Вы находитесь на странице: 1из 5

рсА усу ряА(аАусуряса Ас(ят(ау сутАА Аят(аАутрАсу спАо г)сс( с|сс|

ряА(аАусуряса ААат(аусутАА Аят(аАутрАсу шЬ.6 2 а^тсс* -^Ьа рэЬ, сарсАА


(аАоут ас^Асс/о с|п с(с(пс(а ^ с/Ьс/ оуАттсух^уя АсАсААяАряса суА(асААрсурАя
т^(а ААрАутрАао ^сс( с|сс| ряА(аАусуряса ААат(аусутАА Аат(аАутрАсу
сяАо'АА ^?пс/с(^'д'с(пАп а^сс| АрсуААсАА(аАА сАсАп. Асутр^утряса сАу(ао
с^т(арА122л,а п^'д'Ь-Ьас(^сс| АртлрсААА ^ряАяАсусу

'АттраА с/с|П с^>т ^у(аА2рАА~у(атрАсуо’АхАсп(аутАА с/Ьл,^саатсс/^А с|П


АсуААрулла раААаАусуряса расут(арт^Аат ут^о/'у(аА АА^А сурсаа уарта
уаАсут суут^А луАпо' ААатряА с/с^п с(^т ^у(а(арАА'у(атрАсуо с|п
Зс/с(пс(а^ с/Ь.с/ сус[122122су'^уя АсАсААяАрЯСа СуА(аАсАрСурс1я 32 ААрАутрАао
"(аура сА(2оА^ ^с(п аААаА саАа(:г ус1с1 АаАо с|п сутурА2су усу сяА лАоАААасу
ряАусупо'ААх уяс! т^у^А траА АаАу.л Бреусу

со^Асаа с/с(ас(пЬл аЦ[шп(2с/ сАААаАауАасуо АтАауАт аАт ААлрсаат


раАарттАя сс!у (22122а(2(22 ар су саАяААау^о ’рАата х.(ау(22Я рт а (2 сарсААяо
'(2(2л, с|Пс( т^у^А траА (аАул Бреусу рсуА Аусуао с(А^> сус(лА с|с(с{"ас|п, ^х^га
ис(пЬ. сААрао с|п ^с/ггс/л^с/Ь^ суАттсор^уя с(сс(сс!(2ас!раса суААаАоАрсурАа
^Аа ААрАутрАао р^ртсу сАуАа аАт т^Ьап^ас/ аг>сас/.лла АаАурАа у(22рсуа

"АлАсаАаутАА ААлрсаатсАрл уа АсуААрулла раААаАусуряса


рЯСутАарТ^Аят С^О С^122 (аряАрл(а ААасАААтла ШП СураААтяАсусу ААо
^с/Ь. я Аут уя с(я сяА саусАА суаАра суярса тААаАо усу рярррАаа яА аА
суАхАААаул АсуАртАА у^о ?(асу у сусур (22(20! ус!с!~АарсАутА т^уАаАарАА
АаА^АсААА хпАлрАсАА с!рс1 суаАоАА ря суАт.тсух^уа ас!рсуАаАлА
АтяААарарСуА рП2 ААаААрсААА рЯСутуЯтЛОО сАраАарАтла ЯрТ^ААоАрсу
с^шл^сс/

|иЬ. лАусА тА суярса Аа ас1 иЫэ.с/о-'урасАрл суА 0(2 уя АА^сАААат г>сс|


-^'С|ПпЬ.(з2сс|о сс^тАААсут суАу^ряса р уттАяААА рга усуо АсутутрА
АлАсауяАА сауа сорт АрсуАоуААо рт^ртсу сЛу(о2 12(2122 трАаяАА арсаала
АаАурАа у(22рсуа тул^АА сурово рс^ртсу сс(у(22 12(2122 122р(22а(ас! арсаала
АаАур(22 у(о2рсуа тул^АА сур суо" АсутутрА АлАсауяАА сауа сорт
АрсуАсуААо |пк Ь акп т шкки~ у (ага уаауаао (р2сАт>Асу

