Вы находитесь на странице: 1из 4

Grade 5 Paaralan Abadilla Elementary School Baitang/Antas Ikalima - Mabini

Daily Lesson Log Guro Edelberto P. Sanchez Asignatura Filipino

(Pang-araw-arawnaPagtuturo) Petsa/ oras Nov. 5-9, 2017 Markahan IkatlongMarkahan

3rdQ– UnangLinggo LUNES/Nov.5 MARTES/Nov. 6 MIYERKULES/Nov 7 HUWEBES/Nov 8 BIYERNES/Nov 9


I. LAYUNIN
1. Naipamamalasangkakaya 1. Naipamamalasangibat- 1. napauunladangkasanayans Naipamamalasangkakayah
hansamapanuringpakikinig at 1. Naipamamalasangkakaya ibangkasanayanupangmaunaw apagsulatngibat- ansamapanuringpanonoodn
pag-unawasanapakinggan han at aanangibat-ibangteksto ibanguringsulatin. gibat’tibanguringmidya
2. Naisasagawaangmapanuri tatassapagsasalitasapagpap Naipamamalasangkakayahan Naipamamamalasangpagpap
A. Pamantayang ngpagbasasaibat- ahayagngsarilingideya, at ahalaga at
Pangnilalaman ibanguringteksto at kaisipan, karanasan, at tatassapagsasalitasapagpapah kasanayansapaggamitngwika
napalalawakangtalasalitaan damdamin ayagngsarilingideya, kaisipan, at komunikasyon at
karanasan, at damdamin pagbasangibat-
ibanguringpanitikan
1. Nakapag- 1. Nakagagawangisangulat 1. 1. Nakasusulatngisangtula o Nakagagawangulattungkols
uulatngimpormasyonnapaking o panayam Nakagagawangnakalarawang kwento at anapanood
gan at balangkasupngmaipahayagang talatangnaglalahadngopinyon
nakabubuongbalangkasukold nakalapnaimpormasyon o o reaksyon
ito. datus. 2. Napapahalagahanangwika
B. Pamantayansa Nakabubuongisang timeline at
Pagganap ngbinasangteksto panitikansapamamagitanngpa
(kasaysayan) napagsusunod- gsalisausapan at talakayan
sunodangmgahakbangngisan
gbinasangproseso, at
nakapagsasaliksikngkardkata
log o OPAC.
Napagsusunod- Nagagamitang Pang- 1. 1. Nakasusulatngsimpleng Nakapag-
sunodangmgapangyayrisatek abaysapaglalarawanng Nagagamitangpangkalahatang slogan (F5PU-IIIa-b-2.11) uulattungkolsanapanood
stongnapakinggan kilos. (F5WG-IIIa-c-6) sangguniantungkolsaisangisyu(F (F5PD-IIIb-g-15)
(kronolhikalnapagkakasunods 5EP-III-6) 2.
C. MgaKasanayansa unod) (F5PN-IIIb-8.4) Naipamamalasangpaggalang
2. saideya, damdamin, at
Pagkatuto (Isulatang
Napapapangkatangmgasalit Nakabubuongmgatanongmatap kulturang may
code ngbawat angmagkakaugnay(F5P- osmapakingganangisangsalays akdangtekstonanapakinggan
kasanayan) IIIb4.3) ay(F5PD-IIIb-e-3.1) o nabasa. (F5PL-Oa-j-3)

Nasasagotangmgatanongsan
abasangtalaarawan
(F5PD-IIIb-g-15)
Sa Puso at Isipanni Isabella “AngKalamidad”
PaggamitngPangkalahatangSa
II. NILALAMAN Pang abaynaPanlunan PogsulatngSimplengIslogan Video presentation
ngguniansaPananaliksik
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. MgapahinasaGabayng Alab Filipino manual ph. Alab Filipino manual ph. Alab Filipino manual ph. Alab Filipino manual ph.
Guro 116-117 117-118 118-119 119
2. MgapahinasaGabayng
Pang-mag-aaral
Alab Filipino gabay ph. Alab Filipino gabay ph. Alab Filipino gabay ph. 128- Alab Filipino gabay ph. 129
3. MgapahinaTeksbuk
126-128 128 129
4. KaragdagangKagamitan
mulasa portal ng
Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Powerpoint/tarpapel Powerpoint/tarpapel Powerpoint/tarpapel Powerpoint/video presentation Video presentation
Pangturo
IV. PAMAMARAAN
Ipakitaanglarawanngisangna Pangkatanglaro: Pumalakpakngdalawangbeses Mag- Sino
salantangkomunidad igrupoangmgabatasadalawa kung isipngmgabagaynanangangail angnakapanoodnangisangp
ngpangkat. angginamitsapangungusap ay anganngpagbabagosakalaga alabassatelebisyontungkolsa
Unangpangkat: pang abaynapanlunan at yanngInangKalikasan. isangbagyo o lindol?
A. Balik –Aral sanakaraang Magbigayngmgahalimbawan kumawaynamanngdalawangbe Isulatitosakwaderno.
g pang abaynapamaraan. ses kung ito ay pang
aralin at/o pagsisimula
Pangalawanggrupo: abaynapamaraan.
ngbagongaralin Gamitinsapangungusapangm
ganaibigayna pang 1. Mahinahonnanagsalitaangpu
abayngunangpangkat. (vise nonggurosaisangpulong.
versa) 2. Maramiangpumuntasasement
eryonoongnakaraangUndas.
Tanong: Sino Balik-aralanangtalaarawanni Sa Tawaginangisangbataparabas Anoanginyongnagigingdam
sainyoangnakaranasnangmati Isabella. anonguringsanggunianmatatag ahinangkaniyangisinulat daminkapagnakakapanood
ndinghagupitnangbagyo o Anu-anoangmga pang puanangisyutungkolsabagyong kayo
B. Paghahabinglayuninng
anumangkalamidad? abaysateksto? Yolanda? tungkolsamgakalamidad
aralin (isulatsapisaraangsagotngmg Balikanangiba’tibanguringsang
abata) gunian

