You are on page 1of 9

A.

DENUMIREA PROGRAMULUI : „DE LA JOC LA EDUCAȚIE FINANCIARĂ”


a. Titlul proiectului „Cu banii ne jucăm, educație financiară învățăm!”; Mesaj: „Banii nu răsar din
pământ și nici nu cresc în copaci! Banii se câștigă prin muncă” Ligia Georgescu - Goloșoiu
b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: Domeniul Științe - proiect educativ nou, în
cadrul Programului judeţean de adaptare a educaţiei timpurii la problematica lumii contemporane
,,Noile educaţii”
c. Tipul de proiect: naţional (MEN, APPE, BCR, S.C.INFOMEDIA PRO SRL)

B. APLICANTUL:
a. G.P.N. Nr.6 str. Mihai Viteazu f.n.
b. Pornind de la proiectele tematice desfășurate în anii școlari anteriori am decis că este momentul
să aplicăm noțiunile însușite în cadrul unui proiect mai complex, recunoscut la nivel național - „De
la joc la educație financiară”. Educația prin joc este cea mai bună modalitate de a exersa capacitatea
copiilor de a lua decizii, o parte importantă în viața fiecăruia. Jucându-se, copiii pot să-și dezvolte
abilități esențiale, creativitatea și gândirea logico-matematică, prin îmbinarea formalului cu non-
formalul și prin interdisciplinaritatea materiei de studiu.
c. prof. înv. preșc. grad I, Canciuc Gabriela, coord. proiect la nivelul unităţii G.P.N. Nr.6 Rădăuţi

„Înţelegerea corectă a valorii


muncii, creativităţii, răbdării, cumpătării şi
generozităţii reprezintă baza unei
personalităţi echilibrate şi împlinite.”
(Adrian Asoltanie)

C. PARTENERI:

ECHIPA DE PROIECT
PROF. ÎNV. PREŞC. CANCIUC GABRIELA (coordonator) - G.P.N. Nr.6 RĂDĂUŢI
PROF. ÎNV. PREŞC. POMOHACI RĂDUȚA (membru) - G.P.N. Nr.6 RĂDĂUŢI
ECHIPA DE IMPLEMENTARE
PROF. ÎNV. PREŞC. CANCIUC GABRIELA - G.P.N. Nr.6 RĂDĂUŢI
PROF. ÎNV. PREŞC. POMOHACI RĂDUȚA - G.P.N. Nr.6 RĂDĂUŢI
PROF. ÎNV. PREŞC. IONESI LILIANA - G.P.N. Nr.6 RĂDĂUŢI
PROF. ÎNV. PREŞC. ECHERT MIHAELA - G.P.P. „VOINICELUL” RĂDĂUŢI
PROF. ÎNV. PREŞC. MANDRIC ROXANA - G.P.P. „VOINICELUL” RĂDĂUŢI
PROF. ÎNV. PREȘC. IFTINCHI MIRELA – G.P.N. „ALBĂ CA ZĂPADA” RĂDĂUȚI

PARTENERI :

 Cadrele didactice din unităţile preşcolare arondate Școlii Gimnaziale „Gheorghe Popadiuc”
Rădăuţi
 cadrele didactice din unitățile partenere implicate în proiect
 părinți, bunici
 copiii grupelor și claselor implicate în program
 G.P.P. ,, Micul Prinț” Rădăuți
 Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ Rădăuți
 Şcoala Gimnazială „Ioan Vicoveanu” Vicovu de Jos
 Şcoala Gimnazială Burla
 Şcoala Gimnazială Volovăț
 Reprezentanţi ai unor filiale ale băncilor din localitate
 Reprezentanţi ai unor unităţi comerciale
 Contabilul din unitate
 Direcția de Asistență Socială Rădăuți

