You are on page 1of 146

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 8
2017

CNCM
Chişinău 2018
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 8
2017

NBCM
Chişinău 2018
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 8
2017

CNCM
Chişinău 2018
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Cristina Chirilov
Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţa – vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-
3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 8, 2017. – 2017. – 146 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-272-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-273-7 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2018
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................................... 10


0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.
INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ................. 10
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ........................ 10
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor .............. 10
005 Management ....................................................................................................... 10
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage.......................................................................... 10
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare ........................................................................ 12
08 Poligrafii. Opere colective .......................................................................................... 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ........................................................................................... 13
1/14 Filozofie .................................................................................................................. 13
159.9 Psihologie ......................................................................................................... 13
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 13
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine .......................................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................... 14
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................. 14
32 Politică ....................................................................................................................... 15
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 16
34 Drept. Jurisprudenţă .................................................................................................. 17
35 Administraţie publică. Conducerea administrativă. Armată. Artă militară.................. 19
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ..................................................... 20
37 Educaţie ..................................................................................................................... 20
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................ 25
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ............................................................................... 26
51 Matematică ................................................................................................................ 26
53 Fizică ......................................................................................................................... 27
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................................................ 28
57 Ştiinţe biologice în general ........................................................................................ 29
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .................................................................. 30
61 Ştiinţe medicale. Medicină ......................................................................................... 30
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................................... 33
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 33
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................................... 35
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ........................................................................ 36
72 Arhitectură ................................................................................................................. 36
78 Muzică ....................................................................................................................... 36
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................................ 37
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ ................................................................................. 37
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie ............................ 37
81 Lingvistică. Limbi ....................................................................................................... 37
82 Literatură .................................................................................................................... 40
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................................ 49
929 Biografii și studii înrudite ..................................................................................... 49
93/94 Istorie .................................................................................................................... 49
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................................. 49
Autoreferate................................................................................................................ 53
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2017 .............................................................. 56
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2017 ............................................................... 60
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 8-2017.......................................................... 61
Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 8-2017 ............................................................. 63
Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 8-2017 ............................................................. 63
ISBN eronat la "Cronica cărţii" Nr 8-2017 .................................................................. 63
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .............................................................................. 64
0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.
INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ................. 64
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ........................ 64
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ....................... 64
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor .............. 64
005 Management ....................................................................................................... 64
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................. 64
02 Biblioteconomie ......................................................................................................... 65
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare ........................................................................ 65
061 Organizații și alte tipuri de cooperare.................................................................. 65
069 Muzee. Expoziţii permanente .............................................................................. 65
070 Ziare. Presă ......................................................................................................... 65
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................... 65
1/14 Filozofie .................................................................................................................. 65
159.9 Psihologie ......................................................................................................... 66
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 66
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine .......................................................................... 66
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................... 66
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................. 66
32 Politică ....................................................................................................................... 67
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 69
34 Drept. Jurisprudenţă .................................................................................................. 73
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară.................... 80
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ..................................................... 80
37 Educaţie ..................................................................................................................... 81
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................ 86
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ............................................................................... 87
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ....................................................................... 87
58 Botanică ..................................................................................................................... 87
59 Zoologie ..................................................................................................................... 87
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .................................................................. 88
60 Biotehnologie ............................................................................................................. 88
61 Ştiințe medicale. Medicină ......................................................................................... 88
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................................... 89
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 89
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................................... 99
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................................... 100
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate ........................ 100
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ...................................................................... 100
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ...................................................... 101
78 Muzică ..................................................................................................................... 101
79 Divertisment. Jocuri. Sport ...................................................................................... 102
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ .............................................................................. 103
82 Literatură .................................................................................................................. 104
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ............................................................................. 107
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele ................................................... 107
929 Biografii și studii înrudite ................................................................................... 107
93/94 Istorie .................................................................................................................. 107
94 Istorie generală ........................................................................................................ 107
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2017 ................................... 108
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2017 .............................................. 114
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ............................................................................. 115
0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.
INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ............... 115
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ...................... 115
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ..................... 115
002 Documentare. Cărți. Scrieri. Autori ................................................................... 115
070 ZIARE. PRESĂ.................................................................................................. 115
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 115
26 Iudaism .................................................................................................................... 115
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ........................................................................ 115
28 Islam ........................................................................................................................ 116
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 116
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................... 116
32 Politică ..................................................................................................................... 117
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................. 119
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................ 120
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară.................. 121
37 Educaţie ................................................................................................................... 122
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ...................... 124
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ................................................................... 124
53 Fizică ....................................................................................................................... 125
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................... 125
61 Ştiințe medicale. Medicină ....................................................................................... 125
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................... 125
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice
................................................................................................................................. 125
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ................................... 125
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................................... 125
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ........................................................... 126
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ....................................... 126
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ...................................................... 126
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................................. 127
78 Muzică ..................................................................................................................... 127
79 Divertisment. Jocuri. Sport ...................................................................................... 128
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ .................................................................... 128
81 Lingvistică. Limbi ..................................................................................................... 128
82 Literatură .................................................................................................................. 130
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ................................................................... 137
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele ................................................... 138
929 Biografii și studii înrudite ................................................................................... 138
93/94 Istorie .................................................................................................................. 139
94 Istorie generală ........................................................................................................ 139
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2017 ................................... 141
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2017
............................................................................................................................. 145
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 8
AUGUST AUGUST
(1626-1832)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
004.4 Programe. Software
1626. Solonari, Sergiu.
Руководство программиста Турбо-Паскаль 5.0. Руководство пользователя Турбо-
Паскаль 5.0. Руководство по объектно-ориентированному программированию: Турбо-
Паскаль 5.5 : [manual] / Sergiu Solonari. – Chişinău : Tehnica-Info, 2017 [PIM, Iaşi]. – 742 p.
: des. ; 20 x 29 cm.
55 ex.
ISBN 978-9975-63-418-2.
[2017-1625].
- - 1. Programare în limbajul Turbo Pascal 5.0.
004.43(075)
005 Management
005.9 Tipuri de management
1627. Primii paşi în carieră : Ghid practic / AO "Onoarea şi Drepturile Femeii Con-
temporane" ; col. red.: Cojohari Natalia [et al.] ; design: Svetlana Cersac. – Bălţi : S. n., 2017
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 52 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Nipon Pentru Dezvoltare Socială, Banca Mondi-
ală, UNICEF Moldova [et al.].
[2017-1769].
- - 1. Dezvoltarea carierei.
005.966(036)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
1628. Alexandru Stratan : Vocaţie, competenţă şi responsabilitate : [economist, pro-
fesor universitar] : Biobibliografie / aut.: Nionila Dalinitchi, Angelina Catana ; coord. ed.: Elena
Bordian ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Bibl. Republicană Tehnico-Şt. – Chişinău : INCE, 2017.
– 248 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4000-9-1.
[2017-1717].

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Științe economice – Indici bibliografici. 2. Stratan, Alexandru, 1976 - …, doctor


habilitat în științe economice, profesor universitar – Biobibliografie.
016:[33+929 Stratan(478)]
1629. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computeri-
zată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm.
– ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 10, 2016. – 2017. – 173 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-238-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-239-3 (PDF). –
[2017-1676].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1630. Nr 11, 2016. – 2017. – 177 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-240-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-241-6 (PDF).
– [2017-1677].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1631. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord., pref.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare com-
puterizată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21
cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 1, 2017. – 2017. – 175, [1] p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-254-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-255-3 (PDF). –
[2017-1678].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1632. Nr 2, 2017. – 2017. – 137 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-256-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-257-7 (PDF).
– [2017-1679].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1633. Pelin, Valentina.
Manuscrise româneşti din sec. XIII-XIX în colecţii străine : (Rusia, Ucraina, Bielorusia) :
Catalog / Valentina Pelin ; ed. îngrijită de Andrei Eşanu [et al.] ; resp. de ed.: Elena Pintilei ;
Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. – [Chişinău] : Ştiinţa,
2017 (Combinatul Poligrafic). – 407 p. : il. ; 23 cm.
Adnot.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de tit., nume,
geogr.: p. 358-387. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-85-087-2 (în cop. tare).
[2017-1591].
- - 1. Manuscrise româneşti din sec. XIII-XIX – Cataloage.

11
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

017.11:09
06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE
061 Organizații și alte tipuri de cooperare
Utilizarea standardelor electorale internaţionale. – Vezi Nr 1651.

08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE


087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1634. Algarra, Alejandro.
Minunile naturii / text: Alejandro Algarra, Gustavo Mazali ; trad. din engl. de Ioana Ni-
chita ; il.: Gustavo Mazali. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în Ungaria]. – 95 p. : il. color ; 25
cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-0-0046-8 (în cop. tare).
[2017-1761].
- - 1. Natura – Enciclopedii pentru copii.
087.5:502
1635. Animale domestice : carte de colorat : 3-4 ani / il.: Alina Smirnova. – [Ed. a 2-
a]. – Chişinău : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – [20] p. : il., il. color ; 26 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-606-5.
[2017-1593].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1636. Babić, Violeta.
Cartea băieţilor / Violeta Babić ; trad. din sârbă: Octavia Nedelcu ; il.: Ana Grigorjev. –
[Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în Ungaria]. – 151, [2] p. : il. color ; 23 cm.
Tit. orig.: Knjiga za svakog dečaka. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0045-1.
[2017-1760].
- - 1. Adolescență – Băieți.
087.5:613.96
1637. Diordiev, Ion.
Hora puişorilor : Numărăm şi colorăm / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – [Chişinău : S.
n., 2017 (Tipogr. "Balacron")]. – [20] p. : il. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-128-94-0.
[2017-1632].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5:51
1638. Împărăția florilor : Carte de colorat / il.: Elena Leşcu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău]
: Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – [20] p. : il., il. color ; 26 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-800-7.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-633].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1639. Ройбу, Елена.
Доченька, будь счастлива! : (Пособие для мам, которые воспитывают дочь и для
будущих мам) / Елена Ройбу. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Iprint Grup"]. – 48 p. : il.
color ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4221-8-5.
[2017-1623].
- - 1. Educație în familie.
087.5:37.018
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1640. Паво, Анжур.
Меч разоблачения : [эзотерический и духовно-нравственный очерк] / Анжур Паво.
– Кишинэу : Б. и., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 20 cm.
Книга 1 : Эпоха "Белого Лотоса". – 2017. – 223 p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-53-
842-8. – [2017-1682].
- - 1. Filosofia spiritului.
13
159.9 Psihologie
1641. Strutinschi, T. A.
Algoritmele sănătăţii în psihologia cognitivă = Algoritms of health in cognitive of
psihology = Алгоритмы здоровья в когнитивной психологии / Strutinschi T. A. – Chişinău :
S. n., 2017 [Tipogr. "Contrast Design"]. – 199 p. : tab. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3112-9-8.
[2017-1756].
- - 1. Psihologie cognitivă.
159.95:613.8
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
1642. Imnele Vecerniei şi Utreniei / culese şi aranjate de protodiac. Mihail Mihalaş. –
Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-53-845-9.
Vol. 2 : Catavasii şi stihiri la sărbătorile mari de peste an. – 2017. – 268, [3] p. : n. muz.
– 300 ex. – ISMN 979-0-3480-0308-5. – ISBN 978-9975-53-846-6. – [2017-1681].
- - 1. Imnuri creștine.
27-535.8
1643. Vrednici ostenitori ai bisericii : Dicţionar istorico-biografic / ed.: Octavian
Moşin, Mihail Bortă ; au colab.: Ioan Moşneguţu [et al.] ; red. coord. : Angela Levința. – Ed.
rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 372 p. : fot. ; 24 cm. –
(Colecţia "Personalităţi basarabene", ISBN 978-9975-53-852-7).

13
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.


ISBN 978-9975-53-827-5.
[2017-1740].
- - 1. Slujitori ai bisericii ortodoxe din Republica Moldova – Biografii.
27-72+929(478)(038)
1644. Трофэилэ, Василий.
Свято-Троицкий монастырь села Рудь / Василий Трофэилэ. – Кишинэу : Б. и.,
2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. : fot., tab., fot. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Свято-Троицкого
монастыря. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-850-3 (în cop. tare).
[2017-1749].
- - 1. Mănăstirea "Sfânta Treime" din satul Rudi, raionul Soroca – Republica Moldova –
Istorie.
27-78+726.71(478-22)(091)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
1645. Inegalităţi sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc : stu-
diu sociologic / col. red.: Victor Mocanu (coord.) [et al.] ; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice
al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale
Comunicării. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 439 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9761-9-0.
[2017-1686].
- - 1. Clasa de mijloc din Republica Moldova – Studii sociologice.
316.343.654(478)(082)=135.1=111=161.1
1646. Studiu regional privind reprezentarea politică a femeilor în ţările din cadrul
Parteneriatului Estic : Manualul Consiliului Europei pentru organizaţiile societăţii civile /
Consiliul Europei la Chişinău. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 144 p.
: fot., tab. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-830-5 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 978-92-871-8306-4
(Consiliul Europei).
[2017-1741].
- - 1. Participarea femeilor în politică.
316.346.2-055.2:327
1647. Глобализация, наука и социоприродные преобразования в условиях
современного мира : [монография] / Ин-т юрид. и полит. исслед. Акад. наук Молдовы,
Ин-т философии Нац. акад. наук Беларуси. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 266 p. ; 24 cm.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 260-266 (97 tit.). – [150] ex.


ISBN 978-9975-53-849-7.
[2017-1680].
- - 1. Globalizare. 2. Schimbări sociale.
316.42
316.6 Psihologie socială
1648. Popescu, Maria.
Program de intervenţie psihosocială : Ghid metodologic / Popescu Maria ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"UPS Creangă"]. – 114 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 114 (9 tit.).
ISBN 978-9975-46-324-9.
[2017-1731].
- - 1. Psihologie socială.
316.6(075)
32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
1649. Zâgar, Mihail.
Toţi oamenii Kremlinului : O scurtă istorie a Rusiei contemporane / Mihail Zâgar ; trad.
din rusă de Vsevolod Ciornei. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 415 p. ;
21 cm. – (Cartier istoric / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Tit. orig.: Вся Кремлёвская рать. – Referinţe bibliogr.: p. 413-415 (65 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-210-3 (în cop. tare).
179,00 lei. – [2017-1652].
- - 1. Rusia – Istorie.
[323+94](470)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1650. Todua, Zurab.
Bătălia pentru Moldova : A fost un asemenea partid… / Zurab Todua ; trad. din lb. rusă:
Ţerna S. ; cop.: Topal D. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 137, [2] p.,
[40] p. fot., fot. color ; 21 cm.
Index de nume : p. 138-139. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-853-4.
[2017-1745].
- - 1. Republica Moldova – Situație social-politică. 2. Partidul Comuniştilor din Republi-
ca Moldova.
[323/324+329.15](478)
324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor.
Rezultatele alegerilor
1651. Utilizarea standardelor electorale internaţionale : Manualul Consiliului Euro-
pei : pentru organizaţiile societăţii civile / Consiliul Europei. – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 108, [1] p. : tab. ; 24 cm.

15
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Referinţe bibliogr.: p. 103-108 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Eu-


ropene. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-839-8 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 978-92-871-8297-5
(Consiliul Europei).
[2017-1746].
- - 1. Standarde electorale internaționale.
[324:341.176(4)]+061.2
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică
externă
1652. EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: Through
Cooperation Towards Integration / Carlos E. Pacheco Amaral, Vasile Cucerescu, Gaga
Gabrichidze [et al.]. – Chişinău ; Tbilisi ; Chernivtsi : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 332
p. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-445-8.
[2017-1673].
- - 1. Republica Moldova – Integrare europeană. 2. Georgia – Integrare europeană. 3.
Ucraina – Integrare europeană.
327(478+479.22+477):061.1EU
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism
1653. Gribincea, Alexandru.
La théorie et la pratique de l'activité excursionniste : Notes de cours / Alexandru
Gribincea, Ion Guţu ; Univ. Libre Intern. de Moldova. – Chişinău : [ULIM], 2016 [Tipogr. "Print-
Caro"]. – 144 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 125-126 (42 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-96-6.
[2017-1675].
- - 1. Turism. 2. Activitate turistică.
338.48(075.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
1654. International microeconomics: Questions & Answers / Y. Kozak, A. Gribincea,
T. Shengelia [et al.] ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : IRIM, 2017 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 166 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 165-166 (23 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-451-9 (Tipogr. "Print-Caro").
[2017-1669].
- - 1. Economie internațională. 2. Microeconomie.
339:330.101.542
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1655. Bădărău, Elena.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Eficientizarea comerţului exterior la începutul secolului XXI / Bădărău Elena, Gribincea


Alexandru ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"].
– 270 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 223-227 (126 tit.).
ISBN 978-9975-3076-3-5.
[2017-1668].
- - 1. Comerț exterior.
339.5
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
341.9 Drept internaţional privat. Conflictul de legi
1656. Drept internaţional privat : Album de scheme / Violeta Cojocaru, Serghei Ru-
su, Cezara-Elena Polisca [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept In-
tern. şi European. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 124 p. : scheme ; 17 x 25 cm.
Bibliogr.: p. 121-124. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-921-6.
[2017-1718].
- - 1. Drept internațional privat.
341.9(075)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1657. Compendiu al jurisprudenţei Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
(1995-2017) / Alexandru Tănase (coord.), Rodica Secrieru, Lilia Rusu [et al.]. – Bucureşti :
Wolters Kluwer ; [Chişinău : S. n.], 2017. – 537 p. ; 24 cm.
Index : p. 511-537. – Apare cu susţinerea Proiectului Uniunii Europene "Suport pentru
Curtea Constituţională a Republicii Moldova".
ISBN 978-606-677-023-1 (Wolters Kluwer). – ISBN 978-9975-49-262-1 (Camera Naţi-
onală a Cărţii) (în cop. tare).
[2017-1759].
- - 1. Jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova.
342.4/.5(478)
1658. Diaconu, Mihail.
Legalitatea administrării publice : Studii științifice / Diaconu Mihail ; red. șt.: Costachi
Gheorghe ; Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Științe a Moldovei, Univ. de Studii
Politice și Econ. Europene "Constantin Stere". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"].
– 269 p. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârșitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-455-7.
[2017-1670].
- - 1. Legalitatea administrării publice.
342.98=135.1=161.1
1659. Raportarea cu privire la alegeri : Manualul Consiliului Europei pentru organiza-
ţiile societăţii civile / Consiliul Europei. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"].
– 152, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.

17
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Referinţe bibliogr.: p. 149-152. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 300


ex.
ISBN 978-9975-53-832-9 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 978-92-871-8224-1
(Consiliul Europei).
[2017-1687].
- - 1. Alegeri. 2. Dreptul la alegeri.
342.8:341.176(4)
1660. Обучение правам человека : Сборник статей / Ин-т демократии ; редкол.:
Аникин Владимир [и др.]. – Комрат : Institutul pentru Democraţie, 2017. – 316 p. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Adnot.: engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 5000
ex.
ISBN 978-9975-4474-9-2.
[2017-1780].
- - 1. Drepturile omului.
342.7(082)=135.1=161.2=161.1
343 Drept penal. Infracţiuni penale
1661. Cebotari, Stanislav.
Programul de resocializare a tinerilor ce au comis infracţiuni contra patrimoniului / Ce-
botari Stanislav ; red. şt.: Stamatin Otilia. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. –
117 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 117 (7 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-3053-3-4 (broşată în spirală).
[2017-1766].
- - 1. Resocializarea tinerilor infractori.
343.848:343.7
343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală
1662. "Reforma organelor de urmărire penală în Republica Moldova: realizări,
probleme, perspective", conferinţă ştiinţifico-practică studenţească interuniversitară
(2017 ; Chişinău). Culegere de articole ale conferinţei ştiinţifico-practice studenţeşti
interuniversitare "Reforma organelor de urmărire penală în Republica Moldova: realizări,
probleme, perspective", 27 aprilie 2017 / col. red.: Iurie Sedleţchi [et al.]. – Chişinău : [Lira,
2017 (Tipogr. "Adrilang")]. – 112 p. : fot. color ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3152-7-2.
[2017-1732].
- - 1. Dreptul penal în Republica Moldova – Reforme.
343.1(478):378.4(478)(082)=135.1=161.1
343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică
1663. Gheorghiţă, Mihail.
Tratat de criminalistică / Mihail Gheorghiţă ; cop.: Veaceslav Popovschi. – Chişinău : S.
n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 871 p. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-834-3 (în cop. tare).

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1688].
- - 1. Criminalistică.
343.9(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ
352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală
1664. Vasilache, Ana.
Ghid de planificare strategică locală : cu integrarea migraţiei, principiilor drepturilor
omului şi egalităţii de gen / Ana Vasilache, Diane Bunyan, Gabriela Tejada ; coord.: Olesea
Cazacu, Oxana Maciuca ; Progr. Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), Progr.
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de
Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women). – [Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"]. – 132 p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Guvernelor Danemarcei şi Suediei. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-857-2 (broşată în spirală).
[2017-1739].
- - 1. Dezvoltare locală.
352.071.2:[314.15+305]
355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate
1665. "Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor demo-
cratice", conferinţă cu participare internaţională (2017 ; Chişinău). Dezvoltarea Armatei
Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice : Materialele conferinţei cu partici-
pare internaţională, 1 martie 2017 / col. red.: Igor Sofronescu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Notograf Prim"]. – 292 p. : fig., scheme, tab. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraţie Publi-
că. – Texte, rez. : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-84-033-0.
[2017-1738].
- - 1. Armată națională – Reforme.
355.1(478)(082)=00
1666. Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale / Acad. Militară
a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate ;
coord.: Ion Xenofontov, Marin Butuc ; red. şt.: Constantin Manolache. – Chişinău : Centrul de
Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Academiei Militare a Forţelor Armate "Alexandru
cel Bun", 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3048-2-5.
Studii 2016 : Materialele Conferinţei internaţionale: "Republica Moldova în contextul
noii arhitecturi de securitate regională" : (Chişinău, 19 mai 2016). – 2017. – 204 p. : fig., fig.
color, tab. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-3048-9-4. – [2017-1633].
- - 1. Securitate națională. 2. Ştiinţă militară.
[355+351.746(478)]:327(082)=135.1=111

19
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1667. E Durabil! : Angajarea comunităţii în susţinerea educaţiei : Broşură informativă /
Larisa Sali, Otilia Dandara, Lilian Danilov [et al.] ; Asoc. pentru dezvoltare şi promovare socio-
econ. CATALACTICA. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 32 p. : fot. color ; 21
cm.
Apare cu sprijinul financiar al Progr. de Sprijinire al Fundaţiilor pentru Soc. Deschisă. –
400 ex.
ISBN 978-9975-87-114-3.
[2017-1660].
- - 1. Participarea comunității în susținerea educației.
364.46:37.0
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
1668. Consiliere în probleme de familie : (Ciclul 2 – Masterat) : Suport de curs /
Bodrug-Lungu Valentina, Cuzneţov Larisa, Platon Carolina [et al.] ; coord.: Valentina Bodrug-
Lungu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Fondul Naţiunilor
Unite pentru populaţie (UNFPA). – Chişinău : S. n., 2016 [CEP USM]. – 452 p. : tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 450 (23 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-4057-4-4 (Tipogr. "Copitec Plus").
[2017-1768].
- - 1. Pedagogia familiei. 2. Sociologia familiei.
37.01:316.356.2(075.8)
1669. Găină, Ioan.
Catapeteasma cuvintelor : (Invitaţie în Catedrala de cuvinte) / Ioan Găină ; trad. în fr. și
engl. de Olga Amarie [et al.]. – Chişinău : Bons Offices, 2017. – 44 p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Pedagogia Clipei" ; Nr 3, ISBN 978-9975-87-289-8).
Texte : lb. rom., engl., fr. – În red. aut. – Apare cu suportul financiar al dlor Liliana Vasi-
liev, Eugen Statnic. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-288-1.
[2017-1647].
- - 1. Educație moral-spirituală.
37.017.93=1351.1=111=133.1
1670. Implicarea familiei-şcolii-comunităţii în asigurarea coeziunii sociale şi ofe-
rirea unei educaţii de calitate : Studiu analitic / Angela Cara (coord. şt.), Maria Strechie,
Rodica Solovei [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău :
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 87, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 68-70 (38 tit.). – [60] ex.
ISBN 978-9975-48-116-8.
[2017-1702].
- - 1. Educație în familie. 2. Educație în școală. 3. Sociologia familiei.
37.018:316.356.2

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1671. Костаки, Георге.


Хартия Cовета Европы о воспитании демократической гражданственности и об-
разовании в области прав человека / авт.-сост.: Георге Костаки, Сергей Захария, Анд-
рей Боршевский ; пер.: Костаки Георге, Якуб Ирина ; Ин-т демократии. – Комрат : Institu-
tul pentru Democraţie, 2017. – 127 p. ; 21 cm.
Tit. pe cop., text : paral.: lb. rom., rusă. – Adnot.: lb. engl., rusă. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-4474-8-5.
[2017-1779].
- - 1. Educație civică. 2. Educație pentru drepturile omului.
[37.017.4+342.73/.74]:341.176(4)=135.1=161.1
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1672. Butnari, Nadejda.
Noile educaţii : Suport de curs / Nadejda Butnari ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Dep. Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : CEP USM, 2017. –
122 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 118-122 (80 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-920-9.
[2017-1713].
- - 1. Educație.
37.015(075.8)
1673. Mihailov, Veronica.
Fenomenul autodistructiv la copii şi adolescenţi – evaluare, prevenţie, intervenţie : Su-
port metodologic / Veronica Mihailov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educa-
ţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 112, [1] p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 109-111 (45 tit.). – [60] ex.
ISBN 978-9975-48-112-0.
[2017-1699].
- - 1. Asistență psihologică în educație.
37.015.3
1674. Sazonov, Veniamin.
Pregătirea pentru succes : Extinzând cercurile de influenţă: de la înţelegere – la acţiu-
ne : Curs de formare : Caiet de lucru / Veniamin Sazonov, Serghey Prokopov ; AO "Începutul
vieţii". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Policolor")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3134-2-1.
Anul 2 de studiu. – 2017. – 99 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare
cu sprijinul financiar al Swedish Mission Council (SMC) şi Swedish Intern. Development Coo-
peration Agency (Sida). – ISBN 978-9975-3134-4-5 (broşată în spirală). – [2017-1637].
37.015(076)
1675. Idem în lb. rusă : Подготовка к успеху : Расширяя круги влияния: от
понимания – к действию : Тренинговый курс : Методический комплекс по развитию
целостного характера у учащихся 9-12 классов : Рабочая тетрадь. – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Policolor")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3134-5-2.
2-ой год обучения. – 2017 – 100 p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apa-
re cu sprijinul financiar al Swedish Mission Council (SMC) и Swedish Intern. Development
Cooperation Agency (Sida). – ISBN 978-9975-3134-6-9. – [2017-1638].

21
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

37.015(076)
1676. State, Daniela.
Cultura bunei vecinătăţi : Ţara mea – mândria mea! : Caiet de educaţie interculturală :
pentru elevii din clasa a 4-a / Daniela State, Margarita Aradjioni ; coord.: Viorica Goraş-
Postică ; consultanţi: Alla Nikitcenko, Elena Tulba ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". –
Chişinău : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 96 p. : il. ; 30
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei "Black Sea
Trust for Regional Cooperation" (BST) şi al proiectului "Educarea culturii păcii prin promova-
rea bunei vecinătăţi în clasele primare", sprijinit de reţeaua intern. de edificare a păcii
GPPAC. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9898-9-3.
Donaţi. – [2017-1663].
- - 1. Educație interculturală.
37.015(076)
1677. Никитченко, Алла.
Культура добрососедства : Гордимся своей страной : Рабочая тетрадь для 4
класса / Алла Никитченко, Маргарита Араджиони ; коорд.: Виорика Гораш-Постикэ ;
консультанты: Даниела Стате, Елена Тулба ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul
Educaţional "Pro Didactica". – Chişinău : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2017 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 102 p. : il. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке фонда "Black Sea Trust
for Regional Cooperation" (BST) и в рамках проекта "Миротворческое образование
посредством культуры добрососедства в начальной школе" при финн. поддержке сети
GPPAC. – 350 ex.
ISBN 978-9975-4172-9-7.
Donaţie. – [2017-1664].
- - 1. Educație interculturală.
37.015(076)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1678. Cadrul de referinţă privind formarea vorbitorului cult de limbă română :
(vorbitori nativi şi alolingvi) : Studii de analiză şi sinteză / Maria Hadîrcă, Tatiana Callo, Tama-
ra Cazacu [et al.] ; coord. şt.: Maria Hadîrcă, Mariana Marin ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017 [Tipogr.
"Impressum"]. – 185 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 178-185. – [65] ex.
ISBN 978-9975-48-113-7.
[2017-1700].
- - 1. Didactica limbii române.
37.016.046:811.135.1
1679. Conferinţa ştiinţifico-practică naţională : Oportunităţi de dezvoltare şi optimi-
zare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu : Rezumatele comunicărilor /
Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Filologie, Catedra de Lb. Rom. şi
Filologie Clasică, Lab. "Didactica studiului integrat". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "UPS
Creangă"]. – 195 p. ; 21 cm.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rez.: lb. fr., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-46-323-2.
[2017-1730].
- - 1. Didactica limbii române. 2. Didactica literaturii române.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09](082)
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1680. Dialoguri сhişinăuiene : Forumul de idei pedagogice : Ed. a 8-a / col. red.: A.
Fleaş [et al.]. – Chişinău : [Pontos], 2017 [Tipogr. "Europres"]. – 123, [1] p. : fig., fot., tab. 30
cm.
Texte : lb. rom., germ., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referin-
ţe bibliogr. în subsol. – 350 ex.
ISBN 978-9975-51-872-7.
[2017-1588].
- - 1. Învățământ preuniversitar.
37.091(082)=135.1=112.2=161.1
1681. Pedagogul Anului – 2017 : Ediţia a 13-a / Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi
Sport a Consiliului Mun. Chişinău ; coord.: Alexandru Fleaş, Vera Pşeneac. – Chişinău :
[Pontos], 2017 [Tipogr. "Europres"]. – 56 p. : fot. color, tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 350 ex.
ISBN 978-9975-51-873-4.
[2017-1589].
- - 1. Pedagogul anului 2017 – Chișinău – Concurs municipal
37.091(478-25)(092)=135.1=161.1
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1682. Analiza curricula naţionale în raport cu conceptul Educaţiei Sociale şi Fi-
nanciare / Angela Cara, Anatol Gremalschi, Ion Achiri [et al.] ; coord.: Angela Cara ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 48, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 45 (4 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
– [25] ex.
ISBN 978-9975-48-115-1.
[2017-1701].
- - 1. Educație socială în școală. 2. Educație financiară în școală.
373.1/.5:37.015
1683. Déjá Vu : Liceul "Spiru Haret" : Promoţia 2017 : Ediţia a 10-a : album / Liceul
Teoretic "Spiru Haret" ; fot.: Dinu Matei Tănase. – [Chişinău : S. n.], 2017 (Tipogr. "Elan Poli-
graf"). – 128 p. : fot. ; 27 cm.
91 ex.
ISBN 978-9975-66-569-8 (în cop. tare).
[2017-1618].
- - 1. Liceul "Spiru Haret" din Chișinău – Promoția 2017 – Albume.
373.5.091(478-25)(084.12)
1684. Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opţi-
onale / Ion Achiri, Svetlana Nastas, Ion Botgros [et al.] ; coord.: Lilia Pogolşa, Ion Achiri ;

23
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 21 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 19-20. – [65] ex.
ISBN 978-9975-48-108-3.
[2017-1695].
373.091
1685. Rusu-Rîşcan, Ecaterina.
Caiet de scriere şi exerciţii suplimentare la Abecedar : Clasa 1 / Ecaterina Rusu-
Rîşcan, Eliza Stratan. – Ed. rev. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 87, [1]
p. : il. ; 24 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-51-871-0.
[2017-1657].
373.3.016:811.135.1
1686. ″Эстетическое воспитание в современной общеобразовательной
школе″, республиканская научно-практическая конференция с международным
участием (9 ; 2017 ; Бендер). Эстетическое воспитание в современной общеобразова-
тельной школе : Материалы 9 Республиканской научно-практической конференции с
международным участием, 19 ноября 2016 г. / оргком.: И. А. Павлинов [и др.] ; отв. за
вып.: Л. И. Бурдиан. – Бендер : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 102, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. общественных наук. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-925-30-3.
[2017-1765].
- - 1. Educație estetică.
373.015:378.4(478-24)(082)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1687. "Актуальные вопросы профессионально-личностного развития сту-
дента как компетентного специалиста в условиях вуза", международная научно-
практическая конференция (2017 ; Тираспол). Актуальные вопросы профессиональ-
но-личностного развития студента как компетентного специалиста в условиях вуза :
Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной году
студента в ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 28 февраля 2017 года / науч. ред.: М. Г. Вахницкая.
– Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. OOO "Ремонт вычислительной
техники"). – 208 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Отдел молодежной политики,
воспитания и социальной защиты, Отдел психол. сопровождения и профориентацион-
ной работы. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-925-27-3.
[2017-1762].
- - 1. Învățământ superior – Educație profesională.
378.015(082)
Доклады итоговой научной конференции профессорско-
преподавательского состава Инженерно-технического Института. – Vezi Nr 1726.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1688. Физическая культура и спорт в контексте совершенствования образо-


вательной системы : Сборник студенческих научно-исследовательских работ / Прид-
нестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. физ. культуры и спорта ; редкол.: О. В. Кити-
карь, Ю. Н. Емельянова. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. OOO "Ремонт
вычислительной техники"). – 247, [1] p. ; 21 cm.
Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. –
100 ex.
ISBN 978-9975-925-28-0.
[2017-1763].
- - 1. Învățământ superior sportiv.
378.091:796/799(082)=161.1=135.1
1689. Физкультурное образование : теория и практика : Сборник материалов
научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей ПМР за 2016 год
/ Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. физ. культуры и спорта ; редкол.: В. В.
Абрамова, О. В. Китикарь. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. OOO "Ре-
монт вычислительной техники"). – 171, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-925-29-7.
[2017-1764].
- - 1. Învățământ superior sportiv.
378:796/799(082)
39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
1690. Gagauz koraflari = Гагаузские ковры / Н.-и. центр Гагаузии им. М. В.
Маруневич ; гл. ред.: Пашалы П. М. – Komrat : Научно-исследовательский центр
Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 149 p. : fot., il. color ;
24 cm.
Tit. paral. : lb. găgăuză, rusă. – Text parţial : lb. găgăuză. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3124-9-3.
[2017-1743].
- - 1. Covoare găgăuzești.
391(=512.165):746.1=512.165=161.1
398 Folclor propriu-zis
1691. Gagauzların kayıp olan Dilinin hem Kultura Adetlerinin Moldovada
Korunması : [în vol.] / Asoc. Obștească "Gagauzluk", Ambasada SUA în Moldova. – Chişi-
nău : Pontos, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-51-862-8.
1-ci kiyat : Poveşti populare găgăuze = Gagauz halk masalları = Gagauz Folk Tales =
Гагаузские народные сказки /. kiyadın baş redaktoru: Todur Zanet ; pict. : Serghei Savastin
[et al.]. – 2017. – 578, [6] p. : il., il., fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., găgăuză, rusă.
– 1500 ex. – ISBN 978-9975-51-863-5 (în cop. tare). – [2017-1685].
- - 1. Povești populare găgăuze.
398.21(=512.165)=00

25
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
mediului înconjurător şi protecţia mediului
1692. Интегрированное управление водными ресурсами: вода для людей и
экосистем / Проект "Меры устойчивости для связанных с водой экосистем в Рамсар-
ском сайте "Нижний Днестр", OO Экоспектр ; подгот.: Иван Игнатьев. – Кишинэу : Bio-
tica, 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 43 p. : des., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 42-43 (18 tit.). – Изд. при фин. поддержке Австрийского агентства по
развитию из фондов Австрийского Сотрудничества по Развитию. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-561-2.
[2017-1620].
- - 1. Resurse de apă – Management.
504.4.062.2
51 MATEMATICĂ
1693. Sandu, Parascovia.
Matematica distractivă : Pentru copii isteţi : Clasa a 1-a / Parascovia Sandu, Maria
Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71 p. : il. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3153-8-8.
[2017-1689].
- - 1. Matematică.
51-8(075.2)
1694. Sandu, Parascovia.
Matematica distractivă : Pentru copii isteţi : Clasa a 2-a / Parascovia Sandu, Maria
Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71, [1] p. : il. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3153-9-5.
[2017-1690].
- - 1. Matematică.
51-8(075.2)
1695. Stratan, Eliza.
Caiet la matematică : Clasa 1 / Eliza Stratan, Veronica Gurduza. – Ed. rev. – [Chişinău]
: Bons Offices, 2017. – 68 p. : il. ; 24 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-87-281-2.
[2017-1658].
51(075.2)
1696. Zglavoci, Valentina.
Matematica : Zilnic: exerciţii şi probleme : în clasa a 2-a / Valentina Zglavoci ; cop.:
Andrei Ichim. – [Chişinău] : Cadran (Policadran), 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 95, [1] p. : il.
color ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-3126-8-4.
[2017-1662].

