You are on page 1of 4

Fonetica este ştiinţa care studiază sunetele unei limbi.

CLASIFICAREA SUNETELOR

1. VOCALELE sunt sunetele care se pot rosti fară ajutorul altor sunete şi pot alcătui şi
singure silabe.
În limba română există şapte vocale: a, ă, â (î), e, i, o, u
2. SEMI VOCALELE sunt sunete care se aseamănă cu vocalele, dar nu pot alcătui singure
silabe şi se pronunţă la jumătatea intensităţii unei voale. Ele intră în alcătuirea diftongilor şi
triftongilor şi sunt în număr de patru:
e, i, o, u
e. i. o. u pot fi:
* vocale: erată, iritabil, orar, umăr;
*semivocale: seară, iar, soare, ouă.
3. CONSOANELE sunt sunete care se rostesc cu ajutorul altor sunete (cu ajutorul unor
vocale) şi nu pot alcătui singure silabe.
în limba română există 22 de consoane: b, c, c' (ce,ci), k' (che, chi), d, f, g, g' (ge, gi),
g' (ghe, ghi), h, l, m, n, p, r, s, ş, t, ţ, v, z.

CORESPONDENŢA DINTRE SUNETE ŞI LITERE

Litera este semnul grafic al unui sunet. În general. în limba română o literă transcrie un
sunet.
car: 3 litere = 3 sunete;
tulpină: 7 litere = 7 sunete;
Coresponderita literă-sunet nu este în toate cazurile biunivocă. Numai 19 litere sunt
monovalente. celelalte 12 litere (c,e,g,h,i,k,q,o,u,w,x şi y) sunt plurivalente, adică au mai
multe valori fonetice, în funcţie de poziţia în cuvânt sau în silabă, de combinaţiile de
litere în care apar de caracterul vechi sau neologic al cuvintelor şi de limba lor de origine.

Atenţie!
* Uneori," această corespondenţă nu se respectă:
1) aceeaşi literă poate nota sunete diferite:
- literele e, i, o, u pot nota atât vocale, cât şi semivocale;
- litera i notează şi un i final care nu e vocală: pomi, bureţi, băieţi;
2) aceeaşi literă poate nota grupuri diferite de două sunete:
- litera x notează grupul de sunete cs (axă, sufix, prefix, expert, excentric) sau grupul de
sunete gz (examen, auxiliar, exact etc.)

Notă:
Se scrie: fix, complex - la singular
ficşi, complecşi - la plural; cocs, micsandră, ticsit, îmbâcsit, rucsac etc.
3) un grup de două sau trei litere notează un singur sunet:
ce, ci =c'; ge, gi = g'; che, chi = k'; ghe, ghi = g'; ceas = c 'as: 4 litere, 3 sunete; unchi =
unk': 5 litere, 3 sunete; ciolan = c'olan: 6 litere, 5 sunete; gheaţă = g 'aţă: 6 litere, 4 sunete.

Notă:
Deorece în cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere e şi i sunt în unele situaţii litere
ajutătoare, iar în altele au valoare de sine stătătoare, este bine ca, pentru a se stabili
valoarea lor, să se ţină cont de faptul că orice silabă are obligatoriu o vocală. Aşadar, într-o
silabă ce conţine un astfel de grup, dacă nu există o altă vocală, e sau i sunt vocale.
cea-un------------------► c 'a-un: 5 litere, 4 sunete
cer ----------------► 3 litere, 3 sunete
cio-ban-----------------► c 'o-ban: 6 litere, 5 sunete
ci-re-şe-----------------► 6 litere, 6 sunete
geam -------------------► g'am: 4 litere, 3 sunete
ger ---------------------►3 litere, 3 sunete
chiar------- ------------► k 'ar: 5 litere, 3 sunete
chi-bri-turi ---------------►10 litere, 9 sunete
ghea-ţă.------------------►g'aţă: 6 litere, 4 sunete
gher-ghef ---------------►8 litere, 6 sunete

4) acelaşi sunet poate fi redat prin litere diferite;


- sunetul î se redă prin literele:
*î: coborî, înainte, reîntâlni;
*â: pârâu, dânsul;
- sunetul i se redă prin literele:
*i: iar, vis;
*y: yankeu
- sunetul c se redă prin literele:
*c: castană;
*k: karate; .
- sunetul k se redă prin literele:
*che, chi: chenar, chin;
*k(e), k(i): yankeu, kilogram;
- sunetul v se redă prin literele:
*v: voi, vulgar;
*w: wat.

