You are on page 1of 14

MINISTERUL EDUCAȚIEI, MINISTRY OF EDUCATION,

CULTURII ȘI CERCETĂRII CULTURE AND RESEARCH


INSTITUTUL PATRIMONIULUI INSTITUTE OF CULTURAL
CULTURAL HERITAGE

CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNATIONAL SCIENTIFIC


INTERNAŢIONALĂ CONFERENCE

VIAȚA COTIDIANĂ ÎN SPAȚIUL EST-EUROPEAN


DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ ÎN PREZENT:
ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE

EVERYDAY LIFE IN THE EAST-EUROPEAN SPACE


FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES

PROGRAMUL ȘI REZUMATELE COMUNICĂRILOR


PROGRAM AND ABSTRACTS

Chișinău, 30 octombrie 2018 /


Chisinau, 30 October 2018
EVERYDAY LIFE IN THE EAST-EUROPEAN SPACE FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES

Parteneri:
Academia de Științe a Moldovei
Institutul de Arheologie, Academia Română–Filiala Iași
Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași
Facultatea de Istorie și Filosofie,
Universitatea de Stat din Moldova
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

Comitetul de organizare / Organizing Board


Victor Ghilaş – preşedinte, Adrian Dolghi – vicepreşedinte, Ludmila
Bacumenco-Pîrnău, Dan Aparaschivei, Iurie Cojucari, Larisa Ciobanu,
Natalia Grădinaru, Vladimir Kravcenko, Oleg Leviţki, Sergiu Matveev,
Svetlana Procop, Livia Sîrbu, Victor Ţvircun, Senica Țurcanu, Mariana
Țăranu, Vitalie Burlacu, Natalia Pașenciuc.

Comitetul științific / Scientific Board


Dr. hab. Victor Ghilaş – preşedinte, dr. Adrian Dolghi – vicepreşedinte,
dr. Ludmila Bacumenco-Pîrnău, dr. Dan Aparaschivei, Larisa Ciobanu,
dr. Alina Felea, dr. Natalia Grădinaru, dr. hab. Oleg Leviţki, dr. Sergiu
Matveev, dr. Svetlana Procop, dr. hab. Victor Ţvircun, dr. Senica Țurcanu,
dr. Mariana Țăranu, dr. Vlad Vornic.

3
Dintre problemele fundamentale ale istoriei civilizaţiei umane, cea a stării
populației și familiei (natalitate, mortalitate, migrație, mediu de locuire), a
alimentației (resurse, aprovizionare, siguranță alimentară), precum și cea a
vestimentației, a evoluției economice (ocupații, producție, comerț, prețuri,
venituri), a igienei și sănătății, alături de credințe religioase, viață culturală,
educație, divertisment ș.a., au o importanţă primordială, toate aceste paliere
ale vieții cotidiene determinând în ultima vreme la nivel mondial o dezbate-
re academică din diferite perspective. În acest context, abordarea interdisci-
plinară a problematicii vieții cotidiene, având ca finalitate restituirea istoriei
umanității din trecut în tot ce are mai profund și specific, înseamnă pătrun-
derea în esența unor fenomene constituite din faptele de zi cu zi a indivizi-
lor, grupurilor sociale sau profesionale și restituirea memoriei, fie personală
sau colectivă asupra unor fapte/fenomene/culturi materiale, redând contex-
tul socio-economic și politic al fiecărei perioade istorice în parte. Din aceste
considerente majore, organizarea și desfășurarea manifestării științifice inter-
naționale axată asupra dialogului academic și diseminarea largă a cunoștin-
ţelor interdisciplinare obținute către societate în ceea ce privește tema vieții
cotidiene în spațiul est-european din cele mai vechi timpuri până în present
constituie o prioritate indiscutabilă.

Among the fundamental problems of the history of human civilization, the


one referring to the state of the population and the family (fertility, mortality,
migration, habitat), food (resources, supply, food safety), clothing, econom-
ic development, (production, trade, prices, salaries), hygiene and health, to-
gether with religious beliefs, cultural life, education, entertainment etc., are of
paramount importance.
All these aspects of daily life have recently led to an academic debate in the
world from different perspectives. In this context, the interdisciplinary ap-
proach of the issues of daily life, having as its end the restitution of past hu-
manity in all its deep and specific meanings, means the penetration into the
essence of phenomena constituted from daily acts of individuals, social or
professional groups and the restitution of memory, either personal or collec-
tive, on some facts/phenomena/material cultures, reflecting the socio-eco-
nomic and political context of each historical period. For these major reasons,
the organization and conduct of an international scientific event focused on
academic dialogue and wide dissemination of the gained interdisciplinary
knowledge to society on the theme of everyday life in the East-European
space from antiquity to present is an indisputable priority.
PROGRAMUL CONFERINȚEI /
CONFERENCE PROGRAM
VIAȚA COTIDIANĂ ÎN SPAȚIUL EST-EUROPEAN DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ ÎN PREZENT:
ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE

Marți, 30 octombrie 2018 / Tuesday, 30 October 2018


8.30 - 9.15
Înregistrarea participanților / Registration of participants
Sala / Room: Sala Mică / Small Hall
9.15 - 10.00
ŞEDINŢA PLENARĂ / PLENARY SESSION
Moderator / Moderator: dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU
Sala / Room: Sala Mică / Small Hall

Cuvânt de deschidere / Opening speech


Dr. hab. Victor GHILAŞ, președintele comitetului de organizare,
directorul Institutului Patrimoniului Cultural
Mesaje de salut / Greetings messages
Dr. hab. Victor ȚVIRCUN, coordonator al Secției Științe Umanistice și
Arte a Academiei de Științe a Moldovei
Dr. Dan APARASCHIVEI, secretar științific al Institutului
de Arheologie, Academia Română–Filiala Iași
Dr. Sergiu MATVEEV, decanul Facultății de Istorie și Filosofie
a Universității de Stat din Moldova
10.00 - 12.30
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni /
Scientific proceedings in sections

12.30 - 13.30 - Pauză de cafea / Coffee break


Sala / Room: Sala Aurie / The Golden Hall
13.30 - 17.00
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni /
Scientific proceedings in sections

6
EVERYDAY LIFE IN THE EAST-EUROPEAN SPACE FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES

SECȚIUNEA I:
VIAȚĂ COTIDIANĂ DIN PREISTORIE PÂNĂ ÎN
EPOCA MODERNĂ: ARHEOLOGIE ȘI CERCETĂRI
INTERDISCIPLINARE
Marți, 30 octombrie 2018, 10.00 - 12.30
Moderatori: dr. hab. Oleg LEVIȚKI
dr. Dan APARASCHIVEI
Sala: 408
Eugen MISTREANU
Despre așezările și locuințele comunităților gumelnițene din spațiul
pruto-nistrean
Dr. Vasile DIACONU
Exploatarea sării ca parte a vieții cotidiene în cadrul comunităților
preistorice. Repere arheologice și abordări pluridisciplinare
Dr. hab. Oleg LEVIȚKI, Livia SÎRBU
Organizarea spaţiului locativ la comunităţile culturii
Chişinău-Corlăteni din aşezarea Trinca Izvorul lui Luca
Dr. Alexandru LEVINSCHI
Reconstituirea vieții cotidiene a locuitorilor așezării getice fortificate
Saharna „La Revechin”
Dr. Simina Margareta STANC
Resursele animale utilizate în așezarea de la Babadag (cultura
Babadag). Evaluare arheozoologică
Vasile HAHEU
Viaţa cotidiană la traco-geţi în contextul peisajului cultural-
arheologic (a doua jumătate a sec. VII – sec. III a.Chr.)
Dr. Dan APARASCHIVEI
Healthcare between science, religion and magic in Greco-Roman
Antiquity
Dr. George-Dan HÂNCEANU
Dovezi privind varietatea vieții cotidiene la comunitatea dacilor liberi
de la Roșiori - Dulcești (jud. Neamț)

7
VIAȚA COTIDIANĂ ÎN SPAȚIUL EST-EUROPEAN DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ ÎN PREZENT:
ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE

Dr. Vlad VORNIC


Un cuptor menajer din sec. III p.Chr. descoperit la Sagaidac, r-nul
Cimișlia
Larisa CIOBANU
Resturi textile și amprente de țesătură semnalate în siturile culturii
Sântana de Mureş-Černjachov din spaţiul pruto-nistrean
К.н. Андрей ГЕРЦЕН, др. Тамара НЕСТЕРОВ
Некоторые возможные памятники античной дорожной сети
на территории Республики Молдова

