You are on page 1of 152

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 5
2017

CNCM
Chişinău 2017
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 5
2017

NBCM
Chişinău 2017
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 5
2017

CNCM
Chişinău 2017
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţă vezi nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-
3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 5, 2017. – 2017. – 152 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-263-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-264-5 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2017
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ............................................................................................................... 11

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.


BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII ............................................................................................. 11

00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică .......................... 11


001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ........................ 11
005 Management ....................................................................................................... 11
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage ......................................................................... 11
02 Biblioteconomie ......................................................................................................... 13
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare ........................................................................ 13
061 Organizații și alte tipuri de cooperare.................................................................. 13
08 Poligrafii. Opere colective........................................................................................... 13
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită................................................. 14
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .......................................................................... 14
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................ 16
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ............................................................................ 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................... 18
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................................. 18
32 Politică ....................................................................................................................... 19
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................................... 19
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................... 22
35 Administraţie publică. Conducerea administrativă. Armată. Artă militară ................ 25
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ..................................................... 26
37 Educaţie ..................................................................................................................... 26
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................ 34
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ............................................................................................ 35
51 Matematică................................................................................................................ 35
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................ 36
57 Ştiinţe biologice în general ......................................................................................... 37
58 Botanică ..................................................................................................................... 37
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE................................................................................ 38
61 Ştiinţe medicale. Medicină ......................................................................................... 38
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................... 40
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 41
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............................................ 42
65 Сonducere și organizare în industrie, comerț și comunicații....................................... 42
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................................................ 42
69 Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii
................................................................................................................................... 43
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ....................................................................................... 43
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................................ 43
78 Muzică........................................................................................................................ 44
79 Divertisment. Jocuri. Sport ......................................................................................... 45
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ .............................................................................................. 46
81 Lingvistică. Limbi ........................................................................................................ 46
82 Literatură ................................................................................................................... 48
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................... 58
93/94 Istorie.................................................................................................................... 59
94 Istorie generală .......................................................................................................... 59
Autoreferate ............................................................................................................... 61
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 5-2017 .............................................................. 66
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 5-2017 ............................................................... 71
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 5-2017 .......................................................... 72
Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 5-2017 .............................................................. 74
Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 5-2017 ............................................................. 74
ISBN eronat................................................................................................................. 74

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ................................................................................ 75

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.


BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII ............................................................................................. 75

00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică .......................... 75


001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ........................ 75
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor ............... 75
004.4 Programe. Software .......................................................................................... 75
005 Management ....................................................................................................... 75
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .................................................................................. 75
02 Biblioteconomie ......................................................................................................... 75
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare ........................................................................ 76
069 Muzee. Expoziţii permanente .............................................................................. 76
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................................... 76
1/14 Filozofie .................................................................................................................. 76
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................ 76
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ............................................................................ 76
3 ŞTIINŢE SOCIALE................................................................................................................ 76
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................................. 76
32 Politică ....................................................................................................................... 77
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................................... 79
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................... 84
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .................. 88
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ..................................................... 88
37 Educaţie ..................................................................................................................... 89
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................ 89
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE.................................................................................... 89
53 Fizică .......................................................................................................................... 90
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................ 90
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ....................................................................... 91
56 PALEONTOLOGIE ........................................................................................................ 93
57 Ştiinţe biologice în general ......................................................................................... 93
58 Botanică ..................................................................................................................... 94
59 Zoologie...................................................................................................................... 94
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ..................................................................... 95
61 Ştiințe medicale. Medicină ......................................................................................... 95
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................... 97
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 98
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .......................................... 101
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații..................................... 101
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................................... 102
67 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru materiale diverse ........................................ 102
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate ........................ 102
69 Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii
................................................................................................................................. 102
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................................. 103
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ......................................... 103
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................. 103
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică .............................................................................. 103
78 Muzică...................................................................................................................... 103
79 Divertisment. Jocuri. Sport ....................................................................................... 103
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................................... 105
81 Lingvistică. Limbi ...................................................................................................... 105
82 Literatură ................................................................................................................. 106
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................................... 107
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele .................................................... 109
93/94 Istorie.................................................................................................................. 110
94 Istorie generală ........................................................................................................ 110
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2017 ................................... 111
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2017 .............................................. 116

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................................ 117

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.


BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII ........................................................................................... 117

00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ........................ 117


001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ...................... 117
02 Biblioteconomie ....................................................................................................... 117
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare ...................................................................... 117
061 Organizații și alte tipuri de cooperare................................................................ 117
070 Ziare. Presă ........................................................................................................ 118
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................................. 118
1/14 Filozofie ................................................................................................................ 118
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică ................................................................. 118
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................... 118
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine .......................................................................... 118
3 ŞTIINŢE SOCIALE.............................................................................................................. 119
32 Politică ..................................................................................................................... 119
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 122
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................. 124
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară ................ 125
37 Educaţie ................................................................................................................... 126
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE.................................................................................. 129
51 Matematică.............................................................................................................. 130
53 Fizică ........................................................................................................................ 130
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................................... 130
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ..................................................................... 130
57 Ştiinţe biologice în general ....................................................................................... 130
58 Botanică ................................................................................................................... 130
59 Zoologie.................................................................................................................... 131
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................................... 131
61 Ştiințe medicale. Medicină ....................................................................................... 131
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................... 132
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice
................................................................................................................................. 132
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .......................................... 133
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații..................................... 133
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................................... 134
67 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru materiale diverse ........................................ 135
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................................. 135
72 Arhitectură ............................................................................................................... 135
73 Arte plastice ............................................................................................................. 135
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică .............................................................................. 135
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................................. 136
78 Muzică...................................................................................................................... 136
79 Divertisment. Jocuri. Sport ....................................................................................... 136
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................................... 137
81 Lingvistică. Limbi ...................................................................................................... 137
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................................... 143
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele .................................................... 143
93/94 Istorie.................................................................................................................. 145
94 Istorie generală ........................................................................................................ 145
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2017 .................................... 147
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2017
............................................................................................................................. 151
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 5
MAI MAY
(919-1162)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
919. Raport privind activitatea CSŞDT şi rezultatele ştiinţifice principale obţinu-
te în sfera ştiinţei şi inovării în anul … : [Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp.: Aurelia Hanganu ; coord.: Igor Serotila,
Nadejda Sava. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3044-6-7.
… 2016. – 2017. – 263 p. : fig., tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3131-5-5. – [2017-
1123].
- - 1. Știință și inovare – Republica Moldova – Rapoarte.
001.891(478)(047)
005 Management
920. Palade, Gabriel.
Bazele managementului : Curs pentru elevii din învăţământul profesional tehnic / Pala-
de Gabriel, Botezatu Angela, Şargo Aliona ; Centrul de Excelenţă în Econ. şi Finanţe. – Chi-
şinău : Labirint, 2017. – 91 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 89-91 (31 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-122-64-1.
[2017-1001].
- - 1. Bazele managementului.
005(075.3)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
921. Academician Valeriu Rudic : [microbiolog] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ;
coord.: Liliana Cepoi ; bibliogr.: Silvia Golban. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "An-
drei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 215 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9821-6-0 (în cop. tare).
[2017-933].
- - 1. Microbiologie – Indici bibliografici. 2. Rudic, Valeriu, 1947 - …, microbiolog – Bio-
bibliografie.
016:[579.61+929(478) Rudic]

11
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

922. Elena Mironenco : [muzicolog] : Biobibliografie / Acad. de Muzică, Teatru şi Ar-


te Plastice, Biblioteca ; Proiect Şt. "Patrimoniul muzical din Rep. Moldova (folclor şi creaţie
componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare" ; alcăt.: Svetlana Teodor, Vasilisa
Nechiforeac ; coord.: Rodica Avasiloaie ; coord. şt., red. resp.: Larisa Balaban ; red. şt.: Victo-
ria Melnic, Irina Ciobanu-Suhomlin ; red. bibliogr.: Svetlana Teodor. – Chişinău : AMTAP,
2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 186 p. : fot., fot. color, [1] f. port. color ; 2 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4461-1-2.
[2017-1136].
- - 1. Patrimoniu muzical – Indici bibliografici. 2. Mironenco, Elena, 1944 - …, muzico-
log – Biobibliografie.
016:[78.072+929(478) Mironenco]=135.1=161.1
923. Emil Rusu (13.05.1945 – 13.09.2016) : Date biografice şi lista lucrărilor ştiinţifi-
ce ale doctorului habilitat, profesorului universitar, distinsului oenolog / Oficiul Naţ. al Viei şi
Vinului, IP Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare ; [elab.]: Obadă Leonora. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 36 p. ; 21 cm.
Apare cu susţinerea Oficiului Naţ. al Viei şi Vinului. – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-421-2.
[2017-890].
- - 1. Vinificație – Indici bibliografici. 2. Rusu, Emil, 1945-2016, oenolog – Biobibliogra-
fie.
016:[663.2+929(478) Rusu]
924. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de
comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul… / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan" ; resp. de ed.: Tatiana Celpan ; red. bibliogr.: Elena Corotenco
[et al.]. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală") – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-4429-0-9.
… 2016. – 2017. – 950, [2] p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3131-3-1 (în cop. tare). –
[2017-922].
- - 1. Știință – Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:001(478)
925. Membru corespondent Demir Dragnev : [istoric] : Biobibliografie / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; ed., red. şt.: Constantin Manola-
che ; coord.: Ion Valer Xenofontov, Sergiu Bacalov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală
"Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 327 p.: fot. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3131-4-8 (în cop. tare).
[2017-1124].
- - 1. Istorie – Indici bibliografici. 2. Dragnev, Demir, 1936 - …, istoric – Biobibliografie.
016:[94+929(478) Dragnev]
926. Oraşul Orhei : Bibliografie / Bibl. Publică Raională "A. Donici" ; alcăt.: Elena
Crudu ; resp. de ed.: Stepanida Ţugui. – [Chişinău] : Notograf Prim, 2017 – . – 20 cm. – ISBN
978-9975-84-026-2.
Vol. 1. – 2017. – 208 p. : fot. – 300 ex. – ISBN 978-9975-84-027-9. – [2017-1095].
- - 1. Orașul Orhei – Istorie – Indici bibliografici.
016:94(478-21)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
927. Colloquia bibliothecariorum "Faina Tlehuci", colloquia bibliothecariorum
(4 ; 2016 ; Bălţi). Colloquia bibliothecariorum "Faina Tlehuci", Ed. a 4-a, 23 februarie 2016 /
red. resp.: Elena Harconiţa ; rez. în lb. engl.: Valentina Topalo. – Bălţi : Universitatea de Stat
"Alecu Russo", 2017. – 110 p. : diagr., fig., tab. ; 26 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.
ISBN 978-9975-50-190-3.
[2017-918].
- - 1. Biblioteconomie.
02(082)=135.1=161.1
06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE
061 Organizații și alte tipuri de cooperare
928. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret : Ediţia a 21-a : dedica-
tă aniversării a 180-a de la naşterea marelui povestitor Ion Creangă : Centrul Internaţional de
Expoziţii "Moldexpo", 11-14 mai 2017 : Program – Catalog / Secţia Naţ. din Rep. Moldova a
Consiliului Intern. al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), Min. Culturii al Rep. Moldova, Min.
Educaţiei al Rep. Moldova [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Baştina-Radog"]. – 88 p.
; 11 x 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl.
[2017-1014].
- - 1. Expoziții de carte pentru copii.
061.4:[02+655]=135.1=111
08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE
929. Доклады итоговой научной конференции профессорско-
преподовательского состава Инженерно-Технического Института за 2015 г., г.
Тираспол, 22-29 января 2016 г. / Приднестр. гос. ун-т им Т. Г. Шевченко ; [под ред.:
Долгов Ю. А.]. – Тираспол : Теслайн, 2016. – 170, [4] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3146-6-4.
[2017-964].
082:378.662(478-24)
930. "Современные достижения науки и пути инновационного восхожде-
ния экономики региона, страны", международная научно-практическая конфе-
ренция (2017 ; Комрат). Международная научно-практическая конференция "Совре-
менные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона,
страны", (18 май 2017 года) / гл. ред.: Пармакли Дмитрий Михайлович ; орг. ком.: Ра-
ковчена Т. И. [и др.]. – Комрат : Комратский государственный университет, 2017 [Tipogr.
"Centrografic"]. – 402 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Н.-и. центр "Прогресс". – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-83-055-3.
[2017-970].
082=135.1=111=161.1

13
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită


087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
931. Acasă : [ghicitori]. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în China]. – [12] p. : des.
color ; 13 x 13 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-137-51-5 (cartonată).
[2017-966].
- - 1. Ghicitori.
087.5
932. Animale de apă : [ghicitori]. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în China]. – [12]
p. : des. color ; 13 x 13 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-137-50-8 (cartonată).
[2017-965].
- - 1. Ghicitori.
087.5
933. Animalele, la start! : Mijloace de transport. Exerciţii grafice / design: Amélie
Serge ; il.: Natalia Gavriliţa. – [Chişinău] : Cartea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [16] p. :
des., des. color ; 21 cm. – (Cărţi de colorat cu activităţi).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4227-6-5.
[2017-975].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
934. Colorăm şi creştem sănătos : Pentru copii de 2-4 ani / concept: Iurie Albu ; il.:
Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
20 p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4157-2-9.
[2017-960].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
935. Colorăm şi dezvoltăm gândirea : Pentru copii de 2-4 ani / concept: Iurie Albu ;
il.: Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 20 p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-3137-8-0.
[2017-958].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
936. Colorăm şi învăţăm litere : Pentru copii de 2-4 ani / concept: Iurie Albu ; il.:
Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
20 p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-3137-9-7.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-959].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
937. Colorăm şi învăţăm natura : Pentru copii de 2-4 ani / concept: Iurie Albu ; il.:
Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
20 p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-3137-7-3.
[2017-957].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
938. În grădină : [ghicitori]. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în China]. – [12] p. :
des. color ; 13 x 13 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-137-53-9 (cartonată).
[2017-968].
- - 1. Ghicitori.
087.5
939. Kleaksa : Desene de colorat gratuite pentru copii. – [Chişinău : Endeys, 2016
(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [40] p. : des., des. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-4196-5-9.
[2017-1129].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
940. La fermă : [ghicitori]. – [Chişinău] : Arc, 2016 [Imprimat în China]. – [12] p. : des.
color ; 13 x 13 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-137-52-2 (cartonată).
[2017-967].
- - 1. Ghicitori.
087.5
941. Roşca, Aliona.
Aventuri de colorat : pentru cei mici / Aliona Roşca ; il., design: Natalia Gavriliţa, Amé-
lie Serge. – [Chişinău] : Cartea, 2017 [Tipogr. "Nova Imprim"]. – [16] p. : des., [4] p. des. color
; 20 x 23 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-3141-8-3.
[2017-971].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5

15
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
942. Ay (ayozlu) Evangeliyasi. Apostol Matfeydän Evangeliya : Bizim Saabimizin
Iisus Hristosun : bu Evangeliyeyi gagauz dilinä geçirdi protoirey Mihai Çakir / Концепция
НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич, Лаб. фундаментальных исследований ; изд. совет:
П. М. Пашалы [и др.]. – [Chişinău : S. n.], 2016 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 72 p. : fig.
; 25 cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-666-0 (în cop. tare).
[2017-1108].
- - 1. Evanghelia după Matei.
27-23
943. Cosaert, Carl P.
Evanghelia în Galateni / Carl P. Cosaert ; trad.: Loredana Sîrbu ; lectura trad., adapt.:
Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : Biserica (Uniunea de
conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, 2017 [F.E.-P. Tipografia Centrală]. – 206, [1] p. :
tab. ; 20 cm. – (Studii Biblice : ediţie instructori : iulie-august-septembrie 2017, ISBN 978-
9975-53-540-3).
Aut. pe cop. nu este indicat. – 960 ex.
ISBN 978-9975-53-821-3.
[2017-1125].
- - 1. Evanghelia în Galateni. 2. Literatura religioasă.
27-29
944. Косарт, Карл.
Евангелие в послании к галатам / Карл Косарт ; отв. ред.: А. Лысаков ; пер.: А.
Савченко, М. Становкина. – Chişinău : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de
Ziua a Şaptea, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 286, [2] p. ; 20 cm. – (Пособие по
изучению Библии в субботней школе с комментариями для учителей ; 3 квартал 2017
года, ISBN 978-9975-53-426-0).
Aut. pe cop. nu este indicat. – 635 ex.
ISBN 978-9975-9825-7-3.
[2017-1130].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
945. Cosaert, Carl P.
Evanghelia în Galateni / Carl P. Cosaert ; trad.: Loredana Sîrbu ; lectura trad., adapt.:
Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – [Chişinău] : Biserica (Uniunea de
conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, 2017 [F.E.-P. Tipografia Centrală]. – 136, [1] p. :
tab. ; 20 cm. – (Studii biblice : standard ; iulie-august-septembrie 2017, ISBN 978-9975-53-
540-3).
1730 ex.
ISBN 978-9975-53-822-0.
[2017-1119].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

946. Косарт, Карл.


Евангелие в послании к галатам / Карл Косарт ; отв. ред.: А. Лысаков ; пер.: А.
Савченко. – Chişinău : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea,
2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 191, [1] p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии
в субботней школе ; 3 квартал 2017 года, ISBN 978-9975-53-426-0).
Aut. pe cop. nu este indicat. – 1640 ex.
ISBN 978-9975-9825-8-0.
[2017-1131].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
947. Povara dulce a libertăţii : Rugăciuni, mic catehism ortodox şi cuvinte de înţe-
lepciune pentru cei care vor să obţină libertatea şi mântuirea sufletului / Fundaţia "Vasiliada" ;
alcăt.: Viorel Cojocaru ; cuvânt înainte : Constantin Necula. – Chişinău : Cu drag, 2016 [F.E.-
P. "Tipografia Centrală"]. – 171, [1] p. : il. ; 12 x 17 cm.
Bibliogr.: p. 166 (9 tit.). – [500] ex.
ISBN 978-9975-3126-3-9.
[2017-1031].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
948. Radu, Ştefan.
Dumnezeul Sfintelor Scripturi : Un studiu succint al acestei învăţături de proporţii gi-
gantice, pe baza informaţiilor care ne-au fost oferite în cartea cărţilor / Ştefan Radu. – Chişi-
nău : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldo-
va, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 95 p. ; 23 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 94-95. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-807-7 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (eronat).
[2017-931].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
949. Уайт, Елена.
Путь ко Христу / Елена Уайт ; отв. ред.: А. В. Лысаков ; Церковь Христиан
Адвентистов Седьмого Дня. – Кишинэу : Б. и., 2011! 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
124, [5] p. : fot. color ; 20 cm.
[Tit. orig. : Steps to Christ]. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9673-9-6.
[2017-928].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
271/279 Biserici și culte creștine
271 Biserica răsăriteană
271.22(478) Biserica ortodoxă din Republica Moldova
950. Танов, Георгий.
Восстановление собора Святого Великомученика Георгия Победоносца города
Тараклия : (Краеведческие заметки) / Георгий Танов ; науч. консультанты: Иван Думи-

17
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

ника, Николай Червенков ; Науч. о-во болгаристов Респ. Молдова. – Тараклия : Б. и.,
2017 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 123, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Спонсоры : Пётр Иванович Кайряк – президент ком-
пании "Югинтертранс", Николай Васильевич Карамалак – дир. "Актон – ГАЗ" ООО,
Дмитрий Дмитриевич Тулуш – SC "Liaicul" SRL [и др.]. – 300 ex.
ISBN 978-9975-139-17-5.
[2017-955].
- - 1. Biserica "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" din orașul Taraclia – Republica Moldova –
Istorie.
271.22(478-21)(091)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
951. В науку будущего через формирование интеллекта и профессиональ-
ных компетенций : Сборник научных работ аспирантов, магистров, студентов / Мос-
ковская акад. экономики и права, Тираспол. фил. ; отв. ред.: Згурян Михаил Антонович.
– Тираспол : Б. и., 2016 (Tipogr. "Tesline"). – 354, [1] p. : des., des., graf. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3146-7-1.
[2017-961].
3:378.4(478-24)(082)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
952. Familia în spaţiul reprezentărilor sociale: definiţii, concepţii, reflecţii / Silvia
Briceag (coord.), Mihai Briceag, Daniela Cazacu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ.
de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, 2016. –
143 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-189-7.
[2017-919].
- - 1. Familia – Aspecte sociale.
316.356.2
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
953. Еремеева, О. В.
Социокультурная компетенция лингвиста-бакалавра: теория и практика : Моно-
графия / О. В. Еремеева ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф.
романо-германской филологии. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 107 p. : fig.
; 20 cm.
Bibliogr.: p. 83-107 (273 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-925-12-9.
[2017-942].
- - 1. Sociologia culturii.
316.7:811

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
954. Barometrul de gen : Cum participă femeile şi bărbaţii în politică şi în procesele
decizionale? / Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Abilitarea Femeilor (UN
Women), Programul ONU "Femeile în Politică" ; echipa de implementare: Alexei Buzu [et al.].
– Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 98 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. –
500 ex.
ISBN 978-9975-87-261-4.
[2017-1090].
- - 1. Femeile în politică și procesul decizional – Studii de gen. 2. Bărbații în politică și
procesul decizional – Studii de gen.
[32+364.462]:305
323 Afaceri interne. Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
955. Simion, George.
Blocaţi în labirint : [aspecte social-politice] / George Simion ; PP "Timpul de Diminea-
ţă". – Chişinău : Timpul, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 93 p. : fig. ; 21 cm.
20 000 ex.
ISBN 978-9975-3149-3-0.
[2017-934].
323(478)
Единая Гагаузия в единой Молдове: история и современность. – Vezi Nr
1137.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


956. Материалы студенческой научной конференции экономического фа-
культета Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко :
по итогам 2016 годa / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак. ; отв. ред.: И.
Н. Смоленский, И. В. Толмачева. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 106 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4117-9-0.
[2017-941].
- - 1. Economie.
33:378.633(478-24)(082)
957. Роль современной науки в формировании гражданского общества :
Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции : [în vol.] /
Московская акад. экономики и права, Тираспол. фил. ; отв. ред.: Згурян Михаил Анто-
нович. – Тираспол : Б. и., 2016 (Tipogr. "Tesline") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-3146-8-8.
Т. 1 : Экономические науки. – 2016. – 260, [1] p. : des., tab. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3146-9-5. – [2017-962].
33(082)=135.1=161.1
958. Т. 2 : Юридические, педагогические и информационные науки. – 2016. –
473 p. : des., des. color, tab. – Texte : lb. rom., engl., ucr. şi alte lb. străine. – Bibliogr. la

19
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3110-0-7. – [2017-
963].
34+37.0(082)=00
959. "Экономическая безопасность государства как один из важнейших
факторов стратегического развития экономики Приднестровья", международная
научно-практическая конференция (2017 ; Тираcпол). Экономическая безопасность
государства как один из важнейших факторов стратегического развития экономики
Приднестровья : Материалы Международной научно-практической конференции : [în 2
vol.] / отв. ред.: Н. Н. Смоленский, И. В. Толмачев. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко,
2017. – 21 cm. – ISBN 978-9975-9813-7-8.
Т. 1. – 2017. – 255, [1] p. : fig. – Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко,
Экон. фак. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
100 ex. – ISBN 978-9975-9813-8-5. – [2017-885].
33(478-24):378.4(478-24)(082)
960. Т. 2. – 2017. – 179 p. : fig., tab. – Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г.
Шевченко, Экон. фак. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – I SBN 978-9975-
9813-9-2. – [2017-886].
33(478-24):378.4(478-24)(082)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
961. Managementul şi marketingul în activitatea de antreprenoriat : Lucrări prac-
tice: (pentru specialităţile: Business şi Administrare, Turism, Marketing şi Logistică) /
Blagorazumnaia Olga, Robu Elena, Drăgălin Iuliana [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 152 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 135-136 (33 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-432-8.
[2017-1027].
334+339.138(076.5)
962. Popa, Andrei.
Economia antreprenoriatului : [pentru uzul studenților] / Andrei Popa, Dmitrii Parmacli,
Leonid Babii ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul. – Cahul : Universitatea de
Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu", 2017 (Tipogr. "CentroGrafic"). – 275 p.: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-88-015-2.
[2017-1141].
- - 1. Economia antreprenoriatului.
334(075)
963. Практикум по курсу: предпринимательство и предприятие /
Благоразумная Ольга, Робу Елена, Дрэгэлин Юлиана [и др.]. – Кишинэу : ULIM, 2017. –
173 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 147-148 (36 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-4409-4-3.
[2017-1032].
- - 1. Antreprenoriat.
334(075.8)
964. Савенко, Л. В.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Бизнес-планирование : Учебно-методическое пособие / Л. В. Савенко ; Междунар.


ин-т менеджмента "Imi-Nova". – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 137 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 125-126 (30 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3085-9-5.
[2017-1003].
- - 1. Antreprenoriat – Planificare.
334(075.8)
336 Finanţe
965. Danilevici, Diana.
Analiza regimului fiscal al organizaţiilor necomerciale / Diana Danilevici, Aurelia Celac,
Sorina Macrinici ; Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). – Chişinău : S. n., 2016!
2017 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 46 p. : tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu ajutorul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Int.
(USAID). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4304-3-2.
[2017-902].
- - 1. Impozite – Organizații necomerciale.
336.226
966. Андреева, Татьяна.
Методический и практический комплекс по дисциплине Фондовые биржи и цен-
ные бумаги : для студентов специальности Мировая экономика и международные эко-
номические отношения / Татьяна Андреева ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Catedra
Relaţii Econ. Intern. – Кишинэу : IRIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 77 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 77 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-428-1.
[2017-1021].
- - 1. Piață de capital.
336.76(076.5)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism
967. "Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. Turismul pentru toţi", confe-
rinţă ştiinţifico-practică internaţională (2016 ; Chişinău). "Dezvoltarea turismului la înce-
putul sec. XXI. Turismul pentru toţi" : Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 27 septem-
brie 2016 / col. red.: Al. Gribincea (red. resp.) [et al.]. – Chişinău : Institutul de Investigaţii
Strategice în Economie, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 104 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Investigaţii Strategice în Econ. – Tex-
te : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-405-2 ("Print-Caro").
[2017-891].
- - 1. Turism – Dezvoltare.
338.48(082)=135.1=111=161.1

21
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
968. Cazacu, Vitalie.
Bazele marketingului : Suport de curs / Vitalie Cazacu, Natalia Antoci ; Inst. de Relaţii
Intern. din Moldova, Fac. Econ. Mondială şi Relaţii Econ. Intern., Catedra Relaţii Econ. Intern.
– Chişinău : [IRIM], 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 99 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 99 (11 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-426-7.
[2017-1022].
- - 1. Marketing.
339.138(075.8)
Managementul şi marketingul în activitatea de antreprenoriat. – Vezi Nr 961.

969. Palade, Gabriel.


Marketing : Curs pentru elevii din învăţământul profesional tehnic / Gabriel Palade, An-
gela Botezatu, Aliona Şargo ; Centrul de Excelenţă în Econ. şi Finanţe. – Chişinău : Labirint,
2017. – 166 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 164-167 (46 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-122-63-4.
[2017-1000].
- - 1. Marketing.
339.138(075)
339.7 Finanţe internaţionale
970. Иностранные инвестиции : Учебное пособие / Приднестр. гос. ун-т им. Т.
Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. финансы и кредит ; сост.: И. В. Ватаман, И. В. Толмаче-
ва. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Типография "Ремонт вычислительной
техники"). – 115, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 112-113 (16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-925-13-6.
[2017-943].
- - 1. Investiții străine.
339.727.22(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
971. "Ştiinţa juridică în condiţiile de integrare Europeană a Ucrainei şi Moldo-
vei: repere moderne de dezvoltare juridică", conferinţă internaţională ştiinţifico-
practică (2017 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Ştiinţa juridică în
condiţiile de integrare Europeană a Ucrainei şi Moldovei: repere moderne de dezvoltare juri-
dică", 24-25 martie 2017 / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 335 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi, Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Texte : lb. rom.,
engl., ucr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3078-3-3.
[2017-956].

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Științe juridice – Integrare europeană – Republica Moldova – Ucraina.


34(478+477):061.1EU(082)=00
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
972. NORLAM : Annual Report ... / The Norwegian Mission of Rule of Law Advisers
to Moldova. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 30 cm.
… 2016. – 2017. – 48 p. : fig., fot., tab. color. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în sub-
sol. – [100] ex. – ISBN 978-9975-87-264-5. – [2017-1091].
[340.13+343.8](478)(047)
973. Ţurcan, Olesea.
Culegere de studii ştiinţifice : la tema tezei de doctor în drept : [Asigurarea accesului
efectiv la justiție – sarcină primordială a sistemului judecătoresc din Republica Moldova] /
Ţurcan Olesea ; conducător, red. şt.: Guceac Ion ; Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 171 p. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. în text şi la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-434-2.
[2017-1026].
- - 1. Justiția în statul de drept. 2. Sistemul judecătoresc din Republica Moldova.
340.13+347.9(478)=135.1=161.1
974. Дорожная карта : Консолидация профессии параюриста в рамках нацио-
нальной системы первичной юридической помощи, гарантируемой государством, в
Республике Молдова / Олег Ефрим, Влад Рошка, Наталия Рошка [и др.] ; Проект "Ре-
гиональное партнерство по расширению правовых возможностей уязвимых социальных
категорий Молдовы". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 48 p. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul al
Open Soc. Foundations. – 10 ex.
ISBN 978-9975-87-259-1.
[2017-1083].
340.13
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internaţional. Dreptul naţiunilor
975. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte … : [în vol.] /
Monitorul Oficial al Rep. Moldova ; coord. şi colab.: Vladimir Darie [et al.]. – Ed. spec. – Chi-
șinău : Moldpres, 2016 (Tipogr. "Universul") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-9982-7-7.
Vol. 48 : (2008-2010). – 2016. – 519, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr. – 50
ex. – ISBN 978-9975-4363-8-0 (în cop. tare). – [2017-1137].
- - 1. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte.
341.24"2008/2010"(094.2)=135.1=111=133.1
976. Vol. 49 : (1992-2013). – 2016. – 480 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-4363-9-7 (în cop. tare). – [2017-1138].
- - 1. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte.
341.24"1992/2013"(094.2)=135.1=111=161.1
977. Vol. 50 : (2006-2012). – 2016. – 536 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50
ex. – ISBN 978-9975-9584-6-2 (în cop. tare). – [2017-1139].
- - 1. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte.

23
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

341.24"2006/2012"(094.2)=135.1=111=161.1
978. Vol. 51 : (2006-2013). – 2016. – 464 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-9584-7-9 (în cop. tare). – [2017-1140].
- - 1. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte.
341.24"2006/2012"(094.2)=135.1=111=161.1
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
Hatneanu, Diana-Olivia. Securitatea naţională şi accesul la informaţie în Republica
Moldova. – Vezi Nr 983.

979. Tataru, Gheorghi.


Culegere de studii ştiinţifice : la tema tezei de doctor în drept : [imunitatea și răspunde-
rea Șefului de Stat în condițiile democrației contemporane] / Gheorghi Tataru ; red. şt.: Cos-
tachi Gheorghe ; Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău
: S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 21 cm.
Vol. 1. – 2017. – 156 p. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. în text şi la
sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-56-419-9. – [2017-880].
- - 1. Puterea statului. 2. Răspunderea șefului de stat.
342.5
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii
de stat ale Republicii Moldova
980. Comisia Naţională de Integritate. Autoritatea Naţională de Integritate : [a
Republicii Moldova] : Raport anual de activitate – 2016 / resp. de ed.: Stepanida Draguţan şi
Viorel Sochircă. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 15 p. : fig. color,
tab. ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2017-1035].
- - 1. Comisia Națională de Integritate a Republicii Moldova.
342.5(478)(047)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
981. Гулка, Лилия.
Финансово-правовое регулирование производства и оборота алкогольной
продукции на территории России, Молдовы и Румынии : Монография / Лилия Гулка ;
Европ. ун-т Молдовы, Фак. Права, Каф. Публичного Права. – Кишинэу : Б. и., 2017
(Tipogr. "Biotehdesign"). – 260 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 215-256 (248 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-11-9.
[2017-883].
- - 1. Drept financiar – Industria alcoolului – Republica Moldova – România – Rusia.
347.73/.74:663.5(478+498+470)
347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
Ţurcan, Olesea. Culegere de studii ştiinţifice. – Vezi Nr 973.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activităţi specifice administraţiei publice
982. Ghid de achiziţii publice de biocombustibil : [pentru autorităţile publice]. –
[Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 21, [38] p. : fot. color, tab. ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
[2017-1036].
- - 1. Achiziții publice – Biocombustibili. 2. Biocombustibili – Achiziții publice.
351.712:662.6
983. Hatneanu, Diana-Olivia.
Securitatea naţională şi accesul la informaţie în Republica Moldova : Raport de compa-
tibilitate a legislaţiei Republicii Moldova cu Principiile globale privind securitatea naţională şi
dreptul la informare / Diana-Olivia Hatneanu ; cu contribuţia: Mihaela Vidaicu ; Inst. de Politici
Publice. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 128 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova,
Programul Drept. – 500 ex.
ISBN 978-9975-139-20-5.
[2017-954].
- - 1. Securitate națională. 2. Dreptul la informație.
351.746+342.72/.73(478)
984. Principiile globale cu privire la securitatea naţională şi dreptul la informaţie
: ("principiile Tshwane") / Inst. de Politici Publice. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Lexon-
Prim"). – 62, [1] p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, Programul Drept. – 500 ex.
ISBN 978-9975-139-21-2.
[2017-953].
- - 1. Securitate națională. 2. Dreptul la informație.
[351.746+342.72/.73]:327
985. "Teoria şi practica administrării publice", conferinţă ştiinţifico-practică cu
participare internaţională (2017 ; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Mate-
rialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 19 mai 2017 / col. red.: Oleg
Balan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 633 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3019-8-5.
[2017-1005].
- - 1. Administrare publică.
351/354(082)=135.1=111=161.1
355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate
986. Lefter, Natalia.
Metode şi tehnici de trecere a pistei cu obstacole : Ghid metodic / Natalia Lefter, Vasile
Olednic, Anatolie Bucuci ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Ştiinţe
Militare, Catedra Artă Militară. – Chişinău : [Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru
cel Bun"], 2017. – 54, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 55-56 (10 tit.) şi în subsol.

25
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

ISBN 978-9975-3048-8-7.
[2017-951].
- - 1. Piste cu obstacole – Tehnici de trecere.
355.233(075)
36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
987. Palii, Ana.
Organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate : Ghid
de suport pentru aplicare practică / Ana Palii, Svetlana Rîjicova, Stela Grigoraş ; au contribuit:
Viorica Dumbrăveanu [et al.] ; Proiectul "Familie puternică pentru fiecare copil". – Chişinău :
S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 55 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Intern. – 400 ex.
ISBN 978-9975-87-252-2.
[2017-1089].
- - 1. Copii în dificultate – Protecție.
364.2
988. Rîjicova, Svetlana.
Mecanismul de supervizare profesională în asistenţa socială : Ghid de implementare
practică / Svetlana Rîjicova, Stela Grigoraş ; au contribuit: Viorica Dumbrăveanu [et al.] ;
Proiectul "Familie puternică pentru fiecare copil", Advancing Partners & Communities. – Chi-
şinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 40 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f .de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 32 (7 tit.). – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-260-7.
[2017-1092].
- - 1. Asistență socială.
364.4
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
Роль современной науки в формировании гражданского общества. – Vezi Nr
958.

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.


989. Consiliere în probleme de familie : (Ciclul 2 – Masterat) : Suport de curs /
Bodrug-Lungu Valentina (coord.), Platon Carolina, Cuzneţov Larisa [et al.] ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Fondul Naţiunilor Unite pentru populaţie
(UNFPA). – Chişinău : S. n., 2015! 2016 (Tipogr. "Copitec-Plus"). – 424 p. : tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 423-424 (24 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4057-4-4 (broşată în spirală).
[2017-1052].
- - 1. Pedagogia familiei. 2. Psihologia familiei.
37.01:316.356.2(075.8)

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

990. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală


şi proiectarea carierei" : (clasa a 10-a) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru Edu-
caţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et
al.]. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont Studio")]. – 64 p. : des., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 62-63 (40 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice
pentru Dezvoltare. – 500 ex.
ISBN 978-9975-136-16-7.
[2017-976].
- - 1. Educație civică.
37.015(075)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
991. Ghicov, Adrian.
Didactica textului în reţea / Adrian Ghicov ; coord. şt.: Tatiana Callo ; Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 364 p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 277-295 (322 tit.). – [50] ex.
ISBN 978-9975-56-409-0.
[2017-1024].
- - 1. Limba română – Didactică.
37.016.046:[811.135.1:004]
992. "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării
învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii", conferinţă internaţională (2 ; 2017 ;
Chişinău). Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţă-
mântului superior la cerinţele pieţii muncii : Conferinţa internaţională, Ed. a 2-a, 18 martie
2017, Chişinău / com. şt.: Zbanţ Ludmila [et al.]. – Chişinău : Print-Caro, 2017. – 244 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lb. Engl. şi Lb. Fr.
Specializate. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-433-5.
[2017-1025].
- - 1. Limbaje de specialitate – Didactică.
37.016.046:[811’27+821.09](082)=00
Профориентированное обучение иностранному языку студентов-
бакалавров: проблемы и перспективы. – Vezi Nr 1074.

993. "Пути совершенствования физического образования в Приднестро-


вье", республиканская научно-практическая конференция (7 ; 2017 ; Тираспол).
Пути совершенствования физического образования в Приднестровье : Материалы VII
Республиканской научно-практической конференции, 28 марта 2017 года / программ-
ный ком.: С. И. Берил (пред.) [и др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 191 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red.
aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9813-6-1.

