You are on page 1of 1

Dinsdag 12 oktober 2010

Cobouw 180 OPINIE · 9


CARTOON / WIEGEL JURIDISCH
Recht van vertrouwelijkheid
Het Europese Hof heeft onlangs bevestigd dat de Europese Commissie
correspondentie die is uitgewisseld met een advocaat in dienstbetrekking mag
gebruiken in onderzoeken naar overtredingen van het mededingingsrecht.

Bij een vermoeden van overtreding tijdens haar onderzoek niet inzien
van de mededingingsregels zijn de en derhalve ook niet gebruiken.
ambtenaren van de Commissie en Het Europese Hof wees de claim van
de Nederlandse mededingingsauto- Akzo Nobel af. Het Hof stelde dat
riteit (NMa) bevoegd onaangekon- een advocaat in dienstbetrekking
digd de administratie van een niet dezelfde mate van professio-
bedrijf te onderzoeken. De onderne- nele onafhankelijkheid bezit als een
ming heeft bovendien een mede- externe advocaat. Het feit dat de
dingingsplicht en zal relevante advocaat aan gedragsregels is
documenten moeten overleggen. onderworpen verandert die positie
Hierop geldt één uitzondering. niet, aldus het Hof. Dit heeft als
Communicatie tussen een onderne- verstrekkende consequentie dat – in
ming en haar advocaat mag niet tegenstelling tot de praktijk van de
worden ingezien of gekopieerd. NMa – correspondentie met de
Deze correspondentie valt onder bedrijfsadvocaat in een onderzoek
het fundamentele recht van de van de Commissie gebruikt kan
vertrouwelijkheid van de communi- worden. Communicatie met een
catie tussen een cliënt en zijn externe advocaat over mededin-
advocaat (het zogenaamde ‘legal gingsrechtelijke vragen valt onder
privilege’) en is geheim. In 2003 is het ‘legal privilege’. Om ervoor te
de Commissie een onderzoek zorgen dat deze correspondentie
gestart naar mogelijke concurren- ook daadwerkelijk vertrouwelijk
tiebeperkende praktijken door blijft, hetgeen van groot belang is
Akzo Nobel. Tijdens dit onderzoek voor de juridische positie van de
heeft de Commissie onder andere onderneming, zullen een aantal

Vlucht weg uit het


gebruik gemaakt van interne maatregelen toegepast moeten
notities en e-mails die waren worden. Zo is het aan te raden deze
uitgewisseld door de general correspondentie te bewaren in een
manager en een bedrijfsjurist aparte map met de aanduiding
(tevens advocaat in dienstbetrek- ‘legal privilege’. Dergelijke aanwij-
king) van Akzo Nobel. Akzo Nobel zingen voor bestuur en personeel

krakende systeem stelde zich op het standpunt dat de


interne communicatie eveneens
onder het ‘legal privilege’ diende te
vallen. Alle communicatie die
daaronder valt, mag de Commissie
kunnen worden opgenomen in een
compliance regeling.

Sophie de Boer
Boekel De Nerée Advocaten

De bouwsector heeft geen weg ambitie en weg dromen. aan je persoonlijke doelen. Hier-
kaas gegeten van personal Daarnaast zijn mensen zich vaak voor is ook het maken van een
onvoldoende bewust van eigen persoonlijk marketingplan van
branding. Hierdoor worden kunnen en mogelijkheden. Mensen belang, wat wil je betekenen voor
REAGEER OP COBOUW
kansen gemist om creativi- worden, meestal met de beste iemand anders en wat zijn je Martin Hoogelander, coördinator opinie Cobouw, stelt uw reacties zeer op prijs. U
teit te stimuleren en om echt bedoelingen, klein gehouden door ambities? Maak jezelf daarnaast kunt e-mailen: m.hoogelander@sdu.nl of bellen:070-3780274. Ook op internet kunt u
hun omgeving. Hoe vaak krijgen je niet afhankelijk van enkele reageren. De rubriek ‘Opinie & Weblogs’ is te vinden onder Nieuws (www.cobouw.nl).
trots te zijn op de bouwsec- niet te horen dat het moeilijk of individuen of organisaties. Denk in Columns en artikelen op deze pagina moeten gelezen worden als de mening van de
tor, meent Menno Lammers. hoogst riskant is om jouw leven om markten, dit maakt je flexibeler en auteur zelf. Alleen commentaren geven de opvatting van de krant weer.
te gooien, om ontslag te nemen en / onafhankelijker. Laat ook zien wat
Als je aan mensen vraagt: “wie is of voor jezelf te beginnen? je gerealiseerd hebt en waarvoor
volgens jou een personal brand De wereld is alleen wel veranderd. mensen je kunnen benaderen. Wees
binnen de bouwsector?”, dan blijft Op dit moment heeft de bouwsec- authentiek, consistent, onderschei-
het angstvallig stil. Na wat gepiep
er geknars worden Anne-Marie
tor te maken met een politieke
aardverschuiving, klanten en
dend, vasthoudend en vooral
zichtbaar.
COLUMN / HOOGSTRATEN
Rakhorst en Rem Koolhaas ge- opdrachtgevers blijken niet zo
noemd. Waarom geen dikke trouw als we dachten dat ze waren, Zelfgekozen doel
waslijsten met namen, hoe kan dit marktposities staan onder druk, Bij personal branding gaat het er Bouw is ook positief
in een sector waar duizenden reputaties sneuvelen en veel niet om een BN’er te worden, maar

