Вы находитесь на странице: 1из 6

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 14, Bold, centered)

FACULTATEA (font 14, Bold, centered)

CATEDRA

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

TITLUL TEZEI (font 16, Bold, centered)

CIFRUL ŞI DENUMIREA SPECIALITĂŢII (font 14, Bold, centered)

Teză de licenţă/master

Sef Catedră ______________


(semnătura)

Conducător ştiinţific: _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific


(semnătura)

Autorul: ______________
(semnătura)

CHIŞINĂU-2019
CUPRINS

Lista abrevierilor
Adnotare (în limbile română şi rusă/engleză/franceză).......................................................
Introducere...............................................................................................................................

I.Violența școlară-un fenomen actual


1.1 Violenţa şcolară – formă a violenţei umane……......................
1.2 Tipologia și formele de manifestare a violenței școlare…....................................
1.3 ………………………………..................................................

II. Cauzele violenței școlare


2.1 Factori de risc ai violenței scolare.......................................................................................
2.2 Părțile implicate în actele de violență școlară...................................................................
2.3 Consecințele violenței școlare …………………………………………………………

Compartiment III. Proceduri de intervenţie şi gestionare a situaţiilor


de violenţă în mediul şcolar
3.1 Actele normative care reglementează activitatea de prevenire, identificare și intervenție în
cazurile de violență în instituția de învățământ.............................................................................
3.2 Rolul organelor de dept asupra prevenirii și combaterii violenței școlare .........................
3.3 Măsuri de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar...............................................

Concluzii şi recomandări...................................................................................................
Bibliografie.........................................................................................................................................

Anexe................................................................................................................................................
Introducere
Violenţa școlară este, fără îndoială, una dintre temele recurente ale societăţilor
contemporane. Preocuparea pentru manifestările de violenţă, dilemele privind creşterea
criminalităţii şi a cauzelor ei, strategiile de prevenire şi combatere a acestor fenomene reprezintă
subiecte de reflecţie pentru lideri de opinie, politicieni, jurnalişti şi, mai ales, pentru cercetători din
diferite domenii ale ştiinţelor sociale.

Una dintre sarcinile principale ale politicii sociale ale fiecărui stat este asigurarea pentru toți
copiii a condițiilor favorabile pentru viață, dezvoltare și educație, precum și protecția lor față de
violență. Nici un fel de violență asupra copiilor nu poate fi justificată și orice tip de violență poate
fi prevenită. Totuși, copiii din întreaga lume se confruntă cu violența în familie, în comunitate și
în instituțiile de învățământ, atât din partea altor elevi, cât și din partea angajaților.

Violența școlară reprezintă doar una dintre formele de manifestare a violenței umane din
societate. În ultima perioadă de timp, violența școlară s-a extins într-o proporție alarmantă atât în
școlile de la nivel național, cât și de la nivel internațional. Școala este o instituție educațională și
pătrunderea violenței în acest mediu trebuie să devină o problemă a întregii societăți. Prezentul
studiu a pornit de la ideea că problematica violenței este deosebit de gravă pentru întreg sistemul
educațional din țara noastră, dar și din alte țări ale lumii. Întrebările la care este necesar să găsim
răspunsuri pentru a asigura un climat favorabil în școală și pentru a putea controla fenomenul
violenței școlare sunt legate de următoarele aspecte: care sunt formele de manifestare a
comportamentului violent în școală, care sunt factorii care determină astfel de comportamente, ce
îi determină pe unii elevii să recurgă la manifestări violente față de colegii lor sau profesori.

Cercetările asupra fenomenului violenței școlare s-au axat pe studiul formelor ”tradiționale”
de violență, bătăi, injurii, violenţă sexuală dar o dată cu dezvoltarea noilor tehnologii de
comunicare cum ar fi internetul și telefonul mobil au apărut forme noi de agresiune. Ideea
prezentului studiu a apărut din dorința de a răspunde necesității identificării formelor ”tradiționale”
de manifestare a comportamentului violent în școală, a locurilor în care se produce, a autorilor
acestuia și, cel mai important aspect și nota de originalitate a cercetării, a identificării formelor noi
de manifestare a acestui comportament violent. Identificarea timpurie a formelor ”tradiționale” de
manifestare a violenței școlare, precum și a formelor noi de manifestare a acesteia este deosebit de
importantă pentru elaborarea în timp util a strategiilor de prevenție și intervenție care să fie
eficiente în lupta cu acest fenomen.
Actualitatea şi importanţa temei: Violenţa în şcoală este o realitate pe care n-o putem nega
şi nici neglija. Lucrul cel mai important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei,
de orice fel ar fi ea, pentru că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în
contextul societăţii actuale. Violenţa este o problemă actuală a societăţii noastre, având impact
asupra actului educaţional desfăşurat într-un cadru instituţionalizat.

Globalizarea interesului faţă de violenţa șscolară este consecinţa unei conştientizări


generalizate privind necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru ale diferiţilor actori sociali,
responsabili de găsirea unor soluţii, dar şi de mobilizarea corpului social, a societăţilor civile
pentru luarea de poziţie, implicarea şi participarea la prevenirea şi/sau combaterea acestui fenomen
social.

Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Violenţa umană,
indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru nu înseamnă că
nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii
acestui fenomen social. Şcoala ca mediu instituţional nu se sustrage acestei afirmaţii. Ba chiar mai
mult, aceasta, nemaifiind considerată „nici o fortăreaţă şi nici un sanctuar” , ci un forum al
socializării, un spaţiu deschis lumii exterioare, asimilându-i tensiunile, trebuie văzută şi ca spaţiu
de manifestare a violenţei.

