului Intern. Chişinău] / interviu realizat de Svetlana Corobceanu //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 noiemb. – P. 8.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


5983. Маценко, Ирина. Монопольный вопрос рекламного рынка / Ирина
Маценко // Экон. обозрение. – 2009. – 27 нояб. – Р. 24.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
5984. Мюир, Анджела. Анджела Мюир: "В Молдове по-особенному проявляет
себя виноград пино" : [интервью с зарубеж. технологом, Masterom of Wine] / интервью
взяла Aнгелина Таран // Экон. обозрение. – 2009. – 20 нояб. – Р. 23.

663.6/.8 Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. gheaţă alimentară
5985. Руснак, Александру. Борьба за рынок минеральной воды в Молдове дос-
тигает апогея : [интервью с генер. дир. компании "Rusnac-MoldAqua" А. Руснак] // Экон.
обозрение. – 2009. – 6 нояб. – Р. 27.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon

5986. Хропотинский, Виктор. Сахар как средство от кризиса : [интервью с дир.


по сырью Sudzucker Moldova В. Хропотинским] / записала Наталья Силицкая // Экс-
перт новостей. – 2009. – 6 нояб. – Р. 6-7.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
5987. Ciocanu, Sergius. Biserica Măzărache reflectă starea dezastruoasă a patri-
moniului istoric din capitală : [interviu cu S. Ciocanu, preş. al ICOMOS Moldova] / consem-
nare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 27 noiemb. – P. 9.

72 ARHITECTURĂ
5988. Босенко, Григорий. Зодчий Валентин Войцеховский : [100 лет со дня ро-
ждения архитектора] / Григорий Босенко // Экон. обозрение. – 2009. – 13 нояб. – Р. 29.

5989. Босенко, Григорий. Зодчий Валентин. Войцеховский : [100 лет со дня ро-
ждения молд. архитектора] / Григорий Босенко // Кишин. обозреватель. – 2009. – 26
нояб. – Р. 14.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

5990. Гросул-Войцеховская, Н. В. Лучший памятник для зодчего – здания, воз-


веденные им : [100 лет со дня рождения молд. архитектора Валентина Войцеховского ]
/ Н. В. Гросул-Войцеховская // Независимая Молдова. – 2009. – 27 нояб. – Р. 17.

73 ARTE PLASTICE
5991. Malcoci, Vitalie. Reper util : [pe marginea studiului monografic "Arhitectura
vernaculară în piatră" de Eugen Băzgu şi Mihai Ursu, Ch., ÎEP Ştiinţa, 2009] / Vitalie
Malcoci // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 6.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


5992. Раевский, Александр. Личинки будущего в склепе настоящего : [интер-
вью с молд. худож. А. Раевским] / записала Аксиния Галкина // Эксперт новостей. –
2009. – 20 нояб. – Р. 7.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


5993. Geslin, Laurent. Cred că Moldova are un potenţial natural major : [interviu cu
L. Geslin, fotograf francez] / a consemnat : Lucian Reniţă // Natura. – 2009. – Noiemb. (Nr
11). – P. 2.
78 MUZICĂ
5994. Bălan, Dan. "În faţa publicului de la Chişinău, am emoţii deosebite" : interviu cu
interpretul D. Bălan / interviu realizat de Victoria Cuşnir // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27
noiemb. – P. 9.

5995. Cazacu, Alexandru. "Noroc" fără noroc ... : [interviu cu chitaristul şi compozito-
rul A. Cazacu la 60 de ani de la naştere] / interlocutor : Vasile Vatamanu // Lit. şi arta. –
2009. – 5 noiemb. – P. 6.

5996. Cazacu, Alexandru. Muzica adevărată nu poate muri : [interviu cu A. Cazacu,


instrumentist] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 13
noiemb. – P. 12.

5997. Gherman, Doiniţa. Muzica poporului nostru este ca o fântână ce nu seacă ni-
ciodată, o infinitate de trăiri şi sentimente" : [interviu cu D. Gherman, interpretă de muzică] /
pentru conformitate : Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 6 noiemb. –
P. 12.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5998. Marin, Eugenia. Trofeul Festivalului-concurs internaţional "Două Inimi Geme-


ne" a rămas la Chişinău : [interviu cu E. Marin, dir. Festivalului] / consemnare : Ecaterina
Deleu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 20 noiemb. – P. 8.

5999. Olaru, Angelina. Doiniţa Gherman, interpreta zbânţuită cu "sufletu-n foc" :


[despre realizările interpretei] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20 noiemb.
– P. 30.

6000. Rouge, Cristy. Cristy Rouge : "Vreau foarte mult ca muzica mea să ajungă în
Europa" : [interviu cu interpreta de estradă din Moldova] / consemnare : Liliana Popuşoi //
Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 20 noiemb. – P. 12.

6001. Sava, Andrei. Publicul preferă şi plăteşte pentru muzica cu care a fost educat :
interviu cu compozitorul A. Sava / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de
vineri. – 2009. – 27 noiemb. – P. 12.

6002. Şura, Mariana. Mariana Şura : Viaţa noastră e cu mai multe examene : [inter-
viu cu interpreta şi prezentatoarea TV] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. – 2009. –
Noiemb. (Nr 11). – P. 6.

6003. Vanica, Mihai. Compozitorul român Mihai Vanica : "Mă leagă totul de Basara-
bia" : [interviu cu compozitorul român] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed.
de vineri. – 2009. – 27 noiemb. – P. 8.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
6004. Olărescu, Dumitru. Vocaţie şi dăruire : [omagiu savantului şi criticului de ci-
nema Ana-Maria Plămădeală] / Dumitru Olărescu, Alexandru Bohanţov // Lit. şi arta. – 2009.
– 5 noiemb. – P. 6.

6005. Scutelnicu, Ana-Felicia. Între ziduri : interviu cu A.-F. Scutelnicu, regizoare /


consemnare : Teodor Ajder // Ziarul de gardă. – 2009. – 12 noiemb. – P. 15.

792 Teatru. Artă scenică


6006. Bulhac, Eleonora. "Potecile..." lui Titus Jucov despre arta păpuşărească : [pe
marginea cărţii "Potecile unui regizor" de Titus Jucov] / Eleonora Bulhac // Lit. şi arta. –
2009. – 26 noiemb. – P. 7.

6007. Cheianu, Constantin. Liberalii şi cultura : [despre situaţia din sistemul teatral] /
Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20 noiemb. – P. 9.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

6008. Jucov, Titus Bogdan. Titus Bogdan Jucov : "Pe o cărare bătătorită, în artă nu
ajungi departe" : [pe marginea vol. "Potecile unui regizor" : interviu cu aut., dir. artistic al
Teatrului Republ. pentru Copii "Licurici"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed.
de vineri. – 2009. – 27 noiemb. – P. 8.

6009. Nofit, Victor. Dramaturgia naţională contemporană pe linia de plutire : interviu


cu V. Nofit, actor la Teatrul "Eugene Ionesco", laureat al Premiului municipal pentru tineret /
consemnare : Ioana Prutean // Capitala. – 2009. – 20 noiemb. – P. 8.

6010. Sainciuc, Glebus. Proiectul Teatrului măştilor a rămas la stadiul de proiect :


[interviu cu G. Sainciuc, maestru în arte] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european :
ed. de vineri. – 2009. – 6 noiemb. – P. 8.

6011. Turea, Larisa. Camertonul teatralităţii : [pe marginea Festivalului Naţ. de Tea-
tru, ed. a 19-a, 2009, Bucureşti] / Larisa Turea // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 noiemb.
– P. 24.

