You are on page 1of 52

Beneficiar: S.C. MOB & IUS S.

Documentaţia de atribuire aferentă contractului de achiziţie:

"Infrastructura TIC necesara pentru functionarea aplicatiei


informatice, alte mijloace fixe (inclusiv software aferent) si sistem
informatic de e-commerce"

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
1
CONŢINUT DOCUMENTAŢIE

CAPITOL I. Fişa de date a achiziţiei


CAPITOL II. Formulare
CAPITOL III. Caiet de sarcini
CAPITOL IV. Clauze contractuale generale

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
2
CUPRINS DOCUMENTAŢIE

I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI ............................................................................................. 5


1. Beneficiarul ............................................................................................................................................................... 5
2. Informaţii despre Proiectul de Investiţie .................................................................................................................... 5
3. Solicitarea de informaţii şi/sau clarificări .................................................................................................................. 5
4. Sursa de finanţare ...................................................................................................................................................... 6
5. Obiectul contractului ................................................................................................................................................. 6
6. Valoare estimată contract .......................................................................................................................................... 7
7. Procedura de atribuire ................................................................................................................................................ 7
8. Metodologie de verificare şi evaluare ........................................................................................................................ 7
9. Criteriile/modalitatea de transmitere ......................................................................................................................... 7
10. Criterii de calificare şi selecţie................................................................................................................................. 8
11. Modul de întocmire şi prezentare a ofertei ............................................................................................................ 10
12. Criterii de atribuire ................................................................................................................................................ 14
13. Comunicarea rezultatelor evaluării ........................................................................................................................ 14
14. Constestaţii si Notificarea atribuirii ....................................................................................................................... 14
15. Atribuirea şi încheierea contractului ...................................................................................................................... 15
II. FORMULARE ....................................................................................................................... 16
FORMULAR NR. 1 .................................................................................................................................................... 17
FORMULAR NR. 2 .................................................................................................................................................... 18
FORMULAR NR. 3 .................................................................................................................................................... 19
FORMULAR NR. 4 .................................................................................................................................................... 20
FORMULAR NR. 5 .................................................................................................................................................... 21
FORMULAR NR. 6 .................................................................................................................................................... 22
FORMULAR NR. 7 .................................................................................................................................................... 24
FORMULAR NR. 8 .................................................................................................................................................... 25
FORMULAR NR. 9 .................................................................................................................................................... 26
III. CAIETUL DE SARCINI .................................................................................................... 28
1. APLICATIE DE COMERT ELECTRONIC .......................................................................................................... 28
2. Echipamente IT....................................................................................................................................................... 40
3. Cerinte generale ....................................................................................................................................................... 42
IV. MODEL DE CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE .............................................. 43

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
3
ANEXA NR. 1.............................................................................................................................. 49
1. Evaluarea şi compararea ofertelor. Criterii de atribuire. Aspecte generale.............................................................. 49
2. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul....................................................................................................... 49
3. Preţul ofertei - maxim 10 puncte ............................................................................................................................ 50
4. Îndeplinirea cerinţelor tehnice - maxim 40 puncte .................................................................................................. 50
5. Perioada de garantie si actualizare a aplicatiei de comert electronic - maxim 10 puncte ........................................ 51
6. Protectia codului sursa - maxim 10 puncte .............................................................................................................. 51
7. Maturitatea aplicatiei- maxim 10 puncte ................................................................................................................. 52
8. Vechimea aplicatiei- maxim 10 puncte ................................................................................................................... 52
9. Tehnologiile folosite - maxim 10 puncte ................................................................................................................. 52

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
4
I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

1. Beneficiarul

Denumire: S.C. MOB & IUS S.A.


Adresa: Brasov, str. Narciselor, nr. 50, CP: 500251
Persoana de contact: Alexandru Mihailescu Telefon: 0268331287
E-mail: alexandru.mihailescu@ius.ro F a x : 0268310882
Adresa/ele de internet: www.mob-ius.ro

2. Informaţii despre Proiectul de Investiţie

S.C. MOB & IUS S.A., localizată în România, jud. Brasov, cod 500251, localitate Brasov, pe str Narciselor, nr.
50, Imobil 1, tel. 0745.040.209, 0268.331.553, fax 0268.310.882, a primit in data de 05.11.2013 aprobarea AM
POS-CCE pentru proiectul „Creşterea competitivităţii SC MOB&IUS SA Braşov pe piaţa de unelte şi scule din
România prin investiţia în dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic de comerţ electronic”, cu cod
SMIS: 47095, proiect cu cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională, conform contractului n°
1440/332/20.12.2013 semnat cu Ministerul Economiei in calitate de Autoritate de Management pentru
‟Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice‟ (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este 810.176,37 lei (TVA inclus) din care asistenţa financiară reprezintă 401.020,83
lei.

Proiectul e implementat în Brasov (jud. Brasov), str. Narciselor, nr. 50, pentru o perioadă de 8 de luni.

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea competitivităţii SC MOB&IUS SA pe piaţa locală şi


internaţională de unelte şi scule prin implementarea unui sistem informatic integrat de comerţ electronic.

Obiectivele specifice avute în vedere de proiect sunt :


1. Implementarea solutiei de comert electronic aleasa.
2. Achizitia de echipament IT conform specificatiilor din proiect.

3. Solicitarea de informaţii şi/sau clarificări

S.C. MOB & IUS S.A.va clarifica orice neînţelegere formulată in scris de ofertanţi în legătură cu procedura de
atribuire.

Raspunsul la solicitarile de clarificare primite, se va transmite în scris de către S.C. MOB & IUS S.A

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
5
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute în urma unei notificări scrise la următoarele date de contact:
Date contact pentru informaţii şi clarificări:

Adresa : România, jud. Brasov, cod 500251, localitate Brasov, pe str Narciselor, nr. 50, Imobil 1

Telefon: 0268331287
Fax: 0268310882
E-mail: alexandru.mihailescu@ius.ro
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 26.05.2014 /2014 ora 09 :00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 27.05.2014

Notă: Documentaţia de atribuire este întocmită doar in limba romana. În caz de neconcordanţă între termeni,
varianta în limba română este de referinţă.

4. Sursa de finanţare

Proiect finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi din surse proprii, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competivităţii Economice (POS CCE).

Notă:
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale precum şi a documentelor care o
însoţesc.

5. Obiectul contractului
5.1. Denumire contract: Infrastructura TIC necesare pentru functionarea aplicatiei informatice, alte
mijloace fixe (inclusiv software aferent) si sistem informatic de e-commerce
5.2. Tipul contractului şi locul de livrare:
(a) Lucrări (b) Furnizare produse (c) Servicii
5.3. Scopul şi cantitatea contractului
Furnizarea următoarelor echipamente si prestarea urmatoarelor servicii, în concordanţă cu caietul de
sarcini:
- Aplicatie de comert electronic
- Echipamente IT
5.4. Locaţie de implementare/ furnizare

Brasov, pe str Narciselor, nr. 50, Imobil 1


5.5. Modul de finalizare a procedurii:
Contract de achiziţie

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
6
5.6. Condiţii specifice contractului
-

6. Valoare estimată contract


Valoarea estimată a contractului este de 344.970,95 lei.

7. Procedura de atribuire

PROCEDURA APLICATĂ
Cererea de oferte conform Contractului de Finanţare, a Normelor interne de achiziţie din Ghidul Solicitantului
aferent programului de finanţare menţionat mai sus şi a Ordinului nr. 1120/2013 al MFE.

8. Metodologie de verificare şi evaluare


În urma selectării ofertelor eligibile, S.C. MOB & IUS S.A. va derula o evaluare în următoarele etape:
1. Verificare criteriilor de transmitere (ofertanţii trebuie să transmită oferta numai la adresa şi în termenul indicat
la Secţiunea 9 – Criteriile/modalitatea de transmitere).
2. Evaluarea criteriilor de calificare. Criteriile de calificare vor permite evaluarea compatibilităţii situaţiei
ofertantului prin raportare la cerinţele S.C. MOB & IUS S.A.
3. Evaluarea tehnico-economică. Criteriile pentru evaluarea tehnico-economică sunt prezentate în Anexa Nr. 1 a
prezentei documentaţii.
Numai ofertele care trec de faza evaluării crteriilor de calificare vor intra în faza evaluării tehnico-
economice.

9. Criteriile/modalitatea de transmitere
9.1. Adresa la care se depune oferta: S.C. MOB & IUS S.A., Brasov, pe str Narciselor, nr.
50, Imobil 1

Dl. Alexandru Mihailescu


MOB & IUS S.A., Manager,
Email: alexandru.mihailescu@ius.ro
Tel: +40 268331287
Fax: +40 268310882
9.2. Modalitatea de transmitere Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei şi
al documentelor care o însoţesc în original

Oferta, semnată şi ştampilată, trebuie depusa direct

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
7
sau transmisa prin curier cu confirmare de primire, în
plic închis sigilat, cu menţiunea „Selecţie oferte
proiect POS-CCE – Infrastructura TIC necesare
pentru functionarea aplicatiei informatice, alte
mijloace fixe (inclusiv software aferent) si sistem
informatic de e-commerce / În atenţia
dl.Alexandru Mihailescu / A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE DATA DE 02.06.2014 ORA 10:00”.

ATENŢIE !!! NU se admite transmiterea ofertelor


pe altă cale (ex: email, fax) sau la alte adrese decât
cea menţionată sub sancţiunea excluderii din
procedura de evaluare.

Documentele care insoţesc oferta:

a. Ofertantul trebuie să prezinte Scrisoarea de


înaintare în conformitate cu Formularul nr. 1. .
Scrisoarea de înaintare va fi ataşată plicului exterior şi
va fi ştampilată cu data şi ora depunerii ofertei.

b. Fiecare ofertă trebuie să fie însoţită de


împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei
autorizează persoana respectivă să depună şi să
reprezinte operatorul economic la deschiderea
ofertelor. Se va completa Formularul nr. 2.
9.3. Data limită de depunere a Ofertele pot fi transmise prin curier cu confirmare de
ofertelor primire sau depuse direct la sediul beneficiarului
până la data de 30.05.2014, ora: 09:00 .

Ofertantul se va asigura ca oferta va ajunge la


sediul Beneficiarului pana la data/ora limita
indicata sub sanctiunea neacceptarii ofertei
transmise.
9.4. Dacă nu se respectă criteriile de transmitere oferta va fi respinsă.

