You are on page 1of 194

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 11
2017

CNCM
Chişinău 2018
MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 11
2017

NBCM
Chişinău 2018
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 11
2017

CNCM
Chişinău 2018
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Cristina Chirilov
Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţă – vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina
Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2018 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-
3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 11, 2017. – 2018. – 194 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
25 ex. – ISBN 978-9975-49-278-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-279-9 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2018
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ......................................................................................................................................... 9

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ................................................................... 9
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică............................................. 9
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ........................................... 9
003 Sisteme și caractere de scriere ............................................................................................... 9
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor ................................. 9
005 Management .......................................................................................................................... 10
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 10
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage ............................................................................................ 10
06 Organizaţii (în general) ................................................................................................................. 11
061 Organizații și alte tipuri de cooperare.................................................................................... 11
069 Muzee. Expoziţii permanente ................................................................................................ 11
070 Ziare. Presă ........................................................................................................................... 11
08 Poligrafii. Opere colective............................................................................................................. 11
082 Poligrafii colective .................................................................................................................. 11
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită .................................................................. 13
087.5 Publicaţii pentru tineret, copii ............................................................................................. 13
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 16
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică ..................................................................................... 16
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 16
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ............................................................................................. 16
28 Islam ............................................................................................................................................. 17
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 18
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 18
32 Politică .......................................................................................................................................... 20
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 21
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 23
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară ...................................... 26
37 Educaţie ........................................................................................................................................ 27
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .......................................... 33
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ........................................................................................................... 34
51 Matematică ................................................................................................................................... 35
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 40
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ......................................................................................... 40
57 Ştiinţe biologice în general ........................................................................................................... 40
58 Botanică ........................................................................................................................................ 41
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ............................................................................................ 42
61 Ştiinţe medicale. Medicină............................................................................................................ 42
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice .................. 46
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ....................................................... 47
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT .................................................................................................. 47
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................................. 47
73 Arte plastice .................................................................................................................................. 47
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ........................................................................... 48
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................................................... 49
78 Muzică .......................................................................................................................................... 49
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................................................... 50
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ............................................................................................................. 52
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .............................................. 52
81 Lingvistică. Limbi .......................................................................................................................... 52
82 Literatură....................................................................................................................................... 55
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ........................................................................................................... 64
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 65
94 Istorie generală ............................................................................................................................. 65
94(478) Istoria Republicii Moldova ............................................................................................... 66
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 11-2017 .............................................................................. 67
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2017 ............................................................................... 72
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 11-2017.......................................................................... 73
Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 11-2017 ............................................................................. 75
Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 11-2017 ............................................................................. 76
ISBN eronat .................................................................................................................................. 76

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 77

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ................................................................. 77
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică........................................... 77
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ......................................... 77
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor ............................... 77
005 Management .......................................................................................................................... 78
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 78
01 Bibliografie și bibliografii. Cataloage ............................................................................................ 78
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 78
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare........................................................................................... 79
061 Organizații și alte tipuri de cooperare.................................................................................... 79
069 Muzee. Expoziţii permanente ................................................................................................ 79
070 Ziare. Presă ........................................................................................................................... 79
09 Manuscrise. Opere rare și prețioase ............................................................................................ 79
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................................................. 79
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 79
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................................... 80
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ............................................................................................. 80
3 ŞTIINŢE SOCIALE............................................................................................................................... 81
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 81
32 Politică .......................................................................................................................................... 81
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 83
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 90
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară ...................................... 94
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ....................................................................... 95
37 Educaţie ........................................................................................................................................ 95
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................................ 100
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ............................................................................................... 101
53 Fizică .......................................................................................................................................... 101
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 102
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ....................................................................................... 102
57 Ştiinţe biologice în general ......................................................................................................... 102
58 Botanică ...................................................................................................................................... 103
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 103
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ............................................................................. 104
61 Ştiințe medicale. Medicină.......................................................................................................... 104
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 109
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice ................ 110
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................................................... 113
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 115
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ...................................................................................... 115
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................................................. 115
77 Fotografie şi activităţi similare .................................................................................................... 115
78 Muzică ........................................................................................................................................ 116
79 Divertisment. Jocuri. Sport ......................................................................................................... 116
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ................................................................................................. 116
81 Lingvistică. Limbi ........................................................................................................................ 116
82 Literatură..................................................................................................................................... 117
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ............................................................................................... 121
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele ..................................................................... 124
929 Biografii și studii înrudite ..................................................................................................... 124
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 124
94 Istorie generală ........................................................................................................................... 124
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2017 ................................................... 127
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole au fost fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2017 ........................................................................... 134

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................................................................................. 135

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ............................................................... 135
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică......................................... 135
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ....................................... 135
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor ............................. 135
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 135
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare......................................................................................... 136
069 Muzee. Expoziţii permanente .............................................................................................. 136
070 Ziare. Presă ......................................................................................................................... 136
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................................................................................................ 136
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 136
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 137
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică ................................................................................... 137
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................................................ 137
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ........................................................................................... 137
3 ŞTIINŢE SOCIALE............................................................................................................................. 138
32 Politică ........................................................................................................................................ 139
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 147
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 152
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .................................... 155
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ..................................................................... 156
37 Educaţie ...................................................................................................................................... 158
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................................ 164
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ............................................................................................... 164
53 Fizică .......................................................................................................................................... 165
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 165
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ............................................................................. 165
61 Ştiințe medicale. Medicină.......................................................................................................... 165
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 166
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice ................ 167
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 169
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................................................... 169
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 170
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate........................................... 171
69 Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii............ 172
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ...................................................................................... 172
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini.......................................................... 172
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 172
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 172
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 172
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ......................................................................... 173
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................................................. 173
77 Fotografie şi activităţi similare .................................................................................................... 173
78 Muzică ........................................................................................................................................ 173
79 Divertisment. Jocuri. Sport ......................................................................................................... 175
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ................................................................................................. 176
81 Lingvistică. Limbi ........................................................................................................................ 176
82 Literatură..................................................................................................................................... 177
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ............................................................................................... 185
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele ..................................................................... 185
929 Biografii și studii înrudite ..................................................................................................... 185
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 186
94 Istorie generală ........................................................................................................................... 186
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2017 ................................................... 188
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2017 .... 194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 11
NOIEMBRIE NOVEMBER
(2225-2485)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
2225. Cozma, Valeria.
Evoluţia patrimoniului ştiinţific şi tehnic universal la cumpăna secolelor XIX şi XX : Su-
port didactic / Valeria Cozma ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Proiectul Insti-
tuţional "Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional". – Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 76 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 73-75 (38 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-136-47-1.
[2017-2359].
- - 1. Știință – Secolele XIX-XX – Evoluție.
001"18/19"(075)
003 Sisteme și caractere de scriere
2226. Терехов, Б. М.
Новая простая фоностенография : (ручная скоропись) / Терехов Б. М. – [Кишинэу]
: Б. и., 2017 [Tipogr. "Alina Scorohodova"]. – 86 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 86 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4196-8-0.
[2017-2332].
- - 1. Scriere de mână.
003.076
2227. Терехов, Б. М.
Самая простая стенография : Компактные стенографические знаки (быстрые бу-
квы) вместо громоздких букв традиционного алфавита / Терехов Б. М. – Кишинэу : Б. и.,
2017 [Tipogr. "Alina Scorohodova"]. – 68, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 68 (9 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-4196-7-3.
[2017-2249].
- - 1. Stenografie.
003.27
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
2228. Budevici-Puiu, Anatol.
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Tehnologii informaţionale e-learning : Material didactic pentru masteranzi / Budevici-


Puiu Anatol, Timuş Maria ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Managementul
Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 138 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-335-7.
[2017-2378].
- - 1. Tehnologii informaţionale e-learning.
004:378.091(075)
Conference on Mathematical Foundations of Informatics. – Vezi Nr 2345.

005 Management
Managementul calităţii. – Vezi Nr 2380.
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
2229. Ungureanu, Ion.
Drumul lung către noi înşine… : Însemnările unui român basarabean… : [notiţe de jur-
nal, articole, eseuri, interviuri ale actorului, regizorului, ex-ministrului Culturii] / Ion Ungureanu
; text: Victoria Fedorenco ; cop.: Iaroslav Oliinâk. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 575 p., [16 p.] : fot., [1] f. port. ; 25 cm.
Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [600] ex.
ISBN 978-9975-53-890-9 (în cop. tare).
[2017-2239].
- - 1. Cultură. 2. Situație social-politică din Republica Moldova. 3. Ungureanu, Ion,
1935-2017, actor, regizor.
008:[323(478)+792]
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
2230. Academician Alexei Spassky : [cercetător în domeniul parazitologiei] : Biobi-
bliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan" ; editor: Constantin
Manolache ; red. şt.: Ion Toderaş ; coord.: Dumitru Erhan ; bibliogr.: Janna Nicolaeva, Lidia
Zasaviţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "Andrei Lupan", 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 239 p. : fot. ; 22 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3131-9-3 (în cop. tare).
[2017-2227].
- - 1. Parazitologie – Indici bibliografici. 2. Spassky, Alexei, 1917-2006, cercetător în
domeniul parazitologiei – Biobibliografie.
016:[576.8+929(478) Spassky]
2231. Membru corespondent Leonid Cemortan : [cercetător al istoriei și teoriei tea-
trului] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan", Inst. Pa-
trimoniu Cultural ; editor: Constantin Manolache ; sel. textelor: Ana-Maria Plămădeală [et al.] ;
red. şt.: Victor Ghilaş ; bibliogr.: Parascovia Calieva. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centra-
lă (Institut) "Andrei Lupan", 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 343 p. : fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-87-308-6 (în cop. tare).
[2017-2226].

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Istoria teatrului – Indici bibliografici. 2. Cemortan, Leonid, 1927-2009, teatrolog –


Biobibliografie.
016:[792.072+929(478) Cemortan]
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
061 Organizații și alte tipuri de cooperare
2232. Diacon, Maria.
Uniunea Europeană : istorie şi actualitate : Teste de aplicare la disciplina Integrare
Economică Europeană / Maria Diacon ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Ştiinţe sociale,
Erasmus+ Modulul Jean Monnet. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 72 p. : fig., tab. ;
20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – [50] ex.
ISBN 978-9975-76-219-9.
[2017-2184].
- - 1. Uniunea Europeană – Istorie – Teste.
061.1EU:[327+339.92](079)
069 Muzee. Expoziţii permanente
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. – Vezi Nr 2477.

070 Ziare. Presă


2233. Musteaţă, Sergiu.
Basarabeanul bruiat de KGB : La microfonul Europei Libere – Grigore Singurel, 1981-
1990 : [Efim Krimerman (pseudonim literar Grigore Singurel), poet-textier, jurnalist radio,
mold. de origine evreiască (1923-2015)] : [în vol.] / Sergiu Musteaţă. – [Chişinău] : Arc, 2017
(Tipogr. "Bons Offices") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-0-0062-8.
Vol. 2. – 2017. – 404 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume proprii : p.
396-404. – Apare cu contribuţia Min. Culturii, cu sprijinul Radio Europa Liberă. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-0-0079-6. – [2017-2229].
- - 1. Radio Europa Liberă – Reportaje. 2. Krimerman, Efim, 1923-2015, jurnalist radio.
[070+654(4)]:659.3(092)
08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE
082 Poligrafii colective
2234. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău ; coord. şt.: Ludmila Armaşu-Canţîr (preşedinte) ; col. red.: Radu To-
ma [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"] – . – 20 cm. – (Anale ştiinţifi-
ce ale doctoranzilor şi competitorilor, ISBN 978-9975-46-235-8). – ISBN 978-9975-921-22-0.
– ISSN 1857-0267.
Vol. 16, Partea 1-a. – 2017. – 294 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-347-8. – [2017-2363].
082:378.637(478-25)=135.1=161.1
2235. Vol. 16, Partea a 2-a. – 2017. – 306 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., fr., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN
978-9975-46-348-5. – [2017-2364].
082:378.637(478-25)=135.1=133.1=161.1

11
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

2236. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice", conferinţă ştiinţifică a studenţi-


lor şi masteranzilor (2017 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice : Materialele
Conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor UPS "Ion Creangă" / coord. şt.: Racu Igor ;
col. red.: Verdeş Angela [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 230
p. : fig. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Texte : lb. rom., engl., fr. alte
lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-332-4.
[2017-2362].
082:378.637(478-25)=00
2237. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului",
conferinţă ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă" (19 ;
2017 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului :
Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetărilor UPS "Ion Creangă", Seria
19 : [în vol.] / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Verdeş Angela [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. UPS "Ion Creangă") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-46-333-1.
Vol. 1. – 2017. – 274 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Texte :
lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-334-
8. – [2017-2365].
082:378.637(478-25)=135.1=161.1
2238. Vol. 2. – 2017. – 352 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". –
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
46-335-5. – [2017-2366].
082:378.637(478-25)=135.1=161.1
2239. Vol. 3. – 2017. – 253 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". –
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex. – ISBN 978-9975-46-336-2. – [2017-2367].
082:378.637(478-25)=00
2240. Vol. 4. – 2017. – 336 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". –
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
46-337-9. – [2017-2368].
082:378.637(478-25)=135.1=161.1
2241. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat
din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Florentin Paladi (red.-şef) [et al.]. – Chişi-
nău : CEP USM, 2017. – 351 p. : fig., tab. ; 21 cm. – ISSN 1811-2617. – ISSN 1811-2641. –
ISSN 1857-3665. – ISSN 1857-3622.
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. – 120 ex.
ISBN 978-9975-71-939-1.
[2017-2339].
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale. 2. Analele Ştiinţifice ale Universităţii
de Stat din Moldova.
082:378.4(478-25)=00

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită


087.5 Publicaţii pentru tineret, copii
2242. Animale acvatice : Carte de colorat. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2017 [Im-
primat în China]. – [12] p. : des. ; 28 cm. – (Culori fermecate, ISBN 978-9975-54-286-9).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-289-0.
[2017-2303].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
2243. Animale domestice : Carte de colorat. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2017
[Imprimat în China]. – [12] p. : des. ; 28 cm. – (Culori fermecate, ISBN 978-9975-54-286-9).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-54-288-3.
[2017-2302].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
2244. Animale fascinante : Joacă-te şi descoperă! / trad.: Sanda Albu. – [Chişinău] :
Prut Internaţional, [2017] [Imprimat în China]. – [12] p. des. color ; 14 x 14 cm. – (Cucu-Bau!,
ISBN 978-9975-54-283-8).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-54-285-2 (cartonată).
[2017-2300].
- - 1. Cărți cu jocuri.
087.5
2245. Animale sălbatice : Carte de colorat. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2017 [Im-
primat în China]. – [12] p. : des. ; 28 cm. – (Culori fermecate, ISBN 978-9975-54-286-9).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-54-287-6.
[2017-2301].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
2246. Animalele uimitoare : Joacă-te şi descoperă! / trad.: Sanda Albu. – [Chişinău] :
Prut Internaţional, [2017] [Imprimat în China]. – [12] p. : des. color ; 14 x 14 cm. – (Cucu-Bau!,
ISBN 978-9975-54-283-8).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-54-284-5 (cartonată).
[2017-2299].
- - 1. Cărți cu jocuri.
087.5
2247. Avioane şi nave : 48 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; [pict.:
Emanuela Carletti] ; cop.: Donatella Bergamino. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Italia). –
23 p. : des., des. color, [2] f. autrocolante ; 29 cm. – (Lipeşte şi colorează ; 2, ISBN 978-9975-
0-0072-7).
Tit. orig.: Navi & aerei. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0071-0.
13
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

[2017-2262].
- - 1. Cărți cu autocolante. 2. Cărți de colorat.
087.5
2248. Cifre : Pentru copii de 4-6 ani / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Chişi-
nău : Libelula (PROMO Plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20 p. : des. color ; 24
cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4157-4-3.
[2017-2273].
- - 1. Jocuri pentru dezvoltarea copiilor.
087.5
2249. Dinozauri : 250 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.: Emanue-
la Carletti ; cop.: Donatella Bergamino. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în Italia]. – [32] p. :
des color, [2] f. autocolante ; 29 cm. – (Lipeşte! ; 2, ISBN 978-9975-0-0073-4).
Tit. orig.: Dinosaurs. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0070-3.
[2017-2261].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
2250. Forme : Pentru copii de 4-6 ani / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Chi-
şinău : Libelula (PROMO Plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20 p. : des. color ; 24
cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4157-5-0.
[2017-2274].
- - 1. Jocuri pentru dezvoltarea copiilor.
087.5
2251. Hibbert, Clare.
Dinozaurii : Enciclopedia vizuală a copiilor / Clare Hibbert ; trad.: Cristina Muică. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2017 (Tipărit în China). – 128 p. : il. color ;
29 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: Children's Encyclopedia of Dinosaurs. – Index :
p. 127, [1]. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-54-324-8 (în cop. tare).
[2017-2280].
- - 1. Dinozauri – Enciclopedii pentru copii.
087.5:568.19(031)
2252. Jurnal în care să scrii despre pasiunile & visurile tale / texte şi il.: Giulia
Pianigiani ; trad. din ital.: Rodica Chiriacescu. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – [160] p. : il. color ; 22 cm. – (Emoţii-secrete, ISBN 978-9975-0-0086-4).
Tit. orig.: Diario per scrivere & piccoli grandi sogni. – [4000] ex.
ISBN 978-9975-0-0087-1 (în cop. tare).
[2017-2223].
087.5

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2253. Litere : Pentru copii de 4-6 ani / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Chi-
şinău : Libelula (PROMO Plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20 p. : des. color ; 24
cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4157-3-6.
[2017-2272].
- - 1. Jocuri pentru dezvoltarea copiilor.
087.5
2254. Logica : Pentru copii de 4-6 ani / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. –
Chişinău : Libelula (PROMO Plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20 p. : des. color ;
24 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4157-6-7.
[2017-2275].
- - 1. Jocuri pentru dezvoltarea copiilor.
087.5
2255. Maşini, motociclete şi alte vehicule : 48 de autocolante / trad. din ital.: Rodica
Chiriacescu ; cop.: Donatella Bergamino. – Chişinău : Arc, 2017 [Imprimat în Italia]. – 23, [1]
p. : des., des. color, [2] f. autocolante ; 29 cm. – (Lipeşte şi colorează ; 1, ISBN 978-9975-0-
0072-7).
Tit. orig.: Automobili, motocicletti & altri veicoli. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0067-3.
[2017-2258].
- - 1. Cărți cu autocolante. 2. Cărți de colorat.
087.5
2256. Maşini şi camioane : 250 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ;
il.: Emanuela Carletti ; cop.: Donatella Bergamino. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Italia).
– [34] p. : des color, [2] f. autocolante ; 29 cm. – (Lipeşte! ; 3, ISBN 978-9975-0-0073-4).
Tit. orig.: Automobili e Camion. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0069-7.
[2017-2260].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
2257. Prima mea carte-pian : Conţine 6 instrumente şi 10 cântece / trad.: Maria-
Magdalena Rusen ; il. de Maggie Chang. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe
cop. Ed. "Prut"), 2017 (Imprimat în China). – [28] p. : il. color, n. muz. ; 18 x 22 cm. – (Învaţă
să cânţi la pian distrându-te!).
[Tit. orig.: My First Piano Book]. – F. f. de tit. – [5000] ex.
ISMN 979-0-3480-0304-7.
ISBN 978-9975-54-321-7 (în cop. tare).
[2017-2320].
- - 1. Cărţi muzicale pentru copii.
087.5

15
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

2258. Pui de animale : 250 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.:
Emanuela Carletti ; cop.: Donatella Bergamino. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Italia). –
[34] p. : des. color, [2] f. autocolante ; 29 cm. – (Lipeşte! ; 1, ISBN 978-9975-0-0073-4).
Tit. orig.: Cuccioli. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0068-0.
[2017-2259].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
2259. Rogovaia, Galina.
Grădina din poveşti / Galina Rogovaia : trad. din rusă de Mihai Mereuţă. – [Chişinău] :
Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 47, [1] p. : il. color ; 29 cm. – (Modelăm din plastilină,
ISBN 978-9975-61-817-5).
[Tit. orig.: Сказочный сад]. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-0-0092-5.
[2017-2214].
- - 1. Cărți pentru copii. 2. Curiozități pentru copii.
087.5
2260. Sparrow, Giles.
Spaţiul : Enciclopedia vizuală a copiilor / Giles Sparrow ; trad.: Sanda Albu. – [Chişi-
nău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2017 (Tipărit în China). – 127, [1] p. : il. color ;
29 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: Children's Encyclopedia of Space. – Index : p.
128. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-54-325-5 (în cop. tare).
[2017-2279].
- - 1. Univers – Enciclopedii pentru copii.
087.5:52(031)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
2261. Filosofia medicinei : (cu elemente de bioetică medicală) : Suport de curs / V.
Ojovanu (coord.), I. Banari, A. Eşanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra de filozofie şi bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova. –
Chişinău : Medicina, 2017. – 120 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – [250] ex.
ISBN 978-9975-82-072-1.
[2017-2200].
- - 1. Filosofia medicinei. 2. Bioetică medicală.
17+614.253(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
2262. Carte de rugăciuni. – Chişinău : Angelus, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"].
– 231, [1] p. ; 12 x 18 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-3077-6-5 (în cop. tare).

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-2242].
- - 1. Rugăciuni.
27-282.5
2263. "Viziunea creştină asupra vocaţiei omului contemporan", международная
богословская научно-практическая конференция (5 ; 2016 ; Кишинэу). Viziunea
creştină asupra vocaţiei omului contemporan = Христианский взгляд на призвание совре-
менного человека : Материалы 5 Международной богословской научно-практической
конференции "Паисиевские чтения", Moldova, 22-24 octombrie 2016 : În memoria Sfântului
Cuviosului Paisie Velicicovschi / пер.: Елена Балан [и др.]. – Кишинэу : Православное
братство во имя прп. Паисия Величковского, 2017 (Tipogr. "MS Logo"). – 275 p. : fig., fot.,
tab. ; 21 cm.
Antetit.: Православное братство во имя прп. Паисия Величковского (Кишинэу),
Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь (Кицкань), Преображенское содружест-
во малых православных братств. – Tit. pe cop.: lb. rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-3175-0-4 (MS Logo).
[2017-2353].
- - 1. Viziuni creștine.
27-9(082)=135.1=161.1
27-29 Literatură religioasă
2264. Мэтьюс, Джон Х.
По зову сердца : Библейские принципы управления ресурсами / Джон Х. Мэтьюс ;
пер.: А. Савченко ; отв. ред.: А. Лысаков. – Кишинэу : Церковь христиан адвентистов
седьмого дня, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 191, [1] p. ; 20 cm. – (Пособие по
изучению Библии в субботней школе ; 1 квартал 2018 года, ISBN 978-9975-53-428-4).
1610 ex.
ISBN 978-9975-53-916-6.
[2017-2437].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
271/279 Biserici și culte creștine
2265. Toia, Zosima.
Biserica "Sf. Irh. Nicolae" din or. Durleşti : Popas Jubiliar : 10 ani / Protoiereu Zosima
Toia ; resp. ed.: prot. Adrian Toia. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
68 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – [500] ex.
ISBN 978-9975-53-901-2 (în cop. tare).
[2017-2241].
- - 1. Biserica "Sfântul Ierarh Nicolae" din orașul Durleşti – Republica Moldova – Istorie.
271.22(478-21)(091)
28 ISLAM
2266. 'Абд ал-Хамид Абу Сулайман.
Кризис мусульманского разума / 'Абд ал-Хамид Абу Сулайман ; пер. с арабского,
примеч. к хадисам и послесл.: Э. Р. Кулиев ; Междунар. ин-т исламский мысли, Об-

17
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

ществ. Объединение "Идрак". – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 303 p. ;
21 cm. – (Серия "Современная исламская мысль", ISBN 978-9975-66-580-3).
Referinţe bibliogr.: p. 271-272, 299-301 şi în subsol. – [500] ex.
ISBN 978-9975-66-579-7.
[2017-2190].
- - 1. Islam.
28
2267. Мухаммад аль-Газали.
Каким должно быть наше отношение к Корану / Мухаммад аль-Газали ; пер.: А. А.
Али-заде ; Междунар. ин-т исламский мысли, Обществ. Объединение "Идрак". – Киши-
нэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 370, [3] p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-576-6.
[2017-2187].
- - 1. Coran.
28-23
2268. Мухаммад аль-Газали.
Поминание и молитва: путь Пророка Мухаммада / Мухаммад аль-Газали ; пер.: с
англ.: Руфат Кулиев ; [Междунар. ин-т исламский мысли, Обществ. Объединение "Ид-
рак"]. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 121 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-578-0.
[2017-2189].
- - 1. Islam.
28-14
2269. Юсуф аль-Кардави.
Каким должно быть наше отношение к Сунне ? / Юсуф аль-Кардави ; пер.: А. А.
Али-заде ; Междунар. ин-т исламский мысли, Обществ. Объединение "Идрак". – Киши-
нэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 279 p. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-66-577-3.
[2017-2188].
- - 1. Sunism. 2. Islam sunit.
282
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
2270. Formarea populaţiei Republicii Moldova : (Studiu istorico-demografic) / Con-
stantin Matei, Mihai Hachi, Valeriu Sainsus [et al.] ; coord.: C. Matei [et al.] ; Acad. de Studii
Econ. a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Artpoligraf"]. – 340 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – [50] ex.
ISBN 978-9975-75-883-3.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-2396].
- - 1. Populația Republicii Moldova – Studii istorico-demografice.
314(478)+94(478)
316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
2271. Capcelea, Valeriu.
Intelectualitatea: esenţa, tipologia, locul şi rolul ei în existenţa socială / Valeriu
Capcelea ; referenţi şt.: Vasile Ţapoc, Lidia Pădureac. – Bălţi : Indigou Color, 2017. – 133, [1]
p. ; 26 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 125-130 (199 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. –
200 ex.
ISBN 978-9975-3156-3-0.
[2017-2271].
- - 1. Intelectualii în viața social-politică.
316.344.32+323.329
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globali-
zării: modele de dezvoltare durabilă". – Vezi Nr 2278-79.

316.6 Psihologie socială


2272. "Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendinţe, perspective", co-
locviu ştiinţific internaţional (2017 ; Chişinău). Colocviu ştiinţific internaţional "Psihologia
socială în secolul XXI: provocări, tendinţe, perspective" = International Scientific Colloquium
"Social Psychology in the 21st Century: Challenges, Trends and Perspectives" : Materialele
colocviului, 4-5 mai 2017, Chişinău / resp. de ed.: Svetlana Rusnac, Ludmila Zmuncila. –
Chişinău : ULIM, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 117 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asis-
tenţă Soc. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3168-4-2.
[2017-2433].
- - 1. Psihologie socială.
316.6:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
2273. Ţărnă, Ecaterina.
Bazele comunicării : [pentru uzul studenţilor] / Ecaterina Ţărnă. – Ed. a 2-a. – [Chişinău
: Prut Internaţional, 2017] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 407, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 402-405 (160 tit. în lb. rom., engl., fr.). – Index : p. 406-407. – Apare cu
sprijinul Federal Min. for Econ. Coop. and Development, DW Akademie. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-54-355-2.
[2017-2321].
- - 1. Comunicare.
316.77(075.8)

19
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
Capcelea, Valeriu. Intelectualitatea. – Vezi Nr 2270.

2274. Roşca, Iurie.


Conspiraţia Demonilor Roşii : 100 de ani de la lovitura de stat bolşevică : Interviuri : Cu
o Addénda: Vladimir Volkoff, Jean Parvulesco, Ilie Bădescu, Jean-Michel Vernochet, Alek-
sandr Dughin, Marion Sigaut / Iurie Roşca ; trad. de Ruxandra Iordache. – Chişinău : Univer-
sitatea Populară, 2017 [Tipogr. "Prag-3"]. – 272 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-77-285-3 (Tipogr. "Prag-2").
[2017-2404].
- - 1. Revoluția Rusă din Octombrie 1917.
[323.27+94](470)
2275. "Terorismul – ameninţare la adresa securităţii globale", conferinţă ştiinţifi-
că a studenţilor şi masteranzilor (2017 ; Chişinău). Terorismul – ameninţare la adresa
securităţii globale : Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor USEFS, 15
martie 2017, Chişinău / coord.: Anatolie Bredinschii, Andrei Nastas ; red. şt.: Valeriu Efremov.
– Chişinău : USEFS, 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 84 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Protecţie, Pază şi Securita-
te. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [50] ex.
ISBN 978-9975-131-52-0.
[2017-2202].
- - 1. Terorism. 2. Securitate globală.
[323.28+343.326]:378(478-25)(082)=135.1=161.1
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică
externă
2276. Buzan, Barry.
Popoarele, statele şi frica : O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca
de după Războiul Rece / Barry Buzan ; trad. din engl. de Vivia Săndulescu. – Ed. a 3-a, cu o
nouă introducere a aut. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 444, [6] p. ; 20
cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Indice de nume : p. 447-450. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-232-5 (în cop. tare).
214,00 lei. – [2017-2222].
- - 1. Securitate internațională.
327+351.746
2277. Juvin, Hervé.
Zidul de Vest nu a căzut : Ideile ce au preluat puterea… şi despre cum să o preia! /
Hervé Juvin ; trad. de Ruxandra Iordache ; ed. îngrijită de Iurie Roşca. – Chişinău : Universi-
tatea Populară, 2017 [Tipogr. "Prag-3"]. – 224 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 218-224. – 500 ex.
ISBN 978-9975-77-282-2.
[2017-2177].

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Globalizare politică.
327
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
2278. Mija, Valeriu.
Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state eu-
ropene neutre : Monografie / Mija Valeriu ; red. şt.: Teosa Valentina ; Univ. de Stat din Moldo-
va, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 215
p. : fig., tab. ; 24 cm.
Adnot. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 177-199 (290 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-943-8.
[2017-2401].
- - 1. Republica Moldova – Politici de securitate. 2. Politică europeană de securitate.
327(478+4)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
2279. "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare du-
rabilă", conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (12 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţă
Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de
dezvoltare durabilă" = "Economic growth in conditions of globalization: sustainable
development models", ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017 : [în vol.] / com. şt.: Stratan Alexan-
dru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2017 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3171-0-8.
Vol. 1. – 2017. – 283 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de
Cercet. Econ. (INCE), Min. Econ. şi Infrastructurii. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3171-1-5. – [2017-2211].
- - 1. Creștere economică. 2. Dezvoltare social-economică. 3. Globalizare.
33+316.422(082)=135.1=111=161.1
2280. Vol. 2. – 2017. – 294 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
Naţ. de Cercet. Econ. (INCE). – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex. –
ISBN 978-9975-3171-2-2. – [2017-2212].
- - 1. Creștere economică. 2. Dezvoltare social-economică. 3. Globalizare.
33+316.422(082)=135.1=111=161.1
2281. "Современные аспекты развития финансовой системы Приднестро-
вья", круглый стол (2017 ; Тираспол). "Современные аспекты развития финансовой
системы Приднестроовья" : Материалы республиканского круглого стола, 14 декабря
2017 г. / орг. ком.: Берил С. И. (председатель) [и др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шев-
ченко, 2017. – 307 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – În red. aut. – 120 ex.
ISBN 978-9975-925-33-4.
[2017-2391].
[33+657](478-24)(082)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2282. Friptuleac, Grigore.

21
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Ghid privind respectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrul


cu monitoarele / Friptuleac Grigore, Meşina Victor ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Rep. Moldova. – Chişinău :
S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic). – 51 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 50-51 (25 tit.). – [1000] ex.
ISBN 978-9975-129-31-2.
[2018-2383].
- - 1. Securitate și sănătate în muncă – Lucrul la monitoare.
[331.45+613.6]:004.38
332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia
fondului de locuințe (fondului imobiliar)
2283. Parmacli, Dmitrii.
Tratat despre pământ: importanţa, starea, eficienţa utilizării în agricultură / Dmitrii
Parmacli, Alexandru Stratan ; trad. din lb. rusă: Lidia Maier ; red. şt.: Valeriu Doga. – [Chişi-
nău] : Ştiinţa, 2017 (Complexul Editorial INCE). – 330 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 301-304 (77 tit.). – [300] ex.
ISBN 978-9975-85-099-5.
[2017-2394].
- - 1. Utilizarea pământului în agricultură.
332.3:631.4
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2284. Соколова, А. П.
Управленческая диагностика фирмы – II : Учебно-методическое пособие / А. П.
Соколова, М. К. Постикэ ; Молд. гос. ун-т, Фак. экон. наук, Деп. упр. бизнесом. –
Кишинэу : CEP USM, 2017. – 247 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-949-0.
[2017-2402].
- - 1. Firme – Conducere și administrare.
334(075.8)
336 Finanţe
Bugault, Valerie. A ucide Plutocraţia. – Vezi Nr 2289.

2285. Gulca, Lilia.


Drept fiscal. Partea generală : Scheme, speţe, teste / Lilia Gulca, Anatol Bănărescu ;
Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Chişinău :
S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 184 p. : scheme ; 21 cm.
[30] ex.
ISBN 978-9975-108-29-4.
[2017-2397].
- - 1. Drept fiscal.
336.22(075)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2286. Tarife de costuri în agricultură : Ghid practic / col. aut.: Tudor Bajura, Alexan-
dru Stratan, Petru Scobioală [et al.] ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
– Chişinău : INCE, 2017. – 161 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 31 (20 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3171-3-9.
[2017-2393].
- - 1. Tarife de costuri – Agricultură. 2. Agricultură – Tarife de costuri.
338.5:631(036)
338.48 Turism
2287. "Перспективы развития туристического потенциала Приднестровья",
республиканская научно-практическая конференция с международным участием
(2 ; 2017 ; Тираспол). Перспективы развития туристического потенциала Приднестро-
вья : 2-я Республиканская научно-практическая конференция с международным уча-
стием, 25 мая 2017 г. / орг. ком.: В. Г. Фоменко (отв. ред.) [и др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т.
Г. Шевченко, 2017. – 187 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естественно-геогр. фак., Каф.
соц.-экон. географии и регионоведения, НИЛ "Региональные исследования". – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-925-34-1.
[2017-2392].
- - 1. Turism – Transnistria – Republica Moldova.
[338.48+796.5](478-24):378.4(478-24)(082)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2288. Pantea, Oleg.
Teoria generală a statului şi dreptului : [pentru uzul studenților] / Oleg Pantea. – Ed.
rev. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr. "Adrilang"). – 203 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – Referinţe bibliogr.: p. 186-203 (276 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3152-8-9.
[2017-2204].
- - 1. Teoria statului și a dreptului.
340.12(075)
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
2289. Chirtoacă, Natalia.
Drept instituţional al Uniunii Europene : Curs universitar / Natalia Chirtoacă. – Chişinău
: CEP USM, 2017. – 299 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 163-167 la sfârşitul temelor şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-71-940-7.
[2017-2399].
- - 1. Drept instituţional al Uniunii Europene.

23
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

341.1:061.1EU(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2290. Bugault, Valérie.
A ucide Plutocraţia : Ghid practic pentru demontarea Sistemului / Valérie Bugault, Jean
Rémy ; trad. de Ruxandra Iordache ; ed. îngrijită de Iurie Roşca. – Chişinău : Universitatea
Populară, 2017 [Tipogr. "Prag-3"]. – 192 p. : tab. ; 21 cm.
Tit. orig.: Du nouvel esprit des lois et de la monnaie. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
500 ex.
ISBN 978-9975-77-284-6.
[2017-2403].
- - 1. Suveranitate. 2. Natura banilor.
342.2/.3+336.741.2
2291. Central Electoral Commission. 20 years of Permanent Activity : [of the Re-
public of Moldova] / Angheli Cristina, Balmoş Alexandru, Berlinschii Alexandr [et al.] ; coord.:
Angheli Cristina, Pasat Corneliu. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
252 p. : fig., fot. color, tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicați în caseta tehn. – Referinţe bibliogr. în subsol.
[2017-2234].
- - 1. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova.
342.8(478)
2292. Electorala 2016 : Documente şi cifre cu privire la alegerile pentru funcţia de
Preşedinte al Republicii Moldova : din 30 octombrie 2016 / Comisia Electorală Centrală. –
Chişinău : S. n., 2016! 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-53-
907-4.
Partea 1-a. – 2017. – 702 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN
978-9975-53-909-8. – [2017-2429].
- - 1. Republica Moldova – Alegeri prezidențiale – Documente.
342.8(478)(094)
2293. Partea a 2-a. – 2017. – 585 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
– ISBN 978-9975-53-910-4. – [2017-2432].
- - 1. Republica Moldova – Alegeri prezidențiale – Documente.
342.8(478)(094)
2294. Pavlencu, Mariana.
Protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discri-
minării : [pentru uzul studenților] / Mariana Pavlencu ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep.
Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 116 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 68-81 (121 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-953-7.
[2017-2342].
- - 1. Drepturile persoanelor cu dizabilități.
342.726-056.2(075)
2295. Кодекс о правонарушениях Республики Молдова: с последними
изменениями и дополнениями. – [Кишинэу : Farmec Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 239 p. ; 20 cm.
400 ex.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-104-52-4.
[2017-2247].
- - 1. Codul contravențional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
343 Drept penal. Infracţiuni penale
343.2/.7 Drept penal
2296. Buga, Larisa.
Tehnica legislativă penală : (monografie) / Larisa Buga ; red. şt.: Bujor Valeriu ; Inst. de
Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie
Aplicată, 2017 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. – 207, [6] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 181-203 (353 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3053-6-5 (broşată în spirală).
[2017-2418].
- - 1. Tehnici legislative penale.
343.2
2297. O faţă cunoscută : Violenţa în vieţile copiilor şi adolescenţilor / Fondul Naţiuni-
lor Unite pentru Copii. – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 10 p. : fig.,
tab. ; 28 x 22 cm.
F. f. de tit.
[2017-2236].
343.54-053.2:351.764
2298. Strulea, Maria.
Culegere de acte normative relevante disciplinei delincvenţa juvenilă / Maria Strulea,
Dorina Gurev, Mihaela Botnarenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept
Penal. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 290 p. ; 21 cm.
40 ex.
ISBN 978-9975-71-944-5.
[2017-2337].
- - 1. Delincvență juvenilă – Acte normative.
343.224.1(094)
2299. Strulea, Maria.
Delincvenţa juvenilă : Ghid metodic / Maria Strulea, Dorina Gurev, Mihaela Botnarenco
; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2017. –
147 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 40 ex.
ISBN 978-9975-71-945-2.
[2017-2341].
- - 1. Delincvență juvenilă.
343.224.1(076.5)
2300. Strulea, Maria.
Delincvenţa juvenilă : Suport de curs / Maria Strulea, Dorina Gurev, Mihaela
Botnarenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Chişinău : CEP
USM, 2017. – 370p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-946-9.
25
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

[2017-2338].
- - 1. Delincvență juvenilă.
343.224.1(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ
351 Activităţi specifice administraţiei publice
Buzan, Barry. Popoarele, statele şi frica. – Vezi Nr 2275.

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


2301. O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica
Moldova : ediţia 2017 / Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul" ; consul-
tanţi: Ana-Maria Veveriţa (coord. ed.) [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")]. – 152 p. : fot., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Europei.
[2017-2440].
- - 1. Administrație publică locală – Republica Moldova – Practici.
352(478)
355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate
2302. Albu, Natalia.
Dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare : Manual / Natalia Albu ; refe-
rent [şt.] : Valentina Bodrug-Lungu. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"] – . – 24
cm. – ISBN 978-9975-66-581-0.
Modulul 1: Concepte fundamentale pentru înţelegerea noţiunii de gen. – 2017. – 92 p. :
fig., graf. color. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul
UN Women, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. – [500] ex. – ISBN 978-9975-66-
582-7. – [2017-2192].
- - 1. Sectorul de securitate și apărare – Egalitate de gen.
355.02:305(075.8)
2303. Modulul 2: Politici şi direcţii de promovare a perspectivei de gen în domeniul pă-
cii şi securităţii. – 2017. – 76 p. : fig., tab. color. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr.
în subsol. – Apare cu suportul UN Women, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. –
[500] ex. – ISBN 978-9975-66-583-4. – [2017-2193].
- - 1. Sectorul de securitate și apărare – Egalitate de gen.
355.02:305(075.8)
2304. Modulul 3: Abordarea integratoare a egalităţii de gen în sectorul de apărare. –
2017. – 160 p. : fig., tab. color. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
Apare cu suportul UN Women, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. – [500] ex. –
ISBN 978-9975-66-584-1. – [2017-2194].
- - 1. Sectorul de securitate și apărare – Egalitate de gen.
355.02:305(075.8)
2305. Modulul 4: Violenţa sexuală şi în bază de gen în condiţii de pace şi conflict. –
2017. – 140 p. : fig., tab. color. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
Apare cu suportul UN Women, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. – [500] ex. –
ISBN 978-9975-66-585-8. – [2017-2195].
- - 1. Sectorul de securitate și apărare – Egalitate de gen.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[355.02+343.541]:305(075.8)
2306. "Evoluţia ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări la securitatea naţi-
onală şi regională", conferinţă interuniversitară (2016 ; Chişinău). Conferinţa
interuniversitară cu tema: "Evoluţia ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări la securitatea
naţională şi regională", 15 decembrie 2016 : Culegere de articole ştiinţifice / coord.: Vladislav
Procopii ; red. şt.: Valeriu Efremov. – Chişinău : AMFM "Alexandru cel Bun", 2017 [Tipogr.
"Tipocart Print"]. – 240 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun". – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3174-1-2.
[2017-2375].
- - 1. Științe militare. 2. Securitate națională.
[355+351.746(478)]:378(082)=135.1=161.1
2307. Петрович, Алексей.
От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина : Фотоальбом памяти защитников
Москвы – воинов 1-го житомирского гвардейского кавалерийского корпуса имени
Cовнаркома УССР (бывшего 2-го кавалерийского корпуса) / Алексей Петрович. – [Ки-
шинэу] : Б. и., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 116 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – [500] ex.
ISBN 978-9975-58-125-7 (în cop. tare).
[2017-2329].
355.48(084.12)
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2308. Защита ребенка от насилия в образовательном учреждении : Сборник
нормативных актов / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова, Гос. пед.
ун-т им. Иона Крянгэ, Центр информ. и документации по правам ребенка Респ. Молдо-
ва (CIDDC) [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 128 p. : tab. ; 30
cm.
Изд. при поддержке Ин-та ЮНЕСКО по информ. технологии в образовании (ИИ-
ТО). – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-904-3.
Gratuit. – [2017-2235].
- - 1. Sistemul de învățământ din Republica Moldova – Protecția copilului împotriva vio-
lenței – Acte normative.
37.0(478):343.615(094.5)
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
2309. Moraru, Natalia.
Educaţia civică : caietul elevului : clasa a 5-a / Natalia Moraru. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. UPS "Creangă"]. – 65 p. : fig., fot. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-46-344-7.
[2017-2370].
37.017(075.3)

27
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

2310. Silvestru, Aurelian.


Educaţia moral-spirituală : Manual pentru clasa 1-a / Aurelian Silvestru, Dorina Andrei,
Iulia Scripnic. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017
[Combinatul Poligrafic]. – 68 p. : fig., fot. color ; 26 cm.
[10000] ex.
ISBN 978-9975-54-295-1 (trecut eronat pe carte). – ISBN 978-9975-54-296-8.
[2017-2293].
- - 1. Educație moral-spirituală.
37.017.93(075.2)
2311. Волковская, Мария.
Духовно-нравственное воспитание : Учебник для 1 класса / Волковская Мария,
Горбачëва Нина. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul
Poligrafic]. – 63, [1] p. : fig., fot. color ; 26 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-54-310-1.
[2017-2295].
- - 1. Educație moral-spirituală.
37.017.93(075.2)
2312. Волковская, Мария.
Духовно-нравственное воспитание : Учебник для 2 класса / Волковская Мария,
Горбачëва Нина. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul
Poligrafic]. – 63, [1] p. : fig., fot. color ; 26 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-54-311-8.
[2017-2296].
- - 1. Educație moral-spirituală.
37.017.93(075.2)
2313. Волковская, Мария.
Духовно-нравственное воспитание : Учебник для 3 класса / Волковская Мария,
Горбачëва Нина. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul
Poligrafic]. – 63, [1] p. : fig., fig. color ; 26 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-54-323-1.
[2017-2308].
- - 1. Educație moral-spirituală.
37.017.93(075.2)
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2314. Litnevski, N.
Curs de instruire "5D" : Complex metodic de dezvoltare a personalităţii : pentru elevii
claselor 9-10 / N. Litvenski ; AO "Începutul vieţii". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Polico-
lor")]. – 370 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 370 (13 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-3173-0-6.
[2017-2325].
- - 1. Formarea personalității.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.015(075.3)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2315. "Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine",
colocviu ştiinţifico-practic (2 ; 2017 ; Chişinău). Materialele colocviului ştiinţifico-practic
"Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine", (Ediţia a 2-a), 25
martie, 2017, Chişinău / com. şt.: Svetlana Corcevschi [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017.
– 96 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistică Germanică
şi Comunicare Interculturală. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-947-6.
[2017-2400].
- - 1. Limbi străine – Didactică.
37.016.046:811(082)=00
2316. Predarea/Învăţarea pe competenţe – componentă esenţială a reformei sis-
temului educativ = Approche par compétences – composante essentielle de la réforme du
système éducatif / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Lb. şi Lit. Străine ; col. red.: Natalia
Sofronie [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 109 p. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., fr. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl.,
fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-339-3.
[2017-2371].
- - 1. Limbi străine – Didactică.
37.016.046:811(082)=00
37.02 Probleme generale de didactică și metodică
Conferinţa ştiinţifică naţională "Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice". –
Vezi Nr 2422.

Educaţia lingvistică şi literatură în contextul dezvoltării valorilor general-umane. – Vezi


Nr 2421.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2317. Timuş, Maria.
Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică : Material didactic pentru mas-
teranzi / Timuş Maria ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi Metodica
Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 218 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 210-217 (218 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-334-0.
[2017-2377].
- - 1. Comunicare didactică.
37.091:796.011.1(075)
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2318. Buruiană, Maria.

29
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Caiet de scriere : pentru clasa 1-a / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
103 p. ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-54-303-3.
[2017-2283].
373.3.016:811.135.1(075.2)
2319. Buzenco, Aurica.
Orientări axiologice ale preşcolarilor din perspectiva etnopedagogiei familiei / Aurica
Buzenco. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 173 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 158-173 (147 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-136-49-5.
[2017-2360].
- - 1. Educație în familie.
373.2.018.1
2320. Calmuţchi, Laurenţiu.
Metodologia studierii elementelor de geometrie intuitivă în clasele primare / Laurenţiu
Calmuţchi, Ion Cojocaru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Fizică, Matematică şi Tehnologii
Informaţionale, Catedra Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii. – Chişinău : S. n., 2017
(Tipografia UST). – 236 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 231-236 (55 tit.). – [200] ex.
ISBN 978-9975-76-218-2.
[2017-2183].
- - 1. Geometrie – Didactică.
373.3.016:514
2321. Căile care asigură calitatea : Dezvoltarea profesionalismului în instituţiile de
învăţământ preşcolar şi primar / Dawn Tankersley, Sanja Brajkovic, Radmila Rangelov
Jusovic [et al.] ; coord.: Mihaela Ionescu ; trad.: Nicoleta Culava ; Proiectul "Promovarea
înţelegerii comune a calităţii în educaţie", Progr. Educaţional "Pas cu Pas" ; coord.: Cornelia
Cincilei. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 160 p. : fig. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 138-142. – Apare cu susţinerea Fundaţiei LED Liechtenstein Development
Service. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-60-274-7.
[2017-2201].
- - 1. Învățământ preșcolar – Dezvoltarea profesionalismului. 2. Învățământ primar –
Dezvoltarea profesionalismului.
373.2/.3.091
2322. Cojocaru, Victoria.
Competenţele decizionale ale managerilor în implementarea inovaţiilor / Cojocaru Vic-
toria, Vladu Mariana ; red. şt.: Callo Tatiana ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipografia UST]. – 178 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 165-173 (158 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-76-223-6.
[2017-2412].
- - 1. Învățământ preuniversitar – Implementarea inovațiilor.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

373.091:001.894
2323. Golovei, Lilia.
Sunt elev! : Program de adaptare pentru elevii clasei 1-a : (Ghid metodologic pentru
psihologi, cadre didactice şi educatori) / Golovei Lilia. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Sofart
Studio"]. – 190 p. : fig. ; 29 cm. – (Biblioteca psihologului, ISBN 978-9975-110-45-7) (Dezvol-
tare și remediere psihologică, ISBN 978-9975-110-46-4).
Bibliogr.: p. 187-189. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3028-5-2.
[2017-2208].
- - 1. Învățământ primar – Adaptarea elevilor.
373.3.015(072)
2324. Idem în lb. rusă : Я – ученик! : Программа школьной адаптации для учеников
1 класса : (Методологическое пособие для психологов, учителей и воспитателей). –
Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Sofart Studio"]. – 192 p. : fig. ; 29 cm. – (Библиотека психо-
лога, ISBN 978-9975-3088-3-0) (Личностное развитие, ISBN 978-9975-3028-7-6).
Bibliogr.: p. 189-191. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3028-6-9.
[2017-2209].
- - 1. Învățământ primar – Adaptarea elevilor.
373.3.015(072)
2325. Liceul Teoretic "Andrei Vartic" : [din orașul Ialoveni] : 55 de ani în ascensiune
/ col. red.: Sacara Valentina [et al.]. – Ialoveni : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 58, [1]
p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – [400] ex.
ISBN 978-9975-66-592-6.
[2017-2185].
- - 1. Liceul Teoretic "Andrei Vartic" din Ialoveni – Republica Moldova – Istorie.
373.5.091(478-21)(091)
2326. Luchianenco, Lilia.
153 de trepte spre o vorbire corectă : Activităţi practice pentru exersarea competenţe-
lor de comunicare verbală la copii 5-7 ani : Ghid metodologic / Lilia Luchianenco ; consultant
şt.: Aurelia Racu. – [Chişinău : Luch-Education], 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 157 p.
: il., il. color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 159 (15 tit.).
ISBN 978-9975-53-895-4.
[2017-2427].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2.025
2327. Popa, Iulius.
Liceul Teoretic Republican "Ion Creangă" din Bălţi : [din istoria instituției] / Iulius Popa.
– Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipogr. Centrală"]. – 432 p. : fot. ; 25 cm.
[150] ex.
ISBN 978-9975-53-912-8 (în cop. tare).
[2017-2425].
- - 1. Liceul Teoretic Republican "Ion Creangă" din Bălţi – Republica Moldova – Istorie.

31
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

373.5(478-21)(091)
2328. Ursu, Ludmila.
Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară
de învăţământ : Monografie / Ursu Ludmila, Pavlenco Mihaela. – Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Primex-Com"). – 273 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 184-205 (206 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-110-90-7.
[2017-2388].
- - 1. Geometrie – Didactică.
373.2/.3.016:514
2329. Предотвращение насилия в образовательном учреждении : Методиче-
ское пособие / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова, Гос. пед. ун-т им.
Иона Крянгэ, Центр информ. и документации по правам ребенка Респ. Молдова
(CIDDC) [и др.] ; под. ред.: Виорика Адэскэлицэ [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 127 p. : fig. color, tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 89-94 şi în subsol. – Изд. при поддержке Ин-та ЮНЕСКО по
информ. технологии в образовании (ИИТО). – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-903-6.
[2017-2238].
- - 1. Violența în instituțiile de învățământ preuniversitar – Combatere.
373.06:343.615(075)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
2330. Olărescu, Valentina.
Disabilităţile de învăţare – fenomen polivalent în cercetare : [studiu analitic] / Valentina
Olărescu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Elan Poligraf"). – 118 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 112-118 (151 tit.). – [300] ex.
ISBN 978-9975-66-594-0.
[2017-2196].
- - 1. Disabilități de învățare. 2. Copii cu disabilități de învățare.
376.4:001.891
377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,
institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2331. Bucură-te de drepturi : Dreptul şi responsabilităţi. Cartea de buzunar a elevului
şcolii profesionale / Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)
; coord.: Cezar Gavriliuc ; contribuţie: Aliona Stepan [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 31 p. : fot., tab. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Fundaţiei Liechtenstein Development
Service (LED), în colab. cu Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [15000] ex.
ISBN 978-9975-53-836-7.
[2017-2422].
- - 1. Învățământ profesional – Îndrumare.
377.091(036)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2332. Idem în lb. rusă : Воспользуйся своими правами : Права и обязанности.


Карманная книга учащегося профессиональной школы. – [Кишинэу : Б. и., 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 31 p. : fot., tab. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при поддержке Фонда Liechtenstein Development
Service (LED), в сотрудничестве с М-ом Просвещения Респ. Молдова. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-53-835-0.
[2017-2421].
- - 1. Învățământ profesional – Îndrumare.
377.091(036)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2333. Trofaila, Lidia.
Didactica psihologiei : Suport de curs / Trofaila Lidia ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac.
Pedagogie, Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară. – Chișinău : S. n., 2017 [Tipo-
grafia UST]. – 195 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 193-195 (73 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-222-9.
[2017-2411].
- - 1. Psihologie – Didactică.
378.016:159.9(075.8)
2334. Содержание и организация педагогической практики магистров : Учеб-
но-методическое пособие / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. пед. и психоло-
гии, Каф. пед. и методики начального образования ; сост.: А. А. Ткачук, Н. Н. Ушнурце-
ва. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (ОО "Номус Антропос"). – 107 p. : tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 30-32. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3081-9-9.
[2017-2349].
- - 1. Practică pedagogică.
378.147:37.013(075.8)
2335. Учебная практика в начальной школе : Учебно-методическое пособие
для бакалавров / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. пед. и психологии, Каф.
пед. и методики начального образования ; сост.: Н. Н. Ушнурцева, Н. И. Васильева. –
Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (ОО "Номус Антропос"). – 111 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 111-112 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3081-8-2.
[2017-2348].
- - 1. Practică pedagogică – Învățământ primar.
378.147:373.3(075.8)
39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor propriu-zis
2336. Cimilică, cimilea : Ghicitori / florilegiu sel. şi pregătit de Iulian Filip ; il. de Oxana
Diaconu ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017
(Combinatul Poligrafic). – 179 p. : il. ; 21 cm. – (Mărgăritare folclorice, ISBN 978-9975-54-
332-3).