6012. Ţărnă, Dorel. Mofturi neparfumate : [interviu cu D. Ţărnă, dir. al Teatrului "Gin-
ta Latină"] / interlocutor : Pavel Proca // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 6.

6013. Сны и грезы о Галине Улановой : [100 лет со дня рождения балерины] //
Эксперт новостей. – 2009. – 27 нояб. – Р. 19. – Продолж. следует.

6014. Харет, Константин. За чертою кулис : [интервью с актером Рус. Театра


им. А. П. Чехова К. Харет] / записала Валентина Склярова // Молд. ведомости. – 2009.
– 20 нояб. – Р. 6.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc).
6015. Bologan, Viorel. Viorel Bologan : Sper să evoluez strălucit la Cupa Mondială :
[în oraşul Khanty-Mansiisk (Rusia) : interviu cu liderul şahului naţ.] / a consemnat Viorel
Ciobanu // Sport plus. – 2009. – 10 noiemb. – P. 7.

6016. Iordăchescu, Viorel. Viorel Iordăchescu : În Germania am obţinut o victorie


extrem de preţioasă : [la concursul de şah din Bad Wiessee, Germania, 31 oct. – 8 noiemb.
2009 : interviu cu şahistul moldovean] / a consemnat Viorel Ciobanu // Sport plus. – 2009. –
17 noiemb. – P. 5.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


6017. Acsinte, Alexandru. Alexandru Acsinte : Aparentul stil "dizgraţios" al unor mari
atleţi conturează şi mai pregnant eleganţa : [prestigiul femeii în sportul de performanţă :
interviu cu prof. la Univ. din Bacău, România] / a consemnat Ion Alexandrescu // Sport plus.
– 2009. – 10 noiemb. – P. 6-7.

6018. Boldişor, Veronica. Cartea Jocurilor Olimpice la superlativ : [pe marginea vol.
"Cartea Jocurilor Olimpice" de Efim Josanu. – Ch. : Reclama, 2009. – 630 p.] / Veronica
Boldişor // Lit. şi arta. – 2009. – 19 noiemb. – P. 7.

6019. Loghin, Andrei. "Cartea Jocurilor Olimpice" – o lucrare enciclopedică, funda-


mentală : [pe marginea cărţii cu acelaşi tit. de Efim Josanu. – Ch.: Reclama, 2009. – 630 p.
] / Andrei Loghin // Sport plus. – 2009. – 24 noiemb. – P. 10.

6020. Loghin, Andrei. "Cartea Jocurilor Olimpice" – un ghid prin istoria sportului din
antichitate şi până în prezent : [pe marginea vol.. "Cartea Jocurilor Olimpice" de Efim
Josanu. – Ch. : Reclama, 2009. – 630 p. ] / Andrei Loghin // Timpul de dimineaţă. – 2009. –
20 noiemb. – P. 31.

6021. Mandorlini, Andrea. Andrea Mandorlini este noul antrenor al echipei CFR
1907 Cluj! : [interviu cu antrenorul] / consemnare : Ion Gnatiuc // Sport plus. – 2009. – 17
noiemb. – P. 15.

6022. Mereacre, Dan. Dan Mereacre : "Dacă munceşti mult, ai şi rezultate" : [interviu
cu luptătorul de kurash din Rep. Moldova] / a dialogat Andrei Prodan // Sport plus. – 2009. –
10 noiemb. – P. 10.

6023. Гросу, Аурел. Молдавский боулинг–дело семейное? : [интервью с молд.


тренером А. Гроссу] / записал Алекс Аглаюн // Молд. ведомости. – 2009. – 27 нояб. –
Р. 5.

6024. Кадук, Петру. Петру Кадук : "Туманный Альбион уже близок" : [интервью с
засл. тренером Молдовы] / записал Максим Банару // Молд. ведомости. – 2009. – 6
нояб. – Р. 6.

6025. Чобану, Эдуард. Кишинев заслуживает иметь Дворец спорта. Федерация


хоккея намерена построить ледовую арену / Эдуард Чобану // Молд. ведомости. –
2009. – 20 нояб. – Р. 5.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

6026. Чобану, Эдуард. Семь минут, которые потрясли гандбольную Молдову :


[о чемпионате Европы среди малых стран Challenge Trophy] / Эдуард Чобану // Молд.
ведомости. – 2009. – 6 нояб. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
6027. Voinescu, Sever. Limbile noastre : [rolul limbilor : art. analistului român] / Se-
ver Voinescu // Săptămîna. – 2009. – 20 noiemb. – P. 3.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
6028. Filologia modernă: realizări şi perspective în context european : [pe marginea
Colocviului Intern. "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Limbă,
limbaj, vorbire", ed. A 3-a : în memoriam acad. Silviu Berejan şi a poetului Grigore Vieru] /
consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 13 noiemb. – P. 5. – Cuprins : Limba
moldovenească este o construcţie politică : [interviu cu Klaus Bochmann, lingvist din Ger-
mania]; Limba română este miracolul care ne uneşte : [interviu cu Iulia Mărgărit, cercetător
de dialectologie de la Inst. de Lingvistică a Acad. Române].

6029. Soltan, Petru. Marele sclav al limbii române în Basarabia : [omagiu academici-
anului Anatol Ciobanu] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5673, 5894-95)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.134.3(81) Literatură braziliană
6030. Coelho, Paulo. Alte forme ale iubirii: Philos şi Agape : [povestire] / Paulo
Coelho // Săptămîna. – 2009. – 13 noiemb. – P. 14.

821.135.1 Literatură română


6031. Andriţoiu, Alexandru. Numai cântând ... : [versuri] / Alexandru Andriţoiu //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 noiemb. – P. 32.

6032. Arghezi, Tudor. Flori de mucigai : [versuri] / Tudor Arghezi // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 20 noiemb. – P. 32.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6033. Blaga, Lucian. Aforisme şi însemnări (5-7) / Lucian Blaga // Florile dalbe. –
2009. – 12, 19, 26 noiemb. – P. 3. – Art. 1 : 8 oct.

6034. Catrene buzoiene, ecouri transnistrene : [epigrame] // Timpul satiric. – 2009. –


6 noiemb. – P. 16. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă).– Cuprins : Vegetală / Constan-
tin Deneş; Vegetaţie basarabeană / Grigore Croitoru.

6035. Călin, George. "Eu sunt un pumn de nisip ..."; "alergăm tăcuţi ..."; "adevărata
dragoste ..."; "mă plec spre pietre cântând ..."; "ninge ..."; "ninge de secole pe umerii Câm-
piei ..."; "Tu şi eu ..." : [versuri] / George Călin // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 5.

6036. Corbu, George. Vecinătate originală (România – R. Moldova) : [epigramă] /


George Corbu // Timpul satiric. – 2009. – 6 noiemb. – P. 14.- (Supl. al ziarului "Timpul de
dimineaţă).

6037. Coşbuc, George. Scut şi armă : [versuri] / George Coşbuc // Lit. şi arta. –
2009. – 19 noiemb. – P. 1.

6038. Doinaş, Ştefan Augustin. Instantaneu : [versuri] / Ştefan Augustin Doinaş //


Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 noiemb. – P. 32.

6039. Hasdeu, Iulia. Cântec de leagăn; Stelele; La ce bun?; Nu mă-mpiedica de-a


plânge ... : [versuri] / Iulia Hasdeu; trad. din lb. fr. de Augustin Cipeianu // Florile dalbe. –
2009. – 12 noiemb. – P. 8.

6040. Ispirescu, Petre. Copilul cel isteţ : poveste / Petre Ispirescu // Tribuna copiilor.
– 2009. -- 12 noiemb. – P. 5.

6041. Porumbescu, Ciprian. Tricolorul : [versuri] / Ciprian Porumbescu // Lit. şi arta.


– 2009. – 12 noiemb. – P. 1.