10. Criterii de calificare şi selecţie

10.1. Situaţia candidatului/ofertantului


10.1.1. Declaraţia privind Cerinţa obligatorie:
eligibilitatea Declaraţia pe proprie răspundere privind eligibilitatea se va completa în
conformitate cu modelul prezentat în secţiunea “Formulare” din cadrul
documentaţiei de atribuire (Formularul nr. 3).
10.1.2. Declaraţie privind

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
8
inexistenţa situaţiilor de natură Declaraţie completată în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea
a afecta capacitatea de “Formulare” din cadrul documentaţiei de atribuire (Formularul nr. 4).
implementare a contractului
10.1.3. Declaraţie privind
calitatea de participant la Declaraţie privind calitatea de participant la procedură/ lipsa conflictului de
procedură interese completată în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea
“Formulare” din cadrul documentaţiei de atribuire (Formularul nr.5).
Solicitat/nesolicitat
10.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
10.2.1. Persoane juridice / fizice Cerinţa obligatorie:
române a) Copie după Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului sau echivalent
solicitat / nesolicitat
b) Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Camera de Comerţ şi Industrie naţională sau teritorială, din care
sa reiasă că societatea are ca obiect de activitate livrarea produselor
solicitate, în original sau copie legalizată, sau Autorizaţia de funcţionare,
precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea
apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului.
10.2.2. Persoane juridice / fizice Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca
străine persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de
vedere profesional.
solicitat / nesolicitat
10.3. Situaţia economico-financiară
10.3.1. Informaţii generale Se va prezenta Formularul nr. 6 – „Informaţii generale” din Capitolul II
despre ofertant / Formulare.

Valorile cifrei de afaceri şi profitului brut vor fi exprimate în lei, la cursul de


schimb leu/euro mediu comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul
respectiv.
10.3.2. Cerinte minime Cifra de afaceri medie a ofertantului pentru ultimii 3 ani trebuie să fie de
obligatorii minim 520.000 lei (sau echivalentul în euro la cursul BNR mediu anual).
În conformitate cu prevederile art. 16 (2) din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a
criteriului legat de cifra de afaceri cerut în achiziţiile publice de
produse, lucrări şi servicii. Pentru demonstrarea încadrării în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii ofertantul va prezenta în mod obligatoriu
declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului / reprezentanţilor legal /
legali al / ai întreprinderii interesate privind încadrarea în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii. Declaraţia pe propria răspundere privind
încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii va fi completată
conform modelului prevazut în Anexa nr.1 din Legea nr. 346/14.07.2004 cu
modificările şi completările ulterioare şi va fi prezentată în original.
10.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
10.4.1. Experienta similara Ofertantul trebuie să facă dovada a minim de 3 ani de experienţă în

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
9
implementarea de aplicatii de comert electronic prin completarea şi
prezentarea Formularului nr. 7 - Lista principalelor proiecte relevante/
furnizări din ultimii 3 ani.
10.4.2. Documentele emise de Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate, care confirmă
organisme acreditate, care certificarea şi atestă că este implementat sistemul de management al calităţii,
confirmă certificarea sistemului conform cu cerinţele din standardul seria SR-EN-ISO 9001:2008 (sau
calităţii. echivalent) pentru produsele ofertate.

Solicitat / Nesolicitat NOTĂ:


* Se acceptă certificate din seria ISO sau similare privind implementarea
unui sistem de management al calităţii, emise de organisme acreditate
internaţional.
10.5.aObservaţiia 1. Îndeplinirea criteriilor de calificare va fi analizată de către Comisia de
Evaluare numită de achizitor. Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate
cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare va fi considerat calificat.
2. Pentru îndeplinirea cerinţei eligibilităţii ofertantilor, Comisia de Evaluare
îţi rezervă dreptul de a solicita clarificări/ completări în vederea asigurării
conformităţii cu documentele prezentate.
10.6. Vor fi exclusi de la 1. Nu au prezentat unul din documentele menţionate în această secţiune.
procedura de atribuire
ofertantii care 2. Nu şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor
către stat, inclusiv cele locale, precum şi contribuţiile pentru asigurările
sociale de stat

3. Sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile le sunt conduse de un


administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac
obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele
anterioare, reglementată prin lege.

11. Modul de întocmire şi prezentare a ofertei


11.1. Limba de redactare a ofertei Oferta si documentele de calificare vor fi redactate in limba română.

11.2. Perioada de valabilitate a Perioada de valabilitate a ofertelor este de 180 zile de la data depunerii
ofertei ofertei.
11.3. Propunerea tehnică Ofertantul va elabora Propunerea tehnică în care va face dovada
respectării tuturor cerinţelor din Caietul de Sarcini, acestea fiind
minimale.

Formatul ofertei va urmări cu stricteţe şi se va conforma “listei de


criterii” specificate în “Criteriile de atribuire” (Secţiunea 12 din prezenta
documentaţie). Nerespectarea acestei condiţii poate conduce la un

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
10
punctaj defavorabil.

Dosarul va include:

 Descrierea functionalitatilor;

 Descrierea modului de implementare;

 Descrierea caracteristicilor tehnice;

 Descrierea resurselor umane implicate in implementare si in


urmatorii 3 ani;

 Descrierea modului de corelare a activitatilor cerute prin contract;

 Alte elemente cerute in cadrul caietului de sarcini si a fisei de date


a achizitiei.

 Alte elemente considerate relevante pentru derularea contractului.

Ofertantul va concepe propunerea tehnică respectând cerinţele specifice


care se regăsesc în cadrul Capitolului III – Caietul de Sarcini /
Specificaţii Tehnice.

Elementele propunerii tehnice vor fi prezentate în detaliu în conformitate


cu Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi prezentata in cadrul Formularului 8 .

11.4. Cerinţele impuse vor fi În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile
considerate ca fiind minimale Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în
care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinţelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini şi
termene de livrare care depăşesc perioada prevazuta de la data
semnării contractului, atrage descalificarea ofertantului.
11.5. Propunerea financiară Trebuie să fie conformă cu cerinţele specificate mai jos:

Oferta de preţ trebuie să acopere întregul contract, aşa cum este descris
în Documentaţia de Atribuire/ Caietul de Sarcini.

Oferta globală de preţ se va prezenta in cadrul Formularului Nr. 9 -


Propunerea Financiară.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
11
Preţul contractului este ferm şi nemodificabil pe toată durata de
desfăşurare a contractului

Preţurile sunt fără TVA şi reprezintă valoarea echipamentelor puse în


funcţiune sau prestate de ofertant la S.C. MOB & IUS S.A.

Preţurile oferite trebuie să includă taxele şi impozitele datorate, precum


şi oricare alte contribuţii solicitate prin lege pentru produsele importate.
Preţurile propuse se consideră a fi preţuri finale şi nu sunt afectate de
orice variaţie în impozitele, taxele şi / sau contribuţiile menţionate mai
sus.

Moneda ofertei: LEI

Ofertantul are obligaţia de a prezenta preţul (fără TVA) în LEI DDP


(livrat cu taxe vamale incluse).

Preţul va fi prezentat şi defalcat pe sub-articole, anexat la Formularul


nr. 9 - Propunerea Financiară, cu indicarea componentelor
echipamentelor în mod individual, împreună cu costurile de ambalare,
transport, costurile de training, de descărcare, costurile echipamentului
opţional şi a serviciilor tehnice aferente implementării şi demarării,
precum şi termenii plăţii (preţ exprimat DDP – livrare cu taxe vamale
incluse).

Oferta va include toate informaţiile comerciale relevante. Oferta va


include toate sumele necesare pentru a acoperi asistenţa tehnică necesară
pentru a monta şi a pune în funcţie bunurile livrate precum şi pentru a
asigura formarea personalului autorităţii contractante cu privire la
operarea şi mentenanţa bunurilor. Va fi de asemenea menţionată în ofertă
perioada minimă de timp în care e necesară prezenţa tehnicianului.

Ofertele vor include o explicaţie privind costurile adiţionale care revin


autorităţii contractante. Orice cost adiţional care nu e identificat în
propunerea financiară nu va fi luat în considerare pe întrega durată a
contractului.
11.6. Minimul cotat Oferta se va referi la livrarea, respectiv prestarea:
- Aplicatie de comert electronic in acord cu cerintele Caietului de
Sarcini din prezenta documentatie de atribuire (Cap. III)
- Echipamente IT :
 Server 1 buc
 Statii lucru 1 buc
 Statie grafica 1 buc
 Imprimanta 1 buc
 Echipamente editare 1/1 buc

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
12
 Cititoare optice coduri de bare 2 buc
 Sistem operare servere 1 buc
 Sistem Recovery server 1 buc
 Sistem operare servere virtual 1 buc
 Sistem operare statii 1 buc
 Soft editare imagini 1 buc
 Suita Office 2 buc
11. 7. Data limită de depunere a Ofertele pot fi transmise conform instructiunilor de la secţiunea 9.2.
ofertelor
11.8. Posibilitatea retragerii sau Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după
modificării ofertei expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.
11.9. Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 02.06.2014, ORA 10:00, la sediul
beneficiarului din Brasov, pe str Narciselor, nr. 50, Imobil 1

Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care


se returnează nedeschise.

Reprezentanţii ofertanţilor au dreptul de a fi prezenţi la şedinta de


deschidere.

Reprezentanţii ofertanţilor care doresc să participe la deschidere vor avea


împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei autorizează persoana
respectivă să reprezinte operatorul economic la deschiderea ofertelor,
împreună cu cartea de identitate a persoanei împuternicite (o copie se va
ataşa împuternicirii fiind apoi predate Comisiei de Evaluare din cadrul
S.C. MOB & IUS S.A.) la deschiderea ofertelor.

Alternativ, ofertanţii au posibilitatea de a transmite o copie a scrisorii de


împuternicire prin fax sau email la datele de contact menţionate în
documentaţia de atribuire, înainte de termenul limită pentru depunerea
ofertelor. Este obligatoriu însă ca această copie să nu conţină vreo
informaţie despre conţinutul ofertei depuse.
Ofertele vor fi deschise de către comisia de evaluare numită în scopul
evaluării.

Comisia de evaluare va întocmi un process-verbal al deschiderii


ofertelor. Reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi vor fi invitaţi să
semneze procesul verbal. Lipsa semnăturii unui ofertant de pe acest
process verbal nu invalidează conţinutul şi efectul procesului-verbal de
deschidere a ofertei. Câte o copie a procesului-verbal se distribuie tuturor
ofertanţilor prezenţi.
11.10. Oferte intarziate / Nu sunt acceptate ofertele întârziate.

Ofertantul trebuie să anticipeze termenul de livrare în momentul în care


trimite oferta.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
13
Toate ofertele primite de S.C. MOB & IUS S.A. după expirarea datei
limită de depunere vor fi automat eliminate. Acestea vor fi returnate
ofertanţilor făra a fi deschise sau analizate.

