Вы находитесь на странице: 1из 3

9

15 А Н Т И С
Н
4 10 А 18
7 П Г К
Д И Е 16 С О Ц И А
1 Е Ф Р А 16
1 С О К Р А Т А Г С
5 О А 9 Г Е Р О К Т О Л О Г И
Х С Р О Л Р Ц
О М Т Р И И
К А Т 17 П А Н Т
3 А Р И С Т О Т Е Л Ь Л
Н 12 О Н Т О Л О Г И И
Г Л З
8 8 О Н Т
О Л О Г И М
3 Б Г 2 6 12
2 М А Т Е Р И А Л И З М Д
Р К Н 10 А К Н Е М О Л О Г И
И О Д Р М 17
С Н И К О Э
Т В С К Т
4 Д И А Л О Г И И Р И
Т Д 13 А К Н Е М О Л
6 Г Е Г Е Л Ь У Т Л
Л 7 Ф А Я Л И С О
5 Д Ь Ю И Л Г
13 14 И Д Е А Л И З М И
С 11 14 С
11 Э К О Г У М А Н И С Т 19 Д Е
Б Н П
Л А Е
И К А
М С Л
А И И
Ц М З
Е М
Н
20
15 Э
Э М
В П
Х О Л А С Т И К
М Р
Г О Б Б С И
Ц З
Л И З М М

И З М

18
С
Х
О Г И
Л
А
С
Т 19
И Р
К А Р Т
Ц
И
О
Н
А
Л
И
З
М
БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН
СУРГАЛТЫН ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛАХ БҮСИЙН СУРГАЛТЫН ТӨСӨВ
2018 оны 09 сарын 13

Нэг бүрийн Оролцогчдын


№ Зардлын төрөл зардал тоо Хугацаа Нийт зардал
Сургагч багш нарын замын ирэх буцах 2
1 зардал 30000 4 тал,5 бүсэд 1200000
Сургагч багш нарын
2 томилолт 18000 4 25 өдөр 1800000
Сургагч багш нарын
3 буудлын зардал 18000 4 25 өдөр 1800000
Оролцогчдын замын
4 зардал 36000 75 2700000
5 Оролцогчдын томилолт 12000 75 5 өдөр 4500000
Оролцогчдын буудлын
6 зардал 12000 75 5 өдөр 4500000
Зохион байгуулалтын оролцогч,сургагч
7 зардал 11250 79 багш 888750
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн
хувилах, бичиг хэргийн
8 зардал 340000
Дүн 17728750

ТӨСВИЙН ТООЦОО ГАРГАСАН Д.ДОЛГОРСҮРЭН


..........................................(Байгууллагын нэр)
....................................(Гарын үсэг)
...............................Тамга

БАТАЛСАН ...............................(Нэр) .....................................

Вам также может понравиться