Вы находитесь на странице: 1из 14

ÊÅÖÁËÁÉÏ

10

ïñïëïãßá
ïñïëïãßá

Îåíüãëùóóïò üñïò Åëëçíéêüò åðéóôçìïíéêüò üñïò


Á
a.c. motor ÊéíçôÞñáò åíáëëáóóüìåíïõ ñåýìáôïò

Accuracy Áêñßâåéá

Actual value Åëåã÷üìåíç ìåôáâëçôÞ (ðñáãìáôéêÞ) ôéìÞ

Actuating variable Åíåñãïðïéïýóá ìåôáâëçôÞ (Ñõèìéóôéêü óÞìá)

Amplifier Åíéó÷õôÞò

Amplification factor ÓõíôåëåóôÞò åíßó÷õóçò

Amplitude ÐëÜôïò

Analog / Digital converter Áíáëïãéêüò / Øçöéáêüò ìåôáôñïðÝáò

Analog closed loop control Áíáëïãéêüò Ýëåã÷ïò êëåéóôïý âñü÷ïõ

Analog open loïp control Áíáëïãéêüò Ýëåã÷ïò áíïéêôïý âñü÷ïõ

Analog signal Áíáëïãéêü óÞìá

Automatic control Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò

Automatic operation Áõôüìáôç ëåéôïõñãßá

B
Binary signal Äõáäéêü óÞìá

Build up time ×ñüíïò åîéóïññüðçóçò (÷ñüíïò áðïêáôÜóôáóçò)


C
Characteristic of a controlled system ×áñáêôçñéóôéêÞ ôïõ åëåã÷üìåíïõ óõóôÞìáôïò

Characteristics ×áñáêôçñéóôéêÜ

Command ÅíôïëÞ

Comparator ÓõãêñéôÞò

Configuration Äéáìüñöùóç

Control error ÓöÜëìá åëÝã÷ïõ

Controlled output variable Åëåã÷üìåíç ìåôáâëçôÞ åîüäïõ

308
ïñïëïãßá

Controlled variable Åëåã÷üìåíç ìåôáâëçôÞ

Controller ÅëåãêôÞò

Converter ÌåôáôñïðÝáò

Coupling Óýæåõîç

Current Ñåýìá

D
Damping Áðüóâåóç

Dead time Íåêñüò ÷ñüíïò

Decimal system Äåêáäéêü óýóôçìá

Decoder ÁðïêùäéêïðïéçôÞò

Delay element Óôïé÷åßï êáèõóôÝñçóçò

Derivative action Ðáñáãüìåíç äñÜóç (ÓõíôåëåóôÞò äéáöüñéóçò)

Derivative action time ×ñüíïò ðáñáãüìåíçò äñÜóçò (×ñüíïò äéáöüñéóçò)

Desired value ÅðéèõìçôÞ ôéìÞ

Desired value deviation Áðüêëéóç áðü ôçí åðéèõìçôÞ ôéìÞ

Differential amplifier Äéáöïñéêüò åíéó÷õôÞò

Digital closed loop control Øçöéáêüò Ýëåã÷ïò êëåéóôïý âñü÷ïõ

Digital open loop control Øçöéáêüò Ýëåã÷ïò áíïéêôïý âñü÷ïõ


Digital signal Øçöéáêü óÞìá

Direct coupling Áð’ åõèåßáò óýæåõîç

Distortion Ðáñáìüñöùóç

Disturbance action of the control loïp ÄñÜóç äéáôáñá÷Þò óôï âñü÷ï åëÝã÷ïõ

Disturbance variable ÌåôáâëçôÞ äéáôáñá÷Þò

E
Emission (thermionic) ÅêðïìðÞ (èåñìéïíéêÞ)

Emitter Åêðïìðüò

309
ïñïëïãßá

Equivalent dead time Éóïäýíáìïò íåêñüò ÷ñüíïò (×ñüíïò êáèõóôÝñçóçò)