27
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

[2017-1143].
- - 1. Fizică – Didactică. 2. Astronomie – Didactică.
37.016.046:[53+52](082)
37.09 Organizarea instruirii
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
994. Землякова, В. Д.
Интерактивные технологии обучения как средство повышения качества образо-
вания : Коллективная монография / В. Д. Землякова, В. Г. Братан, О. В. Китикарь ; под
ред.: О. В. Китикарь ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. физ. культуры и
спорта, Каф. педагогики и психологии спорта, МОУ "Тираспольская гуманитарно-
математическая гимназия". – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Ремонт вычис-
лительной техники). – 135 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-925-17-4.
[2017-1144].
- - 1. Metode interactive de învățare.
37.091
995. Интервью о достижениях : Научно-методическая энциклопедия для
педагогических кадров / сост.: А. Курачицки. – Кишинэу : Învăţătorul Modern, 2017 [Tipogr.
"Cavaioli"]. – 100 p.: fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 97-99 (36 tit.). – 1400 ex.
ISBN 978-9975-3005-9-9.
[2017-1104].
- - 1. Educație. 2. Învățământ.
37.091
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
996. Buruiană, Maria.
Exerciţii suplimentare la Abecedar / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 135, [1]
p. : fig. color ; 26 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-54-302-6.
[2017-1117].
- - 1. Abecedare.
373.3.016:811.135.1(075.2)
997. Cimpoieş, Valentina.
Comunicare : 3-4 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişi-
nău] : Bons Offices, 2017. – 32 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-
80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-243-0.
[2017-1065].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

998. Cimpoieş, Valentina.


Comunicare : 4-5 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişi-
nău] : Bons Offices, 2017. – 32 p. : des., des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-
9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-242-3.
[2017-1072].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
999. Cimpoieş, Valentina.
Comunicare : 5-6 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.:
Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 40 p. : des. ; 28 cm. – (Gră-
diniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-241-6.
[2017-1069].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
1000. Cimpoieş, Valentina.
Comunicare : 6-7 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.:
Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 40 p. : des., des. color ; 28
cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-240-9.
[2017-1071].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
1001. Cimpoieş, Valentina.
Elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 5-6 ani / Valentina Cimpoieş ; con-
sultanţi: Rusu Florica [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons
Offices, 2017. – 36 p. : des. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-245-4.
[2017-1073].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
1002. Cimpoieş, Valentina.
Elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 6-7 ani / Valentina Cimpoieş ; con-
sultanţi: Rusu Florica [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons
Offices, 2017. – 48 p. : des. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-244-7.
[2017-1075].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2

29
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

1003. Cimpoieş, Valentina.


Litere de tipar : Caiet de scriere şi exerciţii aplicative : Grupa pregătitoare / Valentina
Cimpoieş, Aliona Timuţa, Elena Melnic ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices,
2017. – 52 p. : des. ; 24 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-258-4.
[2017-1068].
373.2.016
1004. Cimpoieş, Valentina.
Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 4-5 ani / Va-
lentina Cimpoieş, Aliona Timuţa ; consultanţi: Rusu Florica [et al.]. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Bons Offices, 2017. – 24 fişe : des. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-255-3.
[2017-1079].
- - 1. Matematica pentru preșcolari.
373.2:51
1005. Cimpoieş, Valentina.
Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 5-6 ani / Va-
lentina Cimpoieş, Aliona Timuţa, Elena Melnic ; consultanţi: Rusu Florica [et al.]. – [Ed. a 2-a].
– [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 24 fişe : des. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-
9975-80-926-9).
Apar într-o mapă comună. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-87-257-7.
[2107-1077].
- - 1. Matematică pentru preșcolari.
373.2:51
1006. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mare : (5-6 ani) / Valentina Cimpoieş ; con-
sultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices,
2017. – 56 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-237-9.
[2017-1060].
373.2:51
1007. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mică : (3-4 ani) / Valentina Cimpoieş ; con-
sultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices,
2017. – 36 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-239-3.
[2017-1070].
373.2:51
1008. Cimpoieş, Valentina.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mijlocie : (4-5 ani) / Valentina Cimpoieş ;
consultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons
Offices, 2017. – 44 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-238-6.
[2017-1062].
373.2:51
1009. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani către şcoală / Valentina
Cimpoieş ; consultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Bons Offices, 2017. – 64 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-
9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-236-2.
[2017-1078].
373.2:51
1010. Cimpoieş, Valentina.
Mediul înconjurător : 3-4 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Florica Rusu [et al.] ;
pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 32 p. : des. color ; 28
cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-218-8.
[2017-1063].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2:502
1011. Cimpoieş, Valentina.
Mediul înconjurător : 4-5 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Florica Rusu [et al.] ;
pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 36 p. : des. color ; 28
cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-235-5.
[2017-1064].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2:502
1012. Cimpoieş, Valentina.
Mediul înconjurător : 5-6 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Florica Rusu [et al.] ;
pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 36 p. : des., des. color ;
28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-234-8.
[2017-1074].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2:502
1013. Cimpoieş, Valentina.

31
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Mediul înconjurător : 6-7 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Florica Rusu [et al.] ;
pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 44 p. : des., des. color ;
28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-233-1.
[2017-1067].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2:502
1014. Marin, Mariana.
Evaluarea criterială prin descriptori în învăţământul primar : Clasa a 2-a : Ghid metodo-
logic / Mariana Marin ; coord. şt.: Lilia Pogolşa [et al.] ; au colab.: Daniela State [et al.] ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Edu-
caţiei, 2017 [Tipogr. "Învăţătorul Modern"]. – 112 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 42-43 (28 tit.). – 180 ex.
ISBN 978-9975-48-107-6.
[2017-969].
- - 1. Învățământ primar.
373.3.091
1015. Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 3-
4 ani / Valentina Cimpoieş, Aliona Timuţa, Elena Melnic [et al.] ; consultanţi: Rusu Florica [et
al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 24 fişe : des. ;
28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
Apar într-o mapă comună. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-87-256-0.
[2017-1076].
- - 1. Matematică pentru preșcolari.
373.2:51
1016. Postolachi, Viorelia.
Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru copiii de 5-6 ani / Viorelia Postolachi ; pict.:
Timuţa Aliona. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 36 p. : des. ; 28 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-248-5.
[2017-1066].
373.2.016
1017. Postolachi, Viorelia.
Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani pentru şcoală /
Viorelia Postolachi ; pict.: Timuţa Aliona. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 56
p. : des. ; 28 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-247-8.
[2017-1061].
373.2.016
1018. Roşca, Aliona.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Caiet de scriere : exerciţii grafice şi litere de mână / Aliona Roşca ; il.: Natalia Gavriliţa ;
design: Amélie Serge. – [Chişinău] : Cartea, 2017 [Tipogr. "Nova Imprim"]. – [20] p. ; 16 x 24
cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3141-9-0.
[2017-972].
373.2.016
1019. Roşca, Aliona.
Caiet de scriere : exerciţii grafice şi litere de tipar / Aliona Roşca ; il.: Natalia Gavriliţa ;
design: Amélie Serge. – [Chişinău] : Cartea, 2017 [Tipogr. "Nova Imprim"]. – [20] p. ; 16 x 24
cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4227-4-1.
[2017-973].
373.2.016
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1020. Glavan, Aurelia.
Incluziunea şcolară a copiilor cu sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie
(ADHD) : Ghid metodologic / Aurelia Glavan, Elena Rusu ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişi-
nău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 97 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 71-72 (36 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-195-6.
[2017-945].
- - 1. Educația copiilor cu sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenție.
376.5(075)
377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,
institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1021. "Formarea specialistului medical în contextul educaţiei moderne", confe-
rinţă naţională ştiinţifico-metodică (2017 ; Orhei). Formarea specialistului medical în con-
textul educaţiei moderne : Conferinţa Naţională ştiinţifico-metodică a cadrelor didactice din
învăţământul medical postsecundar şi postsecundar nonterţiar / coord., red. şt.: Globu Nelea.
– Orhei : S. n., 2017 [Tipografia din Orhei]. – 164 p. : fig., fot. color, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Colegiul de Medicină din Orhei. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul
art.
ISBN 978-9975-73-199-7.
[2017-1132].
- - 1. Învățământ medical.
377.8(478-21):61(082)
1022. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală
şi proiectarea carierei" : (pentru instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar şi
postsecundar) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi
Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.]. – [Chişinău : S. n.,
2016 (Tipogr. "Garomont Studio")]. – 102 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.

33
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice


pentru Dezvoltare (ADA). – 300 ex.
ISBN 978-9975-136-17-4.
[2017-977].
- - 1. Învățământ profesional tehnic.
377.091(075)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1023. Procopii, Liuba.
Practica pedagogică : Ghid pentru studenţii stagiari = Педагогическая практика : Гид
для студентов-практикантов / Liuba Procopii, Lucia Ursu ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac.
Filologie. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia UST). – 60 p. : tab.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 29, 60. – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-197-0.
[2017-947].
- - 1. Practică pedagogică.
378.147=135.1=161.1
1024. Материалы научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава экономического факультета Приднестровского го-
сударственного университета им. Т. Г. Шевченко : по итогам научно-
исследовательской работы в 2016 году / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон.
фак. ; отв. ред.: Н. Н. Смоленский, И. В. Толмачева. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевчен-
ко, 2017. – 239, [1] p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 65 ex.
ISBN 978-9975-3098-3-7.
[2017-900].
378(478-24):33(082)
39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare,
promovare". – Vezi Nr 1129.

1025. "Patrimoniul etnologic: concepte, tendinţe şi abordări", conferinţă ştiinţifi-


că internaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Patrimoniul etnolo-
gic: concepte, tendinţe şi abordări" : Programul şi tezele comunicărilor = Международная
научная конференция "Этнологическое наследие: концепции, тенденции и подходы" :
Программа и тезисы докладов, 23-24 mai 2017 / com. şt.: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.].
– Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017 [Tipogr.
"Notograf Prim"]. – 95 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul de Antropolo-
gie şi Etnografie "Petru cel Mare" [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Apare prin susţine-
rea şi concursul Fondului Interstatal Umanitar al Statelor membre CSI. – 150 ex.
ISBN 978-9975-84-028-6 (Notograf Prim).
[2017-1096].
39(082)=135.1=111=161.1

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

398 Folclor propriu-zis


1026. Gagauz halk masalları / M. V. Maruneviç adına "Bilim-Aaraştırma Merkezi" ;
kiyadın kurucusu: Kiryakova Tatyana. – [Komrat] : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei
"M. V. Marunevici", 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 60 p. : des. color ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3124-7-9 (în cop. tare).
[2017-932].
- - 1. Povești.
398.21(=512.165)
1027. Viaţa reflectată în cântec. Şi nu numai … / sel.: Pahomie Bejenaru ; cop.:
Veaceslav Popovschi. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 103 p. ; 11 x
19 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-808-4.
[2017-939].
- - 1. Cântece populare.
398.8+78.073=135.1=161.1
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
mediului înconjurător şi protecţia mediului
1028. Галбен-Панчук, Зинаида.
Познание мира : Тетрадь ученика : 5 класс / Зинаида Галбен-Панчук, Стела
Диакону, Светлана Галбен. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 84 p. : fig. ; 26 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-54-315-6.
[2017-1118].
502/504(075.2)
51 MATEMATICĂ
1029. Baltag, Iurie.
Lucrări de control la matematica superioară : (cu exemple de exerciţii şi probleme re-
zolvate) / Iurie Baltag ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Trans-
porturi, Dep. Matematica. – Chişinău : UTM, 2017. – 68, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 68 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-485-8.
[2017-995].
- - 1. Matematică.
51(076.1)
1030. Ciuntu-Samson, Violeta.
Matematica aplicativă : Caietul elevului : Clasa a 4-a / Violeta Ciuntu-Samson, Maria
Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-
9975-4386-3-6.

35
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Partea a 2-a. – 2017. – 47, [1] p. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-4386-9-8. – [2017-
936].
51(075.2)
1031. Cojocaru, Ion.
Matematica versificată / Ion Cojocaru. – Chişinău : UST, 2017 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"].
– 246 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 243-245.
ISBN 978-9975-3053-2-7.
[2017-1103].
- - 1. Matematică versificată.
51-8(075)
1032. Dragan, Grigore.
Matematica : Clasa a 5-a : Teste de evaluare / Dragan Grigore, Dragan Natalia. – [Chi-
şinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-711-7.
[2017-1109].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1033. Sandu, Parascovia.
Matematica aplicativă : Caietul elevului : Clasa a 2-a / Parascovia Sandu, Maria
Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-
9975-4484-9-9.
Partea a 2-a. – 2017. – 47, [1] p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-4386-8-1. – [2017-
935].
51(075.2)
519.8 Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice
1034. Mathematical methods and models for master of economics. Practical ap-
plications / Yuriy Kozak, V. Matskul, A. Gribincea [et al.] ; Moldova Inst. of Intern. Relations.
– Chişinău : IRIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 250 p. fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 249-250 (35 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3092-9-5 (Tipogr. "Print-Caro").
[2017-884].
- - 1. Matematică economică.
519.86:330.4(075)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1035. Patraş, Tatiana.
Chimia în exerciţii şi probleme : Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasele 10-12
/ Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 120 p.
: tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 118 (14 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-73-198-0.
[2017-1093].
- - 1. Chimie.
54(076.1)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


1036. Cozari, Tudor.
Biologie : Manual pentru clasa a 6-a / Tudor Cozari ; comisia de evaluare: Lidia Timuţă
[et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Combinatul
Poligrafic). – 95, [1] p. : fig. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar din Fondul special pentru manuale. – [37000] ex.
ISBN 978-9975-85-071-1.
[2017-998].
- - 1. Biologie.
57(075.3)
574 Ecologie generală şi biodiversitate
1037. Contribuţii la studierea faunei şi florei din cadrul ariei naturale a bazinului
cursului inferior al râului Ichel / Veaceslav Cîrlig, Tatiana Cîrlig, Viorica Coadă [et al.] ;
Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 161 p. : fig., fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 143-147 (52 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-196-3.
[2017-946].
- - 1. Fauna bazinului cursului inferior al râului Ichel 2. Flora bazinului cursului inferior
al râului Ichel.
574.5/.6(478)
58 BOTANICĂ
1038. Ciubotaru, Alexandru.
Opere alese : [în 11 vol.] / Alexandru Ciubotaru ; preşedinte al col. red.: Gheorghe Du-
ca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-53-803-9.
Vol. 1 : Embriologia comparată şi experimentală a porumbului (Zea mays L.) şi altor
plante de cultură = Comparative and experimental embryology of maize (Zea mays L.) and
other cultivated plants. – 2017. – 653, [2] p. : fig., tab., [1] f. port. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. al Min. Mediului. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex. – ISBN 978-9975-53-804-6 (în cop. tare). – [2017-1121].
- - 1. Embriologia plantelor – Porumb.
581.3:633=13 5.1=161.1
1039. "Conversation of Plant Diversity", international scientific symposium (5 ;
2017 ; Chişinău). International Scientific Symposium "Conversation of Plant Diversity", 5th
edition, 1-3 June 2017, Chişinău, Republic of Moldova : [rezumate] / progr. com.: Gheorghe
Duca [et al.] ; org. com.: Alexandru Teleuţă [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"PixelPrint"). – 148 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. of Sci. of Moldova, Botanical Garden (Inst.) of ASM. – Texte : lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4182-1-8.
[2017-981].
58:631/635(082)=135.1=111
1040. Cuza, Petru.

37
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Instalarea şi menţinerea speciilor de stejar : (aspecte teoretice şi practice) / Petru Cuza


; red. şt.: Alexandru Dascaliuc ; Agenţia "Moldsilva", Rezervaţia Şt. "Plaiul Fagului". – Chişi-
nău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 256 p. : fig., fot. color, tab. ; 25 cm.
Apare cu suportul financiar al Fondului Ecologic Naţ. al Min. Mediului. – Bibliogr.: p.
242-256 (307 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-806-0 (în cop. tare).
[2017-1128].
- - 1. Specii de stejar – Împăduriri.
582.632.2+630*23
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii
1041. Noroc, Dumitru.
Destinul norocului : [viața și activitatea autorului, doctor în științe medicale] / Dumitru
Noroc ; pref.: Tudor Ţopa. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 179 p. : fig., fot.
; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-87-254-6 (în cop. tare).
[2017-1054].
- - 1. Noroc, Dumitru, 1933 - …, doctor în științe medicale.
614.2(092)
616 Patologie. Medicină clinică
1042. Epidemiologie : Manual de lucrări practice / Viorel Prisăcaru, Angela Paraschiv,
Adrian Cotelea [et al.] ; sub red.: V. Prisăcaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Catedra de epidemiologie. – Chişinău : Medicina, 2017
(Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 293, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 300 ex.
ISBN 978-9975-82-047-9 (în cop. tare).
[2017-903].
- - 1. Epidemiologie.
616-036.22(075.8)
616.1/.9 Patologie specială
616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice şi endocrine. Endocrinologie
1043. Ţîbîrnă, Andrei.
Cancerul glandei tiroide : [monografie] / Andrei Ţîbîrnă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Inst. Oncologic din Rep. Mol-
dova. – Chişinău : [Universul], 2017. – 320 p. : diagr., fig., fot. color, diagr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 311-316 (99 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-47-150-3 (în cop. tare).
[2017-1082].
- - 1. Glandă tiroidă – Cancer. 2. Cancerul glandei tiroide.
616.441-006

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


1044. Depresia : Protocol clinic naţional : PCN-255 / col. de aut.: Anatol Nacu, Mircea
Revenco, Ghenadie Curocichin [et al.] ; Proiectul "MENSANA – Suport pentru reforma servici-
ilor de sănătate mintală în Republica Moldova". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 68 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 68 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dez-
voltare şi Coop. – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-265-2 (în cop. tare).
[2017-1080].
- - 1. Depresia – Diagnostic – Tratament.
616.895-07/-08
1045. Schizofrenia, primul episod psihotic : Protocol clinic naţional : PCN-9 / col. de
aut.: Anatol Nacu, Mircea Revenco, Jana Chihai [et al.] ; Proiectul "MENSANA – Suport pen-
tru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova". – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 88 p. : tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 85-88 (79 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar
al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-266-9 (în cop. tare).
[2017-1081].
- - 1. Schizofrenie – Diagnostic – Tratament.
616.895.8-07/-08
1046. Tulburările de anxietate : Protocol clinic naţional : PCN-278 / col. de aut.: Ana-
tol Nacu, Mircea Revenco, Ghenadie Curocihin [et al.] ; Proiectul "MENSANA – Suport pentru
reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova". – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 79 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 78-79 (34 tit.). – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-262-1 (în cop. tare).
[2017-1084].
- - 1. Tulburări de anxietate – Diagnostic – Tratament.
616.89-008.441-07/-08
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase, stări febrile
1047. Spînu, Constantin.
Gripa: măsuri de supraveghere, control şi răspuns : Monografie / Constantin Spînu, Iu-
rie Pînzaru, Ştefan Gheorghiţă ; coaut.: Eder Veronica [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate
Publică, IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei]. – 264 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Pref. paral. : lb. rom., engl., rusă – Bibliogr.: p. 242-260 (191 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-62-403-9 (în cop. tare).
[2017-904].
- - 1. Gripă – Supraveghere.
616.921.5:614.4

39
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
621.31 Electroenergetică. Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi
aparate electrice. Măsurători electrice. Electrostatică aplicată
1048. Ambros, Tudor.
Maşini electrice : [în vol.] / Tudor Ambros ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi
Inginerie Electrică, Dep. Electromecanică şi Metrologie. – Chişinău : UTM, 2017 – . – 20 cm.
– ISBN 978-9975-45-451-3.
Vol. 2 : Maşini sincrone şi de curent continuu. – 2017. – 383, [3] p. – 50 ex. – Bibliogr.:
p. 382-383 (22 tit.). – ISBN 978-9975-45-484-1. – [2017-994].
- - 1. Mașini sincrone. 2. Mașini de curent continuu
621.313.3+621.314.2(075.8)
621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-
cule. Tuburi cu raze X
1049. Gangan, Silvia.
Materiale şi componente pasive : Ciclu de prelegeri : [în vol.] / Silvia Gangan ; red.
resp.: Nicolae Bejan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Tele-
comunicaţii. – Chişinău : UTM, 2017 – . – 21 cm.
Partea 1-a. – 2017. – 118, [1] p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.:
p. 110 (14 tit.). – 30 ex. – [2017-1019].
- - 1. Materiale electronice.
621.38(075.8)
621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate
video. Telecomandă
1050. Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs : [în vol.] / I. Chiţul, N. Bejan, S.
Andronic [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Teleco-
municaţii. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017 – . – 21 cm.
Partea a 5-a : Influenţa zgomotului în sistemele analogice de transmisiune a informaţi-
ei. – 2017. – 125, [1] p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 125 (7 tit.). – 50
ex. – [2017-1020].
- - 1. Teoria transmisiunii informației.
621.397(075.8)
1051. Partea a 6-a : Eșantionarea și conversia analogic-digitală a semnalelor. – 2017.
– 126, [2] p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 126 (7 tit.). – 50 ex. – [2017-
1017].
- - 1. Transmiterea semnalelor.
621.397.132.1(075.8)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATI-


CE

630 Silvicultură
Cuza, Petru. Instalarea şi menţinerea speciilor de stejar. – Vezi Nr 1040.

1052. Grigorescu, Grigore.


Paradisul pădurii… pierdut : [rolul sectorului forestier în dezvoltarea durabilă] / Grigore
Grigorescu. – [Chişinău] : Phoenix, 2017. – 159 p. : fot. ; 21 cm.
Apare cu suportul financiar al dl Iurie Dârda.
ISBN 978-9975-4460-9-9.
[2017-901].
- - 1. Pădurea și dezvoltarea durabilă.
630
631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură
631 Agricultură în general
Ваш огород. – Vezi Nr 1054.
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
Юнак, А. П. Помню и благодарю. – Vezi Nr 1140.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea
plantelor
1053. Gavrilita, Lidia.
Enthomphague Trichogramma as means of biological pests' Control / Gavrilita Lidia;
sci. ref.: Leonid Voloşciuc [et al.] ; Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Genetics, Physiology and
Plant Protection. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 139 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-418-2.
[2017-887].
- - 1. Protecția plantelor – Combatere biologică.
632.937:595.792
635 Plante de gradină. Grădinărit
1054. Ваш огород / Приднестр. НИИ сел. хоз-ва ; отв. ред.: Гусева Л. И. – Бендер
: "Полиграфист", 2017. – 391, [1] p. : fig., tab., [36] p. fot. color ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3139-3-3 (în cop. tare).
[2017-898].
- - 1. Plante de grădină. 2. Cultivarea plantelor de grădină. 3. Protecția plantelor de
grădină.
635+631/632

41
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


1055. Educaţia tehnologică : Manual pentru clasele a 5-a – a 6-a / Angela Eşanu, Ion
Şaragov Nicolae Onofreiciuc [et al.] ; comisia de evaluare: Iurie Cucuietu [et al.] ; red.-coord.:
Elena Grosu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc : Epigraf,
2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 206, [1] p. : fig., fig. color ; 24 cm.
Apare din sursele Fondului Special pentru Manuale. – 66400 ex.
ISBN 978-9975-137-99-7 (Arc). – ISBN 978-9975-60-249-5 (Epigraf).
[2017-1107].
- - 1. Educație tehnologică.
64(075.3)
640 Tipuri de gospodărie
1056. Сосновский, Александр.
Антропология обмана : Азбука ресторанного воровства, или 101 способ обмануть
владельца / Александр Сосновский. – Кишинэу : Stratum Plus, 2017 (Центральная типо-
графия). – 129 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4269-2-3.
[2017-1106].
- - 1. Restaurante – Administrare.
640.4
65 СONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII
657 Contabilitate
1057. Сборник задач по дисциплине "Основы бухгалтерского учета" : для
специальности Экономического факультета дневной и заочной формы обучения / Ком-
рат. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. "Бухгалтерский учет и финансы" ; сост.: Свириденко
Лидия Александровна. – Комрат : [Комратский государственный университет], 2017
[Tipogr. "A & V Poligraf"]. – 41 p. : tab. ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-83-051-5.
[2017-915].
- - 1. Contabilitate. 2. Evidenţă contabilă.
657(076.5)
66 TEHNOLOGIE CHIMICA. INDUSTRII CHIMICE SI INRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
1058. Muntean, Ion.
Îndrumar pentru operatorii centralelor termice pe biomasă / Ion Muntean ; Agenţia pen-
tru Eficienţă Energetică, Proiectul Energie şi Biomasă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 64 p. : fig., fot. color, tab. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 60 (18 tit.). – Apare cu suportul
Uniunii Europene, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-251-5.
[2017-1088].
- - 1. Centrale termice de biomasă – Îndrumare.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

662.71/.74(036)
69 INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR. MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN
CONSTRUCŢII

1059. Optimizarea nivelului de protecţie termică a clădirilor din sectorul public :


(ghid) / elab. de Valentina Arion [et al.] ; Agenţia pentru Eficienţa Energetică. – Chişinău : S.
n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 152 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 102-105 (135 tit.). – Apare cu sprijinul Agenţiei germane pentru
cooperare intern.
[2017-1034].
- - 1. Izolare termică a clădirilor.
699.86
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
1060. Conferinţa ştiinţifică anuală : [a Muzeului Național de Artă al Moldovei] : Cule-
gere de comunicări : ediţiile 2015, 2016 / Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei ; coord.: Veronica
Galcenco. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 102 p. : reprod., reprod.. color ;
24 cm.
Referinţe bibliogr. în note la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-267-6.
[2017-1059].
- - 1. Arte plastice. 2. Pictură. 3. Arte grafice.
7.0(082)
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare,
promovare". – Vezi Nr 1129.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


1061. Bienala Internaţională de Pictură = International Painting Biennial : Chişinău-
2017 : [ed. a 5-a] / aut., concepţie şi coord., curator: Tudor Zbârnea ; com. org.: Dumitru
Bolboceanu [et al.] ; fot.: Iurie Foca ; Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei, Uniunea Artiştilor Plas-
tici din Moldova, Centrul de Artă "Amprente". – [Chişinău : S. n., 2017] (Combinatul Poligra-
fic). – 185, [2] p. : fig., fot. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare sub patronatul Min. Culturii al Rep. Moldova. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-129-33-6.
[2017-1007].
- - 1. Pictură.
75:069.9=135.1=111
1062. Potânga, Ilinca.
Culoarea sufletului meu : [picturi : album] / Ilinca Potânga. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 44 p. : des., des. color ; 22 x 23 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-139-19-9.
[2017-937].
- - 1. Pictură.
75(084.11)

43
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

78 MUZICĂ
1063. Duja, Simion.
Melodii de neuitat din folclorul românesc : (clarinet şi pian) = Unforgettable songs from
Romanian folklore : (clarinet and piano) / Simion Duja ; ed. îngrijită, red. şt.: Victor Tihoneac ;
notograf: Igor Stati. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 54 p. : n. muz. ; 29 cm.
Tit. pe cop. : lb. rom. – Text paral. : lb. rom., engl. – 200 ex.
ISMN 979-0-3480-0294-1.
ISBN 978-9975-51-814-7.
[2017-1008].
- - 1. Muzică pentru clarinet. 2. Muzică pentru pian.
784.4:[780.643.1+780.616.433]
1064. Duja, Simion.
Melodii de neuitat din folclorul românesc : (saxofon şi pian) = Unforgettable songs from
Romanian folklore : (saxophone and piano) / Simion Duja ; ed. îngrijită, red. şt.: Victor
Tihoneac ; notograf: Igor Stati. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 54 p. : n.
muz. ; 30 cm.
Tit. pe cop. : lb. rom. – Text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0299-6.
ISBN 978-9975-51-819-2.
[2017-1013].
- - 1. Muzică pentru saxofon. 2. Muzică pentru pian.
784.4:[780.643.1+780.616.433]
1065. Duja, Simion.
Melodii de neuitat din folclorul românesc : (vioară şi pian) = Unforgettable songs from
Romanian folklore : (violino and piano) / Simion Duja ; ed. îngrijită, red. şt.: Victor Tihoneac ;
notograf: Igor Stati. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 54 p. . tab. ; 30 cm.
Tit. pe cop. : lb. rom. – Text paral. : lb. rom., engl. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0296-5.
ISBN 978-9975-51-816-1.
[2017-1010].
- - 1. Muzică pentru vioară. 2. Muzică pentru pian.
784.4:[780.614.332+780.616.433]
1066. Gagim, Ion.
Studii de muzicologie / Ion Gagim. – [Bălţi] : S. n., 2017 [Tipogr. "Indigou Color"]. – 267
p. : n. muz., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., ital. şi alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISMN 979-0-3480-0283-5.
ISBN 978-9975-9904-6-2.
[2017-905].
- - 1. Muzicologie.
78.07/.08=00
Viaţa reflectă în cântec. Şi nu numai. – Vezi Nr 1027.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1067. Arsene, Igor.
ABCED-ul antrenamentului sportiv : Material didactico-referativ / Arsene Igor ; Univ. de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice. – Chişinău : S.
n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 92 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 91 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-328-9.
[2017-1135].
- - 1. Antrenament sportiv.
796.015(075)
1068. Buftea, Victor.
Teoria şi didactica antrenamentului sportiv în gimnastică: control şi planificare : Mono-
grafie / Buftea Victor ; red. şt.: Manolachi Veaceslav ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Valinex"). – 280 p.
: fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 259-279 (344 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-327-2.
[2017-1134].
- - 1. Gimnastică – Antrenament.
796.4.015
1069. Manolachi, Veaceslav.
Judo : Ghid didactic pentru şcolile sportive de specialitate / Manolachi Veaceslav, Lef-
ter Natalia, Manolachi Victor ; red. şt.: Ahmetov Sultan Mejidovici ; Univ. de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport, Federaţia de Judo din Rep. Moldova. – Chişinău : USEFS, 2017. – 179 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 177-184 (159 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-131-45-2.
[2017-897].
- - 1. Judo.
796.853.23(075)
1070. "Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică", conferinţă ştiinţifico-
practică (2 ; 2017 ; Chişinău). Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică = Личность и
спорт: теория, методика, практика = Personality and sports: theory, methodology, practice :
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, ediţia a 2-a, dedicată Antrenorului Emerit de Lupte
Sambo Simion Curdov, 11 mai 2017, Chişinău / ed.: Mileacova Elena. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 120 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova (IRIM). – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-424-3.
[2017-892].
- - 1. Sportul și personalitatea.
796.01(082)=135.1=111=161.1
1071. Курдов, И.

45
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Профессор самбо : из серии "Спорт и личность" / И. Курдов ; Ин-т междунар. от-


ношений Респ. Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 117 p. : fot. ; 21
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-56-423-6.
[2017-1028].
- - 1. Sambo.
796.814(092)
1072. Милякова, Елена Владимировна.
Рекреация и фитнес / Е. В. Милякова, В. П. Дорган. – [Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Print-Caro")]. – [138] p. : fot. ; 15 x 19 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-56-425-0 (broşată în spirală).
[2017-1029].
- - 1. Recreere. 2. Exerciții fizice.
79+796.012.65
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
1073. Балан, О. В.
Устный научный педагогический дискурс магистрантов – учителей иностранного
языка : Монография / О. В. Балан ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол.
фак., Каф. англ. филологии. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 132 p. ; 20 cm.
Text parţial : lb. engl. – Bibliogr.: p. 97-114 (200 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4117-8-3.
[2017-940].
- - 1. Limbi străine – Analiza discursului.
811'42:378.091
1074. "Профориентированное обучение иностранному языку студентов-
бакалавров: проблемы и перспективы", международная научно-практическая
конференция (2017 ; Тираспол). Профориентированное обучение иностранному языку
студентов-бакалавров: проблемы и перспективы : Материалы Международной научно-
практической конференции, г. Тираспол, 5 апреля 2017 г. / редкол.: Р. З. Назарова [и
др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 215 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. иностранных
языков. – Texte : lb. engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red.
aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-925-23-5.
[2017-1145].
- - 1. Limbi străine – Didactică.
811'27+37.016.046(082)=161.1=133.1=111
811.111 Limba engleză
1075. Filip, Galina.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Academic English : Elementary A 1 / Galina Filip ; Univ. of Acad. of Sciences of Moldo-


va. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 95 p. : fig., tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-108-12-6.
[2017-881].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
1076. Panco, Corina.
Academic English : Pre-Intermediate / Corina Panco ; Univ. of Acad. of Sciences of
Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 84 p. : fig., tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-108-13-3.
[2017-882].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
811.135.1 Limba română
Druţă, Inga. Dicţionar de argou şi expresii colocviale (rus-român). – Vezi Nr 1079.

1077. Marin, Mariana.


Limba română : Manual pentru clasa a 4-a / Mariana Marin, Tatiana Niculcea ; comisia
de experţi: Angela Cara [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a, actualizată. –
[Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 141, [1] p. : fig., fot. color ; 26 cm. – (Co-
lecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).
Apare din surse financiare ale Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 40000 ex.
ISBN 978-9975-86-167-0.
[2017-986].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
1078. Păcuraru, Veronica.
Semnul lexical şi dezambiguizarea lui semantică : (Abordare metadiscursivă şi metale-
xicografică) / Veronica Păcuraru ; coord.: Vasile Bahnaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Filologie. – Chişinău : [Pro Libra] : Institutul de Filologie al AŞM, 2017 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 264 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 233-264. – [150] ex.
ISBN 978-9975-3046-7-2.
[2017-926].
- - 1. Limba română – Semantică.
811.135.1'37
811.161.1 Limba rusă
1079. Druţă, Inga.
Dicţionar de argou şi expresii colocviale (rus-român) / Inga Druţă, Sabin Buruiană. –
[Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 339 p. ; 12 x 17 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 337-339. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. –
500 ex.
ISBN 978-9975-0-0008-6 (în cop. tare).

47
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

[2017-993].
- - 1. Limba română – Dicționare de argou. 2. Limba rusă – Dicționare de argou.
811.161.1'373.7=135.1+811.135.1'373.7=161.1
1080. Демченко, Т.
Тесты по русскому языку и литературе : 2 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [Ed.
a 2-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 51, [1] p. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-60-252-5.
[2017-1122].
- - 1. Limba rusă – Teste. 2. Literatură rusă – Teste.
811.161.1+821.161.1.09(079)
811.163.2 Limba bulgară
1081. Демирева, Кирилка.
Български език : за 4. клас / Кирилка Демирева, Надежда Кара, Надежда Вълчева
; comisia de experţi: Ekaterina Petrova [et. al.] ; Мин. на просветата на Респ. Молдова. –
Изд. 5-то, прераб. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 294, [2] p. : fig.
color ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN
978-9975-79-896-9).
Apare din sursele financiare ale Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 820 ex.
ISBN 978-9975-86-184-7.
[2017-1086].
- - 1. Limba bulgară.
811.163.2(075.2)
1082. Демирева, Кирилка.
Български език и литература : за 6. клас / Кирилка Демирева, Елена Рацеева,
Надежда Кара ; comisia de experţi: Nadejda Dermenji [et. al.] ; Мин. на просветата на Реп.
Молдова. – Изд. 4-то, прераб. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 254 p.
: fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei,
ISBN 978-9975-79-896-9).
Apare din sursele financiare ale Fondului Special pentru Manuale. – 870 ex.
ISBN 978-9975-86-185-4.
[2017-1085].
- - 1. Limba bulgară. 2. Literatură bulgară – Critică și interpretare.
811.163.2+821.163.2.09(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
821.112.28 Literatură în idiş
1083. Финкель, Михаил.
За стеной тишины : Стихи / Михаил Финкель ; оформл. и верстка: Игорь
Хмельницкий. – Кишинэу : Б. и., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 160 p. : des. ; 12 x
17 cm.
Text parţial lb. engl. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-820-6 (în cop. tare).