33
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

2000 ex.
ISBN 978-9975-54-331-6 (în cop. tare).
[2017-2319].
- - 1. Ghicitori.
398.6(=135.1):821.135.1-193.1
2337. Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada
korunması : [în vol.] / kiyadın baş redaktoru: Todur Zanet ; Asoc. Obştească "Gagauzluk". –
Chişinău : Pontos, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-51-862-
8.
2-ci kiyat : Gagauz türküleri söleyişleri, bilmeceleri = Cântece, proverbe, ghicitori găgă-
uze = Gagauz songs, Proverbs, Riddles = Гагузские песни, пословицы, загадки. – 2017. –
644, [12] p. : des., des., fot. color, n. muz. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., găgăuză, alte lb.
străine. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-51-882-6 (în cop. tare). – [2017-2420].
- - 1. Folclor găgăuz.
398(=512.165)=00
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
2338. Galben-Panciuc, Zinaida.
Ştiinţe : Caietul elevului : clasa a 5-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetla-
na Galben. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Tipogr. "Balacron").
– 84 p. : fig. ; 26 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-54-299-9.
[2017-2294].
502/504(075.3)
2339. Ştiinţe : manual : clasa a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, Stela
Diaconu [et al.] ; comisia de evaluare: Tudor Cozari [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 120 p. :
fig. color ; 26 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-54-345-3.
[2017-2292].
- - 1. Științele naturii.
502(075.2)
2340. Idem în lb. rusă : Познание мира : учебник : 4 класс / trad. din lb. rom.: Ludmi-
la Perciuleac. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poli-
grafic). – 120 p. : fig., fot. color ; 26 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-54-350-7.
[2017-2316].
- - 1. Științele naturii.
502(075.2)
2341. Ursu, Mihai.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Grădina Botanică şi Vivariul din cadrul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Natu-
rală : Ghid / Mihai Ursu ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Fundaţia pentru Ocro-
tirea Păsărilor. – [Chişinău : Ideea-Com, 2017]. – 27, [2] p. : fot., fot. color ; 15 x 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-3127-3-8.
[2017-2352].
- - 1. Grădina Botanică şi Vivariul din cadrul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală – Republica Moldova.
502.6/.7:39:069(478-25)
51 MATEMATICĂ
2342. Achiri, Ion.
Matematică : Manual pentru clasa a 6-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Şpuntenco ;
comisia de evaluare: Dumitru Cozma [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] :
Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 244 p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
Apare din resursele financiare ale Fondului Special pentru Manuale. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-54-300-2.
[2017-2305].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
2343. Achiri, Ion.
Matematică : Teste : Pregătire pentru bacalaureat / Ion Achiri, Valentina Ceapa, Olga
Şpuntenco. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut International (pe f. de tit. Ed. "Prut"),
2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 160 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-54-274-6.
[2017-2304].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2344. Caiet cu rezumate la matematică : (cl. 5-9). – [Chişinău] : Iulian, 2017 (Tipogr.
"Cetatea de Sus"). – [104] p. ; 21 cm.
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-3078-4-0.
[2017-2405].
51(076)
2345. Caiet cu rezumate la matematică : (cl. 10-12). – [Chişinău] : Iulian, 2017
(Tipogr. "Cetatea de Sus"). – [100] p. ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-3078-7-1.
[2017-2413].
51(075.3)
2346. Conference on Mathematical Foundations of Informatics, November 9-11,
2017, Chisinau, Moldova : Proceedings MFOI-2017 / Inst. of Mathematics and Computer
Science, Acad. of Sci. of Moldova ; ed.: S. Cojocaru [et al.]. – [Chişinău] : Institute of
Mathematics and Computer Science, 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 182 p. : fig., tab. ; 20 cm.
35
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 60 ex.


ISBN 978-9975-4237-6-2.
[2017-2379].
- - 1. Matematică. 2. Tehnologii informaționale.
51+004(082)
2347. Matematică : Manual pentru clasa a 12-a / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Maria
Efros [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed.
"Prut"), 2017 (Imprimat în China). – 263, [1] p. : fig., tab. color ; 26 cm.
Apare cu suportul proiectului "Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova", finanţat
de Banca Mondială. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-54-320-0.
[2017-2278].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
2348. Idem în lb. rusă : Математика : Учебник для 12 класса / trad. din lb. rom.: Ion
Achiri [et al.]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"]. – 263, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm.
Apare cu suportul proiectului "Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova", finanţat
de Banca Mondială. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-54-326-2.
[2017-2297].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
2349. Ştirbu, Aurelia.
100 teme de casă pentru copii isteţi şi deştepţi : [la matematică] : Clasa a 4-a / Aurelia
Ştirbu. – Bălţi : S. n., 2017 (Tipogr. "Indigou Color"). – 67, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 68 (3 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-3156-0-9.
[2017-2267].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
2350. Tighineanu, Lilia.
Matematica : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă : Clasa 1-a / Lilia
Tighineanu, Galina Cealic-Mânăscurtă, Svetlana Cucoş. – [Chişinău : Princeps, 2017 (Tipogr.
"Bons Offices")] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4492-5-0.
Varianta 1. – 2017. – 48 p. : fig. – [300] ex. – ISBN 978-9975-4492-6-7. – [2017-2389].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2351. Varianta 2. – 2017. – 48 p. : fig. – [300] ex. – ISBN 978-9975-4492-7-4. – [2017-
2390].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2352. Ursu, Ludmila.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Matematică : caietul elevului : pentru clasa 1-a / Ludmila Ursu. – [Ed. a 2-a, rev. şi
compl.] – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Tipogr. "Balacron") – . –
24 cm. – ISBN 978-9975-54-316-3.
Semestrul 1. – 2017. – 64 p. : fig. – [5000] ex. – ISBN 978-9975-54-317-0. – [2017-
2284].
51(075.2)
2353. Semestrul 2. – 2017. – 55, [1] p. : fig. – [5000] ex. – ISBN 978-9975-54-318-7. –
[2017-2306].
51(075.2)
2354. Ursu, Ludmila.
Matematică : caietul elevului : pentru clasa a 2-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 2-a, rev. şi
compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic) –
. – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-012-4.
Semestrul 1. – 2017. – 56 p. : fig. – [3000] ex. – ISBN 978-9975-54-339-2. – [2017-
2309].
51(075.2)
2355. Semestrul 2. – 2017. – 56 p. : fig. – [3000] ex. – ISBN 978-9975-54-340-8. –
[2017-2310].
51(075.2)
2356. Ursu, Ludmila.
Matematică : caietul elevului : pentru clasa a 3-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 2-a. – [Chişi-
nău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. –
ISBN 978-9975-54-153-4.
Semestrul 1. – 2017. – 48 p. : fig. – [3000] ex. – ISBN 978-9975-54-343-9. – [2017-
2311].
51(075.2)
2357. Ursu, Ludmila.
Matematică : Manual pentru clasa a 4-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; co-
misia de evaluare: Angela Cara [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut
Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 136 p. : fig. color ; 26 cm.
Apare din resursele financiare ale Min. Educaţiei. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-54-301-9.
[2017-2281].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
2358. Idem în lb. rusă : Математика : Учебник : 4 класс / trad. din lb. rom.: Ludmila
Ursu, Tatiana Rusu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combina-
tul Poligrafic]. – 134, [2] p. : fig. color ; 26 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-54-322-4.
[2017-2307].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
2359. Ursu, Ludmila.

37
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Matematică : Teste de evaluare sumativă : Clasa 1-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 6-a, rev.
şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligra-
fic). – 56 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Evaluare, ISBN 978-9975-54-237-1).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-54-334-7.
[2017-2286].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2360. Ursu, Ludmila.
Matematică : Teste de evaluare sumativă : Clasa a 2-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 6-a,
rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poli-
grafic). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Evaluare, ISBN 978-9975-54-237-1).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-54-335-4.
[2017-2287].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2361. Idem în lb. rusă : Математика : Тесты для итогового оценивания : 2 класс /
trad. din lb. rom.: Ludmila Ursu. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internaţional
(pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm. –
(Оценивание, ISBN 978-9975-54-162-6).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-54-336-1.
[2017-2298].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2362. Ursu, Ludmila.
Matematică : Teste de evaluare sumativă : Clasa a 3-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 5-a rev.
și compl. – [Chişinău] : Prut Internațional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligra-
fic). – 64 p. : fig. ; 24 cm. – (Evaluare).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-54-347-7.
[2017-2312].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2363. Idem în lb. rusă : Mатематика : Тесты для итогового оценивания : 3 класс /
trad. din lb. rom.: Ludmila Ursu. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internațional
(pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm. –
(Оценивание).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-54-348-4.
[2017-2313].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2364. Акири, Ион.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Математика : Учебник : 6 класс / Ион Акири, Андрей Брайков, Ольга Шпунтенко ;


comisia de evaluare: Dumitru Cozma [et al.] ; trad. din lb. rom.: Antonina Erhan ; М-во
просвещения Респ. Молдова. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed.
"Prut"), 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 242, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Apare din sursele Fondului Special pentru Manuale. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-54-319-4.
[2017-2285].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
2365. Урсу, Людмила.
Математика : тетрадь ученика : 2 класс / Людмила Урсу ; trad. din lb. rom.: Tatiana
Rusu. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"),
2017 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-019-3.
1 полугодие. – 2017. – 56 p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-54-337-8. – [2017-
2288].
51(075.2)
2366. 2-e полугодие. – 2017. – 56 p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-54-338-5. –
[2017-2289].
51(075.2)
2367. Урсу, Людмила.
Математика : тетрадь ученика : 3 класс / Людмила Урсу ; trad. din lb. rom.: Ludmila
Ursu. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. ed. "Prut"),
2017 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-157-2.
1 полугодие. – 2017. – 48 p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-54-341-5. – [2017-
2290].
51(075.2)
2368. 2-e полугодие. – 2017. – 48 p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-54-342-2. –
[2017-2291].
51(075.2)
514 Geometrie
2369. Grafică inginerească : Conspect de reper / Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Geo-
metrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică ; elab.: Sergiu Dîntu [et al.]. – Chişinău : UTM,
2017. – 63, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 63 (12 tit.). – 60 ex.
[2017-2373].
- -1. Geometrie descriptivă. 2. Grafică inginerească.
514.18(076.5)
2370. Paladi, Florentin.
Culegere de probleme rezolvate la bazele calcului vectorial şi tensorial / Florentin Pa-
ladi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Fizică şi Inginerie, Dep. Fizica Teoretică "Iu. Perlin".
– Chişinău : CEP USM, 2017. – 55 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 55 (5 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-950-6.
[2017-2336].
- - 1. Algebră vectorială. 2. Algebră tensorială.
39
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

514.74(076.1)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
547 Chimie organică
2371. Cotelea, Tamara.
Grupa compuşilor toxici, care se izolează din materialul biologic prin antrenare cu va-
pori de apă : (recomandări metodice pentru studenţii anului 4) / Tamara Cotelea, Lidia Simo-
nov ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Farmacie, Cate-
dra de chimie farmaceutică şi toxicologică. – Chişinău : Medicina, 2017. – 45 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 45 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-075-2.
[2017-2347].
- - 1. Compuși organici toxici.
547.3:615.917(076.5)
55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE
551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie.
Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2372. Bodrug-Lungu, Valentina.
Valorificarea dimensiunii de gen în politicile de dezvoltare sectoriale în contextul adap-
tării la schimbările climatice : Ghid / Valentina Bodrug-Lungu, Ala Druţă ; Proiectul
ADA/PNUD: "Suport pentru procesul naţional de planificare a adaptării Rep. Moldova la
schimbările climatice". – Chişinău : Oficiul "Schimbarea Climei", 2017 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 48 p. : fig., fot.., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 36 (18 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-898-5 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2017-2419].
- - 1. Schimbări climatice – Adaptare. 2. Egalitate de gen.
551.583:305
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL
2373. Bîrnaz, Nina.
Biologie : Manual pentru clasa a 12-a / Nina Bîrnaz, Mihai Leşanu, Gheorghe Rudic ;
comisia de evaluare: Maria Rotaru [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut
Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 176 p. : fig., fig. color,
tab. ; 26 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-54-344-6.
[2017-2282].
- - 1. Biologie.
57(075.3)
2374. Idem în lb. rusă : Биология : Учебник для 12 класса / trad. din rom.: Ludmila
Perciuleac. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligra-
fic). – 176 p. : fig. color, tab. ; 26 cm.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[3000] ex.
ISBN 978-9975-54-346-0.
[2017-2314].
- - 1. Biologie.
57(075.3)
574 Ecologie generală şi biodiversitate
2375. "Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра:
платформа для сотрудничества и современные вызовы", международная кон-
ференция (2017 ; Тираспол). Интегрированное управление трансграничным бассей-
ном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы = Transboundary
Dniester river basin management: platform for cooperation and current challenges : Мате-
риалы международной конференции, Тираспол, 26-27 октября 2017 года / науч. и ред.
ком.: Георге Дука. – Тираспол : Eco-TIRAS, 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 484 p. : fig.,
tab. ; 30 cm.
Antetit.: Междунар. ассоц. хранителей реки Eco-TIRAS, Приднестр. гос. ун-т Есте-
ственно-географ. фак. Приднестр. гос. ун-та. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [600] ex.
ISBN 978-9975-66-591-9.
[2017-2186].
- - 1. Bazinul râului Nistru – Administrare – Protecție.
574.5(282.247.314):504.453.06(082)=135.1=111=161.1
578 Virologie
Guidelines in microbiology, virology and immunology. – Vezi Nr 2375.

579 Mcrobiologie
2376. Guidelines in microbiology, virology and immunology / Ştefan Plugaru, Ale-
xandru Calancea, Valentina Vorojbit [et al.] ; State Medical and Pharmaceutical Univ. "Nico-
lae Testemiţanu", Chair of Microbiology, Virology and Immunology. – Chişinău : Medicina,
2017. – 33 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – F. f. de tit. – 360 ex.
ISBN 978-9975-82-074-5.
[2017-2351].
579+578+612.017(076.5)
58 BOTANICĂ
2377. Tarhon, Petru Gh.
Bazele ecofiziologice ale introducţiei plantelor lemnoase magnoliophyta în Moldova /
text, foto: Petru Gh. Tarhon ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie
Naturală. – Chişinău : Pontos : Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 2017
(Tipogr. "Print-Caro"). – 310 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Rez. paral.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr.: p. 272-293 (506 tit.). – 100
ex.
ISBN 978-9975-51-868-0 (Pontos) (în cop. tare).
[2017-2417].
- - 1. Plante lemnoase – Republica Moldova.

41
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

582.6/.9(478)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
Guidelines in microbiology, virology and immunology. – Vezi Nr 2375.

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
2378. Cunoştinţe, atitudini şi practici ale tinerilor din raionul Orhei în ceea ce
priveşte consumul de alcool, tutun şi droguri : Studiu de evaluare / Maria Vremiş, Vasile
Cantarji, Vasile Guştiuc [et al.] ; implementarea studiului: Ion Jigău [et al.] ; Centrul de Inves-
tigaţii Sociologice şi Marketing "CBS-AXA", Centrul de Sănătate Publică din Raionul Orhei. –
Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Sirius"). – 196 p. : fig., fot. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 31 (9 tit.). – Apare cu suportul financiar al
Min. Sănătăţii şi Serviciilor de Îngrijire al Regatului Norvegiei. – 150 ex.
ISBN 978-9975-57-239-2.
[2017-2326].
- - 1. Sănătatea tinerilor. 2. Consum de alcool, tutun, droguri – Tineri – Republica Mol-
dova – Studii de evaluare.
613.81/.84 (478-21/-22):303.4
2379. Idem în lb. engl. : Knowledge, attitudes and practices of youth from Orhei district
as regards the consumption of alcohol, tobacco and drugs : Evaluation Study. – Chişinău : S.
n., 2017 (Tipografia "Sirius"). – 196 p. : fig., fot. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 31 (9 tit.). – Carried out with financial
support of the Ministry of Health and Care Service of the Kingdom of Norway. – 75 ex.
ISBN 978-9975-57-238-5.
[2017-2327].
- - 1. Sănătatea tinerilor. 2. Consum de alcool, tutun, droguri – Tineri – Republica Mol-
dova – Studii de evaluare.
613.81/.84 (478-21/-22):303.4
613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia
2380. Puiu, Ivan.
Intervenţia timpurie în copilărie: actualităţi, întrebări frecvente şi răspunsuri bazate pe
dovezi / Ivan Puiu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep.
Moldova, Centrul de intervenţie precoce "Voinicel". – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-
P. "Tipografia Centrală"]. – 272 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu suportul organizaţiei norvegiene
"AHEAD-Moldova" şi al Min. Regal Norvegian al Afacerilor Externe. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-53-899-2.
[2017-2246].
- - 1. Sănătatea copiilor cu dizabilități – Intervenție timpurie.
[613.95+614.253]:616-007-053.2

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii
Filosofia medicinei. – Vezi Nr 2260.

2381. Managementul calităţii : în instituţiile spitaliceşti : [manual] / Univ. de Stat de


Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şc. de Management în Sănătatea Publică ;
elab., sub red.: Oleg Lozan, Rodica Gramma. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "T-Par"]. – 351
p. : fig., tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei
de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). – 500 ex.
ISBN 978-9975-3042-9-0 (în cop. tare).
[2017-2175].
- - 1. Managementul calității – Sistemul de sănătate. 2. Sistemul de sănătate – Mana-
gementul calității.
614.2+005.6(075)
614.8 Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă
2382. Olaru, Efim.
Pregătirea medicală a salvatorilor : Curs universitar / Efim Olaru, Tamara Popov, Adri-
ana Dandara ; Unv. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie
Civilă şi Geodezie, Progr. de Studiu Inginerie Antiincendii şi Protecţie Civilă. – Chişinău :
UTM, 2017. – 177, [3] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 167 (8 tit.). – 50 ex.
[2017-2372].
- - 1. Pregătirea medicală a salvatorilor.
614.8:616-083.98(075.8)
616 Patologie. Medicină clinică
Chirurgie generală şi semiologie. – Vezi Nr 2391.

2383. Protocol/ algoritm al deprinderilor practice : Calificarea "Asistent medical" /


Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo" ; grupul de experţi: Ala Manola-
che [et al.] ; coord. de ed.: Mariana Negrean. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 470 p. : fig. color, tab. ; 31 cm.
1085 ex.
ISBN 978-9975-53-888-6 (în cop. tare).
[2017-2232].
- - 1. Îngrijire medicală – Practici.
616-082:614.253.3(075)
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
2384. Abraş, Marcel.
Metode de investigaţii invazive şi noninvazive în cardiologie : Elaborare metodică /
Marcel Abraş, Elena Samohvalov, Livi Grib ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Dep. Medicină Internă, Clinica Medicală nr. 3, Disciplina Cardiologie. – Chişi-
nău : Medicina, 2017. – 116 p. : fig., tab. ; 21 cm.
43
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Bibliogr.: p. 112-116 (61 tit.). – [50] ex.


ISBN 978-9975-82-071-4.
[2017-2199].
- - 1. Cardiologie – Metode de investigații.
616.1-07(076.5)
2385. Bernaz, Emilian.
Chest pain and cardiopulmonary resuscitation : Methodical guidelines for first year stu-
dents / Emilian Bernaz ; Public Inst. State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemi-
ţanu". – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 47 p. : fig., scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 45-47 (40 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-890-1.
[2017-2181].
- - 1. Resuscitare cardiopulmonară.
616.12-008.315-083.98(076.5)
2386. Medicina internă cu nursing specific : Suport de curs pentru elevii colegiilor
de medicină / Negrean Mariana, Tomulescu Liuba, Carp Lucia [et al.] ; Centrul de Excelenţă
în Medicină şi Farmacie Medicină "Raisa Pacalo". – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2017 ["Ti-
pografia-Sirius"]. – 648 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. a 3-a. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.
ISBN 978-9975-57-237-8 (în cop. tare).
[2017-2330].
- - 1. Medicină internă – Nursing. 2. Nursing.
616.1/.9-08(075.32)
616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie
2387. Corlăteanu, Alexandru.
Multidimensional assessment of chronic obstructive pulmonary disease / Corlăteanu
Alexandru ; Nicolae Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacy of the Rep. of Mol-
dova. – Chişinău : Medicina, 2017. – 178 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 129-178 (597 tit.). – [50] ex.
ISBN 978-9975-82-069-1.
[2017-2197].
- - 1. Boli pulmonare. 2. Boală pulmonară obstructivă cronică.
616.24-008.4
2388. Pisarenco, Nadejda.
Corelaţii clinico-radiologice a proceselor infiltrativ-pneumonice tuberculoase în cadrul
DOTS : Monografie / Nadejda Pisarenco. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Valinex"). – 112 p.
: fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 91-112 (245 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-339-5.
[2017-2382].
- - 1. Tuberculoză pulmonară – Supraveghere – Prevenire.
616.24-002.5-073.7:614.4
616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar
2389. Diagnosticul timpuriu al leziunilor şi stărilor precanceroase orale : îndrumar
metodic / C. Năstase, A. Terehov, Gh. Nicolau [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

"Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie. – [Chişinău] : USMF "N. Testemiţanu", 2017 [F.E.-
P. "Tipografia Centrală"]. – 32 p. : fig., fig. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 31-32 (48 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-53-920-3.
[2017-2436].
- - 1. Cavitate bucală – Tumori – Diagnostic timpuriu.
616.31-006-071(075)
2390. Ţurcanu, Adela.
Boli digestive: atitudini şi acţiuni : [pentru uzul studenţilor] / Adela Ţurcanu. – Chişinău :
S. n., 2017 ["Tipografia-Sirius"]. – 212 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-241-5.
[2017-2331].
- - 1. Boli digestive.
616.33(075.8)
616.5 Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate
2391. Farmaco- şi fitoterapia în Dermatovenerologie : [pentru uzul studenţilor] / M.
Beţiu, V. Gonciar, C. Scutari [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 191 p. : fig. color ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 189-191 (32 tit.). – [200] ex.
ISBN 978-9975-53-900-5 (în cop. tare).
[2017-2423].
- - 1. Dermatovenerologie – Farmacoterapie – Fitoterapie. 2. Farmacoterapie – Derma-
tovenerologie. 3. Fitoterapie – Dermatovenerologie.
[616.5+616.9]:615.3(075.8)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
2392. Chirurgie generală şi semiologie : Suport de curs : pentru studenţii anului 3,
Facultatea Medicină nr. 1 / E. Guţu, D. Casian, V. Iacub [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie gen. semiologie. – Chişinău : Medici-
na, 2017. – 144 p. : tab. ; 21 cm.
[450] ex.
ISBN 978-9975-82-070-7.
[2017-2198].
- - 1. Chirurgie generală. 2. Semiologie.
617+616-07(075.8)
618 Ginecologie. Obstetrică
2393. Caproş, Hristiana.
Expresia ecografică prenatală a patologiei cromozomiale : Îndrumar metodic / Hristiana
Caproş, Valentin Friptu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău : Medicina, 2017 (Tipografia "Sirius"). – 47 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 43-45 (43 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-57-242-2.
[2017-2346].

45
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

- - 1. Patologii ale sarcinii.


618.3-073.7(075)
63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII
SĂLBATICE

631/638 Agricultură
2394. Agricultura durabilă în Republica Moldova: provocări actuale şi perspecti-
ve : Culegere de articole ştiinţifice / Filiala Bălţi a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi, Inst. de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia" ; coord. (ed.):
Valeriu Capcelea ; col. red.: Capcelea Valeriu [et al.]. – Bălţi : Indigou Color, 2017. – 373 p. :
des., fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200
ex.
ISBN 978-9975-3156-2-3.
[2017-2270].
- - 1. Agricultură durabilă în Republica Moldova – Studii.
631/638(478)(082)=135.1=111=161.1
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea
plantelor
2395. Тодираш, Владимир.
Практическое руководство : интегрированная защита плодовых кустарников и са-
довой земляники : для производителей плодово-ягодной продукции / Владимир Тоди-
раш ; Centrul de Consultanţă în Afaceri (CCA). – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 296 p. : fig., tab. color ; 11 x 15 cm.
Bibliogr.: p. 285-286 (29 tit.). – Изд. при поддержке швейцарского фонда HEKS
EPER Moldova. – 400 ex.
ISBN 978-9975-87-306-2.
[2017-2206].
- - 1. Boli ale plantelor – Combatere. 2. Dăunătorii plantelor – Combatere. 3. Arbuști –
Combaterea bolilor și dăunătorilor.
632.9:634.7(036)
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2396. Пособие по возделыванию сои в Молдове / Дунайская соя ; адапт. для
Молдовы: Валентин Крышмару ; пер. с рум. на рус.: Анатолий Игнат ; [науч.] ред.:
Алексей Гуманюк [и др.]. – 1-е изд. – [Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 72
p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 72. – Изд. при поддержке Австрийского Агентства по
Развитию. – [500] ex.
ISBN 978-9975-66-593-3.
[2017-2191].
- - 1. Soia – Producere în Republica Moldova.
[635.655+633.34]:631.5(478)

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
2397. "Rolul mass-media în procesul electoral", conferinţă ştiinţifică-practică in-
ternaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională "Rolul mass-
media în procesul electoral" = Международная научно-практическая конференция "Роль
средств массовой информации в избирательном процессе", Chişinău, 12 aprilie 2017. –
Chişinău : [Princeps], 2017 [Tipogr. "Acva imprim"]. – 160 ; 160 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Filiala Chişinău a Inst. Intern. de Monitorizare a Dezvoltării Democraţiei, Par-
lamentarismului şi Respectării Drepturilor Electorale ale Cetăţenilor Statelor-Membre ale
Adunării Interparlamentare CSI. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet
(inversă). – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3110-4-5.
[2017-2354].
- - 1. Mass-media în procesul electoral.
[659+070]:342.8(082)=135.1=161.1
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
2398. "Creativity. Technology. Marketing", international symposium (4 ; 2017 ;
Chişinău). Creativity. Technology. Marketing : CTM 2017 : Proceedings of the 4th Internatio-
nal Symposium, 26-28 October [2017] / com. şt.: Viorel Bostan (preşedinte) [et al.] ; com.
org.: Valentina Bulgaru [et al.]. – Chişinău : [UTM], 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 400 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Techn. Univ. of Moldova, Fac. of Textiles and Polygraphy. – Tit. pe cop. : lb.
rom. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex.
ISBN 978-9975-45-505-3.
[2017-2230].
- - 1. Design industrial. 2. Industria îmbrăcămintei – Tehnologii – Marketing.
[7.05+687]:378.662(478-25)(082)=135.1=111=161.1
2399. "Creativity. Technology. Marketing", international symposium (4 ; 2017 ;
Chişinău). Creativity. Technology. Marketing : CTM 2017 : The 4th International Symposium,
26-28 october, Chişinău 2017 : Book of abstracts / sci. com.: Viorel Bostan (preşedinte) [et
al.] ; org. com.: Valentina Bulgaru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Artpoligraf"]. – 75
p. ; 24 cm.
Antetit.: Techn. Univ. of Moldova, Fac. of Textiles and Polygraphy. – Texte : lb. engl.,
fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex.
ISBN 978-9975-45-506-0.
[2017-2395].
[7.05+678]:378.662(478-25)(082)=111=133.1
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
2400. Mokan-Vozian, Ludmila.
Comunicare şi limbaj în artele plastice : Suport de curs / Mokan-Vozian Ludmila ; Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. de Arte Plastice şi Design. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
UPS "I. Creangă"]. – 51 p. ; 21 cm.

47
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Bibliogr.: p. 49-51 (67 tit.). – 100 ex.


ISBN 978-9975-46-329-4.
[2017-2369].
- - 1. Arte plastice – Formarea competențelor de percepție.
73/76.01(075.8)
2401. Saloanele Moldovei, ediţia a 27-a, 2017 : [expoziție-concurs de artă contempo-
rană] / Min. Culturii al Rep. Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova, Complexul
Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău, România [et al.] ; text: Tudor Stavilă ; col. red.: Dumitru
Bolboceanu [et al.] ; foto: Iurie Foca. – Chişinău ; Bacău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"].
– 31, [1] p. : reprod. color ; 30 cm.
[720] ex.
ISBN 978-9975-87-303-1.
[2017-2215].
- - 1. Pictură. 2. Grafică. 3. Sculptură. 4. Artă decorativă. 5. Fotografie.
73/77(478+498)(084)
2402. Simpozion de numismatică (17 ; 2017 ; Chişinău). Al XVII-lea simpozion de
numismatică : Programul şi rezumatele comunicărilor, 4-6 octombrie 2017 / com. şt.: Eugen
Sava (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2017 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 50 p. : fot. ; 20 cm.
Antetit.: Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei, Soc. Numismatică din Rep. Moldova, Inst.
de Arheologie "Vasile Pârvan" al Acad. Române. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. –
[40] ex.
ISBN 978-9975-87-302-4.
[2017-2207].
- - 1. Numismatică.
737(082)=135.1=111=161.1
74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ
745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
2403. Procop, Natalia.
Batik-ul din Moldova : [monografie] / Natalia Procop ; consultant şt.: Tudor Stavilă ; rec.
şt.: Constantin I. Ciobanu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural,
Centrul Studiul Artelor. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 134 p. : reprod.,
reprod. color ; 21 x 21 cm.
Bibliogr.: p. 93-98 (188 tit.). – [400] ex.
ISBN 978-9975-3170-0-9 (în cop. tare).
[2017-2334].
- - 1. Arta batik-ului din Republica Moldova.
745.52(478):75
2404. Соломатина, Наталья Борисовна.
Молдавский ковер : От истоков, до современности / Соломатина Наталья Бори-
совна. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 112 p., [24] p. : il. color ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-68-338-8.
[2017-2381].
- - 1. Covoare moldovenești – Istorie.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

746.1(478)(091)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ
2405. Александр Нарольский – художник, архитектор, поэт / авт.-сост.: Н. Феч
; под общ. pед. Н. Мехтиева ; Благотворит. фонд памяти заслуженных людей Придне-
стровья. – Бендер : Полиграфист, 2017. – 175, [1] p. : fot., fot. color, [1] f. port. color ; 21
cm. – (Серия "Твои люди, Приднестровье", ISBN 978-9975-3162-0-0).
200 ex.
ISBN 978-9975-3139-9-5 (în cop. tare).
[2017-2431].
[75+72+821.161.1.09](092)
78 MUZICĂ
2406. Budeanu, Gheorghe.
Maria : Vai, sărmana turturică… : Cântă Maria Drăgan : [amintiri, interviuri] / Gheorghe
Budeanu ; coord., resp. de ed., iconografie : Vasile Şoimaru ; Proiectul "Românii din jurul
României". – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Serebia, 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 160
p. : fot., fot. color ; 13 x 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-936-92-7.
[2017-2333].
- - 1. Drăgan, Maria, 1947-1986, interpretă de muzică populară.
784.4.071.2(478)
2407. Două inimi gemene : Festivalul concurs internaţional de muzică uşoară : In
memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici : [ed . a 15-a, 12-15 noiem. 2017] / PP "Viaţa Ta" ;
coord.: Gutiera Prodan ; prez. graf.: Silvia Lunevi. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 80 p. : fot., fot. color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-896-1.
[2017-2237].
- - 1. Festivalul concurs internațional de muzică ușoară "Două inimi gemene".
784.3.091.4
2408. Schiop, Adrian.
Şmecherie şi lume rea : Universul social al manelelor / Adrian Schiop ; cop.: Vitalie Co-
roban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2018 (Tipogr. "Bons Offices"). – 253, [5] p. ; 20 cm.
– (Colecţia "Cartier antropologic" / coord. de Vintilă Mihăilescu, ISBN 978-9975-86-032-1).
Bibliogr.: p. 245-254 (137 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-238-7.
129,00 lei. – [2017-2205].
- - 1. Manele – Critică muzicală.
784.4.072
2409. Ungureanu, Mihai.
Voie bună la cei mici : Culegere de cântece, jocuri, dialoguri muzicale / [muz.] : Mihai
Ungureanu ; [versuri ale aut. şi scriitorilor moldoveni] ; notografie: Dragomir Şarban ; concep-
ţie graf.: Mihai Bacinschi. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 95
p. : n. muz. ; 24 cm.
[500] ex.

49
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

ISMN 979-0-3480-0313-9.
ISBN 978-9975-0-0094-9.
[2017-2231].
- - 1. Cântece pentru copii. 2. Poezii pentru copii.
784.67:821.135.1(478)-93
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
2410. Le théâtre français de Sipoteni / Lycée Théorique "Mihai Eminescu" village
Sipoteni district Călăraşi, Rép. de Moldova ; coord.: Antonina Diaconu. – Chişinău : S. n.,
2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 111 p. : il., fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al administraţiei publice locale a comunei Sipoteni, r-nul Că-
lăraşi, Rep. Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-908-1.
[2017-2434].
- - 1. Piese de teatru. 2. Poezie.
792.2+821.135.1(478)-1-82=133.1
2411. Ага, Людмила.
Путь к совершенству … : [автобиографическая деятельность молдавской оперной
певицы] / Людмила Ага ; науч. ред.: Виктория Ткаченко. – Кишинэу : [Grafic-Design],
2017. – 100 p., [60] p. : fot. ; 21 cm.
Text parțial : lb. rom. – Bibliogr.: p. 93-94 (29 tit.). – 120 ex.
ISBN 978-9975-4469-4-5 (în cop. tare).
[2017-2355].
- - 1. Aga, Ludmila, 1949 - .., cântăreață de operă.
792.54.071.2(478)
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă
2412. Golovei, Lilia.
În lumea şahului : Caietul elevului / Golovei Lilia. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Sofart Studio"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-3028-8-3.
(Partea 1-a). – 2017. – 67 p. : fig. color. – Bibliogr.: p. 67 (18 tit.). – 500 ex. – ISBN
978-9975-3028-9-0. – [2017-2210].
794.1(076.5)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2413. Lefter, Natalia.
Tehnologia pregătirii fizice în probele de luptă : Curs universitar (pentru studenţii ciclu-
lui 1, 2 şi 3) / Natalia Lefter ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Fac. Protecţie, Pază şi
Securitate, Catedra probe sportive individuale. – Chişinău : [USEFS], 2017. – 69 p. : tab. ; 21
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 67-69 (25 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-131-48-3.
[2017-2173].
- - 1. Sporturi de luptă – Tehnici.
796.8.012(075.8)
2414. Lefter, Natalia.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Teoria şi metodica luptei corp la corp : Ghid metodic (pentru studenţii ciclului 1, 2 şi 3) /
Natalia Lefter ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Fac. Protecţie, Pază şi Securitate,
Catedra probe sportive individuale. – Chişinău : [USEFS], 2017. – 49 p. : fig. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 47-48 (18 tit.). – [300] ex.
ISBN 978-9975-131-47-6.
[2017-2172].
- - 1. Sporturi de luptă – Tehnici.
796.8.015(075)
2415. Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic, sau Campionul invincibil /
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.), Centrul de Cercetări
Encicl. ; ed. şi coord. de proiect: Constantin Manolache ; red. şt. şi coord. : Boris Boguş ;
consultant şt.: Teodor Furdui. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Insti-
tut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 495 p. : fig., fig., fot. color ; 22 cm. – (Legendele
sportului moldovenesc, ISBN 978-9975-3044-2-9)
Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. selectivă despre Nicolae Juravschi :
p. 356-377. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep.
Moldova. – [300] ex.
ISBN 978-9975-3131-6-2 (în cop. tare).
[2017-2244].
- - 1. Juravschi, Nicolae, 1964 - …, campion olimpic la canoe.
797.122.092(092)(082)
2416. "Sport. Olimpism. Sănătate", congres ştiinţific internaţional (2 ; 2017 ; Chi-
şinău). Sport. Olimpism. Sănătate : Congres Ştiinţific Internaţional : Culegere de rezumate,
Ed. a 2-a, 26-28 octombrie 2017, Chişinău / com. şt.: V. Manolachi (preşedinte) [et al.] ; col.
red.: Povestca Lazari [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2017. – 143 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc.
Intern. a Univ. de Cultură Fizică şi Sport [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – [100] ex.
ISBN 978-9975-131-51-3.
[2017-2174].
796/799:378.679.6(478-25)(082)=135.1=111=161.1
2417. Дорган, В. П.
Особенности правового обеспечения в системе физического воспитания, спорта
и рекреации : Методическое пособие / В. П. Дорган, В. В. Манолаки ; Гос. ун-т физ.
воспитания и спорта, Каф. единоборств. – Кишинэу : [USEFS], 2017. – 52 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 49-52 (53 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-131-40-7.
[2017-2171].
- - 1. Educație fizică și sport – Legislație.
796/799(094)(075)
2418. Кушнерëв, А. Г.
Волонтëрское движение в сфере физической культуры и спорта / Кушнерëв А. Г. ;
Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ. Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr.
"Valinex"]. – 133 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 124-133 (89 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-337-1.

51
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

[2017-2380].
- - 1. Educație fizică și sport – Voluntariat. 2. Voluntariatul în sport.
796/799:364.46
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2419. "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european", colocviu
naţional cu participare internaţională (9 ; 2015 ; Chişinău). Colocviul naţional cu participa-
re internaţională "Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european" : In me-
moriam acad. Nicolae Corlăteanu (100 de ani de la naştere), (ediția a 9-a), 14 mai 2015,
Chişinău / coord.: Inna Negrescu, Ludmila Şimanschi. – Chişinău : [Pro Libra] : Institutul de
Filologie al AŞM, 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 329 p. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4371-4-1 (Pro Libra).
[2017-2376].
- - 1. Filologie modernă.
80/81+821.09(082)=135.1=111
2420. Mereuţă, Vera.
Arta vorbirii scenice : Tehnici şi abordări : Manual pentru domeniul Arta teatrală / Vera
Mereuţă ; red. şt.: Tatiana Comendant ; ed.-coord.: Victoria Cazacu. – Chişinău : S. n., 2017
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 167 p. : tab. ; 20 cm. – (Colecţia UNITEM ; 16, ISBN 978-
9975-9821-3-9).
Bibliogr.: p. 166-167 (32 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Uniunii Teatrale din Moldova şi al dlui Marcel Darie. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-893-0.
[2017-2248].
- - 1. Arta vorbirii scenice.
808.5:792.028.3(075.8)
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
2421. Dermenji, Svetlana.
Introducere în lingvistică : Suport tematic rezumativ. Lucrul individual. Subiecte pentru
reflecţie / Svetlana Dermenji ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Catedra Lb. şi Comunicare. –
Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 124 p. : fig. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 122-123 (27 tit.) şi la sfârşitul modulelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-136-50-1.
[2017-2361].
- - 1. Lingvistică.
811'1(075)
2422. "Educaţia lingvistică şi literatură în contextul dezvoltării valorilor general-
umane", conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2017 ; Chişinău). Educaţia
lingvistică şi literatură în contextul dezvoltării valorilor general-umane : Materialele conferinţei
ştiinţifice cu participare internaţională, Chişinău, 24-25 noiembrie, 2017 / com. org.: Eduard
Coropceanu [et al.]. – Chişinău : US Tiraspol, 2017. – 325 p. : tab. ; 21 cm.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-220-5.
[2017-2409].
- - 1. Lingvistică. 2. Critică și istorie literară. 3. Didactică.
811+821.09+37.02(082)=00
2423. "Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice", conferinţă ştiinţifică
naţională (3 ; 2016 ; Bălţi). Conferinţa ştiinţifică naţională "Probleme de filologie: aspecte
teoretice şi practice", Ediția a 3-a, 9 decembrie 2016 / resp. de ed.: Ana Pomelnicova. – Bălţi
: Indigo Color, 2017. – 409 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Litere, Catedra de filologie engl.
şi germ. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., germ. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9904-9-3.
[2017-2268].
- - 1. Lingvistica limbilor străine. 2. Didactica limbilor străine. 3. Critică literară.
811'1+821.09+37.02(082)=00
811.111 Limba engleză
2424. Onofreiciuc, Elisaveta.
English for Success : Workbook : Form 9 / Elisaveta Onofreiciuc, Marcela Calchei, Ali-
na Legcobit. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poli-
grafic). – 75 p. : fig., tab. ; 26 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-54-349-1.
[2017-2315].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
811.124 Limba latină
2425. Ionaş, Anatol.
Limba Latină : Manual pentru studenţii ciclului 1 şi 2 / Anatol Ionaş ; Univ. de Stat din
Tiraspol, Fac. de Filologie. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 316 p. : fig. color, tab.
; 20 cm.
Bibliogr.: p. 302 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-217-5.
[2017-2182].
- - 1. Limba latină.
811.124(075.8)
811.131.1 Limba italiană
2426. Eşanu-Gospodaru, Angela.
Il mio quaderno di italiano : 3 classe / Angela Eşanu-Gospodaru. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. – 50 p. : fig., tab. ; 29 cm.
20 ex.
ISBN 978-9975-3053-5-8.
[2017-2430].
- - 1. Limba italiană.
53
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

811.131.1(075.2)
811.133.1 Limba franceză
2427. Gafton, Loreta.
Mon cahier de succès en Français : pour la 12 classe : (1 année d'études) / Loreta
Gafton, Dina Mătură, Magdalena Marandiuc ; coord.: Natalia Grâu. – [Chişinău] : Arc, 2017
(Combinatul Poligrafic). – 53, [3] p. : fig., tab. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0095-6.
[2017-2251].
811.133.1(075.3)
2428. Moraru, Lidia.
Lexicologie de la langue française : (extraits, activités pratiques) : Support de cours /
Lidia Moraru, Cătălina Botnariuc ; coord.: Ion Guţu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi
Lit. Străine, Dep. Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală. – Chişinău : CEP USM,
2017 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-142-00-7.
2-lème partie. – 2017. – 173 p. : tab. – Bibliogr.: p. 165-166 (28 tit.). – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-142-01-4. – [2017-2343].
- - 1. Limba franceză – Lexicologie.
811.133.1'373(075.8)
811.135.1 Limba română
2429. Bahnaru, Vasile.
Limba română în Basarabia postbelică : (Conferinţa ştiinţifică "Tipologia similitudinilor
şi diferenţelor în grupul de limbi apropiate genetic" din 30-31 octombrie 1972 – o tentativă de
revenire la normalitate) / [coord.] : Vasile Bahnaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Filologie. – Chişinău : [Pro Libra] : Institutul de Filologie al AŞM, 2017 [Tipogr. Tipocart
"Print"]. – 194 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Indice de nume : p. 183-194. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4371-3-4.
[2017-2203].
- - 1. Limba română – Istorie.
811.135.1'0(082)
2430. Rotaru, Emilia.
Cultura comunicării : Mă pregătesc să fiu cel/cea mai bun/ă : Clasele a 5-a – a 12-a /
Emilia Rotaru. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Prag-3"). – 160 p. : tab. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-283-9.
[2017-2176].
- - 1. Cultura comunicării. 2. Folosirea corectă a limbii.
811.135.1'27(075.3)
811.161.1 Limba rusă
2431. Демченко, Т.
Тесты по русскому языку и литературе : 4 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. –
[Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 51 p. : fig., tab. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-60-265-5.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-2178].
- - 1. Limba rusă – Teste. 2. Literatură rusă – Teste.
811.161.1+821.161.1.09(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
821.111(73) Literatură engleză din SUA (Literatura americană)
2432. Rand, Ayn.
Izvorul : Roman : [în 2-ă vol.] / Ayn Rand ; trad. din engl. de Radu Săndulescu ; cop.:
Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic) – . – 21 cm. – (Cartier
popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). – ISBN 978-9975-86-243-
1. – Tit. orig.: The fountainhead.
Vol. 1. – 2017. – 564, [3] p. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-86-244-8 (în cop. tare). –
199,00 lei. – [2017-2256].
- - 1. Romane.
821.111(73)-31 Rand
2433. Vol. 2. – 2017. – 457, [2] p. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-86-245-5 (în cop. ta-
re). – 199,00 lei. – [2017-2257].
- - 1. Romane.
821.111(73)-31 Rand
821.135.1 Literatură română
2434. Baconsky, A. E.
Cine n-a apucat să moară nu va mai fi : [poeme] / A. E. Baconsky ; poeme alese de Al.
Cistelecan ; fot. de Nicolae Pojoga ; concepţie graf.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier,
2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 251, [1] p : fot., [1] f. port. ; 21 cm. – (Cartier de colecţie ; Nr
14 / coord.: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2).
[500] ex.
ISBN 978-9975-86-235-6 (în cop. tare şi supracop.).
129,00 lei. – [2017-2220].
- - 1. Poeme.
821.135.1-1 Baconsky
2435. Brumaru, Emil.
Eu, Îngerul jongler : [poeme] / Emil Brumaru ; poeme alese de Radu Vancu ; fot. de
Roman Rybaleov. – [Chişinău] : Cartier, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 253 p. : fot., [1] f.
port. ; 21 cm. – (Cartier de colecţie ; Nr 12 / coord.: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN
978-9975-86-093-2).
[500] ex.
ISBN 978-9975-86-224-0 (în cop. tare şi supracop.).
109,00 lei. – [2017-2218].
- - 1. Poeme.
821.135.1-1 Brumaru
2436. Doroftei, Hristina.
Memoria zăbrelelor : eseu anti-uitare / Hristina Doroftei ; concepţie graf., cop.: Mihai
Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 279 p. ; 20 cm.

55
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Bibliogr.: p. 265-276. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [300] ex.


ISBN 978-9975-0-0093-2.
[2017-2224].
- - 1. Memoriale.
821.135.1-94 Doroftei
2437. Petrescu, Camil.
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război : [roman] / Camil Petrescu ; cop.:
Iurie Cotoveanu. – [Chişinău] : Pro Libra, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 271, [1] p. ;
20 cm.
Cu semn de carte. – [800] ex.
ISBN 978-9975-4371-2-7.
[2017-2240].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Petrescu
2438. Stănescu, Nichita.
Cuvintelor, necuvintelor : [poeme] / Nichita Stănescu ; poeme alese de Matei Vişniec ;
fot. de Natalia Gârbu ; concepţie graf.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2017 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 253 p : fot., [1] f. port. ; 21 cm. – (Cartier de colecţie ; Nr 15 / coord.: Em.
Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2).
[500] ex.
ISBN 978-9975-86-234-9 (în cop. tare şi supracop.).
123,00 lei. – [2017-2221].
- - 1. Poeme.
821.135.1-1 Stănescu
2439. Stoica, Petre.
Singurătatea nobleţele ei : [poeme] / Petre Stoica ; poeme alese de Marius Chivu ; fot.
de Cosmin Bumbuţ ; concepţie graf.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2017 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 253 p : fot., [1] f. port. ; 20 cm. – (Cartier de colecţie ; Nr 13 / coord.: Em.
Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2).
[500] ex.
ISBN 978-9975-86-236-3 (în cop. tare şi supracop.).
123,00 lei. – [2017-2219].
- - 1. Poeme.
821.135.1-1 Stoica
2440. Баковия, Джордже.
Избранное : [стихи] / Джордже Баковия ; пер.: Люба Фельдшер. – Chişinău : Editura
pentru Literatură şi Artă, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 103, [1] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia "Pe-
gas", ISBN 978-9975-3070-2-4).
Text paral. : lb. rom., rusă. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3014-8-0.
[2017-2406].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1=135.1=161.1 Баковия
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2441. Alexeev-Martin, Loghin.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Schiţe bio- şi autobiografie / Loghin Alexeev-Martin ; cop.: Rodica Musteaţă. – Chişi-


nău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 505, [1] p. : fot. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-891-8.
[2017-2276].
- - 1. Scrieri autobiografice.
821.135.1(478)-94 Alexeev-Martin
2442. Bordeianu, Leo.
Harta : Poezie / Leo Bordeianu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţi-
onal (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 219 p. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-54-330-9 (în cop. tare).
[2017-2317].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Bordeianu
2443. Carp, Nina.
Luminiţă – rază vie : Poezii creştine / Nina Carp ; Cenaclul litera-creştin "Cuvântul". –
Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 249 p.
În red. aut. – 500 ex.
ISBN 978-9975-58-126-4.
[2017-2345].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Carp
2444. Chifiac, Tudor.
Izvorul nesecat : Versuri / Tudor Chifiac. – [Chişinău : S. n., 2017] (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 143 p., [1] f. port. ; 20 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-53-897-8.
[2017-2424].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Chifiac
2445. Ciobanu, Anatol.
Se vedea lumină parcă… : [povestire] / Anatol Ciobanu. – Bălţi : [Indigou Color], 2017.
– 112 p. ; 21 cm.
[200] ex.
ISBN 978-9975-4219-8-0.
[2017-2269].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-32 Ciobanu
Ciobanu, Constantin Gh. Recapitulare, sau Revenire cu plinul acasă. – Vezi Nr 2481.

2446. Damian, Liviu.


Mândrie şi răbdare : Poezie / Liviu Damian ; sel.: Vasile Romanciuc ; cop.: Vladimir
Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligra-
fic). – 146, [4] p. ; 24 cm.

57
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 500 ex.


ISBN 978-9975-54-329-3 (în cop. tare).
[2017-2318].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Damian
2447. Drapac, Dumitru.
Dincolo de sentimente : [versuri] / Dumitru Drapac ; cop., imagini foto: Lorena Budoian.
– Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 67, [4] p. : fig. color ; 21 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-51-899-4.
[2017-2414].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Drapac
2448. Florea-Dascăl, Valeria.
Ilarion Buiuc: portret de familie şi de grup : studiu biografic / Valeria Florea-Dascăl. –
Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 146, [1] p. : fig., fot. color ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-895-6.
[2017-2415].
- - 1. Scrieri istorice.
821.135.1(478)-94 Florea-Dascăl
2449. Grama, Alexandru.
Fântâna babei Ileana : Culegere de schiţe şi momente / Alexandru Grama ; cop.: An-
drei Dorgan. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 176 p. :
fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-59-155-3.
[2017-2408].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-94 Grama
2450. Iachim, Ion.
Ninge aspru la Cotul Donului : [roman] / Ion Iachim ; coord.: Vasile Şoimaru ; Proiectul
"Românii din jurul României". – Chişinău : Serebia, 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 244 p. ; 21
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-128-84-1 (în cop. tare).
[2017-2335].
- - 1. Romane istorice.
821.135.1(478)-311.6 Iachim
Le théâtre français de Sipoteni. – Vezi Nr 2409.

2451. Negara, Ecaterina.


Sânge evreiesc = Jüdisches blut : [versuri] / Ecaterina Negara ; trad. în germ.: Renata
Müler. – Ediţie bilingvă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia "Reclama"]. – 116 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., germ. – 200 ex.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-58-127-1.
[2017-2344].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Negara =135.1=112.2
2452. Păsat, Dumitru.
Dialoguri la Masa Tăcerii : Interviuri solicitate şi realizate / Dumitru Păsat ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 367, [5] p. : fot. ; 21
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-896-3.
[2017-2277].
- - 1. Interviuri.
821.135.1(478)-83 Păsat
2453. Platon, Ion.
Lumini din întuneric : Rodul suferinţei : Schiţe de picături amare ale propriului destin :
[versuri] / Ion Platon ; pref.: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău :
Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 238 p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-889-5.
[2017-2416].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Platon
2454. Slutu-Grama, Claudia.
Frontiera cu amintiri : Versuri inedite / Claudia Slutu-Grama ; cop.: Liubovi Ceban. –
Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 92, [8] p., [1] f. port. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-876-5.
[2017-2180].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Slutu-Grama
2455. Stăvilă, Alexei.
Viaţa e un vis : Poezii / Alexei Stăvilă. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Aviprint Prim"].
– 178 p. ; 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-3151-4-2.
[2017-2245].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Stăvilă
2456. Ţîbuleac, Tatiana.
Vara în care mama a avut ochii verzi : Roman / Tatiana Ţîbuleac ; cop.: Vitalie Coro-
ban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 77 p. ; 20 cm. – (Car-
tier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-231-8.
99,00 lei. – [2017-2216].

59
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Ţîbuleac
821.161.1 Literatură rusă
2457. Zozulina, A. I.
Rugăciunea mamei : [povestire] / A. Zozulin, M. Zozulin ; trad.: Cioaric M. ; cop.: Rota-
ru S. – [Chişinău : S. n.,] 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 46, [1] p. ; 20 cm.
[2017-2439].
- - 1. Povestiri.
821.161.1-34 Zozulin=135.1
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2458. Джос, Нина.
Про Пегаса и про мясо : Поэтический сборник / Нина Джос. – Кишинэу : Б. и., 2017
(Tipogr. "Garomont Studio"). – 70 p. : il., fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-136-45-7.
[2017-2357].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Джос
2459. Лабунский, Анатолий.
Эстафета без финиша : (Семейные хроники) / Анатолий Лабунский. – Кишинэу :
Самсебяиздат, 2017 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 276 p. : fot. ; 21 cm.
Изд. при фин. поддержке Еврейской общины Респ. Молдова. – 100 ex.
ISBN 978-9975-136-43-3 (în cop. tare).
[2017-2356].
- - 1. Scrieri autobiografice.
821.161.1(478)-94 Лабунский
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
2460. Лозінська, Світлана.
Iду селом … : [стихи] / Лозiнська Світлана. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr.
"Garomont-Studio"). – 152 p. : des. ; 12 x 16 cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-136-46-4.
[2017-2358].
- - 1. Poezie.
821.161.2(478)-1 Лозiнська
821.512 Literaturi altaice
821.512.162 Literatură azeră
2461. Mammad, Ismail.
Sporirea tăcerii : [poeme] / Mammad Ismail ; trad. de Nicolae Dabija ; il.: Teodor
Vescu. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 75, [1] p. : il. ;
20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3014-9-7.
[2017-2407].