SECȚIUNEA I:
VIAȚĂ COTIDIANĂ DIN PREISTORIE PÂNĂ ÎN
EPOCA MODERNĂ: ARHEOLOGIE ȘI CERCETĂRI
INTERDISCIPLINARE
Marți, 30 octombrie 2018, 13.30 - 17.00
Moderatori: dr. Ion TENTIUC
dr. Ioan IAȚCU
Sala: 408
Dr. Ioan IAȚCU
Sala cu absidă din palatul episcopal de la Histria: triclinium sau
oratorium?
Dr. Ion TENTIUC, Valeriu BUBULICI
Despre pătrunderea unor piese de origine varegă în spațiul est-carpatic
în perioada evului mediu timpuriu
Dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU
Mărturii arheologice privind viața cotidiană din așezările rurale ale
Moldovei medievale. Studiu de caz: Stîncăuți și Mălăieștii Vechi (r-nul
Rîșcani)
Dr. Tamara NESTEROV
Piesele de vestimentaţie din înhumarea din biserica de la Orheiul Vechi
Dr. Cătălin HRIBAN
The “fascine” street of the medieval town. Patchwork or real method of
construction?

8
EVERYDAY LIFE IN THE EAST-EUROPEAN SPACE FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES

Dr. George BILAVSCHI


Câteva tipuri de pipe din lut descoperite în Dobrogea și Moldova
Dr. Mariana POPOVICI, dr. Vasilica-Monica GROZA, Ozana-Maria
PETRARU, dr. hab. Luminița BEJENARU
Morphometric differentiation among human populations of 12th – 18th
centuries, from the Central Moldavian Plateau
Ozana-Maria PETRARU, dr. Vasilica-Monica GROZA, dr. Mariana
POPOVICI, dr. hab. Luminița BEJENARU
Bioindicator of palaeodiet: dental wear in a skeletal sample of 17th
century from Iași (Iași County, Romania)
Anca ZAMFIROI, dr. Angela SIMALCSIK, dr. hab. Mircea NICOARĂ,
dr. Gabriel PLĂVAN, dr. Ștefan STRUNGARU, Dr. George-Dan
HÂNCEANU, dr. Vasile COTIUGĂ, dr. hab. Luminiţa BEJENARU
Studiu preliminar privind concentrația unor metale din schelete
descoperite în necropola medievală de la Roman (jud. Neamț, România),
punctul Arhiepiscopie
Dr. Vasilica-Monica GROZA, Ozana-Maria PETRARU,
dr. Mariana POPOVICI, dr. hab. Luminița BEJENARU
Abnormalities and pathologies identifed in the skeletal sample of 18th-
19th centuries discovered at the „Adormirea Maicii Domnului” Roman
Catholic Cathedral from Iași (Romania)
Igor SOROCEANU
Primele forme de conviețuire socială și ocupații ale omenirii: o abordare
interdisciplinară a mercenariatului

SECȚIUNEA II:
CERCETAREA VIEȚII COTIDIENE: IZVOARE, TEORII, ABORDĂRI
Marți, 30 octombrie 2018, 10.00 - 12.30
Moderatori: dr. hab. Eudochia SAHARNEANU
dr. Ion DUMINICĂ
Sala: Sala Mică
Dr. hab. Eudochia SAHARNEANU
O nouă paradigmă de cercetare a socialului şi umanului: cotidianul

9
VIAȚA COTIDIANĂ ÎN SPAȚIUL EST-EUROPEAN DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ ÎN PREZENT:
ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE

Rodion RUSNAC
Orizonturi ale Cotidianului: posibilul și imposibilul
Ecaterina PLEȘCA
Fapte de limbă păstrate ca mărturii ale vieții preistorice
Dr. Mina Adriana MOȘNEAGU
Donatori de icoane şi ferecături din secolele XVIII–XIX în bisericile
oraşului Iaşi
Dr. Mihai-Cristian AMĂRIUȚEI
Aspecte de viaţă cotidiană în sursele istorice medievale şi pre-moderne:
arhiva românească a mănăstirii Protaton (Muntele Athos)
Dr. Cătălina CHELCU
Condica de documente a mănăstirii Vizantea (ținutul Putna) – sursă
pentru o istorie economică
Dr. Elena ARDELEAN
Problematica restaurării și conservării actelor de sfințire de biserică
Dr. Mihai Cristian ȘELARU
Concepția lui Gheorghe G. Mironescu privind anumite aspecte sociale
din perioada interbelică
Dr. Ramona Maria MOCANU, Cristina Maria CÎMPIANU
„Soarele – foaie săptămânală pentru cultura poporului”. Starea de
conservare și propuneri de tratament
Ирина ИЖБОЛДИНА
Публицистические эскизы бессарабской культуры повседневности
в русскоязычной прессе межвоенного периода
Ludmila PONOMARIOV
Reflectarea vieții cotidiene a familiei sub regimul totalitar pe paginile
revistei „Chipăruș”