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Matematică.
51(075.2)
1697. Брагиш, Мария.
Математика : рабочая тетрадь : 1 класс / Мария Брагиш, Светлана Драгалин. –
Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3153-
0-2.
Ч. 2. – 2017. – 39, [1] p. : il. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3109-3-2. – [2017-1691].
51(075.2)
1698. Брагиш, Мария.
Математика : рабочая тетрадь : 3 класс / Мария Брагиш, Светлана Драгалин. –
Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3153-
4-0.
Ч. 2. – 2017. – 54, [2] p. : il. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3109-5-6. – [2017-1693].
51(075.2)
1699. Санду, Парасковия.
Математика : рабочая тетрадь : 2 класс / Парасковия Санду, Мария Брагиш,
Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm.
– ISBN 978-9975-3153-3-3.
Ч. 2. – 2017. – 47, [1] p. : il. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3109-4-9. – [2017-1692].
51(075.2)
1700. Чунту-Самсон, Виолета.
Математика : рабочая тетрадь : 4 класс / Виолета Чунту-Самсон, Мария Брагиш,
Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm.
– ISBN 978-9975-3153-6-4.
Ч. 2. – 2017. – 47, [1] p. : il. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3109-6-3. – [2017-1694].
51(075.2)
511 Teoria numerelor
1701. Andrunachievici, V. A.
Numere şi ideale : [pentru învățători, elevi, studenți] / V. A. Andrunachievici, I. D.
Chitoroagă. – [Chişinău] : Institutul de Matematică şi Informatică, 2017 (Tipografia Academiei
de Ştiinţe a Moldovei). – 258 p. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 255-256 (19 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-4237-5-5 (în cop. tare).
[2017-1605].
- - 1. Numere (algebră). 2. Ideale (algebră).
511+512.55(075)
512 Algebră
Andrunachievici, V. A. Numere şi ideale. – Vezi Nr 1701.

53 FIZICĂ
1702. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 6-a / elab. de Sergiu Cârlig,
Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2017. – 24 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-9733-9-7.

27
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

[2017-1603].
53(076.5)
1703. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 7-a / elab. de Sergiu Cârlig,
Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2017. – 16 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-9550-7-2.
[2017-1600].
53(076.5)
1704. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 8-a / elab. de Sergiu Cârlig,
Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2017. – 16 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-9550-8-9.
[2017-1601].
53(076.5)
1705. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 9-a / elab. de Sergiu Cârlig,
Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2017. – 16 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-9550-9-6.
[2017-1602].
53(076.5)
1706. Ciobanu, Grigore.
Teste pentru evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor teoretice la fizică : (curs gimna-
zial) / Grigore Ciobanu. – [Chişinău] : Lexon-Prim, 2017 (Tipografia "Reclama"). – 16, [1] p. :
fig., tab., n. muz. ; 29 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-58-118-9.
[2017-1643].
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)
1707. "Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society", open
workshop (2017 ; Chişinău). Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of
Society : (open workshop) : Program & Abstracts, September 21-22, 2017, Chişinău / chair:
Mihai Macovei ; progr. com.: Ion Tighineanu [et al.]. – Chişinău : [Institutul de Fizică Aplicată],
2017. – 69, [3] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Humboldt Kolleg. – Apare cu sprijinul Alexander von Humboldt
Stiftung/Foundation. – 70 ex.
ISBN 978-9975-9787-1-2.
[2017-1599].
[53+621.3](082)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1708. Patraş, Tatiana.
Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 9-a / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – [Chişi-
nău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 48 p. : tab. ; 22 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-73-203-1.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1581].
- - 1. Chimie – Teste.
54(079)
1709. Idem în lb. rusă : Итоговые тесты по химии : 9 класс. – [Chişinău : S. n., 2017
(Tipografia din Orhei)]. – 48 p. : tab. ; 22 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-73-206-2.
[2017-1584].
- - 1. Chimie – Teste.
54(079)
1710. Патраш, Татьяна.
Итоговые тесты по химии : 7 класс / Татьяна Патраш, Евгения Мелентьев,
Татьяна Банарь. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 32 p. : tab. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-73-204-8.
[2017-1582].
- - 1. Chimie – Teste.
54(079)
1711. Патраш, Татьяна.
Итоговые тесты по химии : 8 класс / Татьяна Патраш, Евгения Мелентьев,
Татьяна Банарь. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 40 p. : tab. ; 22 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-73-205-5.
[2017-1583].
- - 1. Chimie – Teste.
54(079)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL
574 Ecologie generală şi biodiversitate
1712. Evaluarea stării resurselor piscicole / Usatîi Marin, Usatîi Adrian, Crepis Oleg
[et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Balacron"]. – 142 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 117-124 (93 tit.). – 65 ex.
ISBN 978-9975-128-92-6.
[2017-1630].
- - 1. Ecosistemele acvatice din Republica Moldova – Evaluarea calității. 2. Resurse
piscicole – Evaluarea calităţii.
[574.5+639.2](478)
578 Virologie
1713. Grumeza, Maria.
Bacteriologie, virusologie şi parazitologie medicală : Suport de curs pentru asistenţi
medicali şi moaşe / Maria Grumeza, Greta Bălan, Olga Burduniuc ; Centrul de excelenţă în
medicină şi farmacie "Raisa Pacalo". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro")]. – 254 p.
: fig., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 254 (26 tit.). – 200 ex.

29
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

ISBN 978-9975-56-454-0.
[2017-1672].
- - 1. Bacteriologie medicală. 2. Virusologie medicală. 3. Parazitologie medicală.
[578+579.6]:616-022(075.8)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
1714. Clinic cases : in clinical pharmacology / Victor Ghicavîi, Nicolae Bacinschi, Lilia
Podgurschi ; under the editorship of Victor Ghicavîi ; "Nicolae Testemitanu" State Univ. of
Medicine and Pharmacy, Pharmacology and Clinical Pharmacology Dep. – Chişinău : Medici-
na, 2017. – 185, [1] p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-062-2.
[2017-1776].
- - 1. Farmacologie clinică.
615.03(075)
1715. Cum să procedăm în…? : (călăuză părinţilor) : Îndrumar farmacoterapeutic /
elab.: Lucia Ţurcan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 192 p. : fot. color,
tab., [12] p. fig. color ; 24 cm.
Index alfabetic al medicamentelor, substanţelor active : p. 186-192. – 500 ex.
ISBN 978-9975-56-448-9.
[2017-1674].
- - 1. Administrarea medicamentelor.
615.03(036)
1716. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacia clinică / V. Gonciar, C.
Scutari, E. Cazacu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Fac. Farmacie, Catedra farmacologie şi farmacie clinică. – Chişinău : Medicina, 2016. – 125
p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 150 ex.
ISBN 978-9975-82-024-0.
[2017-1667].
615.03(076.5)
615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
1717. Farmacoterapia modernă a dereglărilor digestive / elab.: Victor Ghicavîi [et
al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 355 p. : tab., [20] p. fig. color ;
20 cm.
Ind. alf. al medicamentelor, substanţelor active : p. 348-355. – 800 ex.
ISBN 978-9975-53-847-3.
[2017-1751].
- - 1. Tratament medicamentos – Dereglări digestive. 2. Dereglări digestive – Trata-
ment medicamentos.
615.2+616.3

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615.3 Medicamentele potrivit originii lor


1718. Cojocaru-Toma, Maria.
Produse vegetale şi fitopreparate din Republica Moldova : Compendiu pentru lucrări de
laborator la Farmacognozie / Maria Cojocaru-Toma ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Fac. de Farmacie. – Chişinău : Medicina, 2017. – 330 p. : tab. ; 21
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 305-306 (30 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-82-059-2.
[2017-1775].
- - 1. Substanțe vegetale din Republica Moldova (farmacologie).
615.322(478)(075)
616 Patologie. Medicină clinică
1719. Şandru, Serghei.
Procesul anestezic al bolnavului geriatric : Monografie / Serghei Şandru ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie
nr. 1 "Valeriu Ghereg". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Sirius"). – 167 p. : fig., tab. ; 24
cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-236-1.
[2017-1721].
- - 1. Boli ale bătrânilor – Anestezie. 2. Anestezie – Bolnavi vârstnici.
616.053.9-089.5
616.1/.9 Patologie specială
1720. Андреев, В. Н.
Реабилитация больных с заболеваниями внутренних органов, костно-мышечной
системы и соединительной ткани / В. Н. Андреев, И. В. Цыбырнэ, Г. Г. Безу. – Кишинэу :
Totex-Lux, 2017. – 411 p. : fot. color ; 21 cm.
Adnot.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4021-7-0 (în cop. tare).
[2017-1595].
- - 1. Reabilitarea medicală a pacienților.
616.1/.9-07-08-036.82
616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
1721. Diagnosticul şi tratamentul patologiilor cardiovasculare în timpul sarcinii :
Elaborare metodică / Cojocaru Victor, Cotelnic Anatolie, More Tatiana [et al.] ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion
Creangă"]. – 104 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 83-103 (284 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-326-3.
[2017-1728].
- - 1. Patologii cardiovasculare – Gravide – Diagnostic – Tratament.
616.1:618.2-07-08(076.5)
1722. Raevschi, Elena.

31
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Mortalitatea cardiovasculară prematură în Republica Moldova : [monografie] / Elena


Raevschi ; red. şt.: Dumitru Tintiuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 162 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 118-129 (135 tit.) şi în subsol. – 120 ex.
ISBN 978-9975-66-571-1 (în cop. tare).
[2017-1619].
- - 1. Mortalitatea cardiovasculară prematură în Republica Moldova.
616.1-036.8(478)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar
Farmacoterapia modernă a dereglărilor digestive. – Vezi Nr 1717.

616.31 Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor


1723. Sîrbu, Sofia.
Erori de diagnostic şi tratament în terapia stomatologică : [pentru uzul studenților] / So-
fia Sîrbu, Sergiu Ciobanu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac.
de Stomatologie. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 98 p. : fig., fig. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 97-98 (29 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-128-93-3.
[2017-1631].
- - 1. Stomatologie – Erori de diagnostic și tratament.
616.31-035.7(075.8)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale)
1724. Pleşca, Eduard.
Pielonefrita acută la bolnavii cu diabet zaharat : (Indicaţie metodică) / Eduard Pleşca ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Rezidenţiat şi Secundariat
Clinic, Catedra urologie şi nefrologie chirurgicală. – Chişinău : Medicina, 2017. – 43 p. : fig.,
scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-40 (51 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-060-8.
[2017-1665].
- - 1. Pielonefrită acută la pacienții cu diabet zaharat.
616.61-002:616.379-008.64(076.5)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor
1725. Caproş, Nicolae.
Tehnici chirurgicale în tratamentul scoliozielor : (îndrumare metodică) / Nicolae Caproş
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Medicină nr. 1,
Catedra de Ortopedie şi Traumotologie. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia Sirius). – 51 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 45-47 (47 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-225-5.
[2017-1604].
- - 1. Scolioză – Tehnici chirurgicale.
616.711-007.5-089.8(076.5)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


1726. Доклады итоговой научной конференции профессорско-
преподовательского состава Инженерно-Технического Института за 2016 г., г.
Тираспол, 26-27 января 2017 г. / Приднестр. гос. ун-т им Т. Г. Шевченко ; редкол.: В. Г.
Звонкий [и др.]. – Тираспол : Tesline, 2016. – 145, [4] p. : fig. color, tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3110-5-2.
[2017-1613].
- - 1. Tehnică. 2. Învățământ tehnic.
62+378.4(478-24)(082)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
621.31 Electroenergetică. Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi
aparate electrice. Măsurători electrice. Electrostatică aplicată
1727. Постолатий, В. М.
Компактные управляемые самокомпенсирующиеся высоковольтные линии элек-
тропередачи переменного тока : (в 3-х частях) : Ч. 1-3 / В. М. Постолатий ; Ин-т энерге-
тики акад. наук Молдовы. – Кишинэу : Институт энергетики АНМ, 2017 (Tipografia Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei). – 731, [4] p. : des., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 506-525 (412 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-62-404-6 (în cop. tare).
[2017-1606].
- - 1. Rețele de alimentare cu energie electrică.
621.311
63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII
SĂLBATICE

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1728. "Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol", conferinţă ştiinţifică cu par-
ticipare internaţională (2017 ; Chişinău). Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol :
Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare Internaţională a Societăţii Naţionale a Moldovei
de Ştiinţa Solului, 8-9 septembrie 2017, Chişinău / red. resp.: Gheorghe Jigău, Anatolie Tărâ-
ţă. – Chişinău : Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului, 2017 (CEP USM). – 433 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Soc. Naţ. a Moldovei de Ştiinţa Solului, Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Pe-
dologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicole Dimo". – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex.
ISBN 978-9975-71-931-5 (CEP USM).
[2017-1719].
- - 1. Cercetări pedologice – Republica Moldova – România.
631.4(478+498)(082)=135.1=111=161.1

33
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

1729. "Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană", conferinţă ştiinţifică


internaţională (2017 ; Chişinău). Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană : Con-
ferinţă ştiinţifică internaţională, consacrată aniversării a 120 de ani de la naşterea academici-
anului Ion Dicusar, 6-7 septembrie 2017, Chişinău, Republica Moldova : Culegere de articole
ştiinţifice / red. resp.: Tamara Leah. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 382 p. : des., fig., tab. ;
29 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. Naţ. a Moldovei de Ştiinţa Solului, Inst. de
Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo". – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex.
ISBN 978-9975-71-927-8.
[2017-1715].
- - 1. Soluri agricole – Îngrășăminte.
631.4+631.8(082)=135.1=111=161.1
631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii.
Stimulente pentru plante
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. – Vezi Nr 1729.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea
plantelor
1730. Protecţia integrată a plantelor împotriva principalilor dăunători şi boli în
Vestul Europei şi în Caucaz / Food and Organization of the United Nations. – Chişinău : S.
n., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 164 p. : fot., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p.: 156-160. – 800 ex.
ISBN 978-9975-58-104-2.
[2017-1641].
- - 1. Protecția plantelor – Europa – Caucaz.
632(4-15+479)
633/635 Horticultură în general
633 Cultura plantelor de câmp
633.2/.3 Ierburi de nutreţ. Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante de nutreţ cu excepţia
ierburilor
1731. Manual al bunelor practici de cultivare a soiei : în Republica Moldova / Vuk
Đordević, Goran Malidža, Miloš Vidić [et al.] ; adapt., trad. în lb. rom.: Valentin Crîşmaru ;
"Donau Soja", sediul central, Viena, Austria. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"].
– 72 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicați pe vs. F. de tit. – Apare cu suportul al Austrian Development Coop. –
500 ex.
ISBN 978-9975-66-573-5.
[2017-1616].
- - 1. Cultivarea soiei în Republica Moldova. 2. Soia – Cultivare.
633.34(478)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

634 Cultura fructelor


1732. Cultura arbuştilor fructiferi şi căpşunului : [manual] / grupul de aut.: Balan
Valerian, Sava Parascovia, Calalb Tatiana [et al.] ; coord.: Balan Valerian, Dodică Dmitri ; AO
"Centrul de Consultanţă în Afaceri" ONG. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. –
434 p. : fig., fig., tab. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu susţinerea Fun-
daţiei Elveţiene HEKS EPER Moldova. – 600 ex.
ISBN 978-9975-87-263-8.
[2017-1661].
- - 1. Cultura arbuștilor fructiferi. 2. Cultura căpșunului.
634.7(075)
1733. Tîrsînă, Oleg.
Soiuri de nuc : pentru înfiinţarea livezilor profesionale / Oleg Tîrsînă ; Pepiniera Voi-
neşti. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [64 p.] : fot. color.,
tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe p. 1-a. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-870-1.
[2017-1744].
- - 1. Soiuri de nuc. 2. Nuci – Cultivare.
634.51:631.54
65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1734. Andros, Timofei.
La temelia Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în Moldova / Timofei Andros. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. Ed. "Universul"]. – 247 p. : fot. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-47-153-4.
[2017-1614].
- - 1. Telecomunicații – Republica Moldova – Istorie.
654(478)(091)
1735. Andros, Timofei.
La temelia Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în Moldova / Timofei Andros ;
[coaut.] : Stepan Muzica [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 247 p. : fot.
; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-58-116-5.
[2017-1639].
- - 1. Telecomunicații – Republica Moldova.
654(478)
657 Contabilitate
1736. Nani, Mihail.
Culegeri de aplicaţii şi teste la Contabilitatea instituţiilor bugetare / Mihail Nani. – Chişi-
nău : CEP USM, 2017. – 158 p. : tab. ; 30 cm.
100 ex.

35
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

ISBN 978-9975-71-923-0.
[2017-1714].
- - 1. Contabilitate – Teste.
657.15(079)
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
72 ARHITECTURĂ
Трофэилэ, Василий. Свято-Троицкий монастырь села Рудь. – Vezi Nr 1644.

78 MUZICĂ
1737. Ciuhrii, Serghei.
Moldovioară, scumpă ţară : Aranjamente muzicale pentru cor / Serghei Ciuhrii. – Chişi-
nău : Notograf Prim, 2017. – 19 p. : n. muz. ; 29 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0310-8.
[2017-1735].
- - 1. Cântece populare.
784.4
1738. Dascăl, Mihai.
Un mănunchi de trăiri româneşti : Romanţe şi cântece = A bunch of Romanian feelings
: Romance and songs / Mihai Dascăl ; notografie: Gheorghe Nicolaescu ; armonie: Ion Das-
căl. – Chişinău : Notograf Prim, 2017. – 48 p. : fot. color, n. muz. ; 29 cm.
Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0307-8.
ISBN 978-9975-84-036-1.
[2017-1734].
- - 1. Romanțe.
784.3
1739. Schiop, Adrian.
Şmecherie şi lumea rea : Universul social al manelelor / Adrian Schiop. – [Chişinău] :
Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 253, [5] p. ; 20 cm. – (Cartier antropologic / coord. de
Vintilă Mihăilescu, ISBN 978-9975-86-032-1).
Referinţe bibliogr.: p. 245-254 şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-211-0.
64,00 lei. – [2017-1653].
- - 1. Manele – Critică muzicală.
784.4.072:398.8
1740. Zgureanu, Teodor.
Decebal : Operă în 3 acte / muz.: Teodor Zgureanu ; libretul: Victor Teleucă ; pref.:
Emilia Moraru ; notografiere: Vasile Zapesco ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău :
Pontos, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 315, [1] p. : n. muz. ; 30 cm.
20 ex.
ISMN 979-0-3480-0305-4.
ISBN 978-9975-51-860-4 (în cop. tare).
[2017-1723].

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Operă muzicală.
782.1.089.1
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1741. Guţuleac, Vasile.
Taifun" (Balatina) – echipa tinereţii noastre : cugetările fostului portar / Vasile Guţuleac.
– [Bălţi] : S. n., 2017 (Tipografia din Bălţi). – 83, [2] p. : fot. ; 20 cm.
[35] ex.
ISBN 978-9975-132-81-7.
[2017-1607].
- - 1. Echipa de fotbal "Taifun" din satul Balatina – Raionul Glodeni – Republica Moldo-
va – Istorie.
796.332(478-21)(091)
1742. Josanu, Efim.
Cartea Jocurilor Olimpice : Cronici, portrete, reflecţii / Efim Josanu. – [Chişinău] : Arc,
2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 719 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – Referinţe bibliogr.: p. 717-719. – [500] ex.
ISBN 978-9975-0-0047-5.
[2017-1656].
- - 1. Jocuri Olimpice.
796.032.2(100)
1743. Rîşneac, B.
Metodica instruirii şi antrenamentului în nataţie / B. Rîşneac, G. Solonenco ; red. şt.: V.
Manolachi. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 221, [1] p. : fig., fig. color, tab. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 221-222 (19 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4021-5-6.
[2017-1598].
- - 1. Înot – Instruire.
797.2.015.15
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
1744. Габинский, М. А.
Не ко двору пришелся… : (Страницы истории языкознания в Молдавии) / М. А.
Габинский. – Кишинэу : Contrast-Design, 2017. – 164 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3112-8-1.
[2017-1716].
- - 1. Lingvistica în Republica Moldova – Istorie.
81'0:001.32(478)(091)

37
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

811 Limbi
811.111 Limba engleză
1745. Boldurat, Diana.
Improve your English : Workbook – the 3rd form / Diana Boldurat, Spînu Rodica. – Chi-
şinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 130, [2] p. : il., il. color ; 29 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-46-327-0.
[2017-1729].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
1746. Golubovschi, Oxana.
Essential course of English / Golubovschi Oxana, Herţa Lilia. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău :
S. n., 2016! 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-46-315-7.
Book 2, Part 1. – 2016! 2017. – 113 p. – Referinţe bibliogr.: p. 113 (9 tit.). – 40 ex. –
ISBN 978-9975-46-316-4. – [2017-1725].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
1747. Book 2, Part 2. – 2016! 2017. – 104 p. : fig. – Referinţe bibliogr.: p. 104 (9 tit.). –
40 ex. – ISBN 978-9975-46-317-1. – [2017-1726].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
1748. Golubovschi, Oxana.
The study of language. Course in Linguistics : Suport de Curs "Politici Lingvistice în
Contextul European" / Golubovschi Oxana ; Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. –
Chişinău : S. n., 2016! 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 105 p. : fig. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 105 (8 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-46-318-8.
[2017-1727].
- - 1. Lingvistică.
811'1(075.8)
811.135.1 Limba română
1749. Bolocan, Viorica.
Limba şi literatura română : Clasa a 5-a : Caietul elevului / Viorica Bolocan. – [Ed. a 2-
a]. – Chişinău : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 95 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[10000] ex.
ISBN 978-9975-85-086-5.
[2017-1636].
811.135.1(075.3)
1750. Costru, Lucia.
Vocabularul elevului : Limba şi literatura română pentru şcolile cu instruire în limba ru-
să : punctul de plecare în comunicare / Lucia Costru, Olesea Cucu. – [Chişinău : S. n., 2017
(Tipografia "Reclama")]. – 67 p. : tab. ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-58-117-2.
[2017-1640].

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.135.1'243(075)
1751. Învăţăm limba română împreună : Caiet de exerciţii / Alexandra Barbăneagră,
Lucia Cucu, Liuba Petrenco [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM).
– Chişinău : ANTEM, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-53-
854-1.
Nivelul A1+. – 2017. – 83, [1] p. : il., tab. color ; 30 cm. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de
tit. – [Apare cu suportul financiar al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
(ICNUR)]. – 400 ex. – ISBN 978-9975-53-855-8 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [2017-
1742].
811.135.1'243(075)
1752. Limba română : Limbaj stomatologic : (manual cu suport video) / Argentina Chi-
riac, Tatiana Trebeş, Aliona Busuioc [et al.] ; coord.: Ion Lupan ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 227 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 222-227 (170 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-56-453-3 (în cop. tare).
[2017-1671].
- - 1. Limbaj stomatologic. 2. Limba română – Terminologie medicală.
811.135.1'276.6:616.31(075.8)
1753. Limba şi literatura română : Clasa a 6-a : Caietul elevului / Angela Grama-
Tomiţă, Livia State, Liliana Nicolaescu-Onofrei [et al.]. – Ed. a 2-a, actualizată. – [Chişinău] :
Cartier, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 61, [2] p. : il., tab. ; 24 cm. – (Cartier educaţional / coord.
de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
5000 ex.
ISBN 978-9975-86-202-8.
[2017-1634].
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
1754. Mincu, Eugenia.
Terminologia medicinalis romaniae / Eugenia Mincu ; consultant şt.: Vasile Bahnaru ;
Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul de Terminologie. – Chişinău : Institu-
tul de Filologie al AŞM : [Pontos], 2017 [Tipogr. "Europress"]. – 276 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Text : lb. rom. – Bibliogr.: p. 258-276. – 60 ex.
ISBN 978-9975-51-861-1.
[2017-1711].
- - 1. Terminologie medicală.
811.135.1'276.6:61
1755. Nicolaescu-Onofrei, Liliana.
Albinuţe : Limba română, clasa a 3-a din şcolile cu instruire în limba rusă : Caietul ele-
vului / Liliana Nicolaescu-Onofrei, Dorin Onofrei. – Ed. a 4-a, actualizată. – [Chişinău] : Carti-
er, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 75, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" /
coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
3500 ex.
ISBN 978-9975-86-205-9.
[2017-1635].
811.135.1'243(075.2)

39
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

811.161.1 Limba rusă


Bankova, I. D. Gagauzça-rusça tematikalı sözlük = Гагаузско-русский тематический
словарь. – Vezi Nr 1756.

811.512.165 Limba găgăuză


1756. Bankova, İ. D.
Gagauzça-rusça tematikalı sözlük = Гагаузско-русский тематический словарь /
Bankova I. D., Koca S. Z ; Komrat Devlet Univ., Millet kultura fak., Gagauz filologiya
kafedrası. – Komrat : S. n., 2017 [Tipogr. "Alina Scorohodova"]. – 165 p. : fig. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al ООО Агротухгруп (руководитель Березян Денис,
Дезгинжа), Metalex-kin SRL, OOO Гергеф-Агро.
ISBN 978-9975-4196-6-6.
[2017-1777].
- - 1. Limba găgăuză – Dicționare. 2. Limba rusă – Dicționare. 3. Dicționar găgăuz-rus.
811.512.165'374.822+811.161.1'374.822
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
821.135.1 Literatură română
Antologie. – Vezi Nr 1760-61.

1757. Lecturi literare : Antologie pentru clasele a 5-6-a / selecţia textelor : Mircea
Ciobanu, Dumitru Boicu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 275 p.
; 24 cm.
[4000] ex.
ISBN 978-9975-85-084-1.
[2017-1627].
- - 1. Selecțiuni.
821.135.1-8+821.135.1(478)-8(075.3)
1758. Petrescu, Camil.
Patul lui Procust : [roman] / Camil Petrescu ; cop.: Iurie Babii. – [Chişinău] : Pro Libra,
2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 336 p. ; 21 cm.
Cu semn de carte. – [150] ex.
ISBN 978-9975-3046-8-9.
[2017-1683].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Petrescu
1759. Teodoreanu, Ionel.
Lorelei : [roman] / Ionel Teodoreanu ; cop.: Iurie Coroveanu. – [Chişinău] : Pro Libra,
2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 254, [2] p. ; 20 cm.
Cu semn de carte. – [800] ex.
ISBN 978-9975-3046-9-6.
[2017-1684].
- - 1. Romane.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1-31 Teodoreanu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1760. Antologie : eseuri, poezii, opinii : Festivalul Internațional de Poezie – Renata
Verejanu : Ediţia a 3-a / Acad. Europeană a Societăţii Civile, Inst. de Filologie al AŞM, Asoc.
Naţ. a Oamenilor de creaţie din Moldova [et al.]. – [Chișinău : OMCT, 2016 (Tipogr. "Papir
Print")]. – 208 p. : fot. ; 21 cm.
Apare din contul familiei scriitoarei Renata Verejanu. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9937-3-9.
[2017-1596].
- - 1. Poezie. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.
821.135.1(478)-1-82+821.135.1-1-82+821.135.1(478).09
1761. Antologie : (poezii şi eseuri) : Festivalul Internațional de Poezie – Renata
Verejanu : Ediţia a 2-a, 2015 / Acad. Europeană a Societăţii Civile, Inst. de Filologie al AŞM,
Proiectul "Alternativa Societății"– PAS [et al.]. – Chișinău : OMCT, 2016 [Tipogr. "Papir Print"]. –
192 p. : fot. ; 21 cm.
Apare din contul familiei poetei R. Verejanu. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9937-2-2.
[2017-1621].
- - 1. Poezie. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.
821.135.1(478)-1-82+821.135.1-1-82+821.135.1(478).09=00
1762. Barbu-Dolghii, Oxana.
Naivitate de copil şi dragoste de viaţă : [versuri] / Oxana Barbu-Dolghii ; prez. graf.:
Anişoara Dîru ; coord., pref., cop.: Victor Cobzac. – Chişinău : Tehnica-Info, 2017 (F.E.-P
"Tipografia Centrală") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-63-416-8.
Vol. 1. – 2017. – 96 p. : il. – 500 ex. – ISBN 978-9975-63-417-5. – [2017-1747].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Barbu-Dolghii
1763. Băluţă, Elena.
Din suflet pentru suflet : [versuri] / Elena Băluţă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Tipocart Print"]. – 144 p. ; 20 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-133-69-2.
[2017-1706].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Băluţă
1764. Băluţă, Elena.
Dragoste cu miere şi pelin: [versuri] / Elena Băluţă. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Tipocart Print"). – 51 p. ; 20 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-133-70-8.
[2017-1708].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Băluţă
1765. Bârcă, Tache.

41
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Vorbe, nişte vorbe… / Tache Bârcă. – Chişinău : Notograf Prim, 2017. – 156 p. : des. ;
21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-84-035-4.
[2017-1733].
- - 1. Satiră. 2. Umor.
821.135.1(478)-7 Bârcă
1766. Cassian, Maria M.
Pagini de memorialistică şi de poezie sentimentală / Maria M. Cassian. – [Bălţi] : Tipo-
grafia din Bălţi, 2017. – 93, [3] p. ; 20 cm.
20 ex.
ISBN 978-9975-132-82-4.
[2017-1608].
- - 1. Memorii. 2. Poezie.
821.135.1(478)-8 Cassian
1767. Chetraru, Romina.
.ul : [versuri] / Romina Chetraru ; cop. de aut. – [Chişinău] : Bestseller, 2017 [Combina-
tul Poligrafic]. – 245 p. ; 17 x 18 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-4150-9-5 (în cop. tare şi supracop.).
[2017-1710].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Chetraru
1768. Ciocanu, Doru.
Amintiri de pe planeta M. : Memorialistică de anticipaţie / Doru Ciocanu ; des. de Lică
Sainciuc ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 178,
[2] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-
907-2).
300 ex.
ISBN 978-9975-86-209-7.
108,00 lei. – [2017-1651].
- - 1. Amintiri.
821.135.1(478)-94 Ciocanu
1769. Ciubotaru, Mihaela.
Poezii îngemănate : Antologie : [în vol.] / Mihaela Ciubotaru, Victor Cobzac (VicCo) ;
pref. de Rodica Lecu ; red.-şef: Alexandru Mihăilă ; prez. graf., cop.: Victor Cobzac (VicCo). –
[Chişinău] : Tehnica-Info, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-
63-412-0.
Vol. 1. – 2017. – 118 p. : des. – 500 ex. – ISBN 978-9975-63-413-7. – [2017-1748].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 [Ciubotaru+Cobzac]
1770. Druţă, Ion.
Horodişte : Proză memorialistică : [roman, nuvele] / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. –
Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 133, [2] p. ; 20 cm. – (Cartier

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Ion Druţă,
ISBN 978-9975-86-039-0).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-218-9.
99,00 lei. – [2017-1654].
- - 1. Romane. 2. Nuvele.
821.135.1(478)-3 Druţă
1771. Gherman-Cernei, Angela.
Nod : [versuri] / Angela Gherman-Cernei, Valeria Cernei. – [Chişinău : S. n., 2016]
(Tipogr. "Almor Plus"). – 107 p. ; 21 cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3087-6-2.
[2017-1705].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Gherman-Cernei
1772. Gorun, Tamara.
Dragostea e un mister : [versuri] / Tamara Gorun. – Chişinău : S. n., 2017 ("Tipografia-
Sirius"). – 100 p. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-235-4.
[2017-1720].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1=135.1=161.1 Gorun
1773. Iaconi, Iacob.
Între ierni şi primăveri : Versuri / Iacob Iaconi ; în loc de pref.: Zina Izbaş ; cop.: Liubovi
Ceban. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Print Caro"]. – 31, [1] p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-875-8.
[2017-1724].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Iaconi
1774. În universul Renatei Verejanu. Reflecții critice, opinii, aprecieri / Acad. Eu-
ropeană a Societăţii Civile ; Inst. de Filologie al Acad. de Științe a Moldovei ; antologare :
Daniel Verejanu ; col. red. : Mihai Cimpoi [et al.] ; des. de Renata Verejanu. – [Chişinău :
OMCT, 2017]. – 448 p. : fot.. – 21 cm. – (Opere alese / Renata Verejanu ; vol. 6, ISBN 978-
9975-4289-1-0).
Ind. de nume p. : 443-448. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9589-6-7.
[2017-1597].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare. 2. Verejanu,
Renata, 1947 - …, poet.
821.135.1(478)-95-82
Lecturi literare. – Vezi Nr 1757.

1775. Matcovschi, Dumitru.

43
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Toamna porumbeilor albi : Roman / Dumitru Matcovschi ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a
3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 231, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier po-
pular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor, ISBN 978-
9975-86-039-0).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-207-3.
99,00 lei. – [2017-1650].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Matcovschi
1776. Motrea, Lidia.
Un răsărit de soare nou : [versuri] / Lidia Motrea. – Bălţi : S. n., 2017 [Tipografia din
Bălţi]. – 102, [1] p. : des. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Sponsor : Vladimir Mizdrenco, preşedinte a org. raionale
Rîşcani al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova. – [30] ex.
ISBN 978-9975-132-86-2.
[2017-1612].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Motrea
1777. Păscărel, Lenuţa.
Rădăcinile vieţii : [versuri] / Lenuţa Păscărel, Tudor Goncear ; cop.: Ruxanda Roman-
ciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 76 p. : fot., fot. color, [3] p. ; 21 cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-51-869-7.
[2017-1587].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Păscărel+Goncear
1778. Popovici, Alexandru.
Ecoul unui metronom : [versuri] / Alexandru Popovici ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 176, [7] p. : il. ; 20 cm.
108 ex.
ISBN 978-9975-51-874-1.
[2017-1778].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Popovici
1779. Silvestru, Aurelian.
Îngerii dispar în ploaie : [nuvele] / Aurelian Silvestru ; il. de aut. ; cop.: Sergiu Stanciu. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 143, [3] p. :
il. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-54-333-0.
[2017-1703].
- - 1. Nuvele.
821.135.1(478)-32 Silvestru
1780. Ţopa, Tudor.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Icoana sufletului – mărinimia / Tudor Ţopa. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 138, [1] p. : fot., fot. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-841-1 (în cop. tare).
[2017-1752].
- - 1. Scrieri istorice.
821.135.1(478)-94 Ţopa
1781. Verejanu, Renata.
Iubirea pe toate le vede : (poeme de dragoste) / Renata Verejanu ; Acad. Europeană a
Societăţii Civile. – Chișinău : OMCT, 2016 [Tipogr. "Papir Print")]. – 116 p. ; 21 cm. – (Colec-
ţia "Poartă-mă la inimă").
1000 ex.
ISBN 978-9975-9937-4-6.
[2017-1622].
- - 1. Poeme.
821.135.1(478)-1 Verejanu
1782. Vieru, Grigore.
Aproape : Antologie de versuri / Grigore Vieru ; ed. îngrijită de Em. Galaicu-Păun şi
Dorin Onofrei ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 278, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-217-2 (în cop. tare).
139,00 lei. – [2017-1649].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vieru
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1783. Козлов, Сергей.
Стихи / Сергей Козлов ; обл.: Руксанда Романчук. – Chişinău : Pontos, 2017
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 235, [4] p. ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-51-870-3.
[2017-1722].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Козлов
1784. Побужанский, Эдуард.
От мира сего : стихи / Эдуард Побужанский ; оформл., худож.: Р. Куцюба. –
Кишинэу : Concordia : Vesta, 1993. – 12 x 17 cm.
Книга 2-я. – 1993. – 42, [1] p. : des., [1] f. port. – ISBN 5-86892-140-2. – 1000 ex. –
[2017-1770].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Побужанский
1785. Чурюмов, Владимир.
Писать только правду : заметки публициста / Владимир Чурюмов ; сост., авт.
предисл.: В. Гуцуляк ; диз. облож.: Е. Семенцов. – [Bălţi] : Бельцкая типография, 2017. –
103 p. ; 20 cm.

45
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Изд. при фин. поддержке ООО "Индепендент-Агро", с. Балатина р-на Глодень


(админ. Дмитрий Чайка). – 20 ex.
ISBN 978-9975-132-83-1.
[2017-1609].
821.161.1(478)-92 Чурюмов
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
1786. Лозинская, Светлана Ивановна.
Любовь цыгана : (Маленькие повести и рассказы на русском языке) / Лозинская
Светлана Ивановна. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Типография Союза Писателей имени А. С.
Пушкина). – 277, [2] p. : des. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3049-6-2.
[2017-1626].
- - 1. Povestiri.
821.161.2(478)-32 Лозинская=161.1
821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova
1787. Karagançu, Vlad-Demir.
Şiir antolojisi / Vlad-Demir Karagançu. – Kişinöv : Tehnika-Info, 2017 [PIM, Iaşi]. – 264
p. ; 11 x 16 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-63-410-6.
[2017-1615].
- - 1. Poezie.
821.512.165(478)-1 Karagançu
1788. Джолтайлы, Пëтр.
Небесный край : [стихи] / Джолтайлы Пëтр ; обл. авт. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Balacron"]. – 47, [1] p. : des. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-128-97-1.
[2017-1628].
- - 1. Poezie.
821.512.165(478)-1 Джолтайлы
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.135.1-93 Literatură română
1789. Branişte, Lavinia.
Jungla lui Toco : [povestire pentru copii] / Lavinia Branişte ; il. de Anca Smărăndache.
– [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 23, [1] p. : des. color ; 21 cm. – (Cartier
codobelc / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-208-0 (în cop. tare).
65,00 lei. – [2017-1590].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Branişte

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1790. Gârleanu, Emil.


Din lumea celor care nu cuvântă : [povestiri] / Emil Gârleanu ; cop.: Vitalie Coroban. –
Ed. a 5-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 116, [4] p. ; 20 cm. – (Cartier
popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-215-8.
69,00 lei. – [2017-1704].
- - 1. Povestiri.
821.135.1-93 Gârleanu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1791. Băluţă, Elena.
Alfabet în poezii : (Poezii pentru copii) / Elena Băluţă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Tipocart Print"]. – 32 p. : des., des. color ; 20 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-133-68-5.
[2017-1707].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Băluţă
1792. Băluţă, Elena.
Fabule şi ghicitori / Elena Băluţă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. –
36 p. ; 20 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-133-71-5.
[2017-1709].
- - 1. Fabule. 2. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Băluţă
1793. Caracuianu, Eugenia.
Cascada amintirilor : [poezii pentru copii] / Eugenia Caracuianu ; des.: Corina Ştribu ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2016 ("Tipografia Reclama"). – 114, [1] p. :
des. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-805-5 (eronat).
[2017-1767].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Caracuianu
1794. Plăcintă, Alexandru.
Peştera lutului auriu : poveşti / Alexandru Plăcintă ; il., cop. de aut. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 84 p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul familiilor Moraru Vasile, Moraru Inga, Matiişin Mariana
[et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-572-8.
[2017-1617].
- - 1. Povești.
821.135.1(478)-93 Plăcintă

47
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova


1795. Науменко, Наталья.
Мои любимые, ненаглядные скворушки : Книга для детей и юношества / Наталья
Науменко. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont Studio")]. – 30 p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 30 ex.
ISBN 978-9975-136-39-6.
[2017-1757].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.161.1(478)-93 Науменко
1796. Панько, Виктор.
Большой секрет : Книга для детей и родителей : [стихи, рассказы] / Виктор Панько
; рис.: Лидия Константиновна Мотря. – Бэлць : Б. и., 2017 (Tipografia din Bălţi). – 148 p. :
des. ; 21 cm.
[30] ex.
ISBN 978-9975-132-85-5.
[2017-1611].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Povestiri pentru copii.
821.161.1(478)-93 Панько
1797. Попов, Никита.
Веление времени : Роман-дилогия / Никита Попов. – Кишинэу ; Москва : Б. и.,
2017 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 315 p. ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-136-40-2.
[2017-1758].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-31 Попов
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1798. Grati, Aliona.
Dicţionar de teorie literară : Concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului
literar / Aliona Grati, Nina Corcinschi. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 498,
[1] p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 495-498. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-0-0036-9.
[2017-1648].
- - 1. Teorie literară – Dicționare. 2. Dicționar de teorie literară.
821.09'374.2
1799. Muşina, Alexandru.
Eseu asupra poeziei moderne. Teoria şi practica literaturii / Alexandru Muşina. – [Chi-
şinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 388, [11] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier
popular" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
Referinţe bibliogr.: p. 208-211 şi în subsol. – Indice de nume : p. 375-383. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-212-7 (în cop. tare).
99,00 lei. – [2017-1655].
- - 1. Poezie modernă – Critică literară. 2. Teoria literaturii.
821.09

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1.0 Literatură română


Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1749, 1753.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


Antologie. – Vezi Nr 1760-61.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică
1800. Jioara, Mariana.
Caiet de evaluări la Geografia fizică generală : clasa a 10-a / Mariana Jioara, Vitalie
Sochircă, Natalia Cozma. – [Chişinău : S. n.], 2017 [Tipografia din Orhei]. – 40 p. : fig., tab. ;
21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-73-176-8 (eronat).
[2017-1585].
- - 1. Geografie fizică – Teste.
911.2(079)
913 Geografie regională
1801. Jioara, Mariana.
Caiet de evaluări. Geografia continentelor şi oceanelor : clasa a 6-a / Mariana Jioara,
Vitalie Sochircă, Maria Fratescu. – [Chişinău : S. n.], 2017 [Tipografia din Orhei]. – 32, [1] p. :
fig., h., tab. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-3118-5-4 (eronat).
[2017-1586].
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Teste.
913(21/26)(079)
929 Biografii și studii înrudite
Vrednici ostenitori ai bisericii. – Vezi Nr 1643.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1809-10.

Felea, Alina. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1812, 1815-16.

Долгий, Адриан. История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 1811.

Феля, Алина. История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 1813.

49
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă


94(478) Istoria Republicii Moldova
1802. Arhivele memoriei : Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor
regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Memorii.
Documente. Studii de caz : [în vol.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Istorie a
Moldovei ; editor : Elena Postică ; secretar şt.: Virgiliu Bîrlădeanu. – Chişinău : Tipografia
"Balacron", 2017 – . – 24 cm. – (Colecţia "Arhivele Memoriei", ISBN 978-9975-128-54-4). –
ISBN 978-9975-128-63-6.
Vol. 2, Tom 2 : Cercetări realizate în localităţile din sudul Republicii Moldova. – 2017. –
336 p. : fot. – Texte : lb. rom., rusă. – Indice de nume, de toponime : p. 325-336. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-128-87-2. – [2017-1629].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)=135.1=161.1
1803. Bragaru, Nicolae.
Baştina Colibaşi : Istoric. Oameni. Destine / Nicolae Bragaru (coord.), Vasile Grigoriţă,
Ion Dolganiuc ; coord.: Nicolae Bragaru ; Asoc. "Baştina Colibaşi". – Chişinău : Tehnica-Info,
2017 [PIM, Iaşi]. – 322 p. : fig., fot. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 299-300 (32 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-411-3.
[2017-1624].
- - 1. Colibași – Sate – Raionul Cahul – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1804. Dolghi, Adrian.
Atlas etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812-1918) / Adrian Dolghi, Alina Felea ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 144 p. : h., tab. color ; fot. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. hărţilor : p. 144. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-87-284-3.
[2017-1659].
- - 1. Basarabia – Atlase ilustrate.
94(478)"1812/1918"(084.4)
1805. Olaru-Cemîrtan, Viorica.
Deportările din Basarabia, 1940-1941, 1944-1956 / Viorica Olaru-Cemîrtan ; hărți :
Sergiu Matveev. – Chişinău : Lexon Prim, 2017. – 539, [1] p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 245-252. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume, toponime p. : 515-
540. – 400 ex.
ISBN 978-9975-139-23-6 (în cop. tare).
[2017-1642].
- - 1. Deportări din Basarabia.
94(478)"1940/1956"
1806. Ţăranu, Anatol.
Foametea în Moldova sovietică : (1946-1947) : Culegere de documente / Anatol Ţăra-
nu ; trad. din lb. rusă: Mihai Manea, Vsevolod Cernei ; Inst. de Istorie al Acad. de Ştiinţe a
Rep. Moldova, Inst. de Analiză şi Consultanţă Politică "Politicon" afiliat Univ. de Studii Euro-
pene din Moldova. – [Chişinău] : Litera, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 864 p. : tab. ; 25 cm.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice : p. 822-840. – [500]
ex.
ISBN 978-9975-74-896-4 (în cop. tare).
[2017-1594].
- - 1. Republica Moldova – Istorie – Documente de arhivă.
94(478)"1946/1947"(093.2)
1807. Молдавия и Россия : Исторические связи и сотрудничество. 1480-1818 гг. :
Документы и материалы / Молд. ист.-геогр. о-во, Посольство Рос. Федерации в Респ.
Молдова ; сост.: Василий Стати ; худож.: Я. Олийнык. – Кишинэу : Б. и., 2017 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 696 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при содействии Чрезвычайного и Полномочного
Посла Рос. Федерации в Респ. Молдова Фарита Мухаметшина. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-848-0 (în cop. tare).
[2017-1750].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Rusia – Istorie.
[94(478)+94(470+571)]"1480/1818":327(093)
1808. Панько, Виктор.
Стурзовка : 165 лет : (1852-2017) : [район Глодень] / Виктор Панько. – [Bălţi] : S. n.,
2017 [Tipografia din Bălţi]. – 234 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Спонсор : Примэрия села Стурзовка. – 100 ex.
ISBN 978-9975-132-84-8 (în cop. tare).
[2017-1610].
- - 1. Sturzovca – Sate – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)=135.1=161.1
94(=135.1) Istoria românilor
1809. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competenţelor : (31 teme) : clasa
a 8-a / Adrian Dolghi, Alina Felea, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Prag-3"].
– 80, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-278-5.
[2017-1771].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1810. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Clasa a 9-a : Material didactic pentru formarea compe-
tenţelor / Adrian Dolghi, Alina Felea. – [Chişinău : Notograf Prim, 2017]. – 96, [1] p. : fig., h.,
tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-84-038-5.
[2017-1737].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075)

51
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

1811. Idem în lb. rusă : История румын и всеобщая история : 9 класс : Дидактиче-
ский материал для формирования компетенций. – [Chişinău : Notograf Prim, 2017]. – 72,
[1] p. : fig., h., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-84-037-8.
[2017-1736].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075)
1812. Felea, Alina.
Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competenţelor : Clasa a 11-a /
Alina Felea, Adrian Dolghi. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Prag-3")]. – 136 p. : fig., tab. ;
20 cm. – (BAC 2018).
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-279-2.
[2017-1772].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1813. Idem în lb. rusă : История румын и всеобщая история : Тетрадь для форми-
рования компетенции и подготовки к экзамену на степень бакалавра : 11 класс. – [Chişi-
nău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 92 p. : h., tab. ; 21 cm. – (БАК 2018, ISBN 978-
9975-133-43-2).
F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-87-282-9.
[2017-1644].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1814. Felea, Alina.
Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competenţelor : Clasa a 12-a /
Alina Felea, Adrian Dolghi. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 128 p. : h.,
tab. ; 21 cm. – (BAC 2018).
F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-87-285-0.
[2017-1646].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1815. Idem în lb. rusă : История румын и всеобщая история : Тетрадь для форми-
рования компетенции и подготовки к экзамену на степень бакалавра : 12 класс. – [Chişi-
nău] : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 100 p. : h., tab. ; 21 cm. – (БАК 2018, ISBN
978-9975-133-43-2).
F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-87-283-6.
[2017-1645].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1816. Felea, Alina.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competenţelor : (34 teme) : clasa
a 5-a / Alina Felea, Adrian Dolghi. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Prag-3")]. – 52, [1] p. :
fig., h. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-77-277-8.
[2017-1712].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1817. Ciuntu, Angela.
Glomerulonefrita primară la copii: mecanisme etiopatogenice, clinica, prognostic :
322.01 – Pediatrie şi neonatologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Ciuntu
Angela ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. –
52 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 41-47 (101 tit.).
[2017-150 Teze].
616.611-002-053.2(043.2)
1818. Kulciţki, Veaceslav.
Sinteza compuşilor terpenici cu funcţionalizare avansată prin metode biomimetice :
Specialitatea 143.01 Chimie organică : Autoref. tz. de doct. habilitat în chimie / Kulciţchi
Veaceslav ; Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. – Chişinău, 2017. – 45 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-42 (42 tit.).
[2017-152 Teze].
547.597.057(043.2)
1819. Idem în lb. engl. : Synthesis of terpenic compounds with advanced functionaliza-
tion via biomimetic methods : Speciality 143.01 Organic chemistry : Abstracts of doctor habili-
tate thesis in chemical sci. – Chişinău, 2017. – 47 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41-44 (42 tit.).
[2017-153 Teze].
547.597.057(043.2)
Pentru titlul doctor
1820. Chiciuc, Natalia.
Particularităţile ecologice ale introducentului de nuc negru (Juglans Nigra L.) în fitoce-
nozele silvice ale Nistrului de Mijloc şi de Jos : 166.01 – Ecologie : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe biologice / Chiciuc Natalia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie.
– Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (32 tit.).
[2017-158 Teze].
634.512:504.73(478)(043.2)
1821. Chiper, Natalia.

53
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Abordarea medico-socială în determinarea dizabilităţii la copiii cu astm bronşic : 322.01


– Pediatrie şi neonatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Chiper Natalia ; IMSP
Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (29 tit.).
[2017-160 Teze].
616.231-036-053.2(043.2)
1822. Cebotari, Svetlana.
Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopo-
litice (1991-2016) : Specialitatea 562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a
diplomaţiei : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe politice/ Cebotari Svetlana ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Știinţe Politice şi Administrative, Dep, Relaţii Intern. – Chişi-
nău, 2017. – 45 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34-42 (162 tit.).
[2017-157 Teze].
327(470)(043.2)
1823. Chişca, Diana.
Sinteza, structura şi proprietăţile polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), Cd(II) cu
liganzi carboxilici şi piridinici : 141.01 – Chimie anorganică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
chimice / Chişca Diana ; Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2017. –
30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (33 tit.).
[2017-151 Teze].
546.30:678.86(043.2)
1824. Constantinescu, Mihai.
Înotul terapeutic în prevenirea deficienţelor fizice funcţionale ale coloanei vertebrale a
copiilor în perioada prepubertară : Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie
şi recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Constantinescu Mihai ; Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27 (24 tit.).
[2017-149 Teze].
797.2:615.825(043.2)
1825. Eşanu-Dumnazev, Dianela.
Formarea competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti : Speci-
alitatea 531.01 – Teoria gen. a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Eşanu-
Dumnazev Daniela ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău, 2017 (Tipogr. UPS "Ion Crean-
gă"). – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (51 tit.).
[2017-161 Teze].
811'276.6:61(043.2)
1826. Mîrza, Sergiu.
Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing pe piaţa de cereale din Republica
Moldova (în baza gospodăriilor agricole) : Specialitatea 512.04 – Marketing şi logistică :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Mîrza Sergiu ; Univ. Cooperatist-Comercială din Moldo-
va. – Chişinău, 2017. – 31 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (45 tit.).

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-156 Teze].
339.138:633.1(478)(043.2)
1827. Musca, Snejana.
Managementul motivaţional al întreprinderilor mici şi mijlocii din UTA Găgăuzia : Spe-
cialitatea 521.03 – Econ. şi management (în sectoare) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. /
Musca Snejana ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). –
30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (44 tit.).
[2017-159 Teze].
334(478-29):005.8(043.2)
1828. Nicuşor, Valeri.
Argumentarea agroecologică privind utilizarea amestecurilor de erbicide pentru cultura
sfeclei de zahăr : 411.09 – Protecţia plantelor : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe agricole /
Nicuşor Valeri ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plan-
telor. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (35 tit.).
[2017-147 Teze].
633.63:632.954(043.2)
1829. Perederco, Vasilii.
Rolul rezervei succesorale în protecţia moştenitorilor legali : Profilul 553 Drept privat : Spe-
cialitatea 553.01 – Drept civil : Autoref. tz. de doct. în drept / Perederco Vasilii ; Univ. de Studii
Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere". – Chişinău, 2017. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (42 tit.).
[2017-146 Teze].
347.65/.68(043.2)
1830. Pogrebnoi, Vsevolod.
Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor : 143.01 – Chimie organică : Autoref. tz. de
doct. în chimie / Pogrebnoi Vsevolod ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie. – Chişinău,
2017. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (31 tit.).
[2017-154 Teze].
547.756.057(043.2)
1831. Idem în lb. rusă : Синтез замещенных оксиндолов на основе изатинов : 143.01 –
Органическая химия : Автореф. дис. на соискание ученой степ. д-ра хим. наук. – Кишинёв,
2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (31 tit.).
[2017-155 Teze].
547.756.057(043.2)
1832. Roşca-Sadurschi, Liudmila.
Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovaţii (în baza industriei alimentare din Regiunea de
Dezvoltare Sud) : Specialitatea 521.03 – Econ. şi management (în activitatea de antreprenoriat) :
Autoref. tz. de doct. în econ. / Roşca-Sadurschi Liudmila ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. –
Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 25-27 (48 tit.).
[2017-148 Teze].
334(478):001.895(043.2)

55
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2017


Cârlig, Sergiu 1702-05
A Ceban, Liubovi 1773
Achiri, Ion 1682, 1684 Cebotari, Stanislav 1661
Algarra, Alejandro 1634 Cebotari, Svetlana 1822
Amarie, Olga 1669 Cernei, Valeria 1771
Andros, Timofei 1734-35 Cernei, Vsevolod → v. Ciornei Vsevolod
Andrunachievici, V. A. 1701 Cersac, Svetlana 1627
Aradjioni, Margarita 1676 Chetraru, Romina 1767
Chiciuc, Natalia 1820
B Chiper, Natalia 1821
Chiriac, Argentina 1752
Babić, Violeta 1636 Chişca, Diana 1823
Babii, Iurie 1758 Chitoroagă, I. D. 1701
Bacinschi, Nicolae 1714 Chitoroagă, Valentina 1629-32
Bahnaru, Vasile 1754 Cimpoi, Mihai 1774
Balan, Valerian 1732 Ciobanu, Grigore 1706
Bankova, İ. D. 1756 Ciobanu, Mircea 1757
Barbăneagră, Alexandra 1751 Ciobanu, Oleg 1702-04
Barbu-Dolghii, Oxana 1762 Ciobanu, Sergiu 1723
Bădărău, Elena 1655 Ciocanu, Doru 1768
Bălan, Greta 1713 Ciornei, Vsevolod 1649
Băluţă, Elena 1763-64, 1791-92 Ciubotaru, Mihaela 1769
Bârcă, Tache 1765 Ciuhrii, Serghei 1737
Bîrlădeanu, Virgiliu 1802 Ciuntu, Angela 1817
Bodrug-Lungu, Valentina 1668 Cîrlig, Ion 1702-05
Boicu, Dumitru 1757 Cobzac, Victor 1762, 1769
Boldurat, Diana 1745 Cojocaru, Victor 1721
Bolocan, Viorica 1749 Cojocaru, Violeta 1656
Bordian, Elena 1628 Cojocaru-Toma, Maria 1718
Bortă, Mihail 1643 Cojohari, Natalia 1627
Botgros, Ion 1684 Constantinescu, Mihai 1824
Bragaru, Nicolae 1803 Corcinschi, Nina 1798
Braghiş, Maria 1693-94 Coroban, Vitalie 1768, 1770, 1775, 1782,
Branişte, Lavinia 1789 1790
Bunyan, Diane 1664 Coroveanu, Iurie 1759
Burduniuc, Olga 1713 Costachi, Gheorghe 1658
Busuioc, Aliona 1752 Costru, Lucia 1750
Butnari, Nadejda 1672 Cotelnic, Anatolie 1721
Butuc, Marin 1666 Cozma, Natalia 1800
C Cozonac, Renata 1629-32
Crepis, Oleg 1712
Calalb, Tatiana 1678, 1732 Crîşmaru, Valentin 1731
Callo, Tatiana 1678 Cucerescu, Vasile 1652
Caproş, Nicolae 1725 Cucu, Lucia 1751
Cara, Angela 1670, 1682 Cucu, Olesea 1750
Caracuianu, Eugenia 1793 Cuzneţov, Larisa 1668
Cassian, Maria M. 1766
Catana, Angelina 1628 D
Cazacu, E. 1716 Dalinitchi, Nionila 1628
Cazacu, Olesea 1664 Dandara, Otilia 1667
Cazacu, Tamara 1678

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Danilov, Lilian 1667 I


Dascăl, Ion 1738
Dascăl, Mihai 1738 Iaconi, Iacob 1773
Diaconu, Mihail 1658 Ichim, Andrei 1696
Diordiev, Ion 1637 Izbaş, Zina 1773
Diordiev, Radu 1637 J
Dîru, Anişoara 1762
Dodică, Dmitri 1732 Jigău, Gheorghe 1728
Dolganiuc, Ion 1803 Jioara, Mariana 1800-01
Dolghi, Adrian 1804, 1809-11, 1814, 1816 Josanu, Efim 1742
Đordević, Vuk 1731
Druţă, Ion 1770 K

E Karagançu, Vlad-Demir 1787


Koca, S. Z. 1756
Erizanu, Gheorghe 1770, 1775, 1782, 1790, Kozak, Y. 1654
1799 Kulciţki, Veaceslav 1818-19
Eşanu, Andrei 1633
Eşanu-Dumnazev, Dianela 1825 L

F Leah, Tamara 1729


Lecu, Rodica 1769
Felea, Alina 1804, 1809-11, 1814, 1816 Leşcu, Elena 1638
Fleaş, Alexandru 1680-81 Levința, Angela 1643
Fratescu, Maria 1801 Lupan, Ion 1752
G M
Gabrichidze, Gaga 1652 Maciuca, Oxana 1664
Galaicu-Păun, Em. 1768, 1782 Macovei, Mihai 1707
Găină, Ioan 1669 Malidža, Goran 1731
Gârleanu, Emil 1790 Manea, Mihai 1806
Gheorghiţă, Mihail 1663 Manolache, Constantin 1666
Gherman-Cernei, Angela 1771 Manolachi, V. 1743
Ghicavîi, Victor 1714, 1717 Marin, Mariana 1678
Golubovschi, Oxana 1746, 1748 Matcovschi, Dumitru 1775
Goncear, Tudor 1777 Matveev, Sergiu 1805
Gonciar, V. 1716 Mazali, Gustavo 1634
Goraş-Postică, Viorica 1676 Melentiev, Eugenia 1708
Gorun, Tamara 1772 Mihailov, Veronica 1673
Grama-Tomiţă, Angela 1753 Mihalaş, Mihail 1642
Grati, Aliona 1798 Mihăilă, Alexandru 1769
Gremalschi, Anatol 1682 Mihăilescu, Vintilă 1739
Gribincea, Alexandru 1653-55 Mincu, Eugenia 1754
Grigoriţă, Vasile 1803 Mizdrenco, Vladimir 1776
Grigorjev, Ana 1636 Mîrza, Sergiu 1826
Grumeza, Maria 1713 Mocanu, Victor 1645
Gurduza, Veronica 1695 Moraru, Emilia 1740
Guţu, Ion 1653 More, Tatiana 1721
Guţuleac, Vasile 1741 Moşin, Octavian 1643
Moşneguţu, Ioan 1643
H Motrea, Lidia 1776
Hadîrcă, Maria 1678 Musca, Snejana 1827
Herţa, Lilia 1746 Muşina, Alexandru 1799

57
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Muzica, Stepan 1735 S


N Sainciuc, Lică 1768
Sali, Larisa 1667
Nani, Mihail 1736 Sandu, Parascovia 1693-94
Nastas, Svetlana 1684 Sava, Parascovia 1732
Nedelcu, Octavia 1636 Savastin, Serghei 1691
Negrei, Viorica 1809 Sazonov, Veniamin 1674
Nichita, Ioana 1634 Schiop, Adrian 1739
Nicolaescu, Gheorghe 1738 Scutari, C. 1716
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1753, 1755 Secrieru, Rodica 1657
Nicuşor, Valeri 1828 Sedleţchi, Iurie 1662
Nikitcenko, Alla 1676 Shengelia, T. 1654
O Silvestru, Aurelian 1779
Sîrbu, Sofia 1723
Olaru-Cemîrtan, Viorica 1805 Smărăndache, Anca 1789
Onofrei, Dorin 1755, 1782 Smirnova, Alina 1635
Sochircă, Vitalie 1800-01
P Sofronescu, Igor 1665
Pacheco Amaral, Carlos E. 1652 Solonari, Sergiu 1626
Patraş, Tatiana 1708 Solonenco, G. 1743
Păscărel, Lenuţa 1777 Solovei, Rodica 1670
Pâslariuc, Virgil 1649 Spînu, Rodica 1745
Pelin, Valentina 1633 Stamatin, Otilia 1661
Perederco, Vasilii 1829 Stanciu, Sergiu 1779
Petrenco, Liuba 1751 State, Daniela 1676
Petrescu, Camil 1758 State, Livia 1753
Pintilei, Elena 1633 Stratan, Alexandru (1628)
Platon, Carolina 1668 Stratan, Eliza 1685, 1695
Pleşca, Eduard 1724 Strechie, Maria 1670
Podgurschi, Lilia 1714 Strutinschi, T. A. 1641
Pogolşa, Lilia 1684 Ş
Pogrebnoi, Vsevolod 1830
Polisca, Cezara-Elena 1656 Şandru, Serghei 1719
Popescu, Maria 1648 Ştribu, Corina 1793
Popovici, Alexandru 1778
Popovschi, Veaceslav 1663 T
Postică, Elena 1802 Tănase, Alexandru 1657
Prokopov, Serghey 1674 Tănase, Dinu Matei 1683
Pşeneac, Vera 1681 Tărâţă, Anatolie 1728
R Tejada, Gabriela 1664
Teleucă, Victor 1740
Raevschi, Elena 1722 Teodoreanu, Ionel 1759
Rîşneac, B. 1743 Tighineanu, Ion 1707
Romanciuc, Ruxanda 1740, 1777-78, 1793 Tintiuc, Dumitru 1722
Roşca-Sadurschi, Liudmila 1832 Tîrsînă, Oleg 1733
Rusu, Lilia 1657 Todua, Zurab 1650
Rusu, Serghei 1656 Topal, D. 1650
Rusu-Rîşcan, Ecaterina 1685 Trebeş, Tatiana 1752
Tulba, Elena 1676

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ţ Д
Ţăranu, Anatol 1806 Джолтайлы, Пëтр 1788
Ţerna, S. 1650 Драгалин, Светлана 1697-1700
Ţopa, Tudor 1780 Долгий, Адриан 1811, 1813, 1815
Ţurcan, Lucia 1715
Е
U
Емельянова, Ю. Н. 1688
Usatîi, Adrian 1712
Usatîi, Marin 1712 З

V Захария, Сергей 1671


Звонкий, В. Г. 1726
Vasilache, Ana 1664
Verejanu, Daniel 1774 И
Verejanu, Renata 1760-61, (1774), 1781 Игнатьев, Иван 1692
Vidić, Miloš 1731
Vieru, Grigore 1782 К
X Китикарь, О. В. 1688-89
Козлов, Сергей 1783
Xenofontov, Ion 1666 Костаки, Георге 1671
Z Куцюба, Р. 1784

Zabiaco, Olesea 1629-32 Л


Zanet, Todur 1691 Лозинская, Светлана Ивановна 1786
Zapesco, Vasile 1740
Zâgar, Mihail 1649 М
Zglavoci, Valentina 1696
Zgureanu, Teodor 1740 Мелентьев, Евгения 1709-11
Мотря, Лидия Константиновна 1796
А
Н
Абрамова, В. В. 1689
Андреев, В. Н. 1720 Науменко, Наталья 1795
Аникин, Владимир 1660 Никитченко, Алла 1677
Араджиони, Маргарита 1677 О
Б Олийнык, Я. 1807
Банарь, Татьяна 1709-11 П
Безу, Г. Г. 1720
Боршевский, Андрей 1671 Павлинов, И. А. 1686
Брагиш, Мария 1697-1700 Паво, Анжур 1640
Бурдиан, Л. И. 1686 Панько, Виктор 1796, 1808
Патраш, Татьяна 1709-11
В Пашалы, П. М. 1690
Вахницкая, М. Г. 1687 Побужанский, Эдуард 1784
Погребной, Всеволод 1831
Г Попов, Никита 1797
Постолатий, В. М. 1727
Габинский, М. А. 1744
Гораш-Постикэ, Виорика 1677 Р
Гуцуляк, В. 1785
Ройбу, Елена 1639

59
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Романчук, Руксанда 1783 Ф


С Феля, Алина 1811, 1813, 1815
Санду, Парасковия 1699 Ц
Семенцов, Е. 1758
Стате, Даниела 1677 Цыбырнэ, И. В. 1720
Стати, Василий 1807 Ч
Т Чунту-Самсон, Виолета 1700
Трофэилэ, Василий 1644 Чурюмов, Владимир 1785
Тулба, Елена 1677 Я
Якуб, Ирина 1671

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2017


Alexandru Stratan 1628 Evaluarea stării resurselor piscicole 1712
Analiza curricula naţionale în raport cu con- Farmacoterapia modernă a dereglărilor diges-
ceptul Educaţiei Sociale şi Financiare 1682 tive 1717
Antologie 1760-61 Gagauz koraflari 1690
Arhivele memoriei 1802 Gagauzların kayıp olan Dilinin hem Kultura
Bibliografia Naţională 1629-32 Adetlerinin Moldovada Korunması 1691
Cadrul de referinţă privind formarea vorbitoru- Imnele Vecerniei şi Utreniei 1642
lui cult de limbă română 1678 Împărăţia florilor 1638
Caiet pentru lucrări de laborator la fizică 1702- Implicarea familiei-şcolii-comunităţii în asigu-
05 rarea coeziunii sociale şi oferirea unei edu-
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol caţii de calitate 1670
1728 În universul Renatei Verejanu 1774
Clinic cases 1714 Indicaţii metodice pentru lucrări practice la
Compendiu al jurisprudenţei Curţii Constituţio- farmacia clinică 1716
nale a Republicii Moldova 1657 Inegalităţi sociale în Republica Moldova.
Conferinţa ştiinţifico-practică naţională 1679 Constituirea clasei de mijloc 1645
Consiliere în probleme de familie 1668 International microeconomics 1654
Culegere de articole ale conferinţei ştiinţifico- Învăţăm limba română împreună 1751
practice studenţeşti interuniversitare "Re- Lecturi literare 1757
forma organelor de urmărire penală în Re- Limba română 1752
publica Moldova: realizări, probleme, per- Limba şi literatura română 1753
spective" 1662 Manual al bunelor practici de cultivare a soiei
Cultura arbuştilor fructiferi şi căpşunului 1732 1731
Cum să procedăm în…? 1715 Multidisciplinarity in Modern Science fot the
Déjá Vu 1683 Benefit of Society 1707
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul National Bibliography of Moldova 1631
aprofundării reformelor democratice 1665 Pedagogul Anului – 2017 1681
Diagnosticul şi tratamentul patologiilor cardio- Primii paşi în carieră 1627
vasculare în timpul sarcinii 1721 Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securi-
Dialoguri chişinăuiene 1680 tăţii naţionale 1666
Drept internaţional privat 1656 Protecţia integrată a plantelor împotriva prin-
E Durabil! 1667 cipiilor dăunători şi boli în Vestul Europei şi
EU Association Agreements with Georgia Caucaz 1730
Molodva and Ukraine: Through Cooperation Raportarea cu privire la alegeri 1659
Towards Integration 1652

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Repere conceptuale privind elaborarea curri- Доклады итоговой научной конференции


culumului la disciplinele opţionale 1684 профессорско-преподавательского со-
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contem- става Инжинерно-Технического Институ-
porană 1729 та 1726
Studiu regional privind reprezentarea politică a Интегрированное управление водными
femeilor în ţările din cadrul Parteneriatului ресурсами: вода для людей и экосистем
Estic 1646 1692
Utilizarea standardelor electorale internaţiona- Молдавия и Россия 1807
le 1651 Обучение правам человека 1660
Vrednici ostenitori ai bisericii 1643 Физическая культура и спорта в контексте
Актуальные вопросы профессионально- совершенствования образовательной
личностного развития студента как ком- системы 1688
понентного специалиста в условиях вуза Физкультурное образование 1689
1687 Эстетическое воспитание в современной
Гагаузские ковры 1690 общеобразовательной школе 1686
Глобализация, наука и социоприродные
преобразования в условиях современно-
го мира 1647

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 8-2017

Activitate turistică 1653 Dicţionar, de teorie literară 1798


Administrarea medicamentelor 1715 - găgăuz-rus 1756
Adolescenţă, băieţi 1636 Didactica, limbii române 1678-79
Alegeri 1659 - literaturii române 1679
Amintiri 1768 Drept internaţional privat 1656
Anestezie, bolnavi vârstnici 1719 Dreptul, la alegeri 1659
Armată Naţională, reforme 1665 - penal în Republica Moldova, reforme 1662
Asistenţă psihologică în educaţie 1673 Drepturile omului 1660
Bacteriologie medicală 1713 Echipa de fotbal "Taifun" din satul Balatina,
Bibliografii naţionale, cărţi, autoreferate, teze, raionul Glodeni, Republica Moldova, istorie
articole din reviste 1629-32 1741
Boli ale bătrânilor, anestezie 1719 Economie internaţională 1654
Cărţi de colorat 1635, 1637-38 Ecosistemele acvatice din Republica Moldova,
Cântece populare 1737 evaluarea calităţii 1712
Cercetări pedologice, Republica Moldova Educaţie 1672
1728 - civică 1671
– România 1728 - estetică 1686
Chimie, teste 1708-11 - financiară în şcoală 1682
Clasa de mijloc din Republica Moldova, - interculturală 1676-77
studii sociologice 1645 - în familie 1639, 1670
Comerţ exterior 1655 - în şcoală 1670
Contabilitate, teste 1736 - moral-spirituală 1669
Covoare găgăuzeşti 1690 - pentru drepturile omului 1671
Criminalistică 1663 - socială în şcoală 1682
Cultivarea soiei în Republica Moldova 1731 Fabule 1792
Cultura arbuştilor fructiferi 1732 Farmacologie clinică 1714
Deportări din Basarabia 1805 Filosofia spiritului 1640
Dereglări digestive, tratament medicamentos Fizică, teste 1706
1717 Geografia continentelor şi oceanelor, teste
Dezvoltare locală 1664 1801
Dezvoltarea carierei 1627 Geografie fizică, teste 1800

61
Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Ghicitori 1792 Pedagogul anului 2017 – Chişinău, concurs


Globalizare 1647 municipal 1681
Ideale (algebră) 1701 Poeme 1781
Imnuri creştine 1642 Poezie 1760-64, 1767, 1769, 1771-73, 1776-
Istoria, românilor 1809-116 78, 1782-84, 1787-88
- universală 1809-16 - modernă, critică literară 1799
Înot, instruire 1743 Poezii pentru copii 1791, 1793, 1795-96
Învăţământ, preuniversitar 1680 Povestiri 1786, 1790
- superior, educaţie profesională 1687 - pentru copii 1789, 1796
- superior sportiv 1688-89 Poveşti 1794
- tehnic 1726 - populare găgăuze 1691
Jocuri Olimpice 1742 Programare în limbajul Turbo Pascal 5.0 1626
Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republi- Protecţia plantelor, Europa – Caucaz 1730
cii Moldova 1657 Psihologie, cognitivă 1641
Legalitatea administrării publice 1658 - socială 1648
Liceul "Spiru Haret" din Chişinău, promoţia Reabilitarea medicală a pacienţilor 1720
2017, albume 1683 Resocializarea tinerilor infractori 1661
Limbi Resurse de apă, management 1692
- engleză 1745-46 Resurse piscicole, evaluarea calităţii 1712
- găgăuză, dicţionare 1756 Reţele de alimentare cu energie electrică
- română, terminologie medicală 1752 1727
- rusă, dicţionare 1756 Romane 1758-59, 1770, 1775, 1797
Limbaj stomatologic 1752 Romanţe 1738
Lingvistică 1748 Satiră 1765
- în Republica Moldova, istorie 1744 Schimbări sociale 1647
Literatură română din Republica Moldova, Scolioză, tehnici chirurgicale 1725
critică şi interpretare 1760-61, 1774 Scrieri istorice 1780
Manele, critică muzicală 1739 Securitate naţională 1666
Manuscrise româneşti din sec. XIII-XIX, cata- Selecţiuni 1757
loage 1633 Slujitori ai bisericii ortodoxe din Republica
Matematică 1693-96 Moldova, biografii 1643
Mănăstirea "Sfânta Treime" din satul Rudi, Sociologia familiei 1668, 1670
raionul Soroca, Republica Moldova, istorie Soia, cultivare 1731
1644 Soiuri de nuc 1733
Memorii 1766 Soluri agricole, îngrăşăminte 1729
Microeconomie 1654 Standarde electorale internaţionale 1651
Mortalitatea cardiovasculară prematură în Stomatologie, erori de diagnostic şi tratament
Republica Moldova 1722 1723
Natura, enciclopedii pentru copii 1634 Substanţe vegetale di Republica Moldova
Nuci, cultivare 1733 (farmacologie) 1718
Numere (algebră) 1701 Ştiinţă militară 1666
Nuvele 1770, 1779 Ştiinţe economice, indici bibliografici 1628
Operă muzicală 1740 Tehnică 1726
Parazitologie medicală 1713 Telecomunicaţii, Republica Moldova, istorie
Participarea comunităţii în susţinerea educaţi- 1734-35
ei 1667 Teoria literaturii 1799
Participarea femeilor în politică 1646 Teorie literară, dicţionare 1798
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova Terminologie medicală 1754
1650 Tratament medicamentos, dereglări digestive
Patologii cardiovasculare, gravide, diagnostic, 1717
tratament 1721 Turism 1653
Pedagogia familiei 1668 Ucraina,integrare europeană 1652

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Umor 1765 Virusologie medicală 1713

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 8-2017


Basarabia, atlase ilustrate 1804 - documente de arhivă 1806-07
Colibaşi, sate, raionul Cahul, Republica Mol- - situaţie social-politică 1650
dova, istorie 1803 Rusia, istorie 1649, 1807
Georgia, integrare europeană 1652 Sturzovca, sate, raionul Glodeni, Republica
Republica Moldova Moldova, istorie 1808
- integrare europeană 1652 Ucraina, integrare europeană 1652
- istorie 1802

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 8-2017

ANTEM 1751 Lexon-Prim 1706, 1805


Arc 1634-36, 1638, 1742, 1798 Lira 1662
Bestseller 1767 Litera 1806
Biotica 1692 Medicina 1714, 1716, 1718, 1724
Bons Offices 1669, 1695 Notograf Prim 1737-38
Cadran (Policadran) 1696 Notograf Prim 1765, 1810-11
Cartier 1649, 1739, 1753, 1768, 1770, 1775, OMCT 1760-61, 17747, 1781
1782, 1789-90, 1799 Pontos 1680-81, 1685, 1691, 1710, 1773,
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi 1777-78, 1786, 1793
Securitate al Academiei Militare a Forţelor Pro Libra 1758-59
Armate "Alexandru cel Bun" 1666 ProEdit 1702-05
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1676-77 Prut Internaţional 1779
CEP USM 1656, 1672, 1729, 1736 Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa
CNCM 1629-32 Solului 1728
Concordia 1784 Ştiinţa 1633, 1749, 1757
Contrast-Design 1744 Tehnica-Info 1626, 1762, 1769, 1787, 1803
INCE 1628 Tesline 1726
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Tipografia "Balacron" 1802
AŞM 1645 Tipografia din Bălţi 1766
Institutul de Filologie al AŞM 1754 Totex-Lux 1720
Institutul de Fizică Aplicată 1707 ULIM 1653
Institutul de Matematică şi Informatică 1701 Vesta 1784
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 1670, 1673, Бельцкая типография 1785
1678, 1682, 1684 Институт энергетики АНМ 1727
Institutul pentru Democraţie 1660, 1671 Научно-исследовательский центр Гагаузии
Interprint 1694, 1697-1700 им. М. В. Маруневич 1690
IRIM 1654 ПГУ им. Т. Г. Шевченко 1686-89

ISBN eronat la "Cronica cărţii" Nr 8-2017

ISBN 978-9975-51-805-5 1793


ISBN 978-9975-73-176-8 1800
ISBN 978-9975-3118-5-4 1801

63
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINE ARTICLE ANNALS


VISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 8
AUGUST AUGUST
(2435-2792)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
(Vezi Nr 2628, 2684, 2687)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


(Vezi Nr 2474, 2500)

004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare


2435. Чиреш, Вера. Как составлять формулы в приложении ″Google Таблицы″ /
Вера Чиреш // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 8. – P. 84-87 : fot. – Contin. Început: Nr 7.
– ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2567)

005 Management
(Vezi Nr 2579-80, 2590)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2436. Ciobanu, Cristina. Universeum : [Centru șt. și muzeal din Göteborf (Suedia)] /
Cristina Ciobanu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4513.