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1126].
- - 1. Poezie.
821.112.28-1=161.1=111 Финкель
821.135.1 Literatură română
1084. Streinul, Mircea.
Drama Casei Timoteu : Roman / Mircea Streinul ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. –
[Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 314, [5] p. ; 20 cm. – (Cartier Popular /
coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
800 ex.
ISBN 978-9975-86-171-7 (în cop. tare).
179,00 lei. – [2017-983].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Streinul
1085. Streinul, Mircea.
Ion Aluion ; Lupul din Ţara Huţulilor : Romane / Mircea Streinul ; cop.: Vitalie Coroban.
– Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 266, [5] p. ; 21 cm. – (Car-
tier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 800 ex.
ISBN 978-9975-86-172-4 (în cop. tare).
139,00 lei. – [2017-988].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Streinul
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1086. Agachi, Ştefan.
Sentinţe epigramatice / Ştefan Agachi. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P "Tipografia
Centrală"). – 207 p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-53-810-7 (în cop. tare).
[2017-929].
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Agachi
1087. Ambroci, Zinaida.
Poeme din palmele mele : Versuri / Zinaida Ambroci ; cop.: Victor Cobzac. – Chişinău :
Tipocart Print, 2017. – 88 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-133-64-7.
[2017-1102].
- - 1. Poeme.
821.135.1(478)-1 Ambroci
1088. Bajureanu, Ion.
Puterea Cuvântului : Poeme creştine şi patriotice / Ion Bajureanu ; [cuvânt înainte] :
Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 163, [5] p. : fig., fot. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-51-832-1.
49
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

[2017-920].
- - 1. Poeme.
821.135.1(478)-1 Bajureanu
1089. Beşleagă, Vladimir.
Cumplite vremi : Roman în 3 cărţi / Vladimir Beşleagă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a
4-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-86-
178-6. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de
autor, ISBN 978-9975-86-039-0).
[Vol.] 1. – 2017. – 323, [4] p. : fig., [1] f. port. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 500
ex. – ISBN 978-9975-86-179-3 (în cop. tare). – 199,00 lei. – [2017-1055].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Beşleagă
1090. [Vol.] II (1). – 2017. – 585, [6] p. : fig., [1] f. port. – Apare cu contribuţia Min.
Culturii. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-180-9 (în cop. tare). – 199,00 lei. – [2017-1056].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Beşleagă
1091. [Vol.] II (2). – 2017. – 572, [3] p., [1] f. port. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. –
500 ex. – ISBN 978-9975-86-181-6 (în cop. tare). – 199,00 lei. – [2017-1057].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Beşleagă
1092. [Vol.] 3. – 2017. – 741, [2] p., [1] f. port. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. –
500 ex. – ISBN 978-9975-86-186-1 (în cop. tare). – 199,00 lei. – [2017-1058].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Beşleagă
1093. Busuioc, Aureliu.
Când bunicul era nepot… : Roman / Aureliu Busuioc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-
a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 111, [8] p. ; 20 cm. – (Cartier popular
/ coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor, ISBN 978-9975-86-
039-0).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-166-3.
69,00 lei. – [2017-949].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Busuioc
1094. Butnaru, Val.
Misterioasa dispariţie a lui Teo Neamţu : Roman / Val Butnaru ; cop.: Vitalie Coroban.
– [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 175, [2] p. ; 20 cm. – (Cartier "Rotonda"
/ coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-934-8).
500 ex.
ISBN 978-9975-86-183-0.
108,00 lei. – [2017-992].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Butnaru
1095. Concursul Naţional de Poezie "Dor de Bacovia" / resp. de ed.: Mihai Doloton
; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 131, [5] p. :

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

fig., fot. ; 20 cm. – Conţine : Strigăt nervos / Cristian Andronic. Către el / Valentina Arapan.
Tăcere… / Ilie Balan. Amorţeală / Cătălina-Adriana Barda. M-am înrudit cu slova lui Bacovia /
Cătălina Bezer. Lui Bacovia / Mădălina Cătană. Bacovia: artă din rai! / Alexandra Cujbă. Alter
ego / Cătălina Cipileagă. Uite / Patricia Cotlău. Îndeajuns… / Gabriela Cotlău. Nimic ; Din
ochii lui, bolnav / Victor Cotovanu. Bacovia / Cristina Dilan. Dor de Bacovia 4 / Valeria Darii.
Poetului George Bacovia / Mădălina Florea. Dor de zăpezile bacoviene ; Ninge, poete / Ana-
stasia Gavriliţă. Iubit-ai tu, poete… / Felicia Gurdiş. Răvaş lui George Bacovia / Mihai Guţu.
Bacovia, sacru cuvânt (dor de Bacovia) 5 / Sorina Lavric. Epitaf pe mormântul poetului Geor-
ge Bacovia / Marina Lefter. Destin / Lavina şi Olivia Marcoci. Gândul ne-nţeles rămâne / Ana
Nastasiu. Odă Bacoviei / Ludmila Odgon. Iarna sufletului tău / Iulian Pălitu. Mă seacă dorul
de tine (dor de Bacovia) / Natalia Pîntea. Se va lăsa amurgul / Mariana Petcu. Toamna /
Teodora Postovan. Poetul colindă… (dor de Bacovia) / Liuba Pozneacov. Pentru Bacovia /
Daniel Răilean. Bacoviană / Cătălina Rotaru. Monolog cu Bacovia / Gabriela Stratu. Vioara
din mansardă / Doina Strulea. Rege mândru al poeziei / Marinela Sviriniuc. Amurguri respiră
mistere (dor de Bacovia) / Vlada Talai. Marelui poet : Dedicată lui George Bacovia / Andjălina
Tatarova. Durerea lui / Dumitriţa Tăbăcaru. Acesta eşti tu… / Alina Târsână. Vers bacovian /
Alexandrina Vlas. Boemul : In memoria lui George Bacovia / Eleonora Vrabie. Îngenunchez în
faţa ta, maestre : Lui George Bacovia ; Ninsoare bacoviană ; Tu sufletul cu muzică mi-ai uns ;
De ziua maestrului ; Bacovia – universul ; Zi fără adresă / Mihai Doloton. Lumină dorită de
caiete : Acrostih ; Deconspirare ; Ajută-mă să mă-mpiedici ; În mine m-ascund de tăcere ;
Inobedienţă ; Factor de decizie ; Adverbial ; Misionarism / Lidia Grosu. Coboară poetul din mit
: Lui George Bacovia ; Albastrul fericirii ; În file de scriptură ; Ziua adevărului / Marcela
Romaniuc. Cuvânt la poeme ; Materia plutind ; Poet al scrierilor plumburii ; Maci sângerii ;
Suflete râd ; Iubirea soldatului ucis ; Liliacul ; Ard în zbor porumbeii / Ofelia Martin. Maica ma
România! Părinte al nostru din ceruri! ; Revelaţie ; Acelaşi sine ; Nichita – metafora lui Dum-
nezeu ; Materia ; Şuierat zeiesc ; Singura-nviere ; Lăsaţi-mi dar cenuşa ; Ceva despre Dum-
nezeu / Laurian Stânchescu. Colind cu Bacovia ; Vrabia din cafenea ; Georgian ; Bacovian ;
Cinci cântece pentru flaut, chitară şi pian ; Idei din spital : (cu mama) ; Extemporalul morţii,
sau Emoţie de colind cu Bacovia ; Colind în decembrie / Traian Vasilcău.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-837-6.
[2017-894].
- - 1. Poezie.
[821.135.1(478)+821.135.1]-82
1096. Coroleţchi, Vladimir.
Lo sono anch'io : [povestiri] / Vladimir Coroleţchi ; trad.: Elena Damaschin ; cop. de
aut. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 240 p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-825-3.
[2017-893].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-3=131.1 Coroleţchi
1097. Domenco, Ion.
Drumul spre casă : Secvenţe publicistice / Ion Domenco ; cop., prez. graf.: Vasile
Botnaru. – Chişinău : Labirint, 2017. – 111 p. : fot. color, [1] f. port. ; 19 cm.
400 ex.

51
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

ISBN 978-9975-122-65-8.
[2017-1002].
821.135.1(478)-92 Domenco
1098. Druţă, Boris.
Seismul din creier, sau Ţara bisericilor falimentate : [roman, povestire, pamflete.] /
Boris Druţă ; cop., grafică: Veronica Druţă. – [Chişinău : Învăţătorul Modern, 2017 (Tipogr.
"Cavaioli")]. – 478 p. : fot. ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-59-142-3.
[2017-1094].
- - 1. Romane. 2. Povestiri. 3. Pamflete.
821.135.1(478)-8 Druţă
1099. Druţă, Marian.
Drumul spre stele : versuri / Marian Druţă. – Chişinău : [Învăţătorul Modern], 2017
[Tipogr. "Cavaioli"]. – 68, [8] p. : fig., fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3005-6-8.
[2017-1105].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Druţă
1100. Erizanu, Gheorghe.
Texte egoiste : Blogograme / Gheorghe Erizanu ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] :
Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 247 p. : fig., fot. ; 20 cm. – (Cartier "Rotonda" / coord.
de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-934-8).
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-173-1.
148,00 lei. – [2017-989].
- - 1. Blogograme.
821.135.1(478)-84 Erizanu
1101. Furdui, Galina.
Cămaşa cauzală : [versuri] / Galina Furdui ; des.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău :
Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 103, [4] p. : des. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-841-3 (în cop. şi supracop.).
[2017-979].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Furdui
1102. Grama, Steliana.
Faetonul cu autografe : Parodii şi versuri satirice, mai puţin umoristice / Steliana Gra-
ma ; sel. şi îngrijire: Claudia Slutu-Grama ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos,
2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 153, [6] p. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-51-824-6.
[2017-980].
- - 1. Parodii. 2. Poezii satirice.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-8 Grama
1103. Marinat, Alexei.
Eu şi lumea : Proză documentară / Alexei Marinat ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a.
– [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 261, [2] p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia
"Cartier popular" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-176-2.
99,00 lei. – [2017-990].
- - 1. Scrieri autobiografice.
821.135.1(478)-94 Marinat
1104. Marinat, Alexei.
Urme pe prag : Roman / Alexei Marinat ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier,
2017 (Combinatul Poligrafic). – 353, [5] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Popular" / coord. de
Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-177-9.
139,00 lei. – [2017-991].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Marinat
1105. Moroi, Natalia.
Inimă răstignită : Roman / Natalia Moroi ; des.: Silvia Lunevi. – [Chişinău] : Estetini,
2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 272 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4212-5-6.
[2017-997].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Moroi
1106. Onică, Ana.
Suflete pereche : [roman] / Ana Onică ; cuvânt-înainte : Gabriel Mardare ; cop.: Marian
Onică. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 163, [1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-806-2.
[2017-1015].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Onică
1107. Pânzaru, Victor.
Muzeul seminţelor : Antologie de versuri / Victor Pânzaru ; cop.: Vitalie Coroban. –
[Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 159 p. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord.
de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-86-170-0.
99,00 lei. – [2017-987].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Pânzaru
1108. Russo, Andreea.

53
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Amintiri din viitor : [trilogie] / Andreea Russo ; design cop.: Ina Moroşanu. – [Chişinău] :
Bestseller, [2017] (Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-3093-6-3.
Vol. 3. – 2017. – 136, [9] p. – Cu semn de carte. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4150-7-1.
– 169,00 lei. – [2017-906].
- - 1. Amintiri.
821.135.1(478)-3 Russo
1109. Tănase, Iulia.
Portativul inimii : Versuri. Fabule / Iulia Tănase ; pref.: Tudor Palladi ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 125, [3] p. . fig. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-797-3.
[2017-895].
- - 1. Poezie. 2. Fabule.
821.135.1(478)-1 Tănase
1110. Untilă, Tatiana.
Lumea mea e din cuvinte : Versuri / Tatiana Untilă. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Baştina-Radog"). – 20 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al "Baştina-Radog".
ISBN 978-9975-3101-8-5.
[2017-948].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Untilă
1111. Реницэ, Валериу.
XXI-я хромосома : роман-притча / Валериу Реницэ ; фот.: Юрие Бурлаку. –
Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 199 p. : fig. ; 20 cm.
Изд. под эгидой литературного клуба "Pana Măiastră". – 300 ex.
ISBN 978-9975-133-63-0.
[2017-1100].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Реницэ=161.1
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1112. Русалкa Красна Солнышка.
Родословие / Русалка Красна Солнышка. – Кишинэу : [Grafic Design], 2016 – . – 20
cm. – ISBN 978-9975-3063-2-4.
Сборник № 7 : [стихи, рассказы]. – 2016. – 60 p. : des. – Numele adevărat al aut.:
Подлесная Марина Владимировна. – [100] ex. – ISBN 978-9975-3063-3-1. – [2017-1133].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.161.1(478)-8 Русалка Красна Солнышка
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
1113. Лозıнська, Свiтлана.
А у нас в Михайлiвцях… : Оповiдання / Свiтлана Лозiнська ; Союз писателей
Молдовы им. А. С. Пушкина. – Кишинэу : [Uniunea Scriitorilor "Alexandr Puşkin" din Moldo-
va], 2016. – 158, [1] p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-3049-5-5.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1101].
- - 1. Povestiri.
821.161.2(478)-34 Лозıнська
821.512 Literaturi altaice
1114. Elçin.
Capul : Roman / Elçin ; trad. din lb. rusă: Alexandru Vakulovski ; cop. şi concepţie
graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 266, [1] p. ; 20 cm.
Numele adevărat al aut. : Efendiyev Ilyas oglu. – Apare sub egida Uniunii Scriitorilor
din Rep. Moldova, cu sprijinul financiar al Ambasadei Rep. Azerbaidjan în Rep. Moldova şi al
Congresului Azerilor din Rep. Moldova. – 550 ex.
ISBN 978-9975-0-0014-7.
[2017-1053].
- - 1. Romane.
821.512.162-31 Elçin=135.1
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.135.1-93 Literatură română
1115. Creangă, Ion.
Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Alexei Colâbneac. – [Chişinău] :
Prut Internaţional (pe cop. Ed. Prut), 2017 (Tipogr. "Baştina-Radog"). – 15 p. : des. color ; 26
cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-54-294-4.
[2017-950].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1116. Borzin, Aurelia.
Soarele de acadea : Carte de crescut copii şi părinţi / Aurelia Borzin ; il., cop.: Stela
Damaschin-Popa. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 46, [1] p. : il. color ; 23 x
25 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-0-0007-9 (în cop. tare).
[2017-1006].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Borzin
1117. Ciocanu, Aurel.
Sus la codru : [poezii pentru copii] / Aurel Ciocanu ; des. de Lică Sainciuc ; cop.: Vitalie
Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2016 (Combinatul Poligrafic). – 30, [2] p. : des. color ; 21 cm.
– (Cartier codobelc / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-099-4 (în cop. tare).
55,00 lei. – [2017-984].
- - 1. Poezii pentru copii.

55
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

821.135.1(478)-93 Ciocanu
1118. Druţă, Ion.
Balada celor cinci motănaşi / Ion Druţă ; il. de Mihaela Paraschivu ; design: Vitalie Co-
roban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2016 (Combinatul Poligrafic). – 3, [2] p. : des. color ;
21 cm. – (Cartier codobelc / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-100-7 (în cop. tare).
65,00 lei. – [2017-985].
- - 1. Balade.
821.135.1(478)-93 Druţă
1119. Hlib, Lidia.
Piese pentru copii / Lidia Hlib ; cop.: Igor Hmelniţki. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Lumina,
2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 94, [2] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-65-410-4.
[2017-938].
- - 1. Piese pentru copii.
821.135.1(478)-93 Hlib
1120. Palii, Alexei.
Meşterul Nevoie : [poveste] / Alexei Palii ; il.: Natalia Gavriliţa ; design: Amélie Serge. –
[Chişinău] : Cartea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [16] p. : des. color ; 14 x 17 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4227-5-8.
[2017-974].
- - 1. Povești.
821.135.135.1(478)-93 Palii
1121. Petrea, George.
Muguraşii : [poezii pentru copii] / George Petrea ; des., cop. de aut. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 40 p. : des. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-133-62-3.
[2017-952].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Petrea
1122. Spânu-Cemârtan, Margareta.
Caisul fermecat : (poveşti şi povestiri) / Margareta Spânu-Cemârtan. – Chişinău : S. n.,
2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 120 p. : fig., fot. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-819-0.
[2017-1113].
- - 1. Povești. 2. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Spânu-Cemârtan
1123. Ştirbu, Vasile.
Voi, dorurile mele… : Versuri / Vasile Ştirbu ; pref.: Marcela Mardare ; cop.: Gabriela
Ştirbu. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 255, [5] p. ; 24 cm.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

100 ex.
ISBN 978-9975-51-838-3.
[2017-978].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1124. Всемирная литература : Учебник для 10 класса / Иван Пилкин, Мария
Пилкин, Ольга Брижатюк [и др.] ; comisia de evaluare: Vladimir Nosov [et al.] ; М-во
просвещения Респ. Молдова. – Изд. 2-е. – Chişinău : Lumina, 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 143 p. : fig. ; 24 cm.
Изд. при фин. поддержке Внебюджетного фонда учебников. – 3800 ex.
ISBN 978-9975-65-413-5.
[2017-923].
- - 1. Literatură universală.
821(100).09(075.3)
1125. Топор, Габриэлла.
Всемирная литература : Учебник для 11 класса / Габриэлла Топор, Ольга
Брижатюк ; comisia de evaluare: Vladimir Nosov [et al.] ; М-во просвещения Респ.
Молдова. – Изд. 2-е. – Chişinău : Lumina, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 144 p. :
fig., fot. ; 24 cm.
Изд. при фин. поддержке Внебюджетного фонда учебников. – 3800 ex.
ISBN 978-9975-65-414-2.
[2017-924].
- - 1. Literatură universală.
821(100).09(075.3)
1126. Цвик, Ирина.
Всемирная литература XX века : Учебник для 12 класса / Ирина Цвик, Ольга
Сайко ; comisia de evaluare: Vladimir Nosov [et al.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. –
Изд. 2-ое. – Chişinău : Lumina, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 143, [1] p. : fot. ; 24
cm.
3800 ex.
ISBN 978-9975-65-415-9.
[2017-925].
- - 1. Literatură universală.
821(100).09(075.3)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1127. Pârlea-Conovali, Veronica.
Galina Furdui în Lumina Baştinei / Veronica Pârlea-Conovali. – Chişinău : Pontos,
2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 214, [1] p. : fig., fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-833-8 (în cop. tare).
[2017-982].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare. 2. Furdui, Gali-
na, 1946 - …, poetă.
821.135.1(478).09(092)

57
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

821.161.1.0 Literatură rusă


Демченко, Т. Тесты по русскому языку и литературе : 2 класс. – Vezi Nr 1080.

821.163.0 Literatură bulgară


Демирева, Кирилка. Български език и литература : за 6. клас. – Vezi Nr 1082.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
1128. Cercetări arheologice în Republica Moldova : Campania 2016 : Sesiunea Na-
ţională de Rapoarte, 24 mai 2017 : Program : Rezumatele comunicărilor / Comisia Naţ. Arhe-
ologică, Agenţia Naţ. Arheologică. – Chişinău : Comisia Naţională Arheologică, 2017 [Tipogr.
"Notograf Prim"]. – 91 p. : fig. ; 20 cm.
165 ex.
ISBN 978-9975-84-029-3 (Notograf Prim).
[2017-1097].
- - 1. Cercetări arheologice în Republica Moldova.
902/903(478)(082)
1129. "Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare", conferinţă
ştiinţifică internaţională (9 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională
"Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare" : Programul şi rezumatele comunică-
rilor, Ed. a 9-a, Chişinău, 30-31 mai 2017 / com. org. și şt.: Victor Ghilaş [et al.]. – Chişinău :
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017 [Tipogr. "Notograf
Prim"]. – 138, [1] p. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia Naţ. Arheo-
logică (Chişinău), Inst. de Arheologie "Vasile Pârvan" (Bucureşti) [et al.]. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – 180 ex.
ISBN 978-9975-84-030-9 (Notograf Prim).
[2017-1098].
902/904+39+7.0(082)=135.1=111=161.1
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
1130. Gagauziya Gagauz Eri : Passport kimnik / Н.-и. центр Гагаузии им. М. В.
Гагаузии ; авт.-сост.: П. Пашалы. – [Комрат] : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei
"M. V. Marunevici", [2017]. – 27, [1] p. : fig., fot. color ; 12 x 17 cm.
Texte : lb. găgăuză, rusă. – F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-3124-3-1.
[2017-927].
- - 1. Gagauz Eri – Studii.
908(478-29)
1131. Ştefan Vodă – Oraşul unde plouă cu flori de tei = Ştefan Vodă – the town
where it rains with linden blossoms / concept, text, fot.: Leonid Ardeleanu ; trad.: Iurco Tatia-
na, Topor Olesea. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 56 p. : fot. color ; 24
cm.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu suportul financiar al Primăriei şi Consiliului
orăşenesc Ştefan Vodă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-52-206-9.
[2017-1099].
- - 1. Orașe – Ștefan Vodă – Republica Moldova – Studii.
908(478-21)=135.1=111
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
94(478) Istoria Republicii Moldova
1132. Olaru-Cemîrtan, Viorica.
Prin empatie şi toleranţă spre coeziune : Jurnalul de călătorie – Expediţiile Memoriei
2016 în Siberia: provocări şi rezultate / Viorica Olaru-Cemîrtan ; Proiectul "Toleranţă şi Empa-
tie pentru Coeziunea Socială – TECOS". – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"]. – 44 p. : fot. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Programului de granturi "Iniţiative glo-
bale – Acţiuni locale". – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-811-4.
[2017-1115].
94(478)
1133. Idem în lb. engl.: Trough empathy and tolerance to cohesion : The Memory
Expedition into Siberia 2016 Diary: challenges and findings / engl. language ed.: Diana
Curmel-Gladun. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 44 p. : fot. color ; 20
cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul al Global Initiatives – Local Actions
Grants Program. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-812-1.
[2017-1114].
94(478)
1134. Idem în lb. rusă : Через сопереживание и терпимость к сплоченности :
Мемориальная Экспедиция в Сибирь – 2016 : Дневник: вызовы и открытия / пер.:
Виорика Олару-Чемыртан [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
44 p. : fot. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при поддержке Программы Грантов "Глобаль-
ные инициативы – Местные действия". – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-813-8.
[2017-1116].
94(478)
1135. Situl istoric "Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa". Restau-
rarea memoriei = Historic site "Camp of king Charles XII of Sweden at Varniţa". Recovery of
the memory / Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei, Progr. Patrimoniului cultural: Oportunitate
pentru sporirea angajamentului civic (CHOICE) ; ed.: Eugen Sava, Elena Ploşniţa. – Chişinău
: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 164 p. : fig., fot., h. ;

59
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

25 cm. – (Biblioteca "Tyragetia" ; 29 / coord.: Eugen Sava, Aurel Zanoci, ISBN 978-9975-80-
903-0).
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
– 200 ex.
ISBN 978-9975-87-250-8 (în cop. tare) (Tipogr. "Bons Offices").
[2017-1087].
- - 1. Situl istoric "Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa".
[94(478)+94(485)]:069=135.1=111=161.1
1136. Ţopa, Tudor.
Cuiburi voievodale cărunte : [din istoria satelor voievodale din Republica Moldova] /
Tudor Ţopa ; fot. de Pavel Bălan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 265 p. : fot., tab. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-807-7 (în cop. tare).
[2017-930].
- - 1. Sate voievodale din Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1137. Единая Гагаузия в единой Молдове: история и современность : Сбор-
ник докладов и сообщений симпозиума, посвященного 25-й годовщине провозглашения
Гагаузской Республики / Н.-и. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, Лаб. фундаменталь-
ных исследований ; гл. ред.: Танасогло О. Ф. – Комрат : Б. и., 2016 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 91, [8] p. : fot., fot. color ; 24 cm.
Texte : lb. rusă, găgăuză. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [300] ex.
ISBN 978-9975-53-716-2.
[2017-1110].
- - 1. Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia – Republica Moldova – Istorie.
94(478-29)+323(478-29)=161.1=512.165
1138. Олару-Чемыртан, Виорика.
Через сопереживание и терпимость к сплоченности : Жизнь безжалостнее кино :
[мемуары] / Виорика Олару-Чемыртан ; пер.: Виорика Олару-Чемыртан, Ромео Чемыр-
тан ; Проект "Терпимость и Сопереживание для Социального Сплочения – TECOS". –
Кишинэу : Б. и., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 44 p. : fot. ; 20 cm.
Изд. при поддержке Программы Грантов "Глобальные инициативы – Местные
действия".
ISBN 978-9975-53-818-3.
[2017-1111].
94(478):316.647.5
1139. Idem în lb. engl. : Trough empathy and tolerance to cohesion : Truth is stranger
than fiction : [мемуары]. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 43, [1] p. :
fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul al Global Initiatives – Local Actions
Grants Program. – [200] ex.
ISBN 978-9975-53-817-6.
[2017-1112].
94(478):316.647.5

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1140. Юнак, А. П.
Помню и благодарю : [мемуары] / Юнак А. П. ; отв. ред.: Либеранский П. И. – [Chi-
şinău] : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 352 p. : tab., [162] p. fot. ; 21 cm.
Спонсор изд.: Тегипко С. Н. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-809-1 (în cop. tare).
[2017-1120].
94(478)+631.1
94(=135.1) Istoria românilor
1141. Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor : economie, societate,
politică, cultură, istoria ştiinţei : În onoarea profesorului Demir Dragnev / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.), Inst. de Istorie ; ed. şi red. şt.: Constantin
Manolache ; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică
Centrală "A. Lupan" (Institut), 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 815 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. în note. la sfârşitul art. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4116-9-1 (în cop. tare).
[2017-1127].
- - 1. Istoria românilor. 2. Dragnev, Demir, 1936 - …, istoric, profesor universitar.
94(=135.1)(092)(082)=135.1=111=161.1
94(=16/=512)(478) Istoria minorităţilor etnice din Republica Moldova
94(=512.165) Istoria găgăuzilor
1142. Капанжи, Светлана Николаевна.
Гагаузы и болгары Бессарабии в Первой мировой войне, 1914-1918 гг. : Сборник /
Светлана Капанжи ; пер.: Михалкина Алина [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr.
"Lexon-Prim"). – 634 p. : fig. color, fot., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Фонда "Русский мир",
Исполкома Гагаузии, Примарии м. Комрат [и др.]. – 900 ex.
ISBN 978-9975-139-18-2 (în cop. tare).
[2017-921].
- - 1. Găgăuzi din Republica Moldova în Primul Război Mondial. 2. Bulgari din Republi-
ca Moldova în Primul Război Mondial.
[94(=512.165)+94(=163.2)](478):94(100)"1914/1918"

Autoreferate
Pentru titlul doctor
1143. Ababii, Oleg.
Managementul recuperării copiilor cu deficienţe mintale în instituţia de tip complex
educaţional : Specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe ped. / Ababii Oleg ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău, 2017. – 33 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (36 tit.).
[2017-101 Teze].
376.4(043.2)
1144. Burmenko, Ludmila.

61
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Politica regimului totalitar faţă de intelectualitatea din RASSM (1924-1940) : 611.03 –


Istoria universală (pe perioade) : Autoref. tz. de doct. în istorie / Burmenko Ludmila ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie. – Chişinău, 2017. – 38 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-32 (34 tit.).
[2017-90 Teze].
94(478)+[323.329:321.64] (478)"1924/1940"(043.2)
1145. Cabac, Ghenadie.
Particularităţile metodologice de proiectare a traseelor individuale de învăţare a stu-
denţilor în cursurile electronice la informatică (pe exemplul cursului "HTML 5") : Specialitatea
532.02 – Didactica informaticii : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Cabac Ghenadie ; Univ.
de Stat din Tiraspol. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (37 tit.).
[2017-104 Teze].
37.016.046:004(043.2)
1146. Ceban, Dina.
Quasigrupuri autoortogonale: conexiuni cu paratopiile unor sisteme ortogonale : 111.03
– Logică matematică, algebră şi teoria numerelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe matematice /
Ceban Dina ; Inst. de Matematică şi Informatică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău,
2017. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (62 tit.).
[2017-103 Teze].
512.548(043.2)
1147. Cernit, Rodica.
Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial : Specialitatea:
522.01. Finanţe : Autoref. tz. de cot. în ştiinţe econ. / Cernit Rodica ; Acad. de Studii Econ. a
Moldovei. – Chişinău, 2017. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (34 tit.).
[2017-97 Teze].
336.14/.15 (478)(043.2)
1148. Gherjavca, Svetlana.
Gestiunea şi optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de pre-
lucrare a cărnii : Specialitatea: 552.01. Finanţe : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. /
Gherjavca Svetlana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (18 tit.).
[2017-95 Teze].
336.64:637.5(478)(043.2)
1149. Griciuc, Petru.
Rolul Instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica
Moldova : Specialitatea: 522.01. Finanţe : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe economice / Griciuc
Petru ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (15 tit.).
[2017-93 Teze].
336.22.338.1(478)(043.2)
1150. Gropa, Victor.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemul electroenergetic al Republicii


Moldova : 221.01 – Sisteme şi tehnologii energetice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe tehnice /
Gropa Victor ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 23-24 (16 tit.).
[2017-99 Teze].
621.311.245:620.9(478)(043.2)
1151. Ilana, Ana.
Compatibilitatea instituţiei insolvabilităţii din legislaţia Republicii Moldova cu reglemen-
tările Uniunii Europene : Profilul 553 Drept privat : Specialitatea 553.02 Dreptul afacerilor :
Autoref. tz. de doct. în drept / Ilana Ana ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constan-
tin Stere", Catedra Drept Privat. – Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (23 tit.).
[2017-106 Teze].
347.427(043.2)
1152. Nichita, Rodica.
Dreptul fundamental la învăţătură în Republica Moldova : Specialitate: 552.01 – Drept
constituţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Nichita Rodica ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău, 2017. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (25 tit.).
[2017-91 Teze].
342.733(478)(043.2)
1153. Perederco, Vasilii.
Rolul rezervei succesorale în protecţia moştenitorilor legali : Profilul 553 Drept privat :
Specialitatea 553.01 – Drept civil : Specialitatea: 553.01 – drept civil : Autoref. tz. de doct. în
drept / Perederco Vasilii ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere". –
Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (22 tit.).
[2017-92 Teze].
347.65/.68(043.2)
1154. Popa, Alexandru.
Geometria analitică a spaţiilor omogene : 11.04 Geometrie şi topologie : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe matematice / Popa Alexandru ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Ma-
tematică şi Informatică. – Chişinău, 2017. – 25 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (31 tit.).
[2017-102 Teze].
514.12+514.764.21(043.2)
1155. Popa, Cristina.
Consolidarea regimului de guvernare prin prisma constituţionalismului contemporan din
Republica Moldova : 552.01 – drept public: drept constituţional : Autoref. tz. de doct. în drept /
Popa Cristina ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (23 tit.).
[2017-108 Teze].
342.518(043.2)
1156. Raicov, Victor.

63
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Fundamentarea teoretică şi experimentală a parametrilor organelor de lucru ale com-


binei pentru recoltarea sorgului zaharat : Specialitatea 255.01 (Tehnologii şi mijloace de
mecanizare a agriculturii) : Autoref. tz. de doct. în tehnică / Raicov Victor ; Univ. Agrară de
Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 24-25 (10 tit.).
[2017-89 Teze].
631.35:633.174(043.2)
1157. Sagaidac, Irina.
Rolul factorilor angiogenici în decolarea prematură de placentă normal inserată :
321.15 – Obstetrică şi ginecologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Sagaidac Irina ;
IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 29 p. :
fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (29 tit.).
[2017-100 Teze].
618.36-007.281-039.11-07(043.2)
1158. Serbulenco, Aliona.
Optimizarea activităţilor de profilaxie a maladiilor şi promovarea a sănătăţii la nivelul
asistenţei medicale primare : 331.02 – Igienă : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Serbulenco Aliona ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig. color ;
21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 23-26 (18 tit.).
[2017-107 Teze].
616-084+614.2(043.2)
1159. Sorbala, Mihail.
Răspunderea penală pentru reţinerea sau arestarea ilegală a persoanei : Specialitatea
şt.: 554.01. – Drept penal (drept penal şi execuţional penal) : Autoref. tz. de doct. în drept /
Sorbala Mihail ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2017. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (45 tit.).
[2017-96 Teze].
343.4(043.2)
1160. Televca, Oleg.
Administrarea finanţelor publice locale : Specialitatea 552.03 – Drept financiar (bancar,
fiscal, vamal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Televca Oleg ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (29 tit.).
[2017-94 Teze].
347.73:351.72(478)(043.2)
1161. Ursu, Sergiu.
Evaluarea clinico-imagistică şi tratamentul chirurgical în sindromul de Canal Carpian şi
Guyon : 321.18 – Ortopedie şi Traumatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Ursu
Sergiu ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău,
2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (63 tit.).
[2017-105 Teze].
[617.575+616.833.35/.36]-073-089(043.2)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1162. Богданова, Светлана.


Развитие сферы социальных услуг в Республике Молдова : Специальность
521.01 – Экономическая теория и экономическая политика : Автореф. на соиск. ученой
степ. д-ра экон. наук / Богданова Светлана ; Техн. ун-т Молдовы. – Кишинэу, 2017. – 30
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (19 tit.).
[2017-98 Teze].
364(478)(043.2)

65
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 5-2017


Butnaru, Val 1094
A Buzu, Alexei 954
Ababii, Oleg 1143 C
Agachi, Ştefan 1086
Ahmetov, Sultan Mejidivici 1069 Cabac, Ghenadie 1145
Albu, Iurie 934-37 Çakir, Mihai 942
Ambroci, Zinaida 1087 Callo, Tatiana 991
Ambros, Tudor 1048 Cara, Angela 1077
Andronic, Cristian 1095 Cazacu, Daniela 952
Andronic, S. 1050 Cazacu, Vitalie 968
Antoci, Natalia 958 Cătană, Mădălina 1095
Arapan, Valentina 1095 Ceban, Dina 1146
Ardeleanu, Leonid 56 Celac, Aurelia 965
Arion, Valentina 1059 Celpan, Tatiana 924
Arsene, Igor 1067 Cepoi, Liliana 921
Avasiloaie, Rodica 922 Cernit, Rodica 1147
Chihai, Jana 1045
B Chiţul, I. 1050
Babii, Leonid 962 Cimpoi, Mihai 1088
Bacalov, Sergiu 925, 1141 Cimpoieş, Valentina 997-1013, 1015
Bacinschi, Mihai 1114 Ciobanu-Suhomlin, Irina 922
Bacovia, George 1095 Ciocanu, Aurel 1117
Bahnaru, Vasile 1078 Cipileagă, Cătălina 1095
Bajureanu, Ion 1068 Ciubotaru, Alexandru 1038
Balaban, Larisa 922 Ciuntu-Samson, Violeta 1030
Balan, Ilie 1095 Cîrlig, Tatiana 1037
Balan, Oleg 985 Cîrlig, Veaceslav 1037
Baltag, Iurie 1029 Coadă, Viorica 35
Barda, Cătălina-Adriana 1095 Cobzac, Victor 1087
Bălan, Pavel 1136 Cojocaru, Ion 1031
Bejan, Nicolae 1049-50 Cojocaru, Viorel 947
Bejenaru, Pahomie 1027 Colâbneac, Alexei 1115
Beşleagă, Vladimir 1089-92 Coroban, Vitalie 1084-85, 1089-92, 1093-94,
Bezer, Cătălina 1095 1100, 1103-04, 1107, 1117-18
Blagorazumnaia, Olga 961 Coroleţchi, Vladimir 1096
Bodrug-Lungu, Valentina 989 Corotenco, Elena 924
Bolboceanu, Dumitru 1061 Cosaert, Carl P. 943, 945
Borzin, Aurelia 1116 Costachi, Gheorghe 979
Botezatu, Angela 920, 969 Cotelea, Adrian 1042
Botnaru, Vasile 1097 Cotelea, Silvia 996
Braghiş, Maria 1030, 1033 Cotlău, Gabriela 1095
Briceag, Mihai 952 Cotovanu, Victor 1095
Briceag, Silvia 952 Cozari, Tudor 1036
Bucuci, Anatolie 986 Creangă, Ion 1115
Buftea, Victor 1068 Crudu, Elena 926
Bujor, V. 971 Cucuietu, Iurie 1055
Burmenko, Ludmila 1144 Cujbă, Alexandra 1095
Buruiană, Maria 996 Curocichin, Ghenadie 1044, 1046
Buruiană, Sabin 1079 Cuza, Petru 1040
Busuioc, Aureliu 1093 Cuzneţov, Larisa 989

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

D Ghilaş, Victor 1025, 1129


Glavan, Aurelia 1020
Damaschin, Elena 1096 Globu, Nelea 1021
Damaschin-Popa, Stela 1116 Golban, Silvia 921
Danilevici, Diana 965 Grama, Steliana 1102
Darie, Vladimir 975-78 Gribincea, A. 1034
Darii, Valeria 1095 Gribincea, Al. 967
Dascaliuc, Alexandru 1040 Griciuc, Petru 1149
Dermenji, Nadejda 1082 Grigoraş, Stela 987-88
Dilan, Cristina 1095 Grigorescu, Grigore 1052
Doloton, Mihai 1095 Gropa, Victor 1150
Domenco, Ion 1097 Grosu, Elena 1055
Dragan, Grigore 1032 Guceac, Ion 973
Dragan, Natalia 1032 Gurdiş, Felicia 1095
Dragnev, Demir 1141 Guţu, Mihai 1095
Draguţan, Stepanida 980
Drăgălin, Iuliana 961 H
Druţă, Boris 1098
Druţă, Inga 1079 Hanganu, Aurelia 919
Druţă, Ion 1118 Harconiţa, Elena 927
Druţă, Marian 1099 Hatneanu, Diana-Olivia 983
Druţă, Veronica 1098 Hlib, Lidia 1119
Duca, Gheorghe 1038-1039 Hmelniţki, Igor 1119
Duja, Simion 1063-65 I
Dumbrăveanu, Viorica 987-88
Ilana, Ana 1151
E Iurco, Tatiana 1131
Eder, Veronica 1047 K
Elçin 1114
Erizanu, Gheorghe 1084-85, 1089-92, 1093, Kiryakova, Tatyana 1026
1100, 1103-04, 1107 Kozak, Yuriy 1034
Ermicioi, Aurelia 996
Eşanu, Angela 1055 L

F Lavric, Sorina 1095


Lefter, Marina 1095
Filip, Galina 1075 Lefter, Natalia 986, 1069
Florea, Mădălina 1095 Lunevi, Silvia 1105
Foca, Iurie 1061
Furdui, Galina 1101 M

G Macrinici, Sorina 965


Manolache, Constantin 921, 925, 1141
Gagim, Ion 1066 Manolachi, Veaceslav 1068-69
Galaicu-Păun, Em. 1094 Manolachi, Victor 1069
Galcenco, Veronica 1060 Mardare, Gabriel 1106
Gangan, Silvia 1049 Mardare, Marcela 1123
Gavrilita, Lidia 933, 1053 Marin, Mariana 1014, 1077
Gavriliţa, Natalia 941, 1018, 1120 Marinat, Alexei 1103-04
Gavriliţă, Anastasia 1095 Marcoci, Lavina 1095
Gheorghiţă, Ştefan 1047 Marcoci, Olivia 1095
Gherjavca, Svetlana 1148 Martin, Ofelia 1095
Ghicov, Adrian 991 Matskul, V. 1034

67
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Mejidovici, Ahmetov Sultan 1069 Platon, Carolina 989