10
EVERYDAY LIFE IN THE EAST-EUROPEAN SPACE FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES

SECȚIUNEA III:
INTERACȚIUNEA DINTRE ARTE ȘI VIAȚA COTIDIANĂ
Marți, 30 octombrie 2018, 10.00 - 12.30
Moderator: Dr. hab. Victor GHILAȘ
Sala: 424
Dr. hab. Victor GHILAȘ
Muzica în viața cotidiană a satului basarabean contemporan
Dr. Violeta TIPA
Impactul televiziunii asupra vieţii cotidiene
Dr. Victoria ROCACIUC
Viața cotidiană în grafica de carte a artistei plastice Violeta Zabulica-
Diordiev
Dr. Lilia GRANEȚKAIA
Repere psihologice ale teoriei C.A. Martienssen în arta pianistică
românească
Dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ
Ponderea socio-culturală a artei cinematografice în viața cotidiană a
omului din Estul European
Dr. Dumitru OLĂRESCU
Imaginea Fântânii din perspectiva sacrului și cotidianului în formule
cinematografice
Наталия ЮРЧЕНКО
Из чего складывалась профессиональная и повседневная жизнь
архитекторов иностранного происхождения в России в XVIII –
XIX веках (на примере выходцев из Швейцарии, пустивших свои
корни, в том числе и в Бессарабии)
Dr. Ana MARIAN
Expresia plastică a troiţelor populare moldoveneşti lucrate în lemn
(secolul al XIX-lea)
Vladimir KRAVCENKO
Activitatea UNESCO în domeniul culturii, viaţa cotidiană şi cea artistică
profesională în a doua jumătate a secolului al XX-lea – începutul
secolului al XXI-lea în spaţiu dintre Prut şi Nistru

11
VIAȚA COTIDIANĂ ÎN SPAȚIUL EST-EUROPEAN DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ ÎN PREZENT:
ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE

Aurelia TRIFAN
Arhitectura tradițională a cramelor și pivnițelor din spațiul carpato-
nistrean

SECȚIUNEA IV:
ALIMENTAȚIA CA FENOMEN CULTURAL-ISTORIC
Marți, 30 octombrie 2018, 10.00 - 12.30

Moderatori: Dr. Liliana ROTARU


Dr. Marian ANTONIU
Sala: 538
Dr. Marian ANTONIU
Considerații privind alimentația tradițională
Др. Диана НИКОГЛО
Повседневная пища населения юга республики Молдова: лексико-
этнографические параллели
Др. Евдокия СОРОЧЯНУ
Разновидности турецкого блюда «чулама» в системе питания
народов Юго-Восточной Европы
Др. Екатерина КОЖУХАРЬ
Блюда из муки и круп в питании украинцев Молдовы во второй
половине ХІХ – первой половине ХХ вв.
Valentin ARAPU
Arta gastronomică armenească din spațiul românesc (aspecte generale)
Dr. Mariana S. ȚĂRANU
Tendințe de adaptare a administrației sătești la modul sovietic de viață
în perioada înfometării artificiale a Basarabiei (1944–1949)
Dr. Liliana ROTARU
Alimentația studenților în perioada foametei din RSS Moldovenească

