You are on page 1of 78

CORDLESS SCREWDRIVER RAPIDFIRE 2.

AKU ODVIJAČ S IZMJENOM ȘURUBELNIŢĂ CU ACUMULATOR


BITOVA ȘI TAMBUR PENTRU BITURI
Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТНОВЕРТ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ


Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
AKKU-WECHSELBITSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

IAN 304782
Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim
funkcijama uređaja.

Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции
на уреда.

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες
της συσκευής.

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit
allen Funktionen des Gerätes vertraut.

HR Prijevod originalnih uputa za uporabu Stranica 4


RO Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Pagina 16
BG Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Страница 29
GR Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Σελίδα 44
DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite 58
1 2 3 4 5

13
9

12 7 6

11 10

6 2

14

3
HR

Sadržaj Uvod
Uvod............................................ 4 Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega
Namjena...................................... 4 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za
Opći opis ..................................... 5 jedan visokokvalitetni proizvod.
Obim isporuke ................................. 5 Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta
Opis funkcioniranja .......................... 5 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj
Prikaz ............................................. 5 kontroli. Time je osigurana funkcionalnost
Tehnički podatci ........................... 5 Vašeg uređaja.
Sigurnosne upute ......................... 6
Simboli i slikovni znakovi ................. 6 Uputa za upravljanje sastavni je
Opće sigurnosne upute za dio ovoga proizvoda. Ona sadrži
električne alate ................................ 7 važne upute za sigurnost, uporabu
Pravilno postupanje s uređajima i uklanjanje. Prije korištenja proi-
za punkenje .................................. 10 zvoda upoznajte se sa svim uputa-
Postupak punjenja ..................... 11 ma za upravljanje i sigurnost. Proi-
Punjenje akumulatora ..................... 11 zvod koristite samo kako je opisano
Provjera stanja punjenja i za navedena područja primjene.
akumulatora ................................. 11 Dobro sačuvajte Uputu i pri predaji
Stavljanje u pogon ..................... 11 proizvoda trećim osobama uručite i
Upravljanje ................................ 11 svu dokumentaciju.
Uključivanje/Isključivanje ................ 11 Izjava o sukladnosti za ovaj proi-
Prekidač za odabir smjera kretanja .. 12 zvod dostupna je na internet stranici
Odabir bita iz bubnja za izmjenu www.lidl.hr.
bitova ........................................... 12
Promjena bita u bubnju za Namjena
izmjenu bitova ............................... 12
Korištenje produžnog držača Uređaj je predviđen za uvrtanje i otpušta-
nastavaka ..................................... 12 nje vijaka, kao i za bušenje drveta, metala
Čišćenje i održavanje ................. 12 ili plastike. Ovaj uređaj nije prikladan za
Čišćenje........................................ 13 obrtničku uporabu. Kod obrtničke upora-
Održavanje .................................. 13 be gubi se garancija. Svako korištenje u
Skladištenje ............................... 13 druge svrhe, koje u ovoj uputi nije izričito
Uklanjanje/zaštita okoliša ......... 13 dozvoljeno, može prouzrokovati kvar na
Garancija ................................... 14 uređaju i dovesti korisnika u ozbiljnu opa-
Servis za popravke ................... 15 snost. Poslužitelj ili korisnik je odgovoran
Service-Center ............................ 15 za nesreće ili oštećenja drugih ljudi ili
Proizvođač ................................. 15 njihove imovine. Proizvođač ne jamči za
Zamjenske dijelove ................... 15 oštećenja, koja su prouzrokovana nena-
Prijevod originalne CE Izjave mjenskom uporabom ili pogrešnim uprav-
o podudarnosti .......................... 72 ljanjem.

4
HR

Opći opis Prikaz

Slike uređaja naći ćete na 1 Prijevoz sigurnost


preklopljenoj strani. 2 Bitova
3 Prihvat uloška (bit)
Obim isporuke 4 Klizač baterijskog odvijača s
izmjenjivim bitovima
Odpakirajte uređaj i provjerite da li je sve 5 Pokazivač punjenja (LED)
kompletno. Propisno uklonite materijal za 6 Utičnica za punjenje (ne vidi se)
pakiranje. 7 LED-radna svjetiljka
8 Prekidač za smjer okretanja
- Baterijski odvijač s izmjenjivim 9 Uključivanje / isključivanje
nastavcima uređaja
- Punjač 10 5 izmjenjivih bitova s držačem
- 14 bitova, 25 mm 11 Punjač
- Produžni prihvatnik za bitove, 50 mm 12 Produžni prihvatnik za bitove
- Tobolac za pojas 13 Tobolac za pojas
- Naputka za posluživanje
14 Promjena bubanj
14 Nastavci:
Tehnički podatci
ravni SL br. 4•5•6

Uređaja
križni PZ br. PZ1 • PZ2 • PZ3 Napon motora U ............ 3,6 V ; 1,5 Ah
Pokreti noževa u minuti (n0) ........200 min -1
križni PH br. PH1 • PH2 • PH3
Težina (uklj. pribor) ..................... 0,48 kg
Razina zvučnog tlaka
zvjezdasti T br. T15 • T20 • T25
(LpA) ....................... 62,2 dB(A); K=3 dB
Razina snage zvuka
imbus br.
H H4 • H5
(LWA)......................... 73,2 dB(A); K=3 dB
Vibracija (ah) .....0,198 m/s2; K= 1,5 m/s2
Opis funkcioniranja
Akumulator (Li-Ion)
Baterijski odvijač s hodom ulijevo i udesno Broj baterijskih ćelija ............................ 1
ima i bubanj za promjenu bitova (9 utični- Nazivni .....................................3,6 V
ca za bitove veličine 25 mm), šesterokutnu Napon........................................ 1,5 Ah
utičnicu za bitove i LED radno svjelo. Mak- Vrijeme punjenja .......................... ca. 3 h
simalan okretni moment od 7 Nm.
Punjač .................JLH030600600G
Nazivna snaga ................................8 W
Ulazni napon/Input
....................... 100-240 V~, 50-60 Hz
Izlazni napon/Output ........6 V ;600 mA

5
HR

Izlazna snaga ..................... max. 4,2 W Simboli i slikovni znakovi


Zaštitna klasa ................................... II
Vrsta zaštite ..................................... IPX0 Simboli u uputi

Ovaj punjač je prikladan samo za punje- Znakovi opasnosti s podaci-


nje vrstu uređaja Rapidfire 2.0. ma o zaštiti od materijalnih
ili oštećenja osoba.
Navedena emisijska vrijednost vibracija
je izmjerena prema jednom normiranom Znak za opasnost s informa-
ispitnom postupku i može se primijeniti za cijama o prevenciji ozljeda
usporedbu jednog električnog alata s ne- od strujnog udara.
kim drugim. Navedena emisijska vrijednost
vibracija se također može primijeniti za Znakovi naredbe (umjesto uskličnika
uvodnu procjenu prekida. naredba je objašnjena) s podacima o
zaštiti od oštećenja.
Upozorenje: Emisijska vrijednost
vibracija se može razlikovati za vri- Znakovi upozorenja s informacijama
jeme stvarnog korištenja električnog za bolje postupanje s uređajem.
alata od podatkovne vrijednosti,
ovisno od vrste i načina, kada se Slikovni znakovi na uređaju:
primjenjuje taj električni alat.
Postoji neophodnost utvrđivanja Pročitajte Uputu za upravljanje
sigurnosnih mjera radi zaštite poslu-
žitelja, koje se temelje na procjeni
prekida za vrijeme uvjeta stvarnog Električni uređaji ne spadaju u
korištenja (pri tome se moraju kućni otpad.
uzeti u obzir svi udjeli pogonskog
ciklusa, primjerice vrijeme, kada je Polaritet
električni alat isključen, te oni, kada
je on doduše uključen, ali radi bez Simboli na punjaču:
opterećenja).
Pozor!
Sigurnosne upute
Pročitajte Uputu za upravljanje
OPREZ UPOZORENJE:
Punjač je prikladan samo za punje-
Mogućnost strujnog udara ! nje u prostorijama.
Ne otvarati kućište proizvoda !
Polaritet
Pri uporabi stroja morate se pridržavati
sigurnosnih uputa. Klasa zaštite II (Dvostruka izolacija)

Električni uređaji ne spadaju u kuć-


ni otpad.

6
HR

Opće sigurnosne upute za Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utič-


električne alate nice smanjuju rizik od električnog udara.
b) Izbjegavajte kontakt tijela s uze-
UPOZORENJE! Pročitajte sve mljenim površinama npr. kod cije-
sigurnosne upute i napomene. vi, radijatora, štednjaka i hladnja-
Propusti pri pridržavanju si- ka. Postoji povećani rizik od električnog
gurnosnih uputa i napomena udara, kada je Vaše tijelo uzemljeno.
mogu prouzrokovati električni c) Udaljite električni alat od kiše i
udar, požar i/ili teške povrede. vlage. Prodiranje vode u električni alat
povećava rizik od električnog udara.
Sačuvajte sve sigurnosne upute i d) Nemojte nesvrsishodno koristiti
napomene za budućnost. kabel za nošenje, vješanje elek-
tričnog alata ili izvlačenje utikača
Pojam ,,električni alat”, koji se koristi u iz utičnice. Kabel udaljite od topli-
Sigurnosnim uputama odnosi se na elek- ne, ulja, oštrih rubova ili pokret-
trične alate na mrežni pogon (s mrežnim nih dijelova uređaja. Oštećeni ili
kabelom) i na električne alate na akumula- isprepleteni kablovi povećavaju rizik od
torski pogon (bez mrežnog kabela). električnog udara.
e) Ako radite električnim alatom na
1) SIGURNOST NA RADNOM MJESTU otvorenom, koristite samo pro-
dužne kablove, koji su također
a ) Održavajte svoje radno područje prikladni za vanjsko područje.
čisto i dobro osvijetljeno. Neured- Primjena produžnoga kabela koji je
nost ili neosvijetljena radna područja prikladan za vanjsko područje smanjuje
mogu dovesti do nesreća. rizik od električnog udara.
b) Nemojte raditi električnim alatom f) Ako je pogon električnog alata u
u okolini, u kojoj prijeti opasnost vlažnoj okolini neizbježan, kori-
od eksplozije, u kojoj se nalaze stite zaštitnu nadstrujnu sklopku.
zapaljive tekućine, plinovi ili pra- Primjena zaštitne nadstrujne sklopke sma-
šine. Električni alati proizvode iskre, koje njuje rizik od električnog udara.
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c) Udaljite djecu i ostale osobe, za 3) SIGURNOST OSOBA
vrijeme uporabe električnog ala-
ta. U slučaju ometanja Vi možete izgubiti a) Pudite pažljivi, pazite na to, što
kontrolu nad uređajem. radite i razumno krenite na posao
električnim alatom. Nemojte kori-
2) ELEKTRIČNA SIGURNOST stiti električni alat, ako ste umorni
ili pod utjecajem droga, alkohola
a) Priključni utikač električnog alata ili lijekova. Jedan trenutak nepažnje pri
mora odgovarati u utičnicu. Uti- uporabi električnog alata može dovesti
kač se ni u kom slučaju ne smije do ozbiljnih povreda.
mijenjati. Nemojte koristiti adap- b) Nosite osobnu zaštitnu opremu
terske utikače zajedno sa zaštitno i uvijek zaštitne naočale. Nošenje
uzemljenim električnim alatima. osobne zaštitne opreme, kao neklizajuće

7
HR

sigurnosne cipele, zaštitna kaciga ili zašti- više ne može uključiti ili isključiti, opasan
ta sluha smanjuje rizik od povreda. je i mora se popraviti.
c) Izbjegavajte nenamjeravano pu- c) Izvucite utikač iz utičnice, prije nego
štanje u pogon. Provjerite, da je što vršite podešavanja uređaja,
električni alat isključena, prije nego mijenjate dijelove pribora ili odla-
što ju priključite na napajanje stru- žete uređaj. Ova mjera opreza sprečava
jom, uzmete ili nosite. Ako Vi pri noše- nenamjeravani start električnog alata.
nju električnpg alata držite prst na sklopki d) Čuvajte nekorišteni električni alat
ili uključen uređaj priključite na napajanje izvan dometa djece. Ne dopustite
strujom, to može dovesti do nesreća. da uređaj koriste osobe, koje nisu
d) Odstranite alate za podešavanje upoznate s njim ili nisu pročitale
ili ključeve za vijke, prije nego što ove Upute. Električni alati su opasni,
uključite električni alat. Jedan alat ili ako ih koriste neiskusne osobe.
ključ, koji se nalazi na nekom rotirajućem e) Brižljivo održavajte električni
dijelu uređaja, može dovesti do povreda. alat. Kontrolirajte, funkcioniraju
e) Izbjegavajte nenormalno držanje li pokretni dijelovi besprijekorno
tijela. Pobrinite se za sigurno staja- i da nisu zaglavljeni, jesu li dije-
lište i u svako doba održavajte rav- lovi puknuti ili tako oštećeni, da
notežu. Tako Vi možete bolje kontrolirati je ugrožena funkcija električnog
električni alat u neočekivanim situacijama. alata. Prije uporabe uređaja daj-
f) Nosite prikladnu odjeću. Nemojte te oštećene dijelove na popravak.
nositi široku odjeću ili nakit. Od- Uzrok mnogih nesreća su loše održavani
maknite kosu, odjeću i rukavice električni alati.
od pokretnih dijelova. Pokretni dije- f) Rezne alate održavajte oštre i či-
lovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili ste. Brižljivo održavani rezni alati
dugu kosu. s oštrim reznim rubovima manje
g) Ha lehetőség van porszívó és por- se zaglavljuju i lakše se vode. Kori-
gyűjtő szerkezetek felszerelésére, stite električni alat, pribor, pogonske alate
győződjön meg arról, hogy azok itd. u skladu s ovim Uputama. Pri tome
csatlakoztatva vannak és szabálys- uzmite u obzir radne uvjete i djelatnost
zerűen kerülnek alkalmazásra. koja se mora izvršiti. Uporaba električnog
Porelszívó alkalmazása csökkentheti a por alata za druge primjene osim predviđenih
miatti veszélyeztetéseket. može dovesti do opasnih situacija.
g) Koristite električnu lančanu pilu,
4) PRIMJENA I POSTUPANJE S OM pribor, pogonske alate itd. u
LANČANOM PILOM skladu s ovim Uputama. Pri tome
uzmite u obzir radne uvjete i
a) Nemojte preopteretiti uređaj. Za djelatnost koja se mora izvršiti.
svoj posao koristite za to određe- Uporaba električne lančane pile za druge
ni električni alat. Odgovarajućim elek- primjene osim predviđenih može dovesti
tričnim alatom Vi radite bolje i sigurnije u do opasnih situacija.
navedenom području snage.
b) Nemojte koristiti električni alat, čija je
sklopka u kvaru. Električni alat, koji se

8
HR

5) BRIŽLJIVO POSTUPANJE I UPO- može pogoditi skrivene vodove


RABA UREĐAJA ZA PUNJENJE struje ili vlastiti mrežni kabel.
Kontakt s vodom pod naponom može
a) Punjače punite samo u uređaji- dovesti do toga da i metalni dijelovi ure-
ma za punjenje, koje proizvođač đaja budu pod naponom, zbog čega
preporuči. Za uređaj za punjenje, koji dolai do opasnosti nastupanja strujnog
je pogodan za određenu vrstu punjača, udara.
postoji opasnost od požara, ako se on
primjenjuje s drugim punjačima. 8) SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE
b) U električnim alatima koristite ZA UREĐAJE S AKUMULATOROM
samo za njih predviđene punjače.
Uporaba drugih punjača može dovesti a) Provjerite, da je uređaj isključen,
do povreda i opasnosti od požara. prije nego što umetnete punjač.
c) Udaljite punjač koji se ne koristi Umetanje punjača u električni alat, koji
od spajalica, kovanica, ključeva, je uključen, može dovesti do nesreća.
čavala, vijaka ili drugih sitnih b) Punjač/ električni alat/ uređaj ne-
metalnih predmeta, koji bi mogli mojte dulje vrijeme izlagati jakom
prouzrokovati premošćenje kon- Sunčevom zračenju i nemojte ih
takata. Kratki spoj između kontakata ostavljati na radijatoru. Toplina šteti
punjača može imati za posljedicu opekli- punjaču i postoji opasnost od eksplozije.
ne ili požar. c) Ostavite zagrijani punjač da se
d) Kod pogrešne primjene može ohladi prije punjenja.
iscuriti tekućina iz punjača. Izbje- d) Nemojte otvarati punjač i izbje-
gavajte kontakt s njom. Kod slu- gavajte mehaničko oštećenje pu-
čajnog kontakta isperite vodom. njača. Postoji opasnost od krat-
Ako tekućina uđe u oči, dodatno potražite kog spoja i mogu izići pare, koje
liječničku pomoć. Iscurena tekućina punja- nadražuju dišne puteve. Pobrinite
ča može dovesti do nadraživanja kože ili se za svježi zrak i kod poteškoća do-
opeklina. datno potražite liječničku pomoć. Kod
kontakta isperite s vodom ili neutrali-
6) SERVIS zatorom i obratite se liječniku, ako je
došlo do dodira s očima itd.
a) Dajte svoj električni alat na popravak
samo kvalificiranom stručnom osoblju i 9) PREOSTALI RIZICI
samo s originalnim rezervnim dijelovima.
Tako se osigurava zadržavanje sigurnosti I ako Vi propisno upravljate ovim električ-
električnog alata. nim alatom, uvijek postoje preostali rizici.
Sljedeće opasnosti se mogu pojaviti pove-
7) DODATNE SIGURNOSNE zano s načinom izrade i izvedbe ovoga
NAPOMENE električnog alata:

a) Uređaj držite za izolirane po- a) porezotine


vršine za zahvat, kada izvodite b) oštećenja sluha, ukoliko se ne nosi pri-
radove kod kojih korišteni alat kladna zaštita sluha.

9
HR

c) Zdravstvena oštećenja, koja rezultiraju iz ristiti pokvaren uređaj za


vibracija šake i ruke, ukoliko se uređaj punjenje i nemojte ga sami
primjenjuje dulji vremenski period ili se otvarati. Tako se osigurava, da
propisno ne vodi i ne održava. se zadrži sigurnost uređaja.
• Uređaj za punjenje pri-
Upozorenje! Ovaj električni alat ključite samo na utičnicu
za vrijeme rada stvara elektroma- s uzemljenjem. Pazite na
gnetsko polje. Ovo polje može pod to, da se mrežni napon
izvjesnim okolnostima ugroziti ak- slaže s podacima na nat-
tivne ili pasivne medicinske implan- pisu s tipom na uređaju za
tate. Kako bi se smanjila opasnost punjenje. Postoji opasnost od
od ozbiljnih ili smrtnih povreda, mi električnog udara.
preporučamo osobama s medicin- • Odvojite uređaj za punje-
skim implantatima da konzultiraju nje od mreže prije zatva-
svoga liječnika i proizvođača medi- ranja ili otvaranja spojeva
cinskog implantata prije upravljanja s punjačem/ električnim
strojem. alatom/ uređajem.
• Održavajte uređaj za pu-
PRAVILNO POSTUPANJE S njenje čistim i udaljite ga
UREĐAJIMA ZA PUNKENJE od vlage i kiše. Uređaj za
punjenje nikad nemojte ko-
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca ristiti na otvorenom. Zaprlja-
od 8 godina i stariji kao i osobe njem i prodiranjem vode poveća-
s ograničenim fizičkim, senzor- va se rizik od električnog udara.
nim ili mentalnim sposobnostima • Uređaj za punjenje smije ra-
ili bez iskustva i znanja, ako ih diti samo s pripadajućim ori-
se nadzire ili ako su dobili upute ginalnim punjačima. Punjenje
za sigurno korištenje uređaja drugih punjača može dovesti do
te ako razumiju opasnosti koje povreda i opasnosti od požara.
se mogu pojaviti korištenjem • Izbjegavajte mehanička
uređaja. Djeca se ne smiju igrati oštećenja uređaja za pu-
uređajem. Uređaj ne smiju čistiti njenje. Ona mogu dovesti do
i održavati djeca bez nadzora. unutarnjih kratkih spojeva.
• Za punjenje punjača kori- • Uređaj za punjenje ne
stite isključivo isporučeni smije raditi na zapaljivoj
uređaj za punjenje. Postoji podlozi (npr. papir, teksti-
opasnost od požara i eksplozije. li). Postoji opasnost od požara
• Prije svakog korištenja pro- zbog zagrijavanja koje nastaje
vjerite uređaj za punjenje, pri punjenju.
kabel i utikač i dajte da ga • Ako priključni vod ovog uređaja
popravlja samo kvalificira- bude oštećen, onda isti mora
no stručno osoblje i samo zamijeniti proizvođač ili njegova
s originalnim rezervnim servisna služba odnosno druga
dijelovima. Nemojte ko-

1 0
HR

slično kvalificirana osoba, kako bi 3. Poslije završeno postupka punje-


se spriječilo ugrožavanje. nja odvojite punjač ( 11) od
mreže.
Postupak punjenja
Pokazivač stanja punjenja (5) svijetli:
Bateriju nemojte izlagati Crveni LED svijetli Baterija se puni
ekstremnim uvjetima kao to- Zeleni LED svijetli Baterija je napunjena
plina i udar. Postoji opasnost
od povreda zbog istjecanja Provjera stanja punjenja
elektrolitne otopine! Kod akumulatora
kontakta s očima ili kožom
isperite dotična mjesta vodom Pokazivač stanja punjenja ( 5) signalizira
ili neutralizatorom i obratite se stanje punjenja akumulatora.
liječniku.
Razina napunjenosti baterije prikazana je
Bateriju punite samo u suhim pro- svijeljenjem odgovarajuće LED žaruljice. Za
storijama. aktiviranje prikaza potrebno je uključiti preki-
Vanjska površina baterije mora biti dač za uključivanje/isključivanje ( 9).
čista i suha, prije nego što priključi-
te punjač. zeleno = Baterija potpuno napunjena
Postoji opasnost od povreda uslijed crveno = Baterija mora biti punjena
strujnog udara.
Stavljanje u pogon
Punjenje vršite samo priloženim ori-
ginalnim punjačem. Prije operacijemora za prijevoz
Uklonite osigurač ( 1).
• Uređaj se smije napajati isključivo sa
SELV (Safety Extra Low Voltage, sigur- Zatvorite transportni osigurač ( 1) i uklo-
nosni niski napon) sukladno oznaci na nite prijevoz zaštitu vlasnika zalogaj ( 3).
uređaju.
• Prije prve uporabe napunite bateriju. Upravljanje
• U svakom slučaju pridržavajte se dotičnih
važećih sigurnosnih uputa kao i odredbi i Uključivanje/Isključivanje
uputa o zaštiti okoliša.
• Kvarovi, koji rezultiraju iz nestručnog Pritisnite prekidač za uključivanje/isključi-
upravljanja, ne podliježu garanciji. vanje ( 9) kako biste pokrenuli uređaj. Za
isključivanje jednostavno pustite prekidač za
Punjenje akumulatora uključivanje/isključivanje.

