You are on page 1of 176

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 1
2017

CNCM
Chişinău 2017
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 1
2017

NBCM
Chişinău 2017
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 1
2017

CNCM
Chişinău 2017
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2017
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 1, 2017. – 2017. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-254-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-255-3 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2017
CUPRINS

P R E F A Ţ Ă .......................................................................................................................... 10
PREFACE ............................................................................................................................... 14
CRONICA CĂRŢII ................................................................................................................... 18
0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.
BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII.......................................................................................... 18
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ........................ 18
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor .............. 18
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage.......................................................................... 18
030 LUCRĂRI DE REFERINŢĂ GENERALE ............................................................ 20
070 Ziare. Presă ............................................................................................................. 20
08 Poligrafii. Opere colective .......................................................................................... 20
082 Poligrafii colective................................................................................................ 20
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită ................................................ 21
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ............................................................................ 21
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................... 23
1/14 Filozofie .................................................................................................................. 23
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică .................................................................. 23
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................. 24
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine .......................................................................... 24
27-29 Literatură religioasă .............................................................................................. 24
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................. 25
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................. 25
32 Politică ....................................................................................................................... 26
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 29
34 Drept. Jurisprudenţă .................................................................................................. 32
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară.................... 38
37 Educaţie ..................................................................................................................... 39
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................ 48
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE.......................................................................................... 49
51 Matematică ................................................................................................................ 49
52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie .......................................... 51
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................................................ 51
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ....................................................................... 51
57 Ştiinţe biologice în general ........................................................................................ 52
58 Botanică ..................................................................................................................... 52
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ........................................................................... 52
61 Ştiinţe medicale. Medicină ......................................................................................... 52
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................................... 56
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 56
65 Conducere şi organizare în industrie. Comerţ şi comunicaţii .................................... 58
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................................... 59
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ................................................................................. 60
78 Muzică ....................................................................................................................... 60
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................................ 61
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ ........................................................................................... 62
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie ............................ 62
82 Literatură .................................................................................................................... 64
821.161.1-93 Literatură rusă ...................................................................................... 73
82/821.0 ..................................................................................................................... 73
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................... 74
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională 74
929 Biografii și studii înrudite ..................................................................................... 75
929.5 Genealogie ....................................................................................................... 75
93/94 Istorie .................................................................................................................... 75
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................................. 76
Autoreferate................................................................................................................ 77
Index de nume la "Cronica Cărţii" Nr 1-2017 ............................................................. 81
Index de titluri la "Cronica Cărţii" Nr 1-2017 ............................................................... 86
Index de subiecte la "Cronica Cărţii" Nr 1-2017 ......................................................... 88
Index geografic la "Cronica Cărţii" Nr 1-2017 ............................................................ 90
Index de editori la "Cronica Cărţii" Nr 1-2017 ............................................................ 91
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .............................................................................. 92
0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.
BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII.......................................................................................... 92
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ........................ 92
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ....................... 92
002 Documentare. Cărți. Scrieri. Autori ..................................................................... 93
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor .............. 93
005 Management ....................................................................................................... 93
005.1 Teoria managementului ................................................................................... 93
005.3/.7 Activități manageriale. Procese în management. Management organizațional
(OM) ....................................................................................................................... 93
005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane ................. 93
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................. 93
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage.......................................................................... 94
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare ........................................................................ 94
061 Organizații și alte tipuri de cooperare.................................................................. 94
069 Muzee. Expoziţii permanente .............................................................................. 94
070 ZIARE. PRESĂ.................................................................................................... 94
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................................... 94
1/14 Filozofie .................................................................................................................. 94
159.9 Psihologie ......................................................................................................... 94
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică .................................................................. 95
2 RELIGIE. TEOLOGIE ....................................................................................................... 95
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine .......................................................................... 95
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................................... 95
31 Stastică. Demografie. Sociologie............................................................................... 95
32 Politică ....................................................................................................................... 96
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 97
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................ 101
35 Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară.................. 105
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ................................................... 105
37 Educaţie ................................................................................................................... 106
39 Antropologie culturală Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ....................... 107
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ............................................................................ 108
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie.......................................................................... 108
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ..................................................................... 108
57 Ştiinţe biologice în general ...................................................................................... 110
58 Botanică ................................................................................................................... 111
59 Zoologie ................................................................................................................... 112
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .......................................................... 112
61 Ştiinţe medicale. Medicină ....................................................................................... 112
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................... 120
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice
................................................................................................................................. 120
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ........................................ 127
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ................................... 127
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................................... 128
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate ........................ 129
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi
procedee în construcţii ............................................................................................ 129
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ................................................................... 129
72 Arhitectură ............................................................................................................... 129
73/76 Arte plastice. Arte decorative.............................................................................. 130
78 Muzică ..................................................................................................................... 130
79 Divertisment. Jocuri. Sport ...................................................................................... 130
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.............................................................................. 131
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .......................... 131
82 Literatură .................................................................................................................. 131
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ............................................................................ 134
902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale .................. 134
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională
................................................................................................................................. 137
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele ................................................... 137
93/94 Istorie .................................................................................................................. 138
94 Istorie generală ........................................................................................................ 138
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2017 ................................... 141
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2017 .............................................. 148
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ............................................................................. 149
0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.
BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII........................................................................................ 149
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ...................... 149
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ..................... 149
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor ............ 149
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................................... 149
02 Biblioteconomie ....................................................................................................... 149
070 ZIARE. PRESĂ.................................................................................................. 149
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................... 150
1/14 Filozofie ................................................................................................................ 150
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................................ 150
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................................... 150
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ........................................................................ 150
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................................... 151
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................... 151
32 Politică ..................................................................................................................... 151
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................. 154
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................ 156
35 Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară.................. 157
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ................................................... 158
37 Educaţie ................................................................................................................... 158
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ....................................................................................... 160
51 Matematică .............................................................................................................. 160
52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie ........................................ 161
59 Zoologie ................................................................................................................... 161
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .......................................................... 161
61 Ştiinţe medicale. Medicină ....................................................................................... 161
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................... 161
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice
................................................................................................................................. 161
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicaţii ................................... 162
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................................... 162
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ................................................................... 163
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ....................................... 163
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................................. 163
78 Muzică ..................................................................................................................... 163
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................................... 163
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.............................................................................. 164
82 Literatură .................................................................................................................. 164
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ............................................................................ 171
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele ................................................... 171
93/94 Istorie .................................................................................................................. 171
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................................... 171
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2017 ................................... 173
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2017
............................................................................................................................. 176
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

PREFAŢĂ

"Bibliografia Naţională a Moldovei", constituită din ansamblul resurselor bibliografice scoase pe teri-
toriul ţării, pe parcursul timpului a devenit un instrument de informare de o importanţă deosebită istorică,
arhivistică şi culturală. Ea redă date din care să află despre ceea ce se tipăreşte în ţară, cine publică,
care sunt domeniile de actualitate.
Categoriile de resurse bibliografice ce fac obiectul "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" cum ar fi: pu-
blicaţiile monografice (cărţi, broşuri); publicaţiile seriale (ziare, reviste); muzica tipărită (partituri); docu-
mentele audio-vizuale (discuri, casete, diapozitive); documentele cartografice (hărţi, atlase, globuri);
resursele electronice, cât şi părţile componente din seriale, sunt reflectate în următoarele compartimente:
:
 "Cronica cărţii" (apare din anul 1958, cu periodicitate lunară);
 "Cronica publicaţiilor de note" (apare din anul 1973, cu periodicitate semestrială);
 "Cronica publicaţiilor de artă plastică" (apare din anul 1973, cu periodicitate semestrială);
 Indice "Materiale bibliografice" (apare din anul 1973, cu periodicitate trimestrială);
 "Cronica recenziilor" (apare din anul 1963, cu periodicitate trimestrială);
 "Cronica resurselor electronice"(apare din anul 2003, cu periodicitate anuală);
 "Cronica articolelor de revistă"(apare din anul 1958, cu periodicitate lunară);
 "Cronica articolelor de gazetă"(apare din anul 1958, cu periodicitate lunară).
Descrierile bibliografice ale documentelor enumerate sunt conforme cu normele Gost-ului 7.1-2003
"Înregistrare bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerinţe generale şi reguli de alcătuire".
Ca sistem de clasificare a descrierilor bibliografice se foloseşte sistemul CZU (Clasificarea Zecimală
Universală).
Lucrarea "Bibliografia Naţională a Moldovei" este structurată conform "Ordonării notiţelor bibliografi-
ce în bibliografii bazată pe Clasificarea Zecimală Universală", ed. a 2-a (elaborată de Camera Naţională a
Cărţii, Chişinău, 2008) pe domenii şi subdomenii. În cadrul fiecărui domeniu notiţele bibliografice sunt
ordonate în ordine alfabetică după numele autorului lucrării sau a titlului acesteia, dacă documentul
prelucrat nu are autor sau are mai mult de trei autori. Întâi se redau lucrările apărute cu caractere latine
(română, engleză, franceză, germană), urmate de cele apărute cu caractere chirilice (rusă, bielorusă,
ucraineană, bulgară).
Înregistrările bibliografice includ:
- numărul de ordine;
- vedeta notiţei bibliografice;
- descrierea bibliografică a documentului cu adnotări desfăşurate despre conţinutul lucrării (în
cazuri necesare);
- numărul Depozitului legal atribuit de către Camera Naţională a Cărţii;
- index CZU;
- descriptori.
Numerotarea înregistrărilor bibliografice în cadrul fiecărei "Cronici ..." este continuă pe tot parcursul
anului. Pe foaia de titlu a fiecărei cronici în paranteze rotunde se indică numărul notiţelor bibliografice
incluse în numărul respectiv.
Sub fiecare vedetă, fie nume de persoană, autor colectiv sau temporar se adună toate documentele
de al căror conţinut sunt responsabile, fie cărţi, seriale, resurse electronice, articole din presă.
Pentru facilitarea căutărilor, fiecare număr al "Cronicilor ..." conţine următoarele indexuri, ce fac obi-
ectul numărului respectiv din bibliografie:
- index alfabetic de nume (autori redactori, traducători, prefaţatori, pictori, fotografi, recenzenţi pre-
cum şi alte persoane responsabile de conţinutul documentului, persoane cărora le sunt închinate lucrări-
le). Numele şi prenumele autorului se redau despărţite prin virgulă, urmează numărul în care se face
referire la respectivul autor, după care nu se pune nici un semn de punctuaţie. Ex.:Vieru, Grigore 33, 77,
143. Numerele cu referire la personalia se dau în paranteze rotunde.
- index alfabetic de titluri ale cărţilor.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- index alfabetic de subiecte (cuprinde vedete de subiect, instituţii, manifestări culturale sau nu-
me geografice).
- index alfabetic al editorilor.
Toate indexurile sunt ordonate alfabetic şi fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care
se referă.
Un element important al bibliografiei sunt vedetele de subiect ce completează descrierile, menite a
spori calitatea informaţiei oferite şi a înlesni utilizarea ei. Pentru stabilirea acestora, de multe ori sunt
necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.
Înscriind informaţii privind diferite genuri de publicaţii "Bibliografia Naţională a Moldovei" are o struc-
tură complexă, iar compartimentele ei se deosebesc atât după caracterul materialului selectat, cât şi
după metoda alcătuirii lor.
În "Cronica cărţii" sunt descrise cărţile, broşurile, precum şi culegerile periodice şi cele în serii (de
tipul "Anale" ş. a, care au o denumire proprie, albume cu lucrări de artă plastică, publicaţii de note muzi-
cale, însoţite de texte explicative, literatura social-politică, ştiinţifică, literatura de popularizare a ştiinţei,
manuale şi materiale didactice, enciclopedii, dicţionare, literatura artistică, diferite ghiduri, bibliografii
fundamentale.). Cronica este elaborată pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al CNC.
Descrierea bibliografică a documentelor incluse în "Cronica cărţii" cuprinde următoarele elemente:
Vedeta. Titlul propriu-zis : informaţii despre titlu / menţiuni de responsabilitate. - Menţiuni de ediţie. - Date
de publicare (localitate, editură, an). - Descrierea fizică (nr. de pagini, menţionarea ilustraţiilor, formatul). -
Colecţia. - Note. – ISBN.
Albumele cu lucrări de artă plastică şi lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt oglindite şi în
cronicile respective - în "Cronica publicaţiilor de artă plastică" şi în "Cronica publicaţiilor de note".
Publicaţiile în "Cronică…" nu sunt incluse exhaustiv. Sunt excluse următoarele tipuri de publicaţii: li-
teratură îngust departamentală, ce ţine de reglementarea ordinii interne a unei organizaţii; retipăriri ale
materialelor instructive; foi de informaţie tehnică, publicaţii tehnice de producţie, ce se referă la unele
procese tehnologice; instrucţiunii ce prevăd folosirea unor articole industriale; publicaţii mărunte de re-
clamă şi informaţie; unele publicaţii de literatură tehnică specială - standarde, prescripţii tehnice, liste de
preţuri cu amănuntul şi cu ridicata la unele articole, proiecte-tip de construcţie.
Broşurile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica cărţii" nu sunt oglindite. Autoreferatele diserta-
ţiilor, structurate şi lucrate identic cu cărţile, sunt incluse la sfârşitul "Cronicii cărţii".
Antologiile, culegerile de opere artistice cu titlu comun, se transcriu cu titlurile individuale ale lucrări-
lor cuprinse în publicaţie, fiind indicaţi în menţiunea de responsabilitate autorii şi traducătorii lucrărilor.
"Cronica cărţii" este însoţită de indecşii auxiliari de nume, de titluri, de subiecte, de editori, de ISBN
eronate.
"Cronica publicaţiilor de note", include publicaţii ale operelor din folclorul muzical, publicaţii ale
operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală şi instrumentală,
publicaţii de opere vocale simfonice şi muzica de scenă, opere complete, publicaţii metodice cu note la
disciplinele muzical-istorice şi teoretice, solfegii şi dictări, lucrări muzicale în publicaţii de muzicologie şi
metodice muzicale, note muzicale din reviste, culegeri şi publicaţii periodice apărute în Republica Moldo-
va.
Cronica este însoţită de indexul auxiliar de nume.
În "Cronica publicaţiilor de artă plastică", sunt descrise placardele, materialele didactice intuitive,
portretele, reproducţiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu sunt oglindite : cărţile
ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte a diferitor construcţii, desene tehnice; prospecte
de reclamă editate fără plată de organizaţiile cu drept editorial; buclete şi foi volante cu caractere de
reclamă; semne de carte; gazete de perete; cărţi poştale cu timbru şi loc pentru adresă; albume de mo-
dă; formulare pentru diplome de onoare.
Ca regulă, publicaţiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în menţiunea de responsabilita-
te. Reproducţiile, gravurile şi culegerile unui pictor se descriu la numele lui. În descriere este indicată
metoda de imprimare. Publicaţiile de artă plastică se sistematizează după schema de clasificare a graficii
imprimate, elaborată de Camera Naţională a Cărţii.

11
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

"Cronica articolelor de revistă" semnalează articole, materiale documentare, opere artistice, pu-
blicate în paginile revistelor, culegerilor, publicaţiilor periodice continue existente în Depozitul Legal al
CNC, editate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi institutele ei, organizaţiile, instituţiile superioare de
învăţământ, bibliotecile mari, muzee. Informaţiile oferite sunt din diverse sfere: ştiinţă, filozofie, religie,
sociologie, politică, economie, jurisprudenţă, literatură, lingvistică, teatru, cinematografie, muzică, arte
plastice, istorie, geografie şi altele.
Articolele nu sunt descrise exhaustiv. Sunt excluse următoarele tipuri de articole: articole de revistă
a presei, notiţe informative, articole cu caracter temporar şi altele.
Selecţia articolelor se efectuează în baza instrucţiunii " Alcătuirea "Cronicii articolelor de revistă"
elaborată de Camera Naţională a Cărţii.
Înregistrările bibliografice se încadrează în schema unei descrieri bibliografice analitice standard.
Ele cuprinde următoarele elemente: Titlul : informaţie la titlu / menţiunea de responsabilitate. - Resursa
în care se publică articolul. - Titlul publicaţiei în care apare articolul, volumul şi data apariţiei publicaţiei,
pagina la care se află articolul. – Note.
Pentru regăsirea informaţiei, la sfârşitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de revistă" se oferă
indexul de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului, ordonate
alfabetic şi fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă şi lista revistelor a căror
articole au fost fişate, cu specificarea numărului revistei şi a datei la care a apărut aceasta.
"Cronica articolelor de gazetă" include selectiv informaţia despre articole, materiale documentare,
opere literare, materiale publicistice şi de critică literară, publicate în paginile ziarelor republicane.
Materialele oficiale şi articolele, publicate în ziarele ce apar paralel în limbile română şi rusă ("Capi-
tala", "Comunistul", "Dreptul", "Vocea poporului") se descriu în limba română, iar sursele în limba rusă se
adaugă la descrierea în limba română. Operele artistice sunt descrise separat, indiferent de limbă şi
alfabet.
Cu scopul de a evidenţia materialele consacrate evenimentelor importante din viaţa politică, econo-
mică şi culturală a republicii, evenimentelor de pe arena internaţională, aniversărilor unor oameni de
vază, unor organizaţii ş. a. în cadrul subdivizionarelor se întocmesc rubrici speciale temporare.
Schema descrierii bibliografice a articolelor de gazetă este analogic celei articolelor de revistă. Se
pune un accent deosebit pe stabilirea conţinutului articolului bibliografiat (a adnotărilor). Pentru stabilirea
acestora, este necesară citirea articolului, de cele mai multe ori sunt necesare căutări aprofundate în
diverse surse de informare.
Înregistrările bibliografice sunt organizate pe domeniile CZU, în cadrul fiecărui domeniu înregistrări-
le sunt ordonate alfabetic după numele autorului articolului sau a titlului, dacă articolul nu are autor sau
sunt mai mult de trei autori.
Mijloacele de regăsire a informaţiei pe care le oferă cronica sunt:
- index de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului;
- lista publicaţiilor seriale descrise, cu specificarea datei ziarelor la care a apărut acesta.
Indexul este ordonat alfabetic şi face trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă.
Din cronicile sus-amintite, se poate de aflat care sunt revistele şi ziarele din domeniile ştiinţei apăru-
te în Moldova la un moment dat, cine sunt cei ce semnează articole în presă, care sunt tendinţele de
ultimă oră, cum se desfăşoară viaţa politico-socială şi culturală în Moldova, ce manifestări au loc pe
teritoriul ţării sau în străinătate, care este activitatea din domenii precum teatru, cinematografie, arte,
literatură.
În "Cronica recenziilor" sunt oglindite recenziile la cărţi, publicate în ziare şi reviste. Descrierea bi-
bliografică e alcătuită din două părţi – în prima parte se descrie lucrarea recenzată, în a doua parte –
informaţii referitoare la recenzie. Dacă una şi aceeaşi lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în
ordine alfabetică după numele de familie al recenzenţilor, iar dacă acestea lipsesc - după titlurile recenzii-
lor.
În fiecare număr al "Cronicii recenziilor" este inclus indexul de nume al autorilor, redactorilor, tradu-
cătorilor, recenzenţilor.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Indicele "Materiale bibliografice" include bibliografii fundamentale, bibliografii pe subiecte, ediţii bi-
bliografice periodice, liste bibliografice, liste şi treceri în revistă bibliografice publicate în cărţi şi reviste,
treceri în revistă istoriografice.
Indicele nu include : liste de literatură citată din cărţi şi articole, liste de literatură ce nu se referă la
tema lucrării descrise, liste de literatură cu mai puţin de 50 titluri, liste în programe şi lucrări metodice, în
materiale didactice şi în manuale pentru şcoala de cultură generală, în notele de subsol a cărţilor. În
subdiviziuni pe primul loc se află lucrările bibliografice fundamentale, listele de literatură publicate în cărţi,
reviste consacrate personalităţilor şi operelor lor, apoi – despărţite prin semnul (------), urmează listele de
literatură indicată la sfârşitul cărţilor şi articolelor din reviste.
Ca formă de înregistrare, ca structurare a datelor, indicele este identic cu cea folosită la întocmirea
bibliografiei pentru căiţi.
"Cronica Resurselor electronice" iniţiată în ianuarie 2003, apare anual şi include informaţii despre
CD-ROM-uri, dischete, imprimate pe suport electronic.
Ca formă de înregistrare, ca structurare a datelor, cronica este identică cu cea folosită la întocmirea
bibliografiei pentru căiţi.
Cronica este însoţită de indexul de nume şi de titluri.
La începutul fiecărui număr al "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" se dă cuprinsul în limba română.
Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază a schemei de clasificare, ceea ce reprezintă o
listă a divizionarelor CZU folosită în bibliografie.
"Bibliografia Naţională a Moldovei" rămâne a fi o publicaţie utilă atât cercetătorilor, specialiştilor
practici, bibliotecarilor din toate categoriile de biblioteci din ţară, cât şi centrelor culturale, instituţiilor de
învăţământ, centrelor de informare şi documentare, persoanelor interesate asupra producţiei editoriale
curente din ţară.

Opiniile şi sugestiile sunt binevenite pe adresa :

CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA


bl. Ştefan cel Mare 180, et. 2
MD-2004, Chişinău, Moldova
Tel. : 022 295746, 022 295916
Fax : 030555239

bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com

WWW.BOOKCHAMBER.MD

13
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

PREFACE

"National Bibliography of Moldova", consisting of all the bibliographic resources published in the
country, over time has become an information tool with high historical, cultural and archivist importance. It
restores data about what it was print in the country, who published and what are topical areas.
Resource categories subject "National Bibliography of Moldova" such as monographic publications
(books, pamphlets) serial publications (newspapers, magazines) printed music (scores) audio -visual
documents (disks, tapes, slides); cartographic documents (maps, atlases, globes) electronic resources
and components in series, are reflected in the following sections:
• "Book Annals" (published since 1958 on a monthly basis);
• "Music notes publications annals" (appears in 1973, with six-monthly intervals);
• "Fine art publications annals" (appears in 1973, with six-monthly intervals);
• The Bibliographic materials Index (appears in 1973 with quarterly periodicity);
• "Reviews annals" (appears in 1963, with quarterly periodicity);
• "Electronic resources annals" (appears in 2003, with annual);
• "Magazine articles annals" (since 1958 a monthly basis);
• "Newspaper articles annals" (since 1958, monthly reports).
The bibliographic records of listed documents comply with GOST 7.1-2003 "Bibliographic records.
Bibliographic description: General requirements and rules of composition".
UDC (Universal Decimal Classification) system is using as a classification system for bibliographic
descriptions.
The paper "National Bibliography of Moldova" is structured according to the "Ordering bibliographic
records in bibliography based on Universal Decimal Classification", 2n ed. (developed by NBC, Chisinau,
2008) on domains and sub-domains. Within each area, bibliographical records is arranged alphabetically
by author's name or job title, if the document has not author or has more than three authors. First pub-
lished works are rendered in Latin characters (Romanian, English, French, German), followed by those
that are in Cyrillic (Russian, Belarusian, Ukrainian, Bulgarian).
Bibliographical recordings include:
- Ordering Number;
- Header of bibliographic description;
- Bibliographic description of the document with annotations performed on the contents of the paper
(where necessary);
- Legal deposit number assigned by the National Book Chamber;
- UDC index;
- Descriptors.
Bibliographical notes numbering in each "Annals..." is continuous throughout the year. On the title
page of each rave in parentheses, is indicated number of bibliographic notes included in this number.
Under each celebrity or person's name, author, or the temporary collectively gather all documents
whose contents are responsible or books, serials, electronic resources, articles in the press.
To facilitate the search, each issue of the "Annals..." contains the following indexes, subject to the
respective number of citations are:
- Alphabetical index of names (authors editors, translators, preface, painters, photographers, re-
viewers and others responsible for the content of the document, the person to whom they are dedicated
to the work). Name and surname of the author is played separated by commas, following the number
refers to that author, then do not put any punctuation. Ex.: Vieru, Grigore 33, 77, 143. The numbers refer
to the figure in parentheses personality.
- Alphabetical index of titles of book
- Alphabetical index of topics (include subject headings, institutions, cultural or geographical
names)
- Alphabetical index of publishers.
All indexes are alphabetized and refer to the bibliographic record number to which it relates.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

An important element of the bibliography is subject headings that complete descriptions designed to
enhance the quality of information provided and to facilitate its use. In setting, these often need extensive
searches in various information sources.
Signing up information on different types of publications "National Bibliography of Moldova" has a
complex structure and its compartments are distinguished both by the character of selected material and
after their composition method.
In "Books Annals" are bibliography of books, brochures and periodicals collections and series
(such as "Annals", etc. which have their own name, album artwork arts, publications musical notes,
accompanied by texts explanatory socio-political literature, science, popular science literature, textbooks
and teaching materials, encyclopaedias, dictionaries, literature, various guides, basic bibliography). The
annals is developed based on existing legal deposit publications of NBC.
Bibliographic records of the documents included in the "Annals..." include: Header. Proper title: title
information / statement of responsibility. - Release Notes. - Date of publication (city, publisher, year). -
Physical description (number of pages, illustrations mention format). - Collection. - Notes. - ISBN.
Albums of fine art works and research in the field of music are reflected in the next annals too - the
"Fine arts publications annals" and "Notes publications annals".
Publications are not exhaustive included in bibliography. The following types of publications are ex-
cluded: narrow departmental literature pertaining to the settlement of internal order of an organization;
reprints of training materials, technical information sheets, technical publications production, which covers
some technological processes that provide instruction using articles industrial small publications advertis-
ing information, some special technical literature publications - standards, technical requirements, price
lists retail and wholesale to some articles, project - type.
Brochures with a volume less than 4 pages are not mirrored in the "Book annals". Theses, struc-
tured and worked identical with books are included at the end of "Book annals".
Anthologies, collections of works of art with the common title, are given individual titles of works con-
tained in the publication, as indicated in the statement of responsibility authors and translators work.
"Book annals" is accompanied by auxiliary indexes of names, titles, subjects, publishers, ISBN erro-
neous.
"Notes publication annals" include works of folklore publications, publications of the works of vo-
cal music, instrumental, mixed collections of works of vocal and instrumental music, vocal symphonic
works publications and music scene, complete works, methodical publications musical notes on historical
and theoretical subjects, solfeggio and dictation, musical works and methodical publications musicology
music musical notes of magazines, textbooks and periodicals published in Moldova.
Annals are accompanied by auxiliary index of names.
In "Fine art publications annals" are described plaques, intuitive teaching materials, portraits, re-
productions, albums, postcards presented artistically. In annals not mirrored : the predominant text pic-
ture books, catalogues of various construction projects, drawings, leaflets advertising organizations
published without charge as editorial, booklets and leaflets advertising characters, bookmarks, papers
wall- stamped postcards and place to address; albums fashion; forms for honours.
As a rule, publications describing the title, artist name indicated in the statement of responsibility.
Reproduction, printed collections of artist describes his name. The description gives printing method. Fine
art publications are systematized as printed graphics classification scheme developed by the National
Book Chamber.
"Magazine article annals" signals articles, documentaries, artistic works, published in the pages of
magazines, collections, periodicals continue existing legal deposit of NBC, published by the Academy of
Sciences and its institutes, organizations, higher education institutions, large libraries, museums . The
information provided is from various spheres: science, philosophy, religion, sociology, politics, econom-
ics, law, literature, linguistics, theatre, cinema, music, arts, history, geography and others.
Articles are not exhaustive included in bibliography. The following type of articles is excluded: arti-
cles headlines, informative notes, articles and other temporary character.
The articles selection is made based on instruction developed by National Book Chamber "Compila-
tion of "Magazine article annals".

15
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Bibliographic records fall within the scheme of standard analytical bibliographic descriptions. They
include the following: Title : title information / statement of responsibility. - The resource in which is pub-
lished the article. - Title of the publication in which the article appears, the amount and date of the news-
paper, the page of article. - Notes.
For information retrieval at the end of each issue of the "Magazine article annals" is provided the in-
dex of names, which include authors and others who contributed to the article, ordered alphabetic and
refer to the bibliographic record number to which it relates and list of journals whose articles were listed,
specifying the number of the magazine and the date on which it occurred.
"Newspaper articles annals" includes selective information on articles, documentaries, literary,
journalistic material and literary criticism published in republican newspapers.
Official materials and articles published in newspapers that appear parallel in Romanian and Rus-
sian ("Capitala", "Comunistul", "Dreptul", Vocea poporului") are described in Romanian, and Russian-
language sources are added to the description in Romanian. The artworks are described separately,
regardless of language and alphabet.
In order to highlight the materials devoted to events in political, economic and cultural life of the
country, events on the international arena, anniversaries of prominent people, organizations etc., under
subsection headings are drawn special temporary categories.
Scheme for newspaper articles bibliographic description is similar to that of journal articles. There is
a particular emphasis on the content item bibliography (annotations). To establish this, the reading the
article, most thorough searches are often required in various information sources.
Bibliographic records are organized by UDC areas within each field records are arranged alphabeti-
cally by the author's name or title, if the article has no author or are more than three authors.
Information retrieval, which provides annals are:
- Index of names, including authors and others who contributed to the article;
- List of serials bibliography, specifying the date of their newspapers, which developed it.
The index is ordered alphabetically and the number refers to the bibliographic record to which it re-
lates.
From the above-mentioned chronicles, it can be learned about in science journals and newspapers
published in Moldova at a time, who are the ones who sign the articles in the press, which are the latest
trends, how life politico -social culture in which events occur in the country or abroad, which is work in
areas such as theatre, cinema, arts, literature.
In "Reviews annals" are mirrored reviews books that public in newspapers and magazines. Biblio-
graphic description is comprised of two parts - the first part describes the work reviewed, in the second
part - information on the review. If the same work has several reviews, they are described in alphabetical
order by last name of the reviewers, and if they are missing - after titles of reviews.
In each issue of the "Reviews annals" are listed the index of names of editors, translators, reviewers.
The Index "Bibliographic materials" includes basic bibliographies, bibliographies on topics peri-
odic bibliographic editions, bibliographical lists, lists and review literature published in books and maga-
zines, historiographical overviews.
The index does not include: lists of literature cited in books and articles, lists of literature that does
not relate to the theme of the work described, literature lists more than 50 titles, lists the programs and
work methods, teaching materials and textbooks for schools general education in the footnotes of books.
The first subdivision is fundamental bibliographic work, lists of literature published in books, magazines
devoted personalities and their works, then - divided by the (------), lists of literature is indicated at the end
of books and articles magazines.
As registration form, the data structure, the index is identical to that used in preparing the bibliogra-
phy of books.
"Electronic Resource Annals" launched in January 2003, appears annually and includes informa-
tion on CD-ROMs, floppy disks, electronic publications.
As registration form, the data structure, the index is identical to that used in preparing the bibliogra-
phy of books. Annals are accompanied by the index of names and titles.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

At the beginning of each issue of "National Bibliography of Moldova" there are content in Romanian.
Content is made according compartments basic classification scheme, which is the list of UDC division-
ary used in the bibliography.
"National Bibliography of Moldova" remains a useful publication for researchers, professionals prac-
tice, librarians from all types of libraries in the country and cultural centres, educational institutions, infor-
mation and documentation centres and other stakeholders on current publishing output in the country.

NATIONAL BOOK CHAMBER OF REPUBLIC OF MOLDOVA

CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA


bl. Ştefan cel Mare 180, 2nd fl.
MD-2004, Chişinău, Moldova
Phone : 022 295746, 022 295916
Fax : 030555239

bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com

WWW.BOOKCHAMBER.MD

17
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-285)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
1. Capaţina, Valentina.
Informatica economică : MS Excel & MS Access : Manual / Valentina Capaţina, Maria
Moraru ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Tehnologii informaţionale". – Chişinău :
ASEM, 2016. – 300 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 300 (15 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-840-6.
[2017-73].
- - 1. MS Excel. 2. MS Access. 3. Informatică economică.
004.451+330.47(075.8)
2. Cioban, Mitrofan.
Limbajul de programare C : Suport de curs la disciplina "Programare în limbaje de nivel
mediu" / Mitrofan Cioban, Dorin Pavel, Maria Pavel ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău :
US Tiraspol, 2016. – 202 p. : fig., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-76-187-1.
[2017-18].
- - 1. Limbajul de programare C.
004.43(075.8)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
3. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Resurse electronice. Publicaţii de artă.
Publicaţii de note. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Ca-
mera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref.: Valentina Chitoroagă ; design: Renata
Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. –
E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 12, 2015. – 2016. – 414 p. (2704 tit.) – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-217-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-218-8
(PDF). – [2017-282].

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Materiale bibliografice – Re-


cenzii – Publicaţii de note – Publicaţii de artă – Resurse electronice – Articole din reviste şi
ziare.
015(478)
4. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Came-
ra Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac.
– Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN
1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 5, 2016. – 2017. – 158 p. (967 tit.) – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., ru-
să, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-227-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-228-7
(PDF). – [2017-283].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
5. Nr 6, 2016. – 2017. – 158 p. (947 tit.) – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-229-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-230-0
(PDF). – [2017-284].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
6. Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale = National Bibliography of Moldova.
Serials : Se editează din anul 1973 : Apare anual / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ;
alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Mariţoi ; red. resp., coord.: Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . –
21 cm. – (Bibliografia Naţională a Moldovei). – ISSN 1857-0577. – ISBN 978-9975-49-028-3.
2010. – 2017. – 124 p. (497 tit.) – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-242-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-244-7 (PDF). –
[2017-285].
- - 1. Bibliografii naționale – Seriale.
015(478):70
7. Profesorul Ştefan Topală : Omul care face descoperiri : [savant în domeniul cito-
logiei viței de vie] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei
Lupan", Grădina Botanică (Inst.) ; alcăt.: Tatiana Doibani, Elena Negreţchi. – Ed. a 2-a,
compl. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Print Caro"]. – 364 p. : fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-397-0.
[2017-168].
- - 1. Vița de vie – Indici bibliografici. 2. Topală, Ștefan, 1938 - …, savant în domeniul
citologiei – Biobibliografie.
016:[634.8+929 Topală]=135.1=161.1
8. Spovedanie : Gheorghe Reabţov la cea de-a 70-a aniversare : [profesor de limbă
și literatură franceză] : Biobibliografie / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Şt. a Acad. de
Studii Econ. a Moldovei ; resp., coord.: Silvia Ghinculov. – Chişinău : ASEM, 2016. – 196 p. :
fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-75-831-4.
19
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

[2017-72].
- - 1. Limba franceză – Indici bibliografici. 2. Reabțov, Gheorghe, 1946 - …, profesor de
limbă și literatură franceză – Biobibliografie.
016:[811.133.1’25+929 Reabțov]
030 LUCRĂRI DE REFERINŢĂ GENERALE
9. Ash, Russell.
Lumea în date şi fapte : Enciclopedia familiei tale / Russell Ash ; trad.: Cristina Muică ;
consultanți : Henry Bedingfeld [et al.] ; concepţie graf.: Su Alexander ; il.: Alan Baker, Julian
Baker. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut, 2016 [Imprimat în China]. – 320 p. : fot.,
il. color ; 29 cm.
Tit. orig.: Whitaker's World of Facts. – Index : p. 308-317.
ISBN 978-9975-54-253-1 (în cop. tare).
[2017-276].
- - 1. Enciclopedii.
030
070 ZIARE. PRESĂ
10. Ciocan, Iulian.
Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă : [în vol.] / Iulian Ciocan. – [Chişinău] : Arc,
2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 20 cm. – (radio europa liberă, ISBN 978-9975-61-844-1). –
ISBN 978-9975-61-512-9.
[Vol.] 10. – 2016. – 83, [2] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-137-77-5 (Arc). – ISBN 978-0-
929849-94-2 (Europa Liberă). – [2017-271].
- - 1. Radio "Europa Liberă" – Comentarii.
070:[323(478)+659.3]
11. Jurnal săptămânal la Europa Liberă : [în vol.]. – [Chişinău] : Arc : Radio Europa
Liberă, 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 24 cm. – (radio europa liberă, 978-9975-61-844-1).
– ISBN 978-9975-61-441-2.
[Partea] a 12-a : noiem. 2015 – dec. 2016 / coord.: Valentina Ursu. – 2017. – 373, [2]
p. : fot. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-137-78-2 (Arc). – ISBN 978-0-929849-93-5 (Europa
Liberă). – [2017-272].
- - 1. Radio "Europa Liberă" – Reportaje.
[070+654(4)]:659.3(082)
08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE
082 Poligrafii colective
12. "Ştiinţă, Educaţie, Cultură", международная студенческая научно-
практическая конференция (2017 ; Комрат). Международная студенческая научно-
практическая конференция "Ştiinţă, Educaţie, Cultură" = "Наука, Образование, Культура",
посвященная 26-летию Комратского государственного университета, (10 февраля 2017
года) / гл. ред.: Пармакли Дмитрий Михайлович ; орг. ком.: Дудогло Татьяна Дмитриев-
на [и др.]. – Комрат : Комратский государственный университет, 2017. – 159 p. : fig., tab.
; 29 cm.
Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Н.-и. центр "Прогресс". – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte
: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-83-039-3.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-211].
082:378(478-21)=135.1=111=161.1
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
13. Alfabetul : [carte sonoră]. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2017 [Imprimat în Chi-
na]. – [18] p. : des. color ; 30 x 32 cm. – (Ascultă şi învaţă, ISBN 978-9975-54-274-6).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-276-0 (broşată).
[2017-278].
- - 1. Cărți sonore.
087.5:373.2
14. Animale sălbatice: [carte de colorat]. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr. "Poli-
graf-Design")]. – 16 p. : des. color ; 25 cm. – (Colorez, ISBN 978-9975-130-92-9).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-93-6.
[2017-94].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
15. Automobile : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr. "Poligraf-
Design")]. – 16 p. : des. color ; 25 cm. – (Colorez, ISBN 978-9975-130-92-9).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-91-2.
[2017-93].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
16. Grafisme : Litere şi numere. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr. "Poligraf-
Design")]. – 16 p. : des. color ; 25 cm. – (Scriu, ISBN 978-9975-130-97-4).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-96-7.
[2017-95].
- - 1. Cărți pentru copii.
087.5
17. Numerele : [carte sonoră]. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2017 [Imprimat în Chi-
na]. – [18] p. : des. color ; 30 x 32 cm. – (Ascultă şi învaţă, ISBN 978-9975-54-274-6).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-275-3 (cartonată).
[2017-277].
- - 1. Cărți sonore.
087.5:373.2
18. Primele mele descoperiri / [alcăt.: Guţu Irina, Cernomoreţ, Victoria]. – Chişinău :
Biblion, 2016 (Imprimat în Ucraina). – [16] p. : des. color ; 31 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-04-8 (cartonată).
[2017-31].
- - 1. Cărți pentru copii.

21
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

087.5:373.2
19. Idem în lb. rusă: Мои первые знания. – Chişinău : Biblion, 2016 (Imprimat în
Ucraina). – [16] p. : des. color ; 31 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-138-05-5 (cartonată).
[2017-32].
- - 1. Cărți pentru copii.
087.5:373.2
20. Tăutu, Inesa.
Asta trebuie să ştii : transport, circulaţie, securitate / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorin-
ţa, [2016 (Tipogr. "Poligraf Design")]. – 24 fişe : il., c des. color ; 29 cm.
Apar într-o mapă comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-130-82-0.
[2017-105].
- - 1. Fișe instructive pentru copii – Transport.
087.5:656.1
21. Tăutu, Inesa.
Contrarii + jocuri / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr. "Poligraf De-
sign")]. – 24 fişe : il., des. color ; 29 cm.
Apar într-o mapă comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-130-80-6.
[2017-106].
- - 1. Fișe instructive pentru copii – Jocuri.
087.5
22. Tăutu, Inesa.
Flori / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr. "Poligraf Design")]. – [24] fişe :
il., des. color ; 29 cm.
Apar într-o mapă comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-130-78-3.
[2017-109].
- - 1. Fișe instructive pentru copii – Flori.
087.5:582.4
23. Tăutu, Inesa.
Insecte + fiinţe mici / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr. "Poligraf De-
sign")]. – 24 fişe : il., des. color ; 29 cm.
Apar într-o mapă comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-130-81-3.
[2017-107].
- - 1. Fișe instructive pentru copii – Insecte.
087.5:595.7
24. Tăutu, Inesa.
Păsări sedentare şi migratoare / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2016 [(Tipogr. "Po-
ligraf Design")]. – 24 fişe : il., des. color ; 29 cm.
Apar într-o mapă comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-130-79-0.
[2017-108].

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Fișe instructive pentru copii – Transport.


087.5:598.2
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
Бенюк, Валентин. Молдавская общественно-политическая мысль (XVI-XIX вв.). –
Vezi Nr 41.

25. Взаимодействие камня и человека : информационное и энергетическое


применение / Piligrim & Zeia. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 36 p. : fot.
color ; 21 cm. – (Серия "С приоритетом Разума", ISBN 978-9975-87-168-6).
30 ex.
ISBN 978-9975-87-167-9.
[2017-57].
133.52+2-5
17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
26. Cozlovschi, Inga.
Să vă pălească dorul de a trăi viaţa în doi ….. şi nu numai ….. / Inga Cozlovschi. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia "Sirius"]. – 159 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 159 (9 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-57-220-0.
[2017-11].
- - 1. Morală individuală. 2. Morala familiei.
171/177
27. Sprincean, Serghei.
Securitatea umană şi bioetica : Monografie / Serghei Sprincean ; Inst. de Cercet. Juri-
dice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice şi
Politice al AŞM, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 303 p. : fig. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 262-301. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-589-2.
[2017-225].
- - 1. Bioetică. 2. Bioetică politică.
17+32
28. Ţîrdea, Teodor N.
Bioetică: curs de bază : Manual / Teodor N. Ţîrdea ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova, Catedra
Filosofie şi Bioetică. – [Ed. rev. si compl.] – Chişinău : Medicina, 2016 [Tipogr. "Print-Caro"]. –
331 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr.: p. 327-328 (31 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-399-4 (în cop. tare) (Tipogr. "Print-Caro").
[2017-170].
- - 1. Bioetică.
17(075.8)

23
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

2 RELIGIE. TEOLOGIE
Взаимодействие камня и человека. – Vezi Nr 25.

27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE


29. Lisnic, Ioan.
Vieţile sfinţilor după sinaxar : compendiu / Protoiereu Ioan Lisnic ; redactat de Prea
Sfinţitul Ioan, Episcop de Soroca. – Chişinău : Labirint, 2017. – 209, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 209. – Indice de nume ale sfinţilor : p. 191-208. – 300 ex.
ISBN 978-9975-122-57-3.
[2017-160].
- - 1. Sărbători creștin ortodoxe.
27-56
30. Rugăciuni alese cu şapte canoane şi douăsprezece acatiste. – Chişinău :
Angelus, 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 459, [5] p. ; 12 x 18 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3077-5-8 (în cop. tare).
[2017-247].
- - 1. Rugăciuni. 2. Acatiste.
27-282.5
31. Бан, Митрофан.
Руководство по исповеди : для священников и мирян / Митрополит Митрофан Бан
; пер. с сербского Григорий Владимирович Рачук. – [Изд. 2-е]. – Кишинэу : Камно, 2016
(ООО "Тульская типография"). – 351, [1] p. ; 21 cm.
Referințe bibliogr. în text. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4446-2-0 (în cop. tare).
[2017-121].
- - 1. Mărturisirea păcatelor.
27-54
32. Копущу, Виктор.
Протоиерей Дмитрий Чакир: пастырь и просветитель : К столетию со дня смерти
пртоиерея Димитрия Чакира / Виктор Копущу ; науч. консультант: иерей Сергий Копущу
; Н.-и. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, Культ.-просвет. обществ. об-ние
нык". – Комрат : Б. и., 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 137, [2] p. : fig., fot., [1] f. port. ;
20 cm.
Rez.: lb. engl., găgăuză, rusă. – Bibliogr.: p. 81-84. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
Изд. при фин. поддержке культ.-просвет. обществ. об-ния "Айдыннык". – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-770-4.
[2017-226].
- - 1. Ceachir, Dmitrii, 1839-1916, protoiereu.
27-72(092)
27-29 LITERATURĂ RELIGIOASĂ
33. White, Ellen G.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Calea către Hristos / Ellen G. White. – Chişinău : Biserica (Uniunea de conferinţe) a


Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
124, [5] p. : il. color ; 21 cm.
Tit. orig.: Steps to Christ. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9673-8-9.
[2017-222].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
271/279 Biserici şi culte creştine
271 Biserica răsăriteană
34. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губернии
Ардатовского уезда : с жизнеописанием основателей ее: преподобного Серафима и
схимонахини Александры, урожд. А. С. Мельгуновой / сост.: архимандрит Серафим
(Чичагов) ; оформл.: Трофимов С. – Кишинэу : Камно ; Москва : Синтагма, 2016 (ОАО
"Можайский полиграфический комбинат"). – 735, [1] p. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4446-1-3 (în cop. tare).
[2017-120].
- - 1. Mănăstirea Diveevo – Casa Sfântului Serafim de Sarov. 2. Serafim de Sarov,
1759-1838 – Sfânt curios.
271.2-788
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
35. Migraţie, diaspora, dezvoltare: Noi provocări şi perspective / Inst. de Cercet.
ridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; coord.: Victor Moraru ; resp. ed.: Victor Juc,
Ecaterina Deleu. – Chişinău : S. n., 2016 ("Tipografia-Sirius"). – 306 p. : fig., tab. ; 24 cm. –
(Seria "Migraţia: probleme şi oportunităţi", ISBN 978-9975-57-219-4).
Texte : lb. rom., engl., ital., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, IASCI/NEXUS Moldova şi PATACLI Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-218-7.
[2017-189].
- - 1. Migrație internaţională. 2. Diaspora moldovenească.
314.15-024.64+323.15(100)=00
36. Petrozziello, Allison J.
Gen în mişcare : Abordarea legăturii dintre migraţie şi dezvoltare din perspectiva de
gen : Manual de formare / Allison J. Petrozziello ; United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr."Echim Art")]. – 200 p. :
fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol.
ISBN 978-9975-3138-0-3 (broşată în spirală).

