Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр


2018 оны өссөн
2017 он 2018 оны 11-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 12,601.26 12,369.60 12,681.60 102.52% 126,767.74
2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 84,469.51 84,200.88 84,748.40 100.65% 816,056.36
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

"ДЦС-4" ТӨХК
ЦАХИЛГААН

3 цах м.квтц 319,331.67 312,422.65 317,472.95 101.62% 2,965,228.84


4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 25,901.26 24,541.08 23,190.50 94.50% 192,374.62
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 14,435.40 12,575.00 12,896.57 102.56% 116,248.79
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 23,983.70 23,376.00 24,149.80 103.31% 228,901.30
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 342.67 2,016.00 1,994.19 98.92% 4,802.46
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц - 21,096.00 21,894.71 103.79% 247,370.77
ДҮН цах м.квтц 481,065.47 492,597.20 499,028.71 101.31% 4,697,750.87
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 30,614.00 26,426.00 29,064.00 109.98% 162,045.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 273,453.00 281,950.00 262,967.00 93.27% 1,835,584.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 410,301.00 414,250.00 390,617.00 94.29% 3,098,653.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 66,434.00 67,120.00 67,120.00 100.00% 435,800.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 67,811.00 63,770.00 65,867.00 103.29% 480,588.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 32,800.00 30,500.00 31,800.00 104.26% 227,300.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 4,730.50 4,040.00 6,433.24 159.24% 28,128.97
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 24,503.03 18,260.00 18,937.50 103.71% 136,997.81
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 16,650.00 16,780.00 12,712.18 75.76% 90,269.42
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 5,630.70 5,130.00 4,522.00 88.15% 31,639.30
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал - 8,000.00 9,720.00 121.50% 60,950.00
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - 6,815.70 6,109.10 89.63% 35,490.60
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 89,534.00 96,597.00 103,831.00 107.49% 480,476.00
ДҮН дул Гкал 1,022,461.23 1,039,638.70 1,009,700.02 97.12% 7,103,922.10
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

26.52 292.50 261.99 89.57% 1,940.40


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 222.55 206.49 200.41 97.06% 864.25
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц - 35.00 30.88 88.23% 206.51
ДҮН цах м.квтц 249.07 533.99 493.28 92.38% 3,011.16
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 3,794.86 4,240.00 5,515.33 130.08% 40,118.10
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,228.30 2,115.00 2,381.38 112.59% 22,791.67
"ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 565.81
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

3 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 4,521.11


4 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 60.64 90.50 110.45 122.04% 1,418.10
5 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 94.31
6 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 143.45
7 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц - 39.40 26.04 66.09% 278.32
8 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 13,771.10 12,381.77 12,317.58 99.48% 140,772.59
9 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц - 12,856.46 12,608.20 98.07% 128,687.50
10 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц - 1,083.50 1,162.06 107.25% 15,618.33
11 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц - 1,026.24 1,277.26 124.46% 16,550.36
ДҮН цах м.квтц 19,854.90 33,832.87 35,398.30 104.63% 371,559.65
дул Гкал 1,022,461.23 1,039,638.70 1,009,700.02 97.12% 7,103,922.10
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 501,169.44 526,964.07 534,920.29 101.51% 5,072,321.68

Вам также может понравиться

 • 03 сар
  03 сар
  03 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 2020.02
  2020.02
  2020.02
  Эрчим хүчний яам
 • 01 сар
  01 сар
  01 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 11 сар.
  11 сар.
  11 сар.
  Эрчим хүчний яам
 • 09 сар
  09 сар
  09 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 09 сар
  09 сар
  09 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 07сар
  07сар
  07сар
  Эрчим хүчний яам
 • 03 сар
  03 сар
  03 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 03 сар
  03 сар
  03 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 04 sar
  04 sar
  04 sar
  Эрчим хүчний яам
 • 1 sar
  1 sar
  1 sar
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам