You are on page 1of 12

DDOS ဆုိသည္မွာ….

3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

#######################################

# [+] Title : DDOS ဆုိသည္မွာ # #

# [+] Data : 4.7.2013 # #

# [+] Blogger : Brb # #

#######################################

**** E-book စုစည္းမူ www.minsoeyarsar.com ****

*******************************************
DoS ဆုိတ႔ဲ တုိက္ခုိက္မႈဟာ ယေန႔ေခတ္မွာ အင္တာနက္ တုိက္ခုိက္ေရးသမားတုိ႔

အသုံးၿပဳတဲ႔ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းၿဖစ္ပါတယ္.. Denial of Service ဆုိတဲ႔အတုိင္း အတုိက္

ခုိက္ခံရသူရဲ႕ Computer သုိ႔မဟုတ္ Webserver ရဲ႕ Bandwidth , CPU, Memory

အသုံးၿပဳမႈေတြက သာမာန္ေပးစြမ္းႏုိင္တဲ႔ ပမာဏထက္ ပုိၿပီးလုိအပ္တဲ႔အတြက္ Out of Service ေတြ

ၿဖစ္ကုန္တာပါ။ ၾကားၿဖတ္၍ Resource အားလုံးကုိ စားသုံးလုိက္ၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထပ္ၿပီး

ရွင္းေအာင္ေၿပာရမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က www.planetcreator.net ဆုိၿပီး Browser

မွာရုိက္ထည့္လုိက္ရင္ ေနာက္မွာ အလုပ္ လုပ္ေပးတာက www.planetcreator.net တင္ထားတဲ႔

Webserver က အလုပ္လုပ္ ေၿဖၾကား၊ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့

သာမာန္ေတာင္းဆုိမႈန႔ဲ ပုိတ႔ဲ Fade Request ေတြကုိ server ကၿပန္လည္ေၿဖၾကား

ေပးေနရတဲ႔အတြက္ Over Load ၿဖစ္ကာ Server က ဆက္သြယ္မႈရပ္တန္႔သြားရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

DoS တုိက္ခုိက္မႈမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ Targeted System (Victim) နဲ႔ ၄င္း System ရဲ႕ Port,

network component, firewall ကုိ အတိအက်ေရြးခ်ယ္ တုိက္ခုိက္တာၿဖစ္တဲ႔ အၿပင္ printer ေတြ

Alarm System ေတြၿပတ္ေတာက္သာြ းေအာင္ တုိက္ခုိက္တာလည္းရွိပါတယ္....

ဒါေၾကာင့္ DoS အတုိက္ခံရၿပီဆုိရင္

* Network ရဲ႕ စြမ္းရည္က်ဆင္းလာၿခင္း (ေႏွးေကြးလာၿခင္း)

* Website မ်ားကုိ အသုံးၿပဳတဲ႔အခါ အသုံးၿပဳ၍ မရၿခင္း (တုိက္ခုိက္တ႔သ


ဲ ူက http server ကုိ
request အေၿမာက္အမ်ားေတာင္းဆုိၿခင္းေၾကာင့္)

* spam mail ေတြ အ၀င္မ်ားလာၿခင္း ( Mail Server ပ်က္စီးမယ္/တုိက္ခုိက္သူက


အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ေမးလ္ေတြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ victim အားပုိ႔ေဆာင္ေသာေၾကာင့္)

* Computer or Webserver မ်ားရဲ႕ CPU & Memory Usage ေတြ

ၿမင့္တက္ေနၿခင္းတုိ႔ကုိေတြ႔ရႏုိင္ပါတယ္။

တုိက္ခုိက္ပုံ

DoS ရဲ႕ တုိက္ခုိက္ပုံကေတာ့ Peer to Peer တုိက္ခိုက္သလုိပါပဲ... အထူးၿပဳလုပ္ထားတဲ႔ DoS Tool

ေတြနဲ႔ Vitim ရဲ႕ host သုိ႔မဟုတ္ ip address and port ေတြကုိ အခ်ိန္တုိ အတြင္းမွာ request

ေပါင္းမ်ားစြာေတာင္းဆုိ အသုံးၿပဳၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္။