1. Priključite punjač na utičnicu za Kada prekidač za izbor smjera okretanja


punjenje (6) uređaja. ( 8) postavite u središnji položaj, uređaj
2. Priključite punjač ( 11) na utič- će biti zaštićen od uključivanja.
nicu.

1 1
HR

Prilikom aktiviranja blokade uklju- Odabrani bit će se automatski fiksirati u


čivanja LED ( 7) svjetlo se i dalje prihvatnik za bitove ( 3).
može koristiti. U tu svrhu pritisnite
prekidač za uključivanje/isključiva- Promjena bita u bubnju za
nje. izmjenu bitova

Prekidač za odabir smjera Kada želite izvaditi bit, jednostavno ga izvu-


kretanja cite iz prihvatnika za bitove ( 3).

Premještanjem prekidača za izbor smjera Utaknite prikladni 6-kutni bit u prihvatnik za


okretanja ( 8) možete izvršiti prebaciva- bitove ( 3). Zbog 6-kutnog prihvatnika
nje između desnog ( ) i lijevog hodaa ( moguće je da bit morate malo okretati. Bit
). gurnite do kraja u prihvatnik za bitove
( 3). Bit će biti dobro učvršćen zbog vodili-
Kada prekidač za izbor smjera okretanja ce i magnetskog držača.
( 8) postavite u središnji položaj, uređaj
će biti zaštićen od uključivanja. Korištenje produžnog držača
nastavaka
Prekidač za izbor smjera
okretanja smije biti aktiviran Izvadite bit ( 2) koji se trenutno nalazi u
samo kada uređaj stoji ! prihvatniku za bitove ( 3).

Odabir bita iz bubnja za iz- Nataknite produžni prihvatnik za bitove


mjenu bitova ( 12) u prihvatnik za bitove ( 3). Zbog
6-kutne utičnice može biti da ćete produžni
1. Pomaknite klizač baterij- prihvatnik za bitove ( 12) morati malo
skog odvijača (4) prema napri- zakrenuti. Produžni prihvatnik za bitove
jed. ( 12) gurnite do kraja u prihvatnik za
2. Okrenite bubanj za izmjenu bitove ( 3). Zbog vodilice i magnetskog
bitova udesno ili ulijevo, sve dok prihvatnika, produžni prihvatnik za bitove
se željeni bit ne nalazi gore u ( 12) čvrsto nasjeda u utičnicu.
ravnini s prihvatnikom za bitove
(3). Bubanj za izmjenu nastava- Za vađenje produžnog prihvatnika za
ka će osjetno naleći u odgovara- bitove ( 12), jednostavno ga izvucite iz
jući položaj. prihvatnika za bitove ( 3).
3. Klizač baterijskog od-
vijača (4) ponovno pomaknite Čišćenje i održavanje
unazad.
Dajte da radove osposobljavanja
Klizač baterijskog odvijača te radove održavanja, koji nisu
isključivo držite sa strane. opisani u ovoj Uputi, provede naš
Oprez - opasnost od ozljeda Servisni centar. Primijenite samo
zbog priklještenja! originalne dijelove. Opasnost od
povrede!

1 2
HR

Redovito provodite sljedeće radove čišće- Uklanjanje/zaštita


nja i održavanja. Tako se garantira duga i okoliša
pouzdana uporaba.
Izvadite punjač iz uređaja i predajte ure-
Čišćenje đaj, punjač, pribor i pakiranje na ponovnu
preradu uz zaštitu okoliša.
Uređaj se ne smije ni prskati vodom
niti uroniti u vodu. Postoji opasnost Električni uređaji ne spadaju u kuć-
od strujnog udara! ni otpad.

• Održavajte čistim proreze za prozrači- Punjače nemojte bacati u kućno


vanje, kućište motora i drške uređaja. smeće, u vatru (opasnost od
Za to koristite vlažnu krpu ili četku. eksplozije) ili u vodu. Oštećeni
Nemojte koristiti nikakva sredstva za punjači mogu naštetiti okolišu i
čišćenje odn.otapala. Vi biste njima Vašem zdravlju, ako iziđu otrov-
mogli trajno oštetiti uređaj. ne pare ili tekućine.

Održavanje • Predajte uređaj na mjestu za ponovnu


pripremu. Uporabljeni plastični i me-
Uređaj je bez održavanja. talni dijelovi mogu se po vrsti odvojiti
i privesti ponovnoj uporabi. Upitajte o
Skladištenje tome naš servisni centar.
• Punjače uklonite u ispražnjenom stanju.
• Čuvajte uređaj na suhom mjestu zaštiće- Mi preporučamo, da polove prekrijete
nom od prašine, te izvan dometa djece. ljepljivom trakom radi zaštite od kratkoj
• Skladištite akumulator samo u djelomično spoja. Nemojte otvarati punjač.
napunjenom stanju. Stanje punjenja za • Punjače uklonite prema lokalnim pro-
vrijeme dužeg skladištenja treba iznositi pisima. Predajte punjače na sabirno
40-60%. mjesto za stare baterije, gdje će biti
• Skladištite uređaj pri temperaturi od 10°C podvrgnuti ponovnoj preradi uz zaštitu
do 25°C. Izbjegavajte za vrijeme skladi- okoliša. O tome pitajte Vaše lokalno
štenja ekstremnu hladnoću ili vrućinu, da poduzeće za odvoz smeća ili naš Servi-
akumulator ne izgubi na snazi. sni centar.
• Tijekom dulje faze skladištenja otprilike • Neuporabiv uređaj, pribor i ambalažu
svaka 3 mjeseca provjerite stanje punje- privedite ponovnoj pripremi na ekološki
nja baterije i prema potrebi ju nadopuni- prikladan način.
te.

1 3
HR

Garancija Opseg garancije


Uređaj je brižljivo proizveden prema stro-
Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke
Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan.
3 godine od datuma kupnje.
U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške ma-
Vama pripadaju zakonska prava prema terijala ili proizvodnje. Ova garancija ne
prodavaču proizvoda. Ova zakonska prava obuhvaća dijelove proizvoda, koji su izlo-
ne ograničavaju se našom dolje navede- ženi normalnom trošenju i stoga se mogu
nom garancijom. smatrati potrošnim dijelovima (npr. letvica
s noževima, ekcentar i ugljene četkice) ili
Garancijski uvjeti oštećenja lomljivih dijelova (npr. sklopke,
Garancijski rok počinje s datumom kupnje. punjači).
Molimo, dobro čuvajte originalni blagajnič- Ova garancija otpada, ako je proizvod
ki račun. Ovaj dokument potreban je kao oštećen, nestručno korišten ili nije održa-
dokaz kupnje. van. Za stručno korištenje proizvoda morate
Ukoliko u roku od tri godine od datuma kup- se točno pridržavati svih uputa navedenih
nje ovoga proizvoda nastane neka greška u Uputi za upravljanje. Morate obvezno
materijala ili proizvodnje, mi taj proizvod izbjegavati svrhe primjene i postupke, koje
za Vas besplatno – prema našem izboru – Vam u Uputi za upravljanje ne savjetujemo
popravimo ili zamijenimo. Preduvjet za ovu ili na koje upozoravamo.
garancijsku uslugu je, da se u roku od tri Proizvod je namijenjen samo za privatnu,
godine priloži taj pokvareni uređaj i dokaz a ne za industrijsku uporabu. Garancija se
o kupnji (blagajnički račun) te u pisanom gubi kod zlouporabe i nestručnog uprav-
obliku kratko opiše, u čemu se sastoji nedo- ljanja, primjene sile i kod zahvata, koje
statak i kada je nastao. ne poduzme naša autorizirana servisna
Ako je kvar pokriven našom garancijom, poslovnica.
Vi dobivate natrag popravljeni ili novi proi-
zvod. S popravkom ili zamjenom proizvoda Obavljanje garancijskog slučaja
ne započinje novi garancijski period. Kako bismo omogućili brzu obradu Vaših
želja, molimo pridržavajte se sljedećih
Garancijski period i zakonska pra- uputa:
va na nedostatak • Molimo, za sve upite pripremite blagaj-
Garancijski period se ne produžava jam- nički račun i broj artikla (IAN 304782)
stvom. To vrijedi i za zamijenjene i poprav- kao dokaz kupnje.
ljene dijelove. Oštećenja i nedostaci koji • Broj artikla molimo pronađite na pločici
eventualno postoje već pri kupnji, moraju se s natpisom.
prijaviti odmah nakon raspakiranja. Poprav- • Ukoliko nastanu greške funkcije ili ostali
ci koji nastanu poslije isteka garancijskog nedostaci, najprije kontaktirajte dolje na-
perioda podliježu plaćanju. vedeno Servisno odjeljenje telefonom ili
putem e-maila. Zatim ćete dobiti daljnje
informacije o obavljanju Vaše reklamaci-
je.

1 4
HR

• Proizvod koji smatrate pokvarenim, Vi poslovnicu svoj uređaj očišćen i s napome-


možete poslije dogovora s našom Služ- nom na vrstu kvara.
bom za kupce, uz prilaganje dokaza Uređaji poslani bez plaćenih troškova
o kupnji (blagajnički račun) i podatka, dostave – kao glomazna roba, express ili
u čemu se sastoji nedostatak i kada je s drugim specijalnim teretom – neće biti
nastao, bez plaćanja poštarine poslati primljeni.
na Vama priopćenu adresu servisa. Mi vršimo besplatno uklanjanje Vaših po-
Kako bismo izbjegli probleme oko kvarenih uređaja.
prijema i dodatne troškove, obvezno
koristite samo onu adresu, koja Vam je Service-Center
priopćena. Provjerite, da se otprema ne
izvrši bez plaćenih troškova dostave, HR Servis Hrvatska
kao glomazna roba, express ili drugi Tel.: 0800 777 999
specijalni teret. Molimo, pošaljite uređaj E-Mail: grizzly@lidl.hr
uključujući sve dijelove pribora isporuče- IAN 304782
ne pri kupnji i pobrinite se za dovoljnu
sigurnost transportnog pakiranja. Proizvođač
Servis za popravke Molimo obratite pozornost, da sljedeća
adresa nije adresa servisa. Najprije kon-
Vi možete dati nalog za izvršenje poprava- taktirajte gore navedeni Servisni centar.
ka, koji ne podliježu garanciji u našoj Servi-
snoj poslovnici uz obračun usluge. Ona će Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Vam rado izraditi Predračun troškova. Stockstädter Straße 20
Mi možemo obraditi samo one uređaje, koji 63762 Großostheim
se pošalju dovoljno zapakirani i frankirani. Njemačka
Pozor: Molimo, pošaljite u našu Servisnu www.grizzly-service.eu

Zamjenske dijelove
Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici
www.grizzly-service.eu

Ukoliko nemate Internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi pod
„Service-Center“).

5 izmjenjivih bitova s držačem .................................................................91103180


Tobolac za pojas ....................................................................................91103181
Produžni prihvatnik za bitove ...................................................................91103182
Punjač ...................................................................................................80001068

1 5
R O

Cuprins Introducere
Introducere ................................ 16 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa-
Utilizarea prevăzută .................. 16 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achi-
Descriere generală ..................... 17 ziţionat un produs valoros.
Inventar de livrare .......................... 17 Acest aparat a fost verificat din punct de
Descrierea modului de funcţionare ... 17 vedere calitativ în timpul producţiei şi a fost
Privire de ansamblu ........................ 17 supus unui control final. Astfel, capacitatea
Date tehnice ............................... 17 funcţională a aparatului Dvs. a fost garan-
Instrucţiuni de siguranţă............. 18 tată.
Simboluri ...................................... 18
Instrucţiuni generale de siguranţă Manualul de operare este parte
pentru utilajele electrice .................. 19 integrantă a acestui produs. Acesta
Manipularea Corectă a include instrucţiuni importante despre
aparatului cu baterii ....................... 22 siguranţă, utilizare şi eliminare. Îna-
Procedura de încărcare .............. 23 inte de a începe să folosiţi aparatul,
Încărcarea bateriei ......................... 24 familiarizaţi-vă cu toate instrucţiunile
Verificarea nivelului de privind operarea şi siguranţa. Folosiţi
încărcare a bateriei ........................ 24 aparatul doar în conformitate cu ma-
Punerea în funcțiune .................. 24 nualul de operare şi doar în scopurile
Operarea ................................... 24 recomandate. Menţineţi manualul în
Pornirea/oprirea ............................ 24 condiţii corespunzătoare şi, odată cu
Comutator al sensului de rotaţie ....... 24 transmiterea instalaţiei către terţi, pre-
Selectarea bitului din tamburul daţi şi toată documentaţia aferentă.
de schimbare a bitului .................... 24
Schimbarea bitului în tamburul Utilizarea prevăzută
de schimbare a bitului .................... 25
Utilizarea suportului Aparatul este destinat pentru înşurubarea
de prelungire bit ............................ 25 şi desfacerea şuruburilor în/din lemn,
Curăţire/Mentenanţă ................. 25 metalul sau plastic. Orice altă utilizare
Curăţire ........................................ 25 nespecificată în mod explicit în aceste
Mentenanţă ................................... 25 instrucțiuni poate duce la deteriorarea
Depozitare ................................. 25 aparatului şi poate reprezenta un pericol
Reciclare/Protecţia pentru utilizator. Producătorul nu este res-
mediului înconjurător ................. 26 ponsabil pentru deteriorările produse ca
Piese de schimb ......................... 26 urmare a utilizării neconforme cu destina-
Garanţie .................................... 27 ția sau a operării greşite. Acest aparat nu
Reparaţii-Service ........................ 28 este destinat pentru uz industrial. Folosirea
Service-Center ............................ 28 aparatului în scop industrial are ca rezultat
Importator ................................. 28 pierderea garanției.
Traducerea Declaraţiei
Originale de Conformitate CE ..... 73

1 6
R O

Descriere generală Privire de ansamblu

Imaginile pot fi vizualizate 1 Protecție pentru transport


pe partea rabatabilă. 2 Bit
3 Suport bit
Inventar de livrare 4 Sanie a şurubelniței cu bit inter-
schimbabil cu acumulator
Despachetaţi aparatul şi verificaţi conţinutul: 5 Afişaj stare încărcare
6 Fişă de încărcare (nu este vizibil)
- Şurubelniţă cu bit interschimbabil 7 Lampă LED de lucru
cu acumulator 8 Comutator al sensului de rotaţie
- Încărcător 9 Conector/Deconector
- 14 bituri, 25 mm 10 5 Biți interschimbabili cu suport
- Suport prelungire bit, 50 mm 11 Încărcător
- Buzunar pentru curea 12 Suport prelungire bit
- Instrucţiuni de utilizare 13 Buzunar pentru curea

14 Bituri: 14 Tambur de schimbare

fantă SL Nr. 4•5•6 Date tehnice


cruce PZ Nr. PZ1 • PZ2 • PZ3 Aparat
Tensiune motor U ............ 3,6 V ; 1,5 Ah
cruce PH Nr. PH1 • PH2 • PH3 Turaţie de mers în gol (n0) ..........200 min -1
Greutate (ără Încărcător).............. 0,48 kg
Torx T Nr. T15 • T20 • T25 Nivelul de presiune acustică
(LpA) ...................... 62,2 dB(A); K= 3 dB
hexagonal H Nr. H4 • H5
Nivelul de intensitate acustică
(LWA)........................ 73,2 dB(A); K= 3 dB
Descrierea modului de func- Vibraţie (ah) .......0,198 m/s2; K= 1,5 m/s2
ţionare
Acumulator (Li-Ion)
Şurubelnița cu bit interschimbabil cu acu- Număr de celule .................................. 1
mulator şi cu rotație spre dreapta/stânga Tensiune nominală ...................... 3,6 V
dispune de un tambur de schimbare a Capacitate .................................. 1,5 Ah
bitului (poate fi echipat de 9 ori cu biți de Timp de încărcare ........................ ca. 3 h
25 mm), un suport de biți hexagonal şi
o lumină de lucru cu LED. Cuplu maxim: Încărcător ............JLH030600600G
7 Nm. Putere consumată nominală ...............8 W
Tensiune de intrare/Input
....................... 100-240 V~, 50-60 Hz
Tensiune de ieşire/Output ..6 V ;600 mA
Putere de ieşire .....................max. 4,2 W

1 7
R O

Clasă de izolare ............................... II Instrucţiuni de siguranţă


Tip de izolare .................................. IPX0
Acest capitol prezintă principalele
Acest incarcator este pentru încărcarea de instrucţiuni de siguranţă ce trebuie respec-
tip Echipament: Rapidfire potrivit 2.0. tate în timpul operării dispozitivului.

Valorile sonore şi de vibraţie au fost deter- Simboluri


minate conform normelor şi prevederilor
menţionate în Declaraţia de Conformitate. Simboluri înscrise pe aparat:
În timpul procesului de dezvoltare, pot fi
aduse modificări tehnice şi optice, fără Citiţi manualul de operare.
informare prealabilă. Astfel, măsurile,
indiciile şi instrucţiunile stipulate în acest Dispozitivele electrice nu trebuie
manual de operare nu oferă nicio garan- aruncate în deşeurile casnice.
ţie. De aceea, solicitările legale emise pe
baza acestui manual de operare nu pot fi Polaritate
făcute valabile.
Pictograme pe încărcător:
Valoarea dată a emisiilor de vibraţie este
măsurată prin intermediul unui proces Atenţie!
normat de testare şi poate fi folosită pentru
a efectua comparaţii între diverse utilaje Citiţi manualul de operare.
electrice. Valoarea dată a emisiilor de vi-
braţie poatre fi folosită şi pentru o evaluare Încărcătorul poate fi folosit numai în
iniţială a gradului de expunere. spații închise.

Avertizare: Polaritate
În timpul utilizării efective a utilaju-
lui electric, valoarea emisiilor de vi- Clasă de izolare II
braţie poate fi diferită cea stabilită
iniţial, în funcţie de tipul utilajului şi Dispozitivele electrice nu trebuie
de modul în care acesta este folosit. aruncate în deşeurile casnice.
Apare necesitatea luării unor mă-
suri de siguranţă pentru protecţia Simboluri folosite:
operatorului, bazate pe o estimare
a gradului de expunere din timpul Indicatoare de pericol cu date
utilizării efective a utilajului (aici referitoare la prevenirea da-
trebuie luate în calcul toate aspec- unelor personale sau materi-
tele procesului de operare, cum ar ale.
fi timpii în care utilajul electric a
fost deconectat, şi timpii în care a Semne de pericol cu indicații
fost conectat dar a funcţionat fără privind prevenirea vătămări-
sarcină). lor persoanelor cauzate prin
electrocutare.

1 8
R O

Semnale de interdicţie (în locul sem- c) Menţineţi la distanţă copiii şi


nului de exclamare care exprimă orice alte persoane atunci când
obligativitatea) cu date referitoare lucraţi cu utilajul electric. În cazul
la prevenirea daunelor materiale. devierilor, puteţi pierde controlul asupra
utilajului.
Indicatoare cu date despre opera-
rea facilă a aparatului. 2) SIGURANŢĂ ELECTRICĂ:

Instrucţiuni generale de si- a) Ştecherul utilajului electric tre-


guranţă pentru utilajele buie introdus în priză. Ştecherul
electrice nu trebuie modificat sub nicio
formă. Nu folosiţi fişe adaptoare
AVERTIZARE! Citiţi toate in- împreună cu utilajele electrice cu
strucţiunile de siguranţă şi împământare. Ştecherele nemodifica-
ghidurile. Nerespectarea instrucţi- te şi prizele adecvate diminuează riscul
unilor de siguranţă şi a prevederilor de şoc electric.
ghidului poate cauza producerea de b) Evitaţi contactul direct cu supra-
şoc electric, incendiu şi/sau leziuni faţele împământate cum sunt
grave. cele ale ţevilor, dispozitivelor de
încălzire , cuptoarelor şi frigide-
Toate instrucţiunile de siguranţă şi relor. În cazul în care şi corpul Dvs.
ghidurile trebuie menţinute în bună este protejat prin legare la pământ,
stare, pentru a putea fi oricând ac- apare un riscul major de şoc electric.
cesate. c) Nu expuneţi utilajul electric în
condiţii de ploaie sau umezeală.
Termenul ,,Utilaj electric”, folosit în instruc- Infiltrările de apă într-un astfel de utilaj
ţiunile de siguranţă, se referă la utilajele cresc riscul de şoc electric.
alimentate de la reţea (cu cablul de reţea) şi d) Nu vă folosiţi de cablu pentru a
la utilajele alimentate prin acumulator (fără deplasa sau suspenda utilajul
cablu de reţea). electric, şi nici pentru a scoate
ştecherul din priză. Cablul trebuie
1) SIGURANŢA LA LOCU L DE MUNCĂ menţinut departe de sursele de căldură,
uleiuri, margini scuţite sau componente
a) Menţineţi curăţenia şi o bună mobile. Cablurile deteriorate sau încur-
iluminare a locului de muncă. cate măresc riscul de şoc electric.
Dezordinea sau locurile neiluminate pot e) Atunci când folosiţi utilajul elec-
cauza accidente de muncă. tric în aer liber, utilizaţi numai
b) Nu operaţi utilajul electric în cabluri prelungitoare care sunt
zone cu risc de explozie, în care adecvate şi pentru activităţile
se află fluide, gaze sau prafuri desfăşurate în exterior. Folosirea
inflamabile. Utilajele electrice produc unui astfel de cablu prelungitor diminu-
scântei, care pot aprinde praful sau ează riscul de şoc electric.
aburii.

