You are on page 1of 383

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 12
2017

CNCM
Chişinău 2018
MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 12
2017

NBCM
Chişinău 2018

2
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 12
2017

CNCM
Chişinău 2018

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Cristina Chirilov
Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţă – vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina
Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Chişi-
nău : Camera Naţională a Cărţii, 2018 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-
ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex.
Nr 12, 2017. – 2018. – 383 p. – ISBN 978-9975-49-311-6 (Print). – ISBN
978-9975-49-312-3 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2018

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ............................................................................................................... 13

0 ŞTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ..................................................... 13
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică .......................... 13
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage ......................................................................... 13
08 Poligrafii. Opere colective........................................................................................... 15
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................................... 16
1/14 Filozofie .................................................................................................................. 16
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică ................................................................... 17
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................ 17
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ............................................................................ 17
27-29 Literatură religioasă .............................................................................................. 17
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................... 19
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................................. 19
32 Politică ....................................................................................................................... 20
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................................... 21
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................... 23
37 Educaţie ..................................................................................................................... 26
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................ 31
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ............................................................................................ 32
51 Matematică................................................................................................................ 33
53 Fizică .......................................................................................................................... 34
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................ 34
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ....................................................................... 35
57 Ştiinţe biologice în general ......................................................................................... 35
58 Botanică ..................................................................................................................... 36
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE................................................................................ 36
61 Ştiinţe medicale. Medicină ......................................................................................... 36
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................... 39
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 40
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații....................................... 44
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................................................ 45
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate .......................... 45
69 Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii
................................................................................................................................... 46
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ....................................................................................... 46
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ........................................... 46
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................... 46
73 Arte plastice ............................................................................................................... 46
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă .......................................................... 47

5
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................................ 47
78 Muzică........................................................................................................................ 47
79 Divertisment. Jocuri. Sport ......................................................................................... 48
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ .............................................................................................. 48
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie ............................ 48
81 Lingvistică. Limbi ........................................................................................................ 49
82 Literatură ................................................................................................................... 51
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .............................................................................................. 59
91 Geografie. Explorarea pământului şi a altor teritorii individuale. Călătorii. Geografie
regională .................................................................................................................... 59
93/94 Istorie.................................................................................................................... 60
94 Istorie generală .......................................................................................................... 60
Hărţi. CZU 912 ............................................................................................................ 62
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 12-2017 ............................................................ 67
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 12-2018 ............................................................. 72
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 12-2018 ........................................................ 73
Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 12-2018 ............................................................ 75
Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 12-2018 ........................................................... 75
ISBN eronat................................................................................................................. 76

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" ................................................................................ 77

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ..................................................... 77
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică .......................... 77
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale ....................... 77
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor ............... 78
005 Management ....................................................................................................... 78
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .................................................................................. 78
01 Bibliografie și bibliografii. Cataloage ......................................................................... 78
02 Biblioteconomie ......................................................................................................... 80
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare ........................................................................ 81
070 Ziare. Presă .......................................................................................................... 81
08 Poligrafii. Opere colective........................................................................................... 81
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .......................................................................................................... 85
1/14 Filozofie .................................................................................................................. 85
159.9 Psihologie ......................................................................................................... 85
16 Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie ............................................ 86
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică ................................................................... 86
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................ 86
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................... 86
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................................. 87
32 Politică ....................................................................................................................... 87

6
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................................... 89
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................... 94
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .................. 99
37 Educaţie ................................................................................................................... 100
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ...................... 108
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................................................ 109
51 Matematică.............................................................................................................. 109
53 Fizică ........................................................................................................................ 109
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................................... 110
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ..................................................................... 110
57 Ştiinţe biologice în general ....................................................................................... 110
58 Botanică ................................................................................................................... 112
59 Zoologie.................................................................................................................... 114
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................... 114
61 Ştiințe medicale. Medicină ....................................................................................... 114
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................... 121
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice
................................................................................................................................. 122
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................................... 125
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................................. 126
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ......................................... 126
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................. 126
73 Arte plastice ............................................................................................................. 127
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică .............................................................................. 127
78 Muzică...................................................................................................................... 127
79 Divertisment. Jocuri. Sport ....................................................................................... 128
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................................... 131
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .......................... 131
82 Literatură ................................................................................................................. 133
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................. 134
93/94 Istorie.................................................................................................................. 136
Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" 2017 ................ 139
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" 2017 ................. 148

CRONICA RECENZIILOR .................................................................................................... 149

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ................................................... 149
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ........................ 149
005 Management ..................................................................................................... 149
01 Bibliografie și bibliografii. Cataloage ....................................................................... 149
02 Biblioteconomie ....................................................................................................... 149
09 Manuscrise. Opere rare și prețioase ......................................................................... 150

7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................................. 150
1/14 Filozofie ................................................................................................................ 150
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică ................................................................. 150
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................... 150
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine .......................................................................... 150
3 ŞTIINŢE SOCIALE.............................................................................................................. 151
32 Politică ..................................................................................................................... 151
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 152
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................. 152
37 Educaţie ................................................................................................................... 152
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ...................... 153
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE.................................................................................. 154
51 Matematică.............................................................................................................. 154
52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie .......................................... 154
58 Botanică ................................................................................................................... 154
59 Zoologie.................................................................................................................... 155
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................................... 155
61 Ştiințe medicale. Medicină ....................................................................................... 155
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice
................................................................................................................................. 156
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................................. 157
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................. 157
73 Arte plastice ............................................................................................................. 157
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică .............................................................................. 157
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................................. 158
78 Muzică...................................................................................................................... 158
79 Divertisment. Jocuri. Sport ....................................................................................... 158
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................................... 158
81 Lingvistică. Limbi ...................................................................................................... 158
82 Literatură ................................................................................................................. 160
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ............................................................................................ 173
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele .................................................... 173
93/94 Istorie.................................................................................................................. 173
94 Istorie generală ........................................................................................................ 173
Index de nume la "Cronica recenziilor" 2017............................................................ 177

CRONICA RESURSELOR ELECTRONICE............................................................................. 183

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ................................................... 183
01 Bibliografie și bibliografii. Cataloage ....................................................................... 183
02 Biblioteconomie ....................................................................................................... 188
08 Poligrafii. Opere colective......................................................................................... 189

8
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................. 190
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 190
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................. 194
37 Educaţie ................................................................................................................... 195
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceuri. Tradiţii. Datini. Folclor ....................... 197
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .......................................................................................... 197
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................... 197
61 Ştiinţe medicale. Medicină ....................................................................................... 197
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicaţii..................................... 198
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................................... 198
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .......................... 198
82 Literatură ................................................................................................................. 199
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................. 204
RESURSE AUDIOVIZUALE .......................................................................................................... 205
7 ARTĂ. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ..................................................................................... 205
78 Muzică...................................................................................................................... 205
79 Divertisment. Jocuri. Sport ....................................................................................... 206
Index de nume la "Cronica resurselor electronice" 2017.......................................... 208
Index de titluri la "Cronica resurselor electronice" 2017 .......................................... 210

CRONICA PUBLICAŢIILOR ARTĂ........................................................................................ 212

1 PLACARDE. CZU 084.5 ........................................................................................................ 212


1.2.1 Materiale instructiv-metodice (placarde, planşe, fişe). CZU 084.5:37.091 ...... 212
5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3 ........................................................... 215
5.1 Ilustrate cu plic şi folie de protecţie ......................................................................... 216
5.2 Ilustrate realizate manual, pe carton, cu plic şi folie de protecţie ........................... 217
6 ALBUME ............................................................................................................................ 218
7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9 ................................................................ 220
11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI SERIALE. CZU 084.1:050 ..................................... 223
Index de nume la "Cronica publicaţiilor de artă" Nr 1-2017 ..................................... 244

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE .................................................................................. 247

1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL ................................................................... 247


2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ .......................................................................... 248
3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ .............................................................. 250
7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI.
LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE .................................... 251
8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN SERIALE .................................................................................... 252
Index de nume la "Cronica publicaţiilor de note" 2017 ............................................ 253

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ............................................................................... 255

9
0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.
DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ................................................... 255
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ........................ 255
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ...................... 255
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor ............. 255
005 Management ..................................................................................................... 255
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................ 255
02 Biblioteconomie ....................................................................................................... 255
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare ...................................................................... 256
069 Muzee. Expoziţii permanente ............................................................................ 256
070 Ziare. Presă ........................................................................................................ 256
09 Manuscrise. Opere rare și prețioase ......................................................................... 256
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................................. 256
159.9 Psihologie ....................................................................................................... 256
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică ................................................................. 256
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................... 257
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine .......................................................................... 257
3 ŞTIINŢE SOCIALE.............................................................................................................. 257
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................ 257
32 Politică ..................................................................................................................... 258
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 259
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................. 263
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară ................ 272
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ................................................... 274
37 Educaţie ................................................................................................................... 274
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ...................... 281
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE.................................................................................. 282
51 Matematică.............................................................................................................. 282
52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie .......................................... 283
53 Fizică ........................................................................................................................ 283
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................................... 283
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ..................................................................... 284
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................................... 284
61 Ştiințe medicale. Medicină ....................................................................................... 284
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................... 287
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice
................................................................................................................................. 287
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații..................................... 288
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................................... 288
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate ........................ 289
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................................. 289
72 Arhitectură ............................................................................................................... 289
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................. 289

10
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ........................................................ 289
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică .............................................................................. 289
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................................. 290
78 Muzică...................................................................................................................... 290
79 Divertisment. Jocuri. Sport ....................................................................................... 290
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................................... 291
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .......................... 291
81 Lingvistică. Limbi ...................................................................................................... 292
82 Literatură ................................................................................................................. 295
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................................... 303
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele .................................................... 305
93/94 Istorie.................................................................................................................. 306
94 Istorie generală ........................................................................................................ 306
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 12-2017 ................................. 310
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole au fost
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 12-2017 ............................................ 317

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................................ 318

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ................................................... 318
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ........................ 318
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ...................... 318
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor ............. 318
004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare................................... 318
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................ 319
01 Bibliografie și bibliografii. Cataloage ....................................................................... 319
02 Biblioteconomie ....................................................................................................... 319
069 Muzee. Expoziţii permanente ............................................................................ 319
070 Ziare. Presă ........................................................................................................ 319
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................................. 320
1/14 Filozofie ................................................................................................................ 320
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................... 320
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine .......................................................................... 320
3 ŞTIINŢE SOCIALE.............................................................................................................. 321
32 Politică ..................................................................................................................... 321
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 329
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................. 336
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară ................ 339
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ................................................... 341
37 Educaţie ................................................................................................................... 341
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ...................... 347
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE.................................................................................. 347

11
51 Matematică.............................................................................................................. 349
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ..................................................................... 349
58 Botanică ................................................................................................................... 349
59 Zoologie.................................................................................................................... 349
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................................... 349
60 Biotehnologie ........................................................................................................... 349
61 Ştiințe medicale. Medicină ....................................................................................... 350
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................... 351
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice
................................................................................................................................. 351
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .......................................... 352
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații..................................... 352
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................................... 354
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate ........................ 355
69 Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii
................................................................................................................................. 356
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................................. 356
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ......................................... 356
72 Arhitectură ............................................................................................................... 356
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................. 356
73 Arte plastice ............................................................................................................. 356
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ........................................................ 356
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică .............................................................................. 357
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................................. 357
78 Muzică...................................................................................................................... 357
79 Divertisment. Jocuri. Sport ....................................................................................... 359
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................................... 361
81 Lingvistică. Limbi ...................................................................................................... 361
82 Literatură ................................................................................................................. 362
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................................... 371
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele .................................................... 371
93/94 Istorie.................................................................................................................. 371
94 Istorie generală ........................................................................................................ 371
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 12-2017 .................................. 376
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 12-
2017 ..................................................................................................................... 383

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 12
DECEMBRIE DECEMBER
(2486-2722)

0 ŞTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
2486. Chiriac, Tatiana.
Soft de grafică tridimensională : (suport de curs) / Chiriac Tatiana ; Univ. Ped. de Stat
"Ion Creangă", Fac. Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Catedra Informatică şi Matematică,
Domeniul de studii: "Informatică şi Tehnologia Informaţiei". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
UPS "I. Creangă"]. – 120 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 120 (28 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-328-7.
[2017-2603].
- - 1. Soft de grafică tridimensională.
004.92(075.8)
Desen tehnic şi infografică. – Vezi Nr 2630.

2487. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor şi dispozitivelor electronice


: Material didactic / Iurie Soroceanu, Boris Chirilenco, Sergiu Tincovan [et al.] ; resp. ed.:
Tatiana Şestacov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme
şi Dispozitive Electronice. – Chişinău : UTM, 2017. – 38, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 38 (16 tit.). – 50 ex.
[2017-2593].
004.9:621.38(076.5)
005 Management
2488. Botezatu, Angela.
Bazele managementului : Aplicaţii practice / Angela Botezatu ; Centrul de Excelenţă în
Economie şi Finanţe. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 137, [1] p. : fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 138 (9 tit.) – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-879-6.
[2017-2544].
- - 1. Bazele managementului.
005(075)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
2489. Academician Andrei Negru : [paleobotanist] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan", Grădina Botanică (Inst.) ; ed. şi red. şt.: Constan-
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

tin Manolache ; coord.: Valentina Cantemir [et al.] ; bibliogr.: Tatiana Doibani, Elena
Nigreţchii. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 207 p. : des., fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – [50] ex.
ISBN 978-9975-3183-1-0 (în cop. tare).
[2017-2566].
- - 1. Paleobotanică – Indici bibliografici. 2. Negru, Andrei, 1937 - …, paleobotanist –
Biobibliografie.
016:[58+929(478)]=135.1=111=161.1
2490. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computeri-
zată, design: Renata Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. –
ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex.
Nr 3, 2017. – 2017. – 167 p. – ISBN 978-9975-49-258-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-
259-1 (PDF). – [2017-2647].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2491. Nr 4, 2017. – 2017. – 160 p. – ISBN 978-9975-49-260-7 (Print). – ISBN 978-
9975-49-261-4 (PDF). – [2017-2648].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2492. Nr 5, 2017. – 2017. – 158 p. – ISBN 978-9975-49-264-5 (Print). – ISBN 978-
9975-49-266-9 (PDF). – [2017-2649].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2493. Nr 6, 2017. – 2017. – 163 p. – ISBN 978-9975-49-265-2 (Print). – ISBN 978-
9975-49-266-9 (PDF). – [2017-2650].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2494. Nr 7, 2017. – 2017. – 158 p. – ISBN 978-9975-49-267-6 (Print). – ISBN 978-
9975-49-268-3 (PDF). – [2017-2651].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
070 Ziare. Presă
2495. Cabac, Ludmila.
Histoire de la presse : France. Roumanie : interférences (XVIII-XIX s.) / Cabac Ludmi-
la. – Bălţi : S. n., 2017 (Tipogr. "Indigou Color"). – 117 p. : facs. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 63-71 (128 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3156-4-7.
[2017-2507].
- - 1. Presa franco-română – Istorie.
070(44+498)"17/18"

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE


082 Poligrafii colective
2496. "Orientări actuale în cercetarea doctorală", colocviu ştiinţific (7 ; 2017 ;
Bălţi). Colocviul Ştiințific "Orientări actuale în cercetarea doctorală", Ed. a 7-a, 7 decembrie
2017, Bălţi : Program & culegere de abstracte / com. org.: Topală Pavel (preşedinte) [et al.] ;
com. şt.: Gagim Ion [et al.]. – Bălţi : US "Alecu Russo" din Bălţi : [Indigo Color], 2017. – 80 p. :
fig. ; 26 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-50-207-8 (US "Alecu Russo" din Bălţi). – ISBN 978-9975-3156-5-4 (In-
digo Color).
[2017-2508].
082:378=135.1=111=161.1
2497. "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi
Educaţiei", conferinţă ştiinţifică internaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi
Educaţiei", 7 iunie 2017 : [în vol.] / com. şt.: Bostan Ion [et al.] ; com. org.: Cornea Sergiu
(preşedinte) [et al.]. – Cahul : US Cahul, 2017 (Tipogr. "Centrografic") – . – 29 cm. – ISBN
978-9975-88-019-0. – Antetit.: Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
Vol. 1. – 2017. – 354 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., pol., alte lb. străine. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-88-020-6. – [2017-2446].
082:378.4(478-21)=00
2498. Vol. 2. – 2017. – 430 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. –
Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-88-021-3. – [2017-2447].
082:378.4(478-21)=00
2499. "Ştiinţă, educaţie, cultură", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională
(2017 ; Комрат). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Ştiinţă, educaţie, cultură" =
Международная научно-практическая конференция "Наука, образование, культура",
посвященная 26-ой годовщине Комратского государственного университета, 10
февраля 2017 года : cборник тезисов : [în 2 vol.] / науч. ком.: Захария С. К., Раковчена Т.
И. – Комрат : КГУ, 2017 [Tipogr. "A & V Poligraf"]. – 30 cm. – ISBN 978-9975-83-028-7. –
Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 500 ex.
Том 1 : Экономические науки. Сельское хозяйство и перерабатывающая про-
мышленность. Право и политические науки. Психолого-Педагогические науки. Инфор-
мационные технологии, математика и физика / сост.: Т. И. Раковчена, Т. Г. Великова. –
2017. – 376 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-83-040-9. – [2017-2489].
082:378.4(478-21)=135.1=111=161.1
2500. Том 2 : Лингвистика. Всеобщая история и археология. Философия. Транзи-
тология. Этнология, гагаузоведение, региональные исследования. Культура и искусство
/ сост.: Т. И. Раковчена [и др.]. – 2017. – 327 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Tit.
paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – ISBN 978-9975-83-041-
6. – [2017-2490].
082:378.4(478-21)=00

15
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită


087.5 Publicaţii pentru tineret, copii
2501. Oiţa : Mica mea carte zornăitoare şi de dentiţie. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Impri-
mat în China). – [22] p. : des. color ; 10 x 11 cm.
Tit. orig.: Baby Rattle Book – Little Sheep. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0028-4 (cartonată).
[2017-2549].
- - 1. Cărți pentru copii.
087.5
2502. Pisica : Mica mea carte zornăitoare şi de dentiţie. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Im-
primat în China). – [22] p. : des. color ; 10 x 11 cm.
Tit. orig.: Baby Rattle Book – Little Cat. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0027-7 (cartonată).
[2017-2548].
- - 1. Cărți pentru copii.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2503. Астрологический прогноз : Молдова … год / [сост.]: Ирина
Красильникова. – [Ed. a 9-a]. – [Кишинэу] : Media Toms, 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . –
ISBN 978-9975-4417-5-9. – ISSN 1857-3592.
… 2018. – 2017. – 32, [1] p. – F. f. de tit. – [5450] ex. – ISBN 978-9975-9612-7-1. –
[2017-2556].
- - 1. Previziuni astrologice.
133.52(478)
159.9 Psihologie
2504. Popescu, Maria.
Psihologia generală şi a personalităţii : (Suport de curs – Sinteze) / Popescu Maria ;
Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
UPS "I. Creangă"]. – [148] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 144 (17 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-338-6.
[2017-2605].
- - 1. Psihologie. 2. Psihologia personalității.
159.9+159.923.2(075.8)
2505. ″Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul trans-
formării de mentalităţi″, conferință științifică internațională (7 ; 2016 ; Chișinău). Preo-
cupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalităţi = The
Contemporary Issues of the Socio-Humanitarian Sciences in the Context of Mentality's
Transformation : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ed. a 7-a, Chişinău, 8-9
decembrie 2016 / com. șt.: Andrei Galben (președinte) [et al.]. – Chișinău : ULIM, 2017
[Tipogr. "Biotehdesign"]. – 526 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Psihologie, Științe ale Educației și Asis-
tență Socială. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-108-27-0.
[2017-2477].
- - 1. Psihologie. 2. Educație. 3. Schimbări sociale.
[159.9+37.0+316]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1
2506. Tarnovschi, Ana.
Psihologia proceselor cognitive : (Ciclul 1, licenţă) : Note de curs / Ana Tarnovschi, Ja-
na Racu ; coord.: Angela Potâng ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Soc., Dep. Psihologie. – Chişinău : CEP USM, 2017 – 216
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 181-182 (34 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-948-3.
[2017-2638].
- - 1. Psihologia proceselor cognitive.
159.95(075.8)
17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
2507. Tărîţă, Oreste.
Bunele maniere, sau Cartea Virtuţilor : pentru copii, adolescenţi, părinţi şi profesori /
Oreste Tărîţă ; il.: Daniela Spânu. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 121,
[2] p. : fig., fot. color ; 27 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 121 (33 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-82-073-8.
[2017-2567].
- - 1. Bune maniere. 2. Reguli de etichetă și bune maniere.
177.1
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
2508. Romanidis, Ioannis.
Antropologia Aghiazmatarului Mare / Preot Ioannis Romanidis ; trad. din. lb. greacă de
Nicolae Curnic. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 61 p. ; 21 cm.
Tit. orig.: Ἡ ανθρωπολογία τον Μεγάλου Ευχολογίου. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-314-7.
[2017-2554].
- - 1. Antropologia Aghiazmatarului Mare.
27-18
27-29 LITERATURĂ RELIGIOASĂ
2509. Mathews, John H. H.
Principii de administrare creştină a vieţii / John H. H. Mathews ; trad.: Loredana Sîrbu ;
lectura trad., adapt.: Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : Bise-
rica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2017
[F.E.-P. Tipografia Centrală]. – 199, [1] p. ; 20 cm. – (Studii Biblice : Lecțiunea școlii de sabat
: Ediţia instructori ; ianuarie, februarie, martie, ISBN 978-9975-53-540-3).
910 ex.
ISBN 978-9975-53-919-7 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2017-2633].

17
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2510. Mathews, John H. H.
Principii de administrare creştină a vieţii / John H. H. Mathews ; trad.: Loredana Sîrbu ;
lectura trad., adapt.: Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : Bise-
rica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2017
[F.E.-P. Tipografia Centrală]. – 136 p. – (Studii Biblice : Lecțiunea școlii de sabat : Ediţia
Standard : ianuarie, februarie, martie, ISBN 978-9975-53-540-3).
1700 ex.
ISBN 978-9975-53-918-0 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2017-2632].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2511. 365 de repere biblice : Devoţional 2018 / [Biserica (Uniunea de conferinţe) a
Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova] ; resp. de ed.: Stanislav Becciu. –
Chişinău : [Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica
Moldova], 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 380, [4] p. ; 23 cm.
1450 ex.
ISBN 978-9975-53-922-7 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2017-2635].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2512. Мэтьюс, Джон Х.
По зову сердца : Библейские принципы управления ресурсами / Джон Х. Мэтьюс ;
отв. ред.: А. Лысаков ; пер.: А. Савченко, М. Становкина. – Кишинэу : Biserica (Uniunea
de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2017 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 286, [2] p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе
с комментариями для учителей ; 1 квартал 2018 года, ISBN 978-9975-53-426-0).
[600] ex.
ISBN 978-9975-53-917-3 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2017-2631].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2513. Уайт, Эллен.
Вера, которой я живу / Эллен Уайт ; отв. ред.: А. В. Лысаков ; пер.: Л. Р. Лагутова,
Р. А. Михайленко. – [Chişinău] : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – [388] p. : fig. ;
22 cm.
1350 ex.
ISBN 978-9975-53-921-0.
[2017-2630].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
271/279 Biserici și culte creștine
2514. Calendar Creştin Ortodox : cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului … . –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-87-315-4.
… 2018. – 2017. – 315 p. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-87-316-1. – [2017-2569].

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Calendare creștine ortodoxe.


271.22-56(059.3)
271.22(478) Biserica ortodoxă din Republica Moldova
2515. Boian, Ilarion.
Biserica din biserică : Puterea Arhanghelului : [din istoria bisericii "Minunea Arhanghe-
lului Mihail", satul Rublenița, raionul Soroca] / Ilarion Boian. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Lexon Prim"). – 95 p. : fot., il. color, tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 62-64 şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-139-33-5 (în cop. tare).
[2017-2456].
- - 1. Biserica "Minunea Arhanghelului Mihail" din satul Rublenița – Raionul Soroca –
Republica Moldova – Istorie.
271.22(478-22)(091)
Ciocanu, Sergiu. Oraşul Chişinău. – Vezi Nr 2689.

2516. Prepeliţă, Corneliu.


Istoria parohiei Semeni : [raionul Ungheni] / Corneliu Prepeliţă. – Chişinău : Lexon-
Prim, 2017. – 51, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-139-29-8.
[2017-2462].
- - 1. Biserica "Sfântul Dumitru" din satul Semeni – Raionul Ungheni – Republica Mol-
dova – Istorie.
271.22(478-22)(091)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
2517. Bodrug-Lungu, Valentina.
Guide gender and urban development / Valentina Bodrug-Lungu ; Techn. Univ. of
Moldova, Fac. of Urbanism and Architecture. – Chişinău : UTM, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"].
– 66 p. : fig. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 64-66 (47 tit.). – Support from the European Commission. – 100
ex.
ISBN 978-9975-87-312-3.
[2017-2578].
- - 1. Urbanism – Egalitate de gen.
305:71(075)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
2518. Călăuza familiei : Arborele genealogic. Tradiţii şi sărbători de familie / concepţie
şi realizare: Petru Şarcov ; red.-coord.: Valentina Butnaru. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cu drag,
2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 319, [1] p. ; 29 cm.
[1000] ex.

19
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

ISBN 978-9975-87-307-9 (în cop. tare).


[2017-2559].
316.356.2+929.52+398.3
32 POLITICĂ
2519. Enciclopedia "Oamenii Moldovei" : [în vol.] / aut. ideii: Igor Volniţchi, Lilia
Gurez ; coord.: Andriana Cheptine ; Compania de consultanță și promovare a imaginii
"Poliexpert", Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – [Chişinău] : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"] – . – 23 cm. – (Biblioteca "Poliexpert"). – ISBN 978-9975-53-865-7.
Vol. 1 : Preşedinţii. Prim-Miniştrii. Preşedinţii Parlamentului. Miniştrii. Deputaţii (1991-
2017). – 2017. – 188 p. : fot. color. – Apare cu suportul financiar al Congresului Azerilor din
Moldova, Univ. Americană din Moldova, Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constan-
tin Stere". – [1000] ex. – ISBN 978-9975-53-866-4. – [2017-2622].
- - 1. Personalități politice din Republica Moldova – Biografii.
[32+342.5](478)(092)(031)
323 Afaceri interne. Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2520. Chircă, Sergiu I.
Memoriu pentru Basarabia / Sergiu I. Chircă. – [Ed. a 2]. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 64 p. ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-56-461-8.
[2017-2522].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
323(478)+94(478)
2521. Peiu, Petrişor-Gabriel.
Se mai poate face azi Unirea?! : [Republica Moldova cu România] / Petrişor Gabriel
Peiu. – Chişinău : Litera ; Bucureşti : S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic). – 63, [1] p. ; 20 cm.
– (Marea Unire a românilor. 100 de ani. 1918-2018).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-74-903-9.
[2017-2512].
323(478+498):327
2522. Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia
tinerii generaţii : Compendiu / Inst. Patrimoniului Cultural al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ;
coord.: Denis Fabian, Ivan Duminica. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Notograf Prim"]. – 246
p. : fot. color, tab.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-84-047-7.
[2017-2468].
- - 1. Minorități etnice – Republica Moldova – Istorie.
[323.1+94](478)(082)=135.1=161.1
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică
externă
2523. Сакович, В. А.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Инновационная безопасность как основа национальной безопасности: формиро-


вание, эволюция, трансформация : (монография) / В. А. Сакович ; Ин-т междунар. от-
ношений Молдовы. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 503, [2] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 468-503 (598 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-483-0 (în cop. tare).
[2017-2534].
- - 1. Securitate – Relații internaționale – Inovații. 2. Securitate națională – Inovații.
[327+351.746+339.9]:001.891
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2524. Instituţiile şi nomenclatura sovietică şi de partid din RASSM şi RSSM
(1924-1956) / Bulancea Denis, Bulba (Spînu) Veronica, Crudu Lilia [et al.] ; coord.: Marius
Tărîţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. – [Chişinău] : Cartdidact, 2017 [Tipografia
"Reclama"]. – 400 p. : facs., fot., tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 397-399 (43 tit.). – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol. – [500] ex.
ISBN 978-9975-58-123-3 (în cop. tare).
[2017-2458].
- - 1. Instituțiile de stat din RASSM şi RSSM (1924-1956). 2. Funcționari de partid din
RASSM şi RSSM (1924-1956) – Biografii.
[329.15+342.5+929](478)"1924/1956"
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
2525. Dolgopol, Angela.
Ghid de evaluare formativă la disciplina "Teoria economică II" / Angela Dolgopol ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Economie, Marketing şi Turism. – Chişinău :
CEP USM, 2017. – 116 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 111-113 (40 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-951-3.
[2017-2639].
- - 1. Macroeconomie.
330.101.541(075.8)
2526. Stratila, Alina.
Eficienţa investiţiilor în construcţii : Curs universitar pentru studenţii de la ciclul 2 Mas-
ter / Alina Stratila, Liubov Usturoi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură. –
Chişinău : UTM, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 56 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 53-54 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 100
ex.
ISBN 978-9975-87-317-8.
[2017-2551].
- - 1. Investiții în construcție – Proiectare.
330.322:69(075.8)
2527. Idem în lb. engl.: The efficiency of investments in construction : University
course for the students of the 2 cycle Master. – Chişinău : UTM, 2017 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 52 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.

21
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Bibliogr.: p. 49-50 (15 tit.) – Support from the European Commission. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-318-5.
[2017-2552].
- - 1. Investiții în construcție – Proiectare.
330.322:69(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2528. Raportul de activitate : [al Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii din Republi-
ca Moldova]… / Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n.,
2017 (Combinatul Poligrafic) – . – 21 cm.
…2013-2017. – 2017. – 103 p. – F. f. de tit. – [2017-2654].
- - 1. Federația Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova – Rapoarte.
331.105.422:654(478)(047)
332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia
fondului de locuințe (fondului imobiliar)
2529. Продуктивность земли в сельском хозяйстве : (экономическая теория и
хозяйственная практика) : Монография / Д. М. Пармакли, Т. Д. Дудогло, С. С. Кураксина
[и др.] ; под ред.: Д. М. Пармакли ; Комрат. гос. ун-т, Н.-и. центр "Прогресс". – Комрат :
НИЦ "Прогресс", 2017 [Tipogr. "Centrografic"]. – 241 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3132-7-8 (Centrografic).
[2017-2620].
- - 1. Utilizarea pământului – Agricultură.
332.3:631.4
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2530. Stratan, Alexandru.
Metodologia elaborării şi evaluării proiectelor investiţionale pentru sectorul agroalimen-
tar : (ghid metodologic) / Alexandru Stratan, Tudor Bajura ; col. red.: Iulita Bîrcă [et al.] ; Inst.
Naţ. de Cercet. Econ. – Chişinău : INCE, 2017. – 69 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 64 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3171-4-6.
[2017-2483].
- - 1. Businessul agroalimentar – Proiecte investiționale.
334.732:339.727.22
336 Finanţe
2531. Gender responsive budgeting : Textbook / Anjela Baurciulu (coord.), Angela
Casian, Ion Partachi [et al.] ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Org. Naţiunilor Unite pentru
Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (Un Women). – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2016
(Tipogr. "Foxtrot"). – 239 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financi-
ar al Cooperării Austrice pentru Dezvoltare (ADC), Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi
Cooperare. – [500] ex.
ISBN 978-9975-89-028-1 (eronat).
Gratuit. – [2017-2582].
- - 1. Bugetare sensibilă la gen.
336.142.6:305(075)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2532. Eвсюкова, Раиса.


Управление платежами и кредитами : [pentru uzul studenţilor] / Eвсюкова Раиса,
Спыну Анна ; Междунар. независимый ун-т Молдовы. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 168 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 167-168 (32 tit.). – Referinţe bibliogr. la începutul temelor. – [100] ex.
ISBN 978-9975-56-494-6.
[2017-2540].
- - 1. Credite bancare.
336.77(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
Яниогло, А. И. Комплексная система обеспечения экономической безопасности
предприятий. – Vezi Nr 2622.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
2533. "Jurisprudenţa – componenta fundamentală a proceselor integraţionale şi
a comportamentului legal contemporan", conferinţă internaţională ştiinţifico-practică
(2017 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Jurisprudenţa – componenta
fundamentală a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal contemporan", 3-4
noiembrie 2017, Chişinău / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Tipocart Print"]. – 323 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi, Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Texte : lb. rom.,
engl., ucr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-133-79-1.
[2017-2602].
- - 1. Jurisprudență – Procese de integrațiune.
34:327(082)=00
2534. Rezumatele tezelor de master : anii de studii: 2013-2015; 2014-2016; 2015-
2017 : Ciclul masterat : [facultatea de drept] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept ;
coord.: Mariana Grama. – Chişinău : CEP USM, 2017 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-71-955-
1. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr., referinţe bibliogr. la sfârşitul tezelor. – 50 ex.
Partea 1-a. – 2017. – 382, [1] p. : fot., tab. – ISBN 978-9975-71-956-8. – [2017-2640].
- - 1. Drept. 2. Jurisprudență.
34:378(082)(043.2)
2535. Partea a 2-a. – 2017. – 745, [1] p. : fot., tab. – ISBN 978-9975-71-957-5. –
[2017-2641].
- - 1. Drept. 2. Jurisprudență.
34:378(082)(043.2)
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2536. Bazele statului şi dreptului : Suport de curs / Bostan Ina, Ursu Viorica,
Pisarenco Olga [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Arva color"]. – 392 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-127-53-0.
[2017-2465].

23
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

- - 1. Bazele statului şi dreptului.


340.12(075.8)
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
2537. Buruiana, Ion.
Dreptul instituţional al Uniunii Europene : Note de curs / Ion Buruiana ; Inst. de Relaţii
Intern. din Moldova (IRIM). – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 116 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 111-116 (62 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul Comisiei Euro-
pene. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-450-2.
[2017-2520].
- - 1. Dreptul instituţional al Uniunii Europene.
341.1/.8:061.1EU(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2538. Cernomoreţ, Sergiu.
Drept contravenţional material – partea generală : Culegere de teste : [în vol.] / Sergiu
Cernomoreţ ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Public şi Privat. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-56-472-4.
Vol. 1. – 2017. – 84 p. – Text : lb. rom., rusă. – [100] ex. – ISBN 978-9975-56-473-1. –
[2017-2525].
- - 1. Drept contravențional material – Teste.
342.92(079)=135.1=161.1
343 Drept penal. Infracţiuni penale
343.2/.7 Drept penal
2539. Banu, Marcela.
Iresponsabilitatea penală : Studiu monografic / Banu Marcela, Mariţ Alexandru ; Univ.
de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr. "Adrilang"). – 203, [1] p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 187-199 (305 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3152-9-6.
[2017-2452].
- - 1. Iresponsabilitate penală.
343.225
2540. Buga, Larisa.
Tehnica legislativă penală : (monografie) / Larisa Buga ; red. şt.: Bujor Valeriu ; Inst. de
Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie
Aplicată, 2017 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. – 207, [6] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 181-203 (353 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3053-6-5 (eronat).
[2017-2480].
- - 1. Drept penal – Tehnică legislativă.
343.21
2541. Georgian, Dan.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vinovăţia penală: concept şi caracterizare : Studiu monografic / Georgian Dan, Mariţ


Alexandru ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr.
"Adrilang"). – 199, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 186-200 (259 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3185-1-8.
[2017-2449].
- - 1. Vinovăție penală.
343.222
2542. Mariţ, Alexandru.
Beţia – stările, tipurile ei, şi alte dependenţe, în dreptul penal şi în societate : Monogra-
fie / Mariţ Alexandru ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr.
"Adrilang"). – 355 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 350-355 (173 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3185-0-1.
[2017-2448].
- - 1. Infracțiuni legate de băuturi alcoolice.
343.572
2543. Mariţ, Alexandru.
Imputaţiunea şi/sau subiectiv-obiectivă în cazul erorilor de drept penal : monografie /
Mariţ Alexandru ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr.
"Adrilang"). – 387, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 376-388 (418 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3185-2-5.
[2017-2450].
- - 1. Erori de drept penal.
343.229
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
2544. Gureu, Valeriu.
Drept internaţional economic : Note de curs / Valeriu Gureu ; Inst. de Relaţii Intern. din
Moldova. – Chişinău : Prin Caro, 2017. – 172 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-479-3.
[2017-2530].
- - 1. Drept internațional economic.
346:341.1/.2(075.8)
347 Drept civil
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
2545. Lupaşco, Vera.
Drept civil. Contracte speciale : Teste grilă : Suport didactic / Vera Lupaşco ; Univ. de
Studii Europene din Moldova, Catedra de Drept Privat. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr.
"Adrilang"). – 135 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3185-3-2.
[2017-2451].
- - 1. Drept civil – Contracte speciale.
347.45/.47(075.8)

25
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
2546. Josanu, Dorin.
Contractul individual de muncă : Ghid pentru angajatori / Dorin Josanu, Iulia Drumea ;
Proiectul "Îmbunătăţirea oportunităţilor şi serviciilor disponibile comunităţilor de afaceri de pe
ambele maluri ale râului Nistru prin susţinerea Asociaţilor de Business". – [Ed. a 2-a]. – [Chi-
şinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Sofart Studio")]. – 120 p. ; 24 cm. – (Colecţia "Biblioteca Patrona-
tului").
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Referinţe bibliogr.: p. 117-120. – Apare cu sprijinul financiar
al Uniunii Europene. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3181-0-5.
[2017-2486].
- - 1. Contractul individual de muncă.
349.22:331.106.26(075)
2547. Josanu, Dorin.
Răspunderea materială în dreptul muncii : [pentru uzul studenților] / Dorin Josanu, Iulia
Drumea ; Proiectul "Organizaţii patronale puternice, independente şi reprezentative pentru un
dialog social eficient în Republica Moldova". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Sofart Studio"].
– 47 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Biblioteca Patronatului").
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 46-47. – 20 ex.
ISBN 978-9975-3181-2-9.
[2017-2485].
- - 1. Dreptul muncii – Răspunderea materială.
349.233(075)
2548. Josanu, Dorin.
Reglementarea juridică a formării profesionale în cadrul raporturilor juridice de muncă :
[pentru uzul studenților] / Dorin Josanu, Iulia Drumea ; Proiectul "Organizaţii patronale puter-
nice, independente şi reprezentative pentru un dialog social eficient în Republica Moldova". –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Sofart Studio"]. – 32 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Biblioteca Patro-
natului").
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 31-32. – 20 ex.
ISBN 978-9975-3181-1-2.
[2017-2484].
- - 1. Dreptul muncii.
349.22(075)
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2549. Bodrug-Lungu, Valentina.
Psychopedagogy : Course support / Valentina Bodrug-Lungu ; Techn. Univ. of Moldo-
va, Fac. Urbanism and Architecture. – Chişinău : UTM, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 63 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 60-63 (52 tit.). – Support from the European Commission. – 100 ex.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-45-507-7.
[2017-2577].
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3(075.8)
2550. Educaţie pentru sănătate : Curs opţional : Clasa a 5-a / Mariana Goraş, Galina
Graur, Eugenia Buruian [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
55, [1] p. : fig., fot. color ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3157-1-5.
[2017-2493].
- - 1. Educație pentru sănătate.
37.015:613/614(075.2)
2551. Standarde pentru educaţia sexuală în Europa : Ghid de implementare : [trad.
din lb. engl.] / Biroul Regional OMS pentru Europa, Centrul Federal German de Educaţie
pentru Sănătate, BZgA ; editor: Igor Guzun. – [Chişinău] : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 76 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 73-76 şi în subsol. – [400] ex.
ISBN 978-9975-87-310-9.
[2014-2580].
- - 1. Educația sexuală în Europa.
37.015:613.88(4)
2552. Standarde pentru educaţia sexuală în Europa : Un cadru pentru factorii de
decizie politică, specialişti şi autorităţi din domeniul educaţiei şi sănătăţii : [trad. din lb. engl.] /
Biroul Regional OMS pentru Europa, Centrul Federal German de Educaţie pentru Sănătate,
BZgA ; ed.: Igor Guzun. – [Chişinău] : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 63 p. : tab. color
; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 51-63 şi în subsol. – [400] ex.
ISBN 978-9975-87-311-6.
[2017-2581].
- - 1. Educația sexuală în Europa.
37.015:613.88(4)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2553. Pâslaru, Vlad.
Prolegomene pentru o didactică a artei = Prolegomena for a Didactic of Art / Vlad Pâs-
laru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ed. bilingvă. – Chişinău : Pro Libra,
2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 132 p. ; 19 cm.
Tit., text paral.: lb. rom. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârșitul cap.
şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4371-5-8.
[2017-2600].
- - 1. Didactica artelor. 2. Arte – Didactică.
37.016:7.0=135.1=111
2554. Vacarciuc, Mariana.
Dimensiunea spirituală a cântului : [suport metodologic] / Mariana Vacarciuc ; Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică. – Ed. a 2-a.
– Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 208 p. : fig., n. muz. ; 21 cm.

27
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Bibliogr.: p. 171-178 (115 tit.). – 200 ex.


ISMN 979-0-3480-0312-2.
ISBN 978-9975-136-44-0.
[2017-2498].
- - 1. Educație muzicală – Didactică.
37.016:78
2555. "Преподаване българския език в Република Молдова: опит и
перспективи", научната конференция (2016 ; Кишинэу). Преподаване българския
език в Република Молдова: опит и перспективи : Материали от научната конференция,
посветена на 30 години от началото на изучаване на българския език в училищата с
учиници от български произход в Республика Молдова (Кишинэу, 4 и 5 ноември 2016 г.)
/ сост.: Николай Червенков [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 204 p.
: fig., tab. ; 22 cm.
Antetit.: Научно дружество на българистите в Реп. Молдова, Асоц. на учителите
българисти в Реп. Молдова, Катедра "Език и общуване", към филол. Кишин. държавен
пед. унив. "Ион Крянгъ". – Texte : lb. rom., bulgară, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-139-34-2.
[2017-2460].
- - 1. Limba bulgară – Didactică.
37.016.046:811.163.2(082)=135.1=161.1=163.2
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2556. Cadrul de referinţă al curriculumului naţional / aut.: Vladimir Guţu, Nicolae
Bucun, Adrian Ghicov [et al.] ; coord.: Lilia Pogolşa, Valentin Crudu ; experţi intern.: Ciprian
Fartuşnic, Daniel Petru Funeriu ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişi-
nău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 104 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 89 (24 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-3157-7-7.
[2017-2497].
- - 1. Cadrul de referinţă al curriculumului naţional.
373.014.5
2557. Cartaleanu, Tatiana.
Modele conceptuale ale cursurilor opţionale pe aria curriculară "Limbă şi comunicare" /
Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Garomont-Studio"]. – 158 p. : tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 156-158 (45 tit.). – 173 ex.
ISBN 978-9975-136-48-8.
[2017-2499].
- - 1. Învățământ preuniversitar – Discipline opționale – Proiectare curriculară.
373.091
2558. Gînju, Stela.
Metodologia aplicării Standardelor de calitate în formarea/evaluarea personalului di-
dactic din preşcolaritate : Suport de curs / Stela Gînju ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din
Chişinău, Catedra Pedagogie Preşcolară. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "I. Creangă"].
– 117 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-331-7.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-2604].
- - 1. Educație preșcolară – Formarea personalului didactic.
373.2.091(075.8)
2559. Haheu-Munteanu, Efrosinia.
Strategii de prevenire a abuzului la vîrsta timpurie : Suport de curs / Efrosinia Haheu-
Munteanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău, Fac. Ştiinţe ale Educaţiei şi
Informatică, Catedra Pedagogie Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans, Program de studiu
Metodologia Educaţiei Preşcolare. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 56
p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 54-56 (44 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-343-0.
[2017-2609].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2.015(075.8)
2560. Iordachescu, Veaceslav.
Ghid de proiectare didactică : la Religie : pentru clasa a 7-a / Veaceslav Iordachescu,
Victoria Captari ; red. coord.: Octavian Moşin ; Dir. Metodică a Mitropoliei Chişinăului şi a
Întregii Moldove. – Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2017 (Tipogr. "Cavaioli"). – 157 p. : tab.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-59-156-0.
[2017-2482].
- - 1. Religie – Didactică.
373.5.016:27
2561. Raport de activitate : [al Liceului Teoretic "Gheorghe Asachi"] : anul de studii
2016-2017 / Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Mun. Chişinău, Instituţia Publică
Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" ; coord. şt.: Boris Volosatîi, Rusu Tamara ; resp. de ed.:
Teutu Aliona. – Chişinău : Instituţia Publică Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", 2017 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 349 p. : fig., tab. ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-56-452-6.
[2017-2521].
- - 1. Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Chișinău – Republica Moldova – Rapoarte.
373.5.091(478-25)(047)
2562. Straliuc, Nina.
Matematica elementară în grădiniţă : 6-7 ani : Ghid pentru educatori şi părinţi / Nina
Straliuc. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 112 p. : fig., tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 111 (16 tit.). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-3157-4-6.
[2017-2494].
- - 1. Matematica pentru preșcolari.
373.2:51
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
2563. Accesibilitatea tinerilor cu dizabilităţi în universităţi : (orientări teoretice şi
practice) : Materialele conferinţei ştiinţifice: "Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu
dizabilităţi în învăţământul superior", 9-10 decembrie 2017, Chişinău / Acad. de Ştiinţe a

29
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Moldovei, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" ; ed., coord. şt.: Aurelia Racu. – Chişinău :
Pontos : UPS "Ion Creangă", 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 176, [3] p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [250] ex.
ISBN 978-9975-51-900-7 (Pontos). – ISBN 978-9975-46-349-2 (UPS "I. Creangă").
[2017-2478].
- - 1. Incluziunea educațională a tinerilor cu dizabilități. 2. Incluziunea socială a tinerilor
cu dizabilități.
[376+364.26]:378(082)
2564. Haheu-Munteanu, Efrosinia.
Strategii de realizare a educaţiei incluzive la vîrsta timpurie : Suport de curs / Efrosinia
Haheu-Munteanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Ştiinţe ale Educaţiei şi
Informatică, Catedra Pedagogie Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans, Progr. de studiu Meto-
dologia Educaţiei Preşcolare. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 93 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Aut. nu este indicat pe cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-342-3.
[2017-2608].
- - 1. Educație incluzivă la vârsta timpurie.
376:373.2(075.8)
2565. Incluziunea educaţională a copiilor cu tulburări din spectrul autist : Ghid
metodologic / Svetlana Curilov, Olga Guzun, Christoph Inger [et al.] ; coord. şt.: Virginia
Rusnac, Nicolae Bucun ; concept şi coord.: Anastasia Para ; trad. din lb. germ.: Viorica
Corlat-Ţurcan ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Proiectul "SEN-împreună
învăţăm, împreună trăim". – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 97-100. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Fundaţiei Est-Europene. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-915-9.
[2017-2634].
- - 1. Educație incluzivă – Copii cu tulburări din spectrul autist.
376.4(072)
2566. Zubenschi, Ecaterina.
Aspectele clasificării şi incluziunii şcolare a copiilor cu tulburări intelectuale / Ecaterina
Zubenschi ; coord.: Silistrari Nicolae ; rec. şt.: Vîrlan Maria. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
UPS "Ion Creangă")]. – 155 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 150-155 (77 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-345-4.
[2017-2610].
- - 1. Educația copiilor cu tulburări intelectuale.
376.4
377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,
institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2567. "Inginerie civilă şi educaţie", conferinţă tehnico-ştiinţifică (1 ; 2017 ; Chişi-
nău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică "Inginerie civilă şi educaţie" : Ed. 1-a, 22 decembrie 2017,
Chişinău / com. şt.: Valeriu Gonciaruc [et al.] ; com. org.: Valeriu Pelivan (coord.) [et al.]. –

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chişinău : Lexon prim, 2017. – 208 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Colecţia "Conferinţe", ISBN 978-
9975-71-718-2).
Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., IP Centrul de Excelenţă în Construcţii. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex.
ISBN 978-9975-139-39-7.
[2017-2491].
- - 1. Învățământ profesional. 2. Inginerie civilă.
377.091+624(082)=135.1=111=161.1
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2568. "Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice", conferinţă ştiinţifică
internaţională (3 ; 2017 ; Chişinău). Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice :
(proiect instituţional) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ediţia a 3-a, 8 decem-
brie 2017, Chişinău / col. red.: Aftimiciuc Olga [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2017 (Tipogr.
"Valinex"). – 157 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul
de Cercet. Şt. a USEFS. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-131-55-1.
[2017-2466].
- - 1. Dezvoltarea învățământului sportiv.
378.091:796/799(082)=135.1=111=161.1
2569. Stepaniuc, Victor.
Suport curricular privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică de licenţă la
specialitatea "Politologie", ciclul 1 – studii superioare de licenţă / Victor Stepaniuc ; Inst. de
Relaţii Intern. din Moldova, Fac. Relaţii Intern. şi Ştiinţe Politice. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 54 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 54 (34 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-56-470-0.
[2017-2523].
378.147:32(076.5)
39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
2570. Colac, Tudor.
Repere etnologice : studii, articole, comunicări, eseuri, interviuri / Tudor Colac. – [Chi-
şinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Notograf Prim")]. – 616 p. : tab. ; 20 cm.
Publ. semnate de dr. Tudor Colac : p. 614-616. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [100]
ex.
ISBN 978-9975-84-046-0.
[2017-2472].
- - 1. Etnologie – Republica Moldova – România.
39(478+498)
2571. "Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare
şi educaţie", conferinţă ştiinţifică naţională a tinerilor cercetători (2017 ; Chişinău).
Conferinţa ştiinţifică naţională a tinerilor cercetători "Valorificarea patrimoniului etnocultural al
Republicii Moldova în cercetare şi educaţie", Chişinău, 16 noiembrie 2017 : Programul şi
rezumatele comunicărilor / com. şt.: Victor Ghilaş [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Notograf Prim"]. – 40 p. : fig. ; 21 cm.
31
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Texte : lb. rom., ru-
să. – 40 ex.
ISBN 978-9975-84-042-2.
[2017-2471].
[39+930.85](478):378(082)=135.1=161.1
398 Folclor propriu-zis
Călăuza familiei. – Vezi Nr 2518.

2572. Ковалов, Александр.


Календарная обрядность болгар Республики Молдова / Александр Ковалов ; на-
уч. ред.: Вячеслав Степанов ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т культурного наследия. –
Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipografia "Reclama"]. – 258, [2] p. : fof., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 204-223 (223 tit. în lb. rom., bulgară, ucr., ru-
să). – [500] ex.
ISBN 978-9975-58-129-5 (în cop. tare).
[2017-2543].
- - 1. Bulgari din Republica Moldova – Obiceiuri populare.
398.3(=163.2)(478)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
2573. Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare :
Matematică. Fizică. Chimie. Biologie. Geografie. Limba engleză. Limba franceză : Ghid pen-
tru elevi şi părinţi : Clasa a 12-a. – Chişinău : Lumina, 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
325, [2] p. : fig., tab. ; 22 cm. – (Comparăm rezolvările proprii cu modelul propus, ISBN 978-
9975-65-373-2).
Texte : lb. rom., engl., fr. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-65-427-2.
[2017-2589].
- - 1. Matematică. 2. Fizică. 3. Chimie. 4. Biologie. 5. Geografie. 6. Limba română. 7.
Limba engleză. 8. Limba franceză.
5+811+91 (075)=135.1=111=133.1
2574. Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare :
Matematică. Fizică. Chimie. Biologie. Geografie. Limba română. Limba engleză. Limba fran-
ceză : Ghid pentru elevi şi părinţi : Clasa a 10-a. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Lumina, 2017 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 356 p. : fig., tab. ; 22 cm. – (Comparăm rezolvările proprii cu
modelul propus, ISBN 978-9975-65-373-2).
Texte : lb. rom., engl., fr. – [1300] ex.
ISBN 978-9975-65-419-7.
[2017-2588].
- - 1. Matematică. 2. Fizică. 3. Chimie. 4. Biologie. 5. Geografie. 6. Limba română. 7.
Limba engleză. 8. Limba franceză.
5+811+91(075)=135.1=111=133.1
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
mediului înconjurător şi protecţia mediului
2575. Ghidul tineretului privind biodiversitatea : [trad. din lb. engl.] / aut.: David
Ainsworth, Nadine Azzu, Dominique Bikada [et al.] ; editori: Christine Gibb [et al.] ; Org. pen-

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite, Progr. de Granturi Mici al GEF în Moldova. –
Ed. 1-a. – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 245, [2] p. : fig., fot. color ;
22 cm.
Tit. orig.: The Youth Guide to Biodiversity. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu
susţinerea financiara al Guvernului Suediei, prin intermediului Agenţiei Suedeze pentru Dez-
voltare şi Cooperare Intern. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-913-5.
[2017-2623].
- - 1. Biodiversitate.
502/504:574
51 MATEMATICĂ
2576. Agafian, Rodica.
În împărăţia lui Mate : Curs opţional : Clasa a 1-a / Rodica Agafian, Diana Gatman. –
Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 72 p. : des. color ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3157-0-8.
[2017-2495].
- - 1. Matematică elementară.
51(075.2)
2577. Gatman, Diana.
În împărăţia lui Mate : Curs opţional : Clasa a 2-a / Diana Gatman, Rodica Agafian. –
Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71, [1] p. : des. color ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3157-6-0.
[2017-2496].
- - 1. Matematică elementară.
51(075.2)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
2578. Andrievschi, Serghei.
Bases of applicativ research : [pentru uzul studenţilor] / Andrievschi Serghei, Lungu
Valeriu, Carcea Ala ; Techn. Univ. of Moldova, Fac. Urbanism and Architecture. – Chişinău :
UTM, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 211 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 194-195 (18 tit.). – Support from the European Commission. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-313-0.
[2017-2565].
- - 1. Probabilitate (matematică). 2. Statistică matematică. 3. Matematică calculatorie.
519.2/.6(075.8)
2579. Corlat, Andrei.
Elemente de teorie a probabilităţilor / Andrei Corlat ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Biotehdesign"]. –
[48] p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 48 (14 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-30-0.
[2017-2475].
- - 1. Teoria probabilităților.
519.2(075.8)

33
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism. Electromagnetism
2580. Sidorenko, Anatolie.
Supraconductibilitate şi criogenie : [pentru uzul studenţilor] / Anatolie Sidorenko,
Veaceslav Ursachi ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Inginerie Electronică şi Nano-
tehnologii al AŞM. – Chişinău : UAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 61 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 61 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-28-7.
[2017-2476].
- - 1. Supraconductibilitate. 2. Criogenie.
537(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
2581. Curjos, Vasile.
Note de curs la disciplina "Chimia generală" / Vasile Curjos ; Univ. "B. P. Hasdeu" din
Cahul, Fac. Econ. şi Inginerie, Catedra Inginerie şi Ştiinţe Aplicate. – [Cahul : US Cahul, 2017
(Tipogr. "Centrografic")]. – 170 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 166 (7 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-88-017-6.
[2017-2445].
- - 1. Chimie.
54(075.8)
2582. Godoroja, Rita.
Compendiu la chimie / Rita Godoroja, Tatiana Litvinova. – Ed. a 3-a, adăugită şi revizu-
ită. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 132 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132 (16 tit.). – [2000] ex.
ISBN 978-9975-0-0104-5.
[2017-2510].
- - 1. Chimie.
54(075)
543 Chimie analitică
2583. Curjos, Vasile.
Note de curs la disciplina "Chimia analitică şi analize fizico-chimice" / Curjos Vasile ;
Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, Fac. Econ. şi Ştiinţe Aplicate, Catedra Inginerie şi
Ştiinţe Aplicate. – Cahul : US Cahul, 2017 [Tipogr. "Centrografic"]. – 189 p.
Bibliogr.: p. 181-182 (16 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-88-018-3.
[2017-2444].
- - 1. Chimie analitică.
543(075.8)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie.
Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2584. Schimbarea climei în Republica Moldova: observaţii şi prospecţiuni / Lilia
Ţăranu, Dumitru Deveatîi, Galina Mleavaia [et al.] ; Oficiul "Schimbarea Climei", Min. Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Rep. Moldova. – Chişinău : Oficiul "Schimbarea
Climei" : Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 2017 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 16 p. : fig. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-87-320-8 (Bons Offices).
[2017-2579].
- - 1. Schimbarea climei în Republica Moldova.
551.583(478)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL
2585. Biologie : Lucrări de laborator : clasa a 6-a şi a 7-a / Lidia Denicov-Cristea, Na-
talia Curea, Paladuţa Tatiana [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia din Orhei]. – 48 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-73-207-9.
[2017-2617].
57(076.5)
2586. Biologie : Lucrări de laborator : clasele 8-9 / Lidia Denicov-Cristea, Elizaveta
Şarban, Marina Rebeja [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia din Orhei]. – 48 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-73-208-6.
[2017-2618].
57(076.5)
2587. Topor, Radu.
Rezumate la Biologie : pentru clasele 10-12 / Radu Topor. – Ed. nouă. – [Chişinău] :
Teo-Educaţional, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 128 p. : fig., tab. ; 10 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-47-3.
[2017-2570].
- - 1. Biologie.
57(075.3)
576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie
2588. Castraveţ, Ion Z.
Teoria proceselor parazitare / Ion Z. Castraveţ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Ecologie şi Geografie, Asoc. Fără Frontiere a Medicilor Veterinari din Rep. Moldova. – Chişi-
nău : [Universul], 2017. – 248 p. : fig., fot. color, tab. ; 25 cm.
Rez. : lb. engl. – Bibliogr.: p. 229-248 (499 tit.). – [500] ex.
ISBN 978-9975-47-169-5 (în cop. tare).

35
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

[2017-2596].
- - 1. Parazitologie veterinară.
576.89:636.09
579 Microbiologie
Suport de bază în identificarea şi evaluarea unor gene potenţial implicate în boli-
le cardiovasculare. – Vezi Nr 2601.

58 BOTANICĂ
2589. Ciubotaru, Alexandru.
Opere alese = Selected papers : [în 11 vol.] / Alexandru Ciubotaru ; preşedinte al col.
red.: Gheorghe Duca ; red. şt.: Constantin Toma ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Bota-
nică (Inst.). – Chişinău : Ministerul Mediului al RM, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . –
25 cm. – ISBN 978-9975-53-803-9.
Vol. 2 : Embriologia ultrastructurală a porumbului (Zea mays L.) = Ultrastructural
embryology of corn (Zea mays L.). – 2017. – 486 p. : fig., tab., [1] f. port. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – În red. aut. – Apare cu sprijinul
financiar al Fondului Ecologic Naţ. al Min. mediului. –– 250 ex. – ISBN 978-9975-53-882-4 (în
cop. tare). – [2017-2624].
- - 1. Embriologia plantelor – Porumb.
581.3:633.15=135.1=161.1
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
611/612 Biologie umană
611 Anatomie. Anatomie umană și comparată
2590. Cheptanari, Svetlana.
Anatomia şi fiziologia omului : Manual / Svetlana Cheptanari. – Ed. a 2-a. – Chişinău :
S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 388 p. : fig., tab. ; 25 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-53-868-8 (în cop. tare).
[2017-2621].
- - 1. Anatomia omului. 2. Fiziologia omului.
611+612(075.8)
2591. Histologie, Citologie şi Embriologie : Suport de curs / col. de aut.: E. Onea, L.
Şaptefraţi, V. Rîvneac [et al.] ; sub red.: Emilian Onea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2017 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei). – 306 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 700 ex.
ISBN 978-9975-82-077-6 (în cop. tare).
[2017-2502].
- - 1. Histologie. 2. Citologie. 3. Embriologie.
611.013/.018(075.8)
612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
Cheptanari, Svetlana. Anatomia şi fiziologia omului. – Vezi Nr 2590.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


2592. Tihon, Aliona.
General Hygiene : Workbook for medical students / Aliona Tihon ; Nicolae Testimitanu
State Univ. of Medicine and Pharmacy, Generale Hygiene Dep. – Chişinău : Medicina, 2017.
– 244 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 150 ex.
ISBN 978-9975-82-076-9.
[2017-2481].
- - 1. Igienă generală.
613/614(076.5)
613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia
2593. Leşco, Galina.
Ghid pentru o călătorie sigură prin adolescență / Galina Leşco, Victoria Ciubotaru ;
coaut.: Luminiţa Suveică [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro")]. – 40 p. : fig.
color, tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 39. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul Agenţiei Elveţiene pentru
Dezvoltare şi Coop. (SDC) şi reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – [15500] ex.
ISBN 978-9975-56-481-6.
[2017-2531].
- - 1. Sănătatea adolescentului.
613.96(036)
2594. Idem în lb. rusă : Путеводитель по подростковой жизни. – [Кишинэу] : Б. и.,
2017 [Tipogr. "Print Caro"]. – 40 p. : fig. color, tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 41. – F. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Нац. медицинской
страховой компании (НМСК), Швейцарского Агентства по Развитию и Сотрудничеству
(SDC) и представительства UNICEF в Молдове. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-56-480-9.
[2017-2532].
- - 1. Sănătatea adolescentului.
613.96(036)
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
2595. Leah, Corina.
Public health and the quality of environmental factors in the Republic of Moldova : Mas-
ter Thesis : 42-natural sciences : Master program: Environmental management / Leah Corina
; sci. leader: Sochircă Vitalie ; ed., transl.: Tamara Leah ; Moldova State Univ., Fac. of Biol-
ogy and Pedology, Dep. of Soil Sciences, Geography, Geology, Silviculture and Design. –
Chişinău : Moldova State University, 2017 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 103 p. : fig., h., tab. ; 29
cm.
Bibliogr.: p. 97-100 (25 tit.) și la sfârșitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-139-35-9.
[2017-2492].
- - 1. Sănătate publică – Influența mediului înconjurător – Republica Moldova.
[614+502/504](478)
614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii
2596. Russu-Deleu, Raisa.

37
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Promovarea sănătăţii în prevenirea bolilor netransmisibile : [studiu] / Raisa Russu-


Deleu, Grigore Friptuleac, Vladimir Bernic ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Chişinău : [Epigraf], 2017 [F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"]. – 48 p. : tab. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-60-279-2.
[2017-2612].
- - 1. Boli netransmisibile – Prevenire.
614.2:616.1/.8
614.7 Igiena aerului, apei, solului. Poluarea şi controlul său
2597. Igiena generală : curs de igiena aerului : [în vol.] / Gheorghe Ostrofeţ, Ion
Bahnarel, Ovidiu Tafuni [et al.] ; sub red.: Ion Bahnarel ; Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Igienă gen. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Chişinău : Medici-
na, 2017 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-82-079-0.
Vol. 2. – 2017. – 246 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 218 (22 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-
82-080-6. – [2017-2655].
- - 1. Igiena aerului.
614.7(075.8)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
2598. Adauji, Stela
Foaie de parcurs "Asigurarea disponibilităţii morfinei buvabile pentru pacienţii care ne-
cesită îngrijire paliativă în Republica Moldova" / Stela Adauji ; au contribuit: Mihail Brumărel
[et al.] ; USMF "Nicolae Testemiţanu", Catedra de farmacie soc. "Vasile Procopişin", Asoc.
Naţ. de Tratament Paliativ. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 44 p. : tab. ; 21
cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 42-44 (33 tit.). – Referinţe bibliogr. în
subsol. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, Progr. Sănătate Publică. –
50 ex.
ISBN 978-9975-3159-3-7.
[2018-2627].
- - 1. Substanțe stupefiante – Asigurarea pacienților.
615.214.2.014(478)

615.8 Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nonmedicamentoase


2599. Ţurcanu, Ştefan.
Zooterapia, sau Tratarea cu ajutorul animalelor : Adăugaţi ani la viaţa voastră / Ştefan
Ţurcanu. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 199 p. : fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 196-199 (57 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-56-492-2.
[2017-2539].
- - 1. Zooterapie. 2. Tratamente terapeutice nemedicale.
615.85:592/599
616 Patologie. Medicină clinică
2600. Prisacaru, Viorel.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Special epidemiology : Textbook / Viorel Prisacaru ; transl. by Angela Paraschiv ; Nico-


lae Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacy of the Rep. of Moldova. – Chişinău :
Medicina, 2017 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 393, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 389-394 (78 tit.). – [300] ex.
ISBN 978-9975-62-410-7 (în cop. tare).
[2017-2503].
- - 1. Epidemiologie. 2. Boli infecțioase.
616-036.22+616.9(075.8)
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
2601. Suport de bază în identificarea şi evaluarea unor gene potenţial implicate
în bolile cardiovasculare : Supliment didactic / Abduşa Daniela, Duca Maria, Palii Ina [et al.]
; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Dep. Ştiinţe Biologice şi Geonomice, Centrul Genetică
Funcţională. – Chişinău : UAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 87 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 72-87 (441 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-31-7.
[2017-2474].
- - 1. Boli cardiovasculare – Predispoziție ereditară.
616.1-056.7+579.61(075)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase, stări febrile
Prisacaru, Viorel. Special epidemiology. – Vezi Nr 2600.

618 Ginecologie. Obstetrică


2602. Moşin, Veaceslav.
Infecţii ginecologice şi obstetricale : [monografie] / Veaceslav Moşin ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Chişinău : Lexon-Prim,
2017. – 1072 p. : fig., tab., [24] p. : fig. color ; 25 cm.
Bibliogr. : p. 1048-1072 (352 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-139-30-4 (în cop. tare).
[2017-2459].
- - 1. Infecții ginecologice. 2. Infecții obstetricale.
618.1/.2:616.9
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
620.9 Economia energiei în general
2603. Sistem autonom de irigare integrat cu instalaţii de conversie a energiilor
regenerabile: eoliană, solară, hidraulică : (cu monitorizare şi comandă la distanţă) : [proiect
de cercetare] / Viorel Bostan, Ion Bostan (coord.), Valeriu Dulgheru [et al.] ; red. şt.: Viorel
Bostan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – Chişinău : Bons
Offices, 2017. – 80 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Adnot.: lb. engl., rusă. – Publicaţii ştiinţifice selective : p. 52-53 (35 tit.). – Apare cu
sprijinul financiar al Guvernului României prin RoAid – Progr. României de Cooperare pentru
Dezvoltare. – 150 ex.
39
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

ISBN 978-9975-87-321-5.
[2017-2553].
- - 1. Energii regenerabile. 2. Sisteme autonome de irigare.
620.92+631.347.2
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate
video. Telecomandă
621.391 Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţii-
lor. Teoria semnalizării
2604. Teoria transmisiunii informației : Note de curs / I. Chiţul, N. Bejan, S. Andro-
nic [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii.
– Chişinău : UTM, 2017 – . – 21 cm.
Partea a 7-a : Caracteristicile informaţionale ale surselor şi canalelor de transmisiune a
informaţiei. – 2017. – 144, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 141
(12 tit.). – 50 ex. – [2017-2594].
- - 1. Transmisia informației.
621.391(075)
621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Refrigerare
2605. Instalaţii frigorifice : Îndrumar de laborator / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Ingi-
nerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate Industriale ;
elab.: Valentin Pisarenco, Vasile Cartofeanu ; resp. de ed.: Mircea Bernic. – Chişinău : UTM,
2017. – 99, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 96 (7 tit.). – 50 ex.
[2017-2590].
621.57(076.5)
624 Ingineria construcțiilor în general
Conferinţă tehnico-ştiinţifică "Inginerie civilă şi educaţie". – Vezi Nr 2567.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

630 Silvicultură
2606. Boaghie, Dionisie.
Silvicultură : [pentru uzul studenţilor] / Dionisie Boaghie ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. Biologie şi pedologie, Dep. ştiinţele solului, geografie, geologie, silvicultură şi design. –
Chişinău : Imprint Plus 2017. – 330 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 325-330 (150 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3159-2-0.
[2017-2487].
- - 1. Silvicultură.
630(075.8)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2607. Specialized module in sustainable forestry / Imeskenova Erzhena, Yampilova


Zoya, Bazarova Saizhina [et al.] ; Tempus Project "Support for vocational training in sustain-
able forestry: a lifelong learning approach". – Bălţi : Alecu Russo Balti State University, 2017
[Tipogr. "Indigou Color"]. – 92 p. : tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu suportul al European Commission. – 200
ex.
ISBN 978-9975-4219-7-3.
[2017-2505].
- - 1. Păduri – Dezvoltare durabilă.
630(075)
630*2 Biologie forestieră
2608. Cuza, Petru.
Ghid de elaborare a proiectului de cercetare la disciplina "Împăduriri" / Petru Cuza ;
resp. de ed.: Vitalie Sochircă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Dep.
Ştiinţele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design. – Chişinău : CEP USM, 2017. –
82 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 71-72 (28 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-960-5.
[2017-2643].
- - 1. Împădurire. 2. Lucrări de împădurire.
630*23(075)
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.3 Maşini agricole, echipamente şi utilaje agricole
Sistem autonom de irigare integrat cu instalaţii de conversie a energiilor regenerabile:
eoliană, solară, hidraulică. – Vezi Nr 2603.

631.5 Lucrări agricole


Măsuri şi procedee de dirijare a procesului producţional la culturile agricole în asola-
mentul furajero-cerealier. – Vezi Nr 2609.

633/635 Horticultură în general


633 Cultura plantelor de câmp
2609. Măsuri şi procedee de dirijare a procesului producţional la culturile agrico-
le în asolamentul furajero-cerealier : (îndrumări metodice) / Inst. de Microbiologie şi Bio-
tehnologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solu-
lui "Nicolae Dimo" ; elab.: M. Lupaşcu [et al.]. – Chişinău : [Epigraf], 2017 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 40 p. : tab. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-60-275-4.
[2017-2441].
- - 1. Plante de câmp – Rotirea culturilor.
633+631.582(083.132)

41
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

633.1 Cereale. Recolte de grâne


2610. Recomandări cu privire la aplicarea regulatorilor naturali de creştere la cul-
tivarea cerealelor / Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor ; resp. de ed.:
Botnari Vasile ; Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "MS Logo"]. – 16 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3175-3-5.
[2017-2587].
- - 1. Cultivarea cerealelor – Recomandări.
633.1:631.871(083.13)
635 Plante de gradină. Grădinărit
2611. Лунный календарь огородника / [сост.: Татьяна Кропанцева]. – [Кишинэу]
: Media Toms, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 32 p. ; 21 cm. – ISSN 1857-386X. –
([Aстрологический прогноз] : Молдова ; 2018, ISBN 978-9975-9612-6-4).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9612-8-8.
[2017-2555].
- - 1. Grădinărit – Prognoze astrologice.
635:133.52
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2612. Recomandări cu privire la aplicarea regulatorilor naturali de creştere la cul-
tivarea legumelor / Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor ; resp. de ed.:
Botnari Vasile. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "MS Logo"]. – 22 p. : fig., fig. color, tab. ; 21
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3175-1-1.
[2017-2453].
- - 1. Cultivarea legumelor – Regulatori naturali.
635.1/.8:631.811.98(083.13)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului.
Înmulţirea animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
2613. Creşterea taurinelor : (îndrumări) / Focşa Valentin, Constandoglo Alexandra,
Tataru Gheorghe [et al.] ; Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterina-
ră. – Maximovca : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 44 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 44 (13 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-487-8.
[2017-2535].
- - 1. Creșterea taurinelor.
636.22/.28.082(083.13)
636.3 Rumegătoare mici
2614. Instrucţiune de apreciere a calităţilor morfoproductive a raselor specializa-
te, populaţiilor, tipurilor şi liniilor sintetice de ovine pentru lapte în Republica Moldova /
Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară ; elab.: Oleg Maşner [et

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

al.] ; colab.: Neviana Stanceva [et al.]. – Maximovca : Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehno-
logii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 49 p. : fig., tab. ; 20
cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-56-488-5.
[2017-2536].
- - 1. Ovine pentru lapte – Reproducere – Republica Moldova.
636.3.082+637.1(478)(083.13)
2615. Idem în lb. rusă : Инструкция по оценке морфо-продуктивных качеств спе-
циализированных пород, синтетических популяций, типов и линий молочных овец в
Республике Молдова. – Максимовка : Научно-практический институт биотехнологий в
зоотехнии и ветеринарной медицины, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 52 p. : fig., tab. ; 20
cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-56-490-8.
[2017-2537].
- - 1. Ovine pentru lapte – Reproducere – Republica Moldova.
636.3.082+637.1(478)(083.13)
636.4 Porci. Porcine
2616. Danilov, Anatolie.
Modele de reţete de nutreţuri combinate pentru suine : (ghid practic) / Danilov Anatolie,
Donica Iov ; Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maxi-
movca : Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară al
Ministerul Agriculturii, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 63 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f .de tit. – Bibliogr.: p. 63 (20 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-56-489-2.
[2017-2538].
- - 1. Nutrețuri combinate pentru suine.
636.4.084(083.13)
637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi de vânat
Instrucţiune de apreciere a calităţilor morfoproductive a raselor specializate, populaţii-
lor, tipurilor şi liniilor sintetice de ovine pentru lapte în Republica Moldova. – Vezi Nr 2614.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


2617. "Realizări şi perspective în apicultură", forum naţional al apicultorilor cu
participare internaţională (2017 ; Chişinău). Forumul naţional al apicultorilor cu participare
internaţională "Realizări şi perspective în apicultură", dedicat aniversării a "100 ani de la
naşterea distinsului savant Veaceslav Harnaj", 1-2 decembrie 2017 / coord., red. şt.: Nicolae
Eremia. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 102 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Asoc. Naţ. a Apicultorilor din Rep. Moldova, Univ. Agrară de Stat din Moldova,
Proiectul Agricultura Performantă în Moldova. – Texte : lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex.
ISBN 978-9975-56-482-3.
[2017-2533].
- - 1. Apicultură.
638.1(082)=00

43
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
2618. Solomon, Dumitru.
Planificarea transporturilor rutiere de pasageri : (Lucrare metodică pentru efectuarea
sarcinilor individuale) / Dumitru Solomon ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. –
Chişinău : Evrica : ATIC, 2017 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei) – . – 20 cm. –
(Seria : Inginerie, Transport şi Logistică, ISBN 978-9975-4448-6-6). – ISBN 978-9975-62-405-
3.
Cartea a 2-a : Transporturi interurbane de pasageri. – 2017. – 191 p. : fig., tab. –
Bibliogr.: p. 191 (7 tit.). – 150 ex. – ISBN 978-9975-62-411-4. – [2017-2504].
- - 1. Transporturi interurbane de pasageri – Planificare.
656.1.025.2(076.5)
657 Contabilitate
2619. Balan, Igor.
Ghid de contabilitate financiară : [pentru uzul studenților] / Igor Balan, Ecaterina Burlea,
Ana Spînu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"].
– 57 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 56 (6 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-475-5.
[2017-2527].
- - 1. Contabilitate financiară.
657.41/.45(075)
2620. Burlea, Ecaterina.
Fundamentele contabilităţii : (caiet de lucrări practice) / Ecaterina Burlea, Igor Balan,
Ana Spînu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"].
– 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-56-474-8.
[2017-2524].
657(076.5)
2621. Burlea, Ecaterina.
Fundamentele contabilităţii : (note de curs) / Ecaterina Burlea, Igor Balan, Ana Spînu ;
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 64 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 64 (8 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-56-476-2.
[2017-2526].
- - 1. Contabilitate.
657(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
2622. Яниогло, А. И.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятий :


(монография) / А. И. Яниогло ; Комрат. гос. ун-т, Н.-и. центр "Прогресс". – Комрат : Б. и.,
2017 [Tipogr. "Centrografic"]. – 161 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 109-114 (79 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3132-6-1.
[2017-2619].
- - 1. Întreprinderi – Securitate economică. 2. Securitatea economică a întreprinderilor.
658+338.2
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
2623. Bencheci, Mihail.
Termotehnica, teoria arderii şi exploziei : Ciclu de prelegeri / Mihail Bencheci, Efim Ola-
ru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi
Geodezie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 332 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. nu sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 306-307 (23 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-512-1.
[2017-2584].
- - 1. Termotehnică.
662.6/.9(075.8)
663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
2624. Autenticitatea şi inofensivitatea produselor uvologice : Metode de analiză şi
de prevenire a contaminării : [monografie] / Rodica Sturza, Boris Gaina, Roxana Elena Ionete
[et al.] ; coord. şt.: Rodica Sturza ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"MS Logo"]. – 264 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3175-2-8.
[2017-2454].
- - 1. Produse vinicole – Metode de analiză.
663.2/.3.09
2625. Технология виноделия и продуктов брожения : Методические указания
для разработки инженерно-технических разделов дипломного проекта / Техн. ун-т Мол-
довы, Фак. инженерной механики, промышленности и транспорта, Деп. процессы, ма-
шины и аппараты ; сост.: А. С. Лупашко [и др.] ; отв. ред.: А. С. Лупашко. – Chişinău :
UTM, 2017. – 124 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 52-54 (33 tit.). – 50 ex.
[2017-2591].
- - 1. Vinificație – Tehnologii.
663.2/.3(076.5)
68 INDUSTRII. MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ŞI ASAMBLATE
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă
2626. Automatizări ale utilajului frigorific : Ciclu de prelegeri / Univ. Tehn. a Moldo-
vei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate

45
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Industriale ; elab.: Valentin Pisarenco ; red. resp.: Vasile Cartofeanu. – Chişinău : UTM, 2017.
– 116, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 110 (9 tit.). – 50 ex.
[2017-2592].
- - 1. Sisteme automate – Utilaj frigorific.
681.51:621.57(042)
69 INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR. MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN
CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiilor


2627. Supraten : [materiale de construcție] : Fişe tehnice informative / Complex Co-
mercial "Oraşul Meşterilor", Complex Comercial "Supraten-Ciocana". – [Chişinău : S. n., 2017
(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 108 p. : fig. ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2017-2646].
- - 1. Materiale de construcție.
691
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2628. Boaghie, Dionisie.
Spaţii verzi urbane: istoric, particularităţi, diversitate : [pentru uzul studenţilor] / Dionisie
Boaghie ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Biologie şi pedologie, Dep. ştiinţele solului, geogra-
fie, geologie, silvicultură şi design. – Chişinău : Imprint Plus, 2017. – 351 p. : fig., fot., tab. ; 29
cm.
Bibliogr.: p. 345-351 (156 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3159-1-3.
[2017-2488].
- - 1. Spații verzi urbane.
712.252:630(075.8)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
2629. Conspecte numismatice (VII) / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Fi-
losofie, Muzeul de Antichităţi "Tudor Arnăut" ; resp. de ed.: Sergiu Matveev. – Chişinău :
[Cartdidact] : Muzeul de Antichităţi "Tudor Arnăut", 2017 (Tipografia "Reclama"). – 56 p. : tab.
; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3180-2-0.
[2017-2500].
- - 1. Numismatică.
737.1(082)

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ


741/744 Desen
2630. Desen tehnic şi infografică : Aplicaţii / Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Geometrie
Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică ; elab.: Sergiu Dîntu [et al.]. – Chişinău : UTM, 2017.
– 134, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 134 (12 tit.). – 60 ex.
[2017-2595].
- - 1. Desen tehnic. 2. Infografică.
744+004.92(075)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ
2631. Valeriu Jabinschi : [pictor : catalog] / text: Gheorghe Zvarici ; design: Ion
Jabinschi. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Iunie-Prim")]. – [20] p. : reprod. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4057-6-8.
[2017-2637].
- - 1. Pictură.
75.071.1(478)(084.11)
78 MUZICĂ
2632. Eriomov, Alexandru.
Naşterea Domnului : Cântări cu acompaniament de chitară, cu indicaţii metodice =
Рождественские песни : в сопровождении гитары, с методическими пояснениями / Ale-
xandru Eriomov. – [Chişinău] : S. n., 2017 (Tipogr. "Indigou Color"). – 243, [5] p. : n. muz. ; 21
cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 200 ex.
ISMN 979-0-3480-0317-7.
ISBN 978-9975-3156-6-1.
[2017-2509].
- - 1. Cântări creștine.
783.28:780.614.131=135.1=161.1
2633. Florea, Augustina.
În zi de hram : Cântec-Dedicaţie Oraşului Durleşti / text şi muz.: Augustina Florea ;
cop., design: Eleonora Florea. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 7, [2] p. :
fot. color, n. muz. ; 24 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0314-6.
ISBN 978-9975-51-893-2.
[2017-2479].
- - 1. Cântece tradiționale.
784.4
2634. Людмила Ваверко и ее ученики : Статьи, документы, воспоминания /
alcăt. şi red. şt.: Tatiana Berezovicova ; red. resp.: Victoria Melnic. – Chişinău : Pontos :
AMTAP, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 392 p. : facs., fot., fot. color, tab. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-898-7 (Pontos) (în cop. tare).
[2017-2614].
47
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

- - 1. Muzică pentru pian. 2. Vaverco, Ludmila, 1927 - .., pianistă.


