You are on page 1of 160

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 4
2017

CNCM
Chişinău 2017

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 4
2017

NBCM
Chişinău 2017
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 4
2017

CNCM
Chişinău 2017
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-
3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 4, 2017. – 2017. – 160 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-260-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-261-4 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2017
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................. 10

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.


BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII .............................................................................. 10
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică .......... 10
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 10
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage .......................................................... 10
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 11
070 Ziare. Presă ........................................................................................... 11
08 Poligrafii. Opere colective ........................................................................... 11
082 Poligrafii colective ................................................................................. 11
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită ................................. 12
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ........................................................... 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 12
1/14 Filozofie ................................................................................................... 12
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică.................................................... 13
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 13
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine............................................................. 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 14
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 14
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 14
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 15
35 Administraţie publică. Conducerea administrativă. Armată. Artă militară 18
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ..................................... 18
37 Educaţie ...................................................................................................... 19
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........ 23
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .............................................................................. 24
51 Matematică ................................................................................................ 24
53 Fizică ........................................................................................................... 26
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 26
57 Ştiinţe biologice în general .......................................................................... 26
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .................................................................. 27
61 Ştiinţe medicale. Medicină .......................................................................... 27
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 30
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice ...................................................................................................... 31
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............................. 32
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ....................... 33
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ......................................................................... 33
72 Arhitectură .................................................................................................. 33
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................. 33
78 Muzică ........................................................................................................ 33
79 Divertisment. Jocuri. Sport .......................................................................... 35
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ ................................................................................ 36
81 Lingvistică. Limbi ......................................................................................... 36
82 Literatură .................................................................................................... 39
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................................ 47
91 Geografie. Explorarea Pământului şi a altor teritorii individuale. Călătorii.
Geografie regională .................................................................................... 48
93/94 Istorie .................................................................................................... 48
94 Istorie generală ........................................................................................... 48
Autoreferate ................................................................................................ 51
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 4-2017 ............................................... 57
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 4-2017 ................................................ 62
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 4-2017 ........................................... 62
Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 4-2017............................................... 64
Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 4-2017 .............................................. 64
ISBN eronat .................................................................................................. 65

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................. 66

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.


BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII .............................................................................. 66
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică .......... 66
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ......... 66
003 Sisteme și caractere de scriere ............................................................. 66
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 66
004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare ..................... 67
005 Management ........................................................................................ 67
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 67
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 68
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare......................................................... 69
061 Organizații și alte tipuri de cooperare .................................................. 69
069 Muzee. Expoziţii permanente ............................................................... 69
070 Ziare. Presă ........................................................................................... 69
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................... 69
1/14 Filozofie ................................................................................................... 69
159.9 Psihologie........................................................................................... 70
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică.................................................... 71
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................ 71
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine............................................................. 71
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................ 71
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 71
32 Politică ........................................................................................................ 73
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 76
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 82
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .. 90
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ..................................... 91
37 Educaţie ...................................................................................................... 92
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........ 94
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .................................................................... 95
51 Matematică ................................................................................................ 95
53 Fizică ........................................................................................................... 95
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ....................................................... 95
57 Ştiinţe biologice în general .......................................................................... 96
58 Botanică ...................................................................................................... 96
59 Zoologie ...................................................................................................... 97
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ..................................................... 97
60 Biotehnologie .............................................................................................. 97
61 Ştiințe medicale. Medicină .......................................................................... 97
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 101
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice .................................................................................................... 103
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................... 106
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 106
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 108
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate......... 109
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................. 109
72 Arhitectură ................................................................................................ 109
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 109
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ............................................................... 109
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................. 110
78 Muzică ...................................................................................................... 110
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................ 111
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................... 111
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .......... 111
81 Lingvistică. Limbi....................................................................................... 111
82 Literatură .................................................................................................. 112
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .............................................................................. 115
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele..................................... 116
93/94 iIstorie ................................................................................................. 116
94 Istorie generală ......................................................................................... 116
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2017 .................... 118
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2017 .......... 125

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................. 126

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.


BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII ............................................................................ 126
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ........ 126
001 Ştiință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ....... 126
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 126
070 Ziare. Presă ......................................................................................... 126
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................. 126
1/14 Filozofie ................................................................................................. 126
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică.................................................. 126
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................... 127
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine........................................................... 127
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................. 128
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................ 128
32 Politică ...................................................................................................... 129
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 131
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................. 133
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară 135
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ................................... 136
37 Educaţie .................................................................................................... 136
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ...... 139
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .................................................................. 139
51 Matematică .............................................................................................. 139
53 Fizică ......................................................................................................... 140
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................... 140
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................... 140
61 Ştiințe medicale. Medicină ........................................................................ 140
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 141
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice .................................................................................................... 141
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 142
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 142
67 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru materiale diverse ........................ 142
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................. 142
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini.......................... 142
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ........................................ 143
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................. 143
78 Muzică ...................................................................................................... 144
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................ 144
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................... 145
81 Lingvistică. Limbi....................................................................................... 145
82 Literatură .................................................................................................. 145
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................... 152
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............... 152
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele..................................... 152
93/94 Istorie .................................................................................................. 153
94 Istorie generală ......................................................................................... 153
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-2017 .................... 155
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 4-2017 ............................................................................................... 159
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
APRILIE NR 4 APRILE
(709-918)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
709. Soroceanu, Iurie.
Grafica asistată de calculator : Ciclu de prelegeri / Iurie Soroceanu ; resp. de ed.: Tati-
ana Şestacov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi
Dispozitive Electronice. – Chişinău : UTM, 2017. – 63 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 62 (7 tit.). – 50 ex.
[2017-767].
- - 1. Grafică pe calculator.
004.92(075.8)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
710. Gheorghe Gorea : Inginer. Pedagog. Inventator : Biobibliografie / Univ. Tehn. a
Moldovei, Bibl. ; aut.: Elena Plăcintă, Angela Ştirbu ; ed. îngrijită: Zinaida Stratan. – Chişinău :
UTM, 2017. – 80 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Personalităţi universitare în ştiinţa şi tehnică", ISBN
978-9975-45-480-3).
50 ex.
ISBN 978-9975-45-481-0.
[2017-764].
- - 1. Industrie alimentară – Indici bibliografici. 2. Gorea, Gheorghe, 1935 - …, inginer,
academician – Biobibliografie.
016:[663/664+378.662(478-25)+929 Gorea]
711. Invenţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995-2016) : Studiu bibliografic :
Publicaţie dedicată aniversărilor a 55 de ani de la fondarea AŞM şi 70 de ani de la crearea
primelor instituţii de cercetare / Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Bibl. Republicană Tehnico-Şt. ;
aut.: Olga Cheianu, Maria Vîrlan, Zinovia Dobroviceanu ; coord.: Elena Bordian. – Chişinău :
INCE, 2017. – 215 p. : tab. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4000-8-4.
[2017-748].
- - 1. Invențiile Academiei de Științe a Moldovei – Indici bibliografici.
016:[001.894+001.32(478)]
712. Meşteşuguri populare tradiţionale moldoveneşti : (Din colecţiile Bibliotecii
Naţionale) : Bibliografie de recomandare / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Proiectul editorial

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

"Moldavica" ; alcăt.: Svetlana Miron ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : Biblioteca Naţională
a Republicii Moldova, 2017. – 166 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3096-2-2.
[2017-703].
- - 1. Meşteşuguri populare moldoveneşti – Indici bibliografici.
016:73/74(478)
02 BIBLIOTECONOMIE
713. Ciobanu, Silvia.
Servicii informaţionale moderne pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor = Modern Infor-
mation Services for Improvement Study Quality / Silvia Ciobanu, Olesea Dobrea ; red.:
Liubovi Karnaeva, Elena Harconița. – [Ed. a 2-a]. – Bălţi ; Chişinău : [Universitatea de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi], 2017 (Tipogr. "Indigo Color"). – [30] p. : fot. color ; 21 x 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. a 4-a a cop. – Text : lb. engl. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-193-4.
[2017-747].
- - 1. Biblioteci universitare – Servicii informaționale.
027.7:004=111
070 Ziare. Presă
714. Stepanov, Georgeta.
Presa locală: funcţionalitatea şi discursivitate / Georgeta Stepanov, Mariana Toacă ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. – Chişinău : S. n., 2017
(Tipografia UCCM). – 175 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 152-163 (180 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-81-029-6.
[2017-797].
- - 1. Presă. 2. Mass-media.
070.1:659.3
08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE
082 Poligrafii colective
715. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe ale naturii şi
exacte, 4-5 mai 2017 : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed.:
Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 95 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-71-895-0.
[2017-783].
082:378=135.1=111=161.1
716. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe sociale. Ştiin-
ţe juridice şi economice, 4-5 mai 2017 : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova
; resp. de ed.: Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 221 p. : fig., graf., tab. ; 21
cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 110 ex.
ISBN 978-9975-71-897-4.
[2017-785].

11
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

082:378=00
717. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe umanistice,
4-5 mai 2017 : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed.: Tatiana
Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 233 p. : fig. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 110 ex.
ISBN 978-9975-71-896-7.
[2017-784].
082:378=00
718. "Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие тех-
нологии", республиканская научно-практическая конференция (8 ; 2017 ; Бенде-
ры). Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие технологии :
Сборник материалов VIII Республиканской научно-практической конференции (с меж-
дународным участием), 24 ноября 2016 года / редкол.: Д. А. Поросеч [и др.] ; отв. за
вып.: А. Л. Цынцарь, Е. В. Гатанюк. – Бендеры : Б. и., 2017 (ГУИПП "Бендерская типо-
графия "Полиграфист"). – 277, [1] p. : des., fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Гос. образоват. учреждение Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шеченко, Бен-
дерский политехн. фил. ПГУ им. Т. Г. Шевченко. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4329-9-3.
[2017-733].
082:378.4(478-24)
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
719. Tăutu, Inesa.
Veselă, tacâmuri, bucate naţionale : [origami] / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa,
2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 24 fişe : des. color ; 29 cm.
Apar într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-01-0.
[2017-756].
- - 1. Origami.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
720. Мируладов, Владимир (Владимир Федорович Хребтищев).
Как жить? / Владимир Мируладов (Владимир Федорович Хребтищев). – Бендеры :
Б. и., 2017 (ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист"). – 152 p. ; 20 cm.
În red. aut. – 20 ex.
ISBN 978-9975-3139-2-6.
[2017-731].
133
159.9 Psihologie
721. Racu, Igor.
Psihodiagnoza : Statistica psihologică / Igor Racu ; Univ. Ped. de Stat din Chişinău
"Ion Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie specială, Catedra de Psihologie. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Crenagă"]. – 519 p. : fig., tab. ; 21 cm.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 505-511 (126 tit.). – 200 ex.


ISBN 978-9975-46-321-8.
[2017-754].
- - 1. Psihodiagnoză.
159.98(075.8)
722. Tarabeih, Mahdi.
Gândirea profesională a medicului: cunoaştere şi formare : Monografie / Mahdi
Tarabeih ; coord.: Aglaida Bolboceanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Inst. de Ştiinţe ale
Educaţiei. – Chişinău : [CEP USM], 2017. – 190 p. : fig., tab., tab. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 149-159 (199 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-71-894-3.
[2017-782].
- - 1. Psihologia personalității.
159.92+614.25
17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
723. Miron, Iurie.
Bunele maniere / Iurie Miron. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 92 p. : des., fot. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3047-1-9.
[2017-724].
- - 1. Bune maniere – Comportament civilizat. 2. Etichetă.
177.1+395
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
724. Prisacaru, Veaceslav.
Sfântul Munte Athos – locul rugăciunii pentru lumea întreagă : Ghidul pelerinului în
Athos / Veaceslav Prisacaru ; trad. şi adapt.: Iulian Proca, Veaceslav Prisacaru. – [Chişinău :
S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 320 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 315 (13 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al dlui Iurie Patlatîi. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-87-226-3 (în cop. tare).
[2017-805].
- - 1. Sfântul Munte Athos – Istorie. 2. Mănăstiri – Muntele Athos – Grecia. 3.
Arhitectură religioasă – Mănăstiri – Grecia.
27+726.11(495)(091)
271/279 Biserici şi culte creştine
271.22(478) Biserica ortodoxă din Republica Moldova
725. Prepeliţă, Corneliu.
Istoria parohiei Boghenii Vechi : [raionul Ungheni] / Corneliu Prepeliţă. – Chişinău :
Lexon-Prim, 2017. – 48 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-139-15-1.
[2017-791].

13
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

- - 1. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Boghenii Vechi, raionul Ungheni –
Republica Moldova – Istorie.
271.22(478-22)(091)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
726. Copiii Moldovei = Дети Молдовы = Children of Moldova / Biroul Naţ. de
Statistică al Rep. Moldova ; col. red.: Vitalie Valcov (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 250 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-225-6.
[2017-833].
- - 1. Copiii Republicii Moldova – Date statistice.
316.346.3-053.2(478)(083.41)=135.1=111=161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
727. Deliu, Angela.
Economia – analiza întreprinderii : Lucrare metodică / Angela Deliu ; Univ. de Studii
Europene din Moldova. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr. "Adrilang"). – 64 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 63 (17 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3152-1-0.
[2017-751].
330.4(076.5)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
728. Соколова, Анна Петровна.
Управленческая диагностика фирмы – I : Учебно-методическое пособие / А. П.
Соколова ; Молд. гос. ун-т, Фак. экон. наук, Деп. упр. бизнесом. – Кишинэу : CEP USM,
2017. – 188 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 165-166 (30 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-889-9.
[2017-778].
- - 1. Firme – Organizare.
334+658.14/.17(075.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
729. Tabarcea, Ala.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Marketing : Culegere de teste şi studii de caz / Ala Tabarcea, Adriana Buzdugan ;


Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Dep. Econ., Marketing şi Turism. – Chişinău
: CEP USM, 2017. – 116 p. : tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 115-116 (33 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-892-9.
[2017-781].
- - 1. Marketing – Teste.
339.138(079)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
730. "Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene",
conferinţă ştiinţifică (2015 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică "Ştiinţa juridică autohtonă prin
prisma valorilor şi tradiţiilor europene" cu genericul "Ştiinţa universitară în contextul
promovării conceptului de punere în aplicare a Acordului de Asociere dintre Uniunea
Europeană şi Republica Moldova", 16 octombrie 2015 / col. red.: Gheorghe Golubenco [et
al.]. – [Chişinău : ULIM, 2017]. – 148 p. ; 25 cm. – (Symposia Professorum, ISBN 978-9975-
124-64-5).
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova (ULIM). – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. lb.
rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-63-8.
[2017-845].
- - 1. Drept. 2. Învăţământ juridic.
34:378(082)=135.1=161.1
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internaţional. Dreptul naţiunilor
731. Culegere de documente şi instrumente ale Comisiei Europene pentru
Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) privind managementul timpului, eficienţa şi calitatea justiţiei
/ Consiliul Europei. – (Ed. rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 400 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Proiectului "Consolidarea eficienţii justiţiei şi acordarea
sprijinului profesiei de avocat în Rep. Moldova", finanţat prin Cadrul Programatic de Coop. al
Uniunii Europene şi a Consiliului Europei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-796-4.
[2017-821].
- - 1. Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției – Documente.
341.12:347.9(094)
732. Premise de perfecţionare a legislaţiei naţionale şi de ajustare la
standardele Uniunii Europene : Culegere de articole ştiinţifice / Inst. de Cercet. şi Expertize
Şt. în Drept (ICEŞD), Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al AŞM ; col. red.: Valeriu Cuşnir [et
al.]. – Chişinău : Lexon-Prim, 2017. – 340 p. : tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-139-14-4.
[2017-790].
- - 1. Legislație – Standardele Uniunii Europene. 2. Legislaţie – Republica Moldova.
34(478):341.1/.8(082)=135.1=161.1

15
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

341.9 Drept internaţional privat. Conflictul de legi


733. Международное частное право : (Общая часть) : Курс лекций /
Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражданского права и
гражданского процесса ; сост.: Янна Валерьевна Радченко. – Тирасполь :
[Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко], 2017 (Тип. ООО
"РВТ"). – 119 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 108-115. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3098-6-8.
[2017-709].
- - 1. Drept internațional privat.
341.9(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
734. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat 10.03.2017. –
[Chişinău : Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 255 p. ; 20 cm.
[800] ex.
ISBN 978-9975-104-55-5 (eronat).
[2017-865].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
735. Республика Молдова. Центральная Избирательная Комиссия /
Центральная Избирательная Комиссия ; коорд. изд.: Кристина Ангели. – Кишинэу : Б. и.,
2016 (И.-П.Ф. "Центральная Типография"). – 31 p. : fot. color ; 18 x 22 cm.
[2017-869].
- - 1. Comisia Electorală Centrală – Republica Moldova.
342.846(478)
343 Drept penal. Infracţiuni penale
343.1 Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală
736. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : În conformitate cu
ultimele modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la
04.04.2017. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 256 p. ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-104-60-9.
[2017-818].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
343.2/.7 Drept penal
Codul de executare al Republicii Moldova. – Vezi Nr 741.

737. Ursu, Daniela.


Tortura, tratamentul inuman sau degradant: aspecte de drept penal material :
Monografie / Daniela Ursu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. –
Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 289 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 268-288 (263 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 350 ex.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-53-797-1.
[2017-829].
- - 1. Tortură – Infracțiuni.
343.255
347 Drept civil
347.2/.3 Proprietate imobilă. Drepturi reale. Bunuri mobile. Proprietate personală
738. Жилищное право : Курс лекций / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко,
Юрид. фак., Каф. гражданского права и гражданского процесса ; сост.: Янна
Валерьевна Радченко. – Тирасполь : [Приднестровский государственный университет
им. Т. Г. Шевченко], 2017 (Тип. ООО "РВТ"). – 231 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 227-231. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3098-5-1.
[2017-708].
- - 1. Dreptul locativ.
347.254(075.8)
347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
739. Roşca, Nicolae.
Constituirea societăţilor comerciale în Republica Moldova : Monografie / Nicolae
Roşca. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 184 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 176-184 (P. 176-184. (148 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-899-8.
[2017-787].
- - 1. Societăți comerciale în Republica Moldova.
347.72:334.73(478)
740. Интеллектуальное право : Курс лекций / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г.
Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражданского права и гражданского процесса ; сост.: Я. В.
Радченко. – Тирасполь : Приднестровский государственный университет им. Т. Г.
Шевченко, 2017 (Tipogr. "Valinex"). – 215 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3098-8-2.
[2017-711].
- - 1. Dreptul proprietății intelectuale.
347.77(075.8)
347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
741. Codul de executare al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 28.03.2017.
– [Chişinău : Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P "Tipografia Centrală")]. – 136 p. ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-104-58-6.
[2017-861].
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
347.95+343.8(478)(094.4)

17
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

742. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele


modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 28.03.2017.
– [Chişinău : Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P "Tipografia Centrală")]. – 159, [1] p. ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-104-59-3.
[2017-862].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
743. Sistemul judecătoresc al Republicii Moldova / col. red.: Mihai Poalelungi [et
al.]. – [Chişinău : S. n., 2017] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 267 p. : fot. color ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-788-9 (în cop. tare şi supracop.).
[2017-819].
- - 1. Sistemul judecătoresc al Republicii Moldova. 2. Consiliul Suprem al Magistraturii
al Republicii Moldova. 3. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. 4. Curţi de Apel –
Republica Moldova.
347.9(478)(092)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ
351 Activităţi specifice administraţiei publice
744. Inventarul naţional al emisiilor de mercur în Republica Moldova – 2014 /
Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, Min. Mediului al Rep. Moldova ; echipa proiectului:
Tatiana Ţugui, Maria Popescu ; echipa de experţi: Tatiana Ţugui [et al.]. – [Chişinău] : S. n.,
2017 [Tipogr. "Bons Offices"] – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-87-221-8.
Nivelul 2. – 2017. – 196 p. : fig., fig. color, tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-87-222-5. –
[2017-808].
- - 1. Emisii de mercur în Republica Moldova.
351.777.6:549.291(478)
745. "Teoria şi practica administrării publice", conferinţă ştiinţifico-practică
(2016 ; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice cu participare internaţională, 20 mai 2016, Chişinău / col. red.: Oleg Balan [et al.]. –
Chişinău : [AAP], 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 634 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3019-6-1.
[2017-705].
- - 1. Administrare publică.
351/354(082)=135.1=111=161.1
36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
746. Dnestrean, Tatiana.
Serviciul social de sprijin pentru familie cu copii : Ghid de suport pentru aplicare
practică / Tatiana Dnestrean, Svetlana Rîjicova, Stela Grigoraş ; au contribuit: Viorica

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dumbrăveanu [et al.] ; Proiectul "Familie puternică pentru fiecare copil". – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 107 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. – 600 ex.
ISBN 978-9975-87-229-4.
[2017-831].
- - 1. Servicii sociale – Familii cu copii.
364.42/.44
747. Rîjicova, Svetlana.
Managementul de caz : Ghid de suport pentru aplicare practică : pentru asistenţi sociali
angajaţi în prestarea serviciilor sociale adresate copiilor şi familiilor / Svetlana Rîjicova, Stela
Grigoraş ; au contribuit: Viorica Dumbrăveanu [et al.] ; Proiectul "Familie puternică pentru
fiecare copil". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 136 p. : des., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Intern. – 600 ex.
ISBN 978-9975-87-223-2.
[2017-832].
- - 1. Servicii sociale.
364.07(036)
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
748. Cuzneţov, Larisa.
Filosofia şi axiologia educaţiei : Suport de curs / Larisa Cuzneţov ; Univ. Ped. de Stat
"Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 121 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 118-121 (68 tit.). – [200] ex.
ISBN 978-9975-46-322-5.
[2017-755].
- - 1. Educație.
37.0(075.8)
749. Gagim, Ion.
Studii de filosofia educaţiei / Ion Gagim. – Bălţi : [Universităţii de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi], 2017 (Tipogr. "Indigo Color"). – 160 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-50-191-0.
[2017-745].
- - 1. Filosofia educației.
37.0=135.1=161.1
750. Patraşcu, Dumitru.
Managementul conflictului în sistemul educaţional / Dumitru Patraşcu ; Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2017
["Tipografia Reclama"]. – 467, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 461-468 (217 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 500 ex.
ISBN 978-9975-58-109-7.
[2017-794].
19
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

- - 1. Educaţie – Conflicte.
37.07:316.643.3
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
751. State, Daniela.
Educaţie pentru sănătate : Curs opţional : Clasa a 4-a / Daniela State, Liliana Colesnic.
– Chişinău : Lyceum, 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 72 p. : fig., fot. color, tab. ; 24
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9947-7-4.
[2017-717].
- - 1. Educație pentru sănătate.
37.015:613/614(075.2)
752. State, Daniela.
Natura – prietena mea : Curs opţional Educaţia ecologică : Clasa a 4-a / Daniela State.
– Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 72 p. : fig., fot. color, tab. ; 24
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9947-9-8.
[2017-718].
- - 1. Educație ecologică.
37.015:502/504(075.2)
753. "Состояние и перспективы развития практической психологии
образования", республиканская научно-практическая конференция с
международным участием (2016 ; Тирасполь). Состояние и перспективы развития
практической психологии образования : Материалы Республиканской научно-
практической конференции с международным участием, г. Тирасполь, 24 ноября 2016 г.
/ отв. ред.: В. И. Кучерявенко [и др.]. – Тирасполь : [Приднестровский государственный
университет им. Т. Г. Шевченко], 2017 (Тип. ООО "Ремонт вычислительной техники"). –
147 p. : tab. ; 20 cm. – К 30-летию кафедры психологии.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. педагогики и психологии,
Каф. психологии. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3098-7-5.
[2017-710].
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3:378.4(478-24)(082)
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
754. Abecedar / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi [et al.] ; comisia de
evaluare: Valentina Zuber-Petrov [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a [12-a], rev.
– [Chişinău] : Ştiinţa : Prut Internaţional, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 143, [1] p. : des.
color ; 26 cm.
Apare din mijloace financiare bugetare. – [34100] ex.
ISBN 978-9975-85-069-8 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-54-293-7 (Prut Internaţional).
[2017-744].

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Abecedare.
373.3.016:811.135.1(075.2)
755. Cimpoieş, Valentina.
Exerciţii suplimentare la Abecedar : clasa 1-a / Valentina Cimpoieş, Maria Popa,
Natalia Grozav ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 112 p. : des. ; 25
cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-227-0.
[2017-834].
- - 1. Abecedare.
373.3.016:811.135.1(075.2)
756. Codul Instituţiei Publice Liceul Teoretic "Gh. Asachi" / Teutu Aliona, Rusu
Tamara, Babuc Viorelia [et al.] ; coord. şt.: Boris Volosatîi ; Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi
Sport a Consiliului mun. Chişinău, Instituţia Publică Liceul Teoretic "Gh. Asachi". – Chişinău :
S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 95 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-56-402-1.
[2017-879].
- - 1. Liceul Teoretic "Gh. Asachi" din Chișinău.
373.5.091(478-25)
757. Hâncu, Valentina.
Când eram Copil odată… : din creaţia elevilor mei : Ciclul Primar : Promoţia 2013-2017
: [Liceul Teoretic Grătieşti, mun. Chişinău] / Valentina Hâncu ; fot.: Victor Busuioc ; Liceul
Teoretic Grătieşti, mun. Chişinău. – Chişinău : S. n., 2017 ("Tipografia Reclama"). – 87, [1] p.
: fot., [4] p. fot. color ; 20 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole", ISBN 978-9975-58-024-3).
200 ex.
ISBN 978-9975-58-110-3.
[2017-795].
- - 1. Liceul Teoretic Grătieşti din municipiul Chişinău.
373.3.091(478-25)
758. Liceul de Creativitate şi Inventică "Prometeu" : [din Chișinău] : 25 de ani :
Vivat, crescat, floreat!. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 23, [1] p. fot. color
; 18 x 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit.
[2017-866].
- - 1. Liceul de Creativitate și Inventică "Prometeu" din Chișinău.
373.5.091(478-25)=135.1=111
759. Sazonov, Veniamin.
Curs formator "Pregătire pentru succes" : Extinzând cercurile de influenţă: de la
înţelegere – la acţiune : Complex metodic : pentru dezvoltarea caracterului holistic al elevilor
claselor 9-12 : Anul doi de studiu / Veniamin Sazonov ; Proiectul "Opunerea rezistenţei la
traficul de fiinţe umane şi manipulare", Asoc. Obştească "Începutul vieţii". – Chişinău : S. n.,
2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 204 p. ; 28 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Swedish Mission
Council (SMC), Swedish Intern. Development Coop. Agency (Sida). – 300 ex.

21
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

ISBN 978-9975-53-793-3.
[2017-823].
- - 1. Educaţie holistică.
373.5.015(075)
760. Новак, Евгения.
Букварь / Евгения Новак, Татьяна Рассказова ; пер.: Я. Аким [и др.] ; экспертная
комис.: Наталья Соколова [и др.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Ed. a 4-a]. –
[Chişinău] : Arc, 2017 (Полиграфкомбинат). – 144 p. ; 28 cm.
Изд. при фин. поддержке М-ва просвещения Респ. Молдова. – 8430 ex.
ISBN 978-9975-0-0001-7.
[2017-742].
- - 1. Abecedar.
373.3.016:[811.161.1+821.161.1.09](075.2)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
761. Dicţionarul limbajului mimico-gestual din Republica Moldova / Asoc.
Surzilor din Rep. Moldova (ASRM), Alianţa INFONET ; resp. de ed.: Ruslan Lopatiuc [et al.] ;
experţi: Alla Bargan [et al.] ; fotomodel: Olga Soltan [et al.]. – [Chişinău] : ASRM : [Ideea-
Com], 2017. – 735, [1] p. : fig., fot. ; 31 cm.
Text, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Indice alf.: p. 725-735. – Apare cu sprijinul
financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop., SDC. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3127-1-4 (Ideea-Com) (în cop. tare).
[2017-803].
- - 1. Limbaj mimico-gestual – Dicționare.
376.33(038)=135.1=111=161.1
762. Maximciuc, Victoria.
Dezvoltarea limbajului în ontogeneză : Suport de curs / Victoria Maximciuc ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă", Catedra Psihopedagogia Specială. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
UPS "Ion Creangă"]. – 61 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 50-57 (164 tit.).
ISBN 978-9975-46-320-1.
[2017-753].
- - 1. Dezvoltarea limbajului copilului.
376.36:159.922.7(075.8)
763. Mocanu, Ana.
Ghid logopedic : "R" – un sunet buclucaş / Ana Mocanu ; coord.: Valentina Olărescu ;
Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Centrul psiho-soc.-ped. DGETS mun.
Chişinău. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 76 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 67-68 (41 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3007-7-3.
[2017-720].
- - 1. Activități logopedice.
376.36
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
764. Bîrsan, Elena.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Paradigma comunicării asertive a cadrelor didactice : Repere teoretice şi practice /


Elena Bîrsan ; coord. şt.: Cojocaru-Borozan Maia. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion
Creangă"]. – 291 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 215-242 (299 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-319-5.
[2017-752].
- - 1. Comunicare asertivă a cadrelor didactice.
378.015
765. Catedra de Filologie Franceză "Grigore Cincilei": [a Universității de Stat din
Moldova] : 50 ani : Un giuvaier lingvistic şi didactic. – Ed. a 2-a completată. – [Chişinău : CEP
USM, 2017]. – 153 p. : fot. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., fr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-883-7.
[2017-776].
- - 1. Catedra de Filologie Franceză "Grigore Cincilei" a Universității de Stat din
Moldova – Istorie.
378.4(478-25)(091):811.133.1(082)=135.1=133.1
766. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Drept / Inst. de Reforme
Penale. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 95 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm. –
(Colecţia "Cartier juridic" / coord. de Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-889-1).
Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-155-7.
[2017-734].
- - 1. Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova – Istorie.
378(478-25):34(091)
767. Ени, Валентина Вячеславовна.
Научно-методические основы организации формирующе-развивающей среды
вуза : Монография / Валентина Ени ; науч. консультант и ред.: Гуцу Владимир ; Молд.
гос. ун-т, Фак. Психологии и Пед. Наук, Деп. Пед. Наук. – [Изд. 2-е]. – Кишинэу : CEP
USM, 2017. – 200 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 190-198 (97 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-890-5.
[2017-779].
- - 1. Învățământ superior.
378
39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
Miron, Iurie. Bunele maniere. – Vezi Nr 723.
398 Folclor propriu-zis
768. Ansamblul folcloric model "Romaniţa" / Centrul de Excelenţă în Medicină şi
Farmacie "Raisa Pacalo". – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 31 p. :
fot. color ; 15 x 21 cm.
F. f. de tit.
[2017-870].

23
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

- - 1. Ansamblul folcloric model "Romaniţa" din Chișinău.


398.8(478-25)
769. Buzilă, Varvara.
Obiceiul de Crăciun : Colindatul de ceată bărbătească = Men's group colindat :
Christmas – time ritual / Varvara Buzilă ; trad. în lb. engl.: Andrei Prohin ; Muzeul Naţ. de
Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : Lumina, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 36
p. : fot. color ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 28 (7 tit.). – Apare cu sprijinul al Min.
Culturii al Rep. Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-65-411-1.
[2017-828].
- - 1. Obiceiuri de Crăciun – Colindatul.
398.332.416:783.65=135.1=111
770. Mitru, Alexandru.
Legendele Olimpului : Zeii / Alexandru Mitru. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Pro Libra,
2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 383, [1] p. : fot. ; 24 cm.
[800] ex.
ISBN 978-9975-3046-6-5.
[2017-827].
- - 1. Legende mitologice. 2. Zeii Greciei Antice.
398.22(=14'02)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
mediului înconjurător şi protecţia mediului
Enciu, Ecaterina. Lecţii pentru vacanţă. – Vezi Nr 819.

Obreja-Marţ, Viorica. Lecţii pentru vacanţă. – Vezi Nr 824.

51 MATEMATICĂ
771. Achiri, Ion.
Matematica : Modele de teste sumative : Clasa a 9-a / Ion Achiri, Valentina Ceapa,
Olga Şpuntenco. – Ed. a 4-a. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 92
p. : fig. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3047-2-6.
[2017-725].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
772. Dragan, Grigore.
Matematica : Clasa a 6-a : Teste de evaluare / Dragan Grigore, Dragan Natalia. –
[Chişinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 30 p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-712-4.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-816].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
773. Dragan, Grigore.
Matematica : Clasa a 7-a : Teste de evaluare / Dragan Grigore, Dragan Natalia. –
[Chişinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 32 p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-713-1.
[2017-815].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
774. Dragan, Grigore.
Matematica : Clasa a 8-a : Teste de evaluare / Dragan Grigore, Dragan Natalia. –
[Chişinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 40 p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-714-8.
[2017-817].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
775. Dragan, Grigore.
Matematica : Clasa a 9-a : Teste de evaluare / Dragan Grigore, Dragan Natalia. –
[Chişinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 32 p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-715-5.
[2017-824].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
Enciu, Ecaterina. Lecţii pentru vacanţă. – Vezi Nr 818-19.

776. Guţu, Ion.


Matematicile Cangurului – 2017 : Al 23-lea concurs "Kangourou" în Moldova / Ion
Guţu, Valeriu Guţu, Galina Rîbacova. – Chișinău : Vega, 2015 (Tipografia Editurii
″Universul″). – 40 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – F. f. de tit. – 35000 ex.
[2017-772].
- - 1. Matematică. 2. Concursul "Matematicile Cangurului – 2017".
51(076.5)
Obreja-Marţ, Viorica. Lecţii pentru vacanţă. – Vezi Nr 824.

777. Raischi, Victor.


Matematică : Clasa a 10-a : Probe de evaluare. Concursuri de matematică / Victor
Raischi. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 108 p. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3007-8-0.
[2017-721].

25
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

- - 1. Matematică – Teste – Concursuri.


51(079)
53 FIZICĂ
778. Cuculescu, Ion.
Elemente de fizică şi chimie pe înţelesul tuturor. Unităţi de măsură : Ghid pentru elevi
şi părinţi / Ion Cuculescu ; au contribuit: Nicoleta Arnăut, Oleg Danilov ; Centrul de Asistenţă
şi Intervenţii Comunitare din s. Văsieni. – Văsieni ; Teleneşti : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 16, [1] p. : fig., fot. color ; 25 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-249-2.
[2017-807].
- - 1. Fizică. 2. Chimie.
53+54(075)
779. Marinciuc, Mihai.
Fizică : manual pentru clasa a 6-a / Mihai Marinciuc, Mircea Miglei ; comisia de
evaluare: Nicolae Balmuş [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 107 p. : fig., fig. color ; 24 cm.
[37600] ex.
ISBN 978-9975-85-060-5.
[2017-855].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
780. Idem în lb. rusă : Физика : учебник для 6 класса / trad. din lb. rom.: Claudia
Şerban. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 107 p. : fig., fig. color
; 24 cm.
[9800] ex.
ISBN 978-9975-85-061-2.
[2017-856].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
Cuculescu, Ion. Elemente de fizică şi chimie pe înţelesul tuturor. Unităţi de măsură. –
Vezi Nr 778.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


781. Biologie : Caiet de probe de evaluare sumativă şi formativă : Clasa a 9-a /
Mariana Goraş, Stela Arhip, Svetlana Gonţa [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 64 p. : fig., fot. color, tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3047-7-1.
[2017-729].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
611/612 Biologie umană
612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
612.1/.8 Fiziologie sistematică
782. Dumbrăveanu, Ion.
Disfuncţiile sexuale masculine. Disfuncţia erectilă şi dereglările de ejaculare : Indicaţii
metodice / Ion Dumbrăveanu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
– Chişinău : Medicina, 2017. – 31 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-045-5.
[2017-760].
- - 1. Disfuncţiile sexuale masculine. 2. Bărbaţi – Disfuncţii sexuale.
612.612:616-008.6(076.5)
613 Igienă. Igienă şi sănătate personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
783. Dumbrăveanu, Ion.
Noţiuni de sexologie. Sănătatea sexuală şi sexualitatea umană : Indicaţii metodice / Ion
Dumbrăveanu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău :
Medicina, 2017. – 30 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 30 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-046-2.
[2017-761].
- - 1. Sexologie. 2. Sexualitate umană.
613.88(076.5)
784. Чебан, О. С.
Подросток: 100 вопросов взрослому о здоровье : Книга для родителей / О. С.
Чебан, С. К. Турчак. – Тирасполь : Б. и., 2017 (ГУИПП "Бендерская типография
"Полиграфист"). – 110, [2] p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 111 (13 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4329-8-6.
[2017-732].
- - 1. Sănătatea adolescenților. 2. Adolescenţi – Îngrijirea sănătăţii.
613.8/.9:37.018.1
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii
Tarabeih, Mahdi. Gândirea profesională a medicului. – Vezi Nr 722.

614.8 Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă


785. Olaru, Efim.

27
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Asigurarea tehnico-materială a forţelor protecţiei civile : Curs universitar / Efim Olaru,


Mihail Capră ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcții, Geodezie și Cadastru, Catedra
Securitatea Activității Vitale. – Chişinău : UTM, 2017. – 180, [4] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 108 (9 tit.). – 50 ex.
[2017-766].
- - 1. Protecție civilă.
614.8(075.8)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.4 Preparate farmaceutice. Materiale medicale. Echipamente
786. Pocaznoi, Ion.
Biomateriale şi biocompatibilitate : Pentru studenţii specialităţii "Inginerie biomedicală" /
Ion Pocaznoi, Liliana Vereştiuc ; coord.: Victor Şontea ; Univ. Tehn. a Moldovei, Univ. de
Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi, Proiectul TEMPUS BME-ENA. – Chişinău :
Pontos, 2017 (Tipogr. "Europress"). – 315 p. : fig., fig. color ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul financiar al Proiectului TEMPUS BME-
ENA. – 150 ex.
ISBN 978-9975-51-836-9 (în cop. tare).
[2017-872].
- - 1. Biomateriale în medicină.
615.4-03(075.8)
615.8 Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nonmedicamentoase
787. Glavan, Alina.
Ghidul pacientului în recuperarea mişcărilor la nivelul umărului şi al cotului : Îndrumare
metodică / Alina Glavan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac.
de Medicină nr. 1, Catedra de Ortopedie şi Traumatologie. – Chişinău : [Medicina], 2017. –
21, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-049-3.
[2017-763].
- - 1. Gimnastică medicală.
615.825:[617.571+617.573](076.5)
616 Patologie. Medicină clinică
General surgery and semiology. – Vezi Nr 789.

Гуцу, Е. Общая хирургия и семиология. – Vezi Nr 790.

616.1/.9 Patologie specială


616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale)
788. Ghicavîi, Vitalii.
Obstrucţia infravezicală: diagnostic şi tratament endoscopic miniinvaziv / Ghicavîi Vitalii
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de urologie şi
nefrologie chirurgicală. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 280 p.: fig., tab. ; 21
cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 256-276 (368 tit.). – 70 ex.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-56-416-8 (în cop. tare).


