Вы находитесь на странице: 1из 32
NO. KAD PENGENALAN| 5 7 ANGKA GILIRAN [ [ Nama ... KEMENTERIAN 6 Z PENDIDIKAN n fied MALAYSIN’ von bt Jabaan Pendidikan Negeri Selangor — MODUL PINTAS 2018 TINGKATAN 5 4531/2 PHYSICS Kertas 2 September/Oktober 2+ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nombor kad pengenslan, angka giliran, Untuk Kegunaan Pemeriksa nama dan tingkatan anda pada petak yang \“XoqPemeriksa: disediakan, Markah | Markah 2. Kertas peperiksaan ini adalah dalam dwibahasa, | Bahagian | Soalan | “po, Diperoleh | 3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului 1 4 soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 2 3 4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau 3 6 sebahagian sodlan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Mel 4 7 Inggeris atau bahasa Melayu. A 5 8 5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas peperiksaan ini. 6 8 7 10 8 12 9 20 B 10 20 1 20 c 12 20 Tumlah Kertas peperiksaan ini mengandungi 32 halaman bercetak. 4531/2. © 2018 Hak Cipta Jabatan Pendidikan Neger! Selangor { Lihat halaman sebelah 4531/2 The following information may be useful. The symbols have their usual meaning. Maklumat berikut mungkin berfaedah, Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa. 10 MW 12 13 14 15 4531/2 © 2018 Hak Cipta Jabatan Pendidikan Negeri Selangor w+ 2as seutttat Momentum = my F=ma Kinetic energy/ Tenaga kinetik ob ne? 2 Gravitational potential energy / Tenaga keupayaan graviti = mgh Elastic potential energy / Tenaga keupayaan kenyal = = nergy. Power, P= Te Kuasa, P = 22888. ° ‘masa p=m v a A Pressure / Tekanan, p = hpg Pressure / Tekanan, p Heat / Haba,Q= mc Heat / Haba, Q = ml bv £7 = constant /pemalar 7 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 n= = sine teal depth apparent depth = dalam nyata dalam ketara Linear magnification / Pembesaran linear, m= a Power /Kuasa, P = IV g=10ms” MLK Np Vp Efficiency /Kecekapan Is S x 100% >” % E=me c=3-0X 10% mst lam, luja. 1:66 x 1077kg 3 4531/2 Section A Bahagian A [60 marks} [60 markah] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1 Table 1 shows different types of electromagnetic spectrum. Jadual 1 menunjukkan pelbagai jenis spektrum elektromagnet. Radio waves | Microwaves | Infrared | Visible | Ultra Gamma light | violet | ray Gelombang | Gelombang | Infra | Cahaya | Ultra Sinar radio mikro merah | nampak | ungu gama Table 1 Jadual \ (a) Based on Table 1, Berdasarkan Jadual 1, (@) what wave is P? apakah gelombang P? [1 mark] [1 markah] (ii) state the type of electromagnetic waves. nyatakan jenis gelombang elektromagnet. [I mark] [1 markah] (8) (j) compare the speed of radio waves and gamma ray. bandingkan kelajuan gelombang radio dan sinar gama. {i mark] [1 markah} ii) compare the frequency of radio waves and gamma ray. bandingkan frekuensi gelombang radio dan sinar gama. [I mark] [1 markab 4531/2 © 2018 Hak Cita Jobatan Penidan Negert Selangor [Liat halaman sebelah For Examiner's Use 1(oy(ii) in Total AL Ld