တုိက္ခုိက္တဲ႔ မႈကဲြေတြကေတာ့

* ICMP Flood

* Teardrop Attack

* Peer-to-Peer Attack

* Permanent Denial of Service

* Application Level Floods (IRC Floods)

* Nuke

* Distributed Attack

* Reflected Attack
* Degradation-of-Service

* Unintentional Denial of Service

* Denial of Service Level II

* Blind Denial of Service

DDoS ( Distributed Denial of Service) ဆုိတာ DoS ရဲ႕ Advanced Version တစ္ခုလုိ႔

ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ပစ္မွတ္ Server တစ္ခုကုိ flooding packets ေပါင္းမ်ားစြားအာ

single network တစ္ခုကတင္ မဟုတ္ပဲနဲ႔ Multiple host or network ေတြကေနတုိက္ခုိက္တာပါ။

DDoS က ယေန႔ေခတ္အတြက္ ကုရာ နတၳိေဆးမရွိသလုိၿဖစ္ေနၿပီး မိမိသုံး

တဲ႔ Server ရဲ႕ Security အားနည္းတာလည္း ၿဖစ္နိင္သလုိ site ရဲ႕ security

ေစာင့္ၾကည့္မူ႔ေတြအားနည္းမူ႔ေၾကာင့္လည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိပဲၿဖစ္ေစ DoS နဲ႔ DDoS ကုိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထပ္ၿပီး အနည္းငယ္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ ၾကည့္ရေအာင္..

ကၽြန္ေတာ္က လူတစ္ေယာက္ကုိ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေႏွာက္ယွက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ အဲ႔လူရဲ႕

ဖုန္းနံပါတ္ကုိေကာက္ႏုိပ္လုိက္မယ္.. ၿပီးရင္ အဲ႔လူနားေထာင္ေလာက္တဲ႔ အခ်ိန္က်မွ ဖုန္းကုိ

ေကာက္ခ်လုိက္မယ္.. ဒီလုိအၾကိမ္အေရအတြက္ မ်ားလာခဲ႔မယ္ဆုိရင္

တစ္ဖက္ကလူလည္းအေႏွာက္အယွက္ၿဖစ္မယ္... စိတ္ညစ္မယ္ေပါ႔.. ဒါဟာ Attacker to Victim

တုိက္ရုိက္ ဆက္ႏယ
ြ ္တ႔ဲ DoS နည္းလမ္းပဲ... ဒါေပမဲ႔ Victim က နည္းပညာေကာင္းၿပီး Attacker ရဲ႕
ဖုန္းနံပါတ္ေလးတစ္ခုတည္းကုိပဲ Block လုပ္ထားလုိက္မယ္ဆုိရင္ Attacker က

ေခၚလုိ႔ရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး ... ဒီလုိအခ်ိန္မွာ Attacker က ထပ္ေလာင္း၍

တစ္ၿခားနည္းလမ္းကုိသုံးလာလိမ့္မယ္.. အဲ႔ဒါကေတာ့ Radio Station ေတြကေနၿပီးေတာ့

လာမည့္ဘယ္ေန႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ပြဲအတြက္ လက္မွတ္ေတြကုိ

ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာေရာင္းခ်ေနတယ္... ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေနရာမွာ အႏၱရာယ္နဲ႔ေတြ႔ေနတယ္.. ဒီလုိ

Fade ေတြကုိ Victim နဲ႔ သတ္ဆုိင္တ႔သ


ဲ ူေတြကုိ သတင္းေပးလုိက္မယ္ဆုိရင္ Victim ရဲ႕

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြကလည္း Victim ကုိ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ဖုန္းဆက္

အေၾကာင္းၾကား အသိေပးေနေတာ့မွာပါပဲ.. ဒါက Distributed လုပ္တယ္လုိ႔ ေခၚတယ္..

တစ္နည္းအားၿဖင့္ DDoS ေပါ႔...