6042. Stănescu, Nichita. Testament : [versuri] / Nichita Stănescu // Timpul de dimi-


neaţă. – 2009. – 27 noiemb. – P. 32.

6043. Vlăhuţă, Alexandru. Iulia Hasdeu : [versuri] / Alexandru Vlăhuţă // Florile dal-
be. – 2009. – 12 noiemb. – P. 8.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


6044. Tărâţeanu, Vasile. Cu faţa la zid : [versuri] / Vasile Tărâţeanu // Lit. şi arta. –
2009. – 5 noiemb. – P. 1.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


6045. Afanasiu, Sergiu. Scriitorul : [versuri] / Sergiu Afanasiu // Tribuna copiilor. –
2009. -- 12 noiemb. – P. 5.

6046. Agachi, Ştefan. Milostivul; Epitaf; Promisiunea unui demnitar : [epigrame] /


Ştefan Agachi // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 8.

6047. Anton, Ion. Monologul iertării : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2009. –
12 noiemb. – P. 5.

6048. Anton, Ion. Ţâpova : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2009. – 26 noiemb.
– P. 5.

6049. Bâlici, Gheorghe. Autocritică la serviciu; Perspectivă europeană : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 10 noiemb. – P. 16.

6050. Bâlici, Gheorghe. Impresii tomnatice; Revigorare : [epigrame] / Gheorghe


Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 27 noiemb. – P. 24.

6051. Bâlici, Gheorghe. Poliţiştilor care ameninţă cu greva; După reparaţii cosmeti-
ce; Bârna din ochi; Proporţie : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. –
3 noiemb. – P. 16; 6 noiemb. – P. 24; Timpul satiric. – 2009. – 6 noiemb. – P. 13. – (Supl. al
ziarului "Timpul de dimineaţă").

6052. Bâlici, Gheorghe. Toamna în Moldova; Fost-ai, lele; Postelectorală; Soluţie


electorală : [epigrame] / Gheorghe Bălici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 13 noiemb. – P.
24; 17 noiemb. – P. 16.

6053. Bâlici, Gheorghe. Toamna la cules de vii; Supărare estivală : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 24 noiemb. – P. 16.

6054. Bâlici, Gheorghe. Unui deputat nou-ales; Ruga celui nu prea prost : [epigra-
me] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 20 noiemb. – P. 24.

6055. Bârseanu, Andrei. Steagul nostru : [versuri] / Andrei Bârseanu // Lit. şi arta. –
2009. – 26 noiemb. – P. 1.

6056. Bejenaru, Ion. Licoarea vieţii : (parabolă) / Ion Bejenaru // Florile dalbe. –
2009. – 12 noiemb. – P. 4.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6057. Bicec, Lilia. Testamentul necitit de copiii migraţiei : [interviu cu L. Bicec, aut.
cărţii "Testamentul necitit"] / interviu de Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2009. – 26 noiemb.
– P. 21.

6058. Bivol, Efim. Modernă : [versuri satirice] / Efim Bivol // Florile dalbe. – 2009. –
26 noiemb. – P. 8.

6059. Burov, Ştefan. Hotărârea nerealizată : (fabulă) / Ştefan Burov // Lit. şi arta. –
2009. – 26 noiemb. – P. 8.

6060. Busuioc, Aureliu. Memento : [reflecţii] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chişinău.


– 2009. – 6 noiemb. – P. 7.

6061. Butnaru, Leo. Contaminarea : [nuvelă] / Leo Butnaru // Jurnal de Chişinău. –


2009. – 13 noiemb. – P. 9.

6062. Butnaru, Leo. Decolteul : [nuvelă] / Leo Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2009.
– 20 noiemb. – P. 9.

6063. Cărbune, Anatolie. Aoleu, ce tărăboi! : [versuri satirice] / Anatolie Cărbune //


Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 8.

6064. Ciobanu, Anatol. Petiţie către Dumnezeu; Lui Gr. Petrenko; Celor de teapa lui
Petrenko : [epigrame] / Anatol Ciobanu // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 8.

6065. Ciocanu-Gribincea, Argentina. Dicţionar; Shopping; Haine; Noi; Tabla des-


părţirii; Linişte; Ultimul zbor; Doruri de Prut; Spinii, spânii ... : [versuri] / Argentina Ciocanu-
Gribincea // Lit. şi arta. – 2009. – 19 noiemb. – P. 4.

6066. Codreanu, Mihai. Patria : [versuri] / Mihai Codreanu // Florile dalbe. – 2009. –
26 noiemb. – P. 1.

6067. Cojocaru, Sergiu. Furia bolşevicului suprem; Berea "Timişoreană"; Vremuri


vechi – cerinţe noi; Unei doctoriţe : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2009. – 5
noiemb. – P. 8.

6068. Cucereanu, Radion. Broscuţa-meteorolog : [povestire] / Radion Cucereanu //


Florile dalbe. – 2009. – 19 noiemb. – P. 4.

6069. Dabija, Nicolae. Nicolae Dabija : "Tema pentru acasă" : (fragm. de roman) //
Lit. şi arta. – 2009. – 19 noiemb. – P. 5.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

6070. Dascăl, Valeria. Femeia de la picioarele bărbatului meu : (nuvelă) / Valeria


Dascăl // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 4.

6071. Diordiev, Ion. Blestem : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Făclia. – 2009. – 21
noiemb. – P. 11.

6072. Diviza, Ion. Argument; Voronin, supărarea, muntele şi marea ... : [epigrame] /
Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9, 10 noiemb. – P. 8.

6073. Diviza, Ion. Conferinţă la cramă; Luminiţa de la capătul tunelului : [epigrame] /


Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23, 24 noiemb. – P. 8.

6074. Diviza, Ion. După război; Destin basarabean – URSS, UE ... : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11, 12 noiemb. – P. 8.

6075. Diviza, Ion. Parada bărbilor îndoliate; Unei duduiţe; Argument etnic; Rugă pen-
tru un confrate : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2, 3, 4, 5 noiemb.
– P. 8.

6076. Diviza, Ion. Unui astronom; Talent polivalent; Unor mumii comuniste: [epigra-
me] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25, 26, 30 noiemb. – P. 8.

6077. Diviza, Ion. Unui aviator rus; Intoxicaţie în armata sovietică; Unui scriitor; Unui
psihiatru : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16, 17, 18, 19 noiemb. –
P. 8.

6078. Diviza, Ion. Urarea amărâţilor vecini; Unui motan încălţat; Opţiunea comunişti-
lor moldoveni : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul satiric. – 2009. – 6 noiemb. – P. 16-17, 19.-
(Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

6079. Grosu, I. Păpuşică, păpuşoi ... : [povestire satirică] / I. Grosu // Timpul satiric. –
2009. – 6 noiemb. – P. 16. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

6080. Groza, Ion. Odă oligarhului : [versuri satirice] / Ion Groza // Timpul satiric. –
2009. – 6 noiemb. – P. 16.- (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă).

6081. Guzun, Elena. Cubul de gheaţă, Iubesc în alb; Amprenta verde; Apă – eram
noi; Ploaia albastră; 1+1=1; Moldova; Verde fără lumină; Trăiesc etern de sat : [versuri] /
Elena Guzun // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 5.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6082. Hadârcă, Ion. Pastel : [versuri] / Ion Hadârcă // Florile dalbe. – 2009. – 19
noiemb. – P. 1.