25
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

[2017-41].
- - 1. Migrație. 2. Egalitate de gen.
314.15:305(075)
316 Sociologie
37. Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник
Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţ. de
Statistică al Rep. Moldova ; col. red.: Vitalie Valcov (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Biroul
Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2016 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală") – . – 30 cm. –
(Statistica Moldovei, ISBN 978-9975-53-418-5).
… 2016. – 2016. – 383 p. : fig. color, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Apare cu sprijinul financiar al Proiectului UE "Îmbunătăţirea statisticii regionale în Rep.
Moldova". – 150 ex. – ISBN 978-9975-53-766-7 (în cop. tare) (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– [2017-224].
- - 1. Situaţie social-economică, 2016 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
38. Болученкова, А. А.
Участие города в жизни села : Характеристика социальных институтов / А. А.
Болученкова. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 393, [3] p. : fot., fot. color,
tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 334-352 (335 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Index de nume, geogr.:
p. 353-367. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-170-9 (în cop. tare).
[2017-265].
- - 1. Infrastructură rurală. 2. Comunități rurale.
316.334.55/.56
316.6 Psihologie socială
39. Şleahtiţchi, Mihai.
Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale / Mihai Şleahtiţchi. – [Chişinău] :
Ştiinţa, 2016 (Tipogr. "Balacron"). – 221 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în note. – Index
nominum : p. 212-219. – 300 ex.
ISBN 978-9975-85-056-8.
[2017-281].
- - 1. Psihologie socială. 2. Reprezentări sociale.
316.6
32 POLITICĂ
40. Almanah politic : Republica Moldova … / Poliexpert, Tribuna Politică ; dir.: Igor
Volniţchi. – [Chişinău : Estetini, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 27 cm. – ISBN 978-
9975-4212-3-2.
… 2016. – 2017. – 366, [3] p. : il., fot. color. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-
4212-4-9. – [2017-227].
- - 1. Politică – Republica Moldova.
32(478)(059)

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sprincean, Serghei. Securitatea umană şi bioetica. – Vezi Nr 27.

41. Бенюк, Валентин.


Молдавская общественно-политическая мысль (XVI-XIX вв.) / Валентин Бенюк,
Эдуард Волков, Виктор Степанюк ; Гос. ин-т междунар. отношений Молдовы. – Chişinău
: S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 561 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 517-561. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-400-7.
[2017-171].
- - 1. Cugetări politice, filosofice.
32+13/14+821.135.1(478).09"15/18"
323 Afaceri interne. Politică internă
Migraţie, diaspora, dezvoltare: Noi provocări şi perspective. – Vezi Nr 35.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


42. Bălan, Ion.
Mesaje pentru urmaşi : [aspecte social-politice] / Ion Bălan. – Chişinău : S. n., 2016
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 38 p., [9] p. fot. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-771-1.
[2017-221].
- - 1. Republica Moldova – Situație social-politică.
323(478)
43. Dulgheru, Valeriu.
Basarabie răstignită : [în vol.] / Valeriu Dulgheru. – Chişinău : UTM, 2017 – . – 20 cm. –
ISBN 978-9975-45-215-1.
[Vol.] 13. – 2017. – 316 p. : fig., fig. color, fot., tab. – 150 ex. – ISBN 978-9975-45-463-
6. – [2017-122].
- - 1. Republica Moldova – Situație social-politică.
323(478)+94(478)
44. Ţurcanu, Anatolie.
Prizonierul temniţei din Comrat = Узник гагаузской темницы : [situaţia social-politică
la începutul anilor '90 sec. XX] / Anatolie Ţurcanu ; trad. în lb. rusă: Antonina Cerba. –
nău : S. n., 2016 [Tipogr. "Balacron"]. – 49 ; 49 p. : fot. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 400 ex.
ISBN 978-9975-128-82-7 (în cop. tare).
[2017-79].
323(478)=135.1=161.1
Губогло, Михаил. Миротворческий потенциал традиционной культуры. – Vezi Nr
137.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă


45. Diacon, Maria.

27
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Uniunea Europeană : Istorie şi actualitate / Maria Diacon, Victor Juc, Valentin


Constantinov ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Ştiinţe Sociale, Erasmus+ [et al.]. –
nău : [US Tiraspol], 2016. – 235 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 200 ex.
ISBN 978-9975-76-189-5.
[2017-195].
- - 1. Uniunea Europeană – Istorie.
327:061.1EU
46. Военный сектор : (альманах) : Сборник статей и литературных
ний на военно-историческую тему : [în vol.] / идея сб.: Сергей Скрипник [и др.] ; под ред.:
Камала Макили-Алиева. – Кишинэу : Б. и., 2016 [Tipogr. "Metrompaş"] – . – 20 cm. – ISBN
978-9975-66-346-5.
[Vol.] 13 : Армяно-Азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт – результат
армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий. – 2016. – 203 p. : fot. –
Изд. при поддержке Союза ветеранов войны в Афганистане Респ. Молдова,
Американского ун-та Молдовы. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
400 ex. – ISBN 978-9975-3107-9-6. – [2017-111].
- - 1. Conflictul armeano-azer din Karabahul de Munte. 2. Scrieri istorice.
327(479.243)(082)+821-94
47. Сотрудничество в области образования, науки и культуры между
довой, Украиной, Россией и ЕС = Cooperation in the fields of education, science and
culture between Moldova, Ukraine, Russia and the EU : with the participation and support of
the European commission in the framework of the international project program Tempus-
Euneg : Educational guidance : [pentru uzul studenţilor] / Svetlana Romanova, Gheorghe
Sult, Natalia Cristeva [et al.] ; Comrat State Univ. – Comrat : [Комратский государственный
университет], 2016 (Tipogr. "A & V Poligraf"). – 139 p. : tab. ; 27 cm.
Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: 134-138. – Apare cu
sprijinul financiar al European Commission. – 100 ex.
ISBN 978-9975-83-027-0.
[2017-36].
- - 1. Relații internaționale – Cultură – Educație.
327+[008+37.0](075.8)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul evoluţiilor geopolitice
regionale. – Vezi Nr 91.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


48. De Vrieze, Franklin.
Anti-corruption self-assessment report : for the Parliament of the Republic of Moldova :
Anti-Corruption Action Plan of the Parliament of Moldova, 2015-2018 / Franklin de Vrieze ;
United Nations Development Progr. (UNDP) in Moldova. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr.
"Foxtrot")]. – 84 p. : tab. color ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Government of Sweden. – 50 ex.
ISBN 978-9975-89-041-0.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-44].
- - 1. Parlamentul Republicii Moldova – Strategie anticorupție.
328.185:343.352(478)(047)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
49. Performanţe într-o economie competitivă : [conferinţă internaţională] : Ediția a
3-a / com. şt.: Valentin Răilean (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr.
sum"]. – 233 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Inst. Intern. de Management "Imi-Nova". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.:
lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-3085-2-6.
[2017-209].
- - 1. Economie competitivă. 2. Concurenţă economică.
33(082)=135.1=111=161.1
330 Economie în general
Capaţina, Valentina. Informatica economică : MS Excel & MS Access. – Vezi Nr 1.

50. Gribincea, Alexandr.


Teorii avansate şi probleme actuale în ştiinţe economice = Advanced theories and
tual issues in economics : (Course notes) / Alexandr Gribincea, Ana Tibuleac ; red. resp.:
Drăgălin Iuliana ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : [ULIM], 2016. – 75 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 68-69 (47 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-97-3.
[2017-46].
- - 1. Teorii economice.
330.8:339(075.8)
51. Şişcan, Nadejda.
Istoria şi metodologia ştiinţei economice : Manual / Nadejda Şişcan, Galina Ulian ;
Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2016. – 220 p. : fig., scheme ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 212-220 (172 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-871-4.
[2017-197].
- - 1. Științe economice – Istorie.
330.1(091)(075.8)
332 Economie regională. Economia teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de
locuinţe (fondului imobiliar)
52. "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации", (2
; 2016 ; Комрат). 2 Национальная научно-практическая конференция "Проблемы и
вызовы экономики региона в условиях глобализации", 17 ноября 2016 г. / под общ. ред.:
Карабет М. А. – Комрат : [Комратский государственный университет], 2016. – 223, [1] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Каф. "Бух. учет и финансы", Инноцентр КГУ. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.

29
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

ISBN 978-9975-83-018-8.
[2017-33].
- - 1. Economie regională – Globalizare.
332(478-29):339.9(082)=135.1=111=161.1
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
53. Istorii de succes ale tinerilor antreprenori, 2016 / Progr. Rural de Rezilienţă
Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). – [Chişinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")]. – 51, [1] p. : fot. color ; 29 cm.
Indice de nume : p. 52. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Intern. pentru
Dezvoltare Agricolă (IFAD), Guvernul Regatului Danemarcei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-773-5.
[2017-235].
- - 1. Antreprenoriat.
334
54. Idem în lb. rusă : Истории успеха молодых предпринимателей, 2016. –
[Кишинëв : Б. и., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 51, [1] p. : fot. color ; 29 cm.
Indice de nume : p. 52. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Intern. pentru
Dezvoltare Agricolă (IFAD), Guvernul Regatului Danemarcei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-774-2.
[2017-236].
- - 1. Antreprenoriat.
334
336 Finanţe
Manole, Tatiana. Managementul finanţelor publice. – Vezi Nr 88.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
Anuarul statistic al Republicii Moldova. – Vezi Nr 37.

55. Tarife de costuri în agricultură : Ghid practic / col. de aut.: Tudor Bajura,
xandru Stratan, Petru Scobiola [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercetări
Econ., Min. Econ. al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : INCE, 2016. – 157 p. : tab. ; 29
cm.
Bibliogr.: p. 31 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4453-2-0.
[2017-219].
- - 1. Tarife de costuri în agricultură.
338.5:631(036)
338.48 Turism
56. "Turismul şi dezvoltarea societăţii", conferinţă internaţională (2016 ;
nău). Turismul şi dezvoltarea societăţii = Tourism and development of the society = Туризм и
развитие общества : Materialele conferinţei internaţionale, 23 septembrie 2016 / com. şt.:
Iurie Sedletchi (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : USEM, 2016. – 256 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. Şt. Econ., Asoc. Cultural Şt. "Vasi-
le Pogor" din Iaşi. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3147-7-0.
[2017-22].
- - 1. Turism. 2. Drept.
[338.48+34]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale ale comunicării. Piaţă
57. Burbulea, Rodica.
Marketing internaţional : Suport de curs / Burbulea Rodica, Şargu Lilia ; Univ. de Studii
Europene din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Chişinău : [USEM], 2016. – 131 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 129-131 (50 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3147-8-7.
[2017-23].
- - 1. Marketing internațional.
339.138(075.8)
58. Popovici, Dumitru.
Comerţul în Uniunea Europeană : Experienţa obţinerii şi comercializării producţiei
cole / Dumitru Popovici, Anatolie Bucatînschi. – Chişinău : S. n., 2017 [Combinatul Poligrafic].
– 199 p. : fot. color, scheme ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 195-199 (42 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-129-27-5 (în cop. tare).
[2017-113].
- - 1. Comerțul în Uniunea Europeană – Producție agricolă. 2. Comercializarea
producţiei agricole.
[339.1:338.43]:061.1EU
59. Idem în lb. rusă : Как торгуют в Европейском Союзе : Опыт организации
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. – Кишинэу : Б. и., 2017
[Combinatul Poligrafic]. – 232 p. : fot. color, scheme ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 229-232 (44 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-129-28-2 (în cop. tare).
[2017-114].
- - 1. Comerțul în Uniunea Europeană – Producție agricolă. 2. Comercializarea
producţiei agricole.
[339.1:338.43]:061.1EU
60. Răilean, Valentin.
Marketing : concepte, metode, studii de caz / Valentin Răilean ; Inst. Intern. de
gement "Imi-Nova". – Ed. a 3-a. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Impressum"]. – 97 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 96-97 (33 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-3085-1-9.
[2017-208].
- - 1. Marketing.

31
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

339.138
339.7 Finanţe internaţionale
61. Mocanu, Natalia.
Relaţii financiar-valutare internaţionale : [pentru uzul studenţilor] / Natalia Mocanu ;
Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : [UASM], 2016 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 178 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 170-171 (25 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-64-289-7 (în cop. tare).
[2017-175].
- - 1. Relaţii financiar-valutare internaţionale.
339.7(075.8)
339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală
62. Левитская, Алла.
Бизнес-контракты между предприятиями ЕС и стран-партнеров: правовые и
экономические аспекты = Business contracts between EU and non-EU partners enterprises:
legal and economic aspects : при участии и поддержке Европейской Комиссии в рамках
международного проекта программы TEMPUS-EUNEG 530 391-TEMPUS1-2012-1-SI-
TEMPUS-JPCR : Учебное пособие / Левитская Алла ; Комрат. гос. ун-т. – Комрат : Б. и.,
2015 (Типография Комратского Государственного Университета). – 119 p. : fig. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Bibliogr.:
p. 111-112 (44 tit.). – Изд. при фин. поддержке Европейской Комиссии. – 100 ex.
ISBN 978-9975-83-025-6.
[2017-35].
- - 1. Cooperare economică – Uniunea Europeană. 2. Contracte de parteneriat –
Uniunea Europeană.
[339.92+347.4]:061.1EU(075)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
63. Roadmap. Strengthening the Paralegal Profession within the National Sys-
tem of State Guaranteed Primary Legal Aid / Oleg Efrim, Vlad Roşca, Natalia Roşca [et al.]
; Shared Framework on Legal Empowerment project in Moldova. – [Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 48 p. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul al
Open Soc. Foundations. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-918-4.
[2017-55].
340.13
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
64. Pisarenco, Olga.
Procedura şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului : Suport de curs / Olga
Pisarenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept
Patrimonial. – Chişinău : UTM, 2017. – 62 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 59-62 (42 tit.) şi la sfârşitul art. – 50 ex.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-45-466-7.
[2017-126].
- - 1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Practici.
341.645(4):341.231.14(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
65. Catan, Victor.
Drept constituţional : Suport de curs / Victor Catan, Carolina Catan ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial . – Chişinău :
UTM, 2017. – 144 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 140-144 (69 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-462-9.
[2017-123].
- - 1. Drept constituțional.
342.4(075.8)
66. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat 10.01.2017. –
[Chişinău : Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 240 p. ; 20 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-104-55-5.
[2017-231].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
67. Linii directorii pentru furnizorii de servicii internet privind drepturile omului /
Consiliul Europei, Asoc. Europeană a Furnizorilor de Servicii Internet (EuroISPA). – [Ed. a 2-
a]. – Chişinău : Consiliul Europei, 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 24 p. ; 24 cm.
Apare cu susţinerea financiară a proiectului comun între Uniunea Europeană şi
Consiliul Europei. – [300] ex.
ISBN 978-9975-87-204-1.
[2017-263].
- - 1. Dreptul la libertatea de exprimare și informare.
342.72/.73:004.738.5
68. Pisarenco, Olga.
Drept administrativ : Suport de curs / Olga Pisarenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. – Chişinău : UTM, 2017. – 128
p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 123-128 (68 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-465-0.
[2017-125].
- - 1. Drept administrativ.
342.9(075.8)
69. Pisarenco, Olga.
Răspunderea administrativă şi contenciosul administrativ : Suport de curs / Olga
Pisarenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept
Patrimonial. – Chişinău : UTM, 2017. – 142 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 136-142 (68 tit.) şi la sfârşitul art. – 50 ex.

33
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

ISBN 978-9975-45-464-3.
[2017-124].
- - 1. Răspundere administrativă. 2. Contencios administrativ.
342.9(075.8)
70. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul
2015 = Report on the observance of human rights in the Republic of Moldova in 2015 =
Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2015 году / Progr.
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru
Drepturile Omului (OHCHR), Oficiul Avocatul Poporului. – Chişinău : S. n., 2016 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 331 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Min. Afacerilor Externe al Norvegiei, cofinanţat de Progr. Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) Moldova.
[2017-10].
- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova.
342.72/.73(478)(047)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii
de stat ale Republicii Moldova
71. Analiza funcţională şi instituţională a Secretariatului Parlamentului
cii Moldova / Prog. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare PNUD ; elab.: Franklin De Vrieze [et
al.]. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 152 p. : fig., tab. color ; 28 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. – 200
ex.
ISBN 978-9975-89-038-0.
[2017-43].
- - 1. Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova.
342.531.1(478)(047)
72. Idem în lb. engl.: Functional and Institutional Analysis of the Secretariat of the Par-
liament of Moldova : Findings and recommendations. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr.
"Foxtrot")]. – 150 p. : tab. color ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Government of Sweden. –
50 ex.
ISBN 978-9975-89-037-3.
[2017-156].
- - 1. Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova.
342.531.1(478)(047)
343 Drept penal. Infracţiuni penale
73. Codul Penal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 16.01.2017. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 158 p. ; 20 cm.
[800] ex.
ISBN 978-9975-104-54-8.
[2017-234].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

74. Уголовный кодекс Республики Молдова : с последними изменениями и


дополнениями : обновлен 10.01.2017. – [Кишинэу : Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")]. – 192 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-104-49-4.
[2017-233].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală
75. Dolea, Igor.
Codul de procedură penală al Republicii Moldova : (comentariu aplicativ) : Textul cu
modificările legislative operate până la 1 septembrie 2016 / Igor Dolea. – Chişinău : Cartea
Juridică, 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 1172 p. ; 22 cm.
Index : p. 1160-1172. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3111-3-7 (în cop. tare).
[2017-66].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
76. Zaharia, Victor.
Cooperarea pentru identificarea şi protecţia copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii
penale şi a celor în conflict cu legea : Instrument practic privind atribuţiile, criteriile şi
rii de referinţă / Victor Zaharia, Arina Ţurcan ; Inst. de Reforme Penale (IRP). – [Chişinău] :
IRP : Cartea Juridică, 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 46 p. : fig., tab. color ; 15 x 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu
suportul Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Rep. Moldova. – [300] ex.
ISBN 978-9975-3111-1-3 (broşată în spirală).
[2017-275].
- - 1. Protecția copiilor în conflict cu legea.
343.137.5:342.7-053.2
77. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова : Обновлен
10.01.2017. – [Кишинэу : Farmec-Lux, 207 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 287 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-104-50-0.
[2017-185].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
343.2/.7 Drept penal
78. Gyrla, Lilia.
Defences in the substantive criminal law : (compendium) / Lilia Gyrla ; State Univ. of
Moldova, Doctoral Program PH.D. in Law. – Kishinev : CEP USM, 2016. – 211 p. : tab. ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 205-207 (31 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-845-5.
[2017-202].
- - 1. Drept penal.

35
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

343.2(075.8)
79. Infracţiunea de încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe :
pecte conceptuale, încadrare juridică, metodica cercetării) : Ghid metodico-didactic / Radion
Cojocaru, Constantin Rusnac, Sofia Pilat [et al.] ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chişinău : S. n.,
2017 (Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI). – 185 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 174-185 (122 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-121-39-2.
[2017-176].
- - 1. Infracţiuni de încălcare a drepturilor de autor.
343.533+347.78(075)
80. Maimescu, Sava.
Contrabanda comisă în circumstanţe agravante pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova / Sava Maimescu ; Univ. de Stat din Rep. Moldova, Fac. de Drept. – [Ed. a 2-a]. –
Chişinău : [Estetini], 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 224 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 213-224 (178 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3095-9-2 (în cop. tare).
[2017-180].
- - 1. Contrabandă – Vama Republicii Moldova.
343.53:339.543(478)
343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică.
81. Bejan, Octavian.
Bazele asigurării securităţii criminologice private : (material didactic) / Octavian Bejan,
Valeriu Bujor ; consultant : Alexandr Muraşov ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie
tă. – Chişinău : [Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată], 2016 [Tipogr. "Bora
grup"]. – 210 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 194-198 (74 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol şi la sfârşitul temelor. – 100
ex.
ISBN 978-9975-9822-5-2.
[2017-129].
- - 1. Criminologie.
343.98(075.8)
82. Bujor, Valeriu.
Curs elementar de criminologie : [pentru uzul studenţilor] / Valeriu Bujor, Octavian
jan ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : [Institutul de Ştiinţe Penale
şi Criminologie Aplicată], 2016 [Tipogr. "Bora grup"]. – 129 p. : fig., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9822-3-8.
[2017-128].
- - 1. Criminologie.
343.9(075.8)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
Infracţiunea de încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. – Vezi Nr
79.
347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
83. Dolea, Igor.
Medierea în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea : Curriculum
tru formarea continuă a mediatorilor / Igor Dolea, Iana Ciobanu, Lilia Maximenco ; Inst. de
Reforme Penale (IRP). – Chişinău : IRP : Cartea Juridică, 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. –
105 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 13-15. – Apare cu sprijinul
financiar al UNICEF Moldova. – [300] ex.
ISBN 978-9975-3111-2-0.
[2017-259].
- - 1. Cauze penale – Mediere. 2. Mediere – Cauze penale.
347.965.42:343.224.1(073)
84. Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri juridice / Elena Belei, Stela
Bleşceaga, Nelea Budăi [et al.] ; coord.: Mihai Poalelungi, Elena Belei. – Ed. a 2-a, ad. şi
compl. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 760 p. : tab. ; 17 x 24 cm.
Aut. nu sunt indicaţi pe cop. – Apare cu sprijinul Proiectului GIZ "Sporirea eficienţei,
imparţialităţii, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti din Moldova
(ATRECO)" finanţat de Uniunea Europeană. – 700 ex.
ISBN 978-9975-139-07-6 (în cop. tare).
[2017-245].
- - 1. Cauze civile. 2. Procedură civilă.
347.91/.95
349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept
349.2 Dreptul muncii
85. Codul muncii al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat 10.01.2017. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 120 p. ; 20 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-104-53-1.
[2017-230].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
86. Ionescu, Iustina.
Principiul plată egală pentru muncă egală sau muncă de valoare egală în Republica
Moldova / Iustina Ionescu, Sorina Macrinici, Alexei Buzu ; Centrul "Parteneriat pentru
tare". – [Chişinău] : Edit Tipar, 2016. – 90, [6] p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, Misiunea
OSCE în Rep. Moldova. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-3097-2-1.

37
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

[2017-20].
- - 1. Dreptul muncii – Republica Moldova.
349.232(478):331.2
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ
351 Activităţi specifice administraţiei publice
87. Bejan, Alexandru.
Trupele de Carabinieri : 25 de ani : [de la formare] / Alexandru Bejan ; col. red.: Ion
Ţurcan (preşedinte) [et al.] ; trad.: Ina Bogatîi-Vidmidi ; Min. Afacerilor Interne, Dep. Trupelor
de Carabinieri. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 152 p. : fot. color ; 31 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – Text parţial : lb. engl. – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-161-7 (în cop. tare).
[2017-264].
- - 1. Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne –
Republica Moldova – Istorie.
351.746(478)(091)
88. Manole, Tatiana.
Managementul finanţelor publice : [monografie] / Tatiana Manole ; red. şt.: Emil Dinga ;
Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău : Tehnica-Info : INCE, 2016. – 801 p. : fig., tab., [1] f.
port. ; 25 cm.
Pref., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 786-792 (90 tit.) şi în subsol.
– 300 ex.
ISBN 978-9975-63-401-4 (Tehnica-Info) (în cop. tare).
[2017-74].
- - 1. Managementul finanţelor publice.
351.72+336.1
89. Raport privind analiza de necesităţi pentru reglementarea arestului şi
rii de către poliţie / Daniel Barbu, Victor Munteanu, Oleg Graur [et al.] ; Fundaţia Soros-
Moldova, Min. Afacerilor Interne. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 67 p. :
diagr., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 53-55 şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-202-7.
[2017-267].
- - 1. Arest și reținere de către poliție.
351.741:343.12
90. Idem în lb. engl. : Report on the needs assessment for regulating police apprehen-
sion and arest. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 67 p. : diagr., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 53-55 şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-201-0.
[2017-266].
- - 1. Arest și reținere de către poliție.
351.741:343.12
91. Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul evoluţiilor
ce regionale / Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; coord.:
Vitalie Varzari. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, 2016 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 180 p. : fig., fig. color ; 21 cm.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.


ISBN 978-9975-9761-8-3.
[2017-229].
- - 1. Securitate națională – Republica Moldova.
351.746+327(478)
37 EDUCAŢIE
92. Mâtcu, Matei.
Destin de profesoară : In Memoriam Ana Mâtcu (Iamandi) : Secvenţe foto-biografice /
Matei Mâtcu. – Chişinău : Labirint, 2016. – 43 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-122-55-9.
[2017-158].
- - 1. Mâtcu, Ana, 1937-1998, profesoară de limbă română.
37.091(092)
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
93. Gremalschi, Anatol.
Etica şi integritatea academică în învăţământul general : Studiu sociologic / Anatol
Gremalschi, Maria Vremiş, Natalia Vladicescu ; Inst. de Politici Publice, Centrul de Investigaţii
Sociologice şi Marketing CBS-AXA. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 93, [1]
p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Soc. Deschisă prin intermediul
Fundaţiei Soros-Moldova. – 150 ex.
ISBN 978-9975-139-05-2.
[2017-1].
- - 1. Învățământ general – Studii sociologice.
37.0:303
94. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: prin ani cu destoinicie (1941-2016) / Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ; coord.: Lilia Pogolşa [et al.]. – Chişinău :
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2016 [Tipogr. "Impressum"]. – 109 p. : fot. color, [11] p. fot.
color ; 25 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-48-105-2 (în cop. tare).
[2017-210].
- - 1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Republica Moldova – Istorie.
37.0:001.32(478-25)(091)
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
95. Turchină, Tatiana.
Familii fără hotare. 20 Întrebări şi Răspunsuri despre copii, pentru părinţii care pleacă
peste hotare / Tatiana Turchină ; coord.: Arina Creţu ; au contribuit: Ana Racu [et al.] ;
tul "Protecţia copilului în contextul migraţiei". – Ed. a 2-a. – [Chişinău : Reprezentanţa din RM
a Fundaţiei "Terre des hommes", 2017] (Tipogr. "Bons Offices"). – 59, [5] p. : des., des. color,
tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 59 (25 tit.). – F. f. de tit. – Apare
cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei în cadrul Progr. Drepturile Omului. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4497-7-9 (broşată n spirală).
39
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Gratuit. – [2017-260].
- - 1. Educație în familie. 2. Migrația forței de muncă.
37.018:331.556.46
96. Idem în lb. rusă : Семьи без границ: 20 вопросов и ответов о детях для
родителей, уезжающих за рубеж. – [Chişinău : Reprezentanţa din RM a Fundaţiei "Terre
des hommes", 2016] (Tipogr. "Bons Offices"). – 59, [5] p. : des., des. color, tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 59 (27 tit.). – Apare
cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei în cadrul Progr. Drepturile Omului. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-4497-6-2 (broşată în spirală).
[2017-119].
- - 1. Educație în familie.
37.018:331.556.46
97. Краткий курс лекций по педагогике : Учебно-методическое пособие /
рат. гос. ун-т, Каф. педагогики ; сост.: Ибришим Людмила Юрьевна, Бянова Ирина Ев-
геньевна. – Комрат : [Комратский государственный университет], 2016 [Tipogr. "A&V
Poligraf"]. – 171 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164-171.
ISBN 978-9975-83-022-5.
[2017-34].
- - 1. Pedagogie.
37.013(075.8)
98. "Семейные ценности и их роль в формировании личностных качеств
старшеклассников и студентов", международный семинар (2016 ; Рыбница).
мейные ценности и их роль в формировании личностных качеств старшеклассников и
студентов : Сборник научных работ по итогам международного семинара / ред. совет:
И. А. Павлинов [и др.]. – Рыбница : Издательство Приднестровского Университета,
2017. – 140 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий фил., Каф.
информатики и программной инженерии. – În red. aut. – Rez.: lb. engl. rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3010-5-3.
[2017-187].
- - 1. Educație în familie.
37.018.1:378.4(478-24)(082)
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
99. Cosumov, Marina.
Educaţia muzicală permanentă : Concept şi strategii de realizare / Marina Cosumov,
Ion Gagim ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 139 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 127-139 (179 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-799-7.
[2017-137].
- - 1. Educație muzicală.
37.015:78

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

100. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală


şi proiectarea carierei" : (clasa a 5-a) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru
ţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.].
– [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio")]. – 60 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 58-60. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice pentru Dezvoltare.
– 1500 ex.
ISBN 978-9975-136-14-3.
[2017-82].
- - 1. Educație antreprenorială. 2. Orientare profesională.
37.015:331.364
101. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală
şi proiectarea carierei" : (clasa a 6-a) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru
ţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.].
– [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio")]. – 75 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 74-75 (40 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice
pentru Dezvoltare. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-136-18-1.
[2017-84].
- - 1. Educație antreprenorială. 2. Orientare profesională.
37.015:331.364
102. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală
şi proiectarea carierei" : (clasa a 7-a) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru
ţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.].
– [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio")]. – 76 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 74-76. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice pentru
Dezvoltare. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-136-19-8.
[2017-85].
- - 1. Educație antreprenorială. 2. Orientare profesională.
37.015:331.364
103. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală
şi proiectarea carierei" : (clasa a 8-a) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru
ţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.].
– [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio")]. – 70 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 68-71. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice pentru Dezvoltare.
– 1500 ex.
ISBN 978-9975-136-22-8.
[2017-87].
- - 1. Educație antreprenorială. 2. Orientare profesională.
37.015:331.364
104. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală
şi proiectarea carierei" : (clasa a 9-a) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru
ţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.].
– [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio")]. – 76 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 74-76. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice pentru Dezvoltare.
– 1500 ex.

41
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

ISBN 978-9975-136-23-5.
[2017-88].
- - 1. Educație antreprenorială. 2. Orientare profesională.
37.015:331.364
105. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală
şi proiectarea carierei" : (clasa a 11-a) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru
caţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et
al.]. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio")]. – 80 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 79-80 (38 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice pentru
Dezvoltare. – 500 ex.
ISBN 978-9975-136-15-0.
[2017-83].
- - 1. Educație antreprenorială. 2. Orientare profesională.
37.015:331.364
106. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală
şi proiectarea carierei" : (clasa a 12-a) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru
caţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et
al.]. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio")]. – 71 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 70-71 (38 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice
pentru Dezvoltare. – 500 ex.
ISBN 978-9975-136-20-4.
[2017-86].
- - 1. Educație antreprenorială. 2. Orientare profesională.
37.015:331.364
107. Ирхин, В. Н.
Здоровье ориентированная профессионально-педагогическая деятельность :
Монография / В. Н. Ирхин, Р. Е. Ковалева ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак.
физ. культуры и спорта, НИЛ "Физ. культура и спортивная медицина". – Тирасполь ;
Белгород : Б. и., 2016 (Tipogr. "Valinex"). – 178, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164-178 (254 tit.). – În red. aut. – 150 ex.
ISBN 978-9975-68-307-4.
[2017-149].
- - 1. Educație pentru sănătate.
37.015.3:613.95
108. Трусова, О. В.
Развитие выносливости старших школьников на уроках физической культуры :
Монография / О. В. Трусова ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Тирасполь : Б.
и., 2016 [Tipogr. "Valinex"]. – 143 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 134-160 (264 tit.). – În red. aut. – 150 ex.
ISBN 978-9975-68-306-7.
[2017-148].
- - 1. Educație fizică.
37.015.3:796/799
109. Турчак, С. К.
Учебно-методическое пособие по воспитанию здоровой молодежи
вья : для классных руководителей 5-11 классов общеобразовательной школы и курато-

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ров системы НПО/СПО ПМР / авт.-сост.: С. К. Турчак, О. С. Чебан ; науч. консультанты:


М. Я. Макарова, А. Я. Данилюк ; М-во просвещения ПМР, М-во здравоохранения ПМР. –
Тирасполь : Б. и., 2016 (ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист"). – 385, [1] p. :
fig., tab. color ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 386 (11 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4329-7-9 (în cop. tare).
[2017-164].
- - 1. Educație pentru sănătate.
37.015+613.96
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
110. Auxiliar didactic pentru predarea disciplinei Educaţia fizică pe baza
dologiei CLIL / Lora Gîrleanu (coord.), Liuba Petrenco, Svetlana Dermenji-Gurgurov [et al.] ;
Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Lyceum, 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
76 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 72 (7 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3007-1-1.
[2017-14].
- - 1. Educație fizică – Didactică.
37.016.046:796/799
111. Auxiliar didactic pentru predarea disciplinei Educaţia muzicală pe baza
metodologiei CLIL / Larisa Guza (coord.), Lilia Frunze, Aliona Saviuc [et al.] ; Min. Educaţiei
al Rep. Moldova. – Chişinău : Lyceum, 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 112 p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 111 (17 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3007-3-5.
[2017-16].
- - 1. Educație muzicală – Didactică.
37.016.046:78
112. Auxiliar didactic pentru predarea disciplinei Educaţia plastică pe baza
todologiei CLIL / Cepraga Lucia (coord.), Bibicu Alexandra, Railean Olga [et al.] ; Min. Edu-
caţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Lyceum, 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 136 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 134 (10 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3007-4-2.
[2017-17].
- - 1. Educație plastică – Didactică.
37.016.046:73/76
113. Auxiliar didactic pentru predarea disciplinei Educaţia tehnologică pe baza
metodologiei CLIL / Feteasco Rodica (coord.), Vlas Lidia, Ciumac Daniela [et al.] ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Lyceum, 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 92 p.
: fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 91 (9 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3007-2-8.
[2017-15].
- - 1. Educație tehnologică – Didactică.
37.016.046:64
43
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

114. Crişciuc, Viorica.


Teoria şi metodologia predării cunoştinţelor muzicale : Studiu monografic / Viorica
Crişciuc, Ion Gagim ; red. şt.: Ion Gagim ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Chişinău :
Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 183 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 177-183 (103 tit.). – În regia aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-780-5.
[2017-134].
- - 1. Educație muzicală – Didactică.
37.016.046:78
Golubiţchi, Silvia. Romanul "Fraţii Jderi" de Mihail Sadoveanu ca model de educaţie
permanentă. – Vezi Nr 255.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


115. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive / Tatiana
Cartaleanu, Olga Cosovan, Viorica Goraş-Postică (coord.) [et al.]. – Ed. a 2-a compl. –
nău : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 205 p. : fig., tab. ;
26 cm. – (Pro Didactica, ISBN 978-9975-3013-2-9 : Aici şi Acum, ISBN 978-9975-3013-3-6)
Referinţe bibliogr.: p. 203-204 (55 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4485-8-1.
[2017-63].
- - 1. Metode interactive pentru formarea competențelor.
37.091
116. Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de
funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt
profesional tehnic, superior şi de formare continuă : Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 616. din 18 mai 2016 / Agenţia Naţ. de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional. –
Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 24 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-87-133-4.
[2017-53].
- - 1. Evaluare externă în instituțiile de învățământ – Metodologii.
37.091
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
117. Carabet, Natalia.
Caiet de matematică : [pentru preșcolari] / Natalia Carabet. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Biblion, 2016 (Combinatul Poligrafic or. Tveri, Rusia). – 32 p. : des. ; 24 cm. – (Ne pregătim
de şcoală : 6-7 ani, ISBN 978-9975-111-49-2) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-50-8).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-138-02-4.
[2017-145].
373.2:51(076)
118. Codreanu, Mariana.
Alfabetul / Mariana Codreanu. – [Chişinău] : Biblion, 2016 (Combinatul Poligrafic de
tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 56, [1] p. : des. ; 29 cm. – (Învăţăm şi ne
jucăm : 5-6 ani, ISBN 978-9975-111-88-1) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-50-8).

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.


ISBN 978-9975-138-00-0.
[2017-143].
- - 1. Alfabetul – Preșcolari.
373.2.016
119. Educaţia artistică în preşcolaritate : Ghid teoretico-metodologic / M. Morari,
Vl. Pâslaru, L. Alekseeva [et al.] ; coord.: Marina Morari, Vladimir Pâslaru ; Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 248 p. : fig., n.
muz. ; 21 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISMN 979-0-3480-0285-9.
ISBN 978-9975-51-787-4.
[2017-138].
- - 1. Educație artistică – Preșcolari.
373.2.015
120. Învăţăm figuri, forme şi colorăm / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. –
[Ed. a 2-a]. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014! 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
32 p. : des., des. color ; 24 cm. – (Activităţi pentru copii isteţi : 3-5 ani, ISBN 978-9975-4058-
4-3).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-3137-4-2.
[2017-21].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
121. Reflecţii pedagogice : Ediţia 2016-2017 / Dir. Educaţie Ungheni ; coord.: Iulia
Pancu. – [Chişinău] : Lyceum, 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 28 p. : fot., tab. ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9947-8-1.
[2017-13].
373.091(082)
122. Stratan, Ecaterina.
În împărăţia cuvîntului : clasa 1-a / Ecaterina Stratan, Ala Leca. – [Ed. a 2-a]. –
nău] : Dorinţa, [2016]. – 56 p. : fig., fot. color ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-85-1.
[2017-98].
- - 1. Educație lingvistică. 2. Educație literară.
373.3:[811.135.1+821.09]
123. Stratan, Ecaterina.
În împărăţia cuvîntului : clasa a 2-a / Ecaterina Stratan, Ala Leca. – [Ed. a 2-a]. –
şinău] : Dorinţa, 2016. – 56 p. : fig., fig. color ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-86-8.
[2017-99].
- - 1. Educație lingvistică. 2. Educație literară.
373.3:[811.135.1+821.09]

45
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

124. Stratan, Ecaterina.


În împărăţia cuvîntului : clasa a 3-a / Ecaterina Stratan, Ala Leca. – [Ed. a 2-a]. –
şinău] : Dorinţa, [2016]. – 56 p. : fig. color ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-83-7.
[2017-100].
- - 1. Educație lingvistică. 2. Educație literară.
373.3:[811.135.1+821.09]
125. Stratan, Ecaterina.
În împărăţia cuvîntului : clasa a 4-a / Ecaterina Stratan, Ala Leca. – [Chişinău] :
ţa, [2016]. – 56 p. : fig., fot. color ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-84-4.
[2017-101].
- - 1. Educație lingvistică. 2. Educație literară.
373.3:[811.135.1+821.09]
126. Карабет, Наталья.
Математика : [pentru preşcolari] / Наталья Карабет. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Biblion, 2016 [Тверской полиграфический комбинат детской литературы, г. Тверь,
Россия). – 64 p. : des. ; 29 cm. – (Готовимся к школе : 6-7 лет, ISBN 978-9975-111-65-2)
(Умные детки, ISBN 978-9975-111-64-5).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-138-01-7.
[2017-144].
- - 1. Matematica pentru preșcolari.
373.2:51(075.2)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
127. Ghid metodologic pentru învăţarea limbajului mimico-gestual în Republica
Moldova / Alianţa INFONET, Asoc. Surzilor din Rep. Moldova ; resp. de ed.: Ruslan Lopatiuc
; dir. de proiect : Victor Koroli. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Garamont Studio"]. – 200 p. :
fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 194-198 (77 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Est-Europene
din resursele acordate de Guvernul Suediei şi de Min. Afacerilor Externe al Danemarcei /
DANIDA. – 500 ex.
ISBN 978-9975-136-12-9.
[2017-81].
- - 1. Persoane cu dizabilități de auz – Comunicare mimico-gestuală. 2. Comunicare
mimico-gestuală.
376.34
128. Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul
superior : Ghid ştiinţifico-metodologic / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Educaţiei al Rep.
Moldova, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" ; ed., coord. şt.: Aurelia Racu. – Chişinău :
Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 267 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-803-1.
[2017-191].

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- -1. Incluziune educațională.


376+378(082)
129. Petrov, Elena.
Implementarea cursului "Educaţie incluzivă" în formarea cadrelor didactice la nivel
versitar : Raport de evaluare / Elena Petrov ; coord.: Galina Bulat ; au colab.: Bodorin
lia [et al.] ; Proiectul "Dezvoltarea şi promovarea educaţiei incluzive. – Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Bons Offices"). – 100 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 75-76 (18 tit.). – Apare cu
suportul al AO "Lumos Foundation Moldova". – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-173-0.
[2017-269].
- - 1. Educație incluzivă.
376:378
130. Инклюзивное образование : Методическое пособие для непрерывного
обучения дидактических кадров, работающих в области инклюзивного образования
детей / Галина Булат, Светлана Курилов, Николае Букун [и др.] ; коорд.: Домника Гыну ;
пер. на рус. яз.: Галина Гумен ; Проект "Интеграция детей с ограниченными
стями в общеобразовательные школы", Fondul de Investiţii Soc. din Moldova, Protecting
Children. Providing Solutions (LUMOS). – Кишинэу : Б. и., 2016 (Tipogr. "Bons Offices") – . –
24 cm. – ISBN 978-9975-87-090-0.
Ч. 2. – 2016. – 196 p. : tab. color. – Bibliogr. la sfârşitul modulelor. – Изд. при фин.
поддержке Правительством Японии посредством Фонда для разраб. политики и
развития людских ресурсов (PHRD), под руководством Всемирного Банка через Фонд
Соц. Инвестиций Молдовы (FISM). – 200 ex. – ISBN 978-9975-87-098-6. – [2017-50].
- - 1. Educație incluzivă.
376(072)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
131. Academician Maria Duca : [biolog, rector] / aut., resp. de ed.: Angela Port,
tiana Potîng, Steliana Clapco ; ed.: Constantin Manolache ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan" (Inst.). – [Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan"
(Institut), 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 316 p. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Fişier bibliogr.: p. 275-
313 (524 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3089-9-1 (în cop. tare).
[2017-252].
- - 1. Genetică vegetală. 2. Duca, Maria, 1956 - …, biolog, academician.
378(478-25)+576.32/.36(082)=135.1=111=161.1
132. Ghid de evaluare externă a programelor de formare profesională continuă /
Andrei Chiciuc, Carolina Timco, Stela Guvir [et al.] ; Agenţia Naţ. de Asigurare a Calităţii în
Învăţămîntul Profesional. – Chişinău : ANACIP, 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 36 p. : tab. ;
30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 35 (7 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-128-0 (Tipogr. "Bons Offices").
[2017-52].
- - 1. Învăţământ superior – Formare profesională continuă – Evaluare externă.
378.091
47
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

133. Ghid de evaluare externă a programelor de studii de licenţă, învăţământul


superior / Andrei Chiciuc, Carolina Timco, Stela Guvir [et al.] ; Agenţia Naţ. de Asigurare a
Calităţii în Învăţămîntul Profesional. – Chişinău : ANACIP, 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 52
p. : tab. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 50 (7 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-87-124-2 (Tipogr. "Bons Offices").
[2017-51].
- - 1. Învățământ superior – Evaluare externă.
378.091
Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul
superior. – Vezi Nr 128.

134. O istorie multidimensională a carierelor universitare: instituţii, reţele sociale,


biografii / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. de Istorie şi Geografie ; ed.: Sergiu Mustaţă
(coord.). – Chişinău : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 357 p. : fig., fot. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-137-79-9 (în cop. tare).
[2017-270].
- - 1. Învățământ superior – Istorie.
378(091)(082)
135. The Quality of Higher Education: National Endeavours in the European
text / Eastern Partnership Civil Society Forum, European Union, National Endowment for
Democracy [et al.] ; resp. de ed.: Anatol Gremalschi. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr.
"Lexon-Prim")]. – 40 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-139-06-9.
[2017-2].
378
136. Timuş, Maria.
Aspecte comunicative ale activităţii profesionale a specialistului de cultură fizică şi
sport / Timuş Maria, Branişte Gheorghe, Danail Sergiu ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport, Catedra "Teoria şi metodica culturii fizice". – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Valinex"].
– 268 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 261-267 (204 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-303-6.
[2017-147].
- - 1. Învățământ sportiv – Aspecte comunicative.
378.015:796/799.011.2
39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
137. Губогло, Михаил.
Миротворческий потенциал традиционной культуры : Навстречу IV Всемирному
конгрессу гагаузов / Михаил Губогло ; отв. ред.: П. М. Пашалы. – Комрат ; Кишинэу : Б.
и., 2016 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 149 p. : scheme ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 143-149 (100 tit.). – Изд. при фин. поддержке РГНФ. – 150 ex.
ISBN 978-9975-89-033-5.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-42].
- - 1. Găgăuzi – Aspecte etnografice, sociale.
39(=512.165)+323.15(478)
398 Folclor propriu-zis
Alexandria chişinăuiană de la 1790. – Vezi Nr 195.