Melentiev, Eugenia 1035 Ploşniţa, Elena 1135
Melnic, Elena 1003, 1005, 1015 Pogolşa, Lilia 1014
Melnic, Victoria 922 Popa, Alexandru 1154
Mileacova, Elena 1070 Popa, Andrei 962
Mironenco, Elena 922 Popa, Cristina 1155
Moroi, Natalia 1105 Postovan, Teodora 1095
Moroşanu, Ina 1108 Popovschi, Veaceslav 1027
Muntean, Ion 1058 Postolachi, Viorelia 1016-17
Potânga, Ilinca 1062
N Pozneacov, Liuba 1095
Nacu, Anatol 1044-1046 Prisăcaru, Viorel 1042
Nastasiu, Ana 1095 Procopii, Liuba 1023
Nechiforeac, Vasilisa 922 R
Necula, Constantin 947
Nichita, Rodica 1152 Radu, Ştefan 948
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1077 Raicov, Victor 1156
Niculcea, Tatiana 1077 Răilean, Daniel 1095
Noroc, Dumitru 1041 Revenco, Mircea 1044-46
Nosov, Vladimir 1124-26 Ristea, Florian 943, 945
Rîjicova, Svetlana 987-88
O Robu, Elena 961
Obadă, Leonora 923 Romanciuc, Marcela 1095
Odgon, Ludmila 1095 Romanciuc, Ruxanda 1088, 1095, 1101-02,
Olaru-Cemîrtan, Viorica 1132-33 1109
Olednic, Vasile 986 Roşca, Aliona 941, 1018
Onică, Ana 1106 Rotaru, Cătălina 1095
Onică, Marian 1106 Rudic, Valeriu 921
Onofreiciuc, Nicolae 1055 Russo, Andreea 1108
Rusu, Elena 1020
P Rusu, Emil 923
Rusu, Florica 999-1002, 1004-13, 1015
Palade, Gabriel 920, 969
Palii, Alexei 1120 S
Palii, Ana 987
Palladi, Tudor 1109 Sagaidac, Irina 1157
Panco, Corina 1076 Sainciuc, Lică 1117
Panfil, Anastasia 934, 936-37 Sandu, Parascovia 1033
Paraschiv, Angela 1042 Sava, Eugen 1135
Paraschivu, Mihaela 1118 Sava, Nadejda 919, 1135
Parmacli, Dmitrii 962 Serbulenco, Aliona 1158
Patraş, Tatiana 1035 Serge, Amélie 933, 941, 1018, 1120
Păcuraru, Veronica 1078 Serotila, Igor 919
Pălitu, Iulian 1095 Simion, George 955
Pânzaru, Victor 1107 Sîrbu, Loredana 943, 945
Pârlea-Conovali, Veronica 1127 Slutu-Grama, Claudia 1102
Perederco, Vasilii 1153 Sochircă, Viorel 980
Petcu, Mariana 1095 Sorbala, Mihail 1159
Petrea, George 1121 Spânu-Cemârtan, Margareta 1122
Petrova, Ekaterina 1081 Spînu, Constantin 1047
Pîntea, Natalia 1095 State, Daniela 1014
Pînzaru, Iurie 1047 Stati, Igor 1063-65

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Stânchescu, Laurian 1095 Z


Stratu, Gabriela 1095
Streinul, Mircea 1084-85 Zanoci, Aurel 1135
Strulea, Doina 1095 Zbanţ, Ludmila 992
Sviriniuc, Marinela 1095 Zbârnea, Tudor 1061

Ş А

Şaragov, Ion 1055 Андреева, Татьяна 966


Şargo, Aliona 920, 969 Б
Ştirbu, Gabriela 1123
Ştirbu, Vasile 1123 Балан, О. В. 1073
Şuleanschi, Sofia 990, 1022 Берил, С. И. 993
Благоразумная, Ольга 963
T Богданова, Светлана 1162
Talai, Vlada 1095 Братан, В. Г. 994
Tatarova, Andjălina 1095 Брижатюк, Ольга 1124-25
Tataru, Gheorghi 979 Бурлаку, Юрие 1111
Tăbăcaru, Dumitriţa 1095 В
Tănase, Iulia 1108
Târsână, Alina 1095 Ватаман, И. В. 970
Teleuţă, Alexandru 1039 Вълчева, Надежда 1081
Televca, Oleg 1160
Teodor, Svetlana 922 Г
Tihoneac, Victor 1063-1065 Галбен, Светлана 1028
Timuţa, Aliona 997-1013, 1015-17 Галбен-Панчук, Зинаида 1028
Timuţă, Lidia 1036 Гулка, Лилия 981
Topalo, Valentina 927 Гусева Л. И.1054
Topor, Olesea 1131
Д
Ţ
Демирева, Кирилка 1081-82
Ţîbîrnă, Andrei 1043 Демченко, Т. 1080
Ţopa, Tudor 1041, 1136 Диакону, Стела 1028
Ţugui, Stepanida 926 Долгов Ю. А. 929
Ţurcan, Olesea 973 Дорган, В. П. 1072
U Драгалин, С. 1080
Дрэгэлин, Юлиана 963
Untilă, Tatiana 1110 Думиника, Иван 950
Ursu, Lucia 1023
Ursu, Sergiu 1161 Е

V Еремеева, О. В. 953
Ефрим, Олег 974
Vakulovski, Alexandru 1114
Vasilcău, Traian 1095 З
Vidaicu, Mihaela 983 Згурян, Михаил Антонович 951, 957-58
Vlas, Alexandrina 1095 Землякова, В. Д. 994
Voloşciuc, Leonid 1053
Vrabie, Eleonora 1095 К
X Кайряк, Пётр Иванович 950
Капанжи, Светлана Николаевна 1142
Xenofontov, Ion Valer 925, 1141 Кара, Надежда 1081-82

69
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Карамалак, Николай Васильевич 950 С


Китикарь,О. В. 994
Косарт, Карл 944, 946 Савенко, Л. В. 964
Курачицки, А. 995 Савченко, А. 944, 946
Курдов, И. 1071 Сайко, Ольга 1126
Свириденко, Лидия Александровна 1057
Л Смоленский, И. Н. 956
Смоленский, Н. Н. 959-60, 1024
Либеранский П. И. 1140 Сосновский, Александр 1056
Лозıнська, Свiтлана 1113 Становкина, М. 944
Лысаков, А. В. 944, 946, 949
Т
М
Танасогло, О. Ф. 1137
Милякова, Елена Владимировна 1072 Танов, Георгий 950
Михалкина, Алина 1142 Толмачева, И. В. 956, 959-60, 970, 1024
Н Топор, Габриэлла 1125

Назарова, Р. З. 1074 У

О Уайт, Елена 949

Олару-Чемыртан, Виорика 1134, 1138 Ф

П Финкель, Михаил 1083

Пармакли, Дмитрий Михайлович 930 Х


Пашалы, П. М. 942, 1130
Пилкин, Иван 1124 Хмельницкий, Игорь 1083
Пилкин, Мария 1124
Подлесная, Марина Владимировна 1112 Ц

Р Цвик, Ирина 1126

Раковчена Т. И. 930 Ч
Рацеева, Елена 1082 Чемыртан, Ромео 1138
Реницэ, Валериу 1111 Червенков, Николай 950
Робу, Елена 963
Рошка, Влад 974 Ю
Рошка, Наталия 974
Юнак, А. П. 1140

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 5-2017


În grădină 938
Academician Valeriu Rudic 921 Kleaksa 939
Acasă 931 La fermă 940
Animale de apă 932 Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de
Animalele, la start! 933 protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din
Ay (ayozlu) Evangeliyasi. Apostol Matfeydän Republica Moldova 924
Evangeliya 942 Managementul şi marketingul în activitatea de
Barometrul de gen 954 antreprenoriat 961
Bienala Internaţională de Pictură 1061 Matematica aplicativă şi elemente de antrenament
Cercetări arheologice în Republica Moldova 1128 grafic 1015
Colloqui bibliothecariorum "Faina Tlehuci" 927 Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi 990,
Colorăm şi creştem sănătos 934 1022
Colorăm şi dezvoltăm gândire 935 Mathematical methods and models for master of
Colorăm şi învăţăm litere 936 economics. Practical applications 1034
Colorăm şi învăţăm natura 937 Membru corespondent Demir Dragnev 925
Comisia Naţională de Integritate. Autoritatea Naţi- Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate
onală de Integrate 980 în contextul racordării învăţământului superior la
Concursul Naţional de Poezie "Dor de Bacovia" cerinţele pieţii muncii 992
1095 NORLAM 972
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Ştiinţa Optimizarea nivelului de protecţie termică a clădiri-
juridică în condiţiile de integrare Europeană a lor din sectorul public 1059
Ucrainei şi Moldovei: repere moderne de dezvol- Oraşul Orhei 926
tare juridică" 971 Orizonturi medievale şi moderne în istoria români-
Conferinţa ştiinţifică anuală 1060 lor 1141
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Patrimoniul Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică
cultural: cercetare, valorificare, promovare" 1129 1070
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Patrimoniul Personality and sports: theory, methodology,
etnologic: concepte, tendinţe şi abordări" 1025 practice 1070
Consiliere în probleme de familie 989 Povara dulce a libertăţii 947
Contribuţii la studierea faunei şi florei din cadrul Principiile globale cu privire la securitatea naţională
ariei naturale a bazinului cursului inferior al râu- şi dreptul la informaţie 984
lui Ichel 1037 Raport privind activitatea CSŞDT şi rezultatele
Depresia 1044 ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei şi
Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. Tu- inovării 919
rismul pentru toţi 967 Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi
Educaţia tehnologică 1055 Tineret 928
Elena Mironenco 922 Schizofrenia, primul episod psihotic 1045
Emil Rusu (13.05.1945-13.09.2016) 923 Situl istoric "Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea
Epidemologie 1042 de la Varniţa. Restaurarea memoriei" 1135
Familia în spaţiul reprezentărilor sociale: definiţi, Ştefan Vodă – Oaşul unde plouă cu flori de tei
concepţii, reflecţii 952 1131
Formarea specialistului medical în contextul edu- Ştefan Vodă – the town where it rains with linden
caţiei moderne 1021 blossoms 1131
Gagauz halk masallari 1026 Teoria şi practica administrării publice 985
Gagauziya Gagauz Eri 1130 Teoria transmisiunii informaţiei 1050-51
Ghid de achiziţii publice de biocombustibil 982 Tratate Internaţionale la care Republica Moldova
Historic site "Camp of king Charles XII of Sweden este parte 975-78
at Varniţa. Recovery of the memory" 1135 Tulburările de anxietate 1046
International Painting Biennial 1061 Viaţa reflectată în cântec. Şi nu numai… 1027
International Scientific Symposium "Conversation В науку будущего через формирование интел-
of Plant Diversity" 1039 лекта и профессиональных компетенций 951
71
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Ваш огород 1054 Международная научно-практическая конфе-


Всемирная литература 1124 ренция "Современные достижения науки и
Доклады итоговой научной конференции про- пути инновационного восхождения экономики
фессорско-преподавательского состава Ин- региона, страны" 930
женерно-Технического Института 929 Практикум по курсу: предпринимательство и
Иностранные инвестиции 970 предприятие 963
Интервью о достижениях 995 Профориентированное обучение иностранному
Личность и спорт: теория, методика, практика языку студентов-бакалавров: проблемы и
1070 перспективы 1074
Материалы научно-практической конференции Пути совершенствования физического образо-
профессорско-преподавательского состава вания в Приднестровье 993
экономического факультета Приднестровско- Роль современной науки в формировании
го государственного университета им. Т. Г. гражданского общества 957-58
Шевченко 1024 Сборник задач по дисциплине "Основы бухгал-
Материалы студенческой научной конференции терского учета" 1057
экономического факультета Приднестровско- Единая Гагаузия в единой Молдове: история и
го государственного университета им. Т. Г. современность 1137
Шевченко 956 Экономическая безопасность государства как
Международная научная конференция "Этно- один из важнейших факторов стратегическо-
логическое наследие: концепции, тенденции го развития экономики Приднестровья 959-60
и подходы" 1025

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 5-2017

Abecedare 996 Cercetări arheologice în Republica Moldova


Achiziţii publice, biocombustibili 982 1128
Administrare publică 985 Chimie 1035
Amintiri 1108 Comisia Naţională de Integrate a Republicii
Antrenament sportiv 1067 Moldova 980
Antreprenoriat 963-964 Contabilitate 1057
Arte, grafice 1060 Copii în dificultate, protecţie 987
- plastice 1060 Cultivarea plantelor de grădină 1054
Asistenţă socială 988 Depresie, diagnostic, tratament 1044
Astronomie, didactică 993 Drept financiar, industria alcoolului, Republica
Balade 1118 Moldova–România–Rusia 981
Bazele managementului 920 Dreptul la informaţie 983-84
Bărbaţii în politică şi procesul decizional, studii Economia antreprenoriatului 962
de gen 954 Economie 956
Biblioteconomie 927 Educaţie 995
Biocombustibili, achiziţii publice 982 - civică 990
Biologie 1036 - copiilor cu sindromul de hiperactivitate cu
Biserica "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" din deficit de atenţie 1020
oraşul Taraclia, Republica Moldova, istorie - preşcolară 997-1002, 1010-13
950 - tehnologică 1055
Blogograme 1100 Embriologia plantelor, porumb 1038
Bulgari din Republica Moldova în Primul Epidemiologie 1042
Război Mondial 1142 Epigrame 1086
Cancerul glandei tiroide 1043 Evanghelia după Matei 942
Cărţi de colorat 933-37, 939, 941 Evanghelia în Galateni 943
Cântece populare 1027 Evidenţă contabilă 1057
Centrale termice de biomasă, îndrumare 1058 Exerciţii fizice 1072

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Expoziţii de carte pentru copii 928 Microbiologie, indici biografici 921


Fabule 1109 Muzică pentru, clarinete 1063
Familie, aspecte sociale 952 - pian 1063-65
Fauna bazinului cursului inferior al râului Ichel - saxofon 1064
1037 - vioară 1065
Femeile în politică şi procesul decizional, Muzicologie 1066
studii de gen 954 Pamflete 1098
Fizică, didactică 993 Parodii 1102
Flora bazinului cursului inferior al râului Ichel Patrimoniu muzical, indici bibliografici 922
1037 Pădurea şi dezvoltarea durabilă 1052
Găgăuzi din Republica Moldova în Primul Pedagogia familiei 989
Război Mondial 1142 Piaţă de capital 966
Ghicitori 931-32, 938, 940 Pictură 1060-62
Gimnastică, antrenament 1068 Piese pentru copii 1119
Glandă tiroidă, cancer 1043 Piste cu obstacole, tehnici de trecere 986
Gripă, supraveghere 1047 Plante de grădină 1054
Impozite, organizaţii necomerciale 965 Poeme 1087-88
Investiţii străine 970 Poezie 1083, 1095, 1099, 1101, 1107, 1109-
Istoria românilor 1141 10, 1112, 1123
Istorie, indici bibliografici 925 Poezii pentru copii 1117, 1121
Izolare termică a clădirilor 1059 Poezii satirice 1102
Învăţământ 995 Povestiri 1096, 1098, 1112-13
- medical 1021 Povestiri pentru copii 1116, 1122
- primar 1014 Poveşti 1026, 1115, 1120, 1122
- profesional tehnic 1022 Practică pedagogică 1023
Judo 1069 Protecţia plantelor, combatere biologică 1053
Justiţia în statul de drept 973 - de grădină 1054
Limbi, bulgară 1081-82 Psihologia familiei 989
- engleză 1075-76 Puterea statului 979
- română, dicţionare de argou 1079 Răspunderea şefului de stat 979
- - didactică 991 Recreere 1072
- - semantică 1078 Restaurante, administrare 1056
- rusă, dicţionare de argou 1079 Romane 1084-85, 1089-94, 1098, 1104-06,
- - teste 1080 1111, 1114
Limbaje de specialitate, didactică 992 Sambo 1071
Limbi, străine, analiza discursului 1073 Sate voievodale din Republica Moldova,
- - didactică 1074 istorie 1136
Literatură, religioasă 943-49 Schizofrenie, diagnostic, tratament 1045
- bulgară, critică şi interpretare 1082 Scrieri autobiografice 1103
- română din Republica Moldova, critică şi Securitate naţională 983-84
interpretare 1127 Sistemul judecătoresc din Republica Moldova
- rusă, teste 1080 973
- universală 1124-26 Situl istoric "Tabăra regelui Suediei Carol al
Marketing 968-69 XII-lea de Varniţa" 1135
Maşini, de curent continuu 1048 Sociologia culturii 953
- sincrone 1048 Specii de stejar, împăduriri 1040
Matematică 1029, 1032 Sportul şi personalitatea 1070
- economică 1034 Ştiinţă, Republica Moldova, indici bibliografici
- pentru preşcolari 1004-05,1015 924
- versificată 1031 Ştiinţă şi inovare, Republica Moldova, rapoar-
Materiale electronice 1049 te 919
Metode interactive de învăţare 994

73
Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Ştiinţe juridice, integrare europeană, Republi- Tulburări de anxietate, diagnostic, tratament


ca Moldova–Ucraina 971 1046
Teoria transmisiunii informaţiei 1050 Turism, dezvoltare 967
Transmiterea semnalelor 1051 Vinificaţie, indici bibliografici 923
Tratate Internaţionale la care Republica Mol-
dova este parte 975-78

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 5-2017


Gagauz Eri, Republica Moldova, studii 1130
Orhei, orașe, Republica Moldova, istorie, indici bibliografici 926
Ştefan Vodă, orașe, Republica Moldova, studii 1131
Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Republica Moldova, istorie 1137

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 5-2017


Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru Libelula (PROMO plus) 934-37
cel Bun" 986 Lumina 1119, 1124-26
AMTAP 922 Medicina 1042
Arc 931-32, 938, 940, 1055, 1079, 1114, 1116 Moldpres 975-78
Bestseller 1108 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 1135
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" Notograf Prim 926
(Institut) 919, 921, 924-25, 1141 Phoenix 1052
Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor Pontos 1063-65, 1088, 1095-96, 1101-02, 1106,
de Ziua a Şaptea 943-46, 948 1109, 1123, 1127
Bons Offices 997-1013, 1015-18 Print-Caro 922
Cartea 933, 941, 1019, 1120 Pro Libra 1078
Cartier 1077, 1081-82, 1084-85, 1089-94, 1100, Prut Internaţional 996, 1028, 1115
1103-04, 1107, 1117-18 Stratum Plus 1056
Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei "M. Ştiinţa 1036
V. Marunevici" 1026, 1130 Timpul 955
Comisia Naţională Arheologică 1128 Tipocart Print 1087
Cu drag 947 ULIM 963
Endeys 939 Uniunea Scriitorilor "Alexandr Puşkin" din Mol-
Epigraf 1055, 1080 dova 1113
Estetini 1105 Universitatea de Stat "Alecu Russo" 927, 952
Grafic Design 1112 Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu
Institutul de Filologie al AŞM 1078 Hasdeu" 962
Institutul de Investigaţii Strategice în Economie Universul 1043
967 USEFS 1069
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 1014 UTM 1029, 1031, 1048-51
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Комратский государственный университет
Ştiinţe a Moldovei 1025, 1129 930, 1057
Interprint 1030, 1033 ПГУ им. Т. Г. Шевченко 953, 956, 959-60, 970,
IRIM 966, 968, 1034 993-94, 1024, 1073-74
Învăţătorul Modern 995, 1098-99 Полиграфист 1054
Labirint 920, 969, 1097 Теслайн 929

ISBN eronat
ISBN 978-9975-53-807-7 948

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINE ARTICLE ANNALS


VISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 5
MAI MAY
(1471-1737)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
(Vezi Nr 1508, 1551, 1616-17, 1677)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
004.4 Programe. Software
1471. Чиреш, Вера. Как быстро создать инвойс с помощью приложения "Google
Таблицы" / Вера Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 5. – P. 81-84 : fot. – ISSN
1813-4408.

005 Management
005.3/.7 Activități manageriale. Procese în management. Management organizațional (OM)
1472. Țurcanu, Ina. Reflections on the concept of managerial thinking / Ina Țurcanu //
Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 4. – P. 79-84 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 84(17 tit.). – ISSN 1857-4130.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1473. Petrova, Snezana. Les relations interpersonneles et interculturelles: la politesse
dans la culture europeene / Snezana Petrova // Studii Europene. – 2016. – Nr 7, (I). – P. 176-
190. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 188-190 (27 tit.). – ISSN 2345-1041.

02 BIBLIOTECONOMIE
1474. Mocreac, Margareta. Un parteneriat durabil : [cooperarea dintre bibliotecile din
republică cu Programul "Novateca" și Agenția Naț. de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM] /
Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 106-107 : fot. – (Instituții
& Cooperare). – ISSN 1857-0186.

1475. Ţurcan, Nelly. De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU? : [Clasificarea Ze-


cimală Universală] / Nelly Ţurcan // Studia Universitatis Moldaviae. – 2017. – Nr 3. – P. 21-29.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 28-29 (34 tit.). – ISSN 1814-3199.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


069 Muzee. Expoziţii permanente
(Vezi Nr 1617-18, 1670, 1677)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1476. Păsat, Dumitru. Adevărul lui Karl Marx despre români : [pe marginea vol. "K.
Marx: Însemnări despre români" îngrijită de A. Oţetea şi S. Schwan] / Dumitru Păsat // Reali-
tăţi Culturale. – 2017. – Nr 5. – P. 5-6 : fot. – ISSN 1857-4424.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
1477. Святые Молдовы : [Агафья Маранчук: святая целительница и Митрополит
Гавриил: иерарх и просветитель] / кор. журн. // Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май
(Nr 39). – P. 55 : fot. – ISSN 1857-0399.

1478. Синявская, Наталья. Веверица. Купол над лесом = Veverita. The dome over
the forest : [о монастыре "Божией Матери Всех Скорбящих" района Унгень] / Наталия
Синявская // Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 48-49 : fot. – Tit., text
paral.: lb. engl. rusă. – ISSN 1857-0399.

1479. Чегаровская, Любовь. Священник и футбол : [по материалам беседы с


митрофорным протоиереем, настоятелем прихода Святых Архангелов Михаила и Гав-
риила, с. Ниморены, р-н Яловень Серафимом Мунтяну, футболист-любитель] / Любовь
Чегаровская // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 94-95 : fot. – ISSN 1857-0348.
(Vezi de asemenea Nr 1733)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
1480. Николэеску, Маргарита. Перепись с вопросами : [запоздалые результаты
переписи населения Респ. Молдова от 2014 г.] / Маргарита Николэеску // Profit. Банки &
финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 74-78 : fot., tab. – (Статистика & Манипуляция). – ISSN
1857-0186.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1481. Efremov, Valeriu. Impactul migraţiei asupra situaţiei de securitate / Valeriu
Efremov // Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P. 179-185. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p.
184-185 (12 tit.). – ISSN 1812-2566.
(Vezi de asemenea Nr 1480, 1506, 1524)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
1482. Bencheci, Marcel. Terorismul contemporan – sursă de pericol asupra sistemu-
lui de securitate internaţională / Marcel Bencheci, Constantin Solomon // Moldoscopie. –
2017. – Nr 2. – P. 120-135. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 132-135 (45 tit.). – ISSN
1812-2566.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


1483. Süli-Zakar, István. Integration of Romani People in Hungary / István Süli-Zakar,
Ágnes Pálòczi, Tibor Kòti // Studii Europene. – 2016. – Nr 8, (II). – P. 83-109 : fig. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 107-109 (34 tit.). – ISSN 2345-1041.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1484. Mardari, Violina. Diaspora: concept şi teoria reţelelor de cunoştinţe / Violina
Mardari // Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P. 22-35. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p.
32-35 (28 tit.). – ISSN 1812-2566.

1485. Матвеев, Анатолий. На востоке без перемен : [о позициях урегулирования


приднестровского конфликта] / Анатолий Матвеев // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Апр./Май (Nr 39). – P. 22-23 : fot. – (Берег левый – берег правый). – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 1487)

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor.
Rezultatele alegerilor
1486. Pîrţac, Grigore. The impact of the US presidential election on the political
discourse of the European leaders / Grigore Pîrţac, Diana Bencheci, Ana Pleşca //
Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P. 84-90. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 90 (5 tit.). –
ISSN 1812-2566.

1487. Голя, Анатолий. "Компромиссная" система : [о изменении избирательной


системы] / Анатолий Голя // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 3-7 : fot. –
(Политическая кухня). – ISSN 1857-0186.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


1488. Dodu-Savca, Carolina. Incursion axiologique sur l’europėanisation:
reconnaissance et institutionnalisation des valeurs communes / Carolina Dodu-Savca // Studii
Europene. – 2016. – Nr 8, (II). – P. 162-181. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 179-181
(19 tit.) şi în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

1489. Gorincioi, Iulia. Francesco Guicciardini – gânditor politic al Renaşterii italiene :


(suport la studierea gândirii politice în epoca Renaşterii) / Iulia Gorincioi // Moldoscopie. –
2017. – Nr 2. – P. 7-21. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 20-21 (16 tit.). – ISSN 1812-2566.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

1490. Joyce, Lucy Rebecca. Moldova – Marea Britanie: departe, aproape… : [despre
colaborarea moldo-britanică : interviu cu L. B. Joyce, Ambasadorul Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova] / consemnare: Ludmila Barbă // Работай &
Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 14-17 : fot. – ISSN 1857-0399.

1491. Knotz, Ulrike. Ulrike Knotz: Moldova are potențial : [interviu cu Ambasadorul
Germaniei în Rep. Moldova] / interviu de Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 5. – P. 92-96 : fot. – (Ambasador & Misiune). – ISSN 1857-0186.

1492. Roşca, Ludmila. Aspecte teoretico-metodologice privind studierea proceselor


de guvernare supranaţională: cazul Uniunii Europene / Ludmila Roşca, Cristina Morari //
Studii Europene. – 2016. – Nr 8, (II). – P. 111-127. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p.
124-127 (44 tit.) şi în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

1493. Saca, Victor. Transformările sociopolitice din spaţiul postcomunist între factorii
globali, regionali şi locali / Victor Saca, Gheorghe Rusnac // Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P.
101-119. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 119 (7 tit.). – ISSN 1812-2566.

1494. Szczerba-Zawada, Aleksandra. The Eastern Partnership: in Quest of


Promotion of EU Values? / Aleksandra Szczerba-Zawada // Studii Europene. – 2016. – Nr 8,
(II). – P. 39-52. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 50-52 (18 tit.) şi în note de subsol. –
ISSN 2345-1041.

1495. Голя, Анатолий. Куда послали, там и Посол = Sent to by Ambassador : [о


процедуре назначения послов в Молдове] / Анатолий Голя // Работай & Отдыхай. –
2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 18-21 : fot. – Tit., text paral.: lb. engl. rusă. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 1482, 1486, 1500-03)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


1496. Roşca, Valentina. Good Practices of Government Coalition. The Experince of
European States / Ludmila Roşca, Valentina Ursu // Studii Europene. – 2016. – Nr 7, (I). – P.
132-141. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 141 (14 tit.). – ISSN 2345-1041.

1497. Stoica, Alina. Relaţii diplomatice luso-chineze (14 martie 1907 – 16 octombrie
1912). Perspectivă a diplomatului portughez Martinho de Brederode / Alina Stoica // Studii
Europene. – 2016. – Nr 8, (II). – P. 140-160. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 159-160
(27 tit.) şi în note de subsol. – ISSN 2345-1041.
(Vezi de asemenea Nr 1499, 1504)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1498. Căldare, Gheorghe. Colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană:
probleme şi priorităţi / Gheorghe Căldare, Cristina Morari // Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P.
136-144. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 143-144 (11 tit.). – ISSN 1812-2566.

1499. Cebotari, Svetlana. Specifics of the Russian Federation interests in Moldova in


the context of new geopolitical changes / Svetlana Cebotari, Carolina Budurina-Goreacii //

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P. 145-164. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 162-164


(36 tit.). – ISSN 1812-2566.

1500. Crudu, Rodica. Can the Experience of Visegrad Countries Help Moldova to In-
tegrate in the European Union? / Rodica Crudu, Augustin Ignatov // Studii Europene. – 2016.
– Nr 7, (I). – P. 85-101 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 101 (8 tit.). – ISSN
2345-1041.

1501. Cucerescu, Vasile. Eastern Partnership: EU-Moldova / Vasile Cucerescu //


Studii Europene. – 2016. – Nr 7, (I). – P. 10-29. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 27-29
(16 tit.) şi în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

1502. Grozavu, Anastasia. Domeniul de securitate în Acordul de Asociere Republica


Moldova – Uniunea Europeană / Anastasia Grozavu // Studii Europene. – 2016. – Nr 7, (I). –
P. 157-174. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 173-174 (20 tit.). – ISSN 2345-1041.

1503. Rodriguez Prieto, Victoria. The Innovative Eastern Partnership Multilateral


Dimension: an Additional Instrument for EU Normative Promotion in Moldova / Victoria Rodri-
guez Prieto // Studii Europene. – 2016. – Nr 7, (I). – P. 142-156. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 153-156 (29 tit.). – ISSN 2345-1041.

1504. Ткач, Анатолий. Подходы к исследованию молдо-российских отношений в


контексте процессов европейской и евразийской интеграции / Анатолий Ткач //
Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P. 186-199. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 198-199
(24 tit.). – ISSN 1812-2566.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1505. Арнаут, Вероника. Весомый улов : [борьба с коррупцией] / Вероника Арна-
ут // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 72-73 : fot. – (Власть & Коррупция). –
ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1492)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1506. Iaţco, Mariana. Influenţa migraţiei şi inegalităţilor sociale asupra politicilor pieţii
muncii în Republica Moldova / Mariana Iaţco // Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P. 36-52 : tab.
– Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 51-52 (21 tit.). – ISSN 1812-2566.
(Vezi de asemenea Nr 1474)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de
locuințe (fondului imobiliar)
1507. Kasyanenko, Tatiana. Features of pricing of the mortgage market in the
Russian Federation and the Republic of Moldova : (Part 2) / Tatiana Kasyanenko, Olga Buzu

79
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

// Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 4. – P. 22-33 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 33 (18 tit.). – Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4130.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 1529, 1535)

336 Finanţe
1508. Avornic, Ana. Comparative analysis of financing of the research and
development activities in the Republic of Moldova / Ana Avornic // Economie și Sociologie. –
2016. – Nr 4. – P. 85-92 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 92 (11
tit.). – ISSN 1857-4130.

1509. Iagar, Mariana. Efficiency of budgetary expenditures: systemic approach / Mari-


ana Iagar // Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 4. – P. 60-64. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 64 (15 tit.). – ISSN 1857-4130.

1510. Matveev, Anatol. Dubla impozitare : [cu privire la impozitul pe avere introdus
din 1 iul. 2016] / Anatol Matveev // Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 26-
27 : fot. – ISSN 1857-0399.

1511. Mocreac, Margareta. Cheltuielile publice trebuie reduse : [în Rep. Moldova :
despre opinia experților Băncii Mondiale] / Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 5. – P. 98-100 : fig., fot. – (Experți & Opinie). – ISSN 1857-0186.

1512. Negară, Ghenadie. Vînzarea valutei străine – consideraţii contabile / Ghenadie


Negară // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 5. – P. 59-63 : fot. – ISSN 1813-4408.

1513. Slobodeanu, Svetlana. Comodatul: deducem sau nu cheltuielile cu reparaţia? /


Svetlana Slobodeanu // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 5. – P. 12-16 : fot., tab. – ISSN
1813-4408.

1514. Sula, Tudor. Priority directions of increasing the investment potential of the cre-
dit system of the Republic of Moldova / Tudor Sula // Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 4.
– P. 65-70 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 70(20 tit.). – ISSN 1857-
4130.

1515. Șarco, Vasile. Risk monitoring of banks′ participation in the process of money
laundering / Vasile Șarco // Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 4. – P. 93-99 : fig. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 99 (11 tit.). – ISSN 1857-4130.

1516. Voicu, Ovidiu. IERS 9 approach within the ″Regulatory–accounting″ mix : [mo-
del inovativ de prognozare a pierderilor cauzate de riscuri de credit] / Ovidiu Voicu // Econo-
mie și Sociologie. – 2016. – Nr 4. – P. 71-78 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 78 (14 tit.). – ISSN 1857-4130.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1517. Балабан, Сергей. Начало банковского тренда : [о ситуации в банковской


системе Респ. Молдова] / Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P.
20-23 : fot. – (Настроения & Ожидания). – ISSN 1857-0186.

1518. Басова, Ирина. Акцент на риски : [о ситуации в банковской системе Респ.


Молдова] / Ирина Басова // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 46-59 : fot., tab.
– (О банках подробно). – ISSN 1857-0186.

1519. Васкауцан, Александр. "Нечувствительные" доходы : [результаты испол-


нения бюджета за первый кв. 2017 г.] / Александр Васкауцан // Profit. Банки & финансы.
– 2017. – Nr 5. – P. 44-45 : fot. – (Бюджет & Налоги). – ISSN 1857-0186.

1520. Васкауцан, Александр. Борьба с инфляцией : [о реформах в банковской


системе Респ. Молдова] / Александр Васкауцан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr
5. – P. 66-68 : fot. – (Рынок & Цены). – ISSN 1857-0186.

1521. Танас, Александр. Принуждение банков : [о ситуации в банковской систе-


ме Респ. Молдова] / Александр Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 26-
29 : fot. – (Ликвидность & Резервы). – ISSN 1857-0186.

1522. Танас, Александр. Стратегия МАIB: сильный и стабильный банк, ориенти-


рованный на клиентов : [Moldova Agroindbank : интервью с пред. правлением банка
Сергеем Чеботарь] / Александр Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. [2-
5] : fot. – (Акционеры & Банк). – ISSN 1857-0186.

1523. Трофимаш, Анна. Забота об акционеров : [о ситуации в банковской систе-


ме Респ. Молдова] / Анна Трофимаш // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 30-
31 : fot. – (Дивиденды & Банк). – ISSN 1857-0186.

1524. Трофимаш, Анна. Переломный тренд : [о денежных переводов из-за ру-


бежа] / Анна Трофимаш // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 32-33 : fot. – (Ми-
гранты & Переводы). – ISSN 1857-0186.

1525. Трофимаш, Анна. Транш на $21,5 млн. : [Международный валютный фонд


(МВФ) утвердил программу сотрудничества с Молдовой и готов дать кредит] / Анна
Трофимаш // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 40-42 : fot. – (Правительство &
МВФ). – ISSN 1857-0186.

1526. Шиллер, Роберт. В новый трудовой мир. Если роботы работают, они
должны платить налоги : [о идеи налога на роботов выдвинутая в мае 2016 г. в рабочем
докладе для Европарламента] / Роберт Шиллер // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr
5. – P. 82-84 : fot. – (Налоги & Роботы). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1507, 1542, 1544, 1671)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri

81
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

(Vezi Nr 1507, 1509)

338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare


(Vezi Nr 1549)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1527. Botnari, Vasile. Obiectivele ştiinţei întru susţinerea agriculturii. Realizările Insti-
tutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM – suport ştiinţific şi metodologic
pentru sectorului agrar / Botnari Vasile, Andronic Larisa, Cotenco Eugenia // Agricultura Mol-
dovei. – 2017. – Nr 1/2. – P. 18-22 : fig. – Contin. Începutul : Nr 11/12, 2016. – Referinţe
bibliogr.: p. 22. – ISSN 0582-5229.

1528. Navruc, Ilona. "Global G.A.P." – noi standarde de calitate : [standard recunos-
cut la nivel intern. pentru producția agricolă : implementarea cerințelor de calitate] / Ilona
Navruc // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 110-112 : fot. – (Agricultură & Calita-
te). – ISSN 1857-0186.

1529. Novac, Alexandru. Identification of clusterization potential at regional level and


in industrial sector in the Republic of Moldova / Alexandru Novac // Economie și Sociologie. –
2016. – Nr 4. – P. 42-49 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 49(7 tit.). –
ISSN 1857-4130.

1530. Tabuncic, Mariana. UE dă, dar în buzunar nu pune : [despre dezvoltarea eco-
nomică a localităților din Rep. Moldova] / Mariana Tabuncic // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 5. – P. 102-105 : fot. – (Economie & Suport). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1508, 1536, 1544)

338.48 Turism
1531. Cocîrţă, Petru. Dezvoltarea turismului în Republica Moldova: repere şi soluţii /
Petru Cocârţă // Studii Europene. – 2016. – Nr 8, (II). – P. 63-82 : fig. – Rez.: lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 81-82 (15 tit.). – ISSN 2345-1041.

1532. Platon, Nicolae. Strategic actions for sustainable development of tourism in the
Republic of Moldova / Nicolae Platon // Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 4. – P. 50-59 :
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 59 (7 tit.). – ISSN 1857-4130.

1533. Русу, Станислав. Поток туристов в Молдову увеличивается с каждым го-


дом! : [развитие сферы внутреннего и въездного туризма в Молдове : интервью с дир.
Нац. агентства по туризму Респ. Молдова Станиславом Русу] / записал: Сергей Закрев-
ский // Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 12-15 : fot. – ISSN 1857-0399.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


1534. Süli-Zakar, István. Cultural Economy and the New Bases of Debrecen’s
Development : [Ungaria] / István Süli-Zakar, Tibor Kecskes // Studii Europene. – 2016. – Nr 7,
(I). – P. 59-84 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 81-84 (27 tit.) şi în note de subsol.
– ISSN 2345-1041.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1526)

339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă


1535. Zubco, Roman. Specificul activităţii de outsourcing ITO şi BPO din Republica
Moldova în condiţiile internaţionalizării business-proceselor / Roman Zubco // Studii Europe-
ne. – 2016. – Nr 7, (I). – P. 114-130 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 130 (14
tit.). – ISSN 2345-1041.
(Vezi de asemenea Nr 1546)

339.3 Comerţ interior. Comerț indigen


1536. Танас, Александр. Тарифные отклонения : [о ситуации на рынке энергоре-
сурсов] / Александр Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 34-39 : fot. –
(Рынок & Регулирование). – ISSN 1857-0186.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1537. Ababii, Lidia. Sistemul de autorizare AEO [Agent Economic Autorizat] în con-
formitate cu modificările Codului Vamal / Lidia Ababii // Vama. – 2017. – Nr. 2. – P. 38-43. –
ISSN 1857-2979.

