You are on page 1of 150

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 7
2017

CNCM
Chişinău 2017
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 7
2017

NBCM
Chişinău 2017
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 7
2017

CNCM
Chişinău 2017
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-
3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 7, 2017. – 2017. – 150 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-267-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-268-3 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2017
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................. 10

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.


BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII ............................................................................... 10
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică .......... 10
005 Management ........................................................................................ 10
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 10
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage .......................................................... 10
08 Poligrafii. Opere colective ........................................................................... 11
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 14
159.9 Psihologie........................................................................................... 14
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 15
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine............................................................. 15
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 15
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 16
32 Politică ........................................................................................................ 16
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 17
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 19
35 Administraţie publică. Conducerea administrativă. Armată. Artă militară 22
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ..................................... 23
37 Educaţie ...................................................................................................... 23
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .............................................................................. 28
51 Matematică ................................................................................................ 29
52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie ............................ 31
53 Fizică ........................................................................................................... 31
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 32
57 Ştiinţe biologice în general .......................................................................... 32
58 Botanică ...................................................................................................... 33
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .................................................................. 33
61 Ştiinţe medicale. Medicină .......................................................................... 33
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 38
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice ...................................................................................................... 38
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............................. 39
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ....................... 39
69 Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee În
construcţii.................................................................................................... 40
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ......................................................................... 40
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................ 40
73 Arte plastice ................................................................................................ 40
78 Muzică ........................................................................................................ 41
79 Divertisment. Jocuri. Sport .......................................................................... 41
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ ................................................................................ 42
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie ............ 42
81 Lingvistică. Limbi......................................................................................... 42
82 Literatură .................................................................................................... 45
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................................ 54
93/94 Istorie .................................................................................................... 54
94 Istorie generală ........................................................................................... 54
Autoreferate ................................................................................................ 55
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 7-2017 ............................................... 60
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2017 ................................................ 65
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 7-2017 ........................................... 66
Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 7-2017............................................... 68
Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 7-2017 .............................................. 68

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................. 69

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII .................. 69
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică .......... 69
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ......... 69
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 69
005 Management ........................................................................................ 69
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 69
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 70
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare......................................................... 70
069 Muzee. Expoziţii permanente ............................................................... 70
070 Ziare. Presă ........................................................................................... 70
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................... 70
1/14 Filozofie ................................................................................................... 70
159.9 Psihologie........................................................................................... 70
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................ 70
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine............................................................. 70
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................ 71
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 71
32 Politică ........................................................................................................ 72
33 economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 76
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 79
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .. 85
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ..................................... 86
37 Educaţie ...................................................................................................... 86
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........ 88
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .............................................................................. 89
51 Matematică ................................................................................................ 89
53 Fizică ........................................................................................................... 89
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 89
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ....................................................... 90
57 Ştiinţe biologice în general .......................................................................... 90
58 Botanică ...................................................................................................... 90
59 Zoologie ...................................................................................................... 91
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .................................................................. 91
61 Ştiințe medicale. Medicină .......................................................................... 91
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 99
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice .................................................................................................... 100
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 102
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 103
67 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru materiale diverse ........................ 103
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ....................................................................... 103
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini.......................... 103
72 Arhitectură ................................................................................................ 103
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 104
73 Arte plastice .............................................................................................. 104
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ............................................................... 104
78 Muzică ...................................................................................................... 104
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................ 104
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ ............................................................................. 106
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .......... 106
81 Lingvistică. Limbi....................................................................................... 107
82 Literatură .................................................................................................. 108
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .............................................................................. 112
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele..................................... 112
929 Biografii și studii înrudite .................................................................... 112
93/94 Istorie .................................................................................................. 113
94 Istorie generală ......................................................................................... 113
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2017 .................... 115
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2017 .......... 121

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................. 122

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ................ 122
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică ........ 122
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ....... 122
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare....................................................... 122
061 Organizații și alte tipuri de cooperare ................................................ 122
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................. 122
1/14 Filozofie ................................................................................................. 122
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică.................................................. 122
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................... 122
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine........................................................... 122
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................. 123
32 Politică ...................................................................................................... 123
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 127
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................. 129
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară 130
37 Educaţie .................................................................................................... 131
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ...... 132
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ............................................................................. 133
51 Matematică .............................................................................................. 133
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................... 133
61 Ştiințe medicale. Medicină ........................................................................ 133
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 135
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice .................................................................................................... 135
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudit ........................................ 135
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................. 136
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini.......................... 136
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 136
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ............................................................... 137
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................. 137
78 Muzică ...................................................................................................... 137
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................ 138
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................... 139
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .......... 139
81 Lingvistică. Limbi....................................................................................... 139
82 Literatură .................................................................................................. 139
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................... 143
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele..................................... 144
929 Biografii și studii înrudite .................................................................... 144
93/94 Istorie .................................................................................................. 144
94 Istorie generală ......................................................................................... 144
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 7-2017 ............................................................................................... 150
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 7
IULIE JULY
(1398-1625)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICA
005 Management
005.9 Tipuri de management
005.92/.94 Managementul înregistrărilor. Managementul cunoașterii
1398. Franţ, Anna.
Consultanţa managerială în sport : Curs universitar / Anna Franţ ; Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Managementul Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Valinex"]. – 128 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 123-128 (68 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-331-9.
[2017-1576].
- - 1. Consultanță managerială – Sport.
005.942:796/799(075.8)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1399. Vasile Stroescu – un sol al altei lumi, un om din alte timpuri : Materiale ale
Universităţii Populare de Vară "Vasile Stroescu", ediţia I, Edineţ, 20-21 august 2016 / îngrijire
şi coord. de Ion Negrei, Ion Bâlba ; foto : Mircea Morari [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Balacron"]. – 224 p. : fot., fot. color ; 21 x 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei or. Edineţ. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-128-89-6.
[2017-1401].
- - 1. Cultură. 2. Stroescu, Vasile, 1845-1926, cărturar, om politic şi filantrop.
008+929Stroescu(478)(082)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
1400. Academician Vitalie Postolati : [energetician] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan" ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.:
Elena Bâcova ; bibliogr.: Janna Nikoaleva, Lidia Zasaviţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică
Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 287 p. : fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3131-7-9 (în cop. tare).
[2017-1441].

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Energetică – Indici bibliografici. 2. Postolati, Vitalie, 1937 - …, energetician – Bio-


bibliografie.
016:[620.9+929 Postolati(478)]=135.1=161.1
1401. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac.
– Chişinău : CNCM, 2016 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN
1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 9, 2016. – 2017. – 141 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-235-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-236-2 (PDF). –
[2017-1394].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
030 Lucrări de referinţă generale
1402. Cum funcţionează lucrurile : Mecanica din spatele lumii înconjurătoare : [enci-
clopedie] / coord.: Nuria Cicerco, Emilio López ; trad. din engl.: Alexandra Fenoghen. – [Chi-
şinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Slovacia). – 255, [1] p. : fig., fot. color ; 29 cm.
Tit. orig.: How things work : The mechanics behind the world around us. – Index : p.
250-255. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-0-0009-3 (în cop. tare).
[2017-1499].
- - 1. Enciclopedii.
030
08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE
082 Poligrafii colective
1403. Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor :
[Universității de Stat Agrare din Moldova] / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red. şef.:
Starciuc Nicolae [et al.]. – Chişinău : UASM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 135 p. : fig. ; 21
cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-283-5.
[2017-1488].
082:378=00
1404. "Михайло-Архангельские чтения", международная научно-
практическая конференция (11 ; 2016 ; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения :
Материалы XI Международной научно-практической конференции, 17 ноября 2016 г. /
гл. ред.: А. Н. Руссу. – Рыбница : Б. и. ; Тираспол : Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г.
Шевченко, 2017 (Тип. "Теслайн"). – 470, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Тираспольско-Дубоссарская Епархия, Госадм. г. Рыбницы и Рыбниц. рай-
она, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбниц. фил. ПГУ им. Т. Г. Шевченко. –
Texte : lb. rom. (cu caractere chirilice), engl., rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-925-14-3.

11
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

[2017-1563].
082:378.4(478-24)=00
1405. Развитие регионов как фактор укрепления единства и целостности
государства : [cборник статей] / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий
филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко ; гл. ред.: А. Н. Руссу. – [Тираспол] : Рыбницкий филиал
ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. "Теслайн") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3081-6-8.
Вып. 7 : Педагогика. Экономика. Инженерия. Информационные технологии. –
2017. – 153 p. : fig., fig. color, tab. – Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – 80 ex. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4305-9-3. – [2017-1562].
082=135.1=161.1
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1406. Autocolante cu acadele : 200 de autocolante. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Impri-
mat în Spania). – [28] p. : des. color ; 21 cm. – (Autocolante dulci, ISBN 978-9975-137-93-5).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-89-8.
[2017-1567].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
1407. Autocolante cu brioşe : 130 de autocolante. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat
în Spania). – [28] p. : des. color ; 21 cm. – (Autocolante dulci, ISBN 978-9975-137-93-5).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-90-4.
[2017-1568].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
1408. Autocolante cu prăjituri şi bomboane de ciocolată : 170 de autocolante. –
[Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Spania). – [28] p. : des. color ; 21 cm. – (Autocolante dulci,
ISBN 978-9975-137-93-5).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-91-1.
[2017-1569].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
1409. Autocolante cu prăjituri şi îngheţate : Peste 160 de autocolante. – [Chişinău] :
Arc, 2017 (Imprimat în China). – [28] p. : des. color ; 21 cm. – (Autocolante dulci, ISBN 978-
9975-137-93-5).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-92-8.
[2017-1570].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
1410. Colorez top modele : [carte de colorat] / il. de Maria Serjuc. – Chişinău : Car-
tea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [14] p. : des., des. color ; 23 cm.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. – 2000 ex.


ISBN 978-9975-4256-8-1.
[2017-1557].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
1411. Miciulevičiūtė-Smeu, Jurgita.
Ai grijă ce faci în afara casei : carte cu autocolante / Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu ; trad.
din engl.: Adrian Ciubotaru ; il.: Laura Morkūnaitė. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Litua-
nia). – [20] p. : des. color, [2] f. : autocolante ; 30 cm.
Tit. orig.: Stay safe outdoors : Sticker activity book. – Aut. este indicat în caseta tehn. –
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0041-3.
[2017-1572].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
1412. Miciulevičiūtė-Smeu, Jurgita.
Ai grijă cum treci strada : carte cu autocolante / Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu ; trad. din
engl.: Adrian Ciubotaru ; il.: Laura Morkūnaitė. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Lituania).
– [20] p. : des. color, [2] f. : autocolante ; 30 cm.
Tit. orig.: Stay safe on the street : Sticker activity book. – Aut. este indicat în caseta
tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0040-6.
[2017-1571].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
1413. Planeta mea : Marea mea carte de întrebări şi răspunsuri / trad. din engl.: Lucia
Ţurcanu. – [Chişinău] : Arc, 2016 (Imprimat în China). – [16] p. : des. color ; 29 cm. – (Cea
mai instructivă carte cu clapete din lume!, ISBN 978-9975-61-985-1).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-137-59-1 (cartonată) (în cop. tare).
[2017-1375].
- - 1. Cărți instructive pentru copii.
087.5
1414. Roşca, Aliona.
Animale domestice : [carte de colorat] / Aliona Roşca ; il.: Natalia Gavriliţa ; design:
Amélie Serge. – [Chişinău] : Cartea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [16] p. : des., des. color
; 21 cm. – (Cărţi de colorat cu activităţi, ISBN 978-9975-4256-9-8).
Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4256-7-4.
[2017-1556].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
1415. Roşca, Aliona.

13
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Fructe : [carte de colorat] / Aliona Roşca ; il. şi design: Amélie Serge. – Chişinău : Car-
tea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [16] p. : des., des. color ; 21 cm. – (Cărţi de colorat cu
activităţi, ISBN 978-9975-4256-9-8).
Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4227-8-9.
[2017-1558].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
1416. Roşca, Aliona.
Legume : [carte de colorat] / Aliona Roşca ; il. şi design: Amélie Serge. – Chişinău :
Cartea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [16] p. : des., des. color ; 16 x 21 cm. – (Cărţi de
colorat cu activităţi, ISBN 978-9975-4256-9-8).
Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4227-9-6.
[2017-1559].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
1417. Să colorăm cu Dodo! : Carte de colorat pentru copii / CNPAC. – [Chişinău : S.
n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – [16] p. : des. ; 22 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-66-562-9.
[2017-1503].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1418. Golovei, Lilia.
Împărăţia emoţiilor : Dezvoltăm inteligent sfera emoţională : (Ghid metodologic pentru
psihologi şi cadre didactice) / Golovei Lilia, Gorea Svetlana, Barbaroş Tatiana ; coord.: Fleaş
Alexandru [et al.] ; au contribuit: Andronic Maria [et al.] ; Proiectul intern. "Mic şi voinic", Asoc.
Psihologilor şi Psihopedagogilor din Constanţa "Apsiped", Agenţia Naţ. Antidrog, Constanţa
[et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Capaţina-Print"]. – 105 p. : il., il. color, tab. ; 29 cm. –
(Biblioteca psihologului, ISBN 978-9975-110-45-7) (Dezvoltare și remediere psihologică,
ISBN 978-9975-110-46-4).
Bibliogr.: p. 53-54. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3088-2-3.
[2017-1564].
- - 1. Emoții. 2. Sfera emoțională.
159.942(075)
1419. Idem în lb. rusă : Королевство эмоций : Развиваем умело эмоциональную
сферу : (Методологическое пособие для психологов и учителей). – Кишинëв : Б. и., 2017
[Tipogr. "Capaţina-Print"]. – 106 p. : il., il. color, tab. ; 29 cm. – (Библиотека психолога, ISBN
978-9975-3088-3-0) (Коррекционно-развивающая работа, ISBN 978-9975-3088-4-7).
Bibliogr.: p. 54-55. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3088-5-4.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1565].
- - 1. Emoții. 2. Sfera emoțională.
159.942(075)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
1420. Creţu, Liliana.
Religie creştin-ortodoxă : Manual pentru clasa a 9-a / Liliana Creţu. – Chişinău : Cam-
no-Grup 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 76 p. : des. color, tab. ; 26 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4446-9-9.
[2017-1536].
- - 1. Educație creștină.
27-47(075.3)
1421. Plămădeală, Ioan.
"…Căutaţi şi veţi afla…" Calea spre cer : Cuvânt – indemn omului contemporan / Pro-
toiereu Ioan Plămădeală. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 360 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 359-360 (31 tit.). – [1000] ex.
ISBN 978-9975-87-268-3.
[2017-1451].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
1422. Bodrug-Lungu, Valentina.
Raport cu privire la realizarea studiului "Percepţiile publice privind sensibilitatea la di-
mensiunea de gen în instituţiile din sectorul de securitate şi apărare" = Report on the survey
"Public perception of gender responsiveness in institutions of the security and reference
sector" / Valentina Bodrug-Lungu, Ina Triboi. – Chişinău : Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "T-
Par"). – 72 ; 74 p. : tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în
subsol. – Apare cu suportul Misiunii OSCE în Republica Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3042-4-5.
[2017-1540].
- - 1. Egalitatea de gen – Sectorul de securitate și apărare. 2. Sectorul de securitate și
apărare – Egalitate de gen.
[305+351.74]:303.4=135.1=111
1423. Raport de evaluare a implementării Programului naţional de asigurare a
egalităţii de gen pe anii 2010-2015 = Evaluation Report of the implementation of the Natio-
nal Programme to ensure Gender Equality for years 2010-2015 / elab.: Valentina Bodrug-
Lungu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "T-Par"]. – 122 ; 124 p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în
subsol. – Apare cu sprijinul financiar al OSCE în Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3042-3-8.
[2017-1539].

15
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

- - 1. Egalitate de gen – Republica Moldova – Raport de evaluare.


305(478)(047)=135.1=111
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
1424. Пармакли, Д. М.
Графический метод в статистике : (Учебно-методическое пособие) / Д. М.
Пармакли, Т. Д. Дудогло ; Комрат. гос. ун-т, Научно-исслед. центр "Прогресс". – Комрат
: Б. и., 2017 [Tipogr. "Centrografic"]. – 84 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 82 (4 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3132-2-3.
[2017-1390].
- - 1. Statistică – Metode grafice.
311(075.8)
32 POLITICĂ
322 Relațiile dintre biserică și stat. Politica față de religie. Politica ecleziastică dintre
biserică şi stat
1425. Войку, Овидиу.
Церковь и Государство в Республике Молдова : [социальные исследования] /
Овидиу Войку, Дженнифер Кэш, Виктория Кожокариу ; пер.: Олга Гагауз ; Fundaţia So-
ros-Moldova, Centrul pentru Inovare Publică, Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing
"CBS-AXA". – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 58 p. : graf., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-232-4.
[2017-1472].
- - 1. Relații dintre biserică și stat – Republica Moldova – Cercetări sociologice.
322(478):303.4
1426. Idem în lb. engl.: Church and State in the Republic of Moldova : [cercetări socio-
logice]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 56 p. : graf., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-231-7.
[2017-1471].
- - 1. Relații dintre biserică și stat – Republica Moldova – Cercetări sociologice.
322(478):303.4
323 Afaceri interne. Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1427. Chircă, Sergiu I.
Testament pentru Basarabia : Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi Puterea creşte şi
neamul propăşeşte / Sergiu I. Chircă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 64 p. ;
21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-56-446-5.
[2017-1485].
323(478)+94(478)

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică


externă
1428. Ejova, Cristina.
International terrorism : Course support / Cristina Ejova ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Dep. Relaţii Intern. – Chişinău : CEP
USM, 2017. – 277 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 220-244 (269 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-912-4.
[2017-1494].
- - 1. Terorism internațional.
327.88+323.28(075.8)
1429. "Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de
Sud-Est", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2017 ; Chişinău). Managementul
politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est : Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale, 3 mai 2017 / col. red.: Valentin Beniuc (preşedinte) [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 470 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu suportul Progr. Eras-
mus+ al Uniunii Europene. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-444-1.
[2017-1480].
- - 1. Politici de securitate ale Uniunii Europene. 2. Uniunea Europeană – Politici de
securitate.
[327+339.92]:061.1EU(082)=135.1=111=161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
1430. Griţco, M.
Macroeconomie : Ghid pentru lucrări practice / Griţco M., Pulbere V. ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons
Offices"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-87-270-6.
Partea 1-a. – 2017. – 47 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.
46 (11 tit.). – 20 ex. – ISBN 978-9975-87-271-3. – [2017-1465].
- - 1. Macroeconomie.
330.101.541(076.5)
332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia
fondului de locuințe (fondului imobiliar)
1431. Дудогло, Т. Д.
Управление земельным потенциалом региона: вопросы теории, методики, прак-
тики : (монография) / Т. Д. Дудогло ; Комрат. гос. ун-т, Научно-исслед. центр "Прогресс".
– Комрат : Б. и., 2017 [Tipogr. "Centrografic"]. – 167 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 144-148 (56 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3132-3-0.
[2017-1391].

17
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

- - 1. Proprietate asupra pământului.


332.2(478-29)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1432. Parrish, David.
Tricouri şi Costume : Ghid pentru o afacere creativă / David Parrish ; cuvânt-înainte de
Shaun Woodward ; trad. din engl.: Adrian Ciubotaru ; Merseyside ACME. – [Ed. a 3-a]. –
[Chişinău] : Arc, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 111, [2] p. : des., fot. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 108 (34 tit.). – Index : p. 109-111. – Apare cu sprijinul Progr. Cul-
tură şi Creativitate al progr. UE-Parteneriatul Estic. – [500] ex.
ISBN 978-9975-0-0022-2 (Arc). – ISBN 9780-9538254-5-5.
[2017-1445].
- - 1. Afaceri creative – Industria îmbrăcămintei.
334:687(036)
336 Finanţe
1433. Casian, Angela.
Finanţe publice : Manual / Angela Casian, Anjela Baurciulu. – Chişinău : [RGP Grup],
2017. – 224 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 223-224 (38 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-4305-8-6.
[2017-1573].
- - 1. Finanțe publice.
336.1(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
1434. Economia verde în Republica Moldova: perspective de dezvoltare =
Зелëная экономика в Республике Молдова: перспективы развития / Proiectul "Consolida-
rea guvernării participative prin dezvoltarea OSC-urilor", AO EcoContact. – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 32 ; 32 p. : fig., fot. color ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.:
p. 32 (11 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al poporului american oferit prin in-
termediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-277-5.
[2017-1463].
- - 1. Economia verde în Republica Moldova.
338.4:502/504(478)=135.1=161.1
338.48 Turism
1435. Descoperă Moldova Turistică! = Discover the touristic Moldova! = Открой
для себя туристическую Молдову! / Tourism Agency of the Rep. of Moldova. – [Chişinău
: S. n., 2017 (Tipografia "Sirius")] – . – 21 cm. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 6 cărţi
într-o mapă comună. – 250 ex. – ISBN 978-9975-57-226-2.
Turism Balnear = Spa Tourism = Оздоровительный туризм. – 2017. – 32 p. : fot. – F.
f. de tit. – ISBN 978-9975-57-232-3. – [2017-1517].
- - 1. Turism balnear – Republica Moldova.
338.48:614.2(478)=135.1=111=161.1

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1436. Turism Cultural = Cultural Tourism = Культурный туризм. – 2017. – [32] p. : fot.
color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-57-227-9. – [2017-1512].
- - 1. Turism cultural – Republica Moldova.
338.48:008(478)=135.1=111=161.1
1437. Turism Ecologic = Eco Tourism = Экологический туризм. – 2017. – [32] p. : fot.
color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-57-228-6. – [2017-1513].
- - 1. Turism ecologic – Republica Moldova.
338.48:502(478)=135.1=111=161.1
1438. Turism Religios = Religious Tourism = Религиозный туризм. – 2017. – 32 p. :
fot. color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-57-230-9. – [2017-1515].
- - 1. Turism religios – Republica Moldova.
338.48:726.71(478)=135.1=111=161.1
1439. Turism Rural = Rural Tourism = Сельский туризм. – 2017. – F. f. de tit. – ISBN
978-9975-57-229-3. – [2017-1514].
- - 1. Turism rural – Republica Moldova.
338.48(478-22)=135.1=111=161.1
1440. Turism Vitivinicol = Wine Tourism = Винный туризм. – 2017. – 32 p. : fot. color.
– F. f. de tit. – ISBN 978-9975-57-231-6. – [2017-1516].
- - 1. Turism vitivinicol – Republica Moldova.
338.48:663.2(478)=135.1=111=161.1
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
1441. Kozak, Y.
International macroeconomics: Questions & Answers : [pentru uzul studenţilor] / Y.
Kozak, A. Gribincea, T. Shengelia [et al.] ; ed. by Y. Kozak, A. Gribincea ; Moldova Inst. of
Intern. Econ. Relations. – Chişinău : IRIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 242 p.
Bibliogr.: p. 242 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3076-2-8 (Tipogr. "Print-Caro").
[2017-1489].
- - 1. Macroeconomie internațională.
339:330.101.54(075.8)
339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
1442. Ceban, Vasile.
Marketing în cultură fizică şi sport : Curs universitar / Ceban Vasile, Armanov Stanis-
lav, Budevici-Puiu Anatolie. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 263 p. : fig., tab. ;
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 254-258 (62 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-329-6.
[2017-1574].
- - 1. Marketing sportiv.
339.138:796/799(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1443. Carp, Simion.
Formarea profesională a cadrelor pentru organele de drept şi funcţionarea justiţiei în
perioada regimului totalitar comunist / Simion Carp, Iurie Larii ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI

19
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI). –
198 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 182-198 (220 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-121-40-8.
[2017-1474].
- - 1. Cadre – Organe de drept – Formare profesională în perioada regimului totalitar
comunist.
[34:321.64](478)
1444. "Integrare prin cercetare şi inovare", conferinţă ştiinţifică naţională cu par-
ticipare internaţională (2016 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare inter-
naţională "Integrare prin cercetare şi inovare" : Culegere de comunicări, 28-29 septembrie,
2016 / resp. de ed.: Nicolae Roşca. – Chişinău : CEP USM, 2017 – . – 24 cm. – ISBN 978-
9975-71-812-7.
Știinţe juridice. – 2017. – 234 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept,
Dep. Drept privat. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-71-917-9. – [2017-1491].
- - 1. Științe juridice.
34(082)=135.1=161.1
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
1445. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : Comentariu asupra hotărârilor
Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova : Concluzii şi recomandări /
Mihai Poalelungi, Lilia Grimalschi, Stas Splavnic [et al.] ; coord. ed.: Mihai Poalelungi, Diana
Sârcu. – [Chişinău] : Institutul Naţional al Justiţiei, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 575
p. : tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar al Proiectului Consiliului
Europei "Susţinerea freformei justiţiei penale în Republica Moldova", dinanţat de Guvernul
Danemarcei. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-828-2 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (în cop. tare).
[2017-1428].
- - 1. Drepturile omului. 2. Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
341.231.14+342.7(478)
1446. Demerji, Ilie.
Dreptul Uniunii Europene : Curs universitar / Ilie Demerji, Maria Demerji ; Acad. de
Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 299 p. : fig.,
fot.
Bibliogr.: p. 228-235 (138 tit.), la începutul cap. şi în subsol. – [200] ex.
ISBN 978-9975-53-840-4.
[2017-1431].
- - 1. Dreptul Uniunii Europene. 2. Uniunea Europeană – Drepturi.
341.17:061.1 EU
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1447. "Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale", ma-
să rotundă cu participare internaţională (2016 ; Chişinău). Protecţia drepturilor omului:

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

mecanisme naţionale şi internaţionale : Materialele mesei rotunde cu participare internaţiona-


lă, consacrată Zilei internaţionale a drepturilor omului, 8 decembrie 2016 / com. org.: Oleg
Balan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 186 p. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
fr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-66-565-0.
[2017-1505].
- - 1. Drepturile omului.
342.7+341.231.4(082)=135.1=161.1
1448. Raport privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica
Moldova în anul 2016 / Oficiul Avocatul Poporului "Ombudsman". – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 304 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [500] ex.
ISBN 978-9975-66-566-7.
Gratuit. – [2017-1506].
- - 1. Drepturile omului în Republica Moldova.
342.72/.73(478)(047)=135.1=161.1
1449. "Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării",
conferinţă ştiinţifică internaţională (2017 ; Chişinău). "Statalitatea Moldovei: continuitatea
istorică şi perspectiva dezvoltării" : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 24-25
martie 2017, organizată sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon / col.
red.: Valentina Beniuc [et al.]. – Chişinău : IRIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 851 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova (IRIM). – Text, cuprins : lb. rom., engl., ru-
să. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – În red.
aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-439-7 (Tipogr. "Print-Caro").
[2017-1477].
- - 1. Statalitatea Republicii Moldova.
342.1/.2+32+94(478)(082)=135.1=111=161.1
343 Drept penal. Infracţiuni penale
1450. Drosu, Victor.
Detenţiunea pe viaţă şi liberarea condiţionată înainte de termen în Republica Moldova /
Victor Drosu, Nadejda Burciu ; Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Suprema-
ţiei Legii în Moldova (NORLAM). – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 132 p. :
diagr., fot., tab. color ; 27 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Min. Afacerilor al Norvegiei. – 400 ex.
ISBN 978-9975-87-272-0.
[2015-1470].
- - 1. Detențiune pe viață – Republica Moldova. 2. Liberare condiționată – Republica
Moldova.
343.84(478)

21
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

347 Drept civil


347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
1451. Cozma, Daniela.
Culegere de studii ştiinţifice : la tema tezei de doctor în drept : ["Răspunderea magis-
traților – garanție a legalității și eficienței puterii judecătorești în Republica Moldova și Româ-
nia"] / Cozma Daniela ; conducător şi red. şt.: Costachi Gheorghe ; Inst. de Cercet. Juridice şi
Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 157 p.
: tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr.: p. 151-157 (87 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 120
ex.
ISBN 978-9975-56-440-3.
[2017-1478].
- - 1. Răspunderea magistraților. 2. Putere judecătorească.
347.962:342.56
1452. Ghidul executorului judecătoresc : [în vol.] / Uniunea Naţ. a Executorilor Ju-
decătoreşti din Rep. Moldova ; coord.: Roman Talmaci, Oxana Novicov. – Chişinău : S. n.,
2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – ISBN 978-9975-53-837-4.
Vol. 2 : Culegere de acte normative şi modele de acte în materie de executare silită. –
2017. – 318 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-53-838-1 (în cop. tare). – [2017-1430].
- - 1. Executare silită – Acte normative.
347.962+343.16(094)
349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept
349.2 Dreptul muncii
1453. Gramma, Rodica.
Managementul resurselor umane în sănătate: aspecte juridice : (Manual) / Rodica
Gramma, Tatiana Novac, Oleg Lozan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătatea Publică. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"T-Par"). – 248 p. ; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul
Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3042-6-9 (în cop. tare).
[2017-1409].
- - 1. Dreptul muncii – Sănătate. 2. Managementul resurselor umane în sănătate.
[349.2+614.2]:005.95/.96(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ
351 Activităţi specifice administraţiei publice
1454. Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective", conferinţă ştiin-
ţifică a cadrelor didactice (2017 ; Chişinău). Reforma administraţiei publice: probleme şi
perspective : Materialele conferinţei ştiinţifice a cadrelor didactice a Facultăţii Relaţii Internaţi-
onale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Departamentul "Ştiinţe Politice şi Administrative", 29
mai 2017 / col. red.: Victor Saca [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 157 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative,
Dep. Ştiinţe Politice şi Administrative. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-71-916-2.
[2017-1492].
- - 1. Administrație publică – Reforme.
351/354:378.4(478-25)(082)
352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală
1455. Instrumente de bună guvernare la nivel local : Ghid practic / Tatiana
Şaptefraţi, Oleg Balan, Tatiana Savca [et al.] ; Acad. de Administrare Publică. – Chişinău : S.
n., 2017 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 220 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 61 ex.
ISBN 978-9975-136-36-5.
[2017-1554].
- - 1. Administrație publică locală – Organizare administrativă.
352.07(036)
36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1456. Caritas Moldova : Raport anual… . / Caritas Moldova. – [Chişinău : S. n., 2017
(F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 30 cm.
… 2016. – 2017. – 48, [1] p. : fig., fot. color, tab. – F. f. de tit. – [2017-1423].
- - 1. Asistență socială – Republica Moldova.
364.4(478)(047)
1457. Idem în lb. engl.: Caritas Moldova. Annual Report… . – [Chişinău : S. n., 2017
((F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 30 cm.
… 2016. – 2017. – 48, [1] p. : fig., fot. color, tab. – F. f. de tit. – [2017-1424].
- - 1. Asistență socială – Republica Moldova.
364.4(478)(047)
1458. Idem în lb. rusă : Caritas Moldova. Годовой отчёт … . – [Chişinău : S. n., 2017
(F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 30 cm.
… 2016. – 2017. – 48, [1] p. : fig., fot. color, tab. – F. f. de tit. – [2017-1425].
- - 1. Asistență socială – Republica Moldova.
364.4(478)(047)
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
1459. Golovei, Lilia.
Familia – promotor al valorilor : Ghid metodologic pentru psihologii şcolari şi diriginţi /
Lilia Golovei. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 103 p. : fig.,
tab. ; 30 cm. – (Biblioteca Psihologului, ISBN 978-9975-4304-6-3) (Dezvoltare şi Remediere
Psihologică, ISBN 978-9975-4304-7-0).
Bibliogr.: p. 101-102 (55 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4304-8-7.
[2017-1543].
- - 1. Educația în familie.
37.018.1(072)

23
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


1460. Cara, Angela.
Educaţie socială şi financiară : Ghid metodologic / Angela Cara, Paul Moclair, Bianca
Isaincu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"]. – 84 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 83 (4 tit.). – Apare cu suportul European
Fund for South East Europe. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3047-6-4.
[2017-1381].
- - 1. Educație socială. 2. Educație financiară.
37.015(072)
1461. Donica, Ala.
Educaţia pentru dezvoltare durabilă a mediului : Curs universitar / Ala Donica ; Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Istorie şi Geografie, Catedra Geografie şi
Patrimoniu Cultural. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont Studio"). – 239 p. : fig., tab. ;
20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-136-35-8.
[2017-1553].
- - 1. Educație ecologică.
37.015:502/504(075.8)
1462. Golovei, Lilia.
Şcoala – prietena preadolescenţilor : Ghid metodologic pentru psihologii şcolari şi diri-
ginţi / Lilia Golovei. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 96 p. : fig., tab. ; 30 cm.
– (Biblioteca Psihologului, ISBN 978-9975-4304-6-3) (Dezvoltare şi Remediere Psihologică,
ISBN 978-9975-4304-7-0).
Bibliogr.: p. 95 (30 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4304-9-4.
[2017-1544].
- - 1. Educație. 2. Dezvoltarea personalității.
37.015(072)
1463. Miron, Svetlana.
Educaţie pentru sănătate : Curs opţional : Clasa a 2-a / Svetlana Miron, Tatiana Nicul-
cea. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 72 p. : fot. color ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3142-1-3.
[2017-1383].
- - 1. Educație pentru sănătate.
37.015:613/614(075.2)
1464. Vangheli, Virginia.
Natura – prietena mea : Curs opţional Educaţia Ecologică : Clasa a 2-a / Virginia Van-
gheli, Eugenia Moraru. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71 p. :
des. color ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3047-9-5.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1382].
- - 1. Educație ecologică.
37.015:502/504(075.2)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1465. Demersul didactic la limba şi literatura română în gimnaziu: proiectarea
explicită : Auxiliar didactic pentru studenţi, masteranzi, profesori / Tatiana Cartaleanu (coord.
şt.), Olga Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu [et al.]. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 181 p. : tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 179-181 (42 tit.). – [1500] ex.
ISBN 978-9975-0-0025-3.
[2017-1468].
- - 1. Limba română – Didactică. 2. Literatură română – Didactică.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]
1466. Popovici, Angela.
Proiectarea activităţii didactice din perspectiva ECD la disciplina Limba şi literatura ro-
mână : (instituţii cu instruire în limbile minorităţilor naţionale) : Ghid pentru profesori / Popovici
Angela, Gîrleanu Lora. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont Studio"). – 68 p. : tab. ; 23
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 56 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-136-34-1.
[2017-1551].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Didactică.
37.016.046:811.135.1'243
1467. Studiul integrat al limbii şi literaturii române / Tatiana Cartaleanu, Olga
Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu [et al.]. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). –
218 p. : tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 214-218 (61 tit.). – [220] ex.
ISBN 978-9975-0-0026-0.
[2017-1469].
- - 1. Limba română – Didactică. 2. Literatură română – Didactică.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1468. Agenda dirigintelui / Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; elab. de Violeta Mija [et
al.]. – Ed. a 8-a. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 96 p. : tab. ; 24
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3142-6-8.
[2017-1387].
- - 1. Agenda dirigintelui.
37.091
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1469. Alexa, Angela.

25
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Să ne pregătim pentru prima zi de şcoală! : Şcoala lui Olaf : 3-4 ani / Angela Alexa. –
[Chişinău] : Aviprint Prim, [2017]. – 59, [2] p. : des. color ; 29 cm. – (Mică lecţie de grădiniţă,
ISBN 978-9975-3151-2-8).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3151-1-1.
[2017-1389].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
1470. Cimpoieş, Valentina.
Abecedar : Caiet de scriere / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău]
: Bons Offices, 2017. – 52 p. : des. ; 25 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-246-1.
[2017-1528].
373.2.016
1471. Duminică, Stella.
Metodologia proiectării curriculare a activităţilor în instituţiile de educaţie timpurie : Ghid
teoretico-metodologic pentru cadrele didactice / Stella Duminică, Angela Dascal ; coord. şt.:
Larisa Cuzneţov. – Chişinău : S. n., 2017 ["Tipografia Reclama"]. – 243, [1] p. : fig., tab. ; 29
cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 243-244 (53 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-58-114-1.
[2017-1523].
- - 1. Educație timpurie.
373.2(072)
1472. Lungu, Valentina.
Carte mică pentru vacanţa mare : clasa 1-a / Valentina Lungu (coord.), Adelina Gheţiu,
Nelly Ursu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 96 p. : des. ; 26
cm. – (Colecţia "Mini-didactica Arc").
[3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0044-4.
[2017-1535].
373.3
1473. Mîndru, Nina.
Tainele comunicării : Curs opţional pentru clasa 1-a / Nina Mîndru. – Ed. rev. şi compl.
– Chişinău : Lyceum, 2017(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 104 p. : des. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3142-8-2.
[2017-1388].
- - 1. Învățământ primar – Comunicare.
373.3:[811.135.1+821.09](075.2)
1474. Mîndru, Nina.
Tainele comunicării : Curs opţional pentru clasa a 2-a / Nina Mîndru ; coord.: Mariana
Marin. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 112 p.
: des. ; 24 cm.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3000 ex.
ISBN 978-9975-3142-2-0.
[2017-1384].
- - 1. Învățământ primar – Comunicare.
373.3:[811.135.1+821.09](075.2)
1475. Mîndru, Nina.
Tainele comunicării : Curs opţional pentru clasa a 4-a / Nina Mîndru ; coord.: Mariana
Marin. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 112 p.
: des. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3142-4-4.
[2017-1385].
- - 1. Învățământ primar – Comunicare.
373.3:[811.135.1+821.09](075.2)
1476. Pavlic, Teodora.
ABC : Citesc mai mult / Teodora Pavlic, Valentina Ichim. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Ca-
dran, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 80 p. : des., fot. ; 25 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4218-9-8.
[2017-1455].
- - 1. Abecedare.
373.3.016:811.135.1
1477. Savciuc, Ana.
Învăţăm în mişcare : Ghid metodologic / Ana Savciuc. – [Chişinău] : Învăţătorul Mo-
dern, 2017 (Tipogr. "Cavaioli"). – 159 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Atelier didactic" /
coord. de Mariana Marin, ISBN 978-9975-3038-5-9).
Bibliogr.: p. 41-42 (25 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-3005-8-2.
[2017-1497].
- - 1. Tehnologii de învățare în mișcare.
373.3.091
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1478. Pătru, Livia.
Consilierea, recuperarea şi integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale în sistemul
de învăţământ / Livia Pătru. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 69
p. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 69 (22 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-59-143-0.
[2017-1498].
- - 1. Educație specială. 2. Învățământ special.
376.1
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1479. Dabija, Ana.
Strategii de consiliere a studenţilor pentru cariera profesională / Dabija Ana ; Univ. de
Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 159 p. : fig., tab. ; 21 cm.
27
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Bibliogr.: p. 120-129 (165 tit.). – 30 ex.


ISBN 978-9975-71-919-3.
[2017-1496].
- - 1. Învăţământ superior.
378
1480. Etica cercetării biomedicale : Ghid pentru cercetători / Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şc. de Management în Sănătatea Publică ; elab.:
Rodica Gramma. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "T-Par"]. – 144 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 107-112 (89 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Centrului Intern. Fogarty al Inst. Naţ. de Sănătate (NIH) al SUA. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3042-8-3 (în cop. tare).
[2017-1542].
- - 1. Cercetare biomedicală.
378:614.253(075)
1481. Matcovschi, Sergiu.
O filă pierdută din preistoria Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" : (Institutul de Medicină din Kislovodsk) / Sergiu Matcovschi. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 44 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-43 (42 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-87-280-5.
[2017-1464].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" – Istorie.
378.661(478-25)(091)
1482. Rotaru, Noie.
Literele bălţene : ieri şi azi … : [din istoria Facultății de Litere a Universității de Stat
"Alecu Russo" din Bălți] / Noie Rotaru. – Bălţi : S. n., 2014! 2017 [Tipogr. "Indigou Color"]. –
448 p. : fot. ; 26 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 443 (10 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9904-7-9.
[2017-1407].
- - 1. Facultatea de Litere a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți – Istorie.
378.4(478-21):80/81(091)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
mediului înconjurător şi protecţia mediului
1483. "Nistrul de Jos" pentru copii : [animale, păsări, plante care viețuiesc în aceas-
tă zonă] / Liliana Josan, Tatiana Izverskaia, Andrei Isac [et al.] ; Soc. Ecologică "Biotica", A.O.
"Renaşterea" (s. Talmaza), A.O. "Ecospectr" (or. Bender). – [Chişinău] : Societatea Ecologică
"Biotica", 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 82, [1] p. : fot. color ; 15 x 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 83. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Agenţiei Austriacă pentru Dezvoltare din fondurile Cooperării Austriece pentru
Dezvoltare (ADC). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-568-1 (Tipogr. "Elan Poligraf").
[2017-1508].

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Animale din Zona Ramsar "Nistrul de Jos". 2. Păsări din Zona Ramsar "Nistrul de
Jos". 3. Plante din Zona Ramsar "Nistrul de Jos".
502.7(478)
1484. Posibilităţi de dezvoltare a Zonei Umede Ramsar "Nistrul de Jos" / Alexei
Andreev, Andrei Isac, Liliana Josan [et al.] ; Soc. Ecologică "Biotica", A.O. "Renaşterea" (s.
Talmaza), A.O. "Ecospectr" (or. Bender). – Chişinău : Societatea Ecologică "Biotica", 2017
[Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 32 p. : fot. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 30. – Apare cu sprijinul financiar al
Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare
(ADC). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-570-4 (Tipogr. "Elan Poligraf").
[2017-1509].
- - 1. Zona Umedă Ramsar "Nistrul de Jos" – Dezvoltare. 2. Agricultură ecologică –
Republica Moldova – Dezvoltare.
504.453+631.147(478)
1485. Postolache, Gheorghe.
Rezervaţia "Pădurea Domnească" : [monografie] / Gheorghe Postolache ; red. şt.: Ni-
colae Doniţă ; fot.: Gheorghe Postolache [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Bota-
nică (Inst.), Agenţia "Moldsilva" [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 256
p. : fig., fot. color., tab. ; 25 cm.
Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 245-252 (138 tit.). – Apare cu sprijinul financi-
ar al Fondului Ecologic Naţ. al Min. Mediului. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-129-36-7 (în cop. tare).
[2017-1532].
- - 1. Rezervația "Pădurea Domnească" – Republica Moldova.
502.7(478):582
1486. Raport de evaluare iniţială a Convenţiei de la Minamata în Republica Mol-
dova = Minamata initial Assessment Report Republic of Moldova / Oficiul Prevenirea Poluării
Mediului, Proiectul GEF/UNEP "Evaluarea iniţială privind implementarea Convenţiei
Minamata cu privire la Mercur în Republica Moldova". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 12 ; 12 p. : tab. color ; 15 x 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – [200]
ex.
ISBN 978-9975-87-269-0.
[2017-1467].
- - 1. Poluarea mediului – Emisii de mercur – Republica Moldova. 2. Convenţia de la
Minamata.
504.3.054:669.791(478)(047)
51 MATEMATICĂ
1487. "Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova" (4 ; 2017
; Chişinău). The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova :
Communications in Didactics : Proceedings CMSM 4 : dedicated to the centenary of Vladimir
Andrunachievici (1917-1997), June 28 – July 2, 2017 Chişinău / ed.: Mitrofan Choban,
Liubomir Chiriac. – Chişinău : Tiraspol State University, 2017. – 327 p. : fig., tab. ; 21 cm.

29
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Antetit.: Tiraspol State University. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-76-203-8.
[2017-1473].
- - 1. Matematică.
51(478)(082)=135.1=111=161.1
1488. "Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova" (4 ; 2017
; Chişinău). The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova :
dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997) : Proceedings CMSM 4,
June 28 – July 2, 2017 Chişinău / ed.: Mitrofan Choban [et al.]. – Chişinău : Institute of Ma-
thematics and Computer Science, 2017 (CEP USM ). – 572 p. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Mathematics and Computer Science, Moldo-
va State Univ., Fac. of Mathematics and Computer Science. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul
art. – Apare cu suportul al Information Soc. Development Inst. and Moldova State Univ. – 150
ex.
ISBN 978-9975-71-915-5.
[2017-1495].
- - 1. Matematică.
51(478)(082)
1489. Raischi, Tudoriţa.
Evaluare finală la Matematică : Clasa a 4-a / Tudoriţa Raischi, Valentina Gaiciuc. – Ed.
a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 68 p. ; 24
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4220-9-3.
[2017-1379].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1490. Брагиш, Мария.
Математика : рабочая тетрадь : 1 класс / Мария Брагиш, Светлана Драгалин. –
Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3153-
0-2.
Часть 1. – 2017. – 39, [1] p. : des. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3153-1-9. – [2017-
1433].
51(075.2)
1491. Брагиш, Мария.
Математика : рабочая тетрадь : 3 класс / Мария Брагиш, Светлана Драгалин. –
Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3153-
4-0.
Часть 1. – 2017. – 47, [1] p. : des. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3153-5-7. – [2017-
1435].
51(075.2)
1492. Вердеш, Лиля.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Математика : рабочая тетрадь : 2 класс / Лиля Вердеш, Мария Брагиш, Светлана


Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN
978-9975-3153-2-6.
Часть 1. – 2017. – 43, [1] p. : des. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3153-3-3. – [2017-
1432].
51(075.2)
1493. Чунту-Самсон, Виолета.
Математика : рабочая тетрадь : 4 класс / Виолета Чунту-Самсон, Мария Брагиш,
Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm.
– ISBN 978-9975-3153-6-4.
Часть 1. – 2017. – 39, [1] p. : des. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3153-7-1. – [2017-
1434].
51(075.2)
52 ASTRONOMIE. ASTROFIZICĂ. CERCETAREA SPAŢIULUI. GEODEZIE
Fizică. Astronomie. – Vezi Nr 1495.

53 FIZICĂ
1494. Ciobanu, Grigore.
Caiet la fizică / Grigore Ciobanu ; consultant şt.: Ion Botgros. – [Chişinău : S. n., 2017
(Tipografia Reclama)]. – 102, [8] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-58-115-8.
[2017-1521].
53(076.5)
1495. Fizică. Astronomie : Manual pentru clasa a 12-a / Mihai Marinciuc, Spiridon
Rusu, Ion Nacu [et al.] ; comisia de evaluare: Viorel Duşciac [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 168 p. : fig. ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar din Fondul special pentru manuale. – [16500] ex.
ISBN 978-9975-85-074-2.
[2017-1398].
- - 1. Fizică. 2. Astronomie.
53+52(075.3)
1496. Idem în lb. rusă : Физика. Астрономия : Учебник для 12 класса / trad. din lb.
rom.: Anatol Homenco, Claudia Şerban. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr.
"Balacron"). – 168 p. : fig. ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar din Fondul special pentru manuale. – [4600] ex.
ISBN 978-9975-85-075-9.
[2017-1399].
- - 1. Fizică. 2. Astronomie.
53+52(075.3)
535 Optică
1497. Efecte optice cu aplicaţii în biofizică : Compendiu pentru studenţii specialităţii
"Inginerie biomedicală" / Nellu Ciobanu, Viorica Tonu, Natalia Gubceac [et al.] ; Univ. de Stat

31
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : S. n.,


2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 63 p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 63 (14 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al proiectului TEMPUS BME-ENA.
– 150 ex.
ISBN 978-9975-87-278-2.
[2017-1456].
- - 1. Efecte optice – Biofizică. 2. Biofizică.
535:577.3(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1498. Chimia : Caiet de lucrări practice : Clasa a 11-12-a / Svetlana Kudriţcaia, Elena
Mihailov, Tatiana Litvinova [et al.]. – Ed. a 2-a, ad., şi rev. – [Chișinău] : Arc, [2017] (Tipogr.
"Bons Offices"). – 24 p. : tab. ; 20 x 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit.
[2017-1500].
54(076.5)
1499. Patraş, Tatiana.
Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 7-a / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – [Chişi-
nău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 32 p. : tab. ; 22 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-73-201-7.
[2017-1579].
- - 1. Chimie – Teste.
54(079)
1500. Patraş, Tatiana.
Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 8-a / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – [Chişi-
nău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 40 p. : tab. ; 22 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-73-202-4.
[2017-1580].
- - 1. Chimie – Teste.
54(079)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL
574 Ecologie generală şi biodiversitate
1501. Academicianul Gheorghe Duca : [chimist] / Univ. Populară de Vară "Mitropolit
Iosif Nainescu". – [Chişinău : S. n.], 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 15, [1] p. : fot., fot.
color ; 12 x 20 cm.
[2017-1501].
- - 1. Duca, Gheorghe, 1952 - …, chimist, academician.
574+001.32(478)(092)
1502. "Homo sapiens în raporturile dintre sistemele naturale şi factorii de me-
diu", conferinţă ştiinţifică a tineretului studios cu participare internaţională (2015 ;
Chişinău). Homo sapiens în raporturile dintre sistemele naturale şi factorii de mediu : Lucrări-
le Conferinţei ştiinţifice a tineretului studios : dedicată Zilei Internaţionale a Studenţilor cu

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

participare internaţională, 13 noiembrie 2015 / red. şt.: V. Buzilă [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 132 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Agenţia "Moldsilva", Inst. de Cercet. şi Amenajări Silvice, Muzeul Naţ. de Et-
nografie şi Istorie Naturală [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-447-2.
[2017-1486].
- - 1. Ecosisteme naturale și mediul înconjurător.
[574+502/504](478):378(082)=135.1=161.1
576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie
1503. Andronic, Larisa.
Biologie celulară : Suport de curs / Andronic Larisa ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM. – Chişinău : UAŞM, 2017
(Tipogr. "Biotehdesign"). – 207 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-21-8 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2017-1374].
- - 1. Biologie celulară.
576(075.8)
577 Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară.
1504. Biofizică medicală : Lucrări practice. Demonstraţii. Exerciţii / Dumitru Croitoru,
Natalia Gubceac, Victor Vovc [et al.] ; au colab.: Efim Aramă [et al.] ; Univ. de Stat de Medici-
nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra fiziologia omului şi biofizică. – Chişinău : S.
n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 239 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 238 (20 tit.). – [550] ex.
ISBN 978-9975-87-113-6.
[2017-1527].
- - 1. Biofizică medicală.
577.3:61(076.5)
58 BOTANICĂ
1505. Pînzaru, Pavel.
Plante rare ale raionului Floreşti din Republica Moldova / Pavel Pînzaru ; Grădina Bo-
tanică (Institut) a AŞM. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 118 p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 73-79 (105 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-194-9.
[2017-1561].
- - 1. Plante rare – Raionul Floreşti – Republica Moldova.
581.9(478-21)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
611/612 Biologie umană
611 Anatomie. Anatomie umană și comparată
1506. Leorda, Ana.

33
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Anatomia şi fiziologia omului : (Indicații metodice pentru lucrări de laborator) / Ana


Leorda ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie. – Chişinău :
UAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 56 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 55 (6 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-20-1 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2017-1373].
611+612(076.5)
1507. Lucrări practice la Anatomia Omului = Notebook for Practical work at
Human Anatomy = Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru auto-
instruire) : [în vol.] / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; sub red.: Ilia Catereniuc,
Teodor Lupaşcu ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra
de anatomie a omului. – Ed. a 10-a, trilingvă (rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2017 [Tipo-
grafia "Sirius"] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-57-136-4.
[Vol.] 1 : Aparatul locomotor. Viscere = Locomotor Apparatus. Internal organs =
Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы. – 2017. – 340 p. : fig., tab. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 339. – 850 ex. – ISBN 978-9975-57-207-1 (eronat).
– [2017-1511].
- - 1. Sistemul locomotor – Anatomia omului. 2. Anatomia omului – Sistemul locomotor.
611.7(076.5)=135.1=111=161.1
612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
Leorda, Ana. Anatomia şi fiziologia omului. – Vezi Nr 1506.

1508. Vovc, Victor.


Lucrări de laborator la fiziologie : Compendiu pentru studenţii specialităţii "Inginerie bi-
omedicală" / Victor Vovc, Svetlana Lozovanu, Andrei Ganenco ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 103, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 104 (4 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al proiectului TEMPUS
BME-ENA. – 150 ex.
ISBN 978-9975-87-279-9.
[2017-1457].
- - 1. Fiziologie.
612(076.5)
613 Igienă. Igienă şi sănătate personală
1509. Promovarea sănătăţii : (Manual) / Oleg Lozan, Svetlana Cotelea, Rodica
Gramma [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şc. de Mana-
gement în Sănătatea Publică. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "T-Par"]. – 208 p. : fig., tab. ;
22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul Agenţiei
Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3042-7-6 (în cop. tare).
[2017-1541].
- - 1. Sănătate – Promovare.
613/614(075)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

613.6 Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii


1510. Lăcustă, Ion.
Securitatea activităţii vitale : Îndrumar practic / Ion Lăcustă, Igor Beşleaga, Angela
Bîtcă ; ref. şt.: Cioloci Igori, Carauş Alexandru ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ed. a 3-a,
rev. şi ad. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 213 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 189 (19 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-56-441-0.
[2017-1481].
- - 1. Sănătatea muncii – Securitate.
613.6(075.8)
613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia
1511. Carnet de dezvoltare a copilului : (agendă pentru familie) / Swiss Agenţia El-
veţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, UNICEF ; elab.: Ala
Cojocaru [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 157, [1] p. : des., tab.
color.
F. f. de tit. – Apare cu suportul Protecting Children, Providing Solutions (LUMOS). –
[5000] ex.
ISBN 978-9975-87-273-7.
[2017-1453].
- - 1. Carnetul de dezvoltare a copilului.
613.95(083.13)
1512. Idem în lb. rusă : Карта развития ребёнка : (дневник для семьи). – [Кишинёв
: Б. и., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 157, [1] p. : des. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu suportul Protecting Children, Providing Solutions (LUMOS). –
[5000] ex.
ISBN 978-9975-87-274-4.
[2017-1454].
- - 1. Carnetul de dezvoltare a copilului.
613.95(083.13)
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii
1513. Nicolae Testemiţanu – nume devenit simbol : [doctor habilitat în medicină,
profesor universitar, academician] : 90 de ani de la naştere / IP Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; alcăt., coord.: Constantin Eţco. – Chişinău : Epigraf, 2017
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 528 p., [16] p. : fot. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – 700 ex.
ISBN 978-9975-60-260-0 (în cop. tare).
[2017-1548].
- - 1. Testemițanu, Nicolae, 1927-1986, doctor habilitat în medicină, profesor
universitar, academician.
614.2+378(092)(082)=135.1=161.1

35
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.4 Preparate farmaceutice. Materiale medicale. Echipamente
1514. Iavorschi, Anatolie.
Instrumentaţie biomedicală : [manual] / Anatolie Iavorschi, Călin-Petru Corciovă, Victor
Şontea ; coord.: Victor Şontea ; cop.: Anatolie Iavorschi, Alexei Melnic ; Univ. Tehn. a Mol-
dovei, Univ. de Medicină şi Farmacie "Grigor T. Popa", Iaşi. – Chişinău : Pontos, 2017
(Tipogr. "Europress"). – 299 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 295-299 (54 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al proiectului TEMPUS BME-
ENA project Nr. 543904-TEMPUS-1-2013-GR-TEMPUS-JPCR. – 150 ex.
ISBN 978-9975-51-866-6 (în cop. tare).
[2017-1476].
- - 1. Instrumentație biomedicală.
615.4/.8+616-7(075.8)
1515. Suman, Serghei.
Instrumentarul chirurgical : (ghid practic) / Serghei Suman, Ala Suman, Boris Topor ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie topogra-
fică şi chirurgie operatorie, Catedra de chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi", Lab. de chirurgie
hepato-pancreato-biliară [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2016 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 110 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 107 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-052-3.
[2017-1487].
- - 1. Instrumente chirurgicale.
615.471/.472(036)
616 Patologie. Medicină clinică
1516. Grib, Livi.
Paramedicina în Republica Moldova – imperativ al medicinei moderne : Îndrumar me-
todologic / Livi Grib, Valeriu Cuciuc, Radu Turchin ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Biotehdesign"]. – 105 p. : fig. color,
tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3129-8-1.
[2017-1490].
- - 1. Asistența medicală urgentă în Republica Moldova.
616-083.98(478)(075)
616.1/.9 Patologie specială
1517. Controlul şi prevenirea maladiilor netransmisibile : (Manual) / Oleg Lozan,
Rodica Gramma, Galina Obreja [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătatea Publică. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"T-Par"). – 360 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Agenţiei El-
veţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3042-5-2 (în cop. tare).
[2017-1408].

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Boli netransmisibile – Prevenire.


616.1/.8-084(075.8)
1518. Tcaciuc, Angela.
Hipertensiunea arterială : (etiopatogenie, diagnostic şi tratament) : Elaborare metodică
pentru studenţi / Angela Tcaciuc, Livi Grib ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 62, [1] p. :
fig., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 60-62 (27 tit.). – F. f. de tit. – 75 ex.
ISBN 978-9975-53-843-5.
[2017-1439].
- - 1. Hipertensiune arterială – Diagnostic – Tratament.
616.12-008.331.1-07-08(076.5)
1519. Tcaciuc, Angela.
Tratamentul hipertensiunii arteriale în situaţii speciale şi în urgenţe hipertensive : Ela-
borare metodică pentru studenţi / Angela Tcaciuc ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 39
p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39 (20 tit.). – F. f. de tit. – 75 ex.
ISBN 978-9975-53-844-2.
[2017-1440].
- - 1. Hipertensiune arterială – Tratament.
616.12-008.331.1-083.98(076.5)
616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie
1520. Botnaru, Victor.
Fibroza pulmonară idiopatică : Recomandări metodice / Victor Botnaru, Oxana Mun-
teanu ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep.
Moldova, Dep. Medicină Internă, Disciplina de pneumologie şi alergologie. – Chişinău : Bons
Offices, 2017. – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 42 (15 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-82-056-1.
[2017-1466].
- - 1. Fibroză pulmonară idiopatică.
616.24-002.17(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
1521. Crivceanscaia, Larisa.
Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la
prematuri : (Monografie) / Crivceanscaia Larisa ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 159, [5] p.
: fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 143-158 (214 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-58-112-7.
[2017-1522].
- - 1. Naștere prematură. 2. Nou-născuți prematuri – Terapie intensivă.
618.3/.4
1522. Mişina, Ana.
37
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine : (embriologia, clasificarea,


diagnosticul, corecţia chirurgicală) : [monografie] / Ana Mişina ; Inst. Mamei şi Copilului. –
Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Ericon"]. – 253 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 70 ex.
ISBN 978-9975-3119-0-8.
[2017-1547].
- - 1. Organe genitale feminine – Anomalii.
618.1-007-07-089:612.6
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
620.9 Economia energiei în general
1523. Sobor, Ion.
Wind Energy Resources Atlas of the Republic of Moldova / Ion Sobor, Andrei Chiciuc,
Vasile Rachier ; Univ. Tehn. a Moldovei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, AWS
Truepower [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 176 p. : fig., tab. color ;
31 cm.
Aut. nu sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 176 (32 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-275-1 (în cop. tare).
[2017-1529].
- - 1. Resurse energetice – Republica Moldova.
620.92(478)
63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATI-
CE

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului.


Înmulţirea animalelor domestice
1524. Caisîn, Larisa.
Tehnologia de furajare a suinelor în condiţiile Republicii Moldova : (Ghid practic) /
Caisîn Larisa, Danilov Anatolie ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii
în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 130 p. : fot. color, tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 129-130 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-64-291-0.
[2017-1479].
- - 1. Suine – Tehnologii de furajare – Republica Moldova.
636.4.084/.085(478)(036)
1525. Ghid medical veterinar : Patologie şi clinică bovină / Dumitru Holban, Popovici
Mihail, Cociu Valeriu [et al.] ; sub red.: Dumitru Holban ; ref. şt.: Gheorghe Solcan, Ion Balan ;
Proiectul "Sporirea producţiei şi accesului la piaţă pentru fermierii din zona de Nord a Repu-
blicii Moldova". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Arva Color"). – 384 p. : fig. color, tab. ; 25
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 362-368 (92 tit.). – Apare cu
sprijinul financiar al Fundaţiei Elveţiene HEKS, cofinanţat de S.A. "Farmavet". – 500 ex.
ISBN 978-9975-127-52-3.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1546].
- - 1. Medicină veterinară – Bovine – Ghiduri.
636.09:636.2(036)
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
1526. Educaţie tehnologică : manual pentru clasa a 4-a / Elena Grosu, Ion Bălteanu,
Rodica Croitoru [et al.] ; comisia de evaluare: Virginia Vangheli [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 103 p. : fig., fig. color ; 26 cm.
[38600] ex.
ISBN 978-9975-60-251-8.
[2017-1403].
- - 1. Educație tehnologică.
64(075.2)
1527. Idem în lb. rusă : Технологическое воспитание : учебник для 4-го класса /
пер. с рум.: [Елена Гросу, Наталья Оборочан]. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 (Tipogr.
"Balacron"). – 103 p. : des. color ; 26 cm.
[9250] ex.
ISBN 978-9975-60-256-3.
[2017-1420].
- - 1. Educație tehnologică.
64(075.2)
65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII
656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
1528. Aizenştadt, Constantin.
Întrebări şi teste (tematice) : pentru pregătirea de examenul teoretic şi obţinerea permi-
sului de conducere subcategoriile/categoriile "A1", "A2", "A", "B1" şi "B" : comentate succint =
Экзаменационные (тематические) задачи : для подготовки к теоретическому экзамену
на получение водительского удостоверения подкатегорий/категорий "A1", "A2", "A", "B1"
şi "B" : с кратким авторским комментарием / Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu. – [Ed.
rev.]. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Vite-jesc"]. – 196 p. : fig., fig. color ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3068-3-6.
[2017-1415].
- - 1. Permise de conducere auto.
656.1.091.1(079)=135.1=161.1
1529. Regulamentul circulaţiei rutiere / resp. ed.: Mihail Vîlcu. – Chişinău :
Moldpres, 2017 [Tipogr. Ed. "Universul"]. – 159, [1] p. : fig., fig. color ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 10000 ex.
ISBN 978-9975-9584-8-6.
[2017-1560].
- - 1. Regulamentul circulației rutiere.
656.11.05:351.811=135.1=161.1

39
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


1530. "Logistică şi tehnologii informaţionale în transportul feroviar. Pregătirea
specialiştilor în domeniul transportului feroviar", conferinţă internaţională (2016 ;
Bălţi). Logistică şi tehnologii informaţionale în transportul feroviar. Pregătirea specialiştilor în
domeniul transportului feroviar" : Materialele Conferinţei Internaţionale, 10-12 octombrie,
2016, Bălţi. – Bălţi : S. n., 2016 [Tipografia din Bălţi] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-132-67-1.
Partea a 2-a. – 2017. – 60 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-132-76-3. – [2017-1411].
- - 1. Logistica în transportul feroviar. 2. Tehnologii informaționale în transportul ferovi-
ar.
[656.2.02+004]:377.4(082)=00
657 Contabilitate
1531. Şcerbatiuc, Vasilii.
Conturile contabile : Ghid practic / Vasilii Şcerbatiuc ; Univ. de Studii Europene din
Moldova, Fac. de ştiinţe econ., Catedra "Finanţe şi contabilitate". – Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Print-Caro"). – 23 p. : tab. ; 12 x 17 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (12 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-442-7.
[2017-1483].
- - 1. Conturi contabile.
657.41/.45(036)
1532. Idem în lb. rusă : Счета бухгалтерского учёта. – Кишинёв : Б. и., 2017 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 23 p. ; 13 x 17 cm.
Bibliogr.: p. 23 (7 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-443-4.
[2017-1484].
- - 1. Conturi contabile.
657.41/.45(036)
69 INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR. MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CON-
STRUCŢII

1533. Строительство & Оборудование : Производители, Оптовые базы,


Строительные компании Молдовы : Информационный справочник / ред.: Гомон Сергей.
– 27-е изд. – Chişinău : Victoria Gomon, 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 30 cm. – ISBN
978-9975-9867-6-2. – ISSN 1857-0194.
… 2017. – 2017. – 192 p. : il., [8] p. il. color. – Texte : lb. rom., rusă. – [750] ex. – ISBN
978-9975-119-06-1. – [2017-1448].
- - 1. Materiale de construcție – Republica Moldova.
69(478)(058)=135.1=161.1
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1534. Сулин, Сергей.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Чернобыльский репортаж : Графика. Живопись. Архитектура. Скульптура. Фото-


графия. Проза / Сергей Сулин ; Uniunea Cernobîl Rep. Moldova. – Кишинэу : Б. и., 2017
(Tipogr. "Metrompaş"). – 111, [2] p. : fot., il., il., reprod. color, fot. ; 30 cm.
Изд. при содействии М-ва Культуры Респ. Молдова, Ассоц. русских писателей
РМ, Тип. "Metrompaş". – 100 ex.
ISBN 978-9975-9958-6-3.
[2017-1404].
- - 1. Grafică. 2. Pictură. 3. Sculptură. 4. Fotografie. 5. Povestiri.
73/77+821.161.1(478)-3 Сулин
78 MUZICĂ
1535. Doga, Eugen.
Dialogurile dragostei : Arii şi romanţe pe versuri de Mihai Eminescu şi Veronica Micle /
Eugen Doga ; notograf: Dumitru Cârciumaru. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons
Offices") – . – 31 cm. – ISBN 978-9975-86-200-4.
[Vol.] 2. – 2017. – 173 p. : n. muz. – Apare cu suportul Dir. Culturii a mun. Chişinău. –
530 ex. – ISMN 979-0-3480-0309-2. – ISBN 978-9975-86-201-1 (în cop. tare). – 189,00 lei. –
[2017-1531].
- - 1. Arii muzicale. 2. Romanțe.
784.3
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
Caranfil, Ninela. Bărbaţii din viaţa mea. – Vezi Nr 1556.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1536. Anuarul fotbalului moldovenesc… / aut.: Victor Daghi ; fot.: Boris Harcenco
[et al.] ; Federaţia Moldovenească de Fotbal. – Ed. a 8-a. – [Chişinău] : Print Elit, 2017
(Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 21 cm. – ISSN 2345-1343. – ISBN 978-9975-4424-1-1.
Ediţia 2016-2017. – 2017. – 154 p. : fot., tab. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-
4424-2-8. – [2017-1566].
- - 1. Federaţia Moldovenească de Fotbal – Anuare.
796.332(478)(058)
1537. Exerciţii şi jocuri recomandate pentru şcolile deschise de fotbal distractiv
= Рекомендуемые игры и упражнения для открытых школ развлекательного футбола /
Open Fun Football Schools, Cross Cultures. – [Ed. rev.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia-
Sirius)]. – 37, [1] ; 37, [1] p. : il. color ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – 400 ex.
ISBN 978-9975-57-234-7.
[2017-1519].
- - 1. Fotbal distractiv.
796.332(076)=135.1=161.1
1538. Filipenco, Efim.
Gimnastica : Recomandări metodice pentru studenţii U.S.E.F.S., profesorii şcolari şi
antrenorii de gimnastică privind studiul cursului practico-metodic la însuşirea tehnicii exerciţii-

41
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

lor la bara fixă / Efim Filipenco, Nicolae Tomşa ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 51 p. : fig. tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 51 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-564-3.
[2017-1504].
- - 1. Gimnastică.
796.414(076.5)
1539. Manual pentru lideri şi antrenori : [de fotbal] = Руководство для лидеров и
тренеров : [по футболу] / Open Fun Football Schools, Cross Cultures. – [Ed. rev.]. – [Chişi-
nău : S. n., 2017 (Tipografia "Sirius")]. – 33, [1] ; 33, [1] p. : il., fot. color ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – [400]
ex.
ISBN 978-9975-57-233-0.
[2017-1518].
- - 1. Fotbal.
796.332(075)=135.1=161.1
1540. Savin, Alexandru.
Evoluţia managerială în sport : Curs universitar / Savin Alexandru ; Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 103 p. : des., tab. 20
cm.
Bibliogr.: p. 101-103 (50 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-332-6.
[2017-1577].
- - 1. Sport – Management organizațional.
796/799:005.3(075.8)
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
1541. "Time for Challenges and Changes in the Teaching World", symposium
proceedings (3 ; 2017 ; Chisinau). 3 International spring symposium proceedings "Time for
Challenges and Changes in the Teaching World", March 17th-18th, 2017 / sci. com.: Anca
Cehan [et al.]. – Bălţi : S. n., 2017 (Tipogr. "Indigou Color"). – 221 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Alecu Russo Bălţi State Univ., Fac. of Philology, Engl. & German Philology
Dep. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9904-8-6.
[2017-1410].
- - 1. Filologie.
[811+82.09]:378.4(478-21)(082)=00
811.111 Limba engleză
1542. Lungu, Svetlana.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

This Is Our World : Preparatory and Summative Tests : 11th Form / Svetlana Lungu,
Mariana Beschieru, Svetlana Buzu. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 103,
[1] p. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0034-5.
[2017-1458].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
1543. Panco, Corina.
Academic English : Elementary A2 / Corina Panco ; Univ. of the Acad. of Sci. of Mol-
dova, Intern. Projects Center of the Acad. of Sci. of Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Biotehdesign"). – 65 p. : fig., tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-108-23-2.
[2017-1392].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.8)
1544. Sandu-Gulla, Tatiana.
Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză : Varianta
britanică : Monografie / Tatiana Sandu-Gulla ; Univ. de Stat din Comrat. – Chişinău : Tehnica-
Info, 2017 [PIM, Iaşi]. – 257 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 177-201 (359 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-415-1 (în cop. tare).
[2017-1545].
- - 1. Limba engleză – Fonetică.
811.111'342+811.111'342.415
811.133.1 Limba franceză
1545. Ţurcanu, Valentina.
Production écrite : Extraits de textes et des modèles de documents en français / Valen-
tina Ţurcanu, Eugenia Şeremet ; Acad. Militaire des Forces Armées "Alexandru cel Bun",
Centre Linguistique. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 75 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 75 (30 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-438-0.
[2017-1482].
- - 1. Limba franceză – Modele de documente.
811.133.1:005.91(076.5)
811.135.1 Limba română
1546. Cubreacov, Natalia.
Limba română : Caietul elevului : Clasa a 2-a / Natalia Cubreacov, Maria Buruiană, Au-
relia Ermicioi. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 88 p. ; 24 cm.
[15000] ex.
ISBN 978-9975-85-085-8.
[2017-1400].
811.135.1(075.2)

43
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

1547. Învăţăm limba română împreună : Manual pentru cetăţenii străini / Alexandra
Babăneagră, Lucia Cucu, Liuba Petrenco [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Mol-
dova (ANTEM). – Chişinău : ANTEM, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 30 cm. –
ISBN 978-9975-53-823-7.
Nivelul A1+. – 2017. – 200 p. : des., tab. color. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Apare cu sprijinul financiar al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR).
– 400 ex. – ISBN 978-9975-53-824-4 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [2017-1427].
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243(075)
1548. Limba şi literatura română : Clasa a 9-a : Evaluarea competenţelor / coord.:
Mihai Marcu. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia or. Orhei). – 80 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-200-0.
[2017-1578].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
[811.135.1+821.135.1.09](079)
1549. Niculcea, Tatiana.
Evaluare finală la limba română : Clasa a 4-a / Tatiana Niculcea, Mariana Marin. – Ed.
a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 68 p. ; 24
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4220-5-5.
[2017-1378].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
1550. Popa, Veronica.
Limba şi literatura română : Teste pentru evaluarea sumativă : Clasa a 6-a / Veronica
Popa. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Arc, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 74, [1] p. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0037-6.
[2017-1530].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
811.512.165 Limba găgăuză
1551. Gagauz dili hem literatura okumakları : 6 klas / İ. D. Bankova, İ. İ. Baboglu, A.
İ. Stoletnäya [et al.] ; comisia de evaluare: Ecaterina Kîlicik, Oxana Uzun-Negrescu ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). –
319 p. : il., il. color., tab. ; 24 cm.
[2050] ex.
ISBN 978-9975-85-090-2.
[2017-1397].
- - 1. Limba găgăuză. 2. Literatură găgăuză – Critică și interpretare
811.512.165+821.512.165.09(075.3)
1552. Koca, S. Z.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gagauzça-rusça üürenmäk tematika sözlüü = Учебный гагаузско-русский


тематический словарь / S. Z. Koca, I. D. Bankova. – Komrat : НИЦ Гагаузии им. М. В.
Маруневич, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 261 p. : des. color ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3124-8-6.
[2017-1421].
- - 1. Limba găgăuză – Dicționare. 2. Dicționar găgăuz-rus.
811.512.165'374.2'373.42=161.1
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1553. Agachi, Ştefan.
Împăratul din flori : Nuvele şi miniaturi umoristice / Ştefan Agachi ; cop. de aut. – Chişi-
nău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 175 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-53-833-6.
[2017-1438].
- - 1. Nuvele. 2. Umor.
821.135.1(478)-7 Agachi
1554. Brainstorm, Lucia.
Cine Eşti? : [roman] / Lucia Brainstorm ; des.: Doina Ambroci. – Chişinău : Pontos,
2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 102, [1] p. : des. , 12 x 19 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-755-3.
[2017-1525].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Brainstorm
1555. Caligrafii : O antologie a poeziei şaptezeciste din Basarabia / Lucia Ţurcanu ;
cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 207 p. ; 20 cm. –
(Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Culturii.
ISBN 978-9975-86-191-5.
99,00 lei. – [2017-1447].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1-82
1556. Caranfil, Ninela.
Bărbaţii din viaţa mea : (Eseuri, portrete de creaţie, tablete, aduceri-aminte, omagi-
eri…) / Ninela Caranfil ; pref.: Vlad Pohilă ; cop.: Valeriu Herţa ; Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 265 p. : fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-128-90-2.
[2017-1395].
- - 1. Eseuri. 2. Amintiri. 3. Caranfil, Ninela, 1947 - …, actriță.
821.135.1(478)-8Caranfil+792.071.2(478)

45
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

1557. Cărăuş, Tamara.


Limba de hârtie : Eseu / Tamara Cărăuş. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 193, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN
978-9975-79-907-2).
Bibliogr.: p. 191-194. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-190-8.
118,00 lei. – [2017-1450].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Cărăuş
1558. Cosmescu, Alexandru.
Un spaţiu blând, care mă primeşte cum m-ar îmbrăţişa : Poeme / Alexandru Cosmescu
; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 47,
[1] p. ; 18 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
300 ex.
ISBN 978-9975-86-195-3.
69,00 lei. – [2017-1459].
- - 1. Poeme.
821.135.1(478)-1 Cosmescu
1559. Druţă, Ion.
Biserica Albă : Roman / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 7-a. – [Chişinău :
Cartier, 2017] (Combinatul Poligrafic). – 475 p. : il. ; 21 cm. – (Cartier popular / coord. de
Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-206-6 (în cop. tare).
179,00 lei. – [2017-1533].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Druţă
1560. Druţă, Ion.
Daruri : Povestiri / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier,
2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 63, [8] p. : des. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheor-
ghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor, ISBN 978-9975-86-039-0).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-194-6.
69,00 lei. – [2017-1460].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-32 Druţă
1561. Druţă, Ion.
Frunze de dor : Roman / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 15-a. – [Chişinău] :
Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 205, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de
Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor, ISBN 978-9975-86-039-0).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-192-2.
99,00 lei. – [2017-1462].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Druţă

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1562. Esinencu, Nicolae.