138. Oprea-Comarniţchi, Daniela.


Mitologie româneasca : Manual pentru disciplina opţională : Clasa a 9-a / Daniela
Oprea-Comarniţchi. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia-Sirius). – 119 p. : fig., fot., tab. ; 24
cm.
20 ex.
ISBN 978-9975-57-222-4.
[2017-188].
- - 1. Mitologie românească.
398.22(=135.1)(075)
Studii de istorie şi sociologie. – Vezi Nr 270.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
139. Ariile naturale protejate din Moldova : [în vol.] / Anatolie David, Viorica
Pascari, Igor Nicoara [et al.] ; coord.: Gheorghe Postolache ; red. şt.: Andrei Ursu ; fot.:
ca Pascari, Igor Nicoara ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie, Inst. de
Zoologie [et al.]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2016 (Combinatul Poligrafic) – . – 27 cm. – ISBN 978-
9975-67-966-4.
Vol. 1 : Monumente ale naturii: geologice, paleontologie, hidrologice, pedologice. –
2016. – 173, [1] p. : fig. fot., tab. color. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 168-169.
– Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. al Min. Mediului. – [1500] ex. – ISBN
978-9975-85-058-2 (în cop. tare). – [2017-116].
- - 1. Monumente ale naturii – Republica Moldova – Protecție.
502.6(478)
140. Ghid UNEP pentru identificarea şi cuantificarea emisiilor de mercur prin
abordarea metodologică de Nivelul 2 : Versiune adaptată la circumstanţele naţionale /
Oficiul Prevenirea Mediului, Min. Mediului al Rep. Moldova ; echipa proiectului: Tatiana Ţugui,
Maria Popescu. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 192 p. : fig., tab. color ; 30
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 173-189 (335 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-149-5.
[2017-268].
- - 1. Mediul înconjurător – Emisii de mercur – Protecție.
502/504:669.791
51 MATEMATICĂ
141. Braghiş, Maria.

49
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Matematica aplicativă : Caietul elevului : Clasa 1 / Maria Braghiş. – Chişinău :


Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4484-3-7.
Partea a 2-a. – 2017. – 39, [1] p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-4386-6-7. – [2017-
184].
51(076)
142. Braghiş, Maria.
Matematica aplicativă : Caietul elevului : Clasa 3 / Maria Braghiş. – Chişinău :
Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4484-5-1.
Partea 2. – 2017. – 54, [2] p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-4386-5-0. – [2017-
183].
51(076)
143. Ciuntu-Samson, Violeta.
Matematica aplicativă : Caietul elevului : Clasa 4 / Violeta Ciuntu-Samson, Maria
Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-
9975-4386-3-6.
Partea 1-a. – 2016. – 39, [1] p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-4386-4-3. – [2017-
182].
51(076)
144. Verdeş, Lilia.
Matematica aplicativă : Caietul elevului : Clasa 2 / Lilia Verdeş, Maria Braghiş. –
Chişinău : Interprint, 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4484-
9-9. Partea 1-a. – 2016. – 43, [1] p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-4386-2-9. – [2017-
181].
51(076)
512 Algebră
145. Cucu, Ion.
Matematică discretă : [pentru uzul studenţilor] / Ion Cucu, Olga Izbaş ; Univ. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : UnAŞM, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 88 p. : des., tab. ;
30 cm.
Bibliogr.: p. 88 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-98-8.
[2017-28].
- - 1. Matematică discretă.
512+519.1(075.8)
519.1 Analiză combinatorică. Teoria grafurilor
Cucu, Ion. Matematică discretă. – Vezi Nr 145.

519.2 Probabilitate. Statistică matematică


146. Economia – analiza – mediile şi exprimarea lor : Culegere de probleme /
gela Deliu, Pantelemon Frăsâneanu, Lilia Şargu [et al.] ; Univ. de Studii Europene din Moldo-
va. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr. "Adrilang"). – 75, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 76 (23 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3001-4-8.
[2017-25].
- - 1. Medii statistice.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

519.222:33(076.1)
519.6 Matematică computaţională. Analiză numerică
147. Bîclea, Diana.
Analiza numerică : Îndrumar de lucrări de laborator / Diana Bîclea ; Univ. de Stat "B. P.
Haşdeu" din Cahul, Fac. de Econ., Inginerie şi Ştiinţe Aplicate. – Cahul : [Universitatea de
Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2016 [Tipogr. "Centro Grafic"]. – 70 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 48-50 (21 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-88-014-5.
[2017-162].
- - 1. Analiză numerică.
519.6(076.5)
52 ASTRONOMIE. ASTROFIZICĂ. CERCETAREA SPAŢIULUI. GEODEZIE
528 Geodezie. Topografie. Fotogrametrie. Cartografie
Iacovlev, Vladimir. Integritatea naturii. – Vezi Nr 150.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


543 Chimie analitică
148. Dîru, Mariana.
Introducere în chimia analitică : Ghid de lucrări practice / Mariana Dîru, Elena Stratulat,
Angela Sîrbu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep.
mie. – Chişinău : CEP USM, 2016. – 68 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-863-9.
[2017-200].
543(076.5)
547 Chimie organică
149. Dragalina, Galina.
Lucrări practice la chimia organică : pentru specialităţile: tehnologia chimică, tehnologia
produselor cosmetice şi medicinale, … / Galina Dragalina, Maria Botnaru, Ana Popuşoi ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie. – Chişinău :
CEP USM, 2016. – 79 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-880-6.
[2017-206].
- - 1. Chimie organică.
547(076.5)
55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE
150. Iacovlev, Vladimir.
Integritatea naturii : (Sinteză teoretică şi aplicativă la cerinţele dezvoltării viabile) / Vl.
Iacovlev. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 216 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 211-216 (112 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-66-539-1.
[2017-3].
51
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

- -1. Geologie – Dezvoltare viabilă. 2. Geodezie – Dezvoltare viabilă.


55+528
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL
576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie
Academician Maria Duca. – Vezi Nr 131.

58 BOTANICĂ
151. Flora Basarabiei : (plantele superioare spontane) : [în 6 vol.] / A. Negru,
tina Cantemir, I. Comanici [et al.] ; consiliul naț.: Gheorghe Duca (președinte) [et al.] ; sub
red.: Andrei Negru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Min. Mediului [et
al.]. – Chişinău : Universul, 2016 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-47-057-5.
Vol. 2 : Magnoliophyta. – 2016. – 608 p. : fig., tab. – Index alf. gen. al taxonilor în lb.
latină, rom., rusă : p. 582-607. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – ISBN
978-9975-47-137-4 (în cop. tare). – 1000 ex. – [2017-40].
- - 1. Flora Republicii Moldova.
582.6/.9(478)
152. Manole, Svetlana.
Botanica : Manual / Svetlana Manole ; ref. şt.: V. Şalaru [et al.] ; Univ. Agrară de Stat
din Moldova. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Print Caro"]. – 520 p. : fig., fig. color ; 21 cm.
Index de numiri şt.: p. 511-519. – Referinţe bibliogr.: p. 478-480 (52 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-380-2 (în cop. tare).
[2017-166].
- - 1. Botanică.
58(075.8)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
611/612 Biologie umană
612 Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată
153. Трактат о научных и практических основах санокреатологии / Фурдуй
Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. [и др.] ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т Физиологии и
нокреатологии. – Кишинэу : Академия наук Молдовы, 2016 [Tipografia AŞM] – . – 22 cm.
– ISBN 978-9975-62-399-5.
Т. 1 : Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее
развитии. – 2016. – 227, [1] p. : fig. – Pref. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 201-225
(303 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-62-400-8 (în cop. tare). – [2017-117].
- - 1. Fiziologie umană. 2. Sanocreatologie.
612+613
613 Igienă. Igienă şi sănătate personală
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. – Vezi Nr 153.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia


Турчак, С. К. Учебно-методическое пособие по воспитанию здоровой молодежи
Приднестровья. – Vezi Nr 109.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


154. Îndrumar pentru lucrări de laborator la farmacologie : [pentru uzul
lor] / Victor Ghicavîi, Ecaterina Stratu, Ina Pogonea [et al.] ; sub red.: V. Ghicavîi ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2016 (Tipografia
Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 394 p. : fig., tab. ; 21 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-82-037-0 (în cop. tare) (Tipografia AŞM).
[2017-118].
- - 1. Farmacologie.
615(075.8)
615.3 Medicamentele potrivit originii lor
155. Activităţile de imunizare în practica medicală : Ghid practic / Victoria Bucov,
Anatolie Melnic, Laura Ţurcan [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Chişinău : S. n.,
2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 68 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 59-60. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-768-1.
[2017-238].
- - 1. Sănătate publică – Vaccinare. 2. Vaccinare. 3. Imunizare.
615.371:[614.4+351.774.7](036)
156. Idem în lb. rusă : Мероприятия по иммунизации в медицинской практике :
Руководство. – Кишинэу : Б. и., 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 68 p. : fig., tab. ; 29
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 58-59. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-769-8.
[2017-237].
- - 1. Sănătate publică – Vaccinare. 2. Vaccinare. 3. Imunizare.
615.371:[614.4+351.774.7](036)
157. Nistreanu, Anatolie.
Analiza farmacognostică a produselor vegetale medicinale : Compendiu pentru lucrări
de laborator la farmacognozie / Anatolie Nistreanu, Tatiana Calalb ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra farmacognozie şi botanică farmaceutică. –
nău : Medicina, 2016 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 316 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 310 (23 tit.). – Ind. alf. cu denumirile plantelor medicinale în lb. rom., lb.
latină : p. 311-316. – 300 ex.
ISBN 978-9975-82-032-5 (în cop. tare).
[2017-4].
- - 1. Produse vegetale medicinale – Analiză farmacognostică.
615.322.07(075)

53
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

615.8 Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nonmedicamentoase


158. Metode kinetologice, terapia ocupaţională şi ergoterapia pentru copii cu
CES : (ghid pentru părinţi şi specialişti) / Asoc. Obştească Hilfswerk Austria în Rep. Moldova.
– [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 177 p. : fig., tab., [147] p. : fig. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare. – 25 ex.
ISBN 978-9975-87-105-1.
[2017-255].
- - 1. Kinetoterapie – Copii cu deficiențe fizice.
615.825:364.262-053.2
159. Tăbîrţă, Alisa.
Ghid practic în reabilitarea funcţională a pacienţilor după amputarea membrului inferior
/ Tăbîrţă Alisa, Pascal Oleg ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra Reabilitare Medicală, Medicină Fizică şi Terapie Manuală. – Chişinău : [Cu drag],
2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 80 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 79-80 (16 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3126-6-0.
[2017-64].
- - 1. Kinetoterapie. 2. Membre inferioare – Amputare – Reabilitare.
615.8+617.58-089.873(076.5)
615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor şi otrăvirii (intoxicaţiei)
160. Dezvoltarea toxicologiei experimentale în Republica Moldova / Iurie
ru, Gheorghii Ţurcanu, Raisa Sîrcu [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Chişinău : S.
n., 2016 [Tipogr. "Baştina-Radog"]. – 144 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. rusă. – Bibliogr.: p. 129-137 (90 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-3101-6-1.
[2017-196].
- - 1. Toxicologie – Republica Moldova.
615.9.07(478)
616 Patologie. Medicină clinică
161. Puiu, Ivan.
Intervenţia timpurie în copilărie: Actualităţi / Ivan Puiu ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Centrul de intervenţie precoce "Voinicel".
– Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 192 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul organizaţiei norvegiene "AHEAD-
Moldova" şi al Min. Afacerilor Externe din Norvegia. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4304-1-8.
[2017-218].
- - 1. Pediatrie – Intervenții timpurii.
616-053.2-007-039.71/.76
616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie
162. Şciuca, Svetlana.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Factorii de risc şi etiopatogenici în evoluţia şi controlul astmului bronşic la copii : Mo-


nografie / Svetlana Şciuca ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 260 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 400 ex.
ISBN 978-9975-56-401-4 (în cop. tare).
[2017-172].
- - 1. Astm bronșic la copii.
616.248-036-053.2
616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar
163. Năstase, Corneliu.
Terapia remineralizantă a carierei dentare incipiente : [pentru uzul studenților] /
liu Năstase, Alexei Terehov ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Fac. Stomatologie, Catedra Stomatologie terapeutică. – Ed. a 2-a, ad. şi corectată. –
nău : S. n., 2016] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 56 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 50-55 (118 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-53-772-8.
[2017-246].
- - 1. Carii dentare incipiente – Terapie.
616.314-002-085(075)
164. Spinei, Aurelia.
Caria dentară la copiii cu dizabilităţi / Aurelia Spinei ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 275 p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-56-398-7.
[2017-169].
- - 1. Carii dentare – Copii cu dizabilităţi.
616.314-002-053.2
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
165. Ene, Dragoş.
Examenul clinic în chirurgia generală / Dragoş Ene ; colab.: Carmen Haiducu. –
nău : Tehnica-Info, 2016. – 103 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 101-103 (44 tit.).
ISBN 978-9975-63-406-9.
[2017-146].
- -1. Chirurgie generală – Diagnostică.
617-071

55
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

617.5 Chirurgie topografică


Tăbîrţă, Alisa. Ghid practic în reabilitarea funcţională a pacienţilor după amputarea
membrului inferior. – Vezi Nr 159.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Refrigerare
166. Ghidul de referinţă cu privire la agenţii frigorifici alternativi / Progr.
lor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Min. Mediului al Rep. Moldova, Univ. Tehn. a Moldovei
[et al.] ; elab.: Cameron Murdoch ; coord.: Anatolie Tarîţă. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 144 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Coaliţiei pentru Climă şi Aer Curat (CCAC). – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-169-3.
[2017-261].
- - 1. Agenți frigorifici.
621.564(035)
63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII
SĂLBATICE

630 Silvicultură
167. Boaghie, Dionisie.
Silvobiologie : [pentru uzul studenţilor] / Dionisie Boaghie ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. Biologie şi Pedologie, Dep. ştiinţele solului, geografie, geologie, silvicultură şi design. –
Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 150 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 146-150 (121 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9775-9-3.
[2017-216].
- - 1. Silvobiologie.
630(075.8)
630*3 Situație, așezare. Topografie forestieră
168. Boaghie, Dionisie.
Silvotehnica : [pentru uzul studenţilor] / Dionisie Boaghie ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. Biologie şi Pedologie, Dep. ştiinţele solului, geografie, geologie, silvicultură şi design. –
Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 198 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 191-196 (126 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9889-6-4.
[2017-217].
- - 1. Silvotehnică.
630*307(075.8)
631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
169. Пармакли, Д. М.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Трактат о земле: значение, состояние, эффективность использования в сельском


хозяйстве : [монография] / Д. М. Пармакли, А. Н. Стратан ; науч. ред.: Дога В. С. –
şinău] : Ştiinţa, 2016 (Complex Editorial INCE). – 351 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 321-324 (77 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-85-055-1.
[2017-110].
- - 1. Sol – Republica Moldova.
631.4(478)
631.5 Lucrări agricole
170. Гинда, Е. Ф.
Дифференцированный подход к применению регуляторов роста в
ве в условиях Приднестровья : Монография / Е. Ф. Гинда ; науч. ред.: В. Ф. Хлебников ;
Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Аграрно-технол. фак. – Тирасполь : Приднест-
ровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 171 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 158-169 (148 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3072-9-1.
[2017-89].
- - 1. Viticultură.
[631.547+634.8](478-29)
633/635 Horticultură în general
635 Plante de gradină. Grădinărit
171. Лунный календарь огородника / [сост.: Татьяна Кропанцева]. – [Кишинэу]
: Media Toms, 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 32, [1] p. ; 21 cm. – ISSN 1857-386X. –
([Астрологический прогноз] : Молдова ; 2017, ISBN 978-9975-9612-6-4).
F. f. de tit. – [5450] ex.
ISBN 978-9975-9612-5-7.
[2017-71].
- - 1. Grădinărit – Prognoze astrologice.
635:133.52
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului.
Înmulţirea animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
172. Alimentaţia taurinelor de lapte : (ghid practic) / Coşman Sergiu, Bahcivanji
hail, Coşman Valentina [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. Şt.-Practic de
nologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2016 [Tipogr. "Print-Caro"].
– 142 p. : fig., fot. color, tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 142 (20 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-394-9.
[2017-167].
- - 1. Taurine – Alimentație. 2. Alimentația taurinelor.
636.23/.28.084(075)
637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi de vânat
173. Morari-Pârlog, Alisa.
57
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Procesarea produselor din carne / Alisa Morari-Pârlog ; Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Chişinău : [UASM], 2017. – 223 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 223 (25 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-64-282-8 (în cop. tare).
[2017-173].
- - 1. Procesarea produselor din carne.
637.5+664.93
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE. COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
174. Taran, Serghei.
Îndrumar privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase : ADR / Serghei
Taran, Valentin Dragan ; Centrul de Instruire a personalului pentru Transporturi Internaţionale
"CIPTI". – Chişinău : [Pontos], 2016 [Tipogr. "Europres"]. – 44 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 800 ex.
ISBN 978-9975-51-791-1.
[2017-139].
- - 1. Transport rutier de mărfuri periculoase.
656.073.436(075)
175. Idem în lb. rusă : Краткое пособие по международной автомобильной
перевозке опасных грузов : ADR (ДОПОГ). – Кишинëв : [Pontos], 2016 [Tipogr.
"Europres"]. – 44 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 3. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-792-8.
[2017-140].
- - 1. Transport de mărfuri periculoase cu autocamioane.
656.073.436(075)
657 Contabilitate
176. Contabilitatea întreprinderii : Manual / Lilia Grigoroi, Liliana Lazari, Aliona
Bîrcă [et al.]. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Cartier : ASEM, 2016 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 631 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Cartier educaţional / coord. de Liliana Nicolaescu-
Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).
Referinţe bibliogr.: p. 629-631 (36 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-139-7 (în cop. tare).
399,00 lei. – [2017-258].
- - 1. Contabilitatea întreprinderii.
657:658(075.8)
177. Dolghi, Cristina.
Contabilitatea societăţilor de asigurări. Politici contabile conform IFRS : Manual /
tina Dolghi, Vladimir Dolghi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Contabilitate
şi Informatică Econ. – Chişinău : CEP USM, 2016. – 197 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 169-172 (41 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-875-2 (în cop. tare).
[2017-203].
- -1. Contabilitatea societăţilor de asigurări.
657:368(075.8)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

178. Nani, Mihail.


Contabilitatea instituţiilor publice : Note de curs / Mihail Nani. – Chişinău : CEP USM,
2017. – 173 p. : scheme, tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 132-137. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-879-0.
[2017-205].
- - 1. Contabilitatea instituţiilor publice.
657.15(075.8)
179. Nani, Mihail.
Culegeri de exerciţii şi teste la disciplina "Contabilitatea instituţiilor publice" : [pentru
uzul studenţilor] / Mihail Nani. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 165 p. : tab. ; 30 cm.
130 ex.
ISBN 978-9975-71-878-3.
[2017-204].
- - 1. Contabilitatea instituţiilor publice – Teste.
657.15(079)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
180. Тодорич, Людмила.
Основы финансового менеджмента : (Учебное пособие) / Людмила Тодорич ;
Комрат. гос. ун-т, Н.-и. центр "Прогресс", Каф. "Бухгалтерский учëт и финансы". –
Комрат : [Комратский государственный университет], 2017. – 200 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 199-200 (22 tit.).
ISBN 978-9975-83-038-6.
[2017-207].
- - 1. Management financiar – Întreprinderi.
658.14/.17(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
181. Marian, Grigore.
Biocombustibilii solizi : producere şi proprietăţi : Manual pentru uzul producătorilor de
biocombustibili solizi / Grigore Marian ; [Proiectul Energie şi Biomasă], Guvernul Rep.
Moldova, Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2016
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 172 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 172 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-87-166-2.
[2017-58].
- - 1. Biocombustibili solizi.
662.6/.8(075.8)
663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
182. Tatarov, Pavel.
Chimia produselor alimentare : [pentru uzul studenților] / Pavel Tatarov ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "MS Logo"]. – 450 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.

59
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

ISBN 978-9975-4264-2-8.
[2017-127].
- - 1. Chimia produselor alimentare.
663/664(075)
664 Producerea şi conservarea alimentelor solide
664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
Morari-Pârlog, Alisa. Procesarea produselor din carne. – Vezi Nr 173.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


78 MUZICĂ
183. Album de piese pentru violoncel / Gh. Ciobanu, Vl. Burlea, B. Dubosarschi [et
al.]. – Chişinău : Lumina, 2016 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56 p. : n. muz. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISMN 979-0-3480-0287-3.
ISBN 978-9975-65-405-0.
[2017-220].
- - 1. Muzică pentru violoncel.
785:780.614.334
184. Creaţii pentru ansambluri camerale : [în 2 vol.]. – Chişinău : Lumina, 2016
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 28 cm. – ISBN 978-9975-65-406-7.
Vol. 1 / Oleg Palymski, Snejana Pîslari, Mariana Ungur [et al.] . – 2016. – 108 p. : n.
muz. – Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – ISMN 979-0-3480-0288-0. – ISBN
978-9975-65-407-4. – [2017-248].
- - 1. Muzică de cameră.
785.7
185. Vol. 2 / Ghenadie Ciobanu, Pavel Gamurari, Vladimir Beleaev [et al.]. – 2016. –
91 p. : n. muz. – Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – ISMN 979-0-3480-0289-7.
– ISBN 978-9975-65-409-8. – [2017-249].
- - 1. Muzică de cameră.
785.7
186. Creţu, Gheorghe.
Prutul curge, melodiile rămân : culegere de melodii pentru instrumente aerofone /
Gheorghe Creţu. – [Chişinău] : Notograf-Prim, 2016. – 110 p. : n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0274-3.
ISBN 978-9975-84-021-7.
[2017-19].
- - 1. Muzică pentru instrumente aerofone.
784.4:780.64
187. Рябошапка, Людмила.
Особенности предмета : Дидактика преподавания специальности : [музыки] :
учно-методическая разработка / Людмила Рябошапка ; науч. ред.: Анжела Рожновяну ;
Акад. музыки, театра и изобразит. искусств. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 40 p.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 40 (8 tit.). – 30 ex.


ISBN 978-9975-87-172-3.
[2017-256].
- - 1. Didactica disciplinelor muzicale.
78.087.5
188. Хрестоматия по дирижированию и хору для студентов специальности
"Muzică" / Т. И. Щëголева, Д. И. Мавроди, И. С. Пойдолова [и др.] ; Комрат. гос. ун-т,
Фак. нац. культуры, Каф. культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2016 [Tipogr. "A & V
graf"]. – 52 p. : n. muz. ; 20 cm.
10 ex.
ISMN 979-0-3480-0279-8.
ISBN 978-9975-83-037-9.
[2017-70].
- - 1. Muzică pentru cor.
783.6.071.2(076.5)
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
189. Ţârţău, Svetlana.
Curs de lecţii la disciplina "Avangardă şi experiment în teatrul contemporan " : Ciclul 2,
Masterat / Svetlana Ţârţău ; red.: şt.: Tatiana Comendant ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice, Fac. Teatru, Film şi Dans, Catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. –
nău : S. n., 2016 [Tipogr. "Bons Offices"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-87-163-1.
(Partea 1-a). – 2016. – 38 p. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-87-164-8. – [2017-59].
- - 1. Teatru – Avangardă.
792.036(075.8)
190. (Partea a 2-a). – 2016. – 38 p. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. –
50 ex. – ISBN 978-9975-87-165-5. – [2017-60].
- - 1. Teatru – Avangardă.
792.036(075.8)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
191. Bragarenco, Nicolae.
Rugby : Dezvoltarea capacităţilor coordinative : monografie / Bragarenco Nicolae. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 120 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 111-120 (174 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-319-7.
[2017-155].
- - 1. Rugby.
796.333.015
192. Manolachi, Veaceslav.
Teoria şi metodica selecţiei în probele sportive olimpice / Manolachi Veaceslav,
Budevici-Puiu Anatolie, Manolachi Victor ; red. şt.: Ludmila Lubîşeva ; Univ. de Stat de
caţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Valinex"). – 302 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 271-302 (346 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-308-1 (în cop. tare).
61
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

[2017-150].
- - 1. Probe sportive olimpice – Selecție.
796.032.2
193. Mruţ, I. D.
Consumul maximal de oxigen al înotătorilor : Determinarea indicilor relativi (VO2
ml/min/kg) cu aplicarea eforturilor specifice (metoda modificată) : Monografie / Mruţ I. D.,
Lupaşco V. I. ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova, Centrul de Cercet.
Şt. în Domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Primex-Com"].
– 225 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 222-225 (52 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-110-75-4.
[2017-254].
- - 1. Înotători – Consum de oxigen.
797.2.012.1
194. Мокроусова, Елена.
Инновационные педагогические технологии начального спортивного отбора
тей для настольного тенниса : Монография / Мокроусова Елена ; науч. консультант:
Манолаки В. Г. – Кишинëв : Б. и., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 135 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 119-134 (165 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-318-0.
[2017-154].
- - 1. Tenis de masă.
796.342.077.5
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
195. Alexandria chişinăuiană de la 1790 : Un vechi manuscris românesc / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; studiu lingvistic, facsimile şi ed. de text de Galaction
Verebceanu ; cop.: Andrei Gamarţ, Vitalie Leca. – Chişinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 247 p. : fig. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep.
Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-630-1.
[2017-177].
- - 1. Alexandria chişinăuiană de la 1790. 2. Cărți populare.
81+398.51
811 Limbi
811.1/.2 Limbi indo-europene
811.111 Limba engleză
196. Easy steps in practicing english : An auxiliary workbook for intermediate
learners of English as a second language / Cristina Cernei, Ludmila Mandatari, Renata
Buzuleac [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 107, [1] p. : tab. ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-139-11-3.
[2017-243].

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba engleză – Gramatică.


811.111'36(075)
811.13 Limbi romanice
811.133.1 Limba franceză
197. Grădinaru, Angela.
La pragmatique de la traduction : Notes de cours / Angela Grădinaru ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Dep. Trad., Interpretare şi Lingvistică Aplicată. – Chişinău
: CEP USM, 2016. – 223 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 221-223 (53 tit.). – Referinţe bibliogr, la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-872-1.
[2017-201].
- - 1. Limba franceză – Traducere.
811.133.1’25(075.8)
811.135.1 Limba română
198. Buruiană, Maria.
Limba română : Caietul elevului : Clasa a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia
Cotelea. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2016 (Tipogr. "Balacron"). – 95 p. : il. ; 23 cm.
[15000] ex.
ISBN 978-9975-85-047-6.
[2017-75].
811.135.1(075.2)
199. Buruiană, Maria.
Limba română : Lecturi literare : Clasa a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia
Cotelea. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2016 (Tipogr. "Balacron"). – 104 p. : il. ; 24 cm.
[20000] ex.
ISBN 978-9975-85-048-3.
[2017-76].
- - 1. Limba română – Lecturi literare.
811.135.1+821.09(075.2)
200. Curriculum la limba română ca limbă străină : Nivelul A1+ / Alexandra
Barbăneagră, Lucia Cucu, Liuba Petrenco [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR), Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din
Moldova (ANTEM). – Chişinău : ANTEM, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 39, [1] p. :
tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 37-39 (42 tit.). – Apare cu
sprijinul financiar al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR). – 200
ex. ISBN 978-9975-53-611-0.
[2017-239].
811.135.1'243(073)
201. Limba română : Nivel B1 + Limbaj medical : Manual pentru studenţi străini /
Doina Corobcean, Viorica Costin, Didina Ceoban [et al.] ; coord.: D. Corobcean, V. Costin ;
consultant şt.: Gonciar Veaceslav ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Centrul de instruire preuniversitară. – Chişinău : Medicina, 2016. – 212 p. : fig.,
tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 210-212. – 150 ex.
63
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

ISBN 978-9975-82-038-7.
[2017-130].
- - 1. Limba română pentru alolingvi. 2. Limbaj medical.
811.135.1'276.6'243:61 (075.8)
202. Objelean, Liuba.
Teste la limba română : pentru clasa a 6-a din instituţiile de învăţămînt preuniversitare
cu limba rusă de instruire / Liuba Objelean, Inga Liulenova. – [Chişinău : S. n., 2016
fia "Reclama")]. – 28 p. : fot., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-58-098-4.
[2017-6].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Teste.
811.135.1'243(079)
811.161.1 Limba rusă
203. Рассказова, Татьяна.
Русский язык : 3 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Ştiinţa, 2016 (Tipogr. "Balacron"). – 72 p. : il. ; 24 cm.
[12000] ex.
ISBN 978-9975-85-053-7.
[2017-77].
811.161.1(075.2)
811.161.2 Limba ucraineană
204. Практикум з орфографії та пунктуації сучасної української мови :
вчально-практичне видання / М. Л. Дружинець, О. П. Вартик, А. О. Дубик [и др.] ; за ред.
М. Л. Дружинець ; Приднестр. державний ун-т ıм. Т. Г. Шеченка, Фїлологїчний фак., Каф.
української філології. – Тирасполь : Б. и., 2016 (ГУИПП "Бендерська типография
"Полиграфист"). – 455 p. : tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 454-455 (21 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-4329-5-5.
[2017-163].
- - 1. Limba ucraineană – Ortografie.
811.161.2’35(076.5)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
Военный сектор. – Vezi Nr 46.

821.135 Literatură romanică balcanică


821.135.1 Literatură română
205. Eliade, Mircea.
Maitreyi : [roman] / Mircea Eliade ; cop.: Iurie Babii. – [Chişinău] : Pro Libra, 2016 [F.E.-
P. "Tipografia Centrală"]. – 191, [1] p. ; 21 cm.
Cu semn de carte. – [800] ex.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9935-9-3.
[2017-253].
- - 1. Romane erotice.
821.135.1-312.5 Eliade
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
206. Anei-Naconecina, Antonina.
Din culisele sufletului : Memorii, sfaturi, curiozităţi / Antonina Anei-Naconecina ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 181, [2] p. : fot., [4]
p. fot., fot. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-794-2.
[2017-7].
- - 1. Memorii. 2. Curiozităţi.
821.135.1(478)-8 Anei-Naconecina
207. Apetri, Dumitru.
Amiezi răcoroase : Nuvele, schiţe-portret, crochiuri, evocări / Dumitru Apetri ; cop.:
Vladimir Kravcenko. – Chişinău : CEP USM, 2016. – 220 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-71-873-8.
[2017-198].
- - 1. Nuvele. 2. Schiţe.
821.135.1(478)-8 Apetri
208. Bârcă, Tache.
Cu pana la pălărie : [povestiri satirice] / Tache Bârcă. – Chişinău : Notograf-Prim, 2016.
– 100 p. : il., [1] f. port. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-84-023-1.
[2017-12].
- - 1. Povestiri satirice.
821.135.1(478)-34 Bârcă
209. Bodrug, Ecaterina.
Confesiuni : [versuri] / Ecaterina Bodrug ; design: Corneliu Comendant ; cop.: Alexei
Gurduza. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 74 p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-87-174-7.
[2017-257].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Bodrug
210. Calamanciuc, Gheorghe.
Poeme de citit bătrâneţea / Gheorghe Calamanciuc ; cop.: Ada Ţâbuleac. – Chişinău :
S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 171 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-753-7.
[2017-250].
- - 1. Poeme.
821.135.1(478)-1 Calamanciuc
65
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

211. Calancea, Lilia.


Sub constelaţia Lyrei : [roman] / Lilia Calancea ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] :
Arc, 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 383, [4] p. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-137-60-7.
[2017-65].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Calancea
212. Cipileaga, Vitali.
În umbra paşilor tăi : roman / Vitali Cipileaga. – Chişinău : Bestseller, 2016 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 241, [5] p. ; 20 cm.
Cu semn de carte. – [3000]s ex.
ISBN 978-9975-4150-2-6.
185,00 lei. – [2017-61].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Cipileaga
213. Croitor, Tatiana.
Fă-ţi timp şi cugetă : [cugetări] / Tatiana Croitor ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
nău : Pontos, 2017 (Tipografia "Reclama"). – 105, [3] p. : des. ; 22 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-783-6.
[2017-9].
- - 1. Cugetări.
821.135.1(478)-84 Croitor
214. Druţă, Ion.
Păsările tinereţii noastre : Dramă în două părţi / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed.
a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2016 (Combinatul Poligrafic). – 113, [14] p. : fot. ; 20 cm. –
tier popular / coord.: Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor, ISBN 978-
9975-86-039-0).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-140-3.
99,00 lei. – [2017-115].
- - 1. Drame.
821.135.1(478)-2 Druţă
215. Furdui, Galina.
Inel în flăcări = Anneau en flammes : [versuri] / Galina Furdui ; text în lb. fr.: Sergiu
ţu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 124, [4] p. ;
20 cm.
Tit. paral.: lb. rom., fr. – Text : lb. fr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-784-3.
[2017-136].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-8 Furdui=133.1
216. Furdui, Galina.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pe cărarea inimii : [versuri] / Galina Furdui ; pref.: Virgil Şerbu Cisteianu ; il.: Ion Puiu ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 151, [5] p. : il. ;
21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-786-7.
[2017-193].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Furdui
217. Gluh, Simion.
Masca şi cariera : [versuri : în vol.] / Simion Gluh ; cop.: Viorel Gluh. – Chişinău :
Pontos, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-51-777-5.
Vol. 3. – 2017. – 108 p. – 50 ex. – ISBN 978-9975-51-807-9. – [2017-190].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-193.2 Gluh
218. Gluh, Simion.
Plaiul meu şi idealul : Versuri : [în vol.] / Simion Gluh ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-51-777-5.
Vol. 1. – 2016. – 112, [4] p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-51-789-8. – [2017-192].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Gluh
219. Gugel, Anatol.
O revedere cu sine însuşi la o sută de ani : [versuri] / Anatol Gugel ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 182, [5] p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-773-7.
[2017-133].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Gugel
220. Hasnaş, Petru.
Ecou de dor : versuri / Petru Hasnaş ; graf.: Ion Chitoroagă. – Chişinău : Imprint Plus,
2016. – 71, [3] p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3108-9-5.
[2017-215].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Hasnaş
221. Iurcu-Urâtu, Ecaterina.
Cuibul fără rândunici : (versuri) / Ecaterina Iurcu-Urâtu. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-
P. "Tipografia Centrală"]. – 164, [3] p. ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-53-775-9.
[2017-223].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Iurcu-Urâtu
222. Ladaniuc, Victor.

67
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Împreună : interviuri : [în vol.] / Victor Ladaniuc. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea",


2017 [Tipografia "Reclama"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4110-9-7.
[Vol.] 1. – 2017. – 383, [1] p. : fot. – 150 ex. – ISBN 978-9975-9907-7-6 (în cop. tare). –
[2017-244].
- - 1. Interviuri.
821.135.1(478)-83 Ladaniuc
223. Mânăscurtă, Ioan.
Desluşirea semnelor : [eseuri] / Ioan Mânăscurtă ; cop.: Iurie Babii. – Chişinău :
ceps, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 88 p. ; 21 cm.
Apare cu suportul financiar al Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-3037-9-8.
[2017-228].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Mânăscurtă
224. Pântea, Natalia.
Amurgul tăcerii : versuri / Natalia Pântea ; cop., prez. graf.: Victor Cobzac. – Chişinău :
Tehnica-Info, 2016. – 100 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-63-405-2.
[2017-178].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Pântea
225. Silvestru, Aurelian.
Femeia alege : (două romane într-o singură carte) / Aurelian Silvestru ; cop. de aut. –
Chişinău : Tocono, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 477, [1] p. 25 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4495-9-5 (în cop. tare).
[2017-112].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Silvestru
226. Soroceanu, Nina.
Străvezimi : Cugetări. Sintagme. Aforisme. Citate. Puncte de vedere. Secvenţe răzleţe
/ Nina Soroceanu ; cop.: Floarea Rotaru. – Chişinău : Labirint, 2017. – 67, [1] p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 66-67. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-58-0.
[2017-161].
- - 1. Cugetări. 2. Aforisme.
821.135.1(478)-84 Soroceanu
227. Şcola, Stela.
Aroma amintirilor / Stela Şcola ; pref.: Ion Ungureanu ; postf.: Vasile Botnaru ; design:
Andrei Crîşmaru ; cop.: Lidia Cravcenco. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). –
117, [2] p. : des., fot. ; 11 x 19 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-87-171-6.
[2017-262].
821.135.1(478)-94 Şcola

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

228. Ţurcanu, Andrei.


Andrei Ţurcanu de vorbă cu Nina Corcinschi : Cartea din mâna lui Hamlet : Dialog /
Andrei Ţurcanu, Nina Corcinschi ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2016. (Tipogr.
"Bons Offices") – 201, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-
Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume : p. 198-202. – 300 ex.
ISBN 978-9975-86-136-6.
132,00 lei. – [2017-62].
- - 1. Dialoguri. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.
821.135.1(478)-83:821.135.1(478).09
229. Vasilache, Vasile.
" …scriitorul este primul avocat în faţa lui Dumnezeu…" : Vasile Vasilache în dialog cu
Ion Ciocanu / Vasile Vasilache ; concepţie graf.: Alexandru Ermurache. – Chişinău : Atelier,
2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 63 p. : fot., fot. color ; 23 cm. – (Magister Dixit. Caietele
zeului Naţional de Literatură "Mihail Kogălniceanu" ; 2, ISBN 978-9975-87-095-5 / coord.:
Vasile Malanețchi).
200 ex.
ISBN 978-9975-87-096-2.
[2017-49].
- - 1. Dialoguri.
821.135.1(478)-83 Vasilache
230. Zagaievschi, Vitalie.
E vremea coasei : Versuri / Vitalie Zagaievschi. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Tipocart Print"]. – 82 p. : fot., n. muz. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-133-55-5.
[2017-142].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Zagaievschi
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
231. Albă-ca-zăpada şi cei şapte pitici ; Mănuşa colorată ; Bucle-de-aur ; Prinţul
broscoi : [povești]. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr. "Poligraf-Design")]. – 16 p. : des.
color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-99-8.
[2017-97].
- - 1. Povești.
821-93
232. Cartea cu prieteni : [povești, povestiri pentru copii] / Vasile Alecsandri, George
Meniuc, Lev Tolstoi [et al.]. – Chişinău : Policadran, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 47, [1] p.
: il. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-4218-7-4.
[2017-48].

69
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

- - 1. Povești. 2. Povestiri pentru copii.


821-93
233. Cenuşăreasa ; Mowgli ; Pinocchio ; Tom degeţel : [povești]. – [Chişinău] :
Dorinţa, [2016 (Tipogr. "Poligraf-Design")]. – 16 p. : des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez,
ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-98-1.
[2017-96].
- -1. Povești.
821-93
234. Poveşti + jocuri : cu rezumate. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr. "Poligraf
Design")]. – 29 cm. – ISBN 978-9975-130-72-1.
Nivelul 1. – 2016. – 24 fişe : il., des. color. – Apar într-o mapă comună. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-130-73-8. – [2017-102].
- - 1. Povești. 2. Jocuri.
821-93
235. Nivelul 2. – 2016. – 24 fişe : il., des. color. – Apar într-o mapă comună. – 500 ex.
– ISBN 978-9975-130-74-5. – [2017-103].
- - 1. Povești. 2. Jocuri.
821-93
236. Nivelul 3. – 2016. – 24 fişe : il., des. color. – Apar într-o mapă comună. – 500 ex.
– ISBN 978-9975-130-75-2. – [2017-104].
- - 1. Povești. 2. Jocuri.
821-93
821.113.4-93 Literatură daneză
237. Andersen, Hans Christian.
Soldăţelul de plumb : [poveste] / Hans Christian Andersen. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016
(Tipogr. "Poligraf-Design")]. – 16 p. : des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-
130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-90-5.
[2017-90].
- - 1. Povești.
821.113.4-93 Andersen
821.135.1-93 Literatură română
238. Creangă, Ion.
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr.
"Poligraf-Design")]. – 16 p. : des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-
2). F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-87-5.
[2017-92].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Creangă
239. Creangă, Ion.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Fata babei şi fata moşneagului : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Simion Zamşa. –
Chişinău : Litera, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 16 p. : il. color ; 28 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-74-892-6.
[2017-274].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Creangă
240. Creangă, Ion.
Inul şi cămeşa : [povestire pentru copii] / Ion Creangă ; il. de Igor Vieru ; cop.: Vladimir
Zmeev. – Chişinău : Litera, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 11 p. : il. color ; 28 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-74-891-9.
[2017-273].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
241. Creangă, Ion.
Poveşti / Ion Creangă ; il. de Petru Gheţoi. – [Chişinău] : S. n., 2016 (Tipogr.
"Balacron"). – 64 p. : il. color ; 28 cm. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2).
[1500] ex.
ISBN 978-9975-128-65-0 (în cop. tare).
[2017-280].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Creangă
242. Creangă, Ion.
Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr.
"Poligraf-Design")]. – 16 p. : des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-
2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-89-9.
[2017-91].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Creangă
243. Creangă, Ion.
Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Sergiu Gavriliţa. – [Chişinău] :
Cartea, 2016 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [28] p. : il. color ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3141-3-8.
[2017-212].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Creangă
244. Creangă, Ion.
Ursul păcălit de vulpe : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Sergiu Gavriliţa. – [Chişinău] :
Cartea, 2016 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [20] p. : il. color ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3141-4-5.
[2017-213].
71
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

- - 1. Povești.
821.135.1-93 Creangă
245. Eminescu, Mihai.
Poezii şi poveşti / Mihai Eminescu ; il. de Petru Gheţoi. – [Chişinău] : S. n., 2016
(Tipogr. "Balacron"). – 64 p. : il. color ; 28 cm. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-128-80-3 (în cop. tare).
[2017-279].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Povești.
821.135.1-93 Eminescu
246. Slavici, Ioan.
Spaima zmeilor : [poveste] / Ioan Slavici ; il. de Sergiu Gavriliţa. – [Chişinău] : Cartea,
2016 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [24] p. : il. color ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3141-5-2.
[2017-214].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Slavici
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
247. Costru, Ivanka.
Şi melcii ajung în paradis : [povestire pentru copii] / Ivanka Costru ; il. de aut. –
Chişinău : Bons Offices, 2016. – [28] p. : des. color ; 20 x 20 cm.
[10] ex.
ISBN 978-9975-87-159-4.
[2017-56].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Costru
248. Osoianu-Niconov, Maria.
Dacă aş fi şi eu şcolar : Poezii pentru cei mici. Carte de colorat / Maria Osoianu-
Niconov. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-133-
56-2.
Partea 1-a. – 2017. – 32 p. : des. – 100 ex. – ISBN 978-9975-133-57-9. – [2017-132].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Osoianu-Niconov
249. Petrea, George.
Am să-mi fac o casă nouă : [poezii pentru copii] / George Petrea ; des., cop. de aut. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Tipocart-Print"]. – 32 p. : des. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-133-54-8.
[2017-141].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Petrea
250. Plămădeală, Viorica.
Buburuza răzbunătoare : Citim şi colorăm / Viorica Plămădeală. – [Chişinău : Iulian,
2016 (Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 24 p. : des. ; 20 cm.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

50 ex.
ISBN 978-9975-3078-0-2.
[2017-29].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
251. Plămădeală, Viorica.
Fabule : Citim şi colorăm / Viorica Plămădeală. – [Chişinău : Iulian, 2016 (Tipogr.
"Cetatea de Sus")]. – 16 p. : des. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3090-9-7.
[2017-30].
- - 1. Fabule.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
252. Popa, Petre.
Câine bun, sau Adevărul din poveste / Petre Popa ; fot.: Lilian Olenic. – Soroca :
Uniprint, 2016. – 16 p. : des., fot. color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4390-5-3.
[2017-38].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Popa
253. Popa, Petre.
Văd lumea care mă vede : [poezii pentru copii] / Petre Popa. – Soroca : Uniprint, 2016.
– 20, [1] p. : des., des. color, n. muz. ; 24 cm.
2000 ex.
ISMN 979-0-3480-0267-5.
ISBN 978-9975-4390-6-0.
[2017-39].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Popa
821.161.1-93 Literatură rusă
254. Есенина, Елена.
Бенни-Бом : [стихи] / Елена Есенина ; ил.: Галя Зинько. – [Кишинэу : Cuşnir & Co,
2017] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [40] p. : des. color ; 27 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4251-7-9 (în cop. tare).
[2017-179].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.161.1-93 Есенина
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Buruiană, Maria. Limba română. – Vezi Nr 199.

821.135.1.0 Literatură română


255. Golubiţchi, Silvia.

73
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Romanul "Fraţii Jderi" de Mihail Sadoveanu ca model de educaţie permanentă / Silvia


Golubiţchi ; coord. şt.: Nicolae Silistaru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi
Psihologie Gen. – Chişinău : [US Tiraspol], 2016. – 186 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 160-168 (202 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-188-8.
[2017-194].
- - 1. Literatură română – Critică și interpretare.
821.135.1.09+37.016.046
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
Бенюк, Валентин. Молдавская общественно-политическая мысль (XVI-XIX вв.). –
Vezi Nr 41.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


256. Прокоп, Светлана.
Литературные портреты: Константин Семеновский, Григорий Перов, Рудольф
Ольшевский / Светлана Прокоп ; науч. ред.: Зайковская Т. В. ; обл.: М. Прокоп ; Акад.
наук Молдовы, Ин-т культурного наследия, Центр этнологии. – Кишинэу : Б. и., 2016
[Tipogr. "Lexon-Prim"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-9609-9-1.
Книга 2-я. – 2016. – 279, [5] p. : fot. – Adnot. paral.: engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
cap. şi în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-4072-8-1. – [2017-5].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Critică și interpretare.
821.161.1(478).09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
257. Interactions, Changes and Meanings : Essays in honour of Igor Manzura on
the occasion of his 60th birthday = Культурные взаимодействия. Динамика и смыслы.
Сборник статей в честь 60-летия И. В. Манзуры / Высшая антропологическая школа ;
сост., отв ред.: С. Церна, Б. Говедарица ; обл.: Д. А. Топал. – Кишинэу : Stratum Plus,
2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 600 p. : fig., tab., fot. ; 30 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Rez., cuprins paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl.,
germ., alte lb. străine. – Список печатных трудов И. В. Манзуры : p. 15-18. – Bibliogr. la
sfârşitul art. și în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3148-8-6.
[2017-251].
- - 1. Arheologie.
902/904(092)(082)=00
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII. GEOGRAFIE
REGIONALĂ

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
258. Ardeleanu, Sergiu.
Geografia : Ghid de pregătire pentru examenul de Bacalaureat / Sergiu Ardeleanu. –
Chişinău : Labirint, 2016. – 233, [1] p. : fig. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 234. – 225 ex.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-122-56-6.
[2017-159].
- - 1. Geografie.
911(075)
259. Boian, Ilie.
Geografia fizică a Republicii Moldova : Suport de curs / Ilie Boian ; Univ. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. – Chişinău
: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 312 p. : fig.,
tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 311-312 (26 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-03-4 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2017-26].
- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova.
911.2(478)(075.8)
260. Revenco, Adelina.
Geografia umană şi economică a lumii : (America de Nord, America de Sud, Africa,
Australia, Oceania) : Lucrări de laborator / Adelina Revenco, Marcel Revenco ; Univ. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. –
şinău : Universitatea Academiei de Ştiinţa a Moldovei, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 152 p.
: h., tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-108-04-1 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2017-27].
911.3:33(100)(076.5)
929 Biografii și studii înrudite
929.5 Genealogie
261. Elita social-politică şi economică a Basarabiei : sec. XIX – începutul sec. XX
: [în vol.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie ; coord.: Sergiu Bacalov. – Chişinău :
S. n., 2016 [Tipogr. "Lexon-Prim"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-80-962-7.
[Vol.] 2 : Documente / alcăt.: Sergiu Bacalov [et al.]. – 2016. – 346 p. – Texte : lb. rusă,
parţial în lb. rom. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-139-08-3. – [2017-
240].
- - 1. Elitele social-politice și economice ale Basarabiei (1812-1918) – Genealogie.
929.5+94(478)"18/19"(093)=161.1
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Istoriografie
930.85 Istoria civilizaţiei. Istoria culturii
262. Ciubucciu, Vlad.
Roirile carpatice şi antropogeneza europeană : Un pic de (pre)istorie / Vlad Ciubucciu.
– Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 198, [4] p. : fig., [1] f. port. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-782-9.
[2017-135].
- - 1. Vechea civilizație europeană.

