You are on page 1of 9

Rancangan Pengajaran Tahunan PPKI KSSR Tahun 2 : Bahasa Malaysia 2018

STANDARD
STANDARD OBJEKTIF
MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ( murid boleh…..)
(murid berupaya untuk …)
(murid dibimbing untuk…)

LISAN 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar dan memberi


memberi gerak balas kepada gerak balas kepada  Murid dapat melakukan tindakbalas
1 terhadap permintaan guru
1. Kemahiran permintaan permintaan guru
Mendengar  Murid boleh membuat pergerakan
1.1.2 Mendengar dan memberi berdasarkan lirik lagu
2
gerak balas kepada  Murid dapat melakukan tindakbalas
permintaan rakan terhadap permintaan rakan

1.2 Mendengar dan memberi 1.2.2 Mendengar dan memberi  Murid dapat melakukan
gerak balas kepada arahan gerak balas kepada tindakbalasterhadap arahan.
arahan guru  Murid dapat melakonkan watak
3
berdasarkan cerita
1.2.2 Mendengar dan memberi  Murid boleh menyanyikan dengan
gerak balas kepada iringan muzik
arahan rakan  Murid dapat melakukan tindakbalas
4
terhadap arahan
 Murid boleh memberi maklumat tentang
rakan di kelas

5 1.3 Diskriminasi bunyi 1.3.1 Membezakan bunyi  Murid dapat mendiskriminasikan bunyi
sukukata sukukata awal pada perkataan KV + KV
i. suku kata awal KV  Murid dapat mendiskriminasikan bunyi
6 ii. Suku kata akhir KV sukukata akhir pada perkataan KV + KV

1 Program Pendidikan Khas Integrasi SK Seri Utama, 45300 Sungai Besar, Selangor.
Rancangan Pengajaran Tahunan PPKI KSSR Tahun 2 : Bahasa Malaysia 2018

STANDARD
STANDARD OBJEKTIF
MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ( murid boleh…..)
(murid berupaya untuk …)
(murid dibimbing untuk…)

 Murid dapat memberi perhatian kepada


BERTUTUR 2.1 Mengecam bunyi yang 2.1.1 Menamakan perlakuan
bunyi-bunyi yang didengar.
didengar manusia
7  Murid dapat membezakan bunyi
2. Kemahiran
perlakuan manusia
Bertutur 2.1.2 Menamakan alat muzk
8  murid dapat mengenalpasti bunyi alat-
yang didengar
alat muzik

2.2 Menghasilkan bunyi 2.2.1 Mengajuk bunyi suku kata  Murid dapat mengajuk bunyi yang
9 bahasa dan perkataan didengar dengan betul
BERTUTUR  Murid dapat mengajuk bunyi suku kata
10
dan perkataan yang di dengar dengan
2. Kemahiran betul.
11 Bertutur  Murid boleh menyebut suku kata dan
perkataan mudah yang ditunjukkan

2.3 Menyatakan arahan 2.3.1 Memberi arahan dengan cara  Murid dapat menyatakan arahan
12 mengikut situasi yang betul dan sopan dengan cara yang betul dan sopan
mengikut situasi
13  Murid dapat menggunakan perkataan
bertatasusila dalam perbualan

2.4 Menyatakan permintaan 2.4.1 Meminta sesuatu dengan  Murid dapat meminta kebenaran
14 mengikut situasi cara yang betul dan sopan daripada guru dengan cara yang betul
daripada guru dan sopan
15

2 Program Pendidikan Khas Integrasi SK Seri Utama, 45300 Sungai Besar, Selangor.
Rancangan Pengajaran Tahunan PPKI KSSR Tahun 2 : Bahasa Malaysia 2018

STANDARD
STANDARD OBJEKTIF
MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ( murid boleh…..)
(murid berupaya untuk …)
(murid dibimbing untuk…)

2.4.2 Meminta sesuatu  Murid boleh melafazkan ayat


dengan cara yang betul dan sopan permintaan mengikut situasi yang
16 daripada rakan sesuai
 Murid dapat meminta sesuatu daripada
rakan dengan cara yang betul dan
sopan

2.5 Bercerita 2.5.1 Bercerita berdasarkan  Murid boleh mendengar, mengingat dan
gambar tunggal menyatakan semula cerita yang
17 2.5.2 Bercerita berdasarkan didengar.
gambar bersiri  Melatih murid bersoaljawab untuk
18 mendapatkan maklumat
 Murid dapat mendengar serta
19 mengesan urutan cerita.
 Murid dapat menceritakan semula
sesuatu perkara dengan menggunakan
perkataan sendiri

20  PKSR 1

21
BACAAN 3.1 Membunyi suku kata 3.1.1 Membunyi suku kata KV  Murid dapat menyebut huruf konsonan
dan vokal KV dengan betul.
3. Kemahiran

3 Program Pendidikan Khas Integrasi SK Seri Utama, 45300 Sungai Besar, Selangor.
Rancangan Pengajaran Tahunan PPKI KSSR Tahun 2 : Bahasa Malaysia 2018

STANDARD
STANDARD OBJEKTIF
MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ( murid boleh…..)
(murid berupaya untuk …)
(murid dibimbing untuk…)

Membaca
3.2 Membaca 3.2.1 Membaca perkataan  Murid dapat membina dan membaca
perkataan V + KV suku kata dengan betul
22 3.2.2 Membaca perkataan  Murid dapat membaca empat atau
KV + KV enam perkataan VKV / KVKV/ KVK
23 3.2.3 Membaca perkataan yang dipelajari.
KVK  Murid dapat menambah
24
perbendaharaan kata.