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Poeme.
821.512.162-1 Ismail =135.1
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
2462. Caleidoscopul anului : poezii, cântece, proverbe, ghicitori, jocuri, scenete /
alcăt.: Ala Bujor ; notografie: Carolina Tomoianu ; il.: Estela Răileanu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişi-
nău] : Epigraf, 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 87, [1] p. : il. color ; 25 cm.
[1000] ex.
ISMN 979-0-3480-0271-2.
ISBN 978-9975-60-271-6 (în cop. tare).
[2017-2179].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Cântece pentru copii. 3. Proverbe. 4. Ghicitori.
821-93
2463. Poieniţa copilăriei : [poezii, povești, povestioare, ghicitori, proverbe] : sursă di-
dactică : pentru copiii de vârsta preşcolară / sel.: Ala Bujor ; il., cop.: Vadim Rusu. – [Ed. a 4-
a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 109, [2] p. : il. color ; 27 cm.
[2000] ex.
ISMN 979-0-3480-0311-5.
ISBN 978-9975-60-272-3 (în cop. tare).
[2017-2170].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Povești. 3. Povestioare. 4. Ghicitori. 5. Proverbe.
821-93
821.112.2-93 Literatură germană
2464. Grimm, Jacob.
Cele mai frumoase poveşti de Frații Grimm / Fraţii Grimm ; il. de Petru Gheţoi. – [Chi-
şinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Balacron")]. – 64 p. : il. color ; 28 cm. – (Casa poveştilor, ISBN
978-9975-128-17-9).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-128-88-9 (în cop. tare).
[2017-2323].
- - 1. Povești.
821.112.2-93 Grimm
821.133.1(71)-93 Literatura franceză din Elveţia (Literatură franco-elveţiană)
2465. Girard-Audet, Catherine.
O prietenie adevărată : [poveste] / Catherine Girard-Audet ; trad. din fr. de Rodica Chi-
riacescu ; il. de Claudio Cerri ; cop., concepţie graf.: Mélodie Landry [et al.]. – [Chişinău] : Arc,
2017 (Imprimat în China). – [28] p. : il. color ; 25 cm.
Tit. orig.: O coeur de la tempête. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0056-7.
[2017-2265].
- - 1. Povești.
821.133.1(71)-93 Girard-Audet
2466. Hamelin-Ouellette, Maude-Iris.

61
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Ariciul supărăcios : [poveste] / Maude-Iris Hamelin-Ouellette ; trad. din fr. de Rodica


Chiriacescu ; il. de Sanaa Legdani ; cop., concepţie graf.: Mélodie Landry [et al.]. – [Chişinău]
: Arc, 2017 (Imprimat în China). – [26] p. : il. color ; 25 cm.
Tit. orig.: Le hérisson irritable. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0060-4.
[2017-2264].
- - 1. Povești.
821.133.1(71)-93 Hamelin-Ouellette
2467. La Boissière, Émilie.
Pur şi simplu te iubesc : [poveste] / Émilie La Boissiére ; trad. din fr. de Rodica Chiria-
cescu ; il. de Marie-Pierre Emorine ; cop., concepţie graf.: Mélodie Landry [et al.]. – [Chişinău]
: Arc, 2017 (Imprimat în China). – [26] p. : il. color ; 25 cm.
Tit. orig.: Je t'aime tout simplement. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0057-4.
[2017-2266].
- - 1. Povești.
821.133.1(71)-93 La Boissière
2468. La Boissière, Émilie.
Rozalia nu spune niciodată "mulţumesc" : [poveste] / Emilie La Boissiére ; trad. din fr.
de Rodica Chiriacescu ; il. de Manola Caprini ; cop., concepţie graf.: Mélodie Landry [et al.]. –
[Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în China). – [28] p. : il. color ; 25 cm.
Tit. orig.: Rosalie ne dit jamais "merci". – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0058-1.
[2017-2263].
- - 1. Povești.
821.133.1(71)-93 La Bossière
821.135.1-93 Literatură română
2469. Creangă, Ion.
Amintiri din copilărie : [povestire] / Ion Creangă ; il. de Petru Gheţoi. – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Balacron")]. – 64 p. : il. color ; 28 cm. – (Casa poveştilor, 978-9975-87-054-2).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-128-96-4 (în cop. tare).
[2017-2324].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
2470. Purcaru, Alina.
Catrina şi Marele Domn-Somn : [poveste] / Alina Purcaru ; il. de Mihaela Paraschivu. –
[Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – [32] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codo-
belc / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-86-242-4 (în cop. tare).
75,00 lei. – [2017-2255].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Purcaru

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova


2471. Plămădeală, Viorica.
Bucurel : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală. – [Chişinău : S. n, 2017 (Tipogr.
"Tipocart Print")]. – 24 p. : des. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-133-78-4.
[2017-2374].
- - 1. Povestioare. 2. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
2472. Vieru, Grigore.
Câţi ani ai? : [povestioară] / Grigore Vieru ; il. de Irina Dobrescu. – Ed. a 2-a. – [Chişi-
nău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – [32] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-86-239-4 (în cop. tare).
78,00 lei. – [2017-2252].
- - 1. Povestioare.
821.135.1(478)-93 Vieru
2473. Vieru, Grigore.
Cele mai frumoase flori : [povestioară] / Grigore Vieru ; il. de Oana Ispir. – Ed. a 2-a. –
[Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – [32] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codo-
belc / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-86-240-0 (în cop. tare).
78,00 lei. – [2017-2253].
- - 1. Povestioare.
821.135.1(478)-93 Vieru
2474. Vieru, Grigore.
Iarna : [povestioară] / Grigore Vieru ; il. de Veronica Neacşu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] :
Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – [32] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / coord.
de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-86-241-7 (în cop. tare).
78,00 lei. – [2017-2254].
- - 1. Povestioare.
821.135.1(478)-93 Vieru
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
2475. Детские сказки в стихах / обраб.: Борис Терехов. – Кишинэу : Б. и., 2017
[Tipogr. "Alina Scorohodova"]. – 73, [2] p. ; 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-4196-9-7.
[2017-2250].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.161.1(478)-93

63
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


Colocviul naţional cu participare internaţională "Filologia modernă: realizări şi perspec-
tive în contextul european". – Vezi Nr 2418.

Conferinţa ştiinţifică naţională "Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice". –


Vezi Nr 2422.

Educaţia lingvistică şi literatură în contextul dezvoltării valorilor general-umane. – Vezi


Nr 2421.

821.135.1.0 Literatură română


2476. Pop, Ion.
Avangarda în literatura română / Ion Pop ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a, definitivă.
– [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 513, [2] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier
popular" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Index de nume : p 504-513. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-237-0 (în cop. tare)
129,00 lei. – [2017-2217].
- - 1. Literatură română – Critică și interpretare.
821.135.1.09
821.161.1.0 Literatură rusă
Демченко, Т. Тесты по русскому языку и литературе. – Vezi Nr 2430.

2477. Носов, В. Н.
Практические занятия по истории русской литературы ХIХ – ХХ веков : Методи-
ческое пособие / В. Н. Носов, И. В. Ремизова ; Молд. гос. ун-т, Филолог. фак., Науч.-
образоват. рус. центр. – Кишинэу : CEP USM, 2017. – 81, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 78-79 (19 tit.) la sfârșitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-941-4.
[2017-2340].
821.161.1.09"18/19"(076.5)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE
902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
2478. Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei : (ediţia a 27-
a), 19-20 octombrie 2017 : Program. Rezumatele comunicărilor / Muzeul Naţ. de Istorie a
Moldovei ; com. şt.: Elena Ploşniţa [et al.]. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 82, [1] p. ; 20 cm. – (Istorie. Arheologie. Muzeologie, ISBN
978-9975-87-140-2).
Texte : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-305-5.
[2017-2225].
902/904+94+069.01(082)=135.1=161.1

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

903 Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități


2479. Ларина, Ольга В.
Памятники культуры линейно-ленточной керамики Республики Молдова : (свод
источников) = The linear band pottery culture sites of the Republic of Moldova : (cataloge) /
Ольга В. Ларина, Валентин А. Дергачев ; Акад. наук Молдовы, Ин-т культ. наследия. –
Кишинэу : Б. и., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 349 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 236-249 şi în text.
– 200 ex.
ISBN 978-9975-53-905-0.
[2017-2428].
- - 1. Artefacte din ceramică din epoca neolitică – Republica Moldova. 2. Cercetări ar-
heologice – Artefacte din ceramică – Republica Moldova.
903.02(478)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. – Vezi Nr 2477.

2480. "Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-
Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX", simpozion ştiinţific internaţional (3 ; 2017 ;
Chişinău). Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii
spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX", ed. a 3-a, Chişinău,
Republica Moldova, 24-25 noiembrie 2017 / coord.: Octavian Moşin, Ion Gumenâi. – Chişinău
: CEP USM, 2017. – 430 p. : fig., fot. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Univ. "1 decembrie 1918", Alba Iulia, România,
Univ. Naţ. "Yuriy Fedkovych", Cernăuţi, Ucraina. – Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Rez.: lb. engl.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-952-0.
[2017-2398].
- - 1. Republica Moldova – Personalități marcante – Istorie. 2. România – Personalități
marcante – Istorie. 3. Ucraina – Personalități marcante – Istorie.
[94+929](478+498+477)"18/19"(082)=135.1=161.1=161.2
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
94(4) Istoria Europei
2481. Statnic, Eugen.
Istorie şi Adevăr : Oligarhia anglo-americană şi soarta Europei / Eugen Statnic ; icono-
grafie de Vasile Șoimaru. – Chişinău : Serebia, 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 392 p. : fig., fot.
color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 333 (11 tit.) și în text. – Indici : p. 335-360. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-128-95-7 (în cop. tare).
[2017-2322].
- - 1. Istoria Europei.
94(4)

65
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

94(478) Istoria Republicii Moldova


2482. Ciobanu, Constantin Gh.
Recapitulare, sau Revenire cu plinul acasă : 70 ani : [de la nașterea istoricului Con-
stantin Gh. Ciobanu : memoralistică] / Constantin Gh. Ciobanu. – Chişinău : Promarcos Edit,
2017 [Tipografia "Reclama"]. – 372 p. : facs., fot., fot. color, tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – [200] ex.
ISBN 978-9975-58-124-0 (Tipografia "Reclama") (în cop. tare).
[2017-2328].
- - 1. Ciobanu, Constantin Gh., 1947 - …, istoric – Memoralistică.
94(478)+821.135.1(478)-94 Ciobanu
Formarea populaţiei Republicii Moldova. – Vezi Nr 2269.

2483. Pagu, Mariana.


Un veac de istorie în imagini : Ciuciuleni : [raionul Sângerei] / Mariana Pagu. – [Chişi-
nău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 285 p. : fot. ; 21 cm. – (Colecţia "C(art)ier" /
coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).
Ind. de nume : p. 267-270. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-86-229-5 (în cop. tare).
109,00 lei. – [2017-2228].
- - 1. Ciuciuleni – Sate – Raionul Sângerei – Republica Moldova – Istorie în imagini.
94(478-22)"1793/1992"(084.12)
2484. Stati, Vasile.
Cronica unei cotropiri anunţate (1917-2017) : [mărturii documentare din istoria Repu-
blicii Moldova] / Vasile Stati. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 181 p. ;
20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-906-7.
[2017-2435].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)"1917/2017"
2485. Комендант, П. В.
Записки производственника и дипломата : Как я прошел путь от рядового спе-
циалиста аграрного сектора до крупного дипломатического работника союзного мас-
штаба / П. В. Комендант. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 319 p. :
fot. ; 22 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-53-914-2 (în cop. tare).
[2017-2426].
- - 1. Comendant, Petru, 1932 - …, diplomat moldovean.
94(478)(092)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 11-2017

A C
Abraş, Marcel 2384 Calancea, Alexandru 2376
Achiri, Ion 2342-43, 2347-48 Calchei, Marcela 2424
Albu, Iurie 2248, 2250, 2253-54 Calieva, Parascovia 2231
Albu, Natalia 2302-05 Callo, Tatiana 2322
Albu, Sanda 2244, 2246, 2260 Calmuţchi, Laurenţiu 2320
Alexeev-Martin, Loghin 2441 Cantarji, Vasile 2378-79
Andrei, Dorina 2310 Capcelea, Valeriu 2271, 2394
Angheli, Cristina 2291 Caprini, Manola 2466
Armaşu-Canţîr, Ludmila 2234-35 Caproş, Hristiana 2393
Cara, Angela 2357-58
B Carletti, Emanuela 2247, 2249, 2256, 2258
Bacinschi, Mihai 2409, 2436 Carp, Lucia 2386
Baconsky, A. E. 2434 Carp, Nina 2443
Bahnaru, Vasile 2429 Casian, D. 2392
Bajura, Tudor 2286 Cazacu, Victoria 2420
Balmoş, Alexandru 2291 Cealic-Mânăscurtă, Galina 2350
Banari, I. 2261 Ceapa, Valentina 2343
Bănărescu, Anatol 2285 Ceban, Liubovi 2454
Bergamino, Donatella 2247, 2249, 2255-56, Cemortan, Leonid (2231)
2258 Cerri, Claudio 2467
Berlinschii, Alexandr 2291 Chang, Maggie 2257
Bernaz, Emilian 2385 Chifiac, Tudor 2444
Beţiu, M. 2391 Chiriacescu, Rodica 2247, 2249, 2255-56,
Bîrnaz, Nina 2373 2258, 2465-68
Bodrug-Lungu, Valentina 2302-05, 2372 Chirtoacă, Natalia 2289
Boguş, Boris 2415 Chivu, Marius 2439
Bolboceanu, Dumitru 2401 Cioaric, M. 2457
Bordeianu, Leo 2442 Ciobanu, Anatol 2445
Bostan, Viorel 2398-99 Ciobanu, Constantin Gh. 2482
Botnarenco, Mihaela 2298-300 Ciobanu, Constantin I. 2403
Botnariuc, Cătălina 2428 Ciobanu, Vasile 2347
Braicov, Andrei 2342 Cistelecan, Al. 2434
Brajkovic, Sanja 2321 Cojocaru, Ion 2320
Bredinschii, Anatolie 2275 Cojocaru, S. 2346
Brumaru, Emil 2435 Cojocaru, Victoria 2322
Budeanu, Gheorghe 2406 Comendant, Tatiana 2420
Budevici-Puiu, Anatol 2228 Corcevschi, Svetlana 2315
Budoian, Lorena 2447 Corlăteanu, Alexandru 2387
Buga, Larisa 2296 Corlăteanu, Nicolae 2419
Bugault, Valérie 2290 Coroban, Vitalie 2408, 2432-34, 2438-39,
Buiuc, Ilarion 2448 2456, 2476, 2483
Bujor, Ala 2462, 2463 Coropceanu, Eduard 2422
Bujor, Valeriu 2296 Cotelea, Silvia 2318
Bulgaru, Valentina 2398-99 Cotelea, Tamara 2371
Bumbuţ, Cosmin 2439 Cotoveanu, Iurie 2437
Buruiană, Maria 2318 Cozari, Tudor 2339, 2340
Buzan, Barry 2276 Cozma, Dumitru 2342, 2364
Buzenco, Aurica 2319 Cozma, Valeria 2225

67
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Creangă, Ion 2469 Girard-Audet, Catherine 2467


Cucoş, Svetlana 2350 Golovei, Lilia 2323, 2412
Culava, Nicoleta 2321 Gonciar, V. 2391
Grama, Alexandru 2449
D Gramma, Rodica 2381
Dabija, Nicolae 2461 Grâu, Natalia 2427
Damian, Liviu 2446 Grib, Livi 2384
Dandara, Adriana 2382 Grimm, Jacob 2464
Dermenji, Svetlana 2421 Grimm, Wilhelm 2464
Diacon, Maria 2232 Gulca, Lilia 2285
Diaconu, Antonina 2410 Gumenâi, Ion 2480
Diaconu, Oxana 2336 Gurev, Dorina 2298-300
Diaconu, Stela 2338-39 Guştiuc, Vasile 2378-79
Dîntu, Sergiu 2369 Guţu, E. 2392
Dobrescu, Irina 2472 Guţu, Ion 2428
Doga, Valeriu 2283 H
Dorgan, Andrei 2449
Doroftei, Hristina 2436 Hachi, Mihai 2270
Drapac, Dumitru 2447 Hamelin-Ouellette, Maude-Iris 2468
Drăgan, Maria 2406 Hibbert, Clare 2251
Druţă, Ala 2372
I
E
Iachim, Ion 2450
Efremov, Valeriu 2275, 2306 Iacub, V. 2392
Efros, Maria 2347 Iasinschi, Iulia 2357
Emorine, Marie-Pierre 2465 Ionaş, Anatol 2425
Erhan, Antonina 2364 Ionescu, Mihaela 2321
Erhan, Dumitru 2230 Iordache, Ruxandra 2274, 2277, 2290
Erizanu, Gheorghe 2432-33, 2456, 2476 Ispir, Oana 2473
Ermicioi, Aurelia 2318
Eşanu, A. 2261 J
Eşanu-Gospodaru, Angela 2426 Jigău, Ion 2378-79
F Juravschi, Nicolae (2415)
Juvin, Hervé 2277
Fedorenco, Victoria 2229
Filip, Iulian 2336 K
Florea-Dascăl, Valeria 2448 Kravcenko, Vladimir 2442, 2446
Foca, Iurie 2401 Krimerman, Efim 2233
Friptu, Valentin 2393
Friptuleac, Grigore 2282 L
Furdui, Teodor 2415
La Boissière, Émilie 2467-68
G Landry, Mélodie 2465-68
Lefter, Natalia 2413-14
Gafton, Loreta 2427 Legcobit, Alina 2424
Galaicu-Păun, Em. 2434-35, 2438-39 Legdani, Sanaa 2468
Galben, Svetlana 2338-39 Leşanu, Mihai 2373
Galben-Panciuc, Zinaida 2338-39 Litnevski, N. 2314
Gavriliuc, Cezar 2331 Lozan, Oleg 2381
Gârbu, Natalia 2438 Luchianenco, Lilia 2326
Gheţoi, Petru 2464, 2469 Lunevi, Silvia 2407
Ghilaş, Victor 2231

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lupu, Ilie 2357 Pasat, Corneliu 2291


Pavlenco, Mihaela 2328
M Pavlencu, Mariana 2294
Maier, Lidia 2283 Pădureac, Lidia 2271
Mammad, Ismail 2461 Păsat, Dumitru 2452
Manolache, Ala 2383 Pâslariuc, Virgil 2276
Manolache, Constantin 2230-31, 2415 Perciuleac, Ludmila 2340, 2374
Manolachi, V. 2416 Petrescu, Camil 2437
Marandiuc, Magdalena 2427 Pianigiani, Giulia 2252
Mardare, Marcela 2453 Pisarenco, Nadejda 2388
Matei, Constantin 2270 Platon, Ion 2453
Mătură, Dina 2427 Plămădeală, Ana-Maria 2231
Mereuţă, Mihai 2259 Plămădeală, Viorica 2471
Mereuţă, Vera 2420 Ploşniţa, Elena 2478
Meşina, Victor 2282 Plugaru, Ştefan 2376
Mihăilescu, Vintilă 2408 Pojoga, Nicolae 2434
Mija, Valeriu 2278 Pomelnicova, Ana 2423
Mokan-Vozian, Ludmila 2400 Pop, Ion 2476
Moraru, Lidia 2428 Popa, Iulius 2327
Moraru, Natalia 2309 Popov, Tamara 2382
Moşin, Octavian 2480 Povestca, Lazari 2416
Muică, Cristina 2251 Procop, Natalia 2403
Müler, Renata 2451 Procopii, Vladislav 2306
Musteaţă, Rodica 2441 Prodan, Gutiera 2407
Musteaţă, Sergiu 2233 Puiu, Anatol 2228
Puiu, Ivan 2380
N Purcaru, Alina 2470
Nastas, Andrei 2275 R
Năstase, C. 2389
Neacşu, Veronica 2474 Racu, Aurelia 2326
Negara, Ecaterina 2451 Racu, Igor 2236-40
Negrean, Mariana 2383, 2386 Rand, Ayn 2432-33
Negrescu, Inna 2419 Rangelov Jusovic, Radmila 2321
Nicolaeva, Janna 2230 Răileanu, Estela 2462
Nicolau, Gh. 2389 Rémy, Jean 2290
Rogovaia, Galina 2259
O Romanciuc, Ruxanda 2452-53
Romanciuc, Vasile 2446
Ojovanu, V. 2261 Roşca, Iurie 2274, 2277, 2290
Olaru, Efim 2382 Rotaru, Emilia 2430
Olărescu, Valentina 2330 Rotaru, Maria 2373-74
Oliinâk, Iaroslav 2229 Rotaru, S. 2457
Onofrei, Dorin 2434-35, 2438-39 Rudic, Gheorghe 2373
Onofreiciuc, Elisaveta 2424 Rusen, Maria-Magdalena 2257
P Rusnac, Svetlana 2272
Rusu, Tatiana 2358, 2365-66
Pagu, Mariana 2483 Rusu, Vadim 2463
Paladi, Florentin 2241, 2370 Rybaleov, Roman 2435
Panfil, Anastasia 2248, 2250, 2253-54
Pantea, Oleg 2288 S
Paraschivu, Mihaela 2470 Sacara, Valentina 2325
Parmacli, Dmitrii 2283

69
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Sainciuc, Lică 2470, 2472-74 Ţ


Sainsus, Valeriu 2270
Samohvalov, Elena 2384 Ţapoc, Vasile 2271
Sava, Eugen 2402 Ţărnă, Ecaterina 2273
Săndulescu, Radu 2432 Ţîbuleac, Tatiana 2456
Săndulescu, Vivia 2276 Ţurcanu, Adela 2390
Schiop, Adrian 2408 U
Scobioală, Petru 2286
Scripnic, Iulia 2310 Ungureanu, Ion 2229
Scutari, C. 2391 Ungureanu, Mihai 2409
Silvestru, Aurelian 2310 Ursu, Ludmila 2328, 2352-63, 2367-68
Simonov, Lidia 2371 Ursu, Mihai 2341
Singurel, Grigore  v. Krimerman, Efim
V
Slutu-Grama, Claudia 2454
Sofronie, Natalia 2316 Vancu, Radu 2435
Sparrow, Giles 2260 Verdeş, Angela 2236-40
Spassky, Alexei (2230) Vescu, Teodor 2461
Stanciu, Sergiu 2336 Veveriţa, Ana-Maria 2301
Stati, Vasile 2484 Vieru, Grigore 2472-74
Statnic, Eugen 2481 Vişniec, Matei 2438
Stavilă, Tudor 2401, 2403 Vladu, Mariana 2322
Stănescu, Nichita 2438 Vorojbit, Valentina 2376
Stăvilă, Alexei 2455 Vremiş, Maria 2378-79
Stepan, Aliona 2331
Stoica, Petre 2439 Z
Stratan, Alexandru 2279-80, 2283, 2286
Zanet, Todur 2337
Strulea, Maria 2298-300
Zasaviţchi, Lidia 2230
Ş Zmuncila, Ludmila 2272
Zozulin, M. 2457
Şarban, Dragomir 2409 Zozulina, A. I. 2457
Şimanschi, Ludmila 2419
Şoimaru, Vasile 2406, 2450, 2481 А
Şpuntenco, Olga 2342-43
'Абд ал-Хамид Абу Сулайман 2266
Ştirbu, Aurelia 2349
Ага, Людмила 2411
T Адэскэлицэ, Виорика 2329
Акири, Ион 2348, 2364
Tankersley, Dawn 2321 Али-заде, А. А. 2267, 2269
Tarhon, Petru Gh. 2377
Teosa, Valentina 2278 Б
Terehov, A. 2389
Баковия, Джордже 2440
Tighineanu, Lilia 2350-51
Балан, Елена 2263
Timuş, Maria 2228, 2317
Берил, С. И. 2281
Toderaş, Ion 2230
Брайков, Андрей 2364
Toia, Adrian 2265
Бырназ, Нина 2374
Toia, Zosima 2265
Toma, Radu 2234-35 В
Tomoianu, Carolina 2462
Tomulescu, Liuba 2386 Васильева, Н. И. 2335
Trofaila, Lidia 2333 Волковская, Мария 2311-13

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Г Поштару, Андрей 2348


Гаврилюк, Чезар 2332 Р
Галбен-Панчук, Зинаида 2340
Галбен, Светлана 2340 Ремизова, И. В. 2477
Гарет, Валентин 2348 Рудик, Георге 2374
Головей, Лилия 2324 С
Горбачëва, Нина 2311-13
Гуманюк, Алексей 2396 Савченко, А. 2264
Соколова, А. П. 2284
Д Соломатина, Наталья Борисовна 2404
Демченко, Т. 2431 Степан, Алена 2332
Дергачев, Валентин А. 2479 Т
Джос, Нина 2458
Дорган, В. П. 2417 Терехов, Б. М. 2226-27
Драгалин, С. 2431 Терехов, Борис 2475
Дука, Георге 2375 Ткаченко, Виктория 2411
Дьякону, Стелла 2340 Ткачук, А. А. 2334
Тодираш, Владимир 2395
И
У
Игнат, Анатолий 2396
Урсу, Людмила 2358, 2361, 2363, 2365-68
К Ушнурцева, Н. Н. 2334-35
Комендант, П. В. 2485 Ф
Крышмару, Валентин 2396
Кулиев, Руфат 2268 Фельдшер, Люба 2440
Кулиев, Э. Р. 2266, 2268 Феч, Н. 2405
Кушнерëв, А. Г. 2418 Фоменко, В. Г. 2287
Л Ш
Лабунский, Анатолий 2459 Шпунтенко, Ольга 2364
Ларина, Ольга В. 2479
Лешану, Михай 2374 Ю
Лозінська, Світлана 2460 Юсуф аль-Кардави 2269
Лупу, Илие 2358
Лысаков, А. 2264
М
Манолаки, В. В. 2417
Мехтиева, Н. 2405
Мухаммад аль-Газали 2267-68
Мэтьюс, Джон Х. 2264
Н
Нарольский, Александр (2405)
Носов, В. Н. 2477
П
Петрович, Алексей 2307
Постикэ, М. К. 2284

71
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2017


Academician Alexei Spassky 2230 Cunoştinţe, atitudini şi practici ale tinerilor din
Agricultura durabilă în Republica Moldova: raionul Orhei în ceea ce priveşte consumul
provocări actuale şi perspective 2394 de alcool, tutun şi droguri 2378
Al XVII-lea simpozion de numismatică 2402 Diagnosticul timpuriu al leziunilor şi stărilor
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din precanceroase oarale 2389
Moldova 2241 Dinozauri 2249
Animale acvatice 2242 Două inimi gemene 2407
Animale domestice 2243 Educaţia lingvistică şi literatură în contextul
Animale fascinante 2244 dezvoltării valorilor general-umane 2422
Animale sălbatice 2245 Electorala 2016 2292-93
Animalele uimitoare 2246 Farmaco- şi fitoterapia în
Approche par compétences – composante Drermatovenerologie 2391
essentielle de la réforma edu système Filosofia medicinei 2261
éducatif 2316 Formarea populaţiei Republicii Moldova 2270
Avioane şi nave 2247 Forme 2250
Bucură-te de drepturi 2331 Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura
Caiet cu rezumate la matematică 2344-45 adetlerinin Moldovada korunması 2337
Caleidoscopul anului 2462 Grafică inginerească 2369
Carte de rugăciuni 2262 Guidelines in microbiology, virology and
Căile care asigură calitatea 2321 immunology 2376
Central electoral Commission. 20 years of International Scientific Colloquium "Social
Permanent Activity 2291 Psychology in the 21st Century:
Chirurgie generală şi semiologie 2392 Challengesm, Trends and Perspectives"
Cifre 2248 2272
Colocviu ştiinţific internaţional "Psihologia Jurnal în care să scrii despre pasiunile &
socială în secolul XXI: provocări, tendinţe, visurile tale 2252
perspective" 2272 Knowledge, attitudes and practices of youth
Colocviul naţional cu participare internaţională from Orhei district as regards the
"Filologia modernă: realizări şi perspective consumption of alcohol, tobacco and drugs
în contextul european" 2419 2379
Conference on mathematical Foundaations of Le théâtre français de Sipoteni 2410
Informatics 2346 Liceul Teoretic "Andrei Vartic" 2325
Conferinţa interuniversitară cu tema: "Evoluţia Litere 2253
ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări Logica 2254
la securitatea naţională şi regională" 2306 Managementul calităţii 2381
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Maşini şi camioane 2256
Istorie a Moldovei 2478 Maşini, motociclete şi alte vehicule 2255
Conferinţa ştiinţifică naţională "Probleme de Matematică 2347
filologie: aspecte teoretice şi practice" 2423 Materialele colocviului ştiinţifico-practic
Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională "Aspecte lingvistice, glotodidactice şi
"Rolul mass-media în procesul electoral" literare în predarea limbilor străine" 2315
2397 Medicina internă cu nursing specific 2386
Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică Membru corespondent Leonid Cemortan 2231
"Creşterea economică în condiţiile Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic, sau
globalizării: modele de dezvoltare durabilă" Campionul invincibil 2415
2279-80 O antologie a bunelor practici ale autorităţilor
Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică publice locale din Republica Moldova 2301
"Economic growth in conditions of Poieniţa copilăriri 2463
globalization: sustainable development Predarea/Învăţarea pe competenţe –
models" 2279-80 componentă esenţială a reformei sistemului
Creativity. Technology. Marketing 2398-99 educativ 2316

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Prima mea carte-pian 2257 Защита ребенка от насилия в образова-


Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice тельном учреждении 2308
2234-35 Интегрированное управление трансгранич-
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice 2236 ным бассейном Днестра: платформа для
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi сотрудничества и современные вызовы
modernizării învăţământului 2237-40 2375
Protocol/ algoritm al deprinderilor practice Кодекс о правонарушениях Республики
2383 Молдова 2295
Pui de animale 2258 Математика 2348
Saloanele Moldovei 2401 Международная научно-практическая
Simpozionul ştiinţific internaţional конференция "Роль средств массовой
"Evenimente şi personalităţi marcante ale информации в избирательном процессе"
vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi 2397
vecinătăţile lui din sec. XIX-XX" 2480 Перспективы развития туристического
Sport. Olimpism. Sănătate 2416 потенциала Приднестровья 2287
Tarife de costuri în agricultură 2286 Пособие по возделыванию сои в Молдове
Terorismul – ameninţare la adresa securităţii 2396
globale 2275 Предотвращение насилия в образователь-
Transboundary Dniester river basin ном учреждении 2329
management: platform for cooperation and Современные аспекты развития финансо-
current challenges 2375 вой системы Приднестровья 2281
Viziunea creştină asupra vocaţiei omului Содержание и организация педагогической
contemporan 2263 практики магистров 2334
Александр Нарольский – художник, архи- Учебная практика в начальной школе 2335
тектор, поэт 2405 Христианский взгляд на призвание совре-
Воспользуйся своими правами 2332 менного человека 2263
Детские сказки в стихах 2475

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 11-2017


Administraţie publică locală, Republica Biologie 2373-74
Moldova, practici 2301 Biserica "Sfântul Ierarh Nicolae" din oraşul
Agricultură, tarife de costuri 2286 Durleşti, Republica Moldova, istorie 2265
Agricultură durabilă în Republica Moldova, Boală pulmonară obstructivă cronică 2387
studii 2394 Boli, ale plantelor, combatere 2395
Algebră, tensorială 2370 - pulmonare 2387
- vectorială 2370 - digestive 2390
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Cardiologie, metode de investigaţii 2384
Moldova 2241 Cavitate bucală, tumori, diagnostic timpuriu
Arbuşti, combaterea bolilor şi dăunătorilor 2389
2395 Cărţi, cu autocolante 2247, 2249, 2255-56,
Arta, batik-ului din Republica Moldova 2403 2258
- decorativă 2401 - cu jocuri 2244, 2246
- vorbirii scenice 2420 - de colorat 2242-43, 2245, 2247, 2255
Arte plastice, formarea competenţelor de - muzicale pentru copii 2257
percepţie 2400 - pentru copii 2259
Artefacte din ceramică din epoca neolitică, Cântece pentru copii 2409, 2462
Republica Moldova 2479 Cercetări arheologice, artefacte din ceramică,
Bazinul râului Nistru, administrare, protecţie Republica Moldova 2479
2375 Chirurgie generală 2392
Bioetică medicală 2261

73
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Codul contravenţional al Republicii Moldova Ghicitori 2336, 2462-63


2295 Globalizare 2279-80
Comisia Electorală Centrală din Republica Globalizare politică 2277
Moldova 2291 Grafică 2401
Compuşi organici toxici 2371 - inginerească 2369
Comunicare 2273 Grădina Botanică şi Vivariul din cadrul
- didactică 2317 Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie
Consum de alcool, tutun, droguri, tineri, naturală, Republica Moldova 2341
Republica Moldova, studii de evaluare Industria îmbrăcămintei, tehnologii, marketing
2378-79 2398
Copii cu disabilităţi de învăţare 2330 Intelectualii în viaţa social-politică 2271
Coran 2267 Interviuri 2452
Covoare moldoveneşti, istorie 2404 Islam 2266, 2268-69
Creştere economică 2279-80 Istoria, Europei 2481
Critică, literară 2423 - teatrului, indici bibliografici 2231
- şi istorie literară 2422 Îngrijire medicală, practici 2383
Cultura comunicării 2430 Învăţământ, preşcolar, dezvoltarea
Cultură 2229 profesionalismului 2321
Curiozităţi pentru copii 2259 - preuniversitar, implementarea inovaţiilor
Dăunătorii plantelor, combatere 2395 2322
Delincvenţă juvenilă 2298-2300 - primar, adaptarea elevilor 2323-24
Dermatovenerologie, farmacoterapie, - - dezvoltarea profesionalismului 2321
fitoterapie 2391 - profesional, îndrumare 2331-32
Design industrial 2398 Jocuri pentru dezvoltarea copiilor 2248, 2250,
Dezvoltare social-economică 2279-80 2253-54
Didactica limbilor străine 2423 Liceul Teoretic "Andrei Vartic" din Ialoveni,
Didactică 2422 Republica Moldova, istorie 2325
Dinozauri, enciclopedii pentru copii 2251 Liceul Teoretic Republican "Ion Creangă" din
Dizabilităţi de învăţare 2330 Bălţi, Republica Moldova, istorie 2327
Drept, fiscal 2285 Limbi, engleză 2424
- instituţional al Uniunii Europene 2289 - franceză, lexicologie 2428
Drepturile persoanelor cu dizabilităţi 2294 - italiană 2426
Educaţie, fizică şi sport, legislaţie 2417 - latină 2425
- - voluntariat 2418 - română, istorie 2429
- în familie 2319 - rusă, teste 2431
- moral-spirituală 2310-13 - străine, didactică 2315-16
- preşcolară 2326 Lingvistică 2421-22
Egalitate de gen 2372 - limbilor străine 2423
Eseuri 2449 Literatură, religioasă 2264
Farmacoterapie, dermatovenerologie 2391 - română, critică şi interpretare 2476
Festivalul concurs internaţional de muzică - rusă, teste 2431
uşoară "Două inimi gemene" 2407 Managementul calităţii, sistemul de sănătate
Filologie modernă 2419 2381
Filosofia medicinei 2261 Manele, critică muzicală 2408
Firme, conducere şi administrare 2284 Mass-media în procesul electoral 2397
Fitoterapie, dermatovenerologie 2391 Matematică 2342, 2346-49, 2357-58, 2364
Folclor găgăuz 2337 - teste 2343, 2350-51, 2359-63
Folosirea corectă a limbii 2430 Memoriale 2436
Formarea personalităţii 2314 Natura banilor 2290
Fotografie 2401 Numismatică 2402
Geometrie, didactică 2320, 2328 Nursing 2386
- descriptivă 2369 Parazitologie, indici bibliografici 2230

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Patologii ale sarcinii 2393 Securitate, globală 2275


Pictură 2401 - internaţională 2276
Piese de teatru 2410 - naţională 2306
Plante lemnoase, Republica Moldova 2377 - şi sănătate în muncă, lucrul la monitoare
Poeme 2434-35, 2438-39, 2461 2282
Poezie 2410, 2440, 2442-44, 2446-57, 2451, Semiologie 2392
2453-55, 2458, 2460 Sistemul de învăţământ din Republica
Poezii pentru copii 2409, 2462-63, 2471, 2475 Moldova, protecţia copilului împotriva
Politică europeană de securitate 2278 violenţei, acte normative 2308
Populaţia Republicii Moldova, studii istorico- Sistemul de sănătate, managementul calităţii
demografice 2270 2381
Povestioare 2463, 2471-74 Situaţie social-politică din Republica Moldova
Povestiri 2445, 2457 2229
- pentru copii 2469 Soia, producere în Republica Moldova 2396
Poveşti 2463-68, 2470 Sporturi de luptă, tehnici 2413-14
Practică, pedagogică 2334 Stenografie 2227
- - învăţământ primar 2335 Sunism 2269
Pregătirea medicală a salvatorilor 2382 Suveranitate 2290
Proverbe 2462-63 Ştiinţă, secolele XIX-XX, evoluţie 2225
Psihologie, didactică 2333 Ştiinţe militare 2306
- socială 2272 Ştiinţele naturii 2339-40
Radio Europa Liberă, reportaje 2233 Tarife de costuri, agricultură 2286
Resuscitare cardiopulmonară 2385 Tehnici legislative penale 2296
Revoluţia Rusă din Octombrie 1917 2274 Tehnologii, informaţionale 2346
Romane 2432-33, 2437, 2456 - - e-learning 2228
- istorice 2450 Teoria statului şi a dreptului 2288
Rugăciuni 2262 Terorism 2275
Sănătatea copiilor cu dizabilităţi, intervenţie Tuberculoză pulmonară, supraveghere,
timpurie 2380 prevenire 2388
Sănătatea tinerilor 2378-79 Turism, Transnistria, Republica Moldova 2287
Schimbări climatice, adaptare 2372 Univers, enciclopedii pentru copii 2260
Scriere de mână 2226 Universitatea de Stat din Moldova, anale 2241
Scrieri, autobiografice 2441, 2459 Utilizarea pământului în agricultură 2283
- istorie 2448 Violenţa în instituţiile de învăţământ
Sculptură 2401 preuniversitar, combatere 2329
Sectorul de securitate şi apărare, egalitate de Viziuni creştine 2263
gen 2302-05 Voluntariatul în sport 2418

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 11-2017


Ciuciuleni, sate, raionul Sângerei, Republica - personalităţi marcante, istorie 2480
Moldova, istorie în imagini 2483 - politici de securitate 2278
Republica Moldova, alegeri prezidenţiale, România, personalităţi marcante, istorie 2480
documente 2292-93 Ucraina, personalităţi marcante, istorie 2480
- istorie 2484 Uniunea Europeană, istorie, teste 2232

75
Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 11-2017

AMFM "Alexandru cel Bun" 2306 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie


Angelus 2262 Naturală 2377
Arc 2233, 2247, 2249, 2252, 2255-56, 2258- Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 2402,
59, 2409, 2427, 2436, 2465-68 2478
Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "Andrei Lupan" Oficiul "Schimbarea Climei" 2372
2230-31, 2415 Pontos 2337, 2377, 2385, 2441, 2447-48,
Cartier 2276, 2408, 2432-35, 2438-39, 2456, 2452-54
2470, 2472-74, 2476, 2483 Princeps 2350-51, 2397
CEP USM 2241, 2278, 2284, 2289, 2294, Promarcos Edit 2482
2298-2300, 2315, 2370, 2428, 2477, 2480 Pro Libra 2419, 2429, 2437
Eco-TIRAS 2375 Prut Internaţional 2242-46, 2251, 2257, 2260,
Editura pentru Literatură şi Artă 2440, 2449, 2273, 2310-13, 2318, 2336, 2338-40, 2342-
2461 43, 2347-48, 2352-68, 2373-74, 2424,
Epigraf 2321, 2431, 2462-63 2442, 2446
Farmec Lux 2295 Serebia 2406, 2450, 2481
Grafic-Design 2411 Ştiinţa 2283
Ideea-Com 2341 ULIM 2272
INCE 2279-80, 2286 Universitatea Populară 2274, 2277, 2290
Indigo Color 2271, 2394, 2423, 2445 US Tiraspol 2422
Institute of Mathematics and Computer USEFS 2275, 2413-14, 2416-17
Science 2346 USMF "N. Testemiţanu" 2389
Institutul de Filologie al AŞM 2419, 2429 UTM 2369, 2382, 2398
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie ПГУ им. Т. Г. Шевченко 2281, 2287, 2334-35
Aplicată 2296 Полиграфист 2405
Iulian 2344 Православное братство во имя прп. Паисия
Libelula (PROMO Plus) 2248, 2250, 2253-54 Величковского 2263
Lira 2288 Самсебяиздат 2459
Luch-Education 2326 Церковь христиан адвентистов седьмого
Medicina 2261, 2371, 2376, 2384, 2387, дня 2264
2392-93

ISBN eronat
ISBN 978-9975-54-295-1 2310

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINE ARTICLE ANNALS


VISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 11
NOIEMBRIE NOVEMBER
(3459-3852)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
3459. Chirca, Roman. Mecanisme de stimulare şi finanţare a inovaţiilor în Republi-
ca Moldova / Roman Chirca // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 44-49 : fig., fot. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 49 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.

3460. Dulgheru, Valeriu. Quo vadis, Academie? : [despre reorganizarea Academiei


de Științe a Moldovei] / Valeriu Dulgheru // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 75-76 : fot. – ISSN
1810-7079.

3461. Percinschi, Natalia. Improving scientific-methodical support of innovative


processes cluster development in the regions of Moldova, based on the "Dual-use" research /
Natalia Percinschi, Anatoly Babin // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 57-62 : fig., tab. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 61 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

3462. Stabilopodul – pe urmele unei istorii (IV) : [aspecte ist. ale inovaţiei] / Bogdan
Boreschievici, Cristina Maria Bararu, Alexandra Niculae [et al.] // Intellectus. – 2017. – Nr 3. –
P. 93-103 : fig., fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. –
Art. 1 : Nr 3, 2016. – ISSN 1810-7079.

3463. Xenofontov, Ion Valer. Academicianul Alexei Spassky (1917-2006), profil de


savant şi personalitate : (100 de ani de la naştere) : [fondator al Acad. de Ştiinţe a RSS Mol-
doveneşti (1961)] / Ion Valer Xenofontov // Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi
personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec.
XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 356-373 : fot. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. p. 362-364 (31 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 3539, 3541, 3633)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


3464. Iaţchevici, Vadim. Procesul de căutare, evaluare şi selectare a tehnologiilor
pentru transfer tehnologic / Vadim Iaţchevici // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 63-66 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 65 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 3552, 3597, 3628)

77
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare


(Vezi Nr 3582)

004.9 Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicații practice


3465. Чиреш, Вера. Как сравнить две версии одного документа в Microsoft Word /
Вера Чиреш // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 94-96 : fot., tab. – ISSN 1813-
4408.

005 Management
(Vezi Nr 3511)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3466. Prohin, Andrei. Valorificarea culturii tradiţionale din Moldova sub patronajul
Academiei Române : [pe marginea lucrărilor mesei rotunde cu același tit., 10 mar. 2016] /
Andrei Prohin // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. –
2016. – Nr 25. – P. 231-235. – ISSN 1857-0054.

01 BIBLIOGRAFIE ȘI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE


3467. Rapcea, Maria. Tamara Isac, o viaţă, un destin… O frumoasă şi dramatică bio-
grafie : 85 ani de la naştere : [fost bibliograf la Bibl. Naț. a Rep. Moldova] / Maria Rapcea //
Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 11. – P. 20-21 : fot., fot. color. – ISSN 1857-4424.

02 BIBLIOTECONOMIE
3468. Danilov, Maria. Difuzarea cărţilor sfinte de către Filiala Basarabeană a Societă-
ţii Biblice Ruse (1817). (La 200 de ani de la crearea Filialei Basarabene) / Maria Danilov //
Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale
din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 18-30. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 29-30 (22 tit.) şi în note de subsol.

3469. Harjevschi, Mariana. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – 140 de ani de la


înființare / Mariana Harjevschi // a" MIC". – 2017. – Nr 11. – P. 3. – ISSN 1857-3770.

3470. Oncea, Cristina. Oportunitatea bibliotecarilor pentru a fi buni profesionişti / Cris-


tina Oncea // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 11. – P. 22 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

3471. Publicaţii vechi şi rare din colecţia Koch, restaurate în Republica Federală
Germania : [pe marginea epoz. "Valori bibliofile din Colecția Koch restaurate în Republica
Federală Germania: Expoziție consacrată jubileului de 70 de ani de la fondarea Univ. de Stat
de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", 17 iun.-23 aug. 2015] / Liubovi Karnaeva,
Nona Şoroc, Olesea Dobrea [et al.] // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii
și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 225-230 : fot. – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 3803)

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


(Vezi Nr 3461)

061 Organizații și alte tipuri de cooperare


3472. Costachi, Gheorghe. Societatea civilă şi organizaţiile nonguvernamentale ca
subiecţi ai democraţiei şi ai politicii de securitate = Civil society and nongovernmental organi-
zations as subjects of democracy and security policy / Gheorghe Costachi // Revista Naționa-
lă de Drept. – 2017. – Nr 11. – P. 3-7. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 7 (16 tit.). – ISSN 1811-0770.

069 Muzee. Expoziţii permanente


(Vezi Nr 3478, 3618, 3640, 3644, 3752, 3787)

070 Ziare. Presă


3473. Guzun, Mihail. Practicile internaţionale de mediatizare a campaniilor electorale
preluate de presa naţională = Международная практика освещения в СМИ
избирательных кампаний, заимствованная отечественной прессой / Mihail Guzun //
Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională "Rolul mass-media în procesul electoral". – Chişi-
nău, 2017. – P. 75-82. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

3474. Mocanu, Angela. Mass-media şi inegalităţile sociale în Republica Moldova =


Средства массовой информации и социальное неравенство в Республике Молдова /
Angela Mocanu // Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională "Rolul mass-media în procesul
electoral". – Chişinău, 2017. – P. 104-111 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. p. 111 (5 tit.)

3475. Susai, Ştefan. Ştefan Susai: "Ceea ce nu a reuşit să distrugă comunismul, de-
săvârşeşte capitalismul" : [interviu cu jurnalistul din Iași] / interviu de Irina Nechit // Sud-Est
cultural. – 2017. – Nr 3. – P. 86-91. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 3717)

09 MANUSCRISE. OPERE RARE ȘI PREȚIOASE


(Vezi Nr 3842)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
3476. Роль поведения, эмоций и коммуникации в развитии психических
расстройств. Их феноменология : (Доклад на заседании секции "Sanocreatology,
formations and maintenance of Mintal Health" 13-го междунар. междисциплинарного конгр.
"Neuroscience for Medicine and Psychology") / Фурдуй Фёдор И., Чокинэ Валентина К.,
Глижин Алена Г. [и др.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. –
Nr 2. – P. 19-29 : fig. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 28-29 (7 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 3671, 3676)

79
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
3477. Bâzgu, Eugen. Trunchiul de arbore ca stâlp (picior) al mesei din altarul bisericii :
[vechi ritual de construire a bisericilor de lemn] / Eugen Bâzgu // Buletin Ştiințific. Revistă de
Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 6-31 : fig. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr.: p. 25-27 (45 tit.). – ISSN 1857-0054.

3478. Cemârtan, Romeo. Complexul muzeal "Mănăstirea rupestră medievală Horo-


dişte" / Romeo Cemârtan // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeo-
logie. – 2016. – Nr 25. – P. 166-176. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 176 (9 tit.). – ISSN
1857-0054.

3479. Gumenâi, Ion. Misionarismul ortodox şi antimisionarismul laic în Basarabia se-


colului al XIX-lea / Ion Gumenâi // Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi personali-
tăţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX".
– Chişinău, 2017. – P. 31-43. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

3480. Lisnic, Ioan. Ierarhi basarabeni în închisorile comuniste: Mitropoliţii Antonie


Plămădeală şi Arsenie Stadniţchi, Arhiepiscopul Sebastian Veste şi Episcopul Teodosie
Chirică / prot. Ioan Lisnic // Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi personalităţi
marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX". –
Chişinău, 2017. – P. 113-127 : il. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

3481. Onicov, Eugen. Mitropolitul Antonie Plămădeală : [ierarh al Bisericii Ortodoxe


Române (1926-2005)] / prot. Eugen Onicov // Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente
şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din
sec. XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 128-144. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de
subsol.

3482. Герман (Мудренко). Христианство есть противостояние миру / монах


Герман (Мудренко) // Viziunea creştină asupra vocaţiei omului contemporan = Христиан-
ский взгляд на призвание современного человека. – Кишинэу, 2017. – P. 217-224 : fot.

3483. Кошель, Ана. Самореализация и карьера: должен ли православный хри-


стианин стремиться быть успешным в современном мире / Ана Кошель // Viziunea creş-
tină asupra vocaţiei omului contemporan = Христианский взгляд на призвание
современного человека. – Кишинэу, 2017. – P. 225-233 : fot. – Referinţe bibliogr. p. 233.

3484. Meлинти, Максим. Практика пастырского попечения в пенитенциарных уч-


реждениях / прот. Максим Мелинти // Viziunea creştină asupra vocaţiei omului contempo-
ran = Христианский взгляд на призвание современного человека. - Кишинэу, 2017. – P.
206-216 : fot.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3485. Патракова, Юлия. Преподобный Паисий Величковский о спасении как


призвании человека / Юлия Патракова // Viziunea creştină asupra vocaţiei omului contem-
poran = Христианский взгляд на призвание современного человека. - Кишинэу, 2017. –
P. 36-47 : fot. – Referinţe bibliogr. p. 47 (5 tit.).

3486. Цвиркун, В. И. Новые сведения о биографии протоиерея Михаила Чакира :


[молдавский и гагаузский священнослужитель и просветитель (1861-1938)] / В. И. Цвир-
кун, епископ Силуан (Марин Шаларь) // Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi
personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec.
XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 301-305. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3468, 3609, 3851, 3750, 3829, 3839, 3841, 3847)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
(Vezi Nr 3500)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
3487. Дудогло, Татьяна. Особенности применения графического метода
исследований в статистике / Татьяна Дудогло // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-
Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". –
Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 220-224 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 224
(4 tit.).

316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social

(Vezi Nr 3474, 3508)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 3472)
323 Afaceri interne. Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3488. Ефтоди, Алина. Форматная встреча : [о решение проблем конфликтующих
сторон, Респ. Молдова и Приднестровье] / Алина Ефтоди // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 11. – P. 32 : fot. – (Молдова & Приднестровье). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3747)

81
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală


3489. Braga, Lilia. Formarea climatului politic conflictogen ca tehnologie eficientă de
dirijare a procesului electoral în Republica Moldova = Формирование конфликтогенного
политического климата как эффективная технология управления электоральным про-
цессом в Республике Молдова / Lilia Braga // Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională
"Rolul mass-media în procesul electoral". – Chişinău, 2017. – P. 147-157. – Tit., text paral.:
lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 156 (9 tit.) .

3490. Călcâi, Gheorghe. Impactul bunăstării materiale asupra prezenţei alegătorilor la


vot = Влияние материального благосостояния на явку избирателей / Gheorghe Călcâi //
Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională "Rolul mass-media în procesul electoral". – Chişi-
nău, 2017. – P. 121-128. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 128 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3473, 3744-46)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică


externă
3491. Coandă, George. Eminescu şi "Starea de a fi" a României pe "tabla de şah" a
Europei Balcanice : (O hermeneutică geopolitică) : [Mihai Eminescu şi geografia politică și
istorică a statelor] / George Coandă // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 22-31. – ISSN
2345-1629.

3492. Lots, Atis. Decizia aparţine moldovenilor = The Decision Belongs to the
Moldovans : [interviu cu A. Lots, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Rep. Letonia
în Rep. Moldova] / consemnare: Ludmila Barbă // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб.
(Nr 42). – P. 12-15 : fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0399.

3493. Инхунь, Чжан. РМ – КНР: Взаимное развитие : [интервью с Послом Китай-


ской Народной Респ. в Респ. Молдова Ч. Инхунь] / беседовал: Александр Танас // Profit.
Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 50-55 : fot. – (Посол & Миссия). – ISSN 1857-
0186.
(Vezi de asemenea Nr 3849, 3743)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3494. Grosu, Ruslana. Aspecte politico-juridice privind promovarea diplomaţiei prag-
matice în contextul consolidării vectorului oriental ca o componentă a politicii externe a Repu-
blicii Moldova (1991-2014) / Ruslana Grosu // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – P. 128-152. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1857-0100.

3495. Morozniuc, Ion. Evoluţia parcursului european al Republicii Moldova / Ion


Morozniuc, Liliana Morozniuc // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea eco-
nomică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 2. –
P. 130-132 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 132 (5 tit.).

3496. Serebrian, Oleg. Germania, suficient interes pentru Moldova : [interviu cu O.


Serebrian, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Rep. Moldova în Rep. Federală a

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Germaniei] / consemnare: Anatol Caciuc // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr
42). – P. 16-19 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
3497. Naval, Elvira. Modelul interramural static de optimizare în condiţiile modificărilor
structurale / Elvira Naval // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică
în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 47-
51 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. p. 51 (5 tit.).

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3498. Bajura, Tudor. Piaţa forţei de muncă în spaţiul rural pe calea de dispariţie / Tu-
dor Bajura // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile
globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 190-195 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 195 (3 tit.).

3499. Bîrcă, Alic. Aspecte comportamentale privind ocuparea forţei de muncă în Re-
publica Moldova / Alic Bîrcă // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea econo-
mică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 2. – P.
217-221 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 221 (14 tit.).

3500. Colesnicova, Tatiana. Segregarea de gen pe piaţa forţei de muncă a Republicii


Moldova: măsurarea şi analiza comparativă / Tatiana Colesnicova // Conferinţă Internaţională
Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare dura-
bilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 2. – P. 238-242 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. p. 242 (9 tit.).

3501. Rojco, Anatolii. Abordările metodologice de estimare a costului forţei de muncă


în Republica Moldova / Anatolii Rojco, Ecaterina Heghea, Zoia Stremenovscaia // Conferinţă
Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de
dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 2. – P. 263-269 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 269 (14 tit.).

3502. Vinogradova, Valentina. Nivelul de instruire al bărbaţilor şi al femeilor ca facto-


rul ce influenţează modificarea statutului pe piaţa forţei de muncă şi ieşirea din sărăcie / Va-
lentina Vinogradova, Svetlana Ivanov // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşte-
rea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. –
Vol. 2. – P. 274-280 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 280 (10 tit.).

