You are on page 1of 17

Sektor Pengurusan Prasekolah

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


Kesenian &
Kreativiti

Literasi
Ecoliteracy
Kewangan

A place for A Welcoming


learning Place

Literasi Literasi
Media A place of A Great place Siber
beauty to be

A place to be A Creative
a child environment Kecergasan
Literasi
Fizikal &
Sosial &
Literasi
Emosi
Kesihatan
Literasi Globalisasi
& Kepelbagaian
Budaya
4 TONGGAK FLIPPED CLASSROOM
Guru fleksibel merancang:
F
FLEXIBLE
• kaedah pembelajaran,
• susun atur kelas
ENVIRONMENT

Guru menjadikan:

L
LEARNING
• pembelajaran berpusatkan murid
• aktiviti yang interaktif dan bermakna
• pendedahan kepada perkara yang akan dipelajari berlaku di
CULTURE
luar waktu P&P

I
INTENTIONAL
Guru perlu menetapkan objektif pembelajaran dan bijak
memilih bahan aktiviti yang berpusatkan murid dan sesuai
dengan keupayaan murid
CONTENT

Guru:
P
PROFESIONAL
• profesional dalam pelaksanaan kurikulum dan P&P.
• menyesuaikan situasi pembelajaran dengan objektif, bahan
P&P dan tingkah laku aktif murid.
EDUCATOR • fasilitator dan pendorong semasa pelaksanaan aktiviti.
Apa Itu Flipped Classroom Prasekolah?
PENDEKATAN AKTIVITI DALAM KELAS AKTIVITI SELEPAS KELAS
Tradisional • Guru aktif mengajar semasa proses • Tiada kesinambungan pembelajaran di
(kebiasaan) P&P luar waktu P&P
Tajuk Kerja
Pembelajaran Rumah • Murid membuat aktiviti dengan • Pelibatan ibu bapa berlaku bagi
Hari Ini Hari Ini
bantuan guru mereka yang berminat dengan
perkembangan anak masing-masing.
• Aktiviti yang sama dilakukan semua
murid pada tempoh yang sama
Flipped Classroom • Penggunaan teknologi sebagai medium • Proses P&P bermula dengan ibu bapa
pendedahan awal kepada perkara yang memberi pendedahan awal kepada
Aktiviti
Hari Ini akan dipelajari di dalam kelas murid kepada objektif pembelajaran
Senarai yang akan dicapai dengan interaksi
Bahan
Aktiviti • Aktiviti pembelajaran yang berkesan antara guru dan ibu bapa
berpusatkan murid (hands on, minds
on), belajar melalui bermain (learning • Kesinambungan pembelajaran berlaku
through play)& pembelajaran dengan baik kerana ibu bapa
menyeronokkan (fun learning) diperjelaskan peranan mereka dalam
membantu anak-anak memahami
• Beberapa aktiviti berbeza mengikut serta menguasai objektif
pusat pembelajaran boleh dilakukan pembelajaran
serentak sebagai pilihan kepada murid
mengikut minat • Pelibatan ibu bapa secara maksimum
(sebelum, semasa dan selepas P&P)
• Aktiviti memerlukan bimbingan yang
minima daripada guru
Kenapa Flipped Classroom?