1 9
R O

f) Dacă folosirea utilajului electric în instrument sau o cheie franceză, aflate


condiţii de umezeală este inevita- într-una din componentele rotative ale
bilă, atunci trebuie să utilizaţi un utilajului, pot cauza leziuni corporale.
disjunctor diferenţial. Folosirea unui e) Menţineţi o poziţie normală a
disjunctor diferenţial diminuează riscul corpului. Adoptaţi o poziţie sigu-
de şoc electric. Folosiţi un disjunctor dife- ră şi menţineţi un echilibru con-
renţial cu un curent de acţionare nominal stant. Astfel veţi putea controla mai
de maxim 30 mA. bine utilajul electric, în cazul în care
survin situaţii neprevăzute.
3) SIGURANŢA PERSOANELOR: f) Purtaţi îmbrăcăminte adecvată.
Nu purtaţi rochii largi sau bijute-
a) Fiţi atenţi la acţiunile pe care le rii. Menţineţi o distanţă apreciabilă faţă
întreprindeţi atunci când lucraţi de utilajul electric, astfel încât părul,
cu utilajul electric, aveţi grijă să hainele şi pantofii să nu poată fi prinşi
fiţi raţional atunci când mergeţi de componentele mobile ale acestuia.
la lucru. Nu folosiţi utilajul elec- Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
tric dacă sunteţi obosit sau sub pantofii pot fi prinse în componentele
influenţa unor droguri, medica- mobile ale utilajului electric.
mente sau a alcoolului. Un moment g) Dacă pot fi montate dispoziti-
de neatenţie în folosirea utilajului elec- ve de aspirare şi de captare a
tric este suficient pentru a cauza leziuni prafului, asigurați-vă că acestea
corporale grave. sunt conectate şi că sunt utilizate
b) Folosiţi echipamentul personal corect. Utilizarea unui dispozitiv de
de protecţie şi ochelari de pro- aspirare a prafului poate reduce pericli-
tecţie în permanenţă. Purtarea tările provocate de praf.
echipamentului personal de protecţie,
cum sunt bocancii anti-derapanţi, casca 4) UTILIZAREA ŞI TRATAMENTUL
sau echipamentul de protecţie auditivă, SCULEI ELECTRICE:
diminuează riscul de leziuni corporale.
c) Evitaţi pornirea accidentală a a) Nu supra-sollicitaţi aparatul. Fo-
utilajului electric. Înainte de a losiţi doar utilajul electric speci-
ridica, trage sau conecta utilajul al dedicat activităţii Dvs. Folosind
electric la sursa de alimentare cu utilajul electric adecvat, veţi lucra mai
curent, asiguraţi-vă mai întâi că bine şi mai sigur în intervalele de sarci-
acesta este deconectat. Menţinerea nă menţionate.
degetului pe comutator sau conectarea b) Nu folosiţi un utilaj electric al
utilajului pornit la sursa de alimentare cărui comutator este defect. Un
cu curent, în timp ce trageţi utilajul elec- utilaj electric care nu mai poate fi
tric/ţineţi degetul, sunt acţiuni care pot pornit sau oprit este periculos şi, de
cauza accidente. aceea, trebuie să fie predat spre a fi
d) Îndepărtaţi instrumentele de re- reparat.
glare sau cheile franceze înainte c) Scoateţi ştecherul din priză
de a porni utilajul electric. Un înainte de a efectua lucrări de

2 0
R O

reglare a utilajului, de a înlocui 5) MANIPULAREA ŞI UTILIZAREA


accesoriile sau de a depozita CORECTĂ A SCULELOR CU BATERIE
utilajul. Această măsură de precauţie
împiedică pornirea accidentală a utila- a) Pentru încărcarea bateriilor folo-
jului electric. siți numai încărcătoare recoman-
d) Utilajele electrice neutilizate tre- date de fabricant. Folosirea unui
buie menţinute în afara accesu- încărcător destinat unui anumit tip de
lui copiilor. Nu permiteţi ca utilajul baterii pentru a încărca baterii de alt tip
electric să fie operat de persoane poate cauza pericol de incendiu.
nefamiliarizate cu utilajul sau care nu b) Din acest motiv, sculele electrice
au citit manualul de operare a acestu- trebuie folosite numai cu bateri-
ia. Utilajele electrice sunt periculoase ile prevăzute pentru ele. Folosirea
atunci când sunt folosite de persoane altor baterii poate cauza leziuni şi peri-
neexperimentate. col de incendiu.
e) Îngrijiţi în mod corespunzător c) Nu păstrați bateriile nefolosite
utilajul electric. Verificaţi funcţio- aproape de agrafe de birou,
narea ireproşabilă a componen- monede, chei, cuie, şuruburi sau
telor mobile, dacă acestea sunt alte obiecte metalice, care ar
blocate, dacă există componen- putea şunta contactele. Scurtcircu-
te rupte sau astfel deteriorate itarea contactelor bateriei poate cauza
încât să afecteze în mod negativ arsuri sau incendiu.
funcţionarea utilajului electric. d) În caz de utilizare incorectă, din
Predaţi componentele deteriorate spre baterie se poate scurge lichid.
reparare, înainte de a folosi utilajul. Evitați contactul cu acesta. În caz
Multe accidente au ca şi cauză compo- de contact accidental, spălați cu
nente electrice prost reparate. apă. În caz de contact cu ochii
f) Instrumentele de tăiere trebuie spălați şi consultați un medic.
menţinute ascuţite şi curate. Lichidul scurs din baterii poate cauza
Instrumentele de tăiere corespunzător iritarea pielii sau arsuri.
îngrijite şi cu margini ascuţite se blo-
chează mai rar şi sunt mai uşor de 6) SERVICE:
operat.
g) Folosiţi utilajul electric, acceso- Moto-fierăstrăul electric trebuie
riile, utilajele auxiliare etc. co- să fie reparat doar de persoa-
respunzător acestor instrucţiuni. ne special calificate iar în acest
Ţineţi cont de condiţiile de lucru şi de scop trebuie folosite doar piese
activitatea ce trebuie prestată. Utiliza- de schimb originale. Astfel este ga-
rea utilajului electric în alte scopuri de- rantată menţinerea siguranţei utilajului
cât cel prevăzut poate genera situaţii electric.
riscante.

2 1
R O

7) INDICAȚII DE SIGURANȚĂ 9) RISCURI REZIDUALE


SUPLIMENTARE
Chiar dacă operaţi în mod ireproşabil dis-
a) Ţineţi aparatul de suprafeţele pozitivul, există riscuri reziduale. În funcţie
izolate de prindere atunci când de designul şi dotarea acestui utilaj, pot
efectuaţi lucrări la care sculele apărea următoarele riscuri:
utilizate pot întâlni cabluri de cu- a) Vătămare corporală prin tăiere
rent ascunse sau propriul cablu b) Vătămări ale auzului în cazul în care
de reţea. Contactul cu un cablu aflat nu se poartă un echipament adecvat de
sub tensiune poate încărca şi părţile protecţie a auzului.
metalice ale aparatului şi poate condu- c) Daune asupra sănătăţii, care rezultă
ce la un şoc electric. din vibrarea mâinii/braţului, în cazul
în care aparatul este folosit pentru o
8) INDICAŢII SPECIALE PRIVIND perioadă mai îndelungată de timp sau
SIGURANŢA FOLOSIRII APARATE- dacă este operat şi întreţinut în mod
LOR CU BATERII necorespunzător.

a) Pentru a reduce riscul de electro- Avertizare! În timpul funcţionării,


cutare, scoateți ştecherul încăr- acest dispozitiv electric produce un
cătorului din priză înainte de a-l câmp electro-magnetic. În anumite
curăța. condiţii, acest câmp poate afecta
b) Nu expuneți şurubelnița cu ba- negativ implanturile medicale ac-
terie la lumina solară un timp tive sau pasive. Pentru a minimiza
îndelungat şi nu o puneți pe ra- riscul producerii de leziuni grave
diatoare. Căldura dăunează bateriei, sau letale, este recomandabil ca
cauzând pericol de explozie. persoanele cu implanturi medicale
c) Dacă şurubelnița cu baterie este să consulte medicul şi fabricantul
caldă, aşteptați să se răcească implantului medical înainte de a
înainte să o puneți la încărcat. opera acest dispozitiv.
d) Nu deschideţi acumulatorul şi
evitaţi deteriorarea mecanică a MANIPULAREA CORECTĂ A
acestuia. Există riscul de scurt-circuit, APARATULUI CU BATERII
acumulatorul putând emite vapori care
sunt dăunători pentru căile respiratorii. • Acest aparat poate fi folosit de
În acest caz, inspiraţi aer proaspăt şi, copii cu vârste peste 8 ani sau
dacă situaţia devine acută, solicitaţi persoane cu capacități fizice,
asistenţă medicală. Dacă aţi atins senzoriale sau psihice reduse sau
produsul, clătiţi cu apă sau o soluţie a căror experiență sau cunoştințe
neutralizatoare, iar dacă produsul a sunt insuficiente, numai dacă sunt
atins ochii etc. contactaţi un medic. supravegheate sau dacă au fost
instruite cu privire la utilizarea
în totală siguranță a aparatului
şi dacă au înțeles bine riscurile
posibile. Copiii nu au voie să se

2 2
R O

joace cu acest aparat. Curățarea cuite interne.


şi mentenanța care revin în sarci- • Este interzisă folosirea
na utilizatorului nu pot fi efectua- încărcătorului pe supra-
te de copii nesupravegheați. fețe combustibile (de ex.
• Folosiți numai încărcătorul hârtie, textile, etc). Pericol
livrat pentru încărcarea de incendiu cauzat de căldura
bateriei. Pericol de incendiu şi degajată în timpul încărcării.
explozie. • În cazul în care cablul de alimen-
• Înainte de utilizarea apara- tare al aparatului este deteriorat,
tului verificați încărcătorul, acesta trebuie înlocuit de către
cablul şi ştecherul. Repara- fabricant, serviciul de asistență
țiile pot fi efectuate numai tehnică al acestuia sau o altă
de personal specializat, persoană cu calificare similară,
folosind piese de schimb în scopul prevenirii pericolelor.
originale. Nu folosiți încăr-
cătorul dacă este defect şi Procedura de încărcare
nu-l deschideți dumnea-
voastră. Astfel se garantează Nu expuneți bateria la con-
menținerea siguranței de folosire diții extreme, ca de exemplu
a aparatului. căldură şi lovituri. Pericol de
• Asigurați-vă că tensiunea rănire cauzat de scurgerile de
rețelei corespunde cu cea electrolit! În caz de contact cu
indicată pe plăcuța de ca- ochii sau cu pielea clătiți su-
racteristici a încărcătorului. prafețele afectate cu apă sau
Pericol de electrocutare. neutralizator şi consultați un
• Deconectați încărcătorul de medic.
la rețea înainte de a stabili
sau întrerupe conexiunile Bateria trebuie încărcată nu-
cu scula electrică. mai în încăperi închise.
• Păstrați încărcătorul curat Există pericolul de răniri prin
şi la adăpost de umezea- electrocutare.
lă şi ploaie. Este interzisă
folosirea încărcătorului în Efectuați încărcarea doar cu încăr-
exterior. Murdăria şi apa pă- cătorul original ataşat.
trunsă în aparat cresc riscul unei
descărcări electrice. • Aparatul trebuie alimentat doar cu SELV
• Încărcătorul poate fi folosit (Safety Extra Low Voltage, tensiune
numai cu bateriile originale scăzută de siguranță), în conformitate u
corespunzătoare. Încărcarea specificația marcajului de pe aparat.
altor baterii poate cauza leziuni • Încărcați bateria înainte de prima utiliza-
şi pericol de incendiu. re.
• Protejați încărcătorul îm- • În orice caz, respectaţi indicaţiile în
potriva daunelor mecani- vigoare privind siguranţa, precum şi
ce. Acestea pot cauza scurtcir-

2 3
R O

reglementările şi instrucţiunile privind Operarea


protecţia mediului.
• Defecțiunile cauzate de manipularea Pornirea/oprirea
incorectă nu sunt acoperite de garanție.
Apăsați întrerupătorul de pornire/oprire
Încărcarea bateriei ( 9) pentru a porni aparatul. Pentru oprire
eliberaţi butonul de pornire/oprire.
1. Conectați fişa aparatului de încăr-
care la mufa de încărcare (6) a Atunci când puneţi comutatorul sensului de
aparatului. rotaţie ( 8) în poziţie centrală, aparatul este
2. Conectați încărcătorul ( 11) la asigurat împotriva pornirii.
o priză.
3. După încheierea procesului de în- Dacă blocarea cuplării este activată,
cărcare, deconectați încărcătorul becul LED ( 7) poate fi utilizat în
( 11) de la rețea. continuare. Apăsați pentru aceasta
întrerupătorul de pornire/oprire.
Afişajul stării de încărcare (5) aprins:
LED-ul roşu este aprins Bateria se încarcă Comutator al sensului de ro-
LED-ul verde este aprins Bateria este încărcată taţie

Verificarea nivelului de în- Prin împingerea comutatorului sensului de


cărcare a bateriei rotaţie ( 8) puteţi schimba între rotaţia spre
dreapta ( ) sau spre stânga ( ).
Afişajul stării de încărcare ( 5) semnalizea-
ză starea de încărcare a acumulatorului. Atunci când puneţi comutatorul sensului de
rotaţie ( 8) în poziţie centrală, aparatul
Nivelul de încărcare a bateriei este indicat este asigurat împotriva pornirii.
prin lumina becului LED corespunzător. Pen-
tru a activa indicarea, trebuie să acționați Comutatorul sensului de ro-
întrerupătorul de pornire/oprire ( 9). taţie poate fi acţionat doar în
stare de repaus!
iluminează verde baterie complet încărcată
iluminează roşu bateria trebuie încărcată Selectarea bitului din tambu-
rul de schimbare a bitului
Punerea în funcțiune
1. Împingeți înainte sania
Înainte de punerea în funcți- şurubelniței cu bit interschimba-
une trebuie îndepărtată pro- bil cu acumulator ( B 4).
tecția pentru transport ( 1). 2. Rotiți tamburul de schimbare a
bitului spre dreapta sau spre stân-
Desfaceți protecția pentru transport ( 1) şi ga. Bitul dorit se află sus şi pe
detaşați-o de suportul de biți ( 3). aceeaşi linie cu suportul de biți
( 3). Tamburul de schimbare a
bitului se blochează sesizabil.

2 4
R O

3. Împingeți din nou în Pentru îndepărtarea suportului de prelungire


spate sania şurubelniței cu bit bit ( 12) scoateţi pur şi simplu suportul de
interschimbabil cu acumulator prelungire bit din suportul de biți ( 3).
( B 4).
Curăţire/Mentenanţă
Prindeți sania şurubelniței cu
bit interschimbabil cu acumu- Pentru lucrările care nu sunt descri-
lator exclusiv de partea late- se în acest ghid, apelaţi la centrul
rală. nostru de service. Folosiţi doar piese
Atenție, pericol de rănire prin de schimb originale. Există riscul de
strângere! vătămare corporală.

Bitul ales va fi fixat automat în suportul de Realizați în mod regulat următoarele lucrări
biți ( 3). de curățare şi mentenanță. Astfel se garan-
tează o folosință de lungă durată şi fiabilă.
Schimbarea bitului în tambu-
rul de schimbare a bitului Curăţire

Pentru a îndepărta bitul, scoateţi pur şi sim- Aparatul nu trebuie stropit cu


plu din suportul de bit ( 3). apă şi nici nu trebuie pus în
apă. Există pericolul de elec-
Introduceţi un bit hexagonal adecvat în trocutare.
suportul de bit ( 3). Datorită suportului
hexagonal, este posibil să fie nevoie să • Menţineţi curate orificiile de aerisire,
rotiţi puţin bitul. Împingeţi bitul complet în carcasa motorului şi mânerele dispozi-
suportul de biţi ( 3). Datorită ghidajului şi tivului. În acest scop, folosiţi un prosop
suportului magnetic, bitul stă fix. umed sau o perie.
Evitaţi utilizarea de detergenţi sau
Utilizarea suportului de pre- solvenţi. Aceştia pot deteriora definitiv
lungire bit aparatul.

Îndepărtați bitul actual ( 2) din suportul de Mentenanţă


biți ( 3).
Aparatul nu necesită mentenanţă.
Introduceți suportul de prelungire bit ( 12)
în suportul de biți ( 3). Datorită suportului Depozitare
hexagonal, este posibil să fie nevoie să
rotiţi puţin suportul de prelungire bit ( 12). • Menţineţi aparatul într-un loc uscat şi în
Impingeți suportul de prelungire bit ( 12) afara accesului copiilor.
complet în suportul de biți ( 3). Datorită • Depozitaţi acumulatorul numai în stare
ghidajului şi suportului magnetic, suportul semiîncărcată. Pentru depozitarea pe
de prelungire bit ( 12) stă fix. o perioadă mai îndelungată, bateria
trebuie să fie încărcată în proporție de
40-60%.

2 5
R O

• Păstrați aparatul într-un loc cu tempera- Nu aruncaţi acumulatorii şi


tură între 10 °C şi 25 °C. Pe perioada aparat în gunoiul menajer,
depozitării, aparatul trebuie ferit de apă sau foc (pericol de explo-
temperaturi extreme, care ar afecta zie). Acumulatorii deterioraţi
randamentul bateriei. pot dăuna mediului şi sănătăţii
• În cazul depozitării pe perioade înde- dvs., dacă emit aburi sau flui-
lungate trebuie verificat la fiecare 3 de toxice.
luni nivelul de încărcare a bateriei, iar
dacă este necesar, trebuie reîncărcată. • Acumulatorii trebuie să fie complet des-
cărcaţi atunci când sunt eliminaţi. Nu
Reciclare/Protecţia me- deschideţi acumulatorul.
diului înconjurător • Predaţi aparatul către o unitate de
reciclare. Componentele plastice şi me-
Predaţi aparatul, accesoriile şi ambalajul talice folosite pot fi colectate separat,
către o unitate de reciclare ecologică. contribuind la eficientizarea procesului
de reciclare. În acest sens, adresaţi-vă
Dispozitivele electrice nu trebuie centrului nostru de service.
aruncate în deşeurile casnice. • Reciclarea aparatelor stricate predate
de Dvs. se face în mod gratuit.

Piese de schimb
Piese de schimb şi accesorii sunt disponibile pe site-ul
www.grizzly-service.eu

Dacă nu dispuneţi de Internet, vă rugăm să contactaţi telefonic Centrul de service (vezi


„Service-Center“ pagina 28). Ţineţi la îndemână numerele de comandă specificate mai jos.

5 Biți interschimbabili cu suport ................................................................91103180


Buzunar pentru curea ................................................................................91103181
Suport prelungire bit ................................................................................91103182
Încărcător ..............................................................................................80001068

2 6
R O

Garanţie Conţinutul garanţiei


Aparatul este fabricat în conformitate cu
Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este
Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare.
ranţie, de la data achiziţiei.
În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru ero-
aveţi dreptul legal de a solicita compen- rile materiale sau de fabricaţie. Această
sarea prejudiciilor de către comerciantul garanţie nu acoperă componente ale pro-
produsului. Aceste drepturi legale nu sunt dusului care sunt expuse unui grad normal
limitate de garanţia oferită de noi şi pre- de uzură şi care, din acest motiv, pot fi
zentată în cele ce urmează. considerate ca piese de schimb şi nici dau-
nele produse asupra componentelor fragile
Clauze de garanţie (de ex. comutator, acumulatori).
Termenul garanţiei începe de la data achi- Această garanţie este anulată dacă produ-
ziţionării aparatului. Vă rugăm să păstraţi sul a fost deteriorat, folosit necorespunză-
în condiţii corespunzătoare bonul de casă tor sau dacă nu a fost supus lucrărilor de
original. Acest document este solicitat ca şi mentenanţă. Pentru a garanta o utilizare
dovadă a achiziţiei. corespunzătoae a produsului trebuie să
Dacă, pe parcursul a trei ani din momentul respectaţi instrucţiunile din manualul de
achiziţiei, apare vreo daună materială sau operare. Trebuie neapărat evitate acele do-
de fabricaţie, produsul va fi reparat sau în- menii de aplicare şi acţiuni care sunt con-
locuit gratuit – la alegerea noastră. Servici- tra-indicate sau asupra cărora avertizează
ile prestate în perioada garanţiei presupun manualul de utilizare.
ca, în cadrul termenului-de-trei-ani, să fie Produsul trebuie să fie folosit doar pentru
prezentate aparatul defect şi dovada achi- uz privat, nu industrial. Garanţia este anu-
ziţiei (bonul de casă) şi să se descrie pe lată în cazul unei manipulări abuzive sau
scurt în ce constă şi când a apărut dauna. necorespunzătoare, al folosirii forţei şi în
Dacă defectul nu este acoperit de garan- cazul intervenţiilor care nu au fost efectu-
ţie, veţi primi fie produsul reparat fie unul ate de departamentul nostru autorizat de
nou. Din momentul reparării sau înlocuirii service.
produsului, dreptul la garanţie este anulat.
Executarea garanţiei
Perioada de garanţie şi dreptul la Pentru a garanta o procesare rapidă a
repararea prejudiciului cazului Dvs., vă rugăm să respectaţi urmă-
Perioada de garanţie nu se prelungeşte după toarele instrucţiuni:
ce aceasta expiră. Acest lucru este valabil • Păstraţi bonul de casă şi numărul ar-
şi pentru componentele înlocuite şi reparate. ticolului (de ex. IAN 304782) ca şi
Este recomandabil ca eventualele daune şi dovadă a achiziţiei produsului.
lipsuri să fie comunicate imediat după achi- • Numărul articolului este înscris pe
ziţie. După expirarea garanţiei, reparaţiile plăcuţa de fabricaţie, pe o gravură,
necesare sunt realizate contra-cost. pe pagina de titlu a manualului Dvs.
(jos în stânga) sau lipit, ca şi adeziv,
pe partea posterioară sau inferioară a
aparatului.

2 7
R O

• Dacă apar erori funcţionale sau alte Putem prelucra doar aparate care au fost
lipsuri, contactaţi imediat, telefonic sau predate suficient de bine ambalate şi care
prin e-mail, departamentul de service poartă însemnele poştei.
menţionat mai jos. Veţi primi informaţii Atenţie: Vă rugăm să curăţaţi aparatul îna-
suplimentare referitoare la modalitatea inte de a ni-l transmite şi să ataşaţi o notă
de soluţionare a reclamaţiei Dvs. referitor la defecţiunea în cauză.
• Produsul evaluat ca fiind defect, în Aparatele transmise prin servicii cu plata
urma consultării cu serviciul nostru la destinatar sau prin Sperrgut, Express
de relaţii cu clienţii, poate fi expediat sau alţi furnizori speciali nu sunt acceptate.
gratuit către departamentul de service Reciclarea aparatelor stricate predate de
indicat de noi, odată cu dovada achi- Dvs. se face în mod gratuit.
ziţiei (bonul de casă) şi cu o declaraţie
în care descrieţi în ce constă şi când Service-Center
a apărut defecţiunea. Pentru a evita
problemele de recepţionare şi costu- R O Service România
rile suplimentare, este obligatoriu să Tel.: 0800896637
folosiţi doar adresa poştală furnizată E-Mail: grizzly@lidl.ro
de noi. Asiguraţi-vă că pachetul nu IAN 304782
este expediat cu plata la destinatar,
prin Sperrgut, Express sau alţi furnizori Importator
speciali. Vă rugăm să includeţi şi acce-
soriile primite în momentul achiziţiei şi Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că urmă-
folosiţi un ambalaj suficient de solid. toarea adresă nu este una de service. Con-
tactaţi doar centrul de service menţionat
mai sus.
Reparaţii-Service
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Lucrările de reparaţii neincluse în garanţie Stockstädter Straße 20
pot fi executate, contra-cost, în departa- 63762 Großostheim
mentul nostru de service. În acest sens, Germania
vom fi încântaţi să vă transmitem o ofertă www.grizzly-service.eu
de preţ.