Doc : Roman / Nicolae Esinencu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 5-a. – [Chişinău] : Car-
tier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 176, [3] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier popular" / coord.
de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-189-2.
99,00 lei. – [2017-1449].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Esinencu
1563. Frunză, Mihaela.
Triplu Bronz : [povestire] / Mihaela Frunză. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Biotehdesign"). – 93 p. ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-3129-9-8.
[2017-1372].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-3 Frunză
1564. Guţu, Valentin.
Duşi cu Titanicu' : Lingvistică prozaică sau/şi Proză lingvistică / Valentin Guţu. – [Chi-
şinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 178, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" /
coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-193-9.
108,00 lei. – [2017-1461].
- - 1. Proză lingvistică.
821.135.1(478)-9 Guţu
1565. Nagacevschi, Viorica.
Sandhya : [jurnal de călătorie] / Viorica Nagacevschi. – [Chişinău : Pontos, 2017
(Tipogr. "Europress")]. – 291, [1] p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-839-0.
[2017-1417].
- - 1. Jurnale de călătorie.
821.135.1(478)-94 Nagacevschi
1566. Racoviţă, Feodosia.
Aşa a fost… : [amintiri] / Feodosia Racoviţă. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Ti-
pografia Centrală"]. – 80 p. : des. color, fot., fot. color ; 25 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-60-259-4 (în cop. tare).
[2017-1419].
- - 1. Amintiri.
821.135.1(478)-94 Racoviţă
1567. Raţă, Valeriu.
Vibraţii ecologice : (poezii pe tema ocrotirii şi salvării mediului) / Valeriu Raţă ; pref.:
Vlad Pohilă ; fot.: Vasile Şoimaru ; cop.: Valeriu Herţa. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Balacron"). – 135 p. : fot. ; 20 cm.
47
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

200 ex.
ISBN 978-9975-128-91-9.
[2017-1402].
- - 1. Poezii.
821.135.1(478)-1 Raţă
1568. Rău, Dumitru.
Parfum de Dragoste : [versuri] / Dumitru Rău ; des. de aut. – Chişinău : Pontos, 2017
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 228 p. : des. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-51-843-7.
[2017-1475].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Rău
1569. Roibu, Nicolae.
Dreptul la numele tău : (proză şi publicistică) / Nicolae Roibu ; cop.: Teodor Buzu. –
Chişinău : S. n. 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 303 p. : fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul Dir. Cultură a mun. Chişinău. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-826-8.
[2017-1437].
- - 1. Povestiri. 2. Interviuri.
821.135.1(478)-8 Roibu
1570. Sava Daranuţa, Diana.
Dor de ţară… : Poeme / Diana Sava Daranuţa ; pref.: Lidia Grosu ; pict.: Ion
Carchelan. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 179, [1] p. : il. color ; 24
cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-53-829-9.
[2017-1429].
- - 1. Poeme.
821.135.1(478)-1 Sava
1571. Terente, Ronin.
#epistolecătrenimeni : 16+ / Ronin Terente ; il.: Elena Creciun ; cop.: Anastasia
Creciun. – [Chişinău : S. n., 2017] (Tipogr. "Bons Offices"). – [128] p. : des. ; 11 x 15 cm.
333 ex.
ISBN 978-9975-87-253-9.
[2017-1444].
- - 1. Epistole.
821.135.1(478)-145 Terente
1572. Ţîbuleac, Tatiana.
Vara în care mama a avut ochii verzi : Roman / Tatiana Ţîbuleac ; cop.: Vitalie Coro-
ban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 77 p. ; 20 cm. – (Car-
tier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-199-1.
99,00 lei. – [2017-1452].

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Ţibuleac
1573. Vascan, Ion.
100 de epigrame / Ion Vascan ; cop.: Svetlana Cersac. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 43 p. ; 11 x 15 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-53-815-2.
[2017-1436].
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Vascan
1574. Vasilache, Vasile.
Jurnal / Vasile Vasilache ; ed. îngrijită de Victor Vasilache ; cop.: Ştefan Vasilache. –
[Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 206, [1] p. ; 20 cm.
Text : lb. rom., rusă. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 550 ex.
ISBN 978-9975-0-0024-6.
[2017-1446].
- - 1. Jurnale (scrieri).
821.135.1(478)-94 Vasilache=135.1=161.1
1575. Дрозд, Галина.
Хрестоматия по литературному чтению для 4 класса : Читалочка / Галина Дрозд,
Оксана Куртева. – 2-е изд. – Кишинэу : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 256
p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3142-5-1.
[2017-1386].
- - 1. Selecțiuni.
[821.135.1(478)+821.161.1]:373.3.016(075.2)
1576. Сусану, Ион.
…К тебе, Господи, очи мои… : [стихи] / Ион Сусану ; обл.: Руксанда Романчук. –
Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print Caro"). – 265, [3] p. : fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-808-6.
[2017-1418].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Сусану =135.1=161.1
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1577. Волошина-Орлова, Татьяна.
Вариации солнца : Рассказы и миниатюры / Татьяна Волошина-Орлова ; худож.
оформл. авт. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Metrompaş"]. – 184 p., [1] f. port. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9821-8-4.
[2017-1538].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-34 Волошина-Орлова
1578. Данилюк, Валерий.

49
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

История одной любви : (На крыльях нежности) : [рассказ, стихи] / Валерий Дани-
люк. – [Bălţi : S. n., 2017 (Tipografia din Bălţi)]. – 86 p. : des. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-132-80-0.
[2017-1413].
- - 1. Povestiri. 2. Poezie.
821.161.1(478)-8 Данилюк
1579. Коган, Семён.
Вздохи эпохи : Юмор, ирония, сатира / Семён Коган. – Бендеры : ГУИПП
"Бендерская типография "Полиграфист", 2017. – 573, [2] p. : des. ; 21 cm.
25 ex.
ISBN 978-9975-3139-8-8 (în cop. tare).
[2017-1550].
- - 1. Umor. 2. Satiră.
821.161.1(478)-7 Коган
1580. Коган, Семён.
Играем роль : Мини-семики всегда : Для души и для ума / Семён Коган. –
Бендеры : ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист", 2017. – 287 p. : des. ; 11 x
17 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3139-7-1.
[2017-1549].
- - 1. Epigrame.
821.161.1(478)-193.2 Коган
1581. Науменко, Наталья.
Какое счастье… : Поэтический фотоальбом / Наталья Науменко. – Кишинэу : Б.
и., 2017 [Tipogr. "Garomont Studio"]. – 108, [1] p. : fot., fot. color ; 29 cm.
51 ex.
ISBN 978-9975-136-33-4.
[2017-1552].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Науменко
1582. Пагын, Сергей.
Просто жизнь : [стихи] / Сергей Пагын. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr.
"Metrompaş"]. – 128 p. ; 10 x 15 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9958-7-0.
[2017-1405].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Пагын
1583. Панько, Виктор Дмитриевич.
Родное : Лирические стихотворения / Виктор Панько ; худож. оформл.: Виктор
Викторович Панько. – Бэлць : Б. и., 2017 [Tipografia din Bălţi]. – 132, [4] p. : fot. ; 10 x 14
cm.
30 ex.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-132-73-2.
[2017-1414].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Панько
1584. Попов, Никита.
Заря любви : Стихи / Никита Попов. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Garomont-
Studio"]. – 131 p. ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-136-37-2.
[2017-1555].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Попов
1585. Родина, Наталья.
Женщина на Выданье : [стихи] / Наталья Мухина (Родина) ; худож.: Сергей Сулин.
– Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Metrompaş"). – 120 p. : des. ; 12 x 17 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9958-8-7.
[2017-1406].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Родина
1586. Романова, Александра.
Вкус холодной войны : Стихи и рассказы / Александра Романова ; дизайнер обл.:
Семенцов E. – Бэлць : Б. и., 2017 (Tipografia din Bălţi). – 211 p. des. ; 20 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-132-74-9.
[2017-1412].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.161.1(478)-8 Романова
1587. Юнко, Александра.
Слова на ветер : Книга стихов в 6-ти тетрадях / Александра Юнко. – Кишинэу : Б.
и., 2017 [Tipogr. "Metrompaş"]. – 152 p. : fot. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9958-9-4.
[2017-1537].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Юнко
821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova
1588. Kurudimova, Mila.
Sabur Çöşmesi : Peet toplumu / Mila Kurudimova ; ön söz : Todur Zanet, kabın
dizaynerı: Ruxanda Romanciuk. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 53, [2] p. ;
11 x 18 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-840-6.
[2017-1526].
- - 1. Poezie.

51
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

821.512.165(478)-1 Kurudimova
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1589. Lebedele : [poveste] : Puzzle : 240 piese : [într-o cutie] : 3+. – [Chișinău] : Do-
rinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 25 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-65-3.
[2017-1520].
- - 1. Povești. 2. Puzzle.
821-93:794.5
1590. 101 de poveşti de noapte bună : Poveşti distractive cu multe aventuri / trad.
din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.: G. Barone [et al.] ; cop.: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc,
2016 (Imprimat în China). – 123, [3] p. : il. color ; 29 cm.
Tit. orig.: 101 Store della Buomamotte. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-137-61-4 (în cop. tare).
[2017-1376].
- - 1. Povești.
821-93
821.133.1-93 Literatură franceză
1591. Perrault, Charles.
Cele mai frumoase poveşti / Charles Perrault ; repovestite de Stefania Leonardi Har-
tley ; trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.: Katya Longhi [et al.] ; cop.: Sarah Bocconi. –
[Chişinău] : Arc, 2016 (Imprimat în China). – 121, [4] p. : il. color ; 29 cm. – (Colecţia de Aur,
ISBN 978-9975-61-979-0).
Tit. orig.: Le pui belle storie di Perrault. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-137-62-1 (în cop. tare).
[2017-1377].
- - 1. Povești.
821.133.1-93 Perrault
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1592. Miron, Iurie.
Cireşel : Vesrusi pentru pici isteţi / Iurie Miron ; pict.: Marina Scutelnic. – Chişinău :
Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64 p.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3047-0-2.
[2017-1380].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Miron
1593. Scobioală, Aurel.
Aricioaica – doctoriţă : [poveste] / Aurel Scobioală ; il.: Tatiana Varvariuc. – Chişinău :
Lumina, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 16 p. : il. color ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-416-6.
[2017-1426].

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Povești.
821.135.1(478)-93 Scobioală
1594. Vizir, Elena.
Dirijorul de pisici : poveşti în versuri şi 50 de poezii-ghicitori / Elena Vizir ; cop., il. de
aut. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 95 p. : il. color ; 28 cm. –
(Colecţia "De la pietre auzite" ; Vol. 3, ISBN 978-9975-54-328-6).
1000 ex.
ISBN 978-9975-54-327-9 (în cop. tare).
[2017-1396].
- - 1. Povești. 2. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vizir
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
1595. Нартя, Стелла.
Откуда берутся дети : [повесть] / Стелла Нартя ; ил.: Ирина Олейник. – [Chişinău]
: Texter [Infocus], 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 24 p. : il. color ; 27 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-3024-4-9 (în cop. tare).
[2017-1422].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.161.1(478)-93 Нартя
82/821.0 TEORIA, STUDIUL ŞI TEHNICA LITERATURII
821.135.1.0 Literatură română
1596. Avangarda literară românească / pref., sel. a textelor, note biobibliogr., con-
cepte operaţionale şi bibliogr. de Nicolae Bârna ; resp. de ed.: Mircea V. Ciobanu. – [Chişi-
nău] : Ştiinţa, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 187 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Câmpul de lectură",
ISBN 978-9975-67-968-8).
Bibliogr.: p. 187 (19 tit.). – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-85-088-9.
[2017-1534].
- - 1. Literatură română – Critică și interpretare. 2. Poezie. 3. Povestiri. 3. Eseuri.
821.135.1.09+821.135.1-8-82
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1597. Postolachi, Veronica.
Ecouri mitologice în lirica românească din Basarabia : Lexic mitologic / Veronica
Postolachi. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Reclama"). – 302, [1] p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 294-302 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-859-8.
[2017-1416].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.
821.135.1(478).09
821.161.1.0 Literatură rusă
1598. Репида, В. Б.

53
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

История государственности в русской литературе / Репида В. Б., Сайко О. А. ;


Молд. общество преподавателей рус. яз. и лит. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Valinex")
– . – 20 cm. – ISBN 978-9975-68-271-8.
Кн. 2-я : Человек, народ, родина, XIX – нач. XX вв. – 2017. – 384 p. : fot. – Rez.
paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 373-374 şi în subsol. – Index de nume : p. 378-
383. – Изд. за счет пожертвования Фонда "Русский мир". – Index de nume : p. 379-383. –
900 ex. – ISBN 978-9975-68-330-2. – [2017-1575].
- - 1. Literatură rusă – Critică și interpretare.
821.161.1.09:94
821.512.165.0 Literatură găgăuză
Gagauz dili hem literatura okumaklari. – Vezi Nr 1551.
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
1599. Niculiţă, Ion.
Evoluţia habitatului din microzona Saharna în epoca fierului / Ion Niculiţă, Aurel Zanoci,
Mihail Băţ ; LCŞ "Tracologie", Univ. de Stat din Moldova, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. –
Chişinău : Cartdidact, 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 464 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm. –
(Biblioteca "Tyragetia" ; 27 / coord.: Eugen Sava, Aurel Zanoci, ISBN 978-9975-80-903-0).
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 428-442. – [300] ex.
ISBN 978-9975-87-160-0 (în cop. tare).
[2017-1443].
- - 1. Microzona Saharna – Republica Moldova – Cercetări arheologice.
902/904(478)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
94(478) Istoria Republicii Moldova
1600. Dumitru, Valentin.
Istoria satului Speia : [raionul Anenii Noi] : Crâmpee, documente, fotografii / Valentin
Dumitru. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 451, [1] p. : fig., fot., fot. color, tab.
; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei satului Speia,
Tony Samoilă (SUA) – Honorary Consulate General of Romania in S.W. Florida, Mariana
Baltag – Transportes unipessoal, LDA [et al.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-139-22-9 (în cop. tare).
[2017-1524].
- - 1. Speia – Sate – Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1601. Ilaşcu, Yurie.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Toqsobeni : [raionul Fălești : din istoria satului] / Yurie Ilaşcu ; consultanţi şt.: Güner
Akmolla, Anatolie Puţuntică ; fot.: Banari Sergiu. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion
Creangă"]. – 68 p. : fig., fot. color.
Bibliogr.: p. 67-68 (28 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-325-6.
[2017-1393].
- - 1. Toxobeni – Sate – Raionul Fălești – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1602. Olaru-Cemîrtan, Viorica.
Prin empatie şi toleranţă spre coeziune : Viaţa bate filmul / Viorica Olaru-Cemîrtan ;
Proiectul "Toleranţă şi Empatie pentru Coeziunea Socială – TECOS". – Chişinău : S. n., 2017
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 43 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Apare cu suportul Programului de granturi "Iniţiative globale – Acţiuni locale". – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-816-9.
[2017-1442].
94(478):316.647.5
1603. Любич, Павел.
Азбука Кагула / Павел Любич. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"] –. –
25 cm. – (Серия "Кагулъ").
Кн. 6, 2-я ч. Книги 4 : Энциклопедия старого города. – 2017. – 114, i-lxviii p. : fot.,
fot. color. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-66-567-4 (în cop. tare). –
[2017-1507].
- - 1. Cahul – Orașe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
1604. Шубернецкий, Виталий.
Глодянская земля от камня до камня : [книга в 2-х частях] / Виталий
Шубернецкий. – Кишинэу : Indigolotos, 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 782, [1] p. : fig., fot.
color. tab., [33] p. fig. color, [1] f. port. ; 25 cm. – ISBN 978-9975-4236-3-2.
Bibliogr.: p. 633-641 (198 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4236-4-9 (în cop. tare).
[2017-1510].
- - 1. Glodeni – Orașe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21):902/904
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1605. Alexandrov, Eugeniu.
Crearea hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis Vinifera L. x Muscadinia
Rotundifolia Michx.) cu rezistenţă sporită faţă de factorii biotici şi abiotici : 411.04 – Ameliora-
rea plantelor şi producerea seminţelor : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe biologice /
Alexandrov Eugeniu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi protecţie a
Plantelor. – Chişinău, 2017. – 45 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-42 (140 tit.).
[2017-144 Teze].
634.84.09:57.047(043.2)
1606. Eni, Valentina.

55
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Bazele teoretice şi praxiologice ale mediului universitar de formare-dezvoltare în con-


textul integrării activităţilor ştiinţifice curriculare şi extracurriculare : Specialitatea: 531.01.
Teoria gen. a educaţiei : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe ped. / Eni Valentina ; Univ. de
Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 48 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41-44 (43 tit.).
[2017-126 Teze].
378(043.2)
1607. Idem în lb. rom.: Теоретические и праксиологические основы формирующе-
развивающей среды вуза в контексте интеграции научной, учебной и внеучебной дея-
тельности : Специальность: 531.01. Общая теория образования : Автореф. дис. на
соиск. ученой степ. д-ра хабилитат пед. наук. – Кишинэу, 2017. – 49 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42-45 (43 tit.).
[2017-127 Teze].
378(043.2)
Pentru titlul doctor
1608. Abduşa, Daniela.
Identificarea şi evaluarea unor gene potenţial implicate în bolile cardiovasculare :
162.02 – Genetica omului şi animalelor : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe biologice / Abduşa
Daniela ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2017. –
27 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (68 tit.).
[2017-133 Teze].
577.21:616.1(043.2)
1609. Barbas, Valeria.
Dialogul intercultural în cadrul festivalului internaţional "Zilele muzicii noi" din Republica
Moldova : Specialitatea 653.01 Muzicologie : Autoref. tz. de doct. în studiul artelor şi culturo-
logie / Barbas Valeria ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău,
2017. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (74 tit.).
[2017-129 Teze].
78(478)(043.2)
1610. Bădărău, Elena.
Eficientizarea comerţului exterior la începutul secolului XXI : Specialitatea 521.02 –
Economie mondială; relaţii economice internaţionale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. /
Bădărău Elena ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig. color, tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (41 tit.).
[2017-131 Teze].
339.5(478)(043.2)
1611. Bejenaru, Gherman.
Evaluarea potenţialului hidrologic a Republicii Moldova în condiţiile modificărilor de
mediu : 166.02 Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe geonomice / Gherman Bejenaru ; Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău,
2017. – 24 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (24 tit.).

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-143 Teze].
556.1+504.4(478)(043.2)
1612. Catereva, Irina.
Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească în teatrul european în a doua
jumătate a secolului XX : 654 – Arte audiovizuale ; 654.01 – Arta teatrală, coregrafică :
Autoref. tz. de doct. în studiul artelor şi culturologie / Catereva Irina ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău, 2017. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (36 tit.).
[2017-141 Teze].
792.028(4)"19"(043.2)
1613. Idem în lb. rusă : Трансцендентальные средства актерской выразительности
в европейском театре второй половины XX века : Специальность 654.01 – Театральное
искусство/хореографическое искусство : Автореф. дис. на соискание ученой степ. д-ра
искусствоведения и культурологи. – Кишинэу, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 ( 36 tit.).
[2017-142 Teze].
792.028(4)"19"(043.2)
1614. Coropcean, Ion.
Serviciul militar în Republica Moldova: abordare politico-juridică : Specialitatea 561.01
– Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe politice / Coropcean Ion ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi
Politice. – Chişinău, 2017. – 37 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-33 (92 tit.).
[2017-140 Teze].
355.2(478):32(043.2)
1615. Daud, Vasile.
Optimizarea construcţiei şi a regimurilor de funcţionare a arzătoarelor instalaţiilor de
producerea a energiei termice : 221.01 "Sisteme şi Tehnologii Energetice" : Autoref. tz. de
doct. în tehnică / Vasile Daud ; Inst. de Energetică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău,
2017. – 35 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-31 (18 tit.).
[2017-134 Teze].
696.6(043.2)
1616. Focşa, Tatiana.
Statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice în stabilirea domiciliului copilului :
Specialitatea: 552.02 – Drept administrativ : Autoref. tz. de doct. în drept / Focşa Tatiana. –
Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (56 tit.).
[2017-135 Teze].
342.95(043.2)
1617. Ghelbet, Angela.
Dezvoltarea industriei de încălţăminte din Republica Moldova : Specialitatea 521.03 –
Econ. şi management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Ghelbet
Angela ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (19 tit.).

57
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

[2017-139 Teze].
685.34(478)(043.2)
1618. Ichim, Traian.
Impactul interpreţilor basarabeni asupra devenirii teatrelor de operă din Cluj şi Bucu-
reşti în anii 1920-1940 : 653.01 – Muzicologie : Autoref. tz. de doct. în studiul artelor şi cultu-
rologie / Ichim Traian ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău,
2017. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (47 tit.).
[2017-128 Teze].
792.54(478+498)"1920/1940"(043.2)
1619. Morari, Cristina.
Dimensiunile externe şi interne în procesul de integrare europeană. Cazul Republicii
Moldova : Specialitatea 562.04 – Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici euro-
pene : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Morari Cristina ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (59 tit.).
[2017-145 Teze].
327(478):061.1EU(043.2)
1620. Nastas, Andrei.
Răspunderea pentru declaraţiile cu rea voinţă în dreptul penal : Specialitatea: 554.1 –
Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Nastas Andrei ; Inst. de Cer-
cetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (46 tit.).
[2017-137 Teze].
343.14(043.2)
1621. Odainîi, Dumitru.
Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldo-
va : 521.03 – Econ. şi management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
econ. / Odainîi Dumitru ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-21 (15 tit.).
[2017-138 Teze].
[339.624:332.1(478)](043.2)
1622. Pavlenco (Pidleac), Mihaela.
Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară
de învăţământ : Specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (matematică) : Autoref. tz. de doct.
în Ştiinţe ale Educaţiei / Pavlenco (Pidleac) Mihaela ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". –
Chişinău, 2017. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (47 tit.).
[2017-130 Teze].
37.016.046:51(043.2)
1623. Perederco, Vasilii.
Rolul rezervei succesorale în protecţia moştenitorilor legali : Profilul 553 Drept privat :
Specialitatea 553.01 – Drept civil : Autoref. tz. de doct. în drept / Perederco Vasilii ; Univ. de
Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere". – Chişinău, 2017. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (45 tit.).

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-146 Teze].
347.65/.68(043.2)
1624. Rotari, Dorina.
Eminescianismul: spirit tradiţional şi modern în poezia română contemporană : 622.01
– Lit. rom. : Rezumatul tz. de doct. în filologie / Rotari Dorina ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Filologie. – Chişinău, 2017. – 28 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 23-25 (35 tit.).
[2017-132 Teze].
821.135.1.09(043.2)
1625. Rusnac-Frăsineanu, Magdalena.
Personaje feminine în creaţia lui Ion Druţă : Specialitatea: 622.01 – Lit. rom. : Rezuma-
tul tz. de doct. în filologie / Rusnac-Frăsineanu Magdalena ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Filologie. – Chişinău, 2017. – 26 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 21-23 (26 tit.).
[2017-136 Teze].
821.135.1(478).09(043.2)

59
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 7-2017

A C
Abduşa, Daniela 1608 Caisîn, Larisa 1524
Agachi, Ştefan 1553 Cara, Angela 1460
Aizenştadt, Constantin 1528 Caranfil, Ninela 1556
Akmolla, Güner 1601 Carauş, Alexandru 1510
Alexa, Angela 1469 Carchelan, Ion 1570
Alexandrov, Eugeniu 1605 Carp, Simion 1443
Ambroci, Doina 1554 Cartaleanu, Tatiana 1465, 1467
Andreev, Alexei 1484 Cash, Jennifer 1426
Andronic, Larisa 1503 Casian, Angela 1433
Andronic, Maria 1418 Catereniuc, Ilia 1507
Aramă, Efim 1504 Catereva, Irina 1612
Armanov, Stanislav 1442 Cărăuş, Tamara 1557
Cârciumaru, Dumitru 1535
B Ceban, Vasile 1442
Babăneagră, Alexandra 1547 Cehan, Anca 1541
Baboglu, İ. İ. 1551 Cersac, Svetlana 1573
Balan, Ion 1525 Chiciuc, Andrei 1523
Balan, Oleg 1447, 1455 Chircă, Sergiu I. 1427
Baltag, Mariana 1600 Chiriac, Liubomir 1487
Banari, Sergiu 1601 Chiriacescu, Rodica 1590-91
Bankova, I. D. 1551-52 Chitoroagă Valentina 1401
Barbaroş, Tatiana 1418 Choban, Mitrofan 1487-88
Barbas, Valeria 1609 Cicerco, Nuria 1402
Barone, G. 1590 Cimpoieş, Valentina 1470
Baurciulu, Anjela 1433 Ciobanu, Grigore 1494
Bădărău, Elena 1610 Ciobanu, Mircea V. 1596
Bălteanu, Ion 1526 Ciobanu, Nellu 1497
Băţ, Mihail 1599 Cioloci, Igori 1510
Bâcova, Elena 1400 Ciubotaru, Adrian 1411-12, 1432
Bâlba, Ion 1399 Cociu, Valeriu 1525
Bârna, Nicolae 1596 Cojocaru, Ala 1511
Bejenaru, Gherman 1611 Cojocaru, Victoria 1426
Beniuc, Valentin 1429 Corciovă, Călin-Petru 1514
Beniuc, Valentina 1449 Coroban, Vitalie 1555, 1558-62, 1572
Beschieru, Mariana 1542 Coropcean, Ion 1614
Beşleaga, Igor 1510 Cosmescu, Alexandru 1558
Bîtcă, Angela 1510 Cosovan, Olga 1465, 1467
Bocconi, Sarah 1590-91 Costachi, Gheorghe 1451
Bodrug-Lungu, Valentina 1422-23 Cotelea, Svetlana 1509
Botgros, Ion 1494 Cozma, Daniela 1451
Botnaru, Victor 1520 Cozonac, Renata 1401
Brainstorm, Lucia 1554 Creciun, Anastasia 1571
Budevici-Puiu, Anatolie 1442 Creciun, Elena 1571
Burciu, Nadejda 1450 Creţu, Liliana 1420
Buruiană, Maria 1546 Crivceanscaia, Larisa 1521
Buzilă, V. 1502 Croitoru, Dumitru 1504
Buzu, Svetlana 1542 Croitoru, Rodica 1526
Buzu, Teodor 1569 Cubreacov, Natalia 1546

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cuciuc, Valeriu 1516 Gramma, Rodica 1453, 1480, 1509, 1517


Cucu, Lucia 1547 Grib, Livi 1516, 1518
Cuzneţov, Larisa 1471 Gribincea, A. 1441
Grimalschi, Lilia 21
D Griţco, M. 1430
Dabija, Ana 1479 Grosu, Elena 1526
Daghi, Victor 1536 Grosu, Lidia 1570
Danilov Anatolie 1524 Gubceac, Natalia 1497, 1504
Dascal, Angela 1471 Guţu, Valentin 1564
Daud, Vasile 1615 H
Demerji, Ilie 1446
Demerji, Maria 1446 Harcenco, Boris 1536
Dodon, Igor 1449 Hartley, Stefania Leonardi 1591
Doga, Eugen 1535 Herţa, Valeriu 1556, 1567
Donica, Ala 1461 Holban, Dumitru 1525
Doniţă, Nicolae 1485 Homenco, Anatol 1496
Drosu, Victor 1450
Druţă, Ion 1559-61 I
Duca, Gheorghe 1501 Iavorschi, Anatolie 1514
Duminică, Stella 1471 Ichim, Traian 1618
Dumitru, Valentin 1600 Ichim, Valentina 1476
Duşciac, Viorel 1495 Igori, Cioloci 35
E Ilaşcu, Yurie 1601
Isac, Andrei 1483-84
Ejova, Cristina 1428 Isaincu, Bianca 1460
Eminescu, Mihai 1535 Izverskaia, Tatiana 1483
Eni, Valentina 1606
Erizanu, Gheorghe 1558-62, 1572 J
Ermicioi, Aurelia 1546 Josan, Liliana 1483-84
Esinencu, Nicolae 1562
Eţco, Constantin 1513 K
F Kîlicik, Ecaterina 1551
Koca, S. Z. 1552
Fenoghen, Alexandra 1402 Kozak, Y. 1441
Filipenco, Efim 1538 Kudriţcaia, Svetlana 1498
Fleaş, Alexandru 1418 Kurudimova, Mila 1588
Focşa, Tatiana 1616
Franţ, Anna 1398 L
Frunză, Mihaela 1563
Larii, Iurie 1443
G Lăcustă, Ion 1510
Leorda, Ana 1506
Gaiciuc, Valentina 1489 Litvinova, Tatiana 1498
Galaicu-Păun, Em. 1557 Longhi, Katya 1591
Ganenco, Andrei 1508 López, Emilio 1402
Gavriliţa, Natalia 1414 Lozan, Oleg 1453, 1509, 1517
Ghelbet, Angela 1617 Lozovanu, Svetlana 1508
Gheţiu, Adelina 1472 Lungu, Svetlana 1542
Gîrleanu, Lora 1466 Lungu, Valentin 1472
Globa, L. 1507 Lupaşcu, T. 1507
Golovei, Lilia 1418, 1459, 1462 Lupaşcu, Teodor 1507
Gorea, Svetlana 1418

61
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

M Pînzaru, Pavel 1505


Plămădeală, Ioan 1421
Manolache, Constantin 1400 Poalelungi, Mihai 1445
Marcu, Mihai 1548 Pohilă, Vlad 1556, 1567
Marin, Mariana 1474-75, 1549 Popa, Veronica 1550
Marinciuc, Mihai 1495 Popovici, Angela 1466
Matcovschi, Sergiu 1481 Popovici, Mihail 1525
Melentiev, Eugenia 1499-50 Postolache, Gheorghe 1485
Melnic, Alexei 1514 Postolachi, Veronica 1597
Miciulevičiūtė-Smeu, Jurgita 1411-12 Postolati, Vitalie 1400
Micle, Veronica 1535 Pulbere, V. 1430
Mihailov, Elena 1498 Puţuntică, Anatolie 1601
Mija, Violeta 1468
Miron, Iurie 1592 R
Miron, Svetlana 1463
Mişina, Ana 1522 Rachier, Vasile 1523
Mîndru, Nina 1473-75 Racoviţă, Feodosia 1566
Moclair, Paul 1460 Raischi, Tudoriţa 1489
Morari, Cristina 1619 Raţă, Valeriu 1567
Morari, Mircea 1399 Rău, Dumitru 1568
Moraru, Eugenia 1464 Roibu, Nicolae 1569
Morkūnaitė, Laura 1411-12 Romanciuk, Ruxanda 1588
Munteanu, Oxana 1520 Roşca, Aliona 1414-16
Roşca, Nicolae 1444
N Rotari, Dorina 1624
Rotaru, Noie 1482
Nacu, Ion 1495 Rusnac-Frăsineanu, Magdalena 1625
Nagacevschi, Viorica 1565 Rusu, Spiridon 1495
Nastas, Andrei 1620
Negrei, Ion 1399 S
Niculcea, Tatiana 1463, 1549
Niculiţă, Ion 1599 Saca, Victor 1454
Nikoaleva, Janna 1400 Samoilă, Tony 1600
Novac, Tatiana 1453 Sandu-Gulla, Tatiana 1544
Novicov, Oxana 1452 Sava Daranuţa, Diana 1570
Sava, Eugen 1599
O Savca, Tatiana 1455
Savciuc, Ana 1477
Obreja, Galina 1517 Savin, Alexandru 1540
Odainîi, Dumitru 1621 Sârcu, Diana 1445
Olaru-Cemîrtan, Viorica 1602 Scobioală, Aurel 1593
Onceanu, Vasile 1528 Scutelnic, Marina 1592
P Serge, Amélie 1414-16
Serjuc, Maria 1410
Panco, Corina 1543 Shengelia, T.1441
Parrish, David 1432 Sobor, Ion 1523
Patraş, Tatiana 1499-50 Solcan, Gheorghe 1525
Pavlenco (Pidleac), Mihaela 1622 Splavnic, Stas 1445
Pavlic, Teodora 1476 Starciuc, Nicolae 1403
Pătru, Livia 1478 Stoletnäya, A. İ. 1551
Perederco, Vasilii 1623 Stroescu, Vasile 1399
Perrault, Charles 1591 Suman, Ala 1515
Petrenco, Liuba 1547 Suman, Serghei 1515

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ş А
Şaptefraţi, Tatiana 1455 Андроник, Мария 1419
Şcerbatiuc, Vasilii 1531
Şerban, Claudia 1496 Б
Şeremet, Eugenia 1545 Барбарош, Татьяна 1419
Şoimaru, Vasile 1567 Брагиш, Мария 1490-93
Şontea, Victor 1514 Бэлтяну, Ион 1527
T В
Talmaci, Roman 1452 Вердеш, Лиля 1492
Tcaciuc, Angela 1518-19 Войку, Овидиу 1425
Terente, Ronin 1571 Волошина-Орлова, Татьяна 1577
Testemiţanu, Nicolae 1513
Timuţa, Aliona 1470 Г
Tomşa, Nicolae 1538
Tonu, Viorica 1497 Гагауз, Олга 1425
Topor, Boris 1515 Головей, Лилия 1419
Triboi, Ina 1422 Гомон, Сергей 1533
Turchin, Radu 1516 Горя, Светлана 1419
Гросу, Елена 1527
Ţ
Д
Ţîbuleac, Tatiana 1572
Ţurcanu, Lucia 1413, 1555 Данилюк, Валерий 1578
Ţurcanu, Valentina 1545 Драгалин, Светлана 1490-93
Дрозд, Галина 1575
U Дудогло, Т. Д. 1424, 1431
Ursu, Nelly 1472 Е
Uzun-Negrescu, Oxana 1551
Ени, Валентина 1607
V
К
Vangheli, Virginia 1464, 1526-27
Varvariuc, Tatiana 1593 Коган, Семён 1579-80
Vascan, Ion 1573 Кожокариу, Виктория 1425
Vasilache, Ştefan 1574 Кожокару, Алла 1512
Vasilache, Vasile 1574 Кроитору, Родика 1527
Vasilache, Victor 1574 Куртева, Оксана 1575
Vizir, Elena 1594 Кэш, Дженнифер 1425
Vîlcu, Mihail 1529 Л
Voicu,Ovidiu 1426
Vovc, Victor 1504, 1508 Любич, Павел 1603
W Н
Woodward, Shaun 1432 Нартя, Стелла 1595
Науменко, Наталья 1581
Z
О
Zabiaco, Olesea 1401
Zanet, Todur 1588 Оборочан, Наталья 1527
Zanoci, Aurel 1599 Олейник, Ирина 1595
Zasaviţchi, Lidia 1400
Zgardan-Crudu, Aliona 1465, 1467
63
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

П Сулин, Сергей 1534, 1585


Сусану, Ион 1576
Пагын, Сергей 1582
Панько, Виктор Викторович 1583 Ф
Панько, Виктор Дмитриевич 1583
Пармакли, Д. М. 1424 Фляш, Александр 1419
Попов, Никита 1584 Ч
Р Чунту-Самсон, Виолета 1493
Репида, В. Б. 1598 Ш
Родина, Наталья 1585
Романова, Александра 1586 Шубернецкий, Виталий 1604
Романчук, Руксанда 1576
Руссу, А. Н. 1404-05 Щ

С Щербатюк, В. В. 1532

Сайко, О. А. 1598 Ю
Семенцов, E. 1586 Юнко, Александра 1587

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2017


101 de poveşti de noapte bună 1590 Limba şi literatura română 1548
3 International spring symposium proceedings Logistică şi tehnologii informaţionale în transpor-
"Time for Challenges and Changes in the tul feroviar. Pregătirea specialiştilor în dome-
Teaching Worls" 1541 niul transportului feroviar 1530
Academician Vitalie Postolati 1400 Lucrări practice la Anatomia Omului 1507
Academicianul Gheorghe Duca 1501 Managementul politicilor de securitate ale Uniu-
Agenda dirigintelui 1468 nii Europene în Europa de Sud-Est 1429
Anuarul fotbalului moldovenesc 1536 Manual pentru lideri şi antrenori 1539
Autocolant cu prăjituri şi bomboane de ciocolată Minamata initial AssessmentReport Republic of
1408 Moldova 1486
Autocolante cu acadele 1406 National Bibliography of Moldova 1404
Autocolante cu brioşe 1407 Nicolae Testemiţanu – nume devenit simbol
Autocolante cu prăjituri şi îngheţate 1409 1513
Avangarda literară românească 1596 "Nistrul de Jos" pentru copii 1483
Bibliografia Naţională a Moldovei 1404 Notebook for Practical work at Human Anatomy
Biofizică medicală 1504 1507
Caligrafii 1555 Planta mea 1413
Caritas Moldova 1456-58 Posibilităţi de dezvoltare a Zonei Umede
Carnet de dezvoltare a copilului 1511 Ramsar "Nistrul de Jos" 1484
Chimia 1498 Promovarea sănătăţii 1509
Colorez top modele 1410 Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţiona-
Conferinţa naţională cu participare internaţională le şi internaţionale 1447
"Integrare prin cercetare şi inovare" 1444 Raport de evaluare a implementării Programului
Controlul şi prevenirea maladiilor netransmisibile naţional de asigurare a egalităţii de gen 1423
1517 Raport de evaluare iniţială a Convenţiei de la
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 1445 Minamata în Republica Moldova 1486
Cum funcţionează lucrurile 1402 Raport privind respectarea drepturilor şi libertăţi-
Demersul didactic la limba şi literatura română lor omului în Republica Moldova 1448
în gimnaziu: proiectarea explicită 1465 Reforma administraţiei publice: probleme şi
Descoperă Moldova Turistică! 1435-40 perspective 1454
Discover the touristic Moldova! 1435-40 Regulamentul circulaţiei rutiere 1529
Economia verde în Republica Moldova: perspec- Să colorăm cu Dodo! 1417
tive de dezvoltare 1434 Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi
Educaţie tehnologică 1526 perspectiva dezvoltării 1449
Efecte optice cu aplicaţii în biofizică 1497 Studiul integrat al limbii şi literaturii române 1467
Etica cercetării biomedicale 1480 Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică şi
Evaluation Report of the implementation of the masteranzilor 1403
National Programme to ensure Gender The Fourth Conference of Mathematical Society
Equality for years 2010-2015 1423 of the Republic of Moldova 1487-88
Exerciţii şi jocuri recomandate pentru şcolile Vasile Stroescu – un sol al altei lumi, un om din
deschise de fotbal distractiv 1537 alte timpuri 1399
Fizică. Astronomie 1495 Зелёная экономика в Республике Молдова:
Gagauz dili hem literatura okumakları 1551 перспективы развития 1434
Ghid medical veterinar 1525 Карта развития ребёнка 1512
Ghidul executorului judecătoresc 1452 Михайло-Архангельские чтения 1404
Homo sapiens in raporturile dintre sistemele Открой для себя туристическую Молдову!
naturale şi factorii de mediu 1502 1435-40
Instrumente de bună guvernare la nivel local Практические занятия по анатомии человека
1455 1507
Învăţăm limba română împreună 1547 Развитие регионов как фактор укрепления
Lebedele 1589 единства и целостности государства 1405
65
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Рекомендуемые игры и упражнения для


открытых школ развлекательного футбола
1537
Руководство для лидеров и тренеров 1539
Строительство & Оборудование 1533
Технологическое воспитание 1527
Физика. Астрономия 1496