• Mengalakkan murid menjadi lebih bertanggungjawab kepada pembelajaran


mereka
• Menyokong pembelajaran yang tidak terhad kepada ruang bilik darjah sahaja
• Tempoh P&P boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kefahaman murid melalui
aktiviti pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan
• Guru boleh mentaksir murid semasa dan selepas aktiviti berlaku berdasarkan
proses dan hasil akhir aktiviti
• Pelibatan ibu bapa dalam proses pembelajaran berlaku dengan aktif
• Rancang objektif yang • Reka bahan bantu • Fikir dan rancang semula
mesti dicapai oleh mengajar yang sesuai aktiviti pembelajaran
murid dengan kebolehan murid • Aktiviti mestilah
• Rancang aktiviti yang • Kumpul bahan sedia ada berupaya membantu
mampu dilakukan oleh untuk digunakan sekiranya murid menggunakan
murid bagi mencapai sesuai dengan arahan ilmu pengetahuan sedia
objektif yang minima dari guru ada dan yang telah diajar
LAKSANA
Flipped Classroom di Prasekolah • Guru melaksanakan kaedah
pembelajaran abad ke-21 dan
berkomunikasi dalam Bahasa
Inggeris – Mentor Bahasa Inggeris
• Guru melaksana KSPK melalui
aktiviti berpusatkan murid
(kumpulan @ individu):
o2 @ 3 aktiviti berbeza mengikut
objektif pembelajaran yang perlu
dicapai
oPelaksanaan aktiviti dalam
RANCANG MEKANISME
tempoh satu jam setiap hari
• Guru mewujud dan
oAktiviti boleh dilaksanakan dalam
menggunakan satu
suatu tempoh sehingga semua
mekanisme interaksi yang REFLEKSI & IMPAK
murid berpeluang melakukan ke
sesuai dengan ibu bapa • Guru membuat refleksi bagi
semua aktiviti yang disediakan
mengikut kesesuaian lokasi perancangan dan
oMurid digalakkan untuk berdikari
dan latar belakang pelaksanaan P&P
dan bertertib dalam melakukan
masyarakat • Guru menambah baik
aktiviti
• Guru merancang aktiviti aktiviti
• Guru mengurus pelibatan ibu bapa
P&P mengikut kesesuaian • Guru menilai hasil
sebelum, semasa dan selepas P&P
dan minat murid pentaksiran untuk
• Guru bersedia
penambahbaikan proses
meningkatkan kemahiran
P&P
dalam kaedah
pembelajaran abad ke-21
dan komunikasi dalam
Bahasa Inggeris
• Suai atur fizikal kelas
membentuk pusat
pembelajaran
Guru Prasekolah & Mentor
• Siapa mentor?
– Guru Bahasa Inggeris Tahap 1
• Apa peranan mentor?
– Membimbing guru
prasekolah sehingga yakin
untuk melaksanakan P&P
dalam Bahasa Inggeris (SPI
Bil.9/2010)
– Membantu guru prasekolah
merancang aktiviti yang
sesuai dalam Bahasa Inggeris
– Membuat perjumpaan rutin
dengan guru prasekolah
sekurang-kurangnya 2 jam
seminggu
Cadangan Tempoh Perjumpaan
Guru & Mentor
Waktu Pendidikan
Cadangan 1 Sekolah 1 Sesi Islam –
2 jam seminggu

Satu jam terakhir


Cadangan 2 Sekolah 2 Sesi persekolahan – 2
kali seminggu

Pada bila-bila
masa yang sesuai
Perjumpaan
Cadangan 3 tertakluk kepada
fleksibel
perjumpaan 2 jam
seminggu
FLIPPED CLASSROOM &
KSPK SEMAKAN 2017
P&P ABAD
KE-21

Pelbagai OUTCOME
Metodologi MURID
FLIPPED CLASSROOM

KSPK
P&P Saranan KSPK 2017

Flipped
Classroom
FLIPPED CLASSROOM & KSPK
SEMAKAN 2017

3 aktiviti serentak
Jadual Waktu KSPK Semakan 2017
Pusat Pembelajaran
P&P Cadangan
Flipped Classroom
KSPK 2017

3 aktiviti serentak (maksimum) Self-directed activities – guru


Project-based, thematic merancangan bahan

Aktiviti berstruktur: galak murid


- Berkreatif Bebas untuk murid berkreatif &
- Berdikari berdikari
- Tertib

Mesti diselesaikan oleh semua


murid dalam tempoh masa yang Berlaku pada bila-bila masa yang
dirancang guru – dengan tertib bersesuaian
yang betul
Penjajaran Pusat Pembelajaran
Murid mengisi nama
Aktiviti 1 dalam borang
Project-based, penggunaan pusat

Self- thematic
directed Self-
activities directed
activities

Murid mengisi nama


dalam borang
penggunaan pusat
Aktiviti 3 Aktiviti 2
Project-based, Project-based,
thematic thematic

Murid mengisi nama Self-


dalam borang directed
penggunaan pusat activities
Sekian
Terima kasih