You are on page 1of 136

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 9
2017

CNCM
Chişinău 2018
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 9
2017

NBCM
Chişinău 2018
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 9
2017

CNCM
Chişinău 2018
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Cristina Chirilov
Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţă – vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina
Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-
3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 9, 2017. – 2017. – 136 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-274-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-275-1 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2018
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII............................................................................................... 11

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA


CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE.
INSTITUȚII. PUBLICAȚII .................................................................... 11
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ......... 11
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor . 11
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.................................................................. 12
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage ........................................................ 12
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 13
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare Ошибка! Закладка не определена.
061 Organizații și alte tipuri de cooperare ................................................... 13
070 Ziare. Presă ........................................................................................... 14
08 Poligrafii. Opere colective.......................................................................... 14
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită ................................... 15
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 16
159.9 Psihologie .......................................................................................... 16
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 17
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ........................................................... 17
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 18
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................................. 18
32 Politică ....................................................................................................... 19
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 19
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................... 21
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ..................................... 23
37 Educaţie ...................................................................................................... 23
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .... 27
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .............................................................. 28
51 Matematică ................................................................................................. 28
53 Fizică .......................................................................................................... 30
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................... 30
57 Ştiinţe biologice în general ......................................................................... 31
58 Botanică...................................................................................................... 31
59 Zoologie ...................................................................................................... 32
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................. 32
61 Ştiinţe medicale. Medicină.......................................................................... 32
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................................... 34
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice ...................................................................................................... 35
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............................ 35
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 35
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite....................................... 36
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ........................................................ 37
79 Divertisment. Jocuri. Sport ......................................................................... 37
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ .............................................................. 37
81 Lingvistică. Limbi ....................................................................................... 37
82 Literatură.................................................................................................... 39
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................. 45
93/94 Istorie..................................................................................................... 45
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................. 45
Autoreferate ................................................................................................. 46
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 9-2017 .............................................. 49
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 9-2017 .............................................. 52
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 9-2017 .......................................... 53
Index editori la "Cronica cărţii" Nr 9-2017.................................................. 54
ISBN eronat la "Cronica cărţii" Nr 9-2017 .................................................. 54

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 55


0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA
CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE.
INSTITUȚII. PUBLICAȚII .................................................................... 55
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ......... 55
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale .......... 55
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor . 55
004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare ...................... 55
005 Management ......................................................................................... 55
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 56
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare ....................................................... 56
061 Organizații și alte tipuri de cooperare ................................................... 56
070 Ziare. Presă ........................................................................................... 56
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 56
159.9 Psihologie .......................................................................................... 56
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 56
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ........................................................... 56
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 57
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................................. 57
32 Politică ....................................................................................................... 58
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 59
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................... 65
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .. 69
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ..................................... 71
37 Educaţie ...................................................................................................... 71
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .... 74
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .............................................................. 75
51 Matematică ................................................................................................. 75
53 Fizică .......................................................................................................... 76
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................... 77
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice........................................................ 78
57 Ştiinţe biologice în general ......................................................................... 78
58 Botanică...................................................................................................... 78
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................. 78
61 Ştiințe medicale. Medicină.......................................................................... 78
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................................... 85
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice ...................................................................................................... 86
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 87
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite....................................... 88
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate ......... 88
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ........................................................ 89
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ......................................... 89
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................ 89
79 Divertisment. Jocuri. Sport ......................................................................... 89
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ .............................................................. 91
81 Lingvistică. Limbi ....................................................................................... 91
82 Literatură.................................................................................................... 92
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ................................................................ 94
908 Monografii regionale. Studiul unei localități ........................................ 94
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele .................................... 94
929 Biografii și studii înrudite ..................................................................... 94
94 Istorie generală........................................................................................... 95
94(478) Istoria Republicii Moldova............................................................. 95
94(498) Istoria României ............................................................................. 95
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2017 ...................... 96
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2017 ........... 102

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ..................................................... 103


0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA
CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE.
INSTITUȚII. PUBLICAȚII .................................................................. 103
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ....... 103
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ........ 103
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................................................ 103
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 103
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare ..................................................... 104
09 manuscrise. Opere rare și prețioase ......................................................... 104
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................................................... 104
159.9 Psihologie ........................................................................................ 104
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................... 104
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ......................................................... 104
29 Religii necreştine ...................................................................................... 105
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................... 105
32 Politică ..................................................................................................... 105
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 108
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................. 110
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară 111
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ................................... 112
37 Educaţie .................................................................................................... 112
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ................................................. 116
53 Fizică ........................................................................................................ 116
59 Zoologie .................................................................................................... 116
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................. 117
61 Ştiințe medicale. Medicină........................................................................ 117
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ................... 118
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite..................................... 118
67 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru materiale diverse ....................... 119
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate ....... 119
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ........................................... 119
71 Sistematizare fizică. Urbanism. peisaje. Parcuri. Grădini ....................... 119
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 119
73 Arte plastice .............................................................................................. 119
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ....................................... 120
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................ 120
78 Muzică ...................................................................................................... 120
79 Divertisment. Jocuri. Sport ....................................................................... 121
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ .................................................. 122
81 Lingvistică. Limbi ..................................................................................... 122
82 Literatură.................................................................................................. 123
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................... 129
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele .................................. 129
929 Biografii și studii înrudite ................................................................... 129
94 Istorie generală......................................................................................... 129
94(41/99) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă .......................... 129
94(478) Istoria Republicii Moldova........................................................... 129
94(498) Istoria României ........................................................................... 130
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 9-2017..................... 131
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 9-2017 ............................................................................................... 135
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 9
SEPTEMBRIE SEPTEMBER
(1833-1998)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
Proceeding of the: The 9th International Conference "Microelectronics and Computer
Science" & The 6th Conference of Physicists of Moldova. – Vezi Nr 1935.

004.6 Date. Baze de date și structura lor


1833. Costaş, Ilie.
Tehnologii de procesare a informaţiei : Note de curs : (pentru studenţii anului 3, specia-
lităţile "Cibernetică şi informatică economică", "Informatică", "Informatică aplicată") / Ilie Cos-
taş ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Cibernetică şi Informatică Economică". –
Chişinău : ASEM, 2017. – 60 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 56 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-862-8.
[2017-1932].
004.6(075.8)
004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare
1834. Curriculum modular pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar :
Module de orientare spre specialitate : Specialitatea: 61210 – Administrarea aplicaţiilor Web :
Calificarea: Tehnician de site-uri Web / Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii
Informaţionale, Centrul Educaţional "Pro Didactica", Asoc. Naţ. a Companiilor din Domeniul
TIC/ATIC ; dir. de proiect: Rima Bezede ; coord.: Lilia Nahaba [et al.] ; expert curriculum:
Anatol Gremalschi. – Chişinău : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 170 p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica", ISBN 978-9975-3013-
2-9) (Seria "Aici şi Acum", ISBN 978-9975-3013-3-6).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul modulelor. – Apare cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru
Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development
Cooperation/ADC, Guvernului României. – 50 ex.
ISBN 978-9975-87-295-9.
[2017-1841].
004.738:377(073)
1835. Curriculum modular pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar :
Module de orientare spre specialitate : Specialitatea: 61230 – Reţele de calculatoare : Califi-
carea: Tehnician pentru reţele de calculatoare / Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehno-
logii Informaţionale, Centrul Educaţional "Pro Didactica", Asoc. Naţ. a Companiilor din Dome-
11
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

niul TIC/ATIC ; dir. de proiect: Rima Bezede ; coord.: Lilia Nahaba [et al.] ; expert curriculum:
Anatol Gremalschi. – [Chişinău] : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 153 p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica", ISBN 978-9975-3013-
2-9) (Seria "Aici şi Acum", ISBN 978-9975-3013-3-6).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul modulelor. – Apare cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru
Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development
Cooperation/ADC, Guvernului României. – 50 ex.
ISBN 978-9975-87-294-2.
[2017-1834].
004.72:377(073)
1836. Programare în reţea : Introducere în dezvoltarea aplicaţiilor Java : Indicaţii me-
todice privind lucrările de laborator / Dumitru Ciorbă, Victor Beşliu, Andrei Poştaru [et al.] ;
Univ. tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Ingineria
Software şi Automatică. – Chişinău : UTM, 2017. – 83 p. : fig. ; 21 cm.
Aut sunt indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 82-83 (27 tit.). – 50 ex.
[2017-1852].
- - 1. Programare în rețea.
004.72:004.45(076.5)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1837. Aniversări culturale … / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Tamara
Croitoru [et al.] ; bibliogr.: Sabina Dodul ; resp. de ed.: Claudia Balaban. – [Chişinău] : Başti-
na-Radog, 2017 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4234-8-9.
…2018. – 2017. – 160 p. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr. – Index de nume : p.
157-159. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3101-9-2. – [2017-1864].
- - 1. Aniversări culturale, 2018. 2. Cultură – Date remarcabile.
008(058)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
1838. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – 185 de ani : Bibliografie : (2012-
2017) / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt.: Prascovia Caleva ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişi-
nău : BNRM, 2017. – 127, [1] p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3096-5-3.
[2017-1903].
- - 1. Biblioteca Națională a Republicii Moldova – Indici bibliografici.
016:027.54(478)
1839. Publicaţiile Moldovei : Culegere de informaţii statistice = Moldova's Publica-
tions : Issue of statistics information / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.:
Valentina Chitoroagă, Valentina Rău, Renata Cozonac ; red. resp., coord., pref. de Valentina
Chitoroagă. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print Caro") – . – ISBN 978-9975-49-250-8.
…1991-1995. – 2017. – 31 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-49-251-5
(Print). – ISBN 978-9975-49-252-2 (PDF). – 25 ex. – [2017-1800].
- - 1. Publicațiile Republicii Moldova – Date statistice.
015(478)(083.41)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
1840. Catalogare corporativă în ALEPH : Ghid metodic pentru bibliotecari / Bibl. Şt.
a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (BŞ USARB) ; alcăt.: Adella Cucu, Lina Mihaluţa ; ed.
îngrijită : Elena Harconiţa. – Bălţi : S. n., 2017. – 34 p. : tab. ; 29 cm. – (Colecţia "Profesiona-
lizare", ISBN 978-9975-50-199-6).
Referinţe bibliogr.: p. 57 (5 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-50-198-9.
[2017-1808].
- - 1. Catalogare în software ALEPH.
025.32:004.45(075)
1841. Culicov, Natalia.
Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice şi culegeri în software Aleph :
Ghid metodic pentru bibliotecari / Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; Bibl. Şt. a
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (BŞ USARB). – Bălţi : S. n., 2017. – 49 p. : fig., tab. ; 21
cm. – (Colecţia "Profesionalizare", ISBN 978-9975-50-199-6).
Referinţe bibliogr.: p. 49 (10 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-50-200-9.
[2017-1809].
- - 1. Catalogare în software ALEPH.
025.32:004.45(075)
1842. Omagiu "Străjerilor" patrimoniului documentar al BNRM : [serviciul "Carte
veche și rară"] / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt.: Veronica Cosovan ; dir. gen.: Elena
Pintilei. – Chişinău : BNRM, 2017. – 247 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 205-214. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3096-4-6.
[2017-1902].
- - 1. Biblioteca Națională a Republicii Moldova – Serviciul "Carte veche și rară" – Isto-
rie.
027.54(478-25)(091)
030 Lucrări de referinţă generale
1843. Minunile lumii : cel mai bun ghid ilustrat / editors : Alberto Hernández [et al.] ;
trad. din engl.: Luana Schidu ; il.: Guido Arroyo [et al.]. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în
Slovacia]. – 255, [1] p. : fot. color ; 28 cm.
Tit. orig.: Wonders – Ultimate Visual Guide. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-0-0035-2 (în cop. tare).
[2017-1917].
- - 1. Enciclopedii.
030
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
061 Organizații și alte tipuri de cooperare
1844. Цвятков, Николай Васильевич.
Гражданское общество Республики Молдова: социальные и политические аспек-
ты развития / Цвятков Николай ; Молд. гос. ун-т, Фак. Междунар. отношений, полит. и

13
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

адм. наук, Деп. полит. и адм. наук. – Кишинэу : Intellect Group : USM, 2017 (Tipogr.
"Aberton Prim"). – 318 p. : tab.
Bibliogr.: p. 285-311 (379 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3071-3-0.
[2017-1867].
- - 1. Societate civilă – Republica Moldova.
061.2(478):32
070 Ziare. Presă
1845. Musteaţă, Sergiu.
Basarabeanul bruiat de KGB : La microfonul Europei Libere – Grigore Singurel, 1981-
1990 : [în vol.] / Sergiu Musteaţă. – Chişinău : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 21 cm.
– ISBN 978-9975-0-0062-8.
Vol. 1. – 2017. – 512 p. : fot. – Bibliogr.: p. 74-76. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind.
de nume proprii : p. 502-512. – Apare cu contribuţia Min. Culturii, cu sprijinul Radio Europa
Liberă. – [500] ex. – ISBN 978-9975-0-0063-5. – [2017-1839].
- - 1. Radio Europa Liberă – Reportaje.
[070+654(4)]:659.3(092)
08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE
1846. Dialog intercultural polono-moldovenesc : Culegere de studii : [în vol.] / Univ.
de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Catedra Ştiinţe Soc., Inst. de Asistenţă Soc. a Univ.
Ped. din Cracovia-Polonia, Centrul de Istorie şi Cultură Poloneză de la UST ; col. red.: Valen-
tin Constantinov [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST] – . – 20 cm. – ISBN 978-
9975-76-207-6.
Vol. 1. – 2017. – 206 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., polonă. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-
208-3. – [2017-1788].
082=135.1=111=162.1
1847. "Interuniversitaria", colocviu ştiinţific studenţesc (12 ; 2016 ; Bălţi).
Interuniversitaria : Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc, Ed. a 12-a, 26 mai 2016 / col.
red.: Igor Cojocaru [et al.]. – Bălţi : US "Alecu Russo", 2017. – 229, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., germ., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-197-2.
[2017-1807].
082:378.4(478-21)=135.112.2=161.1
1848. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific", conferinţă ştiin-
ţifică interuniversitară. "Teoria şi practica integrării europene", conferinţa ştiinţifică
studenţească (2017 ; Chişinău). Materialele conferinţelor: "Ştiinţele socio-umanistice şi
progresul tehnico-ştiinţific" : (Conferinţă ştiinţifică interuniversitară, 7 aprilie 2017). "Teoria şi
practica integrării europene" : (Conferinţa ştiinţifică studenţească, 5 mai 2017) / col. red.,
com. org.: Braga Mihai [et al.]. – Chişinău : UTM, 2017. – 240 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Ştiinţe Socioumane. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 30 ex.
ISBN 978-9975-45-498-8.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1799].
082:378.662(478-25)=135.1=161.1
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită
087.5 Publicaţii pentru tineret, copii
1849. Luceaninov, Vladimir.
Despre Dumnezeu / Vladimir Luceaninov ; trad. din lb. rusă : Ana Rapcea ; il.: Ekateri-
na Golovanova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Viţă adevărată ; [Moscova] : Nikeia, 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 30, [2] p. : il. color ; 17 x 20 cm. – (Seria "Copiilor despre Ortodoxie",
ISBN 978-9975-3134-9-0).
[500] ex.
ISBN 978-9975-3134-8-3.
[2017-1895].
- - 1. Copiilor despre ortodoxie.
087.5:27-14
1850. Marea mea carte despre animale : Tot ce trebuie să ştii despre animalele tale
preferate / trad. din engl. de Ioana Nichita. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în China). – 72
p. : ul., fot. color ; 33 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-84-3 (în cop. tare).
[2017-1914].
- - 1. Animale – Curiozități.
087.5:59
1851. Marea mea carte despre lume : Tot ce trebuie să ştii despre această lume mi-
nunată / trad. din engl. de Lucia Ţurcanu. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în China). – 72 p.
: il., fot. color ; 33 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-85-0 (în cop. tare).
[2017-1915].
- - 1. Lume – Curiozități.
087.5:030
1852. Marea mea carte despre univers : Tot ce trebuie să ştii despre uimitorul nostru
univers / trad. din engl. de Ioana Nichita. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în China). – 72 p.
: il., fot. color ; 33 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-86-7 (în cop. tare).
[2017-1916].
- - 1. Univers – Curiozități.
087.5:52
1853. Rotaru, Vladimir.
Copii crescuţi de oameni vii : Jocuri, ocupaţii şi mai puţine / Rotaru Vladimir. – [Chişi-
nău] : S. n., 2017 (Tipogr. "Prag-3"). – 47, [1] p. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-77-281-5.
[2017-1906].

15
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

- - 1. Cărți cu jocuri.
087.5
1854. Zaiţev, Andrei.
Despre Biserică / Andrei Zaiţev ; trad. din lb. rusă : Ana Rapcea ; il.: Vera Marova. –
[Ed. a 2-a]. – Chişinău : Viţă adevărată ; [Moscova] : Nikeia, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"]. – 30, [2] p. : il. color ; 17 x 20 cm. – (Copiilor despre Ortodoxie, ISBN 978-9975-3134-9-
0).
[500] ex.
ISBN 978-9975-3134-7-6.
[2017-1894].
- - 1. Copiilor despre biserică.
087.5:27
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1855. Briceag, Silvia.
Ecologia gândirii / Silvia Briceag ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe
ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : S. n., 2017 [Tipogr. US "Ale-
cu Russo"]. – 136 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 51-52 (31 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-194-1.
[2017-1781].
- - 1. Psihologia gândirii.
159.955:37.0=135.1=161.1
1856. Briceag, Silvia.
Psihologia vârstelor : Curs universitar / Silvia Briceag ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. – Bălţi : S. n., 2017 [Tipogr. US "A.
Russo"]. – 291 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 268-275 (140 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-196-5.
[2017-1783].
- - 1. Psihologia vârstelor.
159.922.6(075.8)
1857. Ştefaneţ, Diana.
Metode de diagnosticare a sferei emoţionale : Culegere de teste / Diana Ştefaneţ ;
Centrul de Excelenţă în Econ. şi Finanţe, Catedra "Ştiinţe socio-umane". – Chişinău : Totex-
Lux, 2017. – 103 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 102-103 (23 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-4021-9-4.
[2017-1866].
- - 1. Psihologie – Emoții – Teste.
159.942(079)
1858. Ştefaneţ, Diana.
Psihologia social-economică : [pentru uzul elevilor, studenților] / Diana Ştefaneţ ; Cen-
trul de Excelenţă în Econ. şi Finanţe, Catedra "Ştiinţe socio-umane". – Ed. a 2-a rev. şi îmbo-
găţită. – Chişinău : Totex-Lux, 2017. – 247 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 243-246 (65 tit.). – 250 ex.


ISBN 978-9975-4021-8-7.
[2017-1865].
- - 1. Psihologie. 2. Psihologie socială.
159.9+316.6(075)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
1859. Mântuirea prin credinţă : în Epistola către romani / Biserica Adventistă de Ziua
a Şaptea ; lectura trad., adapt.: Florian Ristea ; trad.: Loredana Sîrbu. – Chişinău : Biserica
(Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2017 [F.E.-
P. Tipografia Centrală]. – 200 p. : tab. ; 20 cm. – (Studii Biblice : octombrie-noiembrie-
decembrie 2017, ISBN 978-9975-53-540-3) (Lecțiunea școlii de sabat. Instructori).
950 ex.
ISBN 978-9975-53-872-5.
[2017-1880].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
1860. Idem în lb. rusă : Спасение по вере : Послание к римлянам / пер.: А.
Савченко, М. Становкина. – Кишинэу : Церковь христиан адвентистов седьмого дня,
2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 256 p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в
субботней школе : с комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 4 квартал
2017 года).
635 ex.
ISBN 978-9975-53-875-6.
[2017-1882].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
1861. Mântuirea prin credinţă : în Epistola către romani / Biserica Adventistă de Ziua
a Şaptea ; lectura trad., adapt.: Florian Ristea ; trad.: Loredana Sîrbu. – Chişinău : Biserica
(Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2017 [F.E.-
P. Tipografia Centrală]. – 136 p. : tab. ; 20 cm. – (Studii Biblice : octombrie-noiembrie-
decembrie 2017, ISBN 978-9975-53-540-3) (Lecțiunea școlii de sabat. Ediţie standard).
1700 ex.
ISBN 978-9975-53-873-2.
[2017-1881].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
1862. Idem în lb. rusă : Спасение по вере : Послание к римлянам / пер. : А.
Савченко. – Кишинэу : Церковь христиан адвентистов седьмого дня, 2017 [F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"]. – 191, [1] p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в субботней
школе, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 4 квартал 2017 года).
1640 ex.
ISBN 978-9975-53-876-3.
[2017-1883].
- - 1. Literatură religioasă.
17
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

27-29
1863. Год души : Православный календарь : с чтением на каждый день … . –
Кишинэу : Камно, 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 23 cm. – ISBN 978-9975-4427-6-3.
… 2018. – 2017. – 382, [1] p. : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex. – ISBN
978-9975-4219-9-7. – [2017-1850].
- - 1. Calendare creștine.
271.22-56
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1864. Moşneaga, Valeriu.
Migraţie şi dezvoltare: aspecte politico-juridice : Manual / Valeriu Moşneaga ; Org. In-
tern. pentru Migraţiune (OIM), Agenţia ONU pentru migraţie. – Chişinău : Organizaţia Interna-
ţională pentru Migraţiune (OIM), 2017 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 116, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 108-116. – Referințe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – Apare cu
sprijinul SDC, OIM şi PNUD prin intermediul Proiectului Global Comun"Integrarea Migraţiei în
Strategiile Naţionale de Dezvoltare". – [300] ex.
ISBN 978-9975-89-075-5.
[2017-1860].
- - 1. Migrație – Aspecte politico-juridice.
314:[32+34](075.8)
1865. Vaculovschi, Dorin.
Migraţie şi dezvoltare: aspecte socioeconomice : Manual / Dorin Vaculovschi ; Org. In-
tern. pentru Migraţiune (OIM), Agenţia ONU pentru migraţie. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Foxtrot"]. – 226 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 214-224 şi la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu spriji-
nul SDC, OIM şi PNUD prin intermediul Proiectului Global Comun"Integrarea Migraţiei în
Strategiile Naţionale de Dezvoltare". – 300 ex.
ISBN 978-9975-89-074-8.
[2017-1859].
- - 1. Migrație – Aspecte socioeconomice.
314:[338+316](075.8)
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
1866. Sîmboteanu, Daniela.
Evaluarea şi elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, ne-
glijare, exploatare sau trafic al copilului : Ghid / Daniela Sîmboteanu, Viorica Adăscăliţă,
Oxana Şevcenco ; Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 99, [1] p. : fot., tab. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 97-100 (47 tit.). – Apare cu sprijinul UNI-
CEF. – 800 ex.
ISBN 978-9975-89-072-4.
[2017-1858].

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Violență asupra copiilor – Asistență psihologică.


316.624:159.98
Ştefaneţ, Diana. Psihologia social-economică. – Vezi Nr 1858.

32 POLITICĂ
1867. Лупашко, Михаил.
Русофобия – костяная нога западных элит : Русофобия как политический фено-
мен идеологии западных элит в исторической ретроспекции и современной геополити-
ческой реальности / авт.-сост.: Михаил Лупашко, Борис Шаповалов ; Общественная
ассоц., "Изборский клуб – Молдова". – Кишинэу : Б. и., 2017 ["Tipografia Reclama"]. – 127
p. : fot. color ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-58-119-6.
[2017-1795].
32
323 Afaceri interne. Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1868. Clubul Politic al Femeilor 50/50: file de album / Entitatea Naţiunilor Unite pen-
tru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (Un Women), Progr. Naţiunilor Unite pentru Dez-
voltare (PNUD), Fundaţia Est-Europeană [et al.] ; concept şi coord.: Violeta Dumitraşcu : red.
lingv.: Alexandra Gherasim. – Chişinău : Bons Offices, 2017. – 48 p. : fot., fot. color ; 24 cm. –
(Eu susţin femeile în politică).
Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-293-5.
[2017-1830].
- - 1. Femeia în politică – Republica Moldova – Studii de gen.
[323(478)+305-055.2]:061
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
336 Finanţe
1869. Metode şi tehnici fiscale şi fiscalitate : Practicum la disciplinele universitare /
Nadejda Berghe, Corina Bulgac, Marina Dandara [et al.] ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei,
Catedra "Finanţe şi Asigurări". – Chişinău : ASEM, 2017. – 158 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. la începutul cap. – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-864-2.
[2017-1925].
- - 1. Fiscalitate. 2. Tehnici fiscale.
336.22(076.5)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
1870. Evaluarea performanţelor dezvoltării economice verzi în Moldova : Raport
naţional bazat pe setul OECD de indicatori ai creşterii verzi / Org. pentru Coop. şi Dezvoltare
Economică (OECD), Progr. Naţiunilor Unite pentru Mediu (UN Environment), Org. pentru

19
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

Dezvoltarea Industrială a Naţiunilor Unite (UNIDO) [et al.] ; elab.: Andrei Isac. – Chişinău : S.
n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 64 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 63-64. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 100
ex.
ISBN 978-9975-87-291-1.
[2017-1844].
- - 1. Economia verde în Republica Moldova.
338.4:502/504(478)(047)
1871. Idem în lb. engl. : Measuring the Performance of Green Economic Development
in the Republic of Moldova : National Report based on the OECD set of Green Growth Indica-
tors. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 64 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 63-64. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 100
ex.
ISBN 978-9975-87-292-8.
[2017-1845].
- - 1. Economia verde în Republica Moldova.
338.4:502/504(478)(047)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
1872. Calmâş, Valentina.
Merceologia produselor gustative şi de cofetărie : (Note de curs) / Valentina Calmâş,
Svetlana Fedorciucova, Alina Handrabura ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – [Ed. a 2-a]. –
Chişinău : ASEM, 2017. – 330 p. : fig., fig. color, tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-867-3.
[2017-1927].
- - 1. Merceologia alimentelor.
339.166.82:664.1:620.2(075.8)
339.7 Finanţe internaţionale
1873. "Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globaliză-
rii financiare", conferinţă ştiinţifică internaţională (2016 ; Chişinău). Culegerea de artico-
le şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacra-
te celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM "Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei
digitale în contextul globalizării financiare" = Collecting of articles and theses of the communi-
cations presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anni-
versary since the founding of ASEM "Role of Investments in the Development of Digital
Economy in the Context of Financial Globalization", Chişinău, 22-23 decembrie 2016 / coord.:
Rodica Hîncu ; com. şt. : Rodica Hîncu (preşedinte) [et al.]. – [Chişinău] : ASEM, 2017. – 261
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Investiţii şi Pieţe de Capital". – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – În red. aut. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-866-6.
[2017-1931].
- - 1. Investiții – Economie digitală.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.727.22:[338+004](082)=135.1=111=161.1
339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală
1874. Raevskaia, Irina.
Integrarea economică europeană : [pentru uzul studenţilor] / Raevskaia Irina, Moraru
Simion ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2017.
– 200 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 198-199 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-81-037-1.
[2017-1821].
- - 1. Integrarea economică europeană.
339.92(4)(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
1875. Cojocaru, Vladlen.
Dreptul instituţional al Uniunii Europene : Note de curs / Cojocaru Vladlen ; Univ. de
Studii Politice şi Econ. Europene. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 123, [1]
p. ; 20 cm.
Aut este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 116-124 (174 tit.). – Referinţe bibliogr. în
subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-133-72-2.
[2017-1940].
- - 1. Dreptul instituțional al Uniunii Europene. 2. Uniunea Europeană – Drept instituţio-
nal.
341.1:061.1EU(075.8)
1876. Dreptul instituţional al Uniunii Europene : Caiet de seminar / Univ. de Studii
Politice şi Econ. Europene. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 29, [1] p. : tab.
; 21 cm.
F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-133-73-9.
[2017-1939].
341.1:061.1EU(076.5)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1877. "Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provo-
cări", conferinţă internaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţa internaţională "Evoluţia con-
trolului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări", Chişinău, 2-3 martie 2017 /
coord.: Vasile Vasiliev ; trad.: Ala Condrova [et al.]. – Chişinău : Arc, 2017 (Tipogr.
"Europres"). – 155 p. : fot. color ; 21 cm.
Antetit.: Curtea Constituţională a Rep. Moldova. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare
cu sprijinul Proiectului Uniunii Europene "Suport pentru Curtea Constituţională a Rep. Moldo-
va". – [100] ex.
ISBN 978-9975-0-0055-0.
[2017-1814].
- - 1. Control constituțional în Europa.

21
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

342.4/.5(4)(082)
1878. Idem în lb. engl. : International conference "Evolution of constitutional control in
Europe: lessons learned and new challenges", Chişinău, 2-3 march 2017 / transl.: Inesa
Coman. – Chişinău : Arc, 2017 (Tipogr. "Europres"). – 155 p. : fot. color ; 21 cm.
Antetit.: Constitutional Court of the Rep. of Moldova. – Texte : lb. engl., fr., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al EU Project
"Support for the Constitutional Court of the Republic of Moldova". – [100] ex.
ISBN 978-9975-0-0054-3.
[2017-1815].
- - 1. Dreptul constituțional în Europa.
342.4/.5(4)(082)=111=133.1=161.1
1879. Modele de acte judecătoreşti în procesul contravenţional / Mihai Poalelungi,
Artur Airapetean, Elena Cobzac [et al.] ; coord.: Mihai Poalelungi, Artur Airapetean ; Curtea
Supremă de Justiţie, Inst. Naţ. al Justiţiei. – Chişinău : Institutul Naţional al Justiţiei, 2017
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 372, [2] p. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-864-0 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (în cop. tare).
[2017-1892].
- - 1. Proces contravențional – Modele de acte judecătorești.
342.9:347.931
1880. Rolul statutului în asigurarea drepturilor electorale ale persoanelor cu
dizabilităţi = Роль государства в обеспечении избирательных прав граждан с
ограниченными возможностями / Filiala din Chişinău a Inst. Intern. de Monitorizare a Dez-
voltării Democraţiei, Parlamentarismului şi Respectării Drepturilor Electorale ale Cetăţenilor
din Statele Membre ale AIP CSI. – Chişinău : [Princeps, 2017 (Tipogr. "Arva Color")]. – 96 ;
96 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.
în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4492-4-3.
[2017-1819].
- - 1. Drepturi electorale – Persoane cu dizabilități. 2. Persoane cu dizabilități – Drepturi
electorale.
342.8(478)-056.26:364.26=135.1=161.1
343 Drept penal. Infracţiuni penale
343.2/.7 Drept penal
1881. Serbinov, Angela.
Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipu-
lări ilegale cu arme şi muniţii : Monografie / Angela Serbinov ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Drept, Dep. Drept Penal. – Chişinău : Tipografia Centrală, 2017. – 345 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 313-344 (441 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-53-871-8.
[2017-1886].
- - 1. Infracțiuni împotriva securității publice.
343.344

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
1882. Raport Naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
în Republica Moldova = National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights
in the Republic of Moldova … / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Mol-
dova, Observatorul Respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală ; consiliul ed.: Victoria
Pleşca [et al.] ; trad.: Nina Calpacci. – [Chişinău] : AGEPI, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"] – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-911-80-1.
… 2016. – 2017. – 72 p. : fig., fot. color ; tab. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl. –
Apare cu sprijinul al Uniunii Europene. – 500 ex. – ISBN 978-9975-911-97-9. – [2017-1870].
- - 1. Proprietate intelectuală – Republica Moldova – Rapoarte.
347.77(478)(047)=135.1=111
36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1883. Sandu, Veronica.
Inegalităţile în Republica Moldova: Provocări şi oportunităţi / Veronica Sandu, Andrei
Brighidin, Alexei Buzu ; Fundaţia Est-Europeană, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. –
[Chişinău] : S. n., 2017 [Tipogr. "MS Logo"]. – 48 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. nu sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 46. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare
cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, Guvernului Suediei şi a Min.
Afacerilor Externe a Danemarcei (DANIDA). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4264-7-3.
[2017-1904].
- - 1. Inegalitățile în Republica Moldova – Aspecte sociale – Studii.
364.14/.2(478):303.4
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
Franţuzan, Ludmila. Ion Botgros – puterea de a fi însuţi. – Vezi Nr 1917.

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.


37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1884. Glavan, Aurelia.
Educaţie pentru sănătate : Ghid practic pentru elaborarea programelor de promovare a
sănătăţii / Aurelia Glavan ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia
UST]. – 56 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-40 (41 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-205-2.
[2017-1786].
- - 1. Educație pentru sănătate.
37.015:613/614
1885. Handrabura, Loretta.
Educaţie pentru media : (clasele a 3-a – a 4-a) : auxiliar didactic pentru învăţători şi
elevi / Loretta Handrabura, Natalia Grîu, Silvia Şpac ; Centrul pentru Jurnalism Independent
23
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

(CJI). – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 139, [1] p. : des., fot. color ; 30
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 127-128. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Federal pentru Co-
operare Economică şi Dezvoltare din Germania. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-879-4.
Gratuit. – [2017-1871].
- - 1. Educație pentru mass-media.
37.015:659.3(075)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1886. Babîră, Nicanor.
Metodologia predării limbii engleze : (Studii) / Nicanor Babîră ; Univ. de Stat din Com-
rat. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 295, [1] p. : fot.
color ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 210-223 (185 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-409-1 (în cop. tare).
[2017-1901].
- - 1. Limba engleză – Didactică.
37.016.046:811
1887. Placinta, Daniela.
Învăţarea biologiei prin metode interactive / Daniela Placinta, Silvia Golubiţchi, Eduard
Coropceanu ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 116 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 114-116 (48 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-204-5.
[2017-1785].
- - 1. Biologie – Didactică.
37.016.046:57
37.09 Organizarea instruirii
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1888. Cojocaru, Vasile Gh.
Dezvoltarea competenţelor didactice şi manageriale prin e-learning în sistemul de for-
mare continuă / Vasile Gh. Cojocaru, Valentina Cojocaru, Angela Postica. – Chişinău : S. n.,
2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 224 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-858-9.
[2017-1890].
- - 1. Formarea continuă a cadrelor didactice. 2. Tehnologii informaționale în educație.
37.091:004
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1889. Adunarea. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în China). – 12 p. : il. color, [2] p.
autocolante color ; 17 x 21 cm. – (Învaţă şi distrează-te cu 132 de autocolante reutilizabile,
ISBN 978-9975-0-0016-1).
Tit. orig.: [Adding Up]. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-0-0017-8.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1918].
- - 1. Matematică pentru preșcolari.
373.2/.3:51
1890. Împărţirea. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în China). – 12 p. : il. color, [2] p.
autocolante color ; 17 x 29 cm. – (Învaţă şi distrează-te cu 132 de autocolante reutilizabile,
ISBN 978-9975-0-0016-1).
Tit. orig.: [Dividing]. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-0-0018-5.
[2017-1919].
- - 1. Matematică pentru preșcolari.
373.2/.3:51
1891. Înmulţirea. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în China). – 12 p. : il. color, [2] p.
autocolante color ; 17 x 29 cm. – (Învaţă şi distrează-te cu 132 de autocolante reutilizabile,
ISBN 978-9975-0-0016-1).
Tit. orig.: [Multiplying]. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-0-0020-8.
[2017-1921].
- - 1. Matematică pentru preșcolari.
373.2/.3:51
1892. Paşalı, Pötr.
Gagauz halkının istoriyası, kulturası hem adetleri : üürenmäk kiyadı : 4 klas / P. Paşalı,
Mariya Kopuşçu ; Gagauziya M. V. Maruneviç adina Bilim-aaraştırma Merkezi. – Komrat :
Gagauziya M. V. Maruneviç adina Bilim-aaraştırma Merkezi, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 134 p. : fig., fot. color ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 134 (19 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-878-7 (în cop. tare).
[2017-1873].
373.3.015
1893. Scăderea. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în China). – 12 p. : il. color, [2] p.
autocolante color ; 17 x 29 cm. – (Învaţă şi distrează-te cu 132 de autocolante reutilizabile,
ISBN 978-9975-0-0016-1).
Tit. orig.: [Taking Away]. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-0-0019-2.
[2017-1920].
- - 1. Matematică pentru preșcolari.
373.2/.3:51
1894. Литневски, Н.
Тренинговый курс "5D" : Методический комплекс по развитию личности : для
учащихся 9-10 классов : по 5 основным сферам жизни / Н. Литневски ; ОА "Начало
жизни". – [Кишинэу : Iprint Grup, 2017 (Tipografia "Printshop")]. – 386 p. : fig., tab. ; 30 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4463-2-7.
[2017-1794].
- - 1. Formarea personalității.
373.5.015(075)

25
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

1895. Тэуту, Инеса.


