You are on page 1of 9

FACULTATEA INSTITUTUL FACULTATEA

DE ISTORIE ȘI PATRIMONIULUI DE ISTORIE ȘI


FILOSOFIE, USM CULTURAL GEOGRAFIE, UPSC

Conferința științifică națională cu participare internațională


a tinerilor cercetători
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOCULTURAL
AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CERCETARE ȘI EDUCAȚIE
(EDIȚIA A III-A)
programul și rezumatele comunicărilor

Chișinău, 15 noiembrie 2018 Chișinău, 15 noiembrie 2018


MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ


CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
A TINERILOR CERCETĂTORI

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOCULTURAL AL


REPUBLICII MOLDOVA ÎN CERCETARE ȘI EDUCAȚIE
(EDIȚIA A III-A)

PROGRAMUL ȘI REZUMATELE COMUNICĂRILOR

Chișinău, 15 noiembrie 2018


Parteneri:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE,
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE,
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT
„ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU

Comitetul de organizare
Victor Ghilaş – preşedinte, Adrian Dolghi – vicepreşedinte, Iurie
Cojucari, Larisa Ciobanu, Natalia Grădinaru, Oleg Leviţki, Sergiu
Matveev, Ludmila Moisei, Natalia Pașenciuc, Svetlana Procop, Livia
Sîrbu, Victoria Surdu, Valentina Ursu.

Comitetul științific
Dr. hab. Victor Ghilaş – preşedinte, dr. Adrian Dolghi – vicepreşedinte,
Larisa Ciobanu, dr. Natalia Grădinaru, dr. hab. Oleg Leviţki, dr. Sergiu
Matveev, dr. Ludmila Moisei, dr. Svetlana Procop, Livia Sîrbu, dr.
Valentina Ursu, dr. Tatiana Zaicovschi.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

© Institutul Patrimoniului Cultural


VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOCULTURAL AL REPUBLICII MOLDOVA
ÎN CERCETARE ȘI EDUCAȚIE
PROGRAMUL CONFERINȚEI

Joi, 15 noiembrie 2018


8.30 - 9.00
Înregistrarea participanților
Sala / Room: 408
9.00 - 9.30
ŞEDINŢA PLENARĂ
Moderator: dr. Adrian DOLGHI
Sala: 538

Cuvânt de deschidere
Dr. hab. Victor GHILAŞ, președintele comitetului de organizare,
directorul Institutului Patrimoniului Cultural
Mesaje de salut
Dr. Sergiu MATVEEV, decanul Facultății de Istorie și Filosofie
a Universității de Stat din Moldova
Dr. Valentina URSU, Şef Catedră Geografie şi Patrimoniu Cultural
din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

9.30 - 12.30
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni

12.30 - 13.30 - Pauză de cafea


Sala / Room: 520
13.30 - 17.00
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni

3
CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ A TINERILOR CERCETĂTORI

SECȚIUNEA I:
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC
PRIN REALIZĂRILE TINERILOR CERCETĂTORI
Joi, 15 noiembrie 2018, 9.30 - 12.30
Moderatori: Livia SÎRBU
Eugen MISTREANU
Sala: 434
Этнография как источник описания костяной индустрии
верхнепалеолитических стоянок
Наталья ПАШЕНЧУК, Институт Культурного Наследия,
Национальное Агентство Археологии
Colonizarea în eneolitic – cultura Gumelniţa în spaţiul Prut-Nistru
Eugen MISTREANU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei).
Locuirea Cucuteni A-B1 pe cursul superior al râului Bîc
Sergiu BODEAN, Institutul Patrimoniului Cultural
Mărturii privind practicarea torsului în preistorie (în baza vestigiilor
așezării Brînzeni III-Țiganca)
Serghei HEGHEA, Institutul Patrimoniului Cultural
Fenomenul tumulilor în spațiul pruto-nistrean: particularităţi şi
generalităţi
Victoria SURDU, Institutul Patrimoniului Cultural
Păreri și divergențe asupra problemei proceselor cultural-istorice
din spațiul carpato-nistrean în a doua jumătate a sec. VII – sfârșit
de sec. VI î.Hr.
Andrian FORMANCIUC, Instituţia Publică Centrul Raional de Cultură,
„Conacul Manuc Bey”
Originea artei textile în preistoria spaţiului pruto-nistrean
Livia SÎRBU, Institutul Patrimoniului Cultural
Un mormânt din epoca romană târzie descoperit recent la Bălți
Ion NOROC, Agenția Națională Arheologică
Considerații privind patrimoniul arheologic din raionul Strașeni
Dumitru AVRAM, Agenția Națională Arheologică
Могильник золотоордынского времени из Старого Орхея
Виталий ЖЕЛЕЗНЫЙ, Институт Культурного Наследия
4
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOCULTURAL AL REPUBLICII MOLDOVA
ÎN CERCETARE ȘI EDUCAȚIE
SECȚIUNEA II:
PATRIMONIULUI CULTURAL CA SUPORT PENTRU
DEZVOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA SOCIETĂȚII
Joi, 15 noiembrie 2018, 9.30 - 12.30
Moderator: Dr. Natalia GRĂDINARU
Sala: 538
Движимые объекты этнокультурного наследия: практика
сохранения и приумножения (на примере Республики Беларусь
и Республики Молдова)
Наталия ГАВРИЛЮК, Калужский государственный университет
им. К. Э. Циолковского, Калуга, Российская Федерация
Valorile moral-creștine în cadrul Orei de Religie la treapta
învățământului gimnazial din Republica Moldova
Alexandru OBADA, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
din Chișinău
Teatrul popular în Republica Moldova şi Ucraina
Iuliana BABIN, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din
Chișinău
Muzeu în casă tradițională – instrument eficient de valorificare a
patrimoniului etnocultural în cercetare și educație (din experiența
europeană)
Marina MIRON, Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Exercițiu de imagologie – Chișinăul din oferta turistică și de pe
harta mentală a localnicilor
Maria AXENTI, Institutul Patrimoniului Cultural
Evoluția dansului popular moldovenesc: istoricul problemei,
reflectată în bibliografia de specialitate
Svetlana TALPĂ, Institutul Patrimoniului Cultural
Obiceiuri specifice jinarilor
Camelia Maria BADEA, Școala Gimnaziala Jina, Județul Sibiu
Sărbătorirea Lolelor – obicei vechi din Agnita
Bogdan TĂMAȘ, Școala Gimnazială Jina, Județul Sibiu

5
CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ A TINERILOR CERCETĂTORI

Ceremonialul nupțial în satele din valea Prutului de Jos:


funcționalitate și inovații
Dr. Natalia GRĂDINARU, Institutul Patrimoniului Cultural
Despre obiceiul popular al Udatului Ionilor din satul Tălmăcel,
Județul Sibiu
Bogdan TĂMAȘ, Școala Gimnazială Jina, Județul Sibiu
Relațiile interetnice din Republica Moldova (1991–2018)
Ecaterina PIHUROV, Institutul Patrimoniului Cultural
1998: discursul separatist din Republica Moldova și Republica Turcia
Mariana BULMAGA, Universitatea de Stat din Moldova
Practici ale Uniunii Europene de participare a cetățenilor la
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural
Olesea COTIUJANU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Elemente de patrimoniu etnocultural în manualele de istorie din
Republica Moldova
Sergiu SUVAC, Universitatea „Valahia” Târgoviște, România
Practici de valorificare a patrimoniului cultural în sistemul
educațional
Dr. Ludmila MOISEI, Institutul Patrimoniului Сultural
Succinte considerații cu privire la simbolistica ornamentației
exterioare a unei biserici din Maramureș
Daniela CURELEA, Colegiul Tehnic ,,Cibinium”, Sibiu

SECȚIUNEA III:
CONTEXTUALITATEA ISTORICĂ A EVOLUȚIEI
PATRIMONIULUI CULTURAL
Joi, 15 noiembrie 2018, 13.30 - 17.00
Moderator: Dr. Ludmila MOISEI
Sala: 538
Stăpânitorii de moșii ale spațiului pruto-nistrean din perioada
medievală și modernă (cazul Tohatinului de pe Nistru din ținutul
Orhei)
Mihail BULMAGA, Universitatea de Stat din Moldova

6
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOCULTURAL AL REPUBLICII MOLDOVA
ÎN CERCETARE ȘI EDUCAȚIE
Миграция евреев Речи Посполитой в Молдавское княжество в
период турецко-фанариотского режима (первая половина XVIII в.)
Виктор ДАМЬЯН, Институт Культурного Наследия
Repere documentare privind viața muzicală în mediul monastic din
Moldova
Valeriu LUȚĂ, Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul în localitățile germane din Basarabia (1814-1917)
Valentina CHIRTOAGĂ, Institutul de Istorie
Проект Бессарабского земства по созданию высшего учебного
заведения
Сергей СЫЧЁВ, Институт Культурного Наследия
Cadre didactice în școlile parohiale
Dr. Diana EȚCO, Institutul de Istorie
Переписи населения Бессарабии в XIX в. и формирование
дисциплин статистики населения и демографии
Иван РЯБЦЕВ, Институт Культурного Наследия
Război și pace în Basarabia prin prisma raportului conducerii
Jandarmeriei țariste din 1915
Alexandru BEJENARU, Universitatea de Stat din Moldova
Tabloul demografic al evreimii din Basarabia în perioada
premărgătoare Marii Uniri.
Vlada GHERMAN, Școala Doctorală de Istorie, Arheologie și Filoыofie,
Universitatea de Stat din Moldova
Aspecte succinte privind contribuția Corpului Voluntarilor Români
din Transilvania și Bucovina la afirmarea națională a Basarabiei (8
iunie 1917–23 martie 1918)
Dr. Dragoș Lucian CURELEA, Daniela CURELEA, Liceul Tehnologic
,,Avram Iancu” Sibiu, Comitetul Român de Istorie a Filosofiei,
Științei și Tehnicii al Academiei Române, Brașov, Societatea de
Științe Istorice din România, Filiala Sibiu.
Starea de spirit din sudul Basarabiei în primii ani
de după Marea Unire
Mihail CHILARU, Institutul Patrimoniului Cultural

7
CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ A TINERILOR CERCETĂTORI

Activitatea dirijorilor în Chișinăul interbelic


Dumitru CÂRCIUMARU, Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea documentelor de arhivă a Basarabiei de către
Constantin N. Tomescu
Maria ȘEVCIUC, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Rețeaua companiei Bunge în Basarabia (1930–1939)
Constantin CRISTIAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
România
Rolul sărbătorilor sovietice revoluționare în instaurarea controlului
ideologic asupra societății: teoria și practica implementării în RSSM
Dr. Adrian DOLGHI, Institutul Patrimoniului Cultural