Distributed လုပ္တ႔ေ
ဲ နရာမွာ Attacker (Hacker) ေတြက Malware, Virus ေတြနဲ႔ၿဖစ္ေစ Fade

Mail, Social Engineering နဲ႔ၿဖစ္ေစ အြန္လုိင္းကုိ ၿဖန္႔လုိက္ပါတယ္... ၄င္း Attacker ရဲ႕

Malware,Virus ေတြ မိမိစက္ထက


ဲ ုိေရာက္လာတာပဲၿဖစ္ေစ Social Engineering နဲ႔ေရာက္လာတာပဲ

ၿဖစ္ေစ မိမိရဲ႕ စက္ဟာ Attacker ရဲ႕ အသုံးခ်ခံၿဖစ္သြား ပါၿပီ... ဒါကုိ Zombie လုိ႔ေခၚပါတယ္... ဒီ

Zombie ေတြဟာ ဟက္ကာေတြရဲ႕ ခုိင္းေစတာကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔

အခ်ိန္တုိင္းအသင့္ရွိေနၾကပါတယ္... ဒီလုိအြန္လုိင္းမွာ ဟက္ကာေတြ ရဲ႕ အသုံးခ်ခံေနရတဲ႔ Zombie

ေတြက မနည္းပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ တုိက္ခုိက္မဲ႔ Attacker (Hacker) က ၄င္းရဲ႕ Zombie ေတြကုိ

အခ်ိန္၊ ေနရာ ေတြကုိ ညြန္ၾကားေပးလုိက္တာနဲ႔ Victim ကုိ အားလုံး Fade Request, Fade Mail

ေတြ ပုိ႔ေဆာင္ၾကတာပါပဲ...
Fade Mail ဆုိတာက Mail Bomber ပုံစံမ်ဳိး တစ္ၾကိမ္မွာ ေမးလ္ေပါင္း ေသာင္းနဲ႔ ခ်ီၿပီး

ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္သလုိ ၄င္းကုိ Distributed လုပ္ၿပီးတုိက္ခုိက္တာလည္းရွိပါတယ္... သာမာန္ user

တစ္ေယာက္က ထုိသူသာြ းလည္တ႔ဲ Website (www.abc.com) တစ္ခု ရွိတယ္ဆုိၾကပါစုိ႔ ..

Attacker က ၄င္းရဲ႕ Website မွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေၾကာ္ၿငာေလး တစ္ခုထည့္ထားမယ္ ...

ဒီအခ်ိန္မွာ ၄င္း site (www.abc.com) ကုိလာေရာက္လည္ပတ္တဲ႔သူေတြက ၄င္း ေၾကာ္ၿငာ္ေလးကုိ

ႏုိပ္လုိက္တုိင္းမွာ Attacker ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ ထားတဲ႔ Victim ရဲ႕ mail server ကုိ ေမးလ္ေပါင္း

ေၿမာက္မ်ားစြာ ပုိ႔ၾကပါလိမ့္မယ္... ဒီလုိအခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္က SMTP/POP စသည့္ Mail Server

ေတြက Down သြားႏုိင္ပါ တယ္။

ဒါဟာ ရုိးရွင္းတဲ႔ တုိက္ခုိက္မႈပဲရွိပါေသးတယ္...DoS and DDoS တုိက္ခုိက္မႈမွာ 'packet-forgery'

ေခၚတဲ႔ packet အတုအေယာင္ ဖန္တီးၿခင္း၊ 'IP spoofing' ေခၚတဲ႔ IP Address ကုိ packet

နဲ႔အတူေၿပာင္းလဲၿခင္း စသည္အမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္..

ဒီေနရာမွာ Ethernet ဆုိတာကုိ နဲနဲေလး လူဗိန္းနားလည္ေလာက္တဲ႔ ပုံစံနဲ႔ ေၿပာပါမယ္.. Ethernet

ရဲ႕ System ေတြဆက္သယ


ြ ္မႈမွာ "packets" frames ေလးေတြ ကရွိပါတယ္ အဲ႔ frame ထဲ

destination address, source address type field and data ေလးေတြပါ၀င္ပါတယ္... Ethernet

address က 6 bytes ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ Ethernet Address တစ္ခုစီ ရွိၾကပါတယ္။ Ethernet

က အသုံးၿပဳတာက CSMA/CD (Carrier Sense and Multiple Access with Collision Detection)

ကုိအသုံးၿပဳတာၿဖစ္တ႔အ
ဲ တြက္ ၄င္းတုိ႔က Data တစ္ခုပုိ႔ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ၄င္းပုိ႔မယ့္ Destination

လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ သူပုိ႔ေဆာင္တ႔ဲ Data ေတြ ရွိမရွိစစ္ပါတယ္... ရွိေသးရင္ ေခတၱခဏ ေစာင့္ၿပီးမွ


ထပ္ပုိ႔ပါ တယ္... ဒီလုိလုပ္တာကုိ Collision Detection လုပ္တယ္လုိ႔ေခၚပါတယ္.. ဒီေတာ့

တစ္ခါပုိ႔ႏုိင္ၿပီး လက္ခံတာကေတာ့ အဆက္မၿပတ္လက္ခံႏုိင္တယ္ဆုိတဲ႔ သေဘာေပါ႔....

ဒါကုိ ဥပမာတစ္ခုထပ္ေပးမယ္... Ethernet technology ဆုိတာ အေမွာင္ခန္းထဲမွာ လူေတြ၀ုိင္းဖြဲ႕

စကားေၿပာတာနဲ႔တူပါတယ္... အခန္းထဲမွာဘယ္သူေၿပာေၿပာ အားလုံးက ၾကားပါတယ္.. ဒါက

Carrier Sense ၿဖစ္ပါတယ္။ အခန္းထဲက လူတုိင္းက သူတုိ႔ စိတ္ဆႏၵရွိရင္ ေၿပာဆုိႏုိင္ပါတယ္.. ဒါက

Multiple Access ၿဖစ္ပါတယ္.. ဒါေပမဲ႔ေၿပာတဲ႔သူ ေတြတုိင္းက ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔တဲ႔အတြက္

စကားေၿပာတဲ႔ ေနရာမွာ ဆင္ၿခင္ၾကတယ္ေပါ႔... အကယ္၍ တစ္ေယာက္က စကားေၿပာတဲ႔အခါမွာ

ေနာက္တစ္ေယာက္က ပထမတစ္ ေယာက္ရဲ႕ စကားအၿပီးကုိေစာင့္ၾကၿပီး ဘာမွမေၿပာပါဘူး... ဒါက

Collision Detection ၿဖစ္ပါတယ္။ အခန္းထဲမွာ ရွိတဲ႔ လူေတြမွာ နာမည္ကုိယ္စီရွိၾကပါတယ္.. ဒါက

unique Ethernet address ၿဖစ္ပါတယ္... ဒီအခ်ိန္မွာ အခန္းထဲက လူတစ္ေယာက္က " Hello,

brb, I'm PlanetCreator " လုိ႔ေၿပာရင္ ဒါက Ethernet destination and source

address ၿဖစ္ပါတယ္... ေၿပာမဲ႔သူက အားလုံးကုိ ေၿပာခ်င္တယ္ဆုိရင္ "Hello everyone, I'm

PlanetCreator" လုိ႔ေၿပာပါလိမ့္မယ္.. ဒါက Broadcast Message လုိ႔ေခၚပါတယ္

အၿဖစ္အမ်ားဆုံးကေတာ့ ဒီအခန္းထဲမွာ ရွိတဲ႔သူေတြအားလုံးက တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္

ယုံၾကည္တဲ႔အတြက္ စကားကုိ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မပါပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၿပာၾကပါ တယ္... ဒါက non-

encrypted data communication is common ၿဖစ္ပါတယ္..

ဒီအခ်ိန္မွာ အခန္းထဲကုိ လူစိမ္းတစ္ေယာက္က ၀င္လာတယ္ဆုိပါစုိ႔ ဒါကုိ (has tapped that

Ethernet segment) လုိ႔သတ္မွတ္မယ္... အထဲမွာေၿပာတဲ႔သူေတြအားလုံးက


လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မရွိပဲေၿပာသလုိ ၀င္ေရာက္လာတဲ႔ လူစိမ္းကလည္း စကား၀ိုင္းကုိ မေႏွာက္ယွက္ပဲ

ထုိင္ၿပီးနားေထာင္ေနမယ္ .. ဒါကုိ Sniffing လုပ္တယ္လုိ႔ေခၚမယ္... ၿပီးရင္ အခန္းထဲက

ၿပန္ထြက္သြားမယ္... ဘာမွေႏွာက္ယွက္မႈမလုပ္ခဲ႔တဲ႔အတြက္ သူ႔ကုိ Detect လုပ္ဖုိ႔ခက္ပါတယ္..