Окружающий мир : 5+ / Инеса Тэуту, Петру Желеску, Наталья Карабет. – [Chişi-
nău] : Dorinţa, 2017 (Tipogr. "Poligraf Design"). – 48 p. : des., des. color ; 28 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-140-53-9.
[2017-1913].
- - 1. Educație preșcolară.
372.32
1896. Тэуту, Инеса.
Развитие речи и мышления : 3+ / Инеса Тэуту, Петру Желеску, Наталья Карабет.
– [Chişinău] : Dorinţa, 2017 (Tipogr. "Poligraf Design"). – 32 p. : des. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-140-40-9.
[2017-1908].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
1897. Тэуту, Инеса.
Развитие речи и мышления : 4+ / Инеса Тэуту, Петру Желеску, Наталья Карабет.
– [Chişinău] : Dorinţa, 2017 (Tipogr. "Poligraf Design"). – 56 p. : des. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-140-41-6.
[2017-1909].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
1898. Тэуту, Инеса.
Развитие речи и мышления : 5+ / Инеса Тэуту, Петру Желеску, Наталья Карабет.
– [Chişinău] : Dorinţa, 2017 (Tipogr. "Poligraf Design"). – 56 p. : des. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-140-42-3.
[2017-1910].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
1899. Тэуту, Инеса.
Развитие речи и мышления : 6+ / Инеса Тэуту, Петру Желеску, Наталья Карабет.
– [Chişinău] : Dorinţa, 2017 (Tipogr. "Poligraf Design"). – 64 p. : des. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-140-43-0.
[2017-1911].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
1900. Тэуту, Инеса.
Умная математика : 3+ / Инеса Тэуту, Петру Желеску, Наталья Карабет. – [Chişi-
nău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 36 p. : des., des. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-140-51-5.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1912].
- - 1. Matematica pentru preșcolari.
373.2:51-8
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1901. Bodorin, Cornelia.
Incluziunea şcolară a copiilor cu dizabilităţi de auz : Ghid metodologic / Cornelia
Bodorin, Aurelia Glavan, Elena Rusu ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipografia UST]. – 64 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 55-57 (50 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-206-9.
[2017-1787].
- - 1. Educație incluzivă. 2. Copii cu dizabilități de auz – Incluziune școlară.
376.353(075)
1902. Educaţie incluzivă : Unitate de curs / Balan Vera, Bortă Liliana, Botnari Valen-
tina [et al.] ; coord. gen.: Velişco Nadejda ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Mol-
dova. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 308 p. : fig., tab.
color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul Lumos Foundation
Moldova.
ISBN 978-9975-87-298-0.
[2017-1843].
- - 1. Educație incluzivă.
376(072)
377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,
institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1903. Midari, Veronica.
Învăţământul profesional tehnic racordat la rigorile pieţei muncii din Republica Moldova
: (Monografie) / Veronica Midari, Aurelia Tomşa ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişi-
nău : ASEM, 2017. – 223 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 149-172 (251 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-859-8.
[2017-1935].
- - 1. Învățământ profesional tehnic – Piața muncii din Republica Moldova.
377:331.5(478)
39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor propriu-zis
1904. Квилинкова, Елизавета.
Хаджылык у гагаузов как религиозный и этнокультурный феномен: от прошлого к
настоящему / Елизавета Квилинкова ; отв. ред.: Анайбан З. В. ; Рос. акад. наук, Ин-т
востоковедения. – Кишинэу ; Москва : Б. и., 2017 (И.П.Ф. "Центральная Типография"). –
423 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 385-409. – Referinţe bibliogr. în subsol.
– 200 ex.
ISBN 978-9975-53-831-2 (în cop. tare).
27
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

[2017-1889].
- - 1. Găgăuzi – Tradiții. 2. Tradiții găgăuze.
398(=512.165)(478)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
51 MATEMATICĂ
1905. Dragan, Grigore.
Matematică : Caiet de teste sumative : Clasa a 5-a / Grigore Dragan, Natalia Dragan. –
[Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 51 p. : fig. ; 24 cm.
6000 ex.
ISBN 978-9975-53-859-6.
[2017-1874].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1906. Dragan, Grigore.
Matematică : Caiet de teste sumative : Clasa a 6-a / Grigore Dragan, Natalia Dragan. –
[Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 51 p. : fig. ; 24 cm.
6000 ex.
ISBN 978-9975-53-860-2.
[2017-1875].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1907. Dragan, Grigore.
Matematică : Caiet de teste sumative : Clasa a 7-a / Grigore Dragan, Natalia Dragan. –
[Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 46 p. : fig. ; 24 cm.
6000 ex.
ISBN 978-9975-53-861-9.
[2017-1876].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1908. Dragan, Grigore.
Matematică : Caiet de teste sumative : Clasa a 8-a / Grigore Dragan, Natalia Dragan. –
[Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 58 p. : fig. ; 24 cm.
6000 ex.
ISBN 978-9975-53-862-6.
[2017-1877].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1909. Dragan, Grigore.
Matematică : Caiet de teste sumative : Clasa a 9-a / Grigore Dragan, Natalia Dragan. –
[Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 50 p. : fig. ; 24 cm.
6000 ex.
ISBN 978-9975-53-863-3.
[2017-1878].
- - 1. Matematică – Teste.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

51(079)
1910. Dulgher, Tatiana.
Matematica : Caiet de teste sumative : Clasa a 6-a / Tatiana Dulgher, Carolina
Parfene. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 63, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0064-2.
[2017-1838].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1911. Goian, I.
Rezumate la matematică : 10-12 : Pregătire către examenul de bacalaureat / I. Goian,
I. Marin, V. Marin. – Ed. a 4-a, revizuită şi compl. – [Chişinău] : Teo-Educaţional, [2017
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 204 p. : fig. ; 10 x 13 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-46-6.
[2017-1828].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
1912. Laşcu, Aliona.
Matematica : Caiet de teste sumative : Clasa a 9-a / Aliona Laşcu, Eugenia Selivanov.
– [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 155, [1] p. : fig. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0075-8.
[2017-1804].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1913. Parfene, Carolina.
Matematica : Caiet de teste sumative : Clasa a 5-a / Carolina Parfene, Tatiana Dul-
gher. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 55, [1] p. : tab. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-32-4 (eronat).
[2017-1855].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1914. Sorbală, Silvia.
Matematică : Caietul elevului : clasa a 7-a / Sorbală Silvia. – [Ed. a 5-a rev. și compl.].
– Chişinău : S. n., 2017 ["Tipografia Reclama"]. – 71 p. : fig., tab. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-58-120-2.
[2017-1810].
51(075.3)
1915. Tighineanu, Lilia.
Matematica : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă : clasa a 4-a / Lilia
Tighineanu, Galina Cealic-Mânăscurtă, Svetlana Cucoş. – [Chişinău : Princeps, 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 24 cm. – ISBN 978-9975-3110-8-3.

29
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

Varianta 1. – 2017. – 51, [1] p. : fig., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3110-9-0. –
[2017-1817].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1916. Varianta 2. – 2017. – 51, [1] p. : fig., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4492-3-6.
– [2017-1818].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
53 FIZICĂ
1917. Franţuzan, Ludmila.
Ion Botgros – puterea de a fi tu însuţi : [doctor în științe fizico-matematice, cercetător
științific în științele educației] : Interferenţe ştiinţifice şi spirituale / Ludmila Franţuzan ; Inst. de
Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Impressum"). – 145, [2] p. : fig., fot.,
fot. color ; 1 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârșitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3155-0-0.
[2017-1848].
- - 1. Fizică. 3. Științe ale educației. 3. Botgros, Ion, 1942 - …, fizician, cercetător în
domeniul educației.
53+37.0(092)
1918. Potlog, Tamara.
Fizică : Caietul elevului : clasa a 7-a / Tamara Potlog, Miron Potlog. – Ed. a 4-a, rev. şi
modificată. – Chişinău : Integritas, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 96 p. : fig., tab. ; 24
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3091-9-6.
[2017-1812].
53(075.3)
1919. Rusu, Alexandru.
Probleme de fizică : Ciclu preuniversitar / A. Rusu, S. Rusu ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. de Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Fizică. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 200 p.
: fig. ; 21 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-45-499-5.
[2017-1801].
- - 1. Fizică.
53(076.1)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1920. Sandu, Angela.
Rezumate la Chimie : pentru clasele 10-12 / Angela Sandu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Teo-Educaţional, [2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 128 p. : fig., tab. ; 10 x 13 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-45-9.
[2017-1827].

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Chimie.
54(075.3)
1921. Химия : Экзамены на степень бакалавра : Упражнения. Задачи. Тесты :
(профили: реальный, гуманитарный, искусство, спорт) : Гид для выпускников лицеев /
Надежда Велишко, Елена Михайлов, Майя Кердивара [и др.]. – [Ed. a 2-a]. – [Кишинэу] :
Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 135 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-61-781-9 (eronat).
[2017-1856].
- - 1. Chimie –Teste.
54(079)
547 Chimie organică
1922. Subotin, Iurie.
Chimia organică în scheme şi tabele / Iurie Subotin, Anna Trohimciuc ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Chimie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 55,
[1] p. : scheme, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – [50] ex.
ISBN 978-9975-45-503-9.
[2017-1806].
- - 1. Chimie organică.
547(075)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL
574 Ecologie generală şi biodiversitate
Bulat, Dumitru. Ihtiofauna Republicii Moldova: ameninţări, tendinţe şi recomandări de
reabilitare. – Vezi Nr 1927.

579 Microbiologie
1923. Calmâş, Valentina.
Îndrumări metodice pentru lucrări de laborator la disciplina "Microbiologia, sanităria şi
igiena mărfurilor" : (pentru studenţii anului 2 de studii, secţia zi şi cu frecvenţă redusă, Spe-
cialităţile: "Merceologie şi Comerţ", "Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice", "Tu-
rism") / Valentina Calmâş ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. Business şi Administra-
rea Afacerilor, Catedra "Merceologie, Comerţ şi Alimentaţie Publică". – [Ed. a 2-a]. – Chişinău
: ASEM, 2017. – 76 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 76 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-869-7.
[2017-1928].
579.67+614.31(076.5)
58 BOTANICĂ
1924. Fiziologia stresului, adaptării şi rezistenţei la secetă a plantelor de cultură :
[monografie] / A. Ştefîrţă, I. Brînză, V. Vrabie [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia AŞM). – 372
p. : fig., tab. ; 22 cm.

31
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 336-372. – 100 ex.


ISBN 978-9975-62-408-4 (în cop. tare).
[2017-1900].
- - 1. Comportarea plantelor de cultură la secetă.
581.52:633.1
1925. Habitatele speciilor rare de plante şi de animale din raioanele Soroca şi
Ştefan Vodă, Republica Moldova : [monografie] / Ungureanu Laurenţia, Titica Ghenadie,
Baban Elena [et al.] ; Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Inst. de Zoologie al AŞM,
Grădina Botanică (Inst.) a AŞM. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 85
p. : fot. color ; 21 cm.
Aut sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 78-85 (85 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Fondului Global de Mediu (GEF). – [250] ex.
ISBN 978-9975-53-885-5.
[2017-1888].
- - 1. Specii rare de plante – Republica Moldova. 2. Specii rare de animale – Republica
Moldova.
[581.5+591.5](478)
1926. Pînzaru, Pavel.
Flora e vegetazione di Sala Monferrato (AL) / Pavel Pînzaru ; Giardino Botanico (Inst.)
ASM. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol). – 79 p. : fot. color
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 76-79 (40 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-209-0.
[2017-1796].
- - 1. Flora și vegetația Italiei.
582(450-22)
59 ZOOLOGIE
1927. Bulat, Dumitru.
Ihtiofauna Republicii Moldova: ameninţări, tendinţe şi recomandări de reabilitare : Mo-
nografie / Dumitru Bulat ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 343 p. : fig., fig. color, tab., tab. color ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 261-276 (355 tit.). – [200] ex.
ISBN 978-9975-89-070-0.
[2017-1861].
- - 1. Ihtiofauna Republicii Moldova.
597.2/.5+574.5+639.2/.3(478)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
613 Igienă. Igienă şi sănătate personală
613.2 Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente
Calmâş, Valentina. Sanităria şi igiena mărfurilor. – Vezi Nr 1929.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii
1928. Ciubotaru, Anatol.
Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga" în documente şi imagini : [200 de ani de
la înființare] : Album ilustrat / Anatol Ciubotaru, Adrian Tănase (resp. de ed.) ; Spitalul Clinic
Republican "Timofei Moşneaga". – Chişinău : Spitalul Clinic Republican, 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 249, [3] p. : fot., fot. color ; 22 x 23 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 400 ex.
ISBN 978-9975-87-297-3 (Tipogr. "Bons Offices") (în cop. tare).
[2017-1849].
- - 1. Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga" din Chișinău – Republica Moldova
– Istorie.
614.253.2(478-25)(091)(084)
614.3 Inspecţie şi control sanitar
1929. Calmâş, Valentina
Sanităria şi igiena mărfurilor : (Note de curs) / Valentina Calmâş ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova, Fac. "Business şi Administrarea Afacerilor", Catedra "Merceologie şi
Comerţ". – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : ASEM, 2017. – 153 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 152-153 (18 tit.) şi la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-870-3.
[2017-1934].
- - 1. Igiena alimentelor.
614.31+613.2(075.8)
Calmâş, Valentina. Îndrumări metodice pentru lucrări de laborator la disciplina "Micro-
biologia, sanităria şi igiena mărfurilor". – Vezi Nr 1923.

616 Patologie. Medicină clinică


1930. Bazele îngrijirii omului sănătos şi bolnav : Suport de curs / Rodica Friptu,
Rodica Emilian, Svetlana Cobîleanschi [et al.] ; Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie
"Raisa Pacalo". – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 295 p. : fot., fot.
color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 268 (27 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-869-5.
[2017-1891].
- - 1. Îngrijire medicală.
616-082(075)
1931. Protocol/algoritm al deprinderilor practice : Calificarea asistent medical în di-
agnostic de laborator / Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo" ; grupul
de experţi: Ala Manolache [et al.] ; coord. de ed.: Mariana Negrean. – Ed. a 2-a. – Chişinău :
S. n., 2017 [Tipografia "Foxtrot"]. – 296 p. : fot., tab. ; 28 cm.
[70] ex.
ISBN 978-9975-88-073-1.
[2017-1857].
- - 1. Diagnostic de laborator. 2. Asistentul medical în diagnosticul de laborator.

33
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

[616-072+614.253.3]:377.8(075)
616.1/.9 Patologie specială
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor
1932. Sacară, Victoria.
Abordarea clinico-genetică contemporană a Distrofiei Musculare Duchenne : [mono-
grafie] / Sacară Victoria ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Artpoligraf"]. – 156 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 134-156 (224 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-26-3.
[2017-1822].
- - 1. Distrofie musculară.
616.74-007.23-056.7
616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii
mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale
1933. Briceag, Silvia.
Psihopatologia : Curs universitar / Silvia Briceag ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi,
Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : S. n., 2017
[Tipogr. US "A. Russo"]. – 267 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 152-156 (55 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-195-8.
[2017-1782].
- - 1. Psihopatologie.
616.89(075.8)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase, stări febrile
1934. 101 întrebări şi răspunsuri despre gripă / Constantin Spînu, Iurie Pînzaru,
Ştefan Georghiţă [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate publică. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Foxtrot"]. – 32 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Centrului Controlul Bolilor
(CDC, Atlanta), SUA. – [800] ex.
ISBN 978-9975-89-071-7.
[2017-1862].
- - 1. Gripă.
616.921.5
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
1935. "Microelectronics and Computer Science", international conference (9 ;
2017 ; Chişinău). Proceeding of the: The 9th International Conference "Microelectronics and
Computer Science" & The 6th Conference of "Physicists of Moldova" : The 50th anniversary of
Computers, Informatics and Microelectronics Faculty & Electronics and Telecommunications

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Faculty, October 19-21, 2017, Chişinău, Moldova / ed.: I. Tighineanu, I. Balmuş. – [Chişinău] :
S. n., 2017 [Tipogr. "MS Logo"]. – 551 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Techn. Univ. of Moldova, Acad. of Sci. of Moldova. – Texte : lb. rom., engl., ru-
să. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4264-8-0.
[2017-1924].
- - 1. Microelectronică. 2. Tehnologii informaționale.
621.3.049.77+004(082)=135.1=111=161.1
63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATI-
CE

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
Bulat, Dumitru. Ihtiofauna Republicii Moldova: ameninţări, tendinţe şi recomandări de
reabilitare. – Vezi Nr 1927.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1936. Grosu, Carolina.
Organizarea deserviri în unităţile de alimentaţie publică : Îndrumar metodic pentru lu-
crările practice / Carolina Grosu, Ecaterina Gâncu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac.
Business şi Administrarea Afacerilor, Catedra Merceologie, Comerţ şi Alimentaţie Publică. –
Chişinău : ASEM, 2017. – 57 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 56-57 (28 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-874-1.
[2017-1938].
642:663/664(076.5)
1937. Танов, Георгий.
Рецепты и технология приготовления блюд национальной болгарской кухни в
нашей семье / Георгий Танов. – Тараклия : Б. и., 2017 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 35, [1] p. :
fot., fot. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-139-26-7.
[2017-1899].
- - 1. Bucate tradiționale bulgărești.
641.55(=163.2)(083.12)
65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII
656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
1938. Regulamentul circulaţiei rutiere : Cu privire la răspunderea administrativă a
participanţilor la trafic. Cu privire la răspunderea penală a participanţilor la trafic. Conţinutul
truselor din dotarea autovehiculelor = Правила дорожного движения : Административная
35
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

ответственность участников дорожного движения. Уголовная ответственность


участников дорожного движения. Содержимое автомобильных аптечек. – [Ed. a 3-a]. –
Chişinău : Adiabata, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 159, [1] p. : tab., [28] p. fig. color ;
20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-881-7 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2017-1885].
- - 1. Regulamentul circulației rutiere.
656.11.05:351.811=135.1=161.1
657 Contabilitate
1939. "Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători", conferinţă ştiin-
ţifică internaţională studenţească (2017 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
Studenţească "Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători", 17 martie 2017 :
Culegere de articole ştiinţifice / com. şt. şi de org.: Grigoroi Lilia [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2017 (Tipografia Academiei de Studii Economice din Moldova). – 139 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Univ. Ştefan cel Mare, Suceava. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 20 ex.
ISBN 978-9975-75-858-1.
[2017-1926].
- - 1. Contabilitate.
657:378(082)
66 TEHNOLOGIE CHIMICA. INDUSTRII CHIMICE SI INRUDITE
663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
1940. Şpac, Ghenadii.
Îndrumar metodic : pentru lucrările practice şi laborator la disciplina "Utilaj tehnologic" :
pentru studenţii anului 3, Specialitatea: "Managementul şi tehnologia alimentaţiei publice" /
Ghenadii Şpac, Mihaela Sârbu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac.: "Business şi admi-
nistrarea afacerilor", Catedra: "Merceologie, Comerţ şi Alimentaţie Publică". – Chişinău :
ASEM, 2017. – 121 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 121 (14 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-75-873-4.
[2017-1937].
663/664(075.6)
1941. Tabunşcic, Olga.
Îndrumar metodic : pentru lucrări practice şi de laborator la disciplina "Fundamentele
proceselor tehnologice în unităţile de alimentaţie publică" : pentru studenţii anului 2 de studii,
secţia zi şi frecvenţă redusă, specialitatea "Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice"
/ Olga Tabunşcic, Ecaterina Gâncu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. "Business şi
Administrarea Afacerilor", Catedra "Merceologie, Comerţ şi Alimentaţie Publică". – Chişinău :
ASEM, 2017. – 65 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 61-62 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-871-0.
[2017-1936].
663/664.0(076.5)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie


1942. Academicianul Boris Gaina : [oenolog] : la 70 de ani. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Lexon Prim"]. – 187, [20] p. : fot., fot. color, tab. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 132-152 (734 tit.) la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-139-25-0 (în cop. tare).
[2017-1798].
- - 1. Oenologie. 2. Gaina, Boris, 1947 - …, oenolog.
663.2(092)(082)=135.1=161.1
664 Producerea şi conservarea alimentelor solide
1943. Calmâş, Valentina
Tehnologii alimentare : (Curs universitar) / Valentina Calmâş ; Acad. de Studii Econ.
din Moldova, Fac. Business şi Administrarea Afacerilor, Catedra Merceologie şi Comerţ. –
[Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : ASEM, 2017. – 265 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 264-265 (25 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-868-0.
[2017-1933].
- - 1. Tehnologii alimentare.
664.0(075.8)
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1944. "Copii sănătoşi – societate prosperă", forum internaţional (4 ; 2017 ; Chişi-
nău). Copii sănătoşi – societate prosperă : Culegere de lucrări teoretice şi metodico-practice
ale Forumului Internaţional al Profesorilor de Educaţie Fizică, (Ediţia a 4-a), 28.06 – 02.07
2017 / col. red.: Crăciun Grigore [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia „Reclama"]. – 148
p. : des., fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, Federaţia Sportului Şcolar
din Rep. Moldova, Inst. Publică, Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2. – Texte : lb. rom., rusă.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-58-113-4.
[2017-1797].
- - 1. Educație fizică.
796.011.3(082)=135.1=111=161.1
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
811.135.1 Limba română
1945. Carauş, Diana.
Ortograme vesele : Caiet pentru clasele 1-2 / Diana Carauş, Nina Ciobanu. – [Chişi-
nău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 30, [2] p. : il. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-0-0066-6.
[2017-1840].

37
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

811.135.1(076)
1946. Coman, Lucia.
Limba şi literatura română : Teste pentru evaluare sumativă : Clasa a 10-a / Lucia Co-
man, Svetlana Pâslaru. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 79, [1] p. : tab. ; 24
cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-0-0061-1.
[2017-1837].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1947. Cotelnic, Teodor.
Pagini de sociolingvistică : (în baza materialului din Republica Moldova) / Teodor
Cotelnic ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Chişinău : Institutul de Filolo-
gie al AŞM, 2017 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 256 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Text parţial : lb. rom. cu caractere chirilice. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr la
sfârşitul paragrafelor şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4358-9-5.
[2017-1802].
- - 1. Limba română în Republica Moldova. 2. Sociolingvistică.
811.135.1'27:323.1(478)
1948. Eremia, Anatol.
Destinul cuvintelor : Breviar onomasiologic / Anatol Eremia ; Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Inst. de Filologie. – Chişinău : Tehnica-Info ; Iaşi : S. n., 2017 [Tipogr. "PIM", Iaşi]. – 315
p. : fig., fot. ; 21 cm.
Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 308-313. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-414-4.
[2017-1869].
- - 1. Limba română – Originea unor cuvinte, expresii.
811.135.1'373.4
1949. Gavriliţă, Raisa.
Limba şi literatura română : Teste pentru evaluarea sumativă : Clasa a 7-a / Raisa
Gavriliţă. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 51 p. ; 24
cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0077-2.
[2017-1803].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1950. Gavriliţă, Raisa.
Limba şi literatura română : Teste pentru evaluarea sumativă : Clasa a 8-a / Raisa
Gavriliţă. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 52 p. ; 24
cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0078-9.
[2017-1805].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.135.1+821.135.1.09(079)
1951. Rusu-Rîşcan, Ecaterina.
Teste la limba română : Clasa 1 : Caiet / Ecaterina Rusu-Rîşcan, Eliza Stratan, Vero-
nica Gurduza ; imagini: Veronica Gurduza. – ed. rev. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 32 p. : il. ; 24 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-87-287-4.
[2017-1831].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
Antologie. – Vezi Nr 1975.

821.135.1 Literatură română


1952. Komartin, Claudiu.
Maeştrii unei arte muribunde : Poeme alese, 2010-2017 / Claudiu Komartin ; fot. de
Ana Toma. – [Chişinău] : Cartier, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 253 p. : fot. ; 20 cm. – (Car-
tier de colecţie ; Nr 11 / coord.: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2).
500 ex.
ISBN 978-9975-86-223-3 (în cop. tare).
[2017-1833].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Komartin
1953. Rebreanu, Liviu.
Pădurea spânzuraţilor : Roman / Liviu Rebreanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. 5-a. –
[Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 269, [2] p. ; 21 cm. – (Cartier popular /
coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-220-2 (în cop. tare).
139,00 lei. – [2017-1824].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Rebreanu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1954. Bejan, Octavian.
Emintei : [aforisme] / Octavian Bejan. – Chişinău : [Institutul de Ştiinţe Penale şi Crimi-
nologie Aplicată], 2017 [Tipogr. "Bora grup"]. – 89 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9822-8-3.
[2017-1789].
- - 1. Aforisme.
821.135.1(478)-84 Bejan
1955. Bejenaru, Ion.

39
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

Legende istorice / Ion Bejenaru ; cop.: Vladimir Zmeev. – Chişinău : Lumina, 2017
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 79, [1] p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al. Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-418-0.
[2017-1897].
- - 1. Legende istorice.
821.135.1(478)-343 Bejenaru
1956. Bogatu, Ion.
Omul din volieră : (proză scurtă) / Ion Bogatu ; cop.: Vladimir Zmeev. – Chişinău : Lu-
mina, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 295, [1] p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-65-417-3 (în cop. tare).
[2017-1896].
- - 1. Nuvele.
821.135.1(478)-32 Bogatu
1957. Bujor, Ilie.
Scrisori din mahalaua copilăriei ; Atitudini / Ilie Bujor. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Foxtrot"). – 76 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-89-069-4.
[2017-1863].
- - 1. Amintiri.
821.135.1(478)-94
1958. Ceban, Domnica.
Flacăra dorului arde… : Versuri / Domnica Ceban ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ed. a
2-a rev. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 35, [1] p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-877-2.
[2017-1784].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ceban
1959. Chifiac, Tudor.
Coloniile Prinţului lumii : Roman biografic despre o viaţă cît o clipă / Tudor Chifiac ;
des. şi cop.: Vitaliu Pogolşa. – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 299 p.
: des. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Sponsori : Maria I. Crigan, Ion P. Chifiac. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-851-0.
[2017-1887].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-312.6 Chifiac
1960. Cipileaga, Vitali.
De vorbă cu Emma : eseuri şi reflecţii / Vitali Cipileaga ; design cop.: Ina Moroşanu. –
Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Bestseller, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 203, [10] p. ; 20 cm.
[4000] ex.
ISBN 978-9975-3154-2-5.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

195,00 lei. – [2017-1825].


- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Cipileaga
1961. Mânăscurtă, Ioan.
Citirea a doua (nu ultima) / Ioan Mânăscurtă ; pref.: Valeriu Matei ; cop.: Iurie Babii. –
Chişinău : Princeps, 2017 [Tipogr. "Arva color"]. – 168 p. ; 21 cm.
[10] ex.
ISBN 978-9975-3110-6-9.
[2017-1816].
- - 1. Scrieri filosofice.
821.135.1(478)-96 Mânăscurtă
1962. Prisăcaru, Ion.
Citeşte-mi inima! : Poezii / Ion Prisăcaru. – [Chişinău] : Gunivas, 2017 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 111 p. : il., n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3160-0-2.
[2017-1898].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-192 Prisăcaru
1963. Roşca, Nicolae.
La casă nouă : Comedie dramatică în 2-ă acte / Nicolae Roşca. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 84 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-87-290-4.
[2017-1836].
- - 1. Comedii dramatice.
821.135.1(478)-22 Roşca
1964. Scripa, Tatiana.
Antiabsenţe : Versuri / Tatiana Scripa ; pref.: Dumitru Dănăilă ; cop.: Vali Cibotaru. –
Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 105, [3] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-858-1.
[2017-1907].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Scripa
1965. Sofronovici, Efrosinia.
Dragii mamei copilaşi : Proză. Poezii. Cântece / Efrosinia Sofronovici ; cop.: Victor
Sacaliuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 143 p. : fot., n. muz. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-881-9.
[2017-1829].
- - 1. Amintiri. 2. Poezie. 3. Cântece.
821.135.1(478)-8 Sofronovici
1966. Spinei, Vasile.

41
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

Gardul de măceşi = Eglantine Hedge : haiku & senryū / Vasile Spinei ; trad. în engl.,
cop., il., cuv. înainte: Ion Codrescu. – Chişinău : Bons Offices, 2017. – 198 p. : il. ; 22 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Cu semn de carte. – 400 ex.
ISBN 978-9975-87-296-6.
[2017-1846].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1=135.1=111 Spinei
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1967. Алексеев, Иван Иванович.
Моя жизнь – моя судьба / И. И. Алексеев. – [Кишинэу] : Б. и., 2017 [Tipogr.
"Centrografic"]. – 259 p. : fot. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3132-5-4.
[2017-1923].
- - 1. Scrieri autobiografice.
821.161.1(478)-94 Алексеев
1968. Мариан, Борис.
Закон – тайга : (Лагерная поэма) / Борис Мариан, Михаил Лупашко ; ил.: В.
Смардак ; худож.: В. Пушкаш. – Изд. 2-е, обновленное и доп. – Кишинэу : Б. и., 2017
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 20 p. : des., fot. ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-883-1.
[2017-1872].
- - 1. Poeme.
821.161.1(478)-1 Мариан
821.161.2 Literatură ucraineană
1969. Jadan, Serhii.
Jazz în Donbas : roman / Serhii Jadan ; trad. din ucr. şi note de Maria Hoşciuc ; cop.:
Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 403, [1] p. ; 20 cm. –
(Biblioteca deschisă / coord. de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).
Tit. orig.: Ворошиловград. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-227-1.
169,00 lei. – [2017-1832].
- - 1. Romane.
821.161.2-31=135.1 Jadan
821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova
1970. Ergoglo, Alöna.
Otur, lafedelim / Alöna Ergoglo. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 183 p. : il. ; 13 x 20 cm.
Texte : lb. gagauză, rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-825-1 (în cop. tare).
[2017-1884].
- - 1. Poezie.
821.512.165(478)-1=512.165=161.1 Ergoglo

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


821-93 Literatură pentru copii
821.111(73)-93 Literatură engleză din SUA (Literatura americană)
1971. Twain, Mark.
Prinţ şi cerşetor : Roman / Mark Twain ; trad. din engl. de Radu Tătărucă ; cop.: Vitalie
Coroban. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 244, [4] p. ; 20
cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-214-1.
99,00 lei. – [2017-1823].
- - 1. Romane.
821.111(73)-93 Twain=135.1
821.135.1-93 Literatură română
1972. Farago, Elena.
Licuriciul : [poezii pentru copii] / Elena Farago ; cop.: Marina Andruhina ; concepţie
graf.: Mihai Bacinschi. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 27, [1]
p. ; 24 cm. – (Biblioteca elevului / col. coord. de Lucia Ţurcanu).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-582-2 (eronat).
[2017-1853].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1-93 Farago
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1973. Zeleni, Tudor.
Cupola cu stele : [versuri] / Tudor Zeleni. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Recla-
ma"). – 107 p. : des. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-58-121-9.
[2017-1811].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-93 Zeleni
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
Coman, Lucia. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1946.

Gavriliţă, Raisa. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1949.

1974. Stoleru, Cecilia.


Rezumate la Literatura Română : pregătire pentru examenul de BAC : Proza / Cecilia
Stoleru. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Teo-Educaţional, [2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 208 p.
; 10 x 13 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-44-2.

43
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

[2017-1826].
- - 1. Literatură română – Critică și interpretare.
821.135.1.09(075.3)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1975. Antologie : Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu : Ediţia 4-a /
Acad. Europeană a Soc. Civile, Proiectul "Alternativa Societăţii" – PAS ; antologare, red.:
Daniel Verejanu. – Chişinău : OMCT, 2017 [Tipogr. "Papir Prin"]. – 188 p. : fot. ; 21 cm.
Editată din contul familiei scriitoarei Renata Verejanu. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9937-8-4.
[2017-1793].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare. 2. Poezie.
821.135.1(478).09+821-1-82
1976. Belâi, Liviu.
Neînfrântul : [omagiu scriitorului Tudor Țopa] / Liviu Belâi. – Chişinău : S. n., 2017
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 180 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr. în text. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-880-0 (în cop. tare).
[2017-1879].
- - 1. Țopa, Tudor, 1932 - …, scriitor, publicist.
821.135.1(478).09(092)
1977. Drumul spre centru : Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale :
În onoarea academicianului Mihai Cimpoi / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie,
Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan" ; coord.: Alexandru Burlacu ; red. şt.: Vasile Bahnaru. – Chişi-
nău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut) : Institutul de Filologie al AŞM,
2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 391 p. : des., fot. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3131-8-6 (în cop. tare).
[2017-1893].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare. 2. Cimpoi, Mi-
hai, 1942 - …, critic și istoric literar.
821.135.1(478).09(092)(082)
1978. Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi : Academicianul Mihai Cimpoi în viziunea
contemporanilor săi la 75 de ani, 3 septembrie 2017 / Acad. Europeană a Soc. Civile, Inst. de
Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Proiectul: "Generaţia Dintre Secole" ; antologare, red.
şi postf.: Daniel Verejanu. – Ed. a 2-a, compl., omagială. – Chişinău : OMCT, 2017 [Tipogr.
Ed. "Universul"]. – 284 p. : fot. color ; 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-9937-5-3.
[2017-1790].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.
821.135.1(478).09
1979. Geniul invizibil al liricii moderne : Anul Renata Verejanu / Acad. Europeană a
Soc. Civile, Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ;
antologare: Daniel Verejanu. – Ed. a 3-a, compl., omagială. – Chişinău : OMCT, 2017 [Tipogr.
Ed. "Universul"]. – 444 p. : fot. color, [1] f. port. ; 21 cm.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume : p. 425-432. – [100] ex.