780.613.433.071.2(082)=135.1=161.1
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
791 Cinematografie. Filme (cinema)
2635. Olărescu, Dumitru.
Hermeneutica filmului despre artă / Dumitru Olărescu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Epigraf, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 352 p. : fot. ;
25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 351-352 şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-60-278-5 (în cop. tare).
[2017-2611].
- - 1. Critică de film.
791.43.072.2:7.0
2636. Plămădeală, Ana-Maria.
Emil Loteanu: splendoarea şi prăbuşirea visului romantic / Ana-Maria Plămădeală ;
Acad. de Științe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 223 p. : fot. ; 23 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500
ex.
ISBN 978-9975-60-277-8 (în cop. tare).
[2017-2573].
- - 1. Critică de film. 2. Loteanu, Emil, 1936-2003, regizor de film.
791.44.071.1(478)
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
Caranfil, Ninela. Bărbaţii din viaţa mea. – Vezi Nr 2655.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă


2637. Coadă, Lidia.
Tactica 1 : [a jocului de şah] : Culegere de probleme / Lidia Coadă, Valeriu Coadă. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Lexon-Prim"], 2017. – 96 p. : fig. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-139-31-1.
[2017-2463].
- - 1. Șah – Tactică.
794.1.05(076.1)
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2638. Colocviul ştiinţific naţional: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan : (ediţia
a 3-a) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; coord.: Eugenia Mincu. – Chişinău :
Institutul de Filologie al AŞM : Pro Libra, 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 150 p. ; 24 cm.
Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 20 ex.
ISBN 978-9975-4371-7-2.
[2017-2599].
- - 1. Lingvistică. 2. Berejan, Silviu, 1927-2007, lingvist, academician.
80/81(092)(082)

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2639. "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european", colocviu


ştiinţific cu participare internaţională (10 ; 2017 ; Chişinău). Colocviul ştiinţific cu partici-
pare internaţională "Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european", (ediția
a 10-a) : Bogdan Petriceicu Hasdeu: precursor al cercetărilor filologice / coord.: Inna Negres-
cu-Babuş, Eugenia Mincu. – Chişinău. : Institutul de Filologie al AŞM : Pro Libra, 2017
[Tipogr. "Tipocart Print"]. – 192 p. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – [50] ex.
ISBN 978-9975-4371-6-5 (Pro Libra).
[2017-2597].
- - 1. Filologie modernă.
80/81+821.09(082)
2640. "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european", colocviu
ştiinţific cu participare internaţională (11 ; 2017 ; Chişinău). Colocviul ştiinţific cu partici-
pare internaţională "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european", (ediția a
11-a) : Ferdinand de Saussure – "conştiinţa semiotică" a lingvisticii / coord.: Eugenia Mincu. –
Chişinău. : Institutul de Filologie al AŞM, 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 163 p. : tab. ; 24
cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 40 ex.
ISBN 978-9975-133-85-2.
[2017-2598].
- - 1. Filologie modernă.
80/81+821.09(082)
2641. Panfilov, Liliana.
Arta vorbirii : Vocea şi capacităţile ei : Curs practic / Liliana Panfilov. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Artpoligraf"]. – 47, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3178-0-1.
[2017-2473].
- - 1. Arta vorbirii.
808.5(075)
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
2642. Limbaje Specializate : [tehnice] : Anuar ştiinţific / Univ. Tehn. a Moldovei, Dep.
Lb. Străine. – Chişinău : UTM, 2017 – . – 21 cm. – ISSN 1857-1379. – ISBN 978-9975-45-
008-9.
Nr 10. – 2017. – 62, [1] p. : tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex. – ISBN 978-9975-45-
509-1. – [2017-2586].
- - 1. Limbaje specializate – Tehnică.
811'276.6:62(082)
Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare. – Vezi Nr
2573-74.

811.111 Limba engleză


2643. Ciuntu, Natalia.

49
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Rezumate la Limba Engleză : pentru clasele 5-9 : Gramatica. Creativitatea. Civilizaţia /


Natalia Ciuntu, Viorica Ursu. – Ed. nouă. – [Chişinău] : Teo-Educaţional, 2017 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 136 p. : fig., tab. ; 10 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-48-0.
[2017-2571].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
811.133.1 Limba franceză
2644. Bivol, Lidia.
Cours de français – langage spécialisé en économie : Élaboration méthodique / Lidia
Bivol ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Lb. Străine. – Chişinău : UTM, 2017. – 63 p. : tab. ; 21
cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 63. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-508-4.
[2017-2585].
811.133.1:33(076.5)
2645. Cerepanova, Mariana,
Le français – language spécialisée en mécanique / Mariana Cerepanova, Lidia Bivol ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Lb. Moderne. – Chişinău : UTM, 2017. – 54, [1] p. : fig., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 54 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-510-7.
[2017-2583].
811.133.1'276.6:629(076.5)
811.135.1 Limba română
2646. Cebotaroş, Viorica.
Aspecte pragmatice ale actului scuzei în limba română : [monografie] / Viorica
Cebotaroş. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 215 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 199-206. – Indice de materii, de nume : p. 209-215. – [100] ex.
ISBN 978-9975-0-0103-8.
[2017-2564].
- - 1. Limba română – Pragmatică lingvistică.
811.135.1'27
2647. Granaci, Lidia.
Licurici : Carte de lectură : pentru elevii din clasa a 2-a a şcolii cu instruire în limba rusă
/ Lidia Granaci, Tatiana Callo. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 83 p. : il. ;
24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-0-0059-8.
[2017-2574].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Texte literare.
811.135.1'243:821-93
2648. Granaci, Lidia.
Licurici : Carte de lectură : pentru elevii din clasele a 3-a şi a 4-a ale şcolii cu instruire
în limba rusă / Lidia Granaci, Tatiana Callo. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices").
– 123, [1] p. : il. ; 24 cm.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[1000] ex.
ISBN 978-9975-0-0101-4.
[2017-2575].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Texte literare.
811.135.1'243:821-93
2649. Porumb, Tatiana.
Ghid de conversaţie român-italian-rus / Tatiana Porumb, Cezaria Vasilache. – [Chişi-
nău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 183, [1] p. : il., tab. ; 14 x 17 cm.
Text paral.: lb. rom., ital., rusă. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-60-276-1.
[2017-2442].
- - 1. Ghid de conversaţie român-italian-rus.
811.135.1-25+821.131.1-25+811.161.1-25
2650. Roşcovanu, Veronica.
Limba română pentru şcolile cu instruire în limba rusă : clasa a 8-a : Caietul elevului /
Veronica Roşcovanu. – [Chişinău] : Arc, 2018 (Combinatul Poligrafic). – 119 p. : il., tab. ; 25
cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-0-0116-8.
[2017-2653].
811.135.1'243(075.3)
2651. Stoleru, Cecilia.
210 compuneri şi teste rezolvate : Limba şi literatura română : Pregătire intensivă pen-
tru examenul de bacalaureat / Cecilia Stoleru, Constantin Şchiopu. – [Chişinău] : Teo-
Educaţional, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 391 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-49-7.
[2017-2557].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
811.161.1 Limba rusă
Porumb, Tatiana. Ghid de conversaţie român-italian-rus. – Vezi Nr 2649.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
821.131.1 Literatură italiană
Porumb, Tatiana. Ghid de conversaţie român-italian-rus. – Vezi Nr 2649.

821.135.1 Literatură română


2652. Lache, Niculina Aretia.
O viaţă dăruită iubirilor mele : [amintiri] / Niculina Aretia Lache ; ed. îngrijită de: Elena
Iuliana Lache ; cop.: Adrian Toma. – Chişinău : Lexon-Prim, 2017. – 399, [1] p. : fot., fot. color
; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
51
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

ISBN 978-9975-139-24-3 (în cop. tare).


[2017-2461].
- - 1. Amintiri.
821.135.1-94 Lache
2653. Mihai Eminescu – un Dumnezeu rănit : [scrisori ale Henriette şi Mihail Emi-
nescu, critică literară] / concepţie şi îngrijire, pref., postf.: Laurian Stănchescu. – Chişinău :
Pontos, 2018 (Tipogr. "Print-Caro"). – 255 p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-854-3.
[2017-2652].
- - 1. Scrisori (literatură). 2. Literatură română – Critică și interpretare. 3. Eminescu,
Mihai, 1850-1889, poet român.
821.135.1-6+821.135.1.09+929 Eminescu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2654. Bălţescu, Nicolae.
Să mă ierţi, Primăvară : [versuri] / Nicolae Bălţescu ; pref.: Mariana Moga. – Chişinău :
Pontos, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 191 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-906-9.
[2017-2511].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Bălţescu
2655. Caranfil, Ninela.
Bărbaţii din viaţa mea : (Eseuri, portrete de creaţie, tablete, aduceri-aminte, omagi-
eri…) / Ninela Caranfil ; pref. şi red.: Vlad Pohilă ; cop.: Valeriu Herţa ; Bibl. Mun. "B. P.
Hasdeu". – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 265 p. : fot. ; 21
cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu susţinerea financiară a Centrului de Investigaţii
şi Consultanţă "Sociopolis". – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-322-2.
[2017-2558].
- - 1. Eseuri. 2. Amintiri. 3. Caranfil, Ninela, 1947 - …, actriță, artistă a poporului din
Republica Moldova.
821.135.1(478)-92+792.071.2(478)
2656. Chicu, Eudochia.
Din viaţa luminii : [versuri] / Eudochia Chicu ; cop. : Vasile Grama. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipografia "Reclama"]. – 39, [1] p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-58-128-8.
[2017-2457].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Chicu
2657. Codru, Anatol.
Opere alese : [în vol.] / Anatol Codru ; ed. îngrijită de Ecaterina Barbu (Codru) şi Tudor
Palladi ; tab. cron., pref., notă asupra ed.: Tudor Palladi ; prez. graf., cop.: Vladimir Zmeev. –

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chişinău : Lumina, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-65-


423-4.
Vol. 1 : Poeme. – 2017. – 272 p. : il. – Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cer-
cetării al Rep. Moldova. – 300 ex. – ISBN 978-9975-65-424-1. – [2017-2625].
- - 1. Poeme.
821.135.1(478)Codru2+821.135.1(478)-1 Codru
2658. Vol. 2 : Poeme. Eseuri. Epistole. – 2017. – 248 p. : il. – Apare cu sprijinul Min.
Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – 300 ex. – ISBN 978-9975-65-425-8. –
[2017-2626].
- - 1. Poeme. 2. Eseuri.
821.135.1(478)Codru2+821.135.1(478)-8 Codru
2659. Cojocaru, Adina.
După titlu nu se pune punct : [povestiri] / Adina Cojocaru ; cop.: Ruslan Condrat. – Chi-
şinău : Cartea Militară, 2017 (Tipografia "Imprint Plus"). – 157 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3163-2-3.
[2017-2550].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-34 Cojocaru
2660. Colţun, Gheorghe.
Insistenţa chemării : 111 haiku-uri / Gheorghe Colţun. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 40 p. ; 9 x 14 cm.
80 ex.
ISBN 978-9975-56-478-6.
[2017-2528].
- - 1. Haiku-uri.
821.135.1(478)-1 Colţun
2661. Cornea, Elena.
Speranţa bate din aripi : meditaţii poetice / Elena Cornea ; prez. graf.: Ion Panici. –
Chişinău : Labirint, 2015! 2017. – 35, [1] p. ; 14 x 19 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-122-62-7.
[2017-2644].
- - 1. Meditații poetice.
821.135.1(478)-84 Cornea
2662. Darienco, Claudia.
Valori perene : (versuri, cuvinte din bătrâni, pe urmele lui Anton Pan) / Claudia
Darienco. – [Chişinău : Cetatea de Sus, 2017]. – 75 p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-3078-6-4.
[2017-2601].
- - 1. Poezie. 2. Maxime.
821.135.1(478)-8 Darienco
Găina, Ioan. Altarele "Limba noastră". – Vezi Nr 2687.

2663. Grecu, Dumitru.

53
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Autografe pe răboj : Versuri. Epigrame. Proze / Dumitru Grecu ; concepţie şi realizare:


Manole Neagu ; cuvânt înainte: Dumitru Păsat ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos,
2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 171 p. : il., fot. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-907-6.
[2017-2616].
- - 1. Poezie. 2. Epigrame. 3. Nuvele.
821.135.1(478)-8 Grecu
2664. Negara, Ecaterina.
Sângele iubirii : (poeme orheiene din perioada 2006-2015) / Ecaterina Negara. – Chi-
şinău : S. n., 2017 [Tipografia "Reclama"]. – 96 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-58-131-8.
[2017-2542].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Negara
2665. Russo, Andreea.
Amintiri din viitor : trilogie : [roman] / Andreea Russo ; design cop.: Georgeta Vrabie. –
[Chişinău] : Bestseller, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 313, [34] p. : fig. ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-3154-6-3.
249,00 lei. – [2017-2629].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Russo
2666. Sărătilă, Vlad.
Eu şedea pe piatră : [pamflete în proză] / Vlad Sărătilă. – [Chişinău] : Litera, 2017
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 133, [2] p. ; 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-74-900-8.
[2017-2443].
- - 1. Pamflete.
821.135.1(478)-3 Sărătilă
2667. Vasilcău, Traian.
Inscripţii pe Etern : Opere Netăcute în 9 volume / Traian Vasilcău (Traianus) ; cop.,
concepţie graf.: Alexandru Bostan ; crochiu: Petre Gheţoi. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2017
(F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-52-126-0.
Vol. 9 : Un Meșter de aripi : (Cronici, recenzii, eseuri, articole critice). – 2017. – 823 p.,
[1] f. portr. – Apare cu susţinerea Fundaţiei pentru Dezvoltarea Rep. Moldova "Edelweiss". –
[100] ex. – ISBN 978-9975-52-205-2 (în cop. tare). – [2017-2628].
- - 1. Cronici. 2. Eseuri. 3. Literatură română din Republica Moldova – Critică și inter-
pretare.
821.135.1(478)-8 Vasilcău +821.135.1(478).09
2668. Vîrţanu, Tudor (Basarabeanul).
Pe valurile vieţii... : Opinii despre filosofia existenţei, exprimate în versuri, care nu pre-
tind a îmbrăţişa un anumit stil poetic : [în vol.] / Tudor Vîrţanu (Basarabeanul). – Chişinău :
Labirint, 2017 – . – 19 cm. – ISBN 978-9975-122-66-5.
Vol. 4. – 2017. – 175, [1] p. – ISBN 978-9975-122-67-2. – [2017-2645].

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vîrţanu
2669. Zaha, Valentin.
Fum : [epigrame] / Valentin Zaha ; cop., il.: Luminiţa Ermurachi. – Chişinău : CEP
USM, 2017. – 155, [3] p. : il. ; 12 x 18 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-71-958-2.
[2017-2642].
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Zaha
2670. Zen, Zina.
Labirint : [versuri] / Zina Zen ; cop.: Vlaicu Bunduchi. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Lexon-Prim"]. – 136 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Companiei de Colectare a Datoriilor Incaso Moldova. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-139-32-8.
[2017-2455].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Zen
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2671. Хватов, Виталий.
Фразы и афоризмы / Виталий Хватов. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"].
– 72 p. : des. ; 11 x 15 cm.
[60] ex.
ISBN 978-9975-56-484-7.
[2017-2529].
- - 1. Aforisme.
821.161.1(478)-84 Хватов
821.512 Literaturi altaice
821.512.162 Literatură azeră
2672. Rzayev, Anar Rasul oglu.
Berbecul alb, berbecul negru : [roman] / Anar ; trad.: Igor Volniţchi ; coord.: Salim
Babullaoglu ; desig ner: Andrei Lunevi. – Chişinău : Estetini, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"]. – 144 p. ; 12 x 17 cm.
Apare cu suportul financiar al Preşedintelui Congresului Azerilor din Moldova, domnului
Vugar Novruzov. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4212-9-4.
[2017-2547].
- - 1. Romane.
821.512.162-31=135.1 Anar
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.111-93 Literatură engleză
2673. Barklem, Jill.

55
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Copiii lui Poppy : [poveste] / Jill Barklem ; trad. din lb. engl. de Lavinia Branişte. – [Chi-
şinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 30, [2] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codo-
belc / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de Muri, ISBN 978-9975-
86-246-2).
Tit. orig.: Poooy's Babies. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-86-258-5 (în cop. tare).
88,00 lei. – [2017-2519].
- - 1. Povești.
821.111-93 Barklem
2674. Barklem, Jill.
Marile Dealuri : [poveste] / Jill Barklem ; trad. din lb. engl. de Lavinia Branişte. – [Chişi-
nău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 30, [2] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de Muri, ISBN 978-9975-86-246-
2).
Tit. orig.: The High Hills. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-86-255-4 (în cop. tare).
88,00 lei. – [2017-2517].
- - 1. Povești.
821.111-93 Barklem=135.1
2675. Barklem, Jill.
Poveste de iarnă / Jill Barklem ; trad. din lb. engl. de Lavinia Branişte. – [Chişinău] :
Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc" /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de Muri, ISBN 978-9975-86-246-
2).
Tit. orig.: Winter Story. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-86-250-9 (în cop. tare).
88,00 lei. – [2017-2563].
- - 1. Povești.
821.111-93 Barklem
2676. Barklem, Jill.
Poveste de primăvară / Jill Barklem ; trad. din lb. engl. de Lavinia Branişte. – [Chişinău]
: Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 30, [2] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de Muri, ISBN 978-9975-86-246-
2).
Tit. orig.: Spring Story. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-86-249-3 (în cop. tare).
88,00 lei. – [2017-2562].
- - 1. Povești.
821.111-93 Barklem
2677. Barklem, Jill.
Poveste de toamnă / Jill Barklem ; trad. din lb. engl. de Lavinia Branişte. – [Chişinău] :
Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 30, [2] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de Muri, ISBN 978-9975-86-246-
2)
Tit. orig.: Autumn Story. – 1000 ex.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-86-248-6 (în cop. tare).


88,00 lei. – [2017-2561].
- - 1. Povești.
821.111-93 Barklem
2678. Barklem, Jill.
Poveste de vară / Jill Barklem ; trad. din lb. engl. de Lavinia Branişte. – [Chişinău] :
Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc" /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de Muri, ISBN 978-9975-86-246-
2).
Tit. orig.: Summer Story. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-86-247-9 (în cop. tare).
88,00 lei. – [2017-2560].
- - 1. Povești.
821.111-93 Barklem
2679. Barklem, Jill.
Poveste pe mare / Jill Barklem ; trad. din lb. engl. de Lavinia Branişte. – [Chişinău] :
Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Seria "Desişul de Muri", ISBN 978-9975-
86-246-2).
Tit. orig.: Sea Story. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-86-257-8 (în cop. tare).
88,00 lei. – [2017-2518].
- - 1. Povești.
821.111-93 Barklem=135.1
2680. Barklem, Jill.
Scara secretă : [poveste] / Jill Barklem ; trad. din lb. engl. de Lavinia Branişte. – [Chişi-
nău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de Muri, ISBN 978-9975-86-246-
2).
Tit. orig.: The Secret Staircase. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-86-254-7 (în cop. tare).
88,00 lei. – [2017-2516].
- - 1. Povești.
821.111-93=135.1
821.135.1-93 Literatură română
2681. Alecsandri, Vasile.
Istoria unui galbân : [povestire] / Vasile Alecsandri ; des. de Elena Tâciuc ; cop.: Andrei
Ichim. – Chişinău : Cadran (Policadran), 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 80 p. : il. color ; 20
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-87-309-3.
[2017-2576].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Alecsandri
2682. Branişte, Lavinia.

57
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Melcuşorul : [poveste] / Lavinia Branişte ; il. de Veronica Neacşu. – [Chişinău] : Cartier,


2017 (Combinatul Poligrafic). – [40] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / coord. de Lică
Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-253-0 (în cop. tare).
88,00 lei. – [2017-2514].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Branişte
2683. Coman, Dan.
Moara de Frig : [poveste] / Dan Coman ; des. de Lică Sainciuc. – [Chişinău] : Cartier,
2017 (Combinatul Poligrafic). – 33, [3] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / coord. de
Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-252-3 (în cop. tare).
88,00 lei. – [20172515].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Coman
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2684. Grecu, Mircea.
În ospeţie la ursuleţul Marmi : 5 poveşti terapeutice pentru copiii de vârstă preşcolară şi
cei din clasele primare / Mircea Grecu, Jana Grecu ; red. şt.: Maria Vîrlan ; consultanţi:
Alesea Frunze [et al.] ; pict.: Igor Hmelniţki. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices").
– 87, [1] p. : des. color ; 30 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-0-0102-1.
[2017-2568].
- - 1. Povești.
821.135.1(478)-93 Grecu
2685. Pătraşcu, Victoria.
O poveste de iubire / Victoria Pătraşcu ; il. de Veronica Neacşu. – [Chişinău] : Cartier,
2018 (Combinatul Poligrafic). – [Ed. a 2-a]. – [44] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-251-6 (în cop. tare).
88,00 lei. – [2017-2513].
- - 1. Povești.
821.135.1(478)-93 Pătraşcu
821.161.1-93 Literatură rusă
2686. Νοβιτσιχιν, Ευγένιος.
Τοη κροκόδειλο τοη λέγαη Νείλο = Крокодила звали Нил : [стихи] / Ευγένιος
Νοβιτσιχιν ; пер. с рус.: Хрисанфи Какулиду ; граф.: Родика Мустяцэ. – Αθήνα ; [Chişinău]
: S. n., 2017 [Tipografia "Sirius"]. – 47 p. : il. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. greacă, rusă. – [200] ex.
ISBN 978-9975-57-243-9.
[2017-2546].
- - 1. Poezii pentru copii.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.161.1-93=161.1=14 Νοβιτσιχιν
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Colocviul ştiinţific cu participare internaţională "Filologia modernă: realizări şi perspec-
tive în contextul european". – Vezi Nr 2639-40.

821.135.1.0 Literatură română


Mihai Eminescu – un Dumnezeu rănit. – Vezi Nr 2653.

Stoleru, Cecilia. 210 compuneri şi teste rezolvate. – Vezi Nr 2651.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2687. Găină, Ioan.
Altarele "Limba noastră" : Poeme grafice : (Ilustraţii la versurile imnului "Limba noastră"
de Alexie Mateevici, repuse în valoare cu ocazia împlinirii unui secol de la scrierea inegalabi-
lului poem şi de la trecerea autorului la Domnul, cu o traducere a "Limbii noastre" în latină,
franceză, spaniolă, engleză şi rusă) / Ioan Găină ; realizare şi red. graf.: Aurelia Borzin,
Efrosinia Mocan ; Casa-muzeu "Alexie Mateevici" din Zaim. – Chişinău : Pontos, 2017
(Tipogr. "Print-Caro"). – 83, [1] p. : il. color, fot., facs. ; 15 x 24 cm. – (Colecţia "Pedagogia
Clipei" ; 4, ISBN 978-9975-51-904-5).
Texte : lb. rom., engl., span., alte lb. străine. – În red. aut. – Apare cu suportul financiar
al Consiliul raional Căuşeni. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-903-8.
[2017-2615].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare. 2. Poeme.
821.135.1(478).09+821.135.1(478)-1 Mateevici=00
Vasilcău, Traian. Inscripţii pe Etern. – Vezi Nr 2667.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A ALTOR TERITORII INDIVIDUALE. CĂLĂTORII.
GEOGRAFIE REGIONALĂ
Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare. – Vezi Nr
2573-74.

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică
2688. Topor, Radu.
Rezumate la Geografie : pentru clasele 10-12 : pregătire pentru examenul de Bacalau-
reat / Radu Topor. – Ed. nouă. – [Chişinău] : Teo-Educaţional, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"].
– 144 p. ; 10 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-50-3.
[2017-2572].
- - 1. Geografie.
911(075.3)

59
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

929 Biografii și studii înrudite


Mihai Eminescu – un Dumnezeu rănit. – Vezi Nr 2653.

929.5 Genealogie
Călăuza familiei. – Vezi Nr 2518.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(100) Istorie universală
Atlas istoric şcolar. – Vezi Nr 2694.

Moraru, Natalia. Caietul elevului la istoria românilor şi universală, pentru clasa a 9-a. –
Vezi Nr 2695.

Атлас. – Vezi Nr 2696.

Феля, Алина. История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 2697.

94(478) Istoria Republicii Moldova


Chircă, Sergiu I. Memoriu pentru Basarabia. – Vezi Nr 2520.

2689. Ciocanu, Sergiu.


Oraşul Chişinău : Începuturi, dezvoltare urbană, biserici (secolele XV-XIX) = City of
Chisinau : The beginnings, urban development, churches (15th-19th centuries) / Sergiu Cio-
canu ; red. şt.: Eugen Nicolae – Chişinău : Cartdidact, 2017 [Tipografia "Reclama"]. – 280 p. :
fig. ; 25 cm.
Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.
– Ind. geogr. : p. 278-280. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3180-0-6 (în cop. tare).
[2017-2501].
- - 1. Chișinău – Orașe – Republica Moldova – Istorie. 2. Bisericile din Chișinău – Re-
publica Moldova – Istorie.
94(478-25)"14/18"+271.22(478-25)(091)=135.1=111
2690. Cocarcea, Vasile.
Cişmea: [raionul Orhei] : file de istorie / Vasile Cocarcea, Andrei Calcea. – Orhei ; Chi-
şinău : S. n., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 140 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-58-130-1.
[2017-2541].
- - 1. Cișmea – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2691. Dolghi, Adrian.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Atlas etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812-1918) / Adrian Dolghi, Alina Felea ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Notograf
Prim"]. – 144 p. : fig., tab., fig. color ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Index hărţilor : p. 144. – [120]
ex.
ISBN 978-9975-84-043-9.
[2017-2470].
- - 1. Istoria Basarabiei – Atlase.
94(478)"1812/1918"(084.4)
2692. Rotaru, Noie.
Din Codrii străvechi răsai virtuos, Ca un soare pe cer luminos – Teleneştiul meu cel du-
ios! : 406 ani de la atestare : Oraşul Teleneşti în descrieri şi imagini / Noie Rotaru. – Teleneşti
: S. n., 2017 [Tipogr. "Indigou Color"]. – 414 p. : fot. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 407-408. – Referinţe bibliogr.: p. 409-410.
ISBN 978-9975-3156-1-6.
[2017-2506].
- - 1. Telenești – Orașe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
2693. Sîrbu, Alexandru.
Colinele Tigheciului – vatră de istorie milenară : Monografia localităţilor din raionul
Cantemir / Alexandru Sîrbu. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 412,
[20] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în text şi în subsol. – Apare cu suportul financiar al Consiliului Raio-
nal Cantemir şi al organizaţiei Moldova Hilfe – Aachen MoldovAhha e. V. în asociere cu A.O.
Parteneriatul Aachen-Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-925-8.
[2017-2636].
- - 1. Raionul Cantemir – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21/-22)
94(=135.1) Istoria românilor
2694. Atlas istoric şcolar : Gimnaziu. Liceu / sub red.: Igor Ojog ; cartografie: Igor
Ojog [et al.]. – [Chişinău] : Cartdidact, 2017 [Tipografia "Reclama"]. – 80, [1] p. : h. color ; 29
cm. – (Colecţia "Cartografie istorică").
F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-3180-1-3.
[2017-2464].
- - 1. Istoria românilor – Atlase. 2. Istorie universală – Atlase.
94(=135.1)+94(100)(084.4)
2695. Moraru, Natalia.
Caietul elevului la istoria românilor şi universală, pentru clasa a 9-a : Epoca contempo-
rană / Natalia Moraru. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 92 p. : fig., fot.,
tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-46-340-9.
[2017-2606].
94(=135.1)"19"+94(100)"19"(075.3)

61
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

2696. Атлас : История румын и всеобщая история : 114 карт : Дидактический ма-
териал для гимназий и лицеев / Адриан Долгий, Алина Феля, Светлана Шерепера [и
др.]. – [Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Notograf Prim")]. – 64, [1] p. : h. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicați pe cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 65 (27 tit.). – [500] ex.
ISBN 978-9975-84-044-6.
[2017-2469].
- - 1. Istoria românilor – Atlase. 2. Istorie universală – Atlase.
94(=135.1)+94(100)(084.4)
2697. Феля, Алина.
История румын и всеобщая история : Хрестоматия с тестами : Гид для подготов-
ки к экзамену на степень бакалавра : 10, 11, 12 классы / Алина Феля, Адриан Долгий. –
Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Notograf Prim"]. – 288 p. : h. ; 21 cm. – (БАК 2018).
[500] ex.
ISBN 978-9975-84-045-3.
[2017-2467].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)(079)
Hărţi. CZU 912
2698. Hello Chişinău : City centre Guide to Activities. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 1 f. împăturită în 12 p. : h., fot. color ; 42 x 59 cm.
[20000] ex.
ISBN 978-9975-87-299-7.
[Harta 2017-25].
912.43(478-25)
2699. Republica Moldova. Raionul Anenii Noi / consultant şt.: Valeriu Pelivan, Rodion
Moroşan. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x
50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN 978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-3033-8-5.
[Harta 2017-1].
912.43(478-21/-22)
2700. Republica Moldova. Raionul Cahul / consultant şt.: Vitalie Ponomarev. – [Chi-
şinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colec-
ția "Istorie şi geografie locală, ISBN 978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-3033-9-2.
[Harta 2017-2].
912.43(478-21/-22)
2701. Republica Moldova. Raionul Cantemir. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4352-4-6.
[Harta 2017-3].
912.43(478-21/-22)

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2702. Republica Moldova. Raionul Călăraşi. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.


"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4352-3-9.
[Harta 2017-4].
912.43(478-21/-22)
2703. Republica Moldova. Raionul Căuşeni. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4352-5-3.
[Harta 2017-5].
912.43(478-21/-22)
2704. Republica Moldova. Raionul Cimişlia. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4352-6-0.
[Harta 2017-6].
912.43(478-21/-22)
2705. Republica Moldova. Raionul Criuleni. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4352-7-7.
[Harta 2017-7].
912.43(478-21/-22)
2706. Republica Moldova. Raionul Donduşeni. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-
P. "Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală,
ISBN 978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4352-8-4.
[Harta 2017-8].
912.43(478-21/-22)
2707. Republica Moldova. Raionul Drochia. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4352-9-1.
[Harta 2017-9].
912.43(478-21/-22)

63
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

2708. Republica Moldova. Raionul Edineţ. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.


"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4235-7-1.
[Harta 2017-10].
912.43(478-21/-22)
2709. Republica Moldova. Raionul Făleşti. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4383-4-6.
[Harta 2017-11].
912.43(478-21/-22)
2710. Republica Moldova. Raionul Floreşti. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4383-5-3.
[Harta 2017-12].
912.43(478-21/-22)
2711. Republica Moldova. Raionul Hânceşti. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4383-6-0.
[Harta 2017-13].
912.43(478-21/-22)
2712. Republica Moldova. Raionul Leova. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4383-7-7.
[Harta 2017-14].
912.43(478-21/-22)
2713. Republica Moldova. Raionul Nisporeni. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4359-7-0.
[Harta 2017-15].
912.43(478-21/-22)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2714. Republica Moldova. Raionul Orhei. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.


"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4359-6-3.
[Harta 2017-16].
912.43(478-21/-22)
2715. Republica Moldova. Raionul Râşcani. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4359-9-4.
[Harta 2017-18].
912.43(478-21/-22)
2716. Republica Moldova. Raionul Rezina. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4359-8-7.
[Harta 2017-17].
912.43(478-21/-22)
2717. Republica Moldova. Raionul Soroca / consultant şt.: Ghenadie Donos. – [Chi-
şinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colec-
ția "Istorie şi geografie locală, ISBN 978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-9593-4-6.
[Harta 2017-19].
912.43(478-21/-22)
2718. Republica Moldova. Raionul Străşeni / consultant şt.: Alexandru Ojog. – [Chişi-
nău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția
"Istorie şi geografie locală, ISBN 978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-9593-8-4.
[Harta 2017-20].
912.43(478-21/-22)
2719. Republica Moldova. Raionul Şoldăneşti. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-
P. "Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală,
ISBN 978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4383-8-4.
[Harta 2017-21].
912.43(478-21/-22)

65
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

2720. Republica Moldova. Raionul Ştefan Vodă / consultant şt.: Valentina Sînchetru,
Aliona Muntean. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ;
35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN 978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-4383-9-1.
[Harta 2017-22].
912.43(478-21/-22)
2721. Republica Moldova. Raionul Teleneşti. – [Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. – (Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN
978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-9593-7-7.
[Harta 2017-23].
912.43(478-21/-22)
2722. Republica Moldova. Raionul Ungheni / consultant şt.: Corneliu Prepeliţă. –
[Chişinău] : Cartdidact, 2016 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 1 h. color ; 35 x 50 cm. –
(Colecția "Istorie şi geografie locală, ISBN 978-9975-3033-7-8).
400 ex.
ISBN 978-9975-9593-9-1.
[Harta 2017-24].
912.43(478-21/-22)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 12-2017


A Bulancea, Denis 2524
Bulba (Spînu), Veronica 2524
Abduşa, Daniela 2601 Bunduchi, Vlaicu 2670
Adauji, Stela 2598 Burlea, Ecaterina 2619-21
Aftimiciuc, Olga 2568 Buruian, Eugenia 2550
Agafian, Rodica 2576-77 Buruiana, Ion 2537
Ainsworth, David 2575 Butnaru, Valentina 2518
Alecsandri, Vasile 2681
Anar → v. Anar Rasul oglu Rzayev C
Andrievschi, Serghei 2578 Cabac, Ludmila 2495
Andronic, S. 2604 Calcea, Andrei 2690
Azzu, Nadine 2575 Callo, Tatiana 2647-48
B Cantemir, Valentina 2489
Captari, Victoria 2560
Babullaoglu, Salim 2672 Caranfil, Ninela 2655
Bahnarel, Ion 2597 Carcea, Ala 2578
Bajura, Tudor 2530 Cartaleanu, Tatiana 2557
Balan, Igor 2619-21 Cartofeanu, Vasile 2605, 2626
Banu, Marcela 2539 Casian, Angela 2531
Barbu (Codru), Ecaterina 2657 Castraveţ, Ion Z. 2588
Barklem, Jill 2673-80 Ceban, Liubovi 2663
Baurciulu, Anjela 2531 Cebotaroş, Viorica 2646
Bazarova, Saizhina 2607 Cerepanova, Mariana 2645
Bălţescu, Nicolae 2654 Cernomoreţ, Sergiu 2538
Becciu, Stanislav 2511 Cheptanari, Svetlana 2590
Bejan, N. 2604 Cheptine, Andriana 2519
Bencheci, Mihail 2623 Chicu, Eudochia 2656
Berejan, Silviu 2638 Chircă, Sergiu I. 2520
Berezovicova, Tatiana 2634 Chiriac, Tatiana 2486
Bernic, Mircea 2605 Chirilenco, Boris 2487
Bernic, Vladimir 2596 Chitoroagă, Valentina 2490-94
Bikada, Dominique 2575 Chiţul, I. 2604
Bivol, Lidia 2644-45 Ciocanu, Sergiu 2689
Bîrcă, Iulita 2530 Ciubotaru, Alexandru 2589
Boaghie, Dionisie 2606, 2628 Ciubotaru, Victoria 2593
Bodrug-Lungu, Valentina 2517, 2549 Ciuntu, Natalia 2643
Boian, Ilarion 2515 Coadă, Lidia 2637
Borzin, Aurelia 2687 Coadă, Valeriu 2637
Bostan, Alexandru 2667 Cocarcea, Vasile 2690
Bostan, Ina 2536 Codru, Anatol 2657
Bostan, Ion 2497-98, 2536, 2603 Cojocaru, Adina 2659
Bostan, Viorel 2603 Colac, Tudor 2570
Botezatu, Angela 2488 Colţun, Gheorghe 2660
Botnari, Vasile 2610, 2612 Coman, Dan 2683
Branişte, Lavinia 2673-80, 2682 Condrat, Ruslan 2659
Brumărel, Mihail 2598 Constandoglo, Alexandra 2613
Bucun, Nicolae 2556, 2565 Corlat, Andrei 2579
Buga, Larisa 2540 Corlat-Ţurcan, Viorica 2565
Bujor, V. → v. Bujor, Valeriu Cornea, Elena 2661
Bujor, Valeriu 2533, 2540 Cornea, Sergiu 2497-98

67
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Cosovan, Olga 2557 Gheţoi, Petre 2667


Cozonac, Renata 2490-94 Ghicov, Adrian 2556
Crudu, Lilia 2524 Ghilaş, Victor 2571
Crudu, Valentin 2556 Gibb, Christine 2575
Curea, Natalia 2585 Gînju, Stela 2558
Curilov, Svetlana 2565 Godoroja, Rita 2582
Curjos, Vasile 2581, 2583 Gonciaruc, Valeriu 2567
Curnic, Nicolae 2508 Goraş, Mariana 2550
Cuza, Petru 2608 Grama, Mariana 2534-35
Grama, Vasile 2656
D Granaci, Lidia 2647-48
Danilov, Anatolie 2616 Graur, Galina 2550
Darienco, Claudia 2662 Grecu, Dumitru 2663
Denicov-Cristea, Lidia 2585-86 Grecu, Jana 2684
Deveatîi, Dumitru 2584 Grecu, Mircea 2684
Dîntu, Sergiu 2630 Gureu, Valeriu 2544
Doibani, Tatiana 2489 Gurez, Lilia 2519
Dolghi, Adrian 2691 Guţu, Vladimir 2556
Dolgopol, Angela 2525 Guzun, Igor 2551-52
Donica, Iov 2616 Guzun, Olga 2565
Donos, Ghenadie 2717 H
Drumea, Iulia 2546-48
Duca, Gheorghe 2589 Haheu-Munteanu, Efrosinia 2559, 2564
Duca, Maria 2601 Herţa, Valeriu 2655
Dulgheru, Valeriu 2603 Hmelniţki, Igor 2684
Duminica, Ivan 2522
I
E
Ichim, Andrei 2681
Eminescu, Mihai (2653) Imeskenova, Erzhena 2607
Eremia, Nicolae 2617 Inger, Christoph 2565
Eriomov, Alexandru 2632 Ionete, Roxana Elena 2624
Ermurachi, Luminiţa 2669 Iordachescu, Veaceslav 2560
F J
Fabian, Denis 2522 Jabinschi, Ion (2631)
Fartuşnic, Ciprian 2556 Jabinschi, Valeriu 2631
Felea, Alina 2691 Josanu, Dorin 2546-48
Florea, Augustina 2633
Florea, Eleonora 2633 L
Focşa, Valentin 2613 Lache, Elena Iuliana 2652
Friptuleac, Grigore 2596 Lache, Niculina Aretia 2652
Frunze, Alesea 2684 Leah, Corina 2595
Funeriu, Daniel Petru 2556 Leah, Tamara 2595
G Leşco, Galina 2593
Litvinova, Tatiana 2582
Gaina, Boris 2624 Lunevi, Andrei 2672
Gagim, Ion 2496 Lungu, Valeriu 2578
Galben, Andrei 2505 Lupaşco, Vera 2545
Gatman, Diana 2576-77 Lupaşcu, M. 2609
Găină, Ioan 2687
Georgian, Dan 2541

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

M Pisarenco, Olga 2536


Pisarenco, Valentin 2605, 2626
Manolache, Constantin 2489 Plămădeală, Ana-Maria 2636
Mariţ, Alexandru 2539, 2541-43 Pogolşa, Lilia 2556
Maşner, Oleg 2614 Pohilă, Vlad 2655
Mathews, John H. H. 2509-10 Ponomarev, Vitalie 2700
Matveev, Sergiu 2629 Popescu, Maria 2504
Melnic, Victoria 2634 Porumb, Tatiana 2649
Mincu, Eugenia 2638-40 Potâng, Angela 2506
Mleavaia, Galina 2584 Prepeliţă, Corneliu 2516, 2722
Mocan, Efrosinia 2687 Prisacaru, Viorel 2600
Moga, Mariana 2654
Moraru, Natalia 2695 R
Moroşan, Rodion 2699
Moşin, Octavian 2560 Racu, Aurelia 2563
Moşin, Veaceslav 2602 Racu, Jana 2506
Muntean, Aliona 2720 Rebeja, Marina 2586
Ristea, Florian 2509-10
N Rîvneac, V. 2591
Romanidis, Ioannis 2508
Neacşu, Veronica 2682, 2685 Roşcovanu, Veronica 2650
Neagu, Manole 2663 Rotaru, Noie 2692
Negara, Ecaterina 2664 Rusnac, Virginia 2565
Negrescu-Babuş, Inna 2639 Russo, Andreea 2665
Negru, Andrei (2489) Russu-Deleu, Raisa 2596
Nicolae, Eugen 2689 Rusu, Tamara 2561
Nigreţchii, Elena 2489 Rzayev, Anar Rasul oglu 2672
Νοβιτοιχιν, Ευγένιος 2686
S
O
Sainciuc, Lică 2673-80, 2682-83, 2685
Ojog, Alexandru 2718 Sărătilă, Vlad 2666
Ojog, Igor 2694 Sidorenko, Anatolie 2580
Olaru, Efim 2623 Silistrari, Nicolae 2566
Olărescu, Dumitru 2635 Sînchetru, Valentina 2720
Onea, Emilian 2591 Sîrbu, Alexandru 2693
Ostrofeţ, Gheorghe 2597 Sîrbu, Loredana 2509-10
P Sochircă, Vitalie 2595, 2608
Solomon, Dumitru 2618
Paladuţa, Tatiana 2585 Soroceanu, Iurie 2487
Palii, Ina 2601 Spânu, Daniela 2507
Palladi, Tudor 2657 Spînu, Ana 2619-21
Pan, Anton 2662 Stanceva, Neviana 2614
Panfilov, Liliana 2641 Stănchescu, Laurian 2653
Panici, Ion 2661 Stepaniuc, Victor 2569
Para, Anastasia 2565 Stoleru, Cecilia 2651
Paraschiv, Angela 2600 Straliuc, Nina 2562
Partachi, Ion 2531 Stratan, Alexandru 2530
Păsat, Dumitru 2663 Stratila, Alina 2526-27
Pătraşcu, Victoria 2685 Sturza, Rodica 2624
Pâslaru, Vlad 2553 Suveică, Luminiţa 2593
Peiu, Petrişor-Gabriel 2521
Pelivan, Valeriu 2567, 2699

69
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Ş Zubenschi, Ecaterina 2566


Zvarici, Gheorghe 2631
Şaptefraţi, L. 2591
Şarban, Elizaveta 2586 В
Şarcov, Petru 2518
Şchiopu, Constantin 2651 Ваверко, Людмила (2634)
Şestacov, Tatiana 2487 Великова, Т. Г. 2499

T Д

Tafuni, Ovidiu 2597 Долгий, Адриан 2696-97


Tarnovschi, Ana 2506 Дудогло, Т. Д. 2529
Tataru, Gheorghe 2613 Е
Tărîţă, Marius 2524
Tărîţă, Oreste 2507 Eвсюкова, Раиса 2532
Tâciuc, Elena 2681
Teutu, Aliona 2561 З
Tihon, Aliona 2592 Захария, С. К. 2499-500
Tincovan, Sergiu 2487
Toma, Adrian 2652 К
Toma, Constantin 2589
Topală, Pavel 2496 Какулиду, Хрисанфи 2686
Topor, Radu 2587, 2688 Ковалов, Александр 2572
Красильникова, Ирина 2503
Ţ Кропанцева, Татьяна 2611
Кураксина, С. С. 2529
Ţăranu, Lilia 2584
Ţurcanu, Ştefan 2599 Л
U Лагутова, Л. Р. 2513
Лешко, Галина 2594
Ursachi, Veaceslav 2580 Лупашко, А. С. 2625
Ursu, Viorica 2536, 2643 Лысаков, А. 2512
Usturoi, Liubov 2526-27 Лысаков, А. В. 2513
V М
Vacarciuc, Mariana 2554 Машнер, Олег 2615
Vasilache, Cezaria 2649 Михайленко, Р. А. 2513
Vasilcău, Traian 2667 Мустяцэ, Родика 2686
Vîrlan, Maria 2566, 2684 Мэтьюс, Джон Х. 2512
Vîrţanu, Tudor (Basarabeanul) 2668
Volniţchi, Igor 2519, 2672 Н
Volosatîi, Boris 2561
Vrabie, Georgeta 2665 Пармакли, Д. М. 2529

Y Р

Yampilova, Zoya 2607 Раковчена, Т. И. 2499-500

Z С

Zabiaco, Olesea 2490-94 Савченко, А. 2512


Zaha, Valentin 2669 Сакович, В. А. 2523
Zen, Zina 2670 Спыну, Анна 2532
Zgardan-Crudu, Aliona 2557 Становкина, М. 2512
Zmeev, Vladimir 2657-58 Степанов, Вячеслав 2572

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Сувейка, Луминица 2594 Ч


У Червенков, Николай 2555
Чуботару, Виктория 2594
Уайт, Эллен 2513
Ш
Ф
Шерепера, Светлана 2696
Феля, Алина 2696-97
Я
Х
Яниогло, А. И. 2622
Хватов, Виталий 2671

71
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 12-2018


365 de repere biblice 2511 Instalaţii frigorifice 2605
Academician Andrei Negru 2489 Instituţiile şi nomenclatura sovietică şi de
Accesibilitatea tinerilor cu dizabilităţi în univer- partid din RASSM şi RSSM 2524
sităţi 2563 Instrucţiune de apreciere a calităţilor
Atlas istoric şcolar 2694 morfoproductive a raselor specializate, po-
Autenticitatea şi inofensivitatea produselor pulaţiilor, tipurilor sintetice ovine pentru lap-
uvologice 2624 te din Republica Moldova 2614
Automatizări ale utilajului frigorific 2626 Limbaje Specializate 2642
Bazele statului şi dreptului 2536 Măsuri şi procedee de dirijare a procesului
Bibliografia Naţională a Moldovei 2490-94 producţional la culturile agricole în asola-
Biologie 2585-86 mentul furajero-cerealier 2609
Cadrul de referinţă al curriculumului naţional Mihai Eminescu – un Dumnezeu rănit 2653
2556 Modele de rezolvare a temelor pe acasă
Calendar Creştin Ortodox 2514 conform manualelor în vigoare 2573-74
Călăuza familiei 2518 National Bibliography of Moldova 2490-94
Colocviul ştiinţific "orientări actuale în cerceta- Oiţa 2501
rea doctorală" 2496 Pisica 2502
Colocviul ştiinţific cu participare internaţională Preocupări contemporane ale științelor socio-
"Filologia modernă: realizări şi perspective umane în contextul transformării de mentali-
în contextul european" 2639-40 tăţi 2505
Colocviul ştiinţific naţional 2638 Problemele acmeologice în domeniul culturii
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică fizice 2568
"Jurisprudenţa – componenta fundamentală Proiectarea asistată de calculator a sistemelor
a proceselor integraţionale şi a comporta- şi dispozitivelor electronice 2487
mentului legal contemporan" 2533 Raport de activitate 2561
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Perspecti- Raportul de activitate 2528
vele şi Problemele Integrării în Spaţiul Eu- Recomandări cu privire la aplicarea regulatori-
ropean al Cercetării şi Educaţiei" 2497-98 lor naturali de creştere la cultivarea cereale-
Conferinţa ştiinţifică naţională a tinerilor cerce- lor 2610
tători "Valorificarea patrimoniului etnocultu- - la cultivarea legumelor 2612
ral al Republicii Moldova în cercetare şi Republica Moldova. Raionul Anenii Noi 2699
educaţie" 2571 - Raionul Cahul 2700
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională - Raionul Cantemir 2701
"Ştiinţă, educaţie, cultură" 2499 - Raionul Călăraşi 2702
Conferinţă tehnico-ştiinţifică "Inginerie civilă şi - Raionul Căuşeni 2703
educaţie" 2567 - Raionul Cimişlia 2704
Conspecte numismatice 2629 - Raionul Criuleni 2705
Creşterea taurinelor 2613 - Raionul Donduşeni 2706
Desen tehnic şi infografică 2630 - Raionul Drochia 2707
Educaţie pentru sănătate 2550 - Raionul Edineţ 2708
Enciclopedia "Oamenii Moldovei" 2519 - Raionul Făleşti 2709
Forumul naţional al apicultorilor cu participare - Raionul Floreşti 2710
internaţională "Realizări şi perspective în - Raionul Hânceşti 2711
apicultură" 2617 - Raionul Leova 2712
Gender responsive bugeting 2531 - Raionul Nisporeni 2713
Ghidul tineretului privind biodiversitatea 2575 - Raionul Orhei 2714
Hello Chişinău 2698 - Raionul Râşcani 2715
Histologie, Citologie şi Embriologie 2591 - Raionul Rezina 2716
Igiena generală 2597 - Raionul Soroca 2717
Incluziunea educaţională a copiilor cu tulburări - Raionul Străşeni 2718
din spectrul autist 2565 - Raionul Şoldăneşti 2719

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- Raionul Ştefan Vodă 2720 Valorificarea patrimoniului etnocultural al


- Raionul Teleneşti 2721 Republicii Moldova în educaţia tinerii gene-
- Raionul Ungheni 2722 raţii 2522
Rezumatele tezelor de master 2534-35 Астрологический прогноз 2503
Schimbarea climei în Republica Moldova: Атлас 2696
observaţii şi prospecţiuni 2584 Инструкция по оценке морфо-продуктивных
Sistem autonom de irigare integrat cu instalaţii качеств специализированных пород, син-
de conversie a energiilor regenerabile: eoli- тетических популяций, типов и линий
ană, solară, hidraulică 2603 молочных овец в республике Молдова
Specialized module in sustainable forestry 2615
2607 Лунный календарь огородника 2611
Standarde pentru educaţia sexuală în Europa Людмила Ваверко и ее ученики 2634
2551-52 Международная научно-практическая
Suport de bază în identificarea şi evaluarea конференция "Наука, образование, куль-
unor gene potenţial implicare în bolile car- тура" 2499-2500
diovasculare 2601 Преподаване българския език в Република
Supraten 2627 Молдова: опит и перспективи 2555
Teoria transmisiunii informaţiei 2604 Продуктивность земли в сельском хозяйст-
The Contemporary Issues of the Socio- ве 2529
Humanitarian Sciences in the Context of Технология виноделия и продуктов броже-
Mentality's Transformation 2505 ния 2625

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 12-2018


Aforisme 2671 Bune maniere 2507
Amintiri 2652, 2655 Businessul agroalimentar, proiecte investiţio-
Anatomia omului 2590 nale 2530
Antropologia Aghiazmatarului Mare 2508 Cadrul de referinţă al curriculumului naţional
Apicultură 2617 2556
Arta vorbirii 2641 Calendare creştine ortodoxe 2514
Arte, didactică 2553 Cărţi pentru copii 2501-02
Bazele, managementului 2488 Cântări creştine 2632
- statului şi dreptului 2536 Cântece tradiţionale 2633
Bibliografii naţionale, cărţi, autoreferate, teze, Chimie 2573-75, 2581-82
articole din reviste şi ziare 2490-94 - analitică 2583
Biodiversitate 2575 Citologie 2591
Biologie 2573-74, 2587 Contabilitate 2621
Biserica "Minunea Arhanghelului Mihail" din - financiară 2619
satul Rubleniţa, raionul Soroca, Republica Contractul individual de muncă 2546
Moldova, istorie 2515 Credite bancare 2532
Biserica "Sfântul Dumitru" din satul Semeni, Creşterea, legumelor, regulatori naturali 2612
raionul Ungheni, Republica Moldova, istorie - taurinelor 2613
2516 Criogenie 2580
Bisericile din Chişinău, Republica Moldova, Critică de film 2635-36
istorie 2689 Cronici 2667
Boli cardiovasculare, predispoziţie ereditară Cultivarea, cerealelor, recomandări 2610
2601 - legumelor, regulatori naturali 2612
Boli, infecţioase 2600 Desen tehnic 2630
- netransmisibile, prevenire 2596 Dezvoltarea învăţământului sportiv 2568
Bugetare sensibilă la gen 2531 Didactica artelor 2553
Bulgari din Republica Moldova, obiceiuri Drept 2534-35
populare 2572 - civil, contracte speciale 2545

73
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

- contravenţional material, teste 2538 - universală, atlase 2694, 2696


- internaţional economic 2544 - - teste 2697
- penal, tehnică legislativă 2540 Împădurire 2608
Dreptul, instituţional al Uniunii Europene 2537 Întreprinderi, securitate economică 2622
- muncii, răspunderea materială 2547 Învăţământ, preuniversitar, discipline opţiona-
- muncii 2548 le, proiectare curriculară 2557
Educaţie 2505 - profesional 2567
- sexuală în Europa 2551-52 Jurisprudenţă 2533-35
- copiilor cu tulburări intelectuale 2566 Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Chişi-
- incluzivă, copii cu tulburări din spectrul nău, Republica Moldova, rapoarte 2561
autist 2565 Limbi, bulgară, didactică 2555
- - la vârsta timpurie 2564 - engleză 2573-74, 2643
- muzicală, didactică 2554 - franceză 2573-74
- pentru sănătate 2550 - română 2573-74
- preşcolară 2558-59 - - pragmatică lingvistică 2646
Embriologie 2591 - - teste 2651
- plantelor, porumb 2589 - pentru alolingvi, texte literare 2647-48
Energii regenerabile 2603 Limbaje specializate, tehnică 2642
Epidemiologie 2600 Lingvistică 2638
Epigrame 2663, 2669 Literatură, religioasă 2509-13
Erori de drept penal 2543 - română, critică şi interpretare 2653
Eseuri 2658, 2667 - - teste 2651
Etnologie, Republica Moldova – România - română din Republica Moldova, critică şi
2570 interpretare 2667, 2687
Federaţia Sindicatelor don Comunicaţii din Lucrări de împădurire 2608
Republica Moldova, rapoarte 2528 Macroeconomie 2525
Filologie modernă 2639-40 Matematică 2573-74
Fizică 2573-74 - calculatorie 2578
Funcţionari de partid din RASSM şi RSSM - elementară 2576-77
(1924-1956), biografii 2524 - pentru preşcolari 2562
Geografie 2573-74, 2688 Materiale de construcţie 2627
Ghid de conversaţie român-italian-rus 2649 Maxime 2662
Grădinărit, prognoze astrologice 2611 Meditaţii poetice 2661
Haiku-uri 2660 Minorităţi etnice, Republica Moldova, istorie
Histologie 2591 2522
Igiena, aerului 2597 Muzică pentru pian 2634
- generală 2592 Numismatică 2629
Incluziunea, educaţională a tinerilor cu Nutreţuri combinate pentru suine 2616
dizabilităţi 2563 Nuvele 2663
- socială a tinerilor cu dizabilităţi 2563 Ovine pentru lapte, reproducere, Republica
Infecţii, ginecologice 2602 Moldova 2614-15
- obstetricale 2602 Paleobotanică, indici bibliografici 2489
Infografică 2630 Pamflete 2666
Infracţiuni legate de băuturi alcoolice 2542 Parazitologie veterinară 2588
Inginerie civilă 2567 Păduri, dezvoltare durabilă 2607
Instituţiile de stat din RASSM şi RSSM (1924- Personalităţi politice din Republica Moldova,
1956) 2524 biografii 2519
Investiţii în construcţie, proiectare 2526-27 Pictură 2631
Iresponsabilitate penală 2539 Plante de câmp, rotirea culturilor 2609
Istorie, Basarabiei, atlase 2691 Poeme 2657-58, 2687
- românilor, atlase 2694, 2696 Poezie 2654, 2656, 2662-64, 2668, 2670
- - teste 2697 - pentru copii 2686

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Povestiri 2659 - naţională, inovaţii 2523


- pentru copii 2681 Silvicultură 2606
Poveşti 2673-80, 2683-85 Sisteme, automate, utilaj frigorific 2626
Presa franco-română, istorie 2495 - autonome de irigare 2603
Previziuni astrologice 2503 Soft de grafică tridimensională 2486
Probabilitate (matematică) 2578 Spaţii verzi urbane 2628
Produse vinicole, metode de analiză 2624 Statistică matematică 2578
Psihologie 2504-05 Substanţe stupefiante, asigurarea pacienţilor
- pedagogică 2549 2598
- personalităţii 2504 Supraconductibilitate 2580
- proceselor cognitive 2506 Şah, tactică 2637
Reguli de etichetă şi bune maniere 2507 Teoria probabilităţilor 2579
Religie, didactică 2560 Termotehnică 2623
Romane 2665, 2672 Transmisia informaţiei 2604
Sănătate, adolescentului 2593-94 Transporturi interurbane de pasageri, planifi-
- publică, influenţa mediului înconjurător, care 2618
Republica Moldova 2595 Tratamente terapeutice nemedicale 2599
Schimbarea climei în Republica Moldova 2584 Urbanism, egalitate de gen 2517
Schimbări sociale 2505 Utilizarea pământului – Agricultură 2529
Scrisori (literatură) 2653 Vinificaţie, tehnologii 2625
Securitate, relaţii internaţionale, inovaţii 2523 Vinovăţie penală 2541
- economică a întreprinderilor 2622 Zooterapie 2599

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 12-2018

Chişinău, oraşe, Republica Moldova, istorie 2689


Cişmea, sate, raionul Orhei, Republica Moldova, istorie 2690
Raionul Cantemir, Republica Moldova, istorie 2693
Republica Moldova, istorie 2520
Teleneşti, oraşe, Republica Moldova, istorie 2692

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 12-2018


Alecu Russo Balti State University 2607 Cu drag 2518
AMTAP 2634 Cuvântul-ABC 2560
Arc 2501-02, 2582, 2646-48, 2650, 2684 Epigraf 2596, 2609, 2635-36, 2649
ATIC 2618 Estetini 2672
Bestseller 2665 Evrica 2618
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" Grafema Libris 2667
(Institut) 2489 Imprint Plus 2606, 2628
Biserica (Uniunea de conferinţe)a Adventiştilor INCE 2530
de Ziua a Şaptea din Republica Moldova Indigo Color 2496
2509-12 Institutul de Filologie al AŞM 2638-40
Bons Offices 2603 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie
Cadran (Policadran) 2681 Aplicată 2540
Cartdidact 2524, 2689, 2694, 2699-2722 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în
Cartier 2673-80, 2682-83, 2685 Zootehnie şi Medicină Veterinară 2614,
Cartea Militară 2659 2616
CEP USM 2506, 2525, 2534-35, 2608, 2669 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Gheorghe
Cetatea de Sus 2662 Asachi" 2561
CNCM 2490-94 Labirint 2661, 2668

75
Cronica cărţii Nr 12-2017 ≡ Book annals Nr 12-2017

Lexon prim 2567 Tehnica-UTM 2623


Lexon-Prim 2516, 2602, 2652 Teo-Educaţional 2587, 2643, 2651, 2688
Lira 2539, 2541-43, 2545 UAŞM 2580, 2601
Litera 2521, 2666 ULIM 2505, 2619-21
Lumina 2573-74, 2657-58 Universul 2588
Lyceum 2550, 2556, 2562, 2576-77 UPS "Ion Creangă" 2563
Media Toms 2503, 2611 US "Alecu Russo" din Bălţi 2496
Medicina 2591-92, 2597, 2600 US Cahul 2497-98
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi US Cahul 2581, 2583
Mediului 2584 USEFS 2568
Ministerul Mediului al RM 2589 UTM 2487, 2517, 2526-27, 2549, 2578, 2604-
Moldova State University 2595 05, 2625-26, 2630, 2642, 2644-45
Muzeul de Antichităţi "Tudor Arnăut" 2629 КГУ 2499-2500
Oficiul "Schimbarea Climei" 2584 Научно-практический институт
Pontos 2507, 2563, 2633, 2653-54, 2663, биотехнологий в зоотехнии и
2687 ветеринарной медицины 2615
Print Caro 2544 НИЦ "Прогресс" 2529
Pro Libra 2553, 2638-39

ISBN eronat
ISBN 978-9975-89-028-1 2531
ISBN 978-9975-3053-6-5 2540

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFI- INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL


CE" MATERIALS"
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2017
ANUAL (1-523) ANNUAL

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale
1. Invenţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995-2016) : Studiu bibliografic :
Publicaţie dedicată aniversărilor a 55 de ani de la fondarea AŞM şi 70 de ani de la crearea
primelor instituţii de cercetare / aut.: Olga Cheianu, Maria Vîrlan, Zinovia Dobroviceanu ;
coord.: Elena Bordian ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Bibl. Republicană Tehnico-Şt. – Chişinău :
INCE, 2017. – 215 p. : tab. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4000-8-4.
[2017-748].
Include 1090 tit. – An.: Index de nume.

2. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de co-


munitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul… / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl.
Şt. (Inst.) "Andrei Lupan" ; resp. de ed.: Tatiana Celpan ; red. bibliogr.: Elena Corotenco [et
al.]. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală") – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-4429-0-9.
… 2016. – 2017. – 950, [2] p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3131-3-1 (în cop. tare). –
[2017-922].
Include cca. 8819 tit. monogr., man., dicţ., materiale didactice, art. în culeg., seriale,
comunicări, brevete de invenţie în lb. rom., engl., alte lb. străine.

3. Общий перечень патентов Республики Молдова на изобретения // "Зеле-


ная энергия": инновационные экобиотехнологии и комбинированные реакторы / Виктор
Ковалëв, Георгий Дука, Ольга Ковалëва. – Chişinău, 2017. – P. 490-500. – ISBN 978-
9975-71-902-5. – [2017-1245].
101 tit. în lb. rom., engl., rusă, publicate în aa. 2001-2017.
___________________
4. Cozma, Valeria. Evoluţia patrimoniului ştiinţific şi tehnic universal la cumpăna se-
colelor XIX şi XX : Suport didactic / Valeria Cozma. – Chişinău, 2017. – 76 p. – Bibliogr. şi la
sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-136-47-1. – [2017-2359].

5. Ţapoc, Vasile. Istoria şi metodologia ştiinţei : Partea 1-a / Vasile Ţapoc. – Chişi-
nău, 2017. – P. 145-154. – 120 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-71-935-3. – [2017-
2022].

77
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


6. Budevici-Puiu, Anatol. Tehnologii informaţionale e-learning / Budevici-Puiu Ana-
tol, Timuş Maria. – Chişinău, 2017. – 138 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-
68-335-7. – [2017-2378].

005 Management
7. Şargu, Lilia. Managementul negocierilor / Lilia Şargu ; red. şt.: Stratan Alexandru.
– Chişinău, 2016. – P. 152-160. – 109 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-4422-9-9.
– [2017-369].

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


8. Aniversări culturale 2018 / alcăt.: Tamara Croitoru [et al.] ; bibliogr.: Sabina
Dodul ; resp. de ed.: Claudia Balaban. – Chişinău, 2017. – 160 p. – Bibliogr. la sfârşitul fişie-
relor biogr. – ISBN 978-9975-3101-9-2. – [2017-1864].

01 BIBLIOGRAFIE ȘI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE


9. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Resurse electronice. Publicaţii de artă.
Publicaţii de note. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Ca-
mera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare
computerizată, design: Renata Cozonac. – Chişinău, 2017 – . – ISSN 1857-0550. – E-ISSN
1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 12, 2015. – 2016. – 414 p. – 2704 tit. – ISBN 978-9975-49-217-1. – [2017-282].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica
publicaţiilor de note", "Cronica publicaţiilor de artă", "Cronica resurselor electronice", "Cronica
art. de revistă", "Cronica art. de gazetă". – An.: Ind. de nume, tit., subiecte, editori, ISBN
eronate. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

10. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.


Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computeri-
zată, design : Renata Cozonac. – Chişinău, 2017 – . – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-
3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 5, 2016. – 2017. – 158 p. – 967 tit. – ISBN 978-9975-49-227-0. – [2017-283].

11. Nr 6, 2016. – 2017. – 158 p. – 947 tit. – ISBN 978-9975-49-229-4. – [2017-284].

12. Nr 7, 2016. – 2017. – 156 p. – 885 tit. – ISBN 978-9975-49-231-7. – [2017-305].

13. Nr 8, 2016. – 2017. – 142 p. – 792 tit. – ISBN 978-9975-49-233-1. – [2017-306].

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

14. Nr 9, 2016. – 2017. – 141 p. – 852 tit. – ISBN 978-9975-49-235-5 (Print). – ISBN
978-9975-49-236-2 (PDF). – [2017-1394].

15. Nr 10, 2016. – 2017. – 173 p. – 949 tit. – ISBN 978-9975-49-238-6 (Print). – ISBN
978-9975-49-239-3 (PDF). – [2017-1676].

16. Nr 11, 2016. – 2017. – 177 p. – 986 tit. – ISBN 978-9975-49-240-9 (Print). – ISBN
978-9975-49-241-6 (PDF). – [2017-1677].

17. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.


Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Resurse electronice. Publicaţii artă.
Publicaţii note. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Camera
Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computeri-
zată, design: Renata Cozonac. – Chişinău : CNC, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – ISSN
1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 12, 2016. – 2017. – 380 p. – 2385 tit. – ISBN 978-9975-49-249-2 (Print). – ISBN
978-9975-49-253-9 (PDF). – [2017-2017].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica
publicaţiilor de note", "Cronica publicaţiilor de artă", "Cronica resurselor electronice", "Cronica
art. de revistă", "Cronica art. de gazetă". – An.: Ind. de nume, tit., subiecte, editori, ISBN
eronate. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

18. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.


Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord., pref.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare com-
puterizată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21
cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 1, 2017. – 2017. – 176 p. – 907 tit. – ISBN 978-9975-49-254-6 (Print). – ISBN 978-
9975-49-255-3 (PDF). – [2017-1678].

19. Nr 2, 2017. – 2017. – 137 p. – 775 tit. – ISBN 978-9975-49-256-0 (Print). – ISBN
978-9975-49-257-7 (PDF). – [2017-1679].

20. Nr 3, 2017. – 2017. – 167 p. – 969 tit. – ISBN 978-9975-49-258-4 (Print). – ISBN
978-9975-49-259-1 (PDF). – [2017-2647].

21. Nr 4, 2017. – 2017. – 160 p. – 904 tit. – ISBN 978-9975-49-260-7 (Print). – ISBN
978-9975-49-261-4 (PDF). – [2017-2648].

22. Nr 5, 2017. – 2017. – 158 p. – 781 tit. – ISBN 978-9975-49-263-8 (Print). – ISBN
978-9975-49-264-5 (PDF). – [2017-2649].

79
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

23. Nr 6, 2017. – 2017. – 163 p. – 946 tit. – ISBN 978-9975-49-265-2 (Print). – ISBN
978-9975-49-266-9 (PDF). – [2017-2650].

24. Nr 7, 2017. – 2017. – 150 p. – 788 tit. – ISBN 978-9975-49-267-6 (Print). – ISBN
978-9975-49-268-3 (PDF). – [2017-2651].

25. Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale = National Bibliography of Moldo-


va. Serials : Se editează din anul 1973 : Apare anual / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldo-
va ; alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Mariţoi ; red. resp., coord.: Valen-
tina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău, 2017 – . – (Bibliografia Naţională a
Moldovei). – ISSN 1857-0577. – ISBN 978-9975-49-028-3.
2010. – 2017. – 124 p. – 497 tit. – ISBN 978-9975-49-242-0. – [2017-285].
Sistematizat. Include informaţia despre reviste, ziare, buletine, anuare. – Index de nu-
me, tit., ed. şi fondatori, de loc.

26. Ciubotaru, Semion S. [Registrul bibliografic al articolelor publicate în reviste și zi-


are de către Al. Ropot] / Semion S. Ciubotaru // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P.
119-125. – ISSN 1857-1476.
Sistematic, 392 tit. publicate în a. a. 1932-1939.

27. Cereteu, Igor. Valori bibliofile din Mănăstirea Răciula : [raionul Călărași : catalogul
cărților, aa. 1760-1864] / Igor Cereteu // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 60-76 : fot.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1857-1476.
Cronologic. Include 74 tit. în lb. rom., cu adnotări desfășurate, publicate în a. a. 1760-
1864.

28. Pelin, Valentina.


Manuscrise româneşti din sec. XIII-XIX în colecţii străine : (Rusia, Ucraina, Bielorusia) :
Catalog / Valentina Pelin ; ed. îngrijită de Andrei Eşanu [et al.] ; resp. de ed.: Elena Pintilei ;
Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. – [Chişinău] : Ştiinţa,
2017 (Combinatul Poligrafic). – 407 p. : il. ; 23 cm.
Adnot.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-85-087-2 (în cop. tare).
[2017-1591].
Include 337 tit. în lb. rom., fr., alte lb. străine, cu adnot., publ. în a. a. 1283-1846. – An.:
Indice de tit., nume, geografic.
___________________
29. Membru corespondent Demir Dragnev / ed., red. şt.: Constantin Manolache ;
coord.: Ion Valer Xenofontov, Sergiu Bacalov. – Chişinău, 2017. – 327 p. – Bibliogr. la sfârşi-
tul art. – ISBN 978-9975-3131-4-8. – [2017-1124].

02 BIBLIOTECONOMIE
30. Omagiu "Străjerilor" patrimoniului documentar al BNRM : [serviciul "Carte ve-
che și rară"] / alcăt.: Veronica Cosovan ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău, 2017. – P. 205-
214. – 125 tit. rom., rusă. – ISBN 978-9975-3096-4-6. – [2017-1902].

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


31. Diacon, Maria. Uniunea Europeană : istorie şi actualitate / Maria Diacon. – Chişi-
nău, 2017. – 72 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-76-219-9. – [2017-2184].

32. Цвятков, Николай Васильевич. Гражданское общество Республики Молдо-


ва: социальные и политические аспекты развития / Цвятков Николай. – Кишинэу, 2017.
– P. 285-311. – 379 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-3071-3-0. – [2017-1867].

070 Ziare. Presă


33. Cabac, Ludmila. Histoire de la presse france roumanie : interférences (XVIII-XIX
s.) / Cabac Ludmila. – Bălţi, 2017. – P. 63-71. – 128 tit. – ISBN 978-9975-3156-4-7. – [2017-
2507].

34. Guzun, Mihail. Jurnalismul de informare / Mihail Guzun, Gheorghe Gorincioi. –


Chişinău, 2017. – 151 p. – P. 121-122. – Bibliogr. în text. – ISBN 978-9975-71-936-0. –
[2017-1996].

35. Manolescu, Mădălina Camelia. Potenţialul presei în medierea dialogului social :


571.01 Jurnalism şi procese mediatice : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe ale comunicării /
Manolescu Mădălina Camelia. – Chişinău, 2017. – P. 23-26. – 62 tit., inclusiv 11 tit. de lucrări
ale aut. în lb. rom., engl., fr., rusă. – [Teze 2017-173].

36. Musteaţă, Sergiu. Basarabeanul bruiat de KGB : La microfonul Europei Libere –


Grigore Singurel, 1981-1990 : Vol. 1 / Sergiu Musteaţă. – Chişinău, 2017. – P. 74-76. – 55 tit.
în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-0-0063-5. – [2017-1839].

37. Stepanov, Georgeta. Presa locală: funcţionalitatea şi discursivitate / Georgeta


Stepanov, Mariana Toacă. – Chişinău, 2017. – P. 152-163. – 180 tit. în lb. rom., engl., rusă. –
ISBN 978-9975-81-029-6. – [2017-797].

08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE


38. Breviarium : Lucrările studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filozofie : Nr 2 / coord.:
Sergiu Matveev ; com. red.: Ion Gumenâi [et al.]. – Chişinău, 2017. – 79 p. – Bibliogr. la sfâr-
şitul art. – ISBN 978-9975-71-905-6. – [2017-1248].

39. Dialog intercultural polono-moldovenesc : Vol. 1 / col. red.: Valentin


Constantinov [et al.]. – Chişinău, 2017. – 206 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
76-208-3. – [2017-1788].

40. "Interuniversitaria", colocviu ştiinţific studenţesc (12 ; 2016 ; Bălţi).


Interuniversitaria : Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc, Ed. a 12-a, 26 mai 2016 / col.
red.: Igor Cojocaru [et al.]. – Bălţi, 2017. – 230 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
50-197-2. – [2017-1807].

81
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

41. Materialele conferinţelor ştiinţifice ale studenţilor, Ediţiile 63-66 / col. red.:
Coropceanu Eduard [et al.]. – Chişinău, 2017. – 194 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-
9975-76-211-3. – [2017-1949].

42. "Orientări actuale în cercetarea doctorală", colocviu ştiinţific al doctoranzilor


(5-6 ; 2015-2016 ; Bălţi). Orientări actuale în cercetarea doctorală : Materialele Colocviului
ştiinţific al doctoranzilor, Ed. a 5-6-a, 4 decembrie 2015 şi 2 decembrie 2016. – Bălţi, 2016. –
187 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3145-8-9. – [2017-395].

43. Perspectiva academică : Vol. 6 / red. şt.: Valeriu Efremov ; coord.: Arina Kraijdan.
– Chişinău, 2017. – 164 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-133-61-6. – [2017-
1282].

44. "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi


Educaţiei", conferinţă ştiinţifică internaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi
Educaţiei", 7 iunie 2017 : Vol. 1-2 / com. şt.: Bostan Ion [et al.] ; com. org.: Cornea Sergiu
(preşedinte) [et al.]. – Cahul, 2017. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-88-020-6,
ISBN 978-9975-88-021-3. – [2017-2446 ; 2017-2447].

45. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : Vol. 16, Partea 1-2-a / coord. şt.:
Ludmila Armaşu-Canţîr (preşedinte) ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău, 2017. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-46-347-8, ISBN 978-9975-46-348-5. – [2017-2363 ;
2017-2364].

46. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice", conferinţă ştiinţifică a studenţilor


şi masteranzilor (2017 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice : Materialele
Conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor UPS "Ion Creangă" / coord. şt.: Racu Igor ;
col. red.: Verdeș Angela [et al.]. – Chişinău, 2017. – 230 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN
978-9975-46-332-4. – [2017-2362].

47. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului",


conferinţă ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă" (19 ;
2017 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului :
Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetărilor UPS "Ion Creangă", Seria
19 : Vol. 2, 3, 4 / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Verdeş Angela [et al.]. – Chişinău, 2017. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-46-334-8, ISBN 978-9975-46-335-5, ISBN 978-
9975-46-336-2, ISBN 978-9975-46-337-9. – [2017-2365 ; 2017-2366 ; 2017-2367 ; 2017-
2368].

48. "Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi vi-


itor", conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Bălţi). Materialele Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale "Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi vii-
tor" : consacrată celor 70 de ani de la fondarea universităţii bălţene, 8 octombrie 2015 : Vol. 1

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

/ col. red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi, 2016. – 184 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN
978-9975-50-177-4. – [2017-319].

49. "Ştiinţă, educaţie, cultură", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2017


; Комрат). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Ştiinţă, educaţie, cultură" = Между-
народная научно-практическая конференция "Наука, образование, культура", посвя-
щенная 26-ой годовщине Комратского государственного университета, 10 февраля
2017 года : cборник тезисов : [în 2 vol.] / науч. ком.: Захария С. К., Раковчена Т. И. –
Комрат, 2017. – Bibliogr. la sfârşitul art.
Том 1 : Экономические науки. Сельское хозяйство и перерабатывающая про-
мышленность. Право и политические науки. Психолого-Педагогические науки. Инфор-
мационные технологии, математика и физика / сост.: Т. И. Раковчена, Т. Г. Великова. –
2017. – 376 p. – ISBN 978-9975-83-040-9. – [2017-2489].

50. Том 2 : Лингвистика. Всеобщая история и археология. Философия. Транзито-


логия. Этнология, гагаузоведение, региональные исследования. Культура и искусство /
сост.: Т. И. Раковчена [и др.]. – 2017. – 327 p. – ISBN 978-9975-83-041-6. – [2017-2490].

51. "Ştiinţă, Educaţie, Cultură", международная студенческая научно-


практическая конференция (2017 ; Комрат). Международная студенческая научно-
практическая конференция "Ştiinţă, Educaţie, Cultură" = "Наука, Образование, Культура",
посвященная 26-летию Комратского государственного университета, (10 февраля 2017
года) / гл. ред.: Пармакли Дмитрий Михайлович ; орг. ком.: Дудогло Татьяна Дмитриев-
на [и др.]. – Комрат, 2017. – 159 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-83-039-3. –
[2017-211].

52. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific", conferinţă ştiinţi-


fică interuniversitară. "Teoria şi practica integrării europene", conferinţa ştiinţifică
studenţească (2017 ; Chişinău). Materialele conferinţelor: "Ştiinţele socio-umanistice şi
progresul tehnico-ştiinţific" : (Conferinţă ştiinţifică interuniversitară, 7 aprilie 2017). "Teoria şi
practica integrării europene" : (Conferinţa ştiinţifică studenţească, 5 mai 2017) / col. red.,
com. org.: Braga Mihai [et al.]. – Chişinău, 2017. – 240 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN
978-9975-45-498-8. – [2017-1799].

53. "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetă-
tori", conferinţă ştiinţifică (6 ; 2017 ; Chişinău). "Tendinţe contemporane ale dezvoltării
ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători" : Conferinţa Ştiinţifică a Doctoranzilor (cu participare
internaţională), ediţia a 6-a, Chişinău, 15 iunie 2017 : Vol. 1 / com. şt.: Maria Duca (preşedin-
te) [et al.]. – Chişinău, 2017. – 317 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-108-16-4. –
[2017-1213].

54. "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", colloquia professorum (6 ; 2016


; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a 6-a, dedicată Anului Profesorului
Nicolae Filip : Materialele Colloquia Professorum din 29 septembrie 2016 : Vol. 1 / com. şt.:
Ion Gagim [et al.]. – Bălţi, 2017. – 195 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-202-
3. – [2017-2094].

83
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

55. Доклады итоговой научной конференции профессорско-


преподавательского состава Инженерно-Технического Института за 2015 г., г.
Тираспол, 22-29 января 2016 г. / под ред.: Долгов Ю. А. – Тираспол, 2016. – 174 p. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3146-6-4. – [2017-964].

56. "Личность, экономика, право, государство: проблемы соотношения и


взаимодействия", международная научно-практическая конференция (5 ; 2016 ;
Тираспол). Личность, экономика, право, государство: проблемы соотношения и взаимо-
действия = Personality, economy, right, state: problems of the ratio and interaction : Мате-
риалы V международной научно-практической конференции, 10 ноября 2016 г. / руко-
водители авт. коллектива: Соколов В. М., Соколов В. В. ; сост.: Корниевская Е. В. ; ред-
кол.: Соколов В. М. [и др.]. – Бендер, 2017. – 318 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-
9975-3139-5-7. – [2017-1330].

57. "Михайло-Архангельские чтения", международная научно-практическая


конференция (11 ; 2016 ; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения : Материалы XI
Международной научно-практической конференции, 17 ноября 2016 г. / гл. ред.: А. Н.
Руссу. – Рыбница, 2017. – 471 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-14-3. –
[2017-1563].

58. Развитие регионов как фактор укрепления единства и целостности го-


сударства : Вып. 7 : Педагогика. Экономика. Инженерия. Информационные технологии
/ гл. ред.: А. Н. Руссу. – Тираспол, 2017. – 153 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-
9975-4305-9-3. – [2017-1562].