Ofertele nu trebuie depuse la altă adresă decât cea menţionată în invitaţia


la licitaţie.
11.11. Aspecte privind forma in Cu privie la formatul in care va fi depusa oferta, in vederea facilitarii
care va fi depusa oferta procesului de evaluare, facem urmatoarele precizari:

- Oferta (cu toate elementele ei) va fi prezentata doar in format


tiparit pe hartie A4, intr-un dosar cu sine sau neperforata, fara sa
fie indosariata/spiralata/prinsa sau legata intr-un alt fel decat cel
mentionat mai sus;
- Elementele componente ale ofertei vor fi prezentate doar tiparite
pe o parte (fata). Nu sunt admise ofertele tiparite pe ambele
pagini (tip « fata/verso »)!
- Ofertele vor fi depuse in format dublu – o oferta originala si o
copie a acesteia;
Nu se admite atasarea de brosuri promotionale.

12. Criterii de atribuire


12.1. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
12.2. Factori de evaluare

Metodologia detaliată cu privire la factorii de evaluare ai ofertei se regaseste in Anexa nr. 1 din prezenta
documentaţie.

13. Comunicarea rezultatelor evaluării


După finalizarea evaluării, S.C. MOB & IUS S.A. va comunica rezultatele către ofertanti.

14. Constestaţii si Notificarea atribuirii


fsdsd
Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 3 zile de la data primirii notificării de atribuire a contractului
de achiziţie la sediul Beneficiarului. Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi transmis de către Beneficiar printr-o
notificare scrisă.

După finalizarea soluţionării contestatţiilor, S.C. MOB & IUS S.A. va notifica in scris ofertantul câstigător cu
privire la acceptarea ofertei. În acelaşi timp, va notifica, de asemenea, toţi ceilalţi ofertanţi cu privire la rezultatele
procedurii de atribuire.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
14
15. Atribuirea şi încheierea contractului
15.1. Menţiuni generale Contractul va fi semnat numai după verificări prealabile:

În cazul în care un ofertant va caştiga cererea de ofertă şi va fi selectat,


S.C. MOB & IUS S.A. va avea posibilitatea să solicite câştigătorului
verificarea produsului din punctul de vedere al aspectelor tehnice, înainte
de a semna acordul şi înainte de a trimite comenzile de achiziţie.

Procedura de atribuire se va finaliza cu încheierea unui contract de


achiziţie.
15.2. Ajustarea pretului Nu se acceptă majorarea preţului contractului.
contractului

DA / NU
15.3. Contract de achizitie / Clauze contractuale generale, incluse în Documentaţia de atribuire, vor fi
completate cu datele de identificare ale ofertantului, şi vizate de către
DA / NU reprezentanţii legali ai acestuia pe fiecare pagină în sensul acceptarii lor.
Clauzele contractuale semnate vor fi ataşate ofertei financiare.

În vederea încheierii contractului de achiziţie se vor avea în vedere


termenii şi clauzele contractuale generale prezentate la Capitolul IV din
prezenta documentaţie, încă din faza de ofertare.

Nota:
Dacă ofertantul câştigător nu semnează contractul în termenii stabiliţi, în
maxim 15 zile de la data notificării atribuirii contractului, beneficiarul
poate să încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul imediat următor,
dacă oferta corespunde, sau poate relua procedura de atribuire.

În funcţie de nevoile S.C. MOB & IUS S.A. şi în legătură cu conţinutul


propunerilor tehnice şi financiare prezentate de către ofertantul
câştigător, S.C. MOB & IUS S.A. şi ofertantul câştigător pot decide cu
privire la adăugarea şi/sau îmbunătăţirea clauzelor contractului, cu
scopul de a reflecta situaţia reală a condiţiilor de execuţie a contractului.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
15
II. FORMULARE

Capitolul II conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a


documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi
corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în
mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
16
FORMULAR NR. 1
OPERATOR ECONOMIC
(OFERTANT) înregistrat la sediul
beneficiarului
............................... nr. ............. / .......................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE
ÎNAINTARE

Către,

S.C. MOB & IUS S.A., cu sediul în România, jud. Brasov, cod 500251, localitate Brasov, str Narciselor, nr. 50,
Imobil 1
Ca urmare a Anunţului aparut în ………………………………, nr……… / …………... privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare pentru achiziţia de :

Infrastructura TIC necesare pentru functionarea aplicatiei informatice, alte mijloace fixe (inclusiv
software aferent) si sistem informatic de e-commerce

noi ................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem


alăturat urmatoarele:
Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 1 (una). copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

Data completării ...................................

Ofertant,
………..…….............
(semnătura autorizată)

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
17
FORMULAR NR. 2

OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul ____________________________(se completează numele reprezentantului legal al


ofertantului), împuternicesc pe domnul _____________, legitimate cu Carte de identitate seria
___________, nr. _____________, să depună şi să reprezinte societatea la deschiderea ofertelor pentru
achiziţia produsului de _______________________________ din data de ____________.

Data: ................................

Operator economic,
.............................................
(semnătura autorizată)

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
18
FORMULAR NR. 3
OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumire/nume)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, .............................…………………………………., reprezentant împuternicit al


..............................................................................................................................................
(denumirea/numele/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura de atribuire că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoresâşti pentru participarea la activităţi ale organizaţiilor criminale, pentru corupţie,
fraudă şi /sau spălare de bani.
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră precum şi
experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez, prin prezenta, orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai beneficiarului S.C. MOB & IUS S.A., cu
sediul în România, jud. Brasov, cod 500251, localitate Brasov, str Narciselor, nr. 50, Imobil 1 cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………............ ( se
precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării...................

Operator economic,
…………………………
(semnătura autorizată)

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
19
FORMULAR NR. 4
Operator economic
…………………………………….
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevazute de legislaţia română în vigoare

Subsemnatul(a) ................................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de


ofertant/candidat/concurent particip în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca
obiect…………………………………….. ........ (denumirea produsului), la data de ......................
(zi/luna/an), organizată de S.C. MOB & IUS S.A., cu sediul în România, jud. Brasov, cod 500251, localitate
Brasov, str Narciselor, nr. 50, Imobil 1, declar pe propria raspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevazute la lit. a);
c) obligaţiile de plată nete nu depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, conform
certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
d) obligaţiile de plată nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, conform
certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale;
e) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor
acestora, indiferent de natura finanţării acestor contracte.
f) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării...................

Operator economic,
...............................,....
(semnătura autorizată)

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
20
FORMULAR NR. 5
OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumire/nume)

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

1. Subsemnatul, .............................…………………………………., reprezentant împuternicit al


..............................................................................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire,

că societatea noastră nu se află in situaţia de conflict de interese in contextul prezentei proceduri de


atribuire, respectiv nu se află in următoarele situaţii:

- existenţa de legături între societatea noastră şi structurile acţionariatului Beneficiarului


- existenţa de legături între societatea noastră şi membrii comisiei de evaluare ai Beneficiarului
- nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni în două sau mai multe firme participante la prezenta procedura
de atribuire

Totodată, ne asumăm obligaţia ca in cazul apariţiei unei situaţii de conflict de interese de natura celor
descrise mai sus pe parcursul derulării procedurii de atribuire, să notificăm in scris Beneficiarul cu privire
la acest fapt şi să luăm măsuri pentru inlăturarea situaţiei respective.

Data completării...................

Operator economic,
…………………………
(semnătura autorizată)

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
21
FORMULAR NR. 6
OPERATOR ECONOMIC
....................................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
………………………………………………………………………………....
2. Codul fiscal: …………………………………….
3. Adresa sediului central:
………………………………………………………………………..……
4. Telefon: ………………………………………….
Fax: ………………………………………………
Telex: ……………………………………………
E-mail: ………………………………………….
5. Cont …………………………………………. Dechis la
………………………………………….
6. Dacă societatea este înregistrată ca
I.M.M…………………………………………………………
7. Certificatul de înmatriculare/înregistrare
……………………………………………….../(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
8. Obiectul de activitate, pe domenii: ……………………………………… …../(în conformitate cu
prevederile din statutul propriu)
9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
.......................................................
………………………………………………………………………………………………………
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
10. Principala piaţă a afacerilor:
.............................................................................................
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
An Cifra de afaceri la 31 decembrie (echivalent euro)
2011
2012
2013
Media pe ani :

12. Profitul brut din ultimii 3 ani.


An Profitul brut anual la 31 decembrie (echivalent euro)
2011
2012
2013

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
22
Media pe ani :

Data completării ….........................


Operator economic,
………………………................
(semnătura autorizată)

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
23
FORMULAR NR. 7
Operator economic
…………………………………….
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE SIMILARE DERULATE ÎN ULTIMII 3
ANI

Subsemnatul……………............………………….., reprezentant împuternicit al


....................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................... (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Nr. Obiectul Denumire/numele Valoarea totală a Perioada de derulare a


Crt contractului beneficiarului contractului contractului *)
1.
2.
3.

Data : ......................

Operator economic,
....................................
(semnătura autorizată)

_____________
*) Se va preciză data de începere şi de finalizare a contractului.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
24
FORMULAR NR. 8

PROPUNEREA TEHNICA 1

- Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat intr-o corelatie clara cu cerintele din Caietul de Sarcini.
- Formularul nu va contine elemente promotionale/de marketing (ex: logo, poze, etc).
- Ofertantii pot opta pentru o forma proprie de completare a prezentului formular, cu respectarea cerintelor de
mai sus (Caietul de Sarcini si Fisa de Date a Achizitiei, capitolul I-11.3).

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
25
FORMULAR NR. 9
OPERATOR ECONOMIC
……………………………………
(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ
Către

S.C. MOB & IUS S.A., cu sediul în România, jud. Brasov, cod 500251, localitate Brasov, str Narciselor, nr. 50,
Imobil 1

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire pentru .................................................., subsemnaţii,


reprezentanţi ai ofertantului ________________________________, ne oferim să furnizăm:
...................................................................................................................................
...........
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată pentru suma de
______________________ LEI, fara TVA, in conditia de livrare DDP Brasov
(suma în litere şi în cifre)
conform anexei ataşate.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele la
termenele cerute în Caietul de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 180 (o sută optzeci) zile, respectiv
până la data de ___________________________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul)
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare:
a. să semnăm contractul de achiziţie în termen de maxim ___ zile de la data anunţului privind atribuirea
contractului de achiziţie.
b. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire
6. Înţelegem că nu sunteţi obligati să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
7. Anexat vă prezentăm oferta detaliată conform solicitării din Fişa de Date a Achiziţiei.