2437. Popușoi, Liliana. Caleidoscop cultural la Cahul : [pe marginea discuției cu Ion
Groza, președintele raionului] / Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P.
55-63 : fot. – (Acasă la Cahul). – ISSN 0132-6635.

2438. Popușoi, Liliana. Cultura și folclorul autentic – o chestiune de onoare pentru


capitala de sud a țării : [orașul Cahul] / Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 50-51 : fot. – (Acasă la Cahul). – ISSN 0132-6635.

2439. Popușoi, Liliana. Oamenii care activează în domeniul culturii nu au nevoie să


fie motivați de ceva anume : [pe marginea discuției cu Svetlana Bulat, șefa Secției de Cultură
din raionul Cahul] / Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul. /Aug.). – P. 52-54 : fot.
– (Acasă la Cahul). – ISSN 0132-6635..

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2463)

02 BIBLIOTECONOMIE
2440. Bivol, Nadejda. 50 ani în slujba localității : [Bibl. Publ. Piatra Albă, Ialoveni] /
Nadejda Bivol // Realități Culturale. – 2017. – Nr 8. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 2787)

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


061 Organizații și alte tipuri de cooperare
(Vezi Nr 2734)

069 Muzee. Expoziţii permanente


(Vezi Nr 2436)

070 Ziare. Presă


2441. Ghena, Cristian-Nicolae. Preferințele consumatorilor de informație sporitivă din
Republica Moldova = Preferences of sporting information consumers from Republic of Moldo-
va / Cristian-Nicolae Ghena // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr
2. – P. 263-269 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 269 (5 tit.). – ISSN 1857-2294.

2442. Rusu, Tudor. Interviu cu directorul ziarului Făclia, Tudor Rusu, publicație fonda-
tă la 3 octombrie 1954 / interviu realizat de Ana Vartic // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. –
P. 3-5 : fot. – ISSN 1857-2820.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2443. Bobână, Gheorghe. Gândirea social-filosofică a lui Mihail Kogălniceanu între
iluminism și romantism = The social-philosophical thinking of Mihail Kogălniceanu between
enlightenment and romanticism / Gheorghe Bobână // Revista de Filosofie, Sociologie și
Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 161-172. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 172 (6 tit.). – ISSN 1857-2294.

2444. Calaraș, Arcadii. Elemente de fizică într-o logică a socialului : (variații din
postulatica lui Ștefan Lupașcu) = Physical elements in a logic of social : (variations in the
postulate of Stefan Lupascu) : [filosof român] / Arcadii Calaraș // Revista de Filosofie, Socio-
logie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 219-228. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 228 (18 tit.). – ISSN 1857-2294.

2445. Pasat, Dumitru. Să fim oameni printre oameni : [notițe filosofice] / Dumitru Pa-
sat // Realități Culturale. – 2017. – Nr 6. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4424.

65
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

2446. Pasat, Dumitru. Timpul vieții, timpul morții : [notițe filosofice] / Dumitru Pasat //
Realități Culturale. – 2017. – Nr 7. – P. 19. – ISSN 1857-4424.

2447. Perciun, Andrei. Respectarea extinsă asupra sensibilului la Emanuele Coccia =


Extensive perspective on Emanuele Coccia's sensitivity : [filosof italian] / Andrei Perciun //
Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 190-200. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 200 (8 tit.). –
ISSN 1857-2294.

2448. Широканов, Димитрий. Качество окружающей среды в системе


философских и естественнонаучных понятий = Quality of environment in system of
philosophic and natural-science concepts / Димитрий Широканов, Александр Червинский //
Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 173-189. – Tit. paral.:
lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 189 (15 tit.). –
ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 2750)

159.9 Psihologie
(Vezi Nr 2626)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
(Vezi Nr 2753)

27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE


(Vezi Nr 2480)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
304 Probleme sociale. Mod de viaţă
2449. Ionescu, Ion I. Considerații sociologice privind competitivitatea satelor / Ion I.
Ionescu // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 179-186 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 0235-
9111.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
2450. Ursan, Oleg. Fenomenul migrației femeilor din Republica Moldova – factor dis-
tructiv al familiei = The phenomenom of the migration of women in Republic of Moldova – the
destructive factor of the family / Oleg Ursan // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politi-
ce. – 2017. – Nr 2. – P. 240-249 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 248-249 (56 tit.). – ISSN 1857-2294.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
2451. Gagauz, Olga. Factorii determinanți ai excluziunii ocupaționale a tinerilor = De-
terminant factors of the occupational exclusion of youth / Olga Gagauz, Mariana Buciuceanu-
Vrabie, Irina Pahomi // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P.
137-146 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 145-146 (16 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 2449-50, 2455, 2459)

316.6 Psihologie socială


(Vezi Nr 2563, 2627)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
2452. Sulaiman, Rafik. Federalism: condițiile funcționalității = Federalism: the condi-
tions of functionality / Rafik Sulaiman // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. –
2017. – Nr 2. – P. 270-273. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl.
– Referințe bibliogr.: p. 273 (12 tit.). – ISSN 1857-2294.

323 Afaceri interne. Politică internă


2453. Rădăcini basarabene. Politicieni care au schimbat lumea = Bessarabian
roots. Policians who changet the world : [fragm. din "Cartea de Aur a Basarabiei și a
Republicii Moldova" de Denis Roșca] // Altitude. – 2017. – Iul./Aug. – P. 61-64 : fot. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


2454. Bodean, Nicolae. Perspectivele unui naționalism de factură liberală în statele
post-leniniste: preliminariile unei cercetări = The perspectives of liberal nationalism in post-
leninist states: the prelimination of the research / Nicolae Bodean // Revista de Filosofie,
Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 201-208. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text:
lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 208 (9 tit.). – ISSN 1857-2294.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2455. Caraman, Iurie. Minoritățile etnice în contextul sociocultural din Republica Mol-
dova = The ethnic minorities in the sociocultural context of the Republic of Moldova / Iurie
Caraman, Valeriu Mîndru // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2.
– P. 128-136 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 136 (13 tit.). – ISSN 1857-2294.

2456. Mocanu, Victor. Percepția mass-mediei în procesul de democratizare a societă-


ții din Republica Moldova = Perception of mass-media in the progress of democratization of
the society from Republic of Moldova / Victor Mocanu, Andrei Dumbrăveanu // Revista de
Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 115-127 : fig., tab. – Tit. paral.: lb.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 127 (12 tit.). – ISSN
1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 2458)

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor.
Rezultatele alegerilor
(Vezi Nr 2517)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică


Externă
2457. Juc, Victor. Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări concep-
tuale și sistemice = The passing from bipolarity to the postbipolar world: conceptual and sys-
temic approaches / Victor Juc // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. –
Nr 2. – P. 7-24. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 23-24 (50 tit.). – ISSN 1857-2294.

2458. Rusandu, Ion. Геополитические реалии приднестровского конфликта:


акторы и возможные пути решения = The Transnistrian conflict geopolitic realias: actors
and possible ways of solution / Ion Rusandu, Marina Gorbatiuc // Revista de Filosofie, Socio-
logie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 38-45. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 45 (20 tit.). – ISSN 1857-2294.

2459. Sprincean, Serghei. Importanța societății civile și a grupurilor de presiune pen-


tru asigurarea securității proceselor decizionale = The importance of civil society and of
pressure groups for the assuring of security of decisional processes / Serghei Sprincean,
Sorin Becciu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 85-98. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 98 (24
tit.). – ISSN 1857-2294.

2460. Sterpu, Vladimir. Conceptualizări moderne privind organizațiile internaționale =


Modern conceptualization of international organizations / Vladimir Sterpu // Revista de Filoso-
fie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 256-262. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 262 (23 tit.). – ISSN 1857-2294.

2461. Ungureanu, Veaceslav. Fundamentarea și diversificarea teoretico-conceptuală


a fenomenului războiului hibrid = Theoretical and conceptual foundation and diversification of
the hybrid warfare phenomenon / Veaceslav Ungureanu // Revista de Filosofie, Sociologie și
Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 25-37. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 37 (21 tit.). – ISSN 1857-2294.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


(Vezi Nr 2464)

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2462. Afanas, Nicolai. Impactul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană asupra regiunii transnistrene = The impact of the Association Agreement Moldova
– EU on the transnistrian region / Nicolai Afanas // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe
Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 209-218. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 218 (13 tit.). – ISSN 1857-2294.

2463. Mândâcanu, Ala. Ala Mândâcanu: "Vectorul European pentru Republica Moldo-
va nu are alternativă" : [interviu cu președinta Asoc. "Comunitatea moldovenilor din Quebec",
Canada] / interlocutor: Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2017. – Nr 3 (iun.). – P. 6-8 : fot. –
ISSN 1857-3053.

2464. Saca, Victor. Relația democratizare – modernizare în sistemele politice ale CSI.
Specificul Republicii Moldova, Ucrainei și al Federației Ruse = Relationship democratization –
modernization political systems of the CIS. Specific of the Republic of Moldova, Ukraine and
the Russian Federation / Victor Saca, Ion Ciobanu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe
Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 68-84. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 84 (15 tit.). – ISSN 1857-2294.

2465. Блажко, Владимир. Трансграничное сотрудничество как механизм


евроинтеграции стран : (на примере еврорегионов "Верхний Прут" и "Нижний Дунай"
Республики Молдова) = Transboundary cooperation as the mechanism of euro-integration
of countries : (On the example of Euroregions "Upper Prut" and "Lower Danube" Republic of
Moldova) / Владимир Блажко // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. –
Nr 2. – P. 46-56. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 56 (15 tit.). – ISSN 1857-2294.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
(Vezi Nr 2516)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
(Vezi Nr 2451, 2485)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 2481)

336 Finanţe
2466. Cebaniuc, Irina. Aspecte metodologice privind aplicarea măsurilor de asigurare
și executare silită a restanțelor persoanelor fizice cetățeni / Irina Cebaniuc, Tatiana Casapu //
Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 56-57 : fot. – ISSN 1857-3991.

69
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

2467. Cebaniuc, Irina. Unele aspecte privind aplicarea procedurii insolvabilității asu-
pra întreprinzătorului individual : Particularitățile insolvabilității gospodăriei țărănești (de fer-
mier) / Irina Cebaniuc // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 75-78 : fot. – ISSN
1857-3991.

2468. Cebaniuc, Irina. Об обращении взыскания на дебиторскую задолженность /


Irina Cebaniuc, Tatiana Casapu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 58. – ISSN
1857-3991.

2469. Cebotariov, Alina. Tendință constantă de creștere : [interviu cu Dir. Direcției


generale plasamente colective și microfinanțare din cadrul Comisiei Naț. a Pieței Financiare
(CNPF) Alina Cebotariov] / consemnare: Ilona Navruc // Profit. Банки & финансы. – 2017. –
Nr 7/8. – P. 123-127 : fig., fot., tab. – ISSN 1857-0186.

2470. Donica, Vasile. Dinamică pozitivă : [despre situația pe piața serviciilor de lea-
sing din Rep. Moldova : interviu cu dir. general al BT Leasing MD Vasile Donica] / consemna-
re: Ilona Navruc // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 112-116 : fot. – (Leasing &
Perspective). – ISSN 1857-0186.

2471. Enache, Ruxanda. Ajustarea la standardele UE : [despre Proiectul Twinning


″Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale
a Pieței Financiare (CNPF)″, realizat în Rep. Moldova] / Ruxanda Enache // Profit. Банки &
финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 128-131 : fot. – ISSN 1857-0186.

2472. Griciuc, Petru. Unele aspecte cu privire la restituirea TVA / Petru Griciuc, Ro-
man Vieru // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 64-65 : fot. – ISSN 1857-3991.

2473. Gulca, Lilia. Dreptul fiscal și impactul fiscal pe teritoriul Republicii Moldova =
Tax law and fiscal impact on the territory of the Republic of Moldova / Lilia Gulca // Legea și
viața. – 2017. – Nr 8. – P. 10-15. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 15 (16 tit.). – ISSN 1810-309X.

2474. Instrucțiune privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice :


[aprob. la 27 iul. 2017] / Serviciul Fiscal de Stat // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 8. – P.
99-106 : an. – ISSN 1813-4408.

2475. Lupașco, Oleg. Unele aspecte privind interacțiunea Serviciului Fiscal de Stat cu
executorii judecătorești în procesul de executare silită / Oleg Lupașco // Monitorul Fiscal
FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 59-63 : fot. – ISSN 1857-3991.

2476. Marcu, Alina. Leul devine mai greu : [despre punerea în circulație de către Ban-
ca Naț. a Moldovei (BNM) a monedelor noi] / Alina Marcu // Profit. Банки & финансы. – 2017.
– Nr 7/8. – P. 132. – ISSN 1857-0186.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2477. Mîțu, Vadim. Soluții juridice pentru a încasa banii de la debitori într-un termen
scurt și fără mult efort / Vadim Mîțu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 78-80 :
fot. – ISSN 1857-3991.

2478. Sîrbu, Victor. О налогообложении выигрыша участника азартной игры / Vic-


tor Sîrbu, Oxana Gonța // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 18-20. – ISSN 1857-
3991.

2479. Slobodeanu, Svetlana. Unele aspecte cu privire la reținerea impozitului pe ve-


nit la sursa de plată / Svetlana Slobodeanu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P.
86-90 : fot., tab. – Contin. Începutul: Nr 4. – ISSN 1857-3991.

2480. Sochircă, Alexei. Privind utilizarea MCC [mașina de casă și de control] cu me-
morie fiscală de către cultele religioase / Alexei Sochircă // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017.
– Nr 5. – P. 55. – ISSN 1857-3991.

2481. Агаркова, Лилиана. Некоторые аспекты совершенствования подоходного


налога с предпринимательской деятельности / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal
FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 114-118 : fot. – ISSN 1857-3991.

2482. Балабан, Сергей. Рынки ускоряются : [о финн. ситуации в Респ. Молдова] /


Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 22-25 : fot. – (Настрое-
ния & Ожидания). – ISSN 1857-0186.

2483. Басова, Ирина. Избытки зашкаливают : [анализ деятельности банков Респ.


Молдова в июне 2017 г.] / Ирина Басова // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P.
34-47 : fot., tab. – ISSN 1857-0186.

2484. Белоус, Виктория. О действиях кредитора, направленных на признание


суммы задолженности в качестве безнадежного долга в налоговых целях / Виктория
Белоус // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 50-53. – ISSN 1857-3991.

2485. Белоус, Виктория. О праве налогового органа осуществлять контроль в


выходные дни и вне рабочего времени / Виктория Белоус // Monitorul Fiscal FISC.md. –
2017. – Nr 5. – P. 49 : fot. – ISSN 1857-3991.

2486. Белоус, Виктория. О применении при повторном контроле санкций за не-


выдачу или нерегистрирование налоговой накладной в ГЭРНН / Виктория Белоус //
Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 53-54. – ISSN 1857-3991.

2487. Горенштейн, Лев. Об установлении даты поставки при выписке налоговой


накладной / Лев Горенштейн // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 107-113 : fot.
– ISSN 1857-3991.

2488. Ионицэ, Вячеслав. Талоны на питание – двигатель капитализма? : [о за-


коне, предусматривающем использование работодателями талонов на питание работ-

71
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

никам : интервью с ведущим экономистом Института развития и социальных инициатив


″Viitorul″ Вячеславом Ионицэ] / записал: Владимир Попов // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 7/8. – P. 52-57 : fot. – ISSN 1857-0186.

2489. Мыцу, Вадим. Об удержании судебным исполнителем или нотариусом по-


доходного налога из выплаты в адрес физического лица / Вадим Мыцу // Monitorul Fiscal
FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 65-66 : fot. – ISSN 1857-3991.

2490. Негурэ, Акулина. Предупреждение регулятора : [о возможных рисках ис-


пользования в Молдове виртуальных валют] / Акулина Негурэ // Profit. Банки &
финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 30 : fot. – (Криптовалюта & Рынок). – ISSN 1857-0186.

2491. Сокирка, Алексей. Об износе пломбы поставщика, устанавливаемой на


каркасе ККМ [контрольно-кассовой машины] с фискальной памятью / Алексей Сокирка //
Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 54 : fot. – ISSN 1857-3991.

2492. Ставинский, Игорь. Винный дистиллят отгружается из ЗСП для использо-


вания в качестве сырья: есть ли освобождение от акцизов / Игорь Ставинский // Conta-
bilitate și audit. – 2017. – Nr 8. – P. 17-18 : fot. – ISSN 1813-4408.

2493. Танас, Александр. Ставки – вниз! : [о снижении Нац. Банком Респ. Молдо-
вы базовой ставки на 1 процентный пункт] / Александр Танас // Profit. Банки & финансы.
– 2017. – Nr 7/8. – P. 62-64 : fot. – (Индикаторы & Рынок). – ISSN 1857-0186.

2494. Тостоган, Павел. Отмена бланка накладной – нерешенные вопросы /


Павел Тостоган // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 8. – P. 19-20 : fot. – ISSN 1813-4408.

2495. Яворская, Елена. Практика проверок по НДС : Налоговые накладные от


поставщика, лишенного статуса НДС / Елена Яворская // Contabilitate și audit. – 2017. –
Nr 8. – P. 49-56 : fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2535, 2540, 2545, 2715, 2720-21)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2496. Базь, Александр. Зеленая энергия : [о новым элеваторным комплексе
компании SϋdzuckerMoldova по производстве свекловичного сахара, г. Дрокия] / Алек-
сандр Базь // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 26-27 : fot. – (Инвестор &
Инвестиции). – ISSN 1857-0186.

2497. Васкауцан, Александр. Попытка не пытка! : [о кредите правительства


Польши на 100 млн. евро для поддержки молд. фермеров] / Александр Васкауцан //
Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 58-60 : fot. – (Помощь & Кредит). – ISSN
1857-0186.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2498. Steen, Cynthia. Misiune posibilă! = Mission possible! : [despre implementarea
de către Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în Rep. Moldova a proiectului
în valoare de $21 mil. ″Agricultura Performantă în Moldova″ : interviu cu Cynthia Steen, dir.
proiectului] / consemnare: Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8.
– P. 80-84, 98-103 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – (Proiect & Dezvoltare). – ISSN
1857-0186.

2499. Tănase, Alex M. Moldova – aderarea la FMI și la Grupul Băncii Mondiale : Ani-
versarea de 25 de ani: Realizări și Provocări = Moldova – IMF and World Bank Group
Membership : The 25th Anniversary: Achievements and Challenges / Alex M. Tanase, Vasile
Patrașcu // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 85-89, 106-110 : fig., tab. – Tit.,
text paral.: lb. rom., engl. – (Aniversare & Realizări). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2629)

338.48 Turism
2500. Șterbate, Vadim. Idei de vacanță în Moldova = Ideas for a holiday in Moldova :
[locuri pitorești din Moldova] / Vadim Șterbate // Altitude. – 2017. – Iul./Aug. – P. 34-40 : fot. –
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.3 Comerţ interior. Comerț indigen
2501. Чеботар, Николае. Электронная торговля : [в Респ. Молдова] / Николае
Чеботар // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 32-33 : fot. – ISSN 1857-0186.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2502. Cimpoieș, Liliana. Comerțul intraindustrial cu produse agroalimentare în Repu-
blica Moldova: aspecte și tendințe / Liliana Cimpoieș // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P.
128-134 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 134 (9 tit.). – ISSN 1857-
0003.

339.7 Finanţe internaţionale


2503. Grebencea, Otilia. Așteptări și dezamăgiri : [de la Business Forumul Băncii
pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN/BSTDB), desfășurat la Chișinău, 3 iul.
2017] / Otilia Grebencea // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 104-105 : fot. –
(Forum & Rezultate). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2499)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
2504. Antohi, Leonid. Dimensiunea principiului subsidiarității în dreptul internațional al
drepturilor omului = The dimension of the principle of subsidiarity in the international law of

73
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

human rights / Leonid Antohi // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 2. – P.


33-37 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 37 (7 tit.). – ISSN 1857-2405.

2505. Coșman, Eliza. Jurisprudența Uniunii Europene și rolul ei în armonizarea inter-


pretării dreptului = The jurisprudence of the European Union and its role in harmonizing the
interpretation of law / Eliza Coșman // Legea și viața. – 2017. – Nr 8. – P. 25-29. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 29 (12 tit.). –
ISSN 1810-309X.

2506. Coșman, Eliza. Rolul jurisprudenței comunitare în afirmarea principiilor dreptului


comunitar = The role of community jurisprudence in the assertions of the principles of
community law / Eliza Coșman // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. –
P. 45-51. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 51 (16 tit.). – ISSN 2345-1130.

2507. Sîrbu, Dan. Dimensiunea dreptului la un proces echitabil (art. 6 CEDO) = The
dimension of the right to fair trial (art. 6 ECHR) / Dan Sîrbu // Revista Institutului Național al
Justiției. – 2017. – Nr 2. – P. 38-40 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 40 (6 tit.). – ISSN 1857-2405.

2508. Usmanov, Iurii. International legal regulation of the restriction of the right to life
in armed conflicts / Iurii Usmanov // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4.
– P. 96-102. – Rez.: lb. engl., ucr. – Referințe bibliogr.: p. 102 (23 tit.). – ISSN 2345-1130.

2509. Колесник, Виктория. Роль Европейской комиссии в формировании


концептуальных и правовых основ образовательной политики Европейского Союза /
Виктория Колесник // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – P. 52-56. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 56 (12 tit.). – ISSN 2345-1130.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2510. Andriuța, Eleonora. Reflecții normative cu privire la capacitatea juridică = Nor-
mative aspects of legal capacity / Eleonora Andriuța // Revista Națională de Drept. – 2017. –
Nr 8. – P. 56-64. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 64 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

2511. Arseni, Alexandru. Onestitatea alegerilor – principiu edificator al legitimității pu-


terii de stat prin reprezentare = Probité des élections – principe édificateur de la légitimation
du pouvoir d'état par représentation / Alexandru Arseni // Revista Națională de Drept. – 2017.
– Nr 8. – P. 3-10. – Tit. paral.: lb. rom., fr. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., fr. – Referințe
bibliogr.: p. 10 (68 tit.). – ISSN 1811-0770.

2512. Arseni, Alexandru. Statusul constituțional al cetățeanului în procesul electoral


contemporan = The constitutional status of citizen in modern electoral process / Alexandru
Arseni, Ion Rusandu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57-67. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.:
p. 67 (21 tit.). – ISSN 1857-2294.

2513. Corj, Mihai. Sistemul electoral (majoritar, proporțional sau mixt) optim pentru
Republica Moldova = Electoral system (majority, proportional or mixed) optim for the Republic
of Moldova / Mihai Corj // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 8. – P. 11-25. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Contin. Începutul: Nr 7. – ISSN 1811-
0770.

2514. Costachi, Gheorghe. Activismul juridic al cetățenilor – factor necesar pentru


implicarea acestora în elaborarea și realizarea politicii de securitate = Legal activism of citi-
zens – a necessary factor for their implication in the development and implementation of the
security policy / Gheorghe Costachi // Legea și viața. – 2017. – Nr 8. – P. 4-9. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 8-9 (32 tit.). – ISSN
1810-309X.

2515. Milovska, Nadiya. Legal status of the consumer of insurance services under the
law of Ukraine / Nadiya Milovska // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4.
– P. 17-22. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 22 (15 tit.). – ISSN 2345-1130.

2516. Sebe, Gabriel. Sistemul electoral și numărul efectiv de partide din Republica
Moldova = Electoral system and the number of parties in Republic of Moldova / Gabriel Sebe,
Viviana Movileanu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P.
99-114 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 114 (28 tit.). – ISSN 1857-2294.

2517. Голя, Анатолий. Система раздора : [по поводу изменения в Респ. Молдова
действующей пропорциональной избирательной системы на смешанную] / Анатолий
Голя // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 3-9 : fot. – ISSN 1857-0186.

2518. Костаки, Георге. Конституционное правосудие – фактор обеспечения


законности, повышения правовой культуры и гарантирования правовой безопасности в
обществе = La justice constitutionnelle – facteur qui assure la légalité, le développement de
la culture juridique et garantir la sécurité juridique dans la société / Георге Костаки // Jurnalul
juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – P. 4-10. – Tit. paral.: lb. fr., rusă. – Text:
lb. rusă. – Rez.: lb. fr., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 9-10 (30 tit.). – ISSN 2345-1130.

2519. Мамедова, Алимэ. Основные реформы государственного строя и


правовой системы / Алимэ Мамедова // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017.
– Nr 4. – P. 57-64. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 63-64 (21 tit.). – ISSN 2345-
1130.

2520. Шоптенко, Светлана. По поводу содержания компетенции


правоохранительных органов в сфере административно-юрисдикционной деятельности
/ Светлана Шоптенко // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – P. 65-69.
– Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 69 (16 tit.). – ISSN 2345-1130.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

343 Drept penal. Infracțiuni penale


343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală
2521. Bolocan-Holban, Augustina. Proceduri penale cu implicarea (minorilor) în con-
flict cu legea = Criminal proceedings involving children in conflict with the law / Augustina
Bolocan-Holban // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 2. – P. 41-43 : fot. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 43 (6
tit.). – ISSN 1857-2405.

2522. Budeci, Vitalie. Limitele reîncadrării juridico-penale a faptei inculpatului de către


instanța de judecată ex-officio. Echitatea procedurii. Aspecte practico-aplicative = Limits of
legal-criminal reinstatement of the defendant's deed by the Ex-officio Court. The fairness of
the procedure. Practical-applicative aspects / Vitalie Budeci, Alexandru Morcov // Revista
Națională de Drept. – 2017. – Nr 8. – P. 31-39. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 39 (21 tit.). – ISSN 1811-0770.

2523. Copețchi, Stanislav. Provocarea infracțiunii în contextul măsurilor speciale de


investigație (I) = Entrapment in the context of special investigative measures (I) / Stanislav
Copețchi // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 2. – P. 26-32 : fot – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text: lb. rom.. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 32 (26 tit.). –
ISSN 1857-2405.

2524. Popenco, Adrian. Neglijența în serviciu (art. 329 CP RM): delimitarea de unele
fapte penale similare (I) = Negligent performance of duties: delimitation of some similar crimi-
nal acts (I) / Adrian Popenco // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 2. – P. 19-
25 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.:
p. 24-25 (30 tit.). – ISSN 1857-2405.

2525. Visternicean, Dumitru. Îngrădiri ale dreptului la libera circulație în procedura de


executare silită (III) = Limitations of the right to free movement in the enforcement procedure
(III) / Dumitru Visternicean, Gheorghe Reniță // Revista Institutului Național al Justiției. –
2017. – Nr 2. – P. 44-49 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 49 (8 tit.). – Art. 1 : Nr 4, 2016. – ISSN 1857-2405

343.2/.7 Drept penal


2526. Cananău, Anatolie. Considerațiuni generale privind personalitatea infractorilor
din domeniul transportului rutier = General considerations on personality of offenders in the
area of road traffic / Anatolie Cananău // Legea și viața. – 2017. – Nr 8. – P. 20-24. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 24 (18 tit.).
– ISSN 1810-309X.

2527. Cojocaru, Violeta. Obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 278 CP RM : (actul te-
rorist) = The object of offenses provided to art. 278 PC RM : (terrorist act) / Violeta Cojocaru //
Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 8. – P. 45-55. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 54-55 (89 tit.). – ISSN 1811-0770.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2528. Pasat, Octavian. Infracțiunea de încăierare prevăzută în art. 198 din partea
specială a noului Cod penal al României = Breaking infraction referred to in article 198 from
the special part of the new Criminal Code of Romania / Octavian Pasat // // Revista Națională
de Drept. – 2017. – Nr 8. – P. 40-44. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 44 (28 tit.). – ISSN 1811-0770.

2529. Pilat, Sofia. Evoluția cadrului normativ incriminator al infracțiunii de vandalism =


The development of the normative framework of vandalism / Sofia Pilat // Legea și viața. –
2017. – Nr 8. – P. 30-35. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 35 (24 tit.). – ISSN 1810-309X.

2530. Serbinov, Igor. Interpretarea art. 329 al Codului Penal din perspectiva jurispru-
denței constituționale relevante = The interpretation of art. 329 of the Penal Code from the
perspective of the relevant constitutional jurisprudence / Igor Serbinov // Jurnalul juridic națio-
nal: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – P. 28-33. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 33 (23 tit.). – ISSN 2345-1130.

2531. Загиней, Зоя. Уголовная ответственность юридических лиц по


законодательству Украины и Молдовы = Criminal liability of legal entities according to the
legislation of Ukraine and of the Republic of Moldova / Зоя Загиней // Revista Institutului
Național al Justiției. – 2017. – Nr 2. – P. 55-60 : fot. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb.
rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 60 (11 tit.). – ISSN 1857-2405.

2532. Сосна, А. О некоторых проблемах, возникающих при применении законов,


устанавливающих уголовную ответственность за нарушение правил дорожного
движения = On some problems arising in the application of laws that criminalize the violation
of traffic rules / А. Сосна, Д. Тарлев // Legea și viața. – 2017. – Nr 8. – P. 43-50. – Tit. paral.:
lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 50 (6 tit.). –
ISSN 1810-309X.

2533. Флоря, Василий. Ответственность за врачебные преступления по


уголовному законодательству различных стран = Responsibility for medical crimes on
criminal law different countries / Василий Флоря // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr
8. – P. 26-30. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 30 (9 tit.). – ISSN 1811-0770.

343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică


2534. Bejan, Octavian. Despre contribuția la dezvoltarea teoriei și metodologiei pro-
gnozării criminologice, adusă de G. A. Avanesov = Sur la contribution au développement de
la théorie et la méthodologie de la prédiction criminologique apportée par G. A. Avanesov /
Octavian Bejan // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – P. 34-44. – Tit.
paral.: lb. rom., fr. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., fr. – Referințe bibliogr.: p. 43-44 (39 tit.). –
ISSN 2345-1130.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


2535. Melnyk, Valeriia. Application of international standards for the regulation of de-
pository and clearing activities in Ukraine / Valeriia Melnyk // Jurnalul juridic național: teorie și
practică. – 2017. – Nr 4. – P. 82-88. – Rez.: lb. engl., ucr. – Referințe bibliogr.: p. 87-88 (26
tit.). – ISSN 2345-1130.

2536. Бочков, Павел. Характеристика философско-правовых взглядов на


хозяйственные отношения в мусульманстве / Павел Бочков // Jurnalul juridic național:
teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – P. 76-81. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 81
(13 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 2477)

347 Drept civil


2537. Baltag, Dumitru. Conceptul de vinovăție – condiție a răspunderii juridice patri-
moniale = The concept of quilt – a condition of patrimonial legal liability / Dumitru Baltag,
Tatiana Stahi // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – P. 11-16. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 16 (36 tit.).
– ISSN 2345-1130.

2538. Stahi, Tatiana. Fapta ilicită – condiție a răspunderii juridice patrimoniale = Illegal
facts – condition of patrimonial juridical liability / Tatiana Stahi // Legea și viața. – 2017. – Nr
8. – P. 16-20. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 19-20 (21 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 2510)

347.2/.3 Proprietate imobilă. Drepturi reale. Bunuri mobile. Proprietate personală


2539. Morcov, Marin. Dreptul organelor de control să aplice sechestru pe bunuri și să
le confiște în cazul în care au constatat comiterea unei contravenții / Marin Morcov // Monito-
rul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 68-69. – ISSN 1857-3991.

2540. Морков, Марин. О порядке принудительного взыскания задолженности пе-


ред НПБ крестьянского хозяйства и индивидуального предприятия в случае смерти
единственного учредителя / Марин Морков // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. –
P. 67-68 : fot. – ISSN 1857-3991.

2541. Ясечко, Светлана. Правопорождающие, правоизменяющие,


правопрекращающие односторонние сделки с нематериальными благами / Светлана
Ясечко // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – P. 23-27. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 27 (17 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 2467)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2542. Станишевский, Александр. Поручительство / Александр Станишевский //
Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 8. – P. 63-68 : fot. – ISSN 1813-4408.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale


2543. Кырлан, Марчел. Понятие правового урегулирования инвестиционной
деятельности в банковской сфере = Concept of legal regulation of investment activity in the
banking sector / Марчел Кырлан // Legea și viața. – 2017. – Nr 8. – P. 50-54. – Tit. paral.: lb.
engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 53-54 (8 tit.). –
ISSN 1810-309X.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


2544. Bejenaru, Iurie. Competența teritorială la examinarea cauzelor civile în ordinea
contenciosului administrativ = Territorial competence when examining civil cases in the order
of the administrative context / Iurie Bejenaru, Diana Corlăteanu // Revista Institutului Național
al Justiției. – 2017. – Nr 2. – P. 14-18 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 18 (20 tit.). – ISSN 1857-2405.

2545. Garmandir, Mihail. Exercitarea dreptului de atac împotriva hotărârilor instanțe-


lor de judecată la examinarea în contenciosul administrativ a actelor administrative ale Servi-
ciului Fiscal de Stat / Mihail Garmandir, Valeria Nedelea // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017.
– Nr 5. – P. 70-74 : fot. – ISSN 1857-3991.

2546. Harunjen, Eduard. ″Riscurile în activitatea Procuraturii Generale au crescut


odată cu apariția dosarelor de rezonanță″ : [interviu cu procurorul general al Rep. Moldova
Eduard Harunjen] / consemnare: cor. rev. // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. –
Nr 2. – P. 2-5 : fot. – ISSN 1857-2405.

2547. Stricklan, Jesse. Evaluarea utilității acțiunilor civile ca remediu judiciar pentru
încălcările sistemice ale normelor de conduită de către poliție în Statele Unite ale Americii =
Evaluating the usefulness of civil suits as a judicial remedy for systemic police misconduct in
the United States / Jesse Stricklan // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 2. –
P. 50-54 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 54 (6 tit.). – ISSN 1857-2405.
(Vezi de asemenea Nr 2466, 2475)

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
2548. Nedelea, Valeria. Răspunderea materială a salariatului / Valeria Nedelea //
Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 8. – P. 57-62 : fot. – ISSN 1813-4408.

2549. Sîrbu, Victor. ″Salariul în plic″ și ″munca la negru″ – surse, efecte și sancțiuni
aplicate / Victor Sîrbu, Oxana Gonța // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 13-18 :
fot. – ISSN 1857-3991.

2550. Сосна, А. О некоторых проблемах применения законодательства,


регулирующего трудовую деятельность трудящихся-иммигрантов = About some
problems of the legislation regulating labour activity of immigrant workers / А. Сосна // Jurna-

79
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

lul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – P. 89-95. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. –
Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 95 (5 tit.). – ISSN 2345-1130.

2551. Сосна, Б. Административная ответственность за нарушение


законодательства о труде = Administrative liability for violation of labor legislation / Б.
Сосна // Legea și viața. – 2017. – Nr 8. – P. 36-43. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb.
rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 42-43 (4 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 2479, 2555, 2719)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


2552. Березина, Наталья. Охотничьи угодья: понятие и юридическая природа /
Наталья Березина // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – P. 70-75. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 74-75 (39 tit.). – ISSN 2345-1130.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
2553. Николэеску, Мариана. Дело вовсе не табак! : [о результатах исследования
Центра политик и исследований в области здравоохранения, по поводу соблюдения
закона на предмет запрещения курения в помещениях] / Мариана Николэеску // Profit.
Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 66-67 : fot. – (Курение & Запрет). – ISSN 1857-
0186.
(Vezi de asemenea Nr 2547)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


(Vezi Nr 2437)

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


(Vezi Nr 2461)

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2554. Savelieva, Galina. Unele aspecte de perfecționare a cadrului de drept de pro-
tecție socială a populației în Republica Moldova = Some aspects of perfection of the right law
framework of social protection of population in Republic of Moldova / Galina Savelieva, Ana-
tolii Rojco // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 147-160 :
tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
159-160 (26 tit.). – ISSN 1857-2294.

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor


2555. Sorocean, Clara. Impactul perioadei de muncă reflectate în declarațiile persoa-
nelor asigurate asupra mărimii prestațiilor de asigurări sociale / Clara Sorocean // Contabilita-
te și audit. – 2017. – Nr 8. – P. 42-44 : fot. – ISSN 1813-4408.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2556. Короход, Виталий. ″Casco Practic″ – выгодно и удобно : [интервью с дир.


страховой компании ″Asterra Grup″ В. Короходом] / записал: кор. журн. // Profit. Банки &
финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 48-50 : fot. – (Рынок & Страхование). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2515)

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2557. Cara, Angela. Consolidarea parteneriatului școală-familie-comunitate: dezidera-
te și realizări / Angela Cara, Lilian Orîndaș, Rodica Solovei // Univers Pedagogic. – 2017. –
Nr 1. – P. 15-19. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 18-19 (17 tit.). – ISSN 1811-5470.

2558. Davidescu, Elena. Semnificații ale competenței de relaționare în context peda-


gogic și social / Elena Davidescu // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 93-99 : fig. –
Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 98-99 (28 tit.). – ISSN 1811-5470.