Error signal ÓÞìá óöÜëìáôïò

Error variable Äéáêýìáíóç óöÜëìáôïò

F
Fault ÓöÜëìá

Feedback circuit Êýêëùìá áíáôñïöïäïôÞóåùò

Feedback variable ÌåôáâëçôÞ áíáôñïöïäïôÞóåùò

Fixed set-point control ¸ëåã÷ïò óôáèåñÞò åðéèõìçôÞò ôéìÞò

Follow-up control release ÁðïäÝóìåõóç ðáñáêïëïýèçóçò åëÝã÷ïõ


(Áêïëïõèéáêüò Ýëåã÷ïò)

Functional unit ËåéôïõñãéêÞ ìïíÜäá

G
Gain ÊÝñäïò

Gate Ðýëç

Gate-trigger voltage ÔÜóç ðýëçò óêáíäÜëçò

Gate-turn-off thyristor (GTO) Èõñßóôïñ (GTO)

Gear transmission ÌåéùôÞñáò óôñïöþí ìåôÜäïóçò

H
Holding current Ñåýìá óõãêñáôÞóåùò

I
I-element (Integration element) Óôïé÷åßï ïëïêëÞñùóçò

Impedance Óýíèåôç áíôßóôáóç

Input impedance Óýíèåôç áíôßóôáóç åéóüäïõ

Input signal ÓÞìá åéóüäïõ

Insulator ÌïíùôÞñáò

Integral action coefficient ÓõíôåëåóôÞò ïëïêëÞñùóçò

310
ïñïëïãßá

Integral action time ×ñüíïò ïëïêëÞñùóçò

Integrated circuit ÏëïêëçñùìÝíï êýêëùìá

Inverter ÁíáóôñïöÝáò

L
Limit signal ÏñéáêÞ ôéìÞ óÞìáôïò

M
Manipulated variable Xåéñáãùãïýìåíç ìåôáâëçôÞ (ÓÞìá ñýèìéóçò)

Manipulating speed ×åéñáãùãïýóá ôá÷ýôçôá (Ôá÷ýôçôá ñýèìéóçò)

Manipulating time ×ñüíïò ÷åéñéóìïý (ñýèìéóçò)

Manual control ×åéñïêßíçôïò Ýëåã÷ïò

Manual operation ×åéñïêßíçôç ëåéôïõñãßá

Microprocessor ÌéêñïåðåîåñãáóôÞò

N
Number of revolutions ÓôñïöÝò ðåñéóôñïöÞò

O
Open loop gain ÊÝñäïò áíïé÷ôïý âñü÷ïõ

Operating mode Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò

Oscillator ÔáëáíôùôÞò
Output ¸îïäïò

Output impedance Óýíèåôç áíôßóôáóç åîüäïõ

Output signal ÓÞìá åîüäïõ

P
Parameter of the D-controller ÐáñÜìåôñïò ôïõ åëåãêôÞ-D

Parameter of the I-controller ÐáñÜìåôñïò ôïõ åëåãêôÞ-É

Parameter of the P-controller ÐáñÜìåôñïò ôïõ åëåãêôÞ-Ñ

P-element Áíáëïãéêü óôïé÷åßï

311
ïñïëïãßá

Phase ÖÜóç

Photodiode Öùôïäßïäïò

PI-controller ÅëåãêôÞò -PI

Position control ¸ëåã÷ïò èÝóçò

Position transducer ÌåôáôñïðÝáò èÝóçò

Power electronics ÇëåêôñïíéêÜ éó÷ýïò

Power gain ÊÝñäïò éó÷ýïò (áðïëáâÞ éó÷ýïò)

Power supply Ôñïöïäïôéêü éó÷ýïò

Process control ¸ëåã÷ïò äéåñãáóéþí

Process control level Åðßðåäï åëÝã÷ïõ äéåñãáóéþí

Program Ðñüãñáììá

Proportional action coefficient ÓõíôåëåóôÞò áíáëïãéêÞò äñÜóçò


(Áíáëïãéêüò óõíôåëåóôÞò åíßó÷õóçò)