3503. Матвеев, Анатолий. Уехали, но обещали вернуться : [о молдавских трудо-


вых мигрантах : по материалам беседы с вице-премьер-министром экономики и инфра-
структуры Октавианом Калмык] / Анатолий Матвеев // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 26-27 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3504. Мурса, Любовь. Обязательные медицинские осмотры: виды, порядок про-


хождения, ответственность работодателя / Любовь Мурса // Contabilitate și audit. – 2017.
– Nr 11. – P. 75-80 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1813-4408.

3505. Тунгускова, Татьяна. Питание работников: альтернативные варианты : [о


талонах на питание] / Татьяна Тунгускова // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 25-
26 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 3635)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)
3506. Colesnicova, Tatiana. Analiza comparativă a ratingului Republicii Moldova în
clasamentul mondial privind accesul la fondul locativ prin prisma indicelui dezvoltării sociale /
Tatiana Colesnicova, Olga Moscalu // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea
economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol.
2. – P. 243-246 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 246 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3546)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3507. Belous, Victoria. Despre modificările în domeniul licenţierii : [activității de între-
prinzător] / Victoria Belous // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 54-56 : fot. – ISSN
1813-4408.

3508. Călcâi, Gheorghe. Micul business – element fundamental al constituirii clasei


mijlocii / Gheorghe Călcâi // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economi-
că în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P.
120-123. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p.123 (5 tit.).

3509. Ghiţiu, Lilia. Importanţa donatorilor europeni întru susţinerea lucrătorilor pe cont
propriu din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei Republicii Moldova / Lilia Ghiţiu,
Veaceslav Ghiţiu // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în
condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 92-97.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 97 (11 tit.).

3510. Macari, Vadim. Indicatori specifici relevanţi ai activităţii IMM-lor din Republica
Moldova, în anul 2014 şi 2015, sub aspect teritorial / Vadim Macari // Conferinţă Internaţiona-
lă Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare
durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 131-135 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. p. 135 (4 tit.).

3511. Morozniuc, Ion. Management ineficient la întreprinderile de stat şi la societăţile


pe acţiuni / Ion Morozniuc, Liliana Morozniuc // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică
"Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău,
2017. – Vol. 2. – P. 97-99 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 99 (4 tit.).

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3512. Nicula, Nicolas. În afaceri contează eficienţa : [interviu cu N. Nicula, președinte-


le Uniunii de întreprinderi "Acvila Grup"] / interviu de Margareta Mocreac // Profit. Банки &
финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 90-94 : fot. – (Companii & Rezultate). – ISSN 1857-0186.

3513. Tcaci, Carolina. Cercetarea dependenţei între indicatorii fundamentali ai valorii


şi capitalizarea de piaţă a întreprinderilor din Republica Moldova / Carolina Tcaci, Iurie Beşliu
// Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării:
modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 2. – P. 93-96 : tab. – Rez.: lb.rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. p. 96 (11 tit.).

3514. Станишевский, Александр. ООО [общество с ограниченной ответствен-


ностью] : проблемы, возникающие у участников / Александр Станишевский // Contabilita-
te și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 57-64 : fot. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – Va urma.
– ISSN 1813-4408.

3515. Ябанжи, Юлия. Кто поможет начинающему бизнесмену : [интервью с ген.


дир. Организации по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) Ю.
Ябанжи] / записал: Сергей Закревский // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr
42). – P. 40-42 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

3516. Яниогло, Алина. Показатели операционной деятельности в контексте


обеспечения экономической безопасности предприятия / Алина Яниогло, Дмитрий
Пармакли // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile
globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 262-267 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 267 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3530)

336 Finanţe
3517. Belobrov, Angela. Analiza naturii şi structurii concurenţei pe piaţa creditelor din
Republica Moldova / Angela Belobrov // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşte-
rea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. –
Vol. 2. – P. 48-54 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 54 (8 tit.).

3518. Buga, Cristina. Analiza poziţiei producătorilor locali în achiziţiile publice în Re-
publica Moldova / Cristina Buga // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea
economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol.
1. – P. 141-149 : an., fig. – Rez.: lb. rom., engl.

3519. Cebotarenco, Parascovia. Noua modalitate de declarare a impozitului pe venit


şi a plăţilor obligatorii calculate din salarii şi alte venituri / Parascovia Cebotarenco // Contabi-
litate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 17-21 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. –
ISSN 1813-4408.

3520. Cojocaru, Maria. Necesitatea implementării principiilor achiziţiilor publice suste-


nabile / Maria Cojocaru, Elena Rusu // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea

85
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol.


2. – P. 162-165 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 165 (9 tit.).

3521. Griciuc, Petru. Sancţiunile fiscale aplicabile ca urmare a instituirii postului fiscal
/ Petru Griciuc, Roman Vieru // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 46-52 : fot., tab. –
ISSN 1813-4408.

3522. Gulca, Lilia. Accizele ca modalitate de impunere fiscală şi parte a dreptului fis-
cal / Lilia Gulca // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 50-56 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 55 (10 tit.). – ISSN 1810-7079.

3523. Luchian, Ivan. Amnistia fiscală: esenţa, experienţa internaţională şi a Republicii


Moldova / Ivan Luchian, Aurelia Ţepordei // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică
"Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău,
2017. – Vol. 2. – P. 126-129. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 129 (15 tit.).

3524. Luchian, Ivan. Depozitele bancare ca obiect al procesului inovaţional / Ivan Lu-
chian, Cristina Panfil // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în
condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 2. – P. 71-75 .
– Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 75 (26 tit.).

3525. Manole, Tatiana. Analiza fluxului de numerar în scopul asigurării stabilităţii fi-
nanciare / Tatiana Manole, Maria Ciumac // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică
"Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău,
2017. – Vol. 2. – P. 76-80 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 80 (10 tit.).

3526. Manole, Tatiana. Analiza situaţiei financiare a entităţii şi decontările cu bugetul /


Tatiana Manole, Maria Ciumac, Tatiana Tureţchi // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-
Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". –
Chişinău, 2017. – Vol. 2. – P. 115-121 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p.
121 (11 tit.).

3527. Manole, Tatiana. Managementul fluxului de numerar şi modelarea riscului / Ta-


tiana Manole, Maria Ciumac // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea eco-
nomică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 2. –
P. 35-39 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 39 (6 tit.).

3528. Mîţu, Vadim. Aplicarea sancţiunilor pentru neprezentarea de către contribuabil a


informaţiei despre sediu şi subdiviziunile acestuia / Vadim Mîţu // Contabilitate și audit. –
2017. – Nr 11. – P. 65-67 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1813-
4408.

3529. Tănase, Alex. O Monedă "Tânără" într-un mediu dificil: Cazul Leului Moldove-
nesc = A Young Currency in a Challenging Environment: The case of the Moldovan Leu /
Alex Tănase // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 78-83 ; 100-105 : fig., fot., tab.
– Tit., text paral.: lb. rom., engl. – (Leu & Dezvoltare). – ISSN 1857-0186.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3530. Ţîrlea, Mariana Rodica. Aspecte practice privind determinarea fluxului de nu-
merar pe activităţile firmei / Mariana Rodica Ţîrlea, Iulita Bîrcă // Conferinţă Internaţională
Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare dura-
bilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 2. – P. 23-34 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. p. 34 (13 tit.).

3531. Балабан, Сергей. Чем лечат "валютный перелом" : [финансового рынка


Респ. Молдова] / Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 22-25 :
fot. – (Настроения & Ожидания). – ISSN 1857-0186.

3532. Басова, Ирина. Банки: без пароксизмов : [в Респ. Молдова] / Ирина Басова
// Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 34-47 : fot., graf., tab. – ISSN 1857-0186.

3533. Пушкуца, Сергей. Почему меняется налоговая служба : [интервью с главой


Государственной налоговой службы С. Пушкуца] / записала Алла Герчиу // Работай &
Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 30-33 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

3534. Танас, Александр. Дешевый overnight : [решение о снижение базовой


ставки по кредитам и депозитам] / Александр Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. –
Nr 11. – P. 30-31 : fot. – (Индикаторы & Рынок). – ISSN 1857-0186.

3535. Харя, Кристина. Кристина Харя: «Уверенно бы инвестировала в банк при


условии, что я – не пассивный инвестор» : [интервью с вице-президентом Нац. банка
Молдовы] / записал кор. журн. // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 58-67 : fot.
– (77 вопросов за 20 минут). – ISSN 1857-0186.

3536. Яворская, Елена. Новые "ракурсы" рефактурирования и возврата : [прави-


ла выписки налоговых накладных и заполнения Декларации по НДС] / Елена Яворская
// Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 9-16 : fig., tab. – ISSN 1813-4408.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3537. Пармакли, Дмитрий. Методические подходы расчетов плановой и факти-
ческой рентабельности продукции / Дмитрий Пармакли // Conferinţă Internaţională Ştiinţi-
fico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". –
Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 166-169 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3538. Certan, Simion. Cine va lucra în agricultura Republicii Moldova / Simion Certan,
Ion Certan // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile
globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 158-165 : tab. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 165 (10 tit.).

87
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3539. Cujba, Rodica. Cu privire la verigile slabe, sau Lipsă din sfera cercetare-
dezvoltare-inovare în Republica Moldova pentru impactul pozitiv asupra nivelului de dezvolta-
re socio-economică din ţară / Rodica Cujba, Alexandr Dicusar // Conferinţă Internaţională
Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare dura-
bilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 85-91 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. p. 91 (12 tit.).

3540. Gaibu, Sergiu. Investiţia BT depinde de "deschiderea autorităţilor" : [interviu cu


S. Gaibu, dir. de program, Centrul Analitic Independent "Expert-Grup"] / interviu de Alexandra
Marin // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 96-99 : fot. – (Bănci & Investiţii). –
ISSN 1857-0186.

3541. Gribincea, Alexandru. Calitatea şi inovaţia ca factor de competitivitate a ţării /


Alexandru Gribincea, Maxim Sandu // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea
economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol.
1. – P. 104-112 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 111-112 (29 tit.).

3542. Gribincea, Corina. Managementul energetic – importanţa şi aplicabilitatea sa în


industria alimentară a Republicii Moldova / Corina Gribincea // Conferinţă Internaţională Ştiin-
ţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă".
– Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 240-248 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p.
248 (8 tit.).

3543. Oleinic, Maria. Perfecţionarea metodelor planificării strategice în dezvoltarea în-


treprinderilor din industria alimentară din Republica Moldova / Maria Oleinic // Conferinţă
Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de
dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 225-227 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl.

3544. Perciun, Rodica. Obiectivele de dezvoltare durabilă: noi provocări pentru Re-
publica Moldova / Rodica Perciun, Delia-Elena Diaconaşu, Andreea-Oana Iacobuţă // Confe-
rinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele
de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 2. – P. 166-172 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. p. 172 (7 tit.).

3545. Rojco, Anatolii. Evaluarea nivelului şi structurii consumului de produse alimen-


tare al populaţiei în Republica Moldova / Anatolii Rojcov, Svetlana Ivanov, Zoia
Stremenovscaia // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în con-
diţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 2. – P. 247-256 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 256 (9 tit.).

3546. Sârbu, Olga. Rolul agriculturii în dezvoltarea spaţiului rural al Republicii Moldo-
va / Olga Sârbu, Liliana Cimpoieş // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea
economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol.
1. – P. 210-215 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 215 (10 tit.).

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3547. Stratan, Alexandru. Evoluţia competitivităţii economiei naţionale: aspecte teore-


tico-metodologice practice / Alexandru Stratan // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică
"Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău,
2017. – Vol. 1. – P. 10-17 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 17 (11 tit.).

3548. Şavga, Larisa. Valorificarea potenţialului de cercetare-dezvoltare-inovare din


Republica Moldova prin specializarea inteligentă / Larisa Şavga // Conferinţă Internaţională
Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare dura-
bilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 27-30 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p.
30 (13 tit.).

3549. Timofti, Elena Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenţei inves-
tiţionale în entităţile agricole din Republica Moldova: probleme şi realizări / Elena Timofti,
Aliona Şargo // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile
globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 200-205 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 205 (5 tit.).

3550. Пойсик, Михаил. Реглементирование цен на нефтепродукты: проблемы и


мифы / Михаил Пойсик // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică
în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 154-
156 : diagr. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 156 (4 tit.).

338.48 Turism
3551. Шумкина, Валерия. Отдыхаем дома : [зимний отдых в Молдове] / Валерия
Шумкина // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 56-57 : fot. – ISSN 1857-0186.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
3552. Gutium, Tatiana. Extinderea economiei digitale şi impactul ei asupra competiti-
vităţii / Tatiana Gutium // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică
în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol.1. – P. 98-
103 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 103 (10 tit.).

3553. Latişin, Tatiana. Evoluţia pieţei de floarea soarelui / Tatiana Latişin // Conferinţă
Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de
dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 258-261 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. p. 261 (6 tit.).

3554. Şcerbacov, Elena. Analiza accesului economic la produsele alimentare de ori-


gine vegetală prin prisma preţurilor de vânzare / Elena Şcerbacov // Conferinţă Internaţională
Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare dura-
bilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 254-257 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. p. 257 (10 tit.).

89
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3555. Перчинская, Ольга. Масштабы и игроки современного мирового арт-рынка


/ Ольга Перчинская // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în
condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 77-80 :
fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 80 (5 tit.).

3556. Табакару, Илларион. Точка опоры : [свободные экономические зоны] / Ил-


ларион Табакару // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 26-28 : fot. – (Экономи-
ка & СЭЗ). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3517, 3575)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3557. Barbă, Ludmila. Moldova: File noi şi vechi ale istoriei : [privind comerțul extern]
/ Ludmila Barbă // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 28-29 : fot. color.
– ISSN 1857-0399.

339.7 Finanţe internaţionale


3558. Голя, Анатолий. Денег нет, но вы держитесь : [sprijinul financiar al UE
acordat Rep. Moldova] / Анатолий Голя // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr
42). – P. 24-25 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


3559. Перчинская, Наталья. Тенденции, инициативы, направления в развитии
инновационной политики Республики Молдова в контексте с развитыми странами ЕС /
Наталья Перчинская // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în
condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 113-
119 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 119 (6 tit.).

3560. Щербатюк, Василий. Экономический анализ в условиях глобализации и


кризиса / Василий Шербатюк // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea
economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. – Vol.
2. – P. 55-59 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 59 (20 tit.).

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3561. Cimil, Anişoara. Reglementarea juridică a serviciului reabilitare medicală în
Republica Moldova = Legal regulation of the medical rehabilitation service in the Republic of
Moldova / Anişoara Cimil // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 11. – P. 29-33. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 33 (11
tit.). – ISSN 1811-0770.

341 Drept internaţional


341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
3562. Scutaru, Eduard. Conceptul autonomiei în dreptul internaţional și în dreptul na-
țional al Republicii Moldova = Autonomy concept in international and national law of the Re-

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

public of Moldova / Eduard Scutaru // Legea și viața. – 2017. – Nr 11. – P. 43-46. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 46 (14 tit.). –
ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 3585)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3563. Arnăut, Veronica. Procesul legislativ şi procedura legislativă (Partea 1-a) = The
legislative process and legislative procedure (Part 1) / Veronica Arnăut // Legea și viața. –
2017. – Nr 11. – P. 24-28. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 27-28 (31 tit.). – ISSN 1810-309X.

3564. Cerba, Veaceslav. Câteva aspecte teoretice privind legătura de cauzalitate în


unele ramuri ale dreptului public = Theoretical aspects concerning causality connection in
public law liability / Veaceslav Cerba // Legea și viața. – 2017. – Nr 11. – P. 51-53. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 53 (11
tit.). – ISSN 1810-309X.

3565. Corj, Mihai. De ce dilema unora – perioada şcolarizării obligatorii – trebuia nea-
părat să fie soluţionată de către Curtea Constituţională? = Why the dilemma of some – the
compulsory schooling period – had to be settled by the Constitutional Court? / Mihai Corj //
Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 11. – P. 20-28. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text :
lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 28 (22 tit.). – ISSN 1811-0770.

3566. Dragan, Florentina. Rolul Ombudsmanului în cadrul mecanismului organizato-


rico-funcţional de protecţie juridică a drepturilor informaţionale = The role of ombudsman in
the context of the organizational and functional mechanism of the information rights protection
/ Florentina Dragan // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 11. – P. 51-53. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 53 (8 tit.). – ISSN
1811-0770.

3567. Голя, Анатолий. Евроинтеграция в законе = Eurointegration in the law : [о


внесении изменений в Конституции Респ. Молдова] / Анатолий Голя // Работай &
Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 20-23 : fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom.,
engl. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3489, 3740-43)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii
de stat ale Republicii Moldova
3568. Голя, Анатолий. Конституционное творчество : [Конституционный суд] /
Анатолий Голя // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 3-9 : fot. – ISSN 1857-
0186.
(Vezi de asemenea Nr 3562)

343 Drept penal. Infracțiuni penale


(Vezi Nr 3484)

91
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală


3569. Morcov, Alexandru. Reflecţii juridice privind imperativitatea pronunţării asupra
reîncadrării juridice a faptei inculpatului de către instanţa de judecată înainte de soluţionarea
fondului cauzei. Analiza incompatibilităţii = Legal reflections on the court's obligation to rule
on the legal re-enactment of the defendant's deed. Analysis of incompatibility / Alexandru
Morcov // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 11. – P. 47-50. – Tit. paral.: lb. rom., engl.
– Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 50 (17 tit.). – ISSN 1811-0770.

3570. Talpă, Ion. Controlul judiciar în legea procesual-penală a Marii Britanii şi a Sta-
telor Unite ale Americii = Judicial control in the criminal procedure law of Great Britain and the
United States of America / Ion Talpă // Legea și viața. – 2017. – Nr 11. – P. 47-50. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 50 (6 tit.).
– ISSN 1810-309X.

3571. Ţurcan-Zabulica, Ana. Reglementarea instituţiei reţinerii infractorului în dreptul


penal al Marii Britanii şi al SUA = Regulation of the institution of detention of a criminal in
criminal law of Great Britain and USA / Ana Ţurcan-Zabulica // Legea și viața. – 2017. – Nr
11. – P. 28-33. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 33 (12 tit.). – ISSN 1810-309X.

343.2/.7 Drept penal


3572. Boşcaneanu, Marcel. Evoluţia şi afirmarea normelor de incriminare penală a
faptelor de poluare a apei la nivel naţional = Evolution and affirmation of the rules of criminal
offence to the facts of water pollution at the national level / Marcel Boşcaneanu // Legea și
viața. – 2017. – Nr 11. – P. 34-38. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 37-38 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

3573. Ciumac, Natalia. Aspecte istorice şi moderne de drept comparat privind infracţi-
unilor flagrante = Historical and modern aspects of comparative law on flagrant crimes / Nata-
lia Ciumac // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 11. – P. 54-56. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 56 (14 tit.). – ISSN 1811-
0770.

3574. Cojocaru, Radion. Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de


provocare ilegală a avortului = Comparative aspects on the offense of illegal abortion /
Radion Cojocaru, Alexandru Cicala // Legea și viața. – 2017. – Nr 11. – P. 38-42. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 42 (18 tit.). –
ISSN 1810-309X.

3575. Graur, Gheorghe. Analiza răspunderii penale pentru concurenţa neloială : (art.
246/1 Cod penal) / Gheorghe Graur, Vasile Zavatin // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 10-17 :
fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 16-17 (18 tit.) şi în note de subsol. –
ISSN 1810-7079.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3576. Graur, Gheorghe. Instituţia depăşirii limitelor legitimei apărări = The institution
of the extension of legitimate limits / Gheorghe Graur, Vasile Zavatin // Revista Națională de
Drept. – 2017. – Nr 11. – P. 40-46. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 46 (21 tit.). – ISSN 1811-0770.

3577. Megherea, Marin. Infracţiunile contra frontierei de stat – analizate şi interpretate


prin prisma cercetărilor ştiinţifice publicate în alte state = State borders crimes – analyzed and
interpreted under scientific research published in other states / Marin Megherea // Legea și
viața. – 2017. – Nr 11. – P. 17-24. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 23-24 (22 tit.). – ISSN 1810-309X.

3578. Serbinov, Igor. Latura subiectivă a infracţiunilor de neglijenţă în serviciu (art.


329 din Codul penal) = The subjective side of the offences related to negligence in the
workplace (art. 329 of the Penal Code) / Igor Serbinov // Revista Națională de Drept. – 2017.
– Nr 11. – P. 11-19. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 18-19 (71 tit.). – ISSN 1811-0770.

3579. Флоря, Василий. Ненадлежащее оказание кардиологической (кардиохи-


рургической) помощи = Inadequate provision of cardiological (cardiosurgical) care /
Василий Флоря // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 11. – P. 8-10 : tab. – Tit. paral.:
lb. engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 10 (6 tit.). –
ISSN 1811-0770.

3580. Флоря, Василий. Ответственность за нарушения авторского права и


смежных прав (ст. 1851 Уголовного кодекса РМ, ст. 96 Кодекса РМ о правонарушениях) /
Василий Флоря // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 26-29 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 29 (6 tit.) şi în note de subsol. – ISSN 1810-7079.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
3581. Caisîm, Natalia. Afaceri de succes prin brevet : (studiu de caz) / Natalia Caisîm
// Intellectus. – 20176. – Nr 3. – P. 30-37 : fig., fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 37 (6 tit.). – ISSN 1810-7079.

3582. Drăgulean, Alexandru. Tendinţe actuale privind protecţia dreptului de autor în


Internet / Alexandru Drăgulean // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 18-25 : fot. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 24 (15 tit.). – ISSN 1810-7079.

3583. Săuleanu, Lucian. Principiile dreptului societăţilor comerciale = Principles of


company law / Lucian Săuleanu // Legea și viața. – 2017. – Nr 11. – P. 9-16. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 15-16 (60 tit.). –
ISSN 1810-309X.

3584. Şaitan, Alexandru. Impactul designului în viaţa cotidiană a societăţii : [proteja-


rea designului industrial] / Alexandru Şaitan // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 38-43 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 42-43 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


3585. Palade, Ana. Justiţia din Republica Moldova şi spaţiul european = The judiciary
of Republic of Moldova and European legal framework / Ana Palade // Revista Națională de
Drept. – 2017. – Nr 11. – P. 34-39. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 39 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

3586. Prisac, Alexandru. Exigenţele impuse de legislaţia procesuală civilă faţă de ho-
tărârea judecătorească = The conditions imposed by the civil procedural law towards the
court decision / Alexandru Prisac // Legea și viața. – 2017. – Nr 11. – P. 5-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 8-9 (14 tit.). – ISSN
1810-309X.

3587. Stahi, Tatiana. Răspunderea patrimonială a titularilor unor profesii juridice (avo-
cat, notar, executor judecătoresc) = Patrimonial liability of the legal professions (lawyer,
notary, court bailiffs) / Tatiana Stahi // Legea și viața. – 2017. – Nr 11. – P. 54-58. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 58 (19 tit.). –
ISSN 1810-309X.

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
3588. Romandaş, Nicolae. Accidentul la locul de muncă – ce trebuie să ştim / Nicolae
Romandaş // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 34-35 : fot. color. –
ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3505, 3737)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală
3589. Ușurelu, Iurie. Nu toate câmpurile care arată bine dau şi un rezultat bun : [inter-
viu cu I. Ușurelu, secretar general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului al Rep. Moldova] / interviu de Ilona Navrac // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr
11. – P. 106-111 : fot. – (Agricultură & Provocări). – ISSN 1857-0186.

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


3590. Caciuc, Anatol. Chipul feminin al armatei / Anatol Caciuc // Работай &
Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 46-47 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

3591. Coropcean, Ion. Reintegrarea în viaţa civilă a militarilor trecuţi în rezervă / Ion
Coropcean // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – P. 92-102. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
note de subsol. – ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 3753, 3843)

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 3509, 3545)

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor


(Vezi Nr 3738)
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3592. Cristea, Sorin. Educaţie pentru integrare europeană / Sorin Cristea // Didactica
Pro… – 2016. – Nr 4. – P. 54-56 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 56 (4 tit.).
– ISSN 1810-6455.

3593. Cristea, Sorin. Gândirea critică din perspectivă pedagogică / Sorin Cristea //
Didactica Pro… – 2017. – Nr 2. – P. 54-56 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.
56 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.

3594. Cristea, Sorin. Resursele pedagogice / Sorin Cristea // Didactica Pro… – 2015.
– Nr 3. – P. 54-56 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 56 (9 tit.). – ISSN 1810-
6455.

3595. Cucoş, Constantin. Mai e nevoie de o educaţie pentru valorile identitare? /


Constantin Cucoş // Didactica Pro… – 2016. – Nr 4. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1810-6455.

3596. Ianachevici, Mariana. Gândirea creativă: deprindere de viaţă necesară integră-


rii sociale a copiilor din îngrijire alternativă / Mariana Ianachevici // Didactica Pro… – 2017. –
Nr 2. – P. 26-29 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 29 (14 tit.) şi în note de
subsol. – ISSN 1810-6455.

3597. Perciun, Dan. Implementarea tehnologiilor informaţionale în educaţie: perspec-


tive de la etajul 4 al clădirii Guvernului / Dan Perciun // Didactica Pro… – 2015. – Nr 3. – P. 2-
7 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 7 (4 tit.). – ISSN 1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 3565)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


3598. Botgros, Ion. Cunoaşterea ştiinţifică versus dezvoltarea intelectuală a elevului /
Ion Botgros // Didactica Pro… – 2017. – Nr 2. – P. 5-10 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr.: p. 10 (15 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3599. Botgros, Ion. Eficienţă în activităţile de predare-învăţare: siguranţă în calitatea
produselor / Ion Botgros // Didactica Pro… – 2015. – Nr 3. – P. 16-21 : fot., scheme, tab. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 21 (12 tit.). – ISSN 1810-6455.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3600. Dulamă, Maria Eliza. Sensibilizare şi expresie culturală în activităţile de învăţa-


re la geografie / Maria Eliza Dulamă // Didactica Pro… – 2016. – Nr 4. – P. 38-43 : fot., tab. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 43 (17 tit.). – ISSN 1810-6455.

3601. Negru, Eugenia. Valorificarea interdisciplinarităţii istorie-geografie în activităpţile


nonformale: excursia şcolară / Eugenia Negru // Didactica Pro… – 2016. – Nr 4. – P. 44-49 :
fig., fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 48-49 (13 tit.). – ISSN 1810-6455.

3602. Suff, Elena. Textul literar şi educaţia civică: manus manul lavat / Elena Suff //
Didactica Pro… – 2017. – Nr 2. – P. 37-40 : fot, tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 40 (4 tit.). – ISSN 1810-6455.

3603. Ursu, Ludmila. Unităţi de măsură pentru lungimi: captivant, util, eficient. Activi-
tăţi de atelier la lecţiile de matematică în clasele 3-4 / Ludmila Ursu // Didactica Pro… – 2015.
– Nr 3. – P. 49-51 : fig., fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 51 (4 tit.). –
ISSN 1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 3629)

37.04 Educație din punctul de vedere al celui educat, al elevului. Îndrumare


3604. Albu, Gabriel. Autosuficienţa, obstacol în calea autoeducaţiei / Gabriel Albu //
Didactica Pro… – 2016. – Nr 4. – P. 9-14 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.
14 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
3605. Baranetz, Efrat. The teacher's role in effectively implementing ICT into the
reaching-learning process with regard to social interaction / Efrat Baranetz // Didactica Pro….
– 2015. – Nr 3. – P. 21-26 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 25-26 (20 tit.). –
ISSN 1810-6455.

3606. Bezede, Rima. Dezvoltare durabilă în cadrul proiectului "Local în global – pros-
peritate fără creştere?" : [pe marginea seminarului inten. cu același tit., febr. 2017, Trebnitz,
Germania ] / Rima Bezede, Valeriu Gorincioi // Didactica Pro… – 2017. – Nr 2. – P. 30-31. –
Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-6455.

3607. Boţan-Ohrimenco, Aliona. Oportunităţi de intervenţie în formarea iniţială a ca-


drelor didactice prin valorificarea discursului didactic / Aliona Boţan-Ohrimenco // Didactica
Pro… – 2017. – Nr 2. – P. 16-20 : fig., fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.
20 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

3608. Cartaleanu, Tatiana. Textul mic: provocare pentru evocare : [tehnici din arsena-
lul strategiei de dezvoltare a gândirii critice] / Tatiana Cartaleanu // Didactica Pro…. – 2017. –
Nr 2. – P. 32-36 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 36 (3 tit.). – ISSN
1810-6455.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3609. Căpăţînă, Lidia. Transdiciplinaritatea şi sinele din noi : [abordarea didactică a


celor zece porunci biblice] / Lidia Căpăţînă // Didactica Pro…. – 2015. – Nr 3. – P. 27-31 : fot.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 31 (9 tit.). – ISSN 1810-6455.

3610. Cosovan, Olga. Gândirea critică, o competenţă a viitorului / Olga Cosovan //


Didactica Pro…. – 2017. – Nr 2. – P. 2-4 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 4
(3 tit.). – ISSN 1810-6455.

3611. Gavriliţă, Raisa. Motivaţia elevilor pentru lectură / Raisa Gavriliţă // Didactica
Pro… – 2015. – Nr 3. – P. 32-34 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 34 (3 tit.).
– ISSN 1810-6455.

3612. Kendzor Petro. The role of the multicultural component of teacher trening in
Ukraine / Petro Kendzor // Didactica Pro… – 2016. – Nr 4. – P. 14-18 : fot. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 18 (4 tit.). – ISSN 1810-6455.

3613. Lefter, Liudmila. Modelul psihopedagogic de formare iniţială a cadrelor didacti-


ce în contextul educaţiei centrate pe elev / Liudmila Lefter // Didactica Pro… – 2017. – Nr 2. –
P. 10-15 : fig., fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 15 (4 tit.). – ISSN 1810-
6455.

3614. Olaru, Valentina. Strategii de dezvoltare a gândirii critice pentru formarea nevoii
de proiectare a carierei / Valentina Olaru // Didactica Pro… – 2017. – Nr 2. – P. 21-23 : fot.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 23 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

3615. Păduraru, Vitalie. Extinderea – în clasă sau acasă? : [a lecției proiectate] / Vita-
lie Păduraru // Didactica Pro… – 2017. – Nr 2. – P. 47-50 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 50 (10 tit.). – ISSN 1810-6455.

3616. Pîrvan, Svetlana. Utilizarea aplicaţiei MyTest în procesul de evaluare : [instru-


ment computerizat] / Svetlana Pîrvan // Didactica Pro… – 2015. – Nr 3. – P. 37-40 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (10 tit.). – ISSN 1810-6455.

3617. Plămădeală, Larisa. Basmul – un text fundamental în formarea cititorului : [în


gimnaziu] / Larisa Plămădeală // Didactica Pro… – 2016. – Nr 4. – P. 28-32 : fig., fot., tab. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 32 (9 tit.). – ISSN 1810-6455.

3618. Postolache, Veronica. Perspective de valorizare a educaţiei istorice la orele de


limba şi literatura română. Vizită de studiu la Muzeul raional de istorie şi etnografie din Tele-
neşti / Veronica Postolache // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 11. – P. 16-17 : fot. color. –
ISSN 1857-4424.

3619. Ţap, Elena. Stabilirea nevoilor de formare profesională continuă a cadrelor di-
dactice / Elena Ţap // Didactica Pro… – 2015. – Nr 3. – P. 41-43 : fig., fot. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 43 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3620. Vivdici, Ana. Dezvoltarea gândirii critice – imperativ al profesorului secolului al


XXI-lea / Ana Vivdici // Didactica Pro… – 2017. – Nr 2. – P. 40-46 : fot., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 46 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.

3621. Voicu, Ovidiu. Folosirea resurselor educaţionale deschise în pregătirea profe-


sorilor / Ovidiu Voicu // Didactica Pro… – 2015. – Nr 3. – P. 7-9 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1810-6455.

3622. Volontir, Nina. Interogarea multiprocesuală: tehnică eficientă de formare a


competenţei de a gîndi logic şi analitic. Studiu de caz / Nina Volontir // Didactica Pro… –
2015. – Nr 3. – P. 45-48 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 48 (4 tit.). –
ISSN 1810-6455.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3623. Istrati, Marta. Profesor e cel ce crede! / Marta Istrati // Didactica Pro… – 2015. –
Nr 3. – P. 43-44 : fot. – ISSN 1810-6455.

3624. Slavenschi, Emilia. Valorificarea potenţialului unităţilor paremiologice în gimna-


ziu / Emilia Slavenschi // Didactica Pro… – 2016. – Nr 4. – P. 22-27 : fot., tab. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 27 (7 tit.). – ISSN 1810-6455.

3625. Герчиу, Алла. Ученье – свет : [о педагогах Натальи Дадиани и Александра


Скодигор-Ременко ] / Алла Герчиу // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). –
P. 48 : fot. – (Бессарабцы в истории). – ISSN 1857-0399.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educației. Educație permanentă


3626. Scutaru-Guţu, Adela. Educaţia pentru integrare europeană – un domeniu în
educaţia adulţilor? / Adela Scutaru-Guţu // Didactica Pro… – 2016. – Nr 4. – P. 3-8 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 8 (5 tit.) şi în note de subsol. – ISSN 1810-6455.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,


institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3627. Alcaz, Olga. Model de implementare a învăţământului centrat pe necesităţile
elevului în şcoala profesional tehnică / Olga Alcaz // Didactica Pro… – 2016. – Nr 4. – P. 18-
21 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 21 (7 tit.). – ISSN 1810-6455.

3628. Grama-Tomiţă, Angela. Proiectul "Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţio-


nal-tehnic din Republica Moldova în domeniul TIC". Reflecţii / Angela Grama-Tomiță // Didac-
tica Pro… – 2015. – Nr 3. – P. 35-37 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-6455.

3629. Gremalschi, Anatol. Dezvoltarea curriculară în învăţământul profesional-tehnic


: lecţii învăţate în domeniul TIC / Anatol Gremalschi // Didactica Pro… – 2015. – Nr 3. – P. 10-
15 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 15 (10 tit.) şi în note de subsol. –
ISSN 1810-6455.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3630. Lîsenco, Seghei. Dezvoltarea gândirii critice la elevii şcolilor profesionale: o ne-
cesitate sau un lux? / Serghei Lîsenco // Didactica Pro… – 2017. – Nr 2. – P. 24-26 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-6455.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3631. Buzilă, Varvara. Explorând misterele profeţiilor medievale. Susţinerea unei teze
de doctorat : [a cercetătorului șt. Andrei Prohin, 28 oct. 2015] / Varvara Buzilă // Buletin Ştiin-
țific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 222-224. –
ISSN 1857-0054.

3632. Cuciureanu, Gheorghe. Cine este doctorandul din Republica Moldova? / Ghe-
orghe Cuciureanu, Victor Cernăuţeanu // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşte-
rea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". – Chişinău, 2017. –
Vol. 2. – P. 229-233 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p. 233 (5 tit.).

3633. Cuciureanu, Gheorghe. Trecerea institutelor Academiei în subordinea universi-


tăţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice? / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. –
2017. – Nr 3. – P. 72-74 : fig., fot. – ISSN 1810-7079.

3634. Nicolae, Adina Florica. Educational policies for European Integration. Develop-
ing equality among students / Adina Florica Nicolae, Ion Barbu // Didactica Pro… – 2016. – Nr
4. – P. 49-50. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-6455.

3635. Rojco, Anatolii. Tranziţia de la şcoală la muncă: viziunea absolvenţilor învăţă-


mântului superior / Anatolii Rojco, Veronica Garbuz // Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-
Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă". –
Chişinău, 2017. – Vol. 2. – P. 257-262 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. p.
262 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3621, 3638, 3846)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


3636. Căldare, Dumitru. Coordonate ale etnicului românesc în viziunea lui Constantin
Rădulescu-Motru / Dumitru Căldare // Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi per-
sonalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec.
XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 340-347. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. p. 347 (5 tit.) şi în note
de subsol

3637. Cioroi, Nelea. Prahova iubeşte Basarabia : [pe marginea Festivalului cu același
tit., ed. a 3-a, 1-3 sept. 2017, Ploiești, jud. Prahova, România] / Nelea Cioroi // Realităţi Cultu-
rale. – 2017. – Nr 11. – P. 18 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

3638. Pop, Petruţa. Bunul meu profesor : [in memoriam: profesorul universitar doctor
etnolog român Ioan Godea (1943-2014)] / Petruţa Pop // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnogra-
fie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 260-262. – ISSN 1857-0054.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3639. Sabău, Sorin. In memoriam Ioan Godea (1943-2014) : Un om de omenie : [et-


nolog, muzeograf, istoric de artă român] / Sorin Sabău // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnogra-
fie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 254-259. – ISSN 1857-0054.

3640. Şişcanu, Elena. Contribuţia lui Iosif Lepși la constituirea şi salvgardarea colecţi-
ei etnografice a MNEIN : [dir. al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chiși-
nău] / Elena Şişcanu // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie.
– 2016. – Nr 25. – P. 156-165 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 164-165 (14 tit.).
– ISSN 1857-0054.

3641. Ursu, Mihai. Natalia Kalaşnikova – cercetător fidel al etnografiei Moldovei : [70
de ani de la naştere] / Mihai Ursu // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și
Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 243-245. – ISSN 1857-0054.

3642. Голант, Н. Г. Наталья Моисеевна Калашникова : (к 70-летию со дня рож-


дения) / Н. Г. Голант // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeolo-
gie. – 2016. – Nr 25. – P. 248-252. – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 3618, 3714)

391/395 Etnografie
3643. Buzilă, Varvara. Complexicitate şi adaptabilitate în costumul de podoima-
podoimiţa, Transnistria / Varvara Buzilă // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele
Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 97-115 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p.
114-115 (27 tit.). – ISSN 1857-0054.

3644. Ciocanu, Maria. Cusături şi broderii pe textile de interior. Colecţii muzeale / Ma-
ria Ciocanu // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. –
Nr 25. – P. 59-75 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 70 (19 tit.). – ISSN 1857-0054.

3645. Sabău, Sorin. Câteva consideraţii cu privire la târgul de pe Muntele Găina :


[sărbătoare populară din zona de confluență dintre Munții Apuseni și Munții Bihorului] / Sorin
Sabău // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr
25. – P. 76-86 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 86 (21 tit.). – ISSN 1857-
0054.

398 Folclor propriu-zis


3646. Ciubotaru, Silvia. Mituri pluviale româneşti în context universal : (Balauri, nori,
divinităţi ale furtunii, solomonari, sfinţi şi eroi dragonoctoni) / Silvia Ciubotaru // Buletin Ştiinți-
fic. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 32-58 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 55-58 (61 tit.). – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 3832)

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
3647. Sandu, Maria. Impactul agenţilor activi de suprafaţă asupra mediului şi ajusta-
rea legislaţiei naţionale la cerinţele UE / Maria Sandu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 173-179 : fig. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 177-179
(30 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 3572)
53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism. Electromagnetism
3648. Вовченко, А. И. Процессы преобразования энергии при высоковольтном
электрохимическом взрыве в ограниченных объемах / А. И. Вовченко, Л. Ю. Демиденко,
И. Н. Старков // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 5. – P. 41-47 :
fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 46-47 (13 tit.). – ISSN 0013-5739.

3649. Демиденко. Л. Ю. Определение вклада тепловой энергии экзотермических


реакций при высоковольтном электрохимическом взрыве / Л. Ю, Демиденко, И. Н.
Старков // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 5. – P. 37-40 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 40 (7 tit.). – ISSN 0013-5739.

3650. Нуриев, М. А. Электропроводность нанокомпозитов на основе полиэтилена


низкой плотности с наночастицами Cu2S / М. А. Нуриев, А. М. Магеррамов, А. А. Шукю-
рова // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 5. – P. 15-20 : fig., tab. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 19-20 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

3651. Термоэлектрические свойства и поверхностные состояния в слоях


топологических изоляторов Bi2Te3 / А. А. Николаева, Л. А. Конопко, К. Рогацкий [и др.]
// Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 5. – P. 67-72 : fig. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 71-72 (32 tit.). – ISSN 0013-5739.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


3652. Влияние гамма излучения на фототермолюминесценцию композитов
полипропилен-CdS/ZnS / А. М. Магеррамов, М. А. Нуриев, Е. Г. Гаджиева [и др.] //
Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 5. – P. 21-25 : fig., tab. – Rez.:
lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 24-25 (21 tit.). – ISSN 0013-5739.

544 Chimie fizică


3653. Влияние добавок сульфата никеля в электролиты для микродугового
оксидирования на структуру, состав и свойства покрытий, формируемых на ти-
тане / Н. Л. Богдашкина, М. В. Герасимов, Р. Х. Залавутдинов [и др.] // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 5. – P. 8-14 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 14 (18 tit.). – ISSN 0013-5739.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3654. Канаровский, Е. Ю. Кинетика антиоксидантной активности α-токоферола и


некоторых его гомологов. Часть 1. Обзор проблемы. Теоретическая модель / Е. Ю.
Канаровский, О. В. Ялтыченко, Н. Н. Горинчой // Электронная обработка материалов. –
2017. – Vol. 53, Nr 5. – P. 48-66 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 63-66 (124 tit.). –
ISSN 0013-5739.

3655. Тонкослойные электрохимически полученные SiO2/Ni-композиты в


литиевом макетном аккумулятору / Р. Д. Апостоловa, Н. А. Мациевский, В. А. Гладун
[и др.] // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 5. – P. 1-7 : fig. – Rez.:
lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 7 (14 tit.). – ISSN 0013-5739.

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


556 Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie
3656. Jeleapov, Ana. Evaluarea influenţei modificărilor în acoperirea terenurilor asu-
pra scurgerii de viitură : (studii de caz) / Ana Jeleapov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 159-168 : fig. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 167-
168 (14 tit.). – ISSN 1857-064X.

3657. Small River Basin. Physiographical features and water discharge character
/ Sirodoev Ghennadi, Corobov Roman, Canţir Angela [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 168-172 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.:
p. 172 (7 tit.). – ISSN 1857-064X.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


579 Microbiologie
3658. Chiseliţa, Oleg. Tulpini bacteriene – potenţiali distructori ai pesticidelor / Chiseli-
ţa Oleg, Batîr Ludmila, Slanina Valerina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 106-115 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 113-115 (53 tit.). –
ISSN 1857-064X.

3659. Effect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus


Niger CNMN-FD-01 micromycete / Cezare Bivol, Alexandra Ciloci, Janeta Tiurina [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 125-130 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 130 (16 tit.). – ISSN 1857-064X.

3660. Sîrbu, Tamara. Impactul nanoparticulelor de Fe3O4 asupra activităţii antifungice


a micromicetelor / Tamara Sîrbu, Anna Zop, Tatiana Guţul // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 131-138 : fig. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 137-
138 (25 tit.). – ISSN 1857-064X.

3661. Zariciuc, Elena. Activitatea antimicrobiană In Vitro a unor compuşi chimici auto-
htoni noi / Elena Zariciuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017.
– Nr 2. – P. 146-153 : tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 152-153 (10 tit.). – ISSN 1857-064X.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3662. Особенности биосинтеза Липаз Микромицетом Rhizopus Arrhizus


CNMN-FD-03 под влиянием наночастиц окислов некоторых металлов / Чилочи
Александра, Тюрина Жаннета, Лаблюк Светлана [и др.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 116-125 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p.
123-125 (31 tit.). – ISSN 1857-064X.

58 BOTANICĂ
3663. Activitatea antifungică a tainurilor oxidate, extrase din lemnul de stejar /
Sofia Grigorcea, Lucian Lupașcu, Nina Ţîmbaliuc [et al.] // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 80-
84 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 84 (9 tit.). – ISSN 1810-
7079.

3664. Cauş, Maria. Determinarea accelerată a rezistenţei radiculei şi rădăcinilor se-


cundare a plantulelor de castravete Cucumis Sativus L. la temperaturi ridicate / Cauş Maria,
Călugăru-Spătaru Tatiana, Dascaliuc Alexandru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 49-57 : fig. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 56-57 (27 tit.). –
ISSN 1857-064X.

3665. Noi compuşi taninici din stejar şi proprietăţile lor antimicrobiene In Vitro /
Lupaşcu Lucian, Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 139-146 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p.
145-146 (22 tit.). – ISSN 1857-064X.

59 ZOOLOGIE
3666. Munteanu, Andrei. Lupii la stână : [mamifer răpitor] / Andrei Munteanu // Vână-
torul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 11. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 11. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

3667. Păsări răpitoare de zi / cor. rev. // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr


11. – P. 16-17 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr
11. – P. 16-19 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

3668. Vâșegorodskih, Natalia. Dosar : [mistrețul] / Natalia Vâșegorodskih // Vânătorul


și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 11. – P. 10-11 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 11. – P. 10-12 : fot. color. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3716, 3722, 3725)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
611/612 Biologie umană
611 Anatomie. anatomie umană și comparată
3669. Particularităţile tensometrice ale unor componente ale complexului
spleno-ligamentar / Olga Belic, Ilia Catereniuc, Nicolae Frutaşu [et al.] // Intellectus. –

103
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

20147. – Nr 3. – P. 85-92 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 92 (7
tit.). – ISSN 1810-7079.

612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată


612.1/.8 Fiziologie sistematică
(Vezi Nr 3679)
613 Igienă. Igienă şi sănătate personală
3670. Botnaru, Nicolai. Telemonitorizarea sănătăţii – solicitarea incontestabilă a zilei :
[sanocreatologie] / Botnaru Nicolai // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.
– 2017. – Nr 2. – P. 38-49. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 47-49 (36 tit.). – ISSN 1857-064X.

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


3671. Чокинэ, Валентина К. Роль эмоций в саногенной и диссаногенной функции
сердца / Чокинэ Валентина К. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2017. – Nr 2. – P. 29-38 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 37-38 (22 tit.). – ISSN 1857-
064X.

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


(Vezi Nr 3504, 3561, 3724)

614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii


3672. Чуботару, Анатол. Больница особого назначения = Hospital of Special
Purpose : [интервью с дир. Респ. клинической больницы им. "Тимофея Мошняги" А.
Чуботару] / записала: Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб.
(Nr 42). – P. 8-13 : fot. – Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
3673. Bulat, Iurie. Actualităţi în imunoterapia cancerului / Iurie Bulat // Buletinul Aca-
demiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 11-19 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 17-19 (41 tit.). – ISSN 1857-0011.

3674. Sakhelashvili Manana. Effectiveness of immunomodulator listen in complex


therapy of patients with multiresistant tuberculosis / Sakhelashvili Manana, Iryna Platonova,
Shtybel Hanna // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4.
– P. 145-149 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 148-149 (14 tit.). – ISSN 1857-
0011.

615.8 Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nonmedicamentoase


3675. Urechi, Virgil. Aspecte generale ale radioterapiei externe şi brahiterapiei în pla-
nificarea şi tratamentul cancerului de col uterin local avansat în Republica Moldova / Urechi
Virgil // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 78-83
: fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 83 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


3676. Catrinici, Larisa. Asistenţa psihologică în oncologie / Larisa Catrinici, Natalia
Coşciug // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 8-
10. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 10 (3 tit.). – ISSN 1857-0011.

3677. Expresia diferenţiată a genelor evidenţiază procese biologice distincte în


celulele stem hematopoietice provenite din surse diferite / Valentina Stratan, Nacu N.,
Munteanu Viorel [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017.
– Nr 4. – P. 141-144 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 144 (10 tit.). – ISSN
1857-0011.

3678. Moraru, Sergiu. "Angiogeneza tumorală" – o abordare complexă şi multidisci-


plinară / Sergiu Moraru, Dorina Cruc, Lilian Şaptefraţi // Buletinul Academiei de Științe a Mol-
dovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 134-141 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 140-141 (32 tit.). – ISSN 1857-0011.

3679. Musteaţă, Vasile. Profilul epidemiologic, citogenetic şi molecular al leucemiei


mieloide cronice / Vasile Musteaţă // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medi-
cale. – 2017. – Nr 4. – P. 72-78 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 77-78 (23 tit.).
– ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3673, 3675, 3682-86, 3691-92, 3694-95, 3700-04)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
3680. Ватаман, Элеонора. Сердце. Инструкция к применению : [интервью с за-
ведующей отделением сердечной недостаточности Института кардиологии Элеонорой
Ватаман] / записал: Игорь Иванов // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). –
P. 16-18 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

3681. Чобану, Николай. От чего сердце кровью обливается : [интервью с заве-


дующим отделением функциональной диагностики Института кардиологии Респ. Мол-
дова Н. Чобану] / записала: Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 20-21 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie


3682. Aspecte clinico-genealogice a cancerului pulmonar / Şutkin Vladimir, Stratan
Valentina, Imianitov Evghenii [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Me-
dicale. – 2017. – Nr 4. – P. 30-35 : fig., tab.. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.

3683. Jovmir-Popa, Dorina. Rolul imagisticii în diagnosticul cancerului de laringe, po-


sibilităţi şi perspective / Dorina Jovmir-Popa // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 109-116. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 115-
116 (25 tit.). – ISSN 1857-0011.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3684. Martalog, Valentin. Managementul diagnosticului şi tratamentului tumorilor


pulmonare benigne / Martalog Valentin, Burdeniuc Daniela, Romanenco Richarda // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 88-93 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 93 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

3685. Rolul statului imun în pronosticul cancerului laringian / Ţîbîrnă Gheorghe,


Darii Valentina, Stratan Valentina [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 56-64 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 63-
64 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3674)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar


3686. Cotorobai, Vitalie. Optimizarea depistării precoce a cancerului colorectal /
Cotorobai Vitalie // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr
4. – P. 35-39 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 38-39 (8 tit.). – ISSN 1857-
0011.

3687. Rizov, Cristina. Metodă de pronosticare a severităţii neuropatiei autonome car-


diace în diabetul zaharat tip 1 / Cristina Rizov // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 77-79 : fot.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 79 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.

3688. Roşca, Daniela. Stresul oxidativ şi metabolismul lipidic în sarcinile asociate cu


diabet zaharat / Roşca Daniela, Serbenco Anatolie // Buletinul Academiei de Științe a Moldo-
vei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 125-130. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p.
130 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

3689. Богданская, Нина. Морфоиммуногистохимические особенности покровно-


го эпителия и карцином стыковой зоны аноректальной области / Богданская Нина, Дой-
кова Наталья, Яковлева Ираида // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medi-
cale. – 2017. – Nr 4. – P. 39-42. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 42 (6 tit.). – ISSN
1857-0011.

3690. Богданская, Нина. Эпителиально-мезенхимальная транзиция в карцино-


мах аноректальной области / Богданская Нина, Дойкова Наталья, Яковлева Ираида //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 19-22. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 21-22 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3703)

616.31 Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor


3691. Reabilitarea protetică pe implante endoosoase a pacienţilor cu tumori
ale sinusurilor paranzale / Viorel Ureche, Ilie Suharschi, Adrian Clipca [et al.] // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 94-97 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 97 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice şi endocrine


3692. Cancerul tiroidian şi graviditatea / Varodi Viorica, Eţco Ludmila, Tîbîrnă Ghe-
orghe [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. –
P. 116-125 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 123-125 (57 tit.). – ISSN 1857-
0011.

3693. Grecu, Victoria. Specificul dereglărilor endocrine la omul contemporan în optica


medical şi bioetică / Victoria Grecu, Vitalie Ojovanu // Buletinul Academiei de Științe a Moldo-
vei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 131-133. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p.
133 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.5 Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate


3694. Diagnosticul şi tratamentul cancerului buzei inferioare în condiţii de ambu-
latoriu / Gheorghe Ţîbîrnă, Andrei Doruc, Andrei Ţîbîrnă [et al.] // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 64-72 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr.: p. 72 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor


3695. Rezultate tardive după implementarea metodei de plastie după amputarea
labei anterioare a piciorului / Mereuţă Ion, Butucel Dumitru, Dăscăliuc Ion [et al.] // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 26-30 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 29 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


3696. Попа, Сержиу. Иммунитет со сбитым прицелом : [интервью с доцентом
деп. ревматологии и нефрологии Гос. ун-та медицины и фармакологии "Николае Тес-
темицану" С. Попа] / записала: Алла Герчиу // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб.
(Nr 42). – P. 22-23 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale.


Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale
3697. Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноме-
нология их экстериоризации. I. Анализ современных представлений о психике, о
психическом здоровье и об онотогенетических расстройствах психического здоровья и
новые их концепции с позиции психосанокреатологии : (Лекция на пленарном заседа-
нии 13-го междунар. междисциплинарного конгр. "Neuroscience for Medicine and
Psychology") / Фурдуй Фёдор И., Чокинэ Валентина К., Фурдуй Влада Ф. [и др.] // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 7-19 : fig. – Rez.: lb.
rom. – Bibliogr.: p. 18-19 (19 tit.). – ISSN 1857-064X.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie topografică
3698. Mindruţa-Stratan, Rodica. Îngrijirea pacienţilor cu defecte faciale şi reabilitare
protetica. Experienţa Secţiei de Protezare Oromaxilofacială pentru anii 2007-2017 / Rodica

107
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

Mindruţa-Stratan // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr


4. – P. 22-26 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 26 (7 tit.). – ISSN
1857-0011.
618 Ginecologie. Obstetrică
3699. Cerneţchi, Olga. Contracepţia hormonală la femeile cu boala fibrochistică a
glandelor mamare / Olga Cerneţchi // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medi-
cale. – 2017. – Nr 4. – P. 102-104. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 104 (10 tit.). –
ISSN 1857-0011.

3700. Machidon, Vitalie. Abordarea istorică a teoriei metastatice în cancerul mamar


(Revista literaturii) / Vitalie Machidon, Larisa Sofroni, Diana Tcaciuc // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 98-101. – Rez.: lb. rom., engl., rusă.
– Referințe bibliogr.: p. 101 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

3701. Particularităţile clinice şi paraclinice ale pacientelor cu cancer endometrial


stadiile I-III – cu risc intermediar şi crescut / Tripac Irina, Sofroni Dumitru, Ancuţa Eugen
[et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 50-
55 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 55 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

3702. Sagaidac, Irina. Rolul citokinelor proinflamatorii în decolarea prematură de pla-


centă normal inserată / Irina Sagaidac, Olga Cerneţchi // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 84-88 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 87-88 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

3703. Tcaciuc, Diana. Cancerul mamar asociat cu diabet zaharat tip 2. Caracteristici
imuno-genetice şi clinico-morfologice / Diana Tcaciuc, Larisa Sofroni // Buletinul Academiei
de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – P. 42-49 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr.: p. 48-49 (29 tit.). – ISSN 1857-0011.