ISBN 978-9975-9937-6-0.
[2017-1791].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.
821.135.1(478).09
1980. Invisible genius of the modern lyric : Renata Verejanu's poetry read after
years / Acad. Europeană a Soc. Civile ; consultant: Daniel Ioniţă ; transl. by Daniel Verejanu.
– [Chişinău] : OMCT, 2017 [Tipogr. Ed. "Universul"]. – 180 p. : fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9937-7-7.
[2017-1792]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.
821.135.1(478).09
1981. Malaneţchi, Vasile.
Limba vechilor cazanii : Povestea carnetului de la Mărăşeşti al poetului Alexei Matee-
vici / Vasile Malaneţchi ; fot.: Nicolae Răileanu ; Muzeul Naţ. de Lit. "Mihail Kogălniceanu",
Chişinău, Reunirea pentru Promovarea Artelor, Culturii şi Patrimoniului. – Chişinău : Atelier,
2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 170, [2] p. : fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 59-63 (34 tit.). – Include și : Versurile din carnetul de la Mărășești
/ Al. Mateevici. – 500 ex.
ISBN 978-9975-87-286-7 (Tipogr. "Bons Offices").
[2017-1835].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare. 2. Poezie.
821.135.1(478).09+821.135.1(478)-1 Mateevici.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


929 Biografii și studii înrudite
929.5 Genealogie
1982. Алексеев, Иван Иванович.
Жизнь и судьба рода Алексеевых / И. И. Алексеев. – [Кишинэу] : Б. и., 2017 [Ti-
pogr. "Centrografic"]. – 281 p. : fig., fot. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3132-4-7.
[2017-1922].
- - 1. Neamul Alexeev din Republica Moldova – Istorie.
929.52(478)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
1983. Cerbuşca, Pavel.
Istorie : Clasa a 4-a : Material complementar pentru elevi, cadre didactice şi părinţi :
caietul elevului / Pavel Cerbuşca. – Chişinău : Cartdidact, 2017 ["Tipografia Reclama"]. – 64
p. : fig. color ; 26 cm.
1000 ex.

45
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

ISBN 978-9975-4206-7-9.
[2017-1813].
94(075.2)
1984. Institutul de Istorie. Anuarul Institutului de Istorie : Materialele sesiunii ştiinţifice
anuale, 23 decembrie 2014 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red.: Gheorghe Cojocaru
(coord.) [et al.]. – Chişinău : Tehnica-Info : Institutul de Istorie al AŞM, 2015. – 306 p. : tab. ;
24 cm. – ISSN 2345-1939.
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-4387-5-9.
[2017-1868].
- - 1. Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei – Anuare. 2. Anuarul Insti-
tutului de Istorie.
94(058)
94(100) Istorie universală
Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1985.

Felea, Alina. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1986.

94(=135.1) Istoria românilor


1985. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Culegere de documente şi teste : Ghid de pregătire
pentru bacalaureat 2018 / Adrian Dolghi, Alina Felea. – (Ed. a 2-a). – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 288 p. : h., il., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 287-288. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-87-300-0.
[2017-1851].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075)
1986. Felea, Alina.
Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competenţelor : Clasa a 10-a /
Alina Felea, Adrian Dolghi. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Prag-3")]. – 144 p. : h., tab. ; 20
cm. – (BAC 2018).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-77-280-8.
[2017-1905].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1987. Ungureanu, Elena.
Intertext şi hypertext: studiu semiotico-lingvistic : 621.01. Lingvistică generală; filosofia
limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (limba română) : Autoref. tz. de doct.
habilitat în filologie / Ungureanu Elena ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chi-
şinău, 2017. – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr.: p. 36-41 (135 tit.).


[2017-170 Teze].
811.135.1’1:004.55(043.2)
Pentru titlul doctor
1988. Apetri, Niculina.
Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios :
Specializarea : 521.03 – Econ. şi management (în turism) : Autoref. tz. de doct. în econ. /
Apetri Niculina ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău, 2017. – 31 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (19 tit.).
[2017-162 Teze].
338.48:27(478)(043.2)
1989. Aştifenei (Mafteuţa), Rodica.
Formarea competenţei de negociere educaţională a managerilor din învăţământul pre-
universitar : Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
ped. / Aştifenei (Mafteuţa) Rodica ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău, 2017. – 25 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (33 tit.).
[2017-172 Teze].
373.091(043.2)
1990. Burlacu, Alexandru.
Luminescenţa şi efecte laser în straturi nanostructurate şi microstructuri de ZnO cres-
cute prin depunere chimică din vapori şi electrochimică : 134.01 – Fizica şi tehnologia materi-
alelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Burlacu Alexandru ; Inst. de Fizică Aplicată al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (32 tit.).
[2017-171 Teze].
621.315.592(043.2)
1991. Caruntu-Caraman, Livia.
Englezismele în presa periodică din Republica Moldova : (aspectele funcţional, fonetic,
ortografic, morfologic, semantin) : 621.04 Lexicologie şi lexicolografie; terminologie şi limbaje
: Specialitate; Traductologie (lb. rom.) : Autoref. tz. de doct. în filologie / Caruntu-Carmana
Livia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău, 2017 (CEP USM). – 30 p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (35 tit.).
[2017-165 Teze].
811.135.1'374:070(478)(043.2)
1992. Manolescu, Mădălina Camelia.
Potenţialul presei în medierea dialogului social : 571.01 Jurnalism şi procese mediatice
: Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe ale comunicării / Manolescu Mădălina Camelia ; Univ. de
Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (62 tit.).
[2017-173 Teze].
070:659.3(478)(043.2)
1993. Mărgărint, Elena.

47
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

Supravegherea bancară prudenţială eficientă în contextul sistemelor financiare


prociclice : Specialitatea 522.01 – Finanţe : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Mărgărint
Elena ; Acad. de Studii Econ. – Chişinău, 2017 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 29 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (33 tit.).
[2017-163 Teze].
336.71.078.3(478)(043.2)
1994. Idem în lb. engl. : Supervision bancaire prudentielle efficiente dans le contexte
des systèmes financiers procycliques : Spécialité 522.01 – Finance : Rapport de thèse de
doct. en sci. écon. – Chisinau, 2017 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (33 tit.).
[2017-164 Teze].
336.71.078.3(478)(043.2)
1995. Petuhov, Oleg.
Sinteza şi regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde : 144.01 – Chimie fi-
zică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe chimice / Petuhov Oleg ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Chimie. – Chişinău, 2017 (CEP USM). – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27 (15 tit.).
[2017-167 Teze].
661.183.2:537.226(043.2)
1996. Rub, Jacob.
Aspecte criminologie privind reducerea criminalităţii gulerelor albe în Moldova şi în Is-
rael: Abordarea comportamentului criminal : Specialitatea 554.02 – Criminologie : Autoref. tz.
de doct. în drept / Rub Jacob ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (24 tit.).
[2017-168 Teze].
343.97(478+569.4)(043.2)
1997. Idem în lb. rusă : Criminological aspects of reduction of white-collar criminality in
Moldova and Israel: Criminal Behaviour Approach : Speciality – 554.02 Criminology : Author's
Abstract of Doctoral Dissertation on Law (SYNOPSIS). – Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (24 tit.).
[2017-169 Teze].
343.97(478+569.4)(043.2)
1998. Voloceai, Victoria.
Optimizarea tratamentului chirurgical laparoscopic la pacientele cu polichistoză ovaria-
nă şi influenţa lui asupra rezervei ovariene : 321.15 – Obstetrică şi ginecologie : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe medicale / Voloceai Victoria ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (29 tit.).
[2017-166 Teze].
618.11-006.2-089.072.1(043.2)

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 9-2017


Cibotaru, Vali 1964
A Cimpoi, Mihai (1977-78), 1979
Adăscăliţă, Viorica 1866 Ciobanu, Nina 1945
Airapetean, Artur 1879 Ciorbă, Dumitru 1836
Andruhina, Marina 1972 Cipileaga, Vitali 1960
Apetri, Niculina 1988 Ciubotaru, Anatol 1928
Arroyo, Guido 1843 Cobîleanschi, Svetlana 1930
Aştifenei (Mafteuţa), Rodica 1989 Cobzac, Elena 1879
Codrescu, Ion 1966
B Cojocaru, Gheorghe 1984
Cojocaru, Igor 1847
Baban, Elena 1925 Cojocaru, Valentina 1888
Babii, Iurie 1961 Cojocaru, Vasile Gh. 1888
Babîră, Nicanor 1886 Cojocaru, Vladlen 1875
Bacinschi, Mihai 1972 Coman, Inesa 1878
Bahnaru, Vasile 1977 Coman, Lucia 1946
Balaban, Claudia 1837 Condrova, Ala 1877
Balan, Vera 1902 Constantinov, Valentin 1846
Balmuş, I. 1935 Coroban, Vitalie 1953, 1969, 1971
Bejan, Octavian 1954 Coropceanu, Eduard 1887
Bejenaru, Ion 1955 Cosovan, Veronica 1842
Belâi, Liviu 1976 Costaş, Ilie 1833
Berghe, Nadejda 1869 Cotelnic, Teodor 1947
Beşliu, Victor 1836 Cozonac, Renata 1839
Bezede, Rima 1834-35 Crăciun, Grigore 1944
Bodorin, Cornelia 1901 Crigan, Maria I. 1959
Bogatu, Ion 1956 Croitoru, Tamara 1837
Bortă, Liliana 1902 Cucoş, Svetlana 1915
Botnari, Valentina 1902 Cucu, Adella 1840
Braga, Mihai 1848 Culicov, Natalia 1841
Briceag, Silvia 1855-56, 1933
Brighidin, Andrei 1883 D
Brînză, I. 1924
Bujor, Ilie 1957 Dandara, Marina 1869
Bulat, Dumitru 1927 Dănăilă, Dumitru 1964
Bulgac, Corina 1869 Dodul, Sabina 1837
Burlacu, Alexandru 1977, 1990 Dolghi, Adrian 1985-86
Buzu, Alexei 1883 Dragan, Grigore 1905-09
Dragan, Natalia 1905-09
C Dulgher, Tatiana 1910, 1913
Dumitraşcu, Violeta 1868
Caleva, Prascovia 1838
Calmâş, Valentina 1872, 1923, 1929, 1943 E
Calpacci, Nina 1882
Carauş, Diana 1945 Emilian, Rodica 1930
Caruntu-Caraman, Livia 1991 Eremia, Anatol 1948
Cealic-Mânăscurtă, Galina 1915 Ergoglo, Alöna 1970
Ceban, Domnica 1958 Erizanu, Gheorghe 1953
Cerbuşca, Pavel 1983 Ernu, Vasile 41
Chifiac, Ion P. 1959 F
Chifiac, Tudor 1959
Chitoroagă, Valentina 1839 Farago, Elena 1972
49
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

Fedorciucova, Svetlana 1872 Marin, V. 1911


Felea, Alina 1985-86 Marova, Vera 1854
Franţuzan, Ludmila 1917 Mateevici, Alexei (1981)
Friptu, Rodica 1930 Matei, Valeriu 1961
Mărgărint, Elena 1993
G Mânăscurtă, Ioan 1961
Gaina, Boris (1942) Midari, Veronica 1903
Galaicu-Păun, Em. 1952 Mihaluţa, Lina 1840
Gavriliţă, Raisa 1949-50 Moraru, Simion 1874
Gâncu, Ecaterina 1936, 1941 Moroşanu, Ina 1960
Georghiţă, Ştefan 1934 Moşneaga, Valeriu 1864
Gherasim, Alexandra 1868 Musteaţă, Sergiu 1845
Glavan, Aurelia 1884, 1901 N
Goian, I. 1911
Golovanova, Ekaterina 1849 Nahaba, Lilia 1834-35
Golubiţchi, Silvia 1887 Negrean, Mariana 1931
Gremalschi, Anatol 1834-35 Nichita, Ioana 1850,1852
Grigoroi, Lilia 1939
Grîu, Natalia 1885 O
Grosu, Carolina 1936 Onofrei, Dorin 1952
Gurduza, Veronica 1951
P
H
Parfene, Carolina 1910, 1913
Handrabura, Alina 1872 Paşalı, Pötr 1892
Handrabura, Loretta 1885 Pâslaru, Svetlana 1946
Harconiţa, Elena 1840-41 Petuhov, Oleg 1995
Hernández, Alberto 1843 Pintilei, Elena 1838, 1842
Hîncu, Rodica 1873 Pînzaru, Iurie 1934
Hoşciuc, Maria 1969 Pînzaru, Pavel 1926
I Placinta, Daniela 1887
Pleşca, Victoria 1882
Ioniţă, Daniel 1980 Poalelungi, Mihai 1879
Isac, Andrei 1870-71 Pogolşa, Vitaliu 1959
Postica, Angela 1888
J Poştaru, Andrei 1836
Jadan, Serhii 1969 Potlog, Miron 1918
Potlog, Tamara 1918
K Prisăcaru, Ion 1962
Komartin, Claudiu 1952 R
Kopuşçu, Mariya 1892
Raevskaia, Irina 1874
L Rapcea, Ana 1849, 1854
Răileanu, Nicolae 1981
Laşcu, Aliona 1912 Rău, Valentina 1839
Luceaninov, Vladimir 1849 Rebreanu, Liviu 1953
M Ristea, Florian 1859, 1861
Romanciuc, Ruxanda 1958
Malaneţchi, Vasile 1981 Roşca, Nicolae 1963
Manolache, Ala 1931 Rotaru, Vladimir 1853
Manolescu, Mădălina Camelia 1992 Rub, Jacob 1996-97
Marin, I. 1911 Rusu, Alexandru 1919

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rusu, Elena 1901 Ungureanu, Laurenţia 1925


Rusu, S. 1919
Rusu-Rîşcan, Ecaterina 1951 V

S Vaculovschi, Dorin 1865


Vasiliev, Vasile 1877
Sacaliuc, Victor 1965 Velişco, Nadejda 1902
Sacară, Victoria 1932 Verejanu, Daniel 1975, 1978-80
Sandu, Angela 1920 Verejanu, Renata 1975, 1979-80
Sandu, Veronica 1883 Voloceai, Victoria 1998
Sârbu, Mihaela 1940 Vrabie, V. 1924
Schidu, Luana 1843
Scripa, Tatiana 1964 Z
Selivanov, Eugenia 1912 Zaiţev, Andrei 1854
Serbinov, Angela 1881 Zeleni, Tudor 1973
Singurel, Grigore (1845) Zmeev, Vladimir 1955-56
Sîmboteanu, Daniela 1866
Sîrbu, Loredana 1859, 1861 А
Sofronovici, Efrosinia 1965
Sorbală, Silvia 1914 Алексеев, Иван Иванович 1967, 1982
Spinei, Vasile 1966 Анайбан, З. В. 1904
Spînu, Constantin 1934 В
Stoleru, Cecilia 1974
Stratan, Eliza 1951 Велишко, Надежда 1921
Subotin, Iurie 1922
Ж
Ş
Желеску, Петру 1895-1900
Şevcenco, Oxana 1866
Şpac, Ghenadii 1940 К
Şpac, Silvia 1885 Карабет, Наталья 1895-1900
Ştefaneţ, Diana 1857-58 Квилинкова, Елизавета 1904
Ştefîrţă, A. 1924 Кердивара, Майя 1921
T Л
Tabunşcic, Olga 1941 Литневски, Н. 1894
Tănase, Adrian 1928 Лупашко, Михаил 1867, 1968
Tătărucă, Radu 1971 Лысаков, А. 1860, 1862
Tighineanu, I. 1935
Tighineanu, Lilia 1915, 1935 М
Titica, Ghenadie 1925
Мариан, Борис 1968
Toma, Ana 1952
Михайлов, Елена 1921
Tomşa, Aurelia 1903
Trohimciuc, Anna 1922 П
Twain, Mark 1971
Пушкаш, В. 1968
Ţ
С
Țopa, Tudor (1976)
Ţurcanu, Lucia 1851 Савченко, А. 1860, 1862
Смардак, В. 1968
U Становкина, М. 1860
Ungureanu, Elena 1987

51
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

Т Ш
Танов, Георгий 1937 Шаповалов, Борис 1867
Тэуту, Инеса 1895-1900
Ц
Цвятков, Николай Васильевич 1844

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 9-2017


101 întrebări şi răspunsuri despre gripă 1934 Geniul invizibil al liricii moderne 1979
Academicianul Boris Gaina 1942 Habitatele speciilor rare de plante şi de anima-
Adunarea 1889 le din raioanele Soroca şi Ştefan Vodă, Re-
Aniversări culturale 1837 publica Moldova 1925
Antologie 1975 International conference "Evolution of consti-
Anuarul Institutului de Istorie 1984 tutional control in Europe: lessons learned
Bazele îngrijirii omului sănătos şi bolnav 1930 and new challenges" 1878
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Interuniversitaria 1847
185 de ani 1838 Invisible genius of the modern lyric 1980
Catalogare corporativă în ALEPH 1840 Împărţirea 1890
Clubul Politic al Femeilor 50/50 1868 Înmulţirea 1891
Collecting of articles and theses of the com- Mara mea carte despre lume 1851
munications presented within the Interna- Marea mea carte despre animale 1850
tional Scientific Conference dedicated to the Marea mea carte despre univers 1852
25th anniversary since the founding of Materialele conferinţelor: "Ştiinţele socio-
ASEM "Role of Investments in the Devel- umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific"
opment of Digital Economy in the Context of 1848
Financial Globalization" 1873 Mântuirea prin credinţă 1859, 1861
Conferinţa internaţională "Evoluţia controlului Measuring the Performance of Green Eco-
constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi nomic Development in the Republic of
provocări" 1877 Moldova 1871
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studen- Metode şi tehnici fiscale şi fiscalitate 1869
ţească "Provocările contabilităţii în viziunea Minunile lumii 1843
tinerilor cercetători" 1939 Modele de acte judecătoreşti în procesul
Copii sănătoşi – societate prosperă 1944 contravenţional 1879
Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor National Report on the Enforcement of Intel-
prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice lectual Property rights in the Republic of
Internaţionale consacrate celei de-a 25 ani- Moldova 1882
versări de la fondarea ASEM "Rolul investi- Omagiu "Străjerilor" patrimoniului documenta-
ţiilor în dezvoltarea economiei digitale în re al BNRM 1842
contextul globalizării financiare" 1873 Portocal/algoritm al deprinderilor practice
Curriculum modular pentru învăţământul 1931
profesional tehnic postsecundar 1834-35 Proceeding of the: The 9th International Con-
Dialog intercultural polono-moldovenesc 1846 ference "Microelectronics and Computer
Dreptul instituţional al Uniunii Europene 1876 Science" & The 6th Conference of "Physi-
Drumul spre centru 1977 cists of Moldova" 1935
Educaţie incluzivă 1902 Programare în reţea 1836
Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi 1978 Publicaţiile Moldovei 1839
Evaluarea performanţelor dezvoltării economi- Raport Naţional privind respectarea drepturilor
ce verzi în Moldova 1870 de proprietate intelectuală 1882
Fiziologia stresului, adaptării şi rezistenţei la Regulamentul circulaţiei rutiere 1938
secetă a plantelor de cultură 1924

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rolul statutului în asigurarea drepturilor elec- Роль государства в обеспечении избира-


torale ale persoanelor cu dizabilităţi 1880 тельных прав граждан с ограниченными
Scăderea 1893 возможностями 1880
Год души 1863 Спасение по вере 1860, 1862
Правила дорожного движения 1938 Химия 1921

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 9-2017


Aforisme 1954 Fiscalitate 1869
Amintiri 1957, 1965 Fizică 1917, 1919
Animale, curiozităţi 1850 Flora şi vegetaţia Italiei 1926
Aniversări culturale 1837 Formarea continuă a cadrelor didactice 1888
Anuarul Institutului de Istorie 1984 Formarea personalităţii 1894
Asistentul medical în diagnosticul de laborator Găgăuzi, tradiţii 1904
1931 Gripă 1934
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Igiena alimentelor 1929
indici bibliografici 1838 Ihtiofauna Republicii Moldova 1927
- Serviciul "Carte veche şi rară", istorie 1842 Inegalităţile în Republica Moldova, aspecte
Biologie, didactică 1887 sociale, studii 1883
Bucate tradiţionale bulgăreşti 1937 Infracţiuni împotriva securităţii publice 1881
Calendare creştine 1863 Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a
Catalogare în software ALEPH 1840-41 Moldovei, anuare 1984
Cărţi cu jocuri 1853 Integrarea economică europeană 1874
Cântece 1965 Investiţii, economie digitală1873
Chimie 1920-21 Istoria românilor 1985-86
Chimie organică 1922 - universală 1985-86
Comedii dramatice 1963 Îngrijire medicală 1930
Comportarea plantelor de cultură la secetă Învăţământ profesional tehnic, piaţa muncii din
1924 Republica Moldova 1903
Contabilitate 1939 Legende istorice 1955
Control constituţional în Europa 1877 Limbi, engleză, didactică 1886
Copii cu dizabilităţi de auz, incluziune şcolară - română, originea unor cuvinte, expresii 1948
1901 - - teste 1946, 1949-51
Copiilor despre, biserică 1854 - română în Republica Moldova 1947
- ortodoxie 1849 Literatură, religioasă 1859-62
Cultură, date remarcabile 1837 - română, critică şi interpretare 1974
Diagnostic de laborator 1931 - - teste 1946, 1949-50
Distrofie musculară 1932 - română din Republica Moldova, critică şi
Dreptul, constituţional în Europa 1878 interpretare 1975-81
- instituţional al Uniunii Europene 1875 Lume, curiozităţi 1851
Drepturi electorale, persoane cu dizabilităţi Matematică, teste 1905-10, 1912-13, 1915-16
1880 Matematică 1911
Economia verde în Republica Moldova 1871 - pentru preşcolari 1889-91, 1893, 1900
Educaţie, fizică 1944 Merceologia alimentelor 1872
- incluzivă 1901-02 Microelectronică 1935
- pentru mass-media 1885 Migraţiune, aspecte politico-juridice 1864
- pentru sănătate 1884 - aspecte socioeconomice 1865
- preşcolară 189599 Nuvele 1956
Enciclopedii 1843 Persoane cu dizabilităţi, drepturi electorale
Enologie 1942 1880
Eseuri 1960 Poeme 1968
Femeia în politică, Republica Moldova, studii Poezie 1952, 1958, 1962, 1964-66, 1970,
de gen 1868 1973, 1981

53
Cronica cărţii Nr 9-2017 ≡ Book annals Nr 9-2017

Poezii pentru copii 1972 Sociolingvistică 1947


Proces contravenţional, modele de acte jude- Specii rare, de animale, Republica Moldova
cătoreşti 1879 1925
Programare în reţea 1836 - de plante – Republica Moldova 1925
Proprietate intelectuală, Republica Moldova, Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga"
rapoarte 1882 din Chişinău, Republica Moldova, istorie
Psihologia, gândirii 1855 1928
- vârstelor 1856 Ştiinţe ale educaţiei 1917
Psihologie, emoţii, teste 1857-58 Tehnici fiscale 1869
Psihopatologie 1933 Tehnologii, alimentare 1943
Publicaţiile Republicii Moldova, date statistice - informaţionale 1935
1839 - - în educaţie 1888
Radio Europa Liberă, reportaje 1845 Tradiţii găgăuze 1904
Regulamentul circulaţiei rutiere 1938 Uniunea Europeană, drept instituţional 1875
Romane 1953, 1959, 1969, 1971 Univers, curiozităţi 1852
Scrieri, autobiografice 1967 Violenţă asupra copiilor, asistenţă psihologică
- filosofice 1961 1866
Societate civilă, Republica Moldova 1844

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 9-2017


Adiabata 1938 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie
AGEPI 1882 Aplicată 1954
Arc 1843, 1845, 1850-52, 1877-78, 1889-91, Institutul Naţional al Justiţiei 1879
1893, 1910, 1912-13, 1921, 1945-46, 1949- Integritas 1918
50, 1972 Intellect Group 1844
ASEM 1833, 1869, 1872-73, 1903, 1923, Iprint Grup 1894
1929, 1936, 1940-41, 1943 Lumina 1955
Atelier 1981 OMCT 1975, 1978-80
Baștina-Radof 1837 Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune
Bestseller 1960 (OIM) 1864
Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventişti- Pontos 1958, 1964-65
lor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova Princeps 1880, 1915, 1961
1859, 1861 Spitalul Clinic Republican 1928
BNRM 1838, 1842 Tehnica-Info 1948, 1984
Bons Offices 1868, 1966 Tehnica-UTM 1919, 1922
Cartdidact 1983 Teo-Educaţional 1911, 1920, 1974
Cartier 1952-53, 1969, 1971 Tipografia Centrală 1881
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1834-35 Totex-Lux 1857-58
CNCM 1839 UCCM 1874
Dorinţa 1895-1900 US "Alecu Russo" 1847
Gagauziya M. V. Maruneviç adina Bilim- USM 1844
aaraştırma Merkezi 1892 UTM 1836, 1848
Gunivas 1962 Viţă adevărată 1849, 1854
Institutul de Filologie al AŞM 1947, 1977 Камно 1863
Institutul de Istorie al AŞM 1984 Церковь христиан адвентистов седьмого
дня 1860, 1861

ISBN eronat la "Cronica cărţii" Nr 9-2017


ISBN 978-9975-137-32-4 1913 ISBN 978-9975-61-582-2 1972
ISBN 978-9975-61-781-9 1921

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINE ARTICLE ANNALS


VISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 9
SEPTEMBRIE SEPTEMBER
(2793-3102)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
2793. Duca, Gheorghe. Declarația Președintelui Academiei de Științe a Moldovei, cu
privire la dezvoltarea științei în noile condiții de reformare : Propunerile președintelui AȘM,
acad. Gheorghe Duca, la proiectul de modificare a Codului cu privire la știință și inovare,
prezentat în cadrul ședinței Guvernului din 10 iulie 2017 / Gheorghe Duca // Akademos. –
2017. – Nr 2. – P. 7-9. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2794, 2990)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


(Vezi Nr 2835)

004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare


2794. Bogatencov, Petru. E-infrastructura RENAM – platforma interoperabilă de co-
laborare, resurse și servicii informaționale în cercetare și educație / Petru Bogatencov, Grigo-
re Secrieru, Ion Tighineanu // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 19-26 : fig. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 26 (10 tit.). – ISSN 1857-0461.

2795. Чиреш, Вера. ″Google Формы″ – создай свой интерфейс за 5 минут : [соз-
дание формы и сохранение всех введенных данных в отдельной таблице] / Вера
Чиреш // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 9. – P. 94-96 : fot. – ISSN 1813-4408.

005 Management
(Vezi Nr 2823)

005.3/.7 Activități manageriale. Procese în management. Management organizațional (OM)


2796. Bilaș, Ludmila. Dezvoltarea leadership-ului și activitatea de echipă a colabora-
torilor în baza coaching-ului rezultativ = Development of leadership and team performance of
an organization′s employees based on effective coaching / Ludmila Bilaș, Masadeh Adeeb //
Economica. – 2017. – Nr 3. – P. 39-50 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 50 (10 tit.). – ISSN 1810-9136.

55
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

2797. Covaș, Lilia. Dimensiunile culturii organizaționale și culturii naționale: analiză


cross-națională = The dimensions of corporate and national culture: the cross-national analy-
sis / Lilia Covaș, Angela Pîrlog // Economica. – 2017. – Nr 3. – P. 17-27 : fig. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 26-27 (13 tit.). – ISSN
1810-9136.

2798. Galanton, Natalia. Provocări ale managementului lanțului de aprovizionare =


Challenges of supply chain management / Natalia Galanton // Economica. – 2017. – Nr 3. –
P. 7-16 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 16
(12 tit.). – ISSN 1810-9136.

02 BIBLIOTECONOMIE
2799. Dobjanschi, Aurelia. Club de făurit povești la Telenești : [serviciu modern la
Bibl. Publ. Raională ″Vasile Alecsandri″] / Aurelia Dobjanschi // Realități Culturale. – 2017. –
Nr 9. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4424.

2800. Suruceanu, Nina. Semnificația colecțiilor de bibliotecă și bazelor de date elec-


tronice cu profil medical în promovarea sănătății publice : [a Bibl. Centrului Naț. de Sănătate
Publică] / Suruceanu Nina, Iziumov Nina // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 202-206 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.:
p. 206 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


061 Organizații și alte tipuri de cooperare
(Vezi Nr 2887)

070 Ziare. Presă


(Vezi Nr 2804, 2905)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
2801. Pâslari, Stela. Studiul empatiei la preadolescenți / Stela Pâslari // Univers Pe-
dagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 95-102 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 102 (5 tit.).
– ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 2945)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
2802. Buburuz, Petru. Pe toate căile noastre, mai întâi să ne gândim la Dânsul
:[Dumnezeu : cugetări] / protoiereu Petru Buburuz // Luminătorul. – 2017. – Nr 1. – P. 3-10.

2803. Grosu, Gurie. Despre mărturisire : [meditații] / Gurie Grosu // Luminătorul. –


2017. – Nr 1. – P. 15-20 : fot.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2804. Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu : [in memoriam : 140 de ani de la naște-
rea fondatorului rev. "Luminătorul" (1877-1943)] / cor. rev. // Luminătorul. – 2017. – Nr 1. – P.
11-14 : fot.

2805. Ştiri din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române și străinătate / cor. rev. // Lu-
minătorul. – 2017. – Nr 1. – P. 56-64.

2806. Обская, Анна. Монастырь Инундень. В другом измерении = The Monastery


of Inundeni. In another dimension : [о мужском монастыре ″Иконы Божьей Матери Всех
Скорбящих″ в селе Инундень, район Сорокa] / Анна Обская // Работай & Отдыхай. –
2017. – Авг./Сент. (Nr 41).. – P. 50-51 : fot. – Tit., text paral.: lb., engl., rusă. – ISSN 1857-
0399.
(Vezi de asemenea Nr 2950, 3037)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
2807. Frunze, Oleg. Aspecte demografice și acțiunea lor asupra competitivității regio-
nale în Republica Moldova = Demographic aspects and their effect on the regional
competitiveness in the Republic of Moldova / Oleg Frunze // Administrarea Publică. – 2017. –
Nr 3. – P. 109-117 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 117 (9 tit.). – ISSN 1813-8489.

2808. Hrusciov, Elena. Population ageing determinants in the Republic of Moldova


and selected European countries / Elena Hrusciov // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr
1/2. – P. 148-158 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 157-158 (19
tit.). – ISSN 1857-4130.

2809. Негурэ, Акулина. Картографический вывод : [о результатах исследования


диаспоры проводимое экспертами молд. миссии Международной организации по ми-
грации] / Акулина Негурэ // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9. – P. 48-49 : fot. –
(Диаспора & Настроения). – ISSN 1857-0186.

316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
2810. Gagauz, Olga. Self-perceived health of the elderly: economic and sociodemo-
graphic inequalities / Olga Gagauz, Cristina Avram, Irina Pahomii // Economie și Sociologie. –
2017. – Nr 1/2. – P. 45-53 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 52-
53 (28 tit.). – ISSN 1857-4130.

2811. Malcoci, Ludmila. The middle class in the Republic of Moldova: determinant
factors of formation / Ludmila Malcoci, Victor Mocanu // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr

57
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

1/2. – P. 103-111 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 110-111 (21 tit.).
– ISSN 1857-4130.

2812. Pascaru, Ana. Unele considerații privind organizarea societății în Republica


Moldova = Some thought concerning the organization of society in the Republic of Moldova /
Ana Pascaru // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 53-62. – Tit. paral.: lb. rom., engl.
– Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 62 (9 tit.). – ISSN 1813-8489.

32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii moldova
2813. Deutsche Welle: Moldova, statul în care președintele incită la război și își
numește cetățenii "lepădături" și "paraziți" : [despre comportamentul lui Igor Dodon față
de popor, comentată de postul de radio internațional din Germania] / Sursa: dw.com // Moldo-
veanca. – 2017. – Nr 4 (sept.). – P. 4, 10-11 : fot. – ISSN 1857-3053.

2814. Meleștean, Ion. Traseismul politic al primarilor în Republica Moldova (2011-


2017) = The mayors' party switching in the Republic of Moldova (2011-2017) / Ion Meleștean
// Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 153-158 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text:
lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 158 (6 tit.). – ISSN 1813-8489.

2815. Додон, Игорь. Игорь Додон: ″Я рассчитываю на ″промолдавскую″ власть


после 2018 г.″ : [интервью с Президентом Респ. Молдова] / записал: Александр Танас //
Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9. – P. 38-45 : fot. – (Страна & Курс). – ISSN 1857-
0186

2816. Голя, Анатолий. Имитация противостояния : [о противоречиях между пре-


зидентом Респ. Молдова и правящей коалицией] / Анатолий Голя // Profit. Банки &
финансы. – 2017. – Nr 9. – P. 3-9 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2821)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică


Externă
2817. Pohjanheimo, Päivi. Päivi Pohjanheimo: Moldova are nevoie de mai multă
transparență = Moldova needs more transparency : [interviu cu ambasadoarea Finlandei în
Rep. Moldova] / consemnare: Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9.
– P. 80-83, 88-91 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – (Ambasador & Misiune). – ISSN
1857-0186.

2818. Ulianovschi, Tudor. Politică inteligentă la Geneva : [interviu cu T. Ulianovschi,


Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Rep. Moldova în Confederația Elvețiană și
Reprezentantul Permanent în Cadrul instituțiilor] / consemnare: Anatol Caciuc // Работай &
Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 14-16 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 2819)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2819. Kilic, Hulusi. Moldova și Turcia: un parteneriat strategic = Moldova and Turkey:
Strategic Partnership : [despre relațiile moldo-turce : interviu cu Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotențiar al Rep. Turcia în Rep. Moldova Hulusi Kilic] / consemnare: Ludmila Barbă //
Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 10-13 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom.,
engl.– ISSN 1857-0399.

2820. Голя, Анатолий. Снова в Европу?! = And Again Back to Europe?! : [полит.
комментарий по поводу перспектив присоединения Респ. Молдова к Евросоюзу] / Ана-
толий Голя // Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 18-21 : fot. – Tit., text
paral.: lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2821. Filip, Pavel. Oportunități există : [despre activitatea Guvernului : interviu cu P.
Filip, Prim-ministrul Rep. Moldova] / consemnare: Ludmila Barbă // Работай & Отдыхай. –
2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 24-27 : fot. – ISSN 1857-0399.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
2822. Babii, Leonid. Procesul de utilizare a cunoștințelor: tratare sistemică = The
process of using knowledge: systemic approach : [în economie] / Leonid Babii // Administra-
rea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 118-123 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 123 (13 tit.). – ISSN 1813-8489.

2823. Bolun, Ion. Procedura de discutare a opțiunilor la luarea deciziilor colective =


Procedure of discussing options in collective decision-making / Ion Bolun // Economica. –
2017. – Nr 3. – P. 118-128. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN
1810-9136.

2824. Naval, Elvira. Elaborarea modelelor economice în baza balanțelor interramurale


/ Elvira Naval // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 27-32 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 32 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2825. Blyzniuk, Victoria. Comparative evaluation of the labor markets development in
the Republic of Moldova and Ukraine / Victoria Blyzniuk, Anatolii Rojco // Economie și Socio-
logie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 33-44 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.:
p. 44 (19 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 2902)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)

59
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

2826. Negară, Ghenadie. Particularitățile contabilității în ACC : [asociațiile de copro-


prietari în condominiu] / Ghenadie Negară // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 9. – P. 48-53 :
fot. – (Opinii). – ISSN 1813-4408.

2827. Tofan, Tatiana. Experiența Agenției de Dezvoltare Nord în realizarea proiectelor


de dezvoltare regională = Experience of the North Development Agency in the implementa-
tion of regional development projects / Tatiana Tofan // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3.
– P. 104-108. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 108 (3 tit.). – ISSN 1813-8489.