12
EVERYDAY LIFE IN THE EAST-EUROPEAN SPACE FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES

SECȚIUNEA V:
HABITATUL ȘI LOCUINȚA
Marți, 30 octombrie 2018, 13.30 - 17.00
Moderatori: Dr. hab. Victor ȚVIRCUN
Dr. Elena ȘIȘCANU
Sala: Sala Mică
Dr. Dorina ONICA
Peisajul etnografic din perspectiva dimensiunilor sustenabilității
Dr. Natalia GRĂDINARU
Habitatul rural în anii ʽ70–ʽ80 ai secolului al XX-lea în RSSM
Elena REȘETNIC
Condiții și inițiative de construcție a spațiului locuit în orașele din RSSM
Dr. Elena ȘIȘCANU
Gospodăria și locuința din s. Lozova: tradiție și modernitate
Elena COJOCARI
Locul și rolul scoarțelor în gospodăriile basarabene (secolele XIX–XX)
Valențe materiale și spirituale
Dr. Nicolae DUDNICENCO
Cunoștințe ale poporului român referitoare la tei
Dr. hab. Victor ȚVIRCUN
Din istoria palatului lui Dimitrie Cantemir din Istanbul
Aleksey ROMANCHUK
Колэба и карнэк: to the history of the Bulaestian Ukrainians’ livelihood
Dr. Lidia PRISAC
Infrastructura cotidianului în cadrul ogrăzii armenești din Chișinău
(începutul sec. XX)
Vlada GHERMAN
Cartierele evreiești din Chișinăul interbelic
Dr. Ion DUMINICA
Relatările contrastive ale vieții cotidiene a romilor în mediul urban
bucureștean reflectate în publicațiile periodice interbelice
Др. Виктор КОЖУХАРЬ
Повседневная одежда украинцев Молдовы
13
VIAȚA COTIDIANĂ ÎN SPAȚIUL EST-EUROPEAN DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ ÎN PREZENT:
ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE

SECȚIUNEA VI:
FAMILIA ȘI EDUCAȚIA CA STRUCTURI ALE COTIDIANULUI
Marți, 30 octombrie 2018, 13.30 - 17.00
Moderatori: Dr. Valentina URSU
Dr. Ludmila D. COJOCARU
Sala: 538
Dr. Alina FELEA
Aspecte din istoria logodnei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc.
sec. al XIX-lea
Dr. Cristina GHERASIM
Modele mondene și cotidiene în mediul nobilimii basarabene din
secolul al XIX-lea
Dr. Adrian DOLGHI, dr. Alina FELEA
Reprezentarea Basarabiei în cărțile de joc alcătuite de K. Gribanov
Maria ZINOVII
Femeile din Basarabia în taigaua siberiană
Dr. Ludmila D. COJOCARU
Educația și școlarizarea sovietică a copiilor basarabeni deportați în
Siberia și Kazahstan
Dr. Adrian DOLGHI
Instituirea sărbătorilor sovietice în RSS Moldovenească (1944–1964):
exemple din localități rurale
Др. Виктор ДАМЬЯН
Повседневная жизнь еврейской общины Рашкова (20-е гг. XVIII
– 40-е гг. XIX в.) (по материалам эпиграфической экспедиции в
2017 г. на «старое» еврейское кладбище)
Dr. Valentina URSU
Analiza comparativă a prezentării vieți cotidiene în manualele școlare
de istorie din Republica Moldova și Ucraina
Dr. Angela LISNIC
Viața cotidiană ca subiect de studiu la disciplina istorie în curriculumul
preuniversitar
Valentina TCACI
Viața cotidiană la orele de istorie contemporană: între teorie și practică
14
EVERYDAY LIFE IN THE EAST-EUROPEAN SPACE FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES

SECȚIUNEA VII:
CREDINȚE ȘI REPREZENTĂRI IDENTITARE ÎN
VIAȚA COTIDIANĂ: CERCETĂRI ETNOLOGICE ȘI
INTERDISCIPLINARE
Marți, 30 octombrie 2018, 10.15 - 12.30
Moderatori: Dr. Ludmila MOISEI
Dr. Rodica CALISTRU
Sala: 520
Юлиана БАБИНА
Мамай – тайны образа и расшифровки псевдонима
Емилия БАНКОВА
«Орисници» в родильной обрядности болгар Молдовы
Dr. Rodica CALISTRU
Mesaje ale străbunilor prin obiecte, motive și simboluri ornamentale
Др. Надежда КАРА
Образ-концепт ОТЕЦ в песенном фольклоре болгар Молдовы и
Украины
Dr. Ludmila MOISEI
Imaginea vieții cotidiene în motivele ornamentale antropomorfe
Dina ȚĂRNĂ
Reinterpretarea credințelor religioase din țările ex-comuniste
Др. Жозефина КУШНИР
Имплицитная разработка этических основ бытия в повседневной
жизни бессарабских врачей-евреев: на примере семейных историй
об Иосифе Гандельмане
Raisa OSADCI
Asigurarea energiilor benefice – o dominantă conceptuală a
cotidianului tradițional
Др. Виталий СЫРФ
Междисциплинарный подход к изучению традиционной
мифологии гагаузов
Др. Александр КОВАЛОВ
Кукерские игры в Молдове: традиции и инновации
15