3704. Urechi, Virgil. Rezultate tratamentului radiant al cancerului de col uterin con-
form datelor literaturii / Urechi Virgil // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medi-
cale. – 2017. – Nr 4. – P. 105-109. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 107-109 (46
tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3675, 3688)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
(Vezi Nr 3542)

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
621.31 Electroenergetică. Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi
aparate electrice. Măsurători electrice. Electrostatică aplicată
3705. Ширяева, С. О. О форме заряженной капли в электростатическом поле
вытянутого сфероида, поддерживаемого при постоянном потенциале / С. О. Ширяева,
А. И. Григорьев, А. А. Ширяев // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53,
Nr 5. – P. 26-36 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 35 (23 tit.). – ISSN
0013-5739.

621.35 Tehnică electrochimică


(Vezi Nr 3655)

621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Tele-


comandă
621.391 Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică.
3706. Platon, Lilian. Aspecte ale securităţii cibernetice în cadrul Uniunii Europene /
Lilian Platon, Grigore Varaniţa // Intellectus. – 2017. – Nr 3. – P. 67-71 : fot. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 70 (8 tit.). – ISSN 1810-7079.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


3707. Херца, Вероника. Люди воды : [интервью с ген. дир. "Apă-Canal-Chișinău"
В. Херца] / записала Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr
42). – P. 36-39 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 3538, 3546)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3708. Boboc, Nicolae. Aprecierea eroziunii solului prin măsurători ale sedimentelor
acumulate în lacuri / Nicolae Boboc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 153-159 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 158-159 (17 tit.). –
ISSN 1857-064X.

3709. Cojocaru, Olesea. Utilizarea durabilă a terenurilor şi pierderi fertile ireversibile a


solului spălat de pe versanţi din spaţiul rural / Olesea Cojocaru // Conferinţă Internaţională
Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare dura-

109
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

bilă". – Chişinău, 2017. – Vol. 1. – P. 206-209 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
p. 209 (20 tit.).

631.5 Lucrări agricole


3710. Маковей, М. Д. Создание исходного материала томата с функциональной
стерильностью для использования в гетерозисной селекции / Маковей М. Д., Ботнарь В.
Ф. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 76-85 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 84-85 (20 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 3712)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea
plantelor
(Vezi Nr 3713)
633/635 Horticultură în general
633 Cultura plantelor de câmp
633.2/.3 Ierburi de nutreţ. Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante de nutreţ cu excepţia
Ierburilor
3711. Particularitățile manifestării proceselor de adaptare a plantelor de soia la
condiţii modificate a asigurării cu apă şi conţinutului de săruri / Chirilov Alexandru,
Harciuc Oleg, Cozmic Raisa [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 57-65 : tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 64-65 (21 tit.). – ISSN
1857-064X.

633.8 Plante aromatice. Condimente. Plante medicinale


3712. Duca, Maria. Distribuţia geografică şi caracteristica unor populaţii de O. Cuma-
na din Republica Moldova / Duca Maria, Acciu Adriana, Clapco Steliana // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 65-76 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. –
Bibliogr.: p. 74-76 (41 tit.). – ISSN 1857-064X.

3713. Tabără, Olesea. Expresia genelor GSL 1-4 în rădăcinile de floarea-soarelui in-
fectată cu lupoaie / Tabără Olesea, Nechifor Victoria, Port Angela // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 85-93 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. –
Bibliogr.: p. 92-93 (22 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 3553)

634 Cultura fructelor


3714. Dudnicenco, Nicolae. Pomicultura din oraşele Moldovei (sec. XVI-XVII) văzută
din perspectivă istorică şi etnografică / Nicolae Dudnicenco // Buletin Ştiințific. Revistă de
Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 87-96. – Rez.: lb. rom., engl.
– Bibliogr.: p. 95-96 (25 tit.). – ISSN 1857-0054.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
(Vezi Nr 3710)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului.
Înmulţirea animalelor domestice
636.7 Câini
3715. Droll, Walter. Puține cuvinte în educarea unui prepelicar : [câine de vânătoare] /
Walter Droll // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 11. – P. 13 : fot. color. – ISSN
1857-4505.

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.1 Vânătoare
3716. Bârcă, Constantin. Mistreți groși de obraz : [vânătoare la mistreți] / Constantin
Bârcă // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 11. – P. 12 : fot. color. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 11. – P. 13 : fot. color. – ISSN 1857-
4513.

3717. Bârcă, Constantin. Vânătoare și dare de seamă : [organizate de Societatea


Vânătorilor şi Pescarilor în pădurea Bălceana în ziua de 10 ianuarie 1944, publicată în rev.
"Basarabia Vânătorească"] / Constantin Bârcă // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr
11. – P. 18. – ISSN 1857-4505

3718. Capiță, Ionel. Nu da cinstea pe rușine : [statutul vânătorului] / Ionel Capiță //


Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 11. – P. 2 : il. – ISSN 1857-4505.

3719. Căpiță, Ionel. Bradu de la Fântâna Albă : [pe marginea discuției cu Aurel Bradu,
vânător din satul Fântâna Albă, raionul Edineț] / Ionel Căpiță // Vânătorul și Pescarul Moldo-
vei. – 2017. – Nr 11. – P. 8-9 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы.
– 2017. – Nr 11. – P. 8-9 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

3720. Ciocoi, Oleg. Unde dai și unde crapă... : [zona Ramsar și interzicerea activității
cinegetice în teritoriile incluse] / Oleg Ciocoi // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr
11. – P. 2 cop.–1 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. –
Nr 11. – P. 2 cop.–1 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

3721. Hrană, adăpost și liniște : [combaterea braconajului] / Flavia (Revista Diana) //


Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 11. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4505.

3722. La rațe cu dovleacul : [metodă de vânătoare] / rev. Diana ; foto: Alexandru


Cercel // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 11. – P. 19 : fot. color. – ISSN 1857-
4505.

3723. Sârbu, Ion. Paznicul e... ca să fure? : [interviu cu I. Sârbu, președintele Subdivi-
ziunii Teritoriale Strășeni a Asoc. Vânătorilor și Pescarilor din Rep. Moldova] / consemnare:

111
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

Constantin Bârcă // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 11. – P. 4-5 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 11. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-
4513.

3724. Vânătoarea. Trusa. Sănătate / col. rev. // Vânătorul și Pescarul Moldovei. –


2017. – Nr 11. – P. 14-15 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2017. – Nr 11. – P. 20-21 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

3725. За утками : [охота] / кор. журн. // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr


11. – P. 14-15 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

3726. Как охотиться на гуся осенью / кор. журн. // Охотник и рыболов Молдовы.
– 2017. – Nr 11. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4513.

3727. Трошин, Олег. Охотники, кто они? / Олег Трошин // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 11. – P. 2-3 : il. color. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3715)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


3728. Bulat, Dumitru. Dinamica invaziilor piscicole din ecosistemele piscicole ale Re-
publicii Moldova în lumina teoriei pulsaţionale / Bulat Dumitru // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 93-97 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p.
97 (15 tit.). – ISSN 1857-064X.

3729. Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în


ecosistemele antropizate / Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 97-105 : fig. – Rez.: lb. rom.
– Bibliogr.: p. 104-105 (25 tit.). – ISSN 1857-064X.

3730. Rusnac, Vladimir. Cu barca la răpitori : [pescuitul] / Vladimir Rusnac // Vânăto-


rul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 11. – P. 20 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

3731. Как ловить щуку поздней осенью / кор. журн. // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 11. – P. 22-23 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.8 Servicii poştale şi administrarea lor
3732. Ciobanu, Aureliu. Criterii de clasificare a cărţii poştale cu tematică basarabea-
nă / Aureliu Ciobanu // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie.
– 2016. – Nr 25. – P. 201-210 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 210 (6 tit.). –
ISSN 1857-0054.

3733. Ciobanu, Constantin. Maximafilia – fenomen nou în procesul de colecţionare


din Moldova / Constantin Ciobanu // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 187-200 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 199-200
(29 tit.). – ISSN 1857-0054.

657 Contabilitate
3734. Iavorscaia, Elena. Scurt eseu despre prorată, destinat începătorilor / Elena
Iavorscaia // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 21-24 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

3735. Mursa, Liuba. Privind trecerea unităţii la sistemul netarifar de salarizare / Liuba
Mursa // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 68-70 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în
note de subsol. – ISSN 1813-4408.

3736. Nederița, Alexandru. Corespondența conturilor privind contabilitatea datoriilor


curente = Корреспонденция счетов по учету текущих обязвательств / Alexandru Nederița
// Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 81-93 : fot., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă.
– Contin. Începutul: Nr 8, 2016. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1813-4408.

3737. Гриневич, Ольга. О значении отметки "С первого дня" на листке о меди-
цинском отпуске / Ольга Гриневич // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 42-43 : fot.
– ISSN 1813-4408.

3738. Гриневич, Ольга. Обязаны ли предприятия одновременно с выплатой за-


работной платы перечислять соответствующей ей взносы ОГСС? : [общеобязательное
государственное социальное страхование] / Ольга Гриневич // Contabilitate și audit. –
2017. – Nr 11. – P. 52-53 : fot. – ISSN 1813-4408.

3739. Яворская, Елена. Как оценить излишки при инвентаризации запасов / Еле-
на Яворская // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 11. – P. 44-45 : fot. – ISSN 1813-4408.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


3740. Balan, Elena. Concilierea interetnică şi mass-media – condiţii indispensabile în
accelerarea activismului = Межэтническое согласие и СМИ – непременные условия для
повышения избирательной активности / Elena Balan // Conferinţa ştiinţifică-practică Inter-
naţională "Rolul mass-media în procesul electoral". – Chişinău, 2017. – P. 112-120. – Tit.,
text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 120 (4 tit.)

3741. Caraman, Iurie. Mass-media – instrument de manipulare a opiniei publice în


campaniile electorale = Средства массовой информации – инструмент манипулирования
общественным мнением в избирательных кампаниях / Iurie Caraman, Valeriu Mîndru //
Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională "Rolul mass-media în procesul electoral". – Chişi-
nău, 2017. – P. 137-146 : diagr. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 145-
146 (14 tit.)

3742. Dumbraveanu, Andrei. Mass-media – sursă de informare în campaniile electo-


rale sau actor politic? = СМИ – средство информирования в предвыборных кампаниях
или политический субъект? / Andrei Dumbraveanu // Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţi-

113
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

onală "Rolul mass-media în procesul electoral". – Chişinău, 2017. – P. 54-74 : fig. – Tit., text
paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 74 (13 tit.)

3743. Lescu, Mihai. Mediatizarea campaniilor electorale în contextul geopolitic al Re-


publicii Moldova = Освещение в СМИ избирательных кампаний в геополическом контек-
сте Республики Молдова / Mihai Lescu // Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională "Rolul
mass-media în procesul electoral". – Chişinău, 2017. – P. 83-89. – Tit., text paral.: lb. rom.,
rusă. – Referinţe bibliogr. p. 89 (7 tit.)

3744. Mocanu, Victor. Rolul mass-media în procesul electoral = Роль СМИ в электо-
ральном процессе / Victor Mocanu, Ion Mocanu // Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţiona-
lă "Rolul mass-media în procesul electoral". – Chişinău, 2017. – P. 25-53 : fig. – Tit., text
paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

3745. Parfentiev, Boris. Talk-show-ul politic în campania electorală = Политическое


ток-шоу в избирательной кампании / Boris Parfentiev // Conferinţa ştiinţifică-practică Inter-
naţională "Rolul mass-media în procesul electoral". – Chişinău, 2017. – P. 97-103 – Tit., text
paral.: lb. rom., rusă.

3746. Reabcinschi, Veaceslav. Rolul mass-media în formarea orientărilor valorice ale


electoratului = Роль средств массовой информации в формировании ценностных ориен-
тиров электората / Veaceslav Reabcinschi // Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională
"Rolul mass-media în procesul electoral". – Chişinău, 2017. – P. 129-136 : fig., tab. – Tit., text
paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 136 (6 tit.)

3747. Ţurcanu, Dumitru. Puterea şi opoziţia în audiovizualul autohton = Власть и оп-


позиция в отечественных аудиовизуальных СМИ / Dumitru Ţurcanu // Conferinţa ştiinţifică-
practică Internaţională "Rolul mass-media în procesul electoral". – Chişinău, 2017. – P. 90-
96. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. p. 96 (5 tit.)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr. 3550)

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială


663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
3748. Tabuncic, Mariana. Să cazi şi să te ridici cu demnitate – Sectorul vitivinicol din
Moldova renaşte : [Progr. de restructurare a sectorului vitivinicol (Filiera Vinului)] / Mariana
Tabuncic // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 112-115 : fot. – (Domeniu & Re-
zultate). – ISSN 1857-0186.

663.4 Bere. Industria berii. Malţ


3749. Иванов, Игорь. 10 фактов об EFFES, о которых вы могли не знать : [мол-
давская пивоваренная компания Efes Vitanta Moldova Brewery] / Игорь Иванов //

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 44-45 : fot. color. – ISSN 1857-
0399.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


(Vezi Nr 3733)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


3750. Chiroşca, Adelaida. Ioan Protcenco. Din viaţa şi activitatea pictorului la Chişi-
nău : [iconograf (1888-1953)] / Adelaida Chiroşca // Simpozionul ştiinţific internaţional "Eve-
nimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile
lui din sec. XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 221-237 : il. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 235-
236 (26 tit.) şi în note de subsol .

3751. Noica, Constantin. Caietele lui Leonardo : [despre creația pictorului italian Leo-
nardo da Vinci] / Constantin Noica // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 3. – P. 73-79. – ISSN
1857-0143.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


3752. Dohot, Mihail. Fotografii şi maeştri ai fotografiei într-un album inedit din colecţii-
le MNEIN (I) / Mihail Dohot // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muze-
ologie. – 2016. – Nr 25. – P. 177-186 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 185-186 (21
tit.). – ISSN 1857-0054.

3753. Gherciu, Eduard D. O fotografie cu militari izbişteni : [raionul Criuleni : realizată


de fotograful polonez Jozeph Grodziţchi (Grodziţki) în 1991] / Eduard D. Gherciu // Cohorta. –
2016. – Nr 1/2. – P. 166-168 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. –
ISSN 1857-0100.

78 MUZICĂ
3754. Caciuc, Anatol. Singurătatea, boală grea : [pe marginea discuţiei cu Nina
Crulicovschi, interpretă de muzică ușoară] / Anatol Caciuc // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 32-34 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

3755. Ursu, Mihai. Noi date despre evoluţia corului din s. Lozova de la fondare până
în anul 1954 şi reanimarea activităţii lui în primul deceniu postbelic / Mihai Ursu, Ion Mămăli-
gă // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. –
P. 145-154 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 153 (18 tit.). – ISSN 1857-0054.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
(Vezi Nr 3787)

115
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


3756. Munteanu, Nicoleta. Apocalipsa după Stalin, sau Seceta roşie, TNI : [despre
spectacolul "Seceta roşie" după "Cartea foametei" de Larisa Turea, scenariul şi regia de
Petru Hadârcă] / Nicoleta Munteanu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 3. – P. 83-85. – ISSN
1857-0143.

3757. Ţabrea, Dana. Seceta roşie : [despre spectacolul cu același tit., după "Cartea
foametei" de Larisa Turea, scenariul şi regia de Petru Hadârcă] / Dana Ţabrea // Sud-Est
cultural. – 2017. – Nr 3. – P. 80-82. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 3753, 3787)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3758. Domenco, Ion. Ne-nfrăţeşte şi ne menţine ca neam, jocul din bătrâni : [despre
colectivele de dans "Mocăncuța" și "Șoimii neamului", satul Cociula, raionul Cantemir] / Ion
Domenco // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 11. – P. 4 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

3759. Doru, Ion. Piaţa horelor din Cahul va fi renovată / Ion Doru // Realităţi Culturale.
– 2017. – Nr 11. – P. 1 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3760. Чебану, Павел. Экспериментальный футбольный год : [интервью с прези-
дентом Федерации футбола Молдовы П. Чебану] / записал: Владимир Сидоренко //
Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – P. 68-76 : fot. – ISSN 1857-0186.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
3761. Handrabura, Loretta. Dilemele "secretarului de stat" şi "secretarei", dar şi ale
"spălătoresei lenjerie" şi "şefului spălătorie". Despre şanse egale, tratament nediscriminatoriu
şi conservatorism lingvistic / Loretta Handrabura // Didactica Pro…. – 2016. – Nr 4. – P. 33-37
: fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 37 (13 tit.) şi în note de subsol. – ISSN
1810-6455.

811.135.1 Limba română


3762. Eremia, Anatol. Destinul cuvintelor – 17. Din istoria cuvintelor (9). Originea,
semnificaţia: circ. / Anatol Eremia // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 11. – P. 2 : fot. color. –
Contin. Începutul : Nr 5, 2016. – ISSN 1857-4424.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
3763. Kipling, Joseph Rudyard. Povestea balenei / Joseph Rudyard Kipling ; rubr.
îngr. de Olesea Curmei ; il.: Alexei Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 11. – P. 23 : il. color. –
ISSN 1857-0798.

821.135.1 Literatură română


3764. Costinescu, Florin. Livada visătoare : [versuri] / Florin Costinescu // Noi. –
2017. – Nr 11. – P. 22 : il. color. – ISSN 1857-0798.

3765. Eminescu, Mihai. Doina : [versuri] / Mihai Eminescu // Viaţa Basarabiei. – 2017.
– Nr 3. – P. 52-53. – ISSN 2345-1629.

3766. Eminescu, Mihai. Țăranii, singura clasă pozitivă : [fragment din publicistica scri-
itorului] / Mihai Eminescu // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 54-56. – ISSN 2345-1629.

3767. Uricaru, Eugen. Permafrost : (fragment din romanul inedit cu acelaşi nume) /
Eugen Uricaru // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 44-51 : fot. – ISSN 2345-1629.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


3768. Calamanciuc, Gh. Pietonii mititei şi sănătoşei : [scenetă] / Gh. Calamanciuc, L.
Cebotari // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 11. – P. 11-15 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

821.135.1(478) Literatură română din Republica


3769. Anton, Ion. Naţionalismul ; Sincopa : [eseu] / Ion Anton // Viaţa Basarabiei. –
2017. – Nr 3. – P. 57-59 : fot. – ISSN 2345-1629.

3770. Bârcă, Tache. Moștenitorul : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul și Pescarul


Moldovei. – 2017. – Nr 11. – P. 22-23 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

3771. Cârchelan, Dorin. Crinul Meu ; Marile Iubiri ; Serenadă ; Sărutul tău ; Zâmbeş-
te-mi iar şi iar… ; Gingăşia ta… ; Miracol ; Zbura ca un suflet… ; Strada cu castani ; Despărţi-
rea ; Te iubesc… ; Pace ; Cei mai frumoşi trandafiri ; O, viu mister… ; Cântecul nostru : [ver-
suri] / Dorin Cârchelan // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 137-142 : fot. – ISSN 2345-
1629.

3772. Corduneanu, Alexandru. Sărbători în urbis aeterna : [versuri] / Alexandru Cor-


duneanu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 3. – P. 68-72. – Conține: "la ce bun să rămâi..." ; "ca
un defect de masă..." ; Eveniment! ; wow ; hai ; odată pe-aici. – ISSN 1857-0143.

3773. Doni, Gheorghe. Poemul zburător / Gheorghe Doni // Viaţa Basarabiei. – 2017.
– Nr 3. – P. 60-66. – ISSN 2345-1629.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3774. Druță, Ion. Bucovineana : [povestire] / Ion Druță ; des. de Ion Moraru // Noi. –
2017. – Nr 11. – Supl.: P. 17-24 : il. color. – Contin. Începutul: Nr 9. – ISSN 1857-0798.

3775. Fabian, Nicolae. Filouzie : [versuri] / Nicolae Fabian // Viaţa Basarabiei. – 2017.
– Nr 3. – P. 102-107 : fot. – ISSN 2345-1629.

3776. Gorgan, Ion. Odă cărţii : [povestire] / Ion Gorgan // Viaţa Basarabiei. – 2017. –
Nr 3. – P. 143-149 : fot. – ISSN 2345-1629.

3777. Maxim, Dumitru-Dan. Într-o zi ; Aici : [versuri] / Dumitru-Dan Maxim // Viaţa Ba-
sarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 159-160 : fot. – ISSN 2345-1629.

3778. Melnic, Ștefan. Da tu, cioară, umbli la școală? : [povestiri] / Ștefan Melnic ; des.
de Aurel Guțu // Alunelul. – 2017. – Nr 11. – P. 8-9 : il. color. – Conține: Depozite bine camu-
flate ; Îngrijirea nucilor din depozite ; Poftim la masă cu nuca de-acasă! ; Cioara șmecheră ;
Cioara buna la inimă. – ISSN 1857-4173.

3779. Portas, Valentin. Păianjenul și boul : (Fabulă) / Valentin Portas // a" MIC". –
2017. – Nr 11. – P. 24. – ISSN 1857-3770.

3780. Prohin, Victor. Picături : [aforisme] / Victor Prohin // Viaţa Basarabiei. – 2017. –
Nr 3. – P. 113-117 : fot. – ISSN 2345-1629.

3781. Roman, Mihail. Legendă dacică ; Cerul rușinat ; Meșterul lemnar ; Zburdă mâțul
; Antrenorul ; La apus de soare : [versuri] / Mihail Roman ; des. de Ana Evtușenco // Alunelul.
– 2017. – Nr 11. – P. 14-15 : il. color. – ISSN 1857-4173.

3782. Romanciuc, Vasile. Cântec de seară ; Ce vis să-mi aleg? ; Cristina ; Pisica le-
neșă ; Câinii și stăpânii ; Un cioroi îndrăgostit ; Cerbul : [versuri] / Vasile Romanciuc ; des. de
Victoria Rață // Alunelul. – 2017. – Nr 11. – P. 10-11 : il. color. – ISSN 1857-4173.

3783. Suceveanu, Arcadie. Zimbrul ; Fluturele ; Veverița ; Ursul ; Fularul ; Râsul râsu-
lui ; O rochiță-romaniță ; Pantofi din cartofi ; Cei mai frumoși ciorapi ; Ariciul : [versuri] / Arca-
die Suceveanu ; des. de Olga Tarchila // Alunelul. – 2017. – Nr 11. – P. 6-7 : il. color. – ISSN
1857-4173.

3784. Trifan, Călina. Metamorfoză ; Dragostea ; Cod portocaliu ; Relativitate ; Întreg ;


Arta războiului ; Un om în ploaie ; Intermezzo ; Cetatea Soroca ; Cer întors ; Machu picchu ;
Logica locului ; Pâine în vin înmuiată ; Furtuna ; Amintire ; Carte veche : [versuri] / Călina
Trifan ; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2017. – Nr 11. – P. 8-9 : fot., il. – ISSN 1857-0798.

3785. Vangheli, Spiridon. Băiețelul din Coliba Albastră : [versuri] / Spiridon Vangheli ;
des. de Igor Vieru // Alunelul. – 2017. – Nr 11. – P. 4-5 : il. color. – Conține: Coliba Albastră ;
În codru ; Noi doi-amândoi ; Păsărelele ; Harbujii ; Mâinile ; Copăcelul frânt ; La gară. – ISSN
1857-4173.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.511.113 Literatură estonă


3786. Krusten, Erni. Băiatul și câinele : [povestire] / Erni Krusten ; trad. din lb. estonă
de Spiridon Vangheli ; des. de Eduard Maidenberg // Alunelul. – 2017. – Nr 11. – P. 17 : il.
color. – ISSN 1857-4173.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3787. Gherman, Marcel. Bref : [trecere în revistă : lit. univ., teatru, cinematografie,
muzee] / Marcel Gherman // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 3. – P. 106-109. – Conține: 50 de
ani de la lansarea romanului "Un veac de singurătate" ; Silmarillion, adaptat pentru marile
ecrane ; Spectacole la Comedie Francaise ; Expoziții la muzeele din Berlin ; Expoziție Ama-
deo de Souza-Cardoso la Lisabona. – ISSN 1857-0143.

821.131.1.0 Literatură italiană


3788. Tăzlăuanu, Valentina. Eco : [pe marginea operei scriitorului ital. Umberto Eco :
avantext] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 3. – P. 3-6. – ISSN 1857-
0143.

821.135.1.0 Literatură română


3789. Bianu, Corin. Scriere iniţiatică în opera lui Eminescu / Corin Bianu // Viaţa Ba-
sarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 32-34. – ISSN 2345-1629.

3790. Cimpoi, Mihai. Discursul (limbajul) politic : [în creația publicistică a lui Mihai
Eminescu] / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 9-15 : fot. – ISSN 2345-
1629.

3791. Ciobanu, Mircea V. Relecturi. Ulise : [pe marginea cărții "Ulysses, 732. Roma-
nul romanului" de Mircea Mihăieș] / Mircea V. Ciobanu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 3. –
P. 19-29. – ISSN 1857-0143.

3792. Colesnic, Iurie. O luptă mai lungă decât viaţa… : [despre rivalitatea literară a
scriitorilor Constantin Stere și Nicolae Iorga] / Iurie Colesnic // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr
3. – P. 67-75 : fot. – ISSN 2345-1629.

3793. Corscinschi, Nina. Leon şi/sau Tina: eşecul androginului (1) : [pe marginea ro-
manului "Pupa russa" de Gheorghe Crăciun] / Nina Corcinschi // Sud-Est cultural. – 2017. –
Nr 3. – P. 35-44. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-0143.

3794. Croitoru, Tamara. Cea mai frumoasă epopee păstorească din lume : [balada
populară "Miorița" publicată de Vasilie Alecsandri] / Tamara Croitoru // a" MIC". – 2017. – Nr
11. – P. 16. – ISSN 1857-3770.

3795. Ivănescu, Cezar. Eminescu-i Dumnezău : (Dialog cu Cezar Ivănescu despre


Mihai Eminescu. Fragment din volumul inedit "Kaghemusha. Șapte zile cu Cezar Ivănescu") /
a dialogat: Viorel Ilișoi // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 35-43 : fot. – ISSN 2345-1629.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3796. Petrescu, Victor. Publicistica lui Eminescu despre Bucovina / Victor Petrescu //
Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 17-21 : fot. – ISSN 2345-1629.

3797. Ţurcanu, Lucia. Florin Dumitrescu: libertatea ludică a poeziei : [pe marginea vo-
lumului "Dodii" a poetului român] / Lucia Ţurcanu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 3. – P. 30-
34. – ISSN 1857-0143.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3798. Apetri, Dumitru. Mihai Cimpoi, promotor consecvent al scrisului românesc din
nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa : [75 de ani de la nașterea criticului literar] // Viaţa Basarabi-
ei. – 2017. – Nr 3. – P. 108-112 : fot. – Referinţe bibliogr.: p. 111-112 (11 tit.). – ISSN 2345-
1629.

3799. Bahnaru, Vasile. Congresul al 3-lea al Uniunii Scriitorilor din Moldova în contex-
tul epocii : [15-16 oct. 1965] / Vasile Bahnaru // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 118-136
: fot. – Contin. Începutul: Nr 2. – ISSN 2345-1629.

3800. Ciocanu, Ion. Arta naraţiunii captivante : [pe marginea creației scriitoarei Silvia
Ursache-Brega] / Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 76-81 : fot. – ISSN
2345-1629.

3801. Ciocanu, Ion. Nuvelistică lui Nicolae Dabija / Ion Ciocanu // Sud-Est cultural. –
2017. – Nr 3. – P. 45-50. – ISSN 1857-0143.

3802. Cocieru, Mariana. Valorificarea elementelor folclorice în opera scriitorului Ion C.


Ciobanu / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 11. – P. 5-8 : fot. – Referinţe
bibliogr.: p. 8 (23 tit.). – ISSN 1857-4424.

3803. Macuşchin, Cristina Ignat. La o cafea literară cu Gheorghe Calamanciuc : [în-


tâlnire cu poetul, publicistul la Bibl. Publică Raională "M. Eminescu" Făleşti, 3 sept. 2017] /
Macuşchin Cristina Ignat // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 11. – P. 10 : fot. color. – ISSN
1857-4424.

3804. Palladi, Tudor. Condiţia critică şi apostolică a "nufărului pe cale", sau A


"lampadei întru toate" : [pe marginea creaţiei poetului Nicolae Fabian] / Tudor Palladi // Viaţa
Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 82-101 : fot. – ISSN 2345-1629.

821.161.1.0 Literatură rusă


3805. Butnaru, Leo. De la Voroneţ spre Voronej (2) : (Jurnal de Osip Mandelştam şi
Nichita Stănescu) / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. 2017. – Nr 3. – P. 51-67. – Art. 1 : Nr 2.
ISSN 1857-0143.

3806. Lungu, Eugen. Turgheniev la o nouă lectură : [pe marginea romanului "Părinți și
copii" de I. S. Turghenev] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 3. – P. 7-18. – ISSN
1857-0143.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
3807. Tabuncic, Sergiu. Un revolver Lefaucheux descoperit la Cuşmirca (raionul Şol-
dăneşti) / Sergiu Tabuncic // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – P. 169-177 : fig. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-0100.

3808. Ursu, Mihai. Arhitectura populară şi patrimoniul cultural naţional – bastioane ale
identităţii culturale şi ale memoriei istorice. In memoriam Eugen Bâzgu (29.10.1955 –
07.03.2016) : [arheolog] / Sorin Sabău // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele
Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 263-270 : fot. – Referinţe bibliogr.: p. 270 (6 tit.). –
ISSN 1857-0054.

3809. Антонов, Е. Е. Позднескифская "цитадель" городища Кара-Тобе: плани-


ровка, хронология, периодизация / Е. Е. Антонов // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия.
Стрела Времени. – P. 223-237 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.
235-236. – ISSN 1608-9057.

3810. Лаптева, М. Ю. Археология Ионии начала XXI в. в диалоге и конфликте с


нарративной традицией / М. Ю. Лаптева // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела
Времени. – P. 381-390. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 388-389. – ISSN
1608-9057.

3811. Попова, Е. А. Городище "Чайка" в Северо-Западном Крыму во II в. до н. э.


– I в. н. э. / Е. А. Попова // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела Времени. – P.
259-307 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 306-307. – ISSN 1608-
9057.

904 Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice


3812. Амиров, Е. Ш. Находка ахеменидской мебельной фурнитуры в сакском по-
гребении Семиречья / Е. Ш. Амиров, М. К. Сейткалиев // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 :
Скифия. Стрела Времени. – P. 329-334 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 333. – ISSN 1608-9057.

3813. Безруков, А. В. Особенности керамического импорта у кочевников Прику-


банья и Волго-Камья во II в. до н. э. – II в. н. э. / А. В. Безруков, В. В. Улитин // Stratum
plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела Времени. – P. 239-257 : tab. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 252-254. – ISSN 1608-9057.

3814. Бруяко, И. В. Коллекция псалиев предскифского времени из Картала / И.


В. Бруяко // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела Времени. – P. 311-327 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 325-326. – ISSN 1608-9057.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

3815. Буйских, А. В. Клазоменский чернофигурный кратер из Борисфена / А. В.


Буйских // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела Времени. – P. 155-179 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 177-178. – ISSN 1608-9057.

3816. Гасанов, З. Г. Архаические наконечники стрел скифского типа в восточной


части Кавказа: проблема миграции скифов / З. Г. Гасанов // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 :
Скифия. Стрела Времени. – P. 17-50 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 46-48. – ISSN 1608-9057.

3817. Дараган, М. Н. О формировании скифских колчанных наборов второй


половины VI в. до н. э. / М. Н. Дараган // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела
Времени. – P. 51-111 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 101-106. –
ISSN 1608-9057.

3818. Кац, В. И. Уточнение списка магистратов, контролировавших керамическое


производство в Гераклее Понтийской / В. И. Кац // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия.
Стрела Времени. – P. 199-211 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 210.
– ISSN 1608-9057.

3819. Колесниченко, А. Н. Стеклянные сосуды из Кикония, изготовленные в тех-


нике сердечника / А. Н. Колесниченко // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела
Времени. – P. 361-378 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 375-376. –
ISSN 1608-9057.

3820. Лимберис, Н. Ю. Атрибуция и хронология чернолаковых канфаров из


меотских памятников Прикубанья / Н. Ю. Лимберис, И. И. Марченко // Stratum plus. –
2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела Времени. – P. 181-198 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 197. – ISSN 1608-9057.

3821. Панковский, В. Б. Роговой гребень из скифского погребения у с. Глиное /


В. Б. Панковский, В. С. Синика // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела Времени.
– P. 343-359 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 357-358. – ISSN
1608-9057.

3822. Секерская, Е. П. Гость дионисийских вакханалий в Нижнем Поднестровье /


Е. П. Секерская, Н. С. Сыняк // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела Времени. –
P. 335-342 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 341. – ISSN 1608-9057.

3823. Синика, В. С. Скифское погребение с фракийской фибулой на Нижнем


Днестре / В. С. Синика, Н. П. Тельнов // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела
Времени. – P. 131-152 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 150-
151. – ISSN 1608-9057.

3824. Топал, Д. А. Грифовые кинжалы Евразии: восточные параллели одной


причерноморской традиции / Д. А. Топал // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Времени. – P. 113-130 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 126-128. –
ISSN 1608-9057.

3825. Чореф, М. М. Сикли Ахеменидов из округи Неаполя Скифского / М. М.


Чореф // Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела Времени. – P. 213-221 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 218-219. – ISSN 1608-9057.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități


3826. Герчиу, Алла. Где находится Королевская гавань : [записки путешествен-
ника] / Алла Герчиу // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 28-31 : fot.
color. – ISSN 1857-0399.

3827. Голя, Анатолий. Балканская Лапландия : [зимний отдых в Черногории] /


Анатолий Голя, Галина Голя // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 42-
48 : fot. color. – ISSN 1857-0399.

3828. Голя, Галина. Белые горы Черногории : [записки путешественника] / Гали-


на Голя, Анатолий Голя // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 49-53 :
fot. color. – ISSN 1857-0399.

3829. Голя, Галина. Путь монастырей : [Путна, Румыния : записки путешествен-


ника] / Галина Голя, Анатолий Голя // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). –
P. 36-39 : fot. color. – Va urma. – ISSN 1857-0399.

3830. Иванов, Игорь. Легенды осени : [Литва, Чехия : записки путешественника]


/ Игорь Иванов // Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 54-57 : fot. color.
– ISSN 1857-0399.

3831. Синявская, Наталья. Тудора. Село в персиковых тонах = Tudora. The Villa-
ge in Peach Tones : [р-н Штефан-Водэ] / Наталья Синявская // Работай & Отдыхай. –
2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – P. 59-60 : fot. color. – tit., text paral.: lb. engl., rusă. – ISSN
1857-0399.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Candu, Teodor. Petru Kuniţki – cunoscător al realităţilor funciare în Basarabia la începu-
tul secolului al XIX-lea. – Vezi Nr 3841.

Demerji, Sergiu. Diplomații basarabeni. Contribuții documentare la biografia lui Luca A.


Neaga, consulul Rusiei în Creta și Smirna. – Vezi Nr 3845.

Lisnic, Ioan. Ierarhi basarabeni în închisorile comuniste: Mitropoliţii Antonie Plămădeală


şi Arsenie Stadniţchi, Arhiepiscopul Sebastian Veste şi Episcopul Teodosie Chirică. – Vezi Nr
3480.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

Onicov, Eugen. Mitropolitul Antonie Plămădeală. – Vezi Nr 3481.

Xenofontov, Ion Valer. Academicianul Alexei Spassky (1917-2006), profil de savant şi


personalitate. – Vezi Nr 3463.

Герчиу, Алла. Ученье – свет. – Vezi Nr 3625.

Цвиркун, В. И. Новые сведения о биографии протоиерея Михаила Чакира. – Vezi Nr


3486.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Istoriografie
930.25 Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice și alte evidențe)
3832. Hulubaş, Adina. Fondarea Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. Context
istoric şi continuitate [1866] / Adina Hulubaş // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științe-
le Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 116-132 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr.: p. 129-130 (34 tit.). – ISSN 1857-0054.

94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
3833. Bagrin, Mariana. Conferinţa de la Potsdam – ultima conferinţă interaliată din
anii celui de-al Doilea Război Mondial : [17 iul. 1945] / Mariana Bagrin // Cohorta. – 2016. –
Nr 1/2. – P. 117-127. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-0100.

3834. Cernenchi, Eugen. Bugeacul într-un raport militar rusesc de la mijlocul sec.
XVIII / Eugen Cernenchi // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – P. 7-25. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-0100.

3835. Chirtoagă, Ion. Confruntări sovieto-americane şi criza rachetelor din Cuba / Ion
Chirtoagă, Valentina Chirtoagă // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – P. 77-91. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-0100.

3836. Mackiewicz, Michał. The arsenal of an Army Reborn: thearmament of the


Polish Army in 1918-1921 / Michał Mackiewicz // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – P. 60-68. –
Rez.: lb. rom. – ISSN 1857-0100.

3837. Moraru, Pavel. Activitatea serviciului de contrainformaţii româno-rus pe frontul


din Moldova (1916-1918) / Pavel Moraru // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – P. 45-59 : fig. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-0100.

3838. Olaru-Cemârtan, Viorica. Jurnal de călătorie în Siberia. Expediţiile memoriei


2016: provocări şi rezultate (I) / Viorica Olaru-Cemârtan // Buletin Ştiințific. Revistă de Etno-
grafie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 133-144 . – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 143-144 (12 tit.). – ISSN 1857-0054.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3839. Petrencu, Anatol. Preoţi şi enoriaşi în lagărul de la Soloveţk: portret de grup /


Anatol Petrencu // Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi personalităţi marcante
ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX". – Chişinău,
2017. – P. 52-57. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.
((Vezi de asemenea Nr 3840, 3845, 3849-50)

94(478) Istoria Republicii Moldova


3840. Bacalov, Sergiu. Militarii otomani din Bender la sfârşitul secolului XVIII-lea. Ca-
zul lui Abrail (Vasile Abramov), fiul lui Ali-Aga / Sergiu Bacalov // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. –
P. 26-38 : an. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-0100.

3841. Candu, Teodor. Petru Kuniţki – cunoscător al realităţilor funciare în Basarabia


la începutul secolului al XIX-lea : [protoiereu (1774-1837)] / Teodor Candu // Simpozionul
ştiinţific internaţional "Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul
Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 269-282. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3842. Cereteu, Igor. Contribuţia unor personalităţi româneşti la răspândirea valorilor


bibliofile în Estul Moldovei (sec. XVIII-XIX) / Igor Cereteu // Simpozionul ştiinţific internaţional
"Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecină-
tăţile lui din sec. XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 5-17. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 17 (9
tit.) şi în subsol.

3843. Ciobanu, Vitalie. Instaurarea administraţiei militare în Basarabia / Vitalie Cioba-


nu // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – P. 39-44. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
ISSN 1857-0100.

3844. Cojocaru, Gheorghe. Negocierile tehnico-militare sovieto-române de la Tiraspol


(august – noiembrie 1923) / Gheorghe Cojocaru // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – P. 69-76. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-0100.

3845. Demerji, Sergiu. Diplomații basarabeni. Contribuții documentare la biografia lui


Luca A. Neaga, consulul Rusiei în Creta și Smirna : [1836-1908] / Sergiu Demerji // Cohorta.
– 2016. – Nr 1/2. – P. 103-116. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-
0100.

3846. Eremia, Ion. Profesorul Ioan Albineţ – promotor al românismului în Ţara Moldo-
vei până la Unirea din anul 1859 : [prof. la Academia Mihaileană, Iaşi] / Ion Eremia // Simpo-
zionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spa-
ţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 348-355. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3847. Moşin, Octavian. Nevoitori basarabeni refugiaţi în judeţul Vâlcea, România /


Octavian Moşin // Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi personalităţi marcante ale

125
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX". – Chişinău, 2017.
– P. 209-214. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3848. Palade, Gheorghe. Români transnistreni reprimaţi de regimul comunist: cazul


lui Alexandru Smochină (1915-2002) / Gheorghe Palade, Valentin Arapu // Simpozionul ştiinţi-
fic internaţional "Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-
Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 80-97. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 96-97 (25 tit.) şi în subsol.

3849. Sclifos, Eugen-Tudor. Delimitarea frontierei în Basarabia (1856-1857). Atitudi-


nea Franţei şi Rusiei, reflectate în documente franceze / Eugen-Tudor Sclifos // Cohorta. –
2016. – Nr 1/2. – P. 153-165 : an. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN
1857-0100.

3850. Vicol, Petru. File din Istoria statului Cuhureştii de Jos: al Doilea Război Mondial
şi deportările / Petru Vicol // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeo-
logie. – 2016. – Nr 25. – P. 211-220 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p.
219 (12 tit.). – ISSN 1857-0054.

3851. Думиника, Иван. Просвещенное духовенство в болгарских колониях Бес-


сарабии в XIX в. / Иван Думиника // Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi per-
sonalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec.
XIX-XX". – Chişinău, 2017. – P. 67-79 : il. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 79 (4 tit.) şi în sub-
sol.
(Vezi de asemenea Nr 3479-80, 3557, 3714, 3755, 3837)

94(498) Istoria României


3852. Trifon, Nicolas. Nida Boga şi "macedonenii" lui în arhivele securităţii : [pe mar-
ginea cărții "Macedoneanul": Nida Boga în dosarele Securității, 1959-1974", editori: Vadim
Guzun și Cristina Preutu, Bucureşti, 2017] / Nicolas Trifon // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 3.
– P. 92-103. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 3844)

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2017

A Bulat, Dumitru 3728-29


Bulat, Iurie 3673
Abramov, Vasile Abrail 3840 Burdeniuc, Daniela 3684
Acciu, Adriana 3712 Butnaru, Leo 3805
Albineţ, Ioan 3846 Butucel, Dumitru 3695
Albu, Gabriel 3604 Buzilă, Varvara 3631, 3643
Alcaz, Olga 3627
Alecsandri, Vasilie 3794 C
Ali-Aga 3840
Ancuţa, Eugen 3701 Caciuc, Anatol 3496, 3590, 3754
Anton, Ion 3769 Caisîm, Natalia 3581
Apetri, Dumitru 3798 Calamanciuc, Gheorghe 3803
Arapu, Valentin 3848 Calamancuc, Gh. 3768
Arnăut, Veronica 3563 Candu, Teodor 3841
Canţir, Angela 3657
B Capiță, Ionel 3718-19
Caraman, Iurie 3741
Babin, Anatoly 3461 Cartaleanu, Tatiana 3608
Bacalov, Sergiu 3840 Catereniuc, Ilia 3669
Bagrin, Mariana 3833 Catrinici, Larisa 3676
Bahnaru, Vasile 3799 Cauş, Maria 3664
Bajura, Tudor 3498 Călcâi, Gheorghe 3490, 3508
Balan, Elena 3740 Căldare, Dumitru 3636
Baranetz, Efrat 3605 Călugăru-Spătaru, Tatiana 3664
Bararu, Cristina Maria 3462 Căpăţînă, Lidia 3609
Barbă, Ludmila 3492, 3557 Cârchelan, Dorin 3771
Barbu, Ion 3634 Cebotarenco, Parascovia 3519
Batîr, Ludmila 3658 Cebotari, L. 3768
Bârcă, Constantin 3716-17, 3723 Cemârtan, Romeo 3478
Bârcă, Tache 3770 Cerba, Veaceslav 3564
Bâzgu, Eugen 3477, 3808 Cercel, Alexandru 3722
Belic, Olga 3669 Cereteu, Igor 3842
Belobrov, Angela 3517 Cernăuţeanu, Victor 3632
Belous, Victoria 3507 Cernenchi, Eugen 3834
Beşliu, Iurie 3513 Cerneţchi, Olga 3699, 3702
Bezede, Rima 3606 Certan, Ion 3538
Bianu, Corin 3789 Certan, Simion 3538
Bivol, Cezare 3659 Chirca, Roman 3459
Bîrcă, Alic 3499 Chirică, Teodosie (3480)
Bîrcă, Iulita 3530 Chirilov, Alexandru 3711
Boboc, Nicolae 3708 Chiroşca, Adelaida 3750
Boga, Nida 3852 Chirtoagă, Ion 3835
Boreschievici, Bogdan 3462 Chirtoagă, Valentina 3835
Boşcaneanu, Marcel 3572 Chiseliţa, Oleg 3658
Botgros, Ion 3598-99 Cicala, Alexandru 3574
Botnaru, Nicolai 3670 Ciloci, Alexandra 3659
Boţan-Ohrimenco, Aliona 3607 Cimil, Anişoara 3561
Bradu, Aurel 3719 Cimpoi, Mihai 3790, 3798
Braga, Lilia 3489 Cimpoieş, Liliana 3546
Buga, Cristina 3518 Ciobanu, Aureliu 3732
Bulat, Denis 3729

127
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

Ciobanu, Constantin 3733 Dohot, Mihail 3752


Ciobanu, Ion C. 3802 Domenco, Ion 3758
Ciobanu, Mircea V. 3791 Doni, Gheorghe 3773
Ciobanu, Vitalie 3843 Doru, Ion 3759
Ciocanu, Ion 3800-01 Doruc, Andrei 3694
Ciocanu, Maria 3644 Dragan, Florentina 3566
Ciocoi, Oleg 3720 Drăgulean, Alexandru 3582
Cioroi, Nelea 3637 Droll, Walter 3715
Ciubotaru, Silvia 3646 Druță, Ion 3774
Ciumac, Maria 3525-27 Duca, Maria 3712
Ciumac, Natalia 3573 Dudnicenco, Nicolae 3714
Clapco, Steliana 3712 Dulamă, Maria Eliza 3600
Clipca, Adrian 3691 Dulgheru, Valeriu 3460
Coandă, George 3491 Dumbraveanu, Andrei 3742
Cocieru, Mariana 3802 Dumitrescu, Florin 3797
Cojocaru, Gheorghe 3844
Cojocaru, Maria 3520 E
Cojocaru, Olesea 3709 Eco, Umberto 3788
Cojocaru, Radion 3574 Eminescu, Mihai 3491, 3765-66, 3789-90,
Colâbneac, Alexei 3763 3795-96
Colesnic, Iurie 3792 Eremia, Anatol 3762
Colesnicova, Tatiana 3500, 3506 Eremia, Ion 3846
Corduneanu, Alexandru 3772 Eţco, Ludmila 3692
Corj, Mihai 3565 Evtușenco, Ana 3781
Corobov, Roman 3657
Coropcean, Ion 3591 F
Corscinschi, Nina 3793
Cosovan, Olga 3610 Fabian, Nicolae 3775, 3804
Costachi, Gheorghe 3472 Frutaşu, Nicolae 3669
Costinescu, Florin 3764 G
Coşciug, Natalia 3676
Cotorobai, Vitalie 3686 Gaibu, Sergiu 3540
Cozmic Raisa 3711 Garbuz, Veronica 3635
Crăciun, Gheorghe 3793 Gavriliţă, Raisa 3611
Cristea, Sorin 3592-94 Gherciu, Eduard D. 3753
Croitoru, Tamara 3794 Gherman, Marcel 3787
Cruc, Dorina 3678 Ghiţiu, Lilia 3509
Cuciureanu, Gheorghe 3632-33 Ghiţiu, Veaceslav 3509
Cucoş, Constantin 3595 Godea, Ioan 3638-39
Cujba, Rodica 3539 Gorgan, Ion 3776
Curmei, Olesea 3763 Gorincioi, Valeriu 3606
Grama-Tomiţă, Angela 3628
D Graur, Gheorghe 3575-76
Dabija, Nicolae 3801 Grecu, Victoria 3693
Danilov, Maria 3468 Gremalschi, Anatol 3629
Darii, Valentina 3685 Gribincea, Alexandru 3541
Dascaliuc, Alexandru 3664 Gribincea, Corina 3542
Dăscăliuc, Ion 3695 Griciuc, Petru 3521
Demerji, Sergiu 3845 Grigorcea, Sofia 3663, 3665
Diaconaşu, Delia-Elena 3544 Grodziţchi (Grodziţki), Jozeph 3753
Dicusar, Alexandr 3539 Grosu, Ruslana 3494
Dobrea, Olesea 3471 Gulca, Lilia 3522

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gumenâi, Ion 3479 Lungu, Eugen. 3806


Gutium, Tatiana 3552 Lupaşcu, Galina 3665
Guțu, Aurel 3778 Lupașcu, Lucian 3663, 3665
Guţul, Tatiana 3660
Guzun, Mihail 3473 M
Guzun, Vadim 3852 Macari, Vadim 3510
H Machidon, Vitalie 3700
Mackiewicz, Michał 3836
Hadârcă, Petru 3756-57 Macuşchin, Crisina Ignat 3803
Handrabura, Loretta 3761 Maidenberg, Eduard 3786
Harciuc, Oleg 3711 Mandelştam, Osip 3805
Harjevschi, Mariana 3469 Manole, Tatiana 3525-27
Heghea, Ecaterina 3501 Marin, Alexandra 3540
Hulubaş, Adina 3832 Martalog, Valentin 3684
Maxim, Dumitru-Dan 3777
I Mămăligă, Ion 3755
Iacobuţă, Andreea-Oana 3544 Megherea, Marin 3577
Ianachevici, Mariana 3596 Melnic, Ștefan 3778
Iaţchevici, Vadim 3464 Mereuţă, Ion 3695
Iavorscaia, Elena 3734 Mihăieș, Mircea 3791
Ilișoi, Viorel 3795 Mindruţa-Stratan, Rodica 3698
Iorga, Nicolae 3792 Mîndru, Valeriu 3741
Isac, Tamara 3467 Mîţu, Vadim 3528
Imianitov, Evghenii 3682 Mocanu, Angela 3473
Istrati, Marta 3623 Mocanu, Ion 3744
Ivanov, Svetlana 3502, 3545 Mocreac, Margareta 3512
Ivănescu, Cezar 3795 Mocanu, Victor 3744
Moraru, Ion 3774
J Moraru, Pavel 3837
Moraru, Sergiu 3678
Jeleapov, Ana 3656 Morcov, Alexandru 3569
Jovmir-Popa, Dorina 3683 Morozniuc, Ion 3495, 3511
K Morozniuc, Liliana 3495, 3511
Moscalu, Olga 3506
Kalaşnikova, Natalia 3641 Moşin, Octavian 3847
Karnaeva, Liubovi 3471 Munteanu, Andrei 3666
Kendzor, Petro 3612 Munteanu, Nicoleta 3756
Kipling, Joseph Rudyard 3763 Munteanu, Viorel 3677
Krusten, Erni 3786 Mursa, Liuba 3735
Kuniţki, Petru (3841) Musteaţă, Vasile 3679
L N
Latişin, Tatiana 3553 Nacu, N. 3677
Lefter, Liudmila 3613 Naval, Elvira 3497
Leonardo da Vinci 3751 Navrac, Ilona 3589
Lepşi, Iosif 3640 Neaga, Luca A. (3845)
Lescu, Mihai 3743 Nechifor, Victoria 3713
Lisnic, Ioan 3480 Nechit, Irina 3475
Lîsenco, Seghei 3630 Nederița, Alexandru 3736
Lots, Atis 3492 Negru, Eugenia 3601
Luchian, Ivan 3523-24 Nicolae, Adina Florica 3634

129
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

Nicula, Nicolas 3512 Rusnac, Vladimir 3730


Niculae, Alexandra 3462 Rusu, Elena 3520
Noica, Constantin 3751
S
O
Sabău, Sorin 3639, 3645, 3808
Ojovanu, Vitalie 3693 Sagaidac, Irina 3702
Olaru, Valentina 3614 Sakhelashvili, Manana 3674
Olaru-Cemârtan, Viorica 3838 Sandu, Maria 3647
Oleinic, Maria 3543 Sandu, Maxim 3541
Oncea, Cristina 3470 Săuleanu, Lucian 3583
Onicov, Eugen 3481 Sârbu, Ion 3723
Sârbu, Olga 3546
P Sclifos, Eugen-Tudor 3849
Palade, Ana 3585 Scutaru, Eduard 3562
Palade, Gheorghe 3848 Scutaru-Guţu, Adela 3626
Palladi, Tudor 3804 Serbenco, Anatolie 3688
Panfil Cristina 3524 Serbinov, Igor 3578
Parfentiev, Boris 3745 Serebrian, Oleg 3496
Păduraru, Vitalie 3615 Shtybel, Hanna 3674
Percinschi, Natalia 3461 Sirodoev, Ghennadi 3657
Perciun, Dan 3597 Sîrbu, Tamara 3660
Perciun, Rodica 3544 Slanina, Valerina 3658
Petrencu, Anatol 3839 Slavenschi, Emilia 3624
Petrescu, Victor 3796 Smochină, Alexandru 3848
Pîrvan, Svetlana 3616 Sofroni, Dumitru 3701
Platon, Lilian 3706 Sofroni, Larisa 3700, 3703
Platonova, Iryna 3674 Spassky, Alexei (3463)
Plămădeală, Antonie (3480-81) Stadniţchi, Arsenie (3480)
Plămădeală, Larisa 3617 Stahi, Tatiana 3587
Pop, Petruţa 3638 Stănescu, Nichita 3805
Port, Angela 3713 Stere, Constantin 3792
Portas, Valentin 3779 Stratan, Alexandru 3547
Postolache, Veronica 3618 Stratan, Valentina 3677, 3682, 3685
Preutu, Cristina 3852 Stremenovscaia, Zoia 3501, 3545
Prisac, Alexandru 3586 Suceveanu, Arcadie 3783
Prohin, Andrei 3466,3631 Suff, Elena 3602
Prohin, Victor 3780 Suharschi, Ilie 3691
Protcenco, Ioan (3750) Susai, Ştefan 3475

R Ş
Rapcea, Maria 3467 Şaitan, Alexandru 3584
Rață, Victoria 3782 Şaptefraţi, Lilian 3678
Rădulescu-Motru, Constantin 3636 Şargo, Aliona 3549
Reabcinschi, Veaceslav 3746 Şavga, Larisa 3548
Rizov, Cristina 3687 Şcerbacov, Elena 3554
Rojco, Anatolii 3501, 3545, 3635 Şişcanu, Elena 3640
Roman, Mihail 3781 Şoroc, Nona 3471
Romanciuc, Vasile3782 Şutkin, Vladimir 3682
Romandaş, Nicolae 3588
Romanenco, Richarda 3684
Roşca, Daniela 3688