59. "Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие тех-


нологии", республиканская научно-практическая конференция (8 ; 2017 ; Бендер).
Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие технологии : Сборник
материалов 8 Республиканской научно-практической конференции (с международным
участием), 24 ноября 2016 года / редкол.: Д. А. Поросеч [и др.] ; отв. за вып.: А. Л. Цын-
царь, Е. В. Гатанюк. – Бендер, 2017. – 278 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
4329-9-3. – [2017-733].

60. "Современные достижения науки и пути инновационного восхождения


экономики региона, страны", международная научно-практическая конференция
(2017 ; Комрат). Международная научно-практическая конференция "Современные
достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны", (18
май 2017 года) / гл. ред.: Пармакли Дмитрий Михайлович ; орг. ком.: Раковчена Т. И. [и
др.]. – Комрат, 2017. – 402 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-830-055-3. –
[2017-970].

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
61. Idjilov, Roman. Evoluţia istorico-metodologică a paradigmelor metafilosofiei :
631.02 – Istoria filosofiei : Autoref. tz. de doct. în filosofie / Idjilov Roman. – Chişinău, 2017. –
P. 24-26. – 59 tit., inclusiv 4 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-13].

62. Troianowski, Lidia. Estetica / Troianowski Lidia. – Chişinău, 2017. – P. 148-149.


– 83 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-108-08-9. – [2017-339].

159.9 Psihologie
63. "Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi familiei de violenţă", confe-
rinţă ştiinţifică internaţională (2016 ; Chişinău). "Aspecte psiho-sociale în protecţia copilu-
lui şi familiei de violenţă" : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale din 21 octombrie
2016 / coord.: Otilia Stamatin ; col. red.: Igor Racu. – Chişinău, 2016. – 442 p. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-136-25-9. – [2017-685].

64. Briceag, Silvia. Psihologia vârstelor / Silvia Briceag. – Bălţi, 2017. – P. 268-275. –
140 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-50-196-5. – [2017-1783].

65. "Evitarea sindromului burn-out în activitatea profesională prin metoda Ba-


lint", conferinţă naţională cu participare internaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţă
naţională cu participare internaţională "Evitarea sindromului burn-out în activitatea profesio-
nală prin metoda Balint". – Chişinău, 2017. – 155 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-
9975-133-60-9. – [2017-581].

66. Golovei, Lilia. Împărăţia emoţiilor : Dezvoltăm inteligent sfera emoţională /


Golovei Lilia, Gorea Svetlana, Barbaroş Tatiana ; coord.: Fleaş Alexandru [et al.] ; au contri-
buit: Andronic Maria [et al.]. – Chişinău, 2017. – P. 53-54. – 84 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN
978-9975-3088-2-3. – [2017-1564].

67. Pavlenko, Lilia. Adolescenţa: achiziţii, probleme, soluţii / Lilia Pavlenko ; red. şt.:
Valentina Botnari. – Chişinău, 2017. – P. 94-97. – 52 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-
76-212-0. – [2017-1951].

68. ″Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transfor-


mării de mentalităţi″, conferință științifică internațională (7 ; 2016 ; Chișinău). Preocu-
pări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalităţi = The
Contemporary Issues of the Socio-Humanitarian Sciences in the Context of Mentality's
Transformation : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ed. a 7-a, Chişinău, 8-9
decembrie 2016 / com. șt.: Andrei Galben (președinte) [et al.]. – Chișinău, 2017. – 526 p. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-108-27-0. – [2017-2477].

69. Racu, Igor. Psihodiagnoza / Igor Racu. – Chişinău, 2017. – P. 505-511. – 126 tit.
în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-46-321-8. – [2017-754].

85
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

70. Ştefaneţ, Diana. Psihologia social-economică / Diana Ştefaneţ. – Chişinău, 2017.


– P. 243-246. – 65 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-4021-8-7. – [2017-1865].

71. Tarabeih, Mahdi. Gândirea profesională a medicului: cunoaştere şi formare /


Mahdi Tarabeih ; coord.: Aglaida Bolboceanu. – Chişinău, 2017. – P. 149-159. – 199 tit. în lb.
rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-71-894-3. – [2017-782].

16 LOGICĂ. EPISTEMOLOGIE. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


72. Актуальные вопросы теории, методологии и практики научного позна-
ния : Материалы научно-практической конференции, 17 июня 2017 года / отв. ред.: В.
В. Граневский ; редкол.: В. Г. Тащук. – Тираспол, 2017. – 103 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– ISBN 978-9975-925-26-6. – [2017-1335].

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


73. Filosofia medicinei / V. Ojovanu (coord.), I. Banari, A. Eşanu [et al.]. – Chişinău,
2017. – 120 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-82-072-1. – [2017-2200].

74. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei : Mate-


rialele conferinţei a 23-a ştiinţifice internaţionale dedicată jubileului de 60 ani de la înfiinţarea
Catedrei de Filosofie şi Bioetică şi aniversării a 80-a a profesorului universitar dr. hab. în
filozofie Teodor N. Ţîrdea / red. resp.: Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău, 2016. – 137 p. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-459-5. – [2017-2163].

75. Ţîrdea, Teodor N. Bioetică / Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău, 2016. – 331 p. –


Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-56-399-4. – [2017-170].

2 RELIGIE. TEOLOGIE
76. Ciuntu, Ioan. Rânduieli și norme canonice privind cultul bisericii ortodoxe / Proto-
iereu-mitrofor Ioan Ciuntu. – Chișinău, 2016. – P. 274-297. – 346 tit. în lb. rom., engl., greacă.
– ISBN 978-9975-53-589-2. – [2017-544].

3 ŞTIINŢE SOCIALE
77. "EU – a space of opportunities and challenges", round table (2017 ; Chişi-
nău). Round table proceedings "EU – a space of opportunities and challenges", 28 april 2017
/ sci. com.: Boris Chistruga [et al.] ; org. com.: Rodica Crudu [et al.]. – Chişinău, 2017. – 174
p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3129-6-7. – [2017-1269].

78. В науку будущего через формирование интеллекта и профессиональ-


ных компетенций : Сборник научных работ аспирантов, магистров, студентов / отв.
ред.: Згурян Михаил Антонович. – Тираспол, 2016. – 355 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 978-9975-3146-7-1. – [2017-961].

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


79. Capcelea, Valeriu. Intelectualitatea: esenţa, tipologia, locul şi rolul ei în existenţa
socială / Valeriu Capcelea ; referenţi şt.: Vasile Ţapoc, Lidia Pădureac. – Bălţi, 2017. – P.
125-130. – 199 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă. – ISBN 978-9975-3156-3-0. – [2017-2271].

80. Formarea populaţiei Republicii Moldova / Constantin Matei, Mihai Hachi, Vale-
riu Sainsus [et al.] ; coord.: C. Matei [et al.]. – Chişinău, 2017. – 340 p. – Bibliogr. la sfârşitul
cap. – ISBN 978-9975-75-883-3. – [2017-2396].

81. Moşneaga, Valeriu. Migraţie şi dezvoltare: aspecte politico-juridice / Valeriu


Moşneaga. – Chişinău, 2017. – P. 108-116. – 120 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-
9975-89-075-5. – [2017-1860].

82. "Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendinţe, perspective", coloc-


viu ştiinţific internaţional (2017 ; Chişinău). Colocviu ştiinţific internaţional "Psihologia
socială în secolul XXI: provocări, tendinţe, perspective" = International Scientific Colloquium
"Social Psychology in the 21st Century: Challenges, Trends, and Perspectives" : Materialele
colocviului, 4-5 mai 2017, Chişinău / resp. de ed.: Svetlana Rusnac, Ludmila Zmuncila. –
Chişinău, 2017. – 117 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3168-4-2. – [2017-2433].

83. Ţărnă, Ecaterina. Bazele comunicării / Ecaterina Ţărnă. – Chişinău, 2017. – P.


402-405. – 160 tit. în lb. rom., engl., fr. – ISBN 978-9975-54-355-2. – [2017-2321].

84. Vaculovschi, Dorin. Migraţie şi dezvoltare: aspecte socioeconomice / Dorin


Vaculovschi. – Chişinău, 2017. – P. 214-224. – 175 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă şi la sfârşitul
cap. – ISBN 978-9975-89-074-8. – [2017-1859].

85. Болученкова, А. А. Участие города в жизни села / А. А. Болученкова. – Ки-


шинэу, 2017. – P. 334-352. – 335 tit. – ISBN 978-9975-87-170-9. – [2017-265].

86. Глобализация, наука и социоприродные преобразования в условиях


современного мира. – Chişinău, 2017. – P. 260-266. – 97 tit. în lb. rom., engl., rusă. –
ISBN 978-9975-53-549-7. – [2017-1680].

87. Еремеева, О. В. Социокультурная компетенция лингвиста-бакалавра: теория


и практика / О. В. Еремеева. – Тираспол, 2017. – P. 83-107. – 273 tit. în lb. engl., germ. –
ISBN 978-9975-925-12-9. – [2017-942].

88. Стратан, Валентина. Психо-педагогические и социальные аспекты аддик-


тивного поведения / В. С. Стратан, М. А. Яниогло. – Комрат, 2016. – P. 277-304. – 313 tit.
în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-83-024-9. – [2017-689].

32 POLITICĂ
89. Cebotari, Svetlana. Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în contextul for-
mării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016) : Specialitatea 562.01 – Teoria şi metodologia

87
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe politice / Cebo-
tari Svetlana. – Chişinău, 2017. – P. 34-42. – 162 tit., inclusiv 76 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., fr., rusă. – [Teze 2017-157].

90. Cebotari, Svetlana. Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în spaţiul est-
european în contextul formării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016) : Specialitatea 562.01 –
Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei : Autoref. tz. de doct. habilitat în
ştiinţe politice / Cebotari Svetlana. – Chişinău, 2017. – P. 38-45. – 162 tit., inclusiv 76 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl., fr., rusă. – [Teze 2017-84].

91. Cebotari, Svetlana. Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în spaţiul est-
european / Svetlana Cebotari ; red. şt.: Igor Sofronescu ; resp. ed.: Marin Butuc. – Chişinău,
2016. – P. 228-249. – 303 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă. – ISBN 978-9975-3048-5-6. – [2017-
561].

92. Diacon, Maria. Uniunea Europeană / Maria Diacon, Victor Juc, Valentin
Constantinov. – Chişinău, 2016. – 235 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-76-
189-5. – [2017-195].

93. Ejova, Cristina. International terrorism / Cristina Ejova. – Chişinău, 2017. – P.


220-244. – 269 tit. în lb. rom., engl., rusă şi la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-71-912-4. –
[2017-1494].

94. EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: Through


Cooperation Towards Integration / Carlos E. Pacheco Amaral, Vasile Cucerescu, Gaga
Gabrichidze [et al.]. – Chişinău, 2017. – 332 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
56-445-8. – [2017-1673].

95. Juvin, Hervé. Zidul de Vest nu a căzut : Ideile ce au preluat puterea… şi despre
cum să o preia! / Hervé Juvin ; trad. de Ruxanda Iordache ; ed. îngrijită de Iurie Roşca. –
Chişinău, 2017. – P. 218-224. – 74 tit. în lb. engl., fr. – ISBN 978-9975-77-282-2. – [2017-
2177].

96. Mija, Valeriu. Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate
ale unor state europene neutre / Mija Valeriu ; red. şt.: Teosa Valentina. – Chişinău, 2017. –
P. 177-199. – 290 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-71-943-8. – [2017-2401].

97. Morari, Cristina. Dimensiunile externe şi interne în procesul de integrare euro-


peană. Cazul Republicii Moldova : Specialitatea 562.04 – Teoria integrării europene, instituţii,
procese şi politici europene : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Morari Cristina. – Chişi-
nău, 2017. – P. 23-26. – 59 tit., inclusiv 23 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. –
[Teze 2017-145].

98. Roşca, Ludmila. Filosofia Integrării Europene / Ludmila Roşca. – Chişinău, 2017.
– P. 305-312. – 167 tit. în lb. rom., engl., rusă şi la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-56-449-
6. – [2017-2169].

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

99. "Terorismul – ameninţare la adresa securităţii globale", conferinţă ştiinţifică


a studenţilor şi masteranzilor (2017 ; Chişinău). Terorismul – ameninţare la adresa securi-
tăţii globale : Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor USEFS, 15 martie
2017, Chişinău / coord.: Anatolie Bredinschii, Andrei Nastas ; red. şt.: Valeriu Efremov. –
Chişinău, 2017. – 84 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-131-52-0. – [2017-2202].

100. Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia


tinerii generaţii : Compendiu / coord.: Denis Fabian, Ivan Duminica. – Chişinău, 2017. – 246
p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-84-047-7. – [2017-2468].

101. Бенюк, Валентин. Молдавская общественно-политическая мысль (XVI-XIX


вв.) / Валентин Бенюк, Эдуард Волков, Виктор Степанюк. – Chişinău, 2017. – P. 517-561.
– 945 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-56-400-7. – [2017-171].

102. Военный сектор : [Vol.] 13 : Армяно-Азербайджанский нагорно-


карабахский конфликт – результат армянской агрессии и оккупации азербайджанских
территорий / идея сб.: Сергей Скрипник [и др.] ; под ред.: Камала Макили-Алиева. –
Кишинэу, 2016. – 203 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3107-9-6. – [2017-111].

103. Сакович, В. А. Инновационная безопасность как основа национальной


безопасности: формирование, эволюция трансформация / В. А. Сакович. – Кишинэу,
2017. – P. 468-503. – 598 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-56-483-0. – [[2017-
2534].
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
104. Alexandru Stratan : Vocaţie, competenţă şi responsabilitate : [economist, pro-
fesor universitar] : Biobibliografie / aut.: Nionila Dalniţchi, Angelina Catana ; coord. ed.: Elena
Bordian ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Bibl. Republicană Tehnico-Şt. – Chişinău : INCE, 2017.
– 248 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4000-9-1.
[2017-1717].
Aprecieri. – Lucrări (monogr., dicţ., materiale didactice, art. în culeg., seriale) ale eco-
nomistului A. Stratan, 629 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1995-2016. – An.: Index de
nume, tit. ale publ., subiecte, rev. şt.
___________________
105. "Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană",
international scientific conference (2 ; 2016 ; Chişinău). International Scientific
Conference "Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană" : Conside-
raţii privind calitatea vieţii în contextual Europei în schimbare" = "Classical and Innovative
Approaches in Contemporary Economic Though" : Considerations regarding the quality of life
in the context of a changing Europe, 2nd ed., 27 may 2016, Chişinău / ed. board: Elina Benea-
Popuşoi [et al.]. – Chişinău, 2016. – 176 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-
844-4. – [2017-479].

89
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

106. "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare du-


rabilă", conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (12 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţă
Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de
dezvoltare durabilă" = "Economic growth in conditions of globalization: sustainable develop-
ment models", ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017 : Vol. 1, 2 / com. şt.: Stratan Alexandru
(preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2017. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3171-1-5,
ISBN 978-9975-3171-2-2. – [2017-2211 ; 2017-2212].

107. "Creşterea economică sustenabilă în condiţiile contemporane", conferinţă


internaţională (2017 ; Chişinău). Culegere de articole ştiinţifice şi teze ale comunicărilor
ştiinţifice prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale "Creşterea economică sustenabilă în
condiţiile contemporane", (8-9 noiembrie 2016) / com. org.: Aurelia Tomşa [et al.]. – Chişinău,
2017. – 359 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-849-9. – [2017-694].

108. Culegere de lucrări ştiinţifice : Seminarul ştiinţific organizat la Facultatea Ştiin-


ţe Economice "Probleme socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecţii şi sugestii" : Vol. 3 /
red.-şef: Galina Ulian. – Chişinău, 2017. – 123 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
71-881-3. – [2017-406].

109. Performanţe într-o economie competitivă / com. şt.: Valentin Răilean (preşe-
dinte) [et al.]. – Chişinău, 2016. – 233 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3085-2-
6. – [2017-209].

110. Продуктивность земли в сельском хозяйстве / Д. М. Пармакли, Т. Д.


Дудогло, С. С. Кураксина [и др.] ; под ред.: Д. М. Пармакли. – Комрат, 2017. – 241 p. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3132-7-8. – [2017-2620].

111. Роль современной науки в формировании гражданского общества :


Том 1 : Экономические науки / отв. ред.: Згурян Михаил Антонович. – Тираспол, 2016. –
261 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3146-9-5. – [2017-962].

112. "Современные аспекты развития финансовой системы Приднестро-


вья", круглый стол (2017 ; Тираспол). "Современные аспекты развития финансовой
системы Приднестроовья" : Материалы республиканского круглого стола, 14 декабря
2017 г. / орг. ком.: Берил С. И. (председатель) [и др.]. – Тираспол, 2017. – 307 p. – Bib-
liogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-33-4. – [2017-2391].

113. "Экономическая безопасность государства как один из важнейших


факторов стратегического развития экономики Приднестровья", международная
научно-практическая конференция (2017 ; Тираcпол). Экономическая безопасность
государства как один из важнейших факторов стратегического развития экономики
Приднестровья : Материалы Международной научно-практической конференции : Том
1, 2 / отв. ред.: Н. Н. Смоленский, И. В. Толмачев. – Тираспол, 2017. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – ISBN 978-9975-9813-8-5, ISBN 978-9975-9813-9-2. – [2017-885 ; 2017-886].

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


114. Capşa, Tudor. Unele consideraţii privind statutul juridic al sindicatelor / Tudor
Capşa // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 1. – P. 23-26. – 80 tit. – ISSN 1810-309X.

115. Pantea, Larisa. Managementul pieţei muncii a Republicii Moldova în contextul


integrării în Uniunea europeană : 521.03 Econ. şi management în domeniul de activitate :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Pantea Larisa. – Chişinău, 2017. – P. 21-25. – 65 tit.,
inclusiv 14 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-124].

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)
116. Parmacli, Dmitrii. Tratat despre pământ: importanţa, starea, eficienţa utilizării în
agricultură / Dmitrii Parmacli, Alexandru Stratan ; trad. din lb. rusă: Lidia Maier ; red. şt.: Vale-
riu Doga. – Chişinău, 2017. – P. 301-304. – 77 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-85-099-
5. – [2017-2394].

117. Дудогло, Т. Д. Управление земельным потенциалом региона: вопросы


теории, методики, практики / Т. Д. Дудогло. – Комрат, 2017. – P. 144-148. – 56 tit. în lb.
rom., rusă. – ISBN 978-9975-3132-3-0. – [2017-1391].

118. "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации",


национальная научно-практическая конференция (2 ; 2016 ; Комрат). 2 Националь-
ная научно-практическая конференция "Проблемы и вызовы экономики региона в усло-
виях глобализации", 17 ноября 2016 г. / под общ. ред.: Карабет М. А. – Комрат, 2016. –
224 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-83-018-8. – [2017-33].

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


119. "Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ", confe-
rinţă ştiinţifică internaţională (12 ; 2017 ; Chişinău). Paradigme moderne ale economiei şi
antreprenoriatului inovativ : Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, Ed. a 12-a, 03-04 noiembrie
2017 / com. org.: Galina Ulian (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2017. – 350 p. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – [2017-2139].

120. Popa, Andrei. Economia antreprenoriatului / Andrei Popa, Dmitrii Parmacli, Le-
onid Babii. – Cahul, 2017. – 275 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-88-015-2. –
[2017-1141].

121. Соколова, Анна Петровна. Управленческая диагностика фирмы – I / А. П.


Соколова. – Кишинэу, 2017. – Bibliogr. şi la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-71-889-9. –
[2017-778].

122. Соколова, А. П. Управленческая диагностика фирмы – II / А. П. Соколова,


М. К. Постикэ. – Кишинэу, 2017. – 247 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-71-
949-0. – [2017-2402].

91
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

336 Finanţe
123. Gender responsive budgeting / Anjela Baurciulu, Angela Casian, Ion Partachi
[et al.] ; coord.: Anjela Baurciulu. – Chişinău, 2016. – 239 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. –
ISBN 978-9975-89-028-1 (eronat). – [2017-2582].

124. Hîncu, Vasile. Performanţa bugetară în sectorul public: abordări teoretico-


metodologice şi aplicative / Vasile Hîncu, Maria Ciubotaru ; red. şt.: Ludmila Cobzari. – Chişi-
nău, 2017. – P. 167-181. – 160 tit. în lb. rom., engl., fr. – ISBN 978-9975-75-851-2. – [2017-
1361].

125. Билоокая, Светлана. Специфика функционирования и перспективы раз-


вития фондового рынка Республики Молдова в контексте Европейской финансовой
интеграции / Светлана Билоокая, Родика Хынку. – Кишинэу, 2016. – P. 144-158. – 256 tit.
în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-75-814-7. – [2017-474].

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
126. Bugetarea activităţilor din sectorul vegetal al Republicii Moldova / Andrei
Zbancă, Sergiu Panuţa, Alexandru Stratan [et al.]. – Chişinău, 2017. – P. 245-248. – 63 tit. în
lb. rom., engl., fr. alte lb. străine. – ISBN 978-9975-56-465-6. – [2017-2152].

127. Clustere agroturistice în Moldova / Viorel Miron, Marina Miron, Aurelia Duca
[et al.] ; trad. în lb. poloneză: Ioan Placzek. – Chişinău, 2016. – P. 201-202. – 65 tit. în lb.
rom., pol. – ISBN 978-9975-3113-5-9. – [2017-350].

128. "Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. Turismul pentru toţi", confe-
rinţă ştiinţifico-practică internaţională (2016 ; Chişinău). "Dezvoltarea turismului la înce-
putul sec. XXI. Turismul pentru toţi" : Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 27 septem-
brie 2016 / col. red.: Al. Gribincea (red. resp.) [et al.]. – Chişinău, 2017. – 104 p. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-405-2. – [2017-891].

129. Timofti, Elena. Dezvoltarea şi creşterea economică a agriculturii în contextul


procesului investiţional / Elena Timofti, Aliona Şargo. – Chişinău, 2017. – P. 169-177. – 179
tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-56-408-3. – [2017-575].

130. "Turismul şi dezvoltarea societăţii", conferinţă internaţională (2016 ; Chişi-


nău). Turismul şi dezvoltarea societăţii = Tourism and development of the society = Туризм и
развитие общества : Materialele conferinţei internaţionale, 23 septembrie 2016 / com. şt.:
Iurie Sedletchi (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2016. – 256 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 978-9975-3147-7-0. – [2017-22].

131. "Перспективы развития туристического потенциала Приднестровья",


республиканская научно-практическая конференция с международным участием
(2 ; 2017 ; Тираспол). Перспективы развития туристического потенциала Приднестро-

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

вья : Вторая Республиканская научно-практическая конференция с международным


участием, 25 мая 2017 г. / орг. ком.: В. Г. Фоменко (отв. ред.) [и др.]. – Тираспол, 2017. –
187 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-34-1. – [2017-2392].

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
132. Burbulea, Rodica. Marketing internaţional / Burbulea Rodica, Şargu Lilia. –
Chişinău, 2016. – P. 129-131. – 50 tit. în lb. rom., engl., fr., germ. – ISBN 978-9975-3147-8-7.
– [2017-23].

133. Calmâş, Valentina. Merceologia produselor gustative şi de cofetărie / Valentina


Calmâş, Svetlana Fedorciucova, Alina Handrabura. – Chişinău, 2017. – 330 p. – Bibliogr. la
sfârşitul cap. – [2017-1927].

134. Ceban, Vasile. Marketing în cultură fizică şi sport / Ceban Vasile, Armanov Sta-
nislav, Budevici-Puiu Anatolie. – Chişinău, 2017. – P. 254-258. – 62 tit. în lb. rom., engl. –
ISBN 978-9975-68-329-6. – [2017-1574].

135. Coşer, Cornel. Managementul competitivităţii exportului de produse agroali-


mentare al Republicii Moldova / Cornel Coşer, Aurelia Litvin. – Chişinău, 2017. – P. 161-169.
– 224 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-56-422-9. – [2017-2167].

136. Zubco, Roman. Dezvoltarea activităţii de consultanţă şi outsourcing internaţio-


nal în condiţiile globalizării economice / Roman Zubco, Natalia Lobanov. – Chişinău, 2016. –
P. 228-247. – 200 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-75-843-7. – [2017-478].

137. "Торговля, товароведение и сервис: состояние, проблемы и развития


в условиях глобализации экономики", международная конференция (2017 ; Ки-
шинэу). Сборник международной конференции "Торговля, товароведение и сервис:
состояние, проблемы и развития в условиях глобализации экономики", 7 апреля 2017 /
оргком.: Белостечник Григорий (Кишинэу), Валеева Юлия Сергеевна (Казань) [и др.]. –
Кишинэу, 2017. – 138 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3152-6-5. – [2017-
1325].

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


138. Bădărău, Elena. Eficientizarea comerţului exterior la începutul secolului XXI /
Bădărău Elena, Gribincea Alexandru. – Chişinău, 2017. – P. 223-227. – 126 tit. în lb. rom.,
engl., rusă. – ISBN 978-9975-3076-3-5. – [2017-1668].

339.7 Finanţe internaţionale


139. "Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globaliză-
rii financiare", conferinţă ştiinţifică internaţională (2016 ; Chişinău). Culegerea de artico-
le şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacra-
te celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM "Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei
digitale în contextul globalizării financiare" = Collecting of articles and theses of the

93
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the


25th anniversary since the founding of ASEM "Role of Investments in the Development of
Digital Economy in the Context of Financial Globalization", Chişinău, 22-23 decembrie 2016 /
coord.: Rodica Hîncu ; com. şt. : Rodica Hîncu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2017. – 261 p.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-866-6. – [2017-1931].

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globa-140. Lozovanu, Valentin. Implementarea ZLSAC în regiunea transnistreană: progres
sau doar retorică? / Valentin Lozovanu. – Chişinău, 2016. – 43 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. –
[2017-290].

141. Лобанов, Наталия. Мировая экономика и европейская интеграция / Ната-


лия Лобанов. – Кишинэу, 2017. – P. 293-295. – 53 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-
9975-75-848-2. – [2017-482].
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
142. Carp, Simion. Formarea profesională a cadrelor pentru organele de drept şi
funcţionarea justiţiei în perioada regimului totalitar comunist / Simion Carp, Iurie Larii. – Chişi-
nău, 2017. – P. 182-198. – 220 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-121-40-8. – [2017-
1474].

143. "Integrare prin cercetare şi inovare", conferinţă ştiinţifică naţională cu par-


ticipare internaţională (2016 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare inter-
naţională "Integrare prin cercetare şi inovare" : Culegere de comunicări, 28-29 septembrie,
2016 : Știinţe juridice / resp. de ed.: Nicolae Roşca. – Chişinău, 2017. – 234 p. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-917-9. – [2017-1491].

144. "Jurisprudenţa – componenta fundamentală a proceselor integraţionale şi


a comportamentului legal contemporan", conferinţă internaţională ştiinţifico-practică
(2017 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Jurisprudenţa – componenta
fundamentală a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal contemporan", 3-4
noiembrie 2017, Chişinău / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2017. – 323 p.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-133-79-1. – [2017-2602].

145. Rezumatele tezelor de master : anii de studii: 2013-2015; 2014-2016; 2015-


2017 : Ciclul masterat : [facultatea de drept] : Partea 1, a 2-a / coord.: Mariana Grama. –
Chişinău, 2017. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-956-8, ISBN 978-9975-71-
957-5. – [2017-2640 ; 2017-2641].

146. "Ştiinţa juridică în condiţiile de integrare Europeană a Ucrainei şi Moldo-


vei: repere moderne de dezvoltare juridică", conferinţă internaţională ştiinţifico-
practică (2017 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Ştiinţa juridică în
condiţiile de integrare Europeană a Ucrainei şi Moldovei: repere moderne de dezvoltare juri-
dică", 24-25 martie, 2017 / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2017. – 335 p.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3078-3-3. – [2017-956].

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

147. "Яковлевские чтения : Современная юридическая наука и практика:


актуальные проблемы и перспективы", международная научно-практическая
конференция (2017 ; Тираспол). Яковлевские чтения : Современная юридическая
наука и практика: актуальные проблемы и перспективы : Материалы Международной
научно-практической конференции, 16-18 марта 2017 года, Тираспол / оргком.: А. Б.
Алексеева [и др.]. – Тираспол, 2017. – 359 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
3150-6-7. – [2017-451].

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


148. Ţurcan, Olesea. Culegere de studii ştiinţifice : la tema tezei de doctor în drept :
[Asigurarea accesului efectiv la justiție – sarcină primordială a sistemului judecătoresc din
Republica Moldova] / Ţurcan Olesea ; conducător, red. şt.: Guceac Ion. – Chişinău, 2017. –
171 p. – Bibliogr. în text şi la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-434-2. – [2017-1026].

341 Drept internaţional


149. Cojocaru, Vladlen. Dreptul instituţional al Uniunii Europene / Cojocaru Vladlen.
– Chişinău, 2017. – P. 116-124. – 174 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-133-72-2.
– [2017-1940].

150. Demerji, Ilie. Dreptul Uniunii Europene / Ilie Demerji, Maria Demerji. – Chişinău,
2017. – P. 228-235. – 138 tit. în lb. rom., rusă, la începutul cap. – ISBN 978-9975-53-840-4. –
[2017-1431].

151. Pisarenco, Olga. Procedura şi practica Curţii Europene a drepturilor omului /


Olga Pisarenco. – Chişinău, 2017. – P. 268-272. – 56 tit. în lb. rom., engl., fr. – ISBN 978-
9975-45-479-7. – [2017-586].

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


152. Cerba, Valeriu. Ghid metodic la cursul "Drept administrativ" / Valeriu Cerba,
Inna Pascalu. – Chişinău, 2017. – P. 107-112. – 55 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-
3001-7-9. – [2017-653].

153. Diaconu, Mihail. Legalitatea administrării publice / Diaconu Mihail ; red. șt.:
Costachi Gheorghe. – Chişinău, 2017. – 269 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – ISBN 978-9975-
56-455-7. – [2017-1670].

154. Focşa, Tatiana. Statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice în stabilirea


domiciliului copilului : Specialitatea: 552.02 – Drept administrativ : Autoref. tz. de doct. în
drept / Focşa Tatiana. – Chişinău, 2017. – P. 24-27. – 56 tit., inclusiv 12 tit. de lucrări ale aut.
în lb. rom., engl. – [Teze 2017-135].

155. Micu, Victor. Răspunderea parlamentară: teorie şi practică / Victor Micu ; sub
red. şt.: Costachi Gheorghe. – Chişinău, 2017. – P. 274-302. – 264 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă. – ISBN 978-9975-53-778-0. – [2017-524].

95
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

156. Pavlencu, Mariana. Protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu


dizabilităţi împotriva discriminării / Mariana Pavlencu. – Chişinău, 2017. – P. 68-81. – 121 tit.
în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-71-953-7. – [2017-2342].

157. Peru-Balan, Aurelia. Managementul PR-ului politic în campaniile electorale :


Specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice :
Autoref. al tz. de doct. habilitat în ştiinţe politice / Peru-Balan Aurelia. – Chişinău, 2017. – P.
40-43. – 68 tit., inclusiv 14 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-24].

158. "Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale", ma-


să rotundă cu participare internaţională (2016 ; Chişinău). Protecţia drepturilor omului:
mecanisme naţionale şi internaţionale : Materialele mesei rotunde cu participare internaţiona-
lă, consacrată Zilei internaţionale a drepturilor omului, 8 decembrie 2016 / com. org.: Oleg
Balan [et al.]. – Chişinău, 2017. – 186 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-66-565-
0. – [2017-1505].

159. Spînu, Igor. Contravenţia şi contravenţionalitatea / Spînu Igor ; red. şt.:


Guţuleac Victor. – Chişinău, 2017. – P. 248-264. – 194 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străi-
ne. – ISBN 978-9975-53-780-3. – [2017-525].

160. "Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării",


conferinţă ştiinţifică internaţională (2017 ; Chişinău). Statalitatea Moldovei: continuitatea
istorică şi perspectiva dezvoltării" : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 24-25
martie 2017, organizată sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon / col.
red.: Valentina Beniuc [et al.]. – Chişinău, 2017. – 851 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN
978-9975-56-439-7. – [2017-1477].

161. Tataru, Gheorghi. Culegere de studii ştiinţifice : la tema tezei de doctor în drept
: [Imunitatea și răspunderea Șefului de Stat în condițiile democrației contemporane] : Vol. 1 /
Gheorghi Tataru ; red. şt.: Costachi Gheorghe. – Chişinău, 2017. – 156 p. – Bibliogr. în text şi
la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-419-9. – [2017-880].

343 Drept penal. Infracțiuni penale


162. Banu, Marcela. Iresponsabilitatea penală / Banu Marcela, Mariţ Alexandru. –
Chişinău, 2017. – 204 p. – P. 187-199. – 305 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – ISBN
978-9975-3152-9-6. – [2017-2452].

163. Bejan, Octavian. Bazele asigurării securităţii criminologice private / Octavian


Bejan, Valeriu Bujor ; consultant : Alexandr Muraşov. – Chişinău, 2016. – P. 194-198. – 74 tit.
în lb. rom., fr., rusă. – ISBN 978-9975-9822-5-2. – [2017-129].

164. Buga, Larisa. Tehnica legislativă penală / Larisa Buga ; red. şt.: Bujor Valeriu. –
Chişinău, 2017. – P. 181-203. – 353 tit. în lb. rom., germ., fr., alte lb. străine. – ISBN 978-
9975-3053-6-5. – [2017-2418].

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

165. Buga, Larisa. Tehnica legislativă penală / Larisa Buga ; red. şt.: Bujor Valeriu. –
Chişinău, 2017. – P. 181-203. – 353 tit. în lb. rom., germ., fr., alte lb. străine. – ISBN 978-
9975-3053-6-5 (eronat). – [2017-2480].

166. Infracţiunea de încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe :


(aspecte conceptuale, încadrare juridică, metodica cercetării) / Radion Cojocaru, Constantin
Rusnac, Sofia Pilat [et al.]. – Chişinău, 2017. – P. 174-185. – 122 tit. în lb. rom., engl., ital.,
rusă. – ISBN 978-9975-121-39-2. – [2017-176].

167. Georgian, Dan. Vinovăţia penală: concept şi caracterizare / Georgian Dan,


Mariţ Alexandru. – Chişinău, 2017. – P. 186-200. – 259 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străi-
ne. – ISBN 978-9975-3185-1-8. – [2017-2449].

168. Grama, Mariana. Drept penal. Partea generală / Mariana Grama, Daniel Martin.
– Chişinău, 2017. – 150 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-71-938-4. –
[2017-2141].

169. Maimescu, Sava. Contrabanda comisă în circumstanţe agravante pe teritoriul


vamal al Republicii Moldova / Sava Maimescu. – Chişinău, 2016. – P. 213-224. – 178 tit. în
lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-3095-9-2. – [2017-180].

170. Mariţ, Alexandru. Beţia – stările, tipurile ei, şi alte dependenţe, în dreptul penal
şi în societate / Mariţ Alexandru. – Chişinău, 2017. – P. 350-355. – 173 tit. în lb. rom., engl.,
rusă. – [2017-2448].

171. Mariţ, Alexandru. Imputaţiunea şi/sau subiectiv-obiectivă în cazul erorilor de


drept penal / Mariţ Alexandru. – Chişinău, 2017. – P. 376-388. – 418 tit. în lb. rom., engl., fr.,
alte lb. străine. – ISBN 978-9975-3185-2-5. – [2017-2450].

172. Pisarenco, Constantin. Microobiectele în activitatea de cercetare a infracţiuni-


lor / Constantin Pisarenco. – Chişinău, 2017. – P. 204-225. – 283 tit. în lb. rom., engl., fr., alte
lb. străine. – ISBN 978-9975-68-320-3. – [2017-302].

173. "Reforma organelor de urmărire penală în Republica Moldova: realizări,


probleme, perspective", conferinţă ştiinţifico-practică studenţească interuniversitară
(2017 ; Chişinău). Culegere de articole ale conferinţei ştiinţifico-practice studenţeşti
interuniversitare "Reforma organelor de urmărire penală în Republica Moldova: realizări,
probleme, perspective", 27 aprilie 2017 / col. red.: Iurie Sedleţchi [et al.]. – Chişinău, 2017. –
112 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3152-7-2. – [2017-1732].

174. Serbinov, Angela. Purtarea, păstrarea, procurarea ilegală a armei de foc sau a
muniţiilor: modalităţi normative de exprimare a faptei prejudiciabile prevăzute la art. 290 CP
RM / Angela Serbinov // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 1. – P. 44-46. – 98 tit. în lb.
rom., engl., rusă, alte lb. străine. – ISSN 1811-0770.

97
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

175. Serbinov, Angela. Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securităţii


publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii / Angela Serbinov. – Chişinău,
2017. – P. 313-344. – 441 tit. în lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-53-871-
8. – [2017-1886].

176. Strulea, Maria. Delincvenţa juvenilă / Maria Strulea, Dorina Gurev, Mihaela
Botnarenco. – Chişinău, 2017. – 147 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-71-
945-2. – [2017-2341].

177. Sult, Gheorghe. The modern conditions and socio-economic aspects of


preperation for releasing convicts in Moldova / Gheorghe Sult. – Comrat, 2017. – P. 84-90. –
68 tit. – ISBN 978-9975-83-052-2. – [2017-1344].

178. Ursu, Daniela. Tortura, tratamentul inuman sau degradant: aspecte de drept
penal material / Daniela Ursu. – Chişinău, 2017. – P. 268-288. – 263 tit. în lb. rom., fr., rusă. –
ISBN 978-9975-53-797-1. – [2017-829].

179. Ursu, Viorica. Vinovăţia – condiţie inerentă a răspunderii juridice : Specialitatea


551.01 – Teoria generală a dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Ursu Viorica. – Chişinău,
2017. – P. 27-29. – 65 tit., inclusiv 11 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze
2017-120].
347 Drept civil
180. Bostan, Ina. Sancţiunea – obiect al raportului juridic de răspundere : Specialita-
tea 551.01 – Teoria generală a dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Bostan Ina. – Chişi-
nău, 2017. – P. 28-30. – 62 tit., inclusiv 11 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. –
[Teze 2017-118].

181. Cozma, Daniela. Culegere de studii ştiinţifice : la tema tezei de doctor în drept :
[Răspunderea magistraților – garanție a legalității și eficienței puterii judecătorești în Republi-
ca Moldova și România] / Cozma Daniela ; conducător şi red şt.: Costachi Gheorghe. – Chi-
şinău, 2017. – P. 151-157. – 87 tit. în lb. rom., engl., fr. – ISBN 978-9975-56-440-3. – [2017-
1478].

182. Gîsca, Veronica. Drept civil. Drepturi reale / Gîsca Veronica. – Chişinău, 2017.
– 132 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-66-552-0. – [2017-1152].

183. Gîsca, Veronica. Drept civil. Drepturi reale / Gîsca Veronica. – Chişinău, 2017.
– 196 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-66-553-7. – [2017-1153].

184. Roşca, Nicolae. Constituirea societăţilor comerciale în Republica Moldova / Ni-


colae Roşca. – Chişinău, 2017. – P. 176-184. – 148 tit. – ISBN 978-9975-71-899-8. – [2017-
787].

185. Гулка, Лилия. Финансово-правовое регулирование производства и оборо-


та алкогольной продукции на территории России, Молдовы и Румынии / Лилия Гулка. –

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Кишинэу, 2017. – P. 215-256. – 248 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-108-11-9. –
[2017-883].

186. Интеллектуальное право / сост.: Я. В. Радченко. – Тираспол, 2017. – 215


p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-3098-8-2. – [2017-711].

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


187. Ghid privind implementarea unor convenţii internaţionale din domeniul
mediului în legislaţia Republicii Moldova / coord. resp.: Natalia Zamfir, Serghei Rusu. –
Chişinău, 2017. – 121 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-911-7. – [2017-1254].

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
188. "Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice",
conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2017 ; Chişinău). Contribuţia tinerilor cerce-
tători la dezvoltarea administraţiei publice : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţi-
onale, 24 februarie 2017, Chişinău / com. org.: Balan Oleg [et al.]. – Chişinău, 2017. – 300 p.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-136-26-6. – [2017-686].

189. Instrumente de bună guvernare la nivel local / Tatiana Şaptefraţi, Oleg Balan,
Tatiana Savca [et al.]. – Chişinău, 2017. – 220 p. – Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – ISBN
978-9975-136-36-5. – [2017-1554].

190. "Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective", conferinţă ştiin-


ţifică a cadrelor didactice (2017 ; Chişinău). Reforma administraţiei publice: probleme şi
perspective : Materialele conferinţei ştiinţifice a cadrelor didactice a Facultăţii Relaţii Internaţi-
onale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Departamentul "Ştiinţe Politice şi Administrative", 29
mai 2017 / col. red.: Victor Saca [et al.]. – Chişinău, 2017. – 157 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 978-9975-71-916-2. – [2017-1492].

191. "Sistemul protecţiei, pazei şi securităţii prin prisma reglementărilor norma-


tive şi bunelor practici", conferinţă ştiinţifică interuniversitară studenţească (7 ; 2017 ;
Chişinău). Sistemul protecţiei, pazei şi securităţii prin prisma reglementărilor normative şi
bunelor practici : Materialele conferinţei ştiinţifice interuniversitare studenţeşti, ediţia a 7-a,
Chişinău, 16 martie 2017 / col. red.: Budevici-Puiu Liliana (red.-şef) [et al.] ; secretar şt.:
Arhiliuc Sergiu. – Chişinău, 2016. – 94 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-131-42-
1. – [2017-2037].

192. "Teoria şi practica administrării publice", conferinţă ştiinţifico-practică


(2016 ; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice cu participare internaţională, 20 mai 2016, Chişinău / col. red.: Oleg Balan [et al.]. –
Chişinău, 2016. – 634 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3019-6-1. – [2017-705].

193. "Teoria şi practica administrării publice", conferinţă ştiinţifico-practică cu


participare internaţională (2017 ; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Mate-

99
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

rialele ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 19 mai 2017 / col. red.:
Oleg Balan [et al.]. – Chişinău, 2017. – 633 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
3019-8-58. – [2017-1005].

194. "Правовые аспекты обеспечения национальной безопасности: вопро-


сы теории и практики", научно-практическая конференция (2017 ; Тираспол). Пра-
вовые аспекты обеспечения национальной безопасности: вопросы теории и практики :
Международная научно-практическая конференция, 17-18 марта 2017 г., Тираспол /
оргком.: А. Б. Алексеева [и др.]. – Тираспол, 2017. – 204 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 978-9975-3150-8-1. – [2017-452].

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


195. Albu, Natalia. Dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare / Natalia
Albu ; referent [şt.] : Valentina Bodrug-Lungu. – Chişinău, 2017. – Bibliogr. la sfârşitul cap. –
ISBN 978-9975-66-581-0.
Modulul 1: Concepte fundamentale pentru înţelegerea noţiunii de gen. – 2017. – 92 p.
– ISBN 978-9975-66-582-7. – [2017-2192].

196. Modulul 2: Politici şi direcţii de promovare a perspectivei de gen în domeniul pă-


cii şi securităţii. – 2017. – 76 p. – ISBN 978-9975-66-583-4. – [2017-2193].

197. Modulul 3: Abordarea integratoare a egalităţii de gen în sectorul de apărare. –


2017. – 160 p. – ISBN 978-9975-66-584-1. – [2017-2194].

198. Modulul 4: Violenţa sexuală şi în bază de gen în condiţii de pace şi conflict. –


2017. – 140 p. – ISBN 978-9975-66-585-8. – [2017-2195].

199. Coropcean, Ion. Serviciul militar în Republica Moldova: abordare politico-


juridică : Specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese
politice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Coropcean Ion. – Chişinău, 2017. – P. 26-33.
– 92 tit., inclusiv 25 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., fr., rusă. – [Teze 2017-140].

37 EDUCAŢIE
200. Lista publicaţiilor pe comisii metodice // "Prometeu" – liceul care face istorie /
ed. alcăt. şi îngrijită de Viorica Cucereanu. – Chişinău, 2017. – P. 306-317. – [2017-1307].
Sistematizat, cca 500 tit. cărţi, art. în culegeri şi publicaţii seriale, în lb. rom., engl., fr.
rusă, publ. în aa.1983-2016.
___________________
201. Accesibilitatea tinerilor cu dizabilităţi în universităţi : (orientări teoretice şi
practice) : Materialele conferinţei ştiinţifice: "Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu
dizabilităţi în învăţământul superior", 9-10 decembrie 2017, Chişinău / ed., coord. şt.: Aurelia
Racu. – Chişinău, 2017. – 179 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-51-900-7
(Pontos). – ISBN 978-9975-46-349-2 (UPS "I. Creangă"). – [2017-2478].

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

202. Babîră, Nicanor. Metodologia predării limbii engleze / Nicanor Babîră. – Chişi-
nău, 2017. – P. 210-223. – 185 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-62-409-1. –
[2017-1901].

203. Bîrsan, Elena. Paradigma comunicării asertive a cadrelor didactice / Elena Bîr-
san ; coord. şt.: Cojocaru-Borozan Maia. – Chişinău, 2017. – P. 215-242. – 299 tit. în lb. rom.,
engl., rusă. – ISBN 978-9975-46-319-5. – [2017-752].

204. Bodorin, Cornelia. Incluziunea şcolară a copiilor cu dizabilităţi de auz / Cornelia


Bodorin, Aurelia Glavan, Elena Rusu. – Chişinău, 2017. – P. 55-57. – 50 tit. în lb. rom., engl.
– ISBN 978-9975-76-206-9. – [2017-1787].

205. Bodrug-Lungu, Valentina. Psychopedagogy / Valentina Bodrug-Lungu. – Chi-


şinău, 2017. – P. 60-63. – 52 tit. – ISBN 978-9975-45-507-7. – [2017-2577].

206. Burlacu, Natalia. Aspecte metodologice ale elaborării şi implementării Softwa-


re-lor educaţionale: perspective de formare a competenţelor transversale digitale / Burlacu
Natalia. – Chişinău, 2016. – P. 121-135. – 262 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-
46-302-7. – [2017-461].

207. Buzenco, Aurica. Orientări axiologice ale preşcolarilor din perspectiva etnope-
dagogiei familiei / Aurica Buzenco. – Chişinău, 2017. – P. 158-173. – 147 tit. în lb. rom., rusă.
– ISBN 978-9975-136-49-5. [2017-2360].

208. Cadrul de referinţă privind formarea vorbitorului cult de limbă română :


(vorbitori nativi şi alolingvi) / Maria Hadîrcă, Tatiana Callo, Tamara Cazacu [et al.] ; coord. şt.:
Maria Hadîrcă, Mariana Marin. – Chişinău, 2017. – P. 178-185. – 126 tit. în lb. rom., engl.,
rusă. – ISBN 978-9975-48-113-7. – [2017-1700].

209. Calmuţchi, Laurenţiu. Metodologia studierii elementelor de geometrie intuitivă


în clasele primare / Laurenţiu Calmuţchi, Ion Cojocaru. – Chişinău, 2017. – P. 231-236. – 55
tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-76-218-2. – [2017-2183].

210. Carp, Ion. Bazele teoretico-metodologice ale activităţii de cercetare / Carp Ion,
Ababei Radu. – Chişinău, 2016. – 232 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-68-310-
4. – [2017-299].

211. Căile care asigură calitatea : Dezvoltarea profesionalismului în instituţiile de


învăţământ preşcolar şi primar / Dawn Tankersley, Sanja Brajkovic, Radmila Rangelov
Jusovic [et al.] ; trad.: Nicoleta Culava ; coord.: Mihaela Ionescu. – Chişinău, 2017. – P. 138-
142. – 117 tit. în lb. engl., fr., horvată. – ISBN 978-9975-60-274-7. – [2017-2201].

212. Ciobanu, Valentina. Teorii şi metodologii avansate (limbă şi comunicare) / Cio-


banu Valentina. – Chişinău, 2017. – 259 p. – Bibliogr. la sfârşitul unităţilor de conţinut. – ISBN
978-9975-46-312-6. – [2017-466].

101
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

213. Cojocaru, Victoria. Competenţele decizionale ale managerilor în implementa-


rea inovaţiilor / Cojocaru Victoria, Vladu Mariana ; red. şt.: Callo Tatiana. – Chişinău, 2017. –
P. 165-173. – 158 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-76-223-6. – [2017-2412].

214. Conceptul educaţional al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova /


Andrei Galben (dir. ed.), Ana Guţu, Viorelia Moldovan-Batrînac [et al.] ; resp. ed.: Stela Stra-
tan. – Chişinău, 2017. – 276 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-124-65-2. –
[2017-1321].

215. Conferinţa ştiinţifico-practică naţională : Oportunităţi de dezvoltare şi optimi-


zare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu. – Chişinău, 2017. – 195 p. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-46-323-2. – [2017-1730].

216. Cosumov, Marina. Educaţia muzicală permanentă / Marina Cosumov, Ion


Gagim. – Chişinău, 2016. – P. 127. – 179 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-51-799-7. –
[2017-137].

217. Crişciuc, Viorica. Teoria şi metodologia predării cunoştinţelor muzicale / Viorica


Crişciuc, Ion Gagim ; red. şt.: Ion Gagim. – Chişinău, 2016. – P. 177-183. – 103 tit. în lb.
rom., rusă. – ISBN 978-9975-51-780-5. – [2017-134].

218. Cuzneţov, Larisa. Filosofia şi axiologia educaţiei / Larisa Cuzneţov. – Chişinău,


2017. – P. 118-121. – 68 tit. în lb. rom., fr., rusă. – ISBN 978-9975-46-322-5. – [2017-755].

219. Dabija, Ana. Strategii de consiliere a studenţilor pentru cariera profesională /


Dabija Ana. – Chişinău, 2017. – P. 120-129. – 165 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-
9975-71-919-3. – [2017-1496].

220. Dialoguri сhişinăuiene / col. red.: A. Fleaş [et al.]. – Chişinău, 2017. – 124 p. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-51-872-7. – [2017-1588].

221. Donica, Ala. Educaţia pentru dezvoltare durabilă a mediului / Ala Donica. – Chi-
şinău, 2017. – 239 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-136-35-8. – [2017-1553].

222. Duminică, Stella. Metodologia proiectării curriculare a activităţilor în instituţiile


de educaţie timpurie / Stella Duminică, Angela Dascal ; coord. şt.: Larisa Cuzneţov. – Chişi-
nău, 2017. – P. 243-244. – 53 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-58-114-1. – [2017-1523].

223. Etica cercetării biomedicale / elab.: Rodica Gramma. – Chişinău, 2017. – P.


107-112. – 89 tit. în b. rom., engl. – ISBN 978-9975-3042-8-3. – [2017-1542].

224. "Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale", conferinţă ştiinţi-


fică (2017 ; Chişinău). Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale : Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale, 9-10 noiembrie 2017, Chişinău / coord. şt.: Lilia Pogolşa,
Nicolae Bucun ; com. şt.: Ciprian Fartuşnic [et al.]. – Chişinău, 2017. – 489 p. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-48-118-2. – [2017-2151].

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

225. "Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane", confe-


rinţă ştiinţifică internaţională (2 ; 2017 ; Chişinău). Familia – factor existenţial de promova-
re a valorilor etern-umane : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, (ediţia a 2-a), 15-
16 mai 2017 / coord. şt.: Cuzneţov Larisa [et al.] ; com. şt.: Opriş Dorin [et al.]. – Chişinău,
2017. – 397 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-110-80-8. – [2017-1195].

226. "Formarea specialistului medical în contextul educaţiei moderne", confe-


rinţă naţională ştiinţifico-metodică (2017 ; Orhei). Formarea specialistului medical în con-
textul educaţiei moderne : Conferinţa Naţională ştiinţifico-metodică a cadrelor didactice din
învăţământul medical postsecundar şi postsecundar nonterţiar / coord., red. şt.: Globu Nelea.
– Orhei, 2017. – 164 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-73-199-7. – [2017-1132].

227. Gavriliţă, Laura. Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didacti-
că a Teatrului Popular : Specialitatea : 532.02. Didactică şcolară (Muzica) : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe ped. / Gavriliţă Laura. – Bălţi, 2017. – P. 18-23. – 109 tit., inclusiv 10 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-23].

228. Ghicov, Adrian. Cadrul conceptual al retelizării în metodologia protextului :


Specialitatea 532.02 – Didactica şcolară : (Lb. şi lit. rom.) : Autoref. tz. de doct. habilitat în
ştiinţe ped. / Ghicov Adrian. – Chişinău, 2017. – P. 48-50. – 75 tit., inclusiv 20 tit. de lucrări
ale aut. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – [Teze 2017-57].

229. Ghicov, Adrian. Didactica textului în reţea / Adrian Ghicov ; coord. şt.: Tatiana
Callo. – Chişinău, 2017. – P. 277-295. – 322 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-56-
409-0. – [2017-1024].

230. Ghid metodologic pentru învăţarea limbajului mimico-gestual în Republica


Moldova / resp. de ed.: Ruslan Lopatiuc ; dir. de proiect : Victor Koroli. – Chişinău, 2016. – P.
194-198. – 77 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-136-12-9. – [2017-81].

231. Glavan, Aurelia. Evaluarea complexă a copiilor cu sindromul de hiperactivitate


cu deficit de atenţie (ADHD) / Aurelia Glavan. – Chişinău, 2017. – P. 58-62. – 77 tit. în lb.
rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-76-200-7. – [2017-1149].

232. Golovei, Lilia. Familia – promotor al valorilor / Lilia Golovei. – Chişinău, 2017. –
P. 101-102. – 55 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-4304-8-7. – [2017-1543].

233. Golovei, Lilia. Sunt elev! : Program de adaptare pentru elevii clasei 1-a /
Golovei Lilia. – Chişinău, 2017. – P. 187-189. – 102 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-
9975-3028-5-2. – [2017-2208].

234. Gorincioi, Iulia. Istoria ideilor politice / Iulia Gorincioi. – Chişinău, 2017. – 131 p.
– Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-71-937-7. – [2017-2142].

103
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

235. Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul


superior / ed., coord. şt.: Aurelia Racu. – Chişinău, 2016. – 267 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 978-9975-51-803-1. – [2017-191].

236. "Inginerie civilă şi educaţie", conferinţă tehnico-ştiinţifică (1 ; 2017 ; Chişi-


nău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică "Inginerie civilă şi educaţie" : Ed. 1-a, 22 decembrie 2017,
Chişinău / com. şt.: Valeriu Gonciaruc [et al.] ; com. org.: Valeriu Pelivan (coord.) [et al.]. –
Chişinău, 2017. – 208 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-139-39-7. – [2017-2491].

237. Interogaţii pedagogice / Victor Ţvircun, Lilia Pogolşa, Vladimir Guţu [et al.] ;
coord.: Tatiana Callo. – Chişinău, 2017. – 207 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
48-106-9. – [2017-682].

238. Midari, Veronica. Învăţământul profesional tehnic racordat la rigorile pieţei


muncii din Republica Moldova / Veronica Midari, Aurelia Tomşa. – Chişinău, 2017. – P. 149-
17. – 251 tit. în lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-75-859-8. – [2017-1935].

239. Management şi consiliere în educaţie preşcolară : Vol. 4 / coord. ed.: Gînju


S. [et al.]. – Chişinău, 2017. – 151 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-136-27-3. –
[2017-687].

240. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală


şi proiectarea carierei" : (clasa a 5-a) / echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.]. – Chişinău,
2016. – P. 58-60. – 78 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-136-14-3. – [2017-82].

241. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală


şi proiectarea carierei" : (clasa a 8-a) / echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.]. – Chişinău,
2016. – P. 68-71. – 78 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-136-22-8. – [2017-87].

242. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală


şi proiectarea carierei" : (clasa a 9-a) / echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.]. – Chişinău,
2016. – P. 74-76. – 78 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-136-23-5. – [2017-88].

243. Maximciuc, Victoria. Dezvoltarea limbajului în ontogeneză / Victoria


Maximciuc. – Chişinău, 2017. – P. 50-57. – 164 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 9789-9975-
46-320-1. – [2017-753].

244. O istorie multidimensională a carierelor universitare: instituţii, reţele sociale,


biografii / ed.: Sergiu Mustaţă (coord.). – Chişinău, 2017. – 357 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 978-9975-137-79-9. – [2017-270].

245. Ovcerenco, Nadejda. Educaţia tinerilor pentru parentalitate în contextul globali-


zării / Nadejda Ovcerenco ; consultant şt.: Silistraru Nicolae. – Chişinău, 2016. – P. 276-305.
– 350 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-46-300-3. – [2017-459].

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

246. Patraşcu, Dumitru. Managementul conflictului în sistemul educaţional / Dumitru


Patraşcu. – Chişinău, 2017. – P. 461-468. – 217 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-
58-109-7. – [2017-794].

247. Predarea/Învăţarea pe competenţe – componentă esenţială a reformei sis-


temului educativ = Approche par compétences – composante essentielle de la réforme du
système éducatif / col. red.: Natalia Sofronie [et al.]. – Chişinău, 2017. – 109 p. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-46-339-3. – [2017-2371].

248. "Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice", conferinţă ştiinţifică


internaţională (3 ; 2017 ; Chişinău). Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice :
(proiect instituţional) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ediţia a 3-a, 8 decem-
brie 2017, Chişinău / col. red.: Aftimiciuc Olga [et al.]. – Chişinău, 2017. – 157 p. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-131-55-1. – [2017-2466].

249. "Şcoala, biserica şi comunitatea: parteneriat pentru educaţie", seminar


metodologic republican (6 ; 2017 ; Chişinău). Şcoala, biserica şi comunitatea: parteneriat
pentru educaţie : Ora de religie – cunoaştere şi devenire spirituală : Seminar Metodologic
Republican, Ed. a 6-a, 27-28 aprilie, 2017, Ungheni / coord. şt.: Octavian Moşin ; resp. de
ed.: Angela Levinţa, Veaceslav Iordachescu. – Chişinău, 2017. – 134 p. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – ISBN 978-9975-3133-9-1. – [2017-2076].

250. Timuş, Maria. Aspecte comunicative ale activităţii profesionale a specialistului


de cultură fizică şi sport / Timuş Maria, Branişte Gheorghe, Danail Sergiu. – Chişinău, 2016. –
P. 261-267. – 204 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-68-303-6. – [2017-147].

251. Timuş, Maria. Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică / Timuş


Maria. – Chişinău, 2017. – P. 210-217. – 218 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-68-
334-0. – [2017-2377].

252. Trofaila, Lidia. Didactica psihologiei / Trofaila Lidia. – Chișinău, 2017. – P. 193-
195. – 73 tit. în lb. rom., fr., rusă. – ISBN 978-9975-76-222-9. – [2017-2411].

253. Ursu, Ludmila. Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele


preşcolară şi primară de învăţământ / Ursu Ludmila, Pavlenco Mihaela. – Chişinău, 2017. –
P. 184-205. – 206 tit. în lb. rom., engl., ucr., rusă. – ISBN 978-9975-110-90-7. – [2017-2388].

254. Vacarciuc, Mariana. Dimensiunea spirituală a cântului / Mariana Vacarciuc. –


Chişinău, 2017. – P. 171-178. – 115 tit. – ISBN 978-9975-136-44-0. – [2017-2498].

255. Zubenschi, Ecaterina. Aspectele clasificării şi incluziunii şcolare a copiilor cu


tulburări intelectuale / Ecaterina Zubenschi ; coord.: Silistrari Nicolae ; rec. şt.: Vîrlan Maria. –
Chişinău, 2017. – P. 150-155. – 77 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-
46-345-4. – [2017-2610].

105
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

256. "Актуальные вопросы профессионально-личностного развития сту-


дента как компетентного специалиста в условиях вуза", международная научно-
практическая конференция (2017 ; Тираспол). Актуальные вопросы профессиональ-
но-личностного развития студента как компетентного специалиста в условиях вуза :
Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной году
студента в ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 28 февраля 2017 года / науч. ред.: М. Г. Вахницкая.
– Тираспол, 2017. – 208 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-27-3. – [2017-
1762].

257. Государственная итоговая аттестация бакалавров профиля "Педаго-


гика и методика дошкольного образования" / сост.: Т. А. Гелло, О. Л. Марачковская.
– Тираспол, 2017. – P. 147-157. – 132 tit. – ISBN 978-9975-4348-9-8. – [2017-513].

258. Землякова, В. Д. Интерактивные технологии обучения как средство повы-


шения качества образования : Коллективная монография / В. Д. Землякова, В. Г. Бра-
тан, О. В. Китикарь ; под ред.: О. В. Китикарь. – Тираспол, 2017. – 135 p. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-17-4. – [2017-1144].

259. Инклюзивное образование : Методическое пособие для непрерывного


обучения дидактических кадров, работающих в области инклюзивного образования
детей : Ч. 2 / Галина Булат, Светлана Курилов, Николае Букун [и др.] ; коорд.: Домника
Гыну ; пер. на рус. яз.: Галина Гумен. – Кишинэу, 2016. – 196 p. – Bibliogr. la sfârşitul
modulelor. – ISBN 978-9975-87-098-6. – [2017-50].

260. "Инновационные подходы в образовании", научно-методический се-


минар (2017 ; Бендер). Инновационные подходы в образовании : Материалы научно-
методического семинара, (28 марта 2017 года) / редкол.: А. Л. Цынцарь [и др.]. – Бен-
дер, 2017. – 255 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3139-6-4. – [2017-1331].

261. Ирхин, В. Н. Здоровье ориентированная профессионально-педагогическая


деятельность / В. Н. Ирхин, Р. Е. Ковалева. – Тираспол, 2016. – P. 164-178. – 254 tit. în
lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-68-307-4. – [2017-149].

262. Краткий курс лекций по педагогике / сост.: Ибришим Людмила Юрьевна,


Бянова Ирина Евгеньевна. – Комрат, 2016. – P. 164-171. – 121 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN
978-9975-83-022-5. – [2017-34].

263. Материалы научно-практической конференции профессорско-


преподавательского состава экономического факультета Приднестровского го-
сударственного университета им. Т. Г. Шевченко : по итогам научно-
исследовательской работы в 2016 году / отв. ред.: Н. Н. Смоленский, И. В. Толмачева. –
Тираспол, 2017. – 240 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3098-3-7. – [2017-900].

264. "Преподаване българския език в Република Молдова: опит и


перспективи", научната конференция (2016 ; Кишинэу). Преподаване българския
език в Република Молдова: опит и перспективи : Материали от научната конференция,

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

посветена на 30 години от началото на изучаване на българския език в училищата с


учиници от български произход в Республика Молдова (Кишинэу, 4 и 5 ноември 2016 г.)
/ сост.: Николай Червенков [и др.]. – Кишинэу, 2017. – 204 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 978-9975-139-34-2. – [2017-2460].

265. "Пути совершенствования физического образования в Приднестро-


вье", республиканская научно-практическая конференция (7 ; 2017 ; Тираспол).
Пути совершенствования физического образования в Приднестровье : Материалы VII
Республиканской научно-практической конференции, 28 марта 2017 года / программ-
ный ком.: С. И. Берил (пред.) [и др.]. – Тираспол, 2017. – 191 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– ISBN 978-9975-9813-6-1. – [2017-1143].

266. "Семейные ценности и их роль в формировании личностных качеств


старшеклассников и студентов", международный семинар (2016 ; Рыбница). Се-
мейные ценности и их роль в формировании личностных качеств старшеклассников и
студентов : Сборник научных работ по итогам международного семинара / ред. совет:
И. А. Павлинов [и др.]. – Рыбница, 2017. – 140 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-
9975-3010-5-3. – [2017-187].

267. "Современные тенденции развития дошкольного образования и про-


фессиональной подготовки кадров", международная научно-практическая кон-
ференция (2017 ; Тираспол). Современные тенденции развития дошкольного образо-
вания и профессиональной подготовки кадров : Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 35-летию со дня основания кафедры дошко-
льной педагогики и специальных методик, 20 октября 2017 года / редкол.: Т. А. Гелло [и
др.]. – Тираспол, 2017. – 456 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-31-0. –
[2017-2108].

268. "Состояние и перспективы развития практической психологии обра-


зования", республиканская научно-практическая конференция с международным
участием (2016 ; Тираспол). Состояние и перспективы развития практической психо-
логии образования : Материалы Республиканской научно-практической конференции с
международным участием, г. Тираспол, 24 ноября 2016 г. / отв. ред.: В. И. Кучерявенко
[и др.]. – Тираспол, 2017. – 147 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3098-7-5. –
[2017-710].

269. Техноложииле де протежаре а сэнэтэций ын институция прешколарэ


де ынвэцэмынт : Гид инструктив-методик / алкэт.: О. А. Иовва. – Тираспол, 2017. – 83
p. – Bibliogr. la sfârşitul lecţiilor practice. – ISBN 978-9975-3150-1-2. – [2017-510].

270. Ткач, Л. Т. Научное исследование в магистратуре: структура и содержание


/ Л. Т.Ткач, Л. В. Скитская, Э. А. Музенитова. – Тираспол, 2017. – P. 55-59. – 66 tit. –
ISBN 978-9975-925-19-8. – [2017-1336].

107
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

271. Трусова, О. В. Развитие выносливости старших школьников на уроках фи-


зической культуры / О. В. Трусова. – Тираспол, 2016. – P. 134-160. – 264 tit. – ISBN 978-
9975-68-306-7. – [2017-148].

272. Физическая культура и спорт в контексте совершенствования образо-


вательной системы / редкол.: О. В. Китикарь, Ю. Н. Емельянова. – Тираспол, 2017. –
248 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-28-0. – [2017-1763].

273. Физкультурное образование / редкол.: В. В. Абрамова, О. В. Китикарь. –


Тираспол, 2017. – 172 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-29-7. – [2017-
1764].

274. ″Эстетическое воспитание в современной общеобразовательной


школе″, республиканская научно-практическая конференция с международным
участием (9 ; 2017 ; Бендер). Эстетическое воспитание в современной общеобразова-
тельной школе : Материалы 9 Республиканской научно-практической конференции с
международным участием, 19 ноября 2016 г. / оргком.: И. А. Павлинов [и др.] ; отв. за
вып.: Л. И. Бурдиан. – Бендер, 2017. – 103 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
925-30-3. – [2017-1765].

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


275. Ciubotaru, Silvia. Mituri pluviale româneşti în context universal : (Balauri, nori,
divinităţi ale furtunii, solomonari, sfinţi şi eroi dragonoctoni) / Silvia Ciubotaru // Buletin Ştiinți-
fic. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 55-58. – 61 tit.
în lb. rom., fr. – ISSN 1857-0054.

276. "Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene", simpozion ştiinţific internaţional


(2016 ; Chişinău). Simpozionul ştiinţific internaţional în memoriam academicianului Constan-
tin Popovici "Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene" = "Украïнсько-молдовськı етнокульту-
рні зв'язки" : Culegere de articole ştiinţifice : Vol. 2 : Probleme actuale de istorie, limbă şi
cultură a ucrainenilor din Republica Moldova = Актуальнı питання ıсторıï, мови та культури
украïнцıв Республıки Молдова / aut.-ed.: Cojuhari V., Cojuhari E. ; col. red.: Bedonka-Kugal
T. [et al.]. – Кишинiв, 2016 – 340 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-66-537-7. –
[2017-418].

277. Губогло, Михаил. Миротворческий потенциал традиционной культуры :


Навстречу 4 Всемирному конгрессу гагазов / Михаил Губогло ; отв. ред.: П. М. Пашалы.
– Комрат ; Кишинэу, 2016. – P. 143-149. – 100 tit. în lb. găgăuză, engl., rusă. – [2017-42].

278. Квилинкова, Елизавета. Хаджылык у гагаузов как религиозный и


этнокультурный феномен: от прошлого к настоящему / Елизавета Квилинкова ; отв.
ред.: Анайбан З. В. – Кишинэу, 2017. – P. 385-409. – 319 tit. în lb. rom., engl., fr., ucr., rusă.
– ISBN 978-9975-53-831-2. – [2017-1889].

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

279. Ковалов, Александр. Календарная обрядность болгар Республики Мол-


дова / Александр Ковалов ; науч. ред.: Вячеслав Степанов. – Кишинэу, 2017. – P. 204-
223. – 223 tit. în lb. rom., bulgară, ucr., rusă. – ISBN 978-9975-58-129-5. – [2017-2543].

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
mediului înconjurător şi protecţia mediului
280. Postolache, Gheorghe. Rezervaţia "Pădurea Domnească" / Gheorghe Posto-
lache ; red. şt.: Nicolae Doniţă. – Chişinău, 2017. – P. 245-252. – 138 tit. în lb. rom., engl.,
rusă. – ISBN 978-9975-129-36-7. – [2017-1532].

51 MATEMATICĂ
281. Bolun, Ion. Optimizarea deciziilor multiopţionale / Ion Bolun. – Chişinău, 2016. –
P. 325-330. – 93 tit. în lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-75-841-3. – [2017-477].

282. Ceban, Dina. Quasigrupuri autoortogonale: conexiuni cu paratopiile unor siste-


me ortogonale : 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe matematice / Ceban Dina. – Chişinău, 2017. – P. 24-27. – 62 tit., inclusiv 20 tit.
de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-103].

283. "Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova" (4 ; 2017


; Chişinău). The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova :
Communications in Didactics : Proceedings CMSM 4 : dedicated to the centenary of Vladimir
Andrunachievici (1917-1997), June 28 – July 2, 2017 Chişinău / ed.: Mitrofan Choban,
Liubomir Chiriac. – Chişinău, 2017. – 327 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-
203-8. – [2017-1473].

284. Naval, Elvira. Elaborarea politicilor economice în baza modelelor matematice /


Elvira Naval. – Chişinău, 2017. – P. 199-205. – 140 tit. în lb. rom., engl., span., alte lb. străi-
ne. – ISBN 978-9975-108-18-8. – [2017-1328].

285. Лупашко, Наталия. Коммутативные лупы Mуфанг с некоторыми условиями


минимальности / Наталия Лупашко. – Кишинэу, 2017. – P. 96-103. – 67 tit. în lb. engl.,
rusă. – ISBN 978-9975-76-210-6. – [2017-1950].

53 FIZICĂ
286. Academician Gheorghe Duca : [chimist, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan"
(Inst.) ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Janna Nikoaleva, Lidia Zasaviţchi. –
Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 303 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3131-2-4 (în cop. tare).

109
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

[2017-531].
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., brevete de invenţie, art. în culeg., se-
riale, interviuri) ale acad. Gh. Duca, 1894 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1974-2017.
– Personalia, 212 tit.
___________________
287. Franţuzan, Ludmila. Ion Botgros – puterea de a fi tu însuţi / Ludmila Franţuzan.
– Chişinău, 2017. – 147 p. – Bibliogr. la sfârșitul cap. – ISBN 978-9975-3155-0-0. – [2017-
1848].
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
288. Arsene, Ion. Particularităţile cuanto-chimice ale reacţiilor intermediare în proce-
sul catalitic de descompunere a peroxidului de hidrogen cu participarea compuşilor metalelor
de tranziţie : 144.01 – Chimie fizică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe chimice / Arsene Ion. –
Chişinău, 2017. – P. 25-27. – 52 tit., inclusiv 26 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., germ.,
alte lb. străine. – [Teze 2017-15].

289. Канаровский, Е. Ю. Кинетика антиоксидантной активности α-токоферола и


некоторых его гомологов. Часть 1. Обзор проблемы. Теоретическая модель / Е. Ю.
Канаровский, О. В. Ялтыченко, Н. Н. Горинчой // Электронная обработка материалов. –
2017. – Vol. 53, Nr 5. – P. 63-66. – 124 tit. în lb. engl., rusă. – ISSN 0013-5739.

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


290. Iacovlev, Vladimir. Integritatea naturii / Vl. Iacovlev. – Chişinău, 2016. – P. 211-
216. – 112 tit. în lb. rom., engl. – [2017-3].

291. Полканов, В. Н. Опыт изучения инженерно-геологических условий устой-


чивости склонов и откосов искусственных сооружений / В. Н. Полканов, А. В. Полканова
; отв. ред.: А. В. Полканова. – Chişinău, 2017. – P. 170-179. – 132 tit. – [2017-584].

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


292. Academician Alexei Spassky : [cercetător în domeniul parazitologiei] : Biobi-
bliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan" ; editor: Constantin
Manolache ; red. şt.: Ion Toderaş ; coord.: Dumitru Erhan ; bibliogr.: Janna Nicolaeva, Lidia
Zasaviţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "Andrei Lupan", 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 239 p. : fot. ; 22 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3131-9-3 (în cop. tare).
[2017-2227].
Aprecieri. – Lucrări (monogr., art. în culeg., seriale) ale cercetătorului în domeniul pa-
razitologiei A. Spassky, 697 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1941-2013. – Personalia,
29 tit.

293. Academician Valeriu Rudic : [microbiolog] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a


Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ;

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

coord.: Liliana Cepoi ; bibliogr.: Silvia Golban. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "An-
drei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 215 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9821-6-0 (în cop. tare).
[2017-933].
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., brevete de invenţie, art. în culeg., se-
riale) ale microbiologului V. Rudic, 1261 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1972-2017.
___________________
294. Abduşa, Daniela. Identificarea şi evaluarea unor gene potenţial implicate în bo-
lile cardiovasculare : 162.02 – Genetica omului şi animalelor : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe
biologice / Abduşa Daniela. – Chişinău, 2017. – P. 21-23. – 68 tit., inclusiv 18 tit. de lucrări ale
aut. în lb. rom., engl. – [Teze 2017-133].

295. Andronic, Larisa. Biologie celulară / Andronic Larisa. – Chişinău, 2017. – 207
p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-108-21-8. – [2017-1374].

296. Castraveţ, Ion Z. Teoria proceselor parazitare / Ion Z. Castraveţ. – Chişinău,


2017. – P. 229-248. – 499 tit. în lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-47-
169-5. – [2017-2596].

297. Chiseliţa, Oleg. Tulpini bacteriene – potenţiali distructori ai pesticidelor / Chiseli-


ţa Oleg, Batîr Ludmila, Slanina Valerina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2017. – Nr 2. – P. 113-115. – 53 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-064X.

298. Contribuţii la studierea faunei şi florei din cadrul ariei naturale a bazinului
cursului inferior al râului Ichel / Veaceslav Cîrlig, Tatiana Cîrlig, Viorica Coadă [et al.]. –
Chişinău, 2017. – P. 143-147. – 52 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-76-196-3. –
[2017-946].

299. Costin, Hariton. Biomedical Signal Processing : textbook for students of the
speciality "Biomedical Engineering" / Hariton Costin, Serghei Railean, Cristian Rotaru ;
coord.: Victor Sontea ; cover: Hariton Costin, Serghei Railean. – Chişinău, 2017. – P. 231-
252. – 174 tit. în lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-51-851-2. – [2017-1271].

300. Dediu, Ion I. 150 years since ecology is autenticated as a distinct biological
science / Ion I. Dediu // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 20-24. – 99 tit. în lb. rom., engl., rusă.
– ISSN 1857-3517.

301. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", conferinţă ştiinţifică interna-


ţională (6 ; 2017 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica,
fiziologia şi ameliorarea plantelor" : (Ed. a 6-a) = International Conference "Genetics,
Physiology and Plant Breeding" : (6th Ed.) : Proceding materials, 23-24 octombrie 2017, Chi-
şinău / com. şt.: Botnari Vasile [et al.] ; com. de org.: Andronic Larisa [et al.]. – Chişinău,
2017. – 408 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-463-2. – [2017-2155].

111
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

302. "Homo sapiens în raporturile dintre sistemele naturale şi factorii de me-


diu", conferinţă ştiinţifică a tineretului studios cu participare internaţională (2015 ;
Chişinău). Homo sapiens în raporturile dintre sistemele naturale şi factorii de mediu : Lucrări-
le Conferinţei ştiinţifice a tineretului studios : dedicată Zilei Internaţionale a Studenţilor cu
participare internaţională, 13 noiembrie 2015 / red. şt.: V. Buzilă [et al.]. – Chişinău, 2017. –
132 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-447-2. – [2017-1486].

303. "Ecological & environmental chemistry 2017", international conference (6 ;


2017 ; Chişinău). The 6th International Conference "Ecological & environmental chemistry
2017", March, 2-3, 2017 : Abstract Book / ed. and conf. chairman : Gheorghe Duca. – Chişi-
nău, 2017. – 252 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-51-810-9. – [2017-383].

304. Evaluarea stării resurselor piscicole / Usatîi Marin, Usatîi Adrian, Crepis Oleg
[et al.]. – Chişinău, 2017. – P. 117-124. – 93 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-128-
92-6. – [2017-1630].

305. "Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра:


платформа для сотрудничества и современные вызовы", международная кон-
ференция (2017 ; Тираспол). Интегрированное управление трансграничным бассей-
ном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы = Transboundary
Dniester river basin management: platform for cooperation and current challenges : Мате-
риалы международной конференции, Тираспол, 26-27 октября 2017 года / науч. и ред.
ком.: Георге Дука. – Тираспол, 2017. – 484 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
66-591-9. – [2017-2186].

58 BOTANICĂ
306. Academician Alexandru Ciubotaru : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ; resp. de
ed.: Ion Valer Xenofontov ; coord.: Rodica Chiţan ; bibliogr.: Elena Nigreţchi. – Chişinău :
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
223 p. : fot. ; 22 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3131-1-7 (în cop. tare).
[2017-1146].
Aprecieri. – Curriculum vitae. – Lucrări (monogr., materiale didactice, art. în culeg., se-
riale, proiecte, rapoarte) ale acad., domeniul botanică structurală, 734 tit. în lb. rom., engl.,
rusă, publ. în a. a. 1961-2000. – Personalia, 85 tit. – An.: Ind. de nume, tit.

307. Academician Andrei Negru : [paleobotanist] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe


a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan", Grădina Botanică (Inst.) ; ed. şi red. şt.: Constan-
tin Manolache ; coord.: Valentina Cantemir [et al.] ; bibliogr.: Tatiana Doibani, Elena
Nigreţchii. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 207 p. : des., fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – [50] ex.
ISBN 978-9975-3183-1-0 (în cop. tare).

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-2566].
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., brevete de invenţie, art. în culeg.,
encicl., seriale) ale paleobotanistului A. Negru, 433 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine,
publ. în a. a. 1969-2017. – Personalia, 31 tit.
___________________
308. Ciubotaru, Alexandru. Opere alese : Vol. 1 : Embriologia comparată şi experi-
mentală a porumbului (Zea mays L.) şi altor plante de cultură = Comparative and experimen-
tal embryology of maize (Zea mays L.) and other cultivated plants / Alexandru Ciubotaru ; col.
red.: Gheorghe Duca (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2017. – 656 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– ISBN 978-9975-53-804-6. – [2017-1121].

309. "Conversation of Plant Diversity", international scientific symposium (5 ;


2017 ; Chişinău). International Scientific Symposium "Conversation of Plant Diversity", 5th
edition, 1-3 June 2017, Chişinău, Republic of Moldova / progr. com.: Gheorghe Duca [et al.] ;
org. com.: Alexandru Teleuţă [et al.]. – Chişinău, 2017. – 148 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 978-9975-4182-1-8. – [2017-981].

310. Cuza, Petru. Instalarea şi menţinerea speciilor de stejar / Petru Cuza ; red. şt.:
Alexandru Dascaliuc. – Chişinău, 2017. – P. 242-256. – 307 tit. în lb. rom., engl., rusă. –
ISBN 978-9975-53-806-0. – [2017-1128].

311. Fiziologia stresului, adaptării şi rezistenţei la secetă a plantelor de cultură /


A. Ştefîrţă, I. Brînză, V. Vrabie [et al.]. – Chişinău, 2017. – P. 336-372. – 574 tit. în lb. rom.,
engl., rusă. – ISBN 978-9975-62-408-4. – [2017-1900].