'(аА р аАА^т^Ая^а ар су АрсуААоАУаАаА сАсИа (асугар^у траса сАу(ао


"рсусур^рлу(а уА^р(аутрАя суАтА(а^ряутАА я А ра ААат(ау сут(аА рто
" оу(аАсусурАя ухтААаутрАа Аят(а(аутрАсу ^(асу Ауя тАЬа^ряутАА
(асутрт^утрасао р(а^ рррт рсА Аусу(2 ^ (а суряса усу яАауоА(2о"(аууа
сА(22Ад' ^с(п а(АтА саАяА уАА АяАо ря Асу(аАсусурАа уя суАкрАртрАА
карикрАкср ри кско’к^касрк сррка ккА к роскаатага исккасркср с^с/с/ к а т ^ к
ср^скскккао

Та сккАркртла иск ри рт~рк^рсакср рисрраккакк крирскиср ^РсккирАко с ^


раскис/ раскаата рарткка ак Арика р т скксркксю с|ага ккАркртк гаск^> ас(ра
^ракиксрср асккакарШАк с(^тАраккк срккаскритсро с|кскратрсакср
каткакртркср -д'ка ак рркат^китср кско с|сакаккрШАк'каск^сктрски
крсаккааксрср рср рак каксрс^каккср аск^сркаскАк тек крсрткарсртсрск ск
срркак крА^ -с^рка -д'скрт Аскиса -^к 'д'крио риккскрикко сс^

|ааартксккка такаскрариса рак ска ЬаксрскАсккк каткарикк тскактакка


сакарккскрао сс^рАА сккка рср^ сраркк рарткка -д'раскка т а р ^ ^ к а
шксарао сс^ккркак срага скрскск^ка Акисата рАА тр ак и тп ккискткоТа
сккАркргша иск ри рпаТрк^рсакср рисрраккакк крирскиср ^^сккирАко
"скпсрркккакк краскеккккакк а к еркитр'д'китер- каск^кктраса
каткакртркср скск -д'кАрикаскАп рсро |аак -^к какит шкксГркат раарто

*акрка ерреккк Араки ккраиер ткркаср срски ркк 'д'^ср^ко* скср^как крА'д'
^рки 'дчкерт Аскиса ^ к -д'крио |ааартксккка такаскрариса рак ки
каксрск\сккк каткарикк тскактакка сакарккск^Ао’ к тк а р к т а к т
ккл^саат ракарттки скркатакка арср сакаккарАО с^кат-р^каат-ср трак
скккрсррскирА рсксккаскитриса ерскеркрт^кк ткарсккААриса рик кик
кекаткарерткко’ сктарисаср ерк. ккаркк рк^ркако сс^рАА сккка рср^
сраркк рарткка -д'р

’ акрка ерреккк Арака ккраиер ткркаср ерки ркк ^^ср^ко ксртрт^к


кАксарикк сара ш р т крсрсксркко*рррААга ак -с^рирткер арертрАао
с|кскритрсакср каткакртркср -д'ка ак рркат/д'катср кекс* р т т к к а
какд'рка^ а^ааткк кик^саа скрАсарка ерра -д'рас/рт икра ср-д'рААиксрср
еккра ср|5сксрриса ср^асрркрски трако" ер тр тк рарср ткиккк т к и шскга
икркакка ерккд'кко с|кскритрсакср к

с|сакаккрШАк'как^ктрки креаккаикерер рср рак какерк^ каккер ак^еркакхк


тск крех^тка^ертеро рек ри срск шкакк р т кркак какерк Асксрк сас1с1с1о рср
рир-^ркаа иск ак еркикккарА керкрткк р-д'о'рри ерки какерк -д'ккакгрка^
рара т а р т с /р к к и к р т ри ки ш к сарикк срикра сри^са тккако
’ккрерреккАа ркскритрсакср икка ксркаксрсррскп рйАкрсрриса ерик Акк
-д'кто с|ср -д'ка ертркаткк ркакарскрА ер р ш ^ к к т ш а шкАркекко с|т
искик и к р т р-д' кск скск
’ октарасаср срокккпркк рк^ркако’к^касрк срркгккАк раскоатага а с(Рп,сс|ксс|
ркк кптркак ср^скскккоо’с^касрк срркгкёкАк раскатаага аскоасркср с^с/с/
кптркак сррскскккао ^ркк п к р т ра ска шк сарскк срас(ра срарса тс(како^с(р2
скак ^ л л сакт шрсрга кркак скркао с|гаа~(ааракрАк"ккасккктАга шп
срракктаксрср кско’кк ^акскд-д'скаАга арср крсрксккккакк скскп
ксртр'д'ртраса скркккрриксрср какд'р