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

T Vinogradova, Valentina 3502


Vivdici, Ana 3620
Tabără, Olesea 3713 Voicu, Ovidiu 3621
Tabuncic, Mariana 3748 Volontir, Nina 3622
Tabuncic, Sergiu 3807
Talpă, Ion 3570 X
Tarchila, Olga 3783
Tănase, Alex 3529 Xenofontov, Ion Valer 3463
Tăzlăuanu, Valentina 3788 Z
Tcaci, Carolina 3513
Tcaciuc, Diana 3700, 3703 Zabulică, Violeta 3784
Timofti, Elena 3549 Zariciuc, Elena 3661
Tiurina, Janeta 3659 Zavatin, Vasile 3575-76
Trifan, Călina 3784 Zop, Anna 3660
Trifon, Nicolas 3852
Tripac, Irina 3701 А
Turea, Larisa 3756-57 Амиров, Е. Ш. 3812
Tureţchi, Tatiana 3526 Антонов, Е. Е. 3809
Turgheniev, I. S. 3806 Апостоловa, Р. Д. 3655
Ţ Б

Ţabrea, Dana 3757 Балабан, Сергей 3531


Ţap, Elena 3619 Басова, Ирина 3532
Ţepordei, Aurelia 3523 Безруков, А. В. 3813
Ţîbîrnă, Andrei 3694 Богданская, Нина 3689-90
Ţîbîrnă, Gheorghe 3685,3692, 3694 Богдашкина, Н. Л. 3653
Ţîmbaliuc, Nina 3663 Ботнарь, В. Ф. 3710
Ţîrlea, Mariana Rodica 3530 Бруяко, И. В. 3814
Ţurcanu, Dumitru 3747 Буйских, А. В. 3815
Ţurcanu, Lucia 3797 В
Ţurcan-Zabulica, Ana 3571
Ватаман, Элеонора 3680
U Величковский, Паисий 3485
Ureche, Viorel 3691 Вовченко, А. И. 3648
Urechi, Virgil 3675,3704 Г
Uricaru, Eugen 3767
Ursache-Brega, Silvia 3800 Гаджиева, Е. Г. 3652
Ursu, Ludmila 3603 Гасанов, З. Г. 3816
Ursu, Mihai 3641, 3755, 3808 Герасимов, М. В. 3653
Usatîi, Marin 3729 Герман, (Мудренко) 3482
Ușurelu, Iurie 3589 Герчиу, Алла 3533, 3625, 3696, 3826
Гладун, В. А. 3655
V Глижин, Алена 3476
Vangheli, Spiridon 3785-86 Голант, Н. Г. 3642
Varaniţa, Grigore 3706 Голя, Анатолий 3558, 3567-68, 3827-29
Varodi, Viorica 3692 Голя, Галина 3827-29
Vâșegorodskih, Natalia 3668 Горинчой, Н. Н. 3654
Veste, Sebastian (3480) Григорьев, А. И. 3705
Vicol, Petru 3850 Гриневич, Ольга 3737-38
Vieru, Igor 3785
Vieru, Roman 3521

131
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

Д Пармакли, Дмитрий 3516, 3537


Патракова, Юлия 3485
Дадиани, Наталья (3625) Перчинская, Наталья 3559
Дараган, М. Н. 3817 Перчинская, Ольга 3555
Демиденко, Л. Ю. 3649 Пойсик, Михаил 3550
Дойкова, Наталья 3689-90 Попа, Сержиу 3696
Дудогло, Татьяна 3487 Попова, Е. А. 3811
Думиника, Иван 3851 Пушкуца, Сергей 3533
Е Р
Ефтоди, Алина 3488 Рогацкий, К. 3651
З С
Закревский, Сергей 3515 Сейткалиев, М. К. 3812
Залавутдинов, Р. Х. 3653 Секерская, Е. П. 3822
И Сидоренко, Владимир 3760
Силуан (Марин Шаларь) 3486
Иванов, Игорь 3680,3749, 3830 Синика, В. С. 3821б 3823
Инхунь, Чжан 3493 Синявская, Наталья 3831
Скодигор-Ременко, Александра (3625)
К Станишевский, Александр 3514
Калашникова, Наталья Моисеевна 3642 Старков, И. Н. 3648-49
Калмык, Октавиан 3503 Сыняк, Н. С. 3822
Канаровский, Е. Ю. 3654 Т
Кац, В. И. 3818
Колесниченко, А. Н. 3819 Табакару, Илларион 3556
Конопко, Л. А. 3651 Танас, Александр 3493,3534
Кошель, Ана 3483 Тельнов, Н. П. 3823
Кропанцева, Татьяна 3672, 3681, 3707 Топал, Д. А. 3824
Трошин, Олег 3727
Л Тунгускова, Татьяна 3505
Лаблюк, Светлана 3662 Тюрина, Жаннета 3662
Лаптева, М. 3810
Лимберис, Н. Ю. 3820 У

М Улитин, В. В. 3813
Магеррамов, А. М. 3650, 3652 Ф
Маковей, М. Д. 3710
Марченко, И. И. 3820 Флоря, Василий 3579-80
Матвеев, Анатолий 3503 Фурдуй, Влада Ф. 3697
Мациевский, Н. А. 3655 Фурдуй, Фёдор И. 3476, 3697
Meлинти, Максим 3484 Х
Мурса, Любовь 3504
Харя, Кристина 3535
Н Херца, Вероника 3707
Николаева, А. А. 3651 Ц
Нуриев, М. А. 3650, 3652
Цвиркун, В. И. 3486
П
Панковский, В. Б. 3821

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ч
Чакир, Михаил (3486)
Чебану, Павел 3760
Чилочи, Александра 3662
Чиреш, Вера 3465
Чобану, Николай 3681
Чокинэ, Валентина К. 3476, 3671, 3697
Чореф, М. М. 3825
Чуботару, Анатол 3672
Ш
Ширяев, А. А. 3705
Ширяева, С. О. 3705
Шукюрова, А. А. 3650
Шумкина, Валерия 3551
Щ
Щербатюк, Василий 3560
Я
Ябанжи, Юлия 3515
Яворская, Елена 3536, 3739
Яковлева, Ираида 3689-90
Ялтыченко, О. В. 3654
Яниогло, Алина 3516

133
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2017 ≡ Magazine article annals Nr 11-2017

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole au fost fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2017

1. a" MIC". – 2017. – Nr 11. – ISSN 1857-3770


2. Alunelul. – 2017. – Nr 11. – ISSN 1857-4173
3. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1857-
0011
4. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-064X
5. Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. –
ISSN 1857-0054
6. Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării:
modele de dezvoltare durabilă" = "Economic growth in conditions of globalization:
sustainable development models", ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017– Chişinău, 2017. – Vol.
1. – [2017-2211].
7. Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării:
modele de dezvoltare durabilă" = "Economic growth in conditions of globalization:
sustainable development models", ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017– Chişinău, 2017. – Vol.
2. – [2017-2212].
8. Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională "Rolul mass-media în procesul electoral" =
Международная научно-практическая конференция "Роль средств массовой
информации в избирательном процессе", Chişinău, 12 aprilie 2017. – Chişinău, 2017. –
[2017-2354].
9. Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – ISSN 1857-0100
10. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 11. – ISSN 1813-4408
11. Didactica Pro…. – 2015. – Nr 3 ; 2016. – Nr 4 ; 2017. – Nr 2. – ISSN 1810-6455
12. Intellectus. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1810-7079
13. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 11. – ISSN 1810-309X
14. Noi. – 2017. – Nr 11. – ISSN 1857-0798
15. Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 11. – ISSN 1857-0186
16. Realități Culturale. – 2017. – Nr 11. – ISSN 1857-4424
17. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 11. – ISSN 1811-0770
18. Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale
din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX", ed. a 3-a, Chişinău, Republica
Moldova, 24-25 noiembrie 2017. – Chişinău, 2017. – [2017-2398].
19. Stratum plus. – 2017. – Nr 3 : Скифия. Стрела Времени. – ISSN 1608-9057
20. Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-0143
21. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 11. – ISSN 1857-4505
22. Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – ISSN 2345-1629
23. Viziunea creştină asupra vocaţiei omului contemporan = Христианский взгляд на
призвание современного человека : Материалы 5 Международной богословской
научно-практической конференции "Паисиевские чтения", Moldova, 22-24 octombrie
2016 : În memoria Sfântului Cuviosului Paisie Velicicovschi. – Кишинэу, 2017. – [2017-
2353].
24. Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 11. – ISSN 1857-4513
25. Работай & Отдыхай. – 2017. – Окт./Нояб. (Nr 42). – ISSN 1857-0399
26. Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 5. – ISSN 0013-5739

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZE- NEWSPAPER ARTICLE ANNALSSE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 11
NOIEMBRIE NOVEMBER
(2908-3423)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
2908. Hanganu, Aurelia. Ştiinţa creşte ţara, ţara creşte ştiinţa, dar nu peste tot : [date
statistice privind tz. de doctorat şi postdoctorat] / Aurelia Hanganu // Făclia. – 2017. – 10
noiem. – P. 1.

2909. Spinei, Victor. "Cred că românitatea din Basarabia va evolua spre alte aspiraţii"
: Interviu cu academicianul V. Spinei, vicepreşedinte al Academiei Române / interviu de Ilie
Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 noiem. – P. 9.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare
2910. La Orange, copii şi părinţii au devenit Super Coders : [pe marginea eveni-
mentelor din cadrul Săptămânii Europene a Codingului : opinii ale organizatorilor şi partici-
panţilor] // Săptămîna. – 2017. – 3 noiem. – P. 5.

2911. Масютин, Максим. Айтишников приглашают в парк : [о создании перв. пар-


ка информ. технологий "Moldova IT-парк" : интервью с дир. компании "Ritlabs" М. Масю-
тиным] / источник: "АиФ в Молдове" // Молдавские ведомости. – 2017. – 24 нояб. – Р. 4.

02 BIBLIOTECONOMIE
2912. Bibliotecarele din Moldova – în vizită de studiu la Riga : [organizată de către
Programul Novateca al IREX Moldova, în parteneriat cu programul Media al IREX Europa și
Centrul Baltic de Excelență în Media (BCME), 23-24 noiem. 2017] // Ziarul de gardă. – 2017.
– 30 noiem. – P. 17.

2913. Ioanide, Dumitru. Templu al culturii şi spiritualităţii : [10 ani de la inaugurarea


Bibliotecii publice "Liviu Rebreanu", filiala Bibliotecii municipale "B. P. Hasdeu" Chişinău] /
Dumitru Ioanide // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 6.

2914. Tamazlâcaru, Elena. Săptămâna albă a ştiinţei : [pe marginea Săptămânii Ştiin-
ţei, lansată la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Chişinău, 10-17 noiem. 2017] / Elena
Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 6.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

2915. Мигулина, Татьяна. "Как пройти в библиотеку?" : [185 лет со дня основа-
ния Национальной библиотеки Респ. Молдова : по материалам беседы с генер. дир.
Еленой Пинтилей и зав. отделом Светланой Барбей] / Татьяна Мигулина // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 22.

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


069 Muzee. Expoziţii permanente
(Vezi Nr 3109, 3189)

070 Ziare. Presă


2916. Forumul Mass-Media 2017: O presă independentă este pilonul unui stat pu-
ternic : [pe marginea lucrărilor forumului, 14-15 noiem. 2017, Chişinău] / sursa: api.md //
Ziarul de gardă. – 2017. – 16 noiem. – P. 3.

2917. Ilişoi, Viorel. "Prefer să fiu liber, sărac şi liber" : [interviu cu jurnalistul din Ro-
mânia V. Ilişoi, aut. antologiei "Cele mai frumoase reportaje", lansată la Chişinău, 14 noiem.
2017] / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17 noiem. – P. 11.

2918. Popa, Iulius. Două restanţe faţă de Efim Josanu : [70 de ani de la naşterea jur-
nalistului şi publicistului] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 4

2919. Problemele presei, discutate la Forumul Mass-Media 2017 : [pe marginea lu-
crărilor forumului, 14-15 noiem. 2017, Chişinău] / cor. gaz. // Vocea poporului. – 2017. – 17
noiem. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

2920. Victor Moşneag de la ZdG a luat premiul pentru cel mai bun reporter de in-
vestigaţie din Europa de Sud-Est : [concurs organizat de Organizaţia Media din Europa de
Sud-Est] // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 noiem. – P. 9.

2921. Willems, Leon. Trebuie să vorbim mai mult despre soarta grea a jurnaliştilor :
[art. dir. "Free Press Unlimited"] / Leon Willems // Ziarul de gardă. – 2017. – 9 noiem. – P. 8.

2922. Willems, Leon. Trebuie să vorbim mai mult despre soarta grea a jurnaliştilor :
[art. dir. "Free Press Unlimited"] / Leon Willems // Ziarul de gardă. – 2017. – 9 noiem. – P. 8 ;
3 нояб. – Р. 2. – Рус. версия.
(Vezi de asemenea Nr 3068)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2923. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (32, 33, 34, 35) / Lucian Blaga // Florile dal-
be. – 2017. – 2, 9, 16, 23 noiem. – P. 3. – Art. 1 : 1 ian.

2924. Căldare, Dumitru. Dimitrie Cantemir: "Hronicul vechimei a romano-moldo-


vlahilor" – în actualitate : [pe marginea lucrării istoricului şi filosofului, scrisă între anii (1719-

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1722)] / Dumitru Căldare // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 7. – Referinţe bibliogr.


în subsol.

2925. Şoimaru, Vasile. Mircea Vulcănescu, Cornova mea şi reîntregirea noastră (1) :
[despre filosoful, publicistul, economistul, filologul, sociologul, teologul și profesorul de etică
român (1904-1952)] / Vasile Şoimaru // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 7.

159.9 Psihologie
2926. Chicu, Angela. Ar trebui să trecem de la vorbe la fapte: avem copii abuzivi şi
copii abuzaţi : [despre necesitatea programelor şi strategiilor la nivelul statului] / Angela Chicu
// Vocea poporului. – 2017. – 17 noiem. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


2927. Basarab, Marin. Ce modele oferă societatea noastră pentru tineri? : [aspecte
morale de comportament în societate] / Marin Basarab // Timpul. – 2017. – 17 noiem. – P. 13.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
2928. Anastasios (Arhiepiscopul Tiranei, Durresului şi al Întregii Albanii). Dificul-
tăţile mărturisirii credinţei ortodoxe în timpul comunismului din Albania şi importanţa libertăţii
religioase astăzi : [cuv. rostit la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, 28 oct. 2017, Bucureşti] / Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului şi al Întregii
Albanii // Curierul ortodox. – 2017. – 16 noiem. – P. 6.

2929. Baciu, Gheorghe. Preotul Inochentie, la 100 de ani de la sacrificare : [ieromo-


nah, exponent al rezistenţei antiţariste în domeniul politicii religioase (1875-1917)] / Gheorghe
Baciu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 6. – Referinţe bibliogr. în subsol.

2930. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului : [despre sărbătoarea, închinată Fe-


cioarei Maria, celebrată de Biserica Ortodoxă la 4 decembrie] // Curierul ortodox. – 2017. – 16
noiem. – P. 1, 4.

2931. Moşin, Octavian. Nicanor Lemne – preotul basarabean din Siliştea, Snagovului,
care a trăit 101 ani : [in memoriam (1915-2017)] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. –
2017. – 16 noiem. – P. 3.

2932. Moşin, Octavian. Pe urmele nevoitorilor basarabeni (4) : [de la Mănăstirea Co-
zia din Oltenia, România] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P.
3. – Art. 1 : 12 oct.

2933. Oricova va avea un loc de rugăciune : [despre Bisericuţa în construcţie în sa-


tul parte componentă a oraşului Călăraşi : pe marginea discuţiei cu egumenul Savatie Başto-
voi] / consemnare: cor. gaz. // Curierul ortodox. – 2017. – 16 noiem. – P. 5.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

2934. Postul Naşterii Domnului : [semnificaţii duhovniceşti] // Curierul ortodox. –


2017. – 16 noiem. – P. 1, 4.

2935. Stănilă, Moni. Programare la Dumnezeu : [despre Taina Spovedaniei] / Moni


Stănilă // Timpul. – 2017. – 10 noiem. – P. 14.

2936. Фрунзе, Василиса. Святой Мученик Евгений воин является верующим в


красном плаще : [из истории святого] / Василиса Фрунзе // Молдавские ведомости. –
2017. – 3 нояб. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 3119)

271/279 Biserici și culte creștine


2937. Ciurcă, Aliona. Protestanţii faţă în faţă cu avortul, căsătoriile între persoane de
acelaşi gen şi egalitatea între bărbaţi şi femei : [pe marginea discuţiei cu Viorica şi Ion
Eremeev, familie de confesiune baptistă, Anatolie Tănase, pastor al Bisericii Adventiste de
Ziua a şaptea [et al.] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 9 noiem. – P. 12 ; 3 нояб. –
Р. 7. – Рус. версия.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
2938. A fost lansat primul manual despre egalitatea de gen în domeniul securită-
ţii şi apărării : ["Dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare", aut. Natalia Albu]
// Dreptul. – 2017. – 10 noiem. – P. 5.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
2939. Chirilescu, Carolina. Dodon: "Sunt român, toţi buneii mei au fost români" : [pe
marginea datelor recensământului populaţiei din 2014 : satul Sadova, raionul Călăraşi] / Ca-
rolina Chirilescu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 noiem. – P. 11.

2940. Stratan, Maxim. Moldovenii care (nu) migrează în Federaţia Rusă : [migraţia
forţei de muncă din Moldova în continuă scădere] / Maxim Stratan // Ziarul de gardă. – 2017.
– 2 noiem. – P. 16.

2941. Грос, Даниэль. Демографические уроки Японии для Европы : [ст. дир.
Центра европейских политических исследований] / Даниэль Грос // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 нояб. – Р. 15.

316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
2942. Galea, Nicolae. "Vreau să-l întreb pe Dodon ce va face pentru comunitatea
LGBT" : [interviu cu N. Galea, mediator social la Senatul Rep. Italia, originar din Rep. Moldo-
va] / interviu de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 noiem. – P. 5.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
322 Relaţiile dintre biserică şi stat. Politica faţă de religie. Politica ecleziastică dintre biserică şi
stat
2943. Gabor, Ana. Ignorarea sistematică a Mitropoliei Basarabiei la Chişinău : [pe
marginea discuţiei cu Dan Dungaciu, dir. gen. al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Inter-
naţionale al Academiei Române] / Ana Gabor // Timpul. – 2017. – 3 noiem. – P. 12.

323 Afaceri interne. Politică internă


2944. Brădăţan, Tudor. "De fapt, puterea este în mâinile noastre" : [interviu cu T.
Brădăţan, activist civic din România, formator în cadrul atelierului "Planificarea şi organizarea
unei campanii", noiem. 2017, Chişinău] / pentru conformitate: Aliona Ciurcă şi Tatiana Beghiu
// Ziarul de gardă. – 2017. – 23 noiem. – P. 17.

2945. Ciornei, Vsevolod. Un loz iluzoriu : [context soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2017. – 10 noiem. – P. 2.

2946. Comunismul, după 100 de ani. În ce s-a transformat şi unde a supravieţuit :


[material doc., realizat de Mediafax] // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 18. – (Centenarul
Roşu).

2947. Ungureanu, Traian. După 100 de ani de comunism: mai vrem! : [art. jurnalistu-
lui român la postul Radio Europa Liberă] / Traian Ungureanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 16
noiem. – P. 8.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


2948. Bogatu, Petru. Italia a optat pentru un sistem mixt, deoarece experienţa interna-
ţională arată că acesta este o stavilă în calea radicalismului politic / Petru Bogatu // Moldova
democrată. – 2017. – 3 noiem. – P. 5.

2949. Gherman, Marin. De ce legea Educaţiei din Ucraina este un instrument al luptei
geopolitice? : [despre reducerea dreptului la studii în limba maternă] / Marin Gherman // Jur-
nal de Chişinău. – 2017. – 10 noiem. – P. 7.

2950. Josu, Nina. În aşteptarea marii sărbători : [despre evenimentul de consemnare


a Zilei Naţionale a României şi a Românilor de pretutindeni, 25 noiem. 2017, Chişinău] / Nina
Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 2.

2951. Naumescu, Valentin. Nici o majoritate nu poate face orice. Cazul Poloniei : [art.
dr. conf. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, România] / Valentin Naumescu //
Moldova suverană. – 2017. – 3 noiem.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

2952. Pleşu, Andrei. Despre (ne)încredere : [faţă de regimul democratic din România
: pe marginea cărţii "La Contre-democratie. La politique a l’age de la defiance" de Pierre
Rosanvallon, istoric şi sociolog fr.] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2017. – 10 noiem. – P. 3.

2953. Ronner-Grubacic, Stella. "Informaţia independentă şi obiectivă este ca oxige-


nul pentru o democraţie serioasă" : Interviu cu Excelenţa Sa, S. Ronner-Grubacic, ambasa-
doare a Olandei la Bucureşti şi Chişinău / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă.
– 2017. – 30 noiem. – P. 10-11.

2954. Tamazlâcaru, Elena. Sărbătoarea sărbătorilor – 1 decembrie… : [despre eve-


nimentul de consemnare a Zilei Naţionale a României şi a Românilor de pretutindeni, 25
noiem. 2017, Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 1.

2955. Фратцшер, Марсель. Новая Германия Ангелы Меркeль : [ст. президента


аналитического центра DIW Berlin, проф. в Университете Гумбольдта] / Марсель
Фратцшер // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 нояб. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 2961, 2963, 2966, 2983, 3188)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2956. Ciobanu, Mircea V. Aparate de ras pentru găsirea puricilor : [iniţiative electora-
le] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 noiem. – P. 7. – (A-politice).

2957. Ciobanu, Mircea V. Delfinul gonflabil, sau Când regele e gol / Mircea V. Cioba-
nu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 noiem. – P. 7. – (A-politice).

2958. Ciornei, Vsevolod. De amorul acţiunii : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2017. – 24 noiem. – P. 2.

2959. Ciornei, Vsevolod. În trena trendurilor : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2017. – 17 noiem. – P. 2.

2960. Ciornei, Vsevolod. Spectacolul anulează miracolul : [aspecte soc.-pol.] /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2017. – 3 noiem. – P. 2.

2961. Ciubotaru, Adrian. Ce a mai rămas din Basarabia românească? (1) / Adrian
Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 noiem. – P. 6. – (Recurs la metodă).

2962. Ciubotaru, Adrian. În preajma referendumului (1, 2) / Adrian Ciubotaru // Jurnal


de Chişinău. – 2017. – 10, 17 noiem. – P. 6. – (Recurs la metodă).

2963. Ciutac, Ion. Imnul unităţii tuturor românilor : ["România", lansat la 10 mar. 1918
de către preotul-patriot, publicistul Andrei Murafa (1874-1918)] / Ion Ciutac // Literatura şi
arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 2.

2964. Codreanu, Gheorghe. "Cu lacrimile voastre aţi făcut fertil pustiul" : [pentru reu-
nirea Rep. Moldova cu România : art. mecanicului de aviaţie, Forţele Aeriene ale SUA, origi-

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nar din Moldova] / Gheorghe Codreanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 noiem. – P. 10. –
(Centenarul Unirii).

2965. Dabija, Nicolae. "Dumnezeu se bucură când fraţii sunt împreună" : [pref. la vol.
"Reunirea. Realităţi. Costuri. Beneficii" de Dan Dungaciu şi Petrişor Peiu, ed. "Litera", 2017] /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 1-2.

2966. Dabija, Nicolae. Reunirea nu e doar problema Basarabiei : [despre crearea sta-
tului comun România-Rep. Moldova] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem.
– P. 1-2.

2967. Grozavu, Petru. Vot în Parlament: "politic" sau "ştiinţific"? : [pe marginea proiec-
tului de lege, iniţiat de fracţiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova, de modificare a art.
13 din Constituţia Rep. Moldova referitor la sintagma "limba moldovenească" înlocuită cu
"limba română"] / Petru Grozavu // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 noiem. – P. 2.

2968. Lupuşor, Alexandru. "Politicianul este croit după chipul şi asemănarea societă-
ţii" : Interviu cu A. Lupuşor, lector univ., Universitatea de Stat din Moldova / pentru conformi-
tate: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 noiem. – P. 10-11.

2969. Mândâcanu, Virgil. Ce dorim? Vot mixt sau real! : [aspecte soc.-pol.] / Virgil
Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 2.

2970. Morăraş, Mihai. Necesitatea unor procese de conştiinţă : [aspecte soc.-pol.] /


Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 2.

2971. Parasca, Pavel. "Orăşenii din Bălţi şi Orhei, ca moldovenii, în general, sunt nişte
laşi" : [situaţia soc.-pol. : interviu cu prof. univ. P. Parasca, dr. hab. în istorie / interviu de
Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17 noiem. – P. 3.

2972. Petrencu, Anatol. Anatol Petrencu, istoric: "Într-un an de mandat, Igor Dodon
nu a realizat nimic din ceea ce a promis" : [interviu cu prof. univ., dr. hab. în ştiinţe ist.] / con-
semnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 8.

2973. Stati, Vasile. Despre ce fel de "criză identitară" poate fi vorba în Moldova? / Va-
sile Stati // Moldova suverană. – 2017. – 7 noiem.

2974. Stănilă, Moni. Anul trecut pe vremea asta… : [aspecte soc.-pol.] / Moni Stănilă
// Timpul. – 2017. – 3 noiem. – P. 14.

2975. Tănase, Constantin. Către liderii Alianţei: voi aţi aruncat piatra în baltă, voi
scoateţi-o! : [art. semnat la 26 febr. 2013] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 3 noiem. –
P. 7.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

2976. Tănase, Constantin. Ideea naţională a R. Moldova: dezrobirea femeii născătoa-


re de prunci : [situaţia soc.-pol. : art. semnat la 4 oct. 2013] / Constantin Tănase // Timpul. –
2017. –10 noiem. – P. 7.

2977. Tănase, Constantin. O, ţară tristă, plină de… mister : [art. semnat la 4 oct.
2013] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 17 noiem. – P. 7.

2978. Timpul este cel mai citit ziar de limbă română, iar PSRM – cel mai popular
partid din R. Moldova : [pe marginea rezultatelor sondajului soc.-pol. realizat de compania
sociologică Fondul Opiniei Publice] // Timpul. – 2017. – 10 noiem. – P. 16-17.

2979. Voronin, Vladimir. Importantul fără distorsionări : [material prez. de către V. Vo-
ronin, preşedintele Partidului comuniştilor din Rep. Moldova, în cadrul emisiunii "Important"
de la postul TVC 21] / consemnare: Iuri Dzeatcovschi // Comunistul. – 2017. – 10 noiem. – P.
5 ; Коммунист. – 2017. – 10 нояб. – Р. 5.

2980. Варданян, Эрнест. Эрнест Варданян: Тема классовой борьбы и револю-


ции утратила актуальность в молдавском обществе – у нас каждый сам за себя : [ин-
тервью с политологом] / подготовила Марина Тимотин // Молдавские ведомости. –
2017. – 10 нояб. – Р. 2.

2981. Делягин, Михаил. Михаил Делягин: Молдавия не способна быть суверен-


ной в силу отсутствия для этого ресурсов и государственнического инстинкта у народа :
[ст. советника руководитель фракции "Справедливая Россия" в госдуме Рос. Федера-
ции, науч. руководитель Института проблем глобализации] / Михаил Делягин // Мол-
давские ведомости. – 2017. – 3 нояб. – Р. 4.

2982. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Уверен, что в конечном итоге у меня все по-
лучится, потому что я избран прямым всенародным голосованием и пользуюсь довери-
ем и поддержкой граждан" : [интервью президента Респ. Молдова порталу "Curentul"] //
Молдавские ведомости. – 2017. – 17 нояб. – Р. 1-2.

2983. Краснов, Олег. Олег Краснов: "По воспоминаниям нескольких вовремя


сбежавших от Холокоста богатых евреев вообще ни о чем нельзя судить, это некор-
ректно" : [о технологии манипулирования, призывая к объединению Молдовы с Румы-
нией : интервью с писателем и журналистом] / подготовила Марина Тимотин // Молдав-
ские ведомости. – 2017. – 17 нояб. – Р. 111.

2984. Плугару, Анатол. Анатол Плугару: "В виньетке предателей – 60 фотогра-


фий молдавских депутатов" : [обществ.-полит. аспекты : интервью с экс. министром
нац. безопасности] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 3
нояб. – Р. 3.

2985. Премьер-министр Молдовы и лидер Приднестровья впервые встре-


тились во время открытия моста через Днестр : [18 нояб. 2017] / кор. газ. // Молдав-
ские ведомости. – 2017. – 24 нояб. – Р. 4.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2986. Реница, Валерий. Чья будет власть в следующем году? : [обществ.-полит.


аспекты] / Валерий Реница // Демократическая Молдова. – 2017. – 17 нояб. – Р. 7.

2987. Собор, Евгений. Политический пейзаж перед выборами: "картина маслом"


: [обществ.-полит. аспекты] / Евгений Собор // Молдавские ведомости. – 2017. – 24
нояб. – Р. 9.

2988. Ткач, Сергей. Чрезвычайное положение, пытки оппозиционеров в подва-


лах… : [о предстоящих парламент. выборах в 2018 г.] / Сергей Ткач // Молдавские ве-
домости. – 2017. – 3 нояб. – Р. 1-2.
(Vezi de asemenea Nr 2927, 2996, 3081, 3236, 3417)

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor.
Rezultatele alegerilor
2989. Ciobanu, Marina. Culisele unui referendum de nouă milioane de lei, eşuat : [pe
marginea rezultatelor referendumului local privind demiterea primarului gen. al mun. Chişi-
nău, Dorin Chirtoacă, 19 noiem. 2017] / Marina Ciobanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 23
noiem. – P. 12.

2990. Ciobanu, Mircea V. Falimentul "Agenţiei de sondaje" : [pe marginea rezultatelor


referendumului de revocare a primarului gen. de Chişinău, 19 noiem. 2017] / Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 noiem. – P. 7. – (A-politice).

2991. Ciurcă, Aliona. Două mandate pentru regiunea transnistreană, trei pentru Dia-
spora : [decizia Comisiei Naţionale pentru constituirea circumscripţiilor uninominale perma-
nente : pe marginea discuţiei cu Igor Boţan, analist în cadrul Asociaţiei pentru Democraţie
Participativă "Adept", şi Sorina Macrinici, consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice din
Moldova] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 noiem. – P. 3.

2992. Corobceanu, Svetlana. "Ne vom mobiliza şi vom veni să votăm acasă" : [opinii
ale reprezentanţilor diasporei referitor la delimitarea hotarelor circumscripţiilor uninominale] /
Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 noiem. – P. 8.

2993. Corobceanu, Svetlana. Referendum antimixt : [despre iniţiativa reprezentanţilor


ONG-urilor privind organizarea unui referendum de anulare a sistemului electoral mixt] / Sve-
tlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 noiem. – P. 7.

2994. Corobceanu, Svetlana. Transnistrizarea RM este inevitabilă : [despre delimita-


rea hotarelor circumscripţiilor uninominale : opinii ale liderilor şi comentatorilor politici] / Sve-
tlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 noiem. – P. 3.

2995. Grozavu, Petru. La ce-i trebuie lui Dodon Chişinăul? : [despre referendumul pri-
vind demiterea primarului gen. Dorin Chirtoacă, 19 noiem. 2017] / Petru Grozavu // Ziarul de
gardă. – 2017. – 16 noiem. – P. 2.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

2996. Morăraş, Mihai. Nu vom da cinstea pe ruşine! : [pe marginea rezultatelor refe-
rendumului privind demiterea primarului gen. de Chişinău Dorin Chirtoacă, 19 noiem. 2017] /
Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 3.

2997. Nicu, Dan. Chişinău, cetate de necucerit pentru socialişti : [pe marginea rezulta-
telor referendumului de demitere a primarului gen. de Chişinău Dorin Chirtoacă, 19 noiem.
2017] / Dan Nicu // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 13.

2998. Referendumul anti-Chirtoacă: joc politic sau necesitate : [opinii ale persoa-
nelor publice] / consemnare: Ana Marchitan // Timpul. – 2017. – 17 noiem. – P. 16. – Conţine:
"Nu-mi place ce se întâmplă în Chişinău, dar nu vreau să joc o farsă" / Emilian Galaicu-Păun
; "Politicienii ar trebui să consolideze societatea" / Valeriu Pasat ; "Trebuie să ne ducem şi să
ne spunem părerea" / Mihai Munteanu ; "Nu mă implic în jocurile politice" / Nicolae Timofti ;
"Acest referendum este o stratagemă politică a socialiştilor" / Mihai Cimpoi ; "Este un referen-
dum necesar" / Vitalie Sprînceană ; "Socialiştii vor fi susţinuţi de prostime" / Vladimir Beşlea-
gă ; "Nu văd de ce l-am demite pe dl Chirtoacă" / Andrei Sochircă ; "Chirtoacă trebuie băgat
la puşcărie" / Oleg Brega.

2999. Stănilă, Moni. Drum bun şi cale bătută : [pe marginea rezultatelor referendu-
mului de demitere a primarului gen. de Chişinău Dorin Chirtoacă, 19 noiem. 2017] / Moni
Stănilă // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 14.

3000. Булат, Ольга. Референдум по отставке градоначальника столицы не со-


стоялся : [из-за недостаточной явки, 19 нояб. 2017] / Ольга Булат // Ziarul de gardă. –
2017. – 24 нояб. – P. 3. – Рус. версия.

3001. Грек, Иван. Иван Грек: Почему кишиневцы и жители пригородов не пришли
на референдум : [об отставке генер. примара мун. Кишинэу Дорина Киртоакэ, 19 нояб.
2017 / Иван Грек // Молдавские ведомости. – 2017. – 24 нояб. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 3024)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


3002. Baleysite, Kristina. "Neutralitatea nu înseamnă izolare" : Interviu cu şefa Oficiu-
lui de legătură NATO la Chişinău, K. Baleysite / pentru conformitate: Aliona Ciurcă // Ziarul de
gardă. – 2017. – 9 noiem. – P. 16 ; 17 нояб. – Р. 8. – Рус. версия.

3003. Miambo-Ngcuka, Phumzile. Bărbaţii responsabili nu trebuie să privească în tă-


cere : [art. subsecretarului gen. al Organizației Națiunilor Unite, dir. executiv al UN Women] /
Phumzile Miambo-Ngcuka // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 noiem. – P. 8.

3004. Radu, Alina. Parteneriatul R. Moldova cu UE – mai european sau mai estic? :
[Summitul Parteneriatului Estic, 24 noiem. 2017, Bruxelles : pe marginea comunicatului de
presă remis de Parlamentul European la 15 noiem. 2017] / Alina Radu // Ziarul de gardă. –
2017. – 23 noiem. – P. 4-5.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3005. Şveţ, Maria. Provocările regionale, discutate la Bruxelles : [despre evenimentul


cu genericul "Actualele provocări ale ţărilor Parteneriatului Estic în vecinătatea Rusiei, cazul
Rep. Moldova", 9 noiem. 2017, Bruxelles : pe marginea discuţiei cu participanţii la eveniment:
Angela Grămadă, preşedinta Asociaţiei Experţi pentru Securitate şi Afaceri Globale, şi Stanis-
lav Secrieru, expert la Institutul Uniunii Europene pentru Studii în Securitate] / Maria Şveţ //
Ziarul de gardă. – 2017. – 16 noiem. – P. 18.

3006. Voinescu, Sever. Gînduri despre planul lui Macron : [pe marginea interviului cu
filozoful fr. Pierre Manent, dir. de studii la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
publ. în ziarul "Le Figaro"] / Sever Voinescu // Săptămîna. – 2017. – 3 noiem. – P. 3.

3007. Красносельский, Вадим. Вадим Красносельский: "Приднестровье не со-


бирается уходить на Украину" : [интервью лидера Приднестровья "Независимой
газете"] / записала Светлана Гамова // Молдавские ведомости. – 2017. – 17 нояб. – Р. 9.

3008. Фишер, Йошка. Атака на Европу изнутри : [ст. министра иностр. дел и ви-
це-канцлера Германии в 1998-2005 гг.] / Йошка Фишер // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 3011)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


3009. Munteanu, Răzvan. Rusia pierde un important atu în disputa cu UE. Şi nu
numai! : [art. publicistului român] / Răzvan Munteanu // Timpul. – 2017. – 17 noiem. – P. 13.

3010. Pleşu, Andrei. Trei sfaturi de la George P. Shultz : [fost ministru de Externe al
SUA, secretar de stat între anii 1982 și 1989 : art. scriitorului şi publicistului român] / Andrei
Pleşu // Săptămîna. – 2017. – 24 noiem. – P. 3.

3011. Ţâcu, Octavian. Experienţe belgiene pentru R. Moldova : [pe marginea vizitei
în Parlamentul European şi la sediul NATO din Bruxelles, Belgia, 9-11 noiem. 2017] / Octavi-
an Ţâcu // Timpul. – 2017. – 17 noiem. – P. 6.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3012. Ciurcă, Aliona. R. Moldova a solicitat la ONU amânarea examinării chestiunii
privind retragerea completă a forţelor militare străine de pe teritoriul R. Moldova : [pe margi-
nea discuţiei cu analistul Oazu Nantoi] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 23 noiem.
– P. 3.

3013. Moşneag, Victor. Indemnizaţiile ambasadorilor : [misiunilor diplomatice ale Rep.


Moldova] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 noiem. – P. 4-5 ; 10 нояб. – Р. 7. –
Рус. версия.

3014. Stratan, Maxim. Cine sunt ambasadorii care reprezintă R. Moldova în lume? /
Maxim Stratan // Ziarul de gardă. – 2017. – 9 noiem. – P. 14.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3015. Tanaşciuc, Olesea. Prezenţa de excepţie a Ambasadei R. Moldova la Bazarul


Diplomatic de la Lisabona : [17-18 noiem. 2017, Portugalia] / Olesea Tanaşciuc // Ziarul de
gardă. – 2017. – 23 noiem. – P. 15.

3016. Булат, Ольга. Рекомендации евродепутатов: Республика Молдова нужда-


ется в эволюции, а не в революции : [по материалам 5-го заседания Парламентского
комитета по Ассоциации Европейский Союз – Респ. Молдова, 20 окт. 2017, Страсбург] /
Ольга Булат // Ziarul de gardă. – 2017. – 3 нояб. – P. 3. – Рус. версия.

3017. Фомин, Игорь. Жить в Дубае за счет государства : [об учреждении посоль-
ства Респ. Молдова в Объединенных Арабских Эмиратах] / Игорь Фомин // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 13.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3018. Greceanîi, Zinaida. Zinaida Greceanîi: PSRM are şanse reale de a forma gu-
vernul şi conducerea parlamentului în urma alegerilor parlamentare : [interviu acordat de
către preşedintele Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova portalului "Tribuna"] / consemnare:
Andriana Cheptine // Socialiştii. – 2017. – Nr 28/29. – P. 8 ; Социалисты. – 2017. – Nr 28/29.
– Р. 8.

3019. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Cetăţeanul decide în ce ţară vrea să


trăiască – în una coruptă, săracă şi bolnavă sau în una educată, prosperă şi sănătoasă" :
[interviu cu preşedintele Partidului Popular din Rep. Moldova] / consemnare: cor. gaz. // Mă-
rul. – 2017. – Nr 1.

3020. Plahotniuc, Vlad. Vlad Plahotniuc: "Opoziţia ne acuză de uzurpare după ce am


început să rezolvăm problemele cetăţenilor" : [interviu acordat de către preşedintele Partidului
Democrat din Moldova ziarului "Ziarul Naţional"] / consemnare: cor. gaz. // Moldova democra-
tă. – 2017. – 24 noiem. – P. 4-5 ; Демократическая Молдова. – 2017. – 24 нояб. – Р. 4-5.

3021. Reşetnicov, Artur. "În 2015, ar fi fost mai simplu să preluăm conducerea fracţi-
unii PCRM" : [interviu cu A. Reşetnicov, deputat al Partidului Democrat din Moldova, fost dir.
al Serviciului de Informaţii şi Securitate] / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 3
noiem. – P. 16-17.

3022. Sofroni, Mircea. Mircea Sofroni: "Educaţia şi sănătatea au nevoie de implicare


urgentă" : [obiective ale Partidului Popular din Rep. Moldova] / Mircea Sofroni // Mărul. –
2017. – Nr 1.

3023. Spătaru, Dumitru. Salvaţi-o pe Maia Sandu : [lider al Partidului "Acţiune şi Soli-
daritate" : după Tribuna.md] / Dumitru Spătaru // Săptămîna. – 2017. – 17 noiem. – P. 8.

3024. Spătaru, Dumitru. Să o salvăm pe Maia Sandu : [despre poziţia liderului Parti-
dului "Acţiune şi Solidaritate" privind referendumul de demitere a primarului gen. de Chişinău]
/ Dumitru Spătaru // Timpul. – 2017. – 17 noiem. – P. 11.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3025. Voronin, Vladimir. Revoluţia continuă! : Raportul prez. de către preşedintele


Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova la Plenara Festivă lărgită a Com. Central al partidu-
lui, consacrată centenarului revoluţiei socialiste din octombrie, 1917 / Vladimir Voronin //
Comunistul. – 2017. – 3 noiem. – P. 5-14.

3026. Ткач, Сергей. Угасающая звезда : [о лидере Партии "Действие и Солидар-


ность" Майе Санду] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. – 24 нояб. – Р. 2, 9.
(Vezi de asemenea Nr 3219)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3027. Codreanu, Elena. CNSM pledează pentru promovarea tinerilor în funcţii de
conducere : [pe marginea lucrărilor Şcolii sindicale de toamnă cu genericul "Implicat în sindi-
cate – activ în societate"] / Elena Codreanu // Vocea poporului. – 2017. – 3 noiem. – P. 4. –
Idem în lb. rusă.

3028. Codreanu, Elena. Numărul lucrătorilor silvici va fi redus cu 15-30%. Cum au re-
acţionat sindicatele de ramură : [pe marginea discuţiei cu Anatolie Ciobanu, preşedintele
Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Silvicultură "Sindsilva"] / Elena Codreanu // Vocea
poporului. – 2017. – 10 noiem. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

3029. Codreanu, Elena. O cooperativă de consum de la Cahul, exemplu de dialog so-


cial : [din experienţa org. sindicale din cadrul Cooperativei de Consum "Universalcoop Cahul"]
/ Elena Codreanu // Vocea poporului. – 2017. – 10 noiem. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

3030. Hadârcă, Natalia. FSCM a făcut bilanţul activităţii sindicale în anul 2017 : [pe
marginea celei de-a 6-a şedinţe în plen a Consiliului Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii
din Moldova] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2017. – 24 noiem. – P. 7. – Idem în lb.
rusă.

3031. Hadârcă, Natalia. Republica Moldova, membră a Consiliului European al Modei


: [Asociaţia Patronală din Industria Uşoară - membru cu drepturi depline] / Natalia Hadârcă //
Vocea poporului. – 2017. – 17 noiem. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

3032. Ivanov, Dumitru. Scrisoare deschisă : [privind majorarea salariului de funcţie al


cadrelor didactice : adresată din partea Biroului executiv al Consiliului General al Federaţiei
Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei preşedintelui Parlamentului şi prim-ministrului Rep. Moldova] /
Dumitru Ivanov // Făclia. – 2017. – 17 noiem. – P. 1.

3033. Moldovanu, Ion. Acord de colaborare privind promovarea parteneriatului şi a


dialogului social : [semnat între Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi Camera
de Comerţ şi Industrie] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2017. – 10 noiem. – P. 2. –
Idem în lb. rusă.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3034. Moldovanu, Ion. Amenzi pentru munca fără forme legale aplicate şi persoanelor
fizice : [pe marginea modif. la Codul contravenţional] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. –
2017. – 24 noiem. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

3035. Moldovanu, Ion. Dezbateri publice pe marginea fenomenului legat de munca in-
formală din ţara noastră : [despre combaterea fenomenului] / Ion Moldovanu // Vocea poporu-
lui. – 2017. – 10 noiem. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

3036. Moldovanu, Ion. Iniţiativa de monitorizare a angajaţilor din serviciile publice.


Sindicatele fac apel la vigilenţă : [pe marginea discuţiei cu Vlad Canţîr, preşedintele Federaţi-
ei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova "Sindasp"] / Ion Mol-
dovanu // Vocea poporului. – 2017. – 3 noiem. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

3037. Moldovanu, Ion. Încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, sanc-


ţionată mai dur : [pe marginea modif. şi completărilor operate la Codul contravenţional] / Ion
Moldovanu // Vocea poporului. – 2017. – 10 noiem. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

3038. Munteanu, Galina. Stereotipurile, o problemă în angajarea minoritarilor naţionali


: [pe marginea atelierului de lucru, organizat de Institutul de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale
"Viitorul", noiem. 2017, Chişinău] / Galina Munteanu // Vocea poporului. – 2017. – 10 noiem.
– P. 5. – Idem în lb. rusă.

336 Finanţe
3039. Cicibaba, Iuri. "Pentru un apartament de 35 de mii de euro, beneficiarul va achi-
ta 4900 de lei pe lună" : [programul naţ. "Prima Casă" : interviu cu Iu. Cicibaba, viceministrul
Finanţelor] / interlocutor: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 10 noiem. – P. 8.

3040. Hadârcă, Natalia. Sistemul bancar s-a echilibrat, o premisă pentru ascensiunea
economiei şi stabilitatea socială : [pe marginea conf. de presă a guvernatorului Băncii Naţio-
nale a Moldovei Sergiu Cioclea] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2017. – 10 noiem. –
P. 8. – Idem în lb. rusă.

3041. Botnariuc, Liliana. Programul Naţional "Prima Casă": avantaje şi riscuri : [pe
marginea discuţiei cu Veaceslav Ioniţă, analist economic la Institutul de Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale (IDIS) "Viitorul"] / L. B. // Ziarul de gardă. – 2017. – 16 noiem. – P. 15.

3042. "MAIB Studio Avanti", proiect inovativ în domeniul financiar-bancar : [des-


pre evenimentul de inaugurare a Centrului pentru Tineri cu acelaşi tit. de Banca Comercială
"Moldova Agroindbank", 17 oct. 2017] // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 2.

3043. Волков, Олег. Олег Рейдман – Вячеславу Унтилэ: Умный вид еще не оз-
начает умные заключения : [по материалам отчета о нарушениях в управлении и ис-
пользовании гос. средств и гос. имущества в 2016 г., представл. Счетной палатой пар-
ламенту] / Олег Волков // Молдавские ведомости. – 2017. – 24 нояб. – Р. 10.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3044. Мигулина, Татьяна. "MAIB" заглядывает в будущее : [о создании Центра


молодежи "MAIB Studio Avanti"] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 24 нояб. – Р. 5.

3045. Смешная, Татьяна. Политику раскритиковали, но утвердили : [о проекте


Бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2018 г.] / Татьяна Смешная // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 2.

3046. Такий, Александр. Банки охладели к депозитам : [о привлечении средств


физ. лиц] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3
нояб. – Р. 4.

3047. Такий, Александр. Молдова приобщается к картам : [о расширении спек-


тра применения банков. карт] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 17 нояб. – Р. 4.

3048. Такий, Александр. Смотрите, кто пришел! : ["Banca Transilvania" и ЕБРР


станут мажоритарным владельцем КБ "Victoriabank" АО] / Александр Такий // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 5.

3049. Шикирлийская, Татьяна. "Политика" обязательств перед ЕС : [о проекте


Налоговой политики на 2018 г., принятом парламентом в перв. чтении] / Татьяна Ши-
кирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 6.

3050. Шикирлийская, Татьяна. "Смешные" дивиденды : [о проекте бюджета мун.


Кишинэу на 2018 г. : по материалам беседы с пред. комиссии по экономике, бюджету и
финансам муницип. совета Михаем Чебан] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 нояб. – Р. 6.

3051. Шимановская, Марина. MAIB Studio Avanti – новая модель общения с мо-
лодежью главного банка страны : [о церемонии открытия одноимен. центра для моло-
дежи] / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2017. – 24 нояб. – Р. 3.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3052. Jones, Aliona. "Natura este patria şi Dumnezeu pentru mine" : Interviu cu A.
Jones, consultant în domeniul agriculturii, Marea Britanie, originară din Rep. Moldova / inter-
viu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 noiem. – P. 5.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3053. Bîtca, Vasile. "Agricultorii vor putea primi subvenţii în avans" : [interviu cu V.
Bîtca, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului] / consemnare: Victor
Voscoboinic // Moldova democrată. – 2017. – 10 noiem. – P. 5 ; Демократическая Молдова.
– 2017. – 10 нояб. – Р. 5.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3054. Munteanu, Galina. Companiile străine sunt mai productive şi oferă salarii mai
mari : [pe marginea rezultatelor studiului "Impactul economic al investiţiilor străine directe în
Moldova", elab. de Echipa Economică Germană în Moldova] / Galina Munteanu // Vocea
poporului. – 2017. – 24 noiem. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

3055. Talambuţa, Ana-Carolina. În Republica Moldova agricultura reprezintă un sec-


tor strategic / Ana-Carolina Talambuţa // Săptămîna. – 2017. – 24 noiem. – P. 7.

3056. Влах, Ирина. Ирина Влах: Гагаузия говорит бизнесу – "Время инвестиро-
вать!" : [о 3-м инвестиционном форуме "Invest Gagauzia-2017" : интервью с башканом
Гагаузии] / записал кор. газ. // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 нояб.
– Р. 7.

3057. Глазова, Татьяна. "Слабое звено" в рейтинге Молдовы : [о реформах в


сфере стр-ва : по материалам беседы с чл. Экономического совета при премьер-
министре Андреем Криган] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 10.

3058. Головатюк, Владимир. Владимир Головатюк: "Молдова продает Аляску" :


[размышления эксперта о проблемах экономики и политики] / подготовил Николай Ме-
нюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 17 нояб. – Р. 10.

3059. Калак, Дмитрий. Лучшие в Гагаузии: объединенные идеей возрождения :


[предприятия и компании региона] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 24 нояб. – Р. 6-7.

3060. Кетрарь, Вадим. Умеренный рост : [о валовом производстве сельхозпро-


дукции в янв.-сент. 2017 г. : по данным Национального бюро статистики] / Вадим Кет-
рарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 17.

3061. Коваленко, Ирина. Забытый инструмент привлечения инвестиций : [о гос.-


част. партнерстве : по материалам конф., организованной Институтом экспертизы про-
ектов, нояб. 2017, Кишинэу] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 24 нояб. – Р. 12.

3062. Коваленко, Ирина. "Питательные талончики" : [о разрешительной системе,


регулирующей бизнес-процессы] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 12.

3063. Ушурелу, Юрие. Предварительные итоги сезона : [о результатах развития


сел. хоз-ва в 2017 г. : коммент. Генер. госсекретаря Министерства сел. хоз-ва, регио-
нального развития и окружающей среды] / Юрие Ушурелу ; материалы подготовил
Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 нояб. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 3074)

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338.48 Turism
3064. Matvievici, Svetlana. Promovarea Moldovei turistice în mediul online : [interviu
cu promotoarea turismului şi bloggeriţa S. Matvievici] / consemnare: Veronica Miron //
Săptămîna. – 2017. – 3 noiem. – P. 7.

3065. Miron, Viorel. În vizită la zona ecoturistică "Izvorul vieţii" din satul Cotova (Dro-
chia) / Viorel Miron // Gazeta satelor. – 2017. – 3 noiem. – (Mini-enciclopedia turismului rural).

3066. Miron, Viorel. Trei destinaţii ecoturistice : Satul cu peşteră – atracţie speologică
din Moldova : [Criva din raionul Briceni] ; Apele de la Cotova : [sat din raionul Drochia] ; Satul
pietrarilor : [Cosăuţi din raionul Soroca] / Viorel Miron // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr 11). – P.
16.

3067. Talambuţa, Ana-Carolina. Vizitatorii străini sînt cei care pot deschide noi opor-
tunităţi în Republica Moldova : [pe marginea datelor Agenţiei Turismului a Rep. Moldova] /
Ana-Carolina Talambuţa // Săptămîna. – 2017. – 17 noiem. – P. 7.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
3068. Marchitan. Ana. Profesia de vânzător de ziare nu riscă să dispară : [pe margi-
nea discuţiei cu Larisa Bârcă, vânzătoare de ziare] / Ana Marchitan // Timpul. – 2017. – 17
noiem. – P. 9.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3069. Пойсик, Михаил. Три года ассоциации с ЕС: и где же рост экспорта? : [об
итогах внешнеэкон. деятельности за 8 мес. 2017 г. : по дан. Нац. бюро статистики] /
Михаил Пойсик // Молдавские ведомости. – 2017. – 17 нояб. – Р. 9.

3070. Таран, Ангелина. Экспортеры – в очереди за проблемами : [об экспорте


молд. алкогольной продукции на белорус. рынок] / Ангелина Таран // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 16.

3071. Фомин, Игорь. Гармония в торговле : [об экспорте молд. продукции за 9


мес. 2017 г. : по данным Национального бюро статистики] / Игорь Фомин // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 4.

339.7 Finanţe internaţionale


3072. FMI a făcut bilanţul reuşitelor şi al restanţelor guvernării : [opinii ale experţi-
lor Fondului Monetar Internaţional, aflaţi în Rep. Moldova] // Săptămîna. – 2017. – 10 noiem.
– P. 6.

3073. Кетрарь, Вадим. Крупный проект IFAD : [в рамках Соглашения правитель-


ства Респ. Молдова и Международного фонда по сельскохозяйственному развитию] /
Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 нояб. – Р. 16.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


3074. Влияние ПИИ на экономику Молдовы : [о прямых иностр. инвестициях :
по результатам анализа, провед. экспертами Немецкой экономической группы в Мол-
дове "GET Moldova"] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 нояб. – Р.
11.

3075. Калак, Дмитрий. Бизнесу нужен комфорт : [по материалам конф. по пре-
зентации проекта Европейского Союза "Повышение прозрачности и сотрудничества в
контексте выполнения DCFTA" : Соглашения между Европейским Союзом и Респ. Мол-
дова об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли] / Дмитрий Калак //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 1, 3.