2 8
B G

Съдържание Увод
Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 Сърдечно Ви честитим закупуването
Предназначение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 на Вашия нов уред. По такъв начин
Общо описание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 Вие сте избрали един висококачествен
Обем на доставката ........................30 продукт. По време на производството
Описание на функцията..................30 уредът е проверяван за качество и е
Преглед ............................................30 подложен на крайна проверка. Така
Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 функционалната пригодност на Вашия
Инструкции за безопасност . . . . . . . . . . . . . 3 1 уред е гарантирана.
Символи ...........................................31
Общи инструкции за безопасност Ръководството за експлоатация
за ел. инструменти ..........................32 е неразделна част от продукта.
Указания за безопасност То съдържа важни указания за
за зарядното устройство безопасността, употребата и
на батерията ....................................35 изхвърлянето. Преди употреба-
Зареждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 та на продукта се запознайте с
Зареждане на батерията ................37 всички указания за обслужване
Проверка на степента и инструкции за безопасност. Из-
на зареждане на батерията ............37 ползвайте продукта само съглас-
Пуск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 но описанието и за посочените
Включване и изключване ................37 области на употреба. Пазете
Превключвател за посоката упътването добре и когато пре-
на въртене .......................................38 давате продукта на трети лица,
Избор на накрайник от барабана предавайте заедно с него и всич-
за смяна на накрайник ....................38 ки документи.
Смяна на накрайник в барабана
за смяна на накрайник ....................38 Предназначение
Използване на удължителя
за накрайници ..................................38 Уредът е предвиден за навиване и раз-
Почистване/Техническа поддръжка . 3 9 виване на винтове в дърво, метал или
Почистване ......................................39 синтетичен материал. Уредът не е под-
Техническа поддръжка....................39 ходящ за стопанска употреба.
Съхранение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 Всяка друга употреба, която не е изрич-
Изхвърляне/Защита но разрешена в настоящото упътване,
на околната среда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 може да доведе до повреди в уреда и
Резервни части/Принадлежности . . . 4 0 да представлява сериозна опасност за
Гаранция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 потребителя.
Ремонтен сервиз / Производителят не носи отговорност за
извънгаранционно обслужване . . . . . . 4 1 щети в резултат на неправилна употре-
Сервизно обслужване. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ба или неправилно обслужване.
Вносител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
Превод на оригиналната CE-
декларация за съответствие . . . . . . . . . . . 7 4

2 9
B G

Общо описание Преглед

Фигурите ще намерите вър- 1 Транспортен предпазител


ху отварящата се страна. 2 Битове
3 Гнездо за бит
Обем на доставката 4 Шейна на акумулаторния вин-
товерт
Извадете уреда внимателно от опаков- 5 Индикатор за състоянието на
ката и проверете, дали следните части зареждане
са налице: Изхвърлете надлежно опа- 6 Букса за зареждане
ковъчния материал. (не се вижда)
7 Светодиодна лампа
- Акумулаторен винтоверт 8 Превключвател за посоката
- Зарядно устройство 9 Превключвател за вкл./изкл.
- 14 накрайника, 25 mm 10 5 сменящи се накрайника с
- Удължител за накрайници, 50 mm държач
- Чанта с колан 11 Зарядно устройство
- Съдържание 12 Удължител за накрайници
13 Чанта с колан
14 Битове:
14 Барабан за смяна
прав шлиц SL № 4•5•6
Технически данни
кръстат №
шлиц PZ PZ1 • PZ2 • PZ3
Уред
кръстат
шлиц PH № PH1 • PH2 • PH3 Напрежение на двигателя
U................................... 3,6 V ; 1,5 Ah
торкс T № T15 • T20 • T25 Обороти на празен ход (n0) ...... 200 min-1
Тегло (без Зарядно устройство) ... 0,48 kg
шестостен H № H4 • H5 Ниво на силата на шума
(LpA) ........................62,2 dB(A); K= 3 dB
Описание на функцията Ниво на шума (LWA)...73,2 dB(A); K= 3 dB
Вибрация (ah) .... 0,198 m/s2; K= 1,5 m/s2
Акумулаторният винтоверт с десен/ляв
ход притежава барабан за смяна на Батерия (Li-Ion)
накрайниците (може да се зареди с 9 Батерийни елементи..............................1
накрайника от 25 mm), 6-стенен държач Номинално напрежение ............. 3,6 V
за накрайници и светодиодна работна Капацитет .......................................1,5 Ah
светлина. Максимален въртящ момент Време за зареждане ..................... ок. 3 h
от 7 Nm.
Зарядно устройство . . . . JLH030600600G
Номинална консумация .................... 8 W
Входно напрежение/
Input ................... 100-240 V~, 50-60 Hz

3 0
B G

Изходно напрежение/ та на обслужващото лице въз ос-


Output ............................ 6 V 600 mA нова на действителните условия
Изходяща мощност ................max. 4,2 W на употреба (при това трябва да
Клас защита ....................................... II се вземат предвид всички части
Вид защита .......................................IPX0 на работния цикъл, например
времето, в което електрическият
Това зарядно устройство е за зарежда- инструмент е изключен, и вре-
не на типа оборудване: Rapidfire подхо- мето, в което той е включен, но
дящ 2.0. работи без натоварване).

Стойностите на шума и вибрациите са Инструкции за


определени в съответствие с нормите и безопасност
разпоредбите, посочени в декларация-
та за съответствие. При употреба на машината трябва да
В процеса на усъвършенстване могат се спазват инструкциите за безопас-
да се правят технически и оптични ност.
промени без предупреждение. Затова
всички размери, указания и данни в Символи
настоящото ръководство за обслуж-
ване са без гаранция. Въз основа на надписи върху уреда
настоящото ръководство за обслужва-
не не могат да се предявяват правни Преди първоначалния пуск про-
претенции. четете внимателно ръководство-
то за експлоатация.
Посочената стойност на вибрациите е
измерена по стандартизиран метод на Не изхвърляйте батерията в
изпитване и може да бъде използвана битовите отпадъци.
за сравняване на един електрически
инструмент с друг. Полюси
Посочената стойност на вибрациите
може да се използва за първоначална Символи върху зарядното устрой-
оценка на излагането на вибрации. ство

Предупреждение: Внимание!
Стойността на емисиите по вре-
ме на действителната употреба Прочетете ръководството за об-
на електрическия инструмент служване.
може да се различава от посо-
чената стойност в зависимост от Зарядното устройство е подходя-
начина на употреба на електри- що само за употреба в помеще-
ческия инструмент. ния.
Необходимо е да се определят
предохранителни мерки за защи- Полюси

3 1
B G

Клас защита II 1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО


МЯСТО:
Не изхвърляте електроуредите в
битовите отпадъци. a) Поддържайте вашето работно
място чисто и добре осветено.
Символи в упътването Липсата на ред или неосветените
работни участъци може да доведат
Знаци за опасност с данни за до злополуки.
предотвратяване на персонал- b) Не работете с електрическия ин-
ни или материални щети. струмент във взривоопасна сре-
да, в която има горими течности,
Знак за опасност с информа- газове или прах. Електрическите
ция за предотвратяване на инструменти произвеждат искри,
щети за хора в резултат на то- които могат да запалят праха или
ков удар. парите.
c) Дръжте децата и другите лица
Заповеден знак (на мястото на далече по време на употреба на
удивителния знак е обяснена за- електрическия инструмент. При
поведта) с данни за предотвра- отклоняване на вниманието можете
тяване на щети. да загубите контрол над уреда.

Указателни знаци с информация 2 ) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ:


за по-добра работа с уреда.
a ) Свързващият щепсел на електри-
Общи инструкции за безо- ческия инструмент трябва да съ-
пасност за ел. инструменти ответства на контакта. Щепселът
в никакъв случай не бива да се
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете променя. Не използвайте щепсели
всички инструкции за безопас- с адаптер със заземени електри-
ност и указания. Пропуските при чески инструменти. Непроменените
спазването на инструкциите за щепсели и съответстващите контакти
безопасност и указанията могат намаляват риска от удар от ток.
да предизвикат удар от ток, по- b) Избягвайте телесен контакт със
жар и /или тежки наранявания. заземените повърхности на тръ-
би, нагреватели, печки и хладил-
Пазете всички инструкции за безо- ници. Съществува повишен риск от
пасност и указания за бъдеща упо- удар от ток, ако тялото ви се заземи.
треба. Използваното в инструкциите c ) Пазете електрическия инструмент
за безопасност понятие ,,електрически от дъжд или влага. Проникването
инструмент” се отнася за електрически на вода в електрическия инструмент
инструменти, които работят в мрежата повишава риска от удар от ток.
(с мрежов кабел) и за акумулаторни d) Не използвайте кабела, за да носи-
електрически инструменти (без мрежов те електрическия инструмент, да го
кабел). закачвате или за да изтегляте щеп-

3 2
B G

села от контакта. Дръжте кабела с електрозахранването, да го


далече от топлина, масло, остри вземете или носите. Ако при но-
ръбове или движещи се части на сене на електрическия инструмент
уреда. Повредените или усукани ка- държите пръста на прекъсвача или
бели повишават риска от удар от ток. свържете уреда към електрозахран-
e ) Когато работите с електрическия ването, когато е включен, това може
инструмент на открито, използвайте да доведе до злополуки.
само удължители, които са подходя- d) Преди да включите електрическия
щи за употреба навън. Употребата на инструмент, махнете регулиращите
удължител, подходящ за употреба на инструменти или гаечни ключове.
открито, намалява риска от удар от ток. Инструментът или ключът, който се
f) Ако експлоатацията на електри- намира на въртяща се част на уреда,
ческия инструмент във влажна може да предизвика наранявания.
среда е неизбежна, използвайте e ) Избягвайте необичайни положения
защитен прекъсвач срещу уте- на тялото. Осигурете стабилна
чен ток. Употребата на защитен стойка и поддържайте равновесие
прекъсвач срещу утечен ток по всяко време. Така можете по-
намалява риска от удар от ток. добре да контролирате електрическия
Използвайте защитен прекъсвач инструмент в неочаквани ситуации.
срещу утечен ток със задействащ f) Носете подходящо облекло. Не
ток 30 mA или по-малко. носете широки дрехи или бижута.
Дръжте косата, дрехите и ръка-
3 ) БЕЗОПАСНОСТ НА ХОРАТА: виците далече от движещите се
части. Широките дрехи, бижутата
a )Бъдете внимателни, внимавайте или дългите коси могат да бъдат
какво правите и подхождайте раз- захванати от движещите се части.
умно към работата с електрическия g) Ако са оборудвани съоръжения
инструмент. Не използвайте електри- за извличане и събиране на прах,
ческия инструмент, ако сте уморени уверете се, че това са свързани и
или сте под въздействието на нарко- използвани правилно. Използвай-
тици, алкохол или медикаменти. Един те прах колекция може да намали
момент невнимание при употребата на опасности, свързани с прах.
електрическия инструмент може да до-
веде до сериозни наранявания. 4 ) УПОТРЕБА И ТРЕТИРАНЕ НА
b) Носете лични предпазни средства ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ИНСТРУ-
и винаги защитни очила. Носенето МЕНТ:
на лични предпазни средства като
неплъзгащи се защитни обувки, a) Не претоварвайте уреда. За ва-
защитна каска или защита за слуха шата работа използвайте само
намалява риска от наранявания. предназначен за нея електри-
c) Избягвайте нежеланото пускане чески инструмент. С подходящия
в експлоатация. Уверете се, че електрически инструмент ще ра-
електрическият инструмент е ботите по-добре и по-безопасно в
изключен преди да го свържете съответната област.

3 3
B G

b) Не използвайте електрически ин- електрическия инструмент за цели,


струмент с дефектен прекъсвач. различни от предвидените, може да
Електрически инструмент, който не доведе до опасни ситуации.
може да се включва или изключва, е
опасен и трябва да се ремонтира. 5) ВНИМАТЕЛНА РАБОТА С И УПО-
c) Преди да регулирате уреда, да сме- ТРЕБА НА АКУМУЛАТОРНИ ИН-
няте принадлежности или да оста- СТРУМЕНТИ
вите уреда настрана издърпайте
щепсела от контакта. Тази предпаз- a) Зареждайте батериите само в
на мярка предотвратява нежелания зарядни устройства, които са
старт на електрическия инструмент. препоръчани от производителя.
d) Съхранявайте електрическия ин- Съществува опасност от пожар, ако
струмент, който не се използва, зарядното устройство, подходящо
недостъпен за деца. Не разреша- за определен вид батерии, се из-
вайте на лица, които не са запоз- ползва с други батерии.
нати с уреда или не са прочели b) В електрическите инструменти
указанията, да използват уреда. използвайте само предвидените
Електрическите инструменти са за тях батерии. Употребата на дру-
опасни, когато се използват от нео- ги батерии може да причини нара-
питни лица. нявания и опасност от пожар.
e) Поддържайте грижливо елек- c ) Дръжте батерията, която не се
трическия инструмент. Проверя- използва, далече от канцеларски
вайте, дали движещите се части кламери, монети, ключове, пирони,
функционират безупречно и не винтове или други дребни метал-
заяждат, дали частите не са счу- ни предмети, които биха могли да
пени или повредени и функцията предизвикват свързване накъсо
на електрическия инструмент не на контактите. Свързването накъсо
е нарушена. Преди да използвате на контактите на батерията може да
уреда дайте повредените части предизвика изгаряния или запалване.
на ремонт. Редица злополуки се d) При неправилна употреба от ба-
дължат на недостатъчна поддръжка терията може да изтече течност.
на електрическите инструменти. Избягвайте контакта с нея. При
f) Поддържайте режещите инстру- случаен контакт изплакнете с
менти остри и чисти. Грижливо вода. Ако течността влезе в очи-
поддържаните режещи инструменти те, потърсете допълнителна ле-
с остри режещи ръбове заяждат карска помощ. Изтичащата течност
по-малко и се водят по-лесно. от батерията може да предизвика
g) Използвайте електрическия ин- кожни раздразнения или изгаряния.
струмент, принадлежностите,
работните инструменти и др. 6) СЕРВИЗ:
според тези указания. При това
вземете предвид условията на a) Давайте вашия електрически
работа и дейността, която тряб- инструмент за ремонт само от
ва да се извърши. Употребата на квалифицирани специалисти

3 4
B G

и само с оригинални резервни изпарения, които дразнят дихател-


части. Така се гарантира запазване ните пътища. Осигурете чист въздух
на безопасността на електрическия и при оплаквания потърсете допъл-
инструмент. нителна лекарска помощ. При кон-
такт изплакнете с вода или неутра-
7) ДРУГИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАС- лизатор и потърсете лекар, ако се е
НОСТ стигнало до контакт с очите и др.

a) Дръжте уреда за изолираните 9) СКРИТИ ОПАСНОСТИ


повърхности за хващане, когато
изпълнявате работи, при които Дори да обслужвате електрическия ин-
използваният инструмент може струмент според предписанията, винаги
да срещне скрити електрически съществуват скрити опасности. След-
проводници или собствения ните опасности могат да възникнат във
захранващ кабел. Контактът с връзка с конструкцията и изпълнението
провеждащ напрежение проводник на електрическия инструмент:
може да постави металните части a) порязвания
на уреда под напрежение и да дове- b) увреждания на слуха, ако не се носи
де до електрически удар. подходяща защита за слуха.
c) увреждания на здравето в резултат
8) СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА на вибрациите на дланта и ръката
БЕЗОПАСНОСТ ЗА АКУМУЛАТОР- при по-продължителна употреба на
НИ УРЕДИ уреда или неправилно водене и тех-
ническа поддръжка.
a ) Не излагайте батерията по-продъл-
жително време на силна слънчева ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
светлина и не я оставяйте върху всички инструкции за безопас-
радиатори. Топлината вреди на бате- ност и указания. Пропуските в
рията и има опасност от експлозия. спазването на инструкциите за
b) Преди зареждане оставете нагря- безопасност и указанията могат
тата батерия да се охлади. да доведат до токов удар, пожар
c ) Не отваряйте батерията и избягвай- и/или тежки наранявания.
те механично повреждане на бате-
рията. Има опасност от късо съедине- Указания за безопасност
ние и могат да се образуват изпарения, за зарядното устройство
които дразнят дихателните пътища. на батерията
Осигурете чист въздух и при оплаква-
ния потърсете допълнителна лекарска • Уредът може да се използва
помощ. от хора с намалени физиче-
d) Не отваряйте батерията и избяг- ски, сензорни или умствени
вайте механично повреждане на способности или липса на
батерията. Има опасност от късо опит и знания, ако те са под
съединение и могат да се образуват контрол или са инструктирани
относно безопасната употреба

3 5
B G

на уреда и разбират произ- • Зарядното устройство може


тичащите от нея опасности. да работи само с прилежа-
Децата не бива да играят с щите оригинални батерии.
уреда. Зареждането на други бате-
• За зареждане на батерията рии може да причини нараня-
използвайте само доставе- вания и опасност от пожар.
ното зарядно устройство. • Избягвайте механични по-
Има опасност от пожар и екс- вреди на зарядното устрой-
плозия. ство. Те могат да доведат до
• Преди всяка употреба про- вътрешни къси съединения.
верявайте зарядното устрой- • Зарядното устройство не
ство, кабела и щепсела и ги бива да работи върху запа-
давайте за поправка от ква- лима основа (например хар-
лифицирани специалисти и тия, текстил). Има опасност от
само с оригинални резервни пожар в резултат на отделяща-
части. Не използвайте дефе- та се при зареждане топлина.
ктно зарядно устройство и не • Ако кабел е повреден, той
го отваряйте сами. Така се га- трябва да бъде заменен от
рантира запазване на безопас- производителя или негов
ността на уреда. сервиз агент или аналогично
• Свързвайте зарядното квалифицирано лице, което
устройство само със зазе- да се избегне опасност.
мен контакт. Внимавайте • Батерията на устройството ви
мрежовото напрежение да мелодия само частично е пови-
съвпада с данните върху кан доставени и трябва да се
фабричната табелка на за- зареди преди да използвате за
рядното устройство. Има първи път правилно. Поставете
опасност от удар от ток. батерията в гнездото и Свър-
• Разединете зарядното ус- жете зарядното устройство към
тройство от мрежата преди електрическата мрежа.
да бъдат затворени или от-
ворени връзките с електри- Зареждане
ческия инструмент. По този
начин гарантирате, че бате- Не излагайте батерията на
рията и зарядното устройство екстремни условия като то-
няма да бъдат повредени. плина и удар. Има опасност от
• Дръжте зарядното устрой- нараняване от изтичащия елек-
ство чисто и далече от влага тролитен разтвор! При контакт
и дъжд. Никога не използ- изплакнете с вода или неутра-
вайте зарядното устройство лизатор и потърсете лекар, ако
на открито. Чрез замърсяване се е стигнало до контакт с очите
и проникване на вода се пови- и др.
шава рискът от удар от ток.

3 6
B G

Зареждайте батерията само в Проверка на степента на за-


сухи помещения. Съществува реждане на батерията
опасност от наранявания в ре-
зултат на токов удар. Индикаторът за състоянието на зареж-
дане ( 5) показва степента на зареж-
За зареждането на вградената дане на батерията.
в уреда литиево-йонна батерия
използвайте доставеното зарядно • Състоянието на зареждане на бате-
устройство. рията се показва чрез светване на
съответната светодиодна светлина.
• Уредът трябва да се захранва само За да активирате показанието тряб-
със SELV (Safety Extra Low Voltage, ва да натиснете превключвателя за
безопасно ниско напрежение) съ- включване/изключване ( 9).
гласно обозначението върху него.
• Заредете вградената батерия на свети зелено батерията е заредена
уреда преди първата употреба. Не напълно
зареждайте батерията много пъти свети червено батерията трябва да
един след друг за кратко време. бъде заредена
• Във всеки случай спазвайте съответ-
ните валидни указания за безопас- Пуск
ност, както и изискванията и указа-
нията за защита на околната среда. Преди пускане в експлоата-
• Повреди в резултат на неправилна ция Вие трябва да отстраните
употреба не се покриват от транспортния
гаранцията. предпазител ( 1 ).

Зареждане на батерията Сгънете транспортния предпазител и


отстранете транспортния предпазител
1. Свържете щекера на зарежда- ( 1) от държача за накрайници
щия кабел с буксата за зареж- ( 3).
дане (6) на уреда.
2. Включете зарядното устрой- Включване и изключване
ство ( 11) в контакта.
3. След процеса на зареждане Натиснете превключвателя за включва-
изключете зарядното устрой- не/изключване ( 9), за да стартирате
ство ( 11) от мрежата. уреда. За да изключите уреда, осво-
Червеният светодиод свети: бодете превключвателя за включване/
Батерията се зарежда. изключване.
Зеленият светодиод свети:
Батерията е заредена. Ако поставите превключвателя за
посоката на въртене ( 8) в средно
положение, уредът е подсигурен срещу
включване.

3 7
B G

При активирана блокировка против Хващайте шейната на акумула-


включване светодиодната лампа може торния винтоверт единствено
да продължи да бъде използвана. За отстрани.
целта натиснете превключвателя за Внимание: опасност от нара-
включване/изключване. няване поради притискане!

Превключвател за посоката Избраният накрайник автоматично се


на въртене фиксира в държача за накрайници ( 3).

Чрез преместване на превключвателя Смяна на накрайник в бара-


за посоката на въртене ( 8) можете бана за смяна на накрайник
да избирате между ( ) движение на-
дясно и наляво ( ). За отстраняване на накрайника просто
издърпайте накрайника от държача за
Ако поставите превключвателя за накрайници ( 3).
посоката на въртене ( 8) в средно
положение, уредът е подсигурен срещу Вкарайте подходящ 6-стенен накрайник
включване. в държача за накрайници ( 3). Поради
формата на 6-стенния държач може
Превключвателят за посоката на да се наложи леко да завъртите на-
въртене трябва да се използва крайника. Вкарайте накрайника изцяло
само в покой! в държача за накрайници ( 3). Бла-
годарение на водача и на магнитното
Избор на накрайник от бара- захващане накрайникът се установява
бана за смяна на накрайник здраво на място.

1. Избутайте шейната на Използване на удължителя


акумулаторния винтовертA (B C за
D накрайници
E F G H I J
4) напред. K L M N O P Q R S T
2. Завъртете барабана за смяна Извадете текущия накрайник ( 2) от
U V W X Y Z
на накрайниците надясно или държача за накрайници ( 3).
наляво. Желаният в момента
накрайник е отгоре и се нами- Вкарайте удължителя за накрайници
ра на една линия с държача ( 12) в държача за накрайници ( 3).
за накрайници ( 3). Бараба- Поради формата на 6-стенния държач
нът за смяна на накрайници може да се наложи леко да завъртите
се фиксира осезаемо. удължителя за накрайници ( 12). Вка-
3. Избутайте шейната на райте удължителя за накрайници
акумулаторния винтовертA (B C ( D 12)E изцяло
F G вH
държача
I J за накрайници
4) отново назад. K L M ( N 3).OБлагодарение
P Q R S наTводача и на
магнитното захващане удължителят за
U V W X Y Z
накрайници ( 12) се установява здра-
во на място.

3 8
B G

За отстраняване на удължителя за • Съхранявайте батерията в частично


накрайници ( 12) просто издърпайте заредено състояние. Състоянието на
удължителя за накрайници от държача зареждане в продължение на по-про-
за накрайници ( 3). дължителен период на съхранение
трябва да възлиза на 40-60 %.
Почистване/Техническа • Съхранявайте уреда при температура
поддръжка между 10 °C и 25 °C. По време на
съхранение избягвайте екстремен
Оставете работи, които не са оп- студ или горещина, за да не загуби
исани в тази инструкция, да бъ- батерията своя капацитет.
дат извършени от упълномощен • По време на по-продължителен период
от нас сервиз. Използвайте само на съхранение проверявайте на около
оригинални части. Има опасност всеки 3 месеца състоянието на батери-
от нараняване! ята и ако е нужно я дозареждайте.