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 7-2017


Abecedare 1476 Drepturile omului 1445, 1447
Administraţie publică, reforme 1454 - în Republica Moldova 1448
Administraţiei public locală, organizare admi- Economia verde în Republica Moldova 1434
nistrativă 1455 Ecosisteme naturale şi mediul înconjurător
Afaceri creative, industria îmbrăcămintei 1432 1502
Agenda dirigintelui 1468 Educaţia în familie 1459
Agricultură ecologică, Republica Moldova, Educaţie 1462
dezvoltare 1484 - creştină 1420
Amintiri 1556, 1566 - ecologică 1461, 1464
Anatomia omului, sistemul locomotor 1507 - financiară 1460
Animale din Zona Ramsar "Nistrul de Jos" - pentru sănătate 1463
1483 - preşcolară 1469
Arii muzicale 1535 - socială 1460
Asistenţa medicală urgentă în Republica - specială 1478
Moldova 1516 - tehnologică 1526-27
Asistenţă socială, Republica Moldova 1456-58 - timpurie 1471
Astronomie 1495-96 Efecte optice, biofizică 1498
Bibliografii naţionale, cărţi, autoreferate, teze, Egalitate de gen, Republica Moldova, raport
articole din reviste şi ziare 1401 de evaluare 1423
Biofizică 1498 Egalitatea de gen, sectorul de securitate şi
- medicală 1504 apărare 1422
Biologie celulară 1503 Emoţii 1418-19
Boli netransmisibile, prevenire 1517 Enciclopedii 1402
Cadre, organe de drept, formare profesională Energetică, indici bibliografici 1400
în perioada regimului totalitar comunist Epigrame 1573, 1580
1443 Epistole 1571
Carnetul de dezvoltare a copilului 1511-12 Eseuri 1556-57, 1596
Cărţi, cu autocolante 1405-1409, 1412 Executare silită, acte normative 1452
- de colorat 1410, 1414-17 Facultatea de Litere a Universităţii de Stat
- instructive pentru copii 1413 "Alecu Russo" din Bălţi, istorie 1482
Cercetare biomedicală 1480 Federaţia Moldovenească de Fotbal, anuare
Chimie, teste 1499-1500 1536
Consultanţă managerială, sport 1398 Fibroză pulmonară idiopatică 1520
Conturi contabile 1531-32 Filologie 1541
Convenţia de la Minamata 1486 Finanţe publice 1433
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Fizică 1495-96
1445 Fiziologie 1508
Cultură 1399 Fotbal 1539
Detenţiune pe viaţă, Republica Moldova 1450 - distractiv 1537
Dezvoltarea personalităţii 1462 Fotografie 1534
Dicţionar găgăuz-rus 1552 Gimnastică 1538
Dreptul muncii, sănătate 1453 Grafică 1534
Dreptul Uniunii Europene 1446

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Hipertensiune arterială, diagnostic, tratament Poeme 1558, 1570


1518 Poezie 1555, 1567-68, 1576, 1578, 1581-88,
Hipertensiunea arterială, tratament 1519 1596
Instrumentaţie biomedicală 1514 Poezii pentru copii 1592, 1594
Instrumente chirurgicale 1515 Politici de securitate ale Uniunii Europene
Interviuri 1569 1429
Învăţământ, primar, comunicare 1473-75 Poluarea mediului, emisii de mercur, Republi-
- special 1478 ca Moldova 1486
- superior 1479 Povestiri 1534, 1560, 1562, 1569, 1577-78,
Jurnale (scrieri) 1565,1574 1586, 1596
Liberare condiţionată, Republica Moldova Povestiri pentru copii 1595
1450 Poveşti 1589-91, 1593-94
Limbi, engleză, fonetică 1544 Proprietate asupra pământului 1431
- engleză 1542-43 Proză lingvistică 1564
- franceză, modele de documente 1545 Putere judecătorească 1451
- găgăuză 1551 Puzzle 1589
- - dicţionare 1552 Răspunderea magistraţilor 1451
- română, didactică 1465, 1467 Regulamentul circulaţiei rutiere 1529
- - teste 1548-50 Relaţii dintre biserică şi stat, Republica Mol-
- - pentru alolingvi 1547 dova, cercetări sociologice 1426
- - pentru alolingvi, didactică 1466 Resurse energetice, Republica Moldova 1523
Literatură, găgăuză, critică şi interpretare Rezervaţia "Pădurea Domnească", Republica
1551 Moldova 1485
- religioasă 1421 Romane 1554, 1559, 1561-62, 1572
- română, critică şi interpretare 1596 Romanţe 1535
- - didactică 1465, 1467 Satiră 1579
- - teste 1548, 1550 Sănătate, promovare 1509
- - română din Republica Moldova, critică şi Sănătatea muncii, securitate 1510
interpretare 1597 Sculptură 1534
- rusă, critică şi interpretare 1598 Sectorul de securitate şi apărare, egalitate de
Logistica în transportul feroviar 1530 gen 1422
Macroeconomie 1430 Selecţiuni 1575
- internaţională 1441 Sfera emoţională 1418-19
Managementul resurselor umane în sănătate Sistemul locomotor, anatomia omului 1507
1453 Sport, management organizaţional 1540
Marketing sportiv 1442 Statalitatea Republicii Moldova 1449
Matematică 1487-89 Statistică, metode grafice 1424
Materiale de construcţie, Republica Moldova Suine, tehnologii de furajare, Republica Mol-
1533 dova 1524
Medicină veterinară, bovine, ghiduri 1525 Ştiinţe juridice 1444
Microzona Saharna, Republica Moldova, Tehnologii, de învăţare în mişcare 1477
cercetări arheologice 1599 - informaţionale în transportul feroviar 1530
Naştere prematură 1521 Terorism internaţional 1428
Nou-născuți prematuri, terapie intensivă 1521 Turism, balnear, Republica Moldova 1435
Nuvele 1553 - cultural, Republica Moldova 1436
Organe genitale feminine, anomalii 1522 - ecologic, Republica Moldova 1437
Păsări din Zona Ramsar "Nistrul de Jos" 1483 - religios, Republica Moldova 1438
Permise de conducere auto 1528 - rural, Republica Moldova 1439
Pictură 1534 - vitivinicol, Republica Moldova 1440
Plante din Zona Ramsar "Nistrul de Jos" 1483 Umor 1553, 1579
Plante rare, raionul Floreşti, Republica Moldo- Uniunea Europeană, drepturi 1446
va 1505

67
Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Uniunea Europeană, politici de securitate Zona Umedă Ramsar "Nistrul de Jos", dezvol-
1429 tare 1484
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", istorie 1481

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 7-2017


Cahul, oraşe, Republica Moldova, istorie 1603
Glodeni, oraşe, Republica Moldova, istorie 1604
Speia, sate, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, istorie 1600
Toxobeni, sate, raionul Făleşti, Republica Moldova, istorie 1601

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 7-2017


ANTEM 1547 Lumina 1593
Arc 1402, 1406-09, 1411-13, 1432, 1465, Lyceum 1460, 1463-64, 1468, 1473-75, 1489,
1467, 1472, 1498, 1542, 1550, 1574, 1590- 1549, 1575, 1592
91 Medicina 1515
Aviprint Prim 1469 Moldpres 1529
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" Pontos 1514, 1554, 1565, 1568, 1576, 1588,
(Institut) 1400 1597
Bons Offices 1470, 1520 Print Elit 1536
Cadran 1476 Prut Internaţional 1594
Camno-Grup 1420 RGP Grup 1433
Cartdidact 1599 Societatea Ecologică "Biotica" 1483-84
Cartea 1410, 1414-16 Ştiinţa 1495-96, 1546, 1551, 1596
Cartier 1535, 1555, 1557-62, 1564, 1572 Tehnica-Info 1544
CEP USM 1428, 1444, 1454, 1479 Texter [Infocus] 1595
CNCM 1401 Tiraspol State University 1487
Dorinţa 1589 UASM 1403
Epigraf 1513, 1526-27, 1566 UAŞM 1503, 1506
Indigolotos 1604 Victoria Gomon 1533
Institute of Mathematics and Computer ГУИПП "Бендерская типография Полигра-
Science 1488 фист" 1579-80
Institutul Naţional al Justiţiei 1445 НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич 1552
Interprint 1490-93 Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко
IRIM 1441, 1449 1405
Învăţătorul Modern 1477-78

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINE ARTICLE ANNALS


VISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 7
IULIE (2098-2434) JULY

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAȘTERII ȘI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
2098. Gârlea, Olesea. Evenimente și personalități omagiate în cadrul Institutului de Fi-
lologie al AȘM / Olesea Gârlea, Sergiu Cogut // Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P.
133-138. – ISSN 1857-4300.
(Vezi de asemenea Nr 2156, 2203, 2382, 2402)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


(Vezi Nr 2191, 2213)
004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare
2099. Șaran, Vladislav. Aspecte actuale ale războiului informațional în spațiul virtual /
Vladislav Șaran // Studii Europene. – 2017. – Nr 10. – P. 233-241. – Rez.: lb. engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 241 (8 tit.). – ISSN 2345-1041.

2100. Чиреш, Вера. Как составлять формулы в приложения "Google Таблицы" /


Вера Чиреш // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 7. – P. 73-75 : fot. – Va urma. – ISSN
1813-4408.

005 Management
(Vezi Nr 2211)
005.9 Tipuri de management
005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane
2101. Kόti, Tibor. The Importance of Human Resources Development Nowadays in
Hungary / Tibor Kόti // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 59-74 : fig., tab. – Rez.: lb. engl.
– Referințe bibliogr.: p. 73-74 (12 tit.). – ISSN 2345-1041.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2102. Plămădeală, Ion. Politizarea culturii în discursul identitar / Ion Plămădeală //
Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene. – Chişinău, 2017. – P. 175-182. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 182 (18 tit.).

69
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2103. Roșca, Simion. Politicile culturale ale Uniunii Europene: oportunități pentru Re-
publica Moldova / Simion Roșca // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 207-222 : fig. – Rez.:
lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 220-222 (21 tit.) și în note de subsol. – ISSN 2345-1041.
(Vezi de asemenea Nr 2107)

02 BIBLIOTECONOMIE
2104. Pâslaru, Vlad. De la ″Cercați scripturile…″ la Educația literar-artistică = From
″Cercați scripturile…″ to Literary-artistic education : [definirea lecturii la nivel epistemic și
științific] / Vlad Pâslaru // Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 84-90. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p.89-90 (22 tit.). – ISSN
1857-4300.

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


(Vezi Nr 2348-49)
069 Muzee. Expoziţii permanente
(Vezi Nr 2200, 2332, 2335)
070 Ziare. Presă
2105. Ciobanu, Eduard. Eduard Ciobanu: ″Avem un număr redus de adevărați profe-
sioniști″ : [interviu cu președintele Asoc. Presei Sportive din Rep. Moldova (APSM)] / con-
semnare: Iulian Bogatu // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 44-45 : fot. – ISSN 1857-
0348.

2106. Luchiancicova (Metleaeva), Miroslava. Lumile paralele ale memoriei istorice :


[analiza științifică a presei din perioada interbelică : ziarul "Cuvântul Basarabiei"
("Бессарабское слово"] / Miroslava Luchiancicova (Metleaeva) // Geografii mentale: timpuri
şi spaţii ale memoriei europene. – Chişinău, 2017. – P. 250-258. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr. : p. 258 (20 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2375, 2380)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
(Vezi Nr 2115)
159.9 Psihologie
(Vezi Nr 2191)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
(Vezi Nr 2346-47)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
2107. Popa, Eugeniu. Problematica statisticii în comerțul internațional cu bunuri și
servicii culturale / Eugeniu Popa // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 49-54 : fot., tab. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 53 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
2108. Ascunseanu, Cosmina-Daiana. Old and New Face of Migration in Europe /
Cosmina-Daiana Ascunseanu, Maria Nadia Tismănaru // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. –
P. 195-206. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 205-206 (20 tit.). – ISSN 2345-1041.

2109. Daud, Tatiana. Impactul migrației forței de muncă asupra economiei și societății
moldovenești / Tatiana Daud // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 281-293. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 292-293 (10 tit.). – ISSN 2345-1041.

2110. Golovataia, Ludmila. Influența exodului de intelect asupra dezvoltării economi-


ce / Ludmila Golovataia // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 99-123 : fig. – Rez.: lb. engl.
– Referințe bibliogr.: p. 122-123 (15 tit.). – ISSN 2345-1041.

2111. Leontiev, Chercheure Lucia. Quelques considérations juridiques sur la ques-


tion de la migration dans les États de facto: le cas de la Transnistrie / Chercheure Lucia
Leontiev // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 11-30. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.:
p. 29-30 (31 tit.). – ISSN 2345-1041.

2112. Stepaniuc, Victor. Fenomenul exodului populației în politicile publice din Repu-
blica Moldova / Victor Stepaniuc // Studii Europene. – 2017. – Nr 10. – P. 205-218. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 217-218 (15 tit.) și în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

2113. Stepaniuc, Victor. Securitatea națională în condițiile exodului de inteligență =


National security in the conditions of brain drain / Victor Stepaniuc // Managementul politicilor
de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. – Chişinău, 2017. – P. 94-109 : tab.
– Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 109
(16 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2127)

316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
2114. Rachieru, Adrian Dinu. Sănătatea emoțională în societatea mediatică / Adrian
Dinu Rachieru // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 116-122 : fot. – Rez.: lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 122 (5 tit.). – ISSN 0235-9111.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

32 POLITICĂ
2115. Efremov, Valeriu. Fenomenul puterii în viziunea marxistă și weberiană: aborda-
re teoretico-metodologică = Power as a phenomenon in Karl Marx and Max Weber's works /
Valeriu Efremov // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. –
Chişinău, 2017. – P. 482-500. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 499-500 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2102, 2152)

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


2116. Матвеев, Анатолий. Демократии стало меньше : [по данным исследования
″Развитие демократии в странах переходного периода 2017″, правозащитной организа-
ции ″Freedom House″] / Анатолий Матвеев // Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл.
(Nr 40). – P. 28-30 : fot. – ISSN 1857-0399.

322 Relațiile dintre biserică și stat. Politica față de religie. Politica ecleziastică dintre biserică şi
stat
2117. Furtună, Petru. Rolul religiei în constituirea și dezvoltarea statalității = The role
of religion in statehood's forming and development / Petru Furtună // Managementul politicilor
de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. – Chişinău, 2017. – P. 157-165. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 165
(10 tit.).

323 Afaceri interne. Politică internă


2118. Negrescu-Babuș, Inna. Multiculturalismul, o problemă a prezentului și a viito-
rului = Multiculturalism, a today and tomorrow problem / Inna Negrescu-Babuș // Philologia. –
2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 80-83. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 83 (7 tit.). – ISSN 1857-4300.
(Vezi de asemenea Nr 2194)

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


2119. Păstîrnac, Andreea. Comunitățile românești, vectori importanți în promovarea
imaginii României : Alexandru Bantoș în dialog cu Andreea Păstîrnac, Ministrul pentru Româ-
nii de Pretutindeni // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 18-25 : fot. – ISSN 0235-9111.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2120. Bencheci, Diana. Consolidarea identității naționale în contextul coeziunii etnice
și sociale în RM = National identity formation in conditions of ethnic and social cohesion in
Moldova / Diana Bencheci, Vasile Cazacenco // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi
perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 418-424. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 424 (6 tit.).

2121. Beniuc, Valentin. Statalitatea moldovenească și continuitatea istorică: abordare


teoretică interdisciplinare = Historical continuity of moldovan statehood: interdisciplinary
research = Молдавская государственность и историческая приемственость:

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

междисциплинарный теоретический подход / Valentin Benic // Statalitatea Moldovei: conti-


nuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 34-60. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl., rusă. – Text: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note de sub-
sol.

2122. Lavric, Aurelian. Misiunea statului moldovenesc: de la origini până în prezent =


Moldovan state's mission: from the emergence to the present time / Aurelian Lavric // Statali-
tatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 127-
143. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
142-143 (8 tit.).

2123. Oleinic, Ludmila. Cercetarea științifică a procesului de transformare postcomu-


nistă : (exemplul Republicii Moldova) = Scientific research of the process of postcommunist
transformation : (case study of Republic of Moldova) = Научное исследование процесса
посткоммунистической трансформации : (на примере Республики Молдова) / Ludmila
Oleinic // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău,
2017. – P. 501-508. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 508 (16 tit.).

2124. Roșca, Ludmila. Coeziunea societății moldovenești – condiție a consolidării in-


stituționale a statului Republica Moldova = Moldovan society cohesion – a condition for the
institutional consolidation of the Republic of Moldova / Ludmila Roșca // Statalitatea Moldovei:
continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 392-403. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 403 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2103, 2112, 2177)

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală.


2125. Голя, Анатолий. ″Победители″ системы = ″Winners″ of the system : [о
смешанной избирательной системе] / Анатолий Голя // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Июн./Июл. (Nr 40). – P. 18-21 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0399.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


2126. Dodu-Savca, Carolina. Epistémès de l′européanisation: approches historico-
linguistique, historiographique et sociopolitiques / Carolina Dodu-Savca // Studii Europene. –
2017. – Nr 9. – P. 239-263. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 261-263 (23 tit.) și în note
de subsol. – ISSN 2345-1041.

2127. Polgár, István. European Structural Funds for Migrant and Minority Integration
in the EU. A Comparative Study between Two Development Periods / István Polgár // Studii
Europene. – 2017. – Nr 10. – P. 171-190 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 188-
190 (20 tit.). – ISSN 2345-1041 și în note de subsol.

2128. Popovici, Corneliu. Impactul Brexit asupra politicii europene de securitate și


apărare = Brexit impact on the European security and defense policy / Corneliu Popovici,
Angela Popovici // Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de

73
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

Sud-Est. – Chişinău, 2017. – P. 23-33. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 33 (7 tit.).

2129. Rodriguez Prieto, Victoria. Resilience as a Key Element of European


Response to a Changing Eastern Neighbourhood: towards a Sustainable Security / Victoria
Rodriguez Prieto // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 127-141. – Rez.: lb. engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 138-141 (34 tit.) și în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

2130. Sprincean, Serghei. Unele aspecte ale managementului securității umane =


Some aspects of the human security management / Serghei Sprîncean // Managementul
politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. – Chişinău, 2017. – P.
180-187. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 187 (15 tit.).

2131. Yepremyan, Tigran. The Geopolitical Dimension of the Eastern Partnership: An


Alternative to Solution / Tigran Yepremyan // Studii Europene. – 2017. – Nr 10. – P. 89-108. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 104-108 (43 tit.) și în note de subsol. – ISSN 2345-
1041.
(Vezi de asemenea Nr 2099, 2192, 2212-13, 2218)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


2132. Beniuc, Valentin. Politica de securitate și apărare a Uniunii Europene în con-
textul crizelor regionale din vecinătate estică : (cazul conflictului transnistrean) = Security and
defense policy in the European Union in the context of regional crises in the Eastern
neighborhood / Valentin Beniuc, Liliana Beniuc // Managementul politicilor de securitate ale
Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. – Chişinău, 2017. – P. 8-22. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 22 (7 tit.).

2133. Brie, Mircea. A New European Neighbourhood Policy toward Ukraine and the
Republic of Moldova in the Context of the Eastern Partnership (EaP) and the Association
Agreements (AA) / Mircea Brie // Studii Europene. – 2017. – Nr 10. – P. 123-155. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 150-155 (53 tit.) și în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

2134. Kandyuk, Oleksiy. The American Factor in Political Transformation of Ukraine /


Oleksiy Kandyuk // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 143-161. – Rez.: lb. engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 156-160 (46 tit.). – ISSN 2345-1041.

2135. Lavric, Aurelian. Politica Europeană de Vecinătate – instrument al UE de pro-


movare a securității în Europa de Est = European Neighborhood Policy – EU instrument to
promote security in Eastern Europe / Aurelian Lavric // Managementul politicilor de securitate
ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. – Chişinău, 2017. – P. 87-93. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 93 (7 tit.).

2136. Lavric, Aurelian. Războiul hibrid ca fenomen în confruntarea dintre Rusia și


Occident în spațiul Europei de Est / Aurelian Lavric // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P.
223-237. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 237 (8 tit.). – ISSN 2345-1041.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2137. Roșca, Simion. Specificul politicii europene de securitate în Europa de Sud-Est


= European security policy peculiarity in South-eastern Europe / Simion Roșca // Manage-
mentul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. – Chişinău, 2017.
– P. 136-156. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 154-156 (41 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2138, 2140)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2138. Afanas, Nicolae. Repercusiunile negocierii și semnării Acordului de Asociere
Republica Moldova–Uniunea Europeană asupra relațiilor moldo-ruse / Nicolae Afanas // Stu-
dii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 265-279. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 278-279
(14 tit.) și în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

2139. Bencheci, Marcel. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul con-


solidării sistemului de securitate internațională = The Republic of Moldova's national security
in the context of the international security system formation / Marcel Bencheci // Statalitatea
Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 404-417. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 416-
417 (25 tit.).

2140. Ioniță, Daniel. Daniel Ioniță: ″Întotdeauna este loc pentru mai mult!″ = "There is
always room for more!" : [despre perspectivele relațiilor moldo-române : interviu cu ambasa-
dorul României în Republica Moldova] / consemnare: Ludmila Barbă // Работай & Отдыхай.
– 2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 10-13 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-
0399.

2141. Roșca, Ludmila. Integrarea europeană a Republicii Moldova: realități, proble-


me, perspective / Ludmila Roșca // Studii Europene. – 2017. – Nr 10. – P. 191-203. – Rez.:
lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 202-203 (17 tit.) și în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

2142. Sacovici, Vasilii. Asigurarea securității naționale a Republicii Moldova: aspecte


teoretico-practice = The Republic of Moldova national security assurance: theoretical and
practical aspects = Система обеспечения национальной безопасности Республики
Молдова: теоретический и практический аспект / Vasilii Sacovici // Managementul politici-
lor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. – Chişinău, 2017. – P. 44-61. –
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
61 (6 tit.).

2143. Sacovici, Vasilii. Securitatea națională ca factor important al consolidării statali-


tății Republicii Moldova = National security as the most important factor in strengthening the
Republic of Moldova's statehood = Национальная безопасность как важнейший фактор
укрепления государственности Республики Молдова / Vasilii Sacovici // Statalitatea Mol-
dovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 267-276. – Tit.
paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 276
(5 tit.).

75
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2144. Șevcenco, Ruslan. Relațiile Moldovei cu țările Parteneriatului Estic (1991-2016)


/ Ruslan Șevcenco // Studii Europene. – 2017. – Nr 10. – P. 219-232. – Rez.: lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 230-232 (38 tit.) și în note de subsol. – ISSN 2345-1041.
(Vezi de asemenea Nr 2132-33, 2135)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
2145. Iliadi, Gheorghe. Noua paradigmă de stat a dezvoltării social-economice echi-
tabile = The new state paradigm of social-economic equitable development / Gheorghe Iliadi
// Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P.
702-709. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


(Vezi Nr 2101, 2109-10)
332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de
locuințe (fondului imobiliar)
(Vezi Nr 2340)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
(Vezi Nr 2424)
336 Finanţe
2146. Iavorscaia (Cireș), Elena. Teoria și practica determinării aspectelor fiscale afe-
rente relațiilor cu nerezidenții / Elena Iavorscaia (Cireș) // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr
7. – P. 52-58 : fig., fot. – ISSN 1813-4408.

2147. Negară, Ghenadie. Restructurarea datoriilor: aspecte contabile și fiscale / Ghe-


nadie Negară // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 7. – P. 10-15 : fot. – ISSN 1813-4408.

2148. Selevestru, Sergiu. Inițierea proceselor de insolvabilitate de către SFS [Servici-


ul Fiscal de Stat] față de contribuabilii restanțieri / Sergiu Selevestru // Contabilitate și audit. –
2017. – Nr 7. – P. 59-60 : fot. – ISSN 1813-4408.

2149. Sorocean, Clara. Reflectarea contribuțiilor individuale în declarațiile persoanelor


asigurate / Clara Sorocean // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 7. – P. 41-42 : fot. – (Asigu-
rări sociale și medicale). – ISSN 1813-4408.

2150. Яворская (Чиреш), Елена. Работник уходит в отпуск: как отразить в отчете
REV-5 выплачиваемые ему суммы / Елена Яворская (Чиреш) // Contabilitate și audit. –
2017. – Nr 7. – P. 45-46 : fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2159, 2339-40)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 2110, 2341)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2151. Popa, Marina. Economia Republicii Moldova la 25 de ani de independență.
Perpetuarea sa în etapa de dezvoltare economică factor driven / Marina Popa // Studii Euro-
pene. – 2017. – Nr 9. – P. 75-97 : fig. – Rez.: lb. fr. – Referințe bibliogr.: p. 96-97 (18 tit.). –
ISSN 2345-1041.
(Vezi de asemenea Nr 2109, 2157, 2161-62, 2164)

338.48 Turism
2152. Gribincea, Alexandru. Impactul turismului cultural asupra mîndriei naționale, a
patriotismului și statalității = The influence of cultural tourism on the formation of national
pride, patriotism and statehood / Alexandru Gribincea, Hani Zeadi, Nimer Hamad // Statalita-
tea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 764-770.
– Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 770
(8 tit.).

2153. Usmanova, Surayyo. Legal Review of International Tourism Development in


Maintaining Peace / Surayyo Usmanova // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 31-44. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 43-44 (12 tit.). – ISSN 2345-1041.

2154. Сосна, Борис. О некоторых проблемах правового регулирования


туристической деятельности в Pеспубликe Молдова = On some problems of legal
regulation of tourism in the Republic of Moldova / Борис Сосна, Елена Житарь // Legea și
viața. – 2017. – Nr 7. – P. 50-55. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 55 (12 tit.). – ISSN 1810-309X.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
2155. Lobanov, Natalia. Factorii de influență și evoluția pieței mondiale de consultan-
ță / Natalia Lobanov, Roman Zubco // Studii Europene. – 2017. – Nr 10. – P. 71-86 : fig., tab.
– Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 85-86 (21 tit.). – ISSN 2345-1041.

2156. Roșca, Petru. Cercetarea și inovarea: factori-cheie în sporirea competitivității


produselor moldovenești pe piața internațională = Research and innovation – a key link in
moldovan goods' competitiveness growth on the world market / Petru Roșca, Alexandru
Gribincea // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău,
2017. – P. 771-786 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 785-786 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2190)

77
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2157. Golovataia, Ludmila. Comerțul liber – mod de asigurare a securității economice
= Free trade as a way to ensure economic security / Ludmila Golovataia // Managementul
politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. – Chişinău, 2017. – P.
342-358 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 358 (14 tit.).

2158. Golovataia, Ludmila. Securitatea economică a Republicii Moldova în contextul


comerțului internațional = The Republic of Moldova”s economic security in the context of
international trade = Экономическая безопасность Республики Молдова в контексте ме-
ждународной торговли / Ludmila Golovataia // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi
perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 739-751. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 751 (7 tit.).

2159. Hachi, Mihai. Benchmarking the Investment and Commercial Performance of


Eastern Partnership Countries and the Czech Republic / Mihai Hachi, Augustin Ignatov //
Studii Europene. – 2017. – Nr 10. – P. 57-70 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.:
p. 69-70 (9 tit.). – ISSN 2345-1041.

2160. Tendera-Właszczuk, Helena. Trade between the European Union and the
Eastern Partnership Countries / Helena Tendera-Właszczuk // Studii Europene. – 2017. – Nr
10. – P. 37-55 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 55 (9 tit.). – ISSN 2345-1041.
(Vezi de asemenea Nr 2107)

339.7 Finanţe internaţionale


2161. Cazacu, Vitalie. Impactul investițiilor străine și a transferurilor bănești asupra
dezvoltării economiei Moldovei = The impact of foreign investment and remittances on
Moldova's economic development / Vitalie Cazacu // Statalitatea Moldovei: continuitatea
istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 730-738 : fig. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl.

2162. Duhlicher, Grigore. Integrarea financiară internațională – cale de dezvoltare


economică și sporire a competitivității Republicii Moldova = International financial integration
– the way of economic development and increasing the competitiveness of R. Moldova /
Grigore Duhlicher // Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de
Sud-Est. – Chişinău, 2017. – P. 459-470 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 470 (5 tit.).

2163. Kremer. Alex. Alex Kremer: Moldova, ce urmează? : [despre suportul acordat
de Banca Mondială Rep. Moldova, despre creșterea economică și reducerea sărăciei : inter-
viu cu dir. Băncii Mondiale în Moldova] / consemnare: Ludmila Barbă // Работай & Отдыхай.
– 2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 2127)

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


2164. Crotenco, Iurii. Perspectivele dezvoltării economice a Uniunii Europene – pre-
misă a creșterii economice în Moldova = Prospects for the economic growth of the EU-27
until 2025 as one of the prerequisites for the economic growth of Moldova = Перспективы
экономического развития ЕС-27 до 2025 как одно из предпосылок роста экономики
Молдовы / Iurii Crotenco // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvol-
tării. – Chişinău, 2017. – P. 710-729 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note de subsol.

2165. Sacovici, Vasilii. Strategia dezvoltării inovaționale a Uniunii Europene: starea


actuală și proiecte de perspective = The innovation development strategy of the European
Union: current state and perspective projects = Стратегия инновационного развития
Европейского Союза: состояние и перспективы // Vasilii Sacovici, Ștefan Țîbuleac // Ma-
nagementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. – Chişinău,
2017. – P. 201-214. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 213-214 (15 tit.).

2166. Zajaczkowska, Magdalena. The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative


and its Consequences for EU Energy Security / Magdalena Zajaczkowska // Studii Europene.
– 2017. – Nr 9. – P. 47-57. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 56-57 (12 tit.). – ISSN
2345-1041.
(Vezi de asemenea Nr 2129, 2144, 2211)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2167. Manțuc, Elena. Evenimentele juridice și eficientizarea activității de aplicare a
dreptului = Legal events and efficiency of the application of law / Elena Manțuc // Revista
Națională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 42-44. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 44 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

341 Drept internaţional


341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
2168. Burian, Alexandru. Continuitatea statelor: succesiunea de drept, continuitatea
istorică și perspectivele de dezvoltare a statalității moldovenești = Continuity of states:
succession law, the historical continuity and development perspectives of the moldovan
statehood : [din punct de vedere a dreptului internațional] / Alexandru Burian // Statalitatea
Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 88-101. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 100-101
(14 tit.).

2169. Călugăru, Corina. Consiliul Europei – credit de încredere pentru Republica


Moldova : [interviu cu ambasadorul Corina Călugăru, Reprezentant Permanent al Rep. Mol-
dova pe lângă Consiliul Europei] / consemnare: Anatol Caciuc // Работай & Отдыхай. –
2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 14-17 : fot. – ISSN 1857-0399.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2170. Lazări, Constantin. Necesitatea cunoașterii și aplicării dreptului internațional


umanitar / Constantin Lazări // Studii Europene. – 2017. – Nr 10. – P. 11-33 : an. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 29-31 (22 tit.). – ISSN 2345-1041.

2171. Popa, Lilia. Fundamentalitatea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor


Omului în cadrul procesului penal din Republica Moldova = The fundamentality of the Euro-
pean Court of Human Rights’ jurisdiction in the criminal process in the Republic of Moldova /
Lilia Popa // Legea și viața. – 2017. – Nr 7. – P. 35-40. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 40 (15 tit.). – ISSN 1810-309X.

2172. Slabu, Svetlana. Redefinirea conceptului de justiție europeană = Redefining the


concept of european justice / Svetlana Slabu // Legea și viața. – 2017. – Nr 7. – P. 32-34. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 34 (6
tit.). – ISSN 1810-309X.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2173. Bâcu, Igor. Liberul acces la justiție – premisă a procesului echitabil = Free
access to justice a prerequisite to fair trail / Igor Bâcu // Legea și viața. – 2017. – Nr 7. – P.
27-31. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.:
p. 31 (20 tit.). – ISSN 1810-309X.

2174. Bîrgău, Mihail. Problema asigurării protecției drepturilor omului în Republica


Moldova ca unul din principiile fundamentale ale statului de drept = The problem of ensuring
the protection of human rights in the Republic of Moldova as the fundamental principle of the
legal state = Проблемы соблюдения и обеспечения прав человека в Республики
Молдова как основополагающий принцип государства / Mihail Bîrgău // Statalitatea Mol-
dovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 587-599. – Tit.
paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 599
(10 tit.).

2175. Boico, Petru. Evoluția statalității moldovenești între Prut și Nistru (1812-1828) =
The evolution of Moldovan statehood in the interfluve between the Prut and Dniester rivers
(1812-1828) = Эволюция молдавской государственности в междуречье Прута и Днестра
(1812-1828 гг.) / Petru Boico // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva
dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 177-190. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 190 (8 tit.).

2176. Cara, Evgheni. Separatismul – fenomen care atentează la suveranitatea și in-


tegritatea teritorială a Republicii Moldova = Separatism the phenomenon that threatens
sovereignty and territorial integrity of the Republic of Moldova / Evgheni Cara // Revista Nați-
onală de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 45-48. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 48 (21 tit.). – ISSN 1811-0770.

2177. Ciobu, Emil. Particularități ale constituirii statalității Republicii Moldova: proble-
me și perspective = Features of formation of Moldovan statehood: problems and prospects /

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Emil Ciobu // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişi-


nău, 2017. – P. 341-353. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl.

2178. Corj, Mihai. Sistemul electoral (majoritar, proporțional sau mixt) optim pentru
Republica Moldova = Electoral system (majority, proportional or mixed) optim for the Republic
of Moldova / Mihai Corj // Legea și viața. – 2017. – Nr 7. – P. 4-14. – Referințe bibliogr.: p. 13-
14 (27 tit.). – ISSN 1810-309X. ; Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 14-22. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 21-22
(27 tit.). – Va urma. – ISSN 1811-0770.

2179. Costachi, Gheorghe. Securitatea persoanei prin prisma culturii juridice a funcți-
onarului public = The security of the person through the legal culture of the civil servant /
Gheorghe Costachi, Daniela Cozma // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 8-13.
– Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 13
(21 tit.). – ISSN 1811-0770.

2180. Costachi, Gheorghe. Stabilitatea Constituției – garanție indispensabilă a statali-


tății Moldovei = Constitution stability – an indispensable guarantee of the Moldovan statehood
/ Gheorghe Costachi // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării.
– Chişinău, 2017. – P. 600-610. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 609-610 (15 tit.).

2181. Gureu, Valeriu. Rolul principiilor în sistemul administrației ministeriale: prioritate


națională a statului pentru integrarea europeană = The role of principles in the system of
ministerial administration: the national state priority for the european integration / Valeriu
Gureu // Legea și viața. – 2017. – Nr 7. – P. 22-26. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 26 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

2182. Pușcaș, Victor. Dezvoltarea sistemului național de drept prin prisma continuită-
ții istorice = Historical continuity and development of the national system law / Victor Pușcaș //
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P.
550-567. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 565-567 (43 tit.).

2183. Матвеев, Анатолий. Наши права нарушаются : [доклад по итогам соблю-


дения прав человека в 2016 г. : по материалам беседы с народным адвокатом Михаи-
лом Которобай] / Анатолий Матвеев // Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr 40).
– P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 2111, 2121, 2431)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii de stat ale
Republicii Moldova
2184. Volcov, Eduard. Designul instituțional optimal pentru Republica Moldova : (for-
ma de guvernare și sistemul optimal pentru RM) = The optimal institutional design for the
Republic of Moldova : (The form of government and the optimal electoral system for the Re-
public of Moldova) = Оптимальный институциональный дизайн для Республике Молдова

81
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

: (форма правления и оптимальная электоральная система для Республики Молдова) /


Eduard Volcov // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. –
Chişinău, 2017. – P. 425-481. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 480-481 (15 tit.).

343 Drept penal. Infracțiuni penale


2185. Pasat, Aurel Octavian. Cooperarea internațională în contextul combaterii in-
fracționalității vamale = International cooperation in the context of combating customs crimes
/ Aurel Octavian Pasat // Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Euro-
pa de Sud-Est. – Chişinău, 2017. – P. 289-308. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 308 (14 tit.).

343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală


2186. Carajeleascov, Cristina. Rolul procurorului în asigurarea respectării termenului
rezonabil în cadrul urmăririi penale = The role of the prosecutor in ensuring that the
reasonable time is observed within the prosecution / Carajeleascov Cristina // Revista Națio-
nală de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 61-64. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 64 (19 tit.). – ISSN 1811-0770.

343.2/.7 Drept penal


2187. Cociorva, Valentina. Răspunderea pentru încălcarea dreptului de autor și a
drepturilor conexe / Valentina Cociorva // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 20-26 : fot. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 25-26 (16 tit.). – ISSN 1810-7079.

2188. Serbinov, Igor. Unele considerații privind obiectul juridic al infracțiunilor de ne-
glijență în serviciu (art. 329 Cod Penal) = Some comments of the juridical object of the
offences related to negligence in the workplace (art. 329 of the Penal Code) / Igor Serbinov //
Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 33-41. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 40-41 (72 tit.). – ISSN 1811-0770.

2189. Soroceanu, Igor. O securitate personală mai mare înseamnă o criminalitate mai
mică = Une sécurité à un niveau plus élévé signific moins de criminalité / Igor Soroceanu //
Legea și viața. – 2017. – Nr 7. – P. 40-44. – Tit. paral.: lb. rom., fr. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., fr. – Referințe bibliogr.: p. 44 (6 tit.). – ISSN 1810-309X.

2190. Stati, Vitalie. Reflecții cu privire la oportunitatea anulării derogării stabilite în


alin. (1) art. 77 al Legii concurenței / Vitalie Stati // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 8-12 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1810-7079.

2191. Șaptefraț, Ștefan. Profilul psiho-criminologic al infractorilor digitali / Ștefan


Șaptefraț // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 55-59 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referin-
țe bibliogr.: p. 59 (10 tit.). – ISSN 1810-7079.

2192. Țoca, Constantin-Vasile. A Scientific Assessment of Fraudulent Activities at


the Romanian-Ukrainian Border / Constantin-Vasile Țoca, Edina Lilia Mészáros, Marius

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Panas // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 163-194 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 190-194 (35 tit.) și în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

2193. Ulianovschi, Xenofon. Modalitățile de comitere a infracțiunii de vandalism =


Defending editis and other objects as a commitment of vandalism / Xenofon Ulianovschi,
Sofia Pilat // Legea și viața. – 2017. – Nr 7. – P. 45-49. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 49 (18 tit.). – ISSN 1810-309X.

2194. Zavatin, Vasile. Regiunile secesioniste ca premise de apariție a terorismului


contemporan = Secretary regions as appearance a contemporary terrorism / Vasile Zavatin,
Gheorghe Graur // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 27-32. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 32 (16 tit.). – ISSN
1811-0770.

2195. Флоря, Василий. Судебно-медицинская экспертиза по делам о врачебных


преступлениях = Forensic medical examination in cases of medical crimes / Василий Флоря
// Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 23-26. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text:
lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 26 (8 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 2171)

343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică.