6083. Iassigul, Viorel. Revoltă basarabă : [versuri] / Viorel Iassigul // Lit. şi arta. –
2009. – 5 noiemb. – P. 2.

6084. Mihail, Viorel. Aerodrom şi Hypodrom : (nuvelă artistică) / Viorel Mihail //


Săptămîna. – 2009. – 6 noiemb. – P. 9.

6085. Moraru, Haralambie. Medicii noştri sunt bolnavi (2-4) : [întâmplări] /


Haralambie Moraru // Lit. şi arta. – 2009. – 5, 12. 19 noiemb. – P. 3. – Art. 1 : 29 oct.

6086. Petrea, George. Dragi parlamentari! : [epigramă] / George Petrea // Lit. şi arta.
– 2009. – 26 noiemb. – P. 8.

6087. Popovici, Dumitru. Legile acestui pământ; Limba Română; Cânt strămoşilor
mei; Iarna; Ascultă inima cum bate; Eu departe, tu departe : [versuri] / Dumitru Popovici //
Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 6.

6088. Popovici, Teodor. Unde dai şi unde crapă; Expert în distrugerea partidelor;
Veninoşii : [versuri] / Teodor Popovici // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 8.

6089. Portas, Valentin. Cucoşul şi struţul : [fabulă] / Valentin Portas // Timpul satiric.
– 2009. – 6 noiemb. – P. 17. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

6090. Rachieru, Adrian Dinu. "Cămaşa" în flăcări" a lui Andrei Ţurcanu : [despre
creaţia poetului : reluat din rev. "Crai nou"] / Adrian Dinu Rachieru // Capitala. – 2009. – 4
noiemb. – P. 8.

6091. Răzlog, Ion. Am copii; Ploaie binecuvântată; Glumă : [parodii]; Unui pretins chi-
rurg; Unui stomatolog-şef; Unor chirurgi; Unor medici; Unui medic ce nu prea aude : [epi-
grame] / Ion Răzlog // Pro farmacia. – 2009. – Noiemb. – Dec. (Nr 11/12). – P. 13.

6092. Roşca, Agnesa. Cerescului părinte mulţumire; Mă-nchin, pământ, la floarea ta


de pace; Lumina cea de înviere; Grai, destin; E duhul din materie celestă; Clipa dimineţii;
Credinţă; Cer şi fântână; Acorduri de toamnă; S-a dus; La licărul de stele; Amintirea aminti-
rilor; Izvor al vieţii : [versuri] / Agnesa Roşca // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 5.

6093. Schiţco, Boris. Dragostea; Un candidat ghiftuit; Urare; Lăcomia : [epigrame] /


Boris Schiţco // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 8.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

6094. Smetanca-Ocolineanu, Valentin. Cioara : fabulă / Valentin Smetanca-


Ocolineanu // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 8.

6095. Soltan, Dumitru. Toamna în R. Moldova : [epigramă] / Dumitru Soltan // Timpul


satiric. – 2009. – 6 noiemb. – P. 15. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă).

6096. Toderaşcu, Andrei. Niciodată n-am cerşit pomană ... : [versuri] / Andrei
Toderaşcu; prez. de Vlad Sărătilă // Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 16. – Cuprins : Meşte-
rul Manole; Catrene de august; Grea ispită; Dreptul la opinie; Recunoştinţă ...; Bun rămas
...; Nostalgie ...; Catrene de pe zid de Coliseum; Destin neogoit ... .

6097. Tropoţel, Gheorghe. Hai vino, muză!; Va fi ploaie? : [versuri – parodii] / Ghe-
orghe Tropoţel // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 8.

6098. Tuchilatu, Leonard. De toamnă : [versuri] / Leonard Tuchilatu // Florile dalbe.


– 2009. – 12 noiemb. – P. 1.

6099. Ţopa, Efimia. Doi; Răspuns; Mândrie; Furniceii; Mingea : [versuri] / Efimia
Ţopa // Florile dalbe. – 2009. – 12 noiemb. – P. 8.

6100. Ţurcanu, Nicolae. Toamna târzie : [versuri] / Nicolae Ţurcanu // Făclia. – 2009.
– 21 noiemb. – P. 11.

6101. Vâlcu, Mihai. Frunza-n toamnă ...; Mioptică : [versuri] / Mihai Vâlcu // Pro far-
macia. – 2009. – Noiemb. – Dec. (Nr 11/12). – P. 1, 10.

6102. Vâlcu, Mihai. Pe o palmă de Univers : [versuri] / Mihai Vâlcu // Pro farmacia. –
2009. – Noiemb. – Dec. (Nr 11/12). – P. 5. – Cuprins : În Ţara mea ...; Sfârşit de april; Nu
este loc ..., De limba mea ...; Rustică; Visul unei flori; Nu mă tem ...; Pe mal de ape ...; Nă-
luci.
(Vezi de asemenea Nr 6034)

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


6103. Дуб, Иван. На пляже : [рассказ] / Иван Дуб // Коммерсант plus. – 2009. – 20
нояб. – Р. 16.

6104. Трескова, Клавдия. Пусть гуляют дожди … : [стихи] / Клавдия Трескова //


Коммерсант plus. – 2009. – 20 нояб. – Р. 16. – Содерж. : "Снова дождь зарядил не на
шутку …"; "Стук сердца слышу я родных полей …"; "Что глаза мне твои дорогие …"; "Я
ль тобою не богата …"; "Гуляю с поздним листопадом …".

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6105. Шварц, Валерий. Лейтенант; Родина; Кредо : [стихи] / Валерий Шварц //


Коммерсант plus. – 2009. – 20 нояб. – Р. 16.

821.521 Literatură japoneză


6106. Из японской поэзии // Коммерсант plus. – 2009. – 20 нояб. – Р. 16. –
Содерж. : Танка (пятистишия) / Сайгё (Норикиё Сато); Хокку (трехстишия) / Басё
Мацуо; "Как же это, друзья? …" / Кёрай Мукаи; "Месяц на небе …"; Рэнку / Бонтё
Нодзава; "Оставив песни …" / Такубоку Исикава.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
6107. Bejenaru, Ion. Steaua plină de iubire : Iulia Hasdeu – 140 de ani de la naştere
/ Ion Bejenaru // Florile dalbe. – 2009. – 12 noiemb. – P. 8.

6108. Pruteanu, Ioana. Mihail Sadoveanu şi cultul pentru Basarabia / Ioana Pruteanu
// Capitala. – 2009. – 4 noiemb. – P. 8.

6109. Răpeanu, Elis. Elis Răpeanu : "Epigrama "se mişcă" în tot spaţiul spiritualităţii
româneşti" : [interviu cu poeta şi epigramista română] // Timpul satiric. – 2009. – 6 noiemb.
– P. 15.- (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


6110. Belâi, Liviu. Parodii frumoase şi epigrame ... maliţioase : [pe marginea creaţiei
epigramistului Ion Răzlog] / Liviu Belâi // Pro farmacia. – 2009. – Noiemb. – Dec. (Nr 11/12).
– P. 13.

6111. Beşleagă, Vladimir. Nouăsprezece mămăligi : [centenar Vasile Coroban, cer-


cetător şi critic literar] / Vladimir Beşleagă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20 noiemb. – P.
24. – Art. 1 : 30 oct.

6112. Busuioc, Aureliu. 4. Lecţiile lui Coroban : [centenar Vasile Coroban : după
"Lecţiile lui Coroban", preluat din "Limba română", nr. 6-12, 2000] / Aureliu Busuioc; rubrică
îngrijită de Vladimir Beşleagă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 13 noiemb. – P. 23. – Art. 1
: 30 oct.

6113. Ciocanu, Ion. În compania lui Iulian : [pe marginea cărţii "Aventurile lui Iulian"
de Silvia Ursache] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2009. – 26 noiemb. – P. 7.