[2017-876].
- - 1. Vezica urinară – Afecţiuni – Endoscopie. 2. Uretere – Patologie – Tratament
endoscopic miniinvaziv. 3. Patologii urologice obstructive.
616.62-072.1-089
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
789. General surgery and semiology : Lecture support for the 3rd – year students,
faculty of Medicine nr. 2 / E. Guţu, S. Casian, V. Iacub [et al.] ; "Nicolae Testemiţanu" State
Univ. of Medicine and Pharmacy, Dep. of Gen. Surgery and Semiology. – 2nd ed. – Chişinău :
Medicina, 2017. – 127 p. : tab. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-82-044-8.
[2017-759].
- - 1. Chirurgie. 2. Semiologie.
617+616-07(075.8)
790. Гуцу, Е.
Общая хирургия и семиология : Краткий курс лекций : Для студентов 3-го курса
медицинского факультета Nr 1 / Е. Гуцу, Д. Касьян ; Гос. ун-т медицины и фармации им.
"Николая Тестемицану", Каф. общей хирургии и семиологии Nr 3. – Кишинэу : Medicina,
2017. – 139 p. ; 21 cm.
80 ex.
ISBN 978-9975-82-042-4.
[2017-758].
- - 1. Chirurgie. 2. Semiologie.
617+616-07(075.8)
617.5 Chirurgie topografică
791. Glavan, Alina.
Ghidul pacientului cu endoproteză totală de şold şi genunchi : Îndrumare metodică /
Alina Glavan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Medicină
nr. 1, Catedra de Ortopedie şi Traumatologie. – Chişinău : [Medicina], 2017. – 62 p. : fig. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 61-62 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-048-6.
[2017-762].
- - 1. Endoproteză totală de şold şi genunchi. 2. Endoproteză totală – Genunchi. 3.
Regiunea şoldului – Endoproteză. 4. Chirurgie plastică.
[617.581+617.583]-089.844(076.5)
792. Suman, Serghei.
Peretele anterolateral al abdomenului : hernii în termeni, noţiuni, eponime, clasificări şi
teste : [pentru uzul studenţilor] / Serghei Suman, Ala Suman ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie topografică şi chirurgie operatorie,
Catedra de chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi", Lab. de chirurgie hepato-pancreato-biliară,
IMSP Inst. de Medicină Urgentă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 260 p. : fig.,
fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 178-183 (93 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-415-1.
29
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

[2017-877].
- - 1. Abdomen – Hernii.
617.55-007.43(075.8)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
620.9 Economia energiei în general
Energie, efecienţă, ecologie şi educaţie. – Vezi Nr 795.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
621.3 Electrotehnică
621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate
video. Telecomandă
793. Cernii, Victor.
Seriile Fourier, transformata Fourier şi aplicările lor în radioelectronică : Material
didactic / Victor Cernii, Nicolae Ciobanu, Victor Orlov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie
Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Chişinău : UTM, 2017. – 66 p. : fig.
; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 65 (7 tit.). – 50 ex.
[2017-768].
- - 1. Transmiterea semnalelor – Radioelectronică.
621.391.8(075)
625 Construcţia căilor de transport terestru. Construcţii de căi ferate. Construcţii de
drumuri
625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
794. Pogorleţchi, Ghenadie.
Drumuri 1 : Bazele proiectării drumurilor : Curs de prelegeri : [în vol.] / Ghenadie
Pogorleţchi ; red. resp.: Sergiu Bejan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură,
Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. – Chişinău : UTM, 2017 – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-45-482-7.
Partea 1-a. – 2017. – 138 p. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 135 (15
tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-483-4. – [2017-765].
- - 1. Drumuri – Proiectare.
625.7.02(075.8)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului
795. "Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie", conferinţă tehnico-ştiinţifică cu
participare internaţională (4 ; 2017 ; Chişinău). Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie :
Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 4-a, 27-29 aprilie, 2017,
Chişinău, Republica Moldova / com. şt.: Constantin Ţuleanu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău :

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CEP USM, 2017 – 285, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Conferinţe", ISBN 978-9975-71-
718-2).
Antetit.: Asoc. Inginerilor de Instalaţii din Rep. Moldova, Univ. Tehn. a Moldovei, Dep.
"Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului". – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-71-900-1.
[2017-788].
- - 1. Surse de energii regenerabile. 2. Resurse energetice.
628+620.9(082)=135.1=161.1
63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII
SĂLBATICE

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
796. Hurmuzachi, Anatolie.
Vlăstarii plaiului natal = Ростки родного края : Culegere de articole scrise de autor,
despre autor şi oamenii ce l-au înconjurat în anii 1952-2016 / Anatolie Hurmuzachi. – Ed.
prel. şi compl. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 409, [1] p. : fot., n. muz. ; 21
cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISSN 979-0-3480-0282-8.
ISBN 978-9975-56-410-6.
[2017-878].
- - 1. Inginerie mecanică – Agricultură. 2. Agricultură – Personalităţi.
631(478)(092)=135.1=161.1
631.5 Lucrări agricole
797. Igiena depozitelor şi ambalajelor pentru produsele horticole : Ghid /
contribuţii: Artur Macari. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 28 p. : fig., tab. color ;
30 cm.
Bibliogr.: p. 28 (15 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei
Liechtenstein Development Service (LED) în Moldova. – 60 ex.
ISBN 978-9975-89-057-1.
[2017-700].
- - 1. Produse horticole – Igiena ambalajelor. 2. Depozite – Produse agricole – Igienă.
631.56:634/635
633/635 Horticultură în general
633 Cultura plantelor de câmp
633.8 Plante aromatice. Condimente. Plante medicinale
798. Medicinal artemisia L. species (A. annua, A. absinthium and A. lerchiana)
in Republic of Moldova / Nina Ciocarlan, Veaceslav Ghendov, Tatiana Izverscaia [et al.] ;
photos: Veaceslav Ghendov ; Bot. Garden (Inst.) of Acad. of Sci. of Moldova, NIRDBS /
"Stejarul" Biol. Research Centre, Mediplant, Swiss Research Inst. for Aromatic and Medicinal
Plants. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 144 p. : fig., tab. color ; 24
cm.
31
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Bibliogr.: p. 118-127 (232 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Naţ. Elveţian
pentru Cercet. (SNSF). – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-798-8.
[2017-820].
- - 1. Plante medicinale – Artemisia L.
[633.88+582.998.2]:502.75(478)
634 Cultura fructelor
799. Determinarea calităţii fructelor şi legumelor : Ghid / contribuţii: Artur Macari.
– [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 20 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 20 (9 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei
Liechtenstein Development Service (LED) în Moldova. – 60 ex.
ISBN 978-9975-89-059-5.
[2017-702].
- - 1. Fructe – Determinarea calităţii. 2. Legume – Determinarea calităţii.
634/635:631.56
800. Recoltarea, păstrarea merelor şi strugurilor : Ghid / contribuţii: Artur Macari.
– [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 16 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 16 (14 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei
Liechtenstein Development Service (LED) în Moldova. – 60 ex.
ISBN 978-9975-89-058-8.
[2017-701].
- - 1. Mere – Recoltare – Păstrare. 2. Struguri – Recoltare – Păstrare.
[634.11+634.85]:631.55/.56
637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi de vânat
801. Maleca, Tudor.
Metode de determinare a indicilor calităţii laptelui şi produselor lactate, ouălor şi
produselor de ouă / Tudor Maleca ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova
(UCCM). – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia UCCM). – 122 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 121 (7 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-81-030-2.
[2017-798].
- - 1. Lapte – Determinarea calității. 2. Ouă – Determinarea calității.
637.1/.4.04(075)
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
802. Технологическое воспитание : Учебник для 5-6 классов / Анжела Ешану,
Ион Шарагов, Николае Онофрейчук [и др.] ; пер. с рум.: Тамарa Шмундяк, Анжелa
Ешану ; comisia de evaluare: Iurie Cucuietu [et al.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. –
[Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Arc : Epigraf, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 206, [1] p. : des., des.
color ; 24 cm.
Apare din sursele Fondului Special pentru Man. – 16350 ex.
ISBN 978-9975-0-0000-0 (Arc). – ISBN 978-9975-60-250-1 (Epigraf).
[2017-810].
- - 1. Educație tehnologică.
64(075.3)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


657 Contabilitate
803. "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor", conferinţă
ştiinţifică internaţională (6 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
"Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor" = "Accounting and the accounting
profession in the century of challenges" : consacrată Zilei Profesionale a Contabilului :
Culegere de articole ştiinţifice, Ediţia a 6-a, 5-6 aprilie 2017, mun. Chişinău / com. şt.: Grigore
Belostecinic (preşedinte) [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Arva Color")]. – 405 p. :
fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti
din Rep. Moldova, Assoc. of Chartered Certified Accountants [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 20
ex.
ISBN 978-9975-127-50-9.
[2017-730].
- - 1. Contabilitate. 2. Contabili.
657:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
Соколова, Анна Петровна. Управленческая диагностика фирма – I. – Vezi Nr
728.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


72 ARHITECTURĂ
Prisacaru, Veaceslav. Sfântul Munte Athos – locul rugăciunii pentru lumea întreagă. –
Vezi Nr 724.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


804. Galeria scriitorilor români. Gheorghe Oprea : [pictor] : Catalog / Bibl. Naţ. a
Rep. Moldova ; alcăt.: Raisa Mahu, Viorica Cazacu ; pref.: Victoria Rocaciuc, Alexe Rău ; dir.
gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2017 [Combinatul
Poligrafic]. – 84 p. : des. color, [1] f. port. ; 20 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-4318-7-3.
[2017-706].
- - 1. Pictură – Portrete.
75.041.5:[821.135.1+821.135.1(478)]
78 MUZICĂ
805. Borş, Alexandru.
Educaţie muzicală : manual pentru clasa a 6-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi ; comisia
de experţi: Margareta Tetelea [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. –
[Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 95 p. : des., fot., n. muz. ; 24 cm.
[37300] ex.
ISBN 978-9975-85-068-1.

33
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

[2017-853].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.3)
806. Idem în lb. rusă : Музыкальное воспитание : учебник для 6 класса / trad. din
lb. rom.: Tatiana Berezovicova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron").
– 99, [1] p. : des., fot., n. muz. ; 24 cm.
[9400] ex.
ISBN 978-9975-85-067-4.
[2017-854].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.3)
807. Colţova, Aliona,
Cale luminoasă : Album de piese pentru pian = Светлый путь : Альбом
фортепианных пьес / Colţova Aliona ; alcăt. şi ed. îngrijită de Elena Gupalova, Aliona
Colţova ; USB "A. Russo", Centrul de Promovare a Culturii "Urania". – Chişinău : Pontos,
2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 42, [2] p. : fot., n. muz.; 30 cm.
Tit., pref., tit. cântecelor paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0301-6.
ISBN 978-9975-51-834-5.
[2017-848].
785:780.616.432
808. Comendant, Nichita.
Album folcloric : 77 de prelucrări pentru ţambal şi pian / Nichita Comendant. – Chişinău
: S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 308 p. : fot., n. muz. ; 31 cm.
Bibliogr.: p. 308. – 230 ex.
ISMN 979-0-3480-0300-9.
ISBN 978-9975-53-802-2 (în cop. tare).
[2017-826].
- - 1. Muzică pentru țambal. 2. Muzică pentru pian.
784.4:780.616.4
809. Croitoru, Sergiu.
Educaţie muzicală : Manual pentru clasa a 4-a / Sergiu Croitoru, Ion Gagim ; comisia
de evaluare: Mariana Vacarciuc [et al.] ; n. muz.: Vitalie Ichim, Carolina Tomoianu ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). –
143 p. : des. color, n. muz. ; 24 cm.
[38400] ex.
ISBN 978-9975-85-062-9.
[2017-850].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
810. Gagim, Ion.
Transfigurarea muzicală a poeziei în creaţia vocală : Anatomia unei analize
hermeneutice: Adio de Vlad Mircos vs Pastel de George Bacovia / Ion Gagim. – [Bălţi] :
[Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi], 2017 (Tipogr. "Indigou Color"). – 40 p. : n. muz.
; 21 m.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.


ISMN 979-0-3480-0281-1.
ISBN 978-9975-50-192-7.
[2017-746].
- - 1. Creații vocale.
784.04:821.135.1
811. Борш, Александру.
Музыкальное воспитание : Учебник для 4 класса / Александру Борш, Сержиу
Кроитору, Еуджен Корой ; trad. din lb. rom.: Alexandru Borş, Tatiana Berezovicova ; n.
muz.: Vitalie Ichim, Carolina Tomoianu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 4-a]. –
[Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 142 p. : des. color, n. muz. ; 24 cm.
[9400] ex.
ISBN 978-9975-85-063-6.
[2017-851].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
812. Gala premiilor UNITEM 2017 : [Uniunea Teatrală din Moldova] : Ediţia a 16-a /
proiect coord. de Alexandru Grecu ; ed. îngrijită de: Victoria Cazacu. – [Chişinău : S. n., 2017]
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 80 p. : fot., fot. color ; 20 x 20 cm.
[2017-867].
- - 1. Teatru – Republica Moldova – Premii.
792(478)
813. Licurici septuagenar : [Teatrul Republican de Păpuși] : Incursiune istorico-
bibliografică (1945-2015) / concepţia: Titus Bogdan Jucov, Ion-Gheorghe Şvitchi ; resp. de
ed.: Victoria Cazacu, Ion-Gheorghe Şvitchi ; bibliogr.: Sabina Dodul. – Chişinău : UNITEM,
2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 238 p. : fot., fot. color ; 20 cm. – (Colecţia UNITEM ;
15, ISBN 978-9975-9821-3-9).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii din Rep. Moldova, Uniunii Teatrale din Rep.
Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9821-7-7.
[2017-825].
- - 1. Teatrul Republican de Păpuși "Licurici" din Chișinău.
792.97(478-25)(082)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
814. Гандлер, Семëн.
Футбол – наше всё! : [în vol.] / Семëн Гандлер, Алексей Попов, Евгений Штирбу. –
Кишинэу : [Princeps], 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 22 cm. – (Библиотека "Мир
любознательных", ISBN 978-9975-3110-3-8). – ISBN 978-9975-3110-1-4.
Том 1. – 2017. – 608 p. : des., des. color. – 800 ex. – ISBN 978-9975-3110-2-1 (în
cop. tare). – [2017-830].
- - 1. Fotbal – Istorie.
796.332(091)

35
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

815. "Физическая культура и спорт: проблемы и перспективы развития",


международная студенческая научно-практическая конференция (6 ; 2017 ;
Тирасполь). Физическая культура и спорт: проблемы и перспективы развития :
Материалы 6 Международной студенческой научно-практической конференции /
редкол.: В. Ф. Гуцу [и др.]. – Тирасполь : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 147, [1] p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. физ. культуры и спорта. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4348-3-6.
[2017-843]
- - 1. Educaţie fizică. 2. Sport.
796/799(082)
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
816. Râbacov, Ghenadie.
Caiete de traductologie = Cahiers de traductologie = Cahiers of Translation : Studies /
Ghenadie Râbacov ; red. şt.: Ludmila Hometkovski, Inga Stoianova ; Univ. Liberă Intern. din
Moldova, Fac. de Litere, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale, Catedra Filologie
Romanică "Petru Roşca". – Chişinău : [ULIM], 2017. – 243 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de
subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-124-62-1.
[2017-844].
- - 1. Traductologie.
81'25=135.1=111=161.1
811 Limbi
811.135.1 Limba română
817. Cazacu, Tamara.
Făguraş : Manual de limba română : pentru clasa a 4-a din şcolile cu instruire în limba
rusă / Tamara Cazacu, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Zinaida Tărîţă ; comisia de experţi:
Alexandra Barbăneagră [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 4-a, actualizată. –
Chişinău : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 175, [1] p. : des. color ; 24 cm. – (Colecţia
"Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).
Apare din surse financiare ale Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 9500 ex.
ISBN 978-9975-86-169-4.
[2017-835].
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243(075.2)
818. Enciu, Ecaterina.
Lecţii pentru vacanţă : de la clasa a 1-a – la clasa a 2-a / Ecaterina Enciu, Viorica Marţ.
– Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 80 p. :
des. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3047-5-7.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-728].
811.135.1+51(075.2)
819. Enciu, Ecaterina.
Lecţii pentru vacanţă : de la clasa a 2-a – la clasa a 3-a / Ecaterina Enciu, Viorica Marţ.
– Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 104 p.
: des., tab.; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3047-4-0.
[2017-727].
811.135.1+51+502(075.2)
820. Hadîrcă, Maria.
Limba şi literatura română : Teste de evaluare a competenţelor lectorale, lingvistice şi
de comunicare : (cu soluţii de rezolvare) : Clasa a 9-a : Preparator pentru examen / Maria
Hadîrcă. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 88
p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 88 (13 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3007-9-7.
[2017-722].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
[811.135.1+821.135.1.09](079)
821. Marin, Mariana.
Limba română : Caietul elevului : Clasa a 4-a / Mariana Marin, Tatiana Niculcea. – Ed.
a 3-a, actualizată. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 75, [1] p. : fig., fot.,
tab. ; 25 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN
978-9975-79-896-9).
15000 ex.
ISBN 978-9975-86-159-5.
[2017-740].
811.135.1(075.2)
822. Marin, Mariana.
Limba română : Carte de lectură : Clasa a 4-a / Mariana Marin, Tatiana Niculcea. – Ed.
a 3-a, actualizată. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 127, [1] p. : fig., fot.,
tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN
978-9975-79-896-9).
15000 ex.
ISBN 978-9975-86-160-1.
[2017-739].
- - 1. Limba română – Texte literare.
811.135.1+821(100).09(075.2)
823. Marin, Mariana.
Limba română : Teste de evaluare : Clasa a 4-a / Mariana Marin, Tatiana Niculcea. –
Ed. a 3-a, actualizată. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 35, [1] p. : fig.,
fot. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN
978-9975-79-896-9).
12000 ex.

37
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

ISBN 978-9975-86-161-8.
[2017-741].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
824. Obreja-Marţ, Viorica.
Lecţii pentru vacanţă : de la clasa a 3-a – la clasa a 4-a / Viorica Obreja-Marţ,
Ecaterina Mării-Enciu. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 112 p. : des., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3047-3-3.
[2017-726].
811.135.1+51+502(075.2)
811.161.1 Limba rusă
825. Дрозд, Галина Дмитриевна.
Родное слово. Русский язык : 4 класс : Учебник для школ с обучением на русском
языке / Г. Д. Дрозд, О. Ф. Бородаева, О. В. Куртева [и др.] ; экспертная комиссия: Л. С.
Кёр [и др.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – Кишинэу : Tipografia Centrală : Vector,
2017. – 223 p. : des. color ; 24 cm.
9500 ex.
ISBN 978-9975-53-805-3 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2017-860].
- - 1. Limba rusă.
811.161.1(075.2)
826. Горленко, Фёдор Михайлович.
Русский язык и литература : 6 класс : Учебник для школ с обучением на русском
языке / Ф. М. Горленко, Т. Н. Сузанская ; экспертная комис.: О. К. Герлован [и др.] ; М-во
просвещения Респ. Молдова. – Кишинэу : Tipografia Centrală : Vector, 2017. – 363, [1] p. :
des. color ; 24 cm.
9500 ex.
ISBN 978-9975-53-801-5.
[2017-858].
- - 1. Limba rusă. 2. Literatură rusă.
811.161.1+821.161.1.09(075.3)
811.161.2 Limba ucraineană
827. Кожухар, К. С.
Украïнська мова i лiтературне читання : Пiдручник для 4 класу / К. С. Кожухар, А.
О. Люшнiвська, А. I. Нiкiтченко ; за науковою ред.: К. С. Кожухар ; comisia de evaluare:
Ana Krîjanovskaia [et al.] ; des.: Ana Evtuşenko ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-
a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 303 p. : des., tab. color ; 24 cm.
Apare din sursele financiare bugetare. – [700] ex.
ISBN 978-9975-85-072-8.
[2017-852].
- - 1. Limba ucraineană. 2. Literatură ucraineană – Critică și interpretare.
811.161.2+821.161.2.09(075.2)

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

828. Украïнська мова i лiтература : Пiдручник для 6 класу / К. С. Кожухар, М. В.


Туницька, А. I. Нiкiтченко [и др.] ; comisia de evaluare: Albina Liuşnivsika [et al.] ; des.:
Albina Evtuşenko ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017
(Tipogr. "Balacron"). – 310, [10] p. : des. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar din Fondul special pentru manuale. – [750] ex.
ISBN 978-9975-85-073-5.
[2017-857].
- - 1. Limba ucraineană. 2. Literatură ucraineană.
811.161.2+821.161.2.09(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
821.134.2 Literatură spaniolă
829. Barnet, Miguel.
Cuvintele nezburătoare : [versuri] / Miguel Barnet ; în româneşte, cuvânt înainte de
Nicolae Dabija ; postf. de Ioan Deaconescu ; il.: Iurie Braşoveanu. – Chişinău : Editura pentru
Literatură şi Artă, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 104 p. : il. ; 11 x 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-3014-2-8.
[2017-712].
- - 1. Poezie.
821.134.2(729.1)-1 Barnet
830. Padrón, Justo Jorge.
Cendemin alkaları : Peetlär (1973-1975) / Justo Jorge Padrón ; gagauz dilinä çevirdi :
Todur Zanet. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 107 p. :
il. ; 11 x 20 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-3070-9-3.
[2017-715].
- - 1. Poezie.
821.134.2-1 Padrón=512.165
821.135 Literatură romanică balcanică
821.135.1 Literatură română
831. Deaconescu, Ion.
Poeme pentru Nataşa / Ion Deaconescu. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă,
2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 72 p. : fot. ; 12 x 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-3014-3-5.
[2017-774].
- - 1. Poeme.
821.135.1-1 Deaconescu
832. Iov, D.
Scrieri : [în 2 vol.] / D. Iov ; text ales şi stabilit, repere biografice, note şi coment.,
iconografie de Mihai şi Teodor Papuc ; studiu introd. de Eugen Lungu. – [Chişinău] : Ştiinţa,
39
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

2017 (Combinatul Poligrafic). – 22 cm. – (Colecţia "Moştenire", ISBN 978-9975-67-986-2). –


ISBN 978-9975-85-064-3. – Apare cu contribuţia Min. Culturi şi sprijinul financiar al
Aşezământului Cultural "Ion C. Brătianu" cu sediul la Bucureşti, România.
Vol. 1 : Poezie. Proză. – 2017. – 586 p., [1] f. port. – [500] ex. – ISBN 978-9975-85-
065-0 (în cop. tare). – [2017-736].
- - 1. Scrieri.
821.135.1 Iov2+821.135.1-8 Iov
833. Vol. 2 : Publicistică. Memorialistică. Corespondenţă. – 2017. – 603 p. : fig., fot. –
ISBN 978-9975-85-066-7 (în cop. tare). – [2017-737].
- - 1. Scrieri.
821.135.1 Iov2+821.135.1-8 Iov
834. Negruzzi, Constantin.
Opere : Ediţie în 2 volume / Constantin Negruzzi ; ed. critică, st. introd., tab. cron., n. şi
coment., iconograf. de Liviu Leonte ; cop.: Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017
(Combinatul Poligrafic). – 22 cm. – (Colecţia "Moştenire", ISBN 978-9975-67-986-2). – ISBN
978-9975-85-076-6.
[Vol.] 1 : Păcatele tinereţilor – 2017. – 442 p., [1] f. port. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-
85-077-3 (în cop. tare). – [2017-839].
- - 1. Opere.
821.135.1 Negruzzi 2+821.135.1-8 Negruzzi
835. [Vol.] 2 : Proză. Poezie. Traduceri. – 2017. – 491 p. : fig., fot., [1] f. port. – [1000]
ex. – ISBN 978-9975-85-078-0 (în cop. tare). – [2017-840].
- - 1. Opere.
821.135.1 Negruzzi 2+821.135.1-8 Negruzzi
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
836. Boguş-Neuling, Lucia.
Surâsul soarelui : [versuri] / Lucia Boguş-Neuling ; cop., des.: Marina Grosu ; pref.:
Aurelian Silvestru. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 69, [1] p. : des. ; 11 x 18
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-139-16-8.
[2017-792].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Boguş-Neuling
837. Boţu, Pavel.
Ornic : [poeme, versuri] / Pavel Boţu ; antologie şi pref. de Eugen Lungu ; cop.,
concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 62, [1] p.
; 10 x 16 cm. – (Primăvara poeţilor, ISBN 978-9975-61-883-0).
Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – [500] ex.
ISBN 978-9975-137-97-3 (în cop. tare).
[2017-801].
- - 1. Poeme. 2. Poezie.
821.135.1(478)-1 Boţu
838. Caliniuc, Ioan.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chiar dacă lumânările se sting… : [versuri, eseuri] / Ioan Caliniuc ; design: Vitalie Leca.
– Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 127 p. : fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Liviu Belâi, Viorel Prisăcaru, Tudor Ţopa. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-795-7.
[2017-822].
- - 1. Poezie. 2. Eseuri.
821.135.1(478)-8 Caliniuc
839. Cartea poeziei, 2017 / antologator: Călina Trifan ; cop. şi concepţie graf.: Mihai
Bacinschi. – [Ed. a 5-a]. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 148 p.
Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. –
500 ex.
ISBN 978-9975-0-0004-8.
[2017-806].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-82
840. Dabija, Nicolae.
Fotógrafo de relámpagos : [versuri] / Nicolae Dabija ; versión Poética en español de
Justo Jorge Padrón ; trad. del rumano al español de Kleoparta Filipova. – Chişinău : Editura
pentru Literatura şi Arta, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 72 p. ; 12 x 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-3014-4-2.
[2017-713].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1=134.2 Dabija
841. Damaşcan, Doina.
Nu sunt ca voi : [versuri] / Doina Damaşcan. – Soroca : Uniprint, 2017. – 88 p. : des. ;
20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4390-9-1.
[2017-707].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Damaşcan
842. Deleanu, Liviu.
Dincolo de crudul mâine : [poeme, sonete, versuri] / Liviu Deleanu ; antologie şi pref.
de Lucia Ţurcanu ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 56 p. : il. ; 10 x 16 cm. – (Primăvara poeţilor, ISBN 978-9975-61-883-0).
Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – Apare cu sprijinul Min. Culturii. –
[500] ex.
ISBN 978-9975-137-96-6 (în cop. tare).
[2017-802].
- - 1. Poeme. 2. Sonete. 3. Poezie.
821.135.1(478)-1 Deleanu
843. Doga, Alexandru.
Rapsodie pe o coardă : versuri / Alexandru Doga ; pict.: Iaroslav Oliynyk. – Chişinău :
S. n., 2017 ("Tipografia Reclama"). – 75 p. : des. ; 13 x 20 cm.

41
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

200 ex.
ISBN 978-9975-58-111-0.
[2017-796].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Doga
844. Druţă, Ion.
Grădina Domnului : Eseuri, balade, amintiri, 1951-2017 / Ion Druţă ; cop.: Vitalie
Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 361, [2] p., [1] f. port. ; 20 cm.
– (Colecţia Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de
autor, ISBN 978-9975-86-039-0).
Indice de nume : p. 359-362. – 700 ex.
ISBN 978-9975-86-165-6 (în cop. tare).
176,00 lei. – [2017-837].
- - 1. Eseuri. 2. Balade. 3. Amintiri.
821.135.1(478)-8 Druţă
845. Florea-Dascăl, Valeria.
Calul, puşca şi nevasta : Comentări ale unor scrisori din vechime / Valeria Florea-
Dascăl ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 201,
[2] p. : fig., fot. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 202 (18 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-51-830-7.
[2017-874].
- - 1. Scrisori.
821.135.1(478)-94 Florea-Dascăl
846. Furtună, Dorian.
Cugetările unui (ne)cunoscut / Dorian Furtună ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău] :
Litera, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 159 p. 12 x 19 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-895-7.
[2017-738].
- - 1. Cugetări.
821.135.1(478)-84 Furtună
847. Grecu, Vlad.
Beciul : Piesă / Vlad Grecu ; ed. îngrijită de: Victoria Cazacu ; cop.: Andrei Ichim. –
Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 42, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia UNITEM
; 14).
Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Teatrale din Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-761-2.
[2017-868].
- - 1. Poeme. 2. Piese de teatru.
821.135.1(478)-1/-2 Ţurcanu
848. Halipli, Vlad.
Amorologia, sau Revoluţia iubirii : [proză psihologică] / Vlad Halipli ; col. red.: Mihai
Cimpoi [et al.] ; coord.: Vasile Căpăţână, George Călin ; cop.: Alexandru Manolache ; Asoc.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon". – Chişinău : Ideal, 2017 (Tipogr. "Iutastan"). – 433,
[8] p. : scheme color ; 21 cm. – (Colecţia Ideal ; 127, ISBN 978-9975-4288-0-4).
ISBN 978-9975-3051-8-1.
[2017-750].
- - 1. Proză.
821.135.1(478)-3 Halipi
849. Josu, Nina.
Peste margini : [versuri] / Nina Josu ; il. şi cop.: Teodor Buzu. – Chişinău : Editura
pentru Literatură şi Artă, 2016 [Tipografia ASEM]. – 64 p. : il. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul Uniunii Scriitorilor. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3070-8-6.
[2017-773].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Josu
850. Majeure, Lola.
Dirty Vera Cruz : [roman] / Lola Majeure. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Print-
Caro"]. – 99 p. ; 20 cm.
[200] ex.
ISBN 978-9975-51-835-2.
[2017-846].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Majeure
851. Mironov, Filip.
Cântare din trişcă : [versuri] / Filip Mironov ; pref.: Iuliu Cârchelan ; des.-cop.: Aurel
Guţu. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 247 p. ; 13 x 21 cm.
[250] ex.
ISBN 978-9975-87-230-0.
[2017-809].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Mironov
852. Moisei, Vitalie.
Zborul dorului [versuri] / Vitalie Moisei ; pict.: Marina Scutelnic. – [Chişinău] : Estetini,
[2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 48 p. : des., fot. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4212-6-3.
[2017-716].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Moisei
853. Palladi, Tudor.
Unul în patru : Poeme : (Pălăduiri) / Tudor Palladi ; graf.: Mariana Jioară ; design, cop.:
Dorian Conea. – Chişinău : Iutastan, 2017. – 340 p. : il. ; 11 x 17 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4060-7-9.
[2017-749].
- - 1. Poeme.

43
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

821.135.1(478)-1 Palladi
854. Popovici, Vlad.
Verbul din oglindă : poezie / Vlad Popovici ; sel.: Iulia Iordăchescu ; design, cop.:
Adrian Gavriliuc. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 158, [4] p. : il. ; 21 cm.
[200] ex.
ISBN 978-9975-87-228-7 (în cop. tare).
[2017-811].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Popovici
855. Răileanu, Sava.
Raza de soare : Versuri / Sava Răileanu. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Prin-
Caro"). – 57, [2] p. : fot. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-805-5.
[2017-847].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Răileanu
856. Sârbu, Liuba.
Azi spre mâine : [versuri] / Liuba Sârbu ; graf.: Vasile Botnaru. – [Chişinău] : Editura
pentru Literatură şi Artă, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 74, [2] p. : des. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-3014-5-9.
[2017-714].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Sârbu
857. Şiman, Augustina.
Despre Ea : [eseuri] / Augustina Şiman ; cop.: Natalia Bostan. – Chişinău : S. n., 2017
["Tipografia Reclama"]. – 180 p. : fot. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-58-106-6.
[2017-793].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Şiman
858. Voinovan-Manole, Maria-Valentina.
La răscrucea dintre mister şi realitate : Literatură popular-ştiinţifică / Maria-Valentina
Voinovan-Manole ; red.-șef: Tudor Palladi. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 631 p. : fig., fot. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 626 (4 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-799-5 (în cop. tare).
[2017-864].
821.135.1(478)-94 Voinovan-Manole
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
859. Evstratiev, Serghei.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Un praznic în Cuşmaria = Поминуха в Кушмарии / Serghei Evstratiev ; trad.: V. Cer-


Cernei ; prez. graf. de aut.; pict.: A. Smîşliaev. – [Chişinău : Universul, 2017]. – 256 ; 256 p. :
des. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 150 ex.
ISBN 978-9975-47-148-0 (în cop. tare).
[2017-771].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-34=135.1=161.1 Evstratiev
860. Горизонт : Литературный альманах бендерских писателей / [сост.] :
Светлана Мазерина, Леонид Литвиненко ; обл.: Игорь Сметанников. – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Print-Caro")]. – 21 cm.
Nr 3. – 2017. – 528 p. : fot. – 40 ex. – ISBN 978-9975-56-417-5 (în cop. tare). – [2017-
875].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri. 3. Eseuri.
821.161.1(478-29)-82
861. Единак, Е. Н.
Вдоль по памяти ; Бирюзовое небо детства : [рассказы] / Е. Н. Единак. –
Дондушень : Oxana Edinac, 2016. – 624 p., [1] f. port. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3150-0-5 (în cop. tare).
[2017-849].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-3 Единак
862. Петру, Валериан (В. Чоботару).
Путешествие в обратно : [рассказ] / Валериан Петру. – [Chişinău] : CEP USM,
2017. – 182 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-71-888-2.
[2017-777].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-34 Петру
821.512.161 Literatură turcă
863. Behramoğlu, Ataol.
Cerul cu cinci curcubeie : Poeme / Ataol Behramoğlu ; în româneşte, cuvânt înainte de
Nicolae Dabija ; postf. de Ioan Deaconescu ; il.: Teodor Buzu. – Chişinău : Editura pentru
Literatură şi Artă, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 76 p. : des. ; 12 x 20 cm. – (Colecţia "Pegas",
ISBN 978-9975-3070-2-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-3014-6-6.
[2017-775].
- - 1. Poeme.
821.512.161-1 Behramoğlu
821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova
864. Köse, Mariya.
Bozbey tamızlıı : Bay Tanasın annatmaları / Mariya Köse ; resimci: Nina Hergeleci. –
Kişinöv : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 295, [1] p. : des. ; 22 cm.
45
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Apare cu sprijinul financiar al Gagauziya bakannik komiteti. – 500 ex.


ISBN 978-9975-53-800-8.
[2017-863].
- - 1. Povestiri.
821.512.165(478)-32 Köse
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
865. Grimm, Jacob.
Muzicanții din Bremen : [poveste] : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] : 3+ / Fraţii Grimm.
– [Chișinău] : Dorinţa, 2015 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 25 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-66-0.
[2017-757].
- - 1. Povești. 2. Puzzle.
821-93:794.5
821.113.4-93 Literatură daneză
866. Andersen, Hans Christian.
Degețica : [poveste] : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] : 3+ / Hans Christian Andersen.
– [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-51-6.
[2017-769].
- - 1. Povești. 2. Puzzle.
821.113.4-93 Andersen:794.5
821.135.1-93 Literatură română
867. Creangă, Ion.
Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă ; prez. graf.: Petru Gheţoi. – [Chişinău] :
Lumina, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 16 p. : des. color ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-412-8.
[2017-859].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Creangă
868. De Amicis, Edmondo.
Cuore. Inimă de copil : [istorisiri] / Edmondo De Amicis ; trad. din ital.: M. Melega ;
cop.: Andrei Ichim. – Chişinău : Cadran (Policadran), 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 195, [1]
p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4218-8-1.
[2017-814].
- - 1. Istorisiri.
821.131.1-93=135.1 De Amicis
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
869. Donici, Alecu.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Racul, broasca și o știucă : [fabulă] : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] : 3+ / Alecu Do-
nici. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-52-3.
[2017-770].
- - 1. Fabule. 2. Puzzle.
821.135.1(478)-93Donici:794.5
870. Partole, Claudia.
Lola cea frumoasă : [poveste] / Claudia Partole ; il.: Violeta Zabulica. – [Chişinău] : Arc,
2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 27, [1] p. : des. color ; 26 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-137-98-0.
[2017-800].
- - 1. Povești.
821.135.1(478)-93 Partole
871. Tkacenko-Nagnibeda, Alexandra.
Poezii pentru copii : [în vol.] / Alexandra Tkacenko-Nagnibeda ; imagini: Raisa
Sinchetru. – [Chişinău] : Lyceum, [2017 (F.E-.P. "Tipografia Centrală")] – . – 24 cm. – ISBN
978-9975-3007-5-9.
Partea 1-a : Livada jucăuşă. – 2017. – 40 p. : des. color. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
3007-6-6. – [2017-719].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Tkacenko-Nagnibeda
872. Partea a 2-a : Grădina jucăuşă. – 2017. – 28 p. : des. color. – 500 ex. – ISBN
978-9975-3047-8-8. – [2017-723].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Tkacenko-Nagnibeda
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Marin, Mariana. Limba română. – Vezi Nr 821.

821.161.1.0 Literatură rusă


Горленко, Фёдор Михйлович. Русский язык и литература. – Vezi Nr 826.

821.161.2.0 Literatură ucraineană


Кожухар, К. С. Украïнська мова i лiтературне читання. – Vezi Nr 827.
Украïнська мова i лiтература. – Vezi Nr 828.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
873. Zanoci, Aurel.

47
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Ghid metodic pentru practica arheologică / Aurel Zanoci, Mihail Băţ ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Dep. Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Lab. de
Cercet. Şt. "Tracologie". – Chişinău : CEP USM, 2017. – 74 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 74 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-891-2.
[2017-780].
- - 1. Arheologie.
902/904(076.5)
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
874. Popa, Petre.
Strada : [orașul Soroca] / Petre Popa ; coord.: Grigore Guţu ; fot.: Vadim Şterbate. –
Soroca : Uniprint, 2017. – 120 p. : fot. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Apare cu sprijinul financiar al dlui Mircea Moldovan.
ISBN 978-9975-4390-8-4.
[2017-704].
- - 1. Soroca – Orașe – Republica Moldova – Studii.
908(478-21)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A ALTOR TERITORII INDIVIDUALE. CĂLĂTORII.
GEOGRAFIE REGIONALĂ
913 Geografie regională
875. Geografia continentelor şi oceanelor : Manual pentru clasa a 6-a / Natalia
Odoleanu, Larisa Ungurean, Mariana Jioara [et al.] ; comisia de evaluare: Vitalie Sochircă [et
al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul
Poligrafic). – 127 p. : fig., h. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. – 38000 ex.
ISBN 978-9975-0-0002-4.
[2017-743].
- - 1. Geografia continentelor. 2. Geografia oceanelor.
913(21/26)(075.3)
876. Idem în lb. rusă : География материков и океанов : Учебник для 6 класса /
пер. с рум. : Татьянa Зайковскaя. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul
Poligrafic). – 127 p. : des. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Man. – 9620 ex.
ISBN 978-9975-0-0003-1.
[2017-836].
- - 1. Geografia continentelor. 2. Geografia oceanelor.
913(21/26)(075.3)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
877. Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi
Arheologie : In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), ediția a 4-a, 28 aprilie, 2017 :
Program. Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie ;
ed.: Aurel Zanoci ; com. org.: Ion Eremia [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 104 p. ; 21
cm.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul Companiei "Berlizzo Group", Întreprinderea Mun. "Piaţa Centrală",


absolvenţi ai Fac. de Istorie [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-901-8.
[2017-789].
[94+902/904]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1
94(100) Istorie universală
878. Hobsbawm, Eric.
Bandiţii : [geneza, amploarea şi figurile reprezentative ale delincvenţei continentale] /
Eric Hobsbawm ; trad. din engl. de Ciprian Şiulea. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul
Poligrafic). – 233, [6] p. : fig., fot. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil
Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Tit. orig.: Bandits. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume : p. 223-234. – 700
ex.
ISBN 978-9975-86-164-9 (în cop. tare).
160,00 lei. – [2017-838].
- - 1. Delincvenţă continentală.
94(100)
94(3) Istoria lumii antice
Zanoci, Aurel. Istoria veche a spaţiului românesc. – Vezi Nr 879.
94(398) Istoria Daciei
879. Zanoci, Aurel.
Istoria veche a spaţiului românesc : (culegere de documente) / sel., note şi coment.:
Aurel Zanoci, Mihail Băţ ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Dep. Istoria
Rom., Universală şi Arheologie, Lab. de Cercet. Şt. "Tracologie". – Chişinău : Bons Offices,
2017. – 244 p. ; 19 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Indice de teme : p. 243-244. – 50 ex.
ISBN 978-9975-87-224-9.
[2017-813].
- - 1. Istoria veche a spaţiului românesc.
94(398)+94(36+37+38)
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
94(478) Istoria Republicii Moldova
880. Bezviconi, Gheorghe.
Profiluri basarabene : [în 2 vol.] / Gheorghe Bezviconi ; text sel. şi îngrijit: Mihai Papuc ;
pref.: Florin Faifer. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 20 cm. – (Colecţia
"Pagini despre Basarabia", ISBN 978-9975-67-995-4). – ISBN 978-9975-85-080-3.
[Vol.] 1. – 2017. – 323 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min.
Culturii. – 500 ex. – ISBN 978-9975-85-081-0. – [2017-841].
- - 1. Basarabia – Istorie.
94(478)+94(498)
881. Bezviconi, Gheorghe.

49
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Raionul : [în 2 vol.] / Gheorghe Bezviconi ; text sel. şi îngrijit: Mihai Papuc ; pref.: Florin
Faifer. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 20 cm. – (Colecţia "Pagini despre
Basarabia", ISBN 978-9975-67-995-4). – ISBN 978-9975-85-080-3.
[Vol.] 2. – 2017. – 326 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min.
Culturii. – 500 ex. – ISBN 978-9975-85-082-7. – [2017-842].
- - 1. Basarabia – Istorie.
94(478)+94(498)
882. Cazacu, Matei.
Republica Moldova : Un stat în căutarea naţiunii / Matei Cazacu, Nicolas Trifon ;
cartografie de Vincent Vacarisas ; trad. din fr. de Adrian Ciubotaru. – [Chişinău] : Cartier,
2017 (Combinatul Poligrafic). – 413, [1] p. ; 21 cm. – (Cartier istoric / coord. de Virgil
Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Tit. orig.: La République de Moldavie : Un etat en quête de nation. – Referinţe bibliogr.
în subsol. – Indice : p. 409-414. – 700 ex.
ISBN 978-9975-86-162-5 (în cop. tare).
218,00 lei. – [2017-735].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
883. Găină, Ioan.
Vatra "Limbii noastre" : (File din istoria comunei Zaim) : [raionul Căușeni] : Anuar
ilustrat : [în vol.] / Ioan Găină ; Primăria Comunei Zaim, Casa-muzeu "Alexie Mateevici",
Zaim. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 24 cm. – (Colecţia "Mărturii" ; 3 /
coord.: Ioan Găină, ISBN 978-9975-51-828-4). – ISBN 978-9975-51-826-0.
Vol. 1. – 2017. – 328 p. : fot. – Referinţe bibliogr.: p. 326 (12 tit.). – Apare cu suportul
financiar al Primăriei Zaim, dlor Julea Serghei Vladimir, Zmeu Andrei, Marianciuc Eugenia H.
– 900 ex. – ISBN 978-9975-51-827-7. – [2017-873].
- - 1. Zaim – Sate – Raionul Căușeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
884. Schiţco, Nicolae.
Raionul Ialoveni : 40 de ani = Ialoveni District : 40 years / Nicolae Schiţco ; coord.:
Tudor Ţopa ; design: Simion Zamşa ; fot.: Andrei Mardari. – [Chişinău] : Fundaţia
"Draghiştea", 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 151 p. : fot., fot. color ; 25 x 29 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul
financiar al Consiliului raional Ialoveni şi cu susţinerea preş. raionului Anatolie Dimitriu. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-87-219-5 (Bons Offices) (în cop. tare).
[2017-812].
- - 1. Ialoveni – Raioane – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21/-22)(084)=135.1=111
885. Ursu, Mihai.
Muzeul Satului din Chişinău – vatră a tuturor localităţilor din Republica Moldova : Ghid /
Mihai Ursu ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : [Ideea-Com], 2017. –
32, [1] p. : fot., fot. color ; 15 x 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-3127-2-1.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-804].
- - 1. Muzeul Satului din Chișinău – Istorie.
94(478-22):069
94(498) Istoria României
Bezviconi, Gheorghe. Profiluri basarabene. – Vezi Nr 880.