2196. Rub, Iacob. Existența unor percepții diferite între crimele gulerelor albe și crime-
le gulerelor albastre = The existence of different perceptions between white-collar crimes and
blue collar crimes / Iacob Rub // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 49-54. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 54 (13
tit.). – ISSN 1811-0770.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 2339)

347 Drept civil


347.6 Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori
2197. Боделан, Ирина. Рецепция римского наследственного права по закону
гражданским законодательством современной Молдовы = Reception of the inheritance
law according to the law by civil legislation of modern Moldova / Ирина Боделан // Legea și
viața. – 2017. – Nr 7. – P. 56-58. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 58 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 2208)

347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale


2198. Badâr, Veronica. Înregistrarea internațională a designului industrial potrivit ce-
rințelor noilor țări membre ale Sistemului de la Haga / Veronica Badâr // Intellectus. – 2017. –
Nr 2. – P. 44-48 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1810-7079.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2199. Bologan, Galina. Articolul 6 ter al Convenției de la Paris – aspecte teoretice și


practice / Galina Bologan, Ludmila Cocieru // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 39-43 : des., fot.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1810-7079.

2200. Daudel, Christian. Exposition ″L′Infini du bleu″ de Cezar Secrieru à


l′Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (14-26 novembre 2016) / Christian
Daudel // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 343-345. – ISSN 2345-1041.

2201. Gorincioi, Cornelia. Proprietatea intelectuală, numele de domeniu și concuren-


ța : [trăsături specifice] / Cornelia Gorincioi, Ilie Creciun // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 13-
19 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 18-19 (13 tit.) și în note de sub-
sol. – ISSN 1810-7079.

2202. Iustin, Viorel. Secretul comercial – obiect al proprietății industriale / Viorel Iustin
// Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 27-34 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.:
p. 33 (13 tit.). – ISSN 1810-7079.

2203. Lupan, Aurelia. Protecția realizărilor selecției vegetale. Brevetul de invenție și


brevetul pentru soi de plantă: interacțiune și consecințe / Aurelia Lupan // Intellectus. – 2017.
– Nr 2. – P. 35-38 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1810-7079.
2204. Mihalache, Iurie. Regimul juridic al transportului public urban conform legislației
moldovenești = Le régime juridique du transport public urbain en vertu du droit moldave / Iurie
Mihalache, Mihail Osadcii // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 3-7. – Tit. paral.:
lb. rom., fr. – Text: lb. fr. – Rez.: lb. rom., fr. – Referințe bibliogr.: p. 7 (23 tit.). – ISSN 1811-
0770.
(Vezi de asemenea Nr 2190)

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


2205. Bâcu, Adelina. Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă – o posibilă
soluție în vederea decongestionării instanțelor judecătorești supraaglomerate = The
procedure regarding small track claims – a possible solution concerning the decrease of the
overwhelmed courts of law / Adelina Bâcu // Legea și viața. – 2017. – Nr 7. – P. 15-21. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 21 (15
tit.). – ISSN 1810-309X.

2206. Sosna, Boris. Unele probleme ale executării impuse a documentelor executorii
= Some issues of the executive documents' enforcement = Отдельные проблемы
принудительного исполнительных документов / Boris Sosna, Dmitrii Tarlev // Statalitatea
Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 657-678. –
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în
note de subsol.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
2207. Mursa, Liuba. Fiți întotdeauna pregătiți! : [vizite de control a Inspectoratului de
Stat al Muncii] / Liuba Mursa // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 7. – P. 67-72 : fot. – ISSN
1813-4408.

2208. Romandaș, Nicolae. Indemnizațiile pentru îngrijirea copilului: cine și în ce con-


diții le poate obține : Partea I-a : [drepturile familiilor asigurate și neasigurate din Rep. Moldo-
va] / Nicolae Romandaș // Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 58-59 :
fot. – Va urma. – ISSN 1857-0399.

2209. Sosna, Alexandru. Aplicarea legislației Republicii Moldova referitoare la res-


ponsabilitatea disciplinară a muncitorilor și funcționarilor = The Republic of Moldova's law
enforcement on the disciplinary responsibility of workers and civil servants = Применение
законодательства Республики Молдова, устанавливающего дисциплинарную
ответственность рабочих и служащих / Alexandru Sosna, Constantin Lupu // Statalitatea
Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 637-656. –
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în
note de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2150, 2215)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
2210. Graur, Gheorghe. Rolul polițistului în aplanarea conflictelor din societatea civilă
= Politics role in conflict setting from civil society / Gheorghe Graur, Albert Antoci // Revista
Națională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 55-60. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 60 (18 tit.). – ISSN 1811-0770.

2211. Grozavu, Anastasia. Managementul și modernizarea funcției publice în Repu-


blica Moldova în contextul integrării europene / Anastasia Grozavu // Studii Europene. –
2017. – Nr 10. – P. 243-253. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 252-253 (13 tit.) și în
note de subsol. – ISSN 2345-1041.

2212. Khambekova, Kristina. Institutional Isomorphism in the Ukrainian Public


Administration Reform / Kristina Khambekova, Oleksandr Demianchuk // Studii Europene. –
2017. – Nr 10. – P. 109-121 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 120-121 (10 tit.) și
în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

2213. Matiuță, Cristina. The ICTs′ Impact on Relationship between Citizens and Pu-
blic Institutions: Some Evidence from Romania / Cristina Matiuță // Studii Europene. – 2017. –
Nr 10. – P. 157-170 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 169-170 (14 tit.). –
ISSN 2345-1041.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2214. Матвеев, Анатолий. Посчитали - прослезились : [о результатах переписи


населения и жилищ по состоянию на май 2014 в Молдове, по данным Нац. бюро стати-
стики] / Анатолий Матвеев // Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 24-25
: fot. – ISSN 1857-0399.

2215. Станишевский, Александр. В отпуск за границу без проблем : [тонкости


выезда за границу] / Александр Станишевский // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 7. – P.
76-77 : an., fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2179)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


(Vezi Nr 2113, 2130, 2429)
36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 2150, 2231)

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor


2216. Ungur, Cristina. Sectorul de asigurări din Republica Moldova: consolidarea pie-
ței și tendințe de digitalizare / Cristina Ungur, Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2017. –
Nr 2. – P. 72-80 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 79-80 (11 tit.). –
ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 2149)

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2217. Precup, Galina. Învață să fii părinte : [educația adulților pentru rolul de părinte] /
Galina Precup // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – P. 35-39 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. –
ISSN 1810-6455.
2218. Roșca, Ludmila. Sistemul educațional european – factor al securității și stabili-
tății UE = European education system – EU security and stability factor / Ludmila Roșca //
Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. – Chişi-
nău, 2017. – P. 71-86. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 86 (7 tit.).

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2219. Roibu, Tatiana. Aplicații practice privind dezvoltarea creativității la orele de isto-
rie la treapta liceală / Tatiana Roibu // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – P. 45-48 : fig., fot. –
Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-6455.

2220. Șchiopu, Constantin. Interpretarea operei literare din perspectiva unor elemen-
te intratextuale / Constantin Șchiopu // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 91-97 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 97 (4 tit.). – ISSN 0235-9111.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.06 Probleme sociale în educație. Contacte și relații interumane


2221. Chiosa, Cristina. Parteneriatul școală-comunitate în educația elevilor pentru so-
luționarea conflictelor / Cristina Chiosa // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – P. 17-20 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 20 (12 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ


2222. Bezede, Rima. Managementul asigurării calității la nivel de instituție în cadrul
proiectului CONSEPT+ : [seminar-training organizat în cadrul componenței Dezvoltarea or-
ganizațională a proiectului Consolidarea sistemului de educație profesională tehnică în Repu-
blica Moldova Plus/CONSEPT, 4-7 apr. 2017] / Rima Bezede // Didactica Pro…. – 2017. – Nr
3. – P. 49 : fot. – ISSN 1810-6455.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2223. Socoliuc, Rita. Gândirea critică – o necesitate primordială în școală / Rita
Socoliuc // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – P. 31-34 : fot., tab – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 34 (12 tit.). – ISSN 1810-6455.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2224. Свинцова, Светлана. Воспитание ума : [интервью с учителем математики
лицея имени Гоголя, Светланой Свинцовой] / записала: Клавдия Грищенко // Работай &
Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 40-42 : fot. – ISSN 1857-0399.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educației. Educație permanentă


2225. Cartaleanu, Tatiana. Curriculumul negociat în instruirea adulților / Tatiana
Cartaleanu // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – P. 2-5 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 5 (4 tit.). – ISSN 1810-6455.

2226. Chicu, Valentina. Vârsta învățării : [instruirea adulților vârstnici] / Valentina


Chicu // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – P. 6-10 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 10 (12 tit.). – ISSN 1810-6455.

2227. Cosovan, Olga. Dezvoltarea competențelor în instruirea adulților. Componența


Cunoștințe / Olga Cosovan // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – P. 21-24 : fot. – Rez.: lb.
rom., engl. – ISSN 1810-6455.

2228. Cristea, Sorin. Pedagogia adulților : [educația adulților ca obiect de studiu] / So-
rin Cristea // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – P. 53-56 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 56 (9 tit.). – ISSN 1810-6455.

2229. Dulamă, Maria Eliza. Impactul educației adulților asupra dezvoltării așezărilor
rurale / Maria Eliza Dulamă // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – P. 40-44 : fig., fot. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 44 (35 tit.). – ISSN 1810-6455.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2230. Goraș-Postică, Viorica. Referințe analitice pe marginea GRALE III: Raportul


global asupra învățării și educației adulților / Viorica Goraș-Postică, Daniela Pădure // Didacti-
ca Pro…. – 2017. – Nr 3. – P. 25-28 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 28 (6
tit.). – ISSN 1810-6455.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2231. Ianachevici, Mariana. Pregătirea inițială a personalului în serviciul de casă co-
munitară pentru copii în situație de risc / Mariana Ianachevici // Didactica Pro…. – 2017. – Nr
3. – P. 10-16 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 15-16 (12 tit.). – ISSN 1810-
6455.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
(Vezi Nr 2222)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2232. Cuciureanu, Gheorghe. Internaționalizarea acasă a studiilor doctorale din Re-
publica Moldova / Gheorghe Cuciureanu, Ion Holban // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 62-71
: fig, fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 70 (15 tit.). – ISSN 1810-
7079.

2233. Manolachi, Veaceslav. Veaceslav Manolachi: Cea mai valoroasă realizare a


USEFS este corpusul profesional didactic : [interviu cu rectorul Univ. de Stat de Educație
Fizică și Sport (USEFS)] / consemnare: Eduard Ciobanu // Sport în Moldova. – 2017. –
Apr./Iul. – P. 30-31 : fot. – ISSN 1857-0348.
(Vezi de asemenea Nr 2375)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


2234. Bilțiu, Pamfil. Elemente cosmogonice de mare vechime în cultura populară ma-
ramureșeană / Pamfil Bilțiu // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 218-224 : fot. – (Tradiții și
obiceiuri). – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 224 (5 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 2415)

391/395 Etnografie
2235. Gaivas, Octavian. Originea obiceiurilor de nuntă = The origin of wedding
customs / Octavian Gaivas // Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 105-112. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 112 (4 tit.). –
ISSN 1857-4300.

398 Folclor propriu-zis


(Vezi Nr 2395, 2425)

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


51 MATEMATICĂ
(Vezi Nr 2224)
53 FIZICĂ
531/534 Mecanică
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanica)
2236. Ильин, В. А. Модель электротермической конвекции слабопроводящей
жидкости в горизонтальном конденсаторе / В. А. Ильин, Н. Н. Картавых // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 3. – P. 73-78 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 78 (17 tit.). – ISSN 0013-5739.

2237. Полянский, В. А. Об электромагнитных явлениях, возникающих при кави-


тационном движении жидкости в коаксиальном диэлектрическом канале / В. А. Полян-
ский. А. А. Монахов, И. Л. Панкратьева // Электронная обработка материалов. – 2017. –
Vol. 53, Nr 3. – P. 79-85 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 84-85 (13 tit.). –
ISSN 0013-5739.

537 Electricitate. Magnetism. Electromagnetism


2238. Влияние коронного разряда на морфологию и интенсивности
фотолюминесценции нанокомпозитов на основе полипропилена (ПП) и
наночастиц диоксида циркония (ZrO2)) / М. А. Рамазанов, Ф. В. Гаджиева, А. М.
Магеррамов [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 3. – P. 1-
5 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 4-5 (8 tit.). – ISSN 0013-5739.

2239. Шуаибов, А. К. Электрические характеристики тлеющего разряда в возду-


хе над поверхностью раствора сульфата алюминия в воде / А. К. Шуаибов, М. П. Чуч-
ман, Л. В. Месарош // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 3. – P.
41-46 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 45-46 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 2240, 2344)

539 Structura fizică a materiei


539.2 Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare
2240. Электропроводность и диэлектрическая проницаемость γ–
облученных нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена
с наполнителем α-SiO2 / Р. С. Исмайилова, А. М. Магеррамов, М. М. Кулиев [и др.] //
Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 3. – P. 12-18 : fig. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 17-18 (22 tit.). – ISSN 0013-5739.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


(Vezi Nr 2240)

89
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

542 Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală


2241. Галиханов, М. Ф. Повышение электретных свойств полистирола при вве-
дении диоксида титана / М. Ф. Галиханов // Электронная обработка материалов. – 2017.
– Vol. 53, Nr 3. – P. 19-24 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 24 (32 tit.).
– ISSN 0013-5739.

544 Chimie fizică


2242. Электрокаталитические процессы на PbO2–электродах при высоких
анодных потенциалах / О. Б. Шмычкова, В. А. Кныш, Т. В. Лукьяненко [и др.] //
Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 3. – P. 55-63 : fig., tab. – Rez.:
lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 63 (34 tit.). – ISSN 0013-5739.

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


556 Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie
(Vezi Nr 2316)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


572 Antropologie umană
(Vezi Nr 2370)

576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie


2243. Dispozitive și metode inovative în procesarea țesuturilor biologice / Olga
Macagonova, Viorel Nacu, Adrian Cociug [et al.] // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 81-90 : fig.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 90 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.

577 Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară.


2244. Ковалева, Ольга. Биохимическая трансформация CO2 и водорода при
метаногенезе / Ольга Ковалева, Виктор Ковалев // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 100-
106 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 105-106 (17 tit.). – ISSN
1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 2262)

579 Microbiologie
2245. Casian, Igor. Optimizarea metodelor analitice pentru studiul fitochimic și stan-
dardizarea produsului vegetal din specia Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde / Igor Casian,
Ana Casian, Vladimir Valica // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. –
2017. – Nr 2. – P. 206-211 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 211
(10 tit.). – ISSN 1857-0011.

58 BOTANICĂ
2246. Studiul comparativ al conținutului polifenolic în frunzele și fructele sp.
Lycium barbarum L. spontan și cultivat / Tatiana Calalb, Maricica Gorceag, Tatiana Chiru

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 211-
216 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 215-216 (29 tit.). – ISSN 1857-
0011.
(Vezi de asemenea Nr 2203)

59 ZOOLOGIE
2247. Munteanu, Andrei. Năpârlirea : [păsărilor acvatice din familia anatidelor (lebe-
de, gâște și rațe)] / Andrei Munteanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 4
: fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 4 : fot. – ISSN
1857-4513.

2248. Zubcov, Nicolai. Vânturelul de seară : (Falco vespertinus) : [pasăre răpitoare] /


Nicolai Zubcov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

2249. Лесные коты: виды, факты / кор. журн. // Охотник и рыболов Молдовы. –
2017. – Nr 7. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4513.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
(Vezi Nr 2195, 2355, 2424)

611/612 Biologie umană


612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
2250. Efectele speciilor reactive de oxigen asupra sistemului de reproducere fe-
minin / Cornelia Lazăr, Svetlana Protopop, Ana Mișina [et al.] // Buletinul Academiei de Știin-
țe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 83-90 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr. : p. 89-90 (61 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2312)

612.1/.8 Fiziologie sistematică


2251. Aneste, Eduard. Corelații clinico-paraclinice în evoluția hemoperitoneului la tra-
umatizații cu tratament nonoperator / Eduard Aneste // Buletinul Academiei de Științe a Mol-
dovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 187-191 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr. : p. 191 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

2252. Comorbiditățile și influența acestora asupra calității vieții pacienților geria-


trici / Diana Fetco, Sergiu Matcovschi, Gabriela Șoric [et al.] // Buletinul Academiei de Științe
a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 97-102 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr. : p. 102 (33 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2265, 2267, 2275)

91
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


613.2 Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente
(Vezi Nr 2305)

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


2253. Ababii, Ion. Nicolae Testemițanu – personalitate notorie a sistemului național de
sănătate, a învățământului și științei medicale : (Omagiu proeminentului savant la aniversarea
a 90-a de la naștere) / Ion Ababii, Dumitru Tintiuc, Iulian Grossu // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 13-20 : fot. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr. : p. 19-20 (37 tit.). – ISSN 1857-0011.

614.7 Igiena aerului, apei, solului. Poluarea şi controlul său


2254. Bivol, Natalia. Deficitul și surplusul de fluor în apa potabilă, impactul asupra să-
nătății și măsurile de prevenire a stărilor morbide : (Revista literaturii) / Natalia Bivol // Buleti-
nul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 27-33. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 32-33 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
(Vezi Nr 2273, 2280, 2285-86, 2297)

616 Patologie. Medicină clinică


2255. Rusu, Victoria. Managementul anestezic în chirurgia laparoscopică / Victoria
Rusu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 174-
180. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 179-180 (24 tit.). – ISSN 1857-
0011.

2256. Sedaia, Ecaterina. Sindromul metabolic: abordare contemporană a problemei /


Ecaterina Sedaia // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr
2. – P. 109-113 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 112-113 (13 tit.). –
ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2245, 2257-58, 2261, 2268-69, 2281, 2295, 2301, 2304, 2308,
2311)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
2257. Eșanu, Veronica. Sindromul metabolic la copii: impactul asupra funcției și mor-
fologiei cardiace / Veronica Eșanu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medi-
cale. – 2017. – Nr 2. – P. 304-310 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
308-310 (44 tit.). – ISSN 1857-0011.

2258. Evaluarea copiilor cu cardiopatii congenitale cianogene / Galina Zosean,


Adela Stamati, Ina Palii [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

– 2017. – Nr 2. – P. 310-316 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
315-316 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.

2259. Guta și afectarea sistemului cardiovascular / Larisa Rotaru, Liliana Groppa,


Svetlana Agachi [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017.
– Nr 2. – P. 169-174 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 173-174
(12 tit.). – ISSN 1857-0011.

2260. Mortalitatea prematură cauzată de boala ischemică cardiacă la populația


adultă din Republica Moldova (2003-2015) / Elena Raevschi, Olga Penina, Galina Obreja
[et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 250-
259 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 258-259 (11 tit.). – ISSN
1857-0011.

2261. Particularitățile evolutive ale accidentului vascular cerebral la copiii de


vârstă mică în urma traumatismului cranio-cerebral: caz clinic / Cornelia Călcâi, Svetlana
Hadjiu, Ninel Revenco [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. –
2017. – Nr 2. – P. 320-323 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 323 (18
tit.). – ISSN 1857-0011.

2262. Particularitățile metabolismului acizilor grași în miocard / Tatiana Timercan,


Silvia Stratulat, Tudor Braniște [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 78-83 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p.
82-83 (33 tit.). – ISSN 1857-0011.

2263. Pelin, Elina. Sistemul vascular al plexurilor coroide umane / Elina Pelin, Tatiana
Globa, Alic Darii // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2.
– P. 216-220 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 219-220 (15 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2264. Sincopa la pacientul cu patologie cardiovasculară multiplă / Ala Soroceanu,


Liviu Grib, Maria Dumanscaia [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 113-116 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. :
p. 116 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2256, 2273, 2300, 2302, 2307-08)

616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie


2265. Brocovschii, Victoria. Cât ne costă pneumonia comunitară în Republica Mol-
dova? / Victoria Brocovschii // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. –
2017. – Nr 2. – P. 153-158 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 158
(28 tit.). – ISSN 1857-0011.

2266. Cigoreanu, Ion. Drenajul pleural în traumatismele toracice – de la istorie până


la actualitate / Ion Cigoreanu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. –
2017. – Nr 2. – P. 43-47. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 46-47 (47 tit.). –
ISSN 1857-0011.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2267. Corlăteanu, Alexandru. Evaluarea calității vieții la diferite fenotipuri de BPOC /


Alexandru Corlăteanu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. –
Nr 2. – P. 149-152 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 152 (7 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2268. David, Ala. Structura morbidității rinitei alergice la copii în Republica Moldova /
Ala David // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P.
298-304 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 304 (10 tit.). – ISSN 1857-
0011.
2269. Evaluarea imunohistochimică a factorilor rezistenței celulare, umorale și
preimune la nivelul barierei limfo-epiteliale la copii cu amigdalită cronică / Ion Ababii,
Lucian Danilov, Mihai Maniuc [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 225-231 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.:
p. 231 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

2270. Istratenco, Ala. Rolul stresului oxidativ în rinosinuzita cronică polipoasă: per-
spective noi ale paradigmei vechi : (Revista literaturii) / Ala Istratenco // Buletinul Academiei
de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 36-43. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr. : p. 42-43 (32 tit.). – ISSN 1857-0011.

2271. Sîrcu, Victoria. Impactul comorbidităților asupra severității sindromului de ap-


nee obstructivă în somn / Victoria Sîrcu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 145-149 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.
: p. 149 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

2272. Запухлых, Марианна. Радость говорить : [интервью с доктором, лор-


фониатр, Марианной Запухлых] / записала: Клавдия Грищенко // Работай & Отдыхай. –
2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 44-47 : fot. – ISSN 1857-0399.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar


2273. Babinets, Liliya. The place of meldonium in complex treatment of patients with
comorbidity of chronic pancreatitis and stable coronary heart disease / Liliya Babinets, Natalia
Melnyk // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P.
140-145 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 144-145 (20 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2274. Chesov, Ion. Blocul de plan transvers abdominal – considerente anatomice și


tehnice : (Revista literaturii) / Ion Chesov // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 47-53. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 52-
53 (36 tit.). – ISSN 1857-0011.

2275. Comorbiditățile alergice la pacienții cu patologie gastroduodenală / Anato-


lie Gribiniuc, Vlada-Tatiana Dumbrava, Iulianna Lupașco [et al.] // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 132-137 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 137 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2276. Evaluarea indicilor stresului oxidativ și protecției antioxidante în măduva


osoasă în hepatita toxică și la administrarea polizaharidelor sulfatate din spirulină /
Olga Mihalciuc, Veronica Sardari, Valeriana Pantea [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 91-97 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr. : p. 96-97 (27 tit.). – ISSN 1857-0011.

2277. Fosa, Doina. Abordări inovative în tratamentul bolii de reflux gastroesofagian


complicate cu esofag columnar metaplaziat / Doina Fosa // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P.
95-99 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 99 (6 tit.). – ISSN 1810-7079.

2278. Paraschiv, Angela. Studiu epidemiologic retrospectiv privind morbiditatea prin


hepatite cronice și ciroze hepatice / Angela Paraschiv // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 201-205 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr. : p. 205 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

2279. Peltec, Angela. Boala ficatului gras nonalcoolic: opțiuni de diagnostic și de ma-
nagement – de la modificarea stilului de viață până la transplant hepatic / Angela Peltec //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 124-132 : fig.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 131-132 (35 tit.). – ISSN 1857-0011.

2280. Porcereanu, Natalia. Homocisteina la pacienții cu diabet zaharat tip 1 și insufi-


ciență pancreatică exocrină / Natalia Porcereanu, Natalia Baltag, Eugen Tcaciuc // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 137-140 : tab. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 139-140 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

2281. Sabău, David. Particularități ale morbidității populației jud. Cluj (România) prin
maladii ale aparatului digestiv și factorilor de risc / David Sabău // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 240-244 : fig. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr.: p. 244 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

2282. Simptome frecvente în hepatita cronică virală – manifestări extrahepatice


sau simptome asociate? / Inna Vengher, Vlada-Tatiana Dumbrava, Iulianna Lupașco [et al.]
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 120-124 :
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 123-124 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

2283. Sindromul Zollinger-Ellison: considerații clinice și provocări terapeutice /


Elina Berliba, Adam Akel, Liudmila Tofan-Scutaru [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 103-109 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr. : p. 109 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

2284. Tratamentul etapizat al bolii de reflux gastroesofagian asociat cu esofag


columnar metaplaziat / Sergiu Ungureanu, Viorel Istrate, Doina Fosa [et al.] // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 180-184 : fig. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 184 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2285. Tratamentul hepatitelor cronice virale B și C cu Viusid / Victor Pântea, Ghe-


orghe Plăcintă, Valentin Cebotarescu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 244-246 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 246 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

2286. Tratamentul hepatitelor cronice virale B, C și D cu Demoton T / Gheorghe


Plăcintă, Valentin Cebotarescu, Lilia Cojuhari [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Mol-
dovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 247-249 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2256)

616.31 Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor


2287. Chisturile odontogene ale maxilarelor. Date statistice / Oleg Zănoagă, An-
drei Mostovei, Gabriela Motelica [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 54-58 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p.
58 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.
2288. Clinica și tratamentul gingivitei de sarcină / Ion Eșanu, Valentina Bodrug, Li-
dia Eni [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. –
P. 72-77 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 77 (11 tit.). – ISSN 1857-
0011.

2289. Corelația dintre înclinarea planurilor ocluzale superioare anterior și poste-


rior și malpoziția condilară, în diferite clase scheletice – un studiu cefalometric și
condilografic / Igor Cazacu, Irina Zumbreanu, Markus Greven [et al.] // Buletinul Academiei
de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 66-72 : fig. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr. : p. 72 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

2290. Metoda reflexo-bruxism-reglatoare: eficiența în funcție de nivelul stresului


emoțional / Victor Lacusta, Dumitru Romaniuc, Victoria Cereș [et al.] // Buletinul Academiei
de Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 281-286 : fig. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 286 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

2291. Optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative în sistemul stomatognat


la pacienții cu bruxism nocturn sub influența substanțelor psihoactive / Dumitru
Romaniuc, Gheorghe Bordeniuc, Paula Fala [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldo-
vei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 276-281 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 280-281 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

2292. Sîrbu, Dumitru. Expansiunea crestelor alveolare mandibulare cu inserarea si-


multană a implantelor dentare / Dumitru Sîrbu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 58-66 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr. : p. 65-66 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice şi endocrine


2293. Relevanța D2-40 în determinarea invaziei limfatice vasculare / Lucian
Rudico, Valeriu David, Veaceslav Fulga [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 220-224 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 223-224 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2298)

616.5 Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate


2294. Consecințele în timp ale dermatomiozitei: studiu de caz / Natalia Loghin-
Oprea, Minodora Mazur, Viorel Vetrilă [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 159-162 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr. : p. 162 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

2295. Granulom eozinofilic la copil de vârstă fragedă : (Caz clinic) / Angela Cracea,
Olesea Grin, Silvia Foca [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale.
– 2017. – Nr 2. – P. 316-319 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 319 (10
tit.). – ISSN 1857-0011.

2296. Paniculita – element de diagnostic diferențial dificil al patologiilor sistemi-


ce / Victoria Sadovici-Bobeică, Maria Garabajiu, Natalia Loghin-Oprea [et al.] // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 162-165 : fig. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.

2297. Rezultate clinice în tratamentul local al plăgilor supurative ale pielii și țesu-
turilor moi cu antiseptic izofural / Gheorghe Ghidirim, Ion Prisăcaru, Gheorghe Boghean
[et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 184-
186 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 186 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

2298. Sindromul Evans – manifestare inițială nespecifică a lupusului eritematos


sistemic / Maria Garabajiu, Minodora Mazur, Victoria Sadovici-Bobeică [et al.] // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 166-169. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 169 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale)


2299. Bradu, Andrei. Rolul litotritiei extracorporale cu unde de șoc în tratamentul litia-
zei reno-ureterale : (Revista literaturii) / Andrei Bradu // Buletinul Academiei de Științe a Mol-
dovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 21-27. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr. : p. 26-27 (42 tit.). – ISSN 1857-0011.

2300. Cabac-Pogorevici, Irina. Hemodinamica intrarenală și ateroscleroza sistemică


în hipertensiunea arterială : (Revista literaturii) / Irina Cabac-Pogorevici // Buletinul Academiei
de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 33-36. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr. : p. 35-36 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

2301. Morfologia sistemului imunitar al complexului funiculotesticular la om în


diferite perioade ale ontogenezei / Mihai Ștefaneț, Ilia Catereniuc, Olga Belic [et al.] // Bule-
tinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 259-264 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 264 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2302. Particularități de diagnostic și tratament al disfuncției erectile la pacienții


cu patologie cardiovasculară / Ion Dumbraveanu, Romeo Grajdieru, Boris Baluțel [et al.] //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 191-196. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 195-196 (28 tit.). – ISSN 1857-0011.

2303. Studiul imunității celulare și umorale la pacienți cu urolitiază complicată /


Emil Ceban, Pavel Banov, Andrei Galescu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 196-200 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rințe bibliogr. : p. 200 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor


2304. Chihai, Victoria. Principii de reabilitare funcțională în artrita reumatoidă / Victo-
ria Chihai // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P.
324-326 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 326 (15 tit.). – ISSN 1857-
0011.

2305. Piterschi, Carolina. Obezitatea și metabolismul osos / Carolina Piterschi, Stela


Vudu, Lorina Vudu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr
2. – P. 116-119. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 119 (30 tit.). – ISSN
1857-0011.

2306. Кутас, Владимир. Владимир Кутас: ″Остеопатия убирает барьеры″ : [ин-


тервью с остеопатом] / записал: Игорь Иванов // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Июн./Июл. (Nr 40). – P. 48-49 : fot. – ISSN 1857-0399.

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


2307. Pleșcan, Tatiana. Mecanismele moleculare de neuroprotecție endogenă prin
precondiționare ischemică la pacienți cu accident vascular cerebral ischemic / Tatiana
Pleșcan // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P.
265-270. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 268-270 (57 tit.). – ISSN 1857-
0011.

2308. Reperfuzia sectorului masiv al nucleului infarctului cerebral ischemic acut


emisferial cu utilizarea tratamentului trombolitic în fereastra terapeutică, confirmată
prin perfuzie CT (tomografie computerizată) / Tatiana Pleșcan, Elena Costru-Tașnic, Miha-
il Gavriliuc [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr
2. – P. 270-275 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 275 (9 tit.). – ISSN
1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2261, 2271, 2290-91)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie topografică
2309. Experiența tratamentului chirurgical al stenozelor sagitale la vârsta de su-
gar a copilului în Republica Moldova / Silvia Railean, Valerii Timirgaz, Anatol Crihan [et al.]

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 286-291 :


fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 290-291 (24 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2255, 2258, 2274, 2279)

618 Ginecologie. Obstetrică


2310. Cernețchi, Olga. Influența vârstei ginecologice asupra dezvoltării complicațiilor
materno-fetale la adolescentele gravide / Olga Cernețchi, Svetlana Jubîrcă, Corina Iliadi-
Tulbure // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P.
291-297 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 297 (17 tit.). – ISSN 1857-
0011.

2311. Expresia estrogen receptorului ERa în dependență de tipul morfologic al


carcinomului mamar / Veaceslav Fulga, Valeriu David, Lucian Rudico [et al.] // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 232-237 : tab. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 236-237 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

2312. Ронштейн, Лариса. Восстановить фертильность : [по материалам беседы


с доктором Геннадием Боу, возглавляющий медцентр Help, специализирующийся на
возвращении естественной фертильности] / Лариса Ронштейн // Работай & Отдыхай. –
2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 43 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 2250, 2288)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
(Vezi Nr 2166)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
2313. Ширяева, С. О. Асимптотический анализ электромагнитного излучения не-
заряженной сфероидальной капли, осциллирующей в электростатическом поле / С. О.
Ширяева, А. И. Григорьев, Н. Ю. Колбнева // Электронная обработка материалов. –
2017. – Vol. 53, Nr 3. – P. 33-40 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 40 (17
tit.). – ISSN 0013-5739.

621.35 Tehnică electrochimică


2314. Майзелис, А. А. Контактное вытеснение меди в процессах меднения
деталей из углеродистой стали / А. А. Майзелис, Б. И. Байрачный, Г. Г. Тульский //
Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 3. – P. 47-54 : fig., tab. – Rez.:
lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 54 (19 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.37 Radiotehnică. Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice


(Vezi Nr 2237)

99
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


2315. Буйлов, В. Н. Исследование процесса электролизного борирования
стальных деталей / В. Н. Буйлов, И. В. Люляков // Электронная обработка материалов.
– 2017. – Vol. 53, Nr 3. – P. 25-32 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 31-32
(21 tit.). – ISSN 0013-5739.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


2316. Trofim, Alina. Biomonitorizarea calității apei râului Cogâlnic pe baza caracteris-
ticii saprobiologice a algoflorei / Alina Trofim // Intellectus. – 2017. – Nr 2. – P. 91-94 : fig.,
fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 93 (11 tit.). – ISSN 1810-7079.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
2317. Кропанцева, Татьяна. Здоровое племя : [об единственном в Молдове ча-
стном зоопарке ZooClub, созданный в селе Бардар : по материалам беседы с Игорем
Балжиковым] / Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr 40).
– P. 54-57 : fot. – ISSN 1857-0399.

636.09 Medicină veterinară


2318. Чавдар, Николай. Айболит живет в Кишиневе : [интервью с ветеринарным
врачом, Николаем Чавдар] / записал: Игорь Иванов // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Июн./Июл. (Nr 40). – P. 50-52 : fot. – ISSN 1857-0399.

636.5/.6 Păsări
(Vezi Nr 2341)
636.7 Câini
2319. Droll, Walter. De copoi, numai de bine : [rasă de vânătoare] / Walter Droll // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505.

2320. Nichiforov, Vadim. Expoziție chinologică la Tula : [ed. a 12-a, iun. 2017, Fede-
rația Rusă : interviu cu V. Nichiforov, chinologul Soc. Vânătorul și Pescarul Moldovei] / a
dialogat: Igor Grosu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 12 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4513.

2321. Универсальная охотничья собака / кор. журн. // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4513.

636.8 Pisici
2322. Inamicul biodiversității : [pisica domestică (Felis catus)] / cor. rev. // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4505.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.1 Vânătoare
2323. Munteanu, Andrei. Economia vânatului / Andrei Munteanu // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. a 2-a a cop.-1 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. a 2-a a cop.-1 : fot. – ISSN 1857-4513.

2324. Particularitățile vânătorii naționale cehe / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 16-17 : fot. – Va urma. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 16-17 : fot. – Va urma. – ISSN 1857-4513.

2325. Savin, Anatol. Specii și stocuri de reproducere : [evaluarea speciilor de vânat


mic sedentar (iepure de câmp, potârniche)] / Anatol Savin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2017. – Nr 7. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr
7. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4513.

2326. Sârbu, Ion. Popas cu întrebări : [interviu cu I. Sârbu, președintele Consiliului


Subdiviziunii Teritoriale Strășeni a Soc. Vânătorul și Pescarul Moldovei] / consemnare: Con-
stantin Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4513.

2327. Șelaru, Neculai. Fazani din coș, iepuri din ladă : [incompetența cinegetică și de
etică vânătorească pentru unii vânători] / Neculai Șelaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2017. – Nr 7. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505.

2328. Корнев, Андрей. Стрельба по летящей дичи : [техника охоты] / Андрей


Корнев // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4513.

2329. Не только забава… : [кремлёвская охота] / кор. журн. // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 2319-21, 2357)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2330. …la Nimoreni : [pe marginea Festivalului Peștelui, ed. a 2-a, 4 iun. 2017, Ialo-
veni] / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4513.

2331. Bulat, Dumitru. Pescuim întru binele naturii / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4505.

2332. Ciobanu, Cristina. Muzeul Balenei : [orașul Husavik, Islanda] / Cristina Ciobanu
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4505.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2333. Rusnac, Vladimir. Șalăul: farmecul ademenirii : [specie de pește răpitor de apă
dulce] / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 19 : fot. –
ISSN 1857-4505.

2334. Usatîi, Marin. Nisetrul : (Acipenser gueldenstaedtii) : [specie de pește marin] /


Marin Usatîi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

2335. Музей китов в Рейкьявике : [Исландия] / кор. журн. // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4513.

2336. Слободянюк, Александр. Съедобная резина : [для рыбалки] / Александр


Слободянюк // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-
4513.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
(Vezi Nr 2374)

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 2204)
657 Contabilitate
2337. Nederița, Alexandru. Corespondența conturilor privind contabilitatea capitalului
propriu = Корреспонденция счетов по учету собственного капитала / Alexandru Nederița //
Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 7. – P. 81-101 : fot., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. -
Contin. Începutul: Nr 8, 2016. – ISSN 1813-4408.

2338. Negară, Ghenadie. Cele 10 "porunci" contabile : [noua Lege a contabilității] /


Ghenadie Negară // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 7. – P. 47-51 : fot., tab. – ISSN 1813-
4408.

2339. Белоус, Виктория. Санкции за наличие излишка/недостатка денежных


средств в лотке ККМ [kонтрольно-кассовые машины] / Виктория Белоус // Contabilitate
și audit. – 2017. – Nr 7. – P. 25 : fot. – ISSN 1813-4408.

2340. Слободяну, Светлана. "Законсервированный" ремонт – историческая про-


блема : [о вычете расходов на ремонт собственности, находящейся на консервации] /
Светлана Слободяну // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 7. – P. 16-18 : fot., tab. – ISSN
1813-4408.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2341. Яворская (Чиреш), Елена. Особенности учета птицы и продукции на пти-


цефермах / Елена Яворская (Чиреш) // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 7. – P. 19-24 :
fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2100, 2147-48, 2207)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
(Vezi Nr 2342)
664 Producerea şi conservarea alimentelor solide
2342. Бурдо, О. Г. Электротехнологии адресной доставки энергии при обработке
пищевого сырья / О. Г. Бурдо, В. Н. Бандура, Ю. О. Левтринская // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 3. – P. 64-72 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă.
– Referințe bibliogr.: p. 71-72 (19 tit.). – ISSN 0013-5739.

669 Metalurgie
669.1 Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel
(Vezi Nr 2314)

67 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU MATERIALE DIVERSE


671 Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase
2343. Иванов, Игорь. Ключ к женственности Iasomi : [по материалам беседы с
дизайнером бижутерии, Натальей Голобчук] / Игорь Иванов // Работай & Отдыхай. –
2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 28-29 : fot. – ISSN 1857-0399.