ဒီေလာက္ပါပဲ...

ဒီအခ်ိန္မွာ ၀င္ေရာက္လာတဲ႔ လူစိမ္းက အဆက္မၿပတ္ေၿပာေနမယ္ဆုိရင္ ဒါက DoS to that

segment of the Ethernet ၿဖစ္တယ္လုိ႔ေခၚၿပီး သူတစ္ေယာက္တည္းတင္သာမ က

အၿခားသူမ်ားကုိပါ စကားေတြ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲေၿပာေအာင္ လုပ္တယ္ဆုိရင္ DDoS ေပါ႔... ၿပီးရင္

အခန္းတစ္ခုလုံး လက္ပံပင္ဇရပ္ၿဖစ္သာြ းေတာ့ စကား၀ုိင္းေခၚတဲ႔ server ပ်က္ၿပီေပါ႔...

လူစိမ္းက ခဏကလုိ စကားေတြေၿပာတဲ႔အခါ အၿခားသူတစ္ေယာက္လုိ အသံမ်ဳိးနဲ႔ ထၿပီး

စကားေၿပာမယ္.. ေနာက္တစ္ခါ ေနာက္တစ္ေယာက္ ေလသံနဲ႔ အသံတုလုပ္ေၿပာမယ္ ဆုိရင္ ဒါက IP

Spoofing လုပ္တယ္ေခၚတယ္... ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကုိ နာမည္အတုန႔ဲ


စကားေတြေၿပာေနမယ္ဆုိရင္ packet forgery လုိ႔ေခၚတယ္...

သာမာန္အတြက္ Attacker (Hacker) က How are you ? ဆုိတဲ႔ ေမးလ္ခြန္းကုိ Server (Victim)

က I'm fine ဆုိၿပီးတစ္ခါေၿဖႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ Attacker ဖန္တီးထားတဲ႔ Zombie ေတြက

တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း How are you? How are you? How are you? ဆုိၿပီး

အုံလုိက္ေမးတဲ႔အခါ server က တစ္ေယာက္ကုိေၿဖၾကားေပးၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ကုိ

ေၿဖၾကားေပးဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္... ဒီလုိေၿဖၾကားေနရတာမ်ားေတာ့ CPU ေတြ RAM ေတြက


မခံႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္သယ
ြ ္မႈေတြ ၿပတ္ေတာက္သြားတာပါ။ Server Overload ၿဖစ္ၿပီး

Data ေတြ ဆုံးရႈံးတဲ႔အထိ ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။

DoS or DDoS attack ကုိဘယ္ကုိကာကြယ္မလဲ ဆုိတာကေတာ့ ရာႏႈန္းၿပည့္ကာကြယ္ႏုိင္တ႔ဲ

နည္းလမ္းကုိ မေတြ႔ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕ေတာ့ရွိပါ တယ္...

* အၿမဲတမ္းမိမိရဲ႕ anti virus program ကုိ update လုပ္ေပးပါ

* Firewall အားမွန္ကန္၍ တင္းၾကပ္ေသာ rule မ်ားသတ္မွတ္ပါ...

* မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ မလုိအပ္တ႔ဲ Intenet Port Number ေတြကိုပိတ္ပါ.. ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Port

ကုိစစ္ရန္ http://www.auditmypc.com/firewall-test.asp

* Email အား စနစ္တစ္က်အသုံးၿပဳပါ... mail filtering ကုိအသုံးၿပဳပါ...

ဒီအတြက္ အဓိက အေနနဲ႔ကေတာ့ Firewall ကုိထပ္ၿပီးေၿပာပါမယ္.. Firewall မွာ Hardware

Firewall နဲ႔ Software Firewall ဆုိၿပီးရွိပါတယ္...

Hardware Firewall

ဒါကုိ Network Firewall လုိ႔လည္းေခၚၿပီး ယေန႔ေခတ္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ADSL Router ေတြမွာ

တစ္ခါတည္းတြဲၿပီးပါလာတတ္ပါတယ္... Coporate လုပ္ငန္းေတြဆုိရင္ေတာ့ Firewall Router


တစ္ခုကုိ သီးသန္႔၀ယ္ၿပီး ဆင္ထားတတ္ၾကပါတယ္... Software Firewall ထက္စာရင္ Hardware

Firewall ကပုိၿပီးေကာင္းမြန္ပါတယ္..

