You are on page 1of 2

Geografski informacioni sistem

Geografski informacioni sistem


{jvtabs type="content" article="750,751" limit="5" style="tab" theme="1" height="auto"
width="100%" fulltext="1" auto="0" ajax="1" fx="slideWidth" transition="linear" ease="easeIn"
duration="500" timer="5000" wait="0"}{/jvtabs} Prostorni plan opštine
Prostorni plan opštine Vlasotince 2009-2024

Plan generalne regulacije


Plan generalne regulacije

Planovi detaljne regulacije


Plan detaljne regulacije - industrijska zona (deo)

U okviru aktivnosti u oblasti razvoja infrastrukture lokalne samouprave, Ministarstvo za


državnu upravu i lokalnu samoupravu je početkom 2008. godine iniciralo i sprovelo analizu
postojećeg stanja pristupa osnovnom dokumentu za gradnju - generalnom planu naselja u
opštinama Vlasotince, Lebane i Prokuplje i gradu Leskovcu. Tom prilikom ustanovljeno je da su
osnovne informacije o mogućnostima gradnje na određenoj lokaciji (kao što su namena
površina dozvoljene spratnosti po blokovima, infrastrukturna opremljenost, bruto građevinske
površine i sl.) dostupne samo zaposlenima u nadležnim opštinskim službama, na čijim su
računarima pohranjeni podaci. Kako bi se svim licima zainteresovanim za gradnju na određenoj
lokaciji omogućilo da, nezavisno od nadležnih službi, elektronski pribave osnovne ažurne
podatke iz generalnog plana naselja, stručnjaci u Ministarstvu razvili su projekat pod nazivom
„Generalni plan naselja na web-u (za naselja: Vlasotince, Lebane, Leskovac i Prokuplje)“.Cilj
realizacije jednog ovako zahtevnog pilot projekta jeste da se uspostavi efikasni i jedinstveni
pristup građana prostorno planskoj dokumentaciji, sa jedne, i doprinese osavremenjivanju
opštinskih/gradske uprave kroz osposobljavanje kadra za rad u geografskim informacionim
sistemima (GIS), sa druge strane.Imajući u vidu nedovoljno poznavanje koncepta GIS u široj
javnosti, u nastavku navodimo nekoliko osnovnih pojašnjenja:

ŠTA JE GIS?
GIS je tehnologija namenjena upravljanju prostorno orijentisanim podacima;

GIS je računarski sistem namenjen prikupljanju, obradi, upravljanju, analizi, prikazivanju i


održavanju prostorno orijentisanih informacija; (definicija kompanije ESRI, na čijoj tehnologiji je
GIS i baziran)

GIS predstavlja skup grafičkih i alfanumeričkih podataka organizovan tako da omogućava


potpuno sinhronu vezu između opisanih i grafičkih podataka o prostornim objektima i pristup
svakom elementu objekta svakog momenta, kako iz alfanumeričke tako i grafičke baze
podataka.

1/2
Geografski informacioni sistem

KAKO FUNKCIONIŠE GIS?


Podaci o prostoru smeštaju se u formi digitalnih karata, predstavljenih kao niz različitih
tematskih slojeva. Slikovito – kao kada bismo preklopili niz klasičnih planova nacrtanih na
providnim folijama, pri čemu svaki od njih sadrži samo određene vrste informacija (npr. put,
vodovodnu mrežu, elektro mrežu, gasna mrežu, kanalizaciona mrežu, itd.). Naime, svakoj
informaciji kojoj se može pridružiti koordinata pripada niz podataka koji su smešteni u tabeli.

{backbutton}{gotop}

2/2