75
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

930.85(4)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
263. Рыбаков, Олег.
Великая Отечественная Война, 1941-1945 гг. : Документы, цифры, факты / авт.-
сост.: Олег Рыбаков, Борис Шаповалов ; Общественная ассоц. "Изборский клуб –
дова". – Кишинэу : Учебно-производственный центр "Bat-Intelect", 2017 [Tipografia "Re-
clama"]. – 199, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке Партии социалистов Респ. Молдова и общественной
ассоц. "Изборский клуб – Молдова". – 850 ex.
ISBN 978-9975-58-105-9.
[2017-242].
- - 1. Marele Război pentru Apărarea Patriei.
94(47+57)"1941/1945":355.48
94(478) Istoria Republicii Moldova
264. Boldur, Alexandru V.
Basarabia şi relaţiile româno-ruse / Alexandru V. Boldur. – [Chişinău] : Timpul, 2017
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 296 p. : fot., tab. ; 24 cm. – [(Colecţia "Domnitorii" / coord. de
Silviu Tănase, ISBN 978-9975-3149-2-3)].
Referinţe bibliogr.: p. 276-294. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3149-1-6.
[2017-232].
- - 1. Basarabia şi relaţiile româno-ruse.
94(478):[94(498)+94(470)]
Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită. – Vezi Nr 43.

265. Dulgheru, Valeriu.


Istoria integrală a Basarabiei / Valeriu Dulgheru ; coord.: Vasile Şoimaru ; Proiectul
"Românii din jurul României". – Chişinău : [Serebia], 2016 [Tipogr. "Balacron"]. – 388 p. : il.,
tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 377-388 (260 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4374-4-8 (în cop. tare).
[2017-80].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
Elita social-politică şi economică a Basarabiei : sec. XIX – începutul sec. XX. –
Vezi Nr 261.

266. Institutul de Istorie. Anuarul Institutului de Istorie : Materialele sesiunii ştiinţifice


anuale, 23 decembrie 2015 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red.: Gheorghe Cojocaru
(coord.) [et al.]. – Chişinău : Institutului de Istorie, 2016 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 336 p. : fig.,
tab. ; 24 cm. – ISSN 2345-1939.
Texte : lb. rom., fr., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4387-6-6.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-241].
- - 1. Istorie. 2. Anuarul Institutului de istorie.
94(478)(058)(082)
267. Marulea, Gabriela.
Comuna Vatici, dăinuire în Timp : [raionul Orhei] / Gabriela Marulea, Victor Ladaniuc ;
red. şt.: Ion Buga ; fot.: Victor Ladaniuc. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2017 [Tipografia
"Reclama"]. – 264 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 261-262. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9668-9-4 (în cop. tare).
[2017-8].
- - 1. Vatici – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
268. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului
tar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Memorii. Documente.
Studii de caz : [în vol.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova ; ed.: Ludmila
D. Cojocaru ; dir. programului de stat: Anatol Petrencu ; secretar şt.: Virgiliu Bîrlădeanu. –
Chişinău : Balacron, 2016 – . – 24 cm. – (Colecţia "Arhivele Memoriei", ISBN 978-9975-128-
54-4). – ISBN 978-9975-128-63-6.
Vol. 1, Tom 1 : Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova. – 2016.
– 335, [1] p. : fot. – Indice de nume, de toponime : p. 325-336. – Referinţe bibliogr. în subsol.
– 500 ex. – ISBN 978-9975-128-77-3. – [2017-78].
- - 1. Victime ale regimului totalitar-comunist – Studii de caz.
94(478)
269. Schiţco, Nicolae.
Fârlădenii din podgoriile Gălbeniţei : [raionul Hâncești] / Nicolae Schiţco, Tudor Ţopa. –
Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2016 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 175, [1] p. : fot., [16]
p. fot. color ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 175. – 450 ex.
ISBN 978-9975-9668-8-7 (în cop. tare).
[2017-186].
- - 1. Fârlădeni – Sate – Raionul Hâncești – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
270. Studii de istorie şi sociologie : [în vol.] / Proiectul "Tradiţiile Basarabiei" ;
coord.: Sergiu Bacalov. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Foxtrot"] – . – 21 cm. – ISBN 978-
9975-89-018-2.
[Vol.] 2 : Istorie orală şi folclor. – 2016. – 55 p. : fig., fot., fot. color. – 50 ex. – ISBN
978-9975-89-046-5. – [2017-45].
- - 1. Istoria Republicii Moldova. 2. Folclor.
94(478)+398(082)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
271. Perciun, Rodica.
Managementul stabilităţii financiare sistemice în contextul asigurării securităţii
mice a Republicii Moldova : Specialitatea: 521.03 – Economie şi management în domeniul de
activitate : Referatul şt. al tz. pentru conferirea gradului şt. de doct. habilitat în ştiinţe econ. /

77
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Perciun Rodica ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Min. Econ. al Rep. Moldova, Inst. Naţ. de
Cercetări Econ. – Chişinău, 2017. – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-39 (23 tit.).
[2017-11 Teze].
336.1:338.2(478)(043.2)
Pentru titlul doctor
272. Apetri, Niculina.
Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios :
Specializarea: 521.03 – Economie şi management (în turism) : Autoref. tz. de doct. în econ. /
Apetri Niculina ; Acad. de Studii Econ. Moldova. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (19 tit.).
[2017-9 Teze].
338.486:27(478)(043.2)
273. Arsene, Ion.
Particularităţile cuanto-chimice ale reacţiilor intermediare în procesul catalitic de
descompunere a peroxidului de hidrogen cu participarea compuşilor metalelor de tranziţie :
144.01 – Chimie fizică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe chimice / Arsene Ion ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Chimie. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (52 tit.).
[2017-15 Teze].
544.18:[546.7+546.215](043.2)
274. Burlea, Ecaterina.
Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului
potenţialului economico-financiar al întreprinderii : Specialitatea 521.03 – Economie şi
management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Burlea Ecaterina
; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2017. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (42 tit.).
[2017-8 Teze].
334:005(478)(043.2)
275. Corobcean, Andrei.
Vestigiile arheologice din spaţiul Carpato-Nistrean în secolele V-III î. H. ca sursă a
interpretării etnice : Specialitatea 613.01 – Arheologie : Autoref. tz. de doct. în istorie /
Corobcean Andrei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie. – Chişinău, 2017. –
30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (33 tit.).
[2017-9 Teze].
903/904(478)"-04/-02"(043.2)
276. Dolgodvorov, Veaceslav.
Particularităţile regiei în teatrele ruse din Republica Moldova la intersecţie de veacuri :
Specialitatea: 654.01. Artă teatrală, coregrafică : Autoref. tz. de doct. în studiul artelor şi
culturologie / Dolgodvorov Veaceslav ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului
Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Chişinău, 2017. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-21 (44 tit.).
[2017-4 Teze].
792.075(478)(091)(043.2)

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

277. Gaberi, Cristina.


Programele de reducere a riscurilor asupra sănătăţii persoanelor care injectează
droguri în Republica Moldova : 331.03 – Medicină socială şi management : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe medicale / Gaberi Cristina ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 29 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (34 tit.).
[2017-1 Teze].
616.89-008.441.33-084+613.83(478)(043.2)
278. Gulian, Mariana.
Responsabilitatea şi răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătăţii : Specialitatea
551.01 – Teoria generală a dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Gulian Mariana ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2017. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (28 tit.).
[2017-12 Teze].
347.56:614.25(043.2)
279. Ianioglo, Nadejda.
Managementul dezvoltării întreprinderilor vinicole în contextul inovaţiilor
organizaţionale (în baza UTA Găgăuz Yeri) : Specialitate: 521.03 Econ. şi management în
ramură : Autoref. tz. pentru obţinerea gradului de doct. în econ. / Nadejda Ianioglo ; Univ. de
Stat din Comrat. – Chişinău, 2017. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (34 tit.).
[2017-3 Teze].
663.2:005(043.2)
280. Idjilov, Roman.
Evoluţia istorico-metodologică a paradigmelor metafilosofiei : 631.02 – Istoria filosofiei :
Autoref. tz. de doct. în filosofie / Idjilov Roman ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. –
Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (59 tit.).
[2017-13 Teze].
1/14(043.2)
281. Jitarciuc, Ala.
Dezvoltarea fizică şi neurologică a copiilor cu retard de creştere intrauterină în primul
an de viaţă : 322.01 – Pediatrie şi neonatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Jitarciuc Ala ; IMSP Inst. mamei şi Copilului. – Chişinău, 2017. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (50 tit.).
[2017-7 Teze].
616-007.12-053.2(043.2)
282. Mostovei, Tatiana.
Responsabilitatea funcţionarului public prin prisma deontologiei : Specialitatea: 552.02
– Drept administrativ : Autoref. tz. de doct. în drept / Mostovei Tatiana ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (39 tit.).
[2017-5 Teze].
342.98:35.08(043.2)
283. Năstase, Corneliu.

79
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Eficientizarea restaurării dinţilor trataţi endodontic prin utilizarea diferitor sisteme


retentive intracanalare :323.01 – Stomatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Năstase Corneliu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău,
2017. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (34 tit.).
[2017-14 Teze].
616.314.163-089.819.843-74(043.2)
284. Pavliuc, Ghenadie.
Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa sâvârşită asupra persoanei cu
funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească : Specialitatea 554.01 – Drept
penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Pavliuc Ghenadie ; Univ. de Stat
din Moldova. – Chişinău, 2017. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (18 tit.).
[2017-2 Teze].
343.34(043.2)
285. Şişcanu, Daniela.
Propaganda sovietică în privinţa Poloniei, Finlandei, Ţărilor Baltice şi României în anii
1939-1940 după semnarea pactului sovieto-german de neagresiune : 611.02. Istoria
românilor (pe perioade) : Autoref. tz. de doct. în istorie / Şişcanu Daniela ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Istorie. – Chişinău, 2016. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (57 tit.).
[2017-6 Teze].
94(47+57):94(4)"1939/1940"(043.2)

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica Cărţii" Nr 1-2017


Buga, Ion 267
A Bujor, Valeriu 81-82
Albu, Iurie 120 Bulat, Galina 129
Alecsandri, Vasile 232 Burbulea, Rodica 57
Alekseeva, L. 119 Burlea, Ecaterina 274
Andersen, Hans Christian 237 Burlea, Vl. 183
Anei-Naconecina, Antonina 206 Buruiană, Maria 198-99
Apetri, Dumitru 207 Buzu, Alexei 86
Apetri, Niculina 272 Buzuleac, Renata 196
Ardeleanu, Sergiu 258 C
Arsene, Ion 273
Ash, Russell 9 Calalb, Tatiana 157
Calamanciuc, Gheorghe 210
B Calancea, Lilia 211
Babii, Iurie 205, 223 Cantemir, Valentina 151
Bacalov, Sergiu 261, 270 Capaţina, Valentina 1
Bacinschi, Mihai 211 Carabet, Natalia 117
Bahcivanji, Mihail 172 Cartaleanu, Tatiana 115
Bajura, Tudor 55 Catan, Carolina 65
Baker, Alan 9 Catan, Victor 65
Baker, Julian 9 Ceoban, Didina 201
Barbăneagră, Alexandra 200 Cepraga, Lucia 112
Barbu, Daniel 89-90 Cerba, Antonina 44
Bălan, Ion 42 Cernei, Cristina 196
Bârcă, Tache 208 Cernomoreţ, Victoria 18
Bedingfeld, Henry 9 Chiciuc, Andrei 132-33
Bejan, Alexandru 87 Chitoroagă, Ion 220
Bejan, Octavian 81-82 Chitoroagă, Valentina 3-6
Beleaev, Vladimir 185 Cioban, Mitrofan 2
Belei, Elena 84 Ciobanu, Gh. → v. Ciobanu, Ghenadie
Bibicu, Alexandra 112 Ciobanu, Ghenadie 183, 185
Bîclea, Diana 147 Ciobanu, Iana 83
Bîrcă, Aliona 176 Ciocan, Iulian 10
Bîrlădeanu, Virgiliu 268 Cipileaga, Vitali 212
Bleşceaga, Stela 84 Ciubucciu, Vlad 262
Boaghie, Dionisie 167-68 Ciumac, Daniela 113
Bodorin, Cornelia 129 Ciuntu-Samsin, Violeta 143
Bodrug, Ecaterina 209 Clapco, Steliana 131
Bogatîi-Vidmidi, Ina 87 Cobzac, Victor 224
Boian, Ilie 259 Codreanu, Mariana 118
Boldur, Alexandru V. 264 Cojocaru, Gheorghe 266
Botnaru, Maria 149 Cojocaru, Ludmila D. 268
Botnaru, Vasile 227 Cojocaru, Radion 79
Bragarenco, Nicolae 191 Comanici, I. 151
Braghiş, Maria 141-44 Comendant, Corneliu 209
Branişte, Gheorghe 136 Comendant, Tatiana 189-90
Bucatînschi, Anatolie 58 Constantinov, Valentin 45
Bucov, Victoria 155 Corcinschi, Nina 228
Budăi, Nelea 84 Coroban, Vitalie 214, 228
Budevici-Puiu, Anatolie 192 Corobcean, Andrei 275

81
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Corobcean, D. → v. Corobcean, Doina Ene, Dragoş 165


Corobcean, Doina 201 Erizanu, Gheorghe 214
Cosovan, Olga 115 Ermicioi, Aurelia 198-99
Costin, V. → v. Costin, Viorica Ermurache, Alexandru 229
Costin, Viorica 201
Costru, Ivanka 247 F
Cosumov, Marina 99 Feteasco, Rodica 113
Coşman, Sergiu 172 Frăsâneanu, Pantelemon 146
Coşman, Valentina 172 Frunze, Lilia 111
Cotelea, Silvia 198-99 Furdui, Galina 215-16
Cozlovschi, Inga 26
Cozonac, Renata 3-6 G
Cravcenco, Lidia 227
Creangă, Ion 238-44 Gaberi, Cristina 277
Creţu, Arina 95 Gagim, Ion 99, 114
Creţu, Gheorghe 186 Galaicu-Păun, Em. 228
Cristeva, Natalia 47 Gamarţ, Andrei 195
Crişciuc, Viorica 114 Gamurari, Pavel 185
Crîşmaru, Andrei 227 Gavriliţa, Sergiu 243-44, 246
Croitor, Tatiana 213 Gheţoi, Petru 241, 245
Cucu, Ion 145 Ghicavîi, V. → v. Ghicavîi, Victor
Cucu, Lucia 200 Ghicavîi, Victor 154
Ghinculov, Silvia 8
D Gîrleanu, Lora 110
Gluh, Simion 217-18
Danail, Sergiu 136 Gluh, Viorel 217
David, Anatolie 139 Golubiţchi, Silvia 255
De Vrieze, Franklin 48, 71-72 Gonciar, Veaceslav 201
Deleu, Ecaterina 35 Goraş-Postică, Viorica 115
Deliu, Angela 146 Graur, Oleg 89-90
Dermenji-Gurgurov, Svetlana 110 Grădinaru, Angela 197
Diacon, Maria 45 Gremalschi, Anatol 93, 135
Dinga, Emil 88 Gribincea, Alexandr 50
Dîru, Mariana 148 Grigoroi, Lilia 176
Doibani, Tatiana 7 Gugel, Anatol 219
Dolea, Igor 75, 83 Gulian, Mariana 278
Dolghi, Cristina 177 Gurduza, Alexei 209
Dolghi, Vladimir 177 Guţu, Irina 18
Dolgodvorov, Veaceslav 276 Guţu, Sergiu 215
Dragalina, Galina 149 Guvir, Stela 132-33
Dragan, Valentin 174 Guza, Larisa 111
Drăgălin, Iuliana 50 Gyrla, Lilia 78
Druţă, Ion 214
Dubosarschi, B. 183 H
Duca, Gheorghe 151
Duca, Maria (131) Haiducu, Carmen 165
Dulgheru, Valeriu 43, 265 Hasnaş, Petru 220

E I

Efrim, Oleg 63 Iacovlev, Vl. → v. Iacovlev, Vladimir


Eliade, Mircea 205 Iacovlev, Vladimir 150
Eminescu, Mihai 245 Ianioglo, Nadejda 279
Idjilov, Roman 280

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ionescu, Iustina 86 Muică, Cristina 9


Iurcu-Urâtu, Ecaterina 221 Munteanu, Victor 89-90
Izbaş, Olga 145 Muraşov, Alexandr 81
Murdoch, Cameron 166
J Mustaţă, Sergiu 134
Jitarciuc, Ala 281 N
Juc, Victor 35, 45
Nani, Mihail 178-79
K Năstase, Corneliu 163
Koroli, Victor 127 Negreţchi, Elena 7
Kravcenko, Vladimir 207 Negru, A. → v. Negru, Andrei
Negru, Andrei 151
L Nicoara, Igor 139
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 176
Ladaniuc, Victor 222, 267 Nistreanu, Anatolie 157
Lazari, Liliana 176
Leca, Ala 122-25 O
Leca, Vitalie 195
Lisnic, Ioan 29 Objelean, Liuba 202
Liulenova, Inga 202 Olenic, Lilian 252
Lopatiuc, Ruslan 127 Oprea-Comarniţchi, Daniela 138
Lubîşeva, Ludmila 192 Osoianu-Niconov, Maria 248
Lupaşco, V. I. 193 P
M Palymski, Oleg 184
Macrinici, Sorina 86 Pancu, Iulia 121
Maimescu, Sava 80 Panfil, Anastasia 120
Malaneţchi, Vasile 229 Pascal, Oleg 159
Mandatari, Ludmila 196 Pascari, Viorica 139
Manolache, Constantin 131 Pavel, Dorin 2
Manolachi, Veaceslav 192 Pavel, Maria 2
Manolachi, Victor 192 Pavliuc, Ghenadi 284
Manole, Svetlana 152 Pântea, Natalia 224
Manole, Tatiana 88 Pâslaru, Vl. → v. Pâslaru, Vl.
Manzura, Igor (257) Pâslaru, Vladimir 119
Marian, Grigore 181 Perciun, Rodica 271
Mariţoi, Tatiana 6 Petrea, George 249
Marulea, Gabriela 267 Petrenco, Liuba 110, 200
Maximenco, Lilia 83 Petrencu, Anatol 268
Mânăscurtă, Ioan 223 Petrov, Elena 129
Mâtcu, Ana (92) Petrozziello, Allison J. 36
Mâtcu, Matei 92 Pilat, Sofia 79
Melnic, Anatolie 155 Pisarenco, Olga 64, 68-69
Meniuc, George 232 Pînzaru, Iurie 160
Mocanu, Natalia 61 Pîslari, Snejana 184
Morari, M. 119 Plămădeală, Viorica 250-51
Morari, Marina 119 Poalelungi, Mihai 84
Morari-Pârlog, Alisa 173 Pogolşa, Lilia 94
Moraru, Maria 1 Pogonea, Ina 154
Moraru, Victor 35 Popa, Petre 252-53
Mostovei, Tatiana 282 Popescu, Maria 140
Mruţ, I. D. 193 Popovici, Dumitru 58

83
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Popuşoi, Ana 149 Şişcanu, Daniela 285


Port, Angela 131 Şleahtiţchi, Mihai 39
Postolache, Gheorghe 139 Şoimaru, Vasile 265
Potîng, Tatiana 131 Şuleanschi, Sofia 100-06
Prea Sfinţitul Ioan, 29
Puiu, Ion 216 T
Puiu, Ivan 161 Taran, Serghei 174
R Tarîţă, Anatolie 166
Tatarov, Pavel 182
Racu, Ana 95 Tăbîrţă, Alisa 159
Racu, Aurelia 128 Tăutu, Inesa 20-24
Railean, Olga 112 Terehov, Alexei 163
Răilean, Valentin 49, 60 Tibuleac, Ana 50
Reabţov, Gheorghe (8) Timco, Carolina 132-33
Revenco, Adelina 260 Timuş, Maria 136
Revenco, Marcel 260 Tolstoi, Lev 232
Romanciuc, Ruxanda 206, 213, 215-16, 218- Topală, Ştefan (7)
19 Turchină, Tatiana 95
Romanova, Svetlana 47
Roşca, Natalia 63 Ţ
Roşca, Vlad 63 Ţâbuleac, Ada 210
Rotaru, Floarea 226 Ţârţău, Svetlana 189-90
Rusnac, Constantin 79 Ţîrdea, Teodor N. 28
S Ţopa, Tudor 269
Ţugui, Tatiana 140
Saviuc, Aliona 111 Ţurcan, Arina 76
Schiţco, Nicolae 269 Ţurcan, Ion 87
Scobiola, Petru 55 Ţurcan, Laura 155
Sedletchi, Iurie 56 Ţurcanu, Anatolie 44
Silistaru, Nicolae 255 Ţurcanu, Andrei 228
Silvestru, Aurelian 225 Ţurcanu, Gheorghii 160
Sîrbu, Angela 148
Sîrcu, Raisa 160 U
Slavici, Ioan 246 Ulian, Galina 51
Soroceanu, Nina 226 Ungur, Mariana 184
Spinei, Aurelia 164 Ungureanu, Ion 227
Sprincean, Serghei 27 Ursu, Andrei 139
Stratan, Alexandru 55 Ursu, Valentina 11
Stratan, Ecaterina 55, 122-25
Stratu, Ecaterina 154 V
Stratulat, Elena 148
Su, Alexander 9 Valcov, Vitalie 37
Sult, Gheorghe 47 Varzari, Vitalie 91
Vasilache, Vasile 229
Ş Verdeş, Lilia 144
Verebceanu, Galaction 195
Şalaru, V. 152 Vieru, Igor 240
Şargu, Lilia 57, 146 Vladicescu, Natalia 93
Şciuca, Svetlana 162 Vlas, Lidia 113
Şcola, Stela 227 Volniţchi, Igor 40
Şerbu Cisteianu, Virgil 216 Vremiş, Maria 93
Şişcan, Nadejda 51

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

W Ирхин, В. Н. 107
White, Ellen G. 33 К
Z Карабет, М. А. 52
Карабет, Наталья 47126
Zabiaco, Olesea 3-5 Ковалева, Р. Е. 107
Zagaievshi, Vitalie 230 Копущу, Виктор 32
Zaharia, Victor 76 Копущу, Сергий 32
Zamşa, Simion 239 Крецу, Арина 96
Zmeev, Vladimir 240 Кропанцева, Татьяна 171
Б Курилов, Светлана 130

Бан, Митрофан 31 Л
Бенюк, Валентин 41 Левитская, Алла 62
Болученкова, А. А. 38
Букатынский, Анатолий 59 М
Буков, Виктория 156
Букун, Николае 130 Мавроди, Д. И. 188
Булат, Галина 130 Макарова, М. Я. 109
Бянова, Ирина Евгеньевна 97 Макили-Алиева, Камала 46
Манзур, И. В. (257)
В Манолаки, В. Г. 194
Мельгунова, А. С. 34
Вартик, О. П. 204 Мельник, Анатолий 237
Волков, Эдуард 41 Мокроусова, Елена 194
Г О
Гинда, Е. Ф. 170 Ольшевский, Рудольф 256
Говедарица, Б. 257
Губогло, Михаил 137 П
Гумен, Галина 130
Гуцу, Ирина 19 Павлинов, И. А. 98
Гыну, Домника 130 Пармакли, Д. М. → см. Пармакли, Дмитрий
Михайлович
Д Пармакли, Дмитрий Михайлович 12, 169
Пашалы, П. М. 137
Данилюк, А. Я. 109 Перов, Григорий 256
Дога, В. С. 169 Пойдолова, И. С. 188
Драган, Валентин 175 Попович, Думитру 59
Дружинець, М. Л. 204 Прокоп, М. 256
Дубик, А. О. 204 Прокоп, Светлана 256
Дудогло, Татьяна Дмитриевна 12
Р
Е
Рассказова, Татьяна 203
Есенина, Елена 254 Рачук, Григорий Владимирович 31
З Рожновяну, Анжела 187
Рыбаков, Олег 263
Зайковская, Т. В. 256 Рябошапка, Людмила 187
Зинько, Галя 254
С
И
Семеновский, Константин 256
Ибришим, Людмила Юрьевна 97 Скрипник, Сергей 46

85
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Степанюк, Виктор 41 Ц
Стратан, А. Н. 169
Церна, С. 257
Т Цуркан, Лаура 156
Таран, Сергей 175 Ч
Тодорич, Людмила 180
Топал, Д. А. 257 Чакир, Димитрия, протоиерей (32)
Трофимов, С. 34 Чебан, О. С. 109
Трусова, О. В. 108 Черноморец, Виктория 19
Туркинэ, Татьяна 96 Чичагов, Серафим, архимандрит 34
Турчак, С. К. 109 Чокинэ, В. К. 153

Ф Ш

Фурдуй, В. Ф. 153 Шаповалов, Борис 263


Фурдуй, Ф. И. 153 Щ
Х Щëголева, Т. И. 188
Хлебников, В. Ф. 170

Index de titluri la "Cronica Cărţii" Nr 1-2017

2 Национальная научно-практическая Bibliografia Naţională a Moldovei 3-5


конференция "Проблемы и вызовы Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale 6
экономики региона в условиях Bucle-de-aur 231
Academician
глобализации"Maria52Duca 131 Cartea cu prieteni 232
Activităţile de imunizare în practica medicală Cenuţăreasa 233
155 Codul contravenţional al Republicii Moldova 66
Albă-ca-zăpada şi cei şapte pitici 231 Codul muncii al Republicii Moldova 85
Album de piese pentru violoncel 183 Codul Penal al Republicii Moldova 73
Alexandria chişinăuiană de la 1790 195 Contabilitatea întreprinderii 176
Alfabetul 13 Cooperation in the fields of education, science
Alimentaţia taurinelor de lapte 172 and the EU 47
Almanah politic 40 Creaţii pentru ansambluri camerale 184-85
Analiza funcţională şi instituţională a Curriculum la limba română ca limbă străină 200
Secretariatului Parlamentului Republicii Dezvoltarea toxicologiei experimentale în
Animale
Moldova sălbatice
71 14 Republica Moldova 160
Anuarul statistic al Republicii Moldova 37 Easy steps in practicing english 196
Ariile naturale protejate din Moldova 139 Economia – analiza – mediile şi exprimarea lor
Automobile 15 146
Auxiliar didactic pentru predarea disciplinei Educaţia artistică în preşcolaritate 119
Educaţia fizică pe baza metodologiei CLIL Elita social-politică şi economică a Basarabiei
110 261
Auxiliar didactic pentru predarea disciplinei Flora Basarabiei 151
Educaţia muzicală pe baza metodologiei CLIL Formarea de competenţe prin strategii didactice
111 interactive 115
Auxiliar didactic pentru predarea disciplinei Functional and Institutional Analysis of the
Educaţia plastică pe baza metodologiei CLIL Secretariat of the Parliament of Moldova 72
112 Ghid de evaluare externă a programelor de
Auxiliar didactic pentru predarea disciplinei formare profesională continuă 132
Educaţia tehnologiei CLIL 113

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ghid de evaluare externă a programelor de Primele mele descoperiri 18


studii d licenţă, învăţământul superior 133 Prinţul broscoi 231
Ghid metodologic pentru învăţarea limbajului Profesorul Ştefan Topală 7
mimico-gestual în Republica Moldova 127 Raport privind analiza de necesităţi pentru
Ghid UNEP pentru identificarea şi cuantificarea reglementarea arestului şi reţinerii de către
emisiilor de mercur prin abordarea poliţie 89
metodologică de Nivelul 2 140 Raport privind respectarea drepturilor omului în
Ghidul de referinţă cu privire la agenţii frigorifici Republica Moldova 70
alternativi 166 Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei
Grafisme 16 victimelor regimului totalitar-comunist din
Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu Republica Sovietică Socialistă
dizabilităţi în învăţământul superior 128 Moldovenească 268
Infracţiunea de încălcare a drepturilor de autor şi Reflecţii pedagogice 121
a drepturilor conexe 79 Report on the needs assessment for regulating
Institutul de Istorie. Anuarul Institutului de Istorie police apprehension and arest 90
266 Report on the observance of human rights in the
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: prin ani cu Republic of Moldova 70
destoinicie (1941-2016) 94 Roadmap. Strengthening the Paralegal Profes-
Interactions, Changes and Meanings : Essays in sion within the National System of State
honour of Igor Manzura on the occasion of his Guaranteed Primary Legal Aid 63
60th birthday 257 Rugăciuni alese cu şapte canoane şi
Istorii de succes ale tinerilor antreprenori 53 douăsprezece acatiste 30
Îndrumar pentru lucrări de laborator la Securitatea naţională a Republicii Moldova în
farmacologie 154 contextul evoluţiilor geopolitice regionale 91
Învăţăm figuri, forme şi colorăm 120 Spovedanie : Gheorghe Reabţov la cea de-a 70-
Jurnal săptămânal la Europa Liberă 11 a aniversare 8
Limba română 201 Statistical Yearbook of the Republic of Moldova
Linii directorii pentru furnizorii de servicii 37
internet privind drepturile omului 67 Studii de istorie şi sociologie 270
Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi 100- Tarife de costuri în agricultură 55
06 The Quality of Higher Education 135
Mănuţa colorată 231 Tom degeţel 233
Metode kinetologice, terapia ocupaţională şi Tourism and development of the society 56
ergoterapia pentru copii cu CES 158 Turismul şi dezvoltarea societăţii
Metodologia de evaluare externă a calităţii în Взаимодействие камня и человека 25
vederea autorizării de funcţionare provizorie şi Военный сектор 46
acreditării programelor de studii şi a Доклад о соблюдении прав человека в
instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, Республике Молдова 70
superior şi de formare continuă 116 Инклюзивное образование 130
Migraţiune, diaspora, dezvoltare: Noi provocări Краткий курс по педагогике 97
şi perspective 35 Культурные взаимодействия. Динамика и
Mowgli 233 смысл. Сборник статей в честь 60-летия И.
National Bibliography of Moldova 3-5 В. Манзуры 257
National Bibliography of Moldova. Serials 6 Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря
Numerele 17 Нижегородской губернии Ардатовского
O istorie multidimensională a carierelor уезда 34
universitare 134 Лунный календарь огородника 171
Performanţe într-o economie competitivă 49 Международная студенческая научно-
Pinocchio 233 практическая конференция "Ştiinţă,
Poveşti + jocuri 234-36 Educaţie, Cultură" 12
Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri
juridice 84

87
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Международная студенческая научно- Статистический ежегодник Республики


практическая конференция "Наука, Молдова 37
Образование, Культура" 12 Трактат о научных и практических основах
Мероприятия по иммунизации в медицинской санокреатологии 153
практике 156 Туризм и развитие общества 56
Мои первые знания 19 Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Практикум з орфографii та пунктуацii сучасноï Молдова 77
украïнськоï мови 204 Уголовный кодекс Республики Молдова 74
Семейные ценности и их роль в Хрестоматия по дирижированию и хору для
формировании личностных качеств студентов специальности "Muzică" 188
старшеклассников и студентов 98
Сотрудничество в области образования,
науки и культуры между Молдовой,
Украиной, Россией и ЕС 47

Index de subiecte la "Cronica Cărţii" Nr 1-2017


Chimia produselor alimentare 182
Acatiste 30 Chimie organică 149
Aforisme 226 Chirurgie generală – Diagnostică 165
Agenţi frigorifici 166 Codul contravenţional al Republicii Moldova
Alexandria chişinăuiană de la 1790 195 66
Alfabetul – Preşcolari 118 Codul de procedură penală al Republicii
Alimentaţia taurinelor 172 Moldova 75
Analiză numerică 147 Codul de procedură penală al Republicii
Antreprenoriat 53-54 Moldova 77
Anuarul Institutului de istorie 266 Codul muncii al Republicii Moldova 85
Arest şi reţinere de către poliţie 89-90 Codul penal al Republicii Moldova 73-74
Arheologie 257 Comercializarea producţiei agricole 58-59
Astmă bronşic la copii 162 Comerţul în Uniunea Europeană – Producţie
Basarabia şi relaţii româno-ruse 264 agricolă 58
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Comunicare mimico-gestuală 127
Teze – Articole din reviste şi ziare 4-5 Comunităţi rurale 38
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Concurenţă economică 49
Teze – Materiale bibliografice – Recenzii – Conflictul armeano-azer din Karabahul de
Publicaţii de note – Publicaţii de artă – Munte 46
Resurse electronice – Articole din reviste şi Contabilitatea instituţiilor publice – Teste 179
ziare 3 Contabilitatea instituţiilor publice 178
Bibliografii naţionale – Seriale 6 Contabilitatea întreprinderii 176
Biocombustibili solizi 181 Contabilitatea societăţilor de asigurări 177
Bioetică 27-28 Contencios administrativ 69
Bioetică politică 27 Contrabandă – Vama Republicii Moldova 80
Botanică 152 Contracte de parteneriat – Uniunea
Carii dentare – Copii cu dizabilităţi 164 Europeană 62
Carii dentare incipiente – Terapie 163 Cooperare economică – Uniunea Europeană
Cauze civile 84 62
Cauze penale – Mediere 83 Criminologie 81-82
Cărţi de colorat 14-15 Cugetări 213, 226
Cărţi pentru copii 16, 18-19 Cugetări politice, filosofice 41
Cărţi populare 195 Curiozităţi 206
Cărţi sonore 13, 17 Curtea Europeană a Drepturilor Omului –
Ceachir, Dmitrii, 1839-1916, protoiereu 32 Practici 64

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Departamentul Trupelor de Carabinieri al Geodezie – Dezvoltare viabilă 150


Ministerului Afacerilor Interne – Republica Geografia fizică a Republicii Moldova 259
Moldova – Istorie 87 Geografie 258
Dialoguri 228-29 Geologie – Dezvoltare viabilă 150
Diaspora moldovenească 35 Grădinarit – Prognoze astrologice 171
Didactica disciplinelor muzicale 187 Imunizare 155-56
Drame 214 Incluziune educaţională 128
Drept 56 Informatică economică 1
Drept administrativ 68 Infracţiuni de încălcare a drepturilor de autor
Drept constituţional 65 79
Drept penal 78 Infrastructură rurală 38
Dreptul la libertatea de exprimare şi informare Institutul de Ştiinţe ale Educaţie – Republica
67 Moldova – Istorie 94
Dreptul muncii – Republica Moldova 86 Interviuri 222
Drepturile omului – Republica Moldova 70 Istoria Republicii Moldova 270
Duca, Maria, 1956 - …, biolog, academician Istorie 266
131 Înotători – Consum de oxigen 193
Economie competitivă 49 Învăţământ general – Studii sociologice 93
Economie regională – Globalizare 52 Învăţământ sportiv – Aspecte comunicative
Educaţie antreprenorială 100-06 136
Educaţie artistică – Preşcolari 119 Învăţământ superior – Evaluare externă 133
Educaţie fizică – Didactică 110 Învăţământ superior – Formare profesională
Educaţie fizică 108 continuă – Evaluare externă 132
Educaţie incluzivă 129-30 Învăţământ superior – Istorie 134
Educaţie în familie 95-96, 98 Jocuri 234-36
Educaţie lingvistică 122-25 Kinetoterapie – Copii cu deficienţe fizice 158
Educaţie literară 122-25 Kinetoterapie 159
Educaţie muzicală – Didactică 111, 114 Limba engleză – Gramatică 196
Educaţie muzicală 99 Limba franceză – Indici bibliografici 8
Educaţie pentru sănătate 107 Limba franceză – Traducere 197
Educaţie pentru sănătate 109 Limba română – Lecturi literare 199
Educaţie plastică – Didactică 112 Limba română pentru alolingvi – Teste 202
Educaţie preşcolară 120 Limba română pentru alolingvi 201
Educaţie tehnologică – Didactică 113 Limba ucraineană – Ortografie 204
Egalitate de gen 36 Limbaj medical 201
Elitele social-politice şi economice ale Limbajul de programare C 2
Basarabiei (1812-1918) – Genealogie 261 Literatură religioasă 33
Enciclopedii 9 Literatură română – Critică şi interpretare 255
Eseuri 223 Literatură română din Republica Moldova –
Evaluare externă în instituţiile de învăţământ – Critică şi interpretare 228
Metodologii 116 Literatură rusă din Republica Moldova –
Fabule 251 Critică şi interpretare 256
Farmacologie 154 Management financiar – Întreprinderi 180
Fişe instructive pentru copii – Insecte 23 Managementul finanţelor publice 88
Fişe instructive pentru copii – Jocuri 21 Marele Război pentru Apărarea Patriei 263
Fişe instructive pentru copii – Transport 20, 24 Marketing 60
Fiţe instructive pentru copii – Flori 22 Marketing internaţional 57
Fiziologie umană 153 Matematica pentru preşcolari 126
Flora Republicii Moldova 151 Matematică discretă 145
Folclor 270 Mănăstirea Diveevo – Casa Sfântului Serafim
Găgăuzi – Aspecte etnografice, sociale 137 de Sarov 34
Genetică vegetală 131 Mărturisirea păcatelor 31

89
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Mâtcu, Ana, 1937-1998, profesoară de limbă Răspundere administrativă 69


română 92 Reabţov, Gheorghe, 1946 - …, profesor de
Mediere – Cauze penale 83 limbă şi literatură franceză – Biobibliografie
Medii statistice 146 8
Mediul înconjurător – Emisii de mercur – Relaţii financiare-valutare internaţionale 61
Protecţie 140 Relaţii internaţionale – Cultură – Educaţie 47
Membre inferioare – Amputare – Reabilitare Reprezentări sociale 39
159 Republica Moldova – Istorie 265
Memorii 206 Republica Moldova – Situaţie social-politică
Metode interactive pentru formarea 42-43
competenţelor 115 Romane 211-12, 225
Migraţia forţei de muncă 95 Romane erotice 205
Migraţiune 36 Rugăciuni 30
Migraţiune internaţională 35 Rugby 191
Mitologie românească 138 Sanocreatologie 153
Monumente ale naturii – Republica Moldova – Sănătate publică – Vaccinare 155-56
Protecţie 139 Sărbători creştin ortodoxe 29
Morala familiei 26 Schiţe 207
Morală individuală 26 Scrieri istorice 46
MS Acces 1 Secretariatul Parlamentului Republicii
MS Excel 1 Moldova 71-72
Muzică de cameră 184-85 Securitate naţională – Republica Moldova 91
Muzică pentru cor 188 Serafim de Sarov, 1759-1838 – Sfânt curios
Muzică pentru instrumente aerofone 186 34
Muzică pentru violoncel 183 Silvobiologie 167
Nuvele 207 Silvotehnică 168
Orientare profesională 100-06 Situaţie social-economică, 2016 – Republica
Parlamentul Republicii Moldova – Strategie Moldova – Date statistice 37
anticorupţie 48 Sol – Republica Moldova 169
Pedagogie 97 Ştiinţe economice – Istorie 51
Pediatrie – Intervenţii timpurii 161 Tarife de costuri în agricultură 55
Persoane cu dizabilităţi de auz – Comunicare Taurine – Alimentaţie 172
mimico-gestuală 127 Teatru – Avangardă 189-90
Poeme 210 Tenis de masă 194
Poezie 209, 215-21, 224, 230 Teorii economice 50
Poezii pentru copii 245, 248-50, 253-54 Topală, Ştefan, 1938 - …, savant în domeniul
Politică – Republica Moldova 40 citologiei – Biobibliografie 7
Povestiri pentru copii 232, 240, 247, 252 Toxicologie – Republica Moldova 160
Povestiri satirice 208 Transport de mărfuri periculos cu
Poveşti 231-39, 241-44, 245-46 autocamioane 175
Probe sportive olimpice – Selecţie 192 Transport rutier de mărfuri periculoase 174
Procedură civilă 84 Turism 56
Procesarea produselor din carne 173 Uniunea Europeană – Istorie 45
Produse vegetale medicinale – Analiză Vaccinare 155-56
farmacognostică 157 Vechea civilizaţie europeană 262
Protecţia copiilor în conflict cu legea 76 Victime ale regimului totalitar-comunist –
Psihologie socială 39 Studii de caz 268
Radio "Europa Liberă" – Comentarii 10 Viticultură 170
Radio "Europa Liberă" – Reportaje 11 Viţa de vie – Indici bibliografici 7

Index geografic la "Cronica Cărţii" Nr 1-2017


Fârlădeni – Sate – Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Istorie 269

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vatici – Sate – Raionul Orhei Republica Moldova – Istorie 267

Index de editori la "Cronica Cărţii" Nr 1-2017


ANACIP 132-33 Libelula (PROMO plus) 120
Angelus 30 Lira 146
ANTEM 200 Litera 239-40
Arc 10-11, 134, 211 Lumina 183-85
ASEM 1, 8, 176 Lyceum 110-13, 121
Atelier 229 Medicina 28, 154, 157, 201
Balacron 268 Notograf-Prim 186, 208
Bestseller 212 Policadran 232
Biblion 18-19, 117-18, 126 Pontos 99, 114, 119, 128, 174-75, 206, 213,
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" 215-19, 262
(Institut) 131 Princeps 223
Biroul Naţional de Statistică al Republica Pro Libra 205
Moldova 37 Prut Internaţional 9, 13, 17
Biserica (Uniunea de conferinţe) a Radio Europa Liberă 11
Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Reprezentanţa din RM a Fundaţiei "Terre des
Republica Moldova 33 hommes" 95-96
Bons Offices 158, 247 Serebia 265
Cartea 243-44, 246 Stratum Plus 257
Cartea Juridică 75-76, 83 Ştiinţa 39, 139, 169, 198-99, 203
Cartier 214, 228 Tehnica-Info 88, 165, 224
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 115 Timpul 264
CEP USM 51, 78, 148-49, 177-79, 197, 207 Tocono 225
CNCM 3-6 UASM 61, 173
Consiliul Europei 67 ULIM 50
Cu drag 159 UnAŞM 145
Cuşnir & Co 254 Uniprint 253
Dorinţa 14-16, 20-24, 122-25, 231, 233-38, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
242 259-60
Edit Tipar 86 Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din
Estetini 40, 80 Cahul 147
Farmec-Lux 66, 73-74, 77, 85 Universul 151
Fundaţia "Draghiştea" 222, 267, 269 US Tiraspol 2, 45, 255
Imprint Plus 220 USEM 56-57
INCE 55, 88 UTM 43, 64-65, 68-69
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Академия наук Молдовы 153
AŞM 27, 91 Издательство Приднестровского
Institutul de Istorie 266 Университета 98
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 94 Камно 31, 34
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Комратский государственный университет
Aplicată 81-82 12, 47, 52, 97, 180
Interprint 141-44 Приднестровский государственный
IRP 76, 83 университет им. Т. Г. Шевченко 170
Iulian 250-51 Учебно-производственный центр "Bat-
Labirint 29, 92, 226, 258 Intelect" 263

91
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE ARTICLE ANNALS


REVISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-392)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
1. Cuciureanu, Gheorghe. R&D Policy in the Republic of Moldova and Smart
Specialization approach: convergence or parallelism? / Gheorghe Cuciureanu // Economie şi
Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P. 11-17 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 17 (14 tit.). – ISSN 1857-4130.

2. Duca, Gheorghe. Reforma şi dezvoltarea cercetării-inovării : [discurs ţinut cu


jul Zilei Intern. şi Naţ. a Şt., 10 noiem. 2016, Acad. de Şt. a Moldovei] / Gheorghe Duca //
Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 9-10. – ISSN 1857-0461.

3. Duca, Gheorghe. Viziunea societăţii ştiinţifice asupra strategiei UE pentru


nea Dunării / Gheorghe Duca, Oleg Bogdevici // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 29-32. –
Referinţe bibliogr.: p. 32 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

4. Gîncu, Inga. Topul inovaţiilor, la cea de-a VI-a ediţie : [pe marginea Concursului
naţ., 16 dec. 2016, Acad. de Şt. a Moldovei] / Inga Gîncu // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P.
12. – ISSN 1857-0461.