6114. Ciocanu, Ion. Un nume adunat pe-o carte ... : [despre creaţia scriitoarei Silvia
Ursache] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 4.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

6115. Conţiu, Mihai. Hoţ de Stele, de Mihail Rusu : [pe marginea cărţii "Hoţ de Stele"
de Mihail Rusu, Ch. : Lumina, 2009. – 214,[1] p.] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. –
2009. – 5 noiemb.

6116. Dabija, Nicolae. Poezie şi pictură : [pe marginea creaţiei poetice a Elenei
Guzun] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 5.

6117. Dabija, Nicolae. Un nume : Dumitru Popovici : [despre creaţia poetică] / Nico-
lae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 6.

6118. Dabija, Nicolae. Vindecător de tristeţi : [pe marginea creaţiei epigramistului


Sergiu Cojocaru] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 8.

6119. Ernu, Vasile. Vasile Ernu : "Şi eu, şi Tkaciuk suntem două specii pe cale de
dispariţie" : [interviu cu scriitorul] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 27 noiemb. – P. 25.

6120. Galescu, Tamara. 5. Va veni vremea ... : [centenar Vasile Coroban, cercetător
şi critic literar] / Tamara Galescu; rubrică îngrijită de Vladimir Beşleagă // Timpul de diminea-
ţă. – 2009. – 20 noiemb. – P. 24. – Art. 1 : 30 oct.

6121. Popa, Iulius. Mi-e dor de Druţă cel sovietic, sau De ce "suntem o turmă" : [pe
marginea creaţiei scriitorului Ion Druţă] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P.
4.

6122. Soltan, Mitică. De la Ghimpu la Spinoza ... : [interviu cu M. Soltan, epigramist]


/ consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 18 noiemb. – P. 8.

6123. Şchiopu, Constantin. Lumina darnică a Criticii literare de Eliza Botezatu : [pe
marginea cărţii "Critică literară" de Eliza Botezatu, Ch., ed. "Cartea Moldovei", 2009] / Con-
stantin Şchiopu // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 5.

6124. Ursan, Ioan. Mihai Vâlcu, poetul filei albe de zăpadă : [despre creaţia poetului]
/ Ioan Ursan // Pro farmacia. – 2009. – Noiemb. – Dec. (Nr 11/12). – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 6028)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


6125. Гибу, Николай. Ее лучистый след … : [памяти писателя и сценариста Зи-
наиды Чирковой] / Николай Гибу // Независимая Молдова. – 2009. – 6 нояб. – Р. 18-19.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6126. Мария, Наталия. Поэтесса из страны лозы : [о творчестве рус. поэтессы


Надежды Деминой] / Наталия Мария // Молд. ведомости. – 2009. – 3 нояб.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
6127. Tihai, Anatolie. Jurnalul Cuviosului român Anatolie Tihai, misionar ortodox în
Japonia secolului XIX (3-6) / prez. de Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 6, 13, 20, 27 noiemb. – P. 9. – Art. 1 : 16 oct.

91 GEOGRAFIE. EXPLOATAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geograf ice. Călă-
torii
6128. Jitaru, Valentina. Luminile şi umbrele unui dicţionar de pionierat : [pe margi-
nea "Dicţionarului geografic universal", coord. Anatol Eremia, Bucureşti – Chişinău, ed.
Litera Intern., 2008] / Valentina Jitaru, Lucian Jitaru // Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 11;
21 noiemb. – P. 5; 28 noiemb. – P. 7.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99)Istoria individuală a diferitelor ţări
6129. Perciun, Ion. Moldova până la descălecat, sau Despre soluţionarea enigmei lui
GARDIZI : [geograf persan] / Ion Perciun // Lit. şi arta. – 2009. – 19 noiemb. – P. 7.

6130. Нарочницкая, Наталия. Революция : до основания, а зачем? : [92 года


Октябр. революции : интервью с д-ром ист. наук Н. Нарочницкой : перепеч. из "Рос.
газ."] // Коммерсант plus. – 2009. – 6 нояб. – Р. 16.

94(478) Istoria Republicii Moldova


6131. Dabija, Nicolae. O carte valoroasă şi necesară : [pe marginea cărţii "Românii,
Basarabia şi Transnistria" de Ioan Popa şi Luiza Popa, Bucureşti, ed. "Artemis"] / Nicolae
Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 5.

6132. Şarov, Igor. Istoricul Igor Şarov : "În tendinţa de a politiza istoria, Ambasada
Rusiei atacă istoricii din RM" : [interviu cu istoricul] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 9 noiemb. – P. 5-6.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

6133. Şarov, Igor. Mentalităţi imperiale : [educaţia ist.: pe marginea disputei dintre
Asoc. Istoricilor din Rep. Moldova şi Ambasada Federaţiei Ruse în Rep. Moldova] / Igor
Şarov // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 noiemb. – P. 5.

6134. Taşcă, Mihai. 92 de ani de la crearea Sfatului Ţării / Mihai Taşcă // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 20 noiemb. – P. 25.

6135. Vicol, Mihai Sultana. Basarabia, pământ de lacrimă românească / Mihai Sul-
tana Vicol // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 2.

6136. Тарнакин, Владимир. Чрево Кишинева : [ист. аспекты] / Владимир Тарна-


кин, Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2009. – 26 нояб. – Р. 13.
(Vezi de asemenea Nr 5672)

94(498) Istoria României


6137. Moraru, Anton. Marea Unire din 1918 şi consecinţele ei / Anton Moraru // Lit. şi
arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 2.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2009

Bivol, Efim 6058


A Blaga, Lucian 6033
Achiruş, Maria 5886 Blaja, Olga 5906
Acsinte, Alexandru 6017 Bochmann, Klaus 6028
Afanasiev, Veaceslav 5613 Bodu, Sebastian 5726
Afanasiu, Sergiu 6045 Bogatu, Petru 5720-21, 5747, 5831
Agachi, Ştefan 6046 Bohanţov, Alexandru 6004
Airini, Constantin 5887 Boia, Lucian 5641
Ajder, Teodor 6005 Bolboceanu, Ludmila 5948
Albu, Ion 5888 Boldişor, Veronica 6018
Alexandrescu, Ion 6017 Bologan, Viorel 6015
Allen, Steven 5827-28 Borisova, Ludmila 5690
Andreev, Constantin 5976 Botezatu, Eliza 6123
Andriţoiu, Alexandru 6031 Botezatu, Raisa 5843
Anton, Ion 6047-48 Botnariuc, Gheorghe 5859
Arghezi, Tudor 6032 Botnaru, Vasile 5663
Argint, Larisa 5929 Brunchi, Cristina 5907
Arusoi, Mihail 5970 Buceaţchi, Iurie 5892
Atudorei, Vania 5968 Bulhac, Eleonora 6006
Buliga, Valentina 5868
B Bumbu, Ion 5873, 5953
Babuc, Tatiana 5902 Burbulea, Gheorghe 5763
Baciu, Valentina 5843 Burdilă, Ion 5792
Barbus, Ludmila 5903 Burea, Irina 5840
Batâr, Dumitru 5965 Burlacu, Emilia 5940
Batrîncea, Tatiana 5937 Burov, Ştefan 6059
Băieşu, Nicolae 5961 Busuioc, Aureliu 5651-53, 6060, 6112
Bălan, Dan 5994 Butnaru, Leo 6061-62
Bălţatu, Tamara 5904 Buzilă, Radu 5830
Băsescu, Traian 5717-19 C
Bâlici, Gheorghe 6049-54
Bârseanu, Andrei 6055 Calamanciuc, Gheorghe 5874
Băzgu, Eugen 5991 Cantemir, Grigore 5893
Becciu, Nicolae 5966 Cantemir, Lorin 5618
Beiu, Lucia 5751 Caşcaval, Ion 5971
Bejenari, Zinaida 5889-91 Cazacu, Alexandru 5995-96
Bejenaru, Ion 6056, 6107 Cazacu, Nicolae 5908
Belâi, Liviu 5614, 6110 Călin, George 6035
Bendas, Mihai 5905, 5938-39 Căpiţă, Ionel 5624
Berejan, Silviu 6028 Cărbune, Anatolie 6063
Berilă, Valeriu 5858 Cârlan, Gheorghe 5832
Beşleagă, Vladimir 6111-12, 6120 Cerba, Valeriu 5843
Bicec, Lilia 6057 Ceşuiev, Visarion 5793