Редовно извършвайте следните работи Изхвърляне/Защита на


по техническата поддръжка и почиства- околната среда
нето. Така се гарантира продължителна
и надеждна употреба: Електрическите уреди не бива да се из-
хвърлят като битови отпадъци.
Почистване
Зарядно устройство не бива да
Уредът не бива да се пръска с се изхвърлят като битови отпадъ-
вода, нито да се поставя във ци.
вода. Има опасност от токов
удар. Не изхвърляйте батерията
в битовите отпадъци, в огън
• Поддържайте чисти вентилационните (опасност от експлозия) или
отвори, корпуса на двигателя и ръко- във вода. Повредените ба-
хватките на уреда. За целта използ- терии могат да навредят на
вайте само влажна кърпа или четка. околната среда и на вашето
Не използвайте почистващи препа- здраве, ако излязат отровни
рати и разтворители. С тях можете пари или течности.
да повредите уреда безвъзвратно.
• Изхвърлете уреда с изтощена бате-
Техническа поддръжка рия. Не отваряйте уреда и батерията.
• Изхвърлете уреда съгласно местните
Уредът е без поддръжка. предписания. Предайте уреда в пункт
за събиране на отпадъци, където той
Съхранение ще бъде рециклиран по щадящ окол-
ната среда начин. За целта попитайте
• Съхранявайте уреда на сухо и недос- Вашата местна фирма за събиране на
тъпно за деца място. отпадъци или наш сервизен център.

3 9
B G

• Ние ще изхвърлим безплатно изпра- Гаранционни условия


тените ни от вас уреди. Гаранционният срок започва да тече от
датата на покупката. Пазете добре ори-
Резервни части/ гиналната касова бележка. Този доку-
Принадлежности мент е необходим като доказателство за
покупката. Ако в рамките на три години
Резервни части и принадлежности от датата на закупуване на този продукт
можете да получите на адрес се появи дефект на материала или про-
www.grizzly-service.eu изводствен дефект, продуктът ще бъде
безплатно ремонтиран или заменен – по
Ако нямата Интернет, моля обърнете наш избор. Гаранцията предполага в
се по телефона към Сервизния център рамките на тригодишния гаранционен
(вижте „Сервизно обслужване” страница срок да се представят дефектният уред
41). Пригответе посочените по-долу но- и касовата бележка (касовият бон) и
мера за поръчка. писмено да се обясни в какво се състои
дефектът и кога е възникнал. Ако дефе-
5 сменящи се накрайника ктът е покрит от нашата гаранция, Вие
с държач ................................ 91103180 ще получите обратно ремонтирания или
Чанта с колан .......................... 91103181 нов продукт. С ремонта или смяната на
Удължител за накрайници ...... 91103182 продукта не започва да тече нов гаран-
Зарядно устройство ................80001068 ционен срок.

Гаранция Гаранционен срок и законови претен-


ции при дефекти
Уважаеми клиенти, Гаранционната услуга не удължава
за този уред получавате 3 години гаран- гаранционния срок. Това важи също и
ция от датата на покупката. В случай за сменените и ремонтирани части. За
на несъответствие на продукта с дого- евентуално наличните повреди и де-
вора за продажба Вие имате законно фекти още при покупката трябва да се
право да предявите рекламация пред съобщи веднага след разопаковането.
продавача на продукта при условията и Евентуалните ремонти след изтичане на
в сроковете, определени в чл.112-115* гаранционния срок са срещу заплащане.
от Закона за защита на потребителите.
Вашите права, произтичащи от посоче- Обхват на гаранцията
ните разпоредби, не се ограничават от Уредът е произведен грижливо според
нашата по-долу представена търговска строгите изисквания за качество и до-
гаранция и независимо от нея продава- бросъвестно изпитан преди доставка.
чът на продукта отговаря за липсата на Гаранцията важи за дефекти на мате-
съответствие на потребителската стока риала или производствени дефекти.
с договора за продажба съгласно Зако- Гаранцията не обхваща частите на
на за защита на потребителите. продукта, които подлежат на нормално
износване, поради което могат да бъдат
разглеждани като бързо износващи се

4 0
B G

части (например ножовете, ексцентъри- бон) и посочите в какво се състои


те и въглеродните четки) или повредите дефектът и кога е възникнал. За да
на чупливи части (например прекъсва- се избегнат проблеми с приемането
чи, батерии или такива произведени от и допълнителни разходи, задъл-
стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът жително използвайте само адреса,
е повреден поради неправилно използ- който Ви е посочен. Осигурете из-
ване или в резултат на неосъществя- пращането да не е като експресен
ване на техническа поддръжка. За пра- товар или като друг специален то-
вилната употреба на продукта трябва вар. Изпратете уреда заедно с всич-
точно да се спазват всички указания в ки принадлежности, доставени при
упътването за обслужване. Предназна- покупката, и осигурете достатъчно
чение и действия, които не се препо- сигурна транспортна опаковка.
ръчват от упътването за експлоатация
или за които то предупреждава, трябва Ремонтен сервиз /
задължително да се избягват. Продуктът извънгаранционно
е предназначен само за частна, а не за
стопанска употреба. При злоупотреба обслужване
и неправилно третиране, употреба на
сила и при интервенции, които не са из- Ремонти извън гаранцията можете да
вършени от клона на нашия оторизиран възложите на клона на нашия сервиз
сервиз, гаранцията отпада. срещу заплащане. Той с удоволствие ще
Ви направи предварителна калкулация.
Процедура при гаранционен случай Можем да обработваме само уреди, кои-
За да се гарантира бърза обработка то са достатъчно опаковани и изпратени
на Вашия случай, следвайте следните с платени транспортни разходи.
указания: Внимание: Изпратете Вашия уред на
• За всички запитвания подгответе клона на нашия сервиз почистен и с ука-
касовата бележка и идентифика- зание за дефекта.
ционния номер (IAN 304782) като Уредите, изпратени с неплатени транс-
доказателство за покупката. портни разходи – с наложен платеж,
• Вземете артикулния номер от фаб- като експресен или друг специален то-
ричната табелка. вар – не се приемат.
• При възникване на функционални
или други дефекти първо се свърже- Ние ще извършим безплатно изхвърля-
те по телефона или чрез имейл с до- нето на изпратените от Вас дефектни
лупосочения сервизен отдел. След уреди.
това ще получите допълнителна ин-
формация за уреждането на Вашата Сервизно обслужване
рекламация.
• След съгласуване с нашия сервиз BG България
можете да изпратите дефектния Тел.: 00800 111 4920
продукт на посочения Ви адрес на Е-мейл: гриззли@лидл.bg
сервиза безплатно за Вас, като при- IAN 304782
ложите касовата бележка (касовия

4 1
B G

Вносител Чл. 113. (1) Когато потребителската


стока не съответства на договора за
Моля, обърнете внимание, че следва- продажба, продавачът е длъжен да я
щият адрес не е адрес на сервиза. приведе в съответствие с договора за
Първо се свържете с горепосочения продажба.
сервизен център.
(2) Привеждането на потребителската
Гриззли Туулс ГмбХ & Ко.КГ стока в съответствие с договора за про-
Щокщетер Щрасе 20 дажба трябва да се извърши в рамките
63762 Гросостхайм на един месец, считано от предявява-
Германия нето на рекламацията от потребителя.

* Чл. 112. (1) При несъответствие на (3) След изтичането на срока по ал. 2
потребителската стока с договора за потребителят има право да развали
продажба потребителят има право да договора и да му бъде възстановена
предяви рекламация, като поиска от заплатената сума или да иска нама-
продавача да приведе стоката в съ- ляване на цената на потребителската
ответствие с договора за продажба. В стока съгласно чл. 114 .
този случай потребителят може да из-
бира между извършване на ремонт на (4) Привеждането на потребителската
стоката или замяната й с нова, освен стока в съответствие с договора за
ако това е невъзможно или избраният продажба е безплатно за потребителя.
от него начин за обезщетение е непро- Той не дължи разходи за експедиране
порционален в сравнение с другия. на потребителската стока или за мате-
риали и труд, свързани с ремонта й, и
(2) Смята се, че даден начин за обез- не трябва да понася значителни неу-
щетяване на потребителя е непропор- добства.
ционален, ако неговото използване
налага разходи на продавача, които в (5) Потребителят може да иска и обез-
сравнение с другия начин на обезще- щетение за претърпените вследствие
тяване са неразумни, като се вземат на несъответствието вреди.
предвид:
Чл. 114. (1) При несъответствие на
1. стойността на потребителската сто- потребителската стока с договора за
ка, ако нямаше липса на несъответ- продажба и когато потребителят не е
ствие; удовлетворен от решаването на ре-
2. значимостта на несъответствието; кламацията по чл. 113 , той има право
3. възможността да се предложи на на избор между една от следните въз-
потребителя друг начин на обезще- можности: 1. разваляне на договора и
тяване, който не е свързан със зна- възстановяване на заплатената от него
чителни неудобства за него. сума; 2. намаляване на цената.

4 2
B G

(2) Потребителят не може да претенди- Чл. 115. (1) Потребителят може да уп-
ра за възстановяване на заплатената ражни правото си по този раздел в срок
сума или за намаляване цената на до две години, считано от доставянето
стоката, когато търговецът се съгласи на потребителската стока.
да бъде извършена замяна на потре-
бителската стока с нова или да се по- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през
прави стоката в рамките на един месец времето, необходимо за поправката
от предявяване на рекламацията от или замяната на потребителската стока
потребителя. или за постигане на споразумение меж-
ду продавача и потребителя за решава-
(3) Търговецът е длъжен да удовлетво- не на спора.
ри искане за разваляне на договора и
да възстанови заплатената от потреби- (3) Упражняването на правото на потре-
теля сума, когато след като е удовлет- бителя по ал. 1 не е обвързано с ника-
ворил три рекламации на потребителя къв друг срок за предявяване на иск,
чрез извършване на ремонт на една и различен от срока по ал. 1.
съща стока, в рамките на срока на га-
ранцията по чл. 115, е налице следва-
ща поява на несъответствие на стоката
с договора за продажба. (4) (Предишна
ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от
25.07.2014 г.) Потребителят не може да
претендира за разваляне на договора,
ако несъответствието на потребител-
ската стока с договора е незначително.

4 3
G R

 Εισαγωγή
Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ-
Σκοπός χρήσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε
Γενική περιγραφή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας.
Σύνολο παράδοσης ...........................45 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθη-
Περιγραφή λειτουργίας ......................45 κε κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά
Επισκόπηση ......................................45 και σε τελικό έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 εξασφαλίστηκε η λειτουργικότητα της συ-
Υποδείξεις ασφάλειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 σκευής σας.
Σύμβολα και εικονοσύμβολα ............46
Γενικές υποδείξεις ασφάλειας Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν
για ηλεκτρικά εργαλεία ......................47 αναπόσπαστο τμήμα αυτού του
ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥ- προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές
ΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ .........51 υποδείξεις για την ασφάλεια, τη
Διαδικασία φόρτισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 χρήση και διάθεση της συσκευής.
Φόρτιση συσσωρευτή .......................52 Πριν τη χρήση του προϊόντος να
Έλεγχος κατάστασης φόρτισης του εξοικειωθείτε με όλες τις οδηγίες
συσσωρευτή......................................52 χειρισμούς και τις υποδείξεις
Θέση σε λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 ασφαλείας. Να χρησιμοποιείτε το
Χρήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση .......52 μόνο για τον αναφερόμενο σκοπό.
Διακόπτης κατεύθυνσης περιστροφής .. Να φυλάξετε καλά τις οδηγίες και να
53 τις παραδώσετε σε τρίτους μαζί με
Επιλογή μπιτ από το τύμπανο το προϊόν.
αλλαγής μπιτ .....................................53
Αλλαγή μπιτ στο τύμπανο Σκοπός χρήσης
αλλαγής μπιτ .....................................53
Χρήση συγκράτησης επέκτασης Η συσκευή προορίζεται για το βίδωμα
των μπιτ ............................................53 και το λύσιμο βιδών σε ξύλο, μέταλλο
Καθαρισμός και Συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 ή πλαστικό. Κάθε άλλη χρήση που
Καθαρισμός.......................................54 δεν επιτρέπεται ρητά στις παρούσες
Συντήρηση ........................................54 οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές
 ........................................54 και μπορεί να αποτελέσει σοβαρό
Απόρριψη/Προστασία του κίνδυνο για το χρήστη. Ο κατασκευαστής
περιβάλλοντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 φθορές που οφείλονται σε μη ορθή ή
Σέρβις επισκευής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 λάθος χρήση. Αυτό το εργαλείο δεν
Service-Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση.
Εισαγωγέας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 Στην περίπτωση επαγγελματικής χρήσης
Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 ακυρώνεται η εγγύηση.
Μετάφραση της πρωτότυπης
Δήλωσης συμμόρφωσης CE ...............7 5

4 4
G R

Γενική περιγραφή Επισκόπηση

Την απεικόνιση των σημαντικότε- 1 Ασφάλεια μεταφοράς


ρων εξαρτημάτων λειτουργίας θα 2 Μύτη
βρείτε στη σελίδα-φάκελλο. 3 Υποδοχή μυτών
4 Ολισθητήρας του επαναφορτιζό-
Σύνολο παράδοσης μενου κατσαβιδιού με δυνατότη-
τα εναλλαγής των μπιτ
Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε την 5 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης
πληρότητα της: 6 Υποδοχή φόρτισης (μη ορατή)
7 Λυχνία εργασίας LED
- Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι με δυνα- 8 Διακόπτης κατεύθυνσης περι-
τότητα εναλλαγής των μπιτ στροφής
- Φορτιστής 9 Διακόπτης ενεργο-/απενεργο-
- 14 μύτες, 25 mm ποίησης
- Συγκράτηση επέκτασης 10 5 εναλλασσόμενα μπιτ με συ-
των μπιτ, 50 mm γκράτηση
- Τσάντα με ζώνη 11 Φορτιστής
- Οδηγιών χρήσης 12 Συγκράτηση επέκτασης των
μπιτ
14 Μύτες: 13 Τσάντα με ζώνη

Υποδοχή SL Ap. 4 • 5 • 6 14 Τύμπανο εναλλαγής

Σταυρός PZ Ap. PZ1 • PZ2 • PZ3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Σταυρός PH Ap. PH1 • PH2 • PH3 Συσκευή
Τάση κινητήρα U ............... 3,6 V ; 1,5 Ah
Torx T Ap. T15 • T20 • T25 Αριθμός στροφών εν κενώ
(n0) ...........................................200 min-1
Εξάγωνο H Ap. H4 • H5 Βάρος (χωρίς φορτιστή) ................ 0,48 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης
Περιγραφή λειτουργίας (LpA) ........................62,2 dB(A); K= 3 dB
Στάθμη ηχητικής απόδοσης
Το δεξιόστροφο/αριστερόστροφο επα- (LWA) ...........................73,2 dB(A); K= 3 dB
ναφορτιζόμενο κατσαβίδι με δυνατότητα Δονήσεις (ah) ..........0,198 m/s2; K= 1,5 m/s2
εναλλαγής των μπιτ διαθέτει ένα τύμπανο
εναλλαγής μπιτ (9 δυνατότητες με μπιτ Συσσωρευτής (λιθίου - ιόντων)
25 mm), μια 6γωνη υποδοχή μπιτ και μια Κυψελοειδείς μπαταρίες ...........................1
λυχνία εργασίας LED. Μέγιστη ροπή στρέ- Ονομαστική τάση .......................... 3,6 V
ψης 7 Nm. Χωρητικότητα ................................. 1,5 Ah
Χρόνος φόρτισης .................. περ. 3 ώρες

4 5
G R

Φορτιστής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JLH030600600G Σύμβολα και εικονοσύμβολα


Ονομαστική κατανάλωση .................. 8 W
Τάση εισόδου/Input .. 100-240 V~, 50-60 Hz Σύμβολα στις οδηγίες:
Τάση εξόδου/Output........... 6 V ; 600 mA
Απόδοση εξόδου .................. μέγ. 4,2 W Σύμβολα κινδύνων με πληρο-
Κατηγορία προστασίας..................... II φορίες για την πρόληψη από
Είδος προστασίας ........................... IPX0 βλάβες σε άτομα ή υλικές ζημιές.

Αυτός ο φορτιστής είναι κατάλληλο μόνο Σύμβολα κινδύνων με πληροφο-


για τη φόρτιση της συσκευής τύπο ρίες για την πρόληψη βλαβών
RAPIDFIRE 2.0. σε άτομα από ηλεκτροπληξία.

H αφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης Σύμβολα εντολών (αντί του συμβό-


μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου λου θαυμαστικού επεξηγείται η εντο-
δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λή) με πληροφορίες για την πρόληψη
τη σύγκριση μίας ηλεκτρικής συσκευής με ζημιών.
μία άλλη. Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης
δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιη- Σύμβολο υπόδειξης με πληροφο-
θεί και για αρχική εκτίμηση της έκθεσης. ρίες για μια καλύτερη μεταχείριση
της συσκευής.
Προειδοποίηση:
Η τιμή μετάδοσης της δόνησης Εικονοσύμβολα επάνω στη συσκευή:
μπορεί να διαφέρει κατά την πραγ-
ματική χρήση της ηλεκτρικής συ- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας
σκευής από την αναφερόμενη τιμή, προσεκτικά.
ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της.
Πρέπει να οριοσθούν μέτρα ασφα-  
λεάις για την προστασία του χειρι- -  
στή βασιζόμενα σε εκτίμηση της έκ- 
.
θεσης κατά τη διάρκεια των πραγ-
ματικών συνθηκών χρήσης (εδώ να Πολικότητα
ληφθούν υπόψη τα ποσοστά του
κύκλου λειτουργίας, για παράδειγμα Σύμβολα επάνω στη συσκευή
οι χρόνοι κατά τους οποίους είναι φόρτισης:
απενεργοποιημένη η συσκευή και οι
χρόνοι κατά τους οποίους είναι μεν Προσοχή!
ενεργοποιημένη η συσκευή αλλά
λειτουργεί χωρίς φορτίο). Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας
προσεκτικά.
Υποδείξεις ασφάλειας
Η συσκευή φόρτισης ενδείκνυται
Κατά τη χρήση της μηχανής πρέπει να μόνο για χρήση σε κλειστούς χώ-
λαμβάνονται υπόψη οι υποδείξεις ασφά- ρους.
λειας.

4 6
G R

Πολικότητα γ) Διατηρείτε τα παιδιά και άλλα άτομα


κατά τη διάρκεια της χρήσης του
Κατηγορία προστασίας II ηλεκτρικού εργαλείου μακριά.
(Διπλή μόνωση) Σε περίπτωση απόσπασης της προσο-
χής μπορεί να χάσετε τον έλεγχο της
Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ανή- συσκευής.
κουν στα οικιακά απορρίμματα
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Γενικές υποδείξεις ασφάλειας
για ηλεκτρικά εργαλεία α) Το βύσμα σύνδεσης του ηλεκτρικού
εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε πρίζα. Το βύσμα δεν επιτρέπεται να
όλες τις υποδείξεις ασφάλειας τροποποιείται με κανέναν τρόπο. Μη
και τις οδηγίες. Παραλείψεις κατά χρησιμοποιείτε βύσματα ανταπτό-
την τήρηση των υποδείξεων ασφά- ρων μαζί με ηλεκτρικά εργαλεία με
λειας και των οδηγιών μπορούν γείωση προστασίας. Τα μη τροποποι-
να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, ημένα βύσματα και οι αντίστοιχες πρίζες
πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυμα- μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
τισμούς. β) Αποφεύγετε επαφή του σώματος
με γειωμένες επιφάνειες όπως από
Φυλάτε όλες τις υποδείξεις ασφάλειας σωλήνες, θερμάστρες και ψυγεία.
και τις οδηγίες για μελλοντική αναφο- Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μέσω
ρά. ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα σας είναι
Ο χρησιμοποιούμενος όρος στις υπο- γειωμένο.
δείξεις ασφάλειας «Ηλεκτρικό εργαλείο» γ) Διατηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που μακριά από βροχή ή υγρότητα. Η
λειτουργούν μέσω δικτύου (με καλώδιο είσοδος νερού στην ηλεκτρική συσκευή,
δικτύου) και σε ηλεκτρικά εργαλεία με αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
λειτουργία συσσωρευτή (χωρίς καλώδιο δ) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για
δικτύου). άλλο σκοπό, για να μεταφέρετε το
ηλεκτρικό εργαλείο, να το κρεμάσετε
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ή για να τραβήξετε το βύσμα από την
πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές
καθαρό και καλά φωτισμένο. Η ατα- ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα της
ξία ή οι μη φωτισμένοι χώροι εργασίας συσκευής. Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα
μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα. καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτρο-
β) Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργα- πληξίας.
λείο σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρη- ε) Όταν εργάζεστε με ένα ηλεκτρικό ερ-
ξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα γαλείο σε εξωτερικό χώρο, να χρησι-
υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά μοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης
εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες, οι τα οποία ενδείκνυνται και για εξωτε-
οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ανάφλε- ρικό χώρο. Η χρήση ενός κατάλληλου
ξη στη σκόνη ή τους ατμούς.