W
mensen werkzaam zijn? bouworganisaties gaan over de kop. om je eigen, zelfgekozen doel te
Mensen die zich afhankelijk hebben bereiken. Voor organisaties geldt at zou de bouw zijn als kunstzinnigheid en/of de
Kritiekloos gemaakt van het oude systeem dat personal branding veel er alleen maar duurzaamheid van zo’n
Vanaf het moment dat we gaan missen nu de boot, verliezen hun effectiever kan zijn om de omzet negatief gedoe is. gebouw, denk ook eens aan
studeren om uiteindelijk te gaan markt, klanten en werk. Gelukkig is van medewerkers te verhogen dan Laten we nu eens naar de de mannen en vrouwen die
werken in de bouwsector, worden er ook een keerzijde: op tal van de gemiddelde commerciële positieve dingen kijken. daar mee bezig zijn. Hoeveel
we geïndoctrineerd. Dit door het op fronten vliegen mensen – vooral de training. Het zorgt ook voor meer Want daar zijn we zeker van vergaderingen, of ander
een systematisch en eenzijdig nieuwe generatie – uit het krakende zelfregie. Waarmee het weer past in dat die er ook zijn. Kijk soort besprekingen tot in de
onderwijzen van aanvechtbare systeem en zoeken hun eigen weg. de hedendaagse visies op het maar eens om je heen late uurtjes, gaan er niet aan
overtuigingen of opvattingen, met Door bewust bezig te zijn met aansturen van professionals. als je over de wegen vooraf voordat die ene
de bedoeling dat deze kritiekloos personal branding –het ontdekken, Personal branding is niet alleen rijdt, naar de gebou- streep op papier staat.
worden aanvaard. Zoals moeder kip zichtbaar maken en versterken van toepasbaar voor het individu, maar wen die je ziet. Hoe Willen we een duurzaam
met haar kroost, leren we hoe we je talenten en onderscheidende kan ook als HR- en marketingtool kunstig kunnen die gebouw hebben zal er
wormen moeten pikken, hoe we waarde om meer energie, plezier en gebruikt worden door organisaties. gebouwen er niet uit toch ook het een en ander
moeten kakelen en fladderen. De succes in je werk te realiseren ‘Be a brand’, creëer meer maat- zien. En kijk niet alleen berekend en geconstru-
ambitie om een adelaar te worden, (bron: www.tomscholte.com) – zal schappelijke waarde en wees trots het kunstige van een eerd moeten worden.
wordt beantwoord met : “een je maatschappelijke waarde op jezelf. En op de bouwsector. gebouw, maar ook naar Ook daar zorgt de ‘eigen
adelaar hoort tot de lucht, zoals wij toenemen. Dit betekent onder de levensduur. Menig tak’ zelf voor. Laten we
tot de aarde behoren, wij zijn maar andere dat je werkzaamheden voor Menno Lammers auto, tractor, kleding- de viaducten, aquaduc-
kippen”. Weg intrinsieke motivatie, het grootste deel moeten bijdragen Procesmanager bij Vernieuwing Bouw stuk, computersy- ten, tunnels, bruggen en
steem of wat dan ook, dijken er ook eens bij gaan
zou willen dat het zo betrekken. Hoevele tonnages
COBOUW@SDU.NL lang bleef bestaan. gaan er per dag niet over de
(Maar misschien ook Hollandse wegen en wanneer
Steen is emotie een zeer juiste beslissing is belang. Immers, steen is emotie, en wel niet want commer- hoor je nu dat er iets ingestort
geweest. Wellicht is het mogelijk de keuze heeft te maken met een cieel is het voor de baas is doordat het niet goed
Ruim 12,5 jaar heb ik als werkne- om op een andere wijze om te gaan aantal zeer belangrijke doelgroe- van dat product niet gemaakt is. Het is wel de
mer samen mogen werken met met dakpannen c.q. steenhandel , pen: opdrachtgevers, architect, handig omdat rijk bouw die het maakt! Ik kan
dhr. Gort, oprichter van internet- als op de manier van dhr. Gort. Als aannemer en koper. De keuze voor worden er dan voor bijna niet meer stoppen
veiling bedrijf Steenzoektmarkt. adviseur richting aannemer, steen is meer dan een platvloerse hem of haar waar- over de positieve dingen in
com (‘De baksteenmarkt wordt architect en opdrachtgever, voel ik inbreng op een internetveiling. schijnlijk niet inzit). Ik de bouw. Tot de volgende
weer zoals hij was bedoeld’, mij, en daarmee naar mijn Immers vele kopers zijn meer heb dat even tussen keer.
Cobouw 7 oktober). Helaas heeft verwachting vele collega’s in het gebonden aan een goed advies, haakjes gezet want ik wil deze
het hij het bedrijf Bricx vroegtijdig vakgebied, ernstig geschoffeerd. dan het feit dat dhr. Gort twee column alleen maar positief Johannes Hoogstraten
verlaten en na ruim tien jaar onder Het feit dat dhr. Gort beaamt procent van de netto productprijs blijven. Kijk bij de gebouwen niet Hoogstraten Wegenbouw
zijn leiding, is op 21 september jl. schoon schip te willen maken en voor zijn bemiddeling verdient. alleen naar de uitstraling, Dodewaard
het faillissement aangevraagd. Zelf wil dat de markt transparanter
ben ik 1 juli aan de slag gegaan wordt, is naar mijn mening Simon Dijkstra Wilt u reageren? U kunt Johannes Hoogstraten mailen via j.hoogstraten@sdu.nl
voor Steencentrum Utrecht. Dat is volledig gebaseerd op eigen Steencentrum Utrecht