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

Charles, Arif Franck 5808 Dascăl, Valeria 6070


Cheianu, Constantin 5654, 6007 Daşevski, Oleg 5697
Chetraru, Viorel 5841 Dănilă, Stela 5974
Chifu, Iulian 5727 Deleu, Ecaterina 5987, 5996, 5998, 6003,
Chiosa, Zinaida 5904 6010,
Chiriac, Petru 5764 Deneş, Constantin 6034
Chivriga, Viorel 5794 Diacov, Dumitru 5758
Ciobanu, Anatol 5965, 6029, 6064 Diordiev, Ion 6071
Ciobanu, Valentina 5621 Diviza, Ion 6072-78
Ciobanu, Viorel 6015-16 Doinaş, Ştefan Augustin 6038
Ciocanu, Ion 6113-14 Drăguţanu, Dorin 5776
Ciocanu, Sergius 5987 Druţă, Ion 6121
Ciocanu-Gribincea, Argentina 6065 Duca, Gheorghe 5615
Ciocoi, Valeriu 5632, 5794 Dulgheru, Valeriu 5660, 5902
Ciorbă, Eugenia 5949 Dungaciu, Dan 5661, 5729-31
Ciornei, Vsevolod 5655-58
Ciornîi, Margareta 5766 E
Cipeianu, Augustin 6039 Efrim, Oleg 5833
Ciubotaru, Adrian 5975 Eremia, Anatol 6128
Cociu, Mariana 5955 Ernu, Vasile 6119
Codreanu, Mihai 6066 Eţco, Constantin 5954
Coelho, Paulo 6030 Eţco, Tatiana 5842
Cojocaru, Cristina 5842 Everac, Pavel 5633
Cojocaru, Sergiu 6067, 6118
Cojocaru, Tudor 5875 F
Comarniţchi, Daniela 5894 Ferrero-Waldner, Benita 5732
Constantinov, Natalia 5909 Filat, Vlad 5662-64, 5749, 5754
Conţiu, Mihai 6115 Filip, Elena 5911
Corbu, George 6036 Flocea, Vera 5911
Corlăţean, Titus 5728 Florea, Viorica 5877
Coroban, Vasile 6112, 6120 Formuzal, Mihail 5860
Corobceanu, Svetlana 5982 Frunză, Vlad 5810
Coşbuc, George 6037 Furdui, Larisa 5941
Cotelea-Chiorsac, Galina 5977 Fuştei, Nicolae 5629
Cotiujanschi, Liliana 5955
Croitoru, Grigore 6034 G
Cubreacov, Vlad 5727, 5748, 5844, 5860,
Galescu, Tamara 6120
6127
Geoană, Mircea 5642, 5733-34
Cucereanu, Radion 6068
Geslin, Laurent 5993
Cuşnir Victoria 5994
Gheorghiţă, Ana 5912
Curtescu, Tamara 5876
Gherasim, Arcadie 5665
Curtescu-Marinciuc, Tamara 5910
Gherman, Doiniţa 5997
D Gherman, Natalia 5750
Ghimpu, Andrei 5955
Dabija, Nicolae 5625, 5659, 6069, 6116-18, Ghimpu, Mihai 5666, 5808
6131,

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Gnatiuc, Ion 6021 Leahu, Galina 5944


Gorincioi, Tamara 5913, 6028, 6122 Leancă, Iurie 5751
Gorincioi, Valeriu 5878 Lellouche, Pierre 5735
Grosu, Aneta 5758, 5841, 5856 Leu, Ion 5879
Grosu, I. 6079 Lisnic, Eleonora 5668
Groza, Ion 6080 Loghin, Andrei 6019-20
Guţu, Maia 5914 Loghin, Vlad 5777, 5779, 5793, 5970
Guzun, Elena 6081, 6116 Longin Popescu, Ion 5626
Lupan, Vlad 5752
H Lupaşcu, Tatiana 5845
Hadârcă, Ion 6082 Lupaşcu, Tudor 5962
Hadârcă, Natalia 5833 Lupu, Marian 5669-70, 5674, 5676, 5753
Hadei, Vitalie 5795 M
Harunjen, Eduard 5843
Hasdeu, Iulia 6039, 6107 Malcoci, Virginia 5919
Hodorogea, Maria 5915, 5942 Malcoci, Vitalie 5991
Mandorlini, Andrea 6021
I Mareş, Doru 5643
Iachim, Ion 5916 Marin, Eugenia 5998
Iassigul, Viorel 6083 Marin, Tatiana 5963
Iordăchescu, Viorel 52 Marin-Bănică, Andreea 5974
Ispirescu, Petre 6040 Martin, Vasile 5671
Istrate, Svetlana 5917, 5943 Maruşceac, Irina 5622
Iurco, Valentina 5918, 5933 Mărgărit, Iulia 6028
Mândîcanu, V. 5879, 5958
J Melinti, Dumitru 5846
Jelescu, Petru 5956 Mereacre, Dan 6022
Jitaru, Lucian 6128 Mihail, Viorel 5926, 6084
Jitaru, Valentin 5957 Mitzei, Kalman 5736
Jitaru, Valentina 6128 Mîrza, Galina 5949
Jitraş, Dinu 5844 Moraru, Anton 5672, 6137
Josanu, Efim 5615, 5667, 6018-19 Moraru, Haralambie 5627, 6085
Jucov, Titus 6006 Morii, Vitalie 5972
Jucov, Titus Bogdan 6008 Movilă, Boris 5673
Junghietu, Efim 5961 Mrost, Andrei 5767
Munteanu, Anatolie 5843
K Musteaţă, Sergiu 5644
Kovali, Ludmila 5820 N
Krkoşka, Libor 5813
Nagacevschi, Vitalie 5856
L Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 5921
Nasu, Ilie 5922
Lachi, Inga 5827
Nechit, Irina 5643, 5680, 5975
Lazăr, Valeriu 5796-98
Negru, Nicolae 5674-76, 5722-23, 5754
Lazur, Irina 5847
Negură, Lilian 5677-79
Lăcătuş, Ion 5871