4 7
G R

καλωδίου επέκτασης για εξωτερικό στην τροφοδοσία ρεύματος, μπορεί να


χώρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπλη- προκληθούν ατυχήματα.
ξίας. δ) Απομακρύνετε εργαλεία ρύθμισης ή
στ) Όταν η λειτουργία του ηλεκτρικού κλειδιά προτού ενεργοποιήσετε το
εργαλείου σε υγρό περιβάλλον δεν ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα εργαλείο ή
μπορεί να αποφευχθεί, χρησιμοποι- κλειδί, το οποίο βρίσκεται σε ένα περι-
ήστε έναν διακόπτη ασφαλείας. Η στρεφόμενο τμήμα της συσκευής μπο-
χρήση ενός διακόπτη ασφαλείας μειώ- ρεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
νει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. ε) Αποφεύγετε μια μη φυσιολογική
στάση του σώματος. Φροντίζετε
3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ να στέκεστε με ασφάλεια και να
κρατάτε πάντα την ισορροπία. Έτσι
α) Να είστε προσεκτικοί, προσέχετε μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το ηλε-
τις ενέργειές σας και εργάζεστε κτρικό εργαλείο σε μη αναμενόμενες
με τη λογική όταν εργάζεστε με καταστάσεις.
ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρη- στ) Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μην
σιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήμα-
όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την τα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ρούχα
επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή και τα γάντια μακριά από κινούμενα
φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας εξαρτήματα. Ο χαλαρός ρουχισμός,
κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλεί- τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά
ου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς μπορεί να μαγκωθούν από κινούμενα
τραυματισμούς. εξαρτήματα.
β) Φοράτε πάντα ατομικό προστατευ- η) Εάν είναι δυνατή η συναρμολόγη-
τικό εξοπλισμό και προστατευτικά ση εξαρτημάτων απορρόφησης
γυαλιά. Η χρήση ατομικού προστα- σκόνης, ή σκούπας σιγουρευτείτε
τευτικού εξοπλισμού όπως μάσκα για ότι είναι συναρμολογημένα και λει-
τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα τουργούν σωστά. Η χρήση απορρο-
ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή φητή σκόνης μπορεί να μειώσει τους
προστασία για την ακοή, ανάλογα με κινδύνους που προκαλεί η σκόνη.
το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου, μειώνει τον κίνδυνο τραυ- 4) ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ματισμών. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ-
γ) Αποφεύγετε μη ηθελημένη θέση ΛΕΙΩΝ
σε λειτουργία. Βεβαιώνεστε ότι το
ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενερ- α) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
γοποιημένο προτού το συνδέσετε Χρησιμοποιείτε για την εργασία
στην τροφοδοσία ρεύματος και/ή σας το αντίστοιχο ηλεκτρικό ερ-
στον συσσωρευτή, προτού το κρα- γαλείο. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό
τήσετε ή το μεταφέρετε. Εάν κατά τη εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και
μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου ασφαλέστερα στον αντίστοιχο τομέα
έχετε το δάχτυλο στον διακόπτη ή συν- απόδοσης.
δέσετε την ενεργοποιημένη συσκευή β) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά ερ-
γαλεία των οποίων ο διακόπτης

4 8
G R

είναι ελαττωματικός. Ένα ηλεκτρικό προς διεξαγωγή. Η χρήση ηλεκτρι-


εργαλείο το οποίο δεν μπορεί πλέον κών εργαλείων για διαφορετικές από
να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί τις προβλεπόμενες εφαρμογές μπορεί
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επι- να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστά-
σκευαστεί. σεις.
γ) Τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα
και/ή απομακρύνετε τον συσσω- 5) ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ρευτή προτού διεξάγετε ρυθμίσεις ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕ-
στη συσκευή, προτού αλλάξετε ΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε τη συ-
σκευή. Αυτό το μέτρο προστασίας α) Φορτίζετε τους συσσωρευτές μόνο
εμποδίζει μη ηθελημένη εκκίνηση του σε συσκευές φόρτισης, οι οποίες
ηλεκτρικού εργαλείου. συστήνονται από τον κατασκευαστή.
δ) Φυλάτε τα μη χρησιμοποιούμενα Για μια συσκευή φόρτισης, η οποία
ηλεκτρικά εργαλεία εκτός εμβέ- ενδείκνυται για ένα συγκεκριμένο είδος
λειας παιδιών. Μην επιτρέπετε συσσωρευτών, υπάρχει κίνδυνος πυρ-
τη χρήση αυτής της συσκευής σε καγιάς, εάν η συσκευή χρησιμοποιείται
άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με άλλους συσσωρευτές.
με αυτήν ή δεν έχουν διαβάσει τις β) Χρησιμοποιείτε μόνο τους προ-
οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι βλεπόμενους συσσωρευτές για τα
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται αντίστοιχα ηλεκτρικά εργαλεία. Η
από άπειρα άτομα. χρήση άλλων συσσωρευτών μπορεί να
ε) Φροντίζετε τα ηλεκτρικά εργαλεία οδηγήσει σε τραυματισμούς και κίνδυνο
με προσοχή Ελέγχετε εάν τα κι- πυρκαγιάς.
νούμενα εξαρτήματα λειτουργούν γ) Διατηρείτε τον μη χρησιμοποιούμενο
σωστά και δεν κολλάνε, εάν έχουν συσσωρευτή μακριά από συνδε-
σπάσει εξαρτήματα ή έχουν τέτοια τήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά,
ζημιά, ώστε να επηρεάζεται η λει- βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικεί-
τουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. μενα, τα οποία μπορεί να προκαλέ-
Επιτρέπετε την επισκευή χαλασμέ- σουν υπεργεφύρωση των επαφών.
νων εξαρτημάτων πριν τη χρήση Ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ των επα-
της συσκευής. Πολλά ατυχήματα φών συσσωρευτή μπορεί να έχει ως
οφείλονται σε κακοσυντηρημένα ηλε- επακόλουθο εγκαύματα ή πυρκαγιά.
κτρικά εργαλεία. δ) Σε περίπτωση λάθος χρήσης μπορεί
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχ- να εξέλθει υγρό από τον συσσωρευ-
μηρά και καθαρά. Προσεκτικά φρο- τή. Αποφεύγετε την επαφή με αυτά
ντισμένα εργαλεία κοπής με αιχμηρές τα υγρά. Σε τυχαία επαφή, ξεπλύνετε
ακμές κοπής μαγκώνουν λιγότερο και με νερό. Όταν το υγρό έρχεται σε
γίνεται ευκολότερος χειρισμός τους. επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπρό-
η) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά ερ- σθετα ιατρική βοήθεια. Εξερχόμενο
γαλεία, τα αξεσουάρ, τα εργαλεία υγρό συσσωρευτή μπορεί να οδηγήσει
χρήσης κ.λπ. σύμφωνα με αυτές σε δερματικούς ερεθισμούς ή εγκαύμα-
τις οδηγίες. Λαμβάνετε υπόψη τις τα.
συνθήκες εργασίας και την εργασία

4 9
G R

6) ΣΕΡΒΙΣ ερεθίζουν τις αναπνευστικές οδούς.


Φροντίστε για καθαρό αέρα και σε πε-
α) Η επισκευή του ηλεκτρικού σας ερ- ρίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευθείτε
γαλείου πρέπει να διεξάγεται μόνο ένα γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα
από εξειδικευμένο προσωπικό και μάτια ή το δέρμα να πλύνετε τα σημεία
μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι επαφής με νερό ή με ουδετεροποιητή
εξασφαλίζεται ότι παραμένει η ασφάλεια και να συμβουλευθείτε έναν γιατρό.
της συσκευής.
9) ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
7) ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ Ακόμα και όταν χειρίζεστε αυτό το ηλε-
κτρικό εργαλείο σύμφωνα με τις προδια-
α) Πιάστε τη συσκευή από τις μονω- γραφές, οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι παρα-
μένες λαβές όταν εκτελείτε εργα- μένουν. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορεί να
σίες κατά τις οποίες το εργαλείο εμφανιστούν σε σχέση με την κατασκευή
μπορεί να βρει κρυμμένους αγω- και την έκδοση αυτού του ηλεκτρικού ερ-
γούς ρεύματος ή το ίδιο το καλώδιο γαλείου:
δικτύου. Η επαφή με έναν αγωγό υπό α) Τραυματισμοί από κοπή
τάση μπορεί να θέσει υπό τάση και τα β) Βλάβες στην ακοή, στην περίπτωση που
μεταλλικά τμήματα της συσκευής και δεν χρησιμοποιείται κατάλληλη προστα-
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. σία για την ακοή.
γ) Προβλήματα υγείας που προκαλούνται
8) ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από τις ταλαντεύσεις του χεριού και της
ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥ- παλάμης, εάν η συσκευή χρησιμοποιεί-
ΣΚΕΥΕΣ ται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή χρησι-
μοποιείται και συντηρείται όχι σύμφωνα
α) Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλε- με της υποδείξεις
κτροπληξίας, βγάλτε το βύσμα της
συσκευής φόρτισης από την πρίζα Προειδοποίηση! Αυτό το ηλεκτρικό
προτού την καθαρίσετε. εργαλείο δημιουργεί ένα ηλεκτρομα-
β) Μην εκθέτετε το επαναφορτιζόμενο γνητικό πεδίο κατά τη διάρκεια της
κατσαβίδι για μεγάλο χρονικό διά- λειτουργίας. Αυτό το πεδίο μπορεί
στημα σε ηλιακή ακτινοβολία και μην κατά περίπτωση να επηρεάσει ενερ-
τον αποθέτετε επάνω σε θερμαντικά γά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα.
σώματα. Η θερμότητα βλάπτει το συσ- Για τη μείωση του κινδύνου σοβα-
σωρευτή και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. ρών ή θανατηφόρων τραυματισμών
γ) Επιτρέπετε ένα θερμό επαναφορτι- συστήνουμε στα άτομα με ιατρικά
ζόμενο κατσαβίδι να κρυώνει πριν τη εμφυτεύματα να συμβουλεύονται τον
φόρτιση. γιατρό τους και τον κατασκευαστή
δ) Μην ανοίγετε τη μπαταρία και απο- του ιατρικού εμφυτεύματος προτού
φεύγετε τη μηχανική της βλάβη. Υφί- γίνει χειρισμός του μηχανήματος.
σταται κίνδυνος βραχυκυκλώματος
και ενδεχομένως εξόδου ατμών που

5 0
G R

ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ προτού κλείσουν ή ανοίξουν


ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ συνδέσεις προς το ηλεκτρικό
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ εργαλείο.
• Διατηρείτε τη συσκευή φόρ-
• Αυτή η συσκευή μπορεί να τισης καθαρή και μακριά από
χρησιμοποιείται από παιδιά υγρασία και βροχή. Ποτέ μη
άνω των 8 ετών καθώς και από χρησιμοποιείτε τη συσκευή
άτομα με μειωμένες φυσικές, αι- φόρτισης σε εξωτερικό χώρο.
σθητηριακές ή διανοητικές δυνα- Μέσω ρύπων και διείσδυσης
τότητες ή με έλλειψη εμπειρίας νερού, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλε-
και γνώσεων, εφόσον επιτηρού- κτροπληξίας.
νται ή έχουν εκπαιδευτεί στην • Η συσκευή φόρτισης επιτρέ-
ασφαλή χρήση της συσκευής και πεται να λειτουργεί μόνο με
κατανοούν του προκύπτοντες τους αντίστοιχους γνήσιους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέ- συσσωρευτές. Η φόρτιση άλ-
πεται να παίζουν με τη συσκευή. λων συσσωρευτών μπορεί να
Ο καθαρισμός και η συντήρηση οδηγήσει σε τραυματισμούς και
χρήστη δεν επιτρέπεται να διε- κίνδυνο πυρκαγιάς.
ξάγονται από παιδιά χωρίς επι- • Αποφεύγετε μηχανικές βλά-
τήρηση. βες της συσκευής φόρτισης.
• Για τη φόρτιση του συσσω- Μπορεί να οδηγήσουν σε εσω-
ρευτή χρησιμοποιείτε απο- τερικά βραχυκυκλώματα.
κλειστικά την απεσταλμένη • Η συσκευή φόρτισης δεν
συσκευή φόρτισης. Υπάρχει επιτρέπεται να λειτουργεί σε
κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης. εύφλεκτες βάσεις (π.χ. χαρτί,
• Ελέγχετε πριν από κάθε χρή- υφάσματα). Υπάρχει κίνδυνος
ση τη συσκευή φόρτισης, πυρκαγιάς λόγω της εμφανιζόμε-
το καλώδιο και το βύσμα και νης θέρμανσης κατά τη φόρτιση.
αναθέτετε τις επισκευές σε • Εάν προκληθεί ζημιά στον αγω-
εξειδικευμένο προσωπικό και γό σύνδεσης αυτής της συσκευ-
μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. ής, πρέπει να αντικατασταθεί
Μη χρησιμοποιείτε μια ελατ- από τον κατασκευαστή ή το
τωματική συσκευή φόρτισης τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή
και μην την ανοίγετε. Έτσι από ένα παρόμοια εξειδικευμένο
εξασφαλίζεται ότι παραμένει η άτομο, προς αποφυγή κινδύ-
ασφάλεια της συσκευής. νων.
• Προσέξτε ώστε η τάση δικτύου
να συμφωνεί με τα στοιχεία της Διαδικασία φόρτισης
πινακίδας τύπου επάνω στη
συσκευή φόρτισης. Υπάρχει κίν- Μην εκθέτετε το συσσωρευτή
δυνος ηλεκτροπληξίας. σε ακραίες συνθήκες όπως σε
• Αποσυνδέετε τη συσκευή θερμότητα και κρούσεις. Υπάρχει
φόρτισης από το δίκτυο, κίνδυνος τραυματισμού μέσω

5 1
G R

εξερχόμενου διαλύματος ηλεκτρο- Η κατάσταση της ένδειξης φόρτισης (5)


λύτη! Σε περίπτωση επαφής με φωτίζει:
τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε τα Η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη
αντίστοιχα σημεία με νερό ή μέσο Ο συσσωρευτής φορτίζει
ουδετεροποίησης και αναζητήστε Η πράσινη λυχνία LED είναι αναμμένη
ένα γιατρό. Ο συσσωρευτής έχει φορτίσει

Φορτίζετε το συσσωρευτή μόνο Έλεγχος κατάστασης φόρτισης


σε στεγνούς χώρους. του συσσωρευτή
Υπάρχει κίνδυνος τραυματι-
σμών μέσω ηλεκτροπληξίας. Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης ( 5)
σηματοδοτεί την κατάσταση φόρτισης του
Φορτίζετε μόνο με την εσώκλειστη συσσωρευτή.
γνήσια συσκευή φόρτισης.
Η κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή
• Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται φαίνεται καθώς ανάβουν οι αντίστοιχες
μόνο με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας λυχνίες LED. Για να ενεργοποιήσετε την
(SELV - Safety Extra Low Voltage) ένδειξη πρέπει να πατήσετε το διακόπτη
σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό επάνω on/off ( 9).
στην συσκευή.
• Φορτίστε το συσσωρευτή πριν από την ανάβει πράσινο ο συσσωρευτής έχει
πρώτη χρήση. φορτιστεί πλήρως
• Προσέχετε σε κάθε περίπτωση τις εκά- ανάβει κόκκινο ο συσσωρευτής
στοτε ισχύουσες υποδείξεις ασφάλειας χρειάζεται φόρτιση
καθώς και τις διατάξεις και τις υποδείξεις
για την προστασία του περιβάλλοντος. Θέση σε λειτουργία
• Ελαττώματα, τα οποία προκύπτουν
λόγω ακατάλληλου χειρισμού, δεν υπό- Πριν τη θέση σε λειτουργία
κεινται στην εγγύηση. πρέπει να απομακρύνετε την
ασφάλεια μεταφοράς ( 1 ) .
Φόρτιση συσσωρευτή
Ανοίξτε την ασφάλεια μεταφοράς και απο-
1. Συνδέστε το βύσμα συσκευής μακρύνετε την ασφάλεια μεταφοράς
φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης ( 1) από την υποδοχή μπιτ ( 3).
(6) της συσκευής.
2. Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης Χρήση
( 11) σε μια πρίζα.
3. Μετά από επιτυχή διαδικασία Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
φόρτισης, αποσυνδέστε τη συ-
σκευή φόρτισης ( 11) από το Πατήστε το διακόπτη on/off ( 9) για να
δίκτυο. εκκινήσετε τη συσκευή. Για απενεργοποί-
ηση αφήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.

5 2
G R

Όταν ο διακόπτης κατεύθυνσης περιστρο- 3. Ωθήστε πάλι τον ολισθητήρα


φής ( 8) βρίσκεται στη μεσαία θέση, η του επαναφορτιζόμενου κατσα-
συσκευή είναι ασφαλισμένη από ενεργο- βιδιού με δυνατότητα εναλλαγής
ποίηση. των μπιτ (4) προς τα πίσω.

Σε ενεργοποιημένη φραγή ενεργοποίησης


μπορεί η λυχνία LED να συνεχίσει να Πιάνετε τον ολισθητήρα του επα-
χρησιμοποιείται. Πατήστε για αυτό το δια- ναφορτιζόμενου κατσαβιδιού με
κόπτη on/off. δυνατότητα εναλλαγής μπιτ από
τα πλάγια. Προσοχή, κίνδυνος
Διακόπτης κατεύθυνσης τραυματισμού μέσω μαγκώμα-
περιστροφής τος!

Σύροντας το διακόπτη κατεύθυνσης περι- Το επιλεγμένο μπιτ σταθεροποιείται αυτό-


στροφής ( 8) μπορείτε να επιλέξετε μετα- ματα στην υποδοχή μπιτ ( 3).
ξύ κίνησης προς τα δεξιά ( ) και προς τα
αριστερά ( ). Αλλαγή μπιτ στο τύμπανο
αλλαγής μπιτ
Όταν ο διακόπτης κατεύθυνσης περιστρο-
φής ( 8) βρίσκεται στη μεσαία θέση, η τραβήξτε απλώς προς τα έξω το μπιτ από
συσκευή είναι ασφαλισμένη από ενεργο- την υποδοχή μπιτ (3).
ποίηση.
Εισαγάγετε ένα κατάλληλο 6γωνο μπιτ
Ο διακόπτης κατεύθυνσης πε- στην υποδοχή μπιτ ( 3). Λόγω της 6γω-
ριστροφής επιτρέπεται να ενερ- νης υποδοχής ενδέχεται να πρέπει να πε-
γοποιείται μόνο σε κατάσταση ριστρέψετε λίγο το μπιτ. Σπρώξτε το μπιτ
ακινησίας! εντελώς μέσα στην υποδοχή μπιτ
( 3). Χάρη στον οδηγό και τη μαγνητική
Επιλογή μπιτ από το τύμπανο στήριξη εδράζεται σταθερά το μπιτ.
αλλαγής μπιτ
Χρήση συγκράτησης
1. Ωθήστε τον ολισθητήρα του επέκτασης των μπιτ
επαναφορτιζόμενου κατσαβιδιού
με δυνατότητα εναλλαγής των Απομακρύνετε το τρέχον μπιτ ( 2) από
μπιτ (4) προς τα εμπρός. την υποδοχή μπιτ ( 3).
2. Περιστρέψτε το τύμπανο αλλα-
γής μπιτ προς τα δεξιά ή αριστε- Εισάγετε την συγκράτηση επέκτασης μπιτ
ρά. Το τρέχον επιθυμητό μπιτ ( 12) στην υποδοχή μπιτ ( 3). Λόγω
βρίσκεται επάνω και είναι σε μια της 6γωνης υποδοχής ενδέχεται να πρέ-
γραμμή με την υποδοχή μπιτ πει να περιστρέψετε λίγο τη συγκράτηση
(3). Το τύμπανο εναλλαγής μπιτ επέκτασης μπιτ ( 12). Εισάγετε τη συ-
κουμπώνει με ήχο. γκράτηση επέκτασης μπιτ ( 12) εντελώς
στην υποδοχή μπιτ ( 3). Χάρη στον

5 3
G R

οδηγό και τη μαγνητική στήριξη εδράζεται 


σταθερά η συγκράτηση επέκτασης μπιτ
( 12). • Φυλάτε τη συσκευή σε έναν στεγνό
χώρο που προστατεύεται από τη σκό-
Για την αφαίρεση της συγκράτησης επέ- νη και εκτός εμβέλειας των παιδιών.
κτασης μπιτ ( 12) τραβήξτε απλώς προς • Αποθηκεύετε το συσσωρευτή μόνο σε
τα έξω τη συγκράτηση επέκτασης μπιτ κατάσταση μερικής φόρτισης. Η κατά-
από την υποδοχή μπιτ ( 3). σταση φόρτισης πρέπει να ανέρχεται
στο 40-60% κατά τη διάρκεια μεγαλύτε-
Καθαρισμός και ρων χρόνων αποθήκευσης.
Συντήρηση • Αποθηκεύετε τη συσκευή μεταξύ 10 °C
και 25 °C. Κατά τη διάρκεια της απο-
Οι εργασίες επισκευών και συντή- θήκευσης αποφεύγετε ακραίο ψύχος
ρησης που δεν περιγράφονται στις ή θερμότητα, ώστε ο συσσωρευτής να
παρούσες οδηγίες, πρέπει να διε- μην χάνει την απόδοση του.
ξάγονται από το κέντρο σέρβις μας. • Κατά τη διάρκεια μιας μακράς φάσης
Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αποθήκευσης ελέγχετε σχεδόν κάθε
μέρη. 3 μήνες την κατάσταση φόρτισης του
συσσωρευτή και εάν απαιτείται διεξά-
Διεξάγετε τις ακόλουθες εργασίες καθαρι- γετε φόρτιση.
σμού και συντήρησης τακτικά. Έτσι εξα-
σφαλίζεται μακρά και αξιόπιστη χρήση. Απόρριψη/Προστασία του
περιβάλλοντος
Καθαρισμός
Οδηγείτε τη συσκευή, τα αξεσουάρ και τη
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να συσκευασία σε μια φιλική προς το περι-
ψεκάζεται με νερό ούτε να τοπο- βάλλον ανακύκλωση.
θετείται σε νερό. Υπάρχει κίνδυ-
νος ηλεκτροπληξίας. Οι φορτιστές δεν ανήκουν στα οι-
κιακά απορρίμματα.
• Διατηρείτε την εγκοπή αερισμού, το
περίβλημα μοτέρ και τις λαβές της Μην απορρίψετε τη συσκευή
συσκευής καθαρά. Χρησιμοποιείτε για με ενσωματωμένο το συσ-
αυτό ένα νωπό πανί ή μια βούρτσα. σωρευτή στα οικιακά απορ-
Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή ρίμματα, στη φωτιά (κίνδυ-
διαλύτες. Μπορεί έτσι να προκληθεί νος έκρηξης) ή στο νερό.
ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή. Φθαρμένοι συσσωρευτές
μπορεί να είναι επιβλαβείς
Συντήρηση για το περιβάλλον και την
υγεία σας, εάν εξέλθουν δη-
Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση. λητηριώδεις ατμοί ή υγρά.