Pulse signal Ðáëìéêü óÞìá

R
Range of disturbance variable Ðåñéï÷Þ ìåôáâëçôþí äéáôáñá÷þí

Range of the controlled variable Ðåñéï÷Þ åëåã÷üìåíçò ìåôáâëçôÞò

Range of values Ðåñéï÷Þ ôéìþí

Rate time Ñõèìüò ÷ñüíïõ (×ñüíïò ðñïðïñåßáò)

Rectification Áíüñèùóç

Rectifier ÁíïñèùôÞò

Reference action of the control loop ÄñÜóç áíáöïñÜò ôïõ âñü÷ïõ åëÝã÷ïõ

Reference variable ÌåôáâëçôÞ áíáöïñÜò (ÅðéèõìçôÞ ôéìÞ)

Reference voltage ÔÜóç áíáöïñÜò

Reset time ×ñüíïò åðáíÜôáîçò (åðáíáñýèìéóçò)

Ripple ÊõìÜôùóç

312
ïñïëïãßá

S
Sample and hold element (S&H) Óôïé÷åßï äåéãìáôïëçøßáò êáé óõãêñÜôçóçò

Sampling Äåéãìáôïëçøßá

Sampling control Äåéãìáôïëçðôéêüò Ýëåã÷ïò

Sampling rate Ñõèìüò äåéãìáôïëçøßáò

Saw-tooth wave form ÐñéïíùôÞ êõìáôïìïñöÞ

Self-regulation value of the controlled system ÔéìÞ åîéóïññüðçóçò ôïõ åëåã÷ïìÝíïõ óõóôÞìáôïò

Sequential control Áêïëïõèéáêüò Ýëåã÷ïò

Set-point Óçìåßï ðñïôïðïèÝôçóçò (ÅðéèõìçôÞ ôéìÞ)

Signal ÓÞìá

Silicon controlled rectifier Åëåã÷üìåíïò áíïñèùôÞò ðõñéôßïõ

Simulation Åîïìïßùóç

Status message ÌÞíõìá êáôÜóôáóçò

Steady-state desired value deviation Áðüêëéóç áðü ôçí åðéèõìçôÞ ôéìÞ ìüíéìçò êáôÜóôáóçò
(Ìüíéìç ñõèìéóôéêÞ áðüêëéóç)