678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor


plastice
2344. Гужова, А. А. Влияние гамма-облучения на электрные свойства
полиэтилена / А. А. Гужова, М. Ф. Галиханов // Электронная обработка материалов. –
2017. – Vol. 53, Nr 3. – P. 6-11 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 10-11
(27 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 2238, 2241)

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
(Vezi Nr 2229, 2317)
72 ARHITECTURĂ
2345. Кропанцева, Татьяна. Бран: с вампирами или без : [крепость Бран: Бра-
шов, Румыния] / Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr
40).. – P. 14-17 : fot. – ISSN 1857-0399.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2346. Обская, Анна. Святые места Кагула = Holy Places of Cahul : [о монастырях
и церквях г. Кагул, Респ. Молдова] / Анна Обская // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Июн./Июл. (Nr 40). – P. 42-43 : fot. – Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

2347. Фэту, Ада. Белая крепость Молдавского княжества : [Cetatea Albă: Белго-
род-Днестровский, Украина] / Ада Фэту // Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr
40). – P. 10-13 : fot. – ISSN 1857-0399.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
(Vezi Nr 2343)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


2348. Buzu, Teodor. Poți smulge pe om din țara lui, dar nu poți smulge țara din om :
[discurs la expoz. personală a pictorului, în Sala de Expoziții ″Brâncuși″, Chișinău, 2010] /
Teodor Buzu // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 210-211 : fot. – ISSN 0235-9111.

2349. Partole, Claudia. Teodor Buzu – mesager al sublimului, sau Cel care poartă o
lume cu sine… : [despre expoziția personală a pict. mold., stabilit în Cehia, Sala de Expoziții
″Brâncuși″] / Claudia Partole // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 206-209 : fot. – ISSN
0235-9111.

2350. Мовиляну, Кристина. Искра Божья и генетика : [интервью с художницей


Кристиной Мовиляну] / записала: Инна Желтова // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Июн./Июл. (Nr 40). – P. 32-35 : fot. – ISSN 1857-0399.

78 MUZICĂ
2351. Mihăilă, Mariana. Mariana Mihăilă: Romantică și visătoare : [interviu cu interpre-
ta de muzică ușoară] / consemnare: Anatol Caciuc // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Июн./Июл. (Nr 40). – P. 44-47 : fot. – ISSN 1857-0399.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2352. Bogatu, Iulian. Frații Buiuc, mândria judo-ului moldovenesc : [pe marginea dis-
cuției cu Ilie și Mihai Buiuc, antrenorii din Hâncești] / Iulian Bogatu // Sport în Moldova. –
2017. – Apr./Iul. – P. 60-61 : fot. – ISSN 1857-0348.

2353. Bunici, Oxana. Tripla măiestrie a unei campioane în excelență : [interviu cu O.


Bunici, atleta polivalentă, campioană la caiac, fotbal și rugbi] / consemnare: Iulian Bogatu //
Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 118-119 : fot. – ISSN 1857-0348.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2354. Casapu, Tudor. Tudor Casapu: Halterele sunt o probă strategică pentru Moldo-
va : [interviu cu președintele Federației de Haltere din Rep. Moldova] / consemnare: Eduard
Ciobanu // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 38-39 : fot. – ISSN 1857-0348.

2355. Cebanu, Serghei. Sindromul de supraantrenament la jucătorii de fotbal / Ser-


ghei Cebanu, Gheorghe Ștefaneț, Dumitru Cheptea // Buletinul Academiei de Științe a Moldo-
vei. Științe medicale. – 2017. – Nr 2. – P. 237-240 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referin-
țe bibliogr.: p. 240 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

2356. Cherdivară-Eșanu, Mariana. Mariana Cherdivară-Eșanu: Voi munci și voi spera


în continuare : [interviu cu sportiva la lupte libere, vicecampioană mondială la diferite catego-
rii] / interviu de Iulian Bogatu // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 34-35 : fot. – ISSN
1857-0348.

2357. Codru, Ion. Ploaia cu cioburi de talere : [pe marginea competițiilor republicane
de tir sportiv, 3 iun. 2017, Centrul de Instruire cinegetică din Chișinău] / Ion Codru // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4513.

2358. Epureanu, Alexandru. Alexandru Epureanu: A fost cel mai bun sezon din isto-
ria echipei Bașakșehir : [interviu cu căpitanul naț. de fotbal a Moldovei, fundașul lui Istanbul
Bașakșehir, club sportiv din Turcia] / consemnare: Mihai Sandu // Sport în Moldova. – 2017. –
Apr./Iul. – P. 102-103 : fot. – ISSN 1857-0348.

2359. Florescu, Victor. Victor Florescu: Judo reprezintă o întreagă cultură : [interviu
cu vicepreședintele Federației de Judo din Rep. Moldova (FJM)] / consemnare: Eduard Cio-
banu // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 56-57 : fot. – ISSN 1857-0348.

2360. Hîncu, Dragoș. Dragoș Hîncu: Doar munca asiduă poate pune în valoare talen-
tul : [interviu cu vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal (FMF)] / consemnare:
Eduard Ciobanu // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 76-77 : fot. – ISSN 1857-0348.

2361. Oprea, Dănuț. Dănuț Oprea: Naționala de tineret este anticamera echipei mari :
[interviu cu antrenorul principal al reprezentativei naționale a Moldovei U 21] / interviu de
Eduard Ciobanu // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 104-105 : fot. – ISSN 1857-0348.

2362. Zubcu, Victor. Victor Zubcu: Reforma din sport reiese din noua filosofie a admi-
nistrației publice centrale : [interviu cu ministrul Tineretului și Sportului] / consemnare: Eduard
Ciobanu // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 4-6 : fot. – ISSN 1857-0348.

2363. Винницкая, Ольга. Федерация тхэквондо Молдовы повышает планку : [по


материалам беседы с президентом Федерации тхэквондо Игорем Юзефовичем] / Ольга
Винницкая // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-0348.

2364. Волошин, Дмитрий. Дмитрий Волошин: "Ощущение преодоления, борьба


с самим собой позволяет мне чувствовать себя живым" : [интервью с основательным

105
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

компании "Simpals", спортсмен любитель] / записала Любовь Чегаровская // Sport în


Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 53-55 : fot. – ISSN 1857-0348.

2365. Георгиу, Иван. Иван Георгиу: "Постоянно есть какие-то новые тенденции" :
[интервью с тренером, чемпионом Европы по кикбоксингу] / записала Любовь Чегаров-
ская // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 40-41 : fot. – ISSN 1857-0348.

2366. Горячев, Александр. Чемпионы без бассейна : [о победах, проблемах,


чемпионах и планах : интервью с президентом Федерации водных видов спорта Респ.
Молдова А. Горячевым] / записала: Любовь Чегаровская // Sport în Moldova. – 2017. –
Apr./Iul. – P. 110-111 : fot. – ISSN 1857-0348.

2367. Добровольский, Игорь. Игорь Добровольский: ″Без творческой мысли не


стать настоящим футболистом″ : [интервью с футболистом, заслуженным мастером
спорта] / записал: Валериу Турта // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 98-99 : fot. –
ISSN 1857-0348.

2368. Пейков, Виктор. Виктор Пейков: ″Наши успехи на Олимпиаде зависят от


отношения страны к спорту и к спортсменам!″ : [о перспективах Респ. Молдова на уча-
стие в Олимпийских играх в Токио : интервью с вице-президентом Нац. Олимп. и Спорт.
Комитета (НОСК)] / записала: Любовь Чегаровская // Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul.
– P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-0348.

2369. Чегаровская, Любовь. ″Тираспольская стрела″ достигает цели всегда : [по


материалам беседы с советской спортсменкой по акад. гребле, президентом Федера-
ции акад. гребли Респ. Молдова Ларисой Поповой] / Любовь Чегаровская // Sport în
Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-0348.
(Vezi de asemenea Nr 2105, 2233)

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2370. Blixen, Olaf. Despre Eugeniu Coșeriu și activitatea acestuia în Montevideo
[Uruguay]. Johannes Kabatek în dialog cu Olaf Blixen : [antropolog, membru al Cercului Lin-
gvistic din Montevideo, anii 1950] // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 162-170 : fot. – ISSN
0235-9111.

2371. Botnari, Liliana. Conceptul de variant/invariant în lingvistica modernă = The


concept of variant/invariant in the modern linguistics / Liliana Botnari // Philologia. – 2017. –
Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 91-96. – Rez.: lb. engl. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Referințe bibliogr.: p. 96 (12 tit.). – ISSN 1857-4300.

2372. Dodon, Eugenia. O carte utilă : [pe marginea cărții Construcția apozitivă în lim-
ba română contemporană de Bahna Mioara, Iași, Ed. PIM, 2014] / Eugenia Dodon, Emilia
Oglindă // Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 124-132. – ISSN 1857-4300.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2373. Gafton, Alexandru. Gheorghe Chivu – filologul cumpănit : [lingvist și filolog ro-
mân, membru corespondent al Acad. Române] / Alexandru Gafton // Limba Română. – 2017.
– Nr 2. – P. 57-60 : fot. – Rez.: lb. rom. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 2098)

801 Prozodie. Științe auxiliare și surse ale filologiei


2374. Gurău, Larisa. Fonetisme hipercorecte în mass-media / Larisa Gurău // Limba
Română. – 2017. – Nr 2. – P. 70-75 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 75 (6 tit.). –
ISSN 0235-9111.
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
2375. Bantoș, Alexandru. Ion Dumeniuk și limba română : [in memoriam, lingvist,
prof. univ., primul red.-șef al rev. ″Limba Română″ (1936-1992)] / Alexandru Bantoș // Limba
Română. – 2017. – Nr 2. – P. 134-143 : fot. – ISSN 0235-9111.

2376. Butuc, Petru. Motivația categoriilor sintactice în raport cu cele lexicale =


Motivation of syntactic categories vs. lexical categories / Petru Butuc // Philologia. – 2017. –
Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 56-60. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 60 (8 tit.). – ISSN 1857-4300.

2377. Gavrilov, Anatol. Delimitări și precizări terminologice : Polifonie,


eteromundaneitate, cuvânt-voce = Insights and clarification of terminology : Polyphony,
heteromundanity, multi-voiced word / Anatol Gavrilov // Philologia. – 2017. – Nr 1/2
(Ian./Apr.). – P. 10-28. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 28 (8 tit.). – ISSN 1857-4300.

2378. Junghietu, Elena. Motivarea semnificației verbelor de comportament = Meaning


motivation of behavioral verbs / Elena Junghietu // Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). –
P. 61-69. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p.
68-69 (25 tit.). – ISSN 1857-4300.

2379. Molea, Viorica. O privire de ansamblu asupra tratării limbajului oral în textul pu-
blicistic (2) / Viorica Molea // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 61-69 : fot. – Rez.: lb. engl.
– Referințe bibliogr.: p. 68-69 (26 tit.). – Art. 1 : Nr 1. – ISSN 0235-9111.

2380. Veronica Păcuraru – In aeternum vive : [in memoriam, dr. în filologie, conf.
univ., red.-șef adjunct al rev. Philologia] // Philologia. – 2017. – Nr 1/2. (Ian./Apr). – P. 139-
140. – ISSN 1857-4300.
(Vezi de asemenea Nr 2427)

811.135.1 Limba română


2381. Bernaz, Oleg. De quoi le moldave est-il le nom? Une analyse philodophique de
″La grammaire de la langue moldave″ de L.A. Madan = What is the Moldovan language name
of? A philosophical critique of ″Moldovan grammar″ by Leonid A. Madan / Oleg Bernaz //
Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 70-79. – Tit. paral.: lb. fr., engl. – Text: lb. fr. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 78-79 (23 tit.). – ISSN 1857-4300.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

2382. Coșeriu, Eugeniu. [Principiile cercetării de tip umanist] : [discurs susținut de că-
tre lingvistul de origine basarabeană cu prilejul conferirii tit. de membru de onoare al Acad.
Române, 13 mar. 1992] / Eugeniu Coșeriu // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 157-161 :
fot., note. – ISSN 0235-9111.

2383. Draica, Dumitru. Analogia – sursă de greșeli în limbă : [română] / Dumitru


Draica // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 76-80 : fot. – ISSN 0235-9111.

2384. Eremia, Anatol. Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare


(3) / Anatol Eremia // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 81-90 : fot. – Rez.: lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 89-90 (19 tit.). – Art. 1 : Nr 1/2 2016.. – ISSN 0235-9111.

2385. Metzeltin, Michael. România occidentală și România orientală: de la geografia


abstractă la geografia culturală : [versiune prescurtată din cartea "Română în contrast. O
cercetare tipologică"] / Michael Metzeltin ; trad. în lb. rom. de Octavian Nicolae // Geografii
mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene. – Chişinău, 2017. – P. 47-55.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
2386. Acest caiet albastru, vezi? Sunt versuri din copilărie : [versuri] / des. de Vio-
leta Zabulică // Noi. – 2017. – Nr 7. – P. 8-9 : il. – Conţine: "Am uitat zâmbetul pe buze.." /
Liliana Armașu ; Poza veche / Otilia Cazimir ; Se întristase luna / Stèphane Mellarmè ; Copi-
lăria / Vasile Romanciuc ; Zodia racului / Octavian Paler ; Lumina bate-n auriu / Anna Ahma-
tova ; În marea trecere / Lucian Blaga . – ISSN 1857-0798.

821.135.1 Literatură română


2387. Mărășanu, Grigore Nicolae. O torță ; Stările extreme țin de confluența dezas-
trelor ; Dragonul de foc ; Răsuflul arderii ; Parfumul de frezie auree ; În aromitoare zăbavă ;
Hieroglifa din vârf ; Divina ambiguitate ; Acest recviem al metaniei ; Strigă și se tânguie Scri-
bul : [versuri] / Grigore Nicolae Mărășanu // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 123-130 :
fot. – ISSN 0235-9111.

2388. Sorescu, Marin. Se uită becul în oglindă : [versuri] / Marin Sorescu // Noi. –
2017. – Nr 7. – P. 22 : il. color. – ISSN 1857-0798.

2389. Suciu, Mihai. Amnezii fecunde ; Veșnicii… efemere : [publicistică] / Mihai Suciu
// Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 39-44 : fot. – ISSN 0235-9111.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2390. Busuioc, Aureliu. Cu gradații la rațe : [povestire] / Aureliu Busuioc // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-4505.

2391. Ciurunga, Andrei. Arginții : [versuri] / Andrei Ciurunga // Limba Română. –


2017. – Nr 2. – P. 7. – ISSN 0235-9111.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2392. Silvestru, Aurelian. Copilul care l-a pictat pe Dumnezeu : [povestire] / Aurelian
Silvestru ; des. de Ion Moraru // Noi. – 2017. – Nr 7. – Supl.: P. 1-8 : il. color. – Conține:
Interesul ; Cavalerul cu aripi de petale ; Copiii cerului ; Oglinda. – Va urma. – ISSN 1857-
0798.
821.161.1 Literatură rusă
2393. Dostoievski, Fiodor. Povestea firului de ceapă : (fragment din romanul Frații
Karamazov) / Fiodor Dostoievski ; rubr. îngr. de Olesea Curmei ; il.: Alexei Colâbneac // Noi.
– 2017. – Nr 7. – P. 23 : il. color. – ISSN 1857-0798.

821.161.2 Literatură ucraineană


2394. Вишня, Остап. Открытые охоты : [рассказ] / Остап Вишня // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-4513.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2395. Colac, Tudor. Veritabilă enciclopedie metaforică (spirit, înțelepciune și poezie în
ghicitori) = Real metaphorical Encyclopedia (spirit, wisdom and poetry in riddles) / Tudor
Colacu // Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 29-34. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. –ISSN 1857-4300.

2396. Lindenbauer, Petrea. Imaginea trecută a spațiului moldovenesc (și basara-


bean) / Petrea Lindenbauer // Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene. –
Chişinău, 2017. – P. 22-34. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 33-34 (20 tit.).

2397. Sporîș, Natalia. Восток и запад: типология романа в культурно-


аксиологическом аспекте / Natalia Sporîș // Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei
europene. – Chişinău, 2017. – P. 238-242. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 242
(5 tit.).

2398. Șimanschi, Ludmila. Registrul memoriei istorice în heterocroniile literare post-


moderne : [pe marginea romanelor "Anglia, Anglia" de Julian Barnes și "Negustorul de înce-
puturi de roman" de Matei Vișniec] / Ludmila Șimanschi // Geografii mentale: timpuri şi spaţii
ale memoriei europene. – Chişinău, 2017. – P. 231-237. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr. : p. 237 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2104)

821.112.2.0 Literatură germană


2399. Prus, Elena. Elias Canetti: Bildungsromanul lingvoculturii europene : [pe margi-
nea romanului autobiogr. Limba salvată. Istoria unei tinereți a scriitorului german] / Elena
Prus // Studii Europene. – 2017. – Nr 9. – P. 297-314. – Rez.: lb. fr. – Referințe bibliogr.: p.
314 (9 tit.) și în note de subsol. – ISSN 2345-1041.

821.133.1.0 Literatură franceză


2400. Prus, Elena. Patrick Modiano: Memoria ca recompunere a unui univers euro-
pean conflictual : [în creaţia scriitorului francez] / Elena Prus // Geografii mentale: timpuri şi

109
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

spaţii ale memoriei europene. – Chişinău, 2017. – P. 95-104. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr. : p. 104 (20 tit.).

821.134.2.0 Literatură spaniolă


2401. Pavlicenco, Sergiu. Rosa Chacel și romanul săi neterminat Păstorul: un exerci-
țiu de memorie : [pe marginea romanului cu același tit. a scriitoarei spaniole] / Sergiu
Pavlicenco // Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene. – Chişinău, 2017. –
P. 133-142. – Rez.: lb. rom., engl.

821.135.1.0 Literatură română


2402. Blaga, Lucian. Elogiu satului românesc : [discurs susținut de către scriitorul ro-
mân, 5 iun. 1937, Academia Română] / Lucian Blaga // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P.
144-156 : fot. – ISSN 0235-9111.

2403. Codreanu, Theodor. Radu Petrescu și canonul literar european : [pe marginea
creației scriitorului român] / Theodor Codreanu // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 98-107
: fot. – Referințe bibliogr. în note p. 107 (28 tit.). – ISSN 0235-9111.

2404. Drăgulănescu, Amalia. Mediterana, interfață Orient – Occident pentru Panait


Istrati : [în creația scriitorului] / Amalia Drăgulănescu // Studii Europene. – 2017. – Nr 10. – P.
257-269. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 269 (11 tit.). – ISSN 2345-1041.

2405. Ionescu, Ion. Despre modernitatea tendențială : [pe marginea cărții Modernita-
tea tendențială. Reflecții despre evoluția modernă a societății de Constantin Schifirneț, Bucu-
rești, Ed. Tritonic, 2016] / Ion Ionescu // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 192-205 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 203-205 (24 tit.). – ISSN 0235-9111.

2406. Mincu, Ștefania. Ceea ce religia condamnă, poezia salvează : [pe marginea
cărții Parfumul de frezie auree de Mărășanu Nicolae Grigore] / Ștefania Mincu // Limba Ro-
mână. – 2017. – Nr 2. – P. 131-133 : fot. – ISSN 0235-9111.

2407. Vrabie, Diana. Avatarurile corespondenței literare / Diana Vrabie // Limba


Română. – 2017. – Nr 2. – P. 108-115 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 115 (17 tit.). –
ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 2398, 2410)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2408. Anițoi, Galina. Simbol și simbolizare în poezia lui Ion Vatamanu / Galina Anițoi
// Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 180-188 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p.
188 (5 tit.). – (Ion Vatamanu - 80). – ISSN 0235-9111.

2409. Apetri, Dumitru. Logodit cu proza vieții prin publicistică și eseu : [despre creația
poetului Ion Vatamanu] / Dumitru Apetri // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 189-191 : fot.
– (Ion Vatamanu - 80). – Referințe bibliogr.: p. 191 (5 tit.).– ISSN 0235-9111.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2410. Băicean, Iraida. Ion Druță: modelul narativ în romanul copilăriei = Ion Druță:
narrative model in the novel of childhood : [raportul dintre opera lui Ion Creangă și Ion Druță] /
Iraida Băicean // Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 97-104. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 104 (8 tit.). – ISSN 1857-4300.

2411. Burlacu, Alexandru. Po(i)etica lui Anatol Codru = The po(i)etics of Anatol Co-
dru / Alexandru Burlacu // Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 3-9. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 9 (7 tit.). – ISSN 1857-
4300.

2412. Butnaru, Tatiana. Semnificația mitică a verdelui matern în poezia lui Ion Vata-
manu / Tatiana Butnari // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 174-179 : fot.– Rez.: lb. engl. –
(Ion Vatamanu - 80). – ISSN 0235-9111.

2413. Ciocoi, Tatiana. Proza memorialistică basarabeană: cultura memoriei și deficitul


mnezic / Tatiana Ciocoi // Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene. – Chişi-
nău, 2017. – P. 143-156. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 156 (6 tit.).

2414. Colac, Tudor. ″Nădăjduiesc, cunosc, mă zbucium și visez…″ : [pe marginea


Festivalului ″Zilele omagiale Ion Vatamanu – 80″, ed. 1-a, 30 apr.-1 mai 2017, s. Costiceni, r-
nul Noua Suliță, regiunea Cernăuți] / Tudor Colac // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 171-
173 : fot. – (Ion Vatamanu - 80). – ISSN 0235-9111.

2415. Datcu, Iordan. Trei cărți despre Nichita Smochină : [publicist, istoric, etnograf,
folclorist, antropolog, sociolog] // Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 118-124. – ISSN
1857-4300.

2416. Moraru, Anatol. Memorie, confesiune și ficțiune în "Stalin mi-a furat copilăria"
de Boris Vasiliev și "Temă pentru acasă" de Nicolae Dabija / Anatol Moraru // Geografii men-
tale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene. – Chişinău, 2017. – P. 201-206. – Rez.: lb. rom.,
engl.

2417. Țurcanu, Andrei. Imaginarul Marginii între metamorfoză și pseudomorfoză : [în


literatura basarabiană] / Andrei Țurcanu // Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei
europene. – Chişinău, 2017. – P. 183-194. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 194
(8 tit.).

2418. Țurcanu, Lucia. Memoria istorică în poezia postmodernistă: Emilian Galaicu-


Păun / Lucia Țurcanu // Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene. – Chişi-
nău, 2017. – P. 225-230. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 230 (7 tit.).

821.163.2.0 Literatură bulgară


2419. Taraburcă, Emilia. Istorie și uitare în opera lui Iordan Radichkov : [scriitor bul-
gar] / Emilia Taraburcă // Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene. – Chişi-
nău, 2017. – P. 195-200. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 200 (5 tit.).

111
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

821.21.0 Literaturi indiene


2420. Verebceanu, Galaction. Un manuscris al Sindipei de la sfârșitul secolului al
XVIII-lea. Text (I-1) = A manuscript of Sindipa of the late 18th century. Text (I-1) : [roman
popular indian] / Galaction Verebceanu // Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – P. 35-55. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Text: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 38. – ISSN
1857-4300.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
2421. Барба, Людмила. Корея – страна утренней свежести : [Южная Корея: за-
писки путешественника] / Людмила Барба // Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл.
(Nr 40). – P. 6-9 : fot. – ISSN 1857-0399.

2422. Матвеев, Анатолий. Незнакомая Словения : [записки путешественника] /


Анатолий Матвеев // Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 18-21 : fot. –
ISSN 1857-0399.

2423. Синявская, Наталья. Яркие будни курортного города = Bright weekdays of


a resort town : [Кагул, Респ. Молдова: записки путешественника] / Наталья Синявская //
Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 40-41 : fot. – Tit., text paral.: lb.
engl., rusă. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 2434)

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Ababii, Ion. Nicolae Testemițanu – personalitate notorie a sistemului național de
sănătate, a învățământului și științei medicale : (Omagiu proeminentului savant la aniversarea
a 90-a de la naștere). – Vezi Nr 2253.

Bantoș, Alexandru. Ion Dumeniuk și limba română. – Vezi Nr 2375.

Gafton, Alexandru. Gheorghe Chivu – filologul cumpănit. – Vezi Nr 2373.

Veronica Păcuraru – In aeternum vive. – Vezi Nr 2380.

2424. Иванов, Игорь. Деловые люди : [Арнольд Ротштейн: американский пред-


приниматель, азартный игрок и Тома Чорба: бессарабский врач, организатор здраво-
охранения] / Игорь Иванов // Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – P. 31 :
fot. – (Бессарабцы в истории). – ISSN 1857-0399.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Istoriografie
930.25 Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice și alte evidențe)
2425. Cocieru, Mariana. Arhivele de folclor – deținătoarele memoriei colective / Mari-
ana Cocieru // Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene. – Chişinău, 2017. –
P. 212-224. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 222-224 (16 tit.).

94 ISTORIE GENERALĂ
(Vezi Nr 2106)

94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă


2426. Nazaria, Serghei. Istoriografia română despre natura războiului Germaniei îm-
potriva Uniunii Sovietice în 1941-1944 = Romanian modern historiography about the nature of
the German war against the Soviet Union in 1941-1944 = Современная румынистская
историография о характере войны Германий против Советского Союза в 1941-1944 гг. /
Serghei Nazaria, Mihail Sprinceană // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspec-
tiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 286-298. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb.
rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 296-298 (47 tit.).

94(478) Istoria Republicii Moldova


2427. Cimpoeșu, Dorin. Moldovenism versus Românism (II) : [aspecte istorice] / Do-
rin Cimpoeșu // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 26-38 : fot. – Rez.: lb. engl. – Art. 1 : Nr
1. – ISSN 0235-9111.

2428. Enciu, Nicolae. Problema basarabeană în noua istoriografie de la Chișinău : [pe


marginea cărții Geneza problemei basarabene - 1812 de Vlad Mischevca] / Nicolae Enciu //
Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 50-56. – Referințe bibliogr., în note p. 56 (13 tit.). – ISSN
0235-9111.

2429. Popovici, Corneliu. Consolidarea statului medieval Moldova prin organizarea


structurilor administrative regionale = Consolidating medieval Moldova's state by organizing
regional administrative structures / Corneliu Popovici, Angela Popovici // Statalitatea Moldo-
vei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 119-126. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note de
subsol.

2430. Popțova, Ala. Imaginea trecutului ca factor al formării identității = The image of
the past as a factor of identity formation = Образ прошлого фактор формирования
идентичности : [în Rep. Moldova] / Ala Popțova // Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică
şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 250-259. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 259 (13 tit.).

2431. Spinei, Victor. Argument pentru ″Basarabica″ : [pref. la cărțile Geneza proble-
mei basarabene - 1812 de Vlad Mischevca și Constituția la răscruce de milenii de Ioan

113
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

Guceac din col. ″Basarabica″, Ed. Acad. Române și la Ed. Istros a Muzeului Brăilei ″Carol I″] /
Victor Spinei, Ionel Cândea // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 45-49 : fot. – ISSN 0235-
9111.

2432. Stepaniuc, Victor. Autodeterminarea națională a moldovenilor în sec. XX: as-


pecte istorice și politico-juridice = National self-determination of Moldovans in the XX century:
historical and political-juridical aspects / Victor Stepaniuc // Statalitatea Moldovei: continuita-
tea istorică şi perspectiva dezvoltării. – Chişinău, 2017. – P. 299-329. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 328-329 (33 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2121-22, 2168, 2175, 2415)

94(498) Istoria României


2433. Coloșenco, Mircea. Diplomatul maramureșean Gheorghe Tite versus revoluțio-
nar national : [unul din autorii Manifestului Revoluției Naționale. Sighișoara, Tip. Miron Neagu,
1935] / Mircea Coloșenco // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 212-217 : fot. – ISSN 0235-
9111.

2434. Șoimaru, Vasile. Românii din jurul României : (în viziunea unui călător incurabil)
: [aspecte istorice și culturale] / Vasile Șoimaru // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. 8-17 :
fot. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 2345, 2396, 2426)

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2017

Bradu, Andrei 2299


A Braniște, Tudor 2262
Ababii, Ion 2253, 2269 Brie, Mircea 2133
Afanas, Nicolae 2138 Brocovschii, Victoria 2265
Agachi, Svetlana 2259 Buiuc, Ilie 2352
Ahmatova, Anna 2386 Buiuc, Mihai 2352
Akel, Adam 2283 Bulat, Dumitru 2331
Aneste, Eduard 2251 Bunici, Oxana 2353
Anițoi, Galina 2408 Burian, Alexandru 2168
Antoci, Albert 2210 Burlacu, Alexandru 2411
Apetri, Dumitru 2409 Busuioc, Aureliu 2390
Armașu, Liliana 2386 Butnaru, Tatiana 2412
Ascunseanu, Cosmina-Daiana 2108 Butuc, Petru 2376
Buzu, Teodor 2348-49
B
C
Babinets, Liliya 2273
Badâr, Veronica 2198 Cabac-Pogorevici, Irina 2300
Bahna, Mioara 2372 Caciuc, Anatol 2169, 2351
Baltag, Natalia 2280 Calalb, Tatiana 2246
Baluțel, Boris 2302 Canetti, Elias 2399
Banov, Pavel 2303 Cara, Evgheni 2176
Bantoș, Alexandru 2119, 2375 Carajeleascov, Cristina 2186
Barbă, Ludmila 2140, 2163 Cartaleanu, Tatiana 2225
Barnes, Julian 2398 Casapu, Tudor 2354
Băicean, Iraida 2410 Casian, Ana 2245
Bâcu, Adelina 2205 Casian, Igor 2245
Bâcu, Igor 2173 Catereniuc, Ilia 2301
Bârcă, Constantin 2326 Cazacenco, Vasile 2120
Belic, Olga 2301 Cazacu, Igor 2289
Bencheci, Diana 2120 Cazacu, Vitalie 2161
Bencheci, Marcel 2139 Cazimir, Otilia 2386
Beniuc, Liliana 2132 Călcâi, Cornelia 2261
Beniuc, Valentin 2121, 2132 Călugăru, Corina 2169
Berliba, Elina 2283 Cândea, Ionel 2431
Bernaz, Oleg 2381 Ceban, Emil 2303
Bezede, Rima 2222 Cebanu, Serghei 2355
Bilțiu, Pamfil 2234 Cebotarescu, Valentin 2285-86
Bivol, Natalia 2254 Cereș, Victoria 2290
Bîrgău, Mihail 2174 Cernețchi, Olga 2310
Blaga, Lucian 2386, 2402 Chacel. Rosa 2401
Blixen, Olaf 2370 Cheptea, Dumitru 2355
Bodrug, Valentina 2288 Cherdivară-Eșanu, Mariana 2356
Bogatu, Iulian 2105, 2352-53, 2356 Chesov, Ion 2274
Boghean, Gheorghe 2297 Chicu, Valentina 2226
Boico, Petru 2175 Chihai, Victoria 2304
Bologan, Galina 2199 Chiosa, Cristina 2221
Bordeniuc, Gheorghe 2291 Chiru, Tatiana 2246
Botnari, Liliana 2371 Chivu, Gheorghe (2373)

115
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

Cigoreanu, Ion 2266 Duhlicher, Grigore 2162


Cimpoeșu, Dorin 2427 Dulamă, Maria Eliza 2229
Ciobanu, Cristina 2332 Dumanscaia, Maria 2264
Ciobanu, Eduard 2105, 2233, 2354, 2359-62 Dumbrava, Vlada-Tatiana 2275, 2282
Ciobu, Emil 2177 Dumbraveanu, Ion 2302
Ciocoi, Tatiana 2413 Dumeniuk, Ion (2375)
Ciurunga, Andrei 2391
Cocieru, Ludmila 2199 E
Cocieru, Mariana 2425 Efremov, Valeriu 2115
Cociorva, Valentina 2187 Enciu, Nicolae 2428
Cociug, Adrian 2243 Eni, Lidia 2288
Codreanu, Theodor 2403 Epureanu, Alexandru 2358
Codru, Anatol 2411 Eremia, Anatol 2384
Codru, Ion 2357 Eșanu, Ion 2288
Cogut, Sergiu 2098 Eșanu, Veronica 2257
Cojuhari, Lilia 2286
Colac, Tudor 2395, 2414 F
Colâbneac, Alexei 2393
Coloșenco, Mircea 2433 Fala, Paula 2291
Corj, Mihai 2178 Fetco, Diana 2252
Corlăteanu, Alexandru 2267 Florescu, Victor 2359
Cosovan, Olga 2227 Foca, Silvia 2295
Costachi, Gheorghe 2179-80 Fosa, Doina 2277, 2284
Costru-Tașnic, Elena 2308 Fulga, Veaceslav 2293, 2311
Coșeriu, Eugeniu 2370, 2382 Furtună, Petru 2117
Cozma, Daniela 2179 G
Cracea, Angela 2295
Creangă, Ion 2410 Gafton, Alexandru 2373
Creciun, Ilie 2201 Gaivas, Octavian 2235
Crihan, Anatol 2309 Galaicu-Păun, Emilian 2418
Cristea, Sorin 2228 Galescu, Andrei 2303
Crotenco, Iurii 2164 Garabajiu, Maria 2296, 2298
Cuciureanu, Gheorghe 2216, 2232 Gavriliuc, Mihail 2308
Curmei, Olesea 2393 Gavrilov, Anatol 2377
Gârlea, Olesea 2098
D Ghidirim, Gheorghe 2297
Dabija, Nicolae 2416 Globa, Tatiana 2263
Danilov, Lucian 2269 Golovataia, Ludmila 2110, 2157-58
Darii, Alic 2263 Goraș-Postică, Viorica 2230
Datcu, Iordan 2415 Gorceag, Maricica 2246
Daud, Tatiana 2109 Gorincioi, Cornelia 2201
Daudel, Christian 2200 Grajdieru, Romeo 2302
David, Ala 2268 Graur, Gheorghe 2194, 2210
David, Valeriu 2293, 2311 Greven, Markus 2289
Demianchuk, Oleksandr 2212 Grib, Liviu 2264
Dodon, Eugenia 2372 Gribincea, Alexandru 2152, 2156
Dodu-Savca, Carolina 2126 Gribiniuc, Anatolie 2275
Dostoievski, Fiodor 2393 Grin, Olesea 2295
Draica, Dumitru 2383 Groppa, Liliana 2259
Drăgulănescu, Amalia 2404 Grossu, Iulian 2253
Droll, Walter 2319 Grosu, Igor 2320
Druță, Ion 2410 Grozavu, Anastasia 2211

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Guceac, Ioan 2431 M


Gurău, Larisa 2374
Gureu, Valeriu 2181 Macagonova, Olga 2243
Madan, Leonid A. 2381
H Maniuc, Mihai 2269
Manolachi, Veaceslav 2233
Hachi, Mihai 2159 Manțuc, Elena 2167
Hadjiu, Svetlana 2261 Matcovschi, Sergiu 2252
Hamad, Nimer 2152 Matiuță, Cristina 2213
Hîncu, Dragoș 2360 Mazur, Minodora 2294, 2298
Holban, Ion 2232 Mărășanu, Grigore Nicolae 2387, 2406
I Mellarmè, Stèphane 2386
Melnyk, Natalia 2273
Ianachevici, Mariana 2231 Mészáros, Edina Lilia 2192
Iavorscaia (Cireș), Elena 2146 Metzeltin, Michael 2385
Ignatov, Augustin 2159 Mihalache, Iurie 2204
Iliadi, Gheorghe 2145 Mihalciuc, Olga 2276
Iliadi-Tulbure, Corina 2310 Mihăilă, Mariana 2351
Ionescu, Ion 2405 Mincu, Ștefania 2406
Ioniță, Daniel 2140 Mischevca, Vlad 2428, 2431
Istrate, Viorel 2284 Mișina, Ana 2250
Istratenco, Ala 2270 Modiano, Patrick 2400
Istrati, Panait 2404 Molea, Viorica 2379
Iustin, Viorel 2202 Moraru, Anatol 2416
Moraru, Ion 2392
J Mostovei, Andrei 2287
Jubîrcă, Svetlana 2310 Motelica, Gabriela 2287
Junghietu, Elena 2378 Munteanu, Andrei 2247, 2323
Mursa, Liuba 2207
K
N
Kabatek, Johannes 2370
Kandyuk, Oleksiy 2134 Nacu, Viorel 2243
Khambekova, Kristina 2212 Nazaria, Serghei 2426
Kóti, Tibor 2101 Nederița, Alexandru 2337
Kremer. Alex 2163 Negară, Ghenadie 2147, 2338
Negrescu-Babuș, Inna 2118
L Nichiforov, Vadim 2320
Nicolae, Octavian 2385
Lacusta, Victor 2290
Lavric, Aurelian 2122, 2135-36 O
Lazăr, Cornelia 2250
Lazări, Constantin 2170 Obreja, Galina 2260
Leontiev, Chercheure Lucia 2111 Oglindă, Emilia 2372
Lindenbauer, Petrea 2396 Oleinic, Ludmila 2123
Lobanov, Natalia 2155 Oprea, Dănuț 2361
Loghin-Oprea, Natalia 2294, 2296 Osadcii, Mihail 2204
Luchiancicova (Metleaeva), Miroslava 2106 P
Lupan, Aurelia 2203
Lupașco, Iulianna 2275, 2282 Paler, Octavian 2386
Lupu, Constantin 2209 Palii, Ina 2258
Panas, Marius 2192
Pantea, Valeriana 2276