312. Habitatele speciilor rare de plante şi de animale din raioanele Soroca şi


Ştefan Vodă, Republica Moldova / Ungureanu Laurenţia, Titica Ghenadie, Baban Elena [et
al.]. – Chişinău, 2017. – P. 78-85 – 85 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-53-885-5.
– [2017-1888].

313. Pînzaru, Pavel. Plante rare ale raionului Floreşti din Republica Moldova / Pavel
Pînzaru. – Chişinău, 2017. – P. 73-79. – 105 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-76-
194-9. – [2017-1561].

314. Tarhon, Petru Gh. Bazele ecofiziologice ale introducţiei plantelor lemnoase
magnoliophyta în Moldova / text, foto: Petru Gh. Tarhon. – Chişinău, 2017. – P. 272-293. –
506 tit. în lb. rom., cehă, engl., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-51-868-0. – [2017-2417].

315. Tofan-Dorofeev, Elena. Subfamilia Rosoideae din flora Basarabiei (taxonomie,


bioecologie, corologie, fitogeografie) : 164.01 – Botanica : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biolo-
gice / Tofan-Dorofeev Elena. – Chişinău, 2017. – P. 25-27. – 53 tit., inclusiv 15 tit. de lucrări
ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-119].

113
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

59 ZOOLOGIE
316. "Actual problems of zoology and parasitology: achievements and pros-
pects", international symposium (2017 ; Chişinău). International Symposium "Actual prob-
lems of zoology and parasitology: achievements and prospects" : dedicated to the 100th anni-
versary from the birth of academician Alexei Spassky, one of the founders of the Academy of
Sciences of Moldova and of the Parasitological school of the Republic of Moldova, 13 Octo-
ber 2017, Chişinău / red. board: Toderaş Ion (chief red.) [et al.]. – Chişinău, 2017. – 473 p. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-66-590-2. – [2017-1955].

317. Bulat, Dumitru. Ihtiofauna Republicii Moldova: ameninţări, tendinţe şi recoman-


dări de reabilitare / Dumitru Bulat. – Chişinău, 2017. – P. 261-276. – 355 tit. în lb. rom., engl.,
rusă. – ISBN 978-9975-89-070-0. – [2017-1861].

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
318. Culegere de articole ştiinţifice consacrată aniversării a 90-a de la naşterea
ilustrului medic şi savant Nicolae Testemiţanu / col. red.: Ion Ababii (red.-şef) [et al.]. –
Chişinău, 2017. – 343 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-82-063-9. – [2017-2026].

612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată


319. Mihalciuc, Olga. Modificări imunobiochimice la acţiunea polizaharidelor sulfata-
te din spirulină în normă şi patologie : 324.03 – Diagnostic de laborator : Autoref. tz. de doct.
în medicină / Mihalciuc Olga. – Chişinău, 2017. – P. 24-29. – 92 tit., inclusiv 24 tit. de lucrări
ale aut. În lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-66].

320. Трактат о научных и практических основах санокреатологии : Том 1 :


Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии / Фурдуй
Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. [и др.]. – Кишинэу, 2016. – P. 201-225. – 303 tit. în lb.
rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-62-400-8. – [2017-117].

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


321. Promovarea sănătăţii / Oleg Lozan, Svetlana Cotelea, Rodica Gramma [et al.].
– Chişinău, 2017. – 208 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-3042-7-6. – [2017-
1541].

322. Servicii de sănătate ocupaţională: aplicaţii practice / Alina Ferdohleb, Cătă-


lina Croitoru, Elena Ciobanu [et al.]. – Chişinău, 2017. – P. 153-156. – 61 tit. în lb. rom., engl.,
rusă. – ISBN 978-9975-56-467-0. – [2017-2164].

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


323. Calmâş, Valentina. Sanităria şi igiena mărfurilor / Valentina Calmâş. – Chişi-
nău, 2017. – 153 p. Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – ISBN 978-9975-75-870-3. – [2017-
1934].

324. Leah, Corina. Public health and the quality of environmental factors in the Re-
public of Moldova : Master Thesis : 42-natural sciences : Master program: Environmental
management / Leah Corina ; sci. leader: Sochircă Vitalie ; ed., transl.: Tamara Leah. – Chişi-
nău, 2017. – 103 p. – Bibliogr. la sfârșitul cap. – ISBN 978-9975-139-35-9. – [2017-2492].

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


325. Dezvoltarea toxicologiei experimentale în Republica Moldova / Iurie Pînza-
ru, Gheorghii Ţurcanu, Raisa Sîrcu [et al.]. – Chişinău, 2016. – P. 129-137. – 90 tit. în lb.
rom., rusă. – ISBN 978-9975-3101-6-1. – [2017-196].

326. Iavorschi, Anatolie. Instrumentaţie biomedicală / Anatolie Iavorschi, Călin-Petru


Corciovă, Victor Şontea ; coord.: Victor Şontea. – Chişinău, 2017. – P. 295-299. – 54 tit. –
ISBN 978-9975-51-866-6. – [2017-1476].

327. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacia clinică / V. Gonciar, C.


Scutari, E. Cazacu [et al.]. – Chişinău, 2016. – 125 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN
978-9975-82-024-0. – [2017-1667].

328. Moşin, Veaceslav. Hiperhomocisteinemia şi patologia reproductivă / Veaceslav


Moşin, Elena Visternicean, Adrian Creţu. – Chişinău, 2017. – P. 25-28. – 81 tit. în lb. rom.,
engl., rusă. – ISBN 978-9975-139-10-6. – [2017-435].

329. Pocaznoi, Ion. Biomateriale şi biocompatibilitate / Ion Pocaznoi, Liliana


Vereştiuc ; coord.: Victor Şontea. – Chişinău, 2017. – 315 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. –
ISBN 978-9975-51-836-9. – [2017-872].

330. Surguci, M. Utilizarea metotrexatului în sarcina ectopică tubară = The use of


methotrexate for tubal ectopic pregnancy = Использование метотрексата при внематочной
трубной беременности / M. Surguci, Tatiana Ivas // Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4.
– P. 70-72. – 51 tit. în lb. rom., engl., fr. – ISSN 1810-5289.

331. Ţurcanu, Ştefan. Zooterapia, sau Tratarea cu ajutorul animalelor : Adăugaţi ani
la viaţa voastră / Ştefan Ţurcanu. – Chişinău, 2017. – P. 196-199. – 57 tit. în lb. engl., rusă. –
ISBN 978-9975-56-492-2. – [2017-2539].

115
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

616 Patologie. Medicină clinică


332. Abraş, Marcel. Metode de investigaţii invazive şi noninvazive în cardiologie /
Marcel Abraş, Elena Samohvalov, Livi Grib. – Chişinău, 2017. – P. 112-116. – 61 tit. în lb.
engl. – ISBN 978-9975-82-071-4. – [2017-2199].

333. Arnăutu, C. Ateroscleroza : este o maladie ereditară, dobândită sau este rezul-
tatul schimbărilor de vârstă / C. Arnăutu. – Chişinău, 2017. – P. 255-319. – 523 tit. în lb. rom.,
engl., rusă. – ISBN 978-9975-129-37-4. – [2017-1973].

334. Banov, Pavel. Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivante


: 321.22 – Urologie şi andrologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Banov Pavel. –
Chişinău, 2017. – P. 25-28. – 56 tit., inclusiv 41 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. –
[Teze 2017-109].

335. Briceag, Silvia. Psihopatologia / Silvia Briceag. – Bălţi, 2017. – P. 152-156. –


55 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-50-195-8. – [2017-1782].

336. Bugai, Rodica. Statutul clinico-paraclinic şi polimorfismul genetic în pancreatita


cronică : 321.01 – Boli interne (gastroenterologie) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Bugai Rodica. – Chişinău, 2017. – P. 26-31. – 74 tit., inclusiv 50 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă. – [Teze 2017-21].

337. Cancerul tiroidian şi graviditatea / Varodi Viorica, Eţco Ludmila, Tîbîrnă Ghe-
orghe [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 4. –
P. 123-125. – 57 tit. în lb. engl., rusă). – ISSN 1857-0011.

338. Caraiani, Olga. Particularităţile clinico-paraclinice ale tuberculozei pulmonare


infiltrative cu evoluţie severă în tratamentul dots : 321.07 – Ftiziopneumologie : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe medicale / Caraiani Olga. – Chişinău, 2017. – P. 24-26. – 51 tit., inclusiv 29 tit.
de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-67].

339. Carauş, Tatiana. Determinarea factorilor de risc şi argumentarea ştiinţifică a


unei noi abordări de analiză a deceselor nou-născuţilor de termen : 322.01 – Neonatologie şi
pediatrie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Carauş Tatiana. – Chişinău, 2017. – P. 25-28. –
51 tit., inclusiv 19 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-27].

340. Chele, Nicolae. Implantarea Dentară Imediată / Chele Nicolae ; sub red.: Valen-
tin Topalo. – Chişinău, 2017. – 272 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-57-240-8.
– [2017-2035].

341. Controlul şi prevenirea maladiilor netransmisibile / Oleg Lozan, Rodica


Gramma, Galina Obreja [et al.]. – Chişinău, 2017. – 360 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN
978-9975-3042-5-2. – [2017-1408].

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342. Corlăteanu, Alexandru. Multidimensional assessment of chronic obstructive


pulmonary disease / Corlăteanu Alexandru. – Chişinău, 2017. – P. 129-178. – 597 tit. – ISBN
978-9975-82-069-1. – [2017-2197].

343. Diagnosticul şi tratamentul patologiilor cardiovasculare în timpul sarcinii /


Cojocaru Victor, Cotelnic Anatolie, More Tatiana [et al.]. – Chişinău, 2017. – P. 83-103. – 284
tit. – ISBN 978-9975-46-326-3. – [2017-1728].

344. Epidemiologie / Viorel Prisăcaru, Angela Paraschiv, Adrian Cotelea [et al.] ; sub
red.: V. Prisăcaru. – Chişinău, 2017. – 294 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-
9975-82-047-9. – [2017-903].

345. Ficatul şi hormonii: de la mecanismele esenţiale până la manifestările clinice şi


extrahepatice / Vlada-Tatiana Dumbrava, Iulianna Lupaşco, Inna Vengher [et al.]. – Chişinău,
2016. – 203 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-404-5. – [2017-572].

346. Jitarciuc, Ala. Dezvoltarea fizică şi neurologică a copiilor cu retard de creştere


intrauterină în primul an de viaţă : 322.01 – Pediatrie şi neonatologie : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe medicale / Jitarciuc Ala. – Chişinău, 2017. – P. 21-24. – 50 tit., inclusiv 19 tit. de lucrări
ale aut. în lb. rom., engl., fr. – [Teze 2017-7].

347. Ghicavîi, Vitalii. Obstrucţia infravezicală: diagnostic şi tratament endoscopic


miniinvaziv / Ghicavîi Vitalii. – Chişinău, 2017. – P. 256-276. – 368 tit. în lb. rom., engl., rusă.
– ISBN 978-9975-56-416-8. – [2017-876].

348. Grivenco, Aliona. Remodelarea cordului şi evoluţia insuficienţei cardiace croni-


ce după revascularizarea coronariană : 321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
medicale / Grivenco Aliona. – Chişinău, 2017. – P. 24-28. – 53 tit., inclusiv 29 tit. de lucrări
ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-49].

349. Lupaşco, Iuliana. Hepatitele cronice virale B şi C la adulţi (factorii de risc, parti-
cularităţile clinco-evolutive, hormonal-metabolice, imunologice şi optimizarea metodelor de
tratament) : 321.01. Boli interne (hepatologie; gastroenterologie) : Autoref. tz. doct. habilitat în
ştiinţe medicale / Lupaşco Iuliana. – Chişinău, 2017. – P. 38-45. – 91 tit. inclusiv 51 tit. în lb.
rom., engl., rusă. – [Teze 2017-87].

350. Madan, Diana. Teratoamele mature chistice la copii şi adolescente. Reviul lite-
raturii = Mature cystic teratomas in children and adolescents. Review of literature = Зрелые
кистозные тератомы у детей и подростков. Обзор литературы / Diana Madan // Buletin de
Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 79-81. – 98 tit. în lb. rom., engl., fr. – ISSN 1810-5289.

351. Martîniuc, Constantin. Diagnosticul precoce şi tratamentul hipertensiunii pul-


monare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică şi patologie cardiopulmonară
mixtă : 321.07 – Ftiziopneumologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale /
Martîniuc Constantin. – Chişinău, 2017. – P. 38-43. – 83 tit., inclusiv 59 tit. de lucrări ale aut.
în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-83].

117
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

352. Medicina internă cu nursing specific / Negrean Mariana, Tomulescu Liuba,


Carp Lucia [et al.]. – Chişinău, 2017. – 648 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-57-
237-8. – [2017-2330].

353. Medicina paliativă / elab.: Olga Cerneţchi, Rodica Gramma. – Chişinău, 2017.
– 168 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – [2017-1976].

354. Melnic, Eugen. Adenoamele hipofizare. Morfopatologie şi profil molecular / Eu-


gen Melnic ; sub red.: Anca Maria Cimpean, Ecaterina Foca. – Chişinău, 2017. – 169 p. –
Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-57-224-8. – [2017-643].

355. Năstase, Corneliu. Terapia remineralizantă a carierei dentare incipiente / Cor-


neliu Năstase, Alexei Terehov. – Chişinău, 2016. – P. 50-55. – 118 tit. în lb. engl., rusă. –
ISBN 978-9975-53-772-8. – [2017-246].

356. Peltec, Angela. Impactul bolii ficatului gras nonalcoolic în transplant hepatic:
etapa pretransplant / Angela Peltec // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medi-
cale. – 2017. – Nr 3. – P. 211-215 (60 tit. în lb. engl.). – ISSN 1857-0011.

357. Pisarenco, Nadejda. Corelaţii clinico-radiologice a proceselor infiltrativ-


pneumonice tuberculoase în cadrul DOTS / Nadejda Pisarenco. – Chişinău, 2017. – P. 91-
112. – 245 tit. în lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-68-339-5. – [2017-
2382].

358. Pleşca, Eduard. Pielonefrita acută la bolnavii cu diabet zaharat / Eduard


Pleşca. – Chişinău, 2017. – P. 37-40. – 51 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-82-
060-8. – [2017-1665].

359. Puiu, Ivan. Intervenţia timpurie în copilărie. Actualităţi / Ivan Puiu. – Chişinău,
2017. – 192 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4304-1-8. – [2017-218].

360. Rotaru, Lilia. Aspecte patogenetice ale bolii Parkinson. Mecanisme genetice şi
celulare / Lilia Rotaru // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. –
Nr 5. – P. 30-33. – 111 tit. în lb. engl. – ISSN 1857-0011.

361. Rotaru, Lilia. Simptome non-motorii ale pacienţilor cu boala Parkinson. Sinteză
/ Lilia Rotaru // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 5. –
P. 48-53. – 160 tit. în lb. engl. – ISSN 1857-0011.

362. Rotaru, Victoria. Practical classes in general pathophysiology / Victoria Rotaru,


Valeriu Cobeţ. – Chişinău, 2017. – 91 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-56-
468-7. – [2017-2157].

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

363. Sacară, Victoria. Abordarea clinico-genetică contemporană a distrofiei muscu-


lare duchenne / Sacară Victoria. – Chişinău, 2017. – P. 134-156. – 224 tit. în lb. rom., engl.,
rusă. – ISBN 978-9975-108-26-3. – [2017-1822].

364. Schizofrenia, primul episod psihotic / col. de aut.: Anatol Nacu, Mircea
Revenco, Jana Chihai [et al.]. – Chişinău, 2017. – P. 85-88. – 79 tit. în lb. rom., engl., germ. –
ISBN 978-9975-87-266-9. – [2017-1081].

365. Spinei, Aurelia. Caria dentară la copiii cu dizabilităţi / Aurelia Spinei. – Chişi-
nău, 2016. – 275 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-56-398-7. – [2017-169].

366. Spînu, Constantin. Gripa: măsuri de supraveghere, control şi răspuns / Con-


stantin Spînu, Iurie Pînzaru, Ştefan Gheorghiţă ; coaut.: Eder Veronica [et al.]. – Chişinău,
2017. – P. 242-260. – 191 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-62-403-9. – [2017-
904].

367. Suport de bază în identificarea şi evaluarea unor gene potenţial implicate


în bolile cardiovasculare / Abduşa Daniela, Duca Maria, Palii Ina [et al.]. – Chişinău, 2017.
– P. 72-87. – 441 tit. în lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-108-31-7. – [2017-2474].

368. Şciuca, Svetlana. Factorii de risc şi etiopatogenici în evoluţia şi controlul astmu-


lui bronşic la copii / Svetlana Şciuca. – Chişinău, 2016. – 260 p. – Bibliogr. la sfârşitul teme-
lor. – ISBN 978-9975-56-401-4. – [2017-172].

369. Tcaciuc, Eugen. Hemodinamica centrală, pulmonară, hepatică şi renală la pa-


cienţii cu ciroză hepatică : 321.01 – Boli interne (hepatologie) : Autoref. tz. de doct. habilitat în
ştiinţe medicale / Tcaciuc Eugen. – Chişinău, 2017. – P. 32-41. – 111 tit., inclusiv 65 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-51].

370. Ţîbîrnă, Andrei. Cancerul glandei tiroide / Andrei Ţîbîrnă. – Chişinău, 2017. – P.
311-316. – 99 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-47-150-3. – [2017-1082].

371. Zabolotnîi, Dumitru. Analgezia inhalatorie în managementul pacientului cu


afecţiuni carioase şi pulpare : 323.01 – Stomatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale
/ Zabolotnîi Dumitru. – Chişinău, 2017. – P. 24-27. – 54 tit., inclusiv 10 tit. de lucrări ale aut. în
lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-65].

372. Zănoagă, Oleg. Chirurgia orală şi tratamentul antitrombotic – incidente şi riscuri


/ Oleg Zănoagă. – Chişinău, 2017. – P. 105-122. – 221 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN
978-9975-62-407-7. – [2017-1258].

373. Андреев, В. Н. Реабилитация больных с заболеваниями внутренних орга-


нов, костно-мышечной системы и соединительной ткани / В. Н. Андреев, И. В. Цыбыр-
нэ, Г. Г. Безу. – Кишинэу, 2017. – 411 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4021-
7-0. – [2017-1595].

119
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


374. Jeru, Ion. Cristalinul / Ion Jeru. – Chişinău, 2017. – P. 231-280. – 302 tit. în lb.
engl., germ., rusă. – ISBN 978-9975-4304-4-9. – [2017-547].

375. Suman, Serghei. Peretele anterolateral al abdomenului : hernii în termeni, noţi-


uni, eponime, clasificări şi teste / Serghei Suman, Ala Suman. – Chişinău, 2017. – P. 178-
183. – 93 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-56-415-1. – [2017-877].

376. Ursu, Sergiu. Evaluarea clinico-imagistică şi tratamentul chirurgical în sindromul


de Canal Carpian şi Guyon : 321.18 – Ortopedie şi Traumatologie : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe medicale / Ursu Sergiu. – Chişinău, 2017. – P. 23-27. – 63 tit., inclusiv 34 tit. de lucrări
ale aut. în lb. rom., engl., rusă, ucr. – [Teze 2017-105].

618 Ginecologie. Obstetrică


377. Catrinici, Rodica. Colul uterin în contextul iniţierii travaliului / Rodica Catrinici,
Valentin Friptu. – Chişinău, 2017. – P. 50-58. – 130 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-
9975-82-068-4. – [2017-2029].

378. Catrinici, Rodica. Sarcina suprapurtată / Rodica Catrinici, Valentin Friptu. –


Chişinău, 2017. – P. 39-44. – 77 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-82-067-7. –
[2017-2028].

379. Crivceanscaia, Larisa. Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie


prin deficit de surfactant la prematuri / Crivceanscaia Larisa. – Chişinău, 2017. – P. 143-158.
– 214 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-58-112-7. – [2017-1522].

380. Dondiuc, Iurie. Sănătatea maternă în Republica Moldova: provocări şi perspec-


tive / Dondiuc Iurie. – Chişinău, 2017. – P. 195-216. – 259 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN
978-9975-82-050-9. – [2017-1197].

381. Mişina, Ana. Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine : (embrio-
logia, clasificarea, diagnosticul, corecţia chirurgicală) / Ana Mişina. – Chişinău, 2016. – 253 p.
– Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-3119-0-8. – [2017-1547].

382. Mişina, Ana. Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine: optimiza-
rea diagnosticului şi tratamentului : 321.15 – Obstetrică şi ginecologie : Autoref. tz. de doct.
habilitat în ştiinţe medicale / Mişina Ana. – Chişinău, 2017. – P. 34-39. – 86 tit., inclusiv 51 tit.
de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-53].

383. Moşin, Veaceslav. Infecţii ginecologice şi obstetricale / Veaceslav Moşin. –


Chişinău, 2017. – P. 1048-1072. – 352 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-139-30-4.
– [2017-2459].

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

384. Tcaciuc, Diana. Aspecte imuno-genetice şi clinico-morfologice ale cancerului


mamar asociat cu diabet zaharat tip 2 : 321.20 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe medicale / Tcaciuc Diana. – Chişinău, 2017. – P. 21-25. – 53 tit., inclusiv 36 tit.
de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. – [Teze 2017-81].

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


385. Academician Vitalie Postolati : [energitician] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan" ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.:
Elena Bâcova ; bibliogr.: Janna Nikoaleva, Lidia Zasaviţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică
Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 287 p. : fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3131-7-9 (în cop. tare).
[2017-1441].
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., brevete de invenţie, art. în culeg.) ale
energeticianului V. Postolati, 409 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine, publ. în a. a. 1967-
2016. – Personalia, 28 tit.
___________________
386. Доклады итоговой научной конференции профессорско-
преподавательского состава Инженерно-Технического Института за 2016 г., г.
Тираспол, 26-27 января 2017 г. / редкол.: В. Г. Звонкий [и др.]. – Тираспол, 2016. – 149
p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3110-5-2. – [2017-1613].

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
387. Simonov, Dumitru. Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul
tendinţelor economice mondiale / Simonov Dumitru ; coord. şt.: Chistruga Boris. – Chişinău,
2017. – P. 180-203. – 205 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-4264-9-7.
– [2017-2024].

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie meca-


nică
388. Creţu, Vasilii. Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 şi ZnO pentru
detectarea gazelor : 134.03 Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii : Autoref. tz. de doct. în
fizică / Creţu Vasilii. – Chişinău, 2017. – P. 24-26. – 54 tit., inclusiv 26 tit. de lucrări ale aut. în
lb. rom., engl. – [Teze 2017-32].

389. "Microelectronics and Computer Science", international conference (9 ;


2017 ; Chişinău). Proceeding of the: The 9th International Conference "Microelectronics and
Computer Science" & The 6th Conference of "Physicists of Moldova" : The 50th anniversary of
Computers, Informatics and Microelectronics Faculty & Electronics and Telecommunications
Faculty, October 19-21, 2017, Chişinău, Moldova / ed.: I. Tighineanu, I. Balmuş. – Chişinău,
2017. – 551 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4264-8-0. – [2017-1924].

121
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

390. Постолатий, В. М. Компактные управляемые самокомпенсирующиеся


высоковольтные линии электропередачи переменного тока : (в трех частях) : Ч. 1-3 / В.
М. Постолатий, 2017. – P. 506-525. – 412 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-62-
404-6. – [2017-1606].

391. Управляемые электропередачи : Вып. № 9 : (юбилейный к 45-летю соз-


дания Лаборатории управляемых электропередач) : Труды 2007-2017. – Кишинэу, 2017.
– 258 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4472-8-7. – [2017-1359].

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


392. "Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie", conferinţă tehnico-ştiinţifică cu
participare internaţională (4 ; 2017 ; Chişinău). Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie :
Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 4-a, 27-29 aprilie, 2017, Chi-
şinău, Republica Moldova / com. şt.: Constantin Ţuleanu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău,
2017. – 286 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-900-1. – [2017-788].

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII

SĂLBATICE

393. "Аграрная наука и образование – основа успешного развития АПК


Приднестровья", научно-практическая конференция (2016 ; Тираспол). Аграрная
наука и образование – основа успешного развития АПК Приднестровья : Материалы
научно-практической конференции, 24 ноября 2016 года / пред. оргком.: А. Д. Рущук. –
Тираспол, 2017. – 271 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3150-5-0. – [2017-649].

630 Silvicultură
394. Boaghie, Dionisie. Silvicultură / Dionisie Boaghie. – Chişinău, 2017. – P. 325-
330. – 150 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-3159-2-0. – [2017-2487].

395. Boaghie, Dionisie. Silvobiologie / Dionisie Boaghie. – Chişinău, 2016. – P. 146-


150. – 121 tit. în lb. rom., fr., rusă. – ISBN 978-9975-9775-9-3. – [2017-216].

396. Boaghie, Dionisie. Silvotehnica / Dionisie Boaghie. – Chişinău, 2016. – P. 191-


196. – 126 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-9889-6-4. – [2017-217].

397. Sectorul forestier şi serviciile ecosistemice – ENPI FLEG II în Republica


Moldova / A. Andreev, O. Cazanţeva, A. Munteanu [et al.]. – Chişinău, 2017. – 240 p. –
Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-3022-9-6. – [2017-423].

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
398. Agricultura durabilă în Republica Moldova: provocări actuale şi perspecti-
ve / coord. (ed.): Valeriu Capcelea ; col. red.: Capcelea Valeriu [et al.]. – Bălţi, 2017. – 373 p.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3156-2-3. – [2017-2270].

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

399. "Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol", conferinţă ştiinţifică cu par-


ticipare internaţională (2017 ; Chişinău). Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol :
Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare Internaţională a Societăţii Naţionale a Moldovei
de Ştiinţa Solului, 8-9 septembrie 2017, Chişinău / red. resp.: Gheorghe Jigău, Anatolie Tărâ-
ţă. – Chişinău, 2017. – 433 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-931-5. – [2017-
1719].

400. Гинда, Е. Ф. Дифференцированный подход к применению регуляторов


роста в виноградарстве в условиях Приднестровья / Е. Ф. Гинда ; науч. ред.: В. Ф.
Хлебников. – Тираспол, 2017. – P. 158-169. – 148 tit. în lb. engl., rusă. – ISBN 978-9975-
3072-9-1. – [2017-89].

401. Пармакли, Д. М. Трактат о земле: значение, состояние, эффективность ис-


пользования в сельском хозяйстве / Д. М. Пармакли, А. Н. Стратан ; науч. ред.: Дога В.
С. – Chişinău, 2016. – P. 321-324. – 77 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-85-055-
1. – [2017-110].

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea
plantelor
402. Gavrilita, Lidia. Enthomphague Trichogramma as means of biological pests'
Control / Gavrilita Lidia; sci. ref.: Leonid Voloşciuc [et al.]. – Chişinău, 2017. – 139 p. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-418-2. – [2017-887].

633/635 Horticultură în general


403. Profesorul Ştefan Topală : Omul care face descoperiri : [savant în domeniul ci-
tologiei viței de vie] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei
Lupan", Grădina Botanică (Inst.) ; alcăt.: Tatiana Doibani, Elena Negreţchi. – Ed. a 2-a,
compl. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Print Caro"]. – 364 p. : fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-397-0.
[2017-168].
Tabel cronol. – Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., art. în culeg., seriale),
307 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1963-2012. – An.: Index de nume, tit.
___________________
404. Alexandrov, Eugeniu. Crearea hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis Vini-
fera L. x Muscadinia Rotundifolia Michx.) cu rezistenţă sporită faţă de factorii biotici şi abiotici
: 411.04 – Ameliorarea plantelor i producerea seminţelor : Autoref. tz. de doct. habilitat în
ştiinţe biologice / Alexandrov Eugeniu. – Chişinău, 2017. – P. 35-42. – 140 tit. în lb. rom.,
engl., rusă. – [Teze 2017-144].

405. Alexandrov, Eugeniu. Enciclopedie de viticultură ecologică / Eugeniu


Alexandrov, Vasile Botnari, Boris Gaina. – Chişinău, 2016. – P. 272-277. – 117 tit. în lb. rom.,
engl., fr., rusă. – ISBN 978-9975-139-09-0. – [2017-546].

123
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

406. Cultura arbuştilor fructiferi şi căpşunului / grupul de aut.: Balan Valerian, Sa-
va Parascovia, Calalb Tatiana [et al.] ; coord.: Balan Valerian, Dodică Dmitri. – Chişinău,
2017. – 434 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-87-263-8. – [2017-1661].

407. Istoria cercetărilor ştiinţifice în domeniul viticulturii şi vinificaţiei din Mol-


dova : Dedicată jubileului de 105 ani ai Institutului : [Ştiințifico-Practic de Horticultură şi Teh-
nologii Alimentare] / C. Dadu, Şt. Bondarenco, E. Soldatenco [et al.] ; trad. în rom.: E. Rusu. –
Chişinău, 2016. – P. 223-229. – 126 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-62-401-5. – [2017-
639].

408. Medicinal artemisia L. species (A. annua, A. absinthium and A. lerchiana)


in Republic of Moldova / Nina Ciocarlan, Veaceslav Ghendov, Tatiana Izverscaia [et al.]. –
Chişinău, 2017. – P. 118-127. – 232 tit. în lb. rom., cehă, engl. – ISBN 978-9975-53-798-8. –
[2017-820].

409. Mihnea, Nadejda. Potenţialul biologic al genofondului Solanum Lycopersicum L.


şi valorificarea acestuia în ameliorarea caracterelor preţioase : 411.04. Ameliorarea plantelor
şi producerea seminţelor : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe biologice / Mihnea Nadejda.
– Chişinău, 2017. – P. 30-41. – 150 tit., inclusiv 90 de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă. –
[Teze 2017-117].

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
410. Buzu, Ion. Crearea tipului de ovine karakul moldovenesc : 421.01 – Ameliorarea
şi biotehnologia reproducerii animalelor : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe agricole /
Buzu Ion. – Chişinău, 2017. – P. 39-43. – 96 tit., inclusiv 64 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom.,
engl., rusă. – [Teze 2017-125].

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


411. "Logistică şi tehnologii informaţionale în transportul feroviar : pregătirea
specialiştilor în domeniul transportului feroviar", conferinţa internaţională (2016 ;
Bălţi). Logistică şi tehnologii informaţionale în transportul feroviar : pregătirea specialiştilor în
domeniul transportului feroviar : Materialele Conferinţei Internaţionale, 10-12 octombrie, 2016,
Bălţi : Partea 1, 2-a. – Bălţi, 2016. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-132-68-8, ISBN
978-9975-132-76-3. – [2017-344 ; 2017-1411].

657 Contabilitate
412. "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor", conferinţă ştiinţi-
fică internaţională (6 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea
şi profesia contabilă în era provocărilor" = "Accounting and the accounting profession in the
century of challenges" : consacrată Zilei Profesionale a Contabilului : Culegere de articole
ştiinţifice, Ediţia a 6-a, 5-6 aprilie 2017, mun. Chişinău / com. şt.: Grigore Belostecinic (preşe-
dinte) [et al.]. – Chişinău, 2017. – 405 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-127-50-
9. – [2017-730].

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

413. Grîu, Maia. Contabilitate managerială / Maia Grîu, Mihail Manoli. – Chişinău,
2017. – P. 274-275. – 20 tit. şi la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-3001-6-2. – [2017-671].

414. Nani, Mihail. Contabilitatea instituţiilor bugetare / Mihail Nani. – Chişinău, 2017.
– P. 131-135. – 55 tit. – ISBN 978-9975-71-914-8. – [2017-1256].

415. Недерица, Александр. Финансовый учет : (Часть 1) / Александр Недерица,


Людмила Грабаровски, Анжела Попович. – Кишинэу, 2017. – P. 209-213. – 71 tit. în lb.
rom., rusă. – ISBN 978-9975-75-852-9. – [2017-1360].

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


416. Яниогло, А. И. Комплексная система обеспечения экономической безопас-
ности предприятий / А. И. Яниогло. – Комрат, 2017. – P. 109-114. – 79 tit. în lb. rom.,
engl., rusă. – ISBN 978-9975-3132-6-1. – [2017-2619].

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


417. Marin, Constantin. Comunicarea internaţională / Constantin Marin. – Chişinău,
2017. – P. 301-336. – 437 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-71-922-3.
– [2017-2145].

418. "Rolul mass-media în procesul electoral", conferinţă ştiinţifică-practică in-


ternaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică-practică Internaţională "Rolul mass-
media în procesul electoral" = Международная научно-практическая конференция "Роль
средств массовой информации в избирательном процессе", Chişinău, 12 aprilie 2017. –
Chişinău, 2017. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3110-4-5. – [2017-2354].

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
419. Academicianul Boris Gaina : [oenolog] : la 70 de ani. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Lexon Prim"]. – 187, [20] p. : fot., fot. color, tab. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-139-25-0 (în cop. tare).
[2017-1798].
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., brevete de invenţie, art. în culeg., se-
riale), 734 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1974-2017.

420. Emil Rusu (13.05.1945 – 13.09.2016) : Date biografice şi lista lucrărilor ştiinţifi-
ce ale doctorului habilitat, profesorului universitar, distinsului oenolog / Oficiul Naţ. al Viei şi
Vinului, IP Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare ; [elab.]: Obadă Leonora. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 36 p. ; 21 cm.
Apare cu susţinerea Oficiului Naţ. al Viei şi Vinului. – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-421-2.
[2017-890].
Include 154 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1987-2016.

125
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

421. Gheorghe Gorea : Inginer. Pedagog. Inventator : Biobibliografie / Univ. Tehn. a


Moldovei, Bibl. ; aut.: Elena Plăcintă, Angela Ştirbu ; ed. îngrijită: Zinaida Stratan. – Chişinău :
UTM, 2017. – 80 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Personalităţi universitare în ştiinţa şi tehnică", ISBN
978-9975-45-480-3).
50 ex.
ISBN 978-9975-45-481-0.
[2017-764].
Aprecieri. – Lucrări (man., brevete de inveţii, art. în culeg., seriale), 119 tit. în lb. rom.,
engl., rusă, publ. în a. a. 1969-2012. – An.: Index de nume, tit., CIB, neologisme, trad.
___________________
422. Autenticitatea şi inofensivitatea produselor uvologice / Rodica Sturza, Boris
Gaina, Roxana Elena Ionete [et al.] ; coord. şt.: Rodica Sturza. – Chişinău, 2017. – 264 p. –
Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-3175-2-8. – [2017-2454].

423. Calmâş, Valentina. Tehnologii alimentare / Valentina Calmâş. – Chişinău, 2017.


– 265 p. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-75-868-0. – [2017-1933].

424. Controlul microbiologic al produselor alimentare / Luiza Sandulachi, Silvia


Rubţov, Lilia Popescu [et al.] ; red. resp.: Luiza Sandulachi. – Chişinău, 2017. – P. 117-120. –
57 tit. în lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-45-472-8. – [2017-358].

425. Tatarov, Pavel. Chimia produselor alimentare / Pavel Tatarov. – Chişinău,


2017. – 450 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4264-2-8. – [2017-127].

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


426. "Creativity. Technology. Marketing", international symposium (4 ; 2017 ;
Chişinău). Creativity. Technology. Marketing : CTM 2017 : Proceedings of the 4th Internatio-
nal Symposium, 26-28 October [2017] / com. şt.: Viorel Bostan (preşedinte) [et al.] ; com.
org.: Valentina Bulgaru [et al.]. – Chişinău, 2017. – 400 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN
978-9975-45-505-3. – [2017-2230].

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI


427. Boaghie, Dionisie. Spaţii verzi urbane: istoric, particularităţi, diversitate / Dioni-
sie Boaghie. – Chişinău, 2017. – P. 345-351. – 156 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-
9975-3159-1-3. – [2017-2488].

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


428. Meşteşuguri populare tradiţionale moldoveneşti : (Din colecţiile Bibliotecii
Naţionale) : Bibliografie de recomandare / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Proiectul editorial
"Moldavica" ; alcăt.: Svetlana Miron ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : Biblioteca Naţională
a Republicii Moldova, 2017. – 166 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3096-2-2.
[2017-703].

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sistematizat, 938 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1972-2015. – An.: Index alf. de nu-
me, seriale şi ed. periodice.
___________________
429. Mokan-Vozian, Ludmila. Comunicare şi limbaj în artele plastice / Mokan-
Vozian Ludmila. – Chişinău, 2017. – P. 49-51. – 67 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-46-
329-4. – [2017-2369].
73 ARTE PLASTICE
430. Conspecte numismatice (VII) / resp. de ed.: Sergiu Matveev. – Chişinău, 2017.
– 56 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3180-2-0. – [2017-2500].

745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate


431. Procop, Natalia. Batik-ul din Moldova / Natalia Procop ; consultant şt.: Tudor
Stavilă ; rec. şt.: Constantin I. Ciobanu [et al.]. – Chişinău, 2017. – P. 93-98. – 188 tit. în lb.
rom., engl., rusă, alte lb. străine. – ISBN 978-9975-3170-0-9. – [2017-2334].

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


432. Gheorghe Oprea : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Proiectul Editorial
"Moldavica" ; alcăt.: Svetlana Miron ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : Biblioteca Naţională
a Republicii Moldova, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 176 p. : fot., imagini color ; 22 cm. –
(Seria "Plasticienii Moldovei", ISBN 978-9975-4493-6-6).
Text parţial : lb. rusă. – [200] ex.
ISBN 978-9975-4318-8-0.
[2017-1350].
Aprecieri. – Opera (picturi, sistematizate după curente artistice, în ordine cronol., ver-
suri) ale artistului plastic Gh. Oprea, 404 tit., publ. în aa. 1974-2015. – Personalia, 112 tit. –
An.: Index de nume, lucrări, tit. a surselor consultate.

78 MUZICĂ
433. Elena Mironenco : [muzicolog] : Biobibliografie / Acad. de Muzică, Teatru şi Ar-
te Plastice, Biblioteca ; Proiect Şt. "Patrimoniul muzical din Rep. Moldova (folclor şi creaţie
componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare" ; alcăt.: Svetlana Teodor, Vasilisa
Nechiforeac ; coord.: Rodica Avasiloaie ; coord. şt., red. resp.: Larisa Balaban ; red. şt.: Victo-
ria Melnic, Irina Ciobanu-Suhomlin ; red. bibliogr.: Svetlana Teodor. – Chişinău : AMTAP,
2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 186 p. : fot., fot. color, [1] f. port. color ; 2 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4461-1-2.
[2017-1136].
Tabel cronol. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., publ. metodico-didact., art. în culeg., se-
riale) ale muzicologului E. Mironenco, 211 tit., publ. în a. a. 1973-2016.

434. Gheorghe Mustea : Compozitor. Academician : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a


Rep. Moldova, Proiectul editorial "Moldavica" ; alcăt.: Lilia Balan ; dir. gen.: Elena Pintilei. –
Chişinău : BNRM, 2017 (Tipogr. "Primex-Com"). – 216 p. : fot., fot. color ; 21 cm. – (Colecţia
"Compozitorii Moldovei", ISBN 978-9975-3096-9-1).

127
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

50 ex.
ISBN 978-9975-110-85-3 (în cop. tare).
[2017-2041].
Tab. cronol. – Aprecieri. – Opera muzicală a compozitorului Gh. Mustea, 816 tit. în lb.
rom., rusă, publ. în a. a. 1978-2017. – An.: Index de nume, tit.
___________________
435. Barbas, Valeria. Dialogul intercultural în cadrul festivalului internaţional "Zilele
muzicii noi" din Republica Moldova : Specialitatea 653.01 Muzicologie : Autoref. tz. de doct.
în studiul artelor şi culturologie / Barbas Valeria. – Chişinău, 2017. – P. 25-28. – 74 tit., inclu-
siv 25 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., rusă. – [Teze 2017-129].

436. Gagim, Ion. Studii de muzicologie / Ion Gagim. – Bălţi, 2017. – 267 p. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9904-6-2. – [2017-905].

437. Schiop, Adrian. Şmecherie şi lume rea : Universul social al manelelor / Adrian
Schiop. – Chişinău, 2018. – P. 245-254. – 137 tit. în lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-86-238-
7. – [2017-2205].

438. Варданян, Алена. Концерт для фортепиано с оркестром Ливиу Штирбу как
образец музыки "третьего направления" / Алена Варданян ; науч. ред.: Галина Кочаро-
ва. – Кишинэу, 2016. – P. 40-48. – 116 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-110-68-
6. – [2017-442].

439. Варданян, Алена. Претворение мемориальной тематики в концерте для


фортепиано с оркестром Златы Ткач / Алена Варданян ; науч. ред.: Галина Кочарова. –
Кишинэу, 2016. – P. 31-40. – 126 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-110-69-3. –
[2017-443].

440. Варданян, Алена. Рапсодия-концерт Nr 1 для фортепиано с оркестром


Геннадия Чобану: на подступах к постмодернизму / Алëна Варданян ; науч. ред.: Гали-
на Кочарова. – Кишинэу, 2016. – P. 33-39. – 88 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-
9975-110-67-9. – [2017-441].

441. Сикур, Пётр. Секреты искусства пения и музыкального исполнительства :


Для певцов, дирижеров хора, регентов, педагогов – музыкантов и учащихся : Т. 2 / П. И.
Сикур. – Бэлць, 2017. – P. 413-419. – 178 tit. – ISBN 978-9975-132-93-0. – [2017-2105].

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


442. Membru corespondent Leonid Cemortan : [cercetător al istoriei și teoriei tea-
trului] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan", Inst. Pa-
trimoniu Cultural ; editor: Constantin Manolache ; sel. textelor: Ana-Maria Plămădeală [et al.] ;
red. şt.: Victor Ghilaş ; bibliogr.: Parascovia Calieva. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centra-
lă (Institut) "Andrei Lupan", 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 343 p. : fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-87-308-6 (în cop. tare).

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-2226].
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., art. în culeg., seriale, interviuri) ale
corespondentului L. Cemortan, 290 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1966-2009.
___________________
443. Aftimiciuc, O. Aerobica / O. Aftimiciuc, V. Jurat. – Chişinău, 2016. – P. 266-
272. – 178 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-68-309-8. – [2017-471].

444. Bragarenco, Nicolae. Rugby : Dezvoltarea capacităţilor coordinative /


Bragarenco Nicolae. – Chişinău, 2017. – P. 111-120. – 174 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN
978-9975-68-319-7. – [2017-155].

445. Budevici-Puiu, Liliana. Management şi drept sportiv / Liliana Budevici-Liliana. –


Chişinău, 2016. – P. 339-346. – 94 tit. în lb. rom., engl., fr. – ISBN 978-9975-68-301-2. –
[2017-469].

446. Buftea, Victor. Teoria şi didactica antrenamentului sportiv în gimnastică: control


şi planificare / Buftea Victor ; red. şt.: Manolachi Veaceslav. – Chişinău, 2017. – P. 259-279. –
344 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-68-327-2. – [2017-1134].

447. "Copii sănătoşi – societate prosperă", forum internaţional (4 ; 2017 ; Chişi-


nău). Copii sănătoşi – societate prosperă : Culegere de lucrări teoretice şi metodico-practice
ale Forumului Internaţional al Profesorilor de Educaţie Fizică, (Ediţia a 4-a), 28.06 – 02.07
2017 / col. red.: Crăciun Grigore [et al.]. – Chişinău, 2017. – 148 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– ISBN 978-9975-58-113-4. – [2017-1797].

448. Manolachi, Veaceslav. Judo / Manolachi Veaceslav, Lefter Natalia, Manolachi


Victor ; red. şt.: Ahmetov Sultan Mejidovici. – Chişinău, 2017. – P. 177-184. – 159 tit. în lb.
rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-131-45-2. – [2017-897].

449. Manolachi, Veaceslav. Teoria şi metodica selecţiei în probele sportive olimpice


/ Manolachi Veaceslav, Budevici-Puiu Anatolie, Manolachi Victor ; red. şt.: Ludmila Lubîşeva.
– Chişinău, 2016. – P. 271-302. – 346 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-68-308-1.
– [2017-150].

450. Mruţ, I. D. Consumul maximal de oxigen al înotătorilor : Determinarea indicilor


relativi (VO2 ml/min/kg) cu aplicarea eforturilor specifice (metoda modificată) / Mruţ I. D.,
Lupaşco V. I. – Chişinău, 2017. – P. 222-225. – 52 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-
9975-110-75-4. – [2017-254].

451. Onoi, Mihail. Pregătirea turiştilor de vârsta 13-14 ani în proba de orientare spor-
tivă într-un ciclu anual de antrenament / Onoi Mihail ; red. şt.: Dorgan Viorel. – Chişinău,
2017. – P. 107-119. – 195 tit. în lb. rom., engl., bulgară, alte lb. străine. – ISBN 978-9975-
131-41-4. – [2017-1993].

452. "Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică", conferinţă ştiinţifico-


practică (2 ; 2017 ; Chişinău). Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică = Личность и

129
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

спорт: теория, методика, практика = Personality and sports: theory, methodology, practice :
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, ediţia a 2-a, dedicată Antrenorului Emerit de Lupte
Sambo Simion Curdov, 11 mai 2017, Chişinău / ed.: Mileacova Elena. – Chişinău, 2017. –
120 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-424-3. – [2017-892].

453. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conferinţă ştiinţifi-
că studenţească internaţională (20 ; 2017 ; Chişinău). Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice : conferinţă ştiinţifică studenţească internaţională, Ediţia a 20-a, 7 aprilie
2017 / col. red.: Carp Ion (red. resp.) [et al.]. – Chişinău, 2017. – 350 p. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – ISBN 978-9975-131-43-8. – [2017-666].

454. Savin, Alexandru. Evoluţia managerială în sport / Savin Alexandru. – Chişinău,


2017. – P. 101-103. – 50 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-68-332-6. – [2017-1577].

455. Sîrghi, Serghei. Fotbal : Pregătirea fizică diferenţiată / Sîrghi Serghei ; red. şt.:
Grigore Iliin. – Chişinău, 2017. – P. 144-162. – 235 tit. în lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. –
ISBN 978-9975-68-322-7. – [2017-472].

456. Triboi, Vasile. Bazele social-pedagogice şi legislative ale dezvoltării sportului


studenţesc din Republica Moldova / Triboi Vasile. – Chişinău, 2017. – P. 115-137. – 308 tit. în
lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-131-46-9. – [2017-1994].

457. Ungureanu, Larisa. Chişinăul în teatru : Imaginea oraşului Chişinău în specta-


cole / Larisa Ungureanu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici.
– Chişinău, 2017. – 213 p. – Bibliogr. în text. – ISBN 978-9975-84-040-8. – [2017-2110].

458. Дорган, В. П. Особенности правового обеспечения в системе физического


воспитания, спорта и рекреации / В. П. Дорган, В. В. Манолаки. – Кишинэу, 2017. – P.
49-52. – 53 tit. – ISBN 978-9975-131-40-7. – [2017-2171].

459. Кушнерëв, А. Г. Волонтерское движение в сфере физической культуры и


спорта / Кушнерëв А. Г. – Кишинэу, 2017. – P. 124-133. – 89 tit. în lb. engl., rusă. – ISBN
978-9975-68-337-1. – [2017-2380].

460. Милякова, Елена Владимировна. Материалы студенческих исследований


: Отчетные материалы студенческих исследований, проведенных в 2016-2017 учебном
году / Е. В. Милякова, В. П. Дорган. – Chişinău, 2017. – 284 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. –
ISBN 978-9975-56-436-6. – [2017-1177].

461. Мокроусова, Елена. Инновационные педагогические технологии началь-


ного спортивного отбора детей для настольного тенниса / Мокроусова Елена ; науч.
консультант: Манолаки В. Г. – Кишинэу, 2017. – P. 119-134. – 165 tit. în lb. rom., rusă. –
ISBN 978-9975-68-318-0. – [2017-154].

462. Современные проблемы физического воспитания, спорта и здоровья


человека = Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини : Вы-

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

пуск 7 / редкол.: В. Ф. Гуцу [и др.]. – Тираспол, 2017. – 199 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 978-9975-43489-7-4. – [2017-450].

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
463. "Du texte au contexte. Défis et perspectives d'une approche interdiscipli-
naire du texte littéraire", colloque scientifique avec participation internationale (4 ;
2016 ; Chişinău). "Du texte au contexte. Défis et perspectives d'une approche interdiscipli-
naire du texte littéraire" = "De la text la context. Provocări şi perspective în abordarea inter-
disciplinară a textului literar" : Actes du Colloque scientifique avec participation internatio-
nale : in memoriam Victor Banaru à l’occasion du 75-ième anniversaire de sa naissance,
Tome 4, Chişinău, le 13 octobre 2016 / coord.: Ion Guţu [et al.]. – Chişinău, 2017. – 233 p. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-882-0. – [2017-407].

811 Limbi
464. Spovedanie : Gheorghe Reabţov la cea de-a 70-a aniversare : [profesor de lim-
bă și literatură franceză] : Biobibliografie / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Şt. a Acad.
de Studii Econ. a Moldovei ; resp., coord.: Silvia Ghinculov. – Chişinău : ASEM, 2016. – 196
p. : fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-75-831-4.
[2017-72].
Curriculum vitae. – Lucrări (publ. metodico-didactice, art. în culeg., seriale) ale prof.
Gh. Reabţov, 94 tit. în lb. rom., fr., rusă, publ. în a. a. 1969-2016. – An.: Index de tit.
___________________
465. Cebotaroş, Viorica. Aspecte pragmatice ale actului scuzei în limba română /
Viorica Cebotaroş. – Chişinău, 2017. – P. 199-206. – 152 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb.
străine. – ISBN 978-9975-0-0103-8. – [2017-2564].

466. Eşanu-Dumnazev, Daniela. Formarea competenţei de comunicare în limba


străină a studenţilor medicinişti : Specialitatea 531.01 – Teoria gen. a educaţiei : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe ped. / Eşanu-Dumnazev Daniela. – Chişinău, 2017. – P. 25-26. – 51 tit.,
inclusiv 27 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., fr., rusă. – [Teze 2017-161].

467. Gabinschi, Marcu. Studii de limbă română / Marcu Gabinschi. – Chişinău,


2017. – P. 267-278. – 188 tit. – ISBN 978-9975-3112-6-7. – [2017-384].

468. Grădinaru, Angela. La pragmatique de la traduction / Angela Grădinaru. – Chi-


şinău, 2016. – P. 221-223. – 53 tit. în lb. rom., engl., fr. – ISBN 978-9975-71-872-1. – [2017-
201].

469. Guţu, Ana. Complexitatea sistemică şi funcţională a terminologiei tehnico-


ştiinţifice franceze : (studiu semiotic sincronic şi diacronic al metalimbajului tehnico-ştiinţific
francez, domeniul electrotehnicii, electronicii şi informaticii, subdomeniul telecomunicaţiilor) /
Ana Guţu ; red. şt.: Ludmila Hometkovski ; rec. şt.: Valentin Cijacovschi. – Chişinău, 2017. –

131
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

P. 138-148. – 230 tit. rom., engl., fr., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-124-99-7. – [2017-
1322].

470. Limba română : Limbaj stomatologic / Argentina Chiriac, Tatiana Trebeş, Aliona
Busuioc [et al.] ; coord.: Ion Lupan. – Chişinău, 2017. – P. 222-227. – 170 tit. – ISBN 978-
9975-56-453-3. – [2017-1671].

471. Limbaje Specializate : Nr 10. – Chişinău, 2017. – 63 p. – Bibliogr. la sfârşitul


art. – ISBN 978-9975-45-509-1. – [2017-2586].

472. Mincu, Eugenia. Terminologia medicinalis romaniae / Eugenia Mincu ; consul-


tant şt.: Vasile Bahnaru. – Chişinău, 2017. – P. 258-276. – 322 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă.
– ISBN 978-9975-51-861-1. – [2017-1711].

473. "Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice", conferinţă ştiinţifică


naţională (3 ; 2016 ; Bălţi). Conferinţa ştiinţifică naţională "Probleme de filologie: aspecte
teoretice şi practice", Ediția a 3-a, 9 decembrie 2016 / resp. de ed.: Ana Pomelnicova. – Bălţi,
2017. – 409 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9904-9-3. – [2017-2268].

474. Sandu-Gulla, Tatiana. Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali


în limba engleză : Varianta britanică : Monografie / Tatiana Sandu-Gulla. – Chişinău, 2017. –
P. 177-201. – 359 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-63-415-1. – [2017-1545].

475. "Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică", conferinţă ştiinţifică interna-


ţională (2015 ; Bălţi). Сonferinţa ştiinţifică internaţională "Tradiţie şi inovaţie în cercetarea
filologică" = "Традиции и новаторство в филологических исследованиях", 27 octombrie
2015 : Vol. 1 / com. şt.: Valentina Priţcan (preşedinte). – Bălţi, 2016. – 219 p. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-183-5. – [2017-322].

476. Балан, О. В. Устный научный педагогический дискурс магистрантов – учи-


телей иностранного языка / О. В. Балан. – Тираспол, 2017. – P. 97-114. – 200 tit. în lb.
engl., rusă. – ISBN 978-9975-4117-8-3. – [2017-940].

477. Луговская, Е. Г. Основы речевой коммуникации / Е. Г. Луговская, В. А.


Романенко. – Тираспол, 2017. – P. 234-240. – 129 tit. – ISBN 978-9975-925-24-2. – [2017-
1337].

478. "Профориентированное обучение иностранному языку студентов-


бакалавров: проблемы и перспективы", международная научно-практическая
конференция (2017 ; Тираспол). Профориентированное обучение иностранному языку
студентов-бакалавров: проблемы и перспективы : Материалы Международной научно-
практической конференции, г. Тираспол, 5 апреля 2017 г. / редкол.: Р. З. Назарова [и
др.]. – Тираспол, 2017. – 215 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-23-5. –
[2017-1145].

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
479. Bibliografie [a lucrărilor lui Alexei Mateevici] // Versuri / Alexei Mateevici. –
Chişinău : S. n., 2017. – P. 185-208. – ISBN 978-9975-128-86-5. – [2017-1239].
Sistematizat, include cca 99 tit. versuri, creații folclorice ale poetului A. Mateevici, pu-
blicate în aa. 1906-2009. – Lit. despre dânsul, cca 210 tit.

480. Mihai Cimpoi : [critic și istoric literar] : Monografie bibliografică / Lidia


Kulikovski, Taisia Foiu, Vera Sîrbu ; contribuţii: Elena Dabija, Nadejda Măşcăuţanu ; ed.
îngrijită de Mariana Harjevschi ; red. şt.: Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; Bibl.
Mun. "B. P. Hasdeu", Centrul Academic Intern. Eminescu. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Notograf Prim"]. – 429 p. : fot. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., alte lb. străine. – Rez.
paral.: lb. rom., engl., alte lb. străine. – 100 ex.
ISBN 978-9975-84-041-5.
[2017-2097].
Studii introd. – Lucrări (cărţi, art. în culeg., seriale) ale istoricului literar M. Cimpoi, 3202
tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1968-2017. – An.: Index de nume, tit. de aut., tit. de cărţi
recenzare, pref., prezentare, geogr., ed. periodice.

481. Rodul cuvintelor. Nina Soroceanu: Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ;
dir. gen.: Elena Pintilei ; alcăt.: Larisa Bulat, Tatiana Caprianu. – Chişinău : Biblioteca Naţio-
nală a Republicii Moldova, 2017 (Tipogr. "Primex-Com"). – 309 p. : fot., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4318-9-7.
[2017-410].
Studii introd. – Aprecieri. – Tabel cronol. – Opera (cărţi, art. în culegeri, seriale, intervi-
uri) ale scriitoarei N. Soroceanu, 539 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a.1968-2016. – Persona-
lia, 45 tit. – An.: Index de nume, tit., alf. de surse.
___________________
482. Belâi, Liviu. Neînfrântul / Liviu Belâi. – Chişinău, 2017. – 180 p. – Bibliogr. în
text. – ISBN 978-9975-53-880-0. – [2017-1879].

483. Bulai, Marin-Petru. Unul din trei, sau Antologia suferinţelor : Amintiri, nedume-
riri / Marin-Petru Bulai ; il.: Pyotr Belov. – Chişinău, 2017. – P. 390-394. – 79 tit. în lb. rom.,
rusă. – ISBN 978-9975-84-034-7. – [2017-2096].

484. Cărăuş, Tamara. Limba de hârtie / Tamara Cărăuş. – Chişinău, 2017. – P. 191-
194. – 56 tit. în lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-86-190-8. – [2017-1450].

485. Doroftei, Hristina. Memoria zăbrelelor / Hristina Doroftei. – Chişinău, 2017. – P.


265-276. – 188 tit. – ISBN 978-9975-0-0093-2. – [2017-2224].

486. Golubiţchi, Silvia. Romanul "Fraţii Jderi" de Mihail Sadoveanu ca model de


educaţie permanentă / Silvia Golubiţchi ; coord. şt.: Nicolae Silistaru. – Chişinău, 2016. – P.
160-168. – 202 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-76-188-8. – [2017-194].

133
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

487. Potîng, Tatiana. Introducere în teoria literaturii / Tatiana Potîng. – Chişinău,


2017. – P. 142-146. – 81 tit. în lb. rom., fr. – ISBN 978-9975-108-10-2. – [2017-453].

488. Străjescu, Natalia. Realismul scrierilor lui Ioan Slavici / Natalia Străjescu. –
Chişinău, 2017. – P. 186-190. – 67 tit. – ISBN 978-9975-76-192-5. – [2017-549].

489. Zavulan, Pavel. Pagini de istorie / Pavel Zavulan ; alcăt.: Svetlana Korolevski
[et al.]. – Chişinău, 2017. – P. 237-245. – 92 tit. în lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-104-61-6.
– [2017-2114].

490. Кушнир, Жозефина. Феномен гуманизации мифа в интеллектуальной


прозе XX века / Жозефина Кушнир ; науч. консультант: Е. М. Прус. – Chişinău, 2017. – P.
342-343. – 429 tit. în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-51-821-5. – [2017-658].

491. Носов, В. Н. Практические занятия по истории русской литературы ХIХ –


ХХ веков / В. Н. Носов, И. В. Ремизова. – Кишинэу, 2017. – 82 p. – Bibliogr. la sfârșitul
temelor. – ISBN 978-9975-71-941-4. – [2017-2340].

492. Под пряным солнцем Кишинёва / сост.: Маргарита Щелчкова, Татьяна


Опря ; худож.: Сергей Сулин. – Кишинэу, 2017. – P. 275-278. – 87 tit. – ISBN 978-9975-
3164-1-5. – [2017-1956].

493. "Проблеме де филоложие молдовеняскэ", кулежере де материале


штиинцифико-практиче (2017 ; Тираспол). Проблеме де филоложие молдовеняскэ :
Кулежере де материале штиинцифико-практиче / ред.: Е. Бешляга [et al.]. – Тираспол,
2017. – 284 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-25-9. – [2017-2107].

494. Прокоп, Светлана. Литературные портреты: Константин Семеновский,


Григорий Перов, Рудльф Ольшевский : Книга 2-я / Светлана Прокоп ; науч. ред.:
Зайковская Т. В. – Кишинэу, 2016. – 284 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-
4072-8-1. – [2017-5].

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
495. Culturi, Procese şi Contexte în Arheologie : Volum omagial : Oleg Leviţki la
60 de ani / ed.: Nicolae Telnov [et al.] ; com. org.: Radu Postolache [et al.]. – Chişinău, 2016.
– 344 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-136-00-6. – [2017-683].

496. Interactions, Сhanges and Meanings : Essays in honour of Igor Manzura on


the occasion of his 60th birthday = Культурные взаимодействия. Динамика и смыслы.
Сборник статей в честь 60-летия И. В. Манзуры / сост., отв ред.: С. Церна, Б. Говедари-
ца. – Кишинэу, 2016. – 600 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3148-8-6. – [2017-
251].

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

497. Niculiţă, Ion. Evoluţia habitatului din microzona Saharna în epoca fierului / Ion
Niculiţă, Aurel Zanoci, Mihail Băţ. – Chişinău, 2016. – P. 428-442. – 238 tit. în lb. rom., engl.,
ucr., rusă. – ISBN 978-9975-87-160-0. – [2017-1443].

498. Oţa, Liana. The early settlement of Sarmatians in Wallachia : [România] / Liana
Oţa, Valeriu Sîrbu // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 280-
282. – 60 tit. în lb. rom., engl., fr. alte lb. străine. – ISSN 1857-0240.

499. Tentiuc, Ion. Despre mormântul de incineraţie în situlă de bronz de la Sipoteni :


(sec. II-I a Chr.) : [raionul Călăraşi] / Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici, Angela Simalcsik //
Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. P. 67-72. – 57 tit. în lb.
rom., engl., rusă, alte lb. străine. – ISSN 1857-0240.

500. Бурдо, Наталия. Керамика "типа Кукутень С" в керамических ансамблях


культурного комплекса Кукутень-Триполье : (Постановка проблемы и краткая историо-
графия) / Наталья Бурдо // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. –
P. 34-36. – 66 tit. în lb. engl., rusă, ucr. – ISSN 1857-0240.

501. Ларина, Ольга В. Памятники культуры линейно-ленточной керамики


Республики Молдова = The linear band pottery culture sites of the Republic of Moldova /
Ольга В. Ларина, Валентин А. Дергачев. – Кишинэу, 2017. – P. 236-249. – 478 tit. în lb.
rom., engl., fr., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-53-905-0. – [2017-2428].

502. Лозовская, О. В. Список публикаций В. М. Лозовского : [русского


археолога] / О. В. Лозовская // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P.
25-37. – 92 tit. în lb. engl., fr., rusă. – ISSN 1608-9057.

503. Субботин, Л. Б. Семëновские курганы = Semyonovka Barrows / Л. Б.


Субботин, С. Н. Разумов, В. С. Синика ; отв. ред.: Н. П. Тельнов. – Тираспол, 2017. – P.
165-172. – 247 tit. în lb. rom., cehă, engl., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-4269-3-0. –
[2017-2074].

908 Monografii regionale. Studiul unei localități


504. Scurtu, Elena.
Bălți : important centru urban din Nordul Moldovei : Bibliografie / Elena Scurtu ; red.
resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța ; Bibl. Șt. a Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălți. – Bălți : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2016. – 437 p. : fot. ; 26 cm. – (Biblio-
grafii etnografice, ISBN 978-9975-50-172-9).
100 ex.
ISBN 978-9975-50-173-6.
[2017-318].
Include 3550 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., seriale, în lb. rom.,
rusă. – An.: Index de nume, tit.
___________________
505. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat : Vol.
15 : Văd-Z / Liviu Belâi, Victor Dragoş, Anatol Eremia [et. al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc, Tudor

135
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

Ţopa ; au colab.: Nina Căpăţână [et al.] ; coord. şt.: Vlad Ciubucciu [et al.] ; red.-şef: Iurie
Colesnic ; il.: Ioan Caliniuc [et al.]. – Chişinău, 2017. – 659 p. – Bibliogr. în text. – ISBN 978-
9975-3052-6-6. – [2017-2069].

93/94 ISTORIE
506. Membru corespondent Demir Dragnev : [istoric] : Biobibliografie / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; ed., red. şt.: Constantin Manola-
che ; coord.: Ion Valer Xenofontov, Sergiu Bacalov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală
"Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 327 p.: fot. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3131-4-8 (în cop. tare).
[2017-1124].
Curriculum vitae. – Lucrări (monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., seriale,
interviuri) ale istoricului D. Dragnev, 952 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1957-2016.

507. Oraşul Orhei : Bibliografie / Bibl. Publică Raională "A. Donici" ; alcăt.: Elena
Crudu ; resp. de ed.: Stepanida Ţugui. – [Chişinău] : Notograf Prim, 2017 – . – 20 cm. – ISBN
978-9975-84-026-2.
Vol. 1 – 2017. – 208 p. : fot. – 300 ex. – ISBN 978-9975-84-027-9. – [2017-1095].
Sistematizat, 1046 tit. în lb. rom., rusă. – An.: Index de tit., alf. de nume.
___________________
508. Burlacu, Valentin. Curs Universitar la Istoria Contemporană a Românilor / Va-
lentin Burlacu. – Chişinău, 2016 – . – ISBN 978-9975-115-88-9. – Bibliogr. la sfârşitul temelor.
Partea 1-a, vol. 2 : Basarabia şi RASSM (1918/1924-1940). – 2016. – 360 p. – ISBN
978-9975-3005-5-1. – [2017-661].

509. Partea 1-a, vol. 3 : România, Basarabia/RSSM şi Transnistria (1940-1944). –


2017. – P. 331-340. – 118 tit. – ISBN 978-9975-3005-7-5. – [2017-662].

510. "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", simpozion
internaţional (11 ; 2016 ; Chişinău). Simpozionul Internaţional "Cucuteni – 5000 Redivivus:
Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", (ed. a 11-a, Chişinău 2016) / com. de progr.: Bostan Ion
[et al.]. – Chişinău, 2017. – 300 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-63-420-5. –
[2017-2014].

511. Dolghi, Adrian. Atlas etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812-1918) / Adrian


Dolghi, Alina Felea. – Chişinău, 2017. – 144 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-
84-043-9. – [2017-2470].

512. Dulgheru, Valeriu. Istoria integrală a Basarabiei / Valeriu Dulgheru ; coord.: Va-
sile Şoimaru. – Chişinău, 2016. – P. 377-388. – 260 tit. în lb. rom., engl., fr. – ISBN 978-9975-
4374-4-8. – [2017-80].

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

513. Duminica, Ivan. Coloniile bulgarilor în Basarabia (1774-1856) / Ivan Duminica ;


red. şt.: Ion Gumenâi, Nicolai Cervencov. – Chişinău, 2017. – P. 227-253. – 450 tit. în lb.
rom., bulgară, fr., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-139-27-4. – [2017-2034].

514. Duminica, Ivan. Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856) : 611.02 Isto-
ria românilor (pe perioade) : Autoref. tz. de doct. în istorie / Duminica Ivan. – Chişinău, 2017.
– P. 23-25. – 50 tit., inclusiv 12 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., bulgară, ucr., alte lb. străine.
– [Teze 2017-35].

515. "Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul Pruto-
Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX", simpozion ştiinţific internaţional (3 ; 2017 ;
Chişinău). Simpozionul ştiinţific internaţional "Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii
spirituale din spaţiul Pruto-Nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX", ed. a 3-a, Chişinău,
Republica Moldova, 24-25 noiembrie 2017 / coord.: Octavian Moşin, Ion Gumenâi. – Chişi-
nău, 2017. – 430 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-952-0. – [2017-2398].

516. Mischevca, Vlad. Domni fanarioţi din Principatele Române – emigranţi politici :
(Sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX) : Alexandru Ypsilanti & Emanuel
Giani-Rosetti & Alexandru II Mavrocordat (Firaris) & Constantin Ypsilanti / Vlad Mischevca. –
Chişinău, 2017. – P. 225-244. – 307 tit. rom., engl., fr., alte lb. străine. – ISBN 978-9975-
4374-6-2. – [2017-1998].

517. Prisac, Lidia. Genocidul, refugiaţii armeni şi România Mare (1918-1940) / Lidia
Prisac, Ion Xenofontov // Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 111-112. – 83 tit. în lb. rom., engl.,
rusă. – ISSN 1857-0461.

518. Situl istoric "Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa". Restau-
rarea memoriei = Historic site "Camp of king Charles XII of Sweden at Varniţa". Recovery of
the memory / ed.: Eugen Sava, Elena Ploşniţa. – Chişinău, 2017. – 164 p. – Bibliogr. la sfârşi-
tul art. – ISBN 978-9975-87-250-8. – [2017-1087].

519. Statnic, Eugen. Istorie şi Adevăr : Oligarhia anglo-americană şi soarta Europei /


Eugen Statnic ; iconografie de Vasile Șoimaru. – Chişinău, 2017. – 392 p. – Bibliogr. în text. –
ISBN 978-9975-128-95-7. – [2017-2322].

520. Şişcanu, Daniela. Propaganda sovietică în privinţa Poloniei, Finlandei, Ţărilor


Baltice şi României în anii 1939-1940 după semnarea pactului sovieto-german de neagresiu-
ne : 611.02. Istoria românilor (pe perioade) : Autoref. tz. de doct. în istorie / Şişcanu Daniela.
– Chişinău, 2016. – P. 23-26. – 57 tit., inclusiv 9 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., polo-
nă, rusă. – [Teze 2017-6].

521. Киосак, Дмитрий. К интерпретации кремнеобработки Прекукутень –


Триполье А. / Дмитрий Киосак // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie
Antică. – P. 159-162. – 84 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – ISSN 1857-0240.

137
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

522. Руссев, Николай Дмитриевич. Шикирлик-Суворово: два века в истории :


[о истории села Измаильского района, Украина] (1815-2015) : По документам и расска-
зам участников событий / Н. Д. Руссев ; науч. ред.: О. А. Довгополова, И. Ф. Грек. –
Кишинэу, 2017. – P. 461-468. – 168 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-3148-7-9. –
[2017-1301].

523. Шубернецкий, Виталий. Глодянская земля от камня до камня / Виталий


Шубернецкий. – Кишинэу, 2017. – P. 633-641. – 198 tit. în lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-
4236-4-9. – [2017-1510].