Steady-state error Ìüíéìï óöÜëìá

T
Temperature coefficient ÓõíôåëåóôÞò èåñìïêñáóßáò

Temperature sensor ÁéóèçôÞñéï èåñìïêñáóßáò

Transducer ÌåôáôñïðÝáò

Transformer Ìåôáó÷çìáôéóôÞò

V
Value ÔéìÞ

Value characteristic ×áñáêôçñéóôéêÞ ôéìÞ

Variable ÌåôáâëçôÞ

313
ÊÅÖÁËÁÉÏ
10

âéâëéïãñáößá
âéâëéïãñáößá

1. Arbeitskreis der Dozenten fuer Regelungsechnik, Regelungstechnik in der Versorgungstechnik,


C.F.Mueller Verlag, 4 Aufloge, 1995
2. Barth H.R., Arbeitsbuch Regelungstechnik Hanser Verlag
3. Breier J., Automatisierungstechnik, VEB Verlag
4. Block H., Hoelzel H., Zachert p.,Einfuehrung in die Elektronik 3 stam verlag, 2 Auflape, 1995
5. Di Stefano III, Sturberud, Feedback and control System., Mc
6. Effertz F.H., H.W.Huesch – Experimentelle Einfuehrung in die Steuerung u. Regelung physikalischer
Groessen, I+II LEYBOLD DIDATIC GmbH
7. Enders/Xanders, Regelungstechnik mit elektronischen Bauelementen, Werner Verlag, 3 Auflage, 1981
8. Erwig/Frohwerk/usw, Energieelektronik – Fachbildung, Stam Verlag, 1 Auflage, 1998
9. Firma ECKARDT AG- Schulungsunterlagen ueber Mess-und Regelungstechnik
10. Firma LEYBOLD-Didactic Allg. Elektronik, Messen, Steuern und Regeln
11. Firma LEYBOLD-Didactic, Firmenunterlagen ueber Drehzahlmessung, Winkelmessung, Druckmessung,
Wegmessung
12. Fischer & Porter, Gmbh Goettingen, Haudbuhder Durchflussmesung, 1994
13. Foellinger O., Lineare Abtastsysteme Oldenburg Verlag, Muenchen-Wien 1974
14. Froehr / Orttenburger, Einfuehrung in die elektronische Regelungstechnik, Siemens AG-Fachbuch,
4 Auflage 1976,
15. Froehr, Elektronische Regler fuer die Antriebs-und Energietechnik SIEMENS AG-Fachbuch, 1970
16. Gassmann H, Einfuehrung in die Regelungstechnik, H. Deutsch Verlag, 1 Auflage, 1996
17. Gevalter H.J., Handbuck der Mess-und Automatisierungstechnik, Springer Verlag, 1999
18. Handbuch der Durchflubmessung, Fischer & Porter, Gmbh Goettingen, 1994
19. Hartmann I., Zeitdiskrete Systeme, Vorlesungskvipt Technische Universitaet Berlin, 1985
20. Heumann K., Leistungselektronik Teubner Verlag
21. Hoernemann, Huebscher, Schierack Elektrotechnik-Fachbuch 1+2 Energietechnik+ Fac h z eic h en ,
G.Westermann Verlag, 1982
22. Huesch, LEYBOLD – Didactic Experimentelle Einfuehrung in die steuerungs und Regelungstechnik,
1992
23. Isermann R., Digitale Regelsysteme I+II, Springer Verlag, 1986

316
âéâëéïãñáößá

24. Kleger R., Sensorik fuer Praktiker VDE-Verlag


25. Klemens Dr., Regelungstechnik I, II Vorlesungsskript. FH Koeln, 1979
26. Knespl, Automatisierungstechnik 1 / Regelungstechnik, Stamverlag, 1999
27. Kuenstlen H.A., Elektronik IVA, Leistungs-elektronik, R.Pflaum Verlag
28. Mann / Schiffelgen, Einfuehrung in die Regelungstechnik, Hanser Verlag, 6 Auflage, 1986
29. Michel M., Leistungselekronik, Springer Verlag,1992
30. Mueller H.H., Elektronik-Arbeitsblaetter Nr. 139, Heft 3/1981
31. Oppelt W., Kleines Handbuch technischen Regelvorgange, Chemie Verlag, 5 Auflage, 1972
32. Orlowski P.F., Praktische Regelungstechnik, Springer Verlag,1 Auflage, 1999
33. Orlowski PF, Analogschaltungen der Mess-und Regeltechnik, Vogel Verlag, 3 Auflage, 1990
34. Orlowski PF, Angewandte Digitaltechnik, Vogel Verlag, 3 Auflage, 1993
35. Peitz, Regelungstechnik I, II, Vorlsungsskript FH Koeln,1992
36. Petz, Uebungen zur Regelungstechnik FH Koeln, 1992
37. Piwinger F., Regelungstechnik, fuer Praktiker, VDI-Verlag, Duesseldorf 1975
38. Pressler G., Regelungstechnik Grundelemente, Hatrmann + Braun Verlag
39. Puetz Jean, Einfuehrung in die Digital-elektronik 2, Vgs-Koeln, 2 Auflage, 1987
40. Rein Christian, Mess- Steuerungs- und Regelunstechnik. Die neue Meiserpruefung Vogel Verlag
41. Reuter M., Regelungstechnik fuer Ingenieure, Vieweg Verlag, 9 Auflage, 1994
42. Roth G., Regelungstechnik, Wirkungsweissen und Anwendungen, Huethig Buch Verlag, Heidelberg,
1 Auflage, 1990
43. Samal E., Grundriss der praktischen Regelungstechnik, 14 Auflage, R. Oldenbouch, Muenchen, 1985
44. Schaedel H.M., Einfuehrung in die Digitale Regelungstechnik-Vorlesungsskript FH-Koeln,1981
45. Schaedel H.M., Regelungstechnik I + II – FH Koeln, Vorlesungsskript, 1981
46. Schaefer, O, Grundlagen der selbsttaetigen Regelung, Verlag Resch,1965
47. Schink H., Projectierung von Regelanlagen, VDI-Verlag, Duesseldorf 1970
48. Schmaeing E., Regelungstechnik inBildern, Band 1, 2, 3, Vogel Verlag, Wuerzburg 1978
49. Schnieder P. Aufbau und Wirkungsweise digitaler Filter, FH-Koeln
50. Schultz Diefer, Praktische Regelungstechnik, Heutig Verlag