D. CONTEXTUL
ARGUMENT
Curriculum-ul din grădiniţă prezintă, prin finalităţile, conţinuturile, timpul de instruire,
strategiile educaţionale promovate, o abordare globală a educaţiei timpurii, asigurând satisfacerea
nevoilor, suficient de variate, prezente şi a celor de perspectivă, ale copiilor preşcolari. Datorită
caracterului său flexibil, facil de adaptat la necesităţile momentului, curriculum-ul poate sprijini în
mod real adaptarea copilului la societatea dinamică, în care se naşte şi trăieşte, înarmându-l,
progresiv, cu cunoştinţe atitudini şi deprinderi necesare în viaţă.
Programul educaţional ,,De la joc la educaţie financiară” iniţiat de Asociaţia pentru
Promovarea Performanţei în educaţie (APPE) și derulat în parteneriat cu Ministerul Educației,
Banca Comercială Română (BCR) și Info Media Pro își propune să promoveze conceptul de
educație financiară pentru copiii preșcolari cu activități în triada părinți – copii - educatori și, de
asemenea, să imprime respectul copiilor față de muncă și față de bani.
În anii şcolari anteriori am desfășurat în grădiniţa noastră proiecte tematice și activități prin
care s-a urmărit formarea unor deprinderi și abilități de utilizare a mijloacelor și tehnicilor bancare
(bani, carduri, bancomat) precum și conturarea unei imagini a modului în care banii sunt percepuți,
cheltuiți și economisiți. Având în vedere experiența acumulată în cadrul acestor activități ne-am
propus să inițiem în acest an școlar proiectul „Cu banii ne jucăm, educație financiară învățăm!”
Pentru a iniția proiectul, încă de la începutul anului şcolar, la sectorul joc de rol am pus la
dispoziţia copiilor materiale care să le permită desfăşurarea unor jocuri care implică şi utilizarea
banilor: casă de marcat, coşuri de cumpărături, jetoane cu banii aflaţi în circulaţie în acest moment,
etichete cu preţuri, pe care le-au folosit în jocuri ca: „La cumpărături”, „La raionul cu jucării”, „La
piaţă” care au contribuit la familiarizarea copiilor cu monedele si bancnotele, la conştientizarea
faptului că este necesară o sumă de bani pentru a achiziţiona produsele dorite.
În acest context, considerăm că putem participa la implementarea programului educaţional
“De la joc…la educaţie financiară” prin desfăşurarea prezentului proiect în care am propus teme
care să contribuie la formarea conceptelor financiare, la înţelegerea a ceea ce înseamnă a economisi
şi a cheltui.
Educația financiară în grădiniță reprezintă o formă de activitate educațională al cărui scop
este de a ajuta preşcolarii să-şi formeze o imagine completă a modului în care banii sunt câştigaţi
prin muncă, economisiţi, investiţi, donaţi în scop caritabil şi împrumutaţi.
Prin diversitatea activităţilor organizate în grădiniţă, cadrele didactice asigură formarea unui
complex de abilităţi, deprinderi şi cunoştinţe cu spectru larg folositoare în viitorul parcurs şcolar al
copiilor şi în viaţa socială.
Pornind de la promovarea unor valori şi abilităţi de viaţă cultivate şi exersate prin joc, pe
parcursul derulării proiectului avem speranţa că vom reuşi să cultivăm copiilor un comportament
responsabil, în raport cu munca şi cu banii care va fi, cu siguranță, benefic în viitor.

E. Descrierea proiectului
În cadrul proiectului educaţional pe care-l propun, copiii vor identifica și exersa diferite
tipuri de comportamente în situații de învățare autentică. Ei vor învăța reguli de politețe pe care
trebuie să le aplice la cumpărături, în excursii și nu numai, vor fi familiarizați cu produse, obiecte
realizate de ei, cu bancnotele și monedele din țara noastră, vor învăța să economisească, dar și să
muncească pentru a obține ceea ce-și doresc. Jocul este principala modalitate de realizare a acestor
abilități, îmbinând armonios elementele instructiv-educative cu cele distractive. Jocul este cea mai
frumoasă modalitate prin care, copil fiind, poți experimenta, descoperi și asimila o serie de noțiuni
utile fără a avea nevoie de teorie.

SCOP: desfășurarea unei game largi de activități și jocuri atractive care stimulează dezvoltarea
cognitivă, creativitatea, spiritul antreprenorial, contribuind la însușirea unor comportamente
conform intereselor și nevoilor copiilor de vârstă preșcolară.

OBIECTIVE:
Privind preșcolarii
 înțelegerea ideea de limită în cheltuirea banilor (diferenţa dintre dorinţă şi posibilitate), ideea
de amânare (nu tot ce este posibil este realizabil imediat, sunt dorințe a căror realizare necesită
suportarea unor amânări) sau cea de valoare (legată de efortul depus pentru satisfacerea unei
dorinţe);
 imprimarea respectului copiilor față de muncă și față de bani;
 formarea unei atitudini de grijă și respect față de persoane aflate în situaţii speciale;
 cultivarea generozităţii şi a ideii de a oferi;
 utilizarea formulelor de politeţe specifice şi a convenţiilor sociale în relaţie cu copiii, cu adulţii;
 formarea deprinderii de a economisi;
 formarea deprinderii de respectare a regulilor de igienă personală după utilizarea banilor;
 cunoașterea instituțiilor care se ocupă de apariția, distribuirea sau păstrarea banilor.