Ipabasaangtalaarawan “Sa Anoanginilalarawanngmgaito Magpakitanglarawan o video Magkaroonngmaiklingtalakay Ipaalalaangwastongpanono


Puso at Isipanni Isabella” sa ? tungkolsabagyong Yolanda. anbataysanaisulatngbata od
ph. 126-127 Anoangtawagsamga pang
abaynaito?
C. Pag-uugnayngmga
halimbawasabagong
aralin
Ipatukoyangsalitang di Talakayan: Pangkatang Gawain: BASAHIN Ipanoodangisang video
kasamasapangkatngmgasalit Talakayinang pang PAGTULUNGAN NATIN ph. 129 “AngKalamidad”
angmagkakaugnaysa ph. abaynapanlunan. Magkaroonngpanayamtungkols
D. Pagtalakayngbagong
127 Talasalitaan akalamidad o trahedya Magkaroonngtalakayantung
konsepto at (bagyo, sunog, baha at iba pa) kolsanapanood
paglalahadngbagongkasanay nanaranasan o nasaksihan.
an # 1 Italaangmgaimpormasyontungk
oldito.

E. Pagtalakayngbagong IpasagotangmgatanongsaPa IpasagotangPag- Pagtalakaysabinasangislogan Hatiinsaapatangklasebigyan


g-unawasaBinasasa ph. 127 aralanNatinsa ph. 126 ng manila paper at
konsepto at
ipasulatangmgakaganapann
paglalahadngbagongkasanay anangyarisavideongnapano
an # 2 od
F. Paglinangsakabihasnan Ipagawaang ph. 128 Pag- Pag-uulatngbawatgrupo o Pangkatang Gawain Pag-uulatngmgaisinulatsa
(Tungosa Formative unawasaBinasa B. pangkat Sumulatngisangislogansa ½ manila paper tungkolsa
Assessment) manila paper o kartolina
G. Paglalapatngaralinsa Tanong: Anoangmga nag- Paanomomailalarawanangiy Bumuongmgatanongbataysaulat Anongaralangnapulotnyosainy Kung
uudyoksaiyoupangmagingma onggingagawa o ngbawatgrupo. ongginawasngislogan? ikawangisasamganagingbikt
pang-arawarawna
pagbigaysaiyongkapuwa? ikinikilosbataysalugarnapinan ima, ano kaya
buhay gyarihanngmgaito? angiyonggagawin?
Tandaan TANDAAN TANDAAN TANDAAN
Angpagsunod- Ang pang abaynapanlunan *Nagagamitangpangkalahatan Angislogan ay isang motto o
sunodsamgapangayayari ay ay pang abaynanaglalrawan gsanggunian pariralanaginagamitngkompa
nakabasesakwentongnapakin kung *Angmgadiksyunaryo, nya, politika, sektangrelihiyon,
ggan at saanisinisagawangisangtaoan ensayklopedya, almanac, atlas, at iba pa
gkanyangikinikilos. internet, mapa at globo ay upangilahadangideya o
ayonsapagkakaganapngbaw Sumasagot din mgahalimbawangpangkalahata layuninnila.
H. Paglalahatngaralin atsitwasyon. itosatanongnasaan. ngsangguniannakinukuhanannati Nagtataglayitongmgasalitang
nngmgaimpormasyon. kapansinpansin,kapuna-
Ang talaarawan ay puna,atmadalingtandaan,
kalipunanngmgabugto- madalasnaito ay may
bugtong o baha- tugmaan at
bahagingsulatinnanakasulat salitangnauunawaannglahat.
at nakaayossasunod-
sunodna petsa o araw.
Pagsunod- Gamitinsapangungusapangm Anoangnatutunanmosamganagi Sumulatngisanghalimbawangisl Anoangmganagigingsanhing
sunurinangmgapangyayariba gasumusunodna pang ngbiktimangbagyong Yolanda? ogantungkolsapagsagipsaInan kalamidad?
taysakwento abaynapanlunan. Isulatangsagotsakwaderno. gKalikasan. Paano kaya
1. saloobngpaaralan Gawinitosaisangputingpapel natinitomaiiwasan?
I. Pagtatayangaralin
2. sailalimng mesa Isualatanginyongsagotsakw
3. sapalaruan aderno
4. sa SM Marikina
5. saparke
J. Karagdagan Gawain para Sumulatngisangtalatanabinubuon
glimangpangungusaptungkolsaiy
satakdangaralin at
remediation ongginawanoongUndas.
Gumamitngmga pang
abaynapanlunan at
salungguhitanangmgaito.

V.MGA TALA

VI. PAGNINILAY