3.3 Membaca Frasa mudah 3.3.1 Membaca frasa mudah  Murid boleh membaca dan memahami
bahan yang dibaca
25  Murid dapat membaca dan memahami
ayat dalam konteks
26  Murid boleh membaca mengikut arah
dengan cara yang betul
27  Membina minat murid untuk
membaca.

28 TULISAN 4.1 Menulis suku kata 4.1.1 Menulis suku kata KV  Murid dapat menulis dan menyalin huruf
vokal dan konsonan yang dipelajari
29 4. Kemahiran dengan betul.
Menulis
30

31
TULISAN 4.2 Menulis perkataan 4.2.1 Menulis perkataan V + KV  Murid dapat menulis sekurang-
4.2.2 Menulis perkataan KV + KV kurangnya empat daripada enam
4. Kemahiran 4.2.3 Menulis perkataan KVK perkataan VKV/KVKV/KVK yang
Menulis dipelajari.

4 Program Pendidikan Khas Integrasi SK Seri Utama, 45300 Sungai Besar, Selangor.
Rancangan Pengajaran Tahunan PPKI KSSR Tahun 2 : Bahasa Malaysia 2018

STANDARD
STANDARD OBJEKTIF
MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ( murid boleh…..)
(murid berupaya untuk …)
(murid dibimbing untuk…)

4.3 Menulis frasa mudah 4.3.1 Menulis frasa mudah  Murid dapat menyalin dan menulis ayat
yang mengandungi mudah
perkataan V + KV  Murid dapat melengkapkan perkataan,
32 rangkai kata dan ayat.
 Murid dapat menyusun dan menulis
semula perkataan supaya menjadi
33 perkataan yang betul.
 Murid dapat menyusun dan menulis
semula rangkai kata supaya menjadi
rangkai kata yang betul.
 Murid dapat membina ayat

34 4.3.2 Menulis frasa mudah  Murid dapat menyalin dan menulis ayat
yang mengandungi mudah
perkataan KV + KV  Murid dapat melengkapkan perkataan,
35 rangkai kata dan ayat.
 Murid dapat menyusun dan menulis
semula perkataan supaya menjadi
perkataan yang betul.
 Murid dapat menyusun dan menulis
semula rangkai kata supaya menjadi
rangkai kata yang betul.
 Murid dapat membina ayat

5 Program Pendidikan Khas Integrasi SK Seri Utama, 45300 Sungai Besar, Selangor.
Rancangan Pengajaran Tahunan PPKI KSSR Tahun 2 : Bahasa Malaysia 2018

STANDARD
STANDARD OBJEKTIF
MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ( murid boleh…..)
(murid berupaya untuk …)
(murid dibimbing untuk…)

4.3.3 Menulis frasa mudah  Murid dapat menyalin dan menulis ayat
yang mengandungi mudah
perkataan KVK  Murid dapat melengkapkan perkataan,
rangkai kata dan ayat.
36
 Murid dapat menyusun dan menulis
semula perkataan supaya menjadi
perkataan yang betul.
37
 Murid dapat menyusun dan menulis
semula rangkai kata supaya menjadi
rangkai kata yang betul.
 Murid dapat membina ayat

KOMUNIKASI 5.1 Bercerita dan bersoal 5.1.1 Bercerita tentang diri  Murid boleh bercerita tentang
jawab tentang diri, keluarga sendiri biodata diri
38
5. Kemahiran dan rakan i. Nama
Komunikasi ii. Umur
(Peta Buih) iii. Jantina
39
iv. Hobi

40  PKSR 2

41
5.1.2 Bercerita tentang  Murid boleh menyatakan nama
keluarga bapa, ibu, adik-beradik dan
i. Nama ahli keluarga bilangan adik beradik
ii. Pekerjaan ibu bapa  Murid dapat menyatakan
iii Tempat tinggal maklumat ahli keluarga dengan
betul.

6 Program Pendidikan Khas Integrasi SK Seri Utama, 45300 Sungai Besar, Selangor.
Rancangan Pengajaran Tahunan PPKI KSSR Tahun 2 : Bahasa Malaysia 2018

STANDARD
STANDARD OBJEKTIF
MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ( murid boleh…..)
(murid berupaya untuk …)
(murid dibimbing untuk…)

5.1.3 Bercerita tentang


 Murid dapat menceritakan profil
rakan
42 rakan ataupun maklumat diri
i. Nama
rakan
ii.Tempat tinggal
iii Hobi

7 Program Pendidikan Khas Integrasi SK Seri Utama, 45300 Sungai Besar, Selangor.
Rancangan Pengajaran Tahunan PPKI KSSR Tahun 2 : Bahasa Malaysia 2018

8 Program Pendidikan Khas Integrasi SK Seri Utama, 45300 Sungai Besar, Selangor.
Rancangan Pengajaran Tahunan PPKI KSSR Tahun 2 : Bahasa Malaysia 2018

9 Program Pendidikan Khas Integrasi SK Seri Utama, 45300 Sungai Besar, Selangor.