5. Serotila, Igor. Reuniunea informală a Parteneriatului Estic la Erevan : [cooperarea


în domeniul cercet. și inovării, ed. a 8-a, 15-19 noiem. 2016, Armenia] / Igor Serotila //
Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 8. – ISSN 1857-0461.

6. Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de


re-dezvoltare / Mihail Guzun, Igor Cojocaru, Alfreda Roşca [et al.] // Akademos. – 2016. – Nr
4. – P. 72-77 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 77 (11 tit.). – ISSN 1857-
0461.

7. Stratan, Nicolae. Bursele Federaţiei Mondiale a Savanţilor / Nicolae Stratan //


Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 11. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 227)

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

002 Documentare. Cărți. Scrieri. Autori


(Vezi Nr 19)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
8. Palii, Natalia. Information and communication technologies in task and human
resource management / Natalia Palii, Mariana Rodica Tirlea // Economie şi Sociologie. –
2016. – Nr 2. – P. 79-83. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 194, 285)
005 Management
(Vezi Nr 3, 134, 185)
005.1 Teoria managementului
005.3/.7 Activități manageriale. Procese în management. Management organizațional (OM)
9. Igumnova, Olga. Временной потенциал современного руководителя / Olga
Igumnova // Performanţe într-o economie competitivă. – Chişinău, 2016. – P. 175-180. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 180 (4 tit.).

10. Igumnova, Olga. Индивидуальные параметры эффективного руководителя /


Olga Igumnova // Performanţe într-o economie competitivă. – Chişinău, 2016. – P. 181-187. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 187 (4 tit.).

005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane


(Vezi Nr 8)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


11. Asociaţia "ATRAG" din România : [Asoc. Tinerilor Români din or. Iaşi :
promovarea culturii și tradițiilor românești] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec.
(Ed. 2). – P. 60-61 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

12. Asociaţia "Luceafărul" din Estonia : [promovare a culturii și tradițiilor


moldovenești] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 36-37 : fot. –
Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

13. Asociaţia "Mioriţa", Barreiro, Portugalia : [promovarea culturii și tradițiilor


moldovenești] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 50-51 : fot. –
Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

14. Asociaţia "Moldavos en Cataluňa" : [Spania : promovarea culturii și tradițiilor


moldovenești] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 64-65 : fot. –
Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

15. Asociaţia Moldo-Italiană de integrare şi colaborare A.M.I.C.I., Veneţia, Italia :


[despre fondarea asoc. culturale] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). –
P. 58-59 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

16. Atanasov, Ecaterina. Cursuri de vară la Universitatea Populară "Iosif Naniescu"


la Sângerei: "Cine uită nu merită" : [a 4-a ed., 28-29 mai 2016] / Ecaterina Atanasov // Destin
românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 135-139 : fot. – ISSN 1857-1964.

17. Comunitatea moldovenilor din Ontario (CMO) : [Canada] / cor. rev. // Moldova
de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 68-69 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

18. Diaspora moldovenească din Surgut, Federaţia Rusă : [fondată în anul 2004] /
cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 66-67 : fot. – Rez.: lb. engl. –
ISSN 2345-198X.
(Vezi de asemenea Nr 34)

01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE


19. Cereteu, Igor. Tiparul şi circulaţia cărţii în Basarabia în preocupările istoriografiei
româneşti / Igor Cereteu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. – P. 108-133. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE


061 Organizații și alte tipuri de cooperare
20. Comunitatea din Israel a evreilor originari din Moldova / cor. rev. // Moldova de
Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 30-33 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.
(Vezi de asemenea Nr 33, 119, 227)

069 Muzee. Expoziţii permanente


(Vezi Nr 279)

070 ZIARE. PRESĂ


21. Bagrin, Mariana. The Moldavian SSR print media during the "Khrushchev Thaw"
in the context of government policy in relation to the press / Mariana Bagrin // Revista de
Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. – P. 96-107. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol. – ISSN 1857-2022.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
22. Bârsan, Victor. Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa
dernă (I) / Victor Bârsan, Andrei Merticariu // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 94-99 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl. – Va urma. – ISSN 1857-0461.

159.9 Psihologie
23. Cojocaru, Ala. Principii şi metode moderne de evaluare a dezvoltării copilului în
cadrul serviciului de intervenţie timpurie. Experienţe de implementare = The principles and
the methods of modern assessment of child development in early intervention services.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Practices of implementation = Современные подходы и методы оценки развития детей в


рамках услуг раннего вмешательства. Опыт внедрения в практику / Ala Cojocaru //
tin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 82-90 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text:
lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 90 (10 tit.). – ISSN 1810-5289.

24. Pavalachi, Natalia. Natalia Pavalachi, sexolog clinician la Geneva: "E un domeniu
minunat". Autoportret : [medic moldovean stabilit în Elveția] / cor. rev. // Moldova de Oriunde.
– 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 23-25 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


25. Asociaţia de caritate "MAD-Aid", Marea Britanie : [donarea echipamentului
medical pentru spitalele din Rep. Moldova] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec.
(Ed. 2). – P. 16-17 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
26. Purci, Aliona. Şcolile duminicale din Italia contribuie la integrarea copiilor
migranţilor moldoveni / Aliona Purci // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 14-15
: fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

27. Обская, Анна. Поющая обитель Кистолень = Singing abode Kistolen : [о


ском монастыре села Садаклия, р-на Басарабяска] / Анна Обская // Работай! & Отды-
хай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 50-51 : fot. – Tit., text paral.: lb. engl., rusă. –
ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 16, 80, 305, 341, 347)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STASTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
(Vezi Nr 64)
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
28. Chiriţa, Oleg. Oleg Chiriţa: "Migraţia a fost dintotdeauna un fenomen care a definit
şi va continua să transforme umanitatea" : [interviu cu conducătorul Dep. de migraţie din
Bruxelles, Belgia] / interviu de Cristina Duduciuc // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed.
2). – P. 6-8 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

29. Cojocaru, Virginia. Migraţia – o problemă majoră pentru membrii Uniunii


ne şi ţările învecinate = Migration a Major Problem for European Union Members and
Neighboring Countries / Virginia Cojocaru, Alexandru Gribincea // Economica. – 2016. – Nr 4.
– P. 33-44 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.
44 (12 tit.). – ISSN 1810-9136.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

(Vezi de asemenea Nr 226)

316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
30. Cojocari, Lidia. Particularităţile comportamentului uman în natură şi mediul social
= Human behavior in natural and social enviroment / Lidia Cojocari, Aurelia Crivoi // Noosfera.
– 2016. – Nr 17. – P. 211-220. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. –
ISSN 1857-3517.

32 POLITICĂ
31. Gonţa, Ana. Pluralismul: abordări conceptual – teoretice / Ana Gonţa //
Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 90-93. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 93 (12
tit.). – ISSN 1857-0461.

323 Afaceri interne. Politică internă


32. Bolduratu, Sergiu. Despre Unire, între aclamaţii şi huidueli : [opinii soc.-pol.] /
Sergiu Bolduratu // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 20-22 : fot.
– ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 18)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
33. Asociaţia "Moldova pentru Democraţie şi Dezvoltare" din Statele Unite al
Americii / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 70-71 : fot. – Rez.: lb.
engl. – ISSN 2345-198X.

34. Deleu, Ecaterina. Paticiparea copiilor din diasporă la Programul "DOR" : [pe
ginea programului-pilot a copiilor reveniți temporar în Rep. Moldova, 20-28 aug. 2016] / Eca-
terina Deleu // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 42-45 : fot. – Rez.: lb. engl. –
ISSN 2345-198X.

35. Голя, Анатолий. Геополитический выбор Молдовы = Geopolitical Choice of


Moldova : [о переменах после выбора президента в Респ. Молдова] / Анатолий Голя //
Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв.(Nr 37). – P. 16-19 : fot. – Tit., text paral.: lb.
engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

36. Кропанцева, Татьяна. Подарок кишиневцам к годовщине города : [к 580 –


летию Кишинева : по материалам беседы с журналистом Анжела Брашовяну] / Татьяна
Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 36-37 : fot. –
ISSN 1857-0399.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


37. Freilinger, Christine. Moldova, o ţară care inspiră = Moldova, a country which
inspires : [interviu cu C. Freilinger, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Austriei la

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chişinău] / interviu de Anatol Caciuc // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr
37). – P. 12-15 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3, 17)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
38. Capşa, Tudor. Unele consideraţii privind statutul juridic al sindicatelor / Tudor
Capşa // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 1. – P. 19-26. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 23-26 (80 tit.). – ISSN 1810-309X. P. 23-26 (80 tit. în lb. rom.).

39. Eftodii, Iulia. Siguranţa chimică la locul de muncă al angajaţiilor din ramurile de
bază ale economiei naţionale / Iulia Eftodii, Veaceslav Vasiliev, Svetlana Banul // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 88-90 : fig. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 90 (3 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 8-10)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)
40. Analiza corelaţiei dintre veniturile şi cheltuielile gospodăriilor = Analysis of
the Correlation between Households Income and Expenditures / Constantin Anghelache,
Alexandru Manole, Mădălina-Gabriela Anghel [et al.] // Economica. – 2016. – Nr 4. – P. 88-
103 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.
102-103 (12 tit.). – ISSN 1810-9136.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


41. Bîrliba, Nicolae. Dezvoltăm infrastructura de afaceri : [în raionul Făleşti] / Nicolae
Bîrliba // Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 9/10. – P. 6-8 : fot., tab. – ISSN 0582-5229.

42. Guzun, Stela. The interaction of team members as a keyfactor in the development
of its skills and benefits in the enterprises of the Republic of Moldova / Stela Guzun //
mie şi Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P. 92-96 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 96 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.

43. Romanciuc, Gabriela. Eco concepţia întreprinderilor moderne / Gabriela


ciuc // Performanţe într-o economie competitivă. – Chişinău, 2016. – P. 106-112 : fig. – Rez.:
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 67, 76)

336 Finanţe
44. Balan, Aliona. Evaziunea fiscală în Republica Moldova: cauze, efecte şi modalităţi
de combatere / Aliona Balan // Performanţe într-o economie competitivă. – Chişinău, 2016. –
P. 53-58. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 58 (6 tit.).

97
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

45. Codul fiscal = Налогоговой кодекс : [actualizat la data de 01.01.2017] // Contabi-


litate şi audit. – 2017. – Ian. (Nr 1) : Ed. spec. – P. 3-367. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fis-
cal FISC.md . – 2017. – Ian. : Ed. spec. – P. 10-390. – ISSN 1857-3991.

46. Enicov, Igor. Managementul riscului ratei dobînzii / Igor Enicov // Performanţe
într-o economie competitivă. – Chişinău, 2016. – P. 162-167. – Rez.: lb. rom.

47. Hîncu, Rodica. Factorii de influenţă asupra calităţii pieţii de capital: abordări
ceptuale şi metodologice = Factrors Influencing the Quality of Capital Market: Conceptual and
Methodological Approaches / Rodica Hîncu, Marcelina Roşca // Economica. – 2016. – Nr 4. –
P. 45-58 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.
57-58 (25 tit.). – ISSN 1810-9136.

48. Luchian, Ivan. Problemele competiţiei fiscale în Uniunea Europeană / Ivan


an, Aurelia Ţepordei // Performanţe într-o economie competitivă. – Chişinău, 2016. – P. 42-50
: fig. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 50 (9 tit.).

49. Manole, Tatiana. Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica
cală / Tatiana Manole, Alexandru Stratan // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 57-64 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 64 (9 tit.). – ISSN 1857-0461.

50. Mihaila, Nicoleta. Transaction costs – analysis at the firm′s level from a fiscal
spective / Nicoleta Mihaila, Silvia Elena Isachi // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P.
34-40 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 39-40 (13 tit.). – ISSN 1857-
4130.

51. Ursu, Marian. Development of prudential supervision – strategic objective for


tional Bank of Moldova / Marian Ursu // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P. 101-106.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 105-106 (9 tit.). – ISSN 1857-4130.

52. Чеботарь, Сергей. Сергей Чеботарь: "25 лет роста – основа новых
достижений" : [интервью c пред. правления КБ Moldova Agroindbank AO] / записала
Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 32-35 :
fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 65)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
53. Kara, Bestenigar. An assessment on bilateral economic relations Turkey &
Azerbaijan / Bestenegar Kara, Alexandru Gribincea // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 2.
– P. 47-60 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 59-60 (13 tit.). –
ISSN 1857-4130.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

54. Zhuk, Valeriy. The influence of institutional changes on the investment


attractiveness of the agricultural sector of Ukrainian economy / Valeriy Zhuk // Economie şi
Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P. 18-23 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 23 (10 tit.). – ISSN 1857-4130.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


55. Cucirevii, Vladimir. Indicatorii dezvoltării micilor gospodării ţărăneşti (de fermier)
în Republica Moldova în anii 2007-2015 / Vladimir Cucirevii // Agricultura Moldovei. – 2016. –
Nr 9/10. – P. 20-28 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 28 (8 tit.). – ISSN
0582-5229.

56. Iliadi, Gheorghe. Coordination improvement of the "investigation-administration"


ties with the aim to create fair relations in national economy development / Gheorghe Iliadi //
Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P. 29-33. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 33 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.

57. Micu, Vasile. Reformare, reformare... : [în sfera de cercetare-dezvoltare din


plexul agroindustrial] / Vasile Micu // Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 9/10. – P. 17- 20. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 20 (35 tit.). – ISSN 0582-5229.

58. Stan, Marian. Sports industry – a potential new source of economic growth /
an Stan, Bogdan Anton Prisăcaru // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P. 97-100 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 100 (4 tit.). – ISSN 1857-4130.

59. Тодорова, Людмила. Практические аспекты применения НДС по поставке


сельскохозяйственной продукции / Людмила Тодорова // Turismul şi dezvoltarea
ţii. – Chişinău, 2016. – P. 102-106 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 106 (4 tit.).

60. Щербатюк, Василий. Экономический анализ: проблемы и национальные


особенности развития / Василий Щербатюк // Turismul şi dezvoltarea societăţii. – Chişinău,
2016. – P. 112-117 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 117 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 68, 145)

338.48 Turism
61. Fedorciucova, Svetlana. Vinificaţia Moldovei ca element prioritar pentru
rea turismului / Federciucova Svetlana // Turismul şi dezvoltarea societăţii. – Chişinău, 2016.
– P. 15-20 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 20 (9 tit.).

62. Gribincea, Alexandru. Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI în perioada


post-criză /Alexandru Gribincea, Amalia Gurgui, Corina Gribincea // Turismul şi dezvoltarea
societăţii. – Chişinău, 2016. – P. 21-29 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 29 (11 tit.).

63. Haller, Alina-Petronela. Growth and development through sustainable tourism in


rural areas of emerging markets / Alina-Petronela Haller // Economie şi Sociologie. – 2016. –

99
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

Nr 2. – P. 61-65. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 65 (16 tit.). – ISSN
1857-4130.

64. Livandovschi, Roman. Circulaţia turistică în Republica Moldova: evoluţie şi


dinţe = Tourist Circulation in the Republic of Moldova: Evolution and Tendencies / Roman
Livandovschi // Economica. – 2016. – Nr 4. – P. 22-32 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 32 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

65. Şargu, Lilia. Asigurarea protecţiei consumatorilor de servicii turistice în Republica


Moldova / Şargu Lilia, Lupu Constantin, Deliu Angela // Turismul şi dezvoltarea societăţii. –
Chişinău, 2016. – P. 6-8. – Rez.: lb. rom.
(Vezi de asemenea Nr 69)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
66. Cernavca, Mihai. Managementul categoriei pentru mașinile de spălat vase
mercializate pe piaţa de consum a Moldovei / Mihai Cernavca // Turismul şi dezvoltarea soci-
etăţii. – Chişinău, 2016. – P. 48-52 : tab. – Rez.: lb. rom., engl.

67. Duca, Dragoş. Opportunities of application of marketing strategies in domestic


enterprises / Dragoş Duca // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P. 84-91. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 90-91 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.

68. Grigoraş, Maria. Marketingul produselor agroalimentare la confluenţa dintre


ţele consumatorului modern şi dezvoltarea durabilă = Agro-Alimentary Products Marketing at
the Confluence of Modern Consumer′s Requirements and Sustainable Development / Maria
Grigoraş // Economica. – 2016. – Nr 4. – P. 7-21 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 21 (6 tit.). – ISSN 1810-9136.

69. Иванов, Игорь. Ловушка на таможне : [о ввозе загран. сувениров и товаров в


Респ. Молдова] / Игорь Иванов // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37).
– P. 20-22 : fot. – ISSN 1857-0399. – (Правила для туристов).

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


70. Ţurcan, Pavel. Statutul juridic al specialistului şi al expertului la efectuarea
lului vamal / Pavel Ţurcan, Octavian Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 1. – P. 15-18. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 18 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

71. Матвеев, Анатолий. Дружить против контрабанды : [о создании совместных


пунктов контроля на границе с Украиной] / Анатолий Матвеев // Работай! & Отдыхай! –
2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-0399.

339.7 Finanţe internaţionale

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

72. Fetiniuc, Valentina. Problema bancară globală a hazardului moral / Valentina


Fetiniuc, Ivan Luchian, Alexandra Ţvircun // Performanţe într-o economie competitivă. –
şinău, 2016. – P. 34-41 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 40-41 (27 tit.).

73. Luchian, Ivan. Global trends of alternative investments / Ivan Luchian, Alexandra
Ţvircun // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P. 73-78 : fig. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 77-78 (19 tit.). – ISSN 1857-4130.

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


74. Cazacu, Stela. International economic relations between Republic of Moldova and
Greece / Stela Cazacu // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 65-71 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 70-71 (27 tit.). – ISSN 1857-0461.

75. Crudu, Rodica. Rolul politicilor de inovare în dezvoltarea economică durabilă a


UE = The Role of Innovation Policies in Economic Sustainable Development of the EU /
dica Crudu, Augustin Ignatov // Economica. – 2016. – Nr 4. – P. 71-87 : fig., tab. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 87 (11 tit.). – ISSN 1810-
9136.

76. Feuraş, Eugenia. Competitivitatea întreprinderilor în agenda europeană:


le şi strategii = Companies′Competitiveness on the European Agenda: Obstacles and
Strategies / Eugenia Feuraş // Economica. – 2016. – Nr 4. – P. 59-70 : fig., tab. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 70 (5 tit.). – ISSN 1810-
9136.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
77. Guţuleac, Victor. Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comise – Condiţie de
determinare a formei răspunderii juridice aplicabile / Victor Guţuleac, Igor Spînu, Elena
Comarniţcaia // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 1. – P. 4-10. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 10 (19 tit.). – ISSN 1810-309X.

341 Drept internaţional


78. Cojocaru, Violeta. Recunoaşterea şi efectele hotărârii de încuviinţare a adopţiei
în dreptul internaţional privat / Violeta Cojocaru, Oxana Miron // Revista Institutului Naţional al
Justiţiei. – 2016. – Nr 4. – P. 15-22 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 22 (27
tit.). – ISSN 1857-2405.

79. Doga, Anatolie. Aspecte teoretico-practice privind reţinerea sau arestarea ilegală
prin prisma jurisprudenţei CtEDO / Anatolie Doga // Turismul şi dezvoltarea societăţii. –
şinău, 2016. – P. 140-150. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 148-150 (41 tit.).

80. Jeflea, Alexe. Libertatea religioasă ca valoare ocrotită de legea penală în


prudenţa CEDO / Alexe Jeflea // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 1. – P. 47-54 : fot.
– Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 54 (27 tit.). – ISSN 1811-0770.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

81. Pisarenco, Olga. Condiţiile de admisibilitate a cererilor la Curtea Europeană a


Drepturilor Omului (I) / Olga Pisarenco // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2016. – Nr
4. – P. 23-27 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 27 (8 tit.). – ISSN 1857-2405.
(Vezi de asemenea 79, 93)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


82. Avornic, Gheorghe. Elementele principale ale conceptului modern al relaţiilor
ciproce dintre personalitate şi stat / Gheorghe Avornic, Anastasia Catan // Legea şi viaţa. –
2017. – Nr 1. – P. 11-14. – Rez.: lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 14 (5 tit.). – ISSN 1810-
309X.

83. Ceban, Cristina. Trăsăturile sistemului european de protecţie a drepturilor omului


consacrare şi protecţie juridică la etapa actuală / Ceban Cristina, Botnarenco Ion // Turismul
şi dezvoltarea societăţii. – Chişinău, 2016. – P. 151-155. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 155 (12 tit.).

84. Furdui, Sergiu. Codul contravenţional: probleme şi soluţii / Sergiu Furdui //


ta Institutului Naţional al Justiţiei. – 2016. – Nr 4. – P. 48-52 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. –
ISSN 1857-2405.

85. Mafteuţă, Natalia. Principii ale politicilor educaţionale de stat în constituţiile unor
state Europene din perioada interbelică : (România, Polonia, Iugoslavia, Germania, URSS) /
Natalia Mafteuţă // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. – P. 62-70. – Rez.: lb. engl.
– Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

86. Moldoveanu, Bianca. Separaţia puterilor în stat: teoria clasică nu mai exprimă
alitatea politică / Bianca Moldoveanu // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2016. – Nr 4.
– P. 32-34 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 34 (5 tit.). – ISSN 1857-2405.

87. Smochina, Carolina. Bicameralism versus unicameralism în Suedia: Istorie şi


contemporaneitate / Carolina Smochina, Andrei Smochină // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P.
78-85. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 84-85 (27 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea 80, 93)

343 Drept penal. Infracțiuni penale


88. Badia, Adrian. Consideraţii naţionale, tactice şi psihologice ale cercetării locului
faptei / Adrian Badia // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 1. – P. 61-64 : fot. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 64 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

89. Băbălău, Denis. Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.241 din Codul
penal / Denis Băbălău // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 1. – P. 55-60 : fot. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 59-60 (38 tit.). – ISSN 1811-0770.

90. Brînza, Liubovi. Tendinţe jurisprudenţiale privind stabilirea cuantumului


lor mici în cazurile de sustragere a bunurilor / Liubovi Brînza, Gheorghe Reniţă // Revista
102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Naţională de Drept. – 2017. – Nr 1. – P. 13-21 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p.
18-21 (48 tit.). – ISSN 1811-0770.

91. Brînză, Sergiu. Cu privire la posibila neconstituţionalitate a unor amendamente


recente operate în Codul penal şi în Codul contravenţional. Partea 1 / Sergiu Brânză, Vitalie
Stati // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 1. – P. 2-12 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 10-12 (43 tit.). – ISSN 1811-0770.

92. Buga, Larisa. Deosebita cruzime : conţinut şi reglementare juridico-penală /


sa Buga // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 1. – P. 46-51. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 51 (31 tit.). – ISSN 1810-309X.

93. Cara, Evgheni. Incriminarea manifestărilor de separatism: abordări de drept


onal şi internaţional / Evgheni Cara // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 1. – P. 38-45. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 45 (22 tit.). – ISSN 1810-309X.

94. Dodescu, Nadia-Elena. Tendinţe actuale ale traficului de persoane / Nadia-Elena


Dodescu // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 1. – P. 27-29. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 29 (12 tit.). – ISSN 1810-309X.

95. Furdui, Sergiu. Codul de procedură penală: probleme şi soluţii ce vizează


mul gradelor de jurisdicţie în procesul de judecată / Sergiu Furdui // Revista Naţională de
Drept. – 2017. – Nr 1. – P. 22-31 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1811-0770.

96. Serbinov, Angela. Purtarea, păstrarea, procurarea ilegală a armei de foc sau a
muniţiilor: modalităţi normative de exprimare a faptei prejudiciabile prevăzute la art.290 CP
RM / Angela Serbinov // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 1. – P. 36-46 : fot. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 44-46 (98 tit.). – ISSN 1811-0770. P. 44-46 (98 tit. : lb. rom.,
engl.,rusă şi în alte lb.)

97. Tudor, Vasilica-Leontina. Medierea în faza urmăririi penale şi în faza judecăţii în


materie penală / Vasilica-Leontina Tudor // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 1. – P. 30-37. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 37 (13 tit.). – ISSN 1810-309X.

98. Visternicean, Dumitru. Îngrădiri ale dreptului la libera circulaţie în procedura de


executare silită (I) / Dumitru Visternicean, Gheorghe Reniţă // Revista Institutului Naţional al
Justiţiei. – 2016. – Nr 4. – P. 53-60 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 60 (35
tit.). – ISSN 1857-2405.

99. Довгаль, Максим. Общесоциальное предупреждение насильственным


ступлениям против представителей органов государственной власти Украины: признаки
и понятие / Максим Довгаль // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2016. – Nr 4. – P.
39-42 : fot. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 42 (15 tit.). – ISSN 1857-2405.

100. Оныськив, Андрей. Дезертирство как общественно опасное деяние по


ловному кодексу Украины / Андрей Оныськив // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. –

103
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

2016. – Nr 4. – P. 43-47 : fot. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 47 (11 tit.). –
ISSN 1857-2405.
(Vezi de asemenea Nr 71, 97)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


101. Cuzneţov, Alexandru. Drepturile şi obligaţiile întreprinzătorilor: întrebări fără
punsuri / Alexandru Cuzneţov // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2016. – Nr 4. – P.
28-31 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 31 (12 tit.). – ISSN 1857-2405.

102. Macari, Vadim. Analisys of legal framework for regulation of family business in
Romania / Vadim Macari, Marioara Iordan // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P. 24-
28. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4130.

347 Drept civil


347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
103. Cuzneţov, Alexandru. Conceptualizarea contractului comercial de concesiune /
Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 1. – P. 32-35 : fot. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 35 (7 tit.). – ISSN 1811-0770.

104. Сосна, Б. Правовое регулирование договора купли-продажи: сравнительный


аспект / Сосна Б., Бульба О. // Turismul şi dezvoltarea societăţii. – Chişinău, 2016. – P.
162-175. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 174-175 (21 tit.).

347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale


105. Сосна, Б. Актуальные вопросы применения административной
ности за правонарушения в области дорожного движения / Сосна Б., Бачу И. // Turismul
şi dezvoltarea societăţii. – Chişinău, 2016. – P. 187-197. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 197 (11 tit.).

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


106. Manea, Tamara. Atitudinea nedemnă în exercitarea profesiei de judecător sau de
procuror / Tamara Manea // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2016. – Nr 4. – P. 32-34
: fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 35-38 (22 tit.). – ISSN 1857-2405.

107. Şterbeţ, Valeria. "În sistemul judecătoresc e nevoie nu numai de profesionişti, dar
şi de caractere" : [interviu cu V. Şterbeţ, ex-preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, şefa
Secţiei didactico-metodică şi formare formatori a INJ] / cor. rev. // Revista Institutului Naţional
al Justiţiei. – 2016. – Nr 4. – P. 2-5 : fot. – ISSN 1857-2405.
(Vezi de asemenea Nr 52)

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

108. Romandaş, Nicolae. Angajăm la serviciu, respectăm legislaţia : [aspecte juridice]


/ Nicolae Romandaş // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 38-40 :
fot. – ISSN 1857-0399.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


109. Duţu, Mircea. Dreptul mediului în era planetarizării ecologiei / Mircea Duţu //
sfera. – 2016. – Nr 17. – P. 71-79. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 79 (5 tit.). – ISSN
1857-3517.

110. Expertiza ecologico-judiciară în contextul dreptului mediului naţional şi


ternaţional – parte componentă a ştiinţelor integraţionale "Pasco" în Republica
va: realizări şi perspective / Gheorghe Avornic, Valentin Aşevschi, Silvia Evtodiev [et al.] //
Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 25-54 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.
53-54 (14 tit.). – ISSN 1857-3517.

35 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
111. Bajura, Tudor. Food security in conditions of financial and economic crisis / Tudor
Bajura // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 2. – P. 41-46 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă.
– ISSN 1857-4130.

112. Balmuş, Victor. Reforma administraţiei publice – obiectiv comun al guvernării şi


comunităţii ştiinţifice / Victor Balmuş // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 86-89. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 88-89 (18 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 56, 381)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


(Vezi Nr 71, 184)

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
113. Emigranţii moldoveni, reîntorşi acasă, primesc pensie italiană : Pensia
italiană, un adaos important la pensia moldovenească / cor. rev. // Moldova de Oriunde. –
2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 74-75 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

114. Petrică, Andreea-Cristina. Analiza cointegrării piețelor bursiere europene


mânia, Germania, Franţa şi Polonia) din perspectiva investirii activelor nete ale fondurilor de
pensii administrate privat din România = Cointegration Analysis of European Stock Markets
(Romania, Germany, France and Poland) from the Perspective of the Net Assets Investment
of the Romanian Mandatory Private Pension Funds / Andreea-Cristina Petrică, Stelian Stan-
cu, Ion Pârţachi // Economica. – 2016. – Nr 4. – P. 104-119 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 118-119 (12 tit.). – ISSN 1810-9136.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

115. Rojco, Anatolii. Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in
social protection institutions / Anatolii Rojco, Svetlana Ivanov // Economie şi Sociologie. –
2016. – Nr 2. – P. 66-72. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 72 (7 tit.). –
ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 66, 286)

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor


116. Штирбу, Владимир. Страховаться в Moldcargo становится выгоднее :
тервью с ген. дир. страховой компании "Moldcargo" В. Штирбу] / записал Сергей Закрев-
ский // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 42-43 : fot. – ISSN
1857-0399.

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
117. Nartea, Alexandru. Alexandru Nartea, funcţionarul de la UNICEF responsabil de
12 ţări : [specialist în Monitorizare și Evaluare, privind dezvoltarea, sănătatea și protecția
copiilor] / Cristina Duduciuc // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 46-47 : fot. –
Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

118. Vivdici, Ana. Calitatea şi motivaţia resursei umane pentru excelenţă – condiţii şi
caracteristici ale unei instituţii de succes : [interviu cu A. Vivdici, dir. Inspectoratului Şcolar
Naţ.] / a dialogat Viorica Măţilă-Parfeni // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 1. – P. 3-6 : fot. –
ISSN 1857-2820.
(Vezi de asemenea Nr 26, 85)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


(Vezi Nr 389)

37.09 Organizarea instruirii


119. Asociaţia Gaudeamus, Bologna, Italia : [a studenților originari din Rep. Moldova
și România] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 48-49 : fot. – Rez.:
lb. engl. – ISSN 2345-198X.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


120. Sclifos, Eugen-Tudor. Şcoala de vară "Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină
de învăţământ la începutul mileniului III", Zalău, România, 4-9 iulie 2016 / Eugen-Tudor
Sclifos // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. – P. 153-155. – ISSN 1857-2022.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


121. Petrescu, Ştefan. Liceul de fete "Principesa Natalia Dadiani" în perioada
că / Ştefan Petrescu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. – P. 48-61. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 122)

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educației. Educație permanentă


122. Neculce, Nina. Două zile ca două duminici de frumoase : (Universitatea Populară
de Vară "Constantin Stere" din Soroca, ediţia a III-a) : [31 mai – 1 iun. 2016] / Nina Neculce //
Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 140-145 : fot. – ISSN 1857-1964.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
123. Danilov, Maria. Şcoala de pomicultură şi viticultură de la Akkerman (Cetatea
bă),1832-1833 / Maria Danilov // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. – P. 36-47. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


124. Marian, Viorica. Profesoara moldoveancă din SUA, Viorica Marian, alături de
Oprah Winfrey : [interviu cu profesorul universitar la Dep. de Ştiinţe ale Comunicării la
Northwestern University din Evanston, Illinois] / interviu de Igor Guzun // Moldova de Oriunde.
– 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 40-41 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

125. Pascari, Cristina. Cristina Pascari. O nouă poveste a studenţilor noştri peste
tare : [interviu cu studenta din cadrul Univ. din Szeged, Ungaria] / interviu realizat de Aliona
Purci // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 20-22 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN
2345-198X.

126. Potîng, Tatiana. Burse regale pentru studenţii Univ. Acad. de Şt. a Moldovei :
[oferite de Casa Regală a României] / Tatiana Potîng // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 7. –
ISSN 1857-0461.

127. Rotaru, Tatiana. Concursul Naţional "Teza de doctorat de excelenţă a anului


2015" / Tatiana Rotaru // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 13-15. – ISSN 1857-0461.

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
128. Şofranschi, Zinovia. Costumul – protagonist al evoluţiei artei tradiţionale în
dova / Zinovia Şofranschi // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 146-154 : fot. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 154 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

398 Folclor propriu-zis


129. Dragnev, Demir. Mişcarea haiducească din Ţările Române: surse documentare şi
creaţie populară orală / Demir Dragnev // Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 15-21 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Va urma. – Referinţe bibliogr. în note, p. 20-21 (33 tit.). – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 305)

107
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
130. Bulimaga, Constantin. Evaluarea globală a impactului antropic asupra
mului urban Chişinău / Constantin Bulimaga // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 80-88. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 88 (16 tit.). – ISSN 1857-3517.

131. Capcelea, Arcadie. Moldova′s major environmental challenges and their impacts
on sustainable development / Capcelea Arcadie // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 38-52 : tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 50-52
(39 tit.). – ISSN 1857-064X.

132. Drumea, Dumitru. 4th Mondial Congress on biosphere reserve and opportunities
for Moldova on management of potential biosphere sites / Dumitru Drumea, Anatolie Risina //
Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 163-169. – Rez.: lb. rom. – ISSN 1857-3517.

133. Drumea, Dumitru. Program de monitoring asupra stării mediului în Parcul


nal "Orheiul Vechi" / Dumitru Drumea, Vasili Socolov // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 147-
154. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1857-3517.

134. Romanciuc, Gabriela. Rolul integrării unui sistem de management de mediu în


managementul general a organizaţiei / Gabriela Romanciuc // Performanţe într-o economie
competitivă. – Chişinău, 2016. – P. 102-105 : fig. – Rez.: lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 43, 150, 187, 195, 207, 238)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


135. Получение и исследование сорбентов из обезвреженных
нидных отходов виноделия на основе бентонита / Болотин О. А., Самохвалов Н. И.,
Сюткин С. В. [и др.] // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. – 2016. – Nr 1. – P. 22-30 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 29-30 (13 tit.). – ISSN 1857-0046.

547 Chimie organică


136. Vlad, Pavel. Noi frontiere în chimia organică, bioorganică, chimia compuşilor
rali şi bilogic activi / Pavel Vlad // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 16-21. – Rez.: lb. rom.,
engl. – ISSN 1857-0461.

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
137. Troian, S. Analiza metodelor existente de evaluare a vulnerabilităţii seismice /
ian S. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. –

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2016. – Nr 1. – P. 67-77 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 76-77 (17
tit.). – ISSN 1857-0046.

138. Павлов, П. П. Применение метода статистических испытаний для решения


одной из прогностических задач сейсмологии / Павлов П. П. // Buletinul Institutului de
Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2016. – Nr 1. – P. 58-66 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 65-66 (12 tit.). – ISSN 1857-0046.

550.4 Geochimie
139. Beţ, A. Analiza stării şi renovării bazei resurselor minerale utile ale Republicii
dova pe parcursul anilor 1991-2014 / Beţ A. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2016. – Nr 1. – P. 31-38 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 38 (4 tit.). – ISSN 1857-0046.

550.8 Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări și prospecțiuni geologice.


140. Sandu, I. Câmpul gravitaţional şi activitatea seismică: studiul de caz – zona
cea / Sandu I. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. – 2016. – Nr 1. – P. 78-82 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.
82 (7 tit.). – ISSN 1857-0046.

141. Секриеру, В. Г. Интерпретация магнитотеллурических данных по фазовым


зависимостям / Секриеру В. Г. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al
miei de Ştiinţe a Moldovei. – 2016. – Nr 1. – P. 83-89 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 89 (5 tit.). – ISSN 1857-0046.

551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.5 Meteorologie. Climatologie
142. Motruc, Ala. Studiu privind cercetările climatice pe teritoriul Republicii Moldova în
perioada anilor 1940-1990 / Ala Motruc, Anatolie Puţuntică // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P.
139-146. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 145-146 (23 tit.). – ISSN 1857-3517.

143. Motruc, Ala. Unele secvenţe privind cercetările climatice pe teritoriul Republicii
Moldova / Ala Motruc // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 129-138. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 138 (24 tit.). – ISSN 1857-3517.

144. Nedealcov, Maria. Estimări recente privind schimbările climatice regionale / Maria
Nedealcov // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 204-210 : fig, tab. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1857-
3517.

145. Nedealcov, Maria. Impactul schimbărilor climatice asupra economiei naţionale /


Maria Nedealcov, Valentin Răilean // Performanţe într-o economie competitivă. – Chişinău,
2016. – P. 13-20 : fig., tab.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

146. Puţuntică, Anatolie. Fenomenele climatice de risc posibile în tot anul pe teritoriul
Republicii Moldova / Anatolie Puţuntică // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 118-128 : tab. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 128 (10 tit.). – ISSN 1857-3517.

551.8 Paleogeografie
147. Мицул, Е. З. К 80-летию А. Н. Лунгу. Вклад в палеонтологию и
фию / Мицул Е. З., Сыробоев Г. Н., Игнатьев Л. И. // Buletinul Institutului de Geologie şi
Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2016. – Nr 1. – P. 90-93. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 93 (12 tit.). – ISSN 1857-0046.

148. Покатилов, В. П. Седиментационные обстановки осадконакопления в


неогене Днестровско-Прутского междуречья / Покатилов В. П. // Buletinul Institutului de
Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2016. – Nr 1. – P. 39-57 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 56-57 (28 tit.). – ISSN 1857-0046.

556 Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie


149. Efectele poluării apelor subterane cu nitraţi / Maria Sandu, Anatol Tărîţă, Raisa
Lozan [et al.] / Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 184-195 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 193-195 (30 tit.). – ISSN 1857-3517.

150. Nutrient pollution in the danube river basin and measures for pollution
reduction / Tatiana Belous, Andreas Gerike, Marcus Venohr [et al.] // Noosfera. – 2016. – Nr
17. – P. 155-162 : fig. – Rez.: lb. rom. – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 280, 375)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


151. Avornic, Gh. Un destin onorabil al unei persoane pasionate de ştiinţă şi
gie : [despre Aurelia Crivoi, şef catedră Management şi Securitate Ecologică, USPEE "C.
Stere"] / Gh. Avornic, V. Coptileţ, V. Aşevschi // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 224-225. –
ISSN 1857-3517.

152. Mustaţă, Gheorghe. Nicolae Leon – Amintiri din "Cetatea evoluţionismului" : [ale
biologului despre renumitul biolog german Ernst Haeckel] / Gheorghe Mustaţă, Mariana
taţă // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 177-183 : fig., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 182-183 (21
tit.). – ISSN 1857-3517.

574 Ecologie generală şi biodiversitate


153. Calitatea apei potabile şi influenţa ei asupra morbidităţii populaţiei autohtone
/ Aurelia Crivoi, Valentin Aşevschi, Iurie Bacalov [et al.] // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 99-
111 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 110-111 (12 tit.). – ISSN 1857-3517.

154. Dediu, Ion I. 150 years since ecology is autenticated as a distinct biological
science / Ion I. Dediu // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 3-24 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rom.
– Referinţe bibliogr.: p. 20-24 (99 tit.). – ISSN 1857-3517. – P. 20-24 (99 tit. în lb. rom.,
engl.,rusă).
110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

155. Mustaţă, Gheorghe. Ernst Haeckel, "Cetatea Evoluţionismului" naşterea ecologiei


ca ştiinţă / Gheorghe Mustaţă // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 55-60 : fot. – ISSN 1857-
3517.
(Vezi de asemenea Nr 109, 130, 164, 165, 182, 229)

575 Genetică generală. Citogenetică generală


(Vezi Nr 160)

577 Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară.


(Vezi Nr 256-57, 266)

579 Microbiologie
156. Relevanţa testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Arthrospira
platensis pe durata ciclului de cultivare / Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana [et
al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 143-149 :
fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 149 (10 tit.). – ISSN 1857-064X.

157. Rolul protector al β-Carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare /


Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
vei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 134-142 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p.
142 (14 tit.). – ISSN 1857-064X.

158. Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных


гидролаз микромицетов / Чилочи Александра, Тюрина Жанетта, Лаблюк Светлана [и
др.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 164-171 :
tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 170-171 (25 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 265-66)

58 BOTANICĂ
159. Cuza, Petru. Influenţa temperaturii şi duratei ei de acţiune asupra adaptării
lor de Quercus robur la şocul termic / Cuza Petru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 88-95 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 95
(13 tit.). – ISSN 1857-064X.

160. Documentation of the Solanaceae genetic resurces in Republic of Moldova /


Romanciuc Gabriela, Gaevscaia Valentina, Mihnea Nadejda [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 96-104 : tab. – Rez.: lb. rom. –
țe bibliogr.: p. 103-104 (14 tit.). – ISSN 1857-064X.

161. Коломиец, Ирина. Влияние реакции почвенного раствора на антоциановую


окраску венчиков цветковых травянистых растений / Коломиец Ирина, Ливиу Кодряну //
Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 196-203 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p.
202-203 (18 tit.). – ISSN 1857-3517.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

162. Попович, Василий. Фотосинтезирующая активность рудеральной


растительности в зоне влияния свалки / Василий Попович // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr
2. – P. 22-27 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 27 (7tit.). – ISSN 1857-
0003.
(Vezi de asemenea Nr 231, 251)

59 ZOOLOGIE
163. Cojan, Constantin. Lebăda de iarnă : (Cygnus cygnus) / Constantin Cojan //
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2016. – Nr 1. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

164. Cristescu, Mihaela. Cercetări lepidopterologice într-un ecosistem urban /


cu Mihaela // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P.
126-134 : tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 134 (10 tit.). – ISSN 1857-064X.

165. Influenţa substanţelor coordinative metaloorganice asupra viabilităţii


ţiei de Paramecium Caudatum / Toderaş Ion, Gulea Aurelian, Roşcov Elena [et al.] // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 109-115 : fig. –
Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 115 (19 tit.). – ISSN 1857-064X.

166. Înmulţirea mistreţilor, o problemă europeană / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2017. – Nr 1. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4513.

167. Mono-and mixed-infections of tick-borne pathogens in various ecological


foci in Moldova / Kravchenko Oxana, Sitnicova Natalia, Proca Andrei [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 122-126 : tab. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 125-126 (20 tit.). – ISSN 1857-064X.

168. Pârlog, Nicu. Vulpea – carnivorul viitorului / Nicu Pârlog // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2017. – Nr 1. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.

169. Нагорная, Людмила. Эффективность отечественных инсектицидов против


мух в птицеводстве / Людмила Нагорная, Андрей Березовский // Ştiinţa Agricolă. – 2016.
– Nr 2. – P. 141-145 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 144-145 (13 tit.). –
ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 245, 271)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
170. Aspecte ale metabolismului în ţesutul ovarian = Aspects of ovarian tissue
tabolism = Аспекты метаболизма ткани яичников / Cornelia Lazăr, Olga Tagadiuc,

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

na Protopop [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 52-58 : fig. – Tit. paral.: lb.
rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 56-58 (46 tit.).
– ISSN 1810-5289.

171. Cernelev, Olga. Eticheta nutriţională – sursă vitală de informare a consumatorului


privind evitarea riscurilor / Olga Cernelev // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 121-124. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 124 (22
tit.). – ISSN 1729-8687.

172. Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача


физиологии и санокреатологии I. Современное состояние изученности здоровья и
пути решения проблемы / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. [и др.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 24-38 : fig. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 37-38 (15 tit.). – ISSN 1857-064X.

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


(Vezi Nr 153)

613.2 Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente


173. Constantinovici, Ştefan. Materialele şi obiectele ce vin în contact cu alimentele –
factori de risc pentru sănătatea omului / Ştefan Constantinovici, Ana Mocanu // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 79-81. – Rez.: lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 81 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

174. Despre conţinutul nitraţilor în legume şi fructe / Alexei Chirlici, Vladislav


Rubanovici, Andrei Ciburciu [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în
nă. – 2016. – Nr 6. – P. 128-131 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 130-131
(5 tit.). – ISSN 1729-8687.

175. Opopol, Nicolae. Siguranţa alimentelor şi asigurarea ei / Nicolae Opopol //


tate publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 117-121. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 121 (12 tit.). – ISSN 1729-8687.

613.6 Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii


176. Bebîh, Vladimir. Securitatea şi igiena muncii în agricultură / Vladimir Bebîh, Elena
Gurghiş, Livia Ţapu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr
6. – P. 86-88. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 88 (3 tit.). – ISSN 1729-8687.

177. Ferdohleb, Alina. Abordarea serviciilor de sănătate ocupaţională şi siguranţa


chimică din punctul de vedere al medicilor-igienişti / Alina Ferdohleb // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 38-41 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr.: p. 41 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

178. Produsele de uz fitosanitar şi impactul lor asupra sănătăţii lucrătorilor din


agricultură / Pavel Cotorobai, Valeriu Boian, Ion Dubcoveţchi [et al.] // Sănătate publică,

113
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 112-113. – Rez.: lb. engl., rusă. –


Referinţe bibliogr.: p. 113 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

179. Sanduleac, Elena. Estimarea stării de sănătate a angajaţilor care gestionează


produse de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţi prin prisma examenelor medicale obligatorii / Elena
Sanduleac, Iurie Pînzaru, Tatiana Manceva // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 69-71 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 71 (6
tit.). – ISSN 1729-8687.

180. Zavtoni, Mariana. Caracteristica condiţiilor de muncă ale lucrătorilor din domeniul
de gestionare şi utilizare a produselor de uz fitosanitar / Mariana Zavtoni, Nicolae Opopol //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 109-112 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 111-112 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


181. Coreţchi, Liuba. Elaborarea biotehnologiilor de corecţie a răspunsului imun la
ţiunea radiaţiilor ionizante / Liuba Coreţchi, Irina Plăvan // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 93-96. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 95-96 (16 tit.). – ISSN 1729-8687.