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" 2017


Beniuc, Valentina 161
A Bîrsan, Elena 204
Ababei, Radu 211 Boaghie, Dionisie 395-397, 428
Ababii, Ion 319 Bodorin, Cornelia 24
Abduşa, Daniela 295, 368 Bodrug-Lungu, Valentina 196-199, 206
Abraş, Marcel 333 Bolboceanu, Aglaida 72
Aftimiciuc, O. 444 Bolun, Ion 282
Aftimiciuc, Olga 249 Bondarenco, Şt. 205, 408
Albu, Natalia 196-199 Bordian, Elena 1, 105
Alexandrov, Eugeniu 405-406 Bostan, Ina 181
Amaral, Carlos E. Pacheco 95 Bostan, Ion 45, 511
Andreev, A. 398 Bostan, Viorel 427
Andronic, Larisa 296, 302 Botgros, Ion (288)
Andronic, Maria 67 Botnarenco, Mihaela 177
Arhiliuc, Sergiu 192 Botnari, Valentina 68
Armanov, Stanislav 135 Botnari, Vasile 302, 406
Armaşu-Canţîr, Ludmila 46 Braga, Mihai 53
Arnăutu, C. 334 Bragarenco, Nicolae 445
Arsene, Ion 289 Brajkovic, Sanja 212
Avasiloaie, Rodica 434 Branişte, Gheorghe 251
Bredinschii, Anatolie 100
B Briceag, Silvia 65, 336
Brînză, I. 312
Baban, Elena 313 Bubulici, Valeriu 500
Babii, Leonid 121 Bucun, Nicolae 225
Babîră, Nicanor 203 Budevici-Puiu, Anatolie 6, 135, 450
Bacalov, Sergiu 30, 507 Budevici-Puiu, Liliana 192, 446
Bahnaru, Vasile 473 Buftea, Victor 447
Balaban, Claudia 8 Buga, Larisa 165-166
Balaban, Larisa 434 Bugai, Rodica 337
Balan, Lilia 435 Bujor, V. 145, 147
Balan, Oleg 159, 189-190, 193-195 Bujor, Valeriu 164, 165-166
Balan, Valerian 407 Bulai, Marin-Petru 484
Balmuş, I. 390 Bulat, Dumitru 318
Banari, I. 74 Bulat, Larisa 482
Banaru, Victor (464) Bulgaru, Valentina 427
Banov, Pavel 335 Burbulea, Rodica 133
Banu, Marcela 163 Burlacu, Natalia 207
Barbaroş, Tatiana 67 Burlacu, Valentin 509-10
Barbas, Valeria 436 Busuioc, Aliona 471
Batîr, Ludmila 298 Butuc, Marin 92
Baurciulu, Anjela 124 Buzenco, Aurica 208
Bădărău, Elena 139 Buzilă, V. 303
Băţ, Mihail 498 Buzu, Ion 411
Bâcova, Elena 386
Bedonka-Kugal T. 277 C
Bejan, Octavian 164
Belâi, Liviu 483, 506 Cabac, Ludmila 34
Belostecinic, Grigore 413 Calalb, Tatiana 407
Belov, Pyotr 484 Calieva, Parascovia 443
Benea-Popuşoi, Elina 106 Caliniuc, Ioan 506

139
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

Callo, Tatiana 214, 230, 238 Ciubotaru, Silvia 276


Calmâş, Valentina 134, 324, 424 Ciubucciu, Vlad 506
Calmuţchi, Laurenţiu 210 Ciuntu, Ioan 77
Cantemir, Valentina 308 Cîrlig, Tatiana 299
Capcelea, Valeriu 80, 399 Cîrlig, Veaceslav 299
Caprianu, Tatiana 482 Coadă, Viorica 299
Capşa, Tudor 115 Cobeţ, Valeriu 363
Caraiani, Olga 339 Cobzari, Ludmila 125
Carauş, Tatiana 340 Cojocaru, Igor 41
Carp, Ion 211, 454 Cojocaru, Ion 210
Carp, Lucia 353 Cojocaru, Radion 167
Carp, Simion 143 Cojocaru, Victor 344
Casian, Angela 124 Cojocaru, Victoria 214
Castraveţ, Ion Z. 297 Cojocaru, Vladlen 150
Catana, Angelina 105 Cojocaru-Borozan, Maia 204
Catrinici, Rodica 378-379 Cojuhari E. 277
Cazacu, E. 328 Cojuhari V. 277
Cazacu, Tamara 209 Colesnic, Iurie 506
Cazanţeva, O. 398 Constantinov, Valentin 40, 93
Căpăţână, Nina 506 Corciovă, Călin-Petru 327
Cărăuş, Tamara 485 Corlăteanu, Alexandru 343
Ceban, Dina 283 Cornea, Sergiu 45
Ceban, Vasile 135 Coropcean, Ion 200
Cebotari, Svetlana 90-92 Coropceanu, Eduard 42
Cebotaroş, Viorica 466 Corotenco, Elena 2
Celpan, Tatiana 2 Cosovan, Veronica 31
Cepoi, Liliana 294 Costachi, Gheorghe 154, 156, 162, 182
Cerba, Valeriu 153 Costin, Hariton 300
Cereteu, Igor 27 Cosumov, Marina 217
Cerneţchi, Olga 354 Coşer, Cornel 136
Cervencov, Nicolai 514 Cotelea, Adrian 39
Cheianu, Olga 1 Cotelea, Svetlana 322
Chele, Nicolae 341 Cotelnic, Anatolie 344
Chihai, Jana 365 Cozma, Daniela 182
Chiriac, Argentina 471 Cozma, Valeria 4
Chiriac, Liubomir 284 Cozonac, Renata 9-25
Chiseliţa, Oleg 298 Crăciun, Grigore 448
Chistruga, Boris 78, 388 Crepis, Oleg 305
Chitoroagă, Valentina 9-25 Creţu, Adrian 329
Chiţan, Rodica 307 Creţu, Vasilii 389
Choban, Mitrofan 284 Crişciuc, Viorica 218
Cijacovschi, Valentin 470 Crivceanscaia, Larisa 380
Cimpean, Anca Maria 355 Croitoru, Tamara 8
Cimpoi, Mihai (481) Croitoru,Cătălina 323
Ciobanu, Constantin I. 432 Crudu, Elena 508
Ciobanu, Elena 323 Crudu, Rodica 78
Ciobanu, Valentina 213 Cucereanu, Viorica 201
Ciobanu-Suhomlin, Irina 434 Cucerescu, Vasile 95
Ciocarlan, Nina 409 Culava, Nicoleta 212
Ciubotaru, Alexandru (307), 309 Curdov, Simion (453)
Ciubotaru, Maria 125 Cuza, Petru 311
Ciubotaru, Semion S. 26 Cuzneţov, Larisa 219, 223, 226

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

D Felea, Alina 512


Ferdohleb, Alina 323
Dabija, Ana 220 Filip, Nicolae (57)
Dabija, Elena 481 Fleaş, Alexandru 67
Dadu, C. 408 Fleaş, A. 67, 221
Dalinitchi, Nionila 105 Foca, Ecaterina 355
Danail, Sergiu 251 Focşa, Tatiana 155
Dascal, Angela 223 Foiu, Taisia 481
Dascaliuc, Alexandru 311 Franţuzan, Ludmila 288
Dediu, Ion I. 301 Friptu, Valentin 378-379
Demerji, Ilie 151
Demerji, Maria 151 G
Diacon, Maria 32, 93
Diaconu, Mihail 154 Gabinschi, Marcu 468
Dobroviceanu, Zinovia 1 Gabrichidze, Gaga 95
Dodică, Dmitri 407 Gagim, Ion 55, 217-218, 437
Dodon, Igor 161 Gaina, Boris 406, (420), 423
Dodul, Sabina 8 Galben, Andrei 69, 215
Doga, Valeriu 117 Gavrilita, Lidia 403
Doibani, Tatiana 308, 404 Gavriliţă, Laura 228
Dolghi, Adrian 512 Georgian, Dan 168
Dondiuc, Iurie 381 Ghendov, Veaceslav 409
Donica, Ala 222 Gheorghiţă, Ştefan 367
Doniţă, Nicolae 281 Ghicavîi, Vitalii 348
Dorgan, Viorel 452 Ghicov, Adrian 229-230
Doroftei, Hristina 486 Ghilaş, Victor 443
Dragnev, Demir (30), (507) Ghinculov, Silvia 465
Dragoş, Victor 506 Giani-Rosetti, Emanuel (517)
Duca, Aurelia 128 Gînju, S. 240
Duca, Gh. 287 Gîsca, Veronica 183-184
Duca, Gheorghe 304, 309-310 Glavan, Aurelia 205, 232
Duca, Maria 54, 368 Globu, Nelea 227
Dulgheru, Valeriu 513 Golban, Silvia 294
Dumbrava, Vlada-Tatiana 346 Golovei, Lilia 67, 233-234
Duminica, Ivan 101, 514-15 Golubiţchi, Silvia 487
Duminică, Stella 223 Gonciar, V. 328
Gonciaruc, Valeriu 237
E Gorea, Gheorghe (422)
Gorea, Svetlana 67
Eder, Veronica 367 Gorincioi, Gheorghe 35
Efremov, Valeriu 44, 100 Gorincioi, Iulia 235
Ejova, Cristina 94 Grama, Mariana 146, 169
Eremia, Anatol 506 Gramma, Rodica 224, 322, 342, 354
Erhan, Dumitru 293 Grădinaru, Angela 469
Eşanu, A. 74 Grib, Livi 333
Eşanu, Andrei 29 Gribincea, Al. 129
Eşanu-Dumnazev, Dianela 467 Gribincea, Alexandru 139
Eţco, Ludmila 338 Grivenco, Aliona 349
F Grîu, Maia 414
Guceac, Ion 149
Fabian, Denis 101 Gumenâi, Ion 39, 514, 516
Fartuşnic, Ciprian 225 Gurev, Dorina 177
Fedorciucova, Svetlana 134 Guţu, Ana 215, 470

141
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

Guţu, Ion 464 Lobanov, Natalia 137


Guţu, Vladimir 238 Lopatiuc, Ruslan 231
Guţuleac, Victor 160 Lozan, Oleg 322, 342
Guzun, Mihail 35 Lozovanu, Valentin 141
Lubîşeva, Ludmila 450
H Lupan, Ion 471
Hachi, Mihai 81 Lupaşco, Iuliana 346, 350
Hadîrcă, Maria 209 Lupaşco, V. I. 451
Handrabura, Alina 134 M
Harconița, Elena 505
Harjevschi, Mariana 458, 481 Madan, Diana 351
Hervé, Juvin 96 Maier, Lidia 117
Hîncu, Rodica 140 Maimescu, Sava 170
Hometkovski, Ludmila 470 Manolache, Constantin (30), 293, 294, 307-
Hîncu, Vasile 125 308, 386, 443, 507
Manolachi, Veaceslav 447, 449-50
I Manolachi, Victor 449-50
Iacovlev, Vladimir 291 Manolescu, Mădălina Camelia 36
Iavorschi, Anatolie 327 Manoli, Mihail 414
Idjilov, Roman 62 Manzura, Igor (497)
Iliin, Grigore 456 Marin, Constantin 418
Ionescu, Mihaela 212 Marin, Mariana 209
Ionete, Roxana Elena 423 Mariţ, Alexandru 163, 168, 171-172
Iordache, Ruxanda 96 Mariţoi, Tatiana 25
Iordachescu, Veaceslav 250 Martin, Daniel 169
Ivas, Tatiana 331 Martîniuc, Constantin 352
Izverscaia, Tatiana 409 Mateevici, Alexei (480)
Matei, Constantin 81
J Matveev, Sergiu 39, 431
Mavrocordat, Alexandru al II-lea,domn al
Jeru, Ion 375 Moldovei (517)
Jigău, Gheorghe 400 Maximciuc, Victoria 244
Jitarciuc, Ala 347 Măşcăuţanu, Nadejda 481
Juc, Victor 93 Mejidovici, Ahmetov Sultan 449
Jurat, V. 444 Melnic, Eugen 355
K Melnic, Victoria 434
Micu, Victor 156
Korolevski, Svetlana 490 Midari, Veronica 239
Koroli, Victor 231 Mihalciuc, Olga 320
Kraijdan, Arina 44 Mihaluța, Lina 505
Kulikovski, Lidia 481 Mihnea, Nadejda 410
Mija, Valeriu 97
L Mileacova, Elena 453
Ladaniuc, Victor 506 Mincu, Eugenia 473
Larii, Iurie 143 Miron, Marina 128
Leah, Corina 325 Miron, Svetlana 28, 429, 433
Leah, Tamara 325 Miron, Viorel 128
Lefter, Natalia 449 Mironenco, Elena (434)
Levinţa, Angela 250 Mischevca, Vlad 517
Leviţki, Oleg (496) Mişina, Ana 382-83
Litvin, Aurelia 136 Mokan-Vozian, Ludmila 430
Moldovan-Batrînac, Viorelia 215

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Morari, Cristina 98 Pelivan, Valeriu 237


More, Tatiana 344 Peltec, Angela 357
Moşin, Octavian 250, 516 Peru-Balan, Aurelia 158
Moşin, Veaceslav 329, 384 Pilat, Sofia 167
Moşneaga, Valeriu 82 Pintilei, Elena 28-29, 31, 429, 433, 435, 482
Mruţ, I. D. 451 Pisarenco, Constantin 173
Munteanu, A. 398 Pisarenco, Nadejda 358
Muraşov, Alexandr 164 Pisarenco, Olga 152
Mustaţă, Sergiu 245 Pînzaru, Iurie 326, 367
Mustea, Gheorghe (435) Pînzaru, Pavel 314
Musteaţă, Sergiu 37 Placzek, Ioan 128
Plăcintă, Elena 422
N Plămădeală, Ana-Maria 443
Nacu, Anatol 365 Pleşca, Eduard 359
Nani, Mihail 415 Ploşniţa, Elena 519
Nastas, Andrei 100 Pocaznoi, Ion 330
Naval, Elvira 285 Pogolşa, Lilia 225, 238
Năstase, Corneliu 356 Pomelnicova, Ana 474
Nechiforeac, Vasilisa 434 Popa, Andrei 121
Negrean, Mariana 353 Popescu, Lilia 425
Negru, A. 308 Postolache, Gheorghe 281
Negru, Andrei (308) Postolache, Radu 496
Nicolaeva, Janna 287, 293, 386 Postolati, Vitalie (386)
Niculiţă, Ion 498 Potîng, Tatiana 488
Nigreţchi, Elena 307-308, 404 Prisac, Lidia 518
Nikoaleva, Janna 32, 43 Prisăcaru, V. 345
Prisăcaru, Viorel 345
O Priţcan, Valentina 49, 476
Procop, Natalia 432
Obadă, Leonora 421 Puiu, Ivan 360
Obreja, Galina 342
Ojovanu, V. 74 R
Onoi, Mihail 452
Oprea, Gheorghe (28), (433) Racu, Aurelia 202, 236
Opriş, Dorin 226 Racu, Igor 47, 64, 70
Oţa, Liana 499 Railean, Serghei 300
Ovcerenco, Nadejda 246 Rangelov Jusovic, Radmila 212
Răilean, Valentin 110
P Reabţov, Gheorghe (465)
Revenco, Mircea 365
Palii, Ina 368 Roşca, Iurie 96
Pantea, Larisa 116 Roşca, Ludmila 99
Panuţa, Sergiu 127 Roşca, Nicolae 144, 185
Paraschiv, Angela 345 Rotaru, Cristian 300
Parmacli, Dmitrii 117, 121 Rotaru, Lilia 361-362
Partachi, Ion 124 Rotaru, Victoria 363
Pascalu, Inna 153 Rubţov, Silvia 425
Patraşcu, Dumitru 247 Rudic, V. 294
Pavlenco, Mihaela 254 Rudic, Valeriu (294)
Pavlencu, Mariana 157 Rusnac, Constantin 167
Pavlenko, Lilia 68 Rusnac, Svetlana 83
Pădureac, Lidia 80 Rusu, E. 408
Pelin, Valentina 29 Rusu, Elena 205

143
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

Rusu, Emil 421 Sult, Gheorghe 178


Rusu, Serghei 188 Suman, Ala 376
Suman, Serghei 376
S Surguci, M. 331
Saca, Victor 191 Ş
Sacară, Victoria 364
Sadoveanu, Mihail (487) Şaptefraţi, Tatiana 190
Sainsus, Valeriu 81 Şargo, Aliona 130
Samohvalov, Elena 333 Şargu, Lilia 7, 133
Sandu-Gulla, Tatiana 475 Şchiop, Adrian 438
Sandulachi, Luiza 425 Şciuca, Svetlana 369
Sava, Eugen 519 Şişcanu, Daniela 521
Sava, Parascovia 407 Şoimaru, Vasile 513, 520
Savca, Tatiana 190 Şontea, Victor 327, 330
Savin, Alexandru 455 Ştefaneţ, Diana 71
Schiop, Adrian 438 Ştefîrţă, A. 312
Scurtu, Elena 505 Ştirbu, Angela 422
Scutari, C. 328 Şuleanschi, Sofia 241-243
Sedletchi, Iurie 131, 174
Serbinov, Angela 175-176 T
Silistrari, Nicolae 256 Tankersley, Dawn 212
Silistraru, Nicolae 246, 487 Tarabeih, Mahdi 72
Simalcsik, Angela 500 Tarhon, Petru Gh. 315
Simonov, Dumitru 388 Tatarov, Pavel 426
Singurel, Grigore (37) Tataru, Gheorghi 162
Sîrbu, Valeriu 499 Tărâţă, Anatolie 400
Sîrbu, Vera 481 Tcaciuc, Diana 385
Sîrcu, Raisa 326 Tcaciuc, Eugen 370
Sîrghi, Serghei 456 Teleuţă, Alexandru 310
Slanina, Valerina 298 Telnov, Nicolae 496
Slavici, Ioan (489) Tentiuc, Ion 500
Sochircă, Vitalie 325 Teodor, Svetlana 434
Sofronescu, Igor 92 Teosa, Valentina 97
Sofronie, Natalia 248 Terehov, Alexei 356
Soldatenco, E. 408 Tighineanu, I. 390
Sontea, Victor 300 Timofti, Elena 130
Soroceanu, Nina (482) Timuş, Maria 6, 251-252
Spassky, A. 293 Titica, Ghenadie 313
Spassky, Alexei (293) Tîbîrnă, Gheorghe 38
Spinei, Aurelia 366 Toacă, Mariana 38
Spînu, Constantin 367 Toderaş, Ion 293, 317
Spînu, Igor 160 Tofan-Dorofeev, Elena 316
Stamatin, Otilia 64 Toma, Radu 46
Statnic, Eugen 520 Tomşa, Aurelia 108, 239
Stavilă, Tudor 432 Tomulescu, Liuba 353
Stepanov, Georgeta 38 Topală, Ştefan (404)
Stratan, Alexandru 7, (105), 107, 117 Topalo, Valentin 341
Stratan, Stela 215 Trebeş, Tatiana 471
Stratan, Zinaida 127, 422 Triboi, Vasile 457
Străjescu, Natalia 489 Tricolici, Claudia 458
Strulea, Maria 177 Trofaila, Lidia 253
Sturza, Rodica 423

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Troianowski, Lidia 63 Z
Ţ Zabiaco, Olesea 9-25
Zabolotnîi, Dumitru 372
Ţapoc, Vasile 5 Zamfir, Natalia 188
Ţărnă, Ecaterina 84 Zanoci, Aurel 498
Ţîbîrnă, Andrei 371 Zasaviţchi, Lidia 287, 293, 386
Ţîbîrnă, Gheorghe 338 Zavulan, Pavel 490
Ţîrdea, Teodor N. 75-76 Zănoagă, Oleg 373
Ţopa, Tudor 506 Zbancă, Andrei 127
Ţugui, Stepanida 508 Zmuncila, Ludmila 83
Ţuleanu, Constantin 393 Zubco, Roman 137
Ţurcan, Olesea 149 Zubenschi, Ecaterina 256
Ţurcanu, Gheorghii 326
Ţurcanu, Ştefan 332 А
Ţvircun, Victor 238
Абрамова, В. В. 274
U Алексеева, А. Б. 148, 195
Анайбан, З. В. 279
Ulian, Galina 109, 120 Андреев, В. Н. 374
Ungureanu, Larisa 458
Ungureanu, Laurenţia 313 Б
Ursu, Daniela 179
Ursu, Ludmila 254 Балан, О. В. 477
Ursu, Sergiu 377 Безу, Г. Г. 374
Ursu, Viorica 180 Белостечник, Григорий 138
Usatîi, Adrian 305 Бенюк, Валентин 102
Usatîi, Marin 305 Берил, С. И. 113, 266
Бешляга, Е. 494
V Билоокая, Светлана 126
Болученкова, А. А. 86
Vacarciuc, Mariana 255 Братан, В. Г. 259
Vaculovschi, Dorin 85 Букун, Николае 260
Varodi, Viorica 338 Булат, Галина 260
Vedeş, Angela 47 Бурдиан, Л. И. 275
Vengher, Inna 346 Бурдо, Наталия 501
Verdeş, Angela 48 Бянова, Ирина Евгеньевна 263
Vereştiuc, Liliana 330
Visternicean, Elena 329 В
Vîrlan, Maria 1, 256
Vladu, Mariana 214 Валеева, Юлия Сергеевна 138
Voloşciuc, Leonid 403 Варданян, Алена 439-441
Vrabie, V. 312 Вахницкая, М. Г. 257
Великова, Т. Г. 50
X Волков, Эдуард 102
Xenofontov, Ion → v. Xenofontov, Ion Valer Г
Xenofontov, Ion Valer 30, 287, 307, 507, 518
Гатанюк, Е. В. 60
Y Гелло, Т. А. 258, 268
Гинда, Е. Ф. 401
Ypsilanti, Alexandru (517) Говедарица, Б. 497
Ypsilanti, Constantin (517) Горинчой, Н. Н. 290
Грабаровски, Людмила 416
Граневский, В. В. 73

145
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

Грек, И. Ф. 523 Кушнир, Жозефина 491


Губогло, Михаил 278
Гулка, Лилия 186 Л
Гумен, Галина 260 Ларина, Ольга В. 502
Гуцу, В. Ф. 463 Лобанов, Наталия 142
Гыну, Домника 260 Лозовская, О. В. 503
Д Лозовский, В. М. 503
Луговская, Е. Г. 478
Дергачев, Валентин А. 502 Лупашко, Наталия 286
Довгополова, О. А. 523
Дога, В. С. 402 М
Долгов, Ю. А. 56 Макили-Алиева, Камала 103
Дорган, В. П. 459, 461 Манзура И. В. (497)
Дудогло, Т. Д. 111, 118 Манолаки, В. В. 459
Дудогло, Татьяна Дмитриевна 52 Манолаки, В. Г. 462
Дука, Георгий → см. Дука, Георге Марачковская, О. Л. 258
Дука, Георге 3, 306 Милякова, Е. В. → см. Милякова, Елена
Е Владимировна
Милякова, Елена Владимировна 461
Емельянова, Ю. Н. 273 Мокроусова, Елена 462
Еремеева, О. В. 88 Музенитова, Э. А. 271
З Н
Зайковская, Т. В. 495 Назарова, Р. З. 479
Захария, С. К. 50-51 Недерица, Александр 416
Звонкий, В. Г. 387 Носов, В. Н. 492
Згурян, Михаил Антонович 79, 112
Землякова, В. Д. 259 О

И Ольшевский, Рудльф 495


Опря, Татьяна 493
Ибришим, Людмила Юрьевна 263
Иовва, О. А. 270 П
Ирхин, В. Н. 262 Павлинов, И. А. 267, 275
К Пармакли, Д. М. 111, 402
Пармакли, Дмитрий Михайлович 52, 61
Канаровский, Е. Ю. 290 Пашалы, П. М. 278
Карабет, М. А. 119 Перов, Григорий (495)
Квилинкова, Елизавета 279 Полканов, В. Н. 292
Киосак, Дмитрий 522 Полканова, А. В. 292
Китикарь, О. В. 259, 273-274 Попович, Анжела 416
Ковалëв, Виктор 3 Поросеч, Д. А. 60
Ковалëва, Ольга 3 Постикэ, М. К. 123
Ковалева, Р. Е. 262 Постолатий, В. М. 391
Ковалов, Александр 280 Прокоп, Светлана 495
Корниевская, Е. В. 57 Прус, Е. М. 491
Кочарова, Галина 439-441
Кураксина, С. С. 111 Р
Курилов, Светлана 260 Радченко, Я. В.187
Кучерявенко, В. И. 269 Разумов, С. Н. 504
Кушнерëв, А. Г. 460 Раковчена, Т. И. 50-51, 61

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ремизова, И. В. 492 Цынцарь, А. Л. 60, 261


Романенко, В. А. 478
Русеев, Н. Д. → см. Руссев, Николай Ч
Дмитриевич Червенков, Николай 265
Руссев, Николай Дмитриевич 523 Чокинэ, В. К. 321
Руссу, А. Н. 58-59
Рущук, А. Д. 394 Ш
С Штирбу, Ливиу 439
Шубернецкий, Виталий 524
Сакович, В. А. 104
Семеновский, Константин (495) Щ
Сикур, Пётр 442
Синика, В. С. 504 Щелчкова, Маргарита 493
Скитская, Л. В. 271 Я
Скрипник, Сергей 103
Смоленский, Н. Н. 114, 264 Ялтыченко, О. В. 290
Соколов, В. В. 57 Яниогло, А. И. 417
Соколов, В. М. 57 Яниогло, М. А. 89
Соколова, А. П. 122-123
Соколова, Анна Петровна 122
Степанов, Вячеслав 280
Степанюк, Виктор 102
Стратан, А. Н. 402
Стратан, В. С. 89
Стратан, Валентина 89
Субботин, Л. Б. 504
Сулин, Сергей 493
Т
Тащук, В. Г. 73
Тельнов, Н. П. 504
Ткач, Злата 440
Ткач, Л. Т. 271
Толмачев, И. В. 114
Толмачева, И. В. 264
Трусова, О. В. 272
Ф
Фоменко, В. Г. 132
Фурдуй, В. Ф. 321
Фурдуй, Ф. И. 321
Х
Хлебников, В. Ф. 401
Хынку, Родика 126
Ц
Цвятков, Николай Васильевич 33
Церна, С. 497
Цыбырнэ, И. В. 374

147
Index "Materiale Bibliografice" 2017 ≡ Index "The Bibliographical Materials" 2017

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" 2017

Academician Alexandru Ciubotaru 307 Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor


Academician Alexei Spassky 293 de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţi-
Academician Andrei Negru 308 fică din Republica Moldova 2
Academician Gheorghe Duca 287 Lista publicaţiilor pe comisii metodice 201
Academician Valeriu Rudic 294 Membru corespondent Demir Dragnev 30,
Academician Vitalie Postolati 386 507
Academicianul Boris Gaina 420 Membru corespondent Leonid Cemortan 443
Alexandru Stratan 105 Meşteşuguri populare tradiţionale moldove-
Aniversări culturale 8 neşti 429
Bibliografia Naţională a Moldovei 9-24 Mihai Cimpoi 481
Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale 25 National Bibliography of Moldova. Serials 25
Biologia a lucrărilor lui Alexei Mateevici 480 National Bibliography of Moldova 9-24
Elena Mironenco 434 Oraşul Orhei 508
Emil Rusu 421 Profesorul Ştefan Topală 404
Gheorghe Gorea 422 Rodul cuvintelor. Nina Soroceanu 482
Gheorghe Mustea 435 Spovedanie 465
Gheorghe Oprea 433 Общий перечень патентов Республики
Invenţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei Молдова на изобретения 3
(1995-2016) 1

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2017
ANUAL (1-217) ANUAL

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
005 Management
005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane
1. Managementul strategic al potenţialului uman : Monografie colectivă / Irina Mo-
vilă, Irina Dorogaia, Alina Suslenco [et al.]. – Bălţi, 2014. – 192 p.
Agheorghiesei (Corodeanu) Daniela Tatiana // Economica. – 2016. – P. 120-123.

2. Мовилэ, Ирина. Формирование человеческого потенциала: стратегический


подход / Ирина Мовилэ. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 242
p.
Bîrcă Alic // Economica. – 2017. – Nr 1. – P. 146-148.

01 BIBLIOGRAFIE ȘI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE


3. Gheorghe Mustea : Compozitor. Academician : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep.
Moldova ; alcăt.: Lilia Balan. – Chişinău, 2017. – 216 p.
Tamazlâcaru Elena. Gheorghe Mustea şi importantele trepte ale podiumurilor lumii // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 28 dec. – P. 6.

4. Membru corespondent Demir Dragnev : [istoric] : Biobibliografie / ed., red. şt.:


Constantin Manolache ; coord.: Ion Valer Xenofontov, Sergiu Bacalov. – Chişinău : Biblioteca
Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017. – 327 p.
Abramciuc Maria, Marşalcovschi Teo-Teodor . Omagiu savantului // Akademos. – 2017.
– Nr 3. – P. 168-170.

02 BIBLIOTECONOMIE
5. Lupu, Viorica. Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca sistem tehnologic / Viori-
ca Lupu ; red. şt.: Nelly Ţurcan ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Republicană Şt.
Agricolă a UASM. – Chişinău, 2016. – 100 p.
Corghenci Ludmila. Pledoarie pentru autoritatea tehnologiei de bibliotecă // Magazin
bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 128-129.

6. Tribuna avocatului bibliotecii : Îndrumar pentru bibliotecari / Bibl. Naţ. a Rep.


Moldova ; alcăt.: Vera Osoianu-Filip. – Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,
2016. – 145 p.

149
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

Corghenci Ludmila. Univox pentru bibliotecă şi bibliotecari // Magazin bibliologic. –


2017. – Nr 1/2. – P. 126-127.

09 MANUSCRISE. OPERE RARE ȘI PREȚIOASE


7. Cereteu, Igor. Cartea bisericească în Mănăstirile din Republica Moldova / Igor
Cereteu. – Chişinău, 2016. – 472 p.
Candu Teodor // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 3. – P. 147-149.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
8. Iacovlev, V. Ordinea universală în sistemele naturale / V. Iacovlev, A. Gherasi. –
Chişinău, 2016. – 272 p.
Mustaţă Gheorghe. Un tratat de care aveam nevoie // Făclia. – 2017. – 20 ian. – P. 6.

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


9. Capcelea, Valeriu. Etica în fața provocărilor societății postmoderne / Valeriu
Capcelea. – Bălți, 2016. – 142 p.
Țapoc Vasile // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P.
278-279.

10. Sprincean, Serghei. Securitatea umană și bioetica : Monografie / Serghei


Sprincean. – Chișinău : Tipografia Centrală, 2017. – 304 p.
Juc Victor // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 274-
277.

11. Tărîţă, Oreste. Bunele maniere, sau Cartea Virtuţilor pentru copii, adolescenţi, pă-
rinţi şi profesori / Oreste Tărîţă. – Chişinău : Pontos, 2017. – 121, [2] p. : fig., fot. color.
Colesnic Iurie. O carte care poate deveni cel mai fidel ghid în viaţă // Ziarul de gardă. –
2017. – 14 dec. – P. 9.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
12. Blajennîi, Ioann. Соловки – Вторая Голгофа / Ioan Blajennîi. – Ujgorod : Свiт
Софiï, 2014. – 559 p.
Petrencu Anatol // Destin românesc. – 2016. – Nr 3. – P. 115-119.

13. Necula, Constantin. Duminici în Dar: Predici şi gânduri / Constantin Necula. –


Chişinău : Cu drag, 2013. – 383, [1] p.
Cojocaru Viorel. Cu drag şi dor pentru Ardeal // Luminătorul. – 2016. – Nr 6. – P. 52-56.

14. Vicol, Ion. Crucea Domnului de viaţă făcătoare: (după sfânta tradiţie ortodoxă) /
Ion Vicol ; cop.: Ciprian Vicol. – Chişinău : Tipografia Centrală, 2015. – 56 p.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Codreanca Lidia. Crucea Domnului ascunsă în adâncul pământului a ieşit singură // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 4.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
314 Demografie. Studiul populaţiei
15. Migraţie, diaspora, dezvoltare: Noi provocări şi perspective / Inst. de Cercet.
Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; coord.: Victor Moraru ; resp. de ed.: Victor
Juc, Ecaterina Deleu. – Chişinău, 2016. – 306 p.
Cheianu-Andrei Diana // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr
1. – P. 223-224.

316 Sociologie
16. Schifirneț, Constantin. Modernitatea tendențială. Reflecții despre evoluția mo-
dernă a societății / Constantin Schifirneț. – București : Tritonic, 2016. – 200 p.
Șoitu Laurențiu. Preocupări pentru Opera Omnia // Didactica Pro…. – 2017. – Nr 3. – P.
28-30.

316.6 Psihologie socială


17. Șleahtițchi, Mihai. Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale / Mihai
Șleahtițchi. – Chișinău : Știința, 2016. – 224 p.
Gonța, Victoria. O abordare unificatoare a fenomenului reprezentărilor sociale //
Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 172-174 : fot.
Gonța Victoria. Despre "Tratatul de analiză structurală a reprezentărilor sociale" // Psi-
hologie. – 2017. – Nr 3/4. – P. 92-95

32 POLITICĂ
18. Liniște : vorbește Trump! De la războiul cuvintelor la candidatura pentru Casa Al-
bă / ed. de George Beahm. – București : RAO, 2016. – 251 p.
Petrencu Anatol. Liniște, vorbește Trump! // Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 3.

19. Бенюк, Валентин. История политических учений : в 12-ти книгах / Валентин


Бенюк, Эдуард Волков, Виктор Степанюк ; Гос. ин-т междунар. отношений Молдовы. –
Chişinău, 2016 – 688 p.
Пушкаш Виктор. "На перекрестке всех зол" // Молдавские ведомости. – 2017. –
24 февр., 3 марта. – Р. 9, 11 ; Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 мар-
та. – Р. 14.

323 Afaceri interne. Politică internă


20. Colesnic, Brânduşa. "Revoluţiile colorate": între mit şi realitate / Brânduşa
Colesnic. – Chişinău : Epigraf, 2016. – 304 p.
Codreanca Lidia. O carte scrisă cu mult har // Literatura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 7.
Moraru Alexandru. O carte-sinteză de Brânduşa Colesnic // Literatura şi arta. – 2017. –
8 iun. – P. 4.

151
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
21. Moldovanu, Dumitru. Economia imaginaţiei creative : (sau procesul economic la
nivelul conştiinţei şi cuantelor) / Dumitru Moldovanu. – [Chişinău] : Arc ; Ştiinţa, 2014. – 147
p.
Macari Vadim // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 3. – P. 99-100.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism
22. Platon, Nicolae. Retrospectiva turismului moldovenesc : 55 de ani de realizări /
Nicolae Platon ; pref.: Vadim Cojocaru ; Agenţia Turismului a Rep. Moldova, Acad. de Studii
Econ. din Moldova. – Chişinău : Multiart-SV, 2014. – 204 p.
Cojocaru Vadim // Economica. – 2017. – Nr 1. – P. 149-151.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
23. Сергеев, Ю. Д. Медицинское право. Учебный комплекс: в 3-х – тт. / Ю. Д.
Сергеев. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 784 с.
Флоря В. Н. // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 5. – P. 71-72.

341 Drept internaţional


24. Poalelungi, Mihai. Extrateritorialitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omu-
lui: obligaţii pozitive şi jurisdicţie : Monografie / Mihai Poalelungi, Stas Splavnic. – Chişi-
nău, 2014. – 299 p.
Casadevall Josep // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţio-
nale. – 2016. – Nr 1. – P. 131-132.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


25. Compendiu al jurisprudenţei Curţii Constituţionale a Republicii Moldova :
(1995- 2017) / Alexandru Tănase, Rodica Secrieru, Lilia Rusu [et al.]. – Bucureşti : Wolters
Kluwer, 2017. – 537 p.
Negru Andrei. // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 9. – P. 54-56.

37 EDUCAŢIE
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
26. Interogații pedagogice / Victor Țvircun, Lilia Pogolșa, Vladimir Guțu [et al.] ;
coord.: Tatiana Callo. – Chișinău, Inst. de Științe ale Educației, 2017. – 208 p.
Callo Tatiana // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 1. – P. 112-113.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ghicov Adrian. Interogații pedagogice, pastile de gândire pentru specialistul de azi și de


mâine // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 168-169.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


27. Babîră, Nicanor. Metodologia predării limbii engleze : Studii / Nicanor Babîră ;
Univ. de Stat din Comat . – Chişinău, 2017. – 295, [1] p. : fot. color.
Rusu Tudor. Limba engleză, tot mai în vogă. Cum o predăm şi însuşim? // Făclia. –
2017. – 13 oct. – P. 3.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


28. Marin, Mariana. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar : Clasa
a 2-a : Ghid metodologic / Mariana Marin ; coord. șt.: Lilia Pogolșa [et al.] ; Acad de Științe a
Moldovei, Inst. de Științe ale Educației. – Chișinău : Inst. de Științe ale Educației, 2017. – 118
p. : tab.
Vicol Nelu // Univers Pedagogic. – 2017. – Nr 2. – P. 112-113.

29. Prometeu – liceu care face istorie / ed. alcăt. şi îngrijire de Viorica Cucereanu. –
Chişinău : Tocono, 2017. – 439 p.
Bulat-Saharneanu, Maria. Cu Liceul Prometeu pe culmile de lumină ale Olimpului // Fă-
clia. – 2017. – 15 sept. – P. 7.
Corai Tatiana. O carte despre "Oxfordul nostru preuniversitar": Liceul "Prometeu" // Lite-
ratura şi arta. – 2017. – 31 aug. – P. 9.

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


30. Datcu, Iordan. Etnologi basarabeni, nord-bucovineni și transnistrieni / Iordan Dat-
cu. – București : RCR Editorial, 2014. – 270 p.
Cirimpei Victor // Philologia. – 2014. – Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 111-122.

31. David, Lucian. Peisajele etnografice din România / Lucian David. – București :
Editura Etnologică, 2015. – 191 p.
Onica Dorina // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. –
2016. – Nr 25. – P. 286-288.

32. Fruntelată, Ioana-Ruxandra. Starchiojd. Moștenirea culturală. Locuire, ocupaţii,


meşteşuguri : (Partea întâi) / Ioana-Ruxandra Fruntelată, Cristian Mușa. – Ploiești : Libertas,
2014. – 192 p.
Ștefanucă Sebastian // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Mu-
zeologie. – 2016. – Nr 25. – P. 277-285.

33. Onica, Dorina. Peisajul cultural rural dintre Prut și Nistru. Aspecte etnogeografice
/ Dorina Onica. – București : Editura Etnologică, 2017. – 213 p.
Xenofontov Ion Valer. Dimensiunile peisajului cultural rural în demers științific //
Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 171 : fot.

153
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

398 Folclor propriu-zis


34. Hulbaș, Adina. Trasee inițiatice în folclorul literar românesc. Structuri stilistice /
Adina Hulbaș. – Iași : Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2009. – 347 p.
Prohin Andrei // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. –
2016. – Nr 25. – P. 272-276.

35. Nicolae Băieşu – o viaţă închinată valorificării folclorului : Omagiu 80 / Acad.


de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.]. – Chişinău : Institutul
de Filologie al AŞM, 2014. – 410, [26] p.
Cocieru Mariana. Perspectiva unei relecturări folcloristice // Philologia. – 2014. –
Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 107-110.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
Mediului înconjurător şi protecţia mediului
36. Ariile Naturale Protejate din Moldova: Vol. 1 : Monumente ale naturii : (geologi-
ce, paleontologice, hidrologice, pedologice) / Anatolie David, Viorica Pascari, Igor Nicoară [et
al.]. – Chișinău : Știința, 2016. – 176 p.
Pană Sergiu // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. –
2016. – Nr 24. – P. 154-155.

37. Cartea Roșie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Mol-
dova. – Ed. a 3-a. – Chișinău : Știința, 2015. – 492 p.
Erhan Dumitru, Melnic Maria, Pană Sergiu // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Ști-
ințele Naturii și Muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 146-151.

51 MATEMATICĂ
514 Geometrie
38. Miron, Sergiu. Funcţiile elementare şi reformă esenţială în trigonometrie / Sergiu
Miron. – Iaşi, 2017. – 179 p.
Al zecelea volum de carte de matematică / Tamara Jereghi, Elena Druţă, Leonid
Palachi [et al.] // Moldova suverană. – 2017. – 27 dec.

52 ASTRONOMIE. ASTROFIZICĂ. CERCETAREA SPAŢIULUI. GEODEZIE


39. Stavinschi, Magda. Astronomul Nicolae Donici. Enigme descifrate / Magda
Stavinschi. – București : Curtea Veche, 2015. – 350 p.
Ursachi Veaceslav. Povestea vieţii astronomului Nicolae Donici // Akademos. – 2016. –
Nr 4. – P. 172-174.
58 BOTANICĂ
40. Postolache, Gheorghe. Ariile Naturale Protejate din Moldova: Vol. 2 : Arbori se-
culari. –Chișinău : Știința, 2015. – 179, [1] p.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cojuhari Tamara // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeolo-


gie. – 2016. – Nr 24. – P. 156-158.

59 ZOOLOGIE
41. Catalogue of the N. Zubowsky entomological collection / Valeriu Derjanschi,
Elena Balan, Livia Calistru [et al.]. – Chişinău : Ştiinţa, 2016. – 296 p.
Pană Sergiu // Buletin Ştiințific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. –
2016. – Nr 24. – P. 152-153.
Timuş Asea M. Primul catalog entomologic – colecţia Zubowsky // Akademos. – 2016.
– Nr 4. – P. 175.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
42. Crivoi, Aurelia. Calitatea vieţii şi sănătatea / Aurelia Crivoi, Valentin Aşevschi, Li-
dia Cojocari. – Iaşi : Vasiliana ′98, 2016. – 603 p.
Andrieş Lucia // Noosfera. – 2016. – Nr 17. – P. 221-222.

614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii


43. Nicolae Testemiţanu - nume devenit simbol : 90 de ani de la naştere / Constan-
tin Eţco, alcăt. şi coord. ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : Epigraf, 2017. – 528 p., [16] p. : fot.
Jioară Mariana. Un diamant al medicinei noastre // Literatura şi arta. – 2017. – 2
noiem. – P. 5.
Şcerbina Romeo. Personalitate onestă : (90 de ani de la naştere) // Literatura şi arta. –
2017. – 23 noiem. – P. 8 ; Făclia. – 2017. – 10 noiem. – P. 8.

616 Patologie. Medicină clinică


44. Belâi, Liviu. Prisăcar în stupăria vieţii : [Viorel Prisăcaru, medic-epidemiolog] / Li-
viu Belâi, Tudor Ţopa. – Chişinău : Pontos, 2016. – 281, [2] p.
Mustaţă Traian // Făclia. – 2017. – 24 mar. – P. 2.

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
45. Ghidirim, Gheorghe. Nicolae Anestiadi – un nume etern : Centenar (1916-2016) :
chirurg cardiovascular, profesor universitar / Gheorghe Ghidirim, Romeo Şcerbina. – Chişinău
: "Tehnica-Info", 2016. – 251 p. : fot., tab.
Druţă Boris. Omul din altarul chirurgiei naţionale // Literatura şi arta. – 2017. – 2 noiem.
– P. 5.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor


46. Sacară, Victoria. Abordarea clinico-genetică contemporană a Distrofiei Musculare
Duchenne : [monografie] / Sacară Victoria. – Chişinău, 2017. – 156 p.

155
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

Railean Gheorghe // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 91-92.


Revenco Neli // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 90-91.

618 Ginecologie. Obstetrică


47. Crivceanscaia, Larisa. Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie
prin deficit de sufractant la prematuri : Monografie / Larisa Crivceanscaia. – Chișinău, 2017. –
160 p. :il.
Moșin Veaceslav // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 89-90.

48. Mişina, Ana. Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine (embriolo-
gia, clasificarea, diagnosticul, corecţia chirurgicală) / Ana Mişina. – Chișinău, 2016. – 253 p.
Rotaru M. // Buletin de Perinatologie. – 2016. – Nr 4. – P. 91-92.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATI-


CE

630 Silvicultură
49. Grigorescu, Grigore. Paradisul pădurilor … pierdute / Grigore Grigorescu. – [Chi-
şinău] : Phoenix, 2017. – 159 p.
Gociu Dumitru. Saga sufletului silvic / Dumitru Gociu, Gheorghe Jigău, Vasile Paşcan //
Gazeta satelor. – 2017. – 11 aug.
Pârnău Ion. Ecologia Pădurii, ecologia Culturii // Făclia. – 2017. – 7 iul. – P. 3.

631/638 Agricultură
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
50. Пармакли, Д. М. Трактат о земле: значение, состояние, эффективность
использования в сельском хозяйстве / Д. М. Пармакли, А. Н. Стратан ; науч. ред.: В. С.
Дога. – Chisinau : Știința, 2016. – 351 p. : fig., tab.
Вронских М. Д. // Economie și Sociologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 162-163.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
51. Iliev, Petru. Bazele științifico-practice de producere a cartofului în Republica Mol-
dova : monografie. – Chișinău, 2016. – 420 p.
Chiru Sorin Claudian, Olteanu Gheorghe, Găină Boris // Agricultura Moldovei. – 2017.
– Nr 3/4. – P. 35-36 : fot.

52. Mihnea, Nadejda. Ameliorarea soiurilor de tomate pentru cultivare în câmp des-
chis în Republica Moldova / Nadejda Mihnea. – Chişinău, 2016. – 196 p.
Micu Vasile, Grati Vasile // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2016. – Nr 3. – P. 191-193.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


53. Derjanschi, Valeriu. Hemipteres Pentatomoidea Euro-mediterraneens / Fauna de
France 90 : [Vol. 1] / Valeriu Derjanschi, Jean Pericart. – Paris : Fédératiion Française des
Sociétés de Sciences Naturelles, 2016. – 500 p.
Timuș Asea M. Pentatomoidele în volume academice europene // Akademos. – 2017. –
Nr 1. – P. 169.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
54. Condraticova, Liliana. Arta metalelor din Basarabia : (sec. al XIX-lea – prima ju-
mătate a sec. al XX-lea) / Liliana Condraticova ; Acad. de Științe a Moldovei, Univ. Ped. de
Stat ″I. Creanga″, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chișinău : Institutul Patrimoniului Cultural,
2017. – 384 p. : il.
Teodorescu Sidonia. Arta metalelor din Basarabia: un studiu complex // Akademos. –
2017. – Nr 2. – P. 173-175.

745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate


55. Mardare, Gheorghe. Arta covoarelor vechi româneşti basarabene. Magia mesaju-
lui simbolic / Gheorghe Mardare. – Chişinău : Cartier, 2016. – 334 p.
Moisei Ludmila. Universul covorului basarabean // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 176-
177.
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ
56. Daghi, Ion. Eminesciana plastică : ciclul filosofic = L'eminescienne plastique : le
cycle philosophique : [Album] / Ion Daghi ; coord.: Dumitru Gabura ; trad. în fr.: Larisa
Tanasieva. – Chişinău, 2015. – 110 p.
Andrei Petruş. "Eminesciana plastică" a lui Ion Daghi // Literatura şi arta. – 2017. – 16
febr. – P. 6.

57. File din activitatea didactică a plasticianului Gheorghe Munteanu : natură, ta-
lent, individualitate = Pages of teaching of painter George Munteanu : nature, talent,
individuality = Страницы дидактической деятельности Георгий Мунтяну / red.: Ion
Melniciuc ; concepţie graf.: Igor Munteanu. – Chişinău, 2009. – 255, [1] p. : il. color.
Kulikova Ludmila. Trecuţi prin inima maestrului // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. –
P. 7.

58. Mihail Grecu : [pictor] : 100 de ani de la naștere / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. Patrimoniului Cultural al AŞM ; alcăt.: Ludmila Toma, Tamara Grecu-Peicev; trad.: Eu-
genia David [et al.]. – Chişinău : Epigraf, 2016. – 337 p.
Toma Ludmila. Artistul deplin, Mihail Grecu, într-o ediție unicat // Akademos. – 2017. –
Nr 1. – P. 167-168.

157
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


59. Lumea lui Zaharia : [album de fotografii] / [fot.] / Cuşnir Zaharia ; pref.: Nicolae
Pojoga. – [Chişinău] : Cartier, 2017. – 204, [2] p. : fot.
Bulat Vladimir. Mărturiile la care devenim martori activi // Contrafort. – 2017. – Noiem. –
Dec. (Nr 10/11). – P. 22.
78 MUZICĂ
60. Olaru Nenati, Lucia. Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii / Lucia
Olaru Nenati. – Ed. a 3-a, rev. – Botoşani : Agata, 2012. – 154 p.
Apetri Dumitru. Eminescu şi muzica // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 121-122.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
61. Prepeliţă, Mihai. În căutarea lui Emil Loteanu... / Mihai Prepeliţă. – Bucureşti :
Editura Dacoromână TDC, 2016. – 436 p.
Ciocanu Ion // Destin românesc. – 2016. – Nr 3. – P. 120-126.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


62. Ţârţău, Constanţa. Ultimul dialog : [convorbiri, 2008-2014] / Constanţa Ţârţău ; o
carte concepută şi realizată de Antonina Sârbu. – [Chişinău] : Arc, 2016. – 189 p. : fot.
Ciobanu Mircea V. Drama dintre acte // Contrafort. – 2017. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P.
10.
Şchiopu Constantin. O carte-spovedanie: "Constanţa Târţău: Ultimul dialog" de
Antonina Sârbu // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 6.
Turea Larisa. Enigma Constanţei: briliantul abraziv // Timpul. – 2017. – 5 mai. – P. 22.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


63. Josanu, Efim. Cartea Jocurilor Olimpice : Cronici, portrete, reflecţii / Efim Josanu.
– Chişinău : Arc, 2017. – 719 p.
Tamazlâcaru Elena. Efim Josanu – pe alte culmi ale olimpismului mondial // Literatura şi
arta. – 2017. – 14 sept. – P. 6.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
64. Râbacov, Ghenadie. Caiete de traductologie = Cahiers de traductologie = Cahiers
of Translation : Studies / Ghenadie Râbacov. – Chişinău : [ULIM], 2017. – 243 p.
Grosu Lidia. Cercetătorul Ghenadie Râbacov // Făclia. – 2017. – 3 mar. – P. 10.

811.135.1 Limba română


65. Bahnaru, Vasile. Calvarul limbii române în timpul dominației sovietice : (studiu și
argumente de arhivă) / Vasile Bahnaru ; trad.: Mihai Manea. – Chișinău : Elan Poligraf, 2015.
– 404 p.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cotelnic Teodor // Philologia. – 2017. – Ian./Apr. (Nr 1/2). – P. 113-118. – ISSN 1857-
4300.

66. Ciocanu, Ion. Zborul frânt al limbii române : [art., eseuri, notiţe] / Ion Ciocanu;
pref. Grigore Grigorescu. – Chişinău : Garuda-Art, 1999. – 295 p.
Pârnău Ion. Actualitatea unei cărţi sociolingvistice // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug.
– P. 8.

67. Colţun, Gheorghe. Sintaxa limbii române : (Suport de curs) / Gheorghe Colţun. –
Ed. a 2-a. – Chişinău, 2016. – 353 p.
Pârnău Ion. Manual de sintaxă în stil academic // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P.
4.

68. Dicţionar de sinonime al limbii române / Anton Borş, Tamara Pahomi, Claudia
Rusu [et al.] ; coord.: Ana Vulpe ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău :
Fagure-Lux, 2014. – 304 p.
Onofraș Maria // Philologia. – 2014. – Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 125-127.

69. Eremia, Anatol. Studii de sociolingvistică şi onomastică / Anatol Eremia. – Chişi-


nău, 2016. – 284 p.
Marin Alexandru. Remarcabile studii interdisciplinare // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P.
161-162 ; Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 6.
Stegărescu Lilia // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 98-101.

70. Ghid de exprimare corectă / Vasile Bahnaru, Inga Druţă, Galaction Verebceanu
[et al.]. – Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2014. – 131 p.
Răileanu Viorica. O carte pe raftul I // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 96-97.

71. Limba noastră cea română : Antologie / coord.: Ligya Diaconescu. – Galaţi :
Olimpias, 2017. – 244 p.
Martea Galina. Publicaţie dedicată sărbătorii din 31 august 1989 // Literatura şi arta. –
2017. – 31 aug. – P. 11.

72. Olariu, Florin-Teodor. Variații și varietăți în limba română : Studii de dialectologie


și sociolingvistică / Florin-Teodor Olariu. – Iași : Institut European, 2017. – 264 p.
Negrescu-Babuș Inna. Un reper bibliografic substanțial pentru studierea variației lin-
gvistice // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 170-172.

73. Profesorul universitar Nicanor Babîră : Verticalitate şi Vrednicie : (Opinii, apre-


cieri, merite) / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Univ. de Stat din Comrat ; alcăt. şi coord. de
proiect : Eugenia Babîră ; concepţie, consultanţă şi coord. gen.: Isidor Doctoreanu. – Chişi-
nău, 2016. – 356 p.
Ciocanu Ion. Crucea lui Nicanor Babără // Făclia. – 2017. – 3 mar. – P. 1-2.
Pomelnicova Ana. Citeşte să afli // Literatura şi arta. – 2017. – 24 aug. – P. 7.

159
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

74. Spînu, Stela. Graiurile româneşti din nord-estul Republicii Moldova / Stela Spînu.
– Chișinău : Magna-Princeps, 2011. – 180, [12] p.
Mărgărit Iulia // Philologia. – 2014. – Mai/Aug. (Nr 3/4). – P. 132-134.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
75. Rowling, J. K. Bestii fantastice și unde să le găsești = Fantastic Beasts and
Where To Find Them : [Enciclopedie fictivă] / J. K. Rowling. – [Londra] : Arthur A. Levine
Books, 2001 (ediție nouă în 2015). – 128 p.
Stelea Vitalie // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 105-106.

821.111(73) Literatură engleză din SUA (Literatura americană)


76. Vonnegut, Kurt. Sirenele de pe Titan : [roman] / Kurt Vonnegut ; trad. din lb. engl.
şi note de Ligia Caranfil. – Bucureşti : Art, 2016. – 320 p.
Năstase Răzvan Mihai. Liberul arbitru în Sistemul Solar // Contrafort. – 2017. – Mar. –
Apr. (Nr 3/4). – P. 24.

821.111(973) Literatură engleză din Noua Zeelandă


77. Catton, Eleonora. Luminătorii : [roman] / Eleonora Catton ; trad. din lb. engl. şi no-
te de Irina Negrea. – Bucureşti : Art, 2016. – 780 p.
Năstase Răzvan Mihai. Goana după aur e scrisă-n stele // Contrafort. – 2017. – Iul. –
Aug. (Nr 7/8). – P. 23.

21.112.2 Literatură germană


78. Kumpfmuller, Michael. Splendoarea vieţii : [roman] / Michael Kumpfmuller ; trad.
din lb. germ. de Iulia Dondorici. – Bucureşti : Univers, 2015. – 204 p. – (Colecţia "Globus").
Tabac Alexandru. O splendoare // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 24.

79. Petrowskaja, Katja. Poate Estera : [povestiri] / Katja Petrowskaja; ; trad. din lb.
germ. de Alexandru Al. Şahighian. – Bucureşti : Humanitas Fiction, 2016. – 248 p.
Năstase Răzvan Mihai. Katja Petrowskaja, "Poate Estera" – un manifest împotriva uitării
şi cruzimii // Contrafort. – 2017. – Noiem. – Dec. (Nr 10/11). – P. 24.

80. Schalansky, Judith. Gâtul girafei : [roman] / Judith Schalansky ; trad. din lb.
germ. şi note de Monica Livia Grigore. – Bucureşti : All, 2016. – 184 p.
Năstase Răzvan Mihai. Judith Schalansky – femeia Darwin // Contrafort. – 2017. – Mai
– Iun. (Nr 5/6). – P. 24.

821.131.1 Literatură italiană


81. Longo, Gaetano. Hotel tropical : [roman] / Gaetano Longo ; trad. de Crina Popes-
cu. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2016. – 192 p.
Sterniţchi Olga. Hotel Tropical – să vezi ca să crezi, sau În căutarea timpului pierdut //
Literatura şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 6.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.133.1 Literatură franceză


82. Guedj, Denis. Teorema papagalului : Roman / Denis Guedj ; trad. din fr. de Ale-
xandru Şiclovan ; cop. : Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2008. – 715, [3] p.
Pomohaci Argentina-Monica. "Teorema papagalului", sau Matematica pe înţelesul tutu-
ror // Făclia. – 2017. – 10 noiem. – P. 8.

83. Rosnay, Tatiana de. Se numea Sarah : [roman] / Tatiana de Rosnay. – Bucureşti
: Litera, 2016. – 304 p.
Sterniţchi Olga // Literatura şi arta. – 2017. – 5 ian. – P. 5.

821.134.2 Literatură spaniolă


84. Padron, Justo Jorge. El arte del poema = Arta poetică = The art of the poem =
Искусство поэзии : [poem] / Justo Jorge Padron ; pref. de Ion Deaconescu. – Chişinău :
Universul, 2015. – 144 p.
Apetri Dumitru. Un poem profund original şi testamentar // Literatura şi arta. – 2017. –
17 aug. – P. 4.

821.135.1 Literatură română


85. Andriescu, Radu. Când nu mai e aer : [poezii] / Radu Andriescu. – Bistriţa : Casa
de Editură Max Blecher, 2016. – 104 p.
Chiper Grigore. Între manuscrisul Voynich şi bosonul Higgs // Contrafort. – 2017. – Mai
– Iun. (Nr 5/6). – P. 5.

86. Andriescu, Radu. Gerul dintre ei : [poezii] / Radu Andriescu. – Bistriţa : Casa de
Editură Max Blecher, 2017. – 108 p.
Chiper Grigore. Între manuscrisul Voynich şi bosonul Higgs // Contrafort. – 2017. – Mai
– Iun. (Nr 5/6). – P. 5.

87. Andronic, Mugur. În umbra marilor imperii ucigaşe : [roman ist.] / Mugur Andro-
nic. – Cluj-Napoca : Limes, 2016. – 312 p.
Moroşanu Andrei. Lumea interferenţelor durute // Literatura şi arta. – 2017. – 9 noiem. –
P. 5.

88. Antologia poeţilor minori din epoca Alecsandri & Bolintineanu / sel. textelor şi
ref. critice: Eugen Simion ; adnot.: Eugen Lungu. – Bucureşti : Editura Fundaţiei Naţionale
pentru Ştiinţă şi Artă, 2017. – În 2 vol. – 757 p.
Ciubotaru Adrian. În contratimp cu memoria // Contrafort. – 2017. – Noiem. – Dec. (Nr
10/11). – P. 4.

89. Brăneanu, Dumitru. Destrămarea lumii : [sonete] / Dumitru Brăneanu. – Bacău :


Ateneul scriitorilor, 2016. – 220 p.
Chiper Grigore. "Tăcere din icoane" // Contrafort. – 2017. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 5.

161
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

90. Breban, Nicolae. Viața mea : Autobiografie / Nicolae Breban. – București : Poli-
rom, 2017. – 496 p.
Stelea Vitalie // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 103.

91. Cărtărescu, Mircea. Peisaj după isterie : [art. apărute în presă în anii 2007-2017] /
Mircea Cărtărescu. – Bucureşti : Humanitas, 2017. – 256 p.
Tabac Alexandru // Contrafort. – 2017. – Noiem. – Dec. (Nr 10/11). – P. 9.

92. Cetăţeanu, Alex. De la Herodot cetire : [poezii] / Alex Cetăţeanu. – Quebec : Edi-
tura Academiei Internaţionale Orient-Occident, 2017.
Grosu Lidia. Poetul Alex Cetăţeanu: "De la Herodot cetire" // Literatura şi arta. – 2017. –
4 mai. – P. 4

93. Chirovici, Eugen Ovidiu. Cartea oglinzilor = The Book of Mirrors : [roman] / Eu-
gen Ovidiu Chirovici. – [Londra] : Penguin Books, 2017. – 336 p.
Stelea Vitalie // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 104-105.

94. Corbu, Daniel. Januvia : romanul ascezei / Daniel Corbu. – Iaşi : Princeps Multi-
media, 2017. – 324 p.
Silvestru Aurelian. Insula ascezei // Literatura şi arta. – 2017. – 29 iun. – P. 4.

95. Crăciun, Petre. Poveşti din ţara copiilor fericiţi / Petre Crăciun ; il. de Anca
Smărăndache. – Bucureşti : Zorio, 2016. – 112 p.
Ciocanu Ion. Fantezia în drepturile sale // Florile dalbe. – 2017. – 15 iun. – P. 15.

96. Gheo, Radu Pavel. Disco Titanic : [roman] / Radu Pavel Gheo. – Iaşi : Polirom,
2016. – 464 p.
Tabac Alexandru. Hai la Disco… Titanic! // Contrafort. – 2017. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). –
P. 9.

97. Iov, Dimitrie. Scrieri : Antologie : [în 2 vol.] / Dimitrie Iov ; text ales şi stabilit, repe-
re biografice, note şi coment., iconografie de Mihai şi Teodor Papuc ; studiu introd. de Eugen
Lungu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017. – 1189 p.
Stelea Vitalie // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 104.

98. Liiceanu, Gabriel. Nebunia de a gândi cu mintea ta / Gabriel Liiceanu. – Bucureşti


: Humanitas, 2016. – 240 p.
Ciubotaru Adrian. Cei patru pereţi ai gândirii (1, 2) // Contrafort. – 2017. – Mar. – Apr.
(Nr 3/4). – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 4.

99. Munteanu, Victor. Prizonierul tăcerii : [poeme] / Victor Munteanu. – Iaşi : Juni-
mea, 2016. – 119 p.
Chiper Grigore. Sunt strigătul sângelui meu răzvrătit // Contrafort. – 2017. – Mar. – Apr.
(Nr 3/4). – P. 5.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

100. Novac, Andrei. Regula timidităţii : [poeme] / Andrei Novac. – Piteşti : Paralela 45,
2016. – 80 p.
Chiper Grigore. Singurătatea te bântuie cu timiditate // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug.
(Nr 7/8). – P. 5.

101. Poenaru, Vasile. 101 poeme : antologie lirică / Vasile Poenaru. – Bucureşti :
eLiteratura, 2013. – 172 p.
Calamanciuc Gheorghe. Vreau să văd Bărăganul // Literatura şi arta. – 2017. – 9
noiem. – P. 7.

102. Ralian, Antoaneta. Amintirile unei nonagenare. Călătoriile mele, scriitorii mei :
[memorii] / Antoaneta Ralian. – Bucureşti : Humanitas, 2014. – 190 p.
Pohilă Vlad. Debutul cel de pe urmă al Antoanetei Ralian // Literatura şi arta. – 2017. –
24 aug. – P. 4.

103. Strochi, Lucian. Sonete : [poezii] / Lucian Strochi. – Piatra Neamţ : Cetatea
Doamnei, 2016.
Fonari Victoria. Misterul sonetelor lui Lucian Strochi // Literatura și arta. – 2017. – 5 ian.
– P. 8.

104. Teodorovici, Lucian Dan. Cel care cheamă căinii : [roman] / Lucian Dan Teodo-
rovici. – Iaşi : Polirom, 2017. – 264 p.
Tabac Alexandru. O, dezvrăjire! Tu, adică eu // Contrafort. – 2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6).
– P. 9.

105. Universul Florilor : Florilegiu Florar : Mică antologie selectivă din opera poeților
români / alcăt.: Eugenia Manea-Cernei. – Chişinău : Pontos, 2012. – 286, [1] p.
Palladi Tudor. Poezia divină a naturii şi natura divină a poeziei // Literatura şi arta. –
2017. – 12 oct. – P. 5.

106. Vicol, Mihai Sultana. Coridorul Siberia / Mihai Sultana Vicol. – Iaşi : Opera Mag-
na, 2017.
Cimpoi Mihai. Mihai Sultana Vicol sub semnul balanţei // Literatura şi arta. – 2017. – 16
noiem. – P. 4.

107. Vicol, Mihai Sultana. Iuda face carieră în România : (jurnal de scriitor) / Mihai Sul-
tana Vicol. – Iaşi : Opera Magna, 2017. – 158 p.
Cimpoi Mihai. Mihai Sultana Vicol sub semnul balanţei // Literatura şi arta. – 2017. – 16
noiem. – P. 4.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


108. Lutic, Mircea. Umbra lacrimii : [poezii] / Mircea Lutic. – Cernăuţi : Micro, 2016. –
224 p.
Morăraş Mihai. Din suflet de foc, versu-i teluric… // Literatura şi arta. – 2017. – 29 iun. –
P. 4.

163
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


109. Anton, Doina-Cezara. Frageda ploaie : [versuri] / Doina-Cezara Anton ; cop.,
prez. graf.: Cristina Covrig. – Chişinău : Florile Dalbe, 2016. – 80 p.
Ciocanu Ion. Farmecul şi povara metaforei // Florile dalbe. – 2017. – 23 febr. – P. 7.
Partole Claudia. O mică pasăre măiastră născută din "lacrima vieţii"... // Viaţa Basarabi-
ei. – 2017. – Nr 1. – P. 103-105.

110. Anton, Ion. Cercei de cireşe : [poeme] / Ion Anton. – [Chişinău] : Silvius Libris,
2017. – 23, [1] p.
Palladi Tudor. Universul poemelor cu "Cercei de cireşe" // Florile dalbe. – 2017. – 15
iun. – P. 12.

111. Anton, Ion. Jocul de-a cuvintele : cu ochiul ne fac din rime omografe, omonime… /
Ion Anton. – [Chişinău] : Silvius Libris, 2017. – 23, [1] p.
Palladi Tudor. Aspiraţia omonimică a inspiraţiei // Florile dalbe. – 2017. – 8 iun. – P. 8.

112. Bajureanu, Ion. Puterea Cuvântului : Poeme creştine şi patriotice / Ion Bajureanu.
– Chişinău : Pontos, 2017. – 163, [5] p.
Morăraş Mihai. Prin cuvânt respiră neamul… // Literatura şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 5.

113. Bordeianu, Leo. Harta : Poezie / Leo Bordeianu ; cop.: Vladimir Kravcenko. –
[Chişinău] : Prut, 2017. – 219 p.
Moroşanu Andrei. La capătul veşnic al cerului ard lumi încrucişate // Literatura şi arta. –
2017. – 12 oct. – P. 5.

114. Botezatu, Sergiu. Plimbări prin lumină : [versuri] / Sergiu Botezatu ; prez. graf.:
Sergiu Seculţean. – Chişinău, 2013. – 264 p.
Bucurescu Adrian. Lumini spre ţara-mamă // Literatura şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 5.
Miu Constantin. O poetică a deşteptării // Literatura şi arta. – 2017. – 28 sept. – P. 5.

115. Bulat, Eugenia. Ce facem noi cu două mari tristeţi? : Poeme de pe Valea Plânge-
rii / Eugenia Bulat. – Chişinău : Arc, 2016. – 293 p.
Fluturel Vasile. Ce ne facem cu tristeţile?... // Literatura şi arta. – 2017. – 25 mai. – P. 6.

116. Bulat, Eugenia. Piatra de Ca’Vendramin : Dialogurile străinei cu vechiul său prie-
ten Alter : [poezii] / Eugenia Bulat ; cuv. însoţitor de Ioan Holban. – Iaşi : Junimea, 2017.
Codreanu Theodor. Piatra exilului // Literatura şi arta. – 2017. – 21 sept. – P. 5.

117. Boțu, Pavel. Ornic : [poeme, versuri] / Pavel Boțu ; antologie și pref. de Eugen
Lungu. – Chișinău : Arc, 2017. – 64 p.
Stelea Vitalie // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 104.

118. Cartea poeziei 2017 / antologator: Călina Trifan ; cop. şi concepţie graf.: Mihai
Bacinschi. – [Ed. a 5-a]. – [Chişinău] : Arc, 2017. – 148 p.
Tamazlâcaru Elena. Dacă poezie nu e, nimic nu e! // Literatura şi arta. – 2017. – 21
sept. – P. 4.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

119. Căpiţă, Ionel. Dangăt de dor : [versuri] / Ionel Căpiţă ; concepţie graf.: Vladimir
Siniţki. – Chişinău : Prometeu, 2012. – 215 p.
Mărgărit Iulia. Vizionar şi îndurerat // Literatura şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 4.

120. Cărăuş, Tamara. Limba de hârtie : eseu / Tamara Cărăuş. – Chişinău : Cartier,
2017. – 193, [2] p.
Cosmescu Alex. Trăirea limbii şi experienţa traumei // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug.
(Nr 7/8). – P. 15.

121. Chiriac, Teo. Sufletul meu de până la Big Bang : Poeme / Teo Chiriac ; pref. de
Răzvan Voncu ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2016. – 96 p.
Chiper Grigore. Arta retorică ai învăţat-o de la Omar // Contrafort. – 2017. – Noiem. –
Dec. (Nr 10/11). – P. 5.

122. Chisari, Liliana. Grădina sufletului meu : Un tratat al cunoașterii de sine : [versuri,
reflecţii, eseuri] / Liliana Chisari ; design: Cătălina Caranfil. – [Chișinău] : Tipocart Print, 2015.
– 120 p.
Negară Ecaterina. Grădina modelată din sentimente // Literatura şi arta. – 2017. – 20
apr. – P. 6.

123. Corcinschi, Nina. Cărţile care mă iubesc : [cronici de carte] / Nina Corcinschi. –
Iaşi : Junimea, 2016. – 191 p.
Aniţoi Galina. Fascinaţia lecturi, sau Despre cărţile care ştiu să iubească // Contrafort. –
2017. – Noiem. – Dec. (Nr 10/11). – P. 22.

124. Corobca, Liliana. Caiet de cenzor : [roman] / Liliana Corobca. – Iaşi : Polirom,
2017. – 360 p. – (Col. "Ego. Proză").
Ciobanu Mircea V. Memoria caietelor arse // Contrafort. – 2017. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). –
P. 10.

125. Cotruţă, Grigore. Adevărul, risipitul… : [versuri] / Grigore Cotruţă. – Chişinău,


2017. – 70, [2] p.
Pohilă Vlad. La adunat de adevăruri risipite… // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P.
4.

126. Dabija, Doina. Copacul viu : [prozopoeme] / Doina Dabija. – Bucureşti : Detectiv li-
terar, 2016.
Palladi Tudor. Prozo(e)popeea dialogotropică a "Copacului viu" al iubirii… // Literatura şi
arta. – 2017. – 27 apr. – P. 4.

127. Dabija, Nicolae. Te blestem să te îndrăgosteşti de mine : [roman] / Nicolae Dabija.


– Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2017. – 432 p.
Iacob Petru. Poteci spre culmile vieţii // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 4.
Suduc Arianna. Exact ca în viaţă // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 4.

165
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

Tamazlâcaru Elena. Un nou roman de Nicolae Dabija: Te blestem să te îndrăgosteşti de


mine! // Literatura şi arta. – 2017. – 1 iun. – P. 5.
Vicol Mihai Sultana. Un love story românesc // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P.
4.

128. Deleanu, Liviu. Dincolo de crudul mâine : [poeme, sonete, versuri] / Liviu Deleanu
; antologie și pref. de Lucia Țurcanu. – Chișinău : Arc, 2017. – 56 p.
Stelea Vitalie // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 104-105.

129. Doga, Alexandru. Astă-vară : [versuri] / Alexandru Doga ; pref. de Tudor Palladi. –
Chişinău, 2017. – [20] p.
Pârnău Ion. Virtualităţi ale genului epic // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 8.
Rusu Nicolae. O sărbătoare a lecturii // Florile dalbe. – 2017. – 7 sept. – P. 3.

130. Druță, Inga. Terminologia educației: constituire, caracteristici și tendințe de dez-


voltare : Publicistică şi eseu contemporan / Inga Druță. – Iași : TipoMoldova, 2014. – 98 p.
Pâslaru Vlad // Philologia. – 2014. – Mai/Aug. (Nr 3/4). – P. 130-131.

131. Ernu, Vasile. Bandiţii : [roman] / Vasile Ernu. – Iaşi : Polirom, 2017. – 368 p.
Ciobanu Mircea V. Predicile lui Ernu, sau De ce "Dumnezeu nu e fraier" // Contrafort. –
2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 10-11.

132. Ernu, Vasile. Sectanţii : [roman] / Vasile Ernu. – Iaşi : Polirom, 2015. – 376 p.
Ciobanu Mircea V. Predicile lui Ernu, sau De ce "Dumnezeu nu e fraier" // Contrafort. –
2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 10-11.

133. Gane, Zinaida. Selia, principesa luminii : Roman de fantezie / Zinaida Gane ; cop.:
Sergiu Burlacu. – Chişinău : Pontos, 2016. – 524 p.
Mardare Marcela. Selia – axa luminii şi armoniei // Făclia. – 2017. – 16 iun. – P. 8.
Şipitca Mara. O călătorie iniţiatică // Făclia. – 2017. – 13 oct. – P. 4

134. Grama, Alexandru. Fântâna babei Ileana : Culegere de schiţe şi momente / Ale-
xandru Grama ; cop.: Andrei Dorgan. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2017. –
176 p. : fot.
Tamazlâcaru Elena. Despre Sacul din cer // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 4.

135. Grosu, Lidia. Între tăcere şi absurd, confesiunea… : Poezie / Lidia Grosu ; pref.:
Mihail Dolgan ; cop., pict.: Ion Cârchelan. – [Chişinău] : Iunie Prim, 2017. – 112 p. : des.
color.
Moroşanu Andrei. Confesiunea tăcerii iubirilor ucise // Literatura şi arta. – 2017. – 30
noiem. – P. 4.

136. Grosu, Lidia. La ora Soarelui–Răsare : Poezii pentru copii / Lidia Grosu. – Chişi-
nău : Elan Poligraf, 2016. – 35, [1] p.
Pârnău Ion. Cu soarele alături de copii // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 8.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

137. Gugel, Anatol. O revedere cu sine însuşi la o sută de ani : [versuri] / Anatol
Gugel. – Chişinău : Pontos, 2017. – 182, [5] p.
Ciocanu Ion. Spovedania inspirată a poetului // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 5.

138. Halipli, Vlad. Amorologia, sau Revoluţia iubirii: [proză psihologică] / Vlad Halipli. –
Chişinău : Ideal, 2017. – 433, [8] p.
Baciu Gheorghe. Revoluţia unui împătimit al dragostei // Literatura şi arta. – 2017. – 20
apr. – P. 7.
Ungureanu Larisa. Un studiu despre iubire // Literatura şi arta. – 2017. – 4 mai. – P. 8.

139. Hasnaş, Petru. Ecou de dor : versuri / Petru Hasnaş ; graf.: Ion Chitoroagă. – Chi-
şinău : Imprint Plus, 2016. – 71, [3] p.
Negară Ecaterina. Ecoul dorului // Literatura şi arta. – 2017. – 26 ian. – P. 7.

140. Iachim, Ion. Amintirile piţigoiului Zbanţ : [povestire pentru copii] / Ion Iachim. –
Chişinău : Pontos, 2016. – 131 p.
Ciocanu Ion. Ochii bifocali ai scriitorului // Florile dalbe. – 2017. – 26 ian. – P. 7.

141. Iacob, Petru. Tu, Zeiţă rămâi : [poezii] / Petru Iacob ; graf.: Aurel Guţu. – [Chişi-
nău, 2014]. – 48 p.
Soroceanu Nina. Sentimente, sentimente… // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 5.

142. Iacob, Petru. Zbuciumul balanţei : Poezii / Petru Iacob. – [Chişinău, 2016]. – 328
p. : fot.
Moroşanu Andrei. Fulgerele zdrobeau tăcerea mistică a nopţii // Literatura şi arta. –
2017. – 12 ian. – P. 6.

143. Josu, Nina. Peste margini : [poeme] / Nina Josu. – Chişinău : Editura pentru Lite-
ratură şi Artă, 2016. – 64 p.
Morăraş Mihai. Poeta care scrie cu inima // Literatura şi arta. – 2017. – 19 ian. – P. 8.

144. Martea, Galina. Basarabia – destin şi provocare / Galina Martea. – Chişinău :


Pontos, 2016. – Vol. 1. – 308 p.
Colesnic Iurie. Aspiraţii prioritare pe fundalul crizei economice // Literatura şi arta. –
2017. – 12 ian. – P. 2.
Tomuleţ Valentin. O lucrare despre destinul Basarabiei // Literatura şi arta. – 2017. – 20
apr. – P. 7.
Tomuleţ Valentin // Destin românesc. – 2017. – Nr 1/2. – P. 232-237.

145. Melnic, Ştefan. Căsuţa iepuraşilor : [poezii pentru copii] / Ştefan Melnic. – [Chişi-
nău] : Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017. – 27, [1] p.
Rusu Tudor. O subtilă fiinţă artistică – Ştefan Melnic // Făclia. – 2017. – 22 sept. – P. 7.

146. Mironov, Filip. Cântare din trişcă : [versuri] / Filip Mironov ; concepţie, red. şi
coord. de Iuliu Cârchelan şi Victor Prohin. – Chişinău, 2017. – 247 p.

167
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

Ciocanu Ion. Dubăul, Nistrul, Moldova în versuri transoceanice // Florile dalbe. – 2017. –
28 sept. – P. 7.

147. Moşneaga-Mitrofan, Valentina. Ieduţii supăraţi : Povestiri pentru copii / Valentina


Moşneaga-Mitrofan. – Chişinău : Silvius-Libris, 2013. – 144 p.
Rusu Nicolae. A fi credibil // Literatura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P. 8 ; Florile dalbe. –
2017. – 16 febr. – P. 2.

148. Nagacevschi, Tadeu. Ţeapa lui Ţepeş : Satiră şi umor. – Bălţi, 2017.
Moroşanu Andrei. Nuduri defilează în ferestre // Literatura şi arta. – 2017. – 17 aug. – P.
9.
149. Palladi, Tudor. Unul în patru : [poeme] / Tudor Palladi. – Chişinău, 2017. – 340 p.
Jioară Mariana. Acest dor înstelat // Literatura şi arta. – 2017. – 13 iul. – P. 5.

150. Partole, Claudia. Prietenul meu eleniS…, sau Cum m-am făcut scriitoare : Jurnal
naiv, 1968-1972 / Claudia Partole ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional,
2016. – 255, [1] p.
Ciocanu Ion. Reconstituire sinceră a unei copilării de ieri // Florile dalbe. – 2017. – 27
apr. – P. 7.

151. Plăcintă, Alexandru. E sfântă dragostea în om : Poezii / Alexandru Plăcintă. –


Chişinău, 2017. – 108 p.
Ciocanu Ion. De vorbă cu adulţii, dar şi cu copiii // Florile dalbe. – 2017. – 25 mai. – P.
7.

152. Popa, Nicolae. Ghiozdanul zburător : Microroman / Nicolae Popa. – Chişinău :


Arc, 2015. – 95 p.
Ciocanu Ion. Ceva nemaiîntâlnit decât la Humuleştii Mici // Florile dalbe. – 2017. – 14
dec. – P. 15.
Pârnău Ion. Invitaţie la zbor prin lectură // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 8.

153. Raţă, Valeriu. Cu Dumnezeu în fiecare zi : (poezii creştine) / Valeriu Raţă ; pref.:
Iurie Colesnic ; postf.: Octavian Moşin ; fot.: Vasile Şoimaru ; cop.: Valeriu Herţa. – Chişinău,
2016. – 232 p.
Manea-Cernei Eugenia. Cerul poeziei, sau Diamantul speranţei // Literatura şi arta. –
2017. – 12 ian. – P. 8.

154. Sava Daranuţa, Diana. Dor de ţară… : Poeme / Diana Sava Daranuţa ; pref.: Lidia
Grosu ; pict.: Ion Cârchelan. – Chişinău, 2017. – 179, [1] p. : il. color.
Moroşanu Andrei. Ieri ne poate stăpâni şi mâine // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. –
P. 5.

155. Scobioală, Aurel. Aricioaica-doctoriţă : [poveste] / Aurel Scobioală ; il.: Tatiana


Varvariuc. – Chişinău : Lumina, 2017. – 16 p. : il. color.
Ciocanu Ion. O nouă întâlnire cu Aurel Scobioală // Florile dalbe. – 2017. – 23 noiem. –
P. 7.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

156. Silvestru, Aurelian. Mersul pe apă : [antologie] / Aurelian Silvestru ; ed. realizată
de Daniel Corbu. – Iaşi : Princeps, 2016. – 938 p.
Moroşanu Andrei. Reverie // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 5.
Şchiopu Constantin. "Mersul pe apă" de A. Silvestru: perspective şi interpretare // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 6.

157. Sîrbu, Vera. Labirint din sentimente : [poezii] / Vera Sîrbu ; pict.: Marica Sîrbu. –
Chişinău : [Lumina Cuvîntului], 2016. – 120 p. : il.
Moroşanu Andrei. Poeta care respiră timp înghesuit // Literatura şi arta. – 2017. – 16
mar. – P. 6.

158. Spânu-Cemârtan, Margareta. Lupii : (Amintiri din Siberia) / Margareta Spânu-


Cemârtan. – Chişinău, 2016. – 352 p.
Ţurcanu Ianoş. O carte de vizită // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. – P. 8.

159. Strâmbeanu, Andrei. Poezii cu gust de pelin / Andrei Strâmbeanu. – Iaşi : Tipo
Moldova, 2015. – 476 p.
Ciocanu Ion. Adevărul şi dulceaţa unor "Poezii cu gust de pelin" // Destin românesc. –
2016. – Nr 4. – P. 124-130.

160. Ştirbu, Titus. Motanul poliglot : [poezii] / Titus Ştirbu. – Chişinău : Serebia, 2002.
– 106, [1] p.
Codreanca Lidia. Ridendo castigat versus! // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P.
4.

161. Tineretul studios despre Limba Română : [antologie] / Univ. de Stat din Mol-
dova, Fac. de Litere ; concepţie, selecţie şi îngrijirea materialelor : Eugenia Dodon. – Chişi-
nău : Pontos, 2016. – 400, [11] p.
Morăraș Mihai. Model de consecvență și dăruire // Literatura şi arta. – 2017. –16 febr. –
P. 8.

162. Trofim, Alina. Lumini din umbre : [versuri] / Alina Trofim. – Chişinău, 2016. – 112
p.
Grosu Lidia. Poeta Alina Trofim "Lumini din umbre" // Făclia. – 2017. – 3 mar. – P. 10.
Moroşanu Andrei. Luminile din spaimele adevărului // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr.
– P. 8.

163. Ţopa, Tudor. Icoana sufletului – mărinimia / Tudor Ţopa. – Chişinău, 2017. – 138,
[1] p. : fot., fot. color.
Jioară Mariana. Valenţele sufletului // Literatura şi arta. – 2017. – 30 noiem. – P. 4.
Rusu Tudor. Alb şi Negru : (într-o carte cu tit. de aleasă inspiraţie – "Icoana sufletului –
mărinimia") // Făclia. – 2017. – 13 oct. – P. 4.

164. Vasilache, Vasile. Jurnal / Vasile Vasilache ; ed. îngrijită de Victor Vasilache. –
Chişinău : Arc, 2017. -- 208 p.

169
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

Ciobanu Mircea V. Vasile Vasilache, lecturi paralele // Contrafort. – 2017. – Noiem. –


Dec. (Nr 10/11). – P. 10.

165. Vicol, Ion. Noaptea Sfântului Andrei : Roman / Ion Vicol; prez. graf. : Ciprian Vicol.
– Ch. : Orfeu, 2006. – 646, [1] p., IV p.
Palladi Tudor. Cununa întâiului chemat // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 4.

166. Vizir, Elena. A fost sau nu a fost vreodată?... : Carte cu poezii şi poveşti în versuri
pentru copii şi cu desene adecvate ce pot fi colorate / Elena Vizir ; des.: Corneliu Frumosu,
Robert Luca. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013. – 64 p. : il.
Ciocanu Ion. Jucării educate şi educative // Florile dalbe. – 2017. – 26 oct. – P. 7.

167. Voinovan-Manole, Maria-Valentina. La răscrucea dintre mister şi realitate : Lite-


ratură popular-ştiinţifică / Maria-Valentina Voinovan-Manole. – Chişinău, 2017. – 631 p.
Palladi Tudor. O adevărată epopee mistică şi dramatică: De la mister la poveste, ajun-
gem la realitate // Literatura şi arta. – 2017. – 1 iun. – P. 7.

821.162.1 Literatură poloneză


168. Gombrowicz, Witold. Jurnal : În 2 vol. / Witold Gombrowicz ; trad. din lb. pol. de
Olga Zaicikşi Cristina Godun. – Bucureşti : RAO, 2010-2014.
Gârneţ Vasile. Jurnalul lui Witold Gombrowicz // Contrafort. – 2017. – Mai-Iun. (Nr 5/6).
– P. 16.

169. Tokarczuk, Olga. Rătăcitorii : [roman] / Olga Tokarczuk ; trad. din lb. polonă de
Cristina Godun. – Bucureşti : Art, 2012. – 384 p.
Ciobanu Vitalie. Olga Tokarczuk, O "vestală" a nomadismului modern // Contrafort. –
2017. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 17.

821.162.3 Literatură cehă


170. Topol, Jachym. Atelierul Diavolului : [roman] / Jachym Topol ; trad. din lb. cehă de
Sorin Paliga. – Bucureşti : Art, 2015. – 194 p. – (Colecţia "Desenul din covor").
Ciobanu Vitalie. Jachym Topol, despre răzbunarea memoriei damnate // Contrafort. –
2017. – Noiem. – Dec. (Nr 10/11). – P. 20.

821.521 Literatură japoneză


171. Murakami, Haruki. Kishidancho Goroshi (Comendatorele ucigaș) : [roman] /
Haruki Murakami : [în 2 vol.]. – Tokyo : Shinchosha, 2017.
Stelea Vitalie // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 103-104.

821.512.161 Literatură turcă


172. Behramoglu, Ataol. Cerul cu cinci curcubeie : Poeme / Ataol Behramoğlu ; în ro-
mâneşte, cuvânt înainte de Nicolae Dabija ; postf. de Ion Deaconescu. – Chişinău : Editura
pentru Literatură şi Artă, 2017. – 76 p. – (Colecţia "Pegas").

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cimpoi Mihai. Un poet-copil, discipol al lui Orfeu // Literatura şi arta. – 2017. – 11 mai. –
P. 4.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


173. Cimpoi, Mihai. Curs de critică literară : prolegomene (istoric, fundamente, concep-
te, modele), figuri de stil, genuri şi specii, prozodia, termeni literari recenţi, mari critici literari
români (medalioane) / Mihai Cimpoi ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie al
AŞM. – Chişinău, 2015. – 247 p.
Burlacu Alexandru // Philologia. – 2016. – Nr 5/6. – P. 121-124.

174. Ilian, Ilinca. Julio Cortázar y Robert Musil : (consonancias, divergencias y ecos) /
Ilinca Ilian. – Madrid : Ediciones del Orto, 2013. – 238 p.
Pavlicencu Sergiu // Philologia. – 2014. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). – P. 94-97.

175. Șleahtițchi, Maria. Romanul generaţiei' 80 : Construcţie şi reprezentare : Eseu /


Maria Şleahtiţchi ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2014. – 246, [1] p.
Corcinschi Nina. Romanul optzecist în căutare și afirmare // Philologia. – 2017. – Nr 5/6
(Sept./Dec.).. – P. 141-142.

821.135.1.0 Literatură română


176. Barbu, Ioan. Italia, pământul de-acasă / Ioan Barbu. – Râmnicu Vâlcea : Conphys,
2010.
Manitta Giuseppe. Un raport cultural desăvârşit între Italia şi România // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 31 aug. – P. 7.

177. Ciubotaru, Adrian. Un fin de siècle românesc: (Eseu asupra decadenţei şi deca-
dentismului în literatura şi cultura română) / Adrian Ciubotaru. – Chişinău : Ştiinţa, 2016. –
198 p.
Ciobanu Mircea V. Un cronicar al decadenţei // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 mar. –
P. 7. – (A-politice).

821.135.1(477).85.0 Literatură română din Bucovina de Nord


178. Crigan, Grigore. Cu sufletul pe buze : [Interviu cu prozatorul G. Crigan] / interviu
realizat de Vasile Tărâţeanu. – Cernăuţi : Mişto, 2015.
Teişanu Victor. Documentar despre starea literaturii nord-bucovinene de azi // Literatura
şi arta. – 2017. – 12 ian. – P. 7.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


179. Bahnaru, Vasile. Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor din RSS Moldoveneas-
că (14-15 oct. 1965) : Studii și materiale / Vasile Bahnaru, Gheorghe E. Cojocaru. – Chișinău
: Tehnica-Info, 2016. – 402 p.
Burlacu Alexandru. Congresul scriitorilor "naţionalişti" // Literatura şi arta. – 2017. – 13
apr. – P. 7.

171
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

Cotelnic Teodor. Un congres al scriitorilor cu rezonanță istorică // Akademos. – 2017. –


Nr 2. – P. 161-165.

180. Bileţchi, Nicolae. Pagini alese : [critică literară] / Nicolae Bileţchi. – Chişinău :
Contrast-Design, 2016. – 492 p.
Burlacu Alexandru. Nicolae Bileţchi: fascinaţia modelelor // Literatura şi arta. – 2017. – 9
mar. – P. 4.

181. Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia / Mihai Cim-
poi. – Bucureşti : Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2011. – Ed. a 4-a.
Burlacu Alexandru. Deschiderea istoriei de Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. –
31 aug. – P. 4.

182. Codru, Anatol. Mitul personal / Anatol Codru ; coord.: Alexandru Burlacu, Dumitru
Olărescu ; au colab.: Violeta Tipa, Ruxanda Curcă ; fot.: Nicolae Răileanu [et al.]. – Chişinău :
Pro Libra, 2016. – 356 p.
Cimpoi Mihai. Retrospectivă exegetică. Anatol Codru // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P.
169-171.

183. Corcinschi, Nina. Imaginarul erotic în literatură / Nina Corcinschi. – Chișinău,


2017. – 250 p.
Ciocanu Ion. Reprezentări artistice ale imaginarului erotic în roman // Philologia. – 2017.
– Nr 5/6 (Sept./Dec.). – P. 139-140.

184. Filip, Iulian. Miracolul scenei în arta populară : Teatrul popular din Basarabia şi
Bucovina de Nord: afirmarea dramaticului şi poetica sincretică / Iulian Filip ; cuv. înainte de
Mihai Cimpoi ; postf. de Victor Cirimpei ; il. graf. de Iulian Filip ; fot. de Mihai Potârniche,
Iulian Filip ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chișinău : Profesional Service,
2011. – 254, [1] p.
Butnaru Tatiana. De la teatrul folcloric la teatrul lumii // Philologia. – 2016. – Nr 5/6. – P.
125-129.