1538. Bîrcă, Maria. Incidenţa plăţilor royalty şi taxei pentru licenţă asupra valorii în
vamă a mărfurilor importate / Maria Bîrcă // Vama. – 2017. – Nr. 2. – P. 34-37. – ISSN 1857-
2979.

1539. Buruiană, Ion. Acordul de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Euro-
peană ca izvor al dreptului comerţului internaţional / Ion Buruiană // Studii Europene. – 2016.
– Nr 8, (II). – P. 9-15. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-1041.

1540. Isac, Anatolie. Comisia interdepartamentală pentru instituirea şi gestionarea


Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova / Anatolie Isac // Vama. – 2017. – Nr. 2. – P.
32-33. – ISSN 1857-2979.
1541. Iurco, Igor. Proceduri simplificate de vămuire – vămuirea la domiciliu / Igor Iurco
// Vama. – 2017. – Nr. 2. – P. 44-48. – ISSN 1857-2979.

1542. Palihovici, Angela. Facilităţi fiscale şi vamale / Angela Palihovici // Vama. –


2017. – Nr. 2. – P. 2-31 : tab. – ISSN 1857-2979.

1543. Sistemul de Management al Calităţii din cadrul Serviciului Vamal, recertifi-


cat conform standardului ISO 9001:2008 / cor. rev. // Vama. – 2017. – Nr. 2. – P. 49-50. –
ISSN 1857-2979.

1544. Попеску, Вячеслав. Торговля Приднестровья : [внешнеторговый оборот] /


Вячеслав Попеску // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – P. 60-62 : fot. –
(Экономика & Политика). – ISSN 1857-0186.

339.7 Finanţe internaţionale

83
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

1545. Suhendra, Euphrasia Susy. Foreign direct investment factors in ASEAN


countries : [factorii investițiilor străine directe în țările ASEAN] / Euphrasia Susy Suhendra //
Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 4. – P. 8-15 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 14-15 (26 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 1512, 1530, 1676)

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


1546. Bajura, Tudor. Cereal market: current state development trends / Tudor Bajura
// Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 4. – P. 16-21 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 21 (7 tit.). – ISSN 1857-4130.

1547. Barbă, Ludmila. Moldova între două Uniuni : [Uniunea Europeană și Uniunea
Economică Eurasiatică] / Ludmila Barbă // Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39).
– P. 24-25 : fot. – ISSN 1857-0399.

1548. Cotilevici, Violeta. Relaţiile moldo-franceze: aspecte ale cooperării economice /


Violeta Cotilevici // Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P. 165-178. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 177-178 (21 tit.). – ISSN 1812-2566.

1549. Gribincea, Alexandru. World economy development directions in the context of


the process of general economic recovery / Alexandru Gribincea, Sergiu Garștea // Economie
și Sociologie. – 2016. – Nr 4. – P. 34-41 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 41(10 tit.). – ISSN 1857-4130.

1550. Hachi, Mihai. The Role of the European Union in the Framework of International
Economic Flows / Mihai Hachi, Corina Ciumac // Studii Europene. – 2016. – Nr 7, (I). – P.
102-113 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 112-113 (6 tit.). – ISSN 2345-1041.
(Vezi de asemenea Nr 1525, 1539, 1554)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
(Vezi Nr 1654)

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


1551. Railean, Petru. Interesul doctrinar contemporan față de principiul legalității :
[trecere în rev. a cercet. șt. cu privire la problema legalității] / Petru Railean // Legea și viața. –
2017. – Nr 5. – P. 10-14. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 13-14 (49 tit.). – ISSN
1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 1570)

341 Drept internaţional


341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
1552. Lazări, Constantin C. Aspecte legislative privind protecţia datelor cu caracter
personal / Constantin C. Lazări // Studii Europene. – 2016. – Nr 8, (II). – P. 16-38. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 34-38 (48 tit.). – ISSN 2345-1041.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1553. Lazări, Constantin C. Terorismul şi dreptul internaţional / Constantin C. Lazări


// Studii Europene. – 2016. – Nr 7, (I). – P. 30-45. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 45
(6 tit.). – ISSN 2345-1041.

1554. Orofino, Marco. The Competence of the EU to Negotiate and Conclude Interna-
tional Agreements: the Opportunity of a Negotiation between the European Union and the
Eurasian Economic Union / Marco Orofino // Studii Europene. – 2016. – Nr 7, (I). – P. 46-57.
– Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 57 (5 tit.). – ISSN 2345-1041.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1555. Băeşu, Valeriu. Constituţionalizarea drepturilor economice ale omului / Valeriu
Băeşu // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5. – P. 62-66. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 66 (21 tit.). – ISSN 1811-0770.

1556. Cârnaţ, Teodor. Tipologia regimului de guvernare / Teodor Cârnaţ, Cristina Po-
pa // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5. – P. 16-21 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 21 (36 tit.). – ISSN 1811-0770.

1557. Grigan, Dragoş. Aspecte teoretice privind puterea constituantă / Dragoş Grigan
// Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5. – P. 59-61. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 61 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

1558. Țurcan, Olesea. Limitele și caracterul efectiv al dreptului de acces la justiție /


Olesea Țurcan // Legea și viața. – 2017. – Nr 5. – P. 53-58. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 58 (25 tit.). – ISSN 1810-309X.

1559. Гуцуляк, Виктор. Государственность и сбалансированность ветвей власти


– гаранты сохранения Республики Молдова как независимого и суверенного государст-
ва / Виктор Гуцуляк // Legea și viața. – 2017. – Nr 5. – P. 18-24. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 24 (22 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 1552, 1569, 1672)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii de stat ale
Republicii Moldova
1560. Cârnaț, Teodor. Considerații teoretice privind guvernarea, regimul politic și re-
gimul de guvernare / Teodor Cârnaț, Cristina Popa // Legea și viața. – 2017. – Nr 5. – P. 4-10.
– Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 9-10 (46 tit.). – ISSN 1810-309X.

1561. Cârnaţ, Teodor. Consideraţii privind posibilitatea controlului constituţionalităţii


asupra actelor puterii executive / Teodor Cârnaţ, Sergiu Şcolnic // Revista Naţională de Drept.
– 2017. – Nr 5. – P. 2-4 : fot. – Rez.: lb. fr. – Referinţe bibliogr.: p. 4 (24 tit.). – ISSN 1811-
0770.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

1562. Micu, Victor. Răspunderea ca element al statutului parlamentarilor / Victor Micu


// Legea și viața. – 2017. – Nr 5. – P. 35-39. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 39
(14 tit.). – ISSN 1810-309X.

1563. Pîrţac, Grigore. Afirmarea statului de drept în Republica Moldova: realizări şi


perspective / Grigore Pîrţac, Anatol Doga // Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P. 91-100. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 100 (8 tit.). – ISSN 1812-2566.

1564. Tataru, Gheorghi. Reflecții asupra răspunderii penale a șefului de stat / Ghe-
orghi Tataru // Legea și viața. – 2017. – Nr 5. – P. 49-52. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 52 (20 tit.). – ISSN 1810-309X.

343 Drept penal. Infracțiuni penale


1565. Popa, Victoria. Personalitatea infractorului minor: concept, formare, clasificări /
Victoria Popa // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5. – P. 51-58 : fot. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 58 (42 tit.). – ISSN 1811-0770.

1566. Serbinov, Angela. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art. 290 şi 291 CP RM /


Angela Serbinov // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5. – P. 31-41 : fot. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 40-41 (73 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 1505)

343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală


1567. Rusu, Lucia. Aplicarea principiului contradictorialității la faza punerii în executa-
re a hotărârilor judecătorești : [în procesul penal] / Lucia Rusu, Eduard Balan // Legea și viața.
– 2017. – Nr 5. – P. 15-17. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 17 (6 tit.). – ISSN
1810-309X.
343.2/.7 Drept penal
1568. Cananău, Anatolie. Măsuri generale de prevenire a infracțiunilor din domeniul
transportului rutier / Anatolie Cananău // Legea și viața. – 2017. – Nr 5. – P. 46-49. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 49 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

1569. Crijanovschi, Sergiu. Unele viziuni doctrinare moderne şi soluţii de lege


ferenda referitoare la viaţa privată în dreptul penal substanţial al Republicii Moldova / Sergiu
Crijanovschi, Alexandru Bogdan // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5. – P. 24-30. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 30 (39 tit.). – ISSN 1811-0770.

1570. Gaja, Alina. Apărarea vieţii intrauterine prin norme juridico-penale: absurditate
sau necesitate? / Alina Gaja // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5. – P. 67-70 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 70 (25 tit.). – ISSN 1811-0770.

1571. Larii, Iurie. Factorii criminogeni ai infracțiunilor de exploatare sexuală a femeilor


și copiilor = Criminogenic factors of sexual exploitation offences of women and children / Iurie
Larii, Oleg Pohilă // Legea și viața. – 2017. – Nr 5. – P. 25-30. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 30 (21 tit.). – ISSN 1810-309X.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1572. Pilat, Sofia. Latura subiectivă a infracțiunii de vandalism / Sofia Pilat // Legea și
viața. – 2017. – Nr 5. – P. 40-45. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 45 (29 tit.). –
ISSN 1810-309X.

1573. Şaptefraţ, Ştefan. Analiza reglementărilor penale ale unor state străine în mate-
ria infracţiunilor de contrabandă / Ştefan Şaptefraţ // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr
5. – P. 42-50 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 49-50 (41 tit.). – ISSN 1811-0770.

1574. Алистратова, Оксана. "Горячая линия" как инструмент предупреждения


торговли людьми / Оксана Алистратова // Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P. 77-83. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 83 (9 tit.). – ISSN 1812-2566.
(Vezi de asemenea Nr 1515, 1564)

347 Drept civil


347.2/.3 Proprietate imobilă. Drepturi reale. Bunuri mobile. Proprietate personală
(Vezi Nr 1510)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


(Vezi Nr 1579)

347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale


1575. Cuzneţov, Alexandru. Condiţiile de formă ale validităţii contractului de mandat
comercial / Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5. – P. 22-23 : fot.
– Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 23 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

1576. Selevestru, Sergiu. Răspunderea directorului şi a contabilului în cadrul proce-


sului de insolvabilitate / Sergiu Selevestru // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 5. – P. 66-71 :
fot. – ISSN 1813-4408.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


1577. Prisac, Alexandru. Coparticiparea procesuală în lumina Codului de procedură
civilă al Republicii Moldova / Alexandru Prisac // Legea și viața. – 2017. – Nr 5. – P. 31-35. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 34-35 (16 tit.). – ISSN 1810-309X.

1578. Stati, Vitalie. Sugestii şi observaţii pe marginea unor proiecte de hotărâri ale
Plenului Curţii Supreme de Justiţie / Vitalie Stati // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5.
– P. 5-15 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 15 (9 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 1558)

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii

87
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

1579. Romandaș, Nicolae. Contractul Individual de Muncă – detașarea salariatului /


Nicolae Romandaș // Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 50 : fot. –
Contin. Începutul: Nr 38. – ISSN 1857-0399.

1580. Станишевский, Александр. "Снежный" катаклизм в рабочий день /


Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 5. – P. 85-86 : fot. – ISSN
1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 1581)

349.3 Drept social


1581. Чиреш, Елена. Связь социальных пособий с учетом на предприятии / Еле-
на Чиреш, Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 5. – P. 72-80 :
fot. – ISSN 1813-4408.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
(Vezi Nr 1481)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


1582. Juc, Victor. Unele aspecte privind evoluţia culturii organizaţionale a administra-
ţiei publice locale în Republica Moldova / Victor Juc, Irina Nistiriuc // Moldoscopie. – 2017. –
Nr 2. – P. 53-69. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 68-69 (27 tit.). – ISSN 1812-2566.

1583. Macoveţchi, Carolina. Procesul de regionalizare a Republicii Moldova între teo-


rie şi practică / Carolina Macoveţchi // Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – P. 70-76. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 75-76 (12 tit.). – ISSN 1812-2566.

1584. Popovici, Angela. Descentralizarea în Franţa: un compromis dintre stat şi co-


lectivităţile locale / Angela Popovici, Corneliu Popovici // Studii Europene. – 2016. – Nr 8, (II).
– P. 128-139. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 138-139 (14 tit.). – ISSN 2345-1041.

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor
1585. Sorocean, Clara. Utilizarea corectă a categoriilor persoanelor asigurate de că-
tre angajatorii a căror activitate de bază este realizarea de programe / Clara Sorocean //
Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 5. – P. 53-55 : fot. – ISSN 1813-4408.

1586. Закревский, Сергей. Asterra Group: страхуем здоровье грамотно : [о доб-


ровольном медстраховании для корпоративных клиентов и добровольном медстрахо-
вании на время пребывания за границей : интервью с сотрудниками страховой компа-
нии "Asterra Group" Ионом Чеботарь и Эвелиной Савчук] / Сергей Закревский // Работай
& Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 40-41 : fot. – ISSN 1857-0399.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1587. Cebanu, Lilia. Arta de a fi un manager eficient : [în instituțiile preșcolare : edito-
rial] / Lilia Cebanu // Grădiniţa Modernă. – 2017. – Nr 2. – P. 3-5 : fig., fot. – ISSN 1857-4610.

1588. Gaivas, Inga. Modalităţi de organizare a lucrului în echipă la nivel de instituţie


preşcolară / Inga Gaivas // Grădiniţa Modernă. – 2017. – Nr 2. – P. 86-88 : fig., tab. – Referin-
ţe bibliogr.: p. 88 (4 tit.). – ISSN 1857-4610.

1589. Gînju, Stela. Calendarul naturii pentru grădiniţa de copii… altfel / Stela Gînju //
Grădiniţa Modernă. – 2017. – Nr 2. – P. 30-32 : fig., fot. – ISSN 1857-4610.
(Vezi de asemenea Nr 1694)

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educației. Educație permanentă


1590. Закревский, Сергей. TEST – английский на ″отлично″ : [о секрете резуль-
тативного изучения английского языка : по материалам беседы с преподаватели анг-
лийской школы "Top English School of Today" (TEST)] / Сергей Закревский // Работай &
Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 42-43 : fot. – ISSN 1857-0399.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


(Vezi Nr 1695)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1591. Melinte, Doina. USEFS, un centru universitar modern : [despre Veaceslav
Manolachi, rectorul Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, antrenor emerit al Rep. Moldo-
va, maestru al sportului] / Doina Melinte // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 42-45 :
fot. – ISSN 1857-0348.

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


(Vezi Nr 1670)

391/395 Etnografie
1592. Popa, Pavel. Iertăciunea – act ceremonial cu valoare simbolică / Pavel Popa //
Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 5. – P. 11-15. – Referinţe bibliogr.: p. 15 (23 tit.). – Va urma.
– ISSN 1857-4424.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
(Vezi Nr 1589, 1613, 1618, 1677)

89
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

53 FIZICĂ
531/534 Mecanică
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanica)
1593. Григорьев, А. И. О нелинейной деформационной поправке к частотам
осцилляций сильно заряженной капли в электростатическом подвесе / А. И. Григорьев,
Н. А. Петрушов, С. О. Ширяева // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53,
Nr 2. – P. 38-44 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 43-44 (22 tit.). – ISSN
0013-5739.

534 Vibraţii. Unde. Acustică


(Vezi Nr 1593)
537 Electricitate. Magnetism. Electromagnetism
1594. Жакин, А. И. Нелинейные деформации и нелинейные волны на заряжен-
ных и поляризующихся плоских свободных поверхностях : [поведение диэлектрической
жидкости в электрических полях] / А. И. Жакин // Электронная обработка материалов. –
2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 21-37 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 37 (23
tit.). – ISSN 0013-5739.

1595. Характеристики наносекундного разряда с жидким неметаллическим


электродом в воздухе / А. К. Шуаибов, А. Й. Миня, А. Л. Енеди [и др.] // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 45-49 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 49 (15 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 1599, 1642-43)

538.9 Fizica materiei condensate. Fizica solidului


1596. Баранов, С. А. О возможности применения модели Кана-Хилларда к
описанию процесса электроосаждения наноструктур / С. А. Баранов // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 7-20 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 19-20 (60 tit.). – ISSN 0013-5739.

539 Structura fizică a materiei


(Vezi Nr 1596)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1597. Влияние параметров коронного разряда на сорбционные свойства
березового опада по отношению к ионам железа / А. Ш. Шаймарданова, И. Г.
Шайхиев, М. Ф Галиханов [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol.
53, Nr 2. – P. 92-98 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 97-98 (40 tit.). –
ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 1596, 1600)

543 Chimie analitică

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 1602)
544 Chimie fizică
1598. Влияние параметров электрического поля коронного разряда на горе-
ние дизельного топлива / Н. В. Ксенз, И. В. Юдаев, И. Г. Сидорцов [и др.] // Электрон-
ная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 99-102 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă.
– Referințe bibliogr.: p. 102 (16 tit.). – ISSN 0013-5739.

1599. Зайченко, В. Н. Кондукционное возбуждение элетромагнитной силы в


электролите при электролизе воды / В.Н. Зайченко, И. А. Слободянюк // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 65-69 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 69 (16 tit.). – ISSN 0013-5739.

1600. Кошель, Н. Д. Кондуктометрический метод количественного анализа


двухкомпонентных растворов электролитов / Н. Д. Кошель, М. В. Костыря //
Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 103-109 : fig., tab. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 109 (7 tit.). – ISSN 0013-5739.

1601. Транспортные свойства твердых растворов системы xKYF4 – (1–


x)PbF2 / Ю. Ф. Погоренко, Р. Н. Пшеничный, А. А. Омельчук [и др.] // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 50-58 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă.
– Referințe bibliogr.: p. 58 (30 tit.). – ISSN 0013-5739.

546 Chimie anorganică


1602. Козин, В. Ф. Электрохимические процессы на межфазных границах Bi0 –
Bi3+ в хлоридных расплавах / В. Ф. Козин, Н. И. Буряк, А. В. Близнюк // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 59-64 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 64 (30 tit.). – ISSN 0013-5739.

548/549 Ştiinţe mineralogice. Cristalografie. Mineralogie


548 Cristalografie
(Vezi Nr 1644)

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
1603. Alcaz, V. Rețeaua de clădiri reprezentative – element indispensabil în monitori-
zarea riscului seismic în Republica Moldova / Alcaz V., Troian S. // Buletinul Institutului de
Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei. – 2016. – Nr 2. – P. 113-120 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 120 (5 tit.). – ISSN 1857-0046.

1604. Sandu, I. Activitatea seismică a zonei Vrancea în sistemul referențial Pământ-


Soare-Lună / Sandu I. // Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de
Științe a Moldovei. – 2016. – Nr 2. – P. 121-129 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 129 (5 tit.). – ISSN 1857-0046.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

1605. Алказ, В. Г. Комплексные исследования при сейсмическом микрорайони-


ровании территории г. Кахула / Алказ В. Г., Гинсарь В. Н., Исичко Е. С. // Buletinul Institu-
tului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei. – 2016. – Nr 2. – P. 73-
86 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 85-86 (20 tit.). – ISSN 1857-
0046.

1606. Богдевич, О. П. Инженерно-геологическое районирование города Кахула /


Богдевич О. П., Исичко Е. С. // Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei
de Științe a Moldovei. – 2016. – Nr 2. – P. 52-59 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 59 (9 tit.). – ISSN 1857-0046.

1607. Буртиев, Р. З. Методы расчета сейсмического риска и составления синте-


тического каталога землетрясений с использованием Монте-Карло моделирования /
Буртиев Р. З. // Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a
Moldovei. – 2016. – Nr 2. – P. 87-96 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
95-96 (17 tit.). – ISSN 1857-0046.

1608. Исичко, Е. С. Геолого-геофизическое моделирование на стадии сейсмиче-


ского микрорайонирования г. Кахула / Исичко Е. С., Алказ В. Г., Богдевич О. П. // Buleti-
nul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei. – 2016. – Nr 2.
– P. 60-72 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 72 (5 tit.). – ISSN
1857-0046.

1609. Карданец В. Ю. Особенности макросейсмического проявления карпатских


землетрясений в зависимости от механизма и глубины очага / Карданец В. Ю. // Buleti-
nul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei. – 2016. – Nr 2.
– P. 106-112 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 112 (7 tit.). –
ISSN 1857-0046.

1610. Степаненко, Н. Я. Карпатское землетрясение 23 сентября 2016 года /


Степаненко Н. Я., Карданец В. Ю. // Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al
Academiei de Științe a Moldovei. – 2016. – Nr 2. – P. 97-105 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr.: p. 105 (11 tit.). – ISSN 1857-0046.

551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.1/.4 Geologie generală
551.2 Geodinamică internă (procese endogene)
(Vezi Nr 1648)

551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale Pământului


1611. Ciubotaru, V. Formațiunile argiloase ale Republicii Moldova sub aspectul per-
spectivei gazelor de șist / Ciubotaru V., Francovschi I., Neaga V. // Buletinul Institutului de
Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei. – 2016. – Nr 2. – P. 5-14. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 14 (12 tit.). – ISSN 1857-0046.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1612. Оценка пораженности Северо-восточной Молдавской возвышенности


современными экзогенными процессами : [овражная эрозия, оползни, обвалы] /
Сербина С., Сыродоев Г., Мицул Е. [и др.] // Buletinul Institutului de Geologie și Seismolo-
gie al Academiei de Științe a Moldovei. – 2016. – Nr 2. – P. 32-37 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 36-37 (13 tit.). – ISSN 1857-0046.
552 Petrologie. Petrografie
552.3/.6 Roci eruptive (vulcanice), metamorfice şi sedimentare
(Vezi Nr 1611)

553 Geologie economică. Mineralogie


553.6 Diverse pământuri şi minerale anorganice folositoare (în special nemetalice)
(Vezi Nr 1611)

553.9 Zăcăminte de minereuri carbonifere. Zăcăminte de hidrocarbon


(Vezi Nr 1611)

556 Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie


1613. Structura taxonomică și caracteristica saprobiologică a algoflorei lacului
"La Izvor" (orașul Chișinău) / Boris Nedbaliuc, Eugenia Chiriac, Rodica Nedbaliuc [et al.] //
Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P.
31-37 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 37 (8 tit.). – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 1621)

56 PALEONTOLOGIE
1614. Mogorici, C. Studiul moluștelor din zona orașului Camenca / Mogorici C. // Bule-
tinul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei. – 2016. – Nr
2. – P. 38-51 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 50-51 (20 tit.). –
ISSN 1857-0046.

1615. Роман, Е. Г. Новые данные о недавнем прошлом териофауны олешков-


ских песков: находка фрагмента черепа быка рода Bos на Kинбурнском полуострове /
Е. Г. Роман, О. Е. Маркауцан // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și
Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 52-61 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.:
p. 60-61 (17 tit.). – ISSN 1857-0054.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


1616. Bârsan, Ana. Profesorul Petru Tarhon – ilustru savant și pedagog de vocație :
[biolog, cercetător şt. principal la Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală] / Ana Bârsan,
Ion Bulhac // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. –
Nr 24. – P. 132-136. – ISSN 1857-0054.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

1617. Cojuhari, Tamara. Conferința Ştiințifică Iosif Lepși – savant și director al Mu-
zeului Național de Istorie Naturală a Basarabiei : (120 de ani din ziua nașterii) : [15 sept.
2015] / Tamara Cojuhari, Sergiu Pană // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele
Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 129-131. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 131 (4 tit.). – ISSN 1857-0054.

574 Ecologie generală şi biodiversitate


1618. Cojuhari, Tamara. Spectrul ecologic al vegetației din Grădina Botanică a Muze-
ului Național de Etnografie și Istorie Naturală / Tamara Cojuhari, Gheorghe Postolache, Ser-
giu Pană // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. –
Nr 24. – P. 96-113 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 112-113 (9 tit.). –
ISSN 1857-0054.

1619. Gogu, Vitalie. Regenerating stands as a basis for ecological reconstruction in


″Codrii″ Natural Reserve : [particularitățile regenerării arboretelor derivate din cadrul rezerva-
ției ″Codrii″ în procesul de reconstrucție ecologică] / Vitalie Gogu // Buletin Ştiințific. Revistă
de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 114-122 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 121-122 (14 tit.). – ISSN 1857-0054.

58 BOTANICĂ
1620. Jardan, Natalia. Contributions to the knowledge of glades flora from the ″Codrii″
Reserve / Natalia Jardan // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeo-
logie. – 2016. – Nr 24. – P. 6-10. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 10 (12 tit.). –
ISSN 1857-0054.

1621. Pânzaru, Pavel. Asociația corno-cerasetum mahaleb în vegetația de stâncării


din bazinele râurilor Nistru și Prut (Republica Moldova, Ucraina) / Pavel Pânzaru // Buletin
Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 11-22 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 15 (8 tit.). – ISSN 1857-0054.

1622. Tarhon, Petru. Aclimatizarea plantelor de albiție mătăsoasă (albizia julibrissin


durazz.) în condițiile Moldovei și particularitățile lor biologice / Petru Tarhon // Buletin Ştiințific.
Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 23-30 : fig. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 30 (8 tit.). – ISSN 1857-0054.

1623. Буздуга, И. Н. Влияние ионов кадмия на содержание аскорбата у


Arabidopsis Thaliana L. (Brassicaceae) / И. Н. Буздуга, Р. А. Волков, И. И. Панчук // Buletin
Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 38-44 :
fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 43-44 (19 tit.). – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 1597, 1613, 1618-19)

59 ZOOLOGIE
1624. Jurminschi, Serghei. Cresteţ pestriţ : (Porzana porzana) / Serghei Jurminschi //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. a 2-a a cop. : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. a 2-a a cop. : fot. – ISSN 1857-4513.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1625. Lansarea în natură : [a fazanilor] / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –


2017. – Nr 5. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr
5. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.

1626. Mihailov, Irina. Abundența stafilinidelor (coleoptera, staphylinidae) coprobionte


din dejecțiile animaliere / Irina Mihailov, Asea M. Timuș // Buletin Ştiințific. Revistă de Etno-
grafie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 46-51. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 50-51 (8 tit.). – ISSN 1857-0054.

1627. Munteanu, Andrei. Barza albă : [cocostârcul] / Andrei Munteanu // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4513.

1628. Savin, Anatol. Evaluări (3) : [de reproducere a speciilor de păsări] / Anatol Sa-
vin, Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 3 : fot. – Art 1 : Nr 3. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 3 : fot. – Art 1 : Nr 3. –
ISSN 1857-4513.

1629. Габузов, О. Разведение дичи / О. Габузов // Охотник и рыболов Молдовы.


– 2017. – Nr 5. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.

1630. Гаргалык, Светлана. История изучения цикадовых (Hemiptera:


Cicadomorpha & Fulgoromorpha) в Республике Молдова / Светлана Гаргалык // Buletin
Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 68-84 :
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 82-84 (25 tit.). – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 1615)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
(Vezi Nr 1673)

611/612 Biologie umană


612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
(Vezi Nr 1702)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
1631. Baltaga, Ruslan. Usage of cardiotonic drugs at the intensive care units /
Baltaga Ruslan, Tibirnac Petru // The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 2. – P.
31-34 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 34 (20 tit.). – ISSN 2537-6373.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

1632. Popovich, S. V. Traumeel S – bioregulatory approach in the treatment of


inflammation / Popovich S. V., Katerenchuk I. P. // The Moldovan Medical Journal. – 2017. –
Vol. 60, Nr 2. – P. 45-48 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 48 (17 tit.). – ISSN
2537-6373.

616 Patologie. Medicină clinică


1633. Olaru, Andrei. Infrared thermographic evaluation of patients with metastatic ver-
tebral fractures after combined minimal invasive surgical treatment / Olaru Andrei // The Mol-
dovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 2. – P. 22-25 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 24-25 (17 tit.). – ISSN 2537-6373.

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
1634. Radiofrequency ablation – new insights into the modern treatment of atrial
flutter and fibrillation / Grib Liviu, Cenusa Octavian, Varvariuc Viorica [et al.] // The Moldo-
van Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 2. – P. 41-44. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 43-44 (21 tit.). – ISSN 2537-6373.

1635. Visternicean, Elena. The role of homocysteine in endothelial dysfunction /


Visternicean Elena // The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 2. – P. 35-40 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 39-40 (35 tit.). – ISSN 2537-6373.
(Vezi de asemenea Nr 1636)

616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie


1636. Fiser, Lucia. Acupuncture, Moxibustion and Chinese herbs in prevention of
nosocomial infection in patients with acute cerebrovascular accident / Fiser Lucia // The Mol-
dovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 2. – P. 18-21 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 21 (21 tit.). – ISSN 2537-6373.

1637. Predictive factors associated to low tuberculosis treatment outcome:


cross sectional study / Lesnic Evelina, Niguleanu Adriana, Ciobanu Serghei [et al.] // The
Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 2. – P. 7-12 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr.: p. 12 (34 tit.). – ISSN 2537-6373.

616.31 Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor


1638. Railean, Silvia. Cranial deformities as a risk factor in the harmonious
development of oral and maxillofacial region / Railean Silvia // The Moldovan Medical Journal.
– 2017. – Vol. 60, Nr 2. – P. 13-17 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 17 (32 tit.). –
ISSN 2537-6373.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor


1639. Ciobanu, Natalia. Femoral neck fractures in patients with stroke sequelae /
Ciobanu Natalia, Ciobanu Sergiu // The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 2. –
P. 3-6 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 6 (30 tit.). – ISSN 2537-6373.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


(Vezi Nr 1638)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie topografică
(Vezi Nr 1633)

618 Ginecologie. Obstetrică


1640. Capros, Hristiana. Intrauterine growth restriction: contemporary issues in
diagnosis and management / Capros Hristiana, Scoricova Iana, Mihalcean Luminita // The
Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 2. – P. 26-30 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr.: p. 29-30 (38 tit.). – ISSN 2537-6373.

1641. Иванов, Игорь. "Invitro Diagnostics": в интересах пациента : [по материалам


беседы с дир. лаборатории Борисом Гылка] / Игорь Иванов // Работай & Отдыхай. –
2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 38-39 : fot. – ISSN 1857-0399.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


(Vezi Nr 1526)

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
(Vezi Nr 1536)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
1642. Косенков, В. М. Влияние ориентации канала разряда в воде на кинематику
прогиба пластины / В. М. Косенков, В. Г. Кузьменко // Электронная обработка
материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 75-82 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 81-82 (18 tit.). – ISSN 0013-5739.

1643. Ризун, А. Р. Электроразряд в технологическом процессе утилизации


отходов печатных плат / А. Р. Ризун, Т. Д. Денисюк, А. О. Домерщикова // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 110-114 : fig., tab. – Rez.: lb. engl.,
rusă. – Referințe bibliogr.: p. 113-114 (14 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.31 Electroenergetică. Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate elec-


trice. Măsurători electrice. Electrostatică aplicată
1644. Гайдар, Г. П. Эффект Холла в германии, легированном разными примеся-
ми : [влияние различных примесей на кинетику электронных процессов в монокристал-
лах германия] / Г. П. Гайдар, Е. Ю. Гайворонская // Электронная обработка материалов.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

– 2017. – Vol. 53, Nr 2. – P. 70-74 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
73-74 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.395 Telefonie
(Vezi Nr 1669)

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


1645. Влияние выработки электролита на характеристики анодного
электролитно-плазменного азотирования титанового сплава ВТ22 / А. А. Смирнов,
С. А. Кусманов, И. А. Кусманова [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2017. –
Vol. 53, Nr 2. – P. 1-6 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 5-6 (17 tit.). – ISSN
0013-5739.

623 Tehnică militară


1646. Cristian, C. Alegerea primului Magnum : [armă] / Cristian C. // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505.

1647. Иванов (Бурнас), В. Выбор оружия и его особенности / В. Иванов (Бурнас)


// Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.

624 Ingineria construcțiilor în general


624.1 Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele
1648. Кырлан, А. В. Определение прочностных характеристик глинистых грунтов
для обеспечения устойчивости откосов выемок с помощью программного комплекса
PLAXIS / Кырлан А. В. // Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de
Științe a Moldovei. – 2016. – Nr 2. – P. 15-20 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 20 (7 tit.). – ISSN 1857-0046.

625 Construcţia căilor de transport terestru. Construcţii de căi ferate. Construcţii de drumuri
625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
1649. Полканов, В. Н. Влияние инженерно-геологических условий на выбор
оптимального варианта трассы Кишинэу-Джюрджюлешть / Полканов В. Н., Сыродоев Г.
Н., Богдевич О. П. // Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe
a Moldovei. – 2016. – Nr 2. – P. 21-31 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.:
p. 31 (8 tit.). – ISSN 1857-0046.
(Vezi de asemenea Nr 1648)

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

630 Silvicultură
(Vezi Nr 1660)

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
(Vezi Nr 1528)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


1650. Leah, Tamara. Compactarea și distrugerea structurii solului – proces grav de
degradare a terenurilor agricole în Republica Moldova / Tamara Leah // Buletin Ştiințific.
Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 86-94 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 93-94 (8 tit.). – ISSN 1857-0054.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor
(Vezi Nr 1623, 1626, 1630, 1651)

633/635 Horticultură în general


633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
(Vezi Nr 1546)
634.8 Viticultură. Viță de vie. Vii
1651. Recomandări (2017) privind prevenirea şi combaterea principalelor boli şi
dăunători ai viţei de vie / Cebanu V., Cuharschi M., Degteari V. [et al] // Agricultura Moldo-
vei. – 2017. – Nr 1/2. – P. 23-29 : fig. – Referinţe bibliogr.: p. 29 (4 tit.). – ISSN 0582-5229.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1652. Полтавченко, Ирина. Влияние орошения и органических удобрений на
урожайность лука репчатого в условиях Молдовы / Полтавченко Ирина // Agricultura
Moldovei. – 2017. – Nr 1/2. – P. 30-32 : fig., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 32 (8 tit.). – ISSN
0582-5229.

1653. Цэпордей, А. Е. Изменчивость хозяйственно ценных признаков у исходных


форм томата при создании гетерозисных гибридов для механизированной уборки / А. Е.
Цэпордей // Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 1/2. – P. 33-35 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 35 (6 tit.). – ISSN 0582-5229.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
1654. Никифоров, Е. А. Правовой нигилизм, или Попытка директиву возвести в
ранг закона. Рецензия на проект закона о зоотехнии / Никифоров Е. А. // Agricultura
Moldovei. – 2017. – Nr 1/2. – P. 36-39. – ISSN 0582-5229.

636.7 Câini

99
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

1655. Săvulescu, Maria. Despre aport : [dresajul câinelui] / Maria Săvulescu // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4505.

1656. Круковер, В. Приобретение щенка / В. Круковер // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4513.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


1657. Череватов, Владимир. Гибридизация пчелы медоносной (Apis mellifera L.)
на территории Черновицкой области (Украина) / Владимир Череватов, Василий
Феркаляк, Роман Волков // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Mu-
zeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 62-67 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
66-67 (11 tit.). – ISSN 1857-0054.

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.1 Vânătoare
1658. Cazacenco, Serghei. Să ştii a trage : [din armă] / Serghei Cazacenco // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

1659. Căpiţă, Ionel. Pasiunea ce împrieteneşte : [pe marginea discuţiei cu colectivul


primar de vânători din Chişcăreni, raionul Sângerei] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2017. – Nr 5. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4513.

1660. Chiriţă, Gheorghe. Colectarea frunzarelor : [pentru vânat] / Gheorghe Chiriţă //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

1661. Populări cu vânat : [a speciilor de păsări şi animale] / cor. rev. // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505.

1662. Regulile de securitate la vânătoare / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldo-


vei. – 2017. – Nr 5. – P. 12-13 : fot. – Va urma. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 12-13 : fot. – Va urma. – ISSN 1857-4513.

1663. Vânătoarea la fazan în Ungaria / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –


2017. – Nr 5. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. –
Nr 5. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 1628-29, 1655-56, 1708, 1714)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


1664. Bulat, Dumitru. Mrenele... pe muchia legii? : [specie de peşte] / Dumitru Bulat //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4505.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1665. Rusnac, Vladimir. Pasiunea ademenirii carasului : [specie de peşte] / Vladimir


Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505.

1666. Ловля карася весной : [род лучепёрых рыб семейства карповых] / кор.
журн. // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4513.

1667. Усач : [рыб семейства карповых] / кор. журн. // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 1614)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de gospodărie
1668. Иванова, Татьяна. Fortus – с уважением к гостям : [один из старейших
ресторанов в Кишиневе] / Татьяна Иванова // Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май
(Nr 39). – P. 53-54 : fot. – ISSN 1857-0399.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1669. Базь, Александр. ARPU $3,4 : [Average Revenue Per User спад услуг мо-
бильной телефонии в Респ. Молдове в 2016 г.] / Александр Базь // Profit. Банки & фи-
нансы. – 2017. – Nr 5. – P. 70-71 : fot. – (Рынок & Связь). – ISSN 1857-0186.

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 1568)

656.8 Servicii poştale şi administrarea lor


1670. Ciobanu, Constantin. Aportul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Natura-
lă la selectarea subiectelor pentru mărcile poștale moldovenești (I) / Constantin Ciobanu //
Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P.
137-144 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0054.

657 Contabilitate
1671. Nederiţa, Alexandru. Corespondenţa conturilor privind contabilitatea numeraru-
lui (mijloacelor băneşti) = Корреспонденция счетов по учету денежных средств / Alexan-
dru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 5. – P. 87-102 : fot., tab. – Tit., text paral.:
lb. rom., rusă. – Contin. Începutul : Nr 8, 2016. – ISSN 1813-4408.