2828. Turetchi, Viorel. Real estate market in rural area of the Republic of Moldova:
actual condition and opportunities of development / Viorel Turetchi, Tatiana Borzdova // Eco-
nomie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 133-139 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 138-139 (13 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 2807, 2874)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2829. Aculai, Elena. The use of international rankings for business development poli-
cy evaluation in the Republic of Moldova / Elena Aculai, Lidia Maier, Alexandra Novac // Eco-
nomie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 54-64 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referin-
țe bibliogr.: p. 64 (18 tit.). – ISSN 1857-4130.

2830. Iepuraș, Natalia. ZEL ″Ungheni-Business″ – 15 ani de activitate : [interviu cu N.


Iepuraș, administratorul principal al zonei economice libere ″Ungheni-Business″ despre rezul-
tatele obținute pe parcursul anilor de activitate] / consemnare: Alla Gherciu // Работай &
Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 34-35 : fot. – ISSN 1857-0399.

2831. Iordache, Silvia. Antreprenorul de succes în mediul de afaceri contemporan = A


successful entrepreneur in a modern business environment / Silvia Iordache // Economica. –
2017. – Nr 3. – P. 51-58. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 58 (9 tit.). – ISSN 1810-9136.

2832. Isac, Anatolie. Reforma în domeniul reglementării prin autorizare a activității de


întreprinzător / Anatolie Isac // Vama. – 2017. – Nr 3 – P. 19-20. – ISSN 1857-2979.

2833. Zamaru, Victor. Influența capitalului intelectual asupra managementului com-


paniei în secolul XXI = Influence of intellectual capital of company management in the XXI
century / Victor Zamaru // Economica. – 2017. – Nr 3. – P. 72-80 : fig. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 80 (8 tit.). – ISSN 1810-9136.
(Vezi de asemenea Nr 2796-97)

336 Finanţe
2834. Bulgac, Corina. The evaluation mechanism of the tax pressure on the economy
in the Republic of Moldova / Corina Bulgac // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P.
140-147 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 146-147 (12 tit.). –
ISSN 1857-4130.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2835. Cainarian, Cristian. Modernizarea sistemului achizițiilor publice prin implemen-


tarea tehnologiilor digitale = Modernization of the public procurement system through digital
technologies / Cristian Cainarian // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 165-168. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 167-168 (4
tit.). – ISSN 1813-8489.

2836. Dima, Marcela. Privind decontarea împrumutului acordat în străinătate entității


fizice / Marcela Dima, Natalia Țiriulnicova // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 9. – P. 25-28 :
fot., tab. – ISSN 1813-4408.

2837. Enicov, Igor. Applying Petri nets extensions to modeling commercial bank activ-
ity / Igor Enicov // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 90-94. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 94 (9 tit.). – ISSN 1857-4130.

2838. Gulca, Lilia. Taxele locale ca formă și conținut de impunere fiscală = Local tax-
es as a form and content of fiscal taxation / Lilia Gulca // Legea și viața. – 2017. – Nr 9. – P.
37-41. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.:
p. 41 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

2839. Iordachi, Victoria. International reserves management in the Republic of Mol-


dova / Victoria Iordachi, Mariana Rodica Tirlea, Tatiana Petrova // Economie și Sociologie. –
2017. – Nr 1/2. – P. 65-74 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 74
(16 tit.). – ISSN 1857-4130.

2840. Konieva, Tatiana. Factors affecting the enterprise's cost of capital in Ukraine /
Tatiana Konieva // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 82-89 : tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 89 (18 tit.). – ISSN 1857-4130.

2841. Perciun, Rodica. The management of financial stability in national strategies /


Rodica Perciun, Dorina Clichici // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 23-32 : tab. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 32 (16 tit.). – ISSN 1857-4130.

2842. Petrova, Tatiana. Assessment of illegal capital flows in the Republic of Moldova
/ Tatiana Petrova, Victoria Iordachi, Dorina Clichici // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr
1/2. – P. 95-102 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 102 (18 tit.). –
ISSN 1857-4130.

2843. Pîntea, Dumitru. Un nou pas spre integrarea europeană : [interviu cu Dumitru
Pîntea, cercet. econ. în cadrul Centrului Analitic Independent Expert-Grup despre noua Le-
gea privind activitatea băncilor, votată de Parlamentul Rep. Moldova în prima lectură] / con-
semnare: Ilona Navruc // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9. – P. 102-108 : fot. –
(Bănci & Legislație). – ISSN 1857-0186.

2844. Pui, Elena. CNPF își consolidează atribuțiile : [interviu cu Elena Pui, Secretarul
General din cadrul Comisiei Naț. a Pieței Financiare (CNPF), despre amendamentele și com-

61
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

pletările elaborate la Legea cu privire la asigurări] / consemnare: Ilona Navruc // Profit. Банки
& финансы. – 2017. – Nr 9. – P. 110-113 : fot. – (Sector & Amendamente). – ISSN 1857-
0186.

2845. Timus, Angela. Assimilation of investment potential of insurance companies


through government securities / Angela Timus, Cristina Ungur, Irina Rabosapca // Economie
și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 124-132 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referin-
țe bibliogr.: p. 132 (19 tit.). – ISSN 1857-4130.

2846. Zinca (Voiculescu), Clara-Iulia. Rolul auditului intern în managementul riscului


instituțiilor de credit = The role of internal audit in risk management of credit institutions /
Clara-Iulia Zinca (Voiculescu), Grazia-Oana Petroianu // Economica. – 2017. – Nr 3. – P. 93-
103 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 103
(15 tit.). – ISSN 1810-9136.

2847. Балабан, Сергей. Дно пройдено, ждем очередного дна : [о спаде в эконо-
мике и банковском бизнесе] / Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9.
– P. 22-26 : fot. – (Настроения & Ожидания). – ISSN 1857-0186.

2848. Басова, Ирина. Дешевые деньги и банки : [прибыль, активы, кредиты, де-
позиты и производные показатели банков Респ. Молдова за июль 2017 г.] / Ирина Басо-
ва // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9. – P. 50-64 : fot., tab. – (О банках подробно).
– ISSN 1857-0186.

2849. Басова, Ирина. Рейтинг банков : [за II квартал 2017 г. в сравнении с I квар-
талом 2017 г.] / Ирина Басова // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9. – P. 28-29 : fot.,
tab. – ISSN 1857-0186.

2850. Танас, Александр. Рубикон продажи MAIB : [о решении продажи 40% ак-
ций Moldova Agroindbank] / Александр Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9. –
P. 30-34 : fot. – (Активы & Продажи). – ISSN 1857-0186.

2851. Тостоган, Павел. О применении частей (32) и (33) статьи 102 НК в 2017 го-
ду : [о порядке корректировки зачета НДС вследствие изменения назначения товаров] /
Павел Тостоган // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 9. – P. 46-47 : fot. – ISSN 1813-4408.

2852. Шумкина, Валерия. Благотворительность по-французски : [о благотвори-


тельной деятельности Mobiasbanca – Grupe Societe Generale] / Валерия Шумкина //
Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9. – P. 70-71 : fot. – ISSN 1857-0186.

2853. Яворская, Елена. Учет и налогообложение выплат работнику по решению


суда / Елена Яворская // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 9. – P. 14-22 : fot., tab. – ISSN
1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2856)

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2854. Bajura, Tudor. Investment process and actual tehnical providing of Moldavian
agriculture / Tudor Bajura // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 75-81 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 81 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.

2855. Cărare, Viorica. Viorica Cărare: Un Consiliu puternic nu înseamnă un mediu


concurențial adecvat : [interviu cu Președintele Consiliului Concurenței] / consemnare: Ilona
Navruc // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9. – P. 92-99 : fot. – (Instituție & Realizări). –
ISSN 1857-0186.

2856. Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii : [în


Rep. Moldova] / Gheorghe Duca, Vitalie Postolati, Mihai Tîrșu [et al.] // Akademos. – 2017. –
Nr 2. – P. 36-42 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 42 (3 tit.). – ISSN
1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2834)

338.48 Turism
2857. Cazacu, Stela. Imaginea Republicii Moldova în calitate de destinație turistică
printre greci / Stela Cazacu // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 88-97 : fig., tab. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 97 (10 tit.). – ISSN 1857-0461.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
2858. Diaconu, Tatiana. Aspecte conceptuale privind tratarea sistemică a manage-
mentului comercial cu produse agroalimentare = Conceptual aspects regarding systemic
treatment of commercial management of agri-food products / Tatiana Diaconu, Svetlana
Mirinov, Ludmila Pascari // Economica. – 2017. – Nr 3. – P. 28-38 : fig. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 38 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

2859. Gutium, Tatiana. Abordarea conceptuală a competitivității și a interdependenței


dintre concurență și competitivitate = Conceptual approach of competitiveness and interde-
pendence between competition and competitiveness / Tatiana Gutium // Economica. – 2017.
– Nr 3. – P. 59-71 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 70-71 (16 tit.). – ISSN 1810-9136.

2860. Scerbacov, Elena. The competitiveness of the agrifood sector from the Repub-
lic of Moldova in the field of alimentary products of plant and animal origin / Elena Scerbacov
// Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 117-123 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 123 (10 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 2831)

63
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2861. Cainarean, Emilia. Activitatea Laboratorului vamal : [Direcție a Departamentului
venituri și control vamal al Serviciului Vamal] / Emilia Cainarean // Vama. – 2017. – Nr 3 – P.
27-30 : fig., fot. – ISSN 1857-2979.

2862. Calenic, Natalia. Planul Național de facilitare a comerțului și prioritățile sistemu-


lui vamal : [ședința de lansare a activității Comitetului Naț. pentru Facilitarea Comerțului] /
Natalia Calenic // Vama. – 2017. – Nr 3 – P. 31-32. – ISSN 1857-2979.

2863. Convenția privind regimul de tranzit comun : [în Rep. Moldova] // Vama. –
2017. – Nr 3 – P. 5-6 : tab – ISSN 1857-2979.

2864. Coșer, Cornel. Considerații asupra profilului exportatorilor moldoveni de produ-


se agroalimentare / Cornel Coșer, Liliana Cimpoieș // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 83-87 :
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 87 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

2865. Furtuna, Daniela. Clasificarea mărfurilor – racordarea legislației naționale la re-


glementările internaționale / Daniela Furtuna // Vama. – 2017. – Nr 3 – P. 7-13 : fig. – (Re-
guli). – ISSN 1857-2979.

2866. Ghișeul Unic – instrument de facilitare a comerțului : [contribuirea Proiectu-


lui Twinning la efectuarea pregătirilor necesare pentru punerea în aplicație a Sistemului de
Ghișeu Unic în Rep. Moldova] // Vama. – 2017. – Nr 3 – P. 2-4 : fig. – ISSN 1857-2979.

2867. Modernizăm Vama – Facilităm Comerțul : [eveniment organizat de Serviciul


Vamal al Rep. Moldova la 26 de ani de activitate] // Vama. – 2017. – Nr 3 – P. 33 : fot. – ISSN
1857-2979.

2868. Șompol, Tatiana. Stabilirea locurilor de vămuire a mărfurilor / Tatiana Șompol //


Vama. – 2017. – Nr 3 – P. 21-22 : tab. – (Reguli). – ISSN 1857-2979.

2869. Țurcanu, Radu. Despre neachitarea certificatelor de origine EUR. 1 : [certificat


de circulație a mărfurilor] / Radu Țurcanu // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 9. – P. 62-65. –
(Drept vamal). – ISSN 1813-4408.

2870. Vitalie Vrabie: ″Suntem orientați spre dezvoltarea dialogului Vama-


Business și promovarea competitivității comerciale″ : [pe marginea ședințelor Comitetului
Consultativ al Serviciului Vamal, condusă de către dir. general al Serviciul Vamal, V. Vrabie] /
cor. rev. // Vama. – 2017. – Nr 3 – P. 35-36 : fot. – ISSN 1857-2979.

339.7 Finanţe internaţionale


2871. Marin, Alexandra. Cetățenie contra investiții? : [oferirea cetățeniei mold. cetățe-
nilor străini care investesc în țara noastră] / Alexandra Marin // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 9. – P. 114-116 : fot. – ISSN 1857-0186.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2872. Poisic, Mihail. Monetary receipts from abroad to individuals: evaluation me-
thods / Mihail Poisic // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 112-116 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 115-116 (12 tit.). – ISSN 1857-4130.

2873. Балабан, Сергей. Не о том торгуетесь, господа! : [о предоставлении молд.


гражданство в обмен на инвестиции] / Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 9. – P. 72-75 : fot. – (Гражданство & Деньги). – ISSN 1857-0186.

2874. Гуцу, Сержиу. Немецкие инвестиции в будущее Молдовы : [интервью с


представителем офиса немецкого банка развития KfW в Кишиневе Сержиу Гуцу о реа-
лизации проекта социальных инвестиций и энергоэффективности в Респ. Молдова] /
записал: Сергей Закревский // Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 36-
37 : fot. – ISSN 1857-0399.

2875. Нистряну, Валентина. Кредиты садоводам – уже без залога! : [о кредите


Европ. Инвестиционного банка, предоставленный отечественным садоводам в рамках
проекта ″Сады Молдовы″] / Валентина Нистряну // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr
9. – P. 66-68 : fot. – (Сады & Финансирование). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2839, 2842)

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


2876. Țâu, Nicolae. Internaționalizarea activității economice și implicarea guvernului
în economia de piață = Internationalization of economic activities and government's involve-
ment in the market economy / Nicolae Țâu // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 133-
139. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
139 (17 tit.). – ISSN 1813-8489.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2877. Флоря, В. Юридическое значение согласия пациента на медицинское
вмешательство, повлекшее его гибель или причинившее ему тяжкие увечья = The legal
meaning of the patient′s consent on medical intervention, which resulted in his death or seri-
ous bodily injury / В. Флоря // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 9. – P. 9-13. – Tit.
paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 13 (8 tit.).
– ISSN 1811-0770.
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
2878. Băieșu, Aurel. Controlul constituționalității tratatelor internaționale / Aurel Băie-
șu // Conferinţa internaţională "Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi
noi provocări". – Chişinău, 2017. – P. 28-40. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr. în note de
subsol

2879. Coșman, Eliza. Jurisprudența Uniunii Europene și rolul ei în armonizarea inter-


pretării dreptului = The jurisprudence of the European Union and its role in harmonizing the

65
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

interpretation of law / Eliza Coșman // Legea și viața. – 2017. – Nr 9. – P. 18-22. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 21-22 (12 tit.). –
ISSN 1810-309X.

2880. Dorul, Olga. Individualizarea răspunderii internaționale penale pentru nerespec-


tarea normelor privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat = Individualization
of international criminal liability for violation of international norms on the protection of cultural
property in the event of armed conflicts / Olga Dorul // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3.
– P. 82-87. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 86-87 (7 tit.). – ISSN 1813-8489.

2881. Zaporojan, Veaceslav. Impactul jurisprudenței europene asupra controlului de


constituționalitate în Republica Moldova / Veaceslav Zaporojan // Conferinţa internaţională
"Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări". – Chişinău,
2017. – P. 76-90 : fot. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr. în note de subsol

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2882. Arnăut, Veronica. Competența legislativă a Parlamentului și limitele acesteia =
Legislative competence of Parliament and its limits / Veronica Arnăut // Legea și viața. –
2017. – Nr 9. – P. 22-28. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 28 (32 tit.). – ISSN 1810-309X.

2883. Baltag, Dumitru. Dreptul suplu – valoare indispensabilă de regenerare a siste-


mului juridic = Some of the juridical system′s regeneration indispensable values / Dumitru
Baltag, Gabriel Ichim // Legea și viața. – 2017. – Nr 9. – P. 11-18. – Tit. paral.: lb. rom., engl.
– Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 17-18 (21 tit.). – ISSN 1810-
309X.

2884. Barbă, Ludmila. Moldova: File vechi și noi ale istoriei : [privind Independența și
suveranitatea Rep. Moldova] / Ludmila Barbă // Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент.
(Nr 41). – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-0399.

2885. Panțîru, Tudor. Probleme curente privind independența judecătorilor constituți-


onali din Republica Moldova / Tudor Panțîru // Conferinţa internaţională "Evoluţia controlului
constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări". – Chişinău, 2017. – P. 92-97.

2886. Plotnic, Olesea. Drepturile pacientului în Republica Moldova în contextul drep-


tului omului = Patients′ rights in the Republic of Moldova in the context of human rights /
Olesea Plotnic, Elena Ciochina // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 9. – P. 3-8. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 8 (13 tit.).
– ISSN 1811-0770.

2887. Костаки, Георгий. Обучение демократической гражданственности и роль


гражданского общества в этом процессе = Education for democratic citizenship and the
role of civil society in this process / Георгий Костаки, Андрей Боршевский // Legea și viața.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

– 2017. – Nr 9. – P. 4-11. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 10-11 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

2888. Матвеев, Анатолий. Министров по осени считают : [о новом законе о пра-


вительстве Респ. Молдова] / Анатолий Матвеев // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Авг./Сент. (Nr 41). – P. 28-29 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 2878, 2881)

343 Drept penal. Infracțiuni penale


2889. Pasat, Aurel Octavian. Analiza lucrărilor științifice cu privire la infracțiunile va-
male în alte state = Analysis scientific works on customs offenses on other states / Aurel
Octavian Pasat // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 9. – P. 25-29. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 29 (19 tit.). – ISSN
1811-0770.
343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală
2890. Morcov, Alexandru. Modificarea acuzării în ședința de judecată în sensul agra-
vării ei. Probleme de drept procesual-penal = Modification of the indictment in the sense of its
aggravation. Problems of criminal procedure law / Alexandru Morcov // Revista Națională de
Drept. – 2017. – Nr 9. – P. 40-45. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 45 (10 tit.). – ISSN 1811-0770.

2891. Oganesean, Armen. Principiile interacțiunii în cadrul procesului penal = The


principles of interaction in the criminal proceeding / Armen Oganesean // Revista Națională de
Drept. – 2017. – Nr 9. – P. 49-53. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 53 (20 tit.). – ISSN 1811-0770.

2892. Pădure, Drăgălin. Viziunea Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova


asupra aplicării legii penale în timp: sinteza practicii judiciare = The Supreme Court of Justice
of the Republic of Moldova in its opinion about action of the criminal law in time: the syntesis
of judicial / Drăgălin Pădure // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 9. – P. 30-39. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 39 (10 tit.).
– ISSN 1811-0770.
343.2/.7 Drept penal
2893. Manole, Dinu. Eficacitatea politicii anticorupție: exemplul Singapore-ului = The
effectiveness of anti-corruption policy: the Singapore experience / Dinu Manole // Administra-
rea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 159-164. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 164 (7 tit.). – ISSN 1813-8489.

2894. Serbinov, Igor. Subiectul infracțiunilor de neglijență în serviciu (art. 329 Codul
penal). Partea I = The subject of the offences related to negligence in the workplace ( art. 329
of the Penal Code). Part I / Igor Serbinov // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 9. – P.
14-24. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.:
p. 23-24 (55 tit.). – ISSN 1811-0770.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

2895. Tighineanu, Alexandra. Infracționalitatea de mare violență săvârșită în grup în


cadrul structurii sistemului infracțional violent și de grup = Infractionality of great violence
committed in groups within the structure of the violent and committed in groups crimes / Alex-
andra Tighineanu // Legea și viața. – 2017. – Nr 9. – P. 29-33. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 33 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică


2896. Ciumac, Natalia. Cauzele determinante endogene și exogene ale criminalității =
The causes which determined the endogenous and exogenous of the crime / Natalia Ciumac
// Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 9. – P. 46-48 – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 48 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

347 Drept civil


347.6 Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori
2897. Боделан, Ирина. История формирования и развития законодательства о
наследовании по закону с момента становления молдавской государственности по
настоящее время = The history of formation and development of legislation on the inheri-
tance under the law from the moment of formation of the moldovan state due to the present
time / Ирина Боделан // Legea și viața. – 2017. – Nr 9. – P. 48-53. – Tit. paral.: lb. engl.,
rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 53 (16 tit.). – ISSN 1810-
309X.
(Vezi de asemenea Nr 2915)

347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale


2898. Glodeanu, Svetlana. Aspecte teoretice și practice în protecția proprietății inte-
lectuale / Svetlana Glodeanu // Vama. – 2017. – Nr 3 – P. 14-18 : fig. – (Reguli). – ISSN
1857-2979.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


2899. Cerba, Veaceslav. Unele aspecte procedurale specifice răspunderii de drept
privat = Some civil procedure′s peculiarities regarding legal liability / Veaceslav Cerba // Le-
gea și viața. – 2017. – Nr 9. – P. 34-37. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 37 (4 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 2853)

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
2900. Boișteanu, Eduard. Unele reflecții juridice privind dreptul angajatorului de a-și
revoca ordinul de concediere a salariatului = Some legal reflections on the employer's right to
cancel the order of dismissal of the employee / Eduard Boișteanu, Nicolae Romandaș // Ad-
ministrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 76-81. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 81 (14 tit.). – ISSN 1813-8489.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2901. Romandaș, Nicolae. Indemnizațiile pentru îngrijirea copilului: cum intrăm în po-
sesia lor : Partea a II-a : [drepturile familiilor asigurate și neasigurate din Rep. Moldova] /
Nicolae Romandaș // Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 38-39 : fot. –
Contin. Începutul: Июн./Июл. (Nr 40). – ISSN 1857-0399.

2902. Кывыржик, Андрей. Справочник трудового мигранта : [интервью с руково-


дителем Центра правовой поддержки соотечественников с офисом в Москве, юристом
Андреем Кывыржиком о разработке справочника и о новом мобильном приложении
ресурса DEPORTU.NET] / записал: Владимир Попов // Profit. Банки & финансы. – 2017.
– Nr 9. – P. 76-78 : fot. – (Миграция & Закон). – ISSN 1857-0186.

2903. Сосна, Борис. Административная ответственность за нарушение


законодательства о труде = Administrative liability for violation of labour legislation / Борис
Сосна, Дмитрий Тарлев // Legea și viața. – 2017. – Nr 9. – P. 42-47. – Tit. paral.: lb. engl.,
rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 47 (4 tit.). – ISSN 1810-
309X.
(Vezi de asemenea Nr 2917)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


2904. Goriuc, Silvia. Privire specială asupra unor tehnici de protecție a mediului = A
special look on environmental protection techniques / Silvia Goriuc, Adrian Crasnobaev //
Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 63-75. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 74-75 (22 tit.). – ISSN 1813-8489.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
2905. Balan, Oleg. Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii
de stat în domeniul administrației publice = The Academy – the National Centre for Policy
Promotion in the Field of Administration : Interviu cu Oleg Balan, rector al Academiei de Ad-
ministrare Publică, redactor-șef al revistei "Administrarea Publică", doctor habilitat, profesor
universitar / consemnare: Sergiu Vlădică // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 11-19.
– Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – ISSN 1813-8489.

2906. Gârjăv, Galina. Vasile Vartic în memoria locuitorilor satului Feștelița : [dezveli-
rea plăcii comemorative deputatului, președintelui colhozului "Pravda", raionul Ștefan Vodă
28 aug. 2017] / Galina Gârjăv // Realități Culturale. – 2017. – Nr 9. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-
4424.

2907. Manole, Tatiana. Financial consolidation of the administrative-territorial entity in


the light of decentralization / Tatiana Manole, Alexandru Stratan // Economie și Sociologie. –
2017. – Nr 1/2. – P. 13-22 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 22 (15
tit.). – ISSN 1857-4130.

2908. Sîmboteanu, Aurel. Savant și om de stat, slujitor fidel al administrației publice :


In memoriam: 85 de ani de la nașterea lui Mihail Platon = Scientist and statesman, faithful

69
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

servant of public administration : In memoriam: of the 85th birth anniversary of Mihail Platon :
[primul rector al Acad. de Administrare Publică (1932-2011)] / Aurel Sîmboteanu // Adminis-
trarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 21-32. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 32 (20 tit.). – ISSN 1813-8489.

2909. Varzari, Ana. Referențialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesiona-


le ale funcționarilor publici în Republica Moldova = Theoretical reference on the evaluation of
professional performances of public servants in the Republic of Moldova / Ana Varzari //
Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 149-152. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 152 (11 tit.). – ISSN 1813-8489.

2910. Zelenschi, Angela. Dezvoltarea competenței profesionale și etice a funcționari-


lor publici = The development of professional and ethical competence of public servants /
Angela Zelenschi // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 125-131. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 131 (8 tit.). – ISSN 1813-
8489.
(Vezi de asemenea Nr 2812)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


2911. Manole, Tatiana. Descentralizarea și autonomia financiară: o provocare pentru
autoritățile publice locale din Republica Moldova = Decentralization and financial autonomy: a
challenge for local public authorities in the Republic of Moldova / Tatiana Manole // Adminis-
trarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 89-103 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 103 (14 tit.). – ISSN 1813-8489.

2912. Saca, Victor. Semnificațiile intereselor publice în contextul câmpului politic-


administrativ = Significance of public interests in the context of the political-administrative field
/ Victor Saca // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 33-45. – Tit. paral.: lb. rom., engl.
– Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 45 (12 tit.). – ISSN 1813-8489.

2913. Tincu, Violeta. Provocări ale gestiunii directe a serviciilor publice de către auto-
ritățile administrației publice locale = Challenges faced by the local government in the direct
management of public services / Violeta Tincu // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P.
46-51 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 51 (6 tit.). – ISSN 1813-8489.

2914. Амброс, Александр. Унгень: 555 мероприятий на 555-летие : [интервью с


примаром муниципия Унгень Александром Амброс] / записала: Татьяна Кропанцева //
Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 32-33 : fot. – ISSN 1857-0399.

2915. Кристева, Наталия. Роль органов местного публичного управления в


области защиты детей, находящихся в ситуации риска = The role of local public mana-
gement in the field of protection of children which are in the risk situation / Наталия Кристева
// Legea și viața. – 2017. – Nr 9. – P. 54-58. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 58 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 2814, 2893)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2916. Savelieva, G. Aspectele metodologice și practice privind implementare unui
mecanism de ajutor alimentar în Republica Moldova : articol științific de sinteză / G.
Savelieva, A. Rojco, N. Bargan // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2, ed. supl. – P. 4-
100 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 91-100 (81 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 2810, 2852, 2982)

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor


2917. Sorocean, Clara. Completarea corectă a declarațiilor persoanelor asigurate
pentru solicitanții concediului paternal / Clara Sorocean // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr
9. – P. 43-45 : fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2844-45)

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2918. Albu, Gabriel. Educația, demnitatea umană, respectul dintre oameni și respec-
tul de sine : [aspecte fundamentale ale obiectivelor și conținuturilor educației] / Gabriel Albu //
Didactica Pro…. – 2017. – Nr 4. – P. 5-10 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
10 (29 tit.). – ISSN 1810-6455.

2919. Anghelache, Constantin. Analiza strategiei Uniunii Europene privind educația


și pregătirea vocațională = Analysis of the European Union strategy on education and
vocational training / Constantin Anghelache, Ion Pârțachi, Mădălina Gabriela Anghel // Eco-
nomica. – 2017. – Nr 3. – P. 129-149 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 148-149 (25 tit.). – ISSN 1810-9136.

2920. Chicu, Valentina. Schimbarea și dezvoltarea în educație / Valentina Chicu //


Didactica Pro…. – 2017. – Nr 4. – P. 2-5 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-6455.

2921. Cristea, Sorin. Educație pentru schimbare și dezvoltare, tehnologie și progres /


Sorin Cristea // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 4. – P. 53-56 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 56 (12 tit.). – ISSN 1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 2794)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


2922. Bâlici, Veronica. Condiții ale relaționării afectivității și raționalității în formarea
lingvistică a vorbitorului cult : (Partea 1) / Veronica Bâlici // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr
2. – P. 11-19. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 18-19 (13 tit.). – ISSN 1811-5470.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2923. Botgros, Ion. Experimentul la fizică – o metodologie eficientă de formare la
elevi a deprinderilor practice / Ion Botgros, Sergiu Șargarovschi // Didactica Pro…. – 2017. –

71
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

Nr 4. – P. 39-42. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 41-42 (9 tit.). – ISSN 1810-
6455.

2924. Negrescu-Babuș, Inna. Perspectiva interculturală în predarea limbilor străine /


Inna Negrescu-Babuș // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 111-114. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 114 (9 tit.). – ISSN 1857-0461.

2925. Pleșca, Daniela. Creativitatea la orele de limba și literatura română în școlile


alolingve / Daniela Pleșca // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 4. – P. 26-28 : fot. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 28 (4 tit.). – ISSN 1810-6455.

2926. Roșcovan, Stela. The impact of affective variables on developing communica-


tive competence in a foreign language / Stela Roșcovan // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2.
– P. 57-59. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 59 (7 tit.). – ISSN 1811-5470.

2927. Sava, Anastasia. Dezvoltarea comunicării orale și a gândirii creative la lecția de


limbă străină / Anastasia Sava // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 52-56. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 56 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

2928. Șchiopu, Lucia. Învățarea personalizată a limbii engleze la nivel universitar: di-
mensiuni și roluri / Lucia Șchiopu // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 49-51. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 51 (6 tit.). – ISSN 1811-5470.

37.06 Probleme sociale în educație. Contacte și relații interumane


2929. Gagauz, Olga. Părăsirea timpurie a sistemului educațional: factori și grupuri de
risc / Olga Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie, Irina Pahomii // Akademos. – 2017. – Nr 2. –
P. 98-104 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 104 (17 tit.). – ISSN 1857-
0461.
37.09 Organizarea instruirii
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2930. Achiri, Ion. Curriculum pentru disciplina opțională Matematica în cotidian : Cla-
sele I-a – a IV-a / Ion Achiri, Doina Todorov // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 34-43 :
tab. – Referințe bibliogr.: p. 43 (9 tit.). – ISSN 1811-5470.

2931. Curriculum pentru disciplina opțională Matematica aplicativă : Clasa a IX-a


/ Ion Achiri, Valentina Ceapa, Roman Copăceanu [et al.] // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr
2. – P. 29-33 : tab. – Referințe bibliogr.: p. 32-33 (16 tit.). – ISSN 1811-5470.

2932. Cutcovschi, Ludmila. Dialogul – unitate fundamentală a comunicării umane :


[la elevi] / Ludmila Cutcovschi // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 44-48 : tab. – Rez.:
lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 48 (13 tit.). – ISSN 1811-5470.

2933. Draguța, Oxana. Provocările educației în calea schimbării, dezvoltării, tehnolo-


giei și progresului. Experiența americană : [despre Progr. Humphrey al Dep. de Stat SUA,
progr. de dezvoltare pentru profesioniști la mijloc de carieră] / Oxana Draguța // Didactica

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pro…. – 2017. – Nr 4. – P. 29-33 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 33 (13
tit.). – ISSN 1810-6455.

2934. Florea, Margareta. Strategii de formare și evaluare a competenței de lectură a


elevilor, în cadrul procesului educațional la limba și literatura română / Margareta Florea //
Didactica Pro…. – 2017. – Nr 4. – P. 20-25 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 25 (22 tit.). – ISSN 1810-6455.

2935. Flueraș, Vasile. Competența – un concept la modă în educație? / Vasile Flue-


raș // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 3-10 : tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.:
p. 10 (18 tit.). – ISSN 1811-5470.

2936. Hadîrcă, Maria. Normativitatea pedagogică, comunicarea educațională și profe-


sorul de calitate / Maria Hadîrcă // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 4. – P. 11-16 : fot. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 16 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

2937. Ursu, Ludmila. Jocuri didactice matematice. Aplicații pentru studierea împărțirii
cu rest în clasa a III-a / Ludmila Ursu // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 4. – P. 48-52 : fot., tab.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 52 (4 tit.). – ISSN 1810-6455.

2938. Ени, Валентина. Обеспечение профессионально-личностного развития


студента в условиях формирующе-развивающей среды современного вуза / Валентина
Ени // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 103-108 : fig. – Rez.: lb. rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 108 (4 tit.). – ISSN 1811-5470.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2939. Bucun, Nicolae. Nivelul stabilității emoționale al cadrelor didactice din învăță-
mântul primar în funcție de vârstă, vechime în muncă și mediu de trai / Nicolae Bucun, Raisa
Cerlat // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 82-94 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe
bibliogr.: p. 93-94 (30 tit.). – ISSN 1811-5470.

2940. Duminică, Stella. Valențele formative ale abordării integrate a curriculumului în


educația timpurie / Stella Duminică, Angela Dascal // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P.
20-28 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 28 (15 tit.). – ISSN 1811-5470.

2941. Lungu, Svetlana. Abordarea individualizată a elevilor în clase eterogene / Sve-


tlana Lungu, Ahmet Yildiz // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 109-111. – Rez.: lb. rom.
– Referințe bibliogr.: p. 111 (6 tit.). – ISSN 1811-5470.

2942. Yildiz, Ahmet. Problematizarea și problematologizarea ca factori ai creativității


elevilor / Ahmet Yildiz // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 60-65 : tab. – Rez.: lb. rom.
– Referințe bibliogr.: p. 65 (9 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 2993)

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educației. Educație permanentă


(Vezi Nr 2948)

73
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2943. Bucun, Nicolae. Condiții de sporire a capacității muncii persoanelor cu deficien-
țe de auz / Nicolae Bucun // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 66-73. – Rez.: lb. rom. –
Referințe bibliogr.: p. 73 (10 tit.). – ISSN 1811-5470.

2944. Cucer, Angela. Caracteristici ale maturității profesionale la persoanele cu


dizabilități / Angela Cucer // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 74-77. – Rez.: lb. rom. –
Referințe bibliogr.: p. 77 (7 tit.). – ISSN 1811-5470.

2945. Furdui, Emilia. Bariere psihologice diminuante în dezvoltarea creativității per-


soanelor cu nevoi speciale / Emilia Furdui // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 78-81 :
fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 81 (5 tit.). – ISSN 1811-5470.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2946. Eni, Valentina. Scientific and methodological bases of forming-and-developing
university environment in the context of integrated scientific, academic and extracurricular
activities in a higher educational institution / Valentina Eni // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 4. –
P. 16-19 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 19 (3 tit.). – ISSN 1810-6455.

2947. Goraș-Postică, Viorica. Reverberații pe marginea schimbărilor din învățămân-


tul polonez : [analiza acad. a rezultatelor unei vizite de studiu la Univ. din Opole, Polonia, în
cadrul progr. european Erasmus+] / Viorica Goraș-Postică // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 4.
– P. 33-38 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 38 (21 tit.). – ISSN 1810-6455.

2948. Posțan, Liliana. Educația adulților în cadrul învățământului superior: unele prac-
tici internaționale și oportunități pentru Republica Moldova / Liliana Posțan // Didactica Pro….
– 2017. – Nr 4. – P. 42-47 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 47 (13 tit.).
– ISSN 1810-6455.

2949. Spînu, Stela. Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul


superior din Republica Moldova = The european dimension of intercultural education in high-
er education in the Republic of Moldova / Stela Spînu // Administrarea Publică. – 2017. – Nr
3. – P. 140-147. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 147 (4 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 2905, 2908, 2988, 2991)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


2950. Grădinaru, Natalia. Puterea terapeutică a cuvântului rostit : [în rugăciune, des-
cântec, cântece de leagăn] / Natalia Grădinaru // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 140-145. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 145 (21 tit.). – ISSN 1857-0461.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

391/395 Etnografie
2951. Negri, Ludmila. ″Ia – piesă de grație a costumului popular″ : [sesiunile Atelieru-
lui de creație privind confecționarea iei, desfășurat în or. Fălești] / Ludmila Negri // Realități
Culturale. – 2017. – Nr 9. – P. 23-24 : fot. – ISSN 1857-4424.