Bezviconi, Gheorghe. Raionul. – Vezi Nr 881.

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
886. Atamni Fahim.
Implantaţia dentară în sectoarele posterioare ale maxilei : 323.01 – Stomatologie :
Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Atamni Fahim ; IP Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 45 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-41 (37 tit.).
[2017-75 Teze].
616.314-089.843(043.2)
887. Belic, Olga.
Morfologia complexului spleno-ligamentar în ontogeneza postnatală : 311.01 –
Anatomia omului : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Belic Olga ; Inst. Publ.
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 40 p. : fig.,
fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-36 (59 tit.).
[2017-64 Teze].
611.41+611.1+611.839(043.2)
888. Cebotari, Svetlana.
Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în spaţiul est-european în contextul
formării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016) : Specialitatea 562.01 – Teoria şi metodologia
relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe politice /
Cebotari Svetlana ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi
Administrative, Dep. Relaţii Intern. – Chişinău, 2017. – 49 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-45 (162 tit.).
[2017-84 Teze].
327(470+4)(043.2)
889. Ghicov, Adrian.
Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului : Specialitatea 532.02 –
Didactica şcolară : (Lb. şi lit. rom.) : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe ped. / Ghicov
Adrian ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2017. – 53 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 48-50 (75 tit.).
[2017-57 Teze].
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09](043.2)
890. Lupaşco, Iuliana.
Hepatitele cronice virale B şi C la adulţi (factorii de risc, particularităţile clinco-evolutive,
hormonal-metabolice, imunologice şi optimizarea metodelor de tratament) : 321.01. Boli
51
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

interne (hepatologie; gastroenterologie) : Autoref. tz. doct. habilitat în ştiinţe medicale /


Lupaşco Iuliana ; Inst. Publ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău, 2017. – 48 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-45 (91 tit.).
[2017-87 Teze].
616.36-002.2-08(043.2)
891. Martîniuc, Constantin.
Diagnosticul precoce şi tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu
bronhopneumopatie obstructivă cronică şi patologie cardiopulmonară mixtă : 321.07 –
Ftiziopneumologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Martîniuc Constantin ;
IMSP Inst. de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc". – Chişinău, 2017. – 47 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-43 (83 tit.).
[2017-83 Teze].
616.233-007.272-036.12:616.131-008-07(043.2)
892. Ungureanu, Sergiu.
Tratamentul pacienţilor cu patologia neoncologică a joncţiunii esogastrice : 321.13 –
Chirurgie : Autoref. al. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Ungureanu Sergiu ; IP Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 56, [2] p. : fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 51-52 (36 tit.).
[2017-60 Teze].
616.329/33-089(043.2)
Pentru titlul doctor
893. Andronic, Serghei.
Diagnosticul precoce şi tratamentul modern al degenerescenţei maculare legate de
vârstă : 321.17 – Oftalmologie : Teză de doct. în ştiinţe medicale / Andronic Serghei ; IP Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 32 p. : fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (37 tit.).
[2017-69 Teze].
617.735-007.17-053.9(043.2)
894. Ardelean, Grigore.
Repararea prejudiciului ecologic : Specialitatea : 552.04 – Drept funciar şi al mediului :
Autoref. tz. de doct. în drept / Ardelean Grigore ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Cercetări şi Politice. – Chişinău, 2017. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (40 tit.).
[2017-86 Teze].
349.6(043.2)
895. Arion, Marin.
Imagistica comparată a anevrismelor poligonului Willis : 324.01 – Radiologie şi
imagistică medicală : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Arion Marian ; Inst. Publ. Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig., fig.
color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (32 tit.).
[2017-74 Teze].

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.13-007.64-073.7(043.2)
896. Baranov, Elena.
Perfecţionarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova :
Specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe econ. / Baranov Elena ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Min. Econ. al Rep.
Moldova, Inst. Naţ. de Cercetări Economice. – Chişinău, 2017. – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-31 (43 tit.).
[2017-61 Teze].
631.15(478)(043.2)
897. Idem în lb. rusă : Совершенствование стратегического управления в
аграрном секторе Республики Молдова : Специальность 521.03 – Экономика и
менеджмента по отраслям деятельности : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра
экон. наук. – Кишинев, 2017. – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-31 (43 tit.).
[2017-62 Teze].
631.15(478)(043.2)
898. Băbălău, Denis.
Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător :
Specialitatea 554.04 – Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept /
Băbălău Denis ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (24 tit.).
[2017-78 Teze].
343.37:343.222(043.2)
899. Bodiu, Adrian.
Chirurgia reconstructivă a arterelor carotide la pacienţii cu ictus ischemic constituit :
321.21 – Neurochirurgie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Bodiu Adrian ; Inst.
Medico-Sanitară Publ. Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (22 tit.).
[2017-71 Teze].
616.133-089.844:616.831-005.4(043.2)
900. Buraga, Natalia.
Rolul resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale a pedagogilor : 511.01
– Psihologie generală : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Buraga Natalia ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău, 2017. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (35 tit.).
[2017-79 Teze].
159.923:37.015.3(043.2)
901. Idem în lb. rusă : Роль личностных ресурсов в формировании увлеченности
работой педагогов : 511.01 – Общая психология : Автореф. дис. на соиск. ученой степ.
д-ра психологии. – Кишинэу, 2017. – 27 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (35 tit.).
[2017-80 Teze].
159.923(043.2)
902. Caraiani, Olga.

53
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Particularităţile clinico-paraclinice ale tuberculozei pulmonare infiltrative cu evoluţie


severă în tratamentul dots : 321.07 – Ftiziopneumologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
medicale / Caraiani Olga ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (51 tit.).
[2017-67 Teze].
616.24-002.5+616-097(043.2)
903. Chiperi, Anastasia.
Optimizarea pregătirii motrice a luptărilor de stil de 10-12 ani prin antrenamentul în
circuit : Specialitatea 553.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe ped. / Chiperi Anastasia ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep.
Moldova. – Chişinău, 2017. – 29 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (33 tit.).
[2017-59 Teze].
796.81:796.012(043.2)
904. Condrea, Eugeniu.
Tratamentul chirurgical al hematoamelor intracerebrale spontane supratentoriale :
321.21 – neurochirurgia : Autoref. tz. de doct. în medicină / Condrea Eugeniu ; Instituţia
Medico-Sanitară Publică, Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie. – Chişinău, 2017. – 28 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (20 tit.).
[2017-73 Teze].
616.831-005.1-089.816+616.151.5(043.2)
905. Creciun, Ala.
Perfecţionarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituţiilor de învăţământ
superior : Specialitatea: 522.01. Finanţe : Autoref. tz. de doct în ştiinţe econ. / Creciun Ala ;
Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (21 tit.).
[2017-77 Teze].
336.1:378(043.2)
906. Delipovici, Irina.
Eficientizarea lecţiilor de educaţie fizică din învăţământul gimnazial prin intermediul
metodei jocului şi competiţiei : Specialitatea 553.04 – Educaţie fizică şi sport, kinetoterapie şi
recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe pedagogice / Delipovici Irina ; Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (28 tit.).
[2017-63 Teze].
373.5.091:796.011(043.2)
907. Domente, Marin.
Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale : Specialitatea:
551.01 – Teoria Generală a Dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Domente Marin ; Univ.
de Studii Politice şi Econ. Europene, Fac. Drept, Catedra Drept Public. – Chişinău, 2017. – 30
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (7 tit.).
[2017-70 Teze].

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.77/.78(043.2)
908. Mihalciuc, Olga.
Modificări imunobiochimice la acţiunea polizaharidelor sulfatate din spirulină în normă
şi patologie : 324.03 – Diagnostic de laborator : Autoref. tz. de doct. în medicină / Mihalciuc
Olga ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", IMSP Inst. de
Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc". – Chişinău, 2017. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 24-29 (92 tit.).
[2017-66 Teze].
612.396.11.017:616-074(043.2)
909. Nistreanu, Elena.
Contribuţia tenorului Mihail Muntean la dezvoltarea artei vocale de operă în Republica
Moldova : Specialitatea 653.01 – Muzicologie : Autoref. tz. de doct. în studiul artelor şi
culturologie / Nistreanu Elena ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău, 2017. –
26 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 21-22 (10 tit.).
[2017-85 Teze].
784.087.684.131(478)(043.2)
910. Oltu, Iulian.
Acţiunea antifungică în vitro a remediilor de origine biologică şi chimică asupra unor
agenţi cauzali ai micozelor : 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe medicale / Oltu Iulian ; Acad. de Ştiinţe Moldovei, Inst. de Microbiologie şi
Biotehnologie. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 23-26.
[2017-68 Teze].
615.282:616.095(043.2)
911. Saitarlî, Natalia.
Statutul juridic al alesului local şi al personalului din administraţia publică locală din
Republica Moldova : Specialitatea: 552.02 – Drept administrativ : Autoref. tz. de doct. în drept
/ Saitarlî Natalia ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (35 tit.).
[2017-56 Teze].
342.98:352(478)(043.2)
912. Tcaciuc, Diana.
Aspecte imuno-genetice şi clinico-morfologice ale cancerului mamar asociat cu diabet
zaharat tip 2 : 321.20 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Tcaciuc Diana ; Inst. Medico-Sanitară Publică Inst. Oncologic. – Chişinău, 2017. – 28 p. : fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-25 (53 tit.).
[2017-81 Teze].
618.19-006.6-056.7:616.379-008.64(043.2)
913. Timotin, Ludmila.
Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldova : Specialitatea: 521.03
– Economie şi management în domeniul de activitate : (în activitatea de antreprenoriat) :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Timotin Ludmila ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău,
2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.

55
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Referinţe bibliogr.: p. 26-27 (41 tit.).


[2017-72 Teze].
334(478)(043.2)
914. Ţâmbală, Carolina.
Diagnosticul imagistic în hipertensiunea portală prin ciroză hepatică : 324.01 –
Radiologie şi imagistică medicală : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Ţâmbală Carolina
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 31 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (27 tit.).
[2017-82 Teze].
616.149-008.341.1:616.36-004-073(043.2)
915. Ursu, Daniela.
Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant : Specialitatea
554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Ursu Daniela ; Univ.
de Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (17 tit.).
[2017-88 Teze].
343.6(043.2)
916. Vacaraş, Olga.
Sisteme cubice de ecuaţii diferenţiale cu două şi trei drepte invariante de multiplicitate
maximală : 111.02 – Ecuaţii diferenţiale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe matematice / Vacaraş
Olga ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Matematică şi Informatică. – Chişinău, 2017. – 22
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-19 (35 tit.).
[2017-58 Teze].
517.925(043.2)
917. Zabolotnîi, Dumitru.
Analgezia inhalatorie în managementul pacientului cu afecţiuni carioase şi pulpare :
323.01 – Stomatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Zabolotnîi Dumitru ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (54 tit.).
[2017-65 Teze].
616.314.18-002-089.5(043.2)
918. Zavtoni, Mariana.
Supravegherea de stat a sănătăţii populaţiei în condiţiile de aplicare a pesticidelor în
agricultură : 331.02 Igienă : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Zavtoni Marian ; Centrul
Naţ. de Sănătate Publică. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (28 tit.).
[2017-76 Teze].
[614.3+351.773]:632.98(043.2)

56
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 4-2017


Casian, S. 789
A Cazacu, Matei 882
Achiri, Ion 771 Cazacu, Tamara 817
Andersen, Hans Christian 866 Cazacu, Victoria 812-13, 847
Andronic, Serghei 893 Cazacu, Viorica 804
Ardelean, Grigore 894 Călin, George 848
Arhip, Stela 781 Căpăţână, Vasile 848
Arion, Marin 895 Cârchelan, Iuliu 851
Atamni Fahim 886 Ceapa, Valentina 771
Arnăut, Nicoleta 778 Cebotari, Svetlana 888
Cernei, V. 859
B Cernii, Victor 793
Cheianu, Olga 711
Babuc, Viorelia 756 Chiperi, Anastasia 903
Bacinschi, Mihai 837, 839, 842 Cimpoi, Mihai 848
Balan, Oleg 745 Cimpoieş, Valentina 755
Balmuş, Nicolae 779-80 Ciobanu, Nicolae 793
Baranov, Elena 896 Ciobanu, Silvia 713
Barbăneagră, Alexandra 817 Ciocarlan, Nina 798
Bargan, Alla 761 Ciubotaru, Adrian 882
Barnet, Miguel 829 Cojocaru-Borozan, Maia 764
Băbălău, Denis 898 Colesnic, Liliana 751
Băţ, Mihail 873, 879 Colţova, Aliona 807
Behramoğlu, Ataol 863 Comendant, Nichita 808
Bejan, Sergiu 794 Condrea, Eugeniu 904
Belic, Olga 887 Conea, Dorian 853
Belostecinic, Grigore 803 Coroban, Vitalie 844
Berezovicova, Tatiana 806, 811 Coroi, Eugen 805
Bezviconi, Gheorghe 880-81 Cotelea, Silvia 754
Bîrsan, Elena 764 Creangă, Ion 867
Bodiu, Adrian 899 Creciun, Ala 905
Boguş-Neuling, Lucia 836 Croitoru, Sergiu 809
Bolboceanu, Aglaida 722 Cucuietu, Iurie 802
Bordian, Elena 711 Cuculescu, Ion 778
Borş, Alexandru 805, 811 Cuşnir, Valeriu 732
Bostan, Natalia 857 Cuzneţov, Larisa 748
Botnaru, Vasile 856
Boţu, Pavel 837 D
Braşoveanu, Iurie 829
Bulimaga, Tatiana 715-17 Dabija, Nicolae 829, 840, 863
Buraga, Natalia 900 Damaşcan, Doina 841
Buruiană, Maria 754 Danilov, Oleg 778
Busuioc, Victor 757 De Amicis, Edmondo 868
Buzdugan, Adriana 729 Deaconescu, Ioan 829, 831, 863
Buzilă, Varvara 769 Deleanu, Liviu 842
Buzu, Teodor 849, 863 Delipovici, Irina 906
Deliu, Angela 727
C Dnestrean, Tatiana 746
Dobrea, Olesea 713
Caliniuc, Ioan 838 Dobroviceanu, Zinovia 711
Capră, Mihail 785 Dodul, Sabina 813
Caraiani, Olga 902 Doga, Alexandru 843

57
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Domente, Marin 907 H


Donici, Alecu 869
Dragan, Grigore 772-75 Hadîrcă, Maria 820
Dragan, Natalia 772-75 Halipli, Vlad 848
Druţă, Ion 844 Harconița, Elena 713
Dumbrăveanu, Ion 782-83 Hâncu, Valentina 757
Dumbrăveanu, Viorica 746-47 Hergeleci, Nina 864
Hobsbawm, Eric 878
E Hometkovski, Ludmila 816
Hurmuzachi, Anatolie 796
Efrim, Oleg 766
Enciu, Ecaterina 818-19 I
Eremia, Ion 877
Erizanu, Gheorghe 844 Iacub, V. 789
Ermicioi, Aurelia 754 Ichim, Andrei 847, 868
Evstratiev, Serghei 859 Ichim, Vitalie 809, 811, 834-35
Evtuşenko, Albina 828 Iordăchescu, Iulia 854
Evtuşenko, Ana 827 Iov, D. 832-33
Izverscaia, Tatiana 798
F
J
Faifer, Florin 880-81
Filipova, Kleoparta 840 Jioară, Mariana 853, 875
Florea-Dascăl, Valeria 845 Josu, Nina 849
Furtună, Dorian 846 Jucov, Bogdan Titus 813

G K

Gagim, Ion 749, 809-10 Karnaeva, Liubovi 713


Gavriliuc, Adrian 854 Köse, Mariya 864
Găină, Ioan 883 Krîjanovskaia, Ana 827
Ghendov, Veaceslav 798 L
Gheţoi, Petru 867
Ghicavîi, Vitalii 788 Leca, Vitalie 838
Ghicov, Adrian 889 Leonte, Liviu 834-35
Glavan, Alina 787, 791 Liuşnivsika, Albina 828
Golubenco, Gheorghe 730 Lopatiuc, Ruslan 761
Gonţa, Svetlana 781 Lungu, Eugen 832-33, 837
Goraş, Mariana 781 Lupaşco, Iuliana 890
Gorea, Gheorghe (710)
Grecu, Alexandru 812 M
Grecu, Vlad 847 Macari, Artur 797, 799-800
Grigoraş, Stela 746-47 Mahu, Raisa 804
Grimm, Jacob 865 Majeure, Lola 850
Grimm, Wilhelm 865 Maleca, Tudor 801
Grosu, Marina 836 Manolache, Alexandru 848
Grozav, Natalia 755 Mardari, Andrei 884
Gupalova, Elena 807 Marin, Mariana 821-23
Guţu, Aurel 851 Marinciuc, Mihai 779
Guţu, E. 789 Martîniuc, Constantin 891
Guţu, Grigore 874 Marţ, Viorica 818-19
Guţu, Ion 776 Maximciuc, Victoria 762
Guţu, Valeriu 776 Mării-Enciu, Ecaterina 824
Melega, M. 868

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Miglei, Mircea 779 Rău, Alexe 804


Mihalciuc, Olga 908 Râbacov, Ghenadie 816
Miron, Iurie 723 Rîbacova, Galina 776
Miron, Svetlana 712 Rîjicova, Svetlana 746, 747
Mironov, Filip 851 Rocaciuc, Victoria 804
Mitru, Alexandru 770 Romanciuc, Ruxanda 845
Mocanu, Ana 763 Roşca, Nicolae 739
Moisei, Vitalie 852 Rusu, Tamara 756
N S
Negruzzi, Constantin 834-35 Saitarlî, Natalia 911
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 817, 821-23 Sazonov, Veniamin 759
Niculcea, Tatiana 821-23 Sârbu, Liuba 856
Nistreanu, Elena 909 Schiţco, Nicolae 884
Scutelnic, Marina 852
O Silvestru, Aurelian 836
Obreja-Marţ, Viorica 824 Sinchetru, Raisa 871-72
Odoleanu, Natalia 875 Smîşliaev, A. 859
Olaru, Efim 785 Sochircă, Vitalie 875-76
Olărescu, Valentina 763 Soltan, Olga 761
Oliynyk, Iaroslav 843 Soroceanu, Iurie 709
Oltu, Iulian 910 State, Daniela 751-52
Oprea, Gheorghe (804) Stepanov, Georgeta 714
Orlov, Victor 793 Stoianova, Inga 816
Stratan, Zinaida 710
P Suman, Ala 792
Suman, Serghei 792
Padrón, Justo Jorge 830, 840
Palladi, Tudor 853, 858 Ş
Papuc, Mihai 832-33, 880-81
Papuc, Teodor 832-33 Şerban, Claudia 780
Partole, Claudia 870 Şestacov, Tatiana 709
Patraşcu, Dumitru 750 Şiman, Augustina 857
Pâslariuc, Virgil 882 Şontea, Victor 786
Pintilei, Elena 712 Şpuntenco, Olga 771
Plăcintă, Elena 710 Şterbate, Vadim 874
Poalelungi, Mihai 743 Ştirbu, Angela 710
Pocaznoi, Ion 786 Şvitchi, Ion-Gheorghe 813
Pogorleţchi, Ghenadie 794 T
Popa, Maria 755
Popa, Petre 874 Tabarcea, Ala 729
Popescu, Maria 744 Tarabeih, Mahdi 722
Popovici, Vlad 854 Tărîţă, Zinaida 817
Prepeliţă, Corneliu 725 Tăutu, Inesa 719
Prisacaru, Veaceslav 724 Tcaciuc, Diana 912
Proca, Iulian 724 Tetelea, Margareta 805-06
Prohin, Andrei 769 Teutu, Aliona 756
Timotin, Ludmila 913
R Timuţa, Aliona 755
Racu, Igor 721 Tkacenko-Nagnibeda, Alexandra 871-72
Raischi, Victor 777 Toacă, Mariana 714
Răileanu, Sava 855 Tomoianu, Carolina 809, 811

59
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Trifan, Călina 839 Горленко, Ф. М. → см. Горленко, Фёдор


Trifon, Nicolas 882 Михайлович
Горленко, Фёдор Михайлович 826
Ţ Гуцу, В. Ф. 815
Ţâmbală, Carolina 914 Гуцу, Владимир 767
Ţopa, Tudor 884 Гуцу, Е. 790
Ţugui, Tatiana 744 Д
Ţuleanu, Constantin 795
Ţurcanu, Lucia 842 Дрозд, Г. Д. → см. Дрозд, Галина
Дмитриевна
U Дрозд, Галина Дмитриевна 825
Ungurean, Larisa 875 Е
Ungureanu, Sergiu 892
Ursu, Daniela 737, 915 Единак, Е. Н. 861
Ursu, Mihai 885 Ени, Валентина Вячеславовна 767
Ешану, Анжела 802
V
Vacaraş, Olga 916 Жиоара, Марианна 876
Vacarciuc, Mariana 809
Vacarisas, Vincent 882 Зайковскaя, Татьянa 876
Valcov, Vitalie 726 К
Vereştiuc, Liliana 786
Vîrlan, Maria 711 Касьян, Д. 790
Voinovan-Manole, Maria-Valentina 858 Кёр, Л. С. 825
Volosatîi, Boris 756 Кожухар, К. С. 827-28
Корой, Еуджен 806, 811
Z Кроитору, Сержиу 811
Zabolotnîi, Dumitru 917 Куртева, О. В. 825
Zabulica, Violeta 870 Кучерявенко, В. И. 753
Zamşa, Simion 884 Л
Zanet, Todur 830
Zanoci, Aurel 873, 879 Литвиненко, Леонид 860
Zavtoni, Mariana 918 Люшнiвська, А. О. 827
Zmeev, Vladimir 846
Zuber-Petrov, Valentina 754 М

А Мазерина, Светлана 860


Маринчук, Михай 780
Аким, Я. 760 Миглей, Мирча 780
Ангели, Кристина 735 Мируладов, Владимир 720
Б Н
Баранов, Елена 897 Нiкiтченко, А. I. 827
Бородаева, О. Ф. 825 Новак, Евгения 760
Борш, Александру 806, 811
О
Г
Одоляну, Наталья 876
Гандлер, Семëн 814 Онофрейчук, Николае 802
Гатанюк, Е. В. 718
Герлован, О. К. 826 П
Петру, Валериан 862

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Попов, Алексей 814 Т


Поросеч, Д. А. 718
Туницька, М. В. 828
Радченко, Я. В. → см. Радченко, Янна Турчак, С. К. 784
Валерьевна Ф
Радченко, Янна Валерьевна 733, 738, 740
Рассказова, Татьяна 760 Цынцарь, А. Л. 718
С Ч
Сметанников, Игорь 860 Чебан, О. С. 784
Соколова, А. П. → см. Соколова, Анна
Петровна Ш
Соколова, Анна Петровна 728 Унгурян, Лариса 876
Соколова, Наталья 760 Шарагов, Ион 802
Сузанская, Т. Н. 826 Шмундяк, Тамарa 802
Штирбу, Евгений 814

61
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 4-2017

Abecedar 754 Inventarul naţional al emisiilor de mercur în


Ansamblul folcloric model "Romaniţa" 768 Republica Moldova 744
Biologie 781 Invenţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Cartea poeziei, 2017 839 (1995-2016) 711
Catedra de Filologia Franceză "Grigore Cincilei" Liceul de Creativitate şi Inventică "Prometeu"
765 758
Children of Moldova 726 Licurici septuagenar 813
Codul contravenţional al Republicii Moldova 734 Medicinal artemisia L. species (A. annua, A.
Codul de executare al Republicii Moldova 741 absinthium and A. Ierchiana) ib Republic of
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova Moldova 798
742 Meşteşuguri populare tradiţionale moldoveneşti
Codul de procedură penală al Republicii 712
Moldova 736 Premise de perfecţionare a legislaţiei naţionale
Codul Instituţiei Publice Liceul Teoretic "Gh. şi de ajustare la standardele Uniunii Europene
Asachi" 756 732
Conferinţa ştiinţifică "Ştiinţa juridică autohtonă Recoltarea, păstrarea merelor şi strugurilor 800
prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene" cu Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice
genericul "Ştiinţa universitară în contextul studenţeşti 715-17
promovării conceptului de punere în aplicare a Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria
Acordului de Asociere dintre Uniunea Românilor, Universală şi Arheologie 877
Europeană şi Republica Moldova" 730 Sistemul judecătoreşti al Republicii Moldova 743
Conferinţa ştiinţifică Internaţională "Accounting Teoria şi practica administrării publice 745
and the accounting profession in the century Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de
of challenges" 803 Drept 766
Conferinţa ştiinţifică Internaţională География материков и океанов 876
"Contabilitatea şi profesia contabilă în era Горизонт 860
provocărilor" 803 Дети Молдовы 726
Copiii Moldei 726 Жилищное право 738
Culegere de documente şi instrumente ale Интеллектуальное право 740
Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei Международное частное право 733
(CEPEJ) privind managementul timpului, Республика Молдова. Центральная
eficienţa şi calitatea justiţiei 731 Избирательная Комиссия 735
Determinarea calităţii fructelor şi legumelor 799 Современное строительство и архитектура.
Dicţionarul limbajului mimico-gestual din Энергосберегающие технологи 718
Republica Moldova 761 Состояние и перспективы развития
Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie 795 практической психологии образования 753
Gala premiilor UNITEM 2017 812 Технологическое воспитание 802
Galeria scriitorilor română. Gheorghe Oprea 804 Украïнська мова i лiтература
General surgery and semiology 789 Физическая культура и спорт 815
Geografia continentelor şi oceanelor 875
Igiena depozitelor şi ambalajelor pentru
produsele horticole 797

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 4-2017

Abdomen, hernii 792 Agricultură, personalităţi 796


Abecedare 754-55, 760 Amintiri 844
Activităţi logopedice 763 Ansamblul folcloric model "Romaniţa" din
Administrare publică 745 Chişinău 768
Adolescenţi, îngrijirea sănătăţii 784 Arheologie 873

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Arhitectură religioasă, mănăstiri, Grecia 724 - holistică 759


Balade 844 - muzicală 805-06, 809, 811
Bărbaţi, disfuncţii sexuale 782 - pentru sănătate 751
Biblioteci universitare, servicii informaţionale - tehnologică 802
713 Emisii de mercur în Republica Moldova 744
Biologie, teste 781 Endoproteză totală, genunchi 791
Biomateriale în medicină 786 - de şold genunchi 791
Biserica Sfinţii Arhanghelii Mihail şi Gavriil din Eseuri 838, 844, 857, 860
Boghenii Vechi, raionul Ungheni, Republica Etichetă 723
Moldova, istorie 725 Fabule 869
Bune maniere, comportament civilizat 723 Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din
Catedra de Filologie Franceză "Grigore Moldova, istorie 766
Cincilei" a Universităţii de Stat din Moldova, Filosofia educaţiei 749
istorie 765 Firme, organizare 728
Chimie 778 Fizică 778-80
Chirurgie 789-90 Fotbal, istorie 814
- plastică 791 Fructe, determinarea calităţii 799
Coduri, contravenţional al Republicii Moldova Geografia continentelor 875-76
734 - oceanelor 875-76
- de executare al Republicii Moldova 741 Gimnastică medicală 787
- de procedură civilă al Republicii Moldova Grafică pe calculator 709
742 Industrie alimentară, indici bibliografici 710
- de procedură penală al Republicii Moldova Inginerie mecanică, agricultură 796
736 Invenţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Comisia indici bibliografici 711
- Electorală Centrală, Republica Moldova 735 Istoria veche a spaţiului românesc 879
- Europeană pentru Eficienţa Justiţiei, Istorisiri 868
documente 731 Învăţământ, juridic 730
Comunicare asertivă a cadrelor didactice 764 - superior 767
Concursul "Matematicile Cangurului – 2017" Lapte, determinarea calităţii 801
776 Legende mitologice 770
Consiliul Suprem al Magistraturii al Republicii Legislaţie, Republica Moldova 732
Moldova 743 - standardele Uniunii Europene 732
Contabilitate 803 Legume, determinarea calităţii 799
Copiii Republicii Moldova, date statistice 726 Liceul, de Creativitate şi Inventică "Prometeu"
Creaţii vocale 810 din Chişinău 758
Cugetări 846 - Teoretic "Gh. Asachi" din Chişinău 756
Curtea Supremă de Justiţie a Republicii - Teoretic Grătieşti din municipiul Chişinău
Moldova 743 757
Curtea de Apel a Republicii Moldova 743 Limba
Delincvenţă continentală 878 - română, teste 820, 823
Depozite, produse agricole, igienă 797 - - texte literare 822
Dezvoltarea limbajului copilului 762 - - pentru alolingvi 817
Disfuncţiile sexuale masculine 782 - rusă 825-26
Drept 730 - ucraineană 827-28
- internaţional privat 733 Limbaj mimico-gestual, dicţionare 761
Dreptul, locativ 738 Literatură
- proprietăţii intelectuale 740 - română, teste 820
Drumuri, proiectare 794 - rusă 826
Educaţie 748, 750 - ucraineană, critică şi interpretare 827-828
- ecologică 752 Marketing, teste 729
- fizică 815 Mass-media 714

63
Cronica cărţii Nr 4-2017 ≡ Book annals Nr 4-2017

Matematică, teste 771-77 Puzzle 865-66, 869


Mănăstiri, Muntele Athos, Grecia 724 Regiunea şoldului, endoproteză 791
Mere, recoltare, păstrare 800 Resurse energetice 795
Meşteşuguri populare moldoveneşti, indici Romane 850, 859
bibliografici 712 Sănătatea adolescenţilor 784
Muntele Athos, Grecia 724 Scrieri 832-33
Muzeul Satului din Chişinău, istorie 885 Scrisori 845
Muzică Semiologie 789-90
- pentru pian 808 Servicii sociale, familii cu copii 746-747
- pentru ţambal 808 Sexologie 783
Obiceiuri de Crăciun, colindatul 769 Sexualitate umană 783
Opere 834-35 Sfântul Munte Athos, istorie 724
Origami 719 Sistemul judecătoresc al Republicii Moldova
Ouă, determinarea calităţii 801 743
Patologii urologice obstructive 788 Societăţi comerciale în Republica Moldova
Pictură, portrete 804 739
Piese de teatru 847 Sonete 842
Plante medicinale, artemisia L. 798 Sport 815
Poeme 831, 837, 847, 853, 863 Struguri, recoltare, păstrare 800
Poezie 829-30, 836-43, 849, 851-52, 854-56, Surse de energii regenerabile 795
860 Teatru, Republica Moldova, premii 812
Poezii pentru copii 871-72 Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici" din
Povestiri 860-62, 864 Chişinău 813
Poveşti 865-67, 870 Tortură, infracţiuni 737
Presă 714 Traductologie 816
Produse horticole, igiena ambalajelor 797 Transmiterea semnalelor, radioelectronică 793
Protecţie civilă 785 Uretere, patologie, tratament endoscopic
Proză 848 miniinvaziv 788
Psihodiagnoză 721 Vezica urinară, afecţiuni, endoscopie 788
Psihologie, personalităţii 722 Zeii Greciei Antice 770
- pedagogică 753

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 4-2017

Basarabia, istorie 880-81


Ialoveni, raioane, Republica Moldova, istorie 884
Republica Moldova, istorie 882
Zaim, sate, raionul Căuşeni, Republica Moldova, istorie 883

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 4-2017


AAP 745 CEP USM 715-17, 722, 728-29, 739, 765,
Arc 760, 802, 837, 839, 842, 870, 875-76 767, 795, 862, 873, 877
ASRM 761 Dorinţa 719, 865-66, 869
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 712, Editura pentru Literatură şi Artă 829-31, 840,
804 849, 856, 863
Bons Offices 755, 879 Epigraf 802
Cadran (Policadran) 868 Estetini 852
Cartier 766, 817, 821-23, 844, 878, 882 Farmec-Lux 734, 736, 741-42
Fundaţia "Draghiştea" 884

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ideal 848 Ştiinţa 754, 779-80, 805-06, 809, 811, 827-28,


Ideea-Com 885 832-35, 880-81
INCE 711 Tipografia Centrală 825-26
Iutastan 853 ULIM 730, 816
Lexon-Prim 725, 732 Uniprint 841, 874
Lira 727 UNITEM 813
Litera 846 Universitate de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
Lumina 769, 867 713, 749, 810
Lyceum 723, 751-52, 763, 771, 777, 781, 818- Universul 859
20, 824, 871-72 UTM 709-10, 785, 793-94
Medicina 782-83, 787, 789-91 Vector 825-26
Oxana Edinac 861 Vega 776
Pontos 786, 807, 850, 845, 850, 855, 883 Приднестровский государственный
Princeps 814 университет им. Т. Г. Шевченко 733,
Pro Libra 770 738, 740, 753, 815
Prut Internaţional 754

ISBN eronat

ISBN 978-9975-104-55-5 734

65
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE ARTICLE ANNALS


REVISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
APRILIE NR 4 APRILE
(1051-1470)
0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.
INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAȘTERII ȘI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
1051. Balmuș, Victor. Preeminența dreptului și securitatea juridică la adoptarea Codului
educației și amendarea Codului cu privire la știință și inovare / Victor Balmuș // Akademos. –
2017. – Nr 1. – P. 10-18. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 17-18 (44 tit.). – ISSN
1857-0461.

1052. Duca, Gheorghe. Reforma științei – calea spre consolidare și dezvoltare :


[audierea raportului privind reforma domeniului, în cadrul sesiunii a XXI-a a Asambleei Acad.
de Șt. din Moldova, 10 noiem. 2016] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 7-9.
– Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

1053. Duca, Gheorghe. Știința și inovarea în Republica Moldova: istorie și actualitate /


Gheorghe Duca // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 92-104. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 104 (13 tit.). – ISSN 1857-0461.

1054. Romanciuc, Lidia. Trei ani de participare a Republicii Moldova la programul


ORIZONT 2020 : [despre Program-cadru de cercetare-inovare al UE ORIZONT 2020] / Lidia
Romanciuc // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 19-20 : tab. – ISSN 1857-0461.

1055. Stabilopodul – pe urmele unei istorii (III) : [aspecte ist. a inovaţiei] / Bogdan
Boreschievici, Cristina Maria Bararu, Alexandra Niculae [et al.] // Intellectus. – 2017. – Nr 1. –
P. 95-104 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Art. 1 : Nr 3, 2016. – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 1079, 1246, 1248, 1276, 1302, 1306-07, 1315, 1346, 1350,
1364)

003 Sisteme și caractere de scriere


1056. Demidova, Valentina. Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de
tranziție : (1830-1860) / Valentina Demidova, Ludmila Burțeva // Akademos. – 2017. – Nr 1. –
P. 24-28 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 27-28 (6 tit.). – ISSN 1857-
0461.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


1057. Ceban, Emil. Practica internațională în implementarea sistemelor informaționale
medicale / Emil Ceban // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 414-
417. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 417 (5 tit.).

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1056, 1114, 1211, 1225, 1285, 1346)

004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare


1058. Чиреш, Вера. Бесплатные инструменты Интернета в помощь бухгалтеру :
[сервис Google Drive] / Вера Чиреш // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 4. – P. 89-91. –
ISSN 1813-4408.

005 Management
(Vezi Nr 1133, 1282)

005.3/.7 Activități manageriale. Procese în management. Management organizațional (OM)


1059. Loghinescu, Maria. Conceptul de management al performanței : [importanța în
asigurarea calității organizaționale] / Maria Loghinescu // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4.
– P. 23-25. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 25 (3 tit.). – ISSN 1811-5470.

005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane


(Vezi Nr 1284)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1060. Asociaţia "Finlanda-Moldova" : [fondată în 2011 : promovarea culturii și tradițiilor
moldovenești] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 61 : fot. – Rez.:
lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1061. Asociaţia "Mioriţa" din Portugalia: "Sfânta ni-i casa" : [pe marginea
Festivalului cu acelaşi generic, ed. a 3-a, 26 mar. 2017] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. –
2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 55 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1062. Asociaţia "Solidaritate Universală", Italia : [promovarea culturii și tradițiilor


moldovenești] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 36-37 : fot. –
Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1063. Asociaţia culturală "Dacia" din Kazahstan : [fondată pe 28 apr. 2005 :


promovarea intereselor culturale, de creaţie şi sociale] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. –
2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 58 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1064. Asociaţia culturală "Vatra Neamului" din Milano, Italia : [fondată pe 31


ian.2016] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 32-33 : fot. – Rez.: lb.
engl. – ISSN 2345-198X.

1065. Asociaţia Femeilor din Europa de Est "Eva", Norvegia : [Oslo : promovarea
culturii și tradițiilor moldovenești] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P.
49 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1066. Asociaţia Moldo-Canadiană DOR din Toronto : [fondată pe 22 iul. 2016 :


promovarea culturii și tradițiilor moldovenești] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr.
(Ed. 3). – P. 44 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1067. Asociaţia Moldo-Elenă "Orfeu", Grecia : [despre activitățile asociației : pe


marginea discuţiei cu Elena Pruteanova Axentii, membră a colegiului redacţional al publ.
intern. "Omonia şi lumea"] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 66-67
: fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1068. Asociaţia tinerilor moldoveni din Italia, "O3M" : [asoc. non-profită şi apolitică] /
cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 26-28 : fot. – Rez.: lb. engl. –
ISSN 2345-198X.

1069. Bazatin, Angela. Angela Bazatin: "Cultura este fața unei comunități" : [interviu cu
șefa Secției de Cultură din Edineț] / consemnare: Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr
3/4] (Mar./Apr.). – P. 62-64 : fot. – ISSN 0132-6635.

1070. Cazacu, Alexandru. 10 lecţii de viaţă pe care le-am învăţat până la vârsta de 35
de ani: Alexandru Cazacu : [preşedintele Asoc. Moldo-Italiene "Dor"] / cor. rev. // Moldova de
Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 12-13 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1071. Centrul Cultural Moldav din Portugalia : [fondat în 2003] / cor. rev. // Moldova
de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 59-60 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1072. Institutul Economic şi Cultural Italo-Moldav : [dezvoltarea relațiilor econ. și


culturale dintre Rep. Moldova și Rep. Italiană : creat în 1992, cu sediul la Milano şi la
Chişinău] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 62-63 : fot. – Rez.: lb.
engl. – ISSN 2345-198X.

1073. Moldovan Community Association, Vancouver, British Columbia : [fondată pe 5


dec. 2016 : promovarea culturii și tradițiilor moldovenești] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. –
2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 45 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1074. Salamatov, Alexandra. O primăvară moldavă în Lyon : [pe marginea sărbătorii cu


acelaşi tit., 4 mar. 2017, Franţa] / Alexandra Salamatov // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr.
(Ed. 3). – P. 56-57 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1075. Tăzlăuanu, Valentina. Valori specifice versus valori generale : [avantext] /


Valentina Tăzlăuanu // Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 3-5. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 1083, 1100, 1122, 1437, 1445)

02 BIBLIOTECONOMIE
1076. Marcu, Alina. "Novateca" dă o nouă viață bibliotecilor : [despre Programul de
modernizare a bibliotecilor publice] / Alina Marcu // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 4.
– P. 112-114 : fot. – (Parteneri & Investiții). – ISSN 1857-0186.

1077. O nouă etapă a campaniei de promovare a bibliotecilor publice, lansată în


Republica Moldova : [despre campania naț. "Ne vedem la bibliotecă!", ed. a 2-a, organizată
de Min. Culturii al Rep. Moldova și Programul "Novateca"] / cor. rev. // Moldova. – 2017. – [Nr
3/4] (Mar./Apr.). – P. 23 : fot. – ISSN 0132-6635.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


(Vezi Nr 1300)

061 Organizații și alte tipuri de cooperare


(Vezi Nr 1106, 1114)

069 Muzee. Expoziţii permanente


(Vezi Nr 1296-97, 1375, 1398-99)

070 Ziare. Presă


1078. Кузнецова, Елена. Повышение моральной социальной ответственности
журналистов = Increasing the moral social responsibility of journalists / Елена Кузнецова //
Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 162-168. – Tit. paral.:
lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 168 (9 tit.). –
ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 1067, 1293, 1460-61, 1468)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1079. Bârsan, Victor. Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la știința moder-
nă (II) / Victor Bârsan, Andrei Merticariu // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 84-91. – Rez.: lb.
rom., engl. – Art. 1 : Nr 4, 2016. – ISSN 1857-0461.

1080. Juc, Victor. Dimensiunea filosofică a relațiilor internaționale = Philosofical


dimensions of the international relations / Victor Juc // Revista de Filosofie, Sociologie și
Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 7-23. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 23 (24 tit.). – ISSN 1857-2294.

1081. Juc, Victor. Profesorul Victor Juc la 50 de ani. Știința în contextul societății noas-
tre : [interviu cu dr. în filozofie, dr. habilitat în șt. politice] / consemnare: Tatiana Rotaru //
Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 227-229. – ISSN 1857-
2294.

1082. Pascaru, Ana. Acribia în filosofia catalizată de societatea bazată pe cunoaștere =


Philosophical (thoroughess) rigour inforsement by the knowledge- based society / Ana
Pascaru // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 134-141. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 141
(12 tit.). – ISSN 1857-2294.

1083. Troianowski, Lidia. Titus Maiorescu: Eforturi conjugate în vederea contracarării


fenomenului formelor fără fond = Titus Maiorescu’s joint endeavors in the countering of the
forms without substance phenomenon / Lidia Troianowski // Revista de Filosofie, Sociologie și

69
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 142-152. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 152 (22 tit.). – ISSN 1857-2294.