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

Nicolau, Felix 5680 Portas, Valentin 6089


Nicorici, Maria 5895 Porubin, Natalia 5882, 5946-47
Nofit, Victor 6009 Porumbescu, Ciprian 6041
Nowak, Manfred 5847 Postolachi, Veronica 5902
Nye, Joseph S. 5789 Praporşcic, Sergiu 5684, 5687, 5858
Preaşcă, Ion 5801, 5820, 5972
O Proca, Pavel 6012
Oboroceanu, Ion 5848 Prodan, Andrei 6022
Olaru, Angelina 5644, 5681 5799, 5848-49, Pruteanu, Ioana 6009, 6108
5999, 6131 Pşeneac, Vera 5935
Olărescu, Dumitru 6004 R
Olteanu, Constantin 5800, 5859
Rachieru, Adrian Dinu 6090
P Racu, Octavian 5631
Palamarciuc, Vladimir 5855 Radu, Alina 5850, 6057
Panaghiu, Aurelia 4594 Raileanu, Anatol 5927, 5950
Panţa, Svetlana 5755 Raţă, Mariana 5776, 5834, 5844
Panţâru, Tudor 5834 Rădulescu, George 5664
Paraschivescu, Radu 5645 Răpeanu, Elis 6109
Pascari, Tatiana 5896-97 Răzlog, Ion 5969, 6091
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 5682, 5880-81 Reniţă, Alecu 5624-27, 5666
Patapievici, Horia-Roman 5646 Reniţă, Lucian 5993
Pavlov, Zinaida 5898-99, 5923 Rocard, Michel 5634
Păduraru, Pavel 5670, 6119 Roibu, Nicolae 5976
Pelivan, Viorica 5935 Ropot, Valeriu 5962
Perciun, Ion 6129 Roşca, Agnesa 6092
Petcov, Vladimir 5760 Roşca, Iurie 5684-85
Petrea, George 6086 Roşcovanu, Eugen 5686
Petrenko, Gr. 6064 Rotaru, Anatol 5614
Petrov, Polina 5924 Rouge, Cristy 6000
Pîrlea-Conovali, Veronica 5949 Rusnac, Corneliu 5750
Pîrnău, Ion 5925 Rusu, Dinu 6002
Plămădeală, Ana-Maria 6004 Rusu, Iulian 5843
Pleşu, Andrei 5647 Rusu, Mihail 6115
Podcorâtov, Roman 5982 S
Pohilă, Vlad 5623
Popa, Ioan 6131 Sadoveanu, Mihail 6108
Popa, Iulius 6121 Sainciuc, Glebus 6010
Popa, Luiza 6131 Sainsus, Valeriu 5632
Popa, Nicolae 5683 Sava, Andrei 6001
Popa, Victor 5835 Savin, Nina 5778
Popovici, Dumitru 6087-88, 6117 Savva, Alexandru 5779
Popovici, Ludmila 5850 Sărănuţă, Silvia 5960
Popovici, Teodor 6088 Sărătilă, Vlad 6096
Popuşoi, Liliana 5997, 6000-01, 6008 Scarlat, George 5724

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Schiţco, Boris 6093 Ţ


Scutaru, Victoria 5900
Scutelnicu, Ana-Felicia 6005 Ţărnă, Dorel 6012
Secăreanu, Ştefan 5687 Ţopa, Efimia 6099
Siliţcaia, Natalia 5869 Ţurcan, Marina 5813
Silvestru, Aurelian 5926, 5928 Ţurcanu, Andrei 6090
Smetanca-Ocolineanu, Valentin 6094 Ţurcanu, Nicolae 5884, 6100
Socor, Vladimir 5688 U
Sofroni, Ana 5689
Soltan, Dumitru 6095 Ungureanu, Lidia 5977
Soltan, Mitică 6122 Urecheanu, Serafim 5696-97, 5759-60, 5963
Soltan, Petru 5959, 6029 Ursache, Silvia 5978, 6113-14
Spătaru, Valentina 5951 Ursan, Ioan 6124
Spinei, Ludmila 5949 Ursu, Mihai 5991
Stănescu, Nichita 6042 Ursu, Valentina 5662, 5696
Stepaniuc, Victor 5690 V
Stoica, Valentina 5929
Strâmbeanu, Lilia 5836-37, 5851-52 Vaculovschi, Ghenadie 5838
Străisteanu, Doina Ioana 5843 Vanica, Mihai 6003
Surdu, Ion 5691, 5829 Vasiliu, Gheorghe 5901
Vatamanu, Vasile 5995
Ş Vâlcu, Mihai 6101-02, 6124
Şarov, Igor 6132-33 Vicol, Mihai Sultana 6135
Şchiopu, Constantin 6123 Vieru, Grigore 6028
Şevciuc, Liuba 5868 Vieru, Vadim 5738
Ştefan, Al. 5966 Vlăhuţă, Alexandru 6043
Ştefan, Andreea 5728, 5734 Voinescu, Sever 6027
Ştefârţă, Sorina 5732, 5735 Voinu, S. 5932
Ştempliuc, Victoria 5952 Voronin, Vladimir 5674, 5698
Şura, Mariana 6002 Vorotneac, Elena 5933-34, 5948
Vrânceanu, Ion 5935
T
Z
Tarhon, Petru 5964
Taşcă, Mihai 6134 Zaiţev, Elena 5766
Tănase, Constantin 5692-95 А
Tărâţeanu, Vasile 6044
Teodor Darie, 43 Аглаюн, Алекс 6023
Tihai, Anatolie 6127 Андриевский, Виталий 5699
Toderaşcu, Andrei 6096 Астахова, Ирина 5806
Toderaşcu, Ştefan 5762, 5930
Б
Tonu, Valentina 5931
Tropoţel, Gheorghe 6097 Банару, Максим 6024
Tuchilatu, Leonard 6098 Белякова, Елена 5700
Turea, Larisa 6011 Берглоф, Эрик 5821
Бондаренко, Тамара 5967

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

Бородаев, Вячеслав 5839 К


Босенко, Григорий 5988-89
Брагиш, Дмитрий 5701 Кадук, Петру 6024
Будза, Олег 5768-69 Казимирович, В. 5973
Бурума, Ян 5635 Калак, Дмитрий 5637, 5791, 5822
Калисеева, Марина 5780
В Камнеедов, Михаил 5772
Квасневский, Александр 5638
Валиков, Игнат 5864-65 Коваленко, Ирина 5768, 5872
Веверица, Лариса 5701, 13 Кодряну, Ирина 5809
Войцеховский, Валентин 5988-90 Козак, Игорь 5857
Воронин, Владимир 5702, 5710 Колесниченко, Вадим 5648
Г Косарчук, Валериу 5803-04
Крамник, Илья 5867
Гагауз, Мирон 5980 Крылов, Валентин 5805
Галин, Александр 5739 Кузьмин, Валерий 5742
Галкина, Аксиния 5992
Герцен, Андрей 5981 Л
Гибу, Николай 6125 Лазэр, Валерий 5806
Горбачев, Михаил 5636 Лами, Паскаль 5812
Гросу, Аурел 6023 Литвиненко, Анна 5853-54
Гросул-Войцеховская, Н. В. 5990 Литовцева, Елена 5861
Гуревич, Яков 5967 Лупу, Мариан 5699, 5706-07, 5756
Гурова, Каролина 5628 Ляхова, Ирина 5620
Гурская, Зинаида 5740
Гуцу, Анатолий 5839 М
Гуцу, Штефан 5741
Мазурян, Ирина 5862
Д Макарычев, Андрей 5743
Мария, Наталия 6126
Делонг, Дж. Брэдфорд 5790 Маценко, Ирина 5983
Деминa, Надеждa 6126 Мацуо, Басё 6106
Джеймс, Гарольд 5814 Мижеи, Кальман 5744
Диордиева, Анна 5628 Моисеев, Сергей 5979
Дрэгуцану, Дорин 5781 Мукаи, Кёрай 6106
Дуб, Иван 6103 Мунтяну, Константин 5708
Е Мюир, Анджела 5984

З Н

Западинский, Роберт 5703-05, 5761 Нарочницкая, Наталия 6130


Землер, И. 5756 Нисенбойм, Ольга 5617
Нодзава, Бонтё 6106
И
О
Исикава, Такубоку 6106
Обухович, Александр 5823
Огородников, Михаил 5815
Онофрийчук, Юрий 5861