2559. Gînju, Stela. Șezătoarea de altădată – o modalitate de parteneriat cu părinții /


Stela Gînju, Natalia Vrînceanu // Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. – P. 27-29 : fot. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 29 (7 tit.). – ISSN 1857-4610.

2560. Ipatii, Olesea. Omul din față – Who a you? : [relațiile de parteneriat dintre profe-
sor-elev-părinte] / Olesea Ipatii // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 44-45 : fot. – ISSN
1857-2820.

2561. Locoman, Carolina. Seminar teoretico-practic de formare pentru cadrele didac-


tice în domeniul lucrului cu părinții elevilor / Carolina Locoman, Veronica Manole // Învățătorul
Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 71-77 : an., fot. – ISSN 1857-2820.

2562. Talpa, Iurie. Autodeterminarea socială și profesională a adolescenților / Iurie


Talpa // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 67 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 67 (4 tit.). –
ISSN 1857-2820.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


2563. Bolboceanu, Aglaida. Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: re-
ferințe conceptuale / Aglaida Bolboceanu // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 34-39. –
Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 38-39 (13 tit.). – ISSN 1811-5470.

2564. Gorincioi, Adrian. Educația ecologică – pilon de bază al bioeticii / Adrian


Gorincioi // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 79-83. – Rez.: lb. rom. – Referințe
bibliogr.: p. 82-83 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

2565. Hadârcă, Maria. Strategii de eficientizare a formării vorbitorului cult de limbă


română / Maria Hadârcă, Mariana Marin // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 9-14. –
Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 14 (8 tit.). – ISSN 1811-5470.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2566. Bîcu, Aliona. Formarea abilităților practice la lecțiile de biologie / Aliona Bîcu //
Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 65-66 : fot. – ISSN 1857-2820.

2567. Corobceanu, Eduard. Aplicațiile Web în procesul educațional la biologie din


perspectiva dezvoltării competenței digitale / Eduard Corobceanu, Daniela Placinta // Univers
Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 104-111 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 111 (11
tit.). – ISSN 1811-5470.

2568. Daraban, Ludmila. Modalități de formare a competenței specifice la disciplina


istoria românilor și universală: ″Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate″ /
Ludmila Daraban // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 36-39 : fig., fot., tab. – Referințe
bibliogr.: p. 39 (7 tit.). – ISSN 1857-2820.

2569. Lerner, Ala. Vectorii de bază în predarea istoriei în clasa a IV-a / Ala Lerner //
Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 16-17 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 17 (7 tit.). – ISSN
1857-2820.

2570. Popa, Zinaida. Limba și literatura română în școala alolingvă. Modelul concep-
tual al disciplinei / Zinaida Popa // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 78-80 : fot. –
Referințe bibliogr.: p. 80 (3 tit.). – ISSN 1857-2820.

2571. Șchiopu, Constantin. Valori și atitudini în interpretarea operei literare : [educa-


ția literar-artistică a elevilor în școală] / Constantin Șchiopu // Limba Română. – 2017. – Nr 3.
– P. 88-94 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 94 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

2572. Știrbu, Minodora. Tradiții naționale și calcule matematice : Proiect didactic :


[disciplina: Matematica] / Minodora Știrbu // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 60-63 :
tab. – Referințe bibliogr.: p. 60 (3 tit.). – ISSN 1857-2820.

2573. Teleman, Angela. Abordări metodologice ale receptării textului științific în cadrul
studierii științelor în clasele primare / Angela Teleman // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. –
P. 9-11 : fot., tab. – Referințe bibliogr.: p. 11 (4 tit.). – ISSN 1857-2820.

2574. Vasilieva, Natalia. Evaluarea formativă la lecțiile de matematică / Natalia


Vasilieva // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 63-64. – ISSN 1857-2820.

2575. Verdeș, Ala. Pictogramă : Proiect didactic : [disciplina: Educație plastică] / Ala
Verdeș // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 58-59 : fot., tab. – ISSN 1857-2820.

2576. Vitcovschii, Ala. Aspecte metodologice de analiză a operei de artă plastică la


treapta primară de învățământ / Ala Vitcovschii // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 24-
25 : fot., tab. – ISSN 1857-2820.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.02 Probleme generale de didactică și metodică


2577. Lefter, Liudmila. Acțiunea/interacțiunea educativă în contextul educației centra-
te pe elev / Liudmila Lefter // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 47-53 : tab. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 53 (8 tit.). – ISSN 1811-5470.

2578. Repere conceptuale ale proiectării curriculumului pentru disciplinele opți-


onale / Lilia Pogolșa, Ion Achiri, Svetlana Nastas [et al.] // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1.
– P. 63-69. – Referințe bibliogr.: p. 68-69 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ


2579. Metodologia de normare a activității științifico-didactice a personalului an-
gajat în instituțiile furnizoare de formare profesională continuă pentru anul 2017 //
Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 54-62 : an. – ISSN 1811-5470.

2580. Ralierea sistemului educațional național la cerințele integrării europene:


conceptualizări și realizări / Lilia Pogolșa, Aliona Afanas, Nelu Vicol [et al.] // Univers Peda-
gogic. – 2017. – Nr 1. – P. 3-8. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 7-8 (10 tit.). – ISSN
1811-5470.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2581. Domenco, Ion. Sacră amintire, semănători de lumină… : [despre serata "Ne-
nchinăm cu pietate Ție, Dascăle iubit!" consacrată tuturor dascălilor trecuți în eternitate, din s.
Cociulia, r. Cantemir] / Ion Domenco // Realități Culturale. – 2017. – Nr 7. – P. 10-11 : fot. –
ISSN 1857-4424.

2582. Ganea, Tatiana. Cultivarea unui comportament manierat. Criterii de succes la


ora de dirigenție : Proiect didactic / Tatiana Ganea // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P.
40-43 : fot., tab. – ISSN 1857-2820.

2583. Gherasimov, Lilia. În lumea meseriilor : Proiect didactic la dirigenție / Lilia


Gherasimov // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 33-36 : fot., tab. – ISSN 1857-2820.

2584. Mirciu, Diana. Brainstorming – an interactive teaching technique for developing


oral communicative competence / Diana Mirciu // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 84-
88 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 88 (8 tit.). – ISSN 1811-5470.

2585. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Persistența motivațională a comportamentului


cadrului didactic / Tatiana Naghibeda-Tverdohleb // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P.
70-73. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 73 (8 tit.). – ISSN 1811-5470.

2586. Pîrău, Lucia. Profilul învățătorului în evaluarea criterială prin descriptori / Lucia
Pîrău // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-2820.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

2587. Stolearenco, Reghina. Importanța planificării activității de învățare în vederea


practicării și menținerii unui stil de viață sănătos : Proiect didactic al orei de dirigenție / Reghi-
na Stolearenco // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 46-49 : fot., tab. – ISSN 1857-2820.

2588. Șeptelici, Alexandra. Expresivitatea – o calitate esențială a comunicării verbale


: [la elevi] / Alexandra Șeptelici, Valentina Fluierar // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P.
18-21 : fot. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 21 (8 tit.). – ISSN 1857-2820.

2589. Șeptelici, Alexandra. Metode și procedee eficiente de formare a competențelor


de citire calitativă : [la elevi] / Alexandra Șeptelici // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P.
29-32. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 32 (11 tit.). – ISSN 1857-2820.

2590. Згурян, Олеся. Педагогический стартап – технология формирования


профессиональных компетенций у начинающих преподавателей вуза / Олеся Згурян //
Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 100-103 : fig., tab. – Rez.: lb. rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 103 (4 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 2578)

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2591. Antoci, Diana. Comportamentul – aspect important în dezvoltarea personalității
școlarului mic / Diana Antoci, Oxana Baranețchi // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P.
12-16 : fig. – Referințe bibliogr.: p. 16 (8 tit.). – ISSN 1857-2820.

2592. Bucliș, Viorica. Locul și rolul activităților extracurriculare în educația copiilor de


vârsta preșcolară / Viorica Bucliș // Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. – P. 8-10 : fot. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 10 (4 tit.). – ISSN 1857-4610.

2593. Callo, Tatiana. Interacțiunea creativitate – imaginație la vârsta preșcolară / șco-


lară mică / Tatiana Callo, Valentina Pascari // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 40-46.
– Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 45-46 (29 tit.). – ISSN 1811-5470.

2594. Clichici, Veronica. Învățarea și dezvoltarea holistică în educația timpurie / Ve-


ronica Clichici // Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. – P. 3-7 : fot., tab. – Referințe bibliogr.: p.
7 (15 tit.). – ISSN 1857-4610.

2595. Clichici, Veronica. Noi abordări de dezvoltare a curriculumului și a tehnologiilor


educaționale în educația timpurie / Veronica Clichici, Cristina Straistari-Lungu, Stella Dumini-
că // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 20-26 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe
bibliogr.: p. 26 (18 tit.). – ISSN 1811-5470.

2596. Contextul disciplinelor opționale în învățământul secundar general / Sve-


tlana Nastas, Ion Achiri, Ion Botgros [et al.] // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 27-33 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 33 (18 tit.). – ISSN 1811-5470.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2597. Duminică, Stella. O nouă viziune cu privire la proiectarea curriculară a activități-


lor în educația timpurie / Stella Duminică, Angela Dascal // Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3.
– P. 16-19 : fig., fot. – Referințe bibliogr.: p. 19 (14 tit.). – ISSN 1857-4610.

2598. Langa, Elena. Integrarea jocului de rol în procesul comunicării al copiilor / Elena
Langa // Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. – P. 46-49 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 49 (6 tit.).
– ISSN 1857-4610.

2599. Lotcă, Olga. Modalități de instruire diferențiată în instituția preșcolară / Olga


Lotcă // Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. – P. 43-46 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 46 (6 tit.).
– ISSN 1857-4610.

2600. Lungu, Viorelia. Povestea – realitatea secolului XXI : [rolul poveștilor și basme-
lor în procesul de formare a copilului] / Viorelia Lungu // Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. –
P. 78-82 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 82 (9 tit.). – ISSN 1857-4610.

2601. Mîslițchi, Valentina. Evaluarea nivelului de formare a reprezentărilor matemati-


ce elementare la copiii de vârsta preșcolară medie / Valentina Mîslițchi, Ludmila Fadeev //
Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. – P. 83-88 : fig., fot. – Referințe bibliogr.: p. 88 (3 tit.). –
ISSN 1857-4610.

2602. Muruz, Rodica. Importanța parteneriatului școală-familie în motivația pentru în-


vățare a elevilor din treapta primară / Rodica Muruz // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P.
26-28 : fig., fot. – ISSN 1857-2820.

2603. Ostaș, Olga. Cultivarea limbii române, esența spiritului și a identității românești :
[despre proiectul de parteneriat educațional "Ambasadorii limbii române în școală"] / Olga
Ostaș // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 69-70 : fot. – ISSN 1857-2820.

2604. Prisacaru, Carolina. Prin mișcare voi crește frumos și mare. Jocuri și ștafete :
[pentru copii preșcolari] / Carolina Prisacaru // Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. – P. 36-39 :
fot. – ISSN 1857-4610.

2605. Sîrbu, Svetlana. Motivația pentru învățare școlară / Svetlana Sîrbu // Învățătorul
Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 81-82 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 82 (5 tit.). – ISSN 1857-2820.

2606. Slabîi, Inga. Creativitatea – oportunitate în elaborarea mesajului : Training pen-


tru tinerii specialiști : [din domeniul educației preșcolare] / Inga Slabîi, Alina Bîrîiac // Grădinița
Modernă. – 2017. – Nr 3. – P. 63-65. – ISSN 1857-4610.

2607. State, Livia. Moldova: povestea de succes continuă : Jurnal de călătorie : [des-
pre vizita de studiu a laureaților Concursului ″Unitate prin Diversitate″ în Belgia, Bruxelles, 11-
18 iul. 2017] / Livia State // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – P. 6-8 : fot. – ISSN 1857-
2820.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

2608. Stati, Lilia. Model de proiect privind formarea modului sănătos de viață la copiii
de vârstă preșcolară / Lilia Stati // Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. – P. 20-22 : fot. – ISSN
1857-4610.

2609. Ursu, Victoria. Facilitarea adaptării copiilor la mediul educațional din perspecti-
va parteneriatului grădiniță-familie / Victoria Ursu // Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. – P.
11-16 : fig., fot. – ISSN 1857-4610.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2610. Felecan, Nicolae. Historia magistra vitae : [pe marginea cărții G.I. Tohăneanu.
Optimus Magister de I. Funeriu, Timișoara, 2017] / Nicolae Felecan // Limba Română. –
2017. – Nr 3. – P. 210-217 : fot. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 2730)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


2611. Popușoi, Liliana. Preacurată-i fața pâinii…: [despre Muzeul Pâinii de ritual, tra-
diții și obiceiuri din Văleni, raionul Cahul] / Liliana Popușoi ; imagini: Iurie Foca // Moldova. –
2017. – [Nr 7/8] (Iul. /Aug.). – P. 72-73 : fot. – (Acasă la Cahul). – ISSN 0132-6635.

2612. Romanciuc, Maria. Portul Popular – comoara neamului din lada vremii : [despre
Sărbătoarea Naț. Ziua Portului Popular, ed. a 2-a, 25 iun. 2017, Carahasani, raionul Ștefan-
Vodă] / Maria Romanciuc // Realități Culturale. – 2017. – Nr 8. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-
4424.

2613. Spânu, Tatiana. Magia portului popular – o recapitulare simbolică a istoriei


noastre de la început până în prezent : [pe marginea Zilei Naț. a Portului Popular, ed. a 2-a,
25 iun., 2017] / Tatiana Spânu ; imagini: Mihai Vengher // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul.-
Aug.). – P. 10-13 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 2438)
391/395 Etnografie
2614. Popa, Pavel. Busuiocul, purificatorul destinului omenesc : [tradiții și obiceiuri] /
Pavel Popa // Realități Culturale. – 2017. – Nr 7. – P. 20-23. – Referinţe bibliogr.: p. 23 (35
tit.). – ISSN 1857-4424.

2615. Popa, Pavel. Iertăciunea – act ceremonial cu valoare simbolică / Pavel Popa //
Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 6. – P. 8-10. – Referinţe bibliogr.: p. 10 (41 tit.). – Contin.
Începutul: Nr 5. – ISSN 1857-4424.

398 Folclor propriu-zis


2616. Sofronovici, Ștefan. Poetica poeziei populare în viziunea folcloristului Nicolae
Băieșu / Ștefan Sofronovici // Realități Culturale. – 2017. – Nr 7. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-
4424.
(Vezi de asemenea Nr 2784)

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
2617. Damian-Timoșenco, Gabriela. Evoluția relației om-natură: aspecte teoretice /
Gabriela Damian-Timoșenco // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 74-78. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 78 (22 tit.). – ISSN 1811-5470.

2618. Reniță, Alecu. Manta : [ocrotirea bălților din localitate] / Alecu Reniță // Moldova.
– 2017. – [Nr 7/8] (Iul.-Aug.). – P. 42-44 : fot. – (Acasă la Cahul). – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 2448, 2564, 2632)

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2619. Nedealcov, Maria. Analiza temporară a Indicelui Martonne pe teritoriul Republi-
cii Moldova / Nedealcov Maria, Grigoraș N. // Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. –
Chişinău, 2017. – P. 346-353 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.

2620. Nedealcov, Maria. Indicele Fournier în estimarea spațio-temporală a agresivită-


ții pluviale pe teritoriul Republicii Moldova / Nedealcov Maria // Cercetarea şi gestionarea
resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 354-361 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.

2621. Nedealcov, Maria. Utilizarea indicilor standardizați SPI și SPEI în evaluarea se-
cetei agricole / Nedealcov Maria, Răileanu V., Cojocari Rodica // Cercetarea şi gestionarea
resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 362-371 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe
bibliogr.: p. 71 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2632, 2642)

556 Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie


2622. Reniță, Lucian. Mica Deltă a Moldovei : [lacul Beleu, Rezervația Prutului de Jos
de la sudul Rep. Moldova, raionul Cahul] / Lucian Reniță ; imagini: Alecu Reniță // Moldova. –
2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P. 44-49 : fot. – (Acasă la Cahul). – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 2664)

58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 2630, 2679, 2689-90)

59 ZOOLOGIE
2623. Braicu, Iancu. Corvidele văzute altfel : [familie de păsări cea mai mare repre-
zentantă din ordinul Passeriformes] / Iancu Braicu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017.
– Nr 8. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8. –
P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4513.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

2624. Chiriță, Gheorghe. Cum să evităm prejudiciile : [produse de mistreți asupra cul-
turilor agricole] / Gheorghe Chiriță // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 14 :
fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8. – P. 14 : fot. – ISSN
1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 2704)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


60 BIOTEHNOLOGIE
(Vezi Nr 2564)
61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
2625. Cristei, Aliona. Atitudini și practici ale femeilor privind planificarea familiei și să-
nătatea reproductivă = Attitudes and practices on family planning and reproductive health /
Aliona Cristei // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 229-
239 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 239 (5 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 2697)

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
2626. Șargu, Elena. Aspecte etice ale medicalizării stării de frică = Ethical aspects of
medicalization of fear state / Elena Șargu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice.
– 2017. – Nr 2. – P. 250-255. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 255 (14 tit.). – ISSN 1857-2294.

613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia


2627. Glavan, Aurelia. Calitatea vieții tinerilor din perspectiva sănătății / Aurelia
Glavan // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 89-92 : tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe
bibliogr.: p. 91-92 (16 tit.). – ISSN 1811-5470.

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


(Vezi Nr 2533)

614.3 Inspecţie şi control sanitar


(Vezi Nr 2702)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


2628. Voicu, Victor A. Farmacologia românească de la clastic la modern : [discursul
de recepție prezentat de academician, 3 febr. 2006, Aula Acad. Române] / Victor A. Voicu //
Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 129-149 : fot. – Rez.: lb. rom. – ISSN 0235-9111.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
Energetice. Economie energetică
2629. Tabuncic, Mariana. Moldova își eficientizează consumul de energie : [despre
proiectele de eficiență energetică implementate în Rep. Moldova] / Mariana Tabuncic // Profit.
Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 118-122 : fot. – ISSN 1857-0186.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


(Vezi Nr 2650)

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

630 Silvicultură
2630. Криворучко, Анастасия. Характеристика водного обмена листьев Quercus
robur L. и Quercus rubra L. в чистых и смешанных группах : [дуба обыкновенного и дуба
красного] / Анастасия Криворучко, Валентина Бессонова // Știința Agricolă. – 2017. – Nr
1. – P. 66-73 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 72-73 (35 tit.). – ISSN
1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 2634)

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
2631. Analiza economică a cultivării fructelor și legumelor în Moldova / Andrei
Zbancă, Virgiliu Morei, Grigore Baltag [et al.] // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 135-142 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 142 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 2497-98, 2621)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2632. Barcari, Ecaterina. Dinamica umidității și temperaturii solului sub Cvercineele
Podișului Codrilor Centrali ai Moldovei / Barcari Ecaterina // Solul şi îngrăşămintele în agricul-
tura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 252-257 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.:
p. 257 (7 tit.).

2633. Boaghe, Lilia. Evaluarea acțiunii amendării și fertilizării ameliorative asupra


productivității solonețului cernoziomic automorf / Boaghe Lilia // Cercetarea şi gestionarea
resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 166-173 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 173 (4 tit.).

2634. Cerbari, V. Particularitățile genetice ale solurilor virgine și arabile formate sub
vegetația de pădure din partea colinară a codrilor Moldovei / Cerbari V., Lungu Marina, Stahi
Marcela // Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 195-206 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 206 (14 tit.).

89
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

2635. Ciolacu, Tatiana. Particularitățile evoluției cernoziomurilor tipice în condițiile


contemporane de solificare / Tatiana Ciolacu // Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. –
Chişinău, 2017. – P. 207-215 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 215 (4 tit.).

2636. Ciolacu, Tatiana. Procesele de degradare a cernoziomurilor tipice și consecin-


țele lor / Ciolacu Tatiana, Lungu Marina // Solul şi îngrăşămintele în agricultura contempora-
nă. – Chişinău, 2017. – P. 269-274 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 274.

2637. Cojocaru, Olesea. Investigări privind dinamica însușirilor chimice ale cernozio-
murilor obișnuite supuse procesului de eroziune / Olesea Cojocaru // Știința Agricolă. – 2017.
– Nr 1. – P. 3-9 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 9 (12 tit.). – ISSN
1857-0003.

2638. Curcubăt, Stela. Fenomenul zonalității solurilor Moldovei / Curcubăt Stela //


Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 228-235. – Rez.: lb. rom.
– Bibliogr.: p. 234-235 (13 tit.).

2639. Indoitu, Dumitru. Propuneri la prepararea soluției de extragere a fosfaților mo-


bili și a potasiului schimbabil din sol după metoda Macighin / Indoitu Dumitru // Solul şi îngră-
şămintele în agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 275-278. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 278 (12 tit.).

2640. Influența agrocenozei și lucrării convenționale – arătură și conservative


No-till asupra emanării de CO2 din sol / Andriucă Valentina, Rusu T., Păcurar I. [et al.] //
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 128-138 : tab. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 137-138 (19 tit.).

2641. Influența benefică a sistemului conservativ de lucrare No-till asupra densi-


tății aparente și umidității solurilor silovostepei Podișului de Nord a Republicii Moldova
/ Andriucă Valentina, Bacean I., Cazmalî N. [et al.] // Cercetarea şi gestionarea resurselor de
sol. – Chişinău, 2017. – P. 139-150 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 150 (5
tit.).

2642. Interrelația apei din precipitații – sol / Lozan R., Tărîță A., Sandu M. [et al.] //
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 260-271 : fig. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 271 (6 tit.).

2643. Jigău, Gh. Analiza factorial-procesuală a neohidromorfizării cernoziomurilor


spațiului dintre Prut și Nistru / Jigău Gh., Blidari A., Gatman Gh. // Cercetarea şi gestionarea
resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 104-117 : tab. – Referințe bibliogr.: p. 116-117 (12
tit.).

2644. Jigău, Gh. Biophysical framework of sustainability assurance of arable


chernozems under climate change conditions / Jigău Gh., Bîrsan Ana // Cercetarea şi gestio-

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

narea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 89-103 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 103 (8 tit.).

2645. Leah, Nicolai. Cercetări în cadrul școlii de câmp de agricultură conservativă


pentru fermieri : [de lucrare a solului] / Leah Nicolai, Moșoi Iurie // Solul şi îngrăşămintele în
agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 338-342 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 342 (3 tit.).

2646. Leah, Tamara. Modificarea stării de calitate a stratului arabil al cernoziomurilor


cambice din Moldova Centrală sub influența îngrășămintelor verzi / Leah Tamara // Cerceta-
rea şi gestionarea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 250-259 : fig. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 258-259 (5 tit.).

2647. Leah, Tamara. Modificarea unor indici hidrofizici ai cernoziomurilor cambice din
Moldova Centrală sub influența îngrășămintelor verzi / Leah Tamara, Leah Corina // Solul şi
îngrăşămintele în agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 332-337 : fig., tab. – Rez.:
lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 336-337 (6 tit.).

2648. Lungu, Vasile. Evoluția stării agrochimice a solurilor și a recoltei culturilor agri-
cole după cultivarea sorgului zaharat / Lungu Vasile // Solul şi îngrăşămintele în agricultura
contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 140-144 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p.
144 (4 tit.).

2649. Mocanu, E.. Evaluarea dezvoltării lumbricidelor în cernoziomul carbonatic din


agroecosistemul legumicol / Mocanu E., Cazmalî N., Melnic Rodica // Cercetarea şi gestiona-
rea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 299-309 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe
bibliogr.: p. 308-309 (18 tit.).

2650. Moșanu, E. Impactul compușilor azotului amoniacal asupra solului și apelor


subterane / Moșanu E., Tărîță A., Sandu M. // Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. –
Chişinău, 2017. – P. 342-345. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 345 (10 tit.).

2651. Moșoi, Iurie. Cercetarea științifică și serviciul agrochimic în condițiile actuale ale
Republicii Moldova – soluții de menținere și dezvoltare / Moșoi Iurie // Solul şi îngrăşămintele
în agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 19-21. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 21
(12 tit.).

2652. Nagacevschi, Tatiana. Degradarea structurii solului ca rezultat al dehumificării /


Nagacevschi Tatiana // Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. – Chişinău,
2017. – P. 295-300 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 300 (4 tit.).

2653. Plămădeală, Vasile. Modificarea indicilor agrochimici și agrofizici ai cernozio-


mului levigat sub influența nămolului orășenesc deshidratat în geotuburi / Plămădeală Vasile,
Bulat Ludmila // Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P.
151-157 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 157 (17 tit.).

91
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

2654. Plămădeală, Vasile. Modificarea indicilor agrochimici și agrofizici ai cernozio-


mului levigat sub influența diferitor tipuri de gunoi de grajd / Plămădeală Vasile, Bulat Ludmila
// Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 158-164 : tab. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 164 (10 tit.).

2655. Popov, L. Soil degradation processes in Moldova and monitoring perspective /


Popov L. // Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 384-393 : tab.
– Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 393 (5 tit.).

2656. Raionarea pedoameliorativă a solurilor în scopul sistemei de irigație sub


plantații de nuc / Rozloga Iu., Filipciuc V., Boaghe L. [et al.] // Solul şi îngrăşămintele în
agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 355-361 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 361 (5 tit.).

2657. Stahi, Marcela. Acțiunea procedeelor fitoameliorative asupra însușirilor solurilor


cenușii arabile din Moldova Centrală / Marcela Stahi // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P.
10-16 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 16 (5 tit.). – ISSN 1857-0003.

2658. Tărîță, A. Geoacumularea metalelor grele în sol în funcție de modul de utilizare


a acestuia / Tărîță A. // Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P.
118-127 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 127 (6 tit.).

2659. The soil resources of Moldova and their current state / Ursu A., Overcenco
A., Curcubăt Stela [et al.] // Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. –
P. 7-15 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 15 (14 tit.).

2660. Ursu, A. Dermasol – o nouă unitate la nivel de tip litomorf / Ursu A. // Cerceta-
rea şi gestionarea resurselor de sol. – Chişinău, 2017. – P. 16-20 : tab. – Rez.: lb. rom. –
Referințe bibliogr.: p. 20 (9 tit.).

2661. Кухарук, Е. С. Сохранение качества эродированных почв Молдовы /


Кухарук Е. С., Руснак В. Г. // Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. – Chişi-
nău, 2017. – P. 329-331 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 331 (7 tit.).

2662. Чербарь, В. В. Эволюция и деградация почвенного покрова Молдовы,


восстановления и сохранения плодородия черноземов / Чербарь В. В. // Solul şi îngră-
şămintele în agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 362-367 : fig., tab. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 367 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2663, 2667, 2669, 2677)

631.5 Lucrări agricole


2663. Bucur, Gheorghe. Modificarea parametrilor elementelor și condițiilor de fertilita-
te sub impactul sistemelor convenționale și conservative de lucrare a solului / Bucur Gheor-
ghe // Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 258-263 :
fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 263 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2640-41, 2645, 2672-73, 2675, 2682-83, 2688)

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


2664. Calitatea apei izvoarelor/cișmelelor pentru irigare : (studiu de caz) / Sandu
M., Tărîță A., Lozan R. [et al.] // Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol. – Chişinău,
2017. – P. 394-408 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 407-408 (12 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2656, 2673-74, 2686, 2689)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii.


Stimulente pentru plante
2665. Andrieș, Serafim. Evoluția bilanțulului materiei organice din solurile Moldovei și
productivitatea plantelor de cultură / Andrieș Serafim // Solul şi îngrăşămintele în agricultura
contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 28-33 : tab. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 32-33 .

2666. Andrieș, Serafim. Proprietățile și funcțiile materiei organice din sol și măsuri
pentru conservarea fertilității / Andrieș Serafim // Solul şi îngrăşămintele în agricultura con-
temporană. – Chişinău, 2017. – P. 22-27. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 26-27.

2667. Leah, Nicolai. Cartarea agrochimică – metodă de evaluare a fertilității efective a


solurilor și de prevenire a poluării mediului / Leah Nicolai // Solul şi îngrăşămintele în agricul-
tura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 121-124. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p.
124 (6 tit.).

2668. Lungu, V. Modificarea însușirilor agrochimice ale solului în experiențele de lun-


gă durată la aplicarea sistematică a îngrășămintelor minerale / Lungu V., Andrieș S., Leah N..
// Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 131-139 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 139 (13 tit.).

2669. Rusu, Alexandru. Influența paielor aplicate ca îngrășământ asupra humusului


din cernoziomul obișnuit / Rusu Alexandru // Solul şi îngrăşămintele în agricultura contempo-
rană. – Chişinău, 2017. – P. 171-177 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 177.

2670. Veliksar, Sofia. Rolul microîngrășămintelor în realizarea potențialului de rezis-


tență la iernare a viței-de-vie / Veliksar Sofia, Tudorache Gheorghe // Solul şi îngrăşămintele
în agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 90-96 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr.: p. 95-96 (15 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2646-47, 2650-51, 2653-54, 2679, 2681)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea
Plantelor
2671. Гладкая, Алла. Особенности выращивания Rheum rhaponticum в условиях
Молдовы : [для биологической защиты растений] / Алла Гладкая, Татьяна Щербакова,
Наталья Леманова // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 49-54 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă.
– Referințe bibliogr.: p. 54 (12 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 2685, 2688)

93
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

633/635 Horticultură în general


633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
2672. Valoarea ameliorativă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu cu
germoplasmă Reid Iodent / Simion Mustața, Pantelimon Borozan, Ghenadie Rusu [et al.] //
Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 17-22 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
22 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

2673. Гамаюнова, Валентина. Урожайность и водопотребление пшеницы


озимой в зависимости от сортовых особенностей, предшественников и фона питания в
условиях степи Украины / Валентина Гамаюнова, Андрей Литовченко // Știința Agricolă.
– 2017. – Nr 1. – P. 23-27 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 27 (7 tit.).
– ISSN 1857-0003.

633.2/.3 Ierburi de nutreţ. Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante de nutreţ cu excepţia


Ierburilor
2674. Кузнецова, Инга. Потребность во влаге растении стевии Stevia rebaudiana
Bertoni во время вегетативного развития / Инга Кузнецова // Știința Agricolă. – 2017. – Nr
1. – P. 60-65 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 65 (9 tit.). – ISSN 1857-
0003.

633.6 Plante de zahăr şi de amidon


(Vezi Nr 2648)

634 Cultura fructelor


2675. Ivanov, Igor. Efectul sistemului de formare a coroanei la cireș asupra intrării
pomilor pe rod, productivității și calității fructelor / Igor Ivanov, Valerian Balan // Știința Agrico-
lă. – 2017. – Nr 1. – P. 28-32 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 31-32 (12
tit.). – ISSN 1857-0003.

2676. Pletosu, Victor. Festivalul Cireșelor și Vărzărilor : Ediția a V-a : [11 iun. 2017,
Ruseștii Noi, Ialoveni] / Victor Pletosu // Realități Culturale. – 2017. – Nr 7. – P. 1-2 : fot. –
ISSN 1857-4424.

2677. Productivitatea plantațiilor pomicole în condițiile ecopedologice a subzo-


nei nordice de stepă a Moldovei / Mocanu Emilian, Cazmalî Nicolai, Melnic Rodica [et al.] //
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. – Chişinău, 2017. – P. 286-294 : tab. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 294 (12 tit.).

2678. Бученков, Игорь. Анализ признаков селекционного материала Ribes


Nigrum, Ribes Rebrum, Grossularia Reclinata, созданного на основе метода
автополиплоидии : [смородины черной, смородины красной и крыжовника] / Игорь
Бученков, Иван Рышкель // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 33-38 : fig., tab. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 38 (8 tit.). – ISSN 1857-0003.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2679. Винцковская, Юлия. Влияние антитранспиранта вапор гард на


содержание пигментов и функциональное состояние листового аппарата яблони (Malus
Domestica Borkh.) / Юлия Винцковская, Олег Китаев // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P.
39-43 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 43 (8 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 2631)

634.8 Viticultură. Viță de vie. Vii


(Vezi Nr 2670)

635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat


2680. Crîșmaru, Valentin. Evoluția suprafețelor cultivate cu soia în Republica Moldo-
va / Valentin Crîșmaru // Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. – P. 6-8 : fig. – Rez.: lb. engl.
– Referințe bibliogr.: p. 8 (5 tit.). – ISSN 0582-5229.

2681. Influența reglatorilor de creștere asupra productivității plantelor de soia /


Natalia Jelev, T. Ralea, Sabina Sprînceană [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. –
P. 24-26 : foto, tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 25 (7 tit.). – ISSN 0582
5229.

2682. Malii, Aliona. Mutageneza indusă la soia (Glycine max (L.) Merr.) / Malii Aliona,
Cliciuc D. // Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. – P. 18-20 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 20 (7 tit.). – ISSN 0582 5229.

2683. Testarea soiurilor de soia și a unor procedee tehnologice de cultivare / Ma-


ria Iacobuța, V. Vozian, Larisa Avădănii [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. – P.
9-14 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 14 (3 tit.). – ISSN 0582 5229.

2684. Vozian, V. Realizările științifice în domeniul ameliorării soiei în ICCC ″Selecția″ /


V. Vozian, Maria Iacobuța, Larisa Avădănii // Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. – P. 14-
17 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 17 (5 tit.). – ISSN 0582 5229.

2685. Анализ этологических и репродуктивных особенностей и динамики


развития популяции Heliothis Armigera на протяжении сезона : [о плодовитости
самок хлопковой совки и жизнеспособности отложенных ими яиц] / Валерия Кептинарь,
Тудор Настас, Наталья Рэйляну [и др.] // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 44-48 : fig. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 48 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

2686. Бабаян, Б. Оптимальные и водосберегающие режимы орошения сои в


Молдове / Бабаян Б., А. П. Погребняк // Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. – P. 26-28 :
fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – ISSN 0582 5229.

2687. Будак, А. Б. Исследования по селекции сои в Институте генетики, физио-


логии и защиты растений / Будак А. Б. // Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. – P. 21-23
: fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 0582 5229.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

2688. Миколаевский, Виктор. Влияние предпосевной бактеризации семян на


развитие болезней и урожайность сои / Виктор Миколаевский, Валентина Сергиенко,
Людмила Титова // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 55-59 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. –
ISSN 1857-0003.

2689. Можно ли в неблагоприятных условиях повышенной щелочности


почвенного раствора улучшить фотосинтез и семенную продуктивность
растений сои? / А. Будак, О. Харчук, Ф. Раля [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr
3/4. – P. 31-32 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 32 (9 tit.). – ISSN 0582
5229.

2690. Харчук, О. Увеличение наполнения бобов растений двух сортов сои при
внесении в почву BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM / О. Харчук, А. Кириллов // Agricultura
Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. – P. 28-30 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 30
(12 tit.). – ISSN 0582 5229.
(Vezi de asemenea Nr 2631, 2649, 2671)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului.


Înmulţirea animalelor domestice
636.09 Medicină veterinară
2691. Golban, Rita. Importanța aspectelor microbiologice ale mamiței gangrenoase în
patologia infecțioasă ovină / Rita Golban // Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. – P. 33-35
: fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 35 (10 tit.). – ISSN 0582 5229.

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi


2692. Парное различие генетической структуры пород крупного рогатого
скота по лактопротеинам / Татьяна Луполова, Валентина Петку, Елена Гуминская [и
др.] // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 99-103 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 103 (9 tit.). – ISSN 1857-0003.

636.3 Rumegătoare mici


(Vezi Nr 2691)

636.4 Porci. Porcine


2693. Rotaru, Ilie. Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producției și
ameliorarea calității carcaselor la suine / Ilie Rotaru, Serghei Secrieru, Efimia Găină // Știința
Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 88-93 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
93 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

2694. Луговой, Сергей. Внутрипородная изменчивость свиней крупной белой


породы на основе полиморфизма микросателлитов ДНК / Сергей Луговой, Сергей
Крамаренко, Вадим Лихач // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 94-98 : tab. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 98 (10 tit.). – ISSN 1857-0003.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636.5/.6 Păsări
2695. Grosu, Igor. Vin! Au sosit! Fazanii!... : [din Ungaria la Centrul de Instruire Cine-
getică din Chișinău] / Igor Grosu : imagini: Anatol Savin // Vânătorul și Pescarul Moldovei. –
2017. – Nr 8. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr
8. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4513.

2696. Munteanu, Andrei. Gata de zbor : [despre modul și termenele de creștere a


speciilor de păsări adaptate la zbor] / Andrei Munteanu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. –
2017. – Nr 8. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8.
– P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

2697. Potential use of the stinging nettle as an enhancer of weight gain and
innate immune response in broiler chickens / Carmen Dana Șandru, Mihaela Niculae,
Emoke Pall [et al.] // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 119-122 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 121-122 (16 tit.). – ISSN 1857-0003.

2698. Интенсивность формирования яйценоскости кур нового гибрида


комбинированного типа продуктивности / Светлана Панькова, Олег Катеринич,
Ольга Захарченко [и др.] // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 109-113 : fig., tab. – Rez.:
lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 113 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

2699. Подолян, Юлия. Влияние пробиотической добавки ″Энтеро-актив″ на


минеральный состав мяса бройлеров / Юлия Подолян // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. –
P. 104-108 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 107-108 (9 tit.). – ISSN
1857-0003.
636.7 Câini
2700. Enhanced responses in antigen primed dogs after the administration of a
complex microbial immunostimulating compound / Florinel Brudasca, Carmen Dana
Șandru, Constantin Cerbu [et al.] // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 114-118 : fig., tab. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 117-118 (15 tit.). – ISSN 1857-0003.