159.9 Psihologie
1084. Bucun, Nicolae. Particularitățile psihofiziologice ale interacțiunii canalelor senzo-
riale la persoanele cu deficiențe de auz / Nicolae Bucun // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4.
– P. 74-85. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 85 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

1085. Chitoroga, Lucia. Particularitățile dezvoltării perceptive a elevilor din clasele pri-
mare cu dificultăți de învățare a limbajului scris = The peculiarities of the perceptual
development of primary school pupils with learning difficulties in written language / Lucia
Chitoroga // Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 34-44 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 44 (9 tit.). – ISSN 1857-2502.

1086. Danilova, Elena Sergheevna. Efectul psihoterapeutic al poveștilor Hans Ch. An-
dersen în formarea personalității prin prisma moralei creștine în spațiul cultural-istoric : (studiu
empiric asupra tineretului din Odesa) = Психотерапевтический эффект сказок Г. Х.
Андерсена на становление личности через призму христианского аспекта в культурно-
историческом пространстве : (эмперическое исследование среди молодежи г. Одессы)
= The psychotherapeutic effect of fairy tales H. Ch. Andersen on the formation of the
personality through the prism of christianity, in the cultural and historical space : (an empirical
study among the Odessa youth) / Елена Сергеевна Данилова, Ирина Петровна
Василиогло // Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 26-33 : fig.– Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă.
– Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 33 (7 tit.). – ISSN 1857-
2502.

1087. Pîslari, Stela. Empatia și trăsăturile de personalitate la preadolescenți = Emphaty


and personality traits of predolescents / Stela Pîslari // Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 3-12
: fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 12 (8 tit.). – ISSN 1857-2502.

1088. Platon, Inga. Dimensiuni experimentale ale dezvoltării inteligenței sociale în peri-
oada formării personalității în adolescența timpurie = Experimental measurements of the
development of social intelligence during personality formation in early adolescence / Inga
Platon // Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 13-25 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text:
lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 25 (10 tit.). – ISSN 1857-2502.

1089. Plămădeală, Victoria. Caracteristicile psihometrice ale scalei diferențiale de mă-


surare a singurătății N. Schmidt, V. Sermat și ale testului S. Korceaghina = Psychometric
characteristics of Schmidt N., Sermat V., differential loneliness scale and S. Korchagina
loneliness test / Victoria Plămădeală // Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 45-55 : tab. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 54-55 (15
tit.). – ISSN 1857-2502.

1090. Șevcenko, Rosina Petrovna. Factori psiho-sociali în structura stării stresului de


luptă la personalul militar, participanți la operațiunea antiteroristă în Ucraina =

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Психосоциальные факторы в структуре состояния боевого стресса у военнослужащих,


участвующих в антитеррористической операции в Украине = Psyho-social factors in the
structure of the state of combat stress among military personnel participating in the anti-
terrorist operation in Ukraine / Росина Петровна Шевченко // Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. –
P. 87-93. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 92-93 (10 tit.). – ISSN 1857-2502.
(Vezi de asemenea Nr 1220, 1279, 1288, 1290-91)

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


1091. Paniș, Aliona. Etica – o reconstrucție pragmatică / Aliona Paniș // Univers Peda-
gogic. – 2016. – Nr 4. – P. 26-30. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 30 (6 tit.). – ISSN
1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 1282)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2-74 Administraţie legală. Drept religios. Drept canonic
(Vezi Nr 1233)
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
1092. Ojică, Alexandru. Cum se calculează data Paştelui = How do you figure out when
Easter is? : [sărbătoarea Învierii Domnului] / Alexandru Ojică // Altitude. – 2017. – Mar./Apr. –
P. 21-22 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 1233, 1423)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
304 Probleme sociale. Mod de viaţă
1093. Carcea, Elena. Factorii determinanți ai satisfacției de viață a tinerilor = Determi-
nant factors of overall life satisfaction of youth / Elena Carcea, Irina Pahomii // Revista de
Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 196-204 : fig., tab. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 203-204 (19 tit.). –
ISSN 1857-2294.

305 Studii de gen


1094. Seara cu poveşti "Descoperă-ţi aripile" cu femeile din diaspora Republicii
Moldova la Londra : [proiect realizat în cadrul progr. de granturi "Abilitarea Femeilor din
Diasporă", parte componentă a progr. "Diaspora Engagement Hub"] / cor. rev. // Moldova de
Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 50-51 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.
(Vezi de asemenea Nr 1065)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
(Vezi Nr 1101)

71
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1095. Deleu, Ecaterina. Generaţii secunde de migraţie: copiii noştri născuţi în Italia :
[studiul "Generaţii secunde de migraţie: cazul Republicii Moldova", Chișinău, 2017, 344 p.] /
Ecaterina Deleu // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 40-42 : fot. – Rez.: lb.
engl. – ISSN 2345-198X.

1096. 23 localităţi au iniţiat proiecte comunitare cofinanţate de migranţi : [în cadrul


proiectului "Migraţie şi Dezvoltare Locală" implementat de Progr. Naţiunilor Unite pentru Dez-
voltare] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 20-21 : fot. – Rez.: lb.
engl. – ISSN 2345-198X.

1097. Migranţi originari din 23 comunităţi au contribuit cu peste 2 milioane de lei la


Dezvoltarea Locală : [pentru campania de colectare de fonduri "Cu drag pentru acasă"] / cor.
rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 22-23 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN
2345-198X.

1098. Moraru, Victor. Copiii migranților moldoveni din Italia: particularități ale procesului
de integrare = Moldovan migrants child in Italy: particularities of integration process / Victor
Moraru, Diana Cheianu-Andrei, Ecaterina Deleu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe
Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 62-74 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 74 (15 tit.). – ISSN 1857-2294.

1099. Nogailîc, Tatiana. "Moldovenii în Italia. Globalizarea, efectele migraţiei şi asocie-


rea diasporală" : [pe marginea cărţii cu acelaşi tit.] / Tatiana Nogailîc // Moldova de Oriunde. –
2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 52-53 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1100. Rusu, Rodica. Cadrul național instituțional și legislativ privind diaspora / Rodica
Rusu // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 133-136. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 136 (6 tit.).

1101. Spînu, Stela. Impactul migrației asupra satului moldovenesc / Stela Spînu // Teo-
ria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 193-197 : tab. – Rez.: lb. engl.

1102. Tărâță, Orest. Percepțiile migranților moldoveni despre incluziune și migrare în


spațiul european / Orest Tărâță, Mariana Iațco // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2016. – P. 140-143. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 143 (9 tit.).

316 Sociologie
1103. Caraman, Iurie. Doctorul Valeriu Mîndru la 60 de ani : [sociolog] / Iurie Caraman //
Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 230-231. – ISSN 1857-
2294.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1104. Spătaru, Tatiana. Doctorul habilitat Gheorghe Călcâi la 75 de ani : [cercet. șt. în
sociologie] / Tatiana Spătaru // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr
1. – P. 225-226. – ISSN 1857-2294.

316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social


1105. Saca, Victor. Modernizarea sociopolitică și valorificarea procesului democratic.
Cazul Republicii Moldova / Victor Saca // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău,
2016. – P. 125-128. – Rez.: lb. engl.

316.6 Psihologie socială


1106. Colocviul științific internațional "Psihologia socială în secolul XXI: provocări,
tendințe, perspective" = International scientific colloquium "Social psychology in the 21st
century: challenges, trends, perspectives" : [4-5 mai, 2017, Chișinău] / Psihologie. – 2017. –
Nr 1/2. – P. 94-96. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – ISSN 1857-2502.

1107. Mihailov, Veronica. Reprezentarea socială a învățării pe tot parcursul vieții în Re-
publica Moldova / Veronica Mihailov // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 66-73 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 73 (14 tit.). – ISSN 1811-5470.

1108. Stamatin, Otilia. Reprezentarea socială a pedepsei fizice în rândul părinților elevi-
lor din clasele primare = The social representation of physical punishment among parents of
primary classes children / Otilia Stamatin // Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 56-64 : tab. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 64 (8
tit.). – ISSN 1857-2502.
(Vezi de asemenea Nr 1086, 1089-90, 1286, 1344)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


1109. Spătaru, Tatiana. Dimensiunea sociologică a clasei mijlocii în societatea româ-
nească = Sociological dimension of middle class in romanian society / Tatiana Spătaru //
Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 89-103. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 102-103 (25 tit.). –
ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 1083)

32 POLITICĂ
(Vezi Nr 1081)
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1110. Solomon, Constantin. Dimensiunea politicului în Republica Moldova în contextul
proceselor integraționiste / Constantin Solomon // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2016. – P. 137-139. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 139 (6 tit.).

1111. Varzari, Pantelimon. Provocările regimului democratic, sau Cine are nevoie de
democrație? = The challenges of the democratic regime, or Who needs democracy? / Pante-
limon Varzari // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 50-61.

73
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

– Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 60-
61 (36 tit.). – ISSN 1857-2294.

1112. Брага, Лилия. Модель "урезанной демократии" в электоральном измерении


= The "stripped-down democraсy" and its electoral demension / Лилия Брага // Revista de
Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 75-88. – Tit. paral.: lb. rusă, engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 88 (17 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 1105)

323 Afaceri interne. Politică internă


1113. Ejov, Cristina. Some aspects of the fight against terrorism within the European
Union / Cristina Ejov // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 166-
169. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 169 (8 tit.).

1114. Grosu, Ruslana. Dimensiunea virtuală a recrutării în organizațiile teroriste = The


virtual dimension of the recruitment in terrorist organizations / Ruslana Grosu, Vasile Bubuioc
// Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 24-37. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 36-37 (29 tit.). –
ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 1099, 1258, 1265)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1115. Dârda, Iurie. Iurie Dârda: "Dacă vrem să realizăm obiectivul unirii trebuie să con-
solidăm curentului unionist, dar nu să-l dezbinăm" : [interviu cu deputatul în Parlamentul Rep.
Moldova, preşedintele Partidului Liberal din sectorul Râşcani] / interviu realizat de Alexandra
Renard, Democracy.md // Moldoveanca. – 2017. – Nr 2. – P. 9-11. – ISSN 1857-3053.

1116. Maxim, Vasile. Similitudini între geografia politică și geopolitică cu referință la Re-
publica Moldova / Vasile Maxim, Olga Buga // Teoria şi practica administrării publice. – Chişi-
nău, 2016. – P. 173-176. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 176 (9 tit.).

1117. Mocanu, Ion. Cele mai importante evenimente politice ale anului 2016 în viziunea
populației din Republica Moldova = The most important political events of 2016 year in the
view of the Republic of Moldova’s population / Ion Mocanu // Revista de Filosofie, Sociologie
și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 124-133 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 133 (5 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 1424)

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală.


1118. Solomon, Constantin. Campania electorală și alegerile parlamentare din 30 no-
iembrie 2014 în Republica Moldova / Constantin Solomon // Teoria şi practica administrării
publice. – Chişinău, 2016. – P. 162-165. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 165 (17 tit.).

1119. Голя, Анатолий. Война инициатив : [подготовка к парламентский выборам] /


Анатолий Голя // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N 4. – P. 3-6 : fot. – ISSN 1857-0186.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1112)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


1120. Burgstaller, Signe. Suedia – Moldova: dezvoltare pozitivă! = Швеция – Молдова:
развитие – позитивное : [despre dezvoltarea și perspectivele relațiilor bilaterale moldo-
suedeze : interviu сu Signe Burgstaller, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Suediei
în Rep. Moldova] // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N 4. – P. 66-70 ; 108-111 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., rusă. – (Ambasador & Misiune). – ISSN 1857- 0186.

1121. Dulschi, Silvia. Diplomația și problemele lumii contemporane : [aspecte soc.-


politice] / Silvia Dulschi // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 150-
152. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 152 (7 tit.).

1122. Giger, Simone. Simone Giger: "Moldova ar putea să "preia" de la Elveția atitudi-
nea pozitivă față de diversitate" = Simone Giger: "What Moldova could "take over" from Swit-
zerland is our positive approach towards diversity" : [prezentarea Rep. Moldova din perspec-
tivă culturală : interviu cu directoarea Biroului de Cooperare al Agenției Elvețiene pentru Dez-
voltare și Cooperare (SDC) în Moldova] / consemnare: Liliana Popușoi ; imagine: Andrei
Mardari // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 10-15 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom.,
engl. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 1080, 1102, 1110, 1113, 1116, 1125, 1127, 1184)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


1123. Cebotari, Svetlana. Peninsula Crimeea în contextul intereselor geopolitice ale
Federației Ruse / Svetlana Cebotari, Sergiu Plop // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2016. – P. 206-209. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 209 (6 tit.).

1124. Revenco, Eugen. Eugen Revenco. Letonia, o atracţia pentru: experiențe, oameni,
locuri = Latvia, an attraction for Moldova: experiences, people, places : [interviu cu Ambasa-
dorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rep. Moldova în Republica Letonia] / cor. rev. //
Altitude. – 2017. – Mar./Apr. – P. 52-56 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4815.
(Vezi de asemenea Nr 1126)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1125. Căldare, Gheorghe. Colaborarea Republicii Moldova cu NATO la etapa actuală /
Gheorghe Căldare, Diana Furculiță // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău,
2016. – P. 190-192. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 192 (5 tit.).

1126. Роговая, Галина. Инерционные факторы в опыте европейской интеграции


Республики Молдова и Украины = Inertia factors in the experience of the european integra-
tion of the Republic of Moldova and Ukraine / Галина Роговая // Revista de Filosofie, Socio-
logie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 38-49. – Tit. paral.: lb. rusă, engl. – Text: lb. rusă.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 49 (27 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 1120, 1122)

75
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1127. Andrieș, Vasile. Provocările reformei parlamentare din Republica Moldova și
exercițiul democratic european / Vasile Andrieș // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2016. – P. 237-240. – Rez.: lb. fr. – Referințe bibliogr.: p. 240 (5 tit.).

1128. Bucataru, Igor. Rolul Guvernului Republicii Moldova în construcția și consolidarea


sistemului statal : (1991-2014) / Igor Bucataru // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2016. – P. 186-189 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 189 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1264)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1129. Bencheci, Mihail. Rolul factorului uman în asigurarea securităţii şi sănătăţii în
muncă / Bencheci Mihail // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişinău, 2017. – P.
232-235. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 235 (5 tit.).

1130. Percinschi, Natalia. Definiții și mecanisme de reglementare a profesiilor liberale


în SUA și Japonia / Natalia Percinschi, Mihail Ciobanu // Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 36-
40 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 40 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

1131. Пасат, Анатолий. 10% : [о повышение зарплаты работникам образования] /


Анатолий Пасат // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N 4. – P. 75 : fot. – (Цифра &
Комментарий). – ISSN 1857-0186.

1132. Тодорова, Людмила. Предоставление заемных средств работникам


предприятия: практические и налоговые аспекты / Тодорова Людмила, Алена Попович
// Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor".
– Chişinău, 2017. – P. 196-201 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1252, 1259)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de
locuințe (fondului imobiliar)
(Vezi Nr 1381)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1133. Barbaroș, Ecaterina. Micul business – cheia managementului anticriză în Repu-
blica Moldova / Ecaterina Barbaroș, Nadejda Nazar // Teoria şi practica administrării publice.
– Chişinău, 2016. – P. 407-408. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 408 (5 tit.).

1134. Burlea, Ecaterina. Abordări conceptuale privind potenţialul întreprinderii / Burlea


Ecaterina, Balan Igor // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabi-
lă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 362-367 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 366-367 (8 tit.).

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1135. Cauş, Lidia. Inventarierea în organizaţiile necomerciale: teorii şi practici / Cauş Li-
dia // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocări-
lor". – Chişinău, 2017. – P. 217-223. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 223 (5 tit.).

1136. Iurcu, Vitalie. Perspectivele IMM-urilor : [întreprinderile mici și mijlocii : interviu cu


Vitalie Iurcu, viceministrul Economiei] / consemnare: Ilona Navruc // Profit. Банки &
финансы. – 2017. – Nr 4. – P. 82-87 : fot. – (Sector & Dezvoltare). – ISSN 1857-0186.

1137. Mihaila, Svetlana. Unele aspecte privind organizarea controllingului în cadrul în-
treprinderilor autohtone / Mihaila Svetlana // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilita-
tea şi profesia contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 190-195 : fig., tab. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 195 (7 tit.).

1138. Ţiriulnicov, Natalia. Analiza posibilităţilor de majorare a capitalului social din profi-
tul net al societăţii cu răspunderea limitată / Ţiriulnicov Natalia // Conferinţa Ştiinţifică Interna-
ţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 337-
339 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 339 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1145, 1174, 1177, 1232, 1234, 1390)

336 Finanţe
1139. Bădicu, Galina. Valorificarea informaţiilor privind performanţa financiară în contex-
tul prevederilor naţionale de contabilitate / Bădicu Galina // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
"Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 180-185 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 185 (14 tit.).

1140. Cebaniuc, Irina. Reglementarea profesiei de administrator al insolvabilității : (au-


torizat) prin prisma Legii cu privire la administratorii autorizați nr. 161 din 18 iulie 2014 / Irina
Cebaniuc // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P. 62-68 : fot. – ISSN 1857-3991.

1141. Cravcenco, Mariana. Unele particularități de prezentare a dărilor de seamă :


(forma IRV 14 și IALS 14) corectate / Mariana Cravcenco // Monitorul Fiscal FISC.md. –
2017. – Nr 3. – P. 48-51 : fot. – (Practica fiscală). – ISSN 1857-3991.

1142. Garmandir, Mihail. Examinarea actelor administrative ale Serviciului Fiscal de


Stat în instanța de contencios administrativ / Mihail Garmandir, Valeria Nedelea // Monitorul
Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P. 68-71 : fot. – ISSN 1857-3991.

1143. Ghedrovici, Olesea. Ajustarea legislaţiei fiscale la prevederile directivelor Uniunii


Europene / Ghedrovici Olesea // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia
contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 70-72 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 72 (4 tit.).

1144. Griciuc, Petru. Desemnarea procentuală – un mecanism nou prevăzut de Codul


fiscal / Petru Griciuc, Roman Vieru // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 4. – P. 18-20. –
(Consultații privind contabilitatea și impozitarea). – ISSN 1813-4408.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1145. Grumeza, Dumitru. Controlul calităţii în auditul financiar: aspecte importante /


Grumeza Dumitru // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în
era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 289-295. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 295 (10 tit.).

1146. Grumeza, Dumitru. Evaluarea principiului continuităţii activităţii în auditul financiar


/ Grumeza Dumitru, Graur Anatol // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi pro-
fesia contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 356-361. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 361 (12 tit.).

1147. Iachimovschi, Anatolie. Identificarea riscurilor de denaturare semnificativă în


procesul de înţelegere şi testare a controlului intern / Iachimovschi Anatolie, Miron Oxana //
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor". –
Chişinău, 2017. – P. 296-302 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 302 (5 tit.).

1148. Mîțu, Vadim. Referitor la reprezentarea intereselor contribuabilului în raporturile cu


SFS : [Serviciul Fiscal de Stat] / Vadim Mîțu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P.
60-61 : fot. – (Consultații juridice). – ISSN 1857-3991.

1149. Nederița, Alexandru. Aspecte problematice privind contabilizarea și impozitarea


dividendelor intermediare achitate în plus / Alexandru Nederița, Andrei Apostu // Contabilitate
și audit. – 2017. – Nr 4. – P. 66-68 : fot. – ISSN 1813-4408.

1150. Paladi, Valentina. Analiza financiară în misiunea de audit / Valentina Paladi //


Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P. 86-90 : fot., tab. – Contin. Începutul: Nr 2.
– ISSN 1857-3991.

1151. Sava, Galia. Galia Sava, moldoveanca de succes care a devenit consultant fiscal
în Italia / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 46-48 : fot. – Rez.: lb.
engl. – ISSN 2345-198X.

1152. Țurcanu, Igor. Îndrumar aferent desfășurării activității independente de către per-
soanele fizice / Igor Țurcanu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P. 15-18 : fot. –
ISSN 1857-3991.

1153. Агаркова, Лилиана. Налог на роскошь или на имущество : [impozitul pe avere]


/ Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P. 93-96 : fot. – ISSN
1857-3991.

1154. Армашу, Октавиан. Здоровый оптимизм : [о фин.-эконом. ситуации в банков.


системе Респ. Молдова : интервью с министром финансов О. Армашу] / записал: Алек-
сандр Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N 4. – P. 26-33 : fot. – (Финансы & Го-
сударство). – ISSN 1857-0186.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1155. Балабан, Сергей. НБМ удивляет : [Нац. Банк Молдовы : о банков. системе] /
Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N 4. – P. 20-24. – (Настроения &
Ожидания). – ISSN 1857-0186.

1156. Балабан, Сергей. Снижайте ставки, господа! : [о фин.-эконом. ситуации в


банков. системе Респ. Молдова] / Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. –
N 4. – P. 39-41. – ISSN 1857-0186.

1157. Басова, Ирина. Слабое кредитование : [о фин.-эконом. ситуации в банков.


системе Респ. Молдова] / Ирина Басова // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N 4. – P.
46-57 : fot., tab. – (О банках подробно). – ISSN 1857-0186.

1158. Беда, Оксана. Анализ надежности коммерческого банка / Оксана Беда,


Сергей Драгуца // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 423-427 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 427 (6 tit.).

1159. Беда, Оксана. Факторы развития финансовой инженерии / Оксана Беда,


Сергей Драгуца // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 447-450. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 450 (5 tit.).

1160. Горенштейн, Лев. Начисление амортизации ОС [остаточная стоимость] в


финансовых целях: методологические подходы при обосновании и налоговые послед-
ствия / Лев Горенштейн // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P. 102-108 : fot. –
ISSN 1857-3991.

1161. Дима, Марчела. Практические аспекты осуществления затрат по займам:


учет и налогообложение / Марчела Дима, Наталья Цирюльникова // Monitorul Fiscal
FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P. 77-81 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

1162. Златина, Наталия. Учетная и налоговая практика последующей оценки ос-


новных средств / Наталия Златина // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P. 81-86 :
fot., tab. – Contin. Începutul : Nr 2. – ISSN 1857-3991.

1163. Индикаторы экономики : [предварительный прогноз эконом. развития Мол-


довы на 2017-2020 гг.] / кор. журн. // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N 4. – P. 58-61 :
tab. – (Прогноз & Развитие). – ISSN 1857-0186.

1164. Кицан, Валериу. Налоговый кредит : Только определив цель налоговой


льготы, государство может рассчитать ее эффективность : [интервью с б. министром
финансов Валерием Кицан] / записала: Илона Наврук // Profit. Банки & финансы. – 2017.
– N 4. – P. 36-38 : fot. – ISSN 1857-0186.

1165. Лапицкая, Людмила. Особенности отражения в учете подоходного налога,


удержанного у источника выплаты в соответствии со статьей 901 Налогового кодекса /
Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P. 91-92 : fot. – ISSN
1857-3991.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1166. Лупашко, Олег. Методологические аспекты, касающиеся принудительного


исполнения недоимки, допущенной физическими лицами – гражданами : [о налоговых
обязательств] / Олег Лупашко // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3 . – P. 54-56 : fot.
– ISSN 1857-3991.

1167. Наврук, Илона. Бремя внешних долгов : [о внутренних и внешних долгах


Респ. Молдова] / Илона Наврук // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N 4. – P. 72-74 : fig.
– (Государство & Долг). – ISSN 1857-0186.

1168. Сокиркэ, Алексей. Об отзыве обменной валютной операции клиентом учре-


ждения по валютному обмену / Алексей Сокиркэ // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr
3. – P. 52-53 : fot. – ISSN 1857-3991.

1169. Станишевский, Александр. Какое подразделение у мобильной ККМ :


[контрольно-кассовых машин] / Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2017.
– Nr 4. – P. 69-70 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 1132, 1136, 1173-74, 1226, 1261-62, 1274, 1384, 1387, 1390-
91)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1170. Gribincea, Alexandru. Esența și structura mecanismului de asigurare a securității
economice / Alexandru Gribincea, Raisa Dușcov, Virginia Cojocaru // Teoria şi practica admi-
nistrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 181-185 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p.
185 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1234, 1382-83)

338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare


(Vezi Nr 1123)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1171. Фрекэуцяну, Александр. Аренда сельскохозяйственных земель: документи-
рование, учет и налогообложение / Фрекэуцяну Александр, Кишлару Анжела // Conferin-
ţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor". – Chişi-
nău, 2017. – P. 145-149. – Rez.: lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 1154, 1163, 1167, 1271, 1348-49)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
1172. Buga, Oleg. Managementul marketingului în scopul creșterii atractivității investiți-
onale a localităților rurale prin prisma administrației publice / Oleg Buga, Natalia Melnic //
Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 403-406. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 406 (9 tit.).

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.3 Comerţ interior. Comerț indigen


1173. Sîrbu, Victor. Unele aspecte aferente modificării art. 211 din Legea nr. 231/2010
cu privire la comerțul interior / Victor Sîrbu, Oxana Gonța // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017.
– Nr 3. – P. 56-59 : fot. – ISSN 1857-3991.

1174. Țurcanu, Igor. Particularitățile activității de comerț cu amănuntul în baza patentei


de întreprinzător. Posibilitățile de activitate sub alte forme organizatorico-juridice : în contextul
modificării unor acte legislative / Igor Țurcanu, Sergiu Chircu // Monitorul Fiscal FISC.md. –
2017. – Nr 3. – P. 19-25 : an., fot. – ISSN 1857-3991.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1175. Cechina, Ecaterina. Particularităţile contabilităţii operaţiunilor de prelucrare în
lohn : (perfecţionare pasivă) : [din componenţa tranzacţiilor combinate de comerţ exterior] /
Cechina Ecaterina // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă
în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 224-229. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 229 (5 tit.).

339.7 Finanţe internaţionale


1176. Golocialova, Irina. Теории капитала и учет вознаграждений работников в
контексте МСФО : [Международные стандарты финансовой отчётности] / Golocialova
Irina, Ţurcanu Viorel // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă
în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 49-57 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 57 (8 tit.).

1177. Nikolai, Andrei. Sprijin pentru economie : [lansarea liniei de creditare


EU4Business-EBRD la Chișinău, suport investițional întreprinderilor mici și mijlocii din Rep.
Moldova] / Andrei Nikolai // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 4. – P. 106-107 : fot. –
(Parteneri & Asistență). – ISSN 1857-0186.

1178. Paladi, Valentina. Consideraţiuni privind situaţiile financiare consolidate întocmite


în conformitate cu SIRF : [Standarde Internaţionale de Raportare Financiare] / Paladi Valenti-
na, Erhan Lica // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în
era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 85-88. – Rez.: lb. rom., engl.

1179. Şevciuc, Tatiana. Accounting treatment of foreign currency marketing in the


banks / Şevciuc Tatiana // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia con-
tabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 202-207. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 207 (6 tit.).

1180. Ţugulschi, Iuliana. Raportarea non-financiară prin prisma reglementărilor euro-


pene / Ţugulschi Iuliana, Iachimovschi Anatolie // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Conta-
bilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 73-78 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 78 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1076-77, 1190, 1378)

81
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


(Vezi Nr 1126, 1242)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1181. Scobioală, Diana. "Farmecul instituției pe care o conduc este că nu intră în eși-
chierul politic al statului" : [interviu cu dr. habilitat în drept, dir. Inst. Naț. al Justiției] / interviu
realizat de BizLaw.md // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 1. – P. 2-5 : fot.
– ISSN 1857-2405.

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


1182. Andriuța, Eleonora. Aspecte generale cu privire la capacitatea juridică / Eleonora
Andriuța // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 4. – P. 42-47 : fot. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 47 (36 tit.). – ISSN 1811-0770.

1183. Ciobanu, Rodica. Teorii și practici juridice. Perspectiva unei metodologii interdis-
ciplinare = Legal theories and practices. An outlook of the interdisciplinary methodology /
Rodica Ciobanu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 153-
161. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
161 (23 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 1203)

341 Drept internaţional


1184. Bontea, Oleg. Participarea la elaborarea normelor de drept internațional – trăsătu-
ră a personalității juridice a organizației internaționale / Oleg Bontea // Teoria şi practica ad-
ministrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 170-172. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p.
172 (6 tit.).

1185. Bontea, Oleg. Recunoașterea calității de personalitate internațională de către su-


biectele de drept internațional – trăsătură a personalității juridice a organizațiilor internaționale
/ Oleg Bontea, Larisa Bontea // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P.
262-263. – Rez.: lb. engl.

1186. Dorul, Olga. Consecration normative de la responsabilite individuelle penale au


niveau international : [răspunderea penală individuală la nivel intern.] / Olga Dorul // Revista
Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 1. – P. 42-46 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., fr. –
Referințe bibliogr.: p. 46 (17 tit.). – ISSN 1857-2405.

1187. Dorul, Olga. Exonerarea de răspundere internațională penală / Olga Dorul // Teo-
ria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 234-236. – Rez.: lb. fr. – Referințe
bibliogr.: p. 236 (7 tit.).

1188. Pisarenco, Olga. Condițiile de admisibilitate a cererilor la Curtea Europeană a


Drepturilor Omului (II) / Olga Pisarenco // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr
1. – P. 16-22 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 22 (12 tit.). – Art. 1 : Nr 4,
2016. – ISSN 1857-2405.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1189. Șiman, Augustina. Impactul organizațiilor internaționale : (caz ONU) asupra dez-
voltării dreptului internațional cutumiar / Augustina Șiman // Revista Națională de Drept. –
2017. – Nr 4. – P. 52-56 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 56 (17 tit.). – ISSN
1811-0770.

1190. Друцэ, Анна. Гуманитарная деятельность послов доброй воли Организации


Объединенных Наций = The humanitarian activities of the United Nations Goodwill
Ambassadors / Анна Друцэ // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr
1. – P. 218-222. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 222 (6 tit.). – ISSN 1857-2294.

341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor


1191. Armaș, Valentin. Tratatele internaționale: de la aplicabilitate la aplicare = Interna-
tional treaties: from applicability to application / Valentin Armaș // Revista de Filosofie, Socio-
logie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 213-217. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 217 (7 tit.). – ISSN 1857-2294.

1192. Micu, Victor. Teoria reprezentării în organizarea statului contemporan / Victor Mi-
cu // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 15-18. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 18 (28 tit.). – ISSN 2345-1130.

1193. Pitic, Mariana. Cadrul normativ internațional în materia combaterii discriminării și


violenței față de femei / Mariana Pitic // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 1.
– P. 12-15 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 15 (9 tit.). – ISSN 1857-2405.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1194. Arseni, Alexandru. Omul – reperul axiologic cardinal al oricărui sistem juridic /
Alexandru Arseni // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 4. – P. 6-12 : fot. – Rez.: lb. fr. –
Referințe bibliogr.: p. 12 (37 tit.). – ISSN 1811-0770.

1195. Costachi, Gheorghe. Valoarea legii și a cetățeanului în statul de drept / Gheorghe


Costachi // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 221-223. – Rez.: lb.
fr. – Referințe bibliogr.: p. 223 (9 tit.).

1196. Diaconu, Mihail. Recursul administrativ în contextul mecanismului de asigurare a


legalității actelor administrative / Mihail Diaconu // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2016. – P. 258-261. – Rez.: lb. fr. – Referințe bibliogr.: p. 261 (17 tit.).

1197. Gureu, Valeriu. Legalitatea – principiu fundamental al procesului administrației


ministeriale din perspectivele dreptului comparat / Valeriu Gureu // Legea și viața. – 2017. –
Nr 4. – P. 29-33. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 33 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

1198. Muruianu, Ion. Răspunderea constituțională ca instituție a dreptului constituțional /


Ion Muruianu // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 30-34. – Rez.:
lb. rom., fr. – Referințe bibliogr.: p. 34 (29 tit.). – ISSN 2345-1130.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1199. Nichita, Rodica. Concepții juridice privind dreptul fundamental la învățătură / Ro-
dica Nichita // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 47-53. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 53 (34 tit.). – ISSN 2345-1130.

1200. Nichita, Rodica. Evoluția istorică a dreptului fundamental la învățătură în Republi-


ca Moldova / Rodica Nichita // Legea și viața. – 2017. – Nr 4. – P. 13-19. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 18-19 (23 tit.). – ISSN 1810-309X.

1201. Railean, Petru. Individualizarea activității jurisdicționale în statul de drept / Petru


Railean // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 255-257. – Rez.: lb.
fr. – Referințe bibliogr.: p. 257 (10 tit.).

1202. Railean, Petru. Publicitatea și transparența – condiții indispensabile consolidării


încrederii societății în justiție / Petru Railean // Jurnalul juridic național: teorie și practică. –
2017. – Nr 2. – P. 8-12. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 12 (31 tit.). – ISSN
2345-1130.

1203. Spânu, Igor. Aspecte introductive cu privire la regimul juridic al cetățeniei cu abor-
dări istorico-evolutive / Igor Spânu, Constantin Lupu // Legea și viața. – 2017. – Nr 4. – P. 4-9.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 9 (20 tit.). – ISSN 1810-309X.

1204. Școlinic, Sergiu. Considerații generale privind autoritățile puterii executive și acte-
le acestora / Sergiu Școlinic // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 4. – P. 57-59. – Rez.:
lb. fr. – Referințe bibliogr.: p. 59 (24 tit.). – ISSN 1811-0770.

1205. Tataru, Gheorghi. Imunitatea – instrument de protecție a mandatului șefului de


stat / Gheorghi Tataru // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 42-46.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 46 (34 tit.). – ISSN 2345-1130.

1206. Țurcan, Olesea. Garantarea dreptului de acces liber la justiție / Olesea Țurcan //
Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 35-41. – Rez.: lb. rom., fr. –
Referințe bibliogr.: p. 40-41 (32 tit.). – ISSN 2345-1130.

1207. Костаки, Георге. Необходимость и способы вовлечения граждан в процессе


принятия решений / Георге Костаки // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. –
Nr 2. – P. 4-7. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 7 (8 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 1051, 1100, 1142, 1217, 1239, 1247, 1249)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii de stat ale
Republicii Moldova
1208. Arnaut, Veronica. Principiile legiferării – factor de asigurare a calității legislației /
Veronica Arnaut // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 24-29. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 29 (24 tit.). – ISSN 2345-1130.

343 Drept penal. Infracțiuni penale

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1209. Badia, Adrian. Particularități procesual-tactice privind efectuarea examinărilor pre-


liminare a urmelor la locul faptei / Adrian Badea // Legea și viața. – 2017. – Nr 4. – P. 45-48. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 48 (13 tit.). – ISSN 1810-309X.

1210. Crijanovschi, Sergiu. Cazul fortuit în legea penală a Republicii Moldova și a Ro-
mâniei: unele conceptualizări fundamentale / Sergiu Crijanovschi, Igor Mozgovoi // Revista
Națională de Drept. – 2017. – Nr 4. – P. 20-26. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 26 (24
tit.). – ISSN 1811-0770.

1211. Croitor, Elena. Administrarea probelor prin interceptarea de comunicări electroni-


ce în probatoriul penal / Elena Croitor // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 4. – P. 16-
19. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 19 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

1212. Nastas, Andrei. Evoluția legislației penale a Republicii Moldova privind incrimina-
rea declarațiilor cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice / Andrei Nastas // Legea și
viața. – 2017. – Nr 4. – P. 19-23. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 23 (14 tit.). –
ISSN 1810-309X.

1213. Richicinschi, Iurie. Terorismul: risc sau amenințare? / Iurie Richicinschi // Teoria
şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 198-201. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 201 (12 tit.).

1214. Serbinov, Angela. Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 291 CP RM: as-
pecte teoretice și practice / Angela Serbinov // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 4. –
P. 27-37 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 35-37 (76 tit.). – ISSN 1811-0770.

1215. Tipa, Ion. Delimitări și similitudini ale abuzului de putere, sau Abuzului de serviciu
incriminat penal de cel incriminat contravențional / Ion Tipa // Teoria şi practica administrării
publice. – Chişinău, 2016. – P. 229-233. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 233 (8 tit.).

1216. Vasiloi, Djulieta. Unele considerente vizând locul și rolul Procuraturii Anticorupție
în Republica Moldova / Djulieta Vasiloi, Ion Nicolaevici // Jurnalul juridic național: teorie și
practică. – 2017. – Nr 2. – P. 13-14. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 14 (4 tit.). –
ISSN 2345-1130.

1217. Visternicean, Dumitru. Îngrădiri ale dreptului la libera circulație în procedura de


executare silită (II) / Dumitru Visternicean, Gheorghe Reniță // Revista Institutului Național al
Justiției. – 2017. – Nr 1. – P. 23-29 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 28-29
(20 tit.). – Art. 1 : Nr 4, 2016. – ISSN 1857-2405.

1218. Багиров, Сергей. Критический анализ концепции "самостоятельное неосто-


рожное преступление" как метода решения проблемы неосторожного сопричинения /
Сергей Багиров // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 1. – P. 47-51 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 51 (19 tit.). – ISSN 1857-2405.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1219. Милушев, Д. Условия судебного разбирательства как институт уголовно-


процессуального права / Д. Милушев // Legea și viața. – 2017. – Nr 4. – P. 49-52. – Rez.:
lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 52 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 1186)

343.2/.7 Drept penal


1220. Cușnir, Liliana. Factorii de influență ai fenomenului suicidar la copii = Factors of
influence on the suicidal phenomenon of children / Liliana Cușnir // Revista de Filosofie, Soci-
ologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 205-212 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text:
lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 212 (16 tit.). – ISSN 1857-2294.

1221. Dascălu, Beatrice Daiana. Obiectul infracțiunii de violență în familie / Beatrice


Daiana Dascălu // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 79-81. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 81 (13 tit.). – ISSN 2345-1130.

1222. Dascălu, Beatrice Daiana. Subiecții infracțiunii de violență în familie / Beatrice


Daiana Dascălu // Legea și viața. – 2017. – Nr 4. – P. 43-45. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 45 (4 tit.). – ISSN 1810-309X.

1223. Ionașcu, Vitalie. Abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie / Vi-


talie Ionașcu // Legea și viața. – 2017. – Nr 4. – P. 24-29. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 28-29 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

1224. Ionașcu, Vitalie. Abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie / Vi-


talie Ionașcu // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 73-78. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 78 (17 tit.). – ISSN 2345-1130.

1225. Lupu, Nicoleta. Mediul virtual – un spațiu al "legitimării" pentru ademenirea mino-
rului în scopuri sexuale / Nicoleta Lupu // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 4. – P. 63-
67 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 67 (25 tit.). – ISSN 1811-0770.

1226. Mănescu, Costin. Cauzele apariției evaziunii fiscale / Costin Mănescu // Jurnalul
juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 82-86. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 86 (21 tit.). – ISSN 2345-1130.

1227. Odagiu, Iurie. Aspecte privind prevenirea implicării minorilor în accidente rutiere /
Iurie Odagiu, Lilian Luchin // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P.
100-102. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 102 (5 tit.). – ISSN 2345-1130.

1228. Odagiu, Iurie. Securitatea participanților la experimentul în procedura de urmărire


penală în cadrul cercetării accidentelor rutiere / Iurie Odagiu, Lilian Luchin // Legea și viața. –
2017. – Nr 4. – P. 34-36. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 36 (5 tit.). – ISSN
1810-309X.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1229. Pilat, Sofia. Subiectul infracțiunii de vandalism / Sofia Pilat // Jurnalul juridic națio-
nal: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 69-72. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.:
p. 72 (10 tit.). – ISSN 2345-1130.

1230. Rub, Jacob. "First samurai is pull": the threat of trial operation, exploitation poten-
tial legal power to achieve goals / Jacob Rub // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 4. –
P. 48-51. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 51 (6 tit.). – ISSN 1811-0770.

343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică


1231. Bejan, Octavian. Unele tehnici și procedee de prognozare criminologică prin me-
toda extrapolării : (mărimi absolute) / Octavian Bejan // Jurnalul juridic național: teorie și prac-
tică. – 2017. – Nr 2. – P. 54-60 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., fr. – Referințe bibliogr.: p. 60 (10
tit.). – ISSN 2345-1130.

1232. Clașevici, Andrei. Asigurarea criminologică a securității economice a întreprinderii


/ Andrei Clașevici // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 61-68. –
Rez.: lb. rom., fr. – Referințe bibliogr.: p. 68 (29 tit.). – ISSN 2345-1130.

1233. Jeflea, Alexe. Semantismul expresiilor "confesiune religioasă", "sectă", "cult",


"mișcare religioasă" în fenomenologia criminalității religioase / Alexe Jeflea // Revista Națio-
nală de Drept. – 2017. – Nr 4. – P. 38-41. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 41 (19 tit.).
– ISSN 1811-0770.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


1234. Clașevici, Andrei. Conceptul securității economice în contextul general de securi-
tate / Andrei Clașevici // Legea și viața. – 2017. – Nr 4. – P. 37-42. – Rez.: lb. rom., fr. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 42 (45 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 1148)

347 Drept civil


347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
1235. Cimil, Dorin. Valența juridică a clasificării contractelor civile / Dorin Cimil // Revista
Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 1. – P. 52-60 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 60 (22 tit.). – ISSN 1857-2405.

1236. Trofăilă, Natalia. Importanța calificării contractelor de cesiune a creanțelor și de-


limitarea lor / Natalia Trofăilă // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – P. 97-101 : fot. –
ISSN 1857-3991.

347.5 Drepturi şi obligaţii în afara contractelor. Prejudicii


(Vezi Nr 1237)

347.6 Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori

87
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1237. Chistruga-Sinchevici, Inga. Practici de achitare a pensiei de întreținere a copiilor


de către părinții debitori în situație de divorț = Practices of payment alimony by debtor parents
in case of divorce / Inga Chistruga-Sinchevici // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe
Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 115-123 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 123 (9 tit.). – ISSN 1857-2294.