1672. Белоус, Виктория. Новые санкции за правонарушения – что важно знать :


[в бух. учёте] / Виктория Белоус, Геннадий Бежан // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 5. –
P. 41-52 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

(Vezi de asemenea Nr 1512)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


661 Produse chimice
1673. Гиренко, Д. В. Выбор оптимального катодного материала для синтеза рас-
творов гипохлорита натрия медицинского назначения в бездиафрагменном электроли-
зере / Д. В. Гиренко, А. Б. Величенко // Электронная обработка материалов. – 2017. –
Vol. 53, Nr 2. – P. 83-91 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 90-91 (21
tit.). – ISSN 0013-5739.

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Rășini


665.6/.7 Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite
(Vezi Nr 1598)

67 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU MATERIALE DIVERSE


677 Industrie textilă
1674. Кропанцева, Татьяна. Ковер на счастье : [о современном ковроделии, со-
ставляющих качества молдавских ковров и планах : рассказывает ген. директор фабри-
ки "Floare-Carpet" Олег Брега] / Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Апр./Май (Nr 39). – P. 30-33 : fot. – ISSN 1857-0399.

68 INDUSTRII. MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ŞI ASAMBLATE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică
687.5 Industrii de îngrijire şi frumuseţe
1675. Иванова, Татьяна. Viorica-сosmetic приглашает на дегустации : [о музее и
дегустационном зале косметической продукции : по материалам беседы с директором
по маркетингу Ионом Цуркан] / Татьяна Иванова // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Апр./Май (Nr 39). – P. 44-45 : fot. – ISSN 1857-0399.

69 INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR. MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN


CONSTRUCŢII

(Vezi Nr 1603)

691 Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiilor


1676. Фомина, Наталья. Когда Dedeman придет в РМ : [о планирование откры-
тие крупнейшей румынской сети по продаже строительных и отделочных материалов
на рынке Респ. Молдова] / Наталья Фомина // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. –
P. 80-81 : fot. – (Торговля & Сеть). – ISSN 1857-0186.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
1677. Tarhon, Petru. Parcurile Naturale de pe teritoriul Basarabiei interbelice și apor-
tul lui Iosif Lepși în cercetarea și ocrotirea lor / Petru Tarhon // Buletin Ştiințific. Revistă de
Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 124-128. – Rez.: lb. rom.,
engl. – ISSN 1857-0054.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


1678. Ciobanu, Cristina. Aspecte de legislaţie naţională şi internaţională privind gră-
dinile istorice / Cristina Ciobanu // Studii Europene. – 2016. – Nr 8, (II). – P. 54-62. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 61-62 (18 tit.). – ISSN 2345-1041.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ
1679. Иванова, Татьяна. Вдохновение высокого огня : [по материалам беседы с
художником Олегом Добровольским] / Татьяна Иванова // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Апр./Май (Nr 39). – P. 42-45 : fot. – ISSN 1857-0399.

78 MUZICĂ
1680. Cernatu, Ecaterina. Valentina Gâlcă – destin pe altarul cântecului tradiţional :
[pe marginea discuţiei cu fondatoarea Ansamblului folcloric "Floare de noroc", s. Volovița, r.
Soroca] / Ecaterina Cernatu // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 5. – P. 16-18 : fot. – ISSN
1857-4424.

1681. Флорестяну, Людмила. SUNSTROKE PROJECT: о тещах и Евровидении :


[интервью с членами группы : Антоном Рогоза, Сергеем Степановым и Сергеем
Яловицким] / Людмила Флорестяну // Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39). –
P. 46-49 : fot. – ISSN 1857-0399.

1682. Чегаровская, Любовь. С песней по жизни, с футболом в сердце : [по ма-


териалам беседы с эстрадном певцом Ионом Суручану : о любви к футболу] / Любовь
Чегаровская // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 96-97 : fot. – ISSN 1857-0348.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1683. Duminică, Valeriu. Valeriu Duminică: Implementarea programelor de judo în
şcolile Moldovei, factor de prioritate naţională : [interviu cu judocanul moldovean] / interviu de
Iulian Bogatu // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 64-65 : fot. – ISSN 1857-0348.

1684. Juravschi, Nicolae. Nicolae Juravschi: Avem nevoie de strategii eficiente de


dezvoltare a sportului : [interviu cu preşedintele Comitetului Naţ. Olimpic şi Sportiv al Rep.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

Moldova] / interviu de Eduard Ciobanu // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 24-26 :


fot. – ISSN 1857-0348.

1685. Marghieva, Zalina. Zalina Marghieva: Problemele din sport nu pot fi separate
de cele ale statului : [interviu cu sportiva în aruncarea ciocanului] / interviu de Iulian Bogatu //
Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 50-51 : fot. – ISSN 1857-0348.

1686. Moraru, Sergiu. Lupta naţională Gro-do, mijloc eficient de educaţie civică a tine-
rei generaţii : [pe marginea cu Gheorghe Grozav, fondatorul şi preşedintele Federaţiei de
Luptă Gro-Do] / Sergiu Moraru // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 66-67 : fot. –
ISSN 1857-0348.

1687. Novicov, Vladimir. Personalităţi marcante ale secolului XXI. Parcursul magistral
al lui Igor Iuzefovici : [preşedintele Federaţiei de Taekwondo WTF din Rep. Moldova] / Vladi-
mir Novicov // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 34-35 : fot. – ISSN 1857-0348.

1688. Sandu, Mihai. Alexandru Gaţcan, recordmentul din Liga Campionilor : [pe mar-
ginea discuţiei cu fotbalistul moldovean] / Mihai Sandu // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr.
– P. 82-83 : fot. – ISSN 1857-0348.

1689. Şpac, Alexandru. Alexandru Şpac: Toate acţiunile mele sunt subordonate visu-
lui de a accede la Jocurile Olimpice : [interviu cu halterofilul moldovean] / interviu de Iulian
Bogatu // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 52-53 : fot. – ISSN 1857-0348.

1690. Topală, Iurie. Iurie Topală: Anul acesta va fi unul de cotitură pentru hocheiul
moldovenesc : [interviu cu preşedintele Federaţiei Naţ. de Hochei pe Gheaţă din Rep. Moldo-
va] / interviu de Eduard Ciobanu // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 118-119 : fot. –
ISSN 1857-0348.

1691. Zubcu, Victor. Victor Zubcu: Cred că R. Moldova are un potenţial sportiv de-a
dreptul colosal : [interviu cu ministrul Tineretului şi Sportului] / interviu de Eduard Ciobanu //
Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 4-7 : fot. – ISSN 1857-0348.

1692. Андроник, Валерий. Валерий Андроник: "Карьеру футболиста я завер-


шаю" : [интервью с молдавский футболистом] / кор. портала Moldfootball.com // Sport în
Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 110-111 : fot. – ISSN 1857-0348.

1693. Бабий, Роман. Джиу-джитсу учебе не помеха : [о спортсмене Александр


Бабий : интервью с президентом клуба Bushinkai Moldova] / записала Любовь Саенко //
Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 116-117 : fot. – ISSN 1857-0348.

1694. Гарев, Михаил. Суровый бой ведет ледовая дружина : [интервью с завуч
по спорту лицея "Gloria", гл. тренер М. Гарев] / записал Любовь Чегаровская // Sport în
Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 120-121 : fot. – ISSN 1857-0348.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1695. Даниленко, Александра Аркадьевна. Уникальная "Фемея Молдовей" : ин-


тервью с президентом спец. Special Olympics Moldova А. А. Даниленко] / записала Лю-
бовь Тарабурка // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 114-115 : fot. – ISSN 1857-
0348.

1696. Саньков, Алексей. Алексей Саньков: "В Молдове подготовка осталась еще
со времен СССР" : [интервью с молдавским пловцом] / записал Михаил Мартынов //
Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 68-69 : fot. – ISSN 1857-0348.

1697. Скуртул, Геннадий. Геннадий Скуртул: "Для нас каждый ребёнок – это от-
дельный проект" : [интервью с техн. дир. Федерации футбола Молдовы] / записал Ви-
талий Шутиков // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 92-93 : fot. – ISSN 1857-0348.

1698. Стеценко, Алина. Женское очарование футбола : [интервью с гл. тренером


нац. сборной А. Стеценко] / записал Виталий Шутиков // Sport în Moldova. – 2017. –
Ian./Apr. – P. 104-105 : fot. – ISSN 1857-0348.

1699. Теслев, Анатолий. Анатолий Теслев: "Футбол – это вся моя жизнь" : [ин-
тервью с молдавским футболистом и тренером] / записал Виталий Шутиков // Sport în
Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 98-99 : fot. – ISSN 1857-0348.

1700. Чебану, Павел. Павел Чебану: "Истинный результат творят личности" :


[интервью с президентом Федерации футбола Молдовы] / записал Эдуард Чобану //
Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 74-75 : fot. – ISSN 1857-0348.

1701. Чегаровская, Любовь. Два лучника – два имени : [о чемпионах Европы


2016 года в Ноттингеме, Англии, Дан Олару и Александра Мырка] / Любовь Чегаровская
// Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 58-59 : fot. – ISSN 1857-0348.

1702. Чегаровская, Любовь. Железная леди молдавского пауэрлифтинга : [по


материалам беседы с тяжелоатлет, в паралимпийском движении Молдовы Ларисой
Мариненкова] / Любовь Чегаровская // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 60-61 :
fot. – ISSN 1857-0348.

1703. Чекир, Сергей. Сергей Чекир: "Я выжал из себя все, что мог!" : [интервью с
молдавским тяжелоатлетом на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро
С. Чекир] / записала Любовь Чегаровская // Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – P. 56-
57 : fot. – ISSN 1857-0348.
(Vezi de asemenea Nr 1479, 1591, 1682)

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
811.135.1 Limba română

105
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

1704. Eremia, Anatol. Destinul cuvintelor – 10. Din istoria cuvintelor (4). Sare, salină,
ocnă / Anatol Eremia // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 5. – P. 7-8 : fot. – Contin. Începutul :
Nr 5, 2016. – ISSN 1857-4424.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
1705. Laţcu, Zorica. Dă-mi, stăpâne, crucea ta şi mă-nvaţă-a o purta : [versuri] /
Zorica Laţcu (Maica Teodosia) ; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2017. – Nr 5. – P. 8-9 : fot.
– Conţine: Maica crinilor ; Măiastră suferinţă ; Ectenie ; Venim şi noi ; Rugăciune. – ISSN
1857-0798.

1706. Rădulescu-Niger, Nicolae. Întrebare de copil : [versuri] / Nicolae Rădulescu-


Niger ; il.: Alexei Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 5. – P. 22 : il. color. – ISSN 1857-0798.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1707. Bârcă, Tache. Cine l-a văzut pe Lăbuş : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-4505.

1708. Goncearenco, Nicolae. În ţara "morilor de vânt" : [eseu] / Nicolae Goncearenco


// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4513.

821.161.1 Literatură rusă


1709. Uşinski, Konstantin. Copii din crâng : [povestire] / Konstantin Uşinski ; rubr.
îngr. de Olesea Curmei ; il.: Alexei Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 5. – P. 23 : il. color. – ISSN
1857-0798.

1710. Куприн, А. И. Завирайка : [рассказ] / А. И. Куприн // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-4513.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
1711. Cocieru, Mariana. Modalităţi de transstilizare a folclorului în creaţia lui Creangă
/ Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 5. – P. 20-21. – Referinţe bibliogr.: p. 21
(6 tit.). – ISSN 1857-4424.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1712. Butnaru, Tatiana. Rosturile verdelui matern în poezia lui Ion Vatamanu / Tatia-
na Butnaru // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 5. – P. 1-2 : fot. – Referinţe bibliogr.: p. 2 (4 tit.).
– ISSN 1857-4424.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1713. Mâtcu, Maria. Cartea "Durerea visului" de Dumitru Hasnaş : [pe marginea cărţii
cu același tit.] / Maria Mâtcu // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 5. – P. 10-11 : fot. – ISSN
1857-4424.

1714. Rusnac, Vladimir. Lumină a umorului vânătoresc : [pe marginea festivalului


"Umorul vânătoresc", comuna Cotiujenii Mari, Şoldăneşti] / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 5. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4513.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
1715. Говедарица, Б. Логистика кремнеобработки болградского варианта куль-
туры Гумельница : (по материалам поселений Орловка-Картал и Чалык) / Б. Говедари-
ца, Д. В. Киосак, И. В. Манзура // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись – металл и
камень... – P. 57-74 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 71-72. –
ISSN 1608-9057.

1716. Каврук, Валерий. Георге Думитроая : (1949-2016) : [видный археолог и


дир. Музейного комплекса Нямц, Румыния] / Валерий Каврук, Евгений Сава // Stratum
plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись – металл и камень... – P. 395-397 : fot. – ISSN 1608-
9057.

1717. Колесник, А. В. Система расселения и кремневые сырьевые стратегии в


энеолите Донбасса / А. В. Колесник // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись –
металл и камень... – P. 43-55 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 53-
54. – ISSN 1608-9057.

1718. Разгильдеева, И. И. Контекстуальный анализ производственно-


хозяйственной деятельности древних коллективов по данными кратковременных стоя-
нок / И. И. Разгильдеева, П. Р. Мороз // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись –
металл и камень... – P. 17-41 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 40. –
ISSN 1608-9057.

904 Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice


1719. Авилова, Л. И. О циркуляции металла в эпоху энеолита – бронзы : (слитки,
заготовки и весовые системы Ближнего Востока) / Л. И. Авилова // Stratum plus. – 2017.
– Nr 2 : Они сошлись – металл и камень... – P. 75-100 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 96-98. – ISSN 1608-9057.

1720. Бердников, И. М. Неолитическое гончарство Байкало-Енисейской Сибири:


технологические традиции в территориально-хронологическом контексте / И. М. Берд-
ников, И. В. Уланов, Н. Б. Соколова // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись –
металл и камень... – P. 275-300 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.
295-297. – ISSN 1608-9057.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

1721. Богданов, С. В. Систематика комплексов древнеямной культуры востока


Понто-Каспийских степей в контексте проблемы трансферта горно-металлургических
традиций в Северную Евразию / С. В. Богданов // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они со-
шлись – металл и камень... – P. 133-157 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 153-155. – ISSN 1608-9057.

1722. Бочкарёв, В. С. Этапы развития металлопроизводства эпохи поздней


бронзы на юге Восточной Европы / В. С. Бочкарёв // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они
сошлись – металл и камень... – P. 159-204 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr.: p. 199-201. – ISSN 1608-9057.

1723. Видейко, М. Ю. Кукутень-Триполье: в поисках технологического прогресса /


М. Ю. Видейко // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись – металл и камень... – P.
119-132 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 130-131. – ISSN 1608-
9057.

1724. Гаскевич, Д. Л. Керамика с росписью в неолите Южного Буга / Д. Л.


Гаскевич // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись – металл и камень... – P. 231-255 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 252-254. – ISSN 1608-9057.

1725. Кадров, С. Технологический и минералогический анализ образцов посуды


культуры линейно-ленточной керамики с территории Республики Молдова / С. Кадров,
А. Рауба-Буковска, С. В. Церна // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись – металл и
камень... – P. 257-274 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 272-
273. – ISSN 1608-9057.

1726. Клейн, Л. С. Ямная, не ямная : (обзор современных работ о курганных


погребениях Подунавья) / Л. С. Клейн // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись –
металл и камень... – P. 361-376 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.
374-375. – ISSN 1608-9057.

1727. Кореневский, С. Н. Энеолитические погребения кургана 6 могильника


Константиновский-6 / С. Н. Кореневский, Я. Б. Березин // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 :
Они сошлись – металл и камень... – P. 379-390 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr.: p. 390. – ISSN 1608-9057.

1728. Медведева, П. С. Древнейшие свидетельства ткачества в Поволжье : (по


материалам из памятников потаповского типа) / П. С. Медведева, О. Д. Мочалов, О. В.
Орфинская // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись – металл и камень... – P. 345-
358 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 356-357. – ISSN 1608-
9057.

1729. Рындина, Н. В. О технологии производства металлических сосудов


майкопской культуры Северного Кавказа / Н. В. Рындина // Stratum plus. – 2017. – Nr 2 :

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Они сошлись – металл и камень... – P. 101-118 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 116-117. – ISSN 1608-9057.

1730. Сырбу, Г. В. Гончарное ремесло в позднем энеолите Пруто-Днестровского


междуречья : (горн из поселения Костешть IX) / Г. В. Сырбу, В. М. Бикбаев // Stratum
plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись – металл и камень... – P. 331-344 : fig. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 342-343. – ISSN 1608-9057.

1731. Ткачев, В. В. Формирование культурного ландшафта Уральско-


Мугоджарского региона в позднем бронзовом веке: освоение меднорудных ресурсов и
стратегия адаптации к условиям горно-степной экосистемы / В. В. Ткачев // Stratum plus.
– 2017. – Nr 2 : Они сошлись – металл и камень... – P. 205-230 : fig. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 226-228. – ISSN 1608-9057.

1732. Церна, С. В. Гончарный горн с позднетрипольского поселения Столничень


I : (Единецкий район, Республика Молдова) и производство керамики к востоку от Кар-
пат в IV тысячелетии до н. э. / С. В. Церна, К. Рассманн, В. С. Рудь // Stratum plus. –
2017. – Nr 2 : Они сошлись – металл и камень... – P. 301-330 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 327-329. – ISSN 1608-9057.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități


1733. Кропанцева, Татьяна. Черная церковь и никаких вампиров : [г. Брашов,
Румыния : записки путешествиника] / Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. –
2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 18-21 : fot. – ISSN 1857-0399.

1734. Матвеев, Анатолий. Back to USSR : [путешествие по Санкт-Петербургу,


Россия, странах Прибалтики и Грузии] / Анатолий Матвеев // Работай & Отдыхай. –
2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 28-32 : fot. – ISSN 1857-0399.

1735. Матвеев, Анатолий. Весенние каникулы вместе с детьми : [путешествие


по разным странам мира] / Анатолий Матвеев // Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май
(Nr 39). – P. 22-26 : fot. – ISSN 1857-0399.

1736. Матвеев, Анатолий. Манящая Черногория : [респ. б. Югославии : записки


путешествиника] / Анатолий Матвеев // Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39).
– P. 36-39 : fot. – ISSN 1857-0399.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Bârsan, Ana. Profesorul Petru Tarhon – ilustru savant și pedagog de vocație. – Vezi
Nr 1616.

Melinte, Doina. USEFS, un centru universitar modern. – Vezi Nr 1591.

Каврук, Валерий. Георге Думитроая : (1949-2016). – Vezi Nr 1716.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

Святые Молдовы. – Vezi Nr 1477.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
(Vezi Nr 1489)

94(478) Istoria Republicii Moldova


1737. Обская, Анна. А не махнуть ли нам в Бахмут? = Shall we hit the road to
Bahmut? : [р-н Кэлэрашь : из историям села] / Анна Обская // Работай & Отдыхай. –
2017. – Апр./Май (Nr 39). – P. 51-52 : fot. – Tit., text paral.: lb. engl. rusă. – ISSN 1857-0399.

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 1476)

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2017

Ciobanu, Natalia 1639


A Ciocoi, Oleg 1628
Ababii, Lidia 1537 Ciubotaru, V. 1611
Alcaz, V. 1603 Ciumac, Corina 1550
Andronic, Larisa 1527 Cocieru, Mariana. 1711
Avornic, Ana 1508 Cocîrţă, Petru 1531
Cojuhari, Tamara 1617-18
B Colâbneac, Alexei 1706, 1709
Cotenco, Eugenia 1527
Bajura, Tudor 1546 Cotilevici, Violeta 1548
Balan, Eduard 1567 Crijanovschi, Sergiu 1569
Baltaga, Ruslan 1631 Cristian, C. 1646
Barbă, Ludmila 1490, 1547 Crudu, Rodica 1500
Băeşu, Valeriu 1555 Cucerescu, Vasile 1501
Bârcă, Tache 1707 Cuharschi, M. 1651
Bârsan, Ana 1616 Curmei, Olesea 1709
Bencheci, Diana 1486 Cuzneţov, Alexandru 1575
Bencheci, Marcel 1482
Brederode, Martinho de 1497 D
Bîrcă, Maria 1538
Bogatu, Iulian 1683, 1685, 1689 Degteari, V. 1651
Bogdan, Alexandru 1569 Dodu-Savca, Carolina 1488
Botnari, Vasile 1527 Doga, Anatol 1563
Budurina-Goreacii, Carolina 1499 Duminică, Valeriu 1683
Bulat, Dumitru 1664 E
Bulhac, Ion 1616
Buruiană, Ion 1539 Efremov, Valeriu 1481
Butnaru, Tatiana 1712 Eremia, Anatol 1704
Buzu, Olga 1507
F
C
Fiser, Lucia 1636
Cananău, Anatolie 1568 Francovschi, I. 1611
Capros, Hristiana 1640
Cazacenco, Serghei 1658 G
Căldare, Gheorghe 1498 Gaivas, Inga 1588
Căpiţă, Ionel 1659 Gaja, Alina 1570
Cârnaţ, Teodor 1556, 1560-61 Garștea, Sergiu 1549
Cebanu, V. 1651 Gaţcan, Alexandru 1688
Cebanu, Lilia 1587 Gâlcă, Valentina 1680
Cebotari, Svetlana 1499 Gînju, Stela 1589
Cenusa, Octavian 1634 Gogu, Vitalie 1619
Cernatu, Ecaterina 1680 Goncearenco, Nicolae 1708
Chiriac. Eugenia 1613 Gorincioi, Iulia 1489
Chiriţă, Gheorghe 1660 Grib, Liviu 1634
Ciobanu Serghei 1637 Gribincea, Alexandru 1549
Ciobanu Sergiu 1639 Grigan, Dragoş 1557
Ciobanu, Constantin 1670 Grozav, Gheorghe 1686
Ciobanu, Cristina 1678 Grozavu, Anastasia 1502
Ciobanu, Eduard 1684, 1690-91 Guicciardini, Francesco 1489

111
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

H N
Hachi, Mihai 1550 Navruc, Ilona 1528
Hasnaş, Dumitru 1713 Neaga, V. 1611
Nedbaliuc, Boris 1613
I Nedbaliuc, Rodica 1613
Iagar, Mariana 1509 Nederiţa, Alexandru 1671
Iaţco, Mariana 1506 Negară, Ghenadie 1512
Ignatov, Augustin 1500 Niguleanu, Adriana 1637
Isac, Anatolie 1540 Nistiriuc, Irina 1582
Iurco, Igor 1541 Novac, Alexandru 1529
Iuzefovici, Igor 1687 Novicov, Vladimir 1687

J O

Jardan, Natalia 1620 Olaru, Andrei 1633


Joyce, Lucy Rebecca 1490 Orofino, Marco 1554
Juc, Victor 1582 Oţetea, A. 1476
Juravschi, Nicolae 1684 P
Jurminschi, Serghei 1624
Palihovici, Angela 1542
K Pálòczi, Ágnes 1483
Kasyanenko, Tatiana 1507 Pană, Sergiu 1617-18
Katerenchuk, I.P. 1632 Păsat, Dumitru 1476
Kecskes, Tibor 1534 Pânzaru, Pavel.1621
Knotz, Ulrike 1491 Petrova, Snezana 1473
Kòti, Tibor 1483 Pilat, Sofia 1572
Pîrţac, Grigore 1486, 1563
L Platon, Nicolae 1532
Pleşca, Ana 1486
Larii, Iurie 1571 Pohilă, Oleg 1571
Laţcu, Zorica 1705 Popa, Cristina 1556, 1560
Lazări, Constantin C. 1552-53 Popa, Pavel 1592
Leah, Tamara 1650 Popa, Victoria 1565
Lesnic, Evelina 1637 Popovich, S. V. 1632
M Popovici, Angela 1584
Popovici, Corneliu 1584
Macoveţchi, Carolina 1583 Postolache, Gheorghe 1618
Manolachi, Veaceslav (1591) Prisac, Alexandru 1577
Mardari, Violina 1484
Marghieva, Zalina 1685 R
Marx, Karl 1476 Railean, Petru 1551
Matveev, Anatol 1510 Railean, Silvia 1638
Mâtcu, Maria 1713 Rădulescu-Niger, Nicolae 1706
Melinte, Doina 1591 Rodriguez Prieto, Victoria 1503
Micu, Victor 1562 Romandaș, Nicolae 1579
Mihailov, Irina 1626 Roşca, Ludmila 1492
Mihalcean, Luminita 1640 Roşca, Valentina 1496
Mocreac, Margareta 1474, 1491, 1511 Rusnac, Gheorghe 1493
Mogorici, C. 1614 Rusnac, Vladimir 1665, 1714
Morari, Cristina 1492, 1498 Rusu, Lucia 1567
Moraru, Sergiu 1686
Munteanu, Andrei 1627

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

S Z
Saca, Victor 1493 Zabulică, Violeta 1705
Sandu, I. 1604 Zubco, Roman 1535
Sandu, Mihai 1688 Zubcu, Victor 1691
Savin, Anatol 1628
Săvulescu, Maria.1655 А
Schwan, S. 1476 Авилова, Л. И. 1719
Scoricova, Iana 1640 Алистратова, Оксана 1574
Selevestru, Sergiu 1576 Алказ, В. Г. 1605, 1608
Serbinov, Angela 1566 Андроник, Валерий 1692
Slobodeanu, Svetlana 1513 Арнаут, Вероника 1505
Solomon, Constantin 1482
Sorocean, Clara 1585 Б
Stati, Vitalie 1578
Stoica, Alina 1497 Бабий, Александр 1693
Suhendra, Euphrasia Susy 1545 Бабий, Роман 1693
Sula, Tudor 1514 Базь, Александр 1669
Süli-Zakar, István 1483, 1534 Балабан, Сергей 1517
Szczerba-Zawada, Aleksandra 1494 Баранов, С. А. 1596
Басова, Ирина 1518
Ș Бежан, Геннадий 1672
Белоус, Виктория 1672
Şaptefraţ, Ştefan 1573 Бердников, И. М. 1720
Șarco, Vasile 1515 Березин, Я. Б. 1727
Şcolnic, Sergiu 1561 Бикбаев, В. М. 1730
Şpac, Alexandru 1689 Близнюк, А. В. 1602
T Богданов, С. В. 1721
Богдевич О. П. 1606, 1608, 1649
Tabuncic, Mariana 1530 Бочкарёв, В. С. 1722
Tarhon, Petru (1616), 1622, 1677 Брега, Олег 1674
Tataru, Gheorghi 1564 Буздуга, И. Н. 1623
Tibirnac, Petru 1631 Буртиев, Р. З. 1607
Timuș, Asea M. 1626 Буряк, Н. И. 1602
Topală, Iurie 1690
Troian, S. 1603 В

Ț Васкауцан, Александр 1519-20


Величенко, А. Б. 1673
Ţurcan, Nelly 1475 Видейко, М. Ю. 1723
Țurcan, Olesea 1558 Волков, Р. А. 1623
Țurcanu, Ina 1472 Волков, Роман 1657
U Г
Ursu, Valentina 1496 Габузов, О. 1629
Uşinski, Konstantin 1709 Гавриил, Митрополит Бессарабии (1593-
1601), (1477)
V Гайворонская, Е. Ю. 1644
Varvariuc, Viorica 1634 Гайдар, Г. П. 1644
Vatamanu, Ion 1712 Галиханов, М. Ф. 1597
Visternicean, Elena 1635 Гаргалык, Светлана 1630
Voicu, Ovidiu 1516 Гарев, Михаил 1694
Гаскевич, Д. Л. 1724

113
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

Гинсарь, В. Н. 1605 Кырлан, А. В. 1648


Гиренко, Д. В. 1673
Говедарица, Б. 1715 М
Голя, Анатолий 1487, 1495 Манзура, И. В. 1715
Григорьев, А. И. 1593 Маранчук, Агафья (1477)
Гуцуляк, Виктор 1559 Мариненкова, Ларисa 1702
Гылка, Борис1641 Маркауцан, О. Е. 1615
Д Мартынов, Михаил 1696
Матвеев, Анатолий 1485, 1734-36
Даниленко, Александра Аркадьевна 1695 Медведева, П. С. 1728
Денисюк, Т. Д. 1643 Миня, А. Й. 1595
Добровольский, Олег 1679 Мицул, Е. 1612
Домерщикова, А. О. 1643 Мороз, П. Р. 1718
Думитроая, Георге (1716) Мочалов, О. Д. 1728
Мунтяну, Серафим 1479
Е Мырка, Александра 1701
Енеди, А. Л. 1595 Н
Ж Никифоров, Е. А. 1654
Жакин, А. И. 1594 Николэеску, Маргарита 1480

З О

Зайченко, В. Н. 1599 Обская, Анна 1737


Закревский, Сергей 1533, 1586, 1590 Олару, Дан 1701
Омельчук, А. А. 1601
И Орфинская, О. В. 1728
Иванов (Бурнас), В. 1647 П
Иванов, Игорь 1641
Иванова, Татьяна 1668, 1675, 1679 Панчук, И. И. 1623
Исичко, Е. С. 1605-06, 1608 Петрушов, Н. А. 1593
Погоренко, Ю. Ф. 1601
К Полканов, В. Н. 1649
Полтавченко, Ирина 1652
Каврук, Валерий 1716 Попеску, Вячеслав 1544
Кадров, С. 1725 Пшеничный, Р. Н. 1601
Карданец, В. Ю. 1609-10
Киосак, Д. В. 1715 Р
Клейн, Л. С. 1726
Козин, В. Ф. 1602 Разгильдеева, И. И. 1718
Колесник, А. В. 1717 Рассманн, К. 1732
Кореневский, С. Н. 1727 Рауба-Буковска, А. 1725
Косенков, В. М. 1642 Ризун, А. Р. 1643
Костыря, М. В. 1600 Рогоза, Антон 1681
Кошель, Н. Д. 1600 Роман, Е. Г. 1615
Кропанцева, Татьяна 1674, 1733 Рудь, В. С. 1732
Круковер, В. 1656 Русу, Станислав 1533
Ксенз, Н. В. 1598 Рындина, Н. В. 1729
Кузьменко, В. Г. 1642 С
Куприн, А. И. 1710
Кусманов, С. А. 1645 Сава, Евгений 1716
Кусманова, И. А. 1645 Савчук, Эвелинa 1586

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Саенко, Любовь 1693 Ц


Саньков, Алексей 1696
Сербина, С. 1612 Церна, С. В. 1725, 1732
Сидорцов, И. Г. 1598 Цуркан, Ион 1675
Синявская, Наталья 1478 Цэпордей, А. Е. 1653
Скуртул, Геннадий 1697 Ч
Слободянюк, И. А. 1599
Смирнов, А. А. 1645 Чебану, Павел 1700
Соколова, Н. Б. 1720 Чеботарь, Ион 1586
Станишевский, Александр 1580-81 Чеботарь, Сергей 1522
Степаненко, Н. Я. 1610 Чегаровская, Любовь 1479, 1682, 1694,
Степанов, Сергей 1681 1701-03
Стеценко, Алина 1698 Чекир, Сергей 1703
Суручану, Ион 1682 Череватов, Владимир 1657
Сырбу, Г. В. 1730 Чиреш, Вера 1471
Сыродоев, Г. 1612 Чиреш, Елена 1581
Сыродоев, Г. Н. 1649 Чобану, Эдуард 1700
Т Ш
Танас, Александр 1521-22, 1536 Шаймарданова, А. Ш. 1597
Тарабурка, Любовь 1695 Шайхиев, И. Г. 1597
Теслев, Анатолий 1699 Шиллер, Роберт 1526
Ткач, Анатолий 1504 Ширяева, С. О. 1593
Ткачев, В. В. 1731 Шуаибов, А. К. 1595
Трофимаш, Анна 1523-25 Шутиков, Виталий 1697-99
У Ю
Уланов, И. В. 1720 Юдаев, И. В. 1598
Ф Я
Феркаляк, Василий 1657 Яловицкий, Сергей 1681
Флорестяну, Людмила 1681
Фомина, Наталья 1676

115
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2017 ≡ Magazine article annals Nr 5-2017

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2017

1. Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 1/2. – ISSN 0582-5229


2. Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. –
ISSN 1857-0054
3. Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei. – 2016.
– Nr 2. – ISSN 1857-0046
4. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 5. – ISSN 1813-4408
5. Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 4. – ISSN 1857-4130
6. Grădiniţa Modernă. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-4610
7. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 5. – ISSN 1810-309X
8. Moldoscopie. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1812-2566
9. Noi. – 2017. – Nr 5. – ISSN 1857-0798
10. Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 5. – ISSN 1857-0186
11. Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 5. – ISSN 1857-4424
12. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5. – ISSN 1811-0770
13. Sport în Moldova. – 2017. – Ian./Apr. – ISSN 1857-0348
14. Stratum plus. – 2017. – Nr 2 : Они сошлись – металл и камень… – ISSN 1608-9057
15. Studia Universitatis Moldaviae. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1814-3199
16. Studii Europene. – 2016. – Nr 7, (I), 8 (II). – ISSN 2345-1041
17. The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 2. – ISSN 2537-6373
18. Vama. – 2017. – Nr. 2. – ISSN 1857-2979
19. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 5. – ISSN 1857-4505
20. Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 5. – ISSN 1857-4513
21. Работай & Отдыхай. – 2017. – Апр./Май (Nr 39). – ISSN 1857-0399
22. Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 2. – ISSN 0013-5739

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZE- NEWSPAPER ARTICLE ANNALSSE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 5
MAI MAY
(1177-1449)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
1177. Dabija, Nicolae. Academia, un stâlp al societăţii : [rolul şi importanţa Academiei
de Ştiinţe a Moldovei] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 1.

1178. Petrescu, Ion. Scrisoare deschisă despre longevitate: adresată familiei acade-
micianului Gheorghe Duca în urma publicării articolului "Academia, un stâlp al societăţii": [de
Nicolae Dabija, în "Literatura şi arta" , 4 mai 2017 : omagiu preş. Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei] / Ion Petrescu // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1362)

02 BIBLIOTECONOMIE
1179. Baciu, Gheorghe. Imagini în distribuţie : [pe marginea lansării cărţii "Omul, so-
cietatea, statul – categorii constituţionale perene" de Ion Guceac, dr. hab. în drept, Universi-
tatea de Stat din Moldova, mai 2017, Chişinău] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2017.
– 18 mai. – P. 3.

1180. Pîslaru, Natalia. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia
XXI, 2017 : [11-14 mai 2017, Chişinău] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017. –
18 mai. – P. 3.

1181. Popa, Iulius. Bibliotecarii, prietenii care îmi mai rămân : [despre activitatea Bi-
bliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat "Alecu Russo", Bălţi] / Iuluis Popa // Literatura şi arta.
– 2017. – 25 mai. – P. 3.

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


061 Organizații și alte tipuri de cooperare
(Vezi Nr 1180)

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

070 Ziare. Presă


1182. Bujor, Ilie. Omul căruia, la naştere, Dumnezeu i-a pus mâna pe creştet : [des-
pre Gheorghe Bologan, ziarist] / Ilie Bujor // Gazeta satelor. – 2017. – 19 mai.

1183. Gane, Zinaida. Patriot şi altruist prin definiţie : [despre Grigore Grigorescu, zia-
rist, ecologist şi publicist] / Zinaida Gane // Făclia. – 2017. – 26 mai. – P. 1-2.

1184. Pârlea-Conovali, Veronica. Călătorie cu impact cognitiv : [pe marginea lucrări-


lor Adunării Generale ordinare a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, apr. 2017, Curtea de Argeş,
România] / Veronica Pârlea-Conovali // Univers pedagogic pro. – 2017. – 4 mai. – P. 4.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1185. Păsat, Dumitru. Felul nostru de a fi : [notiţe filosofice] / Dumitru Păsat // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 18 mai. – P. 8. – (Notiţe filosofice).

1186. Păsat, Dumitru. Quo vadis, Filosofia formativă? / Dumitru Păsat // Făclia. –
2017. – 26 mai. – P. 11. – (Notiţe filosofice).

1187. Sîrbu, Ana. Precum în cer, aşa şi pe pământ : [despre Inteligenţa Supremă] /
Ana Sîrbu // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 6. – (Misterul particulei lui Dumnezeu).

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 1439)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
1188. Colesnic, Iurie. Viaţa ca o luptă… : [despre Preasfinţitul Dionisie Erhan, epis-
copul Cetăţii Albe-Ismail (1868-1941)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 5 mai. – P. 19.

1189. Moşin, Octavian. Nici în Biserică nu este pace… Să luptăm pentru pace! : [me-
ditaţii] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 3.

1190. Moşin, Octavian. Prin înălţarea Domnului se vrea înălţarea noastră : [meditaţii] /
preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 3.

1191. Moşin, Octavian. Să primim lumina dumnezeiască… [meditaţii] / preot Octavian


Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 3.

1192. Moşin, Octavian. Spectacol creştin în nordul Italiei : [cu genericul "Departe de
casă, aproape de Dumnezeu" , prezentat în bisericile ortodoxe în perioada 29 apr.-1 mai
2017] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 3.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1193. Stănilă, Moni. Niciodată în singurătate : [despre relaţia permanentă cu Dumne-


zeu] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 12 mai. – P. 14.

1194. Vârtosu, H. Învinuiri viclene : [despre lupta contra religiei creştine] / preot H.
Vârtosu // Curierul ortodox. – 2017. – 17 mai. – P. 7.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
(Vezi Nr 1205, 1207)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1195. Andronic, Nicolae. "Dacă vom vorbi numai despre Plahotniuc, ne vom trezi cu
doar două partide" : Interviu cu N. Andronic, ex-viceprim-ministru în guvernele Ciubuc-2 şi
Sturza, ex-preşedinte al Parlamentului / consemnare: Pavel Păduraru // Timpul. – 2017. – 12
mai. – P. 12-13.

1196. Bahnaru, Vasile. Elogiu absurdităţii : [aspecte soc.-pol.] / Vasile Bahnaru // Lite-
ratura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 2.