Privind cadrele didactice


 promovarea conceptului de educaţie finaciară pentru copii, cu activităţi în triada părinţi-copii-
educatori;
 asigurarea alfabetizării copiilor de vârste mici în domeniul financiar, prin introducerea unor
noţiuni de bază legate de bani, bune deprinderi de utilizare a acestora, începând chiar cu
deprinderea de a economisi;
 antrenarea şi stimularea creativităţii cadrelor didactice, în vederea implementării primelor
noţiuni de educaţie finaciară la copiii preşcolari;
 familiarizarea cadrelor didactice cu activităţile şi materialele specifice acestui proiect, precum
şi cu modalităţile multiple de utilizare a acestora la grupă;
 asigurarea transmiterii unor informaţii, deprinderi sănătoase şi bune practici legate de educaţia
financiară, care pot conduce la schimbarea mentalităţii adulţilor din jurul copilului.

Privind părinții preșcolarilor


 conștientizarea părinților cu privire la rolul lor în dezvoltarea și educația propriilor copii;
 creșterea implicării părinților în activitatea grădiniței în crearea unui mediu educaţional
stimulativ pentru copil, care să-l invite la explorare, cercetare, investigare.

RESURSE UMANE
 Preșcolari și școlari
 Colectivul cadrelor didactice
 Părinții
 Partenerii
RESURSE MATERIALE
 spaţiile de învăţământ ale grădiniţei și ale unităților partenere comerciale;
 albume, cărţi, reviste, imagini;
 bancnote, monede;
 accesorii și recuzită pentru jocuri de rol tematice
 jocuri de masă
 fișe de lucru
 Cd – uri, soft – uri educaționale;
 Video proiector;
 Calculator, imprimantă;
 Aparat foto.

GRUP ŢINTĂ
 Preșcolarii din unitățile participante la proiect;
 Elevii din unitățile partenere în proiect.

Perioada derulării proiectului: septembrie 2018 – iunie 2019


Luna Tema activităţii și Obiective Strategii Modalitati
mijlocul de realizare de evaluare
„Banii – pe - să conştientizeze importanţa Explicaţia
înțelesul tuturor” muncii;
Conversaţia
Interviu
- popularizarea - să-şi însuşească noţiuni simple
Sept. Observaţia
proiectului despre bani;

- să înțeleagă semnificația noțiunii Conversaţia


de troc ; Expoziție
Oct. „Trocul” Explicația
- să cunoască și să utilizeze tehnici
Joc didactic Problematizarea
de negociere a unor produse;

„Povestea monedei” - să-şi însuşească noţiuni simple Povestirea


despre bani, economisire, scop
Nov. Lectura educatoarei Conversaţia
caritabil;
Explicația Fise de
- să-şi exprime ideile, gândurile şi
evaluare
emoţiile/sentimentele; Problematizarea

- să utilizeze în vocabularul activ


cuvinte şi expresii specifice
educației financiare;
„Dăruim din pușculița - să se implice în acțiuni
noastră” caritabile; Conversaţia Expoziție
Dec.
Activitate caritabilă Explicaţia

„Monede și bancnote - să comunice impresii,idei în urma Conversaţia


românești” observării monedelor/bancnotelor Expoziție
Ian. Observarea
Observare - să sesizeze asemănările și
Problematizarea
deosebirile dintre
monede/bancnote ; Explicaţia

- să-și însușească noțiuni despre


valoarea monedelor/bancnotelor
„Pușculița - să găsească soluții de realizare a Conversaţia
Albinuțelor” temei prin tehnici diferite Concurs
Feb. Observarea
Confecționare - să-și însușească noțiunea de
Explicaţia
economisire
- lucrare colectivă
Aplicaţia

Martie - să conştientizeze importanţa


„Târg de primăvară” muncii; Conversaţia

Expoziție cu vânzare Observarea Expoziție


- să înţeleagă treptat că banii se
Explicaţia
câştigă prin muncă;
Conversaţia Dramatizare
euristică
Aprilie „Banul muncit” de - să formuleze judecăţi de valoare
Explicaţia
Alexandru Mitru faţă de faptele personajelor din
exerciţiul Poster
poveste
Povestirea educatoarei Jocul didactic
- să exprime idei şi sentimente pe „Pălăriile
baza textului povestit în cadrul gânditoare”
jocului Pălăriile gânditoare