Data _____/_____/_____

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
26
Ofertant ,
................ …………………(numele operatorului economic)
…..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
27
III. CAIETUL DE SARCINI

1. APLICATIE DE COMERT ELECTRONIC


1.1. CARACTERISTICI TEHNICE
 COD CPV 724
MINIMALE:
 PRODUS: aplicatie de comert electronic
 CANTITATEA NECESARA: 1 buc.
 Aplicatia de comert electronic, trebuie sa permita
functionare optima in conditii de solicitare mare
(trafic mare, numar mare de pagini accesate, volum
mare de date tranzactionate etc). Aplicatia de comert
electronic trebuie sa permita integrarea cu sistemele
de gestiune si contabilitate existente sau ce urmeaza
a fi implementate.
 Aplicatia de comert electronic trebuie sa acopere
urmatoarele functionalitati generale si module:
Administrare continut
1. Pagini :
Paginile de continut pot fi ierarhizate pe mai multe niveluri
fara o limitare specifica. Pentru fiecare pagina se va putea
stabili linkul canonic, template-ul folosit, legaturi catre alte
pagini , intervalul de timp in care pagina este vizibila
(depublicare automata dupa o anumita data), se vor pastra
versiuni ale paginii, se vor putea afisa informatii despre
traficul pe pagina. Paginile pot fi publicate sau in asteptare.
Template-ul paginii va stabili zonele disponibile in pagina. In
aceste zone se vor putea introduce bucati de continut HTML
sau module cu functionalitati specifice.
Partile din care sunt construite paginile, trebuie sa poata fi
publicate dupa o anumita data sau sa aiba un interval de
valabilitate, sa suporte template propriu si sa poata fi ordonate
2. Afisare pe dispozitive mobile
Paginile si bucatile de continut din care sunt compuse
paginile, trebuie sa permita alocarea de template-uri
particularizate pentru dispozitive mobile si tablete. Bucatile
de continut pot fi marcate pentru a fi afisate sau ascunse pe
dispozitive mobile si/sau tablete.
3. Noutati
Pentru noutati trebuie sa existe o ierarhizare separata de
paginile de continut. Articolele de tip noutate sunt mult mai
dinamice si trebuie tratate separat. Articolele de tip noutati

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
28
trebuie grupate pe categorii. Un articol de tip noutate poate fi
alocat la una sau mai multe categorii de noutati.
Articolele de tip noutate trebuie sa poata fi publicate dupa o
anumita data sau sa aiba un interval de valabilitate. Articolele
de tip noutate trebuie sa poata fi arhivate.
Noutatile vor fi afisate in pagini prin intermediul unor bucati
de continut care vor putea afisa una sau mai multe categorii
de noutati si care vor suporta template-uri specifice pentru
afisarea listelor.
4. Evenimente
Evenimentele trebuie structurate in functie de data, locatie si
categorie de evenimente. Un eveniment trebuie sa poata fi
publicat dupa o anumita data sau sa aiba un interval de
valabilitate.
5. Pagini cu structura personalizata
Este necesar sa exite optiunea de a crea pagini cu structura
personalizata de atribute astfel incat sa poata acoperi scenarii
mai largi de continut. Aceasta structura trebuie sa permita
campuri de tip text, checkbox, radio button, text area, text
HTML, lista de optiuni, data, numar, culoare, upload de fisier,
liste editabile de optiuni, campuri ascunse, campuri de tip
parola, campuri de tip link.
6. Sondaje
Se vor putea defini categorii de sondaje rapide de opinii. Se
vor putea stabili intrebari si raspunsuri posibile la aceste
intrebari.
Sondajele vor putea fi afisate in pagini prin intermediul unor
bucati de continut care vor putea afisa o intrebare dintr-o
categorie sau poate afisa aleator intrebari dintr-o categorie de
sondaje.
7. Chestionare de evaluare
Se pot defini cheationare de evaluare, cu seturi de intrebari si
raspunsuri. La sfarsitul evaluarii se va calcula un punctaj pe
baza raspunsurilor. Chestionarele vor fi grupate pe categorii.
Chestionarele vor avea text introductiv si text de incheiere.
Trebuie sa poata fi publicate dupa o anumita data sau sa aiba
un interval de valabilitate.
Chestionarele vor putea fi afisate in pagini prin intermediul
unor bucati de continut care vor putea afisa un anumit
chestionar si se vor putea stabili template-uri pentru afisarea
chestionarului.
8. Gestionarea fisierelor
Managerul de fişiere, trebuie sa permita utilizatorilor să
grupeze şi structureze documente, imagini şi alte fişiere prin

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
29
intermediul folderelor pe cel putin 3 niveluri. De asemenea,
modulul trebuie sa permita căutarea fişierelor specifice, de
exemplu dupa nume de fişier. Trebuie sa se poata căuta în
folderul principal şi in sub-foldere. Managerul de fişiere,
trebuie sa permita de asemenea gestiunea linkurilor, adica să
putem valida toate link-uri web prin acesta. Sistemul trebuie
sa permita asocierea de meta atribute pe fisiere.
Sistemul trebuie sa permita definirea de drepturi de acces pe
fisiere si foldere.
9. Gestionarea imaginilor
Imaginile trebuie gestionate centralizat cu ajutorul
managerului de fisiere. Acesta trebuie sa permita definirea de
reguli de redimensionare automata a imaginilor dupa
incarcarea acestora pe server. Sistemul trebuie sa permita
editarea imaginilor. Printre functiile obligatorii se numara:
Redimensionare, crop, rotire, imagine in oglinda, efect alb-
negru, efect sepia, luminozitate, contrast, saturatie.
10. Listarea fisierelor pe site
Fisierele disponibile intr-un folder trebuie sa poata fi afisate
pe site in vederea descarcarii. Aceasta afisare trebuie sa se
realizeze pe folder si nu fisier cu fisier pentru a evita efortul
de administrare. Afiarea fisierelor trebuie sa se poata afisa in
orice pagina de continut fara interventie programatica ci doar
cu ajutorul instrumentelor din interfata.
11. Integrare cu retele sociale
Afisarea de continut pe retelele sociale trebuie sa poata fi
realizata direct din interfata de administrare a site-ului atat
pentru articole cat si pentru produse. Continutul trebuie sa
poata fi publicat cel putin pe Facebook si Twitter
12. Categoriile de produse
Produsele trebuie alocate pe categorii. Ierarhia de categorii
trebuie sa permita structurarea pe oricate niveluri.
Pentru fiecare categorie, trebuie sa existe posibilitatea de a
ascunde categoria din meniu si/sau din sitemap, sa poata fi
accesata sau nu prin click, sa ii poata fi asociate alte categorii
relationate, sa ii poata fi alocate produse asociate, sa ii poata
fi asociate categorii dinamice, sa permita asocierea de atribute
specifice categoriei. Atributele asociate categoriei pot fi de tip
text, lista de optiuni, numeric, data, fisier sau text. Categoriile
de produse trebuie sa poata fi localizate in mai multe limbi
straine.
Fiecare categorie poate avea alocat un set de atribute pe care
le mostenesc toate produsele asociate categoriei. Aceste
atribute pot fi de tip: text, lista de optiuni, numeric, data, fisier

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
30
sau text
13. Categorii dinamice
Trebuie sa se poata defini categorii cu caracter dinamic care
sa fie alimentate in functie de valorile unor criterii stabilite
pentru fiecare categorie in parte. De exemplu, trebuie sa poata
fi stabilita o categorie care sa afiseze toate produsele care au
greutatea mai mica sau egala cu 10g. O categorie dinamica
poate avea unul sau mai multe criterii iar regula de aplicare
poate fi „toate criteriile” sau „unul dintre criterii”.
14. Produse
Produsele trebuie sa poata fi particularizate cu ajutorul unor
atribute configurabile. Atributele pot fi de tip: text, lista de
optiuni, data, fisier, numar, text multi-line, text html. Ordinea
acestor campuri in masca de produs trebuie sa poata fi
modificata. Produsul poate fi asociat cu anumite categorii,
poate fi atasat uneia sau mai multor categorii de produse,
poate fi asociat cu alte produse sau poate fi asociat cu
categorii dinamice. Produsul trebuie sa poata fi localizat in
mai multe limbi straine. Produsul trebuie sa permita atasarea
de comentarii de la vizitatori iar aceste comentarii trebuie sa
poata fi vizualizate din pagina de administrare produs.
Produsele trebuie sa aiba unitate de masura. Afisarea
imaginilor la produs trebuie sa poata fi realizata pe baza unei
reguli de denumire in functie de un atribut al produsului (de
exemplu codul de produs). Preturile produselor trebuie sa
poata fi definite in mai multe monede.
15. Matrice de preturi
Pretul produselor trebuie sa poata fi stabilit intr-un sistem tip
matrice in functie de cantitate
16. Gestiuni
Stocul produselor trebuie sa poata fi stabilit pe locatii de
gestiune
17. Variante de produse
Produsele pot avea variante in functie de diverse optiuni (de
exemplu culoare si/sau marime). Toate mentiunile de la
produse trebuie sa se aplice si variantelor de produs.
Administratorul poate decide care atribute ale variantului
mostenesc valorile de la produsul parinte. Variantele pot avea
unul sau mai multe optiuni. Variantele trebuie sa aibe cod
propriu de produs. Variantele trebuie sa poata avea pret
propriu, diferit de cel al produsului parinte. Variantele pot
avea imagini asociate direct sau prin alocare automata pe baza
unei proprietati a produsului.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
31
18. Stocuri
Trebuie sa poata fi configurate unul sau mai multe mesaje de
stoc in functie de nivelul de stoc. Seturile de mesaje pot fi
alocate pe produse sau pe categorii. In cazul in care sunt
stabilite pe categorii de produse, toate produsele alocate
categoriei trebuie sa mosteneasca configuratia. Mesajele de
stoc trebuie sa afiseze un text si o imagine pentru informatia
de spre stoc (stoc limitat, in stoc, nu este in stoc) si o
informatie despre termenul de livrare.
19. Monede
Trebuie sa poata fi stabilite mai multe monede in care sa fie
afisate si vandute produsele
20. Taxa pe valoare adaugata
Trebuie sa poata fi adaugate rate diferite de TVA in functie de
fiecare tara in care se realizeaza vanzarea
21. Alte taxe
Trebuie sa se poata defini taxe pe produse sau pe categorii de
produse. Taxele trebuie sa poata fi stabilite separat pentru
fiecare tara in care se realizeaza vanzarea. Taxele pot fi
procentuale sau in valoare fixa.
22. Relationarea intre produse
Trebuie sa se poata stabili legaturi intre produse si intre
categoriile de produse.
23. Metode de transport
Trebuie sa se poata adauga una sau mai multe metode de
transport fiecare cu preturile si conditiile sale.
Taxa de transport poate fi in valoare absoluta sau procentuala
si se poate aplica in functie de greutate si volum.
Acolo unde procesatorul de transport permite, trebuie sa se
automatizeze generarea de awb si calculul de transport.
Tarifele de transport trebuie sa poata fi diferentiate in functie
de tara in care se face livrarea.
24. Metode de plata
Trebuie sa poata fi adaugate una sau mai multe metode de
plata, offline sau online. Trebuie sa existe cel putin optiuni de
plata online prin PayPal, Euplatesc.ro, Libra bank, Mobilpay,
payU. Metodele de plata trebuie sa permita adaugarea unei
taxe suplimentare. Solutiile de plata trebuie sa poata fi