185. Malanețchi, Vasile. Limba vechilor cazanii : Povestea carnetului de la Mărăşeşti


al poetului Alexei Mateevici / Vasile Malaneţchi ; fot.: Nicolae Răileanu. – Chişinău : Atelier,
2017. – 170, [2] p. : fot.
Pârnău Ion. "Limba vechilor cazanii…" – o carte de mult aşteptată // Literatura şi arta. –
2017. – 23 noiem. – P. 5.

186. Postolachi, Veronica. Ecouri mitologice în lirica românească din Basarabia : Le-
xic mitologic / Veronica Postolachi. – Chişinău : Pontos, 2017. – 302, [1] p.
Gabura Dumitru. Mitul ca piatră de rezistenţă // Literatura şi arta. – 2017. – 16 noiem. –
P. 6.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
187. Lumly, Henry de. "Любимая земля" древнейшего человека: ашельская
стоянка Терра Амата на юге Франции / Henry de Lumly. – Nice : Alpes-Maritimes, 2016.
Васильев С. А. // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P. 331-336.

188. Niculică, Bogdan Petru. Epoca bronzului în Podișul Sucevei / Bogdan Petru
Niculică. – Suceava : Karl A. Romstorfer, 2015. – 622 p.
Diaconu Vasile // Tyragetia. – 2016. – Vol. 10, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.
377-379.
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
189. Szczygiel, Mariusz. Raiul pe pământ : [culegere de texte consacrate Cehiei] /
Mariusz Szczygiel ; trad. din lb. pol. de Cristina Godun. – Bucureşti : Art, 2016. – 256 p.
Ciobanu Vitalie. Mariusz Szczygiel – un polonez îndrăgostit de Cehia // Contrafort. –
2017. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 16.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
190. Baciu, Gheorghe. Personalităţi de viţă moldavă : 125 destine / Gheorghe Baciu. –
– Chişinău, 2017. – 348 p.
Carauş Grigore. 150 de personalităţi celebre // Făclia. – 2017. – 7 iul. – P. 3.
Ciobanu Raisa. La braţ cu istoria // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 6.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Istoriografie
191. Baczko, Bronislaw. La responsabilite morale de l’historien / Bronislaw Baczko ;
texte envoye par Michel Porret. – Paris: Sorbonne, 2016. – 39 p. – Col. "Tires a part".
Platon Alexandru-Florin. Datoria morală a istoricului // Contrafort. – 2017. – Noiem.-Dec.
(Nr 10/11). – P. 6.

192. Boia, Lucian. Un joc fără reguli : Despre imprevizibilitatea istoriei / Lucian Boia. –
Bucureşti : Humanitas, 2016. – 112 p.
Ciubotaru Adrian. Istoria – o aruncare de zaruri // Contrafort. – 2017. – Iul.-Aug. (Nr
7/8). – P. 4.
94 ISTORIE GENERALĂ
94(100) Istorie universală
193. Granger, Christophe. La saison des apparences : Naissance des corps d’ete /
Christophe Granger. – Paris : Anamosa, 2017. – 358 p.
Platon Alexandru-Florin. De cînd există vacanţa la mare şi "corpurile de plajă"? // Con-
trafort. – 2017. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 6.

173
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

194. Turda, Marius. Ideea de superioritate naţională în Imperiul Austro-Ungar (1880-


1918) / Marius Turda ; trad. de Atilla Varga ; cuv. înainte de Sorin Mitu. – Cluj-Napoca : Argo-
naut, 2016. – 197 p.
Platon Alexandru-Florin. Naţiune şi rasă în secolele XIX şi XX // Contrafort. – 2017. –
Mar.-Apr. (Nr 3/4). – P. 6.

94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă


195. Meyer, E. The inscriptions of Dodona and New History of Molossia / E. Meyer. –
Stuttgart : Steiner, 2013. – 201 p.
Казаров С. С. // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские
потрясения XIII – XIV вв. – P. 407-409.

196. Stone, David R. The Russian Army in the Great War. The Eastern Front, 1914-
1917 / David R. Stone. – Lawrence KS : University Press of Kansas, 2015. – 368 p.
Bagrin Mariana // Revista de Istorie a Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 157-160

197. Tunstall, Graydon A. Blood on the snow. The Carpatian Winter War of 1915 /
Graydon A. Tunstall.
Bagrin Mariana. Percepţii privind Frontul de Est în anii Primului Război Mondial în
istoriografia americană // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 4. – P. 146-150.

94(470+571) Istoria Federaţiei Ruse


198. Печатнов, В. О. Переписка И. В. Сталина с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в
годы Великой Отечественной войны. Документальное исследование : [в 2-х томах] / В.
О. Печатнов, И. Э. Магадеев. – Москва : ОЛМА Медия Групп, 2015.
Бенюк Валентин, Назария Сергей, Чобу Емельян [и др.] // Relaţii Internaţionale
Plus. – 2016. – Nr 2. – P. 196-203.

94(478) Istoria Republicii Moldova


199. Arhivele memoriei : Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor
regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Memorii.
Documente. Studii de caz : [în 3 vol.] / Ludmila D. Cojocaru, Elena Postică, Lidia Pădureac. –
Chişinău : Balacron, 2016. – 1006 p.
Popa Iulius. Arhivele memoriei au ajuns la al treilea volum // Literatura şi arta. – 2017. –
20 apr. – P. 4.
Tabuncic Sergiu // Destin românesc. – 2017. – Nr 1-2. – P. 228-231.

200. Baciu, Gheorghe. Daniel Ciugureanu în contextul istoriei / Gheorghe Baciu. –


Chişinău, 2017. – 93 p.
Negară Ecaterina. Istoria nu se uită // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 1.

201. Deladolna, Gheorghe Maxian. Dolna : File şi mărturii istorice / Gheorghe Maxian
Deladolna. – Orhei ; Chişinău : Pontos, 2016. – 316 p.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Jioară Mariana. Locul unde sufletul e-acasă // Literatura şi arta. – 2017. – 21 sept. – P.
4.

202. Marin, Gheorghe. O paralelă între Dacia Romană şi Basarabia / Gheorghe Marin.
– Chişinău : Pontos, 2016. – 141, [2] p.
Manea-Cernei Eugenia. Dorul de Dacia // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 2.

203. Marulea, Gabriela. Comuna Vatici, dăinuire în timp : [din raionul Orhei] / Gabriela
Marulea, Victor Ladaniuc. – Chişinău : Fundaţia "Draghiștea", 2017. – 264 p.
Moroşanu Andrei. Fata sorbită de iubire // Literatura şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 4.

204. Mischevca, Vlad. Geneza problemei basarabene – 1812 / pref. de Demir Dragnev
; vol. îngrijit de Victor Spinei și Ionel Cândea. – București: Ed. Academiei Române ; Brăila :
Istros, 2016. – 368 p.
Dragnev Demir, Cernenchi Eugen. Un studiu de referință despre geneza problemei ba-
sarabene // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 165-166.

205. Ostaşii basarabeni în Primul Război Mondial (1914-1918) : Documente: Vol. 1. /


Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie ; alcăt., coord.: Andrei Emilciuc ; au contribuit:
Sergiu Bacalov [et al.] ; rec. şt.: Valentin Tomuleţ [et al.]. – Chişinău : Tehnica-Info, 2015. –
562 p.
Emilciuc Andrei. Basarabenii participanți la Primul Război Mondial // Cohorta. – 2016. –
Nr 1/2. – P. 182-184.

206. Pagu, Mariana. Un veac de istorie în imagini. Ciuciuleni : [comună din raionul
Hânceşti] / Mariana Pagu. – Chişinău : Cartier, 2017. – (Colecţia "Art"). – 285 p. : fot.
Bulat Vladimir. Mărturiile la care devenim martori activi // Contrafort. – 2017. – Noiem. –
Dec. (Nr 10/11). – P. 22.

207. Păsat, Dumitru. Slobozia Mare : Vatra dăinuirii strămoşeşti : (Itinerar spiritual la
580 de ani) / Dumitru Păsat. – Chişinău, 2016. – 89, [2] p.
Apetri Dumitru. Slobozia Mare în istoria spirituală // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr.
– P. 8.

208. Popa-Pădure, Ion. Satul Măgurele de pe Valea Culişoarei : [din raionul Ungheni] /
Ion Popa-Pădure. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2016. – 246 p.
Ciocanu Ion. Reflecţii pe marginea monografiei despre satul Măgurele // Făclia. – 2017.
– 27 ian. – P. 4.

209. Schiţco, Nicolae. Fârlădenii din podgoriile Gălbeniţei : [raionul Hâncești] / Nicolae
Schiţco, Tudor Ţopa. – Chişinău : Chişinău, 2016. – 176 p.
Jioară Mariana. Satul, univers etern // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 8.

210. Ţăranu, Anatol. Foametea în Moldova sovietică (1946-1947) : Culegere de docu-


mente / Anatol Ţăranu ; trad. din lb. rusă: Mihai Manea, Vsevolod Cernei – Chişinău : Litera,
2017. – 864 p.

175
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

Enciu, Nicolae // Destin românesc. – 2017. – Nr 1/2. – P. 224-227.

211. Ţopa, Tudor. Vatra merelor domneşti : [despre satul Terebna, raionul Edineţ] /
Tudor Ţopa, Liviu Belâi. – Chişinău, 2017. – 312 p.
Jioară Mariana. Despre Terebna, cu dragoste // Literatura şi arta. – 2017. – 14 dec. – P.
5.

212. Țvircun, Victor. Toma Cantacuzino – ostaş şi demnitar. Istoria vieţii în scrisori şi
documente / Victor Ţvircun ; trad. din rusă: Victor Ţvircun, Adriana Uliu. – Chişinău :
Cartdidact, 2016. – 295 p.
Bacalov Sergiu. Boieri bucureșteni în slujba Rusiei // Cohorta. – 2016. – Nr 1/2. – P.
178-181.

213. Unirea în destinul românilor basarabeni / coord.: Virgil Mândâcanu, Daniela


Vacarciuc ; pref. de Nicolae Dabija. – Chişinău : Pontos, 2017. – 595 p.
Dulgheru Valeriu. O carte binevenită de centenarul Unirii // Literatura şi arta. – 2017. –
14 sept. – P. 2.
Tamazlâcaru Elena. Un nou volum consacrat Unirii // Literatura şi arta. – 2017. – 30
noiem. – P. 4.

94(498) Istoria României


214. De ce este România astfel? Avatarurile excepţionalismului românesc / vol.
coord. de Vintilă Mihăilescu. – Iaşi : Polirom, 2017. – 312 p.
Platon Alexandru-Florin. Cum este, de fapt, România? O critică // Contrafort. – 2017. –
Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 6.

215. Modernizarea socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859 /


coord. Venera Achim, Viorel Achim. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 2016. – 236 p.
Emilciuc Andrei // Revista de Istorie a Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 161-163

94(=135.1) Istoria românilor


216. Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor : economie, societate, po-
litică, cultură, istoria ştiinţei : În onoarea profesorului Demir Dragnev / ed. şi red. şt.: Constan-
tin Manolache ; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifi-
că Centrală "A. Lupan" (Institut), 2016. – 815 p.
Abramciuc Maria, Marşalcovschi Teo-Teodor. Omagiu savantului // Akademos. – 2017.
– Nr 3. – P. 168-170.

94(=512.165) Istoria găgăuzilor


217. Bercu, Oleg. Evoluția social-politică a populației găgăuze, de la mijlocul secolului
al XIX-lea și până la sfârșitul secolului al XX-lea / Oleg Bercu. – Galați : Editura Muzeului de
Istorie, 2016. – 174 p.
Xenofontov Ion Valer. Istoria și cultura populației găgăuze într-o lucrare de sinteză //
Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 166-167.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica recenziilor" 2017

A
Abramciuc, Maria 4, 216 Butnaru, Tatiana 184
Achim, Venera 215
Achim,Viorel 215 C
Agheorghiesei (Corodeanu) Daniela Tatiana 1 Calamanciuc, Gheorghe 101
Andriescu, Radu 85-86 Calistru, Livia 41
Andrieş, Lucia 42 Callo, Tatiana 26
Andronic, Mugur 87 Candu, Teodor 7
Anestiadi, Nicolae 45 Cantacuzino, Toma 212
Aniţoi, Galina 123 Capcelea, Valeriu 9
Anton, Doina-Cezara 109 Caranfil, Cătălina 122
Anton, Ion 110-11 Caranfil, Ligia 76
Apetri, Dumitru 60, 84, 207 Carauş, Grigore 190
Aşevschi, Valentin 42 Cârchelan, Ion 135, 154
B Casadevall, Josep 24
Catton, Eleonora 77
Babîră, Eugenia 73 Căpiţă, Ionel 119
Babîră, Nicanor 27, 73 Cărăuş, Tamara 120
Bacalov, Sergiu 4, 205, 212, 216 Cărtărescu, Mircea 91
Bacinschi, Mihai 118, 121 Cândea, Ionel 204
Baciu, Gheorghe 138, 190, 200 Cârchelan, Iuliu 146
Baczko, Bronislaw 191 Cereteu, Igor 7
Bagrin, Mariana 196-97 Cernei, Vsevolod 210
Bahnaru, Vasile 65, 70, 179 Cernenchi, Eugen 204
Bajureanu, Ion 112 Cetăţeanu, Alex 92
Balan, Elena 41 Cheianu-Andrei, Diana 15
Balan, Lilia 3 Chiper Grigore 85-86, 89, 99-100, 121
Barbu, Ioan 176 Chiriac, Teo 121
Băieşu, Nicolae 35 Chirovici, Eugen Ovidiu 93
Beahm, George 18 Chiru, Sorin Claudian 51
Behramoglu, Ataol 172 Chisari, Liliana 122
Belâi, Liviu 44, 211 Chitoroagă, Ion 139
Bercu, Oleg 217 Cimpoi, Mihai 35, 106-07, 172-73, 181-82,
Bileţchi, Nicolae 180 184
Bîrcă, Alic 2 Ciobanu, Mircea V. 62,124, 131-32, 164, 177
Blajennîi, Ioann 12 Ciobanu, Raisa 190
Boia, Lucian 192 Ciobanu, Vitalie 169-70, 189
Bordeianu, Leo 113 Ciocanu Ion 61, 66, 73, 95, 109, 137, 140,
Borş, Anton 68 146, 150-52, 155, 159, 166, 183, 208
Botezatu, Sergiu 114 Cirimpei, Victor 30, 184
Boțu, Pavel 117 Ciubotaru, Adrian 88, 98, 177, 192
Brăneanu, Dumitru 89 Ciugureanu, Daniel 200
Breban, Nicolae 90 Cocieru, Mariana 35
Bucurescu, Adrian 114 Codreanca, Lidia 14, 20, 160
Bulat, Eugenia 115-16 Codreanu, Theodor 116
Bulat, Vladimir 59, 206 Codru, Anatol 182
Bulat-Saharneanu, Maria 29 Cojocari, Lidia 42
Burlacu, Alexandru 173, 179-82 Cojocaru, Gheorghe E. 179
Burlacu, Sergiu 133 Cojocaru, Ludmila D. 199

177
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

Cojocaru, Vadim 22 Druţă, Inga 70, 130


Cojocaru, Viorel 13 Dulgheru, Valeriu 213
Cojuhari, Tamara 40
Colesnic, Brânduşa 20 E
Colesnic, Iurie 11, 144,153 Emilciuc, Andrei 205, 215
Colţun, Gheorghe 67 Enciu, Nicolae 210
Condraticova, Liliana 54 Eremia, Anatol 69
Corai, Tatiana 29 Erhan, Dumitru 37
Corbu, Daniel 94, 156 Ernu, Vasile 131-32
Corcinschi, Nina 123, 175, 183 Eţco, Constantin 43
Corghenci, Ludmila 5-6
Coroban,Vitalie 82, 175 F
Corobca, Liliana 124
Cortázar, Julio 174 Filip, Iulian 184
Cosmescu, Alex 120 Fluturel, Vasile 115
Cotelnic, Teodor 65, 179 Fonari, Victoria 103
Cotruţă, Grigore 125 Frumosu, Corneliu 166
Covrig, Cristina 109 Fruntelată, Ioana-Ruxandra 32
Crăciun, Petre 95 G
Crigan, Grigore 178
Crivceanscaia, Larisa 47 Gabura, Dumitru 56, 186
Crivoi, Aurelia 42 Gane, Zinaida 133
Cucereanu,Viorica 29 Găină, Boris 51
Curcă, Ruxanda 182 Gârneţ, Vasile 168
Cuşnir, Zaharia 59 Gheo, Radu Pavel 96
Gherasi, A. 8
D Ghicov, Adrian 26
Dabija, Doina 126 Ghidirim, Gheorghe 45
Dabija, Nicolae 127, 172, 213 Gociu, Dumitru 49
Daghi, Ion 56 Godun, Cristina 168-69, 189
Datcu, Iordan 30 Gombrowicz, Witold 168
David, Anatolie 36 Gonța, Victoria 17
David, Eugenia 58 Grama, Alexandru 134
David, Lucian 31 Granger, Christophe 193
Deaconescu, Ion 84, 172 Grati, Vasile 52
Deladolna, Gheorghe Maxian 201 Grecu, Mihail 58
Deleanu, Liviu 128 Grecu-Peicev, Tamara 58
Deleu, Ecaterina 15 Grigore, Monica Livia 80
Derjanschi, Valeriu 41, 53 Grigorescu, Grigore 49, 66
Diaconescu, Ligya 71 Grosu, Lidia 64, 92, 135-36, 154, 162
Diaconu, Vasile 188 Guedj, Denis 82
Doctoreanu, Isidor 73 Gugel, Anatol 137
Dodon, Eugenia 161 Guţu, Aurel 141
Doga, Alexandru 129 Guțu, Vladimir 26
Dolgan, Mihail 135 H
Dondorici, Iulia 78
Donici, Nicolae 39 Halipli, Vlad 138
Dorgan, Andrei 134 Hasnaş, Petru 139
Dorogaia, Irina 1 Herţa, Valeriu 153
Dragnev Demir 4, 204, 216 Holban, Ioan 116
Druţă, Boris 45 Hulbaș, Adina 34
Druţă, Elena 38

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

I Melnic, Maria 37
Melnic, Ştefan 145
Iachim, Ion 140 Melniciuc, Ion 57
Iacob Petru 127,141-42 Meyer, E. 195
Iacovlev, V. 8 Micu, Vasile 52
Ilian, Ilinca 174 Mihăilescu, Vintilă 214
Iliev, Petru 51 Mihnea, Nadejda 52
Iov, Dimitrie 97 Miron, Sergiu 38
J Mironov, Filip 146
Mischevca, Vlad 204
Jereghi,Tamara 38 Mişina, Ana 48
Jigău, Gheorghe 49 Mitu, Sorin 194
Jioară, Mariana 43, 149, 163, 201, 209, 211 Miu, Constantin 114
Josanu, Efim 63 Moisei, Ludmila 55
Josu, Nina 143 Moldovanu, Dumitru 21
Juc, Victor 10,15 Moraru, Alexandru 20
Moraru, Victor 15
K Morăraş, Mihai 108,112, 143, 161
Kravcenko, Vladimir 113, 150 Moroşanu, Andrei 87, 113, 135, 142 148, 154,
Kulikova, Ludmila 57 156-57,162, 203
Kumpfmuller, Michael 78 Moșin Veaceslav 47
Moşin, Octavian 153
L Moşneaga-Mitrofan, Valentina 147
Movilă, Irina 1
Ladaniuc,Victor 203 Munteanu, Gheorghe 57
Liiceanu, Gabriel 98 Munteanu, Igor 57
Longo, Gaetano 81 Munteanu, Victor 99
Loteanu, Emil 61 Murakami, Haruki 171
Luca, Robert 166 Musil, Robert 174
Lumly, Henry de 187 Mustaţă, Gheorghe 8
Lungu, Eugen 88, 97, 117 Mustaţă, Traian 44
Lupu, Viorica 5 Mustea, Gheorghe 3
Lutic, Mircea 108 Mușa, Cristian 32
M N
Macari, Vadim 21 Nagacevschi, Tadeu 148
Malaneţchi, Vasile 185 Năstase, Răzvan Mihai 76-77, 79-80
Manea, Mihai 65, 210 Necula, Constantin 13
Manea-Cernei, Eugenia 105, 153, 202 Negară, Ecaterina 122, 139, 200
Manitta, Giuseppe 176 Negrea, Irina 77
Manolache, Constantin 4, 216 Negrescu-Babuș, Inna 72
Mardare, Gheorghe 55 Negru, Andrei 25
Mardare, Marcela 133 Nicoară, Igor 36
Marin, Alexandru 69 Niculică, Bogdan Petru 188
Marin, Gheorghe 202 Novac, Andrei 100
Marin, Mariana 28
Marşalcovschi, Teo-Teodor 4, 216 O
Martea, Galina 71,144
Marulea, Gabriela 203 Olariu, Florin-Teodor 72
Mateevici, Alexei 185 Olaru Nenati, Lucia 60
Mărgărit, Iulia 74, 119 Olărescu, Dumitru 182
Mândâcanu, Virgil 213 Olteanu, Gheorghe 51

179
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

Onica, Dorina 31, 33 R


Onofraș, Maria 68
Osoianu-Filip, Vera 6 Railean, Gheorghe 46
Ralian, Antoaneta 102
P Raţă, Valeriu 153
Răileanu, Nicolae 182, 185
Padron, Justo Jorge 84 Răileanu, Viorica 70
Pagu, Mariana 206 Râbacov, Ghenadie 64
Pahomi, Tamara 68 Revenco, Neli 46
Palachi, Leonid 38 Romstorfer, Karl A. 188
Paliga, Sorin 170 Rosnay, Tatiana de 83
Palladi, Tudor 105, 110-11, 126, 149, 165, Rotaru, M. 48
167 Rowling, J. K. 75
Pană, Sergiu 36-37, 41 Rusu, Claudia 68
Papuc, Mihai 97 Rusu, Lilia 25
Papuc,Teodor 97 Rusu, Nicolae 129, 147
Partole, Claudia 109, 150 Rusu, Tudor 27, 145, 163
Pascari, Viorica 36
Paşcan, Vasile 49 S
Pavlicencu, Sergiu 174
Pădureac, Lidia 199 Sacară, Victoria 46
Păsat, Dumitru 207 Sava Daranuţa, Diana 154
Pârnău, Ion 49, 66-67, 129, 136, 152, 185 Sârbu, Antonina 62
Pâslaru, Vlad 130 Schalansky, Judith 80
Pericart, Jean 53 Schifirneț, Constantin 16
Petrencu Anatol 12, 18 Schiţco, Nicolae 209
Petrowskaja, Katja 79 Scobioală, Aurel 155
Petruş, Andrei 56 Secrieru, Rodica 25
Platon, Alexandru-Florin 191, 193-94, 214 Seculţean, Sergiu 114
Platon, Nicolae 22 Silvestru, Aurelian 94, 156
Plăcintă, Alexandru 151 Simion, Eugen 88
Poalelungi, Mihai 24 Siniţki, Vladimir 119
Poenaru, Vasile 101 Sîrbu, Marica 157
Pogolșa, Lilia 26, 28 Sîrbu, Vera 157
Pohilă, Vlad 102, 125 Smărăndache, Anca 95
Pojoga, Nicolae 59 Soroceanu, Nina 141
Pomelnicova, Ana 73 Spânu-Cemârtan, Margareta 158
Pomohaci, Argentina-Monica 82 Spinei, Victor 204
Popa, Iulius 199 Spînu, Stela 74
Popa, Nicolae 152 Splavnic, Stas 24
Popa-Pădure, Ion 208 Sprincean, Serghei 10
Popescu, Crina 81 Stavinschi, Magda 39
Porret, Michel 191 Stegărescu, Lilia 69
Postică, Elena 199 Stelea, Vitalie 75, 90, 93, 97, 128, 171
Postolache, Gheorghe 40 Sterniţchi, Olga 81, 83
Postolachi, Veronica 186 Stone, David R. 196
Potârniche, Mihai 184 Strâmbeanu, Andrei 159
Prepeliţă, Mihai 61 Strochi, Lucian 103
Prisăcaru, Viorel 44 Suduc, Arianna 127
Prohin, Andrei 34 Suslenco, Alina 1
Prohin, Victor146 Szczygiel, Mariusz 189

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ş Ursachi, Veaceslav 39
Şahighian, Alexandru Al. 79 V
Şcerbina, Romeo 43, 45
Şchiopu, Constantin 62, 156 Vacarciuc, Daniela 213
Şiclovan, Alexandru 82 Varga, Atilla 194
Şipitca, Mara 133 Varvariuc, Tatiana 155
Șleahtițchi, Maria 175 Vasilache, Vasile 164
Șleahtițchi, Mihai 17 Vasilache, Victor 164
Şoimaru, Vasile 153 Verebceanu, Galaction 70
Șoitu Laurențiu 16 Vicol, Ciprian 14, 165
Ștefanucă, Sebastian 32 Vicol, Ion 14, 165
Ştirbu, Titus 160 Vicol, Mihai Sultana 106-07, 127
Vicol, Nelu 28
T Vizir, Elena 166
Voinovan-Manole, Maria-Valentina 167
Tabac, Alexandru 78, 91, 96, 104 Voncu, Răzvan 121
Tabuncic, Sergiu 199 Vonnegut, Kurt 76
Tamazlâcaru Elena 3, 63, 118, 127 134, 213 Vulpe, Ana 68
Tanasieva, Larisa 56
Tănase, Alexandru 25 X
Tărâţeanu, Vasile 178
Tărîţă, Oreste 11 Xenofontov, Ion Valer 4, 33, 216-17
Teişanu, Victor 178 Z
Teodorescu, Sidonia 54
Teodorovici, Lucian Dan 104 Zaicikşi, Olga 168
Testemiţanu, Nicolae 43 Zubowsky, N. 41
Timuş Asea M. 41, 53
Tipa,Violeta 182 Б
Tokarczuk, Olga 169 Бенюк Валентин 19, 198
Toma, Ludmila 58
Tomuleţ, Valentin 144, 205 В
Topol, Jachym 170
Trifan,Călina 118 Васильев, С. А. 187
Trofim, Alina 162 Волков, Эдуард 19
Tunstall, Graydon 197 Вронских, М. Д. 50
Turda, Marius 194 Д
Turea, Larisa 62
Дога, В. С. 50
Ț
К
Țapoc, Vasile 9
Ţăranu, Anatol 210 Казаров, С. С. 195
Ţârţău, Constanţa 62
М
Ţopa, Tudor 44, 163, 209, 211
Ţurcan, Nelly 5 Магадеев, И. Э. 198
Ţurcanu, Ianoş 158 Мовилэ, Ирина 2
Țurcanu, Lucia 128
Țvircun, Victor 26, 212 Н
U
Назария, Сергей 198
Uliu, Adriana 212
Ungureanu, Larisa 138

181
Cronica recenziilor 2017 ≡ Review annals 2017

П Сталин, И. В. 198
Степанюк, Виктор 19
Пармакли, Д. М. 50 Стратан, А. Н. 50
Печатнов, В. О. 198
Пушкаш, Виктор 19 Ф
Р Флоря, В. Н. 23
Рузвельт, Ф. 198 Ч
С
Черчилль, У. 198
Сергеев, Ю. Д. 23 Чобу, Емельян 198

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA RESURSELOR ELEC- ELECTRONIC RESOURCES ANNALS


TRONICE
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 2006 PUBLISHED FROM 2006

2017
ANUAL (1-68) ANNUAL

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare
1. Bodescu, Raluca Paula.
Shaping Information Architecture in Three Digital Spaces: Websites, Intranets and
Apps / Raluca Paula Bodescu. – Chişinău : Tehnica-Info, 2017. – 102 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Bibliogr.: p. 48-49.
ISBN 978-9975-63-407-6.
[RE 2017-34].
004.72
2. Bodescu, Raluca Paula.
Small Collection of Information Architecture Topics / Raluca Paula Bodescu. – Chişi-
nău : Tehnica-Info, 2017. – 59 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-63-408-3.
[RE 2017-35].
004.72
01 BIBLIOGRAFIE ȘI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
3. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se
editează din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valenti-
na Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2015-2016
– . – ISSN 1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (PDF). – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte :
lb. rom., rusă, alte lb. străine.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader. – Disponibil: http://bookchamber.md/?page_id=206.

183
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

Nr 11, 2014. – 2015. – 194 p. – ISBN 978-9975-49-187-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-


188-4 (PDF).
Nr 12, 2014. – 2015. – 363 p. – ISBN 978-9975-49-189-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-
190-7 (PDF).
Nr 1, 2015. – 2015. – 184 p.. – ISBN 978-9975-49-191-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-
192-1 (PDF).
Nr 2, 2015. – 2015. – 172 p. – ISBN 978-9975-49-193-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-
194-5 (PDF).
Nr 3, 2015. – 2015. – 172 p. – ISBN 978-9975-49-195-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-
196-9 (PDF).
Nr 4, 2015. – 2015. – 172 p. – ISBN 978-9975-49-197-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-
198-3 (PDF).
Nr 5, 2015. – 2015. – 180 p. – ISBN 978-9975-49-199-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-
200-3 (PDF).
Nr 6, 2015. – 2015. – 186 p. – ISBN 978-9975-49-201-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-
202-7 (PDF).
Nr 7, 2015. – 2015. – 174 p. – ISBN 978-9975-49-205-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-
206-5 (PDF).
Nr 8, 2015. – 2015. – 154 p. – ISBN 978-9975-49-207-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-
208-9 (PDF).
Nr 9, 2015. – 2015. – 176 p. – ISBN 978-9975-49-209-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-
210-2 (PDF).
Nr 10, 2015. – 2016. – 198 p. – ISBN 978-9975-49-213-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-
214-0 (PDF).
Nr 11, 2015. – 2016. – 208 p. – ISBN 978-9975-49-215-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-
216-4 (PDF).
Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale = Serials : Se ed. din anul 1973 : Apare
anual / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozo-
nac, Oxana Perciun, Tatiana Mariţoi ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Chişinău :
Camera Naţională a Cărţii, 2016 (Print-Caro). – 20 cm. – (Bibliografia Naţională a Moldovei).
– ISSN 1857-0577. – ISBN 978-9975-49-028-3.
2009. – 2016. – 124 p. – ISBN 978-9975-49-211-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-212-6
(PDF).
[RE 2017-15].
015(478)=00
4. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se
editează din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valenti-
na Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2015-2016
– . – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://bookchamber.md/?page_id=206.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nr 12, 2015. – 2016. – 208 p. – ISBN 978-9975-49-215-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-


216-4 (PDF). – [RE 2017-52].
015(478)=00
5. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se
editează din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valenti-
na Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2016 – . –
ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://bookchamber.md/?page_id=206.
Nr 1, 2016. – 2016. – 190 p. – ISBN 978-9975-49-219-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-
220-1 (PDF).
Nr 2, 2016. – 2016. – 184 p. – ISBN 978-9975-49-221-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-
222-5 (PDF).
Nr 3, 2016. – 2016. – 192 p. – ISBN 978-9975-49-223-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-
224-9 (PDF).
Nr 4, 2016. – 2016. – 164 p. – ISBN 978-9975-49-225-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-
226-3 (PDF).
Nr 5, 2016. – 2016. – 158 p. – ISBN 978-9975-49-227-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-
228-7 (PDF).
Nr 6, 2016. – 2017. – 158 p. – ISBN 978-9975-49-229-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-
230-0 (PDF).
[RE 2017-53].
015(478)=00
6. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se editează
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2017 – . –
ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://bookchamber.md/?page_id=206.
Nr 7, 2016. – 2017. – 156 p. – ISBN 978-9975-49-231-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-
232-4 (PDF).
Nr 8, 2016. – 2017. – 142 p. – ISBN 978-9975-49-233-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-
234-8 (PDF).
Nr 9, 2016. – 2017. – 142 p. – ISBN 978-9975-49-235-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-
236-2 (PDF).
Nr 10, 2016. – 2017. – 174 p. – ISBN 978-9975-49-238-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-
239-3 (PDF).

185
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

Nr 11, 2016. – 2017. – 178 p. – ISBN 978-9975-49-240-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-


241-6 (PDF).
Nr 12, 2016. – 2017. – 380 p. – ISBN 978-9975-49-249-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-
253-9 (PDF).
Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale = Serials : Se ed. din anul 1973 : Apare
anual / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozo-
nac, Tatiana Mariţoi ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Chişinău : Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova, 2017. – (Bibliografia Naţională a Moldovei). – ISSN 1857-0577. –
ISBN 978-9975-49-028-3.
…2010. – 2017. – 117 p. – ISBN 978-9975-49-243-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-244-
7 (PDF).
[RE 2017-76].
015(478)=00
7. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se
editează din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valenti-
na Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2017 – . –
ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://bookchamber.md/?page_id=206.
Nr 1, 2017. – 2017. – 175, [1] p. – ISBN 978-9975-49-254-6 (Print). – ISBN 978-9975-
49-255-3 (PDF).
Nr 2, 2017. – 2017. – 137 p. – ISBN 978-9975-49-256-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-
257-7 (PDF).
Nr 3, 2017. – 2017. – 158 p. – ISBN 978-9975-49-258-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-
259-1 (PDF).
[RE 2017-97].
015(478)=00
8. Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova : 60 ani de la fondare
(1957-2017) / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2017.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://bookchamber.md/?page_id=206.
Program de activitate, 2018 : Servicii şi produse cu impact. – 2017. – ISBN 978-9975-
49-270-6 (PDF).
Raport de activitate, 2017 : Evoluţii profesionale cu impact. – 2017. – ISBN 978-9975-
49-280-5 (PDF)
[RE 2017-120].
01
9. Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova : 60 ani de la fondare
(1957-2017) : Program de activitate, 2005-2017. Raport de activitate, 2004-2016 / Camera

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac ; design :
Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2017.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://bookchamber.md/?page_id=206.
ISBN 978-9975-49-269-0 (PDF).
[RE 2017-77].
01
10. Colecţia "E-Basarabiana" / Camera Naţ. a Cărţii ; compilare, prelucrare graf.:
Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2017 – . – ISBN 978-9975-49-282-
9.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader, Image Viewer. – Disponibil: http://bookchamber.md/?page_id=401.
[179-203]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-283-6. – [RE 2017-88].
[204-229]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-284-3. – [RE 2017-89].
[230-242]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-285-0. – [RE 2017-90].
[243-256]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-283-6. – [RE 2017-92].
[257-275]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-287-4. – [RE 2017-93].
[276-311]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-288-1. – [RE 2017-94].
[312-328]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-289-8. – [RE 2017-95].
[329-360]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-290-4. – [RE 2017-96].
[361-376]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-291-1. – [RE 2017-98].
[377-463]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-292-8. – [RE 2017-99].
[464-503]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-293-5. – [RE 2017-100].
[504-520]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-294-2. – [RE 2017-102].
[521-522]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-295-9. – [RE 2017-103].
[523-595]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-296-6. – [RE 2017-104].
[596-679]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-297-3. – [RE 2017-105].
[680-739]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-298-0. – [RE 2017-106].
[740]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-299-7. – [RE 2017-107].
[741]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-300-0. – [RE 2017-108].
[742-744]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-301-7. – [RE 2017-109].
[745-747]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-302-4. – [RE 2017-110].
[748-750]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-303-1. – [RE 2017-111].
[751]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-304-8. – [RE 2017-112].
[752]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-305-5. – [RE 2017-113].
[753]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-306-2. – [RE 2017-114].
[754-755]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-307-9. – [RE 2017-115].
[756-757]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-308-6. – [RE 2017-116].
[758-761]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-309-3. – [RE 2017-117].
[762-763]. – 2017. – ISBN 978-9975-49-310-9. – [RE 2017-118].
017/019
11. Publicaţiile Moldovei = Moldova's Publications : Culegere de informaţii statis-
tice / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Valentina Rău,
Renata Cozonac [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare
187
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

computerizată şi design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2017


(Print-Caro). – ISSN 1857-2499. – E-ISSN 2537-6357. – ISBN 978-9975-49-250-8.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://bookchamber.md/?page_id=206.
1991-1995. – 2017. – 31 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-251-5 (Print). – ISBN 978-
9975-49-252-2 (PDF). – [RE 2017-54].
015(478)=00
02 BIBLIOTECONOMIE
12. Bibliotecarii renumiţi din istoria culturii mondiale / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova
; dir. gen.: Elena Pintilei ; alcăt.: Alla Andrieş. – Chişinău : Biblioteca Naţională, 2017. – 44 p.
: il.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Bibliotecarii-renumiti-istoria-culturii-
mondiale.pdf.
Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-3096-3-9.
[RE 2017-60].
02(100)(092)
13. Osoianu-Filip, Vera.
Tribuna avocatului bibliotecii : Îndrumar pentru bibliotecari / Vera Osoianu-Filip ; dir.
gen.: Elena Pintilei ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Chişinău : Biblioteca Naţională, 2016 (Im-
primeria BNRM). – 146 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader. – Disponibil: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Tribuna-avocatului-bibliotecii-
indrumar-pentru-bibliotecari.pdf
Referinţe bibliogr.: p. 144-145. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3114-9-6.
[RE 2017-3].
027
14. Ţurcan, Nelly.
Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor
de calificare personalului de specialitate din biblioteci / Nelly Ţurcan; resp. de ed.: Ludmila
Corghenci, Eugenia Bejan ; Consiliul Biblioteconomic Naţ., Comisia Formare Profesională
Continuă. – Chişinău : Biblioteca Naţională, 2016. – 73 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader. – Disponibil:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_practic_aplicare_regulament_categorii_calificare_
bibliotecari.pdf
ISBN 978-9975-9696-8-0.
[RE 2017-2].
023.5(083.13)

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE


082 Poligrafii colective
15. Conferinţa Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţi-
lor, 1-14 decembrie 2017 / Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : UTM, 2017 – . – ISBN 978-
9975-45-500-8.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Vol. 1. – 2017. – 449 p. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-45-501-5.
Vol. 2. – 2017. – 438 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-45-502-2.
[RE 2017-57].
082:378.4(478-25)=135.1=161.1
16. "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic", conferinţă ştiinţifică internaţională (2016 ;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată celei de-a 25-a aniversări a ASEM
"25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre
progres economic", 23-24 septembrie 2016 : Culegere de articole selective : [în 6 vol.] / com.
red.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2016 – . – ISBN 978-9975-75-834-5. –
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. "Cos-
tin C. Kiriţescu". – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader.
Vol. 1. – 2016. – 358 p. – Disponibil:
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/Conf_2016_Vol_1.pdf. – ISBN 978-9975-75-
837-6. – [RE 2017-4].
Vol. 2. – 2016. – 278 p. – Disponibil:
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_2.pdf. – ISBN 978-9975-75-835-2. –
[RE 2017-5].
Vol. 3. – 2016. – 125 p. – Disponibil:
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_3.pdf. – ISBN 978-9975-75-836-9. –
[RE 2017-6].
Vol. 4. – 2016. – 216 p. – Disponibil:
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/Conf_2016_Vol_4.pdf. – ISBN 978-9975-75-
838-3. – [RE 2017-7].
Vol. 5. – 2016. – 285 p. – Disponibil:
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/Conf_2016_Vol_52.pdf. – ISBN 978-9975-75-
839-0. – [RE 2017-8].
Vol. 6. – 2016. – 205 p. – Disponibil:
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/Conf_2016_Vol_6.pdf. – ISBN 978-9975-75-
842-0. – [RE 2017-9].
082

189
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

17. Fostering Knowledge Triangle in Moldova : Conference Proceedings, 23-24


march 2017, Chişinău / Project "Jean Monnet Centre of Excellence in European Economic
Integration Studies – INTEGRA", Acad. of Econ. Studies of Moldova, Centre for European
Integration Studies ; sci. com.: Grigore Belostecinic. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Artpoligraf"). – 266 p. : diagr., fig., tab.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. –
Apare cu sprijinul Erasmus+Programme of the European Commission. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3129-7-4.
[RE 2017-69].
082:378=135.1=111
18. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (15 ; 12017 ; Chişinău).
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători = Scientific symposium of young researchers, Ed.
a 15-a, 28-29 aprilie 2017 : [în vol.] : Collection of articles / col. red.: Vadim Cojocaru [et al.]. –
Chişinău : ASEM, 2017 – . – ISBN 978-9975-75-876-5. – Antetit.: Acad. of Econ. Studies of
Moldova. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Vol. 1 : PHD students – contribution of young researchers to the development of eco-
nomic sciences / com. org.: Vadim Lopotenco [et al.]. – 2017. – 249 p. : fig., tab. – Disponibil:
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/simp_doct_apr2017_en1.pdf. – ISBN 978-9975-
75-877-2. – [RE 2017-74].
Vol. 2 / com. org.: Olesea Cernavca [et al.]. – 2017. – 225 p. : fig., tab. – Disponibil:
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/simp_stud_apr2017_ro_v2.pdf. – ISBN 978-
9975-75-881-9. – [RE 2017-75].
082:378.633(478-25)=00
3 ŞTIINŢE SOCIALE
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
19. "Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană",
conferinţă ştiinţifică internaţională (2 ; 2016 ; Chişinău). International Scientific
Conference "Classical and innovative approaches in contemporary economic though = Abor-
dări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană", 2nd ed., 27 May 2016, Chi-
şinău / ed. board : Elina Benea-Popuşoi [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2016.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader.
Antetit.: Acad. of Economic Studies of Moldova, Dep. of Economic Thought, Demogra-
phy, Geoecon. – Tit., texte: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-75-845-1.
[RE 2017-23].
330.88(082)=135.1=111

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
20. Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … / Banca Naţ. a Moldovei. – Chi-
şinău : Banca Naţională a Moldovei, 2017 – . – ISBN 978-9975-4353-0-7.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
… 2016. – 2017. – 163 p. – Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/raport-anual-
2016. – ISBN 978-9975-3138-2-7. – [RE 2017-83].
336.711+338(478)(047)
21. Inflation Report … / National Bank of Moldova ; transl.: Ina Şcerbaniuc. – Chi-
şinău : Banca Naţională a Moldovei, 2017. – ISBN 978-9975-4353-6-9.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
… Nr 1, February 2017. – 2017. – 59 p. – Disponibil:
https://www.bnm.md/en/content/inflation-report-no-1-february-2017. – ISBN 978-9975-3138-
3-4. – [RE 2017-45].
… Nr 2, Mai 2017. – 2017. – 61 p. – Disponibil: https://www.bnm.md/en/content/raport-
asupra-inflatiei-nr-2-4-mai-2017. – ISBN 978-9975-3138-6-5. – [RE 2017-62].
… Nr 3, August 2017. – 2017. – 53 p. Disponibil:
https://www.bnm.md/en/content/inflation-report-no-3-3-august-2017. – ISBN 978-9975-3138-
5-8. – [RE 2017-64].
… Nr 4, November 2017. – 2017. – 54 p. – Disponibil:
https://www.bnm.md/en/content/inflation-report-no-4-2-november-2017. – ISBN 978-9975-
3128-3-7. – [RE 2017-86].
336.748.12(478):330.101.541(047)

22. National Bank of Moldova : Annual report … / National Bank of Moldova ; ed.
board: Elena Mămăligă [et al.] ; transl.: Ina Şcerbaniuc. – Chişinău : Banca Naţională a Mol-
dovei, 2017. – ISBN 978-9975-4353-2-1.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
… 2016. – 2017. – 150 p. – Disponibil: https://www.bnm.md/en/content/annual-report-
2016. – ISBN 978-9975-3138-9-6. – [RE 2017-84].
336.711+338(478)(047)
23. Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Elena Mămăligă
[et al.] ; trad.: Ina Şcerbatiuc. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2017. – ISBN 978-
9975-4353-4-5.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
… Nr 1, februarie 2017. – 2017. – 58 p. – Disponibil:
https://www.bnm.md/ro/content/raport-asupra-inflatiei-nr-1-februarie-2017. – ISBN 978-9975-
3136-8-1. – [RE 2017-44].
191
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

… Nr 2, mai 2017. – 2017. – 63 p. – Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/raport-


asupra-inflatiei-nr-2-mai-2017. – ISBN 978-9975-3138-1-0. – [RE 2017-61].
… Nr 3, august 2017. – 2017. – 54 p. – Disponibil:
https://www.bnm.md/ro/content/raport-asupra-inflatiei-nr-3-3-august-2017. – ISBN 978-9975-
3138-4-1. – [RE 2017-63].
… Nr 4, noiembrie 2017. – 2017. – 55 p. – Disponibil:
https://www.bnm.md/ro/content/raport-asupra-inflatiei-nr-4-2-noiembrie-2017. – ISBN 978-
9975-3138-7-2. – [RE 2017-85].
336.748.12(478):330.101.54(047)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism
24. Clustere agroturistice în Moldova / Viorel Miron, Marina Miron, Aurelia Duca
[et al.] ; trad. din lb. poloneză : Valeriu Turea ; Progr. de Colab. Pol. pentru Dezvoltare ; Cen-
trul de Coop. Europeană, Asoc. de Dezvoltare a Turismului în Moldova (ADTM). – Chişinău :
S. n., 2016 (Tipogr. "Masterprint"). – 234 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader.
Texte : lb. rom., pol. – Bibliogr.: p. 201-202 (65 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-3113-6-6.
[RE 2017-18].
338.48(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
25. InfoMarket : Buletin informativ ... : Noutăţi Business şi Financiar-Economice din
Moldova / Agenţia de Presă "InfoMarket Media" SRL; dir.: Alexandru Burdeinâi. – Chişinău :
InfoMarket Media, 2017 – . – ISSN 1857-0887. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, HTML
Reader. – Disponibil: http://www.infomarket.md
...Ianuarie 2017. – 2017. – [RE 2017-11].
...Februarie 2017. – 2017. – [RE 2017-19].
...Martie 2017. – 2017. – [RE 2017-24].
...Aprilie 2017. – 2017. – [RE 2017-29].
...Mai 2017. – 2017. – [RE 2017-33].
...Iunie 2017. – 2017. – [RE 2017-42].
...Iulie 2017. – 2017. – [RE 2017-47].
...August 2017. – 2017. – [RE 2017-51].
...Septembrie 2017. – 2017. – [RE 2017-58].
...Octombrie 2017. – 2017. – [RE 2017-66].
...Noiembrie 2017. – 2017. – [RE 2017-70].
...Decembrie 2017. – 2017. – [RE 2017-80].

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.1=135.1=111=161.1
26. InfoMarket : Buletin informativ ... : Noutăţi Business şi Financiar-Economice din
Moldova / Agenţia de Presă "InfoMarket Media" SRL; dir.: Alexandru Burdeinâi. – Chişinău :
InfoMarket Media, 2017 – . – ISSN 1857-0887. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, HTML
Reader. – Disponibil: http://www.infomarket.md
...Ianuarie 2018. – 2018. – [RE 2017-119].
339.1=135.1=111=161.1
27. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development :
Buletin informativ / Trade Co-operative University of Moldova ; ed.-in-chief: Larisa Şavga. –
Chişinău : UCCM, 2016. – ISSN 2345-1424. – E-ISSN 2345-1483. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://jrtmed.uccm.md
Vol. 3, Issue 2(6). – 2016. – 138 p. – [RE 2017-38].
339.1
28. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development :
Buletin informativ / Trade Co-operative University of Moldova ; ed.-in-chief.: Larisa Şavga. –
Chişinău : UCCM, 2017. – ISSN 2345-1424. – E-ISSN 2345-1483.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://jrtmed.uccm.md.
Vol. 4, Issue 1(7). – 2017. – [RE 2017-55].
339.1
29. Odainîi, Dumitru.
Rolul zonelor economice libere în economia mondială : Suport de curs / Dumitru
Odainîi, Vasile Mamaliga ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi
Transporturi. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 61 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 50-56 (72 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-467-4.
[RE 2017-10].
339.1(075.8)
339.7 Finanţe internaţionale
30. Conturile internaţionale ale Republicii Moldova : Anuar statistic / Banca Naţ.
a Moldovei ; col. red.: Cristina Harea (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Banca Naţională a
Moldovei, 2016 – . – ISBN 978-9975-3015-1-0.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader, MS Excel.

193
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

…2015. – 2016. – 227 p. – Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/conturile-


internationale-ale-republicii-moldova-pentru-anul-2015-date-finale. – 45 ex. – ISBN 978-9975-
3136-7-4. – [RE 2017-1].
…2016. – 2017. – 176 p. – Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/conturile-
internationale-ale-republicii-moldova-pentru-anul-2016-date-finale-materialul. – 14 ex. – ISBN
978-9975-3138-8-9. – [RE 2017-87].
339.72(478)(083.41)
31. International accounts of the Republic of Moldova : statistical yearbook … /
Nat. Bank of Moldova ; ed. board: Cristina Harea [et al.] ; transl.: Ina Şcerbaniuc. – Chişinău :
Banca Naţională a Moldovei, 2017 – . – ISBN 978-9975-3015-5-8.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader, MS Excel.
… 2015. – 2017. – 221 p. – Disponibil: https://www.bnm.md/en/content/statistical-
yearbook-international-accounts-republic-moldova-2015. – 110 ex. – ISBN 978-9975-3136-9-
8. – [RE 2016-30].
336.711(478)+339.727.22(083.41)

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


32. "Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre
Republica Moldova şi UE", conferinţă internaţională (2016 ; Chişinău). Culegere de
articole a conferinţei internaţionale "Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi
relaţiile dintre Republica Moldova şi UE" : EUREM 2016 = International Conference
Proceedings EUREM 2016 Conference "Modern issues of EU development and relations
between EU and Moldova", 24-25 noiembrie, 2016 / Publicaţie Jean Monnet. – Chişinău :
Învăţătorul Modern, 2016 (Tipogr. "Cavaioli"). – 290 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader.
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-3005-4-4.
[RE 2017-17].
[339.9.923:061.1EU]+327(082)=135.1=111
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
343 Drept penal. Infracțiuni penale
33. Уголовный кодекс Республики Молдова : комментарий : (по состоянию
на 01 августа 2010 года) / Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată ; руководитель
авт. коллектива: Бужор Валерий [и др.]. – Кишинэу : Institutul de Ştiinţe Penale şi Crimino-
logie Aplicată, 2017. – 1152 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
ISBN 978-9975-9822-9-0.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[RE 2017-49].
343(478)(094.4)(0.072)
349.2 Dreptul muncii
34. "Правовое регулирование охраны труда: проблемы и перспективы",
республиканская научно-практическая конференция (2017 ; Тираспол). Правовое
регулирование охраны труда: проблемы и перспективы : Сборник материалов Респуб-
ликанской научно-практической конференции, 26 апреля 2017 года / оргком.: Сандуца Г.
И. [и др.]. – Тираспол : Приднестровский государственный университет, 2017. – 120 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://spsu.ru/images/files/izd-
pgu/book/Pravovoe%20regulirovanie%20ohrany%20truda.pdf.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Юрид. фак. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3098-9-9.
[RE 2017-67].
349.24+331.45(082)
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
35. Carabet, Natalia.
Filosofia şi axiologia educaţiei : Texte de lecţii / Natalia Carabet. – Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 81 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Referinţe bibliogr.: p. 81 (13 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-330-0.
[RE 2017-73].
37.0
37.09 Organizarea instruirii
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
36. Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii … / Liceul Teoretic
"Ion Creangă" mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ; coord.: C. Solo-
mon. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Valinex") – . – ISBN 978-9975-68-253-4.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
… 2016-2017. – 2016. – 325 p. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.
– Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun.
Chişinău. – ISBN 978-9975-68-317-3. – [RE 2017-36].
37.091(478-25)(082)=135.1=111

195
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

37. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori : clasa


a 3-a / Mariana Marin, Valentina Gaicuc, Ludmila Ursu [et al.] ; coord.: Lilia Pogolşa [et al.] ;
Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017. – 71 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Text parţial : lb. rom., bulg., găgăuză, alte lb. străine. – Referinţe bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-9975-48-117-5.
[RE 2017-79].
37.091:373.3(072)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
38. Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion
Creangă" mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 12-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan
; coord.: Corneliu Solomon ; au colab.: Miricinschi Maria [et al.]. – Chişinău : S. n., 2016
(Tipogr. "Valinex") – . – ISBN 978-9975-68-249-7.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
… 2016-2017. – 2016. – 95 p. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor
"Liceum", Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – ISBN 978-9975-68-315-9. – [RE
2017-37].
373.5.091(478-25)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
39. Вестник Приднестровского Университета : Научно-методический журнал /
Приднестровский государственный ун-т ; редкол.: С. И. Берил [и др.]. – Тираспол :
Приднестровский государственный ун-т, 2017.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://spsu.ru/science/nauchno-izdatelskaya-deyatelnost/vestnik-pgu.
Серия: Гуманитарные науки : Nr 1(55). – 2017. – 229 p. – ISSN 1857-1158. – [RE
2017-68].
Серия: Физико-математические и технические науки : Nr 3(57). – 2017. – 273 p. –
ISSN 1857-1174. – [RE 2017-82].
378
40. "Эволюция филологического образования в контексте требований
ФГОС", республиканская научно-практическая конференция (2016 ; Тираспол).
Эволюция филологического образования в контексте требований ФГОС : Сборник ма-
териалов Республиканской научно-практической конференции, 20 октября 2016 г. /
редкол.: А. В. Третьяченко [и др.]. – Тираспол : Приднестровский государственный уни-
верситет, 2017. – 180 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. рус. яз. и меж-
культурной коммуникации. – Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – În red. aut.
ISBN 978-9975-3150-9-8.
[RE 2017-25].
378.02:80/81(082)=135.1=161.1=161.2
39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor propriu-zis
41. Dizi-dizi boncuklar : Gagauzların halk yaratmaları / toplayan: Gavril Gaydarcı. –
Comrat : Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi, 2017. – 394 p. –
(Классика гагаузоведения, ISBN 978-9975-3075-8-1).
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-3075-9-8.
[RE 2017-41].
398(=512.165)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
42. Inspectoratul Ecologic de Stat. Anuarul IES / Min. Mediului, Inspectoratul Eco-
logic de Stat ; col. red.: V. Curarari [et al.] ; coord.: Dumitru Osipov [et al.]. – Chişinău :
Pontos, 2014.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – ISBN 978-9975-51-962-5.
…2013 : Protecţia mediului în Republica Moldova. – 2014. – 300 p. : fig., tab. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 297 (5 tit.). – Disponibil: http://inseco.gov.md/wp-
content/uploads/2010/06/ANUARUL%20-%202013.pdf. – ISBN 978-9975-51-886-4. – [RE
2017-65].
502/504:574(478)(058)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
616 Patologie. Medicină clinică
43. "Problemele şi căi de soluţionare în asistenţa medicală a copiilor", conferin-
ţă naţională (2016 ; Chişinău). Conferinţa Naţională de Pediatrie "Problemele şi căi de solu-
ţionare în asistenţa medicală a copiilor" : organizată de comun cu Societatea Română de
Pediatrie, 9-10 sept. 2016. – Chişinău : Societatea de Pediatrie din Republica Moldova, 2016.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.

197
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Soc. de Pedia-


trie din Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-4464-5-7.
[RE 2017-48].
616-053.2(082)=135.1=111
65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAŢII
656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
44. "Transporturi: inginerie, economie şi management", conferinţă naţională şti-
inţifico-practică (2017 ; Chişinău). "Transporturi: inginerie, economie şi management" :
Conferinţa naţională ştiinţifico-practică, 17-18 noiembrie, Chişinău / com. org.: Valentin Ama-
riei [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 192 p. : fig., tab.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,
Dep. Transporturi. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 20 ex.
ISBN 978-9975-45-511-4.
[RE 2017-81].
656.1+351.811(082)=135.1=111=161.1
657 Contabilitate
45. "Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători", conferinţă ştiinţi-
fică internaţională studenţească (2017 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
Studenţească "Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători", 17 martie 2017 :
Culegere de articole ştiinţifice / com. şt.: Grigoroi Lilia [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2017. – 140
p. : fig., tab.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Univ. Ştefan cel Mare Suceava. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 20 ex.
ISBN 978-9975-75-859-8.
[RE 2017-43].
657:378(082)
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
46. Limba Română : Revistă de ştiinţă şi cultură filologică / Limba Română PP SRL ;
red.-şef: Alexandru Bantoş. – Chişinău : Limba Română, 1991-1996. – ISSN 0235-9111.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: http://www.limbaromana.md

198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nr 1(1), 1991 – Nr 5-6(29/30), 1996. – 1991-1996. – [RE 2017-39].


80/81
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale și a familiilor de limbi
47. Colecţia "Cartier Ebook" / cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2017. –
(Colecţia "Cartier Ebook", ISBN 978-9975-79-909-6).
Ebook.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
ePub Reader
Conţine: 1. Amintiri din copilărie şi alte povestiri / Ion Creangă. – Ed. a 5-a. – ISBN
978-9975-86-146-5. 2. Divina comedie / Dante. – Ed. a 5-a. – ISBN 978-9975-86-152-6. 3.
Drama casei Timoteu : Roman / Mircea Streinul. – ISBN 978-9975-86-174-8. 4. Poezii / Mihai
Eminescu. – Ed. a 5-a. – ISBN 978-9975-86-147-2. 5. Ion Aluion ; Lupul din Ţara Huţulilor :
Romane / Mircea Streinul. – ISBN 978-9975-86-175-5. 6. Acolo unde curg râuri de lapte şi
miere : Roman / Vladimir Lorcenkov ; trad. din rusă şi note de Antoaneta Olteanu. – ISBN
978-9975-86-118-2. 7. Păsările tinereţii noastre : Dramă în 2-ă părţi / Ion Druţă. – Ed. a 3-a. –
ISBN 978-9975-86-141-0. 8. Republica Moldova : Un stat în căutarea naţiunii / Matei Cazacu,
Nicolas Trifon ; cartografie de Vincent Vacarisas ; trad.: din fr. de Adrian Ciubotaru. – ISBN
978-9975-86-163-2.
[RE 2017-28].
821-82
48. Colecţia "Cartier Ebook" / cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2017. –
(Colecţia "Cartier Ebook", ISBN 978-9975-79-909-6).
Ebook.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
ePub Reader.
Conţine: 1. Bandiţii / Eric Hobsbawn ; trad. din engl. de Ciprian Şiulea. – ISBN 978-
9975-86-221-9. 2. Despre istorie / Eric Hobsbawm ; trad. din engl. de Radu Săndulescu. –
ISBN 978-9975-86-222-6. 3. Biserica Albă : Roman / Ion Druţă. – Ed. a 8-a. – ISBN 978-
9975-86-117-5. 4. Horodişte / Ion Druţă. – ISBN 978-9975-86-219-6. 5. Intelighenţia basara-
beană azi : Interviuri, discuţii, polemici despre Basarabie de ieri şi azi / Vasile Ernu. – ISBN
978-9975-86-213-4. 6. Eseu asupra poeziei moderne. Teoria şi practica literaturii / Alexandru
Muşina. – ISBN 978-9975-86-216-5. 7. Toţi oamenii Kremlinului / Mihail Zâgar ; trad. din rusă
de Vsevolod Ciornei. – ISBN 978-9975-86-226-4.
[RE 2017-101].
821-82
49. Colecţia "Cartier Ebook" / cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2017. –
(Colecţia "Cartier Ebook", ISBN 978-9975-79-909-6).
Ebook.

199
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
ePub Reader.
Conţine: 1. Cumplite vremi : Roman în 3 cărţi / Vladimir Beşleagă. – ISBN 978-9975-
86-156-4. – ISBN 978-9975-86-157-1 (Cartea 1). 2. Cumplite vremi : Roman în 3 cărţi / Vla-
dimir Beşleagă. – ISBN 978-9975-86-156-4. – ISBN 978-9975-86-158-8 (Cartea a 2-a). 3.
Cumplite vremi : Roman în 3 cărţi / Vladimir Beşleagă. – ISBN 978-9975-86-156-4. – ISBN
978-9975-86-187-8 (Cartea a 3-a). 4. Poezii / Mihai Eminescu. – Ed. a 5-a. – ISBN 978-9975-
86-147-2. 5. Texte egoiste : Blogograme / Gheorghe Erizanu. – ISBN 978-9975-86-182-3. 6.
Tradiţii la superofertă : Între socoteala din agenţie şi cea de la raft / Florin Dumitrescu. – ISBN
978-9975-86-151-9.
[RE 2017-46].
821.135.1(478)-3+821.135.1-1
50. Colecţia "Cartier Ebook" / cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2016. –
(Colecţia "Cartier Ebook", ISBN 978-9975-79-909-6).
Ebook.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
ePub Reader
Conţine: 1. Tata Vasile : în 73 de episoade şi XIV scrisori : Memorii / Vladimir Beşlea-
gă. – Ed. a 2-a. – ISBN 978-9975-79-818-1. 2. Maestrul şi Margarita : Roman / Mihail Bulga-
kov ; trad. din rusă de Vsevolod Ciornei. – ISBN 978-9975-86-130-4. 3. Reparatorul de vise :
Antologie de versuri / Nicolae Dabija. – Ed. a 2-a. – ISBN 978-9975-86-134-2. 4. Clopotniţa :
Roman / Ion Druţă. – Ed. a 8-a. – ISBN 978-9975-86-129-8. 5. Revolta lui Atlas : Vol. 3 : A
este A : [roman] / Ayn Rand ; trad.: Radu Săndulescu. – ISBN 978-9975-79-815-0.
[RE 2017-13].
821-82
51. Magna Moments: Gifts with a Twist : Ebooks, Music & Movies on greeting cards /
Tech Gifts Company. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – ISBN 978-9975-
3111-5-1.
Ebook.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
ePub Reader
Conţine: 1. The Adventures of Tom Sawyer / Mark Twain. – 2017. – 436 p. – ISBN
978-9975-3111-7-5. 2. A Connecticut Yankee in King Arthur's Court / Mark Twain. – 2017. –
641 p. – ISBN 978-9975-141-01-7. 3. Treasure Island / Robert Louis Stevenson. – 2017. –
306 p. – ISBN 978-9975-141-03-1. 4. Don Quixote / Miguel de Cervantes. – 2017. – 1386 p. –
ISBN 978-9975-141-05-5. 5. The Memoirs of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle. – 2017.
– 321 p. – ISBN 978-9975-141-07-9. 6. Gulliver's Travels into Several Remote Regions of the
World / Jonathan Swift. – 2017. – 219 p. – ISBN 978-9975-141-09-3. 7. Grimm's Fairy Tales /
Grimm's. – 2017. – 398 p. – ISBN 978-9975-141-11-6. 8. Alice's Adventures in Wonderland /
Lewis Carrol. – 2017. – 51 p. – ISBN 978-9975-141-13-0. 9. Fairy Tales of Hans Christian
Anderson. – 2017. – 1308 p. – ISBN 978-9975-141-15-4. 10. The Jungle Book / Rudyard
Kipling. – 2017. – 186 p. – ISBN 978-9975-141-17-8. 11. Poems / T. S. Eliot. – 2017. – 45 p.
– ISBN 978-9975-141-19-2. 12. The Collected Poems of Wallace Stevens. – 2017. – 43 p. –

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-141-21-5. 13. Best of : Poetry. Vol. 3 / Lord Byron. – 2017. – 668 p. – ISBN
978-9975-141-23-9. 14. Rootabaga Stories / Carl Sandburg. – 2017. – 141 p. – ISBN 978-
9975-141-25-3. 15. The Selected Poetry of Robinson Jeffers. – 2017. – 862 p. – ISBN 978-
9975-141-27-7. 16. Poems of William Butler Yeats. – 2017. – 204 p. – ISBN 978-9975-141-
29-1. 17. Poems of Emily Dickinson. – 2017. – 353 p. – ISBN 978-9975-141-31-4. 18. Song
of Myself / Walt Witman. – 2017. – 114 p. – ISBN 978-9975-141-33-8. 19. The Kama Sutra /
Vatsyayana. – 2017. – 231 p. – ISBN 978-9975-141-35-2. 20. The Complete Works of Willi-
am Shakespeare. – 2017. – 4197 p. – ISBN 978-9975-141-37-6. 21. Poems of William Blake.
– 2017. – 48 p. – ISBN 978-9975-141-39-0. 22. The Flowers of Evil / Charles Baudelaire. –
2017. – 52 p. – ISBN 978-9975-141-41-3. 23. 100 Most Beautiful Love Poems. – 2017. – 104
p. – ISBN 978-9975-141-43-7. 24. The Bible. – 2017. – 2542 p. – ISBN 978-9975-141-45-1.
25. New Testament. – 2017. – 810 p. – ISBN 978-9975-141-47-5. 26. Dangerous Connec-
tions / Choderlos de Laclos. – 2017. – 522 p. – ISBN 978-9975-141-49-9. 27. Wuthering
Heights / Emily Brontë. – 2017. – 626 p. – ISBN 978-9975-141-51-2. 28. A Room With a View
/ E. M. Forster. – 2017. – 388 p. – ISBN 978-9975-141-53-6. 29. David Copperfield / Charles
Dickens. – 2017. – 1866 p. – ISBN 978-9975-141-55-0. 30. An American Tragedy / Theodore
Dreiser. – 2017. – 1846 p. – ISBN 978-9975-141-57-4. 31. The Great Gatsby / Francis Scott
Fitzgerald. – 2017. – 276 p. – ISBN 978-9975-141-59-8. 32. Ulysses / James Joyce. – 2017.
– 1492 p. – ISBN 978-9975-141-61-1. 33. Pygmalion / Bernard Shaw. – 2017. – 192 p. –
ISBN 978-9975-141-63-5. 34. The Divine Comedy / Dante Alighieri. – 2017. – 406 p. – ISBN
978-9975-141-65-9. 35. Faust / Johann Wolfgang Von Goethe. – 2017. – 484 p. – ISBN 978-
9975-141-67-3. 36. The Mysterious Affair at Styles / Agatha Christie. – 2017. – 358 p. – ISBN
978-9975-141-69-7. 37. Uncle Vanya / Anton Pavlovich Chekhov. – 2017. – 112 p. – ISBN
978-9975-141-71-0. 38. Anna Karenina / Leo Tolstoy. – 2017. – 2058 p. – ISBN 978-9975-
141-73-4. 39. Jane Eyre: An Autobiography / Charlotte Brontë. – 2017. – 463 p. – ISBN 978-
9975-141-75-8. 40. Divine Songs / Isaac Watts. – 2017. – 94 p. – ISBN 978-9975-141-77-2.
41. Pocket Prayers for Children. – 2017. – 26 p. – ISBN 978-9975-141-79-6. 42. The Last of
the Mohicans / James Fenimore Cooper. – 2017. – 860 p. – ISBN 978-9975-141-81-9. 43.
Hymns, Songs, and Fables for Young People / Eliza Lee Cabot Follen. – 2017. – 220 p. –
ISBN 978-9975-141-83-3. 44. Wee Ones Bible Stories. – 2017. – 168 p. – ISBN 978-9975-
141-85-7. 45. Tales of Mystery and Imagination / Edgar Allan Poe. – 2017. – p. – ISBN 978-
9975-141-87-1. 46. The Path of Empire. A Chronicle of the United States as a World Power /
Fish Carl Russel. – 2017. – 314 p. – ISBN 978-9975-141-89-5. 47. Youth / Isaac Asimov. –
2017. – 36 p. – ISBN 978-9975-141-91-8. 48. Poems for America. – 2017. – 48 p. – ISBN
978-9975-141-93-2. 49. Genius of Painting. Delacroix / Paul G. Konody. – 2017. – 124 p. –
ISBN 978-9975-141-95-6. 50. Genius of Painting. Rembrandt / Mortimer Menpens. – 2017. –
96 p. – ISBN 978-9975-141-97-0. 51. The Science of Getting Rich / Wallace Wattles. – 2017.
– 278 p. – ISBN 978-9975-141-99-4. 52. Adventures of Huckleberry Finn / Mark Twain. –
2017. – 842 p. – ISBN 978-9975-3165-1-4. 53. The Ten Books on Architecture / Vitruvius
Pollio. – 2017. – 958 p. – ISBN 978-9975-3165-3-8. 54. Genius of Painting. Goya / Francois
Crastre. – 2017. – 68 p. – ISBN 978-9975-3165-5-2. 55. Heroes Every Child Should Know /
Hamilton Wright Mabie. – 2017. – 548 p. – ISBN 978-9975-3165-7-6. 56. Genius of Painting.
Van Eyck / J. Cyril M. Weale. – 2017. – 78 p. – ISBN 978-9975-3165-9-0. 57. Genius of
Painting. Whistler / T. Martin Wood. – 2017. – 78 p. – ISBN 978-9975-3166-1-3. 58. Best of
American Humorous Short Stories. – 2017. – 626 p. – ISBN 978-9975-3166-3-7. 59. The
International Jewish Cook Book / Florence Kreisler Greenbaum. – 2017. – 1182 p. – ISBN

201
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

978-9975-3166-5-1. 60. Stories of the Prophets / Isaac Landman. – 2017. – 470 p. – ISBN
978-9975-3166-7-5. 61. Space Heroes. Walking to Olympus. – 2017. – 384 p. – ISBN 978-
9975-3166-9-9. 62. Johann Sebastian Bach: The story of the boy who sang in the streets /
Thomas Tapper. – 2017. – 96 p. – ISBN 978-9975-3111-9-9.
[RE 2017-56].
821-82
821.131.1 Literatură italiană
52. Moccia, Federico.
Trei metri deasupra cerului / Federico Moccia ; trad. din lb. ital.: Viorica Ungureanu ;
cop.: Ivan Troyanovsky. – Chişinău : Bestseller, 2017. – 390 p.
Ebook.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
ePub, MOBI Reader.
ISBN 978-9975-3154-4-9 (E-Pub). – ISBN 978-9975-3154-5-6 (MOBI).
[RE 2017-78].
821.131.1-31
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
53. Cipileaga, Vitali.
În umbra paşilor tăi : roman / Vitali Cipileaga. – Chişinău : Bestseller, 2016 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 240 p.
Ebook.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
ePub, MOBI Reader.
ISBN 978-9975-4150-3-3 (E-Pub). – ISBN 978-9975-4150-4-0 (MOBI).
[RE 2017-27].
821.135.1(478)-31 Cipileaga
54. Russo, Andreea.
Amintiri din viitor : [în vol.] / Andreea Russo ; cop.: Alex Iordache, Ina Moroşanu. – Chi-
şinău : Bestseller, 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – ISBN 978-9975-3093-6-3.
Ebook.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
ePub, MOBI Reader.
Vol. 3. – 2017. – 146 p. – ISBN 978-9975-4150-6-4 (E-Pub); ISBN 978-9975-4150-8-8
(MOBI). – [RE 2017-32].
821.135.1(478)-3
55. Russo, Andreea.
Amintiri din viitor : trilogie / Andreea Russo ; design cop.: Georgeta Vrabie. – Chişinău :
Bestseller, 2017. – 348 p.
Ebook.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
ePub, MOBI Reader.
ISBN 978-9975-3154-7-0.
[RE 2017-91]
821.135.1(478)-3
56. Russo, Andreea.
Fata cu vise alb-negru / Andreea Russo ; il.: Nina Cucuietu ; cop.: Geta Bagheta. –
Chişinău : Bestseller, 2016. – 170 p.
Ebook.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
ePub, MOBI Reader
ISBN 978-9975-4150-1-9 (E-Pub). – ISBN 978-9975-3143-9-8 (MOBI).
[RE 2017-26].
821.135.1(478)-3 Russo
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
57. Scripa, Tatiana.
Dorodont – Motanul Învăţat : Carte de poezie şi creativitate : 7+ / Tatiana Scripa ; il.:
Viorica Didic-Vlas. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 34 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader.
ISBN 978-9975-87-134-1.
[RE 2017-16].
821.135.1(478)-93

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
58. "Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene", simpozion ştiinţific internaţional
(2017 ; Chişinău). Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene = Ucrainian-moldovan
ethnocultural relations = Украïнсько-молдовськı етнокультурнı зв'язки = Украинско-
молдавские этнокультурные связи : Simpozion ştiinţific internaţional in memoriam acade-
micianul Constantin Popovici : [în vol.] / red. resp.: E. Cojuhari, V. Cojuhari. – Chişinău :
Stratum Plus, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – ISBN 978-9975-4269-6-1.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Vol. 3. – 2017. – 378 p. : fot., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimo-
niului Cultural, Centrul de Etnologie, Grupul Etnologia ucrainenilor [et al.]. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl., ucr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – Apare cu susţinerea financiară a Ambasadei Ucrainei în Rep. Moldova şi a

203
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

Comunităţii ucrainene "Petru Movilă" (mun. Chişinău). – ISBN 978-9975-4269-7-8. – [RE


2017-72].
821.135.1(478).09+39(478+477)(082)=00
821.161.2.0 Literatură ucraineană
59. "Тарас Шевченко в долі слов'янських народів: діалог через століття i
кордони", республіканської науково-практичної конференції (2017 ; Тираспол).
Тарас Шевченко в долі слов'янських народів: діалог через століття i кордони : Матеріа-
ли Республіканської науково-практичної конференції, 10 березня 2017 р. / редкол.: М. С.
Васьків [и др.]. – Тираспол : Придністровський державний університет, 2017 (Ремонт
вычислительной техники). – 116 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Antetit.: : Придністр. державний ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Філологічний фак. – Texte :
lb. ucr., rusă. – Rez.: lb. ucr., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-925-22-8.
[RE 2017-40].
821.161.2.09(082)=161.2=161.1
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
60. Interactions, Changes and Meanings. Essays in honour of Igor Manzura on
the occasion of his 60th birthday = Культурные взаимодействия. Динамика и смыс-
лы. Сборник статей в честь 60-летия И. В. Манзуры / Высшая антропологическая
школа ; под. ред.: Станислав Церна, Благое Говедарица ; обл.: Д. А. Топал. – Кишинэу :
Stratum Plus, 2016. – 600 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Bibliogr. la
sfârşitul art.
ISBN 978-9975-3148-9-3.
[RE 2017-59].
902/904(092)(082)=00
61. Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. =
Glazed pottery of the Mediterranean and the Black Sea region, 10th – 18th centuries / Ин-
т археологии им. А. Х. Халикова, Акад. наук Респ. Татарстан, Ун-т высш. антрополог.
шк. ; под ред.: С. Г. Бочарова [и др.] ; обл.: Д. А. Топал. – Казань : Б. и. ; Кишинэу : Stra-
tum Plus : Университет "Высшая антропологическая школа", 2017 – . – (Серия "Археоло-
гические источники Восточной Европы" = "Archeological records of Eastern Europe", ISBN
978-9975-4272-6-5). – ISBN 978-9975-4269-0-9.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: https://www.e-
anthropology.com/Katalog/Arheologia/Glazed+Pottery.aspx

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Том 2. – 2017. – 819 p. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. engl., fr., ital., alte lb.
străine. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN
978-9975-4269-1-6. – [RE 2017-31].
902/904(4)=00
903 Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichităţi
62. Субботин, Л. Б.
Семëновские курганы = Semyonovka Barrows / Л. Б. Субботин, С. Н. Разумов, В.
С. Синика ; отв. ред.: Н. П. Тельнов ; обл.: Д. А. Топал ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г.
Шевченко, Н.-и. лаб. "Археология". – Тираспол : Stratum Plus, 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 180 p. : des., fig. – (Серия "Археологические памятники Приднестровья" =
"Arhaeological Sites of the Dniest er region" ; 4, ISBN 978-9975-4486-1-1).
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm.
– Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF
Reader. – Disponibil: https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/Semyonovka.aspx.
Tit. paral.: lb. rom. engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 165-179.
ISBN 978-9975-4269-4-7.
[RE 2017-71].
903.53(478-24)
929 Biografii şi studii înrudite
63. Basarabenii în lume : Colecţie de materiale şi documente prezentate la polipticul
cultural-istoric şi ştiinţific omonim : [în vol.] / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; dir. gen.: Elena
Pintilei ; alcăt.: Raisa Melnic. – Chişinău : Biblioteca Naţională, 2016 – . – ISBN 978-9975-
9954-8-1.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
PDF Reader.
Vol. 9. – 2016. – 172 p. – Bibliogr. la sfârşitul fișierelor biografice. – Index alfabetic : p.
166-170. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4318-6-6. – [RE 2017-20].
929(478)
RESURSE AUDIOVIZUALE
7 ARTĂ. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
78 MUZICĂ
64. Alina Deliss. Mama / Alina Deliss. – [Chişinău : VIP Magazin, 2016].
Audio-CD (00:31:55)
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed): sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
Audio Player
Conţine: 1. Путь к себе (3:25). 2. Мама (3:27). 3. Спаси и сохрани (3:49). 4. Мы
пара (3:00). 5. Любимый мой (4:15). 6. Я сама (3:23). 7. Доча моя (3:57). 8.
Победительница 3:33 9. Шанс (3:06).
[RE 2017-50].
784.3

205
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

65. ProBachus. Vreau să te am alături / ProBachus, Nunta by Aura ; instrumentişti:


Stanislav Nicolau (vioară), Ion Egorov (trompeta), Veaceslav Palcă (acordeon), [et al.] ; regi-
zor de sunet: Vitalie Andrieş, Sergiu Mustaţă ; vocal: Stanislav Nicolau, Valentin Botnaru, Igor
Savin [et al.]. – [Chişinău] : Evaproduction Studio, [2017].
Audio-CD (00:55:48)
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed): sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
Audio Player
Conţine: 1. Vreau să te am alături (03:34) / muz., text: Gheorghe Urschi. 2. Noroc
(03:32) / muz.: Gheorghe Mustea ; text: Iulian Filip. 3. De sărbători (03:19) / muz.: Anatol
Bivol ; text: Valentin Botnaru. 4. Odă Câinelui (03:33) / muz., text: Gheorghe Urschi. 5. Inima
Fierbinte feat. Corina Ţepeş (03:03) / muz., text: Oleg Baraliuc. 6. Dac-aş fi zeu (03:52) /
muz.: Alexandru Gorgos ; text: Ady. 7. Violete pentru fete (03:27) / muz.: Nicolae Kirculescu ;
text: Mihai Maximilian. 8. De la om la om (04:04) / muz., text: Gheorghe Urschi. 9. Bărbaţii
plâng în major (03:15) / muz., text: Eugenia Andrieş-Carabut. 10. Sentiment divin feat. Aura
(03:51) / muz., text: Eugenia Andrieş-Carabut. 11. Prietenii (03:31) / muz., text: Alexandru
Lozanciuc. 12. Generalii (05:17) / muz., text: Oleg Baraliuc. 13. Pălărie nouă (03:16) / muz.,
text: Eugenia Andrieş-Carabut. 14. De ziua ta (03:46) / muz., text: Eugenia Andrieş-Carabut.
15. Credinţă Patriei (04:27) / muz., text: Eugenia Andrieş-Carabut. 16. Odă Câinelui feat.
Gheorghe Urschi / muz., text: Gheorghe Urschi.
[RE 2017-14].
784.3
66. Veaceslav Ştefaneţ. Destin de folclor / solişti instrumentişti: Anatol Ştefaneţ, Ed-
gar Ştefaneţ, Marcel Ştefaneţ – [Chişinău] : Studioul "Ion Condrea", [2016].
Audio-CD (01:00:04).
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x): sd., col.; în container, 15 x 15 cm. –
Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, Audio
Player
Conţine: 1. Sârbă de nunta (02:54). 2. Suita Moldovenească: Hora. Joc mare. Bătuta
(06:01). 3. Suita ca-n Ardeal: Purtata. Csardas. Învârtita. Haţegana (07:56). 4. Duet
Veaceslav şi Edgar: Hangul de la Grinăuţi. Sârba lui Sidor. Bătuta lui Dragoi (06:37). 5. Doina
codrului (04:59). 6. Hora lăutărească (03:12). 7. Ascultare. Jocuri sârbeşti / Duet Veaceslav şi
Marcel (08:12). 8. Suita oltenească: Hora de mână. Hora rară şi sârba. Sârba ca la Craiova
(08:44). 9. Cine nu ştie ce-i dorul. Hora moldovenească. Bătuta feciorilor (07:14). 10. Două
Viori (04:51).
[RE 2017-12].
784.3.071.2
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
67. Teatrul Naţional de Operă şi Balet din Republica Moldova "Maria Bieşu" : Re-
pertoriu … / dir. artistic: Leontina Vatamanu ; regie şi scenariu: Natalia Iuncu ; sunet: Pavel
Untilă. – Chişinău : TNOB, 2010 (OWN Studio)
Video-DVD (01:16:09 ; 720x576).