182. Crivoi, Aurelia. Sănătatea populaţiei umane în interdependenţă cu mediul în


publica Moldova / Aurelia Crivoi, Valentin Aşevschi, Lidia Cojocari // Noosfera. – 2016. – Nr
17. – P. 61-70 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 70 (15 tit.). – ISSN 1857-3517.

183. Monitoringul radioecologic în relaţie cu sănătatea publică / Liuba Coreţchi, Ion


Bahnarel, Ion Ursulean [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2016. – Nr 6. – P. 43-46 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 46 (13 tit.). –
ISSN 1729-8687.

184. Pînzaru, Iurie. Aspecte toxicologice ale expertizei sanitare a produselor de uz


sanitar şi a fertilizanţilor / Iurie Pînzaru, Tatiana Manceva, Elena Sanduleac // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 103-106 : fig., tab. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 106 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.

185. Pînzaru, Iurie. Rolul sectorului de sănătate pentru atingerea obiectivului 2020 în
abordarea Strategică a Managementului Internaţional al Substanţelor Chimice / Iurie Pînzaru,
Raisa Sîrcu, Elena Jardan // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2016.
– Nr 6. – P. 14-17. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 17 (7 tit.). – ISSN 1729-
8687.

186. Popovici, Raisa. Aspectele igienice ale aplicării preparatelor de uz fitosanitar în


agricultură / Raisa Popovici, Nicolae Deliu, Veaceslav Boxan // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 114-116 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. –
ţe bibliogr.: p. 116 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

187. Scurtu, Raisa. Aspecte privind determinarea reziduurilor de pesticide în produsele


vegetale / Raisa Scurtu, Cristina Ştirbu, Ala Covric // Sănătate publică, economie şi
ment în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 25-27 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 27 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

188. Silitrari, Natalia. Rolul comunicării în promovarea sănătăţii publice / Natalia


Silitrari, Ion Şalaru, Viorica Prisacari // Sănătate publică, economie şi management în
nă. – 2016. – Nr 6. – P. 71-75. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 75 (9 tit.). –
ISSN 1729-8687.

189. Ţurcanu, Gheorghii. Nitraţii în legume: evaluarea expunerii populaţiei şi a


tului asupra sănătăţii / Gheorghii Ţurcanu, Iurie Pînzaru, Raisa Sîrcu // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 131-134 : tab. – Rez.: lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 134 (22 tit.). – ISSN 1729-8687.

190. Ţurcanu, Gheorghii. Problema mercurului şi compuşilor acestuia: abordare


plexă / Gheorghii Ţurcanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2016.
– Nr 6. – P. 56-60 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 60 (29 tit.). – ISSN
1729-8687.

191. Zavtoni, Mariana. Starea de sănătate a populaţiei prin prisma utilizării pesticidelor
/ Mariana Zavtoni, Nicolae Opopol // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2016. – Nr 6. – P. 106-109 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 109 (9 tit.). –
ISSN 1729-8687.

192. Кропанцева, Татьяна. Реформа на выбывание : [в здравоохранение Респ.


Молдова] / Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37).
– P. 44-46 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 25, 153, 162, 177)

614.1 Populare. Depopulare


193. Dondiuc, Iurie. Evaluarea mortalităţii materne în Republica Moldova în anul 2015
= Assessment of maternal mortality in the Republic of Moldova in 2015 = Оценка
материнской смертности в республике Молдова в 2015 году / Iurie Dondiuc, Alina Uşanlî,
Eugenia Guţu // Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 16-22 : fig., tab. – Tit. paral.: lb.
rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 22 (8 tit.). –
ISSN 1810-5289.

194. Influenţa tehnologiilor moderne asupra habitatului uman = The influence on


modern technologies human habitat / Valentin Aşevschi, Aurelia Crivoi, Elena Chiriţa [et al.] //
Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 112-117. – Tit. paral.: lb rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 117 (8 tit.). – ISSN 1857-3517.

195. Jardan, Elena. Evaluarea preliminară a expunerii populaţiei a expunerii populaţiei


Republicii Moldova la compuşii de plumb / Elena Jardan, Nicolae Opopol // Sănătate publică,

115
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 60-65 : fig., tab. – Rez.: lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 64-65 (19 tit.). – ISSN 1729-8687.

614.3 Inspecție și control sanitar


196. Despre reziduurile unor aditivi alimentari şi contaminanţi în produsele
mentare / Alexei Chirlici, Vladislav Rubanovici, Vitalii Vasiliţa [et al.] // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 124-128. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 128 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
197. Bernaz, Emilian. Utilizarea antibioticelor şi rezistenţa antimicrobiană / Emilian
Bernaz // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 44-50 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 49-50 (35 tit.). – ISSN 1857-0461.

198. Surguci, M. Utilizarea metotrexatului în sarcina ectopică tubară = The use of


methotrexate for tubal ectopic pregnancy = Использование метотрексата при внематочной
трубной беременности / M. Surguci, Tatiana Ivas // Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4.
– P. 65-72 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 70-72 (51 tit.). – ISSN 1810-5289. P. 70-72 (51 tit. în lb. rom., engl., fr.)

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor şi otrăvirii (intoxicaţiei)


199. Aspecte generale şi evaluarea Laboratorului Toxicologie Experimentală în
Republica Moldova / Tatiana Ursu, Elena Jardan, Raisa Migalatiev [et al.] // Sănătate
că, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 21-23 : tab. – Rez.: lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 23 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

200. Fanic, Veaceslav. Analiza intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie


chimică în raionul Căuşeni, anii 2011-2016 / Veaceslav Fanic, Andrei Kazaciok // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 54-55 : fig. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 55 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.

201. Guştiuc, Vasile. Evoluţia intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie


chimică în raionul Orhei pe parcusul anilor 2011-2015 / Vasile Guştiuc, Pavel Doibani //
tate publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 50-51 : fig. – Rez.:
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 51 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.

202. Jardan, Elena. Metode de alternativă de testare a toxicităţii / Elena Jardan, Raisa
Sîrcu, Iurie Pînzaru // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr
6. – P. 17-20. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 20 (15 tit.). – ISSN 1729-8687.

203. Manceva, Tatiana. Intoxicaţile acute neprofesionale cu pesticide în Republica


Moldova, în perioada 2010-2015 / Tatiana Manceva, Iurie Pînzaru // Sănătate publică,
nomie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 47-49 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 49 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

204. Pînzaru, Iurie. Toxicologia experimentală în Republica Moldova: trecut, prezent,


evoluţie la confluenţa dintre domenii / Iurie Pînzaru // Sănătate publică, economie şi
gement în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 8-14 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 14 (12 tit.). – ISSN 1729-8687.

205. Savca, Violeta. Aspecte ale morbidităţii prin intoxicaţii acute neprofesionale
gene de etiologie chimică în Republica Moldova, anii 2012-2015 / Violeta Savca, Igori
Feofanov, Nicolae Roşca // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2016.
– Nr 6. – P. 51-54 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 54 (5 tit.). – ISSN 1729-
8687.

206. Siminovici, Svetlana. Rolul intoxicaţiei cu mercur în serviciul stomatologic /


tlana Siminovici, Vladimir Siminovici // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă. – 2016. – Nr 6. – P. 65-68. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 68 (10 tit.). –
ISSN 1729-8687.

207. Sîrcu, Raisa. Biomarkeri de expunere la evaluarea riscului acţiunii pesticidelor /


Raisa Sîrcu, Elena Jardan, Iurie Pînzaru // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 91-93. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 93 (13
tit.). – ISSN 1729-8687.

208. Tutunaru, Mariana. Riscul pe care substanţele toxice îl prezintă pentru copii /
riana Tutunaru, Tatiana Dănilă, Ion Bahnarel // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 81-83. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 83 (9 tit.).
– ISSN 1729-8687.

616 Patologie. Medicină clinică


209. Madan, Diana. Teratoamele mature chistice la copii şi adolescente. Reviul
rii = Mature cystic teratomas in children and adolescents. Review of literature = Зрелые
кистозные тератомы у детей и подростков. Обзор литературы / Diana Madan // Buletin de
Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 73-81 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 79-81(98 tit.). – ISSN 1810-5289. – P. 79-
81 (98 tit.) în lb. rom., engl., fr.

210. Profesorul universitar Liubovi Vasilos la 80 de ani : [dr. habilitat în med., şef
Lab.Şt. Pediatrie al Institutului Mamei şi Copilului] / cor. rev. // Buletin de Perinatologie. –
2016. – Nr 4. – P. 3-4 : fot. – ISSN 1810-5289.

211. Timoşco, Maria. Lactobacilii – microorganisme intestinale determinante ale stării


sănătăţii organismului = Lactobacilly – enteric microorganisms determinants of the health
being of the organism = Лактобациллы – кишечные микроорганисмы определители
состояния здоровья организма / Maria Timoşco, Bogdan Victoria, Aliona Velciu // Buletin de
Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 41-45 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 44-45 (15 tit.). – ISSN 1810-5289.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

(Vezi de asemenea Nr 208, 215, 218)

616.1/.9 Patologie specială


616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie
212. Modificări imagistice pulmonare în fibroza chistică = Imagistic pulmonary
modifications in cystic fibrosis = Радиологические изменения легких при муковисцидозе /
Svetlana Şciuca, Eva Gudumac, Rodica Selevestru [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2016.
– Nr 4. – P. 22-25 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl.,
rusă. – ISSN 1810-5289.

213. Pneumonia asociată de ventilator în secţia ATI nou-născut = Ventilator-


associated pneumonia in newborns = Вентилятор-aссоциированная пневмония в
ниях реанимации новорожденных и интенсивной терапии / Larisa Crivceanscaia , Ludmila
Brunchi, M. Efros [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 12-16 : tab. – Tit.
paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 15-
16 (21 tit.). – ISSN 1810-5289.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar


214. Bogdan, Victoria. Incidenţa streptococilor intestinali şi rolul lor în sănătatea
nismului / Bogdan Victoria // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016.
– Nr 3. – P. 59-64 : tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 64 (15 tit.). – ISSN 1857-
064X.

215. Ciuntu, Angela. Produşii finali de glicare avansată în evoluţia clinică a


glomerulonefritei la copii = The end products of advanced glycation in clinical evolution of
glomerulonephritis in children = Конечные продукты глубокого гликирования в
ской эволюции гломерулонефрита у детей / Angela Ciuntu // Buletin de Perinatologie. –
2016. – Nr 4. – P. 49-52 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 51-52 (16 tit.). – ISSN 1810-5289.

216. Roşca, Daniela. Problema diabetului zaharat în sarcină / Daniela Roşca // Buletin
de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 59-64 : tab. – Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (36 tit.). –
ISSN 1810-5289.

217. Куку, Генадий. Stomatologia familiei поможет каждому : [интервью с гл.


врачом клиники Г. Куку] / записала Алла Герчиу // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. –
Дек./Янв. (Nr 37). – P. 48-49 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 206, 211)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale)


218. Ciuntu, Angela. Importanţa diagnostică a determinării nivelului zincului şi al
prului seric la copiii cu glomerulonefrită = Diagnostic value of determining the concentration of
zn and cu in the blood of children with glomerulonephritis = Диагностическое значение
определения концентрации zn и cu в крови у детей с гломерулонефритом / Аngela

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ciuntu // Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 45-48 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl.,
rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 48 (11 tit.). – ISSN 1810-
5289.

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


219. Hipotermia la pacienţii cu encefalolopatiehipoxico-ischemică severă =
Hypothermia in patients with severe hypoxic-ischemic encephalopathy = Терапевтическая
гипотермия у новорожденных с тяжелой гипоксико-ишемической энцефалопатией /
Larisa Crivceanscaia, Ludmila Brunchi, Liuba Rusu [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2016.
– Nr 4. – P. 5-11 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr.: p. 10-11 (37 tit.). – ISSN 1810-5289.

220. Новый подход в изучении психического здоровья человека и уровней


его развития / Березовская Е. С., Глижин А. Г., Булат О. В. [и др.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 52-59 : fig. – Rez.: lb. rom. –
rințe bibliogr.: p. 58-59 (21 tit.). – ISSN 1857-064X.

221. Психосанокреатология, классификация индивидуальных уровней


хического здоровья и пути их идентификации / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В.
Ф. [и др.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 7-24
: fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 23-24 (18 tit.). – ISSN 1857-064X.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente ale ochilor
222. Бабэрэ, Стелла. Счастье видеть : [интервью с окулистом клиники Galaxia С.
Бабэрэ] / записал Игорь Иванов // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37).
– P. 50-51 : fot. – ISSN 1857-0399.

618 Ginecologie. Obstetrică


223. Ciobanu, V. Obezitatea şi consecinţele ei asupra travaliului = Obesity and its
gative consequences during labor = Ожирение и его влияние на развитие родовой
деятельности / V. Ciobanu, Alina Craciun // Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 26-
33 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. –
rinţe bibliogr.: p. 32-33 (29 tit.). – ISSN 1810-5289.

224. Coşpormac, Viorica. Preeclampsia severă – "Marele impostor" în obstetrica


temporană = Severe preeclampsia – "The grand impostor" in the contemporary obstetrics =
Тяжелая преэклампсия – "Великий самозванец" в современном акушерстве / Viorica
Coşpormac // Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 37-40 : fig. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (8 tit.). – ISSN
1810-5289.

225. In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new


organometallic coordination compounds, results correlation analysis / A. Gulea, V.
Gudumac, O. Garbuz [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –

119
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

2016. – Nr 3. – P. 65-72 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 71-72 (14 tit.). –
ISSN 1857-064X.

226. Profire, Liliana. Structura morbidităţii ginecologice la fetiţe şi adolescente =


Gynecologic morbidity structure in girls and adolescents / Liliana Profire, Anastasia Gavriliţa //
Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 34-36. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 36 (21 tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 18, 170, 193, 209, 212-13, 216, 219)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


227. Bostan, Ion. Avantajele excepţionale ale transmisiilor precesionale în contextul
dezvoltării "transmisiilor moleculare", desemnate cu Premiul Nobel – 2016 / Ion Bostan //
Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 33-43 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 43
(8 tit.). – ISSN 1857-0461.

623 Tehnică militară


(Vezi Nr 79)
624 Ingineria construcțiilor în general
624.1 Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele
228. К вопросу изучения длительной прочности неоген-четвертичных
глинистых грунтов Молдовы / Полканов В. Н., Кырлан А. В., Чебан О. С. [и др.] //
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2016. –
Nr 1. – P. 5-14 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 14 (9 tit.). –
ISSN 1857-0046.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


229. Deşeurile industriale toxice în municipiul Chişinău şi riscurile pentru
tea publică / Serghei Lipovan, Ion Tulgara, Ion Spătaru [et al.] // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 75-79 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. –
ISSN 1729-8687.

230. Gestionarea deşeurilor industriale toxice în Republica Moldova – problemă


de sănătate publică nouă şi stringentă / Raisa Russu-Deleu, Serghei Lipovan, Ion Tulgara
[et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 27-34 :
fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 34 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

630 Silvicultură
231. Иванченко, Ольга. Содержание форм азота в листьях древесных растений
как составляющая мониторинга состояния дендрофлоры парков г. Днепропетровск /
Ольга Иванченко, Валентина Бессонова // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 59-65 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 64-65 (26 tit.). – ISSN 1857-0003.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
232. Voloşciuc, Leonid. Conceptul de agricultură ecologică – suport al agriculturii
rabile în Republica Moldova / Leonid Voloşciuc, Veronica Josu // Noosfera. – 2016. – Nr 17. –
P. 89-98. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 98 (10 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 54, 176, 178)

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


233. Определение эффективности при модернизации биотехнических
тем с учётом ситуации экономического риска / Ливиу Волконович, Михаил Кушнир,
Аугустин Волконович [и др.] // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 104-110 : fig., tab. –
Rez.: lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 40, 114)

631.3 Maşini agricole, echipamente şi utilaje agricole


234. Melnic, Iurie. Studiu teoretic al organelor de lucru de tip cuţit-disc ale maşinilor
agricole / Iurie Melnic // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 83-87 : fig. – Rez.: lb. engl., rom.
– Referinţe bibliogr.: p. 87 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

235. Nazar, Boris. Argumentarea experimentală a principalelor parametri ai brăzdarelor


semănătoarelor de precizie / Boris Nazar // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 78-82 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl., rom. – Referinţe bibliogr.: p. 82 (5 tit.). – ISSN 1857-0003.

236. Васильковська, Катерина. Совершенствование техники для посева –


чальный этап программирования урожайности / Катерина Васильковська, Олексий
Васильковський, Дмитро Петренко // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 99-103 : fig., tab.
– Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 103 (8 tit.). – ISSN 1857-0003.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


237. Andrieş, Serafim. Cercetări în domeniul eroziunii solului. Realizări şi probleme /
Serafim Andrieş, Vladimir Filipciuc // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 22-28. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 27-28 (40 tit.). – ISSN 1857-0461.

238. Bioremedierea solului poluat cu pesticide: problema poluării complexe / Inna


Rastimeşina, Olga Postolachi, Angela Cincilei [et al.] // Sănătate publică, economie şi
gement în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 41-43 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 43 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

239. Corman, Iulia. Eroziunea – problema ecologică a solului / Corman Iulia, Kuharuk
Ecaterina // Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 9/10. – P. 30-34 : fot., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 34 (5 tit.). – ISSN 0582-5229.

240. Coronovschi, Alexandru. Perfecţionarea metodei de stabilire a regimului de


ditate a solului la irigare / Alexandru Coronovschi, Rodica Ceban // Ştiinţa Agricolă. – 2016. –

121
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

Nr 2. – P. 111-115 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 115 (9 tit.). – ISSN
1857-0003.

241. Думих, Игорь. Морфогенетические особенности аллювиальных почв


Предкарпатья Украины / Игорь Думих // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 28-35 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 35 (4 tit.). – ISSN 1857-0003.

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 41, 246-48, 254, 258)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


242. Scoarţă, Victor. Luncile se cer valorificate : [compl. bazei furajere] / Victor Scoarţă
// Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 9/10. – P. 38-39 : fot. – ISSN 058-25229.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
243. Leah, Tamara. Importanţa cultivării leguminoaselor ca îngrăşământ verde în
cultura ecologică şi durabilă : 2016 – Anul Internaţional al Leguminoaselor / Tamara Leah //
Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 9/10. – P. 34-37. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 37 (16 tit.). – ISSN 0582-5229.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor
244. Estimarea conţinutului pesticidilor organoclorurate în produsele alimentare
şi laptele matern în condiţiile Republicii Moldova / Tatiana Stratulat, Ana Volneanschi,
Mariana Zavtoni [et al.] / Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 170-176 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 175-176 (13 tit.). – ISSN 1857-3517.

245. Мунтян, Елена. Оценка плотности имаго табачного трипса в теплицах с


мощью аттрактивных ловушек / Елена Мунтян, Михаил Батко, Игорь Язловецкий // Ştiin-
ţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 53-58 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 58
(19 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 159, 186-87, 255, 257)

633/635 Horticultură în general


633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
246. Jelev, Natalia. Deminuarea impactului factorilor de stres abiotic asupra plantelor
de Triticum Aestivum L. prin utilizarea regulatorului natural de creştere Reglalg / Jelev Natalia
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 72-79 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 78-79 (18 tit.). – ISSN 1857-064X.

247. Rusu, Ghenadie. Studiu comparativ al formelor materne şi al hibrizilor simpli


dificaţi de porumb timpuriu / Ghenadie Rusu // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 3-7 : tab.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 7 (7 tit.). – ISSN 1857-0003.
122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

248. Ştirbu, Valentin. Răsărirea plantulelor de porumb în semănatul timpuriu / Valentin


Ştirbu, Eugenia Partas, Alexei Spânu // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 8-16 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 15-16 (14 tit.). – ISSN 1857-0003.

249. Постолати, Алексей. К вопросу о зосухо-жаростойкости и адаптивности


кой озимой пшеницы в Республике Молдова / Алексей Постолати, Михаил Макидон,
Титу Сергей // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 17-21 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. –
ISSN 1857-0003.

633.2/.3 Ierburi de nutreț/ ierburi de fâneață și pășune. Plante de nutreț cu excepția ierburilor
250. Chemical composition and nutritive value of the feed used in dairy cow
feeding in the Republic of Moldova / Larisa Caisin, Vasile Vrancean, Ludmila Bivol [et al.] //
Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 120-124 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 124 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

633.9 Alte plante cu utilizări industriale


251. Afinitatea şi unele particularităţi fiziologice ale diferitor rase de lupoaie
(Orobanche cumana Wallr.) / Maria Duca, Angela Port, Elena Cernolev [et al.] / Ştiinţa
lă. – 2016. – Nr 2. – P. 41-46 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 46 (21 tit.). –
ISSN 1857-0003.

252. Semnificaţia bioecologică a nematofaunei la cultura rapiţei de toamnă în


condiţiile de mediu ale Republicii Moldova / Elena Iurcu-Străistaru, Alexei Bivol, Ştefan
Rusu [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P.
99-102 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 102 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

253. Малкина, Вера. Методика определения площади листовой поверхности льна


масличного (Linum Usitatissimum L.) на основе методов обработки и анализа
изображений / Вера Малкина, Оксана Ерменко // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 36-
40 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0003.

634 Cultura fructelor


254. Ivanov, Igor. Formarea coroanei natural ameliorată cu volum redus la pomii de
reş / Igor Ivanov, Valerian Balan // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 47-52 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 52 (8 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 123, 268)

634.8 Viticultură. Viță de vie. Vii


255. Aspecte de cercetare a eficienţei biologice a unor produse noi inofensive în
combaterea manei viţei-de-vie, în condiţiile zonei Centru a Republicii Moldova / Alexei
Bivol, Sergiu Bădărău, Elena Iurcu-Străistaru [et al.] // Sănătate publică, economie şi
gement în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 96-99 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 99 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

256. Negru, Petru. Influenţa siliciului asupra unor indici metabolici la plantele viticole /
Negru Petru, Popovici Ana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2016. – Nr 3. – P. 79-87 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 86-87 (41 tit.). –
ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 61, 123)

635 Plante de gradină. Grădinărit


257. Molecular examination of tomato plants with TYLCV- like symptoms /
Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Pasha Lilia [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
dovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 104-108 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe
bibliogr.: p. 108 (12 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 189)

635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat


258. Воробьева, Наталья. Урожайность картофеля раннего в зависимости от
формы абсорбента в лесостепи Украины / Наталья Воробьева, Андрей Тернавский,
Вячеслав Наумчук // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 66-72 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă.
– ISSN 1857-0003.

259. Перспективы производства овощной продукции и картофеля в Украине


/ Елена Ульянич, Зоя Ковтунюк, Галина Слободяник [и др.] // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr
2. – P. 73-77 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 160, 234)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
636.7 Câini
(Vezi Nr 273)
636.09 Medicină veterinară
260. Исследование токсичности оригинального противогриппозного
рата Бенкармет при однократном введении мелким лабораторным животным /
Кенес Еримбетов, Екатерина Бондаренко, Елена Калашникова [и др.] // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 23-25. – ISSN 1729-8687.

636.1 Cabaline domestice. Cai


261. Стефурак, Юрий. Роль паратипичных факторов в формировании
лей неспецифической резистентности организма лошадей гуцульской породы / Юрий
Стефурак, Мария Пасайлюк, Ирина Стефурак // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 135-
140 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 140 (10 tit.). – ISSN 1857-0003.

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi


(Vezi Nr 250)
636.4 Porci. Porcine

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

262. Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creştere a porcinelor SRL


"Pukoven" / Bulimaga Constantin, Mogîldea Vladimir, Bodrug Nicolae [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 183-190 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom. – ISSN 1857-064X.

636.5/.6 Păsări
263. Manciu, Alexandr. Influenţa biomasei din streptomicete asupra microflorei
tractului intestinal al puilor de găină / Alexandr Manciu // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P.
130-134 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 134 (7 tit.). – ISSN 1857-
0003.
636.7 Câini
264. Cercel, Alexandru. Despre setteri şi originile lor : [rasă de câini] / Alexandru
cel // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 1. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4513.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi de vânat


265. Bogdan, Nina. Actualitatea studiului laptelui de capră ca sursă de izolare a
lor de bacterii lactice / Bogdan Nina, Rudic Valeriu, Coev Ghenadie // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 150-156 : tab. – Rez.: lb. rom. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 155-156 (24 tit.). – ISSN 1857-064X.

266. Cartaşaev Anatoli. Culturi sparter de bacterii lactice termofile pentru produsele
lactate fermentate / Cartaşev Anatoli, Rudic Valeriu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
vei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 156-163 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe
bibliogr.: p. 163 (16 tit.). – ISSN 1857-064X.

267. Palij, Andriy. Innovative approach to determine the teat cup liner tension / Andriy
Palij // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 116-119 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 118-119 (14 tit.). – ISSN 1857-0003.

268. Semifabricate din tocatură de carne de ovină cu adaos de şrot din seminţe
de nuci, dovleac, in şi struguri / Irina Grumeza, Angela Gudima, Ghenadie Coev [ et al.] //
Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 146-152 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 152 (16 tit.). – ISSN 1857-0003.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


269. Eremia, Nicolae. Utilizarea aditivului nutriţional în hrana stimulatoare a albinelor în
perioada de primăvară / Nicolae Eremia, Suzana Modvala // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. –
P. 125-129 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 128-129 (20 tit.). – ISSN
1857-0003.

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.1 Vânătoare

125
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

270. Căpiţă, Ionel. Prima dragoste, dar a câta suferinţă? : [despre pasiunea de vânător
a preşedintelui colectivului primar de vânători din satul Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti] /
Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 1. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4513.

271. Ciocoi, Oleg. În vizor – iepurele de vizuină : [pe marginea progr. de populare a
spaţiilor vânătoreşti] / Oleg Ciocoi , Anatol Savin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. –
Nr 1. – P. 3-4 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 1. – P.
3-4 : fot. – ISSN 1857-4513.

272. Direcţiile principale ale activităţii SVPM în anul 2017 : [Soc. Vânătorilor şi
Pescarilor din Moldova] / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 1-2 :
fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 1. – P. 1-2 : fot. – ISSN
1857-4513.

273. Nichiforov, Vadim. Ce e vânătoarea fără câini ? : [Interviu cu V. Nichiforov,


logul principal al Soc. Vânătorilor și Pescarilor din Moldova] / consemnare: Igor Grosu // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 1. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4513.

274. Pleşca, Boris. Dreptul la vânătoare : [despre recăpătarea dreptului de a vâna] /


Boris Pleşca // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 1. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.

275. Şcerbliuc, Mihail. În grija vânătorilor : [despre hrănirea animalelor] / Mihail


Şcerbliuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 1. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.

276. Trofeele : [de vânat] / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. –
P. 24 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2016. – Nr 1. – P. 24 : fot. –
ISSN 1857-4513.

277. Zaiţeva, Svetlana. Cum să curăţăm şi să întreţinem corect arma : [sfaturi utile
pentru vânători] / Svetlana Zaiţeva // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 14 :
fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 1. – P. 14 : fot. – ISSN
1857-4513.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


278. Bulat, Dumitru. Peştele, bazinul şi iarna : [pescuit] / Dumitru Bulat // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4505.

279. Ciobanu, Cristina. Muzeul Pescuitului şi Mării din Esbjerg, Danemarca / Cristina
Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2016. – Nr 1. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

280. Reacţia reproducătorilor de lin la stimularea exogenă şi endogenă a depune-


rii icrelor în condiţii de reproducere industrială şi de heleşteie / Crepsis Oleg, Usatîi
Marin, Usatîi Adrian [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2016. – Nr 3. – P. 116-122 : tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 121-122 (19 tit.). –
ISSN 1857-064X.

281. Rusnac, Vladimir. Pescuitul la copcă / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505.

282. Ловля карпа зимой / кор. журн. // Охотник и рыболов Молдовы. – 2016. – Nr
1. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de gospodărie
283. Грищенко, Клавдия. Главный секрет Mojito : [по материалам беседы с адм.
ресторана "Mojito"] / записала Клавдия Грищенко // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. –
Дек./Янв. (Nr 37). – P. 35-36 : fot. – ISSN 1857-0399.

641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese


284. Zelenşcicov, Nikita. Nikita Zelenşcicov, bucătarul-şef din Portugalia. Autoportret :
[originar din Rep. Moldova] / cor. rev. ; trad. din lb. portugheză de Stella Verega // Moldova de
Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 76-77 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
285. Duduciuc, Cristina. După Google şi Columbia Pictures, moldoveanul Andrei
botari a ajuns la Zebra-Worldwide : [din Marea Britanie, specializat în producţii video] / Cristi-
na Duduciuc // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 55-56 : fot. – Rez.: lb. engl. –
ISSN 2345-198X.

286. Грищенко, Клавдия. Фонд Orange – революция возможностей : [мобильнoй


связи : о деятельности Фонда "Orange Moldova"] / Клавдия Грищенко // Работай! &
Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 28-31 : fot. – ISSN 1857-0399.

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.7 Transport aerian. Trafic aerian
287. Butuc, Daniela. Daniela Butuc, moldoveanca de pe cerul lumii. Autoportret :
wardesă la compania "LATAM LINHAS AEREAS"] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016.
– Dec. (Ed. 2). – P. 12-13 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


288. Duhlicher, Grigore. Aprecierea performanţelor – element esenţial al
tului financiar al afacerii / Duhlicher Grigore // Turismul şi dezvoltarea societăţii. – Chişinău,
2016. – P. 92-97. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 97(4 tit.).

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


289. Răilean, Valentin. Universul publicitar în mutaţii / Valentin Răilean, Corina
Răilean, Nicolae Răilean // Performanţe într-o economie competitivă. – Chişinău, 2016. – P.
26-33 : fig. – Rez.: lb. fr. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

290. Жикол, Андрей. Рекламный выход : [интервью с дир. агентства Trendseter А.


Жикол] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв.
(Nr 37). – P. 14-17 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 21)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
291. Cerempei, Valerian. Producerea şi utilizarea biocombustibililor în baza alcoolilor
monoatomici / Valerian Cerempei // Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – P. 88-98 : fig. – Rez.:
lb. engl., rom. – Referinţe bibliogr.: p. 97-98 (34 tit.). – ISSN 1857-0003.

663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie


292. Grossu, Oleg. Oleg Grossu, sommelier la Roma, Italia : [interviu] / interviu de
Ecaterina Deleu // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 78-80 : fot. – Rez.: lb.
engl. – ISSN 2345-198X.

293. Taran, Nicolae. Tulpini de levuri autohtone de genul Saccharomyces pentru


ducerea vinurilor / Nicolae Taran, Olga Soldatenco // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 51-56 :
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 56 (19 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 135, 300)

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun


294. Грищенко, Клавдия. Cafelini : конфеты с привкусом мечты : [по материалам
беседы с адм. частной фабрики шоколада, г. Кишинэу Натальей Время и Валентином
Табакарь] / записала Клавдия Грищенко // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв.
(Nr 37). – P. 46-47 : fot. – ISSN 1857-0399.

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Rășini


(Vezi Nr 19)
665.5 Uleiuri eterice. Parfumerie. Cosmetică
295. Constantinovici, Ştefan. Noi abordări în supravegherea produselor cosmetice în
Republica Moldova / Ştefan Constantinovici // Sănătate publică, economie şi management în

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 34-37. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 37 (10
tit.). – ISSN 1729-8687.

665.6/.7 Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite


296. Регенерация отработанного технического масла природным глинистым
сорбентом месторождения Молдовы / Болотин О. А., Самохвалов Н. И., Петухов О.
М. [и др.] // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a
vei. – 2016. – Nr 1. – P. 15-21 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.
21 (9 tit.). – ISSN 1857-0046.

669 Metalurgie
(Vezi Nr 190)
672 Obiecte din fier şi oţel în general
(Vezi Nr 367)

68 INDUSTRII. MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ŞI ASAMBLATE


687.5 Industrii de îngrijire şi frumuseţe
297. Грищенко, Клавдия. Melissa : возраст – понятие условное : [по материалам
беседы с учредителями одноемен. клиники эстетической медицины Анатолием и
сой Коломеец] / Клавдия Грищенко // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr
37). – P. 52-53 : fot. – ISSN 1857-0399.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


298. Peredelcu, Valeriu. Materialele de construcţie şi finisare a locuinţelor şi impactul
lor asupra sănătaţi / Valeriu Peredelcu, Ovidiu Tafuni // Sănătate publică, economie şi
gement în medicină. – 2016. – Nr 6. – P. 83-86. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.
85-86 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


299. Nicolaev, Gheorghe. File din istoria Muzeului Naţional de Artă al Moldovei (1944-
1990) : realizări şi impedimente / Gheorghe Nicolaev // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016.
– Nr 3. – P. 71-95. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-
2022.
72 ARHITECTURĂ
300. Trifan, Aurelia. Crama de la Bulboaca: latura raţională şi artistică : [raionul Anenii
Noi : aspecte arhitecturale și istorice] / Aurelia Trifan // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 139-
145 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 145 (12 tit.). – ISSN 1857-0461.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


301. Luca, Robert. Robert Luca, sculptorul care decorează parcuri de distracţii în
ropa şi pe alte continente : [interviu] / interviu de Cristina Duduciuc // Moldova de Oriunde. –
2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 72-73 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate


302. Закревский, Сергей. Деревянных дел мастер : [по материалам беседы с
нар. мастером по дереву Григоре Постернаком] / Сергей Закревский // Работай! &
дыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 32-34 : fot. – ISSN 1857-0399.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


303. Toma, Ludmila. Valoarea netrecătoare a artei lui Mihail Grecu : [pictor (1916-
1998)] / Ludmila Toma // Akademos. – 2016. – Nr 4 : fot. – P. 165-168. – ISSN 1857-0461.

304. Иванов, Игорь. Птицы небесные Ираиды Чобану : [по материалам беседы с
художницей] / Игорь Иванов // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P.
28-31 : fot. – ISSN 1857-0399.

78 MUZICĂ
305. Ghilaş, Victor. Anton Pann – muzicianul între "cântecele de lume" şi cântarea de
strană : [compozitor, istoriograf, folclorist (1796-1854)] / Victor Ghilaş, Violina Galaicu //
Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 133-138 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.
138 (8 tit.). – ISSN 1857-0461.

306. Hanganu, Aurelian. De strajă patrimoniului cultural. Dr. hab. Victor GHILAŞ la 60
de ani : [muzicolog, conf. cercet.] / Aurelian Hanganu, Aurelian Dănilă // Akademos. – 2016. –
Nr 4. – P. 182-183. – ISSN 1857-0461.

307. Sumareva, Maria. Pianista Maria Sumareva. Muzică nouă pe meridianele globului
/ cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 34-35 : fot. – Rez.: lb. engl. –
ISSN 2345-198X.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
308. Plămădeală, Ana-Maria. Artistul Emil Loteanu: un cunoscut necunoscut : [actor,
regizor, scenarist, poet și scriitor (1936-2003)] / Ana-Maria Plămădeală // Akademos. – 2016.
– Nr 4. – P. 160-164. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


309. Canţîr, Ruxandra. Ruxandra Canţîr, actriţa care uimeşte prin teatru publicul din
Scoţia : [pe marginea discuţiei cu actriţa din Rep. Moldova] / Cristina Duduciuc // Moldova de
Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 38-39 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.
(Vezi de asemenea Nr 339, 386)

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


310. Iabanji (Zaharescu), Elena. Atleta Elena Iabanji (Zaharescu). Monolog în alergare
: [originară din Rep. Moldova stabilită la Lisabona, Portugalia] / cor. rev. // Moldova de
de. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 52-53 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

311. Prodius, Roman. Portret de campion : [interviu cu R. Prodius, atlet, maratonist,


maestru al sportului de clasă intern.] / interviu realizat de Aliona Purci // Moldova de Oriunde.
– 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 26-27 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.
(Vezi de asemenea Nr 58)

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
312. Bolduratu, Sergiu. Câte ceva despre limbile lumii : [aspecte istorice] / Sergiu
Bolduratu // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 23-25 : fot. – ISSN
1857-0399.

313. Metleaeva (Luchiancicova), Miroslava. Repere conceptuale ale tendinţelor


retice de traducere, fundamentate pe socio- şi psiholingvistică / Miroslava Metleaeva
(Luchiancicova) // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 111-118 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 118 (24 tit.). – ISSN 1857-0461.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale și a familiilor de limbi
821.111 Literatură engleză
314. Swift, Jonathan. Povestea anotimpului uitat / Jonathan Swift // "a" MIC". – 2017. –
Nr 1. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 2. – ISSN 1857-3770.

821.113.4 Literatură daneză


315. Andersen, Hans Christian. Povestea razei de soare / Hans Christian Andersen //
"a" MIC". – 2017. – Nr 1. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 4. – ISSN 1857-3770.

821.131.1 Literatură italiană


316. Leonardo da Vinci. Cârtiţa ; Pantera : [povestiri] / Leonardo da Vinci ; trad. de
liu Cârchelan ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2017. – Nr 1. – P. 8 : des. color. –
ISSN 1857-4173.

821.135.1 Literatură română


317. Arghezi, Tudor. Plicul : [povestire] / Tudor Arghezi ; rubr. îngr. de Olesea Curmei ;
des.: Alexei Colâbneac // Noi. – 2016. – Nr 8. – P. 23 : il. color. – ISSN 1857-0798.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

318. Deleanu, Ilie Ighel. În noaptea de sfântul Vasile : [versuri] / Ilie Ighel Deleanu //
Noi. – 2017. – Nr 1. – P. 22 : il. – ISSN 1857-0798.

319. Eftimiu, Victor. Vreau să trăiesc printre stele : [fragm. : povestire] / Victor Eftimiu ;
rubr. îngr. de Olesea Curmei ; il.: Alexei Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 1. – P. 23 : il. – ISSN
1857-0798.

320. Ioanid, Costache. E frumos... : [versuri] / Costache Ioanid // Noi. – 2016. – Nr 8. –


P. 22 : il. color. – ISSN 1857-0798.

321. Jianu, Eugen. Cele patru anotimpuri : [povestire] / Eugen Jianu // "a" MIC". –
2017. – Nr 1. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 1. – ISSN 1857-3770.

322. Militaru, Vasile. Legea Lupului : [versuri] / Vasile Militaru // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505.

323. Puric, Dan. Fii demn : [fragm.din cartea cu acelaşi tit.] / Dan Puric ; il.: Ionel
ru // Noi. – 2017. – Nr 1. – Supl.: P. 1-8 : il. – Conţine: Acum ; Frica cea bună ; Moartea vână-
torului ; Vrăbiuţa ; Bibliotecara. – Va urma. – ISSN 1857-0798.

324. Stoicescu, Passionaria. Povestea brăduţului / Passionaria Stoicescu // "a" MIC".


– 2017. – Nr 1. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 3. – ISSN 1857-3770.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


325. Armaşu, Liliana. O posibilă definiţie a dragostei ; Capriccioso ; Pentru zilele cînd
plouă... ; Vreau să te ţin pe braţele mele, mamă ; Williams ; Scurt mesaj de dragoste ; Azi
cineva ţi -a aruncat un zîmbet... ; Aceste mîini, încă visătoare : [versuri] / Liliana Armaşu ;
des.: Violeta Zabulică // Noi. – 2016. – Nr 8. – P. 8-9 : fot., il. – ISSN 1857-0798.

326. Bârcă, Tache. Omi : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2017. – Nr 1. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4505.

327. Ciornei, Vsevolod. Foaie verde şi-un progres ; Uit să apăs pedala ; Răvaş rostit
cu cerneală simpatică ; Buletin ; Jos şi trăiască ; Într-o parte ; Iarnă hrănită artificial : [versuri]
/ Vsevolod Ciornei ; des.: Violeta Zabulică // Noi. – 2017. – Nr 1. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-
0798.

328. Leah, Anna. Prietenie ; Prima mea învăţătoare ; Moş Nicolae ; Asta-i iarnă ; Omul
de zăpadă : [versuri] / Anna Leah ; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2017. – Nr 1. – P. 12-
13 : des. color. – ISSN 1857-4173.

329. Tudor, Ştefan. Secretul : [povestire] / Ştefan Tudor ; des. de Anatol Smâşleaev //
Alunelul. – 2017. – Nr 1. – P. 11 : des. color. – ISSN 1857-4173.

330. Vangheli, Spiridon. Cizmarul : [povestire] / Spiridon Vangheli ; des. de Sergiu


Puică // Alunelul. – 2017. – Nr 1. – P. 4-5 : des. color. – ISSN 1857-4173.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

331. Zadnipru, Petru. Broscuţa ; Şoricelul ; Coţofana ; Fotbalistul : [versuri] / Petru


Zadnipru ; des. de Nadejda Olaru // Alunelul. – 2017. – Nr 1. – P. 6-7 : des. color. – ISSN
1857-4173.

821.161.1 Literatură rusă


332. Rasputin, Valentin. Ore de franceză : [povestire] / Valentin Rasputin ; trad. din lb.
rusă de Leo Bordeianu ; des.: Adrian Moraru // Noi. – 2016. – Nr 8 . – Supl.: P. 1-8 : fot., il.
color. – Va urma. – ISSN 1857-0798.

821.161.2 Literatură ucraineană


333. Вишня, Остап. Как варить суп из дикой утки : [рассказ] / Остап Вишня //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2016. – Nr 1. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4513.

821.512.36 Literatură mongolă


334. Vrăjitorul bătrân : Poveste populară mongolă / trad. de Iuliu Cârchelan ; des. de
Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2017. – Nr 1. – P. 9 : des. color. – ISSN 1857-4173.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
335. Grati, Aliona. Magda Isanos: "Între minutul acesta care bate şi celălalt..." : [despre
poeta română (1916-1944)] / Aliona Grati // Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 99-116 :
fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 116 (11 tit.). – ISSN 1857-1964.

336. Hărăguş, Aurel. Universul Luceafărului : [despre pasiunea de vânătoare, a


lui Mihai Eminescu] / Aurel Hărăgăuş // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P.
21 : fot. – ISSN 1857-4505.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


337. Bârcă, Tache. Dialog cu Mihai Volontir : [pe marginea lucrării "INEDIT – Dialog cu
actorul regizorul şi interpretul Mihai Volontir" de Valerie Volontir] / Tache Bârcă // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2016. – Nr 1. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

338. Ciocanu, Ion. Neuitarea lui Vadim Pirogan : [pe marginea cărţii "Cu gândul la tine,
Basarabia mea"] / Ion Ciocanu // Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 44-52 : fot. – Rez.: lb.
engl. – ISSN 1857-1964.

339. Ghilaş, Ana. Forme ale teatralităţii în proza lui Ion Druţă / Ana Ghilaş //
Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 155-159. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 159 (9
tit.). – ISSN 1857-0461.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

340. Rusnac-Frăsineanu, Magdalena. Biserica Albă de Ion Druţă: Orânduirea lumii în-
tre cele două ecaterine / Magdalena Rusnac-Frăsineanu // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P.
126–132. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 132 (6 tit.). – ISSN 1857-0461.

341. Ţurcanu, Andrei. Trei ceasuri în iad – romanul condiţiei umane în societatea
litară : [pe marginea cărţii cu acelaşi tit. de Antonie Plămădeală] / Andrei Ţurcanu //
Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 119-125. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

342. Сучевяну, Аркадие. Союз писателей под экономической цензурой :


[интервью с пред. Союза Писателей Молдова А. Сучевяну] / беседовала Наталия
Синявская // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 8-10 : fot. – ISSN
1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 308)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
343. Bericht ϋber die archäologischen Arbeiten in Petreni, Republik Moldau :
ionul Drochia] / Regina Uhl, Mariana Vasilache-Curoşu, Veaceslav Bicbaev [et al.] //
Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 165-174 : fig., tab. – Rez.:
lb. rom., germ., rusă. – Bibliogr.: p. 173. – ISSN 1857-0240.

904 Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice


344. Boldureanu, Ana. Cronica descoperirilor monetare (X) / Ana Boldureanu //
Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 369-375 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 374-375. – Art. 1 : Vol. 2, Nr 1, 2008. – ISSN 1857-0240.

345. Croitoru, Costin. Topoare medievale identificate în Judeţul Galaţi : [România] /


Costin Croitoru // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 333-344 :
fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 342-343. – ISSN 1857-0240.

346. Diaconu, Vasile. Gheorghe Dumitroaia : (23.04.1949-06.04.2016) : [in memoriam


dir. Complexului Muzeal Județean Neamț, arheolog] / Vasile Diaconu // Tyragetia. – 2016. –
Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 389-391 : fot. – ISSN 1857-0240.

347. Ghimpu, Vlad D. Biserici paleocreştine din spațiul românesc în evul mediu
riu / Vlad D. Ghimpu // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 303-
314 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 312-313. – ISSN 1857-0240.

348. Hânceanu, George Dan. Un lot de obiecte medievale din târgul Romanului
tul Cuptor) : [pe marginea expoziţiei temporare cu piese din depozitele Muzeului de Istorie din
Roman (Complexul Muzeului Județean Neamț), 2015] / George Dan Hânceanu // Tyragetia. –
2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 323-331 : fig. – Rez.: lb. rom., fr., rusă.
– Bibliogr.: p. 330. – ISSN 1857-0240.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349. Matveev, Sergiu. Începuturile arheologiei în RSSM / Sergiu Matveev // Tyragetia.


– 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 357-368 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr.: p. 366-367. – ISSN 1857-0240.

350. Munteanu, Octavian. Noi descoperiri defensive în partea de vest a promontoriului


Butuceni, raionul Orhei : (cercetările arheologice din anul 2015) / Octavian Munteanu //
Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 237-252 : fig. – Rez.: lb.
rom., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 250. – ISSN 1857-0240.

