Вы находитесь на странице: 1из 4

Name ______________________________ Date

Initial English Test 7th grade (L1)


PARTEA I____________________________________________________ _____60 de puncte

1. Put the verbs in brackets into :


a. the Present Simple: (2x10=20)
Every morning I_______________ (get up) early. On Sunday mornings I _____________(sleep) late.
I_____________(plan) to buy a bike soon. I _______________ (miss) you and I'll never forget you.
He______________(like) cats very much.
b. the Present Continuous:
The play __________ (begin) now. Now he __________ (write) a novel about Vlad the Impala. She __________ (read)
at the moment. Peter __________ (talk) to Susan now. We _________(go) to the beach now.

2. Write the negative forms: (2px5=10)


a. They speak English - ……………………………………………………
b. Helen plays the piano. - ………………………………………………...
c. I help my friends. - ……………………………………………………..
d. You walk to school. - …………………………………………………..
e. The cat sleeps in my room. - …………………………………………...

3. Put the verbs in brackets into the Past Simple: (2p x 5 = 10p)
1) We (be)..................................at the cinema last Friday.
2) I (have)................................a great time at the circus last Sunday.
3) The story (be)...............................really interesting. She really liked it.
4) John and his cousin (be)...............................at school fifteen minutes ago.
5) Laura (take).....................................some snapshots when she went to the seaside..

4. Answer the questions: (20p)


a) What time do you usually get up? _____________________________________________________
b) What did you do last weekend? _______________________________________________________
c) What are you doing at the moment? ____________________________________________________
d) What is your favourite animal? Why? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e) How do you like spending your free time? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
PARTEA a II-a _______________________________________________________(30 de puncte)
Write a paragraph about your family. Mention about the relationships between the family members,
age, personality, appearance, etc.
+ 10 points BONUS

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total
acordat
pentru test la 10.

PARTEA I (60 de puncte)


1. Put the verbs in brackets into: (2p x 10 = 20p)
a. the Present Simple:
1) Get up
2) Sleep
3) Plan
4) Miss
5) Likes
b. the Present Continuous
6) Is beginning
7) Is writing
8) Is reading
9) Is talking
10) Are going
2. Write the negative form: (2p x 5 =10p)
a) They don’t speak English.
b) Helen doesn’t play the piano.
c) I don’t help my friends.
d) You don’t walk to school.
e) The cat doesn’t sleep in my room.

3. Put the verbs in brackets into the Past Simple: (2p x 5 = 10p)
1) were
2) didn’t have
3) was
4) were
5) took
4. Answer the questions: (20p)
 5 points for correct grammar structures and connectors
 5 points for the use of appropriate vocabulary

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Intelegere scris A1 - A2
 4 points for appropriately beginning and ending:
 2 points the beginning/title: My family
 2 points the ending: Well, this is my family!
 6 points for correct grammar structures and connectors
 5 points for the use of appropriate vocabulary
 10 points for covering the aspects demanded by the task
 3 points for a balanced structure (introduction, content, conclusion)
 2 points for the general impression

Matrice de specificaţii
C1: C2: C3 C4:
Competenţe Să extragă Reformularea unor Să Să scrie
corespunzătoare informaţii enunturi/rescrierea deducă relatări
nivelurilor generale şi unor cuvinte sensul simple ale
taxonomice specifice dintr-un conform cuvintelor unor
text citit în gând unor structuri din context si evenimente
Teme/ studiate sa formuleze trecute şi
Conţinuturi/ enunturi experienţe
Concepte-cheie/ personale
Unităţi tematice
Copilul şi lumea 30 p
înconjurătoare - Letter (Partea II)
Verbul - timpuri 10 p 20p
verbale: Present (Partea I, ex. 3) (Partea I, ex. 1)
Simple & Continuous,
Past Simple
Formularea la negativ 10p
a formelor verbale (Partea I, ex. 2)
Vocabular: obiecte, 20p
cuvinte familiare (Partea I, ex.4)
TOTAL 10 p 30 p 20p 30 p

Test iniţial Limba engleză


Clasa a VIII-a
Testul iniţial (predictiv) are în vedere verificarea nivelului de pregatire al elevilor (se anexeaza o
copie a acestui test). Prin acest test s-au verificat concepte operationale precum: timp verbal, tipuri de
verbe, tipuri de adverbe, substantiv.

Au fost totodata verificate cunostintele gramaticale ale elevilor prin cererea elevilor, la
anumite puncte, de a alege formele corecte ale verbelor în contexte diferite, prin indicarea elevilor de a
pune verbe la timpul Present Continuous/Present Simple, Past Simple sau de a alege forma potrivită a
unui adjectiv în context.

Testul a vizat de asemenea si capacitatea de exprimare liberă în scris a elevilor prin cerinţa de
a elabora propozitii pornind de la anumite întrebări date şi de a redacta un text despre familie.

Obiective operaţionale

O1 - să ofere informaţii despre sine despre activităţi şi evenimente;


O2 - să recunoască noţiunile/structurile gramaticale învăţate şi să le aplice corect;
O3 – să utilizeze corect timpurile verbale învăţate;
O4 – să formuleze corect propozitii negative.
O5 - să redacteze un text (paragraph) pe o temă dată..