рек рср раккакрсррпса кскаткарсрткк ктаакакртркср шко |аак 'д'к какат


шкксГркат раарто’кк ракск^'д'скаАга арср крсрксккккакк скскаа
ксртр'д'ртраса скркао с^'сах,\а какат лскш ра кокрако сс|катр'5'катср
трак скккрсррскарА рсксккаскатраса срскоркрт^кк ткарсккААраса рак скак
кскаткарсрткко' к ср^как крА^ -д-^ка 'дксрт Аскаса ^ к ^крао
ракрАсакакк кскаткарсрткк ср^скскркркат ток рОАкрсррат ра ра
расркасррШАк скрскк^?

’кк рпкк^'-д'скаап арср крсрксккккакк скскп ксртр'д'ртраса скркао


"скасрркккакк крсрксккккакк гак сркатр-д'катср- кас^кктраса
каткакртркср скк 'дкаАракаокма рсро с|а сртрркаср рср шк Асккккаср
2 >акрсргао’ акрка сррсккк Арака кс(рааср ткркаср срска ркк ^асррко"карра

сккаск^ ^ска аккак саскак ркк скаке/рт акра ср-д'рААпксрср еккра ср|аскрраса
сррсрркрска трако сс^рттраса

к к а а т р а к к р г а с ( р т 'д 'р к а к а р к к " р к а т р к е р о ’р А А к к т а с ( ^ с а а к е р к р е р к


А к п е а т а г а к а к к к к к р т а к а р а к р а с а о " р р а срока к а с к р к 'д к к а к 'р к а ^ р а р га
т а р т о ^ р к а т а А к р к а а р т а к с а р с к к а о ’ р А А к к т а с(^>саа к е р к ^ е р к А к а с а т а
г а к п к к к к к р т а к а р с к р а с а о ^ р к к а к р т р а ска шк с а р с к к с р а к р а сра^рса
т е к к а к о Г р р а срока к а с к р к 'д чкка кг'р ка ^> р а р га т а р т о ’ к к р е р р е к к А г а
р к с к р а т р с а к с р аокка к с р к а к с р с р р с к а р а А к р с р р а с а с р а к А к к ' д ' к т о ” к е р т

“кертртрк клксаракк сарга ш р т крсрскркко сс|тккксрт сркр^раса р


р т т к а к к к р т рсро'рраск^А срок ак ра кокд'скскаат рср 'д'рааккасро* ркал.
р2?рт рек крерк -д'ка срраса рср ак арекко^ркак кск'д'к сррсаа рарта ракерт
ерр-д'к Аркгао’ акрка ерреккк Арака ккрааср ткркаср срока ркк ^^еррко
~ск\г)тк кокска^ккт ргааГререркк у т рсро сс|кшга кскскакА акркаткк
екккакаркаеро с|па'кас>ак^Ак'ккаскккпаАга шга ер

"клкшкарткк ккАрсаатскрА ра керккррААга раккакрсрраса


раерткар'д'кат р-ерэ с|а кскакАрккк срскаатср-^рп скксккак^аса срок
~касккг)ср^ска ^ка ккркртг)скао с|а сртрс)каср рср шк Аеккккаер ^акрергао рср
рар^ркага аок ак еркекккарА керкрткк р-д'о^кка гааоккркк пркакос(ра
а^а^^иса рас?а^акко суи ксркако^а^кп с р а^кА ^к^тркк'ка^пк^А ко^ ^>п кко2
а риса ^ к о рок сауск к к о к а е т а ср х к о "к а а^ к к к а к к кг>а^ксккккакк гак
а^кат^'д'ката^' 1аок^ккт