398 Folclor propriu-zis


2952. Domenco, Ion. Cântul, jocul, voia bună, toată lumea o adună : [pe marginea
Festivalului folcloric ″La vatra horelor bucuriene″, ed. a 27-a, satul Bucuria, raionul Cahul, 13
aug. 2017] / Ion Domenco // Realități Culturale. – 2017. – Nr 9. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-
4424.

2953. Pletosu, Victor. Festivalul de folclor ″Ișnovăț – Botna – Botnișoara″, ediția a IV-
a, 2017 : [desfășurat în scuarul Casei de Cultură Horești, Ialoveni, 6 aug. 2017] / Victor
Pletosu // Realități Culturale. – 2017. – Nr 9. – P. 20-22 : fot. – ISSN 1857-4424.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
Mediului înconjurător şi protecţia mediului
2954. Starea de depozitare și metodele de remediere a mediului ambiant conta-
minat cu poluanți organici persistenți / Petru Spătaru, Oxana Spînu, Tudor Spătaru [et al.]
// Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 52-57 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.:
p. 56-57 (38 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2904)

51 MATEMATICĂ
2955. Cașu, Alexei. Conferința Societății Matematice din Moldova – un omagiu aca-
demicianului Vladimir Andrunachievici : [matematician, pedagog, unul din fondatorii Acad. de
Științe a Rep. Moldova și al Inst. de Matematică și Informatică : 100 de ani de la naștere
(1917-1997)] / Alexei Cașu, Svetlana Cojocaru // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 12-13 : fot.
– ISSN 1857-0461.

512 Algebră
2956. Belaïdi, Benharrat. Some Properties of Meromorphic Solutions of Logarithmic
Order to Higher Order Linear Difference Equations / Benharrat Belaïdi // Buletinul Academiei
de Științe a Republicii Moldova. Matematica. – 2017. – Nr 1. – P. 15-28. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 27-28 (16 tit.). – ISSN 1024-7696.

2957. Ejegwa, P. A. Some Homomorphic Properties of Multigroups / P. A. Ejegwa, A.


M. Ibrahim // Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica. – 2017. – Nr 1.
– P. 67-76. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 76 (12 tit.). – ISSN 1024-7696.

2958. Gordievskikh, Dmitriy M. Solvability of the boundary value problem for the eq-
uation of transition processes in semiconductors with a fractional time derivative / Dmitriy M.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

Gordievskikh // Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica. – 2017. – Nr


1. – P. 51-56. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 55-56 (12 tit.). – ISSN 1024-7696.

2959. Jagatap, R. D. Regular, Intra-regular and Duo Г-Semirings / R. D. Jagatap, Y. S.


Pawar // Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica. – 2017. – Nr 1. –
P. 3-14. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 14 (17 tit.). – ISSN 1024-7696.

2960. Jardan, Ion. On the inverse operations in the class of preradicals of a module
category, I / Ion Jardan // Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica. –
2017. – Nr 1. – P. 57-66. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 66 (8 tit.). – ISSN 1024-
7696.

2961. Lazari, Alexandru. Stochastic Games on Markov Processes with Final


Sequence of States / Alexandru Lazari // Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova.
Matematica. – 2017. – Nr 1. – P. 77-94. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 94 (10 tit.). –
ISSN 1024-7696.

2962. Rabago, Julius Fergy T. Forbidden Set of the Rational Difference Equation
xn+1 = xnxn-k (axn–k+1 + xnxn–k+1xn-k) / Julius Fergy T. Rabago // Buletinul Academiei de Științe a
Republicii Moldova. Matematica. – 2017. – Nr 1. – P. 29-38 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 37-38 (21 tit.). – ISSN 1024-7696.

514 Geometrie
2963. Öztϋrk, Gϋnay. A New Characterization of Curves in Euclidean 4-Space E4 /
Gϋnay Öztϋrk, Selin Gϋrpinar, Kadri Arslan // Buletinul Academiei de Științe a Republicii
Moldova. Matematica. – 2017. – Nr 1. – P. 39-50. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 49-
50 (23 tit.). – ISSN 1024-7696.

519.7 Cibernetică matematică


2964. Albu, Alla. Application of the Fast Automatic Differentiation for Calculation of
Gradients of Material′s Bulk Modulus and Shear Modulus / Alla Albu, Vladimir Zubov // Buleti-
nul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica. – 2017. – Nr 1. – P. 95-106. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 106 (5 tit.). – ISSN 1024-7696.

53 FIZICĂ
2965. Cârlig, Sergiu. Dinamica rezonatorului nanomecanic cuantificat, cuplat cu un
sistem de atomi artificiali / Sergiu Cârlig Mihai A. Macovei // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P.
33-35 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 35 (22 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2923)

533 Mecanica gazelor. Aeromecanică. Fizica plasmei


2966. Влияние ВЧ плазменной обработки на характеристики полисульфо-
намидных мембран и интенсивность разделения водомасляных эмульсий / А. В.
Федотова, В. О. Дряхлов, И. Г. Шайхиев [и др.] // Электронная обработка материалов. –

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2017. – Vol. 53, Nr 4. – P. 67-73 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 72-
73 (18 tit.). – ISSN 0013-5739.

2967. Нурубейли, Т. К. Влияние двукратно заряженных ионов в формировании


масс-спектров твердых тел в масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой / Т. К.
Нурубейли // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – P. 53-59 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 59 (15 tit.). – ISSN 0013-5739.

537 Electricitate. Magnetism. Electromagnetism


2968. Численное исследование магнитного электроразрядного датчика низ-
кого давления / А. И. Жакин, А. А. Гримов, А.А. Луценко [и др.] // Электронная обработ-
ка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – P. 78-84 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 84 (8 tit.). – ISSN 0013-5739.

2969. Экспериментальное исследование волн давления, генерированных


электрическим взрывом в закрытом объеме жидкости / А. П. Смирнов, В. Г. Жекул,
Ю. И. Мельхер [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – P.
47-52 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 52 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

2970. Электропроводность и диэлектрическая дисперсия композитов


поливинилхлорид – графит / Х. С. Алиев, М. М. Кулиев, Р. С. Исмайилова [и др.] //
Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – P. 39-46 : fig. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 45-46 (24 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 3027)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


2971. Гасанли, Ш. М. Электрофизические характеристики композитных нелиней-
ных резисторов на основе полимера и бентонита / Ш. М. Гасанли, С. Р. Иманова, У. Ф.
Самедова // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – P. 85-89 : fig.
– Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 89 (15 tit.). – ISSN 0013-5739.

544 Chimie fizică


2972. Березин, Н. Б. Электрохимическое легирование цинковых покрытий хро-
мом и никелевых покрытий фосфором / Н. Б. Березин, Ж. В. Межевич // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – P. 11-19 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă.
– Referințe bibliogr.: p. 18 (15 tit.). – ISSN 0013-5739.

546 Chimie anorganică


(Vezi Nr 2970)

77
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie.
Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2973. Nedealcov, Maria. Atlasul digital Temperatura aerului și cantitățile de precipitații
atmosferice din bazinul râului Prut / Maria Nedealcov, Valentin Răileanu, Liviu Apostol //
Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 58-64 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
64 (18 tit.). – ISSN 1857-0461.

556 Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie


(Vezi Nr 2973)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


578 Virologie
2974. Apostol, Mariana. Caracteristica circulației a enterovirusurilor în perioada post-
certificare a poliomielitei / Mariana Apostol // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Știin-
țe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 169-172. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
171-172 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

579 Microbiologie
2975. Frecvența izolării tulpinilor de Staphylococcus aureus meticilino-rezistente
în Republica Moldova / Greta Balan, Olga Burduniuc, Iulia Sinițîna [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 22-26 : fig., tab. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 26 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

58 BOTANICĂ
2976. Cantemir, Valentina. Botanist de talie internațională : In memoriam acad. An-
drei Negru (1937-2017) : [savant, dr. habilitat, prof. univ.] / Valentina Cantemir // Akademos. –
2017. – Nr 2. – P. 156-157 : fot. – ISSN 1857-0461.

2977. Furdui, Teodor. Distins savant în fiziologia plantelor : Academicianul Gheorghe


Șișcanu la 85 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 180-
181 : fot. – ISSN 1857-0461.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
2978. Штефанец, Георге. Георге Штефанец: ″Спортивная медицина – это не
профилактический осмотр″ : [интервью с дир. Нац. центра спортивной медицины
Atletmed] / записала: Любовь Чегаровская // Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 78-
79 : fot. – ISSN 1857-0348.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

611/612 Biologie umană


612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
(Vezi Nr 3024)

612.1/.8 Fiziologie sistematică


2979. Caracteristica dereglărilor cognitive la vârstnici în Republica Moldova /
Anatol Negară, Tudor Grejdianu, Virginia Russu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 116-118. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 118 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2810)

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


613.2 Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente
2980. Opopol, Nicolae. Siguranța alimentelor și respectarea ei / Nicolae Opopol // Bu-
letinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 197-201. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 201 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

613.6 Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii


2981. Bebîh, Vladimir. Evaluarea factorilor de risc în muncă cu manipularea manuală
a încărcăturilor / Vladimir Bebîh // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale.
– 2017. – Nr 1. – P. 26-28. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 28 (5 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2982. Ferdohleb, Alina. Expertiza fenomenului de dizabilitate a populației în vârstă


aptă de muncă și morbidității profesionale / Alina Ferdohleb, Narcisa Mamaliga, Livia Țapu //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 64-67 : tab. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 67 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

2983. Ferdohleb, Alina. Particularitățile modelului de servicii de sănătate la locul de


muncă / Alina Ferdohleb, Elena Gurghiș // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 59-63 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 63 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

2984. Friptuleac, Grigore. Evaluarea rolului factorilor fizici profesionali în etiologia ac-
cidentelor vasculare cerebrale / Grigore Friptuleac, Vladimir Bernic // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 67-71 : fig. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr.: p. 71 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

2985. Pînzaru, Iurie. Analiza morbidității cu incapacitate temporară de muncă a anga-


jaților întreprinderilor de procesare a cărnii / Iurie Pînzaru // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 126-131 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 131 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


(Vezi Nr 3011)

613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia


2986. Iziumov, Nina. Caracteristica comportamentului sexual la adolescenți din Re-
publica Moldova / Nina Iziumov, Mariana Tutunaru, Tatiana Dănilă // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 81-84 : fig. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr.: p. 84 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


(Vezi Nr 2800, 2877, 2886)

614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii


2987. Bahnarel, Ion. Stilul de selectare și pregătire a tinerilor specialiști de către ma-
rele savant Nicolae Testemițanu / Ion Bahnarel, Valeriu Pantea // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 15-19 : fot. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr.: p. 19 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

2988. Ețco, Constantin. Nicolae Testemițanu – patriot devotat, ilustru savant și talen-
tat organizator al ocrotirii sănătății : (90 de ani de la naștere) : [prof. univ., ministru al sănătății
(1927-1986)] / Constantin Ețco // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale.
– 2017. – Nr 1. – P. 11-15 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 15 (16
tit.). – ISSN 1857-0011.

2989. Halacu, Ala. Date privind analiza unor factori cu impact asupra proceselor și
procedurilor de management al laboratorului / Ala Halacu // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 77-80 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 80 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

2990. Jucov, Artiom. Activitatea intelectuală și starea de sănătate a savanților /


Artiom Jucov // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. –
P. 180-182. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 182 (13 tit.). – ISSN 1857-
0011.

2991. Lavric, Alexandru. Profesorul universitar Vladimir Kant – figură proeminentă în


medicina socială și management : (in memoriam la 90 de ani) : [organizator al ocrotirii sănă-
tății (1927-1986)] / Alexandru Lavric, Dumitru Tintiuc, Tudor Grejdianu // Buletinul Academiei
de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-0011.

2992. Lupacescu, Iurie. Dimensiunile riscurilor profesionale ale personalului medical


din instituțiile medico-sanitare publice / Iurie Lupacescu, Tudor Grejdianu, Alexei Russu //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 104-107 : fig.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 107 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2993. Manole, Virgil. Rezultatele examenului medical complex al elevilor din familiile
temporar dezintegrate din instituțiile de învățământ preuniversitar din localitățile rurale / Virgil
Manole // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P.
112-115 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 115 (9 tit.). – ISSN
1857-0011.

2994. Prudnicionoc, Svetlana. Asigurarea calității serviciilor microbiologice de labora-


tor în cadrul centrelor de sănătate publică din Republica Moldova / Svetlana Prudnicionoc //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 141-145 : fig.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 145 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

2995. Rezultatele analizei unor probleme actuale în managementul supravegherii


de stat a sănătății publice în Republica Moldova / Valeriu Pantea, Aliona Serbulenco,
Victoria Bucov [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. –
Nr 1. – P. 119-125 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 125 (17 tit.).
– ISSN 1857-0011.

2996. Zarbailov, Natalia. Serviciile de asistență medicală primară în opinia beneficiari-


lor / Natalia Zarbailov, Tatiana Clipa, Mihail Ciocanu // Buletinul Academiei de Științe a Mol-
dovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 162-166. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 166 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

2997. Гладун, Сергей. Сергей Гладун: ″Институт матери и ребенка нуждается в


инвестициях″ : [интервью с дир. главной детской больницы Молдовы] / записала: Тать-
яна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 48-54 : fot. –
ISSN 1857-0399.

614.3 Inspecţie şi control sanitar


2998. Țurcanu, Gheorghii. Mercurul în obiectele de mediu și produse alimentare –
factori de risc pentru sănătatea publică / Gheorghii Țurcanu // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 192-196 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 196 (23 tit.). – ISSN 1857-0011.

614.4 Prevenirea şi controlul maladiilor transmisibile (infecţioase, contagioase).


2999. Analiza datelor multianuale privind acoperirea vaccinală la maladiile țintă a
Programului Național de Imunizări / Victoria Bucov, Anatolie Melnic, Laura Țurcan [et al.] //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 42-46 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 46 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

3000. Analiza morbidității prin maladiile țintă a Programului Național de Imunizări


în Republica Moldova în anii 2010-2016 / Victoria Bucov, Anatolie Melnic, Laura Țurcan [et
al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 36-41 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 41 (17 tit.). – ISSN 1857-0011.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

614.7 Igiena aerului, apei, solului. Poluarea şi controlul său


3001. Corețchi, Liuba. Evaluarea sanitaro-igienică a concentrației radonului și des-
cendenților săi în solurile Republicii Moldova / Liuba Corețchi, Ion Bahnarel // Buletinul Aca-
demiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 55-59 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 59 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

3002. Evaluarea conținutului de plumb în solurile Republicii Moldova / Elena


Jardan, Elena Zubcov, Nicolae Opopol [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 88-91 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 90-91 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

3003. Friptuleac, Grigore. Estimarea rolului calității aerului atmosferic în etiologia bo-
lilor cerebrovasculare / Grigore Friptuleac, Mariana Lupu, Vladimir Bernic // Buletinul Acade-
miei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 71-76 : fig., tab. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 76 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

3004. Pînzaru, Iurie. Estimarea aplicării pesticidelor în Republica Moldova și a impac-


tului lor asupra sănătății populației / Iurie Pînzaru, Raisa Sîrcu, Gheorghii Țurcanu // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 132-136 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 136 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

3005. Zavtoni, Mariana. Evaluarea riscului pentru sănătate condiționat de pesticide /


Mariana Zavtoni // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1.
– P. 166-168 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 168 (6 tit.). – ISSN
1857-0011.

614.8 Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă


3006. Gîncu, Mariana. Efectele medico-biologice ale radiațiilor ionizante / Mariana
Gîncu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 176-
180 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 179-180 (17 tit.). – ISSN 1857-
0011.

614.9 Sănătatea animalelor. Igienă veterinară


3007. Particularitățile ecologice și epizootologice ale mamiferelor mici și rolul lor
în formarea și menținerea focarelor naturale și antropurgice de leptospiroză în zona de
nord a Republicii Moldova / Victoria Burlacu, Natalia Caterinciuc, Victoria Nistreanu [et al.]
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 50-54 : fig.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 54 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

3008. Sîrcu, Raisa. Evaluarea indicilor proceselor metabolice de bază pe șobolani la


acțiune subcronică a produsului de uz fitosanitar Cuprocsan 345 SC / Raisa Sîrcu, Elena
Jardan, Iurie Pînzaru // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. –
Nr 1. – P. 150-152 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 152 (12 tit.). –
ISSN 1857-0011.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.3 Medicamentele potrivit originii lor
(Vezi Nr 2999)

615.8 Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nonmedicamentoase


3009. Plăvan, Irina. Efectul protector al antioxidanților în tratamentul cu radiații ioni-
zante / Irina Plăvan // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. –
Nr 1. – P. 137-140. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 140 (22 tit.). – ISSN
1857-0011.

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor şi otrăvirii (intoxicaţiei)


3010. Jardan, Elena. Aspecte toxicologice ale fertilizanților de producere autohtonă /
Elena Jardan, Raisa Sîrcu, Iurie Pînzaru // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 85-87 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
87 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

3011. Manceva, Tatiana. Datele analizei intoxicațiilor acute neprofesionale cu alcool


în Republica Moldova în perioada anilor 2011-2015 / Tatiana Manceva, Iurie Pînzaru // Bule-
tinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 108-111 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 111 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
3012. Duca, Maria. Variabilitatea expresiei unor gene asociate cu patologiile cardio-
vasculare / Maria Duca, Ina Palii, Daniela Abdușa // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 65-70 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 69-70 (39 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2984, 3003)

616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie


3013. Ceban, Alexei. Aspecte și provocări în prevenirea și controlul tusei convulsive /
Alexei Ceban // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. –
P. 172-176. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 175-176 (21 tit.). – ISSN
1857-0011.

3014. Evaluarea supravegherii clinico-epidemiologice și virusologice la gripă,


IACRS și SARI în sezonul 2016-2017 în Republica Moldova / Constantin Spînu, Ștefan
Gheorghiță, Petru Scoferța [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medi-
cale. – 2017. – Nr 1. – P. 153-158 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.:
p. 153-158 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar


3015. Aspecte epidemiologice și clinico-evolutive ale infecției rotavirale la copiii
sugari în Republica Moldova / Ion Bîrcă, Tatiana Alsaliem, Constantin Spînu [et al.] // Bule-
tinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 33-35 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 35 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

3016. Hepatita virală B la lucrătorii medicali din Republica Moldova / Cristina


Josanu, Constantin Spînu, Octavian Sajen [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldo-
vei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 91-96 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 96 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

3017. Josanu, Cristina. Grupurile cheie în supravegherea epidemiologică a hepatitei


virale B / Cristina Josanu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. –
2017. – Nr 1. – P. 183-186. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 186 (24 tit.). –
ISSN 1857-0011.

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


3018. Evaluarea particularităților de răspândire a accidentelor vasculare cerebra-
le în Republica Moldova / Vladimir Bernic, Stanislav Groppa, Grigore Friptuleac [et al.] //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 29-32 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 32 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase, stări febrile


3019. Bunescu, Irina. Particularitățile etiologice și clinice ale cazurilor de septicemie
la pacienții spitalizați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă" / Irina Bunescu,
Tiberiu Holban, Olga Burduniuc // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale.
– 2017. – Nr 1. – P. 47-50. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 50 (8 tit.). –
ISSN 1857-0011

3020. Caracteristica clinico-epidemiologică și particularitățile molecular-genetice


ale infecției rotavirale în Republica Moldova / Tatiana Juravliov, Ion Bîrcă, Constantin
Spînu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. –
P. 97-100 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 100 (13 tit.). – ISSN 1857-
0011.

3021. Lungu, Vera. Description of the case confirming the concept that a human is the
facultative host Dirofilaria repens. Case presentation / Vera Lungu, Tatiana Sîrbu // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 101-103 : fig. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 103 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

3022. Osoianu, Iurie. Particularitățile epidemiologice ale co-infecției HIV/TV cu optimi-


zarea măsurilor de răspuns și control / Iurie Osoianu // Buletinul Academiei de Științe a Mol-
dovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 187-192. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 191-192 (24 tit.). – ISSN 1857-0011.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3023. Rezultatele preliminare privind depistarea infecțiilor hemotransmisibile la


utilizatorii de droguri injectabile / Octavian Sajen, Cristina Josanu, Spînu Constantin [et al.]
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 145-149 :
fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 149 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3014)

618 Ginecologie. Obstetrică


3024. Voloceai, Victoria. Eficacitatea drillingului ovarian laparoscopic în tratamentul
infertilității, cauzat de sindromul ovarelor polichistice / Victoria Voloceai, Valentin Friptu //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – P. 159-161 :
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 161 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2997, 3015)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
Energetice. Economie energetică
3025. Duca, Gheorghe. Un ilustru savant din breasla energeticienilor : Academicianul
Vitalie Postolati la 80 ani : [domeniul de cercet.: electroenergetica și termoenergetica] / Ghe-
orghe Duca, Ion Tighineanu, Veaceslav Ursachi // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 182-184 :
fot. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2856)

620.3 Nanotehnologie
(Vezi Nr 3031)

620.9 Economia energiei în general


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
Mecanică
621.3 Electrotehnică
3026. Цуркин, В. Н. Особенности перераспределения электрического и теплово-
го полей на границе раздела фаз при пропускании электрического тока через расплав /
В. Н. Цуркин, А. В. Иванов // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4.
– P. 60-66 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 66 (13 tit.). – ISSN 0013-5739.

3027. Ширяева, С. О. Асимптотический расчет интенсивности дипольного элек-


тромагнитного излучения от осциллирующей в электростатическом поле незаряженной
капли / С. О. Ширяева, А. И. Григорьев, Н. Ю. Колбнева // Электронная обработка
материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – P. 28-38 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 37-38 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

621.31 Electroenergetică. Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi


aparate electrice. Măsurători electrice. Electrostatică aplicată
3028. Casian, Anatolie. Modelarea materialelor organice cu eficiență termoelectrică
ridicată / Anatolie Casian // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 48-51. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 51 (10 tit.). – ISSN 1857-0461.

621.35 Tehnică electrochimică


3029. Ившин, Я. В. Электроосаждение меди на малоуглеродистую сталь. Осо-
бенности процесса / Я. В. Ившин, Ф. Н. Шайхутдинова, В. А. Сысоев // Электронная
обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – P. 20-27 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 27 (11 tit.). – ISSN 0013-5739.

3030. Отверждение труб из полимерных композиционных материалов с ис-


пользованием микроволнового излучения / В. Н. Нефедов, А. В. Мамонтов, В.П.
Симонов [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – P. 74-77
: fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 77 (9 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-


cule. Tuburi cu raze X
3031. Ghimpu, Lidia. Noi nanomateriale electronice multifuncționale / Lidia Ghimpu //
Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 43-47 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 47
(20 tit.). – ISSN 1857-0461.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


3032. Электроискровое легирование графитом стальных поверхностей:
технология, свойства, применение / В. Б. Тарельник, А. В. Паустовский, Ю. Г. Ткачен-
ко [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – P. 1-10 : fig.,
tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 10 (18 tit.). – ISSN 0013-5739.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
(Vezi Nr 2875)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3033. Andrieș, Serafim. Materia organică din solurile Moldovei și măsuri de sporire a
fertilității / Serafim Andrieș // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 71-77 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 76-77 (31 tit.). – ISSN 1857-0461.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3034. Cojocaru, Olesea. Erodabilitatea cernoziomurilor obișnuite din moșia Negrea,


raionul Hâncești / Olesea Cojocaru // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 78-82 : fig., tab. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 82 (14 tit.). – ISSN 1857-0461.

3035. Dicusar, Alexandr. "Ceea ce am dat – îmi aparține". Din amintirile despre tata :
(120 de ani de la nașterea acad. Ion G. Dicusar (1897-1973) : [prof., cercet., specialist în
agrochimia și știința a solului] / Alexandr Dicusar // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 152-155 :
fot. – ISSN 1857-0461.

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 3033)

634.8 Viticultură. Viță de vie. Vii


3036. Tighineanu, Ion. Un cercetător de frunte în domeniul oenologiei : Academicia-
nul Boris Gaina la 70 de ani : [oenolog : domeniul de cercet.: biotehnologia alimentară și
tehnologia vitivinicolă] / Ion Tighineanu, Teodor Furdui, Gheorghe Tudorache // Akademos. –
2017. – Nr 2. – P. 176-179 : fot. – ISSN 1857-0461.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3037. Geantă-Solomon, Petruța. Efectele televiziunii asupra minții umane / Petruța
Geantă-Solomon // Luminătorul. – 2017. – Nr 1. – P. 51-55 : fot.

657 Contabilitate
3038. Cebotari, Anna. Contabilitatea veniturilor postangajare în baza calculelor actua-
riale = The accounting post-employment benefits based on actuarial calculations / Anna Ce-
botari // Economica. – 2017. – Nr 3. – P. 81-92 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 92 (11 tit.). – ISSN 1810-9136.

3039. Nederița, Alexandru. Comentarii generale la proiectul modificărilor SNC în vi-


goare : [Standarde Naționale de Contabilitate] / Alexandru Nederița // Contabilitate și audit. –
2017. – Nr 9. – P. 10-13 : fot. – ISSN 1813-4408.

3040. Nederița, Alexandru. Corespondența conturilor privind contabilitatea datoriilor


pe termen lung = Корреспонденция счетов по учету долгосрочных обязательств / Ale-
xandru Nederița // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 9. – P. 72-93 : fot., tab. – Tit., text paral.:
lb. rom., rusă. - Contin. Începutul: Nr 8, 2016. – ISSN 1813-4408.

3041. Станишевский, Александр. Осторожно, кредит! : [рекомендации для бух-


галтера при составлении документов для кредита] / Александр Станишевский, Елена
Яворская // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 9. – P. 54-61 : fot. – (Practică judiciară). –
ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2826)

87
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
3042. Viță, Iulian. Vulnerabilitatea sistemului de alimentare cu gaze din Republica
Moldova în contextul noilor confruntări pe piața internațională a gazelor naturale = The vulne-
rabilities of gas supply system of the Republic of Moldova in the context of new confrontations
on the international gas market / Iulian Viță // Economica. – 2017. – Nr 3. – P. 104-117. – Tit.,
text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 117 (15 tit.). – ISSN
1810-9136.

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială


663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
3043. Безеде, Виорел. Mileștii Mici: попробовать историю на вкус : [интервью с
ген. дир. государственного предприятия Комбинат качественных вин "Milești Mici" Вио-
релом Безеде] / записала: Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2017. –
Авг./Сент. (Nr 41). – P. 22-25 : fot. – ISSN 1857-0399.

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun


3044. Закревский, Сергей. Лучия Павлов: ″На "Tutun CTC" хочу работать до пен-
сии″ : [по материалам беседы с машинисткой Табачного комбината] / Сергей Закрев-
ский // Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 42-43 : fot. – ISSN 1857-
0399.

664 Producerea şi conservarea alimentelor solide


664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
3045. Mocreac, Margareta. Fabrica de Zahăr din Drochia la 60 de ani / Margareta
Mocreac // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9. – P. 100-101 : fot. – (Companie & Ani-
versare). – ISSN 1857-0186.

68 INDUSTRII. MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ŞI ASAMBLATE


685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
3046. Бужор, Борис. Борис Бужор: ″Ведущие спортсмены нашей страны предпо-
читают торговую марку BOVILINE″ : [национальный бренд одежды для спорта и актив-
ного отдыха : интервью с дир. известной молд. компании BUJOR SPORT] / записал:
Дмитрий Плэмэдялэ // Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 74-75 : fot. – ISSN 1857-
0348.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ
745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
3047. Жук, Татьяна. Архитектура ажурной косы : [интервью с членом Союза на-
родных мастеров, вязальщицей Татьяной Жук] / записала: Клавдия Грищенко //
Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 30-31 : fot. – ISSN 1857-0399.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


3048. Spânu, Constantin. Convergențe sintactice și axiologice în creația lui Vladimir
Palamarciuc : [plastician din Rep. Moldova] / Constantin Spânu // Akademos. – 2017. – Nr 2.
– P. 146-151: fot. – Referințe bibliogr.: p. 151 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.

3049. Иванов, Игорь. Место, где рисуют : [по материалам беседы с основателем
центра "Renaissance art-studio", художником Сергеем Гуцу] / Игорь Иванов // Работай &
Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 34-37 : fot. – ISSN 1857-0399.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
In memoriam lui Ion Ungureanu, actor şi regizor, ministru al Culturii între anii 1990-1994 (1935-
2016)
3050. Biografia Ministrului Culturii – Ion Ungureanu / cor. rev. // Luminătorul. –
2017. – Nr 1. – P. 30-32 : fot.

3051. Buburuz, Petru. Un ministru al culturii adevărat / protoiereu Petru Buburuz //


Luminătorul. – 2017. – Nr 1. – P. 38-39 : fot.

3052. Daniel. Un mare român, iubitor de cultură și neam, Ministrul Ion Ungureanu /
Patriarhul Daniel // Luminătorul. – 2017. – Nr 1. – P. 33-37 : fot.

3053. Goreanu, Veniamin. Ion Ungureanu – un model de demnitate și devotament fa-


ță de Țară și Neam / arhimandritul Veniamin Goreanu // Luminătorul. – 2017. – Nr 1. – P. 40-
47 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3089)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3054. Arhip, Dumitru. Dumitru Arhip: ″Sunt gata de noul sezon″ : [interviu cu
rugbystul moldovean, jucător în echipa galeză Ospreys] / consemnare: Mihai Sandu // Sport
în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 92-93 : fot. – ISSN 1857-0348.

3055. Bogatu, Iulian. Ion Babără: Clubul feroviarilor ″Expres″ ca expresie a unui mod
de viață sănătos : [pe marginea discuției cu președintele Clubului amatorilor de alergări
″Expres-C″ al Căilor Ferate din Moldova, maestru al sportului la distanță de maraton, arbitru

89
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

de clasă intern.] / Iulian Bogatu // Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 94-95 : fot. –
ISSN 1857-0348.

3056. Caduc, Petru. Petru Caduc: Boxul este o disciplină strategică pentru R. Moldo-
va : [interviu cu Antrenorul Emerit, selecționerul naț. de box a Rep. Moldova] / consemnare:
Iulian Bogatu // Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 34-35 : fot. – ISSN 1857-0348.

3057. Cebotari, Nicolae. Nicolae Cebotari: Fotbalul este iubirea eternă a vieții mele :
[interviu cu secretarul general al Federației Mold. de Fotbal, fost antrenor și fotbalist] / con-
semnare: Eduard Ciobanu // Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 47-49 : fot. – ISSN
1857-0348.

3058. Cojocari, Andrei. Andrei Cojocari: ″Sunt bucuros că am rămas la Milsami″ : [in-
terviu cu fotbalistul, mijlocaşul lui Milsami Orhei] / consemnare: Mihail Sandu // Sport în Mol-
dova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 58-59 : fot. – ISSN 1857-0348.

3059. Damir, Dorin. Dorin Damir: Ca să devii primul trebuie să fii cel mai bun : [inter-
viu cu președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), vicepreședinte al Federației
Mondiale K-1 de Amatori] / consemnare: Eduard Ciobanu // Sport în Moldova. – 2017. –
Iul./Sept. – P. 26-29 : fot. – ISSN 1857-0348.

3060. Duminică, Valeriu. Valeriu Duminică: Important este spiritul puternic de echipă
în cadrul federației noastre : Interviu colectiv acordat de secretarul general al Federației Naț.
de judo Valeriu Duminică, campionul mondial de cadeți Eugen Matveiciuc, antrenorii Mihail
Ciudin și Ion Leu, președintele federației de profil Andrei Golban, vicepreședintele FJM Victor
Florescu / consemnare: Ion Robu // Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 32-33 : fot. –
ISSN 1857-0348.

3061. Grozav, Gheorghe. Gheorghe Grozav: Arta marțială GRO-DO este calea spre o
evoluție armonioasă și sănătoasă a ființei umane : [interviu cu fondatorul și președintele Fe-
derației Sportive Naț. de Luptă Gro-Do din Rep. Moldova, instructor de lupte marțiale] / con-
semnare: Iulian Bogatu // Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 81-83 : fot. – ISSN 1857-
0348.

3062. Matveiciuc, Eugen. Eugen Matveiciuc: ″Sunt bucuros că am devenit campion


mondial″ : [interviu cu campionul mondial la judo printre cadeți] / consemnare: Mihail Sandu //
Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 30-31 : fot. – ISSN 1857-0348.

3063. Robu, Ion. Nicolae Oriol: ″Mari campioni vor deveni doar unii, însă oameni tre-
buie să fiți toți!″ : [pe marginea discuției cu antrenorul emerit la lupte libere] / Ion Robu // Sport
în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 21-23 : fot. – ISSN 1857-0348.

3064. Vinnițkaia, Olga. O istorie de succes : Despre modul în care este asigurată as-
censiunea taekwondo-ului moldovenesc pe plan internațional / Olga Vinnițkaia // Sport în
Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-0348.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3065. Бухнэ, Якоб. Якоб Бухнэ: ″Ребята нас еще будут радовать высокими ре-
зультатами″ : [интервью с президентом Федерации гребли на байдарках и каноэ, много-
кратным призером чемпионатов СССР, Европы и мира по гребле на каноэ] / записала:
Любовь Чегаровская // Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 44-45 : fot. – ISSN 1857-
0348.

3066. Катков, Вячеслав. Вячеслав Катков: ″Вся моя жизнь – футбол!″ : [интервью
с ветераном молд. футбола] / записал: Виталий Шутиков // Sport în Moldova. – 2017. –
Iul./Sept. – P. 68-69 : fot. – ISSN 1857-0348.

3067. Молдован, Олег. Олег Молдован: ″Стрелкам пора уже заявить о себе!″ :
[интервью с заслуженным мастером спорта, старшим тренером сборной Молдовы по
пулевой стрельбе] / записала: Любовь Чегаровская // Sport în Moldova. – 2017. –
Iul./Sept. – P. 36-37 : fot. – ISSN 1857-0348.

3068. Перванчук, Алексей. Гандбольная династия семьи Перванчук : [интервью


со старшим из братьев Алексеем Перванчуком] / записала: Любовь Чегаровская // Sport
în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 88-89 : fot. – ISSN 1857-0348.

3069. Попов, Алексей. Игорь Юзефович: ″Мы работаем во имя продвижения


молдавского спорта″ : [по материалам беседы с президентом Федерации тхэквондо
WTE Молдовы, вице-президентом Европейского союза тхэквондо] / Алексей Попов //
Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 13-15 : fot. – ISSN 1857-0348.

3070. Семипядный, Владимир. Владимир Семипядный: ″Приходилось упорно


тренироваться по шесть дней в неделю″ : [интервью с заслуженным тренером Молдовы
по настольному теннису, мастером спорта междунар. класса] / записал: Иван Капсамун
// Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 96-97 : fot. – ISSN 1857-0348.

3071. Сырги, Олег. Олег Сырги: ″У меня не было цели попасть на Олимпийские
игры″ : [интервью с чемпионом Европы по тяжелой атлетики] / записала: Любовь Чега-
ровская // Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 42-43 : fot. – ISSN 1857-0348.