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
32
asociate tarii din care se face plata.
25. Campuri calculate
Trebuie sa poata fi definite campuri care sa primeasca niste
valori calculate periodic. De exemplu: marginea de profit,
numarul de produse aflate in comenzi, numarul total de
produse vandute. Aceste campuri se calcula pentru toate
produsele sau doar pentru produsele dintr-o anumita
categorie. Frecventa de calcul trebuie sa poata fi ajustata.
26. Filtre
Pentru filtrarea produselor de catre vizitatori este nevoie sa se
poata defini mai multe seturi de filtre care sa poata fi asociate
unor categorii. In cadrul unui set de filtre trebuie sa se poata
defini mai multe criterii de filtrare. Criteriile de filtrare
trebuie sa fie pe baza de pret, producator, optiuni ale
variantelor, atribute ale produselor.
Filtrarea rezultatelor trebuie sa se realizeze folosind
mecanisme de indexare si nu mecanisme de interogare in timp
real a bazei de date.
27. Discount-uri
Discount-urile trebuie sa fie in valoare absoluta, procentuale
sau produs gratuit.
Discounturile pot fi stabilite pe produs, in functie de
cantitatea comandata, in functie de valoarea comenzii in
functie de un camp de tip numeric definit la produs, in functie
de valoarea unui camp completat la comanda, in functie de un
cod de voucher, in functie de metoda de livrare, in functie de
metoda de livrare si metoda de plata si pot fi aplicate pe toate
produsele sau pe anumite categorii de produse. Discounturile
pot fi valabile pentru toti utilizatorii sau doar pentru anumite
grupuri de utilizatori. Valoarea discountului poate fi stabilita
separat pentru fiecare moneda definita in sistem.
Tipuri de discounturi cerute:
1. Discount pe produs: se poate aplica pentru toate
produsele sau pentru anumite categorii, discountul
poate fi procentual sau in valoare fixa. Valoarea fixa
poate fi stabilita pentru fiecare moneda definita in
sistem. Discountul se poate aplica pe o anumita
perioada calendaristica (intre anumite date).
Discountul poate fi aplicat tuturor vizitatorilor, doar
vizitatorilor autentificati sau anumitor utilizatori sau
grupuri de utilizatori.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
33
2. Discount in functie de cantitatea comandata: se poate
aplica pentru toate produsele sau pentru anumite
categorii pentru una sau mai multe unitati comandate
din acelasi produs sau din produse diferite,
discountul poate fi procentual, in valoare fixa sau
sub forma de produs sau produse gratuite. Valoarea
fixa poate fi stabilita pentru fiecare moneda definita
in sistem. Discountul se poate aplica pe o anumita
perioada calendaristica (intre anumite date).
Discountul poate fi aplicat tuturor vizitatorilor, doar
vizitatorilor autentificati sau anumitor utilizatori sau
grupuri de utilizatori.
3. Discount pe baza unui camp cu valoare numerica
definit la produs: se stabileste alegand campul de tip
numeric definit la produs, se poate aplica pentru
toate produsele sau pentru anumite categorii.
discountul poate fi procentual, in valoare fixa sau
sub forma de produs sau produse gratuite. Valoarea
fixa poate fi stabilita pentru fiecare moneda definita
in sistem. Discountul se poate aplica pe o anumita
perioada calendaristica (intre anumite date).
Discountul poate fi aplicat tuturor vizitatorilor, doar
vizitatorilor autentificati sau anumitor utilizatori sau
grupuri de utilizatori.
4. Discount in functie de un cod de voucher: Se poate
stabili pe baza unei liste de coduri de voucher,
discountul poate fi procentual, in valoare fixa sau
sub forma de produs sau produse gratuite. Valoarea
fixa poate fi stabilita pentru fiecare moneda definita
in sistem, se poate aplica pentru toate produsele sau
pentru anumite categorii si poate include o conditie
pe baza valorii comenzii. Aceasta conditie poate fi
„mai mare”, „egal”, „mai mare sau egal” ,”mai mic
sau egal”. Discountul se poate aplica pe o anumita
perioada calendaristica (intre anumite date).
Discountul poate fi aplicat tuturor vizitatorilor, doar
vizitatorilor autentificati sau anumitor utilizatori sau
grupuri de utilizatori.
5. Discount in functie de un cod introdus in procesul de
finalizare comanda: Se poate activa in functie de
valoarea introdusa intr-un camp pe parcursul
comenzii, discountul poate fi procentual, in valoare
fixa sau sub forma de produs sau produse gratuite.
Valoarea fixa poate fi stabilita pentru fiecare moneda
definita in sistem, se poate aplica pentru toate

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
34
produsele sau pentru anumite categorii si poate
include o conditie pe baza valorii comenzii. Aceasta
conditie poate fi „mai mare”, „egal”, „mai mare sau
egal” ,”mai mic sau egal”. Discountul se poate aplica
pe o anumita perioada calendaristica (intre anumite
date). Discountul poate fi aplicat tuturor vizitatorilor,
doar vizitatorilor autentificati sau anumitor
utilizatori sau grupuri de utilizatori.
6. Discount in functie de valoarea comenzii: se aplica
pentru comenzi care indeplinesc o conditie pe baza
valorii comenzii. Aceasta conditie poate fi „mai
mare”, „egal”, „mai mare sau egal” ,”mai mic sau
egal”. Discountul poate fi procentual, in valoare fixa
sau sub forma de produs sau produse gratuite.
Valoarea fixa poate fi stabilita pentru fiecare moneda
definita in sistem. Discountul se poate aplica pe o
anumita perioada calendaristica (intre anumite date).
Discountul poate fi aplicat tuturor vizitatorilor, doar
vizitatorilor autentificati sau anumitor utilizatori sau
grupuri de utilizatori.
7. Discount in functie de numarul de produse din
comanda: se aplica atunci cand comanda depaseste
un anumit numar de produse. Discountul poate fi
procentual, in valoare fixa sau sub forma de produs
sau produse gratuite. Valoarea fixa poate fi stabilita
pentru fiecare moneda definita in sistem. Discountul
se poate aplica pe o anumita perioada calendaristica
(intre anumite date). Discountul poate fi aplicat
tuturor vizitatorilor, doar vizitatorilor autentificati
sau anumitor utilizatori sau grupuri de utilizatori.
8. Discount in functie de un cod introdus in procesul de
finalizare comanda: se poate aplica pentru toate
produsele sau pentru anumite categorii . Se poate
activa in functie de valoarea introdusa intr-un camp
pe parcursul comenzii, discountul poate fi
procentual, in valoare fixa sau sub forma de produs
sau produse gratuite. Valoarea fixa poate fi stabilita
pentru fiecare moneda definita in sistem. Discountul
se poate aplica pe o anumita perioada calendaristica
(intre anumite date). Discountul poate fi aplicat
tuturor vizitatorilor, doar vizitatorilor autentificati
sau anumitor utilizatori sau grupuri de utilizatori.
9. Discount pe baza de voucher: se aplica in functie de
un cod de voucher care se regaseste intr-o lista.
Discountul poate fi procentual, in valoare fixa sau

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
35
sub forma de produs sau produse gratuite. Valoarea
fixa poate fi stabilita pentru fiecare moneda definita
in sistem. Discountul se poate aplica pe o anumita
perioada calendaristica (intre anumite date).
Discountul poate fi aplicat tuturor vizitatorilor, doar
vizitatorilor autentificati sau anumitor utilizatori sau
grupuri de utilizatori.
10. Discount in functie de metoda de livrare: se aplica
atunci cand este selectata o anumita metoda de
livrare. Discountul poate fi procentual, in valoare
fixa sau sub forma de produs sau produse gratuite.
Valoarea fixa poate fi stabilita pentru fiecare moneda
definita in sistem. Discountul se poate aplica pe o
anumita perioada calendaristica (intre anumite date).
Discountul poate fi aplicat tuturor vizitatorilor, doar
vizitatorilor autentificati sau anumitor utilizatori sau
grupuri de utilizatori.
11. Discount in functie de metoda de livrare si metoda
de plata: se aplica in functie de metoda de plata si
metoda de livrare aleasa. Discountul poate fi
procentual, in valoare fixa sau sub forma de produs
sau produse gratuite. Valoarea fixa poate fi stabilita
pentru fiecare moneda definita in sistem. Discountul
se poate aplica pe o anumita perioada calendaristica
(intre anumite date). Discountul poate fi aplicat
tuturor vizitatorilor, doar vizitatorilor autentificati
sau anumitor utilizatori sau grupuri de utilizatori.
28. Coduri de reducere
29. Flux de comanda
Numarul de pasi din fluxul de comanda trebuie sa poata fi
modificat de catre administratorul magazinului fara
interventie programatica. Fluxul de comanda trebuie sa
permita comanda in sistem anonim (neautentificat).
Administratorul poate adauga campuri speciale care sa poata
fi cmpletate cu diverse valori pe parcursul comenzii.
Campurile pot fi asociate comenzii sau unei linii de comanda.
30. Comenzi
Comenzile pot avea mai multe stari care pot fi configurate de
catre administratorul magazinului online.
Comenzile pot fi editate de catre administratorul magazinului
online. La finalul comenzii se trimit notificari catre
administrator si catre client. Comanda poate sa suporte mai
multe template-uri pentru tiparire: Factura, Proforma, Lista de

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
36
colectare comanda din depozit.
31. Comenzi nefinalizate
Pentru comenzile nefinalizate trebuie trimise notificari la
intervale definite de catre administrator. Template-ul
notificarii trebuie sa poata fi modificat de catre administrator.
32. Rotunjire
Pentru a face preturile mai « comerciale » dupa aplicarea
discounturilor este nevoie ca sistemul sa poata rotunji
automat zecimalele preturilor in functie de configurarea
facuta de administrator. De exemplu, 4.523 RON ar putea sa
se transforme in 4.55 RON sau 4.6 RON.
33. Cautarea produselor
In fereastra de cautare trebuie sa se afiseze rezultate
recomandate pe masura ce vizitatorul introduce textul.
34. Marketing prin email
Solutia trebuie sa permita trimiterea de comunicari prin email
catre baza de date de utilizatori. Lista de utilizatori este
stocata in baza de date a magazinului online iar configurarea
trimiterilor se va realiza tot din interfata de administrare a
magazinului. Campaniile trebuie sa poata fi monitorizate ca
activitate post trimitere. Trebuie sa permita realizarea de teste
multi-variant (A/B testing).
35. Import/Export
Solutia trebuie sa permita import si export de date din si catre
surse de date de tip XML, CSV sau SQL. Activitatile de
Import/Export pot fi programate sa ruleze automat in functie
de configurarea dorita de administrator. Alocarea intre
campuri intre datele sursa si datele de destinatie trebuie sa fie
controlabila de catre administrator. Pentru scenariile mai
complexe de achizitie sau transfer de date, este necesar sa
existe un API documentat.
36. Testare multi-variant
Solutia trebuie sa permita realizarea de teste multi-variant
pentru pagini si articole cu posibilitatea de decizie automata a
versiunii castigatoare si activare imediata a acesteia.
37. Utilizatori
Solutia trebuie sa permita administrarea tuturor utilizatorilor
din aceeasi interfata din cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot fi
clienti, administratori sau abonati la newsletter.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
37
Utilizatorii trebuie sa poata fi asociati unor grupuri de
utilizatori. Grupurile de utilizatori pot avea la randul lor
subordonate alte grupuri de utilizatori. Administratorul
principal poate configura drepturile tuturor utilizatorilor atat
pentru continutul afisat public cat si pentru zonele de
administrare. Fiecare utilizator poate avea o pagina dedicata
catre care poate fi redirectionat dupa autentificare.
Sdministratorii site-ului vor putea impersona clientii in
vederea plasarii de comenzi in numele lor.
38. Clienti

Clientii trebuie sa isi poata modifica datele contului din


interfata publica a magazinului online. Clientii pot primi
permisiuni de vizualizare a continutului din magazinul online
in functie de grupul din care fac parte.