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

П Ф
Павленко, Татьяна 5854 Филат, Владимир 5699, 5807
Павлов, Валерий 5862 Фомин, Игорь 5616, 5788
Паттен, Крис 5649, 5745 Формузал, Михаил 5863-64
Пинчевский, Александр 5809
Порубин, Наталья 5885 Х

Р Хаас, Ричард 5746


Харет, Константин 6014
Раевский, Александр 5992 Харламенко, Анна 5865
Рогофф, Кеннет 5816 Хропотинский, Виктор 5986
Родрик, Дэни 5817
Руснак, Александру 5985 Ц
Руссу, Алла 5773 Цеслюк, Владимир 5713-14
С Цеслюк, Мария 5870
Цырдя, Богдан 5630, 5715
Сайгё (Норикиё Сато) 64
Святченко, Иван 5781 Ч
Сидоров, Дмитрий 5771 Чебан, Лилия 5784
Силицкая, Наталья 5986 Чирковa, Зинаидa 6125
Склярова, Валентина 6014 Чобану, Эдуард 6025-26
Смешная, Татьяна 5700, 5775, 5807
Смирнов, Эдуард 5709 Ш
Соловьев, Владимир 5706 Шалберова, Светлана 5981
Соловьева, Татьяна 6136 Шатохина, Елена 5639, 5716
Сорман, Гай 5650 Шварц, Валерий 6105
Сорос, Джордж 5824 Шевченко, Руслан 5725
Сорочану, Тудор 5710 Шикирлийская, Марина 5757, 5785-87
Спенс, Майкл 5825 Шиллер, Роберт 5826
Стросс-Кан, Доминик 5818
Стурза, Ион 5775 Ю
Суворов, Александр 5867
Юсуновский, Александр 5640
Т
Я
Такий, Александр 5782-83, 5819
Ябанжи, Юлия 5788
Таран, Ангелина 5984
Яниогло, Валерий 5866
Тарнакин, Владимир 6136
Яцко, Алла 5936
Тодуа, Зураб 5711
Трескова, Клавдия 6104
Тхорик, Владимир 5769, 5803-04
Тэрэбуркэ, Дмитрий 5774
У
Улановa, Галинa 6013
Урекян, Серафим 5712

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11 -


2009

1. Alianţa Moldova Noastră


2. Apropo magazin
3. Capitala
4. Comunistul
5. Curierul ortodox
6. Dreptul
7. Economist
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Flux european : ed. de vineri
11. Integrarea europeană, pas cu pas : supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă"
12. Jurnal de Chişinău
13. Literatura şi arta
14. Moldova suverană
15. Natura Nr 11
16. Pro farmacia Nr 11/12
17. Săptămâna
18. Sport plus
19. Timpul de dimineaţă
20. Timpul satiric : supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă"
21. Univers pedagogic pro
22. Vocea poporului
23. Ziarul de gardă
24. Альянс Moldova Noastră
25. Кишиневские новости
26. Кишиневский обозреватель
27. Коммерсант plus
28. Коммунист
29. Молдавские ведомости
30. Независимая Молдова
31. Столица= Capitala
32. Экономическое обозрение
33. Эксперт новостей

184
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ............................................................................................... 5

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................. 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii................................................. 5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ........ 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ . 5
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ............................ 6
005.91 Organizarea şi practica muncii de birou................................ ...................... 6
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ............. 7
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................. 7
02 Biblioteconomie ......................................................................................... 8
06 Organizaţii (în general) ............................................................................. 8
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ .... 8
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ................................ 8
08 Poligrafii. Lucrări colective ...................................................................... 8
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori................................ ................................ ...... 9
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 11
1/14 Filozofie ................................................................................................ 11
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 11
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă .................................................. 11
27 Creştinism. Religie creştină..................................................................... 11
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 11
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................... 11
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 12
32 Politică .................................................................................................... 12
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 15
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................ 19
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 24

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

36 Asistenţă socială. Asigurări sociale......................................................... 26


37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 27
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ..................... 32
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................... 33
51 Matematică .............................................................................................. 34
53 Fizică ....................................................................................................... 35
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 36
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................... 36
58 Botanică................................................................................................... 38
59 Zoologie ................................................................................................... 38
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 38
61 Medicină .................................................................................................. 38
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 42
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice................................................................................. 42
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .................. 42
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 44
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini.......................................................................... 44
72 Arhitectură............................................................................................... 44
78 Muzică ..................................................................................................... 45
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................... 46
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 46
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ... 46
82 Literatură................................................................................................. 49
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ..................................................................... 60
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................... 60
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ............ 60

186
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ........... 61
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică................................ ................................ ............................ 61
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului.
Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca
reprezentare a cunoştinţelor geografice) ................................ ........................... 62
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ........... 63
93/94 Istorie.................................................................................................. 63
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ................................ .................... 63
930.25 Arhivistică. Arhive................................ ................................ .................... 63
94 Istorie generală. Istorie universală.......................................................... 63
Autoreferate ................................ ................................ ................................ .......... 66
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 11-2009 ................................ ..................... 70
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2009 ................................ ..................... 77
Index subiecte ................................ ................................ ................................ ....... 79
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 84

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ..................................................... 85

0 GENERALITĂŢI ........................................................................................... 85
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................... 85
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ...... 85
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 86
02 Biblioteconomie ....................................................................................... 86
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ .............................. 87
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 87
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ........ 87
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 88
27 CREŞTINISM ................................................................................................... 88
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 88
32 Politică .................................................................................................... 89

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 91


34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................ 95
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 99
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale....................................................... 100
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................... 101
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................... 101
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................. 101
51 Matematică ............................................................................................ 101
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 102
61 MEDICINĂ ................................................................................................... 102
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice............................................................................... 106
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................... 107
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............... 108
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .................. 108
73 Arte plastice ........................................................................................... 108
78 Muzică ................................................................................................... 108
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 109
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 109
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 109
82 Literatură............................................................................................... 110
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 115
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 115
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ .......... 115
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ......... 115
93/94 ISTORIE .................................................................................................. 115
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2009 ........................... 116

188
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole
sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2009 .............................. 121

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.................................................... 122

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................... 122


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................. 122
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ .... 122
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ........................ 122
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ......... 123
02 Biblioteconomie ..................................................................................... 123
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............................ 123
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................. 124
2 RELIGIE. TEOLOGIE ....................................................................................... 124
27 CREŞTINISM................................................................................................. 124
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................... 124
30 teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ................................... 124
31 Statistică. Demografie. Sociologie......................................................... 124
32 Politică .................................................................................................. 124
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................. 137
34 Drept. Jurisprudenţă.............................................................................. 144
35 Administraţie publică. Artă militară ...................................................... 147
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale....................................................... 148
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................... 149
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................... 157
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................. 158
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie ...................................................... 158
57 Ştiinţe biologice ..................................................................................... 158
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 158
61 Medicină ................................................................................................ 158

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2009

62 Inginerie. Tehnică în general................................................................. 159


66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 161
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .................. 161
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grădini....................................................................... 161
72 Arhitectură............................................................................................. 161
73 Arte plastice ........................................................................................... 162
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 162
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .................................. 162
78 Muzică ................................................................................................... 162
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 163
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 166
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 166
82 Literatură............................................................................................... 166
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 175
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ .......... 175
91 Geografie. Exploatarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ....... 175
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice.
Călătorii ................................ ................................ ................................ .......... 175
94 Istorie generală. Istorie Universală....................................................... 175
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2009............................ 177
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
11-2009................................ ................................ ................................ ........... 184

190
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 11,10
Coli ed. 8,59
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 2009/12-3

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com


ISSN.Moldova@gmail.com ISMN_Moldova@gmail.com

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Valinex" SRL

str. Florilor 30/1A, of. 26B


Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

191