3072. Чегаровская, Любовь. Снова съемка, погони и риск без конца… : [по ма-
териалам беседы с президентом Ассоциации каскадеров Молдовы, основателем вида
спорта по метанию ножей, каскадером Романом Цуркану] / Любовь Чегаровская // Sport
în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – P. 90-91 : fot. – ISSN 1857-0348.
(Vezi de asemenea Nr 2978, 3046)

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
(Vezi Nr 2922)
811.135.1 Limba română
3073. Doru, Ion. Frumoasă ca o zână, dulce ca un fagure de miere… : [lb. rom.] / Ion
Doru // Realități Culturale. – 2017. – Nr 9. – P. 1. – ISSN 1857-4424.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

3074. Eremia, Anatol. Destinul cuvintelor – 15 : Din istoria cuvintelor (7) : Originea,
semnificația: atlas, teatru / Anatol Eremia // Realități Culturale. – 2017. – Nr 9. – P. 6-7 : fot. –
Art. 1 : Nr 5, 2016. – ISSN 1857-4424.

3075. Spînu, Stela. Tendințe fonetice și morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite
pe teritoriul Republicii Moldova / Stela Spînu // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 105-110. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 110 (11 tit.). – ISSN 1857-0461.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
3076. Nanu, Katia Din nou la școală : [versuri] / Katia Nanu // Noi. – 2017. – Nr 9. – P.
22 : il. color. – ISSN 1857-0798.

3077. Petrescu, Cezar. Prima zi de școală : [povestire] / Cezar Petrescu ; rubr. îngr.
de Olesea Curmei ; il.: Alexei Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 9. – P. 23 : il. color. – ISSN
1857-0798.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3078. Druță, Ion. Bucovineana : [povestire] / Ion Druță ; des. de Ion Moraru // Noi. –
2017. – Nr 9. – Supl.: P. 1-8 : il. color. – Va urma. – ISSN 1857-0798.

3079. Gheorghiu, Gheorghe. Buchetul de flori : Povestire / Gheorghe Gheorghiu ;


des. de Ana Evtușenco // Alunelul. – 2017. – Nr 9. – P. 16 : il. col. – ISSN 1857-4173.

3080. Iachim, Ion. Cea mai frumoasă localitate : [povestire] / Ion Iachim ; des. de Ale-
xei Colâbneac // Alunelul. – 2017. – Nr 9. – P. 10-11 : il. col. – ISSN 1857-4173.

3081. Pascaru, Eugenia. Strigătul la cer : [povestire] / Eugenia Pascaru // Moldovean-


ca. – 2017. – Nr 4 (sept.). – P. 17-18 : fot. – ISSN 1857-3053.

3082. Romanciuc, Vasile. Albina ; Cocoșul ; Doi iezi ; Mincinele ; Mărul ; Norul ;
Ciocârlia : [versuri] / Vasile Romanciuc ; des. de Victoria Rață // Alunelul. – 2017. – Nr 9. – P.
12-13 : il. col. – ISSN 1857-4173.

3083. Vodă, Gheorghe. Copilăria lui Moș Pasăre : [versuri] / Gheorghe Vodă ; il.: Vio-
leta Zabulică // Noi. – 2017. – Nr 9. – P. 8-9 : il. – ISSN 1857-0798.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.133.1.0 Literatură franceză
3084. Croitoru, Tamara. "Mizerabilii" o capodoperă a lumii : [pe marginea romanului
cu același tit. de Victor Hugo] / Tamara Croitoru // a" MIC". – 2017. – Nr 9. – P. 11. – ISSN
1857-3770.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1.0 Literatură română


3085. Daniel. Lidia Stăniloae, fiica marelui teolog Dumitru Stăniloae a trecut la Domnul
: [in memoriam scriitoarei și poetei (1933-2017)] / Patriarhul Daniel // Luminătorul. – 2017. –
Nr 1. – P. 48-50 : fot.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3086. Burlacu, Alexandru. Ion Vatamanu: poezia ca experiență și experiment : [pe
marginea creației poetului] / Alexandru Burlacu // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 115-119. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 119 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.

3087. Butnaru, Tatiana. Omul deplin al culturii : [acad., crit. și ist. literar Mihai Cimpoi
la 75 de ani de la naștere] / Tatiana Butnaru // Realități Culturale. – 2017. – Nr 9. – P. 13-15 :
fot. – Referințe bibliogr.: p. 15 (4 tit.). – ISSN 1857-4424.

3088. Cocieru, Mariana. Drumul spre ″centrul ființei″ academicianului Mihai Cimpoi :
[despre crit. și ist. literar la 75 de ani] / Mariana Cocieru // Realități Culturale. – 2017. – Nr 9. –
P. 8-12 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 12 (3 tit.). – ISSN 1857-4424.

3089. Dănilă, Aurelian. Leon Donici-Dobronravov și opera basarabeană : (130 de ani


de la nașterea scriitorului : [(1897-1926) : implicarea scriitorului în dezvoltarea Teatrului Liric
din Chișinău, 1919] / Aurelian Dănilă // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 132-134. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 134 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

3090. Grosu, Silvia. Imnul ″Limba noastră″ – simbol național : [traseul devenirii poezii
″Limba noastră″ de Alexie Mateevici ca imn statal] / Silvia Grosu // Работай & Отдыхай. –
2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 30-31 : fot. – ISSN 1857-0399.

3091. Rogac, Raisa. Mitropolitul Gurie – operă zidită în destinul Basarabiei : [pe mar-
ginea lansării volumului cu acelaşi tit. îngrijit de Silvia Grosu] / Raisa Rogac // Luminătorul. –
2017. – Nr 1. – P. 21-29 : fot.

3092. Romanciuc, Valentina. Pegasul lui Alexe Mateevici : [evocări] / Valentina Ro-
manciuc // a" MIC". – 2017. – Nr 9. – P. 10. – ISSN 1857-3770.

3093. Rotari, Dorina. Comemorarea lui Alexei Mateevici – 100 ani de eternitate : [în
or. Căinari, raionul Căușeni, 13 aug. 2017] / Dorina Rotari // Realități Culturale. – 2017. – Nr 9
: fot. – P. 2. – ISSN 1857-4424.

3094. Sîrbu, Inga. Alexei Marinat: amintiri dintr-o copilărie transnistreană : [despre
proza documentară a scriitorului] / Inga Sîrbu // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 120-126. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 126 (9 tit.). – ISSN 1857-0461.

3095. Șimanschi, Ludmila. Leon Donici: parabola tragică a refugierii politice : [pe
marginea operei scriitorului român basarabean] / Ludmila Șimanschi // Akademos. – 2017. –

93
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

Nr 2. – P. 127-131 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 131 (6 tit.). – ISSN
1857-0461.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
3096. Ghilaș, Victor. Fondul organologic românesc din epoca veche și cea medieva-
lă: atestări arheologice / Victor Ghilaș // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 135-139 : fig. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 139 (13 tit.). – ISSN 1857-0461.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități


3097. Закревский, Сергей. Бархатный сезон : [путешествие по разным странам
мира] / Сергей Закревский // Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 14-17
: fot. – ISSN 1857-0399.

3098. Кропанцева, Татьяна. Сказочная история Синаи : [город в жудеце Прахо-


ва, Румыния] / Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). –
P. 10-13 : fot. – ISSN 1857-0399.

3099. Синявакя, Наталья. Богатство села Цауль = The Wealth of Țauli Village :
[района Дондушень] / Наталья Синявская // Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr
41).. – P. 45-46 : fot. – Tit., text paral.: lb., engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Biografia Ministrului Culturii – Ion Ungureanu. – Vezi Nr 3050.

Buburuz, Petru. Un ministru al culturii adevărat. – Vezi Nr 3051.

Butnaru, Tatiana. Omul deplin al culturii. – Vezi Nr 3087.

Cocieru, Mariana. Drumul spre ″centrul ființei″ academicianului Mihai Cimpoi. – Vezi Nr
3088.

Daniel. Lidia Stăniloae, fiica marelui teolog Dumitru Stăniloae a trecut la Domnul. – Vezi
Nr 3085.

Daniel. Un mare român, iubitor de cultură și neam, Ministrul Ion Ungureanu. – Vezi Nr
3052.

Duca, Gheorghe. Un ilustru savant din breasla energeticienilor : Academicianul Vitalie


Postolati la 80 ani. – Vezi Nr 3025.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ețco, Constantin. Nicolae Testemițanu – patriot devotat, ilustru savant și talentat orga-
nizator al ocrotirii sănătății : (90 de ani de la naștere). – Vezi Nr 2988.

Furdui, Teodor. Distins savant în fiziologia plantelor : Academicianul Gheorghe


Șișcanu la 85 de ani. – Vezi Nr 2977.

Gârjăv, Galina. Vasile Vartic în memoria locuitorilor satului Feștelița. – Vezi Nr 2906.

Goreanu, Veniamin. Ion Ungureanu – un model de demnitate și devotament față de


Țară și Neam. – Vezi Nr 3053.

Sîmboteanu, Aurel. Savant și om de stat, slujitor fidel al administrației publice : In me-


moriam: 85 de ani de la nașterea lui Mihail Platon. – Vezi Nr 2908.

Tighineanu, Ion. Un cercetător de frunte în domeniul oenologiei : Academicianul Boris


Gaina la 70 de ani. – Vezi Nr 3036.

3100. Ученые мужи : [Анатолий Коварский – генетик и ботаник, Исаак Красиль-


щик – властелин грибов, Александр Лоран – укротитель огня, Абба Лернер – выдаю-
щийся экономист] // Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – P. 44 : fot. –
(Бессарабцы в истории). – ISSN 1857-0399.

94 ISTORIE GENERALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
3101. Petrencu, Anatol. Comemorarea victimelor deportărilor staliniste la Academia
Română : [ședința de prezentare a cercet. efectuate în cadrul Programului de Stat "Recupe-
rarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Mol-
dovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953", 4 iul. 2017] / Anatol Petrencu //
Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 16-18 : fot. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2884)

94(498) Istoria României


3102. Enciu, Nicolae. O importantă contribuție la studiul istoriei contemporane a ro-
mânilor : [pe marginea lucrării Curs universitar la istoria contemporană a românilor. 1918-
1940 de Valentin Burlacu] / Nicolae Enciu // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 158-160. – Refe-
rințe bibliogr. în note, p. 160 (8 tit.). – ISSN 1857-0461.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2017

Bulgac, Corina 2834


A Bunescu, Irina 3019
Abdușa, Daniela 3012 Burduniuc, Olga 2975, 3019
Achiri, Ion 2930-31 Burlacu, Alexandru 3086
Aculai, Elena 2829 Burlacu, Valentin 3102
Adeeb, Masadeh 2796 Burlacu, Victoria 3007
Albu, Alla 2964 Butnaru, Tatiana 3087
Albu, Gabriel 2918 C
Alsaliem, Tatiana 3015
Andrieș, Serafim 3033 Caciuc, Anatol 2818
Andrunachievici, Vladimir 2955 Caduc, Petru 3056
Anghel, Mădălina Gabriela 2919 Cainarean, Emilia 2861
Anghelache, Constantin 2919 Cainarian, Cristian 2835
Apostol, Liviu 2973 Calenic, Natalia 2862
Apostol, Mariana 2974 Cantemir, Valentina 2976
Arhip, Dumitru 3054 Casian, Anatolie 3028
Arnăut, Veronica 2882 Cașu, Alexei 2955
Arslan, Kadri 2963 Caterinciuc, Natalia 3007
Avram, Cristina 2810 Cazacu, Stela 2857
Cărare, Viorica 2855
B Cârlig, Sergiu 2965
Babără, Ion 3055 Ceapa, Valentina 2931
Babii, Leonid 2822 Ceban, Alexei 3013
Bahnarel, Ion 2987, 3001 Cebotari, Anna 3038
Bajura, Tudor 2854 Cebotari, Nicolae 3057
Balan, Greta 2975 Cerba, Veaceslav 2899
Balan, Oleg 2905 Cerlat, Raisa 2939
Baltag, Dumitru 2883 Chicu, Valentina 2920
Barbă, Ludmila 2819, 2821, 2884 Cimpoi, Mihai (3087-88)
Bargan, N. 2916 Cimpoieș, Liliana 2864
Băieșu, Aurel 2878 Ciobanu, Eduard 3057, 3059
Bâlici, Veronica 2922 Ciocanu, Mihail 2996
Bebîh, Vladimir 2981 Ciochina, Elena 2886
Belaïdi, Benharrat 2956 Ciudin, Mihail 3060
Bernic, Vladimir 2984, 3003, 3018 Ciumac, Natalia 2896
Bilaș, Ludmila 2796 Clichici, Dorina 2841-42
Bîrcă, Ion 3015, 3020 Clipa, Tatiana 2996
Blyzniuk, Victoria 2825 Cocieru, Mariana 3088
Bogatencov, Petru 2794 Cojocari, Andrei 3058
Bogatu, Iulian 3055-56, 3061 Cojocaru, Olesea 3034
Boișteanu, Eduard 2900 Cojocaru, Svetlana 2955
Bolun, Ion 2823 Colâbneac, Alexei 3077, 3080
Borzdova, Tatiana 2828 Copăceanu, Roman 2931
Botgros, Ion 2923 Corețchi, Liuba 3001
Buburuz, Petru 2802, 3051 Coșer, Cornel 2864
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 2929 Coșman, Eliza 2879
Bucov, Victoria 2995, 2999-3000 Covaș, Lilia 2797
Bucun, Nicolae 2939, 2943 Crasnobaev, Adrian 2904

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cristea, Sorin 2921 Furtuna, Daniela 2865


Croitoru, Tamara 3084
Cucer, Angela 2944 G
Curmei, Olesea 3077 Gagauz, Olga 2810, 2929
Cutcovschi, Ludmila 2932 Gaina, Boris (3036)
D Galanton, Natalia 2798
Gârjăv, Galina 2906
Damir, Dorin 3059 Geantă-Solomon, Petruța 3037
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Gheorghiță, Ștefan 3014
3052, 3085 Gheorghiu, Gheorghe 3079
Dascal, Angela 2940 Gherciu, Alla 2830
Dănilă, Aurelian 3089 Ghilaș, Victor 3096
Dănilă, Tatiana 2986 Ghimpu, Lidia 3031
Diaconu, Tatiana 2858 Gîncu, Mariana 3006
Dicusar, Alexandr 3035 Glodeanu, Svetlana 2898
Dicusar, Ion G. 3035 Golban, Andrei 3060
Dima, Marcela 2836 Goraș-Postică, Viorica 2947
Dobjanschi, Aurelia 2799 Gordievskikh, Dmitriy M. 2958
Dodon, Igor 2813 Goreanu, Veniamin 3053
Domenco, Ion 2952 Goriuc, Silvia 2904
Donici, Leon 3095 Grădinaru, Natalia 2950
Donici-Dobronravov, Leon 3089 Grejdianu, Tudor 2979, 2991-92
Doru, Ion 3073 Groppa, Stanislav 3018
Dorul, Olga 2880 Grosu, Gurie 2803-04
Draguța, Oxana 2933 Grosu, Silvia 3090-91
Druță, Ion 3078 Grozav, Gheorghe 3061
Duca, Gheorghe 2793, 2856, 2977, 3025 Gulca, Lilia 2838
Duca, Maria 3012 Gurghiș, Elena 2983
Duminică, Stella 2940 Gϋrpinar, Selin 2963
Duminică, Valeriu 3060 Gutium, Tatiana 2859
E H
Ejegwa, P. A. 2957 Hadîrcă, Maria 2936
Enciu, Nicolae 3102 Halacu, Ala 2989
Eni, Valentina 2946 Holban, Tiberiu 3019
Enicov, Igor 2837 Hrusciov, Elena 2808
Eremia, Anatol 3074 Hugo, Victor 3084
Ețco, Constantin 2988
Evtușenco, Ana 3079 I

F Iachim, Ion 3080


Ibrahim, A. M. 2957
Ferdohleb, Alina 2982-83 Ichim, Gabriel 2883
Filip, Pavel. 2821 Iepuraș, Natalia 2830
Florea, Margareta 2934 Iordache, Silvia 2831
Florescu, Victor 3060 Iordachi, Victoria 2839, 2842
Flueraș, Vasile 2935 Isac, Anatolie 2832
Friptu, Valentin 3024 Iziumov, Nina 2800, 2986
Friptuleac, Grigore 2984, 3003, 3018
Frunze, Oleg 2807 J
Furdui, Emilia 2945 Jagatap, R. D. 2959
Furdui, Teodor 2977, 3036 Jardan, Elena 3002, 3008, 3010

97
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

Jardan, Ion 2960 Nistreanu, Victoria 3007


Josanu, Cristina 3016-17, 3023 Novac, Alexandra 2829
Jucov, Artiom 2990
Juravliov, Tatiana 3020 O

K Oganesean, Armen 2891


Opopol, Nicolae 2980, 3002
Kant, Vladimir 2991 Oriol, Nicolae 3063
Kilic, Hulusi 2819 Osoianu, Iurie 3022
Konieva, Tatiana 2840 Öztϋrk, Gϋnay 2963
L P
Lavric, Alexandru 2991 Pahomii, Irina 2810, 2929
Lazari, Alexandru 2961 Palamarciuc, Vladimir 3048
Leu, Ion 3060 Palii, Ina 3012
Lungu, Svetlana 2941 Pantea, Valeriu 2987, 2995
Lungu, Vera 3021 Panțîru, Tudor 2885
Lupacescu, Iurie 2992 Pasat, Aurel Octavian 2889
Lupu, Mariana 3003 Pascari, Ludmila 2858
Pascaru, Ana 2812
M Pascaru, Eugenia 3081
Macovei, Mihai A. 2965 Pawar, Y. S. 2959
Maier, Lidia 2829 Pădure, Drăgălin 2892
Malcoci, Ludmila 2811 Pârțachi, Ion 2919
Mamaliga, Narcisa 2982 Pâslari, Stela 2801
Manceva, Tatiana 3011 Perciun, Rodica 2841
Manole, Dinu 2893 Petrencu, Anatol 3101
Manole, Tatiana 2907, 2911 Petrescu, Cezar 3077
Manole, Virgil 2993 Petroianu, Grazia-Oana 2846
Marin, Alexandra 2871 Petrova, Tatiana 2839, 2842
Marinat, Alexei 3094 Pîntea, Dumitru 2843
Mateevici, Alexe 3090, 3092-93 Pînzaru, Iurie 2985, 3004, 3008, 3010-11
Matveiciuc, Eugen 3060, 3062 Pîrlog, Angela 2797
Meleștean, Ion 2814 Platon, Mihail (2908)
Melnic, Anatolie 2999-3000 Plăvan, Irina 3009
Mirinov, Svetlana 2858 Pleșca, Daniela 2925
Mocanu, Victor 2811 Pletosu, Victor 2953
Mocreac, Margareta 2817, 3045 Plotnic, Olesea 2886
Moraru, Ion 3078 Pohjanheimo, Päivi 2817
Morcov, Alexandru 2890 Poisic, Mihail 2872
Postolati, Vitalie 2856, (3025)
N Posțan, Liliana 2948
Prudnicionoc, Svetlana 2994
Nanu, Katia 3076 Pui, Elena 2844
Naval, Elvira 2824
Navruc, Ilona 2843-44, 2855 R
Nedealcov, Maria 2973
Nederița, Alexandru 3039-40 Rabago, Julius Fergy T. 2962
Negară, Anatol 2979 Rabosapca, Irina 2845
Negară, Ghenadie 2826 Rață, Victoria 3082
Negrescu-Babuș, Inna 2924 Răileanu, Valentin 2973
Negri, Ludmila 2951 Robu, Ion 3060, 3063
Negru, Andrei 2976 Rogac, Raisa 3091

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rojco, A. 2916 Tintiuc, Dumitru 2991


Rojco, Anatolii 2825 Tirlea, Mariana Rodica 2839
Romanciuc, Valentina 3092 Tîrșu, Mihai 2856
Romanciuc, Vasile 3082 Todorov, Doina 2930
Romandaș, Nicolae 2900-01 Tofan, Tatiana 2827
Roșcovan, Stela 2926 Tudorache, Gheorghe 3036
Rotari, Dorina 3093 Turetchi, Viorel 2828
Russu, Alexei 2992 Tutunaru, Mariana 2986
Russu, Virginia 2979
Ț
S
Țapu, Livia 2982
Saca, Victor 2912 Țâu, Nicolae 2876
Sajen, Octavian 3016, 3023 Țiriulnicova, Natalia 2836
Sandu, Mihai 3054, 3058, 3062 Țurcan, Laura 2999-3000
Sava, Anastasia 2927 Țurcanu, Gheorghii 2998, 3004
Savelieva, G. 2916 Țurcanu, Radu 2869
Scerbacov, Elena 2860
Scoferța, Petru 3014 U
Secrieru, Grigore 2794 Ulianovschi, Tudor 2818
Serbinov, Igor 2894 Ungur, Cristina 2845
Serbulenco, Aliona 2995 Ungureanu, Ion (3050-53)
Sinițîna, Iulia 2975 Ursachi, Veaceslav 3025
Sîmboteanu, Aurel 2908 Ursu, Ludmila 2937
Sîrbu, Inga 3094
Sîrbu, Tatiana 3021 V
Sîrcu, Raisa 3004, 3008, 3010
Sorocean, Clara 2917 Vartic, Vasile (2906)
Spătaru, Petru 2954 Varzari, Ana 2909
Spătaru, Tudor 2954 Vatamanu, Ion 3086
Spânu, Constantin 3048 Vinnițkaia, Olga 3064
Spînu, Constantin 3014-16, 3020, 3023 Viță, Iulian 3042
Spînu, Oxana 2954 Vlădică, Sergiu 2905
Spînu, Stela 2949, 3075 Vodă, Gheorghe 3083
Stăniloae, Dumitru 3085 Voloceai, Victoria 3024
Stăniloae, Lidia (3085) Vrabie, Vitalie 2870
Stratan, Alexandru 2907 Y
Suruceanu, Nina 2800
Yildiz, Ahmet 2941-42
Ș
Z
Șargarovschi, Sergiu 2923
Șchiopu, Lucia 2928 Zabulică, Violeta 3083
Șimanschi, Ludmila 3095 Zamaru, Victor 2833
Șișcanu, Gheorghe (2977) Zaporojan, Veaceslav 2881
Șompol, Tatiana 2868 Zarbailov, Natalia 2996
Zavtoni, Mariana 3005
T Zelenschi, Angela 2910
Testemițanu, Nicolae 2987-(88) Zinca (Voiculescu), Clara-Iulia 2846
Tighineanu, Alexandra 2895 Zubcov, Elena 3002
Tighineanu, Ion 2794, 3025, 3036 Zubov, Vladimir 2964
Timus, Angela 2845
Tincu, Violeta 2913

99
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

А Коварский, Анатолий (3100)


Колбнева, Н. Ю. 3027
Алиев, Х. С. 2970 Костаки, Георгий 2887
Амброс, Александр 2914 Красильщик, Исаак (3100)
Б Кристева, Наталия 2915
Кропанцева, Татьяна 2914, 2997, 3043,
Балабан, Сергей 2847, 2873 3098
Басова, Ирина 2848-49 Кулиев, М. М. 2970
Безеде, Виорел 3043 Кывыржик, Андрей 2902
Березин, Н. Б. 2972
Боделан, Ирина 2897 Л
Боршевский, Андрей 2887 Лернер, Абба (3100)
Бужор, Борис 3046 Лоран, Александр (3100)
Бухнэ, Якоб 3065 Луценко, А. А. 2968
Г М
Гасанли, Ш. М. 2971 Мамонтов, А. В. 3030
Гладун, Сергей 2997 Матвеев, Анатолий 2888
Голя, Анатолий 2816, 2820 Межевич, Ж. В. 2972
Григорьев, А. И. 3027 Мельхер, Ю. И. 2969
Гримов, А. А. 2968 Молдован, Олег 3067
Грищенко, Клавдия 3047
Гуцу, Сергей 3049 Н
Гуцу, Сержиу 2874
Негурэ, Акулина 2809
Д Нефедов, В. Н. 3030
Нистряну, Валентина 2875
Додон, Игорь 2815 Нурубейли, Т. К. 2967
Дряхлов, В. О. 2966
О
Е
Обская, Анна 2806
Ени, Валентина 2938
П
Ж
Павлов, Лучия 3044
Жакин, А. И. 2968 Паустовский, А. В. 3032
Жекул, В. Г. 2969 Перванчук, Алексей 3068
Жук, Татьяна 3047 Плэмэдялэ, Дмитрий 3046
З Попов ,Владимир 2902
Попов, Алексей 3069
Закревский, Сергей 2874, 3044, 3097
С
И
Самедова, У. Ф. 2971
Иванов, А. В. 3026 Семипядный, Владимир 3070
Иванов, Игорь 3049 Симонов, В. П. 3030
Ившин, Я. В. 3029 Синявакя, Наталья. 3099
Иманова, С. Р. 2971 Смирнов, А. П. 2969
Исмайилова, Р. С. 2970 Сосна, Борис 2903
Станишевский, Александр 3041
К Сырги, Олег 3071
Капсамун, Иван 3070 Сысоев, В. А. 3029
Катков, Вячеслав 3066

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Т
Танас, Александр 2815, 2850
Тарельник, В. Б. 3032
Тарлев, Дмитрий 2903
Ткаченко, Ю. Г. 3032
Тостоган, Павел 2851
Ф
Федотова, А. В. 2966
Флоря, В. 2877
Ц
Цуркан, Роман 3072
Цуркин, В. Н. 3026
Ч
Чегаровская, Любовь 2978, 3065, 3067-68,
3071-72
Чиреш, Вера 2795
Ш
Шайхиев, И. Г. 2966
Шайхутдинова, Ф. Н. 3029
Ширяева, С. О. 3027
Штефанец, Георге 2978
Шумкина, Валерия 2852
Шутиков, Виталий 3066
Ю
Юзефович, Игорь 3069
Я
Яворская, Елена 2853, 3041

101
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2017 ≡ Magazine article annals Nr 9-2017

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2017

1. a" MIC". – 2017. – Nr 9. – ISSN 1857-3770


2. Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1813-8489
3. Akademos. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-0461
4. Alunelul. – 2017. – Nr 9. – ISSN 1857-4173
5. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-
0011
6. Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica. – 2017. – Nr 1. – ISSN
1024-7696
7. Conferinţa internaţională "Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi
provocări", Chişinău, 2-3 martie 2017. – Chişinău, 2017. – [2017-1814].
8. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 9. – ISSN 1813-4408
9. Didactica Pro…. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1810-6455
10. Economica. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1810-9136
11. Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – ISSN 1857-4130
12. Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2, ed. supl. – ISSN 1857-4130
13. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 9. – ISSN 1810-309X
14. Luminătorul. – 2017. – Nr 1.
15. Moldoveanca. – 2017. – Nr 4 (sept.). – ISSN 1857-3053
16. Noi. – 2017. – Nr 9. – ISSN 1857-0798
17. Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 9. – ISSN 1857-0186
18. Realități Culturale. – 2017. – Nr 9. – ISSN 1857-4424
19. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 9. – ISSN 1811-0770
20. Sport în Moldova. – 2017. – Iul./Sept. – ISSN 1857-0348
21. Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1811-5470
22. Vama. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-2979
23. Работай & Отдыхай. – 2017. – Авг./Сент. (Nr 41). – ISSN 1857-0399
24. Электронная обработка материалов. – 2017. – Vol. 53, Nr 4. – ISSN 0013-5739.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZE- NEWSPAPER ARTICLE ANNALSSE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 9
SEPTEMBRIE SEPTEMBER
(2273-2541)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
2273. Scrisoare deschisă, adresată dlui Andrian Candu, Preşedinte al Parlamen-
tului Republicii Moldova : [privind reformarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / T. Furdui,
C. Gaindric, S. Cojocaru [et al.] // Literatura şi arta. – 2017. – 14 sept. – P. 3.

2274. Берсукер, И. Б. Открытое письмо : [академика Академии наук Молдовы,


проф. The University of Texas at Austin, USA, 4 сент. 2017 : о текущем реформировании
науки] / И. Б. Берсукер // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 8 сент. – Р.
12.

2275. Коваленко, Ирина. Переформатирование молдавской науки : [о законо-


проекте о поправках к Кодексу о науке и инновациях : по материалам беседы с рук.
Центра по внедрению реформ Юрием Чокан и пред. Национального совета по аккреди-
тации и аттестации Александром Буриан] / Ирина Коваленко // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2017. – 8 сент. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 2384)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2276. Baciu, Gheorghe. Varlaam la 360 de ani de la moarte : [Mitropolit al Moldovei,
om de cultură, scriitor şi traducător religios, fondator al tiparului în Moldova (1585-1657)] /
Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2017. – 21 sept. – P. 8.

02 BIBLIOTECONOMIE
2277. Dabija, Nicolae. Biblioteca-patrie : [despre necesitatea reconstituirii cărţilor şi
manuscriselor vechi ale Moldovei, aflate în arhivele, muzeele şi bibliotecile lumii] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 1.

2278. Partole, Claudia. Biblioteca ce poartă numele lui Creangă a ajuns ca în poves-
te… : [despre reinaugurarea sediului după reconstrucţie şi renovare a Bibliotecii Naţionale
pentru Copii "Ion Creangă"] / Claudia Partole // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 6.

103
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


2279. Hadârcă, Natalia. Statul susţine minţile luminate, care fac cinste neamului nos-
tru : [despre laureaţii Premiului Naţional 2017 în domeniul ştiinţei, culturii şi artei, sportului] /
Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2017. – 8 sept. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

09 MANUSCRISE. OPERE RARE ȘI PREȚIOASE


(Vezi Nr 2277)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
2280. Batog, Mariana. Reabilitarea psihologică post-traumatică : Tehnici şi mecanis-
me / Mariana Batog // Univers pedagogic pro. – 2017. – 21 sept. – P. 6.

2281. Moga, Ecaterina. Excelenţă şi profesionalism – curajul de a fi altfel… : [a ma-


nagerilor în educaţie] / Ecaterina Moga // Univers pedagogic pro. – 2017. – 28 sept. – P. 6.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
2282. Moşin, Octavian. De ce oamenii de astăzi nu (îşi) pun întrebări? : [meditaţii] /
preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 14 sept. – P. 3.

2283. Moşin, Octavian. Naşterea Maicii Domnului, sau Despre Sfânta Maria Mică :
[despre semnificaţia sărbătorii] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 21 sept.
– P. 3.

2284. Reniţă, Alecu. Lecţia părintelui Petru Buburuz : [preot paroh al Bisericii "Sf.
Apostoli Petru și Pavel" din Chișinău] / Alecu Reniţă // Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 7.

2285. Strătilă, Silvia. Chemat să fie preot în acest veac secularizat : [despre preotul
Viorel Cojocaru de la Biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Chişinău] / Silvia Strătilă //
Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 15.
(Vezi de asemenea Nr 2276, 2540)

271/279 Biserici și culte creștine


2286. Чуркэ, Алена. Религиозные конфессии Республики Молдова об аборте,
разводе и доходах / Алена Чуркэ // Ziarul de gardă. – 2017. – 8 сент. – P. 9 ; 15, 22, 29
сент. – Р. 8. – Рус. версия. – Содерж.: 6. Церковь Иисуса Христа Святых последних
дней (мормоны) : [по материалам беседы с рук. Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней Сергеем Коваль] ; 7. Церковь адвентистов седьмого дня : [по материалам
беседы с пастором-адвентистом Андреем Молдовану] ; 7. Свидетели Иеговы : [по ма-
териалам беседы с представителем религ. культа Виктором Дорниченко] ; 8. Общество
сознания Кришны : [по материалам беседы с представителем ведич. культа Иваном
Секарэ].

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

29 RELIGII NECREŞTINE
(Vezi Nr 2286)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
2287. Cimpoi, Mihai. Scrisoare deschisă Excelenţei Sale Petro Poroşenko, Preşedin-
tele Ucrainei : [privind studiile în lb. maternă a românilor din Ucraina] / Mihai Cimpoi // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 21 sept. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 2531-32)

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


2288. Ciubotaru, Adrian. Ce se întâmplă peste Prut? (1, 2) : [situaţia soc.-pol. din
România] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 8, 15 sept. – P. 6.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2289. Botnariuc, Liliana. Nicolae Baltag, deţinutul politic acuzat de "trădare de patrie"
: [la sfârşitul a. 40 – începutul a. 50 ai sec. trecut : pe marginea discuţiei cu N. Baltag] / Liliana
Botnariuc // Ziarul de gardă. – 2017. – 14 sept. – P. 18.

2290. Căpăţână, Olga. "Dodon poate să ameninţe cu războiul, că doar nu copiii lui vor
lupta…" : Interviu cu scriitoarea şi ofiţerul O. Căpăţână, stabilită în Franţa / interviu de Svetla-
na Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 22 sept. – P. 5.

2291. Ciobanu, Mircea V. Despre "îndurerata Basarabie", sau Nu ne mai plângeţi de


milă / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 22 sept. – P. 7. – (A-politice).

2292. Ciobanu, Mircea V. Despre evoluţia pokemonilor / Mircea V. Ciobanu // Jurnal


de Chişinău. – 2017. – 8 sept. – P. 7. – (A-politice).

2293. Ciobanu, Mircea V. Noua alianţă de guvernare şi mitingul din 17 septembrie /


Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 15 sept. – P. 7.

2294. Ciobanu, Mircea V. Sfârâiacul socialist şi bulbucii democraţi / Mircea V. Cioba-


nu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 29 sept. – P. 7. – (A-politice).

2295. Ciornei, Vsevolod. Adiacentele şi aferentele : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod


Ciornei // Săptămîna. – 2017. – 29 sept. – P. 2.

2296. Dodon, Igor. Discursul Preşedintelui R. Moldova Igor Dodon, rostit în cadrul re-
cepţiei oficiale cu ocazia Zilei Independenţei // Moldova suverană. – 2017. – 5 sept.

105
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

2297. Pâslariuc, Virgil. "Nimeni nu şi-ar dori Unirea în condiţiile unui nou război mon-
dial" : [interviu cu istoricul V. Pâslariuc despre unirea Rep. Moldova cu România] / consemna-
re: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 29 sept. – P. 8.

2298. Tănase, Constantin. Când în Moldova, e ziua de naştere a proştilor? : [art.


semnat la 11 iul. 2014] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 29 sept. – P. 7.

2299. Tănase, Constantin. Codul Educaţiei, Lupu şi treuca puterii : [art. semnat la 6
iun. 2014] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 8 sept. – P. 7.

2300. Tănase, Constantin. Imposibilul Filat şi tejghetarii de opinii : [art. semnat la 6


iun. 2014] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 15 sept. – P. 7.

2301. Tănase, Constantin. Intelectuali… nepolitizaţi?! : [art. semnat la 3 aug. 2011] /


Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 8 sept. – P. 2.

2302. Tănase, Constantin. Să i-o spui lui mutu : [art. semnat la 4 iun. 2014] / Con-
stantin Tănase // Timpul. – 2017. – 22 sept. – P. 7.

2303. Ţâcu, Octavian. Reconcilierea unirilor : [abordarea problemei unionismului şi a


relaţiilor cu România] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 15 sept. – P. 6.

2304. Варданян, Эрнест. Эрнест Варданян: "Американцы активно продвигают


Майю Санду на пост примара Кишинева и требуют от Плахотнюка не создавать ей
препятствий" : [обществ.-полит. контекст : интервью с политологом] / записала Марина
Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 29 сент. – Р. 1.

2305. Литовцева, Елена. Моя задача – сделать все возможное, чтобы у нас был
мир : [по материалам участия президента Респ. Молдова Игоря Додон в передаче
"Главный вопрос" на телеканале "НТВ Молдова", 1 сент. 2017] / Елена Литовцева // MK
KH World Weekly. – 2017. – 7-13 сент. – Р. 4.