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15


cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
VOB Player.
…2010. – 2010. – ISBN 978-9975-49-246-1 (Camera Naţională a Cărţii). – [RE 2017-
21].
792.54(478)
68. Teatrul Naţional de Operă şi Balet din Republica Moldova "Maria Bieşu" : Re-
pertoriu … / dir. general: Valeria Şeican ; prim dirijor: Andriy Yurkevych ; Regizor: Mihail
Timofti ; regie: Emanuela Iorga ; sunet: Pavel Untilă. – Chişinău : TNOB, 2012 (OWN Studio)
Video-DVD (00:44:04 ; 720x576).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15
cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb,
VOB Player.
…2012. – 2012. – ISBN 978-9975-49-246-1 (Camera Naţională a Cărţii). – [RE 2017-
22].
792.54(478)

207
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

Index de nume la "Cronica resurselor electronice" 2017


A Creangă, Ion 47
Crastre, Francois 51
Alina Deliss 64 Cucuietu, Nina 56
Amariei, Valentin 44 Curarari, V. 42
Anderson, Hans Christian 51
Andrieş, Alla 12 D
Andrieş, Vitalie 65 Dabija, Nicolae 50
Andrieş-Carabut, Eugenia 65 Dante 47
Asimov, Isaac 51 Dante Alighieri 51
Aura 65 Dickens, Charles 51
B Dickinson, Emily 51
Didic-Vlas, Viorica 57
Bagheta, Geta 56 Doyle, Arthur Conan 51
Bantoş, Alexandru 46 Dreiser, Theodore 51
Baraliuc, Oleg 65 Druţă, Ion 47-48, 50
Baudelaire, Charles 51 Duca, Aurelia 24
Bejan, Eugenia 14 Dumitrescu, Florin 49
Belostecinic, Grigore 16-17
Benea-Popuşoi, Elina 19 E
Beşleagă, Vladimir 49-50 Egorov, Ion 65
Bivol, Anatol 65 Eliot, T. S. 51
Blake, William 51 Eminescu, Mihai 47, 49
Bodescu, Raluca Paula 1-2 Erizanu, Gheorghe 49
Botnaru, Valentin 65 Ernu, Vasile 48
Brontë, Charlotte 51
Brontë, Emily 51 F
Bulgakov, Mihail 50
Burdeinâi, Alexandru 25-26 Filip, Iulian 65
Byron, Lord 51 Fitzgerald, Francis Scott 51
Follen, Eliza Lee Cabot 51
C Forster, E. M. 51
Carabet, Natalia 35 G
Carrol, Lewis 51
Cazacu, Matei 47 Gaicuc, Valentina 37
Cernavca, Olesea 18 Gaydarcı, Gavril 41
Cervantes, Miguel de 51 Goethe, Johann Wolfgang von 51
Chekhov, Anton Pavlovich 51 Gorgos, Alexandru 65
Chitoroagă, Valentina 3-9, 11 Greenbaum, Florence Kreisler 51
Choderlos de Laclos, Pierre51 Grigoroi, Lilia 45
Christie, Agatha 51 Grimm, Jacob 51
Ciornei, Vsevolod 48, 50 Grimm, Wilhelm 51
Cipileaga, Vitali 53 Guzgan, V. 36
Ciubotaru, Adrian 47 Guzgan, Valentin 38
Cojocaru, Vadim 18 H
Cojuhari, E. 58
Cojuhari, V. 58 Harea, Cristina 30-31
Cooper, James Fenimore 51 Hobsbawn, Eric 48
Corghenci, Ludmila 14
Coroban, Vitalie 47-50 I
Cozonac, Renata 3-11 Iordache, Alex 54

208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Iorga, Emanuela 68 Pogolşa, Lilia 37


Iuncu, Natalia 67
R
J
Rand, Ayn 50
Jeffers, Robinson 51 Rău, Valentina 11
Joyce, James 51 Russel, Fish Carl 51
Russo, Andreea 54-56
K
S
Kipling, Rudyard 51
Kirculescu, Nicolae 65 Sandburg, Carl 51
Konody, Paul G. 51 Savin, Igor 65
Săndulescu, Radu 48, 50
L Scripa, Tatiana 57
Landman, Isaac 51 Shakespeare, William 51
Lopotenco, Vadim 18 Shaw, Bernard 51
Lorcenkov, Vladimir 47 Solomon, C. 36
Lozanciuc, Alexandru 65 Solomon, Corneliu 38
Stevens, Wallace 51
M Stevenson, Robert Louis 51
Streinul, Mircea 47
Mabie, Hamilton Wright 51 Swift, Jonathan 51
Mamaliga, Vasile 29
Marin, Mariana 37 Ş
Mariţoi, Tatiana 3
Maximilian, Mihai 65 Şavga, Larisa 27-28
Mămăligă, Elena 22-23 Şcerbaniuc, Ina 21-22, 31
Melnic, Raisa 63 Şeican, Valeria 68
Menpens, Mortimer 51 Şiulea, Ciprian 48
Miricinschi, Maria 38 Ştefaneţ, Anatol 66
Miron, Marina 24 Ştefaneţ, Edgar 66
Miron, Viorel 24 Ştefaneţ, Marcel 66
Moccia, Federico 52 Ştefaneţ, Veaceslav 66
Moroşanu, Ina 54 T
Mustaţă, Sergiu 65
Mustea, Gheorghe 65 Tapper, Thomas 51
Muşina, Alexandru 48 Timofti, Mihail 68
Tolstoy, Leo 51
N Trifon, Nicolas 47
Nicolau, Stanislav 65 Troyanovsky, Ivan 52
Turea, Valeriu 24
O Twain, Mark 51
Odainîi, Dumitru 29 Ţ
Olteanu, Antoaneta 47
Osipov, Dumitru 42 Ţepeş, Corina 65
Osoianu-Filip, Vera 13 Ţurcan, Nelly 14

P U

Palcă, Veaceslav 65 Ungureanu, Viorica 52


Perciun, Oxana 3 Untilă, Pavel 67-68
Pintilei, Elena 12-13, 63 Urschi, Gheorghe 65
Poe, Edgar Allan 51 Ursu, Ludmila 37

209
Cronica resurselor electronice 2017 ≡ Electronic resources annals 2017

V Бочарова, С. Г. 61
Бужор, Валерий 33
Vacarisas, Vincent 47
Vatamanu, Leontina 67 В
Vatsyayana 51
Vitruvius Pollio 51 Васьків, М. С. 59
Vrabie, Georgeta 55 Г
W Говедарица, Благое 60
Wattles, Wallace 51 Н
Watts, Isaac 51
Weale, J. Cyril M. 51 Разумов, С. Н. 62
Witman, Walt 51
Wood, T. Martin 51 С

Y Сандуца, Г. И. 34
Синика, В. С. 62
Субботин, Л. Б. 62
Yeats, William Butler 51
Yurkevych, Andriy 68 Т

Z Тельнов, Н. П. 62
Топал, Д. А. 60-62
Zabiaco, Olesea 3-7 Третьяченко, А. В. 40
Zâgar, Mihail 48
Ц
Б
Церна, Станислав 60
Берил, С. И. 39

Index de titluri la "Cronica resurselor electronice" 2017

Banca Naţională a Moldovei 20 Conferinţa Tehnico-Științifică a Colaboratori-


Basarabenii în lume 63 lor, Doctoranzilor şi Studenţilor 15
Bibliografia Naţională a Moldovei 3-7 Conferința ştiinţifică internaţională consacrată
Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale 3, 6 celei de-a 25-a aniversări a ASEM "25 de
Bibliotecarii renumiţi din istoria culturii mondia- ani de reformă economică în Republica
le 12 Moldova: prin inovare şi competitivitate spre
Camera Naţională a Cărţii din Republica progres economic" 16
Moldova 8-9 Conturile internaţionale ale Republicii Moldo-
Clustere agroturistice în Moldova 24 va, anuar statistic 30
Colecţia "Cartier Ebook" 47-50 Culegere de articole a conferinței internaţiona-
Colecţia "E-Basarabiana" 10 le "Probleme moderne de dezvoltare ale
Conferinţa Naţională de Pediatrie "Problemele Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republi-
şi căi de soluţionare în asistenţa medicală a ca Moldova şi UE" : EUREM 2016 32
copiilor" 43 Cutezătorul 36
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studen- Dizi-dizi boncuklar 41
ţească "Provocările contabilităţii îb viziunea Fostering Knowledge Triangle in Moldova 17
tinerilor cercetători" 45 Glazed pottery of the Mediterranean and the
Blak Sea region, 10th – 18th centuries 61

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Inflation Report 21 Publicațiile Moldovei 11


InfoMarket 25-26 Raport asupra inflaţiei 23
Inspectoratul Ecologic de Stat. Anuarul IES – Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic
2013 "Protecţia mediului în Republica Mol- al Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun.
dova" 42 Chişinău 38
Interactions, Changes and Meanings. Essays Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene 58
in honour of Igor Manzura on the occasion Scientific symposium of young researchers 18
of his 60th birthday 60 Simpozionul științific al tinerilor cercetători 18
International accounts of the Republic of Teatrul Naţional e Operă şi Balet din Republi-
Moldova 31 ca Moldova "Maria Bieşu" 67-68
International Conference Proceedings Transporturi: inginerie, economie şi manage-
EUREM 2016 Conference "Modern issues ment 44
of EU development and relations between Ucrainian-moldovan etnocultural relations 58
EU and Moldova" 32 Вестник Приднестровского Университета
International Scientific Conference "Abordări 39
clasice şi inovatoare în gândirea economică Культурные взаимодействия. Динамика и
contemporană" 19 смыслы. Сборник статей в честь 60-
International Scientific Conference "Classical летия И. В. Манзуры 60
and innovative approaches in contemporary Поливная керамика Средиземноморья и
economic though" 19 Причерноморья X-XVII вв. 61
Journal of Research on Trade, management Правовое регулирование охраны труда:
and Economic Development 27-28 проблемы и перспективы 34
Limba Română 46 Тарас Шевченко в долі слов'янських наро-
Magna Moments 51 дів: діалог через століття i кордони 59
Metodologia privind implementarea evaluării Уголовный кодекс Республики Молдова 33
criteriale prin descriptori 37 Українсько-молдовські етнокультурні зв'яз-
Moldova's Publications 11 ки 58
National Bank of Moldova 22 Украинско-молдавские этнокультурные
National Bibliography of Moldova 3-7 связи 58
National Bibliography of Moldova. Serials 3, 6 Эволюция филологического образования в
ProBachus 65 контексте требований ФГОС 40

211
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

CRONICA PUBLICAŢIILOR ARTĂ FINEARTS PUBBLICATIONS


ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2017
ANUAL (1-453) ANNUAL

1 PLACARDE. CZU 084.5


1. Camera Națională a Cărții di Republica Moldova, 1957-2017 : [60 ani de la fon-
dare] / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; realizare : Renata Cozonac. – Chişinău : S.
n., 2017. – Ofset color ; 48 x 33 cm. – ISBN 978-9975-49-248-5. – [Arte 2017-32].

2. Camera Naţională a Cărţii : Laborare omnia vincit! / Camera Naţ. a Cărţii din
Rep. Moldova ; realizare : Renata Cozonac : [pliant]. – Chişinău : S. n., 2017. – 1 f., împăturită
în 3 părți : ofset color ; 10 x 21 cm. – [Arte 2017-33].

3. Republica Moldova : [imagini] / text : Victor Pavliuc ; pict. : Valeriu Curtu. – [Chi-
şinău : Cozara, 2017]. – Ofset color ; 42 x 59 cm. – ISBN 978-9975-55-010-9. – [Arte 2017-
30].

4. Stema Republicii Moldova. – Chişinău : Edit-Prest, 2017. – Ofset color ; 22 x 30


cm. – [Arte 2017-38].

1.2.1 Materiale instructiv-metodice (placarde, planşe, fişe). CZU 084.5:37.091


5. Acordarea primului ajutor victimelor accidentelor în traficul rutier / [text, graf.
: Gheorghe Ermurache ; Centrul Naţ. de Educaţie Rutieră. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Toneti-Exim")]. – 23 planșe : ofset color ; 30 x 42 cm. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-3161-1-8. – [Arte 2017-68].

6. Așezarea la volan / [text, graf. : Gheorghe Ermurache ; Centrul Naţ. de Educaţie


Rutieră. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Toneti-Exim")]. – 15 planșe : ofset color
; 30 x 42 cm. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3161-2-5. – [Arte 2017-64].

7. Bujor, Ala. Flori. Copaci / Ala Bujor ; realizare : Veronica Mariţ, Vadim Vrabie. –
Chişinău : Epigraf, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 1 f. cu imagini pe ambele părți : ofset color ;
66 x 97 cm. – 500 ex. – ISBN 978-9975-60-242-6. – [Arte 2017-35].

8. Bujor, Ala. Păsări. Insecte şi alte nevertebrate / Ala Bujor ; realizare : Veronica
Mariţ, Vadim Vrabie. – Chişinău : Epigraf, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 1 f. cu imagini pe
ambele părți : ofset color ; 66 x 97 cm. – 500 ex. – ISBN 978-9975-60-246-4. – [Arte 2017-
36].

9. Dolghi, Adrian. Anexarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ținutului Herţa de că-


tre URSS. Constituirea RSSM (1940) / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : Integritas,
2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 1 f. cu imagini și text pe ambele părți : ofset color ; 89 x 62
cm. – 600 ex. – ISBN 978-9975-3091-5-8. – [Arte 2017-52].

212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

10. Dolghi, Adrian. Delimitarea sferelor de influenţă conform Tratatului de Neagresiu-


ne Sovieto-German (23 august 1939) ; Semnarea Pactului de Neagresiune Sovieto-German /
Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : Integritas, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 1 f. cu
imagini și text pe ambele părți : ofset color ; 89 x 62 cm. – 600 ex. – ISBN 978-9975-3091-4-
1. – [Arte 2017-51].

11. Dolghi, Adrian. Principatele Române în timpul războiului Crimeii (1853-1856) ;


Unirea Principatelor Române (1859) ; Epoca marilor reforme ale lui Alexandru Ioan Cuza /
Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : Integritas, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 1 f. cu
imagini și text pe ambele părți : ofset color ; 89 x 62 cm. – 600 ex. – ISBN 978-9975-3091-7-
2. – [Arte 2017-54].

12. Dolghi, Adrian. Regimurile comuniste din ţările Europei Centrale şi de Est. Gula-
gul Est-European ; Specificul comunismului în ţările Europei Centrale şi de Est / Adrian
Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : Integritas, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 1 f. cu imagini și
text pe ambele părți : ofset color ; 89 x 62 cm. – 600 ex. – ISBN 978-9975-3091-3-4. – [Arte
2017-50].

13. Dolghi, Adrian. Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (1924-


1940) / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : Integritas, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 1 f.
cu imagini și text pe ambele părți : ofset color ; 89 x 62 cm. – 600 ex. – ISBN 978-9975-3091-
6-5. – [Arte 2017-53].

14. Dolghi, Adrian. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (1922-1956). Gulagul ;


Cronologia deportărilor în URSS / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : Integritas, 2017
(Tipogr. "Bons Offices"). – 1 f. cu imagini și text pe ambele părți : ofset color ; 89 x 62 cm. –
600 ex. – ISBN 978-9975-3091-8-9. – [Arte 2017-55].

15. Fişe ilustrate pentru micul matematician : numărare, adunare, scădere / il. :
Amelie Serge. – Chişinău : Cartea, 2016 (Tipogr. "Nova Imprim"). – 30 fișe : ofset color ; 7 x
22 cm. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-3141-6-9. – [Arte 2017-16].

16. Murguleţ, Daniela. Describing Actions in Simple Present: Pupil's Set / Daniela
Murguleţ ; FELT School. – 3-rd ed. – Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 8 x 11
cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0). – ISBN 978-9975-135-19-
1.
Part 1. – 2017. – 20 f. : il. color. – Index : p. 20. – 250 ex. – ISBN 978-9975-135-20-7. –
Gratuit. – [2017-1038].

17. Part 2. – 2017. – 21 f. : il. color. – Index : p. 21. – 250 ex. – ISBN 978-9975-135-
21-4. – Gratuit. – [2017-1039].

18. Murguleţ, Daniela. Les affaires scolaires / Daniela Murguleţ ; FELT School. – Bălţi
: Centrul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 14 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – Index : p. 14. – 100
ex. – ISBN 978-9975-135-23-8. - Gratuit. – [2017-1041].

213
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

19. Murguleţ, Daniela. Les couleurs / Daniela Murguleţ ; FELT School. – Bălţi : Cen-
trul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 16 f. : il. color; 8 x 11 cm. – Index : p. 16. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-135-22-1. – Gratuit. – [2017-1040].

20. Murguleţ, Daniela. Les jouets / Daniela Murguleţ ; FELT School. – Bălţi : Centrul
pentru Educaţie Continuă, 2017. – 13 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – Index : p. 13. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-135-24-5. – Gratuit. – [2017-1042].

21. Murguleţ, Daniela. Les métiers / Daniela Murguleţ ; FELT School. – Bălţi : Centrul
pentru Educaţie Continuă, 2017. – 21 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – Index : p. 21. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-135-25-2. – Gratuit. – [2017-1043].

22. Murguleţ, Daniela. Les nombres / Daniela Murguleţ ; FELT School. – Bălţi : Cen-
trul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 13 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – Index : p. 13. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-135-26-9. – Gratuit. – [2017-1044].

23. Murguleţ, Daniela. Les vêtements / Daniela Murguleţ ; FELT School. – Bălţi :
Centrul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 18 f. : il. color ; 8 x 19 cm. – Index : p. 18. – 100
ex. – ISBN 978-9975-135-27-6. – Gratuit. – [2017-1045].

24. Murguleţ, Daniela. Mon programme quotidien / Daniela Murguleţ ; FELT School. –
Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 8 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – Index : p. 8. –
100 ex. – ISBN 978-9975-135-28-3. – Gratuit. – [2017-1046].

25. Murguleţ, Daniela. My House Poster : Teacher's Set / Daniela Murguleţ ; FELT
School. – 1-st ed. – Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 6 f. : il. color ; 30 x 42
cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0). – 100 ex. – ISBN 978-
9975-135-33-7. – Gratuit. – [2017-1051].

26. Murguleţ, Daniela. My Town: Pupil's Set / Daniela Murguleţ ; FELT School. – 1-st
ed. – Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 13 f. : il. color ; 8 x 11 cm. –
(Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0). – Index : p. 13. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-135-31-3. – [2017-1049].

27. Murguleţ, Daniela. My Town: Teacher's Set / Daniela Murguleţ ; FELT School. –
1-st ed. – Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 13 f. : il. color ; 13 x 20 cm.–
(Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0). – Index : p. 13. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-135-32-0. – Gratuit. – [2017-1050].

28. Murguleţ, Daniela. Present Continuous: Teacher's Set / Daniela Murguleţ ; FELT
School. – Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 39 f. : il. color ; 13 x 20 cm. –
(Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0). – Index : p. 39. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-135-30-6. – Gratuit. – [2017-1048].

214
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

29. Murguleţ, Daniela. Sentiments et émotions / Daniela Murguleţ ; FELT School. –


Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2017. – 13 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – Index : p. 13. –
100 ex. – ISBN 978-9975-135-29-0. – Gratuit. – [2017-1047].

30. Numere. – Chişinău : Biblion, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – Ofset color ;
48 x 66 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-138-36-9. – [Arte 2017-62].

31. Semnalele agentului de circulație / [text, graf. : Gheorghe Ermurache ; Centrul


Naţ. de Educaţie Rutieră. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Toneti-Exim")]. – 23
planșe : ofset color ; 30 x 42 cm. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3161-3-2. – [Arte 2017-65].

32. Semnificaţia indicatoarelor rutiere şi particularităţile de utilizare a acestora /


[text, graf. : Gheorghe Ermurache ; Centrul Naţ. de Educaţie Rutieră. – Ed. a 2-a. – Chişinău :
S. n., 2017 (Tipogr. "Toneti-Exim")]. – 10 planșe : ofset color ; 30 x 42 cm. – 100 ex. – ISBN
978-9975-3161-0-1. – [Arte 2017-67].

33. Semnificația marcajelor rutiere și particularitățile de aplicare a acestora /


[text, graf.: Gheorghe Ermurache ; Centrul Naţ. de Educaţie Rutieră. – Ed. a 2-a. – Chişinău :
S. n., 2017 (Tipogr. "Toneti-Exim")]. – 8 planșe : ofset color ; 30 x 42 cm. – 100 ex. – ISBN
978-9975-3161-4-9. – [Arte 2017-66].

34. Tabelul periodic ale elementelor. Valenţa. – Chişinău : Cartea, 2017 (Tipogr.
"Nova Imprim" SRL). – Ofset color ; 14 x 22 cm. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-4227-7-2. –
[Arte 2017-41].

35. Азбука. – Chişinău : Biblion, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – Ofset color ;
48 x 66 cm. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-138-32-1. – [Arte 2017-63].

5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3


36. Bookfest : Salonul Internaţional de Carte : ediţia a 25-a. – [Chişinău : S. n., 2016].
– 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color ; 14 x 10 cm. – [Arte 2017-10].

37. Cu mult Drag! – Chişinău : Diana Ostafi, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset
color ; 10 x 15 cm. – ISBN 978-9975-3087-9-3. – [Arte 2017-57].

38. Cu mult drag, echipa Editurii Cartier. – [Chişinău : S. n., 2017]. – 1 f., împăturită
în 2-ă părți : ofset color ; 10 x 15 cm. – [Arte 2017-73].

39. Fericirea ta depinde doar de Tine! – Chişinău : Diana Ostafi, 2017. – 1 f., împă-
turită în 2-ă părți : ofset color ; 10 x 15 cm. – ISBN 978-9975-3087-7-9. – [Arte 2017-58].

40. Fii în Armonie cu Tine! – Chişinău : Diana Ostafi, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă
părți : ofset color ; 10 x 15 cm. – ISBN 978-9975-4221-9-2. – [Arte 2017-59].

41. Invitaţie: Ziua Naţională a Culturii. – [Chişinău : S. n., 2016]. – 1 f., împăturită în 2-
ă părți : ofset color ; 20 x 10 cm. – [Arte 2017-11].

215
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

42. La mulţi ani! – Chişinău : Artpoligraf, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset co-
lor ; 21 x 10 cm. – [Arte 2017-13].

43. La mulţi ani! – [Chişinău : S. n., 2017]. – Ofset color ; 10 x 15 cm. – [Arte 2017-
76].

44. Lider : La mulţi ani! – [Chişinău : S. n., 2017]. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset
color ; 10 x 20 cm. – [Arte 2017-70].

45. Moldova mea = My Moldova / pict. : Valeriu Curtu. – [Chişinău : Cozara, 2017]. –
8 f., separate în mapă : ofset color ; 15 x 11 cm. – ISBN 978-9975-55-011-6. – [Arte 2017-31].

46. Pace în Inima Ta! – Chişinău : Diana Ostafi, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți :
ofset color ; 10 x 15 cm. – ISBN 978-9975-3087-8-6. – [Arte 2017-56].

47. Pentru un suflet Drag! – Chişinău : Diana Ostafi, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă
părți : ofset color ; 10 x 15 cm. – ISBN 978-9975-4415-9-9. – [Arte 2017-44].

48. Ştefan cel Mare (1438-1504). Domnitor (1457-1504) : 560 ani / pict. : Constantin
Lecca. – Chişinău : Intelex & Co, 2017 (Căpăţină-Print Tipogr. "Pergament"). – Ofset color ;
21 x 10 cm. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4415-8-2. – [Arte 2017-43].

49. Ziua Naţională a Portului Popular 2016 / Min. Culturii al Republicii Moldova. –
[Chişinău : S. n., 2016]. – Ofset color ; 15 x 15 cm. – [A2016-12].

50. Un an nou fericit! – Chişinău : Cartea, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset
color ; 20 x 10 cm. – ISBN 978-9975-3141-7-6. – [Arte 2017-15].

51. Vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi! : La mulţi ani! – Chişinău : Com-
binatul Poligrafic, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color ; 10 x 21 cm. – [Arte 2017-
72].

5.1 ILUSTRATE CU PLIC ŞI FOLIE DE PROTECŢIE


52. Crăciun fericit! – Chișinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset
color ; 10 x 20 cm. – (Cod AN_M22). – 5000 ex. – ISBN 978-9975-912-81-5. – [Arte 2017-81].

53. Cu drag! – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color ;
10 x 20 cm. – (Cod FTO 003). – ISBN 978-9975-912-74-7. – [Arte 2017-80].

54. [Maşinuță ornamentată cu flori]. – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită


în 2-ă părți : ofset color ; 10 x 20 cm. – (Cod FZI 024). – ISBN 978-9975-9127-1-6. – [Arte
2017-26].

55. Pentru tine… . – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset
color ; 10 x 15 cm. – (Cod FZI 020). – ISBN 978-9975-9127-2-3. – [Arte 2017-17].

216
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

56. Sărbători fericite! – Chișinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : of-
set color ; 10 x 20 cm. – (Cod AN_M25). – 5000 ex. – ISBN 978-9975-912-75-4. – [Arte 2017-
82].

57. Sărbători fericite! – Chișinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : of-
set color ; 10 x 20 cm. – (Cod AN_M21). – 5000 ex. – ISBN 978-9975-912-80-8. – [Arte 2017-
83].

58. Valentine's Day. – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset
color ; 10 x 15 cm. – (Cod FZI 023). – ISBN 978-9975-9127-0-9. – [Arte 2017-25].

5.2 ILUSTRATE REALIZATE MANUAL, PE CARTON, CU PLIC ŞI FOLIE DE PROTECŢIE


59. Crăciun fericit!. – Chișinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset
color ; 10 x 20 cm. – (Cod AN_M24). – 5000 ex. – ISBN 978-9975-912-83-9. – [Arte 2017-84].

60. [Două flori]. – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset co-
lor ; 12 x 17 cm. – (Cod TO 014). – ISBN 978-9975-9126-5-5. – [Arte 2017-24].

61. [Fulgi de zăpadă]. – Chișinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : of-
set color ; 12 x 17 cm. – (Cod AN_M 17). – 5000 ex. – ISBN 978-9975-912-76-1. – [Arte
2017-86].

62. [Iepuraş]. – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color ;
10 x 15 cm. – (Cod TO 015). – ISBN 978-9975-9126-9-3. – [Arte 2017-21].

63. [Inimioară]. – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color
; 12 x 17 cm. – (Cod ZI 010). – ISBN 978-9975-9127-3-0. – [Arte 2017-18].

64. La mulţi ani! – Chișinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset co-
lor ; 12 x 17 cm. – (Cod AN_M 19). – 5000 ex. – ISBN 978-9975-912-78-5. – [Arte 2017-88].

65. La mulți ani! – Chişinău : "Moldpresa Grup" SRL, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă
părți : ofset color ; 10 x 18 cm. – [Arte 2017-90].

66. Merry Christmas! – Chișinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : of-
set color ; 12 x 17 cm. – (Cod AN_M23). – 5000 ex. – ISBN 978-9975-912-82-2. – [Arte 2017-
85].

67. [Romaniţe]. – Chişinău : Rosabela, 2017. –1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color
; 10 x 20 cm. – (Cod TO 018). – ISBN 978-9975-9126-1-7. – [Arte 2017-23].

68. Sărbători fericite! – Chișinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : of-
set color ; 10 x 20 cm. – (Cod AN_M20). – 5000 ex. – ISBN 978-9975-912-79-2. – [Arte 2017-
89].

217
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

69. Sincere felicitări! – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : of-
set color ; 12 x 18 cm. – (Cod TO 017). – ISBN 978-9975-9126-6-2. – [Arte 2017-19].

70. Sincere felicitări! – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : of-
set color ; 12 x 18 cm. – (Cod TO 019). – ISBN 978-9975-9126-3-1. – [Arte 2017-20].

71. Sincere felicitări! – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : of-
set color ; 12 x 17 cm. – (Cod TO 022). – ISBN 978-9975-9126-8-6. – [Arte 2017-27].

72. Sincere felicitări! – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : of-
set color ; 12 x 17 cm. – (Cod TO 021). – ISBN 978-9975-9126-2-4. – [Arte 2017-28].

73. Sincere felicitări! – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : of-
set color ; 12 x 17 cm. – (Cod TO 023). – ISBN 978-9975-9126-7-9. – [Arte 2017-29].

74. [Trandafir]. – Chişinău : Rosabela, 2017. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color
; 10 x 20 cm. – (Cod TO 020). – ISBN 978-9975-9126-4-8. – [Arte 2017-22].

6 ALBUME
75. Brigada 2 mobil-operativă a Departamentului Trupelor de Carabinieri : 25 de
ani în serviciul comunităţii : [album] / text: Alexandru Bejan ; grupul de lucru: Vladimir Paladi
[et al.] ; col. red.: Ion Ţurcan [et al.] ; fot.: Alexandru Bejan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 64 p. : fot., fot. color ; 30 cm.– 50 ex. – ISBN 978-9975-66-554-4. –
[2017-1218].

76. Ciubotaru, Anatol. Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga" în documente


şi imagini : [200 de ani de la înființare] : Album ilustrat / Anatol Ciubotaru, Adrian Tănase
(resp. de ed.) ; Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga". – Chişinău : Spitalul Clinic
Republican, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 249, [3] p. : fot., fot. color ; 22 x 23 cm. – 400 ex.
– ISBN 978-9975-87-297-3 (în cop. tare). – [2017-1849].

77. Crâmpeie ale istoriei basarabenilor din raionul Ungheni în fotografii de epocă
: [album] / concept: Corneliu Prepeliţă, Maria Călin. – Chişinău : Lexon Prim, 2017. – 111 p. :
fot. ; 30 cm. – ISBN 978-9975-139-13-7 (în cop. tare). – [2017-436].

78. Déjá Vu : Liceul "Spiru Haret" : Promoţia 2017 : Ediţia a 10-a : album / Liceul Teo-
retic "Spiru Haret" ; fot.: Dinu Matei Tănase. – [Chişinău : S. n.], 2017 (Tipogr. "Elan Poli-
graf"). – 128 p. : fot. ; 27 cm. – 91 ex. – ISBN 978-9975-66-569-8 (în cop. tare). – [2017-
1618].

79. Dolghi, Adrian. Atlas etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812-1918) / Adrian Dolghi,
Alina Felea ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 144 p. : h., tab. color ; fot. ; 24 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-
87-284-3. – [2017-1659].

218
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

80. Lumea lui Zaharia : [album de fotografii] / [fot.] Cuşnir Zaharia ; pref.: Nicolae Po-
joga. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 204, [2] p. : fot. ; 21 cm. – (Colec-
ţia "C(art)ier" / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8). – [500] ex. – ISBN 978-
9975-86-228-8 (în cop. tare şi supracop.). – 119,00 lei. – [2017-2061].

81. Pagu, Mariana. Un veac de istorie în imagini : Ciuciuleni : [raionul Sângerei] / Ma-
riana Pagu. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 285 p. : fot. ; 21 cm. –
(Colecţia "C(art)ier" / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8). – [500] ex. – ISBN
978-9975-86-229-5 (în cop. tare). – 109,00 lei. – [2017-2228].

82. Potânga, Ilinca. Culoarea sufletului meu : [picturi : album] / Ilinca Potânga. – Chi-
şinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 44 p. : des., des. color ; 22 x 23 cm. – 200 ex. –
ISBN 978-9975-139-19-9. – [2017-937].

83. Republica Moldova. Chişinău Cultural = Republic of Moldova. Chișinău Cultural


= Республика Молдова. Кишинэу. Культура : [album] / idee şi concepţie: Ioan Mânăscurtă ;
imagini : Sergiu Bucico [et al.] ; trad.: Ana Maria Osadci (engl.), Antonina Bahrina (rusă) ;
consultant şt.: Raisa Osadci, Ion Tentiuc. – Chişinău : Princeps, 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 204, [4] p. : fot. color ; 19 x 21 cm. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-3110-7-6 (în
cop. tare). – [2017-2070].

84. Saloanele Moldovei, ediţia a 27-a, 2017 : [expoziție-concurs de artă contempo-


rană] / Min. Culturii al Rep. Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova, Complexul
Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău, România [et al.] ; text: Tudor Stavilă ; col. red.: Dumitru
Bolboceanu [et al.] ; foto: Iurie Foca. – Chişinău ; Bacău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"].
– 31, [1] p. : reprod. color ; 30 cm. – [720] ex. – ISBN 978-9975-87-303-1. – [2017-2215].

85. Schiţco, Nicolae. Raionul Ialoveni : 40 de ani = Ialoveni District : 40 years / Nico-
lae Schiţco ; coord.: Tudor Ţopa ; design: Simion Zamşa ; fot.: Andrei Mardari. – [Chişinău] :
Fundaţia "Draghiştea", 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 151 p. : fot., fot. color ; 25 x 29 cm. –
1000 ex. – ISBN 978-9975-87-219-5 (Bons Offices) (în cop. tare). – [2017-812].

86. Treptele devenirii : Album jubiliar / aut.: Ana Gheorghiţa ; coord. ed.: Lilia Panfilov
; fot.: Iurie Leahu ; concepţie graf.: Vladimir Zmeev ; IPLT "Principesa Natalia Dadiani". –
Chişinău : IPLT "Principesa Natalia Dadiani", 2017 (Tipogr "Garomont Studio"). – 93, [3] p. :
fot. color ; 20 x 29 cm. – 300 ex. – ISBN 978-9975-136-30-3. – [2017-1221].

87. Петрович, Алексей. От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина :


Фотоальбом памяти защитников Москвы – воинов 1-го житомирского гвардейского
кавалерийского корпуса имени Cовнаркома УССР (бывшего 2-го кавалерийского
корпуса) / Алексей Петрович. – [Кишинэу] : Б. и., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 116 p. :
fot., fot. color ; 25 cm. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [500] ex. – ISBN 978-9975-58-125-7
(în cop. tare). – [2017-2329].

219
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9


88. 2016 : BMW / "Autospace" SRL. – [Chişinău : S. n., 2016]. – [15] f. broşate : ofset
color ; 58 x 53 cm. – [Arte 2017-61].

89. 2017 : Aquarelle. – [Chişinău : S. n., 2016]. – 14 f. broșate : ofset color ; 18 x 18


cm. – [Arte 2017-3].

90. 2017 : Art Poligraf : printing solutions. – [Chişinău : S. n., 2017]. – 38 f. broşate :
ofset color ; 30 x 21 cm. – [Arte 2017-4].

91. 2017 : Bibliotecile Publice din Republica Moldova. – [Chişinău : S. n., 2017]. – 13 f.
broşate : ofset color ; 48 x 33 cm. – [Arte 2017-7].

92. 2017 : Calendar Creştin Ortodox. – Chişinău : Consiliul Editorial al Bisericii Orto-
doxe din Moldova, 2016 (Combinatul Poligrafic). – Ofset color ; 68 x 49 cm. – [Arte 2017-1].

93. 2017 : [Cucoş]. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 16 p. : ofset co-
lor ; 21 x 24 cm. – [Arte 2017-2].

94. 2017 : Denta Vita : Creăm zâmbete frumoase! – [Chişinău : S. n., 2017]. – Ofset
color ; 21 x 34 cm. – [Arte 2017-9].

95. 2017 : DuPont. – [Chişinău : S. n., 2017]. – 8 f. broşate : ofset color ; 18 x 22 cm. –
[Arte 2017-14].

96. 2017 : Gazeta de Sud : Publicaţie periodică independentă. – [Chişinău : S. n.,


2017]. – 38 f. broşate : ofset color ; 18 x 30 cm. – [Arte 2017-5].

97. 2017 : Gazeta de Sud : Publicaţie periodică independentă. – [Chişinău : S. n.,


2017]. – 14 f. broşate : ofset color ; 18 x 21 cm. – [Arte 2017-6].

98. 2017 : MAIB : Moldova Agroindbank. – [Chişinău : S. n., 2017]. – 38 f. broşate : of-
set color ; 30 x 21 cm. – [Arte 2017-34].

99. 2017 : Negru de Purcari. – [Chişinău : S. n., 2017]. – 14 f. broşate : ofset color ; 63
x 40 cm. – [Arte 2017-8].

100. 2017-2018 : 1С : Договоры 1/С Предприятие. – Chişinău : (Combinatul Poli-


grafic), 2017. – Ofset color ; 21 x 34 cm. – [Arte 2017-37].

101. 2018 : [Biserică]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic)]. – Ofset color
; 49 x 34 cm. – [Arte 2017-101].

102. 2018 : Calendar creştin ortodox. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Tipar & SI"). –
14 f. broșate : ofset color ; 30 x 42 cm. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-4446-8-2. – [Arte 2017-
49].

220
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

103. 2018 : Calendar creştin ortodox. – Chişinău : Tipar & SI, 2017 (Tipogr.
"Balacron"). – Ofset color ; 48 x 66 cm. – 6500 ex. – ISBN 978-9975-4446-7-5. – [Arte 2017-
47].

104. 2018 : Calendar creştin ortodox : [Mântuitorul Iisus Hristos]. – Chişinău : Tipar &
SI, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – Ofset color ; 47 x 66 cm. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-4303-
9-5. – [Arte 2017-46].

105. 2018 : Calendar Creştin Ortodox : Prea Sfinţitul Anatolie Episcop de Cahul şi
Comrat. – Chişinău : Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova, 2017 (Combinatul
Poligrafic). – Ofset color ; 66 x 48 cm. – [Arte 2017-97].

106. 2018 : Calendar Creştin Ortodox : Prea Sfinţitul Nicodim Episcop de Edineţ şi
Briceni. – Chişinău : Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova, 2017 (Combinatul
Poligrafic). – Ofset color ; 66 x 48 cm. – [Arte 2017-96].

107. 2018 : Calendar creştin ortodox : Sfântul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. –
Chişinău : Aviprint Prim, 2017 (Tipogr. "Arva Color"). – 9 f. broșate : ofset color ; 30 x 42 cm.
– 1000 ex. – ISBN 978-9975-3151-3-5. – [Arte 2017-48].

108. 2018 : Calendar creştin ortodox : [Ştefan cel Mare şi Sfânt]. – Chişinău : Tipar &
SI, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – Ofset color ; 48 x 66 cm. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-4446-
6-8. – [Arte 2017-45].

109. 2018 : Calendar pentru anii 2018-2020 : Ştefan cel Mare şi Sfânt (1438-1504). –
[Chişinău] : Intelex & Co, 2017 (Tipogr. "Maket MD"). – Ofset color ; 70 x 48 cm. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-3119-4-6. – [A 2017-60].

110. 2018 : [Căţeluş cu o floare]. – [Chişinău : S. n., 2017] (Combinatul Poligrafic). –


13 f. broşate : ofset color ; 31 x 22 cm. – [Arte 2017-106].

111. 2018 : Contabilitate şi audit / "Contabil-Service" SRL. – [Chişinău : S. n., 2017].


– Ofset color ; 21 x 30 cm. – [Arte 2017-75].

112. 2018 : [Doi căţeluşi]. – [Chişinău : S. n., 2017] (Combinatul Poligrafic). – 365 f.
separate într-o învelitoare ; 16 x 11 cm. – [Arte 2017-109].

113. 2018 : [Doi câinișori albi]. – Chişinău : Rosabela, 2018. – 14 f. broșate : ofset co-
lor ; 30 x 42 cm. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-912-85-3. – [Arte 2017-92].

114. 2018 : Domnitorii Moldovei : calendar. – Chişinău : Intelex & Co, 2017
(Căpăţină-Print Tipogr. "Pergament"). – 9 f. broșate : ofset color ; 20 x 15 cm. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-9674-9-5. – [Arte 2017-40].

221
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

115. 2018 : FISC.md : Monitorul Fiscal. – [Chişinău : S. n., 2017]. – Ofset color. – 21
x 30 cm. – [Arte 2017-69].

116. 2018 : Focuri de artificii. – [Chişinău : S. n., 2017]. – Ofset color ; 8 x 5 cm. – [Ar-
te 2017-71].

117. 2018 : 4. Four elements. – [Chişinău : S. n., 2017]. – 40 f. broşate : ofset color ;
21 x 30 cm. – [Arte 2017-110].

118. 2018 : Galaxy : Окна комфортной жизни. – Chişinău : S. n., 2017. – 14 f. bro-
șate : ofset color ; 30 x 20 cm. – [Arte 2017-94].

119. 2018 : O zi cu succes… . – Chişinău : Rosabela, 2018. – 14 f. broșate : ofset co-


lor ; 30 x 42 cm. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-912-86-0. – [Arte 2017-91].

120. 2018 : [Patru pisici într-un coş]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic)].
– Ofset color ; 49 x 34 cm. – [Arte 2017-100].

121. 2018 : [Peisaj de iarnă]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic)]. – Of-
set color ; 34 x 49 cm. – [Arte 2017-103].

122. 2018 : [Peisaj de iarnă]. – [Chişinău : S. n., 2017] (Combinatul Poligrafic). – 8 f.


broşate : ofset color ; 47 x 33 cm. – [Arte 2017-105].

123. 2018 : [Peisaj de toamnă]. – [Chişinău : S. n., 2017] (Combinatul Poligrafic). – 8


f. broşate : ofset color ; 17 x 21 cm. – [Arte 2017-107].

124. 2018 : [Peisaj de vară]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic)]. – Ofset
color ; 49 x 34 cm. – [Arte 2017-102].

125. 2018 : Ponti : 30 ani : Atitudinea creează fericirea! / foto: Victor Coşulean. –
[Chişinău : S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic)]. – Ofset color ; 68 x 48 cm. – [Arte 2017-95].

126. 2018 : Servicii tipografice : Indigou Color. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Indi-
gou Color" SRL). – 6 f. broșate : ofset color ; 21 x 15 cm. – [Arte 2017-77].

127. 2018 : Servicii tipografice : Indigou Color. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Indi-
gou Color"). – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [Arte 2017-78].

128. 2018 : Servicii tipografice : Indigou Color. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Indi-
gou Color"). – 30 f. broșate : ofset color ; 30 x 24 cm. – [Arte 2017-79].

129. 2018 : Spirit de echipă. – [Chişinău : S. n., 2017] (Combinatul Poligrafic). – 14 f.


broşate : ofset color ; 61 x 30 cm. – [Arte 2017-104].

222
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

130. 2018 : Surorile Osoianu. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Reclama"). – Ofset
color ; 42 x 60 cm. – [Arte 2017-74].

131. 2018 : Ştefan cel Mare (1457-1504) : 560 ani. – Chişinău : Intelex & Co, 2017
(Căpăţină-Print Tipogr. "Pergament"). – Ofset color ; 7 x 10 cm. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4415-7-5. – [Arte 2017-42].

132. 2018 : Ştefan cel Mare şi Sfânt (1438(9?)-1504). Domnitorul Moldovei (1457-
1504). – Chişinău : Intelex & Co, 2017 (Căpăţină-Print Tipogr. "Pergament"). – Ofset color ;
50 x 70 cm. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-9674-7-1. – [Arte 2017-39].

133. 2018 : Мир облачных технологий. – Chişinău : S. n., 2017. – 14 f. broșate : of-
set color ; 30 x 25 cm. – [Arte 2017-93].

134. 2018 : Православный Церковный Календарь : Преосвященный Маркелл


Епископ Бельцкий и Фэлештский. – Chişinău : Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din
Moldova, 2017 (Combinatul Poligrafic). – Ofset color ; 66 x 48 cm. – [Arte 2017-99].

135. 2018 : Православный Церковный Календарь: Преосвященный Никодим


Епископ Единецкий и Бричанский. – Chişinău : Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din
Moldova, 2017 (Combinatul Poligrafic). – Ofset color ; 66 x 48 cm. – [Arte 2017-98].

136. 2018-2019 : CNAS : Casa Naţională de Asigurări Sociale : Protejăm viitorul tău.
– [Chişinău : S. n., 2017] (Combinatul Poligrafic). – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [Arte 2017-
108].

11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI SERIALE. CZU 084.1:050


137. Achenbach, Oswald. Peisaj. 1877 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 1/2]
(Ian./Febr.). – P. 94. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

138. Agababyan, Vartkes Strângerea recoltei. 1948 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
7/8] (Iul./Aug.). – P. 105. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

139. Aivazovski, Ivan. Dimineața pe malurile Crimeii, 1865 : [pict.] // Moldova. –


2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 97. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

140. Andreev, Pavel. Portret de familie. 1842 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4]
(Mar./Apr.). – P. 111. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

141. Andrei, Mircea. Exerciţiu dificil : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 10. – P. 12.

142. Andrei, Mircea. Îmbrăţişare : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 11. – P. 2 (cop.).

143. Andrei, Mircea. Subiect extraşcolar : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 5. – P. 31.

144. Andrei, Mircea. Șușoteală : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 7. – P. 2 (cop.).

223
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

145. Andrei, Mircea. Un subiect neaşteptat : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 10. – P. 4


(cop.).

146. Andruhina, Marina. [Animalele : pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr 10. – P. 1 (cop.).

147. Andruhina, Marina. [Ariciul pozează : pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr 11. – P. 1


(cop.).

148. Anker, Albrecht Samuel. Decembrie : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 12. – P. 3


(cop.).

149. Arakelean, Aracas. Toamnă în munți, 1962 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
7/8] (Iul./Aug.). – P. 105. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

150. Askerov, Enver. Ritmuri pe Marea Caspică. 1940 : [pict.] // Moldova. – 2017. –
[Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P. 104. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

151. Astrup, Nikolai. Kari – motiv din sunde : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 5. – P. 3
(cop.).

152. Barber, Charles Burton. Întrerupere : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 7. – P. 3 (cop.).

153. Bem/Endaurova, Elizaveta. Peisaj cu moară. Sfârșitul sec. XIX : [pict.] // Mol-
dova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 100. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Mol-
dovei).

154. Berentz, Christian. Flori şi fructe. Sec. XVII-XVIII : [pict.] // Moldova. – 2017. –
[Nr 1/2] (Ian./Febr.). – P. 93. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

155. Buzu, Teodor. Alexandru Lăpușneanu (fragment) : [pict.] // Limba Română. –


2017. – Nr 2. – P. 1 (cop.).

156. Buzu, Teodor. Alexandru Lăpușneanu, 2016 : [pict.] // Limba Română. – 2017.
– Nr 2. – P. IV. – (Dialogul artelor).

157. Buzu, Teodor. Angajare de clovn : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 2. –P.
III. – (Dialogul artelor).

158. Buzu, Teodor. Cântare scrisului nostru, 2016 : [pict.] // Limba Română. – 2017.
– Nr 2. – P. V. – (Dialogul artelor).

159. Buzu, Teodor. Propriul rug : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. VI. –
(Dialogul artelor).

224
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

160. Buzu, Teodor. Sărutul pământului : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P.


I. – (Dialogul artelor).

161. Buzu, Teodor. Ștefan cel Mare : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P.
VIII. – (Dialogul artelor).

162. Buzu, Teodor. Testament, 2016 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P.


II. – (Dialogul artelor).

163. Buzu, Teodor. Vis : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 2. – P. VII. – (Dialogul
artelor).

164. Canașin, Iurie. Portretul lui Serghei Ciokolov : [sculptură] // Sud-Est cultural. –
2017. – Nr 2. – P. 1 (cop.).

165. Cârmu, Isaia. Columb în Australia de Sp. Vangheli. Tehnică mixtă : [pict.] //
Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 109.

166. Čeipe, Ilona. Isprăvile lui Guguță, 1979 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. –
P. 152.

167. Cemesov, Evgraf. Împărăteasa Elisaveta Petrovna. 1761 : [pict.] // Moldova. –


2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 107. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

168. Cijov, Matvei. Țarul Alexandru al II-lea. Sfârșitul sec. XIX : [sculptură] // Moldo-
va. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 98. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

169. Ciokolov, Serghei. Candelabru, 1970 : [reprod. : sculptură] // Moldova. – 2017.


– [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 94. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

170. Ciokolov, Serghei. Compoziţie decorativă, 1970 : [reprod. : sculptură] // Moldo-


va. – 2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 4 (cop.). – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă
al Moldovei).

171. Ciokolov, Serghei. Compoziţia Flacăra, 1966 : [reprod. : sculptură] // Moldova.


– 2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 99. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldo-
vei).

172. Ciokolov, Serghei. Fantezie gotică, sf. An. 1960 ; Vas cu 6 mânere, 1965 :
[reprod. : sculpturi] // Moldova. – 2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 98. – (Patrimoniu.
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

173. Ciokolov, Serghei. Motive arhitecturale, 1966 : [reprod. : sculptură] // Moldova.


– 2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 100. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Mol-
dovei).

225
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

174. Ciokolov, Serghei. Platou decorativ, 1954 : [reprod. : sculptură] // Moldova. –


2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 93. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldo-
vei).

175. Ciokolov, Serghei. Ploscă decorativă cu floare, 1959 : [reprod. : ceramică] //


Moldova. – 2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 97. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă
al Moldovei).

176. Ciokolov, Serghei. Ploscă decorativă cu păsări, 1959 ; Platou, 1955 ; Stil gotic
reinterpretat, 1967 : [reprod. : sculpturi, ceramică] // Moldova. – 2017. – [Nr 11/12]
(Noiem./Dec.). – P. 96. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

177. Ciokolov, Serghei. Sfeşnic, 1968 : [reprod. : sculptură] // Moldova. – 2017. –


[Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 3 (cop.). – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

178. Ciokolov, Serghei. Vas decorativ, 1969 : [reprod. : sculptură] // Moldova. –


2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 95. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldo-
vei).

179. Ciornaia, Natalia. Chișinăul vechi, 2015 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr
1. – P. VII. – (Dialogul artelor).

180. Ciornaia, Natalia. Collider cu malamut (I), 2015 : [pict.] // Limba Română. –
2017. – Nr 1. – P. I. – (Dialogul artelor).

181. Ciornaia, Natalia. Collider cu malamut (II), 2015 : [pict.] // Limba Română. –
2017. – Nr 1. – P. V. – (Dialogul artelor).

182. Ciornaia, Natalia. Invaziunea, 2012 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 1. –


P. VI. – (Dialogul artelor).

183. Ciornaia, Natalia. Liliac, 2015 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. IV.
– (Dialogul artelor).

184. Ciornaia, Natalia. Natură moartă cu iriși, 2015 : [pict.] // Limba Română. – 2017.
– Nr 1. – P. II. – (Dialogul artelor).

185. Ciornaia, Natalia. Natură statică cu lampă și lanțuri : [pict.] // Limba Română. –
2017. – Nr 1. – P. 1 (cop.).

186. Ciornaia, Natalia. Poartă veche / serie Cimișlia / 2015 : [pict.] // Limba Română.
– 2017. – Nr 1. – P. VIII. – (Dialogul artelor).

187. Ciornaia, Natalia. Toamnă, 2014 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P.


III. – (Dialogul artelor).

226
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

188. Ciornaia, Natalia. Tranziție, 2015 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P.


VII. – (Dialogul artelor).

189. Colâbneac, Alexei. [Castelul fermecat : pict.] // Noi. – 2017. – Nr 12. – P. 23.

190. Colâbneac, Alexei. [Ciobanul şi regele : pict.] // Noi. – 2017. – Nr 8. – P. 23.

191. Colâbneac, Alexei. [Îngerul salvând femeia din Iad : pict.] // Noi. – 2017. – Nr 7.
– P. 23.

192. Colâbneac, Alexei. [Moş Crăciun : pict.] // Noi. – 2017. – Nr 1. – P. 23

193. Colâbneac, Alexei. [Naşterea lui Iisus : pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr 12. – P. 1
(cop.).

194. Colâbneac, Alexei. [Povestea balenei : pict.] // Noi. – 2017. – Nr 11. – P. 23.

195. Colâbneac, Alexei. [Vin cocoarele : pict.] // Noi. – 2017. – Nr 10. – P. 23.

196. Colâbneac, Alexei. Ceasul : [pict.] // Noi. – 2016. – Nr 8. – P. 23

197. Colâbneac, Alexei. Un Paște Fericit! : [pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr 4. – P. 1


(cop.).

198. Colâbneac, Alexei. Ștrengăria de Sp. Vangheli. Acuarelă, creion, 2013 : [pict.] //
Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 115.

199. Dargelas, André Henri. Înconjurul lumii : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 9. – P. 3


(cop.).

200. Dietrich, Christian Wilhelm Ernst. Bărbat cu turban. Sec. XVIII : [pict.] // Mol-
dova. – 2017. – [Nr 1/2] (Ian./Febr.). – P. 87. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Mol-
dovei).

201. Dimitrov, Alexandru. Proiecţii : [fot.] // Noi. – 2016. – Nr 8. – P. 4 (cop.).

202. Diodorov, Boris. Isprăvile lui Guguță, 1991 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1.
– P. 155.

203. Diodorov, Boris. Steaua lui Ciuboțel, 1984 : [pict.] / Boris Diodorov //
Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 149.

204. Dubinovschi, Lazar. Bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din Chi-
şinău : [fot.] // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 3. – P. 4 (cop.).

227
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

205. Durck, Friedrich. Păstoriţă. Sec. XIX : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 1/2]
(Ian./Febr.). – P. 4 (cop.). – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

206. Fedotov, Pavel. Văduvă. Prima jumătate a sec. al XIX-lea : [pict.] // Moldova. –
2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 3 (cop.). – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldo-
vei).

207. Fischer, Vinzez. Peisaj din Roma. 1792 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 1/2]
(Ian./Febr.). – P. 91. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

208. Gaertner, Eduard. Catedrala Sf. Nicolae din Gent. 1833 : [pict.] // Moldova. –
2017. – [Nr 1/2] (Ian./Febr.). – P. 94. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

209. Grabar, Igor. Februarie. 1941 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). –
P. 105. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

210. Grecu, Mihail. Copilăria. Istoria unei vieţi. 1967 : [pict.] // Akademos. – 2016. –
Nr 4. – P. 77.

211. Grecu, Mihail. Dimitrie Cantemir. 1973 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P.


71.

212. Grecu, Mihail. Familia. Istoria unei vieţi. 1967 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr
4. – P. 89.

213. Grecu, Mihail. Fantastic. 1977 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 179.

214. Grecu, Mihail. Fetele din Ceadâr-Lunga. 1959-1960 : [pict.] // Akademos. –


2016. – Nr 4. – P. 21.

215. Grecu, Mihail. Geneză (Flori de mucegai). 1978 : [pict.] // Akademos. – 2016. –
Nr 4. – P. 174.

216. Grecu, Mihail. Glastră cu muşcată. 1966 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr 4. –


P. 154.

217. Grecu, Mihail. Luna la Butuceni. 1979 ; Scriitorul C. Negruzzi. 1974 : [pict.] //
Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 167.

218. Grecu, Mihail. Masa pomenirii. 1976 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P.


132.

219. Grecu, Mihail. Ospitalitate. 1965-1967 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P.


118.

228
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

220. Grecu, Mihail. Poarta strămoşilor. 1977 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr 4. –


P. 171.

221. Grecu, Mihail. Portretul Irinei. 1957 ; Autoportret cu fular. 1957 : [pict.] //
Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 50.

222. Grecu, Mihail. Răscoala din Tatarbunar. 1957 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr
4. – P. 165.

223. Grecu, Mihail. Recruţii. 1964-1965 ; Casa Goncearenco (s. Tașlâc). 1968 ; Ciu-
tură de aur. 1976 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 166.

224. Grecu, Mihail. Ritualul de petrecere a recruţilor în satul Văleni. 1985 : [pict.] //
Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 125.

225. Grecu, Mihail. Toamnă aurie. Anotimpurile. 1984 : [pict.] // Akademos. – 2016. –
Nr 4. – P. 159.

226. Grecu, Mihail. Tractoristul. Istoria unei vieţi. 1967 : [pict.] // Akademos. – 2016.
– Nr 4. – P. 85.

227. Grecu, Mihail. Vatră în Bugeac. 1982 ; Curtea mătuşii Ileana. 1967 ; Smochine.
1967 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 168.

228. Grecu, Mihail. Vulcan. 1977 : [pict.] // Akademos. – 2016. – Nr 4. – P. 138.

229. Grişciuc, Vitalie. Chişinăul vechi. Arcul de triumf iarna : [pict.] // Viaţa Basarabi-
ei. – 2017. – Nr 1. – P. 1 (cop.).

230. Grişciuc, Vitalie. Chişinăul vechi. Strada A. Şciusev : [pict.] // Viaţa Basarabiei.
– 2017. – Nr 1. – P. 4 (cop.).

231. Guțu, Aurel. [Sub căciula lui Guguță : pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr 7/8. – P. 7.

232. Guţu, Aurel. Vine Anul Cocoşului? : [pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr 1. – P. 1


(cop.).

233. Hedley, Ralph. Ultimul în piaţă : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 4. – P. 3 (cop.).

234. Hiller, Heinrich. Porţile oraşului vechi. 1871 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
1/2] (Ian./Febr.). – P. 92. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

235. Hiroshige, Andõ. Hakone. Lac de munte ; Râul Miegawa : [pict.] // Moldova. –
2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 96. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

229
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

236. Hiroshige, Andõ. Procesiune regală : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10]
(Sept./Oct.). – P. 95. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

237. Hiroshige, Andõ. Sata ; Fuji-eda. În aşteptare : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
9/10] (Sept./Oct.). – P. 98. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

238. Hiroshige, Andõ. Uscarea pânzei : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10]
(Sept./Oct.). – P. 3 (cop.). – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

239. Hmelnițchi, Alexandru. Isprăvile lui Guguță de Sp. Vangheli. Tehnică mixtă,
1967. Muzeul Naț. de Literatură "M. Kogălniceanu" : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P.
67.

240. Hokusai, Kaktushika. Fuji în Kadzikadzawa : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr


9/10] (Sept./Oct.). – P. 97. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

241. Hristov, Victor. Ambianţă, 2017 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P.


II. – (Dialogul artelor).

242. Hristov, Victor. Bucuria sufletului, 2015 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr
4. – P. V. – (Dialogul artelor).

243. Hristov, Victor. Coloristica naturii, 2016 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr
4. – P. VIII. – (Dialogul artelor).

244. Hristov, Victor. La munte, 2016 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P.


III. – (Dialogul artelor).

245. Hristov, Victor. Pe aripa vântului, 2013 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr
4. – P. III. – (Dialogul artelor).

246. Hristov, Victor. Plai în floare, 2011 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 4. –
P. VII. – (Dialogul artelor).

247. Hristov, Victor. Regată, 2011 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. VI.
– (Dialogul artelor).

248. Hristov, Victor. Reminiscenţe (fragment) : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr


4. – P. 1 (cop.).

249. Hristov, Victor. Reminiscenţe, 2016 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 4. –


P. I. – (Dialogul artelor).

250. Hristov, Victor. Toamna în Moldova, 2016 : [pict.] // Limba Română. – 2017. –
Nr 4. – P. IV. – (Dialogul artelor).

230
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

251. Hruţki, Ivan. Natură statică cu flori şi fructe, 1838 : [pict.] // Moldova. – 2017. –
[Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 108. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

252. Iaroșenko, Nicolai. Portret de femeie. A doua jumătate a sec. XIX : [pict.] //
Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 99. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al
Moldovei).

253. Jireghea, Petru. Copaci albaștri la Parcova ; Floarea soarelui : [pict.] // Moldo-
va. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P. 40.

254. Jireghea, Petru. Paște : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P. 35.

255. Jireghea, Petru. Paștele Blajinilor : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 39.

256. Jireghea, Petru. Peisaj de iarnă ; Din casă în casă : [pict.] // Moldova. – 2017. –
[Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P. 38.

257. Jireghea, Petru. Peisaj din Iași ; Cariera din Parcova : [pict.] // Moldova. – 2017.
– [Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P. 37.

258. Jireghea, Petru. Portret : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P.
34.

259. Jireghea, Petru. Primăvară la Butuceni : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 36.

260. Kabakov, Ilya. Isprăvile lui Guguță, 1972 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. –
P. 154.

261. Kalninš, Eduard. La mare 1969 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.).
– P. 105. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

262. Kandaurov, Otari. Anna Ahmatova : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 99. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

263. Karachentseva, Elena. Cardinalul gri, 2016 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
11/12] (Noiem./Dec.). – P. 65.

264. Karachentseva, Elena. Pasărea-seară, 2010 ; Simfonie de toamnă, 2016 :


[pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 66.

265. Karachentseva, Elena. Păsări albe, 2010 ; Rapsodie de seară, 2016 : [pict.] //
Moldova. – 2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 67.

231
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

266. Karachentseva, Elena. Peisaj Băimărean, 1999 : [pict.] // Moldova. – 2017. –


[Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 71.

267. Karachentseva, Elena. Sanda, 1999 ; Portretul Sandei, 1995 ; Sanda, 2009 ;
Sanda, 1994 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 68.

268. Karachentseva, Elena. Taur, 2010 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 11/12]
(Noiem./Dec.). – P. 64.

269. Karachentseva, Elena. Ţigancă, 2016 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 11/12]
(Noiem./Dec.). – P. 70.

270. Karachentseva, Elena. Umbrele păsărilor pierdute I, 2016 ; Umbrele păsărilor


pierdute II, 2016 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 11/12] (Noiem./Dec.). – P. 69.

271. Kelin, Piotr. Portret de femeie. 1934 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 101. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

272. Kiprenski, Orest. Portretul contesei Anastasiei Şcerbatova. Începutul sec. XIX :
[pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 107. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de
Artă al Moldovei).

273. Kitagawa, Utamaro. Prietenele ; La o partidă: [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr


9/10] (Sept./Oct.). – P. 94, 100. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

274. Kolesnik, Cezara. Mica Frida = Little Frida ; Zi de vară = Summer day ; Oraşe
albastre invizibile = Invisible towns blue ; Vise cu dragonul roşu = Reve avec le dragon rouge
; Copacul iubirii = L'arbre de l'amour ; Copacul aşteptării = L'arbre de l'attente: [pict.] // Moldo-
va. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 96-99.

275. Korovin, Constantin. Peisaj cu figură. 1918 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
5/6] (Mai/Iun.). – P. 101. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

276. Lampi, Johann Baptist (seniorul). Împărăteasa Ecaterina a II-a : [pict.] // Mol-
dova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 103. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Mol-
dovei).

277. Lampi, Johann Baptist (juniorul). Portret de bărbat în mundir roşu. Sfârșitul
sec. XVIII : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 105. – (Patrimoniu. Muzeul
Naţional de Artă al Moldovei).

278. Lebedev, Vladimir. Natură statică cu chitară. 1936 : [pict.] // Moldova. – 2017. –
[Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P. 102. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

279. Lebedev, Vladimir. Natură statică. 1920 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 101. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

232
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

280. Levitan, Isaak. Cocioabă în munți. Sfârșitul sec. XIX : [pict.] // Moldova. – 2017.
– [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 97. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

281. Losenko, Anton. Apostolul Andrei, 1764 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4]
(Mar./Apr.). – P. 106. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

282. Makarov, Ivan. Portretul unei tinere. Anii 1860 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
5/6] (Mai/Iun.). – P. 95. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

283. Makovskii, Vladimir. Țărani în cârciumă. 1882 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
5/6] (Mai/Iun.). – P. 100. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

284. Maliutin, Serghei. La seceriș. 1913 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6]
(Mai/Iun.). – P. 102. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

285. Matei, Iurie. Arlechin : [pict.] // Destin românesc. – 2016. – Nr 4. – P. 1 (cop.).

286. Matei, Iurie. Regele Lear : [pict.] // Destin românesc. – 2016. – Nr 2. – P. 1


(cop.).

287. Matei, Iurie. Vis cu ceas defect : [pict.] // Destin românesc. – 2016. – Nr 3. – P.
1 (cop.).

288. Matveev, Fiodor. Golful din Neapole. 1806 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4]
(Mar./Apr.). – P. 108. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

289. Maxim, Constantin. Compoziţie : [pict.] // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P.


1 (cop.).

290. Maxim, Constantin. Drumul spre prisacă : [pict.] // Viaţa Basarabiei. – 2017. –
Nr 2. – P. 4 (cop.).

291. Measoedov, Grigori. Amurgul. 1880 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6]
(Mai/Iun.). – P. 99. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

292. Meșkov, Vladimir. Alee în Kislovodsk. 1938 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
7/8] (Iul./Aug.). – P. 4 (cop.). – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

293. Metonidze, Nicolai. Ritm. 1978 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.).
– P. 3 (cop.). – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

294. Meyerheim, Wihelm. Peisaj de iarnă. Sec. XIX : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
1/2] (Ian./Febr.). – P. 93. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

295. Mircea, Andrei. Caniculă: [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 8. – P. 11.

233
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

296. Mireţcaia, Snejana. Nori agitaţi : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 6. – P. 4 (cop.).

297. Mønsted, Peder Mørk. O zi însorită de iarnă : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 1. – P. 3


(cop.).

298. Moraru, Ion. – Bănuiam că de acolo eşti. Curat Anna Karenina... : [pict.] // Noi. –
2017. – Nr 11. – Supl.: P. 19.

299. Moraru, Ion. – Tu ai scris? : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 10. – Supl.: P. 11.

300. Moraru, Ion. ....fiind întâlnirea pe sfârșite, trec la bilețele : [pict.] // Noi. – 2017. –
Nr 9. – Supl.: P. 3.

301. Moraru, Ion. Tatăl lui Guguță de Sp. Vangheli. Hârtie, creion moale, 1999 :
[pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 122.

302. Moraru, Ion. Tăcerea te ajută să devii stăpân pe limba ta : [pict.] // Noi. – 2017.
– Nr 8. – Supl.: P. 11.

303. Moraru, Ionel. …Semănau ca niște gâște bine hrănite ce se duceau la scăldat :
[pict.] // Noi. – 2017. – Nr 2. – Supl.: P. 11.

304. Moraru, Ionel. Alături de tine, Ioane, mă simt fericit : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr
6. – Supl.: P. 3.

305. Moraru, Ionel. Câte lucruri ucisesem dintr-o dată! : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 1.
– Supl.: P. 3.

306. Moraru, Ionel. Dansul e viață, bucurie, relaxare : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 5. –
Supl.: P. 3.

307. Moraru, Ionel. Eu sunt un puișor de găină… : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 3. –


Supl.: P. 19.

308. Moraru, Ionel. Hai, vino să mănânci!: [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 4. – Supl.: P. 27.

309. Moraru, Ionel. Tabloul meu. Iată. L-am pictat pe Dumnezeu! : [pict.] // Noi. –
2017. – Nr 7. – Supl.: P. 3.

310. Neff, Timofei. Portret de femeie. Prima jumătate a sec. XIX : [pict.] // Moldova. –
2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 107. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

311. Orlov, Pimen N. Păstori din Calabria. 1846 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4]
(Mar./Apr.). – P. 109. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

234
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

312. Palamarciuc, Vladimir. Butuceni: triptic, 2005 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr


2. – P. 126.

313. Palamarciuc, Vladimir. Compoziție, 2001 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 2.


– P. 175.

314. Palamarciuc, Vladimir. Dangât în seară, 1995 ; O seară în Tvardița, 2005 :


[pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 151.

315. Palamarciuc, Vladimir. Darurile toamnei: piesă din cvadriptic, 2004 : [pict.] //
Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 32, 51, 184.

316. Palamarciuc, Vladimir. Dimineața la Dunăre, 2000 : [pict.] // Akademos. –


2017. – Nr 2. – P. 77.

317. Palamarciuc, Vladimir. Fântână: piesă din triptic, 1995 : [pict.] // Akademos. –
2017. – Nr 2. – P. 18.

318. Palamarciuc, Vladimir. Miros de gutuie, 2000 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr


2. – P. 87.

319. Palamarciuc, Vladimir. Motiv rustic, 1995 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 2.


– P. 179.

320. Palamarciuc, Vladimir. Pământ străvechi: partea a doua din diptic, 1999 ; Coli-
ne autumnale: triptic, 2000 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 149.

321. Palamarciuc, Vladimir. Pomul vieții: partea întâia din diptic, 2015 ; Portret de
studentă, 1991 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 148.

322. Palamarciuc, Vladimir. Pomul vieții: partea a doua din diptic, 2015 : [pict.] //
Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 97.

323. Palamarciuc, Vladimir. Portiță veche, 2010 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr


2. – P. 147.

324. Palamarciuc, Vladimir. Timpul și omul I: piesă din diptic, 2015 ; Compoziție,
2015 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 150.

325. Palamarciuc, Vladimir. Toamna în Moldova, 2015 : [pict.] // Akademos. – 2017.


– Nr 2. – P. 134.

326. Palamarciuc, Vladimir. Vreme trecătoare, 2004 : [pict.] // Akademos. – 2017. –


Nr 2. – P. 155.

235
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

327. Pascenko, Alecsandr. Construcția Hidrocentralei pe Nipru. 1960 : [pict.] // Mol-


dova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). – P. 105. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Mol-
dovei).

328. Pasternak, Leonid. Portret de bărbat. 1930 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
7/8] (Iul./Aug.). – P. 106. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

329. Peel, Pavel. Tânăra spicuitoare sau fluturii : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 8. – P. 3
(cop.).

330. Perov, Vasili. Portretul necunoscutei. 1875 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6]
(Mai/Iun.). – P. 103. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

331. Poiată, Anatol. Cu mama : [fot.] // Noi. – 2016. – Nr 8. – P. 2 (cop.).

332. Poiată, Anatol. Dezmorţire : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 3. – P. 4 (cop.).

333. Poiată, Anatol. În ceaţă : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 2. – P. 4 (cop.).

334. Poiată, Anatol. Luntre : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 7. – P. 4 (cop.).

335. Potthast, Edward Henry. Pe plajă : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 6. – P. 3 (cop.).

336. Preanisnikov, Ilarion. Vioristul. Sfârșitul sec. XIX : [pict.] // Moldova. – 2017. –
[Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 4 (cop.). – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

337. Puică, Sergiu. 27 august – Ziua Independenței : [pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr


7/8. – P. 1 (cop.).

338. Rappus, Gerhard. Steaua lui Ciuboțel, 1983 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr
1. – P. 151.

339. Raţă, Victoria. [Trântorel : pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr 2. – P. 1 (cop.).

340. Repin, Ilia. Staroste de parohie. 1885 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6]
(Mai/Iun.). – P. 102. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

341. Ressu, Camil. Curăţenia de primăvară : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 3. – P. 3


(cop.).

342. Rimen, Iacob. Ludmila. 1973 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). –
P. 106. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

343. Roerich, Nicolai. Mănăstire din Pskov. 1903 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
5/6] (Mai/Iun.). – P. 101. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

236
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

344. Rugendas, Georg Philipp. Scenă de luptă. Sec. XVIII : [pict.] // Moldova. –
2017. – [Nr 1/2] (Ian./Febr.). – P. 89. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

345. Sainciuc, Lică. [Automobilul], 2000 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 3. – P.


102.

346. Sainciuc, Lică. [Căciula lui Guguță : pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr 7/8. – P. 6.

347. Sainciuc, Lică. Abecedar de Sp. Vangheli și Gr. Vieru. Tehnică mixtă : [pict.] //
Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 141.

348. Sainciuc, Lică. Abecedar de Sp. Vangheli și Gr. Vieru. Acuarelă, cerneală :
[pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 83.

349. Sainciuc, Lică. Albinuţa. Cartea preşcolarului de Gr. Vieru, 1990 : [pict.] //
Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 22.

350. Sainciuc, Lică. Alfabetul cu poveşti, 2014 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 3.


– P. 77.

351. Sainciuc, Lică. Alfabetul cu poveşti, 2014 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 3.


– P. 144

352. Sainciuc, Lică. Alfabetul cu poveşti, 2014 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 3.


– P. 176.

353. Sainciuc, Lică. Alfabetul cu poveşti, 2015 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 3.


– P. 155.

354. Sainciuc, Lică. Cele mai frumoase flori, 1963 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr
3. – P. 151.

355. Sainciuc, Lică. Cenuşăreasa, 2013 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 3. – P.


44.

356. Sainciuc, Lică. Chameleonul de Dm.Cantemir, 2015 : [pict.] // Akademos. –


2017. – Nr 3. – P. 85.

357. Sainciuc, Lică. Dealul cocoşului de V. Žilinskaitė, 1987 : [pict.] // Akademos. –


2017. – Nr 3. – P. 150.

358. Sainciuc, Lică. Enciclopedia de P. Guitz, 2007 : [pict.] // Akademos. – 2017. –


Nr 3. – P. 92.

359. Sainciuc, Lică. Enciclopedia P. Guitz, 2007 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr


3. – P. 153.

237
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

360. Sainciuc, Lică. Guguță – căpitan de corabie de Sp. Vangheli. Tehnică mixtă :
[pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 104.

361. Sainciuc, Lică. Lebedele de H. Gh. Andersen, 1991 : [pict.] // Akademos. –


2017. – Nr 3. – P. 69.

362. Sainciuc, Lică. Nonsense alphabet de E. Lear, 2012 : [pict.] // Akademos. –


2017. – Nr 3. – P. 152.

363. Sainciuc, Lică. Pomul înaurit, 1988 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 3. – P.


184.

364. Sainciuc, Lică. Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă, 2015 : [pict.] //
Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 138.

365. Sainciuc, Lică. Punguţa cu doi bani de I.Creangă, 2008 : [pict.] // Akademos. –
2017. – Nr 3. – P. 121.

366. Sainciuc, Lică. Steaua lui Ciuboțel de Sp. Vangheli : [pict.] // Akademos. –
2017. – Nr 1. – P. 183.

367. Sainciuc, Lică. Steaua lui Ciuboţel de Sp. Vangheli,1981 : [pict.] // Akademos. –
2017. – Nr 3. – P. 131.

368. Sainciuc, Lică. Steaua lui Ciuboțel de Sp. Vangheli. Tehnică mixtă : [pict.] //
Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 61.

369. Sainciuc, Lică. Steaua lui Ciuboţel de Sp. Vangheli, 1981 : [pict.] // Akademos.
– 2017. – Nr 3. – P. 174.

370. Sainciuc, Lică. Ştefan cel Mare şi Aprodul Purice de I. Neculce, 2015 : [pict.] //
Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 52.

371. Sainciuc, Lică. Umbrela de la Petru Cărare, 1978 : [pict.] // Akademos. – 2017.
– Nr 3. – P. 30.

372. Saryan, Martiros. Portret de femeie, 1965 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 107. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

373. Savrasov, Alexei. După furtună. Anii 1880 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6]
(Mai/Iun.). – P. 99. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

374. Schmidt, Adolf. Joc cu cai în munţii Alpi. Sec. XIX : [pict.] // Moldova. – 2017. –
[Nr 1/2] (Ian./Febr.). – P. 91. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

238
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

375. Schuster-Woldan, Raffael. Portret de doamnă, 1941 : [pict.] // Moldova. –


2017. – [Nr 1/2] (Ian./Febr.). – P. 94. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei)..

376. Serebreacova, Zinaida. După scăldat, 1911 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
5/6] (Mai/Iun.). – P. 3 (cop.). – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

377. Solonari, Simion. La școală : [pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr 9. – P. 1-a a cop.

378. Sulava, Otar Dispoziție. 1974 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8] (Iul./Aug.). –
P. 102. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

379. Svarog, Vasili. Portret de femeie. 1923 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 102. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

380. Şirato, Francisc. Fată citind : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 10. – P. 3 (cop.).

381. Șirokorad, B. N. Coloniștii bulgari și găgăuzi din sudul Basarabiei : [pict.] //


Akademos. – 2017. – Nr 2. – P. 167.

382. Tansâkbaev, Ural. Lacul Kara-Kul. 1966 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 103. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

383. Tichá, Maria. Isprăvile lui Guguță, 1986 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. –
P. 150.

384. Tropinin, Vasili. Portret de bărbat, 1852 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6]
(Mai/Iun.). – P. 98. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

385. Tudor, Mircea. Sinchiseală : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 8. – P. 4 (cop.).

386. Tudor, Valerie. Absentează șeful clasei : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 9. – P. 2


(cop.).

387. Tudor, Valerie. Curtenitor : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 7. – P. 11.

388. Tudor, Valerie. Emoţii : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 3. – P. 2 (cop.).

389. Tudor, Valerie. Fără soluţii : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 2. – P. 11.

390. Tudor, Valerie. În culise : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 1. – P. 11.

391. Tudor, Valerie. Peste mări şi ţări : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 10. – P. 2 (cop.).

392. Tudor, Valerie. Prima la săniuş : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 12. – P. 2 (cop.).

393. Tudor, Valerie. Spectatori : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 5. – P. 30.

239
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

394. Tudor, Valerie. Strângători de nuci : [fot.] // Noi. – 2017 . – Nr 11. – P. 11.

395. Tudor, Valerie. Supravieţuitorul : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 6. – P. 24.

396. Tudor, Valerie. Temperaturi prielnice : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 6. – P. 2 (cop.).

397. Tudor, Valerie. Un mesaj curios : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 1. – P. 2 (cop.).

398. Turjanski, Leonard. Amurg. Moscova. 1920 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr
7/8] (Iul./Aug.). – P. 105. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

399. Țarălungă, Octavia. Isprăvile lui Guguță, 1985 : [pict.] // Akademos. – 2017. –
Nr 1. – P. 153.

400. Țăruș, Mihai. Autoportret contact, 2011 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr
3. – P. VI. – (Dialogul artelor).

401. Țăruș, Mihai. Exercis-1, 2017 ; Exercis-2, Larisa, 2017 ; Exercis-3, 2017 ;
Exercis-6, 2017 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. VIII. – (Dialogul artelor).

402. Țăruș, Mihai. Forme în timp, 2006 ; Compact pictura-8, 2011 : [pict.] // Limba
Română. – 2017. – Nr 3. – P. IV. – (Dialogul artelor).

403. Țăruș, Mihai. Forme în zbor (fragment) : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr
3. – P. 1 (cop.).

404. Țăruș, Mihai. Forme în zbor, 1994 : [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 3. –
P. II. – (Dialogul artelor).

405. Țăruș, Mihai. Geoforma, 2002 ; Menada, 2016 : [pict.] // Limba Română. –
2017. – Nr 3. – P. VII. – (Dialogul artelor).

406. Țăruș, Mihai. Natură moartă în oval, 2015 ; Natură moartă, 2017: [pict.] // Limba
Română. – 2017. – Nr 3. – P. V. – (Dialogul artelor).

407. Țăruș, Mihai. Pătrat în deluare, 2013 ; Menada-1, 2015 ; Semn. De Paști, 2016
: [pict.] // Limba Română. – 2017. – Nr 3. – P. III. – (Dialogul artelor).

408. Utagawa, Kunyoshi. Ploaie : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.).
– P. 98. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

409. Vașcenko, Gavriil. Sâmbăta. 1975 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 104. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

240
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

410. Vieru, Igor. Balade de Sp. Vangheli. Hârtie, tehnică mixtă, 1966. – Muzeul Naț.
de Literatură "M. Kogălniceanu" : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P.171.

411. Vieru, Igor. Balade de Sp. Vangheli. Tehnică mixtă, 1966. – Muzeul Naț. de Li-
teratură "M. Kogălniceanu" : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 74.

412. Vieru, Igor. Băiețelul din coliba albastră de Sp. Vangheli. Hârtie, guașă, 1964.
Muzeul Naț. de Artă a Moldovei : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 28.

413. Vieru, Igor. Băiețelul din coliba albastră de Sp. Vangheli. Hârtie, guașă, 1964. –
Muzeul Naț. de Artă a Moldovei : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 177.