DIFTONG. TRIFTONG. HIAT

DIFTONGUL este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală. pronunţate în


aceeaşi silabă.

Diftongul poate fi:


*urcător (ascendent), atunci când este alcătuit din semivocală + vocală:
iar-nă; broas-că; deal; soa-re; pia-tră.

*coborâtor (descendent), atunci când este alcătuit din vocală + semivocală:


mai; grâu; ca-dou: câi-ne; vrei

Atenţie!
*Diftongul se poate constitui din două sunete alăturate aparţinând unor cuvinte diferite, dar
care se pronunţă într-o silabă. Intre elementele componente ale acestor silabe apare cratima:
mi-a amintit; să-i dau; că-i spune;

*În diftong, semivocalele o şi e apar întotdeauna ca prim element, iar celelalte semivocale (i
şi u) pot fi sau primul sau al doilea element.

Notă:
*După consoanele c', g, k', g' nu există diftongi deoarece în această situaţie e sau i sunt
numai litere ajutătoare pentru scrierea acestor consoane:
ceaţă = c'aţă; geam = g'am; gheaţă = g'aţă.

* Atunci când c şi i sunt vocale urmate de o semivocală (ghiocei, rochii), ei şi ii sunt diftongi
deoarece e şi primul i sunt vocalele silabelor respective: ghi-o-cei; ro-chii;

TRIFTONGUL este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi două semivocale


pronunţate în aceeaşi silabă. Triftongii sunt de două feluri:
-progresivi, atunci când semivocalele preced vocala: ari-pioa-ră: cre-ioa-ne: i-ni-mioa-ră
- centraţi, atunci când semivocalele încadrează vocala: le-oai-că; do-reau; tră-iai; fo-iau;,
so-seau

Atenţie!
Triftongul se poate constitui din trei sunete alăturate, aparţinând unor cuvinte diferite, dar
pronunţate împreună, în aceeaşi silabă. Intre elementele componente ale acestor silabe apare
cratima.
şi-au spus; mi-ai dat; ne-au adus

Notă:
După consoanele c\ g\ k\ g\ nu există triftongi.
deoarece în această situaţie e sau i sunt litere ajutătoare pentru scrierea acestor consoane,
deci nu au rol de vocale:

zi-ceau = zi-c 'au; ve-gheau = ve-g 'an.:

HIATUL apare între două vocale alăturate pronunţate in silabe diferite:


du-e, ca-i-să, a-e-ro-port, al-co-ol: fi-in-ţă; i-de-e: po-e-zi-e; res-pec-tu-os; sca-un

Silaba este sunetul (vocala) sau grupul de sunete ce cuprinde în mod obligatoriu o vocală şi
numai una, care se pronunţă cu un singur efort expirator (printr-o singură deschidere a gurii).

După numărul de silabe, cuvintele sunt:


* monosilabice - formate dintr-o singură silabă:
om, beau, car, ac, fac

*plurisilabice - formate din două sau mai multe silabe:


du-el; ar-bi-tru; zo-o-lo-gi-e O silabă poate fi alcătuită din:
- un sunet (o vocală):
o!; a-er; a-le-e; po-e-zi-e;

- două sau mai multe sunete alăturate ale aceluiaşi cuvânt:


ca-iet; ca-len-dar

- un cuvânt:
bar; sar; dar; iar;

- două cuvinte:
c-ar; să-mi; nu-i;

- un cuvânt şi începutul altui cuvânt:


mi-a-run-că;
- sfârşitul unui cuvânt şi un alt cuvânt:
zi-cân-du-şi

- sfârşitul unui cuvânt şi începutul unui alt cuvânt:


frun-tea-n-gân-du-ra-tă
Notă:

*Se observă că în anumite situaţii, în cadrul silabei respective, se foloseşte cratima (liniuţa
de unire) care este semn ortografic şi marchează rostirea într-o silabă a părţilor componente
ale acestora.