2306. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп: "С 2018 года начнется процесс ре-
интеграции. Но это не будет война : [о приднестр. конфликте : интервью с дир. Институ-
та дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности] / записала
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 8 сент. – Р. 4-5.

2307. Собор, Евгений. Мешки и морщины на лице нашей независимости : [об-


ществ.-полит. контекст] / Евгений Собор // Молдавские ведомости. – 2017. – 8 сент. – Р.
4.

2308. Ткач, Сергей. Молдова: маховик войны уже запущен? : [общ.-полит. аспек-
ты] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. – 8 сент. – Р. 2, 9.
(Vezi de asemenea Nr 2318)

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor.
Rezultatele alegerilor
2309. Ciubotaru, Adrian. Alegătorii de pripas, sau Despre soarta electoratului unionist
din RM (1, 2) / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 22, 29 sept. – P. 6. – (Re-
curs la metodă).

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică


externă
2310. Muscă, Annie. Omul-legendă descălecat din neam românesc : [despre Exce-
lenţa sa Dumitru Prunariu, ambasador al României în Federaţia Rusă în anii 2004-2005] /
Annie Muscă ; consemnare: Liviu Belâi // Literatura şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 7.

2311. Untilă, Veaceslav. În aşteptarea unei conjuncturi favorabile : [despre prezenţa


forţelor militare străine în Transnistria : context intern.] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. –
8 sept. – P. 10.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


2312. Yoshii, Masanobu. "În Japonia, elevii fac curăţenie în şcoală şi servesc masa
pentru colegii lor" : Interviu cu Ambasadorul Japoniei în Rep. Moldova M. Yoshii / pentru
conformitate: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 28 sept. – P. 10-11.
(Vezi de asemenea Nr 2303, 2314)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2313. Averin, Pavel. Poate oare deveni Moldova bogată în Uniunea Europeană? :
[posibile perspective ale integrării europene] / Pavel Averin // Moldova suverană. – 2017. – 19
sept.

2314. Mândâcanu, Virgil. Aspiraţia pentru Reunire : [despre reîntregirea Rep. Moldo-
va cu România] / Virgil Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 21 sept. – P. 2.

2315. Ченуша, Дионис. Евроинтеграция – элитисткий проект? : [для жителей


Респ. Молдовы] / Дионис Ченуша // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 8
сент. – Р. 13.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2316. Plahotniuc, Vlad. Vlad Plahotniuc: Liderii unor partide care se declară pro-
europene cer la Bruxelles anularea regimului de vize sau chiar a Acordului de asociere cu UE
: [interviu acordat de către preşedintele Partidului Democrat din Moldova agenţiei ucr. UNN] //
Moldova democrată. – 2017. – 2 sept. – P. 3 ; Демократическая Молдова. – 2017. – 2 сент.
– Р. 3.

107
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

2317. Sandu, Maia. Maia Sandu: "Un partid politic de trei procente nu are cum să con-
troleze puterea la nesfârşit" : [interviu cu preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate] / con-
semnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 29 sept. – P. 16-17.

2318. Мокану, Сержиу. Сержиу Мокану: Лидер ДПМ контролирует все, но не


свое близкое окружение, которое уже готовит себе убежища на Западе : [интервью с
лидером движения "Антимафия"] / записала Анна Котова // Молдавские ведомости. –
2017. – 15 сент. – Р. 2.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2319. Chioroglo, Elena. O regulă nescrisă: sindicatele nu sunt un moft, ci o necesita-
te a societăţii moderne : [reflecţii] / Elena Chioroglo // Vocea poporului. – 2017. – 15 sept. –
P. 8. – Idem în lb. rusă.

2320. Cimpoieşu, Ana. Măcar pe 5 octombrie, înţelege statul ce aşteaptă profesorii? :


[din experienţa org. sindicale raionale Hânceşti a Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei
din Rep. Moldova] / Ana Cimpoieşu // Făclia. – 2017. – 29 sept. – P. 5.

2321. Lavric, Nadejda. Noul an şcolar cu probleme vechi : [interviu cu N. Lavric, vice-
preşedinte al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Rep. Moldova] / pagină realizată
de Galina Munteanu // Vocea poporului. – 2017. – 8 sept. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

2322. Кывыржик, Андрей. Справочник трудового мигранта : [интервью агентству


"Инфотаг" рук. Центра Правовой поддержки соотечественников с офисом в Москве,
юриста А. Кывыржик] / записал Владимир Попов // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 15 сент. – Р. 15.

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)
(Vezi Nr 2325)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2323. Arpintin, Veronica. Este loc pentru mai bine în dezvoltarea afacerilor din Repu-
blica Moldova : Interviu cu V. Arpintin, manager de ţară, Banca Europeană pentru Recon-
strucţie şi Dezvoltare / consemnare: cor. gaz. // Săptămîna. – 2017. – 29 sept. – P. 5.

2324. Фомин, Игорь. "Второе дыхание" Expo-Business-Chişinău : [по материалам


беседы с гл. администратором Зоны свободного предпринимательства Expo-Business-
Chişinău Вячеславом Неделя] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2017. – 29 сент. – Р. 9.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
2325. Глазова, Татьяна. Ипотека на выбор : [об ипотеч. программах молд. бан-
ков, представл. на выставке Imobil-2017] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 29 сент. – Р. 10.

2326. Такий, Александр. За счет чего расти кредитованию : [о факторах влияния


в банков. системе] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 15 сент. – Р. 4.

2327. Такий, Александр. Загадки экономики и курса лея / Александр Такий //


Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 22 сент. – Р. 4.

2328. Шикирлийская, Татьяна. Проект налоговой политики – 2018 скорректиро-


ван : [по материалам беседы с нач. гл. упр. по налог. и тамож. политике и законода-
тельству Министерства финансов Дорелом Норок] / Татьяна Шикирлийская // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 15 сент. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2349)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2329. Кетрарь, Вадим. Дрокия – "сладкая столица" Молдовы. А еще хлебная,
свадебная, спортивная… : [об экон. развитии района] / Вадим Кетрарь // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 22 сент. – Р. 6-7.

2330. Коваленко, Ирина. Особенности национальной конкуренции : [о "Нацио-


нальной программе развития конкуренции и государственной помощи и плане меро-
приятий до 2020 г."] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 1 сент. – Р. 12.

2331. Коваленко, Ирина. Удержаться на плаву : [экон. аспекты : по материалам


беседы с дир. Центра стратегических исследований и реформ Галиной Шеларь] / Ири-
на Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 22 сент. – Р. 12.

2332. Фомин, Игорь. Лучшие в Гагаузии: промышленность : [по материалам бе-


седы с лучшими предпринимателями Гагаузии 2016 года : менеджером предприятия
"Tomai-Vinex" Виктором Топчу, дир. компании "Vitapharm-com." Сергеем Кроитор, рук.
предприятия "SDS Ekip" Иваном Саранди [et al.] / Игорь Фомин // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2017. – 1 сент. – Р. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 2338)

338.48 Turism
2333. Miron, Viorel. Popeasca, satul celor 100 de izvoare : [din raionul Ştefan Vodă,
parte a zonei turistice "Nistru Inferior"] / Viorel Miron // Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 4.

109
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

2334. Miron, Viorel. Un nou proiect pentru dezvoltarea turismului verde în Moldova :
[pentru zonele conectate la trasee eco-turistice naţ.] / Viorel Miron // Gazeta satelor. – 2017. –
22 sept.

2335. Ştefănescu, Cătălin. Nu mai vrem turişti! : [context al globalizării fenomenului :


art. publicistului şi prezentatorului TV din România] / Cătălin Ştefănescu // Săptămîna. –
2017. – 8 sept. – P. 3.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală
2336. Фомин, Игорь. Три отрасли для "зеленого" экспорта : [о разработке Кон-
ференцией ООН по торговле и развитию рекомендаций и Нац. плана действий для
повышения потенциала экспорта Респ. Молдова продуктов: меда, орехов и зерновых] /
Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 22 сент. – Р. 8.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2337. Egalitatea – esenţa democraţiei : [pe marginea lucrărilor atelierului cu acelaşi
generic, sept. 2017, Chişinău] / cor. ziarului // Dreptul. – 2017. – 22 sept. – P. 5.

2338. Trei blocuri de iniţiative legislative ale Preşedintelui Republicii Moldova :


[cu caracter soc.-econ.] // Moldova suverană. – 2017. – 15 sept.

343 Drept penal. Infracțiuni penale


2339. Campanie de schimbare a mentalităţii sociale privind corupţia: "Integrita-
tea este libertate" : [lansată de Centrul Naţional Anticorupţie al Rep. Moldova] // Dreptul. –
2017. – 29 sept. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2341)

347 Drept civil


347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
2340. 25 de ani de la instituirea sistemului de proprietate intelectuală în Republi-
ca Moldova : [crearea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală] / cor. gaz. // Dreptul.
– 2017. – 15 sept. – P. 3.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


2341. Sliusarenco, Dumitru Petru. "Cineva nu-şi poate menţine puterea fără sistemul
judecătoresc. Totodată, oamenii din justiţie nu-şi pot menţine poziţiile fără cineva din legislativ
sau executiv. De aceea, a apărut caracatiţa" : Interviu cu D.P. Sliusarenco, avocat Promo-
Lex, expert în domeniul nediscriminării / consemnare: Victor Moşneag // Ziarul de gardă. –
2017. – 21 sept. – P. 10-11.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
2342. Ионицэ, Вячеслав. Вячеслав Ионицэ: "Идет 36-я атака на Трудовой ко-
декс. Что, это важнее, чем коррупция и реформа правосудия?" : [интервью с д-ром
экономики, экспертом Института развития и социальных инициатив IDIS "Viitorul"] /
записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 15 сент. – Р. 10.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală
2343. Cojocaru, Constantin. "Nu întotdeauna forţele de stânga sunt distructive" : In-
terviu cu C. Cojocaru, primar de Edineţ / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017. –
8 sept. – P. 9.

2344. Domenco, Ion. Vasile Lupaşco: "Pledez pentru activismul comunităţii" : [pe
marginea discuţiei cu primarul din satul Tartaul, raionul Cantemir] / Ion Domenco // Gazeta
satelor. – 2017. – 8 sept.

2345. Răileanu, Gheorghe. "Dacă nu eşti loial partidului, ai puţine şanse" : Interviu cu
primarul de Cimişlia, Gh. Răileanu / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. –
22 sept. – P. 9.

2346. Untilă, Veaceslav. "Resetarea cadrului legislativ aferent activităţii CCRM este o
necesitate" : [interviu cu V. Untilă, preşedintele Curţii de Conturi a Rep. Moldova] / consem-
nare: cor. gaz. // Timpul. – 2017. – 22 sept. – P. 10.

2347. Гамурарь, Борис. Борис Гамурарь: "На Западе по завершении дела фигу-
рант получает уведомление о невиновности, а все записи прослушки уничтожаются" :
[интервью с экс-министром нац. безопасности] / записал Олег Волков // Молдавские
ведомости. – 2017. – 8 сент. – Р. 9.

2348. Коваленко, Ирина. Амнезия по-молдавски : [об адм.-террит. реформе : по


материалам беседы с с д-ром экономики, экспертом Института развития и социальных
инициатив IDIS "Viitorul" Вячеславом Ионицэ] / Ирина Коваленко // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2017. – 29 сент. – Р. 12.

2349. Шикирлийская, Татьяна. "Упущенные доходы" примэрий : [о финан. авто-


номии органов мест. власти : по материалам беседы с исп. дир. Конгресса местных
властей Молдовы Виорелом Фурдуй и б. примаром города Орхей Виталием Колун] /
Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 22 сент. –
Р. 5.

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


(Vezi Nr 2290)

111
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2350. Marchitan, Ana. Preţul unei vieţi în ţara noastră : [pe marginea discuţiei cu
Ludmila Crăciun, dir. executiv al Direcţiei generale de asistenţă socială din mun. Chişinău] /
Ana Marchitan // Timpul. – 2017. – 29 sept. – P. 10.

37 EDUCAŢIE
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
2351. Botgros, Ion. "Cred în forţa cosmică. Ea dirijează cursul vieţii noastre" : În dia-
log cu I. Botgros, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. la Institutul de Ştiinţe ale Educaţi-
ei / interviu de Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017. – 7 sept. – P. 5.

2352. Pâslaru, Vlad. Viziune asupra educaţiei patriotice : [pe marginea conceptului
primului dr. hab. în pedagogie din Rep. Moldova, prof. Mihail Terentii] / Vlad Pâslaru // Făclia.
– 2017. – 8 sept. – P. 8.

2353. Rusu, Tudor. Bate inima pentru Patrie, însă nu din întâmplare… : [pe marginea
conceptelor lui Mihail Terentii, primul doctor habilitat în pedagogie din Republica Moldova
(1935-2012)] / Tudor Rusu // Făclia. – 2017. – 22 sept. – P. 5.

2354. Rusu, Tudor. Patrie, fără educaţie patriotică, şi invers : [pe marginea prevederi-
lor Codului Educaţiei] / Tudor Rusu // Făclia. – 2017. – 29 sept. – P. 3.

2355. Rusu, Tudor. Un savant şi un tratat ce ne redescoperă Patria : [pe marginea


conceptelor lui Mihail Terentii, primul doctor habilitat în pedagogie din Republica Moldova
(1935-2012)] / Tudor Rusu // Făclia. – 2017. – 15 sept. – P. 1, 3.

2356. Rusu, Tudor. Unele consideraţiuni asupra moştenirii pedagogice lăsate de Mi-
hail Terentii, primul doctor habilitat în pedagogie din Republica Moldova : [(1935-2012)] /
Tudor Rusu // Făclia. – 2017. – 8 sept. – P. 8-9.
(Vezi de asemenea Nr 2281, 2287, 2449)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


2357. Mihailov, Veronica. Valorile derivate ale binelui moral în mediul educaţional :
[aspecte ale formării morale a personalităţii] / Veronica Mihailov // Univers pedagogic pro. –
2017. – 28 sept. – P. 4.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2358. Ursu Naniu, Rodica. Oamenii din sufletele noastre : [profesorilor din comuna
Roşu, raionul Cahul, li se dedică] / Rodica Ursu Naniu // Făclia. – 2017. – 8 sept. – P. 13.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2359. Clichici, Veronica. Educaţia timpurie – o treaptă importantă a învăţământului
general : [interviu cu V. Clichici, dr. în ştiinţe ped., şef sector Educaţie Timpurie, Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei] / a intervievat Elena Ţâganaş-Pântea // Univers pedagogic pro. – 2017.
– 28 sept. – P. 5.

2360. Cojocaru, Maria. 20 de ani de performanţe : [din experienţa Liceului Teoretic


"M. Sadoveanu" din Hânceşti] / Maria Cojocaru // Făclia. – 2017. – 29 sept. – P. 5.

2361. Colpajiu, Mircea. Sfaturi utile pentru autorii de BAC : [cu exemple din fizică] /
Mircea Colpajiu // Făclia. – 2017. – 8 sept. – P. 2.

2362. Deliu, Elizaveta. Asta mi-a fost vocaţia: 37 de ani în domeniul educaţiei timpurii
: [din experienţa Grădiniţei nr. 6 "Luminiţa" din Hânceşti] / Elizaveta Deliu // Făclia. – 2017. –
29 sept. – P. 5.

2363. Iachim, Ion. Creşte-mă, şcoală, cuminte! : [despre festivitatea începutului anului
şcolar la Gimnaziul "Mihai Corlăteanu" din satul Glinjeni, raionul Făleşti] / Ion Iachim // Uni-
vers pedagogic pro. – 2017. – 7 sept. – P. 4.

2364. Iachim, Ion. Maria Gheţiu: "Suntem din categoria celor cărora nu le este frică de
greutăţi" : [pe marginea discuţiei cu dir. interimar al Liceului Teoretic Ţipala, raionul Ialoveni] /
Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2017. – 14 sept. – P. 4.

2365. IPLT "D. Cantemir" Văsieni, rl. Ialoveni, pune accentul pe educaţia de cali-
tate : [inaugurarea anului şcolar 2017-2018] / pagini realizate de Ion Mureşanu // Făclia. –
2017. – 8 sept. – P. 6-7. – Conţine: […În Instituţia Publică Liceul Teoretic "Dimitrie Cante-
mir"…] / Nina Mihalache ; Succint tur de orizont septembrin ; E timpul lecturii / Ana Şahrai ;
Perseverenţa în capul mesei / Lidia Plotnicov ; Mândria liceului.

2366. 1 septembrie la Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Chişinău : [opinii
ale participanţilor la primul careu solemn al anului de studii 2017-2018 şi interviu cu Tatiana
Nagnibeda-Tverdohleb, dir. liceului] / consemnare: R. Vulturescu // Făclia. – 2017. – 8 sept. –
P. 4-5.

2367. Popa, Iulius. Citiţi cartea! Apoi discutăm : [din istoria Liceului Teoretic Republi-
can "Ion Creangă", mun. Bălţi] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 21 sept. – P. 3.

2368. Postolache, Veronica. Din dorinţa de a schimba lucrurile în bine : [pe marginea
lucrărilor Conferinţei pedagogice cu genericul "Acces, Relevanţă, Calitate: competenţe pentru
prezent şi viitor", Teleneşti, 24 aug. 2017] / Veronica Postolache // Univers pedagogic pro. –
2017. – 7 sept. – P. 3.

2369. Reniţă, Alecu. Şcoala şi învăţătorul / Alecu Reniţă // Natura. – 2017. – Sept. (Nr
9). – P. 1.

113
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

2370. Rusu, Adrian. Şcoala profesorilor cu har – gimnaziul din satul Todireşti, Anenii
Noi / Adrian Rusu // Făclia. – 2017. – 8 sept. – P. 14-15.

2371. Ştefan, Sergiu. S-a dat start colaborării între două gimnazii de la Prut : [Gimna-
ziul Oneşti din raionul Hânceşti şi Şcoala Gimnazială "Gheorghe Cioată" din comuna Todi-
reşti, judeţul Vaslui, România] / Sergiu Ştefan // Univers pedagogic pro. – 2017. – 28 sept. –
P. 3.

2372. Tonu, Valentina. Colaborarea şi parteneriatele sunt chezăşia educaţiei de cali-


tate : [interviu cu V. Tonu, şefa Direcţiei Învăţământ din raionul Hânceşti] / pentru conformita-
te: R. Vulturescu // Făclia. – 2017. – 29 sept. – P. 4-5.

2373. Vacarciuc, Daniela. "Elevii mei au certitudinea că vorbim limba română, iar
moldovenii au fost, sunt şi vor fi totdeauna români" : [interviu cu D. Vacarciuc, dir. Liceului
Teoretic "Vasile Alecsandri" din mun. Chişinău] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura.
– 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 8.

2374. Vicol, Nelu. Examenul: ce ştim despre acesta? : [structura demersului didactic] /
Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. – 2017. – 21 sept. – P. 4. – (Convorbiri pedagogice).

2375. Бугаева, Галина. Как американская школа воспитывает свободную лич-


ность : [из опыта сред. школы г. Колумбуса, штат Огайо] / Галина Бугаева // Молдавские
ведомости. – 2017. – 1 сент. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 2320-21)

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educației. Educație permanentă


2376. Bejan, Ana. "S-a răsturnat scara valorilor în societatea noastră" : [despre Uni-
versitatea Populară de Vară "Constantin Stere", Soroca, ed.2017] : interviu cu A. Bejan, ex-
prefect al judeţului Soroca (1999-2001), fondatoarea Liceului Teoretic "Constantin Stere" /
interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 15 sept. – P. 9.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2377. Rudoi, Silvia. Liceul Teoretic "Petre Ştefănucă" – Şcoală incluzivă autentică :
[model de incluziune educaţională a copiilor cu dizabilităţi severe prin deschiderea Unităţii de
Educaţie Incluzivă la Liceul Teoretic din Ialoveni] / Silvia Rudoi // Univers pedagogic pro. –
2017. – 28 sept. – P. 3.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,


institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2378. Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo": asalt conti-
nuu de idei : [pe marginea raportului, prezentat de către Ala Manolache, dir., în cadrul şedin-
ţei Consiliului profesoral] // Făclia. – 2017. – 15 sept. – P. 4-5.

2379. Darie, Teodor. Managerul şcolar – figura principală în promovarea imaginii insti-
tuţiei de învăţământ : [pe marginea lucrărilor seminarului metodic cu participarea managerilor

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

inst. de învăţământ secundar profesional, sept. 2017, Bălţi] / Teodor Darie // Făclia. – 2017. –
22 sept. – P. 6.

2380. Ghileţchi, Zorina. Calitatea educaţiei: provocare, înţelegere şi abordare : [din


experienţa Colegiului Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice a Moldovei] /
Zorina Ghileţchi // Univers pedagogic pro. – 2017. – 28 sept. – P. 4.

2381. Munteanu, Galina. Un regulament va clarifica regulile de organizare a învăţă-


mântului dual în Moldova : [pe marginea discuţiei cu Silviu Gîncu, şeful Direcţiei învăţământ
secundat profesional şi mediu de specialitate a Ministerului Educaţie, Cultură şi Cercetare] /
Galina Munteanu // Vocea poporului. – 2017. – 8 sept. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

2382. Pîslaru, Natalia. A fi sau a nu fi profesor? : [pe marginea discuţiei cu Victoria


Bercu, dir. Colegiului "Alexei Mateevici", mun. Chişinău] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic
pro. – 2017. – 21 sept. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2387)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2383. Colesnic, Iurie. Enigma Stere: Ascensiunea şi căderea unui rector : [Constantin
Stere, rector al Universităţii din Iaşi între anii 1913-1916] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. –
15 sept. – P. 19.

2384. Imens şi dureros este golul lăsat : [in memoriam Lidiei Toderaş, funcţionar
public la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, dr. hab. în biologie (1949-2017)] /
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 8.

2385. Malcoci, Iulia. Oameni şi destine : [in memoriam prof. univ., dr. hab., membru
cor. al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fondator al şcolii de fizică teoretică din Moldova Iurie
Perlin (1917-1990)] / Iulia Malcoci // Făclia. – 2017. – 8 sept. – P. 12.

2386. Marchitan, Ana. Arhiva din subsolul universităţii – depozit de acte şi poveşti ui-
tate : [pe marginea discuţiei cu Ana Ştirbu, arhivarul Universităţii de Stat din Moldova, şi
Ludmila Tomuleţ, metodista sectorului de eliberare a actelor de studii] / Ana Marchitan //
Timpul. – 2017. – 15 sept. – P. 9.

2387. Munteanu, Galina. Unde sunt studenţii? Facultatea nu mai are prestigiul de
cândva : [pe marginea rezultatelor admiterii în universităţi şi inst. de învăţământ profesional
tehnic şi secundar din Rep. Moldova în a. 2017] / Galina Munteanu // Vocea poporului. –
2017. – 15 sept. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

2388. Negrei, Ion. Crâmpeie din activitatea Universităţii Populare din Chişinău (1918-
1940) : [context ist.] / Ion Negrei // Gazeta satelor. – 2017. – 22 sept. – Va urma. – Referinţe
bibliogr. : în note.

115
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

2389. Popa, Gheorghe. Comoda versus incomoda colegă Zinaida Tărâţă : [in memo-
riam fostei prof. la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] / Gheorghe Popa // Făclia. –
2017. – 8 sept. – P. 12.

2390. Коваленко, Ирина. Вузовские "бои без правил" : [о проекте Всемирного


банка "Реформа образования в Молдове" : по материалам беседы со ст. экономистом
Всемирного банка Марго Хофтизер и пред. Совета ректоров Григорием Белостечник] /
Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 15 сент. – Р. 12.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
Mediului înconjurător şi protecţia mediului
2391. Curchi, Lilia. Hidrocentrala de pe Răut ar trebui demolată : [de la Brânzenii Noi,
raionul Teleneşti : aspecte ecol.] / Lilia Curchi // Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 3.

2392. Reniţă, Alecu. Scrisoare deschisă : [privind protejarea resurselor acvatice :


adresată de către preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova primului ministru al Rep. Mol-
dova Pavel Filip] / Alecu Reniţă // Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 3.

2393. Rusu, Dinu. Ne ajută să ne adaptăm schimbărilor climatice : [pădurea] / Dinu


Rusu // Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 5.

2394. Scobioală, Elena. Parcul Naţional Orhei – potenţial natural şi turistic : [aspecte
ale îmbunătăţirii calităţii ecosistemului] / Elena Scobioală // Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). –
P. 4.

2395. Ursul, Silvia. La Călineşti, locul unde pădurea îşi dă întâlnire cu lunca : [despre
satul din raionul Făleşti şi zona lui numită "Valea Prutului de Mijloc"] / Silvia Ursul // Natura. –
2017. – Sept. (Nr 9). – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2398)

53 FIZICĂ
2396. Colpajiu, Mircea. Manuale nou-nouţe, încă călduţe, bune pentru maculatură :
[pe marginea man. de fizică pentru cl. a 12-a] / Mircea Colpajiu // Făclia. – 2017. – 22 sept. –
P. 2.

2397. Malcoci, Iulia. Colocviul internaţional de fizică Evrika! – Cygnus : [comunicarea


cu tit. "Familia Kapitsa – personalităţi cu rădăcini basarabene", prezentată în plen, 1-3 sept.
2017, Comarnic, judeţul Prahova, România] / Iulia Malcoci // Făclia. – 2017. – 22 sept. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2385)

59 ZOOLOGIE
2398. Ursul, Silvia. Valoarea economică a păsărilor : [aspecte ecosistemice] / Silvia
Ursul // Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 6.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
2399. Bejenaru, Vasile. Profesorul care a murit dansând : [in memoriam lui Nicolae
Testemiţanu, reputat chirurg, profesor universitar şi organizator al sistemului ocrotirii sănătăţii
în Republica Moldova (1927-1986)] / Vasile Bejenaru // Ziarul de gardă. – 2017. – 21 sept. –
P. 9.

2400. Mustaţă, Traian. Simbol al medicinii naţionale : [in memoriam lui Nicolae
Testemiţanu, reputat chirurg, profesor universitar şi organizator al sistemului ocrotirii sănătăţii
în Republica Moldova (1927-1986)] / Traian Mustaţă // Gazeta satelor. – 2017. – 22 sept.

2401. Musteaţă, Traian. Nume înscris cu majuscule în patrimoniul naţional : [pe mar-
ginea lucrărilor conf. şt.-practice "Personalitate notorie, manager de excepţie, savant şi peda-
gog prin vocaţie, patriot şi mare iubitor de neam", prilejuită de consemnarea a 90 de ani de la
naşterea lui Nicolae Testemiţanu, 13 sept. 2017, Chişinău] / Traian Musteaţă // Literatura şi
arta. – 2017. – 21 sept. – P. 8.

614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii


2402. Noroc, Dumitru. Cum ar fi făcut Nicolae Testemiţanu reforma Sănătăţii : [anali-
za situaţiei reale din domeniul sănătăţii] / Dumitru Noroc // Ziarul de gardă. – 2017. – 28 sept.
– P. 9.

2403. Гуцан, Олег. Олег Гуцан: "Если люди довольны моей работой и счастливы,
значит, и я – счастливый человек" : [интервью с дир. центра семейной медицины рай-
она Единец] / записал Николай Устурой // Молдавские ведомости. – 2017. – 15 сент. – Р.
10.

616 Patologie. Medicină clinică


2404. Rogate, Parascovia. De ce moldovenii descoperă prea târziu că au cancer : [pe
marginea discuţiei cu Dumitru Balaban, medic oncolog în raionul Ceadâr-Lunga, Petru
Mogoreanu, medic oncolog la Spitalul Raional Drochia şi Larisa Catrinici, dir. Institutului On-
cologic] / Parascovia Rogate // Ziarul de gardă. – 2017. – 21 sept. – P. 16.

616.1/.9 Patologie specială


616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice şi endocrine.
2405. Nedelcea, Tudor. N.C. Paulescu şi demnul său urmaş, C. Ionescu-Tîrgovişte :
[despre descoperirea insulinei de către savantul român (1869-1931)] / Tudor Nedelcea //
Literatura şi arta. – 2017. – 14 sept. – P. 2.

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie topografică
2406. Anghelici, Gheorghe. "Astăzi pacienţii care se adresează la spital sunt în stări
foarte grave. Zici că au venit din jungle sau stepe" : [interviu cu Gh. Anghelici, şeful Clinicii
Chirurgie "Constantin Ţâbârnă" din cadrul Spitalului Clinic Municipal "Sfânta Treime"] / con-
semnare: Parascovia Rogate // Ziarul de gardă. – 2017. – 14 sept. – P. 10-11.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


655 Industria poligrafică. Tipografii. Editură. Librării
(Vezi Nr 2276)

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.6 Transport pe apă, transport naval
2407. Моисеев, Сергей. Торговый флот Молдовы : [по материалам беседы с
нач. упр. вод. транспорта Министерства экономики и инфраструктуры Игорем Захария] /
Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 8 сент. – Р. 8.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
2408. Ghidirim, Gheorghe. Omul pogorât din constelaţia cu noroc : [70 de ani de la
naşterea academicianului Boris Găină, savant-oenolog] / Gheorghe Ghidirim // Literatura şi
arta. – 2017. – 21 sept. – P. 1.

2409. Гаина, Борис. Борис Гаина: Я бы не смог быть в стороне от событий в


Молдове : [интервью с академиком, ученым-энологом] / записала Ангелина Таран //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 15 сент. – Р. 17.

2410. Таран, Ангелина. DeVin&DeGust будут экспортировать : [об итогах перв.


фестиваля, 26 авг. 2017] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 1 сент. – Р. 17.

2411. Таран, Ангелина. Новая технология молдавских ученых : [о производстве


вина с остаточ. сахаром : по материалам беседы с рук. НТП "OenoConsulting", д-ром
техн. наук Ионом Прида] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 8 сент. – Р. 17.

664 Producerea şi conservarea alimentelor solide


664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
2412. Колигнан, Войцех. Купчинский сахарный завод: надежды оправдались :
[интервью с генер. дир. I.C.S. "Moldova Zahar" В. Колигнан] / записал: Николай Устурой //
Молдавские ведомости. – 2017. – 1 сент. – Р. 9.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


2413. Островецки, Стелла. "Floarea Soarelui закупит минимум 200 тыс. тонн под-
солнечника урожая -2017, в том числе 80 тыс. тонн – уже в сентябре" : [интервью с
генер. дир. одноим. компании С. Островецки] / записал Вадим Кетрарь // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 1 сент. – Р. 19.

67 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU MATERIALE DIVERSE


678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria
materialelor plastice
2414. Леонидова, Ирина. Пластиковая упаковка: казнить нельзя помиловать! : [о
проблемах развития отрасли] / Ирина Леонидова // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 22 сент. – Р. 11.

68 INDUSTRII. MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ŞI ASAMBLATE


684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie
2415. Маценко, Ирина. "Arama R": лучше, чем в Италии… : [по материалам
беседы с рук. одноим. компании Игорем Арама] / Ирина Маценко // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 8 сент. – Р. 7.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică


687.5 Industrii de îngrijire şi frumuseţe
2416. Negru, Lena. "Egoistul" de la Bucureşti : [pe marginea discuţiei cu Constantin
Cucu, unul din cei mai apreciaţi hairstylişti din Bucureşti, originar din Chişinău] / Lena Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 22 sept. – P. 13. – (Supl. "Apropo" ; Nr 36).

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2417. Prisac, Lidia. Zece curiozităţi despre străzile armeneşti din Chişinău / Lidia
Prisac, Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 29 sept.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


(Vezi Nr 2528)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
2418. Ursul, Silvia. O sculptoriţă la curtea Luxemburgului : [despre Nina Iascinschi,
originară din satul Ghiliceni, judeţul Bălţi (1903-1983)] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Sept.
(Nr 9). – P. 7.

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ


745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
2419. Marchitan, Ana. Omul care dirijează timpul şi poate repara toate ceasurile :
[despre Gheorghe Buza, ceasornicar] / Ana Marchitan // Timpul. – 2017. – 8 sept. – P. 32.

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică


2420. Ciugureanu-Zlatan, Diana. Paleta beatitudinii magice : [despre creaţia artistului
plastic Iurie Braşoveanu] / Diana Ciugureanu-Zlatan // Literatura şi arta. – 2017. – 21 sept. –
P. 6.

2421. Codreanca, Lidia. Culorile unei talentate copilării : [despre creaţia pictoriţei Ce-
zara Kolesnik] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 6.

2422. Мигулина, Татьяна. Властелин колорита : [о выставке "Штефан Лукьян


между традицией и современностью" : по материалам беседы с д-ром искусствоведе-
ния, проф. Государственного педагогического университета им. И. Крянгэ Элеонорой
Бригалда] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 22
сент. – Р. 22.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


2423. Popa, Victoria. Tărâmul tăcerii şi al lacrimilor : [pe marginea discuţiei cu Asa
Sjostrom, fotoreporter din Suedia] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 22 sept. –
P. 8.

78 MUZICĂ
2424. Beghiu, Tatiana. Gheorghe Sin – contrabasistul care nu a încetat să cânte des-
pre viaţă : [pe marginea discuţiei cu Gh. Sin, Maestru în Artă] / Tatiana Beghiu // Ziarul de
gardă. – 2017. – 28 sept. – P. 16.

2425. Cuciuc, Igor. "Noaptea vesel, ziua tot" : [interviu cu I. Cuciuc, interpret de muzi-
că populară] / consemnare: cor. gaz. // Moldova democrată. – 2017. – 15 sept. – P. 7 ;
Демократическая Молдова. – 2017. – 15 сент. – Р. 7.

2426. Doga, Eugen. Eugen Doga: "Creaţia şi dragostea sunt de gen feminin, iar fe-
meile sunt egoiste" : [interviu cu compozitorul] / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017.
– 8 sept. – P. 16-17.

2427. Gheorghiţă, Lenuţa. Lenuţa Gheorghiţă: "Toată ziua sunt ca o veveriţă, pe toa-
te vreau să le reuşesc" : [interviu cu interpreta de muzică populară şi uşoară] / consemnare:
Ana Rusu // Moldova democrată. – 2017. – 29 sept. – P. 7 ; Демократическая Молдова. –
2017. – 29 сент. – Р. 7.

2428. Nedelcea, Tudor. Eugen Doga la Craiova : [pe marginea evenimentului muzical
din 12 sept. 2017] / Tudor Nedelcea // Literatura şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 6.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2429. Negru, Lena. "De la opt ani am crescut fără tată…" : [pe marginea discuţiei cu
Aurica Corduneanu, interpretă de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017.
– 29 sept. – P. 14. – (Supl. "Apropo" ; Nr 37).

2430. Negru, Lena. "M-am retras pentru totdeauna" : [pe marginea discuţiei cu Ştefan
Petrache, artist al poporului, interpret de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 22 sept. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr 36).

2431. Negru, Lena. Noutăţi în cariera lui Ricu Vodă : [pe marginea discuţiei cu inter-
pretul de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 15 sept. – P. 14. –
(Supl. "Apropo" ; Nr 35).

2432. Ochişanu, Adriana. Adriana Ochişanu: artistă, mamă şi femeie împlinită : [in-
terviu cu interpreta de muzică populară] / consemnare: Ana Rusu // Moldova democrată. –
2017. – 22 sept. – P. 7 ; Демократическая Молдова. – 2017. – 22 сент. – Р. 7.