414. Vieru, Igor. Guguță – căpitan de corabie de Sp. Vangheli. Hârtie, acuarelă,
1979. – Muzeul Naț. de Istorie a Moldovei : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 175.

415. Vieru, Igor. Guguţă văzut : [pict.] // Alunelul. – 2017. – Nr 5/6. – P. 1 (cop.).

416. Volontir, Valerie. Amurg ; Inundaţie : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 3. – P. 25.

417. Volontir, Valerie. Aproape de ceată : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 12. – P. 4 (cop.).

418. Volontir, Valerie. Curiozitate : [fot.] // Noi. – 2016. – Nr 8. – P. 13

419. Volontir, Valerie. Din răsputeri ; Păpădii : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 5. – P. 29.

420. Volontir, Valerie. După ora de matematică : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 2. – P. 2


(cop.).

421. Volontir, Valerie. Elevă la colegiul de medicină : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 3. – P.


29.

422. Volontir, Valerie. Eu şi el : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 4. – P. 2 (cop.).

423. Volontir, Valerie. Fata cu balon ; Vine : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 9. – P. 29.

424. Volontir, Valerie. Flori pentru dascăli : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 5. – P. 2 (cop.).

425. Volontir, Valerie. Gard viu : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 5. – P. 4 (cop.).

426. Volontir, Valerie. Garderoba gentilomului ; Încă cincisprezece minute : [fot.] //


Noi. – 2016. – Nr 8. – P. 29

427. Volontir, Valerie. Griji duble ; Acces liber : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 7. – P. 29.

428. Volontir, Valerie. Itinerar : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 1. – P. 4 (cop.).

241
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

429. Volontir, Valerie. Între meridiane : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 10. – P. 11.

430. Volontir, Valerie. Într-un sunet : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 9. – P. 4 (cop.).

431. Volontir, Valerie. La cumpăna vremurilor ; Acasă : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 1. –


P. 29

432. Volontir, Valerie. Mal în floare : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 4. – P. 4 (cop.).

433. Volontir, Valerie. Pârâul Ichel lângă Făureşti ; Iarna-i pe ducă. Veselia-i în toi :
[fot.] // Noi. – 2017. – Nr 2. – P. 29.

434. Volontir, Valerie. Pereche ; Prânzul : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 6. – P. 29.

435. Volontir, Valerie. Poftă de vacanță : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 5. – P. 11.

436. Volontir, Valerie. Primele ciuperci ; Imitaţie ; Furtuna în retragere : [fot.] // Noi. –
2017. – Nr 8. – P. 29

437. Volontir, Valerie. Primul colind : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 12. – P. 13.

438. Volontir, Valerie. Prin surprindere : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 8. – P. 2 (cop.).

439. Volontir, Valerie. Priviri : [fot.] // Noi. – 2016. – Nr 8. – P. 30

440. Volontir, Valerie. Protejatul ; Brânduşe : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 4. – P. 29.

441. Volontir, Valerie. Săgeţi ; După spovedanie : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 11. – P.
29

442. Volontir, Valerie. Scârţâie toamna din crengi ostenite... : [fot.] // Noi. – 2017. –
Nr 11. – P. 4 (cop.).

443. Volontir, Valerie. Se caută o soluţie : [fot.] // Noi. – 2016. – Nr 8. – P. 11

444. Volontir, Valerie. Umăr de nădejde : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 8. – P. 24.

445. Volontir, Valerie. Unicul spectator ; Fără săniuţă : [fot.] // Noi. – 2017. – Nr 12. –
P. 29.

446. Vorobiov, Socrat. Vedere spre Peterhof. Prima jumătate a sec. XIX : [pict.] //
Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 110. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al
Moldovei).

242
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

447. Vrabie, Gheorghe. Codrule, codruțule de Gr. Vieru și Sp. Vangheli. Tehnică
mixtă, 1975. Muzeul Naț. de Literatură "M. Kogălniceanu": [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1.
– P. 57.

448. Wendt, Volker. Isprăvile lui Guguță, 1978 : [pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. –
P. 156.

449. Witkowski, Karol D. Tentaţia lui Adam : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 11. – P. 3
(cop.).

450. Yoshitoshi, Tsukioko. Lună plină în muntele Ji-Ming ; Cugetări sub clar de lună
: [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 99, 4 (cop.). – (Patrimoniu. Muzeul
Naţional de Artă al Moldovei).

451. Yon (Juon), Konstantin. Iarnă târzie : [pict.] // Noi. – 2017. – Nr 2. – P. 3 (cop.).

452. Yuon, Konstantin.Șantier naval. 1930 : [pict.] // Moldova. – 2017. – [Nr 7/8]
(Iul./Aug.). – P. 103. – (Patrimoniu. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

453. Zabulica-Diordiev, Violeta. Comoara de Sp. Vangheli. Tehnică mixtă, 2015 :


[pict.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 147.

243
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

Index de nume la "Cronica publicaţiilor de artă" Nr 1-2017


Durck, Friedrich 205
A
E
Achenbach, Oswald 137
Agababyan, Vartkes 138 Ermurache, Gheorghe 5-6, 31-33
Ahmatova, Anna (262)
Aivazovski, Ivan 139 F
Andreev, Pavel 140 Fedotov, Pavel 206
Andrei, Mircea 141-145 Felea, Alina 9-14, 79
Andruhina, Marina 146-147 Fischer, Vinzez 207
Anker, Albrecht Samuel 148
Arakelean, Aracas 149 G
Askerov, Enver 150
Astrup, Nikolai 151 Gaertner, Eduard 208
Gheorghiţa, Ana 86
B Grabar, Igor 209
Grecu, Mihail 210-228
Bahrina, Antonina 83 Grişciuc, Vitalie 229-230
Barber, Charles Burton 152 Guţu, Aurel 231-232
Bejan, Alexandru 75
Bem/Endaurova, Elizaveta 153 H
Berentz, Christian 154
Bolboceanu, Dumitru 84 Hedley, Ralph 233
Bucico, Sergiu 83 Hiller, Heinrich 234
Bujor, Ala 7-8 Hiroshige, Andō 235-238
Buzu, Teodor 155-163 Hmelnițchi, Alexandru 239
Hokusai, Kaktushika 240
C Hristov, Victor 241-250
Hruţki, Ivan 251
Canașin, Iurie 164
Călin, Maria 77 I
Cârmu, Isaia 165
Čeipe, Ilona 166 Iaroșenko, Nicolai 252
Cemesov, Evgraf 167 J
Cijov, Matvei 168
Ciokolov, Serghei (164), 169-178 Jireghea, Petru 253-259
Ciornaia, Natalia 179-188
Ciubotaru, Anatol 76 K
Colâbneac, Alexei 189-198 Kabakov, Ilya 260
Coroban, Vitalie 80-81 Kalninš, Eduard 261
Coşulean, Victor 125 Kandaurov, Otari 262
Cozonac, Renata 1-2 Karachentseva, Elena 263-270
Curtu, Valeriu 3, 45 Karenina, Anna (298)
Cuşnir, Zaharia 80 Kelin, Piotr 271
D Kiprenski, Orest 272
Kitagawa, Utamaro 273
Dargelas, André Henri 199 Kolesnik, Cezara 274
Dietrich, Christian Wilhelm Ernst 200 Korovin, Constantin 275
Dimitrov, Alexandru 201
Diodorov, Boris 202-203 L
Dolghi, Adrian 9-14, 79 Lampi, Johann Baptist 276-277
Dubinovschi, Lazar 204 Lăpuşneanu, Alexandru (155-156)

244
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Leahu, Iurie 86 Puică, Sergiu 337


Lebedev, Vladimir 278-279
Lecca, Constantin 48 R
Levitan, Isaak 280 Rappus, Gerhard 338
Losenko, Anton 281 Raţă, Victoria 339
M Repin, Ilia 340
Ressu, Camil 341
Makarov, Ivan 282 Rimen, Iacob 342
Makovskii, Vladimir 283 Roerich, Nicolai 343
Maliutin, Serghei 284 Rugendas, Georg Philipp 344
Mardari, Andrei 85
Mariţ, Veronica 7-8 S
Matei, Iurie 285-287 Sainciuc, Lică 345-371
Matveev, Fiodor 288 Saryan, Martiros 372
Maxim, Constantin 289-290 Savrasov, Alexei 373
Mânăscurtă, Ioan 83 Schiţco, Nicolae 85
Measoedov, Grigori 291 Schmdt, Adolf 374
Meșkov, Vladimir 292 Schuster-Woldan, Raffael 375
Metonidze, Nicolai 293 Serebreacova, Zinaida 376
Meyerheim, Wihelm 294 Serge, Amelie 15
Mircea, Andrei 295 Solonari, Simion 377
Mireţcaia, Snejana 296 Stavilă, Tudor 84
Mønsted, Mørk Peder 297 Sulava, Otar 378
Moraru, Ion 298-302 Svarog, Vasili 379
Moraru , Ionel 303-309
Murguleţ, Daniela 16-29 Ș
N Şcerbatova, Anastasia (272)
Şirato, Francisc 380
Neff, Timofei 310 Șirokorad, B. N. 381
O T
Orlov, Pimen N. 311 Tansâkbaev, Ural 382
Osadci, Ana Maria 83 Tănase, Adrian 76
Osadci, Raisa 83 Tănase, Dinu Matei 78
P Tentiuc, Ion 83
Tichá, Maria 383
Pagu, Mariana 81 Tropinin, Vasili 384
Paladi, Vladimir 75 Tudor, Mircea 385
Palamarciuc, Vladimir 312-326 Tudor, Valerie 386-397
Panfilov, Lilia 86 Turjanski, Leonard 398
Pascenko, Alecsandr 327
Pasternak, Leonid 328 Ț
Pavliuc, Victor 3 Țarălungă, Octavia 399
Peel, Pavel 329 Țăruș, Mihai 400-407
Perov, Vasili 330 Ţopa, Tudor 85
Poiată, Anatol 331-334 Ţurcan, Ion 75
Pojoga, Nicolae 80
Potânga, Ilinca 82 U
Potthast, Edward Henry 335
Preanisnikov, Ilarion 336 Utagawa, Kunyoshi 408
Prepeliţă, Corneliu 77

245
Cronica publicaţiilor artă 2017 ≡ Finearts publications annals 2017

V
Vangheli, Sp. 165, 198, 239, 301, 347-348,
360, 366-369, 410-414, 447, 453
Vașcenko, Gavriil 409
Vieru, Igor 410-415
Volontir, Valerie 416-445
Vorobiov, Socrat 446
Vrabie, Gheorghe 447
Vrabie, Vadim 7-8
W
Wendt, Volker 448
Witkowski, Karol D. 449
Y
Yon (Juon), Konstantin 451
Yoshitoshi, Tsukioko 450
Yuon, Konstantin 452
Z
Zabulica-Diordiev, Violeta 453
Zamşa, Simion 85
Zmeev, Vladimir 86
П
Петрович, Алексей 87

246
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE MUSIC PUBLICATIONS ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2017
ANUAL (1-38) ANNUAL

1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL


1. Duja, Simion.
Melodii de neuitat din folclorul românesc = Unforgettable songs from Romanian folklore : (clari-
net) / Simion Duja. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 15, [1] p. ; 30 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISMN 979-0-3480-0295-8.
ISBN 978-9975-51-815-4.
[2017-1009].

2. Duja, Simion.
Melodii de neuitat din folclorul românesc : (clarinet şi pian) = Unforgettable songs from
Romanian folklore : (clarinet and piano) / Simion Duja ; ed. îngrijită, red. şt.: Victor Tihoneac ; notograf:
Igor Stati. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 54 p. ; 29 cm.
Tit. pe cop.: lb. rom. – Text paral. : lb. rom., engl. – 200 ex.
ISMN 979-0-3480-0294-1.
ISBN 978-9975-51-814-7.
[2017-1008].

3. Duja, Simion.
Melodii de neuitat din folclorul românesc : (saxofon) = Unforgettable songs from Romanian
folklore : (saxophone) / Simion Duja. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 15, [1] p. ; 30
cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0298-9.
ISBN 978-9975-51-818-5.
[2017-1012].

4. Duja, Simion.
Melodii de neuitat din folclorul românesc : (saxofon şi pian) = Unforgettable songs from Roma-
nian folklore : (saxophone and piano) / Simion Duja ; ed. îngrijită, red. şt.: Victor Tihoneac ; notograf:
Igor Stati. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 54 p. ; 30 cm.
Tit. pe cop.: lb. rom. – Text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0299-6.
ISBN 978-9975-51-819-2.
[2017-1013].

5. Duja, Simion.

247
Cronica publicaţiilor de note 2017 ≡ Music publications annals 2017

Melodii de neuitat din folclorul românesc : (vioară) = Unforgettable songs from Romanian
folklore : (violino) / Simion Duja. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 15, [1] p. ; 30 cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0297-2.
ISBN 978-9975-51-817-8.
[2017-1011].

6. Duja, Simion.
Melodii de neuitat din folclorul românesc : (vioară şi pian) = Unforgettable songs from Romanian
folklore : (violino and piano) / Simion Duja ; ed. îngrijită, red. şt.: Victor Tihoneac ; notograf: Igor Stati. –
Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 54 p. : tab. ; 30 cm.
Tit. pe cop.: lb. rom. – Text paral. : lb. rom., engl. – F. f. e tit. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0296-5.
ISBN 978-9975-51-816-1.
[2017-1010].

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ


7. Ciolac, Vladimir.
Laudate Dominum : Coruri duhovniceşti : în limba latină / Vladimir Ciolac. – Chişinău : Pontos,
2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 70, [1] p. ; 30 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0316-0.
ISBN 978-9975-51-897-0.
[2017-2613].

8. Ciuhrii, Serghei.
Moldovioară, scumpă ţară : Aranjamente muzicale pentru cor / Serghei Ciuhrii. – Chişinău :
Notograf Prim, 2017. – 19 p. ; 29 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0310-8.
[2017-1735].

9. Dascăl, Mihai.
Un mănunchi de trăiri româneşti : Romanţe şi cântece = A bunch of Romanian feelings :
Romance and songs / Mihai Dascăl ; notografie: Gheorghe Nicolaescu ; armonie: Ion Dascăl. – Chişi-
nău : Notograf Prim, 2017. – 48 p. : fot. color ; 29 cm.
Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0307-8.
ISBN 978-9975-84-036-1.
[2017-1734].

10. Doga, Eugen.


Dialogurile dragostei : arii şi romanţe pe versuri de Mihai Eminescu şi Veronica Micle / Eugen
Doga ; notograf: Dumitru Cârciumaru. – [Chişinău] : Cartier, [2017] (Combinatul Poligrafic) – . – 31 cm.
– Apare cu suportul Dir. Culturii a mun. Chişinău.

248
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[Vol.] 1. – 135, [2] p. – 500 ex. – ISMN 979-0-3480-0280-4. – ISBN 978-9975-86-148-9 (în cop.
tare). – 179,00 lei. – [2017-368].

11. [Vol.] 2. – 2017. – 173 p. – 530 ex. – ISMN 979-0-3480-0309-2. – ISBN 978-9975-86-201-1
(în cop. tare). – 189,00 lei. – [2017-1531].

12. Eriomov, Alexandru.


Naşterea Domnului : Cântări cu acompaniament de chitară, cu indicaţii metodice =
Рождественские песни : в сопровождении гитары, с методическими пояснениями / Alexandru
Eriomov. – [Chişinău] : S. n., 2017 (Tipogr. "Indigou Color"). – 243, [5] p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 200 ex.
ISMN 979-0-3480-0317-7.
ISBN 978-9975-3156-6-1.
[2017-2509].

13. Florea, Augustina.


În zi de hram : Cântec-Dedicaţie Oraşului Durleşti / text şi muz.: Augustina Florea ; cop., design:
Eleonora Florea. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 7, [2] p. : fot. color ; 24 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0314-6.
ISBN 978-9975-51-893-2.
[2017-2479].

14. Imnele Vecerniei şi Utreniei / culese şi aranjate de protodiac. Mihail Mihalaş. – Chişinău :
S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-53-845-9.
Vol. 2 : Catavasii şi stihiri la sărbătorile mari de peste an. – 2017. – 268, [3] p. – 300
ex. – ISMN 979-0-3480-0308-5. – ISBN 978-9975-53-846-6. – [2017-1681].

15. Popa, Petre.


Blazonul veşniciei : Poezii, cântece, eseuri pentru copii… şi părinţi / Petre Popa ; cop., des.:
Anatol Adam. – Soroca : Uniprint, 2017. – 122, [2] p. : des. ; 20 x 20 cm.
ISMN 979-0-3480-0278-1.
ISBN 978-9975-4390-7-7 (în cop. şi supracop.).
[2017-428].

16. Sofronovici, Efrosinia.


Dragii mamei copilaşi : Proză. Poezii. Cântece / Efrosinia Sofronovici ; cop.: Victor Sacaliuc. –
Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 143 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-881-9.
[2017-1829].

17. Zgureanu, Teodor.

249
Cronica publicaţiilor de note 2017 ≡ Music publications annals 2017

Decebal : Operă în 3 acte / muz.: Teodor Zgureanu ; libretul: Victor Teleucă ; pref.: Emilia Mora-
ru ; notografiere: Vasile Zapesco ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 315, [1] p. ; 30 cm.
20 ex.
ISMN 979-0-3480-0305-4.
ISBN 978-9975-51-860-4 (în cop. tare).
[2017-1723].

18. Zgureanu, Teodor.


Noaptea Sfântului Apostol Andrei : Cor, Bariton, Discant, Soprano, Tenor, Orchestră-Simfonică :
[oratoriu după romanul cu acelaşi tit. de I. Vicol] / Teodor Zgureanu, Ion Vicol ; notografie: Mihăţă
Chiriac ; pref.: Emilia Moraru. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 49, [1] p. ; 29 cm.
150 ex.
ISMN 979-0-3480-0302-3.
ISBN 978-9975-51-844-4.
[2017-1191].

3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ


19. Album de piese pentru violoncel / Gh. Ciobanu, Vl. Burlea, B. Dubosarschi [et al.]. – Chi-
şinău : Lumina, 2016 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56 p. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISMN 979-0-3480-0287-3.
ISBN 978-9975-65-405-0.
[2017-220].

20. Ciolac, Vladimir.


Iluzii : Pentru pian / Vladimir Ciolac. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 23 p. ;
30 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0306-1.
[2017-1371].

21. Colţova, Aliona,


Cale luminoasă : Album de piese pentru pian = Светлый путь : Альбом фортепианных пьес /
Colţova Aliona ; alcăt. şi ed. îngrijită de Elena Gupalova, Aliona Colţova ; USB "A. Russo", Centrul de
Promovare a Culturii "Urania". – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 42, [2] p. : fot. ; 30
cm.
Tit., pref., tit. cântecelor paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0301-6.
ISBN 978-9975-51-834-5.
[2017-848].

22. Comendant, Nichita.


Album folcloric : 77 de prelucrări pentru ţambal şi pian / Nichita Comendant. – Chişinău : S. n.,
2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 308 p. : fot. ; 31 cm.
Bibliogr.: p. 308. – 230 ex.

250
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISMN 979-0-3480-0300-9.
ISBN 978-9975-53-802-2 (în cop. tare).
[2017-826].

23. Creaţii pentru ansambluri camerale : [în 2 vol.]. – Chişinău : Lumina, 2016 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 28 cm. – ISBN 978-9975-65-406-7. – Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep.
Moldova.
Vol. 1 / Oleg Palymski, Snejana Pîslari, Mariana Ungur [et al.]. – 2016. – 108 p. – ISMN 979-0-
3480-0288-0. – ISBN 978-9975-65-407-4. – [2017-248].

24. Vol. 2 / Ghenadie Ciobanu, Pavel Gamurari, Vladimir Beleaev [et al.]. – 2016. – 91 p. –
ISMN 979-0-3480-0289-7. – ISBN 978-9975-65-409-8. – [2017-249].

25. Creţu, Gheorghe.


Prutul curge, melodiile rămân : culegere de melodii pentru instrumente aerofone / Gheorghe
Creţu. – [Chişinău] : Notograf-Prim, 2016. – 110 p. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0274-3.
ISBN 978-9975-84-021-7.
[2017-19].

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI TEO-


RETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLO-
GIE ŞI METODICE MUZICALE
26. Educaţia artistică în preşcolaritate : Ghid teoretico-metodologic / M. Morari, Vl. Pâslaru,
L. Alekseeva [et al.] ; coord.: Marina Morari, Vladimir Pâslaru ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. –
Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 248 p. : fig. ; 21 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISMN 979-0-3480-0285-9.
ISBN 978-9975-51-787-4.
[2017-138].

27. Gagim, Ion.


Studii de muzicologie / Ion Gagim. – [Bălţi] : S. n., 2017 [Tipogr. "Indigou Color"]. – 267 p. : tab. ;
21 cm.
Texte : lb. rom., engl., ital., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în sub-
sol. – 300 ex.
ISMN 979-0-3480-0283-5.
ISBN 978-9975-9904-6-2.
[2017-905].

28. Gagim, Ion.


Transfigurarea muzicală a poeziei în creaţia vocală : Anatomia unei analize hermeneutice: Adio
de Vlad Mircos vs Pastel de George Bacovia / Ion Gagim. – [Bălţi] : [Universităţii de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi], 2017 (Tipogr. "Indigou Color"). – 40 p. ; 21 m.
251
Cronica publicaţiilor de note 2017 ≡ Music publications annals 2017

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.


ISMN 979-0-3480-0281-1.
ISBN 978-9975-50-192-7.
[2017-746].

29. Vacarciuc, Mariana.


Dimensiunea spirituală a cântului : [suport metodologic] / Mariana Vacarciuc ; Univ. Ped. de Stat
"Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 208 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 171-178 (115 tit.). – 200 ex.
ISMN 979-0-3480-0312-2.
ISBN 978-9975-136-44-0.
[2017-2498].

30. Хрестоматия по дирижированию и хору для студентов специальности "Muzică" /


Т. И. Щëголева, Д. И. Мавроди, И. С. Пойдолова [и др.] ; Комрат. гос. ун-т, Фак. нац. культуры,
Каф. культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2016 [Tipogr. "A & V Poligraf"]. – 52 p. ; 20 cm.
10 ex.
ISMN 979-0-3480-0279-8.
ISBN 978-9975-83-037-9.
[2017-70].
8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN SERIALE
31. Dragă domnia lui ; Colindul ăl mare (de casă) ; Doamnele / transcriere muz. şi notografie:
Gheorghe Nicolaescu // Philologia. – 2017. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). – P. 105-108. – ISSN 1857-4300.

32. Filip, Iulian. Cercei rubinii / muz. şi text: Iulian Filip // Florile dalbe. – 2017. – 8 iun. – P. 4.

33. Florile dalbe : (Colind laic) / inf. Galina Pâslaru // Florile dalbe. – 2017. – 7 dec. – P. 5.
34. Ieslea cea cu fân pe jos : (Colind de Stea din Bugeac) / inf. Nadia Boişteanu // Florile dal-
be. – 2017. – 7 dec. – P. 5.

35. Radu, Daria. Dreptul la informare / muz.: Daria Radu ; versuri: Ştefan Tudor // Alunelul. –
2017. – Nr 1. – P. 10. – ISSN 1857-4173.

36. Trudov, Olga. Hristos a înviat! / muz.: Olga Trudov ; versuri: Iulian Filip // Florile dalbe. –
2017. – 6 apr. – P. 4.

37. Trudov, Olga. Zboară săniuţa / muz.: Olga Trudov ; versuri: A. Ionescu // Florile dalbe. –
2017. – 7 dec. – P. 4.

38. Urătură / inf. Putregai Dumitru ; culegători: Pavel Popa, Mariana Cocieru ; transcr.: Elena
Nedeliciuc // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 12. – P. 1. – ISSN 1857-4424.

252
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica publicaţiilor de note" 2017

A M
Adam, Anatol 15 Micle, Veronica 10-11
Alekseeva, L. 26 Mihalaş, Mihail 14
Mircos, Vlad 28
B Morari, M. → v. Morari, Marina
Bacovia, George 28 Morari, Marina 26
Beleaev, Vladimir 24 Moraru, Emilia 17-18
Boişteanu, Nadia 34 N
Burlea, Vl. 19
Nedeliciuc, Elena 38
C Nicolaescu, Gheorghe 9, 31
Cârciumaru, Dumitru 10-11 P
Chiriac, Mihăţă 18
Ciobanu, Gh. 19 Palymski, Oleg 23
Ciobanu, Ghenadie 24 Pâslaru, Galina 33
Ciolac, Vladimir 7, 20 Pâslaru, Vl. → v. Pâslaru, Vladimir
Ciuhrii, Serghei 8 Pâslaru, Vladimir 26
Cocieru, Mariana 38 Pîslari, Snejana 23
Colţova, Aliona 21 Popa, Pavel 38
Comendant, Nichita 22 Popa, Petre 15
Creţu, Gheorghe 25 Putregai, Dumitru 38
D R
Dascăl, Ion 9 Radu, Daria 35
Dascăl, Mihai 9 Romanciuc, Ruxanda 17
Doga, Eugen 10-11
Dubosarschi, B. 19 S
Duja, Simion 1-6 Sacaliuc, Victor 16
E Sofronovici, Efrosinia 16
Stati, Igor 2, 4, 6
Eminescu, Mihai 10-11
Eriomov, Alexandru 12 T

F Teleucă, Victor 17
Tihoneac, Victor 2, 4, 6
Filip, Iulian 32, 36 Trudov, Olga 36-37
Florea, Augustina 13 Tudor, Ştefan 35
Florea, Eleonora 13
U
G
Ungur, Mariana 23
Gagim, Ion 27-28
Gamurari, Pavel 24 V
Gupalova, Elena 21 Vacarciuc, Mariana 29
I Vicol, Ion 18

Ionescu, A. 37 Z
Zapesco, Vasile 17
253
Cronica publicaţiilor de note 2017 ≡ Music publications annals 2017

Zgureanu, Teodor 17-18


М
Мавроди, Д. И. 30
П
Пойдолова, И. С. 30
Щ
Щëголева, Т. И. 30

254
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINE ARTICLE ANNALS


VISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 12
DECEMBRIE DECEMBER
(3853-4304)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
3853. Macovei, Mihai A. Multidiscilpinaritatea în ştiinţa modernă pentru beneficiul so-
cietăţii : [pe marginea simpozionului "Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of
Society", 21 sept. 2017, Chişinău] / Mihai A. Macovei // Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 10 :
fot. – ISSN 1857-0461.

3854. Todorova, Ludmila. Perfecţionarea sistemului de accelerare a activităţii inova-


ţionale în ţară: abordare metodologică = Improving the system of innovation acceleration in
the country: methodological approach / Ludmila Todorova, Serghei Todorov // Administrarea
Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 92-101 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 101 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 3918, 3932)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


(Vezi Nr 3883, 3887, 3901)
005 Management
3855. Zeadi, Hani. Estimarea impactului leadership-ului asupra afacerilor de succes =
Estimation of the impact of leadership on successful businesses / Hani Zeadi // Administrarea
Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 129-134 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. engl. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 134 (4 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 3989)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 4292)
02 BIBLIOTECONOMIE
3856. Olărescu, Angela. Lansare de carte: Oraşul Cricova în ascensiune continuă /
Angela Olărescu // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 12. – P. 22-23 : fot. color. – ISSN 1857-
4424.
(Vezi de asemenea Nr 3859)

255
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


069 Muzee. Expoziţii permanente
3857. Rogojanu, Dumitru-Cătălin. Direcţii generale ale guvernanţei muzeale / Dumi-
tru-Cătălin Rogojanu // Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 122-125. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr.: p. 125 (15 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4212)

070 Ziare. Presă


(Vezi Nr 4296)
09 MANUSCRISE. OPERE RARE ȘI PREȚIOASE

3858. Danilov, Maria. Manuscrisul basarabean al predicilor antimiene (1824) : [pe


marginea vol. "Predici. Un manuscris din Basarabia" de Antim Ivireanul] / Maria Danilov //
Destin românesc. – 2017. – Nr 1/2. – P. 167-175 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 174-175
(43 tit.). – ISSN 1857-1964.

3859. Eşanu, Andrei. Tipărituri din Estul Moldovei în spaţiul românesc din dreapta
Prutului (1792-1870) / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Destin românesc. – 2017. – Nr 1/2. –
P. 150-166 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 163-166 (115 tit.). – ISSN
1857-1964.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
3860. Plămădeală, Victoria. Orientări teoretice privind studiul singurătăţii la tineri =
Theoretical guidelines on the of moneliness of young adults / Victoria Plămădeală // Psiholo-
gie. – 2017. – Nr 3/4. – P. 3-11. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr.: p. 10-11 (27 tit.). – ISSN 1857-2502.

3861. Savca, Lucia. Violenţa domestică asupra copiilor = The domestic violence on
children / Lucia Savca // Psihologie. – 2017. – Nr 3/4. – P. 69-76. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 76 (8 tit.). – ISSN 1857-2502.

3862. Ştefaneţ, Diana. Particularităţile manifestării timidităţii la adolescenţi = The


characteristics of adolescents timidity phenomenon / Diana Ştefaneţ // Psihologie. – 2017. –
Nr 3/4. – P. 12-22 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr.: p. 22 (13 tit.). – ISSN 1857-2502.
(Vezi de asemenea Nr 4053)

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


3863. Baltag, Dumitru. Unele considerente cu privire la clasificarea şi funcţiille valori-
lor / Baltag Dumitru, Ichim Gabriel // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Jurispruden-
ţa – componenta fundamentală a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal con-
temporan". – Chişinău, 2017. – P. 52-58. – Referinţe bibliogr.: p. 58 (11 tit.).

256
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3864. Tăzlăuanu, Valentina. Despre ordine : [morală socială : avantext] / Valentina


Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 4. – P. 3-4. – ISSN 1857-0143.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
3865. Dorimedont (Bădărău), ieromonah. Ieroschimonahul Isachie de la Mănăstirea
Noul Neamţ: o tentativă de reconstituire biografică : [(1807-1880)] / Ieromonahul Dorimedont
(Bădărău) // Revista de Istorie a Moldovei. – 2017. – Nr 1. – P. 94-104. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1857-2022.

3866. Eşanu, Andrei. Viaţa şi faptele Mitropolitului Grigorie Roşca (1478-1570) : [Mi-
tropolit al Moldovei (1546-1551)] / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Revista de Istorie a Mol-
dovei. – 2017. – Nr 1. – P. 5-25 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN
1857-2022.

3867. Negru, Gheorghe. O pledoarie publică a unor preoţi basarabeni pentru reintro-
ducerea predării limbii române în şcolile teologice (1883) / Gheorghe Negru, Dinu Poştarencu
// Destin românesc. – 2017. – Nr 1/2. – P. 120-149 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 147--
149 (28 tit.). – ISSN 1857-1964.

3868. Şterbate, Vadim. Vechile biserici de lemn din Basarabia = The old wooden
churches of Bessarabia / Vadim Şterbate // Altitude. – 2017. – Noiem./Dec. – P. 36-40 : fot. –
Text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 3858)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
3869. Барбалат, Думитру. Статистика – самая точная из всех неточных наук : [в
Респ. Молдова] / Думитру Барбалат // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 12. – P. 38-
40 : fot. – ISSN 1857-0186.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
(Vezi Nr 3875, 4287)

316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social

3870. Şleahtiţchi, Mihai. Liderii în dinamica reprezentării sociale: premise / Mihai


Şleahtiţchi // Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 113-121 : il. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p.
120-121 (30 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 3992)

257
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

316.6 Psihologie socială


3871. Şleahtiţchi, Mihai. Problema obiectului reprezentării sociale: preocupări şi solu-
ţii = The problem of social representation object: concerns and solutions / Mihai Şleahtiţchi //
Psihologie. – 2017. – Nr 3/4. – P. 62-68. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 67-68 (16 tit.). – ISSN 1857-2502.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


(Vezi Nr 3853)

32 POLITICĂ
(Vezi Nr 4121)

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


3872. Zakaria, Fareed. Ascensiunea democraţiei iliberale / Fareed Zakaria ; trad. din
engl. şi prez. de Alexandru Cosmescu // Destin românesc. – 2017. – Nr 1/2. – P. 207-223 :
fot. – Referinţe bibliogr.: p. 223 (10 tit.). – ISSN 1857-1964.

323 Afaceri interne. Politică internă


3873. Кольцов, Виталий. Основные теоретико-методологические подходы к
детерминированию сути и структуризации политической оппозиции = Basic theoretic and
methodological approaches to determining the essence and structuring of political opposition
/ Виталий Кольцов // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 36-41. – Tit. paral.: lb. engl.,
rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 41 (7 tit.). – ISSN 1813-8489.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


(Vezi Nr 3990)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


3874. Dulschi, Silvia. Centre ale diplomaţiei internaţionale în epoca medievală. Şcoa-
la diplomatică bizantină = Centers of international diplomacy in the medieval epoch. Byzan-
tine diplomatic school : (Repere informative pentru studenţi la disciplina "Evoluţia diplomaţiei
internaţionale şi naţionale") / Silvia Dulschi // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 103-
107. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 107 (10
tit.). – ISSN 1813-8489.

3875. Rusu, Rodica. Diaspora în cadrul binomului migraţiune – dezvoltare: aspecte


internaţionale şi naţionale = Diaspora in the migration – development binomial: international
and national aspects / Rodica Rusu // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 115-122. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 122 (19 tit.). –
ISSN 1813-8489.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


(Vezi Nr 3876)

258
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3876. Голя, Анатолий. Время строить мосты?! : [переговоры по приднестров-
скому урегулированию в формате "5+2"] / Анатолий Голя // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 12. – P. 3-11 : fot. – ISSN 1857-0186.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3877. Zubenschi, Mariana. Aspecte socio-profesionale în abordarea sistemică a echi-
librului în muncă = Socio-professional aspects of work balance system approach / Mariana
Zubenschi // Psihologie. – 2017. – Nr 3/4. – P. 83-91 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 90-91 (14 tit.). – ISSN 1857-2502.

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de
locuințe (fondului imobiliar)
3878. Ciobanu, Veaceslav. Achiziţia de teren cu construcţie veche spre demolare:
aspecte contabile şi fiscale / Veaceslav Ciobanu // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 12. – P.
30-32 : fot. – ISSN 1813-4408.

3879. Панов, Александр. Перепроизводство жилья : [интервью с президентом


Ассоциации независимых оценщиков Респ. Молдова А. Пановым] / записал: Александр
Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 12. – P. 86-91 : fot. – (Недвижимость &
Рынок). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3882)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economic


3880. Станишевский, Александр. ООО [общество с ограниченной ответствен-
ностью]: проблемы, возникающие у участников // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 12. –
P. 63-71 : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Sfârşit. Începutul : Nr 11, 2017. – ISSN 1813-
4408.
(Vezi de asemenea Nr 3855)
336 Finanţe
3881. Cebaniuc, Irina. Obligaţia fiscală şi metodele de stingere a ei / Irina Cebaniuc,
Tatiana Casapu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P. 15-19 : fot. – ISSN 1857-
3991.
3882. Ciobanu, Veaceslav. Contracte de investiţii în construcţii [locative]: aspecte
contabile şi fiscale / Veaceslav Ciobanu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P. 88-
91 : fot. – ISSN 1857-3991.

3883. Coceban, Vitalie. Este primordial să asigurăm Serviciul Fiscal cu servicii şi so-
luţii IT moderne : [interviu cu V. Coceban, administratorul Î. S. "Fiscservinform"] / cor. rev.//
Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P. 117-118 : fot. – ISSN 1857-3991.

259
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

3884. Grebencea, Otilia. Responsabilitate, viziune, acţiune marca MAIB : [despre


centrul pentru tineri de educaţie financiară "MAIB Studio Avanti", de la "Moldova
Agroindbank"] / Otilia Grebencea // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 12. – P. 100-101 :
fot. – (Bănci & Educaţie). – ISSN 1857-0186.

3885. Griciuc, Petru. Unele aspecte privind achitarea impozitului pe venit în rate pen-
tru anul 2017 / Petru Griciuc, Roman Vieru // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P.
64-71 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

3886. Gulca, Lilia. Elementele şi modalităţile de aplicare a taxei vamale asupra mărfu-
rilor şi serviciilor = Elements and modalities for the application of the customs duties on goods
and services / Lilia Gulca // Legea și viața. – 2017. – Nr 12. – P. 4-8. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 7-8 (10 tit.). – ISSN 1810-
309X.

3887. Jizdan, Andrei. Particularităţile contabile şi fiscale aferente decontărilor efectua-


re prin intermediul sistemelor electronice de plată moderne / Andrei Jizdan // Contabilitate și
audit. – 2017. – Nr 12. – P. 26-29 : fot. – ISSN 1813-4408.

3888. Nedelea, Valeria. Despre obligaţia instituţiei financiare de a prezenta SFS in-
formaţia conform prevederilor art. 22611 din CF şi răspunderea pentru nerespectarea acestei
obligaţii: (practică juridică) / Valeria Nedelea // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P.
75-77 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

3889. Petru, Griciuc. Некоторые аспекты применения налогового законодатель-


ства, связанные с учетом основных средств / Petru Griciuc, Roman Vieru // Monitorul
Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P. 63-64 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

3890. Sorocean, Clara. Modul de declarare a venitului asigurat începând cu


01.01.2018 / Clara Sorocean // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 12. – P. 54-56 : fot., tab. –
ISSN 1813-4408.

3891. Балабан, Сергей. В чем сила, лей? : [о ситуации на фин. рынке Молдовы,
янв.-окт. 2017 г.] / Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 12. – P. 24-28
: fot. – (Настроения & Ожидания). – ISSN 1857-0186.

3892. Басова, Ирина. Лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем хотелось: [ситуа-
ция в банковской системе в окт. 2017] / Ирина Басова // Profit. Банки & финансы. – 2017.
– Nr 12. – P. 56-69 : fot., tab. – ISSN 1857-0186.

3893. Басова, Ирина. Рейтинг банков : [за 3-й квартал 2017 г. в сравнении со 2-
ым кварталом 2017 г.] / Ирина Басова // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 12. – P.
32-33 : fot. – ISSN 1857-0186.

3894. Горенштейн, Лев. О правомерности выписки налоговой накладной по бу-


дущим поставкам. Заключение договора займа или финансирования, их прекращение и

260
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

новация / Лев Горенштейн // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P. 91-98 : fot. –


ISSN 1857-3991.

3895. Гриневич, Ольга. О платежах и доходах, из которых не будут исчисляться


взносы ОМС после 1 января 2018 года / Ольга Гриневич // Contabilitate și audit. – 2017. –
Nr 12. – P. 57-62 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

3896. Гринник, Татьяна. Списание кредиторской задолженности: как откоррек-


тировать НДС / Татьяна Гриник, Наталия Хэбэшеску // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr
12. – P. 38-42 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

3897. Мицова, Людмила. Налогооблагаемая база по сбору на благоустройство


территорий при присотановлении действия индивидуального трудового договора /
Людмила Мицова // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P. 10-15 : fot. – ISSN 1857-
3991.

3898. Сокирка, Алексей. О некоторых особенностях применения ККМ [контроль-


но-каассовых машин] / Алексей Сокирка // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P.
73-74 : fot. – ISSN 1857-3991.

3899. Сокирка, Алексей. О регистрации Центра технической поддержки ККМ


[контрольно-кассовых машин] / Алексей Сокирка // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr
7. – P. 19-20 : fot. – ISSN 1857-3991.

3900. Танас, Александр. ВТ заходит в VB : ["Banca Transilvania" один из


инвеститоров "Victoriabank"] / Александр Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr
12. – P. 48-52 : fot. – (Банки & Рынок). – ISSN 1857-0186.

3901. Тунгускова, Татьяна. Простой способ корректировки электронных налого-


вых отчетов / Татьяна Тунгускова // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 12. – P. 94-95 : fot.,
tab. – ISSN 1813-4408.

3902. Яворская, Елена. Подоходный налог, удержанный в 2017 году: отчеты


плательщика и обязательства получателя доходов / Елена Яворская // Contabilitate și
audit. – 2017. – Nr 12. – P. 9-12 : fig., fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1813-
4408.

3903. Яворская, Елена. Предварительное удержание подоходного налога и ана-


лиз ответов ОБНП [Обобщенной базы налоговой практики] / Елена Яворская // Contabili-
tate și audit. – 2017. – Nr 12. – P. 19-25 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN
1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 3907, 3912, 4116, 4291)

261
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3904. Panuş, Valentina. Repartizarea costurilor indirecte de producţie / Valentina
Panuş, Angela Lupu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P. 103-111 : fot., tab. –
ISSN 1857-3991.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3905. Babii, Leonid. Aspectul metodological al managementului structurii economiei
naţionale = The methodological aspect of the management of the structure of the national
economy / Leonid Babii // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 79-84 : fig., tab. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 84 (10 tit.). – ISSN
1813-8489.

3906. Chivriga, Viorel. Retrospectivă 2017 : [interviu cu V. Chivriga, expertul econo-


mic IDIS "Viitorul"] / interviu de Alexandra Marin // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 12.
– P. 106-108 : fot. – ISSN 1857-0186.

3907. Табакару, Илларион. Актуализированный ВВП 2017 г. : [о снижение роста


внутреннего валового продукта Молдовы : по материалам беседы с министром финан-
сов Октавиан Армашу] / Илларион Табакару // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 12.
– P. 54-55 : fot. – (Мнение & Прогноз). – ISSN 1857-0186.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3908. Ababii, Lidia. Procesul de autorizare a statutului de agent economic autorizat în
Republica Moldova : [privind simplificarea procedurilor vamale] / Lidia Ababii // Vama. – 2017.
– Nr 4 – P. 7-13 : an. – ISSN 1857-2979.

3909. Caraman, Victoria. Statutul de Agent Economic Autorizat : [parteneriatul dintre


autorităţile vamale şi întreprinderi] / Victoria Caraman // Vama. – 2017. – Nr 4 – P. 2-6 : fig.,
tab. – ISSN 1857-2979.

3910. Iurco, Igor. Autoevaluarea şi identificarea riscurilor în procesul de autorizare a


AEO [Agentului Economic Autorizat] / Igor Iurco // Vama. – 2017. – Nr 4 – P. 16-18. – ISSN
1857-2979.

3911. Molcean, Elena. Actele administrative examinate de către Serviciul Vamal /


Elena Molcean // Vama. – 2017. – Nr 4 – P. 28-33. – (Reguli). – ISSN 1857-2979.

3912. Onceanu, Oxana. Politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2018, în partea
ce ţine de domeniul vamal / Oxana Onceanu // Vama. – 2017. – Nr 4 – P. 39-42. – (Comenta-
rii). – ISSN 1857-2979.

3913. Popa, Valentina. Garantarea obligaţiei vamale – un instrument eficient în facili-


tarea comerţului / Valentina Popa // Vama. – 2017. – Nr 4 – P. 19-27. – ISSN 1857-2979.

262
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3914. Popovici, Mariana. Proiectul noului Cod vamal / Mariana Popovici // Vama. –
2017. – Nr 4 – P. 34-38. – (Comentarii). – ISSN 1857-2979.
(Vezi de asemenea Nr 3933)

339.7 Finanţe internaţionale


3915. Enache, Ruxanda. BERD stabileşte priorităţile : [Banca Europeană pentru Re-
construcţie şi Dezvoltare] / Ruxanda Enache // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 12. –
P. 109 : fot. – (Partner & Strategie). – ISSN 1857-0186.

3916. Балабан, Сергей. Пузырящаяся криптовалюта : [о рынке Bitcoin в


Молдове] / Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 12. – P. 72-73 : fot. –
(Мир & Деньги). – ISSN 1857-0186.

3917. Кин, Майкл. Фальшивая прибыль : [в междунар. налоговую систему] /


Майкл Кин // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 7. – P. 82-85 : fig. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 4120)

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


3918. Gribincea, Alexandru A. Economia mondială în anticiparea inovaţiilor "revoluţi-
onare" = World economy in the anticipation of "revolutionary" innovations / Alexandru A.
Gribincea, El Saied Ibrahim, Salame Hoda // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 135-
143 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p.
143 (13 tit.). – ISSN 1813-8489.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3919. Aramă, Elena. Mircea I. Manolescu – iniţiatorul metodologiei juridice în Româ-
nia = Mircea I. Manolescu – the initiator of the juridical methodology in Romania / Elena Ara-
mă // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 12. – P. 3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text
: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 8 (10 tit.). – ISSN 1811-0770.

3920. Baciu, Gheorghe. Aportul ştiinţific, managerial şi publicistic în promovarea


medicnii legale / Gheorghe Baciu // Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 63-69 : il. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr.: p. 68-69 (36 tit.). – ISSN 1857-0461

3921. Coşman, Eliza. Caracterul specific al cunoaşterii dreptului şi reflectarea sa în


natura interpretării juridice = The specific character of knowledge of law and its reflection in
the nature of legal interpretation / Eliza Coşman // Jurnalul juridic național: teorie și practică. –
2017. – Nr 6. – P. 17-21. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 21 (7 tit.). – ISSN 2345-1130.

3922. Munteanu, Rita. Construcţia normativ-juridică a nihilismului juridic / Munteanu


Rita // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Jurisprudenţa – componenta fundamentală

263
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal contemporan". – Chişinău, 2017. – P.


10-14. – Bibliogr.: p. 13-14 (13 tit.).

3923. Rotaru-Maslo, Liliana. Eutanasia – un act de compasiune sau o crimă? / Rota-


ru-Maslo Liliana // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Jurisprudenţa – componenta
fundamentală a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal contemporan". – Chişi-
nău, 2017. – P. 69-73 : fig., tab. – Bibliogr.: p. 73 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3953)

341 Drept internaţional


3924. Михайлова, Александра. Нетипичные договорные источники права Евро-
пейского Союза как особый регулятор взаимоотношений в рамках интеграционного
объединения = Atypical contract sources of European Union law as a special regulator of
relationships in the framework of the integration association / Александра Михайлова //
Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P. 91-96. – Tit. paral.: lb. engl.,
rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 96 (17 tit.). – ISSN 2345-
1130.

341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor


3925. Călugăru, Corina. "Efortul individual şi cel naţional pot să ne propulseze în fa-
milia europeană…" : [interviu cu Corina Călugăru, Ambasador, Reprezentant Permanent al
Rep. Moldova pe lângă Consiliul Europei] / cor. rev. // Revista Institutului Naţional al Justiţiei.
– 2017. – Nr 4. – P. 2-5 : fot. – ISSN 1857-2405.

3926. Cojocaru, Violeta. Zonele offshore: tendinţe contemporane de schimbare a ju-


risdicţiei = Offshore areas: contemporary tendencies to change jurisdiction / Violeta Cojocaru,
Dumitru Melnic // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2017. – Nr 4. – P. 24-27 : fot. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 27 (20
tit.). – ISSN 1857-2405.

3927. Creangă, Liliana. Protecţia internaţională a drepturilor mamei şi copilului = In-


ternational protection of mother and child tights / Liliana Creangă // Administrarea Publică. –
2017. – Nr 4. – P. 69-77. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr.: p. 77 (9 tit.). – ISSN 1813-8489.

3928. Ivanova, Daria. Tendencies of the development of cruise shipping on the Black
Sea region / Daria Ivanova // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P.
86-90. – Rez.: lb. engl., ucr. – Referințe bibliogr.: p. 90 (11 tit.). – ISSN 2345-1130.

3929. Mahmoud, Sulaiman. Reglementări internaţionale privind combaterea şi preve-


nirea corupţiei şi protecţionismului = International regulations on combating and preventing
corruption and protection / Sulaiman Mahmoud // Jurnalul juridic național: teorie și practică. –
2017. – Nr 6. – P. 37-44. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 44 (15 tit.). – ISSN 2345-1130.

264
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3930. Tărîţă, Orest. Protocolul Persan de la Cirus cel Mare până la Chosroes I = The
Persan Protocol from Cyrus The Great to Chosroes I / Orest Tărîţă // Administrarea Publică. –
2017. – Nr 4. – P. 123-127 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr.: p. 127 (10 tit.). – ISSN 1813-8489.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrative


3931. Arnăut, Veronica. Procesul legislativ şi procedura legislativă. Partea 2 = The
legislative process and legislative procedure. Part 2 / Veronica Arnăut // Revista Națională de
Drept. – 2017. – Nr 12. – P. 31-35. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 35 (22 tit.). – ISSN 1811-0770.

3932. Balmuş, Victor. Preeminenţa dreptului şi securitatea juridică în procesul amen-


dării Сodului cu privire la ştiinţă şi inovare şi a Codului еducaţiei / Victor Balmuş // Akademos.
– 2017. – Nr 3. – P. 23-30 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 29-30 (33 tit.). – ISSN
1857-0461.

3933. Bodlev, Sergiu. Identificarea reglementărilor legale aferente răspunderii admi-


nistrativ-disciplinare aplicate colaboratorilor vamali = Identification of legal regulations related
to administrative-disciplinary accountability for customs officers / Sergiu Bodlev // Legea și
viața. – 2017. – Nr 12. – P. 8-12. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 12 (12 tit.). – ISSN 1810-309X.

3934. Cobîşenco, Ion. Principiul proporţionalităţii măsurilor speciale de investigaţii –


garanţie a dreptului la viaţa privată = The principle of special investigative measures –
guarantee of the right to private life / Ion Cobîşenco, Marcel Fală // Revista Națională de
Drept. – 2017. – Nr 12. – P. 48-56. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 56 (23 tit.). – ISSN 1811-0770.

3935. Corj, Mihai. Învăţământ general obligatoriu. Dilemă: până la 16 sau până la 18
ani? = Genersaly obliatory learning. Dilem: up to 16 or 18 years? / Mihai Corj // Jurnalul juridic
național: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P. 4-10. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 10 (20 tit.). – ISSN 2345-1130.

3936. Bozianu, Sergiu. Publicarea datelor cu caracter personal consemnate în


hotărîrile judecătoreşti: transparenţa decizională şi lupta cu corupţia sau ingerinţă arbitrară în
viaţa privată a subiecţilor de date = Publication of personal data in jugments: decisional
transparency and fight against corruption or interference in private life / Sergiu Bozianu //
Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 12. – P. 28-30. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text :
lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 30 (8 tit.). – ISSN 1811-0770.

3937. Buga, Larisa. Asigurarea protecţiei drepturilor omului prin intermediul excepţiei
de neconstituţionalitate / Buga Larisa // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Jurispru-
denţa – componenta fundamentală a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal
contemporan". – Chişinău, 2017. – P. 58-62. – Referinţe bibliogr.: p. 61-62 (12 tit.).

265
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

3938. Buga, Larisa. Controlul de constituţionalitate prin intermediul excepţiei de ne-


constituţionalitate ca mijloc de apărare a drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova
= Constitutional control through the exception of umconstitutionalityas a means of defense of
human rights and freedoms in the Republic of Moldova / Larisa Buga // Jurnalul juridic națio-
nal: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P. 11-16. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 15-16 (15 tit.). – ISSN 2345-1130.

3939. Козюк, Михаил. Опыт законодательного регулирования примирения в


местных сообществах России, Казахстане и Китая / Михаил Козюк // Jurnalul juridic nați-
onal: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P. 76-80. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.:
p. 80 (7 tit.). – ISSN 2345-1130.

3940. Кристева, Наталия. Автономно-территориальное образование Гагаузия в


Республике Молдова: правовые аспекты = Autonomous territorial unit of Gagauzia in Mol-
dova: legal aspects / Наталия Кристева // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017.
– Nr 6. – P. 81-85. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 85 (9 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 4042, 4283)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii de stat ale
Republicii Moldova
3941. Guceac, Ion. Constituţionalismul şi statul de drept în Republica Moldova: Reali-
tăţi şi perspective / Ion Guceac // Akademos. – 2017. – Nr 3. – P. 78-85 : il. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr.: p. 84-85 (41 tit.). – ISSN 1857-0461.

3942. Şcolinic, Sergiu. Atribuţiile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova în mate-


ria controlului actelor puterii executive = The assignments of Constitutional Court of Republic
of Moldova in matters of control of executive power acts / Sergiu Şcolinic // Revista Institutului
Naţional al Justiţiei. – 2017. – Nr 4. – P. 41-44 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 44 (9 tit.). – ISSN 1857-2405.

343 Drept penal. Infracțiuni penale


343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală
3943. Morei, Nicolae. Analiza juridică a măsurilor speciale de investigaţii – incursiune
în activitatea specială de investigaţii / Nicolae Morei // Jurnalul juridic național: teorie și practi-
că. – 2017. – Nr 6. – P. 102-108. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 107-108 (13
tit.). – ISSN 2345-1130.

3944. Muntean, Vasilisa. Temeiurile de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judi-
ciare şi de urmărire penală = Threats to repair injury caused by judicial errors and criminal
damage / Vasilisa Muntean // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2017. – Nr 4. – P. 15-
23 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 22-23 (31 tit.). – ISSN 1857-2405.

266
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3945. Obadă, Dumitru. Reconceptualizarea funcţiei procurorului de supraveghere a


activităţii speciale de investigaţie = Reconceptualizing prosecutor’s supervisory function of
special investigative activity / Dumitru Obadă // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. –
2017. – Nr 4. – P. 8-14 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr.: p. 14 (23 tit.). – ISSN 1857-2405.

3946. Rusu, Lucia. Realizarea prevederilor principiului contradictorialităţii în cadrul


efectuării acţiunilor procesuale conform Сodului de procedură penală al Republicii Moldova /
Rusu Lucia // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Jurisprudenţa – componenta fun-
damentală a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal contemporan". – Chişinău,
2017. – P. 233-237. – Bibliogr. : p. 237 (5 tit.).

3947. Rusu, Vitalie. Delimitarea noţiunilor de "urmărire penală" şi "învinuire" în proce-


sul penal al Republicii Moldova / Rusu Vitalie, Zamfir Vasile // Conferinţa internaţională ştiinţi-
fico-practică "Jurisprudenţa – componenta fundamentală a proceselor integraţionale şi a
comportamentului legal contemporan". – Chişinău, 2017. – P. 277-281. – Bibliogr. : p. 280-
281 (17 tit.).

3948. Rusu, Vitalie. Unele particularităţi ale realizării actului de audiere în cadrul cer-
cetării judecătoreşti în procesul penal / Rusu Vitalie, Gherasim Dumitru // Conferinţa internaţi-
onală ştiinţifico-practică "Jurisprudenţa – componenta fundamentală a proceselor
integraţionale şi a comportamentului legal contemporan". – Chişinău, 2017. – P. 264-268. –
Bibliogr. : p. 267-268 (9 tit.).

3949. Rusu, Vitalie. Unele reflecţii asupra apariţiei şi evoluţiei istorice a instituţiei con-
trolului judiciar al procedurii prejudiciare în procesul penal al Republicii Moldova / Rusu Vita-
lie, Talpă Ion // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Jurisprudenţa – componenta
fundamentală a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal contemporan". – Chişi-
nău, 2017. – P. 233-237. – Bibliogr. : p. 237 (5 tit.).

3950. Шапутько, Светлана. Классификация полномочий следственного судьи по


рассмотрении жалоб на решения, действия, бездействия следователя или прокурора в
порядке ст. 303 КПК Украины / Светлана Шапутько // Jurnalul juridic național: teorie și
practică. – 2017. – Nr 6. – P. 71-75. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 75 (7 tit.).
– ISSN 2345-1130.

343.2/.7 Drept penal


3951. Ardelean, Grigore. Studiu comparat în materia răspunderii penale pentru polua-
rea apei după legislaţia altor state / Ardelean Grigore, Boşcaneanu Marcel // Conferinţa inter-
naţională ştiinţifico-practică "Jurisprudenţa – componenta fundamentală a proceselor
integraţionale şi a comportamentului legal contemporan". – Chişinău, 2017. – P. 180-185. –
Bibliogr.: p. 184-185 (11 tit.).

3952. Baciu. Oleg. Falsificarea produselor şi condiţii de incriminare conform art. 2462
alin. (1) C. pen. al RM = Falsification of products and confirmation conditions according to
article 2462 (1) C. pen. of the RM / Oleg Baciu // Legea și viața. – 2017. – Nr 12. – P. 13-17. –

267
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 16-17
(8 tit.). – ISSN 1810-309X.

3953. Baltaga, Ecaterina. Unele aspecte cu privire la rolul expertizei medico-legale în


procesul de cercetare a cauzelor penale / Baltaga Ecaterina // Conferinţa internaţională ştiinţi-
fico-practică "Jurisprudenţa – componenta fundamentală a proceselor integraţionale şi a
comportamentului legal contemporan". – Chişinău, 2017. – P. 261-263. – Bibliogr. : p. 263
(11 tit.).

3954. Berliba, Viorel. Interpretări teoretice ale semnului constitutiv al infracţiunii de


îmbogăţire ilicită – "Valoarea bunurilor depăşeşte substanţial mijloacele dobîndite" – în ipote-
za unui proiect de lege / Berliba Viorel, Crudu Ion // Conferinţa internaţională ştiinţifico-
practică "Jurisprudenţa – componenta fundamentală a proceselor integraţionale şi a compor-
tamentului legal contemporan". – Chişinău, 2017. – P. 202-206 : fig. – Bibliogr.: p. 206 (8 tit.).

3955. Berliba, Viorel. Veracitatea declaraţiei prin prisma unor reglementări particulare
şi răspunderea penală conform art. 3521 C. pen. al RM / Berliba Viorel, Petcu Pavel // Confe-
rinţa internaţională ştiinţifico-practică "Jurisprudenţa – componenta fundamentală a procese-
lor integraţionale şi a comportamentului legal contemporan". – Chişinău, 2017. – P. 209-210 :
fig. – Bibliogr.: p. 209-210 (7 tit.).

3956. Bivol, Irina. Infracţiunile din domeniul vamal şi contravenţiilor vamale / Irina Bi-
vol // Vama. – 2017. Nr 4 – P. 43-47. – (Comentarii). – ISSN 1857-2979.

3957. Boşcaneanu, Marcel. Problema delimitării infracţiunii de poluare a apei de alte


infracţiuni similare şi contravenţii = Problems delimitation of water polluation from ther crimes
and contraventions / Marcel Boşcaneanu // Legea și viața. – 2017. – Nr 12. – P. 31-35. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 35 (19
tit.). – ISSN 1810-309X.

3958. Cara, Evgheni. Unele reflecţii privind subiectul infracţiunii de separatism: practi-
ca internaţională versus Republica Moldova = Some reflections on the separatism crime:
international practice versus Republic of Moldova / Evgheni Cara // Revista Națională de
Drept. – 2017. – Nr 12. – P. 36-42. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 41-42 (27 tit.). – ISSN 1811-0770.

3959. Cavcaliuc, Gheorghe. Identificarea instrumentelor legale de combatere a ame-


ninţărilor la securitatea naţională cauzate de traficul ilicit cu materiale radioactive şi nucleare
= The identification of legal instruments to combat the threats toward national security caused
by illicit trafficking of nuclear and radioactive materials / Gheorghe Cavcaliuc // Administrarea
Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 144-152. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Bibliogr.: p. 152 (20 tit.). – ISSN 1813-8489.

3960. Ciumac, Natalia. Emoţiile sau starea emoţională a subiectului ca semn faculta-
tiv al laturii subiective = The emotions or emotional status of the subject as a sign of the
discretionary side of the subjective / Natalia Ciumac // Revista Națională de Drept. – 2017. –

268
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nr 12. – P. 43-47. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 47 (24 tit.). – ISSN 1811-0770.

3961. Conţescu, Vasile. Infracţiunea de falsificare a elementelor de identificare a au-


tovehiculelor şi alte infracţiuni: aspecte corelative = The offence of falsifying the identification
elements of vehicles and other offences: correlative aspects / Vasile Conţescu, Vitalie Spatari
// Legea și viața. – 2017. – Nr 12. – P. 17-21. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 20-21 (6 tit.). – ISSN 1810-309X.

3962. Costea, Mihai. Scurt istoric al semnăturilor autentice aplicate pe actele sub
semnătura privată şi autentică – diferite procedee de falsificare a semnăturii = Short history of
geniune signatures affixed to private and genuine signature documents different signature
forging processes / Mihai Costea // Legea și viața. – 2017. – Nr 12. – P. 36-40. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 39-40 (7 tit.). –
ISSN 1810-309X.

3963. Crudu, Ion. Elementul material al infracţiunii de îmbogăţire ilicită: analiză com-
parativă = The material element of the offence (crime) of iilicit enrichment: comparative
analyze / Ion Crudu // Legea și viața. – 2017. – Nr 12. – P. 21-26. – Tit. paral.: lb. rom., engl.
– Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 25-26 (20 tit.). – ISSN 1810-
309X.

3964. Mahmoud, Sulaiman. Corupţia şi protecţionismul – fenomene antisociale =


Corruption and protectionism are the antisocial phenomens / Sulaiman Mahmoud // Legea și
viața. – 2017. – Nr 12. – P. 45-52. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 51-52 (40 tit.). – ISSN 1810-309X.

3965. Petcu, Pavel. Interpretarea "Consecinţelor juridice" din conţinutul normativ al in-
fracţiunii de fals în declaraţii = Interpretation of "The legal consequences" from the normative
content of the offense of false in declarations / Pavel Petcu // Legea și viața. – 2017. – Nr 12.
– P. 27-30. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 30 (11 tit.). – ISSN 1810-309X.

3966. Popa, Victoria. Practica altor state în prevenirea delicvenţei juvenile = The prac-
tice of other states in the prevention of juvenile delinquecy / Victor Popa // Revista Națională
de Drept. – 2017. – Nr 12. – P. 22-27. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 26-27 (17 tit.). – ISSN 1811-0770.

3967. Reniţă, Gheorghe. Huliganismul ce implică acţiuni care încalcă grosolan ordi-
nea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor: divergenţe jurisprudenţiale.
Partea I = Hooliganism involving actions that grossly infringe public order, accompanied by
violence inflicted uron individuals: case-law divergences. Part I / Gheoghe Reniţă // Revista
Națională de Drept. – 2017. – Nr 12. – P. 9-21. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 18-21 (57 tit.). – ISSN 1811-0770.

269
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

3968. Rusu, Vitalie. Elongaţia istorică a instituţiei reţinerii infractorului în dreptul penal
al Republicii Moldova / Rusu Vitalie, Ţurcan-Zabulica Ana // Conferinţa internaţională ştiinţifi-
co-practică "Jurisprudenţa – componenta fundamentală a proceselor integraţionale şi a com-
portamentului legal contemporan". – Chişinău, 2017. – P. 229-232. – Bibliogr.: p. 233 (9 tit.).

3969. Secrieru, Sergiu. Aspecte interpretative privind extorcarea drogurilor sau a et-
nobotanicelor în contextul infracţiunii incriminate la art. 2174 C. pen. al R. Moldova = Interpre-
tative aspects regarding the extortion of drugs or ethnobotanics in the context of the
incriminated offense in art. 2174 of the Penal Code of Republic of Moldova / Sergiu Secrieru //
Legea și viața. – 2017. – Nr 12. – P. 40-44. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 44 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

3970. Secrieru, Sergiu. Evaluarea reglementărilor internaţionale antidrog la instituirea


răspunderii penale ale pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau a etnobotanicelor
(art. 2174 C. pen. al R. Moldova) = The evaluation of international anti-frug regulations to
establish criminal liability for the theft or extortion of drugs pr ethnobotanics (article 2174 of
Penal Code of the Republic of Moldova) / Sergiu Secrieru // Jurnalul juridic național: teorie și
practică. – 2017. – Nr 6. – P. 57-61. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 60-61 (19 tit.). – ISSN 2345-1130.

3971. Караман, Наталья. Женская девиация как детерминант совершения


преступлений = Women's deviation and as determinants of committing a crime / Караман
Наталья // Legea și viața. – 2017. – Nr 12. – P. 53-58 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. –
Text : lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 58 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

3972. Караман, Наталья. Общесоциальные детерминанты женской преступности


в Республике Молдова = Some considerations concerning the study of general social
determinants of female delinquency ih the Republic of Moldova / Наталья Караман // Jurna-
lul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P. 45-50 : fig., tab. – Tit. paral.: lb.
engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 50 (16 tit.). – ISSN
2345-1130.

3973. Подгородинский, Вадим. Честь и достоинство лица: к вопросу об


эффективности уголовно-правовой охраны = Homor and dignity of the person: to the
question of effectiveness of criminal legal protection / Вадим Подгородинский // Jurnalul
juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P. 51-56. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. –
Text : lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 56 (11 tit.). – ISSN 2345-1130.

343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică


3974. Bejan, Octavian. Despre contribuţia unor criminologi la dezvoltarea teoriei şi
metodologiei de prezicere criminologică = Sur la contribution de certainescriminologues au
dévelopment de la théorie et méthodologie de la prédiction criminologique / Octavian Bejan //
Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P. 22-28. – Tit. paral.: lb. rom., fr.
– Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., fr. – Referințe bibliogr.: p. 27-28 (17 tit.). – ISSN 2345-1130.

270
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3975. Bejan, Octavian. Unele procedee de extrapolare pentru prezicerea criminologi-


că / Bejan Octavian // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Jurisprudenţa – componen-
ta fundamentală a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal contemporan". –
Chişinău, 2017. – P. 199-201 : graf., tab.

3976. Costea, Mihai. Noţiunea, însemnătatea probantă şi clasificarea contemporană a


expertizelor judiciare şi criminalistice = The notion, the probative significance and the
contemporary classification of judiciary and forensic expertise / Mihai Costea // Jurnalul juridic
național: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P. 29-33. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 33 (14 tit.). – ISSN 2345-1130.

3977. Vasiloi, Dj. Clasificarea elementelor costului criminalităţii = Classification of cri-


me cost elements / Dj. Vasiloi // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P.
34-36. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.:
p. 36 (4 tit.). – ISSN 2345-1130.
347 Drept civil
347.2/.3 Proprietate imobilă. Drepturi reale. Bunuri mobile. Proprietate personală
3978. Мыцу, Вадим. Условия, при которых администратора и бухгалтеров
предприятия могут обязать лично выплатить долги несостоятельного предприятия :
Правовые основы и судебная практика / Вадим Мыцу // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017.
– Nr 7. – P. 78-81 : fot. – ISSN 1857-3991.

347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale


(Vezi Nr 3888)

347.8 Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului


3979. Cebotaru, Eugenia. Familiarizarea funcţionarilor publici cu cadrul legislativ pri-
vind utilizarea dronelor = Familiarization of civil servants with the legal framework on the use
of drones / Eugenia Cebotaru, Olga Cebotaru-Dima // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4.
– P. 108-113. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p.
113 (16 tit.). – ISSN 1813-8489.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


3980. Jimbei, Ina. Intentarea procedurii de apel: deficienţe normative = Initiation on
the appeal proceedings: normative deficiencies / Ina Jimbei // Revista Institutului Naţional al
Justiţiei. – 2017. – Nr 4. – P. 36-40 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (9 tit.). – ISSN 1857-2405.

3981. Moscaliuc, Vitalie. Mijloace moderne de citare în cadrul procesului civil: starea
actuală şi perspective de dezvoltare = Modern means of summoning in civil proceedings,
current state and development perspectives / Vitalie Moscaliuc // Revista Institutului Naţional
al Justiţiei. – 2017. – Nr 4. – P. 53-60 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 60 (22 tit.). – ISSN 1857-2405.

271
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

3982. Munteanu, Alexandru. Admisibilitatea recursului în procedura civilă: experienţa


Republicii Moldova în contextul regional (I) = The admissibility of the second appeal in the
civil procedure: the experience of the Republic of Moldova in the regional context (I) / Alexan-
dru Munteanu, Oleg Sternioală // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2017. – Nr 4. – P.
28-35 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 35 (27 tit.). – ISSN 1857-2405.

3983. Stratulat, Gheorghe. Contestarea actelor executorului judecătoresc: procedura


înaintea primei instanţe = Legal procedure before a district court, in litigations that arise from
a dispute of a bailiff’s act / Gheorghe Stratulat // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. –
2017. – Nr 4. – P. 45-52 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 52 (15 tit.). – ISSN 1857-2405.

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
3984. Киверь, Галина. Несчастные случаи на производстве и профессиональ-
ные заболевания: понятие, расследование, ответсвенность и профилактика = Occupa-
tion accidents and occupational diseases: concept, investigation, responsability and preven-
tion / Галина Киверь // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 6. – P. 62-70.
– Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 70
(12 tit.). – ISSN 2345-1130.

3985. Сосна, Борис. Трудовой кодекс Республики Молдова должен быть


изменен и дополнен = The labor code of the Republic of Moldova should be amended and
supplemented / Борис Сосна, Наталия Ребежа // Jurnalul juridic național: teorie și practică.
– 2017. – Nr 6. – P. 97-101. – Tit.: lb. engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 101 (9 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 3897, 4118)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


(Vezi Nr 3951, 3957)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
3986. Chiriac, Diana. Procesul decizional prin prisma reformei administraţiei publice
din Republica Moldova = The decision-making process in the Republic of Moldova through
public administration Reform / Diana Chiriac // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P.
158-160. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 160
(6 tit.). – ISSN 1813-8489.

3987. Goriuc, Silvia. Regimul juridic al raporturilor între centru şi unităţile administra-
tiv-teritoriale în cadrul sistemelor administrative contemporane = The legal regime of the
relations between the centre and the afministrative-rerritorial units within the contemporary
administrative systems / Silvia Goriuc, Adrian Crasnobaev // Administrarea Publică. – 2017. –

272
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nr 4. – P. 53-58. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.:
p. 58 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

3988. Iacub, Irina. Controlul exercitat asupra administraţiei publice: esenţă, forme,
obiective şi efecte = The control exercised on public administration: essence, forms,
objectives and effects / Irina Iacub, Natalia Chiper // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. –
P. 59-68. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., fr. – Bibliogr.: p. 67-68
(29 tit.). – ISSN 1813-8489.

3989. Prisacari, Maria. Evaluarea politicilor publice – instrument de stabilire a unui


management public eficient = Evaluation of public policies as an instrument to establish
efficient public management / Maria Prisacari // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P.
153-157 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p.
157 (9 tit.). – ISSN 1813-8489.

3990. Snegur, Mircea. "Sunt mândru că am participat la fondarea Academiei de Ad-


ministrare Publică" = "I am proud that i have participated in the foundation of The Academy of
Public Administration" : Interviu cu M. Snegur, primul Preşedinte al Republicii Moldova, Doc-
tor Honoris Causa al Academiei de Administrare Publică : [pe marginea memoriilor "Labirintul
destinului"] / consemnare: Mihai Manea // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 11-24.
– Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1813-8489.

3991. Solomon, Oleg. Analiza actului decizional administrativ prin prisma elementelor
componente = The analysis of the administrative desicion act throuth componen elemenets /
Oleg Solomon // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 42-51. – Tit. paral.: lb. rom., engl.
– Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 51 (14 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 3979)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


3992. Spătaru, Tatiana. Percepţia clasei de mijloc în unităţile administrativ-teritoriale
ale raionului Străşeni = Perception of the midlle class in the administrative-territorial units of
straseni district / Tatiana Spătaru // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 25-35 : tab. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 35 (3 tit.). –
ISSN 1813-8489.

3993. Şavga, Alexandru. Descentralizarea administrativă în contextul reformării ad-


ministrativ-teritoriale a Republicii Moldova = Administrative decentralization in the context of
the administrative-territorial reform of the Republic of Moldova / Alexandru Şavga // Adminis-
trarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 161-166. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 165-166 (12 tit.). – ISSN 1813-8489.

3994. Vaculovschi, Elena. Rolul calităţii serviciilor în procesul de creştere a eficienţei


activităţii administraţiei publice locale din Republica Moldova = The role of the quality of
services in the process of the efficiency increasing of the local public administration activity in
the Republic of Moldova / Elena Vaculovschi // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P.

273
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

85-91. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 91 (6
tit.). – ISSN 1813-8489.

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor
(Vezi Nr 3895)
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3995. Croleveţ, Domnica. Metode eficiente de valorificare a parteneriatului şcoală –
familie / Domnica Croleveţ // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 63-66 : fot. – Referinţe
bibliogr.: p. 66 (11 tit.). – ISSN 1857-2820.

3996. Flueraş, Vasile. Interdisciplinitatea în educaţie / Vasile Flueraş // Învăţătorul


Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 10-13 : fot., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 13 (15 tit.). – ISSN
1857-2820.

3997. Iordache, Claudia-Gabriela. Resursele educaţionale deschise în România: de


la idee la practică / Claudia Gabriela Iordache // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 51-53 :
fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 53 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

3998. Pâslaru, Vlad. Epistemele teleologiei educaţiei moderne / Vlad Pâslaru // Co-
locviul ştiinţific cu participare internaţională "Filologia modernă: realizări şi perspective în
context european". – Chişinău, 2017. – P. 120-127. – Rez.: lb. engl . – Referinţe bibliogr. : p.
127 (3 tit.).

3999. Ştefaneţ, Diana. Evaluarea propriului potenţial în adolescenţă prin prisma auto-
cunoaşterii şi autoeficacităţii / Diana Ştefaneţ, Ina Botnari // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6.
– P. 70-73 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 73 (10 tit.). – ISSN 1810-
6455.
(Vezi de asemenea Nr 3884, 3932, 3935, 4029)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


4000. Pâslaru, Vlad. De la "cercaţi scripturile..." la educaţia literar-artistică : [caracte-
risticile definitorii ale lecturii] / Vlad Pâslaru // Colocviul ştiinţific cu participare internaţională
"Filologia modernă: realizări şi perspective în context european". – Chişinău, 2017. – P. 141-
148. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 147-148 (22 tit.).

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ special


4001. Andrieş-Tabac, Silviu. Câteva repere numismatice pentru uzul profesorului de
istorie / Silviu Andrieş-Tabac // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 83-88 : fot. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. subsol. – ISSN 1810-6455.

274
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4002. Balanici, Olga. Cooperarea cu agenţii economici în cadrul ariilor curriculare te-
matice / Olga Balanici, Stela Stah // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 30-34 : fig., fot.,
tab. – ISSN 1857-2820.

4003. Boclinca, Livia. Metode de lucru cu textul literar / Livia Boclinca // Didactica
Pro... – 2017. – Nr 5/6. – P. 65-69 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-6455.

4004. Cartaleanu, Tatiana. Proiectele de învăţare: de la concepţie la evaluarea extra


muros / Tatiana Cartaleanu // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 23-27 : fot., tab. – Rez.:
lb. rom., engl. – ISSN 1810-6455.

4005. Chirvas, Ala. Sugestii privind metoda proiectului în viziunea transdisciplinară /


Ala Chirvas // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 25-27 : fot., tab. – Referinţe bibliogr.: p.
27 (8 tit.). – ISSN 1857-2820.

4006. Druţă, Violeta. Algoritmul de rezolvare a problemelor de calcul la chimie prin di-
ferite metode / Violeta Druţă, Iurie Druţă // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 79-82 : fot.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 82 (4 tit.). – ISSN 1810-6455.

4007. Matveev, Diana. Tehnici active de caracterizare a personajului literar : [la lb. şi
lit. rom.] / Diana Matveev // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 59-62 : fot., tab. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 62 (4 tit.). – ISSN 1857-2820.

4008. Postolache, Natalia. Abordarea interdisciplinară în geografie / Natalia Postola-


che // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 28-29 : fot. – Referinţe bibliogr.: p. 29 (3 tit.). –
ISSN 1857-2820.

4009. Rusu, Angela. Strategii didactice, axate pe formare de competenţe la orele de


fizică : (secvenţe din Raportul de autoevaluare pentru conferirea gradului didactic întâi) /
Angela Rusu // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 72-73. – Referinţe: p. 73 (9 tit.). –
ISSN 1857-2820.

4010. Volontir, Nina. Aplicarea fişelor de evaluare criterială la lecţiile de geografie /


Nina Volontir, Elena Sochircă // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 74-79 : fot., tab. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 79 (3 tit.). – ISSN 1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 3867)

37.06 Probleme sociale în educație. Contacte și relații interumane


4011. Pantea, Ala. Aspecte metodologice de mediere a conflictelor şcolare / Ala Pan-
tea // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 39-42 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 42 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.
37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ
4012. Busuioc, Viorica. Rolul managementului riscurilor în procesul de dezvoltare
strategică a instituţiei de învăţământ / Viorica Busuioc // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. –
P. 57-58 : fot. – ISSN 1857-2820.

275
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2017 ≡ Magazine article annals 2017

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
4013. Albu, Nadejda. Limba noastră-i o comoară : Proiectul orei educative / Nadejda
Albu // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 49-50 : fot., tab. – ISSN 1857-2820.

4014. Bibica, Tatiana. Transdisciplinaritatea ferestrei : (Atelier inter- şi


transdisciplinar) / Tatiana Bibica // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 14-19 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr.: p. 19 (6 tit.). – ISSN 1857-2820.

4015. Botezatu, Valeria. Importanţa feedback-ului în formarea abilităţilor de autoeva-


luare la elevi / Valeria Botezatu // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 11-15 : fig., fot., tab.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 14-15 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.

4016. Cojocari, Natalia. Asigurarea creşterii calităţii procesului educaţional prin pro-
movarea interdisciplinarităţii / Natalia Cojocari // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 20 :
fot. – ISSN 1857-2820.

4017. Cosovan, Olga. Discuţia de grup ca probă de evaluare orală / Olga Cosovan //
Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 58-62 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-
6455.

4018. Cotoman, Tatiana. Eficientizarea managementului strategic prin elaborarea


proiectelor educaţionale / Tatiana Cotoman // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 48-50 :
fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 50 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

4019. Cristea, Sorin. Evaluarea criterială / Sorin Cristea // Didactica Pro… – 2017. –
Nr 5/6. – P. 98-100 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 100 (6 tit.). – ISSN
1810-6455.

4020. Dandara, Otilia. Rolul şi posibilităţile formatoare ale evaluării în procesul de in-
struire bazat pe realizare de proiecte / Otilia Dandara // Didactica Pro… – 2017. – Nr -5/6. –
P. 7-11 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 11 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

4021. Draguţa, Oxana. Testările standardizate, ajută sau dăunează? Experienţa ame-
ricană / Oxana Draguţa // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 54-57 : fot. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1810-6455.

4022. Druguş, Virginia. Interdisciplinaritatea – factor de motivaţi pentru o învăţare de


calitate / Virginia Druguş // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 24-25 : fot. – ISSN 1857-
2820.

4023. Dubinin, Elena. Jurnalul de călătorie – metodă de învăţare activă / Elena Dubi-
nin // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 74-76 : fot. – Referinţe bibliogr.: p. 76 (3 tit.). –
ISSN 1857-2820.

276
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4024. Ghileţchi, Zorina. Latura invizibilă a evaluării: caracterul formativ al procedeelor


alternative de evaluare / Zorina Ghileţchi // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 62-65 : fig.,
fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 65 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

4025. Gorceag, Andriana. Paşi siguri spre succes : [curriculum la lb. şi lit. rom.] / An-
driana Gorceag // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 51-54 : fot., tab. – Referinţe
bibliogr.: p. 51 (5 tit.). – ISSN 1857-2820.

4026. Ilica, Anton. Mitosofia "abordărilor transdisciplinare" : [pedagogice în învăţă-


mânt] / Anton Ilica // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 6-9 : fot. – ISSN 1857-2820.

4027. Laşcu, Ana. Metoda proiectului: transdisciplinar sau interdisciplinar? / Ana


Laşcu // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 67-70 : fot. – Referinţe bibliogr.: p. 70 (4 tit.).
– ISSN 1857-2820.

4028. Leca, Ala. Program managerial pentru conferirea gradului managerial doi / Ala
Leca // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 6. – P. 77-81 : fot., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 81 (9
tit.) – ISSN 1857-2820.

4029. Lupaşcu, Lilia. Bildung – un concept specific al pedagogiei germane. O per-


spectivă istorică / Lilia Lupaşcu // Didactica Pro… – 2017. – Nr 5/6. – P. 19-22 : fot