3076. Калак, Дмитрий. "Фишка" для Гагаузии : [по материалам 3-го междунар.
форума "InvestGagauzia-2017", 4 нояб. 2017, Комрат] / Дмитрий Калак // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 13.

3077. Павлов, Николай. Комрат принял 400 участников международного инве-


стиционного форума "Invest Gagauzia" : [по материалам форума, 4 нояб. 2017] / Нико-
лай Павлов // Молдавские ведомости. – 2017. – 10 нояб. – Р. 3.

3078. Фомин, Игорь. "Дальневосточное партнерство" : [о развитии молдавско-


япон. экон. отношениях] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 3 нояб. – Р. 8.

3079. Фомин, Игорь. Экспансия румынского капитала : [об инвестиционных про-


ектах для Респ. Молдова из Румынии] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2017. – 24 нояб. – Р. 13.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3080. Avocatul copilului: "Cu sprijinul corespunzător, copiii cu deficienţe de auz
şi vedere se pot integra deplin în comunitate" : [pe marginea "Raportului cu privire la
incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi senzoriale", prezentat public de către avocatul
poporului pentru protecţia drepturilor copilului Maia Bănărescu] // Dreptul. – 2017. – 10
noiem. – P. 5.

3081. Dodon, Igor. Igor Dodon: Preşedintele ţării este singura putere legitimă în Mol-
dova : [interviu acordat de către preşedintele Rep. Moldova agenţiei TASS] / a dialogat Valeri
Demideţki // Socialiştii. – 2017. – Nr 28/29. – P. 2-3 ; Социалисты. – 2017. – Nr 28/29. – Р.
2-3.

3082. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Sunt sigur că, în final, voi reuşi, pentru că am manda-
tul direct, încrederea şi susţinerea cetăţenilor" : [interviu acordat de către preşedintele Rep.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldova publ. "Curentul"] / consemnare: Cristina Pendea // Săptămîna. – 2017. – 17 noiem. –


P. 4.

3083. Forumul de discuţii al avocatului copilului cu copiii şi tinerii, la a treia edi-


ţie : [tema "Implicarea copiilor şi tinerilor în monitorizarea recomandărilor Comitetului ONU
pentru drepturile copilului", noiem. 2017, Chişinău] // Dreptul. – 2017. – 24 noiem. – P. 5.

3084. Munteanu, Galina. Liber la grevă pentru unii angajaţi şi interzis pentru alţii :
[despre constituţionalitatea legilor care restrâng dreptul la grevă pentru unii angajaţi] / Galina
Munteanu // Vocea poporului. – 2017. – 24 noiem. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

3085. Nicu, Dan. Articolul 13 şi depăşirea unei ruşini naţionale: [pe marginea avizului
pozitiv al Curţii Constituţionale privind modificarea art. 13 din Constituţia Rep. Moldova] / Dan
Nicu // Timpul. – 2017. – 3 noiem. – P. 13.

3086. Nicu, Dan. Visul lui Dodon: prin republica prezidenţială, spre verticala puterii :
[despre campania naţ. pentru trecerea la forma prezidenţială de guvernare, iniţiată de Partidul
Socialiştilor din Rep. Moldova] / Dan Nicu // Timpul. – 2017. – 10 noiem. – P. 13.

3087. Noi constatări privind situaţia drepturilor omului în regiunea transnistrea-


nă : [pe marginea rap. de monitorizare, realizat de Asociaţia "Promo-Lex"] // Dreptul. – 2017.
– 17 noiem. – P. 4.

3088. "Republica Moldova are rezultate pozitive în sistemul de protecţie a copilu-


lui" : [pe marginea recomandărilor pentru Rep. Moldova ale Comitetului ONU pentru drepturi-
le copilului] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 24 noiem. – P. 5.

3089. Ţîrdea, Bogdan. Cinismul şi minciuna pseudolegiuitorilor / Bogdan Ţîrdea //


Săptămîna. – 2017. – 3 noiem. – P. 8-9.

3090. Варданян, Эрнест. Эрнест Варданян: "В парламенте у противников Додо-


на найдется достаточно голосов для запуска процесса импичмента, но затем процесс
выходит из-под контроля власти" : [интервью с политологом] / подготовила Марина
Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 3 нояб. – Р. 2.

3091. Звягинцев, Тимофей. Расширенные полномочия президента обеспечат


устойчивость государства : [по материалам беседы с президентом Респ. Молдова Иго-
рем Додон в рамках передачи "Acces Direct" на телеканале "НТВ-Молдова"] / Тимофей
Звягинцев // MK KH World Weekly. – 2017. – 2-8 нояб. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3003)

343 Drept penal. Infracțiuni penale


3092. Ciobanu, Marina. Femeile, victime si(n)gure în faţa violenţei domestice : [pe
marginea Dialogului public "Tu nu eşti singură. Uniţi pentru eliminarea violenţei faţă de fe-
mei", 27 noiem. 2017, Chişinău] / Marina Ciobanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 noiem. – P.
19.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3093. Eforturi comune întru debirocratizarea procesului penal : [pe marginea lu-
crărilor conf. intern., noiem. 2017, Chişinău] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 17 noiem. – P. 4.

3094. Moşneag, Victor. Lecţia românească de protecţie a datelor cu caracter perso-


nal, sau Cum jurnaliştii din România au acces la probe din dosare penale : [pe marginea
discuţiei cu Ştefan Lucaciuc, şeful Biroului de Informare Publică şi relaţii cu Mass Media al
Consiliului Superior al Magistraturii din România, şi Alexandru Costache, jurnalist specializat
pe domeniul justiţiei la portalul "România Curată"] / Victor Moşneag, Anatolie Eşanu // Ziarul
de gardă. – 2017. – 23 noiem. – P. 13 ; 24 нояб. – Р. 5. – Рус. версия.

3095. Oraşul Anenii Noi a găzduit cel de-al 7-lea Forum regional antiviolenţă : [cu
genericul "Prevenirea şi eliminarea violenţei în familie şi în şcoală: abordarea multidisciplinară
a fenomenului", noiem. 2017] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 24 noiem. – P. 4.

3096. Practici bune privind lupta anticorupţie ar putea fi preluate din România :
[concluziile rap. "Rep. Moldova în afara corupţiei – lecţii învăţate din experienţa României",
elab. de Institutul pentru Politici şi Reforme Europene şi Centrul Român de Politici Europene,
mai 2017] / cor. ziarului // Dreptul. – 2017. – 10 noiem. – P. 4.

3097. Şveţ, Maria. Hărţuirea sexuală: realitatea vs legislaţia : [în Rep. Moldova] / Ma-
ria Şveţ // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 noiem. – P. 18.

3098. Тимотин, Марина. После 27 ноября никто не будет отвечать на вопросы


следствия о краже миллиарда: истечет срок давности : [по материалам отчета комис.
обществ. контроля при президенте Респ. Молдова] / Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2017. – 3 нояб. – Р. 3.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
3099. Codreanu către Camera Deputaţilor: "Utilizarea în actele de identitate ro-
mâneşti a termenului Moldova în loc de R. Moldova este incorect politic" : [pe marginea
declaraţiei deputatului Constantin Codreanu cu referire la denumirea incorectă a statului în
actele de identitate româneşti ale cetăţenilor români cu domiciliul în Rep. Moldova, 6 noiem.
2017] / consemnare: Timpul.md // Timpul. – 2017. – 10 noiem. – P. 15.

3100. Стиглиц, Джозеф. Интеллектуальная собственность для экономики ХХI


века : [ст. лауреата Нобелевской премии по экономике, проф. Колумбийского универси-
тета, основателя Центра экономических и политических исследований (CEPR) и дир.
Исслед. центра в Университете им. Азима Премжи, проф. в Университете Массачусет-
са] / Джозеф Стиглиц, Дин Бейкер, Арджун Джаядев // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 15.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


3101. Modificări ale legislaţiei cu privire la avocatură, aprobate în prima lectură :
[de Parlamentul Rep. Moldova] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 10 noiem. – P. 2.

3102. Modificările Codului de procedură civilă, propuse pentru aprobare : [privind


simplificarea procesului, reducerea duratei şi îmbunătăţirea căilor de atac] / cor. gaz. // Drep-
tul. – 2017. – 3 noiem. – P. 2.

3103. Moşneag, Victor. Cum propune Ministerul Justiţiei modificarea Codului de Pro-
cedură Civilă: Filmări doar cu acordul părţilor, rude în loc de avocaţi, citare electronică şi
dosare examinate mai rapid / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 noiem. – P. 9.

3104. Moşneag, Victor. CV-urile, promisiunile şi averea noilor membri ai CSP : [5


membri noi ai Consiliului Superior al Procurorilor, aleşi la Adunarea Generală a Procurorilor,
17 noiem. 2017] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2017. – 23 noiem. – P. 7.

3105. Postovan, Dumitru. "Uniunea Juriştilor din Moldova are menirea de a atrage
atenţia asupra problemelor, de a mobiliza juriştii şi a propune soluţii. Pentru aceasta, noi,
profesioniştii din domeniu, trebuie să ne unim eforturile" : (Interviu cu D. Postovan, dr. în
drept, conf. univ. la Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Ste-
re", membru al Uniunii Juriştilor din Rep. Moldova) / consemnare: cor. gaz. // Dreptul. – 2017.
– 3 noiem. – P. 3-4.

3106. Proceduri notariale mai simple : [pe marginea prevederilor proiectului Legii
privind procedura notarială] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 24 noiem. – P. 3.

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
3107. Legislaţia muncii din Moldova, modernizată în conformitate cu standardele
UE : [pe marginea lucrărilor seminarului "Reforma legislaţiei muncii", oct. 2017, Chişinău] /
cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 3 noiem. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3037)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală
3108. Corobceanu, Svetlana. Primăria s-a mutat la GBC : [despre promovarea Silviei
Radu la postul de primar interimar al mun. Chişinău] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chi-
şinău. – 2017. – 10 noiem. – P. 4.

3109. Coşman, Liubovi. "Chişinăul a fost cumpărat cu 120 de galbeni tătăreşti" : In-
terviu cu L. Coşman, muzeograf şi ghid la Muzeul oraşului Chişinău (Turnul de Apă) / con-
semnare: Violeta Scrişu // Timpul. – 2017. – 10 noiem. – P. 12.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3110. "Dacă Silvia Radu va face faţă problemelor Chişinăului, ea are toate şanse-
le să devină primar general" / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 10 noiem. –
P. 11. – Conţine: "Dacă va arăta rezultate, va fi îndrăgită de cetăţeni" / Dionis Cenuşă ; "Lu-
mea spune că Silvia Radu e nepoata lui Petru Lucinschi" / Vitalia Pavlicenco ; "Locuitorii
Chişinăului vor avea un primar pe care nu l-au votat" / Ion Leaşcenco ; "E un experiment
după cel cu Ilan Şor" / Sergiu Lîsenco ; "Socialiştii au susţinut această candidatură indirect" /
Sandu Şcodin.

3111. Gori, Victor. "Localitatea e mică, dar tinde spre fapte mari" : [coment. de V.
Gori, primarul comunei Botnăreşti, raionul Anenii Noi] / consemnare: Ilie Bujor // Gazeta sate-
lor. – 2017. – 3 noiem.

3112. "Împreună, facem un oraş în care vrei să rămâi" : [despre Stela Onţu, prima-
rul oraşului Glodeni] / consemnare: cor. gaz. // Gazeta satelor. – 2017. – 17 noiem.

3113. Marchitan, Ana. Ce se va întâmpla cu primăria Chişinău după referendum : [pe


marginea discuţiei cu Ion Cebanu, liderul fracţiunii Partidului Liberal în Consiliul municipal
Chişinău, Vlad Bileţchi, preşedintele Asociaţiei "Onoare, Demnitate şi Patrie", Dinari Cojoca-
ru, consilier municipal din partea Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova et al.] / Ana Marchi-
tan // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 17.

3114. Коваленко, Ирина. Контрольная работа : [о создании нов. системы инсти-


туционального контроля] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2017. – 10 нояб. – Р. 12.

3115. Шикирлийская, Татьяна. Уроки местного самоуправления : [о механизме


распределения средств, собранных в дорож. фонд] / Татьяна Шикирлийская // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 6.

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


3116. Udrea, Matei. Stalingrad, bătălia în care a fost făcută praf onoarea ofiţerilor ro-
mâni : [toamna a. 1942] / Matei Udrea // Moldova suverană. – 2017. – 15, 17, 21, 24, 28, 29
noiem.

3117. Цэрану, Андрей. Что делают молдавские военные в Косово : Интервью с


А. Цэрану, командующим контингентом Национальной армии Силы для Косово / запи-
сал кор. газ. // Ziarul de gardă. – 2017. – 3 нояб. – P. 8-9. – Рус. версия.
(Vezi de asemenea Nr 2938)

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3118. Chirilescu, Carolina. Valorizare inechitabilă : [despre majorarea pensiilor] / Ca-
rolina Chirilescu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 noiem. – P. 11.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3119. Centru social pentru persoanele nevoiaşe, din bani româneşti : [Centrul So-
cial Cultural "Filantropia" : pe marginea discuţiei cu Sergiu Aga, parohul Bisericii "Sfântul
Cuvios Vasile de la Poiana Mărului" din oraşul Orhei] / cor. gaz. // Timpul. – 2017. – 17
noiem. – P. 15.

3120. Munteanu, Galina. Decis! Beneficiarii de ajutor social, puşi la treabă : [despre
prestarea activităţilor de interes comunitar de către şomerii înregistraţi la Agenţia Teritorială
pentru Ocuparea Forţei de Muncă : pe marginea modif. la Legea cu privire la ajutorul social] /
Galina Munteanu // Vocea poporului. – 2017. – 3 noiem. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

3121. Pensia pentru limita de vârstă: ce acte sunt necesare. Cine poate ieşi la
pensie înainte de termen // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 20.

3122. Sîrbu, Ana. O lacrimă ştearsă : [despre proiectul dedicat Zilei Mondiale a Săra-
cilor, realizat de Fundaţia Global Nobel Internaţional, 19 noiem. 2017] / Ana Sîrbu // Literatura
şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 8.

3123. "Suport pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Republica


Moldova – partea de Sud, 2015-2017" : [rezoluţia finală a conf. intern. "Îngrijirea comunitară
– implicare şi responsabilitate socială", 3 noiem. 2017, Chişinău] // Timpul. – 2017. – 17
noiem. – P. 10.

3124. Тимотин, Марина. Новая реформа системы установления инвалидности


подстроена под кражу миллиарда : [о нов. условиях предоставления пенсии по ограни-
чению возможностей] / Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 10 нояб. –
Р. 10.
366 Consumerism
3125. Маценко, Ирина. Защита потребителей: молдавский опыт ЕEF : [о функ-
ционировании регион. центров защиты прав потребителей, созданных в рамках проекта
Фонда Восточной Европы "Гармонизация политик в области санитарного контроля
Молдовы с европейскими стандартами"] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 18.

3126. Маценко, Ирина. "Эффект" жалоб : [об эффективности "Книги жалоб и


предложений"] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17
нояб. – Р. 18.

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor


3127. Барбалат, Думитру. В Молдове негласно существуют три категории взно-
сов в медфонды, разница – в четыре раза : [о проекте Закона о фондах медицинского
страхования на 2018 год] / Думитру Барбалат // Молдавские ведомости. – 2017. – 24
нояб. – Р. 10.

3128. Коваленко, Ирина. ОСАГО без либерализации и без Европротокола : [об


обязательном страховании автогражданской ответственности] / Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 нояб. – Р. 8.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
3129. Gremalschi, Anatol. Creşterea rolului părinţilor şi comunităţilor în guvernarea
educaţiei : [aspecte colaborative] / Anatol Gremalschi // Univers pedagogic pro. – 2017. – 30
noiem. – P. 3. – (Convorbiri pedagogice).

3130. Mândâcanu, Virgil. Proiect consacrat Centenarului Unirii : [despre dezvoltarea


conceptului – sinteza ştiinţei, culturii şi credinţei – dimensiuni ale educaţiei integrale] / Virgil
Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 3.

3131. Modele pedagogice internaţionale valorificate la nivel naţional: Janusz


Korczak : [pedagog-inovator şi medic pediatru polonez (1878-1942) : pe marginea lucrărilor
seminarului metodico-practic "Janusz Korczak, educaţia prin artă – o dimensiune valoroasă a
educaţiei moderne", 17 noiem. 2017, Chişinău] / pentru conformitate: Natalia Pîslaru // Uni-
vers pedagogic pro. – 2017. – 23 noiem. – P. 6.

3132. Nasu, Ilie. Fenomenul învăţământului finlandez: elementele cheie / Ilie Nasu //
Făclia. – 2017. – 17 noiem. – P. 4.

3133. Nasu, Ilie. Strategii de perspectivă pentru educaţia Republicii Moldova / Ilie
Nasu // Făclia. – 2017. – 10 noiem. – P. 1.

3134. Pîslaru, Natalia. Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale : [pe


marginea lucrărilor conf. intern., 9-10 noiem. 2017, Chişinău] / Natalia Pîslaru // Univers pe-
dagogic pro. – 2017. – 16 noiem. – P. 1-3.

3135. Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale : [cu genericul "Evaluarea în


sistemul educaţional: deziderate actuale", organizată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei", 9-
10 noiem. 2017] // Univers pedagogic pro. – 2017. – 23 noiem. – P. 3-4.

3136. Roşcovan, Serafima. Centrul de Excelenţă Didactică al IŞE, în acţiune : [pe


marginea lucrărilor workshop-ului intern. cu genericul "Performanţă şi excelenţă în educaţie",
27 oct. 2017, Chişinău] / Serafima Roşcovan // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 noiem. –
P. 3.

3137. Terehovschi, Rodica. "Copiii au nevoie de dragoste, comunicare şi înţelegere"


: Dialog cu R. Terehovschi, şef-interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor
Copilului / consemnare Victoria Popovici // Florile dalbe. – 2017. – 23 noiem. – P. 3.

3138. Ţâganaş-Pântea, Elvira. Credinţa e copacul ce freamătă pururi în sufletul omu-


lui : [pe marginea lucrărilor seminarului raional cu genericul "Educaţie religioasă prin valori şi
modele", organizat la Instituţia Publică Liceul Teoretic "Al. Donici" din satul Peresecina, raio-

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nul Orhei] / Elvira Ţâganaş-Pântea // Univers pedagogic pro. – 2017. – 9 noiem. – P. 7. – Va


urma.

3139. Менюк, Николай. Двойка за списывание: инициативы Плахотнюка в сфере


образования оказались плагиатом : [реформы в сфере образования : по материалам
участия советника президента Респ. Молдова по вопр. просвещения, культуры и ис-
след. Корнелиу Поповича в программе "Мегафон" на телеканале НТВ Молдова] / Нико-
лай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 3 нояб. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2949)

37.06 Probleme sociale în educaţie. Contacte şi relaţii interumane


3140. Grosu, Andrei. Promisiune din 1910, nerealizată : [despre intervenţia deputatu-
lui basarabean lipovean Dionisii P. Gulkin (1861-1947) în şedinţa Dumei a treia de Stat a
Imperiului Rus privind predarea în învăţământul primar în lb. maternă, anul 1910] / Andrei
Grosu // Făclia. – 2017. – 10 noiem. – P. 3.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
3141. Iachim, Ion. Lilia Leucă: "Eu tind ca şcoala mea să fie europeană" : [pe margi-
nea discuţiei cu Lilia Leucă, dir. Liceului Teoretic "Vasile Coroban", oraşul Glodeni] / Ion
Iachim // Univers pedagogic pro. – 2017. – 30 noiem. – P. 5.

3142. Pîslaru, Natalia. Diana Bucşan – talentul de a fi educatoare : [despre deţinătoa-


rea tit. "Educatoarea Anului" în cadrul concursului republ. "Pedagogul anului", ed. 2017, D.
Bucşan, de la Instituţia preşcolară nr. 4 "Licurici" din oraşul Străşeni] / Natalia Pîslaru // Uni-
vers pedagogic pro. – 2017. – 2 noiem. – P. 4.

3143. Pleşu, Andrei. La ce bun manualele? : [art. scriitorului şi eseistului român] / An-
drei Pleşu // Făclia. – 2017. – 24 noiem. – P. 6.

3144. Profesor prin vocaţie! : [despre Victor Nour, prof. la Liceul Teoretic "George
Meniuc" din mun. Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 noiem. – P. 4.

3145. Pşeneac, Vera. Motivare pentru a învăţa pe tot parcursul vieţii : [pe marginea
lucrărilor mesei rotunde cu genericul "Formarea profesională continuă a personalului didactic
şi de conducere din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii", noiem. 2017,
Chişinău] / Vera Pşeneac // Făclia. – 2017. – 24 noiem. – P. 3.

3146. Rotaru, Tatiana. 50 de ani de succes, pe altarul educaţiei timpurii : [despre Nina
Homiţcaia, educatoare la Grădiniţa-creşă nr. 91, mun. Chişinău] / Tatiana Rotaru // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 9 noiem. – P. 6.

3147. Ursu-Naniu, Rodica. Omul şcolii : [in memoriam prof. Gheorghe Gh. Naniu,
Gimnaziul "Al. I. Cuza" din satul Roşu, raionul Cahul] / Rodica Ursu-Naniu // Făclia. – 2017. –
24 noiem. – P. 7.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3148. Абрамова, Оксана. Быть не рядом, а вместе : [об Алле Чекулаевой, пре-
подавателе Теоретического лицея им. А. С. Пушкина, мун. Кишинэу] / Оксана Абрамова
// Univers pedagogic pro. – 2017. – 23 noiem. – P. 5.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3149. Bogatu, Iulian. Evaluarea rezultatelor şcolare pe bază de competenţe, în cen-
trul dezbaterilor de la IŞE : [pe marginea lucrărilor workshopului intern., organizat la Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, 18 noiem. 2017] / Iulian Bogatu // Univers pedagogic pro. – 2017. –
23 noiem. – P. 2.

3150. Cernei, Elena. "Şcoala Mea" – un proiect care te învaţă să faci ca şcoala ta să
fie mai bună : [interviu cu E. Cernei, dir. Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu", mun. Chişinău] /
interviu de Mihaela Gherasim // Ziarul de gardă. – 2017. – 16 noiem. – P. 16.

3151. Colesnic, Iurie. Liceul "Mihai Eminescu" şi directorul Oatu : [despre Alexandru
Oatu, dir. al Liceului de băieţi din Chişinău (1878-1940)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 3
noiem. – P. 19.

3152. Cristinoi, Natalia. Model de educaţie valoroasă la Drăgăneşti : [din experienţa


Gimnaziului "Vasile Alecsandri", satul Drăgăneşti, raionul Sângerei] / Natalia Cristinoi // Uni-
vers pedagogic pro. – 2017. – 9 noiem. – P. 5.

3153. Cu eforturi mici se făureşte succesul : [din experienţa Instituţiei Publice Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu" din oraşul Făleşti] / cor. gaz. // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2
noiem. – P. 1-2.

3154. Dabija, Doina. Un liceu care ctitoreşte destine : [Liceul "Prometeu-Junior", mun.
Chişinău] / Doina Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 3.

3155. Edineţ: Educaţia – prioritatea nr. 1 / pagini de R. Vulturescu // Făclia. – 2017.


– 3 noiem. – P. 1, 4-5. – Conţine: [interviu cu Galina Musteaţă, şefa Direcţiei Educaţie] ; Par-
teneriatele – o modalitate eficientă de abordare a educaţiei / Angela Moraru ; Evaluarea ex-
ternă – un instrument de îmbunătăţire a calităţii educaţiei / Mariana Odobescu ; Performanţe-
le – cartea de vizită a Gimnaziului "Grigore Vieru" / Tatiana Fedorişina.

3156. Gavrilaş, Vlad. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Floreşti, la un sfert de veac de
activitate / Vlad Gavrilaş // Univers pedagogic pro. – 2017. – 9 noiem. – P. 1-2.

3157. Generator de optimism şi izbânzi : [Liceul Teoretic "Petru Rareş" din Soroca] /
pagină pregătită de Victoria Popovici // Florile dalbe. – 2017. – 16 noiem. – P. 2. – Conţine:
Mândria liceului – elevii ; Manager cu suflet mare şi spirit gospodăresc : [Dionisie Mitrofan,
dir.] ; Echipa care dăruie dăruindu-se.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3158. Gherasim, Mihaela. Audierea publică în şcoală, un exerciţiu de implicare şi res-


ponsabilizare a comunităţii : [din experienţa Gimnaziului din satul Costuleni, raionul Ungheni]
/ Mihaela Gherasim // Făclia. – 2017. – 24 noiem. – P. 8.

3159. Grădiniţa mea cu parfum de ghiocel : [despre evenimentul de inaugurare a


grădiniţei-creşă "Ghiocel" din satul Târnova, raionul Donduşeni] // Florile dalbe. – 2017. – 9
noiem. – P. 2. – Conţine: Fiecare copil merită un viitor mai bun / Cornelia Rusu ; Fructele
dulci ale educaţiei / Ala Goras ; Copiii din Târnova, mai aproape de Europa.

3160. Iachim, Ion. La Criuleni, memoria şi procedeele lui Boris Dânga rămân vii : [pe
marginea discuţiei cu Galina Chirev, dir. Şcolii Primare Criuleni] / Ion Iachim // Univers peda-
gogic pro. – 2017. – 9 noiem. – P. 4.

3161. Iachim, Ion. "Pentru mine şcoala este prima prioritate" : [pe marginea discuţiei
cu Daniela Donoagă, dir. Liceului Teoretic "Alecu Russo" din Cojuşna, raionul Străşeni] / Ion
Iachim // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 noiem. – P. 6.

3162. LT "Andrei Vartic" din Ialoveni la ceas aniversar: 55 : [despre ed. 2017 a
Festivalului de Creaţie Populară "Andrei Vartic" de la Liceul Teoretic] / pagini realizate de R.
Vulturescu // Făclia. – 2017. – 10 noiem. – P. 4-5. – Conţine: [Interviu cu Valentina Sacara,
dir.] ; Festivalul de creaţie populară ca apa / Ana Doschinescu, Lucia Stavinschi ; Însetat de
lumină / Nina Vartic.

3163. Ostaş, Olga. Valenţe şi valori… : [din experienţa Liceului Teoretic "Mihai Emi-
nescu" din Căuşeni] / Olga Ostaş // Univers pedagogic pro. – 2017. – 23 noiem. – P. 1, 3.

3164. Pîslaru, Natalia. Regatul roadelor de toamnă : [din experienţa Instituţiei Publice
Grădiniţa-creşă nr. 225 din mun. Chişinău] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017.
– 16 noiem. – P. 4.

3165. Roşcovan, Serafima. Evaluarea şcolară: dezvoltări recente : [pe marginea lu-
crărilor atelierului "Evaluarea rezultatelor şcolare pe bază de competenţe", organizat de Cen-
trul de Excelenţă Didactică al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei] / Serafima Roşcovan //
Univers pedagogic pro. – 2017. – 30 noiem. – P. 4-5.

3166. Rusu, Tudor. Un director, care şi-a meritat gloria perenă : [despre festivitatea
de conferire Gimnaziului din satul Verejeni, raionul Ocniţa, a numelui primului dir. Alexandru
Gh. Groppa] / Tudor Rusu // Făclia. – 2017. – 10 noiem. – P. 6.

3167. Stratan, Maxim. Cinci şcoli-internat au fost lichidate : [din raioanele Leova, Or-
hei, Hânceşti, Rezina şi Cahul] / Maxim Stratan // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 noiem. – P. 18.

3168. Vartic, Ana. Evaluarea criterială prin descriptori – cale de influenţă


psihopedagogică eficientă în ciclul primar : [opinii ale cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor] /
Ana Vartic // Făclia. – 2017. – 24 noiem. – P. 1-2.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3169. Vasilica, Ana. Catedra/comisia metodică, instrumente de organizare şi dirijare a


procesului educaţional : [din experienţa Gimnaziului Ţipleteşti, raionul Sângerei] / Ana Vasili-
ca // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 noiem. – P. 5.

3170. Vasilica, Ana. Rolul catedrelor/comisiilor metodice în organizarea şi dirijarea


procesului educaţional : [din experienţa Gimnaziului Ţipleteşti, raionul Sângerei] / Ana Vasili-
ca // Făclia. – 2017. – 3 noiem. – P. 6.

3171. Устурой, Николай. Виталий Штирбу: "Материалы для сдачи на степень ба-
калавра должны готовить учителя-предметники, а не академики, не знающие школьной
программы" : [по материалам беседы с нач. управления образования района Бричень
В. Штирбу] / Николай Устурой // Молдавские ведомости. – 2017. – 10 нояб. – Р. 9.

3172. Устурой, Николай. Лицей, с которого следует брать пример : [по материа-
лам беседы с дир. лицея села Зайкань, район Рышкань, Юрием Попович] / Николай
Устурой // Молдавские ведомости. – 2017. – 24 нояб. – Р. 11.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educației. Educație permanentă


3173. Candu, Natalia. 10 ani de activitate, formală şi nonformală : [a Centrului ado-
lescenţilor din mun. Chişinău] / Natalia Candu // Făclia. – 2017. – 24 noiem. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3237)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3174. Rotaru, Silvia. Incluziunea socială, poveşti de năucit părinţii : [despre activitatea
Centrului-grădiniţă "Sun Rise Moldova", mun. Chişinău] / Silvia Rotaru // Ziarul de gardă. –
2017. – 30 noiem. – P. 14.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3175. Babcenco, Coralia. "Deliciile toamnei" la Şcoala Profesională nr. 2 din capitală :
[despre Festivalul Gastronomic, ed. 1-a] / Coralia Babcenco // Univers pedagogic pro. – 2017.
– 2 noiem. – P. 6.

3176. Movileanu, Elena. Lidia Pleşca – un model, un destin, un cuvânt : [despre dir.
Colegiului Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova] / Elena
Movileanu, Zorina Ghileţchi // Făclia. – 2017. – 17 noiem. – P. 1.

3177. Un jubileu doldora de ani şi succese : [pe marginea evenimentului prilejuit de


consemnarea a 50 de ani de la fondarea Şcolii Profesionale din Floreşti, 3 noiem. 2017] / cor.
gaz. // Univers pedagogic pro. – 2017. – 16 noiem. – P. 4.

3178. Чобану, Галина. Мастер своего дела : [о Татьяне Свиридовой, педагоге


Музыкального училища им. Штефана Няги] / Галина Чобану // Univers pedagogic pro. –
2017. – 2 noiem. – P. 4.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3179. Ababii, Ion. Veritabil farmacist, pedagog şi savant : [70 de ani de la naşterea lui
Eugen Diug, prof. univ., dr. hab. în ştiinţe farmaceutice, şef al Catedrei de tehnologie a medi-
camentelor a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii
// Timpul. – 2017. – 3 noiem. – P. 13.

3180. A trecut în eternitate profesorul universitar Ion Lupan : [d-r hab. în ştiinţe
medicale, decan al Facultăţii de stomatologie, şef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", specialist principal în stomatologie la Min. Sănătăţii, membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1952-2017)] / Consiliul de Administraţie al Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 13.

3181. Bălan, Petru. In memoriam: George Rusnac, profesor, ex-decan la trei universi-
tăţi, savant-filolog : [(1937-2017)] / Petru Bălan // Făclia. – 2017. – 17 noiem. – P. 8.

3182. Clichici, Veronica. Maria Hadârcă, adeptă a creativităţii ştiinţifice : [dr. în peda-
gogie, conf. la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei] / Veronica Clichici, Cristina Straistaru-Lungu
// Univers pedagogic pro. – 2017. – 9 noiem. – P. 4.

3183. Lacusta, Elena. Gheorghe Popa: marea pasiune şi micile iubiri : [despre prof.
univ., dr. hab. în filologie de la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] / Elena Lacusta,
Viorica Popa // Făclia. – 2017. – 24 noiem. – P. 1.

3184. Pleşu, Andrei. Tradiţii ale învăţământului autohton : [din experienţa prof. univ.,
academicianului şi scriitorului Tudor Vianu (1898-1964) : art. scriitorului şi publicistului român]
/ Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2017. – 17 noiem. – P. 3.

3185. Purice, Mihail. Facultatea şi unele probleme de profesionalism jurnalistic (1, 2) :


[din experienţa Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de
Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"] / Mihail Purice // Literatura şi arta.
– 2017. – 9, 16 noiem. – P. 7.

3186. Rusu, Adrian. Un nou Doctor Honoris Causa al UPS "Ion Creangă" din Chişi-
nău – un eminent rector lituanian : [pe marginea ceremoniei de acordare a tit. acad. Algirdas
Gaizutis, rector al Universităţi de Ştiinţe ale Educaţiei din Vilnius, 1 noiem. 2017] / Adrian
Rusu // Făclia. – 2017. – 3 noiem. – P. 3.

3187. Todos, Petru. Petru Todos, un promotor al culturii calităţii : [interviu cu P.


Todos, evaluator în cadrul Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesi-
onal] / a intervievat Irina Pasnicenco // Univers pedagogic pro. – 2017. – 9 noiem. – P. 3.

3188. Краснов, Олег. Олег Краснов: "Через месяц пребывания в Питере мне за-
хотелось вернуться в Кишинев и выбросить телевизор" : [впечатления за месяц учебы
в Санкт-Петербургском университете : интервью с кишин. писателем] / записал: кор.
газ. // Молдавские ведомости. – 2017. – 10 нояб. – Р. 11.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

(Vezi de asemenea Nr 2908, 3196)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3189. Мигулина, Татьяна. Жизнь как чудо в музее Бешалмы : [о Национальном
гагаузском историко-этнографическом музее им. Дмитрия Кара Чобана] / Татьяна Мигу-
лина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 22.

398 Folclor propriu-zis


3190. Ciurcă, Aliona. Ioan Paulencu: "De ce nu facem un concurs de renaştere a obi-
ceiurilor?" : [pe marginea discuţiei cu I. Paulencu, folclorist, cântăreţ de operă şi pedagog] /
Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 16 noiem. – P. 24.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
3191. Apintei, Ana. Iniţiative dunărene comune : [pe marginea lucrărilor conf. intern.
"Danube Financing and Capacity Building Dialogue in Moldova", 26-27 oct. 2017, Chişinău /
Ana Apintei // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 4.

3192. Bejan, Iurie. Peisajele geografice au nevoie de protecţie : [despre necesitatea


politicilor de ameliorare a stării] / Iurie Bejan, Nicolae Boboc // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr
11). – P. 4.

3193. Curchi, Lilia. "Monştrii invizibili" din detergenţi : [pe marginea discuţiei cu Iuliana
Cantaragiu, expertă proiecte în cadrul Centrului Naţional de Mediu] / Lilia Curchi // Natura. –
2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 3.

3194. Reniţă, Alecu. Saharna, lacrima neplânsă (11) : Expediţia "Nistru 87" – 30 de
ani / Alecu Reniţă // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 9. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

3195. Ursul, Silvia. Munţii care împart America în două (1) : [impresii de călătorie :
despre lanţul Munţilor Stâncoşi (Rocky Mountains)] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Noiem.
(Nr 11). – P. 14. – Va urma.

3196. Ursul, Silvia. Sfrânciocul mare cuibăreşte la noi : [pe marginea tz. de doctorat a
lui Vitalie Ajder "Ecologia speciilor de sfrâncioci (Aves: Lanius) din Rep. Moldova"] / Silvia
Ursul // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 6.

3197. Унмюссиг, Барбара. Миф геоинжиниринга : [о манипуляциях природ. сис-


темами Земли : ст. президента Фонда Генриха Белля] / Барбара Унмюссиг // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 14.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3198. Фомин, Игорь. Отходы будут гореть синим пламенем : [о поправках в за-
коне nr. 209 от 29 июля 2016 г. Об отходах : по материалам беседы с гл. управления
политики в сфере обращения с отходами и химическими веществами при Министерст-
ве сельского хоз-ва, регионального развития и окружающей среды Светланой Болокан
и гл. консультантом Людмилой Мардухаевой ] / Игорь Фомин // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 3210, 3212)

53 FIZICĂ
3199. Revoluţionarul Albert Einstein : [fizician teoretician, laureat al Premiului Nobel
pentru fizică în anul 1921 (1879-1955)] // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 noiem. – P. 20.

59 ZOOLOGIE
3200. Timuş, Asea M. Plugaru din Terebna Edineţului şi stejarul codrului moldav :
[despre Sergiu Plugaru, cercetător în entomologie] / Asea M. Timuş // Moldova suverană. –
2017. – 24 noiem.

3201. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia Academicianului Alexei
Spassky (1917-2006) : [specialist în parazitologie, helmintologie şi fitonematologie] / Ion Valer
Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 15 noiem.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
3202. Цуркану, Генадие. Генадие Цуркану: Когда министр здравоохранения –
член партии, на первый план ставятся интересы этой партии, финансируемой частной
медициной : [о введении новой ст. 41 в Законе об охране здоровья : мнение эксперта
Центра политики и исследований в здравоохранении] / подготовила Марина Тимотин //
Молдавские ведомости. – 2017. – 3 нояб. – Р. 9.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1 Farmacia în general şi profesia de farmacist
(Vezi Nr 3179)

615.8 Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nonmedicamentoase


3203. Stănculeanu, Diana. "Copiii trăiesc plecarea părinţilor peste hotare ca pe o ma-
re pierdere, ca pe un mare abandon" : Interviu cu D. Stănculeanu, psihoterapeut, România /
pentru conformitate: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 16 noiem. – P. 10-11.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

616 Patologie. Medicină clinică


3204. Ciobanu, Marina. Asistenţa medicală de urgenţă în Parma: lecţiile voluntarilor
din R. Moldova / Marina Ciobanu // Săptămîna. – 2017. – 16 noiem. – P. 12-13 ; Ziarul de
gardă. – 2017. – 16 noiem. – P. 12-13 ; 24 нояб. – Р. 6-7. – Рус. версия.

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
3205. Belâi, Liviu. Omul inimii : [70 de ani de la naşterea academicianului Mihai Po-
povici, dr. hab. în medicină, cardiolog] / Liviu Belâi // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P.
3.

3206. Teslaru, Grigore. Omul inimii, apreciat la justa valoare… : [70 de ani de la naş-
terea academicianului Mihai Popovici, dr. hab. în medicină, cardiolog] / Grigore Teslaru //
Gazeta satelor. – 2017. – 10 noiem.

616.31 Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor


(Vezi Nr 3180)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie topografică
3207. Ghidirim, Gheorghe. Re-Unirea va avea loc numaidecât : [interviu cu Gh. Ghi-
dirim, academician, şeful Catedrei chirurgie nr.1 a Universităţii de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu", ex-ministru al Sănătăţii, cavaler al Ordinului Republicii] / consem-
nare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 8.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
620.9 Economia energiei în general
3208. Моисеев, Сергей. Политические аспекты тарифной политики : [об «Им-
плементации Третьего энергетического проекта в Респ. Молдова» : по материалам
беседы с дир. Национального агентства по регулированию в энергетике Респ. Молдова
Тудором Копач, экспертом в вопр. энергетики и экономики Сергеем Тофилат и экспер-
том Института Развития и Социальных инициатив "Viitorul" Виктором Парликовым] /
Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 нояб. – Р. 9.

3209. Моисеев, Сергей. Ускорение либерализации : [по материалам беседы с


дир. гос. предприятия "Energocom" Андрианом Притула] / Сергей Моисеев // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 9.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

626/627 Construcții hidrotehnice. Structuri acvatice


626 Inginerie hidrotehnică în general
3210. Gulca, Ilie. Afacerea secretă Complexul hidroenergetic Dnestrovsk : [despre
funcţionarea complexului şi impactul asupra mediului] / Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 17 noiem. – P. 4-5.

3211. Velichko, Lyubov. Moldova suportă totul : [despre construcţia a 6 noi hidrocen-
trale pe râul Nistru de către autorităţile ucrainene şi impactul acestora asupra mediului] /
Lyubov Velichko, Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 noiem. – P. 4.

627 Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi şi pe ţărm. Baraje şi centrale hidraulice de
energie
3212. Волков, Олег. Правительство Филипа-Плахотнюка с легкой руки Европы
продает Днестр Порошенко : [о строительстве гидроэлектростанций на реке и экол.
последствиях] / Олег Волков // Молдавские ведомости. – 2017. – 24 нояб. – Р. 1, 4.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


3213. Моисеев, Сергей. Половинчатое решение мусорной проблемы : [об утили-
зации бытов. отходов в мун. Кишинэу : по материалам беседы с муницип. советником
Василием Киртока] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 17 нояб. – Р. 9.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
3214. Beghiu, Tatiana. Patru decenii de agricultură ecologică : lecţia de "citire" a solu-
lui : [pe marginea discuţiei cu Iain Tolhurst, fermier din Marea Britanie, aflat în vizită în Rep.
Moldova în cadrul unei şcoli de câmp pentru agricultori] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. –
2017. – 9 noiem. – P. 18 ; 17 нояб. – Р. 6. – Рус. версия.

3215. Барбалат, Думитру. Почему у нас не производится экологически чистая


продукция : [об экол. безопасной сельхозпродукции] / Думитру Барбалат // Молдавские
ведомости. – 2017. – 17 нояб. – Р. 10.

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


3216. Bujor, Ilie. Fermierii de pe malurile Prutului la o întâlnire de lucru, dar şi de su-
flet : [pe marginea lucrărilor 1-i ed. a Forumului Agricol Transfrontalier UFMR – Uniunea
Fermierilor din Moldova şi România, noiem. 2017, Chişinău] / Ilie Bujor // Gazeta satelor. –
2017. – 17 noiem.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3217. Bujor, Ilie. Mihai Panţa, unul din cohorta neînfrânţilor… : [pe marginea discuţiei
cu dir. SRL "Farlad Agro" din satul Fârlădeni, raionul Căuşeni] / Ilie Bujor // Gazeta satelor. –
2017. – 10 noiem.

3218. Cosarciuc, Valeriu. Un fermier bogat e un fermier liber : [afirmaţii ale preşedin-
telui Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova] / Valeriu Cosarciuc ; ed. îngr. de Ilie
Bujor // Gazeta satelor. – 2017. – 3 noiem. – (Ed. spec. "Fermierul Moldovei" ; Nr 6).

3219. Cosarciuc, Valeriu. Valeriu Cosarciuc: "…Ca prin efortul nostru comun să refa-
cem Moldova" : [despre dezvoltarea bazei de producţie şi a infrastructurii rurale] / Valeriu
Cosarciuc // Mărul. – 2017. – Nr 1.

3220. Organizaţiile agricultorilor oferă suport în dialogul de politici agro-rurale :


[despre lucrările mesei rotunde cu genericul "Rolul societăţii civile în procesul de elaborare,
implementare şi monitorizare a politicilor agro-rurale", oct. 2017, Chişinău : pe marginea
discuţiei cu Vasile Mârzenco, dir. executiv al Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova] /
ed. îngr. de Ilie Bujor // Gazeta satelor. – 2017. – 3 noiem. – (Ed. spec. "Fermierul Moldovei" ;
Nr 6).
631.5 Lucrări agricole
3221. Roşca, Victor. Şcolile de câmp care promovează agricultura conservativă : [in-
terviu cu V. Roşca, dir. Unităţii Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului
Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă] / consemnare: Ion Costin // Gazeta satelor. – 2017.
– 17 noiem.
631.9 Ecologie agrară
3222. Beghiu, Tatiana. Bio Cămara Mănăstirii Zăbriceni : [despre minifabrica de pro-
ducere a ceaiurilor cu certificat ecol. de la Mănăstirea "Naşterea Domnului" din satul Zăbri-
ceni, raionul Edineţ] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 noiem. – P. 19.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului.


Înmulţirea animalelor domestice
636.09 Medicină veterinară
3223. Кетрарь, Вадим. Высокие риски : [о распространении вируса африканской
чумы свиней : по материалам беседы с дир. Национального агентства по безопасности
пищевых продуктов Георге Габери] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 16.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


3224. Timuş, Asea M. Plugarii din Terebna Edineţului : [despre Ion Plugaru, dr. în se-
ricicultură, fost şef de laborator în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1927-1997)] / Asea
M. Timuş // Moldova suverană. – 2017. – 17 noiem.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de gospodărie
3225. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi despre beci (pivniţă) / Ion Valer
Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 22 noiem.

641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese


3226. Маценко, Ирина. Создана Гильдия шеф-поваров : [по решению Независи-
мой конференции молд. шеф-поваров, нояб. 2017, Кишинэу] / Ирина Маценко // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 нояб. – Р. 19.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3227. Ornass-Kubacki, Martin. "Obiectivul nostru final este să fim un lider global" : In-
terviu cu M. Ornass-Kubacki, VP şi chief regional officer SES pentru Europa Centrală şi de
Est / consemnare: cor. gaz. // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 noiem. – P. 5.

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
3228. Galben, Dorin. Transportul public – o afacere personală a administratorilor sis-
temului? : [din experienţa mun. Chişinău şi a unor state europene] / Dorin Galben // Timpul. –
2017. – 17 noiem. – P. 8.

3229. Глазова, Татьяна. Транспортная задача для властей столицы : [о модер-


низации транспорт. системы в мун. Кишинэу] / Татьяна Глазова // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 нояб. – Р. 10.

3230. Калак, Дмитрий. Introscop нашел путь к "сердцу" Mercedes : [о развитии и


функционировании кишин. завода автомоб. пром-сти] / Дмитрий Калак // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 нояб. – Р. 8.

3231. Моисеев, Сергей. Автоперевозчикам изменили режим : [по материалам


беседы с зам. пред. Союза транспортников и дорожников Олегом Липским и исп. дир.
Думитру Албулеса] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 3 нояб. – Р. 9.

656.8 Servicii poştale şi administrarea lor


3232. Сергушев, Сергей. "В Молдове есть предпосылки для развития рынка ло-
гистики – мы ими воспользуемся" : [интервью с дир. по регион. развитию Группы компа-
ний Pony Express С. Сергушевым] / записал кор. газ. // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2017. – 24 нояб. – Р. 4.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

657 Contabilitate
3233. Смешная, Татьяна. Европейские правила для аудиторов : [об обсуждении
на пленар. заседании парламента проектов закона об аудите финансовых отчетов и
закона о концессиях работ и услуг] / Татьяна Смешная // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 2.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


3234. Ciobanu, Mircea V. Drobul de sare : [despre propaganda rusă] / Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17 noiem. – P. 7. – (A-politice).

3235. Marchitan, Ana. Suspendarea amplasării publicităţii în Chişinău – un joc politic


sau o necesitate? : [opinii ale consilierilor municipali, liderilor politici şi experţilor] / Ana Mar-
chitan // Timpul. – 2017. – 10 noiem. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 2983)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
3236. Ткач, Сергей. 200 миллионов долларов потеряны и найдены : Масштабное
ограбление жителей Молдовы не останавливается ни на минуту : [ситуация в сфере
газоснабжения] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. – 17 нояб. – Р. 4.

3237. Шимановская, Марина. Альма Матер газификации : [по материалам бесе-


ды с Юрием Трухиным, дир. учеб. центра ООО "Флакэра Албастрэ", Мариной Белоус,
нач. учеб. отдела, Игорем Цикул, преподавателем и др.] / Марина Шимановская // Мол-
давские ведомости. – 2017. – 3 нояб. – Р. 10.

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială


663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
3238. Танас, Александр. Lion Gri – 20 лет! : [о развитии и функционировании
винодельческой компании из Кишинэу] / Александр Танас // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 24 нояб. – Р. 1, 17.

3239. Таран, Ангелина. День вина в Гагаузии: положительная эволюция : [5


нояб. 2017, Комрат] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 10 нояб. – Р. 17.

3240. Таран, Ангелина. Как продать вина с ЗГУ? : [о винах с защищенным гео-
графическим указанием : по материалам беседы с экспертом по маркетингу из Франции
Эрве Ремо] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17
нояб. – Р. 17.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3241. Таран, Ангелина. С виноградом повезло вдвойне : [о сезоне виноделия


2017] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 нояб. –
Р. 11.
663.4 Bere. Industria berii. Malţ
3242. Маценко, Ирина. Парадоксы пивного сезона : [о рынке пивного производ-
ства] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. –
Р. 19.
663.5 Alcool potabil. Băuturi spirtoase
(Vezi Nr 3070)

664 Producerea şi conservarea alimentelor solide


664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
3243. "Moldova-Zahăr" duce spre o viaţă mai dulce locuitorii oraşului Cupcini şi
ai satelor din împrejurimi : [pe marginea discuţiei cu Jacek Ludwiczak, specialist al Grupului
polonez Krajowa Spolka Cukrowa, unul dintre conducătorii şi fondatorii Fabricii de zahăr din
oraşul Cupcini, Ivan Ostaficiuc, primar, şi Alexandra Jitari, dir. Grădiniţei nr. 1] / consemnare:
Unimedia.md // Săptămîna. – 2017. – 17 noiem. – P. 6.

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


3244. Кетрарь, Вадим. Новый образ Floris : [о модернизации производства на
масложировом комбинате "Floarea Soarelui" SA, Бэлць] / Вадим Кетрарь // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 7.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutărie. Pâine. Morărit


3245. Кетрарь, Вадим. "Крупяной стартап" выходит на "широкий простор" : [по
материалам беседы с нач. завода по производству гречневой и пшенной крупы в Соро-
ке SC "Inseco SRL" Василием Медведь] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 8.

68 INDUSTRII. MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ŞI ASAMBLATE


684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie
3246. Моисеев, Сергей. Сильные стороны "Fort" : [25 лет со дня основания молд.
компании : по материалам беседы с дир. компании Виктором Роман] / Сергей Моисеев
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 нояб. – Р. 7.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică


3247. Beghiu, Tatiana. Mica afacere de familie – pufoasă şi caldă : [pe marginea dis-
cuţiei cu Cristina şi Iulia Furtună, designeri în prelucrarea articolelor din lână] / Tatiana Beghiu
// Ziarul de gardă. – 2017. – 23 noiem. – P. 24.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3248. Buruianova, Inna. Cum e să fii producător vestimentar în Republica Moldova :


[interviu cu I. Buruianova, manager de vânzări la fabrica de textile "Premiera-Dona" din mun.
Bălţi] / pagină realizată de Ana-Carolina Talambuţa // Săptămîna. – 2017. – 10 noiem. – P. 7.

3249. Шимановская, Марина. Тамара Лукьян: "Ionel" шагает в ногу с модой Ев-
ропы : [по материалам беседы с дир. фабрики Т. Лукьян] / Марина Шимановская //
Молдавские ведомости. – 2017. – 10 нояб. – Р. 9.

69 INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR. MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN


CONSTRUCŢII

(Vezi Nr 3057)

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
3250. Оклер, Кристин. Как улучшить планирование городов : [ст. руководителя
проекта Всемирной кампании за урбанизацию при программе ООН по населенным
пунктам и ген. дир. Института недвижимости Дубая] / Кристин Оклер, Махмуд Аль-
Бураи // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 нояб. – Р. 14.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


3251. Глазова, Татьяна. Жилой комплекс у "Красной мельницы" : [о памятнике
перв. паровой мельницы, построенной в Кишинэу во второй половине XIX века : по
материалам беседы с дир. Агентства по инспектированию и реставрации памятников
Ионом Штефэницэ] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 17 нояб. – Р. 10.

72 ARHITECTURĂ
3252. Гордеев, Анатолие. Кафедральный собор: мода на пристройки достигла
своего апогея : [о строительстве пристройки к Кафедральному собору Рождества Хри-
стова] / Анатолие Гордеев // Молдавские ведомости. – 2017. – 10 нояб. – Р. 11.

3253. Златая, Ольга. Свято место пусто не бывает: приходской дом возвращает-
ся храму… Но почему старожилы не помнят такого строения? : [о строительстве при-
стройки к Кафедральному собору Рождества Христова] / Ольга Златая // Молдавские
ведомости. – 2017. – 3 нояб. – Р. 11.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
3254. Tamazlâcaru, Elena. O expoziţie în aurul toamnei : [despre vernisajul sculptoru-
lui Dumitru Verdianu] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 6.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ
3255. Casa lui Andrei Mudrea s-a transformat în muzeu : Pictorul a vernisat o ex-
poziţie de artă modernă cu lucrări create de el în ultimii 30 de ani / cor. gaz. // Timpul. – 2017.
– 17 noiem. – P. 21.

3256. Fonari, Victoria. Cromatica "Bunei dimineţi" : [picturile Gutierei Prodan, red.-şef
al Emisiunii Matinale, TV Moldova 1] / Victoria Fonari // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem.
– P. 6.

3257. Мигулина, Татьяна. Рисуем все? : [о творчестве художника Василия Грама


: по материалам беседы с художником и дир. Выставочного центра им. Константина
Брынкуш, искусствоведом Михаилом Мунджиу] / Татьяна Мигулина // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 нояб. – Р. 22.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


3258. Beghiu, Tatiana. Fotografa Carolina Dutca: "Conservatismul naşte frici" : [pe
marginea discuţiei cu C. Dutca din oraşul Tiraspol] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. –
2017. – 9 noiem. – P. 24 ; 10 нояб. – Р. 9. – Рус. версия.

3259. Negru, Lena. "Tot ce se întâmplă acasă îmi lasă un gust amar" : [pe marginea
discuţiei cu Octavian Dicusar, fotograf în Italia, originar din Rep. Moldova] / Lena Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 noiem. – P. 13. – (Supl. "Apropo" ; Nr 45).

78 MUZICĂ
3260. Arghezi, Tudor. George Enescu şi Ştefan Luchian : [despre creaţia compozito-
rului G. Enescu (1881-1955) şi pictorului Şt. Luchian (1868-1916) : art. semnat la 11 mai
1955] / Tudor Arghezi // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 7.

3261. Botnariuc, Liliana. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici – de 25 de ani în amintiri :


[interpreţi de muzică uşoară] / Liliana Botnariuc // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 noiem. – P. 13.

3262. Codreanu, Ion. Rapsozii suveranităţii şi independenţei noastre : [25 de ani de la


moartea interpreţilor Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] / Ion Codreanu // Gazeta satelor. –
2017. – 3 noiem.

3263. Colesnic, Iurie. Fiica Comratului, rămasă pe veci la Bucureşti… : [interpreta


Maria Zlatov (1884-1966)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. – 2017. – 10 noiem.

3264. Negru, Lena. 2017, un an de nota 9 pentru Aliona Moon : [pe marginea discuţiei
cu A. Moon, interpretă de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17
noiem. – P. 14. – (Supl. "Apropo" ; Nr 44).