Scopul şi obiectivele propuse în teză: Cu ce forme de violenţă ne întâlnim în şcoli, care


sunt cauzele care determină violenţa şcolară, de ce unii copii adoptă modalităţi de comportament
violent în relaţiile lor cu colegii, cu prietenii, cu profesorii, cu părinţii, de ce unii profesori instituie
relaţii de putere, exprimate prin violenţă la adresa elevilor, sunt doar unele dintre întrebările la care
trebuie să găsim răspunsuri pentru a asigura în şcoli un climat pozitiv şi pentru a ţine sub control
violenţa interpersonală.

Preocupările internaţionale recente privind violenţa în societate au inclus şi problematica


violenţei în şcoală, subliniindu-se faptul că şcoala este o parte integrantă a comunităţii.

Am ales să studiez mai aprofundat aceasta problemă deoarece, răspunde unei nevoi de
cunoaştere a dimensiunii, formelor de manifestare şi cauzelor fenomenului de violenţă şcolară,
necesară elaborării unor strategii de prevenire şi ameliorare. Cercetarea este, astfel, un pas absolut
necesar, un argument util în vederea sensibilizării unui public cât mai larg şi o condiţie a
mobilizării resurselor în vederea abordării violenţei în şcoală.

Prin urmare obiectivele cercetării sunt următoarele:

 Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violenţă în şcoală;


 Identificarea situaţiilor de violenţă şcolară
 Identificarea cauzelor generatoare ale violenţei în şcoală;
 Elaborarea unui set de recomandări, destinat cu scopul de a combate și
preveni violența în școală.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării (metode de cercetare): Demersul


investigativ privind fenomenul de violenţă şcolară a utilizat o strategie complexă de cercetare, în
care am îmbinat atât metode cantitative de cercetare, cât şi metode calitative. Metodele şi tehnicile
utilizate în vederea colectării informaţiilor şi scopul în care au fost folosite este: Analiza
documentară, prin această metodă au fost studiate principalele legi şi reglementări care
circumscriu/structurează cadrul legislativ al preveniriii, intervenţiei şi controlului violenţei
şcolare.

Noutatea temei investigate: Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, dar, în trecut, ea s-a
manifestat mai degrabă în spaţiul relativ autonom al şcolii; actualmente, lumea şcolii a căpătat
permeabilitate crescută, ca şi transparenţă instituţională, asimilând tensiunile şi dificultăţile cu care
se confruntă societăţile contemporane. În contextul cultural şi politic european se acceptă şi se
promovează ideea că şcoala trebuie să fie un spaţiu privilegiat, al securităţii, liber de conflicte şi
de manifestări ale violenţei societale.

Interesul şi preocuparea faţă de violenţa şcolară se află astăzi pe agenda politică a unor
instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale, dar şi în centrul atenţiei unor structuri ale
societăţii civile şi ale specialiştilor din domeniul universitar şi academic. Faptul că multe şcoli se
confruntă cu problema violenţei este bine cunoscut la nivel global şi naţional.

Cuvintele-cheie ale tezei: violență, școală, cauze, metode, combatere, prevenire.


Capitolul 1: Violența școlară – un fenomen actual
1.1 Violenţa şcolară – formă a violenţei umane

Violența umană este o temă a prezentului în multe țări, violența socială, ca și cea
interpersonală reprezintă argumente solide pentru dezvoltarea unor programe educaționale pentru
a promova conștientizarea acestui fenomen și a pleda pentru mijloace nonviolente de interacțiune
și de reglare a vieții sociale.

Situația generală îngrijoreaza, pentru ca violența a devenit o temă cu care se confruntă toate
societațile, necesitând o luare de poziție la nivelul întregului corp social și dezvoltarea unor
strategii de investigatie, prevenire și control.

Familia este mult discutată, cercetătorii din științele sociale acceptând ideea schimbării
structurii și valorilor ei, ca și a degradarii climatului de securitate și refugiu cu care este familia
asociată în mod tradițional. Modernitatea și condiția urbană au generat noi forme de violența și au
provocat schimbări la nivelul valorilor și aspirațiilor indivizilor. Conflictele datorate sărăciei, dar
și lipsei de educație și de informație generează contexte de viața privată în care violența este un
comportament tolerat, chiar acceptat, el fiind invățat de copii și reprodus ca modalitate esențială,
frecventă și "firească" de comportament interpersonal.

Violența este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa, scrisă sau
audiovizuală, informează în permanență cu privire la manifestări diverse ale acestui fenomen, de
la formele cele mai agresive, precum războaie ori crime grave, bătăi, violuri, furturi, distrugeri de
bunuri, și pînă la cele mai puțin șocante, dar nu mai putin vinovate, cum ar fi violentele verbale.
În acest context, aparitția diferitelor forme de violență în mediul școlar pare aproape o fatalitate și
devine, adesea, un lucru obișnuit, cu care semenii coexistă fără macar a se mai sesiza asupra
pericolului. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, luarea în stăpînire a fenomenului violenței
nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele,originile,formele de manifestare și
posibilitățile de prevenire. Problema violenței în școala poate și trebuie să devină o tema de
reflecție pentru toți cei implicați în actul educațional. Cu atât mai mult cu cât școala dispune de
importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenței și pentru a rupe cercul
vicios al violenței în mediul scolar.1

1
http://www.scritub.com/sociologie/VIOLENTA-IN-SCOALA225782213.php

Оценить