You are on page 1of 1

REPUBL A NIOLDOVA

CONSILIUL IONAL IALOVENI


PRE$EDI LE RAIONULUI
MD-6801, orasul laloveni, str. Alexandru cel Bun, 3. Te|.0268 - 20007: Fax. 0268 - 22650, www.il.md

Nr.D g /t
Institutiilor mass-media

INVIT TIE

Prin prezenta, administrajia raionul Ialoveni Va invita la Festivalul Raional

al Tinerilor Activi, Edi(ia IX, care se desfrqura la 08 decembrie 2018, orele

11:00 - 15:00, Centrul de Sprijinire a ediului de Afaceri Transfrontaliere -


Training, Expozifii gi Simpozioane, loc itoresc in Pddurea Rusegtii Noi,
Este un eveniment de promovare a t ilor implicali in proiecte comunitare,

activitdli de voluntariat qi servicii pen tineret, precum gi de recunoagtere qi

celebrare publici a rezultatelor perfo ante ale proiectelor qi bunelor practici


imolementate in Runda a XVII - a de G nturi Mici a Programului ,,Fondul pentru
Tineri Ialoveni" (septembrie - decem 2018), precum qi in cadrul Siaptdm6nii

Nationale a Voluntariatului ,,Hai in voluntarilor", Editia XII (1 7

octornbrie 2018).
Festivitatea este organizatd de Cons liul Raional Ialoveni in parteneriat cu A.
O. ,,Eco-Rdzeni", echipa Fondului pent Tineri Ialoveni gi Consiliul llaional de

Tineret Ialoveni.
Pentru detalii ne putefi contacta: Pletosu Victor, specialist principal in
domeniul politicilor de tineret, 06823092 ; Sergiu Gurdu, pregedintele A. O. ,,Eco-
Rdzeni", 0796412 43, sau pe paginile we
in sp.tunta dezvoltdrii unui parleneri t durabil, Vd mu anticipat !

Pregedintele raionului Lilian CARMANII