2433. Мигулина, Татьяна. Эмпатии и симпатии Etno Jazz Festival : [о 16-м вып.
фестиваля, 22-24 сент. 2017, Кишинэу : по материалам беседы с авт. проекта и худож.
дир. фестиваля Анатолием Штефанец] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 29 сент. – Р. 22.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
2434. Hogea, Toma. "Spectacolul Arap-Alb pentru mine e un miracol…" : [interviu cu
T. Hogea, regizor şi actor la Teatrul "Luceafărul" din Iaşi, regizor al spectacolului "Harap-Alb"
la Teatrul Municipal de Păpuşi "Guguţă" din Chişinău] / consemnare: Violeta Tipa // Literatura
şi arta. – 2017. – 21 sept. – P. 6.

2435. Jelescu, Nicolae. "Au fost cei mai neobişnuiţi "fani" din viaţa mea: Muza, Rima,
Pegas" : Interviu cu actorul şi regizorul N. Jelescu, dir. artistic al Teatrului Poetic "Alexei Ma-
teevici" din Chişinău / interviu de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 22 sept. – P.
10.

2436. Matei, Valeriu. Un sacerdot al cuvântului : [despre Nicolae Jereghi, regizor şi


dir. artistic la Teatrul Poetic "Alexie Mateevici" din mun. Chişinău] / Valeriu Matei // Literatura
şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 1.

2437. Negru, Lena. "Avem stringentă nevoie de politicieni cu bun simţ" : [pe marginea
discuţiei cu Boris Bechet, actor şi regizor de teatru şi cinema] / Lena Negru // Jurnal de Chişi-
nău. – 2017. – 8 sept. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr 34).

2438. Popii, Offelia. "Cred că trebuie să îţi propui situaţii mari, ca actor" : Interviu cu
O. Popii, actriţă la Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, România / interviu de Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2017. – 29 sept. – P. 10.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

2439. Tănase, Alexandra. Nicolae Jelescu, un artist tăcut care trăieşte Cuvântul : [60
de ani de la naşterea dir. Teatrului Poetic "Alexei Mateevici" din mun. Chişinău] / Alexandra
Tănase // Timpul. – 2017. – 8 sept. – P. 23.

2440. Мигулина, Татьяна. Юбилей фестиваля, или "Кровь" в жилах Макбет… : [о


25-м вып. Междунар. Фестиваля Оперы и Балета "Мария Биешу", 8-17 сент. 2017 : по
материалам беседы с муз. критиком Еленой Узун] / Татьяна Мигулина // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 1 сент. – Р. 22.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


2441. Iachim, Ludmila. "Scaunul rulant mă ajută să fiu independentă" : [interviu cu L.
Iachim, prima moldoveancă participantă la concursul intern. de frumuseţe "Miss Wheelchair
World 2017"] / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 22 sept. – P. 15.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2442. Tofan, Nina. Tunetul : [pe marginea discuţiei cu Constantin Bejenaru, boxer,
câştigător al centurilor WBC International şi WBC Americans Continental, stabilit în SUA,
originar din Rep. Moldova] / Nina Tofan // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 29 sept. – P. 8.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
2443. Argint, Lucia. Nina Ischimji – Copilul mare pasionat de basm : [despre traducă-
toarea şi red. de carte (1920-2009)] / Lucia Argint // Univers pedagogic pro. – 2017. – 14
sept. – P. 4.

811.135.1 Limba română


2444. Ciocanu, Ion. A însera şi a insera : [despre semnificaţia verbelor] / Ion Ciocanu
// Gazeta satelor. – 2017. – 1 sept.

2445. Cosniceanu, Maria. Coreţchi ; Bucliş ; Ciogolea : [despre provenienţa numelor]


/ Maria Cosniceanu // Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 15.

2446. Cosniceanu, Maria. Rudi : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 29 sept. – P. 19. – (Dicţionar de nume).

2447. Cuşnir, Valeriu. Limba moldovenească sau Limba română. Argumente istorico-
juridice : [dialog cu V. Cuşnir, prof. univ., dr. hab. în drept, dir. Institutului de Cercetări Juridice
şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutor: Dumitru Păsat // Univers pedago-
gic pro. – 2017. – 14 sept. – P. 3.

2448. Eremia, Anatol. Septembrie : [despre provenienţa denumirii lunii] / Anatol Ere-
mia // Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 7. – (Calendarul Modern).

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2449. Morăraş, Mihai. Limba română în Ucraina – pericol de moarte! : [pe marginea
Legii Educaţiei, adoptată de Rada de la Kiev] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2017. –
21 sept. – P. 2.

2450. Pohilă, Vlad. Agresorii limbii române din Basarabia (1) : [despre starea lb.] /
Vlad Pohilă // Natura. – 2017. – Sept. (Nr 9). – P. 14. – Va urma.

2451. Purice, Tamara. Dorinţa din ceruri… : [in memoriam lui Ion Melniciuc, prof., lin-
gvist şi publicist, dr. în filologie (1941-2017)] / Tamara Purice // Făclia. – 2017. – 8 sept. – P.
16.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
2452. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (25, 26, 27) / Lucian Blaga // Florile dalbe. –
2017. – 7, 14, 28 sept. – P. 3. – Contin. Începutul : 1 ian.

2453. Chişcari, Gabriela. Iubirea mea s-a dat cu ruj : [versuri] / Gabriela Chişcari //
Florile dalbe. – 2017. – 14 sept. – P. 1.

2454. Eminescu, Mihai. În numărul de joi…: [art. publ. în ziarul "Timpul" din București,
28 ian. 1879] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 8 sept. – P. 7.

2455. Eminescu, Mihai. În zădar ar încerca cineva…: [art. publ. în ziarul "Timpul" din
București, 30 ian. 1879] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 22 sept. – P. 7.

2456. Eminescu, Mihai. Mâine, duminică, e ziua hotărâtă…: [art. publ. în ziarul "Tim-
pul" din București, 8 oct. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 15 sept. – P. 7.

2457. Eminescu, Mihai. Rugăciune / Mihai Eminescu // Literatura şi arta. – 2017. – 7


sept. – P. 1.

2458. Eminescu, Mihai. Vorbind în unul din numerele trecute…: [art. publ. în ziarul
"Timpul"din București, 23 ian. 1879] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 29 sept. – P. 7.

2459. Labiş, Nicolae. Învăţătura : [versuri] / Nicolae Labiş // Florile dalbe. – 2017. – 28
sept. – P. 1.

2460. Luchian, Aurora. Cei şapte ani de-acasă : [versuri] / Aurora Luchian // Florile
dalbe. – 2017. – 7 sept. – P. 1.

2461. Mitroi, Ştefan. Sticla de lampă : Fragm. din romanul "Atunci când era mereu
duminică", în curs de apariţie / Ştefan Mitroi // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 4.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

2462. Petrea, George. Grai străbun : [versuri] / George Petrea // Florile dalbe. – 2017.
– 14 sept. – P. 3.

2463. Posteucă, Vasile. Bucovină, Bucovină : [versuri] / Vasile Posteucă // Literatura


şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 1.

2464. Silva, Ştefan. Fără ţară ; Cu pana ta… ; L-au rănit pe Dumnezeu ; Bisericuţa din
Albac ; Fratelui plecat ; Orfan de România ; Glasul mioritic : [versuri] / Ştefan Silva ; gravură :
Gh. Boţan // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 5.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2465. Anton, Ion. S-au atrofiat sufletele? : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017.
– 28 sept. – P. 5.

2466. Bajureanu, Ion. Incomozii : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. – 2017.
– 21 sept. – P. 2.

2467. Bajureanu, Ion. Unde sunteţi, scriitori? : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2017. – 14 sept. – P. 3.

2468. Băluţă, Dumitru. Noduri de ţară : [versuri] / Dumitru Băluţă // Literatura şi arta. –
2017. – 28 sept. – P. 5.

2469. Botezatu, Sergiu. În cerul meu : [versuri] / Sergiu Botezatu // Literatura şi arta.
– 2017. – 28 sept. – P. 5.

2470. Bradu, Ion. Şansa : [bloknotes] / Ion Bradu // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept.
– P. 1.

2471. Caliniuc, Ioan. Oameni şi asteroizi : [versuri] / Ioan Caliniuc // Literatura şi arta.
– 2017. – 28 sept. – P. 7.

2472. Cârchelan, Iuliu. Casă nouă : [poem] / Iuliu Cârchelan // Literatura şi arta. –
2017. – 21 sept. – P. 8.

2473. Codreanca, Lidia. Sfânta Maria cea Mică : [versuri] / Lidia Codreanca // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 21 sept. – P. 1.

2474. Cucereanu, Radion. Surplin de adierile naturii : [eseuri] / Radion Cucereanu //


Literatura şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 7. – Conţine: Omul Arbore ; Locuri de evlavie şi
amintire ; Punte între viaţă şi nemurire ; Ziua – petală a vieţii ; Privighetorile ; Flori în valuri ;
Casa ; Fântânarii ; Brazda ; Marele păcat ; "Nava cosmică" – Pământ ; În sălaşul de după
moarte ; Mireasma florilor de tei.

2475. Dascăl, Valeria. Parte integrantă a unui întreg : [povestire] / Valeria Dascăl //
Florile dalbe. – 2017. – 14 sept. – P. 3.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2476. Diordiev, Ion. Întrebare fără răspuns : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe.
– 2017. – 28 sept. – P. 4.

2477. Doga, Alexandru. La Cetatea Albă ; Noaptea lui Decebal ; Izvoare cristaline ;
Ecouri ancestrale ; vom reveni : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura şi arta. – 2017. – 21
sept. – P. 5.

2478. Domenco, Ion. Nicăieri nu e mai frumos ca acasă : [meditaţii] / Ion Domenco //
Gazeta satelor. – 2017. – 1 sept.

2479. Enache, Diana. De la naştere la moarte : [versuri] / Diana Enache // Literatura şi


arta. – 2017. – 14 sept. – P. 7.

2480. Găină, Ioan. Scrisoare întârziată pe frontul românesc : [versuri] / Ioan Găină //
Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 8.

2481. Gărgăun, Alexei. Toamna : [versuri] / Alexei Gărgăun // Literatura şi arta. –


2017. – 7 sept. – P. 8.

2482. Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Să vorbim româneşte : [versuri] / Bogdan Petrice-


icu Hasdeu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 7 sept. – P. 3.

2483. Jioară, Mariana. Exerciţiul de triere : eseu / Mariana Jioară // Literatura şi arta.
– 2017. – 28 sept. – P. 5.

2484. Josu, Nina. Focul din casă : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 21
sept. – P. 7.

2485. Miron, Iurie. Prieteni buni : [versuri] / Iurie Miron // Florile dalbe. – 2017. – 14
sept. – P. 4.

2486. Morăraş, Mihai. Lecţia Leonidei : [versuri] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. –
2017. – 14 sept. – P. 4.

2487. Moroşanu, Andrei. Cerul îşi frângea sclipirile în valuri : [povestire] / Andrei Mo-
roşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 21 sept. – P. 1.

2488. Moroşanu, Andrei. Povaţa : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. –


2017. – 28 sept. – P. 8.

2489. Postolache, Gheorghe. Răzbunarea : [povestire] / Gheorghe Postolache // Lite-


ratura şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 8.

2490. Prohin, Victor. Nuvela ; Cum se împart femeile : [povestiri] / Victor Prohin // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 4.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

2491. Romanciuc, Vasile. Carte, ai parte? : [versuri] / Vasile Romanciuc // Florile dal-
be. – 2017. – 7 sept. – P. 4.

2492. Silvestru, Aurelian. Bătălia cărţilor : eseu / Aurelian Silvestru // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 14 sept. – P. 1.

2493. Silvestru, Aurelian. Roate vremii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2017.
– Sept. (Nr 9). – P. 6.

2494. Slutu-Grama, Claudia. "Amintirile privesc la tine cu ochii tăi…" ; "De pe un mal
al dragostei…" ; La Ţepilova ; "Mamă, mamă…" ; "Când în suflet greul iernii…" ; Vizita unei
amintiri zbânţuite ; "Se scaldă luna-n trandafiri…" ; "Neamul nostru e din Sluţi…" : [versuri] /
Claudia Slutu-Grama // Literatura şi arta. – 2017. – 14 sept. – P. 5.

2495. Stamati, Eleonora. Aurora boreală : [versuri] / Eleonora Stamati // Literatura şi


arta. – 2017. – 14 sept. – P. 1.

2496. Stere, Constantin. …Dar nu-i o ţară pentru tine ; Europenizarea României pe o
temelie federalistă ; Domnii şi cucoanele Ciubăreştilor : [fragm. din romanul "În preajma revo-
luţiei"] / Constantin Stere // Săptămîna. – 2017. – 22 sept. – P. 2.

2497. Stere, Constantin. Încheierea unei grozave tragedii a unui neam ; "Aglomerările
sediţioase, sub starea de asediu, sunt interzise" : [evocări] / Constantin Stere // Săptămîna. –
2017. – 15 sept. – P. 2.

2498. Ştirbu, Titus. Fetiţa şi domniţa ; Aţi văzut aşa portar? ; Gluma ; Bătăuşii ; Mag-
netul ; Oare n-ar fi fost mai simplu : [versuri] / Titus Ştirbu // Florile dalbe. – 2017. – 28 sept. –
P. 8.

2499. Vasilcău, Traian. Mărgăritarul Mariei : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi


arta. – 2017. – 21 sept. – P. 4.

82/821.0 TEORIA, STUDIUL ŞI TEHNICA LITERATURII


2500. Andreiţă, Ion. Culmile eternităţii : [despre poeţii romantici Mihai Eminescu
(1850-1889) şi Giacomo Leopardi (1798-1837)] / Ion Andreiţă // Literatura şi arta. – 2017. –
14 sept. – P. 5. – Conţine: 1. Poveste unei plăci omagiale ; 2. Eminescu şi Leopardi: coinci-
denţe neîntâmplătoare.

821.131.1.0 Literatură italiană


(Vezi Nr 2500)
821.135.1.0 Literatură română
2501. Dabija, Nicolae. Realismul fantastic al lui Ştefan Mitroi : [pe marginea creaţiei
prozatorului] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 4.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2502. Josu, Nina. În lumina lui Eminescu : [pe marginea lucrărilor ed. a 6-a a Congre-
sului Mondial al Eminescologilor, 4-5 sept. 2017, Chişinău] / Nina Josu // Literatura şi arta. –
2017. – 7 sept. – P. 5.

2503. Moţârliche, Laura. O lecţie de românism, predată admirabil de criticul Eugen


Simion : [din cadrul întâlnirilor "Spectactor"] / Laura Moţârliche // Gazeta satelor. – 2017. – 8
sept.

2504. Susai, Ştefan. "Moldova cu satele ei este biroul meu de scriitor" : Interviu cu Şt.
Susai, scriitor, jurnalist de la Iaşi / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 15
sept. – P. 10.

2505. Tamazlâcaru, Elena. Congresul Mondial al Eminescologilor, ziua a doua… : [4-


5 sept. 2017, Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 7.

2506. Tecuci, Alexandru. Fabuliştii şi corupţia : (Scrisoare către scriitorii din Rep.
Moldova) / Alexandru Tecuci // Literatura şi arta. – 2017. – 21 sept. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2500, 2529)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2507. Bogatu, Cristian. Dumbrava lui bunelu : [90 de ani de la naşterea publicistului
Radion Cucereanu] / Cristian Bogatu // Făclia. – 2017. – 8 sept. – P. 9.

2508. Butnaru, Tatiana. Mihai Cimpoi şi Grigore Vieru: revenirea la arhetipal : [despre
interpretarea operei poetului de către criticul literar] / Tatiana Butnaru // Literatura şi arta. –
2017. – 21 sept. – P. 4.

2509. Butnaru, Tatiana. Poet, folclorist, patriot : [omagiu pentru Ştefan Sofronovici la
aniversarea de 60 de ani] / Tatiana Butnaru // Literatura şi arta. – 2017. – 14 sept. – P. 6.

2510. Codreanu, Ion. Cultura dictează imaginea unei ţări : [pe marginea discuţiei cu
academicianul Mihai Cimpoi, critic şi istoric literar] / Ion Codreanu // Gazeta satelor. – 2017. –
15 sept.

2511. Colesnic, Iurie. Casa în care s-a făurit istoria : [despre Nicolae Popovschi, scrii-
tor şi om de ştiinţă (1875-1948)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 8 sept. – P. 19.

2512. Colesnic, Iurie. O cutremurătoare baladă a Gulag-ului : [pe marginea povestirii


"Bucovineanca" din cartea "Grădina Domnului" de Ion Druţă] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. –
2017. – 28 sept. – P. 7.

2513. Colţun, Gheorghe. Ascensiune : Interviu cu prof. univ., dr. hab. în filologie, poe-
tul Gh. Colţun / a intervievat Ion Pârnău // Literatura şi arta. – 2017. – 21 sept. – P. 7.

2514. Corbu, Daniel. Un apostol al criticii constructive : [academicianul Mihai Cimpoi,


critic şi istoric literar] / Daniel Corbu // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 7.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

2515. Dabija, Nicolae. Andrei Moroşanu, un soldat din linia-ntâi : [70 de ani de la naş-
terea publicistului] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 6.

2516. Jioară, Mariana. Calea spre zidire : [70 de ani de la naşterea publicistului An-
drei Moroşanu] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 6.

2517. Mihail, Viorel. Mihai Cimpoi. 75 de ani : [critic şi istoric literar] / Viorel Mihail //
Săptămîna. – 2017. – 15 sept. – P. 9.

2518. Moroşanu, Andrei. Visul alb pe care-l poartă crinii : [prozatorul Victor Prohin la
75 de ani de la naştere] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 4.

2519. Păsat, Dumitru. Cavaler al sincerităţii şi modestiei : 75 de ani de la naşterea


scriitorului Victor Prohin / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2017. – 21 sept. – P. 3.

2520. Păsat, Dumitru. Dârz apărător de ţară şi de neam : [pe marginea creaţiei poetu-
lui Ştefan Sofronovici] / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2017. – 14 sept. – P. 6.

2521. Păsat, Dumitru. Victor Prohin modest şi tânăr ca un pom : (75 de ani de la naş-
terea scriitorului) / Dumitru Păsat // Făclia. – 2017. – 22 sept. – P. 6.

2522. Pelin, Eleonora. Publicistul care stăpâneşte aşteptările : [70 de ani de la naşte-
rea publicistului Andrei Moroşanu] / Eleonora Pelin // Literatura şi arta. – 2017. – 14 sept. – P.
7.

2523. Strâmbeanu, Andrei. "Iniţiatorul Aleii Clasicilor a fost numit mediocru la Aca-
demie" : Discursul prescurtat al scriitorului, rostit de Ziua Limbii Române la Academia de
Ştiinţe a Moldovei / Andrei Strâmbeanu // Timpul. – 2017. – 15 sept. – P. 8.

2524. Tamazlâcaru, Elena. Nepotul conului Costache Conachi : [despre Andrei Moro-
şanu, publicist] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 8.

2525. Ţîcu, Lilia. "Sărbătoriţi limba română în fiecare zi, în suflet" : [interviu cu L. Ţîcu,
poetă, stabilită în Grecia] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 8 sept. – P.
10.

2526. Vangheli, Spiridon. Nu e uşor să fii Mihai Cimpoi : [omagiu academicianului,


criticului şi istoricului literar : din cartea în curs de apariţie "Ţara de sub zăpadă"] / Spiridon
Vangheli // Literatura şi arta. – 2017. – 14 sept. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2290, 2506)

821.161.1.0 Literatură rusă


2527. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. Pasărea săgetată în zbor : [despre destinul poetului
rus Serghei Esenin (1895-1925)] / Alexandru-Horaţiu Frişcu // Literatura şi arta. – 2017. – 28
sept. – P. 3.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
2528. Глазова, Татьяна. Правила обустройства "Старого Орхея" : [по материа-
лам беседы с вице-министром образования, культуры и исследований Георгием Пости-
кэ] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 1 сент. – Р.
10.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Argint, Lucia. Nina Ischimji – Copilul mare pasionat de basm. – Vezi Nr 2443.

Baciu, Gheorghe. Varlaam la 360 de ani de la moarte. – Vezi Nr 2276.

Colesnic, Iurie. Casa în care s-a făurit istoria. – Vezi Nr 2511.

Imens şi dureros este golul lăsat. – Vezi Nr 2384.

Malcoci, Iulia. Colocviul internaţional de fizică Evrika! – Cygnus. – Vezi Nr 2397.

Ursul, Silvia. O sculptoriţă la curtea Luxemburgului. – Vezi Nr 2418.

94 ISTORIE GENERALĂ
94(41/99) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
2529. Boldişor, Veronica. "Ard malurile Nistrului" – reportaje de război de pe Frontul
de Răsărit (iulie – august 1941) : [ale scriitorului român Constantin Virgil Gheorghiu] / Veroni-
ca Boldişor // Literatura şi arta. – 2017. – 14 sept. – P. 7.

2530. Ţâcu, Octavian. Jurnal siberian de călătorie: Krasnoiarsk : [despre rezultatele


proiectului naţ. pentru tineret "Expediţiile Memoriei"] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 29
sept. – P. 6.

2531. Ţâcu, Octavian. Politici etnolingvistice: cazul Cataloniei (4) / Octavian Ţâcu //
Timpul. – 2017. – 8 sept. – P. 6. – Art. 1: 11 aug.

2532. Ţâcu, Octavian. Politici etnolingvistice: paralele estoniene (gratuite) : [context


ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 22 sept. – P. 6. – Art. 1: 11 aug.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2533. Colesnic, Iurie. Călăii : [despre crimele comise după ocuparea Basarabiei de
către sovietici, 28 iun. 1940] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 22 sept. – P. 19.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

2534. Colesnic, Iurie. Gherman Pântea şi diplomaţia secretă : [istoric, primar de Chi-
şinău în anii 1923, 1927-1928 şi 1932 (1894-1967)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 29
sept. – P. 20-21. – Va urma.

2535. Dabija, Nicolae. Elena Voloşanca, prima dintr-un şir lung de jertfe : [despre des-
tinul fiicei domnitorului Ştefan cel Mare] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 14
sept. – P. 1.

2536. Enache, Nicolae. Români, să n-o uităm niciodată pe Elena Alistar : [medic, om
politic, membru al Sfatului Ţării (1873-1955)] / Nicolae Enache // Literatura şi arta. – 2017. – 7
sept. – P. 2.

2537. Eţco, Diana. Diana Eţco: "Prin istorie omul îşi desăvârşeşte existenţa" : [interviu
cu cercetătorul şt. superior în cadrul Institutului de Istorie a Academiei de Ştiinţe din Moldova]
/ consemnare: Snejana Bejan // Florile dalbe. – 2017. – 28 sept. – P. 5.

2538. Petrencu, Anatol. Despre "eliberarea" celebrată de Dodon : [despre actul din
24 aug. 1944] / Anatol Petrencu // Literatura şi arta. – 2017. – 7 sept. – P. 2. – Referinţe
bibliogr. : 7 tit.

2539. Ţăranu, Mariana S. Înfometarea artificială, sau Tragedia mută a poporului nos-
tru : [despre foametea organizată din anii 1944-1947] / Mariana S. Ţăranu // Timpul. – 2017. –
8 sept. – P. 22.

2540. Ţăranu, Mariana S. Represiunea religioasă din Basarabia în anii 1940-1941 /


Mariana S. Ţăranu // Timpul. – 2017. – 15 sept. – P. 23.
(Vezi de asemenea Nr 2417, 2497, 2541)

94(498) Istoria României


2541. Dabija, Nicolae. La vârsta de aur a cărţii : [pe marginea lucrării în 6 vol. "Istoria
ilustrată a României şi a Republicii Moldova", Bucureşti, 2017] / Nicolae Dabija // Literatura şi
arta. – 2017. – 21 sept. – P. 1.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 9-2017

Cimpoieşu, Ana 2320


A Ciobanu, Mircea V. 2291-94
Alistar, Elena 2536 Ciocanu, Ion 2444
Andreiţă, Ion 2500 Ciornei, Vsevolod 2295
Anghelici, Gheorghe 2406 Ciubotaru, Adrian 2288, 2309
Anton, Ion 2465 Ciugureanu-Zlatan, Diana 2420
Argint, Lucia (2443) Ciurcă, Aliona 2312
Arpintin, Veronica 2323 Clichici, Veronica 2359
Averin, Pavel 2313 Codreanca, Lidia 2421, 2473
Codreanu, Ion 2510
B Cojocaru, Constantin 2343
Cojocaru, Maria 2360
Baciu, Gheorghe 2276 Cojocaru, S. 2273
Bajureanu, Ion 2466-67 Cojocaru, Viorel 2285
Balaban, Dumitru 2404 Colesnic, Iurie 2383, 2511-12, 2533-34
Baltag, Nicolae 2289 Colpajiu, Mircea 2361, 2396
Batog, Mariana 2280 Colţun, Gheorghe 2513
Băluţă, Dumitru 2468 Conachi, Costache 2524
Bechet, Boris 2437 Corbu, Daniel 2514
Beghiu, Tatiana 2424 Corduneanu, Aurica 2429
Bejan, Ana 2376 Corobceanu, Svetlana 2290
Bejan, Snejana 2537 Cosniceanu, Maria 2445-46
Bejenaru, Constantin 2442 Crăciun, Ludmila 2350
Bejenaru, Vasile 2399 Cucereanu, Radion 2474, 2507
Belâi, Liviu 2310 Cuciuc, Igor 2425
Bercu,Victoria 2382 Cucu, Constantin 2416
Blaga, Lucian 2452 Curchi, Lilia 2391
Bogatu, Cristian 2507 Cuşnir, Valeriu 2447
Boldişor, Veronica 2529
Botezatu, Sergiu 2469 D
Botgros, Ion 2351
Botnariuc, Liliana 2289 Dabija, Nicolae 2277, 2501, 2515, 2535, 2541
Boţan, Gh. 2464 Darie, Teodor 2379
Bradu, Ion 2470 Dascăl, Valeria 2475
Braşoveanu, Iurie 2420 Deliu, Elizaveta 2362
Buburuz, Petru 2284 Diordiev, Ion 2476
Budeanu, Gheorghe 2373 Dodon, Igor 2296
Butnaru, Tatiana 2508-09 Doga, Alexandru 2477
Buza, Gheorghe (2419) Doga, Eugen 2426, 2428
Domenco, Ion 2344, 2478
C Druţă, Ion 2512
Caliniuc, Ioan 2471 E
Catrinici, Larisa 2404
Căpăţână, Olga 2290 Eminescu, Mihai 2454-58, 2500
Cârchelan, Iuliu 2472 Enache, Diana 2479
Chioroglo, Elena 2319 Enache, Nicolae 2536
Chişcari, Gabriela 2453 Eremia, Anatol 2448
Cimpoi, Mihai 2287, 2508, 2510, 2514, 2517, Esenin, Serghei 2527
2526 Eţco, Diana 2537

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

F Malcoci, Iulia 2385, 2397


Manolache, Ala 2378
Filip, Pavel 2392 Marchitan, Ana 2350, 2386, 2419
Frişcu, Alexandru-Horaţiu 2527 Matei, Valeriu 2436
Furdui, T. 2273 Mândâcanu, Virgil 2314
G Melniciuc, Ion 2451
Mihail, Viorel 2517
Gaindric, C. 2273 Mihailov, Veronica 2357
Galben, Dorin 2297, 2317, 2426, 2441 Mihalache, Nina 2365
Găină, Boris 2408 Miron, Iurie 2485
Găină, Ioan 2480 Miron, Viorel 2333-34
Gărgăun, Alexei 2481 Mitroi, Ştefan 2461, 2501
Gheorghiţă, Lenuţa 2427 Moga, Ecaterina 2281
Gheorghiu, Constantin Virgil 2529 Mogoreanu, Petru 2404
Gheţiu, Maria 2364 Morăraş, Mihai 2449, 2486
Ghidirim, Gheorghe 2408 Moroşanu, Andrei 2487-88, 2515-16, 2518,
Ghileţchi, Zorina 2380 2522, 2524
Gîncu, Silviu 2381 Moşin, Octavian 2282-83
Gulca, Ilie 2343 Moşneag, Victor 2341
Moţârliche, Laura 2503
H Munteanu, Galina 2321, 2381, 2387
Hadârcă, Natalia 2279 Mureşanu, Ion 2365
Hasdeu, Bogdan Petriceicu 2482 Muscă, Annie 2310
Hogea, Toma 2434 Mustaţă, Traian 2400-01

I N

Iachim, Ion 2363-64 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2366


Iachim, Ludmila 2441 Nechit, Irina 2438, 2504, 2525
Iascinschi, Nina (2418) Nedelcea, Tudor 2405, 2428
Ionescu-Tîrgovişte, C. 2405 Negrei, Ion 2388
Ischimji, Nina (2443) Negru, Lena 2416, 2429-31, 2437
Noroc, Dumitru 2402
J
O
Jelescu, Nicolae 2435, 2439
Jereghi, Nicolae (2436) Ochişanu, Adriana 2432
Jioară, Mariana 2483, 2516 P
Josu, Nina 2484, 2502
Partole, Claudia 2278
K Paulescu, N.C. 2405
Kolesnik, Cezara 2421 Păsat, Dumitru 2447, 2519-21
Pântea, Gherman 2534
L Pârnău, Ion 2513
Pâslariuc, Virgil 2297
Labiş, Nicolae 2459 Pâslaru, Vlad 2352
Lavric, Nadejda 2321 Pelin, Eleonora 2522
Leopardi, Giacomo 2500 Perlin, Iurie 2385
Luchian, Aurora 2460 Petrache, Ştefan 2430
Lupaşco, Vasile 2344 Petrea, George 2462
M Petrencu, Anatol 2538
Pîslaru, Natalia 2351, 2382
Mahu, Rodica 2435 Plahotniuc, Vlad. 2316

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Plotnicov, Lidia 2365 T


Pohilă, Vlad 2450
Popa, Gheorghe 2389 Tamazlâcaru, Elena 2505, 2524
Popa, Iulius 2367 Tănase, Alexandra 2439
Popa, Victoria 2345, 2376, 2423 Tănase, Constantin 2298-2302
Popii, Offelia 2438 Tărâţă, Zinaida 2389
Popovschi, Nicolae (2511) Tecuci, Alexandru 2506
Poroșenko, Petro 2287 Terentii, Mihail 2352-53, 2355-56
Posteucă, Vasile 2463 Testemiţanu, Nicolae (2399-2402)
Postolache, Gheorghe 2489 Tipa, Violeta 2434
Postolache, Veronica 2368 Toderaş, Lidia (2384)
Prisac, Lidia 2417 Tofan, Nina 2442
Prohin, Victor 2490, 2518-19, 2521 Tomuleţ, Ludmila 2386
Prunariu, Dumitru (2310) Tonu, Valentina 2372
Purice, Tamara 2451 Ț
R Ţăranu, Mariana S. 2539-40
Răileanu, Gheorghe 2345 Ţâcu, Octavian 2303, 2530-32
Reniţă, Alecu 2284, 2369, 2392 Ţâganaş-Pântea, Elena 2359
Rogate, Parascovia 2404, 2406 Ţîcu, Lilia 2525
Romanciuc, Vasile 2491 U
Rudoi, Silvia 2377
Rusu, Adrian 2370 Untilă, Veaceslav 2311, 2346
Rusu, Ana 2427, 2432 Ursu Naniu, Rodica 2358
Rusu, Dinu 2393 Ursul, Silvia 2395, 2398, 2418
Rusu, Tudor 2353-56
V
S
Vacarciuc, Daniela 2373
Sandu, Maia 2317 Vangheli, Spiridon 2526
Scobioală, Elena 2394 Varlaam, Mitropolit al Moldovei (2276)
Silva, Ştefan 2464 Vasilcău, Traian 2499
Silvestru, Aurelian 2492-93 Vicol, Nelu 2374
Simion, Eugen 2503 Vieru, Grigore 2508
Sin, Gheorghe 2424 Vodă, Ricu 2431
Sjostrom, Asa 2423 Voloşanca, Elena (2535)
Sliusarenco, Dumitru Petru 2341 Vulturescu, R. 2366, 2372
Slutu-Grama, Claudia 2494
Sofronovici, Ştefan 2509, 2520 X
Stamati, Eleonora 2495 Xenofontov, Ion Valer 2417
Stere, Constantin 2383, 2496-97
Strătilă, Silvia 2285 Y
Strâmbeanu, Andrei 2523
Susai, Ştefan 2504 Yoshii, Masanobu 2312

Ș А

Şahrai, Ana 2365 Арама, Игорь 2415


Ştefan, Sergiu 2371 Б
Ştefănescu, Cătălin 2335
Ştirbu, Ana 2386 Белостечник, Григорий 2390
Ştirbu, Titus 2498 Берсукер, И. Б. 2274
Бригалда, Элеонорa 2422

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2017

Бугаева, Галина 2375 О


Буриан, Александр 2275
Осталеп, Валерий 2306
В Островецки, Стелла 2413
Варданян, Эрнест 2304 П
Волков ,Олег 2347
Попов, Владимир 2322
Г Постикэ, Георгий 2528
Прида, Ион 2411
Гаина, Борис 2409
Гамурарь, Борис. 2347 С
Глазова, Татьяна 2325, 2528
Гуцан, Олег 2403 Санду, Майя 2304
Саранди, Иван 2332
Д Секарэ, Иван 2286
Собор, Евгений 2307
Додон, Игорь 2305
Дорниченко, Виктор 2286 Т
З Такий, Александр 2326-27
Таран, Ангелина 2409-11
Захария, Игорь 2407 Тимотин, Марина 2304, 2306
И Ткач, Сергей 2308
Топчу, Виктор 2332
Ионицэ, Вячеслав 2342, 2348
У
К
Узун, Еленa 2440
Кетрарь, Вадим 2329, 2413 Устурой, Николай 2403, 2412
Коваленко, Ирина 2275, 2330-31, 2348,
2390 Ф
Коваль, Сергейm 2286 Фомин, Игорь 2324, 2332, 2336
Колигнан, Войцех 2412 Фурдуй, Виорел 2349
Колун, Виталий 2349
Котова, Анна 2318 Х
Кроитор, Сергей 2332
Кывыржик, Андрей 2322 Хофтизер, Марго 2390

Л Ч

Леонидова, Ирина 2414 Ченуша, Дионис 2315


Литовцева, Елена 2305 Чокан, Юрий 2275
Чуркэ, Алена 2286
М
Ш
Маценко, Ирина 2415
Менюк, Николай 2342 Шеларь, Галинa 2331
Мигулина, Татьяна 2422, 2433, 2440 Шикирлийская, Татьяна 2328, 2349
Моисеев, Сергей 2407 Штефанец, Анатолий 2433
Мокану, Сержиу 2318
Молдовану, Андрей 2286
Н
Неделя, Вячеслав 2324
Норок, Дорел 2328

134
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 9-2017
1. Dreptul
2. Făclia
3. Florile dalbe
4. Gazeta satelor
5. Jurnal de Chişinău
6. Literatura şi arta
7. Moldova democrată
8. Moldova suverană
9. Natura
10. Săptămîna
11. Timpul
12. Univers pedagogic pro
13. Vocea poporului
14. Ziarul de gardă
15. Демократическая Молдова
16. MK KH World Weekly
17. Молдавские ведомости
18. Экономическое обозрение
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 7,91
Coli ed. 7,22
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, et. II
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.: +373 22 295746, 22 295916
E-Fax: +373 30555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com ISMN.Moldova@mail.com
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel.: +373 22 853386
Fax.: +373 22 853387
Email: printcaro@gmail.com