2701. Янушкевич, Олег. На открытии охоты со спаниелем : [порода охотничь-


их собак] / Олег Янушкевич ; fot.: Семин Михаил // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017.
– Nr 8. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4513.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi de vânat


2702. Juncu, Olga. Conditionally pathogenic microflora of the consumption eggs as a
risk of toxic infections / Olga Juncu // Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 123-127 : fig. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 127 (8 tit.). – ISSN 1857-0003.

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.1 Vânătoare
2703. Ciocoi, Oleg. Odiseea ex-ministrului : [Mediului Valeriu Munteanu privind des-
chiderea sezonului de vânătoare 2017 - 2018] / Oleg Ciocoi // Vânătorul și Pescarul Moldovei.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

– 2017. – Nr 8. – P. 1-a a cop.-1. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –


2017. – Nr 8. – P. 1-a a cop.-1. – ISSN 1857-4513.

2704. Hodoneanțu, Dan Lambert. Prepelița te învață să vânezi / Dan Lambert


Hodoneanțu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.

2705. Istrati, Simion. Cu privire la deschiderea sezonului de vânătoare 2017-2018 :


Ordinul nr. 15-A din 18 august 2017 / Simion Istrati // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017.
– Nr 8. – P. 2-3. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8. – P. 2-3.
– ISSN 1857-4513.

2706. Particularitățile vânătorii naționale cehe / cor. rev. // Vânătorul și Pescarul


Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 18-19 : fot. – Contin. Începutul: Nr 7. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

2707. Pleșca, Boris. Vânătorul și trofeul / Boris Pleșca // Vânătorul și Pescarul Moldo-
vei. – 2017. – Nr 8. – P. 13 : fot. – (Opinii). – ISSN 1857-4505.

2708. Șelaru, Neculai. Examenul de vânător și importanța lui / Neculai Șelaru // Vână-
torul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4513.

2709. Zgardan, Dumitru. Omul de caracter : [interviu cu Dumitru Zgardan, președinte-


le Consiliului Subdiviziunii Teritoriale Soroca a Soc. Vânătorilor și Pescarilor din Moldova] /
consemnare: Ionel Căpiță // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 10-11 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8. – P. 10-11 : fot. – ISSN
1857-4513.

2710. Колесниченко, Александр. Не только забава… : [кремлёвская охота] /


Александр Колесниченко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8. – P. 22-23 : fot.
– ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 2701)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2711. Bulat, Dumitru. Lacul Costești-Stânca : [satul Costești, raionul Glodeni : pisci-
cultura] / Dumitru Bulat // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 20 : fot. – ISSN
1857-4505.

2712. Rusnac, Vladimir. Plătica: pasiune și izbândă : [specie de pește din fami-
lia Cyprinidae] / Vladimir Rusnac // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 21 :
fot. – ISSN 1857-4505.

2713. Секреты лещевой рыбалки / кор. журн. // Охотник и рыболов Молдовы. –


2017. – Nr 8. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4513.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 2526)

656.7 Transport aerian. Trafic aerian


2714. Aventură austriacă la Chișinău = An australian adventure in Chișinău : [vizi-
ta membrilor clubului Flughafenfreunde Wien din Viena, pasionați de aviație] // Altitude. –
2017. – Iul./Aug. – P. 66-68 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

657 Contabilitate
2715. Nederița, Alexandru. Aspecte practice ale contabilității și impozitării provizioa-
nelor / Alexandru Nederița // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 8. – P. 10-17 : fot. – ISSN
1813-4408.

2716. Panuș, Valentina. Administrarea pierderilor [tehnologice] în procesul de produ-


cere : [gestionate și înregistrate în contabilitate] / Valentina Panuș, Angela Lupu // Monitorul
Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 97-104 : an., fot. – ISSN 1857-3991.

2717. Panuș, Valentina. Obligativitatea organizării sistemului de control intern în ca-


drul entității / Valentina Panuș, Angela Lupu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P.
105-106. – ISSN 1857-3991.

2718. Taban, Elena. Aspecte practice ale contabilității entităților din sistemul bugetar /
Elena Taban // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 8. – P. 71-83 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

2719. Даценко, Елена. Новый пункт 481 Положения об удержании подоходного


налога и применение формул обратного расчета дохода работника / Елена Доценко //
Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 8. – P. 26-31 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

2720. Дима, Марчела. Основные вопросы учета переоценки ОС [основные сред-


ства]. Налоговые последствия / Марчела Дима // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr
5. – P. 81-86 : fot, tab. – ISSN 1857-3991.

2721. Златина, Наталия. Выбытие основных средств: документы, учет, налоги /


Наталия Златина // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – P. 91-97 : fot., tab. – ISSN
1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 2435)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2722. Буга, Марианна. О представлении налоговой накладной покупателю в роз-
ничной торговле / Марианна Буга // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 8. – P. 22-25 : fot. –
ISSN 1813-4408.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


(Vezi Nr 2456)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
2723. Marian, Grigore. Influența parametrilor densificării asupra calității peleților pro-
duși din reziduuri agricole / Grigore Marian, Andrei Gudîma, Andrei Pavlenco // Știința Agrico-
lă. – 2017. – Nr 1. – P. 82-87 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 87 (10
tit.). – ISSN 1857-0003.

2724. Torefierea – o nouă direcție de sporire a calității peleților de foc produși


din biomasă autohtonă / Grigore Marian, Andrei Gudîma, Andrei Pavlenco [et al.] // Știința
Agricolă. – 2017. – Nr 1. – P. 74-81 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
81 (17 tit.). – ISSN 1857-0003.

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială


663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
2725. Tighineanu, Ion. Academicianul Boris Găina – unul din protagoniștii principali ai
oenologiei autohtone la 70 de ani / Ion Tighineanu, Teodor Furdui, Gheorghe Tudorache //
Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. – P. 37-39 : fot. – ISSN 0582 5229.
(Vezi de asemenea Nr 2492)

664 Producerea şi conservarea alimentelor solide


664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
(Vezi Nr 2496)

68 INDUSTRII. MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ŞI ASAMBLATE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică
2726. Alina Bradu – prin tradiție spre modernitate : [pe marginea discuției cu fonda-
toarea brandului Alina Bradu, realizatoare de vestimentație etno] // Moldova. – 2017. – [Nr
7/8] (Iul./Aug.). – P. 80-85 : fot. – (Profil). – ISSN 0132-6635.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


2727. Stăvilă, Tudor. Arta pentru popor sau ″realismul socialist″. Anii 1918-1991 / Tu-
dor Stăvilă ; imagini: Iurie Foca // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul. /Aug.).– P. 100-108 : pict. –
(Patrimoniu : Muzeul Naț. de Artă al Moldovei). – ISSN 0132-6635.

2728. Zamșa, Simion. Art-Obiect-ul : [semnificația și interpretarea artei contempora-


ne] / Simion Zamșa ; imagini: Iurie Foca [et al.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul. /Aug.).– P.
96-99 : fot. – ISSN 0132-6635.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ


745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
2729. Popușoi, Liliana. Cojan, cojocarul care sprijină universul cu o căciulă de câr-
lan…: [pe marginea discuției cu meșterul popular Constantin Cojan] / Liliana Popușoi // Mol-
dova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P. 70-71 : fot. – (Acasă la Cahul). – ISSN 0132-6635.

2730. Vasile Vozian alege arta izvorâtă din tradiție ca sursă de inspirație pentru
moda viitorului : [despre designerul, lector univ. la Catedra arte decorative, Fac. de Design
Vestimentar, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chișinău] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 74-79 : fot. – (Profil). – ISSN 0132-6635.

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică


2731. Bulat, Vladimir. Petru Jireghea și structura imaginii : [pe marginea creației pic-
torului] / Vladimir Bulat ; imagini: Mihai Potârniche // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul.-Aug.). –
P. 34-41 : fot., pict. – ISSN 0132-6635.

2732. Popușoi, Liliana. Gheorghe Șoitu, artistul în sufletul căruia trăiește ARTA : [pe
marginea discuției cu pictorul, membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Rep. Moldova,
cetățean de onoare al orașului Cahul] / Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul.-
/Aug.). – P. 68-69 : fot. – (Acasă la Cahul). – ISSN 0132-6635.

2733. Sârbu, Antonina. Despre Mihai Țăruș, fragmentar : [pictor mold., stabilit în
Sankt Petersburg] / Antonina Sârbu // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 176-178 : fot. –
ISSN 0235-9111.

2734. Țăruș, Mihai. Expoziția Визитка.TARUS@spb.com : [pe marginea expoz. a pic-


torul mold., Sankt Petersburg, Rusia, 20 mar., 2017] / Mihai Țăruș // Limba Română. – 2017.
– Nr 3. – P. I-VIII : fot. – ISSN 0235-9111.

78 MUZICĂ
2735. Burlacu, Geta. N-o cunosc pe Geta Burlacu pe care n-o cunoașteți voi : [interviu
cu interpreta de muzică ușoară și de jazz] / consemnare: Liliana Popușoi ; imagini: Elena
Tiunova // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul.-Aug.). – P. 17-21 : fot. – Rez.: lb. engl. în sumar. –
ISSN 0132-6635.

2736. Cioroi, N. "Moștenit-am din bătrâni" : [pe marginea Festivalului folcloric cu ace-
lași tit., ed. a 3-a, 14 mai 2017, s. Borogani, r. Leova] / N. Cioroi // Realități Culturale. – 2017.
– Nr 7. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4424.

2737. Domenco, Ion. Au demonstrat ceea ce au moștenit din bătrâni : [pe marginea
Festivalului folcloric "Moștenit-am din bătrâni", ed. a 3-a, 14 mai 2017, s. Borogani, r. Leova] /
Ion Domenco // Realități Culturale. – 2017. – Nr 6. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4424.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

2738. Pletosu, Victor. Sărbătoarea cântecului popular. Mândră floare de pe Botna :


[ed. a 11-a, 25 mai 2017, Zâmbreni, Ialoveni] / Victor Pletosu // Realități Culturale. – 2017. –
Nr 6. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4424.

2739. Sofronovici, Ștefan. Grigore Adam – doinitorul din frunză : [despre rapsodul din
s. Bălănești, r. Nisporeni] / Ștefan Sofronovici // Realități Culturale. – 2017. – Nr 6. – P. 18-20
: fot. – ISSN 1857-4424.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
2740. Cocieru, Mariana. In memoriam: Maestrul în artă Vladimir Cobasnean : [actor,
regizor de teatru (1935-2017)] / Mariana Cocieru // Realități Culturale. – 2017. – Nr 6. – P. 22-
23 : fot. – ISSN 1857-4424.

2741. Manoil, Alexandru. De la evaziv la certitudine : [despre Teatrul Rep. Muz.-


Dramatic "B. P. Hasdeu" din Cahul] / Alexandru Manoil // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul.
/Aug.). – P. 66-67 : fot. – (Acasă la Cahul). – ISSN 0132-6635.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


2742. Braguța, Claudia. "Magica" adună prietenii : [ansamblul de dans modern din
orașul Căușeni la 25 de ani de activitate] / Claudia Braguța // Realități Culturale. – 2017. – Nr
7. – P. 13-15 : fot. – ISSN 1857-4424.

2743. Domenco, Ion. ″Jocul din bătrâni lăsat″ : Festivalul dansului popular : [festival-
concurs regional desfășurat la Cociulia, raionul Cantemir] / Ion Domenco // Realități Culturale.
– 2017. – Nr 8. – P. 13-15 : fot. – ISSN 1857-4424.

2744. Popușoi, Liliana. Dumitru Retingher, legenda vie a horelor din Cahul : [pe mar-
ginea discuției cu coregraful al dansurilor populare] / Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr
7/8] (Iul. /Aug.). – P. 64-65 : fot. – (Acasă la Cahul). – ISSN 0132-6635.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2745. Robu, Ion. O discuție – test la un terci de grâu și un ceai : [despre Pavel Ceba-
nu, președintele al Federației Moldovenești de Fotbal] / Ion Robu // Moldoveanca. – 2017. –
Nr 3 (iun.). – P.14-16 : fot. – ISSN 1857-3053.

2746. Усатый, Михаил. Михаил Усатый: ″Петрокуб-Хынчешть″ – сильнейшая ко-


манда среди слабейших : [интервью с президентом футбольного клуба] / записал: Вла-
димир Сидоренко // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – P. 70-78 : fot. – ISSN
1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2441)

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


801 Prozodie. Științe auxiliare și surse ale filologiei
2747. Condrea, Iraida. Verbele reflexive în comunicarea actuală: probleme ale expri-
mării corecte / Iraida Condrea // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 29-37 : fot. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 37 (12 tit.). – (Limba română azi). – ISSN 0235-9111.

2748. Molea, Viorica. Oralitatea în configurația stilurilor funcționale / Viorica Molea //


Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 49-59 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 58-59
(17 tit.). – (Limba română azi). – ISSN 0235-9111.

81 Lingvistică. Limbi
2749. Druță, Inga. Dincolo de barierele de limbaj / Inga Druță // Moldova. – 2017. – [Nr
7/8] (Iul. /Aug.).– P. 92-95. – (Logoteca). – ISSN 0132-6635.

2750. Munteanu, Cristinel. Problema sensului la John Dewey : [noțiunile ″sens″ și


″experiență″ în cadrul filosofiei gânditorului american] / Cristinel Munteanu // Limba Română.
– 2017. – Nr 3. – P. 119-128 : fot. – – Referințe bibliogr. în note, p. 126-128 (21 tit.). – ISSN
0235-9111.

2751. Oglindă, Emilia. Modalitățile optativ-deziderativă și evaluativă în structura enun-


țului / Emilia Oglindă // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 38-48 : fot.– Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 47-48 (30 tit.). – (Limba română azi). – ISSN 0235-9111.

811.135.1 Limba română


2752. Bantoș, Alexandru. Recitindu-l pe Coșeriu : [despre dilema ″limba moldove-
nească″ vs limba română] / Alexandru Bantoș // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 6-8. –
ISSN 0235-9111.

2753. Cemârtan, Claudia. ″Instrucția blagocinului″ – monument de limbă română din


Basarabia secolului al XIX-lea : [pe marginea lucrării cu același tit., de caracter religios, tra-
dusă din lb. rusă în lb. rom.] / Claudia Cemârtan // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 60-69
: fot.– Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 68-69 (16 tit.). – (Limba română azi). – ISSN
0235-9111.

2754. Coșeriu, Eugeniu. Am ajuns să fiu un cetățean al lumii : [interviu acordat de E.


Coșeriu, filolog și lingvist român, Fac. de Filosofie și Litere a Univ. din Granada, ian. 1993] /
interviu realizat de Marίa Ángeles Pastor ; trad. în lb. rom. de Andreea-Giorgiana Marcu //
Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 95-118. – ISSN 0235-9111.

2755. Coșeriu, Eugeniu. Despre așa-zisa ″limbă moldovenească″ : [fragm. din comu-
nicarea Latinitatea orientală, prezentată la Congr. al V-lea al Filologilor Români, Iași-
Chișinău, 6-9 iun., 1994] / Eugeniu Coșeriu // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 9-21 : fot.
– ISSN 0235-9111.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

2756. Eremia, Anatol. Destinul cuvintelor – 13. Din istoria cuvintelor (5). Școală, liceu,
universitate / Anatol Eremia // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 6. – P. 5-6 : fot. – Contin. Înce-
putul : Nr 5, 2016. – ISSN 1857-4424.

2757. Eremia, Anatol. Destinul cuvintelor – 14. Din istoria cuvintelor (6). Geneza și
semnificațiile: carte, cărturar / Anatol Eremia // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 7. – P. 4-5 :
fot. – Contin. Începutul : Nr 5, 2016. – ISSN 1857-4424.

2758. Ursache, Magda. Limba ce-o vorbim / Magda Ursache // Limba Română. –
2017. – Nr 3. – P. 22-28 : fot. – (Limba română azi). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 2565, 2603)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
(Vezi Nr 2571)

821.135.1 Literatură română


2759. Crișan, Ana-Maria. Timpuri noi (poveste) ; Distih ; 14 August : [versuri] / Ana-
Maria Crișan // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 206-209 : fot. – ISSN 0235-9111.

2760. Păunescu, Adrian. Cățel emigrant : [versuri] / Adrian Păunescu // Vânătorul și


Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 23. – ISSN 1857-4505.

2761. Ștefan Vodă și Sfântul Gheorghe : [povestire] / după Florin Cristescu ; des. de
Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2017. – Nr 7/8. – P. 12-13 : il. col. – ISSN 1857-4173.

2762. Topârceanu, George. Zi de vară : [versuri] / George Topârceanu // a" MIC". –


2017. – Nr 7/8. – P. 26. – ISSN 1857-3770.

2763. Zanca, Andrei. Întâmpinări ; Șoapte ; Spinul duinez ; Contopiri ; Setea ; Noiem-
brie. Târziu ; Eșarfa tibetană : [versuri] / Andrei Zanca // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P.
199-205 : fot. – ISSN 0235-9111.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2764. Bârcă, Tache. De la mamut încoace : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul și
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 22-23. – ISSN 1857-4505.

2765. Cimpoi, Mihai. Instantanee filosoficești și logicești cu Ion Ungureanu : [eseu] /


Mihai Cimpoi ; imagini: Mihai Vengher // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul.-Aug.). – P. 30-33 :
fot. – ISSN 0132-6635.

2766. Ciobanu, Mircea V. Cartea ca o masă bine servită : [eseu] / Mircea V. Ciobanu
// Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul. /Aug.).– P. 86-89 : fot. – (Lecții despre cultură). – ISSN
0132-6635.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2767. Ciocoi, Gheorghe. Buburuza cea atentă ; Pisicuța desculță ; Fabrica ; Ce-a
spus roboțelul ; Trambulina ; Răvaș : [versuri] / Gheorghe Ciocoi ; des. de Alexei Colâbneac //
Alunelul. – 2017. – Nr 7/8. – P. 18-19 : il. col. – ISSN 1857-4173.

2768. Druc, Mircea. El și Noi : [fragm. din cartea cu același tit. în curs de apariție] /
Mircea Druc // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 162-175 : fot. – ISSN 0235-9111.

2769. Grosu, Gurie. Din Abecedarul lui Gurie : [povestiri] / Gurie Grosu ; des. de Ana-
tol Smâșleaev // Alunelul. – 2017. – Nr 7/8. – P. 10-11 : il. col. – Conține : Ochelari pentru
copii ; Vecinul Vasile ; Ursarul și ursul ; Luca și fiul său, Lisandru ; Fetița cuminte. – ISSN
1857-4173.

2770. Mateevici, Alexei. Limba noastră : [versuri] / Alexei Mateevici // a" MIC". –
2017. – Nr 7/8. – P. 1. – ISSN 1857-3770.

2771. Nechit, Irina. Caruselul primăverii : [versuri] / Irina Nechit // a" MIC". – 2017. –
Nr 7/8. – P. 15. – ISSN 1857-3770.

2772. Romanciuc, Vasile. Lumina care cântă (Cântec) ; Eminescu ; Salbă ; Poveștile
lui Ion Creangă ; Sfârșit de vacanță : [versuri] / Vasile Romanciuc ; des. de Ana Evtușenco //
Alunelul. – 2017. – Nr 7/8. – P. 4-5 : il. col. – ISSN 1857-4173.

2773. Rostea, Liliana. Gânduri emigrate : [eseu] / Liliana Rostea // Limba Română. –
2017. – Nr 3. – P. 187-198 : fot. – ISSN 0235-9111.

2774. Știrbu, Titus. La pescuit : [versuri] / Titus Știrbu // Vânătorul și Pescarul Moldo-
vei. – 2017. – Nr 8. – P. 23. – ISSN 1857-4505.

2775. Știrbu, Titus. Vitamine ; Un curechi cu urechi ; Nepoțelul și Bunelul ; Dumitraș ;


Șoricelul ; Cucuiul ; Lângă geam : [versuri] / Titus Știrbu ; des. de Sergiu Puică // Alunelul. –
2017. – Nr 7/8. – P. 14-15 : il. col. – ISSN 1857-4173.

2776. Țurcanu, Nicolae. Năvodarii : [versuri] / Nicolae Țurcanu // Vânătorul și Pesca-


rul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – P. 23. – ISSN 1857-4505.

821.353.1 Literatură georgiană


2777. Cearta : Poveste populară georgiană / trad. de Iuliu Cârchelan // Alunelul. –
2017. – Nr 7/8. – P. 17 : il. col. – ISSN 1857-4173.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


(Vezi Nr 2616)
821.134.2(82).0 Literatura spaniolă din Argentina
2778. Galaicu-Păun, Emilian. Ernesto Sabato. Despre eroi și morminte : [pe margi-
nea cărții cu același tit. a scriitorului argentinian] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2017. –
[Nr 7/8] (Iul. /Aug.).– P. 90 : fot. – ISSN 0132-6635.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

821.135.1.0 Literatură română


2779. Bantoș, Ana. Ioan Alexandru. Particularități ale redefinirii lirismului românesc
postbelic : [pe marginea creației poetului] / Ana Bantoș // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P.
76-80 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 80 (6 tit.). – ISSN 0235-9111.

2780. Galaicu-Păun, Emilian. Nicolae Avram. Mamé : [pe marginea cărții cu același
tit. a scriitorului român] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul. /Aug.).– P.
91 : fot. – ISSN 0132-6635.

2781. Ursache, Petru. Calea Doinei : [despre destinul tragic a scriitorului rom. Nicolae
Labiș] / Petru Ursache // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 70-75 : fot. – ISSN 0235-9111.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2782. Butnaru, Tatiana. Mitul copilăriei în proza lui Spiridon Vangheli. Viziuni și sem-
nificații arhetipale / Tatiana Butnaru // Realități Culturale. – 2017. – Nr 6. – P. 12-14. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 14 (8 tit.). – ISSN 1857-4424.

2783. Butnaru, Tatiana. Spiridon Vangheli pe ″pajiștea albastră″ din lumea copilăriei :
[pe marginea operei scriitorului] / Tatiana Butnaru // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 81-
87 : fot.– Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 87 (8 tit.). – (Critică, eseu). – ISSN 0235-
9111.

2784. Cocieru, Mariana. Remodelarea folclorului în creația prozatorului Vladimir Beș-


leagă / Mariana Cocieru // Realități Culturale. – 2017. – Nr 8. – P. 8-12 : fot. – Referințe
bibliogr.: p. 12 (26 tit.). – ISSN 1857-4424.

2785. Coloșenco, Mircea. Istoria ieroglifică : Modernitatea capodoperei cantemirene :


[pe marginea cărții cu același tit. de Dimitrie Cantemir] / Mircea Coloșenco // Limba Română.
– 2017. – Nr 3. – P. 218-224 : fot. – ISSN 0235-9111.

2786. Crușelnițchi, Olesea. Semnificația metaforei în opera lui Anatol Codru / Olesea
Crușelnițchi // Realități Culturale. – 2017. – Nr 8. – P. 17-18 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 18 (7
tit.). – ISSN 1857-4424.

2787. Răilean, Valentina. Ștefan Agachi între umor și file de istorie : [epigramist, poet
și caricaturist : întâlnire cu cititorii Bibl. Publice Ștefan Vodă la omagierea a 65 de ani de la
naștere] / Valentina Răilean // Realități Culturale. – 2017. – Nr 7. – P. 17-18 : fot. – ISSN
1857-4424.

2788. Țurcanu, Lucia. Vasile Vasilache și vocea umană : [pe marginea creației scriito-
rului] / Lucia Țurcanu ; imagine: Mihai Potârniche // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul.-Aug.). –
P. 22-25 : fot. – ISSN 0132-6635.

2789. Vangheli, Spiridon. Spiridon Vangheli : Cel mai tradus scriitor din Moldova =
The most translated writer in Moldova : [interviu cu scriitorul pentru copii la 85 de ani de la

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

naștere] / cor. rev. // Altitude. – 2017. – Iul./Aug. – P. 48-54 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom.,
engl. – ISSN 1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 2443)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
2790. Veneția = Venice : [Italia : note de călătorie] // Altitude. – 2017. – Iul./Aug. – P.
18-26 : fot. – Text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 2607)

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Cocieru, Mariana. In memoriam: Maestrul în artă Vladimir Cobasnean. – Vezi Nr
2740.

Tighineanu, Ion. Academicianul Boris Găina – unul din protagoniștii principali ai oeno-
logiei autohtone la 70 de ani. – Vezi Nr 2725.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
(Vezi Nr 2453)

94(478) Istoria Republicii Moldova


2791. Pletosu, Victor. Festivitatea consacrată comemorării Domnitorului Ștefan cel
Mare și Sfânt : [desfășurată în scuarul Consiliului Raional Ialoveni] / Victor Pletosu // Realități
Culturale. – 2017. – Nr 8. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 2785)

94(498) Istoria României


2792. Mischevca, Vlad. Fanarioții între război și pace : [Principatele Române sub
domniile fanariote] / Vlad Mischevca // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. 150-161 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 159-161 (38 tit.). – ISSN 0235-9111.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2017


Buciuceanu-Vrabie, Mariana 2451
A Bucliș, Viorica 2592
Achiri, Ion 2578, 2596 Bucur, Gheorghe 2663
Adam, Grigore (2739) Budeci, Vitalie 2522
Afanas, Aliona 2580 Bulat, Dumitru 2711
Afanas, Nicolai 2462 Bulat, Ludmila 2653
Agachi, Ștefan 2787 Bulat, Svetlana 2439
Alexandru, Ioan 2779 Bulat, Vladimir 2731
Andrieș, S. 2668 Burlacu, Geta 2735
Andrieș, Serafim 2665-66 Butnaru, Tatiana 2782-83
Andriucă, Valentina 2640-41 C
Andriuța, Eleonora 2510
Antoci, Diana 2591 Calaraș, Arcadii 2444
Antohi, Leonid 2504 Callo, Tatiana 2593
Arseni, Alexandru 2511-12 Cananău, Anatolie 2526
Avădănii, Larisa 2683-84 Cantemir, Dimitrie 2785
Avram, Nicolae 2780 Cara, Angela 2557
Caraman, Iurie 2455
B Casapu, Tatiana 2466, 2468
Bacean, I. 2641 Cazmalî, N. 2641, 2649
Balan, Valerian 2675 Cazmalî, Nicolai 2677
Baltag, Dumitru 2537 Căpiță, Ionel 2709
Baltag, Grigore 2631 Cârchelan, Iuliu 2777
Bantoș, Alexandru 2752 Cebaniuc, Irina 2466-68
Bantoș, Ana 2779 Cebanu, Pavel (2745)
Baranețchi, Oxana 2591 Cebotariov, Alina 2469
Barcari, Ecaterina 2632 Cemârtan, Claudia 2753
Băieșu, Nicolae 2616 Cerbari, V. 2634
Bârcă, Tache 2764 Cerbu, Constantin 2700
Becciu, Sorin 2459 Chiriță, Gheorghe 2624
Bejan, Octavian 2534 Cimpoi, Mihai 2765
Bejenaru, Iurie 2544 Cimpoieș, Liliana 2502
Beșleagă, Vladimir 2784 Ciobanu, Cristina 2436
Bivol, Nadejda 2440 Ciobanu, Ion 2464
Bîcu, Aliona 2566 Ciobanu, Mircea V. 2766
Bîrîiac, Alina 2606 Ciocoi, Gheorghe 2767
Bîrsan, Ana 2644 Ciocoi, Oleg 2703
Blidari, A. 2643 Ciolacu, Tatiana 2635-36
Boaghe, L. 2656 Cioroi, N. 2736
Boaghe, Lilia 2633 Clichici, Veronica 2594-95
Bobână, Gheorghe 2443 Cliciuc, D. 2682
Bodean, Nicolae 2454 Cobasnean, Vladimir (2740)
Bolboceanu, Aglaida 2563 Coccia, Emanuele 2447
Bolocan-Holban, Augustina 2521 Cocieru, Mariana 2740, 2784
Borozan, Pantelimon 2672 Codru, Anatol 2786
Botgros, Ion 2596 Cojan, Constantin 2729
Bradu, Alina 2726 Cojocari, Rodica 2621
Braguța, Claudia 2742 Cojocaru, Olesea 2637
Braicu, Iancu 2623 Cojocaru, Violeta 2527
Brudasca, Florinel 2700 Colâbneac, Alexei 2761, 2767

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Coloșenco, Mircea 2785 Gherasimov, Lilia 2583


Condrea, Iraida 2747 Gînju, Stela 2559
Copețchi, Stanislav 2523 Glavan, Aurelia 2627
Corj, Mihai 2513 Golban, Rita 2691
Corlăteanu, Diana 2544 Gonța, Oxana 2478, 2549
Corobceanu, Eduard 2567 Gorbatiuc, Marina 2458
Costachi, Gheorghe 2514 Gorincioi, Adrian 2564
Coșeriu, Eugeniu 2754-55 Grebencea, Otilia 2503
Coșman, Eliza 2505-06 Griciuc, Petru 2472
Cristei, Aliona 2625 Grigoraș, N. 2619
Cristescu, Florin 2761 Grosu, Gurie 2769
Crișan, Ana-Maria 2759 Grosu, Igor 2695
Crîșmaru, Valentin 2680 Groza, Ion 2437
Crușelnițchi, Olesea 2786 Gudîma, Andrei 2723-24
Curcubăt, Stela 2638, 2659 Gulca, Lilia 2473
D H
Damian-Timoșenco, Gabriela 2617 Hadârcă, Maria 2565
Daraban, Ludmila 2568 Harunjen, Eduard 2546
Dascal, Angela 2597 Hodoneanțu, Dan Lambert 2704
Davidescu, Elena 2558
Domenco, Ion 2581, 2737, 2743 I
Donica, Vasile 2470 Iacobuța, Maria 2683-84
Druc, Mircea 2768 Indoitu, Dumitru 2639
Druță, Inga 2749 Ionescu, Ion I. 2449
Dumbrăveanu, Andrei 2456 Ipatii, Olesea 2560
Duminică, Stella 2595, 2597 Istrati, Simion 2705
E Ivanov, Igor 2675

Enache, Ruxanda 2471 J


Eremia, Anatol 2756-57 Jelev, Natalia 2681
Evtușenco, Ana 2772 Jigău, Gh. 2643-44
F Jireghea, Petru 2731
Juc, Victor 2457
Fadeev, Ludmila 2601 Juncu, Olga 2702
Felecan, Nicolae 2610
Filipciuc, V. 2656 K
Fluierar, Valentina 2588 Kogălniceanu, Mihail 2443
Foca, Iurie 2611, 2727-28
Funeriu, I. 2610 L
Furdui, Teodor 2725
Labiș, Nicolae (2781)
G Langa, Elena 2598
Leah, Corina 2647
Gagauz, Olga 2451 Leah, N. 2668
Galaicu-Păun, Emilian 2778, 2780 Leah, Nicolai 2645, 2667
Ganea, Tatiana 2582 Leah, Tamara 2646-47
Garmandir, Mihail 2545 Lefter, Liudmila 2577
Gatman, Gh. 2643 Lerner, Ala 2569
Găina, Boris (2725) Locoman, Carolina 2561
Găină, Efimia 2693 Lotcă, Olga 2599
Ghena, Cristian-Nicolae 2441

109
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

Lozan, R. 2642, 2664 Nedelea, Valeria 2545, 2548


Lungu, Marina 2634, 2636 Nederița, Alexandru 2715
Lungu, V. 2668 Niculae, Mihaela 2697
Lungu, Vasile 2648
Lungu, Viorelia 2600 O
Lupașco, Oleg 2475 Oglindă, Emilia 2751
Lupașcu, Ștefan 2444 Orîndaș, Lilian 2557
Lupu, Angela 2716-17 Ostaș, Olga 2603
M Overcenco, A. 2659

Malii, Aliona 2682 P


Manoil, Alexandru 2741 Pahomi, Irina 2451
Manole, Veronica 2561 Pall, Emoke 2697
Marcu, Alina 2476 Panuș, Valentina 2716-17
Marcu, Andreea-Giorgiana 2754 Pasat, Dumitru 2445-46
Marian, Grigore 2723-24, Pasat, Octavian 2528
Marin, Mariana 2565 Pascari, Valentina 2593
Mateevici, Alexei 2770 Pascaru, Vlad 2463
Mândâcanu, Ala 2463 Pastor, Marίa Ángeles 2754
Melnic, Rodica 2649, 2677 Patrașcu, Vasile 2499
Melnyk, Valeriia 2535 Pavlenco, Andrei 2723-24
Milovska, Nadiya 2515 Păcurar, I. 2640
Mirciu, Diana 2584 Păunescu, Adrian 2760
Mischevca, Vlad 2792 Perciun, Andrei 2447
Mîndru, Valeriu 2455 Pilat, Sofia 2529
Mîslițchi, Valentina 2601 Pîrău, Lucia 2586
Mîțu, Vadim 2477 Placinta, Daniela 2567
Mocanu, E. 2649 Plămădeală, Vasile 2653-54
Mocanu, Emilian 2677 Pleșca, Boris 2707
Mocanu, Victor 2456 Pletosu, Victor 2676, 2738, 2791
Mocreac, Margareta 2498 Pogolșa, Lilia 2578, 2580
Molea, Viorica 2748 Popa, Pavel 2614-15
Morcov, Alexandru 2522 Popa, Zinaida 2570
Morcov, Marin 2539 Popenco, Adrian 2524
Morei, Virgiliu 2631 Popov, L. 2655
Moșanu, E. 2650 Popușoi, Liliana 2437-39, 2611, 2729, 2732,
Moșoi, Iurie 2645, 2651 2735, 2744
Movileanu, Viviana 2516 Potârniche, Mihai 2731, 2788
Munteanu, Andrei 2696 Prisacaru, Carolina 2604
Munteanu, Cristinel 2750 Puică, Sergiu 2775
Munteanu, Valeriu 2703
Muruz, Rodica 2602 R
Mustața, Simion 2672
Ralea, T. 2681
N Răilean, Valentina 2787
Răileanu, V. 2621
Nagacevschi, Tatiana 2652 Reniță, Alecu 2618, 2622
Nagnibeda-Tverdohleb,Tatiana 2585 Reniță, Gheorghe 2525
Nastas, Svetlana 2578, 2596 Reniță, Lucian 2622
Navruc, Ilona 2469-70 Retingher, Dumitru 2744
Nechit, Irina 2771 Robu, Ion 2745
Nedealcov, Maria 2619-21 Rojco, Anatolii 2554

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Romanciuc, Maria 2612 Șchiopu, Constantin 2571


Romanciuc, Vasile 2772 Șelaru, Neculai 2708
Rostea, Liliana 2773 Șeptelici, Alexandra 2588-89
Roșca, Denis 2453 Șoitu, Gheorghe 2732
Rotaru, Ilie 2693 Șterbate, Vadim 2500
Rozloga, Iu. 2656 Știrbu, Minodora 2572
Rusandu, Ion 2458, 2512 Știrbu, Titus 2774-75
Rusnac, Vladimir 2712
Rusu, Alexandru 2669 T
Rusu, Ghenadie 2672 Taban, Elena 2718
Rusu, T. 2640 Tabuncic, Mariana 2629
Rusu, Tudor 2442 Talpa, Iurie 2562
S Tănase, Alex M. 2499
Tărîță, A. 2642, 2650, 2658, 2664
Sabato, Ernesto (2778) Teleman, Angela 2573
Saca, Victor 2464 Tighineanu, Ion 2725
Sandu, M. 2642, 2650, 2664 Tiunova, Elena 2735
Savelieva, Galina 2554 Topârceanu, George 2762
Savin, Anatol 2695 Tudorache Gheorghe 2670, 2725
Sârbu, Antonina 2733
Sebe, Gabriel 2516 Ț
Secrieru, Serghei 2693 Țăruș, Mihai (2733), 2734
Serbinov, Igor 2530 Țurcanu, Lucia 2788
Sîrbu, Dan 2507 Țurcanu, Nicolae 2776
Sîrbu, Svetlana 2605
Sîrbu, Victor 2478, 2549 U
Slabîi, Inga 2606
Slobodeanu, Svetlana 2479 Ungureanu, Veaceslav 2461
Smâșleaev, Anatol 2769 Ursache, Magda 2758
Sochircă, Alexei 2480 Ursache, Petru 2781
Sofronovici, Ștefan 2616, 2739 Ursan, Oleg 2450
Solovei, Rodica 2557 Ursu, A. 2659-60
Sorocean, Clara 2555 Ursu, Victoria 2609
Spânu, Tatiana 2613 Usmanov, Iurii 2508
Sprincean, Serghei 2459 V
Sprînceană, Sabina 2681
Stahi, Marcela 2634, 2657 Vangheli, Spiridon 2782-83, 2789
Stahi ,Tatiana 2537-38 Vartic, Ana 2442
State, Livia 2607 Vasilache, Vasile 2788
Stati, Lilia 2608 Vasilieva, Natalia 2574
Stăvilă, Tudor 2727 Veliksar, Sofia 2670
Steen, Cynthia 2498 Vengher, Mihai 2613, 2765
Sterpu, Vladimir 2460 Verdeș, Ala 2575
Stolearenco, Reghina 2587 Vicol, Nelu 2580
Straistari-Lungu, Cristina 2595 Vieru, Roman 2472
Stricklan, Jesse 2547 Visternicean, Dumitru 2525
Sulaiman, Rafik 2452 Vitcovschii, Ala 2576
Voicu, Victor A. 2628
Ș Vozian, V. 2683-84
Șandru, Carmen Dana 2697, 2700 Vozian, Vasile (2730)
Șargu, Elena 2626 Vrînceanu, Natalia 2559