’ккгнх^сккАга с|кскс^атс|а^ка^ акка кгркака^а^г>ка рОАкс^а^асх* а^ак А к к


^ к т о г)а^ с|сс| <?иккакс|а^иса к к а т к а с ^ т к к каткакс^тг>ка^ ш к о
"кАкш кос^ткк ккА<?а^атаЛрА с|П ксс|ккг>^ААго е>акко Ь^сс^асс*
< ?и а^ткар 'д'кп т с ^ о с|шкаккс^ШАкг к ак ^ к тс?к п кс^ккаи кш |а^ с|сс| рак
каксс|кркакка^ ак р а^ какл к т с1 ^сс|тЬа^>сс|тсс|с5г ариаа 'д'ка рак а ^ с к к
к а к а е т аср,сс(о |зак л.\ас^сЛ т к а^арса ки а к ак к к о ’ к та^>псасс| сс^ск ккас?кк
с|к ^^ како’к т к а с ^ к т г а к т с/кА<г?саат

"касрг>кккакк ке>а^ккскккакк гак сс^ к а т с^ к а т сср к а к ^ к к т < ?а са


к ат к а к с|т с?к а ^ кск -д'кАс^акакАго ^>сср с|а а^тс^каа^ с|сс| ш к Асккккаср
ракс^гоо* акрка а^сккс/ Ас?ака ккрааа^ ткс^каа^ а^ка с^кк ^ р а ^ к о ’с^ААкк
т а к р ш а ксркра^к А к а ш т а гак а к к к к к а к ас^ск^асхю’ с^ААкк т ас^ са а
ксркра^к А к а с а т а гак а к к к к к г>т а к а с ^ ^ и с а о раккаЛгш кко^кр а^ саа
ш к к рае>а^а акл. кс^АА ккасрга а^гкко’к р

"костра акэакд' рс(п акк ок саскак с^кк к ак о”кГАС^го т а к г а аа^екк сс|скро"с1


~АС|га т а к г а шс?скк а^ кр о |заас^тксккка такакраг>ааа рак к а
кока^кАсккк к а т к а е р к к гааскакгааакка сакас|ккскрАО/1^пксс|сс| к о к ^ с^ аккко
^ ск а шрюа кс|кшксс^гааАга еккка к ск а Л о ^ т ак р а а^^С|ААака^а^ акара
сс|рксс|г>пса а^рсс|<?кг>ка т р о е к сс^ с^а а еккка с|а ^ а^ас^кк рзс^ткка -д^акка
т а с?а ^ -д'ка ш к а ^ а о с^ к к о т а ^ с^ а к к ксксккакс?а

с|ш каккс^Ш А кгкак^кт^ка кс^ааккаакера^ С|СС| рак кака^кркокка^ акрсс^каклк


гаак к^ а^ ткор а^ та^ о’ еркака^а^ка с|А т к к ас|т с?к а к ат к а к с^ т ^ к а^ -д'каа^ кс|П
т к к а-д '^ а с^ т к к ксс^т^^с|тг)асао'ррс^ААга а к ^г>арпока^ х^го ас|а^тг>Агао а^к
шга ккАскакл. ак с^ к аткк а^ккакос^каа^с/ккотрак кс^га к р т кокос? к к
~с|к2трка^о с|ш а к кокагао Аскааа ^>а к к рако"ка^тс|те>к к А к а ^ а к к аас^га
ш р т к^ссркс|кко* ксс^тс^т^к кхкаас^акк аас^га г а р т кг>

с|гаГкае?пк^Ак~ккаекккгазАго шга а^р акктака^ а^ кко с ^ к к а т а ^ с^ а к к


скксккакг>аш а^ р к к ат к к к а ^ т к а к ^ р т г а ш к а к с ^ с к с ^ т шга А ^ т к и ^ п с а о
"кА кш кас^ткк ккА г>ш атскрА с|П кс^кк^с^ААга ^ акк ак р сс^ аш
^ а а ^ т к г р 'д 'к а т с^ о "с|А А к к т а к р саа керкра^к А к а г а т а гак а к к к к к ак
ау'сАуисао |ааа^ тк ск к к з т а к а к р а ^ а ш рак к а кака^кАсккк к ат к зе ^ ак к
гаоскактакко сакас^ккскрАО |аак ^ к к а к а т ш кка~ с|кат раас^та с ^ т т к к а
как-д'с^ка^ а р п т к к к а к р ш а скрАшс^ка
с|шаЬ. Ьакат ас(пш у и с!А у п Ь.о"Ь.АЬ.шЬас|тк^ ^ЬА^шатсс/^А с|П
ксс|кс{г>с|ААп ^т^(пкс|сс|<?иш п т су^сПа у а с^с(Рптсс^с|П
ас^?сс|Ь.ас(Ас( с(таЬЬарз/?сс|^ угхгЫаахОирсс(Ь.с/ ^ а сс|т с^ и т А п о сс|тЬ ,к к сс|т
|> с|тткис/Ь.с/ г>т с^сср сс|тЬ.^.Ь.сс|т сс|Ь.с^^иса |> с|ттЬ.ис/^с/ <?т
с|сср” сс^тс^тк уа^су тЬпс/Ьс/ т Ь .п шс(п и ^ Ь а Ы п сс^ЬЬ.^'Ь.с/о* Ь т (и с^ с(т пЬпа
с/Ьаг с а а т р аЬ а^ттки сс(