5 4
G R

• Απορρίψτε τη συσκευή με εκφορτι- Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύ-


σμένο συσσωρευτή. Μην ανοίγετε τη ησή μας, θα σας επιστραφεί ή το επισκευα-
συσκευή και το συσσωρευτή. σμένο ή ένα νέο προϊόν.
• Απορρίπτετε τη συσκευή σύμφωνα με Με την αντικατάσταση της συσκευής ξεκινά-
τις τοπικές προδιαγραφές. Παραδίδετε ει μια νέα χρονική περίοδος εγγύησης. Με
τη συσκευή σε ένα σημείο συλλογής, την επισκευή της συσκευής ξεκινάει μια νέα
όπου μπορεί να οδηγηθεί σε μια φιλι- χρονική περίοδος εγγύησης.
κή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Ρωτήστε σχετικά την τοπική επιχεί- Διάρκεια εγγύησης και νόμιμες αξιώσεις
ριση διαχείρισης απορριμμάτων ή το για ελαττώματα
κέντρο σέρβις. Η διάρκεια της εγγύησης δεν επεκτείνεται
• Θα διεξάγουμε δωρεάν την απόρριψη από την παροχή εγγύησης. Αυτό ισχύει και
των ελαττωματικών συσκευών που θα για αντικαταστημένα και επισκευασμένα
μας στείλετε. εξαρτήματα. Ενδεχόμενα ελαττώματα που
διαπιστώνονται κατά την αγορά, πρέπει να
Εγγύηση δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα.
Για όλες τις επισκευές που καθίστανται απα-
Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, ραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης επιβα-
για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε ρύνεστε με τις σχετικές δαπάνες.
εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της
αγοράς. Σε περίπτωση ελαττωμάτων αυτού Έκταση της εγγύησης
του προϊόντος, έχετε απέναντι του πωλητή Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει αυστη-
τα νόμιμα δικαιώματα. Αυτά τα νόμιμα δι- ρών κριτηρίων ποιότητας και ελέγχθηκε
καιώματα δεν περιορίζονται από την επακό- ευσυνείδητα πριν την παράδοσή της.
λουθη εγγύησή μας.
Η εγγύηση ισχύει για ελαττώματα στο υλικό
Όροι εγγύησης ή στην κατασκευή. Αυτή η εγγύηση δεν συ-
Η προθεσμία της εγγύησης αρχίζει από την μπεριλαμβάνει τμήματα του προϊόντος που
ημερομηνία της αγοράς. Παρακαλούμε να υφίστανται κοινή φθορά και θεωρούνται ως
φυλάξετε καλά την απόδειξη αγοράς. Θα αναλώσιμα (π.χ. Μύτες) ή εύθραυστα τμή-
σας χρειαστεί εάν θελήσετε να αποδείξετε ματα του προϊόντος (π.χ. διακόπτες).
την ημερομηνία και την αγορά της συσκευ- Αυτή η εγγύηση εκπίπτει σε περίπτωση που
ής. η συσκευή υπέστη βλάβη, δεν χρησιμοποιή-
Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα υλικού ή θηκε ή δεν συντηρήθηκε σωστά. Για σωστή
κατασκευής στο προϊόν αυτό εντός τριών χρήση του προϊόντος πρέπει να ακολου-
ετών από την ημερομηνία αγοράς, θα σας θούνται όλες οι υποδείξεις που αναφέρονται
επισκευάσουμε ή θα σας αντικαταστήσουμε στις οδηγίες χρήσης. Να αποφεύγονται
δωρεάν το προϊόν αυτό, με δική μας επιλο- οπωσδήποτε οι χρήσεις και πράξεις που
γή. Αυτή η παροχή εγγύησης προϋποθέτει δεν συνιστώνται στις Οδηγίες χρήσης ή για
πως εντός της τριετούς προθεσμίας θα μας τις οποίες ισχύουν ειδικές προειδοποιήσεις.
προσκομιστεί η ελαττωματική συσκευή και η Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική
απόδειξη αγοράς και μία γραπτή περιγραφή και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περί-
του ελαττώματος και της ημερομηνίας που πτωση καταχρηστικού και λάθος χειρισμού,
πρωτοπαρουσιάστηκε.

5 5
G R

άσκησης βίας και επεμβάσεων που δεν Διακανονισμός σε περίπτωση εγγύησης


εκτελούνται από συμβεβλημένο συνεργείο Προς εξασφάλιση ταχείας επεξεργασίας
μας, εκπίπτει η εγγύηση. παρακαλούμε να ακολουθήστε τις επόμενες
υποδείξεις:
 , 
 
   , • Για όλα τα αιτήματα να έχετε πρόχειρα
   την απόδειξη αγοράς και τον αριθμό
 
  .  αναγνώρισης (ΙΑΝ 304782) ως αποδει-
    κτικό στοιχεί για την αγορά.
  
  . • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε
     στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής.

:    . • Εάν παρουσιαστούν σφάλματα λειτουρ-
A  
   γίας ή άλλα ελαττώματα, επικοινωνήστε
 
   ­ πρώτα με το πιο κάτω αναφερόμενο
­ ­ ( , ). τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλεφω-
:  
 
 νικά ή με e-mail. Εκεί θα σας δοθούν

  . ƒ  περισσότερες πληροφορίες για τον δια-
 
   , κανονισμό.
  
 
 
 • Ένα ως ελαττωματικό καταχωρημένο
 
    προϊόν μπορείτε, μετά από συνεννόηση
    . με το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελα-
  
 
 τών, να το στείλετε, με δική μας επιβά-
     ρυνση με τα ταχυδρομικά, επισυνάπτο-
 
 (..   ντας την απόδειξη αγοράς και στοιχεία
)  
  
 για το ελάττωμα και την ημερομηνία
(..      που παρουσιάστηκε, στη διεύθυνση
   
).  του σέρβις μας που σας κοινοποιή-

   θηκε. Προς αποφυγή προβλημάτων
  
  παραλαβής και πρόσθετων δαπανών,

. παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε μόνο
Να ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία του πλω- τη διεύθυνση που σας κοινοποιήθηκε.
τού διακόπτη. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε Σιγουρευτείτε πως η αποστολή δεν έγι-
περίπτωση στεγνής λειτουργίας εκπίπτουν νε χωρίς πληρωμή των ταχυδρομικών
οι αξιώσεις εγγύησης και ευθύνης. τελών, σαν ογκώδες αντικείμενο, σαν
„
  
   εξπρές, ή με άλλο ειδικό τρόπο. Στείλτε
  
 ­  τη συσκευή μαζί με όλα τα αξεσουάρ
 
    ( που σας παραδόθηκαν κατά την αγορά
  
) ­ και φροντίστε για ασφαλή συσκευασία.
… ­,    

     ­ . 

    
(
  )  
 
  .

5 6
G R

Σέρβις επισκευής Service-Center


Επισκευές που δεν καλύπτονται από την GR Σέρβις Ελλάδα
εγγύηση μπορούν να εκτελεστούν από το Tel.: 801 5000 019
υποκατάστημά μας για σέρβις έναντι πλη- (0,03 EUR/Min.)
ρωμής. Το υποκατάστημα σέρβις θα σας E-Mail: grizzly@lidl.gr
υποβάλει προϋπολογισμό εξόδων. IAN 304782
Μπορούμε να αναλάβουμε την επεξεργασία
συσκευών που μας απεστάλησαν καλά Εισαγωγέας
συσκευασμένες και με πληρωμένα ταχυ-
δρομικά τέλη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως
Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι η διεύ-
συσκευή σας στο υποκατάστημά μας για θυνση για σέρβις. Επικοινωνήστε πρώτα
σέρβις, καλά καθαρισμένη και με την σχετι- με το πιο πάνω αναφερόμενο κέντρο εξυ-
κή υπόδειξη για το ελάττωμα. πηρέτησης πελατών.
Οι συσκευές που στέλνονται χωρίς να έχουν
πληρωθεί τα ταχυδρομικά τέλη - με εξπρές, Grizzly Tools GmbH & Co. KG
σαν ογκώδη αντικείμενα, ή με άλλο ειδικό Stockstädter Straße 20
τρόπο - δεν θα γίνονται δεκτές. Την απόρρι- 63762 Großostheim
ψη των ελαττωματικών σας συσκευών που Γερμανία
μας στέλνετε την αναλαμβάνουμε δωρεάν. www.grizzly-service.eu

Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα
www.grizzly-service.eu

Εάν δεν έχετε Internet, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Σέρβις (βλέπε „ Ser-
vice-Center „ στη σελίδα 57). Να έχετε πρόχειρους τους αριθμούς παραγγελίας που
αναφέρονται πιο κάτω.

5 εναλλασσόμενα μπιτ με συγκράτηση .....................................................91103180


Τσάντα με ζώνη .......................................................................................91103181
Συγκράτηση επέκτασης των μπιτ .............................................................91103182
Φορτιστής ..............................................................................................80001069

5 7
DE AT CH

Inhalt Einleitung
Einleitung ................................... 58 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres
Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für
Verwendung .............................. 58 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die-
Allgemeine Beschreibung ........... 59 ses Gerät wurde während der Produktion
Lieferumfang.................................. 59 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle
Funktionsbeschreibung .................... 59 unterzogen. Die Funktionsfähigkeit Ihres
Übersicht ...................................... 59 Gerätes ist somit sichergestellt.
Technische Daten ........................ 59
Sicherheitshinweise .................... 60 Die Betriebsanleitung ist Bestandteil
Symbole und Bildzeichen ................ 60 dieses Gerätes. Sie enthält wichtige
Allgemeine Sicherheitshinweise Hinweise für Sicherheit, Gebrauch
für Elektrowerkzeuge ...................... 61 und Entsorgung. Machen Sie sich
Richtiger Umgang vor der Benutzung des Gerätes mit
mit dem Akkuladegerät ................... 64 allen Bedien- und Sicherheitshin-
Ladevorgang ............................. 65 weisen vertraut. Benutzen Sie das
Akku aufladen ............................... 66 Gerät nur wie beschrieben und für
Ladezustand des Akkus prüfen ......... 66 die angegebenen Einsatzbereiche.
Inbetriebnahme ......................... 66 Bewahren Sie die Betriebsanlei-
Bedienung ................................. 66 tung gut auf und händigen Sie alle
Ein-/Ausschalten ............................ 66 Unterlagen bei Weitergabe des
Drehrichtungsschalter...................... 66 Gerätes an Dritte mit aus.
Bitauswahl aus
der Bit-Wechseltrommel................... 67 Bestimmungsgemäße
Bits einsetzen/entnehmen................ 67 Verwendung
Bitverlängerungshalter benutzen ...... 67
Reinigung und Wartung ............. 67 Das Gerät ist zum Eindrehen und Lösen von
Reinigung ..................................... 67 Schrauben in Holz, Metall oder Kunststoff
Wartung ....................................... 68 vorgesehen. Jede andere Verwendung, die
Lagerung ................................... 68 in dieser Anleitung nicht ausdrücklich zugel-
Entsorgung/ Umweltschutz......... 68 assen wird, kann zu Schäden am Gerät füh-
Ersatzteile/Zubehör ................... 68 ren und eine ernsthafte Gefahr für den Be-
Garantie .................................... 68 nutzer darstellen. Der Hersteller haftet nicht
Reparatur-Service ...................... 70 für Schäden, die durch bestimmungswidrigen
Service-Center ............................ 70 Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht
Importeur .................................. 70 wurden. Dieses Gerät ist nicht zur gewerb-
Original EG-Konformitäts- lichen Nutzung geeignet. Bei gewerblichem
erklärung .................................. 76 Einsatz erlischt die Garantie.

5 8
DE AT CH

Allgemeine 3 Bitaufnahme
Beschreibung 4 Schlitten des Akku-Wechselbit-
schraubers
Die Abbildung der wich- 5 Ladezustandsanzeige
tigsten Funktionsteile finden 6 Ladebuchse (nicht sichtbar)
Sie auf der Ausklappseite. 7 LED-Arbeitslicht
8 Drehrichtungsschalter
Lieferumfang 9 Ein-/Ausschalter
10 5 Wechselbits mit Halter
Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 11 Ladegerät
Sie, ob es vollständig ist: 12 Bitverlängerungshalter
13 Gürteltasche
- Akku-Wechselbitschrauber
- Ladegerät 14 Bit-Wechseltrommel
- 14 Bits, 25 mm
- Bitverlängerungshalter, 50 mm Technische Daten
- Gürteltasche
- Betriebsanleitung Gerät
Motorspannung U ........ 3,6 V ; 1,5 Ah
14 Bits: Leerlaufdrehzahl (n0) ..............200 min -1
Gewicht (ohne Ladegerät) ......... 0,48 kg
Schlitz SL Nr. 4 • 5 • 6
Schalldruckpegel
(LpA) ................... 62,2 dB(A); K= 3 dB
Kreuz PZ Nr. PZ1 • PZ2 • PZ3
Schallleistungspegel
(LWA) .................... 73,2 dB(A); K= 3 dB
Kreuz PH Nr. PH1 • PH2 • PH3 Vibration (ah) ..... 0,198 m/s2; K= 1,5 m/s2

Torx T Nr. T15 • T20 • T25 Akku (Li-Ion)


Anzahl der Zellen ............................. 1
Sechskant H Nr. H4 • H5 Nennspannung ........................3,6 V
Kapazität ................................. 1,5 Ah
Ladezeit ................................... ca. 3 h
Funktionsbeschreibung
Ladegerät ............JLH030600600G
Der Akku-Wechselbitschrauber mit Rechts-/ Nennaufnahme.............................8 W
Linkslauf besitzt eine Bit-Wechseltrommel Eingangsspannung. 100-240 V~, 50-60 Hz
(9-fach bestückbar mit 25 mm Bits), eine Ausgangsspannung ........6 V ; 600 mA
6-Kant-Bitaufnahme und ein LED-Arbeits- Ausgangsleistung ...............max. 4,2 W
licht. Maximales Drehmoment von 7 Nm. Schutzklasse................................. II
Schutzart ..................................... IPX0
Übersicht
Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum
1 Transportsicherung Laden des Geräte Typs: Rapidfire 2.0 ge-
2 Bit eignet.

5 9
DE AT CH

Der angegebene Schwingungsemissions- Gefahrenzeichen mit Anga-


wert ist nach einem genormten Prüfver- ben zur Verhütung von Per-
fahren gemessen worden und kann zum sonenschäden durch einen
Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit elektrischen Schlag.
einem anderen verwendet werden. Der an-
gegebene Schwingungsemissionswert kann Gebotszeichen (anstelle des Aus-
auch zu einer einleitenden Einschätzung rufungszeichens ist das Gebot er-
der Aussetzung verwendet werden. läutert) mit Angaben zur Verhütung
von Schäden.
Warnung:
Der Schwingungsemissionswert Hinweiszeichen mit Informationen
kann sich während der tatsäch- zum besseren Umgang mit dem
lichen Benutzung des Elektro- Gerät.
werkzeugs von dem Angabewert
unterscheiden, abhängig von der Bildzeichen auf dem Gerät:
Art und Weise, in der das Elektro-
werkzeug verwendet wird. Lesen Sie die Betriebsanleitung auf-
Versuchen Sie, die Belastung durch merksam durch.
Vibrationen so gering wie möglich
zu halten. Beispielhafte Maßnah- Werfen Sie das Gerät mit
men zur Verringerung der Vibrati- eingebautem Akku nicht in
onsbelastung sind das Tragen von den Hausmüll.
Handschuhen beim Gebrauch des
Werkzeugs und die Begrenzung der Polung
Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile
des Betriebszyklus zu berücksichtigen Bildzeichen auf dem Ladegerät:
(beispielsweise Zeiten, in denen das
Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und Achtung!
solche, in denen es zwar eingeschal-
tet ist, aber ohne Belastung läuft). Lesen Sie die Betriebsanleitung auf-
merksam durch.
Sicherheitshinweise
Das Ladegerät ist nur zur Verwen-
Beim Gebrauch der Maschine sind die Si- dung in Räumen geeignet.
cherheitshinweise zu beachten.
Polung
Symbole und Bildzeichen
Schutzklasse II (Doppelisolierung)
Symbole in der Anleitung:
Elektrogeräte gehören nicht in den
Gefahrenzeichen mit Anga- Hausmüll.
ben zur Verhütung von Per-
sonen- oder Sachschäden.

6 0
DE AT CH

Allgemeine Sicherheitshin- dose passen. Der Stecker darf in


weise für Elektrowerkzeuge keiner Weise verändert werden.
Verwenden Sie keine Adapter-
WARNUNG! Lesen Sie alle Si- stecker gemeinsam mit schutz-
cherheitshinweise und Anwei- geerdeten Elektrowerkzeugen.
sungen. Versäumnisse bei der Ein- Unveränderte Stecker und passende
haltung der Sicherheitshinweise und Steckdosen verringern das Risiko eines
Anweisungen können elektrischen elektrischen Schlages.
Schlag, Brand und/oder schwere b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
Verletzungen verursachen. geerdeten OberfIächen, wie von
Rohren, Heizungen, Herden und
Bewahren Sie alle Sicherheitshin- Kühlschränken. Es besteht ein er-
weise und Anweisungen für die höhtes Risiko durch elektrischen Schlag,
Zukunft auf. wenn Ihr Körper geerdet ist.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete c) Halten Sie Elektrowerkzeuge
Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf von Regen oder Nässe fern. Das
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz- Eindringen von Wasser in ein Elektroge-
kabel) und auf akkubetriebene Elektrowerk- rät erhöht das Risiko eines elektrischen
zeuge (ohne Netzkabel). Schlages.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel
1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT nicht, um das Elektrowerkzeug
zu tragen, aufzuhängen oder um
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich den Stecker aus der Steckdose zu
sauber und gut beleuchtet. Unord- ziehen. Halten Sie das Kabel fern
nung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche von Hitze, Öl, scharfen Kanten
können zu UnfälIen führen. oder sich bewegenden Gerätetei-
b) Arbeiten Sie mit dem Elektro- len. Beschädigte oder verwickelte Kabel
werkzeug nicht in expIosionsge- erhöhen das Risiko eines elektrischen
fährdeter Umgebung, in der sich Schlages.
brennbare Flüssigkeiten, Gase e) Wenn Sie mit einem Elektrowerk-
oder Stäube befinden. Elektrowerk- zeug im Freien arbeiten, verwen-
zeuge erzeugen Funken, die den Staub den Sie nur Verlängerungskabel,
oder die Dämpfe entzünden können. die auch für den Außenbereich
c) Halten Sie Kinder und andere geeignet sind. Die Anwendung eines
Personen während der Benut- für den Außenbereich geeigneten Ver-
zung des EIektrowerkzeugs fern. längerungskabels verringert das Risiko
Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle eines elekrischen Schlages.
über das Gerät verlieren. f) Wenn der Betrieb des Elek-
trowerkzeugs in feuchter Um-
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT gebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehler-
a) Der Anschlussstecker des Elektro- stromschutzschalter. Der Einsatz
werkzeuges muss in die Steck- eines Fehlerstromschutzschalters vermin-

6 1
DE AT CH

dert das Risiko eines elektrischen Schla- e) Vermeiden Sie eine abnormale
ges. Körperhaltung. Sorgen Sie für
einen sicheren Stand und halten
3) SICHERHEIT VON PERSONEN Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch können Sie das Elektrowerk-
a) Seien Sie aufmerksam, achten zeug in unerwarteten Situationen besser
Sie darauf, was Sie tun, und kontrollieren.
gehen Sie mit Vernunft an die Ar- f) Tragen Sie geeignete Kleidung.
beit mit einem Elektrowerkzeug. Tragen Sie keine weite Kleidung
Benutzen Sie kein Elektrowerk- oder Schmuck. Halten Sie Haare,
zeug, wenn Sie müde sind oder Kleidung und Handschuhe fern
unter dem Einfluss von Drogen, von sich bewegenden Teilen.
Alkohol oder Medikamenten ste- Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
hen. Ein Moment der Unachtsamkeit Haare können von sich bewegenden
beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges Teilen erfasst werden.
kann zu ernsthaften Verletzungen führen. g) Wenn Staubabsaug- und -auf-
b) Tragen Sie persönliche Schutzaus- fangeinrichtungen montiert wer-
rüstung und immer eine Schutz- den können, vergewissern Sie
brille. Das Tragen persönlicher Schutz- sich, dass diese angeschlossen
ausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste sind und richtig verwendet wer-
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Ge- den. Verwendung einer Staubabsau-
hörschutz, je nach Art und Einsatz des gung kann Gefährdungen durch Staub
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko verringern.
von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie eine unbeab- 4) SORGFÄLTIGER UMGANG MIT
sichtigte lnbetriebnahme. Ver- UND GEBRAUCH VON ELEKTRO-
gewissern Sie sich, dass das WERKZEUGEN
Elektrowerkzeug ausgeschaltet
ist, bevor Sie es an die Strom- a) Überlasten Sie das Gerät nicht.
versorgung und/oder den Akku Verwenden Sie für Ihre Arbeit
anschließen, es aufnehmen oder das dafür bestimmte Elektro-
tragen. Wenn Sie beim Tragen des werkzeug. Mit dem passenden Elek-
Elektrowerkzeuges den Finger am Schal- trowerkzeug arbeiten Sie besser und
ter haben oder das Gerät eingeschaltet sicherer im angegebenen Leistungsbe-
an die Stromversorgung anschließen, reich.
kann dies zu Unfällen führen. b) Benutzen Sie kein Elektrowerk-
d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge zeug, dessen Schalter defekt ist.
oder Schraubenschlüssel, bevor Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
Sie das Elektrowerkzeug ein- ein- oder ausschalten Iässt, ist gefährlich
schalten. Ein Werkzeug oder Schlüs- und muss repariert werden.
sel, der sich in einem drehenden Ge- c) Ziehen Sie den Stecker aus der
räteteil befindet, kann zu Verletzungen Steckdose und/oder entfernen
führen. Sie den Akku, bevor Sie Geräte-

6 2
DE AT CH

einsteIlungen vornehmen, Zube- 5) VERWENDUNG UND BEHAND-


hörteile wechseln oder das Gerät LUNG DES AKKUWERKZEUGS
weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme
verhindert den unbeabsichtigten Start a) Laden Sie die Akkus nur in Lade-
des Elektrowerkzeuges. geräten auf, die vom Hersteller
d) Bewahren Sie unbenutzte Elek- empfohlen werden. Für ein Ladege-
trowerkzeuge außerhalb der rät, das für eine bestimmte Art von Akkus
Reichweite von Kindern auf. geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
Lassen Sie Personen das Gerät es mit anderen Akkus verwendet wird.
nicht benutzen, die mit diesem b) Verwenden Sie nur die dafür
nicht vertraut sind oder diese An- vorgesehenen Akkus in den Elek-
weisungen nicht gelesen haben. trowerkzeugen. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn anderen Akkus kann zu Verletzungen
sie von unerfahrenen Personen benutzt und Brandgefahr führen.
werden. c) Halten Sie den nicht benutzten
e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Akku fern von Büroklammern,
Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob be- Münzen, Schlüsseln, Nägeln,
wegliche Teile einwandfrei funk- Schrauben oder anderen kleinen
tionieren und nicht klemmen, ob Metallgegenständen, die eine
Teile gebrochen oder so beschä- Überbrückung der Kontakte ver-
digt sind, dass die Funktion des ursachen könnten. Ein Kurzschluss
Elektrowerkzeuges beeinträchtigt zwischen den Akkukontakten kann Ver-
ist. Lassen Sie beschädigte Teile brennungen oder Feuer zur Folge haben.
vor dem Einsatz des Gerätes d) Bei falscher Anwendung kann
reparieren. Viele Unfälle haben ihre Flüssigkeit aus dem Akku austre-
Ursache in schlecht gewarteten Elektro- ten. Vermeiden Sie den Kontakt
werkzeugen. damit. Bei zufälligem Kontakt
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge mit Wasser abspülen. Wenn die
scharf und sauber. SorgfäItig ge- Flüssigkeit in die Augen kommt,
pflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen nehmen Sie zusätzlich ärztliche
Schneidkanten verklemmen sich weniger Hilfe in Anspruch. Austretende Akku-
und sind Ieichter zu führen. flüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Verbrennungen führen.
Zubehör, Einsatzwerkzeuge
usw. entsprechend diesen An- 6) SERVICE
weisungen. Berücksichtigen Sie
dabei die Arbeitsbedingungen a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug
und die auszuführende Tätigkeit. nur von qualifiziertem Fach-
Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen personal und nur mit Original-
für andere als die vorgesehenen Anwen- Ersatzteilen reparieren. Damit wird
dungen kann zu gefährlichen Situationen sichergestellt, dass die Sicherheit des
führen. Gerätes erhalten bleibt.