111
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

Z К
Zamșa, Simion 2728 Катеринич, Олег 2698
Zanca, Andrei 2763 Кептинарь, Валерия 2685
Zbancă, Andrei 2631 Кириллов, А. 2690
Zgardan, Dumitru 2709 Китаев, Олег 2679
Колесник, Виктория 2509
А Колесниченко, Александр 2710
Агаркова, Лилиана 2481 Короход, Виталий 2556
Костаки, Георге 2518
Б Крамаренко, Сергей 2694
Криворучко, Анастасия 2630
Бабаян, Б. 2686 Кузнецова, Инга 2674
Базь, Александр 2496 Кухарук, Е. С. 2661
Балабан, Сергей 2482 Кырлан, Марчел 2543
Басова, Ирина 2483
Белоус, Виктория 2484-86 Л
Березина, Наталья 2552
Бессонова, Валентина 2630 Леманова, Наталья 2671
Блажко, Владимир 2465 Литовченко, Андрей 2673
Бочков, Павел 2536 Лихач, Вадим 2694
Буга, Марианна 2722 Луговой, Сергей 2694
Будак, А. 2689 Луполова, Татьяна 2692
Будак, А. Б. 2687 М
Бученков, Игорь 2678
Мамедова, Алимэ 2519
В Миколаевский, Виктор 2688
Васкауцан, Александр 2497 Морков, Марин 2540
Винцковская, Юлия 2679 Мыцу, Вадим 2489

Г Н

Гамаюнова, Валентина 2673 Настас. Тудор 2685


Гладкая, Алла 2671 Негурэ, Акулина 2490
Голя, Анатолий 2517 Николэеску, Мариана 2553
Горенштейн, Лев 2487 П
Гуминская, Елена 2692
Панькова, Светлана 2698
Д Петку, Валентина 2692
Даценко, Елена 2719 Погребняк, А. П. 2686
Дима, Марчела 2720 Подолян, Юлия 2699
Попов, Владимир 2488
З
Р
Загиней, Зоя 2531
Захарченко, Ольга 2698 Раля, Ф. 2689
Згурян, Олеся 2590 Руснак, В. Г. 2661
Златина, Наталия 2721 Рышкель, Иван 2678
Рэйляну, Наталья 2685
И
С
Ионицэ, Вячеслав 2488
Семин, Михаил 2701
Сергиенко, Валентина 2688
Сидоренко, Владимир 2746

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Сокирка, Алексей 2491 Х


Сосна, А. 2532, 2550
Сосна, Б. 2551 Харчук, О. 2689-90
Ставинский, Игорь 2492 Ч
Станишевский, Александр 2542
Чеботар, Николае 2501
Т Чербарь, В. В. 2662
Танас, Александр 2493 Червинский, Александр 2448
Тарлев, Д. 2532 Чиреш, Вера 2435
Титова, Людмила 2688 Ш
Тостоган, Павел 2494
Широканов, Димитрий 2448
У Шоптенко, Светлана 2520
Усатый, Михаил 2746 Щербакова,Татьяна 2671

Ф Я

Флоря, Василий 2533 Яворская, Елена 2495


Янушкевич, Олег 2701
Ясечко, Светлана 2541

113
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2017 ≡ Magazine article annals Nr 8-2017

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2017

1. Agricultura Moldovei. – 2017. – Nr 3/4. – ISSN 0582-5229


2. Altitude. – 2017. – Iul./Aug. – ISSN 1857-4815
3. Alunelul. – 2017. – Nr 7/8. – ISSN 1857-4173
4. "a" MIC". – 2017. – Nr 7/8. – ISSN 1857-3770
5. Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol : Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare
Internaţională a Societăţii Naţionale a Moldovei de Ştiinţa Solului, 8-9 septembrie 2017, Chi-
şinău. – Chişinău, 2017. – [2017-1719].
6. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 8. – ISSN 1813-4408
7. Grădinița Modernă. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-4610
8. Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1857-2820
9. Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 4. – ISSN 2345-1130
10. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 8. – ISSN 1810-309X
11. Limba Română. – 2017. – Nr 3. – ISSN 0235-9111
12. Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). – ISSN 0132-6635
13. Moldoveanca. – 2017. – Nr 3 (iun.). – ISSN 1857-3053
14. Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 5. – ISSN 1857-3991
15. Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 7/8. – ISSN 1857-0186
16. Realități Culturale. – 2017. – Nr 6, 7, 8. – ISSN 1857-4424
17. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-2294
18. Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-2405
19. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 8. – ISSN 1811-0770
20. Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană : Conferinţă ştiinţifică internaţională,
consacrată aniversării a 120 de ani de la naşterea academicianului Ion Dicusar, 6-7 septem-
brie 2017, Chişinău, Republica Moldova : Culegere de articole ştiinţifice. – Chişinău, 2017. –
[2017-1715].
21. Știința Agricolă. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-0003
22. Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1811-5470
23. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 8. – ISSN 1857-4505
24. Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 8. – ISSN 1857-4513

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZE- NEWSPAPER ARTICLE ANNALSSE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 8
AUGUST AUGUST
(2030-2272)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
2030. Ciubotaru, Adrian. Reforma Academiei : [de Ştiinţe a Moldovei şi a sistemului
de cercetare] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 11 aug. – P. 6. – (Recurs la
metodă).
(Vezi de asemenea Nr 2234)

002 Documentare. Cărți. Scrieri. Autori


2031. Ciobanu, Mircea V. Cartea ca o masă bine servită / Mircea V. Ciobanu // Jurnal
de Chişinău. – 2017. – 25 aug. – P. 7. – (A-politice)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2032. Mărgineanu, Nicolae. Nicolae Mărgineanu: Să păstrăm cu sfinţenie valorile
moştenite de la străbuni : [interviu cu preşedintele Fundaţiei Culturale "Dor", vice-preşedinte
al Comunităţii Moldovenilor din Quebec, Canada, membru al Asociaţiei Culturale Române] /
consemnare: Lilia Curchi // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 7.
070 Ziare. Presă
2033. Conţiu, Mihai. Fără un sediu propriu şi chiar o tipografie, nici un ziar nu este in-
dependent, mai ales în Moldova / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2017. – 4 aug.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
26 IUDAISM
(Vezi Nr 2042)

27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE


2034. Efrem (Filotheitul) (stareţ din Arizona). Adormirea Maicii Domnului : [venera-
rea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu] / stareţul Efrem Filotheitul // Curierul ortodox. –
2017. – 1 aug. – P. 4.

2035. Moşin, Octavian. Nu e suficient a declara că suntem creştini, e nevoie a trăi or-
todoxia / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. – P. 3.

115
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

2036. Moşin, Octavian. Să omorâm omul judecător din noi : [meditaţii] / preot Octavi-
an Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 3.

2037. Moşin, Octavian. Să risipim judecarea şi condamnarea aproapelui măcar în bi-


serică / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 3.

2038. Prisac, Lidia. Zece curiozităţi despre Biserica Apostolică Armeană "Sfînta Mai-
ca Domnului" din Chişinău / Lidia Prisac, Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017.
– 4 aug.

2039. Stănilă, Moni. Adormirea Maicii Domnului : [despre semnificaţia sărbătorii reli-
gioase] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 11 aug. – P. 14.

2040. Stănilă, Moni. Dumnezeul din inima noastră : [meditaţii] / Moni Stănilă // Timpul.
– 2017. – 25 aug. – P. 14.
(Vezi de asemenea Nr 2058)

271/279 Biserici și culte creștine


2041. Ciurcă, Aliona. Confesiunile religioase din R. Moldova despre avort, divorţ şi
venituri / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 3, 10, 17, 24 aug. – P. 14. – Conţine: 5.
Islamul : [pe marginea discuţiei cu Sergiu Sochircă, preşedintele Ligii Islamice din Moldova] ;
6. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din urmă (mormonii) : [pe marginea discuţiei cu
Sergiu Covali, conducătorul Bisericii] ; 7. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea : [pe marginea
discuţiei cu Andrei Moldovanu, pastor adventist] ; 8. Martorii lui Iehova : [pe marginea discuţi-
ei cu Victor Dornicenco, reprezentant al cultului religios]. – Art. 1 : 6 iul.

2042. Чуркэ, Алена. Религиозные конфессии Республики Молдова об аборте,


разводе и доходах / Алена Чуркэ // Ziarul de gardă. – 2017. – 4, 11, 25 авг. – P. 9 ; 18 авг.
– Р. 8. – Содержание: 2. Католическая церковь : [по материалам беседы с викарием
Кафедрального собора Божественного провидения из Кишинэу Петром Чобану] ; 3.
Иудаизм : [по материалам беседы с гл. раввином Кишинэу и Молдовы ребе Йоcэфа-
Ицхака Абельским] ; 4. Баптисты : [по материалам беседы с пастором баптистской
церкви Василем Филат] ; 5. Ислам : [по материалам беседы с пред. Исламской лиги
Молдовы Сергеем Сокиркэ]. – Art. 1 : 21 iul.

28 ISLAM
(Vezi Nr 2041-42)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
(Vezi Nr 2078)

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

314/316 societate
314 demografie. Studiul populaţiei
2043. Deleu, Ecaterina. "Copiii moldovenilor stabiliţi peste hotare nu-şi văd viitorul în
Republice Moldova" : Interviu cu E. Deleu, aut. studiului "Generaţii secunde de migraţie: cazul
Rep. Moldova" / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 25 aug. – P. 5.

32 POLITICĂ
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
2044. Declaraţia de la Câmpul Românesc – Canada : [privind consemnarea Cente-
narului Unirii de la 1 dec. 1918] // Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2060)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2045. Brânzan, Nadejda. "Avanscena noastră politică are nevoie de elite intelectuale
naţionale" : [interviu cu N. Brânzan, deputat în primul Parlament al Rep. Moldova] / consem-
nare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 8.

2046. Ciobanu, Mircea V. Inflaţie de teorii conspiraţioniste / Mircea V. Ciobanu // Jur-


nal de Chişinău. – 2017. – 11 aug. – P. 7. – (A-politice).

2047. Ciobanu, Mircea V. Nevoia de modernitate : [aspecte soc.-pol.] / Mircea V. Cio-


banu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 4 aug. – P. 7. – (A-politice).

2048. Ciobanu, Mircea V. Poporul şi electoratul / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chi-


şinău. – 2017. – 18 aug. – P. 7. – (A-politice).

2049. Ciobanu, Vitalie. Republica Moldova – versiunile "independenţei" : [aspecte


soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 3.

2050. Ciobanu, Vitalie. Vitalie Ciobanu: "În Moldova, România, cum îşi va aşterne,
aşa se va trezi" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu scriitorul] / interlocutor: Cristian Teodorescu //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 11 aug. – P. 9. – (Centenarul Unirii).

2051. Codreanul, Teodor David. Basarabia, suferinţă şi speranţă : [aspecte soc.-pol.]


/ Teodor David Codreanul // Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. – P. 5.

2052. Condruc, Anastasia. "Când vezi că o mână de barosani se hrănesc de pe spa-


tele acestei ţărişoare, n-ai cum să nu lupţi" : Interviu cu A. Condruc, fondatoarea proiectului
"Adoptă un vot" / pentru conformitate: Marina Ciobanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 24 aug. –
P. 10-11.

2053. Dolganiuc, Valentin. La o aniversare a RM : [context soc.-pol.] / Valentin


Dolganiuc // Ziarul de gardă. – 2017. – 24 aug. – P. 8.

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

2054. Galben, Dorin. Independenţa – între mândrie şi eşec : [26 de ani de la declara-
rea independenţei : pe marginea discuţiei cu Alecu Reniţă, deputat în primul Parlament, Ana
Guţu, ex-deputat, Anatol Şalaru, deputat în primul Parlament [et al.] / Dorin Galben // Timpul.
– 2017. – 25 aug. – P. 16-17.

2055. Galben, Dorin. M-am născut şi am crescut la sat, dar nu m-aş mai întoarce aco-
lo niciodată : [aspecte soc.-pol.] / Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 4 aug. – P. 12.

2056. Mândâcanu, Virgil. Avem nevoie de un lider al Unirii : [despre reîntregirea Rep.
Moldova cu România] / Virgil Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 3.

2057. Pătraş, Mihai. Cum a fost pregătită, promovată şi adoptată Declaraţia de inde-
pendenţă a Republicii Moldova : [din 27 aug. 1991] / Mihai Pătraş // Literatura şi arta. – 2017.
– 31 aug. – P. 3.

2058. Reniţă, Alecu. Sărbătorile noastre : [naţionale şi creştine] / Alecu Reniţă // Natu-
ra. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 1.

2059. Sprînceană, Vitalie. 1. Democraţia de faţadă: ţara mea, Republica Moldova :


studiu de caz / Vitalie Sprînceană // Săptămîna. – 2017. – 11 aug. – P. 14.

2060. SUA recunosc dreptul reunificării Republicii Moldova cu România : [Rezo-


luţia 148 din 28 iun. 1991 a Senatului SUA] // Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. – P. 2.

2061. Untilă, Veaceslav. Ziua Independenţei şi securitatea naţională : [aspecte soc.-


pol.] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 25 aug. – P. 10.

2062. Vicol, Dumitru. "Dacă populaţia ar gândi lucid, nu ar vota oameni ca Dodon" :
Interviu cu economistul D. Vicol, strategist la UniCredit Bank din Londra / interviu de Svetlana
Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 11 aug. – P. 5.

2063. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: Nu văd o perspectivă clară de dezvoltare a


ţării mele : Interviu IPN cu fostul preşedinte al Rep. Moldova, liderul Partidului Comuniştilor
din Rep. Moldova, la 26 de ani de Independenţă / consemnare: Elena Nistor // Comunistul. –
2017. – 24 aug. – P. 4-7 ; Коммунист. – 2017. – 24 авг. – Р. 4-7.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică


externă
2064. Ţâcu, Octavian. Republici inventate : [context geopolitic] / Octavian Ţâcu //
Timpul. – 2017. – 4 aug. – P. 6.
327(478) Politica externă a Republicii Moldova
2065. Untilă, Veaceslav. Diferendul transnistrean prin prisma ultimelor evenimente :
[context intern.] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 11 aug. – P. 10.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2066. Garaz, Nicolae. Au decis să majoreze salariul pentru pedagogi, dar cum rămâ-
ne cu oamenii de cultură? : [interviu cu N. Garaz, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucră-
torilor din Cultură] / interlocutor: Elena Codreanu // Vocea poporului. – 2017. – 25 aug. – P. 9.
– Idem în lb. rusă.

2067. Hadârcă, Natalia. Impactul dialogului social asupra optimizării migraţiei de


muncă în Moldova, Belarus şi Ucraina : [pe marginea lucrărilor mesei rotunde cu genericul
"Practici ale dialogului social în domeniul migraţiei de muncă în Moldova, Belarus şi Ucraina:
impact asupra pieţei muncii şi politicilor sociale", aug. 2017, Chişinău] / Natalia Hadârcă //
Vocea poporului. – 2017. – 25 aug. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

2068. Коваленко, Ирина. "Обсерватория занятости" и другие "космические" пла-


ны : [о внедрении Национальной стратегии в области занятости населения до 2021 гг.] /
Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 4 авг. – Р. 12.

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)
2069. Глазова, Татьяна. Запущенная сейсмостойкость : [по материалам беседы
с нач. Государственной службы контроля и экспертизы проектов и строений Валерием
Верстюком] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 25
авг. – Р. 10.

2070. Калак, Дмитрий. Трудности роста "южной столицы" : [об экон. развитии го-
рода Кахул : по материалам беседы с вице-пред. района по экономике, инфраструктуре
и соц. вопр. Владом Кэшуняну, дир. филиала Торгово-промышленной палаты Семеном
Платон, генер. дир. и соучредителем Laboratorio Tessile Mol SRL Георгием Малай [et al.]
/ Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 18 авг. – Р. 6-7.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 2073)
336 Finanţe
2071. Такий, Александр. Мимолетное вдохновение : [о проблемах банков. кре-
дитования] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 25
авг. – Р. 4.

2072. Такий, Александр. Постоянно действующие механизмы : [об обязат. ре-


зервах банков. сектора] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 4 авг. – Р. 4.

2073. Шикирлийская, Татьяна. "Цена вопроса" для резидентов IT-парков : [о


введении единого налога : по материалам беседы с пред. ассоциации IT-компаний

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

Молдовы Вячеславом Куневым] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение


"Логос-пресс". – 2017. – 18 авг. – Р. 5.

2074. Шикирлийская, Татьяна. Процедура ликвидации сократится : [о налогооб-


ложении выплат, производимых предприятием в процессе ликвидации] / Татьяна Ши-
кирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 11 авг. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2075. Carasiucenco, Georgeta. Republica Moldova, nu mai este o ţară agrară : [pe
marginea datelor Biroului Naţional de Statistică] / Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. –
25 aug. – P. 18.

2076. Калмык, Октавиан. Октавиан Калмык: Большой вопрос – менталитет чи-


новников : [интервью с вице-премьером, министром экономики и инфраструктуры] / вел
интервью Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 11 авг. –
Р. 7.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
2077. Фомин, Игорь. Шесть приоритетов ТПП : [о 4-м очеред. съезде Торгово-
промышленной палаты Молдовы, 10 авг. 2017, Кишинэу : по материалам беседы с
президентом Серджиу Харя] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2017. – 18 авг. – Р. 8.
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2078. Фомин, Игорь. Тотальное наступление : [об экспорт. поставках из Молдо-
вы в перв. полугодии 2017 г. : по данным Национального бюро статистики] / Игорь Фо-
мин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 11 авг. – Р. 8.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2079. Hilliard, Karen R. "Judecătorii sau funcţionarii corupţi ajung la închisoare, pen-
tru că nimeni nu e mai presus de lege" : [reformarea justiţiei : interviu cu K.R. Hilliard, şefa
Agenţiei pentru Dezvoltare Internaţională a SUA din Rep. Moldova / pentru conformitate:
Alina Radu, Liliana Botnariuc // Ziarul de gardă. – 2017. – 3 aug. – P. 10-11 ; Idem în lb. rusă.
– 11 авг. – Р. 8.

343 Drept penal. Infracțiuni penale


(Vezi Nr 2079)

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
2080. Carchilan, Elena. Noi modificări al legislaţiei în vigoare, axate pe relaţiile de
muncă : [pe marginea conţinutului modif. din Codul muncii] / Elena Carchilan // Vocea popo-
rului. – 2017. – 25 aug. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

2081. Studiu IDIS: Modificarea Codului muncii comportă riscuri sociale : [pe mar-
ginea dezbaterii publ. asupra impactului şi efectelor sociale ale modif., organizată de Institutul
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul" şi Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), aug.
2017, Chişinău] / pagină realizată de Galina Munteanu // Vocea poporului. – 2017. – 18 aug.
– P. 7. – Idem în lb. rusă.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală
2082. Busuioc, Alexei. "Nu prea este clar încotro merge ţara şi cine ne conduce…" :
[interviu cu A. Busuioc, primarul satului Capaclia, raionul Cantemir] / consemnare: cor. gaz. //
Gazeta satelor. – 2017. – 25 aug.

2083. Ciocan, Iurie. Reformarea administraţiei publice locale: viziuni de implementare


: Interviu cu Iu. Ciocan, dir. Centrului de Implementare a Reformelor / interviu de Ion Axenti //
Gazeta satelor. – 2017. – 18 aug.

2084. Frunză, Ilie. Valentina Casian, Edil de Străşeni: "Aprecierea vine după fapte
concrete" / Ilie Frunză // Gazeta satelor. – 2017. – 4 aug.

2085. Graur, Eleonora. Autoritatea publică şi Şcoala: noi realizări şi perspective : [in-
terviu cu E. Graur, preşedintele raionului Rezina] / a intervievat Vlad Ciobanu // Univers pe-
dagogic pro. – 2017. – 31 aug. – P. 4.

2086. Marcov, Petru. "Nu alerga după trăsura care nu te aşteaptă" : Interviu cu P.
Marcov, primarul satului Olăneşti, raionul Ştefan Vodă / consemnare: Grigore Teslaru // Ga-
zeta satelor. – 2017. – 11 aug.

2087. Moroşanu, Andrei. Orizonturile cu poalele tăiate : [pe marginea discuţiei cu


Sergiu Artene, preşedintele raionului Călăraşi] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017.
– 24 aug. – P. 6.

2088. Шикирлийская, Татьяна. Финансовый аспект реформы : [о реформирова-


нии правительства : по материалам беседы с руководителем Центра по внедрению
реформ Юрием Чокан] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 18 авг. – Р. 5.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


2089. Tabaranu, Irina. Cum ne apărăm în caz de război : [aspecte ale securităţii naţ.]
/ Irina Tabaranu // Timpul. – 2017. – 18 aug. – P. 15.

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2090. Jizdan, Tatiana. "Când apelezi la guvernare, imediat condiţionează cu aderarea
la vre-un partid" : [interviu cu T. Jizdan, emigrată în Germania, una dintre iniţiatoarele proiec-
tului "Adoptă un bătrân"] / pentru conformitate: cor. gaz. // Ziarul de gardă. – 2017. – 17 aug.
– P. 10-11.
37 EDUCAŢIE
37.09 Organizarea instruirii
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2091. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Ce mâlire se întâmplă în terenul pedagogic? :
[despre măiestria ped.] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2017. – 17 aug. – P. 14.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2092. Colpajiu, Mircea. Cum să evităm situaţii ca cea de la BAC-ul de fizică din
2017? : [despre calitatea testelor] / Mircea Colpajiu // Făclia. – 2017. – 17 aug. – P. 2.

2093. Fleaş, Alexandru. Acces, relevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru


prezent şi viitor : [activitatea Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, în
anul de studii 2016-2017] / Alexandru Fleaş // Făclia. – 2017. – 17 aug. – P. 1, 3-5.

2094. Gheorghiţă, Ana. Treptele devenirii : [din experienţa Întreprinderii Publice Liceul
Teoretic "Principesa Natalia Dadiani", mun. Chişinău] / Ana Gheorghiţă // Făclia. – 2017. – 17
aug. – P. 7.

2095. Iaroslavskaia, Natalia. Diversitate culturală – educaţie unitară : [din experienţa


Liceului Teoretic Bulgar "Vasil Levski", mun. Chişinău] / Natalia Iaroslavskaia // Făclia. –
2017. – 17 aug. – P. 11.
2096. Miron, Sergiu. Învăţământul liceal şi semnele de întrebare pe care le ridică :
[aspecte ale calităţii] / Sergiu Miron // Făclia. – 2017. – 17 aug. – P. 14.

2097. Pasat, Tamara. Profesorul sfinţeşte şcoala : [din experienţa Instituţiei Publice
Liceul Teoretic "Hyperion", mun. Chişinău] / Tamara Pasat, Veronica Moisei, Natalia Moglan
// Făclia. – 2017. – 17 aug. – P. 7.

2098. Pşeneac, Vera. Din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii : [despre activita-
tea Centrului Metodic Municipal, Chişinău, în anul de studii 2016-2017] / Vera Pşeneac //
Făclia. – 2017. – 17 aug. – P. 6.

2099. Rusu, Tudor. Ce-i preocupă pe chişinăuieni în preajma zilei de 1 septembrie


2017? : [pe marginea lucrărilor conf. anuale a pedagogilor din mun. Chişinău, 18 aug. 2017] /
Tudor Rusu // Făclia. – 2017. – 25 aug. – P. 7.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2100. Solomiţchi, Veronica. Veronica Solomiţchi: "Condiţia educaţiei de succes – un


management de calitate" : [interviu cu şefa interimar a Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport,
sectorul Buiucani, mun. Chişinău] / consemnare: Maria Galiţ // Făclia. – 2017. – 17 aug. – P.
12-13.

2101. Solomon, Corneliu. Nu acceptăm atâtea rapoarte, vrem unul singur, şi… doar
în format electronic : [din experienţa Liceului Teoretic "Ion Creangă", mun. Chişinău] / Corne-
liu Solomon // Făclia. – 2017. – 17 aug. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2085)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2102. Brânză, Aurica. Şcoala autocunoaşterii : [din experienţa Liceului Teoretic cu
profil Tehnologic pentru Copii cu Vederea Slabă, mun. Chişinău] / Aurica Brânză // Făclia. –
2017. – 17 aug. – P. 10.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,


institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2103. Diaconu, Liliana. Autoritate şi competenţă : [din experienţa Colegiului de Indus-
trie Uşoară, mun. Bălţi] / Liliana Diaconu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 31 aug. – P. 6.

2104. Pădureţ, Ilie. Suport pentru învăţământul profesional-tehnic există. Cum este el
folosit? : [propuneri de remediere a stării de lucruri] / Ilie Pădureţ // Făclia. – 2017. – 17 aug. –
P. 13.

2105. Pleşca, Lidia. Unul dintre noi : [despre Gheorghe Mâţu, prof. la Colegiul Naţio-
nal de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova] / Lidia Pleşca // Făclia. –
2017. – 25 aug. – P. 1.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2106. Codreanca, Lidia. Istoricul din satul meu : [despre Vladimir Potlog, fost prof. la
Universitatea de Stat din Moldova] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. –
P. 9.

2107. Corobceanu, Svetlana. Criza demografică închide universităţile : [despre redu-


cerea numărului de studenţi în ultimul deceniu : pe marginea discuţiei cu Grigore
Belostecinic, preşedintele Consiliului rectorilor din Moldova, Maria Vârlan, vicesecretarul
Comisiei de admitere de la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" şi Mircea Bernic,
secretar al Comisiei de Admitere la Universitatea Tehnică a Moldovei] / Svetlana Corobceanu
// Jurnal de Chişinău. – 2017. – 11 aug. – P. 7.

2108. Prohin, Andrei. Lecţiile domnului Vladimir Potlog : [90 de ani de la naşterea is-
toricului şi prof. univ.] / Andrei Prohin // Făclia. – 2017. – 17 aug. – P. 15.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

2109. Rusu, Alina. Meditaţii vis-a-vis de Admiterea – 2017 : [în învăţământul superior]
/ Alina Rusu // Făclia. – 2017. – 25 aug. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2151, 2153)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2110. Platon, Alexandru-Florin. De cînd există vacanţa la mare şi "corpurile de pla-
jă"? : [pe marginea cărţii "La saison des apparences: Naisance des corps d’ete" de
Christophe Granger, Paris, Ed. Anamosa, 2017] // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). –
P. 6.

2111. Şărănuţă, Silvia. Comoara de la Cărbuna : [pe marginea expoziţiei "Ecologia


naturii şi ecologia culturii", "Omul, natura şi cultura" la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală] / Silvia Şărănuţă // Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. – P. 6.

2112. Şărănuţă, Silvia. Mici accente cu semnificaţie istorică : [despre consemnarea


Zilei Naţionale a Portului Popular, ed. 2017, 25 iun.] / Silvia Şărănuţă // Literatura şi arta. –
2017. – 17 aug. – P. 10.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
Mediului înconjurător şi protecţia mediului
2113. Amariei, Iulia. Ecologiştii cer Ucrainei să renunţe la proiectul antiecologic : [pe
marginea lucrărilor "mesei rotunde" cu genericul "Strategia energetică a Ucrainei şi viitorul
fluviului Nistru", aug. 2017, Hotin, Ucraina] / Iulia Amariei // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P.
4.

2114. Căpiţă, Ionel. Străin acasă : [satul Şirăuţi, raionul Briceni : aspecte ecol.] / Ionel
Căpiţă // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 5.

2115. Moraru, Delia. Mai avem trei ani pentru a salva planeta : [despre degradarea
biodiversităţii] / Delia Moraru // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 5.

2116. Reniţă, Alecu. Sufletul neînvins (8) : Expediţia "Nistru-87" – 30 de ani / Alecu
Reniţă // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 9. : fot. color.

2117. Ursul, Silvia. De ce nu se curentează păsările pe firele electrice / Silvia Ursul ;


foto: V. Ajder // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 6: fot. color.

2118. Ursul, Silvia. O călătorie în Parcul Naţional Natural "Hotin" : [din regiunea Cer-
năuţi, Ucraina] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 16 : fot. color.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

53 FIZICĂ
2119. Dr. Ion Botgros – fenomenul cunoaşterii de sine : [75 de ani de la naşterea
cercetătorului şi fizicianului] // Univers pedagogic pro. – 2017. – 31 aug. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2223)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos
2120. Popa, Iulius. Rostul existenţei : [despre Gheorghe Dragan, şeful secţiei de neu-
rologie de la Spitalul municipal Bălţi] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P.
12.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
(Vezi Nr 2117)

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


2121. Ursul, Silvia. Albinele riscă să dispară : Cele mai importante insecte pentru oa-
meni sunt ameninţate / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 3.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.7 Transport aerian. Trafic aerian
2122. Colesnic, Iurie. Din galeria aviatorilor basarabeni : [despre Profir Ciocâltan
(1911-1945)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 11 aug. – P. 19.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
2123. Таран, Ангелина. Vinaria-Bostovan собирает "плоды" : [по материалам бе-
седы с рук. компании Виктором Бостан] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 4 авг. – Р. 7.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

2124. Таран, Ангелина. Маркетинг плюс инновации : [по материалам беседы с


дир. Национального бюро винограда и вина Георгием Арпентин] / Ангелина Таран //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 11 авг. – Р. 17.

663.4 Bere. Industria berii. Malţ


2125. Маценко, Ирина. Как молдавский пивовар "оживил" рынок пива : [по мате-
риалам беседы с предпринимателем Сергеем Литра] / Ирина Маценко // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 25 авг. – Р. 7.

664 Producerea şi conservarea alimentelor solide


664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
2126. Kolignan, Wojciech. Marca comercială "Moş Zaharia" este performanţa muncii
în echipă : Interviu cu W. Kolignan, dir. gen. al companiei I.C.S. "Moldova-Zahăr" / consem-
nare: cor. gaz. // Săptămîna. – 2017. – 18 aug. – P. 6.

2127. Колигнан, Войчех. Войчех Колигнан: Мы довольны как развивается "Mol-


dova-Zahăr" : [интервью с генер. дир. компании] / записал кор. газ. // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 18 авг. – Р. 19.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2128. Глазова, Татьяна. "Подземные тайны" инфраструктуры : [о создании Рее-
стра объектов инженерно-технической инфраструктуры : по материалам беседы с дир.
проектного института "Urbanproiect" Юрием Повар и дир. института геодезии, инженер-
ных изысканий и кадастра "Ingeocad" Сергеем Нагорняк] / Татьяна Глазова // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 11 авг. – Р. 10.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


2129. Bulat, Vladimir. O repede mergere prin Ţara Zarandului : Monumente străvechi
de arhitectură şi cult plantate în inima Transilvaniei / Vladimir Bulat // Contrafort. – 2017. – Iul.
– Aug. (Nr 7/8). – P. 21-22 : fot. – Referinţe bibliogr.: p. 21 (6 tit.).

74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ


745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
2130. Beghiu, Tatiana. Casele din stuf de pe malul Nistrului construite de meşterul
popular Pavel Ţăranu : [pe marginea discuţiei cu P. Ţăranu din satul Cioburciu, raionul Şte-
fan-Vodă] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 17 aug. – P. 24.

2131. Landa, Ina. Povestea meşterului care dă viaţă chipurilor de sfinţi : [pe marginea
discuţiei cu Vasile Adam, meşter în prelucrarea lemnului din oraşul Nisporeni] / Ina Landa //
Curierul ortodox. – 2017. – 1 aug. – P. 4.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică


2132. Beghiu, Tatiana. Căni cu personalitate, decorate de artista Ecaterina Vorona :
[pe marginea discuţiei cu pictoriţa] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 10 aug. – P.
24.

2133. Robu, Eudochia. "Timpul trece peste noi ca un val invizibil" : Interviu cu E. Ro-
bu, artist plastic, Mitoc, Chişinău / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 11
aug. – P. 10.

2134. Tamazlâcaru, Elena. Lică Sainciuc, în vraja colorată a copilăriei : [pe marginea
inaugurării expoziţiei omagiale a pictorului la Muzeul de Arte Plastice] / Elena Tamazlâcaru //
Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 8.

2135. Мигулина, Татьяна. С эбру жить веселей : [по материалам беседы с ху-
дожником Юрием Лащевским] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 18 авг. – Р. 22.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


2136. Doga, Eugen. Către Comisia pentru Premiul Naţional al Republicii Moldova
pentru anul 2017 : [privind desemnarea albumului "Rugă pentru neam: Arta moldovenească
din veacurile XIV-XX" de Pavel Bălan] / Eugen Doga // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. –
P. 6.

2137. Pârlea, Gheorghe. Sfinţii cei zugrăviţi sau incrustaţi în piatră şi lemn, înviaţi de
ochiul magic al maestrului basarabean : [pe marginea albumului "Rugă pentru neam: Arta
moldovenească din veacurile XIV-XX" de Pavel Bălan] / Gheorghe Pârlea // Literatura şi arta.
– 2017. – 17 aug. – P. 6.

2138. Vangheli, Spiridon. Rugă pentru neam – demnă de Premiul Naţional : [albumul
"Rugă pentru neam: Arta moldovenească din veacurile XIV-XX" de Pavel Bălan] / Spiridon
Vangheli // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 6.

78 MUZICĂ
2139. Casele de Cultură din R. Moldova – fără viaţă în ele : [interviu cu membrii
formaţiei "Moldo Crescendo", care au realizat în premieră un proiect muzical : Marcel Lazăr,
Radu Croitoru, Lia Sinchevici [er al.] / pentru conformitate: cor. gaz. // Ziarul de gardă. –
2017. – 10 aug. – P. 10-11.

2140. Negru, Lena. "A venit timpul să fiu mai selectiv" : [pe marginea discuţiei cu Cor-
neliu Botgros, violonist] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 4 aug. – P. 12. – (Supl.
"Apropo" ; Nr 30).

2141. Negru, Lena. De vorbă cu Doina Arsene-Grigoraş : [interpreta de muzică popu-


lară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 4 aug. – P. 13. – (Supl. "Apropo" ; Nr 30).

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

2142. Panamarciuc, Irina. "Îmi place sinceritatea în artă" : Interviu cu pianista I.


Panamarciuc, originară din satul Porumbeni, raionul Criuleni / interviu de Victoria Popa //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 4 aug. – P. 6.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
2143. Gribincea, Vasile. Ce ascund "cuvintele mari", sau "Povestea iubirii" şi "Despre
trup şi suflet" : [despre filmele cu acelaşi tit. produse de regizorul român Radu Mihăileanu şi
regizorul ungar Ildikό Enyedi] / Vasile Gribincea // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). –
P. 20.
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
2144. Cibotaru, Mihail Gh. Valentina Saviţchi I-a fost şi soră, i-a fost şi mamă : [des-
pre interpreta de operă, sora interpretei de muzică populară Tamara Ciobanu] / Mihail Gh.
Cibotaru // Săptămîna. – 2017. – 4 aug. – P. 9.

2145. Codreanu, Ion. Cea mai bună Cio-Cio-San : [Maria Bieşu, Primadona Operei
Naţionale din Rep. Moldova, artistă a poporului, academician (1935-2012)] / Ion Codreanu //
Gazeta satelor. – 2017. – 4 aug.

2146. Negru, Lena. "Ochiul iubit" al Valentinei Naforniță : [pe marginea discuţiei cu so-
lista Operei de Stat din Viena] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 11 aug. – P. 12.
– (Supl. "Apropo" ; Nr 31).

2147. Tănase, Alexandra. Mă-ntorc ca să rămân în sufletele voastre… : [despre Flo-


rin Piersic, actor de teatru şi cinema din România] / Alexandra Tănase // Timpul. – 2017. – 18
aug. – P. 23.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2148. Valeriu Duminică: "Important este spiritul puternic de echipă format în ca-
drul federaţiei noastre" : Interviu colectiv acordat de secretarul general al Federaţiei naţio-
nale de judo V. Duminică, campionul mondial de cadeţi Eugen Matveiciuc, antrenorul Mihail
Ciudin [et al.] / interviu de Ion Robu // Săptămîna. – 2017. – 25 aug. – P. 14.

2149. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi despre sportivul şi agricultorul Dumitru
Tiron : [campion al RSS Moldoveneşti la lupte libere, anul 1956] / Ion Valer Xenofontov //
Moldova suverană. – 2017. – 9 aug.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
2150. Babâră, Nicanor. Un filoromân rus : [despre Rajmund Piotrowski, lingvist rus,
fost prof. univ. la Universitatea Pedagogică de Stat din Sankt-Petersburg (1922-2009)] /
Nicanor Babâră // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 5.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2151. Dosca, Aliona. Adâncă plecăciune : [despre Nicanor Babâră, lingvist, dr. hab.,
prof. univ. la Universitatea de Stat din Moldova] / Aliona Dosca // Literatura şi arta. – 2017. –
24 aug. – P. 7.

2152. Dumbrăveanu, Ion. Lingvist de notorietate paneuropeană : [Silviu Berejan, lin-


gvist român basarabean, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, specialitatea
lingvistică romanică și slavă, 90 de ani de la naştere (1927-2007)] / Ion Dumbrăveanu // Lite-
ratura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 5.

2153. Moroşanu, Ion. O temelie bună : [despre Nicanor Babâră, lingvist, dr. hab., prof.
univ. la Universitatea de Stat din Moldova] / Ion Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 24
aug. – P. 7.

2154. Popa, Gheorghe. Savantul care a slujit idei şi destine : [despre Silviu Berejan,
filolog, lexicolog și lingvist, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, specialitatea
lingvistică romanică și slavă (1927-2007)] / Gheorghe Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 24
aug. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2262-64)

811.111 Limba engleză


2155. Codreanca, Lidia. Vorbitorii de engleză n-au revenit niciodată la limba teutonică
: [despre provenienţa denumirii] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P.
9.

811.135.1 Limba română


2156. Căpiţă, Ionel. Limba Română e una cu Neamul / Ionel Căpiţă // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 31 aug. – P. 11.

2157. Cosmescu, Alex. Trăirea limbii şi experienţa traumei :[pe marginea volumului
"Limba de hârtie" de Tamara Cărăuş, Chişinău, Ed. Cartier, 2017] // Contrafort. – 2017. – Iul.
– Aug. (Nr 7/8). – P. 15.

2158. Cosniceanu, Maria. Bogza : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 18 aug. – P. 22. – (Dicţionar de nume).