^)сс( сс|с1 хпААаА с | т с/с^^пЬ. Ьас(а^ ас(о^Ь. сасМс/о с|сс| с^тс^Ьат^с/


с^ЬаЬа^сс/с^а сс^^>ш^(ас(т ш п ш (эА^с^Ьо^с(р 2 с(пЬ. с/^аа с а (а т ш^сс^п с\с^оа\а
сс/с^Ьао с|т~ ^а<^их{суАа кЬас^кг/тАП ш п сс^уа\Ап.иха су с/с(о" Ьасцп ссЯпск^ |?с(г?
а к (п к са<^а!а сусМ с(пЬо <^а кс^(пксс|сс|^с(п с|П сс|с{А ^ ^ т^ с/Ь _ (22^пс(^А^1сс| ^>п
с/с(о^с(р2 с(лЬ. с/^>аа са[ш 2 ш^сс^п с/с|Ьак сАо^спо сс^Ьг^рЬзЬ. сер п сАусс(с(^(п
А к п с а т а с|аа т р ^ п т п с/кис(тко с|пГ Ьа^пг/^А^ кЬас^кс/тАП ш п
соууплЫэ-таЬл■СС^СС^ |

~ ср и <рс(п Ьас(сс|Ь. -д'с^ЬаЬгс|Ьа^ уаауо. т е р т о с^сс^ 'д'Ьа, сс|тс|ЬатЬо/ с^ЬаЬа^ос/ср


с с ^ ш ^ Ь г / т ш п ш(даг )\охА\ао 9у Ь а т а а Ь-с^Ьш аЬ, ш ^ с^ и о "с(п сср ^ Ь ак с/
с/г)сс|с(с(гх(кЬа^2с/ пЬ. сс|к и т ^ ^ к и т с с^ Ь а с (^ Ь г(т / ?а ш к и т Ь а Ь -с^ т ^ Ь р с(сс/
-д'^Асрс/асЬеп е>сср*е>ЬаА р ^ с > т е>сс/ А су^ а -^Ьа серасс* с|сс| ис1 ерос(ко’сЬАС|п
т а Ь -п саухА1а схуА уб акг>Ьа ссрсс/Ь^ А ^ и к и с(с(р1 Псс| ткс^Ьас^ сс|с(д с|с/с/
\сас^уп сААас! Ьаср^ сс/с(Ь-г^ ис(кг т

^ас/^А ш кикк к с(п т к р сс^ т к с/ сау^сАсАсуАсу^ихп, т с 1 ^ а А к с |с с р а т ^>п <?а


^исс|киссрШ Ак сАсусААр^сусаАао \уп<АтАсу т с 1 ^ сс^ тп А к скс/ сср и к к рас(Ьа.Ас/о
^(п а р ^ р т ^>сс( кс|сс|к ^ ( п сср аш с^сс| пс1асуоАсю сс|с1шп кскакзкА а^ЬапаЬ-с/
сс/кк2к 2с|к2сср^с|с/к пЬл^т е р с(п ш к ссрскк ссрс(ра сср^сс* таа<Аг),1ао с|п
кс(пкА^с(кс/ с^с(к2т с с ^ с р скс/сс/кис/^асс* су сЬ ^ сЬ А р суусА ^ Ь а ко/^ксрзрскю
|пс(Ьас/сс| тс1|> сс^ тпА ^ с(сс/ сс|^пс(к рас(1пАс(о/с | т и\ауп сс|'^'С|ААиксс|сс| ссИауп

“ 1?