ေနာက္တစ္ခုက ဒါကေတာ့ DoS or DDoS ေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ Server

ဖြဲ႕စည္းမႈတစ္ခုပါပဲ... အထဲမွာ Hardware Firewall အၿပင္ Load Balancer ဆုိတာကုိပါထည့္ထားပါ

တယ္...

Load Balancer ကုိၿပထားတာပါ...

အားလုံးကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီးေၿပာရမယ္ဆုိရင္ DoS ဆုိတာ Attacker ကေန Victim ကုိ

တုိက္ရုိက္တုိက္ခုိက္တယ္.. DDoS ဆုိတာကေတာ့ ၾကားခံ Zombie ကုိေမြးၿပီး တုိက္ခုိက္ တယ္...

ဒီေလာက္ပါပဲ...

Zombie & Botnet

Zombies ဆုိတာ ဟက္ကာရဲ႕ အသုံးခ်ခံတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး Victim ကုိ ဟက္ကာရဲ႕ ခုိင္းေစခ်က္အတုိင္း

တုိက္ခုိက္ရတာၿဖစ္ပါတယ္.. ဒါေၾကာင့္ Zombie ရတယ္ဆုိတာ malware ရတာလုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္..

Malware (zombie) ရထားတဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာဟာ

* Sending spam
* Hack other computers

* Denial of service attacks

* Advertisement click fraud

* Phishing websites

စသည္တုိ႔ကုိလုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္..

၄င္း Malware, trojan, virus ဟာ အသုံးခ်ခံကြန္ပ်ဴတာအတြင္း၀င္ေရာက္ၿပီး အထဲမွာရွိတ႔ဲ

Security ေတြ၊ Antivirus ေတြကုိ ပိတ္ကာ Hacker အေနနဲ႔ Additional Programေတြ

ထည့္သြင္းလုိ႔ရေအာင္၊ ၀င္ထက
ြ ္လုိ႔ရေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးပါတယ္... ဒီေတာ့ ၄င္း ကြန္ပ်ဴတာက

Hacker ရဲ႕ အသုံးခ်ခံလုံးလုံးၿဖစ္ၿပီး လုိအပ္တဲ႔အခါ အသုံးၿပဳလုိ႔ရေအာင္ Hacker ေတြက ၄င္း

Zombie ေလးေတြကုိ စုထားတတ္ပါတယ္... ဒါကုိ botnet လုိ႔ေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္.. bot

ဆုိတဲ႔အဓိပၸါယ္ကလည္း Robot လုိ Artificial Intelligence ေပါ႔... အခုလုိ Trojan ေတြမ်ားလာခဲ႔ရင္

ေစလုိရာေစ ခုိင္းလုိ႔ရပါၿပီ... ဟက္ကာေတြက Zombie ေတြသုံးၿပီးတုိက္ခုိက္လုိက္ေတာ့ သူတုိ႔ကုိ

လုိက္လံ Trace လုိက္ရတာ ခက္သာြ းတာ ေပါ႔...

မိမိစက္က Zombie ၿဖစ္ေနၿပီဆုိရင္ေတာ့

၁။ မိမိ RUN လုိက္တ႔ဲ programs ေတြက ေႏွးလာမယ္။

၂။ services ေတြ (ဥပမာ http) high rate က်လာမယ္။


၃။ မ်ားၿပားလွေသာ connection requests ေတြဟာ ကြဲၿပားတဲ႔ Networks ေတြကေန ၀င္လာမယ္။

၄။ မိမိရဲ႕ site ကုိလာေရာက္အသုံးၿပဳသူေတြက site ကုိ အသုံးၿပဳတဲ႔ ေနရာမွာ ေႏွးမယ္။

၅။ မိမိရဲ႕ စက္ဟာ CPU load ၿမင့္ေနလိမ့္မယ္။

အားလံုးဗဟုသုတ အၿဖစ္မွတ္သားႏိုင္ပါေစ....