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3265. Negru, Lena. "Am avut un an foarte bun" : [pe marginea discuţiei cu Marian
Stârcea, compozitor, dir. artistic al Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici"] / Lena Negru
// Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17 noiem. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr 44).

3266. Negru, Lena. "Bunica Zdubilor" şi-a deschis muzeu! : [pe marginea discuţiei cu
Lidia Bejenaru, participantă la Concursul Muzical Eurovision 2005 la Kiev, alături de formaţia
"Zdob şi Zdub"] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 noiem. – P. 12. – (Supl.
"Apropo" ; Nr 42).

3267. Negru, Lena. Gheorghe Ţopa a fost naş de botez : [pe marginea discuţiei cu in-
terpretul de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 noiem. – P. 14.
– (Supl. "Apropo" ; Nr 45).

3268. Negru, Lena. Georgeta Voinovan a devenit bunică : [pe marginea discuţiei cu
compozitoarea şi interpreta de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. –
24 noiem. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr 45).

3269. Negru, Lena. "Le sunt prietenă copiilor mei" : [pe marginea discuţiei cu Cristina
Scarlat, interpretă de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 noiem.
– P. 14. – (Supl. "Apropo" ; Nr 43).

3270. Negru, Lena. Succes la Veneţia : [pe marginea discuţiei cu Petru Dinjos, muzi-
cian, stabilit în Italia] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 noiem. – P. 13. – (Supl.
"Apropo" ; Nr 43).

3271. Negru, Lena. Un bunic fericit : [pe marginea discuţiei cu Arseni Botnaru, inter-
pret de muzică populară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 noiem. – P. 12. –
(Supl. "Apropo" ; Nr 43).

3272. Roşca, Lilia. Interpreta Lilia Roşca şi calea ei lungă şi frumoasă spre "Lăutarii" :
[interviu cu interpreta de muzică populară] / consemnare: Ana Rusu // Moldova democrată. –
2017. – 3 noiem. – P. 7 ; Демократическая Молдова. – 2017. – 3 нояб. – Р. 7.

3273. Rusu, Igor. Igor Rusu: Viaţa m-a purtat pe cărarea muzicii şi a cântecului : [in-
terviu cu interpretul de muzică populară] / consemnare: Ana Rusu // Moldova democrată. –
2017. – 24 noiem. – P. 7 ; Демократическая Молдова. – 2017. – 24 нояб. – Р. 7.

3274. Suruceanu, Ion. Ion Suruceanu: Sunt un alintat al sorţii şi… al poporului : [inter-
viu cu interpretul de muzică uşoară] / consemnare: Victor Voscoboinic // Moldova democrată.
– 2017. – 17 noiem. – P. 4-5 ; Демократическая Молдова. – 2017. – 17 нояб. – Р. 4-5.

3275. Tamazlâcaru, Elena. Sărbătoarea tânărului jubileu… : [40 de ani de la fondarea


Orchestrei de Muzică Populară "Alboteanca" de la Palatul de Cultură din Ţaul, raionul Don-
duşeni] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 8.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3276. Мигулина, Татьяна. Профессия для хорошего человека : [по материалам


беседы с худож. руководителем и гл. дирижером Национального оркестра народной
музыки "Lăutarii" Николаем Ботгрос] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 17 нояб. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 3190)

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
3277. Andres Garcia. Viaţa şi pasiunile unui mexican : [actor, interpret a circa 116
roluri în filme şi telenovele] // Săptămîna. – 2017. – 17 noiem. – P. 14.

3278. Negru, Lena. A jucat alături de Mr. Bean : [pe marginea discuţiei cu Djulieta
Gânu-Ardovan, actriţă de film] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17 noiem. – P.
13. – (Supl. "Apropo" ; Nr 44).

3279. Şveţ, Maria. Filmul "Istoria Moldovei" – exerciţiu de propagandă şi manipulare :


[pe marginea discuţiei cu Virgil Mărgineanu, preşedintele Uniunii Cineaştilor din Rep. Moldo-
va, dir. Festivalului Internaţional de Film Documentar "Cronograf", şi Octavian Ţâcu, istoric] /
Maria Şveţ // Ziarul de gardă. – 2017. – 23 noiem. – P. 14.

3280. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп: "Будет понятно, чем мы отличаемся


от румын, почему существует молдавский народ" : [о док. фильме "История Молдовы" :
интервью с дир. Института дипломатических, политических исследований и вопросов
безопасности] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 24 нояб.
– Р. 1-11.
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
3281. Jioară, Mariana. Dăruire de o viaţă : [din memoriile actorului şi regizorului Ion
Ungureanu : pe marginea lansării vol. 3 (postum) al cărţii "Drumul lung către noi înşine", în
red. Victoriei Fedorenco, dr. în studiul artelor, 16 noiem. 2017, Biblioteca "O.Ghibu", Chişi-
nău] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 4.

3282. Jitaru, Valentin. La mulţi ani, Iulia Şimanschi! : [actriţă la Teatrul Naţional "Vasi-
le Alecsandri" din Bălţi] / Valentin Jitaru // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 6.

3283. Lupaşcu-Bohanţov, Alexandru. Savantul cu dragoste de neam : (90 de ani de


la naştere) : [Leonid Cemortan, savant-teatrolog, dr. hab. în studiul artelor, prof. univ., mem-
bru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1927-2009)] / Alexandru Lupaşcu-
Bohanţov // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 6.

3284. Morăraş, Mihai. Stela noastră a plecat la … stele : [in memoriam Stela Popes-
cu, actriţă română de teatru, film şi televiziune, originară din Basarabia (1935-2017)] / Mihai
Morăraş // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 6.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3285. Nechit, Irina. E multă viaţă în teatrul românesc! : [pe marginea ed. a 27-a a
Festivalului Naţional de Teatru din Bucureşti, 20-30 oct. 2017] / Irina Nechit // Jurnal de Chi-
şinău. – 2017. – 10 noiem. – P. 10.

3286. Nechit, Irina. Naţionalul din Chişinău a luat Marele Premiu la Braşov : [pe mar-
ginea Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană, 10-19 noiem. 2017] / Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 noiem. – P. 10.

3287. Nechit, Irina. Teatru tânăr şi prezenţe basarabene la FNT 2017 : [pe marginea
celei de-a 27-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru din Bucureşti, 20-30 oct. 2017] / Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17 noiem. – P. 10. – Conţine: Energii şi tehnologii ;
Poezie, istorie, punţi între coşmar şi speranţă ; Basarabeni puţini, dar remarcabili.

3288. Pârnău, Ion. "Naufragiul visat de furtună" : [despre rolul actriţei Ninela Caranfil
în drama "Hipolit" de Euripide, pusă în scenă la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu"] / Ion
Pârnău // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 6.

3289. Strătilă, Silvia. Ion Caramitru, sau Hamlet al nostru : [pe marginea participării
actorului şi regizorului român la Gala întâlnirilor TVR Moldova] / Silvia Strătilă // Timpul. –
2017. – 24 noiem. – P. 21.

3290. Tănase, Alexandra. Florin Piersic într-un singur exemplar : [actor de teatru şi
cinema din România] / Alexandra Tănase // Timpul. – 2017. – 3 noiem. – P. 21.

3291. Ungureanu, Larisa. Spiritul teatrului : [despre actorul Vladimir Zaiciuc, fondato-
rul Teatrului "Luceafărul"] / Larisa Ungureanu // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3292. Postolachi, Alexei. Redutabilul veteran Boris Sava din nou la înălţime! : [deţină-
tor al tit. de campion în cadrul Campionatului Mondial la lupte libere şi greco-romane rezervat
veteranilor, 10-15 oct. 2017, Plovdiv, Bulgaria] / Alexei Postolachi, Diana Mămăligă // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 2 noiem. – P. 8.

3293. Ursul, Silvia. Un nume basarabean: Lia Manoliu : [atletă română, născută la
Chişinău, laureată cu aur la Jocurile Olimpice de vară din Mexico, 1968, și cu bronz la Jocuri-
le Olimpice de vară din Roma 1960 și Jocurile Olimpice de vară din Tokyo 1964 la proba de
aruncare a discului (1932-1998)] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 7.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
3294. Diaconu, Andrei. Arheologie lingvistică : (Partea a 6-a). Vechimea populaţiuni-
lor. Arborele genealogic / Andrei Diaconu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 7. –
Referinţe bibliogr. : 12 tit.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811 Limbi
811.135.1 Limba română
3295. Bahnaru, Vasile. Elogiu demenţei : [despre fundamentarea şt. a problemelor
lingvistice] / Vasile Bahnaru // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 5.

3296. Cosniceanu, Maria. Coroi : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 3 noiem. – P. 21. – (Dicţionar de nume).

3297. Cosniceanu, Maria. Odagiu ; Rusu : [despre provenienţa numelor] / Maria


Cosniceanu // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 5. – (Ce nume purtăm).

3298. Cosniceanu, Maria. Stan : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 21. – (Dicţionar de nume).

3299. Dabija, Nicolae. Elogiu profesorului de limba română / Nicolae Dabija // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 1.

3300. Eremia, Anatol. Noiembrie : [despre provenienţa denumirii şi tradiţiile lunii] /


Anatol Eremia // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 6. – (Calendarul modern).

3301. Păsat, Dumitru. Limba română înainte de toate / Dumitru Păsat // Literatura şi
arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 2.

3302. Păsat, Dumitru. Obiect de studiu şi cercetare : [incursiune ist. privind limba ro-
mână] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2017. – 9 noiem. – P. 6 ; Literatura şi arta.
– 2017. – 16 noiem. – P. 2.

3303. Postolachi, Elena. Adevărul e trist, dar trebuie spus : [problema limbii române
în Rep. Moldova] / Elena Postolachi // Ziarul de gardă. – 2017. – 16 noiem. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 2967)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
3304. Alecsandri, Vasile. Odă la statuia lui Ştefan cel Mare : [versuri] / Vasile Alec-
sandri ; pagini realizate de Viorel Mihail // Săptămîna. – 2017. – 10 noiem. – P. 9.

3305. Bulai, Petru. Dragă, ce să-ţi dăruiesc? : [fabulă] / Petru Bulai // Literatura şi arta.
– 2017. – 30 noiem. – P. 8.

3306. Cârnu, Ion. Minge, minge… : [versuri] / Ion Cârnu // Florile dalbe. – 2017. – 16
noiem. – P. 1.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3307. Cojocaru, Sabina. Chemarea sângelui : [versuri] / Sabina Cojocaru // Literatura


şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 6.

3308. Eminescu, Mihai. Comisiunea aleasă de Senat…" : [art. publ. în ziarul "Timpul"
din București, 29 sept. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 3 noiem. – P. 7.

3309. Eminescu, Mihai. Este mişcarea din Moldova factice…" : [art. publ. în ziarul
"Timpul" din București, 20 ian. 1879] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 17 noiem. – P. 7.

3310. Eminescu, Mihai. În zădar ar încerca cineva…" : [art. publ. în ziarul "Timpul" din
București, 30 ian. 1879] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 10 noiem. – P. 7.

3311. Eminescu, Mihai. Într-un studiu de politică…" : [art. publ. în ziarul "Timpul" din
București, 9 dec. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 7.

3312. Eminescu, Mihai. Rugăciunea unui dac ; Scrisoarea III : [versuri : fragm.] ; Ce
suflet trist… ; Peste vîrfuri : [versuri] / Mihai Eminescu ; pagini realizate de Viorel Mihail //
Săptămîna. – 2017. – 10 noiem. – P. 9.

3313. Enache, Diana. Dragă Românie, este ziua ta : [versuri] / Diana Enache // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 1.

3314. Fluturel, Vasile. Dar nouă ni se pare c-a fost ieri… : [versuri] / Vasile Fluturel //
Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 8.

3315. Labiş, Nicolae. Am uitat : [versuri] / Nicolae Labiş // Gazeta satelor. – 2017. –
17 noiem.

3316. Minulescu, Ion. Pe harta Europei : [versuri] / Ion Minulescu // Florile dalbe. –
2017. – 2 noiem. – P. 1.

3317. Păunescu, Adrian. Baladă pentru Basarabia : [versuri] / Adrian Păunescu // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 1.

3318. Preda, Cristina Beatrice. Melancolie de toamnă : [povestire] / Cristina Beatrice


Preda // Florile dalbe. – 2017. – 9 noiem. – P. 8.

3319. Rădulescu, Mircea. Arcul de Triumf : [versuri] / Mircea Rădulescu // Florile dal-
be. – 2017. – 23 noiem. – P. 1.

3320. Stănescu, Nichita. Râsu’ Plânsu’ : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile dalbe. –
2017. – 9 noiem. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3321. Anton, Ion. Tighina : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. – 23 noiem. –
P. 5.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3322. Bajureanu, Ion. Doamne, cât har ai turnat? : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 2.

3323. Bajureanu, Ion. Mai bine pune-ţi pofta-n cui… : [versuri] / Ion Bajureanu // Lite-
ratura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 2.

3324. Bajureanu, Ion. Pâinea noastră sacră : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 2.

3325. Bajureanu, Ion. Ziua tăcerii : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2017. – 16 noiem. – P. 2.

3326. Bradu, Ion. Rem ; Pianul ; Scurta de scriitor ; Muştele : [nuvele] / Ion Bradu // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 4.

3327. Calancea, Lilia. Nu mă tem de morţi. Mă tem de roboţi : [eseu] / Lilia Calancea
// Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17 noiem. – P. 2.

3328. Căpiţă, Ionel. Chemarea dintâi ; Ţara mea din trei culori ; România Mare ; Bat
clopotele ; România sfântă ; Calea salvării ; România dodoloaţă ; Laurii neîngenuncherii ;
Dezrobire ; Balaurul şi Unirea ; Fruntea sus! ; Să se ştie, Românie! ; Aici e ţara mea : [versuri]
/ Ionel Căpiţă // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 5.

3329. Cărare, Petru. Nu mă las de limba noastră : [versuri] / Petru Cărare // Literatura
şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 1.

3330. Cârchelan, Iuliu. Azorică e elev : [versuri] / Iuliu Cârchelan // Florile dalbe. –
2017. – 23 noiem. – P. 6.

3331. Ciocanu, Doru. Amintiri de pe planeta M. : [povestiri] / Doru Ciocanu //


Săptămîna. – 2017. – 24 noiem. – P. 8. – Conţine: Dingo ; Tata ; Sex.

3332. Codreanca, Lidia. Văcuţa în strai naţional : [eseu] / Lidia Codreanca // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 8.

3333. Cotoviţchi, Ion. Dacă dai, ai ; Rândunelele : [povestioare] / Ion Cotoviţchi // Flo-
rile dalbe. – 2017. – 9 noiem. – P. 4.

3334. Covrig, Octombrina. Amintiri autumnale : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile


dalbe. – 2017. – 2 noiem. – P. 6.

3335. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer (31) / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017.
– 16 noiem. – P. 1-2.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3336. Dărănuţă, Diana Sava. Cântec cu aripi de îngeri : [versuri] / Diana Sava
Dărănuţă // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 8.

3337. Doga, Alexandru. Pe-o gură de rai : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura şi
arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 8.

3338. Doga, Alexandru. Rondelul nedumeririi : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura


şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 8.

3339. Druţă, Ion. Rugă albă : (fragm.) / Ion Druţă // Florile dalbe. – 2017. – 2 noiem. –
P. 7.

3340. Esinencu, Nicolae. Ştrengarul : [povestire] / Nicolae Esinencu // Florile dalbe. –


2017. – 23 noiem. – P. 6.

3341. Fonari, Victoria. Inima cetăţii ; Pasărea timp ; O coală de timp ; Vântul îmi în-
toarce pagina ; Fluturii – umbre de frunze ; Dincolo de leduri ; Înfipte în umerii tăi : [versuri] /
Victoria Fonari // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 4.

3342. Iachim, Ion. Capitolul 10: Scrisori de la Ozana : [din cartea "Ninge aspru la Co-
tul Donului"] / Ion Iachim // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 4.

3343. Jioară, Mariana. Drumeţie : [eseu] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 2017.
– 9 noiem. – P. 7.

3344. Josanu, Efim. Octombrie invers : [fragm. din studiul publicistic "Istoria seducţiei
comuniste"] / Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 7.

3345. Josu, Nina. Românismul, starea noastră de facto : [eseu] / Nina Josu // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 8.

3346. Macari, Nina. Patrie, te dezmierd ca pe-o mireasă neprihănită, te împodobesc


în alte veşmânte de dor! : [fragm. din cartea "Aripi înscrise cu soare"] / Nina Macari // Făclia.
– 2017. – 17 noiem. – P. 3.

3347. Manea-Cernei, Eugenia. Întoarce Cronos fila ; Ancestrală ; Caleidoscop solar ;


"Mă dizolv în toamna cu topaze…" ; Astrale vibraţii ; Raza de lumină ; Vegetală orgă ; O orgă-
s codrii ; Un plop însingurat ; Catifeaua nopţii ; Dor ; Ultima lacrimă : [versuri] / Eugenia Ma-
nea-Cernei // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 5.

3348. Mihail, Viorel. Poetul şi moldovenii săi : [eseu : Mihai Eminescu] / V. Mihail //
Săptămîna. – 2017. – 17 noiem. – P. 9. – (Eminesciana).

3349. Mihail, Viorel. Tu te-ntreabă şi socoate : [eseuri] / V. Mihail // Săptămîna. –


2017. – 10 noiem. – P. 8-9. – Conţine: Alecsandri cu Oda, Eminescu cu Doina : La dezvelirea
monumentului lui Ştefan cel Mare de la Iaşi : [5 iun. 1883].

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3350. Morăraş, Viorica. Crochiu de toamnă ; Musca ; Mirajul "Italia" : (Nuvele) / Viori-
ca Morăraş // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 4.

3351. Moroşanu, Andrei. Mascota pisicii de smarald : [povestire] / Andrei Moroşanu //


Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 8.

3352. Moroşanu, Andrei. Cerul sculptat de păsări : [povestire] / Andrei Moroşanu // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 1.

3353. Moroşanu, Andrei. Delirul nopţii : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura şi


arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 7.

3354. Moroşanu, Andrei. Orgoliul din noi : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura
şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 1.

3355. Moroşanu, Andrei. Zborul alb al cocorilor : [povestire] / Andrei Moroşanu // Lite-
ratura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 1.

3356. Niconov-Osoianu, Maria. Aricică şi iepuraşul : [povestire] / Maria Niconov-


Osoianu // Florile dalbe. – 2017. – 16 noiem. – P. 4.

3357. Partole, Claudia. Răscruce : [versuri] / Claudia Partole // Literatura şi arta. –


2017. – 16 noiem. – P. 2.

3358. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Notes (2) : File de jurnal / Vitalie Pastuh-


Cubolteanu // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 7.

3359. Popescu, Crina. ReUnirea sau Schimbarea la faţă a umbrelor : [eseu] / Crina
Popescu // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 1.

3360. Popovici, Dumitru. Eu departe, tu departe ; Limba Noastră ; Ţara Moldovei e


prădată ; Pe o rază… ; Ultima punte ; Strămoşilor mei ; Luceafărul ; De la Cernăuţi la vale ;
Lepădătură bolşevică ; Jos trădătorii! ; Tu nu-l crede ; Lefile acestui pământ ; La mormântul
mamei : [versuri] / Dumitru Popovici // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 5.

3361. Prepeliţă, Mihai. Unde-i dulcea Bucovină, unde-s codrii de aramă? : [versuri] /
Mihai Prepeliţă // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P.1.

3362. Reabţov, Gheorghe. Priveşte : [versuri] / Gheorghe Reabţov // Literatura şi arta.


– 2017. – 23 noiem. – P. 4.

3363. Saratean-Belîi, Natalia. Omul care trăia sub carte : [povestire] / Natalia
Saratean-Belîi // Florile dalbe. – 2017. – 2 noiem. – P. 8.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3364. Silvestru, Aurelian. Poduri de comunicare : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura.


– 2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 6.

3365. Suceveanu, Arcadie. Îţi mulţumesc, Doamne ; Lupul din povestea Capra cu trei
iezi ; Moşul de pe cornul lunii ; Doina contemporană ; Zebra-acordeon ; Ieduţii lui Moş Crean-
gă ; Cântec pentru învăţători ; Candela de sub icoană ; Un cleşte cu… rac ; Cu litera X, întâia
oară, lumea-i extraordinară : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Florile dalbe. – 2017. – 16
noiem. – P. 8.

3366. Suceveanu, Arcadie. Noua Danemarcă : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Lite-


ratura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 1.

3367. Tănase, Constantin. "Opoziţia ghiurghiulie" : [fragm. din cartea "Hoţii de mituri",
2004] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 7.

3368. Teslaru, Grigore. Fetele Limpiadei : [povestire] / Grigore Teslaru // Gazeta sate-
lor. – 2017. – 17 noiem.

3369. Teslaru, Grigore. Ionaş al Irinei : [povestire] / Grigore Teslaru // Gazeta satelor.
– 2017. – 24 noiem.

3370. Teslaru, Grigore. Toma Vlaicu : [povestire] / Grigore Teslaru // Gazeta satelor.
– 2017. – 3 noiem.

3371. Tudosă, Nicolae. Mi-e dor ; Basarabie ; Au rămas ; Gând de leac ; Nenorocit şi
norocos ; Vor zice unii ; La urşii albi ; Fetiţa cu cercei ; Moştenirea ; Mă-nchin ; La moartea
colhozului ; În norocul tău, trecutul : [versuri] / Nicolae Tudosă ; grafică de Galina Vieru //
Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 5.

3372. Vahnovan, Anda-Cristina. Curat ; Tu, dragoste ; Vindecări ; Ce nu mai arde ;


Culori ; Totuşi viaţă ; Ar fi ; De ce, viaţă? ; Recrudescenţa : [versuri] / Anda-Cristina Vahnovan
// Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 5.

3373. Vasilcău, Traian. Marele deportat : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 30 noiem. – P. 4.

3374. Vieru, Grigore. Acasă : [versuri] / Grigore Vieru // Gazeta satelor. – 2017. – 3
noiem.

3375. Vîlcu, Mihai. Acela e copil frumos, care e politicos! : [versuri] / Mihai Vîlcu // Flo-
rile dalbe. – 2017. – 2 noiem. – P. 4.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3376. Andrei, Petruş. Un regal al aforismului la Tecuci : [pe marginea lucrărilor ed.
1-a a Festivalului Internaţional al Aforismului, 5-6 oct. 2017, judeţul Galaţi, România] / Petruş
Andrei // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 6.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.111(73).0 Literatură engleză din SUA (Literatura americană)


3377. Stănilă, Moni. Nuntă fără mire : [pe marginea cărţii "Dulgheri, ridicaţi grinda
acoperişului şi Seymour: o prezentare" de scriitorul amer. Jerome David Salinger] / Moni
Stănilă // Timpul. – 2017. – 3 noiem. – P. 14.

821.135.1.0 Literatură română


3378. Baltatescu, George. Bacovia a avut cea mai devotată nevastă : [despre Agatha
Grigorescu (1895-1981), soţia poetului George Bacovia (1881-1957) : reluat după
desteptarea.ro] / George Baltatescu // Timpul. – 2017. – 3 noiem. – P. 27.

3379. Cimpoi, Mihai. Mihai Sultana Vicol sub semnul balanţei : [pe marginea vol. "Iu-
da face carieră în România : (Jurnal de scriitor)" şi "Coridorul Siberia" de Mihai Sultana Vicol,
Iaşi, ed. "Opera Magna", 2017] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 4.

3380. Cimpoi, Mihai. Viaţa ca text : [pe marginea creaţiei prozatorului Iacob Florea] /
Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 23 noiem. – P. 4.

3381. Cojocaru, Sabina. Un gând luminos trăitorilor de frumos : [pe marginea lucrări-
lor Cenaclului Naţional "Gând Românesc – Gând European", 11 noiem. 2017, Alba Iulia,
România] / Sabina Cojocaru // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 6.

3382. Fluturel, Vasile. Grigore Ureche, cel dintâi unionist : [(370 de ani de la moartea
cronicarului Grigore Ureche (1647) şi 165 de ani de la începerea publicării de către Mihail
Kogălniceanu a Letopiseţelor Ţării Moldovei (1852)] / Vasile Fluturel // Literatura şi arta. –
2017. – 9 noiem. – P. 2.

3383. Nedelcea, Tudor. În absenţa Dumneavoastră : [în memoria poetului Adrian Pă-
unescu (1943-2010)] / Tudor Nedelcea // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2925, 3184)

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord


(Vezi Nr 3400)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3384. Ciobanu, Marina. Ioan Găină – "un om ca o instituţie" : [55 de ani de la naşte-
rea scriitorului, muzeografului, profesorului şi promotorului limbii române din satul Zaim, raio-
nul Căuşeni] / Marina Ciobanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 noiem. – P. 24.

3385. Ciobanu, Raisa. Femeia cu suflet de floare : [despre Eugenia Manea-Cernei,


poetă] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 5.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

3386. Codreanu, Ion. Spiridon Vangheli – un titlu de nobleţe pentru cultura naţională :
[pe marginea evenimentului de lansare a cărţii "Crăiţa"] / Ion Codreanu // Gazeta satelor. –
2017. – 24 noiem.

3387. Codreanca, Lidia. Poetul inventat de crin : [65 de ani de la naşterea poetului
Arcadie Suceveanu, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova] / Lidia Codreanca // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 5.

3388. Colesnic, Iurie. Un actor poet – Gheorghe Păun : [(1848-1875)] / Iurie Colesnic
// Florile dalbe. – 2017. – 23 noiem. – P. 7.

3389. Dabija, Nicolae. Prozatorul în care au încredere cuvintele : [70 de ani de la naş-
terea lui Ion Bradu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 4.

3390. David, Eugenia. Farmec şi inteligenţă : [80 de ani de la naşterea Lidiei Latieva,
scriitoare] / Eugenia David // Săptămîna. – 2017. – 10 noiem. – P. 11.

3391. Galaicu, Vasile. Dincolo de ce-i scris, numai sufletul! : [despre creaţia Vioricăi
Morăraş] / Vasile Galaicu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 4.

3392. Jioară, Mariana. Anotimp bacovian : [despre poetul şi publicistul Mihai Morăraş]
/ Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 8.

3393. Jioară, Mariana. Arcă a Poeziei : [65 de ani de la naşterea poetului Arcadie Su-
ceveanu, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. –
2017. – 16 noiem. – P. 5.

3394. Josu, Nina. Suflet deschis, plin de har : [despre poeta Anda-Cristina Vahnovan /
Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 5.

3395. Oanţa, Gheorghe. Vocaţia de a păstori cuvintele : [despre poetul Ion Cotoviţchi]
/ Gheorghe Oanţa // Florile dalbe. – 2017. – 2 noiem. – P. 2.

3396. Olărescu, Vlad. O scuză împărţită la doi: Vlad Olărescu şi Mihai Cimpoi… :
[omagiu pentru Mihai Cimpoi, academician, critic şi istoric literar, eminescolog] / Vlad
Olărescu // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 1.

3397. Pârlea-Conovali, Veronica. O viaţă trăită intens : (Dialog cu scriitoarea V. Pâr-


lea-Conovali despre lansarea cărţii "Galina Furdui în lumina baştinei") / consemnare: Elvira
Ţâgănaş-Pântea // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 6.

3398. S-a stins din viaţă scriitorul Gheorghe Marin : [scriitor, om de cultură, mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1929-2017)] / Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova //
Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P. 8.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3399. Stănilă, Moni. O aniversare plină de cărţi : [50 de ani de la naşterea scriitorului
Dumitru Crudu] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 10 noiem. – P. 14.

3400. Şcerbina, Romeo. Un bard al Bucovinei : [poetul şi publicistul Mihai Morăraş] /


Romeo Şcerbina // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem. – P. 2.

3401. Ţîbuleac, Tatiana. "Singura mea tangenţă cu politica este votul" : Interviu cu T.
Ţîbuleac, scriitoare / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2017. – 9 noiem.
– P. 10-11.
(Vezi de asemenea Nr 2963)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


(Vezi Nr 3188)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
3402. Adelaide – unul dintre cele mai curate oraşe din lume : [capitala Australiei de
Sud] / trad. şi adapt. de Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 16 noiem. – P. 19.

3403. Teslaru, Grigore. Volintirii din câmpia Bebeiului : [radiografia satului din raionul
Ştefan Vodă] / Grigore Teslaru // Gazeta satelor. – 2017. – 24 noiem.

3404. Ursul, Silvia. Toamna la Râşcova : [despre satul din raionul Criuleni] / Silvia Ur-
sul // Natura. – 2017. – Noiem. (Nr 11). – P. 2.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Andres Garcia. Viaţa şi pasiunile unui mexican. – Vezi Nr 3277.

Baciu, Gheorghe. Ana Bantâş-Cantemir la 340 de ani de la moarte. – Vezi Nr 3406.

Colesnic, Iurie. Liceul "Mihai Eminescu" şi directorul Oatu. – Vezi Nr 3151.

Fluturel, Vasile. Grigore Ureche, cel dintâi unionist. – Vezi Nr 3382.

Timuş, Asea M. Plugarii din Terebna Edineţului. – Vezi Nr 3224.

Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia Academicianului Alexei Spassky
(1917-2006). – Vezi Nr 3201.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
3405. Ţăranu, Mariana S. Cum a avut loc lovitura de stat bolşevică din 1917 : [în Ru-
sia, 24 spre 25 octombrie / 6 spre 7 noiembrie] / Mariana S. Ţăranu // Timpul. – 2017. – 3
noiem. – P. 22. – (Crimele comunismului).

94(478) Istoria Republicii Moldova


3406. Baciu, Gheorghe. Ana Bantâş-Cantemir la 340 de ani de la moarte : [a treia so-
ţie a lui Constantin Cantemir şi mama fraţilor Antioh şi Dimitrie Cantemir (1645-1677)] / Ghe-
orghe Baciu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 7.

3407. Ciutac, Ion. Adevăruri despre Unirea cea Mare : [despre reîntregirea Basarabiei
cu România în anul 1918] / Ion Ciutac // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 3.

3408. Colesnic, Iurie. Amintirile lui Ion Inculeţ, primul preşedinte al Sfatului Ţării ; O
revoluţie trăită, o revoluţie făurită… : [din paginile de memorii "O revoluţie trăită" ale lui Ion
Inculeţ despre evenimentele anilor 1917-1918 (1884-1940)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017.
– 17, 24 noiem. – P. 19.

3409. Colesnic, Iurie. Dosarul lui Pan Halippa şi amintirile sale : [din dosarele omului
politic, publicistului, vicepreşedinte al Sfatului Ţării (1883-1979), păstrate în arhiva Serviciului
de Informaţii şi Securitate al Rep. Moldova] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 10 noiem. –
P. 19.

3410. Deputaţii Sfatului Ţării şi Lavrenti Beria : [dosarul penal referitor la 14 membri
ai Sfatului Ţării, expediat comisarului poporului al Afacerilor Interne din Uniunea Sovietică,
anul 1941] // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 7.

3411. Dor, Teo. Contabil devenit cercetător ştiinţific cu nume de referinţă în istoria
Moldovei : [despre Gheorghe Nicolaev, cercetător şt.-coord. la Institutul de Istorie al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei] / Teo Dor // Făclia. – 2017. – 17 noiem. – P. 5.

3412. Grosu, Andrei. Masacrul din Dereneu : [pe marginea discursului deputatului
basarabean Dionisii P. Gulkin (1861-1947) la şedinţa Dumei de Stat a Imperiului Rus privind
încasarea neligitimă a impozitului local şi revolta ţăranilor din satul Dereneu, plasa Teleneşti,
anul 1907] / Andrei Grosu // Făclia. – 2017. – 17 noiem. – P. 3.

3413. Josu, Nina. Un istoric drag sufletului nostru : [pe marginea lucrărilor conf. şt.-
comemorative "In memoriam. Profesorul şi istoricul Anton Moraru. 80 de ani de la naştere"
(1937-2015), 28 oct. 2017, Chişinău] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. – P.
3.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3414. Mârzencu, George. Cine a fost moldoveanul care amăgea gospodarii destinaţi
Siberiei pentru a le fura averea : [structura procuraturii Moldovei sovietice şi procurorul din
Străşeni Şeptîkin] / George Mârzencu // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 22. – (Crimele
comunismului).

3415. Mârzencu, George. Duşmanul personal al Kremlinului (1,2) : [despre Fănase


Magari din satul Recea, raionul Străşeni, participant la rezistenţa armatei antisovietice din
Basarabia după primul război mondial] / George Mârzencu // Timpul. – 2017. – 10, 17 noiem.
– P. 22.

3416. Petrencu, Anatol. Politica de deznaţionalizare a românilor din Basarabia : [în


perioada 1812-1917 ; 1940-1944] / Anatol Petrencu // Gazeta satelor. – 2017. – 3, 24 noiem.
– Va urma.

3417. Radu, Ion. "Sistemul bolşevic a băgat atâta răutate în mentalitatea omului, că el
crede minciuna, nu adevărul" : [interviu cu I. Radu, locuitor al satului Romanovca, raionul
Ungheni, fost deportat] / consemnare: Victor Moşneag, Anatolie Eşanu // Ziarul de gardă. –
2017. – 23 noiem. – P. 10-11 ; 24 нояб. – Р. 8-9. – Рус. версия.

3418. Tofan, Eugenia. Centenarul primei şedinţe : [pe marginea lucrărilor conf. şt. in-
tern. pentru marcarea centenarului Sfatului Ţării, 21 noiem. 2017, Chişinău] / Eugenia Tofan
// Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 7.

3419. Ţâcu, Octavian. Basarabia şi Revoluţia Rusă din 1917 : [context ist.] / Octavian
Ţâcu // Timpul. – 2017. – 3 noiem. – P. 6. – (Dosarul Centenarului ; 2). – Art. 1 : 27 oct.

3420. Ţâcu, Octavian. Sfatul Ţării în diplomaţia Conferinţei de pace de la Paris (1919)
: [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 24 noiem. – P. 6. – (Dosarul Centenarului ;
3). – Art. 1 : 27 oct.

3421. Менюк, Николай. В Москве открыли памятник молдавскому господарю


Дмитрию Кантемиру : [(1673-1723) : по материалам офиц. страницы в соцсети прези-
дента Респ. Молдова Игоря Додон] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017.
– 17 нояб. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 2924, 3279)

94(498) Istoria României


3422. David, Teodor. 1 decembrie 1918 – actul istoric cel mai strălucit al României în
secolul al XX-lea : [art. senatorului ales al Mişcării unioniste "Sfatul Ţării-2" din Rep. Moldova]
/ Teodor David // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 2.

3423. Ţâcu, Octavian. Jurnal de călătorie: Capitala culturii Cucuteni : [din istoria ora-
şului Piatra Neamţ, România] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. –10 noiem. – P. 6.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2017

Bucşan, Diana 3142


A Budeanu, Gheorghe 3207
Ababii, Ion 3179 Bujor, Ilie 3111, 3216-18, 3220
Aga, Sergiu 3119 Bulai, Petru 3305
Ajder, Vitalie 3196 Buruianova, Inna 3248
Albu Natalia 2938 C
Aldea-Teodorovici, Doina 3261-62
Aldea-Teodorovici, Ion 3261-62 Calancea, Lilia 3327
Alecsandri, Vasile 3304 Candu, Natalia 3173
Anastasios (Arhiepiscopul Tiranei, Durresului Cantaragiu, Iuliana 3193
şi al Întregii Albanii) 2928 Cantemir, Antioh 3406
Andrei, Petruş 3376 Cantemir, Constantin 3406
Anton, Ion 3321 Cantemir, Dimitrie 3406
Apintei, Ana 3191 Canţîr, Vlad 3036
Arghezi, Tudor 3260 Caramitru, Ion 3289
Caranfil, Ninela 3286
B Căldare, Dumitru 2924
Babcenco, Coralia 3175 Căpiţă, Ionel 3328
Baciu, Gheorghe 2929,3406 Cărare, Petru 3329
Bacovia, George 3378 Cârchelan, Iuliu 3330
Bahnaru, Vasile 3295 Cârnu, Ion 3306
Bajureanu, Ion 3322-25 Cebanu, Ion 3113
Baleysite, Kristina 3002 Cemortan, Leonid 3283
Baltatescu, George 3378 Cenuşă, Dionis 3110
Bantâş-Cantemir, Ana (3406) Cernei, Elena 3150
Basarab, Marin 2927 Cheptine, Andriana 3018
Baştovoi, Savatie 2933 Chicu, Angela 2926
Bălan, Petru 3181 Chirev, Galina 3160
Bănărescu, Maia 3080 Chirilescu, Carolina 2939, 3110, 3118
Bârcă, Larisa 3068 Chirtoacă, Dorin 2989, 2995-99,
Beghiu, Tatiana 2944, 3214, 3222, 3247, Cicibaba, Iuri 3039
3258,3402 Cimpoi, Mihai 2998, 3379-80, 3396
Bejan, Iurie 3192 Ciobanu, Anatolie 3028
Bejenaru, Lidia 3266 Ciobanu, Marina 2989, 3092,3204,3384
Belâi, Liviu. 3205 Ciobanu, Mircea V. 2956-57, 2990, 3234
Beria, Lavrenti 3410 Ciobanu, Raisa 3385
Beşleagă, Vladimir 2998 Ciocanu, Doru 3331
Bileţchi, Vlad 3113 Cioclea, Sergiu 3040
Bîtca, Vasile 3053 Ciornei, Vsevolod 2945, 2958-60
Blaga, Lucian 2923 Ciubotaru, Adrian 2961-62
Boboc, Nicolae 3192 Ciurcă, Aliona 2937, 2944, 2968, 2991, 3002,
Bogatu, Iulian 3149 3012, 3190, 3203
Bogatu, Petru 2948 Ciutac, Ion 2963,3407
Botnariuc, Liliana 3041, 3261 Clichici, Veronica 3182
Botnaru, Arseni 3271 Codreanca, Lidia 3332, 3387
Boţan, Igor 2991 Codreanu, Constantin 3099
Bradu, Ion 3326, 3389 Codreanu, Elena 3027-29
Brega, Oleg 2998 Codreanu, Gheorghe 2964
Brădăţan, Tudor 2944 Codreanu, Ion 3262,3386

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cojocaru, Dinari 3113 Fedorişina, Tatiana 3155


Cojocaru, Sabina 3307, 3381 Florea, Iacob 3380
Colesnic, Iurie 3151, 3263, 3388, 3408-09 Fluturel, Vasile3314, 3382
Corobceanu, Svetlana 2942, 2971, 2992-94, Fonari, Victoria 3256, 3341
3108 Furdui, Galina 3397
Cosarciuc, Valeriu 3218-19
Cosniceanu, Maria 3296-98 G
Costache, Alexandru 3094 Gabor, Ana 2943
Costin, Ion 3221 Gaizutis, Algirdas 3186
Coşman, Liubovi 3109 Galaicu, Vasile 3391
Cotoviţchi, Ion 3333, 3395 Galaicu-Păun, Emilian 2998
Covrig, Octombrina 3334 Galben, Dorin 2972, 3021, 3039, 3110, 3228
Cristinoi, Natalia 3152 Galea, Nicolae 2942
Crudu, Dumitru 3399 Garcia, Andres (3277)
Curchi, Lilia 3193 Gavrilaş, Vlad 3156
D Găină, Ioan 3384
Gânu-Ardovan, Djulieta 3278
Dabija, Doina 3154 Gherasim, Mihaela 3150, 3158
Dabija, Nicolae 2965-66, 3299, 3335, 3389 Gherman, Marin 2949
David, Eugenia 3390 Ghidirim, Gheorghe 3207
David, Teodor 3422 Ghileţchi, Zorina 3176
Dărănuţă, Diana Sava 3336 Goras, Ala 3159
Demideţki, Valeri 3081 Gori, Victor 3111
Dânga, Boris 3160 Grămadă, Angela 3005
Diaconu, Andrei 3294 Greceanîi, Zinaida 3018
Dicusar, Octavian 3259 Gremalschi, Anatol 3129
Dinjos, Petru 3270 Grigorescu, Agatha 3378
Diug, Eugen 3179 Groppa, Alexandru Gh. 3166
Dodon, Igor 2942, 2972, 2995, 3081-82 Grosu, Aneta 3401
Doga, Alexandru 3337-38 Grosu, Andrei 3140,3412
Donoagă, Daniela 3161 Grozavu, Petru 2967, 2995
Dor, Teo 3411 Gulca, Ilie 2909, 3210-11
Doschinescu, Ana 3162 Gulkin, Dionisii P. 3140,3 412
Druţă, Ion 3339
Dungaciu, Dan 2943, 2965 H
Dutca, Carolina 3258 Hadârcă, Maria 3182
Dzeatcovschi, Iuri 2979 Hadârcă, Natalia 3030-31, 3040
E Halippa, Pan 3409
Hanganu, Aurelia 2908
Einstein, Albert 3199 Homiţcaia, Nina 3146
Eminescu, Mihai 3308-12
Enache, Diana 3313 I
Enescu, George 3260 Iachim, Ion. 3141,3160-61, 3342
Eremeev, Ion 2937 Ilişoi, Viorel 2917
Eremeev, Veronica 2937 Inculeţ, Ion 3408
Eremia, Anatol 3300 Ioanide, Dumitru 2913
Esinencu, Nicolae 3340 Ioniţă, Veaceslav 3041
Eşanu, Anatolie 3095,3417 Ivanov, Dumitru 3032
F J
Fedorenco, Victoria 3281 Jioară, Mariana 3281,3343, 3392-93

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

Jitari, Alexandra 3243 Morăraş, Viorica 3350, 3391


Jitaru, Valentin 3282 Moroşanu, Andrei 3351-55
Jones, Aliona 3052 Moşin, Octavian 2931-32
Josanu, Efim 2918, 3344 Moşneag, Victor 2920, 3013, 3094, 3103-04,
Josu, Nina 2950, 3345, 3394, 3413 3417
Movileanu, Elena 3176
K Mudrea, Andrei 3255
Kogălniceanu, Mihail 3382 Munteanu, Galina 3038, 3054,3084, 3120
Korczak, Janusz 3131 Munteanu, Mihai 2998
Munteanu, Răzvan 3009
L Murafa, Andrei 2963
Musteaţă, Galina 3155
Labiş, Nicolae 3315
Lacusta, Elena 3183 N
Latieva, Lidia 3390
Leaşcenco, Ion 3110 Naniu, Gheorghe Gh. 3147
Lemne, Nicanor 2931 Nantoi, Oazu 3012
Leucă, Lilia 3141 Nasu, Ilie 3132-33
Lîsenco, Sergiu 3110 Naumescu, Valentin 2951
Lucaciuc, Ştefan 3094 Nechit, Irina 3285-87
Luchian, Ştefan 3260 Nedelcea, Tudor 3383
Lucinschi, Petru 3110 Negru, Lena 3259, 3264-71,3278
Ludwiczak, Jacek 3243 Nicolaev, Gheorghe 3411
Lupan, Ion 3180 Niconov-Osoianu, Maria 3356
Lupaşcu-Bohanţov, Alexandru 3283 Nicu, Dan 2997,3085-86
Lupuşor, Alexandru 2968 Nour, Victor 3144

M O

Macari, Nina 3346 Oanţa, Gheorghe 3395


Macrinici,Sorina 2991 Oatu, Alexandru (3151)
Magari, Fănase 3415 Odobescu, Mariana 3155
Manea-Cernei, Eugenia 3347,3385 Olărescu, Vlad 3396
Manent, Pierre 3006 Oleg Brega 2998
Manoliu, Lia 3293 Oleinic, Alexandru 3019
Marchitan, Ana 2998,3068, 3113, 3235 Onţu, Stela 3112
Marin, Gheorghe 3398 Ornass-Kubacki, Martin 3227
Matvievici, Svetlana 3064 Ostaficiuc, Ivan 3243
Mămăligă, Diana 3292 Ostaş, Olga 3163
Mărgineanu, Virgil 3279 P
Mândâcanu, Virgil 2969, 3130
Mârzencu, George 3414-15 Panţa, Mihai 3217
Miambo-Ngcuka, Phumzile 3003 Parasca, Pavel 2971
Mihail, Viorel 3304, 3348-49 Partole, Claudia 3357
Minulescu, Ion 3316 Pasat, Valeriu 2998
Miron, Veronica 3064 Pasnicenco, Irina 3187
Miron, Viorel 3065-66 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 3358
Mitrofan, Dionisie 3157 Paulencu, Ioan 3190
Moldovanu, Ion 3033-37 Pavlicenco, Vitalia 3110
Moon, Aliona 3264 Păsat, Dumitru 3301-02
Moraru, Angela 3155 Păun, Gheorghe 3388
Moraru, Anton 3413 Păunescu, Adrian 3317, 3383
Morăraş, Mihai 2970, 2996,3284, 3392, 3400 Pârlea-Conovali, Veronica 3397

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pârnău, Ion 3288 S


Peiu, Petrişor 2965
Pendea, Cristina 3082 Sacara, Valentina 3162
Petrencu, Anatol 2972,3416 Salinger, Jerome David 3377
Sandu, Maia 3023-24
Piersic, Florin 3290 Saratean-Belîi, Natalia 3363
Pîslaru, Natalia 3131, 3134, 3142, 3164 Sava, Boris 3292
Plahotniuc, Vlad 3020 Scarlat, Cristina 3269
Pleşca, Lidia 3176 Scrişu, Violeta 3109
Pleşu, Andrei 2952, 3010, 3143, 3184 Secrieru, Stanislav 3005
Plugaru, Ion (3224) Shultz, George P. 3010
Plugaru, Sergiu 3200 Silvestru, Aurelian 3364
Popa, Gheorghe 3183 Sîrbu, Ana 3122
Popa, Iulius 2918 Sochircă, Andrei 2998
Popa, Victoria 2917,3052 Sofroni, Mircea 3022
Popa, Viorica 3183 Spassky, Alexei (3201)
Popescu, Crina 3359 Spătaru, Dumitru 3023-24
Popescu, Stela 3284 Spinei, Victor 2909
Popovici, Dumitru 3360 Sprînceană, Vitalie 2998
Popovici, Mihai 3205-06 Stati, Vasile 2973
Popovici, Victoria 3157 Stavinschi, Lucia 3162
Postolachi, Alexei 3292 Stănculeanu, Diana 3203
Postolachi, Elena 3303 Stănescu, Nichita 3320
Postovan, Dumitru 3105 Stănilă, Moni 2935, 2974, 2999, 3377,3399
Preda, Cristina Beatrice 3318 Stârcea, Marian 3265
Prepeliţă, Mihai 3361 Straistaru-Lungu, Cristina 3182
Prodan, Gutiera 3256 Stratan, Maxim 2940, 3014, 3167
Pşeneac, Vera 3145 Strătilă, Silvia 3289
Purice, Mihail 3185 Suceveanu, Arcadie 3365-66, 3387, 3393
Suruceanu, Ion 3274
R
Radu, Alina 2953, 3004 Ş
Radu, Ion 3417
Radu, Silvia 3110 Şcerbina, Romeo 3400
Rădulescu, Mircea 3319 Şcodin, Sandu 3110
Reabţov, Gheorghe 3362 Şimanschi, Iulia 3282
Reniţă, Alecu 3194 Şoimaru, Vasile 2925
Reşetnicov, Artur 3021 Şor, Ilan 3110
Ronner-Grubacic, Stella 2953 Şveţ, Maria 3005, 3097, 3279
Rosanvallon, Pierre 2952 T
Roşca, Lilia 3272
Roşca, Victor 3221 Talambuţa, Ana-Carolina 3055,3067, 3248
Roşcovan, Serafima 3136, 3165 Tamazlâcaru, Elena 2914, 2954, 3254, 3275
Rotaru, Silvia. 3174 Tanaşciuc, Olesea 3015
Rotaru, Tatiana 3146 Tănase, Anatolie 2937
Rusnac, George 3181 Tănase, Alexandra 3290
Rusu, Ana 3272-73 Tănase, Constantin 2975-77, 3367
Rusu, Adrian 3186 Terehovschi, Rodica 3137
Rusu, Cornelia 3159 Teslaru, Grigore 3206, 3368-70, 3403
Rusu, Igor 3273 Timofti, Nicolae 2998
Rusu, Tudor 3166 Timuş, Asea M. 3200, (3224)
Todos, Petru 3187

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2017

Tofan, Eugenia 3418 Zlatov, Maria 3263


Tolhurst, Iain 3214
Tudosă, Nicolae 3371 А
Абрамова, Оксана 3148
Ţ Албулеса, Думитру 3231
Аль-Бураи, Махмуд 3250
Ţăranu, Mariana S. 3405
Ţâcu, Octavian 3011,3279, 3419-20, 3423 Б
Ţâganaş-Pântea, Elvira. 3138, 3397 Барбалат, Думитру 3127, 3215
Ţîbuleac, Tatiana 3401 Барбей, Светлана 2915
Ţîrdea, Bogdan 3089 Бейкер, Дин 3100
Ţopa, Gheorghe 3267 Белля, Генрих, 3197
U Белоус, Марина 3237
Болокан, Светлана 3198
Udrea, Matei 3116 Ботгрос, Николае 3276
Ungureanu, Ion 3281 Булат, Ольга 3000, 3016
Ungureanu, Larisa 3291
Ungureanu, Traian 2947 В
Ureche, Grigore (3382) Варданян, Эрнест 2980, 3090
Ursul, Silvia 3195-96, 3293,3404 Влах, Ирина 3056
Ursu-Naniu, Rodica 3147 Волков, Олег 3043, 3212
V Г
Vahnovan, Anda-Cristina 3372, 3394 Габери, Георге 3223
Vangheli, Spiridon 3386 Гамова, Светлана 3007
Vartic, Ana 3168 Глазова, Татьяна 3057, 3229, 3251
Vartic, Nina 3162 Головатюк, Владимир 3058
Vasilcău, Traian. 3373 Гордеев, Анатолие 3252
Vasilica, Ana 3169-70 Грама, Василий 3257
Velichko, Lyubov 3211 Грек, Иван 3001
Verdianu, Dumitru 3254 Грос, Даниэль 2941
Vianu, Tudor 3184
Vicol, Mihai Sultana 3379 Д
Vieru, Grigore 3374
Vîlcu, Mihai 3375 Делягин, Михаил 2981
Voinescu, Sever 3006 Джаядев, Арджун 3100
Voinovan, Georgeta 3268 Додон, Игорь 2982,3091, 3421
Voronin, Vladimir 2979, 3025 З
Voscoboinic, Victor 3053, 3274
Vulcănescu, Mircea 2925 Звягинцев, Тимофей 3091
Vulturescu, R. 3155 Златая, Ольга 3253
W К
Willems, Leon 2921-22 Калак, Дмитрий 3059, 3075-76, 3230
Кантемир, Дмитрие 3421
X Кетрарь, Вадим 3060,3063, 3073, 3223,
Xenofontov, Ion Valer 3201, 3225 3244-45
Киртоакэ, Дорин 3001
Z Киртока, Василий 3213
Коваленко, Ирина 3061-62,3114, 3128
Zaiciuc, Vladimir 3291 Копач, Тудор 3208

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Краснов, Олег 2983, 3188 Танас, Александр 3238


Красносельский, Вадим 3007 Таран, Ангелина 3070,3239-40
Криган, Андрей 3057 Тимотин, Марина 2980,2983-84, 3090 3098,
3124, 3202, 3280
Л Ткач, Сергей 2988, 3026, 3236
Липским, Олег 3231 Тофилат, Сергей 3208
Лукьян, Тамара 3249 Трухин, Юрие 3237

М У

Мардухаева, Людмила 3198 Унмюссиг, Барбара 3197


Масютин, Максим 2911 Унтилэ, Вячеслав 3043
Маценко, Ирина 3125-26, 3226, 3242 Устурой, Николай 3171-72
Медведь, Василий 3245 Ушурелу, Юрие 3063
Менюк, Николай 3058, 3139, 3421 Ф
Меркель, Ангела 2955
Мигулина, Татьяна 2915,3044, 3189, 3257, Фишер, Йошка 3008
3276 Фомин, Игорь 3017,3071, 3078-79, 3198
Моисеев, Сергей 3208-09, 3213, 3231, 3246 Фратцшер, Марсель 2955
Мунджиу, Михаил 3257 Фрунзе, Василиса 2936
О Ц
Оклер, Кристин 3250 Цикул, Игорь 3237
Осталеп, Валерий 3280 Цуркану, Генадие 3202
Цэрану, Андрей 3117
П
Ч
Павлов, Николай 3077
Парликов, Виктор 3208 Чебан, Михай 3050
Пинтилей, Елена 2915 Чекулаева, Алла 3148
Плугару, Анатол 2984 Чобану, Галина 3178
Пойсик, Михаил 3069
Попович, Корнелиу 3139 Ш
Попович, Юрие 3172 Шикирлийская, Татьяна 3049-50, 3116
Притула, Андриан 3209 Шимановская, Марина 3051, 3237, 3249
Р Штефэницэ, Ион 3251
Штирбу, Виталий 3171
Рейдман, Олег 3043
Ремо, Эрве 3240
Реница, Валерий 2986
Роман, Виктор 3246
С
Санду, Майа 3026
Свиридова, Татьяна 3178
Сергушев, Сергей 3232
Смешная, Татьяна 3045, 3233
Собор, Евгений 2987
Стиглиц, Джозеф 3100
Т
Такий, Александр 3046-48

193
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2017
1. Comunistul
2. Curierul ortodox
3. Dreptul
4. Făclia
5. Florile dalbe
6. Gazeta satelor
7. Jurnal de Chişinău
8. Literatura şi arta
9. Mărul
10. Moldova democrată
11. Moldova suverană
12. Natura
13. Săptămîna
14. Socialiştii
15. Timpul
16. Univers pedagogic pro
17. Vocea poporului
18. Ziarul de gardă
19. Демократическая Молдова
20. Коммунист
21. MK KH World Weekly
22. Молдавские ведомости
23. Социалисты
24. Экономическое обозрение "Логос-пресс"

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 11,28
Coli ed. 10,82
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, et. II
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.: +373 22 295746, 22 295916
E-Fax: +373 30555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com ISMN.Moldova@mail.com
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel.: +373 22 853386
Fax.: +373 22 853387
Email: printcaro@gmail.com