317
51. Siedlel H-J., HPI-Fachvuck Elektronik IVB, Mess-und Regelungstechnik, R.Pflaum Verlag, 1 Auflage,
1989
52. Siegfried H.J., Grundlagen + Grundschaltungen der Regelungsechnik, Verlag L.Senn 1988
53. SIEMENS, Stellgeraete, Katalog MP 34-1982
54. Steuern und Regeln in der Autommatisierungstechnik, Verlag Europa-Lehrmittel, 1975
55. Unbehauen H. Regelungstechnik Bd I, II, III Vieweg Verlag, 1982-1985
56. Uphaus J., Grundlagen der Regelungsechnik, Duemmter Verlag, 1 Auflage, 1996
57. Wegener A., Analoge Regelungstechnik, Carl Hanser Verlag, 1 Auflage, 1995
58. Wellenreuter G/ Zasfrow D., Steuerungstechnik mitsps, Vieweg Verlag, 1998
59. Winkler O., Messen, Steuern, Regeln in der Chemischen Industrie Band III, Springer Verlag
60. Wirsum S., Das sensor-kochbuch, IWT-Verlag GmbH
61. Êáëëéãåñüðïõëïò Ä., ÓõóôÞìáôá ÁõôïìÜôïõ ÅëÝã÷ïõ, 1982
62. Kéíãê ÑïâÝñôïò-Åññßêïò, Âéïìç÷áíéêüò ¸ëåã÷ïò, Åêäüóåéò Ðáðáóùôçñßïõ, 1996
63. Kéíãê ÑïâÝñôïò-Åññßêïò, ÅõöõÞò ¸ëåã÷ïò, Åêäüóåéò Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí, 1997
64. Kéíãê ÑïâÝñôïò-Åññßêïò, Ðëçñïöïñéêüò ¸ëåã÷ïò, Åêäüóåéò Ðáðáóùôçñßïõ, 1994
65. Êáñýìðáêáò Å./ ÓåñâåôÜò, ÓõóôÞìáôá ÁõôïìÜôïõ ÅëÝã÷ïõ É, ÉÉ
66. ÊñéêÝëç Í., ÅéóáãùãÞ óôïí Áõôüìáôï ´Åëåã÷ï
67. ÌáëáôÝóôáò ÐáíôåëÞò, ÓõóôÞìáôá ÁõôïìÜôïõ ÅëÝã÷ïõ, Åêäüóåéò Ôæéþëá, 2000
68. Ìá÷éÜ Á., ÓõóôÞìáôá ÁõôïìÜôïõ ÅëÝã÷ïõ, Åêäüóåéò ÆÜìðáñá
69. Ìðïýóëçò Ð. / Ðïëßôçò Ã. , Çëåêôñïôå÷íßá É, Ì+P Åêäüóåéò, 2000
70. Ìðïýóëçò Ð. / Ðïëßôçò Ã. , ÇëåêôñéêÝò êáé ÇëåêôñïíéêÝò ÌåôñÞóåéò , Ì+P Åêäüóåéò, 2000
71. ÐáëáéïêñáóÜ Ó., Âéïìç÷áíéêÜ ÇëåêôñïíéêÜ - Áõôïìáôéóìïß, ºäñõìá Åõãåíßäïõ, 1984
72. Ðáñáóêåõüðïõëïò Ð., ÓõóôÞìáôá ÁõôïìÜôïõ ÅëÝã÷ïõ (ÂáóéêÝò Ýííïéåò êáé åöáñìïãÝò), Á’ Ýêäïóç, 1996
73. Ðïëßôçò Ã./ Ìðïýóëçò Ð., ÓõóôÞìáôá ÁõôïìÜôïõ ÅëÝã÷ïõ É ãéá ìç÷áíéêïýò, Ì+Ñ Åêäüóåéò, 1999
74. ÔæáöÝóôáò Ó., ÅéóáãùãÞ óôá ÓõóôÞìáôá ÁõôïìÜôïõ ÅëÝã÷ïõ