39. Autentificare cu alte conturi

Clientii isi pot crea cont fie completand datele intr-un


formular fie autentificandu-se cu conturi folosite pe retelele
sociale. Clientii trebuie sa isi poata crea conturi fosloind cel
putin conturile retelelor sociale Facebook si Google+.
Utilizatorii anonimi nu vor avea date de acces in aplicatia de
comert electronic. Informatiile despre preferinte sau istoricul
accesarilor vor fi stocate cu ajutorul ”Cookies” in browserul
de internet pe baza acordului explicit al acestora.

40. Puncte de loialitate

Utilizatorii care plaseaza comenzi pot primi puncte de


loialitate pentru comenzile plasate iar criteriile de conversie a
valorii comenzii in puncte de loialitate trebuie sa fie
administrabila.

1.2. CONDITII DE LIVRARE


 Intreaga activitate se va derula la sediul societatii din
Brasov, str. Narciselor, nr. 50, unde sunt instalate
mijloacele fixe utilizate in proiect.
Graficul livrarilor se va face conform Anexei 1 de la
modelul de contract, ultima zi de livrare posibila fiind
cea din anexa (pana la…. ), daca nu exista un termen

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
38
mai bun. In cazul unei oferte cu date de livrare
schimbate fata de cel oferit in anexa, se va prezenta un
grafic al livrarilor specific ofertei facute, prezentat in
cadrul propunerii tehnice din oferta.
 Graficul derularii activitatii se va face MAXIM in
termenii Anexei 1 sau daca exista un alt grafic ofertat
potential competitiv, acesta va fi prezentat in oferta in
cadrul propunerii tehnice.
1) COD CPV: 805
1.3. INSTRUIRE
2) Termen: 4 zile
Secventa de instruire Scopul trainigului Durata zile (6 ore/zi)
Instruire nivel 1 Insusirea conceptelor de baza ale 1
sistemului de comert online
Instruire nivel 2 Instruirea generala diferentiata 1
pe module;
-aspecte tehnice
Instruire utilizatori (final) -diseminarea generala a 1
cunostintelor
-insusire module, aspecte tehnice
Instruire utilizatori cheie – nivel 3 Instruire pentru formare" train the 1
trainers " pe module:
-aspecte tehnice
1.4. IMPLEMENTARE, SERVICII DE 1. Perioada de implementare trebuie sa se
SUPORT SI MENTENANTA A incadreze intr-un termen de 5 luni
SISTEMULUI: 2. Oferta trebuie sa includa o perioada de suport
si de mentenanta gratuita pe o perioada de
minim 36 de luni, de la data primei instalari
3. Nu se accepta un cost de mentenanta si
suport mai mare de 1600 EURO pe an, dupa
expirarea perioadei de 36 de luni
4. Abonamentul de suport va include minim 10
ore lunare, iar costul suplimentar nu va fi mai
mare de 15 de EURO / ora
5. Ofertantul trebuie sa desemneze un
specialist, ca persoana de contact pentru
partea de suport
6. Timpul de remediere a problemei sa fie de
maxim 1 zi,
7. Ofertantul trebuie sa puna la dispozitia
beneficiarului cel putin urmatoarele metode
de contact: telefon si adresa e-mail .
8. In vederea verificarii corectitudinii intocmirii
ofertelor tehnice, in perioada ..................., SC
Mob & Ius SA. isi rezerva dreptul de a invita
ofertantii la sediul firmei pentru o sesiune
demonstrativa a solutiei ofertate prin care

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
39
ofertantii sa demonstreze cum solutia
propusa raspunde in totalitate la cerintele
actuale si viitoare. Toate cheltuielile de
deplasare in vederea sustinerii acestei sesiuni
vor fi suportate de ofertanti. In cazul in care
comisia de evaluare constata ca unul sau mai
multi ofertanti nu pot exemplifica modul in
care solutia ofertata raspunde cerintelor
evidentiate in documentatia privind
procedura de achizitie oferta respectiva va fi
declarata respinsa. Prin aceasta sesiune
demonstrativa SC Mob & Ius SA se asigura
ca furnizorul are resursele materiale,
financiare si umane, pentru asigurarea
implementarii, dezvoltarii viitoare asigurarii
mentenantei si a suportului post garantie
pentru solutia ofertata.
9. In cazul in care ofertantul nu raspunde
invitatiei de participare la sesiunea
demonstrativa in termenul …………………,
va fi considerat descalificat si oferta va fi
respinsa.
1.5. Documentaţia tehnică se va redacta în limba română

2. Echipamente IT
 COD CPV: 302
 ECHIPAMENT: conform tabel
 CANTITATEA NECESARA: conform tabel
 CARACTERISTICI TEHNICE MINIME: conform tabel
2.1. CARACTERISITICI TEHNICE MINIMALE :
Nr.crt ECHIPAMENT Specificatii tehnice Nr.
Buc.
1 Server Processor - Number of processors 2 1
Processor core available 6 or 4, Memory- Maximum memory 384GB,
Memory slots, 18 DIMM slots, Memory type, DDR3 RDIMM or
UDIMM, depending on model, Expansion slots, Network Controller
1Gb NC382i Multifunction Ethernet Adapter 2 Ports per controller,
Applicable to all models
Storage- Maximum drive bays (16) SFF SAS/SATA/SSD or (6) LFF SAS
Hot plug, depending on model, Storage Controller
Smart Array P410i, Applicable to all models
Deployment-Form Factor (fully configured)
2U, Management Lights-Out100 (Standard), Insight Control (Optional)

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
40
2 Statie lucru Procesor- recventa: 3.10 Ghz, Cache Level 2: 6144 kb, Capacitate
memorie video: 256 MB, Hard-disk: 500 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s 1
» Unitate optica: DVD±RW SuperMulti LightScribe SATA, Memorie
interna: 2 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, Capacitate stocare: 8 GB,

3 Statie grafica Procesor: 3.0 GHz, 4 MB L2 cache, 1333 MHz Front Side Bus, Tip 1
memorie: DDR-2 667 MHz ECC, Memorie standard: 2 x 1GB DDR2,
Memorie maxima: 16 GB, Sloturi memorie: 4 DIMM slots
Memorie upgrade: Up to 16 GB, HDD Intern: 250 GB, Viteza de rotatie
HDD: 7200 rpm, Bay-uri Externe: 2 external 5.25" bays or 1 external bay
with optional floppy, Bay-uri Interne: 2 internal 3.5" bays, Unitati optice:
16X DVD+/-RW DL LightScribe
Controler HDD: SATA 3GB/s

4 Imprimanta Format: A4, Tehnologie: laser, Tip: Color, Functii disponibile: Imprimare 1
/ Copiere / Scanare
Procesor 600MHz, Dimensiuni mediu printare: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS),
10 x 15 cm
Imprimanta Viteza printare alb/negru (ppm): 16
Viteza printare color (ppm): 4,
Copiator Viteza copiere alb/negru (cpm): 16
, Viteza copiere color (cpm): 4
Conectivitate Interfata: USB 2.0
Retea: Fast Ethernet 10/100Base-TX
Wireless: Da

5 Echipamente Aparat foto DSLR 24.3MP, + Obiectiv 18-50mm; Scanner color, A4 1; 1


editare

6 Cititoare optice Keyboard: 28-, 43- and 53-key; Terminal Emulation (5250, 3270, VT), 2
coduri de bare Display: Win CE (sau echivalent): 3.8 in. QVGA mono or color Windows
Mobile sau echivalent: 3.8 in QVGA color only Power: Removable,
rechargeable 7.2 volt Lithium Ion 2200 mAh battery pack, 15.8 watt
hours, Memory (RAM/ROM): CE - 64 MB/64 MB; WLAN: 802.11a/b/g,
Cradles: Single-slot serial/USB, 4-slot Ethernet, 4-slot charge only sau
echivalent

7 Sistem operare Tip VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors 1
servere per host) and 192 GB vRAM entitlement + Production (24x7 for Severity
1 issues) 3 Year Support sau echivalent
8 Sistem Recovery Sa permita efectuarea rapida a backup-ului si recovery-ului complet dintr- 1
server o interfata web.
Aplicatia sa fie integrate cu mediul de virtualizare.
Sa permita efectuarea backup-ului incremental si diferential.
9 Sistem operare Windows 2008 R2 standard sau echivalent 1

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
41
servere virtuale

10 Sistem operare Tip Microsoft Windows 7 Professional sau echivalent 2


statii

11 Soft editare Tip Creative Suite 6 Master Collection sau echivalent 1


imagini

12 Suita Office Tip Office 2013 Business sau echivalent 2

2.2. CONDITII DE LIVRARE


 Intreaga activitate se va derula la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor, nr. 50, unde sunt instalate
mijloacele fixe utilizate in proiect.
 Graficul livrarilor se va face conform Anexei 1 de la modelul de contract, ultima zi de livrare posibila fiind cea
din anexa (pana la…. ), daca nu exista un termen mai bun. In cazul unei oferte cu date de livrare schimbate fata
de cel oferit in anexa, se va prezenta un grafic al livrarilor specific ofertei facute, prezentat in cadrul
propunerii tehnice din oferta.
 Graficul derularii activitatii se va face MAXIM in termenii Anexei 1 sau daca exista un alt grafic ofertat potential
competitiv, acesta va fi prezentat in oferta in cadrul propunerii tehnice.