351. Oţa, Liana. The early settlement of Sarmatians in Wallachia : [România] / Liana
Oţa, Valeriu Sîrbu // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 261-
284 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 280-282. – ISSN 1857-0240. P. 280-282
(60 tit. în lb. rom., engl., fr. şi în alte lb.)

352. Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2016


în aşezarea neo-eneolitică de la Nicolaevca V : [raionul Sângerei] / Stanislav Ţerna, Maciej
Dębiec, Andreea Vornicu-Ţerna [et al.] // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie.
Istorie Antică. – P. 117-128 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 127. – ISSN 1857-
0240.

353. Scanări geofizice şi cercetări arheologice pe situri din neoliticul târziu –


oliticul timpuriu de pe teritoriul Republicii Moldova (2014-2015) / Stanislav Ţerna, Tho-
mas Saile, Maciej Dębiec [et al.] // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie
Antică. – P. 81-116 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 113-115. – ISSN 1857-
0240.

354. Sîrbu, Mariana. O groapă din perioada târzie a epocii bronzului descoperită în
na lacului "Valea Morilor" din oraşul Chişinău / Mariana Sîrbu, Veaceslav Bicbaev //
Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 195-200 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 199. – ISSN 1857-0240.

355. Tentiuc, Ion. Despre mormântul de incineraţie în situlă de bronz de la Sipoteni :


(sec. II-I a Chr.) : [raionul Călăraşi] / Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici, Angela Simalcsik //
Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 39-74 : fig. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr.: p. 67-72. – ISSN 1857-0240. P. 67-72 (157 tit. în lb. rom., engl., rusă
şi în alte lb.)

356. Vornic, Vlad. Chronology of Sântana de Mureş-Černjachov type necropolis from


Brăviceni commune, Orhei district / Vlad Vornic // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 :
logie. Istorie Antică. – P. 285-301 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 298-
299. – ISSN 1857-0240.

357. Бурдо, Наталия. Керамика "типа Кукутень С" в керамических ансамблях


культурного комплекса Кукутень-Триполье : (Постановка проблемы и краткая
графия) / Наталья Бурдо // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. –

135
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

P. 7-38 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 34-36. – ISSN 1857-0240. P. 34-36
(66 tit. în lb. engl., rusă, ucr.)

358. В память о Станиславе Никифоровиче Братченко : (1936-2011) :


лог] / Яков Гершкович, Сергей Санжаров, Юрий Рассамакин [и др.] // Tyragetia. – 2016. –
Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 392-408 : fig., fot. – ISSN 1857-0240.

359. Видейко, Михаил. Исследования поселения Триполье : [Украина] / Михаил


Видейко // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 129-145 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 142-143. – ISSN 1857-0240.

360. Клад эпохи поздней бронзы с клепаным сосудом из Восточного


стана / Галина Кущ, Гульнара Джумабекова, Сергей Демиденко [и др.] // Tyragetia. –
2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 201-210 : fig. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 208-209. – ISSN 1857-0240.

361. Клейн, Лев. Борису Раеву – 70 : [археолог] / Лев Клейн // Tyragetia. – 2016. –
Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 381-385 : fot. – ISSN 1857-0240.

362. Костенко, Антон. "Утерянная коллекция" Ивана Суручана в Херсонском


ластном краеведческом музее / Антон Костенко // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Ar-
heologie. Istorie Antică. – P. 345-356 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p.
355-356. – ISSN 1857-0240.

363. Моця, Екатерина. Традиции античности в военном искусстве средневековой


Таврики : [Северное Причерноморье] / Екатерина Моця // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr
1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 315-321. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 320-
321. – ISSN 1857-0240.

364. Находка костяного футляра в кургане тасмолинской культуры


тральный Казахстан) / Арман Бейсенов, Гульнара Джумабекова, Галия Базарбаева [и
др.] // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 225-236 : fig. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 234-235. – ISSN 1857-0240.

365. Рассамакин, Юрий. Елене Избицер – 60 : [археолог] / Юрий Рассамакин //


Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 386-388 : fot. – ISSN 1857-
0240.

366. Ритуальный комплекс раннего бронзового века с левобережья Нижнего


Днестра / Сергей Разумов, Сергей Лысенко, Виталий Синика [и др.] // Tyragetia. – 2016.
– Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 175-194 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 192-193. – ISSN 1857-0240.

367. Топал, Денис. Уникальная находка позднелатенского кинжала типа сика в


Республике Молдова / Денис Топал, Валерий Бубуличь // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 253-260 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p.
259-260. – ISSN 1857-0240.

368. Чхатарашвили, Гурам. Финальный верхний палеолит в пещере Дзудзуана :


[Грузия] / Гурам Чхатарашвили // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie
Antică. – P. 75-79 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 78. – ISSN 1857-0240.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități


369. Cojocaru, Nicolae. 10 lucruri din Germania care pot inspira Moldova: Nicolae
jocaru / consemnare: Cristina Zeamă // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 9-11
: fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

370. Leahu, Cristina. 10 lucruri din Spania care pot inspira Moldova: Cristina Leahu /
consemnare: Cristina Duduciuc // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 62-63 :
fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

371. Lisagor Vergis, Svetlana. 10 lucruri din Grecia care pot inspira Moldova:
na Lisagor Vergis : [preşedinta Uniunii Moldo-Elene "Alexandros Ipsilantis", Atena, Grecia] /
consemnare: Cristina Duduciuc // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 18-19 :
fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

372. Reniţă, Lucian. 5 lucruri din Islanda care pot inspira Moldova: Lucian Reniţă /
consemnare: Cristina Duduciuc // Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – P. 28-29 :
fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

373. Иванов, Игорь. От души и с огоньком : [записки путешественникa] / Игорь


Иванов // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – P. 18-19 : fot. – ISSN
1857-0399.

374. Синявская, Наталья. Taiwan in Cimişlia = Тайвань в Чимишлии : [записки


путешественника] / Наталья Синявская // Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв.
(Nr 37). – P. 41-42 : fot. – Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII. GEOGRAFIE


REGIONALĂ

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică
375. Оценка поверхностной составляющей нормы годового стока
ландшафтных регионов Молдовы / Мельничук Орест, Желяпов Анна, Бежан Юрий [и
др.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – P. 172-183 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 182-183 (18 tit.). – ISSN 1857-064X.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Cojocaru, Gheorghe. O nouă biografie a lui Cr. Rakovski. – Vezi Nr 379.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

Diaconu, Vasile. Gheorghe Dumitroaia. – Vezi Nr 346.

Ghilaş, Victor. Anton Pann – muzicianul între "cântecele de lume" şi cântarea de strană. – Vezi
Nr 305.

Grati, Aliona. Magda Isanos: "Între minutul acesta care bate/ şi celălalt...". – Vezi Nr 335.

Hanganu, Aurelian. De strajă patrimoniului cultural. Dr. hab. Victor GHILAŞ la 60 de ani. – Vezi
Nr 306.

Petrencu, Anatol. Istoricul Gheorghe Palade (1950-2016). – Vezi Nr 384.

Poştarencu, Dinu. Boris Iepure, Prim-secretar al Sfatului Ţării (1917-1918). Schiţă de portret. –
Vezi Nr 385.

Profesorul universitar Liubovi Vasilos la 80 de ani. – Vezi Nr 210.

Tomuleţ, Valentin. Istoricul Demir Dragnev la venerabila vârstă de 80 de ani. – Vezi


Nr 387.

В память о Станиславе Никифоровиче Братченко. – Vezi Nr 358.

Клейн, Лев. Борису Раеву – 70. – Vezi Nr 361.

Рассамакин, Юрий. Елене Избицер – 60. – Vezi Nr 365.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Istoriografie
(Vezi Nr 120)
930.85 Istoria civilizaţiei. Istoria culturii
376. Киосак, Дмитрий. К интерпретации кремнеобработки Прекукутень –
лье А. / Дмитрий Киосак // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.
147-163 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 159-162. – ISSN 1857-0240. P. 159-
162 (84 tit. în lb. rom., engl., fr. şi în alte lb.)

377. Тупчиенко, Николай. Поиск географии и путей формирования


альной символики железа у населения Северного Причерноморья по данным археоло-
гии / Николай Тупчиенко // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. –
P. 211-224. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 222-223. – ISSN 1857-0240.

94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

378. Boldişor, Veronica. "Ard malurile Nistrului" – reportaje de război de pe Frontul de


Răsărit : (iulie-august 1941) / Veronica Boldişor // Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 89-
98 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 98 (14 tit.). – ISSN 1857-1964.

379. Cojocaru, Gheorghe. O nouă biografie a lui Cr. Rakovski : [din viaţa şi activitatea
militantului socialist (1873-1941)] / Gheorghe Cojocaru // Revista de Istorie a Moldovei. –
2016. – Nr 3. – P. 134-143. – Text: lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
ISSN 1857-2022.

380. Negru, Elena. O lucrare inedită a lui Alexandru V. Boldur: "Falsificarea istoriei
mânilor în unele scrieri sovietice. Ofensiva ideologică a sovietelor împotriva românilor", 1977,
57 p. / Elena Negru, Gheorghe Negru // Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 53-63 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 63 (21 tit.). – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 381)

94(478) Istoria Republicii Moldova


381. Agachi, Alexei. Misiunea lui P. P. Svinin în Basarabia (septembrie 1815 – aprilie
1816) : [de reorganizare a administrației] / Alexei Agachi // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P.
100-106. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 106 (13 tit.). – ISSN 1857-0461.

382. Guţu, Ina. 75 de ani de la Masacrul de la Fântâna Albă : [1 apr. 1941, pădurea de
la Varniţa, Rep. Moldova] / Ina Guţu // Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 131-134 : fot. –
ISSN 1857-1964.

383. Mârzencu, Gheorghe. Rezistenţa antisovietică armată din Basarabia: eroi


noscuţi şi legendele vii de lângă noi : [anii 1951-1954] / Gheorghe Mârzencu // Destin româ-
nesc. – 2016. – Nr 2. – P. 30-43 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1857-1964.

384. Petrencu, Anatol. Istoricul Gheorghe Palade (1950-2016) : [in memoriam] / Anatol
Petrencu // Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 146-147 : fot. – ISSN 1857-1964.

385.
386. Poştarencu, Dinu. Boris Iepure, Prim-secretar al Sfatului Ţării (1917-1918). Schiţă
de portret / Dinu Poştarencu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. – P. 144-146. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

387. Saviţchi, Valentina. Chişinăul din anii războiului : [dialog cu Valentina Saviţchi,
soprană, Artist a Poporului] / a dialogat Anatol Petrencu // Destin românesc. – 2016. – Nr 2. –
P. 6-14 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 14 (13 tit.). – ISSN 1857-1964.

388. Tomuleţ, Valentin. Istoricul Demir Dragnev la venerabila vârstă de 80 de ani :


[membru corespondent al Acad. de Şt. a Moldovei] / Valentin Tomuleţ // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2016. – Nr 3. – P. 5-16. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-
2022.
(Vezi de asemenea Nr 16, 19, 21, 300, 380, 392)

139
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

94(498) Istoria României


389. Constantinov, Valentin. Moldova, Tara Românească şi Transilvania în epoca
nariotă / Valentin Constantinov // Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 22-29 : fot. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 29 (11 tit.). – ISSN 1857-1964.

390. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. Evaluări şi reevaluări ale istoriei ca disciplină de


studiu şi de cercetare la Primul Congres Naţional al Istoricilor Români. Cluj-Napoca, 25-28
august, 2016 / Silvia Corlăteanu-Granciuc // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. –
P. 150-152. – ISSN 1857-2022.

391. Furtună, Alexandru. Consideraţii privind unele categorii sociale din ţinutul Iaşi :
[România] / Alexandru Furtună // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. – P. 17-35. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

392. Ţvircun, Victor. Dimitrie Cantemir şi Constantin Brâncoveanu. Istoria rivalităţii /


Victor Ţvircun // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 107-110. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 110 (16 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 19, 129)

94(=135.1) Istoria românilor


393. Boldur, Alexandru V. Falsificarea istoriei românilor în unele scrieri sovietice.
Ofensiva ideologică a Sovietelor împotriva românilor / Alexandru V. Boldur // Destin
nesc. – 2016. – Nr 2. – P. 64-88. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1857-1964.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2017

Botnarenco, Ion 83
A Boxan, Veaceslav 186
Agachi, Alexei 381 Brâncoveanu, Constantin 391
Andersen, Hans Christian 315 Brînza, Liubovi 90
Andrieş, Serafim 237 Brînză, Sergiu 91
Anghel, Mădălina-Gabriela 40 Brunchi, Ludmila 213, 219
Anghelache, Constantin 40 Bubulici, Valeriu 355
Arghezi, Tudor 317 Buga, Larisa 92
Armaşu, Liliana 325 Bulat, Dumitru 278
Aşevschi, V. 151 Bulimaga, Constantin 130, 262
Aşevschi, Valentin 110, 153, 182, 194 Butuc, Daniela 287
Atanasov, Ecaterina 16 C
Avornic, Gh. 151
Avornic, Gheorghe 82, 110 Caciuc, Anatol 37
Caisin, Larisa 250
B Cantemir, Dimitrie 391
Bacalov, Iurie 153 Canţîr, Ruxandra 309
Badia, Adrian 88 Capcelea, Arcadie 131
Bagrin, Mariana 21 Capşa, Tudor 38
Bahnarel, Ion 183, 208 Cara, Evgheni 93
Bajura, Tudor 111 Cartaşaev, Anatoli 266
Balan, Aliona 44 Catan, Anastasia 82
Balan, Valerian 254 Cazacu, Stela 74
Balmuş, Victor 112 Căpiţă, Ionel 270
Banul, Svetlana 39 Cârchelan, Iuliu 316, 334
Băbălău, Denis 89 Ceban, Cristina 83
Bădărău, Sergiu 255 Ceban, Rodica 240
Bârcă, Tache 326, 337 Cebotari, Andrei 285
Bârsan, Victor 22 Cercel, Alexandru 264
Bebîh, Vladimir 176 Cerempei, Valerian 291
Belous,Tatiana 150 Cereteu, Igor 19
Bernaz, Emilian 197 Cernavca, Mihai 66
Beţ, A. 139 Cernelev, Olga 171
Bicbaev, Veaceslav 343, 354 Cernolev, Elena 251
Bivol, Alexei 252, 255 Chiriac, Tatiana 156-57
Bivol, Ludmila 250 Chiriţa, Elena 194
Bîrliba, Nicolae 41 Chiriţa, Oleg 28
Bodrug, Nicolae 262 Chirlici, Alexei 174, 196
Bogdan, Victoria 211, 214 Ciburciu, Andrei 174
Bogdan, Nina 265 Cincilei, Angela 238
Bogdevici, Oleg 3 Ciobanu, Cristina 279
Boian, Valeriu 178 Ciobanu, Octavian 70
Boldişor, Veronica 378 Ciobanu, V. 223
Boldur, Alexandru V. 380, 392 Ciocanu, Ion 338
Bolduratu, Sergiu 32, 312 Ciocoi, Oleg 271
Boldureanu, Ana 344 Ciornei, Vsevolod 327
Bordeianu, Leo 332 Ciuntu, Angela 215, 218
Bostan, Ion 227 Coev, Ghenadie 265, 268

141
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

Cojan, Constantin 163 Dubcoveţchi, Ion 178


Cojocari, Lidia 30, 182 Duca, Dragoş 67
Cojocaru, Ala 23 Duca, Gheorghe 2-3
Cojocaru, Gheorghe 379 Duca, Maria 251
Cojocaru, Igor 6 Duduciuc, Cristina 28, 117, 285, 301, 309,
Cojocaru, Nicolae 369 370-72
Cojocaru, Violeta 78 Dumitroaia, Gheorghe (346)
Cojocaru, Virginia 29 Duhlicher, Grigore 288
Colâbneac, Alexei 316-17, 319, 334 Duţu, Mircea 109
Comarniţcaia, Elena 77
Constantinov, Valentin 388 E
Constantinovici, Ştefan 173, 295 Efros, M. 213
Coptileţ, V. 151 Eftimiu, Victor 319
Coreţchi, Liuba 181, 183 Eftodii, Iulia 39
Corlăteanu-Granciuc, Silvia 389 Eminescu, Mihai 336
Corman, Iulia 239 Enicov, Igor 46
Coronovschi, Alexandru 240 Eremia, Nicolae 269
Coşpormac, Viorica 224 Evtodiev, Silvia 110
Cotorobai, Pavel 178 Evtuşenco, Ana 328
Covric, Ala 187
Craciun, Alina 223 F
Crepsis, Oleg 280
Cristescu, Mihaela 164 Fanic, Veaceslav 200
Crivceanscaia, Larisa 213, 219 Fedorciucova, Svetlana 61
Crivoi, Aurelia 30, (151), 153, 182, 194 Feofanov, Igori 205
Croitoru, Costin 345 Ferdohleb, Alina 177
Crudu, Rodica 75 Fetiniuc, Valentina 72
Cucirevii, Vladimir 55 Feuraş, Eugenia 76
Cuciureanu, Gheorghe 1 Filipciuc, Vladimir 237
Curmei, Olesea 317, 319 Freilinger, Christine 37
Cuza, Petru 159 Furdui, Sergiu 84, 95
Cuzneţov, Alexandru 101, 103 Furtună, Alexandru 390

D G

Danilov, Maria 123 Gaevscaia, Valentina 160


Dănilă, Aurelian 306 Galaicu, Violina 305
Dănilă, Tatiana 208 Garbuz, O. 225
Deaghileva, Angela 257 Gavriliţa, Anastasia 226
Dębiec, Maciej 352-53 Gerike, Andreas 150
Dediu, Ion I. 154 Ghilaş, Ana 339
Deleanu, Ilie Ighel 318 Ghilaş, Victor 305-(06)
Deleu, Ecaterina 34, 292 Ghimpu, Vlad D. 347
Deliu, Angela 65 Gîncu, Inga 4
Deliu, Nicolae 186 Gonţa, Ana 31
Diaconu, Vasile 346 Grati, Aliona 335
Dodescu, Nadia-Elena 94 Grecu, Mihail 303
Doga, Anatolie 79 Gribincea, Alexandru 29, 53, 62
Doibani, Pavel 201 Gribincea, Corina 62
Dondiuc, Iurie 193 Grigoraş, Maria 68
Dragnev, Demir 129, (387) Grossu, Oleg 292
Drumea, Dumitru 132-33 Grosu, Igor 273
Druţă, Ion 339-40 Grumeza, Irina 268

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gudima, Angela 268 L


Gudumac, Eva 212
Gudumac, V. 225 Lazăr, Cornelia 170
Gulea, A. 225 Leah, Anna 328
Gulea, Aurelian 165 Leah, Tamara 243
Gurghiş, Elena 176 Leahu, Cristina 370
Gurgui, Amalia 62 Leon, Nicolae 152
Guştiuc, Vasile 201 Leonardo da Vinci 316
Guţu, Eugenia 193 Lipovan, Serghei 229-30
Guţu, Ina 382 Lisagor Vergis, Svetlana 371
Guţuleac, Victor 77 Livandovschi, Roman 64
Guzun, Igor 124 Loteanu, Emil 308
Guzun, Mihail 6 Lozan, Raisa 149
Guzun, Stela 42 Luca, Robert 301
Luchian, Ivan 48, 72-73
H Lupu, Constantin 65
Haeckel, Ernst (152), 155 M
Haller, Alina-Petronela 63
Hanganu, Aurelian 306 Macari, Vadim 102
Hărăguş, Aurel 336 Madan, Diana 209
Hânceanu, George Dan 348 Mafteuţă, Natalia 85
Hîncu, Rodica 47 Manceva,Tatiana 179, 184, 203
Manciu, Alexandr 263
I Manea, Tamara 106
Manole, Alexandru 40
Iabanji (Zaharescu), Elena 310 Manole, Tatiana 49
Iepure, Boris (385) Marian, Viorica 124
Ignatov, Augustin 75 Matveev, Sergiu 349
Igumnova, Olga 9-10 Măţilă-Parfeni, Viorica 118
Iliadi, Gheorghe 56 Mârzencu, Gheorghe 383
Ioanid, Costache 320 Melnic, Iurie 234
Iordan, Marioara 102 Merticariu, Andrei 22
Isachi, Silvia Elena 50 Metleaeva (Luchiancicova), Miroslava 313
Isanos, Magda (335) Micu, Vasile 57
Iurcu-Străistaru, Elena 252, 255 Migalatiev, Raisa 199
Ivanov, Igor 254 Mihaila, Nicoleta 50
Ivanov, Svetlana 115 Mihnea, Nadejda 160
Ivas,Tatiana 198 Militaru, Vasile 322
J Miron, Oxana 78
Mitin, Valentin 257
Jardan, Elena 185, 195, 199, 202, 207 Mocanu, Ana 173
Jeflea, Alexe 80 Modvala, Suzana 269
Jelev, Natalia 246 Mogîldea, Vladimir 262
Jianu, Eugen 321 Moldoveanu, Bianca 86
Josu, Veronica 232 Moraru, Adrian 332
Moraru, Ionel 323
K Motruc, Ala 142-43
Kara, Bestenigar 53 Munteanu, Octavian 350
Kazaciok, Andrei 200 Mustaţă, Gheorghe152, 155
Kravchenko, Oxana 167 Mustaţă, Mariana 152
Kuharuk, Ecaterina 239

143
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

N Purci, Aliona 26, 125, 311


Puric, Dan 323
Nartea, Alexandru 117 Puţuntică, Anatolie 142, 146
Nazar, Boris 235
Neculce, Nina 122 R
Nedealcov, Maria 144-45
Negru, Elena 380 Rakovski, Cr. (379)
Negru, Gheorghe 380 Rasputin, Valentin 332
Negru, Petru 256 Rastimeşina, Inna 238
Nichiforov, Vadim 273 Răilean, Corina 289
Nicolaev, Gheorghe 299 Răilean, Nicolae 289
Răilean, Valentin 145, 289
O Reniţă, Gheorghe 90, 98
Reniţă, Lucian 372
Olaru, Nadejda 331 Risina, Anatolie 132
Opopol, Nicolae 175, 180, 191, 195 Rojco, Anatolii 115
Oţa, Liana 351 Romanciuc, Gabriela 43, 134, 160
P Romandaş, Nicolae 108
Roşca, Alfreda 6
Palade, Gheorghe (384) Roşca, Daniela 216
Palii, Natalia 8 Roşca, Marcelina 47
Palij, Andriy 267 Roşca, Nicolae 205
Pann, Anton (305) Roşcov, Elena 165
Partas, Eugenia 248 Rotaru, Tatiana 127
Pascari, Cristina 125 Rubanovici, Vladislav 174, 196
Pasha, Lilia 257 Rudi, Ludmila 156-57
Pavalachi, Natalia 24 Rudic, Valeriu 156-57, 265-66
Pârlog, Nicu 168 Rusnac, Vladimir 281
Pârţachi, Ion 114 Rusnac-Frăsineanu, Magdalena 340
Peredelcu, Valeriu 298 Russu-Deleu, Raisa 230
Petrencu, Anatol 384, 386 Rusu, Ghenadie 247
Petrescu, Ştefan 121 Rusu, Liuba 219
Petrică, Andreea-Cristina 114 Rusu, Ştefan 252
Pirogan, Vadim 338
Pisarenco, Olga 81 S
Pînzaru, Iurie 179, 184-85, 189, 202-04, 207 Saile, Thomas 353
Plămădeală, Ana-Maria 308 Sandu, I. 140
Plămădeală, Antonie 341 Sandu, Maria 149
Plăvan, Irina 181 Sanduleac, Elena 179, 184
Pleşca, Boris 274 Savca, Violeta 205
Popovici, Ana 256 Savin, Anatol 271
Popovici, Raisa 186 Saviţchi, Valentina 386
Port, Angela 251 Sclifos, Eugen-Tudor 120
Postolachi, Olga 238 Scoarţă, Victor 242
Poştarencu, Dinu 385 Scurtu, Raisa 187
Potîng, Tatiana 126 Selevestru, Rodica 212
Prisacari, Viorica 188 Serbinov, Angela 96
Prisăcaru, Bogdan Anton 58 Serotila, Igor 5
Proca, Andrei 167 Silitrari, Natalia 188
Prodius, Roman 311 Simalcsik, Angela 355
Profire, Liliana 226 Siminovici, Svetlana 206
Protopop, Svetlana 170 Siminovici, Vladimir 206
Puică, Sergiu 330

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sitnicova, Natalia 167 Tutunaru, Mariana 208


Sîrbu, Mariana 354
Sîrbu, Valeriu 351 Ț
Sîrcu, Raisa 185, 189, 202, 207 Ţapu, Livia 176
Smâşleaev, Anatol 329 Ţepordei, Aurelia 48
Smochina, Carolina 87 Ţerna, Stanislav 352-53
Smochină, Andrei 87 Ţurcan, Pavel 70
Socolov, Vasili 133 Ţurcanu, Andrei 341
Soldatenco, Olga 293 Ţurcanu, Gheorghii 189-90
Spătaru, Ion 229 Ţvircun, Alexandra 72
Spânu, Alexei 248 Ţvircun, Victor 391
Spînu, Igor 77
Stan, Marian 58 U
Stancu, Stelian 114
Stati, Vitalie 91 Uhl, Regina 343
Stoicescu, Passionaria 324 Ursu, Marian 51
Stratan, Alexandru 49 Ursu, Tatiana 199
Stratan, Nicolae 7 Ursulean, Ion 183
Stratulat,Tatiana 244 Usatîi, Adrian 280
Sumareva, Maria 307 Usatîi, Marin 280
Surguci, M. 198 Uşanlî, Alina 193
Svinin, P. P. 381 V
Swift, Jonathan 314
Vangheli, Spiridon 330
Vasilache-Curoşu, Mariana 343
Ș Vasiliev, Veaceslav 39
Şalaru, Ion 188 Vasiliţa, Vitalii 196
Şargu, Lilia 65 Vasilos, Liubovi (210)
Şcerbliuc, Mihail 275 Velciu, Aliona 211
Şciuca, Svetlana 212 Venohr, Marcus 150
Şofranschi, Zinovia 128 Verega, Stella 284
Şterbeţ, Valeria 107 Visternicean, Dumitru 98
Ştirbu, Cristina 187 Vivdici, Ana 118
Ştirbu, Valentin 248 Vlad, Pavel 136
Volneanschi, Ana 244
T Volontir, Mihai 337
Volontir, Valerie 337
Tafuni, Ovidiu 297 Voloşciuc, Leonid 232
Tagadiuc, Olga 170 Vornic, Vlad 356
Taran, Nicolae 293 Vornicu-Ţerna, Andreea 352
Tărîţă, Anatol 149 Vrancean, Vasile 250
Tentiuc, Ion 355
Timoşco, Maria 211 Z
Tirlea, Mariana Rodica 8
Toderaş, Ion 165 Zadnipru, Petru 331
Toma, Ludmila 303 Zaiţeva, Svetlana 277
Tomuleţ, Valentin 387 Zavtoni, Mariana 180, 191, 244
Trifan, Aurelia 300 Zabulică, Violeta 325, 327
Troian, S. 137 Zeamă, Cristina 369
Tudor, Ştefan 329 Zelenşcicov, Nikita 284
Tudor, Vasilica–Leontina 97 Zhuk, Valeriy 54
Tulgara, Ion 229-30

145
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2017 ≡ Magazine article annals Nr 1-2017

Б З
Бабэрэ, Стелла 222 Закревский, Сергей 116, 302
Базарбаева, Галия 364
Батко, Михаил 245 И
Бачу И, 105 Иванов, Игорь 69, 222, 304, 373
Бежан, Юрий 375 Иванченко, Ольга 231
Бейсенов, Арман 364 Игнатьев, Л. И. 147
Березовская, Е. С 220 Избицер, Еленa (365)
Березовский, Андрей 169
Бессонова, Валентина 231 К
Болотин, О. А 135, 296
Бондаренко, Екатерина 260 Калашникова, Елена 260
Братченко, Станислав Никифорович (358) Киосак, Дмитрий 376
Брашовяну, Анжела 36 Клейн, Лев 361
Бубуличь, Валерий 367 Ковтунюк, Зоя 259
Булат, О. В. 220 Кодряну, Ливиу 161
Бульба, О. 104 Коломеец, Анатолий 297
Бурдо, Наталия 357 Коломеец, Лариса 297
Коломиец, Ирина 161
В Костенко, Антон 362
Кропанцева, Татьяна 36, 52, 192, 290
Васильковська, Катерина 236 Куку, Генадий 217
Васильковський, Олексий 236 Кушнир, Михаил 233
Видейко, Михаил 359 Кущ, Галина 360
Вишня, Остап 333 Кырлан, А. B. 228
Волконович, Аугустин 233
Волконович, Ливиу 233 Л
Воробьева, Наталья 258
Время, Наталья 294 Лаблюк, Светлана 158
Лунгу, А. Н. (147)
Г Лысенко, Сергей 366
Герчиу, Алла 217 М
Гершкович, Яков 358
Глижин А. Г. 220 Макидон, Михаил 249
Голя, Анатолий 35 Малкина, Вера 253
Грищенко, Клавдия 283, 286, 294, 297 Матвеев, Анатолий 71
Мельничук, Орест 375
Д Мицул, Е. З. 147
Моця, Екатерина 363
Демиденко, Сергей 360 Мунтян, Елена 245
Джумабекова, Гульнара 360, 364
Довгаль, Максим 99 Н
Думих, Игорь 241
Нагорная, Людмила169
Е Наумчук, Вячеслав 258
Еримбетов, Кенес 260
Ерменко, Оксана 253 О
Ж Обская, Анна 27
Оныськив, Андрей 100
Желяпов, Анна 375
Жикол, Андрей 290

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

П Тернавский, Андрей 258


Титу, Сергей 249
Павлов, П. П. 138 Тодорова, Людмила 59
Пасайлюк, Мария 261 Топал, Денис 367
Петренко, Дмитро 236 Тупчиенко, Николай 377
Петухов, О. М, 296 Тюрина, Жанетта 158
Покатилов, В. П. 148
Полканов, В. Н. 228 У
Попович, Василий 162
Постернак, Григоре 302 Ульянич, Елена 259
Постолати, Алексей 249 Ф
Р Фурдуй, В. Ф. 172, 221
Раеву, Борису (361) Фурдуй, Ф. И. 172, 221
Разумов, Сергей 366 Ч
Рассамакин, Юрий 358, 365
Чебан, О. С. 228
С Чеботарь, Сергей 52
Самохвалов, Н. И. 135, 296 Чилочи, Александра 158
Санжаров, Сергей 358 Чобану, Ираидa 304
Секриеру, В. Г. 141 Чокинэ, В. К. 172, 221
Синика, Виталий 366 Чхатарашвили, Гурам 368
Синявская, Наталия 342, 374 Ш
Слободяник, Галина 259
Сосна, Б. 104-05 Штирбу, Владимир 116
Стефурак, Ирина 261
Стефурак, Юрий 261 Щ
Суручан, Иван 362 Щербатюк, Василий 60
Сучевяну, Аркадие 342
Сыробоев, Г. Н. 147 Я
Сюткин, С. В. 135
Язловецкий, Игорь 245
Т
Табакарь, Валентин 294

147
Cronica cărţii Nr 1-2017 ≡ Book annals Nr 1-2017

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2017

1. Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 9/10. – ISSN 0582-5229


2. Akademos. – 2016. – Nr 4. – ISSN 1857-0461
3. Alunelul. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-4173
4. "a" MIC". – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-3770
5. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2016. – Nr 3. – ISSN 1857-064X
6. Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – ISSN 1810-5289
7. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2016.
– Nr 1. – ISSN 1857-0046
8. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1813-4408
9. Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – ISSN 1857-1964
10. Economica. – 2016. – Nr 4. – ISSN 1810-9136
11. Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 2. – ISSN 1857-4130
12. Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-2820
13. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1810-309X
14. Moldova de Oriunde. – 2016. – Dec. (Ed. 2). – ISSN 2345-198X
15. Monitorul Fiscal FISC.md . – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-3991
16. Noi. – 2016. – Nr 8 ; 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-0798
17. Noosfera. – 2016. – Nr 17. – ISSN 1857-3517
18. Performanţe într-o economie competitivă : conferinţă internaţională : (Ediția a 3-a). –
Chişinău, 2016. – [2017-209].
19. Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. – ISSN 1857-2022
20. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2016. – Nr 4. – ISSN 1857-2405
21. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1811-0770
22. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2016. – Nr 6. – ISSN 1729-8687
23. Ştiinţa Agricolă. – 2016. – Nr 2. – ISSN 1857-0003
24. Turismul şi dezvoltarea societăţii = Tourism and development of the society = Туризм и
развитие общества : Materialele conferinţei internaţionale, 23 septembrie 2016. – Chişinău,
2016. – [2017-22].
25. Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – ISSN 1857-0240
26. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-4505
27. Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-4513
28. Работай! & Отдыхай! – 2016/2017. – Дек./Янв. (Nr 37). – ISSN 1857-0399

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE ANNALS


GAZETĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-230)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
1. Коваленко, Ирина. Предпринимательские таланты молдавских ученых : [по
материалам беседы с науч. секретарем Академии наук Молдовы Аурелией Хангану и
нач. фин. упр. Виталием Боян] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 27 янв. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 107, 113)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


(Vezi Nr 19)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
2. Cataranciuc, Sergiu. Destin demn : [in memoriam lui Nicolae Lupan, preşedintele
Asociaţiei "Pro Basarabia şi Bucovina" (1921-2017)] / Sergiu Cataranciuc // Literatura şi arta.
– 2017. – 26 ian. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 127)

02 BIBLIOTECONOMIE
3. Guţanu, Eugenia. Biblioteca, sufletul comunităţii : [din experienţa Bibliotecii
ce Orăşeneşti "Ion Creangă", Floreşti] / Eugenia Guţanu // Natura. – 2017. – Ian. (Nr 1). – P.
15.

4. Șcerbina, Romeo. Eminescu îmbrățișat de flori : [de ziua Culturii Naț.] / Romeo
Șcerbina // Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 1.

070 ZIARE. PRESĂ


5. Corobceanu, Svetlana. "Putem vorbi despre o blocare a accesului la informaţie" :
[pe marginea conf. de presă cu tema "Presiuni alarmante asupra jurnaliştilor din Rep.
va: de la brutalizare şi intimidare la procese penale", ian. 2017, Chișinău] / Svetlana
Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 27 ian. – P. 8.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

6. Jioară, Mariana. O viaţă în urcuş : [despre Raisa Ciobanu, secretar gen. de red. al
săpt. "Literatura şi arta"] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 6.

7. Moşin, Octavian. Faţă către faţă cu oameni demni de lângă noi : [despre proiectul
rev. "Altarul credinţei"] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 3.

8. Pădureț, Ludmila. "Altarul credinței – revista pentru tinerii creștini de toate


vârstele: [15 ani de la fondare] / Ludmila Pâdureț // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 3.

9. ZdG в 2016: Отчет о деятельности // Ziarul de gardă. – 2017. – 13 янв. – Р. 6-


7. – Рус. версия.
(Vezi de asemenea Nr 88)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
10. Păsat, Dumitru. Marele Lanţ al Fiinţei : [notiţe filosofice] / Dumitru Păsat //
tura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 199-201)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


11. Барбалат, Думитру. Лексикон прописных истин : [о необходимости этических
и деонтол. кодексах] / Думитру Барбалат // Молдавские ведомости. – 2017. – 20 янв. –
Р. 11.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
12. Dima, Nicolae. În amintirea părintelui Vasile Ţepordei : [preot, ziarist (1908-2002)]
/ Nicolae Dima // Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 7.

13. Moşin, Octavian. Botezul Domnului şi sfinţirea vieţii noastre / preot Octavian
Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 3.

14. Stănilă, Moni. Cum să ne comportăm în biserică (1) / Moni Stănilă // Timpul. –
2017. – 27 ian. – P. 14.

15. Stănilă, Moni. Despre nedreptate : [aspecte religioase] / Moni Stănilă // Timpul. –
2017. – 13 ian. – P. 14.

16. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi despre Catedrala "Sfîntul Dumitru" din
hei / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 13 ian.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
17. Carasiucenco, Georgeta. Ce ne omoară? : [cauzele de deces în rândul populaţiei
: pe marginea datelor Biroului Naţional de Statistică] / Georgeta Carasiucenco // Timpul. –
2017. – 13 ian. – P. 15.

32 POLITICĂ
322 Relațiile dintre biserică și stat. Politica față de religie. Politica ecleziastică dintre biserică şi
stat
18. Carasiucenco, Georgeta. Impozitarea bisericii şi implicarea ei în politică /
geta Carasiucenco // Timpul. – 2017. – 20 ian. – P. 15.

323 Afaceri interne. Politică internă


19. Tabaranu, Irina. Internetul nu este pentru copii : [context social] / Irina Tabaranu //
Timpul. – 2017. – 13 ian. – P. 12.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


20. Roşca, Iurie. Noul tandem: proprietari străini şi administraţie aborigenă (15) : [pe
marginea cărţii "România, o colonie la periferia Europei" de Ilie Şerbănescu, ed. "Roza
rilor", 2016] / Iurie Roşca // Moldova suverană. – 2017. – 11 ian. – Art. 1 : 8 noiem. 2016.

21. Roşca, Iurie. Procedee de înrobire economică a României, lecţii amare pentru
Moldova (16) : [pe marginea cărţii "România, o colonie la periferia Europei" de Ilie
cu, ed. "Roza vânturilor", 2016] / Iurie Roşca // Moldova suverană. – 2017. – 13 ian. – Art. 1 :
8 noiem. 2016.

22. Vasileva, Elena. Dualitatea morală a Rusiei / Elena Vasileva ; trad. de Iacob C.
Istrati // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 26, 33, 35, 38)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


23. Catan, Victor. Să ne apărăm suveranitatea naţională (2) : [despre conflictul
nistrean] / Victor Catan // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 7. – Referințe bibliogr. : 24 tit.
– Art. 1 : 29 dec. 2016.

24. Ciobanu, Mircea V. Iluzioniştii "alternativei" / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


şinău. – 2017. – 27 ian. – P. 7. – (A-politice).

25. Ciobanu, Mircea V. Ochelarii de cai şi libertatea / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chişinău. – 2017. – 20 ian. – P. 7. – (A-politice).

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

26. Ciubotaru, Benedict. Introducere în "teoria" unionismului convenţional : Cele 8


minciuni pe care se întemeiază unionismul primitiv-militant / Benedict Ciubotaru // Moldova
suverană. – 2017. – 10 ian. – Contin. Începutul : 14 dec. 2016.

27. Cojocaru, Nicolae. Încă ceva pe tema că "românii băteau... " : [pasaje din cartea
"Nevoia de mărturisire despre vremurile sub care ai trăit" de același aut.] // Literatura şi arta.
– 2017. – 5 ian. – P. 2.

28. Covăsitu, Laurian. O criză politică pe care doar şeful statului sprijinit de popor o
poate rezolva : [aspecte soc.-pol.] / Laurian Covăsitu // Moldova suverană. – 2017. – 20 ian.

29. Dulgheru, Valeriu. Din cioburi să reclădim o nouă dreaptă : [aspecte soc.-pol.] /
Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 3.

30. Dulgheru, Valeriu. Se apropie centenarul Marii Uniri : [despre situaţia politică :
terviu cu V. Dulgheru, prof. univ., publicist] / consemnare: Virgil Mândâcanu // Literatura şi
arta. – 2017. – 12 ian. – P. 3.

31. Dulgheru, Valeriu. Şi noi ce facem? : [pe marginea şedinţei Biroului Sfatului Ţării-
2] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 3.

32. Hadârcă, Natalia. Concetăţenii noştri de astăzi: cum sunt, ce preferă, care le sunt
priorităţile : [pe marginea studiului realizat de Magenta Consulting SRL] / Natalia Hadârcă //
Vocea poporului. – 2017. – 13 ian. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

33. Mândâcanu, Virgil. N-avem nevoie de maidan! : [despre reunificarea Basarabiei


cu România] / Virgil Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 2.

34. Miron, Sergiu. Am rămas cu problemele : [despre promisiunile din campania


torală a preşedintelui Rep. Moldova Igor Dodon] / Sergiu Miron // Literatura şi arta. – 2017. –
12 ian. – P. 2.

35. Popa, Iulius. Luați exemplu de la nemți : [despre unionism și reunirea Basarabiei
cu România] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 3. // Literatura şi arta. –
2017. – 19 ian. – P. 3.

36. Reniţă, Alecu. Să ne apărăm fiinţa naţională : [aspecte soc.-pol.] / Alecu Reniţă //
Timpul. – 2017. – 20 ian. – P. 10.

37. Ţâcu, Octavian. Copilul din vestiar : [sistemul de învăţământ în context soc.-
politic] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 13 ian. – P. 6.

38. Ţâcu, Octavian. Omagiu adus Micii Uniri, sau Cum Putin şi Dodon au devenit
români / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 20 ian. – P. 6.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39. Ţopa, Tudor. Epopee literară de epocă : [pe marginea vol. de memorii "Labirintul
destinului" de Mircea Snegur] / Tudor Ţopa // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 7.

40. Untilă, Veaceslav. Problema transnistreană la începutul anului 2017 :


stanţe naţ. şi intern.] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 20 ian. – P. 10.

41. Ткач, Сергей. Приведет ли конфликт новой и старой власти к досрочным


борам? : [обществ.-полит. контекст] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. – 13
янв. – Р. 1-2.
(Vezi de asemenea Nr 7, 43)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


42. Daseni, Isco. În Georgia, cetăţenii nu iartă corupţia politicienilor : Interviu cu I.
Daseni, parlamentar, ex-consul al R. Moldova în Georgia / pentru conformitate: Aneta Grosu
// Ziarul de gardă. – 2017. – 19 ian. – P. 10-11 ; Idem în lb. rusă. – 20 янв. – Р. 8-9.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


43. Goşu, Armand. Armand Goşu: "PSD-ul de la Bucureşti este un frate mai mare al
Partidului Democrat" : [despre relaţiile moldo-române : interviu realizat de Radio Europa
Liberă cu prof. univ. de la Universitatea din Bucureşti, specialist în spaţiul estic al Europei] //
Moldova suverană. – 2017. – 18 ian.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


44. Dabija, Nicolae. Iuda² : [aspecte soc.-pol.] / Nicole Dabija // Literatura şi arta. –
2017. – 26 ian. – P. 1.

45. Fruntaşu, Iulian. "De la independenţă încoace, am încercat să fim flexibili, dar nu
ştiu dacă această flexibilitate cu Estul şi cu Vestul ne-a fost de folos" : Interviu cu Iu.
şu, scriitor, ex-ambasador al Rep. Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de
Nord / pentru conformitate: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 26 ian. – P. 10-11.

46. Nicu, Dan. Saltul mintal al lui Vladimir Plahotniuc : [pe marginea scrisorii, adresată
de către liderul Partidului Democrat din Moldova preşedintelui ales al SUA, Donald Trump] /
Dan Nicu // Timpul. – 2017. – 13 ian. – P. 13.

47. Roşca, Iurie. Două săbii într-o teacă : [pe marginea vizitei preşedintelui Rep.
dova Igor Dodon la Moscova, 16-18 ian. 2017] / Iurie Roşca // Moldova suverană. – 2017. –
20 ian.

48. Галбур, Андрей. Андрей Галбур: У МИДЕИ один приоритет – продвижение


национальных интересов : [интервью с вице-премьером, министром иностр. дел и
роп. интеграции] / вел интервью Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 20 янв. – Р. 7.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

49. Осталеп Валерий. Валерий Осталеп: "Какие государственные интересы бу-


дет преследовать президент? Не быть кретинами и не вести себя как ничтожества" : [по
материалам передачи "Главный вопрос" на канале TV7 с участием дир. Института
стратегических инициатив Владислава Кульминского и дир. Института дипломатических
исследований и проблем безопасности В. Осталеп] / записала Марина Тимотин //
давские ведомости. – 2017. – 27 янв. – Р. 1, 10.
(Vezi de asemenea Nr 40)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


50. Ткач, Сергей. Тихий переворот в молдавском парламенте : [о полит.
ции] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. – 27 янв. – Р. 2.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
51. Codreanu, Elena. Liderul sindical trebuie să fie un bun negociator : [din
ţa org. sindicale de la Centrul de Instruire "Flacăra albastră"] / Elena Codreanu // Vocea po-
porului. – 2017. – 20 ian. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

52. Ioanide, Dumitru. Intelectualul de elită : [despre Petru Chiriac, vicepreşedintele


Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova] / Dumitru Ioanide // Univers pedagogic
pro. – 2017. – 26 ian. – P. 3.

53. Popovici, Aurel. Pentru a avea cetăţeni sănătoşi, guvernarea trebuie să se


toarcă cu faţa spre sistemul medical : [discuţie cu A. Popovici, preşedintele Federaţiei
cale "Sănătatea" din Rep. Moldova, şi Stela Gorea, preşedintele Consiliului municipal Bălţi al
Federaţiei] / resp. ed.: Galina Munteanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2017. – 6
ian. – P. 6-7. – Idem în lb. rusă.

54. Tricolici, Valeria. Valeria Tricolici: "Acolo unde există un sindicat combativ,
tractul colectiv de muncă e respectat" : [interviu cu preşedintele Federaţiei Sindicatelor din
domeniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului] / consemnare: Elena
Codreanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2017. – 6 ian. – P. 4. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 79, 83)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)
55. Глазова, Татьяна. Рынок недвижимости нащупал "дно" : [цены жилья в 2016
г. в Кишинэу] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27
янв. – Р. 12.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 1)

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
56. Abordări privind obligaţia fiscală aferentă mărfurilor care, în procesul
utilizării, cauzează poluarea mediului : [pe marginea amendamentelor la Legea privind
plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 febr. 1998] / cor. ziar. // Dreptul. – 2017. –
20 ian. – P. 4.