- să identifice exemple de muncă Conversaţia


cinstită ale unor personaje din
Mai „După faptă şi Explicaţia
poveştile cunoscute. Expoziție
răsplată”
Exercițiul
- să promoveze ideea de muncă
Joc didactic
Dialogul

- să observe și să compare prețurile Conversaţia


de la diferite produse ; Concurs
Iunie „La raionul cu jucării” Explicaţia
- să cunoască și să utilizeze tehnici
Joc de rol Exercițiul
de negociere a unor produse;
Problematizarea
- să observe raportul calitate-preț
pentru diferite produse;
FORME DE ORGANIZARE: Activități frontale, pe grupuri mici și individuale

METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU-conversația, explicația, povestirea, lectura educatoarei,


jocul, exercițiul, problematizarea, lucrul în perechi, munca în echipă, metode interactive

STANDARDE ȘI INDICATORI

 promovarea unei experiențe educaționale de calitate pentru copii și părinți;


 implicarea cât mai multor copii în proiect;
 adaptarea conținutului în funcție de nivelul de dezvoltare al copilului;
 lucrul în parteneriat pentru a asigura susținerea motivației permanente și participarea la
propria formare;
 colaborarea cu familia și alți factori educaționali ai comunității;
 asigurarea unui spațiu educațional corespunzător derulării activităților propuse;
 selectarea materialelor educaționale în concordanță cu nevoile de dezvoltare ale copiilor;
 dozarea timpului alocat desfășurării fiecărei activități în concordanță cu particularitățile de
vârstă ale preșcolarilor;

Impactul proiectului:
Cu siguranţă că va fi un valoros schimb de idei, iar produsele finale vor aduce satisfacţii
copiilor. Ei vor înțelege ideea de limită în cheltuirea banilor, ideea de amânare sau cea de valoare,
dar se va forma și atitudini de grijă și respect față de persoane aflate în dificultate, cultivându-se
generozitatea, respectul copiilor față de muncă și față de bani.

Tehnici de monitorizare: înregistrare video, foto, consemnarea activităţilor.

F. Evaluare: expoziţie foto, expoziţie cu lucrări ale copiilor, participarea cu lucrări ale copiilor
la diverse concursuri de gen, portofoliul proiectului, poster, program artistic.
Mediatizare: afişierul grădiniţei, mass-media locală.
Diseminarea rezultatelor: experienţa pozitivă şi rezultatele proiectului vor fi aduse la
cunoştinţă întregii instituţii în cadrul consiliului profesoral şi unor instituţii similare, expuneri în
cadrul sesiunilor de comunicări, simpozioanelor, publicaţii.
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

 Dialogul permanent care există în cadrul acţiunilor educative propuse, între cadrele didactice,
preşcolari/şcolari şi membri ai comunităţii locale este un act de cunoaştere şi căutare de soluţii la
problemele ridicate. Pentru a realiza acest dialog toţi cei implicaţi în acest proiect vom coopera în
permanenţă.
 Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să dezvăluim
copiilor noţiuni concrete despre bani, ideea de limită în cheltuirea banilor, ideea de amânare sau cea
de valoare;
 Vom realiza pe deplin obiectivele propuse folosind mijloacele educative şi de învăţare moderne, care
să fie acceptate de către copii;
 Lăsând loc spontaneităţii şi actului liber, valorificând fiecare moment, suntem convinşi că prin
derularea acestui proiect vom facilita în mod evident condiţiile de adaptare şi integrare a
învăţământului la noile cerinţe impuse de noul curriculum, la realitatea contemporană;
 Proiectul este viabil şi vrem să fie încă un pas făcut în sensul desfăşurării şi altor activităţi comune,
împărtăşind astfel fiecare din experienţa sa, învăţând unii de la alţii.

BIBLIOGRAFIE:

• Odarca, Bout, Ghid metodic pentru elevi, studenți și profesori debutanți, Literatură, Limba
română , Comunicare – învățământ primar și preprimar, Editura Ceconi , Baia Mare , 2014
• Curriculum pentru învățământ preșcolar, 2008
• Ligia Georgescu-Goloşoiu – De la joc la educație financiară (manual) – auxiliar curricular
pentru nivel preșcolar, Editura Explorator;
• Viorica Preda, Marcela Pop, Doina Marica, Gabriela Berbeceanu, Metodica activităților
instructiv - educative în grădinița de copii, Editura Sitech, Craiova, 2010