1197. Ciobanu, Maria. "Parlamentul. O ruşine naţională": [aspecte soc.-pol. : interviu


cu M. Ciobanu, deputat în Parlamentul Rep. Moldova, Partidul Liberal-Democrat din Moldova]
/ pentru conformitate: Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2017. – 25 mai. – P. 10-11.

1198. Ciobanu, Mircea V. Discursul urii : [pe marginea opiniilor preşedintelui Rep.
Moldova Igor Dodon despre Marşul "Fără frică", organizat la 21 mai 2017 în mun. Chişinău] /
Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 26 mai. – P. 7.

1199. Ciobanu, Mircea V. Şcoala elitelor / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. –


2017. – 5 mai. – P. 7. – (A-politice).

1200. Ciobanu, Mircea V. Totul e politică / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. –


2017. – 19 mai. – P. 7. – (A-politice).

1201. Ciubotaru, Adrian. Justiţia gourmet : [despre lupta cu corupţia : context soc.-
pol.] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 26 mai. – P. 6.

1202. Hâncu, Maria Augustina. "Actuala clasă politică manifestă o fobie vădită faţă
de diasporă" : Interviu cu M. A. Hâncu, scriitoare, traducătoare, originară din Berezlogi, Orhei,
stabilită în Aix-en-Provence, Franţa / interviu de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 12 mai. – P. 5.

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

1203. Ioniţă, Sorin. Un sistem uninominal ajută partidele cu resurse administrative, cu


primari şi cu bani : [art. expertului în politici publice şi dezvoltare locală din România] / Sorin
Ioniţă // Ziarul de gardă. – 2017. – 11 mai. – P. 8.

1204. Josu, Nina. Aşteptările noastre se împlinesc : [aspecte soc.-pol.] / Nina Josu //
Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 2.

1205. Mândâcanu, Virgil. Să revenim la destinul nostru prin vot real : [despre unirea
Rep. Moldova cu România] / Virgil Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 2.

1206. Nicu, Dan. Legaţi de glie, iobagi la nefârtate : [aspecte soc.-pol.] / Dan Nicu //
Timpul. – 2017. – 19 mai. – P. 13.

1207. Nicu, Dan. Mai, româneşte : [despre Unirea Rep. Moldova cu România] / Dan
Nicu // Timpul. – 2017. – 12 mai. – P. 15.

1208. Stănilă, Moni. De la visul european la coşmarul socialist : [aspecte soc.-pol.] /


Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 19 mai. – P. 14.

1209. Ţâcu, Octavian. Statul schizofrenic : [despre consemnarea zilei de 9 mai : as-
pecte soc.-pol.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 12 mai. – P. 6.

1210. Voronin, Vladimir. Despre imitarea reformelor, proteste şi perspective : [interviu


acordat de către V. Voronin, preşedintele Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova, portalului
"Tribuna"] / consemnare: Andriana Cheptine // Comunistul. – 2017. – 26 mai. – P. 6-7 ;
Коммунист. – 2017. – 26 мая. – Р. 6-7.

1211. Voronin, Vladimir. Responsabili pentru ţară şi cetăţeni : [interviu cu V. Voronin,


preşedintele Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova, în cadrul ciclului de emisiuni "Punţi
către Europa" al postului "Realitatea TV"] / consemnare: Ecaterina Covali // Comunistul. –
2017. – 19 mai. – P. 10 ; Коммунист. – 2017. – 19 мая. – Р. 10.

1212. Собор, Евгений. Выборы-2018 – в чем интрига : [о предстоящих парла-


мент.выборах] / Евгений Собор // Молдавские ведомости. – 2017. – 26 мая. – Р. 4.

1213. Ткач, Сергей. "Приднестровизация" Молдовы или "украинизация" Придне-


стровья? : [обществ.-полит. аспекты] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. –
12 мая. – Р. 9.

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupţie electorală. Vicierea alegerilor.
Rezultatele alegerilor
1214. Ciobanu, Marina. Schimbarea sistemului electoral – compromis mixt între PDM
şi PSRM : [despre audierea proiectului de lege în prima lectură în cadrul şedinţei din 5 mai
2017 a Parlamentului] / Marina Ciobanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 11 mai. – P. 4-5.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1215. Paşa, Valeriu. "Miza adevărată a PDM este ca, prin intermediul justiţiei, să eli-
mine candidaţii incomozi şi să îşi asigure o majoritate nouă" : [despre reforma sistemului
electoral : interviu cu V. Paşa, consultant în comunicare, activist civic] / pentru conformitate:
Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 11 mai. – P. 10-11.

1216. Ţîrdea, Bogdan. Jocul periculos al PD : [despre votarea în cadrul şedinţei Par-
lamentului a proiectului sistemului electoral mixt] / Bogdan Ţîrdea // Moldova suverană. –
2017. – 24 mai.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


1217. Şveţ, Maria. Practici şi valori europene pentru Republica Moldova : [pe margi-
nea discuţiei cu reprezentanţii ambasadelor, participanţi la ed. a 7-a a Orăşelului European,
13 mai 2017, Chişinău : Roy Hans, diplomat, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Rep.
Moldova, Iurie Popovici, Consul Onorific al Slovaciei în Rep. Moldova, Matyas Zilagyi, Amba-
sadorul Ungariei în Rep. Moldova [et al.] / Maria Şveţ // Ziarul de gardă. – 2017. – 18 mai. –
P. 9.

1218. Аблисимова, Марина. В Молдове отметили 25 лет дипломатических от-


ношений с Россией :[по материалам конф. "Российская Федерация и Республика Мол-
дова: 25 лет дипломатических отношений", апр. 2017, Кишинэу] / Марина Аблисимова //
Молдавские ведомости. – 2017. – 5 мая. – Р. 2, 4.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1219. Dodon, Igor. Igor Dodon a rostit un discurs în cadrul Summitului Aniversar al
Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre : [22 mai 2017, Istanbul, Turcia] / Igor
Dodon // Moldova suverană. – 2017. – 23 mai.

1220. Galbur, Andrei. "Guvernul este determinat să asigure eliminarea tuturor restan-
ţelor integrării europene în 2017": Interviu cu A. Galbur, ministrul Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene al Rep. Moldova / consemnare: Lia Ciutac // Timpul. – 2017. – 19 mai. – P. 8-9.

1221. Gorda, Ştefan. "Este în interesul nostru naţional să atingem standardele euro-
pene" : Interviu cu ambasadorul Rep. Moldova în Bulgaria Şt. Gorda / consemnare: Lia
Ciutac // Timpul. – 2017. – 5 mai. – P. 8-9.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1222. Ciubotaru, Adrian. (Mez)alianţa PDM - PSRM : [între formaţiunile politice Parti-
dul Democrat din Moldova şi Partidul Socialiştilor din Rep. Moldova] / Adrian Ciubotaru //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 5 mai. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1216)

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1223. Codreanu, Elena. "SindLUCAS"a devenit federaţie şi a aprobat Strategia pe
următorii 5 ani : [pe marginea lucrărilor celui de-al 4-lea Congres al Sindicatului Lucrătorilor
din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri, 4
mai 2017, Chişinău] / Elena Codreanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2017. – 12
mai. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

1224. Ivanov, Dumitru. Sindicatele din Educaţie şi Ştiinţă susţin cadrele tinere : În dia-
log cu prof. D. Ivanov, preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei / a intervievat
Vlad Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 11 mai. – P. 3.

1225. Rufala, Veaceslav. Veaceslav Rufala: Activăm ca un sindicat modern, dar cu


sechele din URSS : [interviu cu invitaţii rubricii "Ceaiul de la ora 10": preşedintele Federaţiei
Sindicatelor din Energetică şi Industrie, Svetlana Cebotari, resp. de organizare, şi Ludmila
Rufala, jurist consultant] / resp. de ed.: Galina Munteanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporu-
lui. – 2017. – 12 mai. – P. 6-7. – Idem în lb. rusă.

1226. Strategia Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova pentru anii


2017-2022 : [pe marginea prevederilor doc.] / cor. gaz. // Vocea poporului. – 2017. – 19 mai.
– P. 4. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1270)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de
locuințe (fondului imobiliar)
1227. Глазова, Татьяна. Экономический эффект системы кадастра : [по мате-
риалам беседы с дир. Гос. предприятия "Cadastru"Анжелой Матков и рук.службы оцен-
ки недвижимости Агентства земельных отношений и кадастра Ольгой Бузу] / Татьяна
Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 5 мая. – Р. 10.

336 Finanţe
1228. Zgardan, Alexandru. Aprecierea leului nu este motiv de bucurie : [interviu cu A.
Zgardan, expert econ., prof. la Grenoble Graduate School of Business] / cor. gaz. //
Săptămîna. – 2017. – 26 mai. – P. 6.

1229. Динамика рынка кредитов и депозитов в марте 2017 : [по данным На-
ционального банка Молдовы] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 5
мая. – Р. 5.

1230. Такий, Александр. "Карточный бизнес" на подъеме :[о росте оплаты кар-
точками молд. банков] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 12 мая. – Р. 4.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1231. Такий, Александр. Бум активности "небанковских кредиторов" :[по мате-


риалам отчета за 2016 г. Национальной комиссии по финансовому рынку] / Александр
Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 19 мая. – Р. 4.

1232. Такий, Александр. Кредиты подросли, капитал "подсох" : [о ситуации в


банков. системе в апр. 2017 г.] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 26 мая. – Р. 4.

1233. Тимотин, Марина. Кто кого кормит: 74 процента бюджета Молдовы состо-
ит из налогов физических лиц :[об источниках доходов гос. бюджета] / Марина Тимотин
// Молдавские ведомости. – 2017. – 5 мая. – Р. 3.

1234. Шикирлийская, Татьяна. "Набор неясностей» экологического сбора : [по


материалам беседы с консультантом по налог. вопр. Ассоциации европейского бизнеса
Олесей Гедрович] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 12 мая. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1235. Калак, Дмитрий. Гагаузия: регион возможностей и амбиций : [экон. аспек-
ты] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 19 мая. – Р. 6-
7.

1236. Кетрарь, Вадим. Растут и цены, и производство : [о валовом с.-х. продукте


в янв.-марте 2017 г. : по данным Национального бюро статистики] / Вадим Кетрарь //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 12 мая. – Р. 16.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1237. Барбалат, Думитру. Как разрушение системы стандартизации привело к
разрушению экономики и государства : [об обеспечении соответствия качества выпус-
каемой и экспортируемой продукции] / Думитру Барбалат // Молдавские ведомости. –
2017. – 12 мая. – Р. 10.

339.7 Finanţe internaţionale


1238. Carasiucenco, Georgeta. UE ne dă bani, iar noi îi cheltuim cum vrem : [impac-
tul utilizării ajutoarelor financiare] / Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. – 5 mai. – P.
15.

1239. Cenuşă, Denis. Trei scenarii privind soarta asistenţei macro-financiare a UE


pentru Moldova : [pentru perioada 2017-2018 în valoare de 100 mln. de euro] / Denis Cenuşă
// Timpul. – 2017. – 19 mai. – P. 21.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

1240. Ciobanu, Marina. Quo vadis, Moldova? : De ce UE a amânat acordarea a 100


de milioane de euro / Marina Ciobanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 18 mai. – P. 4-5.

1241. Untilă, Veaceslav. Crearea Fondului Monetar European : [despre posibila crea-
re de către Uniunea Europeană a unei noi structuri] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 12
mai. – P. 11.

1242. Zaharia, Lilia. Investiţii de milioane pentru restaurarea edificiilor de cultură :


[despre ajutorul financiar al României pentru construcţia noului sediu al Teatrului "B.P.
Hasdeu"din Cahul şi renovarea Sălii cu Orgă din Chişinău] / Lilia Zaharia // Natura. – 2017. –
Mai (Nr 5). – P. 13. – (Supl. "Obiectiv european" ; Nr 8).

1243. Коваленко, Ирина. ВБ призывает тратить меньше : [по материалам бесе-


ды с гл. Экономистом представительства Всемирного Банка в Молдове Русланом Пи-
онтковским] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 12
мая. – Р. 13.

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


1244. Фомин, Игорь. Контакты по горизонтали : [об экон. сотрудничестве с Чехи-
ей : по поводу визита премьер министра Респ. Молдова Павла Филип, май 2017] / Игорь
Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 12 мая. – Р. 3.

1245. Фомин, Игорь. Кризис и потенциал ОЧЭС :[о деятельности Организации


Черноморского экономического сотрудничества] / Игорь Фомин // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2017. – 26 мая. – Р. 9.

1246. Фомин, Игорь. Новый Шелковый путь пройдет мимо Молдовы :[по итогам
междунар. экон. форума "Один пояс – один путь", 14-15 мая 2017, Пекин, Китай] / Игорь
Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 19 мая. – Р. 8.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1247. Drepturile copilului: Participarea copiilor la diverse reuniuni publice : [pe
marginea declaraţiilor avocatului poporului Maia Bănărescu] // Dreptul. – 2017. – 19 mai. – P.
5.

1248. Eşanu, Anatolie. Lacunele din legislaţie favorizează corupţia electorală : [pe
marginea analizei art. Codului Contravenţional şi Penal care vizează drepturile politice ale
cetăţenilor, finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, efectuată de org. negu-
vernamentală Promo-Lex] / Anatolie Eşanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 4 mai. – P. 18.

1249. Mai multă încredere în justiţie din partea societăţii : [pe marginea Barometru-
lui Opiniei Publice, realizat de Institutul de Politici Publice în apr. 2017] / cor. gaz. // Dreptul. –
2017. – 12 mai. – P. 1.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1250. Problemele aflate în atenţia avocatului poporului pentru drepturile copilu-


lui, în primul an de activitate : [pe marginea conf. de presă, susţinută de Maia Bănărescu,
mai 2017] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 5 mai. – P. 5.

1251. Protecţia drepturilor copilului în anul 2016 : [prezentare în baza Raportului


anual al avocatului poporului Maia Bănărescu] // Dreptul. – 2017. – 12 mai. – P. 5.

1252. Seminar privind principiile deontologice de care trebuie să se ghideze


ombudsmanii şi angajaţii instituţiilor naţionale pentru drepturile omului : [pe marginea
discuţiei cu Mihail Cotorobai, avocat al poporului, privind participarea la seminar, oraşul Ra-
bat, Maroc, mai 2017] / consemnare: cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 19 mai. – P. 4.

1253. Иродой, Аурелия. Не спешите в суд, есть разумная альтернатива – ме-


диация :[интервью с медиатором А. Иродой, дир. юрид. компании "AMG-DisputeSolution"
SRL] / вел интервью Александр Романов // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 12 мая. – Р. 12.

343 Drept penal. Infracțiuni penale


1254. Lansarea celei de-a 4-a ediţii a proiectului "Emanciparea drepturilor omului
prin asistenţa juridică primară : [în cadrul Institutului de Reforme Penale] / cor. gaz. // Drep-
tul. – 2017. – 5 mai. – P. 2.

1255. Serviciu de asistenţă telefonică gratuită pentru victimele violenţei / cor.


gaz. // Dreptul. – 2017. – 12 mai. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1329)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi în dreptul civil
1256. Carasiucenco, Georgeta. Piedicile în redobândirea cetăţeniei române : [pe
marginea lucrărilor atelierului legislativ "Legea cetăţeniei, necesităţi de ajustare", 17 mai
2017, Chişinău] / Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. – 19 mai. – P. 10.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară

1257. Diacov, Ivan. "În Moldova, puterea o deţine cel care controlează procurorul ge-
neral" : [interviu cu I. Diacov, ex-procuror al mun. Chişinău] / consemnare: Dorin Galben //
Timpul. – 2017. – 26 mai. – P. 16-17.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală
1258. Frunză, Ilie. Ion Prunici: "Numai printr-un efort comun ne putem asigura un viitor
mai bun": [pe marginea discuţiei cu I. Prunici, primarul satului Păuleşti, raionul Călăraşi] / Ilie
Frunză // Gazeta satelor. – 2017. – 19 mai.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

1259. Frunză, Ilie. Ruseştii Noi, o comună europeană : [pe marginea discuţiei cu Pa-
vel Codreanu, primarul comunei din raionul Ialoveni] / Ilie Frunză // Gazeta satelor. – 2017. –
26 mai.

1260. Josu, Nina. Al nostru Dorin Chirtoacă : [despre primarul gen. al mun. Chişinău] /
Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 3.

1261. Untilă, Veaceslav. "Noi suntem între ciocan şi nicovală" : Interviu cu V. Untilă,
preşedinte al Curţii de Conturi / cor. gaz. // Timpul. – 2017. – 26 mai. – P. 10.

1262. Коваленко, Ирина. "Высокая кухня" правительственной реформы :[по ма-


териалам беседы с экспертом Института Развития и Социальных Инициатив "Viitorul"
Татьяной Ларюшиной] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 26 мая. – Р. 12.

1263. Устурой, Николай. Владимир Тэбырцэ – примар, который умеет мыслить


масштабно : [по материалам беседы с примаром села Зайкань, район Рышкань] / Нико-
лай Устурой // Молдавские ведомости. – 2017. – 12 мая. – Р. 4.

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


1264. Galben, Dorin. Rănile războiului încă sângerează : [despre veteranii celui de-al
Doilea Război Mondial, originari din Rep. Moldova] / Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 5 mai.
– P. 16-17.

1265. Negrea, Cristian. Luptătorii români din Siberia (1914-1920) : [despre Legiunea
română de vânători transilvăneni-bucovineni] / Cristian Negrea // Gazeta satelor. – 2017. – 5,
12 mai. – Contin. Începutul: 3 febr.

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1266. Chirilescu, Carolina. Mai puţini copii vor merge în clasa I : [pe marginea discu-
ţiei cu Valentin Crudu, şeful Direcţiei învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educa-
ţiei] / Carolina Chirilescu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 26 mai. – P. 4.

1267. Marin, Mariana. "Succesul se obţine prin conjugarea forţelor" : [despre obiecti-
vele şi finalităţile Simp. Ped. Intern. "Evaluarea Criterială prin Descriptori: provocări şi oportu-
nităţi" : interviu cu M. Marin, dr., conf. univ., şef sector, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei] / a
intervievat: Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017. – 18 mai. – P. 3.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1268. Păsat, Dumitru. Quo vadis, Filosofia formativă? : [despre predarea filosofiei în
învăţământul preuniversitar] / Dumitru Păsat // Făclia. – 2017. – 26 mai. – P. 11.

37.09 Organizarea instruirii

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1269. Bodrug, Ana. Profesoara care ştie a motiva elevii să îndrăgească Fizica : [des-
pre Irina Gaiu, prof. la Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chişinău] / Ana Bodrug //
Univers pedagogic pro. – 2017. – 25 mai. – P. 4.

1270. Cimpoieşu, Ana. Ce reformă a remunerării muncii ni se propune? : [în inst. de


învăţământ gen.] / Ana Cimpoieşu // Făclia. – 2017. – 19 mai. – P. 5.

1271. Gheorghiţă, Ana. Tatiana Băcescu: Actriţă, Profesoară, Om de Cultură : [prof.


de artă teatrală la Instituţia Publică Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani", mun. Chişi-
nău] / Ana Gheorghiţă // Univers pedagogic pro. – 2017. – 11 mai. – P. 5.

1272. Vorotneac, Elena. Porţile larg deschise ale Cernăuţilor : [despre schimbul de
experienţă cu genericul "Inserţia profesională a tinerilor specialişti în contextul şcolii moder-
ne"în baza Acordului de colaborare dintre Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a mun.
Chişinău cu Direcţia de Învăţământ din Cernăuţi, Ucraina] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2017.
– 26 mai. – P. 1, 10.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1273. Albu, Angela. Educaţia ecologică: între realizare şi necesitate : [din experienţa
Gimnaziului Ciuciueni, raionul Sângerei] / Angela Albu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 11
mai. – P. 6.

1274. Când merge copilul la şcoală, de fapt? : [sondaj cu cadrele manageriale şi di-
dactice , resp. de învăţământul primar, din raioanele Teleneşti, Briceni, Leova, Făleşti şi Călă-
raşi] / consemnare: Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017. – 4 mai. – P. 3 ; 11 mai.
– P. 4.

1275. Ghicov, Adrian. Schiţă de portret pentru un elev al secolului XXI-lea : [despre
formarea competenţelor esenţiale] / Adrian Ghicov // Făclia. – 2017. – 5 mai. – P. 1.

1276. LT "Andrei Vartic" – 55: eveniment cu impact de mare sărbătoare : [Liceul


Teoretic din raionul Ialoveni] / pagini realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2017. – 12 mai. –
P. 4-5.

1277. Lucrurile mari şi valoroase se fac nu neapărat cu bani mulţi, ci cu resurse


umane calitative : [din experienţele inst. de învăţământ gen. din raionul Făleşti] / pagini
realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2017. – 26 mai. – P. 8-9. – Conţine: " …Multe ne sunt
preocupările, dar şi mai mari aşteptările…": [interviu cu Silvia Matasî, dir. Direcţiei Generale
Educaţie] ; Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică – imperativ al zilei / Liliana Nanii ; Învăţa-
rea prin colaborare / Adela Ţuţuianu ; Gimnaziul Făleştii Noi – cel mai performant / Ion Jitari.

1278. Malcoci, Iulia. Manualul are menirea de a-l învăţa pe elev, nu doar de a-i co-
munica unele date : [despre rolul man. în procesul educaţional] / Iulia Malcoci // Făclia. –
2017. – 5 mai. – P. 2.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

1279. Muncă plină de dăruire – pentru idealuri de performanţă : [din experienţele


Instituţiei Publice Gimnaziul "Anatol Sârghi"din satul Talmaz, raionul Ştefan Vodă] / pagini
realizate de Grigore Teslaru // Făclia. – 2017. – 19 mai. – P. 2-3. – Conţine: Mereu în ascen-
denţă – acesta-i principiul perfecţionării : [interviu cu Larisa Lungu, dir.] ; Nu vrem o istorie
dată"cu linguriţa"/ Tatiana Struţ ; Concursurile şcolare – sursă de satisfacţie ori de stres? /
Ecaterina Procopii ; O întrebare fără supărare / Tatiana Vremere.

1280. Panfilov, L.20 de ani ai "Principesei Natalia Dadiani" : [despre evenimentul de


consemnare a aniversării Liceului Teoretic din mun. Chişinău] / L. Panfilov // Făclia. – 2017. –
26 mai. – P. 1.

1281. Pîslaru, Natalia. Profesorii debutanţi de limba franceză – beneficiarii Proiectului


JEDA : [aspecte ale monitorizării] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017. – 25
mai. – P. 6.

1282. Pşeneac, Vera. Centrul Metodic Municipal al DGETS Chişinău: 5 ani de activita-
te : [despre activităţile în sprijinul managementului educaţional] / Vera Pşeneac // Făclia. –
2017. – 12 mai. – P. 7.

1283. Rusu, Andrian. Liceul "Prometeu" – exemplul performanţei şi succesului şcolar


: [despre performanţele educaţionale ale Liceului de Creativitate şi Inventică "Prometeu-
Prim", mun. Chişinău] / Andrian Rusu // Făclia. – 2017. – 5 mai. – P. 1, 6.

1284. Rusu, Tamara. "Semper in motu" : [pe marginea lucrărilor ed. 1-a a conf. şt.-
practice a cadrelor didactice de la Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", mun. Chişinău, 2 mai
2017] / Tamara Rusu // Făclia. – 2017. – 26 mai. – P. 6.

1285. Sărătilă, Vlad. Liceul Teoretic "Pro Succes": creativitate ce te face generos :
[din mun. Chişinău] / Vlad Sărătilă // Făclia. – 2017. – 12 mai. – P. 6.

1286. Фрунзе, Василиса. Турецкие лицеи как часть глобалистской сети : [о


функционировании сети молдо-турец. Лицеев "Orizont" в Респ. Молдова] / Василиса
Фрунзе // Молдавские ведомости. – 2017. – 26 мая. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 1443)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1287. Asigurarea dreptului la educaţie pentru copiii cu dizabilităţi: [pe marginea
lucrărilor conf. naţ., mai 2017] // Dreptul. – 2017. – 19 mai. – P. 5.

1288. Galben, Dorin. Un copil educat este o personalitate puternică : [despre imple-
mentarea "Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Rep. Moldova pentru anii 2011-
2020"] / Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 19 mai. – P. 16-17.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,institute, colegii


profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1289. Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo" / pagini reali-


zate de Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2017. – 5 mai. – P. 4-5. – Conţine: Ansamblul
folcloric model "Romaniţa" la 10 ani de activitate (cronică de concert ) : [din cadrul Centrului] ;
Zile de lucru – zile de sărbătoare : [despre Ala Manolache, dir. Centrului].

1290. Educaţie de valoare – educaţie pentru valori : [din experienţa Şcolii Profesio-
nale nr. 2, mun. Chişinău] // Făclia. – 2017. – 26 mai. – P. 4-5.

1291. Tiron, Ludmila. Doamna cu suflet mare : [despre Zinaida Dolinţă, prof. la Cole-
giul de Industrie Uşoară, mun. Bălţi] / Ludmila Tiron // Făclia. – 2017. – 19 mai. – P. 4.

1292. Zavadschi, Vitalie. Vitalie Zavadschi: Centrul de Excelenţă în Informatică şi


Tehnologii Informaţionale astăzi reprezintă o marcă : [interviu cu dir. Centrului] / a intervievat
Vlad Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 25 mai. – P. 3.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1293. Briţchi, Aliona. ECD: progres sau regres în educaţie : [secvenţe din discursul
lectorului Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi privind metodologia evaluării criteriale
pentru descriptori] / Aliona Briţchi // Univers pedagogic pro. – 2017. – 25 mai. – P. 4.

1294. Dulgheru, Valeriu. Paradigma ingineriei : [pe marginea lucrărilor conf. Coaliţiei
Române pentru educaţie în Inginerie cu genericul "Educaţia inginerească în secolul XXI", mai
2017, Iaşi, România] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 3.

1295. Ţâcu, Octavian. ERASMUS 30: zidirea Europei continuă : [despre programele
educaţionale intern.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 26 mai. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1299)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
1296. Carchilan, Elena. Protecţie a sănătăţii umane şi a mediului împotriva emisiilor
de mercur : [despre ratificarea de Parlamentul Rep. Moldova a Convenţiei de la Minamata cu
privire la mercur] / Elena Carchilan // Vocea poporului. – 2017. – 26 mai. – P. 6. – Idem în lb.
rusă.

1297. Vlas, Adriana. Aerul pe care-l respirăm… îmbâcsit de toxine : [despre poluarea
aerului] / Adriana Vlas // Natura. – 2017. – Mai (Nr 5). – P. 2.

1298. Унгуряну, Сергей. Власть нашла новый "пылесос" для грантов :[интервью
с экспертом по вопр. энергетики и окружающей среды С. Унгуряну] / записала Марина
Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 19 мая. – Р. 9.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

51 MATEMATICĂ
1299. Jereghi, Tamara. Un profesor răsfăţat de generozitate : [despre Sergiu Miron,
dr. în matematică, prof. univ.] / Tamara Jereghi, Elena Druţă,Trăian Chintea // Literatura şi
arta. – 2017. – 25 mai. – P. 3.

53 FIZICĂ
1300. Alcaz, Vasile. Omul binecuvântat de fizica experimentală : [despre Dumitru
Ţiuleanu, prof. univ., dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice : recomandat pentru alegeri în calita-
te de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Vasile Alcaz // Literatura şi
arta. – 2017. – 25 mai. – P. 7.

1301. Homenco, Anatol. O ediţie nouă cu greşeli vechi : (despre versiunea nouă a
man. "Fizică", cl. a 9-a) / Anatol Homenco // Făclia. – 2017. – 5 mai. – P. 2. – Contin. Începu-
tul: 7 apr.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1302. Lupaşcu, Tudor. Să lăsăm urme şi fapte bune pe tot parcursul vieţii : [despre
cercetările în domeniul chimiei ecol., realizate în cadrul Institutului de Chimie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei] / Tudor Lupaşcu // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 7.

1303. Pascu, Luoana Florentina. Promotor al protecţiei mediului : [despre Tudor Lu-
paşcu, dr. hab. în chimie, prof. univ., dir. al Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei : recomandat pentru ocuparea postului de membru titular al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei] / Luoana Florentina Pascu, Carol Lehr // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 7.

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
1304. Nicoară, Igor. Un cutremur de peste 7 grade în RM ar genera pierderi de peste
un miliard de dolari : [interviu cu I. Nicoară, dir. Institutului de Geologie şi Seismologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. –
5 mai. – P. 18.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


1305. Palladi, Tudor. Destin binecuvântat de ceruri : [Ion Castraveţ, dr. hab. în biolo-
gie, cercetător în domeniul parazitologiei, la 80 de ani de la naştere] / Tudor Palladi // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 7.

58 BOTANICĂ
1306. Colesnic, Iurie. Alexe A. Arvat şi un muzeu uitat : [botanist, cercetător al florei
Basarabiei (1890-?)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. – 2017. – 26 mai.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1307. Teleuţă, Alexandru. Magnific şi inegalabil : [in memoriam academicianului Ale-


xandru Ciubotaru, fondatorul Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(1932-2017)] / Alexandru Teleuţă // Natura. – 2017. – Mai (Nr 5). – P. 15.

1308. Voloşciuc, Leonid. Un savant notoriu care contribuie la soluţionarea probleme-


lor ecologice prin terapia plantelor : (Interviu cu L. Voloşciuc, dr. hab. în ştiinţe biol., prof.
univ., şeful Laboratorului fitopatologie şi biotehnologie de la Academia de Ştiinţe a Moldovei) /
consemnare: Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2017. – 19 mai. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

1309. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia academicianului Alexandru
Ciubotaru (1932-2017) : [fondatorul Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei] / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 24 mai.

59 ZOOLOGIE
1310. Dediu, Ion. Savant-zoolog de talie europeană : [despre Tudor Cozari, dr. hab. în
biologie, prof. univ. la Universitatea de Stat din Tiraspol, candidat la postul de membru cores-
pondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Ion Dediu, Dumitru Murariu // Făclia. – 2017. –
19 mai. – P. 6-7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
1311. Popa, Iulius. Admiraţia noastră de-a pururi : [despre Nicolae Testemițanu, me-
dic chirurg, ilustru savant, pedagog, organizator al domeniului sănătății publice (1927-1986)] /
Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1334)

616 Patologie. Medicină clinică


616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos
1312. Шимановская, Марина. Диагностика и лечение заболеваний нервной сис-
темы - актуальные вопросы современной медицины : [по материалам науч.-практ.
конф. "Актуальные вопросы в диагностике и лечении заболеваний нервной системы",
май 2017, Кишинэу] / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2017. – 12 мая.
– Р. 4.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii


mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale
1313. Grosu, Stanislav. Legalizarea canabisului medicinal – o şansă pentru pacienţii
din Republica Moldova : [interviu cu S. Grosu, medic psihiatru, angajat în cadrul Dispensaru-
lui Republican de Narcologie şi al Centrului Naţional de Epileptologie din Chişinău] / consem-
nare: cor. gaz. // Timpul. – 2017. – 26 mai. – P. 20-21.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie topografică
1314. Ghidirim, Gheorghe. Om cu merite deosebite : [despre Vladimir Hotineanu, chi-
rurg, dr. hab. în ştiinţe medicale, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
recomandat pentru alegerea ca membru titular] / Gheorghe Ghidirim // Literatura şi arta. –
2017. – 18 mai. – P. 7.

1315. Popescu, Irinel. Prestigiu profesional remarcabil : [despre Vladimir Hotineanu,


chirurg, dr. hab. în ştiinţe medicale, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei, recomandat pentru alegerea ca membru titular : art. preşedintelui Academiei de Ştiinţe
Medicale a României] / Irinel Popescu // Literatura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 7.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620.9 Economia energiei în general
1316. Amariei, Iulia. Biomasa, sursă accesibilă de energie regenerabilă : [perspecti-
vele pieţei de energie din biomasă : pe marginea lucrărilor clubului de presă, mai, 2017] / Iulia
Amariei // Natura. – 2017. – Mai (Nr 5). – P. 2.

1317. Комаров, Александр. "Прошлый век" в электроэнергетике :[интервью


агентству "Инфотаг" энергетика А. Комарова] / записал Владимир Сидоренко // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 12 мая. – Р. 19.

1318. Фомин, Игорь. Перспективы "зеленой" энергетики :[по материалам засе-


дания пресс-клуба, 28 апр. 2017, Кишинэу] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 5 мая. – Р. 8.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


1319. Буцану, Валериу. Автоматизация процессов очистки воды :[интервью с ге-
нер. дир. группы кампаний"Solonix" В. Буцану] / материалы подготовил Сергей Моисеев
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 19 мая. – Р. 9.

1320. Херца, Вероника. "Apă-CanalChişinău"нуждается в реконструкции : Интер-


вью с генер. дир. В. Херца / материалы подготовил Сергей Моисеев // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 19 мая. – Р. 9.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

630 Silvicultură
1321. Grigorescu, Grigore. …Pădurii daruri fermecate toarce : [despre Dumitru Go-
ciu, cercetător şi organizator în domeniul silviculturii] / Grigore Grigorescu // Făclia. – 2017. –
12 mai. – P. 1-2.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1322. Grigorescu, Grigore. Aristocratul silviculturii – dr. Iurie Cravciuc : [despre ex-
membrul Comisiei pentru ocrotirea naturii din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Grigo-
re Grigorescu // Făclia. – 2017. – 5 mai. – P. 7.

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
1323. Moroşanu, Andrei. Dimineţi rostogolite în ecouri : [despre activitatea Societăţii
agricole "Sorforjar" din satul Băhrineşti, raionul Floreşti] / Andrei Moroşanu // Literatura şi
arta. – 2017. – 11 mai. – P. 6.

1324. Маценко, Ирина. "Интенсивный" бизнес семьи Скутару : [о крест.хоз-ве


"Scutaru Victor" из Единец] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение Логос-пресс".
– 2017. – 26 мая. – Р. 5.

633/635 Horticultură în general


633 Cultura plantelor de câmp
1325. Golden West Seed – seminţe de succes : 70 de ani de experienţă în domeniul
seminţelor de porumb / pentru conformitate: Ion Axenti // Gazeta satelor. – 2017. – 5 mai.

633.1 Cereale. Recolte de grâne


1326. Кетрарь, Вадим. Качество зерна под вопросом :[по материалам беседы с
сотрудником Научно-практического института полевых культур "Selecţia" Михаилом
Вронских] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 19 мая.
– Р. 16.

634 Cultura fructelor


1327. Кетрарь, Вадим. Молдову ждет ягодный бум :[по материалам 2-й ежегод.
Конференции ягодников в Молдове, апр. 2017, Кишинэу] / Вадим Кетрарь // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 5 мая. – Р. 16.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de gospodărie
1328. Мигулина, Татьяна. Все "звезды" сходятся в отеле "Классик" :[по материа-
лам беседы с владельцем отеля Павлом Гарановским] / Татьяна Мигулина // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 12 мая. – Р. 7.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


655 Industria poligrafică. Tipografii. Editură. Librării
(Vezi Nr 1180)
656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

656.1/.5 Transport terestru


656.1 Transport rutier
1329. Fişer, Anatol. Transportul ilicit are nevoie de frână de mână şi… de picior :
[despre fenomenul corupţiei în sistemul transportului] / Anatol Fişer // Vocea poporului. –
2017. – 19 mai. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

1330. Stratan, Maxim. Deplasarea cu microbuzul – confort sau provocare? : [în mun.
Chişinău] / Maxim Stratan // Ziarul de gardă. – 2017. – 25 mai. – P. 9.

1331. Моисеев, Сергей. Транзитная страна для грузоперевозoк : [по материалам


беседы с экспертом в области транспорта Евгением Губчак] / Сергей Моисеев // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 5 мая. – Р. 9.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


1332. Моисеев, Сергей. Железная дорога ждет сигнала из Украины :[о реализа-
ции проекта восстановления ж.-д. сообщения Басарабяска – Березино] / Сергей Моисе-
ев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 26 мая. – Р. 11.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


1333. Шимановская, Людмила. "Efes Moldova": лидерство, как стимул к инве-
стициям в эко проекты :[по материалам беседы с дир. по корпоративным делам компа-
нии "Efes Moldova" Людмилой Андроник] / Людмила Шимановская // Молдавские ведо-
мости. – 2017. – 26 мая. – Р. 4.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
1334. Таран, Ангелина. OIV: как вино влияет на диабет : [по материалам иссле-
дования группы экспертов "Здоровье, питание и вино" в рамках Международной орга-
низации винограда и вина] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2017. – 26 мая. – Р. 17.

663.4 Bere. Industria berii. Malţ


1335. Леонидова, Ирина. "Efes Moldova": инвестиции в экопроекты не приносят
прибыли, но должны обеспечить конкурентное преимущество :[по материалам беседы
с операц. дир. компании Александром Пасат] / Ирина Леонидова // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2017. – 5 мая. – Р. 19.

664 Producerea şi conservarea alimentelor solide


664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
1336. Кетрарь, Вадим. Двухкратный рост прибыли Orhei Vit : [по материалам бе-
седы с дир. компании "Orhei Vit" SA Борисом Ефимовым] / Вадим Кетрарь // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 19 мая. – Р. 16.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU MATERIALE DIVERSE


675 Industria pielăriei (inclusiv blănuri şi imitaţii de piele)
1337. Can, Alexandra. "Un şef care nu este lider, nu e bun de nimic" : [interviu cu A.
Can, dir. fabricii "Artima" SA] / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 12 mai. – P. 8-
9.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


72 ARHITECTURĂ
1338. Глазова, Татьяна. Александр Кузьмин: Кишинев – не испорченный город
:[по материалам беседы с президентом Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук, гл. архитектором города Москвы с 1996 по 2012 г.] / Татьяна Глазова //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 5 мая. – Р. 10.

73 ARTE PLASTICE
745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
1339. Beghiu, Tatiana. Balerinele din viaţa artistului Ion Podaru : [pe marginea discu-
ţiei cu meşterul popular în prelucrarea artistică a lemnului] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă.
– 2017. – 11 mai. – P. 24.