117
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

Paraschiv, Angela 2278 S


Partole, Claudia 2349
Pasat, Aurel Octavian 2185 Sabău, David 2281
Pavlicenco, Sergiu 2401 Sacovici, Vasilii 2142-43, 2165
Păcuraru, Veronica (2380) Sadovici-Bobeică, Victoria 2296, 2298
Pădure, Daniela 2230 Sandu, Mihai 2358
Păstîrnac, Andreea 2119 Sardari, Veronica 2276
Pântea, Victor 2285 Savin, Anatol 2325
Pâslaru, Vlad 2104 Sârbu, Ion 2326
Pelin, Elina 2263 Schifirneț, Constantin 2405
Peltec, Angela 2279 Sedaia, Ecaterina 2256
Penina, Olga 2260 Selevestru, Sergiu 2148
Petrescu, Radu 2403 Serbinov, Igor 2188
Pilat, Sofia 2193 Silvestru, Aurelian 2392
Piterschi, Carolina 2305 Sîrbu, Dumitru 2292
Plăcintă, Gheorghe 2285-86 Sîrcu, Victoria 2271
Plămădeală, Ion 2102 Slabu, Svetlana 2172
Pleșcan, Tatiana 2307-08 Smochină, Nichita 2415
Polgár, István 2127 Socoliuc, Rita 2223
Popa, Eugeniu 2107 Sorescu, Marin 2388
Popa, Lilia 2171 Sorocean, Clara 2149
Popa, Marina 2151 Soroceanu, Ala 2264
Popovici, Angela 2128, 2429 Soroceanu, Igor 2189
Popovici, Corneliu 2128, 2429 Sosna, Alexandru 2209
Popțova, Ala 2430 Sosna, Boris 2206
Porcereanu, Natalia 2280 Spinei, Victor 2431
Precup, Galina 2217 Sporîș, Natalia 2397
Prisăcaru, Ion 2297 Sprincean, Serghei 2130
Protopop, Svetlana 2250 Sprinceană, Mihail 2426
Prus, Elena 2399-2400 Stamati, Adela 2258
Pușcaș, Victor 2182 Stati, Vitalie 2190
Stepaniuc, Victor 2112-13, 2432
R Stratulat, Silvia 2262
Suciu, Mihai 2389
Rachieru, Adrian Dinu 2114
Radichkov, Iordan 2419 Ș
Raevschi, Elena 2260
Railean, Silvia 2309 Șaptefraț, Ștefan 2191
Revenco, Ninel 2261 Șaran, Vladislav 2099
Rodriguez Prieto, Victoria 2129 Șchiopu, Constantin 2220
Roibu, Tatiana 2219 Șelaru, Neculai 2327
Romanciuc, Vasile 2386 Șevcenco, Ruslan 2144
Romandaș, Nicolae 2208 Șimanschi, Ludmila 2398
Romaniuc, Dumitru 2290-91 Șoimaru, Vasile 2434
Roșca, Ludmila 2124, 2141, 2218 Șorici, Gabriela 2252
Roșca, Petru 2156 Ștefaneț, Gheorghe 2355
Roșca, Simion 2103, 2137 Ștefaneț, Mihai 2301
Rotaru, Larisa 2259 T
Rub, Iacob 2196
Rudico, Lucian 2293, 2311 Taraburcă, Emilia 2419
Rusnac, Vladimir 2333 Tarlev, Dmitrii 2206
Rusu, Victoria 2255 Tcaciuc, Eugen 2280
Tendera-Właszczuk, Helena 2160

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Testemițanu, Nicolae (2253) Б


Timercan, Tatiana 2262
Timirgaz, Valerii 2309 Байрачный, Б. И. 2314
Tintiuc, Dumitru 2253 Балжиков, Игорь 2317
Tismănaru, Maria Nadia 2108 Бандура, В. Н. 2342
Tite, Gheorghe 2433 Барба, Людмила 2421
Tofan-Scutaru, Liudmila 2283 Белоус, Виктория 2339
Trofim, Alina 2316 Боделан, Ирина 2197
Боу, Геннадий 2312
Ț Буйлов, В. Н. 2315
Бурдо, О. Г. 2342
Țîbuleac, Ștefan 2165
Țoca, Constantin-Vasile 2192 В
Țurcanu, Andrei 2417
Țurcanu, Lucia 2418 Винницкая, Ольга 2363
Вишня, Остап 2394
U Волошин, Дмитрий 2364
Ulianovschi, Xenofon 2193 Г
Ungur, Cristina 2216
Ungureanu, Sergiu 2284 Гаджиева, Ф. В. 2238
Usatîi, Marin 2334 Галиханов, М. Ф. 2241, 2344
Usmanova, Surayyo 2153 Георгиу, Иван 2365
Голобчук, Наталья 2343
V Голя, Анатолий 2125
Горячев, Александр 2366
Valica, Vladimir 2245 Григорьев, А. И. 2313
Vasiliev, Boris 2416 Грищенко, Клавдия 2224, 2272
Vataman, Ion 2408-09, 2412 Гужова, А. А. 2344
Vengher, Inna 2282
Verebceanu, Galaction 2420 Д
Vetrilă, Viorel 2294
Vișniec, Matei 2398 Добровольский, Игорь 2367
Volcov, Eduard 2184 Ж
Vrabie, Diana 2407
Vudu, Lorina 2305 Желтова, Инна 2350
Vudu, Stela 2305 Житарь, Елена 2154
Y З
Yepremyan, Tigran 2131 Запухлых, Марианна 2272
Z И
Zabulică, Violeta 2386 Иванов, Игорь 2306, 2318, 2343, 2424
Zajaczkowska, Magdalena 2166 Ильин, В. А. 2236
Zavatin, Vasile 2194 Исмайилова, Р. С. 2240
Zănoagă, Oleg 2287
Zeadi, Hani 2152 К
Zosean, Galina 2258 Картавых, Н. Н. 2236
Zubco, Roman 2155 Кныш, В. А. 2242
Zubcov, Nicolai 2248 Ковалев, Виктор 2244
Zubcu, Victor 2362 Ковалева, Ольга 2244
Zumbreanu, Irina 2289 Колбнева, Н. Ю. 2313
Корнев, Андрей 2328

119
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2017 ≡ Magazine article annals Nr 7-2017

Которобай, Михаил 2183 С


Кропанцева, Татьяна 2317, 2345
Кулиев, М. М. 2240 Свинцова, Светлана 2224
Кутас, Владимир 2306 Синявская, Наталья 2423
Слободяну, Светлана 2340
Л Слободянюк, Александр 2336
Сосна, Борис 2154
Левтринская, Ю. О. 2342 Станишевский, Александр 2215
Лукьяненко, Т. В. 2242
Люляков, И. В. 2315 Т
М Тульский, Г. Г. 2314
Турта, Валериу 2367
Магеррамов, А. М. 2238, 2240
Майзелис, А. А. 2314 Ф
Матвеев, Анатолий 2116, 2183, 2214, 2422
Месарош, Л. В. 2239 Флоря, Василий 2195
Мовиляну, Кристина 2350 Фэту, Ада 2347
Монахов, А. А. 2237 Ч
О Чавдар, Николай 2318
Обская, Анна 2346 Чегаровская, Любовь 2364-66, 2368-69
Чиреш, Вера 2100
П Чорба, Тома (2424)
Чучман, М. П. 2239
Панкратьева, И. Л. 2237
Пейков, Виктор 2368 Ш
Полянский, В. А. 2237
Поповa Ларисa 2369 Ширяева, С. О. 2313
Шмычкова, О. Б. 2242
Р Шуаибов, А. К. 2239
Рамазанов, М. А. 2238 Ю
Ронштейн, Лариса 2312
Ротштейн, Арнольд (2424) Юзефович, Игорь 2363
Я
Яворская (Чиреш), Елена 2150, 2341

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2017

1. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-


0011
2. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 7. – ISSN 1813-4408
3. Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1810-6455
4. Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene : Conferinţă ştiinţifică internaţiona-
lă, Chişinău, 27-28 mai 2016. – Chişinău, 2017. – [2017-1253].
5. Intellectus. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1810-7079
6. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 7. – ISSN 1810-309X
7. Limba Română. – 2017. – Nr 2. – ISSN 0235-9111
8. Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est : Materia-
lele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 3 mai 2017. – Chişinău, 2017. – [2017-
1480].
9. Noi. – 2017. – Nr 7. – ISSN 1857-0798
10. Philologia. – 2017. – Nr 1/2 (Ian./Apr.). – ISSN 1857-4300
11. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 7. – ISSN 1811-0770
12. Sport în Moldova. – 2017. – Apr./Iul. – ISSN 1857-0348
13. Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării : Materialele Conferinţei
ştiinţifice internaţionale, 24-25 martie 2017, organizată sub patronajul Preşedintelui Republi-
cii Moldova, Igor Dodon. – Chişinău, 2017. – [2017-1477].
14. Studii Europene. – 2016. – Nr 9, 10. – ISSN 2345-1041
15. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 7. – ISSN 1857-4505
16. Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 7. – ISSN 1857-4513
17. Работай & Отдыхай. – 2017. – Июн./Июл. (Nr 40). – ISSN 1857-0399
18. Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 3. – ISSN 0013-5739.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZE- NEWSPAPER ARTICLE ANNALSSE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 7
IULIE JULY
(1804-2029)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAȘTERII ȘI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
1804. Duca, Gheorghe. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova la un pas de lichi-
dare : [pe marginea proiectului de decizie a Guvernului : intervenţie în cadrul şedinţei Guver-
nului] / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 7.

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


061 Organizații și alte tipuri de cooperare
(Vezi Nr 1817)

070 Ziare. Presă


1805. Păduraru, Pavel. Metamorfoza jurnalistului moldovean din 2009 încoace : [des-
pre divizarea presei] / Pavel Păduraru // Timpul. – 2017. – 28 iul. – P. 11.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1806. Păsat, Dumitru. Impostorii: puţini au fost, mulţi au rămas : notiţe filosofice / Du-
mitru Păsat // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 8.

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


1807. Pleşu, Andrei. Interesul propriu şi interesul public : [pe marginea interviului, ofe-
rit de către Simon Gachter, prof. la Facultatea de Ştiinţe Economice din Nottingham, Marea
Britanie, rev. "Der Spiegel"] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2017. – 14 iul. – P. 3.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
1808. Ciurcă, Aliona. Confesiunile religioase din R. Moldova despre avort, divorţ şi
venituri / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 6, 20, 27 iul. – P. 14 ; 13 iul. – P. 16. –
Conţine: 1. Biserica ortodoxă : [pe marginea discuţiei cu Pavel Borşevschi, parohul Bisericii
"Sfântul Dumitru" din Chişinău]. 2. Biserica catolică : [pe marginea discuţiei cu Petru Cioba-
nu, vicarul parohial de la Parohia Romano-Catolică "Providența Divină" din Chișinău]. 3.
Iudaism : [pe marginea discuţiei cu Reb Iosef Abelskii, principalul rabin al Chişinăului şi Mol-

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

dovei. 4. Confesiunea baptistă : pe marginea discuţiei cu Vasile Filat, pastor la Biserica "Buna
Vestire" din Chişinău. Idem în lb. rusă: Религиозные конфессии Республики Молдова об
аборте, разводе и доходах. 1. Православная Церковь : [по материалам беседы с Пав-
лом Борщевским, священником-пастором Христианской Православной Церкви Святого
Димитрия в Кишиневе]. – 2017. – 21 июля. – Р. 9.

1809. Moşin, Octavian. Când vine tristeţea… / preot Octavian Moşin // Făclia. – 2017.
– 7 iul. – P. 8.

1810. Moşin, Octavian. Preoţii să fie ca toată lumea sau nu? : [aspecte de imagine]
(1, 2) / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 6, 13 iul. – P. 3.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
322 Relațiile dintre biserică și stat. Politica față de religie. Politica ecleziastică dintre biserică şi
stat
(Vezi Nr 1808)
323 Afaceri interne. Politică internă
1811. Pleşu, Andrei. Memorie înjumătăţită : [despre derapajele ideologice ale amrilor
intelectuali] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2017. – 28 iul. – P. 3.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


(Vezi Nr 1812, 1820-21, 1824-25)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1812. Bileţchi, Vlad. "Caravana Unirii": drumul spre casă : [interviu cu V. Bileţchi, lide-
rul Asociaţiei Obşteşti "Onoare, Demnitate şi Patrie"] / consemnare: Gheorghe Budeanu //
Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 8.

1813. Ciobanu, Mircea V. Emigraţia ca barometru de opinie : [aspecte soc.-pol.] / Mir-


cea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 14 iul. – P. 7. – (A-politice).

1814. Ciobanu, Mircea V. Lumea spectacolelor, lumea spectacolului : [aspecte soc.-


pol.] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 21 iul. – P. 7. – (A-politice).

1815. Ciobanu, Vitalie. Politica simulacrelor : [aspecte soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu //


Ziarul de gardă. – 2017. – 20 iul. – P. 8.

1816. Ciornei, Vsevolod. O ţară ca o gară : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2017. – 7 iul. – P. 2.

1817. Ciubotaru, Adrian. Lupta moldovenilor cu finanţa mondială : [pe marginea pro-
iectului de lege privind limitarea finanţării din surse străine a org. neguvernamentale : context

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

soc.-pol.] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 21 iul. – P. 6. – (Recurs la meto-


dă).

1818. Felea. Aurelia. Profesorul Alexandru Moşanu : [dr. hab. în ştiinţe ist., lider al
mişcării de eliberare naţ. din Rep. Moldova, preşedinte al Parlamentului Rep. Moldova, 1990-
1993] / Aurelia Felea // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 21 iul. – P. 9.

1819. Gonţa, Valeriu. "Moldovenilor le lipseşte dorinţa de progres" : [interviu cu V.


Gonţa, originar din oraşul Bălţi, stabilit în Germania, manager în relaţii publ.] / interviu de
Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 14 iul. – P. 5.

1820. Grigorescu, Grigore. Integrarea în România – o iluzie? Integrarea cu Europa –


o realitate. Unirile mici nu au nici un sens? : [pe marginea vol. "Zece ani de foc. O cronică a
Basarabiei 1990-2000" de Mircea Radu Iacoban (Iaşi, ed. Junimea, 2012)] / Grigore Grigo-
rescu // Făclia. – 2017. – 14 iul. – P. 4.

1821. Grosu, Valerian. Timpul istoric sau ieşirea din timp : [proiectul "Dialog", lansat
de Sfatul Ţării-2 : despre unirea rep. Moldova cu România] / Valerian Grosu // Literatura şi
arta. – 2017. – 6 iul. – P. 2.

1822. Guşcin, Alexandr. Transnistria şi Moldova: să ne aşteptăm oare la "lovitura de-


cisivă"? : [context soc.-pol. al conflictului transnistrean : art. doct. în ştiinţe ist., şef adjunct al
Catedrei ţărilor post-sovietice din cadrul Universităţii Umanitare de Stat din Rusia] / Alexandr
Guşcin // Comunistul. – 2017. – 14 iul. – P. 14 ; Коммунист. – 2017. – 14 июля. – Р. 14.

1823. Leahu, Ion. "În relaţiile dintre Chişinău şi Tiraspol a intervenit un element nou" :
Interviu cu I. Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, expert în diferendul trans-
nistrean / consemnare: Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 28 iul. – P. 7.

1824. Nicu, Dan. Românitatea, miezul viu al europenităţii de la Chişinău / Dan Nicu //
Timpul. – 2017. – 7 iul. – P. 13.

1825. Petrencu, Anatol. Despre Unire, programatice : [reîntregirea naţ. a Rep. Moldo-
va cu România] / Anatol Petrencu // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 14 iul. – P. 9.

1826. Pistrinciuc, Vadim. "Noi nu am mai avut o guvernare care să fi deţinut toată pu-
terea în stat şi să fie atât de blamată public" : Interviu cu V. Pistrinciuc, deputat PLDM în
Parlament / consemnare: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 20 iul. – P. 10-11 ; 21
июля. – P. 8. – Рус. версия.

1827. Tănase, Constantin. La noi, "La Moldova", viaţa unui om costă cât un salariu
de deputat : [art. semnat la 16 aug. 2013] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 21 iul. – P.
7.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1828. Tănase, Constantin. Scrisoare către tinerii care s-au născut după 1990: totul
numai despre minciună : [art. semnat la 1, 8 aug. 2014] / Constantin Tănase // Timpul. –
2017. – 7, 14 iul. – P. 7.

1829. Tănase, Constantin. Ştie Guvernul despre acest lucru? : [despre crearea Fron-
tului Popular Euroasiatic : art. semnat la 16 aug. 2013] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017.
– 28 iul. – P. 7.

1830. Tutunaru, Natalia. Şi-a deschis brutărie la Viena, în "cartierul împăraţilor" : [pe
marginea discuţiei cu Natalia Blohina, originară din Moldova, stabilită în Austria] / Natalia
Tutunaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 7 iul. – P. 13. – (Istorii de succes). -- (Supl. "Apro-
po" ; Nr 26).

1831. Ţâcu, Octavian. Mixtul buclucaş : [aspecte soc.-pol.] / Octavian Ţâcu // Timpul.
– 2017. – 21 iul. – P. 6.

1832. Voronin, Vladimir. "Igor Dodon, un preşedinte "culcat" sub democraţi" : Interviu
cu V. Voronin, preşedintele Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova, ex-preşedinte al Rep.
Moldova / pentru conformitate: Victor Moşneag, Anatolie Eşanu // Ziarul de gardă. – 2017. –
27 iul. – P. 10-11 ; 28 июля. – P. 8. – Рус. версия.

1833. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: premierul român a ajuns la Chişinău mai
repede ca pompierii la Stadionul Republican : Interviul preşedintelui Partidului Comuniştilor
din Rep. Moldova acordat portalului Tribuna / consemnare: Andriana Cheptine // Comunistul.
– 2017. – 28 iul. – P. 4 ; Коммунист. – 2017. – 28 июля. – Р. 4.

1834. Ветров, Олег. Игорь Додон: "Нам нужна единая, нейтральная Молдова, а
не пушечное мясо в геополитических играх" : [по материалам участия президента Респ.
Молдова в заседании пресс-клуба "Социальный резонанс", июнь 2017] / Олег Ветров //
MK KH World Weekly. – 2017. – 29 июня – 5 июля. – Р. 5.

1835. Примов, Анастасия. "Языковой вопрос включают, чтобы разделить обще-


ство на своих и чужих" : интервью с экспертом по коммуникациям А. Примов / записала:
кор. газ. // Ziarul de gardă. – 2017. – 7 июля. – P. 8-9. – Рус. версия.

1836. Собор, Евгений. "Вы перс? Как можно быть персом?" : [o нац. идентично-
сти и молд. государственности] / Евгений Собор // Молдавские ведомости. – 2017. – 14
июля. – Р. 3.

1837. Собор, Евгений. Еще есть шанс предотвратить государственное само-


убийство : [o нац. идентичности и молд. государственности] / Евгений Собор // Молдав-
ские ведомости. – 2017. – 21 июля. – Р. 4.

1838. Ткач, Сергей. Молдова входит в зону турбулентности : [обществ.-полит.


аспекты] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. – 21 июля. – Р. 1-2.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

1839. Цырдя, Богдан. Богдан Цырдя: Операция "Ликвидация" : [о событиях


2088-2009 гг.] / Богдан Цырдя // Молдавские ведомости. – 2017. – 21 июля. – Р. 4, 9.
(Vezi de asemenea Nr 2026)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


1840. Catan, Victor. Război şi pace : [despre conflictul transnistrean : memoriul co-
preşedintelui Comisiei Unificate de Control din partea R. Moldova în anii 1992-1997] / Victor
Catan // Ziarul de gardă. – 2017. – 20 iul. – P. 4-5.

1841. Cibotaru, Adrian. Strategia naţională a eşecului : [aspecte geopolitice] / Adrian


Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 7 iul. – P. 6. – (Recurs la metodă).

1842. Popa, Victoria. Pacea Rusului : [25 de ani de la instituirea Misiunii de Pacificare
în stânga Nistrului : pe marginea discuţiei cu Mihai Dârul, locuitor al satului Lunga, raionul
Dubăsari] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 28 iul. – P. 3.

1843. Rusu, Octavian. 1. Convenţia cu privire la principiile de reglementare paşnică a


conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova: aspecte ignorate şi/sau uitate : [25
de ani de la semnare] / Octavian Rusu // Săptămîna. – 2017. – 28 iul. – P. 14. – Va urma.

1844. Untilă, Veaceslav. Noile succese ale ONU – motiv de reflecţii : [despre eveni-
mentele cu implicarea Organizaţiei Naţiunilor Unite] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 7
iul. – P. 10.

1845. Мохаммед бин Али Мохаммед Аль-Малики. Посол Катара в Молдове: У


наших стран большой потенциал для сближения : [интервью с Чрезв. и Полномоч. по-
слом Государства Катар в Респ. Молдова Мохаммед бин Али Мохаммед Аль-Малики] /
подготовил Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28
июля. – Р. 16.

1846. Расмуссен, Андерс Фог. Аргументы в пользу таможенного союза ЕС и Ук-


раины : [ст. б. премьер-министра Дании и б. генер. секретаря НАТО] / Андерс Фог Рас-
муссен // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28 июля. – Р. 20.

1847. Фишер, Йошка. Британский выход в никуда? : [об отношениях с Европей-


ским Союзом : ст. министра иностр. дел и вице-канцлера Германии в 1998-2005 гг.] /
Йошка Фишер // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28 июля. – Р. 21.

327(100-87) Politică externă a ţărilor de peste hotare


1848. Munteanu, Răzvan. Orientul Mijlociu şi PR-ul geopolitic al Rusiei : [art. jurnalis-
tului român] / Răzvan Munteanu // Timpul. – 2017. – 7 iul. – P. 13.

1849. Naumescu, Valentin. Noua tentativă a Ucrainei de a sparge blocada Rusiei


spre Vest : [despre intenţia de aderare la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord : art.
doct. conf. la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Germane din cadrul Universită-
ţii Babeş-Bolyai] / Valentin Naumescu // Timpul. – 2017. – 21 iul. – P. 11.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1873)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


1850. Менюк, Николай. Три года евроинтеграции: ведро тайваньских микросхем
по-прежнему весит легче ведра молдавских помидоров, но стоит дороже : [по материа-
лам передачи "Пятница с Анатолием Голя" на канале RTR-Moldova с участием дир.
Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности
Валерием Осталеп и дир. программ Института публичной политики Оазу Нантой] / Ни-
колай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 7 июля. – Р. 3.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1851. Ciobanu, Marina. Milioanele politice ale partidelor : [rapoarte despre gestiunea
financiară a partidelor politice în prima jumătate a anului 2017] / Marina Ciobanu // Ziarul de
gardă. – 2017. – 20 iul. – P. 12.

1852. Voronin, Vladimir. Sau noi ne izbăvim de uzurpatori, sau ei vor distruge ţara :
[luarea de cuvânt a preşedintelui Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova în cadrul Plenarei
a 3-a a Comitetului Central al partidului, 1 iul. 2017, Chişinău] / Vladimir Voronin // Comunis-
tul. – 2017. – 7 iul. – P. 8-9 ; Коммунист. – 2017. – 7 июля. – Р. 8-9.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1853. "Doar prin negocieri putem obţine lichidarea restanţelor salariale şi majo-
rarea retribuţiilor" : [discuţii în cadrul Clubului de dialog cu participarea: Galinei
Frumusache, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din domeniul Cadastrului, Geolo-
giei şi Geodeziei "SindGeocad", Nadejdei Caba, preşedinta com. sindical de la Întreprinderea
de stat "Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare", Marina Procopi, membră a com. sindical
de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru [et al.] / resp. de ed.: Elena Codreanu ; fot.: Nicu
Bînzari // Vocea poporului. – 2017. – 14 iul. – P. 6-7. – Idem în lb. rusă.

1854. Marchitan, Ana. Cât de apreciată este diploma pe Piaţa Muncii din Republica
Moldova : [opinii ale angajaţilor şi angajatorilor] / Ana Marchitan // Timpul. – 2017. – 14 iul. –
P. 18.

1855. Munteanu, Răzvan. Republica Moldova: Soluţia pentru piaţa muncii din Româ-
nia : [art. jurnalistului român] / Răzvan Munteanu // Timpul. – 2017. – 28 iul. – P. 13.

1856. Otean, Angela. "Dreptul de a aplica legea în interesul cetăţeanului impune mul-
te calităţi" : [interviu cu A. Otean, secretar gen. al Federaţiei Sindicatelor din Moldova
"Sindlex"] / interlocutor: Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2017. – 14 iul. – P. 4. – Idem în
lb. rusă.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

336 Finanţe
1857. Ce prevede politica fiscală şi cea vamală pentru anul 2018 : [comentarii] /
cor. ziarului // Săptămîna. – 2017. – 28 iul. – P. 6.

1858. Cebotari, Serghei. Responsabilitatea – preţul măreţiei : [BC "Moldova-


Agroindbank" desemnată de către rev. britanică "Capital Finance International" drept banca
cu cel mai mare impact social] / Serghei Cebotari // Timpul. – 2017. – 7 iul. – P. 2.

1859. Negruţă, Veaceslav. Condiţii noi la repartizarea banilor pentru drumuri : [inter-
viu acordat Asociaţiei Presei Independente de către V. Negruţă, expert în finanţe în cadrul
Transparency International-Moldova] / consemnare: Lilia Zaharia // Jurnal de Chişinău. --
2017– 14 iul. – P. 6.

1860. Şveţ, Maria. "Sectorul financiar-bancar este în continuare expus riscurilor spori-
te de fraudare" : [pe marginea discuţiei cu Veaceslav Negruţă şi Veaceslav Ioniţă, experţi
econ.] / Maria Şveţ // Ziarul de gardă. – 2017. – 27 iul. – P. 16-17.

1861. Такий, Александр. Расширение в обмен на капитал : [об итогах функцио-


нирования банков. системы в июне 2017 г.] / Александр Такий // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2017. – 21 июля. – Р. 4.

1862. Чеботарь, Сергей. Цена величия – это ответственность : [BC "Moldova-


Agroindbank" S.A., "Банк с самой высокой степенью соц. влияния в Молдове", звание
получ. от брит. журнала "Capital Finance International"] / Сергей Чеботарь // Молдавские
ведомости. – 2017. – 21 июля. – Р. 3 ; Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 21 июля. – Р. 5.

1863. Шикирлийская, Татьяна. "Аплодисменты" и вопросы для минфина : [о


проекте налог. политики на 2018 г. : по материалам беседы с менеджером по вопр.
регулирования кампании "AmCham" Серджиу Кирикэ и дир. аудит. фирмы "GR&TI Audit
Consult" Татьяной Гриник] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос
пресс". – 2017. – 21 июля. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
1864. Nicu, Dan. Metoda nebănuită prin care Rusia subminează economia româneas-
că : [retragerea oamenilor de afaceri ruşi de pe piaţa românească] / Dan Nicu // Timpul. –
2017. – 14 iul. – P. 16-17.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1865. Vicol, Dumitru. "Nu văd sensul existenţei acestui stat. SRL-ul Republica Moldo-
va este falimentar" : [interviu cu D. Vicol, economist, stabilit în Marea Britanie] / pentru con-
formitate: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 6 iul. – P. 10-11.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1866. Коваленко, Ирина. Доходность бизнеса под вопросом : [о деятельности


предприятий малого и сред. бизнеса в 2017 г.] / Ирина Коваленко // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 21 июля. – Р. 12.

1867. Шикирлийская, Татьяна. В сердце Молдовы : [об экон. развитии района


Орхей] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28
июля. – Р. 8-9.

338.48 Turism
1868. Маценко, Ирина. Зачем Молдове MICE – туризм? : [по материалам беседы
с междунар. экспертом в обл. делов. туризма Милошем Милованович и исп. дир. На-
циональной ассоциации въездного туризма Натальей Цуркану] / Ирина Маценко // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28 июля. – Р. 7.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.3 Comerţ interior. Comerţ indigen
1869. Маценко, Ирина. Судьба коммерсанта… : [о поправках в законе о внутр.
торговле] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 21
июля. – Р. 13.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1870. Кетрарь, Вадим. Экспорт овощей утроился : [по материалам беседы с дир.
Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Георге Габери] / Вадим
Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28 июля. – Р. 22.

1871. Фомин, Игорь. Таможня отчиталась за полугодие : [по материалам отчета


деятельности за 1-ое полугодие 2017 г. главы Таможенной службы Виталие Врабие] /
Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 21 июля. – Р. 8.

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale.


Economie globală
1872. Грос, Даниэль. Ловушка инфляционного таргетирования : [ст. дир. Центра
европейских политических исследований] / Даниэль Грос // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 28 июля. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 1864)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
1873. Žalimas, Dainius. Justificarea rusească a anexării Crimeii şi propaganda nazis-
tă: asemănări majore şi diferenţe minore : [art. preşedintelui Curţii Constituţionale a Rep.
Lituania] / Dainius Zalimas // Timpul. – 2017. – 7 iul. – P. 20-21.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1874. Carchilan, Elena. Răspunderea administrativă pentru încălcarea legislaţiei
antifumat : [pe marginea prevederilor art. 91 prim din Codul contravenţional] / Elena
Carchelan // Vocea poporului. – 2017. – 7 iul. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

1875. Chiru, Marina. Drama basarabenilor minori, rămaşi fără cetăţenie română :
[despre continuitatea cetăţeniei obţinută până la majorat] / Marina Chiru // Timpul. – 2017. –
28 iul. – P. 15.
(Vezi de asemenea Nr 1837)
343.1 Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală
1876. Мидриган, Павел. Павел Мидриган: "Почему после вынесения приговора
по тяжкому преступлению осужденный идет домой? Потому что с некоторых пор это
законно!" : [интервью с адвокатом] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомо-
сти. – 2017. – 7 июля. – Р. 9.

347 Drept civil


347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
(Vezi Nr 1876)
349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept
349.2 Dreptul muncii
1877. Sindicatele resping proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Codului muncii, aprobat de Guvern : [avizul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova] // Vocea poporului. – 2017. – 7 iul. – P. 2. – Idem în lb. rusă. – Sfârşit. Începutul : 30
iun.

1878. Коваленко, Ирина. Кодекс труда в пользу капитала : [по материалам бе-
седы с экспертом Института развития и Социальных Инициатив "Viitorul" Вячеславом
Ионицэ] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28
июля. – Р. 18.

1879. Казанский, Александр. Трудовой кодекс в редакции эксплуататоров : [об


изм. и доп.] / Александр Казанский // Молдавские ведомости. – 2017. – 28 июля. – Р. 9.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală
1880. Axenti, Ion. Dorul de baştină ne uneşte : [pe marginea discuţiei cu Vasile Tofan,
primarul satului Vorniceni, raionul Străşeni] / Ion Axenti // Gazeta satelor. – 2017. – 7 iul.

1881. Ciobanu, Marina. Un an de la reformă, fără integritate : [despre funcţionalitatea


Autorităţii Naţionale a Integrităţii] / Marina Ciobanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 27 iul. – P. 4-
5.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1882. Moroşanu, Andrei. Dimineaţa se spulberase ecoul : [despre Ion Scripnic, pri-
marul comunei Ciorescu, mun. Chişinău] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 6
iul. – P. 3.

1883. Untilă, Veaceslav. "Noi nu acţionăm împotriva cuiva, ci pentru a asigura buna
gestionare a banului public" : Interviu cu V. Untilă, preşedinte al Curţii de Conturi / consemna-
re: cor. gaz. // Timpul. – 2017. – 28 iul. – P. 10.

1884. Zagoreanu, Andrei. "Tinerii aleg Poliţia fiindcă li se oferă un salariu atractiv şi
un loc de muncă sigur" : [interviu cu A. Zagoreanu, şeful Direcţiei resurse umane a Inspecto-
ratului General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne / interlocutor : Natalia Hadârcă //
Vocea poporului. – 2017. – 14 iul. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

1885. Коваленко, Ирина. Реформе правительства – быть : [о законе о реформи-


ровании исп. власти] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 21 июля. – Р. 12.

1886. Стояногло, Александр. Александр Стояногло: "Молдова обязана учиты-


вать интересы Гагаузии не потому, что этого хотят гагаузы, а потому, что это мировая
практика" : [интервью с экспертом междунар. организации Crisis Management Initiative] /
записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 14 июля. – Р. 4.

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1887. Ciubucciu, Vlad. Şase doctori pe câteva continente : [din istoria familiei aca-
demicianului, d-rului în ştiinţe ped. Ion Mahu] / Vlad Ciubucciu // Făclia. – 2017. – 14 iul. – P.
7.
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
1888. Ghicov, Adrian. Patru atribute generice ale elevului bine echipat : [conturarea
personalităţii] / Adrian Ghicov // Făclia. – 2017. – 7 iul. – P. 1.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1889. Galiţ, Maria. Performanţele elevilor moldoveni – recunoscute de savanţii mondi-
ali : [despre participarea elevilor de la Liceul Teoretic "Orizont" din Ciadîr-Lunga la concursu-
rile intern. din India şi Africa, iul. 2017] / Maria Galiţ // Făclia. – 2017. – 14 iul. – P. 8-9.
(Vezi de asemenea Nr 2008)

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1890. Batog, Mariana. Alternative de asistenţă psihologică a capacităţii de decizie în
cadrul procesului de învăţare / Mariana Batog // Univers pedagogic pro. – 2017. – 6 iul. – P.
4.

1891. Malcoci, Iulia. Consideraţii privind examenele de BAC 2017 : [pe marginea su-
biectelor la fizică] / Iulia Malcoci // Făclia. – 2017. – 14 iul. – P. 1-2.
131
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

1892. Miron, Sergiu. Cum schimbăm sistemul de educaţie : [reformarea structurii sis-
temului liceal de învăţământ] / Sergiu Miron // Timpul. – 2017. – 21 iul. – P. 4.

1893. Sandu, Maxim. Educaţia: sisteme clasice şi alternative : despre şcolile de alter-
nativă din Rep. Moldova] / Maxim Sandu // Ziarul de gardă. – 2017. – 6 iul. – P. 16.

1894. Silvestru, Larisa. "Prometeu" – liceul care face istorie : [25 de ani de la fonda-
rea Liceului de Creativitate şi Inventică "Prometeu", mun. Chişinău] / Larisa Silvestru // Ziarul
de gardă. – 2017. – 13 iul. – P. 14.

1895. Ţapoc, Vasile. De ce ne trebuie filosofia în şcoală? : [despre reintroducerea


predării filosofiei în clasele liceale : ecou la art. "Quo vadis, Filosofia formativă" de Dumitru
Păsat, publ. în "Făclia", 26 mai 2017, Literatura şi arta, 15 iun. 2017, Univers pedagogic pro,
8 iun.2017 ] / Vasile Ţapoc // Făclia. – 2017. – 7 iul. – P. 7.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1896. Ababii, Ion. Profesorul Ion Iliciuc, neuropediatru şi savant meritoriu: septuage-
nar : [dr. hab. în ştiinţe medicale, prof. univ. la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii // Timpul. – 2017. – 14 iul. – P. 22.

1897. Bordan, Valeriu. Universitatea de Stat din Tiraspol – instituţia ce oferă şanse
egale tuturor tinerilor care doresc să facă studii superioare de calitate / Valeriu Bordan //
Univers pedagogic pro. – 2017. – 13 iul. – P. 4-5.

1898. Bordan, Valeriu. Universitatea de Stat din Tiraspol – prima instituţie de învăţă-
mânt superior din Republica Moldova la cei 25 de ani de activitate în municipiul Chişinău /
Valeriu Bordan // Făclia. – 2017. – 7 iul. – P. 4-5.

1899. Gagim, Ion. Ion Gagim: "Ne-am asumat o mare responsabilitate: nu numai de a
menţine pe linia de plutire universitatea, dar şi de a o dezvolta" : [interviu acordat de către
rectorul univ. Biroului Comunicare şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Universităţii de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi] // Făclia. – 2017. – 14 iul. – P. 3.

1900. Jereghi, Tamara. Sergiu Miron – pedagog, savant, personalitate : [prof. univ. la
Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău] / Tamara Jereghi, Elena Druţă, Tra-
ian Chintea // Moldova suverană. – 2017. – 14 iul.
(Vezi de asemenea Nr 1818, 1854)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
1901. Baciu, Gheorghe. Parcă a fost mai ieri… : [despre Silvia Şărănuţă, istoric şi et-
nograf] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 6.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1902. Cojocaru, Nicolae. O viaţă consacrată etnografiei românilor basarabeni :


[despe Silvia Şărănuţă, istoric şi etnograf] / Nicolae Cojocaru // Literatura şi arta. – 2017. – 6
iul. – P. 6.

1903. Pohilă, Vlad. Eveniment editorial ce impresionează şi după 33 de ani… : [pe


marginea albumului-monogr. "Ornamente populare moldoveneşti" de Silvia Şărănuţă, Mosco-
va, 1984] / Vlad Pohilă // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 6.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
1904. Curchi, Lilia. Mini hidrocentrala de la Brânzenii Noi – investiţia "băieţilor şme-
cheri" poate distruge Răutul : [impactul asupra ecosistemului râului] / Lilia Curchi // Natura. –
2017. – Iul. (Nr 7). – P. 3.

1905. Franţuz, Stela. Deşeurile din R. Moldova – neclintite timp de 25 de ani : [context
ecol.] / Stela Franţuz // Ziarul de gardă. – 2017. – 6 iul. – P. 17.

1906. Reniţă, Alecu. Îngerul păzitor (7) : Expediţia "Nistru 87" – 30 ani / Alecu Reniţă
// Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 9. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

1907. Scobioală, Elena. Ziua Câmpului la fermieri cu experienţă : [pe marginea lucră-
rilor seriei de seminare şt.-practice, 15-23 iun. 2017] / Elena Scobioală // Natura. – 2017. –
Iul. (Nr 7). – P. 4.

1908. Ursul, Silvia. Barza neagră : [specie de pasăre, inclusă în Cartea Roşie a Rep.
Moldova] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 6.

51 MATEMATICĂ
1909. Sîrbu, Ana. Memoria ecuaţiilor cu multe necunoscute : [in memoriam academi-
cianului Petru Soltan, matematician, membru de onoare al Academiei Române din 2003, fost
deputat în Parlamentul Republicii Moldova între anii 1990–1994 (1931-2016)] / Ana Sîrbu //
Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
1910. Cuşnir, Ala. Oamenii care găsesc fericirea adevărată în ceea ce oferă pacienţi-
lor : [interviu cu A. Cuşnir, şefa secţiei Terapie la Spitalul raional Ocniţa] / consemnare: Va-
lentin Baraliuc // Săptămîna. – 2017. – 14 iul. – P. 5.

1911. Eţco, Constantin. Nicolae Testemiţanu – Personalitate notorie în medicină : [90


de ani de la naştere: reputat chirurg, profesor universitar şi organizator al sistemului ocrotirii

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

sănătăţii în Republica Moldova (1927-1986)] / Constantin Eţco // Moldova suverană. – 2017.


– 26 iul.

1912. Gangal, Alexandr. După modelul anilor precedenţi : [despre reforma de optimi-
zare a spitalelor : interviu cu A. Gangal, medic la Spitalul raional din Rezina] / consemnare:
Natalia Lujina // Comunistul. – 2017. – 14 iul. – P. 11 ; Коммунист. – 2017. – 14 июля. – Р.
11.

1913. Nemerenco, Ala. Ce se ascunde sub pretinsa reformă a spitalelor? : [pe margi-
nea proiectului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale] / Ala Nemerenco // Ziarul de
gardă. – 2017. – 13 iul. – P. 8.

