You are on page 1of 2

Gamit ang graphic organizer ipaliwanag kung paano napalakas ng buorgeoisie, merkantalismo, pambansang

monarkiya at simbahang katoliko ang Europa.

PAGLAKAS NG
EUROPA

Gamit ang graphic organizer ipaliwanag kung paano napalakas ng buorgeoisie, merkantalismo, pambansang
monarkiya at simbahang katoliko ang Europa.

PAGLAKAS NG
EUROPA