1340. Şărănuţă, Silvia. Expoziţia meşterilor populari cioplitori în lemn : [ed. a 2-a, or-
ganizată de Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Rep. Moldova, mai 2017] /
Silvia Şărănuţă // Literatura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 6.

1341. Бегю, Татьяна. Жизнь – как монета : [по материалам беседы с


нар.умельцем по обработке металла Ионом Аштефэноае] / Татьяна Бегю // Ziarul de
gardă. – 2017. – 19 мая. – P. 9. – Рус.версия.

1342. Бегю, Татьяна. Секрет деревянного сердца : [по материалам беседы с


нар.мастером по худож. обработке дерева Григорием Пастернак] / Татьяна Бегю // Ziarul
de gardă. – 2017. – 5 мая. – P. 9. – Рус.версия.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


1343. Beghiu, Tatiana. "Talentul nu are naţionalitate, iar arta nu are frontiere" : [pe
marginea discuţiei cu Victor Frimu, pictor] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 18
mai. – P. 24.

1344. Braşoveanu, Iurie. Rostul şi înălţarea unui destin : [interviu cu Iu. Braşoveanu,
grafician] / consemnare: Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 6.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


1345. Григорицэ, Константин. "Покажите мне политика, который поплатился за
невыполненные обещания" : Интервью с фоторепортером К. Григорицэ / беседу вели
Алена Чуркэ и Татьяна Бегю // Ziarul de gardă. – 2017. – 5 мая. – P. 8. – Рус.версия.

78 MUZICĂ
1346. Doga, Eugen. Un cuvânt pentru şi despre Aurelian Dănilă : [muzician profesio-
nist şi publicist] / Eugen Doga // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 6.

1347. Ioniţă, Andrei. "Redau prin cântec ceea ce simt" : [interviu cu A. Ioniţă, interpret
de muzică folk, participant la emisiunea-concurs "X Factor", România] / consemnare: Gheor-
ghe Budeanu // Natura. – 2017. – Mai (Nr 5). – P. 8.

1348. Negru, Lena. "Le-am dat clasă artiştilor din România!" : [pe marginea discuţiei
cu Sasha Lopez, interpret de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 5
mai. – P. 13. – (Supl. "Apropo"; Nr 17).

1349. Negru, Lena. 100 de broboade : [pe marginea discuţiei cu Viorica Lupu, inter-
pretă de muzică populară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 5 mai. – P. 12. –
(Supl. "Apropo" ; Nr 17).

1350. Negru, Lena. Cifra 13 îi poartă noroc! : [pe marginea discuţiei cu Anatol Lupu,
compozitor şi interpret] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 26 mai. – P. 14. – (Supl.
"Apropo" ; Nr 20).

1351. Negru, Lena. Promotori ai folclorului : [pe marginea discuţiei cu Nicolae


Gribincea, conducătorul ansamblului etnofolcloric " Plăieşii" ] / Lena Negru // Jurnal de Chişi-
nău. – 2017. – 12 mai. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr 18).

1352. Tofan, Eugenia. Eugen Doga: Sunt nespus de bucuros că vă am aici, la Atene-
ul Român, " în Casa Mare a Neamului": [despre Concertul de gală prilejuit de consemnarea a
80 de ani de la naşterea compozitorului, 26 apr. 2017, Bucureşti] / Eugenia Tofan // Literatura
şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 6.

1353. Дога, Евгений. "Лучи солнца – как струны арфы" :[интервью с композито-
ром Е. Дога] / интервью вела Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 19 мая. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 1289)

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
1354. Mărgineanu, Virgiliu. "Veniţi să descoperiţi realitatea pe marele ecran" : Inter-
viu cu preşedintele Uniunii Cineaştilor din Rep. Moldova, dir. artistic al OWH Studio, V. Măr-
gineanu / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 12 mai. – P. 10.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


1355. Chiriac, Serghei. " Nu ştiu dacă am natură de filosof, dar îmi place să meditez":
[interviu cu S. Chiriac, regizorul Teatrului Experiment şi Liberă Improvizaţie, mun. Chişinău] /
interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 26 mai. – P. 11.

1356. Tănase, Alexandra. "Cam despre asta-i vorba": [turneul Teatrului Evreiesc de
Stat de la Bucureşti la Chişinău, 23-30 apr. 2017] / Alexandra Tănase // Timpul. – 2017. – 5
mai. – P. 23.

1357. Ursul, Silvia. Talentul şi forţa unei femei remarcabile : [despre Maria Bieşu,
cântăreaţă de operă, soprană (1935-2012)] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Mai (Nr 5). – P.
7.
(Vezi de asemenea Nr 1242)

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
811.135.1 Limba română
1358. Cosniceanu, Maria. Budeanu : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Na-
tura. – 2017. – Mai (Nr 5). – P. 15.

1359. Cosniceanu, Maria. Carasiucenco : [provenienţa numelui de familie] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2017. – 5 mai. – P. 22.

1360. Cosniceanu, Maria. Noroc : [provenienţa numelui de familie] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2017. – 12 mai. – P. 23.

1361. Eremia, Anatol. Mai : [provenienţa denumirii lunii anului] / Anatol Eremia // Na-
tura. – 2017. – Mai (Nr 5). – P. 7.

1362. Rusu, Tudor. Doctoratul unui distins pedagog şi om de cultură : [relatare din zi-
ua susţinerii de către Adrian Ghicov a tz. doct. hab. întitulată "Cadrul conceptual al retellizării
în metodologia protextului" , 19 mai 2017] / Tudor Rusu // Făclia. – 2017. – 26 mai. – P. 3.

811.512.165 Limba găgăuză


1363. Копущу, Мария. Гагаузский – исчезающий язык :[интервью со ст. науч. ис-
следователем Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич в Ком-
рате] / записал Андрей Колиогло // Ziarul de gardă. – 2017. – 26 мая. – P. 8. – (Рус. вер-
сия).

82/821 Literatură artistică


821 Literatura artistică a limbilor individuale și a familiilor de limbi

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

821.131.1 Literatură italiană


1364. Villa, Alessandro. Metaforele durerii ; Fragmente ; Printre tufişurile Artemisei ;
Şoapta ; Diagrame onirice ; Sibila ; Elisar ; Mirina ; Santinela ; Întâlnirea ; Eu, Tiresia ; Debby
; Brigit ; Mistagogie ; Mneme : [versuri] / Alessandro Villa ; trad. din lb. ital. şi prez. de Crina
Popescu // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 5.

821.135.1 Literatură română


1365. Arghezi, Tudor. Creion : [versuri] / Tudor Arghezi // Florile dalbe. – 2017. – 25
mai. – P. 1.

1366. Bădescu, Horia. Eminescu să ne judece : [eseu] / Horia Bădescu // Literatura şi


arta. – 2017. – 25 mai. – P. 4.

1367. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (18-20) / Lucian Blaga // Florile dalbe. –
2017. – 11, 18, 25 mai. – P. 3. – Art. 1: 1 ian.

1368. Butulescu, Valeriu. Perisaj : [versuri] / Valeriu Butulescu // Florile dalbe. –


2017. – 4 mai. – P. 1.

1369. Dinescu, Viorel. Coboară, Grigore : [versuri] / Viorel Dinescu // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 18 mai. – P. 1.

1370. Dorian, Gellu. 1980. Puzzle : [poem din vol. "Închizi fereastra. Şi zbori"] / Gellu
Dorian // Literatura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 5.

1371. Eminescu, Mihai. Aşadar ieri… : [art. publ. în ziarul " Timpul"din București, 30
noiem. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 5 mai. – P. 7.

1372. Eminescu, Mihai. Curând se va prezenta… : [art. publ. în ziarul " Timpul"din
București, 5 dec. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 12 mai. – P. 7.

1373. Eminescu, Mihai. Deputatul Avram Burăh : [art. publ. în ziarul " Timpul"din Bu-
curești, 5 dec. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 19 mai. – P. 7.

1374. Eminescu, Mihai. Într-un studiu de politică… : [art. publ. în ziarul " Timpul"din
București, 1858] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 26 mai. – P. 7.

1375. Gavrilă, Virginia Radu. Şansă : [versuri] / Virginia Radu Gavrilă // Florile dalbe.
– 2017. – 11 mai. – P. 1.

1376. Saioc, Florian. Chemarea mamei : [versuri] / Florina Saioc // Literatura şi arta. –
2017. – 25 mai. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1377. Anton, Ion. Fântâna cu cumpănă : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. –
25 mai. – P. 5.

1378. Anton, Ion. Tighina : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. – 18 mai. – P.
4.

1379. Bajureanu, Ion. De " Ziua Biruinţei": [folclor ostășesc în versuri] / Ion Bajureanu
// Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 3.

1380. Bârlădeanu, Lucreţia. Rochiţa de mătase : [din cartea " Dealul Drăguţei" ] / Lu-
creţia Bârlădeanu // Florile dalbe. – 2017. – 25 mai. – P. 4.

1381. Bejenaru, Vasile. Străjerul : [versuri] / Vasile Bejenaru // Literatura şi arta. –


2017. – 25 mai. – P. 8.

1382. Briedis Macovei, Maria. Câte o Marie ; Instalaţie ; Amintiri din copilărie ; Tezaur
strămoşesc ; O coală albă de hârtie ; Trece timpul ; Visu-i treaz de insomnie ; La cumpăna
evoluţiei ; Natura moartă apocaliptică… ; Arde Veşnicia-n flăcări ; Ai uitat… ; Dor de dor ;
Vise de argint… ; Fără ieri… ; Grai viu şi fermecat : [versuri] / Maria Briedis Macovei // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 5.

1383. Cenuşă, Zina. Câinele meu Solomon : [povestire] / Zina Cenuşă // Literatura şi
arta. – 2017. – 4 mai. – P. 5.

1384. Codreanca, Lidia. Numai atât ; Alter ego ; Undeva departe ; Ca frunza ; Ano-
timp alb ; Măicuţă Sfântă ; Fraţii mei întru acelaşi duh ; Verificare ; De atâtea ori ! ; Competiţie
; Cu lira la braţ ; Duet modern ; Pace ; Numele meu e temniţă ; Bucurie ; E frig ; Între cer şi
pământ ; Ninge ; Glas al deznădejdii mele ; Călătoresc ; Simfonia nopţii ; Pe malul înserării ;
Fără ecou ; Acolo departe ; Atunci ; Unităţi de măsură ; Reverie cu baştina ; Cu anii tineri ;
cerc vicios ; Pelerin la poarta lumii ; Elegie de primăvară ; E frumuseţea Ta ; Acum ; Slavă
Ţie! ; Omnia mea… ; Apostazie modernă ; Peisaj citadin ; Harpa ; În loc de amintire : [versuri]
/ Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 5.

1385. Codreanca, Lidia. Şi totuşi azi suntem mai tineri decât mâine… : [eseu] / Lidia
Codreanca // Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 8.

1386. Diordiev, Ion. Prietenia copacilor : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe. –
2017. – 4 mai. – P. 4.

1387. Druţă, Ion. Bucovineana : (fragm.) / Ion Druţă // Săptămîna. – 2017. – 26 mai. –
P. 8-9.

1388. Enache, Diana. Cei care nu-şi cunosc trecutul… : [versuri] / Diana Enache // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 2.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

1389. Ernu, Vasile. Unde ne sînt bătrînii şi de ce trebuie să avem grijă de ei? Meditaţii
despre economia pascală : [jurnal] / Vasile Ernu // Săptămîna. – 2017. – 5 mai. – P. 14.

1390. Filip, Vitalie. Cu cât mai mult? : [versuri] / Vitalie Filip // Florile dalbe. – 2017. –
11 mai. – P. 4.

1391. Hăbăşescu, Tamara. Mi-e dor de mama ; Pastel ; Căprioara ; Despre ţară :
[versuri] / Tamara Hăbăşescu // Florile dalbe. – 2017. – 4 mai. – P. 8.

1392. Hotineanu, Vladimir. Destin : (Fragm. de roman) / Vladimir Hotineanu // Litera-


tura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 7.

1393. Jioară, Mariana. Feţele războiului : [eseu] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. –
2017. – 11 mai. – P. 2.

1394. Jioară, Mariana. Pe scurt despre viaţă : [eseu] / Mariana Jioară // Literatura şi
arta. – 2017. – 4 mai. – P. 7.

1395. Madan, Gheorghe. Un om mare : [povestire] / Gheorghe Madan // Florile dalbe.


– 2017. – 11 mai. – P. 4.

1396. Moroşanu, Andrei. Dorul de vântul călător : [povestire] / Andrei Moroşanu // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 6.

1397. Moroşanu, Andrei. Lecţia : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. –


2017. – 4 mai. – P. 1.

1398. Moroşanu, Andrei. Suferinţa aducerii-aminte : [povestire] / Andrei Moroşanu //


Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 1.

1399. Negară, Ecaterina. Cadoul de sâmbătă ; Obraz, interior ; Prin sine, rodul inimii ;
Cadoul de marţi ; Legiuitoare, în gând ; Dor, lăstar : [versuri] / Ecaterina Negară // Florile
dalbe. – 2017. – 11 mai. – P. 8.

1400. Petrea, George. Dorinţa ; În câmpie ; Ploaie ; Gură de rai ; Două râuri şi-un pă-
mânt ; Sfinte Dumnezeu : [versuri] / George Petrea // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P.
4.

1401. Silvestru, Aurelian. Cuvântul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2017. –


Mai (Nr 5). – P. 6.

1402. Silvestru, Aurelian. Lumina (1) : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. –
2017. – 12 mai.

1403. Tănase, Constantin. Al treilea Reich al lui V. Voronin : Fragm. din cartea "Bles-
temul de a fi" , 2009 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 26 mai. – P. 7.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1404. Tănase, Constantin. Iniţiativa lui Josu şi toamna lui Snegur : Fragm. din cartea
"Patria vuindă", 2001 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 12 mai. – P. 7.

1405. Tănase, Constantin. Presa de dreapta şi " nebunia de dreapta": Fragm. din car-
tea "Patria vuindă", 2001 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 5 mai. – P. 7.

1406. Tănase, Constantin. Teroarea absurdului firesc : Fragm. din cartea "Ochiul lui
Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 19 mai. – P. 7.

1407. Vatamanu, Ion. Ora păsării : [versuri] / Ion Vatamanu // Literatura şi arta. –
2017. – 4 mai. – P. 1.

1408. Vida, Ana. Conflict : [versuri] / Ana Vida // Florile dalbe. – 2017. – 18 mai. – P.
1.

1409. Vieru, Grigore. De-ai curge tu, Prutule : [versuri] / Grigore Vieru // Literatura şi
arta. – 2017. – 11 mai. – P. 1.

1410. Vieru, Grigore. "Prin roua Patriei cea dulce…" : [versuri] / Grigore Vieru // Natu-
ra. – 2017. – Mai (Nr 5). – P. 1.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1411. Dabija, Nicolae. La Istanbul, sub semnul poeziei… : [Festivalul Internaţional de
Poezie, 30 apr. – 3 mai 2017, Istanbul, Turcia] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. –
11 mai. – P. 1.

1412. Josu, Nina. La Festivalul Internaţional "Primăvara Europeană a Poeţilor": [ed. a


7-a, 3-5 mai 2017, Chişinău] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 7.

821.135.1.0 Literatură română


1413. Andronesco, Nicholas. Din cartea: Geneza – fiziografia Eminescu. Elemente
de cibernetică şi fizică avansată în manuscrisele eminesciene : [a prof. univ., dr., Stamford,
Connecticut, SUA] / Nicholas Andronesco // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 4.

1414. Cimpoi, Mihai. Un portret vivant al literaturii române : [pe marginea ed. encicl.
"Dicţionarul general al literaturii române" sub egida Academiei Române] / Mihai Cimpoi //
Literatura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 5.

1415. Dabija, Nicolae. Lumea, ca puzzle… : [despre poemul " 1980. Puzzle", publ. în
vol. "Închizi fereastra. Şi zbori"de Gellu Dorian] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. –
18 mai. – P. 5.

1416. Stamboliev, Ognean. Poetul Arghezi la 135 de ani : [despre traducerile operei
lui Tudor Arghezi : art. laureatului premiului pentru traduceri din opera lui Arghezi, 2015,
Sofia, Bulgaria] / Ognean Stamboliev // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 1.
141
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1417. Andronesco, Nicholas. Discurs asupra metodei : [Introducere în analiza ciber-
netico-literară a romanului"Tema pentru acasă"(cu tit. "RessurectionfromHell" ) de Nicolae
Dabija, ed. "Lumina Publishing House", SUA, 2017] / Nicholas Andronesco // Literatura şi
arta. – 2017. – 4 mai. – P. 4.

1418. Bâlici, Gheorghe. "Mă inspiră tot… Am idei, dar nu umblu la idee": Interviu cu
epigramistul Gh. Bâlici / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 19 mai. – P.
10.
1419. Bileţchi, Nicolae. O personalitate remarcabilă : [pe marginea romanului "Tema
pentru acasă"de Nicolae Dabija] / Nicolae Bileţchi // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P.
5.

1420. Celac, Silvia. O floare pentru tine : [in memoriam prozatoarei şi publicistei Zina
Cenuşă (1948-2017] / Silvia Celac // Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 5.

1421. Cimpoi, Mihai. Activitatea ştiinţifică şi literară a lui Nicolae Dabija : [recomandat
pentru ocuparea postului de membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Mihai Cim-
poi // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 7.

1422. Colesnic, Iurie. "Să nu te naşti la margine de ţară": [pe marginea vol. de memo-
rii de Grigore Filip-Lungu, Bucureşti, 1995] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 12, 19 mai. –
P. 19.

1423. Colesnic, Iurie. O carte-document : [pe marginea vol. de memorii de Grigore Fi-
lip-Lungu, Bucureşti, 1995] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2017. – 25 mai. – P. 7.

1424. Colesnic, Iurie. Sângele care nu se preface în apă… : [despre Eufrosinia


Kersnovski, publicistă şi memorialistă (1908-1994)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 26
mai. – P. 19.

1425. Corbu, Daniel. Grigore Vieru – Poetul, Învăţătorul, Tribunul : [pe marginea ed. a
9-a a Festivalului Internaţional de Poezie "Grigore Vieru" , 16-19 mai 2017, Chişinău şi Iaşi] /
Daniel Corbu // Literatura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 4.

1426. Datcu, Ulita. Comoară de valori perene : [pe marginea romanului "Tema pentru
acasă" de Nicolae Dabija] / Ulita Datcu // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 5.

1427. Eţco, Constantin. O lecţie pentru toţi : [pe marginea romanului " Tema pentru
acasă"de Nicolae Dabija] / Constantin Eţco // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 5.

1428. Jioară, Mariana. Printre copii şi cărţi : [pe marginea Festivalului Internaţional de
Poezie "Grigore Vieru", ed. a 9-a, 16-19 mai 2017, Chişinău şi Iaşi] / Mariana Jioară // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 4.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1429. Josu, Nina. Grigore Vieru, poetul care a reunit cele două maluri de Prut : [pe
marginea ed. a 9-a a Festivalului Internaţional de Poezie "Grigore Vieru", 16-19 mai 2017,
Chişinău şi Iaşi] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 4.

1430. Păsat, Dumitru. Stea a spiritualităţii româneşti : [95 de ani de la naşterea prof.
univ., cercetătorului literar Elena Ciornâi (1922-2002)] / Dumitru Păsat // Făclia. – 2017. – 19
mai. – P. 5.

1431. Tamazlâcaru, Elena. Trandafiri şi lăcrimioare : [in memoriam prozatoarei şi pu-


blicistei Zina Cenuşă (1948-2017] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. –
P. 5.

1432. Tofan, Eugenia. Simpozion consacrat poetului : [consacrat poetului Grigore Vie-
ru, organizat în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie "Grigore Vieru" , ed. a 9-a, 16-19
mai 2017, Chişinău şi Iaşi] / Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 4.

1433. Ţîbuleac, Tatiana. "Scriu când simt că nu mai pot ţine povestea în mine": [inter-
viu cu T. Ţîbuleac, scriitoare, stabilită la Paris, Franţa] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2017. – 19 mai. – P. 9.

1434. Ursul, Silvia. Ciripcău – baştina lui Constantin Stere, un Heracle al istoriei noas-
tre : [din raionul Soroca] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Mai (Nr 5). – P. 2.

821.161.1.0 Literatură rusă


1435. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia scriitorului Nikolai Gogol :
[1809-1852)] / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 11 mai.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
1436. Мигулина, Татьяна. История с археологией :[об охране археол. наследия :
по материалам беседы с зам. министра культуры Георгием Постикэ] / Татьяна Мигули-
на // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 5 мая. – Р. 22.

904 Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice


1437. Şlapac, Mariana. Semne protectoare cu valenţe magice din cetăţile Moldovei :
[din perioada otomană] / Mariana Şlapac // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. – P. 7.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități


(Vezi Nr 1434)
92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE
929 Biografii și studii înrudite

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

Alcaz, Vasile. Omul binecuvântat de fizica experimentală. – Vezi Nr 1300.

Bodrug, Ana. Profesoara care ştie a motiva elevii să îndrăgească Fizica. – Vezi Nr
1269.

Calcea, Andrei. Vasile Adamachi, filantropul din Orhei. – Vezi Nr 1439.

Colesnic, Iurie. "Să nu te naşti la margine de ţară". – Vezi Nr 1422.

Colesnic, Iurie. Alexe A. Arvat şi un muzeu uitat. – Vezi Nr 1306.

Colesnic, Iurie. O carte-document. – Vezi Nr 1423.

Colesnic, Iurie. Viaţa ca o luptă… – Vezi Nr 1188.

Dediu, Ion. Savant-zoolog de talie europeană. – Vezi Nr 1310.

Doga, Eugen. Un cuvânt pentru şi despre Aurelian Dănilă. – Vezi Nr 1346.

Ghidirim, Gheorghe. Om cu merite deosebite. – Vezi Nr 1314.

Grigorescu, Grigore. …Pădurii daruri fermecate toarce. – Vezi Nr 1321.

Grigorescu, Grigore. Aristocratul silviculturii – dr. Iurie Cravciuc. – Vezi Nr 1322.

Jereghi, Tamara. Un profesor răsfăţat de generozitate. – Vezi Nr 1299.

Negrei, Ion. Personalitatea lui Vasile Stroescu în conştiinţa publică din Basarabia. –
Vezi Nr 1443.

Palladi, Tudor. Destin binecuvântat de ceruri. – Vezi Nr 1305.

Pascu, Luoana Florentina. Promotor al protecţiei mediului. – Vezi Nr 1303.

Păsat, Dumitru. Stea a spiritualităţii româneşti. – Vezi Nr 1430.

Popa, Iulius. Admiraţia noastră de-a pururi. – Vezi Nr 1311.

Popescu, Irinel. Prestigiu profesional remarcabil. – Vezi Nr 1315.

Tamazlâcaru, Elena. Trandafiri şi lăcrimioare. – Vezi Nr 1431.

Teleuţă, Alexandru. Magnific şi inegalabil. – Vezi Nr 1307.

Tiron, Ludmila. Doamna cu suflet mare. – Vezi Nr 1291.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ursul, Silvia. Talentul şi forţa unei femei remarcabile. – Vezi Nr 1357.

Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia academicianului Alexandru Ciu-
botaru (1932-2017). – Vezi Nr 1309.
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
1438. Apel către toţi oamenii de bună-credinţă: preşedinţii consiliilor raionale,
primari, consilieri, profesori de istorie, intelectualitatea din întreaga republică, agricul-
tori, studenţi : [privind comemorarea jertfelor foametei organizate şi deportărilor după anul
1944] // Literatura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 1. – Au semnat: Elena Postică, Alexandru
Moşanu, Ion Tighineanu [et al.].

1439. Calcea, Andrei. Vasile Adamachi, filantropul din Orhei : [om politic şi de stat
(1818-1892)] / Andrei Calcea // Gazeta satelor. – 2017. – 19 mai.

1440. Ciutac, Ion. Basarabia, jertfa seculară a Rusiei : [context ist.] / Ion Ciutac // Lite-
ratura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 2.

1441. Fuştei, Nicolae. Orice alegere are o cauză, dar cauza alegerii este în cel care
alege : 70 de ani de la foametea din 1946-1947 / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2017. –
17 mai. – P. 6.

1442. Gărgăun, Alexei. Sat mîndru şi bogat cu nume din grîu curat : [din istoria satului
Ciucur-Mingir, raionul Cimişlia] / Alexei Gărgăun // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 8.

1443. Negrei, Ion. Personalitatea lui Vasile Stroescu în conştiinţa publică din Basara-
bia : [susținător al învățământului școlar și om politic român basarabean, filantrop și membru
de onoare al Academiei Române, care a promovat cultura națională și a neamului (1845-
1926)] / Ion Negrei // Gazeta satelor. – 2017. – 26 mai. – Va urma.

1444. Petrencu, Anatol. Setea de adevăr : [70 de ani de la foametea organizată din
anii 1946-1947 : demers adresat preşedintelui Parlamentului Rep. Moldova, Andrian Candu,
11 mai 2017] / Anatol Petrencu // Literatura şi arta. – 2017. – 18 mai. – P. 3.

1445. Teslaru, Grigore. Crucea pomenirii : [despre foametea organizată din anii 1946-
1947, satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă : pe marginea amintirilor lui Nicolae Grosu, preşe-
dintele Asociaţiei oşteşti "Renaşterea"] / Grigore Teslaru // Literatura şi arta. – 2017. – 25
mai. – P. 8.

1446. Ţăranu, Mariana S. 70 de ani de la foametea organizată : Apel către preşedinţii


consiliilor raionale, primari, oameni de bună-credinţă! : [din anii 1946-1947] / Mariana S. Ţă-
ranu // Ziarul de gardă. – 2017. – 4 mai. – P. 9. ; Natura. – 2017. – Mai (Nr 5). – P. 15.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

1447. Ţâcu, Octavian. Îngerii roşii : [din istoria oraşului Râşcani] / Octavian Ţâcu //
Timpul. – 2017. – 19 mai. – P. 6.
94(498) Istoria României
1448. Pînzaru, Cristina. Ideea de unitate : [despre revoluţia din 1848 din România,
Unirea Principatele din 1859, Marea Unire din 1918] / Cristina Pînzaru // Literatura şi arta. –
2017. – 25 mai. – P. 2.

94(=161.3)(478) Istoria bulgarilor


1449. Ţâcu, Octavian. Minorităţile etnice din Basarabia (10) : Bulgarii (1): [context ist.]
/ Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 5 mai. – P. 6. – Va urma.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2017


Chiriac, Serghei 1355
A Chirilescu, Carolina 1266
Adamachi, Vasile (1439) Chirtoacă, Dorin 1260
Albu, Angela 1273 Cimpoi, Mihai 1414, 1421
Alcaz, Vasile 1300 Cimpoieşu, Ana 1270
Amariei, Iulia 1316 Ciobanu, Maria 1197
Andronesco, Nicholas 1413, 1417 Ciobanu, Marina 1214, 1240
Andronic, Nicolae 1195 Ciobanu, Mircea V. 1198-1200
Anton, Ion 1377-78 Ciobanu, Vlad 1224, 1292
Arghezi, Tudor 1365, 1416 Ciornâi, Elena (1430)
Arvat, Alexe A. (1306) Ciubotaru, Alexandru (1307, 1309)
Axenti, Ion 1325 Ciubotaru, Adrian 1201, 1222
Ciurcă, Aliona 1215
B Ciutac, Ion 1440
Ciutac, Lia 1220-21
Baciu, Gheorghe 1179 Codreanca, Lidia 1384-85
Bahnaru, Vasile 1196 Codreanu, Elena 1223
Bajureanu, Ion 1379 Codreanu, Pavel 1259
Băcescu, Tatiana 1271 Colesnic, Iurie 1188, 1306, 1422-24
Bădescu, Horia 1366 Corbu, Daniel 1425
Bănărescu, Maia 1247, 1250-51 Corobceanu, Svetlana 1202
Bâlici, Gheorghe 1418 Cosniceanu, Maria 1358-60
Bârlădeanu, Lucreţia 1380 Cotorobai, Mihail 1252
Beghiu, Tatiana 1339, 1343 Covali, Ecaterina 1211
Bejenaru, Vasile 1381 Cozari, Tudor (1310)
Bieşu, Maria (1357) Cravciuc, Iurie (1322)
Bileţchi, Nicolae 1419 Crudu, Valentin 1266
Bînzari, Nicu 1223, 1225
Blaga, Lucian 1367 D
Bodrug, Ana 1269
Bologan, Gheorghe 1182 Dabija, Nicolae 1177-78, 1411, 1415, 1417,
Braşoveanu, Iurie 1344 1419, 1421, 1426-27
Briedis Macovei, Maria 1382 Datcu, Ulita 1426
Briţchi, Aliona 1293 Dănilă, Aurelian (1346)
Budeanu, Gheorghe 1347 Dediu, Ion 1310
Bujor, Ilie 1182 Diacov, Ivan 1257
Butulescu, Valeriu 1368 Dinescu, Viorel 1369
Diordiev, Ion 1386
C Dodon, Igor 1198, 1219
Doga, Eugen 1346,1352
Calcea, Andrei 1439 Dolinţă, Zinaida (1291)
Can, Alexandra 1337 Dorian, Gellu 1370, 1415
Candu, Andrian 1444 Druţă, Ion 1387
Carasiucenco, Georgeta 1238, 1256, 1304 Druţă,, Elena 1299
Carchilan, Elena 1296 Duca, Gheorghe 1178
Castraveţ, Ion (1305) Dulgheru, Valeriu 1294
Cebotari, Svetlana 1225
Celac, Silvia 1420 E
Cenuşă, Denis 1239
Cenuşă, Zina 1383, (1420, 1431) Eminescu, Mihai 1371-74
Cheptine, Andriana 1210 Enache, Diana 1388
Chintea, Trăian 1299 Eremia, Anatol 1361

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

Erhan, Dionisie episcopul Cetăţii Albe-Ismail Josu, Nina 1204, 1260, 1412, 1429
(1188)
Ernu, Vasile 1389 K
Eşanu, Anatolie 1248 Kersnovski, Eufrosinia 1424
Eţco, Constantin 1427
L
F
Lehr, Carol 1303
Filip, Vitalie 1390 Lopez, Sasha 1348
Filip-Lungu, Grigore (1422-23) Lungu, Larisa 1279
Fişer, Anatol 1329 Lupaşcu, Tudor 1302-(03)
Frimu, Victor 1343 Lupu, Anatol 1350
Frunză, Ilie 1258-59 Lupu, Viorica 1349
Fuştei, Nicolae 1441
M
G
Madan, Gheorghe 1395
Gaiu, Irina (1269) Malcoci, Iulia 1278
Galben, Dorin 1257, 1264, 1288, 1337 Manolache, Ala 1289
Galbur, Andrei 1220 Marin, Mariana 1267
Gane, Zinaida 1183 Matasî, Silvia 1277
Gavrilă, Virginia Radu1375 Mărgineanu, Virgiliu 1354
Gărgăun, Alexei 1442 Mândâcanu, Virgil 1205
Gheorghiţă, Ana 1271 Miron, Sergiu (1299)
Ghicov, Adrian 1275, 1362 Morăraş, Mihai 1344
Ghidirim, Gheorghe 1314 Moroşanu, Andrei 1323, 1396-98
Gociu, Dumitru (1321) Moşanu, Alexandru 1438
Gogol, Nikolai 1435 Moşin, Octavian 1189-92
Gorda, Ştefan 1221 Moşneag, Victor 1197
Gribincea, Nicolae 1351 Munteanu, Galina 1225
Grigorescu, Grigore 1183, 1321-22 Murariu, Dumitru 1310
Grosu, Nicolae 1445
Grosu, Stanislav 1313 N
Guceac, Ion 1179
Nanii, Liliana 1277
H Nechit, Irina 1355, 1433
Negară, Ecaterina 1399
Hadârcă, Natalia 1308 Negrea, Cristian 1265
Hans, Roy 1217 Negrei, Ion 1443
Hăbăşescu, Tamara 1391 Negru, Lena 1348-51
Hâncu, Maria Augustina 1202 Nicoară, Igor 1304
Homenco, Anatol 1301 Nicu, Dan 1206-07
Hotineanu, Vladimir (1314-15), 1392
P
I
Palladi, Tudor 1305
Ioniţă, Andrei 1347 Panfilov, L. 1280
Ioniţă, Sorin 1203 Pascu, Luoana Florentina 1303
Ivanov, Dumitru 1224 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 1289
J Paşa, Valeriu 1215
Păduraru, Pavel 1195
Jereghi, Tamara 1299 Păsat, Dumitru 1185-86, 1268, 1430
Jioară, Mariana 1393-94, 1428 Pârlea-Conovali, Veronica 1184
Jitari, Ion 1277 Petrea, George 1400

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Petrencu, Anatol 1444 Ț


Petrescu, Ion 1778
Pînzaru, Cristina 1448 Ţăranu, Mariana S. 1446
Pîslaru, Natalia 1180, 1267, 1274, 1281 Ţâcu, Octavian 1209, 1295, 1447, 1449
Podaru, Ion 1339 Ţiuleanu, Dumitru (1300)
Popa, Iulius 1181, 1311 Ţîbuleac, Tatiana 1433
Popa, Victoria 1354, 1418 Ţîrdea, Bogdan 1216
Popescu, Crina 1364 Ţuţuianu, Adela 1277
Popescu, Irinel 1315 U
Popovici,Iurie 1217
Postică, Elena 1438 Untilă, Veaceslav 1241, 1261
Procopii, Ecaterina 1279 Ursul, Silvia 1357, 1434
Prunici, Ion 1258
Pşeneac, Vera 1282 V

R Vatamanu, Ion 1407


Vârtosu, H. 1194
Rufala, Ludmila 1225 Vida, Ana 1408
Rufala, Veaceslav 1225 Vieru, Grigore 1409-10, 1425, 1429, 1432
Rusu, Andrian 1283 Villa, Alessandro 1364
Rusu, Tamara 1284 Vlas, Adriana 1297
Rusu, Tudor 1362 Voloşciuc, Leonid 1308
Voronin, Vladimir 1210-11
S Vorotneac, Elena 1272
Saioc, Florian 1376 Vremere,Tatiana 1279
Sărătilă, Vlad 1285 Vulturescu, R. 1276-77
Silvestru, Aurelian 1401-02 X
Sîrbu, Ana 1187
Stamboliev, Ognean 1416 Xenofontov, Ion Valer 1309, 1435
Stănilă, Moni 1193, 1208
Stere, Constantin 1434 Z
Stratan, Maxim 1330 Zaharia, Lilia 1242
Stroescu, Vasile (1443) Zavadschi, Vitalie 1292
Struţ, Tatiana 1279 Zgardan, Alexandru 1228
Ș Zilagyi, Matyas 1217

Şărănuţă, Silvia 1340 А


Şlapac, Mariana 1437 Аблисимова, Марина 1218
Şveţ, Maria 1217 Андроник, Людмила 1333
T Аштефэноае, Ион 1341

Tamazlâcaru, Elena 1431 Б


Tănase, Alexandra 1356 Барбалат, Думитру 1237
Tănase, Constantin 1403-06 Бегю, Татьяна 1341-42, 1345
Teleuţă, Alexandru 1307 Бузу, Ольгa 1227
Teslaru, Grigore 1279, 1445 Буцану, Валериу 1319
Testemițeanu, Nicolae (1311)
Tighineanu, Ion 1438 В
Tiron, Ludmila 1291
Tofan, Eugenia 1352, 1432 Вронский, Михаил 1326

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2017

Г Р
Гарановский, Павло 1328 Романов, Александр 1253
Гедрович, Олеся 1234
Глазова, Татьяна 1227, 1338 С
Григорицэ, Константин 1345 Сидоренко, Владимир 1317
Губчак, Евгений 1331 Собор, Евгений 1212
Д Т
Дога, Евгений 1353 Такий, Александр 1230-32
Е Таран, Ангелина 1334
Тимотин, Марина 1233, 1298
Ефимов, Борис 1336 Ткач, Сергей 1213
Тэбырцэ, Владимир 1263
И
У
Иродой, Аурелия 1253
Унгуряну, Сергей 1298
К Устурой, Николай 1263
Калак, Дмитрий 1235 Ф
Кетрарь, Вадим 1236, 1326-27, 1336
Коваленко, Ирина 1243, 1262 Филип, Павeл 1244
Колиогло, Андрей 1363 Фомин, Игорь 1244-46, 1318
Комаров, Александр 1317 Фрунзе, Василиса 1286
Копущу, Мария 1363
Кузьмин, Александр 1338 Х

Л Херца, Вероника 1320

Ларюшинa, Татьянa 1262 Ч


Леонидова, Ирина 1335 Чуркэ, Алена 1345
М Ш
Матков, Анжелa 1227 Шикирлийская, Татьяна 1234
Маценко, Ирина 1324 Шимановская, Людмила 1333
Мигулина, Татьяна 1328, 1353, 1436 Шимановская, Марина 1312
Моисеев, Сергей 1319-20, 1331-32
П
Пасат, Александр 1335
Пастернак, Григорий 1342
Пионтковски, Руслан 1243
Постикэ, Георгий 1436

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2017
1. Comunistul
2. Curierul ortodox
3. Dreptul
4. Făclia
5. Florile dalbe
6. Gazeta satelor
7. Jurnal de Chişinău
8. Literatura şi arta
9. Moldova suverană
10. Natura Nr 5
11. Săptămîna
12. Timpul
13. Univers pedagogic pro
14. Vocea poporului
15. Ziarul de gardă
16. Kоммунист
17. Молдавские ведомости
18. Экономическое обозрение

151
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 8,84
Coli ed. 7,65
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. 022 853386
Fax. 022 853387
Email: printcaro@gmail.com