1914. Абабий, Ион. Штрихи к портрету незаурядной личности : [90 лет со дня
рождения б. министра здравоохранения МССР, перв. ректора Государственного уни-
верситета Медицины и Фармации "Николае Тестемицану"] / Ион Абабий, Юлиан Гроссу,
Наталия Кердиваренко // Молдавские ведомости. – 2017. – 21 июля. – Р. 3.

1915. Ецко, Константин. Профессор Тестемицану посвятил свою жизнь созда-


нию амбулаторий и медпунктов в каждом молдавском селе : [90 лет со дня рождения б.
министра здравоохранения МССР, перв. ректора Государственного университета Ме-
дицины и Фармации "Николае Тестемицану"] / Константин Ецко // Молдавские ведомо-
сти. – 2017. – 14 июля. – Р. 11.

1916. Кожокару, Динару. В Молдове внедряется африканская система здраво-


охранения: лечить будут врачи-волонтеры : [о реформе мед. учреждений : интервью с
врачом-урологом, докторантом Д. Кожокару] / записала Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2017. – 7 июля. – Р. 1, 4.

1917. Тимотин, Марина. Тестемицану был символом бесплатной медицины для


всех – а стал символом платной медицины для богатых : [о системе гос. здравоохране-
ния] / Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 21 июля. – Р. 11.

616 Patologie. Medicină clinică


1918. Gurilă, Valentina. Despre maladiile oncologice : [interviu cu V. Gurilă, medic-
oncolog la Spitalul raional din Ştefan Vodă] / pagină realizată de Grigore Teslaru // Gazeta
satelor. – 2017. – 21 iul.

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


(Vezi Nr 1896)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie topografică
1919. Popa, Victoria. Operaţii unice cu aparataj din secolul trecut : [pe marginea dis-
cuţiei cu Anatol Calistru, chirurg, dr., conf. univ., şef al Secţiei microchirurgie Institutului de
medicină urgentă] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. -- 2017–-- 7 iul. – P. 4.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
1920. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia academicianului Vitalie
Postolati (Omul care ne luminează) : [cercetător în reţele electrice şi sisteme energetice] / Ion
Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 25 iul.

1921. Фомин, Игорь. Молдова становится "солнечной" : [о производстве солнеч.


коллекторов на предприятиях Респ Молдова ] / Игорь Фомин // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2017. – 28 июля. – Р. 17.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


1922. Ени, Вячеслав. Вячеслав Ени: "Горизонтальная система подачи тепла
уменьшит счета на сумму до 30 процентов" : [интервью с генер. дир. АО "Termoelectri-
ca"] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 14 июля. – Р. 10.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

631.3 Maşini agricole, echipamente şi utilaje agricole

1923. Чойнак, Геннадий. Elit Tehnica "Мы по прежнему на шаг впереди" : [интер-
вью с генер. дир. компании Г. Чойнак и соучредителем компании Егором Вольвич] /
записал кор. газ. // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28 июля. – Р. 15.
636.9 Alte animale crescute de om
1924. Фомин, Игорь. Шиншилла на экспорт : [о проблемах разведения зверьков
в Молдове] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28 июля.
– Р. 10.

657 Contabilitate
1925. Смешная, Татьяна. Новые законы о бухучете и правительстве : [об изм. и
доп. в законах] / Татьяна Смешная // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2017. –
21 июля. – Р. 2.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDIT


663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
1926. Moroşanu, Andrei. Ploaia aidoma risipirii e ceas : [pe marginea discuţiei cu
Gheorghe Scutaru, dir. Societăţii Vitivinicole "Javgur-vin" S.A., satul Javgur, raionul Cimişlia] /
Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 7.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

1927. Таран, Ангелина. Закон о рекламе: поправки-"убийцы" : [по материалам


беседы с дир. Национального бюро Винограда и Вина Георгием Арпентиным и нач.
Государственной инспекции по надзору за алког. продукцией Андреем Гуриным] / Анге-
лина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28 июля. – Р. 23.

1928. Таран, Ангелина. Хобби стало призванием : [о деятельности ООО "Vinaria-


DAC", селo Раковэц, район Сорока ] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2017. – 21 июля. – Р. 17.

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton


666.1 Industria sticlei. Tehnologia sticlei. Fabricarea sticlei în general
1929. Маценко, Ирина. "За стеклом": как создавался лидер : [о становлении
предприятия с иностр. капиталом "Glass Container Company"] / Ирина Маценко //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 21 июля. – Р. 7.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
1930. Constantinescu-Iaşi, Petre. Cimitire vechi : [art. din rev. "Viţa Basarabiei",
1932, nr. 11] / Petre Constantinescu-Iaşi ; reluare de Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 14 iul.
– P. 19.

1931. Ursul, Silvia. Istorie şi natură în mijlocul Chişinăului : [despre Cimitirul evreiesc]
/ Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 2 : fot. color. – (Descoperă Moldova).

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


1932. Ogrinji, Mihai. Castelul Miclăuşeni : [din judeţul Iaşi, România] / Mihai Ogrinji //
Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 14.

1933. Strătilă, Silvia. Restaurarea Conacului Leondari-Buznea : [din satul Ciuciuleni,


raionul Glodeni] / Silvia Strătilă // Timpul. – 2017. – 21 iul. – P. 23.

1934. Глазова, Татьяна. Дом Кацики войдет в комплекс : [о реставрации здания


XIX века на ул. Богдан П. Хашдеу, Кишинэу : по материалам беседы с рук. Центра ар-
хитектуры, исторического наследия и дизайна Борисом Гангал] / Татьяна Глазова //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 21 июля. – Р. 10.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
1935. Ciurcă, Aliona. Valentina Arcadi despre capriciile argilei : [pe marginea discuţiei
cu meşteriţa ceramistă] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 20 iul. – P. 24.

1936. Şărănuţă, Silvia. Olăritul în Basarabia : [istoria dezvoltării meşteşugului] / Silvia


Şărănuţă // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 6.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


1937. Culic, Gabriela. "E vorba despre aşteptarea unor aripi" : Interviu cu G. Culic,
pictor, Bucureşti, deţinătoarea premiului Muzeului Naţional de Artă al Rep. Moldova / interviu
de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 21 iul. – P. 10.

1938. Sainciuc, Lică. "Nu sunt deloc un Ulise, îmi place să şed acasă" : Interviu cu L.
Sainciuc, pictor, arhitect, cercetător / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 28
iul. – P. 10.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


1939. Estes, Clary. În aşteptarea celor care au rămas : Interviu cu C. Estas,
fotojurnalistă, ex-voluntară a Corpului Păcii în Rep. Moldova / pentru conformitate: Aliona
Ciurcă, Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 13 iul. – P. 10-11.

1940. Мигулина, Татьяна. Лови момент! : [по материалам беседы с фотохудож-


ником Олегом Канеевым] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 28 июля. – Р. 30.
78 MUZICĂ
1941. Amariei, Iulia. Bach la nouă case de cultură : [pe marginea ed. a 3-a a Festiva-
lului Internaţional de Muzică Clasică "Moldo Crescendo", 21 iul. – 3 aug. 2017] / Iulia Amariei
// Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 7.

1942. Cazac, Diana. Triste realităţi despre un loc din care oamenii vor să fugă! : [pe
marginea discuţiei cu tinerii muzicieni, originari din Rep. Moldova, Constantin Beschieru,
stabilit în Italia, şi Oxana Dodon, stabilită în Marea Britanie] / Diana Cazac // Jurnal de Chişi-
nău. – 2017. – 28 iul. – P. 5.

1943. Ciurcă, Aliona. "Când faci muzică, ajungi câteodată să vorbeşti cu Dumnezeu" :
[pe marginea discuţiei cu Cristian Florea, violoncelist şi dirijor român] / Aliona Ciurcă // Ziarul
de gardă. – 2017. – 6 iul. – P. 24 ; 14 июля. – P. 8. – Рус. версия.

1944. Negru, Lena. Nicu Ţârnă : "Luminează Circul"! : [pe marginea discuţiei cu solis-
tul formaţiei "Gândul Mâţei"] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 14 iul. – P. 12. –
(Supl. "Apropo" ; Nr 27).

1945. Negru, Lena. "România, te ador!" : [pe marginea discuţiei cu Costi Burlacu, in-
terpret de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 7 iul. – P. 12. -- (Supl.
"Apropo" ; Nr 26).

1946. Negru, Lena. Tătic la puterea a treia : [pe marginea discuţiei cu Dorel Burlacu,
pianist, compozitor şi dirijor, prof. de jazz la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice] /
Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 21 iul. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr 28).

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

1947. Менюк, Николай. Умер молдавский джазмен Гарри Ширман, работавший с


Лещенко и выступавший перед Сталиным : [прожив. в США (1919-2017)] / Николай Ме-
нюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 28 июля. – Р. 12.

1948. "Славянский базар" без Гран-при : [о 26-м вып. междунар. фестиваля,


10-19 июля 2017, Витебск, Белоруссия] / кор. газ. // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 21 июля. – Р. 23.
(Vezi de asemenea Nr 1993)

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
1949. Bolduratu, Sergiu. Studioul "Moldova-Film", în an jubiliar : [65 de ani de la fon-
dare] / Sergiu Bolduratu // Săptămîna. – 2017. – 7 iul. – P. 18.

1950. Negru, Lena. Din culisele "Tunului de lemn" : [pe marginea discuţiei cu Veronica
Grigoraş, actriţă de film, stabilită la Budapesta, Ungaria] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 21 iul. – P. 13. – (Supl. "Apropo" ; Nr 28).

1951. TIFF Chişinău 2017: Patru zile, trei locaţii şi peste 20 de filme : [ed. a 2-a a
Festivalului Internaţional de Film Transilvania, 20-23 iul. 2017, Chişinău] / cor. gaz. // Timpul.
– 2017. – 14 iul. – P. 23.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


1952. Colesnic, Iurie. Rădăcini basarabene… : [ale actorului român Pechea S. Ale-
xandrescu (1849-1924)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 21 iul. – P. 19.

1953. Dănilă, Aurelian. "Macbeth" pe scena Liricului chişinăuian : [pe marginea spec-
tacolului montat la Teatrul de Operă şi Balet "Maria Bieşu", conducător muz. Nicolae
Dohotaru, regizor A. Battistini (Italia)] / Aurelian Dănilă // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. –
P. 6.

1954. Ionescu, Mircea M. "Adresez piesele mele politicienilor de pe ambele maluri ale
Prutului" : Interviu cu dramaturgul M.M. Ionescu, Bucureşti / interviu de Irina Nechit // Jurnal
de Chişinău. -- 2017– 7 iul. – P. 10.

1955. Tutunaru, Natalia. "Tata mi-a fost cel mai bun profesor" : [pe marginea discuţiei
cu Victoria Ştefaniuc, actriţă-păpuşar în Franţa, fiica fostului director artistic al Teatrului Muni-
cipal de Păpuşi "Guguta" Victor Ştefaniuc] / Natalia Tutunaru // Jurnal de Chişinău. -- 2017–
28 iul. – P. 13. – (Supl. "Apropo" ; Nr 29).

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


1956. Ciurcă, Aliona. Artă în vremea crizei : [pe marginea discuţiei cu Antoine
Pickels, cercetător în domeniul dansului contemporan, teatrului experimental şi artelor vii în
spaţiul publ. din Belgia] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 13 iul. – P. 24.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1957. Lipcanu, Stan. Echitaţia este o şcoală a spiritului, unde mintea are multe de în-
văţat, iar sufletul multe de înţeles : [arta călăritului] / pagină realizată de Stan Lipcanu //
Săptămîna. – 2017. – 7 iul. – P. 11.

1958. Tofan, Nina. Leoaica de la Crăsnăşeni : [pe marginea discuţiei cu Mihaela Leu-
că, originară din raionul Teleneşti, stabilită în Torino, campioană a Italiei la box] / Nina Tofan
// Jurnal de Chişinău. – 2017. – 21 iul. – P. 14. – (Istorii de succes). -- (Supl. "Apropo" ; Nr
28).

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
801 Prozodie. Științe auxiliare și surse ale filologiei
1959. Pohilă, Vlad. Un lituanian, părinte al semioticii: A. J. Greimas : [Algirdas Julius
Greimas, lingvist (1917-1992)] / Vlad Pohilă // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 4.

81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811.135.1 Limba română
1960. Cosniceanu, Maria. Bacalu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu
// Timpul. – 2017. – 21 iul. – P. 23. – (Dicţionar de nume).

1961. Cosniceanu, Maria. Răzvanţu : [despre provenienţa numelui] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2017. – 14 iul. – P. 23. – (Dicţionar de nume).

1962. Cosniceanu, Maria. Ursu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 15.

1963. Cosniceanu, Maria. Zănoagă : [despre provenienţa numelui] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2017. – 28 iul. – P. 23. – (Dicţionar de nume).

1964. Eremia, Anatol. Iulie : [onomastica lunii şi sărbătorile creştine din luna iul.] /
Anatol Eremia // Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 7.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
1965. Barbu, Vasile. Poemul unei nopţi ; Vinovaţii lumeşti ; Miniaturi de Bacovia ; Mi-
niaturi de Dacia ; Nu va dovedi niciodată ce n-a fost ; Jocuri ; Să nu întreb ; Iartă-ne, Doamne
; Miniaturi de Banat ; Psaltirea tăcerii ; Nici lacrimile ; Crez ; Noaptea înalţă mâini ; Împărăţia
ultimului Vasile ; Frunze căzând ; Pictorul Emil : [versuri] / Vasile Barbu ; pref. Nicolae Dabija
// Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 5.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

1966. Barbu, Vasile. Singurătatea : [versuri] / Vasile Barbu // Literatura şi arta. –


2017. – 13 iul. – P. 1.

1967. Eminescu, Mihai. Am susţinut…: [art. publ. în ziarul "Timpul" din București, 20
sept. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 7 iul. – P. 7.

1968. Eminescu, Mihai. Mişcările în Rusia : [art. publ. în ziarul "Timpul" din București,
8 oct. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 28 iul. – P. 7.

1969. Eminescu, Mihai. Pandarus, vornicel de nuntă : [art. publ. în ziarul "Timpul" din
București, 30 dec. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 21 iul. – P. 7.

1970. Eminescu, Mihai. Ziar nou "Vineri 14(26) aprilie au apărut…" : [art. publ. în zi-
arul "Timpul" din București, 16 apr. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 14 iul. – P. 7.

1971. Fluturel, Vasile. Plăieşii pe redute : [versuri] / Vasile Fluturel // Literatura şi arta.
– 2017. – 13 iul. – P. 4.

1972. Păun, Gheorghe. Vânare de vânt : [versuri] / Gheorghe Păun // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 6 iul. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1973. Caliniuc, Ioan. La cimitirul Bellu : [versuri] ; Moartea, adusă acasă chiar de noi :
[povestire cin cartea "Chiar dacă lumânările se sting…"] / Ioan Caliniuc // Făclia. – 2017. – 14
iul. – P. 10.

1974. Căpiţă, Ionel. Nici leacul nu se ia din drum : [povestire] / Ionel Căpiţă // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 8.

1975. Cocarcea, Vasile. P.S.: popor prostit şi necăjit… : [versuri] / Vasile Cocarcea //
Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 2.

1976. Codreanca, Lidia. Viaţa, în altă dimensiune : [eseu] / Lidia Codreanca // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 7.

1977. Costenco, Nicolai. De altă ţară nu mi-i dor… : [versuri] / Nicolai Costenco //
Săptămîna. – 2017. – 14 iul. – P. 8-9. – Conţine : De altă lume nu mi-i dor ; Savonarola ;
Bahică ; Poetul vagabond F. Villon ; Himere.

1978. Dabija, Nicolae. Nu te grăbi, copilo… = Non avere fratta, bambina… : [versuri]
/ Nicolae Dabija ; trad. în lb. ital. de Gaetano Longo // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P.
4.
1979. Filip, Iulian. Batista ; Domnule reprezentant al lumii animale ; Cu ce te-ai ales,
omule? ; Să-şi scoată Oxfordul din cap! ; Lecturile prostului ; Se căznea să moară… : [poves-
tiri] / Iulian Filip ; des. de aut. // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 5.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1980. Găină, Ioan. Cel înfiat : [versuri] / Ioan Găină // Literatura şi arta. – 2017. – 13
iul. – P. 8.

1981. Ghilaş, Victor. Sărută mâna : [versuri] / Victor Ghilaş // Literatura şi arta. –
2017. – 6 iul. – P. 8.

1982. Guţu, Lilian. Tu şi ploaia ; Sortită esti ; Taci… ; Oaspete neaşteptat : [versuri] /
Lilian Guţu // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 7.

1983. Mândâcanu, Angela. Ştefan cel Mare cere socoteală : [versuri] / Angela
Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 6.

1984. Moroşanu, Andrei. Marea dansa în iureş de tangou : [povestire] / Andrei Mo-
roşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 8.

1985. Moroşanu, Andrei. Răsplata : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta.


– 2017. – 13 iul. – P. 1.

1986. Nagacevschi, Tadeu. Inima mea – România : [versuri] / Tadeu Nagacevschi //


Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 2.

1987. Popa, Nicolae. Proza este o poezie care şi-a şters lacrimile : (Fragm. din roma-
nul "Cubul de zahăr") / Nicolae Popa ; pref. de Dinu Mihail // Săptămîna. – 2017. – 21 iul. –
P. 8-9.

1988. Reabţov, Gheorghe. "Lacrima lui Dumnezeu…" ; Izvorul ; Şi totuşi… ; Mă ţin


de speranţă… ; Patria : [versuri] / Gheorghe Reabţov // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P.
5.

1989. Silvestru, Aurelian. Străinul din inima aproapele tău : [eseu] / Aurelian Silves-
tru // Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 6.

1990. Teslaru, Grigore. Aidoma păsărilor, copiii satului : [povestire] / Grigore Teslaru
// Făclia. – 2017. – 14 iul. – P. 5.

1991. Teslaru, Grigore. Şoferul preşedintelui : [tabletă] / Grigore Teslaru // Gazeta sa-
telor. – 2017. – 7 iul.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1992. Evstratiev, Serghei. Basme realiste pentru toate vîrstele : [fragm. din povesti-
rea satirică "Un praznic în "Cuşmaria"] / Serghei Evstratiev // Săptămîna. – 2017. – 14 iul. –
P. 14.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1993. Stănilă, Moni. Poezia e la Bistriţa : [pe marginea Festivalului Internaţional de
Poezie şi Muzică, ed. a 9-a, 6-9 iul. 2017, Bistriţa, România] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017.
– 14 iul. – P. 14.
141
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

821.135.1.0 Literatură română


1994. Colesnic, Iurie. Bătălia fără de sfârşit… : [despre rivalitatea literară a istoricilor
Nicolae Iorga şi Constantin Stere] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 7 iul. – P. 19.

1995. Copilul grăbit al culturii româneşti : [despre Iulia Hasdeu, poetă, fiica scriito-
rului Bogdan Petriceicu Hasdeu (1869-1888)] // Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 7.

1996. Dabija, Nicolae. Vasile al Poeziei : [despre Vasile Barbu, poet] / Nicolae Dabija
// Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 5.

1997. Mihail, Viorel. Cartea de recitire: "Imposibila întoarcere", de Marin Preda : [pe
marginea operei scriitorului] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2017. – 7 iul. – P. 8-9.

1998. Rotaru, Tatiana. Drama neştiută a marelui poet Vasile Alecsandri : [dragostea
poetului faţă de Elena Negri] / Tatiana Rotaru // Gazeta satelor. – 2017. – 21 iul.

1999. Viaţa secretă a lui George Călinescu : [critic şi istoric literar, scriitor, publicist,
academician (1899-1965)] // Timpul. – 2017. – 21 iul. – P. 27.

2000. Vicol, Mihai Sultana. Cu geniul nu se poate negocia : [pe marginea ed. a 10-a
a Festivalului literar "Mihai Eminescu", 10 iun. 2017, Suceava, România] / Mihai Sultana Vicol
// Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 4.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2001. Cibotaru, Mihail Gh. Scriitor, publicist şi savant de prestigiu : [Ion Ciocanu,
candidat la Premiul Naţional pentru anul 2017 în domeniul publicisticii] / Mihail Gh. Cibotaru //
Gazeta satelor. – 2017. – 28 iul.

2002. Ciocanu, Dina. "Un adevărat politician ar trebui să recunoască deschis că ve-
cinul din est este ocupant" : Interviu cu D. Ciocanu, aut. romanului "Fântâni fără ciutură",
antreprenor, stabilită în Italia / interviu de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. --
2017– 7 iul. – P. 5.

2003. Colesnic, Iurie. Omul dintre viaţă şi destin… : [Andrei Lupan, scriitor, academi-
cian, fost deputat (1912-1992)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 28 iul. – P. 19. – Va urma.

2004. Grosu, Valerian. Cu apa neîncepută spre tema pentru acasă : [despre Nicolae
Dabija, scriitor, istoric literar și om politic din Republica Moldova, membru de onoare al Aca-
demiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei] / Valerian Gro-
su // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 4.

2005. Jioară, Mariana. "Îmi plac oamenii zâmbitori" : [despre Ion Cuzuioc, epigramist]
/ Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 7.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2006. Josu, Nina. Un înainte-mergător : [despre Nicolae Dabija, scriitor, istoric literar
și om politic din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române și membru
corespondent al Academiei de Științe a Moldovei] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. –
13 iul. – P. 4.

2007. Moroşanu, Andrei. Arderea cutremurată a zbuciumului : [despre creaţia poeti-


că a lui Lilian Guţu] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 7.

2008. Rusnac, Iov. Savant al educaţiei : [despre Aurelian Silvestru, scriitor, dir. al Li-
ceului de Creativitate şi Inventică "Prometeu", mun. Chişinău] / Ion Rusnac // Literatura şi
arta. – 2017. – 6 iul. – P. 8.

2009. Suduc, Adrianna. O capodoperă a scrisului frumos : [pe marginea romanului


"Tema pentru acasă" de Nicolae Dabija] / Adrianna Suduc // Literatura şi arta. – 2017. – 13
iul. – P. 4.

2010. Şcerbina, Romeo. Un promotor al culturii române : [despre Nicolae Dabija,


scriitor, istoric literar și om politic din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei
Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei] / Romeo Şverbina //
Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 4.

2011. Tănase, Alexandra. Omul Cetăţii : [Vladimir Beşleagă, scriitor : schiţă de por-
tret] / Alexandra Tănase // Timpul. – 2017. – 28 iul. – P. 23.

2012. Traianus (Traian Vasilcău). Trebuie să scrii pentru cer, ca să te poată citi şi
pămîntul : [interviu cu Traianus (Traian Vasilcău), poet] / consemnare: Mihaela Ruja // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2020)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
2013. Dumbrăveanu, Andrei. Cu tenacitate şi perseverenţă : [pe marginea ed. encicl.
În 15 vol. "Localităţile Republicii Moldova"] / Andrei Dumbrăveanu // Literatura şi arta. – 2017.
– 13 iul. – P. 3.

2014. Rusu, Dinu. Istoria şi dorul de Cornova : [despre oamenii şi istoria satului din
raionul Ungheni] / Dinu Rusu // Natura. – 2017. – Iul. (Nr 7). – P. 16.

2015. Şonea, Alexandru. Un op monumental : [pe marginea ed. encicl. În 15 vol.


"Localităţile Republicii Moldova"] / Alexandru Şonea, Victor Minea, Laurenţiu Bădicioiu //
Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 3.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Baciu, Gheorghe. Parcă a fost mai ieri… – Vezi Nr 1901.
Cojocaru, Nicolae. O viaţă consacrată etnografiei românilor basarabeni. – Vezi Nr
1902.
Colesnic, Iurie. Baronul Stuart. – Vezi Nr 2017.
Colesnic, Iurie. Istoria păstrată sub cerul liber. – Vezi Nr 2018.
Copilul grăbit al culturii româneşti. – Vezi Nr 1995.
Eţco, Constantin. Nicolae Testemiţanu – Personalitate notorie în medicină. – Vezi Nr
1911.
Negrei, Ion. Personalitatea lui Vasile Stroescu în conştiinţa publică din Basarabia. –
Vezi Nr 2022.
Rusnac, Iov. Savant al educaţiei. – Vezi Nr 2008.
Viaţa secretă a lui George Călinescu. – Vezi Nr 1999.
Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia academicianului Vitalie Postolati
(Omul care ne luminează). – Vezi Nr 1920.

929.9 Steaguri. Stindarde. Drapele


2016. Stanciu, Bogdan Ioan. Originea tricolorului românesc : [aspecte ist.] / Bogdan
Ioan Stanciu // Gazeta satelor. – 2017. – 14, 28 iul. – Va urma.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
(Vezi Nr 2026)
94(478) Istoria Republicii Moldova
2017. Colesnic, Iurie. Baronul Stuart : [despre Alexandru F. Stuart, secretar al nobili-
mii basarabene, 1884-1902, între anii 1902-1916 preşedinte al Consiliului gubernial al
Zemstvei din Basarabia (1842-1917)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. – 2017. – 21 iul.

2018. Colesnic, Iurie. Istoria păstrată sub cerul liber : [despre Petre Constantinescu-
Iaşi, istoric, om politic şi lider comunist (1892-1977)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 14
iul. – P. 19. – Conţine şi: Cimitire vechi / Petre Constantinescu-Iaşi, art. reluat din Viaţa Ba-
sarabiei, 1932, nr 11.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2019. Curtescu, Margareta. Calvarul unui deportat în Siberia: Vladimir Ciocan : [din
satul Pârliţa, judeţul Bălţi] / Margareta Curtescu // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 14 iul. – P. 10.

2020. Găină, Ioan. Zaimul profund : (Clipe din eternitatea "Limbii noastre") : [pe mar-
ginea vol. "Vatra "Limbii noastre" : (File din istoria comunei Zaim)" : 100 de ani de la scrierea
poeziei "Limba noastră" de Alexei Mateevici] / Ioan Găină // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul.
– P. 8.

2021. Nastas, Alexandru. Alexandru Nastas: "Izgoniţi din casă, din sat!" : [amintiri re-
latate de deportatul în a. 1941 din satul Văleni, raionul Vulcăneşti : secvenţe din vol. "Arhivele
Memoriei"] // Jurnal de Chişinău. -- 2017– 7 iul. – P. 8.

2022. Negrei, Ion. Personalitatea lui Vasile Stroescu în conştiinţa publică din Basara-
bia : [susținător al învățământului școlar și om politic român basarabean, filantrop și membru
de onoare al Academiei Române, care a promovat cultura națională și a neamului (1845-
1926)] / Ion Negrei // Gazeta satelor. – 2017. – 7 iul. – Continuare. Începutul: 26 mai.

2023. Postolachi, Elena. Durerea prefăcută în suferinţă : [deportarea basarabenilor


din 13 iun. 1941 : amintiri] / Elena Postolachi // Literatura şi arta. – 2017. – 6 iul. – P. 3.

2024. Taşcă, Mihai. Sfatul Ţării – organul reprezentativ al Basarabiei : [în perioada 21
noiem. 1917 – 28 mai 1918] / Mihai Taşcă // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 7 iul. – P. 9.

2025. Ţâcu, Octavian. Înfometarea Basarabiei: cui îi pasă după 70 de ani? : [despre
foametea organizată în RSSM, 1946-1947] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 28 iul. – P. 6.

2026. Ţâcu, Octavian. Românii/moldovenii din Uzbekistan: o istorie necunoscută:


[despre comunitatea românească/moldovenească] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 14 iul.
– P. 6.

2027. Viforeanu, G. Viaţă trecută prin urechile acului : [din istoria satului Cubolta, ra-
ionul Sângerei] / G. Viforeanu // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 2.

94(498) Istoria României


2028. Ferdinand I al României – 90 de ani de la trecerea în nefiinţă : [despre Ferdi-
nand I de Hohenzollern-Zigmaringen, al doilea rege al României din 10 oct. 1914 până la
moarte (1865-1927)] // Gazeta satelor. – 2017. – 28 iul.

94(=19) Istoria armenilor


2029. Ţâcu, Octavian. Armenii (2) : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 7
iul. – P. 6. – (Minorităţile etnice din Basarabia ; 14). – Art. 1 : 30 iun

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 7-2017

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

Ciobanu, Vitalie 1815


A Ciocan, Vladimir 2019
Ababii, Ion 1896 Ciocanu, Dina 2002
Abelskii, Reb Iosef 1808 Ciocanu, Ion 2001
Alecsandri, Vasile 1998 Ciornei, Vsevolod 1816
Alexandrescu, Pechea S. 1952 Ciubotaru, Adrian 1817
Amariei, Iulia 1941 Ciubucciu, Vlad 1887
Arcadi, Valentina 1935 Ciurcă, Aliona 1808, 1826, 1865, 1935, 1939,
Axenti, Ion 1880 1943, 1956
Cocarcea, Vasile 1975
B Codreanca, Lidia 1976
Codreanu, Elena 1853
Baciu, Gheorghe 1901 Cojocaru, Nicolae 1902
Baraliuc, Valentin 1910 Colesnic, Iurie 1930, 1952, 1994, 2003, 2017-
Barbu, Vasile 1965-66, 1996 18
Batog, Mariana 1890 Constantinescu-Iaşi, Petre 1930, (2018)
Battistini, A. 1953 Corobceanu, Svetlana 2002
Bădicioiu, Laurenţiu 2015 Cosniceanu, Maria 1960-63
Beghiu, Tatiana 1939 Costenco, Nicolai 1977
Beschieru, Constantin 1942 Culic, Gabriela 1937
Beşleagă, Vladimir 2011 Curchi, Lilia 1904
Bileţchi, Vlad 1812 Curtescu, Margareta 2019
Bînzari, Nicu 1853 Cuşnir, Ala 1910
Blohina, Natalia 1830 Cuzuioc, Ion 2005
Bolduratu, Sergiu 1949
Bordan, Valeriu 1897-98 D
Borşevschi, Pavel 1808
Budeanu, Gheorghe 1812 Dabija, Nicolae 1965, 1978, 1996, 2004,
Burlacu, Costi 1945 2006, 2009-10
Burlacu, Dorel 1946 Dănilă, Aurelian 1953
Dârul, Mihai 1842
C Dodon, Igor 1832
Dodon, Oxana 1942
Caba, Nadejda 1853 Dohotaru, Nicolae 1953
Caliniuc, Ioan 1973 Druţă, Elena 1900
Calistru, Anatol 1919 Duca, Gheorghe 1804
Carchilan, Elena 1874 Dumbrăveanu, Andrei 2013
Catan, Victor 1840
Cazac, Diana 1942 E
Călinescu, George (1999)
Căpiţă, Ionel 1974 Eminescu, Mihai 1967-70
Cebotari, Serghei 1858 Eremia, Anatol 1964
Cheptine, Andriana 1833 Estes, Clary 1939
Chintea, Traian 1900 Eşanu, Anatolie 1832
Eţco, Constantin 1911
Evstratiev, Serghei 1992
F
Chiru, Marina 1875
Cibotaru, Adrian 1841 Felea. Aurelia 1818
Cibotaru, Mihail Gh. 2001 Ferdinand I de Hohenzollern-Zigmaringen
Ciobanu, Marina 1851, 1881 2028
Ciobanu, Mircea V. 1813-14 Filat, Vasile 1808
Ciobanu, Petru 1808 Filip, Iulian 1979

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Florea, Cristian 1943 M


Fluturel, Vasile 1971
Franţuz, Stela 1905 Mahu, Ion 1887
Frumusache, Galina 1853 Malcoci, Iulia 1891
Marchitan, Ana 1854
G Mateevici, Alexei 2020
Mândâcanu, Angela 1983
Gachter, Simon 1807 Mihail, Dinu 1987
Gagim, Ion 1899 Mihail, Viorel. 1997
Galiţ, Maria 1889 Minea, Victor 2015
Gangal, Alexandr 1912 Miron, Sergiu 1892, 1900
Găină, Ioan 1980, 2020 Moroşanu, Andrei 1882, 1926, 1984-85, 2007
Ghicov, Adrian 1888 Moşanu, Alexandru 1818
Ghilaş, Victor 1981 Moşin, Octavian 1809-10
Gonţa, Valeriu 1819 Moşneag, Victor 1832
Greimas, A. J. 1959 Munteanu, Răzvan 1848, 1855
Grigoraş, Veronica 1950
Grigorescu, Grigore 1820 N
Grosu, Valerian 1821, 2004
Gulca, Ilie 1823 Nagacevschi, Tadeu 1986
Gurilă, Valentina 1918 Nastas, Alexandru 2021
Guşcin, Alexandr 1822 Naumescu, Valentin 1849
Guţu, Lilian 1982, 2007 Nechit, Irina 1937-38, 1954
Negrei, Ion 2022
H Negri, Elena 1998
Negru, Lena 1944-46, 1950
Hadârcă, Natalia 1856, 1884 Negruţă, Veaceslav 1859-60
Hasdeu, Bogdan Petriceicu 1995 Nemerenco, Ala 1913
Hasdeu, Iulia (1995) Nicu, Dan 1824, 1864
I O
Iacoban, Mircea Radu 1820 Ogrinji, Mihai. 1932
Iliciuc, Ion 1896 Otean, Angela 1856
Ionescu, Mircea M. 1954
Ioniţă, Veaceslav 1860 P
Iorga, Nicolae 1994
Păduraru, Pavel 1805
J Păsat, Dumitru 1806, 1895
Păun, Gheorghe 1972
Jereghi, Tamara 1900 Petrencu, Anatol 1825
Jioară, Mariana 2005 Pickels, Antoine 1956
Josu, Nina 2006 Pistrinciuc, Vadim 1826
L Pleşu, Andrei 1807, 1811
Pohilă, Vlad 1903, 1959
Leahu, Ion 1823 Popa, Nicolae 1987
Leucă, Mihaela 1958 Popa, Victoria 1819, 1842, 1919
Lipcanu, Stan 1957 Postolachi, Elena 2023
Longo, Gaetano 1978 Postolati, Vitalie (1920)
Lujina, Natalia 1912 Preda, Marin 1997
Lupan, Andrei 2003 Procopi, Marina 1853
R
Reabţov, Gheorghe 1988

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2017

Reniţă, Alecu 1906 Ursul, Silvia 1908, 1931


Rotaru, Tatiana 1998
Ruja, Mihaela 2012 V
Rusnac, Iov 2008 Vasilcău, Traian 2012
Rusu, Dinu 2014 Vicol, Dumitru 1865
Rusu, Octavian 1843 Vicol, Mihai Sultana 2000
S Viforeanu, G. 2027
Voronin, Vladimir 1832-33, 1852
Sainciuc, Lică 1938
Sandu, Maxim 1893 X
Scobioală, Elena 1907 Xenofontov, Ion Valer 1920
Scripnic, Ion 1882
Scutaru, Gheorghe 1926 Z
Silvestru, Aurelian 1989, (2008)
Silvestru, Larisa 1894 Zagoreanu, Andrei 1884
Sîrbu, Ana 1909 Zaharia, Lilia 1859
Soltan, Petru 1909 Žalimas, Dainius 1873
Stanciu, Bogdan Ioan 2016 А
Stănilă, Moni 1993
Stere, Constantin 1994 Абабий, Ион 1914
Strătilă, Silvia 1933 Арпентин, Георгий 1927
Stroescu, Vasile (2022)
Stuart, Alexandru F. (2017) Б
Suduc, Adrianna 2009 Борщевский, Павeл 1808
Ș В
Şărănuţă, Silvia (1901-02), 1903, 1936 Ветров, Олег 1834
Şcerbina, Romeo 2010 Вольвич, Егор 1923
Şonea, Alexandru 2015 Врабие, Виталие 1871
Ştefaniuc, Victor 1955
Ştefaniuc, Victoria 1955 Г
Şveţ, Maria 1860
Габери, Георге 1870
T Гангал, Борис 1934
Глазова, Татьяна 1934
Taşcă, Mihai 2024 Гриник, Татьянa 1863
Tănase, Alexandra 2011 Грос, Даниэль 1872
Tănase, Constantin 1827-29 Гроссу, Юлиан 1914
Teslaru, Grigore 1918, 1990-91 Гурин, Андрей 1927
Testemiţanu, Nicolae (1911)
Tofan, Nina 1958 Д
Tofan, Vasile 1880
Додон, Игорь 1834
Tutunaru, Natalia 1830, 1955
Е
Ț
Ени, Вячеслав 1922
Ţapoc, Vasile 1895
Ецко, Константин 1915
Ţâcu, Octavian 1831, 2025-26, 2029
Ţârnă, Nicu 1944 И
U Ионицэ, Вячеслав 1878
Untilă, Veaceslav 1844, 1883

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

К С
Казанский, Александр 1879 Смешная, Татьяна 1925
Калак, Дмитрий 1845 Собор, Евгений 1836-37
Канеев, Олег 1940 Стояногло, Александр 1886
Кердиваренко, Наталия 1914
Кетрарь, Вадим 1870 Т
Кирикэ, Серджиу 1863 Такий, Александр 1861
Коваленко, Ирина 1866, 1878, 1885 Таран, Ангелина 1927-28
Кожокару, Динару 1916 Тимотин, Марина 1876, 1886, 1916-17
М Ткач, Сергей 1838

Маценко, Ирина. 1868-69, 1929 Ф


Менюк, Николай 1850, 1922, 1947 Фишер, Йошка 1847
Мигулина, Татьяна 1940 Фомин, Игорь 1871, 1921, 1924
Мидриган, Павел 1876
Милованович, Милош 1868 Ц
Мохаммед бин Али Мохаммед Аль-Малики
1845 Цуркану, Наталья 1868
Цырдя, Богдан 1839
Н
Ч
Нантой, Оазу 1850
Чеботарь, Сергей 1862
О Чойнак, Геннадий 1923
Осталеп, Валерий 1850 Ш
П Шикирлийская, Татьяна 1863, 1867
Ширман, Гарри 1947
Примов, Анастасия 1835
Р
Расмуссен, Андерс Фог 1846

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2017

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 7-2017
1. Comunistul
2. Făclia
3. Gazeta satelor
4. Jurnal de Chişinău
5. Literatura şi arta
6. Moldova suverană
7. Natura Nr 7
8. Săptămîna
9. Timpul
10. Univers pedagogic pro
11. Vocea poporului
12. Ziarul de gardă
13. Kоммунист
14. MK KH World Weekly
15. Молдавские ведомости
16. Экономическое обозрение

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 8,72
Coli ed. 7,97
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. 022 853386
Fax. 022 853387
Email: printcaro@gmail.com

150