318
Êáíïíéóìïß –DIN ãéá ÓõóôÞìáôá ÁõôïìÜôïõ ÅëÝã÷ïõ.
DIN 19221: Formelzeichen der Regelungs- und Steuerungstechnik
DIN 19222: Leittechnik. Begriffe
DIN 19225: Benennung und Einteilung von Reglern
DIN 19226: Regelungs- und Steuerungstechnik
DIN 19227: Bildzeichen und Kennbuchstaben fuer Messen, Steuern, Regelt der Verfahrenstechnik
DIN 19229: Uebertragungsverhalten dynamischer Systeme. Begriffe
DIN 19230: Gleichstromsignal fuer elektrische Mess- und Regelanlagen Begriffe und Anforderungen
DIN 19231: Druckbereich fuer pneumatische Signaluebertragung
DIN 19232: Gleichspannungssignal fuer elektrische Mess- und Regelanlagen griffe
und Anforderungen
DIN 19233: Automat, Automatisierung. Begriffe
Din 19236: Optimierung. Begriffe
DIN 19237: Steurungstechnik. Begriffe
DIN 1319: Grundbegriffe der Messtechnik
DIN ISO 6817: Durchflussmessung von leitfaehigen Fluessigkeiten
DIN ISO 9104: Durchflussmessung von Fluiden
DIN 1952: Durchflussmessung mit Blenden, Duesen, Venturirohren
DIN 19559: Durchflussmessung von Abwasser in offenen Gerinnen u. Freispiegelleitungen
VDE/VDI 3512: Durchflussmessungen mit Drosselgeraeten, Messanordnungen
VDE/VDI 2040: Berechnungsgrundlagen fuer die Durchflussmessung mit Drosselgereaeten
DIN VDE 0170/017: Bestimmung fuer explosiongeschuetzte elektrische Betriebsmittel
DIN VDE 0165: Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefaehrdeten Bereichen
NAMUR NE 21: NAMUR- Empfehlung Elektro- Magnetische- Vertraeglichkeit

319
ÅíÝñãåéá 2.3.2: “ÁíÜðôõîç ôùí Ô.Å.Å. êáé Ó.Å.Ê.”
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ
ÓôáìÜôçò Áëá÷éþôçò
ÊáèçãçôÞò ÃåíåôéêÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí
Ðñüåäñïò ôïõ Ðáéäáãùãéêïý Éíóôéôïýôïõ

¸ñãï: “Âéâëßá Ô.Å.Å.”


l Åðéóôçìïíéêüò Õðåýèõíïò ôoõ ¸ñãïõ:
Ãåþñãéïò Âïýôóéíïò,
Óýìâïõëïò ôïõ Ðáéäáãùãéêïý Éíóôéôïýôïõ
l Õðåýèõíïò ôïõ Çëåêôñïëïãéêïý ÔïìÝá:

ÉãíÜôéïò ×áôæçåõóôñáôßïõ,
Ìüíéìïò ÐÜñåäñïò Ðáéäáãùãéêïý Éíóôéôïýôïõ

Äçìéïõñãéêü - Óôïé÷åéïèåóßá:
ËÏÃÉÓÌÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ Å.Ð.Å.