3. Cerinte generale
3.1. Perioada minima de garantie: 3ani de zile de la data semnarii contractului (cu exceptia pozitiilor aferente 2).
3.2. Pretul prezentat in oferta financiara va cuprinde toate taxele bunurilor in momentul livrarii.
3.3. Alte conditii:
 Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice ofertant care nu indeplineste cerintele caietului
de sarcini;
 Ofertantul are obligatia sa examineze instructiunile, formularele, termenele si specificatiile din
documentele procedurii, iar in cazul in care are nevoie de lamuriri asupra documentelor prezentate, le
solicita in scris;
 Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecarea selectiei de oferta.
 Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de
la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea
tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
42
IV. MODEL DE CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE

CONTRACT DE FURNIZARE

1.PARTI CONTRACTANTE

1.1 S.C. MOB & IUS S.A., cu sediul în România, jud. Brasov, cod 500251, localitate Brasov, str
Narciselor, nr. 50, Imobil 1, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

si

1.2 _______________ cu sediul social in __________________, adresa de corespondenta in


_______________, telefon ____________ inregistrata in Registrul Comertului ___/___/____ avand
contul nr. _______________________ deschis la ________________ si codul fiscal __________
reprezentata prin __________, avand functia de ______________ in calitate de FURNIZOR, pe de alta
parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare – cumparare, in urmatoarele conditii:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect vanzarea – cumpararea echipamentelor hardware, ce vor fi numite in
continuare ”echipamente”, specificate intr-o Anexa la prezentul contract.

2.2. Echipamentele sunt descrise (caracteristici tehnice si parametri de functionare) intr-o Anexa a
prezentului contract.

2.3. Pentru derularea operatiunilor comerciale in bune conditii intre parti, ACHIZITORUL va trimite
comanda ferma in scris, prin fax sau prin e-mail, FURNIZORULUI, in vederea cumpararii
echipamentelor.

3. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. FURNIZORUL se obliga sa livreze echipamentele in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la


data primirii comenzii ferme (in scris) de la ACHIZITOR, in functie de disponibilitatea echipamentelor
in stocul producatorului acestora.

3.2. FURNIZORUL se obliga sa anunte ACHIZITORUL de sosirea marfurilor in depozitul


FURNIZORULUI.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
43
3.3. FURNIZORUL va emite factura pentru echipamentele comandate de catre ACHIZITOR in termen
de 5 zile lucratoare de la primirea comenzii ferme a ACHIZITORULUI.

3.4. ACHIZITORUL se obliga sa achite contravaloarea echipamentelor comandate, in termen de 30 de


zile de la data emiterii facturii de catre FURNIZOR. Nerespectarea termenului de plata se va penaliza cu
0,03% pentru fiecare zi de intarziere a platii fata de termenele stabilite. Valoarea penalitatilor nu poate
depasi suma restanta la plata.

3.5. ACHIZITORUL are obligatia de a utiliza echipamentele conform parametrilor tehnici specificati in
Anexa la prezentul contract si raspunde pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le introduce spre
prelucrare.

3.6. ACHIZITORUL se obliga sa achite contravaloarea costurilor de reparatie, in cazul defectiunilor


produse echipamentelor din culpa ACHIZITORULUI, care nu sunt acoperite de conditiile de garantie
pentru care a optat ACHIZITORUL in cazul echipamentelor.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Durata de derulare a contractului este de 6 luni, iar prezentul contract intra in vigoare la data
__/__/___.

5. RECEPTIA MARFURILOR

5.1. ACHIZITORUL trebuie sa examineze prompt daca echipamentele sunt conform cu documentul de
livrare si comanda sa si – de asemenea – trebuie sa examineze echipamentele pentru defecte. In cazul in
care ACHIZITORUL a constatat neconformitati la receptie, ACHIZITORUL este obligat sa notifice in
scris aceste defectiuni, catre FURNIZOR, in termen de 3 zile lucratoare de la receptionarea
echipamentelor, altfel livrarea se va considera in conformitate cu prezentul contract, cu exceptia acelor
defectiuni care nu au putut fi vizibile chiar si la o examinare atenta.

5.2. Receptionarea cantitativa a produselor va fi confirmata prin semnarea si stampilarea documentului de


insotire a marfii de catre ACHIZITOR.

6. VALOAREA CONTRACTULUI. PRETUL PRODUSELOR

6.1. Preturile echipamentelor, care fac obiectul prezentului contract, sunt specificate intr-o Anexa la
prezentul contract.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
44
6.2. Preturile mentionate in prezentul contract nu includ TVA, sunt exprimate in lei

7. MODALITATI DE PLATA

7.1. Plata se va efectua prin transfer bancar, in LEI

8. GARANTII

8.1. FURNIZOR garanteaza ca marfurile care fac obiectul prezentului contract sunt in concordanta cu
standardele de calitate in vigoare.

8.2. Termenul de garantie al echipamentelor este de minimum 12 de luni (in functie de tipul de
echipament-asa cum este detaliat in Certificatul de garantie anexat prezentului Contract) de la achizitia
acestora de catre ACHIZITOR. ACHIZITORUL poate opta pentru termene de garantie extinse,
conform cu optiunile puse la dispozitia clientilor sai de catre producatorul echipamentelor.

8.3. Echipamentele care prezinta defecte, aflate in garantie, vor fi prezentate FURNIZORULUI spre
reparare sau inlocuire in componenta in care au fost vandute consumatorului final, respectiv: produs,
instructiuni de folosire, accesorii (baterii, cabluri, antena, cuplaje, etc) si ambalajul original (inclusiv
elementele de protectie ale produsului pentru depozitare si transport).

9. RASPUNDEREA PARTILOR

9.1. Partea care nu-si indeplineste oricare dintre obligatiile contractuale asumate prin prezentul contract se
considera a fi pusa de drept in intarziere de la data scadentei respectivei obligatii, fara a mai fi necesara
notificarea acestuia.

9.2. Neindeplinirea de catre oricare din parti a oricareia din obligatiile stabilite prin prezentul contract sau
prin acte care l-ar modifica in viitor, se prezuma a fi culpabila si da celeilalte parti dreptul de a suspenda
executarea contractului la nivelul pana la care ea insasi a efectuat prestatiile la care s-a obligat si de a
obtine ca cealalta parte sa-si execute obligatiile pana la acel nivel, sau sa suspende executarea contractului
la nivelul pana la care a fost executat de ambele parti si sa ceara restituirea prestatiilor sale excedentare.
Aceste prevederi nu se aplica in cazurile de forta majora.

9.3. Neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea cu intarziere a obligatiilor comerciale asumate
in prezentul contract angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in conditiile Codulului Civil in vigoare.

9.4. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca
ea a renuntat la acest drept al sau.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
45
9.5. In orice situatie, raspunderea FURNIZORULUI se limiteaza la cel mult valoarea prezentului
contract, achitata de catre ACHIZITOR in conformitate cu prezentul contract si este valabila doar daca
in relatia cu FURNIZORUL, ACHIZITORUL nu are facturi neplatite cu data scadenta depasita.

10. FORTA MAJORA

10.1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si o probeaza cu conditia ca partea care
invoca forta majora sa fi luat toate masurile comerciale pentru evitarea aparitiei cazului de forta majora si
sa continue prestarea obligatiilor sale odata ce cazul de forta majora a fost inlaturat.

10.2. Prin caz de forta majora se inteleg imprejurarile care au intervenit dupa incheierea prezentului
Contract, ca urmare a unor evenimente imprevizibile si de neinlaturat pentru Parti. Sunt considerate astfel
de evenimente razboiul, calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale.

10.3. Partea care invoca Forta majora este obligata sa notifice cealalta Parte in termen de 48 de ore de la
producerea evenimentului si in 5 zile de la aceasta data sa furnizeze certificat eliberat de autoritatea
competenta si certificat de Camera de Comert. De asemenea, Partea care a invocat Forta majora este
obligata sa notifice cealalta Parte cu privire la incetarea cazului de forta majora.

10.4. In situatia in care nu se face notificarea, conform termenelor si conditiilor sus-mentionate, Partea
care invoca Forta majora va raspunde pentru toate prejudiciile ivite, urmare a omisiunii notificarii cu
privire la producerea/incetarea cazului de Forta majora.

10.5. Daca efectele cazului de Forta majora impun o suspendare a executiei prezentului Contract pentru o
perioada mai mare de 30 de zile, contractul inceteaza la solicitarea oricareia dintre parti, fara a fi necesara
respectarea vreunui termen de preaviz. In acest caz , nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri
de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la data aparitiei
evenimentului de forta majora.

11. NOTIFICARI

11.1. Orice notificare intre parti va fi trimisa prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin fax
si/sau email conform datelor mentionate in prezentul Contract sau, in caz de modificare a acestora, la
ultima adresa/numar de fax notificate de o parte celeilalte.
Orice notificare netransmisa in timpii si sub forma mentionata in prezentul contract va fi considerata nula,
neavenita si nu va produce efecte. Adresele ambelor parti sunt trecute ca header (antet) in acest contract.
Numerele lor de fax sunt:
 Pentru FURNIZOR – in atentia d-lui ___________________, tel: _______, fax:_______, email:
________;

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
46
 Pentru ACHIZITOR– in atentia d-lui ______________________, tel: ______________, fax:
_______________, email ________________________ .
Data de la care se poate considera ca notificarea a fost valabil comunicata si ca destinatarul a luat
cunostinta de aceasta este :
a) in cazul trimiterii prin posta, cu scrisoare recomandata - la data semnarii recipisei de primire;
b) in cazul trimiterii prin fax/email – in cursul zilei in care s-a primit notificarea daca aceasta a
fost receptionata in timpul programului de lucru (09:00 – 17:30, UCT) sau in prima zi
lucratoare dupa data primirii notificarii in situatia in care notificarea a fost primita dupa
terminarea programului de lucru sau intr-o zi nelucratoare, conform raportului de confirmare
a transmiterii al faxului/emailului.

11.2. Nici o notificare verbala nu va fi luata in considerare daca nu este confirmata in una din modalitatile
descrise mai sus.

12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu patrimonial decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea,
interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, va fi solutionat de instantele judecatoresti competente de la
sediul FURNIZORULUI.

13. INCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral in
momentul expirarii termenului convenit de parti, sau in cazul in care una dintre parti:
• nu-si respecta obligatiile contractuale;
• este declarata in stare de incapacitate de a plati sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment ) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
• cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti;
• isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, ca o noua
incalcare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.

13.2. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

14. CONFIDENTIALITATE

14.1. Partile garanteaza confidentialitatea clauzelor acestui contract precum si orice alte informatii despre
care ia cunostinta cu ocazia negocierii, semnarii, executarii sau incetarii prezentului contract, pe intreaga

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
47
durata de valabilitate a contractului si pe o perioada de 2 (doi) ani de la incetarea acestuia.

14.2. Partile se obliga sa nu faca publica, fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti, vreo informatie
mentionata la art. VIII.1. de mai sus, cu exceptia cazurilor in care se solicita dezvaluirea lor ca urmare a
unei obligatii legale.

14.3. Niciuna din Parti nu va avea dreptul sa foloseasca in interes propriu numele celeilalte Parti, decat cu
conditia obtinerii acordului prealabil scris al acesteia.

15. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

15.1. Clauzele prezentului contract vor putea fi modificate, completate sau inlocuite prin acte aditionale
negociate si semnate de Parti, in orice moment al derularii sale.

15.4. Partile vor lua toate masurile necesare pentru a proteja confidentialitatea tuturor informatiilor
tehnice, comerciale sau de alta natura la care au acces ca urmare a prezentului contract si care nu sunt de
domeniul publicitatii.

15.5. Niciuna dintre parti nu va cesiona drepturile si obligatiile sale rezultate din acest CONTRACT unei
terte parti.

15.6. Daca o clauza a prezentului contract este lovita de nulitate sau nu mai este valabila, aceasta nu
inseamna ca oricare alta clauza poate fi considerata ca fiind nula.

15.7. Fiecare persoana care semneaza prezentul Contract in numele uneia dintre parti, declara si
garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita sa semneze acest Contract si ca au fost intreprinse toate
masurile necesare pentru a autoriza semnarea prezentului Contract.

15.8. Partile, in mod liber si neviciat, cu intentia de a produce efecte juridice, dupa ce au citit intregul text,
au inteles continutul acestuia, declara ca sunt de acord si consimtit sa incheie astazi __/__/____,in aceasta
forma, prezentul Contract, in doua exemplare originale, cu valoare juridica egala, fiecare parte certificand
ca se afla in posesia unui exemplar original semnat de ambele parti.

FURNIZOR: ACHIZITOR:
_____________________ _________________

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
48
ANEXA NR. 1

1. Evaluarea şi compararea ofertelor. Criterii de atribuire. Aspecte generale


Comisia de evaluare va analiza toate ofertele calificate conform criteriului “Oferta cea mai avantajoasă din punct
de vedere economic ” .
CRITERII DE ATRIBUIRE- FACTORI DE EVALUARE:
Nr. Crt. / Factori de evaluare Puncte
1. Preţul ofertei pentru echipamentul solicitat 10
2. Îndeplinirea cerinţelor tehnice 40

3. Perioada de garantie si actualizare a aplicatiei de 10


comert electronic
4. Protectia codului sursa 10
5. Maturitatea aplicatiei 10
6. Vechimea aplicatiei 10
7. Tehnologiile folosite 10
Total 100

2. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul


Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, având în vedere ponderile
pentru fiecare dintre factorii de evaluare menţionaţi. Punctajul total final al fiecărei oferte va reprezenta media
aritmetică a punctajelor acordate ofertei respective de către toţi evaluatorii. Numărul de zecimale care va fi folosit
va fi cel minim necesar pentru departajarea ofertanţilor.
Ponderile pentru fiecare criteriu de evaluare au fost stabilite conform importanţei pentru proiectul S.C. MOB &
IUS S.A. în aşa fel încât să însumeze 100 de puncte.
Daca in urma aplicarii algoritmului de calcul prezentat in aceasta sectiune, doua sau mau multe oferte vor avea
acelasi numar de puncte, pentru stabilirea ofertei castigatoare se vor aplica urmatoarele criterii de departajare, in
ordinea prezentarii lor :
1. Oferta castigatoare va fi cea care a obtinut cel mai bun punctaj la criteriul « Indeplinirea cerintelor
tehnice » ;
2. Oferta castigatoare va fi cea care prezinta pretul cel mai mic;
3. Oferta castigatoare va fi cea care a obtinut cel mai bun punctaj la criteriul « Perioada de garantie si
actualizare a aplicatiei de comert electronic» ;
4. Oferta castigatoare va fi cea care a obtinut cel mai bun punctaj la criteriul « Maturitatea aplicatiei ».
Daca nici in urma aplicarii celor patru criterii suplimentare de departajare, nu se va putea stabili o oferta
castigatoare - se va alege propunerea tehnica ce va fi cea mai adecvata activitatii beneficiarului, pentru
complexitatea ei, beneficiile ei si modul de descriere a ei in continutul propunerii tehnice. Aceste elemente
vor constitui informatii de apreciere suplimentara in cadrul notei justificative de explicare a desemnarii

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
49
castigatorului ofertei.

3. Preţul ofertei - maxim 10 puncte


a) Valoara ofertei financiare estimata este de 344.970,95 lei .
b) Orice oferta peste aceasta valoare nu va fi luata in consideratie.
c) Acordarea punctelor in interiorul acestui interval este calculata proportional astfel:
- Oferta valorica cea mai mica va primi punctajul maxim de 10 pct. Celelate oferte vor primi punctajul
dupa formula: PCT = (val. ofertei celei mai mici/ val ofertei analizate) x 10

Pentru a usura prezentarea modului de calcul al acestui factor de evaluare va prezentam in continuare un exemplu
de calcul in situatia in care au existat 3 oferte primite iar val. Estimata a fost cotata la 2.000 UM (unitati
monetare) :

 Ofertantul A : 1600UM
 Ofertantul B : 1750UM
 Ofertantul C : 1800UM
 Ofertantul D: 2.500 UM

Punctaje conform formulei de mai sus

 Ofertantul A: 10 puncte (cel mai scăzut preţ)


 Ofertantul B: 9.14 puncte ((1600 / 1750) x 10 /
 Ofertantul C: 8.88 puncte ((1600 / 1800) x 10)
 Ofertantul D: Oferta sa nu va fi luata in considerare fiind descalificata deoarece a depasit valoarea
estimate stabilita.

Preţurile care vor fi comparate în vederea acordării punctajului sunt exprimate în lei fără TVA şi vor fi luate din
oferta financiară.

Nota: Stabilirea intervalului de ofertare financiara a fost efectuata din motive de evitare a ofertelor de pret
scazut care nu pot include calitatea ceruta, introducand factori de risc in executie.

4. Îndeplinirea cerinţelor tehnice - maxim 40 puncte

Punctaj maxim : 40 puncte.

Ofertantul care va respecta toate cerinţele tehnice va obţine punctajul maxim de 40 de puncte pentru îndeplinirea
cerinţelor tehnice.

Nu se aplica ponderare pentru criteriile tehnice.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
50
100 % = 40 puncte

Exemplu:
2 oferte primite
 Oferta A: corespunde 100 % cu cerintele SC MOB&IUS SA => 40 de puncte.
 Oferta B: nu corespunde in totalitate cu cerintele SC MOB&IUS SA => obtine 0 puncte.

Cerintele tehnice se regasesc enumerate in Caietul de Sarcini al prezentei Documentatii de atribuire – 1. Aplicatie
Comert Electronic – Sectiunea 1.1., Caracteristici Tehnice Minimale (partea din dreapta a tabelului), paginile 29-
39 (bolduite si numerotate de la 1 la 40).

Nota : In acest fel ne asiguram ca solutia tehnica respecta cerintele noastre tehnice si functionale si nu ne
limiteaza rentabilitatea activitatii.

5. Perioada de garantie si actualizare a aplicatiei de comert electronic - maxim 10


puncte
Punctaj maxim : 10 puncte

Specificarea garantiei acordate punctual aplicatiei de comert electronic se va face in cadrul propunerii tehnice,
evidentiat distinct.

Unitatea de masura este anul calendaristic.

Perioada de garantie trebuie sa fie de minim 3 ani calendaristici de la data semnarii contractului, pentru a deveni o
oferta acceptata.

Oferta cea mai mare va primi punctajul maxim de 10 pct. Celelate oferte vor primi punctajul dupa formula :

PCT = (val. ofertei analizate/val. ofertei cea mai mare ca valoare) x 10

Ofertele care vor depasi perioada de garantie medie a produselor de 3 ani, exclusiv, vor primi maximum de punctaj.

6. Protectia codului sursa - maxim 10 puncte


Punctaj maxim : 10 puncte
Aplicatia de comert electronic trebuie sa fie licentiata iar codul sau sursa sa nu fie public.
Se acorda 10 puncte pentru aplicatiile de comert electornic care indeplinesc aceasta conditie si 0 puncte pentru
solutiile care nu indeplinesc aceasta conditie.
Nota: Aceasta conditie a fost introdusa pentru a minimiza sansele ca securitatea aplicatiei sa poata fi
compromisa. Codul sursa privat scade considerabil sansele de exploatare/piratare a codului precum si aparitia
vulnerabilitatilor de securitate

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
51
7. Maturitatea aplicatiei- maxim 10 puncte
Punctaj maxim : 10 puncte
Istoricul aplicatiei de comert electronic trebuie sa contina un minim de 1000 de implementari la nivel
international.
Ofertele care nu vor avea un minim de 1000 implementari la nivel international vor primi 0 (zero) puncte.
Numarul de implementari trebuie confirmat oficial de catre producatorul solutiei de comert electronic.
Toate ofertele care indeplinesc criteriul de 1000 de implementari, vor primi automat 5 puncte.
Pentru fiecare 200 de implementari suplimentare se acorda inca 1 punct.
Toate ofertele care depsasesc 2000 de implementari vor primi automat 10 puncte.
Nota: Aceasta conditie a fost introdusa pentru ca sustine continuitatea solutiei si spune multe despre
functionalitatea si calitatea solutiei

8. Vechimea aplicatiei- maxim 10 puncte


Punctaj maxim : 10 puncte
Aplicatia de comert electronic trebuie sa existe pe piata (interna sau internationala) de minim 3 ani.
Existenta trebuie confirmata oficial de catre producatorul solutiei.
Toate ofertele care indeplinesc acest criteriu vor primi automat 5 puncte. Pentru fiecare an suplimentar se adauga
cate 1 punct. Ofertele care depasesc 8 ani de existenta, vor primi automat 10 de puncte.
Nota: Aceasta conditie a fost introdusa pentru ca sustine continuitatea solutiei si spune multe despre
functionalitatea si calitatea solutiei

9. Tehnologiile folosite - maxim 10 puncte


Punctaj maxim : 10 puncte
Pentru stabilitatea aplicatiei la incarcare si pentru siguranta datelor, aplicatia trebuie sa foloseasca tehnologii
proprietare atat pentru limbajul de programare cat si pentru baza de date.
Se acorda 5 puncte pentru utilizarea unui limbaj de programare proprietar si 5 puncte pentru utilizarea unei baze de
date proprietare.
Toate ofertele care nu indeplinesc aceasta conditie primesc 0 puncte.
Not : Aceasta cerinta a fost introdusa pentru ca asigura calitatea datelor si minimizeaza riscul coruperii sau
pierderii datelor.

Str. Narciselor nr. 50 R. J08/44/15.01.2008


Braşov - 500251 - ROM ÂNIA CF. RO23049178
Tel: +40 268 333429; 331287 GSG BRD Braşov
Fax: +40 268 331470; 311553 RO83BRDE 080SV47688320800 (RON)
www.mob-ius.ro RO24 BRDE 080SV47688 590800 (EUR)
52