347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale


1238. Apostol, Octavian. AGEPI în anul 2016: provocări, realizări, perspective : [editori-
al] / Octavian Apostol // Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 5-8. – ISSN 1810-7079.

1239. Avornic, Gheorghe. Utilizarea termenului "proprietate" în cadrul raporturilor juridi-


ce din domeniul proprietății intelectuale / Gheorghe Avornic, Marin Domente // Revista Națio-
nală de Drept. – 2017. – Nr 4. – P. 2-5 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 5 (25 tit.).
– ISSN 1811-0770.

1240. Cuznețov, Alexandru. Condițiile de fond ale validității contractului de mandat co-
mercial / Alexandru Cuznețov // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 4. – P. 13-15 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 15 (30 tit.). – ISSN 1811-0770.

1241. Dinescu, Ovidiu-Manoel. Vectorii mărcii. Teritoriul : [protecția mărcii înregistrate


pe teritoriul unui stat sau mai multor state simultan] / Ovidiu-Manoel Dinescu // Intellectus. –
2017. – Nr 1. – P. 21-25 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 25 (10 tit.).
– ISSN 1810-7079.

1242. Lansarea Proiectului finanțat de UE "Suport pentru asigurarea respectării


drepturilor de proprietate intelectuală" în Republica Moldova : [22 mar. 2017 : implemen-
tat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova (AGEPI)] // Intellectus.
– 2017. – Nr 1. – P. 41-42 : fot. – ISSN 1810-7079.

1243. Lupan, Aurelia. Aspecte privind protecția juridică a soiurilor noi de plante : [prote-
jarea prin secretul comercial know-how] / Aurelia Lupan // Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 9-
11 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 11 (2 tit.). – ISSN 1810-7079.

1244. Moldovan, Lăcrămioara. Anularea mărcii din momentul înregistrării cu rea-


credință / Lăcrămioara Moldovan // Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 12-16 : fot. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 16 (11 tit.). – ISSN 1810-7079.

1245. Rusu, Eugen. Este tatuajul obiect al dreptului de autor? / Eugeniu Rusu //
Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 17-20 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.:
p. 19 (6 tit.). – ISSN 1810-7079.

1246. Trofim, Alina. Invențiile din domeniul algologiei și promovarea lor în Republica
Moldova / Alina Trofim // Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 26-28 : fot. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referințe bibliogr.: p. 27 (11 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 1055, 1169, 1173, 1262, 1390-92)

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


1247. Ciobanu, Olga. Actele de dispoziție ale părților în procesul civil. Modificarea acțiu-
nii / Olga Ciobanu, Victoria Hadîrcă // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 4. – P. 60-62.
– Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 62 (3 tit.). – ISSN 1811-0770.

1248. Furdui, Sergiu. Importanța și oportunitatea activității practico-științifice a judecăto-


rului la exercitarea și consolidarea actului de justiție în Republica Moldova / Sergiu Furdui //
Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 1. – P. 30-36 : fot. – Rez.: lb. rom., engl.
– ISSN 1857-2405.

1249. Moscalciuc, Galina. Citarea și aducerea silită a contravenientului în instanța de


judecată / Galina Moscalciuc, Vitalie Moscalciuc // Revista Institutului Național al Justiției. –
2017. – Nr 1. – P. 37-41 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 41 (7 tit.). – ISSN
1857-2405.

1250. Prisac, Alexandru. Amenda judiciară în Codul de procedură civilă al Republicii


Moldova / Alexandru Prisac // Legea și viața. – 2017. – Nr 4. – P. 10-13. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 13 (6 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 1216-17)

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
1251. Macovei, Tatiana. Procedura de soluționare a litigiilor individuale de muncă de că-
tre instanța de judecată / Tatiana Macovei // Teoria şi practica administrării publice. – Chişi-
nău, 2016. – P. 271-274. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 274 (4 tit.).

1252. Romandaș, Nicolae. Evaluarea factorilor de risc – măsură de prevenire a acci-


dentelor de muncă și bolilor profesionale / Nicolae Romandaș // Teoria şi practica administră-
rii publice. – Chişinău, 2016. – P. 224-228. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 228 (13
tit.).

1253. Киверь, Галина. Особенности увольнения в связи с сокращением численно-


сти или штата работников предприятия / Галина Киверь // Legea și viața. – 2017. – Nr 4.
– P. 53-58. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 58 (11 tit.). – ISSN 1810-309X.

1254. Сосна, А. Применение законодательства, регулирующего время отдыха / А.


Сосна, К. Лупу // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 94-99. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 99 (10 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 1130, 1267)

349.3 Drept social


1255. Capșa, Tudor. Unele considerații privitor la reformarea sistemului public de pensii
/ Tudor Capșa // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 87-93. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 92-93 (45 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 1237)

89
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
1256. Cucer, Angela. Reprezentările funcționarilor publici vizavi de învățarea pe tot par-
cursul vieții / Angela Cucer // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P.
553-557 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 557 (4 tit.).

1257. Dulschi, Ion. Reforma administrativ-teritorială: oportunitate pentru Republica Mol-


dova / Ion Dulschi // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 28-32. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 32 (5 tit.).

1258. Ejov, Alexandr. Brandingul național: aspecte teoretice și practice / Alexandr Ejov
// Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 177-180. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 180 (11 tit.).

1259. Gheorghița, Tamara. Roluri și responsabilități în gestionarea resurselor umane


din administrația publică / Tamara Gheorghița // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2016. – P. 45-48. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 48 (7 tit.).

1260. Gherman, Teodora. Date deschise pentru dezvoltarea durabilă / Teodora Gher-
man, Doina Gherman // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 478-
482 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 482 (9 tit.).

1261. Iacub, Irina. Auditul public extern – formă de control independent din numele so-
cietății asupra activității statului de administrare a resurselor publice / Irina Iacub // Jurnalul
juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – P. 19-23. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 23 (23 tit.). – ISSN 2345-1130.

1262. Iacub, Irina. Controlul financiar public: concept, importanță și competențe / Irina
Iacub // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 245-248. – Rez.: lb. fr.
– Referințe bibliogr.: p. 248 (22 tit.).

1263. Pascaru, Ana. Recuperarea tradiției și necesitatea inovării în organizarea admi-


nistrativă a Republicii Moldova / Ana Pascaru // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2016. – P. 24-27. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 27 (6 tit.).

1264. Sîmboteanu, Aurel. Dimensiunile succesiunii reformei administrației publice din


perspectiva prevederilor programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-
2018 / Aurel Sîmboteanu // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 5-
12. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 11-12 (16 tit.).

1265. Varzari, Pantelimon. Relația elitism-birocratism prin prisma eficacității sistemului


politico-administrativ / Pantelimon Varzari // Teoria şi practica administrării publice. – Chişi-
nău, 2016. – P. 158-161. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 161 (13 tit.).

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1266. Zubco, Angela. Aplicarea medierii în soluționarea tipurilor de conflicte caracteris-


tice activității administrației publice / Angela Zubco // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2016. – P. 241-244. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 244 (5 tit.).

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


1267. Păscăluță, Felicia. Exercitarea controlului și a supravegherii de stat de către auto-
ritățile publice cu competențe restrânse în domeniul respectării legislației muncii / Felicia
Păscăluță // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 249-254. – Rez.:
lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 254 (13 tit.).

1268. Popovici, Angela. Relațiile politico-administrative: teorie și noi abordări / Angela


Popovici, Corneliu Popovici // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P.
37-40. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 40 (9 tit.).

1269. Solomon, Constantin. Asigurarea transparenței și accesului la informație în acti-


vitatea Preturii sectorului Buiucani al municipiului Chișinău / Constantin Solomon // Teoria şi
practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 41-44. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 44 (9 tit.).

1270. Șaptefrați, Tatiana. Structura și formele de activitate a administrației publice loca-


le. Analiză comparată / Tatiana Șaptefrați // Teoria şi practica administrării publice. – Chişi-
nău, 2016. – P. 33-36. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 36 (9 tit.).

1271. Tofan, Tatiana. Probleme regionale și politici de dezvoltare regională a Republicii


Moldova / Tatiana Tofan // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 394-
398 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 398 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1100, 1169, 1172, 1213, 1228, 1262, 1467)

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


(Vezi Nr 1090)

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1272. Dunford, Victoria. 10 lecţii de viaţă pe care le-am învăţat până la vârsta de 34 de
ani: Victoria Dunford : [moldoveanca stabilită în Marea Britanie, fondatoarea organizaţiei de
caritate "MAD-Aid"] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 30-31 : fot. –
Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1273. Plecaţi în lume, dar voluntari acasă : [despre activităţile de voluntariat] / cor. rev.
// Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 24-25 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-
198X.
(Vezi de asemenea Nr 1190, 1255)

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor

91
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1274. Sorocean, Clara. Aspecte importante privind utilizarea codurilor din Clasificatorul
categoriilor persoanelor asigurate în declarațiile REV-5 / Clara Sorocean // Contabilitate și
audit. – 2017. – Nr 4. – P. 51-56 : fot. – (Asigurări sociale și medicale). – ISSN 1813-4408.

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1275. Orindaș, Lilian. Parteneriatul școală–familie–comunitate în asigurarea educației
de calitate / Lilian Orindaș // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 38-43 : fig., tab. – Rez.:
lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 43 (4 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 1051, 1091, 1108, 1131, 1199, 1256)

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.


1276. Țvircun, Victor. Tendințe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Mol-
dova / Victor Țvircun, Tatiana Callo // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 135-141. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 141 (9 tit.). – ISSN 1857-0461.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


1277. Clichici, Veronica. Educația timpurie – oportunitate și necesitate a dezvoltării glo-
bale a copilului / Veronica Clichici // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 31-37 : tab. –
Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 36-37 (20 tit.). – ISSN 1811-5470.

1278. Hadîrcă, Maria. Abordarea transdisciplinară a activității de formare a vorbitorului


cult de limba română / Maria Hadîrcă // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 3-9 : tab. –
Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 9 (11) tit. – ISSN 1811-5470.

1279. Straistari-Lungu, Cristina. Considerații psihopedagogice privind vârsta optimă de


debut în învățarea limbilor străine / Cristina Straistari-Lungu // Univers Pedagogic. – 2016. –
Nr 4. – P. 92-99 : tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 98-99 (30 tit.). – ISSN 1811-
5470.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1280. Botgros, Ion. Proiectarea constructivistă – siguranță în eficientizarea procesului
educațional la fizică / Ion Botgros, Angela Gordienco, Sergiu Șargorovschi // Univers Peda-
gogic. – 2016. – Nr 4. – P. 44-48 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 48 (13 tit.). –
ISSN 1811-5470.

1281. Căpăţînă, Sofia. Studiul de caz – metodă interactivă de predare-învăţare-evaluare


a contabilităţii / Căpăţînă Sofia // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia
contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 64-69. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 69 (6 tit.).

37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1282. Mihăilescu, Natalia. Valori teoretice ale managementului eticii : [în sistemul edu-
cativ] / Natalia Mihăilescu // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 10-15. – Rez.: lb. rom. –
Referințe bibliogr.: p. 15 (9 tit). – ISSN 1811-5470.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1283. Balan, Tatiana. Particularități de valorizare a mentoratului în dezvoltarea profesio-
nală a cadrului didactic / Tatiana Balan // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 104-110. –
Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 110 (5 tit.). – ISSN 1811-5470.

1284. Braniște, Silvia. Dimensiuni manageriale ale inserției profesionale a cadrelor di-
dactice debutante / Silvia Braniște // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 16-22. – Rez.:
lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 22 (20 tit.). – ISSN 1811-5470.

1285. Hîncu, Ionela. Impactul lecției SMART [Selective, Măsurabile, Accesibile, Realis-
te,Temporal adecvate] de educație muzicală asupra dezvoltării proceselor psihice la preado-
lescenți / Ionela Hîncu // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 49-55 : fig. – Rez.: lb. rom. –
Referințe bibliogr.: p. 54-55 (9 tit.). – ISSN 1811-5470.

1286. Zastînceanu, Liubov. Simularea didactică în contextul instruirii adaptive a viitorilor


profesori : [formarea competenței pedagogice] / Liubov Zastînceanu // Univers Pedagogic. –
2016. – Nr 4. – P. 100-103. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 103 (5 tit.). – ISSN 1811-
5470.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1287. Ipati, Dumitriţa. Ecoul Programului "Dor". Dumitriţa Ipati, unul dintre cei mai buni
10 elevi din Austria la limba italiana : [interviu] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. –
Apr. (Ed. 3). – P. 78-79 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1288. Pascari, Valentina. Aspecte psihologice ale pregătirii copiilor pentru școală / Va-
lentina Pascari, Ala Vasilache // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 86-91. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 90-91 (19 tit.). – ISSN 1811-5470.

1289. Stratan, Victoria. Evaluarea competențelor școlare: modele și practici europene /


Victoria Stratan // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 111-115. – Rez.: lb. rom. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 115 (11 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 1423)

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educației. Educație permanentă


(Vezi Nr 1107)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1290. Principiile terapiei prin joc asistată de animale la copii cu nevoi speciale =
Принципы использования игровой и анималотерапии у детей с особыми потребностями

93
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

= The principles of using game and animal therapy of children with special needs / Борис
Михайлов, Максим Водка, Татьяна Алиева [и др.] // Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 70-
79. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 79 (10 tit.). – ISSN 1857-2502.

1291. Vrabie, Silvia. Caracteristicile social-psihologice ale copiilor cu autism / Silvia


Vrabie // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – P. 56-65 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe
bibliogr.: p. 65 (10 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 1084-85)

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
(Vezi Nr 1338)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1292. Cuciureanu, Gheorghe. Internaționalizarea doctoratului din Republica Moldova:
aspecte conceptuale și "de străinătate" / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2017. – Nr 1.
– P. 45-54 : fot., fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 52-53 (16 tit.). –
ISSN 1810-7079.

1293. Gribincea, Zinaida. Obiective educaționale ale învățământului universitar jurnalis-


tic = The educational objectives of University journalistic formation / Zinaida Gribincea // Re-
vista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 187-195. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 195 (16 tit.). – ISSN
1857-2294.

1294. Oprea, Elena. Elena Oprea, tânăra cu bursă de la General Electric, dar cu gândul
acasă : [interviu cu studenta la Univ. din Konstanz, Germania] / interviu de Aliona Purci //
Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 38-39 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-
198X.

1295. Streleţ, Alexandru. Tânărul care vrea să aplice acasă experienţa internaţională :
[interviu cu A. Streleţ, student în şt. politice şi relaţiile intern. la Univ. din Reading, Marea
Britanie] / interviu de Cristina Zeamă // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 7-8 :
fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.
(Vezi de asemenea Nr 1181, 1347)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


1296. Popușoi, Liliana. Raisa Iaroțchi: "Reziști doar dacă îți iubești munca" : [pe margi-
nea discuţiei cu dir. Muzeului Ținutului din Edineț] / Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr
3/4] (Mar./Apr.). – P. 68-71 : fot. – ISSN 0132-6635.

391/395 Etnografie

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1297. Buzilă, Varvara. Varvara Buzilă. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
= The National Museum of Ethnography and Natural History : [interviu cu muzeograful şi
etnograful] / cor. rev. // Altitude. – 2017. – Mar./Apr. – P. 26-33 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom.,
engl. – ISSN 1857-4815.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
1298. Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice
halogenate / Petru Spătaru, Oxana Spînu, Tudor Spătaru [et al.] // Akademos. – 2017. – Nr
1. – P. 42-47. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 46-47 (38 tit.). – ISSN 1857-0461.

51 MATEMATICĂ
1299. Calmuțchi, Laurențiu. O stea în lumea matematicienilor. Academicianul Mitrofan
Cioban la 75 de ani : [matematician, domeniul de cercet.: topologia, teoria aplicațiilor] / Lau-
rențiu Calmuțchi, Ion Tighineanu // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 170-171 : fot. – ISSN
1857-0461.

1300. Rotaru, Tatiana. Matematicienii la ora de bilanț. Acordarea Premiului "Academici-


anul Constantin Sibirschi" : [dr. hab. Viorel Bostan, rectorul Univ. Tehnice a Moldovei și dr.
Mircea Petic, cercet. șt. coord. al Inst. de Matematică și Informatică al Acad. de Științe a
Moldovei] / Tatiana Rotaru // Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 55-57 : fot. – ISSN 1810-7079.

53 FIZICĂ
1301. Cuciureanu, Gheorghe. Valoarea strălucește prin omenie. In memoriam acad.
Valeriu Canțer : [fizician, cercet. șt. principal al Inst. de Inginerie Electronică și Nanotehnologii
"D. Ghițu", fost președinte al Consiliului Naț. pentru Acreditare și Atestare, (1955-2017)] /
Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 43-44 : fot. – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 1280)

531/534 Mecanică
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanica)
1302. Валуца, Якоб. Ротационный вискозиметр без силовых измерений :
[выполненный по планетарной схеме] / Якоб Валуца, Леонид Малай, Анжела Попескул
// Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 65-68 : fot., fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 68 (6 tit.). – ISSN 1810-7079. – (Tehnologii inovative).

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
(Vezi Nr 1357)
556 Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie

95
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1303. Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru / Elena Zubcov,


Olga Jurminschaia, Nina Bagrin [et al.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 48-53 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 53 (6 tit.). – ISSN 1857-0461.

1304. Pleşca, Petru. Aspecte de bază în demarcarea graniţei şi proprietatea nodului hi-
drotehnic şi hidroenergetic Nistrean dintre Republica Moldova şi Ucraina / Petru Pleşca //
Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişinău, 2017. – P. 165-173 : fig. – Rez.: lb. engl.
– Referinţe bibliogr.: p. 173 (5 tit.).

1305. Studiul asigurării debitului necesar pentru funcţionarea pompelor în prelua-


rea apei cu nivele minime în r. Nistru la priza staţiei de pompare ACC / Petru Pleşca, Ion
Şaragov, Arcadie Rusnac [et al.] // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişinău, 2017.
– P. 118-123 : fig., tab. – Rez.: lb. engl.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


1306. Gulea, Aurelian. Deschizătorul de drumuri, mereu primul. Academicianul Alexan-
dru Ciubotaru la 85 de ani : [biolog, domeniul de cercet.: embriologie, cariologie, citogenetică,
biotehnologie vegetală] / Aurelian Gulea, Alexandru Teleuță, Ion Roșca // Akademos. – 2017.
– Nr 1. – P. 176-177 : fot. – ISSN 1857-0461.

1307. Savantul de renume mondial și BioR-ul. Academicianul Valeriu Rudic la 70


de ani : [medic, biolog, domeniul de cercet.: sinteza orientată a substanțelor bioactive de
către microorganisme] / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Aurelian Gulea [et al.] // Akademos.
– 2017. – Nr 1. – P. 172-175 : fot. – ISSN 1857-0461.

572 Antropologie umană


1308. Кодру, К. Музей "Кон-Тики" в Норвегии : [полуострове Бюгдей : о жизни и
деятельности путешественника и антрополога, Тура Хейердала] / К. Кодру // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

574 Ecologie generală şi biodiversitate


1309. Lupașcu, Tudor. Dezechilibrul dintre factorii biotici și abiotici și efectele lui asupra
vieții pe pământ : [pe marginea conf. intern. "Chimia ecologică și chimia mediului ambiant
2017", 2-3 mar. 2017, Acad. de Științe a Moldovei] / Tudor Lupașcu // Akademos. – 2017. –
Nr 1. – P. 21-23 : fot. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 1303, 1364)

575 Genetică generală. Citogenetică generală


(Vezi Nr 1360)
58 BOTANICĂ
1310. Interacțiunea genotipurilor de tomate cu fungii : (Alternaria alternata și
fusarium oxysporum) / Galina Lupașcu, Sofia Grigorcea, Nadejda Mihnea [et al.] //
Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 75-80 : fot., fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 79-80 (14 tit.). – ISSN 1810-7079.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1243)

59 ZOOLOGIE
1311. Munteanu, Andrei. Gestionarea efectivului de vulpi / Andrei Munteanu // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4513.

1312. Pârlog, Nicu. Cea mai urâtă pasăre? : [uliul porumbar] / Nicu Pârlog // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4505.

1313. Savin, Anatol. Evaluări (2) : [de reproducere a speciilor de porumbei] / Anatol Sa-
vin, Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 3 : fot. – Art 1 : Nr 3. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 3 : fot. – Art 1 : Nr 3. –
ISSN 1857-4513.

1314. Volontir, Valerie. Madona apei : [sosirea lebedelor la Năpadova, Floreşti] / Valerie
Volontir // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-4513.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


60 BIOTEHNOLOGIE
1315. Sîrbu, Tamara. Viabilitatea și stabilitatea micromicetelor păstrate sub ulei mineral :
[noi metode de conservare și păstrare a microorganismelor-producători] / Tamara Sîrbu //
Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 69-74 : fot., fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 73 (6 tit.). – ISSN 1810-7079. – (Tehnologii inovative).

61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ


1316. Prisacari, Viorel. Legenda medicinii naționale : [2017 – anul "Nicolae
Testemițanu" (1927-1986) : medic, prof. univ.] / Viorel Prisacari // Akademos. – 2017. – Nr 1.
– P. 158-160 : fot. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 1307)

611/612 Biologie umană


612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
1317. Gagauz, Olga. Restructurarea calendarului nașterilor și declinul fertilității =
Restructuring of the calendar of births and fertility decline / Olga Gagauz, Ecaterina Grigoraș
// Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 104-114 : fig. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 113-114
(19 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 1084, 1340)

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


613.2 Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente

97
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1318. Şchiopu, Tamara. Meniurile alimenatare pot fi şi sănătoase, şi delicioase : [pe


marginea discuţiei cu T. Şchiopu, nutriţionista stabilită în Marea Britanie, fondatoarea compa-
niei naţ. "EcoLocal" de promovare a agriculturii ecologice] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. –
2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 4-6 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.
(Vezi de asemenea Nr 1328-29)

613.6 Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii


(Vezi Nr 1252)

613.7 Sănătatea şi igiena timpului liber, recreaţiei, somnului


(Vezi Nr 1254)

613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia


(Vezi Nr 1343)

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


1319. Șchiopu, Olga. Medpark înseamnă calitate premium : [interviu cu Olga Șchiopu,
dir. general al clinicii private] / consemnare: Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы.
– 2017. – Nr 4. – P. 88-95 : fot. – (Companii & Servicii). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1057, 1227)

614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii


1320. Bencheci, Mihail. Primordialitatea culturii securităţii vitalităţii în lumea contempo-
rană / Bencheci Mihail // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişinău, 2017. – P. 124-
129. – Rez.: lb. fr. – Referinţe bibliogr.: p. 129 (6 tit.).

1321. Frunze, Oleg. Managerul – pilon important în sistemul de sănătate / Oleg Frunze,
Anatolie Vataman // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2016. – P. 439-442. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 442 (4 tit.).

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
1322. Cracea, Angela. Eficiența clinică și paraclinică a tratamentului cu tocilizumab la
pacienții cu artrită juvenilă idiopatică / Angela Cracea, Silvia Foca, Ninel Revenco // Buletin
de Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 9-12 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
12 (8 tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 1340)

616 Patologie. Medicină clinică


(Vezi Nr 1324-30, 1332, 1334-36 1339-43)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1323. Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cardi-


ovasculare la pacienții cu bruxizm nocturn / Victor Lacusta, Valeriu Fala, Aurel Grosu [et
al.] // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 62-67 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 66-67 (21 tit.). – ISSN 1857-0461.

1324. Romanciuc, Lilia. Aritmiile cardiace la copiii cu prolaps de valvă mitrală și semne
fenotipice de displazie a țesutului conjunctiv / Lilia Romanciuc, Ninel Revenco // Buletin de
Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 38-42 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
41-42 (10 tit.). – ISSN 1810-5289.

616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie


1325. Dolapciu, Elena. Evaluarea dezvoltării fizice la adolescenți : [împotriva obezității] /
Elena Dolapciu // Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 25-29 : fig., tab. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 29 (3 tit.). – ISSN 1810-5289.

1326. Lipomul mediastinal la copii: considerații clinice și diagnostice pe marginea


unui caz clinic / Elvira Iavorscaia, Olesea Nicu, Irina Taraneț [et al.] // Buletin de
Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 29-32 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
32 (6 tit.). – ISSN 1810-5289.

1327. Particularitățile clinico-paraclinice ale pneumoniilor atipice la copii / Florin


Cenușa, Viorelia Vioară, Rodica Selevestru [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1.
– P. 34-37 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 37 (9 tit.). – ISSN 1810-
5289.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar


1328. Eșanu, Veronica. Comportamentul alimentar și activitatea fizică la copiii cu sin-
drom matabolic / Veronica Eșanu, Ninel Revenco, Ina Palii // Buletin de Perinatologie. – 2017.
– Nr 1. – P. 81-84 : tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 84 (6 tit.). – ISSN
1810-5289.

1329. Microbiota intestinală la copilul eutrofic versus copilul obez / Emilia Bob, Lu-
minița Dobrotă, Corina Cazan [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 32-33. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 33 (6 tit.). – ISSN 1810-5289.

1330. Refluxul gastroesofagian la copil – criterii de diagnostic și principii de tera-


pie / Corina Cazan, Mihai Leonida Neamțu, Luminița Dobrotă [et al.] // Buletin de
Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 16-21. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 21 (15
tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 1334)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice şi endocrine


1331. Dobrotă, Luminița. Hipotiroidismul tranzitoriu : (hipotiroidismul congenital primar
tranzitoriu) / Luminița Dobrotă, Bogdan Neamțu, Mihai Leonida Neamțu // Buletin de

99
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 42-47 : tab. – Rez.: lb. engl., rom. – Referințe bibliogr.: p.
47 (12 tit.). – ISSN 1810-5289.

1332. Managementul diagnosticului și aspecte terapeutice în hipotiroidismul


subclinic la copii / Luminița Dobrotă, Bogdan Neamțu, Oana Popescu [et al.] // Buletin de
Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 48-49 : tab. – Rez.: lb. engl., rom. – Referințe bibliogr.: p.
49 (3 tit.). – ISSN 1810-5289.

616.5 Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate


(Vezi Nr 1335)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale)


1333. Ciuntu, Angela. Nivelul moleculelor de semnalizare celulară în urină la copii cu
glumerulonefrită / Angela Ciuntu // Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 12-15 : tab. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 15 (13 tit.). – ISSN 1810-5289.

1334. Raba, Tatiana. Sindromul hepatorenal la copii: probleme diagnostice și terapeuti-


ce / Tatiana Raba // Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 76-81 : fig. – Rez.: lb. engl.,
rusă. – Referințe bibliogr.: p. 81 (13 tit.). – ISSN 1810-5289.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor


1335. Eremciuc, Rodica. Particularitățile sindromului SAPHO la copii – caz clinic / Rodi-
ca Eremciuc, Olesea Grin, Ninel Revenco // Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 60-
63. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 63 (11 tit.). – ISSN 1810-5289.

1336. Foca, Silvia. Osteocalcina și deoxypyridinolina: marcheri ai metabolismului osos


la copii cu artrită juvenilă idiopatică / Silvia Foca, Angela Cracea, Ninel Revenco // Buletin de
Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 64-67. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 67 (9
tit.). – ISSN 1810-5289.

1337. Lupașcu-Volentir, Felicia. Calitatea vieții pacienților vârstnici cu patologie articu-


lară și diverse polipatologii în Republica Moldova : [studiu] / Felicia Lupașcu-Volentir, Gabrie-
la Șorici // Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 81-85 : fig., fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 85 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 1322)

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


1338. Burdin, Natalia. Tratamentul tulburărilor emoționale ca consecință a inadaptării
studenților colegiilor de medicină = Emotional overstrain as a factor in the formation of
maladaptation at students of medical college / Natalia Burdin // Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. –
P. 65-69. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 69 (11 tit.). – ISSN 1857-2502.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1339. Calcîi, Cornelia. Epilepsiile copiilor de vârstă mică: aspecte epidemiologice / Cor-
nelia Calcîi, Ninel Revenco, Svetlana Hadjiu // Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P.
22-25 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 25 (7 tit.). – ISSN 1810-5289.

1340. Costea, Raluca Maria. Antioxidanții : (resveratrolul) – posibile terapii adjuvante în


profilaxia recurenței convulsiilor febrile / Raluca Maria Costea, Mihai Leonida Neamțu, Bog-
dan Neamțu // Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 54-59. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 58-59 (17 tit.). – ISSN 1810-5289.

1341. Dereglările neurologice la copiii născuți prematur : (sinteza datelor din litera-
tură) / Mariana Sprincean, Svetlana Hadjiu, Ludmila Ețco [et al.] // Buletin de Perinatologie. –
2017. – Nr 1. – P. 50-54. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 54 (14 tit.). – ISSN
1810-5289.

1342. Epilepsia la copilul cu leziuni cerebrale perinatale: aspecte de diagnostic și


perspective terapeutice / Svetlana Hadjiu, Cornelia Calcîi, Mariana Sprincean [et al.] //
Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – P. 67-75 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 74-75 (33 tit.). – ISSN 1810-5289.

1343. Evaluarea activității fizice a copiilor cu epilepsie ca criteriu al calității vieții /


Adrian Rotari, Larisa Spinei, Petru Martalog [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1.
– P. 5-9 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 9 (10 tit.). – ISSN 1810-5289.

1344. Pidkorytov, Valeriy Semionovici. Predictorii apariției excluziunii sociale la paci-


enții cu schisofrenie paranoidă și tulburări neuro-somatice concomitente = Predictors
formation of social maladjustment in patients with paranoid schizophrenia with concomitant
somatic-neurological disorders / Valeriy Semionovici Pidkorytov, Natalia Anatolievna Baibarak
// Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. – P. 80-86 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 85-86 (11 tit.). – ISSN 1857-2502.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie în general
(Vezi Nr 1335)

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi Nr 1341)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


1345. Bodrug, Valentina. Abordări şi strategii moderne în pregătirea specialiştilor în in-
ginerie / Valentina Bodrug, Valeriu Lungu // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişi-
nău, 2017. – P. 174-182. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 182 (9 tit.).

101
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1346. Bostan, Ion. Aportul ingineriei Republicii Moldova în dezvoltarea tehnicii și tehno-
logiilor moderne (II) / Ion Bostan // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 29-41 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 41 (7 tit.). – Art. 1 : Nr 4, 2016. – ISSN 1857-0461.

1347. Chirilov, Axenia. Inginer de la 11 ani: Adrian Vlas : [student la Univ.Tehnică


"Gheorghe Asachi" din Iaşi, Fac. Inginerie Mecanică] / Axenia Chirilov // Moldova de Oriunde.
– 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 76-77 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.
(Vezi de asemenea Nr 1159)

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
1348. Vascan, Grigore. Analiza evoluţiei sectorului energetic şi a pieţei energiei regene-
rabile în Republica Moldova / Grigore Vascan // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. –
Chişinău, 2017. – P. 257-269 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 269 (7 tit.).

1349. Васкауцан, Александр. Тендер со смыслом? : [о подставке электроэнергии


на молдавском рынке] / Александр Васкауцан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N 4. –
P. 62-65 : tab. – (Энергоресурсы & Рынок). – ISSN 1857-0186.

620.3 Nanotehnologie
(Vezi Nr 1301)
620.9 Economia energiei în general
(Vezi Nr 1380)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
1350. Botez, Ilie. Calitatea avansată de prelucrare a pieselor – mijloc de sporire a resur-
selor de funcționare a mașinilor : [prelucrarea mecanică a suprafețelor cilindrice ale pieselor
prin netezire cu diamant] / Ilie Botez, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu // Intellectus. – 2017. – Nr
1. – P. 58-64 : fot., fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 64 (10 tit.). – ISSN
1810-7079. – (Tehnologii inovative).

627 Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi şi pe ţărm. Baraje şi centrale hidraulice de
energie
(Vezi Nr 1055)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


1351. Beţ, Dionisie. Despre coeficienţii SEER, EER şi SCOP, COP – care este diferen-
ţa? : [echipamente de climatizare] / Dionisie Beţ, Vera Guţul // Energie, eficienţă, ecologie şi
educaţie. – Chişinău, 2017. – P. 151-158 : fig., tab. – Rez.: lb. engl.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1352. Cernei, Mihai. Oportunităţi privind utilizarea energiei deşeurilor / Mihai Cernei,
Inesa Brumă, Vasile Leu // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişinău, 2017. – P. 50-
56 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 56 (7 tit.).

1353. Harea, Natalia. Studiul teoretic şi experimental a emisiei termice de la pardosele


încălzite cu agenţi de temperatură joasă / Natalia Harea, Constantin Ţuleanu // Energie, efici-
enţă, ecologie şi educaţie. – Chişinău, 2017. – P. 111-117 : fig., tab. – Rez.: lb. engl.

1354. Socolov, Lilia. Dezvoltarea în timp a tehnicii de ventilare şi condiţionare / Socolov


Lilia, Guţul Vera // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişinău, 2017. – P. 136-143 :
fig. – Rez.: lb. fr.

1355. Ţuleanu, Serghei. Sisteme moderne de încălzire şi răcire prin suprafeţe


termoactivate cu covoare capilare / Serghei Ţuleanu, Livia Leanca, Andrian Leanca // Ener-
gie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişinău, 2017. – P. 198-205 : fig. – Rez.: lb. engl.

1356. Ungureanu, Dumitru. Soluţii moderne pentru staţii de capacitate mică pentru epu-
rarea apelor uzate comunale / Ungureanu Dumitru, Ciobanu Natalia // Energie, eficienţă,
ecologie şi educaţie. – Chişinău, 2017. – P. 248-256 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 256 (9 tit.).

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.7 Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave
(Vezi Nr 1396)

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

630 Silvicultură
1357. Nedealcov, Maria. Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier / Ma-
ria Nedealcov // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 54-57 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. –
ISSN 1857-0461.

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
1358. Pascaru, Vlad. Iacob Negru: "Cu anii înţelegem tot mai mult că cea mai mare bo-
găţie a fiecăruia dintre noi este familia" : [despre președintele Cooperativei Agricole de Pro-
ducere "Agrosargal", s. Sărata Galbenă, raionul Hânceşti] / Vlad Pascaru // Moldoveanca. –
2017. – Nr 2. – P. 12-14. – ISSN 1857-3053.
(Vezi de asemenea Nr 1318)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

103
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1359. Filipciuc, Vladimir. Evoluția unor însușiri fizico-chimice ale solului cenușiu molic
la irigarea cu apă din surse locale / Vladimir Filipciuc // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 68-74
: tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 73-74 (23 tit.). – ISSN 1857-0461

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


(Vezi Nr 1359)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
(Vezi Nr 1298, 1310)

633/635 Horticultură în general


635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1360. Celac, Valentin R. Particularitățile biologice, genetice și ameliorative ale lintei :
(Lens culinaris Medic.) : [cultură leguminoasă pentru boabe] / Valentin R. Celac // Akademos.
– 2017. – Nr 1. – P. 58-61 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 61 (12 tit.).
– ISSN 1857-0461.

1361. Ilieva, Irina. Sporirea productivității și calității cartofului prin aplicarea metodelor de
combatere a degenerării tuberculilor / Irina Ilieva, Petru Iliev, Alexei Gumaniuc // Akademos. –
2017. – Nr 1. – P. 75-83 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 82-83 (29
tit.). – ISSN 1857-0461.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.09 Medicină veterinară
1362. Nichiforov, Vadim. Paraziţi interni şi externi : [la câini] / Vadim Nichiforov // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4513.

636.7 Câini
1363. Nichiforov, Vadim. Pregătirea câinilor pentru expoziţie / Vadim Nichiforov // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 1362, 1368)

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


1364. Gliga, Olesea. Influența metalelor grele asupra vitalității și productivității familiilor
de albine / Olesea Gliga, Valentina Cebotari, Ion Buzu // Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 86-
94 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 92-93 (17 tit.). – ISSN 1810-
7079.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.1 Vânătoare
1365. Căpiţă, Ionel. De neamul artiştilor : [pe marginea discuţiei cu Mihai Negară, pre-
şedintele colectivului primar de vânători din Sauca, raionul Ocniţa] / Ionel Căpiţă // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4513.

1366. Goncearenco, Nicolae. Noi, "pădurarii"... : [vânătorii din or. Codru, mun. Chiși-
nău] / Nicolae Goncearenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 7 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-
4513.

1367. Grosu, Gheorghe. Ai noştri ca brazii! Interviu cu Gheorghe Grosu, managerul ST


[Subdiziunea Teritorială] Ialoveni a SVPM : [Soc. Vânătorului şi Pescarilor din Rep. Moldova]
/ consemnare: Ion Codru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 4-5 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-
4513.

1368. Mazariuc, Serghei. Vânătoarea fără copoi nu e vânătoare! : [în colectivul primar
din Briceni] / Serghei Mazariuc, Natalia Mazariuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. –
Nr 4. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P.
14 : fot. – ISSN 1857-4513.

1369. Munteanu, Andrei. La cântatul fazanului : [specie principală de vânat] / Andrei


Munteanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4513.

1370. Sadîkov, Iham. Club particular pentru adevăraţi barbaţi. Interviu cu Iham Sadîkov,
preşedintele organizaţiei regionale obşteşti "Societatea Vânătorilor şi Pescarilor din Republi-
ca Tatarstan" / interviu de Vladimir Dînnik // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. –
P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 16-17
: fot. – ISSN 1857-4513.

1371. Savin, Anatol. Vânat sedentar mic, stoc reproductiv : [evaluările de primăvară] /
Anatol Savin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4513.

1372. Şcerbliuc, Mihail. Remizele : [pentru vânatul mic] / Mihail Şcerbliuc // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4513.

1373. Смирнов, Сергей. Особенности немецкой национальной охоты / Сергей


Смирнов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-
4513.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură

105
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1374. Bulat, Dumitru. Musafirii mediteraneeni : [specii de peşti Undreaua (Syngnathus


abaster) şi aterina mică (Atherina boyeri)] / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2017. – Nr 4. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505.

1375. Ciobanu, Cristina. Muzeul Neptun din Norvegia : [al Industriei de Prelucrare a
Peştelui, oraşul Melbu, districtul Vesteralen] / Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2017. – Nr 4. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505.

1376. Rusnac, Vladimir. Boiştea: perpetuare sfântă : [pentru specie de peşti] / Vladimir
Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4505.
(Vezi de asemenea Nr 1246)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de gospodărie
1377. Chirilov, Axenia. Tânărul din Lăpuşna care îndeamnă lumea să călătorească cu
"Bicycle Hostel" : [pe marginea discuţiei cu Igor Rotaru, fondatorul şi administratorul "Bicycle
Hostel" din Iaşi] / Axenia Chirilov // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 73-75 :
fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.7 Transport aerian. Trafic aerian
1378. Пересторонин, Евгений. Low cost от WizzAir! : [о создании собственной опе-
рационной базы в Кишиневском междунар. аэропорту авиакомпании WizzAir (Венгрия)]
/ Евгений Пересторонин // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N 4. – P. 76-77 : fot. –
(Авиация & Инвестиции). – ISSN 1857-0186.

657 Contabilitate
1379. Bajan, Maia. Relevanţa controlului de gestiune în măsurarea performanţelor /
Bajan Maia, Bajerean Eudochia // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profe-
sia contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 315-320 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 320 (7 tit.).

1380. Begleţ, Natalia. Aplicarea auditului energetic la analiza funcţionării cuptoarelor in-
dustriale / Natalia Begleţ, Serghei Palaş, Oleg Chilari // Energie, eficienţă, ecologie şi educa-
ţie. – Chişinău, 2017. – P. 77-85 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 85 (9 tit.).

1381. Bucur, Vasile. Aspecte ale contabilităţii costurilor indirecte contractuale în con-
strucţie / Bucur Vasile // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabi-
lă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 107-114 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 114 (4 tit.).

1382. Bulgaru, Veronica. Viziuni privind criteriile de clasificare a stocurilor la entităţile


agricole / Bulgaru Veronica // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 79-84. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 84 (10 tit.).

1383. Cojocari, Vadim. Contabilitatea subvenţiilor primite pentru formarea (completarea)


cirezii de bază a bovinelor / Cojocari Vadim, Cojocari Tatiana // Conferinţa Ştiinţifică Internaţi-
onală "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 235-240
: tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 240 (5 tit.).

1384. Grabarovschi, Ludmila. Recunoaşterea şi evaluarea provizioanelor conform IAS


37 "Provizioane, datorii contingente şi active contingente" / Grabarovschi Ludmila // Conferin-
ţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor". – Chişi-
nău, 2017. – P. 58-63 : tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 63 (6 tit.).

1385. Lazari, Liliana. Profesia contabilă în serviciul interesului public / Lazari Liliana,
Grigoroi Lilia // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în era
provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 156-161 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 161 (7 tit.).

1386. Nederița, Alexandru. Corespondența conturilor privind contabilitatea creanțelor =


Корреспонденция счетов по учету дебиторской задолженности / Alexandru Nederița //
Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 4. – P. 71-88 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. –
Contin. Începutul: Nr 8, 2016. – ISSN 1813-4408.

1387. Negară, Ghenadie. Cardurile bancare de plată – particularități contabile / Ghena-


die Negară // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 4. – P. 11-17 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

1388. Tonu, Natalia. Comitetul de audit și necesitatea creării acestuia de către entitatea
de interes public / Natalia Tonu, Ecaterina Voloșciuc // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. –
Nr 3. – P. 72-76 : fot. – (Contabilitatea practică). – ISSN 1857-3991.