2159. Cosniceanu, Maria. Cavaler al Limbii Române : [in memoriam lingvistului şi pu-
blicistului, doctorului în filologie, conf. univ. Ion Melniciuc (1941-2017)] / Maria Cosniceanu,
Grigore Cosniceanu // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 10. – (Dicţionar de nume).

2160. Cosniceanu, Maria. Chitoroagă : [despre provenienţa numelui] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2017. – 25 aug. – P. 23. – (Dicţionar de nume).

2161. Cosniceanu, Maria. Gajim, Hajim : [despre provenienţa numelor] / Maria


Cosniceanu // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 15. – (Dicţionar de nume).

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

2162. Cosniceanu, Maria. Zglăvoc : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2017. – 4 aug. – P. 23. – (Dicţionar de nume).

2163. Eremia, Anatol. August : [context onomastic] / Anatol Eremia // Natura. – 2017.
– Aug. (Nr 8). – P. 14. – (Calendarul modern).

2164. Eremia, Anatol. "Dodon va trebui să dea seama de ceea ce face" : Interviu cu
lingvistul A. Eremia, dr. hab. în filologie, prof., cercetător şt., coord. la Institutul de Filologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 25
aug. – P. 9.

2165. Şleahtiţchi, Maria. Augustul sărbătorilor naţionale : [lb. rom. vorbită în Rep.
Moldova] / Maria Şleahtiţchi // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 2.

In memoriam lingvistului şi publicistului,


doctorului în filologie, conferenţiarului universitar Ion Melniciuc (1941-2017)
2166. Cimpoi, Mihai. Vocaţie de apărător al identităţii noastre / Mihai Cimpoi // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 10.

2167. Colţun, Gheorghe. S-a mai stins un astru / Gheorghe Colţun // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 17 aug. – P. 10.

2168. Cuzuioc, Ion. Un bun creştin / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2017. – 24
aug. – P. 8.

2169. Dabija, Nicolae. Crede în Limba Română ca în Cel de Sus / Nicolae Dabija // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 10.

2170. Şcerbina, Romeo. Aristocratul limbii române / Romeo Şcerbina // Literatura şi


arta. – 2017. – 24 aug. – P. 8.

2171. Tamazlâcaru, Elena. Cerul lui august cu stele durute… / Elena Tamazlâcaru //
Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. – P. 8.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.131.1 Literatură italiană
2172. Longo, Gaetano. Tobe de război ; Reglarea de conturi ; Reîntoarcerea la liniş-
tea tropicală : [fragm. din romanul "Hotel Tropical"] / Gaetano Longo ; trad. de Crina Popescu
// Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 10.

821.135.1 Literatură română


2173. Andrei, Petruş. Limba mea-i limba română : [versuri] / Petruş Andrei // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 11.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2174. Boabe de mărgăritar pe pajiştea de aur a spaţiului cultural comun : [versuri]


// Săptămîna. – 2017. – 18 aug. – P. 9. – Conţine: Rondelul rozelor de august ; Rondelul
privighetoarei între roze / Alexandru Macedonski ; Pluguri / Lucian Blaga ; Albatrosul ucis /
Nicolae Labiş ; Seară tristă / George Bacovia ; Inscripţie pe o casă de ţară ; Francois Villon /
Tudor Arghezi.

2175. Codruţ, Mariana. Pe o stîncă neagră, într-un vechi castel… : [jurnal] / Mariana
Codruţ // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 9.

2176. Copcea, Florian. Ţărm : [versuri] / Florian Copcea // Literatura şi arta. – 2017. –
24 aug. – P. 1.

2177. Eminescu, Mihai. Alaltăieri s-a întâmplat o minune… : [art. publ. în ziarul "Tim-
pul" din București, 26 ian. 1879] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 25 aug. – P. 7.

2178. Eminescu, Mihai. Ciuma : [art. publ. în ziarul "Timpul" din București, 21 ian.
1879] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 18 aug. – P. 7.

2179. Eminescu, Mihai. În revista ziarului "Presa"… : [art. publ. în ziarul "Timpul" din
București, 19 dec. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 4 aug. – P. 7.

2180. Eminescu, Mihai. Mofturi ştiinţifice : [art. publ. în ziarul "Timpul" (București), 11
ian. 1879] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 11 aug. – P. 7.

2181. Goga, Octavian. Nu uita că eşti român : [versuri] / Octavian Goga // Literatura şi
arta. – 2017. – 31 aug. – P. 1.

2182. Ilica, Carolina. Dor : [versuri] / Carolina Ilica // Literatura şi arta. – 2017. – 17
aug. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2183. Botnaru, Virgil. revelaţiune ; antropologie ; vedere din gară ; chişinăul de seară
; vizionarism ; love story ; poem metafizic ; violet ; paisprezece plin ; epitaph : [poeme din vol.
"Schimbare de altitudine", în curs de apariţie] / Virgil Botnaru // Contrafort. – 2017. – Iul. –
Aug. (Nr 7/8). – P. 7.

2184. Butnaru, Leo. Ultimul meu Festival de Poezie în Taurida : [cosmogramă] / Leo
Butnaru // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 8.

2185. Cărare, Petru. Populară veche ; Eu sunt pacifist : [versuri] / Petru Cărare // Ga-
zeta satelor. – 2017. – 4 aug.

2186. Coşeriu, Eugen. Sângele nostru : [versuri] / Eugen Coşeriu // Univers pedago-
gic pro. – 2017. – 31 aug. – P. 6.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

2187. Galaicu-Păun, Emilian. Sonet estival : [versuri] / Emilian Galaicu-Păun // Con-


trafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 21.

2188. Gârneţ, Vasile. Fragmente de jurnal / Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2017. – Iul.
– Aug. (Nr 7/8). – P. 11.

2189. Grosu, Ruslana. Înainte : [versuri] / Ruslana Grosu // Literatura şi arta. – 2017.
– 24 aug. – P. 7.

2190. Hotineanu, Vadim. Drumul spre infern : (Fragm. din romanul biogr. "Basarabia
– destin tragic", în curs de apariţie] / Vadim Hotineanu // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. –
P. 7: fot.

2191. Iacob, Petru. Arşiţă : [versuri] / Petru Iacob // Gazeta satelor. – 2017. – 4 aug.

2192. Josu, Nina. Limba noastră cea de nespus dor : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi
arta. – 2017. – 31 aug. – P. 11.

2193. Josu, Nina. Sub imperiul lunii : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. –
17 aug. – P. 12.

2194. Martea, Galina. Imnul identităţii : [versuri] / Galina Martea // Literatura şi arta. –
2017. – 31 aug. – P. 11.

2195. Mateevici, Alexei. Limba noastră : [versuri] / Alexei Mateevici // Univers peda-
gogic pro. – 2017. – 31 aug. – P. 1.

2196. Moroşanu, Andrei. Amurgul ardea între mare şi cer : [povestire] / Andrei Moro-
şanu // Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. – P. 1.

2197. Moroşanu, Andrei. Dimineaţa căzută în prăpastie : [povestire] / Andrei Moroşa-


nu // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 1.

2198. Moroşanu, Andrei. Fluturaşul albastru : [povestire] / Andrei Moroşanu // Litera-


tura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 1.

2199. Moroşanu, Andrei. Necazul : [povestire satirică] / Andrei Moroşanu // Literatura


şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 12.

2200. Munteanu, Dumitru. Creştinul : [versuri] / Dumitru Munteanu // Literatura şi arta.


– 2017. – 24 aug. – P. 4.

2201. Nagacevschi, Tadeu. Mai vino! ; Ca-n palmă ; Ispita ; Rugă ; Vacanţă ; Obişnu-
inţă ; Ca la noi, la moldoveni ; Alegerea ; De-ale copiilor ; Unire, moldoveni! : [versuri satirice]
/ Tadeu Nagacevschi // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 9.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2202. Popescu, Crina. Regrete ; Să credem că se poate să trăim ; Timpul şi vocea lui
; Îndemn la trezire ; Pictorul de stări ; Pe drumul lui Neitzsche ; Simţiri ; Mâinile ; Fii cum ma-
rea te vrea ; Pene de îngeri : [versuri] / Crina Popescu // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. –
P. 5.

2203. Reabţov, Gheorghe. Strămoşii ; Odă graiului : [versuri] / Gheorghe Reabţov //


Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 11.

2204. Silvestru, Aurelian. Pasărea din colivie : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. –
2017. – Aug. (Nr 8). – P. 6.

2205. Soroceanu, Nina. Cum trece lumea… ; Lecţia de fericire ; Cutremur ; Plugarii ;
Fără glas ; Invitata mea ; Am poposit… ; Pentru cei îndrăgostiţi ; Domesticire ; Întâlnire ; De
azi… ; Şomer ; Joc ; Cum ne-adună dorul… : [versuri] / Nina Soroceanu // Literatura şi arta. –
2017. – 31 aug. – P. 8.

2206. Sprânceană, Alexandru. Trenul morţii : [versuri] / Alexandru Sprânceană // Lite-


ratura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 2.

2207. Tănase, Constantin. Buba n-a fost spartă, ea a fost doar oblojită cu frunze verzi
de Stejar şi cu trei Trandafiri roşii: [art. semnat la 26 iul. 2013] / Constantin Tănase // Timpul.
– 2017. – 18 aug. – P. 7.

2208. Tănase, Constantin. Despre ura şi iubirea dintre popoare: răspunsul meu celor
cu mintea tulbure : [art. semnat la 14 iul. 2014] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 4
aug. – P. 7.

2209. Tănase, Constantin. Dragoste pe Facebook şi mortul petrecut pe Skype : [art.


semnat la 28 iul. 2013] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 11 aug. – P. 7.

2210. Tănase, Constantin. O lecţie neînvăţată de moldoveni: războiul ruso-finlandez


din 1939 : [art. semnat la 6 iun. 2014] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 15 aug. – P. 7.

2211. Tănase, Constantin. Şi cu asta ce-am făcut? : [versuri satirice] / Constantin Tă-
nase // Gazeta satelor. – 2017. – 18 aug.

2212. Teslaru, Grigore. În bătaia vântului : [povestire] / Grigore Teslaru // Gazeta sa-
telor. – 2017. – 11 aug.

2213. Teslaru, Grigore. Stăpânii satului : [povestire] / Grigore Teslaru // Gazeta sate-
lor. – 2017. – 18 aug.

2214. Tudor, Ştefan. Oastea Ţării : [versuri] / Ştefan Tudor // Făclia. – 2017. – 25 aug.
– P. 1.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

2215. Ţurcanu, Ianoş. Complice ; Uneori… ; Frumuseţe ; Între ; Bluies marin ; Ar tre-
bui să ştie ; Ca să fiu sincer : [versuri] / Ianoş Ţurcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. –
P. 5.

2216. Vieru, Nicolae. Bătrînii scriitori se întorc, tăcuţi, în pământ… : [eseu] / Nicolae
Vieru // Săptămîna. – 2017. – 4 aug. – P. 8.

2217. Матеевич, Алексей. Наш язык : [стихи : пер. с рум. яз.] / Алексей Матеевич
; пер. Борис Мариан // MK KH World Weekly. – 2017. – 31 авг. – 6 сент. – Р. 16.

821.512.162 Literatură azeră


2218. Mammad, Ismail. Se va spune… ; Dureri înzăpezite ; Fiecare din noi are-un co-
pac ; Lumea ca exil ; Frunze ; Doi ; Flux ; Când te-ai născut… ; Noi ; Prima iubire ; Taina ;
Miraj ; Noi ; Tu ; La capătul celălalt al mării ; Păsări obosite ; Păduri în toamnă ; Dragostea :
[versuri] / Mammad Ismail ; trad de Nicolae Dabija ; grafică de Teodor Buzu // Literatura şi
arta. – 2017. – 17 aug. – P. 11.

82/821.0 TEORIA, STUDIUL ŞI TEHNICA LITERATURII


821.111(71).0 Literatură engleză din Canada
2219. Gherman, Marcel. Yann Martel: homo viator : [pe marginea romanelor "Life of
Pi" şi "High Mountains of Portugal" ale scriitorului canadian de origine spaniolă] / Marcel
Gherman // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 21.

821.111(931).0 Literatură engleză din Noua Zeelandă


2220. Năstase, Răzvan Mihai. Goana după aur e scrisă-n stele : [pe marginea roma-
nului "Luminătorii" de Eleanor Catton, trad. din lb. engl. şi note de Irina Negrea, Bucureşti, Ed.
Art, 2016, 780 p.] // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 23.

821.112.2.0 Literatură germană


2221. Tabac, Alexandru. O splendoare : [pe marginea romanului "Splendoarea vieţii"
a scriitorului german Michael Kumpfmuller, trad. din lb. germ. de Iulia Dondorici, Bucureşti :
Ed. Univers, 2015] // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 24.

821.131.1.0 Literatură italiană


2222. Dabija, Nicolae. Prin filtrul ironiei : [pe marginea romanului "Hotel Tropical" al
scriitorului italian Gaetano Longo] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P.
10.

821.135.1.0 Literatură română


2223. Andronesco, Nicholas. Predând fizica după Eminescu (4) / Nicholas
Andronesco // Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 9. – Conţine:; Legea atracţiei univer-
sale ; Încercaţi acest experiment ; De gândit pentru fizicieni ; Interdisciplinaritate ; Unitate în
diversitate. – Art. 1:

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2224. Chiper, Grigore. Singurătatea te bântuie cu timiditate : [pe marginea volumului


de poeme "Regula timidităţii" de Andrei Novac, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2016] // Contrafort. –
2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 5.

2225. Ciobanu, Raisa. Şi totuşi există… Păunescu : [omagiu poetului Adrian Păunes-
cu, dir. de rev., publicist, textier, traducător și om politic român (1943-2010)] / Raisa Ciobanu
// Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 1.

2226. Ciobanu, Vitalie. Vocea lui Augustin Buzura : [in memoriam scriitorului (1938-
2017)] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 11.

2227. Goma, Paul. Paul Goma despre Constantin Stere : [reluare din "Săptămîna",
5,12 aug. 1994] / Paul Goma // Săptămîna. – 2017. – 11 aug. – P. 9.

2228. Stere, Constantin. Spirit rebel şi vizionar : Extrase din opera publicistică şi lite-
rară / Constantin Stere // Săptămîna. – 2017. – 11 aug. – P. 8-9.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2229. Baciu, Gheorghe. Misterioasa dispariţie a lui Alexe Mateevici : [despre moartea
controversată a poetului (1888-1917)] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug.
– P. 8.

2230. Beşleagă, Vladimir. Respectul faţă de frumuseţea şi demnitatea limbii române :


[dialog cu scriitorul V. Beşleagă : referitor la proiectul demarat "Elitele de la Chişinău şi limba
română"] / a consemnat Eugenia Bojoga ; fot.: Nicolae Răileanu // Contrafort. – 2017. – Iul. –
Aug. (Nr 7/8). – P. 12-13.

2231. Ciobanu, Mircea V. Memoria caietelor arse : [pe marginea romanului "Caiet de
cenzor" de Liliana Corobca, Iaşi, Polirom, 2017(colecţia "Ego. Proză"), 360 p.] // Contrafort. –
2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 10.

2232. Colesnic, Iurie. Debutul unui poet… : [despre Andrei Ciurunga (1920-2014] / Iu-
rie Colesnic // Timpul. – 2017. – 25 aug. – P. 19.

2233. Colesnic, Iurie. Omul dintre viaţă şi destin… : [despre Andrei Lupan, scriitor
(1912-1992)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 4 aug. – P. 19. – Continuare. Începutul: 26
iul.

2234. Duca, Gheorghe. Dragoş Vicol – laureat al Premiului Naţional 2017, domeniul
Ştiinţă / Gheorghe Duca, Haralmbie Corbu // Făclia. – 2017. – 25 aug. – P.3.

2235. Grati, Aliona. "Cumplite vremi" de Vladimir Beşleagă, un epos în orizontul


postmodernităţii / Aliona Grati // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 14-15. – (Vla-
dimir Beşleagă, romanul – fluviu şi limba română).

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

2236. Iorga, Romana. "Să o citim în continuare pe Leonida Lari" : Interviu cu R. Iorga,
poetă, prof., trad., fiica poetei Leonida Lari // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 4 aug. – P. 10.

2237. Istru, Eugenia. Alături de Bogdan Istru : [amintiri despre poet : reluate din
"Săptămîna", 21 oct. 1994] / Eugenia Istru // Săptămîna. – 2017. – 18 aug. – P. 8.

2238. Marchitan, Ana. Din ce trăiesc scriitorii / Ana Marchitan // Timpul. – 2017. – 25
aug. – P. 8-9. – Conţine: Un critic câştigă 200 de lei pentru o cronică de carte : [pe marginea
discuţiei cu Ion Ciocanu, critic literar] ; O poetă trăieşte cu 1.330 de lei : [pe marginea discuţi-
ei cu Călina Trifan, poetă] ; Pe unii, banii nu-i interesează deloc : [pe marginea discuţiei cu
Emilian Galaicu-Păun, scriitor] ; Ion Hadârcă spune că trăieşte doar din îndemnizaţia de
senator ; "Pentru mine scrisul înseamnă bucurie" : [pe marginea discuţiei cu Igor Guzun,
scriitor] ; "În Moldova banii se fac cumva altfel" : [pe marginea discuţiei cu Zina Zen, scriitoa-
re] ; "Literatura îmi aduce suficiente resurse ca să creez în continuare" : [pe marginea discuţi-
ei cu Augustina Şiman, scriitoare] ; "Dreptul de autor în R. Moldova nu este administrat de
nimeni" : [pe marginea discuţiei cu Nicolae Rusu, consilier al Asociaţiei drepturilor de autori şi
conexe] ; "Cititorul trebuie să facă distincţie între valoare şi nonvaloare" : [pe marginea discu-
ţiei cu Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova].

2239. Martea, Galina. Iurie Colesnic – scriitor şi istoric literar de mare preţ din Basa-
rabia : [despre creaţia cercetătorului] / Galina Martea // Timpul. – 2017. – 11 aug. – P. 23.

2240. Moroşanu, Andrei. Faceţi cunoştinţă: Tadeu Nagacevschi : [80 de ani de la


naşterea poetului] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 9.

2241. Palladi, Tudor. Admirator şi slujitor autentic al adevărului : [Ion Ciocanu, critic şi
istoric literar] / Tudor Palladi // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 8.

2242. Partole, Claudia. Un învăţător al tinereţii mele… : [despre Radion Cucereanu,


scriitor, publicist] / Claudia Partole // Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. – P. 4.

2243. Ursul, Silvia. Olga Vrabie şi dragostea pentru limba română : [despre poeta din
Basarabia interbelică (1902-1928)] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 7.

75 de ani de la naşterea academicianului, criticului şi istoricului literar,


eminescologului Mihai Cimpoi
2244. Beşleagă, Vladimir. Parmenide, Martin Heidegger, via… Mihai Cimpoi : / Vla-
dimir Beşleagă // Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 5.

2245. Chişu, Lucian. Laudatio / Lucian Chişu // Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. –
P. 4.

2246. Dabija, Nicolae. Patriarhul / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 31


aug. – P. 1.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2247. Nedelcea, Tudor. Devenirea noastră întru Eminescu / Tudor Nedelcea // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 5.

2248. Rachieru, Adrian Dinu. Un critic itinerant : [art. criticului şi istoricului literar ro-
mân] / Adrian Dinu Rachieru // Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 7

2249. Racordare la fluxul cultural european / Direcţia Institutului de Filologie al Aca-


demiei de Ştiinţe a Moldovei // Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 6.

2250. Simion, Eugen. Un om de bine, un om de carte : [art. criticului şi istoricului lite-


rar român, fost preşedinte al Academiei Române din 1998 până în 2006] / Eugen Simion //
Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 6.

2251. Strâmbeanu, Andrei. Savantul în afara zilei şi a nopţii / Andrei Strâmbeanu //


Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 4.

In memoriam scriitorului şi publicistului Serafim Belicov (1947-2016)


2252. Ciocanu, Ion. Ce mult ne lipseşti, Serafime! / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. –
2017. – 17 aug. – P. 4.

2253. Moroşanu, Andrei. Clepsidra / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. –


17 aug. – P. 4.

2254. Tamazlâcaru, Elena. Nume rostogolit în taina mistică / Elena Tamazlâcaru // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 4.

821.162.1.0 Literatură poloneză


2255. Ciobanu, Vitalie. Mariusz Szczygiel – un polonez îndrăgostit de Cehia: [pe
marginea culegerii de texte "Raiul pe pământ" de M. Szczygiel, trad. din lb. pol. de Cristina
Godun, Bucureşti, Ed. Art, 2016] // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 16.

821.512.162.0 Literatură azeră


2256. Dabija, Nicolae. Cuvinte dătătoare de viaţă : [despre creaţia poetului azer Ismail
Mammad ] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P. 11.

2257. Stănilă, Moni. Capul : [pe marginea romanului cu acelaşi tit. al scriitorului azer
Elcin, în trad. lui Alexandru Vakulovski] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 4 aug. – P. 14.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
Monografii regionale. Studiul unei localități
2258. Schiţco, Nicolae. În dimensiunea timpului prezent : [pe marginea ed. encicl. în
15 vol. "Localităţile Republicii Moldova"] / Nicolae Schiţco // Literatura şi arta. – 2017. – 17
aug. – P. 3.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Babâră, Nicanor. Un filoromân rus. – Vezi Nr 2150.

Baciu, Gheorghe. Misterioasa dispariţie a lui Alexe Mateevici. – Vezi Nr 2229.

Chişu, Lucian. Laudatio. – Vezi Nr 2245.

Cimpoi, Mihai. Vocaţie de apărător al identităţii noastre. – Vezi Nr 2166.

Colesnic, Iurie. Debutul unui poet… – Vezi Nr 2232.

Colesnic, Iurie. Din galeria aviatorilor basarabeni. – Vezi Nr 2122.

Colesnic, Iurie. Luptător cu arma şi cu pana. – Vezi Nr 2265.

Colţun, Gheorghe. S-a mai stins un astru. – Vezi Nr 2167.

Cuzuioc, Ion. Un bun creştin. – Vezi Nr 2168.

Dabija, Nicolae. Crede în Limba Română ca în Cel de Sus. – Vezi Nr 2169.

Dosca, Aliona. Adâncă plecăciune. – Vezi Nr 2151.

Dr. Ion Botgros – fenomenul cunoaşterii de sine. – Vezi Nr 2119.

Martea, Galina. Iurie Colesnic – scriitor şi istoric literar de mare preţ din Basarabia. –
Vezi Nr 2239.

Moroşanu, Ion. O temelie bună. – Vezi Nr 2153.

Popa, Gheorghe. Savantul care a slujit idei şi destine. – Vezi Nr 2154.

Şcerbina, Romeo. Aristocratul limbii române. – Vezi Nr 2170.

Tamazlâcaru, Elena. Cerul lui august cu stele durute… – Vezi Nr 2171.

929.9 Steaguri. Stindarde. Drapele


2259. Stanciu, Bogdan Ioan. Originea tricolorului românesc : [aspecte ist.] / Bogdan
Ioan Stanciu // Gazeta satelor. – 2017. – 4, 11, 18, 25 aug. – Contin. Începutul: 14 iul.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Istoriografie
2260. Ciubotaru, Adrian. Istoria – o aruncare de zaruri : [pe marginea lucrării "Un joc
fără reguli: Despre imprevizibilitatea istoriei" de Lucian Boia, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2016
// Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 4.

94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
2261. Moiş-Şiman, Renata. Avatarurile unui teritoriu disputat: Rutenia Subcarpatică
[Ucraina Transcarpatică]: Demersurile lui Edvard Beneš şi atitudinea Moscovei (sept. 1939 –
iun. 1941) : [studiu cu prescurtări] / Renata Moiş Şiman ; pagini îngr. de Aleutina Saragia //
Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 17-19. – Referinţe bibliogr.: p. 19 (24 tit.).

2262. Ţâcu, Octavian. Politici etnolingvistice: experienţe europene (1) : Modelul euro-
pean lingvistic: cum acomodăm diversitatea? ; Modelul nord-irlandez: paralele istorice cu
Basarabia / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 11 aug. – P. 6..

2263. Ţâcu, Octavian. Politici etnolingvistice: experienţe europene (2) : Modelul belgi-
an ; Modelul Schleswig-Holstein ; Modelul Trentino-Sudtirol.) / Octavian Ţâcu // Timpul. –
2017. – 18 aug. – P. 6.

2264. Ţâcu, Octavian. Politici etnolingvistice: cazul Spaniei (3) : Limbile aragoneză şi
asturiană ; Limba bască / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 25 aug. – P. 6.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2265. Baciu, Gheorghe. Iustian Ştefan Frăţiman : [istoric, teolog, animator al mişcării
naţionale a românilor din Basarabia şi Transnistria, membru cor. al Academiei Române
(1870-1927)] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. – P. 6.

2266. Colesnic, Iurie. Luptător cu arma şi cu pana : [despre Anatolie Moraru, membru
al Sfatului Ţării (1895-1969)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. – 2017. – 25 aug.

2267. Colesnic, Iurie. Misterul unei dispariţii : [asasinatul misterios al lui Daniel
Ciugureanu, fost prim-ministru al Rep. Democratice Moldoveneşti şi ministru în patru guverne
al României (1885-1950)] / Iurie Colesnic // Literatura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 2.

2268. Colesnic, Iurie. Un martir – Ştefan Holban : [membru al Sfatului Ţării (1886-
1961)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 18 aug. – P. 19.

2269. Munteanu, Răzvan. De ce ruşii au rupt Basarabia? : [28 iun. 1940] / Răzvan
Munteanu // Timpul. – 2017. – 25 aug. – P. 13.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

2270. RM şi rmn îşi reneagă originile : [despre semnificaţia evenimentului din 2 aug.
1940, ziua proclamării RSS Moldoveneşti : opinii ale istoricilor Igor Caşu, Ion Negrei, Octavi-
an Ţâcu [et al.] / consemnare: Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 4 aug. – P. 3.

2271. Rusu, Dinu. Drumul spre conacul de la Ciuciulea : [din istoria satului, raionul
Glodeni] / Dinu Rusu // Natura. – 2017. – Aug. (Nr 8). – P. 2 : fot. color.
(Vezi de asemenea Nr 2044, 2262)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 2044)

94(=512.165) Istoria găgăuzilor


2272. [Pârlog, Nicu]. Găgăuzii: rătăciţi prin istorie : [ art. reluat din 14 ian. 2012 şi 10
sept. 2013] / Nicu Pârlog // Timpul. – 2017. – 4 aug. – P. 18.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2017

Cărăuş, Tamara 2157


A Chiper, Grigore 2224
Adam, Vasile 2131 Chişu, Lucian 2245
Ajder, V. 2117 Cibotaru, Mihail Gh. 2144
Amariei, Iulia 2113 Cimpoi, Mihai 2166, (2244-51)
Andrei, Petruş 2173 Ciobanu, Marina 2052
Andronesco, Nicholas 2223 Ciobanu, Mircea V. 2031, 2046-48, 2231
Arghezi, Tudor 2174 Ciobanu, Raisa 2225
Arsene-Grigoraş, Doina 2141 Ciobanu, Tamara 2144
Artene, Sergiu 2087 Ciobanu, Vitalie 2049-50, 2226, 2255
Axenti, Ion 2083 Ciobanu, Vlad 2085
Ciocan, Iurie 2083
B Ciocanu, Ion 2238, 2241, 2252
Ciocâltan, Profir (2122)
Babâră, Nicanor 2150, (2151, 2153) Ciubotaru, Adrian 2030, 2260
Baciu, Gheorghe 2229, 2265 Ciudin, Mihail 2148
Bacovia, George 2174 Ciugureanu, Daniel 2267
Bălan, Pavel 2136-38 Ciurcă, Aliona 2041
Beghiu, Tatiana 2130, 2132 Ciurunga, Andrei (2232)
Belicov, Serafim (2252-54) Codreanca, Lidia 2106, 2155
Belostecinic, Grigore 2107 Codreanu, Elena 2066
Berejan, Silviu 2152, (2154) Codreanu, Ion 2145
Bernic, Mircea 2107 Codreanul, Teodor David 2051
Beşleagă, Vladimir 2230, 2235, 2244 Codruţ, Mariana 2175
Bieşu, Maria (2145) Colesnic, Iurie 2122, 2232-33, (2239), 2266-
Blaga, Lucian 2174 68
Boia, Lucian 2260 Colpajiu, Mircea 2092
Bojoga, Eugenia 2230 Colţun, Gheorghe 2167
Botgros, Corneliu 2140 Condruc, Anastasia 2052
Botgros, Ion (2119) Conţiu, Mihai 2033
Botnariuc, Liliana 2079 Copcea, Florian 2176
Botnaru, Virgil 2183 Corobca, Liliana 2231
Brânzan, Nadejda 2045 Corobceanu, Svetlana 2062, 2107
Brânză, Aurica 2102 Corbu, Haralmbie 2234
Budeanu, Gheorghe 2045 Cosmescu, Alex 2157
Bulat, Vladimir 2129 Cosniceanu, Maria 2158-62
Busuioc, Alexei 2082 Coşeriu, Eugen 2186
Butnaru, Leo 2184 Covali, Sergiu 2041
Buzu, Teodor 2218 Croitoru, Radu 2139
Buzura, Augustin 2226 Cucereanu, Radion 2242
C Curchi, Lilia 2032
Cuzuioc, Ion 2168
Carasiucenco, Georgeta 2075
Carchilan, Elena 2080 D
Casian, Valentina 2084 Dabija, Nicolae 2169, 2218, 2222, 2246, 2256
Caşu, Igo 2270 Deleu, Ecaterina 2043
Catton, Eleanor 2220 Diaconu, Liliana 2103
Căpiţă, Ionel 2114, 2156 Doga, Eugen 2136
Cărare, Petru 2185 Dolganiuc, Valentin 2053

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

Dondorici, Iulia 2221 Iorga, Romana 2236


Dornicenco, Victor 2041 Istru, Bogdan (2237)
Dosca, Aliona 2151 Istru, Eugenia 2237
Dragan, Gheorghe 2120
Duca, Gheorghe 2234 J
Dumbrăveanu, Ion 2152 Jizdan, Tatiana 2090
Duminică, Valeriu 2148 Josu, Nina 2192-93
E K
Efrem (Filotheitul) (stareţ din Arizona) 2034 Kolignan, Wojciech 2126
Eminescu, Mihai 2177-80 Kumpfmuller, Michael 2221
Enyedi, Ildikό 2143
Eremia, Anatol 2163-64 L
F Labiş, Nicolae 2174
Landa, Ina 2131
Lari, Leonida 2236
Fleaş, Alexandru 2093 Lazăr, Marcel 2139
Frăţiman, Iustian Ştefan 2265 Longo, Gaetano 2172, 2222
Frunză, Ilie 2084 Lupan, Andrei (2233)
G M
Galaicu-Păun, Emilian 2187, 2238 Macedonski, Alexandru 2174
Galben, Dorin 2054-55 Mammad, Ismail 2218, (2256)
Galiţ, Maria 2100 Marchitan, Ana 2238
Garaz, Nicolae 2066 Marcov, Petru 2086
Gârneţ, Vasile 2188 Martea, Galina 2194, 2239
Gheorghiţă, Ana 2094 Martel, Yann 2219
Gherman, Marcel 2219 Mateevici, Alexei 2195, (2229)
Godun, Cristina 2255 Matveiciuc, Eugen 2148
Goga, Octavian 2181 Mărgineanu, Nicolae 2032
Goma, Paul 2227 Mândâcanu, Virgil 2056
Grati, Aliona 2235 Mâţu, Gheorghe 2105
Graur, Eleonora 2085 Melniciuc, Ion 2159, (2166-71)
Gribincea, Vasile 2143 Mihăileanu, Radu 2143
Grosu, Ruslana 2189 Miron, Sergiu 2096
Gulca, Ilie 2164, 2270 Moglan, Natalia 2097
Guţu, Ana 2054 Moisei, Veronica 2097
Guzun, Igor 2238 Moiş-Şiman, Renata 2261
H Moldovanu, Andrei 2041
Moraru, Anatolie (2266)
Hadârcă, Ion 2238 Moraru, Delia 2115
Hadârcă, Natalia 2067 Moroşanu, Andrei 2087, 2196-99, 2240, 2253
Hilliard, Karen R. 2079 Moroşanu, Ion 2153
Holban, Ștefan 2268 Moşin, Octavian 2035-37
Hotineanu, Vadim 2190 Munteanu, Dumitru 2200
Munteanu, Galina 2081
I Munteanu, Răzvan 2269
Iacob, Petru 2191 N
Iaroslavskaia, Natalia 2095
Ilica, Carolina 2182 Naforniță, Valentina 2146

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nagacevschi, Tadeu 2201, 2240 Schiţco, Nicolae 2258


Năstase, Răzvan Mihai 2220 Silvestru, Aurelian 2204
Nechit, Irina 2133 Simion, Eugen 2250
Nedelcea, Tudor 2247 Sinchevici, Lia 2139
Negrea, Irina 2220 Sochircă, Sergiu 2041
Negrei, Ion 2270 Solomiţchi, Veronica 2100
Negru, Lena 2140-41, 2146 Solomon, Corneliu 2101
Nistor, Elena 2063 Soroceanu, Nina 2205
Novac, Andrei 2224 Sprânceană, Alexandru 2206
Sprînceană, Vitalie 2059
P Stanciu, Bogdan Ioan 2259
Palladi, Tudor 2241 Stănilă, Moni 2039-40, 2257
Panamarciuc, Irina 2142 Stere, Constantin 2227-28
Partole, Claudia 2242 Strâmbeanu, Andrei 2251
Pasat, Tamara 2097 Suceveanu, Arcadie 2238
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2091 Szczygiel, Mariusz 2255
Pădureţ, Ilie 2104 Ș
Pătraş, Mihai 2057
Păunescu, Adrian 2225 Şalaru, Anatol 2054
Pârlea, Gheorghe 2137 Şărănuţă, Silvia 2111-12
Pârlog, Nicu 2272 Şcerbina, Romeo 2170
Piersic, Florin (2147) Şiman, Augustina 2238
Piotrowski, Rajmund (2150) Şleahtiţchi, Maria 2165
Platon, Alexandru-Florin 2110
Pleşca, Lidia 2105 T
Popa, Gheorghe 2154 Tabac, Alexandru 2221
Popa, Iulius 2120 Tabaranu, Irina 2089
Popa, Victoria 2043, 2142 Tamazlâcaru, Elena 2134, 2171, 2254
Popescu, Crina 2172, 2202 Tănase, Alexandra 2147
Potlog, Vladimir 2106, 2108 Tănase, Constantin 2207-11
Prisac, Lidia 2038 Teodorescu, Cristian 2050
Prohin, Andrei 2108 Teslaru, Grigore 2086, 2212-13
Pşeneac, Vera 2098 Tiron, Dumitru 2149
R Trifan, Călina 2238
Tudor, Ştefan 2214
Rachieru, Adrian Dinu 2248
Radu, Alina 2079 Ț
Răileanu, Nicolae 2230 Ţâcu, Octavian 2064, 2262-64, 2270
Reabţov, Gheorghe 2203 Țăranu, Pavel 2130
Reniţă, Alecu 2054, 2058, 2116 Ţurcanu, Ianoş 2215
Robu, Eudochia 2133
Robu, Ion 2148 U
Rusu, Alina 2109
Rusu, Dinu 2271 Untilă, Veaceslav 2061, 2065
Rusu, Nicolae 2238 Ursul, Silvia 2117-18, 2121, 2243
Rusu, Tudor 2099 V
S Vakulovski, Alexandru 2257
Sainciuc, Lică 2134 Vangheli, Spiridon 2138
Saragia, Aleutina 2261 Vârlan, Maria 2107
Saviţchi, Valentina (2144) Vicol, Dragoş 2234

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2017

Vicol, Dumitru 2062 М


Vieru, Nicolae 2216
Vorona, Ecaterina 2132 Малай, Георгий 2070
Voronin, Vladimir 2063 Мариан, Борис 2217
Vrabie, Olga 2243 Матеевич, Алексей 2217
Маценко, Ирина 2125
X Мигулина, Татьяна 2135
Xenofontov, Ion Valer 2038 2149 Н
Z Нагорняк, Сергей 2128
Zen, Zina 2238 П
A Платон, Семен 2070
Повар, Юрий 2128
Абельский, Йоcэф-Ицхак 2042
Арпентин, Георгий 2124 С
Б Сокиркэ, Сергей 2042
Бостан, Виктор 2123 Т
В Такий, Александр 2071-72
Таран, Ангелина 2123-24
Верстюк, Валерий 2069
Ф
Г
Филат, Василе 2042
Глазова, Татьяна 2069, 2128 Фомин, Игорь 2077-78
К X
Калак, Дмитрий 2070, 2076 Харя, Серджиу 2077
Калмык, Октавиан 2076
Коваленко, Ирина 2068 Ч
Колигнан, Войчех 2127
Кунев, Вячеслав 2073 Чобану, Петр 2042
Кэшуняну, Влад 2070 Чокан, Юрий 2088
Чуркэ, Алена 2042
Л
Ш
Лащевский, Юрий 2135
Литра, Сергей 2125 Шикирлийская, Татьяна 2073-74, 2088

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2017
1. Comunistul
2. Contrafort
3. Curierul ortodox
4. Făclia
5. Gazeta satelor
6. Jurnal de Chişinău
7. Literatura şi arta
8. Moldova suverană
9. Natura
10. Săptămîna
11. Timpul
12. Univers pedagogic pro
13. Vocea poporului
14. Ziarul de gardă
15. Kоммунист
16. MK KH World Weekly
17. Экономическое обозрение

145
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 8,49
Coli ed. 7,54
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, et. II
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.: +373 22 295746, 22 295916
E-Fax: +373 30555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com ISMN.Moldova@mail.com
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel.: +373 22 853386
Fax.: +373 22 853387
Email: printcaro@gmail.com