57. Ciutac, Lia. Cui vom redirecţiona 2% din impozitul pe venit / Lia Ciutac // Timpul. –
2017. – 20 ian. – P. 11.

58. Глазова, Татьяна. Стандарты оценки для "внутреннего пользования" : [по


материалам беседы с исп. дир. Общества независимых оценщиков Дмитрием
кэ] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 янв. – Р.
10.

59. Масштабная реорганизация в налоговой сфере : [о реорганизации


Главной государственной налоговой инспекции] / кор. газ. // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 27 янв. – Р. 6.

60. Такий, Александр. НБМ регламентирует аппетиты к риску : [о положениях


проекта "Регламента об управлении деятельностью Национального банка Молдовы"] /
Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 янв. – Р. 4.

61. Такий, Александр. Неблагоприятный климат для кредитования : [в 2016 г.] /


Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 20 янв. – Р. 4.

62. Такий, Александр. Прибыль получена, но риски выросли : [о состоянии


ков. системы в Респ. Молдовы] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 27 янв. – Р. 4.

63. Шикирлийская, Татьяна. Физические лица с особым статусом : [о крупных


налогоплательщиках в Молдове] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 13 янв. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 83)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
64. Mogoreanu, Nicolae. Tarifele la energia electrică: rolul Agenţiei şi poziţia
rului Economiei / Nicolae Mogoreanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 19 ian. – P. 16.

65. Могоряну, Николай. Тарифы на электроэнергию: роль НАРЭ и позиция


нэкономики : [о проблеме тарифов и тариф. политики Национального агентства по
регулированию в области энергетики] / Николай Могоряну // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 20 янв. – Р. 9.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
(Vezi Nr 116)

339.3 Comerţ interior. Comerț indigen


66. Маценко, Ирина. Продовольственный ритейл лишился бонусов : [о
ках в законе о внутр. торговле] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение «Логос-
пресс». – 2017. – 13 янв. – Р. 18.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


67. Барбалат, Думитру. Почему экспорт пикирует при росте расходов на
воры и содержание дипломатов : [по данным Национального бюро статистики] / Думит-
ру Барбалат // Молдавские ведомости. – 2017. – 27 янв. – Р. 9

68. Фомин, Игорь. На внешних рынках ждут перемены / Игорь Фомин //


Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 янв. – Р. 10.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


69. Йеле, Раймунд. Раймунд Йеле: Новые возможности сотрудничества ФАО с
Молдовой : [интервью с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН в Молдове] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27
янв. – Р. 25.

70. Стоимость национальных брендов мира: Молдова вне ТОР-100 : [об


ежегод. отчете Brand Finance Nation Brands] / кор. газ. // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 27 янв. – Р. 9.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
71. Jgenti, Mamuka. Curtea Constituţională în 12 întrebări şi răspunsuri : [art.
tului Cheie în Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului] / Mamuka Jgenti // Jurnal
de Chişinău. – 2017. – 13 ian. – P. 8.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


72. Dragomir, Cosmin Viorel. Temeiurile statalităţii moldoveneşti = Основы
молдавской государственности : [context juridico-ist.] / Cosmin Viorel Dragomir // Moldova
suverană. – 2017. – 25 ian.

73. Munteanu, Galina. Se doreşte marginalizarea sindicatelor de către guvernare? :


[despre proiectul de Lege pentru modificarea art. 42 din Constituţia Rep. Moldova, ce vizează
dreptul la asociere: pe marginea discuţiei cu Ion Preguza, şeful Departamentului juridic al

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova] / Galina Munteanu // Vocea poporului. –


2017. – 13 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 11)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


74. Кебак, Татьяна. Татьяна Кебак: "По новому закону полиция отбирает у
мейного агрессора ключи, даже если это его собственная квартира" : [интервью с адво-
катом Ассоциации "Promo-lex"] / Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 13
янв. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 42)

347 Drept civil


347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
75. Ex-procurorul Valeriu Pascaru – un exemplu de rară omenie, conduită şi
dicaţie profesională : [în cadrul Procuraturii Generale] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 27 ian.
– P. 4.

76. Postovan, Dumitru. "În pofida transformărilor care au loc actualmente în sistemul
procuraturii, procurorul trebuie să rămînă acelaşi – profesionist, independent, imparţial" :
(Interviu cu D. Postovan, ex-Procuror General al Rep. Moldova) / consemnare: cor. ziar. //
Dreptul. – 2017. – 27 ian. – P. 3, 5.

77. Procurorul trebuie să fie un etalon pentru cetăţean, prin comportament,


tudine, valori şi aspiraţii : [Procuratura Rep. Moldova la 25 de ani de existenţă : opinii expu-
se de Mariana Gavrilaş, procuror în Secţia unificare a practicii în domeniul urmăririi penale,
Mircea Roşioru, preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, şi Mariana Gornea, şef
Secţie justiţie juvenilă] / cor. ziar. // Dreptul. – 2017. – 27 ian. – P. 4.

78. Барбалат, Думитру. Реформа юстиции: затраты – три с половиной


арда, результата – на грош : [об эффективности внедрения стратегии в 2011-2016 гг.] /
Думитру Барбалат // Молдавские ведомости. – 2017. – 13 янв. – Р. 10.

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
79. Барбалат, Думитру. Почему Молдове нужен кодекс об оплате труда : [о
ламентировании заработков] / Думитру Барбалат // Молдавские ведомости. – 2017. – 27
янв. – Р. 4.

35 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
80. Gaberi, Gheorghe. Controalele oficiale ca mijloc eficient de siguranţă a
lor : [efectuate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor] / Gheorghe Gaberi, Ela
Malai // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2017. – 20 ian.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

81. Morăraș, Mihai. Cel mai de preț cadou pentru Ialoveni : [despre rev.-album "Ialo-
veni 2015-2016"] // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 4.

82. Кетрарь, Вадим. Плановый прирост ANSA : [по материалам беседы с дир.
Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Георге Габери] / Вадим
Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 янв. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 74)

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


(Vezi Nr 23)

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
83. Hadârcă, Maria. Protecţia socială va beneficia de cei mai mulţi bani din buget, în
anul curent : [pe marginea prevederilor bugetului naţ. pentru anul 2017] / Maria Hadârcă //
Vocea poporului. – 2017. – 20 ian. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

84. Коваленко, Ирина. Пенсионная реформа с коррективами : [по материалам


беседы с экономистом Татьяной Ларюшиной] / Ирина Коваленко // Экономическое
зрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 янв. – Р. 12.

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
85. Gagim, Ion."În zadar în colbul şcolii"?, sau Despre specificul naţional în educaţie /
Ion Gagim // Făclia. – 2017. – 13, 20 ian. – P. 6; 27 ian. – P. 3. – Va urma.

86. Ghicov, Adrian. Consecinţe ale eşecului educaţional, sau De ce nu putem ieşi din
sărăcie? / Adrian Ghicov // Făclia. – 2017. – 27 ian. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 37)

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
87. Ghicov, Adrian. Despre scenariul şcolii şi modul în care sunt scrise astăzi valorile
: [despre conceptul educaţional al lui Solomon Marcus, membru titular al Academiei Române
(1925-2016)] / Adrian Ghicov // Făclia. – 2017. – 20 ian. – P. 1.

88. Pîslaru, Natalia. Cât de mult contează Educaţia? : [pe marginea lucrărilor ed. a 8-
a a Forumului de idei pedagogice "Dialoguri chişinăuiene", 12 ian. 2017, Chişinău] / Natalia
Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017. – 26 ian. – P. 2-3.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


89. Ciobanu, Ludmila. Reeducarea unui elev hiperactiv : [din experienţa Gimnaziului
"Decebal", mun. Chişinău] / Ludmila Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 19 ian. – P.
5.

90. Colibaba, Adela. Parteneriatele educaţionale – poartă deschisă către calitate şi


realitate : [din experienţa Gimnaziului nr. 31, mun. Chişinău] / Adela Colibaba // Făclia. –
2017. – 13 ian. – P. 6.

91. Colpajiu, Mircea. Dezaglomerarea sau "aerisirea" programei de BAC şi a


lelor : [la fizică] / Mircea Colpajiu // Făclia. – 2017. – 27 ian. – P. 2.

92. Ghicov, Adrian. Lectura şcolară: legitimitatea unei noi viziuni / Adrian Ghicov //
Făclia. – 2017. – 13 ian. – P. 1-2.

93. Juc, Nina. Conducerea şcolii bazată pe inteligenţa emoţională : [din experienţa
ceului Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Nina Juc // Făclia. – 2017. – 13 ian. – P. 5 ; 20
ian. – P. 6.

94. Moga, Ecaterina. Cum formăm o echipă de succes? : [aplicaţii ale


lui de echipă în şcoală] / Ecaterina Moga // Univers pedagogic pro. – 2017. – 19 ian. – P. 3. –
(Convorbiri pedagogice).

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


95. Galben, Dorin. Nu vor să fie compătimiţi, vor doar să fie respectaţi : [despre
tatea Casei-Internat pentru copii cu deficienţe mintale din Orhei] / Dorin Galben // Timpul. –
2017. – 27 ian. – P. 16-17.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesional / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
96. Ciobanu, Vlad. Şcoala profesională – societatea în miniatură : [despre activitatea
Şcolii Profesionale nr. 1 din mun. Bălţi] / Vlad Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 5
ian. – P. 4-5.

97. Cojocaru, Vasile. Adeptă a marilor performanţe : [despre Ludmila Botnarciuc,


prof. la Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo"] / Vasile Cojocaru,
dor Grejdeanu // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 6.

98. IP Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică – promotor al


lor tehnice în R. Moldova : [CEEE din mun. Chişinău] / cor. ziar. // Făclia. – 2017. – 27 ian.
– P. 6-7. – Conţine: "Centrul de Excelenţă a intrat în ritmul programului trasat…" : [pe margi-
nea discuţiei cu Vasile Vrânceanu, director] ; Dăruirea de sine – permanentă virtute a
lor didactice de la CEEE / Virgil Bantaş ; Recuperăm restanţele în domeniul învăţământului
dual / Veaceslav Ceauş ; Curriculumul modern şi elevul, în vizorul cadrului didactic / Lilia
Grăjdianu ; Disciplinele reale – pilon al specialităţilor din registrul CEEE / Mariana Barladean ;

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

Cele mai bune soluţii şi idei inovative folosite în atenţia CEEE / Ludmila Peca ; Diversitatea
opţiunilor – chezăşia succesului unui centru de excelenţă de profil tehnic / Ştefan Creţu ;
Robotica – element nou, foarte atractiv / Adrian Grădinaru ; Poştaşul modern – element fun-
damental al societăţii prospere / Lilia Gore.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


99. Burlacu, Valeriu. Profesie de prestigiu : [despre Ion Munteanu, dr. hab. în ştiinţe
medicale, prof. univ. la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"]
/ Valeriu Burlacu // Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 7.

100. Canţer, Valeriu. Omul de lângă noi: [Ion Sobor la 70 de ani : dr. în ştiinţe tehn.,
prof. univ. la Universitatea Tehnică a Moldovei] / Valeriu Canţer // Moldova suverană. – 2017.
– 24 ian. ; Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 3 ; Univers pedagogic pro. – 2017. – 26
ian. – P. 3.

101. Ghidirim, Gheorghe. Profesionist desăvârşit şi sufletist neîntrecut : [Mihai


ru, dr., conf. univ. la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] /
Gheorghe Ghidirim // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 7.

102. Popa, Iulius. Istoricul consacrat arhivelor : [in memoriam lui Nicolae Cazacu, dr. în
istorie, conf. univ. de la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] / Iulius Popa //
ra şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 3.

103. Rusu, Ozea. Rugă pentru fratele Mihăiţă Cojocaru : [Mihai Cojocaru, dr., conf.
univ. la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ozea Rusu //
Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 7.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
104. Reniţă, Alecu. Pe Nistru: o călătorie spre izvoare. De la Naslavcea la Soroca (1) /
Alecu Reniţă // Natura. – 2017. – Ian. (Nr 1). – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 56)

51 MATEMATICĂ
105. Păsat, Dumitru. Cavaler al Metagalaxiei : [Eugeniu Grebenicov, matematician şi
astronom, la 85 de ani de la naştere : in memoriam (1932-2013)] / Dumitru Păsat // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 19 ian. – P. 8.

106. Reabţov, Valentin. De la Slobozia Mare – în Cosmos : [in memoriam lui Eugen
Grebenicov, matematician şi astronom (1932-2013)] / Valentin Reabţov // Literatura şi arta. –
2017. – 12 ian. – P. 8.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

107. Rotaru, Tatiana. Atracţia eternă a matematicii : [75 de ani de la naşterea lui Mi-
trofan Ciobanu, academician, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ. din cadrul Uni-
versităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. –
2017. – 11 ian. ; Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 6 ; Univers pedagogic pro. – 2017. –
12 ian. – P. 2.

52 ASTRONOMIE. ASTROFIZICĂ. CERCETAREA SPAŢIULUI. GEODEZIE


(Vezi Nr 105)

59 ZOOLOGIE
108. Ursul, Silvia. Cea mai mică pasăre din Europa în sejur de iarnă la noi : [auşelul]
/ Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Ian. (Nr 1). – P. 6.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
109. Programul naţional privind sănătatea mintală trebuie să prevadă şi facilităţi
pentru angajaţi / cor. ziar. // Vocea poporului. – 2017. – 13 ian. – P. 7. – (Dezbateri publice).
– Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 17, 53)

616 Patologie. Medicină clinică


110. Катринич, Лариса. Лариса Катринич: "Пациент онкоинститута
ся бессрочно" : [интервью с дир. медико-санитарного публичного учреждения "Институт
онкологии"] / записала Марина Аблисимова // Молдавские ведомости. – 2017. – 27 янв.
– Р. 10.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar


(Vezi Nr 99, 101,103)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
(Vezi Nr 64-65)

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

630 Silvicultură
111. Выращенные леса и прожитые годы : [85 лет со дня рождения заслуж.
лесовода Респ. Молдова Николая Дорожок] / кор. газ. // Молдавские ведомости. – 2017.
– 20 янв. – Р. 9.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
112. Slusari, Alexandru. Alexandru Slusari: "Eu voi reacţiona la toate acţiunile sau
inacţiunile guvernării" : Interviu acordat postului de radio "Europa Liberă" de către
le interimar al Uniunii Producătorilor Agricoli "Uniagroprotect" // Gazeta satelor. Curierul agri-
col. – 2017. – 27 ian.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
113. Axenti, Ion. Bioreglatori naturali pentru agricultura ecologică : [despre
tea Laboratorului Bioreglatori Naturali al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a
Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Ion Axenti // Gazeta satelor. Curierul agricol. –
2017. – 13 ian.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
114. Ciobanu, Valerian. Un om deosebit : [in memoriam lui Ion Gurău, jurnalist de la
Radio Moldova (1957-2016)] / Valerian Ciobanu // Literatura și arta. – 2017. – 5 ian. – P. 8.

115. Моисеев, Сергей. Аспекты внедрения цифрового телевидения / Сергей


Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 янв. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 112)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
116. Таран, Ангелина. Terra incognita: рынок вина Молдовы : [об исследовании
внутр. рынка для отечеств. виноделов] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 13 янв. – Р. 17.

117. Таран, Ангелина. Материализация бренда Wine of Moldova : [по


лам беседы с дир. Национального бюро винограда и вина Георгием Арпентин] / Анге-
лина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 янв. – Р. 23.

118. Таран, Ангелина. Ценный экспортный продукт : [о переработке вторич.


продуктов виноградарства и виноделия] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 20 янв. – Р. 17.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
(Vezi Nr 220)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
119. Dabija, Nicolae. Magia artei : [despre creaţia lui Iurie Braşoveanu, artist plastic]
/ Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 1.

120. David, Eugenia. Figura emblematică a culturii naţionale : [100 de ani de la


terea artistului plastic Mihail Grecu] / Eugenia David // Săptămîna. – 2017. – 27 ian. – P. 8,
14.

121. Oprea, Bianca-Maria. Universul artistic al maestrului M. Grecu : [pe marginea


expoziţiei comemorative, consacrată celor 100 de ani de la naşterea pictorului] / Bianca-Maria
Oprea // Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 6.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


122. Ciurcă, Aliona. Natalia Ciobanu: "Aş fotografia mirosurile" : [pe marginea
ţiei cu fotograful] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 26 ian. – P. 24.

78 MUZICĂ
123. Negru, Lena. "Nu mă supăr!" : [pe marginea discuţiei cu Iurie Sadovnic,
pret de muzică folk] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 27 ian. – P. 14. – (Supl.
"Apropo magazin" ; Nr 3).

124. Negru, Lena. "Toamna se numără bobocii" : [pe marginea discuţiei cu Alex
Calancea, muzician, laureat al Premiului "Gavriil Muzicescu"] / Lena Negru // Jurnal de
nău. – 2017. – 20 ian. – P. 14. – (Supl. "Apropo magazin" ; Nr 2).

125. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din opera şi biografia compozitorului-
academician Eugen Doga / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 25 ian.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
126. Văluţă, Ilie. Cineast de valoare : [in memoriam: Vasile Pascaru, regizor de filme
(1937-2004)] / Ilie Văluţă // Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 6.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

127. Ion Ungureanu : [actor și regizor, ministru al Culturii între anii 1990-1994 : (1935-
2016) : necrolog] // Moldova suverană. – 2017. – 31 ian. – Au semnat: Igor Dodon, Andrian
Candu, Pavel Filip [et al.].

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă


128. Croitoru, Valeriu. Şahul, chezăşia gândirii anticipative : [despre jocul de şah în
şcoală : interviu cu V. Croitoru, şef de secţie la rev. "Alunelul"] / consemnare: cor. ziar. //
Făclia. – 2017. – 20 ian. – P. 5.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


129. Robu, Ion. Colonelul cu baston de mareşal : [fragm. din cartea "Petru Caduc,
colonelul cu baston de mareşal" Universul, 2016, 264 p.] / Ion Robu // Săptămîna. – 2017. –
13 ian. – P. 8.

130. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia dublului campion olimpic
colae Juravschi (Leul canoei) : [preşedintele Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv] / Ion
Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 10 ian. – Contin. Începutul : 28 dec. 2016.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


811 Limbi
811.135.1 Limba română
131. Cosniceanu, Maria. Bojoga : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.
– 2017. – 20 ian. – P. 25.

132. Cosniceanu, Maria. Stratan. Stratulat : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Natura. – 2017. – Ian. (Nr 1). – P. 15.

133. Darie, Teodor. Etcetera : [formule cu rol de suspendare a enumerării] / Teodor


Darie // Făclia. – 2017. – 20 ian. – P. 7 ; 27 ian. – P. 2

134. Eremia, Anatol. Ianuarie : [provenienţa denumirii lunii anului] / Anatol Eremia //
Natura. – 2017. – Ian. (Nr 1). – P. 7.
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
135. Andronic, Mugur. Întrebări la care încă nu s-a răspuns : (Rouă de gânduri
me) / Mugur Andronic // Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 7.

136. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (1-4) / Lucian Blaga // Florile dalbe. – 2017. –
1,12, 19, 26 ian. – P. 3. – Va urma.

137. Coşbuc, George. Iarna : [versuri] / George Coşbuc // Florile dalbe. – 2017. – 19
ian. – P. 4.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

138. Eminescu, Mihai. Comisiunea aleasă de Senat … : [art. publ. în ziarul "Timpul"
din București, 29 sept. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 13 ian. – P. 7.

139. Eminescu, Mihai. Luceafărul = Luceafar = Espero = Лучафэр : [fragm.] / Mihai


Eminescu ; trad. în lb. găgăuză de Todur Zanet // Univers pedagogic pro. – 2017. – 12 ian. –
P. 3. – Text paral. în lb. rom., gagauz., span. și rusă.

140. Eminescu, Mihai. Pe arborul tăcerii… : [art. publ. în ziarul "Timpul" din București,
6 oct. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 27 ian. – P. 7.

141. Eminescu, Mihai. Visul Dochiei, poem într-un act. Oştenii noştri. Comedie (?) în
trei acte : [art. publ. în ziarul "Timpul" din București, 12 noiem. 1877] / Mihai Eminescu //
Timpul. – 2017. – 20 ian. – P. 7.

142. Laţcu Teodosia, Zorica. Întrupare : [versuri] / Zorica Laţcu Teodosia // Literatura
şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 1.

143. Leşan, Alexandru-Daniel. Zodiac : [versuri] / Alexandru-Daniel Leşan // Florile


dalbe. – 2017. – 19 ian. – P. 1.

144. Lupu, Corina Diamanta. Pentru luna ianuarie apăsaţi tasta 1! : [eseu] / Corina
Diamanta Lupu // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 1.

145. Marcus, Solomon. "Avem dreptul la-ndoială…" : [versuri] / Solomon Marcus //


Făclia. – 2017. – 20 ian. – P. 1.

146. Petică, Ştefan. Când vioarele tăcură : [versuri] / Ştefan Petică // Literatura şi
ta. – 2017. – 19 ian. – P. 4.

147. Toma, Eleonora. Însemn : [versuri] / Eleonora Toma // Literatura şi arta. – 2017.
– 19 ian. – P. 8.

148. Vlăhuţă, Alexandru. Lui Eminescu : [versuri] / Alexandru Vlăhuţă // Natura. –


2017. – Ian. (Nr 1). – P. 16.

149. Voicilă Dobre, Ioana. Secvenţe în alb şi negru : [versuri] / Ioana Voicilă Dobre //
Florile dalbe. – 2017. – 26 ian. – P. 1.

150. Zăgan, Costel. Colind spre absolut : [versuri] / Costel Zăgan // Florile dalbe. –
2017. – 1 ian. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


151. Anton, Ion. Moştenire : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. – 26 ian. –
P. 5.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

152. Bajureanu, Ion. Anul cocoşului : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2017. – 12 ian. – P. 2.

153. Bajureanu, Ion. Ce-aş face fără Tine? : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2017. – 26 ian. – P. 2.

154. Bajureanu, Ion. Deschide ochii… : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta.
– 2017. – 5 ian. – P. 2.

155. Bajureanu, Ion. Pastel de iarnă : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2017. – 19 ian. – P. 2.

156. Belicov, Serafim. Zăpezi : [versuri] / Serafim Belicov // Literatura şi arta. –


2017. – 26 ian. – P. 1.

157. Bradu, Ion. Taina cănii de lut : [eseu] / Ion Bradu // Literatura şi arta. – 2017. –
12 ian. – P. 2.

158. Cazacu, Iacob. Dor şi aşteptare : [versuri] / Iacob Cazacu // Literatura şi arta. –
2017. – 26 ian. – P. 2.

159. Cărare, Petru. Metamorfoză : [versuri satirice] / Petru Cărare // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2017. – 13 ian.

160. Covrig, Octombrina. Iluzie pe hârtie : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile


dalbe. – 2017. – 1 ian. – P. 6.

161. Crușevan, Olga. Sonet / Olga Crușevan // Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. –
P. 1. – Text în lb. fr.

162. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer : ( XXVIII) : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi
arta. – 2017. – 12 ian. – P. 1.

163. Dabija, Nicolae. Cu colinde de altădată : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi


arta. – 2017. – 5 ian. – P. 1.

164. Doga, Alexandru. De ce-ai plecat : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura şi


ta. – 2017. – 19 ian. – P. 3.

165. Dujii, Valeriu. Şi dacă… : [versuri] / Valeriu Dujii // Făclia. – 2017. – 20 ian. – P.
3.

166. Filip, Iulian. Poeţii care n-au ajuns bătrâni… ; Ploi ciobăneşti de recetire ; Altfel ;
Cine locului se ţine? ; Supărări… Iertări…Încercări… ; Dor de izvor, bătrână iarbă ; Două
mame ; Frig ; Insomnii haotice ; Motiv sărman ; Teste nocturne, diurne ; Domolirea

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

rilor ; Rotunjimea eternă a clipei ; În joacă… ; Nu am mai fost bătrân : [versuri] / Iulian Filip //
Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 5.

167. Hlib, Lidia. Săniuţa lui Sfredeluş : [povestire] / Lidia Hlib // Florile dalbe. – 2017.
– 19 ian. – P. 4.

168. Iacob, Petru. În loc de urătură : [versuri] / Petru Iacob // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2017. – 13 ian.

169. Iacob, Petru. Rătăcire ; Mă-ncântă pomul de Crăciun...; Iubire anonimă ; Ce


cred eu despre acea tăcere...; Omenia ; Zbenguiala ; Noaptea ; Aşteptare ; Mă tem… ;
besc frunzele cu vântul... ; Arşiţă : [versuri] / Petru Iacob // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian.
– P. 5.

170. Jioară, Mariana. Brăduţii lui Costel : [eseu] / Mariana Jioară // Literatura şi arta.
– 2017. – 12 ian. – P. 2.

171. Josanu, Efim. Vreau acasă, sunt român : [eseu] / Efim Josanu // Literatura și
ta. – 2017. – 5, 12, 19, 26 ian. – P. 8. – Art. 1 : 14 apr. 2016.

172. Josu, Nina. Gânduri la început de an : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. –
2017. – 5 ian. – P. 2.

173. Josu, Nina. Lumina înzăpezită : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. –
12 ian. – P. 3.

174. Maier, Tamara. Rugă către Dumnezeu ; Sosit-a ora ; Ce farmec e ; Ce e doina ;
E o minune că e totul bine : [versuri] / Tamara Maier // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P.
6.

175. Mihalache, Elena. Unul ; Cămăşile ; Un Prut în aşteptări… ; Teoria… ; Mâinile ;


Din tot ; Remunerare ; Una-Alta ; Azi ; Cum dorm poeţii ; Prometeu îndrăgostit ; Iubesc prin
umărul drept ; Umărul Negru ; Dacă eu sunt, tu ce faci? ; Iubeşte ; M-ai chemat ; Eu şi Poezia
: [versuri] / Elena Mihalache // Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 5.

176. Mironov, Filip. Soare cu dinţi : [versuri] / Filip Mironov // Florile dalbe. – 2017. –
26 ian. – P. 4.

177. Moroşanu, Andrei. Într-o zi va veni mama… : [povestire] / Andrei Moroşanu //


Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 1.

178. Moroşanu, Andrei. Liniştea rece a nesăbuinţei ; Buchetul de adio : [povestiri] /


Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 1, 8.

179. Moroşanu, Andrei. Sărutul mamei : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura


şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 1.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

180. Scripa, Tatiana. Scrisoare moşului ; Porumbelul ; Soare cu dinţi ; Frigul ; Vine,
vine… : [versuri] / Tatiana Scripa // Florile dalbe. – 2017. – 1 ian. – P. 8.

181. Silvestru, Aurelian. Retras în sine : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2017.
– Ian. (Nr 1). – P. 6.

182. Silvestru, Aurelian. Să fii om : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.


rierul agricol. – 2017. – 27 ian.

183. Strâmbeanu, Andrei. Omul străzii : [versuri] / Andrei Strâmbeanu // Literatura şi


arta. – 2017. – 12 ian. – P. 1.

184. Tamazlâcaru, Elena. Poeme şi acuarele : [versuri] / Elena Tamazlâcaru //


ratura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 5.

185. Tănase, Constantin. Ce fericit e să fii fericit! : Fragm. din cartea "Patria vuindă",
2001 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 13 ian. – P. 7.

186. Tănase, Constantin. Lecţia georgiană : Fragm. din cartea "Hoţii de mituri",
2004 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 20 ian. – P. 7.

187. Tănase, Constantin. Săru’mâna, mărită Americă : Fragm. din cartea "Hoţii de
mituri", 2004 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 27 ian. – P. 7.

188. Teleucă, Victor. Adâncul înaltului : [versuri] / Victor Teleucă // Literatura şi arta.
– 2017. – 19 ian. – P. 1.

189. Teleucă, Victor. Ninge! Ningere : [eseu] ; Ninge la o marginea de existenţă :


[poem] / Victor Teleucă // Florile dalbe. – 2017. – 19 ian. – P. 8.

190. Vasilcău, Traian. La tron : [versuri] / Traian Vasilcău // Florile dalbe. – 2017. –
26 ian. – P. 5.

191. Vieru, Galina. Altarele copilăriei noastre : [eseu] ; Pâinea cea de toate zilele :
[versuri] / Galina Vieru // Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 6.

192. Vieru, Grigore. Eminescu : [versuri] / Grigore Vieru // Natura. – 2017. – Ian. (Nr
1). – P. 16.

193. Vieru, Grigore. Lui Mihai Eminescu : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. –
2017. – 12 ian. – P. 1.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

194. Cimpoi, Mihai. Eminescu reunind eminescologii de azi : [pe marginea lucrărilor
ed. a 5-a a Congresului Mondial al Eminescologilor, 3-4 sept. 2016, Chişinău] / Mihai Cimpoi
// Florile dalbe. – 2017. – 12 ian. – P. 2-3.

195. Cimpoi, Mihai. Provinciile româneşti în proiecţii mitopo(i)etice şi istoriografice


eminesciene / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 4.

196. Dabija, Nicolae. Poet al speranţei şi al iubirii : [Ştefan Petică (1877-1904)] /


colae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 4.

197. Gîrlea, Olesea. Mihai Eminescu şi revista Viaţa Basarabiei – două aniversări
marcate la Institutul de Filologie al AŞM : [pe marginea lucrărilor conf. şt., consacrată Zilei
Culturii Naţionale şi împlinirii a 167 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, 17 ian.
2017, Chişinău] / Olesea Gîrlea, Sergiu Cogut // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 5.

198. Josu, Nina. Eminescu, mai actual ca oricând : [despre festivităţile prilejuite de
Ziua de naştere a lui Mihai Eminescu şi Ziua Culturii Naţionale] / Nina Josu // Literatura şi
arta. – 2017. – 19 ian. – P. 4.

199. Păsat, Dumitru. Mihai Eminescu: Cum este cu putinţă ceea ce este? / Dumitru
Păsat // Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 5.

200. Păsat, Dumitru. Mihai Eminescu: cum este cu putinţă ceea ce este? : [contextul
filosofic al operei poetului] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2017. – 19 ian. – P. 4.

201. Păsat, Dumitru. Valenţele creaţiei în gândirea eminesciană : (Leibniz versus


Eminescu) : [167 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu] / Dumitru Păsat // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 12 ian. – P. 3.

202. Petruş, Andrei. Cromatica eminesciană : [pe marginea creaţiei eminesciene] /


Andrei Petruş // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 4.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


203. Ancheta LA // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 2, 6. – Conține : Triste
amintiri din Academie.../ Vasile Bahnaru ; În plan creativ... / Lidia Grosu ; Anul 2016 a fost
împletit cu bucurii și dureri ... / Ștefan Sofronovici ; Mulțumesc, Doamne... / Raisa Plăieșu ;
Și- n anul ce-a trecut bunul Dumnezeu a fost cu mine și familia mea... / Ion Cuzuioc.

204. Beghiu, Tatiana. Fără Grigore Vieru: opt ani singuri : [in memoriam poetului] /
Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 19 ian. – P. 24.

205. Cimpoi, Mihai. [Răzgândirea sinelui în timp : [Victor Teleucă: aventura


rului : 85 de ani de la naşterea poetului] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. –
P. 4.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

206. Colesnic, Iurie. Suflet din sufletul Bugeacului : [Iacob Slavov, poet şi critic literar
(1911-2001)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 13 ian. – P. 19.

207. Dabija, Nicolae. Suflet de poet : [in memoriam poetei Tamara Maier] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 6.

208. Filip, Iulian. Masa de scris – câmpul meu de munci plăcute… : [interviu cu Iu.
Filip, scriitor, folclorist, grafician] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2017. – Ian.
(Nr 1). – P. 8.

209. Jioară, Mariana. Piatra, diamantul lui Anatol Codru : [despre spectacolul
gial "In memoriam Anatol Codru – 80 de ani de la naştere", 27 dec. 2016, Chişinău] / Mariana
Jioară // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 4.

210. Josu, Nina. Victor Teleucă, cunoscutul şi necunoscutul : [pe marginea


mentului de comemorare a 85 de ani de la naştere, 19 ian. 2017, Chişinău] / Nina Josu //
Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 4.

211. Pârnău, Ion. Un pasionat, atent şi profund cititor : [despre Ion Ciocanu, scriitor
şi critic literar] / Ion Pârnău // Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 6.

212. Popa, Iulius. Medic şi epigramist bălţean : [75 de ani de la naşterea lui Anatol
Ciobanu, scriitor] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 3.

213. Soroceanu, Nina. Elanul fanteziei creatoare : [pe marginea creaţiei poetului
tru Iacob] / Nina Soroceanu // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 5.
214. Stănilă, Moni. Recomandare la lectură : [pe marginea cărţii "Sufletul meu de
până la Big Bang" de Teo Chiriac] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 20 ian. – P. 14.

215. Teleucă, Victor. Adevărul se impune de la sine : [dialog cu poetul V. Teleucă pe


marginea cărţii "Piramida singurătăţii", noiem. 2000] / interlocutor: Cecilia Melniciuc //
tura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 4.

216. Ţâgănaş-Pântea, Elvira. Romanul "Vara în care mama a avut ochii verzi", de T.
Ţâbuleac : [opinii pe marginea romanului] / Elvira Ţâgănaş-Pântea // Univers pedagogic pro.
– 2017. – 26 ian. – P. 8.

821.134.3(81).0 Literatură braziliană


217. Sterniţchi, Olga. O admirabilă lecţie despre curaj şi nonconformism : [pe
nea romanului "Spioana" de Paulo Coelho] / Olga Sterniţchi // Literatura şi arta. – 2017. – 26
ian. – P. 5.

821.161.1.0 Literatură rusă


218. Timuş, Asea M. 180 de ani de la moartea lui A.S. Puşkin sau Ţiganii care-n
mintea unora încă mai rătăcesc / Asea M. Timuş // Moldova suverană. – 2017. – 31 ian.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE
929 Biografii și studii înrudite
Colesnic, Iurie. Suflet din sufletul Bugeacului : [Iacob Slavov, poet şi critic literar
(1911-2001)]. – Vezi Nr 206.

David, Eugenia. Figura emblematică a culturii naţionale : [100 de ani de la naşterea


tistului plastic Mihai Grecu]. – Vezi Nr 120.

Dima, Nicolae. În amintirea părintelui Vasile Ţepordei. – Vezi Nr 12.

Doamna pogorâtă din mit. Popoarele care nu-și prețuiesc valorile nu-și pot păstra
nici teritoriile : [Ecaterina Conachi-Vogoride (1828-1870)]. – Vezi Nr 229.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
219. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi despre Primul Război Mondial : (prin
prisma istoriografică) / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 20 ian.

94(478) Istoria Republicii Moldova


220. Căpiţă, Ionel. Templu al memoriei şi culturii : [despre Muzeul Ţinutului Cahul] /
Ionel Căpiţă // Natura. – 2017. – Ian. (Nr 1). – P. 7.

221. Cojocaru, Ludmila D. "Fără o legătură durabilă între generaţii implementarea


politicilor europene ale memoriei nu are sorţi de izbândă" : Interviu cu L. D. Cojocaru, conf.
univ., Universitatea de Stat din Moldova, edit. al cărții "Arhivele memoriei"(vol.1, tom.1) /
interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 20 ian. – P. 8.

222. Colesnic, Iurie. Timpul lor şi timpul nostru : [despre pregătirea Unirii Basarabiei
cu România din 1918] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 27 ian. – P. 19.

223. Colesnic, Iurie. Un ctitor al Unirii : [despre Constantin Stere, preşedintele


lui Ţării între 2-25 apr. 1918 (1865-1936)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2017. – 26 ian. –
P. 7.

224. Colesnic, Iurie. Un om cât o oaste : [despre Ştefan Ciobanu, academician,


cetător ist. (1883-1950)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 20 ian. – P. 19.

225. Negrei, Ion. Constantin Stere – deputat în Sfatul Ţării al Basarabiei : [(1865-
1936)] / Ion Negrei // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2016. – 13, 20 ian. – Contin. Începutul
: 16 dec. 2016.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

226. Popa-Pădure, Ion. Cartea localităţilor : [pe marginea ed. enciclopedice "Locali-
tăţile Republicii Moldova" în 15 vol., 1999-2017] / Ion Popa-Pădure // Literatura şi arta. –
2017. – 19 ian. – P. 2.

227. Ţâcu, Octavian. Pogromul din 1903: O altă faţă a Holocaustului : [de la
nău] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 27 ian. – P. 6.

228. Стати, Василий. Приднестровье, Гагаузия и будущее Молдовы : [ист.


текст] / Василий Стати // Молдавские ведомости. – 2017. – 13 янв. – Р. 10 ; 27 янв. – Р.
11.

94(498) Istoria României


229. Doamna pogorâtă din mit. Popoarele care nu-și prețuiesc valorile nu-și pot
păstra nici teritoriile : [Ecaterina Conachi-Vogoride (1828-1870) : militantă pentru unificarea
Principatelor] / text red. de prof. Vasile Ghica // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 6.

230. Zub, Alexandru. Reflecţii despre unitatea românească : [art. istoricului român] /
Alexandru Zub // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 27 ian. – P. 9.

94(=411.16) Istoria evreilor


(Vezi Nr 227)

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2017


Codru, Anatol 209
A Coelho, Paulo 217
Andronic, Mugur 135 Cogut, Sergiu 197
Anton, Ion 151 Cojocaru, Ludmila D. 221
Axenti, Ion 113 Cojocaru, Mihai (101, 103)
Cojocaru, Nicolae 27
B Cojocaru, Vasile 97
Colesnic, Iurie 206, 222-24
Bahnaru, Vasile 203 Colibaba, Adela 90
Bajureanu, Ion 152-55 Colpajiu, Mircea 91
Bantaş, Virgil 98 Conachi-Vogoride, Ecaterina 229
Barladean, Mariana 98 Corobceanu, Svetlana 5
Beghiu, Tatiana 204 Cosniceanu, Maria 131-32
Belicov, Serafim 156 Coşbuc, George 137
Bînzari, Nicu 53-54 Covăsitu, Laurian 28
Blaga, Lucian 136 Covrig, Octombrina 160
Botnarciuc, Ludmila (97) Creţu, Ştefan 98
Bradu, Ion 157 Croitoru, Valeriu 128
Braşoveanu, Iurie 119 Crușevan, Olga 161
Budeanu, Gheorghe 208 Cuzuioc, Ion 203
Burlacu, Valeriu 99
D
C
Dabija, Nicolae 119, 162-63, 196, 207
Calancea, Alex 124 Darie, Teodor 133
Candu, Andrian 127 Daseni, Isco 42
Canţer, Valeriu 100 David, Eugenia 120
Carasiucenco, Georgeta 17-18 Dima, Nicolae 12
Catan, Victor 23 Dodon, Igor 34, 38,127
Cataranciuc, Sergiu 2 Doga, Alexandru 164
Cazacu, Iacob 158 Doga, Eugen 125
Cazacu, Nicolae 102 Dragomir, Cosmin Viorel 72
Căpiţă, Ionel 220 Dujii, Valeriu 165
Cărare, Petru 159 Dulgheru, Valeriu 29-31
Ceauş, Veaceslav 98
Chiriac, Petru (52) E
Chiriac, Teo 214
Cimpoi, Mihai 194-95, 205 Eminescu, Mihai 138-41, 192-94, 197-202
Ciobanu, Anatol 212 Eremia, Anatol 134
Ciobanu, Ludmila 89 F
Ciobanu, Mircea V. 24-25
Ciobanu, Mitrofan (107) Filip, Iulian 166, 208
Ciobanu, Natalia 122 Filip, Pavel 127
Ciobanu, Raisa (6) Fruntaşu, Iulian 45
Ciobanu, Ștefan (224)
Ciobanu, Valerian 114 G
Ciobanu, Vlad 96 Gaberi, Gheorghe 80
Ciocanu, Ion 211 Gagim, Ion 85
Ciubotaru, Benedict 26 Galben, Dorin 95
Ciurcă, Aliona 45, 122 Gavrilaş, Mariana 77
Ciutac, Lia 57 Ghica, Vasile 229
Codreanu, Elena 51,54

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

Ghicov, Adrian 86-87, 92 Moga, Ecaterina 94


Ghidirim, Gheorghe 101 Mogoreanu, Nicolae
Gîrlea, Olesea 197 Morăraș, Mihai 81
Gore, Lilia 98 Moroşanu, Andrei 177-79
Gorea, Stela 53 Moşin, Octavian 7, 13
Gornea, Mariana 77 Munteanu, Galina 53, 73
Goşu, Armand 43 Munteanu, Ion (99)
Grădinaru, Adrian 98
Grăjdianu, Lilia 98 N
Grebenicov, Eugeniu (105-06) Negrei, Ion 225
Grecu, Mihail (120-21) Negru, Lena 123-24)
Grejdeanu, Tudor 97 Nicu, Dan 46
Grosu, Aneta 42
Grosu, Lidia 203 O
Gurău, Ion 114
Guţanu, Eugenia 3 Oprea, Bianca-Maria 121

H P

Hadârcă, Maria 83 Pascaru, Valeriu 75


Hadârcă, Natalia 32 Pascaru, Vasile 126
Hlib, Lidia 167 Pădureț, Ludmila 8
Păsat, Dumitru 10, 105, 199-201
I Pârnău, Ion 211
Peca, Ludmila 98
Iacob, Petru 168-69, 213 Petică, Ştefan 146, 196
Ioanide, Dumitru 52 Petruş, Andrei 202
Istrati, Iacob C. 22 Pîslaru, Natalia 88
J Plahotniuc, Vladimir 46
Plăieșu, Raisa 203
Jgenti, Mamuka 71 Popa, Iulius 35, 102, 212
Jioară, Mariana 6, 170, 209 Popa, Victoria 221
Josanu, Efim 171 Popa-Pădure, Ion 226
Josu, Nina 172-73, 198, 210 Popovici, Aurel 53
Juc, Nina 93 Postovan, Dumitru 76
Juravschi, Nicolae 130 Preguza, Ion 73
Puşkin, A. S. 218
L
R
Laţcu, Teodosia, Zorica 142
Leşan, Alexandru-Daniel 143 Reabţov, Valentin 106
Lupan, Nicolae (2) Reniţă, Alecu 36, 104
Lupu, Corina Diamanta 144 Robu, Ion 129
Roşca, Iurie 20-21, 47
M Roşioru, Mircea 77
Maier, Tamara 174, 207 Rotaru, Tatiana 107
Malai, Ela 80 Rusu, Ozea 103
Marcus, Solomon 87, 145 S
Mândâcanu, Virgil 30, 33
Melniciuc, Cecilia 215 Sadovnic, Iurie 123
Mihalache, Elena 175 Scripa, Tatiana 180
Miron, Sergiu 34 Silvestru, Aurelian 181-82
Mironov, Filip 176 Slavov, Iacob (206)

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Slusari, Alexandru 112 Z


Snegur, Mircea 39
Sobor, Ion (100) Zăgan, Costel 150
Sofronovici, Ștefan 203 Zub, Alexandru 230
Soroceanu, Nina 213 А
Stănilă, Moni 14-15, 214
Stere, Constantin 223,225 Аблисимова, Марина 110
Sterniţchi, Olga 217 Арпентин, Георгие 117
Strâmbeanu, Andrei 183
Б
Ș
Барбалат, Думитру 11, 67, 79
Șcerbina, Romeo 4 Боян, Виталиe 1
Şerbănescu, Ilie 20-21
Г
T
Габери, Георге 82
Tabaranu, Irina 19 Галбур, Андрей 48
Tamazlâcaru, Elena 184 Глазова, Татьяна 55, 58, 8
Tănase, Constantin 185-87
Teleucă, Victor 188-89, 205, 210, 215 Д
Timuş, Asea M. 218 Дорожок, Николай 111
Toma, Eleonora 147
Trump, Donald 46 Й
Tricolici, Valeria 54
Йеле, Раймунд 69
Ț
К
Ţâbuleac, T. 216
Ţâcu, Octavian 37-38, 227 Калак, Дмитрий 48
Ţâgănaş-Pântea, Elvira 216 Катринич, Лариса 110
Ţepordei, Vasile (12) Кебак, Татьяна 74
Ţopa, Tudor 39 Кетрарь, Вадим 82
Кульминский, Владислав 49
U Коваленко, Ирина 1, 84
Ungureanu, Ion 127 Л
Untilă, Veaceslav 40
Ursul, Silvia 108 Ларюшинa, Татьянa 84

V М

Vasileva, Elena 22 Маценко, Ирина 66


Vasilcău, Traian 190 Могоряну, Николай 65
Văluţă, Ilie 126 Моисеев, Сергей 115
Vieru, Galina 191 О
Vieru, Grigore 193, (204)
Vlăhuţă, Alexandru 148 Осталеп, Валерий 49
Voicilă Dobre, Ioana 149
С
Vrânceanu, Vasile 98
Стати, Василий 228
X
Т
Xenofontov, Ion Valer 16, 125, 130, 219
Такий, Александр 60-62
Таран, Ангелина 116-18

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2017

Тимотин, Марина 49, 74 Х


Ткач, Сергей 41, 50
Тэрэбуркэ, Дмитрие 58 Хангану, Аурелия 1

Ф Ш

Фомин, Игорь 68 Шикирлийская, Татьяна 63

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2017

1. Dreptul
2. Făclia
3. Florile dalbe
4. Gazeta satelor. Curierul agricol
5. Jurnal de Chişinău
6. Literatura şi arta
7. Moldova suverană
8. Natura Nr 1
9. Săptămîna
10. Timpul
11. Univers pedagogic pro
12. Vocea poporului
13. Ziarul de gardă
14. Молдавские ведомости
15. Экономическое обозрение

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,23
Coli ed. 9,53
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75
Email: printcaro@gmail.com

176