You are on page 1of 86
Zakladni filosofické texty JAK UDELAT NECO SLOVY John Langshaw Austin FILOSOFIA-PiNOZOFIA ras 2000 Universita Karlova ¥ Praze Cathars filot FF Gi-bws- Nie IM Flozoiokd fakulta Univeraty Kaiovy vPraze F449 /2.000 (© Present and Felons of Harvard College, 1962, 1975 Trasltion © Phar ka ‘© Mosorin-#n02088 olla Fst dta AV CR, 2000, ISBN 80-7007-135:8, oBsAH UUvodem (J. Pechar) 9 Predmluva anglického vydavatele 18 Predmluva k druhému vydini 7 1. peda Performativy a konstati 19 Gopiedniska Podminky pro zdarilé performatixy 2 3. pdt Nezdary: selhini 41 4, pednika Necdary: znewtiti 33 5 pedis itéria pro performativy 65 6. ptednaska Explicitn performativy 7 7 pedis Explicitni performativn’slovesa 91 8. pednia Lokuén, ilokuéni a perlokuéni akty tol 9. pednisha Rozdily mezi lokuénimi a pertokuch 13 10 peda oproti Tim, 2 jsem fehl..." 13 1 pede ‘Turceni, performatisy a ilokuéni platnost 133 ity Kye jsem Fika. 12, ped TFidy ilokuéni platmosti 45 Dodatek 16 Posndmky k prekladu 163 Uvodem Pro anglosaskowfilosoft nacho stolet je charaterstické to, fe ‘contra pazornost se acit sm jazyk, Jestlize u takoveho Ber randa Russella io ptom predesim o to, peformulovatjeho ve 1p tak aby byly veriftovatelné na zdkladé smyslovich dat, Fada oxdéjsick oso, Casto vychizejicick = podneti Wigenseino Mok, nechce aay béEnsho sw Korigova, mrs stu privé j= Iho normélni fungovint 2 Media fankcl,kter® plni. Pro Mit ‘gensteinasamotntho je mys ado wiraou din privé =pisobem joho pout a jeho prczkumy jazykoveho fungovini nds majizha- ‘ovat postupné jednotlvgohfilosofickick pseudoproblémi, Keré ‘eniajijen pani chipainim nach Fecovjeh forem" a rozply- now se, kd jsou slova pfevedena 2 jjich metfizického spiso- du wit zpet na jelich ati ve viednodennim izu" (ilosficki ‘our, § 111, 116). To znamend zaroveh obrétt porornost na ‘prakicko Funke Fel jj slova maj sv sms en joko sousis- tH uréiick ,Fecovsch her’ IK tO, ko rosie dle ~ a ziroveh oviem ido jsté miry od- Liinim smérem ~ toto shou Fed vjjinprakickém fungovi- ni, patti John Langshaw Austin, Aer samotném obrate ka “yh spatoval jv revoluc vdéjinéch flosofe. Neslo mu nle- imine jon oto, roxprylovt jst faleiné problomy rodici sex ped- stay, Se Fee by se méla wyznagovat jakous dedi presmosti: na oul od Mitgenstena ocekivi od studia fangovéni Fed {writs pocitvn vsledek pro nate pocmini, nebo je presen, deve v= racech béincho jazyhasistivd uchovina zkukenast click stati ldstcho vjvoje a spolu snivxtahy a rclisen,jlicht witacnost byl provFena privé celjm sledem generaci. Dik zstfenéma vé- domi pro slova mice se tak stivatbytfj8 (nase nimi evi sa-