1389. Ţurcanu, Viorel. Funcţionalitatea contabilităţii în Republica Moldova timp de 25 de


ani / Ţurcanu Viorel, Golocialova Irina // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi
profesia contabilă în era provocărilor". – Chişinău, 2017. – P. 10-15 : tab. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 15 (15 tit.).

1390. Цирюльникова, Наталья. О передаче здания в счет возмещения стоимости


пая при выходе из кооператива его члена / Наталья Цирюльникова // Contabilitate și
audit. – 2017. – Nr 4. – P. 8-11 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

1391. Чиреш, Елена. "Неудачливый" налоговый износ : [о недостатках налог. зако-


нодательства в отношении износа основных средств] / Елена Чиреш // Contabilitate și
audit. – 2017. – Nr 4. – P. 61-65 : fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 1058, 1135, 1150, 1175-76, 1274, 1281)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

107
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1392. Rusu, Tatiana. Noile tendințe în designul logotipurilor / Tatiana Rusu, Irina
Novicova // Intellectus. – 2017. – Nr 1. – P. 29-35 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referin-
țe bibliogr.: p. 35 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

1393. Бойко, Евгений. Евгений Бойко: "Мы строим коммуникации не от А до Я, а от


Я и дальше" : [интервью с владельцем и директором агентства Publicist Moldova о реа-
лиях и перспективах отечественного рекламного рынка] / записал: Сергей Замуруев //
Monitorul Fiscal. – 2017. – Nr 3. – P. 111-118 : fot. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 1202)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
1394. Frăsîneanu, Pantelemon. Managementul de distribuţie a gazelor naturale în Re-
publica Moldova / Frăsîneanu Pantelemon // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişi-
nău, 2017. – P. 16-25 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 24-25 (16 tit.).

1395. Tonu, Valentin. Cu privire la metodologia de repartiţie a pierderilor efective de ga-


ze naturale din reţelele interrurale de distribuţie între serviciile de exploatare / Valentin Tonu //
Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişinău, 2017. – P. 70-76. – Rez.: lb. engl.

1396. Tonu, Valentin. Cu privire la utilizarea tehnologiilor aviatice şi spaţiale în cadru


exploatării conductelor magistrale de transport şi interrurale de distribuţie gaze naturale din
Republica Moldova / Valentin Tonu // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – Chişinău,
2017. – P. 36-43 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 43 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1380)

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială


663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
1397. Arpentin, Gheorghe. Abordare realistă : [despre perspectivele vinurilor moldove-
nești pe piețele intern. : interviu cu Gh. Arpentin, dir. Oficiului Naț. al Viei și Vinului (ONVV)] /
consemnare: Ilona Navruc // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 4. – P. 96-101 : fot., tab.
– (Sector & Provocări). – ISSN 1857- 0186.

1398. Marin, Alexandra. ProWein deschide noi oportunități : [participarea vinificatorilor


moldoveni la expoziția vinicolă mondială "ProWein", desfășurată în perioada 19-21 mar.
2017, Dϋsseldorf, Germania] / Alexandra Marin // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 4. –
P. 102-104 : fot., tab. – (Produs & Promovare). – ISSN 1857-0186.

1399. Наврук, Илона. Wine of Moldova : [об участие молдавских производителей


вин на престижных выставках ProWein в Дюссельдорфе (Германия) и China Food and
Drink Fair 2017 в Ченгду (Китай)] / Илона Наврук // Profit. Банки & финансы. – 2017. – N
4. – P. 42-45 : fot. – (Вина & Рынки). – ISSN 1857-0186.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

68 INDUSTRII. MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ŞI ASAMBLATE


685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
1400. Zeamă, Cristina. Moldoveanca Irina Clancea şi-a deschis propria afacere de pan-
tofi acasă : [pe marginea discuţiei cu creatoarea brand-ului de încălţăminte "Irka Shoes"] /
Cristina Zeamă // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 14-15 : fot. – Rez.: lb.
engl. – ISSN 2345-198X.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


1401. Stăvilă, Tudor. Arta rusă din secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al
XIX-lea / Tudor Stăvilă ; imagini: Iurie Foca // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P.
104-113 : fot. – ISSN 0132-6635.

72 ARHITECTURĂ
1402. Reniță, Alecu. Cetatea Albă : [fortăreața de pe Nistru a lui Ștefan cel Mare, Belgo-
rod-Dnestrovsc, Ucraina] / Alecu Reniță ; imagini: Mihai Potârniche // Moldova. – 2017. – [Nr
3/4] (Mar./Apr.). – P. 50-55 : fot. – ISSN 0132-6635.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


1403. Popușoi, Liliana. Mariana și Marcel Ostrovschi: Dragostea care dă naștere fru-
mosului : [pe marginea discuției cu meșterii populari] / Liliana Popușoi ; imagini: Andrei
Mardari // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 78-81 : fot. – ISSN 0132-6635.

1404. Popușoi, Liliana. Valentina Guțu: "Am dragoste pentru frumos" : [pe marginea
discuției cu meșterul popular] / Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P.
76-78 : fot. – ISSN 0132-6635.

745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate


1405. Chirinciuc, Lea. "Galerie Moldave" din inima Parisului : [interviu cu L. Chirinciuc,
proprietara magazinului de artizan moldovenesc "Galerie Moldave a Paris"] / cor. rev. // Mol-
dova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 54 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


1406. Kolesnik, Cezara. Cezara Kolesnik: Trebuie să-ți faci propria cărare, nu există un
drum trasat de cineva din start : [interviu cu pictorița] / interviu de Ecaterina Deleu // Moldova.
– 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 94-99 : fot. – ISSN 0132-6635.

1407. Kravcenko, Vladimir. Opera lui Spiridon Vangheli în grafica de carte / Vladimir
Kravcenko // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 148-157. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 156-157 (70 tit.) și în notele de subsol. – ISSN 1857-0461.

1408. Micleuşanu, Mitoş. Viaţa după "Planeta Moldova". Mitoş Micleuşanu : [interviu cu
pictorul, fotograful şi muzicianul] / interviu de Axenia Chirilov // Moldova de Oriunde. – 2017. –
Apr. (Ed. 3). – P. 68-69 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


(Vezi Nr 1408)
78 MUZICĂ
1409. Domenco, Ion. Veaceslav Bârcă... melodia destinul odă bucuriei veşnice : [despre
vioristul din or. Cantemir] / Ion Domenco // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 4. – P. 22-23 : fot.
– ISSN 1857-4424.

1410. Doru, Ion. Coloana vertebrală a neamului, cântecul lui... : [despre Mircea Zgherea,
actor şi cantautor din Văleni, Cahul] / Ion Doru // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 4. – P. 16-
17 : fot. – ISSN 1857-4424.

1411. Duca, Gheorghe. Sinonim cu arta sunetelor. Academicianul Eugen Doga la 80 de


ani : [compozitor, Artist al Poporului] / Gheorghe Duca, Violina Galaicu, Victor Ghilaș //
Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 178-180 : fot. – ISSN 1857-0461.

1412. Goia, Dumitru. Pasiunile după Miorița de Ion Macovei : [pe marginea lucrării cu
acelaşi tit. : din înregistrările de colecție ale jurnalistei radio Nina Jovmir] / Dumitru Goia ; pref.
de R. Iu. // Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 98-103. – ISSN1857-0143.

1413. Ichim, Tudor. Interpreți basarabeni la teatrele de operă din Cluj și București în pe-
rioada interbelică / Tudor Ichim // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 142-147 : fot. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 147 (8 tit.). – ISSN 1857-0461.

1414. Iuncu, Rodica. "Vocile Primăverii" ale anotimpurilor lui Ștefan Andronic : [compo-
zitor, dirijorul coralei cu același tit.] / Rodica Iuncu ; imagini: Mihai Potârniche // Moldova. –
2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 43-47 : fot. – ISSN 0132-6635.

1415. Mărțișor 2017 : [pe marginea Festivalului Intern. de Muzică, ed. a 51-a] / cor. rev. ;
imagini: Andrei Mardari [et al.] // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 16-21 : fot. –
ISSN 0132-6635.

1416. Petrache, Ştefan. Veta Ghimpu Munteanu în dialog cu Ştefan Petrache : [interpret
de muzică uşoară] / a dialogat Veta Ghimpu Munteanu // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 4. –
P. 9-14 : fot. – ISSN 1857-4424.

1417. Popușoi, Liliana. Orchestra "Ciocârlia" și lăutarul Ion Popov – o altă carte de vizi-
tă a raionului Edineț : [despre I. Popov, conducătorul orchestrei]/ Liliana Popușoi // Moldova.
– 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 72-75 : fot. – ISSN 0132-6635.

1418. Russu, Rusalina. "SunStrock Project" la Eurovision 2017 : [despre participarea


trupei la concursul european] / Rusalina Rusu // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P.
48-49 : fot. – ISSN 0132-6635.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1419. Zeamă, Cristina. Violonistul moldovean din Finlanda, Ion Buinovschi, cucereşte
publicul din întreaga lume / Cristina Zeamă // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). –
P. 18-19 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.
(Vezi de asemenea Nr 1285, 1408, 1459)

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
1420. Bechet, Grigore. Grigore Bechet, regizorul moldovean apreciat la nivel internaţio-
nal / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 16-17 : fot. – Rez.: lb. engl. –
ISSN 2345-198X.
(Vezi de asemenea Nr 1446)

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


1421. Grecu, Violeta. Violeta Grecu. Istoria moldovencei care cântă serenade pe gondo-
lele veneţiene : [interviu cu soprana stabilită în Italia] / interviu de Aliona Purci // Moldova de
Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 34-35 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1422. Homițcaia, Anastasia. Anastasia Homițcaia: "Nu se compară nimic pe lumea asta
cu sentimentul că ești apreciat acasă" : [interviu cu prim-balerina Teatrului Naț. de Operă și
Balet "Maria Bieșu" din Chișinău] / consemnare: Liliana Popușoi ; imagini: Ludmila Cucera //
Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 36-42 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 1427)

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1423. Iovan, Marțian. Cărturarul transilvănean Timotei Cipariu – umanist european din
secolul al XIX-lea = The transylvanian scholar Timotei Cipariu – european humanist of the
19th century : [lingvist, istoric, teolog, pedagog și orientalist] / Marțian Iovan // Revista de Filo-
sofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 169-177. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 177 (20 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 1467)

81 LINGVISTICĂ. LIMBI
1424. Condrea, Iraida. Incertitudini ale situației sociolingvistice actuale în Republica
Moldova / Irina Condrea // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 123-129 : tab. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 129 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

811 Limbi
811.135.1 Limba română
1425. Druță, Inga. De la nume proprii… la nume comune (II) / Inga Druță // Moldova. –
2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 90-93. – Art. 1 : – [Nr 1/2] (Ian./Febr.).. – ISSN 0132-6635.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1426. Eremia, Anatol. Destinul cuvintelor – 11. Din istoria cuvintelor (3) / Anatol Eremia
// Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 4. – P. 4-5 : fot. – Contin. Începutul : Nr 5, 2016. – ISSN
1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 1278, 1467)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.15 Literatură în limbi celtice
1427. Hardie, Kerry. Găsește un loc păgân și bate clopotul : [piesă de teatru] / Kerry
Hardie ; trad. din engl. de Marcel Gherman // Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 85-97. –
ISSN1857-0143.

821.135.1 Literatură română


1428. Au înnebunit salcâmii : [versuri] / des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2017. – Nr 4.
– P. 8-9 : fot. – Conţine: April / Tudor Arghezi ; Primăvara / Virgil Carianopol ; Primăvara /
Mihai Sadoveanu ; Primăvară / Iulia Comaniciu ; Toporaşi / Magda Isanos ; Salcâmii / Arhip
Cibotaru ; Un copac cu flori / Ştefan Hruşcă ; Primăvara / Alexandru Macedonski ; Şi era
ploaie cu senin / Mihai Eminescu. – ISSN 1857-0798.

1429. Blandiana, Ana. Fiecare mişcare : [versuri] / Ana Blandiana // a" MIC". – 2017. –
Nr 4. – P. 11. – ISSN 1857-3770.

1430. Coșbuc, George. La Paști : [versuri] / George Coșbuc ; des. de Alexei Colâbneac
// Alunelul. – 2017. – Nr 4. – P. a 2-a a cop. – ISSN 1857-4173.

1431. Coșbuc, George. Lingușirea și minciuna : [poveste] / George Coșbuc ; des. de


Anatol Smâşleaev // Alunelul. – 2017. – Nr 4. – P. 8 : il. color. – ISSN 1857-4173.

1432. Farago, Elena. În ziua de Paști : [versuri] / Elena Farago ; des. de Alexei
Colâbneac // Alunelul. – 2017. – Nr 4. – P. a 2-a a cop. – ISSN 1857-4173.

1433. Puric, Dan. Amintiri de neşters : [fragm. din cartea "Despre omul frumos"] / Dan
Puric ; il.: Ion Moraru // Noi. – 2017. – Nr 4. – Supl.: P. 25-32 : il. color. – ISSN 1857-0798.

1434. Teodoreanu, Ionel. Uliţa copilăriei : [povestire : fragm.] / Ionel Teodoreanu ; rubr.
îngr. de Olesea Curmei ; il.: Alexei Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 4. – P. 23 : il. color. – ISSN
1857-0798.

1435. Vlăhuţă, Alexandru. Cristos a Înviat : [versuri] / Alexandru Vlăhuţă // Noi. – 2017.
– Nr 4. – P. 22 : il. color. – ISSN 1857-0798.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1436. Botnaru, Virgil. Fum : [versuri] / Virgil Botnaru // Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1.
– P. 78-79. – Conține: necunoscuta ; fum ; shut down ; reverie ; halucinație 5. – ISSN 1857-
0143.

1437. Ciobanu, Mircea V. Lumea din ochii noștri : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Moldo-
va. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 82-87 : fot. – (Lecții despre cultură). – ISSN 0132-
6635.

1438. Cocieru, Mariana. Nepoţii Împăratului Verde : [povestire] / Mariana Cocieru //


Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 4. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4424.

1439. Filip, Vitalie. Câte mere ar fi rodit? : (Problemă) : [versuri] / Vitalie Filip // Alunelul.
– 2017. – Nr 4. – P. 18. – ISSN 1857-4173.

1440. Galaicu-Păun, Emilian. Silenzio. Stampe : [versuri] / Emilian Galaicu-Păun //


Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 74-77. – Conține: Incizie ; Materie sau lumină ; Bras de
fer ; Ab finem ; Silenzio stampa ; Respice finem ; Frici ; Genealogie ; Pe fir ; Greenpeace /
Pax aeterna ; Ars poetica. – ISSN 1857-0143.

1441. Gugel, Anatol. Flota mea ; Știu… ; Galaxia ; Casiopeea : [versuri] / Anatol Gugel ;
des. de Ana Evtușenco // Alunelul. – 2017. – Nr 4. – P. 14-15 : il. color. – ISSN 1857-4173.

1442. Romanciuc, Vasile. Racul ; Dănilă Prepeleac ; Ursulețul Winnie ; Țânțarul ; Păca-
lă ; Veverița ; Melcul ; Despre ce-am vorbit cu melcul ; Șoricelul ; Pisica : [versuri] / Vasile
Romanciuc ; des. de Victoria Rață // Alunelul. – 2017. – Nr 4. – P. 6-7 : il. color. – ISSN 1857-
4173.

1443. Rurac, Anatol. Numele fiului : [fragm. din romanul Dublu.57 (LVII), în lucru] / Ana-
tol Rurac. O pictură în smoching, o proză în salopetă : [prefață] / Em. Galaicu-Păun // Sud–
Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 80-84. – ISSN1857-0143.

1444. Vangheli, Spiridon. Ursul prisăcar ; Prietenii lui Mitruț ; Gorică ; Lie-Ciocârlie ; Gol
: [povestiri] / Spiridon Vangheli ; des. de Lică Sainciuc // Alunelul. – 2017. – Nr 4. – P. 4-5 : il.
color. – ISSN 1857-4173.
(Vezi de asemenea Nr 1428)

821.163.2 Literatură bulgară


(Vezi Nr 1446)

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1445. Ancheta "Sud–Est cultural" : [dezbateri privind relația dintre național și universal
în lit. și cultură] / participanți: Vladimir Beșleagă, Gheorghe Erizanu, Adrian Ciubotaru // Sud–
Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 42-45. – ISSN 1857-0143.

1446. Gherman, Marcel. Bref : [trecere în revistă : lit. univ., cinematografie] / Marcel
Gherman // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 107-109. – Conţine: Dispariţia lui Tzvetan

113
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

Todorov : [scriitor bulgar] ; Premiul Oscar 2017 ; Un alt succes al cinematografiei româneşti :
[filmul "Afacerea Est" al regizorului basarabean Igor Cobileanschi]. – ISSN 1857-0143.

821.112.2.0 Literatură germană


1447. Galaicu-Păun, Emilian. Christoph Schulte-Richtering. Regi, războaie și cocote :
[pe marginea cărții cu același tit. a aut. german] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2017. –
[Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 88 : fot. – ISSN 0132-6635.

821.135.1.0 Literatură română


1448. Bulat, Nicolae. Cine mai ştie că Dumitru Iov a fost...? : [viaţa şi activitatea poetului
român (1888-1959)] / Nicolae Bulat // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 4. – P. 6-8 : fot. – ISSN
1857-4424.

1449. Galaicu-Păun, Emilian. Gabriela Adameșteanu. Drumul egal al fiecărei zile : [pe
marginea cărții cu același tit. a aut. român] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2017. – [Nr
3/4] (Mar./Apr.). – P. 89 : fot. – ISSN 0132-6635.

1450. Ioanid, Doina. Doina Ioanid: "Să nu mai fim atâta sub vremi" : [dialog cu poeta
română] / interviu de Irina Nechit // Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 63-66. – ISSN 1857-
0143.

1451. Păsat, Dumitru. Aforismul: florilegiu de gând blagian : [pe marginea vol. "Aforis-
me" de Lucian Blaga : interviu cu D. Păsat, filosof] / interviu de Valentina Ţara // Realităţi
Culturale. – 2017. – Nr 4. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4424.

1452. Păsat, Dumitru. Ion Creangă: stejar în mijlocul generaţiilor de ieri şi de azi : (180
de ani de la naştere) : [despre activitatea scriitorului] / Dumitru Păsat // Realităţi Culturale. –
2017. – Nr 4. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4424.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1453. Burlacu, Alexandru. Victor Teleucă: poezia, labirint de oglinzi : [analiza poetică a
scriitorului] / Alexandru Burlacu // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 130-134. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 134 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

1454. Butnaru, Leo. Leo Butnaru: "Poezia strictului necesar înseamnă să ajungi la ele-
ganța simplității și simplitatea eleganței" : [dialog cu poetul, prozatorul, istoricul literar, eseistul
și traducătorul] / interviu de Silviu Băcăuanu-Neamț // Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P.
51-62. – ISSN 1857-0143.

1455. Ciocanu, Ion. Contribuție la evaluarea procesului literar. Membru corespondent al


AȘM Nicolae Bilețchi la 80 de ani : [critic și istoric literar, domeniul de cercet.: lit. rom. con-
temporană] / Ion Ciocanu // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 181-183 : fot. – ISSN 1857-0461.

1456. Ciubotaru, Adrian. Vitalie Ciobanu și deontologia criticii / Adrian Ciubotaru //


Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 67-73. – ISSN 1857-0143.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1457. Erizanu, Maria Paula. Maria Paula Erizanu. Cum este să te naşti în Moldova, să
lucrezi la CNN, să scrii pentru "The Guardian" : [interviu cu poeta] / cor. rev. // Moldova de
Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 64-65 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 2345-198X.

1458. Lungu, Eugen. Peste o mie de ani?... : [anul literar 2016 și cărțile lui] / Eugen
Lungu // Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 6-41. – ISSN 1857-0143. – (Sinteze, interpre-
tări, comentarii).

1459. Poiată, Mihai Ștefan. Mihai Dolgan: ce-a fost nu s-a pierdut : [pe marginea cărții
"ROCKul, "NOROC"-ul & NOI" (1966-1970), Chișinău, Arc, 2013] / Mihai Ștefan Poiată //
Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 25-29 : fot. – ISSN 0132-6635.

1460. Roibu, Nicolae. Anatol Gugel, un intelectual discret care știe să surprindă cu
exactitate esența momentului : [95 de ani de la nașterea poetului, eseistului și traducătorului,
primului red. șef adjunct al revistei "Moldova"] / Nicolae Roibu ; imagine: Nicolae Răileanu //
Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P. 33-34 : fot. – ISSN 0132-6635.

1461. Troianowski, Lidia. Alexei Mateevici: imperativul relevanței spiritual-naționale în


publicația "Basarabia" = Alexei Mateevici: the imperative of the spiritual and national
relevance in the weekly "Basarabia" / Lidia Troianowski // Revista de Filosofie, Sociologie și
Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – P. 178-186. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 186 (22 tit.). – ISSN 1857-2294.

1462. Țurcanu, Lucia. Studiul decadenței: [pe marginea cărții "Sfârșit de secol" româ-
nesc. Decadentismul literar și ideea de decadență de Adrian Ciubotaru, Chișinău, Ed. Știința,
2016] / Lucia Țurcanu // Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1. – P. 46-50. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 1407)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
904 Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice
1463. Şterbate, Vadim. Aşezări rupestre la Nistru = Dniester cave settlements / Vadim
Şterbate // Altitude. – 2017. – Mar./Apr. – P. 36-40 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
ISSN 1857-4815.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități


1464. Krasnodar = Krasnodar : [oraș în Federația Rusă : note de călătorie] / cor. rev. //
Altitude. – 2017. – Mar./Apr. – P. 42-50 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4815.

1465. Popușoi, Liliana. Leagăn al tradițiilor și valorilor autentice : [raionul Edineț] / Lilia-
na Popușoi ; imagini: Mihai Potârniche [et al.] // Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – P.
58-61 : fot. – ISSN 0132-6635.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1466. Verega, Stella. Stella Verega. Cu simpatie profundă pentru Portugalia : [impresii
de călătorie] / cor. rev. // Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – P. 9-11 : fot. – Rez.:
lb. engl. – ISSN 2345-198X.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Bulat, Nicolae. Cine mai ştie că Dumitru Iov a fost...? – Vezi Nr 1448.
Calmuțchi, Laurențiu. O stea în lumea matematicienilor. Academicianul Mitrofan Cioban la 75 de ani. –
Vezi Nr 1299.

Caraman, Iurie. Doctorul Valeriu Mîndru la 60 de ani. – Vezi Nr 1103.

Ciocanu, Ion. Contribuție la evaluarea procesului literar. Membru corespondent al AȘM


Nicolae Bilețchi la 80 de ani. – Vezi Nr 1455.

Cuciureanu, Gheorghe. Valoarea strălucește prin omenie. In memoriam acad. Valeriu


Canțer. – Vezi Nr 1301.

Doru, Ion. Coloana vertebrală a neamului, cântecul lui. – Vezi Nr 1410.

Duca, Gheorghe. Sinonim cu arta sunetelor. Academicianul Eugen Doga la 80 de ani.


– Vezi Nr 1411.

Gulea, Aurelian. Deschizătorul de drumuri, mereu primul. Academicianul Alexandru


Ciubotaru la 85 de ani. – Vezi Nr 1306.

Iuncu, Rodica. "Vocile Primăverii" ale anotimpurilor lui Ștefan Andronic. – Vezi Nr 1414.

Prisacari, Viorel. Legenda medicinii naționale. – Vezi Nr 1316.

Savantul de renume mondial și BioR-ul. Academicianul Valeriu Rudic la 70 de ani.


– Vezi Nr 1307.

Spătaru, Tatiana. Doctorul habilitat Gheorghe Călcâi la 75 de ani. – Vezi Nr 1104.

93/94 IISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
1467. Groza, Andrei. Cu privire la originea rumânească/românească a cuvântului senat
și a instituției senatului : [aspecte istorice] / Andrei Groza // Teoria şi practica administrării
publice. – Chişinău, 2016. – P. 49-52. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 52 (6 tit.).

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1468. Михайлуца, Николай. Русскоязычная пресса времен Второй мировой войны


о репрессиях в СССР / Николай Михайлуца // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P. 105-109. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 109 (20 tit.). – ISSN 1857-0461.

1469. Савченко, Виктор. Репрессии против анархистов в СССР в 1922–1927 гг. и


международные компании протестов / Виктор Савченко // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P.
110-115. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 115 (27 tit.). – ISSN 1857-0461.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1470. Burlacu, Valentin. Inventarea mitului "biruinței puterii sovietice în Moldova" în
propaganda comunistă de la Chișinău / Valentin Burlacu // Akademos. – 2017. – Nr 1. – P.
116-122. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 121-122 (28 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 1053, 1402)

117
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2017

Botnaru, Virgil 1436


A Braniște, Silvia 1284
Adameșteanu, Gabriela 1449 Brumă, Inesa 1352
Andrieș, Vasile 1127 Bubuioc, Vasile 1114
Andriuța, Eleonora 1182 Bucataru, Igor 1128
Andronic, Ștefan (1414) Bucun, Nicolae 1084
Apostol, Octavian 1238 Bucur, Vasile 1381
Apostu, Andrei 1149 Buga, Oleg 1172
Arghezi, Tudor 1428 Buga, Olga 1116
Armaș, Valentin 1191 Buinovschi, Ion 1419
Arnaut, Veronica 1208 Bulat, Dumitru 1374
Arpentin, Gheorghe 1397 Bulat, Nicolae 1448
Arseni, Alexandru 1194 Bulgaru, Veronica 1382
Avornic, Gheorghe 1239 Burdin, Natalia 1338
Burgstaller, Signe 1120
B Burlacu, Alexandru 1453
Burlacu, Valentin 1470
Badia, Adrian 1209 Burlea, Ecaterina 1134
Bagrin, Nina 1303 Burțeva, Ludmila 1056
Baibarak, Natalia Anatolievna 1344 Butnaru, Leo 1454
Bajan, Maia 1379 Buzilă, Varvara 1297
Bajerean, Eudochia 1379 Buzu, Ion 1364
Balan, Igor 1134
Balan, Tatiana 1283 C
Balmuș, Victor 1051
Bararu, Cristina Maria 1055 Calcîi, Cornelia 1339, 1342
Barbaroș, Ecaterina 1133 Callo, Tatiana 1276
Bazatin, Angela 1069 Calmuțchi, Laurențiu 1299
Băcăuanu-Neamț, Silviu 1454 Canțer, Valeriu (1301)
Bădicu, Galina 1139 Capșa, Tudor 1255
Bârcă, Veaceslav 1409 Caraman, Iurie 1103
Bârsan, Victor 1079 Carcea, Elena 1093
Bechet, Grigore 1420 Carianopol, Virgil 1428
Begleţ, Natalia 1380 Cauş, Lidia 1135
Bejan, Octavian 1231 Cazacu, Alexandru 1070
Bencheci, Mihail 1129, 1320 Cazan, Corina 1329-30
Beșleagă, Vladimir 1445 Călcâi, Gheorghe (1104)
Beţ, Dionisie 1351 Căldare, Gheorghe 1125
Bilețchi, Nicolae (1455) Căpăţînă, Sofia 1281
Blaga, Lucian 1451 Căpiţă, Ionel 1365
Blandiana, Ana 1429 Ceban, Emil 1057
Bob, Emilia 1329 Cebaniuc, Irina 1140
Bodrug, Valentina 1345 Cebotari, Svetlana 1123
Bontea, Larisa 1185 Cebotari, Valentina 1364
Bontea, Oleg 1184-85 Cechina, Ecaterina 1175
Boreschievici, Bogdan 1055 Celac, Valentin R. 1360
Bostan, Ion 1346 Cenușa, Florin 1327
Bostan, Viorel 1300 Cernei, Mihai 1352
Botez, Ilie 1350 Cheianu-Andrei, Diana 1098
Botgros, Ion 1280 Chilari, Oleg 1380
Chircu, Sergiu 1174

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chirilov, Axenia 1347, 1377, 1408 Deleu, Ecaterina 1095, 1098, 1406
Chirinciuc, Lea 1405 Demidova, Valentina 1056
Chistruga-Sinchevici, Inga 1237 Diaconu, Mihail 1196
Chitoroga, Lucia 1085 Dinescu, Ovidiu-Manoel 1241
Cibotaru, Arhip 1428 Dînnik, Vladimir 1370
Cimil, Dorin 1235 Dobrotă, Luminița 1329-32
Cioban, Mitrofan (1299) Doga, Eugen (1411)
Ciobanu, Cristina 1375 Dolapciu, Elena 1325
Ciobanu, Mihail 1130 Dolgan,Mihai 1459
Ciobanu, Mircea V. 1437 Domenco, Ion 1409
Ciobanu, Natalia 1356 Domente, Marin 1239
Ciobanu, Olga 1247 Doru, Ion 1410
Ciobanu, Oleg 1350 Dorul, Olga 1186-87
Ciobanu, Radu 1350 Druță, Inga 1425
Ciobanu, Rodica 1183 Duca, Gheorghe 1052-53, 1307, 1411
Ciobanu, Vitalie 1456 Dulschi, Ion 1257
Ciocanu, Ion 1455 Dulschi, Silvia 1121
Ciocoi,Oleg 1313 Dunford, Victoria 1272
Cipariu, Timotei 1423 Dușcov, Raisa 1170
Ciubotaru, Adrian 1445, 1456, 1462
Ciubotaru, Alexandru (1306) E
Ciuntu, Angela 1333 Ejov, Alexandr 1258
Clancea, Irina 1400 Ejov, Cristina 1113
Clașevici, Andrei 1232, 1234 Eminescu, Mihai 1428
Clichici, Veronica 1277 Eremciuc, Rodica 1335
Cobîleanschi, Igor 1446 Eremia, Anatol 1426
Cocieru, Mariana 1438 Erhan, Lica 1178
Cojocari, Tatiana 1383 Erizanu, Maria Paula 1457
Cojocari, Vadim 1383 Erizanu,Gheorghe 1445
Cojocaru, Virginia 1170 Eșanu, Veronica 1328
Colâbneac, Alexei 1430, 1432, 1434 Ețco, Ludmila 1341
Comaniciu, Iulia 1428 Evtușenco, Ana 1441
Condrea, Iraida 1424
Costachi, Gheorghe 1195 F
Costea, Raluca Maria 1340
Coșbuc, George 1430-31 Fala, Valeriu 1323
Cracea, Angela 1322, 1336 Farago, Elena 1432
Cravcenco, Mariana 1141 Filip, Vitalie 1439
Creangă, Ion 1452 Filipciuc, Vladimir 1359
Crijanovschi, Sergiu 1210 Foca, Iurie 1401
Croitor, Elena 1211 Foca, Silvia 1322, 1336
Cucer, Angela 1256 Frăsîneanu, Pantelemon 1394
Cucera, Ludmila 1422 Frunze, Oleg 1321
Cuciureanu, Gheorghe 1292, 1301 Furculiță, Diana 1125
Curmei, Olesea 1434 Furdui, Sergiu 1248
Cușnir, Liliana 1220 Furdui, Teodor 1307
Cuznețov, Alexandru 1240 G
D Gagauz, Olga 1317
Danilova, Elena Sergheevna 1086 Galaicu, Violina 1411
Dascălu, Beatrice Daiana 1221-22 Galaicu-Păun, Emilian 1440, 1443, 1447,
Dârda, Iurie 1115 1449

119
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

Garmandir, Mihail 1142 Iațco, Mariana 1102


Ghedrovici, Olesea 1143 Iavorscaia, Elvira 1326
Gheorghița, Tamara 1259 Ichim, Tudor 1413
Gherman, Doina 1260 Iliev, Petru 1361
Gherman, Marcel 1427, 1446 Ilieva, Irina 1361
Gherman, Teodora 1260 Ioanid, Doina 1450
Ghilaș, Victor 1411 Ionașcu, Vitalie 1223-24
Ghimpu Munteanu, Veta 1416 Iov, Dumitru (1448)
Giger, Simone 1122 Iovan, Marțian 1423
Gliga, Olesea 1364 Ipati, Dumitriţa 1287
Goia, Dumitru 1412 Isanos, Magda 1428
Golocialova, Irina 1176, 1389 Iuncu, Rodica 1414
Goncearenco, Nicolae 1366 Iurcu, Vitalie 1136
Gonța, Oxana 1173
Gordienco, Angela 1280 J
Grabarovschi, Ludmila 1384 Jeflea, Alexe 1233
Graur, Anatol 1146 Jovmir, Nina 1412
Grecu, Violeta 1421 Juc, Victor 1080-81
Gribincea, Alexandru 1170 Jurminschaia, Olga 1303
Gribincea, Zinaida 1293
Griciuc, Petru 1144 K
Grigoraș, Ecaterina 1317
Grigorcea, Sofia 1310 Kolesnik, Cezara 1406
Grigoroi, Lilia 1385 Kravcenko, Vladimir 1407
Grin, Olesea 1335 L
Grosu, Aurel 1323
Grosu, Gheorghe 1367 Lacusta, Victor 1323
Grosu, Ruslana 1114 Lazari, Liliana 1385
Groza, Andrei 1467 Leanca, Andrian 1355
Grumeza, Dumitru 1145-46 Leanca, Livia 1355
Gugel, Anatol 1441, 1460 Leonida Neamțu, Mihai 1330-31, 1340
Gulea, Aurelian 1306-07 Leu, Vasile 1352
Gumaniuc, Alexei 1361 Loghinescu, Maria 1059
Gureu, Valeriu 1197 Luchin, Lilian 1227-28
Guțu, Valentina 1404 Lungu, Eugen 1458
Guţul, Vera 1351, 1354 Lungu,Valeriu 1345
Lupan, Aurelia 1243
H Lupașcu, Galina 1310
Hadîrcă, Maria 1278 Lupașcu, Tudor 1309
Hadîrcă, Victoria 1247 Lupașcu-Volentir, Felicia 1337
Hadjiu, Svetlana 1339, 1341-42 Lupu, Constantin 1203
Hardie, Kerry 1427 Lupu, Nicoleta 1225
Harea, Natalia 1353 M
Hîncu, Ionela 1285
Homițcaia, Anastasia 1422 Macedonski, Alexandru 1428
Hruşcă, Ştefan 1428 Macovei, Ion 1412
Macovei, Tatiana 1251
I Maiorescu,Titus 1083
Iachimovschi, Anatolie 1147, 1180 Marcu, Alina 1076
Iacub, Irina 1261-62 Mardari, Andrei 1122, 1403, 1415
Iaroțchi, Raisa 1296 Marin, Alexandra 1398
Martalog, Petru 1343

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mateevici, Alexei 1461 Oprea, Elena 1294


Maxim, Vasile 1116 Orindaș, Lilian 1275
Mazariuc, Natalia 1368 Ostrovschi, Marcel 1403
Mazariuc, Serghei 1368
Mănescu, Costin 1226 P
Melnic, Natalia 1172 Pahomii, Irina 1093
Merticariu, Andrei 1079 Paladi, Valentina 1150, 1178
Micleuşanu, Mitoş 1408 Palaş, Serghei 1380
Micu, Victor 1192 Palii, Ina 1328
Mihaila, Svetlana 1137 Paniș, Aliona 1091
Mihailov, Veronica 1107 Pascari, Valentina 1288
Mihăilescu, Natalia 1282 Pascaru, Ana 1082, 1263
Mihnea, Nadejda 1310 Pascaru, Vlad 1358
Miron, Oxana 1147 Păsat, Dumitru 1451-52
Mîndru, Valeriu (1103) Păscăluță, Felicia 1267
Mîțu, Vadim 1148 Pârlog, Nicu 1312
Mocanu, Ion 1117 Percinschi, Natalia 1130
Mocreac, Margareta 1319 Petic, Mircea 1300
Moldovan, Lăcrămioara 1244 Petrache, Ştefan 1416
Moraru, Ion 1433 Pidkorytov, Valeriy Semionovici 1344
Moraru, Victor 1098 Pilat, Sofia 1229
Moscalciuc, Galina 1249 Pisarenco, Olga 1188
Moscalciuc, Vitalie 1249 Pitic, Mariana 1193
Mozgovoi, Igor 1210 Pîslari, Stela 1087
Munteanu, Andrei 1311, 1369 Platon, Inga 1088
Muruianu, Ion 1198 Plămădeală, Victoria 1089
N Pleşca, Petru 1304-05
Plop, Sergiu 1123
Nastas, Andrei 1212 Poiată, Mihai Ștefan 1459
Navruc, Ilona 1136, 1397 Popescu, Oana 1332
Nazar,Nadejda 1133 Popov, Ion 1417
Neamțu, Bogdan 1331-32, 1340 Popovici, Angela 1268
Nechit, Irina 1450 Popovici, Corneliu 1268
Nedealcov, Maria 1357 Popușoi, Liliana 1069, 1122, 1296, 1403-04,
Nedelea, Valeria 1142 1417, 1422, 1465
Nederița, Alexandru 1149, 1386 Potârniche, Mihai 1402, 1414, 1465
Negară, Ghenadie 1387 Prisac, Alexandru 1250
Negară, Mihai 1365 Prisacari, Viorel 1316
Negru, Iacob 1358 Pruteanova Axentii, Elena 1067
Nichiforov, Vadim 1362-63 Purci, Aliona 1294, 1421
Nichita, Rodica 1199-1200 Puric, Dan 1433
Nicolaevici, Ion 1216
Nicu, Olesea 1326 R
Niculae, Alexandra 1055 Raba, Tatiana 1334
Nikolai, Andrei 1177 Railean, Petru 1201-02
Nogailîc, Tatiana 1099 Rață, Victoria 1442
Novicova, Irina 1392 Răileanu, Nicolae 1460
O Renard,Alexandra 1115
Reniță, Alecu 1402
Odagiu, Iurie 1227-28 Reniță, Gheorghe 1217
Ojică, Alexandru 1092 Revenco, Eugen 1124

121
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

Revenco, Ninel 1322, 1324, 1328, 1335-36, Stratan, Victoria 1289


1339 Streleţ, Alexandru 1295
Richicinschi, Iurie 1213
Roibu, Nicolae 1460 Ș
Romanciuc, Lidia 1054 Șaptefrați, Tatiana 1270
Romanciuc, Lilia 1324 Şaragov, Ion 1305
Romanciuc, Vasile 1442 Șargorovschi, Sergiu 1280
Romandaș, Nicolae 1252 Şcerbliuc, Mihail 1372
Roșca, Ion 1306 Șchiopu, Olga 1319
Rotari, Adrian 1343 Şchiopu, Tamara 1318
Rotaru, Igor 1377 Școlinic, Sergiu 1204
Rotaru, Tatiana 1081, 1300 Șevcenko, Rosina Petrovna 1090
Rub, Jacob 1230 Şevciuc, Tatiana 1179
Rudic, Valeriu (1307) Șiman, Augustina 1189
Rurac, Anatol 1443 Șorici, Gabriela 1337
Rusnac, Arcadie 1305 Şterbate, Vadim 1463
Rusnac, Vladimir 1376
Russu, Rusalina 1418 T
Rusu, Eugen 1245
Rusu, Rodica 1100 Taraneț, Irina 1326
Rusu, Tatiana 1392 Tataru, Gheorghi 1205
Tărâță, Orest 1102
S Tăzlăuanu, Valentina 1075
Teleucă, Victor 1453
Saca, Victor 1105 Teleuță, Alexandru 1306
Sadîkov, Iham 1370 Teodoreanu, Ionel 1434
Sadoveanu, Mihai 1428 Testemițanu, Nicolae (1316)
Sainciuc, Lică 1444 Tighineanu, Ion 1299
Salamatov, Alexandra 1074 Tipa, Ion 1215
Sava, Galia 1151 Tofan, Tatiana 1271
Savin, Anatol 1313, 1371 Tonu, Natalia 1388
Scobioală, Diana 1181 Tonu, Valentin 1395-96
Schulte-Richtering, Christoph 1447 Trofăilă, Natalia 1236
Selevestru, Rodica 1327 Trofim, Alina 1246
Serbinov, Angela 1214 Troianowski, Lidia 1083, 1461
Sîmboteanu, Aurel 1264
Sîrbu, Tamara 1315 Ț
Sîrbu, Victor 1173
Smâşleaev, Anatol 1431 Ţara, Valentina 1451
Socolov, Lilia 1354 Ţiriulnicov, Natalia 1138
Solomon, Constantin 1110, 1118, 1269 Ţugulschi, Iuliana 1180
Sorocean, Clara 1274 Ţuleanu, Constantin 1353
Spătaru, Petru 1298 Ţuleanu, Serghei 1355
Spătaru, Tatiana 1104, 1109 Țurcan, Olesea 1206
Spătaru,Tudor 1298 Țurcanu, Igor 1152, 1174
Spânu, Igor 1203 Țurcanu, Lucia 1462
Spinei, Larisa 1343 Ţurcanu, Viorel 1176, 1389
Spînu, Oxana 1298 Țvircun, Victor 1276
Spînu, Stela 1101 U
Sprincean, Mariana 1341-42
Stamatin, Otilia 1108 Ungureanu, Dumitru 1356
Stăvilă, Tudor 1401
Straistari-Lungu, Cristina 1279

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

V Дима, Марчела 1161


Драгуца, Сергей 1158-59
Vangheli, Spiridon 1407, 1444 Друцэ, Анна 1190
Varzari, Pantelimon 1111, 1265
Vascan, Grigore 1348 З
Vasilache, Ala 1288
Vasiloi, Djulieta 1216 Замуруев, Сергей 1393
Vataman, Anatolie 1321 Златина, Наталия 1162
Verega, Stella 1466 К
Vieru, Roman 1144
Vioară, Viorelia 1327 Киверь, Галина 1253
Visternicean, Dumitru 1217 Кицан, Валериу 1164
Vlas, Adrian 1347 Кишлару, Анжела 1171
Vlăhuţă, Alexandru 1435 Кодру, К. 1308
Volontir, Valerie 1314 Костаки, Георге 1207
Voloșciuc,Ecaterina 1388 Кузнецова, Елена 1078
Vrabie, Silvia 1291
Л
Z
Лапицкая, Людмила 1165
Zabulică, Violeta 1428 Лупашко, Олег 1166
Zastînceanu, Liubov 1286 Лупу, К. 1254
Zeamă, Cristina 1295,1400, 1419
Zgherea, Mircea (1410) М
Zubco, Angela 1266 Малай, Леонид 1302
Zubcov, Elena 1303 Милушев, Д. 1219
А Михайлов, Борис 1290
Михайлуца, Николай 1468
Агаркова, Лилиана 1153
Алиева, Татьяна 1290 Н
Армашу, Октавиан 1154 Наврук, Илона 1164, 1167, 1399
Б П
Багиров, Сергей 1218 Пасат, Анатолий 1131
Балабан, Сергей 1155-56 Пересторонин, Евгений 1378
Басова, Ирина 1157 Попескул, Анжела 1302
Беда, Оксана 1158-59 Попович, Алена 1132
Бойко, Евгений 1393
Брага, Лилия 1112 Р
В Роговая, Галина 1126
Валуца, Якоб 1302 С
Василиогло, Ирина Петровна 1086
Васкауцан, Александр 1349 Савченко, Виктор 1469
Водка, Максим 1290 Смирнов, Сергей 1373
Сокиркэ, Алексей 1168
Г Сосна, А. 1254
Станишевский, Александр 1169
Голя, Анатолий 1119
Горенштейн, Лев 1160 Т
Д Танас, Александр 1154
Тодорова, Людмила 1132
Данилова, Елена Сергеевна 1086

123
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

Ф Ч
Фрекэуцяну, Александр 1171 Чиреш, Вера 1058
Чиреш, Елена 1391
Ц
Цирюльникова, Наталья 1161, 1390 Ш
Шевченко, Росина Петровна 1090

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2017

1. Akademos. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-0461


2. Altitude. – 2017. – Mar./Apr. – ISSN 1857-4815
3. Alunelul. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1857-4173
4. "a" MIC". – 2017. – Nr 4. – ISSN 1857-3770
5. Buletin de Perinatologie. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1810-5289
6. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor" =
"Accounting and the accounting profession in the century of challenges" : consacrată Zilei
Profesionale a Contabilului : Culegere de articole ştiinţifice, Ediţia a 6-a, 5-6 aprilie 2017,
mun. Chişinău. – Chişinău, 2017.
7. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1813-4408
8. Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţi-
onală, Ed. a 4-a, 27-29 aprilie, 2017, Chişinău, Republica Moldova. – Chişinău, 2017.
9. Intellectus. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1810-7079
10. Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 2. – ISSN 2345-1130
11. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1810-309X
12. Moldova. – 2017. – [Nr 3/4] (Mar./Apr.). – ISSN 0132-6635
13. Moldova de Oriunde. – 2017. – Apr. (Ed. 3). – ISSN 2345-198X
14. Moldoveanca. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-3053
15. Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-3991
16. Noi. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1857-0798
17. Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1857-0186
18. Psihologie. – 2017. – Nr 1/2. – ISSN 1857-2502
19. Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1857-4424
20. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-2294
21. Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-2405
22. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1811-0770
23. Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-0143
24. Teoria şi practica administrării publice : Materialele ale conferinţei ştiinţifico-practice cu parti-
cipare internaţională, 20 mai 2016, Chişinău. – Chişinău, 2016.
25. Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 4. – ISSN 1811-5470
26. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1857-4505
27. Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1857-4513

125
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZE- NEWSPAPER ARTICLE ANNALS


TĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
APRILIE NR 4 APRILE
(900-1176)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Ştiință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
900. Duca, Gheorghe. Orizonturi ale spiritualităţii româneşti : [discurs rostit în cadrul
Adunării Generale a Academiei Române, 3 apr. 2017, Bucureşti] / Gheorghe Duca // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 7.

