Вы находитесь на странице: 1из 4
i SSnr. Parlamentul : Republicii Moldova 248 U0 2018 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroul Permanent al Parlamentului fn conformitate cu prevederile art. 73 din Constitutia Republicii Moldova si ale art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se inainteaza, cu titlu de initiativ’ legislativ’, proiectul de hotirire privind desfigurarea referendumului republican. Anexe: 1. Proiectul de hotarire 49 tf he 1B 2. Nota informativa HW idiee eae se fin. iw “ee! & Sf ue (Gieafee “ bijolbere ( 04 Me, kyle, 21) fe Ee she “doadp In ; , bale A enthae bag ® id oie (bytinof. ded es E hohe che - Gicceese B® Sh Ppl fo é ae) G ling 7 GE 5 0. Vite ie Proiect HOTARIRE privind desfagurarea referendumului republican Luind act de principiile constitutionale potrivit cirora suveranitatea nationali apartine poporului Republicii Moldova iar cele mai importante probleme ale societatii gi ale statului sint supuse referendumului, Constientizind necesitatea reformirii si responsabilizarii intregii clase politice din Republica Moldova, problema de important& major& care urmeazi a fi consultata cu cetatenii tari, in temeiul articolelor 2, 66 lit. b) si 75 din Constitutia Republicii Moldova, precum gi in temeiul art. 155, 157 si 162 din Codul electoral, Parlamentul adopt prezenta hotirire. Art.1. — Se stabileste pentru data de 24 februarie 2019, in aceeasi zi cu data desfisurarii alegerilor Parlamentului, desfisurarea referendumului republican consultativ. Art.2. - Se supun referendumului urm&toarele intrebari de importanti majora pentru societate: “1, Sunteti pentru reducerea numarului deputatilor din Parlament de la 101 la 61? Pentru Contra 2. Sunteti pentru ca poporul s& poata revoca (demite) deputatii din functie dac& nu isi indeplinesc corespunzitor obligatiile sale? Pentru Contra” Art.3. — Prezenta hotirire se remite Comisiei Electorale Centrale pentru asigurarea desfagurarii referendumului republican consultativ in conformitate cu Codul electoral. Art. 4. — Prezenta hotirire intra in vigoare la data adoptarii. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI

Оценить