6 3
DE AT CH

7) WEITERFÜHRENDE SICHERHEITS- 9) RESTRISIKEN


HINWEISE
Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug
a) Halten Sie das Gerät an den vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer
isolierten Griffflächen, wenn Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren
Sie Arbeiten ausführen, bei de- können im Zusammenhang mit der Bauweise
nen die Schraube verborgene und Ausführung dieses Elektrowerkzeugs
Stromleitungen oder das eigene auftreten:
Netzkabel treffen kann. Der Kon- a) Schnittverletzungen
takt der Schraube mit einer spannungs- b) Gehörschäden, falls kein geeigneter Ge-
führenden Leitung kann auch metallene hörschutz getragen wird.
Geräteteile unter Spannung setzen und c) Gesundheitsschäden, die aus Hand-
zu einem elektrischen Schlag führen. Arm-Schwingungen resultieren, falls das
Gerät über einen längeren Zeitraum ver-
8) SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE wendet wird oder nicht ordnungsgemäß
FÜR AKKUGERÄTE geführt und gewartet wird.

a) Um das Risiko eines elektrischen Warnung! Dieses Elektrowerkzeug


Schlags zu reduzieren, ziehen Sie erzeugt während des Betriebs ein
den Stecker des Ladegeräts aus elektromagnetisches Feld. Dieses Feld
der Steckdose heraus, bevor Sie kann unter bestimmten Umständen
es reinigen. aktive oder passive medizinische Im-
b) Setzen Sie den Akkuschrauber plantate beeinträchtigen. Um die Ge-
nicht über längere Zeit starker fahr von ernsthaften oder tödlichen
Sonneneinstrahlung aus und le- Verletzungen zu verringern, empfeh-
gen Sie ihn nicht auf Heizkörpern len wir Personen mit medizinischen
ab. Hitze schadet dem Akku und es Implantaten ihren Arzt und den Her-
besteht Explosionsgefahr. steller des medizinischen Implantats
c) Lassen Sie einen erwärmten Ak- zu konsultieren, bevor die Maschine
kuschrauber vor dem Laden ab- bedient wird.
kühlen.
d) Öffnen Sie den Akkuschrauber Richtiger Umgang mit dem
nicht und vermeiden Sie eine Akkuladegerät
mechanische Beschädigung des
Akkus. Es besteht die Gefahr eines • Dieses Gerät kann von Kindern
Kurzschlusses und es können Dämpfe ab 8 Jahren und darüber sowie
austreten, die die Atemwege reizen. Sor- von Personen mit verringerten
gen Sie für Frischluft und nehmen Sie bei physischen, sensorischen oder
Beschwerden zusätzlich ärztliche Hilfe in mentalen Fähigkeiten oder Man-
Anspruch. gel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie be-
aufsichtigt oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Gerätes

6 4
DE AT CH

unterwiesen wurden und die • Das Ladegerät darf nur


daraus resultierenden Gefahren mit den zugehörigen
verstehen. Kinder dürfen nicht mit Original-Akkus betrieben
dem Gerät spielen. Reinigung werden. Das Laden von ande-
und Benutzer-Wartung dürfen ren Akkus kann zu Verletzungen
nicht von Kindern ohne Beauf- und Brandgefahr führen.
sichtigung durchgeführt werden. • Vermeiden Sie mecha-
• Verwenden Sie zum Laden nische Beschädigungen
des Akkus ausschließlich des Ladegerätes. Sie kön-
das mitgelieferte Lade- nen zu inneren Kurzschlüssen
gerät. Es besteht Brand- und führen.
Explosionsgefahr. • Das Ladegerät darf nicht
• Überprüfen Sie vor jeder auf brennbarem Unter-
Benutzung Ladegerät, grund (z.B. Papier, Texti-
Kabel und Stecker und lien) betrieben werden. Es
lassen Sie es von qualifi- besteht Brandgefahr wegen der
ziertem Fachpersonal und beim Laden auftretenden Erwär-
nur mit Original-Ersatztei- mung.
len reparieren. Benutzen • Wenn die Anschlusslei-
Sie ein defektes Ladegerät tung dieses Gerätes be-
nicht und öffnen Sie es schädigt wird, muss sie
nicht selbst. Damit wird si- durch den Hersteller oder
chergestellt, dass die Sicherheit seinen Kundendienst oder
des Gerätes erhalten bleibt. eine ähnlich qualifizierte
• Achten Sie darauf, dass Person ersetzt werden,
die Netzspannung mit den um Gefährdungen zu ver-
Angaben des Typenschil- meiden.
des auf dem Ladegerät
übereinstimmt. Es besteht
die Gefahr eines elektrischen Ladevorgang
Schlags.
• Trennen Sie das Ladegerät Setzen Sie den Akku nicht
vom Netz, bevor Verbin- extremen Bedingungen wie
dungen zum Elektrowerk- Wärme und Stoß aus. Es be-
zeug geschlossen oder steht Verletzungsgefahr durch
geöffnet werden. auslaufende Elektrolytlösung!
• Halten Sie das Ladegerät Spülen Sie bei Augen-Haut-
sauber und fern von Näs- Kontakt die betroffenen Stel-
se und Regen. Benutzen len mit Wasser oder Neutra-
Sie das Ladegerät niemals lisator und suchen Sie einen
im Freien. Durch Verschmut- Arzt auf.
zung und das Eindringen von
Wasser erhöhen sich das Risiko
eines elektrischen Schlags.

6 5
DE AT CH

Laden Sie den Akku nur in Der Ladezustand des Akkus wird durch
trockenen Räumen auf. Es Aufleuchten der entsprechenden LED-Leuch-
besteht die Gefahr von Ver- te angezeigt. Um die Anzeige zu aktivie-
letzungen durch Stromschlag. ren, müssen Sie den Ein-/Ausschalter
( 9) betätigen.
Laden Sie nur mit beiliegendem
Original-Ladegerät auf. grün leuchtet Akku vollgeladen
rot leuchtet Akku muss geladen werden
• Das Gerät ist nur mit SELV (Safety Extra
Low Voltage, Sicherheitskleinspannung) Inbetriebnahme
entsprechend der Kennzeichnung auf
dem Gerät zu versorgen. Vor der Inbetriebnahme müssen Sie die
• Laden Sie den Akku vor dem ersten Ge- Transportsicherung ( 1) entfernen.
brauch auf.
• Beachten Sie in jedem Falle die jeweils Klappen Sie die Transportsicherung ( 1)
gültigen Sicherheitshinweise sowie Be- auf und entfernen Sie die Transportsiche-
stimmungen und Hinweise zum Umwelt- rung von der Bitaufnahme ( 3).
schutz.
• Defekte, die aus unsachgemäßer Hand- Bedienung
habung resultieren, unterliegen nicht der
Garantie. Ein-/Ausschalten

Akku aufladen Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ( 9)


um das Gerät zu Starten. Zum Ausschalten
1. Schließen Sie den Ladegeräteste- lassen Sie den Ein-/Ausschalter los.
cker an die Ladebuchse (6) des
Gerätes an. Wenn Sie den Drehrichtungsschalter (
2. Schließen Sie das Ladegerät 8) in Mittelstellung bringen, ist das Gerät
( 11) an eine Steckdose an. gegen Einschalten gesichert.
3. Nach erfolgtem Ladevorgang
trennen Sie das Ladegerät ( Bei aktivierter Einschaltsperre kann
11) vom Netz. das LED-Arbeitslicht ( 7) weiter-
hin benutzt werden. Drücken Sie
Die Ladezustandsanzeige (5) leuchtet: hierzu den Ein-/Ausschalter.
Rote LED leuchtet => Akku lädt
Grüne LED leuchtet => Akku ist geladen Drehrichtungsschalter

Ladezustand des Akkus Sie können durch Schieben des Drehrich-


prüfen tungsschalters ( 8) zwischen Rechtslauf
( ) und Linkslauf ( ) wechseln.
Die Ladezustandsanzeige ( 5) signali-
siert den Ladezustand des Akkus. Wenn Sie den Drehrichtungsschalter
( 8) in Mittelstellung bringen, ist das
Gerät gegen Einschalten gesichert.

6 6
DE AT CH

Der Drehrichtungsschalter darf nur Bitverlängerungshalter


im Stillstand betätigt werden. benutzen

Bitauswahl aus der Bit- Ziehen Sie den aktuellen Bit ( 2) aus
Wechseltrommel der Bitaufnahme ( 3).

1. Schieben Sie den Schlit- Stecken Sie den Bitverlängerungshalter


ten des Akku-Wechselbitschrau- ( 12) in die Bitaufnahme ( 3). Durch
bers (4) nach vorne. die 6-Kant-Aufnahme kann es sein, dass
2. Drehen Sie die Bit-Wechseltrom- Sie den Bitverlängerungshalter ( 12) ein
mel (14) nach rechts oder links. wenig drehen müssen. Schieben Sie den
Der aktuell gewünschte Bit (2) Bitverlängerungshalter ( 12) ganz in die
liegt oben und befindet sich mit Bitaufnahme ( 3) ein. Durch die Führung
der Bitaufnahme (3) in einer und die magnetische Halterung sitzt der
Linie. Die Bit-Wechseltrommel Bitverlängerungshalter ( 12) fest.
rastet spürbar ein.
3. Schieben Sie den Schlit- Zum Entfernen des Bitverlängerungshalter
ten des Akku-Wechselbitschrau- ( 12) ziehen Sie einfach den Bitverlän-
bers (4) wieder nach hinten. gerungshalter aus der Bitaufnahme ( 3)
heraus.
Achtung! Greifen Sie den
Schlitten des Akku-Wechsel- Reinigung und Wartung
bitschraubers ausschließlich
an der Seite. Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten
Verletzungsgefahr durch Ein- und Wartungsarbeiten, die nicht in
klemmen ! dieser Anleitung beschrieben sind,
von unserem Service-Center durch-
Der ausgewählt Bit wird automa- führen. Verwenden Sie nur Original-
tisch in der Bitaufnahme ( 3) teile.
fixiert.
Führen Sie folgende Reinigungs- und War-
Bits einsetzen/entnehmen tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch
ist eine lange und zuverlässige Nutzung
Ziehen Sie den aktuellen Bit ( 2) aus gewährleistet.
der Bitaufnahme ( 3).
Reinigung
Stecken Sie einen geeigneten 6-Kant-Bit in
die Bitaufnahme ( 3). Durch die 6-Kant- Das Gerät darf weder mit
Aufnahme kann es sein, dass Sie den Bit Wasser abgespritzt werden,
ein wenig drehen müssen. Schieben Sie noch in Wasser gelegt wer-
den Bit ganz in die Bitaufnahme ( 3) den. Es besteht die Gefahr
ein. Durch die Führung und die magne- eines Stromschlages.
tische Halterung sitzt der Bit fest.

6 7
DE AT CH

• Halten Sie Lüftungsschlitze, Motorge- onsgefahr) oder ins Wasser.


häuse und Griffe des Gerätes sauber. Beschädigte Akkus können der
Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch Umwelt und ihrer Gesundheit
oder eine Bürste. schaden, wenn giftige Dämpfe
Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. oder Flüssigkeiten austreten.
Lösungsmittel. Sie könnten das Gerät
damit irreparabel beschädigen. • Entsorgen Sie das Gerät mit entla-
denem Akku. Öffnen Sie Gerät und
Wartung Akku nicht.
• Entsorgen Sie das Gerät nach den
Das Gerät ist wartungsfrei. lokalen Vorschriften. Geben Sie das
Gerät an einer Sammelstelle ab, wo es
Lagerung einer umweltgerechten Wiederverwer-
tung zugeführt wird. Fragen Sie hierzu
• Bewahren Sie das Gerät an einem Ihren lokalen Müllentsorger oder unser
trockenen und staubgeschützten Ort Service-Center.
auf, und außerhalb der Reichweite von • Die Entsorgung Ihrer defekten einge-
Kindern. sendeten Geräte führen wir kostenlos
• Lagern Sie den Akku nur im teilgela- durch.
denen Zustand. Der Ladezustand sollte
während einer längeren Lagerzeit 40- Ersatzteile/Zubehör
60 % betragen.
• Lagern Sie das Gerät zwischen 10 °C Ersatzteile und Zubehör
bis 25 °C. Vermeiden Sie während der erhalten Sie unter
Lagerung extreme Kälte oder Hitze, da- www.grizzly-service.eu
mit der Akku nicht an Leistung verliert.
• Prüfen Sie während einer längeren La- Sollten Sie kein Internet haben, so wenden
gerungsphase etwa alle 3 Monate den Sie sich bitte telefonisch an das Service-
Ladezustand des Akkus und laden Sie Center (siehe „Service-Center“ Seite 70).
bei Bedarf nach. Halten Sie die unten genannten Bestellnum-
mern bereit.
Entsorgung/
Umweltschutz 5 Wechselbits mit Halter ......... 91103180
Gürteltasche .......................... 91103181
Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- Bitverlängerungshalter ............ 91103182
ckung einer umweltgerechten Wiederver- Ladegerät.............................. 80001068
wertung zu.
Garantie
Ladegeräte gehören nicht in den
Hausmüll. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga-
Werfen Sie das Gerät mit ein- rantie ab Kaufdatum.
gebautem Akku nicht in den Im Falle von Mängeln dieses Produkts
Hausmüll, ins Feuer (Explosi-

6 8
DE AT CH

stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Die Garantieleistung gilt für Material- oder
Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt
gesetzlichen Rechte werden durch unsere sich nicht auf Produktteile, die normaler
im Folgenden dargestellte Garantie nicht Abnutzung ausgesetzt sind und daher als
eingeschränkt. Verschleißteile angesehen werden können
(z. B. Bits) oder für Beschädigungen an zer-
Garantiebedingungen brechlichen Teilen (z.B. Schalter, Akkus).
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufda- Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt
tum. Bitte bewahren Sie den Original Kas- beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder
senbon gut auf. Diese Unterlage wird als nicht gewartet wurde. Für eine sachgemäße
Nachweis für den Kauf benötigt. Benutzung des Produkts sind alle in der Be-
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kauf- triebsanleitung aufgeführten Anweisungen
datum dieses Produkts ein Material- oder genau einzuhalten. Verwendungszwecke
Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von und Handlungen, von denen in der Betrieb-
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos sanleitung abgeraten oder vor denen ge-
repariert oder ersetzt. Diese Garantielei- warnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
stung setzt voraus, dass innerhalb der Drei- Das Produkt ist lediglich für den privaten
Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kauf- und nicht für den gewerblichen Gebrauch
beleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsach-
kurz beschrieben wird, worin der Mangel gemäßer Behandlung, Gewaltanwendung
besteht und wann er aufgetreten ist. und bei Eingriffen, die nicht von unserer
Wenn der Defekt von unserer Garantie autorisierten Service-Niederlassung vorge-
gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder nommen wurden, erlischt die Garantie.
ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur
oder Austausch des Produkts beginnt kein Abwicklung im Garantiefall
neuer Garantiezeitraum. Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie-
gens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den
Garantiezeit und gesetzliche folgenden Hinweisen:
Mängelansprüche • Bitte halten Sie für alle Anfragen den
Die Garantiezeit wird durch die Gewähr- Kassenbon und die Identifikationsnum-
leistung nicht verlängert. Dies gilt auch mer (IAN 304782) als Nachweis für
für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell den Kauf bereit.
schon beim Kauf vorhandene Schäden und • Die Identifikationsnummer entnehmen
Mängel müssen sofort nach dem Auspa- Sie bitte dem Typenschild.
cken gemeldet werden. Nach Ablauf der • Sollten Funktionsfehler oder sonstige
Garantiezeit anfallende Reparaturen sind Mängel auftreten kontaktieren Sie
kostenpflichtig. zunächst die nachfolgend benannte
Serviceabteilung telefonisch oder per
Garantieumfang E-Mail. Sie erhalten dann weitere In-
Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- formationen über die Abwicklung Ihrer
richtlinien sorgfältig produziert und vor Reklamation.
Anlieferung gewissenhaft geprüft. • Ein als defekt erfasstes Produkt können
Sie, nach Rücksprache mit unserem

6 9
DE AT CH

Kundenservice, unter Beifügung des Service-Center


Kaufbelegs (Originalkassenbon) und
der Angabe, worin der Mangel be- DE Service Deutschland
steht und wann er aufgetreten ist, für Tel.: 0800 54 35 111
Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte E-Mail: grizzly@lidl.de
Service-Anschrift übersenden. Um An- IAN 304782
nahmeprobleme und Zusatzkosten zu
vermeiden, benutzen Sie unbedingt nur AT Service Österreich
die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. Tel.: 0820 201 222
Stellen Sie sicher, dass der Versand (0,15 EUR/Min.)
nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder E-Mail: grizzly@lidl.at
sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden IAN 304782
Sie das Gerät bitte inkl. aller beim
Kauf mitgelieferten Zubehörteile ein CH Service Schweiz
und sorgen Sie für eine ausreichend Tel.: 0842 665566
sichere Transportverpackung. (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
Reparatur-Service E-Mail: grizzly@lidl.ch
IAN 304782
Sie können Reparaturen, die nicht der Ga-
rantie unterliegen, gegen Berechnung von Importeur
unserer Service-Niederlassung durchführen
lassen. Sie erstellt Ihnen gerne einen Ko- Bitte beachten Sie, dass die folgende
stenvoranschlag. Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon-
Wir können nur Geräte bearbeiten, die taktieren Sie zunächst das oben genannte
ausreichend verpackt und frankiert einge- Service-Center.
sandt wurden.
Achtung: Bitte senden Sie Ihr Gerät gerei- Grizzly Tools GmbH & Co. KG
nigt und mit Hinweis auf den Defekt an Stockstädter Straße 20
unsere Service-Niederlassung. 63762 Großostheim
Nicht angenommen werden unfrei - per GERMANY
Sperrgut, Express oder mit sonstiger Son- www.grizzly-service.eu
derfracht - eingeschickte Geräte.
Die Entsorgung Ihrer defekten eingesende-
ten Geräte führen wir kostenlos durch.

7 0
71
HR Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti

Ovime potvrđujemo da
Aku odvijač s izmjenom bitova
Rapidfire 2.0
Serijski broj 201805000001 - 201807430227
odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji:

2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*

Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne


norme i odredbe:

EN 60335-1:2012+A11:2014 • EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-2:2010 • EN 62233:2008 • IEC 62133-2:2017
EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 • EN 62471:2008
EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 60335-2-29:2004+A2:2010

Isključivu odgovornost za izdavanje ove izjave o sukladnosti nosi proizvođač (18)**:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG


Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim, 30.07.2018
Germany Christian Frank
Opunomoćenik za dokumentaciju

* Gore opisani predmet izjave ispunjava propise direktive 2011/65/EU Europskoga parlamenta
i vijeća od 8. lipnja 2011 o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnim i
elektroničkim uređajima.
**Obje posljednje znamenke godine u kojoj je stavljena oznaka CE.

7 2
R O Traducerea Declaraţiei Originale de
Conformitate CE

Prin prezenta confirmăm, că


Şurubelniţă cu acumulator cu tambur pentru biţi
seria Rapidfire 2.0
numărul serial
201805000001 - 201807430227

corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă:

2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*

Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme


naţionale şi prevederi:

EN 60335-1:2012+A11:2014 • EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-2:2010 • EN 62233:2008 • IEC 62133-2:2017
EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 • EN 62471:2008
EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 60335-2-29:2004+A2:2010

Răspunderea exclusivă pentru emiterea acestei declaraţii de conformitate (18)** îi revi-


ne producătorului:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG


Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim, GERMANY
30.07.2018

Christian Frank
(Persoană autzorizată cu elaborarea documentaţiei)

* Obiectul descris în declaraţia de mai sus îndeplineşte prevederile Directivei 2011/65/UE a


Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumi-
tor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.
** Ultimele două cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul CE.

7 3
Превод на оригиналната
BG
CE-декларация за съответствие

С настоящото потвърждаваме, че
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ
серия „RAPIDFIRE 2.0 “
Сериен номер 201805000001 - 201807430227

отговаря на действащите EС-директиви в съответната им валидна редакция:

2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*

За да се гарантира съответствие, са приложени следните хармонизирани нор-


ми и национални норми и разпоредби:

EN 60335-1:2012+A11:2014 • EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-2:2010 • EN 62233:2008 • IEC 62133-2:2017
EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 • EN 62471:2008
EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 60335-2-29:2004+A2:2010

Цялата отговорност за изготвянето на тази Декларация за съответствие се носи от


производителя: (18)**:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG


Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim, 30.07.2018
Germany Christian Frank
Пълномощник за документацията

* Гореописаният предмет в декларацията отговаря на разпоредбите на Директива 2011/65/


ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението на
употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.
** Последните две цифри от годината, в която е поставено означението СЕ

7 4
Μετάφραση της πρωτότυπης
GR
Δήλωσης συμμόρφωσης CE

С настоящото потвърждаваме, че
Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι με δυνατότητα εναλλαγής
των μπιτ Rapidfire 2.0
Αριθμός σειράς 201805000001 - 201807430227

ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους:

2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*

За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани


норми и национални разпоредби:

EN 60335-1:2012+A11:2014 • EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-2:2010 • EN 62233:2008 • IEC 62133-2:2017
EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 • EN 62471:2008
EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 60335-2-29:2004+A2:2010

Η αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης ανήκει
στον κατασκευαστή (18)**:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG


Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim, 30.07.2018
Germany Christian Frank
υπεύθυνος τεκμηρίωσης

* Το ανωτέρω περιγραφόμενο αντικείμενο της δήλωσης πληροί τις προδιαγραφές της Οδηγίας
2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για τον
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
** Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο τοποθετήθηκε η σήμανση CE.

7 5
DE
CH Original EG Konformitätserklärung
AT

Hiermit bestätigen wir, dass der


Akku-Wechselbitschrauber
Modell Rapidfire 2.0
Seriennummer 201805000001 - 201807430227

folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung


entspricht:

2006/42/EG • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*

Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen


sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet:

EN 60335-1:2012+A11:2014 • EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-2:2010 • EN 62233:2008 • IEC 62133-2:2017
EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 • EN 62471:2008
EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 60335-2-29:2004+A2:2010

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung (18)**


trägt der Hersteller:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG


Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim, 30.07.2018
Germany

Christian Frank
Dokumentationsbevollmächtigter

* Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie
2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung
der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

** Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde.

7 6
20180426_rev02_mt

7 7
GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG
Stockstädter Straße 20
DE-63762 Großostheim
GERMANY

Stanje informacija · Versiunea informaţiilor


Актуалност на информацията · Έκδοση
των πληροφοριών · Stand der Informationen:
04 / 2018 · Ident.-No.: 72036246042018-HR/RO/BG/GR

IAN 304782