901. Sîrbu, Ana. Formula dodecaedrică : [despre Inteligenţa Supremă] / Ana Sîrbu // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 6.

02 BIBLIOTECONOMIE
070 Ziare. Presă
902. Аблисимова, Марина. Три четверти избирателей уверены: политикам все
равно, что о них думают : [по материалам науч.-практ. конф. о роли средств масс. ин-
формации в электоральном процессе, апр. 2017, Кишинэу] / Марина Аблисимова //
Молдавские ведомости. – 2017. – 28 апр. – Р. 2.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
903. Cosmescu, Alex. Gândirea ca refuz al evidenţelor : [pe marginea vol. "The Terror
of Evidence" a filosofului şi artistului vizual germ. Marcus Steinweg] / Alex Cosmescu // Con-
trafort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 11.

904. Păsat, Dumitru. Timpul vieţii, timpul morţii : [notiţe filosofice] / Dumitru Păsat //
Univers pedagogic pro. – 2017. – 20 apr. – P. 8.

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


905. Cristescu, Raluca. "Dar din dar se face Rai": Politicianul pentru care binele în-
seamnă susţinere şi ajutor celor care au mai multă nevoie : [despre activităţile filantropice a
deputatului în Parlament Iurie Dîrda] / Raluca Cristescu // Moldova suverană. – 2017. – 21
apr.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
906. Brihuneţ, Manole. "Treceţi pragul sfintei biserici şi mergeţi către bunul Dumne-
zeu…" : [interviu cu preotul M. Brihuneţ, parohul Bisericii "Sfântul Nicolae" din comuna Mileştii
Mici, raionul Ialoveni] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2017. – Apr. (Nr 4). – P.
8.

907. Caramalău, Andrei. Învierea Domnului Iisus Hristos / Arhimandrit Mitrofor Andrei
Caramalău, Stareţ al Mănăstirii "Sf. Ap. Andrei" şi Exarh al Mănăstirilor din Basarabia // Ga-
zeta satelor. – 2017. – 14 apr.

908. Gombos, Stelian. Despre asumarea personală a Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos / Stelian Gombos // Curierul ortodox. – 2017. – 6 apr. – P. 6-7.

909. Melinti, Maxim. "Obiceiul de a mânca printre morminte este o batjocură adusă bi-
sericii" : [interviu cu M. Melinti, preotul Bisericii din Ghidighici, mun. Chişinău] / consemnare:
Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 14 apr. – P. 16-17.

910. Melnic, Mihaela. Înzestrat cu harul divinităţii : (Ieromonahul Inochentie – exponent


al rezistenţei antiţariste în domeniul politicii religioase (1875-1917) / Mihaela Melnic // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 8.

911. Moşin, Octavian. Avem nevoie de slujitori cărturari! : [protoiereul Zosima Toma de
la parohia "Sf. Voievozi" din orăşelul Durleşti, mun. Chişinău la 60 de ani de la naştere] /
preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 3.

912. Moşin, Octavian. În aşteptarea Bunei Vestiri : [despre esenţa sărbătorii religioase]
/ preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 3.

913. Moşin, Octavian. Prin patimi spre Înviere : [despre Săptămâna patimilor] / preot
Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 3.

914. Moşin, Octavian. Săptămâna luminată – parfum de rai : [semnificaţii creştine] /


preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 20 apr. – P. 3.

915. O, măicuţă, sfântă : (folclor creştin) // Literatura şi arta. – 2017. – 20 apr. – P. 1.

916. Stănilă, Moni. Femeile mironosiţe : [semnificaţia sărbătorii religioase] / Moni Stăni-
lă // Timpul. – 2017. – 28 apr. – P. 14.

917. Sturza, Alexandru. Studii religioase, morale și istorice = (Etudes religieuses,


morales et historiques) : [fragm.] / Alexandru Sturza ; trad. în lb. rom. de Nicolae Fuștei //
Curierul ortodox. – 2017. – 6 apr. – P. 7. – Conține : Studiul al 21-lea. Continuarea aceleiaşi
teme şi concluzii. -Contin. Începutul : 17 sept. 2015.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

918. Tamazlâcaru, Elena. "…Mărturii despre Părintele Arsenie Boca" : [ieromonah şi


teolog (1910-1989)] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 4.

919. Флоринский, Николай. Протоиерей Николай Флоринский: "У Бога нет мерт-
вых, у Бога все живые" : [интервью с настоятелем Свято-Георгиевского храма, пред.
Собора Русской общины Респ. Молдова] / записала Марина Аблисимова // Молдавские
ведомости. – 2017. – 14 апр. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 901)

27-23 Biblia
920. Stănilă, Moni. Psalmul 49 : [pe marginea conţinutului Psalmului din Biblie] / Moni
Stănilă // Timpul. – 2017. – 7 apr. – P. 14.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
921. Ciobanu, Valerian. Populaţia după recensământ : [pe marginea rezultatelor Re-
censământului Populaţiei şi a Locuinţelor, 12-25 mai 2014, efectuate de Biroul Naţional de
Statistică] / Valerian Ciobanu // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 3.

922. Deleu, Ecaterina. Dincolo de statistici: În ce măsură a afectat migraţia numărul


copiilor din R. Moldova? : [pe marginea rezultatelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţe-
lor, 12-25 mai 2014, efectuate de Biroul Naţional de Statistică] / Ecaterina Deleu // Ziarul de
gardă. – 2017. – 6 apr. – P. 10.

923. Nicu, Dan. Şapte la sută : [pe marginea rezultatelor Recensământului populaţiei şi
al locuinţelor, realizat la 12-25 mai 2014, efectuate de Biroul Naţional de Statistică,] / Dan
Nicu // Timpul. – 2017. – 7 apr. – P. 11.

924. Rezultatele Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2014 : [anunţate de Bi-


roul Naţional de Statistică] // Moldova suverană. – 2017. – 4 apr.

925. Sprînceană, Vitalie. Marea (şi tragica) numărare: un comentariu scurt despre
Recensămîntul General 2014 : [pe marginea datelor Biroului Naţional de Statistică] / Vitalie
Sprînceană // Săptămîna. – 2017. – 21 apr. – P. 14 ; Ziarul de gardă. – 2017. – 6 apr. – P. 10.

926. Ţâcu, Octavian. Vulturul şi găina : [pe marginea rezultatelor Recensământului po-
pulaţiei şi al locuinţelor din 12-25 mai 2014, efectuate de Biroul Naţional de Statistică] / Octa-
vian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 7 apr. – P. 7.

927. Барбалат, Думитру. Почему перепись населения значительно изменит нашу


жизнь к лучшему : [по данным Национального бюро статистики] / Думитру Барбалат //
Молдавские ведомости. – 2017. – 14 апр. – Р. 10.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
(Vezi Nr 921-26)
32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
928. Dulgheru, Valeriu. România, actor activ al Reunirii : [cu Rep. Moldova] / Valeriu
Dulgheru // Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 936, 939, 942)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


929. Bahnaru, Vasile. Elogiu infidelităţii : [a politicienilor moldoveni] / Vasile Bahnaru //
Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 3.

930. Ciobanu, Mircea V. Imperiul Basarabiei / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău.


– 2017. – 7 apr. – P. 7. – (A-politice).

931. Ciobanu, Mircea V. Perspective închise, sau Despre de-ramare : [context soc.-
pol.] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 28 apr. – P. 7. – (A-politice).

932. Ciobanu, Mircea V. Săptămâna patimilor / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişi-


nău. – 2017. – 14 apr. – P. 7. – (A-politice).

933. Ciobanu, Mircea V. Viaţa de Apoi : [context soc.-pol.] / Mircea V. Ciobanu // Jur-
nal de Chişinău. – 2017. – 21 apr. – P. 7. – (A-politice).

934. Ciobanu, Vitalie. Ţara "compromisului larg" : [aspecte soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu
// Contrafort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 3.

935. Ciutac, Ion. Aspiraţii însăilate cu ură : [aspecte soc.-pol.] / Ion Ciutac // Literatura
şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 3.

936. Dabija, Nicolae. "Sfatul Ţării-2", un an de activitate : [discurs rostit la Conf.


Republ. a Mişcării Unioniste "Sfatul Ţării-2", 8 apr. 2017, Chişinău] / Nicolae Dabija // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 1.

937. Erizanu, Maria-Paula. "Revolta noastră a fost abuzată de către majoritatea politi-
cienilor care au guvernat după 2009" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu scriitoarea şi jurnalista
M.-P. Erizanu] / pentru conformitate: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 6 apr. – P. 8-
9.

938. Josu, Nina. Însemnări de la Adunarea Intelectualităţii de Creaţie : [despre situaţia


soc.-pol. : 31 mar. 2017, Uniunea Scriitorilor, Chişinău] / Nina Josu // Literatura şi arta. –
2017. – 6 apr. – P. 2.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

939. Josu, Nina. O edificatoare conferinţă a Mişcării Sfatul Ţării-2 : [pe marginea lucră-
rilor Conf. Republicane a Mişcării Unioniste "Sfatul Ţării-2", 8 apr. 2017, Chişinău] / Nina Josu
// Literatura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 2.

940. Lupaşco, Mihail. Elitism şi degenerare : [context soc.-pol.] / Mihail Lupaşco //


Comunistul. – 2017. – 28 apr. – P. 13 ; Коммунист. – 2017. – 28 апр. – Р. 13.

941. Patraş, Mihai. Despre reforma sistemului electoral / Mihai Patraş // Timpul. –
2017. – 28 apr. – P. 4.

942. Simion, George. Unirea noastră din 2018 şi Ambasada Rusiei : [despre unirea
Rep. Moldova cu România : art. preşedintelui Platformei Unioniste Acţiunea 2012] / George
Simion // Timpul. – 2017. – 21 apr. – P. 13.

943. Sprînceană, Vitalie. Moş Ion Roată şi uninominalul : [despre iniţiativa Partidului
Democrat din Moldova privind schimbarea sistemului electoral] / Vitalie Sprînceană // Ziarul
de gardă. – 2017. – 13 apr. – P. 8.

944. Stafi, Ion. Basarabia între mentalitatea moldovenească şi politica rusească (1988-
2016) : [fragm. din carte] / Ion Stafi // Timpul. – 2017. – 14, 21, 28 apr. – P. 21.

945. Tamazlâcaru, Elena. Suntem pe marginea prăpastiei? : [aspecte soc.-pol.] / Elena


Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 3.

946. Volniţchi, Igor. O nouă luptă a început în politica moldovenească. Miza e uriaşă :
[despre poziţia pe eşichierul politic şi şansele în viitoarele alegeri parlamentare] / Igor
Volniţchi // Moldova suverană. – 2017. – 26 apr.

947. Ткач, Сергей. Будущее Молдовы: полицейское государство и парламент в


виде загона для овец : [обществ.-полит. аспекты] / Сергей Ткач // Молдавские ведомо-
сти. – 2017. – 7 апр. – Р. 2, 4.

948. Ткач, Сергей. Народ, референдум, судьба президента, протесты, армия и


месть Плахотнюка : [обществ.-полит. аспекты] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. –
2017. – 14 апр. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 902, 981, 993, 1160)

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală.


(Vezi Nr 902)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică
externă
949. Untilă, Veaceslav. Rolul regional al Turciei şi Republica Moldova : [aspecte geo-
politice] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 28 apr. – P. 10.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

950. Давыдов, Михаил. Молдова похожа на Россию : [интервью с рук. Федераль-


ного агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников
прожив. за рубежом и по междунар. сотрудничеству в Респ. Молдова М. Давыдовым] /
записала Елена Ройтбурд // MK KH World Weekly. – 2017. – 20-26 апр. – Р. 3.

951. Мухаметшин, Фарит. Фарит Мухаметшин: В российско-молдавских отноше-


ниях наметилось улучшение : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Рос. Федерации
в Респ. Молдова] / беседовал Валерий Демидецкий // Молдавские ведомости. – 2017. –
7 апр. – Р. 2, 4.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


952. Cenuşă, Denis. Moldova după trei ani de regim fără vize cu UE şi noile realităţi
europene : [aspecte ale integrării europene] / Denis Cenuşă // Timpul. – 2017. – 21 apr. – P.
31.

953. Dodon, Igor. Igor Dodon: Republica Moldova trebuie să aibă relaţii bune şi cu Es-
tul şi cu vestul : Interviul agenţiei ruse de ştiri "TASS" cu preşedintele ţării despre planurile de
relansare a parteneriatului strategic cu Rusia şi perspectivele participării Rep. Moldova la
procesele integraţioniste / interviu de Mihail Gusman // Socialiştii. – 2017. – Nr 7/8. – P. 2-3 ;
Социалисты. – 2017. – Nr 7/8. – P. 2-3.
(Vezi de asemenea Nr 949)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
954. Усатый, Ренато. Ренато Усатый: "Преступником меня начали делать с того
момента, как я стал популярным политиком" : [интервью с лидером "Нашей партии",
мэром мун. Бэлць] / записал Владимир Соловьев // Молдавские ведомости. – 2017. – 21
апр. – Р. 3, 10.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
955. Budza, Oleg. Obiecţiile sindicatelor la un proiect de hotărâre de Guvern care vi-
zează angajaţii : [privind sporurile de compensare a salariaţilor pentru munca prestată în
condiţii nefavorabile] / Oleg Budza // Vocea poporului. – 2017. – 21 apr. – P. 2. – Idem în lb.
rusă.

956. Budza, Oleg. Oleg Budza: "Tichetele de masă, o idee socială mai veche de-a sin-
dicatelor, aproape de a fi realizată" : [interviu cu preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindi-
catelor din Moldova] / pagină realizată de Natalia Hadârcă ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea popo-
rului. – 2017. – 14 apr. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

957. Codreanu, Elena. Din cauza migraţiei, în ţară se simte lipsa personalului calificat :
[pe marginea şedinţei Comitetului Executiv al Consiliului Regional Pan-European, apr. 2017,
Bruxelles, Belgia, cu participarea lui Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a

131
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

Sindicatelor din Moldova şi Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret] / Elena Codreanu
// Vocea poporului. – 2017. – 28 apr. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

958. Codreanu, Elena. Federaţia "SINDLEX" cere dublarea salariilor pentru poliţişti :
[pe marginea lucrărilor Congresului al 2-lea al Federaţiei, 7 apr. 2017, Chişinău] / Elena Co-
dreanu // Vocea poporului. – 2017. – 14 apr. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

959. Hadârcă, Natalia. Destăinuirile Anei Cimpoieşu despre situaţia din sistemul de în-
văţământ : [pe marginea discuţiei cu preşedinta Consiliului raional Hânceşti al Federaţiei
Sindicatelor din Educaţie şi Ştiinţă] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2017. – 21 apr. –
P. 6. – Idem în lb. rusă.

960. Moldovanu, Ion. Federaţia "Agroindsind" şi-a stabilit priorităţile pentru următorii
cinci ani : [pe marginea lucrărilor Congresului al 7-lea al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor
din Agricultură şi Alimentaţie "Agroindsind" din Rep. Moldova, 30 mar. 2017, Chişinău] / Ion
Moldovanu // Vocea poporului. – 2017. – 7 apr. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

961. Stanciu, Sergiu. Sergiu Stanciu: Dacă apar proiecte fiabile, ele se bucură de sus-
ţinere : [interviu cu dir. gen. al Institutului Muncii] / a dialogat Ion Moldovanu ; fot.: Nicu
Bînzari // Vocea poporului. – 2017. – 21 apr. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

962. Коваленко, Ирина. Провальная стратегия : [о внедрении "Национальной


стратегии занятости рабочей силы до 2021 года" : по материалам беседы с исп. дир.
Центра стратегических исследований и реформ Галиной Шеларь] / Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28 апр. – Р. 16.

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)
963. Глазова, Татьяна. Социальное жилье: бесплатно, но не даром : [по мате-
риалам беседы с министром регионального развития и строительства Респ. Молдова
Василе Бытка и рук. Подразделения по внедрению проекта строительства социального
жилья Юноной Лунгул] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 21 апр. – Р. 14.

336 Finanţe
964. Горя, Денис. Денис Горя: "Около 500 служащих нацбанка Молдовы не могут
объяснить, что они делают на работе с 9 до 17-ти" : [о показателях работы сотрудников
Национального банка Молдовы : интервью с экспертом Института Развития и Социаль-
ных Инициатив "Viitorul"] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017.
– 7 апр. – Р. 10.

965. Такий, Александр. Как растопить снежный ком : [об остатках кредитов в бан-
ков. системе : по итогам 1-го кв. 2017 г.] / Александр Такий // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 14 апр. – Р. 4.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

966. Такий, Александр. Прибыль пошла на убыль : [в банков. системе : по итогам


за 1-го кв. 2017 г.] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 21 апр. – Р. 4.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
(Vezi Nr 927, 988)
338.48 Turism
967. Маценко, Ирина. Туристический рынок проявил осторожность : [о перспекти-
вах нов. турист. сезона] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 14 апр. – Р. 18.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală
968. Tofilat, Sergiu. "Nu trebuia să apară în schemă Energocom, deoarece este inter-
mediar" : [despre contractul de procurare a energiei electrice de la firma ucraineană DTEK
Trading : interviu cu S. Tofilat, expert în politici energetice la Centrul ASPE – analiză, supra-
veghere şi protecţie în domeniul energiei] / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017.
– 7 apr. – P. 3.

969. Калак, Дмитрий. Партнеры из ЕС помогают институциональному развитию


ТПП Молдовы : [по материалам беседы с дир. департамента развития деловой среды
Торгово-промышленной палаты Молдовы Людмилой Паскал, и дир. департамента
междунар. связей Ингой Леонтян] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 21 апр. – Р. 12.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
970. Borşevici, Victor. Consolidarea statalităţii şi suveranităţii Moldovei – nu doar o
prerogativă, ci o datorie sfîntă a preşedintelui ţării / Victor Borşevici // Socialiştii. – 2017. – Nr
7/8. – P. 16 ; Социалисты. – 2017. – Nr 7/8. – P. 16.

971. Dodon, Igor. Igor Dodon a făcut totalizarea primelor 100 de zile ale mandatului de
preşedinte : [despre realizarea angajamentelor politice] / Igor Dodon // Socialiştii. – 2017. – Nr
7/8. – P. 22-23 ; Социалисты. – 2017. – Nr 7/8. – P. 22-23

972. Dodon, Igor. Voi fi un preşedinte al poporului, aproape de cetăţeni, deschis pentru
comunicare : [100 de zile de mandat al preşedintelui Rep. Moldova : realizarea angajamente-
lor politice] / Igor Dodon // Săptămîna. – 2017. – 7 apr. – P. 8-9.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

973. Mîndru, Ecaterina. Politician. Preşedinte : [despre inaugurarea la 7 apr. 2001 a


celui de-al treilea preşedinte al Rep. Moldova Vladimir Voronin] / Ecaterina Mîndru // Comu-
nistul. – 2017. – 7 apr. – P. 8 ; Коммунист. – 2017. – 7 апр. – Р. 8.

974. Respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2016: Dreptul la


ocrotirea sănătăţii : [analize şi recomandări ale Oficiului Avocatului Poporului] // Dreptul. –
2017. – 7 apr. – P. 4.

975. Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în anul 2016 :


[pe marginea raportului pentru anul 2016 al Oficiului Avocatului Poporului] / cor. gaz. // Drep-
tul. – 2017. – 28 apr. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 941, 943)

343 Drept penal. Infracțiuni penale


976. Comitetul pentru Prevenirea Torturii le cere statelor europene să recurgă la
plasarea persoanelor în detenţie doar ca la măsură de ultim resort şi în condiţii adecva-
te : [pe marginea raportului anual, 2016] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 28 apr. – P. 3.

977. Rezultatele proiectului "Eforturi comune pentru acces mai bun la servicii
psihosociale şi medicale în penitenciarele Republicii Moldova" : [pe marginea lucrărilor
conf. de prezentare a rezultatelor cu genericul "Investiţia în valoarea umană – o garanţie
pentru o bună implementare a reformelor iniţiate în Republica Moldova", apr. 2017, Chişinău]
/ cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 28 apr. – P. 5.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
978. Proiect "Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate inte-
lectuală" : [implementat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală : pe marginea
evenimentului de lansare, apr. 2017] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 7 apr. – P. 5.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


979. Барбалат, Думитру. Народный адвокат стал народным бюрократом : [по
данным отчета за 2016 г.] / Думитру Барбалат // Молдавские ведомости. – 2017. – 14
апр. – Р. 10.

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
980. Коваленко, Ирина. Трудовой баланс : [о проекте изм. в Трудовой кодекс
Респ. Молдова : по материалам беседы с исполн. дир. Национальной конфедерации
патронатов Владиславом Каминским] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 21 апр. – Р. 11.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
981. Untilă, Veaceslav. O nouă politică de stat a Republicii Moldova : [despre corela-
rea politicii interne cu cea externă] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 7 apr. – P. 10.

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


982. "Nu putem construi un viitor european fără competenţe reale ale administra-
ţiei publice locale" : [pe marginea discuţiei cu Nicolae Tudoreanu, primarul satului Feşteliţa,
raionul Ştefan Vodă] / cor. gaz. // Gazeta satelor. – 2017. – 7 apr.

983. "Pentru a învinge, e nevoie de mult curaj, responsabilitate şi capacitatea de a


lucra în echipă" : [pe marginea discuţiei cu Rodica Cucereanu, primarul satului Crihana
Veche, raionul Cahul] / cor. gaz. // Gazeta satelor. – 2017. – 14 apr.

984. Carasiucenco, Georgeta. UE oferă alte sute mii de euro pentru dezvoltarea regi-
onală : [despre lansarea proiectului Uniunii Europene "Primarii pentru creşterea economică"] /
Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. – 28 apr. – P. 9.

985. Un edil al faptelor concrete : [pe marginea discuţiei cu Feodosia Bunescu, prima-
rul satului Băhrineşti, raionul Floreşti] / cor. gaz. // Gazeta satelor. – 2017. – 28 apr.

986. Urechean, Serafim. "Ce are Pincevschi cu ştampila primăriei?" : [despre situaţia
din mun. Chişinău : interviu cu fostul primar gen. al mun. şi fostul preşedinte al Curţii de Con-
turi S. Urechean] / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 28 apr. – P. 5.

987. Vîsotina, Natalia. Testul de rezistenţă la stres : [interviu cu N. Vîsotina, consilier


municipal Chişinău din partea fracţiunii Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / consem-
nare: Natalia Lujina // Comunistul. – 2017. – 28 apr. – P. 11 ; Коммунист. – 2017. – 28 апр. –
Р. 11.

988. Кетрарь, Вадим. Район Единец: потенциал сохраненный и приумноженный :


[по материалам беседы с пред. района Юрием Гарас и примаром г. Единец Константи-
ном Кожокарь] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 21
апр. – Р. 8-9.

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


989. Moşneag, Victor. Armata Naţională: Cifre sumbre şi secrete de stat : [despre ca-
pacitatea de apărare a Rep. Moldova] / Victor Moşneag, Anatolie Eşanu // Ziarul de gardă. –
2017. – 13 apr. – P. 12 ; Idem în lb. rusă. – 4 апр. – Р. 7.

990. Negrea, Cristian. Luptătorii români din Siberia (1914-1920) : [despre Legiunea
română de vânători transilvăneni-bucovineni] / Cristian Negrea // Gazeta satelor. – 2017. – 7,
28 apr. – Contin. Începutul: 3 febr.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
991. Munteanu, Galina. Discuţii şi observaţii cu privire la noua reformă a sistemului de
pensii : [pe marginea lucrărilor atelierului cu genericul "Promovarea eficienţei sistemului de
protecţie socială", apr. 2017, Chişinău] / Galina Munteanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporu-
lui. – 2017. – 7 apr. – P. 2. – Idem în lb. rusă.

992. Коваленко, Ирина. Пенсионный расчет : [о реформировании пенсион. сис-


темы] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 14 апр. –
Р. 12.
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
993. Dabija, Nicolae. O pacoste pe capul nostru : [despre iniţiativa preşedintelui Rep.
Moldova de a înlocui predarea cursului "Istoria românilor" prin "Istoria Moldovei"] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 1.

994. Porombrica, Maia. CLIL şi matematica? Posibil! : [din experienţa Liceului Teoretic
"Meşterul Manole" din satul Sălcuţa, raionul Căuşeni, privind implementarea metodologiei
"Învăţarea Integrată a Conţinutului şi a Limbii"] / Maia Porombrica, Sergiu Jelihovschi, Liuba
Pleşca // Univers pedagogic pro. – 2017. – 27 apr. – P. 6.

995. Vulpe, Viorica. Evoluţia învăţământului la Pepeni (sec. XIX-XXI) : [din istoria Lice-
ului Teoretic "Alexandru Agapie", satul Pepeni, raionul Sângerei] / Viorica Vulpe // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 27 apr. – P. 4.

996. Златая, Ольга. Потерявшиеся дети: по данным Корины Фусу не учатся 115
детей, до другим данным – почти 100 тысяч : [по материалам беседы с экспертом Ин-
ститута Развития и Социальных Инициатив "Viitorul" Вячеславом Ионицэ] / Ольга Зла-
тая // Молдавские ведомости. – 2017. – 7 апр. – Р. 9.

37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ


997. Vlas, Vladimir. Rolul colectivului pedagogic în formarea cadrelor didactice tinere :
[din experienţa Gimnaziului din satul Bieşti, raionul Orhei] / Vladimir Vlas // Univers pedagogic
pro. – 2017. – 20 apr. – P. 5.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
998. Ciobanu, Raisa. La mulţi ani, dragă profesoară Lidia Ciobanu : [la gimnaziul din
satul Jevreni, raionul Criuleni] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 7.

999. Debutul pedagogic şi inserţia profesională a cadrelor didactice : [pe marginea


lucrărilor mesei rotunde în cadrul proiectului "Cadre didactice tinere: oportunităţi, drepturi şi
garanţii", apr. 2017, Chişinău] / cor. gaz. // Univers pedagogic pro. – 2017. – 13 apr. – P. 2.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1000. Ghicov, Adrian. Atestarea la română, un exerciţiu de excelenţă : [a cadrelor di-


dactice, anul 2016] / Adrian Ghicov // Făclia. – 2017. – 28 apr. – P. 1.

1001. Lazari, Lilia. Aliniere la dimensiuni europene : [interviu cu L. Lazari, şefa Învă-
ţământ, Tineret şi Sport, raionul Rezina] / consemnare: R. Vulturescu // Făclia. – 2017. – 14
apr. – P. 8.

1002. Mustovici, Silvia. Continuitatea în educaţie – o formulă de sporire a succeselor


: [interviu cu S. Mustovici, şefa Direcţiei Generale Educaţie, raionul Orhei] / pagini realizate de
R. Vulturescu // Făclia. – 2017. – 7 apr. – P. 4-5.

1003. Roşca, Ion. Formarea continuă de calitate – chezăşie a îmbunătăţirii rezultatelor


şcolare : [în raionul Sângerei] / Ion Roşca // Făclia. – 2017. – 21 apr. – P. 5.

1004. Stamatin, Otilia. Ana Gheorghiţă: Dascăl, Conducător şi Om : [despre dir. Lice-
ului Teoretic "Principesa Natalia Dadiani", mun. Chişinău] / Otilia Stamatin, Valentina Cazacu
// Univers pedagogic pro. – 2017. – 13 apr. – P. 5.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1005. Apostol, S. Tradiţiile şi performanţele LT "Ion Creangă" : [din oraşul Rezina] / S.
Apostol, M. Odobescu // Făclia. – 2017. – 14 apr. – P. 9.

1006. Cu eforturi comune consolidăm o societate de succes : [din experienţa Li-


ceului Teoretic Pelinia, raionul Drochia] / pagini realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2017. –
28 apr. – P. 6-7. – Conţine: [Interviu cu Galina Grumeza, director] ; Profesorul – mesager al
valorilor sociale / Lucia Agachi ; Paşi ritmici ai educaţiei incluzive / Zinaida Mihai ; Psihologul
– un medic de suflet al elevului / Elena Dolinţă ; De 22 de ani, aprinzând torţa înţelepciunii …
/ Vera Dabija.

1007. Curciuc, Mihai. Educaţia de calitate – un rod al muncii în echipă : [interviu cu M.


Curciuc, şeful Direcţiei Educaţie, raionul Sângerei] / consemnare: R. Vulturescu // Făclia. –
2017. – 21 apr. – P. 4.

1008. Iachim, Ion. Voluntariatul din Dealul Sorocii, sau Încălzeşte sufletul unui bătrân :
[din experienţele Liceului Teoretic "Ion Creangă" din oraşul Soroca] / Ion Iachim // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 13 apr. – P. 3.

1009. ÎP Gimnaziul "Alexandru cel Bun" din satul Slobozia, raionul Ştefan Vodă –
între vis şi realitate / pentru conformitate: Grigore Teslaru // Făclia. – 2017. – 21 apr. – P. 6-
7. – Conţine: [Petru Berdos: interviu cu dir.] ; Cu experienţă din experienţă sorbind / Lilia
Podar ; Apreciez dăruirea în muncă / Ştefan Rotaru ; Rolul decisiv al pedagogului / Natalia
Boubătrân.

1010. Moroşanu, Ludmila. Gimnaziul care lansează academicieni : [Gimnaziul "Anton


Crihan" din Sângerei] / Ludmila Moroşanu // Făclia. – 2017. – 21 apr. – P. 5.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1011. Moşin, Octavian. Ne trebuie religia în şcoală? / preot Octavian Moşin // Făclia.
– 2017. – 14 apr. – P. 6.

1012. Platon, Galina. Natura – casa mea, a ta, a tuturor : [din experienţa Liceului Teo-
retic "Ioan Sârbu", s. Ignăţei, raionul Rezina] / Galina Platon // Univers pedagogic pro. – 2017.
– 20 apr. – P. 5.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,


institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1013. Botnarenco, Mariana. Motivarea elevilor pentru studierea matematicii în institu-
ţiile cu profil tehnic : [din experienţa Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electornică, mun.
Chişinău] / Mariana Botnarenco, Aliona Danu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 27 apr. – P.
7.

1014. Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe – o instituţie total reînnoită :


[din mun. Chişinău] // Făclia. – 2017. – 28 apr. – P. 4-5. – Conţine: [Avangarda – sinonimia
excelenţei] / Gabriel Palade ; Parteneriatele – un însemn al timpului / Angela Botezatu ; Ve-
dete la CE şi nu numai / Valentina Rotaru ; Competitivitatea – scopul oricărui proiect educaţi-
onal / Silvia Branişte, Cătălina Ilciuc.

1015. Muguri de talente în explozie la Şcoala Profesională din Hânceşti / pagini


realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2017. – 7 apr. – P. 6-7. – Conţine: Şcoala Profesională –
învaţă profesionalismul! : [pe marginea discuţiei cu Ludmila Petruşan, dir.] ; Businessmani de
pe băncile şcolii / Constantin Erhan ; Vibrantă activitate la lecţii: şi mai vibrantă după lecţii /
Lilia Grădinaru ; Stagiile de practică – cheia succesului în relaţiile cu piaţa muncii / Angela
Hristicenco.

1016. Фомин, Игорь. Дуальное образование "своими силами" : о реформе


проф.-техн. образования : по материалам "круглого стола" с участием рук. предприятий
из заинтересованных отраслей, апр. 2017, Кишинэу / Игорь Фомин // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28 апр. – Р. 9.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1017. Botnarciuc, Vasile. Personalitate fără egal în medicină : [90 de ani de la naşte-
rea lui Nicolae Testemițeanu, rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie (1959-
1963), ministru al Sănătăţii (1963-1968), savant, chirurg (1927-1986)] / Vasile Botnarciuc //
Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 8.

1018. Melinte, Doina. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova –
centru universitar modern : [despre Veaceslav Manolachi, rector al Univ., dr. hab., prof. univ.,
antrenor emerit al Rep. Moldova : art. campioanei olimpice la atletism, România] / Doina
Melinte // Făclia. – 2017. – 14 apr. – P. 4-5.

1019. Popa, Iulius. Spirit regăsit în atâtea doruri : [75 de ani de la naşterea prof. şi sa-
vantului bălţean Valentin Jitaru] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 6.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
1020. Buzilă, Varvara. Oul încondeiat – imaginea universului : [despre tradiţia pasca-
lă] / Varvara Buzilă // Florile dalbe. – 2017. – 13 apr. – P. 6.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
mediului înconjurător şi protecţia mediului
1021. Carasiucenco, Georgeta. Cetăţenii ar dori să fie gunoişte pretutindeni, numai
nu în localitatea lor : [despre crearea Centrului de Gestionare a Deşeurilor Periculoase în
oraşul Sângera] / Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. – 21 apr. – P. 10.

1022. Curchi, Lilia. Milioane de metri cubi de apă industrială deversate fără epurare :
[pe marginea discuţiei cu Iuliana Cantaragiu, expertă de mediu la Centrul Naţional de Mediu,
şi Veronica Herţa, dir. gen. la S.A. "Apă Canal Chişinău"] / Lilia Curchi // Natura. – 2017. –
Apr. (Nr 4). – P. 3.

1023. Ursul, Silvia. Un decor de poveste la Cărbuna : [despre Rezervaţia Peisajeră


Cărbuna] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Apr. (Nr 4). – P. 2.

51 MATEMATICĂ
512 Algebră
1024. Ciocanu, Gheorghe. Iscusit organizator al ştiinţei moderne : [100 de ani de la
naşterea savantului matematician Vladimir Andrunachevici, dr. hab. în ştiinţe fizico-
matematice, prof. univ., membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1917-1979)] /
Gheorghe Ciocanu // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 7.

1025. Goian, Ion. Sărbători de suflet : [in memoriam savantului matematician Vladimir
Andrunachevici, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ., membru titular al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (1917-1979)] / Ion Goian // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 7.

1026. Magistrul algebrei: (Vladimir Andrunachevici la 100 de ani) : [savant matemati-


cian, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ., membru titular al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1917-1979)] // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 7.

1027. Rotaru, Tatiana. Virtuţile academicianului Vladimir Andrunachevici, din perspec-


tiva unui nou secol : [savant matematician, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ.,
membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1917-1979)] / Tatiana Rotaru // Literatura
şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 7.

139
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

53 FIZICĂ
1028. Homenco, Anatol. O ediţie nouă cu greşeli vechi : (despre versiunea nouă a
man. "Fizică", cl. a 9-a) / Anatol Homenco // Făclia. – 2017. – 7, 14, 21, 28 apr. – P. 2.

538.9 Fizica materiei condensate. Fizica solidului


1029. Cerul sculptat de durere : [in memoriam academicianului Valeriu Canţer, dr.
hab. în ştiinţe fizico-matematice, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesta-
re, cercetător şt. principal al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1955-2017)] / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu,
Ion Guceac [et al.] // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 6.

1030. În memoria academicianului Valeriu Canţer : [dr. hab. în ştiinţe fizico-


matematice, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, cercetător şt.
principal al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" din cadrul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei (1955-2017)] // Săptămîna. – 2017. – 7 apr. – P. 2. – Au semnat:
Igor Dodon, Andrian Candu, Pavel Filip [et al.].

1031. Tofan, Eugenia. Ne-a părăsit un savant de mare anvergură : [pe marginea mi-
tingului de doliu dedicat academicianului Valeriu Canţer, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice,
preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, cercetător şt. principal al Insti-
tutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" din cadrul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1955-2017)] / Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 6.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1032. Duca, Gheorghe. Poetul oblăduit de tainele chimiei : [80 de ani de la naşterea
savantului chimist, dr. în ştiinţe chimice, poetul Ion Vatamanu (1937-1993)] / Gheorghe Duca,
Tudor Lupaşcu, Igor Povar // Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
(Vezi Nr 1017)
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
1033. Цуркану, Генадие. В Молдове есть больницы, где показатель смертности
от инфаркта – 100 процентов, и больницы, расходующие деньги на строительство тро-
туаров : [о рейтинге лучших район. больниц по итогам 2015 г. : интервью с коорд. про-
грамм Центра политики и исследований здравоохранения Г. Цуркану] / записала Мари-
на Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 28 апр. – Р. 9.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


1034. Леонидова, Ирина. "Гедеон Рихтер": жизнь ради жизней» : [20 лет присут-
ствия венгерской фармацевт. Компании "Gedeon Richter" в Респ. Молдова] / Ирина
Леонидова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 14 апр. – Р. 19.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii
mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale
1035. Prelipceanu, Dan. "A fost trist să descoperim că timp de zeci de ani viaţa ne-a
fost condusă de oameni nu tocmai dotaţi intelectual ca să facă acest lucru" : [interviu cu D.
Prelipceanu, medic primar psihiatru, dr. în ştiinţe med., prof. la Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti] / pentru conformitate: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă.
– 2017. – 13 apr. – P. 10-11.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
1036. Ткач, Сергей. Почему молдавские власти не спрашивают граждан, хотят
ли они строительства АЭС? : [о строительстве атомной электростанции в Респ. Молдо-
ва] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. – 28 апр. – Р. 4.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


(Vezi Nr 1022)
63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII
SĂLBATICE

630 Silvicultură
1037. Codreanu, Elena. "Medicul codrilor" din raionul Călăraşi, mereu la datorie : [pe
marginea discuţiei cu Anastasia Ciobanu, pădurar la Ocolul silvic Hârjăuca, raionul Călăraşi] /
Elena Codreanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2017. – 21 apr. – P. 7. – Idem în lb.
rusă.

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
631.5 Lucrări agricole
1038. Rusu, Dumitru. Să respectăm condiţiile necesare pentru a încorpora în sol se-
minţe de calitate : [procedee agrotehnice pentru formarea şi dezvoltarea optimă a seminţelor]
/ Dumitru Rusu // Gazeta satelor. – 2017. – 7 apr.

1039. Timuş, Asea M. Agricultura ecologică/organică din Moldova şi viitorul ei / Asea


M. Timuş // Moldova suverană. – 2017. – 12, 19 apr.

1040. Tulgara, Eugenia. Ce măsuri de protecţie urmează a fi întreprinse după calami-


tăţile care au afectat agricultura : [în luna apr. 2017] / Eugenia Tulgara // Gazeta satelor. –
2017. – 28 apr.

141
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1041. Моисеев, Сергей. Нужно ли Молдове цифровое наземное телевидение? :
[по материалам беседы с исполн". дир. Ассоциации электронной прессы Ионом Бунду-
ки, экс-вице-пред. компании "Teleradio-Moldova" Александром Дороган, и пред. патро-
нальной Ассоциации телерадиовещателей Молдовы Владимиром Топал] / Сергей Мои-
сеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 21 апр. – Р. 26.

657 Contabilitate
1042. Obiectivele profesiei contabile trebuie să asigure atît interesul public, cît şi
interesul economic : [pe marginea lucrărilor Congresului al 3-lea Naţional al Contabililor din
Rep. Moldova, 4 apr. 2017, Chişinău] / cor. gaz. // Săptămîna. – 2017. – 7 apr. – P. 6.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
1043. Таран, Ангелина. "Кагор": мы его теряем : [об использовании назв. "Кагор"
в винодельческой продукции в контексте Соглашения между Респ. Молдова и Европей-
ским Союзом об охране географических указаний сельскохозяйственной и пищевой
продукции] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 14
апр. – Р. 17.

663.5 Alcool potabil. Băuturi spirtoase


1044. Таран, Ангелина. Высокий градус ослабел : [по материалам беседы с
пред. Ассоциации производителей крепких алкогольных напитков Сергеем Сырги] /
Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 21 апр. – Р. 18.

67 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU MATERIALE DIVERSE


679 Industrii pentru diferite materiale prelucrabile
679.8/.9 Tehnologia şi prelucrarea pietrelor. Tehnologia altor materiale prelucrabile
1045. Поляк, Денис. Денис Поляк: "Сделаю все, чтобы сбылась моя хрустальная
мечта – построить "Белокаменную Молдову" : [интервью с дир. АО "Мина дин Купчинь"]
/ записал Николай Устурой // Молдавские ведомости. – 2017. – 14 апр. – Р. 9.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
1046. Galben, Dorin. Cel mai tânăr cimitir din Moldova este cel mai mare din Europa :
[pe marginea discuţiei cu Pavel Eni, dir. cimitirului "Sfântul Lazăr" din mun. Chişinău] / Dorin
Galben // Timpul. – 2017. – 21 apr. – P. 8-9.
(Vezi de asemenea Nr 1047)

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


1047. Roşcovanu, Nadejda. Păstraţi mormintele străbunilor! : [pe marginea discuţiei
cu protoiereul mitrofor Manole Brihuneţ, paroh al Bisericii "Sfântul Nicolae" din satul Mileştii
Mici, raionul Ialoveni, şi Sergiu Tabuncic, dr. în istorie, cercetător conf. la Institutul de Istorie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Nadejda Roşcovanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 21
apr. – P. 11.

1048. Тимотин, Марина. Манук-Бей мечтал создать в Бессарабии армянский го-


род Александрополь : [о реставрации комплекса усадьбы Манук-Бея в Хынчешть] /
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 14 апр. – Р. 12.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


1049. Colesnic, Iurie. Eternitatea unui artist : [despre Alexandru Plămădeală, sculptor
(1888-1940)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 7 apr. – P. 19.

74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ


745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
1050. Beghiu, Tatiana. Viaţa – ca o monedă : [pe marginea discuţiei cu Ion
Aştefanoae, meşter popular în prelucrarea fierului] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. –
2017. – 13 apr. – P. 24.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


1051. Bulat, Vladimir. "Dumnezeu ne aşteaptă clipă de clipă" : Interviu cu V. Bulat, is-
toric de artă, blogger / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 14 apr. – P. 10.

1052. Bulat, Vladimir. Eroii sunt doar pe hârtie : [despre Vasile Raţă, artist plastic] /
Vladimir Bulat // Contrafort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 20.

1053. Ciurcă, Aliona. Poveştile din umbra picturilor lui Nichifor Sviristuhin : [pe margi-
nea discuţiei cu pictorul] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 6 apr. – P. 24.

1054. Tofan, Eugenia. Vernisajul artistului plastic Emil Childescu : [despre evenimen-
tul prilejuit de aniversarea a 80 de ani de la naşterea artistului plastic, 20 apr. 2017, Chişinău]
/ Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 6.

1055. Бегю, Татьяна. Ион Кыркелан: "Я рисую каждый день, не ожидая появле-
ния музы" : [по материалам беседы с художником] / Татьяна Бегю // Ziarul de gardă. –
2017. – 7 апр. – P. 9. – Рус. версия.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


1056. Grigoriţă, Constantin. "Arătaţi-mi un politician care a plătit pentru promisiunile
pe care nu le-a îndeplinit" : Interviu cu C. Grigoriţă, fotoreporter / pentru conformitate: Aliona
Ciurcă, Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 27 apr. – P. 10-11.

143
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

78 MUZICĂ
1057. Colac, Tudor. Ileana Ţurcanu: "Eu vin, lume, să-ţi cânt…" : [pe marginea creaţi-
ei interpretei de muzică populară şi romanţe] / Tudor Colac // Literatura şi arta. – 2017. – 20
apr. – P. 8.

1058. Grigorescu, Grigore. Crăiasă aleasă – Basarabeanca Basarabiei : [despre


cantautoarea Aurica Basarabeanca] / Grigore Grigorescu // Făclia. – 2017. – 7 apr. – P. 3.

1059. Negru, Lena. "Muncesc cu spor şi îndrăzneală, şi mănânc cu socoteală!" : [pe


marginea discuţiei cu Lenuţa Gheorghiţă, interpretă de muzică populară] / Lena Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 28 apr. – P. 14. – (Supl. "Apropo" ; Nr 16).

1060. Negru, Lena. Tudor Ungureanu a fost omagiat : [pe marginea discuţiei cu con-
ducătorul Ansamblului Etnofolcloric Ştefan-Vodă"] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017.
– 28 apr. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr 16).

1061. Tamazlâcaru, Elena. Anotimp cu triste jubilee… : [in memoriam lui Mihai Dol-
gan, compozitor, conducător al Ansamblului Vocal-Instrumental "Noroc" (1942-2008)] / Elena
Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 20 apr. – P. 8.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
1062. Prodan, Sergiu. Dumitru Olărescu la 70 de ani : [cineast şi regizor, dr. în studiul
artelor] / Sergiu Prodan // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 3.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


1063. Nechit, Irina. Constanţa Târţău despre asasinii culturii : [pe marginea cărţii
"Constanţa Târţău. Ultimul dialog", concepută şi realizată de Antonina Sârbu] / Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 28 apr. – P. 10.

1064. Ursul, Silvia. Harul unei basarabence care a avut Europa la picioarele ei : [des-
pre Maria Cebotari, cântăreaţă de operă (1910-1949)] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Apr.
(Nr 4). – P. 7.

1065. Văluţă, Ilie. Poemul "Luceafărul", Guguţă şi cifra 7 : [din amintirile colegilor des-
pre actorul şi regizorul, dir. Teatrului municipal de păpuşi "Guguţă", Victor Ștefaniuc (1947-
2010)] / Ilie Văluţă // Literatura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 6.

1066. Vişniec, Matei. Matei Vişniec despre Cehov, absurdul în teatru şi raportul său
cu limba franceză : [interviu cu poetul, dramaturgul şi prozatorul] / interlocutor: Emilian Galai-
cu-Păun // Contrafort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 21-22.

1067. Шикирлийская, Татьяна. Театры на "голодном пайке" : о меканизме фи-


нансирования театрально-концертных учреждений / Татьяна Шикирлийская // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 28 апр. – Р. 6.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


(Vezi Nr 1018)
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
1068. Musteaţă, Traian. A ars cu generozitate întreaga sa viaţă pe altarul limbii româ-
ne : [in memoriam lui Anatol Ciobanu, savant lingvist, prof. univ., membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Traian Musteaţă // Literatura şi arta. – 2017. – 20 apr. – P.
7 ; Gazeta satelor. – 2017. – 21 apr.

811.135.1 Limba română


1069. Ciocanu, Ion. Mesajul şi mesagerul : [despre etimologia cuv.] / Ion Ciocanu //
Gazeta satelor. – 2017. – 28 apr.

1070. Ciocanu, Ion. Personajele : [despre formele lingvistice acceptate] / Ion Ciocanu
// Gazeta satelor. – 2017. – 7 apr.

1071. Cosniceanu, Maria. Calancea : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 7 apr. – P. 23.

1072. Cosniceanu, Maria. Chistruga : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 14 apr. – P. 23.

1073. Cosniceanu, Maria. Oroşanu : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 21 apr. – P. 23.

1074. Cosniceanu, Maria. Vutcărău ; Ghilaş ; Bobână : [provenienţa numelor] / Maria


Cosniceanu // Natura. – 2017. – Apr. (Nr 4). – P. 15.

1075. Eremia, Anatol. Aprilie : [provenienţa denumirii lunii] / Anatol Eremia // Natura. –
2017. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

1076. Nicu, Dan. Româna, lingua franca între Prut şi Nistru : [despre corectitudinea
scrierii şi exprimării orale] / Dan Nicu // Timpul. – 2017. – 21 apr. – P. 13.

1077. Popovici, Victoria. Maxim sau maximum, minim sau minimum? : [aspecte ale
corectitudinii limbii vorbite] / Victoria Popovici // Florile dalbe. – 2017. – 27 apr. – P. 3.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.112.2 Literatură germană
1078. Enzensberger, Hans Magnus. Poezia lui Hans Magnus Enzensberger : [ver-
suri] / Hans Magnus Enzensberger ; pref. şi trad. de Vasile Gârneţ şi Ana Leonte Straub //

145
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

Contrafort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 23. – Conţine: Versuri pentru cei care nu citesc
poezie ; În manualul pentru liceu ; Omisiuni ireparabile ; Oaspeţi ; O discuţie morocănoasă ;
O foaie curată.

821.135.1 Literatură română


1079. Andrei, Petruş. Floarea întregirii : [versuri] / Petruş Andrei // Literatura şi arta. –
2017. – 6 apr. – P. 1.

1080. Arghezi, Tudor. De Paşti : [versuri] / Tudor Arghezi // Florile dalbe. – 2017. – 13
apr. – P. 15.

1081. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (13-15) / Lucian Blaga // Florile dalbe. –
2017. – 6, 13, 27 apr. – P. 3. – Art. 1: 1 ian.

1082. Cercel, Valeriu. Darwinistă : [versuri] / Valeriu Cercel // Florile dalbe. – 2017. –
6 apr. – P. 1.

1083. Codruţ, Mariana. Arta şi "seminţele adevărului" : [jurnal] / Mariana Codruţ //


Contrafort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 9.

1084. Coşbuc, George. La Paşti : [versuri] / George Coşbuc // Florile dalbe. – 2017. –
13 apr. – P. 15.

1085. Crăciun, Vera. A-nviat Iisus Hristos! : [versuri] / Vera Crăciun // Florile dalbe. –
2017. – 13 apr. – P. 4.

1086. Drăgoianu, Any. Prietenia : [versuri] / Any Drăgoianu // Florile dalbe. – 2017. –
27 apr. – P. 1.

1087. Eminescu, Mihai. "Românul" se grăbeşte a reproduce… : [art. publ. în ziarul


"Timpul" din București, 19 oct. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 7 apr. – P. 7.

1088. Eminescu, Mihai. Astronomia corpurilor cereşti… : [art. publ. în ziarul "Timpul"
din București, 25 noiem. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 28 apr. – P. 7.

1089. Eminescu, Mihai. Învierea : [versuri] / Mihai Eminescu // Florile dalbe. – 2017. –
13 apr. – P. 15.

1090. Eminescu, Mihai. La îndemnul… : [art. publ. în ziarul "Timpul" din București, 24
noiem. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 21 apr. – P. 7.

1091. Eminescu, Mihai. Vorbe, vorbe, vorbe!… : [art. publ. în ziarul "Timpul" din Bu-
curești, 24 noiem. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 14 apr. – P. 7.

1092. Gyr, Radu. Eşti, Doamne, bun : [versuri] / Radu Gyr // Natura. – 2017. – Apr. (Nr
4). – P. 1.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1093. Ioanid, Costache. Nu-i singur Iuda vinovat : [versuri] / Costache Ioanid // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 1.

1094. Iorga, Nicolae. Nu l-au cunoscut : [versuri] / Nicolae Iorga // Florile dalbe. –
2017. – 13 apr. – P. 15.

1095. Militaru, Vasile. Hristos a înviat! : [versuri] / Vasile Militaru // Florile dalbe. –
2017. – 13 apr. – P. 1.

1096. Mureşan, Niculina. El ne-a iertat : [versuri] / Niculina Mureşan // Florile dalbe. –
2017. – 6 apr. – P. 7.

1097. Popescu, M. Paştile : [versuri] / M. Popescu // Florile dalbe. – 2017. – 13 apr. –


P. 15.

1098. Vişniec, Matei. Corabia : [versuri] / Matei Vişniec // Contrafort. – 2017. –


Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 22.

1099. Vlahuţă, Alexandru. Christos a înviat : [versuri] / Alexandru Vlahuţă // Florile


dalbe. – 2017. – 13 apr. – P. 15.

1100. Voiculescu, Vasile. Pe cruce : [versuri] / Vasile Voiculescu // Florile dalbe. –


2017. – 13 apr. – P. 15.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1101. Anton, Ion. Îngemănare : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. – 27 apr.
– P. 5.

1102. Bajureanu, Ion. Pe calea crucii : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2017. – 13 apr. – P. 4.

1103. Bivol, Zina. Nunta cu trei ochi : [versuri] / Zina Bivol // Literatura şi arta. – 2017.
– 27 apr. – P. 6. – Conţine: 1. Jurământul ; 2. Borşul cu sfeclă ; 3. Alai ; 4. Mi-e ochiul scârbit ;
5. Bunica.

1104. Butnaru, Leo. Trimiţând scrisori : [cosmogramă] / Leo Butnaru // Contrafort. –


2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 8.

1105. Calamanciuc, Gheorghe. întrebări aiurite ; nu pot crede, suflete ; epilog pentru
poemul nescris ; rugă pentru întârziere ; nulitate ; rădăcina visului ; de ce căutăm? ; mda…ul
îngerului : [versuri] / Gheorghe Calamanciuc // Contrafort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 7.

1106. Calamanciuc, Gheorghe. Urmele lui Ştefan : [versuri] / Gheorghe Calamanciuc


// Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 3.

147
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1107. Ciobanu, Svetlana. Ajun de Paşti ; Noaptea Învierii : [versuri] / Svetlana Cioba-
nu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 13 apr. – P. 8.

1108. Ciuntu, Ioan (Protoiereu). Naufragiul : (povestire) / Protoiereu Ioan Ciuntu //


Florile dalbe. – 2017. – 13 apr. – P. 11.

1109. Codreanca, Lidia. Psalmul Tăcerii : [eseu] / Lidia Codreanca // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 20 apr. – P. 4.

1110. Dabija, Doina. Dumnezeu şi muritorii : (eseu) / Doina Dabija // Literatura şi arta.
– 2017. – 20 apr. – P. 4.

1111. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2017. – 20 apr. – P. 1.

1112. Dascăl, Valeria. Cimitirul cu răni : [povestire] / Valeria Dascăl // Florile dalbe. –
2017. – 27 apr. – P. 2-3.

1113. Doga, Alexandru. Anotimpurile anilor mei ; Lângă poarta Vămii ; Rapsodie pe o
coardă ; ...O axiomă ne confirmă-n vremile străine... ; Alternanţă ; Refugiu : [versuri] / Ale-
xandru Doga // Literatura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 5.

1114. Erizanu, Gheorghe. Profesorii noştri : [eseu] / Gheorghe Erizanu // Jurnal de


Chişinău. – 2017. – 14 apr. – P. 9.

1115. Gafencu, Valeriu. Imn al Învierii / Valeriu Gafencu // Florile dalbe. – 2017. – 13
apr. – P. 15.

1116. Galaicu-Păun, Emilian. Cina de Taină : [versuri] / Emilian Galaicu-Păun // Con-


trafort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 11.

1117. Grigorescu, Grigore. O dulce povară – durerea amară de Ţară : [eseu] / Grigo-
re Grigorescu // Făclia. – 2017. – 14 apr. – P. 6.

1118. Gugel, Anatol. De profundis ; Fabulă mondenă ; Suvenirul ; Ultimul catren ;


Prefaţă ; Careta mea ; Chem păsări în solie… : [versuri] / Anatol Gugel // Literatura şi arta. –
2017. – 6 apr. – P. 5.

1119. Iachim, Ion. Ion Creangă, acest Francois Rabelais al românilor : [povestire] / Ion
Iachim // Literatura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 4.

1120. Jioară, Mariana. Iarnă de o zi : [eseu] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. –


2017. – 27 apr. – P. 1.

1121. Lupaşcu-Bohanţov, Alexandru. La o aniversare : [versuri] / Alexandru Lupaş-


cu-Bohanţov // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 3.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1122. Luţcan, Andrei. Înfrăţiţi de-o veşnicie : [versuri] / Andrei Luţcan // Literatura şi
arta. – 2017. – 13 apr. – P. 6.

1123. Madan, Gheorghe. Costum nou ; Mătura : [povestiri] / Gheorghe Madan // Flori-
le dalbe. – 2017. – 13 apr. – P. 12.

1124. Melnic, Ştefan. Păsărica din poveşti : (basm) / Ştefan Melnic // Florile dalbe. –
2017. – 13 apr. – P. 11.

1125. Morăraş, Mihai. Să luăm aminte… : [versuri] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta.
– 2017. – 27 apr. – P. 1.

1126. Moroşanu, Andrei. Amiezi colorate de fluturi : [povestire] / Andrei Moroşanu //


Literatura şi arta. – 2017. – 13 apr. – P. 1.

1127. Moroşanu, Andrei. Cerul zguduit de răbdare : [povestire] / Andrei Moroşanu //


Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 1.

1128. Moroşanu, Andrei. Crinul gravat în fereastră : [povestire] / Andrei Moroşanu //


Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 8.

1129. Moroşanu, Andrei. Lumânările cu ochi închişi în noapte : [povestire] / Andrei


Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 20 apr. – P. 1.

1130. Moroşanu, Andrei. Noaptea bătea în geam cu degete de ploaie : [povestire] /


Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 1.

1131. Plăieşu, Raisa. Rugă către om ; Floriile ; Ce-i trebuie omului în viaţă?... ; Aprin-
deţi făclii… : [versuri] / Raisa Plăieşu // Literatura şi arta. – 2017. – 20 apr. – P. 4.

1132. Popa-Pădure, Ion. Românie - cânt de dor ; Vine barza ; Tu, femeie ; Nu te-ai în-
tors ; Te aştept ; Vino : [versuri] / Ion Popa-Pădure // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 4.

1133. Răileanu, Sava. Rază de lumină ; Frământ ; Durere : [versuri] / Sava Răileanu //
Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 8.

1134. Silvestru, Aurelian. Povara autocondamnării : [eseu] / Aurelian Silvestru // Ga-


zeta satelor. – 2017. – 14 apr.

1135. Silvestru, Aurelian. Să fii Om : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2017. –


Apr. (Nr 4). – P. 6.

1136. Tănase, Constantin. Apropo de votul uninominal : Fragm. din cartea "Blestemul
de a fi" 2009 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 14 apr. – P. 7.

149
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1137. Tănase, Constantin. Întrebări cu chibrituri şi mămăligă : Fragm. din cartea "Pa-
tria vuindă", 2001 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 28 apr. – P. 7.

1138. Tănase, Constantin. Societatea civilă şi societatea "cu epoleţi" : Fragm. din
cartea "Blestemul de a fi", 2009 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 7 apr. – P. 7.

1139. Tănase, Constantin. Unsul Huntei : Fragm. din cartea "Patria vuindă", 2001 /
Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 21 apr. – P. 7.

1140. Ţopa, Efimia. Curcubeul ; Cântecul broaştelor ; Motanul şi cartea ; Melcul şi


gândacul ; Cireşele ; Furnica ; La mare : [versuri] / Efimia Ţopa // Florile dalbe. – 2017. – 13
apr. – P. 12.

1141. Untilă, Tatiana. Teoria inutilităţii ; Scrisorile humei ; Nu mă vei înţelege ; Frunze
de dor ; Inversiune ; Triolet ; Azi, nu ne mai întrebăm ; Negru-violet ; Ecou ; Alb ; Umbre pe
cuget ; Reincarnare ; Dulce limbă ; Sonetul mângâierei ; Cântă suflete… ; Fir de aţă ; Rădă-
cini : [versuri] ; Lumea mea e din cuvinte : [eseu] / Tatiana Untilă; pref. de Nicolae Dabija //
Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 5. – (Generaţia XXI).

1142. Ursache, Silvia. Joimăriţa : [obiceiuri de Paşti : din cartea "Hristos a înviat!"] /
Silvia Ursache // Florile dalbe. – 2017. – 13 apr. – P. 4.

1143. Vieru, Grigore. Floriile : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2017. – 6 apr.
– P. 4.

1144. Vieru, Grigore. Umana algebră : [versuri] / Grigore Vieru // Literatura şi arta. –
2017. – 6 apr. – P. 7.

821.161.1 Literatură rusă


1145. Евтушенко, Евгений. Давайте, мальчики : [стихи] / Евгений Евтушенко //
MK KH World Weekly. – 2017. – 6-12 апр. – Р. 6.

821.512.161 Literatură turcă


1146. Behramoglu, Ataol. Aştept o femeie ; Destinaţie ; Trandafirii şi matematica ;
Poemele Parisului (2) ; Poemele Parisului (3) ; Poemele Parisului (4) ; Nicio naţiune fără
copii… ; Totul în lume este poezie ; Armonica ; Dragoste ; Divergenţe ; Primăvara Poeziei ;
Oamenii ; Turcia ; Cântec negru ; Poem scris la patruzeci de ani ; Sâmbătă pustie ; Duminici
triste ; Singurătate ; Am fost la Paris ; Cântec matinal în puşcărie : [versuri] / Ataol
Behramoglu ; trad.: Nicolae Dabija ; grafică: Teodor Buzu // Literatura şi arta. – 2017. – 20
apr. – P. 5.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1147. Stănilă, Moni. Prezenţa obligatorie : [pe marginea programului ed. a 7-a a Fes-
tivalului Internaţional "Primăvara Europeană a Poeţilor", 3-5 mai 2017, Chişinău] / Moni Stăni-
lă // Timpul. – 2017. – 21 apr. – P. 14.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1.0 Literatură română


1148. Păsat, Dumitru. Aforismul: florilegiu de gând blagian : [pe marginea creaţiei po-
etului Lucian Blaga : interviu cu scriitorul şi filosoful D. Păsat] / interlocutor: Valentina Ţâra //
Univers pedagogic pro. – 2017. – 6 apr. – P. 4.

1149. Păsat, Dumitru. Ion Creangă: stejar în mijlocul generaţiilor de ieri şi de azi :
(180 de ani de la naştere) / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2017. – 20 apr. – P. 6 ; Uni-
vers pedagogic pro. – 2017. – 27 apr. – P. 5.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1150. Cibotaru, Mihail Gh. Tinereţea anilor cărunţi : [schiţă de portret a poetului, ese-
istului, traducătorului şi jurnalistului Anatol Gugel, la 95 de ani de la naştere] / Mihail Gh.
Cibotaru // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 5.

1151. Cimpoi, Mihai. Dăruire copiilor : [despre Silvia Ursache, scriitoare-editoare] /


Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 4.

1152. Ciocan, Iulian. Iulian Ciocan: "Am remarcat în Franţa interesul pentru o literatu-
ră "exotică" şi în mare parte necunoscută, scrisă în limba română într-o fostă periferie a Impe-
riului Sovietic" : [interviu cu scriitorul] / interviu de Vitalie Ciobanu ; pagini îngr. de Aleutina
Saragia // Contrafort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 12-13
.
1153. Colesnic, Iurie. Geneza unui roman-fluviu : ["În preajma revoluţiei" de Constan-
tin Stere] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2017. – 27 apr. – P. 7.

1154. Colesnic, Iurie. Un medic scriitor : [despre Teodor Vicol (1888-?)] / Iurie
Colesnic // Timpul. – 2017. – 14, 21 apr. – P. 19.

1155. Curtescu, Margareta. Jurnalul unui elev: 1954-1955 : [pe marginea jurnalului lui
Serghei Câşleanu, originar din satul Călineşti, raionul Făleşti] / Margareta Curtescu // Contra-
fort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4). – P. 14-15.

1156. Dabija, Nicolae. Copilăria, ca timp viitor… : [despre creaţia poetică a Tatianei
Untilă] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 5.

1157. Gherman, Marcel. "Congenerii mei simt că le-a fost amputat un strat vital din
memorie" : [despre creaţia scriitorului : interviu cu M. Gherman, prozator şi jurnalist] / interlo-
cutor: Vitalie Răileanu ; pagini îngr. de Sergiu Vlasî // Contrafort. – 2017. – Mar./Apr. (Nr 3/4).
– P. 18-19.

1158. Negară, Ecaterina. Legat de veşnicie : [despre creaţia poetului Ion Popa-
Pădure] / Ecaterina Negară // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 4.

151
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1159. Palladi, Tudor. Alchimia acalmiei "Zilierului", sau Apanajul aprilin al versului me-
talin : [pe marginea creaţiei poetice a lui Alexandru Doga] / Tudor Palladi // Literatura şi arta.
– 2017. – 13 apr. – P. 5.

1160. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Testamentul politic al lui Alecu Russo : [pe margi-
nea operei scriitorului] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2017. – 14 apr. – P. 6.

1161. Schiţco, Boris. Destin : [despre poetul Sava Răileanu] / Boris Schiţco // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 8.

1162. Tamazlâcaru, Elena. Aripele poeziei şi prozei Lucreţiei Bârlădeanu / Elena


Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 1032, 1066)

821.161.1.0 Literatură rusă


1163. Яхонтов, Андрей. Больше, чем поэт : [памяти Евгений Евтушенко (1933-
2017)] / Андрей Яхонтов // MK KH World Weekly. – 2017. – 6-12 апр. – Р. 6.

821.512.161.0 Literatura turcă


1164. Dabija, Nicolae. Un neîngenuncheat al cuvintelor : [pe marginea creaţiei poetu-
lui Ataol Behramoglu] / Nicolai Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 20 apr. – P. 5.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii
1165. Colesnic, Iurie. Un basarabean care a făcut înconjurul lumii : [despre Cleonic
(tatăl) şi fiul Nicolae Gulac-Artâmovschi] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. – 2017. – 7 apr.-
(Figuri basarabene).

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
1166. Morăraş, Mihai. Marcat de simţul datoriei : [despre Serafim Florea, specialist-
cercetător în domeniul geografiei umane] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2017. – 20
apr. – P. 4.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Andronic, Mugur. Ştefan cel Mare şi Sfânt – 560 de ani de nemurire românească.
– Vezi Nr 1169.
Colesnic, Iurie. Bucovina noastră necunoscută. – Vezi Nr 1168.
Colesnic, Iurie. Eternitatea unui artist. – Vezi Nr 1049.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ursul, Silvia. Harul unei basarabence care a avut Europa la picioarele ei. – Vezi
Nr 1064.

929.9 Steaguri. Stindarde. Drapele


1167. Nicu, Dan. Tricolorul românesc şi mândria moldovenească : [despre drapelul de
stat al Rep. Moldova] / Dan Nicu // Timpul. – 2017. – 28 apr. – P. 13.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(477.85) Istoria Bucovinei de Nord
1168. Colesnic, Iurie. Bucovina noastră necunoscută : [despre Vasile Grecu, luptător
pentru Unirea Bucovinei cu România la 28 noiem. 1918, istoric şi critic literar (1885-1972)] /
Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 28 apr. – P. 19.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1169. Andronic, Mugur. Ştefan cel Mare şi Sfânt – 560 de ani de nemurire româ-
nească : [art. preşedintelui Societăţii Culturale "Ştefan cel Mare", laureat al Academiei Româ-
ne] / Mugur Andronic // Literatura şi arta. – 2017. – 6 apr. – P. 2.

1170. Colesnic, Iurie. Un om de neuitat – Alexandru Oatu : [participant la Mişcarea


Naţ.din Basarabia (1878-1940)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. – 2017. – 28 apr.- (Figuri
basarabene).

1171. Nicu, Dan. Oare vor moldovenii război ? : [context ist.] / Dan Nicu // Timpul. –
2017. – 14 apr. – P. 13.

1172. Ţăranu, Mariana S. 70 de ani de la foametea organizată : Apel către preşedinţii


consiliilor raionale, primari, oameni de bună credinţă / Mariana S. Ţăranu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2017. – 14 apr. – P. 9; Literatura şi arta. – 2017. – 27 apr. – P. 2.

(Vezi de asemenea Nr 910)

94(=135.1) Istoria românilor


1173. Păsat, Dumitru. Karl Marx … despre români : [pe marginea manuscriselor ine-
dite "K. Marx: Însemnări despre români", publ. şi îngrijite de A. Oţetea şi S. Schwan, Editura
Acad. Române, 1964] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2017. – 13 apr. – P. 4.

94(=411.16) Istoria evreilor


1174. Ţâcu, Octavian. Evreii : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 14
apr. – P. 6. – ( Minorităţile etnice din Basarabia ; (7).

153
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

1175. Ţâcu, Octavian. Evreii (2) : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 21
apr. – P. 6. – (Minorităţile etnice din Basarabia ; 8).

1176. Ţâcu, Octavian. Evreii (3) : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 28
apr. – P. 6. – (Minorităţile etnice din Basarabia ; 9).

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-2017


Childescu, Emil 1054
A Cibotaru, Mihail Gh. 1150
Agachi, Lucia 1006 Cimpoi, Mihai 1151
Andrei, Petruş 1079 Cimpoieşu, Ana 959
Andronic, Mugur 1169 Ciobanu, Anastasia 1037
Andrunachevici, Vladimir 1024-27 Ciobanu, Anatol 1068
Anton, Ion 1101 Ciobanu, Mircea V. 930-33
Apostol, S. 1005 Ciobanu, Raisa 998
Arghezi, Tudor 1080 Ciobanu, Svetlana 1107
Aştefanoae, Ion 1050 Ciobanu, Valerian 921
Ciobanu, Vitalie 934, 1152
B Ciocan, Iulian 1152
Ciocanu, Gheorghe 1024
Bahnaru, Vasile 929 Ciocanu, Ion 1069-70
Bajureanu, Ion 1102 Ciuntu, Ioan (Protoiereu) 1108
Basarabeanca, Aurica 1058 Ciurcă, Aliona 937, 1035, 1053, 1056
Bârlădeanu, Lucreția 1162 Ciutac, Ion 935
Beghiu, Tatiana 1050, 1056 Codreanca, Lidia 1109
Behramoglu, Ataol 1146, 1164 Codreanu, Elena 957-58, 1037
Berdos, Petru 1009 Codruţ, Mariana 1083
Bivol, Zina 1103 Colac, Tudor 1057
Bînzari, Nicu 956, 961, 991, 1037 Colesnic, Iurie 1049, 1153-54, 1165, 1168,
Blaga, Lucian 1081, 1148 1170
Boca, Arsenie 918 Cosmescu, Alex 903
Borşevici, Victor 970 Cosniceanu, Maria 1071-74
Botezatu, Angela 1014 Coşbuc, George 1084
Botnarciuc, Vasile 1017 Crăciun, Vera 1085
Botnarenco, Mariana 1013 Creangă, Ion 1149
Boubătrân, Natalia 1009 Cristescu, Raluca 905
Branişte, Silvia 1014 Cucereanu, Rodica 983
Brihuneţ, Manole 906, 1047 Curchi, Lilia 1022
Budeanu, Gheorghe 906 Curciuc, Mihai 1007
Budza, Oleg 955-57 Curtescu, Margareta 1155
Bulat, Vladimir 1051-52
Bunescu, Feodosia 985 D
Butnaru, Leo 1104
Buzilă, Varvara 1020 Dabija, Doina 1110
Buzu, Teodor 1146 Dabija, Nicolae 936, 993, 1111, 1146, 1156,
1164
C Dabija, Vera 1006
Danu, Aliona 1013
Calamanciuc, Gheorghe 1105-06 Dascăl, Valeria 1112
Candu, Andrian 1030 Deleu, Ecaterina 922
Cantaragiu Iuliana 1022 Dîrda, Iurie 905
Canţer, Valeriu 1029-31 Dodon, Igor 953, 971-72, 1030
Caramalău, Andrei 907 Doga, Alexandru 1113, 1159
Carasiucenco, Georgeta 984, 1021 Dolgan, Mihai 1061
Cazacu, Valentina 1004 Dolinţă, Elena 1006
Câşleanu, Serghei 1155 Drăgoianu, Any 1086
Cebotari, Maria (1064) Duca, Gheorghe 900, 1029, 1032
Cenuşă, Denis 952 Dulgheru, Valeriu 928
Cercel, Valeriu 1082

155
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

E J
Eminescu, Mihai 1087-91 Jelihovschi, Sergiu 994
Eni, Pavel 1046 Jioară, Mariana 1120
Enzensberger, Hans Magnus 1078 Jitaru, Valentin 1019
Eremia, Anatol 1075 Josu, Nina 938-39
Erhan, Constantin 1015
Erizanu, Gheorghe 1114 L
Erizanu, Maria-Paula 937 Lazari, Lilia 1001
Eşanu, Anatolie 989 Leonte Straub, Ana 1078
F Lujina, Natalia 987
Lupaşco, Mihail 940
Filip, Pavel 1030 Lupașcu, Tudor 1032
Florea, Serafim 1166 Lupaşcu-Bohanţov, Alexandru 1121
Fuștei, Nicolae 917 Luţcan, Andrei 1122
G M
Gafencu, Valeriu 1115 Madan, Gheorghe 1123
Galaicu-Păun, Emilian 1066, 1116 Manolachi, Veaceslav 1018
Galben, Dorin 909, 1046 Marian, Tatiana 957
Gârneţ, Vasile 1078 Melinte, Doina 1018
Gheorghiţă, Ana 1004 Melinti, Maxim 909
Gheorghiţă, Lenuţa 1059 Melnic, Mihaela 910
Gherman, Marcel 1157 Melnic, Ştefan 1124
Ghicov, Adrian 1000 Mihai, Zinaida 1006
Goian, Ion 1025 Militaru, Vasile 1095
Gombos, Stelian 908 Mîndru, Ecaterina 973
Grădinaru, Lilia 1015 Moldovanu, Ion 960-61
Grecu, Vasile (1168) Morăraş, Mihai 1125, 1166
Grigorescu, Grigore 1058, 1117 Moroşanu, Andrei 1126-30
Grigoriţă, Constantin 1056 Moroşanu, Ludmila 1010
Grumeza, Galina 1006 Moşin, Octavian 911-14, 1011
Guceac, Ion 1029 Moşneag, Victor 989
Gugel, Anatol 1118, 1150 Munteanu, Galina 991
Gulac-Artâmovschi, Nicolae 1165 Mureşan, Niculina 1096
Gulca, Ilie 968 Musteaţă, Traian 1068
Gusman, Mihail 953 Mustovici, Silvia 1002
Gyr, Radu 1092
N
H
Nechit, Irina 1051, 1063
Hadârcă, Natalia 956, 959 Negară, Ecaterina 1158
Herţa, Veronica 1022 Negrea, Cristian 990
Homenco, Anatol 1028 Negru, Lena 1059-60
Hristicenco, Angela 1015 Nicu, Dan 923, 1076,1167, 1171
I O
Iachim, Ion 1008, 1119 Oatu, Alexandru 1170
Ilciuc, Cătălina 1014 Odobescu, M. 1005
Ioanid, Costache 1093 Olărescu, Dumitru 1062
Iorga, Nicolae 1094 Oțetea, A. 1173

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

P Sviristuhin, Nichifor 1053


Palade, Gabriel 1014 Ș
Palladi, Tudor 1159
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 1160 Ştefan cel Mare şi Sfânt, domnitor al Moldovei
Patraş, Mihai 941 (1169)
Păsat, Dumitru 904, 1148-49, 1173 Ștefaniuc, Victor 1065
Petruşan, Ludmila 1015 T
Platon, Galina 1012
Plăieşu, Raisa 1131 Tabuncic, Sergiu 1047
Plămădeală, Alexandru (1049) Tamazlâcaru, Elena 918, 945, 1061, 1162
Pleşca, Liuba 994 Tănase, Constantin 1136-39
Podar, Lilia 1009 Teslaru, Grigore 1009
Popa, Iulius 1019 Testemițeanu, Nicolae 1017
Popa, Victoria 986 Tighineanu, Ion 1029
Popa-Pădure, Ion 1132, 1158 Timuş, Asea M. 1039
Popescu, M. 1097 Tofan, Eugenia 1031, 1054
Popovici, Victoria 1077 Tofilat, Sergiu 968
Porombrica, Maia 994 Toma, Zosima 911
Povar, Igor 1032 Tudoreanu, Nicolae 982
Prelipceanu, Dan 1035 Tulgara, Eugenia 1040
Prodan, Sergiu 1062
Ț
R
Ţăranu, Mariana S. 1172
Raţă, Vasile 1052 Ţâcu, Octavian 926, 1174-76
Răileanu, Sava 1133, 1161 Ţâra, Valentina 1148
Răileanu, Vitalie 1157 Ţopa, Efimia 1140
Roşca, Ion 1003 Ţurcanu, Ileana 1057
Roşcovanu, Nadejda 1047
Rotaru, Ştefan 1009 U
Rotaru, Tatiana 1027 Ungureanu, Tudor 1060
Rotaru, Valentina 1014 Untilă, Tatianа 1141, 1156
Russo, Alecu 1160 Untilă, Veaceslav 949, 981
Rusu, Adrian 1015 Urechean, Serafim 986
Rusu, Dumitru 1038 Ursache, Silvia 1142, 1151
S Ursul, Silvia 1023, 1064

Saragia, Aleutina 1152 V


Sârbu, Antonina 1063 Vatamanu, Ion 1032
Schwan, S. 1173 Văluţă, Ilie 1065
Schiţco, Boris 1161 Vicol, Teodor 1154
Silvestru, Aurelian 1134-35 Vieru, Grigore 1143-44
Simion, George 942 Vişniec, Matei 1066, 1098
Sîrbu, Ana 901 Vîsotina, Natalia 987
Sprînceană, Vitalie 925, 943 Vlahuţă, Alexandru 1099
Stafi, Ion 944 Vlas, Vladimir 997
Stamatin, Otilia 1004 Vlasî, Sergiu 1157
Stanciu, Sergiu 961 Voiculescu, Vasile 1100
Stănilă, Moni 916, 920, 1147 Volniţchi, Igor 946
Steinweg, Marcus 903 Voronin, Vladimir 973
Stere, Constantin 1153 Vulpe, Viorica 995
Sturza, Alexandru 917

157
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2017 ≡ Magazine article annals Nr 4-2017

Vulturescu, R. 1001-02, 1006-07 М


А Маценко, Ирина 967
Моисеев, Сергей 1041
Аблисимова, Марина 902, 919 Мухаметшин, Фарит 951
Б П
Барбалат, Думитру 927, 979 Паскал, Людмила 969
Бегю, Татьяна 1055 Поляк, Денис 1045
Бундуки, Ион 1041
Бытка, Василе 963 P
Г Ройтбурд, Елена 950
Глазова, Татьяна 963 С
Гарас, Юрий 988
Горя, Денис 964 Соловьев, Владимир 954
Сырги, Сергй 1044
Д
Т
Давыдов, Михаил 950
Демидецкий, Валерий 951 Такий, Александр 965-66
Дороган, Александр 1041 Таран, Ангелина 1043-44
Тимотин, Марина 964, 1033, 1048
Е Топал, Владимир 1041
Ткач, Сергей 947-48, 1036
Евтушенко, Евгений 1145, 1163
У
З
Усатый, Ренато 954
Златая, Ольга 996 Устурой, Николай 1045
И Ф
Ионицэ, Вячеслав 996 Флоринский, Николай 919
К Фомин, Игорь 1016
Фусу, Коринa 996
Калак, Дмитрий 969
Каминским, Владислав 980 Ц
Кетрарь, Вадим 988 Цуркану, Генадие 1033
Коваленко, Ирина 962, 980, 992
Кожокарь, Константин 988 Ш
Кыркелан, Ион 1055
Шеларь, Галинa 962
Л Шикирлийская, Татьяна 1067
Леонидова, Ирина 1034 Я
Леонтян, Ингa 969
Лунгул, Юнонa 963 Яхонтов, Андрей 1163

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-2017

1. Comunistul
2. Contrafort
3. Curierul ortodox
4. Dreptul
5. Făclia
6. Florile dalbe
7. Gazeta satelor. Curierul agricol
8. Jurnal de Chişinău
9. Literatura şi arta
10. Moldova suverană
11. Natura
12. Săptămîna
13. Timpul
14. Univers pedagogic pro
15. Vocea poporului
16. Ziarul de gardă
17. Kоммунист
18. Молдавские ведомости
19. Экономическое обозрение

159
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,30
Coli ed. 8,38
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. 022 853386
Fax. 022 853387
Email: printcaro@gmail.com

160